روزنامه ارک شماره 5249 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5249

روزنامه ارک شماره 5249

روزنامه ارک شماره 5249

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫اًتقاد اص بالتکلیف هاًذى پشٍطُ‬ ‫ضْش َّضوٌذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫اعطای ٍام ‪۷‬هیلیَى تَهاًی بِ داسًذگاى‬ ‫سْام عذالت ٍ یاساًِبگیشاى‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*چْاسضٌبِ ‪ 2‬تیش ‪ 22* 0011‬طٍئی ‪ 20 *2120‬ری القعذُ ‪ *0002‬سال سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* ضواسُ (سایی)ۺ‪ ۸ * 920۹‬صفحِ ‪21111‬سیال ایویل ۺ ‪ً ark.tabriz@yahoo.com‬طاًی الکتشًٍیکی ۺسایت اختصاصی سٍصًاهِ اسک یا ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سشهقالِ‬ ‫ضشٍست حفظ ضادابی جاهعِ‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫ضبداثی ًسجی خبهؼِ دس ػشؼ هذت یوٌوسوبل ثوؼولول‬ ‫گوًَبگَى دسحبل سًگ ثبختی اسوت‪ .‬ضویوَع ًوشًٍوب‬ ‫ػالٍُ ثش ایدبد خسبسات خوبًوی ٍ هوبلوی کوشدی ٍ‬ ‫اختوبػی دس ایدبد حبلت ّبی ثیوبس گًَِ ًیض دخوبلوت‬ ‫هی ًٌذ‪ .‬اسصیبثی ٍسؼت ٍ ػون تـییشات هٌلی دٍساى‬ ‫ًشًٍب دس حوبالت سٍحوی اکوشاد ٍ خوَاهوغ‪ ،‬اًوَاع‬ ‫ثشسسی ّبی ًبسضٌبسی سا ؾشٍسی هی ًووبیوذ‪ .‬صیوشا‬ ‫اگش اًَاع ٍ هیضاى اسویوت ّوبی ٍاسدُ ضوٌوبسوبیوی‬ ‫ًطَد‪ ،‬ػالج غذهبت حبغلِ ؿیش هوذٍس خَاّذثَد‪.‬‬ ‫ثبٍس ایی است ًِ ّوضهبى ثوب توالش سوبصهوبى ّوبی‬ ‫ثْذاضتی دس خػَظ تْیِ ٍ تذٍیی پوشٍتوٌول ّوبی‬ ‫ثْذاضتی‪ ،‬سبصهبًْبی هسئَل ثْذاضت سٍاًی ًویوض دس‬ ‫خْت حلظ ضبداثی سٍاًی کشدی ٍ خوؼی ًسوجوت ثوِ‬ ‫اًدبم ٍظبیق سبصهبًی خَد ثبیذ اّتوبم ٍسصًذ‪ .‬چٌبًچِ‬ ‫ضؼبسپیطگیشی ثْتش است اص دسهبى دس ایی هوَسد ًویوض‬ ‫غبدم هی ثبضذ اگش ایٌگًَِ ًجبضذ‪ٍ ،‬ؾوؼویوت سٍاًوی‬ ‫خبهؼِ دٍساى پسب ًوشًٍوب ؿویوش هوکولوَه خوَاّوذ‬ ‫ثَد‪ً .‬ظشثبیٌٌِ هؼبلدِ ثیوبسی ّبی سٍاًی هطٌل تش اص‬ ‫ثیوبسی ّبی خسوی است‪ ،‬اغَال ثبیذ سؼی ضَد ًوِ‬ ‫ثِ اًَاع هختلق اص اًحب احبد خبهؼِ ثِ ثیووبسی ّوبی‬ ‫سٍحی ٍ سٍاًی خلَگیشی ضَد‪.‬‬ ‫یبد اٍسی هی گشدد ًِ ضیَع ثویوووبسیوْوبی سٍاًوی‪،‬‬ ‫کشٌّگ ٍ سکتبس کشدی ٍ اختوووبػوی هوشدم سا دچوبس‬ ‫اسیت ّبی دیشپب هی ًٌٌذ‪ .‬خَدًطی‪ ،‬قالم‪ ،‬تبخویوش‬ ‫ؿیش هبثل هجَل دس اصدٍاج ٍسبیش اًَاع ًبٌّدبسی ّوبی‬ ‫کشدی ٍ اختوبػی سا هی تَاى خضٍ اسیت ّبی سٍاًوی‬ ‫ًبضی اص ًشًٍب هحسَه ًشد‪ .‬داًطگبُ ّب‪ ،‬حَصُ ّوبی‬ ‫دیٌی‪ ،‬سبصهبًْبی اهَصش اثتذائی‪ ،‬دثیشستبًی‪ ،‬هدوبهوغ‬ ‫ٌّشی ٍ ٍسصضی‪ًَ ،‬یسٌذگبى ٍسبیش اکشاد ٍ گوشٍّوبی‬ ‫غبحت کٌش ٍ ًظش دس هَسد پیطگیشی اص هستَلی ضذى‬ ‫ػَاهل هٌلی تبثیش گزاس دس اًحشاف سٍحیبت خبهؼِ ثِ‬ ‫سَی گشکتگی ٍ اکسشدگی‪ ،‬هسئَلیت داسًذ‪.‬‬ ‫ثٌظش هی سسذ اغَال اکشاد ٍ خَاهغ هشتجف ثوب سٍح ٍ‬ ‫سٍاى خبهؼِ ثبیذ دس اسیت ضٌبسوی‪ ،‬ػویوت یوبثوی ٍ‬ ‫هؼبلدِ ثیوبسی ّبی حبل ٍ ایٌذُ خبهؼِ کؼبل تش ثبضٌذ‪.‬‬ ‫سٍصاًِ ‪ً 01‬فش دس ارسبایجاى ضشقی‬ ‫بش اثش ابتال بِ کشًٍا فَت هی کٌٌذ‬ ‫سشٍیس خجشی ‪-‬هؼبٍى ثْوذاضوتوی داًطوگوبُ ػولوَم‬ ‫پضضٌی تجشیض ثب اضبسُ ثِ کَت سٍصاًِ ثِ قَس هتوَسوف‬ ‫‪ً ۲۷‬لش ثش اثش اثتال ثِ ًشًٍب دس ارسثبیدبى ضشهی گلتۻ‬ ‫‪ ۲۷‬ضْشستبى استبى دس ٍؾؼیت ًبسًدی ًشًٍبیی ٍ ‪۲۲‬‬ ‫ضْشستبى دس ٍؾؼیت صسد هوشاس داسًوذ‪ .‬ػوجوبسوؼولوی‬ ‫دسستی اظْبس ًشدۻ ضْشستبى ّبی تجشیض‪ ،‬هشاؿِ‪ ،‬هیبًِ‪،‬‬ ‫ثٌبه‪ ،‬هلٌبى‪ ،‬ػدت ضیش‪ ،‬ارسضْش‪ ،‬ثستبى اثبد‪ ،‬سشاه‬ ‫ٍ خللب دس ٍؾؼیت ًبسًدی ًشًٍبیی ٍ ثویِ ضْشسوتوبى‬ ‫ّبی استبى صسد ّستٌوذ‪ٍ .‬ی اکوضٍدۻ دس ‪۳۵‬سوبػوت‬ ‫گزضتِ ۺًلش ثش اثش اثتال ثِ ًشًٍب دس ارسثبیدبى ضوشهوی‬ ‫کَت ضذُ ٍ اًٌَى حذٍد ‪ ۷۹۷‬ثیووبس ًوشًٍوبیوی دس‬ ‫ثیوبسستبى ّبی استبى ثستشی ّستٌذ‪ .‬هؼبٍى ثْوذاضوتوی‬ ‫داًطگبُ ػلَم پضضٌی تجشیض اداهِ دادۻ سٍصاًِ ًوتویودوِ‬ ‫‪ ۴۶۷‬تست ًشًٍب دس ارسثبیدبى ضشهی هثجت اػالم هی‬ ‫ضَد‪ٍ .‬ی اظْبس ًشدۻ ػوذُ ػلت اثتال ثوِ ًوشًٍوب دس‬ ‫ارسثبیدبى ضشهی‪ ،‬ثشگضاسی تَسّبی هسبکشتی ثِ خللب‪،‬‬ ‫کؼبلیت سستَساى ّب دس ًوبـ اسیت پزیش ٍ دٍسّوووی‬ ‫خبًَادگی ٍ ضشًت دس خطی ّب است‪.‬‬ ‫دسستی اظْبس ًشدۻ تضسیون دٍص دٍم ٍاًسوی ّوبی‬ ‫سیٌَکبسم ٍ اساَتٌیی ًیض دس ارسثوبیودوبى ضوشهوی اص‬ ‫سشگشکتِ ضذُ ٍ پیص ثیٌی هی ضَد تضسین دٍص اٍل ًیض‬ ‫دٍثبسُ اص اخش ّلتِ خبسی یب اثوتوذای ّولوتوِ ایوٌوذُ‬ ‫اؿبص ٍ ثش ایی اسبس ٍاًسیٌبسیَى گشٍُ سٌی ‪ ۷۶‬توب‬ ‫‪ّ ۸۷‬ن ضشٍع ضَد‪.‬‬ ‫سیاست ایشاى‪ ،‬سفع کاهل تحشین است‪،‬‬ ‫اص اهشیکا تضویی خَاّین گشفت‬ ‫جْاًپَسۺ ٍاکسیّای تَلیذ‬ ‫داخل قیوتگزاسی ًطذُاًذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫هعذى تاسیخی چْشاباد صًجاى‬ ‫بِ سایت هَصُ تبذیل هیضَد‬ ‫همین صفحه‬ ‫بایذى تحشینّای تشاهپ علیِ ایشاى سا‬ ‫قاًًَی هیداًذ ٍ قصذ سفع اىّا سا ًذاسد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ٍام اجاسُ بِ هستاجشاى ‪ ۶‬هاُ دٍم‬ ‫سال ّن تعلق هیگیشد‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫جضئیات سیضش‬ ‫ًیشٍی کاس دس‬ ‫سال ‪،۹۹‬‬ ‫بخص خذهات‬ ‫سکَسد صد‬ ‫سیاست ایشاى‪ ،‬سفع کاهل تحشین است‪ ،‬اص اهشیکا تضویی خَاّین گشفت‬ ‫سشٍیس خجشی ‪ -‬سخٌگَی ٍصاست اهَس خبسخِ گلتۻ اهشیٌب یٌجبس دس‬ ‫دٍساى تشاهپ ًطبى داد ًِ هیتَاًذ گشدًٌطبًِ هٌبکغ دیگش ًطوَسّوب سا‬ ‫ًبدیذُ ثگیشد‪ ،‬ثٌبثشایی ثبیذ اص اًْب دس خشیبى هزاًشات تؿویی ثگیشین‪.‬‬ ‫سؼیذ خکیتصادُ سخٌگَی ٍصاست اهَس خبسخِ اظْبس ًشدۻ ثشای حدت‬ ‫االسالم سئیسی ثِ ػٌَاى سئیسخوَْس هٌتخت هشدم ثْوتوشیوی اسصٍّوب سا‬ ‫داسم ٍ اهیذٍاسم ثشای تحون خَاست ٍ اسادُ هلت هَکن ثبضذ‪ٍ.‬ی اظوْوبس‬ ‫ًووشدۻ گووضاسضووبتووی هووجووٌووی ثووش اداهووِ هووزاًووشات دس توویوون خووذیووذ‬ ‫دٍلت‪ ،‬تاییذ ًوی ضَد‪ .‬اکشادی ًِ دس هزاًشات ّستٌذ‪ ،‬ثب هوَت ٍ ثوذٍى‬ ‫کَت ٍهت دس خػَظ خضئیبت ٍ هسبئل هختلق ثب ّن غحجت ًشدًذ‪.‬‬ ‫ٍی اکضٍدۻ سیبست خوَْسی اسالهی ایشاى‪ ،‬ایی ًجَدُ است ٍ ًخَاّذ ثوَد‬ ‫ًِ اگش اهٌبى سکغ تحشینّب ثبضذ‪ ،‬یی سبػت اى سا ثِ تاخیش ثیوبًوذاصد ٍ‬ ‫ایی سیبست اػالهی هوبم هؼظن سّجشی ثَدُ است ٍ ٍصاست اهَس خوبسخوِ‬ ‫ًیض ّویی هسیش سا قی ًشدُ است‪ّ .‬یچ ثؼیذ ًیست ًِ دٍس ثوؼوذی‪ ،‬دٍس‬ ‫پبیوبًوی ثوبضوذ‪.‬سوخوٌوگوَی ٍصاست اهوَس خوبسخوِ گولوتۻ ضوَسای‬ ‫کٌی ایٌبئَ خلسِ ای داضت‪ .‬الجتِ ضَسای هطوَستوی‪ ،‬دادگوبُ هوحوسوَه‬ ‫ًویضَد ٍ کوف هَؾَػبت کٌی سا هکشح هیًٌذ‪.‬خکیت صادُ اداهوِ دادۻ‬ ‫ال دادُ ٍ اثوْوبهوبت سا‬ ‫خوَْسی اسالهی ایشاى ًیض گضاسش کٌی خَد سا هج ً‬ ‫پبسخ دادُ است ٍ دس اًدب ثِ اظْبسات ًوبیٌذُ ًبًبدا پبسخّبی دهین دادُ‬ ‫ضذُ است‪.‬خکیتصادُ تبًیذ ًشدۻ هوٌی است دٍس ثؼذی هزاًشات ٍیی‪،‬‬ ‫دٍس پبیبًی ثبضذ‪.‬سخٌگَی ٍصاست اهَس خبسخِ ثب ثیبى ایٌٌِ ایشاى ّیچگبُ‬ ‫اغَل سسیذى ثِ تَاکن سا هٌَـ ثِ اسن اکشاد ًٌشدُ است‪ ،‬گلتۻ سیوبسوت‬ ‫اغَلی هب سکغ تحشین ّب است ًِ دس ثشخبم پیص ثیٌی ضذُ اسوت‪ .‬هوب ثوِ‬ ‫تؼْذاتی خبسج اص ثشخبم سؾبیت ًویدّین‪.‬سخٌگَی ٍصاست اهَس خبسخِ‬ ‫گلتۻ اغل هَؾَع اخز تؿویی اص اهشیٌبییّب دسست است اهوب اخوبصُ‬ ‫ثذّیذ هی دس کؿبی ػوَهی اص خضئیبتی ًِ دس هزاًشات دس حبل خوشیوبى‬ ‫است‪ ،‬غحجت ًٌٌن چشاًِ اهش هشسَهی ًیوسوت‪.‬خوکویوت صادُ گولوتۻ‬ ‫اهشیٌب یٌجبس دس دٍساى تشاهپ ًطبى داد ًِ چوذس گشدًٌطبًِ هوی توَاًوذ‬ ‫خاهَضی ّای بیطتشی دس ساُ است‪ /‬لطفا صشفِ جَیی کٌیذ‬ ‫سشٍیس خجشی ‪-‬سخٌگَی غٌؼت ثشم گلتۻ ثبتَخِ ثِ اکضایص دهبی َّا ٍ اکضایص هػوشف‪،‬‬ ‫دس تبهیی ثشم ثب هطٌل هَاخِ ّستین ٍ احتوبل اکضایص خبهَضی ّب ٍخَد داسد اهب ایی هَؾوَع‬ ‫سا ثِ قَس دهین اقالع سسبًی خَاّین ًشد‪.‬هػکلی سخجی هطْذی اظْبس ًشدۻ دس حبل حوبؾوش‬ ‫هیضاى هػشف اص تَلیذ پیطی گشکتِ است ٍ ًوجَدّب سا ثب هذیشیت هػشف خجشاى هی ًٌین‪ .‬اگش‬ ‫دس ایی ضشایف ًیشٍگبّی اص هذاس خبسج ضَد‪ ،‬ضشایف سخت تش هی ضَد ٍ ثشای تبهیی ثشم هطٌالتی ثِ ٍخَد هی ایذ‪ ،‬ثوٌوب ثوش ایوی‬ ‫ایٌٌِ خبهَضی اػوبل ضَد هحتول است‪ٍ.‬ی گلتۻ اهیذ ٍاسین ثب اهذاهبتی ًِ غَست هیگیشد‪ ،‬هطوٌولوی ایودوبد ًطوَد اهوب اگوش‬ ‫هحذٍدیت خذی ٍخَد داضتِ ثبضذ هکؼب اقالع سسبًی خَاّین ًشد ٍ ثِ غَست دهین ثِ اقالع هشدم خَاّین سسوبًوذ‪.‬سوخوٌوگوَی‬ ‫غٌؼت ثشم اظْبس ًشدۻ پس اص گزساًذى ایی ّلتِ اقالع سسبًی دهین سا ثشای ّلتِ ایٌذُ اًدبم خوَاّویون داد ٍ ثوشای ایوی هوْون‬ ‫ثبیذ ٍؾؼیت دهب‪ً ،‬یشٍگبُ ّبی ثشم ثِ قَس ًبهل ثشسسی ضًَذ‪ ،‬ثؼذ اص اى اقالع سسبًی دهین اًدبم خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫جضئیات سیضش ًیشٍی کاس دس سال ‪ /۹۹‬بخص خذهات سکَسد صد‬ ‫سشٍیس خجشی ‪-‬ثشسسی ٍؾؼیت ثبصاس ًبس سبل ۺۺ ثیبًگش اى است ًِ ثب سیضش ‪ّ ۸۵۴‬ضاس ًلشی ًیشٍی ًبس ثوخوص خوذهوبت‪۲۸ ،‬‬ ‫ّضاس ًلشی ثخص غٌؼت ٍ ‪ّ ۳۶۷‬ضاس ًلشی ثخص ًطبٍسصی‪ ،‬حَصُ خذهبت سًوَسداس سیوضش ًویوشٍ ثوَدُ اسوت‪.‬ثوب توَخوِ ثوِ‬ ‫هحذٍدیتّبیی ًِ ًبضی اص ضیَع ٍیشٍس ًشًٍب دس سبل ۺۺ ثشهشاس ٍ ثؼؿبً هٌدش ثِ تؼکیلی یب تؼذیل ًیشٍ دس هحیفّبی هوخوتولوق‬ ‫ًبسی ضذ‪ ،‬ضبخعّبی ثبصاس ًبس ثِ ضذت تحت تاثیش هشاس گشکتٌذ ثکَسی ًِ قجن اهبس سسوی ًطَس دس هدوَع ‪ ۵‬کػل سوبل ۺۺ‬ ‫ثیص اص یی هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۷‬ضاس ًلش اص گشٍُ ضبؿالى خبسج ضذًذ‪.‬دس ثخص ًطبٍسصی حذٍد ‪ّ ۳۶۷‬ضاس ًلش دس سبل ۺۺ ثِ ًسجت سوبل‬ ‫‪۹‬ۺ ثیٌبس ضذًذ‪ .‬دس ثخص غٌؼت ًیض ضبّذ سیضش ‪ّ ۲۸‬ضاس ٍ ‪ً ۶۷۷‬لش اص ضبؿالى ثَدین‪ .‬ثیطتشیی سیضش ًیشٍی ًبس ًویوض دس ثوخوص‬ ‫خذهبت سهن خَسد ثِ گًَِای ًِ حذٍد ‪ّ ۸۵۷‬ضاس ًلش کؼبالى حَصُ خذهبت دس سبل ۺۺ ثیٌبس ضذًذ‪.‬قی سبل گزضتِ ثویوص اص ‪۳‬‬ ‫هیلیَى ًلش اص ثبصاس ًبس خبسج ضذًذ ٍ دس صهشُ خوؼیت ؿیشکؼبل هشاس گشکتٌذ ًِ سْن صًبى ثیطتش اص هشداى ثَدُ است‪.‬ثِ ایی توشتویوت‬ ‫دس حبلی ًِ خوؼیت ؿیشکؼبل ًطَس دس سبل ‪۹‬ۺ ثشاثش ثب ‪ ۴۵‬هیلیَى ٍ ‪۹‬ۺ‪ّ ۵‬ضاس ٍ ‪ً ۵۲۲‬لش ثَد‪ ،‬دس سبل ۺۺ ثِ ‪ ۴۷‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۷۴۹‬وضاس‬ ‫ٍ ‪ً ۷۳۶‬لش اکضایص یبکت؛ یؼٌی ضبّذ خشٍج ‪ ۳‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۵۷‬ضاس ٍ ‪ً ۳۲۵‬لش اص خوؼیت کؼبل (ضبؿل ٍ ثیٌبس) اص ثبصاس ًبس ثَدین ًوِ‬ ‫اص ایی تؼذاد‪ ،‬سْن صًبى یی هیلیَى ٍ ‪ّ ۳۹۵‬ضاس ٍ ‪ً ۷۸۵‬لش ثَدُ است‪.‬‬ ‫هٌبکغ ًطَسّبی دیگش سا ًبدیذُ ثگیشد ثٌبثشایی تؿویٌی ثبیذ دس ایی ساثکوِ‬ ‫اص اٍ گشکتِ ضَد‪.‬سخٌگَی ٍصاست اهَس خبسخِ گولوتۻ دیواولوووبت ّوب‪،‬‬ ‫ادمّبی خَضجیٌی ّستٌذ‪ ،‬اهب هؿبٍت صٍد است‪ .‬هی ثِ ضوب هیتَاًن ایوی‬ ‫سا ثگَین ًِ هب ثِ یی هتی سٍضٌی دس توبهی ًبسگشٍُّب سسیذُاین‪.‬‬ ‫خکیتصادُ ثب ثیبى ایٌٌِ اًچِ ًِ ثبهی هبًذُ است‪ً ،‬یبص ثِ تػوین سیوبسوی‬ ‫دس ّوِ قشف ّب داسد‪ ،‬اظْبس داضتۻ ّوِ قشفّب دس هَهؼیتی ّستٌذ ًوِ‬ ‫ثبیذ تػویوبت سیبسی ثگیشًذ‪ .‬ػشاهچی ًیوض اص هوزاًوشات ثوشگطوت ٍ‬ ‫گضاسشّبی خَد سا اسائِ خَاّذ داد‪.‬خکیتصادُ اداهوِ دادۻ اگوش ًسوی‬ ‫هیخَاّذ ثِ هبّیت غلحاهیض ّستِای ایشاى هکوئی ضَد‪ ،‬ثوبیوذ اخوشای‬ ‫ًبهل ثشخبم سا دس دستَس ًبس هشاس دّذ‪ .‬ثْتشیی سٍش ثبصگطت ًبهل ثوِ‬ ‫ثشخبم ٍ ػذم ًوؽ هکؼٌبهِ ‪ ۳۳۴۲‬است‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌٌِ ایشاى ّویوچ گوبُ‬ ‫سسیذى ثِ تَاکن سا هٌَـ ثِ اسن اکشاد ًٌشدُ است‪ ،‬گلتۻ سیبست اغَلوی‬ ‫ایشاى سکغ توبهی تحشینّب است ًِ دس ثشخبم پیصثیٌی ضذُ است‪.‬‬ ‫سخٌگَی ٍصاست اهَس خبسخِ تػشیح ًشدۻ هب دس ثشخبم ٍ ًِ دس گولوت‬ ‫ٍگَّبی ٍیی ًِ تؼْذی ثیص اص اىچِ دس ثشخبم ًَضتوِ ضوذُ خوَاّویون‬ ‫پزیشکت ٍ ًِ ثِ اًتلبػی ًوتش اص اىچِ دس ثشخبم پیص ثیٌی ضذُ‪ ،‬سؾبیوت‬ ‫خَاّین داد‪ .‬دس ایی هَؾغ ثسیبس خذی ّستین‪ٍ.‬ی ثب اضبسُ ثِ ایٌٌِ تدشثوِ‬ ‫اخشای ثشخبم ثِ هب ثبثت ًشد ًِ ثِ ثْبًِّبی ٍاّی ثشای تاییذ اهَس تدبسی‬ ‫ٍ ثبصسگبًی ثب ایشاى حتی ثشخی اص اسبهی سا ثْبًِ هی ًوشدًوذ ًوِ اًودوبم‬ ‫ًطَد‪ ،‬اظْبس داضتۻ هب دسثبسُ خضئیبت ثِ اًذاصُ ًلیبت دهیون ّسوتویون ٍ‬ ‫دسثبسُ حوَم هلت ًَتبُ ًوی ایین‪.‬سوخوٌوگوَی ٍصاست اهوَس خوبسخوِ‬ ‫ّوچٌیی دسثبسُ ٍؾؼیت اکـبًستبى‪ ،‬گلتۻ ثب ًگشاًی هسبئل اکـوبًسوتوبى سا‬ ‫پیگیشی هیًٌین‪ .‬دس ّوسبیِ هب تـییشات گستشدُای دس خشیوبى اسوت‪ .‬اص‬ ‫ّوِ قشفّب دػَت هیًٌین ًِ پبیجٌذثِ ًبّص تٌصّب ضًَذ‪.‬خکیتصادُ‬ ‫گلتۻ ٍصاست خبسخِ دس هَؾَع ٍاًسی ثب سبثوِ ثسویوبس دسخطوبًوی ثوِ‬ ‫یبسی ٍصاست ثْذاضت ضتبکت ٍ سؼی ًشد تب خبیی ًِ هوٌی ثَد ًیبصّبی‬ ‫هشدم سا تاهیی ًٌذ‪.‬‬ ‫اعطای ٍام ‪۷‬هیلیَى تَهاًی بِ داسًذگاى‬ ‫سْام عذالت ٍ یاساًِبگیشاى‬ ‫سشٍیس خجشی ‪ -‬ثبًی هشًضی دس ساستبی حوبیت اص هؼیوطوت ٍ اکوضایوص‬ ‫هذست خشیذ اهطبس هختلق خبهؼِ ٍ ثْجَد کشایٌذ تبهیی هبلی صًدیشُ توَلویوذ‪،‬‬ ‫ضیًَُبهِ اػکبی ًبست سکبّی ّلت هیلیَى تَهبًی سا اثالؽ ًشد‪ .‬ایی ثوبًوی‬ ‫دس ساستبی حوبیت اص هؼیطت ٍ اکضایص هذست خشیذ اهطبس هختلق خبهؼِ ٍ‬ ‫ّوچٌیی ثْجَد کشایٌذ تبهیی هبلی صًدیشُ تَلیذ‪ً ،‬سجت ثِ اثوالؽ ضویوَُ ًوبهوِ‬ ‫اػکبی ًبست سکبّی ٍ تبهیی هبلی صًدیشُ تَلیذ ثِ پٌح ثوبًوی هولوی ایوشاى‪،‬‬ ‫هلت‪ ،‬غبدسات ایشاى‪ ،‬تدبست ٍ سکبُ ًبسگشاى ثب سْویِ ّش ثوبًوی حوذاهول‬ ‫دٍیست ّضاس کوشُ ًبست ٍ سوق کشدی ّش هتوبؾی ّلتبد هیلیَى سیبل اهوذام‬ ‫ًشدُ است‪.‬ثشاسبس ایی ضیَُ ًبهِ ّوِ اضخبظ حویوی اص خولوِ داسًوذگوبى‬ ‫سْبم ػذالت ًِ تب ًٌَى ّیچ هیضاًی اص سْبم خَد سا ًلشٍختِاًذ ٍ ّوچٌویوی‬ ‫ًلیِ سشپشستبى خوبًوَاس ًوِ حوذاهول یوٌوی اص یوبساًوِ ّوبی ًوووذی یوب‬ ‫هؼیطتی سا دسیبکت هی ًٌٌذ‪ ،‬اهٌبى استلبدُ اص ایی ًبست ّب سا داسًذ‪.‬سوووق‬ ‫کشدی اػتجبس هبثل اػکب ثِ هطتشی دس ایی قشح حذاًثش هجلؾ ‪ ۸۷‬هیلویوَى سیوبل‬ ‫است‪.‬هْلت ثبصپشداخت اػتجبس اػکبیی ثِ تطخیع هَسسِ اػتجبسی حوذاًوثوش‬ ‫‪ ۲۹‬هبُ است‪.‬‬ ‫ثبًی هشًضی اػالم ًشدُ است ًِ دس ساستبی اخشای تػووویوووبت خولوسوِ‬ ‫دٍیست ٍ ثیست ٍ یٌن ستبد ّوبٌّگی اهتػبدی دٍلت دس ّلتن اسدیجْوطوت‬ ‫هبُ ‪ً ٍ ۲۵۷۷‬بهِ هؼبٍى اهتػبدی سئیس خوَْسی دس خػَظ اػکبی ًوبست‬ ‫سکبّی ٍ تاهیی هبلی صًدیشُ تَلیذ‪ ،‬ثبًیّبی ػبهل ثش اسبس ضیًَُبهِ تؼویویوی‬ ‫ضذُ‪ً ،‬سجت ثِ اخشای ایی قشح اهذام ًٌٌذ‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫تَصیع کتابّای دسسی اص اٍاسط‬ ‫ضْشیَسهاُ صَست هیگیشد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫هٌظَم یادداضت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫اویرنمک‬ ‫ّبهی گشُ ى ثیلوِ دیگیی اویشُ ًِ‬ ‫ثیلٌلشسِ ثیلذیگیٌی اویشدُ‬ ‫ثئلِ اٍلسب ائل دٍضًََش دٍسٍهَى‬ ‫پیس یبخطیٌی ثبضالس یبخطی گاسهگِ‬ ‫اویشًَوٌذیش یبسالذیشی دًیبًی‬ ‫دیٌدلذیشی دًیب ثَیَ اًسبًی‬ ‫توذًلش اویشًوٌلِ دٍصَلیش‬ ‫ایذیٌالدیش ثیلیی ایلِ اٍّبهی‬ ‫ًئلی سبصدیش ثیلی لشیی دٍؿشٍداى‬ ‫ثیلیی هَسٍس ثیلی لشی اٍؿشٍداى‬ ‫ثیلوِ یَِ ًیی ٍاسیی یییَش یبالًچی‬ ‫ثیلی لشسِ چٌیٌوضَلش سَسؿَداى‬ ‫جْاًپَسۺ ٍاکسیّای تَلیذ داخل‬ ‫قیوتگزاسی ًطذُاًذ‬ ‫سشٍیس خجشی ‪-‬سئویوس هوشًوض سٍاثوف ػوووَهوی ٍ‬ ‫اقالعسسبًی ٍصاست ثْذاضت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصش پضضٌوی‬ ‫تػشیح ًشدۻ ّیچ ًذام اص ٍاًسیّبی ًشًٍبی توَلویوذ‬ ‫داخل تبًٌَى دس ًویسیَى هیوت گزاسی سبصهبى ؿزا ٍ‬ ‫داسٍ‪ ،‬هیوتگزاسی ًطذُ است‪ً .‬یبًَش خْبًاَس تػشیح‬ ‫ًشدۻ هیوت گزاسی ٍاًسی ًشًٍب ثشاسبس ّضیٌوِ توووبم‬ ‫ضذُ‪ ،‬حبضیِ سَد هٌکوی ٍ هیوت ٍاًسوی ّوبی هطوبثوِ‬ ‫خبسخی ٍ الجتِ ثب سٍیٌشد‪ ،‬حوبیت اص توَلویوذ هولوی دس‬ ‫ًویسیَى هیوت گزاسی اًدبم خَاّذضذ‪ّ.‬وضهبى ثب تَلیذ‬ ‫ٍاًسی ًشًٍب دس دًیب ضشًت ّبی داخلی ًیض تالش ثشای‬ ‫تَلیذ ٍاًسی سا ضشٍع ًشدًذ‪ ،‬هؼشٍکتشیوی اًوْوب سوتوبد‬ ‫اخشایی کشهبى اهبم(سُ) است ًِ ٍاًسی ًٍَیشاى ثشًوت‬ ‫سا دس دست سبخت داسد‪ٍ .‬اًسی سبثشاًب ًیض ثب ّووٌوبسی‬ ‫اًستیتَ پبستَس ایشاى ٍ ضشًت کویوٌوالی ًوَثوب هوشاحول‬ ‫ًبساصهبیی ثبلیٌی ٍ تَلیذ سا قی هی ًٌذ‪ٍ.‬اًسوی ساصی‬ ‫ًشًٍب ًیض دس هَسسِ سشم سبصی هسیش تَلیذ سا قوی هوی‬ ‫ًٌذ‪ .‬دٍ ضشًت داسٍسبصی خػَغی ًیض ثوشای توَلویوذ‬ ‫تحت لیسبًس ٍاًسی ًوشًٍوب دس ایوشاى اهوذام ًوشدُ‬ ‫اًذ‪.‬ضشًت اًتٍَسًَ هشاس است خوف توَلویوذ ٍاًسوی‬ ‫اساَتٌیی سٍسیِ سا دس ایشاى ساُ اًذاصی ًٌذ ٍ ضوشًوت‬ ‫سیٌبطى ًیض دس تالش است تب ثب ّوٌبسی یوی ضوشًوت‬ ‫استشالیبیی ٍاًسی ًشًٍبیی ثب تٌوٌوَلوَطی ثوبیوَتوَلویوذ‬ ‫ًٌذ‪ .‬تبًٌَى ٍاًسی ّبی ایوشاًوی‪ً ،‬وٍَیوشاى ثوشًوت‪،‬‬ ‫ساصی‪ ،‬کخشا‪ ،‬پبستَس ٍ سیٌبطى تَاًستِ اًوذ‪ً ،‬وذ اخوالم‬ ‫ثگیشًذ ٍ ٍاسد کبص سَم هکبلؼِ یؼٌی هوشحلوِ هوکوبلوؼوبت‬ ‫اًسبًی ثشسٌذ‪.‬اص ثیی ٍاًسی ّبیی ًِ هشاحل تَلیذ سا دس‬ ‫ایشاى هی گزاسًذ تبًٌَى ٍاًسی ّبی ًٍَیشاى ثوشًوت‪،‬‬ ‫ساصی‪ ،‬کخشا‪ ،‬پبستَس ٍ سیٌبطى تَاًستِ اًوذ‪ً ،‬وذ اخوالم‬ ‫ثگیشًذ ٍ ٍاسد کبص سَم هکبلؼِ یؼٌی هوشحلوِ هوکوبلوؼوبت‬ ‫اًسبًی ثشسٌذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهارشنبه‬ ‫*‪ 2‬تیر‬ ‫*‪22‬ژوئن‬ ‫* ‪02‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9205‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫کاخ سفیذ‪ :‬بشای اداهِ هزاکشات بشجام جذٍل صهاًی ًذاسین‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی واخ ؾفیس زض یه ٘کؿر ذثطی تدا‬ ‫رؾالْ ری‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تطری رزرٔ‪ٔ ٝ‬صروطرذ ‪ٚ‬یٗ ‪ٞ‬یچ جس‪ َٚ‬ظٔا٘ی ضؾٕدی‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘سرضز‪ ،‬رظ رزرٔ‪ ٝ‬ریٗ ٔصروطرذ ذثط زرز زض خدی تدطٌدعرضی‬ ‫ر٘سراتاذ ضیاؾر جٕ‪ٟٛ‬ضی زض ریطرٖ ‪ ٚ‬خیط‪ٚ‬ظی ایدر ر ؾدیدس‬ ‫رتطر‪ٞ‬یٓ ضئیؿی زض ریٗ ر٘سراتاذ‪ ،‬تطذی ٌعرضـ‪ٞ‬ا حاوی رظ اٖ‬ ‫رؾر و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر ریاالذ ٔسحس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تاظٌکر ‪ٕٞ‬دعٔداٖ زد‪ٟ‬دطرٖ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬رق‪ٍٙ‬سٗ ت‪ ٝ‬تطجاْ خیف رظ اغاظ ضیاؾدر جدٕد‪ٟ‬د‪ٛ‬ضی ضئدیدؿدی‬ ‫رٔیس‪ٚ‬رض رؾر زض ‪ٕٞ‬یٗ ضرتط‪ ،ٝ‬جٗ ؾاوی ؾر‪ٍٛٙ‬ی واخ ؾفیس ض‪ٚ‬ظ ز‪ٚ‬قد‪ٙ‬دثد‪ ٝ‬زض یده ٘کدؿدر‬ ‫ذثطی رغ‪ٟ‬اض زرقر و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر ج‪ ٛ‬تایسٖ ٔکسالا٘‪ٙٔ ٝ‬سػط اٖ رؾر و‪ ٝ‬تطری تاظٌکر أدطیدىدا تد‪ٝ‬‬ ‫تط٘أ‪ ٝ‬جأؽ رلسرْ ٔکسطن (تطجاْ) قا‪ٞ‬س ؾٕر ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬ی ٌفسٍ‪ٞٛ‬ای و‪٘ٛٙ‬ی تا ریطرٖ تداقدس ‪ٚ‬ی زض‬ ‫ریٗ تاض‪ ٜ‬ذطاب ت‪ ٝ‬ذثطٍ٘اضرٖ ٌفر‪ٔ :‬ا زض حاَ حاضط تا ریطرٖ ض‪ٚ‬رتط زیدّٕازیه ٘سرضیٓ ‪ٞ ٚ‬دیدچ‬ ‫تط٘أ‪ٝ‬ری ٘یع تطری زیسرض زض ؾطح ؾطرٖ زض زؾر ٘یؿر ت‪ٙ‬اتطریٗ ٔؿّ‪٘ ْٛ‬یؿر و‪ ٝ‬زض ططف ٔمداتدُ‬ ‫چ‪ ٝ‬چیعی ؾٕالً زغییط وطز‪ ٜ‬رؾر‪ٌ .‬فس‪ٙ‬ی رؾدر‪ ،‬رظ ٔدا‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ضیدُ زداود‪ٙ‬د‪ٌ ٖٛ‬دفدسدٍد‪ٞٛ‬دا تدطری‬ ‫رحیای تطجاْ زض ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬خایسرر رزطیف زض جطیاٖ رؾر‬ ‫اًْذام سِ تین تشٍسیستی ضذاًقالب دس ایام اًتخابات‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬فطٔا٘س‪٘ ٜ‬یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی ؾدا‪ ٜ‬خاؾدسرضرٖ‬ ‫ر٘مالب رؾدالٔدی رظ ر٘د‪ٟ‬دسرْ ؾد‪ ٝ‬زدیدٓ زدط‪ٚ‬ضیؿدسدی‬ ‫ضسر٘مالب زض ریداْ ر٘دسدرداتداذ ذدثدط زرز ؾدطزرض‬ ‫ٔحٕس خاود‪ٛ‬ض فطٔا٘س‪٘ ٜ‬یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی ؾدددا‪ ٜ‬خداؾدسرضرٖ‬ ‫ر٘مالب رؾالٔی ٌفر‪ :‬زض ریاْ ر٘سراتاذ ٘یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬دی‬ ‫ؾدا‪ٛٔ ٜ‬فک ت‪ ٝ‬ق‪ٙ‬اؾایی ‪ ٚ‬ر٘‪ٟ‬سرْ ؾ‪ٌ ٝ‬ط‪ ٜٚ‬زدط‪ٚ‬ضیؿدسدی‬ ‫ضسر٘مالب قس ‪ٚ‬ی رظ زأیٗ رٔ‪ٙ‬یر زٕأی ٔطظ‪ٞ‬ا ذثدط‬ ‫زرز ‪ ٚ‬رفع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ریاْ ر٘سراتاذ زقدٕدٗ تدط٘دأد‪ٞ ٝ‬دای‬ ‫ذانی زرقر ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ز٘ثاَ رلسرٔاذ زط‪ٚ‬ضیؿسی ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬تا‬ ‫‪ٚ‬رو‪ٙ‬ف لاطؽ ٘یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی ؾدا‪ٛٔ ٜ‬رج‪ ٝ‬قس ؾطزرض خاود‪ٛ‬ض زهطیح‪ :‬زض ‪ ۰۱‬ض‪ٚ‬ظ ٌدصقدسد‪ٔ ٝ‬د‪ٙ‬دسد‪ٟ‬دی تد‪ٝ‬‬ ‫ر٘سراتاذ‪٘ ،‬یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی ؾدا‪ٛٔ ٜ‬فک ت‪ ٝ‬ق‪ٙ‬اؾایی ‪ ٚ‬ر٘‪ٟ‬سرْ ؾ‪ ٝ‬زیٓ زط‪ٚ‬ضیؿسی زض قٕاَ غطب وک‪ٛ‬ض قس‬ ‫فطٔا٘س‪٘ ٜ‬یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی ؾدا‪ ٜ‬تا رقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ری‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬زیٓ زط‪ٚ‬ضیؿسی ‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬انط ضسر٘مالب زض ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬رق‪ٙ‬د‪ٛ‬ید‪ٚ ٝ‬‬ ‫تا٘‪ٟٙٔ ٝ‬سْ قس٘س ٌفر‪ :‬یه زیٓ زط‪ٚ‬ضیؿسی ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬رظ ٔطظ ؾث‪ٛ‬ض وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز زض ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ؾط‪ٚ‬اتداز زض ‪ٞ‬دٓ‬ ‫و‪ٛ‬تیس قس‬ ‫ٍصیش کطَس ّفتِ ایٌذُ بشای پاسخگَیی دسباسُ اًتخابات ضَساّا بِ هجلس هیسٍد‬ ‫بایذى تحشینّای تشاهپ علیِ ایشاى سا قاًًَی هیداًذ ٍ قصذ سفع اىّا سا ًذاسد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ -‬ضئیؽ وٕدیدؿدید‪ ٖٛ‬قد‪ٛ‬ضر‪ٞ‬دا رظ‬ ‫ح ‪ٛ‬ض ؾثسرِطضا ضحٕا٘ی ف ّی ‪ٚ‬ظیدط وکد‪ٛ‬ض زض‬ ‫٘کؿر ‪ٞ‬فس‪ ٝ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ریٗ وٕیؿی‪ ٖٛ‬تطری خاؾد زضتداض‪ٜ‬‬ ‫زرّفاذ‪ ،‬زاذیط زض اغاظ فدطاید‪ٙ‬دس ضری ٌدیدطی ‪ٚ‬‬ ‫ٔکىالذ ف‪ٙ‬ی ر٘سراتاذ رذیط ذثط زرز ٔحٕس نداِدح‬ ‫ج‪ٛ‬واض ضئیؽ وٕیؿی‪ ٖٛ‬رٔد‪ٛ‬ض زرذدّدی وکد‪ٛ‬ض ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ضر‪ٞ‬ای ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضری رؾالٔی رغ‪ٟ‬اض زرقر‪ :‬زض‬ ‫ریٗ جّؿ‪ ٝ‬الیح‪ ٝ‬زضأس خایسرض تطری ق‪ٟ‬طزرضی‪ٞ‬دا ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٞ‬یاضی ‪ٞ‬ا تطضؾی قس ود‪ ٝ‬ریدٗ الیدحد‪ ٝ‬رظ ؾد‪ٛ‬ی‬ ‫ق‪ٛ‬ضری ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ رؾاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز ‪ٔ 7‬از‪ ٜ‬ریٗ الیح‪ ٝ‬زض‬ ‫نحٗ ٔجّؽ زه‪ٛ‬یه قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬جسزر ت‪ ٝ‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬تطٌکر‪ٔ ،‬از‪ 8 ٜ‬الیح‪ ٝ‬زضأس خایسرض ٘یع زض جّؿ‪ٝ‬‬ ‫رٔط‪ٚ‬ظ رنالح قس زا زض ٘کؿر تؿسی نحٗ ت‪ ٝ‬ضری ٌصرقس‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‬ ‫‪ٚ‬ی رفع‪ٚ‬ز‪ :‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬ت‪ ٝ‬ز٘ثاَ ریٗ رؾر و‪ ٝ‬رظ ططق لا٘‪٘ٛ‬ی تؿسط‪ٞ‬ایی ضر فطر‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬س زا رظ یه ؾ‪ٔ ٓٞ ٛ‬دطزْ‬ ‫زحر فکاض لطرض ٍ٘یط٘س ‪ ٓٞ‬ری‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زضأس خایسرض تطری ق‪ٟ‬طزرضی ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ز‪ٞ‬یاضی ‪ٞ‬ا ریجاز ق‪ٛ‬ز‬ ‫ضئیؽ وٕیؿی‪ ٖٛ‬رٔ‪ٛ‬ضزرذّی وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ضر‪ٞ‬ای ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضری رؾالٔی زهطیح وطز‪ :‬زض رزرٔد‪٘ ٝ‬کدؿدر‬ ‫رٔط‪ٚ‬ظ‪ ،‬ر٘سراتاذ ضیاؾر جٕ‪ٟٛ‬ضی ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ضر‪ٞ‬ا رؾالٔی ٔ‪ٛ‬ضز تحث ‪ ٚ‬تطضؾی لدطرض ٌدطفدر ود‪ ٝ‬رؾ دای‬ ‫وٕیؿی‪٘ ،ٖٛ‬مط‪٘ ٝ‬ػطرذ ذ‪ٛ‬ز ضر ٔططح وطز٘س‬ ‫ج‪ٛ‬واض ذاطط٘کاٖ وطز‪ٔ :‬مطض قس‪ ٜ‬زا ‪ٞ‬فس‪ ٝ‬ای‪ٙ‬س‪ٚ ٜ‬ظیط وک‪ٛ‬ض ج‪ٟ‬ر رضرئ‪ ٝ‬خاؾد زضتاض‪ ٜ‬زرّفاذ‪ ،‬زاذیط زض‬ ‫اغاظ فطای‪ٙ‬س ضری ٌیطی ‪ٔ ٚ‬کىالذ ف‪ٙ‬ی زض وٕیؿی‪ ٖٛ‬رٔ‪ٛ‬ض زرذّی وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ضر‪ٞ‬ا ح ‪ٛ‬ض خیسر و‪ٙ‬س‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ٔ -‬مأاذ أدطیدىدایدی رؾدالْ‬ ‫وطز٘س ز‪ِٚ‬ر تایسٖ زحطیٓ‪ٞ‬ای رؾٕاَ قدس‪ ٜ‬زض‬ ‫ظٔدداٖ زددطرٔددح ؾددّددیدد‪ ٝ‬ریددطرٖ ضر لددا٘دد‪٘ٛ‬ددی‬ ‫ٔیزر٘س ضؾا٘‪ٞٝ‬ای غطتی خؽ رظ ٘کؿدر ذدثدطی‬ ‫ضییؽ جٕ‪ٟٛ‬ض ٔ‪ٙ‬سره وک‪ٛ‬ضٔاٖ و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ٌصقس‪ٝ‬‬ ‫زض جٕؽ ذثطٍ٘اضرٖ زرذّی ‪ ٚ‬ذاضجدی تدطٌدعرض‬ ‫قس‪ٚ ،‬رو‪ٙ‬ف ‪ٞ‬ای ٔرسّفی ت‪ ٝ‬ؾر‪ٙ‬اٖ ؾیس رتطر‪ٞ‬یدٓ‬ ‫ضییؿی‪ ،‬ضییؽ جٕ‪ٟٛ‬ض ٔ‪ٙ‬دسدرده وکد‪ٛ‬ض ٘کداٖ‬ ‫زرز٘س زض ریٗ ٌعرضـ أدس‪ ٜ‬رؾدر‪ٔ :‬دمدأداذ‬ ‫أطیىایی خیکسط ‪ ٓٞ‬رؾالْ وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز٘س ز‪ِٚ‬ر ج‪ٛ‬‬ ‫تایسٖ زٕأی زحطیٓ ‪ٞ‬ای ز‪٘ٚ‬اِس زطرٔح‪ ،‬ضییؽ جٕ‪ٟٛ‬ضی خیکیٗ أطیىا ؾّی‪ ٝ‬ریدطرٖ ضر رظ تؿدیداضی رظ‬ ‫ج‪ٙ‬ث‪ٞٝ‬ای حم‪ٛ‬لی ‪ ٚ‬تیٗ رِّّٕی لا٘‪٘ٛ‬ی ٔیزر٘س ‪ ٚ‬فؿالً لهس ٘سرضز ‪ٞ‬یچ یه رظ اٖ‪ٞ‬ا ضر ِغ‪ ٛ‬و‪ٙ‬س‬ ‫زض ریٗ ٌعرضـ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ أس‪ ٜ‬رؾر‪ :‬ت‪٘ ٝ‬سضذ خیف ٔیایس و‪ ٝ‬أطیىا ضییؽ یه ز‪ِٚ‬ر ذداضجدی ضر‬ ‫زحطیٓ و‪ٙ‬س ریٗ رٔط ٔی ز‪ٛ‬ر٘س ٔا٘ؿی تعضی تطری ؾفط ضییؽ جٕ‪ٟٛ‬ض جسیدس ریدطرٖ تدطری ح د‪ٛ‬ض زض‬ ‫رجالؼ ؾاظٔاٖ ُّٔ تاقس تؿیاضی رظ ٔ‪ٙ‬سمسرٖ ز‪ٛ‬رفک ‪ٞ‬ؿس‪ٝ‬ری زض زرذُ ‪ ٚ‬ذاضج رظ أطیىا زض حاَ فکداض‬ ‫تط ز‪ِٚ‬ر تایسٖ تطری حفع زحطیٓ‪ٞ‬ا ؾّی‪ ٝ‬ضییؽ ز‪ِٚ‬ر ریطرٖ ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س ِغ‪ ٛ‬تطذی زحطیٓ‪ٞ‬ا رظ جّٕ‪ ٝ‬زحطیٓ‬ ‫ضییؽ جٕ‪ٟٛ‬ض ریطرٖ رظ ؾ‪ٛ‬ی أطیىا تؿسٍی ت‪ ٝ‬زهٕیٓ ٌیطی ‪ٞ‬ای طثم‪ ٝ‬ت‪ٙ‬سی قس‪ ٜ‬زض ز‪ِٚ‬در تدایدسٖ‬ ‫زرضز زض رزرٔ‪ ٝ‬ریٗ ٌعرضـ رقاض‪ ٜ‬قس‪ٔ ٜ‬مأاذ أطیىایی رٔیس‪ٚ‬رض٘س و‪ ٝ‬تس‪ٛ‬ر٘‪ٙ‬س تطری ضؾدیدسٖ تد‪ ٝ‬یده‬ ‫ز‪ٛ‬رفک جأؽزط تا ز‪ِٚ‬ر جسیس زض ریطرٖ ‪ٚ‬رضز ٔصروط‪ ٜ‬ق‪٘ٛ‬س‬ ‫ارعاى سٌاتَس اهشیکایی بش ًاکاساهذی‬ ‫تحشین ّای تشاهپ علیِ ایشاى‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬ودطیدؽ ٔد‪ٛ‬ضفدی ؾد‪ٙ‬دازد‪ٛ‬ض زٔد‪ٛ‬ودطرذ‬ ‫أطیىایی ٌفر‪ٞ :‬یچ یه رظ زحطیٓ ‪ٞ‬ای زدطرٔدح زضتداض‪ٜ‬‬ ‫ریطرٖ‪ ،‬رظ جّٕ‪ ٝ‬زحطیٓ حجر رالؾالْ ‪ ٚ‬رِٕؿّٕیٗ رتدطر‪ٞ‬دیدٓ‬ ‫ضئیؿی ضئیؽ جٕ‪ٟٛ‬ضی ٔ‪ٙ‬سره‪ ،‬ضفساض ریطرٖ ضر زغییدط ٘دسرز‪ٜ‬‬ ‫رؾر ٔ‪ٛ‬ضفی و‪ ٝ‬ضیاؾر وٕیسد‪ ٝ‬ض‪ٚ‬رتدط ذداضجدی ؾد‪ٙ‬دای‬ ‫أطیىا زض ذا‪ٚ‬ض ٘عزیه ضر تط ؾ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زرضز ‪ ٚ‬رذیطر تا ٔدجدیدس‬ ‫زرر ض‪ٚ‬ر٘چی ؾفیط ‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬زرئٓ ریطرٖ زض ؾاظٔاٖ ُّٔ زض‬ ‫ذه‪ٛ‬ل تطجاْ‪ ،‬ج‪ ًٙ‬یٕٗ ‪ٔ ٚ‬ثازِ‪ ٝ‬ظ٘سر٘یاٖ ٌفسٍ‪ ٛ‬ودطز‪ٜ‬‬ ‫رؾر‪ ،‬زض حؿاب واضتطی ذ‪ٛ‬ز زض ز‪ٛ‬ئیسط زض ‪ٚ‬رو‪ٙ‬ف ت‪ ٝ‬ذثدط‬ ‫یه ضؾا٘‪ ٝ‬أطیىایی و‪ٌ ٝ‬عرضـ زرز‪ ٜ‬ز‪ِٚ‬ر تایسٖ تؿیداضی‬ ‫رظ زحطیٓ‪ٞ‬ای ز‪ٚ‬ضرٖ ز‪٘ٚ‬اِس زطرٔح ؾّی‪ ٝ‬ریدطرٖ ضر لدا٘د‪٘ٛ‬دی‬ ‫ٔیزر٘س ‪ ٚ‬حاضط ت‪ ٝ‬ضفؽ ا٘‪ٟ‬ا ٘یؿر‪ٛ٘ ،‬قر‪ :‬زید‪ٛ‬ر٘د‪ ٝ‬ود‪ٙ‬د‪ٙ‬دس‪ٜ‬‬ ‫رؾر و‪ ٝ‬ر٘سن تحث ِغ‪ ٛ‬زحطیٓ‪ٞ‬ای ریطرٖ تدط ریدٗ ؾد‪ٛ‬رَ‬ ‫رنّی ٔسٕطوع قس‪ ٜ‬رؾر‪ :‬ایا ا٘‪ٟ‬ا وداض ودطز٘دساؾد‪ٙ‬دازد‪ٛ‬ض‬ ‫زٔ‪ٛ‬وطرذ ریاِر و‪ٙ‬سیىر ت‪ ٝ‬ریٗ ؾ‪ٛ‬رَ خداؾدد زرز‪ ٜ‬رؾدر‪:‬‬ ‫تسی‪ٟ‬ی رؾر و‪ٞ ٝ‬یچ یه رظ زحطیٓ‪ٞ‬ای زطرٔح ؾّی‪ ٝ‬ریطرٖ رظ‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬زضتاض‪( ٜ‬حجر رالؾالْ ‪ ٚ‬رِٕؿّٕیٗ) ضئدیدؿدی‪ ،‬ضفدسداض‬ ‫ریطرٖ ضر ت‪ ٝ‬ؾٕر ت‪ٟ‬سط زغییط ٘سرز‪ ٚ ٜ‬زض ‪ٚ‬رلدؽ‪ ،‬تدسزدط قدس‪ٜ‬‬ ‫رؾر تٗ ض‪ٚ‬زظ رظ ٔکا‪ٚ‬ضرٖ رٔ‪ٙ‬یر ّٔی ز‪ِٚ‬ر تاضرن ر‪ٚ‬تدأدا‬ ‫٘یع زض خاؾد ت‪ٛٔ ٝ‬ضفی زض حؿاب وداضتدطی ذد‪ٛ‬ز ٘د‪ٛ‬قدر‪:‬‬ ‫تؿیاضی رظ تحث ‪ٞ‬ا زض ‪ٚ‬رق‪ٍٙ‬سٗ زضتاض‪ ٜ‬ریطرٖ‪ ،‬ح‪ َٛ‬زحدطیدٓ‬ ‫‪ٞ‬ای واضأس ‪ ٚ‬قؿاض‪ٞ‬ا ٔسٕطوع رؾر و‪ ٝ‬ت‪ٞ ٝ‬یچ ٘سیدجد‪ ٝ‬ری‬ ‫ٕ٘ی ضؾس ‪ ٚ‬تطری ت‪ ٝ‬ؾمه ر٘سرذسٗ تط٘أ‪ٞ ٝ‬ؿدسد‪ ٝ‬ری ریدطرٖ‬ ‫واضؾاظ ٘یؿر ؾ‪ٙ‬از‪ٛ‬ض زٔ‪ٛ‬وطرذ أطیىایی زض خاؾد ت‪ٔ ٝ‬ماْ‬ ‫ؾاتک ز‪ِٚ‬ر ر‪ٚ‬تأا ٘‪ٛ‬قر‪ :‬رِثس‪ ،ٝ‬ر‪ٚ‬تأا ٘کاٖ زرز زحطیٓ ‪ٞ‬دای‬ ‫‪ٞ‬سفٕ‪ٙ‬س چ‪ٙ‬سجا٘ث‪ ٝ‬ؾّی‪ ٝ‬ریطرٖ ت‪ ٝ‬قطط زرقسٗ ‪ٞ‬سف ٘د‪ٟ‬دایدی‬ ‫‪ٚ‬رلؽتی‪ٙ‬ا٘‪ٔ ٝ‬یز‪ٛ‬ر٘‪ٙ‬س ٔ‪ٛ‬ثط ‪ٚ‬رلؽ ق‪٘ٛ‬س تط ؾىؽ‪ ،‬زدطرٔدح ‪ٞ‬دط‬ ‫ج‪ٙ‬ثس‪ٜ‬ری ضر تس‪ ٖٚ‬تطذ‪ٛ‬ضزرض ت‪ٛ‬زٖ رظ حٕایر ٔسحسرٖ ‪ ٚ‬تطری‬ ‫زؾسیاتی ت‪ٞ ٝ‬سف ذیاِثافا٘‪ ٝ‬زحطیٓ ٔیوطز زی‪ٛ‬رٍ٘دی رؾدر‬ ‫و‪ ٝ‬رظ تطچیسٖ اق‪ٛ‬ب زحطیٕی ر‪( ٚ‬زطرٔح) تسطؾیٓ خدایدٍدا‪ٜ‬‬ ‫ذثطی خ‪ِٛ‬یسیى‪ٔ ٛ‬سؾی قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز ٔماْ‪ٞ‬ای أطیىایی ت‪ ٝ‬ریدطرٖ‬ ‫رطالؼ زرز‪ ٜ‬ر٘س و‪ ٝ‬تایسٖ حاضط ت‪ ٝ‬ضفؽ زٕأی زدحدطیدٓ ‪ٞ‬دای‬ ‫رؾٕاَ قس‪ ٜ‬زطرٔح ؾّی‪ ٝ‬ریطرٖ ٘یؿر ظیطر ٔؿسدمدس رؾدر ود‪ٝ‬‬ ‫تؿیاضی رظ ریٗ زحطیٓ‪ٞ‬ا ٔث‪ٙ‬ای لا٘‪٘ٛ‬ی زرض٘س‬ ‫ًیکضاد‪ :‬غشبیّا پیام هقاٍهت هشدم ایشاى دس اًتخابات سا دسیافت کٌٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪٘ -‬ایه ضییؽ ٔجّدؽ قد‪ٛ‬ضری‬ ‫رؾالٔی رظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬دای غدطتدی ذد‪ٛ‬رؾدر خدیداْ‬ ‫ٔما‪ٔٚ‬ر ٔطزْ ریطرٖ زض ر٘سرداتداذ ضر زضیدافدر‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ٌ ٚ‬فر‪ :‬خیاْ ر٘سراتاذ ‪ ۸8‬ذطزرز ٘‪ ٝ‬تعضی‬ ‫ت‪ ٝ‬زالـ ‪ٞ‬ای قثى‪ ٝ‬ؾؿ‪ٛ‬زی ‪ ٚ‬ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬دیدؿدسدی رظ‬ ‫یه ؾ‪ ٚ ٛ‬ز‪ٕٞٛ‬اذ تطذی تی تهیطزاٖ زرذّی رظ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ی زیٍط ت‪ٛ‬ز‬ ‫ؾّی ٘یىعرز ٌفر‪ :‬ر٘سدرداتداذ رظ ٔد‪ٟ‬دٕدسدطیدٗ‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای جٕ‪ٟٛ‬ضیر زض ٘دػداْ ٔدطزْ ؾداالضی‬ ‫زی‪ٙ‬ی رؾر ‪ ٚ‬خیاْ ریٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬رظ ر٘سراتاذ ٔراتط‪ٝ٘ ٜ‬‬ ‫تعضی ت‪ ٝ‬زالـ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬ر‪ٞ‬ی قثى‪ٞ ٝ‬ای ؾؿ‪ٛ‬زی ‪ٚ‬‬ ‫ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی رظ یه ؾد‪ ٚ ٛ‬زد‪ٞٛ‬دٕداذ تدطذدی‬ ‫تی تهیطزاٖ ٔس‪ ٓٞٛ‬زرذّی رظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط ت‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ی‬ ‫تا تیاٖ ری‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ریٗ ز‪ٌ ٚ‬ط‪ ٜٚ‬زض جطیاٖ ر٘دسدرداتداذ‬ ‫زالـ وطز٘س و‪ ٝ‬ر٘سراتاذ ضر زدحدطیدٓ ود‪ٙ‬د‪ٙ‬دس‪،‬‬ ‫ٌفر‪ :‬رٔا ٔطزْ ؾعیع وک‪ٛ‬ض تدا تهدیدطذ ذد‪ٛ‬ز‬ ‫ؾال‪ ٜٚ‬تط ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٔکىالذ ٔؿیکسی ‪ ٚ‬زضٌیطی تد‪ٝ‬‬ ‫زِیُ ‪ٌ ٕٝٞ‬یطی تیٕاضی وط‪٘ٚ‬ا ‪ ٚ‬زثّیغاذ نس‪ٞ‬دا‬ ‫ٔیّیاضزی ضؾا٘‪ٞ ٝ‬ای ٔؿا٘س‪ ،‬تا فطرذ‪ٛ‬رٖ ض‪ٞ‬ثطی تد‪ٝ‬‬ ‫خای ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق‪ٞ‬ای ضری أس٘س‬ ‫٘یىعرز رزرٔ‪ ٝ‬زرز‪ٔ :‬طزْ أس٘س زا تٍ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س ٌطچ‪ ٝ‬رظ‬ ‫ٔؿ‪ٚٛ‬الٖ ‪ٚ ٚ‬ضؿیر ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز زِر‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س‪ ،‬رٔا ت‪ٝ‬‬ ‫ر٘مالب رؾالٔی ‪ ٚ‬حُ ٔکىالذ رٔیس‪ٚ‬رض٘س ٘ایده‬ ‫ضییؽ ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضری رؾالٔی تا زدثدطیده ریدٗ‬ ‫خیط‪ٚ‬ظی ت‪ ٝ‬ض‪ٞ‬ثط ٔؿػٓ ر٘مالب ‪ ٚ‬رید‪ٙ‬دىد‪ ٝ‬ریکداٖ‬ ‫‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬حافع ‪ ٚ‬خاؾسرض جٕ‪ٟٛ‬ضیر ٘ػاْ رؾالٔدی‬ ‫‪ ٚ‬زض و‪ٙ‬اض ٔطزْ ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س‪ٌ ،‬فر‪ٔ :‬جّؽ زض ؾدیدٗ‬ ‫خایث‪ٙ‬سی ت‪ ٝ‬زفىیه ل‪ٛ‬ر ‪ ٚ‬ؾُٕ ت‪ٚ ٝ‬غایف شرزدی‬ ‫٘ػاضزی ذ‪ٛ‬ز‪ٕٞ ،‬طر‪ٕٞ ٚ ٜ‬ىاض ز‪ِٚ‬ر ٔد‪ٙ‬دسدرده‬ ‫ذ‪ٛ‬ر‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬رظ ‪ٞ‬یچ و‪ٛ‬قکی تطری وداؾدسدٗ رظ‬ ‫ٔکىالذ ٔطزْ زضیغ ٘ر‪ٛ‬ر‪ٞ‬س وطز ٘یىعرز تا تیداٖ‬ ‫ری‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬طزْ تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٔکىالذ‪ٙٔ ،‬اؾدر طدثدؽ ‪ٚ‬‬ ‫تعضٌ‪ٛ‬رضی ذ‪ٛ‬ز ضر تا ح ‪ٛ‬ض زض خدای ند‪ٙ‬دس‪ٚ‬ق‬ ‫ضری ٘کاٖ زرز٘س‪ ،‬زهطیح وطز‪ :‬رود‪ٙ‬د‪٘ ٖٛ‬د‪ٛ‬تدر‬ ‫ز‪ِٚ‬سٕطزرٖ زض ‪ ٕٝٞ‬ل‪ٛ‬ر رؾر و‪ٛ٘ ٝ‬وطی ذد‪ٛ‬ز ضر‬ ‫٘کاٖ ز‪ٙٞ‬س ‪ٞ‬طو‪ ٝ‬تطری ذ‪ٛ‬ز قدا٘دی تداالزدط رظ‬ ‫٘‪ٛ‬وطی ٔماتُ ریٗ ّٔر تعضی لائُ رؾر‪ ،‬جایی‬ ‫زض ٔجّؽ ر٘مالتی‪ ،‬ز‪ِٚ‬ر ٔطزٔی ‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬ل ائدید‪ٝ‬‬ ‫ٔمسسض ٘ر‪ٛ‬ر‪ٞ‬س زرقر‬ ‫اٍلیاًَف‪ :‬طشفیی اص ٍقفِ هزاکشات ٍیی استفادُ کٌٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ٕ٘ -‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬زض ؾاظٔاٖ‪ٞ‬ای تیٗ رِّّٕدی ‪ٚ‬رلدؽ زض ‪ٚ‬یدٗ تدط ِدع‪ ْٚ‬زضیدافدر‬ ‫زؾس‪ٛ‬ضرِؿُٕ‪ٞ‬ای ؾیاؾی زضذه‪ٛ‬ل ٔکىالذ ٔ‪ٛ‬ضز تحث زض ٌفر‪ٌٞٛٚ‬ای ‪ٚ‬یٗ زاویس وطز‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عرضـ ریؿ‪ٙ‬ا‪ٔ ،‬یرائیُ ر‪ِٚ‬یا٘‪ٛ‬ف‪ٕ٘ ،‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬زض ؾاظٔاٖ‪ٞ‬ای تیٗرِّّٕدی ‪ٚ‬رلدؽ زض ‪ٚ‬یدٗ ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ز‪ٚ‬ق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬زض ز‪ٛ‬ییسی ٘‪ٛ‬قر‪ :‬وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کسطن تطجاْ ‪ٚ‬لف‪ٝ‬ری زض ٔصروطرذ ‪ٚ‬یٗ ریجاز ودطز‪ ٜ‬رؾدر‬ ‫تطری چ‪ٔ ٝ‬سذا ٕٔىٗ رؾر و‪ ٝ‬یه ‪ٞ‬فس‪ ٚ ٝ‬یا ‪ ۰۱‬رِی ‪ ۰۸‬ض‪ٚ‬ظ ط‪ َٛ‬تىکس ریٗ ٔؿئّ‪٘ ٟٓٔ ٝ‬یدؿدر‬ ‫‪ٚ‬غیف‪ٔ ٝ‬اٖ ریٗ رؾر و‪ ٝ‬رظ ریٗ ‪ٚ‬لف‪ٟ٘ ٝ‬ایر رؾسفاز‪ ٜ‬ضر تثدطیدٓ ‪ ٚ‬رطدٕدید‪ٙ‬داٖ حداندُ ود‪ٙ‬دیدٓ ود‪ٝ‬‬ ‫ٔکاضورو‪ٙٙ‬سٌاٖ زؾس‪ٛ‬ضرِؿُٕ‪ٞ‬ای ؾیاؾی ٘‪ٟ‬ایی زضذه‪ٛ‬ل ٔؿائُ ٔ‪ٛ‬ضز تحث ضر زضیافر و‪ٙٙ‬دس‬ ‫ٔصروطرذ ٔیاٖ رؾ ای وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کسطن تطجاْ زضتاض‪ ٜ‬رحیای ز‪ٛ‬رفک ‪ٞ‬ؿس‪ٝ‬ری زض ‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬تا ح ‪ٛ‬ض أطیىا زض ٔمط ٔصروطرذ زض ‪ٞ‬فس‪ٞٝ‬ای ٌدصقدسد‪ ٝ‬زض‬ ‫جطیاٖ ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬رؾر أطیىا ‪ ٚ‬ریطرٖ ٔصروطرذ ٔؿسمیٕی ٘سرقس‪ ٝ‬ر٘س ‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬سٌاٖ ز‪ِٚ‬ر أطیىا تا ٕ٘ای‪ٙ‬سٌاٖ ؾایط رؾ ای تطجاْ زض ریٗ ظٔدید‪ٙ‬د‪ ٝ‬ضریدع٘دی‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س‬ ‫سییس کویسیَى اقتصادی‪ :‬هجلس اص تطکیل دٍلت اقتصادی کَتاُ ًویایذ‬ ‫بشًاهِ ّستِای ایشاى ٍ احیای بشجام اص هَضَعات‬ ‫سایضًیّای سئیس ستاد استص اسشائیل دس ٍاضٌگتی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬ضئیؽ ؾساز رضزف ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یدؿدسدی‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬زاظٌی ت‪ ٝ‬أطیىا ؾفط وطز‪ ٜ‬رؾر‪ ،‬زض زیدسرض تدا‬ ‫ٔمأاذ ‪ٚ‬ظرضذ زفاؼ أطیىا ت‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ؼ تط٘أ‪ٞ ٝ‬ؿس‪ ٝ‬ری‬ ‫ریطرٖ ‪ ٚ‬رحیای ز‪ٛ‬رفک ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری خطزرذدر رضزدف ضغیدٓ‬ ‫ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی رؾالْ وطز و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ی‪ ٛ‬و‪ٛ‬ذا‪ٚ‬ی‪ ،‬ضئیؽ ؾساز‬ ‫رضزف ریٗ ضغیٓ ت‪ ٝ‬أطیىا ضؾیس ‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظ رذیط ضر تدا‬ ‫ٔاضن ٔیّی‪ ،‬ضئیؽ ؾساز ٔکسطن وداضود‪ٙ‬داٖ رضزدف‬ ‫أطیىا ‪ِ ٚ‬ی‪ٛ‬ز اؾسیٗ ‪ٚ‬ظیط زفاؼ أطیىا زض خد‪ٙ‬دسداٌد‪ٖٛ‬‬ ‫زیسرض وطز ؾساز رضزف ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی زض تیا٘ید‪ ٝ‬ری‬ ‫رؾالْ وطز‪ :‬ضئیؽ ؾساز واضو‪ٙ‬اٖ ت‪٘ ٝ‬اواضأدسی ‪ٞ‬دای‬ ‫ز‪ٛ‬رفک ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری رقاض‪ ٜ‬وطز و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ریطرٖ رجاظ‪ٔ ٜ‬ی ز‪ٞ‬دس‬ ‫خیف ضفر ‪ٞ‬ای چکٍٕیطی زض ؾاَ ‪ٞ‬ای ازی زض ٔمسرض‬ ‫‪ ٚ‬ویفیر ؾا٘سطیفی‪ٛ‬غ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬زض ٔمسرض ‪ ٚ‬ویفیر ر‪ٚ‬ضر٘دید‪ْٛ‬‬ ‫غ‪ٙ‬ی قس‪ ٜ‬زرقس‪ ٝ‬تاقس ر‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تط ٘ث‪ٛ‬ز ٘دػداضذ زض‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬ز‪ِٛ‬یس یه ؾالح ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری زاویدس ودطز ضئدیدؽ‬ ‫ؾساز واضو‪ٙ‬اٖ تطذطط رؾاؾی تاظٌکر ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬رفک ‪ٞ‬ؿدسد‪ٝ‬‬ ‫ری زاویس وطز‪ ٚ ٜ‬تیاٖ وطز و‪ ٝ‬تایس‪ٞ‬طواضی زض ضرؾسای‬ ‫جّ‪ٌٛ‬یطی رظ زؾسیاتی ریطرٖ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬رٖ ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری ٘دػدأدی‬ ‫ر٘جاْ زرز زىطرض رزؾای ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ر‪ٞ‬سرف ٘ػأی زض تط٘أ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری ریطرٖ رظؾ‪ٛ‬ی ٔمأاذ ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یدؿدسدی زض‬ ‫حاِی ٔططح ٔیق‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬ماْ ٔؿػٓ ض‪ٞ‬ثطی وکد‪ٛ‬ضٔداٖ‬ ‫زض فس‪ٛ‬ریی‪ ،‬ز‪ِٛ‬یس‪ٍٟ٘ ،‬سرضی ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬واضٌیطی زؿّیدحداذ‬ ‫‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری ضر حطرْ رؾالْ وطز‪ ٜ‬ر٘س ٔمأاذ وک‪ٛ‬ضٔاٖ ٘یع‬ ‫تط ‪ٕٞ‬یٗ رؾاؼ زاویسوطز‪ ٜ‬ر٘س و‪ ٝ‬تط٘أ‪ٞ ٝ‬ؿس‪ ٝ‬ری ریطرٖ‬ ‫نطفا ر‪ٞ‬سرف نّح أیع ضر ز٘ثاَ ٔیى‪ٙ‬س ؾال‪ ٜٚ‬تط ریدٗ‪،‬‬ ‫رتطرظ ٍ٘طر٘ی ٔمأاذ ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی زضتاض‪ ٜ‬تاظٌکر‬ ‫أطیىا ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬رفک ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری زض خی ریٗ ٔططح ٔیدکد‪ٛ‬زود‪ٝ‬‬ ‫ٔصروطرذ زضظٔی‪ ٝٙ‬رحیای ز‪ٛ‬رفک ‪ٞ‬ؿدسد‪ ٝ‬ری رظ طدطیدک‬ ‫تاظٌکر أطیىا ت‪ ٝ‬تطجاْ ‪ ٚ‬تاظٌکر ریطرٖ ت‪ ٝ‬خایث‪ٙ‬دسی‬ ‫وأُ ت‪ ٝ‬زؿ‪ٟ‬سرذ ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ری رـ زض‪ٚ‬یٗ زضجطیاٖ رؾر‬ ‫فکش ًویکٌین دٍلت جذیذ ایشاى هَضع‬ ‫هتفاٍتی دس قبال هزاکشات ٍیی داضتِ باضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ-‬ؿئ‪ َٛ‬ؾیاؾر ذاضجی رزحازی‪ ٝ‬رض‪ٚ‬خدا‬ ‫رؾالْ وطز و‪ ٝ‬رظ ٘ػط ‪ٚ‬ی قد‪ٛ‬ر‪ٞ‬دسی زرَ تدط زدغدیدیدط‬ ‫رحسٕاِی ٔ‪ٛ‬رضؽ ریطرٖ زض لثاَ ٔصروطرذ رحیای تدطجداْ‬ ‫خددؽ رظ رؾددسددمددطرضز‪ِٚ‬ددر جددسیددسزضزدد‪ٟ‬ددطرٖ ‪ٚ‬جدد‪ٛ‬ز‬ ‫٘سرضز ج‪ٛ‬ظج ت‪ٛ‬ضَ ٔؿئ‪ َٛ‬ؾیاؾر ذاضجی رزدحدازید‪ٝ‬‬ ‫رض‪ٚ‬خا ‪ٕٞ ٚ‬ا‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کسطن تطجاْ رؾالْ‬ ‫وطز و‪ ٝ‬فىط ٕ٘یو‪ٙ‬س ٔ‪ٛ‬رضؽ ز‪ٟ‬طرٖ زض لثاَ ٔصرودطرذ‬ ‫رحیای تطجاْ تا خیط‪ٚ‬ظی ایرر ضئیؿی زض ر٘دسدرداتداذ‬ ‫ضیاؾر جٕ‪ٟٛ‬ضی ریطرٖ ‪ ٚ‬رؾدسدمدطرض ز‪ِٚ‬در ‪ٚ‬ی (رظ‬ ‫ٔطزرزٔا‪ )ٜ‬زغییط و‪ٙ‬س ت‪ٛ‬ضَ زض ذه‪ٛ‬ل ٘سیج‪ ٝ‬ر٘سراتداذ‬ ‫ضیاؾرجٕ‪ٟٛ‬ضی ریطرٖ ‪ ٚ‬خیط‪ٚ‬ظی ایرر ضئدیدؿدی زض‬ ‫ریٗ ر٘سراتاذ رغ‪ٟ‬اض زرقر‪ٔ :‬ا ت‪ٝ‬زلر ض‪٘ٚ‬س ر٘دسدرداتداذ‬ ‫ریطرٖ ضر ز٘ثاَ وطزیٓ ‪ ٚ‬زض جطیاٖ خیط‪ٚ‬ظی الای ضئیؿی‬ ‫‪ٞ‬ؿسیٓ ‪ٚ‬ی رفع‪ٚ‬ز‪ :‬رزحازی‪ ٝ‬رض‪ٚ‬خا تطری ‪ٕٞ‬ىاضی تا ز‪ِٚ‬ر‬ ‫جسیس ریطرٖ أاز‪ ٜ‬رؾر رظؾ‪ٛ‬ی زیٍط زسر‪ ْٚ‬زالـ‪ٞ‬ای‬ ‫فکطز‪ ٜ‬و‪٘ٛٙ‬ی تطری رحیدای تدطجداْ ر‪ٞ‬دٕدیدر ظیدازی‬ ‫زرضز ٔؿئ‪ َٛ‬ؾیاؾر ذاضجی رزحازی‪ ٝ‬رض‪ٚ‬خا زض خاؾد تد‪ٝ‬‬ ‫ؾورِی زضتاض‪ ٜ‬رحسٕاَ زغییط ؾیداؾدر ریدطرٖ زض لدثداَ‬ ‫تطجاْ خؽ رظ اغاظ ت‪ ٝ‬واض ز‪ِٚ‬ر ایرر ضئیؿی رغ‪ٟ‬داض‬ ‫زرقر‪ :‬تطری ٔٗ زِیّی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘سرضز و‪ ٝ‬فىط و‪ ٓٙ‬ز‪ِٚ‬ر‬ ‫جسیس ریطرٖ ٔ‪ٛ‬ضؽ ٔسفا‪ٚ‬زی ضر زض لثاَ ٔصروطرزدی ود‪ٝ‬‬ ‫ت‪٘ٝ‬فؽ ریٗ وک‪ٛ‬ض ‪ٔ ٚ‬طزٔف رؾر‪ ،‬زض خیف ٌیطز‪ ،‬تا ریٗ‬ ‫حاَ تایس ٔ‪ٙ‬سػط تٕا٘یٓ ‪ ٚ‬تثی‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬چد‪ ٝ‬رزدفدالدازدی ضخ‬ ‫ٔیز‪ٞ‬س‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ -‬ضییؽ وٕیؿید‪ ٖٛ‬رلدسدهدازی ٘ػاْ ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬ثطی خای ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ‪ٞ‬ای ضری أس٘س‪ِ ،‬صر‬ ‫ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضری رؾالٔی ٌفر‪ :‬وک‪ٛ‬ض زض اؾسا٘د‪ٔ ٝ‬جّؽ رظ ٔ‪ٛ‬ضؽ ٘ػاضزی ‪ ٚ‬تطضؾدی ٔدحدسد‪ٛ‬ریدی‬ ‫زح‪ٛ‬الذ ٔ‪ٕٟ‬ی لطرض ٌدطفدسد‪ ٝ‬ود‪ٔ ٝ‬دطودع اٖ تط٘أ‪ٞ ٝ‬ای زرههی ز‪ِٚ‬ر ‪ٕٞ ٚ‬ا‪ٙٞ‬دٍدی تدیدٗ‬ ‫زح‪ٛ‬الذ رلسهازی رؾر‪ِ ،‬صر ٔجّؽ ت‪ ٝ‬ؾدازٌدی رؾ ای واتی‪ ٝٙ‬ز‪ِٚ‬ر و‪ٛ‬زا‪٘ ٜ‬دٕدی ایدس ضیدیدؽ‬ ‫رظ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ زکىیُ ز‪ِٚ‬ر رلسهازی ٍ٘صقس‪ ٚ ٝ‬تدا وٕیؿی‪ ٖٛ‬رلسهازی ٔجدّدؽ قد‪ٛ‬ضری رؾدالٔدی‬ ‫‪ٕٞ‬اٖ ٍ٘ا‪ ٜ‬حٕایسی ‪ٕٞ ٚ‬طر‪ٞ‬ی‪ ،‬شض‪ٜ‬ری رظ حدفدع ٌفر‪ :‬ر‪ِٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ضزی و‪ ٝ‬تدایدس ٔدس٘دػدط ز‪ِٚ‬در‬ ‫ٔ‪ٙ‬افؽ ّٔی زض خاؾد ت‪ ٝ‬زکىدیدُ ز‪ِٚ‬در جدسیدس جسیس لطرض ٌیطز ریٗ رؾر و‪ ٝ‬فىطی تطری ‪۰۵۱‬‬ ‫و‪ٛ‬زا‪ٕ٘ ٜ‬یایس ٔحٕسضضا خ‪ٛ‬ضرتطر‪ٞ‬یٕی رفع‪ٚ‬ز‪ :‬رظ ‪ٞ‬عرض ٔیّیاضز ز‪ٔٛ‬اٖ وؿطی ت‪ٛ‬زج‪ ٝ‬تى‪ٙ‬س ظیطر ریدٗ‬ ‫ز‪ِٚ‬ر جسیس ر٘سػاض یه تط٘أ‪ ٝ‬جأؽ ‪ٔ ٚ‬حس‪ٛ‬ریدی وؿطی زض ؾاِ‪ٟ‬ای ‪ ۰۰9۸‬زدا ‪ ۰۰۱۱‬تد‪ ٝ‬طد‪ٛ‬ض‬ ‫‪ٞ‬فس‪ ٝ‬لثُ و‪ ٝ‬رجالؼ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ؾ د‪ ٛ‬رود‪ ٛ‬زض‬ ‫ٔکرم‪ٔ ،‬ثس‪ٙ‬ی تط ٘دٍدا‪ ٜ‬ؾدّدٕدی ‪ ٚ‬تدا‪ٚ‬ض‪ٞ‬دای ٔس‪ٛ‬ؾط تیف رظ ‪ ۸8‬زضنس ضقس زرقس‪ ٝ‬رؾر‬ ‫رؾسمازی ‪ ٚ‬رضظقی زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬رلسهازی تا ٔدؿدطفدی ضییؽ وٕیؿی‪ ٖٛ‬رلسهازی ٔدجدّدؽ رظ ٔدطرودع خاوؿساٖ تطٌعرض قس‪ ،‬رؾ ای وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬دای ؾ د‪ٛ‬‬ ‫ز‪ٛ‬رٕ٘‪ٙ‬سزطیٗ ‪ ٚ‬واضرزطیدٗ رفدطرز تدطری زهدسی ح‪ٛ‬ظ‪ٚ‬ی ذ‪ٛ‬رؾر ٔسَ رلسهازی ‪ ٚ‬خیک‪ٟٙ‬داز‪ٞ‬دای رو‪ ٛ‬رظ ریطرٖ زضذ‪ٛ‬رؾر وطز٘س و‪ ٝ‬تا زد‪ٛ‬جد‪ ٝ‬تد‪ٝ‬‬ ‫ٔؿ‪ِٚٛ‬یر زض واتی‪ ٝٙ‬زرضیٓ ‪ٚ‬ی تیاٖ وطز‪ :‬زیدٍدط ذ‪ٛ‬ز ضر ‪ٞ‬ط چ‪ ٝ‬ؾطیدؿدسدط تدطری رندالح ٘دػداْ ری‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ضٔاٖ جع‪ ۵ ٚ‬وکد‪ٛ‬ض زد‪ِٛ‬دیدسود‪ٙ‬د‪ٙ‬دس‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬روؿٗ وط‪٘ٚ‬ا رؾر‪ ،‬خؽ رظ زأیدٗ ٘دیداظ ٔدطزْ‬ ‫فطنسی تطری اظٔ‪ ٚ ٖٛ‬ذطا زض رلدسدهداز وکد‪ٛ‬ض تا٘ىسرضی وک‪ٛ‬ض رضری‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‬ ‫٘یؿر‪ٔ ،‬طزْ زیٍط وکف ‪ ٚ‬غطفیر ٔکدىدالذ ‪ٚ‬ی تا زاویس تط رؾسفاز‪ ٜ‬رظ غطفیر ج‪ٛ‬ر٘اٖ زض حُ ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬نازضو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اٖ ت‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ؾ د‪ ٛ‬رود‪ٛ‬‬ ‫رلسهازی ضر ٘سرض٘س ‪ ٚ‬فمط تطری رؾسدمدازقداٖ تد‪ٔ ٝ‬کىالذ رلسهازی وک‪ٛ‬ض ذاطط٘کداٖ ودطز‪ ۸ :‬ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ریٗ رفسراضی تطری ّٔر ریطرٖ رؾر‬ ‫خایسرر ‪ٞ‬ای ذ‪ٛ‬ز تاظٌکس‪ٙ‬س ٔ‪ ٟٓ‬زطیٗ ٔؿائُ ٔد‪ٛ‬ضز ٔدصرودط‪ ٜ‬زض ٕ٘ی ز‪ٛ‬ر٘س تس‪ٔ ٖٚ‬حس‪ٚ‬یر رزرٔ‪ ٝ‬یاتس ریٗ ٔ‪ٙ‬اتؽ و‪٘ ٝ‬اْ ا٘د‪ٟ‬دا لداـ ضؾیس ؾطرلچی زض ذه‪ٛ‬ل زضذ‪ٛ‬رؾر ضٕا٘ر وسثی رظ أدطیدىدا‬ ‫ٌفر‪ٌٞٛٚ‬ای ‪ٚ‬یٗ‪ِ ،‬غ‪ ٛ‬زحطیٓ ‪ٞ‬ای أطیىا ؾدّدید‪ ٝ‬ریدطرٖ تدطری ٘کس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ذثطٌعرضی ض‪ٚ‬یسطظ ٌفس‪ٙ‬س و‪ٚ ٝ‬لف‪ ٝ‬ریجاز قس‪ ٜ‬تدا ٘دسدیدجد‪ ٝ‬رغ‪ٟ‬اض وطز‪ٔ :‬ا ٘یاظٔ‪ٙ‬س ریٗ ‪ٞ‬ؿسیٓ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ز ٕیٗ‪ٞ‬ایی تطؾیٓ و‪ ٝ‬تد‪ٝ‬‬ ‫گضاسش‬ ‫تاظٌکر اٖ وک‪ٛ‬ض ت‪ ٝ‬تطجاْ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌداْ ‪ٞ‬دای ریدطرٖ تدطری ر٘سراتاذ ریطرٖ رضزثاط زرقس‪ٕٔ ٚ ٝ‬ىٗ رؾر زا ز‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ظ ٘دیدع طد‪ٔ َٛ‬ا رطٕی‪ٙ‬اٖ تس‪ٞ‬س و‪ ٝ‬ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر ٌصقس‪ ٝ‬أطیىا ر٘جاْ زرز‪ ٜ‬رظ‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬رؾٕاَ ٔجسز زحطیٓ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ذدط‪ٚ‬ج رظ تدطجداْ‪ٔ ،‬دجدسز ًر ضخ‬ ‫تاظٌکر وأُ ت‪ ٝ‬زؿ‪ٟ‬سرزف زض تطجاْ تد‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ود‪ ٝ‬زض چد‪ٙ‬دس ز‪ٚ‬ض تىکس‬ ‫هزاکشات ٍیی دس هشحلِ تصوینگیشی‬ ‫ٔصروطرذ‪ ،‬زض واضٌط‪ٞ ٜٚ‬ای ٔطت‪ٛ‬ط‪ ٝ‬رظ ِحاظ ف‪ٙ‬ی تدطضؾدی قدس‪ٌ ٜ‬فس‪ٙ‬ی رؾر زیدّٕاذ ‪ٞ‬ای ؾ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض رض‪ٚ‬خایی اِدٕداٖ‪ ،‬فدطر٘ؿد‪٘ ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬ر‪ٞ‬س زرز ریٗ ذ‪ٛ‬رؾس‪ ٝ‬طثیؿی ٔاؾر ‪ ٚ‬طثؿاً تس‪ ٖٚ‬ری‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چد‪ٙ‬دیدٗ‬ ‫رٍّ٘یؽ خؽ رظ ٘کؿر وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کسطن زض یاززرقدسدی ود‪ ٝ‬تد‪ ٝ‬ز ٕی‪ٙ‬ی رضرئ‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز تاظٌکر ت‪ ٝ‬تطجاْ تطری ٔا ٔمس‪ٚ‬ض ٘یؿر ‪ ٚ‬ریدٗ‬ ‫رؾر‬ ‫ؾیس ؾثاؼ ؾطرلچی ٔؿا‪ ٖٚ‬ؾیاؾی ‪ٚ‬ظیط رٔد‪ٛ‬ض ذداضجد‪ ٝ‬ضیداؾدر ذثطٍ٘اضرٖ زرز٘س‪ ،‬زاویس وطز٘س و‪ ٝ‬ظٔاٖ ت‪٘ ٝ‬فؽ ‪ٞ‬یچ وؽ ٘یدؿدر یىی رظ ٔثاحث جسی ٔا زض ٔصروطرذ ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬رؾر ت‪ ٝ‬جا‪ٞ‬دایدی زض‬ ‫‪ٞ‬یاذ ریطر٘ی ضر تط ؾ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زرضز‪ ،‬خیف رظ تطٌعرضی قکٕیدٗ ٘کدؿدر ریٗ ٔصروطذ ٘ثایس تی ٘سیج‪ ٝ‬تٕا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬رفع‪ٚ‬ز٘س و‪ٛٙٞ ٝ‬ظ ؾرر زطیٗ ریٗ ذه‪ٛ‬ل ضؾیس‪ٜ‬ریٓ ‪ِٚ‬ی ریٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ رظ جّٕ‪ٔ ٝ‬د‪ٛ‬رضزی رؾدر‬ ‫ٌفر و‪ ٝ‬تطذی رظ ٔؿائُ رنّی ٔ‪ٛ‬ضز رذسالف حُ قس‪ ،ٜ‬تطذی رظ ٔؿائُ حُ ٘کس‪ ٜ‬تالی ٔا٘س‪ ٜ‬ر٘س قثى‪ ٝ‬ؾی رٖ تی ؾی ت‪٘ ٝ‬مدُ رظ و‪ ٝ‬تایس تیکسط ض‪ٚ‬ی اٖ واض و‪ٙ‬یٓ‬ ‫ریٗ ٔؿائُ ‪ٛٙٞ‬ظ تالیٔا٘س‪ ٜ‬رؾر ‪ِٚ‬ی رو‪ ٖٛٙ‬ض‪ٚ‬قٗ رؾر و‪ ٝ‬رتدؿداز ریٗ زیدّٕاذ‪ٞ‬ا ٘‪ٛ‬قر‪ٞ :‬یاذ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬خایسرر‪ٞ‬ایکاٖ تاظ ٔیٌطز٘س زدا ٔیرائیُ ر‪ِٚ‬یا٘‪ٛ‬ف‪ٕ٘ ،‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬زض ؾاظٔاٖ‪ٞ‬ای تیٗرِدٕدّدّدی زض‬ ‫‪ٚ‬یٗ ٘یع زیط‪ٚ‬ظ زض ز‪ٛ‬ییسی زضتاض‪ ٜ‬تطجاْ ٘‪ٛ‬قر‪ :‬زهٕیٓ ٌطفس‪ ٝ‬قدس‬ ‫ریٗ رذسالفاذ چٍ‪ ٝ٘ٛ‬رؾر ریٗ زیدّٕاذ رضقس وک‪ٛ‬ضٔداٖ رفدع‪ٚ‬ز تا ٔمأاذ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ذ‪ٛ‬ز ٔک‪ٛ‬ضذ و‪ٙٙ‬س‬ ‫و‪ ٝ‬ظٔاٖ تطری زهٕیٓ ٌیطی ططف ‪ٞ‬ای ٔماتُ ٔا فطر ضؾیس‪ ٜ‬رؾدر‪ ،‬زیدّٕاز‪ٟ‬ای رض‪ٚ‬خایی رظ زٕأی ططف ‪ٞ‬ا ذ‪ٛ‬رؾس‪ٙ‬س ت‪ٚ ٝ‬یٗ تاظٌطز٘دس و‪ٚ ٝ‬لف‪ٝ‬ری ریجاز ق‪ٛ‬ز زا ت‪ٔ ٝ‬کاضور و‪ٙٙ‬دسٌداٖ رجداظ‪ ٜ‬ز‪ٞ‬دس تدا‬ ‫خایسرر‪ٞ‬ایکاٖ زضذه‪ٛ‬ل أازٌی تطری ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬لطرض رؾر ز‪ٚ‬ض‬ ‫چ‪ ٖٛ‬وأال نح‪ٔ ٝٙ‬صروطرذ ‪ ٚ‬ز‪ٛ‬رفک رحسٕاِی ض‪ٚ‬قٗ رؾر ‪ ٚ‬ا٘د‪ٟ‬دا ‪ ٚ‬أاز‪ ٜ‬ضؾیسٖ ت‪ ٝ‬یه ز‪ٛ‬رفک تاق‪ٙ‬س‬ ‫ؾطرلچی زض ٘کؿر خایا٘ی ز‪ٚ‬ض قکٓ رظ ٔدصرودطرذ تدا رقداض‪ ٜ‬تد‪ٟ٘ ٝ‬ایی ٔصروطرذ تاقس‪ٔ ،‬ک‪ٛ‬ضذ و‪ٙٙ‬س‬ ‫تایس زهٕیٕاذ ذ‪ٛ‬ز ضر تٍیط٘س‬ ‫‪ٞ‬یاذ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬خایسرر ‪ٞ‬ایکاٖ تطٔی ٌطز٘س‪ ٝ٘ ،‬فدمدط تدطری ٔکد‪ٛ‬ضذ خیکطفر ‪ٞ‬ای ن‪ٛ‬ضذ ٌطفس‪ ٝ‬ت‪ٛ‬یػ‪ ٜ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز خیدف ٘د‪ٛ‬یدؽ ٔدسد‪ ٖٛ‬ضرفائُ ٌط‪ٚ‬ؾی ٔسیطوُ اغر٘ؽ تیٗرِّّٕی ر٘طغی رزٕی رظ ٔحدس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ٞ‬ای تیکسط تّى‪ ٝ‬تطری زهٕیٓ ٌیطی تط رؾاؼ رغ‪ٟ‬اضرذ ؾدطرلدچدی ٔصروطرزی‪ٌ ،‬فر و‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ؾاذ ٔ‪ ٟٓ‬تالی ٔا٘س‪٘ ٜ‬یاظٔ‪ٙ‬س زهدٕدیدٓ قسٖ زؾسطؾی ریٗ ٘‪ٟ‬از ت‪ ٝ‬زأؾیؿاذ ‪ٞ‬ؿس‪ٝ‬ری ریطرٖ ذثط زرز‪ ٜ‬رؾدر‬ ‫زض ریٗ ز‪ٚ‬ض خیکطفر‪ٞ‬ای ذ‪ٛ‬تی ت‪ ٝ‬زؾر أس‪ ٚ ٜ‬ططف‪ٟ‬ای ٔدصرودط‪ٌ ٜ‬یطی ‪ٞ‬ای جسی زض خایسرر ‪ٞ‬ا ذه‪ٛ‬نا زض وکد‪ٛ‬ض‪ٞ‬دای طدطف ر‪ٌ ٚ‬فر و‪ ٝ‬ز‪ٛ‬رفک ٔیاٖ اغر٘ؽ ‪ ٚ‬ریطرٖ یه ضر‪ٜ‬حُ زرئٕی ‪ ٚ‬خایسرض‬ ‫٘یؿر‬ ‫زض خایاٖ ز‪ٚ‬ض قکٓ ٔصروطرذ تطجأی زض ‪ٚ‬یٗ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬دای غدطتدی و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬رالٖ رظ ‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬یه ز‪ٛ‬رفک ٘عزیىسط ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س تا ریٗ حداَ تد‪ٔ ٝ‬صروط‪ ٜ‬رؾر‬ ‫رؾالْ وطز٘س و‪ ٝ‬زٕایُ زرض٘س ‪ٞ‬طچ‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬ززط ٔصروطرذ تطجدأدی تد‪ ٝ‬ظؾٓ ؾطرلچی خطوطزٖ فانّ‪ ٝ‬تالی ٔا٘س‪ ٜ‬زا زد‪ٛ‬رفدک وداض اؾدا٘دی ‪ٚ‬ی رظ ططف ‪ٞ‬ای ٔصروط‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬رؾر زا تا جسیر ‪ ٚ‬رضرز‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ی ج‪ٟ‬ر طثک ز‪ٛ‬رفک ریطرٖ ‪ ٚ‬اغر٘ؽ زا ض‪ٚ‬ظ خ‪ٙ‬جق‪ٙ‬ث‪ ۰ ٝ‬زیط رطالؾاذ ٔدطتد‪ٛ‬ط‬ ‫حفع ‪ ٚ‬رحیای تطجاْ‪ ،‬تا ‪ٚ‬رلؽ تی‪ٙ‬ی زهٕیٕاذ الظْ ضر رزراش ٕ٘ای‪ٙ‬دس ت‪ ٝ‬فؿاِیر زض ؾایر‪ٞ‬ای ‪ٞ‬ؿس‪ٝ‬ری ذ‪ٛ‬ز ضر زض ز‪ٚ‬ضتیٗ‪ٞ‬ای ٘دػداضزدی‬ ‫٘سیج‪ ٝ‬تطؾس ؾیس ؾثاؼ ؾطرلچی ٔؿا‪ ٖٚ‬ؾیاؾی ‪ٚ‬ظیط رٔ‪ٛ‬ض ذداضجد‪٘ ٝ‬یؿر‬ ‫‪ٔ ٓٞ‬یٌ‪ٛ‬یس و‪ ٝ‬رو‪ ٖٛٙ‬ظٔاٖ زهٕیٌٓیطی تطری ططف‪ٞ‬ای ٔمداتدُ ت‪٘ ٝ‬ػط ٔی ضؾس و‪ٌ ٝ‬فر ٌ‪ٞٛ‬ا ‪ٚ‬رضز فاظ زاظ‪ ٚ ٜ‬جسی زدطی قدس‪ ٜ‬ؾطرلچی تا زاویس تطری‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تیف رظ ‪ٞ‬ط ظٔاٖ زیٍطی ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬رفک ٘عزیه تایس حفع و‪ٙ‬س ز‪ٟ‬طرٖ ‪ٞ‬کسرض زرز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تؿس رظ ٔ‪ّٟ‬ر زد‪ٛ‬رفدک قدس‪،ٜ‬‬ ‫رؾر‬ ‫رؾر و‪٘ ٝ‬یاظٔ‪ٙ‬س تطذی زهٕیٕاذ رؾاؾی ‪ ٟٓٔ ٚ‬رؾدر زض ‪ٚ‬یدٗ ‪ٞ‬ؿسیٓ‪ٌ ،‬فر‪ :‬تطذی ٔؿائُ وّیسی تایس ز‪ٛ‬ؾط ٔطرجؽ زهٕیٌٓیدط ریٗ زرز‪ٜٞ‬ا ضر خان ذ‪ٛ‬ر‪ٞ‬س وطز‬ ‫ر٘طیى‪ٛٔ ٝ‬ضر ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬رزحازی‪ ٝ‬رض‪ٚ‬خا زض ٔصروطرذ تطجأی ‪ٚ‬یدٗ‪ ،‬زض‬ ‫ٔصروطرذ ‪ٚ‬یٗ زض لاِه ٘کؿر وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کسطن تطجاْ ت‪ٙٔ ٝ‬ػ‪ٛ‬ض رغّه وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ٔایّ‪ٙ‬س زا ‪ٞ‬طچ‪ ٝ‬ؾطیؽ زط ر‪ٚ‬ضاؼ ت‪٘ ٝ‬فؽ رحیای تطجاْ زض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ٔ‪ٛ‬ضز زهٕیٌٓیطی ‪ٚ‬رلؽ ق‪ٛ‬ز‬ ‫جٕؽت‪ٙ‬سی ضریع٘ی‪ٞ‬ای ر٘جاْقس‪ ٜ‬زض ز‪ٚ‬ض قدکدٓ ٔدصرودطرذ‪ ،‬تدا خیف تط‪ٚ‬ز چ‪ ٖٛ‬ط‪ٛ‬ال٘یزط قسٖ ظٔاٖ ٔصروطرذ ز‪ٟٙ‬ا ‪ٚ‬ضؿدیدر ضر ریٗ زیدّٕاذ رضقس وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا یازا‪ٚ‬ضقس‪ :‬زا رالٖ ٔؿیط ظیدازی طدی ریٗ ظٔی‪ ٝٙ‬رتطرظ رٔیس‪ٚ‬رضی وطز و‪ ٝ‬ریطرٖ ‪ ٚ‬اغر٘ؽ تیٗرِّّٕی ر٘دطغی‬ ‫ح ‪ٛ‬ض ٕ٘ای‪ٙ‬سٌاٖ ریطرٖ ‪ٌ ٚ‬ط‪( ۰+۰ ٜٚ‬چدیدٗ‪ ،‬فدطر٘ؿد‪ ،ٝ‬اِدٕداٖ‪ ،‬خیچیس‪ٜ‬زط وطز‪ٔ ٚ ٜ‬کىالذ زاظ‪ ٜ‬ری ضر ت‪ ٝ‬ض‪٘ٚ‬س اغاظ قدس‪ ٜ‬رضدافد‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬رؾر تا ریٗ حاَ ٔؿیط تالیٕا٘س‪ٔ ٜ‬ؿیط ؾاز‪ٜ‬ری ٘ر‪ٛ‬ر‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز زض رزٕی ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬رفک تطؾ‪ٙ‬س ر‪ ٚ‬رفع‪ٚ‬ز و‪ ٝ‬رٔیس‪ٚ‬رض رؾر ریطرٖ ‪ ٚ‬اغر٘ؽ تد‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬رلؽ رٌط ططف ‪ٞ‬ای ٔماتُ تس‪ٛ‬ر٘‪ٙ‬س زهٕیٕداذ ذد‪ٛ‬ز ضر تدٍدیدط٘دس رزفاق٘ػط تطؾ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ز‪ٛ‬رفک ٘ػاضذ تط فؿاِیر‪ٞ‬ای ‪ٞ‬ؿس‪ٝ‬ری ریدطرٖ ود‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؾی‪ ،ٝ‬رٍّ٘یؽ) ‪ ٚ‬تس‪ ٖٚ‬ح ‪ٛ‬ض أطیىا زض ٌط٘س ‪ٞ‬سُ ‪ٚ‬یٗ تطٌعرض ٔیو‪ٙ‬س‬ ‫قس خؽ رظ خایاٖ ریٗ ٘کؿر ‪ٞ‬یاذ‪ٞ‬ا تطری ٔک‪ٛ‬ضذ ‪ٞ‬ای تیکسط تد‪ٙٔ ٝ‬اتؽ غطتی رؾالْ وطز‪ ٜ‬ر٘س و‪ٔ ٝ‬صروطرذ ‪ٚ‬یٗ تطری رحیای تدطجداْ‪ٔ ،‬ی ز‪ٛ‬رٖ ت‪ ٝ‬یه ز‪ٛ‬رفک ٔ‪ٛ‬ضز ذ‪ٛ‬رؾر ‪ٔ ٚ‬طّ‪ٛ‬ب ٔدا ذد‪ٛ‬ر‪ٞ‬دس تد‪ٛ‬ز‪ ۸۰ ،‬غ‪ٚ‬ئٗ ت‪ ٝ‬خایاٖ ٔیضؾس‪ ،‬تاض زیٍط زٕسیس ق‪ٛ‬ز‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهارشنبه‬ ‫*‪ 2‬تیر‬ ‫*‪22‬ژوئن‬ ‫* ‪02‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9205‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫لطعی بسق باعث اختالل دز زًٍد ابسساًی ٍ لطع اب شُسب هیشَد‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪ -‬هسٗطفاهل قطّت اب ٍ ىاضالب اشضتاٗجاى قطٍٖ تا اقاضُ تِ اضتثاط ٍغـ اب‬ ‫ٍ تطً زض ؾغح اؾتاى گیت‪ٍ :‬غقٖ تطً تافث ذاهَـ قسى خوحّإ اب ٍ زض ًتن٘نجنِ ٍنغنقنٖ‬ ‫چٌسؾافتِ اب قُطب هٖقَز‪.‬فل٘طضا اٗواًلَگیت‪ :‬قطّت اب ٍ ىاضالب اشضتاٗجاى قطٍنٖ زض‬ ‫ؾغح اؾتاى تِ ‪ 65‬قْط ٍ ‪ 1500‬ضٍؾتا ذسهات اضائِ هٖزّس ٍ جوق٘ت تحت خَقف ها ‪ 4‬ه٘لن٘نَى‬ ‫ًیط اؾت‪ ٍٕ.‬تا ت٘اى اٌِْٗ ‪ 13‬هتط هْقه زض ثاًِ٘ اب زض اؾتاى ً٘اظ زاضٗن‪ ،‬ازاهِ زاز‪ :‬تا تنَجنِ تنِ‬ ‫اٌِْٗ اهؿال قاّس ّاّف تاضـ تاضاى ٍ تطه زض ؾغح اؾتاى تَزٗن تطإ ّو٘ی ضفناٗنت النگنَٕ‬ ‫ههطه اب ٍ نطىِ جَٖٗ زض اٗی ظهٌِ٘ ضطٍضٕ اؾت‪.‬اٗواًلَ تا تاّ٘س تط اٌِْٗ تطإ تاهن٘نی اب‬ ‫قطب ّالًکْط تثطٗع هجثَض تِ حیط چاُ هٖقَٗن‪ ،‬گیت‪ :‬تاٌَّى حسٍز ‪ 90‬ه٘ل٘اضز تنَهناى تنطإ‬ ‫حیط چاُ زض ّالًکْط تثطٗع ّعٌِٗ ّطزُ اٗن‪ ٍٕ.‬اىعٍز‪ :‬حیط چاُ فالٍُ تط اٌِْٗ ّعٗنٌنِ تنا ٍ زض‬ ‫حسٍز ‪ 3‬ه٘ل٘اضز تَهاى تطإ ّط چاُ زاضز تافث تِ ذغط اىتازى هٌاتـ ظٗطظهٌ٘نٖ هنٖ قنَز‪ .‬ننطىنِ‬ ‫جَٖٗ زض ههطه اب تافث فسم حیط چاُ ٍ حیؼ هٌاتـ ظٗطظهٌٖ٘ ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ٍٕ تا تاّ٘س تط اٌِْٗ خٌج قْط اؾتاى زض ٍضق٘ت تٌف اتٖ ٍطاض زاضًس‪ ،‬گیت‪ :‬قْط تثطٗع ً٘ع جنعٍ‬ ‫اٗی قْطّا زض اؾتاى اؾت ٍ تاٗس هطزم نطىِ جَٖٗ زض ههطه اب ضا زض اٍلَٗت ٍطاض زّنٌنس تنا‬ ‫قاّس ٍغقٖ اب زض اؾتاى ًثاق٘ن‪.‬‬ ‫اًتماد اش بالتکلیف هاًدى پسٍضُ شْس َّشوٌد‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪ -‬ضئ٘ؽ ؾاظهاى هسٗطٗت ٍ تطًاهِ ضٗعٕ اشضتاٗنجناى‬ ‫قطٍٖ ‪.‬زاٍز تْثَزٕ اؽْاضّطز‪ :‬ت٘ف اظ ‪ 10‬ؾال اؾت هجَظ ىقالن٘نت‬ ‫اٗی هٌغَِ ٍٗػُ اٍتهازٕ ضا ِّ زاضإ تْتطٗی هٍَق٘ت جنننطاىن٘ناٗنٖ‪،‬‬ ‫اٍتهازٕ ٍ ىضائٖ اؾت‪ ،‬اذص ّطزُ اٗن؛ توام ظٗط ؾاذتْإ هٌنغنَنِ‬ ‫افن اظاب‪،‬تطً‪،‬گاظ‪ ،‬ظٗطؾاذتّإ ‪ ٍIT‬اضتثاعات ٍ ً٘ع زؾتنطؾنٖ‬ ‫تِ قثِْ ضٗلٖ‪ ،‬جازُ إ ٍ ًعزْٖٗ تِ ىطٍزگاُ ت٘ی الوللٖ تثطٗع اهازُ‬ ‫تَزُ ٍ ّ٘چ ّوثَزٕ ٍجَز ًساضز‪ ،‬اها ٌَّظ فول٘اتٖ ًکسُ اؾت‪ ٍٕ.‬تاّ٘س ّطز‪ :‬زض ضاؾنتنإ جنْنت‬ ‫زاضّطزى ٍ اجطاٖٗ ّطزى خطٍغُ ّا تاٗس ْٖٗ اظ هق٘اضّإ اٍلَٗت زّٖ ٍ تاه٘ی افتثاض‪ ،‬ؾنٌنس تنستن٘نط‬ ‫تَؾقِ تاقس‪ ٍٕ .‬اؽْاض ّطز‪ً :‬ثاٗس قطاٗظ تِ گًَِإ تاقس ِّ ؾطهاِٗ گصاضاى ًَف ؾ٘اّٖ لکْط زاقتنِ‬ ‫تاقٌس ِّ ‪ 100‬ؾطهاِٗ گصاض خإ ّاض تْتط اظ تقساز ظٗاز ؾطهاِٗگصاضاى ؾ٘اّٖ لکْط اؾنت‪ ٍٕ.‬اىنعٍز‪:‬‬ ‫تطذٖ اظ خطٍغُ ّإ ؾٌس تست٘ط تَؾقِ‪ ،‬هلٖ ّؿتٌس ٍ تاٗس تِ ؾاهاى ضؾ٘سى اٗی خطٍغُ ّا ضا تنا جنسٗنت‬ ‫زًثال ٌّ٘ن ٍ تیاٍت فولْطزٕ خطٍغُ ّاٖٗ ِّ زض ٍاله اٗی ؾٌس زًثال هٖقنًَنس ّناهنال هنحنؿنَؼ‬ ‫تاقس‪.‬تْثَزٕ اؽْاض ّطز‪ :‬ظم اؾت هْاً٘عهٖ تقطٗو قَز ِّ خًَ٘س ه٘اى تسًِ ّاضقٌاؾٖ ٍ ترههنٖ‬ ‫ؾاظهاى هسٗطٗت ٍ تطًاهِ ضٗعٕ تا ناحثٌؾطاى‪ً ،‬رثگاى ٍ اىطازشٌٗیَش جاهقِ ضازضجْت اضتَاء ٍ تْو٘نل‬ ‫خطٍغُ ّإ ؾٌس تست٘ط تَؾقِ تطٍطاض ٌّس‪.‬ضئ٘ؽ ؾاظهاى هسٗطٗت ٍتطًاهِ ضٗعٕ اشضتاٗجاى قنطٍنٖ اتنطاظ‬ ‫زاقت‪ :‬ذَقثرتاًِ قْطزاضٕ زض ظهٌِ٘ ىٌاٍضٕ اعالفات ؾطهاِٗ گصاضٕ ّإ هغلَتٖ زاقتِ اها هتاؾیاًِ‬ ‫زض ضاّثطٕ ٍ ّاضتطزٕ ّطزى ىٌاٍضٕ اعالفات تَٗػُ اٗجاز قْط َّقوٌس تَىَ٘ات چٌنساًنٖ حناننل‬ ‫ًکسُ اؾت‪.‬‬ ‫گصازش‬ ‫هشکالت خاًَادُّای داغدیدُ کسًٍایی‬ ‫حسٍز ‪ 1.5‬ؾال اظ فوط ّوِگ٘طٕ ّطًٍا زض اٗنطاى هنٖ گنصضز اهنا‬ ‫هتاؾیاًِ تاٌَّى تطإ هَاتلِ تا تثقات ضٍحٖ ٍ ضٍاًٖ اى تِ ذهَل‬ ‫ذاًَازُ ّإ زامسٗسُ اظ ّطًٍا‪ ،‬اٍسام فولٖ ًکسُ ٍ هکنْنالت اٗنی‬ ‫ذاًَازُ ّا ّوچٌاى خاتطجاؾت‪ .‬جإ تؿٖ تاؾو اؾت ِّ ذناًنَازُ‬ ‫ّإ ّطًٍاٖٗ تِ ضمن ذغطاتٖ ِّ تطإ ؾاٗنط افضنإ ذناًنَازُ ٍ‬ ‫جاهقِ زاقتٌس تِ لحاػ خ٘کگ٘طٕ اظ قَ٘ؿ ت٘کتط ت٘واضٕ‪ّ٘ ،‬چ حواٗت‬ ‫فولٖ اظ اًْا ًکس ٍ تطإ ّوِ تِ هکْالت فناعنینٖ‪ ،‬ضٍحنٖ ٍ‬ ‫اٍتهازٕ اًْا ً٘ع ّاضٕ ًکس ٍ تٌْا تِ ققاض اّتیا قسُ اؾت‪ .‬تهنَض‬ ‫ٌّ٘س ْٖٗ اظ افضإ ذاًَازُ تط اثط ّطًٍا ىَت ٌّس‪ ،‬تناظهناًنسگناى‬ ‫فالٍُ تط ضاٗقِ ضٍحٖ ِّ زاضًس اظ قَ٘ؿ ت٘وناضٕ زض تن٘نی زٗنگنط‬ ‫افضإ ذاًَازُ ٍ ذَز ٍاّوِ زاضًس‪ ،‬اظ عطه زٗگط تناٗنس تنِ ضمنن‬ ‫اٌِْٗ ذَزقاى ذغط ًاٍل تَزى ضا زاضًس اٍساهات هطتَط تِ تطذن٘نم‬ ‫اظ ت٘واضؾتاى‪ ،‬اهَض ّیی ٍ زىی ٍ هسٗطٗت قطاٗظ جسٗس ضا ً٘ع اًجنام‬ ‫زٌّس ٍ ّوِ اٌْٗا ىکاضّإ هضافیٖ ضا تِ اًْا ٍاضز هنٖ ّنٌنس‪ .‬اظ‬ ‫‪ ۰۶‬کیلَهتس اش هسیس زاُاّی ازدبیل ‪ -‬هیاًِ زیلگرازی شد‬ ‫اغاش بسخَزد لاًًَی با دازًدگاى پوپ ّای اب غیسهجاش‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪-‬هسٗط ضٍاتظ فونَهنٖ ٍ اهنَظـ‬ ‫ّوگاًٖ قطّت اب ٍ ىاضالب اؾنتناى اننینْناى‬ ‫گیت‪ :‬زض خٖ ًهه تقساز ظٗازٕ خوح م٘طهجاظ تنط‬ ‫ضٍٕ قثِْ اتطؾاًٖ قْطّا ٍ ضٍؾنتناّنإ تنحنت‬ ‫خَقف ِّ هٌجط تِ ّاّف قسٗس ىکاض‪ٍ ،‬غـ اب ٍ‬ ‫اذتالل زض اهط اتطؾاًٖ فاز ًِ تِ هطزم قنسُ تنَز‪،‬‬ ‫قطّت اب ٍ ىاضالب اؾتاى انیْاى زض ًاهِ إ اظ‬ ‫زازؾتاى هحتطم فوَهٖ ٍ اًَالب اؾتناى اننینْناى‬ ‫زضذَاؾت هجَظ ٍاًًَٖ تطإ تطذَضز تا اىطاز هترلو ّطز‪.‬هْطزاز ذَضؾٌنسٕ گنینت‪:‬‬ ‫ذَقثرتاًِ هَام هحتطم ٍضاٖٗ تا اٗی زضذَاؾت هَاىَت ٍ اجاظُ تطذَضز تا هکتنطّن٘نی‬ ‫خطههطه‪ ،‬هکتطٌّٖ٘ ِّ تؾاّط تِ اؾتیازُ ًانح٘ح اظ اب زض قطاٗظ ىقلٖ هٖ ٌّنٌنس ٍ‬ ‫هکتطٌّٖ٘ ِّ اٍسام تِ ًهه خوح هؿتَ٘ن تط ضٍٕ قثِْ ًونَزُ اًنس‪ ،‬ننازض ّنطز‪ٍٕ.‬‬ ‫گیت‪ :‬تط ّو٘ی اؾاؼ اظ اتتسإ ّیتِ جاضٕ فول٘ات قٌاؾاٖٗ ٍ ٍغـ اًکقاب هکنتنطّناى‬ ‫هترلو اماظ قس ٍ گطٍُ ّإ هطٍج ههطه تٌِْ٘ اب اتیإ اؾتاى انیْاى تا ّوطاّنٖ‬ ‫هاهَضاى ً٘طٍٕ اًتؾاهٖ اجاظُ زاضًس ضوی ضفاٗت هَاظٗی قطفٖ‪ٍ ،‬ناًنًَنٖ ٍ حنَنًَ‬ ‫قْطًٍسٕ‪ً ،‬ؿثت تِ قٌاؾاٖٗ ٍ ٍغـ اًکقاب اب اىطاز هترلو اٍسام ٌٌّنس‪.‬ؾنرنٌنگنَٕ‬ ‫اتیإ اؾتاى انیْاى اىعٍز‪ :‬تسْٖٗ اؾت تِ هحض اٗی ِّ اىطاز هترلو ًؿثت تِ جنونـ‬ ‫اٍضٕ خوح هؿتَ٘ن ٍ ًهه خوح ٍ هرعى شذ٘طُ تطاؾاؼ اؾتاًساضزّإ تقنطٗنو قنسُ‬ ‫اٍسام ٌٌّس‪ ،‬اًکقاب اب اى ّا زٍتاضُ ٍنل ذَاّس قس‪ ٍٕ.‬گیت‪ :‬خوح ّإ م٘طهجاظ‪،‬‬ ‫هسٗطٗت قثِْ ٍ فسالت تَظٗـ اب ضا اظ زؾت قطّت اتیا ذاضج هٖ ؾاظز ٍ تِ ّون٘نی‬ ‫زل٘ل قطّت اب ٍ ىاضالب اؾتاى انیْاى قٌاؾاٖٗ ٍ ٍغـ اًکقناب اب هکنتنطّن٘نی‬ ‫هترلو ضا زض زؾتَض ّاض جسٕ ٍطاض زازُ اؾت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ۳۳۳‬فمسُ جَاش تاسیس ٍاحدّای تَلیدی ٍ صٌعتی دز اذزبایجاىغسبی صادز شد‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪ -‬ضٗ٘ؽ ؾاظهناى ننٌنقنت‪،‬هنقنسى ٍ تنجناضت‬ ‫اشضتاٗجاى مطتٖ مالهطضا تاتاٖٗ اؽْاض زاقت‪ :‬تنطإ اٗنجنازاٗنی‬ ‫ٍاحسّإ نٌقتٖ ت٘ف اظ ‪ّ 21‬عاض ٍ ‪ 62‬ه٘لن٘ناضز ضٗنال ؾنطهناٗنِ‬ ‫گصاضٕ اًجام ذَاّس قس‪ ٍٕ.‬ازاهِ زاز‪ :‬تا تنْنطُ تنطزاضٕ اظ اٗنی‬ ‫تقساز ٍاحسّإ تَل٘سٕ ٍ نٌقتٖ ٍٍاضز هساض تَل٘س قسى اى تطإ‬ ‫‪ّ 6‬عاض ٍ ‪ً 236‬یط اقتنال هؿتَ٘ن اٗجاز هٖ قَز ِّ اٗی ه٘عاى ًن٘نع‬ ‫ًؿثت تِ هست هکاتِ ؾال گصقتِ ‪ 164‬زضنس اظ لنحناػ اٗنجناز‬ ‫اقتنال اىعاٗف ذَاّس ٗاىت‪.‬ضٗ٘ؽ ؾاظهاى نٌقت‪ ،‬هقسى ٍ تجاضت اشضتاٗجاى مطتٖ اضاىنِ ّنطز‪ :‬زض‬ ‫اٗی هست ّوچٌ٘ی ‪ 28‬ىَطُ خطٍاًِ تْطُ تطزاضٕ اٗجازٕ ٍ تَؾقِ تطإ ٍاحسّإ نٌقتٖ زض اؾتاى ًن٘نع‬ ‫نازض قسُ اؾت ِّ اٗی ه٘عاى ًؿثت تِ هست ظهاى هکاتِ ؾال گنصقنتنِ ‪ 27‬زضننساىنعاٗنف زاقنتنِ‬ ‫اؾت‪.‬ضٗ٘ؽ ؾاظهاى نٌقت‪ ،‬هقسى ٍ تجاضت اشضتاٗجاىمطتٖ گیت‪ :‬تطإ ضاُ اًساظٕ ٍ تْطُ تطزاضٕ اظ‬ ‫اٗی ٍاحس ّا ً٘ع ت٘ف اظ ّعاض ٍ ‪ 279‬ه٘ل٘اضز ضٗال ؾطهاِٗ گصاضٕ اًجام قسُ ّنِ اظ لنحناػ ؾنطهناٗنِ‬ ‫گصاضٕ ‪ 63‬زضنس ًؿثت تِ خاضؾال اىعاٗف زاقتِ ٍ تا تْطُ تطزاضٕ اظ اى ظهٌِ٘ اقتنال هؿتَن٘نن تنطإ‬ ‫‪ً 241‬یط هْ٘ا هٖ قَز‪.‬تاتاٖٗ اىعٍز‪ّ :‬ن اٌِٗ ‪ّ 2‬عاض ٍ ‪ٍ 41‬احس نٌقتٖ تا حجن ؾطهاٗنِ گنصاضٕ ‪74‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ 20‬ه٘ل٘اضز ضٗال ٍ اقتنالعاٖٗ هؿتَ٘ن ٍ خاٗساض تطإ ‪ّ 58‬عاض ٍ ‪ً 265‬یط زض اؾتاى زض حال ىقال٘ت‬ ‫اؾت‪ ٍٕ.‬اضاىِ ّطز‪ 309 :‬عطح نٌقتٖ ً٘عتا خ٘کطىت ى٘عْٖٗ تا ٕ ‪ 60‬زضنسٕ تنا حنجنن ؾنطهناٗنِ‬ ‫گصاضٕ ت٘ف اظ ‪ّ 23‬عاض ٍ ‪ 766‬ه٘ل٘اضز ضٗال زض اٗی اؾتاى زض زؾت اجطا اؾت ِّ تا ضاُ اًنساظٕ اٗنی‬ ‫ٍاحسّا ظهٌِ٘ اقتنال تطإ ّکت ّعاض ٍ ‪ً 338‬یط ىطاّن هٖ قَز‪.‬‬ ‫ظهاًٖ ِّ جٌاظُ اظ ت٘واضؾتاى تحَٗل تؿتگاى هٖ قَز هنحنسٍزٗنت‬ ‫ّإ ؾرتٖ افوال هٖ قَز عَضٕ ِّ حتٖ تطإ ٍزاؿ تا هتَىٖ ًن٘نع‬ ‫اهْاًٖ ٍجَز ًساقتِ ٍ زض ّیی ٍ زىی ً٘ع اٗی اهْاى تِ ٍجَز ًنونٖ‬ ‫اٗس تِ گًَِ إ ِّ حتٖ ًواظ ه٘ت تا حساٍل ًیطات ؾِ تا چْاض ًینطُ‬ ‫ٍ زض حس ‪ 2‬تا ‪ 3‬زٍَِ٘ اًجام ٍ اٍسام تِ زىی هٖ قَز‪ ،‬اٗی زضز جاًْاُ‬ ‫ضٍحٖ تا تٌْا هاًسى اٗی اىطاز زض اٗی قطاٗظ ؾنرنت‪ ،‬هضنافنو ٍ‬ ‫جاًیطؾاتط هٖ قَز‪ ،‬اها حواٗت هقٌَٕ ٍ خکت٘ثاًٖ ذانٖ اًجام ًوٖ‬ ‫قَز‪ٌَّ .‬ظ ٍضق٘ت ًاضًجٖ زض ت٘کتط قْطّإ ّکَض حاّن ّؿت ٍ‬ ‫ظهاى هطاؾن ّإ ؾالگطز جاًثاذتگاى ّطًٍا خکت ؾنطّنن ىنطا هنٖ‬ ‫ضؾس ّوچٌاى اهْاى تطگعاضٕ هطاؾن ؾالگطز هتَى٘اى ّطًٍنا ىنطاّنن‬ ‫ً٘ؿت ٍ زاک ذاًَازُ ّإ اًاى تا اٗی ٍضق٘ت تاظُ هٖ قنَز‪.‬تنا اٗنی‬ ‫قطاٗظ ٍ تا گصقت حسٍز ‪ 16‬هاُ اظ قَ٘ؿ ّطًٍا تطإ ضىـ هکْالت‬ ‫ضٍحٖ اظ اى ّ٘چ اٍسام ّاضقٌاؾٖ‪ ،‬ضٍاًکٌاؾٖ ٗا حواٗتٖ اظ تناتنت‬ ‫هطاٍثت اظ تاظهاًسگاى ٍ اضىاً زض ٍاّؿٌ٘اؾَ٘ى اىنطاز ؾنالنونٌنس ٗنا‬ ‫ه٘اًؿال اٗی ًَؿ ذاًَازُ ّا ًکسُ اؾت ِّ جإ تاؾو زاضز‪ .‬تْسٗس‬ ‫ؾالهت تاظهاًسگاى ٍ ىکاض ضٍحٖ ًاقٖ اظ اى ِّ ناحثناى فنعا ضا‬ ‫هؿتانل ّطزُ زض نَضتٖ ِّ زض اٗی قنطاٗنظ ٍضٍز هؿنٍَ ى ٍ‬ ‫حواٗت اًاى تطإ جلَگ٘طٕ اظ اىعاٗف زاهٌِ ت٘واضٕ ّطًٍنا تؿن٘ناض‬ ‫ظم ٍ ضطٍضٕ تَزُ اها تاٌَّى اٍسام فولٖ زض اٗی هنَضز ننَضت‬ ‫ًوٖ گ٘طز‪ ،‬الثتِ ٍطًغٌِ٘ ؾاظٕ ً٘ع زض اٗی قطاٗظ فوال فَ٘ن هاًنسُ ٍ‬ ‫تِ ّو٘ی زل٘ل تا ّو٘ی اٍاذط ً٘ع قَ٘ؿ ت٘واضٕ تِ نَضت ذاًَازگنٖ‬ ‫فوسُ تطٗی زل٘ل قَ٘ؿ ّطًٍا تَز‪ .‬اظهاٗف ّطًٍا اظ افضإ زٗنگنط‬ ‫ذاًَازُ جاى تاذتِ ّطًٍاٖٗ تا فاهل قن٘نَؿ ًکنَز‪ ،‬جنساؾناظٕ ٍ‬ ‫ٍطًغٌِ٘‪ ،‬تاه٘ی اهطاض ٍ هقاـ زض هست ٍطًغٌِ٘ ٗا ت٘نوناضٕ‪ ،‬تؿنْن٘نل‬ ‫تطإ زىی ٍطتاًٖ ّطًٍا‪ ،‬اٗجاز ًؿثٖ اهٌ٘ت جناًنٖ ٍ ضٍاًنٖ تنطإ‬ ‫خطؾتاض ت٘واض ّطًٍاٖٗ اظ جولِ هَاضز تْنساقنتنٖ‪ ،‬زضهناًنٖ ٍ ضٍاى‬ ‫زضهاًٖ تَزُ اؾت ِّ ىَظ تِ نَضت لیؾٖ تِ اًْنا خنطزاذنتنِ هنٖ‬ ‫قَز‪ .‬تحو٘ل ىکاضّإ اٍتهازٕ اظ جولِ ٍ٘وت تا ٕ ٍثط اظ ‪ 3‬تا ‪10‬‬ ‫ه٘لَ٘ى تَهاًٖ تطإ هتَى٘اى ّطًٍا‪ّ ،‬عٌِٗ ّإ ّیی ٍ زىی‪ ،‬ؾنٌن‬ ‫ٍثط حساٍل ‪ 3‬ه٘لَ٘ى تَهاًٖ‪ّ ،‬عٌِٗ ّإ ت٘واضؾتاى تِ عَض هتَؾظ اظ‬ ‫ِٗ تا ‪ 20‬ه٘لَ٘ى تَهاًٖ ِّ تِ فلت تؿتطٕ ّنإ عنَ ًنٖ هنست‬ ‫ّعٌِٗ تا ٖٗ زاضز ٍ ؾط تِ ىلِ هٖ ظًس‪ّ ٍ ،‬عٌِٗ ّإ جناًنثنٖ اظ‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪-‬اؾتاًساض اضزت٘ل گیت‪ :‬تاٌَّى ‪ّ٘ 60‬لنَهنتنط اظ‬ ‫هؿ٘ط خطٍغُ زض حال اجطإ ضاُاّی اضزت٘ل ‪ -‬ه٘اًِ ضٗنل گنصاضٕ‬ ‫قسُ اؾت‪ .‬اّثط تٌْاهجَ اىعٍز‪ :‬ظٗطؾاظٕ اٗی خطٍغُ ِّ تِ زل٘نل‬ ‫قطاٗظ ذال هٌغَِإ ٍ تَخَگطاىٖ اظ زقَاضتطٗنی هؿن٘نطّنإ‬ ‫ضٗلٖ ّکَض اؾنت حنسٍز ‪89‬زضننس خن٘نکنطىنت ىن٘نعٗنْنٖ‬ ‫زاضز‪.‬اؾتاًساض اضزت٘ل ت٘اى ّطز‪ :‬تِ هٌؾَض تؿطٗـ زض ضًٍس اجنطاٗنٖ‬ ‫اٗی خطٍغُ ضٗ٘ؽ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ تا اؾتٌاز تِ ًاهِ ٍظٗط ضاُ‬ ‫ٍ قْطؾاظٕ ٍ اؾتاًساضٕ اضزت٘ل زؾتَضخطزاذت هثلل‪400‬ه٘ل٘ناضز‬ ‫تَهاى تِ خطٍغُ ضا نازض ّطز ٍ تِ ظٍزٕ تِ حؿاب خ٘واًْاضاى ٍاضٗع هٖ قَز‪ ٍٕ.‬اضاىِ ّطز‪ :‬زض ضاؾتإ‬ ‫حیؼ ضًٍس ىقلٖ ٍ خ٘کثطز خطٍغُ ٍ خ٘کگ٘طٕ اظتطٍظ ّطگًَِ هکْل احتوالٖ تالـ هٖ قَز اٗی خطٍغُ تنا‬ ‫خاٗاى ؾال جاضٕ تِ تْطُتطزاضٕ تطؾس‪ ٍٕ.‬ضوی تَسٗط اظ زّتط ًَترت هقاٍى ضٗ٘ؽ جوَْضٕ ٍ ضٗن٘نؽ‬ ‫ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ ٍ ٍظٗط ضاُ ٍ قْطؾاظٕ اؽْاض ّطز‪ :‬ضٗ٘ؽ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ اٗی خنطٍغُ ضا‬ ‫جع خطٍغُ ّإ الَٗت زاض جْف تَل٘س هٖزاًٌس ٍ زض ّط قطاٗظ ًؿثت تِ خطزاذت افتثاض ىاٌٗاًؽ تناًنِ‬ ‫هلٖ اظ ّ٘چ َّقکٖ زضٗل ًْطزُ اؾت‪ ٍٕ.‬اىعٍز‪ :‬جا زاز اظ ًواٌٗسگاى اؾتاى‪ً ،‬واٌٗسُ ٍلٖ ىَِ٘ زض اؾتناى‬ ‫ٍ اهام جوقِ اضزت٘ل ً٘ع تکْطٌّ٘ن ِّ خ٘گ٘طهکْالت اٗی خطٍغُ ّؿتٌس‪.‬فول٘ات اجطاٖٗ ضاُاّی ه٘ناًنِ ‪-‬‬ ‫اضزت٘ل تِ عَل تَطٗثٖ ‪ّ٘ 175‬لَهتط زض ؾال ‪ 84‬قطٍؿ قس اها چٌسٗی ؾال اجطإ اى هتٍَو هاًس‪.‬‬ ‫ٍزٍد هحوَلِ ٍاکسی سیٌَفازم بِ اذزبایجاى شسلی‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪-‬هقاٍى تْساقت زاًکگاُ فلَم خعقْٖ تثطٗع اظ ٍضٍز هحوَلِ ٍاّؿی ؾ٘نٌنَىناضم تنِ‬ ‫اؾتاى اشضتاٗجاى قطٍٖ ذثط زاز ٍ گیت‪ّ 44 :‬عاض هحوَلِ ٍاّؿی ؾن٘نٌنَىناضم ٍاضز اؾنتناى قنسُ ٍ‬ ‫گطٍُ ّإ ؾٌٖ ِّ اظ ؾَٕ ٍظاضت تْساقت افالم قسُ اؾت‪ ،‬اظ ضٍظ ْٗکٌثِ زظ زٍم ٍاّؿی ذَز ضا‬ ‫زضٗاىت هٌٌّٖس ٍ هاتَٖ هحوَلِ ً٘ع تا زٍ ضٍظ اٌٗسُ ٍاضز اؾتاى ذَاّس قس‪ .‬زضؾتٖ تا ت٘ناى اٗنی ّنِ‬ ‫تعضٌٗ ٍاّؿی ٍَّ اٗطاى تطّت تطإ فَاهل اجطاٖٗ اًتراتات زض اؾتاى اماظ قسُ اؾت‪ ،‬گیت‪ٗ :‬نِ‬ ‫ىاظ اظ ٍاّؿی ٍَّ اٗطاى تطّت ّیتِ خ٘ف چْاضقٌثِ ٍاضز اؾتاى قسُ ٍ هَطض قسُ تَز تنطإ فنَاهنل‬ ‫اجطاٖٗ اًتراتات تعضٌٗ قَز ٍلٖ تِ زل٘ل اٌِْٗ هحوَلِ ٍاّؿی زٗط تِ زؾت ها ضؾ٘س‪ٍ ،‬ثل اظ اًتراتات‬ ‫هَثط ًکس ّوچٌ٘ی عٖ ّیتِ جاضٕ ىاظ جسٗسٕ اظ ٍاّؿی ٍَّ اٗطاى تطّت تطإ فَاهل اجطاٗنٖ ّنِ‬ ‫ٍَلف ضا زازُ تَزٗن تَظٗـ ذَاّس قس‪.‬اٍ ازاهِ زاز‪ّ :‬وچٌ٘ی تِ احتوال ظٗاز هحوَلِإ اظ ٍاّؿی ٍَّ‬ ‫اٗطاى تطّت تطإ جوق٘ت فوَهٖ ٍ گطٍُّإ ؾٌٖ ِّ اظ ؾَٕ ٍظاضت تْساقت افالم ذَاّس قس اظ‬ ‫ّیتِ اٌٗسُ ٍاضز اؾتاى قَز‪.‬زضؾتٖ گیت‪ :‬تْتط اؾت ّؿاًٖ ِّ زض هطحلِ اٍل ٍاّؿنی ؾن٘نٌنَىناضم‬ ‫زضٗاىت ّطزًس زض هطحلِ زٍم ً٘ع ّواى ًَؿ اظ ٍاّؿی ضا زضٗاىت ٌٌّس‪.‬اٍ زض ذهَل اًتراتنات ًن٘نع‬ ‫گیت‪ :‬زض هجوَؿ ضفاٗت ضَاتظ تْساقتٖ زض ضٍظ اًتراتات ضاضٖ ٌٌّسُ تَز ٍ اؾنتناى هنا زض تن٘نی‬ ‫اؾتاىّإ ذَب ّکَض ٍطاض گطىتِ ٍ گعاضـ ًگطاى ٌٌّسُإ زضٗاىت ًْطزٗن‪.‬‬ ‫جولِ تِْ٘ زاضٍّإ ّو٘اب ٍ تنصِٗ خطّعٌِٗ ت٘واضاى ّطًٍا ِّ تنطإ‬ ‫ّ٘چ ّسام اظ اًْا تؿْ٘التٖ ٍجَز ًساقتِ هکْالتٖ تَزُ ّنِ تناٗنس‬ ‫ذاًَازُ ّا تِ تٌْاٖٗ اظ فْسُ اًْا تط ت٘اٌٗس‪ً .‬اضاحتٖ ٍ ًگطاًنٖ اٗنی‬ ‫ذاًَازُ ظهاًٖ هکَْز هٖ قَز ِّ افضإ ذاًَازُ هتَىٖ ّطًٍناٗنٖ‬ ‫ّوچٌاى اظ گطىتاض قسى ًیطات زٗگط ؾالوٌس ذاًَازُ ّطاؼ زاضًس اها‬ ‫هؿٍَ ى ّوچٌاى زض تٖ تَجْٖ تِ ذاًَازُ ّإ جناى تناذنتنگناى‬ ‫ّطًٍاٖٗ انطاض زاقتِ ٍ ّ٘چ اؾتنونٌنا ٗنا اهنتن٘ناظٕ تنطإ تؿنطٗنـ‬ ‫ٍاّؿٌ٘اؾَ٘ى فضَ ؾالوٌساى اٗی ذاًَازُ ّا ِّ ت٘کتط تا ٕ ‪ 60‬ؾال‬ ‫ّؿتٌس‪ٍ ،‬اٗل ً٘ؿتٌس‪ .‬اظ زؾت زازى خسض ٗا هنازض ذناًنَازُ قن٘نطاظُ‬ ‫ضٍحٖ ذاًَازُ ّا ضا اظ ّن هٖ خاقس زض اٗی قطاٗظ تا هؿنٍَ ى تنِ‬ ‫ىْط ضاّْاضّاٖٗ تطإ ّوِ تِ اًْا هنٖ تناقنس ّنِ تؿنطٗنـ زض‬ ‫ٍاّؿٌ٘اؾَ٘ى افضإ ؾالوٌس ٍ تا ٕ ‪ 60‬ؾال ْٖٗ اظ ح٘اتٖ تنطٗنی‬ ‫زضذَاؾت ّإ اٗی ذاًَازُ ّا اظ هؿٍَ ى اؾت تا قاّس ههن٘نثنت‬ ‫زٗگطٕ زض ذاًَازُ ًثاقٌس‪.‬‬ ‫ضٗ٘ؽ گطٍُ خ٘کگ٘طٕ اظ ت٘واضٕ ّإ ٍاگ٘نطزاض هنطّنع تنْنساقنت‬ ‫اشضتاٗجاىقطٍٖ زض گیت ٍ گَ تا ذثطًگاض اٗطًا اؽْاض ّطز‪ :‬اؾتوٌا ٗنا‬ ‫اضىاً زض ٍاّؿٌ٘اؾَ٘ى تط ضس ّطًٍا تنِ ذناًنَازُ ّنإ زامنسٗنسُ‬ ‫خ٘کٌْاز ذَتٖ اؾت ِّ تِ هؿٍَ ى تا زؾت اًتَال هٖ زّن‪.‬‬ ‫ؾ٘و٘ی ذ٘اط ظازُ ّوچٌ٘ی تا اقاضُ تِ ضىـ هکْنل تنْن٘نِ زٍظ زٍم‬ ‫ٍاّؿی ٍاضزاتٖ ّطًٍا زض اؾتاى‪ ،‬گیت‪ :‬تِظٍزٕ تنعضٗنٌ زٍظ زٍم‬ ‫ٍاّؿی تطإ گطٍُ ّسه اماظ هٖقَز‪.‬‬ ‫ٍٕ اؽْاض ّطز‪ :‬تا ٍاضز قسى زٍظ زٍم ٍاّؿی ّإ ضٍؾٖ ٍ چٌٖ٘ اظ‬ ‫ّیتِ گصقتِ‪ ،‬هَسهات تعضٌٗ اٗی ٍاّؿی ّا زض هطاحل خاٗاًٖ اؾنت‬ ‫ٍ تا ضىـ هکْل ٍاضزات ٍاّؿی زٍظ زٍم چٌٖ٘‪ ،‬تعضٌٗ اٗی ٍاّؿنی‬ ‫ّا‪ ،‬اظ اهطٍظ زض اشضتاٗجاى قطٍٖ اماظ هٖ قَز‪.‬‬ ‫ٍٕ اىعٍز‪ :‬تا ٍضٍز زٍظ زٍم ٍاّؿی ّإ چٌٖ٘ (ؾٌَ٘ىاضم) تِ اؾتناى‪،‬‬ ‫اظ اهطٍظ تعضٌٗ زٍظ زٍم تطإ گطٍُ ؾٌٖ ‪ 70‬ؾال ٍ تنا امناظ هنٖ‬ ‫قَز ٍ زض ضٍظّإ اٌٗسُ تا ٍضٍز ٍاّؿی ضٍؾٖ تِ اشضتاٗجاى قطٍٖ‬ ‫ٍاّؿٌ٘اؾَ٘ى گطٍُ ؾٌٖ ‪ 65‬ؾال ضا ً٘ع قطٍؿ هٖ ٌّ٘ن‪.‬‬ ‫ذ٘اط ظازُ ذاعطًکاى ّطز‪ :‬ظهاى ٍاّؿٌ٘اؾَ٘ى گطٍُ ؾٌٖ ‪ 65‬ؾنال‬ ‫اظ عطٌٗ ضؾاًِ ّا افالم هٖ قَز ٍ هطزم ٍنثنل اظ افنالم فنونَهنٖ‬ ‫هطاجقِ ًٌٌْس‪.‬‬ ‫‪ّ ۰۶‬صاز ًفس دز شسایط کسًٍایی بِ شواز شاغالى البسش افصٍدُ شد‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪ -‬هسٗطّل تقاٍى ‪ّ ،‬ناض ٍ ضىناُ اجنتنونافنٖ اؾنتناى‬ ‫الثطظحؿ٘ی ىالح ًػاز اىعٍز‪ :‬عثٌ اهناض هنَجنَز اّنٌنَى ‪ّ 317‬نعاض‬ ‫ًیط قامل ٍ ت٘وِ قسُ تاه٘ی اجتوافٖ زضاؾتاى الثطظ زاضٗن ٍ تا ٍجنَز‬ ‫قطاٗظ ّطًٍاٖٗ ه٘عاى جصب اقتنال جنسٗنسزضاؾنتناى هنونثنت تنَزُ‬ ‫اؾت‪ّ ٍٕ.‬وچٌ٘ی اظضتثِ تطتط ازاضُ ّل تقاٍى ‪ّ،‬اض ٍ ضىاُ اجنتنونافنٖ‬ ‫الثطظٍ زؾتگاُ ّإ ظٗط هجوَفِ ٍظاضت تقاٍى ‪ّ،‬اضٍضىاُ اجتوافنٖ زض‬ ‫اؾتاى ذثطزاز ٍ اتطاظّطز‪ :‬تط اؾاؼ افالم گنعاضقنات اهناضٕ ٍاحنس‬ ‫ىٌاٍضٕ ٍ اهاض ٍ فولْطز ٍظاضت هتثَؿ اظ هجوَفِ تقاٍى‪ّ،‬اضٍضىاُ اجتوافٖ زضاؾتناًنْنا زض النثنطظ ًن٘نع‬ ‫نٌسًٍ ت٘وِ اجتوافٖ ّکاٍضظاى‪ ،‬ضٍؾتائ٘اى ٍ فکاٗط اؾتاى‪ ،‬ضتثِ اٍل اىعاٗف ت٘وِ ضازض اضزٗثْکنت ‪1400‬‬ ‫ّؿه ًوَز ‪ّ،‬وچٌ٘ی ازاضُ ّل تقاٍى ّاض ٍضىاُ اجتوافٖ اؾتاى ً٘ع زض ت٘ی اؾتاًْإ ّکَضٍتطاؾاؼ ىطاٌٗس‬ ‫هَاٗؿِ إ فولْطز زضحَظُ ّإ هرتلو ت٘ی اؾتاًْإ ّکَضزض گطٍُ زٍم اؾتاى ّا زض ؾال ‪ 99‬حائع ضتثنِ‬ ‫تطتط ّکَضقسٍزض اٗی ضاؾتا ؾاٗط زؾتگاُ ّإ ظٗط هجوَؿ اؾتاى ً٘ع زاضإ ضتثِ ّإ قاٗؿتِ ّکنَضٕ زض‬ ‫ؾال گصقتِ تَزًس ‪.‬ىالح ًػاز اؽْاض زاقت‪ :‬هجوَفِ زؾتگاُ ّإ ظٗط هجوَفِ ٍظاضت هنتنثنَؿ زضاؾنتناى‬ ‫الثطظ تطاؾاؼ گعاضقات هؿٍَ ى ٍظاضت ّاضزاضإ تقاهل ٍٗنػُ ٍهنونال ظزًنٖ زضّکنَضتناٗنْنسٗنگنط‬ ‫ّؿتٌسٍتطاٌٗس اٗی تقاهل زض اجطإ هَىٌ خطٍغُ ّإ هکتطُ اٗی ازاضُ ّل تا زؾتگاّْإ ظٗطهجنونَفنِ‬ ‫زضجْت اضائِ ذسهات تِ جاهقِ ّسه اؾتاى ًوَزٍاتل تَجْٖ تاٌَّى زاقتِ اؾت ‪.‬‬ ‫شًجاى جصٍ ‪ ۰۶‬استاى کن بازش کشَز لساز گسفت‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪ -‬هسٗطفاهنل قنطّنت اب‬ ‫هٌغَِ إ ظًجاى گیت‪ :‬اٗی اؾتاى تا ّناّنف‬ ‫ًعٍ ت جَٕ تطه ٍ تاضاى‪ ،‬اهؿال تا تنحنطاى‬ ‫ّن اتٖ هَاجِ قسُ ٍ جعٍ ‪ 10‬اؾنتناى ّنن‬ ‫تناضـ ّکننَض ٍننطاض گنطىننت‪ .‬اؾنوننافنن٘ننل‬ ‫اىکنناضٕ اىننعٍز‪ :‬هننتننَؾننظ ٍضٍزٕ اب تننِ‬ ‫قْطؾتاى عاضم زض هاُ ذطزاز ؾالْإ گصقتنِ‬ ‫‪ 34.5‬هتطهْقه زضثاًِ٘ تَز ّنِ ؾنال اتنٖ‬ ‫گصقتِ تا ضخ زاز تاضـ ّإ ذَب اٗی ه٘عاى‬ ‫تِ حسٍز ‪ 40‬هتطهْقه زضثاًِ٘ ضؾ٘س ٍ اٗی زضحالٖ اؾت ِّ ذطزازهناُ اهؿنال اٗنی‬ ‫ه٘عاى تَطٗثا تِ نیط ضؾ٘سُ اؾت‪.‬هسٗطفاهل قطّت اب هٌغَِ إ ظًجاى ه٘نعاى اب‬ ‫تجسٗسخصٗط اؾتاى ضا ِٗ ٍ ً٘ن ه٘ل٘اضز هتطهْقه شّطّطز ٍ اؽْاض زاقنت‪ :‬اظ اٗنی‬ ‫ه٘عاى حسٍز ‪ 769‬ه٘لَ٘ى هتطهْقه ضٍاًاب اؾت ٍ حسٍز ‪ 737‬ه٘لَ٘ى هتطهْقه ّنن‬ ‫هٌاتـ اب ظٗطظهٌٖ٘ اؾت ٗقٌٖ حسٍزا ‪ 50‬زضنس اب ظٗطظهٌٖ٘ ٍ ‪ 50‬زضننس اب‬ ‫ؾغحٖ اؾت‪.‬اىکاضٕ زض ذهَل ضّاؾناظٕ اب اظ ؾنس اٗنسٍمنونَـ اؾنتناى‬ ‫اشضتاٗجاى قطٍٖ زض ضٍزذاًِ ٍعل اٍظى تهطٗح ّنطز‪ :‬اظ ؾنال ‪ 96‬اٗنی هنَضنَؿ‬ ‫فول٘اتٖ قسُ اؾت ِّ ؾال گصقتِ تِ زل٘ل تاضقْإ ذَتٖ ِّ زض اؾتاى قاّس تَزٗن‬ ‫اٗی ضّاؾاظٕ نَضت ًگطىت ٍلٖ ؾِ ؾال هتَالٖ اٗی ضّاؾاظٕ اًنجنام ٍ هنَجنه‬ ‫ًجات ٗاىتی هحهَ ت ّکاٍضظٕ قْطؾتاى عاضم اظ ذکْؿالٖ قس‪.‬‬ ‫ٍٕ اظ ّکاٍضظاى ٍ تْطُ تطزاضاى اٗی قْطؾتاى ِّ تِ ّط ًحَ اظ ضّاؾناظٕ اٗنی اب‬ ‫هٌتیـ هٖ قًَس ذَاؾت ِّ اب تْإ هقٍَِ ذَز ضا خنطزاذنت ّنٌنٌنس تنا تنساٍم‬ ‫ضّاؾاظٕ اب اظ ؾس اٗسٍموَـ زچاض ٍٍیِ ًکَز‪.‬‬ ‫ًگاّی اجوالی بِ شباى تسکی ‪۰۳‬‬ ‫ازاهِ اظ قواضٓ ٍثل‪....‬‬ ‫ظتاى تطّٖ جنتاٖٗ زض ضٍظگاض ىطظًساى تن٘نونَض ضٍاج‬ ‫ٗاىت‪ .‬تطّٖ جنتاٖٗ ّواًٌس زٗگط ظتناى ّنإ تنطّنٖ‬ ‫زٍضٓ اؾالهٖ ؾرت تحت تاث٘ط ظتاى ٍ ازت٘ات ىناضؾنٖ‬ ‫تَز ٍ قواض ٍاغگاى ىاضؾٖ ٍ فطتٖ زذ٘ل زض ىناضؾنٖ‬ ‫زض اى ظتاى اگط اظ ٍاغگاى تطّٖ ت٘فتط ًثَزُ تناقنس‪،‬‬ ‫ّوتط ّن ً٘ؿت ٍ قاٗس تتَاى گیت تسٍى اٗی ٍاغگناى‬ ‫زذ٘ل‪ ،‬ؾطٍزى ققط فطٍضٖ زض اٍظاى گَ ًناگنَى زض‬ ‫اى ظتاى هَسٍض ًثَزُ اؾت‪ٗ .‬ناًنَؼ اّنونی هنطاحنل‬ ‫ازت٘ات تطّٖ جنتاٖٗ ضا ؾِ زٍضُ زاًؿتِ اؾت‪ً :‬رؿت٘ی‬ ‫زٍضُ ضا خ٘ف اظ ّالؾِ٘ اظ اماظ تنا ‪1466/ً 870‬م‬ ‫(تاضٗد تال٘و اٍل٘ی زَٗاى تطّٖ اه٘طفل٘ک٘نط ًنَاٗنٖ)‪،‬‬ ‫زٍه٘ی ضا ّالؾِ٘ اظ اى تاضٗد تا ‪1599 /ً1008‬م‪ٍ ،‬‬ ‫ؾَه٘ی زٍضُ ٗقٌٖ خؽ اظ ّالؾ٘نِ ضا اظ ‪ 1008‬تنا‬ ‫‪1599-1912 /ً1331‬م‪.‬‬ ‫تِ فٌَاى ًرؿت٘ی ّؿاًٖ ِّ خ٘ف اظ اه٘ط فلن٘نکن٘نط تنِ‬ ‫تطّٖ جنتاٖٗ ققنط ؾنطٍزُ اًنس‪ ،‬هنٖ تنَاى اظ اهن٘نط‬ ‫ؾ٘و السٗی تاض ؼ ٍ اضؾالى ذَاجِ تطذاى ًنام تنطز‬ ‫ِّ چٌساًٖ اظ اثاضقاى تاظ ًواًسُ اؾت‪.‬‬ ‫اه٘طفل٘ک٘ط زض هجالؽ الٌیاٗؽ ٍ هحاّؤ اللنتن٘نی اظ‬ ‫قواضٕ اظقافطاى تطّٖ گَٕ چَى ؾْناّنٖ‪ ،‬حن٘نسض‬ ‫ذَاضظهٖ‪ ،‬هَ٘وٖ‪ ،ٌَٖ٘ٗ ،‬اه٘طٕ‪ ،‬گساٖٗ‪ ،‬اَتاٖٗ تلرنٖ‪،‬‬ ‫احوس ٍ لغیٖ ًام تطزُ‪ ٍ ،‬تٌْا لنغنینٖ ضا تنِ ؾنطٍزى‬ ‫ٍهاٗس هاّطاًِ ٍ معل ّإ فاقَاًِ ٍ نَى٘اًنِ ؾنتنَزُ‬ ‫اؾت‪ .‬لغیٖ هَضز تَجِ قاّنط خ ٍ ؾنلنغناى حؿن٘نی‬ ‫تاَٗطا تَزُ‪ ٍ ،‬هوٌَٕ گل ٍ ًَضٍظ جاللالسٗی عث٘ه ٍ‬ ‫ؽیطًاهٔ ٗعزٕ ضا اظ ىاضؾٖ تِ تطّٖ جنتاٗنٖ تنطجنونِ‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫ّطزُ اؾت ‪...‬‬ ‫فسسَدگی ‪ ۳۶‬دزصد هدازس‬ ‫دز اذزبایجاى شسلی‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪-‬هسٗطّل تجْ٘ع ٍ ًنَؾناظٕ هنساضؼ‬ ‫اشضتاٗجاى قطٍٖ گیت‪ 30 :‬زضنس هساضؼ اؾنتناى تنِ‬ ‫فلت ٍسهت ظٗاز ىطؾَزُ ّؿتٌس‪.‬‬ ‫نسٍٖ هسٗطّل تجْ٘ع ٍ ًَؾاظٕ هساضؼ اشضتاٗنجناى‬ ‫قطٍٖ زض هطامِ گیت‪ :‬اظ ‪ّ 5‬عاض ٍ ‪ 500‬هنسضؾنِ زض‬ ‫اؾتاى اشضتاٗجاى قطٍٖ ‪ 30‬زضنس ً٘اظهٌس تنرنطٗنه ٍ‬ ‫ًَؾاظٕ اؾت‪.‬اٍ ازاهِ زاز‪ :‬اهؿال تا هَاىنَنت ؾناظهناى‬ ‫تجْ٘ع ٍ ًَؾاظٕ هساضؼ ّکَض افنتنثناض تنرنطٗنه ٍ‬ ‫تاظؾاظٕ هساضؼ زض اؾتاى ‪ 80‬زضنس اىنعاٗنف ٗناىنتنِ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫نسٍٖ گیت‪ :‬خاضؾال تنطإ ًنَؾناظٕ هنساضؼ ‪300‬‬ ‫ه٘ل٘اضز تَهاى ّعٌِٗ قسُ اؾت‪.‬هسٗنطّنل تنجنْن٘نع ٍ‬ ‫ًَؾاظٕ هساضؼ اشضتاٗجاى قطٍٖ گیت‪ :‬تا هکناضّنت‬ ‫ذ٘طاى ‪ 230‬هسضؾِ زض اؾتاى زضحال ؾاذنت اؾنت‪.‬اٍ‬ ‫گیت‪ :‬تا تْطُ تطزاضٕ اظ هساضؼ زض حال ؾناذنت تنا‬ ‫خاٗاى اهؿال ه٘اًگ٘ی هساضؼ ىطؾَزُ زض اؾتناى تنِ ‪20‬‬ ‫زضنس ّاّف هٖٗاتس‪.‬نسٍٖ اىعٍز‪ :‬اهؿال فنالٍُ تنط‬ ‫ًَؾاظٕ تطإ تجْ٘ع هساضؼ هَجَز ‪ 10‬ه٘ل٘اضز تَهناى‬ ‫افتثاض تره٘م ٗاىتِ اؾت‪.‬هَؾَٕ ىطهاًساض قْطؾتناى‬ ‫ٍٗػُ هطامِ گیت‪ :‬زض قْطؾنتناى هنطامنِ ‪ 37‬زضننس‬ ‫هساضؼ تِ تقساز ‪ 100‬هسضؾِ ً٘اظهٌس ًَؾاظٕ اؾت‪.‬‬ ‫هَؾَٕ اىعٍز‪ :‬فالٍُ تط هساضؼ ىطؾَزُ ‪ 13‬هنسضؾنِ‬ ‫ّاًْؿٖ زض هطامِ ٍجَز زاضز‪.‬‬ ‫اٍ تا اقاضُ تِ ضمثت ذ٘طاى تطإ تجنْن٘نع ٍ ًنَؾناظٕ‬ ‫هساضؼ هکاضّت ازاضُ ّل تجْ٘ع ٍ ًَؾاظٕ هنساضؼ‬ ‫اؾتاى ضا زض تاظؾاظٕ هساضؼ هطامِ ذَاؾتاض قس‪.‬‬ ‫اّثطٗاى هسٗط اهَظـ ٍ خطٍضـ هطامِ گنینت‪ :‬اهناض‬ ‫هساضؼ ىطؾَزُ هطامِ ‪ 7‬زضنس اظ ه٘اًنگن٘نی اؾنتناًنٖ‬ ‫ت٘کتط اؾت‪.‬‬ ‫اّثطٗاى اىعٍز‪ّ :‬ن اٌَّى ‪ 20‬زضنس اظ ‪ّ 53‬عاض زاًنف‬ ‫اهَظ هطامِإ زض ّالؼّا ٍ هساضؼ ىطؾَزُ تحه٘نل‬ ‫هٌٌّٖس‪.‬‬ ‫‪ ۰۰‬شْسستاى خَشستاى هشوَل هعافیت ّای هالیاتی هشابِ هٌاطک اشاد شدًد‬ ‫ؾطٍٗؽ ذثطٕ ‪-‬ضئ٘ؽ اتاً تناظضگناًنٖ‪،‬ننٌناٗنـ‪،‬‬ ‫هقازى ٍّکاٍضظٕ اَّاظ گیت‪ :‬تنطاؾناؼ ٍناًنَى‬ ‫تَزجِ ‪ 1400‬زض چاضچَب جعء ؾِ تٌس ج هازُ ‪32‬‬ ‫ٍاًَى احْام زائوٖ تطًاهِّإ تَؾقِإ ّکَض‪12 ،‬‬ ‫قْطؾتاى م٘طتطذَضزاض اظ اقتنال ذَظؾتاى هکوَل‬ ‫هقاى٘ت ّإ هال٘اتٖ هکاتِ تا هٌاعٌ اظازقسًس‪ .‬قْال‬ ‫فوَضٕ اؽْاضزاقت‪ ْٖٗ :‬اظ ؽطى٘تْإ هْن ٍاًنَى‬ ‫تَزجِ ؾال ‪ٍٗ 1400‬ػُ تْطُهٌسٕ ترف ذهَنٖ‬ ‫زض اؾتاى ذَظؾتاى‪ ،‬جعء ِٗ اظ تٌس ز تثهطُ ‪ 6‬اٗی ٍاًَى اؾت‪ ٍٕ.‬ازاهِزاز‪ :‬خ٘فتن٘نٌنٖ‬ ‫هٖقَز ِّ تا ؾ٘اؾتّإ حواٗتٖ ِّ زض ٍاله اٗی تثهطُ ٍ اجعاء اى تق٘٘ی قسُ‪ ،‬قاّس‬ ‫ؾطهاِٗگصاضٕ ّإ هتقسز زض اتقاز هرتلو زض اؾتاى ذَظؾتاى تاق٘ن‪.‬زت٘طقَضإ تا تن٘ناى‬ ‫اٌِْٗ قاذهْإ هٌاعٌ ٍ قْطؾتاى ّإ م٘طتطذَضزاض اظ اقتنال تا خ٘کٌْاز ؾاظهاى تطًاهِ‬ ‫ٍتَزجِ ّکَضتِ تهَٗه ّ٘ات ٍظٗطاى ضؾ٘سُ اؾت‪.‬فوَضٕ اضاىِّطز‪ :‬تط اؾناؼ اٗنی‬ ‫تهَٗثٌاهِ ّ٘ات ٍظٗطاى‪ ،‬قْطؾتاىّإ ّن تطذَضزاض اقتنال (‪ 12‬قْطؾتاى) اٗصُ‪،‬زقنت‬ ‫اظازگاى‪،‬قازگاى‪ ،‬قَقتط‪ ،‬هؿجسؾل٘واى‪ ،‬تامولِ‪ ،‬لٖ‪ ،‬گتًَس‪ ،‬اًسْٗا‪ّ،‬یتگل‪َّٗ،‬نعُ‬ ‫ٍحو٘سِٗ هکوَل تٌس ج هازُ ‪ٍ 32‬ناًنَى احنْنام زائنونٖ تنطًناهنِ ّنإ تنَؾنقنِ إ‬ ‫ّکَضّؿتٌس‪.‬ضئ٘ؽ اتاً تاظضگاًٖ‪ ،‬نٌاٗـ‪،‬هقازى ٍّکاٍضظٕ اّنَاظ ذناعنطًکناى ّنطز‪:‬‬ ‫تواهٖ عطحّاٖٗ ِّ زض اٗی قْطؾتاىّا تِ تْطُتطزاضٕ هٖضؾٌس ٗاهجَظ تاؾ٘ؽ زضٗاىت‬ ‫هٌٌْ٘س اظ هقاى٘ت ّإ هال٘اتٖ هکاتِ هٌاعٌ اظاز تطذَضزاض ذَاٌّس قس‪.‬تط اؾاؼ جعء ؾِ‬ ‫تٌس ج هازُ ‪ٍ 32‬اًَى احْام زائوٖ تطًاهِّإ تَؾقِإ ّکَض هقاى٘ت هال٘اتٖ ٍاحسّإ‬ ‫نٌقتٖ‪ ،‬هقسًٖ ٍ ذسهاتٖ زض هٌاعٌ م٘طتطذَضزاض اظ اقتنال ضا تِ ه٘عاى هنقناىن٘نت ّنإ‬ ‫هٌؾَض قسُ زض هٌاعٌ اظاز تجاضٕ‪ -‬نٌقتٖ افوال هٖقَز‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 2‬تیر‬ ‫* ‪ 22‬ژوئن‬ ‫* ‪ 02‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9205 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫جشئیات اعوال افت فطار در ضبکِ اب ضزب کطَر‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫رٍستاّا پیطتاس سالخَردگی جوعیت‬ ‫در ایزاى‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬س‪ٛٝ‬ذ تـییشات ‪ٛ‬ؼجت ػبٓخا‪ٞ‬سدُای دس‬ ‫ًـ‪ٞ‬س اص ػبّ ‪ ۹۳۳۵‬تبً‪ٛ ٜٙٞ‬ـب‪ٗ ٙ‬ید‪١‬ذ س‪ٝ‬ػتب‪١‬ب پیـتبص‬ ‫ػاااابٓااااخاااا‪ٞ‬سدُاااای جاااا٘ااااؼاااایاااات دسایااااشا‪ٙ‬‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬ػبٓخ‪ٞ‬سدُی ج٘ؼیت یی کشای‪ٜ‬ذ ؿ‪ٜ‬ابخاتا‪ ٠‬ؿاذ‪ٟ‬‬ ‫ث‪٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬پیبٗذ ا‪ٛ‬توبّ ج٘ؼیتؿ‪ٜ‬بختی اػات ًا‪ ٠‬دس ا‪ٙ‬‬ ‫ثبس‪ٝ‬سی ‪ٗ ٝ‬شٍ ‪ٗٝ‬یش اص ػغ‪ٞ‬ح ثبال ثا‪ ٠‬ػاغا‪ٞ‬ح پابیایا‪ٚ‬‬ ‫ًب‪١‬ؾ پیذا ٗی ً‪ٜ‬ذ ٗ‪٘٢‬تشی‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اْٗ ٗوثش ثش ػبٓخا‪ٞ‬سد‪ٟ‬‬ ‫ؿذ‪ ٙ‬ج٘ؼیت‪ً ،‬ب‪١‬ؾ ٗشٍ‪ٗٝ‬یش‪ ،‬خل‪ٞ‬کبً ٗشٍ ‪ٗٝ‬ایاش‬ ‫‪ٞٛ‬صادا‪ًٞ ٝ ٙ‬دًب‪ً ٝ ٙ‬ب‪١‬ؾ اػبػی ‪ٗ ٝ‬ؼت٘ش ثابس‪ٝ‬سی ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٠‬تجغ ا‪ً ٙ‬ب‪١‬ؾ سؿذ ج٘ؼیت اػت ً‪ ٠‬ثبػث تـیایاشات‬ ‫اػبػی دس ػبختبس ػ‪ٜ‬ی ج٘ؼیت اًرش ج‪ٞ‬اٗاغ اص جا٘ٔا‪٠‬‬ ‫ایشا‪ ٙ‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬ثش اػبع یی ؿبخق ج٘ؼیتی ٗؼ٘ا‪ٞ‬الً‬ ‫اُش ثیؾ اص ‪ ۹۲‬دسکذ ًْ ج٘ؼیت ‪ ۶۴‬ػبّ ‪ ٝ‬ثبالتش ‪ ٝ‬یاب‬ ‫ثیؾ اص ‪ ۹۴‬دسکذًْ ج٘ؼیت ‪ ۶۵‬ػبّ ‪ ٝ‬ثابالتاش ثابؿاذ‬ ‫ج٘ؼیت ػبٓخ‪ٞ‬سد‪ ٟ‬تٔوی ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ ،‬دس تاؼاشیالای دیاِاش‬ ‫ػاابصٗااب‪ٗ ٙ‬اأااْ ٗااتااحااذ‪ٛ‬اایااضًـاا‪ٞ‬س‪١‬اابساثاا‪ ٠‬ػاا‪ٛ ٠‬اا‪ٞ‬ع‬ ‫ػبخت ج٘ؼیتی ج‪ٞ‬ا‪ ،ٙ‬ثضسُؼبّ ‪ ٝ‬ػبٓخ‪ٞ‬سد‪ ٟ‬تاواؼایاٖ‬ ‫ًشد‪ ٟ‬اػت ً‪ٗ ٠‬ـخل‪ ٠‬ا‪٢ٛ‬ب ٗیاضا‪ٛ ٙ‬ؼاجات جا٘اؼایات‬ ‫ػبٓ٘‪ٜ‬ذ دس ایا‪ً ٚ‬ـا‪ٞ‬س‪١‬اب اػات‪،‬ثا‪ ٠‬ایا‪ٜ‬الا‪ٞ‬ست ًا‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی داسای ج٘ؼیت ج‪ٞ‬ا‪ً ،ٙ‬ـ‪ٞ‬س‪١‬بیی ‪١‬ؼت‪ٜ‬اذًا‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ؼااجاات ػاابٓاا٘اا‪ٜ‬ااذا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬صیااش‪۴‬تااب ‪۶‬دسکااذثاابؿااذ‪،‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی داسای ج٘ؼیت ثضسُؼبّ ًـ‪ٞ‬س‪١‬بیی ‪١‬ؼتا‪ٜ‬اذ‬ ‫ً‪ٛ ٠‬ؼجت ػبٓ٘ا‪ٜ‬اذا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ثایا‪ ۴ ٚ‬تاب ‪۶‬دسکاذثابؿاذ‪ٝ‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی داسای ج٘ؼیت ػبٓخ‪ٞ‬سد‪ً ٟ‬ـ‪ٞ‬س‪١‬بیی ‪١‬ؼت‪ٜ‬اذ‬ ‫ً‪ٛ ٠‬ؼجت ج٘ؼیت ػبٓ٘‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ثیؾ اص ‪ ۷‬دسکذ یب ثیـتش‬ ‫ثبؿذ‪.‬س‪ٛٝ‬ذ تـییشات ‪ٛ‬ؼجت ػبٓخ‪ٞ‬سدُی دس ًـ‪ٞ‬س اص ػبّ‬ ‫‪ ۹۳۳۵‬تب ‪( ۹۳۹۵‬اخشی‪ ٚ‬ػشؿ٘بسی ػ٘ا‪ٗٞ‬ای ‪ٛ‬الا‪ٞ‬ع ‪ٝ‬‬ ‫ٗؼٌ‪ً ٚ‬ـ‪ٞ‬س)‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬ید‪١‬ذ‪،‬س‪ٝ‬ػتب‪١‬ب پیـتبص ػبٓخ‪ٞ‬سدُی‬ ‫ج٘ؼیت دس ایشا‪١ ٙ‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ٛ‬ؼجت ج٘ؼیت ثبالی ‪ ۶۵‬ػابّ‬ ‫ث‪٠‬تلٌیی ؿ‪٢‬شی ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ػتبیی عجن اخشیا‪ ٚ‬ػاشؿا٘ابسی‬ ‫ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ،٠‬اص س‪ٛٝ‬ذ کؼ‪ٞ‬دی اکضایؾ ػبٓ٘‪ٜ‬ذا‪ً ٙ‬ـ‪ٞ‬س‬ ‫خجش ٗید‪١‬ذ‪.‬‬ ‫ضزیعتوذاری‪ :‬ضفافیت اس هْوتزیی‬ ‫رٍشّای هقابلِ با فساد است‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ٝ -‬صیشتؼب‪ً ،ٙٝ‬بس ‪ ٝ‬سکب‪ ٟ‬اجت٘بػی ثب ثیاب‪ٙ‬‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬ؿلبکیت اص ٗ‪٘٢‬تشی‪ ٚ‬س‪ٝ‬ؽ‪١‬بی ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب کؼبد اػت‪،‬‬ ‫ُلتۺ اص دسی ً‪ ٠‬ؿلبکیت ‪ٝ‬اسد ؿ‪ٞ‬د اص دس دیِاش کؼابد‬ ‫خبسج ٗیؿ‪ٞ‬د تالؽ ًشدیٖ دس ‪ٝ‬صاست تؼب‪ ٙٝ‬ثب اػتوشاس‬ ‫ػبٗب‪ ٠ٛ‬ؿلبف ػبص ؿشایغی سا کشا‪ًٜ ٖ١‬یٖ تاب ٗاجا٘ا‪ٞ‬ػا‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬صاستخب‪ ٠ٛ‬دس یی اتبم ؿیـ‪ ٠‬ای دس ٗ‪ٜ‬اظاش ٗاشدٕ هاشاس‬ ‫ُیشد‪ٗ .‬ح٘ذ ؿشیؼت٘ذاسی دس ٗشاػٖ اکتتبح ثخاؾ ‪١‬ابی‬ ‫ثبصػبصی ؿذ‪ٗ ٟ‬ج٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬کش‪ِٜ١‬ی ‪ٝ‬سصؿی ؿ‪٢‬یذ ٗؼتا٘اذی‬ ‫دس خل‪ٞ‬ف اهذإ ‪ٝ‬صاست تؼب‪ ٙٝ‬دس اٗش ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب کؼابد ‪ٝ‬‬ ‫ؿلبف ػبصی‪ُ ،‬لتۺ یٌی اص ‪ٝ‬ػذ‪١ ٟ‬بیی ًا‪ ٠‬دس صٗاب‪ٙ‬‬ ‫سای اػت٘بد دس ٗجٔغ ثیب‪ً ٙ‬شدٕ ثشخ‪ٞ‬سد ثب ‪ٗ ٠٘١‬ظاب‪١‬اش‬ ‫کؼبد دس ٗج٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬کؼبٓایات ‪١‬ابی ‪ٝ‬صاست تاؼاب‪ ٙٝ‬ثا‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬صیش تؼب‪ ٙٝ‬اظ‪٢‬بسداؿتۺ یٌی اص اهذاٗبت ٗب دس ‪ٝ‬صاست‬ ‫تؼب‪ ٙٝ‬دس اٗش ؿلبکیت ؿشًت ػشٗبیا‪ُ ٠‬ازاسی تابٗایا‪ٚ‬‬ ‫اجت٘بػی اػت ً‪ ٠‬ثب اػتوشاس ‪ ۹‬ػابٗاب‪ٛ‬ا‪ ٠‬ؿالابف ػابص‬ ‫ؿشایغی کشا‪ً ٖ١‬شد‪ٗ ٠ً ٟ‬جبٗغ ػ٘‪ٗٞ‬ی ؿشًات ‪١‬اب دس‬ ‫‪ٝ‬هت هب‪ٛٞٛ‬ی ثشُضاس ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ت٘بٕ تشاص‪ٛ‬بٗ‪١٠‬بی ؿشًت‪١‬بی‬ ‫ٗختٔق ‪ٝ‬صاستخب‪ ٠ٛ‬دس ػبٗب‪ً ٠ٛ‬ذاّ ث‪ٞ‬سع هشاس ُیشد‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬ػخ‪ِٜٞ‬ی ؿشًت اه ‪ ٝ‬کبضاله ًـ‪ٞ‬س اص اػ٘بّ اکت کـبس دس ؿجٌ‪١ ٠‬ابی‬ ‫ت‪ٞ‬صیغ اه دس ثشخی ٗ‪ٜ‬بعن ًـ‪ٞ‬س ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س ٗذیشیت ٗلشف ‪ُ ٝ‬زس اص صٗب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ج ٗلشف اه‬ ‫خجش داد‪.‬اهبی ح٘یذسضب ًـلی اکض‪ٝ‬دۺ ‪ٝ‬صاست ‪ٛ‬یش‪ ٝ‬ثشای جٔ‪ُٞ‬یشی اص هغؼی ‪ ٝ‬یب جیش‪ ٟ‬ثا‪ٜ‬اذی‬ ‫اه دسًـ‪ٞ‬س‪،‬سا‪ٌ١‬بسً‪ٜ‬تشّ ‪ًٝ‬ب‪١‬ؾ کـبساه سادسثشخی ٗ‪ٜ‬بعن اػ٘بّ ًشد‪ ٟ‬اػت‪ٝ.‬ی ُلتۺ‬ ‫‪١‬لت‪ُ ٠‬زؿت‪ ٠‬د‪ٓٝ‬ت ثیؾ اص ‪١ ۳‬ضاس ‪ٗ ۴۴۴ ٝ‬یٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثشای ‪ٝ‬س‪ٝ‬د ‪١‬اشها‪ ٠‬ػاشیاؼاتاش ایا‪ٚ‬‬ ‫پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬بی ٗذاس ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداسی ث‪ٝ ٠‬صاست ‪ٛ‬یش‪ ٝ‬اختلبف داد‪ ٠ً ٟ‬ثب تالؽ‪١‬بی ا‪ٛ‬جبٕ ؿاذ‪ ٟ‬ایا‪ٚ‬‬ ‫پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬ب ً‪ ٠‬ؿبْٗ حلش هب‪ ٝ ٟ‬ػبخت ٗخض‪ ٙ‬اػت ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی تٌ٘یْ خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ؿذ ً‪ ٠‬آجت‪ ٠‬اًاراش‬ ‫ای‪ ٚ‬پش‪ٝ‬ط‪١ٟ‬ب دسٗ‪ٜ‬بعن س‪ٝ‬ػتبیی ‪ٝ‬اهغ ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ثب تٌ٘یْ ا‪١ٙ‬بٗـٌْ ای‪ٜٗ ٚ‬ابعان ‪ٛ‬ایاضثاشعاشف‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذؿذ‪.‬‬ ‫ػخ‪ِٜٞ‬ی ؿشًت اه ‪ٝ‬کبضاله ًـ‪ٞ‬س اداٗ‪ ٠‬دادۺ ای‪ً ٚ‬ب‪١‬ؾ دسح‪ٞ‬ض‪ ٠‬اثشیض ؿشم ًـ‪ٞ‬س تاب‬ ‫‪ ۸۴‬دسکذ ث‪ٞ‬د‪ ٠ً ٟ‬ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬ی‪ٝ ٠‬س‪ٝ‬دی اه ثشخی ػذ ‪١‬بی ؿاشم ًـا‪ٞ‬سساثا‪ ٠‬کالاش سػاب‪ٛ‬اذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ً.‬ـلی اکض‪ٝ‬دۺدسح‪ٞ‬ض‪ ٠‬اه‪١‬بی صیشصٗی‪ٜ‬ی ‪ٛ‬یض ٗب ؿب‪١‬ذ اکت اثذ‪١‬ی ثشخی هب‪١ٟ‬ب ‪١‬ؼتایاٖ‬ ‫ث‪ٛ ٠‬ح‪ٞ‬ی ً‪ ٠‬دسثشخی ‪ٛ‬وبط ًـ‪ٞ‬س‪،‬ای‪ ٚ‬اکت ػجت ًق ؿٌ‪ٜ‬ی ای‪ ٚ‬هب‪١ٟ‬ب ‪ ٝ‬اکضایؾ ػ٘ن ا‪ٛ‬ا‪٢‬اب‬ ‫ثشای تبٗی‪ ٚ‬اه ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ای‪ٝ ٚ‬ضؼیت دس ‪ ۵۴‬ػبّ ُزؿت‪ ٠‬ثی ػبثو‪ ٠‬ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫حزیزچی‪ :‬اّذای خَى را در تابستاى گزم پیص رٍ فزاهَش ًکٌیذ‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ٗ -‬ؼب‪ٝ ًْ ٙٝ‬صیش ث‪٢‬ذاؿت دسٗب‪ ٝ ٙ‬اٗ‪ٞ‬صؽ پضؿٌی‪ ،‬ض٘‪ ٚ‬ا‪١‬ذای خ‪ ،ٙٞ‬ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ ٙ‬سا دس‬ ‫‪ٞ١‬ای ُشٗی ً‪ ٠‬ثشای تبثؼتب‪ ٙ‬پیؾ ثی‪ٜ‬ی ؿذ‪ ٟ‬اػت ث‪ ٠‬ا‪١‬ذای خ‪ ٝ ٙٞ‬یبسی ثی٘بسا‪ ٙ‬کشاخ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ‪ .‬ایشج حشیشهی‬ ‫ُلتۺ ٗ‪٘١ ٚ‬یـ‪ ٠‬خ‪ ٙٞ‬ا‪١‬ذا ٗی ً‪ ٝ ٖٜ‬ؿب‪١‬ذ ‪١‬ؼتٖ ً‪ٗ ٠‬حیظ ا‪ٛ‬توبّ خ‪ ٙٞ‬ثؼیبس ت٘یض ‪ ٝ‬ای٘‪ ٚ‬اػت ‪ ٝ‬دػتا‪ٞ‬س‬ ‫آؼْ٘ ‪١‬بی ث‪٢‬ذاؿتی دس ا‪ ٙ‬سػبیت ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی تبًیذ ًشدۺ ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ثب خیبٓی اػا‪ٞ‬د‪ ٟ‬ضا٘ا‪ٚ‬‬ ‫سػبیت کبکٔ‪ُ ٠‬زاسی ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬جبٕ پیـِیشی ‪١‬بی الصٕ ا‪١‬ذای خ‪ ٙٞ‬سا دس ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تبثؼتب‪ ٙ‬داؽ هشاس د‪ٜ١‬ذ صیاشا‬ ‫س‪ٝ‬ص‪١‬بی ُشٕ تبثؼتب‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ٗ‪ٜ‬جش ث‪ً ٠‬ب‪١‬ؾ ا‪١‬ذای خ‪ ٙٞ‬ؿ‪ٞ‬د ‪ُ ٠٘١ ٝ‬یشی ً‪ٝٞ‬یذ ‪ٛ ۹۹‬یض ٗضیذ ثش ػٔات‬ ‫اػت‪.‬ث‪ُ ٠‬ضاسؽ ایش‪ٛ‬ب ‪١‬ش ه‪ٜ‬ذ ػغح رخبیش خ‪ ٙٞ‬دس اػتب‪ ٙ‬ت‪٢‬شا‪ ٙ‬اً‪ ٜٙٞ‬پبیذاس اػت‪ ،‬اٗب ثب اکضایؾ ُشٗاب دس‬ ‫س‪ٝ‬ص‪١‬بی تبثؼتب‪٘١ ٝ ٙ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اُش ‪ ۲‬تب ‪ ۳‬س‪ٝ‬ص اٗبس ا‪١‬ذای خ‪ً ٙٞ‬ب‪١‬ؾ یبثذ ای‪ ٚ‬ػغح رخیاش‪ٛ ٟ‬ایاض ًاب‪١‬اؾ‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ یبکت ‪ٝ ٝ‬ضؼیت رخیش‪ ٟ‬خ‪ِٛ ٙٞ‬شا‪ًٜٜ ٙ‬ذ‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ث‪ٜ‬بثشای‪ٛ ٚ‬یبص اػت ا‪١‬ذای خ‪ ٙٞ‬ثاخالا‪ٞ‬ف‬ ‫ت‪ٞ‬ػظ ا‪١‬ذا ً‪ٜٜ‬ذُب‪ٗ ٙ‬ؼت٘ش (ثب ػبثو‪ ٠‬حذاهْ د‪ٝ‬ثبس ا‪١‬ذا دس ػبّ) ‪ ٝ‬ثبػبثو‪ ٠‬ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ‪٘١‬یـِی ‪ ٝ‬دایا٘ای‬ ‫ثبؿذ‪٘١.‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ؿی‪ٞ‬ع ُؼتشد‪ٝ ٟ‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ‪ ٝ‬ایجبد ‪ِٛ‬شا‪ٛ‬ی ‪١‬بی صیبد دس جبٗؼ‪ ،٠‬یٌی اص دالیْ جاذی دس‬ ‫ًب‪١‬ؾ اٗبس‪١‬بی حض‪ٞ‬س ‪ ٝ‬ا‪١‬ذای خ‪ٗ ٙٞ‬شدٕ اػت‪ ،‬اٗب ا‪١‬ذا ً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٙ‬خ‪ ٙٞ‬اع٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ ً‪ٗ ٠‬اشاًاض‬ ‫ا‪١‬ذای خ‪ ٙٞ‬ث‪ ٠‬دٓیْ سػبیت ؿی‪ٛ ٟٞ‬بٗ‪١ ٠‬ب ‪ ٝ‬پش‪ٝ‬تٌْ ‪١‬بی ث‪٢‬ذاؿتی دس ثبالتشی‪ ٚ‬ػغح ػالٗت هشاس داسد ‪ ٝ‬ثا‪٠‬‬ ‫‪٘١‬ی‪ ٚ‬دٓیْ ثب اػت٘بد ًبْٗ ثشای ا‪١‬ذای خ‪ٗ ٙٞ‬شاجؼ‪ًٜٜ ٠‬ذ‪.‬‬ ‫کاّص ضذیذّشیٌِّای درهاى بیوِضذگاى؛بِسٍدی‬ ‫در چِ صَرتی هقزری بیوِ بیکاری قطع هیضَد‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی ‪ٗ-‬ذیشػبْٗ ػبصٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی ُلتۺ ها‪ّٞ‬‬ ‫ٗی د‪١‬یٖ ٗ‪ٜ‬بثغ ػ‪ ٠‬ػبّ ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬سا ‪ ٖ١‬اص ٗحْ ‪ٝ‬کا‪ٗ ّٞ‬اغابٓاجابت‬ ‫‪ٛ‬وذی ‪ ٝ‬ؿیش‪ٛ‬وذی تبٗی‪ ٝ ٚ‬دس اختیبس ٗذیشا‪ ٙ‬ثؼذی هشاس د‪١‬یاٖ ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬بثغ ٗت‪ٜ‬بػت ػبصی ثشای ػ‪ ٠‬تب ه‪٢‬بس ػبّ ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬تابٗایا‪ ٚ‬ؿاذ‪ٟ‬‬ ‫ثبؿذ‪ٗ .‬لغلی ػبالسی ُلتۺ ٗجٔـی ً‪ ٠‬دس اػلا‪ٜ‬اذ ‪ ۹۸‬ثابثات‬ ‫ٗؼت٘شی هجْ اص ٗت‪ٜ‬بػت ػبصی ٗیپشداختیٖ ‪ٗ ۶۶۴۴‬یٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اً‪ ٜٙٞ‬ث‪ٗ ٠‬ب‪١‬ب‪١ ۹۷ ٠ٛ‬ضاس ٗیٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬سػایاذ‪ ٟ‬اػات ‪ٝ‬‬ ‫ثیؾ اص ‪ ۲.۵‬ثشاثش ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ٝ.‬ی اکض‪ٝ‬دۺ یی ٗشحٔ‪ٗ ٠‬ت‪ٜ‬بػت ػبصی دس ٗشداد ‪ ٝ ۹۹‬یی ٗشحٔ‪ ٠‬دس اثتذای‬ ‫ػبّ ‪ ۹۴۴۴‬ا‪ٛ‬جبٕ ؿذ‪ ٌٚ٘ٗ.‬اػت ػذ‪ ٟ‬ای حو‪ٞ‬هـب‪ً٘ ٙ‬تش ‪ ٝ‬ثخـی ثیـتش اص ‪ ۲.۵‬ثشاثش اکاضایاؾ یابکاتا‪٠‬‬ ‫ثبؿذ‪ ،‬اٗب ٗیب‪ِٛ‬ی‪٘١ ٚ‬ی‪ ٚ‬حذ‪ٝ‬د ‪ ۲.۵‬ثشاثش اػت‪ .‬ػبالسی اداٗ‪ ٠‬دادۺ ‪ ٠ٛ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثشای ٗت‪ٜ‬ابػات ػابصی ًابس‬ ‫اػب‪ٛ‬ی ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠‬ثبؿذ اٗب ه‪ٗ ّٞ‬ید‪١‬یٖ ٗ‪ٜ‬بثغ ػ‪ ٠‬ػبّ ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬سا ‪ ٖ١‬اص ٗحْ ‪ٝ‬ک‪ٗ ّٞ‬غبٓجبت ‪ٛ‬وذی ‪ٝ‬‬ ‫ؿیش‪ٛ‬وذی تبٗی‪ ٝ ٚ‬دس اختیبس ٗذیشا‪ ٙ‬ثؼذی هشاس د‪١‬یٖ ‪ٜٗ ٝ‬بثغ ثشای ػ‪ ٠‬تب ه‪٢‬بس ػبّ ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬تابٗایا‪ ٚ‬ؿاذ‪ٟ‬‬ ‫ثبؿذ‪ٝ‬اصای‪ ٚ‬حیث دؿذؿ‪ ٠‬ای ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاسد‪ٗ .‬ذیشػبْٗ ػبصٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ػا‪ٗ ٠‬اب‪ ٟ‬اص‬ ‫ػبّ ُزؿت‪ ٠‬اػت ‪ٝ‬تبخیشی دسپشداخت حو‪ٞ‬م ‪١‬ب ‪ٛ‬ذاؿت‪ ٠‬ایٖ ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬شدۺ ‪ٜٞ١‬ص ‪ٝ‬ک‪ٓٞ‬ی ثبثت سد دیا‪ٙٞ‬‬ ‫ػبّ جبسی ‪ٛ‬ذاؿت‪ ٠‬ایٖ اٗب ک‪٢‬شػت اٗ‪ٞ‬اّ ‪ ٝ‬ػ‪٢‬بٗی ً‪ ٠‬ثبیذ ث‪ٗ ٠‬ب ‪ٝ‬اُزاس ؿ‪ٞ‬د سا ثاب ‪ٝ‬صاست اهاتالابد ‪ٝ‬‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ث‪ٞ‬دج‪٢ٛ ٠‬بیی ًشدیٖ ‪ ٝ‬اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ ظشف یٌی د‪١ ٝ‬لت‪ ٠‬ای‪ٜ‬ذ‪٢ٛ ٟ‬بیی ‪ٗ ٝ‬ل‪ٞ‬ث‪ ٠‬ای دس ایا‪ٚ‬‬ ‫ثبس‪ ٟ‬هغؼی ؿ‪ٞ‬د‪ .‬ػبالسی اداٗ‪ ٠‬دادۺ ٗب ث‪ٞٗ ٠‬اصات ای‪ً ٚ‬بس‪ ،‬ه‪ٗ ّٞ‬ید‪١‬یٖ ظشف د‪ ٝ‬ػ‪١ ٠‬لت‪ ٠‬ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬عشحی‬ ‫ثشای ًب‪١‬ؾ ؿذیذ ‪ ٝ‬اػبػی ‪١‬ضی‪١ ٠ٜ‬بی دسٗب‪ ٙ‬ثشای ‪ ٠٘١‬ثی٘‪ ٠‬ؿذُب‪ ٙ‬اسائ‪ًٜ ٠‬یٖ‪٘١ .‬ب‪ٛ‬غ‪ٞ‬س ً‪١ ٠‬اضیا‪ٜ‬ا‪٠‬‬ ‫دسٗب‪ ٙ‬دس ٗشاًض دا‪ٛ‬ـِب‪١‬ی ؿ‪٢‬ش‪١‬بیی ً‪ٗ ٠‬شًض ٌٗٔی ‪ٛ‬ذاؿت‪ٜ‬ذ سا سایِب‪ً ٙ‬اشدیاٖ دس ثاخاؾ دسٗاب‪ٙ‬‬ ‫ػشپبیی ‪ ٝ‬ؿیش‪ٛ ٟ‬یض عشح ‪١‬بیی خ‪ٞ‬ثی دس دػت اهذإ اػت ً‪ ٠‬ثخـی اص ا‪١ ٙ‬ب سا عی د‪ ٝ‬ػ‪١ ٠‬لت‪ ٠‬ای‪ٜ‬اذ‪ٟ‬‬ ‫اػالٕ خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًشد‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی ‪-‬یای ًابسؿا‪ٜ‬ابع‬ ‫ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬س‪ٝ‬اثظ ًبس ‪ً ٝ‬بسُشی دسثابس‪ٟ‬‬ ‫ٗوشسی ثی٘‪ ٠‬ثیٌابسی تا‪ٞ‬ضایاحابتای‬ ‫داد‪ٛ.‬بکش ه٘‪ٜ‬ی سئیغ ًب‪ ٙٞٛ‬ػابٓای‬ ‫ا‪ٛ‬ج٘‪١ٚ‬بی ک‪ٜ‬لی ًبسُشا‪ ٙ‬ایشا‪ ٙ‬دس‬ ‫ُلتِ‪ ٞ‬ثب خاجاش‪ٛ‬اِابس حا‪ٞ‬ص‪ ٟ‬سکاب‪ٝ ٟ‬‬ ‫تؼب‪ُ ٙٝ‬اش‪ ٟٝ‬اجاتا٘ابػای ثابؿاِاب‪ٟ‬‬ ‫خجش‪ِٛ‬بسا‪ ٙ‬ج‪ٞ‬ا‪ ٙ‬دسثبس‪ ٟ‬هغغ ٗواشسی‬ ‫ثی٘‪ ٠‬ثیٌبسی دسک‪ٞ‬ست پشداختا‪ ٚ‬ثا‪٠‬‬ ‫ًذإ دػت‪ ٠‬اص ٗـبؿْ ٗ‪ٞ‬جت اظا‪٢‬ابس‬ ‫ًشدۺ ؿخلی ً‪ٗ ٠‬ـ٘ا‪ ّٞ‬دسیابکات‬ ‫ٗوشسی ثی٘‪ ٠‬ثیٌبسی اػت دس ک‪ٞ‬ست ؿبؿْ ؿذ‪ ٝ ٙ‬پشداخت ثی٘‪ ٠‬ت‪ٞ‬ػظ ًبسکشٗبی جذیذ یب حضا‪ٞ‬س‬ ‫ٗبٗ‪ٞ‬س تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی دس ٗحْ ًبس جذیذ ًبسُش ثل‪ٞ‬ست خ‪ٞ‬دًبس ٗوشسی ثی٘‪ ٠‬ثیٌبسی ثشای ا‪١ ٙ‬اب‬ ‫هغغ ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫سئیغ ًب‪ ٙٞٛ‬ػبٓی ا‪ٛ‬ج٘‪١ٚ‬بی ک‪ٜ‬لی ًبسُشا‪ ٙ‬ایشا‪ ٙ‬اداٗ‪ ٠‬دادۺ کشدی ً‪ ٠‬اص ًبس ثیٌبس ؿذ‪ ٟ‬اػت دس‬ ‫ک‪ٞ‬ست ٗـ٘‪ ّٞ‬ؿذ‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ اص ٗوشسی ثی٘‪ ٠‬ثیٌبسی اػتلبد‪ًٜ ٟ‬ذ‪ ،‬اٗب دسیبکت ای‪ ٚ‬ثی٘‪٘١ ٠‬ایاـاِای‬ ‫‪ٛ‬یؼت ‪ٗ ٝ‬وشس ؿذ‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬کشد دس ک‪ٞ‬ست پشداخت ػ‪ٜٞ‬ات ثی٘‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬ذت د‪ ٝ‬ػابّ ٗای تا‪ٞ‬ا‪ٛ‬اذ اص‬ ‫ٗوشسی ثی٘‪ ٠‬ثیٌبسی اػتلبد‪ًٜ ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫ه٘‪ٜ‬ی ُلتۺ اص ٗذتی ً‪ٗ ٠‬وشسی ثی٘‪ ٠‬ثیٌبسی ثشای ًبسُش ‪ٝ‬کْ ٗیؿ‪ٞ‬د دس ک‪ٞ‬ستی ًا‪ ٠‬ثاؼاذ اص‬ ‫ٗذتی ٗــ‪ ّٞ‬ث‪ً ٠‬بس ؿ‪ٞ‬د ای‪ ٚ‬ثی٘‪ ٠‬ثشای ا‪ ٙ‬هغغ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫تَسیع کتابّای درسی اس اٍاسط ضْزیَرهاُ صَرت هیگیزد‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬ػبصٗب‪ ٙ‬پظ‪١ٝ‬ؾ ‪ ٝ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪٠‬سیضی اٗ‪ٞ‬صؿی ثب اػالٕ ثجت ػلبسؽ ًتت دسػی پابیا‪١ ٠‬ابی‬ ‫ا‪١ ،ّٝ‬لتٖ ‪ ٝ‬د‪ ٖ١‬اص ؿـٖ تیشٗب‪ ٟ‬اص صٗب‪ ٙ‬ت‪ٞ‬صیغ ًتبه ‪١‬بی دسػی دس ٗذاسع‪ ،‬اص ا‪ٝ‬اػظ ؿ‪٢‬شی‪ٞ‬س خاجاش‬ ‫داد‪ .‬ث‪ٛ ٠‬وْ اص ٗشًض اعالع سػب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬س‪ٝ‬اثظ ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ٝ‬صاست اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پش‪ٝ‬سؽ‪ٗ ،‬غبثن تاوا‪ٞ‬یاٖ صٗاب‪ٛ‬ای‬ ‫ٗ‪ٜ‬ذسج دس ؿی‪ٟٛٞ‬بٗ‪ ٠‬ػلبسؽ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬صیغ ًتبه‪١‬بی دسػی ػبّ تحلیٔی ‪ ٝ ۹۴۴۴ - ۹۴۴۹‬اعاالع سػاب‪ٛ‬ای‬ ‫هجٔی اص عشین سػب‪ٔٗ ٠ٛ‬ی‪ ،‬پبیِب‪ ٟ‬اعالع سػب‪ٛ‬ای ‪ٝ‬صاست اٗا‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پاش‪ٝ‬سؽ‪ ،‬ػابصٗاب‪ ٙ‬پاظ‪١ٝ‬اؾ ‪ٝ‬‬ ‫ثش‪ٛ‬بٗ‪٠‬سیضی اٗ‪ٞ‬صؿی‪ ،‬اداس‪ ًْ ٟ‬اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پش‪ٝ‬سؽ اػتب‪١ٙ‬ب ‪ٜٗ ٝ‬بعن ‪ ٝ‬پیِیشی ٗذیشا‪ٗ ٙ‬اذاسع‪ ،‬صٗاب‪ٙ‬‬ ‫ثجت ػلبسؽ ًتبه دسػی دا‪ٛ‬ؾاٗ‪ٞ‬صا‪ٗ ٙ‬یب‪ ٙ‬پبی‪ ٠‬اص ‪ ۲۴‬کش‪ٝ‬سدی‪ٗ ٚ‬ب‪ ٟ‬تب ‪ ۲۲‬خشدادٗب‪ ٟ‬ثا‪ٞ‬د ‪ ٝ‬تابًا‪ٜ‬ا‪ٙٞ‬‬ ‫حذ‪ٝ‬د ‪ ۹۴‬دسکذ دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ٗ ٙ‬یب‪ ٙ‬پبی‪( ٠‬د‪ٝ‬س‪ ٟ‬اثتذایی پبی‪١ ٠‬بی د‪ ٕٝ‬تب ؿـٖ ‪ ٝ‬د‪ٝ‬س‪ ٟ‬ا‪ٗ ّٝ‬ت‪ٞ‬ػغ‪ ٠‬پبی‪١ ٠‬بی ‪١‬لتٖ ‪١ ٝ‬ـتٖ ‪ ٝ‬د‪ٝ‬س‪ ٟ‬د‪ٗ ٕٝ‬ت‪ٞ‬ػغ‪ ٠‬ؿبخ‪١ ٠‬ابی‬ ‫‪ٛ‬ظشی‪ ،‬ک‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬حشک‪ ٠‬ای ‪ً ٝ‬بسدا‪ٛ‬ؾ‪ ،‬پبی‪١ ٠‬بی یبصد‪ ٝ ٖ١‬د‪ٝ‬اصد‪ ٖ١‬ػلبسؽ ًتبه دسػی خ‪ٞ‬د سا دس ػبٗب‪ ٠ٛ‬کش‪ٝ‬ؽ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬صیغ ٗ‪ٞ‬اد اٗ‪ٞ‬صؿی ثجت ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬اذ ‪ٝ‬‬ ‫حذ‪ٝ‬د ‪ ۹۴‬دسکذ اص اٗبس ًْ ای‪ ٚ‬دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬ثشای ثجت ػلبسؽ اهذإ ‪ٌٛ‬شد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬ثجت ػلبسؽ ًتبه ‪١‬بی دسػی دس ػبٗب‪ ٠ٛ‬ت٘ذیذ ‪ ٝ‬اص یٌٖ تاب پا‪ٜ‬اجاٖ‬ ‫تیشٗب‪ ٟ‬کؼبّ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ث‪١ ٠‬ش دٓیْ ًتبه دسػی خ‪ٞ‬د سا ثجت ‪ٛ‬بٕ ‪ٌٛ‬شد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ٗ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اهذإ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫افشایص بستزیّای کزًٍا در ‪ ۴‬استاى‪ /‬گستزش‬ ‫ٍضعیت قزهش در ًَار جٌَبی کطَر‬ ‫ػاااش‪ٝ‬یاااغ خاااجاااشی‪-‬‬ ‫ػاااخااا‪ٜ‬اااِااا‪ٞ‬ی ‪ٝ‬صاست‬ ‫ث‪٢‬ذاؿت ثب ثایاب‪ ٙ‬ایا‪ٜ‬اٌا‪٠‬‬ ‫ٗتاػلب‪ ٠ٛ‬اٗبس ‪١‬لت‪ُ ٠‬زؿتا‪٠‬‬ ‫دس تؼذاد ثی٘بسا‪ ٙ‬ػشپابیای‬ ‫ٗرجت اکضایؾ ‪ ۹۹‬دسکذی‬ ‫سا ‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬ی د‪١‬ذ‪ُ ،‬الاتۺ‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت هشٗض ًش‪ٛٝ‬بیی دس‬ ‫‪ٞٛ‬اس ج‪ٜٞ‬ثی ًـ‪ٞ‬س ‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬دس حبّ ُؼتاشؽ اػات ‪ ٝ‬اػاتاب‪١ ٙ‬ابی‬ ‫ػیؼتب‪ ٝ ٙ‬ثٔ‪ٞ‬هؼتب‪١ ،ٙ‬شٗضُب‪ً ،ٙ‬شٗب‪ ٝ ٙ‬ث‪ٞ‬ؿ‪٢‬ش ثاب اکاضایاؾ جاذی‬ ‫تؼذاد ثی٘بسا‪ ٙ‬ثؼتشی ٗرجت ٗ‪ٞ‬اج‪١ ٠‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬دًتش ػایا٘اب ػابدات السی‬ ‫ُلتۺ دس ‪١‬لت‪ ٠‬ه‪٢‬بسٕ خشداد ٗب‪ ٟ‬ؿب‪١‬ذ ًاب‪١‬اؾ ‪ ۲.۲‬دسکاذی دس‬ ‫ٗ‪ٞ‬اسد ثؼتشی ٗرجت ‪ً ٝ‬ب‪١‬ؾ ‪ ۸.۶‬دسکذی دس تؼذاد کا‪ٞ‬ت ؿاذُاب‪ٙ‬‬ ‫ثی٘بسی ‪ٛ‬ؼجت ث‪١ ٠‬لت‪ٗ ٠‬بهجْ دس ًـ‪ٞ‬س ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬ایٖ‪ٝ.‬ی اکض‪ٝ‬دۺ ػأای سؿاٖ‬ ‫ٗـب‪١‬ذ‪ ٟ‬س‪ٛٝ‬ذ ًب‪١‬ـی دس ٗ‪ٞ‬اسد ثؼتشی ‪ ٝ‬ک‪ٞ‬تی دس ‪١‬الاتا‪ُ ٠‬ازؿاتا‪،٠‬‬ ‫ٗتاػلب‪ ٠ٛ‬اٗبس تؼذاد ثی٘بسا‪ ٙ‬ػشپبیی ٗرجت اکاضایاؾ ‪ ۹۹‬دسکاذی سا‬ ‫‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬ی د‪١‬ذ‪.‬السی اداٗ‪ ٠‬دادۺ ‪ٝ‬ضؼیت هشٗض ًش‪ٛٝ‬بیی دس ‪ٞٛ‬اس ج‪ٜ‬ا‪ٞ‬ثای‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬دسحبّ ُؼتشؽ اػت ‪ ٝ‬اػتب‪٢ٛ‬بی ػیؼتب‪ ٝ ٙ‬ثٔ‪ٞ‬هؼتب‪،ٙ‬‬ ‫‪١‬شٗضُب‪ً ،ٙ‬شٗب‪ ٝ ٙ‬ث‪ٞ‬ؿ‪٢‬ش ثب اکضایؾ جذی تؼذاد ثایا٘ابسا‪ ٙ‬ثؼاتاشی‬ ‫ٗرجت ٗ‪ٞ‬اج‪١ ٠‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ٝ.‬ی تبًیذ ًشدۺ ت‪ٞ‬هق س‪ٛٝ‬اذ ًاب‪١‬ـای ثؼاتاشی‬ ‫ثی٘بسا‪ ٙ‬دس ثشخی اػتب‪٢ٛ‬ب ‪ ٝ‬ایجبد س‪ٛٝ‬ذ کؼ‪ٞ‬دی ثؼتشی ؿذُب‪ٗ ٙ‬راجات‬ ‫دس ثشخی دیِش اص اػتب‪٢ٛ‬بی ًـ‪ٞ‬س‪ ،‬ص‪ َٛ‬خغش جذی ثشای ٗاذیاشیات‬ ‫اپیذٗی دس ًـ‪ٞ‬س اػت‪.‬السی ُلتۺ ٗیضا‪ ٙ‬سػابیات پاش‪ٝ‬تاٌاْ ‪١‬ابی‬ ‫ث‪٢‬ذاؿتی دس ًـ‪ٞ‬سٗب‪٘١ ٙ‬چ‪ٜ‬ب‪۷۴ ٙ‬دسکذ ُضاسؽ ؿذ‪ ٟ‬اػت ًا‪ ٠‬ثاب‬ ‫حذ ٗغٔ‪ٞ‬ه داسای کبکٔ‪ ٠‬صیبدی اػت‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫چگًَِ با ٍسایل ًقلیِ عوَهی رفت ٍ اهذ کٌین تا‬ ‫بِ کٍَیذ ‪ ۵۱‬هبتال ًطَین‬ ‫ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اّ‪ ،‬ػ‪ٞ‬اّ ٗـتشى ثؼیبسی اص ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ ٙ‬اػت‪ .‬دس س‪ٝ‬ص‪١‬ابی‬ ‫اخش ػبّ هجْ ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ،ٚ‬دس س‪ٝ‬ص‪١‬بی اثتذایی اٗؼبّ خیٔی اص اکشاد‬ ‫خ‪ٞ‬دؿب‪ ٙ‬سا هش‪ٛ‬غی‪ً ٠ٜ‬شد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثشای حلظ ػاالٗاتای خا‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫ً٘ی ث‪ً ٠‬بدس دسٗب‪ً ٙ‬ـ‪ٞ‬س س‪ٝ‬ص‪١‬بی هش‪ٛ‬غی‪ ٠ٜ‬سا تحْ٘ ٗیًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اٗب ثب ُزؿت ه‪ٜ‬ذی‪ٗ ٚ‬ب‪ ٟ‬اص ؿی‪ٞ‬ع ‪ٝ‬یاش‪ٝ‬ع ًاش‪ٛٝ‬اب‪ ،‬ثؼایابسی اص‬ ‫ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ٗ ٙ‬جج‪ٞ‬س ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬ثشای ا‪ٛ‬جبٕ اٗ‪ٞ‬س خ‪ٞ‬د دس ػغح ؿا‪٢‬اش‬ ‫سکت ‪ ٝ‬اٗذ ً‪ٜٜ‬ذ ‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬تیج‪ ،٠‬ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اّ ثشایؿب‪ٗ ٙ‬غشح ٗای ؿا‪ٞ‬د‬ ‫ً‪ٛ ٠‬ح‪ ٟٞ‬پیـِیشی اص اثتال ث‪ٝ ٠‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ‪ِٜ١‬بٕ حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ دس‬ ‫ػغح ؿ‪٢‬ش هِ‪ ٠ٛٞ‬اػت؟‬ ‫ٗب دس ای‪ٗ ٚ‬وبٓ‪ ٠‬تل٘یٖ داسیٖ ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اّ سا اص ه‪ٜ‬ذ صا‪ٝ‬یا‪ ٠‬ثاشسػای‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬ت٘بٕ ٗ‪ٞ‬اسد ‪ٌٛ ٝ‬بتی سا ً‪ ٠‬ج‪٢‬ت داؿتا‪ ٚ‬یای ٗؼابکاشت‬ ‫دس‪ ٙٝ‬ؿ‪٢‬شی ػبٖٓ ‪ ٝ‬ثذ‪ ٙٝ‬سیؼی الصٕ اػت ثاذا‪ٛ‬ایاذ‪ ،‬ثا‪ ٠‬ؿا٘اب‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ُلت‪ .‬ت٘بٕ ای‪ٞٗ ٚ‬اسد ثش اػبع جذیذتشی‪ٗ ٚ‬وبالتی اػات‬ ‫ً‪ٝ ٠‬صاست ث‪٢‬ذاؿت ًـ‪ٞ‬س ٗ‪ٜ‬تـش ًشد‪ٜٗ ٝ ٟ‬غجن ثاش تابص‪ ٟ‬تاشیا‪ٚ‬‬ ‫یبکت‪١٠‬بی ا‪١ٙ‬ب اص ‪ٝ‬یظُی‪١‬بی ‪ٝ‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ٗیثبؿذ‪.‬‬ ‫فاصله اجتماعی‪٘١:‬ب‪ٛ‬غ‪ٞ‬س ً‪ ٠‬ثبس‪١‬ب رًش ًشد‪ٟ‬ایٖ‪ ،‬سػبیت کبکٔ‪٠‬‬ ‫اجت٘بػی دس پیـِیشی اص اثتال ث‪ً ٠‬ش‪ٛٝ‬ب ‪ٝ‬یش‪ٝ‬ع ا‪٘١‬یاتای حایابتای‬ ‫داسد ‪ ٝ‬دس ‪١‬ش ٗوبٓ‪ٗ ٠‬ؼتجش ‪ ٝ‬ػٔ٘ی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ی‪ٌٛ ٚ‬ت‪ٗ ٠‬شاهجتی رًش‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬ایب ؿ٘ب ات‪ٗٞ‬جیْ ؿخلی داسیذ ‪ ٝ‬ثاب ا‪ ٙ‬سکات ‪ ٝ‬اٗاذ‬ ‫ٗیً‪ٜ‬یذ؟ یب ٗجج‪ٞ‬س ‪١‬ؼتیذ ً‪ ٠‬ثب ‪ٝ‬ػبیْ ‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ٛ‬ظیش تابًؼای‬ ‫‪ ٝ‬ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ع ‪ ٙٝ ٝ‬ای‪ً ٚ‬بس سا ا‪ٛ‬جبٕ ثذ‪١‬یذ؟ اُش ثب ‪ٝ‬ػابیاْ ‪ٛ‬اوأایا‪٠‬‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی ٗیس‪ٝ‬یذ‪ ،‬دس ه‪ ٠‬ػبػبتی اص ؿجب‪ ٠ٛ‬س‪ٝ‬ص ػلش ٗیً‪ٜ‬یذ؟ ایا‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٞ‬االت ٗب سا یبسی ٗیً‪ٜٜ‬ذ تب ث‪٢‬تش ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ت‪ٞ‬کی‪١٠‬بی دسػتای ثا‪٠‬‬ ‫ؿ٘ب ٗ‪٢‬شا‪ٛ‬ذیـب‪ ٙ‬ػضیض اسائ‪٘ٛ ٠‬بییٖ‪.‬اکشادی ً‪ ٠‬اص خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ی ؿخلی‬ ‫خ‪ٞ‬د اػتلبد‪ٗ ٟ‬یً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬الصٕ ‪ٛ‬یؼت ‪ِٛ‬شا‪ٛ‬ی صیبدی اص ج‪٢‬ت ٗؼابئاْ‬ ‫ث‪٢‬ذاؿتی داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ .‬اٗب کشاٗ‪ٞ‬ؽ ‪ٌٜٛ‬یذ ً‪ ٠‬حت٘ب ثابیاذ ػاغا‪ٞ‬ح‬ ‫داخٔی خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬سا ثب ٗحٔ‪١ ّٞ‬بی ٗ‪ٜ‬بػت ضذػل‪ٛٞ‬ی ‪٘ٛ‬بییذ‪ .‬ثا‪١ ٠‬اش‬ ‫حبّ‪ ،‬هؼ٘ت‪١‬بیی ٗب‪ٜٛ‬ذ دػتِیش‪١ٟ‬ب‪ ،‬دً٘‪ ٠‬ثبالثش ؿیاـا‪ ،٠‬هؼا٘ات‬ ‫ً‪ٜ‬بس دس ٗبؿی‪ ٠ً ٚ‬اکشاد اس‪ ٛ‬خا‪ٞ‬د سا س‪ٝ‬ی ا‪ٗ ٙ‬ای ُازاس‪ٛ‬اذ‪،‬‬ ‫ً‪ٜ‬ؼ‪ٗ ّٞ‬بؿی‪ ... ٝ ٚ‬اص ج٘ٔ‪ٞٛ ٠‬احی داخٔی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬احتا٘ابال دس‬ ‫ع‪ ّٞ‬س‪ٝ‬ص ًؼب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ػ‪ٞ‬اس ٗبؿی‪ ٚ‬ؿ٘ب ٗیؿا‪ٛٞ‬اذ ا‪ ٙ‬ػاغا‪ٞ‬ح سا‬ ‫ٓ٘غ ٗی‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪.‬پغ ث‪ ٠‬ؿشایظ ضذػل‪ٛٞ‬ی ًشد‪ ٙ‬داخْ ٗبؿی‪ ٚ‬تاب‪ٙ‬‬ ‫دس ک‪ٞ‬اکْ صٗب‪ٛ‬ی ً‪ٞ‬تب‪ٜٗ ٝ ٟ‬بػت‪ٗ ،‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یذ ثب خیبّ ساحت ػا‪ٞ‬اس‬ ‫ا‪ ٙ‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬اص ثبثت ای٘‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ػالٗتی ‪ِٛ‬شا‪ٛ‬ی ‪ٛ ٖ١‬اذاؿاتا‪ ٠‬ثابؿایاذ‪.‬‬ ‫ت‪ٞ‬کی‪ ٠‬دیِش ای‪ ٚ‬اػت ً‪ ،٠‬ه‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ٗ ٠‬ؼبکشی سا ث‪ ٠‬هلذ سػب‪ٛ‬ذ‪ ٙ‬ثا‪٠‬‬ ‫ٗولذ خبکی ػ‪ٞ‬اس ٗی ً‪ٜ‬یذ ‪ ٝ‬یب حتی اُش یاٌای اص د‪ٝ‬ػاتاب‪ٝ ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ضدیٌب‪ٙ‬تب‪ ٙ‬سا ػ‪ٞ‬اس ٗی‪٘ٛ‬بییذ‪ ،‬حت٘ب اص ‪ٝ‬ی ثخ‪ٞ‬ا‪١‬یذ ً‪ ٠‬ثاش س‪ٝ‬ی‬ ‫ک‪ٜ‬ذٓی ػوت ث‪ٜ‬ـی‪ٜ‬ذ هشا ً‪ ٠‬ای‪ً ٚ‬بس ث‪ٛ ٠‬لغ ‪١‬ش د‪ٝ‬ی ؿ٘ب خا‪ٞ‬ا‪١‬اذ‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ .‬ض٘‪ ٚ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ث‪٢‬تش اػت اص ت٘بٕ ُ‪ٜ‬جبیؾ ٗبؿی‪ ٚ‬اػتلبد‪ٌٜٛ ٟ‬یاذ‬ ‫‪ ٝ‬ثیؾ اص د‪ٛ ٝ‬لش سا ػ‪ٞ‬اس ٗبؿی‪ ٚ‬خ‪ٞ‬د ‪ٌٜٛ‬یذ‪.‬ض٘ا‪ٜ‬اب‪ ،‬اػاتالابد‪ ٟ‬اص‬ ‫ٗبػی ثشای ت٘بٕ ػش‪ٛ‬ـی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬داخْ ٗبؿی‪ ٚ‬ؿ٘ب ثبیذ آضاٗی ثبؿاذ ‪ٝ‬‬ ‫حت٘ب یی ؿیـ‪ ٠‬حب‪ٝ‬ی آٌْ دس دػتشع ا‪١ٙ‬ب ثاِازاسیاذ تاب ثا‪٠‬‬ ‫ٗحض ػ‪ٞ‬اس ؿذ‪ ٙ‬دػتب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د سا ثب ا‪ ٙ‬ت٘یض ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫اٗب ثشای اکشادی ً‪ٗ ٠‬جج‪ٞ‬س ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ اص ‪ٝ‬ػبیْ حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ ػا٘ا‪ٗٞ‬ای‬ ‫اػتلبد‪ًٜٜ ٟ‬ذ‪ ،‬ثبیذ ه‪ٜ‬ذ ‪ٌٛ‬ت‪ ٠‬دیِش سا ‪ ٖ١‬ت‪ٞ‬کی‪٘ٛ ٠‬ابیایاٖ‪ .‬ا‪ ّٝ‬اص‬ ‫‪ ،٠٘١‬ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬داؿت‪ ٠‬ثبؿیذ ً‪ ٠‬عاجان تا‪ٞ‬کایا‪١ ٠‬ابی اًایاذ ‪ٝ‬صاست‬ ‫ث‪٢‬ذاؿت‪ ،‬حذاهْ کبکٔ‪ ٠‬ای٘‪ ٚ‬ثی‪ ٚ‬اکشاد ‪ٗ ۹‬تش ‪ ۸۴ ٝ‬ػب‪ٛ‬تیٗتش اػت‪.‬‬ ‫پغ اص ‪١‬ش ه‪٢‬بس ج‪٢‬ت ‪ٛ‬جبیذ ًؼی کبکٔ‪٠‬ای ًٖتش اص ای‪ٗ ٚ‬وذاس ثاب‬ ‫ؿ٘ب داؿت‪ ٠‬ثبؿذ‪ .‬دس داخْ ‪ ،ٙٝ‬ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ع ‪ٗ ٝ‬ی‪ٜ‬ی ث‪ٞ‬ع ٗؼبکشا‪ ٙ‬حت٘ب‬ ‫ثبیذ ثب کبکٔ‪ ٠‬اص ‪ ٖ١‬ث‪ٜ‬ـی‪ٜٜ‬ذ ‪ ٝ‬ثی‪١ ٚ‬ش ٗؼبکش ثب ػ٘ت ساػت ‪ ٝ‬ها‬ ‫خطکسالی سلشلِ خاهَش است‪ /‬اجزای طزح ًذر‬ ‫اب ‪ ۴‬در ‪ ۵۱‬استاى کطَر‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خاجاشی‪ٛ -‬لایاشی‬ ‫ُلتۺ ث‪ ٠‬تؼجیش ‪١‬االّ احا٘اش‬ ‫خـٌؼبٓی ‪ ًٖ ٝ‬اثی صٓاضآا‪٠‬‬ ‫خبٗ‪ٞ‬ؽ اػت ‪ ٝ‬اکشاد ثاش اثاش‬ ‫ا‪ ٙ‬اػیج‪٢‬بی صیبدی خ‪ٞ‬ا‪١‬ا‪ٜ‬اذ‬ ‫دیذ‪ٗ.‬ح٘ذ ‪ٛ‬لایاشی سئایاغ‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬دا‪ٝ‬عٔجب‪ ٙ‬جا٘اؼایات‬ ‫‪١‬الّ اح٘ش اظ‪٢‬بس ًشدۺ اص ػبّ ‪ ۲۴۹۹‬کذساػی‪ ٙٞ‬کٔیت ػشخ ثش‪ٛ‬ابٗا‪ ٠‬ای‬ ‫سا ثشای حْ ثحشا‪ ٙ‬اه ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬تـییشات اهٔی٘ی ‪ٝ‬ضغ ًشد‪.‬ا‪ ٝ‬دس اداٗ‪٠‬‬ ‫ثیب‪ً ٙ‬شدۺ عی ‪ ۲۴‬ػبّ ُزؿت‪ ٠‬ثیـتشی‪ٗ ٚ‬ذاخالتی ًا‪ ٠‬کأایات ػاشخ‬ ‫داؿت‪ ٠‬اػت‪ ،‬اص ج‪ٜ‬غ ٗذاخالتی ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثش اثش تـییشات اهٔیا٘ای ایاجابد‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪.‬سئیغ ػبصٗب‪ٗ ٙ‬حیظ صیؼت ًـ‪ٞ‬س ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬شدۺ ج٘ؼیت ‪١‬االّ‬ ‫اح٘ش ایشا‪ ٙ‬اص ػبّ ‪ ۹۷‬عشحی ثب ٗح‪ٞ‬سیت ثحشا‪ ٙ‬اه ‪ ٝ‬خـٌؼبٓای ثا‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست ُؼتشد‪ ٟ‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ‪ٛ‬زس اه ‪ٝ‬اسد ػْ٘ ؿذ‪ٛ.‬لیشی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ٜ‬اٌا‪٠‬‬ ‫تـییشات اهٔی٘ی ‪ٛ‬جبیذ ٗ‪٢‬بجشت ج٘ؼیت ؿ‪ٞ‬د‪ُ،‬لتۺ یٌی اص ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػابت‬ ‫ترجیت ج٘ؼیت دس اػتب‪١ ٙ‬بیی اػت ً‪ ٠‬ثب ثحشا‪ ٙ‬خـٌؼبٓای س‪ ٝ‬ثا‪ ٠‬س‪ٝ‬‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬سئیغ ػبصٗب‪ ٙ‬دا‪ٝ‬عٔجب‪ ٙ‬ج٘ؼیت ‪١‬الّ اح٘ش تـشیح ًاشدۺ ػابّ‬ ‫ا‪ ّٝ‬اػتب‪ ٙ‬ػیؼتب‪ ٝ ٙ‬ثٔ‪ٞ‬هؼتب‪ ٙ‬دس ای‪ ٚ‬عشح ٗذ‪ٛ‬ظش ث‪ٞ‬د‪ ،‬اٗاب اٗؼابّ ‪۹۵‬‬ ‫اػتب‪ٗ ٙ‬ذ‪ٛ‬ظش خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د‪ٛ.‬لیشی اکض‪ٝ‬دۺ جبیی ً‪ ٠‬اه ‪ٛ‬اجابؿاذ‪ ،‬هاغاؼاب‬ ‫ٗؼیـت ‪ ٝ‬ػالٗت جؼ٘ی ‪ ٝ‬س‪ٝ‬حی اکشاد دهبس ٗخبعش‪ٗ ٟ‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬ا‪ ٝ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ًشدۺ ث‪ ٠‬تؼجیش ‪١‬الّ اح٘ش خـٌؼبٓی ‪ ًٖ ٝ‬اثی صٓضٓ‪ ٠‬خبٗ‪ٞ‬ؽ اػات ‪ٝ‬‬ ‫دس یی س‪ٛٝ‬ذ اکشاد اػیت‪١‬بی صیبدی خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ دیذ‪ٛ.‬لیشی تلشیح ًشدۺ‬ ‫ثب هغؼی ثشم‪١‬ب ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست س‪ٝ‬صا‪ٗ ٠ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ً٘ ٙ‬جا‪ٞ‬د اه سا ثاب‪ٝ‬س ًاشد‬ ‫ثؼضی اص جب‪١‬بی ًـ‪ٞ‬س‪٘١‬چ‪١ ٙٞ‬شٗضُب‪ ۷۵ ٙ‬دسکاذ ًاب‪١‬اؾ ثابسؽ‬ ‫داؿت‪ ٠‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬حذاهْ یی ک‪ٜ‬ذٓی خبٓی تؼجی‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثاب ػاالٗات ضاشثاذس‬ ‫ٗـخق ُشدد‪.‬ث‪٢‬تش اػت هجْ اص ای‪ ٠ٌٜ‬ػ‪ٞ‬اس ای‪ٝ ٚ‬ػابیاْ ؿا‪ٞ‬یاذ‪،‬‬ ‫یی ثشسػی ا‪ٛ‬جبٕ د‪١‬یذ ‪ ٝ‬اص تؼذاد اکشاد حابضاش دس داخاْ ا‪ٙ‬‬ ‫اع٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬حبکْ ً‪ٜ‬یذ‪ .‬تؼذاد ٗؼبکش ه‪ٜ‬ی‪ٝ ٚ‬ػبیٔی ثبیاذ ثایا‪ ٚ‬یای‬ ‫ػ‪ ٕٞ‬تب یی ه‪٢‬بسٕ اص ًْ ظشکیتؿب‪ ٙ‬ثبؿذ ‪ ٝ‬اُش ثایاؾ اص ایا‪ٚ‬‬ ‫ٗوذاس ٗؼبکش ػ‪ٞ‬اس ًشد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ت‪ٞ‬کی‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ػ‪ٞ‬اس ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬یاذ‪.‬دس‬ ‫پبیب‪ ٙ‬ثحث کبکٔ‪ ٠‬اجت٘بػی‪ ،‬عجن ت‪ٞ‬کی‪١٠‬ابی ‪ٝ‬صاست ثا‪٢‬اذاؿات‬ ‫ث‪٢‬تشی‪ُ ٚ‬ضی‪ ٠ٜ‬دس ٗیب‪ٝ ٙ‬ػبیْ حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ ػا٘ا‪ٗٞ‬ای اػاتالابد‪ ٟ‬اص‬ ‫ٗبؿی‪١ ٚ‬بی اطا‪ٛ‬غ اػت هشا ً‪ ٠‬ثجض ؿ٘ب ‪ ٝ‬ؿخق سا‪ٛ‬ا‪ٜ‬اذ‪ ٟ‬کاشد‬ ‫دیِشی دس ٗبؿی‪ ٚ‬حض‪ٞ‬س ‪ٛ‬ذاسد‪ .‬ض٘‪ٜ‬ب حت٘ب ثش س‪ٝ‬ی ک‪ٜ‬ذٓی ػوت‬ ‫ث‪ٜ‬ـی‪ٜ‬یذ تب کبکٔ‪ٜٗ ٠‬بػت ثی‪ ٚ‬ؿ٘ب ‪ ٝ‬سا‪ٜٛ‬ذ‪ ٟ‬حلظ ُشدد ‪ ٝ‬حت٘ب ثاؼاذ‬ ‫اص پیبد‪ ٟ‬ؿذ‪ ٙ‬اص ا‪ٗ ٙ‬بؿی‪ ٚ‬دػت ‪١‬بی خا‪ٞ‬دتاب‪ ٙ‬سا ضاذػالا‪ٛٞ‬ای‬ ‫‪٘ٛ‬بییذ‪.‬اقدامات کنترلی سالمت محیط‪ٗ:‬حیظ‪١‬بی ػا٘ا‪ٗٞ‬ای‬ ‫ً‪ ٠‬ػغ‪ٞ‬ح ٗـتشى هبثْ ٓ٘غ داس‪ٛ‬ذ‪ ،‬جض‪ ٝ‬آ‪ٞ‬د‪ ٟ‬تاشیا‪ٛ ٚ‬ا‪ٞ‬احای‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٌٚ٘ٗ ٠‬اػت ٗ‪ٞ‬جت ا‪ٛ‬توبّ ‪ٝ‬یش‪ٝ‬ع ًاش‪ٛٝ‬اب ثایا‪ ٚ‬اکاشاد‬ ‫ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ٝ .‬ػبیْ ‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٖ١‬دهیواب جاض‪ٗ ٝ‬ا‪ٞ‬اسدی ثا‪ ٠‬ؿا٘ابس‬ ‫ٗیس‪ٛٝ‬ذ ً‪ ٠‬ه‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ػغ‪ٞ‬حی سا دس خ‪ٞ‬د جبی ٗید‪ٜ١‬اذ‪.‬ثا‪١ ٠‬ا٘ایا‪ٚ‬‬ ‫خبعش‪ ،‬ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ؿ٘ب سا ث‪ ٠‬ه‪ٜ‬ذ ‪ٌٛ‬ت‪ ٖ٢ٗ ٠‬جٔت ٗی‪٘ٛ‬بیایاٖۺ‪ .۹‬ا‪ ّٝ‬اص‬ ‫‪ٗ ،٠٘١‬ؼبٓ‪ ٖ٢ٗ ٠‬ای‪ ٚ‬اػت ً‪ٓ ٠‬جبع‪١‬بی ثیش‪ ٙٝ‬سا دس خب‪ ٠ٛ‬دس ‪ٛ‬وغا‪٠‬‬ ‫ٗخل‪ٞ‬ف خبسج ػبخت‪ ٝ ٠‬دس یی جب ج٘غ ‪٘ٛ‬بییذ‪ .‬ث‪١ ٠‬یچ ػا‪ٜ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬جبیذ ثب ٓجبع‪١‬بی ثیش‪ٝ ٙٝ‬اسد خب‪ ٠ٛ‬ؿ‪ٞ‬یذ ‪ٗ ٝ‬حیظ داخٔی خاب‪ٛ‬ا‪ ٠‬سا‬ ‫آ‪ٞ‬د‪ ٟ‬ػبصیذ‪.‬‬ ‫‪ِٜ١ .۲‬بٗیٌ‪ ٠‬دس داخْ ‪ٝ‬ػبیْ ‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪١‬ؼتیذ‪ٗ ،‬شاهت ثابؿایاذ‬ ‫ً‪ ٠‬تشجیحب ًٖ تشی‪ٗ ٚ‬یضا‪ ٙ‬اص ثذ‪ ٙ‬ؿ٘ب ث‪ ٠‬ػغاح ا‪ٛ‬اجاب ثاشخا‪ٞ‬سد‬ ‫داؿت‪ ٠‬ثبؿذ‪ .‬اُش س‪ٝ‬ی ک‪ٜ‬ذٓی‪١‬بی ات‪ ٞ‬ث‪ٞ‬ع ‪ٗ ٝ‬ی‪ٜ‬ی ث‪ٞ‬ع ‪. ٙٝ ٝ‬‬ ‫‪ٗ...‬ی‪ٛ‬ـی‪ٜ‬یذ‪ ،‬کوظ هؼ٘ت ‪ٛ‬ـی٘‪ِٜ‬ب‪ٟ‬تب‪ ٙ‬ثب ک‪ٜ‬ذٓی ثاشخا‪ٞ‬سد داؿاتا‪٠‬‬ ‫ثبؿذ ‪ ٝ‬دیِش دػت ‪ ٝ‬اس‪ ٛ‬خ‪ٞ‬د سا ث‪ ٠‬ؿیـ‪ًٜ ٠‬بسی تٌی‪ٛ ٠‬ذ‪١‬یذ‪.‬‬ ‫‪ . ۳‬حت٘ب یی ظشف حب‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬اد ضذػل‪ٛٞ‬ی ً‪ٜٜ‬ذ‪٘١ ٟ‬شا‪ٟ‬تب‪ ٙ‬داؿتا‪٠‬‬ ‫ثبؿیذ تب ه‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬دػت ؿ٘ب ث‪ ٠‬ػغ‪ٞ‬ح داخٔی ای‪ٝ ٚ‬ػبیْ ثاشخا‪ٞ‬سد‬ ‫قزظ الغزی گلَریا هخذر‬ ‫اس اب در اهذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی ‪. -‬ػشداس ٗجیذ ًشی٘ی سئایاغ پأایاغ‬ ‫ٗجبسص‪ ٟ‬ثب ٗ‪ٞ‬اد ٗخذس ‪ٛ‬بجب اظ‪٢‬بس داؿتۺدس ػبّ ُازؿاتا‪٠‬‬ ‫پٔیغ ج٘‪ٞ٢‬سی اػالٗی ثبٓؾ ثش یٌ‪٢‬ضاس ت‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اع ٗا‪ٞ‬اد‬ ‫ٗخذس سا ًـق ًشد ً‪ٛ ٠‬ؼجت ثا‪ ٠‬ػابّ ُازؿاتا‪۲۴ ٠‬‬ ‫دسکذ اکضایؾ داؿات‪ٝ.‬ی ُالاتۺ‪ ۷۶‬دسکاذاصٗا‪ٞ‬اد‬ ‫ٗخذسی ً‪ٝ ٠‬اسد ًـ‪ٞ‬س ٗیؿ‪ٞ‬د دس ٗشص ‪ ٝ‬دس اػتب‪ٛ‬ا‪٢‬ابی‬ ‫ؿشهی ت‪ٞ‬هیق ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬سئیغ پٔیغ ٗجبسص‪ ٟ‬ثب ٗ‪ٞ‬اد ٗخاذس‬ ‫‪ٛ‬بجب تلشیح ًشدۺ دس ػبّ ُزؿت‪ٛ ۸ ٠‬لش اص ‪ٌ٘١‬بسا‪ٗ ٙ‬ب‪ٙ‬‬ ‫دس سا‪ ٟ‬حلظ ‪ٛ‬ظٖ ‪ ٝ‬اٗ‪ٜ‬یت ‪ ٝ‬دسُیشی ثب هبهبهچیب‪ٗ ٙ‬ؼٔح‬ ‫دس ٗشص‪١‬بی ؿشهی ث‪ ٠‬دسج‪ ٠‬سکیغ ؿ‪٢‬بدت ‪ٛ‬بئْ ؿذ‪۳۴ ٝ ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬لش ‪ ٖ١‬جب‪ٛ‬جبص ؿذ‪ٛ‬ذ‪ٝ.‬ی ُلتۺ ‪ٛ ۹۷۹‬لش اصػ‪ٜ‬بکش اکٔی‬ ‫هبهبهچیب‪ٛ ٙ‬یض ثب اؿشاف اعالػبتی ؿ‪ٜ‬بػبیی ‪ ٝ‬دػاتاِایاش‬ ‫ؿذ‪ٛ‬ذ‪.‬سئیغ پٔیغ ٗجبسص‪ ٟ‬ثب ٗ‪ٞ‬اد ٗخذس ‪ٛ‬بجب اص ًـاق‬ ‫‪ ۳۴۴‬ت‪ٞٗ ٚ‬اد ٗخذس دس ػ‪ٗ ٠‬ب‪ ٠١‬ا‪ ّٝ‬اٗؼبّ خجش داد‪ٝ.‬ی‬ ‫ُلتۺ ای‪ٛ ۹۷۹ ٚ‬لش ػشثب‪ٛ‬ذ‪١‬بیی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬بػابیای ‪ٝ‬‬ ‫دػتِیش ؿذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ٗب‪ٜٛ‬ذ پش‪ٛٝ‬ذ‪ ٟ‬ثابسا‪ٛ‬اذاص‪ٝ‬کایاش‪ٝ‬ص‪.‬سئایاغ‬ ‫پٔیغ ٗجبسص‪ ٟ‬ثب ٗ‪ٞ‬اد ٗخذس ‪ٛ‬بجب تلاشیاح ًاشدۺثابسکاذ‬ ‫کضبی ٗجبصی ‪ ٝ‬ؿجٌ‪١٠‬بی اجت٘بػی ‪ٌ٘١ ٝ‬بسی پٔایاغ‬ ‫کتب دس ػبّ ُزؿت‪ ۲۵۴۴ ٠‬کلح‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬ابػابیای ‪ٗٝ‬ؼاذ‪ٝ‬د‪ٝ‬‬ ‫‪ ۹۸۹‬کلح‪ٗ ٠ً ٠‬لشف ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬صیغ ٗ‪ٞ‬اد ٗاخاذسساتاش‪ٝ‬یا‬ ‫ٗیٌشد‪ٛ‬ذ ؿ‪ٜ‬بػبیی ‪ ٝ‬دػتِیش ؿذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬اذ ٗاب‪ٛ‬ا‪ٜ‬اذ پاش‪ٛٝ‬اذ‪ٟ‬‬ ‫ُش‪ٝ .ٚٗٝ‬ی اداٗ‪ ٠‬دادۺ ثاب‪ٛ‬اذی ًا‪ ٠‬اهاذإ ثا‪ٝ ٠‬س‪ٝ‬د‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬صیغ هشف ‪١‬بی الؿشی ٗی ًشد‪ٛ‬ذ ؿ‪ٜ‬بػبیای ؿاذ‪ٛ‬اذ‬ ‫ای‪ ٚ‬ثب‪ٛ‬ذ هشف ‪١‬بی الؿشی ثب ثش‪ٛ‬ذ ُٔ‪ٞ‬سیب ساًا‪ ٠‬داسای‬ ‫ٗ‪ٞ‬ادس‪ٝ‬ا‪ِٛ‬شدا‪ ٙ‬ؿیـ‪ ٠‬اػت دسکضبی ٗجبصی تجٔیؾ ًشد‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬دس اسایـاِااب‪ ،ٟ‬ثابؿاِااب‪١ ٟ‬ابی ‪ٝ‬سصؿاای ‪ ٝ‬یاب ثاا‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست پؼت ثشای اکشاد ث‪ ٠‬خل‪ٞ‬ف ص‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثا‪ٗ ٠‬ا‪ٜ‬اظا‪ٞ‬س‬ ‫ت‪ٜ‬بػت ا‪ٛ‬ذإ اسػبّ ٗی ًشد‪ٛ‬ذ ً‪ٗ ٠‬تبػلب‪ ٠ٛ‬یی خب‪ ٖٛ‬ثاب‬ ‫ٗلشف ای‪ٞٗ ٚ‬اد دهبس ػوظ ج‪ٜ‬ی‪ ٝ ٚ‬یی ‪ٛ‬لش دیِش ‪ٛ‬ایاض‬ ‫ثب ٗلشف ای‪ ٚ‬هشف دهبس ٗـٌالت ًجذی ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫داؿت‪ ،‬ػشیؼب دػت ‪١‬ب سا ث‪ ٠‬ؿی‪ ٟٞ‬کحیاح ضاذػالا‪ٛٞ‬ای ًا‪ٜ‬ایاذ‪.‬‬ ‫‪ . ۴‬ت‪ٞ‬کی‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬یی پالػتیی ‪٘١‬شا‪ ٟ‬خ‪ٞ‬د داؿت‪ ٠‬ثابؿایاذ ‪ٝ‬‬ ‫هجْ اص ‪ٛ‬ـؼت‪ ٚ‬ثش س‪ٝ‬ی ک‪ٜ‬ذٓی‪١‬بی ای‪ٝ ٚ‬ػبیْ ا‪ ٙ‬سا س‪ٝ‬ی هؼا٘ات‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬ظش پ‪ً ٚ٢‬شد‪ ٝ ٟ‬ثب خیبّ ساحت ث‪ٜ‬ـی‪ٜ‬ایاذ‪.‬دس ٗاحایاظ ‪١‬ابی‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی احت٘بّ اثتالی اکشاد ث‪ٝ ٠‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ثیـتش ٗیؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬عجن‬ ‫یبکت‪١ ٠‬بی ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت ه‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬دس یی ٗحیظ ػ٘‪ٗٞ‬ی ػشثؼتا‪٠‬‬ ‫هجْ اص ؿ٘ب یی ‪ٛ‬لش حض‪ٞ‬س داؿت‪ ٠‬ثبؿذ ً‪ٛ ٠‬بهْ ای‪ٝ ٚ‬یاش‪ٝ‬ع ‪١‬اٖ‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬ثبؿذ‪ ،‬احت٘بّ اثتالی ؿ٘ب ث‪ً ٠‬ش‪ٛٝ‬ب ‪ٝ‬جا‪ٞ‬د داسد‪.‬پاغ ٗا‪ٞ‬هاغ‬ ‫‪ٝ‬س‪ٝ‬د ث‪ٗ ٠‬حیظ ‪١‬بی ػ٘‪ٗٞ‬ی ػشثؼت‪ٗ ٠‬رْ ٗتش‪ ٝ ٝ‬ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ع حتا٘اب اص‬ ‫یی ٗبػی ‪ ۳‬الی‪ ٠‬اػتب‪ٛ‬ذاسد اػتلبد‪ًٜ ٟ‬یذ‪ .‬دػتٌؾ‪١‬بی یی ثابس‬ ‫ٗلشف اص ‪ٞٛ‬ع التٌغ ٗ‪ٞ‬سد دیِشی اػت اص تج‪٢‬یضات حلابظات‬ ‫کشدی ً‪ ٠‬دس ه‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اٗبً‪ٜ‬ی ‪ٝ‬اجت اػت‪ .‬حت٘ب ه‪ٜ‬ذ جلت ‪١‬ا٘اشا‪ٟ‬‬ ‫داؿت‪ ٠‬ثبؿیذ ‪١ ٝ‬ش ثبس ً‪ ٠‬دػتٌؾ ٗ‪ٞ‬سد اػتلبد‪ ٟ‬آ‪ٞ‬د‪ ٟ‬ؿاذ ثاذ‪ٙٝ‬‬ ‫دس‪ َٛ‬ا‪ ٙ‬سا ث‪ ٠‬ؿی‪ ٟٞ‬کحیح دس ثیب‪ٝ‬سیذ ‪ ٝ‬دػتٌؾ جاذیاذی سا‬ ‫دػت ً‪ٜ‬یذ‪ٗ .‬حٔ‪ ّٞ‬ضذػل‪ٛٞ‬ی ً‪ٜٜ‬ذ‪ٜٗ ٟ‬بػت ثشای دػت ‪ٞٗ ٖ١‬سد‬ ‫اخش اػت ً‪ ٠‬حت٘ب الصٕ اػت ‪ٞ٘١‬اس‪ ٟ‬یی ظشف حاب‪ٝ‬ی ا‪ ٙ‬ثا‪٠‬‬ ‫ٗیضا‪ٞٗ ٙ‬سد اػتلبد‪٘١ ٟ‬شا‪ ٟ‬داؿت‪ ٠‬ثبؿیذ‪.‬دس ض٘‪ ،ٚ‬ت‪ٞ‬کی‪ٗ ٠‬ای ؿا‪ٞ‬د‬ ‫اُش دس یی ٗحیظ ػ٘‪ٗٞ‬ی ؿٔ‪ٞ‬ؽ ‪ ٝ‬ػشثؼت‪ ٠‬هشاس داسیاذ ‪ً ٝ‬ا‪ٓٞ‬اش‬ ‫ا‪ٛ‬جب س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬اػت‪ ،‬تشجیحب ٗوبثْ ثبد ً‪ٓٞ‬ش هشاس ‪ِٛ‬ایاشیاذ یاب اُاش‬ ‫هبس‪ ٟ‬ای ‪ٛ‬یؼت ٗ‪ٞ‬اظت ثبؿایاذ ًا‪ٗ ٠‬ابػای ثا‪ ٠‬دسػاتای س‪ٝ‬ی‬ ‫ک‪ٞ‬ست تب‪ ٙ‬هشاس ُشکت‪ ٠‬ثبؿذ‪ .‬ثبد ً‪ٓٞ‬ش جشیب‪ٞ١ ٙ‬ای داخٔی سا دس‬ ‫‪ ٠٘١‬جبی کضب ٗی هشخب‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬اُش کشدی ً‪ٛ ٠‬بهْ ای‪ٝ ٚ‬یش‪ٝ‬ع اػت‬ ‫دس ٗحیظ حض‪ٞ‬س داؿت‪ ٠‬ثبؿذ احت٘بّ سػیذ‪ ٙ‬تشؿحابت د‪١‬اب‪ ٙ‬یاب‬ ‫ثی‪ٜ‬ی ا‪ ٝ‬اص عشین ثبد ً‪ٓٞ‬ش ث‪ ٠‬ػ٘ت ؿ٘ب ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د داسد‪.‬ای‪١ٚ‬اب ‪ٛ‬اٌابت‬ ‫ٗ‪٘٢‬ی ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬اُش ث‪ ٠‬دسػتی ا‪١ٙ‬ب سا سػبیت ً‪ٜ‬یذ ٗغ٘ئ‪ٜ‬ب اص اثتال‬ ‫ث‪ ٠‬ثی٘بسی ً‪ٝٞ‬یذ ‪ ۹۹‬دس اٗب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یذ ث‪ٞ‬د‪.‬ػبصٗب‪ٗ ٙ‬ذیشیت حْ٘ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬وْ ؿ‪٢‬شداسی ٗش‪ٛ‬ذ ثشای ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ ٙ‬هذس ؿ‪ٜ‬بع ؿ‪٢‬ش تابسیاخای ‪ٝ‬‬ ‫کش‪ِٜ١‬ی ٗش‪ٛ‬ذ س‪ٝ‬ص‪١‬بیی ػشؿبس اص ػالٗتی ‪ ٝ‬ػاؼابدت سا اسص‪ٝ‬‬ ‫داسد‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 2‬تیر‬ ‫* ‪ 22‬ژوئن‬ ‫* ‪ 02‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9205 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫رٍسیِ خَدرٍی برقی پرًذُ ‪ً ۶‬فرُ ساخت‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ -‬ر‪ٚ‬عت‪٘ ٝ‬تش ث‪ ٝ‬خٕغ وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬بیی پت‪ٛ‬عت و‪ ٝ‬زر سٔت‪ ٝٙ‬ت‪ِٛ‬تس ذ‪ٛ‬زر‪ٞٚ‬بی ثزلی پاز٘اس‪ٜ‬‬ ‫عزٔبی‪ٌ ٝ‬ذاری ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ٕٝ٘ٛ٘ .‬ا‪ِٚ‬ت‪ ٝ‬ایٗ ذ‪ٛ‬زر‪ٚ‬ی ‪ٞ‬تجزیسی أىبٖ حُٕ ‪٘ ۶‬فز را زارز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٘ت‪ٛ‬اعّظ‪ ،‬ایٗ ذ‪ٛ‬زر‪ ٚ‬و‪ ٝ‬عبیىّ‪ ٛ‬وبر ٘بْ زارز‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬خبی حُٕ افزاز حساوثز ‪۶۲۲‬‬ ‫وتّ‪ٌٛ‬زْ ثبر حُٕ و‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬غبف ی حساوثز ‪ ۰۲۲‬وتّ‪ ٔٛ‬زی را ثب اع فبز‪ ٜ‬اس عتغ ٓ پتؾزا٘‪ٙٔ ٝ‬حقز ثا‪ٝ‬‬ ‫فزز ذ‪ٛ‬ز عی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫عتغ ٓ پتؾزا٘‪ ٝ‬ایٗ ذ‪ٛ‬زر‪ٚ‬ی ثزلی ‪ٛٞ‬ایی‪ ،‬عتغ ٓ چزذؾی ٔبف‪ٛ‬ق پبعرٍ‪٘ ٛ‬بْ زارز ‪ ٔ ٚ‬اؾاىاُ اس‬ ‫چ‪ٟ‬بر ت‪ٛ‬رثتٗ چزذ‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثب پز‪ٞ ٜ‬بی لسرتٕ‪ٙ‬س اعت‪ .‬ا٘ ظبر ٔی ر‪ٚ‬ز ٕ٘‪ٟ٘ ٝ٘ٛ‬بیی ایاٗ ذا‪ٛ‬زر‪ٚ‬ی ثازلای‬ ‫پز٘س‪ ٜ‬تب عبَ ‪ ۰۲۰۰‬أبز‪ ٜ‬ؽ‪ٛ‬ز‪ .‬خ‪ٟ‬ت حزوت پز‪ٞ ٜ‬ب ثب چزذؼ ٔسا‪ ْٚ‬ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ر ٔح‪ٛ‬ر ذ‪ٛ‬ز تغتتز‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س ‪ٕٞ ٚ‬تٗ أز ٌززػ‪ٞ‬بی عزیغ ایٗ ذ‪ٛ‬زر‪ٚ‬ی پز٘س‪ ٜ‬را ٕٔىٗ ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اع فبز‪ ٜ‬اس عتغ ٓ پتؾزا٘‪ٔ ٝ‬ذو‪ٛ‬ر حساوثز عزػت ذ‪ٛ‬زر‪ٚ‬ی پز٘س‪ٔ ٜ‬ذو‪ٛ‬ر را ث‪ ۰۰۲ ٝ‬واتاّا‪ٔٛ‬ا از زر‬ ‫عبػت افشایؼ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬اِج ‪ ٝ‬زر ٔمبیغ‪ ٝ‬ثب زیٍز ٔحق‪ ٛ‬ت ٔؾبث‪ ٝ‬رو‪ٛ‬رزی ٔا‪ٙ‬احاقاز ثا‪ ٝ‬فازز‬ ‫ٔحغ‪ٛ‬ه ٕ٘یؽ‪ٛ‬ز‪ .‬لغز ت‪ٛ‬رثتٗ‪ٞ‬بی حب‪ٚ‬ی پز‪ٞ ٜ‬بی ایٗ ذ‪ٛ‬زر‪ٚ‬ی ‪ٛٞ‬ایی ‪ ٔ ۹.۰‬ز اعت‪.‬‬ ‫لزار اعت ایٗ ٔحق‪ َٛ‬ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای عزاحی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬تس ؽ‪ٛ‬ز و‪ ٓٞ ٝ‬أىبٖ ‪ٞ‬سایت اٖ ثب ذّاجابٖ ‪ٚ‬خا‪ٛ‬ز‬ ‫زاؽ ‪ ٝ‬ثبؽس ‪ ٓٞ ٚ‬ث ‪ٛ‬اٖ اٖ را ث‪ ٝ‬ف‪ٛ‬رت ذ‪ٛ‬زراٖ ‪ ٚ‬ثس‪٘ ٖٚ‬تبس ث‪ ٝ‬ذّجبٖ فتشیىی ثا‪ ٝ‬پاز‪ٚ‬اس زرا‪ٚ‬رز‪.‬‬ ‫هَبایل تاضَی جذیذ ساهسًَگ ارزاى هی ضَد‬ ‫‪‬‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ -‬عجک ٌشارؽی خسیس عبٔغ‪ ً٘ٛ‬لقس زارز ٔ‪ٛ‬ثبیُ ٌّىغی سز ف‪ِٛ‬س‪ ۳‬را ثاب لاتإا ای‬ ‫ارسا٘ ز اس ٘غر‪ ٝ‬لجّی ایٗ ٔ‪ٛ‬ثبیُ تبؽ‪ ٛ‬ػزض‪ ٝ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٌتشٔ‪ ٛ‬چبی‪ٙ‬ب‪ٛٔ ،‬ثبیُ‪ٞ‬بی تبؽ‪ ٛ‬زیٍز زع ٍب‪ٜٞ‬بیی اسٔبیؾی ٘تغ ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬وبرثزاٖ ث‪ ٝ‬ذزیاس ا٘ا‪ٟ‬اب‬ ‫ػالل‪٘ ٝ‬ؾبٖ ٔیز‪ٙٞ‬س‪ .‬زر ایٗ ٔتبٖ عبٔغ‪ ً٘ٛ‬یىی اس ثز٘س‪ٞ‬بیی اعت و‪ ٝ‬زر ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬ت‪ٛ‬عؼ‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ثبیُ‪ٞ‬اب‬ ‫پتؾ بس اعت‪.‬ایٗ ؽزوت وز‪ٜ‬ای او‪ ٖٛٙ‬تقٕتٓ زارز ٘غُ خسیس ٔ‪ٛ‬ثبیُ تبؽ‪ٛ‬ی ‪ٛٞ‬ؽٕ‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ز اس خإّا‪ٝ‬‬ ‫ٌّىغی سز ف‪ِٛ‬س ‪ ۳‬را ػزض‪ ٝ‬و‪ٙ‬س‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬عجک ٌشارؽی خسیس ٔؾرـ ؽس‪ ٜ‬لتٕت ایٗ زع ٍب‪ ٜ‬وٕا از‬ ‫اس ٘غر‪ ٝ‬لجّی اٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬زچ‪ٙ‬س ٌشارػ‪ٞ‬ب ٘ؾبٖ ٔیز‪ٞ‬س ٔ‪ٛ‬ثبیُ ثب ثزچغت لتٕ ی پبیتٗتزی ارائ‪ٔ ٝ‬یؽ‪ٛ‬ز أب خشئتبت زلاتاک ‪ٚ‬‬ ‫لتٕت ٌذاری رعٕی اٖ اػالْ ٘ؾس‪ ٜ‬اعت‪ .‬اِج ‪ ٝ‬عبٔغ‪ ً٘ٛ‬تقٕتٓ زارز ثب وب‪ٞ‬ؼ لتٕات ‪ ٚ‬افاشایاؼ‬ ‫خذاثتت ایٗ زع ‪ ٝ‬اس ٔ‪ٛ‬ثبیُ‪ ،‬عتف ‪ٚ‬عتغتزی اس ٔؾ زیبٖ را ‪ٞ‬سف ثٍتزز‪.‬‬ ‫ٌشارػ‪ٞ‬ب حبوی اس اٖ اعت و‪ ٝ‬لتٕت ٔ‪ٛ‬ثبیُ ٌّىغی سز ف‪ِٛ‬س‪ٌّ ٚ ۳‬ىغی سز فّتپ ‪ ۳‬احا إاب ‪۰۲‬‬ ‫زرفس وٕ ز اس ٘غر‪ٞٝ‬بی لجّی ایٗ عزی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ ثساٖ ٔؼ‪ٙ‬ب اعت و‪٘ ٝ‬غُ خسیس ٔ‪ٛ‬ثبیُ‪ٞ‬بی ٌّىغی ف‪ِٛ‬س ‪ ۰۲۲‬ز ر ارساٖتز اس ٌّىغی سز ف‪ِٛ‬س ‪(۰‬‬ ‫‪ ۹۱۱۱‬ز ر) ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تطخیص سکتِ با اپلیکیطی هبتٌی بر َّش هصٌَعی‬ ‫پَست هصٌَعی کِ در اثر ضربِ کبَد هی ضَد!‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ٔ -‬حممبٖ ٘‪ٛ‬ػی اپّتىتؾٗ ٔجا ا‪ٙ‬ای ثاز‬ ‫‪ٛٞ‬ػ ٔق‪ٛٙ‬ػی اثساع وزز‪ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ٘ؾب٘‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫عى ‪ ٝ‬را زر ثتٕبر ث‪ ٝ‬عزػت تؾرتـ ز‪ٞ‬اس تاب ر‪٘ٚ‬اس‬ ‫زرٔب٘ی ث‪ٛٔ ٝ‬لغ اغبس ؽ‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٘ت‪ٛ‬اعّظ‪ ،‬پض‪ٞٚ‬ؾٍزاٖ زا٘ؾٍب‪ ٜ‬پ‪ٙ‬غتّ‪ٛ‬ا٘اتاب ‪ٚ‬‬ ‫ثتٕبرع بٖ ٔ سیغت ‪ٛٞ‬ع ‪ ٖٛ‬زر ثزرعی خسیس ذا‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫٘‪ٛ‬ػی اپّتىتؾٗ اثساع وزز‪ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ٘ؾب٘‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫عى ‪ ٝ‬را زر ثتٕبر ث‪ ٝ‬عزػت تؾرتـ ز‪ٞ‬اس تاب ر‪٘ٚ‬اس‬ ‫زرٔب٘ی ث‪ٛٔ ٝ‬لغ اغبس ؽ‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ ٔحممبٖ زر تالػ ثزای عزػت ثرؾتسٖ ث‪ ٝ‬ر‪٘ٚ‬س ارسیابثای ثاز‪ٚ‬س‬ ‫عى ‪ ٚ ٝ‬زر أبٖ ٔب٘سٖ ثتٕبراٖ اس اعىٗ‪ٞ‬بی ثیٔ‪ٛ‬رز اث سا یه پبیٍب‪ ٜ‬زاز‪ ٜ‬ایدبز وزز٘س ‪ ٚ‬اس ‪۳۲‬‬ ‫ثتٕبر ٔج ال ث‪ ٝ‬عى ‪ٔ ٝ‬غشی ذ‪ٛ‬اع ‪ٙ‬س تب یه اسٔبیؼ ٌف بری را زر ‪ٚ‬یسئ‪ٛ‬یی و‪ ٝ‬ثب تّافاٗ ‪ٞ‬إازا‪ٜ‬‬ ‫ضجظ ؽس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ا٘دبْ ز‪ٙٞ‬س‪ .‬ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬زاز‪ ٜ‬ثزای أ‪ٛ‬سػ یه اٍِ‪ٛ‬ری ٓ ٔاجا ا‪ٙ‬ای ثاز ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ػ‬ ‫ٔق‪ٛٙ‬ػی اع فبز‪ ٜ‬ؽس تب ث ‪ٛ‬ا٘س ٘ب‪ٙٞ‬دبری را زر ٌف بر ‪ ٚ‬حزوبت چ‪ٟ‬ز‪ ٜ‬افزاز ٔاجا اال ثا‪ ٝ‬عاىا ا‪ٝ‬‬ ‫تؾرتـ ز‪ٞ‬س‪ٍٙٞ .‬بٔی و‪ ٝ‬ایٗ ر‪٘ٚ‬س ٔدسز اسٔبیؼ ؽس‪ٔ ،‬ؾرـ ؽس و‪ ٝ‬ثز٘بٔ‪ ٝ‬ایدبز ؽاس‪۱۱ ٜ‬‬ ‫زرفس زر تؾرتـ لزثب٘تبٖ عى ‪ٔ ٝ‬غشی زلتک اعت‪ .‬ثب ت‪ٛ‬عؼ‪ ٝ‬ثتؾ ز ایٗ ف‪ٙ‬اب‪ٚ‬ری‪ ،‬زرفاس زلات‬ ‫‪ٛٞ‬ػ ٔق‪ٛٙ‬ػی ٘تش افشایؼ ٔییبثس‪.‬‬ ‫ؽبر‪ٞ ٖٚ‬بً٘‪ ،‬اع بز زا٘ؾٍب‪ ٜ‬پ‪ٙ‬غتّ‪ٛ‬ا٘تب ‪ ٚ‬اس پض‪ٞٚ‬ؾٍزاٖ ایٗ پز‪ٚ‬ص‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬ایٗ یىی اس ٘راغا اتاٗ‬ ‫پض‪ٞٚ‬ؼ‪ٞ‬بیی اعت و‪ ٝ‬ث‪ٛٞ ٝ‬ػ ٔق‪ٛٙ‬ػی أىبٖ ٔی ز‪ٞ‬س تب ثا‪ ٝ‬تؾاراتاـ عاىا ا‪ ٝ‬زر ثاراؼ‬ ‫ٔزالجت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یض‪ ٜ‬وٕه و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ٔ-‬حممبٖ ٘‪ٛ‬ػی پ‪ٛ‬عت ٔق‪ٛٙ‬ػی اثساع وازز‪ٜ‬‬ ‫ا٘س و‪ ٝ‬زر اثز ضزث‪ ٝ‬رً٘ اٖ تغتتز ٔی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬وج‪ٛ‬ز ٔی ؽ‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس زیّی ٔتُ‪ٔ ،‬حممبٖ ‪ ًٙٞ‬و‪ٍٙ‬ی پ‪ٛ‬عت ٔق‪ٙ‬ا‪ٛ‬ػای‬ ‫اثساع وزز‪ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬س ٕ٘‪ٚ ٝ٘ٛ‬الؼی وج‪ٛ‬ز ٔیؽ‪ٛ‬ز‪ٔ .‬ی تا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ایٗ ٔبز‪ ٜ‬را و‪٘I-skin ٝ‬بْ ٌزف ‪ ٝ‬زر اػضبی ٔقا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ػای ثا‪ٝ‬‬ ‫وبر ثزز تب ‪ٚ‬ارز ؽسٖ ضزث‪ ٝ‬را ث‪ ٝ‬وبرثز ‪ٞ‬ؾسار ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫پ‪ٛ‬عت ٔق‪ٛٙ‬ػی ٔذو‪ٛ‬ر ثب ٘‪ٛ‬ػی صَ عابذا ا‪ ٝ‬ؽاس‪ ٚ ٜ‬زر‬ ‫ٔؼزک فؾبر فتشیىی رً٘ اٖ اس سرز ث‪ ٝ‬ث‪ٙ‬فؼ تغتتز ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زر اسٔبیؼ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ری خسیس‪ ،‬زا‪ٚ‬عّجبٖ ثبریى‪ٞٝ‬بیی اس ‪I-skin‬‬ ‫را ر‪ٚ‬ی اٍ٘ؾ بٖ‪ ،‬زع بٖ ‪ ٚ‬سا٘‪ٞٛ‬بیؾبٖ لزار زاز٘س ‪ ٚ‬اٖ را ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ر ٔىزر ث‪ ٝ‬زی‪ٛ‬ار و‪ٛ‬ثتس٘س‪ .‬ایٗ أاز ٘ؾابٖ زاز‬ ‫حبِت وج‪ٛ‬زی پ‪ٛ‬عت فمظ سٔب٘ی اتفبق ٔی اف س و‪ ٝ‬فؾبر ‪ٚ‬ارز ؽس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا٘ساس‪ ٜ‬وبفی ثبؽس‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ زا٘ؾٍب‪ ٜ‬چت‪ٙ‬ی ‪ ًٙٞ‬و‪ ًٙ‬زر تحمتک ذ‪ٛ‬ز ٘‪ٛ‬ؽ ‪ٝ‬ا٘س‪ :‬پ‪ٛ‬عت‪ٞ‬بی ٔق‪ٛٙ‬ػی ثب ت‪ٛ‬ا٘بیای حاظ واززٖ‪،‬‬ ‫پ ب٘غتُ سیبزی ثزای ٔقبرف ٔر ّف اس خّٕ‪ٌ ٝ‬دت ‪ٞ‬بی پ‪ٛ‬ؽتس٘ی ‪٘ ٚ‬زْ رثبت‪ٞ‬ب زار٘س‪.‬‬ ‫‪ّ٘ٚ‬تبٖ وت‪ٕٞ ٚ ٛ‬ىبرا٘ؼ ثزای ت‪ٛ‬عؼ‪ٔ ٝ‬بز‪ٜ‬ای و‪ ٝ‬وج‪ٛ‬زی ثسٖ ا٘غبٖ را تمّتس و‪ٙ‬س‪ٛ٘ ،‬ػی ‪ٞ‬تسر‪ٚ‬صَ ی‪٘ٛ‬ی ‪ٕٞ‬ازا‪ٜ‬‬ ‫اعپتز‪ٚ‬پبیزاٖ )‪(spiropyran‬عبذ ‪ٙ‬س‪ .‬اعپتز‪ٚ‬پبیزاٖ ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی اعت و‪ ٝ‬زر ف‪ٛ‬رت تغتتز ؽىُ سیبز ث‪ ٝ‬ر٘اً‬ ‫اثی ‪-‬ث‪ٙ‬فؼ زر ٔیایس‪.‬‬ ‫ایٗ پ‪ٛ‬عت ٔق‪ٛٙ‬ػی وؼ عبٖ ‪ ٚ‬ا٘ؼغبف پذیز اعت‪ .‬اِج ‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یضٌی‪ٞ‬ب ر‪ٚ‬ی عتٍ‪ٙ‬بَ‪ٞ‬بی اِى زیىی اٖ تاثتاز‬ ‫ٌذاؽ ‪ ٝ‬اعت‪ .‬أب ضزث‪ٞٝ‬بی لسرتٕ‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬پ‪ٛ‬عت‪٘ ،‬تؾٍ‪ٌ ٖٛ‬زف ٗ یب فؾبر زازٖ عجت ٔی ؽا‪ٛ‬ز ر٘اً پا‪ٛ‬عات‬ ‫ثبزٔدب٘ی ؽ‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اختراع خَدرٍیی در هصر‬ ‫کِ از اب عبَر هی کٌذ‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ -‬ع‪ٔ ٝ‬ر زع ٔقزی ذ‪ٛ‬زر‪ٚ‬یی را تا‪ِٛ‬اتاس‬ ‫وزز٘س و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬اٖ اس اٖ زر اه ‪ ٓٞ‬اع فبز‪ ٜ‬وزز ‪ٔ ٚ‬ب٘‪ٙ‬س‬ ‫زیٍز ات‪ٔٛ‬جتُ ‪ٞ‬ب زر ذؾىی وبر ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس اَ ثی عی؛ وؾ‪ٛ‬ر ٔقز یىی اس وؾا‪ٛ‬ر ‪ٞ‬ابیای‬ ‫اعت و‪ ٝ‬زر ٔ‪ٙ‬بعک ٌزٔغتزی خ‪ٟ‬بٖ ‪ٚ‬الغ ؽس‪ ٚ ٜ‬ع‪ٛ‬احاُ‬ ‫ٔبع‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ؽ‪ٙ‬ی اٖ زر ع‪ َٛ‬عبَ ثغتبری اس ٌززؽٍزاٖ را‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ٘مغ‪ ٝ‬زر وز‪ ٜ‬سٔتٗ خاذه ٔای وا‪ٙ‬اس‪ .‬یاىای اس‬ ‫تفزیحبت ٔززْ زر ایٗ وؾ‪ٛ‬ر‪ٛٔ ،‬ج ع‪ٛ‬اری ‪ ٚ‬اع ازاحات‬ ‫زر عبحُ ٔبع‪ٝ‬ای اعت‪.‬‬ ‫تولید خودروی دوزیست‬ ‫ثبسزیسو‪ٙٙ‬سٌبٖ اس ع‪ٛ‬احُ ٔبع‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬اه ‪ٞ‬ابی ؽافابف‬ ‫عبحُ ؽٕبِی ٔقز ِذت ٔیثز٘س‪ .‬ث‪ ٝ‬تبسٌی اذ زاع خبِجی‬ ‫زر ایٗ وؾ‪ٛ‬ر ث‪ ٝ‬ثجت رعتس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زر‪ٞٚ‬بیی و‪ ٝ‬زر خبز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ر‪ٚ‬ی سٔتٗ حزوت ٔیوزز٘س را ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬زیٍازی ‪ ٚ‬ثاب‬ ‫تد‪ٟ‬تشات ‪ ٚ‬لغؼبت ث‪ٔٛ‬ی عزاحی وزز٘س تب ث ‪ٛ‬اٖ اس اٖ‪ٞ‬اب‬ ‫زر اه ‪ ٓٞ‬اع فبز‪ ٜ‬وزز ‪ِ ٚ‬ذت ثازز‪ .‬ایاٗ ذا‪ٛ‬زر‪ٞٚ‬ابی‬ ‫ز‪ٚ‬سیغت خسیس ت‪ٛ‬عظ ع‪ ٝ‬ز‪ٚ‬عت عزاحی ؽس‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬عا‪ٛ‬ر‬ ‫وبُٔ ثب اع فبز‪ ٜ‬اس ػ‪ٙ‬بفز ‪ٔ ٚ‬ا‪ٛ‬از وابٔاال ثا‪ٔٛ‬ای ‪ ٚ‬ثاب‬ ‫اع ؼساز‪ٞ‬بی ٔحّی ت‪ِٛ‬تس ٔیؽ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬ب لغؼ‪ ٝ‬ای وا‪ ٝ‬زر‬ ‫ایٗ ذ‪ٛ‬زر‪ ٚ‬ذبرخی اعت‪ٛٔ ،‬ت‪ٛ‬ر اٖ اعت وا‪ ٝ‬اس صاپاٗ‬ ‫‪ٚ‬ارز ؽس‪ ٜ‬اعت‪ .‬ایٗ ع‪٘ ٝ‬فز تبو‪ ۹۰ ٖٛٙ‬ذا‪ٛ‬زر‪ ٚ‬تا‪ِٛ‬اتاس‬ ‫وزز‪ ٚ ٜ‬پظ اس ر‪ٕ٘ٚ‬بیی اس اٖ‪ٞ‬ب عافابرؽابت سیابزی را‬ ‫زریبفت وزز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ت‪ِٛ‬تس یىی اس ایٗ ٔبؽتٗ‪ٞ‬ب ع‪ٞ ٝ‬ف ‪ ٝ‬عا‪ٔ َٛ‬ای وؾاس ‪ٚ‬‬ ‫لتٕت اٖ ثتٗ ‪ٞ ۳۲۲‬شار پ‪٘ٛ‬س ٔقز (‪ٞ ۹۱‬شار ز ر) تب ‪۱۲۲‬‬ ‫‪ٞ‬شار پ‪٘ٛ‬س (‪ٞ ۰۰‬شار ز ر) اعت‪ .‬ت‪ِٛ‬تسوا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اسٌابٖ لقاس‬ ‫زار٘س ثب ارائ‪ٔ ٝ‬سَ ‪ٞ‬بی ز‪ٚ‬سیغ ی خسیس و‪ ٝ‬لابزر ثا‪ ٝ‬را‪ٜ‬‬ ‫رف ٗ زر ذؾىی ‪ ٚ‬زریب ‪ٞ‬غ ‪ٙ‬س‪ ،‬ایٗ ٘‪ٛ‬ع اس ذ‪ٛ‬زر‪ٞ ٚ‬اب را‬ ‫ت‪ٛ‬عؼ‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ .‬یىی اس ا‪ٞ‬ساف ایٗ عا‪٘ ٝ‬افاز‪ ،‬تادابرت ‪ٚ‬‬ ‫فبزرات ایٗ ذ‪ٛ‬زر‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ذبرج اس ٔقز اعت‪.‬‬ ‫فیلن کَتاُ »بَ «اهادُ ًوایص ضذ‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی ‪-‬فتّٓ وا‪ٛ‬تاب‪ ٜ‬ثا‪ ٛ‬ثا‪٘ ٝ‬ا‪ٛ‬یغا‪ٙ‬اسٌای ‪ٚ‬‬ ‫وبرٌززا٘ی اریبٖ رضبیی أبز‪ٕ٘ ٜ‬بیؼ ؽس‪.‬‬ ‫فتّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬یغ‪ٙ‬سٌی ‪ ٚ‬وبرٌززا٘ی اریبٖ رضابیای‬ ‫ثب اتٕبْ ٔزاحُ ف‪ٙ‬ی أبز‪ ٜ‬ؽازوات زر خؾا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ار‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫ذبرخی ؽس‪.‬فتّٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬فتّٓ ث‪ ٛ‬ثب ثبسی فزسیٗ ٔحسث ‪ ٚ‬ثاب‬ ‫اِ‪ٟ‬بْ اس زاع بٖ وبث‪ٛ‬ط ثتساری ٘‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬لتقز أتٗ پا‪ٛ‬ر ثا‪ٝ‬‬ ‫ٍ٘برػ زرأس‪ ٜ‬اعت ‪.‬عبیز ػ‪ٛ‬أُ ایٗ فتّٓ ػاجابرتا‪ٙ‬اس اس‬ ‫ثبثه ثزس‪ٚ‬ی‪ٔ ٚ ٝ‬حغٗ ٔ‪ٟ‬زی زر‪ٚ‬ی ٔؾب‪ٚ‬راٖ وبرٌززاٖ‪،‬‬ ‫رأتٗ ر‪ٚ‬حب٘ی ٔسیز فتّٕجززاری‪ٔ ،‬حإاس خا‪ٛ‬از ایاشزی‬ ‫تس‪ٚ‬یٗ‪ ،‬عتبٔه عمبیی ٔسیز ت‪ِٛ‬تس ‪ ٚ‬فاساثاززار‪ ،‬أاتاز‬ ‫لبِتچی ٔسیز ر‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی‪ ،‬عت‪ٙ‬ب افؾبر عزاح ٌزافاتاه‪،‬‬ ‫فز‪ٞ‬بز خب‪ٚ‬یس ػىبط‪٘ ،‬بفز ارثبه زع تبر وابرٌاززاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثز٘بٔ‪ٝ‬ریش‪٘ ،‬بػٕ‪ ٝ‬ػّٕی٘ضاز ٔ‪ٙ‬ؾی فح‪.ٝٙ‬‬ ‫ایی ًَضیذًی با سرطاى کبذ هبارزُ هیکٌذ‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ٔ -‬حمامابٖ زر‬ ‫یه پض‪ٞٚ‬ؼ خسیس زریبف ا‪ٙ‬اس‪،‬‬ ‫ٔقاازف ٔاا‪ٙ‬ااظاآ ٘اا‪ٛ‬ػاای اس‬ ‫٘‪ٛ‬ؽتس٘ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘س اح ٕبَ ثز‪ٚ‬س‬ ‫عزعبٖ وجس را تاب ‪ ۰۲‬زرفاس‬ ‫وب‪ٞ‬ؼ ز‪ٞ‬س‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اس تابیإاش‬ ‫ای‪ٙ‬سیب‪ٔ ،‬حممبٖ زر تابس‪ ٜ‬تازیاٗ‬ ‫پض‪ٞٚ‬ؼ ذ‪ٛ‬ز زریبف ‪ٙ‬س‪ٔ ،‬قزف‬ ‫ل‪ ٜٟٛ‬ث‪ٔ ٝ‬تشاٖ لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی ٔیت‪ٛ‬ا٘س ریغه اث ال ث‪ ٝ‬عزعبٖ وجس را واب‪ٞ‬اؼ‬ ‫ز‪ٞ‬س‪ .‬عجک اذزیٗ یبف ‪ٞٝ‬ب‪ ،‬ل‪ٔ ٜٟٛ‬یت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؼ ذغز اث ال ثا‪ ٝ‬عازعابٖ‬ ‫وجس‪ ،‬ؽؾٕتٗ عزعبٖ ؽبیغ زر خ‪ٟ‬بٖ وإاه وا‪ٙ‬اس‪.‬زاز‪ٞ ٜ‬ابی فا‪ٙ‬اس‪ٚ‬ق‬ ‫تحمتمبت خ‪ٟ‬ب٘ی عزعبٖ ٘ؾبٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬تمزیجب ‪ٞ ۳۲۲‬شار ٘افاز زر عابَ‬ ‫‪ٔ ۰۲۹۰‬ج ال ث‪ ٝ‬عزعبٖ وجس تؾرتـ زاز‪ ٜ‬ؽس‪ٜ‬ا٘س‪ٔ .‬غبِؼ‪ ٙٔ ٝ‬ؾاز ؽاس‪ ٜ‬زر‬ ‫ٔدّ‪٘«BMJ Open» ٝ‬ؾبٖ زاز‪ ،‬افزازی و‪ ٝ‬لا‪ٟ‬ا‪ٔ ٜٛ‬ای ٘ا‪ٛ‬ؽا‪ٙ‬اس (‪ٞ‬آ‬ ‫وبفئتٗ زار ‪ ٓٞ ٚ‬ثس‪ ٖٚ‬وبفئتٗ) وٕ ز زر ٔؼزک عزعبٖ عّ‪َٞٛ‬بی وجاسی‪،‬‬ ‫رایح تزیٗ ؽىُ عزعبٖ وجس ‪ٞ‬غ ‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثزای ایٗ ٔغبِؼ‪ٔ ،ٝ‬حممبٖ زاز‪ٜٞ‬بی خٕغ ا‪ٚ‬ری ؽس‪ ٜ‬اس ‪ٔ ۰۶‬غبِؼا‪ ٝ‬را وا‪ٝ‬‬ ‫ثتؼ اس ز‪ٔ ٚ‬تّت‪٘ ٖٛ‬فز زر اٖ ؽزوت وزز٘س‪ ،‬ثزرعی وزز٘س‪ .‬زر پابیابٖ ‪،‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ٘ تد‪ٌ ٝ‬زف ‪ٙ‬س و‪ٔ ٝ‬قزف ٔ‪ٙ‬ظٓ ل‪ٔ ٜٟٛ‬ی ت‪ٛ‬ا٘س عتز‪ٚ‬س ‪ ٚ‬عزعبٖ وجس را‬ ‫ث‪ ٝ‬ر‪ٚ‬ؽی ‪ٚ‬اثغ ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬س وب‪ٞ‬ؼ ز‪ٞ‬س‪ .‬یؼ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬زچ‪ ٝ‬ثتؾ ز ل‪ ٜٟٛ‬ث‪ٛٙ‬ؽتس ثازای‬ ‫وب‪ٞ‬ؼ ذغز عزعبٖ وجس ث‪ ٟ‬ز اعت‪.‬‬ ‫یه ف‪ٙ‬دبٖ ل‪ ٜٟٛ‬ثب ‪ ۰۲‬زرفس وب‪ٞ‬ؼ ذغز‪ ۰ ،‬ف‪ٙ‬دبٖ زر ر‪ٚ‬س ثب ‪ ۳۰‬زرفاس‬ ‫‪ ۰ ٚ‬ف‪ٙ‬دبٖ ل‪ ٜٟٛ‬زر ر‪ٚ‬س ٔیت‪ٛ‬ا٘س ٘تٕی اس ریغه ذغز اث ال ث‪ ٝ‬عزعبٖ وجاس‬ ‫را وب‪ٞ‬ؼ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫فٌاٍری تَلیذ الیاشّای پیطرفتِ بَهی ضذ‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ -‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ری ت‪ِٛ‬تس‬ ‫اِتبص‪ٞ‬بی پتاؾازفا ا‪ ٝ‬زر یاه‬ ‫ؽزوت زا٘ؼ ث‪ٙ‬تبٖ ث‪ٔٛ‬ی ؽس تب‬ ‫ت‪ٛ‬رثتٗ ‪ٞ‬بی ٌبسی ثب لغؼ‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫ایزا٘ی ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬تس ثزع‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٔاؼاب‪٘ٚ‬ات ػاّإای‬ ‫‪ٚ‬فاا‪ٙ‬ااب‪ٚ‬ری‪ ،‬خااالَ زا٘ااؼ‪،‬‬ ‫ٔااسیاازػاابٔااُ یااه ؽاازواات‬ ‫زا٘ؼ ث‪ٙ‬تبٖ ٌفت‪٘ :‬مؾی و‪ ٝ‬اِتبص‪ٞ‬بی ٔمب‪ ْٚ‬ث‪ ٝ‬حازارت ‪ ٚ‬ذا‪ٛ‬رزٌای زر‬ ‫ت‪ِٛ‬تس ا٘زصی ت‪ٛ‬عظ ف‪ٙ‬بیغ ٘تز‪ٌٚ‬ب‪ٞ‬ی وبرثزز زارز‪ ،‬حاتابتای ‪ ٚ‬را‪ٞ‬اجاززی‬ ‫اعت‪ ،‬سیزا زا٘ؼ ف‪ٙ‬ی لغؼ‪ٞٝ‬بیی و‪ ٝ‬زر ایٗ زٔب وبر ٔیو‪ٙٙ‬س پتؾزف ‪ ٝ‬اعات‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬ب تؼساز ا٘سوی اس وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س چ‪ٙ‬تٗ اِتبص‪ٞ‬بیی را زر اثؼبز ا٘جا‪،ٜٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬تس ثزعب٘‪ٙ‬س‪.‬زا٘ؼ ٌفت‪ :‬اٌز ایٗ لغؼبت زر عبَ‪ٞ‬ابی اذاتاز ثا‪ٔٛ‬ای‬ ‫عبسی ٘ؾس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز لغؼب یىی اس چبِؼ ‪ٞ‬بی خسی وؾ‪ٛ‬ر زر ایاٗ حا‪ٛ‬س‪ٚ ٜ‬‬ ‫تبٔتٗ ثزق ث‪ ٝ‬ؽٕبر ٔی رفت ‪ِٚ‬ی ذ‪ٛ‬ؽجر ب٘‪ ٝ‬ثب حٕبیات اس ؽازوات ‪ٞ‬ابی‬ ‫زا٘ؼ ث‪ٙ‬تبٖ ‪ٚ ٚ‬ر‪ٚ‬ز ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬راٖ‪ ،‬ایٗ ٌّ‪ٌٛ‬ب‪ ٜ‬ثزعزف ؽس‪ ٜ‬اعت ‪ ٚ‬زر ایٗ ٔغتاز‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘غ ‪ٝ‬ایٓ ثز چبِؼ تحزیٓ فبئک ؽ‪ٛ‬یٓ‪.‬‬ ‫عبذت لغؼ‪ٞٝ‬بی پزٔقزف ثب ٔمب‪ٔٚ‬ت ثب‬ ‫ٔسیزػبُٔ ؽزوت زا٘ؼث‪ٙ‬تبٖ‪ ،‬عبذت اِتبص‪ٞ‬بی پبی‪٘ ٝ‬تىُ‪ ،‬پبی‪ ٝ‬وجابِات ‪ٚ‬‬ ‫اِتبص‪ٞ‬بی ذبؿ ا‪ ٗٞ‬را ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی ایٗ ؽزوت زا٘ؼث‪ٙ‬تبٖ زا٘غت ‪ٌ ٚ‬فات‪:‬‬ ‫زر ت‪ٛ‬رثتٗ‪ٞ‬بی ٌبسی حزارت ٌبس اس ‪ ۱۳۲‬تب ‪ ۹۰۲۲‬زرخ‪ ٝ‬عب٘ ی ٌزاز ٔ غتز‬ ‫اعت‪ ،‬ث‪ٙ‬بثزایٗ ػٕز ٔفتس لغؼبت ٔ‪ٛ‬رز اع فبز‪ ٜ‬زر ت‪ٛ‬رثتٗ‪ٞ‬بی ٌبسی ثؼس اس‬ ‫ٔستی تٕبْ ٔیؽ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثبیس خبیٍشیٗ ؽ‪٘ٛ‬س؛ ٔ‪ٛ‬فک ؽسیٓ حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۰۲‬رزیاف‬ ‫اس لغؼبت ت‪ٛ‬رثتٗ‪ٞ‬بی ٌبسی را ایزاٖعبذت و‪ٙ‬تٓ‪.‬‬ ‫پرفرٍش ضذى کتاب خاطرات »ٍیل اسویت«‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ -‬ثب اػالْ ذجز ا٘ اؾابر وا ابه‬ ‫ذبعزات ‪ٚ‬یُ اعٕتت‪ ،‬ایٗ و به ث‪ ٝ‬عزػت ثا‪ٝ‬‬ ‫یىی اس پزفز‪ٚ‬ػتزیٗ اثبر أبس‪ ٖٚ‬تجسیُ ؽس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس زز یٗ‪ ،‬ا٘ ؾبرات پ‪ٍٛٙ‬ئٗ پازط ر‪ٚ‬س‬ ‫یىؾ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬اس ا٘ ؾبر و به ذبعزات ‪ٚ‬یُ اعٕتات‬ ‫‪ٙٞ‬زپتؾ‪ٔ ٝ‬ؾ‪ٟٛ‬ر أزیىبیی زر ٘‪ٛ٘ ٟٓ‬أجز ذاجاز‬ ‫زاز ‪ ٚ‬ایٗ ‪ٙٞ‬زپتؾ‪٘ ٝ‬تش ثب ا٘ ؾابر تقا‪ٛ‬یازی زر‬ ‫ففح‪ ٝ‬ای‪ٙ‬غ بٌزاْ ذ‪ٛ‬ز اس تق‪ٛ‬یاز خاّاس ایاٗ‬ ‫و به و‪ ٝ‬ثب ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٚ‬یُ ٔ‪ ٙ‬اؾاز ذا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اس ؽاس‬ ‫ر‪ٕ٘ٚ‬بیی وزز‪.‬ایٗ و به اس ثتغ ٓ ص‪ٚ‬ئٗ زر رتج‪ٝ‬‬ ‫٘رغت پزفز‪ٚ‬ػ تزیٗ و به ‪ٞ‬بی ذابعازات ‪ٚ‬‬ ‫س٘سٌی٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ثبسیٍزاٖ أبس‪ ٖٚ‬لزار ٌزفا ا‪ٝ‬‬ ‫اعت‪.‬اعٕتت اػالْ وزز‪ ٜ‬اعت پظ اس ز‪ ٚ‬عبَ‬ ‫وبر وززٖ ثز ر‪ٚ‬ی ایٗ و به أبزٌی ا٘ اؾابر‬ ‫ذبعزات ذ‪ٛ‬ز را پتسا وزز‪ ٜ‬اعت‪.‬‬ ‫ایٗ و به ت‪ٛ‬عظ ا٘ ؾبرات پ‪ٍٛٙ‬ئٗ پزط ٔ‪ ٙ‬ؾز‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ؽس ‪ٔ ٚ‬برن ٔ‪ٙ‬غ‪٘ ٖٛ‬تش اس ٘‪ٛ‬یغ‪ٙ‬سٌابٖ‬ ‫ایٗ اثز اعت‪.‬‬ ‫و به ‪ٚ‬یُ ث‪ ٝ‬زاع بٖ س٘سٌی ‪ ٚ‬حزف‪ ٝ‬اعٕتات‬ ‫ٔیپززاسز ‪ ٚ‬ر‪ٚ‬ای ی اس ر‪٘ٚ‬س ثشری ؽسٖ ا‪ ٚ‬زر‬ ‫غزه فتالزِفتب تب تاجاسیاُ ؽاس٘اؼ ثا‪ ٝ‬یاه‬ ‫‪ٙٞ‬زپتؾ‪ ٝ‬اعت‪.‬‬ ‫»پراًتس باز «بعذ از ‪ ۶‬سال بِ اًتی بازگطت‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ٔ -‬براَ ز‪ٚ‬عا ای اس را‪ٜ‬‬ ‫ا٘ساسی ثز٘بٔ‪ ٝ‬پزا٘ ش ثبس پظ اس ؽؼ عبَ‬ ‫‪ٚ‬لف‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا٘ ٗ رازی‪ٕ٘ ٛ‬بیؼ ذجز زاز‪.‬‬ ‫ٔبراَ ز‪ٚ‬ع ی عززثتز ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ت‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬پزا٘ ش‬ ‫ثبس زرثبر‪ ٜ‬ثبسٌؾت ایٗ ثز٘بٔ‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ا٘ا اٗ‬ ‫رازی‪ٕ٘ ٛ‬بیؼ ث‪ ٝ‬ایز٘ب ٌفت‪ :‬پزا٘ ش ثابس ثاب‬ ‫ر‪ٚ‬یااىاازز خااسیااسی ثاازٌؾ ا اا‪ ٝ‬اعاات‬ ‫چزاو‪ ٝ‬ؽؼ عبَ ایٗ ثز٘بٔ‪ ٝ‬ر‪ٚ‬ی ا٘ ٗ ٘ج‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ثب پازر٘اً ؽاسٖ فضابی‬ ‫ٔدبسی اتفبلبت سیبزی اف بز‪ ٜ‬تب ا٘دب و‪ ٝ‬أز‪ٚ‬س ‪ٞ‬ز ؽ‪ٟ‬ز‪٘ٚ‬س زیٍاز ذا‪ٛ‬زػ‬ ‫یه رعب٘‪ ٝ‬اعت ث‪ٙ‬بثزایٗ ٔب ث‪ ٝ‬اح زاْ ‪ٞ‬ز فزز ‪ ٚ‬رعب٘‪ ٝ‬اػ ث‪ ٝ‬خبی ا٘ى‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ثبر ر‪ٚ‬ی ذجز ٔ ٕزوش ثبؽتٓ ‪ ،‬تٕزوشٔبٖ را ثز ثزرعی ‪ ٚ‬اعالع رعب٘ای ٔای‬ ‫ٌذاریٓ تب زر راع بی یىی اس ا‪ٞ‬ساف رازی‪ٕ٘ ٛ‬بیاؼ وا‪ ٝ‬وابرػ اعاالع‬ ‫رعب٘ی ؽفبف زر ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬فز‪ ًٙٞ‬اعت لسْ ٔ‪ٛ‬ثزی ثززاریٓ‪.‬‬ ‫ایٗ ت‪ٟ‬ت‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ثب عبثم‪ ٝ‬رازی‪ ٛ‬افش‪ٚ‬ز‪ :‬زر ٌذؽ ‪ ٝ‬ؽؼبر پزا٘ ش ثبس ایٗ ث‪ٛ‬ز وا‪ٝ‬‬ ‫ٔب چؾٓ ع‪ ْٛ‬ؽٕب ‪ٞ‬غ تٓ ‪ ٚ‬ؽفبف‪ ،‬ثی عزف ‪ ٚ‬زلتک ‪ ٕٝٞ‬چتش را ثا‪ ٝ‬ؽإاب‬ ‫اعالع ٔی ز‪ٞ‬تٓ ‪ ٚ‬حب ٔی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬تٓ ث‪ٔ ٝ‬ززْ ثٍ‪ٛ‬یتٓ و‪ٔ ٝ‬ب ایٗ ثبر زر ‪ٚ‬الاغ‬ ‫‪ٚ‬لت ثتؾ زی اس ؽٕب را پتؼ ذزیس ٔی و‪ٙ‬تٓ تب ‪ٞ‬ز ا٘چ‪ ٝ‬را و‪ ٝ‬سْ اعات‬ ‫ثزای بٖ تحّتُ و‪ٙ‬تٓ ‪.‬‬ ‫اعٕتت ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬تٗ را‪ٚ‬ی و ابه فا‪ٛ‬تای ‪ٚ‬یاُ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬یُ اعٕتت ز‪ ٚ‬ثبر ٘بٔشز وغت خبیش‪ ٜ‬اعىبر ‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بر ٔزتج‪ ٝ‬ثز٘س‪ ٜ‬خبیش‪ٌ ٜ‬ازٔای ثا‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اعات‪.‬‬ ‫ٔززاٖ عتب‪ٜ‬پ‪ٛ‬ػ ‪ ٚ‬زر خغت‪ٚ‬خ‪ٛ‬ی ذ‪ٛ‬ؽجر ی‬ ‫اس خّٕ‪ ٝ‬اثبر ایٗ ‪ٙٞ‬زپتؾ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؽٕبر ٔیر‪٘ٚ‬س‪.‬‬ ‫رضا صادقی برای »دکتر ًَى «هیخَاًذ‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ -‬رضب فبزلی ثا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬زر ٕ٘بیؼ زو ز ٘ا‪ ٖٛ‬ثاب ‪ٞ‬ابزی‬ ‫ٔزسثبٖ ‪ٕٞ‬ىبری ٔیو‪ٙ‬س؛ اثزی و‪ ٝ‬اس ٘تٕ‪ٝ‬‬ ‫ٔززاز زر عبِٗ افّی ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬تئبتز ؽ‪ٟ‬از‬ ‫ر‪ٚ‬ی فح‪ٔ ٝٙ‬یر‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بزی ٔزسثبٖ وبرٌززاٖ ثب عبثم‪ ٝ‬تئبتز و‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ر‪ٚ‬س‪ٞ‬ب ٔؾغ‪ َٛ‬تٕزیٗ ٕ٘بیؼ زو ز ٘‪ ٖٛ‬اعت تب پظ اس عبَ‪ٞ‬ب ایاٗ اثاز‬ ‫را ر‪ٚ‬ی فح‪ ٝٙ‬ثجزز‪ ،‬زرثبر‪ ٜ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬فح‪ ٝٙ‬رف ٗ ایٗ اثز ٌفت‪ :‬تٕزیٗ‪ٞ‬ب ثا‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ثی عپزی ٔیؽ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬أتس ذسا ٕ٘بیؼ زو ز ٘‪ ٖٛ‬را ٘تٕ‪ٔ ٝ‬اززاز عابَ‬ ‫خبری زر عبِٗ افّی ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬تئبتز ؽ‪ٟ‬ز ر‪ٚ‬ی فح‪ ٝٙ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬تٓ ثزز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؽبر‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٕ٘ ٝ‬بیؼ زو ز ٘‪ ٖٛ‬زارای حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۲‬ثابسیاٍاز اعات‪،‬‬ ‫یبزا‪ٚ‬ر ؽس‪ :‬ث‪ ٝ‬زِتُ ؽزایظ وز‪٘ٚ‬بیی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬تٗ زر ٘ظز ٌزف ٗ پز‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬بی‬ ‫ث‪ٟ‬ساؽ ی ٌز‪ ٜٚ‬ثبسیٍزاٖ را زر ر‪ٚ‬س‪ٞ‬بی ٔر ّف تمغتٓ وزز‪ٜ‬ایٓ تب عالٔات‬ ‫ٌز‪ ٜٚ‬حفظ ؽ‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔزسثبٖ زرثبر‪ ٜ‬ؽزایظ ٔبِی ت‪ِٛ‬تس ایٗ اثز ٕ٘بیؾی پزثبسیٍز ‪ ٚ‬ثشری ثب ت‪ٛ‬خ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ؽزایظ ال قبزی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز‪ ،‬تاوتس وزز‪ ٗٔ :‬ثزای ت‪ِٛ‬تس ایٗ وبر حبٔی ٔبِی‬ ‫ذق‪ٛ‬فی ٘سارْ ‪ ٚ‬تٕبْ تىت‪ٌٝ‬ب‪ ٓٞ‬ازار‪ ٜ‬وُ ‪ٙٞ‬ز‪ٞ‬بی ٕ٘بیؾی اعات تاب اس‬ ‫ٕ٘بیؼ حٕبیت و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اًتطار فراخَاى پٌجویی الوپیاد فیلوسازی ًَجَاًاى کطَر‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ٕٞ -‬شٔبٖ ثب عی ‪ٚ‬چا‪ٟ‬ابرٔاتاٗ‬ ‫خؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬ثتٗإِّّی فاتاّآ ‪ٞ‬ابی وا‪ٛ‬زوابٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ زر ٔ‪ٟ‬زٔب‪ ،۹۰۲۲ ٜ‬ث‪ٙ‬تابز عاتا‪ٙ‬إابیای‬ ‫فبراثی پ‪ٙ‬دٕتٗ إِپتبز فتّٕاغابسی ٘ا‪ٛ‬خا‪ٛ‬ا٘ابٖ‬ ‫وؾ‪ٛ‬ر را زر ز‪ ٚ‬ثرؼ ایس‪ ٚ ٜ‬فاتاّآ ثازٌاشار‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اس ع بز اعالعرعاب٘ای عای ‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٟ‬برٔتٗ خؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬ثتٗ اِإاّاّای فاتاّآ ‪ٞ‬ابی‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬اِإاپاتابز فاتاّإاغابسی‬ ‫٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ایزاٖ ثب ‪ٞ‬اسف وؾاف ‪ٔ ٚ‬اؼازفای‬ ‫اع ؼساز‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز‪ ،‬ؽاىا‪ٛ‬فابیای ذااللاتات‬ ‫٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ی ثبر‪ٚ‬ری ‪ ٚ‬رؽاس فاززی ‪ٚ‬‬ ‫اخ ٕبػی‪ ،‬وٕه ث‪ ٝ‬ارتمبی ثت‪ٙ‬ؼ عت‪ٕٙ‬ابیای ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬برت ‪ٞ‬بی فتّٕغبسی ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬تأتٗ ؽزایظ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بعت ثزای حٕبیت اس تا‪ِٛ‬اتاس فاتاّآ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ا٘غبٖز‪ٚ‬ع ب٘‪ٛ٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ٔغ ؼس ‪ ٚ‬سٔتا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬عابسی‬ ‫ثزای پز‪ٚ‬رػ ٘غّی ٘‪ ٛ‬زر حا‪ٛ‬س‪ ٜ‬عاتا‪ٙ‬إابی‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ثزٌشار ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ؽس‪.‬‬ ‫ؽزایظ ؽزوت زر إِپتبز فتّٕغبسی‪:‬‬ ‫٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ۹۰‬تب ‪ ۹۱‬عبِ‪( ٝ‬یؼ‪ٙ‬ی ٔ ‪ِٛ‬سیٗ ٔ‪ٟ‬زٔب‪ٜ‬‬ ‫‪ ۹۳۳۳‬تب ٔ‪ٟ‬زٔب‪ٔ )۹۳۳۳ ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زر پ‪ٙ‬دإاتاٗ‬ ‫إِپتبز فتّٕغبسی ؽزوت و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫٘ح‪ ٜٛ‬ثجت ٘بْ ‪ ٚ‬ارعبَ اثبر‪:‬‬ ‫ثاازای ثااجاات ٘اابْ ثاا‪٘ ٝ‬ؾااب٘اای ‪https://‬‬ ‫‪ٔyfo.icff.ir/‬زاخؼ‪ ٚ ٝ‬فازْ ثاجات ٘ابْ را‬ ‫تىٕتُ و‪ٙ‬تس‬ ‫فبیُ اثز ذ‪ٛ‬ز را ث‪٘ ٝ‬بْ ذ‪ٛ‬ز تغتتز ٘بْ زاز‪ ٚ ٜ‬زر‬ ‫عبیت ثبرٌذاری ‪ ٚ‬ارعبَ و‪ٙ‬تس‬ ‫سراضپس‬ ‫خَراک هرغ ٍ کلن قرهس‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ٔزؽ ذزز ؽس‪ٌ ۳۲۲ ٜ‬زْ‪ ،‬پتبس ‪ ۰‬ػسز‪٘ ،‬ر‪ٛ‬ز فاز٘اٍای‬ ‫یه ز‪ ْٚ‬پتٕب٘‪ ،ٝ‬وّٓ لزٔش و‪ٛ‬چه ‪ ۹‬ػسز‪ ،‬لبرذ ذزز‬ ‫ؽس‪ ۹ ٜ‬پتٕب٘‪ ،ٝ‬عظ ع‪ٛ‬یب ‪ ۰‬لبؽک غذا ذ‪ٛ‬ری‪ ،‬عزو‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ٔمسار سْ‪ ،‬ؽىز ‪ ۹‬لبؽک غذا ذ‪ٛ‬ری‪ ،‬سرز چا‪ٛ‬ثا‪ٚ ٝ‬‬ ‫پ‪ٛ‬زر وبری ث‪ٔ ٝ‬مسار سْ‪ٕ٘ ،‬ه ث‪ٔ ٝ‬مسار سْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫ٔمسار وٕی ر‪ٚ‬غٗ زر‪ٔ ٖٚ‬ب‪ٞ‬ی تبث‪ ٝ‬ریر ‪ ٚ ٝ‬پتبس ذازز‬ ‫ؽس‪ ٜ‬را زر اٖ وٕی عزخ ٔی و‪ٙ‬تٓ‪ .‬عپظ ٔازؽ‪ ،‬سرز‬ ‫چ‪ٛ‬ث‪ ،ٝ‬پ‪ٛ‬زر وبری‪ٕ٘ ،‬ه ‪ٔ ٚ‬مساری اه اضابفا‪ٔ ٝ‬ای‬ ‫و‪ٙ‬تٓ‪ .‬سٔب٘ی و‪ٔ ٝ‬زؽ پرت ٘ر‪ٛ‬ز فزٍ٘ی‪ ،‬لبرذ‪ ،‬واّآ‬ ‫لزٔشذزز ؽس‪ ،ٜ‬ؽىز‪ ،‬عظ ع‪ٛ‬یب ‪ ٚ‬عزو‪ ٝ‬را افاش‪ٚ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔرّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬تٓ‪ .‬ثؼس حزارت را سیابز وازز‪ ٚ ٜ‬زر‬ ‫ٔب‪ٞ‬ی تبث‪ ٝ‬را ٔی ٌذاریٓ‪ .‬سٔب٘ی و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ران ذ‪ٛ‬ه خب‬ ‫اف بز أبز‪ ٜ‬عز‪ ٚ‬اعت‪.‬‬ ‫پَیاًوایی «خرچٌگ »بِ‬ ‫جطٌَارُ اًیفیلن چک راُ یافت‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ -‬پ‪ٛ‬یبٕ٘بیی ذزچ‪ ًٙ‬اس ت‪ِٛ‬تسات أ‪ٛ‬ر‬ ‫عت‪ٕٙ‬بیی وب٘‪ ٖٛ‬پز‪ٚ‬رػ فىزی و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ثرؼ ٔغبثم‪ ٝ‬فتّٓ ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تب‪ ،ٜ‬یبسز‪ٞ‬إاتاٗ خؾا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ار‪ٜ‬‬ ‫ثتٗإِّّی ا٘تٕتؾٗ ا٘تفتّٓ وؾ‪ٛ‬ر خٕ‪ٟٛ‬ری چاه را‪ٜ‬‬ ‫یبفت‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اس ازار‪ٜ‬واُ ر‪ٚ‬اثاظ ػإا‪ٔٛ‬ای ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬ر‬ ‫ثتٗإُِّ وب٘‪ ،ٖٛ‬ایٗ پ‪ٛ‬یب٘إابیای ‪ ۹۹‬زلاتاما‪ ٝ‬ای ثا‪ٝ‬‬ ‫وبرٌززا٘ی ؽت‪ٛ‬ا فبزق اعسی عبذ ا‪ ٝ‬ؽاس‪ ٚ ٜ‬لازار‬ ‫اعت زر ایٗ ر‪ٚ‬یساز عت‪ٕٙ‬بیی ث‪ٕٞ ٝ‬زا‪ ٜ‬فتّآ ‪ٞ‬ابیای اس‬ ‫عبیز وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ب زر یه ٔدٕا‪ٛ‬ػا‪ ۱۲ ٝ‬زلاتاما‪ ٝ‬ای زر‬ ‫ر‪ٚ‬س‪ٞ‬بی ا‪ ،َٚ‬پ‪ٙ‬دٓ ‪ ٚ‬ؽؾٓ تتز ‪۰۶ ٚ ۰۰ ،۰۰( ۹۰۲۲‬‬ ‫ص‪ٚ‬ئٗ ‪ )۰۲۰۹‬زر عبِٗ ؽٕبر‪ ٜ‬پ‪ٙ‬ح ٔ‪ٛ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٓٞٛ‬ؽٕابِای‬ ‫ؽ‪ٟ‬ز ِتجِزِتظ وؾ‪ٛ‬ر چه ٕ٘بیؼ زاز‪ ٜ‬ؽ‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثز اعبط ایٗ ذجز ثرؼ ٔغبثم‪ ٝ‬ثتٗاِإاّاُ خؾا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ار‪ٜ‬‬ ‫ا٘تٕتؾٗ ا٘تفتّٓ وؾ‪ٛ‬ر خٕ‪ٟٛ‬ری چه ؽبُٔ فتّٓ‪ٞ‬ابی‬ ‫ثّ‪ٙ‬س‪ ،‬و‪ٛ‬تب‪ ،ٜ‬زا٘ؾد‪ٛ‬ئی‪ٛٔ ،‬سیه ‪ٚ‬یسئ‪ ،ٛ‬فاتاّآ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ا٘ شاػی ‪ ٚ‬غتز ر‪ٚ‬ایی ‪ ٚ‬ثبسی‪ٞ‬بی رایب٘‪ٝ‬ای اعت‪.‬‬ ‫‪ٓٞ‬چ‪ٙ‬تٗ لزار اعت زر ثرؼ ٔغبثم‪ ٝ‬فتّٓ‪ٞ‬ابی وا‪ٛ‬تاب‪ٜ‬‬ ‫ایٗ خؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬اس ٔتبٖ ‪ ۳۳‬فتّٓ را‪ٜ‬یبف ‪ ٝ‬ث‪ ٟ‬زیٗ فاتاّآ اس‬ ‫ع‪ٛ‬ی زا‪ٚ‬راٖ ا٘ ربه ‪ ٚ‬خبیش‪ ٜ‬زریبفت و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫یبسز‪ٕٞ‬تٗ خؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬ثتٗإِّّی فتّٓ‪ٞ‬بی ا٘تٕتؾٗ ا٘تفتّٓ‬ ‫اس ‪ ۹‬تب ‪ ۶‬تتز ‪۰۰( ۹۰۲۲‬تب ‪ ۰۱‬ص‪ٚ‬ئٗ ‪ )۰۲۰۹‬زر ؽا‪ٟ‬از‬ ‫ِتجِزِتظ وؾ‪ٛ‬ر چه ثزٌشار ٔیؽ‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تاریخ برگساری »بفتا ‪« ۲۲۲۲‬‬ ‫اعالم ضذ‬ ‫عز‪ٚ‬یظ ذجزی‪ٞ -‬ف بز‪ٚ‬پ‪ٙ‬دٕتٗ ز‪ٚ‬ر‪ٔ ٜ‬زاعآ ا‪ٞ‬اسای‬ ‫خ‪ٛ‬ایش عت‪ٕٙ‬بیی ثف ب )‪(Bafta‬اعف‪ٙ‬س پتاؾاز‪ ٚ‬ثازٌاشار‬ ‫ٔیؽ‪ٛ‬ز‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اس پبیاٍاب‪ ٜ‬اعاالع رعاب٘ای ‪ٞ‬ابِاتا‪ٚٛ‬ز‬ ‫ریپ‪ٛ‬رتز‪ٞ ،‬ف بز‪ٚ‬پ‪ٙ‬دٕتٗ ز‪ٚ‬ر‪ ٜ‬اس خا‪ٛ‬ایاش عاتا‪ٙ‬إابیای‬ ‫اوبزٔی ‪ٙٞ‬ز‪ٞ‬بی فتّٓ ‪ ٚ‬تّ‪ٛ‬یشی‪ ٖٛ‬ثزی ب٘تب (ثافا اب)‪۹۳ ،‬‬ ‫ٔبرط ‪ ۰۰( ۰۲۰۰‬اعف‪ٙ‬س ‪ )۹۰۲۲‬ثزٌشار ‪ ٚ‬اس ؽاجاىا‪ٝ‬‬ ‫ثیثیعی ‪ٚ‬اٖ اٍّ٘تظ پرؼ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ؽس‪ .‬ثسیٗ تزتتات‬ ‫ایٗ ر‪ٚ‬یساز عت‪ٕٙ‬بیی و‪ ٝ‬أغبَ ث‪ ٝ‬زِتُ پتبٔس‪ٞ‬بی ؽت‪ٛ‬ع‬ ‫وز‪٘ٚ‬ب ثب وٕی تبذتز ‪ ٚ‬زر ٔب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ریُ (فز‪ٚ‬رزیٗ ‪)۹۰۲۲‬‬ ‫ثزٌشار ؽس‪ ،‬ث‪ ٝ‬تبرید ٔؼٕ‪ َٛ‬ذ‪ٛ‬ز ثزٔی ٌاززز ‪ ٚ‬ثابر‬ ‫زیٍز فبفّ‪ ٝ‬سٔب٘ی ز‪ٞ ٚ‬ف ‪ٝ‬ای ثب ٔزاعٓ ا‪ٞ‬سای خا‪ٛ‬ایاش‬ ‫اعىبر را حفظ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وازز‪٘ .‬ا‪ٛ‬ز‪ٚ‬چا‪ٟ‬ابرٔاتاٗ ز‪ٚ‬ر‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ایش اعىبر ‪ٔ ۰۱‬برط (‪ ۱‬فز‪ٚ‬رزیٗ ‪ )۹۰۲۹‬ثازٌاشار‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ؽس‪.‬‬ ‫اٌزچ‪ٛٙٞ ٝ‬س ٔحُ زلتک ثزٌشاری ثف اب ‪ ۰۲۰۰‬تابیاتاس‬ ‫٘ؾس‪ ٜ‬اعت أب ایٗ ر‪ٚ‬یساز زر چ‪ٙ‬س عابَ ٌاذؽا ا‪ ٝ‬زر‬ ‫عبِٗ و‪ٙ‬غزت ر‪ٚ‬یبَ اِجزت ‪ٞ‬بَ ثزٌشار ؽس‪ ٚ ٜ‬ا٘ ظابر‬ ‫ٔی ر‪ٚ‬ز ثزای ز‪ٚ‬ر‪ ٜ‬ثؼس ‪ٕٞ ٓٞ‬ت‪ٙ‬اغا‪ٛ‬ر ثابؽاس‪ .‬خاس‪َٚ‬‬ ‫سٔبٖ ث‪ٙ‬سی ‪ ٚ‬خشئتبت ٔازثا‪ٛ‬ط ثا‪ ٝ‬ؽازایاظ رلابثات‬ ‫ثزای خ‪ٛ‬ایش ثف ب ‪ ٔ ۰۲۰۰‬ؼبلجب اػالْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ؽس‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهارشنبه‬ ‫*‪ 2‬تیر‬ ‫*‪22‬ژوئن‬ ‫* ‪02‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9205‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزاده صدیق‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ظ ا‪٤‬ى‪ ٣‬ز‪ ُ٤‬ث‪٘ -1986 ٚ ّٗ٥‬جا‪ ٣‬ا‪٤‬اّاس‪ ٜ‬ز‪٤‬اُ‬ ‫‪٤‬بض‪٤‬طٕبس‪ٙ٥‬سا ز‪٥٘ٚ‬بزا ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬ج‪٥ِ٣‬ه لابظا٘ابٖ ‪Johan‬‬ ‫‪Vandewalle‬ث‪٥‬اّاٍا‪ ٣‬ساب‪٤‬ابض ‪٤‬ابضز‪٤‬إا‪ ٣‬ا‪ّ٤‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٌاستطٔ‪٥‬طس‪٤‬طو‪ ٣‬ت‪ٛ‬ضوج‪ ٝ‬اوّط ‪٤‬بِ‪ٙ‬ا‪٥‬اع ثا‪٥‬اط فاؼّا‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظٔ‪ّٙ٥‬ط ‪٤‬ئ‪ ٣ٙ‬ا٘الْ ٌت‪٥‬ط‪ ٜ‬ث‪ّ٥‬ط‪ .‬اوّط ا‪ ّٝ٤‬ساظجا‪ٛ‬ن‬ ‫تاض‪٥٤ٜ‬ص ‪ِٛ٤‬الض‪ ٣ٙ٤‬او‪٤‬ط‪ ٝ٘ ٜ‬ث‪ّ٥‬ساه‪ ،‬ز‪٤‬اّا‪٥‬إا‪٥‬اع‪٢‬‬ ‫‪٤‬بثب٘ج‪ ٣‬ساظج‪ٛ‬وّط ا‪ ّٝ٤‬پ‪ٛ‬ظٔب‪٤‬بجبغ‪٥‬ک‪.‬‬ ‫زوضزج‪ٛ‬ض‪٤ ٜ‬بپ‪ ٓ٥‬اوّط‪٢‬‬ ‫ت‪ٛ‬ضوج‪٥ٔٝ‬عز‪٤ ٜ‬بپ‪ ٓ٥‬اوّط‪ ٢‬زوضز ج‪ٛ‬ض‪ٜ‬ز‪٤‬ط‬ ‫‪ .1‬از واو‪٘ٛ‬سٖ ‪٤ ٚ‬ب ٌ‪ٚٛ‬ز‪ٜ‬س‪ٙ٥‬سٖ از ز‪ٚ‬ظِسٖ اوّط‬ ‫‪ .2‬فؼُ واو‪٘ٛ‬سٖ ‪٤ ٚ‬ب ٌ‪ٚٛ‬ز‪ٜ‬س‪٥‬ا‪ٙ‬اسٖ از ز‪ٚ‬ظِاسٖ‬ ‫اوّط‬ ‫‪ .3‬از واو‪٘ٛ‬سٖ ‪٤ ٚ‬ب ٌ‪ٚٛ‬ز‪ٜ‬س‪ٙ٥‬سٖ فاؼاُ ز‪ٚ‬ظِاسٖ‬ ‫اوّط‬ ‫‪ . 4‬فؼُ واو‪٘ٛ‬سٖ ‪٤ ٚ‬ب ٌا‪ٚ‬ز‪ٜ‬س‪ٙ٥‬سٖ فؼاُ ز‪ٚ‬ظِاسٖ‬ ‫اوّط‬ ‫ث‪ٛ‬اوّط‪ٞ ٗ٤‬ط زوضز‪ ٚ‬از ‪٤ ٚ‬ب فاؼاّا‪٥‬اٗ واان ‪٤ ٚ‬اب‬ ‫ٌا‪ٚ‬ز‪ِٜ‬ط‪٤ ٝٙ٤‬بپ‪٥‬ط‪٥‬ت‪٤ ،‬ئ‪ ٣ٙ‬ساظج‪ٛ‬ن ز‪ٚ‬ظِسض‪.‬‬ ‫اِا) اززاٖ از ز‪ٚ‬ظِسٖ اوّط‬ ‫اززاٖ از ز‪ٚ‬ظِسٖ ‪ٞ‬ط ث‪٥‬ط ان‪ ،‬از‪ ٗ٤‬واان ‪٤ ٚ‬اب‬ ‫ٌا‪ٚ‬ز‪ ٜ‬س‪٤ ٝٙ٥‬بپ‪٥‬طبض‪٤ ،‬ئ‪ ٣ٙ‬ث‪٥‬اط از ‪٤ ٚ‬اب ازسا‪٤ٛ‬اّا‪ٛ‬‬ ‫ساظج‪ٛ‬ن ز‪ٚ‬ظِسض‪ .‬ث‪ ٛ‬اوّط‪ ٗ٤‬ثا‪٥‬اط ٘ائاچا‪ ٝ‬سا‪٥‬ا‪ٙ‬ا‪٣‬‬ ‫اضبغ‪٥‬سا س‪٥‬طاال‪٥٤‬ط‪٤‬ک‪:‬‬ ‫اٖ )‪(ən/an‬‬ ‫•ا‪٤‬طّهِ‪ ٣ٙ٥ٍ٥‬ث‪ ٌٖٛٛ‬ا‪٤‬ت‪٥‬طٔا‪٥‬اص ازا ‪٤‬ابپا‪٥‬اطابٖ‬ ‫و‪٥‬چ‪ّ٥‬تٕ‪ ٝ‬او‪٣‬ز‪٤‬ط‪:‬‬ ‫ا‪ٚ‬غ‪ ; َٛ‬ا‪ٚ‬غالٖ‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫اض ; اضٖ‪....‬‬ ‫اشعار ترکی شهریار‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫فضّ‪ ٝ‬ذب٘ٓ ذطٍ‪ٙ‬بث‪٥٥ٌِٕٛ ٗ٥‬س‪٢‬‬ ‫أ‪٥‬ط‪٤‬ح‪٥‬ب ػٕمع‪ ٖٛٙ٤‬ل‪٥٥ِٛ‬س‪٢‬‬ ‫ضٔذسبض‪ ٜ‬اضت‪٥‬ست‪٥‬س‪ ، ٢‬ساٌ‪٥٥ِٕٛ‬س‪٢‬‬ ‫س‪ّ٥‬س حس‪٥ٔ ، ٗ٥‬ط صبِح‪٤ ٣‬ب٘س‪٥‬الض‬ ‫أ‪٥‬طجؼفط غ‪٥‬طتّ‪ ٣‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬لبٖ سبالض‬ ‫**********************‬ ‫سحط تئعزٖ ٘بذ‪٥‬طچ‪٥‬الض ٌََّطز‪٢‬‬ ‫ل‪-ٖٛ٤ٕٛ‬ل‪ٛ‬ظ‪ ٢‬زاْ ثبجبزا َّٔٓطز‪٢‬‬ ‫ػّٕ‪ ٝ‬جب٘‪ ٓ٥‬واضپ‪ِ ٝ‬ط‪ ٗ٤‬ثَّٓطز‪٢‬‬ ‫ت‪ٙ‬س‪٤‬طِط‪ ٗ٤‬ل‪ٕٛ‬ظا٘بضز‪ ٢‬ت‪ٕٛ‬س‪٥‬س‪٣‬‬ ‫چاضوّط‪ٌ ٗ٤‬اظَ ا‪ ، ٣٥٤‬ا‪٤‬س‪٥‬س‪٣‬‬ ‫**********************‬ ‫ٌا‪٤‬طچ‪ّٙ٥‬ط زست‪ ٝ‬لبِر‪٥‬ت ‪ ،‬ا‪ٚ‬چبِالض‬ ‫ٌ‪ ٖٕٛ‬سبچب٘سا ‪ ،‬ل‪٥‬ع‪ ُ٤‬پطز‪ ٜ‬اچبِالض‬ ‫ل‪٥‬ع‪ ُ٤‬پطز‪ ٜ‬اچ‪٥‬ت ‪٥٤ ،‬ی‪٥‬ت ‪ ،‬لبچبِالض‬ ‫ٌ‪ ٖٕٛ‬ا‪ٚ‬جبِ‪٥‬ت ‪ ،‬اضتبضزاغ‪ ٗ٥‬جالِ‪٣‬‬ ‫طج‪٥‬ؼت‪ ٗ٥‬ج‪ٛ‬ا٘ال٘بض جٕبِ‪٣‬‬ ‫**********************‬ ‫ح‪٥‬سضثبثب ‪ ،‬لبضِ‪ ٣‬زاغالض اضب٘سا‬ ‫ٌئج‪ ٝ‬وط‪ٚ‬اٖ ‪ ِٖٕٛٛ٤‬اظ‪٤‬ت ‪ ،‬چبضب٘سا‬ ‫ٔٗ ‪ٞ‬بضزاسبْ ‪ ،‬ت‪ٟ‬طا٘سا ‪٤‬ب وبضب٘سا‬ ‫ا‪ٚ‬ظالالضزاٖ ٌاظ‪ ْٚ‬سئچط ا‪ٕ٘ٚ‬الض‪٢‬‬ ‫ذ‪٥‬بَ ٌّ‪٥‬ت ‪ ،‬اض‪٥‬ت ‪ٌ ،‬ئچط ا‪ٕ٘ٚ‬الض‪٢‬‬ ‫**********************‬ ‫ث‪٥‬ط چ‪٥‬رئ‪٥‬س‪ ٓ٤‬زاْ ل‪ ٗ٥٘ ٝ٥‬زاض‪ٙ٥‬ب‬ ‫ث‪٥‬ط ثبذئ‪٥‬س‪ٌ ٓ٤‬ئچٕ‪٥‬ط‪٤ ، ٝٙ٥‬بض‪ٙ٥‬ب‬ ‫ث‪٥‬ط ٌ‪ٛ‬ضئ‪٥‬س‪ِ ٝ٘ ٓ٤‬ط ٌّٕ‪٥‬ص ثبض‪ٙ٥‬ب‬ ‫ٔ‪ٙ‬س‪ ٜ‬اْ‪ ٖٛ٘ٚ‬لبضالض‪٤‬الٖ اغالضز‪ٓ٤‬‬ ‫ل‪٥‬ص ز‪ٕ٘ٚ‬س‪ٚ‬ضاٖ ا‪ٕٚ‬ضوّط‪ ٢‬زاغالضز‪ٓ٤‬‬ ‫**********************‬ ‫ح‪٥‬سضثبثب ‪ ٌَٕٛ ،‬غ‪ٙ‬چ‪ ٝ‬س‪ ٣‬ذ‪ٙ‬سا٘س‪٢‬‬ ‫إٔب حئ‪٥‬ا ‪ ،‬ا‪ٕٚ‬ضن غصاس‪ ٣‬لب٘س‪٢‬‬ ‫ظ٘سٌبّ٘‪٥‬ک ث‪٥‬ط لبضاّ٘‪٥‬ک ظ‪ٙ٤‬سا٘س‪٢‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ظ‪ٙ٤‬سا٘‪ ٗ٥‬زضثچ‪ ٝ‬س‪ ٗ٥‬اچبٖ ‪ٕٛ٤‬خ‬ ‫ث‪ ٛ‬زاضِ‪٥‬مساٖ ث‪٥‬طل‪ٛ‬ضت‪ِٛٛ‬ه ‪ ،‬لبچبٖ ‪ٕٛ٤‬خ‬ ‫**********************‬ ‫ح‪٥‬سضثبثب ٌا‪ّ٤‬ط ث‪ٕٛ‬ت‪ ٖٕٛ‬ز‪ٔٚ‬ب٘س‪٢‬‬ ‫ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪٥ٕ٤‬ع ث‪٥‬ط‪-‬ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬سٖ ‪٤‬بٔب٘س‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ط‪-‬ث‪٥‬ط‪ٕٚ‬ظزٖ ا‪٤‬ط‪ّٕ٤‬ب‪ ، ٖٛ٤‬أب٘س‪٢‬‬ ‫‪٤‬بذط‪٥ّ٥‬ی‪ ٣‬اِ‪٥ٕ٥‬عزٖ اِ‪٥‬جالض‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫‪٤‬بذط‪ ٣‬ث‪٥‬ع‪٤ ٢‬بٔبٖ ٌ‪ ٕٝ٘ٛ‬سبِ‪٥‬جالض‪...‬‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی و اذربایجاوی‬ ‫میرزا صادق‬ ‫ٔ‪٥‬طظا صبزق اظ ضبػطاٖ ثعضی ٔؼبصط ٔت‪ِٛ‬س ‪ 1226‬ضٕس‪ ٣‬زض اضزث‪ٔ ُ٥‬ترّص ث‪ ٝ‬ث‪٥‬ضب اظ ضبػاطاٖ ٔاؼابصاط‬ ‫اضزث‪ ُ٥‬است‪.‬زض سبَ ‪ 1226‬ضٕس‪ ٣‬زض اضزث‪ٔ ُ٥‬ت‪ِٛ‬س ٌطز‪٤‬س‪ .‬ا‪ ٚ‬ضیُ تجبضت زاضت‪ ٚ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬اضز ‪ ٚ‬صبزض ٕ٘‪ٛ‬زٖ‬ ‫پ‪ٛ‬ست ثط‪ ٜ‬اضتیبَ ٔ‪ٚ ٣‬ضظ‪٤‬س‪ .‬ز‪ٛ٤‬اٖ ضؼط استبز ثب ٘بْ زض ‪ 510‬صفح‪ ٝ‬اظ س‪ ٢ٛ‬ت‪ ٣ٙ‬چ‪ٙ‬س اظ ػاللٕ‪ٙ‬سا٘ص ٌاطز‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ ٚ ٢‬ثب ‪ٕٞ‬ت ‪٥ٞ‬ات اضزث‪ ُ٥‬ض‪ٙ‬بس‪ ٣‬ثب‪٤‬اه پا‪٥‬اطاٍافاتابض‪ٚ‬سا‪ٔ ٝ‬اماسٔا‪ ٝ‬زضذاطزازسابَ ‪ 74‬چابح ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬تططٌطز‪٤‬سث‪٥‬ضبزض سبَ ‪ 1301‬ضٕس‪ ٣‬زضظازٌب‪ٞ‬ص اضزث‪ ُ٥‬زضسٗ ‪ 75‬سبٍِ‪ ٣‬زػ‪ٛ‬ت حک ضا ِج‪٥‬ه ٌافات‬ ‫جسٕص زضض‪٥ٟ‬سٌب‪ ٜ‬ثمؼ‪ ٝ‬ض‪٥‬د صف‪ ٣‬اِس‪ ٗ٤‬اضزث‪ ٣ّ٥‬ث‪ ٝ‬ذبن سپطز‪ ٜ‬ضس ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬حص ث‪ّٔ ٝ‬ى‪ٛ‬ت اػّ‪ ٣‬پ‪ٛ٥‬ست‪.‬‬ ‫ث‪٥‬ط س‪ٛ‬س‪ٛ‬ظزاٖ ل‪ٛ‬ض‪٤‬بٖ ِجّط‪ ٢‬س‪٤ ٛ‬بز ا‪ّ٤‬ط‬ ‫ٌئج‪ ٣٘ ٝ‬صجح‪ ٝ‬و‪ ٣ٕ٥‬س‪ ٛ‬ا‪ٚ‬ز‪ ٚ‬فط‪٤‬بز ا‪ّ٤‬ط‬ ‫ٌعض ا‪ٚ‬اض‪ٚ ٜ‬ضاض ثبض‪ ٣ٙ‬زاضساٖ زاض‪ٝ‬‬ ‫٘بِ‪ ٝ‬ائ‪ّ٥‬ط زاِ‪٥‬ساٖ شثح ا‪ِ٘ٛٚ‬بٖ ث‪٥‬ط ثبض‪ٝ‬‬ ‫ثّ‪ ٣‬الظٔس‪ٌ ٚ‬طن ض‪٥‬ؼ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬الٖ اغالض‪ٝ‬‬ ‫ٌط چ‪ ٝ‬اغالضٕبلب ث‪ٍ٥‬ب٘‪ِ ٝ‬ط ا‪٤‬طاز ا‪ّ٤‬ط‬ ‫ٌ‪ٛ‬ظوٖ ‪٤‬بض‪ ٣ٙ‬جبض‪ ٢‬ا‪ ّٝ٤‬وٓ ا‪ِٕٚ‬ب س‪ٛ‬زاٖ‬ ‫ا‪ ٚ‬تجبوب ‪ٚ‬جت اِج‪ٙ‬ت‪ ٝ‬ائ‪ٛ٤ ُ٥‬ذ‪ٛ‬زاٖ‬ ‫ِرت‪ِ ٝ‬رت‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ضٌ‪ ٣‬ض‪٥‬ؼ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ال٘‪ ٖٛ‬ا‪ ِٛٚ‬لبٖ‬ ‫ٌئج‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬بتٕبظ حس‪ ٗ٥‬از‪ ٣ٙ٤‬ا‪ٚ‬ضاز ا‪ّ٤‬ط‬ ‫س‪ ٢ٛٙ٥‬چبن ا‪ ّٝ٤‬اغال ظٖ ثىالِطته‬ ‫ا‪ِٕٚ‬ب ث‪٥‬چبض‪ ٜ‬تٕبضبچ‪ ٣‬ا‪ ٚ‬اػسا ِطته‬ ‫غ‪ٛ‬ط‪ٚ ٝ‬ض لب٘‪ ٜٛ‬س‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ ٚ‬ض‪ٟ‬سا ِط ته‬ ‫س‪ٔ ٣ٙ‬ب٘غ ٌ‪ٛ‬ضن ‪ٞ‬ب٘س‪ ٣‬ا‪ ٢ٛ٤‬ثطثبز ا‪ّ٤‬ط‬ ‫واغیل‬ ‫قارا بالیق‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫٘ج‪ ٝ‬ذبٔ‪ٛ‬ش ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضتط‪ِ ٝٙ‬ت البس‪ ٣‬ا‪ِٗٚ‬‬ ‫ث‪ ٣ٙ٤ٛ‬چ‪ٙ٥ٙ٥‬س‪ٌ ٜ‬طن اغّ‪٥‬ب ٔ‪ٛ‬الس‪ ٣‬ا‪ِٗٚ‬‬ ‫ا‪ٔ ِٛٚ‬ج‪ ٖٛٙ‬ز‪ٚ‬ال٘‪ ٛ‬ض چ‪ِٛ‬ط‪ ٢‬ػجبس‪ ٣‬ا‪ِٗٚ‬‬ ‫ثبش اچ‪ٛ‬ق و‪ٛ‬چ‪ ٚ ٝ‬ثبظاض‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه زاز ا‪ّ٤‬ط‬ ‫ظ‪ٙ٤‬ت غٓ ظز‪ٌ ٝ٤‬ط سبق ا‪٥ِٚ‬س‪ ٢‬ػجبس‬ ‫ػبِٓ ا‪ِٚ‬س‪٥‬س‪ ٢‬ػس‪ ٚ‬ا‪٤‬تٕع‪٤‬س‪ ٢‬شض‪ٞ ٜ‬طاس‬ ‫ل‪ٕ٤ٛ‬بز‪ ٢‬ضٕط حس‪ ٝٙ٥‬ا‪ ٚ‬ذب٘ٓ ز‪ٚ‬تس‪٤ ٖٛ‬بس‬ ‫ث‪ ٛ‬لسض ظّٕ‪ ٝ٘ ٣‬فطػ‪ ٝ٘ ٖٛ‬ضساز ا‪ّ٤‬ط‬ ‫اتبْ ا٘بْ س‪ ٝٙ‬لطثبٖ اثب ػجساهلل‬ ‫ٔؼب‪ ٝ٤ٚ‬ا‪ٚ‬غّ‪ ٣‬س‪ ٝٙ‬ائ‪ّ٥‬س‪ ٢‬ثبثت ٘‪ٌٙ ٝ‬ب‪ٜ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬سض‪ٚ‬ه تط‪ ٝٙ‬س‪ ٣ٙ‬ث‪ِٕٛ‬س‪ ٢‬ل‪ٌٕ ْٛ‬طا‪ٜ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ضّ٘ط س‪ ٣ٙ‬پ‪٥‬یٕجط‪ ٜ‬ث‪٥‬ساز ائ‪ّ٥‬ط‬ ‫‪٤‬ب٘سضاٖ ث‪٥‬ط ا‪ٚ‬ت‪ ٖٛ‬از‪٤‬س‪ٔ ٚ‬حطْ ٘بٔ‪ٝ‬‬ ‫٘مسض ضطح ا‪ِ٘ٛٚ‬ب ‪٤‬تٕ‪ ٝ٥‬جه اتٕبٔ‪ٝ‬‬ ‫اغّ‪٥‬ب٘الض ث‪ ٛ‬ض‪ ٝ‬ث‪٥‬ىس ‪ ٚ‬تط‪ ٝٙ‬وبٔ‪ٝ‬‬ ‫لبضزاض‪ ٣‬اِس‪ ٜ‬ا‪ ِٗٚ‬ثبج‪ ٝ٥‬أساز ائ‪ّ٥‬ط‬ ‫ٌ‪ٛ‬ضز‪ ٢‬وُ ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬حس‪ ٖٛٙ٥‬ل‪ٛ٤ٛ‬ه اػسا ثبض‪٣ٙ‬‬ ‫ٌّس‪ ٢‬افیب٘‪ ٝ‬اچ‪ٛ‬ه حضطت ظ‪ٞ‬طا ثبض‪٣ٙ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ذط‪ٛ٥‬ه اغالز‪ ٢‬ا‪ٚ‬پس‪ ٢‬و‪ ٣‬ا‪ ٚ‬ظ‪٤‬جب ثبض‪٣ٙ‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثبض‪ ٖٛ‬ػطم‪ ٣‬ث‪٥‬ع‪٘ ٢‬بِ‪ٔ ٝ٥‬ؼتبز ائ‪ّ٥‬ط‬ ‫‪ٚ‬اض ‪ٞ‬ط و‪ٕ٥‬س‪ ٝ‬حس‪ ٗ٥‬زأ‪ ٝٙٙ‬چ‪ ًٙ‬أ‪٥‬س‬ ‫ٌط ضم‪ ٣‬س‪ ٝ‬ا‪ٚ‬الض اذط ٘فس‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ ٚ‬سؼ‪٥‬س‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬جبٔ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ال ث‪٥‬ضب س‪ ٝ٥‬ذ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬سپ‪٥‬س‬ ‫پ‪٥‬ط وبُٔ ا‪ ٣٘ٚ‬ث‪٥‬ط ِحظ‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬اضضبز ائ‪ّ٥‬ط‬ ‫یکصد هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫صجح ‪٤‬بذ‪ ٗ٥‬الضبضوٗ ٌ‪٘ٛ‬ص ٌاظَ ا‪ٚ‬ظ‪ ٣٘ٚ‬زاغالض‪٤‬اٗ‬ ‫ٌستبخ; ٌاستبق ; ٌاظتبق ; ٌاظ (چطٓ) ‪ +‬تابق‬ ‫زاِ‪ٙ٥‬ساٖ ‪ٛ٤‬ذبض‪ ٢‬چى‪ ٝ‬ضن ا‪٤‬ست‪ ٣‬ا‪٤‬ط‪٥‬ایا‪٥‬ا‪ٙ‬ا‪ ٣‬ز٘ا‪٥‬اع‪ٜ‬‬ ‫(ان) ; چطٓ ٘تطس ‪ ،‬ث‪ ٣‬ثبن ؛ ٔجبظ ًا ث‪ ٣‬ازه ‪ٚ‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫سبچ‪٥‬طز‪.٢‬ثبِ‪٥‬ک الض زاضالض‪ ٗ٤‬ز‪٤‬ج‪ٙ٥‬س‪ ٖ ٜ‬چ‪٥‬ر‪٥‬ت ث‪ٛ‬تاب‪٢‬‬ ‫ثبظ‪ٍٛ٤‬ش ؛ تطو‪٥‬ت ٌاظتبق ٔب٘‪ٙ‬س ض‪ّ٥‬تبق ‪٤ ٚ‬بِاتابق‬ ‫ا‪ٚ‬تب‪٤‬ب ٌئس‪ ٜ‬ضن ‪٤‬ئٕه اضا‪٥٤‬اطز‪٤‬االض‪ٌ.‬ا‪٘ٛ‬اّاط‪٤‬اٗ ثا‪٥‬اط‬ ‫است‪.‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ٘ٛ‬س‪ ،ٜ‬ز٘‪٥‬عز‪ ٜ‬ثبالجب لبضا ثبِ‪٥‬ک ز‪ٚ‬غ‪ِٛٛ‬ض‪.‬لابضا ثابِا‪٥‬اک‬ ‫ٌُُ;ٌ‪ َٛ‬اظ ٔصسض ٌ‪ِٕٛ‬ه (; ذا‪ٙ‬اس‪٤‬اسٖ) وا‪ٝ‬‬ ‫ز‪٥٘ٚ‬ب ا‪ٚ‬ظ‪ٌّٙ ٝ٘ٚ‬سٖ چ‪ٕٕ٥‬ه ثبجبضاضز‪.٢‬‬ ‫ثربطط ضبزاث‪ ٌُ ٣‬ا٘طا ثس‪٘ ٗ٤‬بْ تطج‪ ٝ٥‬وطز‪ ٜ‬ا٘اس ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٌ٘ٛ ٚ‬س‪ ٜ‬ز٘‪٥‬عز‪ٌ ٜ‬ع‪٤‬ت‪ ،‬ا‪٤‬ط‪ ٢‬ثبِ‪٥‬ک الضال ا‪ٙ٤ٚ‬بضز‪.٢‬ث‪٥‬اط‬ ‫زض فااابضس‪ ٣‬ثب ٌطت‪ ٝ‬ثطزاض‪ ٢‬اظ ‪٘ ٗ٥ٕٞ‬ىت‪٥ٕٞ ٝ‬اطا‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ ،ٖٛ‬ز‪ٚ‬ستالض‪٤‬ال ا‪ٙ٤ٚ‬بضوٗ ث‪٥‬ط ثاِ‪ٛ‬ن ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ثابِا‪٥‬اک‬ ‫ِجر‪ٙ‬س ‪ِ ٚ‬ت ثب تطج‪ ٝ٥‬ث‪ ٚ ٌُ ٝ‬غ‪ٙ‬چا‪ٞ ٝ‬إاطا‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ٌّ‪٥‬ت‪٤،‬ب٘الض‪ٙ٤‬ساٖ وئچس‪.٢‬‬ ‫است‪ ٌُ:‬ذ‪ٙ‬س‪ ، ٜ‬ذ‪ٙ‬س‪ ٠‬غ‪ٙ‬چ‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫لبضا ثبِ‪٥‬ک حسطتّ‪ ٝ‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ثبِ‪٥‬ک الض‪ ٗ٤‬ضٍ٘‪ ٝٙ٥‬ثبذ‪٥‬ت‪ ،‬اوظ‪ ّٝ٤ٚ‬زئس‪ :٢‬وبش ٔٗ ز‪ ٜ‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع ث‪٤ٛ‬بِ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ال‪٤‬س‪٤‬آ‪.‬‬ ‫ٌّطٗ;ٌ‪ِٛ‬طٗ ;ٌ‪( َٛ‬ذ‪ٙ‬س‪ + )ٜ‬ضٗ (ضبز‪ ; )٢‬ضبز‪ٚ ٢‬ذ‪ٙ‬س‪ٔ ، ٜ‬حُ تفطج ‪ ،‬ث‪ٛ‬ستبٖ ؛‬ ‫ظأبٖ وئچس‪٤‬ىج‪ ٝ‬لبضا ثبِ‪٥‬ک ثبضب ز‪ٚ‬ضط ثبِ‪٥‬ک الض‪ ٗ٤‬اضاس‪ٙ٥‬سا زئ‪٥٥‬ط‪٥‬ىّط ‪ٚ‬اض‪ .‬ث‪٘ٛ‬الض لبضاز‪٤‬الض‪ ،‬لبالٖ ثابِا‪٥‬اک‬ ‫ٌّٗ ٌسٖ;ٌ‪( ِٗ ٝ‬ا‪ٙ٤‬س‪ٌ+ )ٜ‬ئس‪( ٖ ٜ‬ض‪٘ٚ‬س‪ ; )ٜ‬ضفت ‪ٚ‬ثطٌطت و‪ٙٙ‬س‪، ٜ‬‬ ‫الض ا‪٤‬ط‪ ٢‬ث‪٤ٛ‬بزاز‪٤‬الض‪.‬لبضا ثبِ‪٥‬ک اوظ ث‪٤ٛ‬بس‪ٞ ٣ٙ٥‬ئچ سئ‪٥ٔٛ‬طز‪ ،٢‬واّ٘‪ ٛ‬ا‪٤‬ست‪٥٤ ٝ‬طز‪ ٢‬ا‪٤‬ط‪ ٢‬ث‪٤ٛ‬ابزا ا‪ٚ‬ال‪.‬ا‪٤‬اط‪٢‬‬ ‫ٌّ‪ٌِّٛ ;ِٝٛ‬اا‪( ٌَٛ ; ٝ‬ثبخ ‪( ِٝ + )ٌُُ :‬ان) ; ثبظ ض‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬چ‪ٚ ، ٌُ ٖٛ‬س‪ ١ّ٥‬ا٘فجبض‪ ٢‬اظ اسّح‪ ٝ‬و‪ٝ‬‬ ‫ثبِ‪٥‬ک الض‪ٌ ٢‬اض٘س‪ ٜ‬اوظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪٘ٚ‬الض‪ ٗ٤‬ث‪٤ٛ‬بس‪ٙ٥‬ب چ‪٥‬ربضز‪٤‬ت ا‪٘ٚ‬الض ا‪٤‬ال ز‪ٚ‬ال٘بضز‪ .٢‬اتاب ا٘ابسا‪ ٣‬ا‪٘ٚ‬ا‪ ٖٛ‬ثا‪ٛ‬‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س ٌُ اظ زاذُ اٖ ثبظ ٔ‪ ٣‬ضس ‪٤ ٚ‬ب ٔب٘‪ٙ‬س ٌُ ث‪ٞ ٝ‬ط جبئ‪ ٣ٔ ٣‬ذ‪ٛ‬ضز ‪ ،‬ثبظ ٔ‪ ٣‬وطز‪.‬‬ ‫ا‪٤‬ط‪ٙ٥‬س‪ ٖ ٜ‬چ‪ٛ‬خ ا‪ٙ٤‬ج‪٥‬طز‪ّ٤‬ط‪ .‬إٔب لبضا ثبِ‪٥‬ک سب‪ٕ٤‬بزاٖ ا‪ٚ‬ظ ا‪٤‬ط‪ ٝٙ٥‬زا‪ٚ‬اْ ائّ‪٥٤ ٝ‬طز‪ .٢‬لبضا ثبِ‪٥‬ک اتب ا٘ابسا‪٥‬ا‪ٙ‬اساٖ‬ ‫ٌَّّ‪ٌّٚ ٌّّٝ;ٝ‬ال‪ ; ٣٤‬ث‪ ٝ‬چطا فطستبزٖ چ‪ٟ‬بضپب‪٤‬بٖ ‪ ،‬زست‪ ١‬چ‪ٟ‬بضپب‪٤‬بٖ (‪ )1‬؛ ٕ٘‪ ٣‬زا٘ٓ چطا تطو‪ ٣‬اسات‪.‬‬ ‫ثبضمب ضٍ٘‪ ٝ‬ث‪٤ٛ‬بٕ٘بالض‪ ٣ٙ٤‬ا‪٤‬ست‪٥٤ ٝ‬طز‪.٢‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز تطو‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬اٖ س‪ٛ‬ض‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٚ‬س‪.‬‬ ‫إٔب اتب ا٘بس‪ ٣‬زئ‪٥‬طز‪ّ٤‬ط‪ :‬لبضا ض‪ ٣ّٙ٥‬ثبِ‪٥‬ی‪٥ٕ٥‬ع ٌ‪ َٛ‬چ‪٥‬چىّ‪ ٣‬ثبِ‪٥‬ی‪٥ٕ٥‬ع ‪ .‬ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ز‪ّّ٤‬ا‪ ٣‬ثابِا‪٥‬ایا‪٥‬إا‪٥‬اع‪.‬ثا‪٥‬اع‪،‬‬ ‫ٌّ‪ٌّٕ( ٌُ ;ٗ٥‬ه ; أسٖ) ‪( ٗ٤ +‬ان) ; أس‪ ، ٜ‬ا٘ى‪ ٝ‬ثؼس ًا ث‪ ٝ‬جٕغ ذب٘‪ٛ‬از‪ّٔ ٜ‬حک ضس‪ ٜ‬اسات ‪،‬‬ ‫اوظ‪ٛٔٚ‬ظ‪ ٚ‬ا‪٤‬ط‪ ٢‬ث‪٤ٛ‬ب‪٤‬ب ث‪٤ٛ‬بسبق زا ‪٤‬ئ‪ ٝٙ‬لبضا ثبِ‪٥‬ک سب‪٥ّ٥٤‬ط‪٤‬ک‪.‬لبضا ثبِ‪٥‬ک اتب ا٘بس‪٥ٙ٥‬اٗ ض٘اٍا‪٥‬ا‪ٙ‬اسٖ ا‪ٚ‬تاب٘ابضاق‪،‬‬ ‫ػط‪ٚ‬س ؛ زض تطو‪٥‬جبت‪ ٣‬چ‪ ٗ٥ٌّ :ٖٛ‬ذب٘ٓ ‪ ٗ٥ٌّ ،‬اغب ‪ ٗ٥ٌّ ٚ‬ثبج‪)25( ٣‬‬ ‫تصٕ‪ ٓ٥‬ز‪ٚ‬تبض زا‪ٞ‬ب ا‪٘ٚ‬الض ا‪٤‬ال ‪٤‬بضبٔبس‪ .ٗ٥‬لبضا ثبِ‪٥‬ک اوظ ث‪٤ٛ‬بس‪ ٗ٥‬زئ‪٥٥‬طس‪٤‬ط‪٤‬ت ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع ث‪٤ٛ‬ب‪٤‬ب ث‪ٛ‬ض‪ٛ٘ٚ‬ض‪ٌّ٘ٛ.‬ط‪ٗ٤‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ٌ ;ٝ‬ا‪ٚ‬ج‪ٌ ٚ ٝ‬ا‪٤‬ج‪ٌ ; ٝ‬ا‪( ٢‬سجع) ‪ +‬ج‪( ٝ‬ان) ; سجع‪ ، ٜ‬اِ‪ٛ‬چ‪ ٝ‬سجع ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬اسٓ ثؼس‪ٞ‬ب ثب أاسٖ‬ ‫ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ثبِ‪٥‬ک الضال ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٥٤‬طز‪ ،٢‬اتب ا٘بس‪ ٣ٙ٥‬اوظ او٘‪٘ٛ‬س‪ٌ ٜ‬اضز‪.ٚ‬إٔب ‪ِٛ٤‬اساضاالض‪٤‬ا‪ٙ‬ا‪٥‬اٗ ‪٤‬اب٘ا‪٥‬ا‪ٙ‬اسا‪،‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ ١‬لطٔع ثص‪ٛ‬ضت ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فطٍ٘‪ ٚ ٣‬حت‪ٌٛ ٣‬ج‪ ٝ‬ثساٖ تؼّک ٔ‪٥ٌ ٣‬طز‪ .‬جبِت ا‪ٙ٤‬ىا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬اِا‪ٛ‬چا‪، ٝ‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الض‪ ٗ٤‬ضٍ٘‪ٙ٥‬سٖ ا‪ٚ‬تب٘بضاق سب‪ٕ٤‬بزاٖ ا‪٘ٛ٘ٛ٤ٚ‬ب زا‪ٚ‬اْ ائ‪ ّٝ٥‬ز‪ .٢‬اوض‪ ٣ٌ ٜ‬اتاب ا٘ابسا‪٥‬ا‪ٙ‬اساٖ سابض‪ ٢‬ثاطن‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬سجع ٔ‪ٙ٤ٌٛ ٣‬س زضحبِ‪٥‬ى‪ٌٛ ٝ‬ج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زش زض ٔؼ‪ٙ‬ب‪ ٢‬سجع است‪ .‬فؼالً تطو‪ٟ‬ب ػال‪ ٜٚ‬ثط ٌا‪٤‬جا‪، ٝ‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫چ‪٥‬طپ‪٥ٙ٥‬طز‪....٢‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ثبٔبز‪ٚ‬ض (فطا٘س‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٓٞ )٢ٛ‬س‪....‬‬ ‫ثب طی‪٥‬بٖ أطا ث‪ ٝ‬ض‪ٞ‬جط‪ ٢‬اثطا‪ ٓ٥ٞ‬ث‪٥‬ه ثب‪ٙ٤‬سض ض‪ٚ‬ثط‪ ٢ٚ‬ضس ‪ ٚ‬زض ‪903‬ق‪/‬‬ ‫‪ ْ1498‬زض اصف‪ٟ‬بٖ ضىست ذ‪ٛ‬ضز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬لتُ ضس‪٥‬س‪ .‬پس اظ اٖ ث‪ ٝ‬طا‪ٛ‬ض‬ ‫‪ ٓٞ‬ظٔبٖ س‪ ٝ‬سّطبٖ زض ٘امابم ٔاراتاّاا أاپاطاتا‪ٛ‬ض‪ ٢‬حاىا‪ٔٛ‬ات‬ ‫ٔ‪٣‬وطز٘س‪ :‬اِ‪٘ٛ‬س زض غطه‪ ،‬لبسٓ زض ز‪٤‬بضثىط ‪ٔ ٚ‬حٕس‪ ٢‬زض فابضس ‪ٚ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ػطاق ػجٓ‪ .‬سطا٘جبْ زض پبئ‪٥‬ع ‪907‬ق‪ ْ1501/‬اسٕبػ‪ ُ٥‬صف‪ ٢ٛ‬وا‪ ٝ‬ز‪ٚ‬‬ ‫ثب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬پسطش ذّ‪ ُ٥‬سّطبٖ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬جب‪ ٢ٚ ٢‬ث‪ ٝ‬سّط‪ٙ‬ت ضس‪٥‬اس‪ ،‬فاما‬ ‫سبَ لجُ اظ ال‪٥ٞ‬جبٖ ثبظٌطت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثب استفبز‪ ٜ‬اظ ٘ف‪ٛ‬ش ٔاص‪ٞ‬اجا‪ ٣‬ذا‪ٛ‬ز‬ ‫چ‪ٙ‬س ٔب‪ ٜ‬ثط سط لسضت ث‪ٛ‬ز‪ ٣ِٚ ،‬ثطازض ج‪ٛ‬ا٘ص ‪٤‬ؼم‪ٛ‬ه ت‪ٛ‬ا٘ست پاس اظ ت‪ٛ‬ا٘ست‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز ػس‪ ٜ‬ظ‪٤‬بز‪ ٢‬اظ ج‪ٍٙ‬ج‪٤ٛ‬بٖ تطوٕبٖ ضا ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض ذا‪ٛ‬ز جإاغ‬ ‫ثطا٘ساظ‪ ،٢ٚ ٢‬أپطات‪ٛ‬ض‪ ٢‬ضا ث‪ٔ ٝ‬ست ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬سبَ زض اضأاص ٘ساجا‪ ٣‬و‪ٙ‬اس ‪ٚ‬تاجاط‪٤‬اع پاب‪٤‬اتارات اق لا‪٤ٛ‬ا‪٘ٛ‬اّا‪ٞٛ‬اب ضا ثا‪ ٝ‬اضایابَ ذا‪ٛ‬ز‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬ساضز‪ .‬پس اظ ٔطی ‪٤‬ؼم‪ٛ‬ه أپطات‪ٛ‬ض‪ ٢‬زضٌا‪٥‬اط‪٤ ٢‬اه ساّاساّا‪ ٝ‬زضا‪ٚ‬ضز‪.‬ضب‪ ٜ‬اسٕبػ‪ ُ٥‬زض تبثستبٖ سبَ ثؼس وطٔبٖ‪ ،‬فبضس ‪ ٚ‬ػطاق ػجآ‬ ‫٘عاع‪ٞ‬ب‪ ٢‬ث‪ٚ٣‬لف‪ ٝ‬لسضت ضس‪ .‬زض ‪896‬ق‪ ْ1491/‬ثب‪٤‬س‪ٙ‬مط‪ ،‬فطظ٘س ‪ٞ‬طات ‪ ٚ‬زض فبصّ‪ ٝ‬سبِ‪ٟ‬ب‪913–14 ٢‬ق‪ ْ1507–08/‬ز‪٤‬بضثىط ‪ ٚ‬زض پبئ‪٥‬ع ‪914‬ق‪/‬‬ ‫سبِ‪٤ ٝ‬ؼما‪ٛ‬ه‪ ،‬تابجاٍاصاض‪ ٢‬واطز ‪٤ ٚ‬اه سابَ ثاؼاس زض ‪897‬ق‪ ْ1508 /‬ث‪ ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ط‪ ٗ٤‬ضا تسر‪٥‬ط وطز‪ .‬سطا٘جبْ ثاب ٔاطی ٔاطاز اذاط‪٤‬اٗ ٘‪ٛ‬اح‪ ٣‬پ‪٥‬ط‪ ٗ٥‬حىبْ ٔحّ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت س‪ٛ٥‬ضغبَ ث‪ ٝ‬ا٘بٖ ثاطٌطات زاز‪ٜ‬‬ ‫‪ ْ1492‬ت‪ٛ‬س ضستٓ ذّغ ضس‪ .‬ضستٓ ت‪ٛ‬س لجب‪ ُ٤‬پط٘بن ‪ ٚ‬لجط تحات سّطبٖ اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬سؼ‪ ٣‬زاضت ثب وٕه ػثٕب٘‪ٞ٣‬ب ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬تابج ٔ‪٣‬ضس‪.‬‬ ‫‪٤‬ؼم‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬احٕس اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬س‪٥‬بست تضؼ‪٥‬ا س‪ٛ٥‬ضغبَ‪ٞ‬ب ضا زض پا‪٥‬اص‬ ‫ض‪ٞ‬جط‪ ٢‬اثطا‪ ٓ٥ٞ‬ث‪٥‬ه زا٘ب ذّ‪ ُ٥‬ثب‪ٙ٤‬سض حٕب‪٤‬ت ٔ‪٣‬ضس‪ .‬زض ‪ 1494‬اثطا‪ ٚ ٓ٥ٞ‬ترت ضا ثبظپس ٌ‪٥‬طز‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬سّسّ‪ٙٔ ٝ‬مطض ضس‪.‬‬ ‫ٌطفت‪ٙ‬س‪ .‬لبض‪ ٣‬صف‪٣‬اِس‪ ٗ٤‬ػ‪٥‬س‪ ٣‬سب‪ٚ‬ج‪ٚ ٣‬ظ‪٤‬ط ‪٤‬ؼم‪ٛ‬ه زض تالش ثاطا‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ه ثب‪ٙ٤‬سض زست‪ٛ‬ض زاز و‪ ٝ‬فطظ٘ساٖ ض‪٥‬د ح‪٥‬سض صف‪ ٢ٛ‬و‪ ٝ‬لجالً پسضضبٖ اوضاع اجتماعی و اقتصادی‬ ‫ت‪ٛ‬س ‪٤‬ؼم‪ٛ‬ه وطت‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬زِ‪ ُ٥‬فؼبِ‪٥‬ت‪ٞ‬ب‪ ٢‬ت‪ٟ‬س‪٤‬اسوا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اس‪ ٜ‬زض زض حى‪ٔٛ‬ت‪ٞ‬ب‪٘ ٣٤‬ظ‪٥‬ط اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت اتحبز‪٤‬ا‪ ٝ‬سا‪٥‬ابسا‪ ٣‬جّ‪٥ٌٛ‬ط‪ ٢‬اظ ضضس ٘ظبْ س‪ٛ٥‬ضغبَ‪ٛٔ ،‬اظ‪ ٚ ٗ٤‬ضبثط‪ٞٝ‬اب‪ ٢‬ذا‪ٛ‬ز ضا زض‬ ‫اضزث‪ ُ٥‬ثبظزاضت ض‪٘ٛ‬س‪ .‬أب زض ا‪٤‬اٗ ٔا‪٥‬ابٖ وا‪ٛ‬چاىاتاط‪٤‬اٗ پساط ثا‪ ٝ‬لجب‪ٛٔ ُ٤‬ج‪ٛ‬ز‪٤‬ت زاضت‪ٙ‬س (‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ‪ ٚ‬حتا‪ ٣‬تا‪٥‬إا‪ٛ‬ض‪٤‬ابٖ)‪ ،‬زضج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ػّ‪ ٝ٥‬صبحجبٖ س‪ٛ٥‬ضغابَ ‪ٞ‬اب‪ ٢‬وا‪ٛ‬چاه ‪ٔ ٚ‬اتا‪ٛ‬سا ضا‪ٜ‬‬ ‫٘بْ اسٕبػ‪ ُ٥‬فطصت ‪٤‬بفت ثٍط‪٤‬عز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ال‪٥ٞ‬جبٖ پ‪ٙ‬اب‪ ٜ‬ثاطز‪ .‬زض ‪902‬ق‪ /‬ثب س‪ٛ٥‬ضغبِ‪ٟ‬ب‪ ٢‬ػظ‪ ٣ٕ٥‬اظ ز‪٤‬سٌب‪ ٜ‬حم‪ٛ‬ق ٔ‪ٙ‬طم‪ٝ‬ا‪ ٚ ٢‬أت‪٥‬ابظات ٔاطاّاک ا٘ساذت‪ .‬ا‪ ٗ٤‬تالش ضا‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬جب‪٘ ٣٤‬جطز ‪ ٚ‬لبض‪ ٣‬ػ‪٥‬سا‪ ٣‬پاس اظ ٔاطی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫‪ ْ1497‬ضستٓ ت‪ٛ‬س پسطػٕص احٕس ٌ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ثطو‪ٙ‬بض ضس‪ .‬احٕس ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬ز‪ٛٔ ٢‬اج‪ٞ ٝ‬ست‪ٍٙٞ .ٓ٥‬بٔ‪ ٣‬و‪ٙٔ ٝ‬بطک جس‪٤‬س تحت سّط‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت زضٔ‪٣‬أاس‪٤ ،‬ؼم‪ٛ‬ه ت‪ٛ‬س أطا‪ ٢‬ضز‪ ٜ‬ثبال ث‪ ٝ‬لتُ ضس‪٥‬س‪....‬‬ ‫پادشاهان ترک ایران‬ ‫اققویوولو‬ ‫بیلمجه‬ ‫اوٍِ‪ٛ‬ج ا‪ٚ‬الْ لبٖ س‪ٛ‬ضا٘ساٖ لبٖ االْ‬ ‫اجُ ا‪ٚ‬الْ ذبئ‪ّٙ٥‬طزٖ جبٖ االْ‬ ‫ٔظّ‪ٔٛ‬الض‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬ضز‪ٚ‬س‪٘ٛ‬ساٖ سبٖ االْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫*******‬ ‫و‪ٛٔٛ‬ض ا‪ٚ‬الْ پ‪٥‬س ا‪ٚ‬ظِط‪ ٢‬لبضاِساْ‬ ‫چب‪٤‬ی‪ٙ٥‬چ‪ ٗ٥٘ ٣‬ز‪٥٘ٚ‬بس‪ ٣ٙ٥‬زاضاِساْ‬ ‫ظبِ‪ّٕ٥‬ط‪ ٗ٤‬ػأط‪ ٌٖٛ٘ٛ ٖٚ‬لبضاِساْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫********‬ ‫ٔطحٓ ا‪ٚ‬الْ ‪٤‬بضاالضا ‪٤‬بذ‪٥‬الْ‬ ‫ث‪٥٥‬ط ا‪ٚ‬خ ا‪ٚ‬الْ پ‪٥‬س ٌاظِط‪ ٜ‬تبذ‪٥‬الْ‬ ‫س‪٥‬الح ا‪ٚ‬الْ ز‪ٚ‬ضٕب٘الضا چبذ‪٥‬الْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫********‬ ‫تبذ‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬الْ ل‪ٛ‬ضالّ‪٥‬مسا تبپ‪٥‬الْ‬ ‫ذٕ‪٥‬ط ا‪ٚ‬الْ ت‪ٙ‬س‪٤‬طِطز‪٤ ٜ‬بپ‪٥‬الْ‬ ‫ل‪٥‬طات ا‪ٚ‬الْ ائُ ‪ِ٘ٛٛ٤‬سا چبپ‪٥‬الْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫********‬ ‫ا‪ ٖٚ‬ا‪ٚ ٓ٥ٍٙ٤‬اض ‪ ،‬ا‪ ٛ٘ٚ‬تپُ ‪ :‬ز‪٤‬ط٘بق‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚٚٚ‬جسا ز‪ٚ‬ضٔبظ ‪ ،‬زأب ٌ‪٥‬ط‪٥٤‬ط ‪ :‬ا‪٤‬ط‪٥‬ک‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪٘ٚٚٚ‬السبٖ ٔ‪٥‬ط‪ّ٤‬ساض ‪ ،‬س‪٥‬یجبالسبٖ ذ‪ٛ‬ض‪ِٚ‬ساض ‪ :‬پ‪٥‬ط‪٥‬ه‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ضاق اَ‪٤‬ط‪ ، ٢‬لبٖ ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ، ٢‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬سئطچ‪ ٗ٥٘ ٝ‬زوضز ٌاظ‪ ، ٚ‬زٓ‪ ٜٚ‬ثبالس‪٣‬‬ ‫و‪ٛ‬ضطه ‪ ،‬ا‪ ٛ٘ٚ‬تبپٕ‪ ٗٓ٥٥‬ائططه ‪ :‬اچٕبالض ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬س‪ٜ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ ٣ٌ ٜ‬لبضا ‪٤‬بض‪٤‬ک ثبض‪ٌ ، ٣‬ئسض ٌّط ت‪ٛ‬وط ‪٤‬بض‪ : ٣‬لبٔ‪٥‬ص ‪ ،‬لبضغ‪٣‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ ٣٤ ٜ‬اسالٖ ا‪ٚ‬ض‪ ، ٣٤ ٜ‬اوظ‪ٚٚ ٖٚ‬ضاض ا‪ٚ‬زالض ‪ :‬و‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ه‬ ‫********************************************‬ ‫اوض‪ٚ‬ضس‪ٌ ٜ‬ا‪٤‬س‪ ، ٢‬سبت‪٥‬طسا لبضا ‪ ،‬ائ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ :٢‬چب‪٢‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٕٚ‬ضتبس‪ ٣‬ا‪ٚ‬ز ‪٤ ،‬ب٘الض‪ ٢‬س‪ : ٛ‬سبٔب‪ٚ‬اض‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ستبالض ‪ٞ‬ب ا‪ٚ‬ستبالض ‪ ،‬سبغبِس‪ ٗ٥‬ذست‪ِ ٝ‬ط ‪ ،‬ا‪٘ ٚ‬ئج‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ضس‪ٚ‬ض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬غبض‬ ‫سبغ‪ ٗ٥‬زست‪ِ ٝ‬ط ‪ :‬جٓ‪ٟ‬ط‪ٜ‬‬ ‫********************************************‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫ث‪ ٌٖٛ٘ٛ ٛ‬صبثبغ‪ ٣‬زا ‪ٚ‬اض‪.‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ فطزا‪ ٓٞ ٣٤‬زاضز‪.‬‬ ‫******************************‬ ‫ث‪٥‬ط ثبض‪ٚ ٣‬اض ٔ‪ ٗ٥‬سئ‪ٛ‬زاس‪.٣‬‬ ‫‪٤‬ه سط زاضز ‪ٞ ٚ‬عاض س‪ٛ‬زا‪.‬‬ ‫******************************‬ ‫ث‪٥‬طِ‪٥‬ه ‪ٞ‬بضزا ز‪٤‬طِ‪٥‬ه ا‪ٚ‬ضزا‪.‬‬ ‫‪٤‬ىسِ‪ٞ ٣‬طجب و‪ ٝ‬ثبضس ظ٘سٌ‪ ٣‬ا٘جبست‪.‬‬ ‫******************************‬ ‫ث‪٥‬چبق ‪ٚٚ‬ضسبٖ لب٘‪ ٣‬چ‪٥‬رٕبظ‪.‬‬ ‫چبل‪ ٛ‬ثع٘‪ ٣‬ذ‪٘ٛ‬ص زض ٕ٘‪٣‬ا‪٤‬س‪( .‬و‪ٙ‬ب‪ ٝ٤‬اظ ػصجب٘‪٥‬ت)‬ ‫******************************‬ ‫‪ٞ‬بٔ‪٥‬س‪ ٣‬ث‪٥‬ط ثئع‪ ٗ٤‬ل‪٥‬طاغ‪٥‬س‪.٢‬‬ ‫سط‪ٚ‬ت‪ ٝ٤ ٝ‬وطثبس‪ٝ‬‬ ‫******************************‬ ‫تبض‪٤ ٢‬بظا٘‪ ٣‬ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬پ‪ٛ‬ظا ث‪ ّٕٝ٥‬ظ‪.‬‬ ‫سط٘‪ٛ‬ضت ضا ٕ٘‪٣‬ض‪ٛ‬ز تی‪٥٥‬ط زاز‪.‬‬ ‫******************************‬ ‫ت‪ِٛ‬ى‪ ٝ٤ٛ‬زئس‪ّ٤‬ط ‪ٞ‬ب٘‪ ٣‬ضب‪ٞ‬س‪ ٖٚ‬زئس‪ ٢‬ل‪٤ٛ‬ط‪ٚ‬غ‪.ْٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ثب‪ٌ ٝٞ‬فتٗ ضب‪ٞ‬ست و‪ٝ٥‬؟ ٌفت‪ :‬زٔجٓ‪.‬‬ ‫******************************‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 2‬تیر‬ ‫‪2120‬‬ ‫* ‪ 22‬ژوئن‬ ‫‪0002‬‬ ‫* ‪ 02‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9205 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫قیوت جذیذ شیزخام تعییی شذ‪ ۰۰۷۷ ،‬تَهاى درب گاٍداری‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪-‬ضئیؽ ‪١‬ایابت ٗاسیاط‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ن‪ٜ‬لی ُب‪ٝ‬زاضا‪ ٙ‬اظ تؼیی‪ ٚ‬هیا٘ات‬ ‫‪ ۳7۷۷‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثطای ‪١‬ط ًیٔ‪ُٞ‬طٕ قیطذابٕ‬ ‫ثب چطثی ‪ ۶.۲‬زضنس زضه ُب‪ٝ‬زاضی ذجط‬ ‫زاز ‪ُ ٝ‬لت‪ :‬ای‪ٛ ٚ‬طخ کاطزا اثاالؽ ٗای‬ ‫ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ؾیس اح٘س ٗوسؾی اظ تاؼایایا‪ ٚ‬هایا٘ات‬ ‫‪ ۳۰7۷۷‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثطای ‪١‬ط ًیٔ‪ُٞ‬طٕ قیطذبٕ‬ ‫ثب چطثی ‪ ۶.۲‬زضنس زضه ُب‪ٝ‬زاضی ذجط‬ ‫زاز ‪ُ ٝ‬لت‪ :‬ث‪ ٠‬زؾت‪ٞ‬ض ؾتبز ت‪ٜ‬ظیٖ ثابظاض‬ ‫ًبضُط‪١ٝ‬ی زض ‪ٝ‬ظاضت خ‪٢‬بز ًکب‪ٝ‬ضظی تکٌیْ قس ً‪ ٠‬ای‪ً ٚ‬بضُط‪ ٟٝ‬هی٘ت ‪ ۳۰7۷۷‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ضا‬ ‫ثطای ‪١‬ط ًیٔ‪ُٞ‬طٕ قیطذبٕ (ث‪ ٠‬اظای ‪١‬ط یی ز‪ ٖ١‬چطثی ٗثجت ‪ٜٗ ٝ‬لی ‪ 3۷‬ت‪ٗٞ‬ب‪ )ٙ‬تؼیی‪ً ٚ‬اطز‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی‪ ،‬هطاض اؾت ٗؼب‪ٛٝ‬ت ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬ثبظضُب‪ٛ‬ی ‪ٝ‬ظاضت خ‪٢‬بز ًکب‪ٝ‬ضظی زض ‪ٛ‬ابٗا‪ ٠‬ای ایا‪ٚ‬‬ ‫هی٘ت ضا ث‪ ٠‬ؾتبز ت‪ٜ‬ظیٖ ثبظاض اػالٕ ‪ ٝ‬ؾتبز ت‪ٜ‬ظیٖ ثبظاض ‪ٛ‬یع کطزا ا‪ ٙ‬ضا اثالؽ ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫پزداخت ّشیٌِ خزیذ ‪ ۶۰‬هیلیَى دٍس ٍاکسی کٍَاکس‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪١ -‬عی‪ ٠ٜ‬ذطیس ‪ٗ ۲۳‬ایأایا‪ ٙٞ‬ز‪ٝ‬ظ‬ ‫‪ٝ‬اًؿ‪ًٝٞ ٚ‬اًؽ اظ ٗحْ ٗ‪ٜ‬بثغ اضظی زض ػاطام‬ ‫پطزاذت قس‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ پبیِب‪ ٟ‬اعالعضؾب‪ٛ‬ی ‪ٝ‬ظاضت ‪ٛ‬یاط‪ ،ٝ‬ضضاب‬ ‫اضزًب‪ٛ‬یب‪ٝ ،ٙ‬ظیط ‪ٛ‬یط‪ ٝ‬زض اضتجبط ثب تبٗی‪ٗ ٚ‬بٓی ٗ‪ٜ‬بثاغ‬ ‫ذطیس ‪ٝ‬اًؿ‪ُ ٚ‬لت‪ :‬ثب پیِیطی‪١‬بی ث‪ ٠‬ػْ٘ اٗس‪،ٟ‬‬ ‫اظ ٗ‪ٜ‬بثغ اضظی ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز زض ثب‪ٛ‬ای تادابضت ػاطام‪،‬‬ ‫اٗط‪ٝ‬ظ ٗجٔؾ ‪ٗ ۲۲1‬یٔی‪ ٙٞ‬کطا‪ٛ‬ی ؾ‪ٞ‬ئیؽ ث‪ ٠‬حؿابه‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ؾ‪ٞ‬ئیؿی ثطای زضیبکت ‪ٗ ۲۳‬یٔی‪ ٙٞ‬ز‪ٝ‬ظ ‪ٝ‬اًؿ‪ًٝٞ ٚ‬اًؽ ‪ٝ‬اضیع قس‪.‬‬ ‫ضئیؽ ً٘یؿی‪ٗ ٙٞ‬کتطى ‪ٌ٘١‬بضی‪١‬بی اهتهبزی ثب ػطام ‪١‬کتٖ ذطزاز اظ نس‪ٝ‬ض ٗد‪ٞ‬ظ ثطای تبٗیا‪ٗ ٚ‬ا‪ٜ‬ابثاغ‬ ‫اضظی ایطا‪ ٙ‬زض ػطام ثطای ذطیس ‪ٗ ۲۳‬یٔی‪ ٙٞ‬ز‪ٝ‬ظ ‪ٝ‬اًؿ‪ًٝٞ ٚ‬اًؽ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬توبّ ای‪ٗ ٚ‬جٔؾ ث‪ ٠‬یی ثب‪ٛ‬ی اض‪ٝ‬پابیای‬ ‫ذجط زاز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫اضزًب‪ٛ‬یب‪٘١ ،ٙ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬پیکتط اػالٕ ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ :‬اضظ ٗ‪ٞ‬ضز ‪ٛ‬یبظ ذطیس ‪ٝ‬اًؿ‪ً ٚ‬ط‪ٛٝ‬ب اظ ض‪ٝ‬ؾی‪ ٠‬اظ ٗحْ ٗاغابٓاجابت‬ ‫ایطا‪ ٙ‬اظ ػطام تبٗی‪ ٝ ٚ‬ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬زی ‪ٛ‬رؿتی‪ ٚ‬پطزاذت ا‪ٛ‬دبٕ ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٍام اجارُ تِ هستاجزاى ‪ ۰‬هاُ دٍم سال ّن تعلق هیگیزد‬ ‫تجْیشات تخلیِ ٍ تارگیزی تزخیص سزیعتز کاالی اساسی تاهیی شذ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ -‬ؼب‪ٗ ٙٝ‬ؿٌ‪ ٝ ٚ‬ؾبذت٘اب‪ٝ ٙ‬ظاضت ضا‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬ق‪٢‬طؾبظی ُلت‪ٝ :‬إ اخبض‪ ٟ‬ث‪ٗ ٠‬ؿتبخاطا‪ٗ ۳ ٙ‬اب‪ ٟ‬ز‪ٕٝ‬‬ ‫ؾبّ ‪ ٖ١‬تؼٔن ٗیُیطز ‪ٗ ٠٘١ ٝ‬ؿتبخطا‪ٛ‬ی ً‪ٗ ٠‬اتاوابضای‬ ‫ای‪ ٚ‬تؿ‪٢‬یالت ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س تب پبیب‪ ٙ‬ق‪٢‬طی‪ٞ‬ضٗب‪ٛ ٟ‬ؿجات‬ ‫ث‪ ٠‬ثجت‪ٛ‬بٕ زض ؾبٗب‪ ٠ٛ‬اهسإ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز ٗح٘‪ٞ‬زظاز‪ ٟ‬زض ت‪ٞ‬ضیح ث‪ٜ‬سی اظ ٗها‪ٞ‬ثا‪ ٠‬ؾاتابز‬ ‫ٗجبضظ‪ ٟ‬ثاب ًاط‪ٛٝ‬اب ًا‪ ٠‬تهاطیاح زاضز ‪ٝ‬إ اخابض‪ ٟ‬ثا‪٠‬‬ ‫هطاضزاز‪١‬بی ‪ٗ ۳‬ب‪ٛ ٟ‬رؿت ؾبّ تؼٔن زاضز‪ ،‬اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ای‪ ٚ‬ث‪ٜ‬س‬ ‫ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬بی ا‪ٛ ٙ‬یؿت ً‪ ٠‬ثطای ٗؿتبخطا‪ٗ ۳ ٙ‬ب‪ ٟ‬ز‪ ٕٝ‬ؾبّ اٌٗب‪ ٙ‬اػغبی ‪ٝ‬إ اخبض‪ ٟ‬زض ‪ٛ‬ظط ُطکتا‪ٛ ٠‬کاس‪ٟ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ت‪ٞ‬ضیحزاز‪ٗ ٠٘١ :‬ؿتبخطا‪ٛ‬ی ً‪ٗ ٠‬توبضی ای‪ ٚ‬تؿ‪٢‬یالت ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س تب پابیاب‪ ٙ‬قا‪٢‬اطیا‪ٞ‬ضٗاب‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬ثجت‪ٛ‬بٕ زض ؾبٗب‪ ٠ٛ‬عطح اهسإ ٗٔی ٗؿٌ‪ ٚ‬نلح‪ٗ ٠‬طث‪ٞ‬ط ث‪ٝ ٠‬زیؼ‪ ٠‬اخبض‪ ،ٟ‬اهسإ ً‪ٜٜ‬س ‪ٛ ٝ‬ظابٕ‬ ‫ثب‪ٌٛ‬ی ‪ ٖ١‬تب پبیب‪ ٙ‬اشضٗب‪ ٟ‬کطنت پطزاذت تؿ‪٢‬یالت ضا زاضز‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ٝ ٙٝ‬ظیط ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی ُلت‪ً :‬ؿب‪ٛ‬ی ‪ ٠ً ٖ١‬ظٗب‪ ٙ‬ت٘سیس اخبض‪ٟٛ‬بٗ‪ ٠‬ا‪٢ٛ‬ب زض ‪ٛ‬ایا٘ا‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬ؾابّ‬ ‫اؾت ثب ثجت‪ٛ‬بٕ زض ؾبٗب‪ ٝ ٠ٛ‬عی ٗطاحْ ثب‪ٌٛ‬ی‪ ،‬اخبض‪ٟٛ‬بٗ‪ ٠‬ت٘سیس قس‪ً ٝ ٟ‬اس ض‪١‬اِایاطی ضا اضائا‪٠‬‬ ‫ٗیً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ازاٗ‪٠‬زاز‪ٗ :‬ؿتبخطا‪ ٙ‬تب پبیب‪ ٙ‬ق‪٢‬طی‪ٞ‬ض کطنت ثجت‪ٛ‬بٕ زاض‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ظٗب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗؼاطکای قاس‪ٛ‬اس‬ ‫هطاضزاز اخبض‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز ضا توسیٖ ٗی ً‪ٜٜ‬س‪.‬ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬وبٕ ٗؿ‪ ،ّٝٞ‬زضحبّ حبضط ثاطای ثاجات ‪ٛ‬ابٕ زض‬ ‫ؾبٗب‪ٛ ٠ٛ‬یبظی ث‪ ٠‬اضائ‪ ٠‬هطاضزاز ‪ٛ‬یؿت‪ ،‬ثط ای‪ ٚ‬اؾبؼ ٗؿتبخطا‪ٛ ٙ‬ی٘‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬ؾبّ ‪ٗ ٖ١‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س زض ؾابٗاب‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫ثجت‪ٛ‬بٕ ‪ٝ ٝ‬إ اخبض‪ ٟ‬ضا زضیبکت ً‪ٜٜ‬س‪.‬ثجت‪ٛ‬بٕ ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬زیؼ‪ٗ ٠‬ؿٌ‪ ٚ‬اظ ؾبػت ‪ ۲۲‬ض‪ٝ‬ظ چا‪٢‬ابضقا‪ٜ‬اجا‪۲۳ ٠‬‬ ‫ذطزاز اؿبظ قس‪ ٟ‬اؾت ‪ٗ ٠٘١ ٝ‬ؿتبخطا‪ٝ ٙ‬اخس قطایظ زضیبکت تؿ‪٢‬یالت ً٘ی ‪ٝ‬زیؼ‪ٗ ٠‬ؿٌا‪ً ٚ‬ا‪٠‬‬ ‫زض ؾبٗب‪tem.mrud.ir ٠ٛ‬ثجت‪ٛ‬بٕ ًطز‪ٟ‬ا‪ٛ‬س اً‪ ٜٙٞ‬ثبیس ٗ‪ٜ‬تظط پبؾد اؾتؼالٕ ذ‪ٞ‬ز ثبقس‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ -‬سیطًْ اٗ‪ٞ‬ض ث‪ٜ‬سضی ؾبظٗاب‪ ٙ‬ثا‪ٜ‬ابزض ‪ٝ‬‬ ‫زضیب‪ٞٛ‬ضزی اظ تبٗی‪ٛ ٚ‬یبظ ث‪ٜ‬بزض ًک‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬تد‪٢‬یعات ترٔی‪ٝ ٠‬‬ ‫ثبضُیطی ًبالی اؾبؾی ذجط زاز‪.‬‬ ‫ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬جرف ث‪٢‬عازیب‪ ٙ‬اظ‪٢‬بض ًطز‪ً٘ :‬ج‪ٞ‬ز ٗ‪ٜ‬بثغ اثای ثابػا‬ ‫قس‪ ٟ‬تب ‪١‬ط ؾبّ ثرکی اظ ‪ٛ‬یبظ ًک‪ٞ‬ض ث‪ً ٠‬بال‪١‬بی اؾبؾی اظ‬ ‫خ٘ٔ‪ُٜ ٠‬سٕ‪ ،‬شضت‪ ،‬خ‪ ،ٞ‬ؾ‪ٞ‬یب‪ ،‬زا‪١ ٠ٛ‬بی ض‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ای‪ ،‬ثاط‪ٛ‬اح‪،‬‬ ‫قٌط ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ضاًی اظ عطین ‪ٝ‬اضزات ‪ ٝ‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬اواْ‬ ‫زضیبیی تبٗی‪ ٚ‬ق‪ٞ‬ز‪ٝ .‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬اظ عطکی ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬یابظ‬ ‫ض‪ٝ‬ظا‪ً ٠ٛ‬ک‪ٞ‬ض ث‪ٗ ٠‬هطف ًبال‪١‬بی اؾبؾی‪ ،‬ضط‪ٝ‬ضت زاضز تب ای‪ً ٠ِٜٛٞ‬بال‪١‬ب پؽ اظ ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ث‪ ٠‬ث‪ٜ‬ابزض ًکا‪ٞ‬ض‪،‬‬ ‫ؾطیؼب ٗطاحْ تطذیم ذ‪ٞ‬ز ضا عی ًطز‪ ٟ‬تب اظ ث‪ٜ‬بزض ذبضج ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬هؿ٘ت ‪١‬بی ٗرتٔق ًک‪ٞ‬ض اضؾبّ ق‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫ٗسیطًْ اٗ‪ٞ‬ض ث‪ٜ‬سضی ؾبظٗب‪ ٙ‬ث‪ٜ‬بزض ‪ ٝ‬زضیب‪ٞٛ‬ضزی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٗ ٠ٌٜ‬تبؾلب‪ٗ ٠ٛ‬کٌالت ٗتؼسزی اظ خ٘ٔ‪ ٠‬تبٗی‪ٝ ٚ‬‬ ‫ترهیم اضظ‪ٗ ،‬کٌالت ٗطتجظ ثب زؾتِب‪١ ٟ‬بی نبزض ً‪ٜٜ‬س‪ٗ ٟ‬د‪ٞ‬ظ ‪ٗ ٝ‬ؿئ‪ ّٞ‬زض اٗط تطذایام ‪ ٝ‬ذاط‪ٝ‬ج‬ ‫ًبال اظ ث‪ٜ‬بزض‪ٗ ،‬کٌْ ً٘ج‪ٞ‬ز ًبٗی‪...ٝ ٙٞ‬زض ضاؾتبی ذط‪ٝ‬ج ًبال‪١‬بی اؾبؾی اظ ث‪ٜ‬بزض ثبػ قس‪ ٟ‬تب حاداٖ‬ ‫هبثْ ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ای اظ ای‪ً ٚ‬بال‪١‬ب زض ث‪ٜ‬بزض ًک‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ذه‪ٞ‬ل زض ث‪ٜ‬سض اٗبٕ ذ٘ی‪ٜ‬ی (ض‪ )ٟ‬زپا‪ ٞ‬قا‪ٞ‬ز‪ُ ،‬الات‪:‬‬ ‫ث‪ٜ‬بثطای‪ ٚ‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ث‪ٜ‬بزض ‪ ٝ‬زضیب‪ٞٛ‬ضزی زض ظٗی‪ ٠ٜ‬تطذیم ث‪ٞٗ ٠‬هغ ًبال‪١‬بی اؾبؾی اظ ث‪ٜ‬بزض اهساٗبت ٗ‪٘٢‬ای ضا‬ ‫زض زؾت‪ٞ‬ض ًبض ذ‪ٞ‬ز هطاض زاز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ث‪٢‬عازیب‪ ٙ‬زض ضاثغ‪ ٠‬ثب اهساٗبت ٗ‪ ٖ٢‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ث‪ٜ‬ابزض ‪ ٝ‬زضیاب‪ٛ‬ا‪ٞ‬ضزی زض‬ ‫ضاؾتبی ذط‪ٝ‬ج ‪١‬طچ‪ ٠‬ؾطیغ تط ًبال‪١‬بی اؾبؾی اظ ث‪ٜ‬بزض ًک‪ٞ‬ض‪ُ ،‬لت‪ :‬ػال‪ ٟٝ‬ثط اضائ‪ ٠‬ذسٗبت ؾطیغ‪ ،‬ثس‪ٙٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬هق ‪ ٝ‬قجب‪ ٠ٛ‬ض‪ٝ‬ظی ث‪ً ٠‬کتی ‪١‬بی حبْٗ ًبالی اؾبؾی ث‪ ٠‬خ‪٢‬ت خٔا‪ُٞ‬ایاطی اظ پاطزاذات ذؿابضت‬ ‫زیطًطز ث‪ً ٠‬کتی ‪١‬ب (زٗ‪ٞ‬ضاغ) اظ ا‪٘١‬یت ذبنی ثطذ‪ٞ‬ضزاض اؾت‪ ،‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ث‪ٜ‬بزض ‪ ٝ‬زضیب‪ٞٛ‬ضزی پاط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬ای‬ ‫تحت ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬عطاحی ٗسّ تاٗی‪ ٚ‬تد‪٢‬یعات ترٔی‪ ٝ ٠‬ثبضُیطی زض ث‪ٜ‬بزض ًک‪ٞ‬ض ثب ‪١‬سف اؾتلابز‪ ٟ‬ثا‪٢‬ایا‪ٜ‬ا‪ ٠‬اظ‬ ‫تد‪٢‬یعات ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز زض ث‪ٜ‬بزض ًک‪ٞ‬ض ضا ٗس‪ٛ‬ظط هطاض زاز ً‪ ٠‬ثط اؾبؼ ا‪ ،ٙ‬تد‪٢‬یعات ث‪ٜ‬سضی ًٖ ًابضًاطز زض‬ ‫یی ث‪ٜ‬سض ث‪ ٠‬ث‪ٜ‬سض زیِطی ا‪ٛ‬توبّ ٗی یبثس‪.‬‬ ‫روسناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 3216‬هزنذ‬ ‫اگهی فقذان سنذ هالکیت‬ ‫اهبی اًجط ‪ٛ‬وی ظاز‪ ٟ‬ػٔ٘ساضی ض٘‪ ٚ‬تؿٔیٖ ز‪ٝ‬ثطٍ اؾتک‪٢‬بزی‪ ٠‬تهسین‬ ‫قس‪ ٟ‬زکتطذب‪ٗ ۲۶ ٠ٛ‬ط‪ٛ‬اس ثا‪ ٠‬قا‪ٜ‬ابؾا‪ٜ‬ابٗا‪ٗ 3۶۲۰۶77۳۹۶ :٠‬ا‪ٞ‬ضذا‪:٠‬‬ ‫‪ ۲7۷۷0۷۶0۲۹‬اػالٕ ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٠ً ٟ‬ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓیت قکسا‪ َٛ‬پالى ثجتای ‪۳‬‬ ‫کطػی اظ ‪ -۲۲۲۲‬انٔی ‪ٝ‬اهغ زضٗط‪ٛ‬س ثرف ‪ ۲1‬تجطیع ث‪ٛ ٠‬بٕ اًجط ‪ٛ‬اوای‬ ‫ظاز‪ ٟ‬ػٔ٘ساضی ثطاثط ؾ‪ٜ‬س ق٘بض‪ 7۶۷7-۲۶۹۲0۲۷0۷۶ :ٟ‬زکتط ‪ٗ ۲7‬اط‪ٛ‬اس‬ ‫زض زکتط خٔس ‪ ۰۳‬نلح‪ 1۳۹ ٠‬ثجت ‪ ٝ‬ؾ‪ٜ‬س ٗابٓاٌایات ا‪ ٙ‬ثا‪ ٠‬ؾاطیابّ‬ ‫‪ ۲۶۷7۹۰‬نبزض ‪ ٝ‬تؿٔیٖ ُطزیس‪ ٟ‬اؾت ؾپؽ ؾ‪ٜ‬س ٗابٓاٌایات کا‪ٞ‬م‬ ‫آصًط ث‪ ٠‬ػٔت خبثدبئی ٗلو‪ٞ‬ز ُطزیس‪ٛ ٝ ٟ‬بٗجطز‪ ٟ‬زضذ‪ٞ‬اؾات ناس‪ٝ‬ض‬ ‫ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓیت آ٘ث‪ٜ‬ی ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬اؾت ٓصا ٗطاتت ث‪ ٠‬اؾت‪ٜ‬بز ٗبز‪ -۲۲۷ ٟ‬ائیا‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬ثجت زض یی ‪ٞٛ‬ثت اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز تب چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪١ ٠‬طًؿی ٗسػای‬ ‫‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓیت ‪ٛ‬عز ذ‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬یب ا‪ٛ‬دبٕ ٗؼبٗٔ‪ٛ ٠‬ؿجت ث‪ٔٗ ٠‬ی ٗاصًا‪ٞ‬ض‬ ‫ثبقس اظ تبضید ا‪ٛ‬تکبض ای‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪ٗ ٠‬ست ز‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ظ اػتطاو ذ‪ٞ‬ز ضا ض٘‪ٚ‬‬ ‫اضائ‪ ٠‬انْ ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓیت ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬تؿٔیٖ تب ‪ٝ‬کن ٗوطضات ػْ٘ ُطزز‬ ‫ثسی‪٢‬ی اؾت چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬ظطف ٗست ٗوطض اػتطاضی ‪ٝ‬انْ ‪ٛ‬ک‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬یاب زض‬ ‫ن‪ٞ‬ضت اػتطاو انْ ؾ‪ٜ‬س اضائ‪ِٛ ٠‬طزز ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓیت آا٘اثا‪ٜ‬ای عاجان‬ ‫ٗوطضات ث‪ٗ ٠‬توبضی تؿٔیٖ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *701۷‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض‪۲7۷۷0۷70۷۲ :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و اهالک شهزستان هزنذ‬ ‫هحزم کنعانی حسین خلیفه‬ ‫***********************************‬ ‫روسناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 206‬اهز‬ ‫اگهی تحذیذ حذود اختصاصی اس بخش ‪ 10‬تبزیش‬ ‫‪۲۷7070۲77۳-۲7۷۷0۷۶0۲۰‬‬ ‫‪ٛ‬ظط ثط ای‪ ٠ٌٜ‬قکسا‪ َٛ‬یی ثبه ؾبذت٘ب‪ٗ ٙ‬لط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬اظ پاالى ‪-1۲۹1‬‬ ‫انٔی ‪ ٝ‬ثک٘بض‪ ۲۰ ٟ‬کطػی ‪ٝ‬اهغ زض ا‪١‬ط ثرف ‪ -۲۷‬تجطیع ث‪ ٠‬اؾت‪ٜ‬بز ضای‬ ‫ق٘بض‪ٞٗ 3۲3۹ :ٟ‬ضذ‪١ ۲۶۹۹0۲۲0۲3 :٠‬یبت هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ٗؿتوط‬ ‫زض ثجت ا‪١‬ط ‪ ٝ‬ث‪ً ٠‬الؾ‪١ :٠‬ا‪ ۳۲۹0۹۹0‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ذب‪ ٖٛ‬کبع٘‪ ٠‬ؾؼسی کاطظ‪ٛ‬اس‪:‬‬ ‫ؾٔس‪ٝ‬ظ تبئیس ٗبٌٓیت قس‪ ٝ ٟ‬تحسیس حس‪ٝ‬ز ا‪ ٙ‬تبً‪ ٜٙٞ‬ث‪ ٠‬ػْ٘ ‪ٛ‬یابٗاس‪ٟ‬‬ ‫اؾت‪ٓ .‬صا ث‪ ٠‬اؾت‪ٜ‬بز تجهط‪ٗ ٟ‬بز‪ ۲۶ ٟ‬هب‪ٗ ٝ ٙٞٛ‬بز‪ ۲۶ ٟ‬ائی‪ٛ ٚ‬ابٗا‪ ٠‬هاب‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬‬ ‫تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت ثجتی اضاضی ‪ ٝ‬ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس ؾ‪ٜ‬اس ضؾا٘ای‬ ‫تحسیس حس‪ٝ‬ز پالى ک‪ٞ‬م زض ض‪ٝ‬ظ پ‪ٜ‬دک‪ٜ‬اجا‪ٗ ٠‬ا‪ٞ‬ضذا‪۲7۷۷0۷70۲7 :٠‬‬ ‫ؾبػت ‪ ۲۷‬نجح قط‪ٝ‬ع ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ػْ٘ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س اٗس‪ٓ.‬صا ثسی‪ٜٞ‬ؾیٔ‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬بٌٓیا‪ٚ‬‬ ‫ٗدب‪ٝ‬ض اذغبض ٗیک‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض ٗ‪ٞ‬ػس ٗوطض زض ٗحْ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ٗٔی حبضط تب‬ ‫عجن ٗوطضات ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬تحسیس حس‪ٝ‬ز پالى ک‪ٞ‬م اهسإ ق‪ٞ‬ز ‪ٗ ٝ‬است‬ ‫اػتطاو ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ثطاثط ٗبز‪ ۲۷ ٟ‬هب‪ ٙٞٛ‬ثجت تب ؾی ض‪ٝ‬ظ اظ تابضیاد‬ ‫ت‪ٜ‬ظیٖ ن‪ٞ‬ضت٘دٔؽ تحسیس حس‪ٝ‬ز ٗی ثبقس‪ .‬ثطاثط ٗبز‪ 3۳ ٟ‬ائی‪ٛ ٚ‬ابٗا‪٠‬‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬ثجت ٗؼتطو ثبیس ظطف ٗست یی ٗب‪ ٟ‬اظ تبضید تؿٔیٖ اػتاطاو‬ ‫ث‪ٗ ٠‬طخغ ثجتی‪ ،‬زازذ‪ٞ‬اؾت ث‪ٗ ٠‬طخغ شیهالح هضبئی توسیٖ ‪٘ٛ‬بیس‪ .‬زض‬ ‫ؿیط ای‪ٜ‬ه‪ٞ‬ضت ٗتوبضی ثجت یب ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪ ٟ‬هب‪ٛٞٛ‬ی ‪ٝ‬ی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ث‪ ٠‬زازُاب‪ٟ‬‬ ‫ٗطث‪ٞ‬ع‪ٗ ٠‬طاخؼ‪ُٞ ٝ ٠‬ا‪١‬ی ػسٕ توسیٖ زازذ‪ٞ‬اؾت ضا زضیبکت ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ازاض‪ٟ‬‬ ‫ثجت تؿٔیٖ ‪٘ٛ‬بیس زض ای‪ٜ‬ه‪ٞ‬ضت ازاض‪ ٟ‬ثجت ثس‪ ٙٝ‬ت‪ٞ‬خا‪ ٠‬ثا‪ ٠‬اػاتاطاو‬ ‫ٗؼتطو ػ٘ٔیبت ثجتی ضا ثب ضػبیت ٗوطضات ازاٗ‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاز‪.‬‬ ‫‪*66233‬تاریخ انتشار‪2000600601 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک اهز‬ ‫ابزاهین نوری‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫تسلسل اسٌاد (سٌذ کوپاًی‪ ،‬تزگ سبثبش ٍ ‪...‬‬ ‫خَدرٍی پژٍ ‪ ۰۷۰‬تشوارُ پبک‪۰2 ::‬د‪-۶11‬‬ ‫ایزاى ‪ ۶2‬تشوارُ هَتبَر‪10FSM84633539 :‬‬ ‫ٍ تشوارُ شاسی‪ 31۰۷۰۰31 :‬هفقَد گزدیذُ اس‬ ‫درجِ اعتثار ساقط هی تاشذ‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫سٌذ ٍ فاکتَر فزٍش خَدرٍ سَاری ریَ تیپ صثبا‬ ‫جی‪.‬تی‪.‬ایکس هذل ‪ ۶132‬تشبوبارُ پبک‪::‬‬ ‫‪33۰‬س ‪ 1۰‬ایزاى ‪ ۶2‬تشوارُ هَتَر‪۷۷۷99۰۰2 :‬‬ ‫ٍ شوارُ شاسی‪ S۶۰۶۰۰۰323۶۶1۰ :‬هفبقبَد‬ ‫گزدیذُ اس درجِ اعتثار ساقط هی تاشذ‪.‬‬ ‫تَلیذ ‪ّ ۰۷۷‬شار تٌی اًَاع کاغذّای تستِتٌذی‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ -‬سیطًاْ نا‪ٜ‬ابیاغ ‪ٛ‬ؿابخای‪،‬‬ ‫پ‪ٞ‬قبى ‪ ٝ‬ؾٔ‪ٓٞ‬عی ‪ٝ‬ظاضت ن‪ٜ‬اؼات‪ٗ ،‬اؼاس‪ٝ ٙ‬‬ ‫تدبضت اظ ت‪ٓٞ‬یس ‪١ ۰۷۷‬عاض ت‪ٜ‬ی ا‪ٞٛ‬اع ًبؿص‪١‬ابی‬ ‫ثؿت‪٠‬ث‪ٜ‬سی زض ؾبّ ُصقت‪ ٝ ٠‬ضقس ت‪ٓٞ‬یسات ‪ٗ۲‬ب‪٠١‬‬ ‫اٗؿبّ ‪ٛ‬ؿجت ث‪ٗ ٠‬ست ٗکبث‪ ٠‬ؾبّ ‪ ۹۹‬ذجط زاز‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ‪ٝ‬ظاضت ن٘ت‪ ،‬اکؿاب‪ٛ‬ا‪ٗ ٠‬احاطاثای زض‬ ‫خطیب‪ ٙ‬اؿبظ ث‪ً ٠‬ابض چا‪٢‬ابضٗایا‪ٛ ٚ‬ا٘ابیکاِاب‪ٟ‬‬ ‫ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ًبؿص‪ٗ ،‬و‪ٞ‬ا‪ ،‬کطا‪ٝ‬ضز‪١ٟ‬بی ؾٔا‪ٓٞ‬اعی ‪ٝ‬‬ ‫ٗبقی‪ ٚ‬االت ‪ٝ‬اثؿت‪ ،٠‬اظ ت‪ٓٞ‬یس ‪١ ۰۷۷‬اعاض تا‪ٜ‬ای‬ ‫ا‪ٞٛ‬اع ًبؿص‪١‬بی ثؿت‪ ٠‬ث‪ٜ‬سی زض ؾبّ ُاصقاتا‪ٝ ٠‬‬ ‫ضقس ت‪ٓٞ‬یسات ‪ٗ ۲‬ب‪ ٠١‬اٗؿبّ ‪ٛ‬ؿاجات ثا‪ٗ ٠‬است‬ ‫ٗکبث‪ ٠‬زض ؾبّ ‪ ۹۹‬ذجاط زاز ‪ ٝ‬اظا‪٢‬ابض زاقات‪:‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یسات ای‪ ٚ‬ن‪ٜ‬ؼت زض ٗوبیؿا‪ ٠‬ثاب ؾابّ ‪١‬ابی‬ ‫ُصقت‪ ٠‬تـییطات هبثْ ت‪ٞ‬خ‪٢‬ی زاقت‪ ٠‬اؾت‪ ،‬اً‪ٜٙٞ‬‬ ‫ث‪ ٠‬خبی ‪ٝ‬اضزات ٗا‪ٞ‬از ا‪ٓٝ‬ایا‪ٝ ،٠‬اؾاغا‪ ٠‬ای ‪ٝ‬‬ ‫ٗحه‪ٞ‬الت ‪٢ٛ‬بیی‪ ،‬قب‪١‬س ت‪ٓٞ‬یس ای‪ٗ ٚ‬حاها‪ٞ‬الت‬ ‫زض ظ‪ٛ‬دیط‪ ٟ‬ت‪ٓٞ‬یس ٗحه‪ٞ‬الت ؾٔ‪ٓٞ‬عی اظ خا٘ٔا‪٠‬‬ ‫ًبؿص تیک‪ ،ٞ‬ثطذی ًبؿص‪١‬بی ثؿت‪٠‬ث‪ٜ‬سی‪ً ،‬ابؿاص‬ ‫ُالؾ‪ٗ ٝ ٠‬حه‪ٞ‬الت ‪٢ٛ‬بیی اظ خا٘ٔا‪ ٠‬پا‪ٞ‬قای‬ ‫ق‪ٞ‬ضتی ثعضٍؾبّ زض ًک‪ٞ‬ض ‪١‬ؿتیٖ‪.‬‬ ‫ٗسیطًْ ن‪ٜ‬بیغ ‪ٛ‬ؿبخی‪ ،‬پ‪ٞ‬قابى ‪ ٝ‬ؾأا‪ٓٞ‬اعی‬ ‫‪ٝ‬ظاضت ن٘ت ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬ای‪ ٚ‬زض حبٓی اؾت ًا‪٠‬‬ ‫ثب ح٘بیت ‪١‬بی ز‪ٓٝ‬ت ‪ ٝ‬ظاطکایات ؾابظی ‪١‬ابی‬ ‫ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٟ‬ػال‪ ٟٝ‬ثط ت‪ٓٞ‬یس ایا‪ٗ ٚ‬احاها‪ٞ‬الت ‪ٝ‬‬ ‫تاٗی‪ٛ ٚ‬یبظ زاذْ‪ ،‬اتلبهبت ذا‪ٞ‬ثای زض ضاؾاتابی‬ ‫نبزضات ا‪ٞٛ‬اع ًبؿص ‪ً ٝ‬بؿص ثؿاتا‪ ٠‬ثا‪ٜ‬اسی ثا‪٠‬‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‪١‬بی ٗ‪ٜ‬غو‪ً ٝ ٠‬ک‪ٞ‬ض‪١‬بی اض‪ٝ‬پبیی ضا قب‪١‬اس‬ ‫‪١‬ؿتیٖ‪.‬‬ ‫اقتصاد چقذر ٍام گزفت؟‬ ‫ؾااط‪ٝ‬یااؽ ذااجااطی‪-‬‬ ‫تؿ‪٢‬یالت پاطزاذاتای‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب عی ز‪ٗ ٝ‬ب‪١‬ا‪٠‬‬ ‫اثتسای ؾبّ ‪ ۲7۷۷‬ثا‪٠‬‬ ‫ثرف ‪١‬بی اهتاهابزی‬ ‫ٗجٔؾ ‪١ ۲۰7‬عاض ٗیٔیبضز‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اؾت ً‪ ٠‬زض ٗوبیؿ‪ ٠‬ثب ز‪ٝ‬ض‪ٗ ٟ‬کبث‪ ٠‬ؾبّ هجاْ ‪7۳.۳‬‬ ‫زضنس اکعایف زاقت‪ ٠‬اؾت‪.‬‬ ‫عجن اػالٕ ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی‪ ،‬ؾ‪ ٖ٢‬تؿ‪٢‬یالت پطزاذاتای زض‬ ‫هبٓت ؾطٗبی‪ ٠‬زض ُطزـ زض ًٔی‪ ٠‬ثرف ‪١‬بی اهاتاهابزی‬ ‫عی ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٠١‬اثتسای ؾبّ خبضی ٗجٔؾ ‪١ ۲۷۲‬اعاض ‪3۷۷ ٝ‬‬ ‫ٗیٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ٗ ٙ‬ؼبزّ ‪ ۰۶.۰‬زضنس ًْ تؿ‪٢‬یالت پطزاذتی‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ؾ‪ ٖ٢‬تؿ‪٢‬یالت پطزاذتی ثبثت تاٗی‪ ٚ‬ؾطٗبی‪ ٠‬زض‬ ‫ُطزـ ثرف ن‪ٜ‬ؼت ‪ٗ ٝ‬ؼس‪ ٙ‬زض ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٠١‬اثتاسای ؾابّ‬ ‫خبضی ٗؼبزّ ‪١ ۳۹‬عاض ‪ٗ ۶۷۷ ٝ‬یٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثا‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾات‬ ‫ً‪ ٠‬حبًی اظ ترهیم ‪ ۶7.7‬زضنس اظ ٗ‪ٜ‬بثغ تراهایام‬ ‫یبکاتا‪ ٠‬ثا‪ ٠‬ؾاطٗابیا‪ ٠‬زضُاطزـ ًأایا‪ ٠‬ثاراف ‪١‬ابی‬ ‫اهتهبزی اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٜ‬بثطای‪ ٚ‬اظ ‪١ 3۳‬عاض ‪ٗ 3۷۷ ٝ‬یٔایابضز تا‪ٗٞ‬اب‪ ٙ‬تؿا‪٢‬ایاالت‬ ‫پطزاذتی زض ثرف ن‪ٜ‬ؼت ‪ٗ ٝ‬ؼس‪ٗ ٙ‬ؼبزّ ‪ ۰۹.3‬زضناس‬ ‫ا‪ ٙ‬زض تاٗی‪ ٚ‬ؾطٗبی‪ ٠‬زض ُطزـ پطزاذت قس‪ ٟ‬اؾت ًا‪٠‬‬ ‫ثیب‪ِٛ‬ط ت‪ٞ‬خ‪ ٝ ٠‬ا‪ٞٓٝ‬یت ز‪١‬ی ث‪ ٠‬تاٗی‪ٗ ٚ‬ا‪ٜ‬ابثاغ ثاطای ایا‪ٚ‬‬ ‫ثرف ت‪ٞ‬ؾظ ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب زض ؾبّ خبضی اؾت‪.‬‬ ‫قبیب‪ ٙ‬شًط اؾت ً‪٘١ ٠‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ثبیس زض تسا‪ٗ ٕٝ‬ؿیط خبضی‪،‬‬ ‫ٗالحظبت ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ًٜ ٠‬تطّ ت‪ٞ‬ضٕ ضا ‪ٛ‬یع زض ‪ٛ‬ظط ُطکت ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ٘١‬اض‪ٗ ٟ‬طاهت هسضت ُطکت‪ ٚ‬پتب‪ٛ‬ؿیْ ت‪ٞ‬ضٗی ‪ٛ‬ابقای اظ‬ ‫ککبض توبضبی ًْ زض اهتهبز ‪ٛ‬یع ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ثط ای‪ ٚ‬اؾبؼ‪ ،‬ضط‪ٝ‬ضی اؾت ثا‪ ٠‬اکاعایاف تا‪ٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ابٓای‬ ‫ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب اظ عطین اکعایف ؾطٗبی‪ ٝ ٠‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ًلبیت ؾطٗبیا‪٠‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب‪ً ،‬ب‪١‬ف تؿ‪٢‬یالت ؿیطخبضی ‪ ٝ‬ثبظُطزا‪ٛ‬س‪ ٙ‬ا‪٢ٛ‬اب‬ ‫ث‪ٗ ٠‬ؿیط نحیح اػتجبضز‪١‬ی ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب‪ ،‬اکعایف ثا‪٢‬اط‪ٝ ٟ‬ضی‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب زض تبٗی‪ ٚ‬ؾطٗبی‪ ٠‬زض ُطزـ ت‪ٓٞ‬یسی‪ ،‬پط‪١‬ایاع اظ‬ ‫ککبض‪١‬بی ٗضبػق ثط زاضایی ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ‪ ٝ‬تطؿیت ث‪ِٜ‬ب‪١ٟ‬بی‬ ‫ت‪ٓٞ‬یسی ث‪ ٠‬ؾ٘ت ثبظاض ؾطٗبی‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یی اثعاض ٗ‪ ٖ٢‬زض‬ ‫تبٗی‪ٗ ٚ‬بٓی عطح‪١‬بی اهتهبزی (ایدبزی) ت‪ٞ‬خ‪ٝ ٠‬یاػ‪ ٟ‬ای‬ ‫ًطز‪.‬‬ ‫رٍیتزس‪ :‬ایزاى ‪۰۷۷‬هیلیَى تشکِ ًفت اهادُ تزای صادرات دارد‬ ‫سوَم پزخطز اس سثذ هصزف کشاٍرساى حذف هی شَد‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬ض‪ٝ‬یتطظ ٗیعا‪ٛ ٙ‬لت شذیط‪ ٟ‬قس‪ ٟ‬ایاطا‪ٙ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ی ذکٌی ‪ ٝ‬زضیب ضا ‪ٗ۲۷۷‬یٔی‪ ٙٞ‬ثکٌ‪ ٠‬تر٘ی‪ ٚ‬ظز ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞٛ‬قت ایطا‪ ٙ‬زض ن‪ٞ‬ضت ضکغ تحاطیاٖ ‪١‬اب ٗای تا‪ٞ‬ا‪ٛ‬اس‬ ‫ث‪٠‬ؾطػت ت‪ٓٞ‬یس ‪ٛ‬لت ذ‪ٞ‬ز ضا اظ ‪ٗ۲.۲‬یٔی‪ ٙٞ‬ثکٌ‪ ٠‬کؼٔای‬ ‫ث‪ٗ۶.۳ ٠‬یٔی‪ ٙٞ‬ثکٌ‪ ٠‬زض ض‪ٝ‬ظ ثطؾب‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ض‪ٝ‬یتطظ‪ ،‬زض ن‪ٞ‬ضت ثؿت‪ ٠‬قس‪ ٙ‬هطاضزاز ات٘ای‬ ‫ثب اٗطیٌب‪ ،‬ایطا‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ث‪٠‬ؾطػت ٗیٔی‪١ ٙٞ‬اب ثکاٌا‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬لت ذ‪ٞ‬ز ضا ً‪ ٠‬زض شذبیطـ ‪ ٠ِٛ‬زاقت‪ ٠‬اؾات‪ٝ ،‬اضز‬ ‫ثبظاض ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ایطا‪ ٙ‬چ‪٢‬بضٗی‪ ٚ‬شذبیط ثعضٍ ‪ٛ‬لتی ز‪ٛ‬یب ضا زض اذتیبض زاضز ‪ٝ ٝ‬اثؿت‪ ٠‬ث‪ ٠‬زضاٗس‪١‬بی ‪ٛ‬لتی اؾت‪ .‬ای‪ً ٚ‬ک‪ٞ‬ض‬ ‫ههس زاضز پؽ اظ اٗضبی هطاضزاز ثطخبٕ ‪ ٝ‬ثطزاقت‪ ٠‬قس‪ ٙ‬تحطیٖ‪١‬ب‪ ،‬ت‪ٓٞ‬یس ذ‪ٞ‬ز ضا اظ ‪ٗ ۲.۲‬یٔی‪ ٙٞ‬ثکاٌا‪٠‬‬ ‫کؼٔی ث‪ٗ ۶.۳ ٠‬یٔی‪ ٙٞ‬ثکٌ‪ ٠‬زض ض‪ٝ‬ظ ثطؾب‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تطتیت ؾغح ت‪ٓٞ‬یس ایطا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؾغح هجْ اظ تحطیٖ‪١‬ب ثبظٗیُطزز ‪ٓٝ‬ی ای‪ ٚ‬اتلبم ث‪٠‬ذابعاط ؾابٓا‪٢‬اب‬ ‫ؾطٗبی‪ُ٠‬صاضی پبیی‪ ٚ‬زض ٗیبزی‪ٛ ٚ‬لتی ‪ً ٝ‬ب‪١‬ف ت‪ٓٞ‬یس‪ ،‬ظٗب‪ٗ ٙ‬یثطز‪ .‬ا‪ٛ‬تظبض ٗیض‪ٝ‬ز قطًت ٗأای ‪ٛ‬الات‬ ‫ایطا‪ ٙ‬نبزضات ‪ٛ‬لت ذ‪ٞ‬ز ضا اظ شذبیط ض‪ٝ‬ی ذکٌی ‪ ٝ‬زضیب اؿبظ ً‪ٜ‬س ً‪ ٠‬احت٘بالً ث‪ٗ ۲۷۷ ٠‬یٔی‪ ٙٞ‬ثکاٌا‪٠‬‬ ‫ٗیضؾ‪ٜ‬س‪،‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تطتیت ایطا‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ث‪ٗ٠‬ست قف ٗب‪ ،ٟ‬ییٗیٔی‪ ٙٞ‬ثکٌ‪ ٠‬زض ض‪ٝ‬ظ ‪ٛ‬لت اضبکی ً‪ ٠‬یی‬ ‫زضنس ػطض‪ ٠‬خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ‪ٛ‬لت ضا تکٌیْ ٗیز‪١‬س نبزض ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ-‬کب‪ٝ‬ض ‪ٝ‬ظیط ‪ ٝ‬ضئیؽ ؾبظٗب‪ ٙ‬حالا‬ ‫‪ٛ‬جبتبت ًک‪ٞ‬ض ُلت‪ :‬ؾبّ ُصقتا‪ ۶1۷ ٠‬تا‪ ٚ‬ؾا٘ا‪ٕٞ‬‬ ‫پطذغط ٗهطکی ًب‪١‬ف ‪ ٝ‬ؾ٘‪ ًٖ ٕٞ‬ذغط خبیاِاعیا‪ٚ‬‬ ‫ا‪٢ٛ‬ب قس‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ض‪ٝ‬اثظ ػ٘‪ٗٞ‬ی ؾبظٗب‪ ٙ‬حل ‪ٛ‬جبتبت ًک‪ٞ‬ض‪،‬‬ ‫ًیرؿط‪ ٝ‬چ‪ِٜٞٔ‬ایی ٗکب‪ٝ‬ض ‪ٝ‬ظیط ‪ ٝ‬ضئایاؽ ؾابظٗاب‪ٙ‬‬ ‫حل ‪ٛ‬جبتبت ًک‪ٞ‬ض ُلت ‪ :‬ثب پیِیطی ‪١‬بی ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬تالق‪٢‬بی ن‪ٞ‬ضت ُطکت‪ ٠‬زض ضاؾتبی حل ٗاحایاظ‬ ‫ظیؿت ‪ ،‬ؾالٗت ‪ ٝ‬ای٘‪ٜ‬ی ؿصایی خبٗاؼا‪ ،٠‬عای ؾابّ‬ ‫‪ ۲۶۹۹‬حس‪ٝ‬ز ‪ٓ( ۶1۷۷۷۷‬یتط‪ً 0‬یٔ‪ُٞ‬طٕ) اظ ؾ٘‪ ٕٞ‬پطذغط ٗهطکی ًب‪١‬ف ‪ ٝ‬ؾ٘‪ ًٖ ٕٞ‬ذغط خبیِاعیا‪ٚ‬‬ ‫ا‪٢ٛ‬ب قس‪ .‬چ‪ِٜٞٔ‬ایی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ػ٘ٔیبت ٗجبضظ‪ ٟ‬ثب اکبت ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ـ ‪١‬بی ثی‪ٞٓٞ‬غیی ‪ ٝ‬ؿیط قی٘یبیی زض ؾاغاح‬ ‫‪ٌ١ ۳0۲۷۷0۷۷۷‬تبض اظ اضاضی ظضاػی ‪ ٝ‬ثبؿی ًک‪ٞ‬ض زض ؾبّ ُصقت‪ ٠‬ا‪ٛ‬دبٕ قس‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُلت‪ :‬زض ضاؾتبی ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٝ ٠‬کؼبّ ؾبظی قجٌ‪١ ٠‬بی ٗطاهجت ‪ ٝ‬پیف اُب‪١‬ی زض ؾبّ ‪ ۲۶۹۹‬ؾغاحای‬ ‫ٗؼبزّ ‪ٌ١ ۳0۶۷۷0۷۷۷‬تبض اظ ٗعاضع ‪ ٝ‬ثبؿبت ًک‪ٞ‬ض تحت پ‪ٞ‬قف ‪ٛ‬ظبضت قجٌ‪١ ٠‬بی ٗطاهجت ‪ ٝ‬پایاف‬ ‫اُب‪١‬ی هطاض ُطکت‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬زض ؾبّ ُصقت‪ ٠‬زض ؾغح ‪ٌ١ ۲۲01۷۷0۷۷۷‬تبض ‪ ٝ‬ثب ‪١‬عی‪ ٠ٜ‬ای ٗؼابزّ‬ ‫‪ٗ 77۷۷۷‬یٔیبضز ضیبّ ثب ػ‪ٞ‬اْٗ ظیب‪ ٙ‬ضؾب‪ُ ٙ‬یب‪١‬ی ٗجبضظ‪ ٝ ٟ‬زض ‪ٛ‬تید‪ ٠‬اظ ‪ٝ‬اضز قس‪ ٙ‬ذؿبضت ث‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬ایاسات‬ ‫ٗحه‪ٞ‬الت ًکب‪ٝ‬ضظی ث‪ٗ ٠‬یعا‪ٗ ۶۲ ٙ‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ ٚ‬ث‪ ٠‬اضظـ حساهْ ‪ٗ ۳7۷۷۷۷‬یٔیبضز ضیبّ خٔ‪ُٞ‬یطی قس‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫رئیسجوَْر هٌتخه چگًَِ هیتَاًذ‬ ‫ًقذیٌگی را تِ تَلیذ تثزد؟‬ ‫اذطی‪ ٚ‬اٗبض‪١‬ب حٌبیت اظ ػج‪ٞ‬ض ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی اظ ‪١ ۶۳۷۷‬اعاض ٗایأایابضز‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٝ ٙ‬ضقس هبثْ ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬پبی‪ ٠‬پ‪ٓٞ‬ی زاضز ً‪ ٠‬ظ‪ٛ‬اَ ذاغاطی ثاطای‬ ‫اهتهبز ًک‪ٞ‬ض اؾت؛ ٓصا زض ای‪ ٚ‬ضاؾتب ضئیؽخ٘‪ٞ٢‬ض ٗ‪ٜ‬ترت‪١ ،‬سایات‬ ‫‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ث‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یس ‪ً ٝ‬ب‪١‬ف ‪ٛ‬طخ ٗبٓیبت ت‪ٓٞ‬یس ضا اظ خ٘ٔ‪ ٠‬ثط‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬ابی‬ ‫انٔی ز‪ٓٝ‬ت ذ‪ٞ‬ز اػالٕ ًطز‪ ٠ً ٟ‬ثا‪ ٠‬اػاتاوابز یای ًابضقا‪ٜ‬ابؼ‬ ‫اهتهبزی‪ ،‬الظٗ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اٗط‪ ،‬زض ‪ٛ‬ظط ُطکت‪ ٚ‬ؾیبؾت‪١‬بی ایدبثی ‪ ٝ‬ؾٔجای‬ ‫زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪١‬سایت ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ث‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یس ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع تبظ‪ ٟ‬ای ‪ٛ‬یؿت ‪ ٝ‬ثابض‪١‬اب اظ ؾا‪ٞ‬ی‬ ‫ٗؿئ‪ٞ‬ال‪ٗ ٙ‬طث‪ٞ‬ع‪ٗ ٠‬غطح قس‪ ٟ‬اؾت اٗب تبً‪ٝ ٜٙٞ‬اهؼیت‪ ،‬ثیاب‪ٛ‬اِاط ایا‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٠ٛ ٠ً ٟ‬ت‪٢ٜ‬ب ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز زض اهتهبز ًک‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬ؾ٘ت تا‪ٓٞ‬ایاس‬ ‫‪ٛ‬طکت‪ ،٠‬ثٌٔ‪ ٠‬ثؿتطی ثطای ؾ‪ٞ‬زاُطی ‪ ٝ‬زالٓی ‪ٛ‬یع قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ٗ‪ٜ‬بظطات ا‪ٛ‬تربثبتی ‪ٛ ٖ١‬وسی‪ِٜ‬ی ‪ً ٝ‬ا‪ٜ‬اتاطّ ا‪ ٙ‬اظ قاؼابض‪١‬ابی‬ ‫تجٔیـبتی خب ‪٘ٛ‬ب‪ٛ‬س ‪ٛ ٝ‬بٗعز‪١‬بی ضیبؾت خا٘ا‪٢‬ا‪ٞ‬ضی ‪ٛ‬اسای ًا‪ٜ‬اتاطّ‬ ‫‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ‪ ٝ‬ضا‪ٌ١‬بض‪١‬بیی ثطای ‪١‬سایت ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یس ؾط زاز‪ٛ‬س اٗب ثط‪ٛ‬بٗ‪٠‬‬ ‫ٗس‪ً ٝ ٙٝ‬بضق‪ٜ‬بؾی قس‪ٟ‬ای زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬اضائ‪ٛ ٠‬کس‪.‬‬ ‫اً‪ ٜٙٞ‬ثب ا‪ٛ‬تربه اثطا‪١‬یٖ ضئیؿی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪١ ٙ‬کت٘ی‪ ٚ‬ضئایاؽ خا٘ا‪٢‬ا‪ٞ‬ض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‪ ،‬ا‪ٗ ٝ‬دسز زض ا‪ٓٝ‬ی‪ٛ ٚ‬کؿت ذجطی ذ‪ٞ‬ز ثب انحبه ضؾاب‪ٛ‬ا‪ ٠‬اظ‬ ‫‪١‬سایت ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ث‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یس نحجت ًطز‪ٗ ٝ ٟ‬ؼتوس اؾات ًا‪ ٠‬ثاطای‬ ‫ض‪ٛٝ‬ن ت‪ٓٞ‬یس ثبیس ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ث‪ ٠‬ؾ٘ت ت‪ٓٞ‬یس ؾطاظیاط قا‪ٞ‬ز ًا‪ ٠‬ثاسیا‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ض ؾبظ ‪ً ٝ‬بض‪١‬بیی زض ‪ٛ‬ظط ُطکت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫بزناهه رئیسی بزای هذایت نقذینگی به تولیذ‬ ‫‪ٝ‬ی ضا‪ٌ١‬ابض تاعضیان ‪ٛ‬اواسیا‪ٜ‬اِای ثا‪ ٠‬تا‪ٓٞ‬ایاس ضا زض پاطخابشثا‪٠‬‬ ‫ًطز‪ ٙ‬کؼبٓیت ‪١‬بی اهتهبزی ‪ ٝ‬ثیخبشث‪ً ٠‬طز‪ ٙ‬کؼبٓیت‪١‬بی ؿیط ٗ‪ٓٞ‬اس‬ ‫اػالٕ ًطز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬عجن ُلت‪ ٠‬ا‪ ،ٝ‬ای‪ً ٚ‬بض ثب ثرک‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪٘ٛ‬یق‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬ت حت٘ب ثط‪ٛ‬بٗ‪٠‬ای ثطای ض‪ٛٝ‬ن ت‪ٓٞ‬یس ز‪ٛ‬جبّ ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ضئیؿی زض ثرف زیِطی اظ ناحاجات ‪١‬ابیاف یاٌای اظ ضا‪١ ٟ‬ابی‬ ‫اکعایف خصاثیت ثطای ت‪ٓٞ‬یس ضا ًب‪١‬ف ٗبٓیبت ت‪ٓٞ‬یاس اظ ‪ ۲1‬ثا‪۲۷ ٠‬‬ ‫زضنس ‪ ٝ‬اکعایف ٗبٓیبت ثطای کؼبٓیت‪١‬بی ؿیط ٗ‪ٓٞ‬س چا‪١ ٙٞ‬اسایات‬ ‫‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ث‪ ٠‬ؾ٘ت اضظ‪ٗ ،‬ؿٌ‪ ٝ ٚ‬ظٗی‪ ٚ‬زا‪ٛ‬ؿت‪ ٠‬اؾت‪.‬‬ ‫اظ ؾ‪ٞ‬ی زیِط‪ ،‬تبظ‪ٟ‬تطی‪ُ ٚ‬عاضـ ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی اظ ٗتـیط‪١‬بی پ‪ٓٞ‬ی تب‬ ‫پبیب‪ ٙ‬اضزیج‪٢‬کت ؾبّ خبضی ثیب‪ِٛ‬ط ای‪ ٚ‬اؾت ً‪ ٠‬حدٖ ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ای زض‬ ‫پبیب‪ ٙ‬ز‪ٗٝ‬ی‪ٗ ٚ‬ب‪ ٟ‬اظ ؾبّ خبضی ث‪١ ۶۳۷۲ ٠‬عاض ٗیٔیبضز ت‪ٗٞ‬اب‪ ٙ‬ضؾایاس‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬پبی‪ ٠‬پ‪ٓٞ‬ی ‪ٛ‬یع زض پبیب‪ ٙ‬اضزیج‪٢‬کت ثب قف زضنس اکعایف ‪ٛ‬ؿجت ثا‪٠‬‬ ‫کط‪ٝ‬ضزی‪ ،ٚ‬ث‪ ٠‬حدٖ ثبٓؾ ثط ‪١ 73۹‬عاض ٗیٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ضؾایاس‪ً ٟ‬ا‪ ٠‬ایا‪ٚ‬‬ ‫ضقس ٗب‪١‬ب‪ ٠ٛ‬زض ‪ٗ ۲7‬ب‪ُ ٟ‬صقت‪ ٠‬ثی ؾبثو‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثب ای‪ ٚ‬تلبؾیط‪ٝ ،‬ضؼیت کؼٔی ٗتـیط‪١‬بی پ‪ٓٞ‬ی ‪ٛ‬کب‪ ٙ‬اظ ذغطی ثاعضٍ‬ ‫ثطای اهتهبز ًک‪ٞ‬ض زض ٗب‪١ٟ‬بی اتی ٗجت‪ٜ‬ی ثط ا‪ٝ‬ج ُیطی ‪ٛ‬اطخ ضقاس‬ ‫حدٖ پ‪ ٝ ّٞ‬ت‪ٞ‬ضٕ زاضز ً‪ ٠‬هسضت ذطیس ٗطزٕ ‪ ٝ‬ؾلط‪ ٟ‬ا‪١ٙ‬ب ضا ثیاف‬ ‫اظ پیف ًٖتط ‪ًٞ ٝ‬چیتط ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫نقذینگی هذایت پذیز است؟‬ ‫زض ای‪ ٚ‬ثی‪ ،ٚ‬ثطای ثطضؾی ای‪ ٠ٌٜ‬ایب ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ‪١‬سایت پصیط اؾت ‪ ٝ‬چ‪٠‬‬ ‫خبیِعی‪١ٚ‬بیی ثطای ًب‪١‬ف ‪ ۲1‬زضنسی ‪ٛ‬طخ ٗابٓایابت تا‪ٓٞ‬ایاس زض‬ ‫ز‪ٓٝ‬ت ثؼسی ثطای پبی‪١٠‬بی ٗبٓیبتی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاضز؟ ‪ٝ‬حیاس قاوابهای ‪-‬‬ ‫ًبضق‪ٜ‬بؼ اهتهبزی ‪ ،‬اظ‪٢‬بضاتی زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬زاضز‪ٝ .‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٜ‬اٌا‪٠‬‬ ‫زض حبّ حبضط ثبٓؾ ثط ‪١ ۶۳۷۷‬عاض ٗیٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬حداٖ ‪ٛ‬اواسیا‪ٜ‬اِای‬ ‫اهتهبز ایطا‪ ٙ‬اؾت ً‪ ٠‬توطیجب ‪ ۲۷۷‬زضنس ت‪ٓٞ‬یس ‪ٛ‬بذبٓم زاذٔی حدٖ‬ ‫‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی اؾت‪ُ ،‬لت‪ :‬ای‪ٝ ٠ٌٜ‬خ‪ٞ‬ز ای‪ٗ ٚ‬وساض ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی زض اهاتاهابز‬ ‫ذ‪ٞ‬ه یب ثس اؾت ث‪ٗ ٠‬حیظ اهتهبز ًال‪ ٝ ٙ‬ث‪٢‬ط‪ٜٗ ٟ‬سی اهتهبز ًکا‪ٞ‬ض‬ ‫اظ ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ثؿتِی زاضز ً‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬تـیط اهتهبزی زؾتا‪ٞ‬ضی ‪١‬اسایات‬ ‫‪٘ٛ‬یق‪ٞ‬ز‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؾیبؾتُصاضی‪١‬بی ز‪ٓٝ‬ت ‪ٛ‬یبظ زاضز‪.‬‬ ‫دو سیاست السم بزای هذایت نقذینگی به تولیذ‬ ‫ای‪ً ٚ‬بضق‪ٜ‬بؼ اهتهبزی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ٛ :‬اواسیا‪ٜ‬اِای ‪١‬ا٘ا‪ٞ‬اض‪ ٟ‬زض ثابظاض‬ ‫زاضایی‪١‬ب ‪ ٝ‬ثرف‪١‬بی ؿیطٗ‪ٓٞ‬س ؾطُطزا‪ ٙ‬اؾت‪ ،‬ظیطا ای‪ ٚ‬ثاراف ‪١‬اب‬ ‫ضیؿی ًٖ ‪ ٝ‬ؾ‪ٞ‬زا‪ٝ‬ضی ثبالیی زاض‪ٛ‬س‪ ،‬زضحبٓیٌ‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یاس پاطضیؿای‬ ‫اؾت ‪ ٝ‬ؾ‪ٞ‬زا‪ٝ‬ضی ًٖ زاضز ‪ ٝ‬ثطای ‪١‬سایت ‪ٛ‬وسی‪ِٜ‬ی ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ؾا٘ات‬ ‫ثبیس ت‪ٓٞ‬یس ًک‪ٞ‬ض ًٖ ضیؿی ‪ ٝ‬ؾ‪ٞ‬زا‪ٝ‬ض ق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬‬ ‫ؾیبؾت ایدبثی ‪ ٝ‬ؾٔجی ‪ٛ‬یبظ اؾت‪.‬‬ ‫قوبهی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ؾیبؾت‪١‬بی ایدبثی ٗؼغ‪ٞ‬ف ث‪ ٠‬کؼبٓیت‪١‬بی ٗ‪ٓٞ‬س اؾت‬ ‫ً‪ ٠‬قبْٗ ٗ‪ٞ‬اضزی چ‪ ٙٞ‬اٗ‪ٜ‬یت اهتهبزی‪ ،‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ٗحیظ ًؿت ‪ًٝ‬ابض‪،‬‬ ‫تو‪ٞ‬یت ضهبثت پصیطی اهتهبز‪ ،‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ٗحیظ اهاتاهابز ًاال‪ ٙ‬ایاطا‪،ٙ‬‬ ‫ا‪ٛ‬حهبضظزایی ‪ ٝ‬کؿبزظزایی اؾت ً‪ ٠‬زض ٗ‪ٞ‬اضزی ٗوبٗبت ز‪ٓٝ‬اتای ‪ٝ‬‬ ‫هضبیی ته‪ٞ‬ض ٗی ً‪ٜٜ‬س ً‪ ٠‬اهساٗبتکب‪ ٙ‬حبٗی ت‪ٓٞ‬یس اؾت‪ ،‬زضحبٓیاٌا‪٠‬‬ ‫اظ زیس کؼبال‪ ٙ‬اهتهبزی ‪ ٝ‬ؾطٗبی‪ُ ٠‬صاضا‪ ٙ‬ای‪ٛ ٠ِٜٛٞ‬یؿت ‪ ٝ‬ثبیاس ‪١‬اٖ‬ ‫ٗؿئ‪ٞ‬ال‪ ٖ١ ٝ ٙ‬کؼبال‪ ٙ‬اهتهبزی ث‪ ٠‬یی زیسُب‪ٗ ٟ‬کرم ثاطؾا‪ٜ‬اس ‪ٝ‬‬ ‫نسای کؼبال‪ ٙ‬اهتهبزی ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت قلبف ق‪ٜ‬یس‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫پایههای هالیاتی جذیذ جایگشین کاهش هالیات تولیذ شونذ‬ ‫ای‪ ٚ‬تحٔیِٔط اهتهبزی ُلت‪ :‬ؾیبؾت‪١‬بی ؾٔجی ثطای کؼبٓایات ‪١‬ابی‬ ‫ؿیط ٗ‪ٓٞ‬س اػ٘بّ ٗیق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬ثبیس اظ کؼبٓیت‪١‬بی ٗاراْ‬ ‫ت‪ٓٞ‬یس ٗبٓیبت ثط ػبیسی ؾطٗبی‪ ٠‬یب ٗبٓیبت ثط‪ٝ‬ت اذص ق‪ٞ‬ز تب ٗا‪ٞ‬خات‬ ‫تو‪ٞ‬یت قلبکیت‪ ،‬ضنس خطیب‪ُ ٙ‬طزـ ‪١‬بی ٗبٓی ‪ ٝ‬پا‪ٓٞ‬ای ًکا‪ٞ‬ض ‪ٝ‬‬ ‫ًب‪١‬ف خصاثیت کؼبٓیت‪١‬بی ؿیطٗ‪ٓٞ‬س ‪ ٝ‬ؾ‪ٞ‬زاُطی اکطاعی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫عجن ُلت‪ٝ ٠‬ی‪ٛ ،‬وسی‪ِٜ‬ی ثب قؼبض حطًت ‪٘ٛ‬یً‪ٜ‬س ثأاٌا‪ٗ ٠‬ا‪ٜ‬اتاظاط‬ ‫ؾیبؾت ‪١‬بی ایدبثی ‪ ٝ‬ؾٔجی اؾت ً‪ ٠‬ثبیس ثب ک‪ٞ‬ضیت ‪ ٝ‬خاسیات زض‬ ‫ؾیبؾت ‪١‬بی ٗبٓیبتی‪ ،‬قلبکیت پ‪ٓٞ‬ی ‪ٗ ٝ‬بٓی ‪ ٝ‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ٗحیاظ اهاتاهابز‬ ‫ًال‪ ٙ‬ثبظ‪ِٛ‬طی ن‪ٞ‬ضت ُیطز‪.‬‬ ‫قوبهی ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ً ٠‬ب‪١‬ف ‪ٛ‬طخ ٗبٓیبت اظ ت‪ٓٞ‬یس‪ ،‬ثیب‪ً ٙ‬طز‪ :‬ای‪ً ٚ‬ب‪١‬ف‬ ‫خع ؾیبؾت ‪١‬بی ایدبثی ثطای ح٘بیت اظ ت‪ٓٞ‬یس اؾت ً‪ ٠‬ثبیس ثطضؾای‬ ‫ق‪ٞ‬ز تب زض ًسإ ثرف‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یسی‪ٛ ،‬طخ ٗبٓیبت ًب‪١‬ف پیسا ًا‪ٜ‬اس‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ،ٚ‬پبی‪١٠‬بی ٗبٓیبتی ظیبزی چ‪ٗ ٙٞ‬بٓیبت ثط ػبیاسی ؾاطٗابیا‪،٠‬‬ ‫ٗبٓیبت ثط‪ٝ‬ت ‪ٝ ...ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاضز ً‪ ٠‬زض ًک‪ٞ‬ضٗب‪ ٙ‬اظ ا‪١ٙ‬ب ؿلٔت قاس‪ٟ‬‬ ‫اؾت ً‪ ٠‬ثبیس ز‪ٓٝ‬ت ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬پبی‪١٠‬بی ٗبٓیبتی ضا ‪ٝ‬اضز ‪ٛ‬ظبٕ ٗبٓیابتای‬ ‫ًک‪ٞ‬ض ً‪ٜ‬س تب ‪ ٖ١‬زضاٗس‪١‬بی ٗبٓیبتی اکعایف یبثس ‪ ٖ١ ٝ‬خبیِاعیا‪ٜ‬ای‬ ‫ثطای ًب‪١‬ف ‪ٛ‬طخ ٗبٓیبت ت‪ٓٞ‬یس ثبقس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًطبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اضراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اضراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتطبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬ضوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًطبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫* چهارشنبه ‪ 2‬تیر ‪ 22 * 0011‬ژوئن ‪ 02 *2120‬ذی القعده ‪ *0002‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 9205 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫ٍالیببل ایراى در ردُ یبزدّن لیگ‬ ‫هلتّب ایستبد‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬تیم ملی یالیجبی ایشان پغ اص ؿىؼت ممبثب فشاوؼٍ‪،‬‬ ‫َمیىبن دس سدٌ یبصدَم لیاگ مالات َابی یالایاجابی ‪ ۰۴۰۲‬لاشاس‬ ‫داسد‪ .‬دس اغبص َفتٍ پىجم مؼبثمبت‪ ،‬تیم ملی ایشان ثب وتیاجاٍ ػاٍ ثاش‬ ‫کفش ممبثب فشاوؼٍ ؿىؼت خًسد‪ .‬ایه ؿـمیه ثبخت پایابپای ثاشای‬ ‫ؿبگشدان یالدیمیش الىىً ثًد تب ایشان ثب ‪ ۴‬ثشد ی ‪ ۲۵‬اماتایابص اص ‪۲۰‬‬ ‫ثبصی‪ ،‬دس سدٌ یبصدَم جذیی ثبلی ثمبوذ‪.‬دس مؼبثمبت سیص ػیاضدَام‪،‬‬ ‫تیمَبی فشاوؼٍ‪ ،‬کشثؼتبن‪ ،‬طاپه‪،‬وبوبدا‪ ،‬ثشصیب‪ ،‬اػلًیوی‪ ،‬لُؼاتابن ی‬ ‫سیػیٍ شیفبن خًد سا ؿىؼت دادوذ‪.‬‬ ‫نتایج سیزدهمین روز لیگ ملتهای والیبال‬ ‫ثلغبسػتبن کفش ‪ -‬طاپه ‪۰‬‬ ‫کشثؼتبن ‪ - ۰‬اػتشالیب یه‬ ‫َلىذ کفش ‪ -‬وبوبدا ‪۰‬‬ ‫ایشان کفش ‪ -‬فشاوؼٍ ‪۰‬‬ ‫اػلًیوی ‪ - ۰‬امشیىب ‪۰‬‬ ‫ثشصیب ‪ - ۰‬ایتبلیب یه‬ ‫المبن یه ‪ -‬سیػیٍ ‪۰‬‬ ‫لُؼتبن ‪ - ۰‬اسطاوتیه کفش‬ ‫اعالم تین داٍری دیذارّبی ّفتِ‬ ‫‪ 13‬لیگ برتر فَتببل‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬اػبمای دایسان‬ ‫لضبیت وىىاذٌ دس دیاذاسَابی‬ ‫َفتٍ ‪ ۰۰‬لیگ ثشتاش فاًتاجابی اص‬ ‫ػًی ومیتٍ دایسان اعن ؿذ‪.‬ثاٍ‬ ‫گضاسؽ سیاثظ عمًمی ػبصمابوام‬ ‫لیگ فًتاجابی ایاشان‪ ،‬ثاٍ واماب‬ ‫اص ػبیت سػامای فاذساػایاًن‬ ‫فًتجبی‪ ،‬تیم دایسی ایه مؼبثمبت ثٍ ؿشح صیش اػت‪۷‬‬ ‫*جمعٍ ‪ ۰‬تیش‬ ‫مبؿیه ػبصی تجشیض‪ -‬وؼبجی مبصوذسان *وًپابی وابیامای – َابدی‬ ‫عًػی‪ -‬علیشضب عبَشخبوی – ی یذ کبلهی‬ ‫ریه اَه اکفُبن – الًمیىیً اسان * مهمذ سضاب اواجاشیابن –‬ ‫مهمذ سػًی ریسلی – ػیذ مهمذ َبؿمی وؼت – ؿجیش ثُشیصی‬ ‫اػتمنی تُشان‪ -‬گب گُش ػیشجبن* مهمذ ؼایاه صاَاذی فاشد‪-‬‬ ‫اسمبن اػعذی – جلیب ؿعشاوی – عجبع ساوی‬ ‫مغ سفؼىجبن – پشػکًلیغ * جًاد س یم صادٌ – مُذی الًواذی –‬ ‫فشصاد ثُشامی – یعمًه اؿًسی‬ ‫کىعت وفت اثبدان – ػبیکب * سضب وشمبوـبَی – لُشمبن وجافای –‬ ‫ثشاتعلی مًلًی – میثم یذسی‬ ‫*ؿىجٍ ‪ ۴‬تیش‬ ‫ؿُش خًدسی مـُذ‪ -‬تشاوتًس ػبصی تجشیض * امیاش عاشه ثاشالای –‬ ‫مُذی عبلیمذس –مهمذ عغبیی – مؼعًد میمی‬ ‫*یىـىجٍ ‪ ۸‬تیش‬ ‫فًالد خًصػتبن – فًالد مجبسوٍ ػکبَبن * مشتضی ماىالاًسیابن –‬ ‫جعفش مُبجش‪ -‬امیه صاَذی – علی اثشاَیمی‬ ‫پیىبن تُشان – وفت مؼجذ ػلیمبن * وبکش جىگی – ػیذ یاعاماًه‬ ‫جتی – ؼیه گلـىی – مُذی ججش یلی‬ ‫هعذى تبریخی چْراببد زًجبى‬ ‫بِ سبیت هَزُ تبذیل هیضَد‬ ‫دًٍذُ تبریسی هذال طالی هسببقبت بییالوللی قساقستبى را مسب مرد‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬ػجبد َبؿمی‪ ،‬دیوذٌ تجشیضی‪ ،‬لُشمبن مبدٌ‬ ‫‪ ۰۴۴‬متش سلبثتَبی ثیهالمللی دی ی میذاوی جاب وابصاوا‬ ‫لضالؼتبن ؿذ‪.‬‬ ‫َبؿمی دس سیص وخؼت مؼبثمبت ثیه المللی دی ی مایاذاوای‬ ‫لضالؼتبن‪ ،‬مًفک ؿذ دس سلبثت مبدٌ ‪ ۰۴۴‬متش ثاب باجات اذ‬ ‫حسی یسداًی در صذر برتریی ازادمبراى‬ ‫الوپینی ایستبد‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬عجاک‬ ‫سوىیىگ اصادوابسان‬ ‫المکایاىای اتاهابدیاٍ‬ ‫جُبوی وـتی‪ ،‬ؼاه‬ ‫یضداوی ثٍ عىًان یىای‬ ‫اص مذعایابن یصن ‪۵۸‬‬ ‫ویلًگش جاُابن دس‬ ‫کذس ثشتشیه وفشات ایه یصن لشاس گشفت‪.‬‬ ‫پغ اص اعن اػبمی اصادوبسان ثشتش سوىیىگ مذعیبن المکیاه‬ ‫تًویً‪ ،‬دی ومبیىذٌ اص ایشان دس جبیگابٌ واخاؼات ی ماُابس‬ ‫ایؼتبدوذ‪ .‬ثذیه تشتیت ملغفی ؼیه خبوی ی ؼه یضداوی اص‬ ‫ایشان دس میبن ‪ ۰‬وفش ثشتش ایصان ‪ ۴۰‬ی ‪ ۵۸‬وایالاًگاش جابی‬ ‫گشفتىذ‪.‬ثشتشیه اصادوبسان جُبن دس سوىیىاگ الاماکایاه ثاش‬ ‫اػبع ضًس اوُب دس سلبثتُبی سػمی ی مُم دس سواىایاىاگ‬ ‫المکیه ی امتیبصات ثذػت امذٌ تًػظ اوُب ماهابػاجاٍ ؿاذٌ‬ ‫اػت‪.‬عجک لبوًن اتهبدیٍ جُبوی وـتی‪ ،‬وفشات ایی ی ماُابس‬ ‫سوىیىگ ویض دس ثبالی جذیی ثبصیَبی المکیه لشاس میگیشوذ‬ ‫ی تب ویمٍ وُبیی ثب یىذیگش ثشخًسد وخًاَىذ وشد‪َ .‬امایاىایاه‬ ‫وفشات دی ی ػً سوىیىگ ویض دس پبییه جذیی لاشعاٍ وـای‬ ‫المکیه لشاس می گیشوذ ی تب ویمٍ وُبیی ثب یىاذیاگاش ثاشخاًسد‬ ‫وخًاَىذ داؿت‪.‬‬ ‫ولبه ‪ ۰۴.۵۴‬ببویٍ‪ ،‬عىًان واخاؼات ی ماذای عانی ایاه‬ ‫مؼبثمبت سا اص ان خًد وىذ‪.‬‬ ‫َبؿمی‪َ ،‬فتٍ گزؿتٍ َم مًفک ؿذٌ ثًد دس جشیبن ثشگضاسی‬ ‫مؼبثمبت ثیهالمللی تشویٍ‪ ،‬سوًسد ملی وـًسمابن دس ایاه‬ ‫مبدٌ سا ثب بجت ذ ولبه ‪ ۰۴.۰۴‬ببویٍ ثٍ وب خًد بجت وىذ‪.‬‬ ‫ػی امیه دیسٌ مؼبثمبت دییمیذاوی جب یابدثاًد وابصاوا‬ ‫‪ ۰۴۰۲‬ثب ضًس یسصؿىبسان َـت وـًس اص جاملاٍ ایاشان‪،‬‬ ‫امشیىب‪ ،‬مبلضی‪ ،‬اصثىؼتبن ی لضالؼتبن ‪ ۰۶‬ی ‪ ۰۴‬خاشداد دس‬ ‫ؿُش المبتی لضالؼتبن ثشگضاس میؿًد‪.‬‬ ‫تیم ملی وـًسمبن ثب تشویت ػجبد َبؿمی‪ ،‬سوًسدداس ملای‬ ‫مبدٌ ‪ ۰۴۴‬متش‪ ،‬ؿبَیه مُشدالن‪ ،‬سوًسدداس ملی مبدٌ پشتابه‬ ‫یصوٍ‪ ،‬مُذی پیشجُبن‪ ،‬سوًسدداس ملی مبدٌ ‪ ۰۴۴‬متش مبوا ی‬ ‫میذسضب ویب‪ ،‬سوًدداس ملی مبدٌ پشؽ ػٍ گب ثٍ ماىاراًس‬ ‫وؼت ػُمیٍ ضًس دس ثبصی َبی الاماکایاه تاًوایاً دس‬ ‫سلبثتَبی جب وبصاو ؿشوت وشدٌ اػت‪.‬‬ ‫احوذیبى دٍهیی هلی پَش ایراى‬ ‫در تٌیس رٍی هیس قْرهبًی اسیب‬ ‫ػااشییااغ خااجااشی‪-‬اماایااه‬ ‫ا مذیبن ثب اتاماب دیس دی‬ ‫سلبثت َبی اوتخبثی تیم مالای‬ ‫تىیغ سیی میض ثٍ عضاًیات‬ ‫تیم ملی دس امذ‪.‬‬ ‫ثٍ ومب اص سیاثاظ عاماًمای‬ ‫فذساػیًن تىیغ سیی مایاض‪،‬‬ ‫پغ اص اتمب دیس دی سلبثتَبی اوتخبثی تیم ملی تىیاغ سیی‬ ‫میض البیبن وـًس‪ ،‬امیه ا مذیبن دس فیىبی ممبثب مهمذ ماُاذی‬ ‫اکبمىذ ثب وتیجٍ ‪ ۰‬ثش کفش پیشیص میذان ی ثاٍ عاىاًان دیمایاه‬ ‫ثبصیىه جًاص ضًس دس تشویت اکلی تیم ملی ایاشان جاُات‬ ‫اعضا ثٍ مؼبثمبت اػیبیی سا وؼت وشد‪.‬‬ ‫پیىبسَبی مش لٍ دی دس غیبه وًؿابد عابلامایابن ثاٍ دلایاب‬ ‫اولشاه‪ ،‬ثب ضًس ‪ ۲۰‬یسصؿىبس دس جذیی ته زفی دوجابی‬ ‫ؿذ‪ .‬امیه ا مذیبن پغ اص پـت ػش گزاؿته شیفبوی َمیًن‬ ‫متیه یذسی‪ ،‬اسمبن بجی ی ی میذسضب عابَاشخابوای‪ ،‬دس‬ ‫فیىبی ثٍ ملبه مهمذ مُذی اکبمىذ سفت ی ثب غلجٍ ثاش ایاه‬ ‫یسصؿىبس ثٍ عضًیت تیم ملی دس امذ‪.‬‬ ‫ثبصیىىبن فیىبلیؼت دیس دی ‪ ،‬دس جذیی ‪ ۲۸‬وفشٌ زفی مش لاٍ‬ ‫وخؼت ثب وتیجٍ ‪ ۰‬ثش ‪ ۰‬مغلًه مُذی ماعاذن واه ی اسمابن‬ ‫بجی ی ؿذوذ‪.‬‬ ‫ًفس ّبی صٌعت گردضگری بر اثر مرًٍب بِ ضوبرُ افتبدُ است‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬ػشمبیٍ گزاس مىغمٍ ومًوٍ گشدؿگشی ػشداثاٍ‬ ‫گفت‪ ۷‬ثیمبسی وشیوب کىعت گشدؿگشی سا دس اسدثیب ثب مبلؾ‬ ‫جذی مًاجٍ وشدٌ اػت عًسی وٍ وفغ َبی ایه کىعات ثاش‬ ‫ابش وشیوب ثٍ ؿمبسٌ افتبدٌ اػت‪.‬‬ ‫ًَؿىگ ػلمبن صادٌ دس گفت ی گً ثب ایؼىب ایُبس وشد‪ ۷‬ثٍ دلیب‬ ‫ؿیًم ییشیع وشیوب تعذادوثیشی اص َتب َب‪ ،‬اثاذسمابوای َاب‪،‬‬ ‫مجتم َبی تًسیؼتی‪ ،‬تفشیهی ی ػبیش خذمبت خشد ی وانن‬ ‫مشتجظ ثب کىعت گشدؿگشی ؿُشػتبن اسدثیب وفغ َبیـبن ثاٍ‬ ‫ؿمبسٌ افتبدٌ اػت‪.‬‬ ‫یی ثب ثیبن ایىىٍ دس ػبی َبی اخیش ػشمبیٍ گزاسی َبی خًثای‬ ‫دس کىعت گشدؿگشی ػشداثٍ اوجب ؿذٌ اػت‪ ،‬اضابفاٍ واشد‪۷‬‬ ‫دیلت دس ‪ ۲۴‬مبٌ دسگیشی وـًس ثب ثیمابسی َاماًاسٌ ػاىاگ‬ ‫صیشیه وشیوب دس وـًس سا مشد لشاس دادٌ ی ملت ثؼابن ضاشثاٍ‬ ‫گیش ػًءمذیشیت َب وبسوشد داؿتٍ اػت‪.‬‬ ‫ػلمبن صادٌ ثب ثیبن ایىىٍ ثی تذثیشی مـًُد مذیشیت وشیواب دس‬ ‫وـًس ی علی التخلیق دس اػتبن‪ ،‬مبلؾ کاىاعات تاًسیؼام‬ ‫اسدثیب سا عمیک تش ی ثهشاوی تش وشدٌ اػت‪ ،‬اداماٍ داد‪ ۷‬دیلات‬ ‫ثبیذ ثٍ فشیبد ػشمبیٍ گزاسان ًصٌ گشدؿگشی اسدثیب ثـتبثذ‪.‬‬ ‫ػشمبیٍ گزاس مىغمٍ ومًوٍ گشدؿگشی ػشداثٍ ثب ثایابن ایاىاىاٍ‬ ‫وشیوب دیگش سممی ثشای فعبالن کاىاعات گاشدؿاگاشی ثابلای‬ ‫جْبى ٍرزش‬ ‫صعَد دراهبتیل داًوبرمیّب‬ ‫بِ یل ّطتن ًْبیی بِ خبطر ارینسی‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬داومبسن ثب ثشتشی ممبثب سیػیٍ ثاٍ ماش لاٍ یاه‬ ‫َـتم وُبیی کعًد وشد‪ .‬داومبسن ی سیػیٍ دس اخشیه دیذاس مش لٍ‬ ‫گشیَیؿبن دس مبسمًه سلبثتَبی یًسی ‪ ۰۴۰۴‬ثاٍ ملابه َام‬ ‫سفتىذ وٍ ایه دیذاس ثب ثشد دسامبتیه ‪ ۰‬ثش یه داومبسن ثاٍ پابیابن‬ ‫سػیذ‪ .‬ثب ایه وتیجٍ داومبسن ثب ػٍ امتیبص ی تفبضب گب ثُتش وؼجت ثاٍ‬ ‫فىنوذ ی سیػیٍ دس جبیگبٌ دی گشیٌ ‪B‬ایؼتبد ی ثاٍ ماش لاٍ یاه‬ ‫َـتم وُبیی کعًد وشد‪ .‬سیػیٍ َم ثب ػٍ امتیبص دس جابیاگابٌ ػاً‬ ‫ایؼتبد‪.‬‬ ‫صعَد برزیل بِ ًیوِ ًْبیی لیگ هلتّبی ٍالیببل‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم ملی یالیجبی ثشصیب‪ ،‬ایلیه تیمی اػت وٍ کعاًد‬ ‫خًد سا ثٍ دیس ثعذ لیگ ملت َبی یالیجبی ‪ ۰۴۰۲‬لغعی وشدٌ اػت‪.‬‬ ‫لیگ ملت َبی یالیجبی ‪ ۰۴۰۲‬دس بلی دس سیمیىی ایتبلیب پیگیشی مای‬ ‫ؿًد وٍ تیم ملی یالیجبی ثشصیب ثب عملىشد خًه دس ایه سلابثات َاب‬ ‫کعًد خًد سا ثٍ دیس ثعذی لیگ ملت َبی یالیجبی لاغاعای واشدٌ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫سَهیی برد پیبپی بلصیل در یَرٍ ‪ 1111‬رقن خَرد‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم ملی فًتجبی ثلظیه ثب ثشتشی ‪ ۰‬ثش کافاش ثاشاثاش‬ ‫فىنوذ ثٍ عىًان کذسوـیه ثٍ مش لٍ یه َـتم وُبیی جب ملتَابی‬ ‫اسیپب کعًد وشد‪ .‬دس جشیبن َفتٍ ػً مش لٍ گشیَی جب ملتَبی‬ ‫اسیپب‪ ،‬اص گشیٌ ‪ ،B‬تیم ملی فًتجبی ثلظیاه اص ػابعات ‪ ۰۰۷۰۴‬ثاٍ‬ ‫ملبه فىنوذ سفت ی دس وُبیت ایه دیذاس دس وُبیت ثب ثشتشی ‪ ۰‬ثاش‬ ‫کفش ثلظیه ثٍ پبیبن سػیذ‪ .‬ثب ایه پیشیصی ثلظیه ‪ ۶‬امتیبصی ؿذ ی ثٍ‬ ‫عىًان تیم کذسوـیه گشیٌ ‪ ،B‬ساَی مش لٍ یه َـتم وُبیی ؿذ‪.‬‬ ‫صذرًطیٌی ّلٌذ بب درخطص زٍج دپبی ٍ‬ ‫ٍایٌبلذٍم‬ ‫ػشییغ خجشی‪َ-‬لىذ ثب پیشیصی ‪ ۰‬ثش کفش ممبثب ممذیویٍ ثٍ ماش لاٍ‬ ‫یه َؼتم وُبیی کعًد وشدوذ‪َ .‬لاىاذ ی ماماذیوایاٍ دس اخاشیاه‬ ‫دیذاسؿبن دس مش لٍ گشیَی یًسی ‪ ۰۴۰۴‬ثٍ ملبه َم سفتىذ وٍ ایه‬ ‫دیذاس ثب پیشیصی ‪ ۰‬ثش کفش َلىذیَب ثٍ پبیبن سػیذ‪ .‬دپبی دس دلایاماٍ‬ ‫‪ ۰۰‬ی یایىبلذی دس دلبیک ‪ ۴۲‬ی ‪ ۴۵‬گبَبی َلىذ سا ثٍ بمش سػبوذوذ‪.‬ثب‬ ‫ایه وتیجٍ َلىذ ‪ ۶‬امتیبصی ؿذ ی ثٍ عىًان تیم وخاؼات گاشیٌ ‪C‬ثاٍ‬ ‫مش لٍ یه َـتم وُبیی کعًد وشدوذ‪ .‬ممذیویٍ َم دس واخاؼاتایاه‬ ‫ضًسؽ دس یًسی وتًاوؼت امتیبصی وؼت وىذ ی ثذین اماتایابص اص‬ ‫دیس سلبثتَب زه ؿذوذ‪.‬‬ ‫تنرار پیرٍزی ًبپلئًَی برای ارشاًتیی‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم ملی فًتجبی اسطاوتیه ثب وتیجٍ یه ثش کفش ممبثب‬ ‫پبساگً ٍ ثٍ پیشیصی سػیذ تب دیمیه ثشد وبپلئًوی پیبپی خًد سا وؼات‬ ‫وىذ‪ .‬مؼبثمبت فًتجبی وًپب امشیىب پیگیشی ؿذ ی تیم ملی اسطاوتایاه‬ ‫ثب تهگب الخبوذسی گًمض وٍ دس دلیمٍ ‪ ۲۴‬ی سیی پابع دیاذوای‬ ‫اوخب دیمبسیب ثٍ بمش سػیذ‪ ،‬پبساگً ٍ سا ؿىؼت داد‪.‬‬ ‫یبسان لیًوب مؼی دس ثبصی لجلی َم ثب وتیجٍای مـبثٍ اسیگً اٍ سا اص‬ ‫پیؾ سی ثشداؿتٍ ثًدوذ‪ .‬بال اسطاوتیه ثب َفت امتیبص اص ػٍ ثبصی خًد‬ ‫دس کذس جذیی سدٌثىذی گشیٌ ‪A‬مؼبثمبت لشاس داسد‪.‬‬ ‫دس جذیی سدٌثىذی ایه گشیٌ ی پغ اص اسطاوتیه َفتامتیبصی‪ ،‬ؿیلی‬ ‫ثب ‪ ،۴‬پبساگً ٍ ثب ‪ ،۰‬اسیگً ٍ ثب یه ی ثًلیًی ثذین امتیبص دس سدٌَبی‬ ‫دی تب پىجم لشاس داسوذ‪.‬‬ ‫وگزاؿتٍ اػت‪ ،‬ادامٍ داد‪ ۷‬تعذیب ویشی ی تعاغایالای یا اذَابی‬ ‫گشدؿگشپزیش ی ػًت ی وًسی ی فلج ولی ػاشداثاٍ دس ابی‬ ‫سییت اػت‪.‬‬ ‫ػلمبن صادٌ اضبفٍ وشد‪ ۷‬ػشمبیٍ گزاسان خًاػتبس دػات یابسی‬ ‫دیلت دس صمیىٍ عذ دسیبفت مبلیبت‪ ،‬عذ دسیبفت تعشفٍ َابی‬ ‫اه‪ ،‬ثشق‪ ،‬گبص‪ ،‬تلفه ی اسا ٍ تؼُینت اسصان لیمت َؼتاىاذ تاب‬ ‫ثتًاوىذ دیا ثیبیسوذ ی اص دیسان وشیوبیی عجًس وىىذ‪.‬‬ ‫ایراى در استبًِ ببزگطبیی هرزّب‬ ‫برای ٍرٍد گردضگری خبرجی‬ ‫هسجذ صبحباالهر‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬مذیشوب مایاشا فاشَاىاگای‪ ،‬گاشدؿاگاشی ی‬ ‫کىبی دػتی اػتبن صوجبن اص پیگیشی تىمیب ی تجُیض معاذن واماه‬ ‫تبسیخی مُشاثبد خجش داد ی گفت‪ ۷‬دس تنؽ َؼتیم تب ایه ماهاًعاٍ‬ ‫تبسیخی سا ثٍ ػبیت مًصٌ تجذیب وىیم‪ .‬امیش اسجمىذ افضید‪ ۷‬الذامبت ی‬ ‫پیگیشی َبی الص ثشای فعبلیت گشدؿگشی ماعاذن ماُاشاثابد دس‬ ‫جشیبن اػت‪ .‬مًضًم تجذیب ایه معذن ثٍ ػبیت مًصٌ ثب َماىابسی‬ ‫اداسٌ وب میشا فشَىگی صوجبن ی داوـگبٌ ثًخً المبن دس دػتًس‬ ‫وبس اػت‪.‬یی ایُبس داؿت‪ ۷‬ایه معذن تبسیخی ثٍ دلیب ییظگی َابی‬ ‫خبف خًد‪ ،‬ممبدیش لبثب تًجُی اص ماًاد اسگابوایاه‪ ،‬اثاضاسَابی‬ ‫معذوىبیی ی َمیىیه مًمیبیی َبی عجیعی مًػً ثٍ مشدان ومىی سا‬ ‫دس خًد جبی دادٌ اػت‪.‬ثٍ گضاسؽ ایشوب‪ ،‬تبوىًن ‪ ۸‬مشد واماىای اص‬ ‫َمیه معذن وـ ؿذٌ اػت وٍ وبیؿگشان ذع می صوىذ َاماٍ‬ ‫اوبن دس معذن ومه مـغًی معذوىبسی ثًدٌ اوذ وٍ ثش اباش سیاضؽ‪،‬‬ ‫صیش ایاس ومه مبوذٌ ی دس َمبن جب مذفًن ؿذٌ اوذ‪.‬‬ ‫مذفًن ؿذن دس ومه ثبعث ؿذٌ اػت وٍ مًاسد لبثب تاًجاُای اص‬ ‫پیىش‪ ،‬لجبع ی لًاص مًمیبیی َب فظ ؿًد ثٍ عًسی وٍ ثاٍ گافاتاٍ‬ ‫مذیشوب میشا فشَىگی‪ ،‬کىبی دػتی ی گشدؿگشی اػتبن صوجابن‪،‬‬ ‫تب وىًن َیچ ابشی اص لجبع مشد عبدی دیسان َخبمىـی دس اخاتایابس‬ ‫وجًد تب اوىٍ ثب وـ یه مًمیبیی مذفًن ؿذٌ دس ماعاذن واماه‬ ‫مُشاثبد اببس اسصؿمىذی دس ایه صمیىٍ ثٍ دػت امذ وٍ لذمت اوُاب‬ ‫ثٍ ‪َ ۰‬ضاس ی ‪ ۰۴۴‬ػبی می سػذ‪.‬‬ ‫مؼجذ کب ت االمش یب مؼجذ ؿبٌ عُمبػت‬ ‫یىی اص مؼبجذ لذیمی ی وُه ؿُش تاجاشیاض‬ ‫اػت وٍ دس مشوض ایه ؿُاش ی دس مایاذان‬ ‫کب تاثبد لذیم ؿُش تجشیض یال ؿذٌ ثاًد‪.‬‬ ‫ایه ثىب تًػظ ؿبٌ تُمبػت یىم ثىیبد واُابدٌ‬ ‫ؿذٌاػت ی دس اغبص متعلک ثٍیی ثًدٌاػت‪.‬‬ ‫ثىبی کب ت االمش مشثًط ثٍ دیسٌ کافاًی‬ ‫اػت ی دس تجشیض‪ ،‬اوتُبی خایابثابن داس ای‪،‬‬ ‫خیبثبن ؿىلی یال ؿذٌ ی ایه ابش دس تبسیا‬ ‫‪ ۲۴‬مُش ‪ ۲۰۵۴‬ثب ؿمبسٌ بجت ‪ ۰۲۶۸‬ثٍعىاًان‬ ‫یىی اص اببس ملی ایشان ثٍ بجت سػیذٌ اػت‪.‬‬ ‫پیشینه‬ ‫ایه ثىب ثٍ دػتًس ؿبٌ تُمبػت یىم ػبختٍ ؿذٌ اػت‪ .‬ثعذَب ثب ملٍ ػکبَیبن عثمبوی ثٍایشان‪ ،‬مؼجذ کب تاالمش ثٍعًس ولی‬ ‫ییشان گشدیذ‪ .‬وبتت ملجی دس وتبه جُبنومب دس ایهثبسٌ میوًیؼذ‪ ۷‬دس لؼمت ؿشلی میذان کب تاثبد متالاب ثاٍ جابما‬ ‫ػلغبن ؼه‪ ،‬مؼجذ مضیه دیگشی یجًد داؿت وٍ مًن ثىبیؾ اص ؿبٌ تُمبػت ثًد‪ ،‬عؼبوش عثمبوای جابثاٍ جاب خاشاثاؾ‬ ‫وشدوذ‪.‬‬ ‫پغ اص عمتوـیىی عثمبویبن‪ ،‬ایه مؼجذ تًػظ میشصا مهمذاثشاَیم ‪-‬یصیش ارسثبیجبن دس صمبن ؿبٌ ػلغابن ؼایاه‪ -‬ماًسد‬ ‫ثبصػبصی لشاس گشفت‪ .‬مؼجذ کب تاالمش دس ابش صمیهلشصٌ ػبی ‪َ ۲۲۶۰‬جشی‪ ،‬خؼبست فاشایاوای دیاذ ی دس ػابی ‪۲۰۸۸‬‬ ‫َجشی‪ ،‬ثٍَمت میشصا علیاوجشخبن (متشجم وىؼًلگشی ؿًسیی دس تجشیض)‪ ،‬مًسد مشمت لشاس گشفت ی مذسػٍ اواجاشیاٍ دس‬ ‫یىی اص کههَبی ان ایجبد گشدیذ‪.‬‬ ‫معماری‬ ‫ایه ثىب داسای یه گىجذ ی دی مىبسٌ اػت وٍ ؿىب گىجذ ی مىبسٌَب ثب ػبیش مؼبجذ تفبیت ثؼیبسی داسد‪ .‬اص صمبن ؿبٌ تُمبػت‬ ‫یىم‪ ،‬تىُب دی تبق مشمشیه دس ایه مؼجذ ثبلیمبوذٌاػت وٍ جىجٍ تبسیخی داسوذ‪ .‬دس وىبس یىی اص تبقَب‪ ،‬ػاىاگ واجاـاتاٍ ای‬ ‫مشمشیه ی دس ثبالی تبق دیگشی‪ ،‬ػًسٌ الجه وًؿتٍ ؿذٌ اػت‪.‬امشیصٌ مًصٌ لشان ی وتبثت دس مهب مؼاجاذ کاب ات االماش‬ ‫ایجبد ؿذٌاػت‪.‬‬ ‫اهمیت تاریخی‬ ‫مؼجذ کب تاالمش مهب ثشگضاسی جلؼٍ علمبی تجشیض ثب ػیذ علیمهمذ ثبه ثًد‪.‬‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬معبین گشدؿگاشی یصاست مایاشا فاشَاىاگای‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ی کىبی دػتی ثب اؿبسٌ ثٍ ثبصگـبیی مشصَبی وـاًس دس‬ ‫مبٌ ایىذٌ‪ ،‬گفت‪ ۷‬سعبیت ؿیًٌوبمٍ َبی ثُاذاؿاتای دس تابػایاؼابت‬ ‫گشدؿگشی دلیک وربست می ؿًد‪ .‬معابیوات گاشدؿاگاشی یصاست‬ ‫میشا فشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبی دػتی یلی تیمًسی دس وـاؼات‬ ‫مجبصی ثب مذیشان وب ی معبیوبن گشدؿگشی اػتابن َابی وـاًس ثاب‬ ‫َذه َمبَىگی ی ثشوبمٍ سیضی ثشای ضًس ؿبیؼتٍ دس وامابیـاگابٌ‬ ‫گشدؿگشی اوؼکً دثی ‪ ۰۴۰۲‬گفت‪ ۷‬سییذاد مُم ی جُبوای اوؼاکاً‬ ‫دثی اص دی مىرش معشفی یشفیتَبی گشدؿگشی وـًس ی ثُشٌماىاذی‬ ‫اص فشکت وضدیىی ایشان ثب مهب ثشگضاسی ایه سییاذاد ثاٍ ماىاراًس‬ ‫جزه گشدؿگشان خبسجی ؿبمب ثبصدیذوىىذگابن ی غاشفاٍ داسان‬ ‫سییذاد مزوًس دس دػتًس وبس لاشاس داسد‪.‬ثاب تاًجاٍ ثاٍ ا اتامابی‬ ‫ثبصگـبیی وىتشیؿذٌ ی تهت وربست مشصَبی ثیهالملالای ثاٍ سیی‬ ‫گشدؿگشان یشه سیصَبی ایاىاذٌ‪ ،‬الص اػات صمایاىاٍ ضاًس‬ ‫ضبثغٍمىذ گشدؿگشان خبسجی دس اػتبنَبی وـًس فشاَم ؿًد‪ .‬یی‬ ‫افضید‪ ۷‬ویبص اػت ثب تًجٍ ثٍ وضدیىی صمبن ثشگضاسی سییاذاد اوؼاکاً‬ ‫‪ ۰۴۰۲‬دثی ی ثٍ عًس وب فشاَم امذن امىبن ضاًس گاشدؿاگاشان‬ ‫خبسجی دس وـًس‪ ،‬اػتبن َبیی وٍ مامالاذ گاشدؿاگاشی یسیدی‬ ‫َؼتىذ؛ ثب تبویذ‪ ،‬سکذ ی وربست متًالی سعبیت دلیک ؿایاًٌ وابماٍ‬ ‫َب ثُذاؿتی دس مشاوض ی یا ذَبی گشدؿگشی وـاًس َامایاىایاه‬ ‫امًصؽ مجذد ثٍ ریىفعبن ی ثخؾ خلًکی مشتجظ ویض ثُشٌثاشداسی‬ ‫اص الن تجلیغبتی متىبػت ثشای متمبعذػبصی جُت جالات اعاتامابد‬ ‫گشدؿگشان‪ ،‬امبدگی الص سا ثاشای ؿاشیم ماجاذدگاشدؿاگاشی‬ ‫ثیهالمللی ثٍ کًست مهذید ی وىتشی ؿذٌ داؿتٍ ثبؿىذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!