روزنامه ارک شماره 5245 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5245

روزنامه ارک شماره 5245

روزنامه ارک شماره 5245

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫تخلفبت صٌفی در اررببیجبى ضرقی‬ ‫‪ 51‬درصذ افسایص یبفت‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫چِ کسبًی هطوَل بیوِ بیکبری‬ ‫هیضًَذ؟‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*ضٌبِ ‪ 92‬خرداد ‪ 02* 0011‬شٍئی ‪ 8 *9190‬ری القعذُ ‪ *0009‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَزبیریٌجی ایل )* ضوبرُ (سبیی)‪ 8 * 5905:‬صفحِ ‪91111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طبًی الکترًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍزًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫تَلیذ ٍاکسی کرًٍب در ضرایط جٌگ اقتصبدی‬ ‫افتخبری بسرگ است‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫فرٌّگ ارجحیت هٌبفع جوعی‬ ‫*هذیرهسئَل ‪ -‬هحوّذ اضراقی‬ ‫یىی اس مؾىالد خًامع عىتی رعم وبمی ًه ایلًیت‬ ‫دادن مىبفع فزدی ثز مىبفع خمعی اعت‪.‬‬ ‫ارخحیت مىبفع فزدی وغجت ثٍ مىبفع خمعی وشد افتزاد‬ ‫خبمعٍ دارای درخٍ ثىذی متفبید می ثبؽذ‪ .‬ثذیه معىتب‬ ‫وٍ ثعنی افزاد َذفی در سوذگی غیزاس تبمیه متىتبفتع‬ ‫ؽخقی وذاروذ‪ .‬خق ت تًختٍ ثتٍ متىتبفتع ختمتعتی‬ ‫در ایىگًوٍ افزاد‪ ،‬وٍ تعذادؽبن در خًامع عىتی ثتیتؼ‬ ‫اس َؾتبد درفذ می ثبؽذ‪ ،‬وم ی غیز لبثش لجًل اعت ‪.‬‬ ‫درممبثش افزاد فًق‪ ،‬وٍ حذید ‪۷۵‬درفتذ ختبمتعتٍ را‬ ‫تؾىیش می دَىذ‪ ،‬افزادی ویش یخًد داروذ وٍ در وتبر‬ ‫َبی خًد اغ ت مىبفع عمًمی را ثٍ مىتبفتع ؽتختقتی‬ ‫تزخیح می دَىذ‪.‬‬ ‫تعذاد ایه افتزاد در ختًامتع ثتزختًردار اسعتیتً‬ ‫فزَىگی‪ ،‬اخاللی ی رفتبری مىبعت ی خًه اس فزایاوی‬ ‫ثزخًردار ثًخًد می ایىذ‪ .‬امًسػ تفىز ی رفتتتبر‬ ‫مجتىی ثز فزَىگ تًخٍ ثٍ ایلًیت مىبفع ختمتعتی ثتز‬ ‫مىبفع فزدی‪ ،‬افًال ثبیذ ثًعی تٍ ریػ َتبی ختبری‬ ‫یعبری در خبوًادٌ َب ی وبوًنَبی امًسؽی یتزثیتتتی‬ ‫عمًمی خبمعٍ مثش مُذ وًدن ‪ ،‬دثغتبن ی دثیزعتتتبن‬ ‫اغبس ی تىمیش ی تؾىیش گزدد ‪ .‬در مًرد مشایبی سیبد‬ ‫ی وبرعبس رایح ثًدن فزَىگ ارخحیت دادن ثٍ مىتبفتع‬ ‫خمعی ثز مىبفع فزدی ‪ ،‬ثحث مفق ی می تًاوذ میتز‬ ‫ؽًد‪ .‬مختقز ایىىٍ ثخؾی اس اوًاع ؽبخـ َبی تزلی‬ ‫ع می‪ ،‬فزَىگی‪ ،‬ی رفبٌ عمًمی ثعنی اس خًامع راثیٍ‬ ‫اؽىبر ی وُبن ثب یخًد درخٍ حظ مغئًلیت ثٍ مىتبفتع‬ ‫عمًمی در میبن اَبلی ان خًامع دارد‪.‬ایه معیبر ی ثبیر‬ ‫تئًریه در مًرد خبمعٍ مب ویش فبدق اعتت ‪.‬اغت تت‬ ‫مؾىالد خًامعی چًن خبمعٍ مب عتمتذتتب اس عتذم‬ ‫احغبط عاللٍ سیبد درمیبن مزدم ی وذاؽته َمیت عبمٍ‬ ‫وغجت ثٍ رعبیت مىبفع عمًمی ی در ال یت ثًدن افزاد‬ ‫معتمذ ثٍ ایلًیت مىبفع وًتبٌ ی ث ىذ متذد عتمتًمتی‬ ‫خبمعٍ وبؽی می ؽًد‪ .‬لذا معیًف ؽذن تًختٍ دعتت‬ ‫اوذروبران تجییه‪ ،‬ؽىتش دَتی یافتال فتزَتىتگ‬ ‫عمًمی خبمعٍ‪ ،‬ثبیه مغئ ٍ مزیرد اعبعی دارد‪ .‬سیزا‬ ‫تب میشان درخٍ تًخٍ ثٍ ایلًیت مىتبفتع عتمتًمتی در‬ ‫فتتزَتتىتتگ غتتبلتتت ختتبمتتعتتٍ متتب افتتشایتتؼ وتتیتتبثتتذ‪،‬‬ ‫محًریت تًخٍ ثٍ مىبفع ؽخقی در ختبمتعتٍ متب ‪،‬‬ ‫ییضگی ثحزان عبسی ی مؾىتش افتزیتىتی را حتفت‬ ‫خًاَذ وزد ‪.‬‬ ‫رضذ ‪ 2.9‬درصذی صٌعت در دٍ هبُ اهسبل‪،‬‬ ‫دٍلت ایٌذُ ارز را تک ًرخی کٌذ‬ ‫عزییظ خجزی ‪ -‬یسیز فىعت‪ ،‬معذن یتدبرد گفتۺ‬ ‫در ‪ ۲‬مبٌ اثتذای امغبل در ‪ ۲۱‬گزیٌ ؽبخـ فىتعتتتی‬ ‫ثیؼ اس ‪ ۰۵‬درفذ رؽذ داؽتٍایم ی در ‪ ۲‬مبٌ گتذؽتتتٍ‬ ‫ثزاعبط اعالم ثبوه مزوشی رؽذ فىعتی ایتزان ‪۷.۴‬‬ ‫درفذ ثًدٌ اعت وٍ ثزاعبط مزوش امبر رؽذ فىعتی‬ ‫ثیؼ اس ایه رلم ثًدٌ اعت ی ایه درحبلی اعتت وتٍ‬ ‫التقبد وؾًر گزفتبر مغبلش وبؽی اس وزیوب ی تتحتزیتم‬ ‫ثًدٌ اعت‪.‬رسم حغیىی اظُبر داؽتۺ در ‪ ۲‬مبٌ اثتتتذای‬ ‫امغبل در ‪ ۲۱‬گزیٌ ؽبخـ فىعتی ثیؼ اس ‪ ۰۵‬درفذ‬ ‫رؽذ داؽتٍایم ی در ‪ ۲‬مبٌ گذؽتٍ ثزاعبط اعالم ثبوته‬ ‫مزوشی رؽذ فىعتی ایزان ‪ ۷.۴‬درفذ ثًدٌ اعت وتٍ‬ ‫ثزاعبط مزوش امبر ایزان رؽذ فىعتی ثیؼ اس ایه رلم‬ ‫ثًدٌ اعت ی ایه درحبلی اعتت وتٍ التتتقتبدوؾتًر‬ ‫گزفتبر مغبلش وبؽی اس وزیوب ی تحزیم ثًدٌ اعتت‪ .‬یی‬ ‫افشیدۺ وؾًرَبی درگیز ثب وزیوب ثبلغ ثز ‪ ۲۰۵۵‬می یتبرد‬ ‫دالر سیبن التقبدی متحمش ؽذٌاوذ وٍ الجتٍ ایزان وتیتش‬ ‫ثٍ وًثٍ خًد دچبر مزر ی سیبنَبیی ؽذ‪ ،‬امب ثب یختًد‬ ‫مؾىالد تحزیم وبرخبوٍَبی تًلیذی در ‪ ۲‬یب ‪ ۴‬ؽیف‬ ‫مؾغًل وبر َغتىذ‪ .‬یسیز فىعت ثب اؽبرٌ ثٍ دی وتزختی‬ ‫ثًدن ارس ثیبن داؽتۺ دی وزخی ثًدن ارس چبلؼَتبیتی‬ ‫ثزدای التقبد ایزان داؽتٍ ی دارد ی تب سمبوی وٍ ارس دی‬ ‫وزخی اعت‪َ ،‬م یبراوٍ وبال یخًد دارد ی َتم عتذم‬ ‫ثجبد در لیمتَب یخًد دارد ی َم فعبالن التتتقتبدی‬ ‫لبدر ثٍ پیؼ ثیىی ایىذٌ التقبدی خًد وتیتغتتتىتذ‪ ،‬لتذا‬ ‫امیذیار َغتیم وٍ دیلت ایىذٌ لبدر ثٍ تته وتزختی‬ ‫وزدن ارس ثبؽذ‪ .‬یسیز فىعت‪ ،‬معتذن ی تتدتبرد ثتب‬ ‫اؽبرٌ ثٍ ایىىٍ عبل گذؽتٍ ثبلغ ثز ‪ ۴۰‬متیت تیتًن عتذد‬ ‫لًاسم خبوگی در وؾًر عبختٍ ؽذ‪ ،‬گفتۺ عمک تًلیتذ‬ ‫داخ ی ایه وبالَب وٍ عمذتب تتًعتو ؽتزوتت َتبی‬ ‫معتجزی اودبم ؽذٌ اعت‪ ،‬ثیتؼ اس ‪ ۷۵‬درفتذ ثتًدٌ‬ ‫اعت‪ .‬یی ثب اؽبرٌ ثٍ تًلیذ داخ ی تًعو ؽزوتَتبی‬ ‫تًلیذ وىىذٌ در ؽزایو عخت تحزیم ی وزیوب گتفتتۺ‬ ‫ثىبثزایه لزار ویغت وٍ ایته ؽتزوتت َتب ثتب یارداد‬ ‫ثیرییٍ دچبر اعیت ؽًوذ ی امیذیارم ثٍ مبوىذ عیبعت‬ ‫فع ی دیلت حتمب عیبعت دیلت ایىتذٌ وتیتش یارداد‬ ‫مذیزیت ؽذٌ مجتىی ثز تًلیذ ثبؽذ‪.‬‬ ‫بسرگتریی هحوَلِ ٍاکسی‬ ‫کرًٍب ٍارد کطَر ضذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫هقبرُ اقبالر – هَزُ سٌگ‬ ‫ًگبرُ ّبی هراغِ‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫احیبی تَافق ّستِای بِ بعذ از اًتخبببت ایراى‬ ‫هَکَل هیضَد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫هْلت ارائِ اظْبرًبهِ هبلیبتی هطبغل‬ ‫توذیذ ضذ‬ ‫تَلیذ ٍاکسی کرًٍب در ضرایط جٌگ اقتصبدی افتخبری بسرگ است‬ ‫عزییظ خجزی ‪ -‬رییظ خمًُری گفتۺ تًلیذ ی تبمیه یاوغه وزیوب در‬ ‫ؽزایو عخت تحزیم ی خىگ التقبدی افتخبر ثشرگی اعتت وتٍ مت تت‬ ‫ایزان در عبیٍ ممبیمت ی ایغتبدگی خًد ثٍ ان وتبلتش ؽتذٌ اعتت ی ایته‬ ‫افتخبر غیز لبثش اوىبر در تبریخ وؾًر ثجت خًاَذ ؽذ‪ .‬لزارگبٌ عم یتبتتی‬ ‫عتبد م ی ممبث ٍ ثب وزیوب در گشارػ خًد اس وتاتبرد دلتیتک ثتز اختزای‬ ‫پزیتىشَبی ثُذاؽتی در تدمعَبی اوتخبثبتی ی َمچىیه تج یغبد اس عتًی‬ ‫عتبدَبی اوتخبثبتی وبمشدَب ی ثزخًرد لبىع ثب تخ فبد در ایه سمیىتٍ ختجتز‬ ‫داد ی تبویذ وزدۺ َمٍ تمُیذاد السم اوذیؾیذٌ ؽذٌ تتبثتبرعتبیتت وتبمتش‬ ‫دعتًرالعمشَب اس عًی عًامش اخزایی اوتخبثبد یرای دَىذگبن‪ ،‬اوتخبثبتی‬ ‫عبلم ثب رعبیت وبمش دعتًرالعمشَبی ثُذاؽتی در عزاعز وؾًر ثتزگتشار‬ ‫ؽًد‪.‬ومیتٍ ثُذاؽت یدرمبن ویش ثب ارالٍ گشارؽی اس الذمبد اوتدتبم ؽتذٌ‬ ‫ثزای وىتزل یمُبر ایه ثیمبری ثب اؽبرٌ ثٍ ایىىٍ ثب تالؽُبیمدبَذد وتبدر‬ ‫درمبن یتؾذیذ وابرتُبخًؽجختبوٍ ؽبَذ وىتزل یمُبر ثیمبری یعجًر وبمش‬ ‫اسپیه چُبرم َغتیم یاسثزیس مًج خذیذدروؾًرخ ًگیزی ؽذٌ اعتت‪،‬‬ ‫ثز اعتفبدٌ استدزثیبد مفیذ گذؽتٍ در مزاعم یاییىتُتبی ختمتعتی ثتزای‬ ‫ثزگشاری اوتتتختبثتبتتی عتبلتم ثتبرعتبیتت وتبمتش پتزیتتىت تُتبتتبوتیتذ‬ ‫وزد‪.‬حدتاالعالم یالمغ میه حغه ریحبوی گفتۺ تنتمتیته عتالمتت‬ ‫اوتخبثبد یرای دَىذگبن درافشایتؼ مؾتبروتت متزدم متًثتزاعتت‪.‬یی‬ ‫خبىزوؾبن وزدۺ دیلت َمٍ تالػ خًد را ثىبر گزفتٍ وٍ اوتخبثبتی عتبلتم‬ ‫َمزاٌ ثب تنمیه عالمت مزدم ی رای دَىذگبن ثزگشار ؽًد یؽبَتذ رلتم‬ ‫خًردن افتخبر دیگزی ثزای خمًُری اعتالمتی ایتزان ثتبؽتیتم‪.‬ریتیتظ‬ ‫خمًُری ثب تبویذ ثز ایىىٍ اخزای اوتخبثبد ثبیذ تًام ثب ؽفبفیت‪ ،‬دلتت ی‬ ‫خذیت ثبؽذ‪،‬گفتۺخذیت درثزخًردثبمتخ فبن اسرعبیت دعتًرالعمشَبی‬ ‫ثُذاؽتی یاخزای ممزراد‪ ،‬ؽفبفیت در اىالعرعبوی ی گشارػ ثٍ مزدم در‬ ‫ایه سمیىٍ ی َمچىیه داؽته دلت وبفی درَمبَتىتگتی ثتبدعتتتگتبٌ َتبی‬ ‫مخت ف در اخزای پزیتى ُب یاعمبل وابرتُب‪ ،‬السم ی متزیری اعتت‪ .‬در‬ ‫ایه خ غٍ َمچىیه گشارػ وبم ی اس عًی ومیتتٍ ثتُتذاؽتت ی درمتبن‬ ‫درخقًؿ یمعیت تًلیذ ی تبمیه یاوغه وزیوب ارالٍ ی اعالم ؽذ وٍ ثتب‬ ‫فذیر مدًس اس عًی عبسمبن غذا ی داری ثزای تشریک عتمتًمتی یاوغته‬ ‫ایزاوی وًثزوت‪ ،‬یرید ایه یاوغه ثتٍ سوتدتیتزٌ عتمت تیتبد عتزاعتزی‬ ‫یاوغیىبعیًن ثب تًسیع ‪َ ۰۵‬شار دیس اس امزیس اغبس ؽذ ی ثب تًخٍ ثٍ فتزاَتم‬ ‫ؽذن سیزعبخت َبی تًلیذ یاوغه در ایزان تب پتبیتبن عتبل‪ ،‬وؾتًر اس‬ ‫یارداد یاوغه خبرخی ثی ویبس خًاَذ ؽذ‪.‬ثزاعتبط گتشارػ وتمتیتتتٍ‬ ‫ثُذاؽت ی درمبن در ایه خ غٍ‪ ،‬ثب تًخٍ ثٍ تذایم سودیزٌ یاوغیىبعیًن ثتب‬ ‫اعتفبدٌ اس یاوغه داخ ی ی اس عتزگتیتزی یارداد یاوغته ختبرختی‪،‬‬ ‫یاوغیىبعیًن خبمعٍ َذف تب پبیبن ایه دیلت ثزای ثبلغ ثز ‪ ۴۱‬می یًن وتفتز‬ ‫اودبم خًاَذ ؽذ‪.‬در گشارػ ایه ومیتٍ امذٌ اعتۺ ثب حمبیت دیلتت اس‬ ‫یاوغهعبسان داخ ی در حبل حبمز ‪ ۰‬وًع یاوغه در مزاحش متختتت تف‬ ‫میبلعٍ ی تًلیذ لزار گزفتٍ اعت وٍ یه یاوغه مدًس اعتفبدٌ امیتزاری‬ ‫دریبفت وزدٌ اعت‪ ،‬یىی اس یاوغهَب در فبس عًم لزار دارد ی عٍ یاوغه‬ ‫دیگز ویش در فبسَبی یه ی دی لزار گزفتٍ اوذ وٍ تبمیه یاوغه مًرد وتیتبس‬ ‫ثزای عبل َبی ایىذٌ را َم تنمیه خًاَذ وزد‪.‬رییظ خمًُری اظتُتبر‬ ‫داؽتۺ تًلیذ ی تبمیه یاوغه در ؽزایو عخت تحزیم ی خىگ التتقتبدی‬ ‫افتخبر ثشرگی اعت وٍ م ت ایزان در عبیٍ ممبیمت ی ایغتبدگی ختًد ثتٍ‬ ‫ان وبلش ؽذٌ اعت ی ایه افتخبر غیز لبثش اوىبر‪ ،‬در تبریتخ وؾتًر ثتجتت‬ ‫خًاَذ ؽذ‪.‬ریحبوی پیًعته ایزان ثٍ خمع وؾًرَبی تًلیذ وىىذٌ یاوغته‬ ‫وزیوب در خُبن ان َم در ؽزایو عخت تحزیمَبی ظبلمتبوتٍ ی ختىتگ‬ ‫التقبدی را افتخبر امیش داوغت ی تبویذ وزدۺ ایه یالتعتیتتتی اعتت وتٍ‬ ‫َیچ وظ لبدر ثٍ اوىبر ان وخًاَذ ثًد‪.‬رییظ خمًُری تبویذ وزدۺ م تت‬ ‫ایزان ثذاوذ وٍ ایه دیلت ثز عُذ خًد در ریشگذاری وؾًر ثذین تحزیم‬ ‫ی وزیوب گبم َبی ثشرگی ثزداؽتٍ ی در یفبی ثٍ عُذ ختًد تتب ریس اختز‬ ‫فعبلیت‪ ،‬دعت اس تالػ ثزوخًاَذ داؽت‪.‬‬ ‫بسرگتریی هحوَلِ ٍاکسی کرًٍب ٍارد کطَر ضذ‬ ‫عزییظ خجزی ‪ -‬عخىگًی خمعیت َاللاحمز گفتۺدر چُبرمیه مزح ٍ اس یرید یاوغه وزیوب ثٍ ایزان‪،‬دیمی یًن دس یاوغه‬ ‫ثزای تًسیع ثٍ تُزان رعیذ‪ .‬خمعیت َالل احمز‪ ،‬محمذحغه لًعیبن ممذم گفتۺ درچُبرمیه مزح ٍ اس یرید یاوغه وزیوب ثٍ‬ ‫ایزان‪ ،‬ثب تالػ خمعیت َاللاحمز دی می یًن دس یاوغه ثزای تًسیع ثٍ تُزان رعیذ ی تحًیتش متمتبمتبد یسارد ثتُتذاؽتت‬ ‫ؽذ‪.‬تبوىًن خمعیت َالل احمز در عٍ مزح ٍ ثٍ تزتیت یه محمًلٍ ثٍ میشان ‪َ ۱۵۵‬شار دس ی ‪ ۲‬محمًلٍ َزوذام ثٍ میشان یه‬ ‫می یًن دس یاوغه وزیوب را خزیذاری ی ثٍ ایزان مىتمش وزدٌ اعت وٍ درایه مزح ٍ َم دیمی یًن دسیاوغته ختزیتذاری یثتٍ‬ ‫ایزان مىتمش ؽذ‪.‬خمعیت َالل احمز در عٍ مزح ٍ ثٍ تزتیت ‪َ ۱۵۵‬شار‪،‬یه می یًن ی یه می یًن دس یاوغه را خزیذاری یثتٍ‬ ‫ایزان مىتمش وزدٌ اعت‪.‬تبوىًن چُبر می یًن ی ‪َ ۴۶۱‬شار ی ‪ ۲۲۸‬وفزدیس ایل یاوغه وزیوب ی ‪َ ۸۷۸‬شاری ‪ ۶۹۱‬وفز ویتش دیسدیم‬ ‫را تشریک وزدٌ ی یاوغیىٍ ؽذٌ اوذ‪.‬مدمًع یاوغىُبی تشریک ؽذٌ در وؾًر ثٍ پىح می یًن ی ‪َ۲۱۲‬شاری ‪ ۹۲۲‬دیس رعیذ‪.‬‬ ‫فعبلیت سبهبًِ ثبت فرٍش ریبلی صبدرات بِ سبیر کطَرّب‬ ‫عزییظ خجزی ‪-‬معبین یسیز ی رلیظ وش عبسمبن تًععٍ تتدتبرد ایتزان حتمتیتذ‬ ‫سادثًم‪ ،‬گفتۺ فبدروىىذگبوی وٍ در ثبسٌ سمبوی ‪ ۲۲‬فزیردیه ‪ ۹۷‬تب ‪ ۴۶‬مزداد ‪ ۹۷‬ثتٍ‬ ‫عبیز وؾًرَب‪ ،‬غیز اسعزاق ی افغبوغتبن‪ ،‬فزیػ ریبلی داؽتٍ اوذ‪ ،‬میتًاوىذ وغتجتت ثتٍ‬ ‫ثجت ایلیٍ اىالعبد وًتبصَبی فبدراتی خًد در عبمبوٍ خبمع تدبرد التذام وتزدٌ‬ ‫یَمشمبن مذارن یمغتىذاد مزثًه ثٍ فزیػ ریبلی خًدرا ثٍ دثیزخبوٍ ومیتٍ التذام‬ ‫ارسی مغتمز در دفتز تًععٍ خذمبد ثبسرگبوی ارالٍ دَىذ‪.‬یی افشیدۺ پظ اساودبم فزایىذتاییذ ومیتٍ الذام ارسی ی متىبعت ثتب‬ ‫ثجت اودبم ؽذٌ‪ ،‬تعُذاد ارسی ایه گزیٌ اس فبدروىىذگبن ثزىزف می ؽًد‪.‬رلیظ ومتیتتتٍ التذام ارسی اظتُتبر داؽتتۺ‬ ‫فبدروىىذگبوی وٍ ثز اعبط فزاخًان دثیزخبوٍ ومیتٍ الذام ارسی‪ ،‬مذارن ی مغتتذاد مزثًه ثٍ دالیش فزیػ ریبلی ثٍ عبیز‬ ‫وؾًرَب را در ثبسٌ سمبوی یبد ؽذٌ ثٍ عبسمبن تًععٍ تدبرد ایزان تحًیش دادٌاوذ ویش مًظف ثٍ ثجت اىالعبد خًد در عبمبوٍ‬ ‫خبمع تدبرد َغتىذ‪.‬ثٍ گفتٍ ایه ممبم مغئًل ثب تًخٍ ثٍ اَمیت مًمًع ی اس اودب وٍ مفًُم فبدراد ثب پًل م ی َز وؾتًر‬ ‫ثز اعبط لًاعذ تدبرد ثیه الم ش پذیزفتٍ ویغت‪ ،‬ثجت اىالعبد در عبمبوٍ خبمع تدبرد ثٍ معىبی رفع تعُذاد ارسی وجًدٌ ی‬ ‫پظ اس ثزرعی ی تاییذ ومیتٍ الذام ارسی ی فزفبً در خقًؿ فزیػ ریبلی در ثبسٌ سمبوی ‪ ۲۲‬فزیردیه ‪ ۹۷‬لغبیت ‪ ۴۶‬متزداد‬ ‫‪ ۹۷‬رفع تعُذاد ارسی ایه دعتٍ اس فبدروىىذگبن اودبم میؽًد‪.‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫هٌظَم یبدداضت‬ ‫*هذیرهسئَل ‪-‬هحوّذ اضراقی‬ ‫دنیا‬ ‫دیؽًثذیر گوسیمذن دویبدا وٍ وی یار!‬ ‫ایچی ثًػ ىجیش دیز دگزلی وٍ یی یار؟‬ ‫ثی میزم َبرادان گ میؾم َبرایب گئذیزم!‬ ‫اییًودبق ایلمًؽبم ثبؽیىب یئزیزم‬ ‫وئچٍ گًن لًوبغبم وغی ز دامبریم‬ ‫عیشلزدٌ ثًیًلًن یًلچًعً ایبغیم‬ ‫ثی مٍ یه یبؽبییز لبلیجذیز اغشاچیک‬ ‫ثی ى ز دلمٍ ییز ثی ذیگیه ایعت اچیک‬ ‫ثًیبلی ًَریلمًػ ثیز ایپ دیز یبراویؼ‬ ‫ثً ایپیه ان گوسل تئ یذیز یبؽبییؼ‬ ‫گوسٌ ل یه لبلمبییت ایپیمذٌ لیزی یز‬ ‫اگىیمٍ تیىی میؼ گئییمیم خیزی یز‬ ‫عئًگی یم گش ای ؼ ثیز اسدا دیىدٍ له‬ ‫عئًگی ز ایچىیغیه ایچزٌ ن دیزچٍ له‬ ‫ثی مشدیم ثئ ٍ ثیز و ه دیز یبؽبییؼ‬ ‫یبسیمی اپبریت ثیزعًیًق لبرالیؼ‬ ‫گئذویه دالیدب گئتمشلز ثی ى ز‬ ‫گتیزر ؽى یى ٍ گوسٌ ل یه گ ى ز‬ ‫چِ کسبًی هطوَل بیوِ بیکبری هیضًَذ؟‬ ‫عزییظ خجزی ‪ -‬دثیز وبوًن اودمهَبی فىفی وبرگزان گفتۺوبرگزاوی وٍ عتبثتمتٍ‬ ‫وبر ان َب ومتز اعت متمبمی دریبفت ثیمٍ ثیىبری وؾًوذ ی وگبٌ پظ اوذاسی ثتٍ ان‬ ‫داؽتٍ ثبؽىذ‪َ.‬بدی اثًی دثیز وبوًن اودمه َبی فىفی وبرگزان اظُبر وتزدۺ متیتبثتک‬ ‫لبوًن َز وبرگزی ىجک خذیل وبراوٍای وٍ داردمیتًاوذدراسای وبری وٍ اودبم دادٌ‬ ‫اعت یه مذد سمبوی را اس ثیمٍ ثیىبری اعتفبدٌ وىذوٍ ثبتًخٍ ثٍ عبثمٍ وبر وبرگز تب‬ ‫ؽقت مبٌ یعىی ‪ ۰۵‬عبل را َم ؽبمش می ؽًد‪.‬یی ادامٍ دادۺ ثیمٍ ثیىتبری ؽتزایتو ی‬ ‫لًاویىی دارد وٍ ثعنی اسانَب اییهوبمٍای ثًدٌ یخی ی لبوًوی ویغت یمًخت اعتزاک‬ ‫فعبالن حًسٌ وبرگزی اعت وٍ الجتٍ ثزخی اس ان َب مزتتفتع ؽتذٌ اعتت‪.‬یی افتشیدۺ‬ ‫درلًاویه گذؽتٍ ثبیذ یه عبل اس فعبلیت وبری وبرگز میگذؽت تب مؾتمتًل ثتیتمتٍ‬ ‫ثیىبری ؽًد وٍ فعبالن وبرگزی ثز ایه عمیذٌ َغتىذ وٍ وبرفزمبَب لزاردادعٍ یب ؽؼ‬ ‫مبٍَ عمذ میوىىذ ی تى یف وبرگز ثعذ اس پبیبن لزارداد مؾخـ ویغت یب الشام ثٍ عمذ‬ ‫لزاردادداروذوٍ تعزیفی اسلزاردادمًلت اعت یمًرد اعتزاک وبرگزان وٍ خًؽجختبوٍ‬ ‫ثب پیگیزی َبی مغتمز ثزخی اس ایه لًاویه تغییز وزدوذ‪.‬یی تقزیح وزدۺ وتبرگتز در‬ ‫مح ی وٍ مؾغًل ثٍ وبر اعت ثٍ محل ایىىٍ دارای عبثمٍای میؽًد حذالش ؽؼ مبٌ‬ ‫یب ثیؾتز یدرفًرد عبثمٍ پزداخت ثیمٍ‪ ،‬مؾمًل دریبفت ثیمٍ ثیىبر خًاَذ ؽذ مىتُی‬ ‫وغجت ثٍ ایبمی وٍ پزداخت وزدٌ اعت‪.‬دثیزوبوًن اودمهَبی فىفی وبرگزان گفتتۺ‬ ‫ایه امز مُم اعت تب وبرگزان وٍ عبثمٍ وبرانَب ومتز اعت متمبمی دریبفتت ثتیتمتٍ‬ ‫ثیىبری وؾًوذ ی وگبٌ پظ اوذاسی ثٍ ان داؽتٍ ثبؽىذ ی ان را ثزای ریس مجبدا وگُذاروتذ‬ ‫مبوىذ وزیوب یب سمبوی وٍ عبثمٍ وبرؽبن ثیؼ اس ثیغت عبل ؽذٌ اعت‪.‬یی ختبىتزوؾتبن‬ ‫وزدۺ تغییز ؽغش مذایم ی اعتفبدٌ اس ثیمٍ ثیىبری عجت میؽًد تبوبرگز مُتبرد السم‬ ‫در ان حًسٌ را اس دعت دَذ ی فىذیق ثیمٍ ثیىبری َم دچبر ثحزان ؽًد الجتتتٍ وتٍ‬ ‫لبوًن فىذیق را مًظف ثٍ پزداخت وزدٌ اعت‪ ،‬امب داؽته وگبٌ پظ اوتذاسی ثتٍ ان‬ ‫وؾبن دادٌ اعت وٍ درعىیه ثبالتزیبمًالع ثحزاوی ایه ثیمٍ ثیؾتز ثٍ درد وبرگز میایذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫گزٍسی‪ :‬احیای تَافق ّستِای بِ بعذ اس اًتخابات ایزاى هَکَل هیضَد‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪92‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪8‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪5905‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٔ-‬دیسوُ اضا٘ع ثیٗ إِّّی ا٘سضی اتهٕهی دز‬ ‫پبغخ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬االتی دزثبز‪ ٜ‬ز‪٘ٚ‬د ٔراوسات احیبی ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ػته‪ ٝ‬ای‬ ‫دز ‪ٚ‬یٗر ٌفت و‪ ٝ‬احیبی ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ػت‪ ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ثهعهد اش ٔؿه هف‬ ‫ؾدٖ ٘تیج‪ ٝ‬ا٘ت بثبت زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی ایساٖ ٔ‪ٛ‬و‪ٔ َٛ‬ی ؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازؼ ایػ‪ٙ‬بر ث‪٘ ٝ‬مُ اش خجسٌصازی ز‪ٚ‬یتسشر زافبئُ ٌهس‪ٚ‬غهی‬ ‫ٔدیسوُ اضا٘ع ثیٗإِّّی ا٘سضی اتٕی دز اظ‪ٟ‬بزاتهی وه‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ش‬ ‫چ‪ٟ‬بزؾ‪ٙ‬ج‪ٙٔ ٝ‬تؿس ؾد‪ٜ‬ر ٌفت و‪ ٝ‬ثبید ثسای احیبی ت‪ٛ‬افهک ‪ٞ‬ػهته‪ٝ‬‬ ‫ای تب ؾىُ ٌیسی د‪ِٚ‬ت جدید ایساٖ قجس وسد‪ٌ .‬س‪ٚ‬غی دز ٌفت ‪ٌٛ ٚ‬یی ثب ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬ایتبِیبیی ‪La‬‬ ‫‪Republica‬دز پبغخ ث‪ ٝ‬ایٗ غ‪ٛ‬اَ و‪ٔ ٝ‬راوسات دز چ‪ٔ ٝ‬سحّ‪ ٝ‬ای لساز داز٘در ٌفت‪ٕٞ :‬ه‪ٔ ٝ‬هی‬ ‫دا٘‪ٙ‬د و‪ ٝ‬دز ایٗ ٔمغعر الشْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تب تؿىیُ د‪ِٚ‬ت جدید دز ایساٖ قجس و‪ٙ‬یٓ‪ٔ .‬هدیهسوهُ‬ ‫اضا٘ع ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔغسح وسد‪ٔ :‬راوساتی و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬د ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اغت ادأ‪ ٝ‬داز٘در ث‪ٔ ٝ‬ػبئّی ثػیبز پیچیهد‪ٚ ٜ‬‬ ‫حػبغی پسداخت‪ ٝ‬ا٘د أب ا٘چ‪ ٝ‬الشْ اغتر ازاد‪ ٜ‬غیبغی عسف ‪ٞ‬بی ٔراوس‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬اغهت‪ٔ.‬هراوهسات‬ ‫ٔیبٖ اعضبی وٕیػی‪ٔ ٖٛ‬ؿتسن ثسجبْ دزثبز‪ ٜ‬احیبی ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ػت‪ٝ‬ای دز ‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬ثب حض‪ٛ‬ز أسیىب دز‬ ‫ٔمس ٔراوسات اش ٔب‪ٌ ٜ‬رؾت‪ ٝ‬ثسٌصاز ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫پیطٌْاد اردٍغاى بزای ّوکاری با ایزاى ٍ رٍسیِ در باسساسی قزُباغ‬ ‫‪‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬زئیع جٕ‪ٟٛ‬ز تسوی‪ٌ ٝ‬فت و‪ ٝ‬ثسای‬ ‫ثبشغبشی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬لس‪ ٜ‬ثبغ خ‪ٛ‬اغتبز ‪ٕٞ‬ىبزی ؾؽ جب٘جه‪ٝ‬‬ ‫ای ثب حض‪ٛ‬ز ایساٖ ‪ ٚ‬غبیس ثبشیٍساٖ ٔسث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬اغت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازؼ ایػ‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬مُ اش خجسٌهصازی تهبظر زجهت‬ ‫عیت ازد‪ٚ‬غبٖ زئیعجٕ‪ٟٛ‬ز تسوی‪ ٝ‬دز ٘ؿػت خهجهسی‬ ‫ٔؿتسن ثب اِ‪ٟ‬بْ عّی اف ‪ٕٞ‬تبی خ‪ٛ‬د اش جهٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬زی‬ ‫اذزثبیجبٖ ٌفت‪ٔ :‬ب پیؿ‪ٟٙ‬بد داد‪ٜ‬ایٓ و‪ ٝ‬دز یه لبِت‬ ‫ؾؽجب٘ج‪ ٝ‬ای ثب حض‪ٛ‬ز ز‪ٚ‬غی‪ٝ‬ر اذزثبیجبٖر ازٔ‪ٙ‬ػتهبٖر‬ ‫ٌسجػتبٖ ‪ ٚ‬ایساٖ ثسای ثبشغبشی لس‪ ٜ‬ثهبغ ‪ٞ‬هٕهىهبزی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٔ .‬ب خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ ت‪ٛ‬غع‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ثس اغبظ ایٗ چبزچ‪ٛ‬ه ‪ٞ‬ػتیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دز ادأ‪ ٝ‬تبوید وسد و‪ ٝ‬تسوی‪ ٚ ٝ‬اذزثبیجبٖ ٔ‪ٙ‬ع‪ٟ‬د ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬غع‪ ٝ‬لس‪ ٜ‬ثبغ ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ازد‪ٚ‬غبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تکسیح وسد‪ :‬پبیبٖ خک‪ٔٛ‬ت ‪ٞ‬ب دز لس‪ ٜ‬ثبغ فسقت ‪ٕٞ‬ىبزی ‪ٞ‬بی ثهیهٗ د‪ِٚ‬هتهی دز‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬زا ایجبد وسد‪ ٜ‬اغت‪ .‬ازٔ‪ٙ‬ػتبٖ ٘یص ثبید اش ایٗ فسقت ثسای غبختٗ یه ای‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬ؿتسن اغهتهفهبد‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ضطویی دٍر هذاکزات ٍیی ٍ اهکاىسٌجی ٍرٍد بِ دٍر ّفتن‬ ‫ٍاعظی‪ :‬قضاٍت دستاٍردّای دٍلت را بِ هزدم ٍاگذار هیکٌین‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ -‬ؾؿٕیٗ د‪ٚ‬ز اش ٔراوسات ‪ٞ‬ػهته‪ ٝ‬ای ٔهیهبٖ‬ ‫اعضبی وٕیػی‪ٔ ٖٛ‬ؿتسن ثسجبْ دز حبِی ایٗ ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬ب ثهسلهساز‬ ‫اغت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زغٓ أید‪ٚ‬ازی ‪ٞ‬ب ثسای دغتیبثی ث‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬أب ٌه‪ٛ‬یهب‬ ‫‪ٛٙٞ‬ش ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبتی حُ ٘ؿد‪ ٜ‬ثبلی ٔب٘د‪ ٜ‬ا٘د و‪٘ ٝ‬بظهساٖ أهىهبٖ‬ ‫ثسٌصازی د‪ٚ‬ز ‪ٞ‬فتٓ زا د‪ٚ‬ز اش ذ‪ٕ٘ ٗٞ‬یدا٘‪ٙ‬د‪ .‬لغبز ٔهراوهسات‬ ‫‪ٞ‬ػت‪ ٝ‬ای ثسخ ف ثسخی پیؽ ثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب اش ایػتٍب‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جهٓ ٌهرز‬ ‫وسد ‪ ٚ‬اش ز‪ٚ‬ش ؾ‪ٙ‬ج‪ ۲۲ ٝ‬خسدادٔب‪ٚ ٜ‬ازد ایػتٍب‪ ٜ‬ؾؿٓ ؾهد‪ .‬ایهب‬ ‫ایٗ ایػتٍب‪ ٜ‬پبیب٘ی اغت یب ثبید ٔ‪ٙ‬ت س ایػتٍب‪ ٜ‬ثعدی ث‪ٛ‬د؟ ثهسای‬ ‫پبغخ ث‪ ٝ‬ایٗ پسغؽ دز اثتدا ثبید ٍ٘ب‪ٞ‬ی ث‪ٛٔ ٝ‬اضع دیپّٕبت ‪ٞ‬بی حبضس دز ٘ؿػت افىه‪ٙ‬هد‪.‬غهیهد عهجهبظ‬ ‫عسالچی زییع تیٓ ٔراوس‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬وؿ‪ٛ‬زٔبٖ دز ‪ٚ‬یٗ ثعد اش ؾس‪ ٚ‬د‪ٚ‬ز ؾؿٓ ٔراوهسات ٌهفهت وه‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ؾ ک‪ ٝ‬فىس ٕ٘ی و‪ ٓٙ‬و‪ ٝ‬ظسف ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬جبزی ٔب ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬جٕع ث‪ٙ‬دی ٘‪ٟ‬بیی ثسغیٓ ‪ ٚ‬تک‪ٛ‬ز ٔٗ ایهٗ اغهت‬ ‫و‪ ٝ‬حدالُ یه ثبز دیٍس ٔب ثبید جٕع ث‪ٙ‬دی ٔراوسات زا ث‪ ٝ‬پبیت ت ‪ٞ‬ب ٔ‪ٙ‬تمُ و‪ٙ‬یٓ‪ِ .‬را ٔٗ دز ایهٗ د‪ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ٔراوساتی ‪ ٓٞ‬فىس ٕ٘ی و‪ٔ ٓٙ‬ب ث‪ ٝ‬جٕع ث‪ٙ‬دی ٘‪ٟ‬بیی ثسغیٓ‪ٔ.‬ی بئیُ ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف زییع تیٓ ٔراوهس‪ ٜ‬وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد‪ٜ‬‬ ‫ز‪ٚ‬غی‪٘ ٝ‬یص و‪ ٝ‬پیؿتس أید شیبدی ثسای دغتیبثی ش‪ٚ‬د‪ٍٙٞ‬بْ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک داؾهتر ز‪ٚ‬ش ٘ه هػهت اشغهسٌهیهسی‬ ‫ٔراوسات احتٕبَ داد و‪ ٝ‬دغتوٓ ث‪ ٝ‬د‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬شٔبٖ ثسای دغتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ٘یبش ثبؾد‪.‬ایٗ دزحهبِهی اغهت‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘سیى‪ٛٔ ٝ‬زا ٔعب‪ ٖٚ‬غیبغی ٔػ‪ َٚٛ‬غیبغت خبزجی اتحبدی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پب و‪ ٝ‬زیبغت ٘ؿهػهت وهٕهیهػهیه‪ٖٛ‬‬ ‫ٔؿتسن ثسجبْ زا ثس ع‪ٟ‬د‪ ٜ‬دازدر اظ‪ٟ‬بز وسد ا٘ت بز دازد و‪ ٝ‬د‪ ٚ‬عسف دز ایٗ د‪ٚ‬ز اش ٔراوسات ثه‪ ٝ‬ته‪ٛ‬افهک‬ ‫ثسغ‪ٙ‬د ‪ٞ ٚ‬دف یبفتٗ زا‪ٜٞ‬بی ٘صدیه ؾدٖ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬بیی دز ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬د‪ ٜ‬اغت‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ أید‪ٚ‬ازی ثه‪ٝ‬‬ ‫احیبی ثسجبْ زا ٔی ت‪ٛ‬اٖ دز ثیب٘ی‪ ٝ‬پبیب٘ی ٘ؿػت ٔؿتسن اتحبدی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬أسیىب ٔؿب‪ٞ‬د‪ ٜ‬وسد‪.‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬زییع دفتس زییع جٕ‪ٟٛ‬زی ثب ثیهبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬سدْ دیس یب ش‪ٚ‬د ٔت‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬یؾ‪٘ٛ‬د د‪ِٚ‬ت دز ایهٗ‬ ‫ؾسایظ غ ت ج‪ ًٙ‬التکبدی تب چه‪ ٝ‬ا٘هداش‪ ٜ‬ته ؼ‬ ‫وسد‪ ٜ‬اغت أب ٘بٔصد‪ٞ‬ب ایٗ دغتب‪ٚ‬زد‪ٞ‬ب زا ٘دید‪ ٚ ٜ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫جبی ت‪ٞٛ‬یٗ ث‪ ٝ‬تسأپر ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت دز ٔ‪ٙ‬بظسات ت‪ٞٛ‬هیهٗ‬ ‫وسد‪ ٜ‬ا٘در ٌفت‪ :‬لضب‪ٚ‬ت دغتب‪ٚ‬زد‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬ت زا ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔسدْ ‪ٚ‬اٌراز ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ .‬غید ٔحٕ‪ٛ‬د ‪ٚ‬اع ی ٌهفهت‪:‬‬ ‫وٕیت‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اٖ ٘بٔ‪ٛ٘ ٝ‬ؾت‪ ٝ‬ؾدر ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬زا ثسزغی‬ ‫وسدر فمظ غ‪ٛٔ ٝ‬ض‪ ٛ‬زا ا٘ت به وسد‪ ۸ ٚ ٜ‬دلیم‪ ٝ‬ثسای پبغ ٍ‪ٛ‬یی اٖ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ؾىُ ضجظ ؾد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت‬ ‫‪ٚ‬لت داد‪ٚ.‬ی افص‪ٚ‬د‪ :‬ثعد اش ٔ‪ٙ‬بظس‪ ٜ‬ا‪َٚ‬ر د‪ٙٔ ٚ‬بظس‪ ٜ‬دیٍس ثسٌصاز ؾد ‪٘ ٚ‬بٔصد‪ٞ‬ب دز ایهٗ ٔه‪ٙ‬هبظهسات ‪ٞ‬هٓ‬ ‫حسف ‪ٞ‬بی ٘بدزغت دیٍسی ٌفت‪ٙ‬د ‪ ٚ‬غیب‪ٕ٘ ٜ‬بیی وسد٘د؛ اٍ٘بز د‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬یچ ت‪ٛ‬فیمی ٘داؾت‪ ٝ‬اغت‪.‬زیهیهع‬ ‫دفتس زییع جٕ‪ٟٛ‬زی ٌفت‪ :‬ث‪ ٘ ٝ‬س ٔی زغد ایٗ ٘بٔصد‪ٞ‬ب دز ازتجبط ثب ج‪ ًٙ‬التکبدی اش فؿبز‪ٞ‬بیی وه‪ٝ‬‬ ‫أسیىب ث‪ ٝ‬وؿ‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬زد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬در عج‪ٛ‬ز وسد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘د ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬جبی ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زفتبز ٘بٔ‪ٙ‬بغت تسأپ ‪ٚ‬او‪ٙ‬هؽ ٘ؿهبٖ‬ ‫ثد‪ٙٞ‬د ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ت‪ٞٛ‬یٗ و‪ٙٙ‬در ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ت‪ٞٛ‬یٗ وسد٘د‪.‬زییع دفتس زییع جٕ‪ٟٛ‬زی خبعهس٘ؿهبٖ وهسد‪ٔ :‬هب‬ ‫تکٕیٓ ٌسفتیٓ لضب‪ٚ‬ت زا ثس ع‪ٟ‬د‪ٔ ٜ‬سدْ ثٍرازیٓ چسا و‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تسیٗ لبضی خ‪ٛ‬د ٔسدْ ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬هد؛ ایهٗ عه‪ٛ‬ز‬ ‫٘یػت و‪ ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬س دِیّی قدا ‪ ٚ‬غیٕب ‪ ٚ‬زغب٘‪ٞٝ‬ب أس‪ٚ‬ش ٔکّحت ٔیدا٘‪ٙ‬د دغتب‪ٚ‬زد‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬ت و‪ ٝ‬اش ٘ س ٔهب‬ ‫دغتب‪ٚ‬زد‪ٞ‬بی ّٔت اغت زا ٘بدید‪ ٜ‬ثٍیس٘د ‪ٔ ٚ‬ب ‪ ٓٞ‬ث ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ ٝ‬ایٗ ؾىُ دفب و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بز وسد‪ :‬اٌس‬ ‫دز ث ؽ وؿب‪ٚ‬زشیر ق‪ٙ‬عتر أ‪ٛ‬شؼ ‪ ٚ‬پس‪ٚ‬زؼ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬شؼ عبِی ته‪ٛ‬فهیهمهبتهی داؾهته‪ ٝ‬ایهٓر ثهبیهد اش‬ ‫وؿب‪ٚ‬زشاٖر وبزٌساٖر ٔعّٕبٖ ‪ ٚ‬اغبتید تؿىس و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫اگز ًظارت ضَرای ًگْباى تبییی ضَد‬ ‫هطَقی بزای هطارکت است‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬لبئٓ ٔمبْ دثیس ؾ‪ٛ‬زای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ٌفهت‪ :‬اٌهس‬ ‫٘ بزت ٔ‪ٛ‬حس ؾ‪ٛ‬زای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت ٔ‪ٙ‬غمی ثهسای ٔهسدْ‬ ‫تجییٗ ؾ‪ٛ‬د یه ٔؿ‪ٛ‬ق ثسای ٔؿبزوت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬د‪ٔ.‬حهػه‪ٙ‬هی‬ ‫اض‪ٜ‬ای دز ایٗ ٘ؿػت ثب اثساش أید‪ٚ‬ازی اش حض‪ٛ‬ز پهسؾهىه‪ٜٛ‬‬ ‫ٔسدْ دز ا٘ت بثبت پیؽز‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬تجسث‪٘ ٝ‬ؿبٖ داد‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬هسدْ‬ ‫‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬ؾ‪ٙ‬بظ ‪ ٚ‬شٔبٖ ؾ‪ٙ‬بظ ٔهب ثهب ‪ٚ‬جه‪ٛ‬د غهیهب‪٘ ٜ‬هٕهبیهی‬ ‫ثدخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖر تىّیف ؾبٖ زا دز ا٘ت بثبت ثه‪ ٝ‬دزغهتهی ا٘هجهبْ‬ ‫ٔی د‪ٙٞ‬د‪ٚ.‬ی ثب تبوید ثس حض‪ٛ‬ز پسا٘سضی ٘یس‪ٞٚ‬بی ٘ه هبزتهی‬ ‫اظ‪ٟ‬بزوسد‪ :‬دز پبیبٖ اخر زای ‪ ٚ‬اع ْ ٘تبیج وبز فؿسد‪ٜ‬ای زا‬ ‫ثبید ٘بظسیٗ ا٘جبْ د‪ٙٞ‬د و‪ ٝ‬ثب ٘کتاِعیٗ لساز دادٖ زضهبی‬ ‫خدا ‪ ٚ‬قجسر ت ؼ و‪ٙ‬یٓ ایٗ فسای‪ٙ‬د ثب دلت ‪ ٚ‬زعبیت لهب٘ه‪ٖٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬دزغتی ا٘جبْ ؾ‪ٛ‬د‪.‬اض‪ٜ‬ای ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اش ٘بظسیٗ خ‪ٛ‬اغهت دز‬ ‫ق‪ٛ‬زت ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ‪ٞ‬س ٔؿىّیر ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬ث‪٘ ٝ‬یس‪ٞٚ‬بی ذی قه ح‬ ‫اع داد‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬د تب اش ثس‪ٚ‬ش ٔؿىُ جّ‪ٌٛ‬یسی ؾ‪ٛ‬د‪.‬ز‪ ٜ‬پهیهه‬ ‫٘یص ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا٘ت بثبت زیبغت جٕ‪ٟ‬ه‪ٛ‬زی ثهب ته‪ٛ‬جه‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫اختیبزات ایٗ ٔمبْ اش ا‪ٕٞ‬یت ثبالیی ثسخ‪ٛ‬زداز اغتر ٌهفهت‬ ‫و‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ز ٔسدْ دز ٌصی‪ٙ‬ؽ فسدی و‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ز اجسایهی وؿه‪ٛ‬ز‬ ‫زا ثس ع‪ٟ‬د‪ٔ ٜ‬یٌیسد ا‪ٕٞ‬یت دازد ‪ ٚ‬احبز اٖ دز ‪ ٕٝٞ‬غهغه‪ٛ‬ح‬ ‫ٕ٘بیبٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪ٚ.‬ی افص‪ٚ‬د‪ :‬الشْ اغت اش ‪ ٕٝٞ‬وػب٘ی وه‪ٝ‬‬ ‫دز فسای‪ٙ‬د ا٘ت بثبت زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زیر ٔیبٖ د‪ٚ‬ز‪ٜ‬ای ٔجّع‬ ‫‪ ٚ‬خجسٌبٖ ت ؼ وسد٘د تؿىس و‪.ٓٙ‬لبئٓ ٔمبْ دثیهس ؾه‪ٛ‬زای‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٘ ٛ٘ ٝ‬بزت ؾ‪ٛ‬زای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ دز ا٘ته هبثهبت‬ ‫خبعس٘ؿبٖ وسد‪٘ :‬ح‪ ٘ ٜٛ‬بزت ٔب ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ثبید ثهبؾهد وه‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ٘ بزتِ ٔ‪ٛ‬حس دز اٖ قبدق ثبؾد‪ .‬ا٘چ‪ ٝ‬ثهسای ٔهب ثه‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ٘ بزت ا‪ٕٞ‬یت دازد ایٗ اغت و‪ٔ ٝ‬ب ثبید اش زای ٔسدْ‬ ‫‪ ٚ‬ا٘ت بثبت قیب٘ت و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬حک ٔسدْ زا پبظ ثدازیٓ‪.‬‬ ‫ز‪ٜ‬پیه ٔسالجت اش زای ٔسدْ زا و‪ ٝ‬ز‪ٞ‬جس ٔع ٓ ا٘همه ه اٖ‬ ‫زا حک اِ‪ٙ‬بظ دا٘ػت‪ٙ‬د ‪ٞ‬دف اقّی ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ ٚ‬تبوید وسد‪٘ :‬جبیهد‬ ‫اجبش‪ ٜ‬د‪ٞ‬یٓ و‪ ٝ‬حتی یه زای اش ثیٗ ثهس‪ٚ‬د ‪ ٚ‬عهجهعهب اٌهس‬ ‫٘ بزت ٔ‪ٛ‬حس ؾ‪ٛ‬زای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت ٔ‪ٙ‬غمی ثهسای ٔهسدْ‬ ‫تجییٗ ؾ‪ٛ‬د یه ٔؿ‪ٛ‬ق ثسای ٔؿبزوت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افص‪ٚ‬د اٌس ٔسدْ ثدا٘‪ٙ‬د ٘ بزت ثهس ا٘هته هبثهبت ته‪ٛ‬غهظ‬ ‫٘بظسی‪ٙ‬ی أیٗ ا٘جبْ ٔی ؾ‪ٛ‬در ٘ػجت ث‪ٔ ٝ‬وحس ث‪ٛ‬دٖ زای خه‪ٛ‬د‬ ‫اعٕی‪ٙ‬بٖ لّجی پیدا ٔیو‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫صیاًت ٍ اهاًتذاری اس ارای هزدم ٍظیفِ ّوِ دست اًذرکاراى اًتخابات است‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٚ -‬شیس وؿ‪ٛ‬ز ٌهفهت‪ :‬تهٕهبْ‬ ‫اغتب٘داز‪ٞ‬بیر فسٔب٘دازی‪ٟ‬ب ‪ ٚ‬ثه هؿهدازی ‪ٞ‬هب دز‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز ‪ٕٞ‬سا‪ ٜ‬ثب ‪ٞ ۰۷‬صاز ثبشزظ ‪ٚ‬شازت وؿه‪ٛ‬ز‬ ‫ثسای ثسٌصازی ا٘ت بثبت أبدٌی وبُٔ داز٘د ‪ٚ‬‬ ‫اعٕی‪ٙ‬بٖ ٔی د‪ٞ‬یٓ و‪ ٝ‬اش ازای ٔسدْ ثه‪ ٝ‬خه‪ٛ‬ثهی‬ ‫قیب٘ت ‪ ٚ‬أب٘تدازی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬هد ؾهد‪ .‬عهجهداِهسضهب‬ ‫زحٕب٘ی فضّی افص‪ٚ‬د‪ :‬دز ایٗ د‪ٚ‬ز‪ ۴ ٜ‬ا٘ته هبثهبت‬ ‫ثسٌصاز ٔی ؾ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ا٘ت بثبت زیبغت جٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬زی‬ ‫‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬زای اغ ٔی دز غساغس وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ا٘ته هبثهبت‬ ‫ٔیب٘د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ای خجسٌبٖ دز ‪ ۴‬ح‪ٛ‬ش‪ٔ ٚ ٜ‬جّع دز ‪۶‬‬ ‫ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ثسٌصاز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪ٚ.‬شیس وؿ‪ٛ‬ز ثیبٖ وهسد‪:‬‬ ‫دز ٔجٕ‪ ٛ‬دز و‪ٙ‬بز ثس٘بٔ‪ ٝ‬زیصی ‪ ٚ‬پؿتیجب٘ی ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔ‪ٛ‬زد ٘یبش ‪ٞ ۶۶‬صاز ‪ ۸۷۷ ٚ‬ؾعج‪ ٝ‬ثسای ا٘هته هبثهبت‬ ‫زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی ‪ٞ ۰۷ ٚ‬صاز ‪ ۵۷ ٚ‬ؾهعهجه‪ ٝ‬اخهر‬ ‫زای ثسای ا٘ت بثبت ؾ‪ٛ‬زای اغ ٔی ؾ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬غتب‬ ‫دز ٘ س ٌسفته‪ ٝ‬ؾهد‪ ٜ‬اغهت‪.‬زحهٕهب٘هی فضهّهی‬ ‫اظ‪ٟ‬بزداؾت‪ :‬دز ‪ٞ‬س ؾعت اخر زای ثیٗ ‪ ۲۷‬تب ‪۲۷‬‬ ‫٘فس حض‪ٛ‬ز خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د داؾت ‪ ٚ‬عه ‪ ٜٚ‬ثهس ایه‪ٙ‬ه‪ٟ‬هب‬ ‫٘بظساٖ ؾ‪ٛ‬زای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ‪٘ ٚ‬بظساٖ ث‪ٟ‬داؾتی ٘یص دز‬ ‫ؾعت اخر زای ا٘جبْ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د وهسد‪ٚ.‬شیهس‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اش ‪ٔ ۶‬ب‪ ٜ‬پیؽ ثب تؿىیُ غتهبد‬ ‫أ‪ٙ‬یت ا٘ت بثبت دز ‪ٚ‬شازت وؿ‪ٛ‬ز ثس٘بٔ‪ ٝ‬زیصی ٔب‬ ‫ثسای ثسٌصازی ا٘ت بثبت اغبش ؾدر ٌفت‪ :‬دز ایٗ‬ ‫غتبد ٘یس‪ٞٚ‬بی أ‪ٙ‬یتی ٘ بٔیر ا٘ت هبٔهی ‪ ٚ‬غهبیهس‬ ‫د‪ٚ‬غتبٖر فضبی ا٘ت بثبتی زا دایٕب زقد ٔی و‪ٙٙ‬د‬ ‫تب ایٗ د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اش ا٘ت بثبت ٘یص ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬هد ا٘هته هبثهبت‬ ‫ٌرؾت‪ ٝ‬دز ؾسایظ ٔ‪ٙ‬بغجی ثسٌصاز ؾ‪ٛ‬د‪.‬زحٕهب٘هی‬ ‫فضّی ٌفت‪ :‬ثسای ثسٌصازی ث‪ٟ‬تس ایهٗ د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اش‬ ‫ا٘ت بثبت ٔب اعّع أ‪ٙ‬یتی ثسای ‪ٕٞ‬ه‪ ٝ‬ؾه‪ٟ‬هس‪ٞ‬هبی‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وسدیٓ ‪ ٚ‬دز ق‪ٛ‬زت ِص‪ ْٚ‬ثهب زقهد‬ ‫ؾسایظ ایٗ اعّع أ‪ٙ‬یتی ز‪ٚ‬شا٘‪ ٝ‬دز حبَ تهغهیهیهس‬ ‫اغت‪ٚ.‬ی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬شیع تعسف‪ ٝ‬دز ؾعت اخهر‬ ‫زای اظ‪ٟ‬بزداؾت‪ :‬ت‪ٛ‬شیع تعسف‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا٘هداش‪ ٜ‬وهبفهی‬ ‫ا٘جبْ ؾد‪ّٔ ٚ ٜ‬ص‪ٔٚ‬بت ٔ‪ٛ‬زد ٘یبش ٘یص ثب ت‪ٛ‬جه‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ضعیت جغسافیبیی ایساٖ ثسای ‪ ٕٝٞ‬ؾعهت اخهر‬ ‫زای ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪ٚ.‬شیس وؿ‪ٛ‬ز یبدا‪ٚ‬زؾهد‪ :‬ثهب‬ ‫اعٕی‪ٙ‬بٖ ٔی ٌ‪ٛ‬یٓ و‪ ٝ‬دز دز شٔهبٖ ثهسٌهصازی‬ ‫ا٘ت بثبت وٕج‪ٛ‬دی دز تعسف‪ ٝ‬ا٘ت بثبتی ٘ ه‪ٛ‬ا‪ٞ‬هیهٓ‬ ‫داؾت شیسا ث‪ٞ ٝ‬س ؾعج‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تعسفه‪ ٝ‬ته‪ٛ‬شیهع ؾهد‪ٜ‬‬ ‫اغتر ‪ ۵۷‬دزقد ثیؿتس ت‪ٛ‬شیع ؾهد‪ٔ ٚ ٜ‬هجه‪ٙ‬هبی‬ ‫ٔحبغج‪ٔ ٝ‬ب ٔؿبزوت ثبالی ٔسدْ دز ٘ س ٌهسفهته‪ٝ‬‬ ‫ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫اٍلیاًَف‪ :‬هذاکزات ٍیی بعذ اس اًتخابات ایزاى ّن اداهِ دارد‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٔ -‬ی بئیُ ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف ٕ٘بی‪ٙ‬د‪ ٜ‬دائٓ فدزاغی‪ ٖٛ‬ز‪ٚ‬غی‪ ٝ‬دز غبشٔب٘‪ٟ‬بی ثیٗ إِّّی ٔػتمس دز ‪ٚ‬یهٗ‬ ‫ٌفت‪ :‬دغتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک دز ٔ‪ٛ‬زد احیبی ثسجبْ لجُ اش ا٘ت بثبت زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی دز ایساٖ دز ‪ ۵۸‬ض‪ٚ‬ئهٗ ‪۲۸‬‬ ‫خسداد) ؾبید ٔیػس ٘جبؾد ‪ٔ ٚ‬راوسات ثعد اش ا٘ت بثبت ٘یص ادأ‪ٔ ٝ‬ی یبثد‪ .‬ا‪ِٚ‬هیهب٘ه‪ٛ‬ف دز ٌهفهت ‪ٌ ٚ‬ه‪ ٛ‬ثهب‬ ‫ای‪ٙ‬تسفىع ٌفت وبٔ ‪ٚ‬اضح اغت دغتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک دز ٔ‪ٛ‬زد ثبشٌسدا٘دٖ ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ػت‪ ٝ‬ای ایهساٖ پهیهؽ اش‬ ‫ا٘ت بثبت زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی دز ایساٖ و‪ ٝ‬لساز اغت دز ‪ ۵۸‬ض‪ٚ‬ئٗ ثسٌصاز ؾ‪ٛ‬د أىبٖ پریس ٘ ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ثه‪ٛ‬د ر أهب‬ ‫ٔراوسات ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د یبفت ‪ٔ ٚ‬راوسات ٘جبید تحت تبحیس ز‪٘ٚ‬د ا٘ت بثبت لساز ٌیسد‪.‬ایٗ دیهپهّهٕهبت ز‪ٚ‬غهی‬ ‫تاوید وسد‪ :‬تب ا٘جب و‪ٔ ٝ‬ب ف‪ٕٟ‬یدیٓ ر ایٗ ؾسایظ ٘جبید تاحیس لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی دز ز‪٘ٚ‬د ٔراوسات ثیؿتس داؾت‪ ٝ‬ثبؾد‪.‬ع ‪ ٜٚ‬ثس ایٗ ر ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف دز پبغخ ث‪ ٝ‬ایهٗ‬ ‫غ‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬ایب ا‪ ٚ‬ثب ٌفت‪ٞ ٝ‬بیی و‪ ٝ‬ز‪٘ٚ‬د ٔراوس‪ ٜ‬دز ‪ٚ‬یٗ ٔت‪ٛ‬لف ؾد‪ ٜ‬اغت ٔ‪ٛ‬افک اغت ر ٌفت‪ٔ ٗٔ :‬عتمدْ و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ ازشیبثی غّظ اغت ‪ ٚ‬ثهب ‪ٚ‬الهعهیهت‬ ‫ٔغبثمت ٘دازدر اٌسچ‪ ٝ‬پیؿسفت ث‪ ٝ‬اٖ غسعتی و‪ٔ ٝ‬ب ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ‪ٛٙٞ‬ش حبقُ ٘ؿد‪ ٜ‬اغت ر أب ز‪٘ٚ‬د وبز دز حبَ ت‪ٛ‬غع‪ ٝ‬اغت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فته‪ٚ ٝ‬ی ر ته ؼ‬ ‫ثسای ٘‪ٟ‬بیی غبشی ٔتٗ اقّی ت‪ٛ‬افک ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ادأ‪ ٝ‬دازد ‪ٞ ٚ‬دف دغتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ثسای احیبی وبُٔ ثسجبْ اغت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬صازؼ ایس٘ب غیدعجبظ عهسالهچهی‬ ‫زییع ‪ٞ‬یبت ٔراوس‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ایساٖ دز ‪ٚ‬یٗ غ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ش پیؽ دز ثبز‪ ٜ‬اخصیٗ ‪ٚ‬ضعیت ٔراوسات ‪ٚ‬یٗ ٌفت‪٘ :‬یبشٔ‪ٙ‬د ثحج ‪ ٚ‬زایص٘ی‪ٞ‬بی شیبد غیبغیر ف‪ٙ‬هی ‪ٚ‬‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی ‪ٞ‬ػتیٓ ‪ ٚ‬تب ‪ٞ‬س شٔبٖ و‪ ٝ‬الشْ ثبؾد ث‪ ٝ‬ایٗ ٌفت‪ٌٞٛٚ‬ب ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ داد‪.‬‬ ‫حوایت ایزاى اس فلسطیی اًگیشُ اسادی سزسهییّای اضغالی را دٍچٌذاى هیکٌذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ -‬زییع دفتس غیبغی جه‪ٙ‬هجهؽ‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت اغ ٔی فّػغیٗ حٕبظ) دز پبغهخ ثه‪ٝ‬‬ ‫٘بٔ‪ ٝ‬دثیس ؾ‪ٛ‬زای عبِی ا٘م ه فس‪ٍٙٞ‬یر تهبوهیهد‬ ‫وسد‪ :‬حٕبیت ایساٖ اش ٔسدْ فّػغیٗر اٍ٘یص‪ٔ ٜ‬ب زا‬ ‫ثسای ادأ‪ ٝ‬زا‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت تب شٔبٖ ثهبشپهع ٌهیهسی‬ ‫تٕبْ حم‪ٛ‬ق لب٘‪٘ٛ‬ی خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اشادی غسشٔیٗ ‪ٞ‬هبی‬ ‫اؾغبِی ‪ ٚ‬پبیبٖ ایٗ اؾغبَ ثیزحٕب٘‪ٝ‬ر د‪ٚ‬چه‪ٙ‬هداٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د وسد‪ٔ .‬سوص خجس ؾ‪ٛ‬زای عهبِهی ا٘همه ه‬ ‫فس‪ٍٙٞ‬یر چ‪ٙ‬دی پیؽ دز پی ح‪ٛ‬ادث فّػهغهیهٗ‬ ‫اؾغبِیر غعید زضب عبّٔیر دثیس ؾه‪ٛ‬زای عهبِهی‬ ‫ا٘م ه فس‪ٍٙٞ‬ی ثب قد‪ٚ‬ز پیبٔی ث‪ ٝ‬شثبٖ عهسثهیر‬ ‫پیس‪ٚ‬شی ٔمب‪ٔٚ‬ت فّػغیٗ دز ج‪ ۵۲ ًٙ‬ز‪ٚ‬ش‪ ٜ‬ثهب‬ ‫زضیٓ غبقت ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػتی زا ث‪ّٔ ٝ‬ت فّػغهیهٗ ‪ٚ‬‬ ‫گشارش‬ ‫اًتخابات ریاست جوَْری ٍ الشام تزبیت‬ ‫ًسلّای هذیزاى ایٌذُ کطَر‬ ‫عسق‪ ٝ‬زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زیر عسق‪ ٝ‬تجسث‪ ٝ‬ا٘د‪ٚ‬شی ‪ ٚ‬اشٔ‪ ٚ ٖٛ‬خهغهب‬ ‫٘یػت؛ ثّى‪ ٝ‬فسقت ث‪ ٝ‬وبزٌیسی ‪ ٕٝٞ‬تجسثیبت شیػت‪ ٚ ٝ‬ا٘هجهبؾهته‪ٝ‬‬ ‫ؾد‪ ٚ ٜ‬عّٕیبتی غبشی دا٘ؽ ٔدیسیتهی ‪ٔ ٚ‬ه‪ٟ‬هبزت ‪ٞ‬هبی عهٕهّهی‬ ‫زییعجٕ‪ٟٛ‬ز دز حُ چبِؽ‪ٞ‬بی فساز‪ٚ‬ی وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تػ‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬تػسیع‬ ‫ٔػیس ت‪ٛ‬غع‪ ٝ‬وؿ‪ٛ‬ز اغت‪٘ .‬تبیج افىبزغ‪ٙ‬جی ‪ٞ‬هب دز ثهبه ٔهیهصاٖ‬ ‫اغٕبعیُ ‪ٙٞ‬ی‪ ٝ‬زییعر دفتهس غهیهبغهی جه‪ٙ‬هجهؽ‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت اغ ٔی فّػغیٗ حٕبظ) تجسیه ٌفت‬ ‫‪ ٚ‬تبوید وسد‪ٔ :‬مب‪ٔٚ‬ت زا‪ٞ‬جهسدی ‪ ٚ‬ؾهجهبعهب٘ه‪ٝ‬‬ ‫ٔجب‪ٞ‬داٖ فّػغی‪ٙ‬ی چهساغ زا‪ٞ‬هی ثهسای ایه‪ٙ‬هد‪ٜ‬‬ ‫٘جسد‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اغت ‪ ٚ‬چؿٓا٘هداشی ز‪ٚ‬ؾهٗ زا‬ ‫ٕ٘بیبٖ ٔیغبشد ‪ ٚ‬زا‪ ٜ‬پیس‪ٚ‬شیر ٔمب‪ٔٚ‬ت دز ٔػیهس‬ ‫اِ‪ٟ‬ی اغت‪.‬اغٕبعیُ ‪ٙٞ‬ی‪٘ ٝ‬یص دز پبغخ ث‪٘ ٝ‬بٔ‪ ٝ‬دثیس‬ ‫ؾ‪ٛ‬زای عبِی ا٘م ه فس‪ٍٙٞ‬ی ٘ه‪ٛ‬ؾهت‪ :‬ثهبیهد اش‬ ‫تٕبْ ٔ‪ٛ‬اضع ‪٘ ٚ‬مؽافهسیه‪ٙ‬هی ‪ٞ‬هبی جهٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬زی‬ ‫اغ ٔیر ز‪ٞ‬جسی ٌسا٘مدز ایساٖر ٔسدْر غبشٔبٖ‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٟ٘ ٚ‬بد‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دز و‪ٙ‬بز پبیدازی ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ت ّٔت‬ ‫فّػغیٗ ؾجبعب٘‪ ٝ‬ایػتبد٘د ‪ ٚ‬حٕهبیهت وهسد٘هدر‬ ‫لدزدا٘ی وسد؛ چسا و‪ ٝ‬ایٗ حٕبیت‪ٞ‬ب ٔبی‪ ٝ‬افت بز‬ ‫ٔؿبزوت دز غیصد‪ٕٞ‬یٗ د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ا٘ت بثبت زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زیر یىی اش‬ ‫داغتسیٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبتی اغت و‪ ٝ‬دز ایبْ ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬ی ث‪ ٝ‬ا٘ت بثبت اش غه‪ٛ‬ی‬ ‫ٔحبفُ غیبغی ‪ ٚ‬زغب٘‪ٝ‬ای داخّی ‪ ٚ‬خبزجی د٘جبَ ‪ٛٔ ٚ‬زد تجصی‪ٚ ٝ‬‬ ‫تحّیُ لساز ٔیٌیسد‪ ٘ .‬سغ‪ٙ‬جی اش ٔ بعجبٖ دز خجهسٌهصازی ‪ٞ‬هب ‪ٚ‬‬ ‫غبیت ‪ٞ‬بی خجسی ه تحّیّیر افىهبزغه‪ٙ‬هجهی ‪ٞ‬هبی زغهب٘ه‪ٔ ٝ‬هّهیر‬ ‫افىبزغ‪ٙ‬جی ‪ٞ‬بی ٔساوص ت ککی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬ایػپب ‪ٞ ... ٚ‬س یهه ثهس‬ ‫اغبظ ثس اغبظ ٌصاز‪ٞ ٜ‬بیی خبـ ‪٘ ٚ‬یص ثهس اغهبظ عهیهف ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔت‪ٛٙ‬عی اش ٔ بعجبٖ غعی دز ثسزغی ٔیهصاٖ ٔؿهبزوهت ٔهسدْ دز‬ ‫ا٘ت بثبت ‪٘ ٚ‬یص غ‪ٙ‬جؽ ٔیصاٖ تٕبیُ ایؿبٖ ث‪ ٝ‬وب٘دیدا‪ٞ‬بی حهبضهس‬ ‫دز ایٗ د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اش ا٘ت بثبت داز٘د‪ٞ.‬سچ‪ٙ‬د ایٗ افىبزغ‪ٙ‬جی‪ٞ‬ب اش ز‪ٚ‬ؾی‬ ‫‪ٚ‬احد تجعیت ٕ٘یو‪ٙٙ‬د ‪ ٚ‬دز ثسخی اش ٔ‪ٛ‬ازد ٘یص ٘تبیج وبٔ ً ٔت‪ٙ‬بلض‬ ‫زا اؾىبز ٔیغبش٘در ثب ایٗ حبَر ث‪ ٘ ٝ‬س ٔیزغد ٔػئّ‪ٔ ٝ‬ؿهبزوهت‬ ‫‪ٛٙٞ‬ش ث‪ ٝ‬یه ا‪ِٛٚ‬یت حداوخسی دز جبٔع‪ ٝ‬ثدَ ٘ؿد‪ ٜ‬اغت‪ .‬اش ایهٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ر ثحج دز خک‪ٛ‬ـ چسایی ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬زا ٔی ته‪ٛ‬اٖ اش چه‪ٙ‬هد‬ ‫حیج ٔ‪ٛ‬زد ٔغبِع‪ ٝ‬لساز داد و‪ ٝ‬دز فسقت و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬یه یهبدداؾهتر‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬د‪ ٚ‬عبُٔ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬شعٓ ٍ٘بز٘د‪ ٜ‬اش ا‪ٕٞ‬یت ثیؿتسی دز لیبظ ثهب‬ ‫دیٍس ع‪ٛ‬أُ ثسخ‪ٛ‬زداز اغتر اؾبز‪ٔ ٜ‬ی ؾه‪ٛ‬د‪٘:‬ه هػهتر فهسایه‪ٙ‬هد‬ ‫ا٘ت بثبت دز وؿ‪ٛ‬ز اغت‪ .‬ثس اغبظ لب٘‪ ٖٛ‬فعّی ا٘ت بثبتر فهسایه‪ٙ‬هد‬ ‫وب٘دیدات‪ٛ‬زی دز ا٘ت بثبت زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی حهتهی ثه‪ ٝ‬قه‪ٛ‬زت‬ ‫غیسزغٕی ‪ٔ ٚ‬حفّیر ت‪ٟٙ‬ب چ‪ٙ‬د ٔب‪ ٜ‬لجُ اش اغبش زغٕی ا٘ت بثبت دز‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز اغبش ٔیؾ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬احصاه ‪ ٚ‬جسیبٖ‪ٞ‬بی غهیهبغهی ثه‪ ٝ‬دالیهُ‬ ‫ٔ تّف اش ‪ٚ‬ز‪ٚ‬د پیؽ اش ٔ‪ٛ‬عد ث‪ٔ ٝ‬ػهئّه‪ ٝ‬ا٘هته هبثهبت خه‪ٛ‬ددازی‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬د‪ٕٞ .‬یٗ أس ٔ‪ٛ‬جت ٔیؾ‪ٛ‬د تب جبٔع‪ ٝ‬فسقت وهبفهی ثهسای‬ ‫ثسزغی ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ٘بٔصد‪ٞ‬بی ا٘ت بثبتی زا ٘داؾت‪ ٝ‬ثبؾهد ‪ ٚ‬فهسقهت‬ ‫ثسزغی ٘ جٍب٘ی اش ٔیصاٖ عّٕیبتی ث‪ٛ‬دٖ ‪٘ ٚ‬یص غ‪ٙ‬جؽ ٔیصاٖ تغبثهک‬ ‫‪ ٚ‬غبش‪ٚ‬ازی ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ٘بٔصد‪ٞ‬ب ثب ‪ٚ‬العیت ‪ٞ‬هبی ٔهحهیهغهی ‪٘ ٚ‬هیهص‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بی جبٔع‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ٘داؾت‪ ٝ‬ثبؾد‪ .‬عجعبً فبقّ‪ ٝ‬شٔب٘ی وه‪ٛ‬تهب‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬التداز ٔمب‪ٔٚ‬ت فّػغیٗ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬اٍ٘هیهص‪ٔ ٜ‬هب زا‬ ‫ثسای ادأ‪ ٝ‬زا‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت تب شٔبٖ ثهبشپهع ٌهیهسی‬ ‫تٕبْ حم‪ٛ‬ق لب٘‪٘ٛ‬ی خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اشادی غسشٔیٗ ‪ٞ‬هبی‬ ‫اؾغبِی ‪ ٚ‬پبیبٖ ایٗ اؾغبَ ثیزحٕب٘‪ٝ‬ر د‪ٚ‬چه‪ٙ‬هداٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د وسد‪.‬‬ ‫ثسای ثسٌصازی ا٘ت بثبت غس٘‪ٛ‬ؾتغبش زیبغت جٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬زیر تهٕهبْ‬ ‫فسای‪ٙ‬د‪ٞ‬بی ایٗ ا٘ت بثبت اش ثسزغی ق حیت‪ٞ‬بی وهب٘هدیهد‪ٞ‬هب اش‬ ‫ٔجبٔع دز‪ ٖٚ‬حصثی تب فسای‪ٙ‬د‪ٞ‬بی زغهٕهی حهبوهٕهیهتهیر ‪٘ ٚ‬هیهص‬ ‫ثساٍ٘ی تٗ حػبغیت جبٔع‪٘ ٝ‬ػجت ث‪ ٝ‬ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬هب ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬ه‪ٛ‬یهت ‪ٞ‬هبی‬ ‫٘بٔصد‪ٞ‬بر ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘مد ‪ ٚ‬ثسزغی عّٕی ‪ ٚ‬ثیعسفب٘‪ ٝ‬ثهس٘هبٔه‪ٞ ٝ‬هب اش‬ ‫غ‪ٛ‬ی ٘ جٍبٖ زا تحتاِؿعب خ‪ٛ‬د لساز ٔید‪ٞ‬د و‪ ٝ‬حهبقهُ ایهٗ‬ ‫‪ٚ‬ضعیتر حک‪ٛ٘ َٛ‬عی ؾتبثصدٌی دز تٕبٔی ٔساحُ ف‪ٛ‬ق اِهروهس‬ ‫اغت‪ .‬دز ایٗ ق‪ٛ‬زت ٔی ت‪ٛ‬اٖ ا٘ته هبز داؾهت دز ایهٗ ؾهسایهظ‬ ‫عم ٘یت غیبغی تحت اِؿعب ‪ٞ‬یجب٘بت غیهبغهی لهساز ٌهیهسد ‪ٚ‬‬ ‫ا٘ت به جٕ‪ٟٛ‬زر ٔػیس ٌب‪ٚ ٜ‬العثی‪ٙ‬ب٘‪ٝ‬ای زا عی ٘‪ٕٙ‬بید؛ ٔػیسی وه‪ٝ‬‬ ‫دز ق‪ٛ‬زت ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ‪ٚ‬لت وبفی ثسای جسیبٖ‪ٞ‬بی غیبغی ‪ ٚ‬جهبٔهعه‪ٝ‬ر‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘د ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ٔتفب‪ٚ‬ت زلٓ ث ‪ٛ‬زد‪.‬‬ ‫ث‪ ٘ ٝ‬س ٔیزغد چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬فسای‪ٙ‬د ا٘ت بثبت دز وؿ‪ٛ‬ز دز ثهبش‪ ٜ‬شٔهب٘هی‬ ‫ثّ‪ٙ‬دٔدتتسی ٘ػجت ث‪ٚ ٝ‬ضع ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د تٕ‪ٟ‬ید ٌسددر ٔیت‪ٛ‬اٖ ا٘ته هبز‬ ‫داؾت جٕ‪ٟٛ‬ز ّٔتر ٔػیس ‪ٚ‬الع ثی‪ٙ‬ب٘‪ ٝ‬تسی زا عی ٕ٘هبیهد ‪ ٚ‬اِهجهته‪ٝ‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت ٔػتمس ٘یص ثب لساز ٌسفتٗ دز ٔػیس ٘مد دائٕهی ثهس٘هبٔه‪ٞ ٝ‬هب ‪ٚ‬‬ ‫عّٕىسد‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬عی ٔ‪ٛ‬جت تعدیُ ‪ ٚ‬اقه ح‬ ‫عّٕىسد‪ٞ‬ب لساز ٌیسد‪.‬‬ ‫د‪ٔٚ‬یٗ عبُٔ دز ؾىُ ٌیسی حػبغیت حداوخسی ٘ػجت ث‪ٔ ٝ‬ػهئّه‪ٝ‬‬ ‫ا٘ت بثبت زا ٔی ت‪ٛ‬اٖ دز ‪ٚ‬ضعیت ٘ جٍب٘ی ‪٘ ٚ‬هیهص لهبثهّهیهت ‪ٞ‬هب ‪ٚ‬‬ ‫ؾبیػتٍی ‪ٞ‬بی ا٘بٖ جػتج‪ ٛ‬وسد‪ .‬ثه‪ٞ ٝ‬هس ٘هحه‪ٔ ٛ‬همهبْ زیهبغهت‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬زی ثبالتسیٗ ٔمبْ اجسایی وؿ‪ٛ‬ز ث‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬دیسیت حجٓ لبثهُ‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی اش ٔ‪ٙ‬بثع وؿ‪ٛ‬ز دز ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬اختیبزات ‪ٚ‬ی لهساز ٔهی ٌهیهسد؛‬ ‫تعییٗ ‪ٚ‬شزار زیبغت ثس ٔجبٔع ثبالدغتی ‪ ٚ‬غیهبغهت ٌهراز وؿه‪ٛ‬ز‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬ؾ‪ٛ‬زا‪ٞ‬بیعبِی ا٘م ه فس‪ٍٙٞ‬یر أ‪ٙ‬یت ّٔیر ‪ٔ ... ٚ‬ه‪ٛ‬جهت‬ ‫ٔیؾ‪ٛ‬د تب زییع جٕ‪ٟٛ‬ز اش لدزت ٔ‪ٙ‬حکسثفسد ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬ق اِعبد‪ٜ‬ای دز‬ ‫عسق‪ٔ ٝ‬دیسیت وؿ‪ٛ‬ز ثسخ‪ٛ‬زداز ؾ‪ٛ‬د‪ .‬ایهٗ ٔػهئّه‪ ٝ‬ایهٗ أهس زا‬ ‫ایزاى ظزفیت جْص ٍ پیطزفت بشرگ‬ ‫در ‪ ۴‬سال ایٌذُ را دارد‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی‪-‬دغتیبز ‪ٔ ٚ‬ؿب‪ٚ‬ز عبِی فسٔب٘د‪ٔ ٜ‬هعه هٓ‬ ‫وُ ل‪ٛ‬ا ٌفت‪ :‬ایساٖ عی چ‪ٟ‬بز یب ‪ٞ‬ؿهت غهبَ ایه‪ٙ‬هد‪ٜ‬‬ ‫ظسفیت ج‪ٟ‬ؽ ‪ ٚ‬پیؿسفتی ثصزی دز حهُ ٔؿهىه ت‬ ‫التکبدیر فس‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ایجبد اؾتغبَ زا دازد‪.‬غهسِؿهىهس‬ ‫غید یحیی قف‪ٛ‬ی دغتیبز ‪ٔ ٚ‬ؿب‪ٚ‬ز عبِی فسٔب٘د‪ٔ ٜ‬ع هٓ‬ ‫وُ ل‪ٛ‬ا دز جّػ‪ ٝ‬وٕیػی‪ٞ ٖٛ‬هبی ته هکهکهی حه‪ٛ‬ش‪ٜ‬‬ ‫دغتیبزی ‪ٔ ٚ‬ؿب‪ٚ‬زت عبِی فسٔب٘د‪ٞ‬ی ٔع ٓ وُ له‪ٛ‬ا ثهب‬ ‫اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬دز پیؽ ث‪ٛ‬دٖ ا٘ت بثبت زیبغت جٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬زی ‪ٚ‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬زا‪ٞ‬بی اغ ٔی ؾ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬غتب ‪ٞ ٚ‬هٕهچه‪ٙ‬هیهٗ ٘همهؽ‬ ‫زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی دز تغییسات و ٖ وؿه‪ٛ‬زر ٌهفهت‪:‬‬ ‫جبیٍب‪ ٜ‬زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی اش ٔ‪ٟٓ‬تسیٗ ‪ ٚ‬پسٔؿغّ‪ٝ‬تهسیهٗ‬ ‫ٔدیسیت ‪ٞ‬بی وؿ‪ٛ‬ز اغت و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘بیی تغییس دز غهغه‪ٛ‬ح‬ ‫ٔ تّف التکبدیر فس‪ٍٙٞ‬یر غیبغی ‪ ٚ‬اجتٕبعی وؿه‪ٛ‬ز‬ ‫زا دازد ‪ ٚ‬اش غ‪ٛ‬ی دیٍسر ا٘ت بثبت ؾ‪ٛ‬زا‪ٞ‬هبی ؾه‪ٟ‬هس ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٚ‬غتب ثػتس ‪ ٚ‬فسقتی ثسای ٔؿبزوهت ٔهسدْ دز حهُ‬ ‫ٔػبئُ ‪ٔ ٚ‬ؿى ت ‪ ٚ‬حسوت دز جه‪ٟ‬هت اثهبدا٘هی ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ػبشی ‪ٞ‬س ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اغت ‪ ٚ‬اش ظسفیت ع یٓ حضه‪ٛ‬ز دز‬ ‫ا٘ت بثبت ثسای حُ ٔؿى ت و‪٘ٛٙ‬ی ٘جبید غبفُ ؾد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب تجییٗ فسقت ج‪ٟ‬بد دز غبخت ایهساٖ اغه ٔهیر‬ ‫افص‪ٚ‬د‪ :‬ج‪ٟ‬بد ثصزیر غبختٗ ایساٖ اغ ٔی ‪ ٚ‬عهجه‪ٛ‬ز اش‬ ‫ؾههسایههظ غ ه ههت فههعههّههی ‪ ٚ‬ثههسداؾههتههٗ ٌههبْ د‪ْٚ‬‬ ‫ا٘م ه اغ ٔیر ؾ‪ٙ‬بخت فسقت‪ٞ‬بر چبِؽ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬داؾتهٗ‬ ‫ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی و ٖ ّٔی ‪ ٚ‬اغتب٘ی اغت‪ٔ .‬دیساٖ عبِیزتجه‪ٝ‬‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز عصیصٔبٖ ثب ؾ‪ٙ‬هبخهت ز‪٘ٚ‬هد‪ٞ‬هب ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬یهداد‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ ٚ‬تؿ یف دزغت زا‪ٞ‬جسد دؾٕه‪ٙ‬هبٖ‬ ‫ا٘م ه اغ ٔی ‪ ٚ‬ثب دزن قحیهح اش فهسقهت ‪ٞ‬هب ‪ٚ‬‬ ‫چبِؽ‪ٞ‬بی پیؽ ز‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د زا‪ٞ‬جسد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثس٘هبٔه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫ّٔی ‪ ٚ‬اغتب٘ی زا ثسای ش٘دٌی ث‪ٟ‬تس ٔسدْ ایساٖ ت‪ ٙ‬یهٓ ‪ٚ‬‬ ‫تد‪ٚ‬یٗ و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫ّوکاری ایزاى ٍ ٌّذ بزای اًتقال فیاٍری ٍ تَلیذ‬ ‫هطتزک ٍاکسی رٍتا ٍیزٍس در کطَرهاى‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی‪-‬عجک ت‪ٛ‬افم‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬أضبؾد‪ٔ ٜ‬یبٖ ا٘ػتهیهته‪ٛ‬‬ ‫پبغت‪ٛ‬ز ایساٖ ‪ ٚ‬ؾسوت ‪ٚ‬اوػٗ غبشی ث‪ٟ‬بزات ثبی‪ٛ‬تهه‬ ‫‪ٙٞ‬در د‪ ٚ‬عسف ثسای ا٘تمبَ فٗ ا‪ٚ‬زی ته‪ِٛ‬هیهد ‪ٚ‬اوػهٗ‬ ‫ز‪ٚ‬تب ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬ید داخّی ایهٗ ٔهحهکه‪َٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبزی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د وسد‪.‬غفبزت ایساٖ دز ‪ٞ‬ه‪ٙ‬هد اعه ْ‬ ‫وسد‪ :‬عی ٔساغٕی و‪ ٝ‬عکس أس‪ٚ‬ش ثب حض‪ٛ‬ز ز‪ٚ‬غبی د‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬غػ‪ ٝ‬ثصزی ت‪ِٛ‬ید ‪ٚ‬اوػٗ یع‪ٙ‬ی ا٘ػتیت‪ ٛ‬پبغت‪ٛ‬ز ایهساٖ‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬غػ‪ٚ ٝ‬اوػٗ غبشی ث‪ٟ‬بزات ثبی‪ٛ‬ته ‪ٙٞ‬د ثهسٌهصاز‬ ‫ؾدر لسازدادی ث‪ٛ ٙٔ ٝ‬ز تبٔیٗ ‪ٚ‬اوػٗ ز‪ٚ‬تهب ‪ٚ‬یهس‪ٚ‬ظ‬ ‫ج‪ٟ‬ت اغتفبد‪ ٜ‬دز ٘ بْ ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬داخّی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یهٗ‬ ‫ا٘تمبَ فٗ ا‪ٚ‬زی ثسای ت‪ِٛ‬ید داخّی ایٗ ‪ٚ‬اوػٗر ٔهیهبٖ‬ ‫عسفیٗ ث‪ ٝ‬أضب زغید‪.‬عی ایٗ ‪ٚ‬ثهیه‪ٙ‬هبز وه‪ ٝ‬عه ‪ ٜٚ‬ثهس‬ ‫ز‪ٚ‬غبی د‪ٛٔ ٚ‬غػ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬ید ‪ٚ‬اوػٗر غفسای د‪ ٚ‬وؿه‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫ٔػ‪ٚٛ‬ال٘ی اش ‪ٚ‬شازت خبزج‪ ٚ ٝ‬ث‪ٟ‬داؾت د‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز ‪ٞ‬هٓ‬ ‫حض‪ٛ‬ز داؾت‪ٙ‬در ‪ٞ‬س د‪ ٚ‬عسف أبدٌی ‪ ٚ‬عه لهٕه‪ٙ‬هدی‬ ‫خ‪ٛ‬د زا ثسای ت‪ٛ‬غع‪ٙٔ ٝ‬بغجبت دز شٔی‪ٞ ٝٙ‬بی ث‪ٟ‬داؾت ‪ٚ‬‬ ‫دزٔبٖ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یدات ٔؿتسن ثیؿتس دز ح‪ٛ‬ش‪ٚ ٜ‬اوػٗ اثساش‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬د٘د‪.‬دوتس اغدی الزی؛ لبئٓ ٔمبْ أ‪ٛ‬ز ثیٗ إِهّهّهی‬ ‫‪ٚ‬شیس ث‪ٟ‬داؾتر دزٔبٖ ‪ ٚ‬أه‪ٛ‬شؼ پهصؾهىهی دز ایهٗ‬ ‫ٔساغٓ ضٕٗ لدزدا٘ی اش غفسای ایساٖ ث‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬دز ‪ٙٞ‬هدر‬ ‫ز‪ٚ‬غی‪ ٚ ٝ‬چیٗ ثسای تػ‪ٟ‬یُ ‪ٞ‬هٕهىهبزی ‪ٞ‬هب ‪ ٚ‬تهبٔهیهٗ‬ ‫٘یبش‪ٞ‬بی داخّی ثسای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ؾیه‪ ٛ‬وهس‪٘ٚ‬هبر عه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ‬ ‫داؾت و‪ٕٞ ٝ‬ىبزی ثب ؾسوت ث‪ٟ‬بزات ت‪ٟٙ‬ب ثه‪ٚ ٝ‬اوػهٗ‬ ‫ز‪ٚ‬تب‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ ٔحد‪ٚ‬د ٍ٘سدید‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬غبیس شٔی‪ٞ ٝٙ‬هب ‪ٞ‬هٓ‬ ‫تػسی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د یبفت‪.‬‬ ‫ضس‪ٚ‬زی ٔیٕ٘بیب٘د تب زییع جٕ‪ٟٛ‬ز اش لبثّیت‪ٞ‬بی ثبالی فىسی ‪ٚ‬‬ ‫اجسایی ثسخ‪ٛ‬زداز ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ف‪ ٟٓ‬عٕیک ‪ٚ ٚ‬الع ثی‪ٙ‬ب٘‪ٝ‬ای ٘یص ٘ػهجهت ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔػبئُ اغبغی وؿ‪ٛ‬ز ‪٘ ٚ‬یص ٘ بْ ثیٗإِّّی اش التکبد تهب غهیهبغهت‬ ‫خبزجی ‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬فس‪ٔ ٚ ًٙٞ‬حیظ شیػت ‪ ... ٚ‬داؾته‪ ٝ‬ثهبؾهد‪ِ .‬هرا‬ ‫‪ٚ‬یطٌی ‪ٞ‬بی ؾ کی زییهع جهٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬حهتهی ‪ٚ‬یهطٌهی ‪ٞ‬هبی‬ ‫ز‪ٚ‬ا٘ؿ‪ٙ‬بختی ا‪ٕٞ ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ؾ کیت تکهٕهیهٓ ٌهیهسر ته‪ٛ‬ا٘هبیهی ‪ٞ‬هبر‬ ‫تجسثیبتر ادزاوبتر ازشؼ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬أبَ ا‪٘ ٚ‬یص ٔیثبیػت دز ا٘ته هبه‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬غٕح ٘ س ثسٌصی‪ٙٙ‬دٌبٖ لساز ٌیسد‪.‬‬ ‫ثس ایٗ اغبظر زیبغت جٕ‪ٟٛ‬زی فسقت یىتب ‪ ٚ‬ثهی ثهدیهُ ثهسای‬ ‫حسوت دز ٔػیس ت‪ٛ‬غع‪ ٚ ٝ‬ؾىه‪ٛ‬فهبیهی اغهت‪ .‬عهسقه‪ ٝ‬زیهبغهت‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬زیر عسق‪ ٝ‬تجسث‪ ٝ‬ا٘د‪ٚ‬شی ‪ ٚ‬اشٔ‪ ٚ ٖٛ‬خغب ٘یهػهت؛ ثهّهىه‪ٝ‬‬ ‫فسقت ث‪ ٝ‬وبزٌیسی ‪ ٕٝٞ‬تجسثیبت شیػهته‪ ٚ ٝ‬ا٘هجهبؾهته‪ ٝ‬ؾهد‪ٚ ٜ‬‬ ‫عّٕیبتی غبشی دا٘ؽ ٔدیسیتی ‪ٟٔ ٚ‬بزت‪ٞ‬بی عّٕی زییعجٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬ز‬ ‫دز حُ چبِؽ‪ٞ‬بی فساز‪ٚ‬ی وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تػ‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬تػسیع ٔػیس ت‪ٛ‬غهعه‪ٝ‬‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز اغت‪ .‬اش ایٗ ٔ‪ ٙ‬س ٘یص ث‪ ٘ ٝ‬س ٔیزغد ٘ بْ غیبغی دز ‪ّٞٚ‬ه‪ٝ‬‬ ‫٘ ػت ‪ ٚ‬جسیبٖ ‪ٞ‬بی غیبغی وؿ‪ٛ‬ز دز ‪ ّٝٞٚ‬ثعدیر ثبید ثس تسثیهت‬ ‫٘ػُ ‪ٞ‬بی اتی ٔدیساٖ وؿ‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘بیی حض‪ٛ‬ز دز ٔ‪ٙ‬بقت عهبِهی‬ ‫وؿ‪ٛ‬زی زا داز٘د تٕسوص و‪ٙ‬د ‪ ٚ‬قسفبً افک و‪ٛ‬تب‪ٜٔ‬دت زا دز قهدز‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت‪ٞ‬بی غیبغی خ‪ٛ‬د لساز ٘د‪ٙٞ‬د‪.‬‬ ‫ثب ایٗ ا‪ٚ‬قبف ث‪ ٘ ٝ‬س ٔیزغد ثسای ثسٌصازی یه ا٘هته هبثهبت ثهب‬ ‫ؾى‪ ٚ ٜٛ‬پسز‪٘ٚ‬کر ٘یبشٔ‪ٙ‬د تسثیت ‪ٚ ٚ‬ز‪ٚ‬د ٔدیسا٘ی ثب ‪ٚ‬یهطٌهی ‪ٞ‬هبی‬ ‫حُ ٔػئّ‪ ٝ‬دز عسق‪ ٝ‬ا٘ت بثبت ‪ٞ‬ػتیٓ؛ ٔدیسا٘ی و‪ ٝ‬ف‪ ٟٓ‬ؾبیػهته‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٍ٘سؾی ‪ٚ‬الع ثی‪ٙ‬ب٘‪ ٝ‬اش ٔػبئُ ‪ٔ ٚ‬ؿى ت وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٘ ٚ‬بْ ثیٗإُِّر ‪ٚ‬‬ ‫٘یص زا‪ٞ‬ىبز‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غمی ‪ ٚ‬عّٕیبتی ثسای غّج‪ ٝ‬ثس ٔ‪ٛ‬ا٘ع پیؽز‪ ٚ‬داؾت‪ٝ‬‬ ‫ثبؾ‪ٙ‬د؛ عجع ًب ایٗ دغت‪ ٝ‬اش ٔدیساٖ ٘یبشٔ‪ٙ‬هد عهی ٔهعهمه‪ٔ َٛ‬هساحهُ‬ ‫ٔدیسیتی اش غغ‪ٛ‬ح خسد تب و ٖ وؿ‪ٛ‬زی ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د تب ث‪ ٝ‬تجسث‪ ٝ‬شیػت‪ٝ‬‬ ‫دز أس حىٕسا٘ی دز غغح ّٔی ‪ ٚ‬ثیٗإِّّی ٘بئُ ای‪ٙ‬د‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪92‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪8‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪5905‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫تخلفات صٌفی دس ارسبایجاى ضشقی ‪ 1۵‬دسصذ افضایص یافت‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪-‬اٍى ًظبس ٍ ثبصسػٖ ػبصهبى کٌؼت‪ ،‬هؼاذى ٍ‬ ‫تزبس ارسثبٗزبى ؿشقٖ ثب اؿبسُ ثِ اٍلَٗت ّبٕ کبالٖٗ اثالغاٖ‬ ‫ػبصهبى حوبٗت دس هبهَسٗت ّبٕ ًظبستٖ‪ ،‬گفت‪ ۸‬اسصؽ تخلفبتٖ‬ ‫پشًٍذُ ّبٕ تـک٘ل ؿذُ دس ‪ ۲‬هبِّ ًخؼت ػبل ربسٕ‪ً ،‬ؼجت ثاِ‬ ‫هذ هـبثِ ػبل قجل‪ ،‬سؿذ ‪ ۳1‬دسکذٕ داسد‪ٗ .‬اَػاپ پابٗاذاس‬ ‫گفت‪ ۸‬دس رشٗبى تؼذاد ثبصسػٖ ّبٕ ٗبد ؿذُ‪ٗ ،‬ک ّضاس ٍ ‪۲۵۲‬‬ ‫فقشُ پشًٍذُ تخلفبتٖ ثِ اسصؽ ‪ ۳1۶‬ه٘ل٘بسد سٗبل تـک٘ل ؿذُ اػت‪ ٍٕ.‬افضٍد‪ ۸‬ث٘ـتاشٗای ثابصسػاٖ‬ ‫اًزبم ؿذُ دس اٗی هذ هشثَط ثِ ؿْشػتبى ّبٕ تجشٗض‪ ،‬ثٌبه ٍ اػکَ هٖ ثبؿذ‪.‬هؼبٍى ًاظابس ٍ‬ ‫ثبصسػٖ ػبصهبى کوت اػتبى‪ ،‬خبعشًـبى کشد‪ ۸‬اقذاهب ًظبستٖ اٗی ػبصهبى دس ساػتبٕ ک٘بًت اص‬ ‫حقَص هلشا کٌٌذگبى ثب اػتفبدُ اص ػبهبًِ ّبٕ ربهغ اًجبس ٍ ربهغ تزبس ثب رذٗت ٍ ثب اػتفابدُ‬ ‫اص تَاى ٍ ظشف٘ت دػتگبّْبٕ ًظبستٖ دس حبل پ٘گ٘شٕ ثَدُ ٍ ثب هتخلافابى ثاشاػابع قاَاًا٘ای ٍ‬ ‫هقشسا ثِ ؿذ ثشخَسد خَاّذ ؿذ‪ ٍٕ.‬اداهِ داد‪ ۸‬ؿْشًٍذاى دس کَس هـبّذُ ّشگًَِ تخلپ‬ ‫کٌفٖ اػن اص گشاى فشٍؿٖ‪ ،‬کن فشٍؿٖ‪ ،‬احتکبس‪ ،‬ػذم دسد ق٘وت‪ ،‬ػذم کذٍس فبکتَس‪ ،‬گاضاسؽ‬ ‫ّبٕ خَد سا اص عشٗق ػبهبًِ ّبٕ اٗی ػبصهبى ٍ تلفی گَٗبٕ ‪ 0۲۲‬ػتبد خجشٕ اػالم کٌٌذ‪.‬‬ ‫توذیذ هْلت اسائِ اظْاسًاهِ صاحباى هطاغل تا ‪ 51‬تیشهاُ‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪-‬هذٗشکل اهَس هبل٘بتٖ ارسثابٗازابى‬ ‫ؿشقٖ‪ ،‬اص توذٗذ هْلت اسائِ اظْبسًبهِ هابلا٘ابتاٖ ٍ‬ ‫اسػبل فشم تجلشُ هبدُ ‪ 011‬قابًاَى هابلا٘اب ّابٕ‬ ‫هؼتق٘ن تب ‪ 0۳‬ت٘شهبُ خجش داد‪.‬‬ ‫غالهشضب ؿشٗفٖ‪ ،‬ثب اػالم اٗی خاجاش ػاٌاَاى کاشد‪۸‬‬ ‫توذٗذ هْلت اسائِ اظْبسًبهِ کبحجبى هـبغل تاب ‪0۳‬‬ ‫ت٘شهبُ‪ ،‬ثٌب ثِ دسخاَاػات اتابص اکاٌابا اٗاشاى ٍ‬ ‫تلَٗت ػتبد هلٖ هذٗشٗت کشًٍب‪ ،‬کَس گاشفاتاِ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ؿشٗفٖ‪ ،‬ثب اؿبسُ ثِ هـکال ٍ ؿشاٗظ خبف ًابؿاٖ‬ ‫اص ؿَ٘ع ٍٗشٍع کشًٍب دس کـاَس‪ ،‬اظاْابس داؿات‪۸‬‬ ‫کبحجبى هـبغل تب ‪ 0۳‬ت٘شهبُ فشکت داسًذ ضوی هشارؼِ ثِ ػبٗت ػبصهبى اهَسهبل٘بتٖ کـَس ثِ ًـبًاٖ‬ ‫‪ًWWW.INTAMEDIA.IR‬ؼجت ثِ اسائِ اظْبسًبهِ هبل٘بتٖ ٍ ٗب اسػبل فشم تجلشُ هابدُ ‪011‬‬ ‫قبًَى هبل٘ب ّبٕ هؼتق٘ن اقذام ًوَدُ ٍ اص تؼْ٘ال ٍ هؼبف٘ت ّبٕ قبًًَٖ ثْشُ هٌذ گشدًذ‪.‬‬ ‫تغییش ساهاًِ اسسال لیست حق بیوِ کاسکٌاى کاسگاُّا‬ ‫‪ً 5۷5‬فش دس سیٌگ هیاًی کوشبٌذی اسٍهیِ بش اثش تصادف جاى باختِ اًذ‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪ -‬هذٗشکل تبه٘ی ارتوبػٖ ارسثابٗازابى ؿاشقاٖ اص‬ ‫غ٘شفؼبل ؿذى ػبهبًِ ‪samt.tamin.ir‬اص هشداد هبُ ػبل رابسٕ ٍ‬ ‫ربٗگضٌٖٗ ػبهبًِ خذهب غ٘ش حضَسٕ ‪es.tamin.ir‬ثشإ اسػابل‬ ‫ل٘ؼت کبسفشهبٗبى خجش داد‪.‬رؼفش ػوؼبسٕ ثب ث٘بى اٗای کاِ ػابصهابى‬ ‫تبه٘ی ارتوبػٖ‪ ،‬ثضسگتشٗی ػبصهبى ث٘وِ گش کـَس ثَدُ ٍ ثا٘اؾ اص‬ ‫ً٘وٖ اص روؼ٘ت کـَس سا تحت پَؿاؾ قاشاس دادُ اػات‪ ،‬افاضٍد‪۸‬‬ ‫ػبختبس پ٘چ٘ذُ‪ٍ ،‬ػؼت حزن اعالػب ٍ تٌَع قَاً٘ی‪ ،‬ثب ثشٍص دؿَاسٕ ّبٕ خبف دس فاشاٗاٌاذ اسائاِ‬ ‫خذهب ثِ ؿشکبٕ ارتوبػٖ ّوشاُ ثَدُ کِ ثب ٗکپبسچگٖ ٍ تزو٘غ اعالػب ٍ تَػؼِ خاذهاب غا٘اش‬ ‫حضَسٕ قبثل سفغ اػت‪ ،ٍٕ.‬اػتقشاس ػبهبًِ خذهب غ٘ش حضَسٕ ػبصهبى تبه٘ی ارتوبػاٖ دس ثؼاتاش‬ ‫اٌٗتشًت دس ساػتبٕ تحقق تبه٘ی ارتوبػٖ الکتشًٍ٘ک‪ ،‬تکشٗن اسثبه سراَع ٍ کابّاؾ هاشاراؼاب‬ ‫حضَسٕ سا اص هْوتشٗی اقذاهب ػبصهبى تبه٘ی ارتوبػٖ دس هؼ٘ش اسائِ خذهب هٌبػت ثاِ هاخابعاجابى‬ ‫ػبصهبى داًؼتِ ٍ تَف٘قب ثِ دػت اهذُ دس هذ کَتبُ ػپشٕ ؿذُ اص اػتقشاس اٗی ػبهبًِ سا اص عاشا‬ ‫ربهؼِ ثضسگ تبه٘ی ارتوبػٖ سضبٗت ثخؾ ؿوشد‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص سٍاثظ ػوَهٖ اداسُ کل تبه٘ی ارتوبػٖ اػتبى‪ّ ٍٕ ،‬ان چاٌا٘ای اص رابٗاگاضٗاٌاٖ ػابهابًاِ‬ ‫‪es.tamin.ir‬ثِ ربٕ ػبهبًِ ‪samt.tamin.ir‬رْت ػَْلت دس ثبسگزاسٕ ٍ اسػبل ل٘ؼت هبّابًاِ‬ ‫کبسکٌبى ٍ پشداخت حق ث٘وِ هتؼلقِ اص عشٗق ػبهبًِ هزکَس اص هشداد هبُ ػبل ربسٕ خجش داد ٍ اظاْابس‬ ‫کشد‪ ۸‬ثب اٗی اقذام‪ ،‬اعالػب ل٘ؼت حق ث٘وِ دس ػبهبًِ هتوشکض‪ ،‬اساِٗ ٍ صهٌِ٘ تَػؼِ خاذهاب ّاش چاِ‬ ‫هغلَثتش تؼْ٘ل خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪ -‬هؼبٍى ّوبٌّگاٖ اهاَس ػاواشاًاٖ اػاتابًاذاس‬ ‫ارسثبٗزبى غشثٖ گفت‪ ۸‬عٖ ّفت ػبل گازؿاتاِ ‪ً 0۵0‬افاش دس‬ ‫سٌٗگ ه٘بًٖ کوشثٌذٕ اسٍهِ٘ ثش احش تلبدا رابى خاَد سا اص‬ ‫دػت دادُ اًذ کِ سقن قبثل تَرْٖ اػت‪.‬اٗذٗی سحوبًٖ افاضٍد‪۸‬‬ ‫دػتگبُ ّب ٍ ػبصهبى ّبٕ هشثَعِ اقذاهب پ٘ـاگا٘اشاًاِ خاَد سا‬ ‫ث٘ؾاصپ٘ؾ افضاٗؾ دٌّذ تب اهبس تلفب ثٍِٗظُ تلبدفب هٌزش ثِ‬ ‫فَ کبّؾ ٗبفتِ ٍ دس ًْبٗت ثِ کفش ثشػاذ‪ ٍٕ.‬اضابفاِ کاشد‪۸‬‬ ‫تلبدفب هٌزش ثِ فَ دس داخل ؿْش اسٍهِ٘ ً٘ض ‪ 0۶‬دسکذ ٍ تلبدفب رشحٖ ‪ ۱0‬دسکذ دس ‪ ۲‬هابُ‬ ‫ًخؼت اهؼبل ًؼجت ثِ صهبى هـبثِ دس ػبل ‪ ۷۷‬افضاٗؾ ٗبفتِ اػت‪.‬هؼبٍى ّوابّاٌاگاٖ اهاَس ػاواشاًاٖ‬ ‫اػتبًذاس ارسثبٗزبى غشثٖ اداهِ داد‪ ۸‬هلَثب ؿَسإ تشاف٘ک اػتبى دس کوتشٗی صهبى ارشاٖٗ ؿًَاذ ٍ‬ ‫ّ٘چگًَِ کَتبّٖ دس اٗی ساػتب قبثل قجَل ً٘ؼت‪.‬سحوبًٖ ثب قذسداًٖ اص اقذاهاب اٗای ؿاَسا ٍ ػابٗاش‬ ‫دػتگبُّب ٍ هؼئَالى ارشاٖٗ دس ساػتبٕ ػول٘بتٖ کشدى هلَثب ‪ ،‬اظْبس داؿت‪ ۸‬دغذغِ اػبػٖ ؿَسإ‬ ‫تشاف٘ک هَضَع تلبدفب ًبؿٖ اص ػذم تَرِ ثِ رلَ ٍ ػذم سػبٗت حق تقذم اػت کاِ ‪ ۵1‬دسکاذ‬ ‫تلبدفب رشحٖ ٍ فَتٖ سا ؿبهل هٖؿَد‪ ٍٕ.‬تاک٘ذ کشد‪ ۸‬ثشإ داؿتی ؿْشٕ اسام دس ثحج ػاجاَس ٍ‬ ‫هشٍس ثبٗذ توبهٖ دػتگبُ ّبٕ دخ٘ل؛ ّوبٌّگ ٍ دس ساػتبٕ ّن هلَثب ؿَسإ تشافا٘اک اػاتابى سا‬ ‫ارشاٖٗ ٍ ػول٘بتٖ کٌٌذ‪ ٍٕ.‬ثب اؿبسُ ثش اٗیکِ اٗزبد هشکض کٌتشل تشاف٘ک اسٍهِ٘ دس ؿاَسإ ساّاجاشٕ‬ ‫اػتبى ً٘ض تلَٗت ؿذُ‪ ،‬افضٍد‪ ۸‬ؿْشداسٕ ثبٗذ اقذاهب خَد ثشإ اٗزبد اٗی هشکض سا ّش چِ ػاشٗاغ تاش‬ ‫اغبص کٌذ‪.‬ثِ گضاسؽ اٗشًب‪ ،‬کوشثٌذٕ ه٘بًٖ اسٍهِ٘ ‪ ۲۲‬ک٘لَهتش هؼبفت داسد‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫دٍلت اتی ٍ اداهِ ساّی کِ بشای احیای‬ ‫دسیاچِ اسٍهیِ بایذ بشٍد‬ ‫اداهِ اص ؿوبسٓ قجل‪...‬‬ ‫ٗکٖ اص دػتبٍسدّبٕ دٍلت سٍحبًٖ اسد ًْبدى ثِ هغبلجِ ػوَهٖ ثَد‬ ‫ثِ دل٘ل ًقؾ اًکبس ًبپزٗش داًـگبُ دس خظ دّٖ ثِ افکابس ػاواَهاٖ‬ ‫ثشاى ؿذٗن تب ثِ ػشاؽ دث٘شاى ػبثق تـاکال ّابٕ داًـازاَٗاٖ دس‬ ‫داًـگبُّبٕ هبدس ارسثبٗزبىغشثٖ ثشٍٗن چشا کِ ً٘بص ثِ تؼاشٗافاٖ اص‬ ‫ٍضؼ٘ت گزؿتِ ٍ حبل داًـگبُ ّب دس ثحج پشداخات ثاِ هاَضاَع‬ ‫دسٗبچِ اسٍهِ٘ داسٗن‪.‬دس ّو٘ی ساػتب دث٘ش اًزوی اػالهٖ داًـزاَٗاٖ‬ ‫داًـگبُ اصاد اػالهٖ اسٍهِ٘ دس ػبل ‪ 0۱۷۲‬ثب ث٘بى اٌٗاکاِ ٗاکاٖ اص‬ ‫دػتبٍسدّبٕ دٍلت سٍحبًٖ اسد ًْبدى ثِ هغبلجاِ ػاواَهاٖ اػات‪،‬‬ ‫گفت‪ ۸‬دٍلت ٗبصدّن ٍ دٍاصدّن ثب حزا ًگابُ اهاٌا٘اتاٖ‪ ،‬احا٘ابٕ‬ ‫دسٗبچِ اسٍهِ٘ سا دس کٌبس هاشدم دغاذغاِ خاَد داًؼات‪.‬هاحاواذ‬ ‫کبدقٖ اقذم ثب تبک٘ذ ثش اٌٗکِ داًـگبُ ثبٗذ خظ دٌّذُ ربهؼِ ٍ افکبس‬ ‫ػوَهٖ ثبؿذ‪ ،‬اظْبس داؿت‪ ۸‬تزشثِ ًـبى دادُ کِ ثشخَسد کالاجاٖ ٍ‬ ‫هحذٍد کشدى داًـگبُ دس پشداخت ثِ هَضَع دسٗبچِ اسٍها٘اِ ثاٖ‬ ‫ؿک ػجت اًحشاا افکبس ػوَهٖ ٍ فشکت علجٖ دؿاواٌابى ًاظابم‬ ‫اػالهٖ خَاّذ ثَد؛ دس ّو٘ی ساػتب ً٘ض هؼتقذٗن کِ دٍلات راذٗاذ‬ ‫ثبٗذ اداهِ دٌّذُ اٗی سٍٗکشد ارتوبػٖ ثبؿذ‪.‬ثب تَرِ ثِ اٌٗکِ اًزوای‬ ‫اػالهٖ داًـزَٖٗ داًـگبُ اصاد اػالهٖ اسٍهِ٘ ٗک تـکل ًضدٗاک‬ ‫ثِ رشٗبى اکالح علت ٍ حبهٖ دٍلت اػت‪ ،‬تالؽ ثش اٗی ؿذ تاب ثاب‬ ‫ٗکٖ اص دث٘شاى ػبثاق تـاکال ّابٕ اکاَلاگاشإ داًـاگابُ هابدس‬ ‫ارسثبٗزبى غشثٖ ً٘ض گفت ٍ گَٖٗ داؿتِ ٍ تغ٘٘ش ًگشؽ ًؼاجات ثاِ‬ ‫اح٘بٕ دسٗبچِ اسٍهِ٘ دس فضبٕ داًـزَٖٗ قجل ٍ پغ اص دٍلت تذث٘ش‬ ‫ٍ اه٘ذ سا اًبل٘ض کٌ٘ن؛ دس ّو٘ی ساػتب دثا٘اشکال اًازاوای اػاالهاٖ‬ ‫داًـزَٗبى داًـگبُ اسٍهِ٘ دس ػبل ‪ ٍ 0۱۷0‬ػضَ فؼلٖ ّ٘ب ًظبس‬ ‫ثش اًزوی اػالهٖ اٗی داًـگبُ دس گفت ٍ گَ ثب خجشًگبس اٗشًب ثب ث٘ابى‬ ‫اٌٗکِ اٍاٗل دِّ ‪ 0۱۷1‬ثِ توبهٖ ثشًبهِّب ثب هَضَع دسٗبچِ اسٍها٘اِ‬ ‫ٗک ًگبُ ؿذٗذ اهٌ٘تٖ ٍرَد داؿت‪ ،‬گفت‪ ۸‬اهشٍص ًحَُ ثشخَسد ثاب‬ ‫ثشًبهِّب ٍ ّوبٗؾّب ثب هَضَع دسٗبچِ اسٍهِ٘ ‪ 0۶1‬دسراِ تافابٍ‬ ‫کشدُ ٍ دس فضبٕ داًـگبّٖ ًگبُ اهٌ٘تٖ ربٕ خَد سا ثِ ًگبُ ػلواٖ‬ ‫دادُ اػت‪ ٍٕ.‬دس اٗی گفت ٍ گَ ثِ ثشخٖ فـبسّبٕ داخل ٍ خابسد‬ ‫اص داًـگبّٖ ثشإ لغَ ثشًبهِ ّبٕ داًـزَٖٗ ثاب هاَضاَع دسٗابچاِ‬ ‫اسٍهِ٘ اؿبسُ کشد‪.‬توبهٖ اٗی اتفبقب دس فضبٕ داًـگبّٖ دس حابلاٖ‬ ‫سخ دادُ اػت کِ اٗی تغ٘٘ش ًگشؽ هٌزش ثِ اى ؿذ کِ دس ػبل ‪0۱۷۷‬‬ ‫کبًَى دسٗبچِ اسٍهِ٘ ثِ عَس سػوٖ دس داًـگبُ اسٍهِ٘ هزَص فؼبل٘ت‬ ‫ثگ٘شد ٍ دس ٗک فضبٕ کبهال اکبده٘ک ٍ ثِ دٍس اص فضبٕ احؼبػٖ‬ ‫اص ظشف٘ت داًـگبُ ثشإ اح٘بٕ دسٗبچِ ٍاسد ػاوال ؿاَد‪.‬راذا اص‬ ‫هقبٗؼِ ه٘ضاى ّضٌِٗ دٍلت ّب ثشإ هؼبئل صٗؼت هح٘غٖ ثبٗذ ؿشاٗاظ‬ ‫دٍلت ّب ثِ ٍٗظُ ٍضؼ٘ت اقتلبدٕ حبکن ثش کـَس دس اٗای ّاضٗاٌاِ‬ ‫کشد ّب ً٘ض هَسد تَرِ ٍ اسصٗبثٖ قشاس گ٘شد؛ اٌٗکِ دس ؿشاٗظ ػخات‬ ‫تحشٗن ٍ فـبس اقتلبدٕ ثِ کـَس‪ ،‬دٍلت تَاًؼتِ ثِ ق٘اوات ثاِ سٍص‬ ‫ث٘ؾ اص ‪ّ 001‬ضاس ه٘ل٘بسد تَهبى ثشإ اح٘بٕ دسٗبچِ اسٍه٘اِ ّاضٗاٌاِ‬ ‫کٌذ ًـبى اص حؼبػ٘ت اٍ ثِ اٗی هَضَع صٗؼت هح٘غٖ ٍ تَراِ ثاِ‬ ‫هغبلجِ ػوَهٖ هشدم اػت‪.‬فشّبد ػشخَؽ سٗ٘غ دفتش اػاتابى ّابٕ‬ ‫ػتبد اح٘بٕ دسٗبچِ اسٍهِ٘ دس ّو٘ی ساثغِ ثب ث٘بى اٌٗکِ ث٘اؾ اص ‪۳۶‬‬ ‫ّضاس ه٘ل٘بسد سٗبل ثشإ اح٘بٕ دسٗبچِ اسٍهِ٘ ّاضٗاٌاِ ؿاذُ اػات‪،‬‬ ‫گفت‪ ۸‬ق٘وت ثِ سٍص اٗی هقذاس ّضٌِٗ ث٘ؾ اص ‪ّ 001‬ضاس ه٘ل٘بسد سٗابل‬ ‫پشٍطُ ساُساصی خلخال بِ هٌجیل ضتاب هیگیشد‬ ‫اخشیی سٍستای باالی ‪ ۰۵‬خاًَاس البشص اص ایٌتشًت بشخَسداس ضذ‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪ -‬اػتبًذاس اسدثا٘ال گافات‪ ۸‬ثاب افاضاٗاؾ اهاکابًاب ٍ‬ ‫هبؿ٘یاال ساُػبصٕ دس هؼ٘ش پشٍطُ دس حبل احذاث ساُ اکلٖ خلخبل ثِ‬ ‫هٌز٘ل اٗی پشٍطُ ؿتبه هٖگ٘شد‪ .‬اکجش ثٌْبهزَ افضٍد‪ ۸‬دس حابل حابضاش‬ ‫پ٘ـشفت ف٘ضٗکٖ پشٍطُ ثب ّوت پ٘وبًکبس هزشٕ عشح هغلَه ٍ قبثل قجَل‬ ‫ثَدُ ٍ ػول٘ب ارشاٖٗ اى ثشاثش ثب ثاشًابهاِ صهابى ثاٌاذٕ پاشٍطُ پا٘اؾ‬ ‫هٖسٍد‪ ٍٕ.‬ث٘بى کشد‪ ۸‬اػتجبس هَسدً٘بص ثشإ اداهِ ػول٘ب ارشاٗاٖ پاشٍطُ‬ ‫ساُ خلخبل ‪ -‬هٌز٘ل تبه٘ی ؿذُ ٍ اٗی پشٍطُ ظشا ٗک هبُ اٌٗذُ ؿتبه دٍثشاثشٕ هٖ گا٘اشد‪.‬هاحاجاَه‬ ‫ح٘ذسٕ ‪ ،‬هذٗشکل ساُ ٍ ؿْشػبصٕ اػتبى اسدث٘ل ً٘ض دس اٗی ثبصدٗذ ثب اؿبسُ ثِ اٗاٌاکاِ دس حابل حابضاش‬ ‫ػول٘ب خبکجشداسٕ‪ ،‬خبکشٗضٕ ٍ اثٌِ٘ فٌٖ اٗی هؼ٘ش دس حبل تکو٘ل اػت‪ ،‬ث٘بى کشد‪ ۸‬پ٘وبًکبس اٗی پشٍطُ‬ ‫ثب ثکبسگ٘شٕ‪ ۱۱‬دػتگبُ هبؿ٘یاال ػٌگ٘ی ٍ ػجک تالؽ هٖکٌذ تب اٗی پشٍطُ ؿتبه گ٘شد‪.‬هحوذ اّلٖ‬ ‫‪ ،‬هذٗش ػبهل ؿشکت ؿْشکّبٕ کٌؼتٖ اػتبى اسدث٘ل ّن دس رشٗبى ثبصدٗذ اػتبًذاس اسدث٘ل اص عشح ّبٕ‬ ‫کٌؼتٖ خلخبل گفت‪ ۸‬پشٍطُ احذاث ًبحِ٘ کٌؼتٖ ؿْش ّـز٘ی ثِ هؼبحت پٌذ ّکتابس ثاب هـابسکات ٍ‬ ‫ػشهبِٗگزاسٕ ثخؾ خلَکٖ ٍ ثب ّذا ساُ اًذاصٕ کٌبٗغ غزاٖٗ ‪ً ،‬ؼبرٖ ٍ کاٌابٗاغ فالاضٕ کابًاٖ‬ ‫ساُاًذاصٕ هٖؿَد‪ ٍٕ.‬اظْبسکشد‪ ۸‬اٗی ًبحِ٘ کٌؼتٖ ثِ دالٗل هختلپ ساکذ سّاب ؿاذُ ثاَد ٍ اهاکابى‬ ‫ثْشُثشداسٕ ٍ ٍاگزاسٕ صه٘ی دس اى ٍرَد ًذاؿت کِ ثب تـک٘ل رلؼب هتؼذد ٍ دػَ اص ػشهبِٗگزاس‬ ‫ثخؾ خلَکٖ هزوَع اٗی ًبحِ٘ کٌؼتٖ ثِ ػشهبِٗگزاس ثخؾ خلَکٖ ٍاگزاس ؿذ‪.‬‬ ‫هذیشیت هصشف تٌْا ساّکاس بشٍى سفت اص بحشاى کن ابی است‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪-‬هذٗاش ػابهال ؿاشکات اه ٍ‬ ‫فبضاله اػتبى اکفْبى ثب تبک٘ذ ثش اٗی کِ تٌْب ساُ‬ ‫ثشٍى سفت اص ثحشاى کن اثٖ کشفِ رَٖٗ اػات‪،‬‬ ‫گفت‪ ۸‬ثب هلشا ثٌِْ٘ ٍ کشفِ رَٖٗ ‪ 0۳‬تاب ‪۲1‬‬ ‫دسکذٕ هٖ تَاً٘ن اٗی تبثؼتبى ػخت سا پـت ػش‬ ‫ثگزاسٗن‪ّ .‬بؿن اهٌٖ٘ دس هشاػن اغبص هبًَس ثضسگ‬ ‫هشٍر٘ی فشٌّگ هلشا ثٌِْ٘ اه دس ‪ ۷۶‬ؿْش ٍ‬ ‫ّضاس سٍػتبٕ اػتبى اکفْبى ثب اؿبسُ ثِ ثحشاى کان‬ ‫اثٖ کِ اػتبى ثب اى دسگ٘ش اػت‪ ،‬گفت‪ ۸‬ثب ٍراَد‬ ‫اى کِ دس حبل حبضش سٍصاًِ ‪ّ 0۱‬ضاس ٍ ‪ ۲11‬ل٘تش ثش حبًِ٘ اه دس ؿجکِ تَصٗغ هٖ ؿاَد‪،‬‬ ‫اهب ّوچٌبى دس تبه٘ی اه هـتشک٘ی ثب کوجَد هَارِ ّؼت٘ن‪ .‬اهٌٖ٘ ثب ث٘بى اٌٗکِ دس عاَل‬ ‫‪ ۳۱‬ػبل گزؿتِ اهؼبل ؿبّذ کوتشٗی ه٘ضاى ثبسؽ ًضٍال اػوبًٖ ثَدٗن‪ ،‬تلشٗح کاشد‪۸‬‬ ‫کبّؾ ًضٍال رَٕ ٍ خـکؼبلٖ ّبٕ گزؿتِ ػجت اٗزبد هـکل دس تبه٘ی اه ٍ ثشص‬ ‫دس کل کـَس ؿذُ اػت؛ هـکلٖ کِ تٌْب ساُ حل ثشٍى سفت اص اى کاشفاِ راَٗاٖ ٍ‬ ‫اػتفبدُ ثٌِْ٘ اص هٌبثغ هَرَد اػت‪ ٍٕ .‬ثب اؿبسُ ثِ ؿَ٘ع ث٘وبسٕ کشًٍب ٍ افضاٗؾ هلشا‬ ‫اه ثِ هٌظَس سػبٗت ثْذاؿت فشدٕ گفت‪ّ ۸‬وِ گ٘شٕ کشًٍب ٍ افضاٗاؾ هلاشا اه‬ ‫ثبػج ؿذُ ّوکبساى دس ثخؾ تَصٗغ اه ؿشاٗظ ثؼ٘بس ػخت تشٕ سا ًؼجت ثِ ػبل ّبٕ‬ ‫گزؿتِ تزشثِ کٌٌذ؛ ثِ گًَِ إ کِ ثب ٍرَد ثشًبهِ سٗضٕ ٍ هذٗشٗت ػبهبًِ تاَصٗاغ‪ ،‬دس‬ ‫ثشخٖ هٌبعق ؿبّذ افت ؿذٗذ فـبس اه ّؼت٘ن‪ .‬اهٌٖ٘ ثب اؿبسُ ثِ اٗی کِ اه حاذٍد ‪۴‬‬ ‫ه٘لَ٘ى ًفش اص ّوَعٌبى دس ػِ اػتبى اص ػذ صاٌٗذُ سٍد تبه٘ی هٖ ؿاَد‪ ،‬اظاْابس داؿات‪۸‬‬ ‫اه٘ذٍاسٗن ثب اتوبم ػبهبًِ دٍم اثشػبًٖ ٍ اضبفِ ؿذى اى ثِ هذاس ثْشُ ثاشداسٕ ثاتاَاًا٘ان‬ ‫ثخـٖ اص هـکال هَرَد دس تَصٗغ اه سا هذٗشٗت ٍ سفغ ًوبٗ٘ن‪.‬‬ ‫اػت‪ ٍٕ.‬ثب ث٘بى اٌٗکِ پک٘ذ اًتقبل اه اص رٌَه اػتبى ثِ دسٗابچاِ‬ ‫اسٍهِ٘ ث٘ؾ اص ‪ ۷۵.۱‬دسکذ پ٘ـشفت ف٘ضٗکٖ داسد‪ ،‬اداهِ داد‪ ۸‬فاقاظ‬ ‫ثشإ اٗی پک٘ذ ث٘ؾ اص ‪ّ ۲۶‬ضاس ه٘ل٘بسد سٗبل ّضٌِٗ ؿذُ اػات کاِ‬ ‫ق٘وت ثِ سٍص اى ث٘ؾ اص ‪ّ ۳1‬ضاس ه٘ل٘ابسد سٗابل اػات‪ ٍٕ.‬افاضٍد‪۸‬‬ ‫احذاث تلفِ٘ خبى ُ ّبٕ فبضاله ٍ اٗزبد خظ اًتاقابل‪ ،‬ػاشدّاٌاِ‬ ‫ػبصٕ‪ ،‬الٗشٍثٖ سٍدخبًِّب‪ ،‬اکالح الگَٕ کـت‪ ،‬اثا٘ابسٕ هاذسى‪،‬‬ ‫تخج٘ت سٗضگشدّب ٍ اٗزبد اٗؼتگبُ ّبٕ َّاؿٌبٖٗ تاٌاْاب ثاخاـاٖ اص‬ ‫اقذاهب ػتبد اح٘ب ثشإ ًزب دسٗبچِ اسٍهِ٘ اػت‪.‬ثاِ ػابل ‪0۱۷۱‬‬ ‫ٗؼٌٖ اٍد ٍضؼ٘ت ثحشاًٖ دسٗبچِ اسٍهِ٘ ثش هٖگشدٗن؛ ػابلاٖ کاِ‬ ‫ثخؾ ثضسگٖ اص هؼبحت دسٗبچِ اسٍهِ٘ ثِ ًوکضاس تاجاذٗال ؿاذ ٍ‬ ‫هٌغقِ سا ثب پذٗذُإ ًَظَْس ثِ ًبم عَفبى ًوک دسگ٘ش کشد؛ عَفبًٖ‬ ‫ّشاػٌبکتش اص اى چ٘ضٕ کِ ثِ ًظش هٖسػ٘اذ‪.‬دس ػابل ّابٗاٖ کاِ‬ ‫هـکال ًبؿٖ اص اٗزبد گشدٍغجبس دس ؿْشّبٕ هختلپ کـَس ث٘اؾ‬ ‫اص پ٘ؾ هغشح ثَد؛ ًقؾ ٍ اّو٘ت پذٗذُ عَفبى ًوک ثِ ػٌَاى ٗکٖ‬ ‫اص تْذٗذا رذٕ هح٘ظ صٗؼتٖ‪ ،‬ثِ هشاتت ػو٘ق تش ٍ خغشًبک تاش‬ ‫دس ث٘ی ػوَم ربهؼِ ًوَد پ٘ذا کشد؛ چبلـٖ کِ اگش تذث٘ش ًواٖ ؿاذ‪،‬‬ ‫هٖ تَاًؼت ثِ ٗک ثحشاى هلٖ تجذٗل ؿاَد‪.‬سٗاضگاشدّابٕ ًاواکاٖ‬ ‫دسٗبچِ اسٍهِ٘ ًِ تٌْب ثب احشا هاخاشه صٗؼات هاحا٘اغاٖ خاَد‪،‬‬ ‫کـبٍسصٕ ٍ اقتلبد هشدم هٌغقِ سا ًـبًِ سفتِ ثَد ثلکِ ثاب دخابلات‬ ‫هؼتق٘ن دس ػالهت هشدم هٌغقِ احشا ارتوبػٖ ٍ ػ٘بػٖ هتؼذدٕ سا‬ ‫دس پٖ داؿت‪.‬حؼبػ٘ت خـک ؿذى دسٗابچاِ اسٍها٘اِ ٍ اٗازابد‬ ‫عَفبىّبٕ ًوک ثِ اًذاصُإ ثبال گشفت کِ ثشخٖ اص هاتاخالالابى‬ ‫هغشح حَصُ اه کـَس ًظ٘ش داٍٍد سضب ػاشه دس ٗاک ًـاؼات‬ ‫خجشٕ پ٘شاهَى ّو٘ی هَضَع هذػٖ ؿذ کِ اگاش دسٗابچاِ اسٍها٘اِ‬ ‫خـک ٍ عَفبىّبٕ ًوک گؼتشؽ ٗبثذ؛ ًوکٖ کِ اص اٗی غَل غفتِ‬ ‫ثش هٖ خ٘شد تب ؿوبل ؿشص کـاَس خاَاّاذ سػا٘اذ‪ّ.‬اوا٘ای ادػابٕ‬ ‫هتخللبى دس ّـذاس ثشإ ٍقَع ٗک ثحشاى هلٖ صٗؼت هاحا٘اغاٖ‬ ‫کبفٖ ثَد تب سػبًِ ّبٕ داخلٖ ٍ خبسرٖ ػَطُ کبفٖ ثشإ پشداخات‬ ‫ثِ عَفبى ّبٕ ًوکٖ دسٗبچِ اسٍهِ٘ سا داؿتِ ثبؿٌذ؛ الجتاِ سػابًاِ إ‬ ‫ؿذى اٗی هـکل صٗؼت هح٘غٖ ٍ تَاى اًتقبل چٌذ کذ ک٘الاَهاتاشٕ‬ ‫اٗی سٗضگشدّبٕ ًوکٖ ًِ تٌْب ثبػج ًگشاًٖ کـَسّبٕ ّوؼبِٗ ؿاذ‪،‬‬ ‫ثلکِ حؼبػ٘ت ث٘ی الوللٖ سا ً٘ض ثش اًگ٘خت‪.‬‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪ -‬اػتبًذاس الجشص اػالم کشد کِ اخشٗی سٍػتابٕ ثابالٕ ‪۲1‬‬ ‫خبًَاس الجشص اهشٍص دس ًت٘زِ تالؽ ّب اص اٌٗتشًت ًؼل چْبسم ثشخَسداس ؿاذ‪.‬‬ ‫ػضٗضالِ ؿْجبصٕ افضٍد‪ ۸‬توبم تذاث٘ش الصم ثشإ ثشگضاسٕ اًاتاخابثاب تاوابم‬ ‫هااکاابًاا٘ااضُ دس کااشد اًااذٗـاا٘ااذُ ؿااذُ اػاات‪.‬اػااتاابًااذاس الااجااشص اداهااِ‬ ‫داد‪۸‬اکٌَى صٗشػبخت ّبٕ الصم ثشإ ارشإ اٗای اهاش دس الاجاشص ٍراَد‬ ‫داسد‪ ٍٕ.‬اضبفِ کشد‪ ۸‬عٖ اقذاهب ٍ ثشًبهِ سٗاضٕ ّابٕ کاَس گاشفاتاِ‬ ‫صٗشػبخت ّبدس ثخؾ ّبٕ هختلپ تقَٗت ؿذُ کِ استجبعب ٍ فٌبٍسٕ اعالػب ً٘ض ٗاکاٖ اص اّان اٗای‬ ‫هَاسد اػت‪.‬ؿْجبصٕ گفت‪ ۸‬خشػٌذٗن کِ دس الجشص ثِ ػٌَاى قغت ػلن ٍ فٌبٍسٕ هشکض خذهب استجبعٖ ث٘ای‬ ‫الوللٖ ً٘ض اغبص ثِ کبس کشد تب اٗی اػتبى ّوچٌبى دس کـَس ؿبخق ٍ تبح٘شگزاس ثابؿاذ‪ ٍٕ.‬افاضٍد‪ ۸‬اٍلا٘ای‬ ‫هشکض دادُ پشداصٕ کـَس کِ ًقؾ هلٖ ٍ فشاهلٖ داسد دس الجشص هَسد ثْشُ ثشداسٕ قشاس گشفت ٍ صٗشػبخات‬ ‫اٗی اقذام ثضسگ دس هٌغقِ ٍٗظُ اقتلبدٕ پ٘بم دس الجشص فشاّن اػت‪.‬هشکض تجبدل دادُ ث٘ی الولل ؿْ٘ذ فخاشٕ‬ ‫صادُ سٍص چْبسؿٌجِ ثب حضَس ٍصٗش استجبعب ‪ ،‬فٌبٍسٕ ٍ اعالػب دس هٌغقِ ٍٗظُ اقتلبدٕ ٍ فشٍدگبُ ثا٘ای‬ ‫الوللٖ پ٘بم ثِ ثْشُ ثشداسٕ سػ٘ذ‪.‬سؿذ کؼت ٍ کبسّبٕ دٗز٘تبل کـَس‪ ،‬حضَس فؼبل اػتبس اح ّاب دس‬ ‫ثبصاسّبٕ هٌغقِ إ ٍ ث٘ی الولل‪،‬اٗزبد ثبصاس سقبثتٖ ثشإ تَل٘ذ ٍ اسائِ تشاف٘ک ٍ هحتَإ اٌٗتشًتٖ داخالاٖ ٍ‬ ‫ث٘ی الوللٖ‪ ،‬اسائِ ػشٍٗغ ّن هکبًٖ دس ػغح کـَس ٍ کبّؾ ّضٌِٗ ّبٕ لٌ٘ک ّبٕ ث٘ی الولل ٍ تاَػاؼاِ‬ ‫لٌ٘ک ّبٕ استجبعٖ ثب ػبٗش کـَسّب اص دٗگش اّذاا ساُ اًذاصٕ اٗی هشکض اػت‪.‬‬ ‫هاًَس ضشبتی کطف استخشاج سهض اسص دیجیتال غیشهجاص دس خَصستاى اجشا ضذ‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪-‬هذٗشػبهل ؿشکت تَصٗغ‬ ‫ً٘شٍٕ ثشص خَصػتبى گفت‪ ۸‬هشحلِ ًخؼت‬ ‫هبًَس ػشاػشٕ سکذ هشاکض هـکاَک ثاِ‬ ‫اػتخشاد غ٘شهزبص اسص دٗازا٘اتابل ‪ ،‬دس‬ ‫ؿْشػتبىّبٕ صٗش ًظبس ؿشکت تاَصٗاغ‬ ‫ً٘شٍٕ ثشص خَصػتبى ثشگضاس ؿاذ‪ .‬ػالاٖ‬ ‫خذسٕ ث٘بى کشد‪ّ ۸‬اذا اص اراشإ اٗای‬ ‫هبًَس سکذٍثشسػٖ هشاکض ٍ اؿتشاک ّابٕ‬ ‫ثشص هـکَک ثِ اػتخشاد غ٘شهزبص اسص دٗز٘تبل ٍ هجبسصُ ثب فؼابلا٘ات غا٘اشقابًاًَاٖ‬ ‫اًْب اػت‪ ٍٕ.‬ثب اؿبسُ ثِ ارشإ هبًَسّبٕ هتؼذد دس خلَف کـپ سهض اسصّب دس‬ ‫ػشاػش کـَس گفت‪ ۸‬ثش اػبع ثشًبهِ سٗضٕ اًزبم ؿذُ اهشٍص هبهَساى ػول٘ابتاٖ اٗای‬ ‫ؿشکت ثِ ٍاحذّبٕ هؼکًَٖ‪ ،‬تزبسٕ ٍ کٌؼتٖ کاِ پا٘اؾ اص اٗای ثاب گاضاسؽ‬ ‫ّبٕ هشدهٖ ؿٌبػبٖٗ ٍ داسإ هبٌٗشّبٕ غ٘شهزبص ثَدًذ هشارؼِ کشدًذ کاِ دس اٗای‬ ‫ػول٘ب ثب ّوشاّٖ ػَاهل قضبٖٗ ٍ اًتظبهٖ‪ ۲0 ،‬دػتگبُ هبٌٗش غ٘شهزبص روغ اٍسٕ‬ ‫ؿذ‪.‬هذٗشػبهل ؿشکت تَصٗغ ً٘شٍٕ ثشص خَصػتبى ثب اؿبسُ ثِ ها٘اضاى ثابالٕ ثاشص‬ ‫هلشفٖ هبٌٗشّب‪ ،‬افضٍد‪ ۸‬دس ساػتبٕ کؼت اعوٌ٘بى اص تبه٘ی ثشص هَسد ً٘بص ّوَعٌابى‪،‬‬ ‫ّ٘چ گًَِ اغوبضٖ دس خلَف ثشخَسد ثب فؼبل٘ت غ٘شهزبص هضاسع اسص دٗز٘اتابل اص‬ ‫ػَٕ ؿشکتّبٕ تَصٗغ ً٘شٍٕ ثشص کَس ًخَاّذ گشفت ٍ ثبصسػبى اٗی ؿشکت‪،‬‬ ‫ثشخَسد قبعغ ثب ػَءاػتفبدُ کٌٌذگبى اص اًشطٕ ثشص سا دس دػتاَس کابس خاَد قاشاس‬ ‫دادُاًذ‪ .‬ثِ گضاسؽ اٗشًب اص اثتذإ فؼبل٘ت دػتگبُّبٕ اػتخشاد سهض اسص تبکٌَى ث٘ؾ‬ ‫اص ػِ ّضاس ٍ ‪ ۵11‬هبٌٗش غ٘شهزبص اص ػَٕ ؿشکت تَصٗغ ً٘شٍٕ ثشص خاَصػاتابى دس‬ ‫ػغح اٗی اػتبى روغ اٍسٕ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ًگاّی اجوالی بِ صباى تشکی ‪51‬‬ ‫اداهِ اص ؿوبسٓ قجل‪....‬‬ ‫اص دٗشثبص گشٍُ ّبٖٗ اص تشکبى کحشاًـ٘ی ثاِ خاَاسصم‬ ‫هْبرش هٖکشدُ اًذ ٍ ثِ احتوبل ثؼ٘بس دس اٍاخش دٍسٓ‬ ‫خَاسصهـبّٖ ٍ دس سٍصگبس تکؾ ٍ پؼاشؽ ػالاغابى‬ ‫هحوذ خَاسصهـبُ دس ػبلّبٕ پبٗبًٖ ػذٓ ‪ ٍ ۴‬اغابص‬ ‫ػذٓ ‪ ۵‬ص کِ ثب قٌقل٘بى قپچبص خَٗـبًٍاذٕ ٍ پا٘اًَاذ‬ ‫ٗبفتٌذ ٍ اًبى سا ثِ کبس ػپبّٖگشٕ گوبسدًذ‪ ،‬روؼ٘ات‬ ‫تشکبى خَاسصم ٍ ثِ ٍٗظُ گشگبًذ پبٗتخت اى افضًٍٖ ٍ‬ ‫ثش روؼ٘ت ثَهٖ غلجِ ٗبفتِ‪ ٍ ،‬صثبى اى ػاشصها٘ای ثاِ‬ ‫تشکٖ گشاٗ٘ذُ اػت‪ً .‬خؼت٘ی ًَؿتٔ تشکٖ خاَاسصهاٖ‬ ‫تشرؤ ّوبى کتبه صهخـشٕ اػت کِ احتوبل هٖسٍد‬ ‫دس ً٘ؤ دٍم ػذٓ ‪۴‬ص کَس گشفتِ ثبؿذ‪ .‬اى کاتابه‬ ‫ثؼذّب ثِ صثبى هغَلٖ ً٘ض تشروِ گاشدٗاذ‪ .‬دٍها٘ای احاش‬ ‫تشکٖ پذٗذ اهذُ دس خَاسصم ٍ ٗب دس ٍاقغ هاشتاجاظ ثاب‬ ‫صثبى تشکٖ اى دٗبس کتبه گن ؿذٓ تاجا٘ابى الالاغاب‬ ‫التشکٖ ػلٖ لؼبى القٌقلٖ ًَؿتٔ ؿوغالذٗی هحوذ ثای‬ ‫ق٘غ اػت کاِ گاوابى هاٖ سٍد هاللاپ اٗای احاش‬ ‫ّوبى هحوذ ثی ق٘غ ساصٕ‪ ،‬هللپ الوؼزن فٖ هؼبٗا٘اش‬ ‫اؿؼبس الؼزن ثبؿذ‪.‬‬ ‫صثبى کتبه ػشثٖ ٍ ؿبٗذ فبسػٖ ثَدُ اػت ٍ خجاش هاب‬ ‫اص اى تٌْب ثِ ٍػ٘لٔ اثی هٌّْب ػت کِ دس تال٘پ ػاشثاٖ‬ ‫خَٗؾ حل٘ٔ االًؼبى ٍ حلجٔ الالاؼابى ثاشإ اهاَصؽ‬ ‫فبسػٖ ٍ تشکٖ ٍ هغَلٖ اص اى ػَد رؼتِ‪ٗ ٍ ،‬بد کشدُ‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫اػت‪...‬‬ ‫هسافشاى ًاٍگاى اتَبَسشاًی تبشیض ‪۰۵‬‬ ‫تا ‪ 1۵‬دسصذ کاّص یافتِ است‬ ‫ػشٍٗغ خجشٕ ‪-‬‬ ‫هذٗشػبهل ؿشکت‬ ‫ٍاحذ اتَثَػاشاًاٖ‬ ‫تاجاشٗاض ٍ حاَهاِ‬ ‫گااافااات‪ ۸‬اهااابس‬ ‫هؼبفاشاى ًابٍگابى‬ ‫اتَثَػشاًٖ تجشٗض ٍ حَهِ ًؼجات ثاِ سٍصّابٕ ػابدٕ‬ ‫ػبلّبٕ گزؿتِ ثِ تٌبػت خغَط ٍ هؼ٘شّب ‪ ۲1‬تاب ‪۳1‬‬ ‫دسکذ کبّؾ ٗبفتِ اػت‪ .‬اٗوبى غٌاٖ صادُ‪ ،‬افاضٍد‪ ۸‬اص‬ ‫صهبى ؿَ٘ع کشًٍب ٍ ثب تَرِ ثِ هحذٍدٗت ّبٕ اػوبلاٖ‬ ‫سٍصاًِ حذٍد ‪ّ ۱11‬اضاس ًافاش هؼابفاش اص خاذهاب‬ ‫اتَثَػشاًٖ تجشٗض ٍ حَهِ اػتفبدُ هٖ کٌٌذ‪ ٍٕ.‬اظاْابس‬ ‫داؿت‪ ۸‬کبّؾ تؼذاد هؼبفشاى دس ثؼضٖ خغَط ثبػاج‬ ‫ؿذُ‪ ،‬تبه٘ی ّضٌِٗ ٍ ػَخت اتَثَع ثشإ ساًاٌاذُ دس‬ ‫ثخؾ خلَکٖ هقشٍى ثِ کشفِ ًاجابؿاذ ٍ کابّاؾ‬ ‫دساهذ ٍ ٍرَد تَسم حبکن دس قغؼب ٍ لَاصم ٗاذکاٖ‬ ‫اتَثَع فـبس دٍچٌذاًٖ سا ثش ساًاٌاذگابى ٍاسد کاشدُ‬ ‫اػت‪.‬هذٗشػبهل ؿشکت ٍاحذ اتَثَػاشاًاٖ تاجاشٗاض ٍ‬ ‫حَهِ ثب اؿبسُ ثِ اقذاهب هؼتوش ؿاشکات ٍاحاذ دس‬ ‫ساػتبٕ رلَگ٘شٕ اص ؿَ٘ع کشًٍب دس ًبٍگبى حاوال ٍ‬ ‫ًقل ػوَهٖ گفت‪ ۷۶ ۸‬دسکاذ هؼابفاشاى اص هابػاک‬ ‫اػتفبدُ هٖکٌٌذ ٍ دس ّوِ پبٗبًِّاب ٍ اٗؼاتاگابُ ّابٕ‬ ‫پشهؼبفش هبػک ثب ق٘وت هلَه دٍلتاٖ ٗاک ّاضاس‬ ‫تَهی) اساِٗ ه٘ـَدٍ ضذػفًَٖ اتَثاَع ّاب ًا٘اض ثاِ‬ ‫کَس هؼتوش اداهِ داسد‪.‬‬ ‫غٌٖ صادُ‪ ،‬اداهِ داد‪ ۸‬ػَاهل ثبصسػٖ دساٗؼاتاگابُ ّابٕ‬ ‫پشهؼبفش ً٘ض دس کَس هـبّذُ هؼبفش ً٘ابصهاٌاذٕ کاِ‬ ‫اهکبى تِْ٘ هبػک ثشاٗؾ هقذٍس ًجابؿاذ‪ ،‬هابػاک دس‬ ‫اخت٘بسؽ اًبى قشاس هٖ دٌّذ‪ ٍٕ.‬ثب تبک٘ذ ثش اداهِ سًٍذ‬ ‫اػتفابدُ حاذاکاخاشٕ هؼابفاشاى اصهابػاک‪ٗ،‬ابداٍسٕ‬ ‫کشد‪ ۸‬حؼبػ٘ت ؿْشًٍذاى دس هقبٗؼِ ثب ػبل قجل ًؼجت‬ ‫ثِ کشًٍب کبّؾ ٗبفتِ ٍلٖ اػتفبدُ اص هبػک دس ٍّلاِ‬ ‫ًخؼت‪ ،‬تضو٘ی کٌٌذُ حفظ ػالهتٖ خَد فاشد ٍ دس‬ ‫هشحلِ ثؼذ تبه٘ی کٌٌذُ ػالهت ػبٗش افشاد اػت‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ اٗشًب‪ ،‬ثش اػبع اػتبًذاسدّبٕ حول ٍ ًاقال‬ ‫ػوَهٖ‪ً ،‬بٍگبى اتَثَػشاًٖ تجشٗض ٍ حَهِ ثِ ٗک ّاضاس‬ ‫ٍ ‪ ۶11‬دػتگبُ اتَثَع ً٘بص داسد اهب دس صهابى حابضاش‬ ‫خذهب اتَثَػشاًٖ ثب ‪ ۵۲0‬دػتگبُ اًزبم هٖؿَد‪.‬‬ ‫ضْشداسی تشکواًچای‬ ‫اگْی هٌاقصِ عوَهی هشحلِ اٍل(ًَبت اٍل)‬ ‫ضْشداسی تشکواًچای دس ًظش داسد با استٌاد بِ بٌذ ‪ 1‬هصَبِ ضواسُ ‪ 56۵‬تاسیخ ‪ 5۰۵۵0۵105۷‬ضوَسای‬ ‫اسالهی ضْشتشکواًچای اسفالت سیضی هعابش ضْش تشکواًچای سا با تاهیی قیش هَسد ًیاص تْیِ اسفالوت ٍ‬ ‫پشداخت ّضیٌِ پخت‪ ،‬حول ٍ پخص طبق ضشایط صیش اص طشیق هٌاقصِ عوَهی ٍاگزاس ًوایذ‪ .‬لزا اص ضشکت‬ ‫ّای ٍاجذ ضشایط ٍ هَسد تاییذ ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی دعَت بِ عول هی ایذ جْت باصدیذ اص‬ ‫هحل جضئیات ٍ اسٌاد هٌاقصِ با لحاظ ضشایط صیش بِ دفتش فٌی ضْشداسی تشکواًچای هشاجعِ ٍ پیطٌْادات‬ ‫خَدسا تا پایاى ٍقت اداسی سٍص ‪ 5۰۵۵0۵۰056‬کتبا بِ ٍاحذ حشاست تحَیل ٍسسیذدسیافت ًوایٌذ‪.‬‬ ‫‪ -5‬هبلغ اٍلیِ پیواى ‪ ۰010001۷۵05۰۵‬سیال هعادل چْاس هیلیاسد ٍ پاًصذ ٍّطتاد ٍ ّطت هیلیَى ٍ‬ ‫پاًصذ ٍّفتاد ّضاس ٍ صذ ٍ چْل سیال با استٌاد بِ فْشست بْای ساُ ٍ باًذ سال ‪(5۰۵۵‬بذٍى احتوسواب‬ ‫اسصش افضٍدُ)‬ ‫‪۷۵ –۰‬تی قیش(‪ )0105۵۵‬تَسط ضْشداسی دس خصَظ اجشای ایی هٌاقصِ (قشاسداد) بِ قیوت سٍص بَسس‬ ‫بِ پیواًکاس ٍاگزاس خَاّذ گشدیذ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اسائِ ضواًتٌاهِ باًکی یا فیص ٍاسیضی بِ هبلغ ‪ ۰۰00۰1۵0۵۵۵‬هعادل دٍیست ٍبیست ٍ ًِ هیلیَى ٍ‬ ‫چْاسصذ ٍ پٌجاُ ّضاس سیال بِ عٌَاى ‪ %1‬سپشدُ ضشکت دس هٌاقصِ بِ ضواسُ حساب ‪15۵۵۵۵111۵۵۵۷‬‬ ‫ضْشداسی تشکواًچای ًضد باًک هلی‬ ‫‪ -۰‬هقذاس ‪ ۷۵‬تی قیش هَسد ًظش تَسط ریحسابی ضْشداسی تشکواًچای خشیذاسی خَاّذ ضذ ٍ هوقوذاس‬ ‫ًْایی اسفالت اجشایی بشاساس تٌاط تحَیلی قیش خَاّذ بَد‪.‬‬ ‫‪-1‬هْلت اسائِ پیطٌْادات اص تاسیخ دسج اگْی ‪ 5۰۵۵0۵10۰0‬تاپایاى ٍقت اداسی ‪ 5۰۵۵0۵۰056‬بوِ‬ ‫هذت ‪ 5۷‬سٍص کاسی‬ ‫‪ *۰0111‬م الف‪ *۰56:‬اًتطاسهشحلِ اٍل‪ًَ -‬بت اٍل‪*5۰۵۵0۵10۰0:‬هشحلِ اٍل‪ًَ -‬بت دٍم‪*5۰۵۵0۵۰0۵6:‬سٍصًاهِ سشاسشی اسک‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 92‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 8‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5905 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫هبلغ هستوزی خزداد هذدجَیاى تفاٍتی با هاُ گذشتِ ًذارد‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫خَدرٍّای بذٍى پالک‬ ‫ٍ شیشِ دٍدی تَقیف هیشًَذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی‪ -‬ضئیؽ پنّنینؽ وکن‪ٛ‬ض زض ذهن‪ٛ‬ل‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬هی جس‪ ٖٚ‬پالن ‪ ٚ‬پنالن ٔنرنس‪ٚ‬ـ ٌنفنت‪:‬‬ ‫بی‪ ٍٝ٘ٛٙ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ه ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬هیی و‪ ٝ‬قیک‪ ٝ‬ز‪ٚ‬زی زبض٘نس‬ ‫جهیس ٔت‪ٛ‬لف ‪ ٚ‬بػٕهَ له٘‪ ٖٛ‬ق‪٘ٛ‬س‬ ‫ؾطزبض حؿیٗ بقتطی فطٔه٘س‪٘ ٜ‬هخه زض خّؿ‪ ٝ‬خٕغ جن‪ٙ‬نسی‬ ‫٘ظهضت ؾتهزی پّیؽ ضب‪ٛٞ‬ض ٘هخه ون‪ ٝ‬جنه حًن‪ٛ‬ض بػًنه‬ ‫‪ٞ‬یات ضئیؿ‪ٔ ،ٝ‬ؼه‪٘ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬ضوؾهی ٘هخنه جنطٌنعبض ٌنطزینس‬ ‫یٕٗ تحطیه بیهْ جه ؾؼهزت ز‪ ٝٞ‬وطبٔت بظ‪ٟ‬هض زبقنت‪:‬‬ ‫ب٘کهبهلل بیٗ ز‪ ٝٞ‬جهػث ذیط ‪ ٚ‬جطوت جطبی ٔطزْ ػعینعٔنهٖ‬ ‫جهقس‪ ،‬ذه‪ٛ‬نهً و‪ ٝ‬ب٘ترهجهت زض بیٗ بیهْ ذدؿت‪ ٝ‬جنطٌنعبض‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬ب٘کهبهلل جه ػ‪ٙ‬هیت بئٕ‪ ٚ ٝ‬بِطهف بِ‪ٟ‬ی ب٘نتنرنهجنهت‬ ‫ذ‪ٛ‬جی پیف ض‪ ٚ‬زبقت‪ ٝ‬جهقیٓ‬ ‫‪ٚ‬ی بظ‪ٟ‬هض زبقت‪٘ :‬ظهضت بظ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٞٝ‬ه حطوت ذن‪ٛ‬جنی‬ ‫بؾت‪ ٓٞ ،‬جطبی ضز‪ ٜ‬جهظضؾی قن‪٘ٛ‬نس‪ٞ ٚ ٜ‬نٓ جنطبی ضز‪ٜ‬‬ ‫جهظزیس و‪ٙٙ‬س‪ ،ٜ‬ذه‪ٛ‬نهً بظ ظٔه٘ی و‪ ٝ‬بػالْ ٔنی قن‪ٛ‬ز بظ‬ ‫یٍه٘ی جهظضؾی ج‪ ٝ‬ػُٕ ذ‪ٛ‬ب‪ٞ‬س أس ته ظٔه٘ی و‪ ٝ‬جهظضؾنی‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ٔیپصیطز‪ٔ ،‬دٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ضب أهز‪ٔ ٜ‬نی ون‪ٙ‬نس ‪ٚ‬‬ ‫وهض‪ٞ‬هی ػمث بفتهز‪ ٜ‬قهٖ ضب خحطبٖ ٔیٕ٘هی‪ٙ‬س‬ ‫فطٔه٘س‪٘ ٜ‬یط‪ٚ‬ی ب٘تظهٔی جیهٖ زبقت‪ :‬زض جهظضؾی‪ٞ‬ه ٔؼهیث‪،‬‬ ‫ٔحهؾٗ ‪ٛ٘ ٚ‬بلم ٔکرم ٔیق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬بثط ذن‪ٛ‬جنی ضب زض‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬زض جط زبضز جهض‪ٞ‬ه زض خّؿهت بػالْ ونطز‪ ٜ‬بینٓ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬ط ٔ‪ٛ‬لغ ٘‪ٟ‬هز‪ٞ‬هیی ٔثُ ؾتهز وُ‪ ،‬جهظضؾی وُ وکن‪ٛ‬ض ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬بؾت‪ٙ‬س بظ ٘هخه جهظضؾی و‪ٙٙ‬س‪ٔ ،‬ه بؾتمحهَ ٔیو‪ٙ‬یٓ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی‪ٔ-‬ؼه‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٔ ٝ‬سیطیت ‪ٔ ٚ‬ن‪ٙ‬نهجنغ ؾنهظٔنهٖ‬ ‫ج‪ٟ‬عیؿتی ج‪ ٝ‬قهیؼ‪ٚ ٝ‬بضیع ٘هلم ٔحّغ ٔؿنتنٕنطی ٔنسزخن‪ٛ‬ینهٖ‬ ‫جسِیُ ػسْ ترهیم وهُٔ ج‪ٛ‬زخ‪ ٝ‬پهؾند زبز جن‪٘ ٝ‬نمنُ بظ‬ ‫ؾهظٔهٖ ج‪ٟ‬عیؿتی وک‪ٛ‬ض‪ ،‬جه ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬پرف ذحطی ٘هزضؾت زض‬ ‫فًهی ٔدهظی ٔح‪ٙ‬ی جط بی‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ؿتٕطی ٔسزخ‪ٛ‬یهٖ ج‪ٟ‬عیؿتی ج‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ٘هلم ‪ ۰۵ ٚ‬زضنس ج‪ ٝ‬زِیُ ػسْ ترهنینم ونهٔنُ‬ ‫ج‪ٛ‬زخ‪ ٝ‬بظ ؾ‪ٛ‬ی ؾهظٔهٖ جط٘هٔ‪ ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬زخ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض پطزبذت قس‪ٔ ،ٜ‬حٕس ػحهؾی ٌفت‪ٔ :‬ؿنتنٕنطی‬ ‫ذطزبز ٔه‪ٔ ٜ‬سزخ‪ٛ‬یهٖ ػعیع ؾهظٔهٖ ج‪ٟ‬عیؿتی ٔطهجک ٔه‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ؾهَ خهضی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬بضزیح‪ٟ‬کت ٔنه‪ٜ‬‬ ‫پطزبذت قس‪ ٜ‬بؾت ‪ٚ‬ی بزبٔ‪ ٝ‬زبز‪ :‬بٔه جسِیُ ا٘ى‪ٔ ٝ‬حُ تهٔیٗ بػتحهض بیٗ ٔؿتٕطی بظ ز‪ ٚ‬جنرنف‬ ‫خسبٌه٘‪ ٝ‬یؼ‪ٙ‬ی ٔحُ بػتحهضبت ؾهظٔهٖ ج‪ٟ‬عیؿتی ‪ ٚ‬زیٍطی بظ ٔحُ بػتحهضبت وه‪ٞ‬ف فمط بؾنت‪،‬‬ ‫ج‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت خسبٌه٘‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬جه٘ه ػهُٔ بضؾهَ قس‪ ٚ ٜ‬جه٘ه ٘یع بیٗ ٔحّغ ضب زض ز‪ٔ ٚ‬طحّ‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬فنهننّن‪ٝ‬‬ ‫حسبوثط ‪ ۴۲‬ؾهػت ج‪ ٝ‬حؿهت ٔسزخ‪ٛ‬یهٖ ‪ٚ‬بضیع ذ‪ٛ‬ب‪ٞ‬س وطز ػحهؾنی بفنع‪ٚ‬ز‪ :‬بظ ؾنهَ ‪۸۹۳۱‬‬ ‫تهو‪ ٖٛٙ‬جط بؾهؼ جط٘هٔ‪ ٝ‬ضیعی ن‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ٔ ٝ‬ؿتٕطی جیف بظ یه ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬سزخ‪ٛ‬ی ؾنهظٔنهٖ‬ ‫ج‪ٟ‬عیؿتی ج‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٔتٕطوع ‪ ٚ‬زض بجتسبی ‪ٞ‬ط ٔه‪ ٜ‬ج‪ ٝ‬حؿهت ا٘‪ٟ‬ه ‪ٚ‬بضیع ٔی ق‪ٛ‬ز‬ ‫ایزاى بِ یکی اس ‪ ۶‬کشَر تَلیذکٌٌذُ ٍاکسی کزًٍا در جْاى تبذیل شذ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی‪ٔ -‬رحط جه بضؾهَ ٘هٔ‪ٝ‬بی ج‪ ٝ‬ض‪ٞ‬حط ب٘مالت‪ ،‬ننس‪ٚ‬ض ٔندن‪ٛ‬ظ‬ ‫تعضیک ٘رؿتیٗ ‪ٚ‬بوؿٗ بیطب٘ی وط‪٘ٚ‬ه ‪ ٚ‬پی‪ٛ‬ؾتٗ بیطبٖ ج‪ ٝ‬خٕغ قف وکن‪ٛ‬ض‬ ‫ت‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬بیٗ ‪ٚ‬بوؿٗ ضب تحطیه ٌفت ٔحٕس ٔرحطضئیؽ ؾتهز بخطبینی‬ ‫فطٔهٖ بٔهْ (ض‪ )ٜ‬زض ٘هٔ‪ٝ‬بی ج‪ ٝ‬ض‪ٞ‬حط ٔؼظٓ ب٘مالت بؾنالٔنی جنه تنحنطینه‬ ‫زؾتیهجی ج‪ٔ ٝ‬د‪ٛ‬ظ ٔهطف ‪ٚ‬بوؿٗ و‪ ٚٛ‬بیطبٖ جطوت جه بتىه ج‪ ٝ‬زب٘ف وهٔالً‬ ‫ج‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬تحسیُ قسٖ بیطبٖ ج‪ ٝ‬یىی بظ قف وک‪ٛ‬ض ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬س‪ٚ ٜ‬بوؿٗ زض‬ ‫خ‪ٟ‬هٖ‪ ،‬بیٗ ٔ‪ٛ‬فمیت جعضی ضب ٔط‪ ٖٛٞ‬ػ‪ٙ‬هیت ذسب‪٘ٚ‬س ٔتؼهَ‪ ،‬پکتیحه٘ی‪ٞ‬ه ‪ ٚ‬زػهی ذیط ض‪ٞ‬حط ب٘مالت ‪ ٚ‬تالـ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ت خ‪ٛ‬ب٘هٖ ٘رح‪ ٚ ٝ‬خ‪ٟ‬هزی زب٘ؿت ‪ ٚ‬بظ وّی‪ٔ ٝ‬حممهٖ‪ٚ ،‬ظیط ج‪ٟ‬سبقت ‪ٕٞ ٚ‬ىهضبٖ‪ٔ ،‬طبونع تنحنمنینمنهتنی‪،‬‬ ‫تأیٗو‪ٙٙ‬سٌهٖ ‪ ٚ‬وهضذه٘دهت ت‪ِٛ‬یس تد‪ٟ‬یعبت ‪ٛٔ ٚ‬بز ب‪ِٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬قطوت‪ٞ‬هی زب٘فج‪ٙ‬یهٖ لسضزب٘ی ونطز ضئنینؽ‬ ‫ؾتهز بخطبیی فطٔهٖ بٔهْ (ض‪ )ٜ‬زض بیٗ ٘هٔ‪ ٝ‬ذحط زبز‪ ٜ‬بؾت و‪ٔ ٝ‬یعبٖ ت‪ِٛ‬یس تدٕیؼی ‪ٚ‬بوؿٗ و‪ ٚٛ‬بیطبٖ جنطونت‬ ‫ته پهیهٖ ق‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض ٔه‪ ٜ‬بٔؿهَ جیف بظ ‪ٔ ۰۵‬یّی‪ ٖٛ‬زُظ ذ‪ٛ‬ب‪ٞ‬س ج‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ بفع‪ٚ‬ز‪ ٜ‬بؾت‪ :‬ؾتهز بخطبیی فنطٔنهٖ‬ ‫بٔهْ‪ ،‬ج‪ ٝ‬خع ‪ٚ‬بوؿٗ و‪ ٚٛ‬بیطبٖ جطوت‪ ،‬پ‪ٙ‬ح ٔؿیط زیٍط جطبی ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ جط پهی‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ه‪ٚ‬ضی‪ٞ‬هی زینٍنط ضب زض‬ ‫زؾت‪ٛ‬ض وهض زبضز و‪ ٝ‬جه بتٕهْ ٔ‪ٛ‬فک ٔطهِؼهت پیفجهِی‪ٙ‬ی ٔسَ حی‪ٛ‬ب٘ی بیٗ ‪ٚ‬بوؿٗ‪ٞ‬ه‪ٔ ،‬ؿت‪ٙ‬سبت الظْ جطبی بذص‬ ‫ٔد‪ٛ‬ظ تؿت ب٘ؿه٘ی اٖ‪ٞ‬ه ج‪ٚ ٝ‬ظبضت ج‪ٟ‬سبقت بضؾهَ قس‪ ٜ‬بؾت‬ ‫ایزاى باالتزیی ًزخ اّذای خَى در بیی کشَرّای هذیتزاًِ شزقی را دارد‬ ‫کَدک اسادی در رتبِ اٍل تواس با اٍرصاًس اجتواعی است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی‪ -‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ز‪ِٚ‬ت بظ ٘‪ٛ‬ع ز‪ٚ‬ؾتنی ‪ٚ‬‬ ‫ٔطبخؼ‪ ٝ‬ؾهال٘‪ٔ ۴ ۰ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬زب‪ٚ‬طّث ب‪ٞ‬سبی ذن‪ ٖٛ‬جن‪ٝ‬‬ ‫ٔطبوع ؾهظٔهٖ ب٘تمهَ ذ‪ ٖٛ‬ذحط زبز ‪ٌ ٚ‬نفنت‪ :‬بینطبٖ‬ ‫جهالتطیٗ قهذم ب‪ٞ‬سبی ذ‪ ٖٛ‬زض ٔینهٖ وکن‪ٛ‬ض‪ٞ‬نهی‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ٔ ٝ‬سیتطب٘‪ ٝ‬قطلی ضب زبضز‬ ‫ج‪٘ ٝ‬مُ بظ ؾهظٔهٖ ب٘تمهَ ذ‪ ٖٛ‬بیطبٖ‪ ،‬ػّی ضجینؼنی زض‬ ‫خٕغ ذحطٍ٘هضبٖ زض حهقی‪٘ ٝ‬کؿنت ‪ٞ‬نینهت ز‪ِٚ‬نت‬ ‫یٕنٗ تنحنطینه ض‪ٚ‬ظ خن‪ٟ‬نه٘نی ب‪ٞ‬نسبون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نسٌنهٖ‬ ‫ذ‪ ،ٖٛ‬ب‪ٞ‬سبی ذ‪ ٖٛ‬ضب ٕ٘هزی بظ خهٔؼ‪ٔ ٝ‬ؿا‪ َٛ‬جطقٕطز ‪ ٚ‬ب‪ٞ‬سبی ٔؿتٕط اٖ ضب ٔؿا‪ِٛ‬یت بختٕهػنی تنه‬ ‫ته بفطبز خهٔؼ‪ ٝ‬زب٘ؿت ‪ٚ‬ی تهطیح وطز‪ :‬الظْ بؾت ‪ٔ ٕٝٞ‬ه ب‪ٞ‬سبی ذ‪ ٖٛ‬ضب ج‪ ٝ‬ػن‪ٙ‬ن‪ٛ‬بٖ ینه ‪ٚ‬ظنینفن‪ٝ‬‬ ‫ب٘ؿه٘ی‪ ،‬بذاللی ‪ ٚ‬زی‪ٙ‬ی تط‪ٚ‬یح و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬چطب و‪ ٝ‬ب‪ٞ‬سبی ذ‪ ٖٛ‬یه حؽ ذ‪ٛ‬ت ظ٘نسٌنی جنطبی ‪ٞ‬نٕن‪ٔ ٝ‬نه‬ ‫بیطب٘یهٖ بؾت ضجیؼی ج‪ ٝ‬أهض ؾهظٔهٖ خ‪ٟ‬ه٘ی ج‪ٟ‬سبقت ٘یع بقهض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬ذهطط٘کهٖ وطز‪٘ :‬طخ ب‪ٞ‬سبی ذ‪ٖٛ‬‬ ‫زض بیطبٖ یه ‪٘ ٚ‬یٓ جطبجط وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬هی جه زضأس ٔت‪ٛ‬ؾط ض‪ ٚ‬ج‪ ٝ‬جهال بؾت‬ ‫‪ٚ‬ی ج‪ٌ ٕٝٞ ٝ‬یطی وط‪٘ٚ‬ه ‪ ٚ‬وه‪ٞ‬ف أهض خ‪ٟ‬ه٘ی ب‪ٞ‬سبی ذ‪٘ ٖٛ‬یع بقهض‪ ٜ‬وطز ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬زض ؾنهَ ٌنصقنتن‪ٝ‬‬ ‫ؾهظٔهٖ ب٘تمهَ ذ‪ ٖٛ‬بیطبٖ وه‪ٞ‬ف ‪ٞ‬کت زضنسی شذهیط ذ‪ ٖٛ‬ضب تدطج‪ ٝ‬وطز ‪ ٚ‬بیٗ زض حنهِنی جن‪ٛ‬ز ون‪ٝ‬‬ ‫ؾهظٔهٖ خ‪ٟ‬ه٘ی ج‪ٟ‬سبقت وه‪ٞ‬ف ‪ ۴۵‬ته ‪ ۹۵‬زضنسی ضب جطبی وُ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬هی خ‪ٟ‬هٖ پیف جی‪ٙ‬ی وطز‪ ٜ‬جن‪ٛ‬ز‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ‪ ۸۲‬غ‪ٚ‬ئٗ جطبجط جه ‪ ۴۲‬ذطزبز ج‪٘ ٝ‬هْ ض‪ٚ‬ظ خ‪ٟ‬ه٘ی ب‪ٞ‬سبی ذ‪( ٖٛ‬ض‪ٚ‬ظ خ‪ٟ‬ه٘ی تمسیط بظ ب‪ٞ‬نسب ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نسٌنهٖ‬ ‫ذ‪٘ )ٖٛ‬هٍٔصبضی قس‪ ٜ‬بؾت‬ ‫زض بیٗ ض‪ٚ‬ظ بظ ‪ٕٞ‬ت ‪ٚ‬بال ‪ ٚ‬فؼهِیت ب٘ؿهٖ ز‪ٚ‬ؾته٘‪ ٝ‬وؿه٘ی و‪ ٝ‬زض ظٔی‪ ٝٙ‬ب‪ٞ‬سب ‪ ٚ‬ب٘تمهَ ذ‪٘ ٚ ٖٛ‬دهت خنهٖ‬ ‫ب٘ؿهٖ‪ٞ‬ه تالـ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬لسضزب٘ی ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی ‪-‬ونهضقن‪ٙ‬نهؼ ٔؿنان‪ َٛ‬ب‪ٚ‬ضغب٘نؽ‬ ‫بختٕهػی ؾهظٔهٖ ج‪ٟ‬عیؿتی وک‪ٛ‬ض ٌفت‪ :‬جینکنتنطینٗ‬ ‫تٕهؼ ٔطزْ جه ب‪ٚ‬ضغب٘ؽ بختٕهػی زض ضتنحن‪ ٝ‬ب‪ َٚ‬جن‪ٝ‬‬ ‫زِیُ و‪ٛ‬زن اظبزی ‪ ٚ‬زض ضتح‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬ج‪ ٝ‬ػّت ‪ٕٞ‬نؿنط‬ ‫اظبضی بؾت أ‪ ٝٙ‬ؾنٕنه‪ٚ‬بت ونهضقن‪ٙ‬نهؼ ٔؿنان‪َٛ‬‬ ‫ب‪ٚ‬ضغب٘ؽ بختٕهػی ؾهظٔهٖ ج‪ٟ‬عیؿتی وک‪ٛ‬ض جه حً‪ٛ‬ض‬ ‫زض جط٘هٔ‪ٌ ٝ‬فتٍ‪ٛ‬ی بختٕهػی زض ٔن‪ٛ‬ضز ػنٕنّنىنطز‬ ‫ز‪ِٚ‬ت زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اؾیث ‪ٞ‬هی بختٕهػی جه جیهٖ بین‪ٙ‬نىن‪ٝ‬‬ ‫زِیُ و‪ٛ‬زن اظبضی ت‪ٟٙ‬ه ٘نهقنی بظ اؾنینث ‪ٞ‬نهی‬ ‫بختٕهػی ٘یؿت جیهٖ زبقت‪ٌ :‬ه‪ٞ‬ی و‪ٛ‬زن اظبضی ج‪ ٝ‬زِیُ ػسْ اٌه‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬یه ٘ح‪ٛ‬ز ٔ‪ٟ‬هضت زض فنطظ٘نس‬ ‫پط‪ٚ‬ضی بؾت ‪ٚ‬ی تهطیح وطز‪ :‬جه ضب‪ ٜ‬ب٘سبظی ذط ‪ ۸۴۹‬ب‪ٚ‬ضغب٘ؽ بختٕهػی زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬پنینکنٍنینطی بظ‬ ‫اؾیث ‪ٞ‬هی بختٕهػی بلسبٔهت پیکٍیطب٘‪ٛٔ ٝ‬ثطی زض طی ؾهَ‪ٞ‬هی ٌصقت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬بؾنت ‪ ٚ‬جنط‬ ‫بؾهؼ أهض ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض چ‪ٙ‬س ؾهَ بذیط قه‪ٞ‬س بفعبیف ذسٔهت ب‪ٚ‬ضغب٘ؽ بختٕهػی ‪ٞ‬ؿتیٓ‬ ‫ؾٕه‪ٚ‬بت زِیُ بیٗ بفعبیف أهض ضب ٘هقی بظ ق‪ٙ‬هذت‪ ٝ‬قسٖ ذط ‪ ٚ ۸۴۹‬ب‪ٚ‬ضغب٘ؽ بختٕهػی ج‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬بٖ ٘‪ٟ‬هز‬ ‫حٕهیت و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬بػتٕهز خهٔؼ‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬حٕهیت و‪ٙٙ‬سٌی بیٗ ٘‪ٟ‬هز زب٘ؿت ‪ ٚ‬بفع‪ٚ‬ز جرکی زینٍنطی بظ بینٗ‬ ‫ٔیعبٖ ٘یع ج‪ ٝ‬زِیُ اؾیث ٘‪ ٛ‬پسیس فًهی ٔدهظی ‪ ٚ‬بی‪ٙ‬تط٘ت ‪ٔ ٚ‬ه‪ٛٞ‬بض‪ ٜ‬بؾت‬ ‫وهضق‪ٙ‬هؼ ٔؿا‪ َٛ‬ب‪ٚ‬ضغب٘ؽ بختٕهػی ؾهظٔهٖ ج‪ٟ‬عیؿتی وک‪ٛ‬ض زض پهؾد ج‪ ٝ‬پطؾف چطبیی بفعبیف أهض‬ ‫طالق زض ؾهَ‪ٞ‬هی بذیط‪ ،‬ػسْ ت‪ٛ‬بفک بذاللی ‪ٔ ٚ‬کىالت بلتههزی ضب یىی بظ زالیُ بفنعبینف طنالق‬ ‫جطقٕطز ‪ ٚ‬بظ‪ٟ‬هض زبقت‪ :‬ػسْ أ‪ٛ‬ظـ ٔ‪ٟ‬هضت‪ٞ‬هی لحُ بظ بظز‪ٚ‬بج ج‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬خیٗ بظ زیٍط زالیُ تهثیطٌصبض‬ ‫زض بفعبیف أهض طالق بؾت‬ ‫سائزاى ایزاًی هاًٌذ سایز کشَرّا در هزاسن حج بایذ حضَر داشتِ باشٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی ‪ٕ٘-‬هی‪ٙ‬س‪ِٚ ٜ‬یفمی‪ ٝ‬زض بٔ‪ٛ‬ض حح ‪ٚ‬‬ ‫ظیهضت تهویس وطز‪ :‬حک بیطبٖ بؾت و‪ ٝ‬ظبئطب٘نف‬ ‫ٔه٘‪ٙ‬س ؾهیط وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ه زض ٔطبؾٓ حح حً‪ٛ‬ض زبقت‪ٝ‬‬ ‫جهقس‬ ‫ج‪٘ ٝ‬مُ بظ پهیٍه‪ ٜ‬بطالع ضؾنه٘نی حنح‪ ،‬حندنت‬ ‫بالؾالْ ‪ٚ‬بِٕؿّٕینٗ ػنحنسبِنفنتنه ٘ن‪ٛ‬بت ض‪ٚ‬ظ‬ ‫چ‪ٟ‬هضق‪ٙ‬ح‪ ٝ‬زضخّؿ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ق بِؼهز‪ ٜ‬قن‪ٛ‬ضبی جنط٘نهٔن‪ٝ‬‬ ‫ضیعی ‪ٕٞ ٚ‬ه‪ٍٙٞ‬ی جؼث‪ٔ ٝ‬مهْ ٔؼنظنٓ ض‪ٞ‬نحنطی ‪ٚ‬‬ ‫ؾهظٔهٖ حح ‪ ٚ‬ظیهضت جه تهویس جط بی‪ٙ‬ىن‪ ٝ‬حًن‪ٛ‬ض‬ ‫زض ٔطبؾٓ حح ٔه٘‪ٙ‬س ٔؿّٕه٘هٖ زینٍنط وکن‪ٛ‬ض‪ٞ‬نه‬ ‫حک بیطب٘یهٖ بؾت‪ ،‬بظ‪ٟ‬هض زبقت‪ :‬بیٗ ‪ٚ‬ظینفن‪ٔ ٝ‬نه‬ ‫شزایظ اًتخاب باسًشستگاى بزگشیذُ کشَری اعالم شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی‪ٔ -‬سیطوُ بٔ‪ٛ‬ض فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬بختنٕنهػنی نن‪ٙ‬نس‪ٚ‬ق‬ ‫جهظ٘کؿتٍی وک‪ٛ‬ضی‪ ،‬بظ فؼهَ قسٖ جه٘ه بطالػهت ٘رحٍهٖ جطبی‬ ‫ثحت ٘هْ زب‪ٚ‬طّحهٖ جهظ٘کؿت‪ ٝ‬جطٌعیس‪ ٜ‬ذحط زبز‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬ز ٔطتًهیی فطز‪ ،‬جه جیهٖ بی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زب‪ٚ‬طّحهٖ ٔیجهیؿت جهظ٘کؿتن‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق جهظ٘کؿتٍی وک‪ٛ‬ضی جهق‪ٙ‬س‪ٔ ،‬الن ب٘ترهت جنهظ٘کنؿنتن‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ضب فؼهِیت ‪ٞ‬هی بضظ٘س‪ ٚ ٜ‬تاثیطٌصبض زض ز‪ٚ‬ضبٖ جهظ٘کؿتٍی ‪ٚ‬‬ ‫جط بؾهؼ ‪ٔ ۲‬ح‪ٛ‬ض ػّ‪ ،ْٛ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پػ‪ٞٚ‬ف‪ ،‬فط‪ٞ‬ن‪ٙ‬نً ‪ٞ ٚ‬ن‪ٙ‬نط‪،‬‬ ‫وهضافطی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬بیدهز بقتغهَ‪ ،‬فؼهِیت‪ٞ‬هی بختٕهػی ‪ ٚ‬ػهْ بِٕ‪ٙ‬فؼ‪ ،ٝ‬فؼهِیت‪ٞ‬هی ‪ٚ‬ضظقی ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬سضؾتی ‪ ٚ‬بیثهض‬ ‫‪ ٚ‬فسبوهضی ج‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٔؿت‪ٙ‬س جطقٕطز ‪ٌ ٚ‬فت‪ٔ :‬سبضن ‪ٔ ٚ‬سبضج ػّٕی زب‪ٚ‬طّحهٖ ٔیجهیؿتی ٔؼتحط ‪ ٚ‬جن‪ٝ‬‬ ‫تاییس ٔطبخغ ٔطج‪ٛ‬ط‪ ٝ‬شی نال ضؾیس‪ ٜ‬جهقس ‪ٚ‬ی جه جیهٖ بی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثحت ٘هْ ٔدسز جهظ٘کؿنتنٍنهٖ ٔن‪ٙ‬نتنرنث‬ ‫‪ٕٞ‬هیف‪ٞ‬هی ٌصقت‪ ۴۰( ٝ‬شی بِحد‪ )ٝ‬زض ن‪ٛ‬ضت بضبئ‪ ٝ‬اثهض ‪ ٚ‬فؼهِیت‪ٞ‬هی خسیس ح‪ٔ َٛ‬ح‪ٛ‬ض‪ٞ‬هی ‪ٌ ۲‬ه٘‪ٝ‬‬ ‫جؼس بظ تهضید ‪ٕٞ‬هیف‪ٞ‬هی ٔصو‪ٛ‬ض جالٔه٘غ بؾت‪ ،‬بفع‪ٚ‬ز‪ :‬ثحت ٘هْ ‪ ٚ‬بضبئ‪ ٝ‬اثهض ت‪ٟٙ‬ه بظططیک جه٘ه بطالػهت‬ ‫٘رحٍهٖ جط ض‪ٚ‬ی زضٌه‪ ٜ‬ذسٔهت بِىتط‪٘ٚ‬یىی ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ج‪٘ ٝ‬که٘ی ‪www.sabasrm.ir‬بٔنىنهٖ پنصینط‬ ‫بؾت ٔسیطوُ بٔ‪ٛ‬ض فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬بختٕهػی ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق جهظ٘کؿتٍی وک‪ٛ‬ضی جه بقهض‪ ٜ‬ج‪ ٝ‬بی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زب‪ٚ‬طّحه٘نی ون‪ٝ‬‬ ‫فمط بطالػهت ‪ٛٞ‬یتی ‪ ٚ‬پهی‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ضب زض جه٘ه بطالػهت ٘رحٍهٖ ‪ٚ‬بضز ٕ٘هی‪ٙ‬س‪ ،‬بظ ؾهٔه٘‪ ٝ‬حصف ذ‪ٛ‬ب‪ٞ‬ن‪ٙ‬نس‬ ‫قس‪ ،‬بزبٔ‪ ٝ‬زبز‪ :‬فؼهِیت زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬زضٔهٖ جه تهویس جط ٔ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ه ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔحیط ظیؿنت بظ‬ ‫بٔتیهظ ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬بی جطذ‪ٛ‬ضزبض بؾت ٔ‪ّٟ‬ت ثحت ٘هْ ٔتمهییهٖ ‪ ٚ‬تىٕیُ بطالػهت جه٘ه بطالػهت ٘نرنحنٍنهٖ‬ ‫جطبی قطوت زض ب٘ترهت جهظ٘کؿتٍهٖ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ؾهَ ‪ ۸۲۵۵‬حسبوثط ته ‪ ۹۸‬تیط ‪ ۸۲۵۵‬ذ‪ٛ‬ب‪ٞ‬س ج‪ٛ‬ز‬ ‫گشارش‬ ‫ایا تعذد در تَلیذ اًَاع ٍاکسی کزًٍا‬ ‫هغابق با ًیاس کشَر است؟‬ ‫ت‪ِٛ‬یس چ‪ٙ‬سیٗ ٘‪ٛ‬ع ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه زض بیطبٖ ت‪ٛ‬ؾط جرف‪ٞ‬هی ز‪ِٚ‬تنی‬ ‫‪ ٚ‬ذه‪ٛ‬نی زض پّتفطْ ‪ٞ‬هی ٔرتّف زض حهَ ب٘دهْ بؾت ‪ ٚ‬جطذی بظ‬ ‫ا٘‪ٟ‬ه ٘یع ج‪٘ ٝ‬تهیح ذ‪ٛ‬جی زؾت یهفت‪ ٝ‬ب٘س بٔه بیٗ ؾ‪ٛ‬بَ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زبضز و‪ٝ‬‬ ‫ایه بیٗ تؼسز زض ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه ٔطهجک جه ٘یهظ وک‪ٛ‬ض بؾت؟‬ ‫بظ بجتسبی قی‪ٛ‬ع جیٕهضی وط‪٘ٚ‬ه زض ب‪ٚ‬بذط ؾهَ ‪ ۳۱‬زض بیطبٖ ‪ٕٞ‬نعٔنهٖ‬ ‫جه ‪ٌ ٕٝٞ‬یطی بیٗ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ زض وک‪ٛ‬ض‪ٔ ،‬حمنمنهٖ ‪ٔ ٚ‬نتنرنهنهنهٖ‬ ‫زبذّی زض ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬هی ٔرتّف ج‪ ٝ‬فىط چهض‪ ٜ‬ب٘سیکی جطبی ٔمهجّ‪ ٝ‬جنه‬ ‫بیٗ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ‪ٌ ٕٝٞ‬یط بفتهز٘س‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ بظ خّٕ‪ ٝ‬ضب‪ ٜ‬حُ ‪ٞ‬ه جطبی ٔمهجّ‪ ٝ‬جه بیٗ جیٕهضی ج‪ٛ‬ز و‪ٝ‬‬ ‫بظ ؾ‪ٛ‬ی ٔترهههٖ زض و‪ٙ‬هض حفظ فهنّ‪ ٝ‬بختٕهػی ‪ ٚ‬بؾنتنفنهز‪ ٜ‬بظ‬ ‫ٔهؾه ت‪ٛ‬نی‪ ٝ‬قس ‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬هی ٔرتّف بلسبْ ج‪ ٝ‬تن‪ِٛ‬نینس ‪ٚ‬بوؿنٗ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ه وطز٘س زض وک‪ٛ‬ض ٔه ٘یع ٔحممهٖ ‪ٔ ٚ‬ترهههٖ زؾت ج‪ ٝ‬ونهض‬ ‫قس‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬ب٘ؿت‪ٙ‬س ت‪ِٛ‬یس چ‪ٙ‬سیٗ ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه ضب زض پنّنتنفنطْ ‪ٞ‬نهی‬ ‫ٔرتّف وّیس جع٘‪ٙ‬س‬ ‫بو‪ ٖٛٙ‬و‪ ٝ‬یه ؾهِی بظ قی‪ٛ‬ع بیٗ جیٕهضی زض ز٘یه ٌصقنتن‪ ٝ‬بؾنت‪،‬‬ ‫ٔترهههٖ ٔه زض و‪ٙ‬هض ؾهیط ٔترهههٖ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬هی زیٍط ٔ‪ٛ‬فک جن‪ٝ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ قس‪ ٜ‬ب٘س ‪ ٚ‬زض ز٘یه جطذی بظ بیٗ ‪ٚ‬بوؿنٗ ‪ٞ‬نه بظ فنهظ‬ ‫بؾت و‪ ٝ‬حک ّٔت ‪ ٚ‬ظبئطبٖ وک‪ٛ‬ضٔهٖ ضب پیٍیطی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‬ ‫ٕ٘هی‪ٙ‬س‪ِٚ ٜ‬ی فمی‪ ٝ‬زض بٔ‪ٛ‬ضحح ‪ ٚ‬ظیهضت زض پهؾند‬ ‫ج‪ٚ ٝ‬بو‪ٙ‬ف جطذی بظ ضؾه٘‪ٞ ٝ‬هی ذهضخی ٘ؿحت ج‪ٝ‬‬ ‫ب٘تمهز بظػسْ بخهظ‪ ٜ‬ج‪ ٝ‬ظبئطبٖ بیطب٘ی جطبی تکنطف‬ ‫ج‪ ٝ‬حح تهطیح وطز‪ :‬زضحهَ حهیط زضػطجؿنتنهٖ‬ ‫فطز بیطب٘ی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٘سبضز ‪ ٚ‬بیٗ حک ٔنّنت بینطبٖ‬ ‫بؾت و‪ٔ ٝ‬ه٘‪ٙ‬س ؾهیط ٔؿّٕه٘هٖ زینٍنط وکن‪ٛ‬ض‪ٞ‬نه‬ ‫زضبیٗ ٔطبؾٓ حً‪ٛ‬ض زبقت‪ ٝ‬جهقس‬ ‫حدت بالؾالْ ‪ٚ‬بِٕؿّٕیٗ ؾنینس ػنحنسبِنفنتنه‬ ‫٘‪ٛ‬بت جه طط بیٗ ؾ‪ٛ‬بَ و‪ ٝ‬جطبی ظیهضت ذه٘‪ ٝ‬بی‬ ‫ارتباط حذف ٍعذُ صبحاًِ‬ ‫ٍ اس دست دادى هَاد هغذی بذى‬ ‫و‪ ٝ‬ذسب‪٘ٚ‬س جطبی ‪ٞ‬نٕن‪ ٝ‬لنطبض زبز‪ ٜ‬بؾنت چنطب‬ ‫تحؼیى ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬ؿّٕه٘هٖ جؼًی بظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ه ضب‬ ‫ٔحط‪ٔ ْٚ‬ی و‪ٙ‬یس؟ بظ‪ٟ‬هض زبقت‪ :‬ػطجؿنتنهٖ بینٗ‬ ‫حک ضب ز‪ ٚ‬ؾهَ بؾت و‪ ٝ‬بظ ‪ٕٛٞ‬ط‪ٙ‬هٖ ٔه ٌطفت‪ٚ ٝ‬‬ ‫بیٗ ‪ٚ‬ظیف‪ٔ ٝ‬ه بؾت و‪ ٝ‬جؼ‪ٛٙ‬بٖ ذنسٔنتنٍنعبضحنک‬ ‫ّٔت ‪ ٚ‬ظبئطبٖ وک‪ٛ‬ضٔهٖ ضب پیٍیطی و‪ٙ‬یٓ‬ ‫ٍضعیت ٍاکسیٌاسیَى کزًٍا در کشَر‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی‪ٔ-‬طوع ض‪ٚ‬بجط ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬بطالع ضؾنه٘نی ‪ٚ‬ظبضت‬ ‫ج‪ٟ‬سبقت‪ ،‬تهظ‪ ٜ‬تطیٗ ٌعبضـ ‪ٚ‬بوؿی‪ٙ‬هؾی‪ ٖٛ‬وط‪٘ٚ‬ه زض وکن‪ٛ‬ض ضب‬ ‫بػالْ وطز ض‪٘ٚ‬س ‪ٚ‬بوؿی‪ٙ‬هؾی‪ ٖٛ‬و‪ٚٛ‬یس ‪ ۸۳‬زض وک‪ٛ‬ض جه ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬جن‪ٝ‬‬ ‫بی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ض‪٘ٚ‬س ‪ٚ‬بضزبت ‪ٚ‬بوؿٗ‪ٞ‬هی ذهضخی ٔکىنالتنی پنینف‬ ‫أس‪ ٜ‬بؾت‪ ،‬جه تاذیط ‪ٕٞ‬طب‪ ٜ‬قس‪ ٚ ٜ‬جؼًهً قه‪ٞ‬س ‪ٞ‬ؿتیٓ و‪ ٝ‬ظٔنهٖ‬ ‫تعضیک ز‪ٚ ْٚ‬بوؿٗ جطبی وؿه٘ی و‪ٛ٘ ٝ‬جت ب‪ َٚ‬ضب زضیهفت وطز‪ٜ‬‬ ‫ب٘س‪ ،‬جه تاذیط ‪ٕٞ‬طب‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬بؾت زض ‪ٕٞ‬یٗ حهَ‪ ،‬ػّیطیه ضئنینؿنی‬ ‫ؾر‪ٍٛٙ‬ی ؾتهز ّٔی ٔمهجّ‪ ٝ‬جه وط‪٘ٚ‬ه ‪ٔ ٚ‬ؼه‪ ٖٚ‬ج‪ٟ‬سبقت ‪ٚ‬ظبضت ج‪ٟ‬سبقت‪ٌ ،‬فت‪ ٝ‬بؾت و‪ٔ ٝ‬نطزْ ٘نٍنطبٖ‬ ‫ز‪ٚ‬ظ ز‪ٚ ْٚ‬بوؿٗ ٘حهق‪ٙ‬س بؾپ‪ٛ‬ت‪ٙ‬یه ضب ت‪ٛ‬ظیغ وطز‪ ٜ‬بیٓ ‪ ٚ‬ؾی‪ٛٙ‬فهضْ ٘یع بظ بٔط‪ٚ‬ظ ت‪ٛ‬ظیغ ٔیق‪ٛ‬ز جط بؾهؼ‬ ‫ٌعبضـ ته و‪ٔ ۲ ٖٛٙ‬یّی‪ٞ ۹۲۴ ٚ ٖٛ‬عبض ‪٘ ۳۲۸ ٚ‬فط زض وک‪ٛ‬ض ز‪ٚ‬ظ ب‪ٚ َٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه ضب ظز‪ ٜ‬ب٘س ‪۱۲۳ ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬عبض ‪٘ ۳۱۹ ٚ‬فط ٘یع ز‪ٚ‬ظ ز‪ ْٚ‬ضب تعضیک وطز‪ ٜ‬ب٘س طحک بػالْ ‪ٚ‬ظبضت ج‪ٟ‬سبقت‪ٔ ،‬ندنٕن‪ٛ‬ع ‪ٚ‬بوؿنٗ ‪ٞ‬نهی‬ ‫تعضیک قس‪ ٜ‬زض وک‪ٛ‬ض ج‪ٔ ۰ ٝ‬یّی‪ٞ ۴۵۰ ٚ ٖٛ‬عبض ‪ ۲۰۴ ٚ‬ز‪ٚ‬ظ ضؾیس‪ ٜ‬بؾت ٔتاؾفه٘‪ ٝ‬أهض تنعضینک ض‪ٚ‬ظب٘ن‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬بوؿٗ زض وک‪ٛ‬ض ج‪٘ ٝ‬هظَتطیٗ ؾطح ذ‪ٛ‬زـ ضؾیس‪ ،‬ج‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ضی و‪ٞ ۴۲ ٝ‬عبض ‪ ۴۳۴ ٚ‬ز‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬بوؿٗ زض قحه٘‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ٝ‬تعضیک قس‪ ٜ‬بؾت و‪ ٝ‬ؾ‪ٞ ٟٓ‬ط بؾتهٖ ج‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض ٔیهٍ٘یٗ ‪ ۱۱۵‬ز‪ٚ‬ظ تعضیک ج‪ٛ‬ز‪ ٜ‬بؾت ؾر‪ٍٛٙ‬ی‬ ‫ؾتهز ّٔی ٔمهجّ‪ ٝ‬جه وط‪٘ٚ‬ه‪ ،‬زض پهؾد ج‪ ٝ‬ػّت تاذیط زض ض‪٘ٚ‬س ‪ٚ‬بوؿی‪ٙ‬هؾی‪ ،ٖٛ‬بظ‪ٟ‬هض زبقت‪ :‬لطبض جن‪ٛ‬ز ینه‬ ‫ٔحٕ‪ٚ ِٝٛ‬بوؿٗ ج‪ ٝ‬زؾت ٔه جطؾس و‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬زالیُ ٘هٔؼّ‪ ْٛ‬و‪ ٝ‬بِحت‪ ٝ‬بظ ٘ظط ٔه ٔؼّ‪ ْٛ‬بؾت بیٗ بتفهق ٘یفنتنهز‬ ‫یىی بظ زالیّف ٔیعبٖ تمهیهی جهالی ‪ٚ‬بوؿٗ بؾت و‪ ٝ‬جه ػطی‪ٕٞ ٝ‬ر‪ٛ‬ب٘ی ٘نسبضز ز٘نینه جن‪ٚ ٝ‬بوؿنٗ‬ ‫جیکتطی ٘یهظ زبضز ‪ ٚ‬جیف بظ ‪ ۱۵‬زضنس ‪ٚ‬بوؿٗ‪ٞ‬هی ز٘یه ضب ‪ ۲‬وک‪ٛ‬ض زض بذتیهض ٌطفت‪ ٝ‬ب٘س‬ ‫تؿت ذهضج قس‪ ٚ ٜ‬زض ٔطحّ‪ ٝ‬تعضیک جطبی ػٕ‪ٞ ْٛ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬زض وک‪ٛ‬ض‬ ‫ٔه ٘یع جطذی بظ ‪ٚ‬بوؿٗ ‪ٞ‬هی ت‪ِٛ‬یس قس‪ ٜ‬زض ٔطبحُ پهیه٘ی فهظ ؾن‪ْٛ‬‬ ‫تؿت جهِی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬أهز‪ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ز ج‪ ٝ‬جهظبض خ‪ٟ‬ت بؾنتنفنهز‪ ٜ‬ػنٕن‪ْٛ‬‬ ‫ٔطزْ لطبض زبض٘س‬ ‫ج‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ترهههٖ بیٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬زض ؾتهز ّٔی ٔمهجّ‪ ٝ‬جه وط‪٘ٚ‬ه زض بیطبٖ‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه زض چ‪ٟ‬هض پّتفطْ ٘‪ٛ‬تطویث‪ ،‬پط‪ٚ‬تای‪ٙ‬ی‪ٚ ،‬ینط‪ٚ‬ؼ‬ ‫وکت‪ ٝ‬قس‪ ٚ ٜ‬بؾیس٘‪ٛ‬وّایه زض حهَ ب٘دهْ بؾت‪ ،‬بٔه جه تن‪ٛ‬خن‪ ٝ‬جن‪ٝ‬‬ ‫فؼهِیت قطوت ‪ٞ‬هی ٔرتّف زض بیٗ ظٔی‪ ،ٝٙ‬بینٗ ؾن‪ٛ‬بَ جن‪ ٝ‬ش‪ٞ‬نٗ‬ ‫ٔرهطث ذط‪ٛ‬ض ٔی و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ایه ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه زض پّتفطْ ‪ٞ‬هی‬ ‫ٔرتّف الظْ بؾت ‪ ٚ‬ایه ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ فنمنط زض ینه پنّنتنفنطْ‬ ‫خ‪ٛ‬بجٍ‪٘ ٛ‬یؿت؟‬ ‫له٘ؼی زض بیٗ ذه‪ٛ‬ل ت‪ٛ‬ییح زبز‪ :‬جط بؾهؼ پیف جی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬هی ب٘دنهْ‬ ‫قس‪ ٜ‬جطبی ٔمهجّ‪ٟٔ ٚ ٝ‬هض جینٕنهضی ونط‪٘ٚ‬نه‪ ،‬حنسبلنُ چن‪ٟ‬نهض ؾنهَ‬ ‫‪ٚ‬بوؿی‪ٙ‬هؾی‪ٔ ٖٛ‬ت‪ٛ‬بِی ٘یهظ زبضیٓ‬ ‫‪ٚ‬ی جیهٖ وطز‪ :‬بٌط زض ٘ظط جٍیطیٓ و‪ ٝ‬جر‪ٛ‬ب‪ٞ‬یٓ ‪ٔ ۱۵‬یّی‪ ٖٛ‬بیطب٘ی ضب‬ ‫‪ٚ‬بوؿی‪ ٝٙ‬و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬ؾهِی ‪ٔ ۸۲۵‬یّی‪ ٖٛ‬ز‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬بوؿٗ ٘یهظ بؾنت‪ ،‬لنه٘ن‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬بوؿی‪ ٝٙ‬بیٗ ط‪ٛ‬ض بؾت و‪ ٝ‬ظٔه٘ی ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س یه وک‪ٛ‬ض وهض ذن‪ٛ‬ز‬ ‫ضب زض ذه‪ٛ‬ل ‪ٚ‬بوؿی‪ٙ‬هؾی‪ ٖٛ‬جطبی ٔمهجّ‪ ٝ‬زضؾت ب٘دنهْ زبز‪ ٜ‬ون‪ٝ‬‬ ‫٘یهظ یه ؾهَ ج‪ٚ ٝ‬بوؿٗ ضب پیف ذطیس ‪ ٚ‬شذیط‪ ٜ‬وطز‪ ٜ‬جهقس‬ ‫له٘ؼی بزبٔ‪ ٝ‬زبز‪ٔ :‬ثال وک‪ٛ‬ض وه٘هزب زض بیٗ جط‪ ٝٞ‬پ‪ٙ‬ح جطبجط خٕنؼنینت‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ‪ٚ‬بوؿٗ ذطیس‪ ٜ‬بؾت‪ ،‬أطیىه ‪ ۹ ۲‬جطبجط خٕؼیت ‪ ٚ‬بتنحنهزین‪ٝ‬‬ ‫بض‪ٚ‬په ‪ ۴ ۰‬جطبجط خٕؼیت ذ‪ٛ‬ز ‪ٚ‬بوؿٗ ذطیس‪ ٜ‬بؾت بیٗ بٔنط جنطبی‬ ‫بیٗ بؾت و‪ ٝ‬شذیط‪ ٜ‬بؾتطبتػیه ذ‪ٛ‬ز ضب تهٔیٗ و‪ٙٙ‬س‬ ‫‪ٚ‬ی یهزا‪ٚ‬ض قس‪ :‬پؽ بٌط ٔه حتی ته بؾف‪ٙ‬س ٔه‪ ٜ‬بٔؿهَ ‪ٔ ۴۲۵‬ینّنین‪ٖٛ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ظ ‪ ٓٞ‬ت‪ِٛ‬یس و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬جهظ ذ‪ٛ‬ز بیطبٖ‪ ،‬جن‪ٚ ٝ‬بوؿنٗ ونط‪٘ٚ‬نه تن‪ِٛ‬نینس‬ ‫زبذُ ٘یهظ زبضز ‪ٔ ٚ‬ی ت‪ٛ‬ب٘س ٔد‪ٛ‬ظ نهزضبت ‪٘ ٓٞ‬س‪ٞ‬نس جن‪ ٝ‬زِنینُ‬ ‫بی‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ی ذ‪ٛ‬ب‪ٞ‬س جطبی یه ؾهَ ‪ٚ‬بوؿٗ شذیط‪ ٜ‬و‪ٙ‬س بِحت‪ ٝ‬بینٗ بٔنط‬ ‫زض لحهَ پطزبذت ‪ٞ‬عی‪ٚ ٝٙ‬بوؿٗ ج‪ ٝ‬قطوت ‪ٞ‬هی ؾهظ٘س‪ ٜ‬بؾت‬ ‫له٘ؼی ٌفت‪ :‬ته پهیهٖ ‪ ۴۵۴۸‬یؼ‪ٙ‬ی حس‪ٚ‬ز ج‪ ٚ ٕٟٗ‬بؾف‪ٙ‬سٔه‪ ٜ‬قنٕنؿنی‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪٘ ٚ ۸۵‬یٓ ٔیّیهضز ز‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه جه ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬ظینطؾنهذنت‬ ‫‪ٞ‬هی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ز٘یه ت‪ِٛ‬یس ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬جیف بظ ‪ ۲۵‬زضنس ‪ٚ‬بوؿنٗ‬ ‫‪ٞ‬هی ت‪ِٛ‬یسی زض بذتیهض ‪ٞ‬فت ته ‪ٞ‬کت وک‪ٛ‬ض لطبض ٔی ٌیطز‪ ،‬یؼ‪ٙ‬نی‬ ‫ز٘یه جه وٕح‪ٛ‬ز ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه ٔ‪ٛ‬بخ‪ ٝ‬بؾت‬ ‫ػً‪ ٛ‬وٕیت‪ ٝ‬ػّٕی ؾتهز ٔمهجّ‪ ٝ‬جه وط‪٘ٚ‬ه بفع‪ٚ‬ز‪٘ :‬ىت‪ ٝ‬ؾن‪ ْٛ‬زض بینٗ‬ ‫ذه‪ٛ‬ل بیٗ بؾت و‪ ٝ‬بالٖ جحثی زض ز٘یه ٔطط قس‪ ٜ‬بؾنت ون‪ٝ‬‬ ‫بٌط جر‪ٛ‬ب‪ٞ‬یٓ ظ٘دیط‪ ٜ‬جیٕهضی ضب لطغ و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬بحنتنٕنهال جن‪ ٝ‬ؾن‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ظ‬ ‫‪ٚ‬بوؿٗ زض ؾهَ ٘یهظ بؾت ‪ ٚ‬بیٗ بٔط ٘یهظ جن‪ٔ ٝ‬هنطف ‪ٚ‬بوؿنٗ ضب‬ ‫بفعبیف ٔی ز‪ٞ‬س‬ ‫‪ٚ‬ی بزبٔ‪ ٝ‬زبز‪ :‬بِحت‪ٕٔ ٝ‬ىٗ بؾت ؾهَ ای‪ٙ‬س‪٘ ٜ‬یع ج‪ ٝ‬بیٗ قىنُ قن‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬جٍ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س ‪ٚ‬بوؿٗ ز‪ٚ‬ظ ب‪ َٚ‬ضب بظ ‪ٚ‬بوؿٗ ت‪ِٛ‬یس قنس‪ ٜ‬بظ ‪ٚ‬ینط‪ٚ‬ؼ‬ ‫وکت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬زضیهفت ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ظ ز‪ ْٚ‬ضب بظ ‪ٚ‬بوؿٗ ت‪ِٛ‬ینس قنس‪ ٜ‬جنط‬ ‫پّتفطْ بؾیس٘‪ٛ‬وّایه ظز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬و‪ ٝ‬بفطبز جه ػ‪ٛ‬بضو وٕتطی ٔ‪ٛ‬بخ‪ٝ‬‬ ‫ق‪٘ٛ‬س‬ ‫له٘ؼی یهزا‪ٚ‬ض قس‪ :‬بیٗ بٔط ذ‪ٛ‬ز جهػث ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ه چن‪ٙ‬نس‬ ‫٘‪ٛ‬ع ‪ٚ‬بوؿٗ زض بذتیهض زبقت‪ ٝ‬جهق‪ٙ‬س‪ٕٔ ،‬ىٗ بؾت جطبی ظ٘هٖ جنهضزبض‪،‬‬ ‫جطبی و‪ٛ‬زوهٖ زض ٔ‪ٟ‬سو‪ٛ‬زن‪ ،‬جطبی ٔسبضؼ‪ ،‬جطبی بفطبز ظینط ‪۹۵‬‬ ‫ؾهَ‪ ،‬جطبی ‪ٞ‬ط وسبْ یه ٘‪ٛ‬ع ‪ٚ‬بوؿٗ بظ پّتفطْ ‪ٞ‬هی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز بػنالْ‬ ‫و‪ٙٙ‬س بطالػهت بیٗ بٔط ته ؾهَ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬بضبی‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ب‪ٞ‬س قس جن‪ٞ ٝ‬نٕنینٗ‬ ‫ذهطط جه بیٗ ب‪ٚ‬نهف وک‪ٛ‬ضی جط٘س‪ ٜ‬بؾت و‪ ٝ‬ب٘‪ٛ‬بع ‪ٚ‬بوؿٗ ‪ٞ‬نه ضب‬ ‫زض بذتیهض زبقت‪ ٝ‬جهقس و‪ ٝ‬بٌط ٌط‪ٞ ٜٚ‬هی ذهنی ‪ٚ‬بوؿٗ ذنهننی‬ ‫ذ‪ٛ‬بؾت‪ٙ‬س‪ ،‬ز‪ٚ‬جهض‪٘ ٜ‬ر‪ٛ‬ب‪ٞ‬س ‪ٚ‬بضزبت ب٘دهْ ز‪ٞ‬س‬ ‫ػً‪ ٛ‬وٕیت‪ ٝ‬ػّٕی ؾتهز ّٔی ٔمهجّ‪ ٝ‬جه وط‪٘ٚ‬ه ٌفت‪ :‬فؼهِیت قطونت‬ ‫اس شیلٌگ ّای عَیل بزای رساًیذى گاس‬ ‫بِ ًقاط هختلف ساختواى استفادُ ًکٌیذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذحطی ‪-‬یه ٔطهِؼ‪ ٝ‬خسینس ٘کنهٖ ٔنی ز‪ٞ‬نس‬ ‫جعضٌؿهال٘ی و‪ ٝ‬نححه٘‪ ٝ‬ضب حصف ٔی و‪ٙٙ‬س‪ٛٔ ،‬بز ٔغصی‬ ‫بنّی ضب و‪ ٝ‬جیکتط زض ٔ‪ٛ‬بز غصبیی تکىیُ ز‪ٙٞ‬س‪ٚ ٜ‬ػنس‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬هی نحح ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زبضز‪ ،‬بظ زؾت ذ‪ٛ‬ب‪ٙٞ‬س زبز‬ ‫ج‪٘ ٝ‬مُ بظ ٔسیىهَ بوؿپطؼ‪ ،‬تدعی‪ ٚ ٝ‬تحّیُ زبز‪ٜٞ‬نه زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز جیف بظ ‪ٞ ۹۵‬عبض جعضٌؿهَ أطیىهیی ٘کهٖ زبز ون‪ٝ‬‬ ‫حصف نححه٘‪ ٝ‬ج‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬هی بظ زؾت زبزٖ وّؿیٓ ٔن‪ٛ‬خن‪ٛ‬ز‬ ‫زض قیط‪ٚ ،‬یتهٔیٗ ‪ٛٔC‬خ‪ٛ‬ز زض ٔی‪ ٚ ٜٛ‬فیحط‪ٚ ،‬یتهٔیٗ‪ٞ‬ه ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬بز ٔؼس٘ی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض غالت غ‪ٙ‬ی قس‪ ٜ‬بؾت‬ ‫وطیؿت‪ٛ‬فط تیّ‪ٛ‬ض‪ ،‬ؾطپطؾت تیٓ تحمیک بظ زب٘کٍه‪ ٜ‬بیهِتنی‬ ‫ب‪ٞٚ‬هی‪ ،ٛ‬زض بیٗ جهض‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬یس‪ :‬ا٘چن‪ ٝ‬ون‪ٔ ٝ‬نه ٔکنه‪ٞ‬نس‪ٜ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ بیٗ بؾت و‪ ٝ‬بٌط غصب‪ٞ‬هیی و‪ٔ ٝ‬ؼٕ‪ٛ‬الً زض ‪ٚ‬ػس‪ٜ‬‬ ‫نححه٘‪ٔ ٝ‬هطف ٔیق‪٘ٛ‬س ضب ٕ٘یذ‪ٛ‬ضیس‪ٔ ،‬ؼٕ‪ٛ‬الً تٕهیّنی‬ ‫ج‪ٔ ٝ‬هطف ا٘‪ٟ‬ه زض بزبٔ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ‪٘ ٓٞ‬سبضیس‬ ‫بیٗ ٔطهِؼ‪ ٝ‬قهُٔ ‪ ۹۵۱۱۳‬جعضٌؿهَ ‪ ۸۳‬ؾهِ‪ ٚ ٝ‬جهالتط جن‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬جیٗ ؾهَ‪ٞ‬هی ‪ ۴۵۸۲ ٚ ۴۵۵۰‬زض ٘ظطؾ‪ٙ‬دی قنطونت‬ ‫وطز‪ ٜ‬ج‪ٛ‬ز٘س ٔحممهٖ زبز‪ٜٞ‬هی حنهننُ بظ ضغینٓ ‪ٞ‬نهی‬ ‫غصبیی ‪ ۴۲‬ؾهػت‪ ٝ‬قطوت و‪ٙٙ‬سٌهٖ ضب تدعی‪ ٚ ٝ‬تنحنّنینُ‬ ‫وطز٘س ٘تهیح ٘کهٖ زبز بفطبزی و‪ ٝ‬نححه٘‪ ٝ‬قاٖ ضب حصف‬ ‫وطز‪ ٜ‬ج‪ٛ‬ز٘س ‪ٚ‬یتهٔیٗ ‪ٞ‬ه ‪ٛٔ ٚ‬بز ٔؼس٘ی وٕتطی ضب ٘ؿحت ج‪ٝ‬‬ ‫بفطبزی و‪ ٝ‬نححه٘‪ٔ ٝ‬یذ‪ٛ‬ضز٘س‪ ،‬زضیهفت وطز‪ٜ‬ب٘نس بینٗ‬ ‫بذتالف جطبی ف‪ٛ‬الت‪ ،‬وّؿیٓ‪ ،‬ا‪ٚ ٚ ٗٞ‬یتهٔیٗ‪ٞ‬هی ‪،A‬‬ ‫‪D ٚC ، ۹B ،۴B ،۸B‬جیکتط ٔکرم ج‪ٛ‬ز‬ ‫ج‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬تیّ‪ٛ‬ض‪ٔ« :‬یهٖ ‪ٚ‬ػس‪ ٜ‬زض ‪ٚ‬بلغ وٕه ج‪ ٝ‬زضینهفنت‬ ‫وهِطی یه ‪ٚ‬ػس‪ ٜ‬غصبیی جطبی بفطبزی بؾت و‪ ٝ‬نححه٘‪ٝ‬‬ ‫ضب حصف ٔی و‪ٙٙ‬س بفطبزی و‪ ٝ‬نحنحنه٘ن‪ٔ ٝ‬نی ذن‪ٛ‬ض٘نس‪،‬‬ ‫وهِطی جیکتطی ٘ؿحت ج‪ ٝ‬بفطبزی و‪ ٝ‬نححه٘‪ٕ٘ ٝ‬یذن‪ٛ‬ض٘نس‬ ‫ٔهطف ٔی و‪ٙٙ‬س‪ ،‬بٔه ‪ٚ‬ػس‪٘ ٜ‬ه‪ٞ‬هض‪ ،‬قهْ ‪ٔ ٚ‬یهٖ ‪ٚ‬ػس‪ ٜ‬جطبی‬ ‫بفطبزی و‪ ٝ‬نححه٘‪ ٝ‬ضب حصف وطز‪ٜ‬ب٘س جؿیهض جیکتط ج‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫بظ ویفیت پهییٗتطی جطذ‪ٛ‬ضزبض بؾت‬ ‫‪ٞ‬هی زب٘ف ج‪ٙ‬یهٖ ذه‪ٛ‬نی ‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬تی زض چ‪ٟ‬هض پّتفطْ ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿنٗ‬ ‫بظ لحیُ بؾیس ٘‪ٛ‬وّایه‪ٚ ،‬یط‪ٚ‬ؼ وکت‪ ٝ‬قس‪ٛ٘ ،ٜ‬تطویث ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬تین‪ٙ‬نی‬ ‫زض وک‪ٛ‬ض چ‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٔؿتمُ ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬ج‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت وهض بقتطبوی جنه‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬هی زیٍط ج‪ ٝ‬زِیُ ب‪ٕٞ‬یت بیٗ ٔ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ع ‪٘ ٚ‬یع زبقتٗ شذنینع‪ٜ‬‬ ‫بؾتطبتػیه ‪ ٚ‬جی ٘یهظی ج‪ٚ ٝ‬بضزبت ‪ٚ‬بوؿٗ وط‪٘ٚ‬ه زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬بؾت‬ ‫ج‪ٌ ٝ‬عبضـ بیط٘ه‪ ،‬زض حهَ حهیط ػال‪ ٜٚ‬جط ت‪ِٛ‬یس ‪ٚ‬بوؿٗ و‪ٚٛ‬جطوت‬ ‫ت‪ٛ‬ؾط ؾتهز بخطبیی فطٔهٖ بٔهْ (ض‪ٚ ،)ٜ‬بوؿٗ و‪ ٚٛ‬پنهضؼ تن‪ٛ‬ؾنط‬ ‫ٔاؾؿ‪ ٝ‬تحمیمهت ‪ٚ‬بوؿٗ ‪ ٚ‬ؾطْ ؾنهظی ضبظی‪ٚ ،‬بوؿنٗ فنرنعب‬ ‫ت‪ٛ‬ؾط ٔاؾؿ‪ ٝ‬ؾپن‪ٙ‬نس ‪ٚ‬ظبضت زفنهع‪ٚ ،‬بوؿنٗ پنهؾنتن‪ٛ‬ضون‪ٚٛ‬ن‬ ‫وهض ٔکتطن ب٘ؿتیت‪ ٛ‬پهؾت‪ٛ‬ض بیطبٖ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬جه ‪٘ ٚ‬یع ‪ٚ‬بوؿٗ بؾپهیىن‪ٛ‬غٖ‬ ‫و‪ ٝ‬وهض ٔکتطن یه قطوت زبض‪ٚ‬یی بیطب٘ی ‪ ٚ‬بؾنتنطبِنینه بؾنت‪،‬‬ ‫چ‪ٟ‬هض قطوت زب٘ف ج‪ٙ‬یهٖ ٘یع زض حهَ ت‪ِٛ‬ینس ‪ٚ‬بوؿنٗ ونط‪٘ٚ‬نه زض‬ ‫پّتفطْ‪ٞ‬هی ٔرتّف ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬جطذی بظ بیٗ ‪ٚ‬بوؿٗ ‪ٞ‬ه ت‪ٛ‬ب٘ؿت‪ ٝ‬ب٘نس‬ ‫فهظ ‪ ۴ ٚ ۸‬تؿت ب٘ؿه٘ی ضب ٌصبض٘س‪ ٚ ٜ‬زض ٔطبحُ پهیه٘نی فنهظ ؾن‪ْٛ‬‬ ‫ٔطهِؼهت ب٘ؿه٘ی لطبض ٌیط٘س‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 92‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 8‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5905 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫قذرتوٌذتریی اٌّرتای جْاى ساختِ شذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬لذستٕ‪ٙ‬ذتشیٗ ا‪ٙٞ‬شتای ج‪ٟ‬اٖ و‪ٔ ٝ‬یذاٖ ٔغ‪ٙ‬اعیؼی اٖ ‪ٞ ۰۸۴‬ضاس تاس لذستٕ‪ٙ‬ذتکش اص‬ ‫صٔیٗ اػت ػاخت‪ ٝ‬ؿذ‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔیُ‪ ،‬تکضسٌکتکشیکٗ ا‪ٞ‬ک‪ٙ‬کشتکای جک‪ٟ‬کاٖ تک‪٘ ٝ‬کاْ «ػک‪ٙ‬کتکشاَ‬ ‫ػ‪ِٛٙٛ‬یذ )‪»(Central Solenoid‬و‪ ٝ‬ػاخت اٖ ‪ ۰۴‬ػاَ ع‪ َٛ‬وـیذ‪ ،ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬أاد‪ ٜ‬اسػکاَ تک‪ٝ‬‬ ‫فشا٘ؼ‪ ٝ‬اػت‪.‬ایٗ ا‪ٙٞ‬شتا لغؼ‪ ٝ‬اصّی پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ساوت‪ٛ‬س ‪ٕٞ‬ج‪ٛ‬ؿی ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای اػت و‪ ٝ‬فشای‪ٙ‬ذ ت‪ِٛ‬یکذ ا٘کشطی‬ ‫خ‪ٛ‬سؿیذ سا تمّیذ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س دلیکتش ایٗ اتضاس تخؾ اصّی ‪ITER‬یه ٔاؿیٗ ‪ٔ ۰۹.۳۰‬یّکیکاسد‬ ‫دالسی اػت و‪ ٝ‬ا٘شطی ‪ٕٞ‬ج‪ٛ‬ؿی سا س‪ٚ‬ی صٔیٗ ایجاد ٔیو‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬اؿیٗ ٔزو‪ٛ‬س تا ‪ٕٞ‬ىاسی ‪ ۹۰‬وـ‪ٛ‬س‬ ‫دس فشا٘ؼ‪ ٝ‬ػاخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٞ ٚ ٜ‬ذف اٖ دػتیاتی ت‪ ٝ‬یه ا٘شطی تجذیذپزیش ‪ٚ‬الؼی اػت‪.‬‬ ‫ػیؼتٓ ‪ٕٞ‬ج‪ٛ‬ؿی ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬ط٘ی اصٔایـی اػت و‪٘ ٝ‬ـاٖ ٔید‪ٞ‬ذ ایٗ ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی واسأذ اػت ‪ ٚ‬ػال‪ ٜٚ‬تکش‬ ‫اٖ لادس ت‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تشَ ا٘شطی اػت تا تذ‪ ٖٚ‬ا٘تـاس ٌاص‪ٞ‬ای ٌّخا٘‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬دی اوؼیذ وشتٗ تکتک‪ٛ‬اٖ‬ ‫تشق ت‪ِٛ‬یذ وشد‪ٞ.‬شچ‪ٙ‬ذ ا٘شطی ‪ٕٞ‬ج‪ٛ‬ؿی لثالً ٘یض س‪ٚ‬ی صٔیٗ ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬أا ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬ا٘شطی فؼکاَ‬ ‫ػاصی دػتٍا‪ ٜ‬اص ا٘شطی ت‪ِٛ‬یذی اٖ وٕتش ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اِثت‪ ٝ‬ایٗ یىی اص ‪ ۰‬ا‪ٙٞ‬شتای جذیذی اػت و‪ ٝ‬لشاس اػت دس دػتٍا‪ٔ ٜ‬زو‪ٛ‬س ت‪ ٝ‬واس س‪٘ٚ‬ذ‪ٙٞ .‬کٍکأکی‬ ‫و‪ ٝ‬ػیؼتٓ ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وأُ ػش‪ ٓٞ‬ؿ‪ٛ‬د لغش ا‪ٙٞ‬شتا ‪ ٚ ۰۰‬استفاع اٖ ‪ ۰۳‬ف‪ٛ‬ت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬صٖ‬ ‫اٖ ت‪ٞ ٝ‬ضاس تٗ ٔیسػذ‪.‬‬ ‫طرح اٍلیِ َّشوٌذاًِتریی لثاس شٌای دًیا رًٍوایی شذ‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬ت‪ ٝ‬تاصٌی عشح ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬یه ِثاع ؿ‪ٙ‬ای ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ س‪ٕ٘ٚ‬ایی ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬پاسچ‪ ٝ‬اٖ اص یکه‬ ‫تاتشی ٔ‪ٟٙ‬ذػی ؿذ‪ ٜ‬ػاخت‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ج‪ٟ‬ض ت‪ ٝ‬ػیؼتٓ ‪ٛٞ‬ؽ ٔص‪ٛٙ‬ػی اػت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔیُ‪ ،‬اػپیذ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ و‪ٙٙ‬ذ‪ِ ٜ‬ثاع‪ٞ‬ای ؿ‪ٙ‬ا ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬اصی‪ ،‬اص عشح ا‪ِٚ‬ی‪ٛٞ ٝ‬ؿٕ‪ٙ‬ذا٘‪ٝ‬تشیٗ ِکثکاع‬ ‫ؿ‪ٙ‬ای تٕاْ د‪ٚ‬ساٖ ت‪٘ ٝ‬اْ فؼت اػىیٗ ‪ ۰.۴‬س‪ٕ٘ٚ‬ایی وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬ایٗ ِثاع ؿ‪ٙ‬ا چ‪ٙ‬ذ ٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬سی ای‪ٙ‬ذ‪ٍ٘ ٜ‬شا٘‪ٝ‬‬ ‫داسد ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثاَ اص پاسچ‪ٝ‬ای تا لاتّیت جٕغ ا‪ٚ‬سی ا٘شطی ت‪ِٛ‬یذ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ج‪ٟ‬ض تک‪ ٝ‬یکه ٔکشتکی‬ ‫‪ٛٞ‬ؽ ٔص‪ٛٙ‬ػی اػت و‪ ٝ‬دس داخُ ِثاع تؼثی‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ .‬اػپیذ‪ ٚ‬ادػا ٔیو‪ٙ‬ذ ٔشتی ‪ٛٞ‬ؽ ٔص‪ٛٙ‬ػی ت‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬اٌشاٖ وٕه ٔیو‪ٙ‬ذ تا ‪ٔ ۰۴۰۴‬یالدی ‪ ۰‬دسصذ ػشیغتش ؿ‪ٙ‬ا و‪ٙٙ‬ذ‪.‬چ‪ٙ‬یٗ استمایکی ػکثکه ٔکی ؿک‪ٛ‬د‬ ‫سو‪ٛ‬سد ؿ‪ٙ‬ای اصاد ‪ٔ ۰۴‬تش ٔشداٖ دس وٕتش اص ‪ ۰۴‬ثا٘ی‪ ٝ‬ؿىؼت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ذت صٔاٖ سو‪ٛ‬سد ؿ‪ٙ‬ای پکش‪ٚ‬ا٘ک‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ ۰۴۴‬تش ص٘اٖ ت‪ ٝ‬وٕتش اص ‪ ۰۴‬ثا٘ی‪ ٝ‬تشػذ‪.‬عشح ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬فؼت اػىیٗ ‪ ۰.۴‬تا ‪ٕٞ‬ىکاسی ؿکشوکت اوک‪ٛ‬اِکه‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬یافت‪ ٚ ٝ‬وأالً تشاػاع تذٖ ؿ‪ٙ‬اٌش ت‪ِٛ‬یذ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬ساب تّ‪ٙ‬ىیٗ ػاج ٔذیش تخؾ تحمیک ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػکؼک‪ٝ‬‬ ‫او‪ٛ‬اِه دس ایٗ تاس‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬یذ‪ٔ :‬ا ‪ ٕٝٞ‬چیض اص پاسچ‪ ٚ ٝ‬تافت ٌشفت‪ ٝ‬تا چٍک‪٘ٛ‬کٍکی یکىکپکاسچک‪ ٝ‬ػکاصی‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذػاصی دس ِثاع‪ٞ‬ایٕاٖ سا تشسػی وشدیٓ ‪ ٚ‬حاصُ تالؽ ٔاٖ فؼت اػىیٗ ‪ ۰.۴‬اػکت‪ِ.‬کثکاع‬ ‫ؿ‪ٙ‬ای ٔزو‪ٛ‬س اص ٘‪ٛ‬ػی تاوتشی صیؼتی ٔ‪ٟٙ‬ذػی ط٘تیه ؿذ‪ ٜ‬تا پاسچ‪ٔ ٝ‬ج‪ٟ‬ض ت‪ ٝ‬لاتکّکیکت جکٕکغ ا‪ٚ‬سی‬ ‫ا٘شطی ت‪ِٛ‬یذ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ت‪ ٝ‬ایٗ تشتیه ِثاع ٔزو‪ٛ‬س لادس ت‪ ٝ‬تأیٗ تشق ٔ‪ٛ‬سد ٘یاص خ‪ٛ‬داػت‪.‬‬ ‫پاککیّای اًتیتاکتریال ًاًَیی تَلیذ شذ‬ ‫کاّش افسردگی تا اسیذّای چرب اهگا ‪۳‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬یکىکی اص ؿکشوکت ‪ٞ‬کای‬ ‫ص‪ٙ‬ؼتی پان وٗ ‪ٞ‬ای ا٘تی تاوتشیاَ ٘ا٘‪ٛ‬یی تا‬ ‫لاتّیت ا٘تیتاوتشیاَ دس تشاتش ٔیىش‪ٚ‬ب‪ٞ‬کا ‪ٚ‬‬ ‫تاوتشی‪ٞ‬ا ت‪ِٛ‬یذ وشد‪.‬اص ا٘جایی و‪ ٝ‬افشاد اص‬ ‫ػ‪ٙ‬یٗ تؼیاس وٓ تا پکان وکٗ دس استکثکاط‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬تٕاع تا دػت ا٘ؼاٖ اجت‪ٙ‬اب ٘اپزیش‬ ‫اػککت‪ ،‬اص ایککٗ س‪ٚ ٚ‬جکک‪ٛ‬د خککاصککیککت‬ ‫ا٘تی تاوتشیاِی دس ایٗ ٔحص‪ َٛ‬تا ا‪ٕٞ‬یت تک‪ٝ‬‬ ‫٘ظش ٔیسػذ؛ چشا و‪ ٝ‬پانوٗ‪ٞ‬ا سا ٔیت‪ٛ‬اٖ‬ ‫یىی اص ‪ٚ‬ػایُ ا٘تماَد‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ػ‪ٛ‬أُ تیٕاسیصا‬ ‫ت‪ٚٝ‬یظ‪ ٜ‬دس ٔذاسع دا٘ؼت و‪ ٝ‬تا دػت ت‪ ٝ‬دػت ؿذٖ اٖ ٔیاٖ دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ یا تٕاع پانوٗ تکا‬ ‫ػغح اِ‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬أىاٖ ا٘تماَ تیٕاسی سا فشا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تا ؿی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ‪ ٚ‬دغذغ‪ٔ ٝ‬ذاسع دس ا٘تماَ ایٗ تیٕاسی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ؿی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ا٘فّ‪ٛ‬ا٘ضا‬ ‫دس ٔذاسع دس ع‪ َٛ‬ػاَ تحصیّی‪ ،‬ایجاد خاصیت ا٘تیتاوتشیاَ دس ِ‪ٛ‬اصْاِتحشیش ٔکی تک‪ٛ‬ا٘کذ تک‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اِذیٗ ‪ ٚ‬دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ دس ٔص‪ٔ ٖٛ‬ا٘ذٖ اص ٌض٘ذ ایٗ تیٕاسی‪ٞ‬ا وٕه و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ػتاد ٘ا٘‪ ،ٛ‬دس ایٗ ساػتا یىی اص ؿشوت ‪ٞ‬ای ص‪ٙ‬ؼتی ت‪ِٛ‬یذ ِ‪ٛ‬اصْ اِتحشیش تا اػکتکفکاد‪ ٜ‬اص‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی ٘ا٘‪ ٚ ٛ‬اضاف‪ ٝ‬وشدٖ ٘ا٘‪ٛٔٛ‬اد ػاختاس خاصیت ا٘تیتاوتشیاِی سا دسایٗ ٔکحکصک‪ َٛ‬ایکجکاد‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ پانوٗ‪ٞ‬ای ا٘تیتاوتشیاَ ػال‪ ٜٚ‬تش ایٗ و‪ ٝ‬لذست پانو‪ٙٙ‬ذٌی تاالیی داس٘کذ‪،‬‬ ‫تؼیاس ٘شْ ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس تشاتش ؿى‪ٙٙ‬ذٌی ٔما‪ٞ ْٚ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬حمماٖ واِج وی‪ِٙ ًٙ‬ذٖ ‪ٚ‬الکغ دس‬ ‫اٍّ٘یغ ٔىا٘یضٔی سا ؿ‪ٙ‬اػایی وشد٘ذ و‪ ٝ‬دس اٖ اثکش‬ ‫ضذ اِت‪ٟ‬اب اػیذ‪ٞ‬ای چشب أٍا ‪ٔ ۹‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ٔک‪ٛ‬جکه‬ ‫وا‪ٞ‬ؾ افؼشدٌی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬ص پ‪ٙ‬جـ‪ٙ‬ث‪ٌ ٝ‬ش‪ ٜٚ‬دا٘ـکٍکا‪ ٚ ٜ‬أک‪ٛ‬صؽ‬ ‫ایش٘ا اص پایٍا‪ ٜ‬خثشی ‪ّٞ‬ث‪ ،‬تش اػاع ایٗ تکحکمکیکمکات‬ ‫ٔـخص ؿذ ‪ٍٙٞ‬أی و‪ ٝ‬اػیذ‪ٞ‬ای چشب أٍکا ‪ ۹‬دس‬ ‫تذٖ تجضی‪ٔ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬تشخی اص ٔتات‪ِٛ‬یت‪ٞ‬کای حکاصکُ‬ ‫و‪ ٝ‬تا ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٚ‬اػظ‪ٞ‬ای چشتی ؿ‪ٙ‬اخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬اص ٔغکض‬ ‫دس تشاتش اثاس ٔخشب اِت‪ٟ‬کاب اص جکّٕک‪ ٝ‬افؼکشدٌکی‪،‬‬ ‫ٔحافظت ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬اػظ‪ٞ‬ای چشتی ٘‪ٛ‬ػی ٔ‪ِٛ‬ى‪ٚ َٛ‬اػظ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬دس ٘‪ٛ‬س‪ٖٞٚ‬ای ٔغضی ا٘ؼاٖ تکا ٔکذیکشیکت‬ ‫چشتی‪ٞ‬ا دس جشیاٖ ٔتات‪ِٛ‬یؼٓ‪ٛٔ ،‬جه وا‪ٞ‬ؾ ٔشی ‪ ٚ‬تخشیه ػّ‪َٞٛ‬ا دس اثش اِت‪ٟ‬اب ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬أا ایٗ ‪ٚ‬اػظ‪ٞ‬کا‬ ‫ٔذت اثشٌزاسی ‪ ٚ‬ع‪ َٛ‬ػٕش و‪ٛ‬تا‪ٞ‬ی داس٘ذ‪ٔ.‬حمماٖ دسیافت‪ٙ‬ذ ػشو‪ٛ‬بو‪ٙٙ‬ذ‪ٜٞ‬ای اِت‪ٟ‬اب و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػظ ا٘ضیٓ‪ٞ‬ای‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد اػتفاد‪ ٜ‬دس ٔتات‪ِٛ‬یؼٓ أٍا ‪ ۹‬ت‪ِٛ‬یذ ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ٛٔ ،‬جه افضایؾ لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ػٕش ‪ ٚ‬تکاثکیکش ٔک‪ِٛ‬کىک‪ٞ َٛ‬کای‬ ‫‪ٚ‬اػظ‪ٞ‬ای چشتی ‪ ٚ‬دس ٘تیج‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ؾ ٔشی ػّ‪َٞٛ‬ا ‪ ٚ‬ا٘حغاط ػصثی ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬ایکٗ وکاسوکشد تکشای تک‪ِٛ‬کذ‬ ‫س‪ٚ‬ؽ‪ٞ‬ای دسٔا٘ی ‪ ٚ‬داس‪ٞٚ‬ای جذیذ تؼیاس ٔ‪ ٟٓ‬اػت‪.‬‬ ‫أٍا ‪ٛ٘ ۹‬ػی چشتی اػت ‪ٔ ٚ‬مادیش ا٘ذن اٖ تشای ػالٔتی ضش‪ٚ‬سی اػت‪ .‬ایٗ ٔاد‪ ٜ‬غزایی دس خ‪ٛ‬ساوی‪ٞ‬کایکی‬ ‫اص لثیُ اجیُ‪ ،‬ا٘‪ٛ‬اع دا٘‪ٞٝ‬ا ‪ٔ ٚ‬ا‪ٞ‬ی‪ٞ‬ای چشب اص جّٕ‪ ٝ‬ػإِ‪ ٖٛ‬یافت ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٔ .‬ىُٕ‪ٞ‬ای أٍا ‪ ۹‬ت‪ ٝ‬ساحتی دس‬ ‫اختیاس افشاد لشاس داس٘ذ ‪ ٚ‬تذ‪٘ ٖٚ‬ؼخ‪ ٝ‬فش‪ٚ‬خت‪ٔ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫رًٍوایی از یک َّاپیوای‬ ‫هسافرتری ّیذرٍشًی‪-‬ترقی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬یه ؿشوت ػ‪ٍٙ‬اپ‪ٛ‬سی دس حاَ ػاخت‬ ‫یه ‪ٛٞ‬اپیٕای ٔؼافشتشی ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬ط٘ی‪-‬اِىتشیىکی جکذیکذ‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬یٗ ‪ٛٞ‬اپیٕایی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تش فشاص الیا٘ک‪ٛ‬ع‬ ‫اعّغ ج‪ٛٙ‬تی پش‪ٚ‬اص ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ایای‪ ،‬ؿشوت ‪ٞ‬غ ا٘شیی ػکیکؼکتکٕکض( ‪HES‬‬ ‫)‪ٔEnergy Systems‬ؼتمش دس ػک‪ٙ‬کٍکاپک‪ٛ‬س دس حکاَ‬ ‫ػاخت ‪ٛٞ‬اپیٕایی اػت و‪ ٝ‬اٖ سا ا‪ِٚ‬کیکٗ ‪ٞ‬ک‪ٛ‬اپکیکٕکای‬ ‫ٔؼافشتشی ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬ط٘ی‪-‬تشلی ج‪ٟ‬اٖ ِمه داد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ ؿشوت تشای ا‪ِٚ‬یٗ تاس تش٘أ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا دس ػکاَ ‪۰۴۰۸‬‬ ‫اػالْ وشد‪ .‬اخیشاً ٘یض ؿشوت ٔادس اٖ ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ت‪"ISAE ٝ‬‬ ‫"‪-SUPAERO‬اػالْ وشد‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬دس حاَ واس تکش‬ ‫س‪ٚ‬ی یه ‪ٛٞ‬اپیٕای تذ‪ ٖٚ‬ػش٘ـیٗ تا ػ‪ٛ‬خت ‪ٞ‬کیکذس‪ٚ‬طٖ‬ ‫تشای ػث‪ٛ‬س اص فشاص الیا٘‪ٛ‬ع اعّغ ج‪ٛٙ‬تی اػت‪.‬‬ ‫اٌشچ‪ ٝ‬تحث ‪ٞ‬ای صیاد دس ٔ‪ٛ‬سد اِىکتکشیؼکیکتک‪ ٝ‬دس تکشاتکش‬ ‫‪ٞ‬یذس‪ٚ‬طٖ ادأ‪ ٝ‬داسد‪ ،‬أا دس ٌضاسؽ ػاَ ‪ ۰۴۰۰‬پکایکٍکا‪ٜ‬‬ ‫"‪"MarketsandMarkets‬و‪ ٝ‬دس ٔا‪ ٜ‬ا‪ٚ‬سیُ ٔ‪ٙ‬تکـکش‬ ‫ؿذ‪ ،‬أذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬اسصؽ تاصاس ‪ٛٞ‬اپیٕا‪ٞ‬ای ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬ط٘ی تکا‬ ‫ػاَ ‪ ۰۴۹۴‬ت‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۴.۰‬یّی‪ ٖٛ‬دالس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سػیذ‪.‬‬ ‫ایٗ ؿشوت ػ‪ٍٙ‬اپ‪ٛ‬سی اظک‪ٟ‬کاس داؿکت وک‪ٞ ٝ‬کذف اٖ‬ ‫اػتفاد‪ ٜ‬اص پتا٘ؼیُ ‪ٛٞ‬اپیٕا‪ٞ‬ای ‪ٞ‬کیکذس‪ٚ‬ط٘کی تکا ػکاخکت‬ ‫‪ٛٞ‬اپیٕایی اػت و‪ٛ٘ ٝ‬ع جذیذی اص حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ‪ٛٞ‬ایی سا‬ ‫و‪ ٝ‬تیصذا‪ ،‬غیشٔتٕشوض‪ ،‬ؿخصی ‪ ٚ‬تا ا٘تـاس صفش وکشتکٗ‬ ‫اػت‪ ،‬د٘ثاَ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬ایٗ ؿشوت اص ػّ‪ٞ َٛ‬کای ػک‪ٛ‬خکت‬ ‫‪ٞ‬یذس‪ٚ‬ط٘ی ف‪ٛ‬ق ػثه اػتفاد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬لادس ت‪ ٝ‬تکأکیکٗ‬ ‫تیؾ اص ‪ٚ ۰۴۴‬ات ػاػت تش ویّ‪ٌٛ‬کشْ ‪ ٚ‬یکه عکشاحکی‬ ‫پیـشا٘‪ٛٞ ٝ‬اپیٕای اِىتشیىی اػت‪ .‬ایٗ ‪ٛٞ‬اپیٕا اص عشاحکی‬ ‫ٔاط‪ٚ‬الس اػتفاد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تاػث افضایؾ ایٕ‪ٙ‬ی اص عشیکک‬ ‫تؼذیُ ٘یش‪ ٚ‬دس وُ ایٗ ػیؼتٓ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تشخیص سریع کٍَیذ‪۹۱-‬‬ ‫تا ًَارّای ازهایشی پیشرفتِ‬ ‫ػککش‪ٚ‬یککغ خککثککشی‪-‬‬ ‫ٌش‪ٞٚ‬ی اص ٔحکمکمکاٖ‬ ‫دا٘ـٍا‪ ٜ‬اػتشثىالیکذ‬ ‫‪(University of‬‬ ‫) ‪St r at h c l yd e‬‬ ‫ٌالػٍ‪ ٛ‬دس ٔغاِکؼک‪ٝ‬‬ ‫اخیشؿاٖ ٔک‪ٛ‬فکک تک‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ٛ٘ ٝ‬اس‪ٞ‬ای اصٔایؾ ػشیغ و‪ٚٛ‬یذ‪ٔ ۰۳ -‬ثت‪ٙ‬ی تش تکضاق‬ ‫ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬دس ٔذت صٔاٖ ‪ ۰۰‬دلیمک‪٘ ٝ‬کتکیکجک‪ ٝ‬اصٔکایکؾ‬ ‫ٔـخص ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ا ‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔیُ‪ٔ ،‬حمما٘ی وک‪ ٝ‬ایکٗ‬ ‫٘‪ٛ‬اس‪ٞ‬ای اصٔایـی ػشیغ سا ت‪ِٛ‬یذ وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬اظ‪ٟ‬اس وکشد٘کذ‬ ‫ایٗ ٘‪ٛ‬اس‪ٞ‬ا ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تا ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬وٓ ت‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ا٘ث‪ ٜٛ‬تشػ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ دا٘ـٍا‪ ٜ‬اػتشثىالیکذ ٌکفکتک‪ٙ‬کذ ایکٗ ٘ک‪ٛ‬اس‪ٞ‬کای‬ ‫اصٔایـی سا تا اِ‪ٟ‬اْ اص ٘‪ٛ‬اس‪ٞ‬ای اصٔکایکؾ ٌکّک‪ٛ‬وکض وک‪ٝ‬‬ ‫تیٕاساٖ دیاتتی اص اٖ‪ٞ‬ا تشای تشسػی ػغح ل‪ٙ‬ذ خ‪ ٖٛ‬خک‪ٛ‬د‬ ‫اػتفاد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬ػاخت‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫٘ح‪ ٜٛ‬اػتفاد‪ ٜ‬اص ایٗ دػتٍا‪ ٜ‬تذیٗ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬اػکت وک‪ ٝ‬افکشاد‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬تضاق خ‪ٛ‬د سا س‪ٚ‬ی ٘‪ٛ‬اس اصٔایؾ لشاس ٔکی د‪ٞ‬ک‪ٙ‬کذ ‪ٚ‬‬ ‫ػپغ ادأ‪ ٝ‬ػّٕیات ت‪ٛ‬ػظ یه اتضاس ا٘کجکاْ ٔکی ؿک‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اػت ٘تیج‪ ٝ‬ایٗ اصٔایؾ ٘‪ٛ‬یٗ ت‪ٟٙ‬ا دس ‪ ۰۰‬دلکیکمک‪ٝ‬‬ ‫ٔـخص ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایٗ تذاٖ ٔؼ‪ٙ‬اػت و‪ ٝ‬ایکٗ ٘ک‪ٛ‬اس‪ٞ‬کای‬ ‫اصٔایـی ػشیغتش ‪ ٚ‬ساحتتش اص س‪ٚ‬ؽ‪ٞ‬ای ػ‪ٙ‬تی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬ش وذاْ تا ‪ٞ‬ضی‪ٝٙ‬ای وٕتش اص ‪ ۰۰‬ػ‪ٙ‬ت ػکاخکتک‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ٘‪ٛ‬اس‪ٞ‬ا تاص‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػکؼک‪ ٝ‬داد‪ ٜ‬ؿکذ‪ ٜ‬ا٘کذ‪،‬‬ ‫ت‪ٙ‬اتشایٗ ٔحمماٖ ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س دلیکک اص دلکت ایکٗ اصٔکایکؾ‬ ‫اعٕی‪ٙ‬اٖ ٘ذاس٘ذ‪.‬‬ ‫احتوال رًٍوایی از گَشی جذیذ ایفَى ‪SE‬در سال ‪۰۲۰۳‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬اعالػات ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬دس فضای‬ ‫ٔجاصی خثش اص س‪ٕ٘ٚ‬ایی ‪ ٚ‬ػشض‪٘ ٝ‬ؼکُ جکذیکذ‬ ‫ایف‪SE ٖٛ‬دس ػاَ ‪ٔ ۰۴۰۹‬ید‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ‪phonearena‬؛ یکىکی اص جکّٕک‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؿی ‪ٞ‬ای ٔؼش‪ٚ‬ف ‪ ٚ‬پشفش‪ٚ‬ؽ ؿکشوکت اپکُ‪،‬‬ ‫ػشی ‪SE‬ایٗ ؿشوت اػت و‪ ٝ‬لیٕت پاییٗتشی‬ ‫داسد ‪ٔ ٚ‬ـتشیاٖ صیادی سا تک‪ ٝ‬دِکیکُ أکىکا٘کات‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د جزب خ‪ٛ‬د وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫٘ؼُ د‪ ْٚ‬ػشی ٌ‪ٛ‬ؿی ٔ‪ٛ‬تایُ ‪ٞ‬ک‪ٛ‬ؿکٕک‪ٙ‬کذ ‪SE‬‬ ‫ؿشوت اپُ و‪ ٝ‬دس ػاَ ‪ ۰۴۰۴‬ػکشضک‪ ٝ‬ؿکذ‪ ،‬اص‬ ‫صفح‪ٕ٘ ٝ‬ایؾ ‪ ۰.۴LCD‬ای‪ٙ‬چی ‪ ٚ‬حاؿی‪ٞٝ‬کایکی‬ ‫تضسی دس تاال ‪ ٚ‬پاییٗ تّکفکٗ ‪ٞ‬کٕکشا‪ ٜ‬اػکتکفکاد‪ٜ‬‬ ‫ٔیوشد ‪ ٚ‬ا٘تظاس ٔیس‪ٚ‬د دس ػاَ ‪ ۰۴۰۹‬و‪ ٝ‬ػکشی‬ ‫تؼذی ٌ‪ٛ‬ؿی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ‪SE‬ؿشوت اپُ ػکشضک‪ٝ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ایٗ عشاحی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ حفظ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػشی جذیذ ٌ‪ٛ‬ؿی ٔ‪ٛ‬تایُ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬مش‪ ٖٚ‬تک‪ٝ‬‬ ‫صشف‪ ٝ‬ایف‪SE ٖٛ‬چ‪ٚ ٝ‬یظٌی‪ٞ‬ایی داسد؟‬ ‫عثک ٌفت‪ ٝ‬واسؿ‪ٙ‬اػاٖ ػکشی جکذیکذ ٌک‪ٛ‬ؿکی‬ ‫ٔ‪ٛ‬تایُ ‪SE‬اپُ لشاس اػت اص ؿثى‪g ۰ ٝ‬پـتیثا٘کی‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایف‪ ۰۴۰۹SE ٖٛ‬داسای صفح‪٘ ٝ‬کٕکایکؾ‬ ‫‪ ۰‬فیلن کَتاُ ایراًی هٌتخه شاًسدّویی‬ ‫جشٌَارُ فیلنّای شرقی شًَ شذًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬فکیکّکٓ ‪ٞ‬کای‬ ‫و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ؿیذ ‪ ٚ‬تُف ت‪ ٝ‬تشتیه‬ ‫دس تخؾ سلاتکتکی ‪ ٚ‬جکایکض‪ٜ‬‬ ‫تککٕککاؿککاٌککشاٖ‪ٔ ،‬کک‪ٙ‬ککتککخککه‬ ‫ؿککا٘ککضد‪ٞ‬ککٕککیککٗ جـکک‪ٙ‬کک‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫تیٗ إِّّی فیّٓ ‪ٞ‬ای ؿشلی ط٘‪ٛ‬‬ ‫ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫فیّٓ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ؿیذ ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی ػحش خ‪ٛ‬ؽچـٕاٖ دس تکخکؾ‬ ‫سلاتتی فیّٓ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬تا‪ ٚ ٜ‬تُف ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی اسٔیٗ سحیٕیاٖ ‪ ٚ‬ػکٕکاد‬ ‫أأی ٘یا دس تخؾ جایض‪ ٜ‬تٕاؿاٌشاٖ‪ٙٔ ،‬تخه ؿا٘ضد‪ٞ‬کٕکیکٗ جـک‪ٙ‬ک‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫تیٗإِّّی فیّٓ‪ٞ‬ای ؿشلی ط٘‪ ٛ‬ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ ‪ٞ‬ای ؿشلی ط٘‪ ٛ‬و‪ ٝ‬تکا ‪ٞ‬کذف تک‪٘ ٝ‬کٕکایکؾ ٌکزاؿکتکٗ‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬اٌ‪٘ٛ‬ی فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ایجاد ٌفتٍ‪ ٛ‬تیٗ تٕذٖ‪ٞ‬ا ؿىُ ٌشفت‪ ٝ‬اص ‪ ۰۰‬تکا‬ ‫‪ ۰۴‬ط‪ٚ‬ئٗ ‪ ۹۰( ۰۴۰۰‬خشداد تا ‪ ۰‬تیشٔا‪ )۰۰۴۴ ٜ‬دس ؿک‪ٟ‬کش ط٘ک‪ ٛ‬وـک‪ٛ‬س‬ ‫ػ‪ٛ‬ئیغ تشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ؿیذ ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی ػحش خ‪ٛ‬ؽچـٕاٖ پیؾ اص ایکٗ دس‬ ‫ػی ‪ٞٚ‬ـتٕیٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ج‪ٟ‬ا٘ی فیّٓ فجش حض‪ٛ‬س داؿت ‪ ٚ‬دس تکخکؾ‬ ‫فیّٓ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ػی‪ٕٙ‬ای ػؼادت ت‪ٕ٘ ٝ‬ایؾ دسأذ‪.‬‬ ‫دس خالص‪ ٝ‬داػتاٖ ایٗ فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬أذ‪ ٜ‬اػت‪ ٚ :‬حاال تشخیض ‪ٔ ٚ‬کشاػکٓ‬ ‫پان وشدٖ ٌ‪ٙ‬ا‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د سا ت‪ ٝ‬جا ا‪ٚ‬س‬ ‫پیٕاٖ ٔمذٔی‪ ،‬ویا٘ا ٔ‪ٙ‬تجثی‪ ،‬ػیأه ساؿذی‪ٟٔ ،‬ذی ات‪ٛ‬حٕض‪ ٚ ٜ‬أکیکش‬ ‫اخ‪ٛ‬یٗ‪ ،‬تاصیٍشاٖ فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ؿیذ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ‪ ،‬فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬تُف ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی اسٔیٗ سحکیکٕکیکاٖ ‪ ٚ‬ػکٕکاد‬ ‫أأی٘یا‪ ،‬پیؾ اص ایٗ دس ػی‪ٞٚ‬ـتٕیٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ وک‪ٛ‬تکا‪ ٜ‬تک‪ٟ‬کشاٖ‪،‬‬ ‫تیؼت ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬جٕیٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬سیٍا ‪ -‬التی‪ٛ‬أ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬تکاِکتکیکىکاٖ‪،‬‬ ‫د‪ٔٚ‬یٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ ٘‪ٛ‬ػتاِظیا ایتاِیا ‪ ٚ‬یاصد‪ٕٞ‬یکٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬جک‪ٛ‬ایکض‬ ‫اوادٔی فیّٓ و‪ٛ‬تا‪( ٜ‬ایؼفا) حض‪ٛ‬س داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫کٌسرت خَاًٌذُ ای کِ ‪ ۰۲‬سال است هردُ!‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬لذیٕی ‪ ٚ‬پشا‪ٚ‬اص‪ٔ ٜ‬صشی و‪ ٝ‬ػاَ‪ٞ‬اػت اص د٘کیکا‬ ‫سفت‪ ،ٝ‬تا اػتفاد‪ ٜ‬اص تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ٌِٛٛٞ‬شأی و‪ٙ‬ؼشت اجشا ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص اِجضیش‪ ،ٜ‬ػثذاِحّیٓ حافظ‪ ،‬خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬صشی و‪ ٝ‬تیؾ اص ‪ ۰۴‬اػکت‬ ‫اص د٘یا سفت‪ ٝ‬تا اػتفاد‪ ٜ‬اص تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ٌّٛٞ‬شأی (‪ٌِٛٛٞ‬شافی یه تکىک‪ٙ‬کیکه‬ ‫ػىاػی اػت و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٘تیج‪ ٝ‬سا ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست ػ‪ ٝ‬تؼکذی ٘کٕکایکؾ د‪ٞ‬کذ)‬ ‫س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ای پ‪ٙ‬جـ‪ٙ‬ث‪ ٚ ٝ‬جٕؼ‪ ٝ‬ک ‪ ۰۴ ٚ ۰۰‬ط‪ٚ‬ئٗ ک دس لا‪ٞ‬ش‪ ،ٜ‬پایتخکت ٔصکش‪ ،‬د‪ٚ‬‬ ‫و‪ٙ‬ؼشت سا تشپا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تیؾ اص چ‪ٟ‬اس د‪ ٝٞ‬اص فک‪ٛ‬ت ایکٗ‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ػشب صتاٖ ٔی ٌزسد أا ‪ٛٙٞ‬ص اثاس ا‪ ،ٚ‬اص دیٍش خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذٌاٖ لذیٕکی‬ ‫‪ ٚ‬حتی اص خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذٌاٖ ٔؼاصش ػشب صتاٖ پشفش‪ٚ‬ؽ تش اػت‪.‬‬ ‫تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ٌِٛٛٞ‬شاْ ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذ سا ع‪ٛ‬سی دس صح‪ٔ ٝٙ‬جؼٓ ٔیو‪ٙ‬ذ و‪ٌٛ ٝ‬یکی‬ ‫اًتشار »عَاهل شکلگیری شخصیت«‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثکشی‪ -‬وکتکاب‬ ‫ػکک‪ٛ‬أککُ ؿککىککُ ٌککیککشی‬ ‫ؿخصیت تاِیف ؿکمکایکک‬ ‫دس‪ٚ‬یـکککی ‪ ٚ‬احؼکککاٖ‬ ‫ؿشافتیپ‪ٛ‬س ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪.‬‬ ‫ایٗ وتاب و‪ ٝ‬تک‪ ٝ‬تکشسػکی‬ ‫ػک‪ٛ‬أککُ ‪ ٚ‬فککاوکتکک‪ٛ‬س‪ٞ‬ککای‬ ‫ٔختّف دس ؿىکُ ٌکیکشی‬ ‫ؿخصیت افشاد ٔیپشداصد‪ ،‬دس ‪ ۰۴۴‬صفح‪ ٚ ٝ‬تا لیٕت ‪ٞ ۸۴‬کضاس تک‪ٔٛ‬کاٖ‬ ‫ت‪ٛ‬ػظ ا٘تـاسات ٔذیشاٖ ا٘ذیـ‪ٙٔ ٝ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ؿمایک دس‪ٚ‬یـی‪ ،‬یىی اص ٔ‪ِٛ‬فاٖ ایٗ وتاب تا تیاٖ ایٗو‪ٔ ٝ‬ذَ تیٕاسی ‪ٚ‬‬ ‫اختالَ دس س‪ٚ‬اٖ ؿ‪ٙ‬اختی تا ٔذَ پضؿىی ٔتفا‪ٚ‬ت اػت ٌکفکت‪ٔ :‬کا دس‬ ‫تخؾ دسٔاٖ پضؿىی د‪ٔ ٚ‬ذَ فشد داسیٓ‪ ،‬یا تیٕاس یا ػآِ و‪ ٝ‬تکؼکاسیکف‬ ‫‪ٞ‬ش د‪ٔ ٚ‬ـخص اػت ‪ِٚ‬ی دس س‪ٚ‬اٖؿ‪ٙ‬اػی ٔا تا ػ‪ٔ ٝ‬ذَ ا٘ؼکاٖ ٔک‪ٛ‬اجک‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬ؿأُ ا٘ؼاٖ ػآِ‪ ،‬ا٘ؼاٖ تیٕاس ‪ ٚ‬ا٘ؼاٖ ٘شٔاَ اػت‪.‬‬ ‫تضسٌتش ‪ ۰.۰‬ای‪ٙ‬چی تا د‪ٚ‬ستیکٗ ػکّکفکی اػکت ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی ‪face id‬ت‪ ٝ‬ایٗ ػشی ٌ‪ٛ‬ؿی ٔک‪ٛ‬تکایکُ‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ اپُ اضاف‪٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫خَراک هاکارًٍی ٍ هرغ‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ٔاواس‪٘ٚ‬ی ‪ ۰‬پیٕا٘‪ٔ ،ٝ‬شؽ خشد ؿذ‪ ۰ ٜ‬پیٕکا٘ک‪ ،ٝ‬ؿکیکش ‪۰‬‬ ‫پیٕا٘‪ ،ٝ‬اسد ‪ ۰‬پیٕا٘‪ ،ٝ‬جؼفشی خشد ؿذ‪ ۰ ٜ‬پیٕا٘‪ ،ٝ‬تخکٓ‬ ‫ٔشؽ ‪ ۰‬ػذد‪ ،‬پ‪ٙ‬یش پیتضا س٘ذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ۰ ٜ‬پیٕا٘‪ ،ٝ‬س‪ٚ‬غٗ یا وش‪ٜ‬‬ ‫‪ٌ ۰۴‬شْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ت‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اتتذا ٔاواس‪٘ٚ‬ی سا پخت‪ ٚ ٝ‬اتىؾ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؿیش سا وکٓ‬ ‫وٓ ت‪ ٝ‬اسد افض‪ٚ‬د‪ٔ ٓٞٚ ٜ‬ی ص٘یٓ تا ٌش‪٘ ٜ‬خ‪ٛ‬سد‪ .‬ػکپکغ‬ ‫س‪ٚ‬غٗ سا سیخت‪ٔ ٓٞ ٚ ٝ‬ی ص٘یٓ تا ػکغ أکاد‪ ٜ‬ؿک‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػفیذ‪ ٚ ٜ‬صسد‪ ٜ‬تخٓ ٔشؽ ‪ٞ‬ا سا ٔی ص٘یٓ تا تا ‪ٔ ٓٞ‬خّ‪ٛ‬ط‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ٔ .‬اواس‪٘ٚ‬ی‪ٔ ،‬شؽ‪ ،‬جؼفشی ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬یش پیتضا سا تکا ‪ٞ‬کٓ‬ ‫ٔخّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬تؼذ تخٓ ٔشؽ صد‪ ٜ‬ؿذ‪ ،ٜ‬ػغ‪ٕ٘ ،‬ه‬ ‫‪ ٚ‬فّفُ سا اضاف‪ ٝ‬وشد‪ ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬ب ٔخّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ٔ .‬ک‪ٛ‬اد‬ ‫سا دس ظشفی و‪ ٝ‬لثال چشب وشد‪ ٜ‬ایکٓ ٔکی سیکضیکٓ ‪ٚ‬‬ ‫ٔمذاسی پ‪ٙ‬یش پیتضا س‪ٚ‬ی اٖ ٔی پاؿیٓ‪ .‬ػپغ دس عکثکمک‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ػظ فش ت‪ٔ ٝ‬ذت ‪ ۹۴‬اِی ‪۰۴‬دلیم‪ ٝ‬لشاس ٔی د‪ٞ‬یٓ تا پ‪ٙ‬یش‬ ‫اب ؿذ‪ ٚ ٜ‬عالیی سً٘ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫هاًی رٌّوا خَاًٌذُ تیتراش‬ ‫»زد ٍ تٌذ «شذ‬ ‫اًیویشیّای فراًسَی رکَرد ‪ ۹۲‬سالِ را شکستٌذ‪،‬‬ ‫رًٍق در دٍراى کرًٍا‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خکثکشی‪-‬سوک‪ٛ‬سد‬ ‫‪ ۰۴‬ػکککاِککک‪ ٝ‬فکککش‪ٚ‬ؽ‬ ‫ا٘یٕیـٗ ‪ٞ‬ای فشا٘ؼک‪ٛ‬ی دس‬ ‫ایٗ وـ‪ٛ‬س دس ػکاَ ‪۰۴۰۴‬‬ ‫‪ ٚ‬دس تحث‪ٛ‬ح‪ ٝ‬ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬کا‬ ‫ؿىؼت‪ ٝ‬ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬سایتی‪ ،‬دس س‪ٚ‬ص‬ ‫افتتاحی‪ ٝ‬جـک‪ٙ‬ک‪ٛ‬اس‪ ٜ‬فکیکّکٓ‬ ‫ا٘ؼی اػالْ ؿذ دس حاِی و‪ ٝ‬ػاَ ‪ ۰۴۰۴‬ت‪ ٝ‬دِیُ ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ا فیّٓ‪ٞ‬کای‬ ‫تالن تاػتش أشیىایی اص اوکشاٖ دس تکاصاس جک‪ٟ‬کا٘کی تکاص ٔکا٘کذ٘کذ‪،‬‬ ‫ا٘یٕیـٗ ‪ٞ‬ای فشا٘ؼ‪ٛ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٙ‬ذ دس ػی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای ایٗ وـک‪ٛ‬س سوک‪ٛ‬سد ‪۰۴‬‬ ‫ػاِ‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ؽ سا تـى‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ا٘ى‪ ٝ‬ػی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای فشا٘ؼ‪ ٝ‬دس تیـتش ػاَ ‪ ۰۴۰۴‬تؼغیُ ت‪ٛ‬د٘ذ‪۰۰ ،‬‬ ‫فیّٓ ا٘یٕیـٗ دس ػی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای ایٗ وـ‪ٛ‬س اوشاٖ ؿذ ‪ ٚ‬اص ایٗ ٔکیکاٖ چک‪ٙ‬کذ‬ ‫فیّٓ ٔؼذ‪ٚ‬د ت‪ِٛ‬یذ فشا٘ؼ‪ ٝ‬ؿأُ «خکا٘ک‪ٛ‬اد‪ ٜ‬پکاٌک‪ٙ‬کذ‪« ،»ٜ‬ط‪ٚ‬صف »‪ٚ‬‬ ‫«خ‪ٖٛ‬اؿاْ و‪ٛ‬چ‪ٛٔ» ِٛٛ‬فک ؿذ٘ذ تا ت‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ایی تیکؾ اص ‪ ۹۰‬دسصکذ‬ ‫أاس فش‪ٚ‬ؽ سا اص اٖ خ‪ٛ‬د و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬تاالتشیٗ ٔیضاٖ دس یه د‪ ٝٞ‬اخکیکش‬ ‫اػت‪.‬خا٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬پاٌ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ػاخت‪ ٝ‬تٗ اػتؼٗ ‪ ٚ‬جشٔی دٌش‪ٚ‬ػ‪ ٖٛ‬ا٘یٕیـک‪ٙ‬کی‬ ‫ػ‪ ٝ‬تؼذی ‪ ٚ‬ادأ‪ٝ‬ای تش پؼش پاٌ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬فیّٕ‪ٙ‬أ‪ٝ‬اؽ تک‪ٛ‬ػکظ تکاب‬ ‫تاسِٗ ‪ ٚ‬واَ تشا٘ىش ٘‪ٛ‬ؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ط‪ٚ‬صف ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی ا‪ٚ‬سِیٗ فشأ‪ٙ‬ت دستاس‪ ٜ‬ؿخصیت ط‪ٚ‬صف تاست‪ِٛ‬ی‬ ‫٘ماؽ ‪ ٚ‬تص‪ٛ‬یشٌش واتاالٖ ‪ ٚ‬ؿیفت‪ ٝ‬فشیذا واِ‪ ٛ‬اػت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یىکی‬ ‫اص فیّٓ‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬تخه جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬وٗ ‪٘ ۰۴۰۴‬یض ٔؼشفی ؿذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬جکایکض‪ٜ‬‬ ‫ػضاس ت‪ٟ‬تشیٗ ا٘یٕیـٗ ػاَ سا ‪ ٓٞ‬دسیافت وشد‪.‬‬ ‫دس ‪ٕٞ‬یٗ حاَ خ‪ٖٛ‬اؿاْ و‪ٛ‬چ‪ ِٛٛ‬فیّٕی فا٘تضی اػت و‪ ٝ‬تا اِک‪ٟ‬کاْ اص‬ ‫سٔاٖ ٌشافیىی ج‪ٛ‬اٖ اػفاس ػاخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ش ػ‪ ٝ‬فیّٓ روش ؿذ‪ ٜ‬دس جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ا٘الیٗ ػاَ پیؾ ا٘ؼی ت‪٘ ٝ‬کٕکایکؾ‬ ‫دسأذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬اٖ جا حضک‪ٛ‬س داسد ‪٘ ٚ‬ؼکثکت تک‪ٝ‬‬ ‫ٔکک‪ٛ‬ػککیککمککی ‪ٚ‬اوکک‪ٙ‬ککؾ ٘ـککاٖ داد‪ٚ ٜ‬‬ ‫احؼاػاتؾ سا ٔ‪ٙ‬تمُ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ؿیک‪ٜٛ‬‬ ‫و‪ٙ‬ؼشت پیـتش دس دتی ‪ ٚ‬أاسات ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬د‬ ‫لا‪ٞ‬ش‪٘ ٜ‬یض تش پا ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫عثک ایٗ ٌضاسؽ‪ ،‬لیٕت تّیت‪ٞ‬ای ایکٗ‬ ‫و‪ٙ‬ؼشت تاال ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬اٖ ‪ٞ‬کٓ تک‪ ٝ‬دِکیکُ‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی ‪ٞ‬ای پیـشفت‪ٝ‬ای اػت و‪ ٝ‬تکشای‬ ‫اجشایی وشدٖ ایٗ واس الصْ اػت ‪ ٚ‬ػال‪ ٜٚ‬تش ایٗ یه ٌش‪ٔ ٜٚ‬ؼیمکی ص٘کذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬تا س‪ٞ‬ثش اسوؼتش ٘یض دس صح‪ ٝٙ‬حض‪ٛ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داؿکت‪ .‬حکاضکشاٖ دس‬ ‫و‪ٙ‬ؼشت احؼاع خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد و‪ٚ ٝ‬الؼا دس و‪ٙ‬ؼشت ص٘ذ‪ ٜ‬ػثذاِحّیٓ حافکظ‬ ‫حض‪ٛ‬س داس٘ذ ‪ ٚ‬صذا ‪ ٚ‬حشواتؾ دس صح‪ ٝٙ‬سا اص ٘ضدیه ؿا‪ٞ‬ذ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫فیلوثردارى سریال »اَّى هی هارال «اداهِ دارد‬ ‫ػکککش‪ٚ‬یکککغ خکککثکککشی‪-‬‬ ‫فیّٕثشداسی ػشیاَ ؿثکىک‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ایؾ خاٍ٘کی «ا‪ٞ‬ک‪ٛ‬‬ ‫ٔٗ ٔاساَ »ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ى‬ ‫ٔکک‪ٟ‬ککشداد غککفککاسصاد‪ ٜ‬وکک‪ٝ‬‬ ‫فککیککّککٕککثککشداس اٖ دس‬ ‫«خجیش »اغاص ؿذ‪ ٜ‬تک‪ٛ‬د‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ا دس ِک‪ٛ‬وکیکـکٗ‬ ‫«ؿىاسٌا‪» ٜ‬ادأ‪ ٝ‬داسد‪.‬‬ ‫ػؼیذ خک‪ٙ‬کذق اتکاد ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ش‪ٚ‬ص خ‪ٛ‬ؽ سصْ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ایٗ ػشیاَ ؿثى‪ٕ٘ ٝ‬ایؾ خاٍ٘ی سا تش ػک‪ٟ‬کذ‪ٜ‬‬ ‫داس٘ذ‪.‬‬ ‫دس خالص‪ ٝ‬لص‪ ٝ‬ایٗ ػشیاَ أذ‪ ٜ‬اػت؛ ٘اصشاِذیٗ ؿکا‪ ،ٜ‬دػکت تک‪ٝ‬‬ ‫ٔاؿ‪ ٝ‬تشد‪ ٜ‬تا ا‪ٛٞ‬یی صیذ و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ا‪ ٛٞ‬چـٕی‪ ،‬چ‪ ٖٛ‬تاد اص سا‪ ٜ‬سػیذ‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬چ‪ ٖٛ‬تشق ٔیٌزسد ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬د٘ثاِؾ حاَ ػّغاٖ‪ ،‬صاحثمشاٖ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ا٘ی س‪ٕٙٞ‬ا خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬تکیکتکشاط فکیکّکٓ‬ ‫ػی‪ٕٙ‬ایی صد ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ذ ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی دا‪ٚٚ‬د ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬صی ؿذ‪.‬ت‪ٝ‬‬ ‫٘مُ اص ٔـا‪ٚ‬س سػا٘‪ٝ‬ای پش‪ٚ‬ط‪ ،ٜ‬ػاسا احٕذی جکا٘ـکیکٗ‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی صد ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ذ دس پی صذ‪ٚ‬س پش‪ٚ‬ا٘ک‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ایؾ ایٗ فیّٓ ت‪ٛ‬ضیح داد‪ :‬فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی صد ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ذ تک‪ٝ‬‬ ‫٘کک‪ٛ‬یؼکک‪ٙ‬ککذٌککی ‪ ٚ‬وککاسٌککشدا٘ککی دا‪ٚٚ‬د ٘کک‪ٛ‬س‪ٚ‬صی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ٔمص‪ٛ‬د جثاسی چ‪ٙ‬ذی پیؾ دس ػکىک‪ٛ‬ت‬ ‫خثشی ػاخت‪ ٝ‬ؿذ ‪ٔ ٚ‬ا ٔ‪ٙ‬تظش پش‪ٚ‬ا٘‪ٕ٘ ٝ‬ایؾ تک‪ٛ‬دیکٓ تکا‬ ‫دستاس‪٘ ٜ‬ح‪ ٜٛ‬اوشاٖ ایٗ فیّٓ تصٕیٌٓیشی و‪ٙ‬یٓ‪ٞ .‬ک‪ٙ‬ک‪ٛ‬ص‬ ‫ت‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬لغؼی ٘شػیذیٓ أا ت‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی تصٕیٓ ٘‪ٟ‬کایکی سا‬ ‫دس ایٗ تاس‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ٌشفت‪.‬ایٗ فیکّکٓ تکا ٔک‪ٛ‬ضک‪ٛ‬ػکی‬ ‫ّٔت‪ٟ‬ه ‪ ٚ‬ػاختاسی ٔؼٕایی ت‪ٔ ٝ‬ؼکائکُ س‪ٚ‬ص جکأکؼک‪ٝ‬‬ ‫ٔی پشداصد ‪ ٚ‬تالؽ تشای تما دس ؿشایظ التصادی ػخت‬ ‫دػتٕای‪ ٝ‬دساْ صد ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ذ اػت و‪ ٝ‬ؿخصکیکت ‪ٞ‬کای اٖ‬ ‫تشای سػیذٖ ت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اػت‪ٞ ٝ‬ای خ‪ٛ‬د دػت تک‪ٞ ٝ‬کش وکاس‬ ‫غیشلاتُ تص‪ٛ‬سی ٔی ص٘‪ٙ‬ذ‪ٔ.‬ا٘ی س‪ٕٙٞ‬ا خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬تکیکتکشاط‬ ‫فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی صد ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ذ اػت وک‪ ٝ‬تکشا٘ک‪ ٝ‬ای اص ػکّکی‬ ‫س‪ٚ‬ئیٗتٗ سا تا ٔ‪ٛ‬ػیمی داسی‪ٛ‬ؽ تمیپ‪ٛ‬س تشای ایٗ فیّکٓ‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ ٜ‬اػت‪.‬أیٗ ص٘ذٌا٘ی‪ٞ ،‬ک‪ٙ‬کٍکأک‪ ٝ‬حکٕکیکذصاد‪،ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ای‪ ٖٛ‬اسؿادی‪ ،‬فشیثا و‪ٛ‬ثشی‪ٔ ،‬حٕذ ػّی ویکا٘کی ‪ٚ‬‬ ‫ػیذ ٔ‪ٟ‬شداد ضیایی تاصیٍشاٖ ایٗ فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫پَیش رادیَ سالهت ترای‬ ‫»ٍاکسی ایراًی«‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬سادی‪ ٛ‬ػالٔت دس تاص‪ٜ‬تشیٗ الکذاْ د‪ٚ‬‬ ‫پ‪ٛ‬یؾ ّٔی ت‪ٛ‬ا٘ایی ّٔی ‪ٚ‬اوؼٗ ایکشا٘کی ‪ ٚ‬دػکتکا‪ٚ‬سد‬ ‫ػّٕی ‪ٚ‬اوؼٗ ایشا٘ی‪ٚ ،‬یکظ‪ٚ ٜ‬اوؼکیک‪ٙ‬کاػکیک‪ ٖٛ‬وکش‪٘ٚ‬کا‬ ‫سا‪ٜ‬ا٘ذاصی وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص فضای ٔجاصی سادی‪ ٛ‬ػالٔت‪ ،‬ایکٗ ؿکثکىک‪ٝ‬‬ ‫سادی‪ٛ‬یی تا ‪ٞ‬ذف استمای دا٘ؾ ٔشدْ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػالٔت‬ ‫‪ٚ ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬ایشا٘ی الذاْ ت‪ ٝ‬تشٌضاسی ایٗ د‪ ٚ‬پ‪ٛ‬یؾ‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫سادی‪ ٛ‬ػالٔت دس ساػتای ٔأ‪ٛ‬سیتی و‪ ٝ‬تشایؾ تؼشیکف‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬دس ٔ‪ٙ‬اػثت‪ٞ‬ای ٔختّف‪ ،‬پ‪ٛ‬یؾ‪ٞ‬ایی سا تکشٌکضاس‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬حاال تا د‪ ٚ‬پ‪ٛ‬یؾ ّٔی ت‪ٛ‬ا٘ایی ّٔکی ‪ٚ‬اوؼکٗ‬ ‫ایشا٘ی ‪ ٚ‬دػتا‪ٚ‬سد ػّٕی ‪ٚ‬اوؼٗ ایکشا٘کی ‪ٚ‬اسد ٔکیکذاٖ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ د‪ ٚ‬پ‪ٛ‬یؾ ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬پ‪ٛ‬یؾ‪ٞ‬ای لثّی ت‪ٕٞ ٝ‬ت ٌکش‪ٜٚ‬‬ ‫فضای ٔجاصی سادی‪ ٛ‬ػالٔت تشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬کشدْ‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تا پی‪ٛ‬ػتٗ ت‪ ٝ‬ایٗ پ‪ٛ‬یؾ‪ ،‬ػىغ‪ٞ‬ایی ٔشتکثکظ‬ ‫ت‪ ٝ‬ایٗ پ‪ٛ‬یؾ سا ت‪ ٝ‬ؿٕاس‪ ۴۳۴۰۹۳۴۰۴۰۴ ٜ‬اسػاَ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ػالل‪ٙٔ ٝ‬ذاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬کذ تک‪ ٝ‬صکفکحک‪ ٝ‬فضکای‬ ‫ٔجاصی سادی‪ ٛ‬ػالٔت ت‪٘ ٝ‬ـا٘ی ‪@radiosalamat‬‬ ‫ٔشاجؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪92‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪8‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪5905‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئسٗ سبیی ٘یٗ اضزی‪...‬‬ ‫اشضثبیدبٖ ضفب‪ٞ‬ی ازثتیتبتتی ‪ ،‬عصتطِتط ثت‪ٛ‬یت‪٘ٛ‬تدتب‬ ‫زیبضیٕیعزا یبضا٘بٖ ثوی‪ٛ‬ن ثیط ثسیعی ذعی‪ٝٙ‬زیتط‪ .‬ثت‪ٛ‬‬ ‫ذعی‪٘ ٝٙ‬یٗ زٌطِی ای‪ٙ‬دیّطی ٘یٗ ثوی‪ٛ‬ن ثیط لیتستٕتی‬ ‫ت‪ٛ‬پال٘یت اضاضسیطیّٕبٔیطسیط‪.‬‬ ‫ثیع ث‪ ٛ‬اضزیدیُ یبظیالضیٕیعزا ؛ ث‪ ٛ‬ثوی‪ٛ‬ن ثتسیتعتی‬ ‫ذعی‪ٔ ٝٙ‬یع حبلمی‪ٙ‬سا سوظ ازتبختبؼتیتک‪ .‬حتوضٔتتتّتی‬ ‫ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬خ‪ٛ‬الض ث‪ ٛ‬سبح‪ٝ‬ز‪٘ ٓٞ ٜ‬ظطی ٔمبِ‪ِٝ‬طی ‪ ٓٞ ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ضفب‪ٞ‬ی ازثیبتیٕیعیٗ ٔترتتتّتؿ لت‪ِٛ‬تالضیت‪ٙ‬تب عتبیتس‬ ‫ت‪ٛ‬پالزیمالضی ٘‪ٛ‬عالضی ٘طط ا‪ٚ‬ز‪ ٖٛ‬ثتیتع‪ٌ ٜ‬تو٘تسض‪ٜ‬‬ ‫ثیّطِط‪.‬‬ ‫ضفب‪ٞ‬ی ازیجبتیٕیع ٔرتّؿ ٔضٕ‪ ٚ ٖٛ‬ـ‪ٛ‬ضْ ٘‪ٛ‬عالضی‪ٙ‬تب‬ ‫ٌوض‪ ٜ‬ثوِ‪ٕٛ٘ٛ‬ضس‪ٚ‬ض الوٗ ثیطی‪ٙ‬دی ثبذیطسا‪ ،‬ایتىتی‬ ‫ا٘ب ل‪ٛ‬ال ایطیّٕبلسازیط‪.‬‬ ‫‪ٙٔ.1‬ظ‪ٛ٘ ْٛ‬عالض‪.‬‬ ‫‪ٙٔ .2‬ث‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬عالض‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ایىی ا٘ب ل‪ ِٖٛٛ‬ایسی‪ٙ‬س‪ٌ ٜ‬ئ‪ٙ‬یص ٔمیبسسا یتبیتیتالٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٙٔ -ْٛ‬ث‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬عالضزا اضاضسیط ٔبِیزیط‪.‬‬ ‫‪.1‬مىظًم وًعالر‬ ‫ضفب‪ٞ‬ی ازثیبتیٕعزا ٔ‪ٙ‬ظ‪ ْٛ‬سوظِط‪ ٜ‬عٕ‪ٔٛ‬یتّ‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ضتٕتب‬ ‫زئییّط‪ .‬ث‪ ٛ‬سوظ ل‪ٛ‬ضٕبق ٔصسضی‪ٙ‬سٖ اِیت‪ٙ‬تٕتیتطتسیتط‪.‬‬ ‫ای‪ٙ‬سی اشضثبیدبٖ ت‪ٛ‬ضود‪ ٝ‬سی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ز‪ٕٞ ٜ‬تیتٗ ٔتعت‪ٙ‬تبزا‬ ‫ایطّ‪٘ٝ‬یط‪.‬‬ ‫ث‪ٔ ٛ‬صسضزٖ ایطیالٖ ل‪ٛ‬ضٕب ستوظ‪ ،ٚ‬ـتعتّتسٖ استٓ‬ ‫ز‪ٚ‬ظِسٖ ایىی ضىیّّی ٔب‪ ٝٔ /‬اوی ٘یٗ ـعتّتیتٗ أتط‬ ‫ووو‪ ٝ٘ٛ‬یبپیطبضاق ز‪ٚ‬ظِسیّٕیطسیط ‪ ٚ‬ایتىتی استب‬ ‫ٔع‪ٙ‬بسی ‪ٚ‬اضزیط‪ .‬ثیطی‪ٙ‬دی ذص‪ٛ‬صی ٔع‪ٙ‬بزا ا‪ ٖٚ‬ثتیتط‬ ‫‪ٞ‬دبزا یبظیالٖ ضعطیٗ ازیزیط‪ .‬ایىی‪ٙ‬دی عتٕت‪ٔٛ‬تی‬ ‫ٔع‪ٙ‬بزا ‪ٞ‬ط خ‪ٛ‬ض‪٘ ٜ‬ظٓ ‪ ٚ‬ضعط‪٘ ٚ ٜ‬ثط ا‪ِٚ‬تٕتبیتبٖ ستوظ‪ٜ‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫زئییّط‪....‬‬ ‫اشعار ترکی شُریار‬ ‫ٌئسٗ سبیی ٘یٗ اضزی‪...‬‬ ‫لیص ٌئد‪ ٝ‬سی فوِ‪ِ ٝ‬طیٗ ا‪ِٚ‬تبؼی‬ ‫وتّیّطیٗ ا‪ِٚ‬ت‪ٛ‬ضاؼی ‪ ،‬یبتبؼی‬ ‫ث‪ٛ‬ذبضیسا یب٘بض ا‪ِٚ‬ت‪ ٖٛ‬یب٘بؼی‬ ‫ضجسط‪ ٜ‬سی ‪ٌ ،‬یطزوب٘ی ‪ ،‬ایس‪ ٜ‬سی‬ ‫و‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثبسبض ٌ‪ِِِٛٛ‬ه ‪ -‬زا٘یطٕبق سسی‬ ‫********************‬ ‫ضدبد ذبَ ا‪ِٚ‬ؼّ‪ ٖٛ٘ٛ‬ثبوی س‪ِٛ‬لتی‬ ‫زأسا ل‪ٛ‬ضاٖ سٕب‪ٚ‬اضی ‪ ،‬صحجتی‬ ‫یبزیٕسازی ضسّی لسی ‪ ،‬لبٔتی‬ ‫خوٕٕ٘‪ٌ ٝ‬یٗ ت‪ِٛ‬یی زو٘سی ‪ ،‬یب ا‪ِِٚ‬سی‬ ‫٘‪ ٝٙ‬لیعیٗ ثر ای‪ٙ‬بسی وب ا‪ِِٚ‬سی‬ ‫********************‬ ‫حیسضثبثب ‪ ٝٙ٘ ،‬لیعیٗ ٌوظِطی‬ ‫ضذط‪ٙ‬س‪٘ ٜ‬یٗ ضیطیٗ‪-‬ضیطیٗ سوظِطی‬ ‫تطوی زئسیٓ ا‪ِٚ‬ذ‪ٛ‬س‪٘ٛ‬الض اوظِطی‬ ‫ثیّسی‪ّٙ‬ط وی ‪ ،‬ازاْ ٌئسض ‪ ،‬از لبالض‬ ‫یبذطی‪-‬پیسسٖ اؼیعزا ثیط زاز لبالض‬ ‫********************‬ ‫یبظ لبثبؼی ٌ‪ٌِ٘ٛ ِٖٛ‬ئیی زویَ‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬س ا‪ٚ‬ضبؼی لبض ٌ‪ِٛ‬هلل سیٗ سویَ‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫و‪ِٛ‬ضوسی ِط زاؼسا و‪ِٛ‬ضن ظ‪ِٚ‬یَ‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬یٓ ض‪ٚ‬ح‪ ، ْٛ‬ایّ‪ ٝ‬ثیّ‪ ِٖٛ‬ا‪ِٚ‬ضزاز‪ٚ‬ض‬ ‫و‪ّٟ‬یه ویٕیٗ ثبتیت ‪ ،‬لبِیت ‪ ،‬لبضزاز‪ٚ‬ض‬ ‫********************‬ ‫لبضی ٘‪ ٝٙ‬ا‪ٚ‬ظازا٘سا ایطی‪ٙ‬ی‬ ‫ٌ‪ ِٖٛ‬ث‪ِٛٛ‬تسا اَییطضزی تطی‪ٙ‬ی‬ ‫ل‪ٛ‬ضز ل‪ِٛ‬خبِیت ‪ ،‬زىسیط٘س‪ ٜ‬زیطی‪ٙ‬ی‬ ‫س‪ِٛ‬ضی لبِریت ‪ ،‬ز‪ِٚ‬الئیساٖ اضبضزی‬ ‫ثبیساالضیٗ س‪ِٛ‬تی اضیت ‪ ،‬زاضبضزی‬ ‫********************‬ ‫ذدّ‪ ٝ‬سّطبٖ عّٕ‪ ٝ‬زیطیٗ لیسبضزی‬ ‫ٔال ثبلط عٓ ا‪ٚ‬ؼّی تئع ٔیسبضزی‬ ‫ت‪ٙ‬سیط یب٘یت ‪ ،‬ت‪ِٛ‬سسی ائ‪ٛ‬ی ثبسبضزی‬ ‫زبیسا٘یٕیع اضسیٗ ا‪ِٚ‬ست‪ ٝ‬لبی‪ٙ‬بضزی‬ ‫ل‪ِٚٛ‬ضلبٔیع سبج ایسی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ی‪ٙ‬بضزی‬ ‫********************‬ ‫خبِیع ضا ث‪ ٓٞ ٝ‬ظز‪ ٜ‬زض ذب٘‪ ٝ‬ثطز‪ ٜ‬ایٓ‬ ‫ث‪ِٛ‬ستبٖ پ‪ِٛ‬ظ‪ٚ‬ه ‪ٌ ،‬تیطضزیه اضبؼی‬ ‫زض ذب٘‪ٞ ٝ‬ب ث‪ ٝ‬ترت‪ - ٝ‬فجم‪ٟ‬ب سپطز‪ ٜ‬ایٓ‬ ‫ز‪ِِٚ‬س‪ٚ‬ضیطزیک ائ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬تبذتب‪-‬فبثبؼی‬ ‫اظ ٔی‪ٞ ٜٛ‬بی پرت‪٘ ٚ ٝ‬بپرت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ضز‪ ٜ‬ایٓ‪ ...‬اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی اذربایجاوی‬ ‫وظامی گىجًی‬ ‫اِیب ثٗ ی‪ٛ‬سؿ ثٗ ظوی ٔعط‪ٚ‬ؾ ث‪٘ ٝ‬ظبٔی زض ٌ‪ٙ‬د‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز٘یب أس‪ٌٙ،‬د‪ ٝ‬زض اٖ ض‪ٚ‬ظٌتبض ‪،‬ثتب ‪ٚ‬خت‪ٛ‬ز ثتی‬ ‫سبٔب٘ی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬پطیطب٘ی ‪ٞ‬بی حبصُ اظ وطٕىص ‪ٞ‬ب‪،‬وب٘‪ٟٔ ٚ ٖٛ‬س ثعضی ضعط ـبضسی ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٌطز‪ ٝ‬ضط‪ٚ‬اٖ ث‪ ٝ‬سجت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ضبعطا٘ی ز‪ ٖٛ‬ذبلب٘ی ‪،‬ـّىی ‪ٔ ٚ‬دیط پطا‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ٌ‪ٙ‬د‪٘ ٝ‬یع اظ ضعط ضتبعتطا٘تی‬ ‫ز‪ ٖٛ‬اث‪ٛ‬اِعالء ٌ‪ٙ‬د‪ٛ‬ی ‪ٟٔ ٚ‬ستی ٌ‪ٙ‬د‪ٛ‬ی ٘بٔ‪ٛ‬ض ٌطت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز أب ا‪ٚ‬اظ‪٘ ٠‬ظبٔی ‪ ٕٝٞ‬ضا تتحت اِطتعتبد ذت‪ٛ‬ز‬ ‫ٌطـ ‪.‬‬ ‫٘ظبٔی زاضای پ‪ٙ‬ح ٔث‪ٛٙ‬ی یب پ‪ٙ‬ح ٌ‪ٙ‬ح ‪ ٚ‬یه زی‪ٛ‬اٖ ضعط ٔی ثبضس و‪ ٝ‬عجبضت‪ٙ‬س اظ‪ٔ .1:‬رعٖ االسطاض‪ 2260 :‬تتب‬ ‫‪ 2400‬ثی و‪ ٝ‬حس‪ٚ‬زاً سبَ ‪ 570‬سط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اس ‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ذسط‪ ٚ ٚ‬ضیطیٗ‪ :‬یب ‪ٛٞ‬س‪ٙ‬بٔ‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ای اس ؼ‪ٙ‬بیی و‪ 6500 ٝ‬ثی اس ‪٘ ٚ‬ظبٔی اٖ ضا زض ستبَ ‪576‬‬ ‫‪ٞ‬دطی لٕطی ث‪ ٝ‬پبیبٖ ثطز‪ ٜ‬اس ‪ِ .3.‬یّی ‪ٔ ٚ‬د‪ :ٖٛٙ‬حس‪ٚ‬ز ‪ 4700‬ثی زض سبَ ‪ٞ 584‬دطی لٕطی زض ٔست ‪4‬‬ ‫ٔب‪ ٜ‬اٖ ضا سط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اس ‪ٞ . 4.‬ف پیىط‪:‬یب ‪ٞ‬ف ٌ‪ٙ‬جس یب ث‪ٟ‬طاْ ٘بٔ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ضب‪ٞ‬ىبض ٘ظبٔی اس ‪ .5‬اسى‪ٙ‬سض٘بٔ‪:ٝ‬ثیص‬ ‫اظ ‪ 10000‬ثی زاضز ‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬ثرص ٔی ثبضس ثرص ا‪ َٚ‬اٖ ٔعط‪ٚ‬ؾ ث‪ ٝ‬ضطـ‪ٙ‬بٔ‪ ٚ ٝ‬ثرص ز‪ ْٚ‬اٖ ٔتعتط‪ٚ‬ؾ ثت‪ٝ‬‬ ‫الجبِ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬یب ذطز٘بٔ‪ٔ ٝ‬ی ثبضس‪.‬‬ ‫زض سبَ ‪ٞ 599‬دطی لٕطی سط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬اس ‪ .6.‬زی‪ٛ‬اٖ لصبیس ‪ ٚ‬ؼعِیبت ‪ 1900 :‬ثی است وت‪ ٝ‬ضتبزض‪ٚ‬اٖ‬ ‫استبز سعیس ٘فیسی ـطا‪ ٓٞ‬سبذت‪ ٝ‬اس ‪.‬زی‪ٛ‬اٖ تطوی‪:‬تمطیجبً ‪ٕٝٞ‬ی ٘ظبٔیپژ‪ٞٚ‬بٖ اشضثبیدبٖ ‪ ٚ‬زِست‪ٛ‬ذتتتٍتبٖ‬ ‫ازثیبت تطوی‪ ،‬اظ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز یه ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬ی ذطی زض وتبثرب٘‪ٝ‬ی ذسی‪ٛ‬ی‪ٝ‬ی ٔصط ضبُٔ اضعبض تطوی ٘ظبٔی ذجط‬ ‫زاز٘س ‪ٍٕٞ ٚ‬ی اضبض‪ٜٞ‬بیی ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬اٖ وطز‪ ٜ‬ا٘س‪ ،‬أب ‪ ٕٝٞ‬ثس‪ٔ ٖٚ‬طبِع‪ ٚ ٝ‬پژ‪ٞٚ‬ص زلتیتک زض ظ‪ٚ‬ایتب ‪ ٚ‬زلتبئتک‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬زی ایٗ اضعبض‪ ،‬ثسیبض سطحی ‪ٌ ٚ‬صضا اظ اٖ ضز ضس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب وسی و‪ ٝ‬ثب زلتی ٔ‪ٛ‬ضىبـب٘‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یط ٘سر‪ٝ‬ی ذسی‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ضا ٔ‪ٛ‬ضز ثطضسی عبِٕب٘‪ ٚ ٝ‬وبضض‪ٙ‬بسب٘ت‪ ٝ‬لتطاض زاز‪،‬‬ ‫البی صسیبض ‪ٚ‬ظیف‪ٔ ٝ‬ترّک ث‪ ٝ‬ائُ ا‪ٚ‬ؼّ‪ٞ ٛ‬ست‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ال اظ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ز‪ ٚ‬زی‪ٛ‬اٖ‪ ٝ٘ ٚ ،‬یه زی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬زض ایٗ ٘سترت‪ٝ‬‬ ‫ذجط ٔیز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬ثب٘یبً ثب زالیُ ٔتم‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬زض ٔمسٔ‪ٍ٘ ٝ‬بضت‪ٝ‬ا٘س‪ ،‬اثجبت ٔیو‪ٙٙ‬س و‪٘ ٝ‬رستیٗ زی‪ٛ‬اٖ خع ٘تظتبٔتی‬ ‫واغیل‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ٌ‪ٙ‬د‪ٛ‬ی‪ٙٔ ،‬س‪ٛ‬ه ث‪ ٝ‬و زیٍطی ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘س ثتبضتس اذتالق‬ ‫زض پبوی اذالق ‪ ٚ‬تم‪ٛ‬ی‪٘ ،‬ظیط حىیٓ ٘ظبٔتی ضا زض ٔتیتبٖ‬ ‫تٕبْ ضعطای عبِٓ ٕ٘ی ت‪ٛ‬اٖ پیسا وطز‪ .‬زض تٕبْ زیت‪ٛ‬اٖ ‪ٚ‬ی‬ ‫یه ِفظ ضویه ‪ ٚ‬یه سرٗ ظض پیسا ٕ٘ی ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬یته‬ ‫ثی ‪ٞ‬د‪ ٛ‬اظ ا‪ َٚ‬تب اذط ظ٘سٌی ثط ظثتب٘تص ختبضی ٘طتس‪ٜ‬‬ ‫اس ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬یٓ ای ٘بظِی زِساضیٓ ‪ٙٔ ،‬یٓ ای زضزیٕ‪ ٝ‬زضٔبٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬یٓ ای ز‪ِٚ‬تیٓ ‪ٚ ،‬اضیٓ ‪ ،‬ثبؼیطال ‪ٌ ،‬ئر ٌ‪ٙ‬ب‪ٞ‬یٕساٖ‬ ‫سبال٘سا سٗ ٔ‪ٙ‬ی ث‪ٙ‬س‪ ، ٜ‬یبذی‪ّٙ‬یک ا‪ِٕٚ‬بسب س‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫اٌط لب٘یٕی تووس‪ٙ‬س‪ ، ٜ‬ی‪ِٔٛٛ‬ساٖ زوٕ٘طْ ثیط اٖ‬ ‫ضیطی‪ٙ‬سیط ِجّطیٗ زِجط ‪ ،‬ا‪ ٌَٛ ٚ‬ضذسبضی‪ٙ‬ی ٌوستط‬ ‫یبظیک ووّ٘‪ ْٛ‬س‪ٙ‬ی ایستط ‪ٙٔ ،‬ی اِسٖ سبِیط ‪ٞ‬دطاٖ‬ ‫خٕبِیٗ پطز‪ ٜ‬ی‪ ٝ‬سبِٕب ‪ ،‬ث‪ ٛ‬عبضیمسٖ ا‪ٚ‬ظاق لبِٓ‬ ‫اٌوظ‪ٔٚ‬سٖ ا٘تمبْ إِب ‪ٙٔ ،‬ی ل‪ٛ‬یٕب ثئّ‪ ٝ‬حیطاٖ‬ ‫ثسذطبٖ ِعّی س‪ٙ‬سٗ یبض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬یبل‪ٛ‬ت ویٕی پبضالض‬ ‫س‪ ٖٛٙ‬حس‪٘ٛٙ‬س‪ ٜ‬زیط ٌّعاض ‪ ،‬خٕبِی‪ٙ‬سیط ٍ٘بضستبٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬یٓ زیٗ ِیّی ‪ ،‬عٕط ا٘سبٖ ‪ ٚ ،‬یب ثّمی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬عب٘سبٖ‬ ‫یبزا ثیط ٔب‪ ٜ‬و‪ٙ‬عب٘سبٖ ‪ ،‬س‪ ٝٙ‬ا‪ِٚ‬س‪ ٖٛ‬خب٘یٓ ل‪ٛ‬ضثبٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ی س‪ٙ‬ی ٔد‪ ٖٛٙ‬ائتٕیص سٗ ‪ ،‬حیبتسا ٔحع‪ ٖٚ‬ائتٕیص سٗ‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ٔ ٝ٘ٚ‬فت‪ ٖٛ‬ائتٕیص سٗ ‪ ،‬ائسیجسٗ لّجیٕی ثطیبٖ‬ ‫زئییطزیٓ ٔٗ س‪ٙ‬یٗ یبضیٗ ؟ وی ا‪ِٚ‬س‪ ْٚ‬ای‪ٙ‬سی ثیٕبضیٗ‬ ‫س‪ٙ‬یٗ ٘‪ٛ‬ضا٘ی ضذسبضیٗ ‪ٙٔ ،‬ی یب٘سیطزی ‪ ،‬ای خب٘بٖ‬ ‫٘ظبٔی ا‪ِٚ‬س‪ ٚ‬ثیسبض‪ ، ٜ‬ائسیت ‪ٞ‬دطا٘یٗ ا‪ٚ‬اض‪ٜ‬‬ ‫تبپیّٕیط زضزی‪ ٝٙ‬زبض‪ ، ٜ‬ا‪ِٛٚ‬ه خبضی ٌوظ‪٘ٚ‬سٖ لبٖ‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫تًلکً‪ ,‬تًلکً‪ ,‬تًوبکی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ٌئسٗ سبیی ٘یٗ اضزی‪...‬‬ ‫وٕس‪ ;ٝ‬وٕس‪;ٝ‬زٕس‪;ٝ‬زؤس‪ٚ ; ٝ‬سیّ‪ ٝ‬ای زٕس‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضزا خب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئطزی‪ -:‬ل‪ٛ‬ضز اؼب‪ٞ ,‬ئر اخیمالٕ٘ب‪ .‬ث‪ٛ‬ضا‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س زض وبض ث‪ٙ‬بئی‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫سٗ زئیٗ یئط زئییُ‪ٞ .‬بٔیٕیع اخیٗزاٖ ا‪ِٚ‬دییته‪ .‬ستٗ‬ ‫وٕه;وؤه ;ٌؤه ;ٌوْ (ٌؤٕه ; زست‪ٝ‬‬ ‫ٌوضٖ – ل‪ٛ‬یط‪ٚ‬ق زئییُ‪ ,‬ثیط پبضزب اغ زاضسی‪ .‬ا‪ ٚ‬زاش‬ ‫وطزٖ عّ‪ٛ‬ـ‪ ، ٝ‬زست‪ ٝ‬وطزٖ) ‪ +‬ن (ان) ; زست‬ ‫ثیعی اِسا زاٖ ویٕی‪ ,‬س‪ٙ‬ی ز‪ ٜ‬اِسازیجتسی‪ .‬اخ تتبٔتب‪,ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی ‪ ،‬یبضی ؛ وؤ‪ ; ٝ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ای اظ یه زیع‬ ‫تبٔب‪...ٜ‬ل‪ٛ‬ضز‪ ٖٚ‬ل‪ٛ‬الؼی ث‪ٛ‬ظ‪ٚ‬ضس‪ ,ٚ‬ایستسی ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثتبیتب‬ ‫و‪ٙ‬س‪/‬ج وس ; ز‪ ، ٜ‬ض‪ٟ‬ط ‪ ،‬ذب٘‪ ، ٝ‬پس‪٘ٛ‬سی زضا٘ت‪ٟ‬تبی‬ ‫خب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئطسیٗ‪ ,‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ثبضیٗزاٖ ثیط ست ٌتّتسی‪.‬‬ ‫٘بٔ‪ٟ‬ب ‪:‬اق و‪ٙ‬س ‪ ،‬زاضى‪ٙ‬س ‪ ،‬تبضى‪ٙ‬س ‪ ،‬وسذسا‬ ‫لتسض‬ ‫ا‪ٚ‬‬ ‫ایتبؼتی‬ ‫ز‪٘ٚ‬ت‪ٛ‬ظ‪ٖٚ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضس‪.ٚ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬یب‬ ‫ایّ‪ٝ‬‬ ‫تبپپیّتی‬ ‫ث‪ ٖٛ‬الض ‪ٞ‬بٔیسی لبزیت ٌیعِ‪ٙ‬سی‪ .‬ثیط یئى‪ ٝ‬ز‪ٛ٘ٚ‬ظ‬ ‫و‪ٙ‬س‪ ٚ ٚ‬و‪ٙ‬س‪ٚ‬ج ; و‪ٙ‬سی ‪ ٚ‬و‪ٙ‬س‪ُٚ‬ن ; ظطؾ ٌّتی‬ ‫اؼطیٕیطسی وی‪ ,‬ایبؼب لبِرب ثیّٕیطزی‪ .‬ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬زاویالض ث‪٘ٛ‬ب ثبذیت ٌ‪ِٛٛ‬ضس‪ِٚ‬ط‪ .‬ز‪٘ٚ‬ت‪ٛ‬ظ اؼتالیتب‪-‬اؼتالیتب‬ ‫ثطىُ ذٓ ثطای ٍ٘‪ٟ‬ساضی اضز ‪ :)27،18،2( …ٚ‬ثج‪ٙ‬سز سبَ لحط سر ‪ ،‬زض‪ٚ‬یص ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬اٍ٘ط ضا * ‪ٞ‬تٓ‬ ‫زئسی‪ -:‬لبضزاشالض‪ ,‬ث ‪ ,‬سیع ث‪ٛ‬ضزا ٘‪ ٝ‬لبییطیطسی‪ٙ‬یعت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب خب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئطزی‪ٞ -:‬ئر ست‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضتٕتب‪ ,‬ز‪٘ٚ‬ت‪ٛ‬ظ‬ ‫اظ ٌ‪ٙ‬سْ ت‪ٟ‬یى‪ٙ‬س‪ٚ‬ن ‪ ٓٞ ٚ‬ذبِی ظ٘بٖ وطسبٖ‪٘ /‬عاضی ل‪ٟ‬ستب٘ی‬ ‫لبضزاش‪ ,‬س‪ٙ‬یٗ ثبضی‪ٙ‬ب ٌّٗ ثیعیٓ ز‪ ٜ‬ثبضیٕیعا ٌّیت‪ ٌُ .‬ثطی ٌوضن ث‪ ٛ‬ثیط پبضزب اظ زاش زا‪ٞ‬تب ‪ٞ‬تب٘ستی‬ ‫و‪ٙ‬ىبش ‪ ٚ‬و‪ٙ‬ىبج ‪ ٚ‬و‪ٍٙ‬بج ‪ ٚ‬و‪ٍٙ‬بش ; وب٘ىب (وب٘ىبضٕبق ‪ ٚ‬و‪ٍٙ‬یطٕه ; ٔط‪ٛ‬ضت وطزٖ)‬ ‫زا‬ ‫اذٕبؼی ث‪ ٛ‬ت‪ٛ‬ضا سبالخبق‪..‬ث‪ ٛ‬ظأبٖ ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ثبضیٗزاٖ ثیط ز‪٘ٚ‬م‪َٛ‬زإ٘ب ائطیسیّسی‪ .‬ث‪ٖٛ‬الض اِتتتیتستی‬ ‫و‪ٙ‬یع;و‪ٙ‬یع ‪ ٚ‬و‪٘ٛ‬یع ‪ ٚ‬و‪ٛ٘ٛ‬ظ ; ذبزٔ‪، ٝ‬وّف ظٖ ؛ زض تطوی ثبستبٖ و‪ ً٘ٛ‬استفبز‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬اس‬ ‫لبزیت ٌیعِ‪ٙ‬سی‪ .‬ثیط ثوی‪ٛ‬ن ایی ٌ‪ٛ‬ض‪ِٚ‬ت‪ ٛ‬ایّ‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬زیجی‪ ٝٙ‬ز‪ٚ‬ضس‪ .ٚ‬ایی ی‪ٔٛ‬طبق ایسی‪ٞ ,‬تئتر یتئتطی‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ ;ٜ‬و‪ٛ‬ت‪ٌٛ ; ٝ‬ت‪ٌٛ ; ٝ‬ز‪ٌٛ ٚ ٜ‬ز‪ ٜ‬ن ؛ ٌ‪ٛ‬ز‪ِٕ ٜ‬ه ; و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ضسٖ ‪ٌٛ ،‬ز‪ ; َٚ‬و‪ٛ‬ت‪٘ ; َٛ‬تبض‬ ‫اظیّٕ‪ ٝ‬زی‪ ,‬تئع ایبؼب ز‪ٚ‬ضز‪ ,ٚ‬تت‪ٛ‬ن ِتطیت‪ٙ‬تی لتبثتبضتتسی‪ ,‬اختیتک ِتی‪-‬اختیتک ِتی ‪ٞ‬تط فتطـت‪ٌ ٝ‬توظ‬ ‫اظ لس ‪ ،‬زض تطوی تجسیُ وبؾ اذط ث‪ ٝ‬حطؾ ‪ٔ ٜ‬عٕ‪ َٛ‬اس ‪ ٚ‬ثطای ‪ٕٞ‬یٗ ٔعم‪ َٛ‬است وت‪ ٝ‬وت‪ٛ‬تت‪ٝ‬‬ ‫زئییتٗ‬ ‫ٌعزیطزی‪.‬ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬زاویالضی ٌوض‪ٚ‬ه زاَ ایبقالضی ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬لبِرسی‪ٌ ,‬وظِطی‪ٙ‬ی ثطِسیت لیطمیطزی‪-:‬‬ ‫(و‪ٛ‬تب‪ )ٜ‬اظ ٌ‪ٛ‬ز‪ٌٛ( ٜ‬ز‪ ٜ‬ن) ثسس أس‪ ٜ‬ثبضس (زض پ‪ّٟٛ‬ی ٘یع ثص‪ٛ‬ضت ‪kotak‬شوط ضس‪ ٜ‬است (‬ ‫یتئتطیتیتیتت‪,‬‬ ‫ٌوض‪ ْٚ‬ث‪ٛ‬ضزاوی ل‪ٛ‬یط‪ٚ‬ؼ‪ٞ ٛ‬ب٘سی‪ٙ‬یع یئسی‪ٙ‬یعل‪ٛ‬ی‪ٛ‬زاویالضیٗ زیّی ت‪ٛ‬ت‪ِٛ‬س‪ .ٚ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب ایط‪ِٜ‬تی‬ ‫‪ ٚ )27‬ایٗ ـطض ضا تم‪ٛ‬ی ٔی و‪ٙ‬س)‪ .‬اظ ‪ٕٞ‬یٗ وّٕ‪ ، ٝ‬و‪ٛ‬زن (‪ ٓٞ )ْ.ٜ‬ث‪ ٝ‬ـبضسی ضـت‪ ٝ‬اس ‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضذب‪-‬ل‪ٛ‬ضذب زئسی‪ -:‬ا ایی هلل‪ ,‬ثیع ل‪ٛ‬یط‪ٚ‬ق یئٕٕیطیه‪ .‬سٗ ٌوضز‪ٚ‬ی‪ ٖٛ‬ل‪ٛ‬یط‪ٚ‬ق زئییُ‪ ,‬ثیط اغ زاضتسی‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ت‪ ;َٛ‬و‪ٛ‬ت‪ٌٛ ; َٛ‬ز‪ٌٛ ; َٚ‬ز‪( ٜ‬و‪ٛ‬تب‪( َٚ + )ٜ‬ان) ; لس و‪ٛ‬تب‪ ، ٜ‬ذپُ (ثبخ‪ :‬و‪ٛ‬تب‪ ٚ ٜ‬و‪ٛ‬زن)‬ ‫س‪ٙ‬ی اِسازاٖ ویٕی‪ ,‬ثیعی ز‪ ٜ‬اِسازیت ث‪ٛ‬ضا سبِیت‪ٞ .‬ئر اخیمالٕ٘ب‪ .‬ث‪ٛ‬ضزاٖ ٘‪ ٝ‬سٗ زیرب ثیّدهسٗ‪ ٝ٘ ,‬ز‪ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬زه; و‪ٛ‬ز‪ٛ‬ن ‪ ٚ‬ویسیه ;ویسی (ذطز ‪ ٚ‬ضیع) ‪ +‬ن (ان) ; و‪ٛ‬زه ؛ ویتستیتّتٕته (;‬ ‫ثیع‪.‬ایی ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب٘یٗ سوظ‪ٌِٛٛ ٝ٘ٚ‬ه‪ ,‬سیسطازی وی‪ ,‬ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬زاٖ زیرسیٗ‪ ,‬أب ثبخبضٔبزی‪ .‬ز‪٘ٛ‬ىتی لت‪ٛ‬یت‪ٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬زه ضسٖ) ‪ ،‬ویسیّسٔه ; و‪ٛ‬زه وطزٖ ؛ و‪ٛ‬ز‪ٛ‬ن ; ٘ت‪ٛ‬ظاز ‪ ،‬ستبذتتت‪ ٝ‬ضتسٖ ٔصتبزض‬ ‫زتیترتبق‬ ‫ز‪ٛ‬خ زضیٗ ایسی‪ .‬االخسیع لبِیت ت‪ِٛ‬ى‪ٛ‬ی‪ ٝ‬زئسی‪ -:‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب‪ ,‬ث ‪ ٝ٘ ,‬ائیّیه وتی‪ ,‬ثت‪ٛ‬ض زاٖ‬ ‫ویسیّٕه ‪ ٚ‬ویسیّسٔه اظ اسٓ ویسی ٔب٘‪ٙ‬س سبذت‪ ٝ‬ضسٖ ٔصبزض زیطیّٕته (; ظ٘تس‪ ٜ‬ضتسٖ) ‪ٚ‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب خب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئطزی‪ ٗٔ -:‬ز‪ ٜ‬ثیّٕیطْ‪....‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫زیطیّسٔه (; ظ٘س‪ ٜ‬وطزٖ) اظ اسٓ زیطی (; ظ٘س‪ )ٜ‬اس ‪....‬‬ ‫اق ل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬ب زض فطاثّ ‪،‬حتّتت ‪٘ٚ‬تیتعزض خت‪ٙ‬ت‪ٛ‬ه ستیت‪ٛ‬ا استىتبٖ‬ ‫پادشاَان ترک ایران‬ ‫ٌعیس٘س‪.‬ـطٔب٘ط‪ٚ‬ایبٖ اقل‪ٛ‬ی‪ ّٛ٘ٛ‬ثطای ذ‪ٛ‬زاظ ع‪ٛٙ‬اٖ ضب‪ ٜ‬ایطاٖ استتتفتبز‪ٜ‬‬ ‫ٔیىطز٘س ‪ٚ‬ذ‪ٛ‬زضا ‪ٚ‬اضث ضب‪ٞ‬بٖ ضى‪ٕٙٞٛ‬س اسط‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ای ایتطاٖ ثتبستتتبٖ‬ ‫اققًیًولً‬ ‫(ـطیس‪،ٖٚ‬خٕطیس ‪ ٚ‬ویىب‪ٔ ) ٚٚ‬یزا٘ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اظ‬ ‫‪ٞ‬تبیتی‬ ‫لستٕت‬ ‫ثط‬ ‫و‪ٝ‬‬ ‫اقل‪ٛ‬ی‪ ّٛ٘ٛ‬سّسّ‪ ٝ‬ای اظ تطوٕ‪ٟٙ‬بی س‪ٙ‬ی ث‪ٛ‬ز‬ ‫سالفیٗ عثٕب٘ی ‪ ٓٞ‬ثطای ایطبٖ ‪ٕٞ‬س‪ ٖٛ‬صف‪ٛ‬ی‪ ٝ‬اظ ع‪ٙ‬ب‪ٚ‬ی‪ٙ‬ی زت‪ ٖٛ‬ضتب‪ٜ‬‬ ‫ـتطٔتبٖ‬ ‫ٔتیتالزی‬ ‫‪1508‬‬ ‫لفمبظ‪ ،‬ضطق تطوی‪ ٚ ٝ‬ضٕبَ ایطاٖ اظ ‪ 1378‬تب‬ ‫ایطاٖظٔیٗ یبسّطبٖ سطظٔیٗ‪ٞ‬بی ایطاٖ یب ضب‪ٙٞ‬طب‪ ٜ‬ایطاٖ یب ذسا‪٘ٚ‬تسٌتبض‬ ‫ٔیضا٘س‪ٔ .‬ع‪ٙ‬ی ِؽ‪ٛ‬ی اق ل‪ٛ‬ی‪ ّٛ٘ٛ‬صبحجبٖ ٌ‪ٛ‬سف‪ٙ‬ساٖ سفیس ٔیثبضس‪.‬‬ ‫عدٓ یبصبحت ضى‪ ٜٛ‬خٕطیس‪،‬ثصیطت ـطیس‪ ٚ ٖٚ‬حىٕ زاضا استفتبز‪ٜ‬‬ ‫ریشٍ ی تبار ی عىاییه‬ ‫ٔی وطز٘س‪.‬زض ا‪ٚ‬اذط ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ایّرب٘ی زض ا‪ٚ‬اسط لطٖ ز‪ٟ‬بضز‪ٔ ٓٞ‬تیتالزی‪،‬‬ ‫ثبضس‪.‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ثبی‪ٙ‬سض‬ ‫ایُ‬ ‫اظ‬ ‫ای‬ ‫تیط‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ّٛ٘ٛ‬‬ ‫احتٕبَ ٔیض‪ٚ‬ز و‪ ٝ‬اق‬ ‫ایالت اقل‪ٛ‬ی‪ ّٛ٘ٛ‬ثیٗ زطاٌب‪ٜٞ‬بی لطاللی اضٔ‪ٙ‬ستبٖ زض ضطق ثبیجت‪ٛ‬ضت‬ ‫زض‬ ‫ٔ‪ٙ‬سضج‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب‬ ‫ز‪ٟ‬بضٌب٘‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫ثیس‬ ‫لجبیُ‬ ‫اصّی‬ ‫ثبی‪ٙ‬سض زض ـ‪ٟ‬طس‬ ‫‪ٔ ٚ‬طاتع ییاللی زض افطاؾ أِس (زیبضثىط) أس ‪ ٚ‬ضس ٔیوطز٘س‪ .‬زضثتبض‪ ٜ‬تدطث‪٘ ٝ‬ظبٔی ٘ساض ثب ع‪ٛٙ‬اٖ اِىسی‪ ٛ‬س‪ ْٛ‬ثط تر أپطات‪ٛ‬ضی تىی‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٜ‬‬ ‫ز‪ٜ‬‬ ‫وتتتبه‬ ‫زض‬ ‫ا٘تىت‪ٝ‬‬ ‫حتبَ‬ ‫‪.‬‬ ‫است‬ ‫ضس‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضز‪ٜ‬‬ ‫تبضیرطضیساِسیٗ‬ ‫ثتس‪ٖٚ‬‬ ‫أتط‬ ‫ایتٗ‬ ‫‪.‬‬ ‫اس‬ ‫زس‬ ‫زض‬ ‫افالعبتی‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬ب‬ ‫اق‬ ‫سیبسی‬ ‫اؼبظ‬ ‫ظز‪ٔ ،‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ذططی ضس و‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ضا ت‪ٟ‬سیس ٔیو‪ٙ‬س ‪ِ ٚ‬صا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ط ذ‪ٛ‬ز ٔبضیتب‬ ‫ل‪ٛ‬ضل‪ٛ‬ز ٘بْ یىی اظ حىبْ ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ظ اس ‪.‬‬ ‫ضه ثط اثط تت‪ٟ‬تبختٕتبت ٔتىتطض ا٘تبٖ ثتط حتبوتٕتبٖ أتپتطاتت‪ٛ‬ضی زسپی‪ٙ‬ب ضا ث‪ ٝ‬عمس اظز‪ٚ‬اج ـرطاِسیٗ لتّػ ثیه ـطظ٘س عّی ثیه زضا‪ٚ‬ضز‬ ‫٘تبٔت‪ٝ‬‬ ‫ضتدتط‪ٜ‬‬ ‫ثىطیت‪ٝ‬‬ ‫زیبض‬ ‫وتبه‬ ‫ف‪ٟ‬طا٘ی‪ٛٔ ،‬ضخ ٔط‪ٟٛ‬ض ایٗ سّسّ‪ ،ٝ‬زض‬ ‫تطاث‪ٛ‬ظاٖ (وبٔ‪٘ٛٙٙ‬ی‪ٞ‬ب) پ اظ ‪ 1340‬ثت‪ٛ‬ز وت‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ضذتبٖ ثتیتعا٘ستی ضا ‪ ٚ‬ذطط ضا اظ أپطات‪ٛ‬ضی ذ‪ٛ‬ز ٔطتفع سبذ ‪ .‬لطای‪ِٛٛ‬ق عثتٕتبٖ ثتیته‪،‬‬ ‫ایتُ‬ ‫ای‬ ‫اـستب٘ت‪ٝ‬‬ ‫ضرصی‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ظذبٖ‬ ‫ف‪ٛ‬ض عّی ثیه ضا ثب ‪٘ 51‬سُ ث‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٙ‬ساٖ لبثُ اعتٕبز ٘یس ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ط حبَ ٘بْ ایتُ ‪ٚ‬ازاض تب زضثبض‪ ٜ‬ا٘بٖ ثیطتط ث‪ٛٙ‬یس‪ٙ‬س‪ .‬زض ایٗ ٔ‪ٙ‬بثع اظ ف‪ٛ‬ض عّی ثتیته ٔوس سّسّ‪ ٝ‬اقل‪ٛ‬ی‪ ،ّٛ٘ٛ‬و‪ ٝ‬زض ستبَ ‪ 1389‬ثت‪ ٝ‬ز٘تجتبَ ثتطازضش‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ظ ٔیضسب٘س و‪ ٝ‬اِجت‪ٝ‬‬ ‫ظٔتط‪ٜ‬‬ ‫زض‬ ‫پتیتطتتتط‬ ‫وت‪ٝ‬‬ ‫ضتس‪ٜ‬‬ ‫صجتحت‬ ‫ِس‬ ‫ٔ‬ ‫ا‬ ‫تطوبٖ‬ ‫حبوٓ‬ ‫(پ‪ّٟٛ‬اٖ)‬ ‫احٕسثیه ث‪ ٝ‬سطوطزٌی اقل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬ب ضسیس‪ ،‬ـطظ٘س ‪ٕٞ‬یٗ لتّػ ثتیته‬ ‫اـتتتبز‪ٜ‬‬ ‫ظثتب٘ت‪ٟ‬تب‬ ‫سط‬ ‫صؽیط‬ ‫اسیبی‬ ‫زض‬ ‫ٔیالزی‬ ‫ز‪ٟ‬بضز‪ٓٞ‬‬ ‫ثبی‪ٙ‬سض زض سس‪ٜ‬‬ ‫زض‬ ‫‪ٚ‬ی‬ ‫ـطٔب٘س‪ٞ‬ی‬ ‫تح‬ ‫تطوٕب٘بٖ‬ ‫و‪ٝ‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬بٔی‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ذبٖ‬ ‫ؼبظاٖ‬ ‫أیطاٖ‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪.‬سّسّ‪ ٝ‬اقل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬ب زض زیبضثىط ثب ٔطوعی أِس زض اضاضتی ثتیتٗ‬ ‫ثت‪ٝ‬‬ ‫صتؽتیتط‬ ‫اسیبی‬ ‫ـتح‬ ‫زض‬ ‫ثبی‪ٙ‬سضی‪ٟ‬ب‬ ‫و‪ٝ‬‬ ‫زاضز‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز‬ ‫ـطضی‪ٝ‬‬ ‫اس ‪ .‬ایٗ‬ ‫سبَ ‪ 1349‬زض ٔمبثُ ض‪ٟ‬ط تطاث‪ٛ‬ظاٖ ظب‪ٞ‬ط ضس٘س‪٘ ،‬تت‪ٛ‬ا٘ستتت‪ٙ‬تس ضت‪ٟ‬تط ضا زخّ‪ ٚ ٝ‬ـطات ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ا‪ٚ‬ضـب ‪ٔ ٚ‬بضزیٗ زض خ‪ٛٙ‬ه ‪ ٚ‬ثبیج‪ٛ‬ضت زض ضتٕتبَ‬ ‫ستمت‪ٛ‬‬ ‫اظ‬ ‫پت‬ ‫ثتبیت‪ٙ‬تسض‬ ‫ایتُ‬ ‫ا٘تس‪.‬‬ ‫زاضت‪ٝ‬‬ ‫ضطو‬ ‫سّد‪ٛ‬لیبٖ‬ ‫زس‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ٔتصطؾ ض‪٘ٛ‬س‪ .‬أب ‪ٍٙٞ‬بٔی و‪ ٝ‬خبٖ وبٔ‪ ٛٙٙ‬خ‪ٛ‬اٖ وت‪ٞ ٝ‬تیتر ٘ت‪ٛ‬د أتساز زاض ‪....‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫***‬ ‫تجطیع ا‪ٚ‬ست‪ٔ ٛ‬یب٘ب‬ ‫ٌ‪ َٛ‬س‪٘ٛ‬ج‪ ِٝٛ‬زایب٘ب‬ ‫ا‪ٚ‬ذ‪ ٛ‬ث‪ِٛ‬ج‪ ِْٛٛ‬ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬‬ ‫ثّى‪ ٝ‬یبضیٓ ا‪ٚ‬یب٘ب‬ ‫***‬ ‫ٔٗ عبضیمبْ ذبِربال‬ ‫ا‪ٚ‬ظز‪ ٜ‬زٌسی ذبَ ذبال‬ ‫سئ‪ٔٛ‬یطسیٓ ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬االْ‬ ‫سئ‪ٔ ٝٔٛ‬یطسیٓ ذبِد اال‬ ‫***‬ ‫عبضیک ص‪ ٓٙ‬ا‪ٚ‬ت‪٘ٛ‬ب‬ ‫سط‪ ٚ‬ص‪ ٓٙ‬ا‪ٚ‬ت‪٘ٛ‬ب‬ ‫یب٘ب –یب٘ب و‪ َٛ‬ا‪ِٚ‬س‪ْٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ ویٕس‪ ٓ٘ ٝ‬ا‪ٚ‬ت‪٘ٛ‬ب‬ ‫***‬ ‫اغ ز‪ٛ‬ذب ‪،‬لبضا ز‪ٛ‬ذب‬ ‫یبضاضیط یبضا ز‪ٛ‬ذب‬ ‫س‪ ٝٙ‬یبٔبٖ ثبذب٘یٗ‬ ‫ٌ‪ٛ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬یبضا زیرب‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘سی ا‪ٚ‬ذ زی زوضز ا‪ِٕٚ‬بظ ‪ ،‬ا‪ٞ ٚ‬ب٘سی زوضتسی ثئص ا‪ِٕٚ‬بظ ‪ :‬زو٘ٓ ِط ‪،‬‬ ‫ای ایّیٗ زو٘ٓ ِطی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٌ ٚ‬وضٔ‪ٛ‬ض سَحط زبؼی ‪ ،‬ز‪ٛ‬خ ایتیسیط لبی‪ٙ‬بؼی ‪ٌ ،‬ئد‪ِ ٝ‬ط لیطیت زبتیط ‪،‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬س‪ٚ‬ظِط ز‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه یبتیط ‪ :‬ثبیم‪ٛ‬ش‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٚ‬ویٕسیط ‪ ،‬یییَط ایسَط ‪ٌ ،‬وظ‪ٌ ٜ‬وض‪َٕ٘ٚ‬ع ‪ :‬ا٘ب لبض٘ی‪ٙ‬سا ا‪ٚ‬ضبق‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ِٖٚ‬ایبؼی ‪ٚ‬اض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ذ ثبضی ‪ ،‬اؼبخساٖ زایبؼی ‪ :‬ذیص ‪ ،‬و‪ٛ‬تبٖ‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪٘ ٚ‬ئد‪ ٝ‬ایال٘سیط ا‪ٚ‬ز سئ‪َٛ‬ض ‪ ،‬ویٕ‪ٚٚ ٝ‬ضسبٖ زئطط ٌئسَط ‪ :‬ضیص‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬زیط ‪ ،‬ا٘بسی ٌئسَض لبثبلسا ‪ ،‬ثبالسی ٌعَض زاِی‪ٙ‬سا ‪ :‬ات ثبالسی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬زیط ‪ ،‬اتبٔسا ‪ٚ‬اض ازی ی‪ٛ‬خ ‪ :‬ث‪ٛ‬ض٘‪ ٖٛ‬اِتی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬زیط ‪ ،‬اتبضاْ ‪ ،‬ت‪ٙ‬سیط اِتی لبتبضاْ ‪ ،‬اؼبخالضی سبتبضاْ ‪ :‬سبپب٘س‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬زیط ‪ ،‬ثبِساٖ ضیطیٗ ‪ ،‬اؼی زاٖ اخی ‪ :‬زیُ‬ ‫********************************************‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫٘یسی‪ٌ ٝ‬یطٔ‪ ٝ‬ظ ویسیی‪ٝ‬‬ ‫٘سی‪٘ ٝ‬سی‪ ، ٝ‬اذط ث‪ ٝ‬زع‪ٛ‬ا ٘سی‪. ٝ‬‬ ‫****************************‬ ‫ٌّیٗ ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بٔبق ثبضبضٔیط ‪ ،‬زئییط یئط ایطی زیط‬ ‫ضلبص‪ٕ٘ ٝ‬ی ت‪٘ٛ‬س ثطلص‪ٔ ، ٝ‬ی ٌف ظٔیٗ ود‪ٝ‬‬ ‫****************************‬ ‫لیص زیربض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬لبضاِیک وؤ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬لبالض‬ ‫ظٔست‪ٔ ٖٛ‬ی ٌصض‪ ، ٜ‬ض‪ ٚ‬سیب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ظؼبَ ٔی ٔ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫****************************‬ ‫لبضا ٌ‪ ٖٛ٘ٛ‬عٕط‪ ٚ‬اظ ا‪ٚ‬الض‬ ‫پبیبٖ ضت سی‪ ٝ‬سفیس اس ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫٘فسی ایستی یئطزٖ زیریط‬ ‫٘فسص اظ خبی ٌطْ زض ٔیبز‬ ‫****************************‬ ‫عدّ‪ ٝ‬ایطی‪ ٝٙ‬ضئیطبٖ لبضیطبض‬ ‫عدّ‪ ٝ‬وبض ضیط‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫****************************‬ ‫‪ٞ‬ئر ویٓ اوظ لبتیؽی‪ٙ‬ب ت‪ٛ‬ضش زئٕ‪ ٝ‬ظ‬ ‫‪ٞ‬یر ثمبِی ٕ٘یٍ‪ٔ ٝ‬بس ٔٗ تطض‪ٝ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 99‬خرداد‬ ‫‪9190‬‬ ‫* ‪ 09‬ژوئن‬ ‫‪0009‬‬ ‫* ‪ 8‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5905 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫هْلت ارائِ اظْارًاهِ هالیاتی هطاغل توذیذ ضذ‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬ضئیس ول سبظهبى اهَض هبلیوبتوو‬ ‫وطَض‪ ،‬اظ توسیس هْلت اضائِ اؽْبضًبهِ هبلیبتوو ٍ‬ ‫اضسبل فطم تجػطُ هبزُ ‪ 0۵۵‬لبًوَى هوبلویوبت ّوبی‬ ‫هستمین تب ‪ 0۰‬تیطهبُ ذجط زاز‪.‬‬ ‫ثِ گعاضش ایسٌب‪ ،‬اهیسفلو پبضسب‪ ،‬ثب افالم ایی ذجط‬ ‫فٌَاى وطز‪ :‬توسیس هْلت اضائِ اؽْبضًبهِ غبحجوبى‬ ‫هطبغل تب ‪ 0۰‬تیطهبُ‪ ،‬ثٌب ثِ زضذَاست اتبق اغٌبف‬ ‫ایطاى ٍ تػَیت ستبز هلو هسیطیت وطًٍب‪ ،‬غَضت‬ ‫گطفتِ است‪.‬عجک افالم سبظهبى اهَض هبلیبتو‪ٍ ،‬ی ثب اضبضُ ثِ هطىالت ٍ ضطایظ ذبظ ًبضو اظ‬ ‫ضیَؿ ٍیطٍس وطًٍب زض وطَض‪ ،‬گفت‪ :‬غبحجبى هطبغل تب ‪ 0۰‬تیطهبُ فوطغوت زاضًوس ضوووی‬ ‫هطاخقِ ثِ سبیت سبظهبى اهَضهبلیبتو وطَض ثِ ًطبًو ‪ًwww.intamedia.ir‬سجت ثِ اضائوِ‬ ‫اؽْبضًبهِ هبلیبتو ٍ یب اضسبل فطم تجػطُ هبزُ ‪ 0۵۵‬لبًَى هبلیبتّبی هستمین الوسام ووطزُ ٍ اظ‬ ‫تسْیالت ٍ هقبفیت ّبی لبًًَو ثْطُ هٌس ضًَس‪.‬پیص اظ ایی‪ ،‬هْلت هطبغل ثطای اضائِ اؽْبضًبهِ‬ ‫هبلیبتو تب پبیبى ذطزاز هبُ سبلدبضی ثَز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ّذفگذاری بزای صادرات لَاسمخاًگی بِ کطَرّای هٌطقِ‪ ،‬ارٍپا ٍ افزیقا‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬سرٌگَی اًدوی تَلیسوٌٌسگبى لَاظمذبًگوو ثوب‬ ‫ثیبى ایٌىِ تَسقِ غبزضات ثِ وطَضّبی هٌغمِ‪ ،‬اضٍپب ٍ افطیموب زض‬ ‫زستَض وبض است‪ ،‬گفت‪ :‬هْوتطیی هوَضوَؿ هوَثوط زض غوبزضات‬ ‫لَاظم ذبًگو‪ ،‬ثطًسسبظی است ٍ زض سبلّبی گصضتِ وطوَضّوبیوو‬ ‫ّوچَى وطُخٌَثو‪ ،‬چیی ٍ تطویِ ثب حوبیت اظ ثطًوسّوبی ثوعضی‬ ‫ذَز ثِ هَفمیت زست یبفتِاًس‪.‬‬ ‫حویسضضب غعًَی ثب اضبضُ ثِ ثطًبهِضیعی ثطای افوعایوص غوبزضات‬ ‫لَاظمذبًگو زض سبل خبضی‪ ،‬افعٍز‪ :‬اهسبل ثطذو ضطوتّوب حوتوو‬ ‫غبزضات لغقبت لَاظمذبًگو ضا ثِ ثقضو ضطوت ّوبی اضٍپوبیوو‬ ‫اغبظ وطزُاًس‪.‬‬ ‫ٍی ثیبىزاضت‪ :‬تَسقِ غبزضات ثِ وطَضّبی هٌغمِ ٍ ّوسبیگوبى‪،‬‬ ‫اضٍپبیو ٍ افطیمبیو زض زستَض وبض است‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ایی همبم غٌفو‪ ،‬اگط زض ظهیٌوِ لوغوقوبت لوَاظم ذوبًوگوو‬ ‫سطهبیِ گصاضی وطزُ ٍ ثب تمَیت ویفیت تَلیس‪ ،‬وبض غبزضاتو ًویوع‬ ‫اًدبم زّین‪ ،‬هعیت ثیطتطی ذَاّس زاضت‪.‬‬ ‫غعًَی ازاهِ زاز‪ :‬زض وطَض هب ٌَّظ ثوِ ثولوَک الظم زض غوٌوقوت‬ ‫لَاظمذبًگو ًطسیسُاین وِ ثِعَض هثبل زٍ یب چٌس ثطًس اغولوو زض‬ ‫زاذل ایدبز تب اظ عطیک اًْب ظهیٌِ غبزضات ضا فطاّن وٌین‪ ،‬اهب اهیوس‬ ‫هوضٍز اًدویّبی هطثَعِ ثب ّوبٌّگو‪ّ ،‬وسلو ٍ ّوىبضی ثیطوتوط‬ ‫ثتَاًٌس ظهیٌِ ایی وبض ضا فطاّن وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی ثب تبویس هدسز ثط ثطًسسبظی ثِ فٌَاى هْوتطیی هَضوَؿ ثوطای‬ ‫تَسقِ غبزضات‪ ،‬یبزاٍضیوطز‪ :‬وطَضی ًؾیط وطُخٌَثو ثطًسّوبی‬ ‫ظیبزی زاضز‪ ،‬اهب ثیطتطیی سطهبیِگصاضی ثطای غبزضات ٍ تسْیوالت‬ ‫الظم ضا ثطای سِ ثطًس لَاظمذبًگو ذَز فطاّن وطزُ ٍ ّط ووبالیوو‬ ‫ًیع غبزض ًوووٌس‪.‬‬ ‫ثِ گعاضش ایطًب‪ ،‬پیطتط هسیطول غٌبیـ ثطق‪ ،‬فلعی ٍ لَاظم ذبًوگوو‬ ‫ٍظاضت غٌقت‪ ،‬هقسى ٍ تدبضت افالموطز‪ :‬پبضسبل ‪ 2۵۵‬هویولویوَى‬ ‫زالض غبزضات لَاظمذبًگو زاضتین وِ ایی ضلن زض سبل خبضی ‪8۵۵‬‬ ‫هیلیَى زالض ّسفگصاضی ضسُ است‪.‬‬ ‫ابالغ هصَبِ تزخیص ًسیِ ًْادُّای تَلیذ اس گوزکات‬ ‫‪‬‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬گوطن ایطاى هىلف ضس ثِ هٌوؾوَض ثوْوجوَز‬ ‫فضبی وست ٍ وبض ٍ زض ضاستبی تسْیل تدبضت ذوبضخوو اظ‬ ‫اهطٍظ ًسجت ثِ ضفـ هَاًـ ٍاضزات ًْبزُّبی تَلیس السام وٌس‪.‬‬ ‫هْطزاز خوبل اضًٍمو‪ ،‬هقبٍى فٌو گووطن عوو ًوبهوِ ای ثوِ‬ ‫گوطوبت اثالک وطز تب ثِ هٌؾَض ثْجَز فضبی وست ٍ ووبض ٍ‬ ‫تسْیل تدبضت ذبضخو ٍ ضفـ هَاًـ تَلیس ًسجت ثِ توطذویوع‬ ‫ًْبزُ ّبی تَلیس اظ خولِ هَاز اٍلیِ‪ ،‬وبالّبی ٍاسغِای‪ ،‬هبضیوی‬ ‫االت‪ ،‬تدْیعات ٍ لَاظم یسوو ثِ غَضت زضغسی السام ضَز‪.‬‬ ‫زض ایی هػَثِ اثالک ضسُ است وِ گوطوبت اخطایو هَؽفٌس ًسجت ثِ احطاظ ٍاحسّبی تَلیسی هوقوتوجوط ثوط‬ ‫اسبس پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی السام ًوبیٌس ٍ ثطای تطذیع هَاز اٍلیِ غطفبً ثب وبضت ثبظضگبًو ٍاحوس توَلویوسی‬ ‫هتمبضو ٍ استفبزُ اظ تسْیالت ًسیِ ثب ضفبیت ضطایظ همطض زض زستَضالقول ٍ ًگْساضی ثروطوو اظ ووبالی‬ ‫ٍاضز ضسُ السام وٌٌس‪.‬‬ ‫الظم ثِ شوط است حساوثط هْلت استفبزُ اظ ایی تسْیالت ٍ ًگْساضی ثرطو اظ ووبال ثوِ فوٌوَاى ٍثویوموِ‬ ‫پطزاذت حمَق ٍضٍزی‪ 8 ،‬هبُ است ثِ عَضی وِ اظ تبضید ‪ 0۰‬ثْوی ‪ 00۵۵‬تدبٍظ ًىٌس‪.‬‬ ‫تَلیذ ًاخالص داخلی با ًفت سال ‪ ۹۹‬بِ ‪ ۶/۳‬درصذ رسیذ‬ ‫ثِ ذَثو ضبّس ثَزین‪ .‬تَلیس ًبذبلع زاذلو لیوتّبی پبیِ‪ ،‬زض‬ ‫فػل چْبضم سبل ‪ ،۸۸‬ثِ ‪ ۹.۹‬زضغس ضسیس وِ ًطوبى هوو زّوس‬ ‫ًسجت ثِ زٍ فػل لجلو‪ ،‬ضًٍس افعایطو زاضتِ است ثغوَضی ووِ‬ ‫زض پبیبى سبل ‪ ،۸۸‬تَلیس ًبذبلع زاذلو )‪(GDP‬ثِ ‪ 0.8‬زضغس‬ ‫هوضسس‪.‬‬ ‫سطپطست ثبًه هطوعی افعٍز‪ :‬تَلیس ًبذبلع زاذلو ثِ لیوووت‬ ‫پبیِ زض فػل زٍم ‪ 0.۰‬زضغس‪ ،‬فػل سَم ‪ 0‬زضغس ٍ زض فػول‬ ‫چْبضم ‪ 0.8‬زضغس ثَز‪ .‬تَلیس ًبذبلع زاذلوو )‪(GDP‬ثوسٍى‬ ‫ًفت زض سبل ‪ 2.۰ ،۸۸‬زضغس ثَزُ وِ ایی ٍضقیت حبوو است‬ ‫زض سِ زٍضُ‪ ،‬تَلیس ًبذبلع زاذلو (ثب ًوفوت ٍ ثوسٍى ًوفوت)‬ ‫التػبز ایطاى اظ حبلت ضوَز ذبضج ضسُ است ٍ اهیسٍاضین ایوی‬ ‫ضًٍس ثْجَز یبثس‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ایی همبم هسئَل ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثروص وطوبٍضظی ثوب‬ ‫ذطىسبلو هَاخِ ثَز ضضس وطبٍضظی ثِ ‪ 0.۰‬زضغوس ضسویوس‪.‬‬ ‫ضضس التػبزی زض گطٍُ ًفت زض سبل ‪ ۸6‬ثب هٌْبی ‪ 06.۹‬زضغوس‬ ‫هَاخِ ثَز‪ ،‬اهب زض سبل ‪ ۸۸‬ثب ‪ 00.2‬زضغس ضضس هَاخِ ضوس ووِ‬ ‫زض فػل چْبضم ّوبى سبل‪ ،‬ایی ضلن ثِ ‪ 0۰.6‬زضغوس افوعایوص‬ ‫یبفت‪ .‬زض گطٍُ غٌبیـ ٍ هقبزى زض سبل ‪ ۸6‬ضضس التػوبزی ‪2.0‬‬ ‫زضغس ثَز وِ زض سبل ‪ ۸۸‬ثِ ‪ ۹.0‬زضغس ضضس ضسویوس ووِ زض‬ ‫فػل چْبضم‪ ،‬ایی ضلن ثِ ‪ ۸.۸‬زضغس افعایص یبفت‪.‬‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬سطپطست ثبًه هطوعی گفت‪ :‬ضضوس توَلویوس‬ ‫ًبذبلع زاذلو ثب ًفت‪ ،‬زض سبل گصضتِ‪ 0.8 ،‬زضغس ثَزُ وِ زض‬ ‫سبل ‪ ،۸6‬هٌْبی ‪ 8.۰‬زضغس ثِ ثجت ضسیسُ ثَز‪.‬‬ ‫اوجط وویدبًو‪ ،‬زضثبضُ ضضس التػبزی سبل ‪ ،00۸۸‬گوفوت‪ :‬اظ‬ ‫اضزیجْطت ‪ ۸۹‬تبوٌَى‪ ،‬التػبز ایطاى زض هقطؼ سوروت توطیوی‬ ‫تحطینّبی ؽبلوبًِ لطاض زاضتِ وِ زض سبل ‪ ۸۸‬ایی تحطینّوب ثوِ‬ ‫اٍج ذَز ضسیسُ است‪ .‬اظ فػل زٍم سبل گصضتِ ضضس التػبزی‬ ‫هثجت ضس ٍ زض فػل سَم ٍ چْبضم ٍضقیت ثْجَز ضًَسُای ضا‬ ‫‪ ۱/۱‬هیلیَى تی گٌذم اس کطاٍرساى خزیذاری ضذ‬ ‫اصلیتزیی هطتزی خطکبار‬ ‫ایزاى کذام کطَر است؟‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬هسیوطوول زفوتوط ثوبظضگوبًوو‬ ‫هحػَالت وطبٍضظی سبظهبى هطوعی توقوبٍى‬ ‫ضٍستبیو وطَض‪ ،‬اظ ذطیس یه هیلویوَى ٍ ‪0۵۵‬‬ ‫ّعاض تی گٌسم اظ ‪ 22‬استبى وطَض اظ سَی ضجىِ‬ ‫اتحبزیِ تقبًٍو ضٍستبیو ذجط زاز‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اظ ٍظاضت خوْوبز وطوبٍضظی‪ ،‬ضاهویوی‬ ‫گیالًطبّو ثب ثیبى ایی وِ ذَظسوتوبى توبووٌوَى‬ ‫ثیطتطیی هیعاى ذطیس گٌسم زض وطَض ضا ثِ ذوَز‬ ‫اذتػبظ زازُ است‪ ،‬گفت‪ :‬اتحبزیوِ هوطووعی‬ ‫تقبٍى ضٍستبیو وطَض زض ضاستبی سیبست ّوبی‬ ‫حوبیتو ٍ التػبزی سبظهوبى هوطووعی توقوبٍى‬ ‫ضٍستبیو ایطاى‪ ،‬زستیبثو ثِ ذَزاتىبیو زض ظهیٌوِ‬ ‫تَلیس گٌسم‪ ،‬حوبیت اظ وطوبٍضظاى ٍ توَسوقوِ‬ ‫فقبلیت ّبی ثبظضگبًو ثب ّوىبضی تطوىول ّوبی‬ ‫تحت پَضص زض لبلت لوطاضزاز هوجوبضوطت ثوب‬ ‫ضطوت ثبظضگبًو زٍلتو ایطاى‪ ،‬السام ثوِ ذوطیوس‬ ‫تضویٌو ‪ -‬هجبضطتو گٌسم زض سغح استوبى ّوبی‬ ‫تَلیس وٌٌسُ گٌسم وطزُ است‪ ،‬وِ زض ایی ضاستوب‬ ‫اظ اثتسای سبل خبضی تبوٌَى هَفک ثِ ذطیس یه‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ 0۵۵‬عاض تی گٌسم اظ ‪ 22‬استبى وطوَض‬ ‫ضسُاین‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایی وِ ایی هْن تَسظ ‪ 28۰‬هوطووع‬ ‫ذطیس زض سطاسط وطَض اًدبم ضسُ اسوت‪ ،‬ثویوبى‬ ‫زاضت‪ :‬ایی هیعاى ذوطیوس ‪ 0۹‬زضغوس گوٌوسم‬ ‫ذطیساضی ضسُ وطَض ضا ضبهل هوضَز‪.‬‬ ‫ایی هسئَل ثِ ازاهِ عطح ذطیس گٌسم توب پوبیوبى‬ ‫ضْطیَض هبُ اضبضُ ٍ تػطیح وطز‪ :‬ایی عوطح ثوب‬ ‫اغبظ ٍ پبیبى فػل ثطزاضت زیگط اسوتوبى ّوبی‬ ‫وطَض ثِ تسضیح ازاهِ ذَاّس زاضت‪.‬‬ ‫تخن هزغ »هذیزیت ضذُ تز« صادر هی ضَد‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬سبظهبى تَسقِ تدبضت زض خسیوستوطیوی‬ ‫گعاضش ذَز ثِ ثطضسو ٍضقیت غبزضات ذطىجبض ایوطاى‬ ‫زض سبل خبضی پطزاذتِ وِ ًطبى زٌّسُ ضضس غبزضات زض‬ ‫ایی ثرص است‪.‬‬ ‫ثب ٍخَز اًىِ زض عَل سبلّوبی گوصضوتوِ ثسویوبضی اظ‬ ‫زٍلت ّب ثط لعٍم حطوت ثِ سووت غوبزضات ووبالّوبی‬ ‫پیچیسُ ٍ ثب اضظش افعٍزُ ثبال تبویس وطزُاًس اهب زض فوول‬ ‫ٌَّظ ثرص هْوو اظ غبزضات ایطاى ضا یوب هوحوػوَالت‬ ‫ٍاثستِ ثِ ًفت تطوىویول هوو زّوٌوس یوب وطوبٍضظی ٍ‬ ‫هحػَالت غصایو ٍ اظ ایی ضٍ حفؼ ثوبظاضّوبی سوٌوتوو‬ ‫ایطاى اّویت فطاٍاًو زاضز‪.‬‬ ‫زض سبل ‪ ،00۸۸‬هیعاى غبزضات ذطىجبض ایوطاى ًویوع ثوِ‬ ‫تجقیت اظ ٍضقیت خْبًو التػبز ظیط سبیِ ضیَؿ ووطًٍوب‪،‬‬ ‫وبّص یبفت اهب ّوبًغَض وِ اهبضّب ًطبى هوزّس زض زٍ‬ ‫هبِّ اثتسایو سبل ‪ 00۵۵‬هیعاى غبزضات ایطاى ‪ 06‬زضغوس‬ ‫افعایص یبفتِ‪ ،‬اهبضّبی تفىیىو سبظهبى تَسقِ تودوبضت‬ ‫ًیع ًطبى هوزّس وِ زض حَظُ ذطىجبض غوبزضات ایوطاى‬ ‫افعایص یبفتِ است‪.‬ثط اسبس افالم ایی سبظهبى‪ ،‬غبزضات‬ ‫ایی گطٍُ عو زٍ هبِّ ًرست سبلدبضی ثب اضظضو هقوبزل‬ ‫‪ 202‬هیلیَى زالض ٍ ثِ ٍظى ‪ّ ۸8‬عاض تی غَضت گطفتِ وِ‬ ‫زض همبیسِ ثب هست هطبثِ سبل لجل اظ ًوؾوط اضظضوو ‪08‬‬ ‫زضغس ٍ ثِ لحبػ ٍظًو ‪ 2۰‬زضغس ضضس زاضتِ است‪.‬‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬سطپوطسوت زفوتوط توَسوقوِ‬ ‫غبزضات ٍظاضت خْوبز وطوبٍضظی گوفوت‪:‬‬ ‫هوٌَفیت ضسوو ثطای غوبزضات تورون هوطک‬ ‫اثالک ًطسُ ٍ زض حوبل حوبضوط تورون هوطک‬ ‫هسیطیت ضسُ تط غبزض هو ضَز‪.‬‬ ‫هسقَز ثػیطی زض پبسد ثوِ ایوی سوَال ووِ‬ ‫غحجت ّبی ضس ٍ ًمیضو زض هَضز غوبزضات‬ ‫ترن هطک هغطح ضسُ اسوت ٍ ایوب زض حوبل‬ ‫حبضط ترن هطک غبزض هو ضَز یب ذیط؟ گفت‪:‬‬ ‫هوٌَفیت ضسوو ثطای غوبزضات تورون هوطک‬ ‫ٌَّظ افالم ًطسُ است اهب ثب تَخِ ثِ تغییوطاتوو‬ ‫وِ زض ضٍظّبی اذیط زض لیوت ترن هوطک ضخ‬ ‫زازُ‪ ،‬غبزضات هسیطیت ضسُ توط اًودوبم هوو‬ ‫ضَز‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ً :‬ؾط وبضضٌبسو زفوتوط توَسوقوِ‬ ‫غبزضات ایی است وِ غبزضات ثبفث افعایص‬ ‫لیوت ترن هطک ًطسُ ٍ ثبیستو غبزضات اًدبم‬ ‫ضَز‪ ،‬ظیطا ثطای وطَض اضظ اٍضی زاضز ٍ ًجبیوس‬ ‫ثبظاضّبی ّسف غبزضاتو ضا اظ زست زاز‪ٍ .‬لو‬ ‫هسیطاى اضضس ٍظاضتربًِ هوىی است ًوؾوطات‬ ‫زیگطی زاضتِ ثبضٌس‪ .‬یقٌوو فوالٍُ ثوط ًوگوبُ‬ ‫غبزضاتو ثِ ثبظاضّبی زاذل ًیع تَخِ وٌٌس‪ .‬زض‬ ‫حمیمت هتَلیبى تٌؾین ثبظاض زاذلو هقوتوموسًوس‬ ‫اگط یه ضیبل لیوت ترن هطک افعایص یوبثوس‪،‬‬ ‫فلت اى غبزضات است ٍ ثبیس هوٌَؿ ضَز‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ٍی اظ اثوتوسای ذوطزاز هوبُ هودوَظ‬ ‫غبزضات ترن هطک غبزض ًطوسُ ٍ اگوط ّون‬ ‫غبزضاتو غَضت هو گیطز ثطاسبس هدَظّبی‬ ‫لجلو ثَزُ است‪.‬‬ ‫هَافقت ضَرای حقَق ٍ دستوشد با افشایص سقف فَق العادُ ٍیژُ کارهٌذاى ٍ هعلواى‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬ضَضای حمَق ٍ زستوعز ثب افعایص سمف فَقالقبزُ ٍیژُ‬ ‫هقلوبى ٍ وبضهٌساى ثِ ‪ ۰۵‬زضغس هَافمت وطزُ است‪.‬‬ ‫هَضَؿ ثطذَضزاضی وبضوٌبى ثبلیوبًسُ اظ سمف (‪ )۰۵‬زضغس افعایص فَق‬ ‫القبزُ ٍیژُ ثٌس (‪ )0۵‬هبزُ (‪ )86‬لبًَى هسیطیت ذسهبت وطَضی زض زستوَض‬ ‫خلسِ هَضخ ‪ 0۵‬ذطزاز هبُ ‪ 00۵۵‬وویسیَى اهوَض اخوتوووبفوو ٍ زٍلوت‬ ‫الىتطًٍیه ّیئت زٍلت لطاض زاضز‪.‬‬ ‫زض ذػَظ هَضَفبت هطثَط ثِ خلسِ اغلو وویسیَى اهَض اختوبفو ٍ‬ ‫زٍلت الىتطًٍیه زض تبضید ‪ 0۵‬ذطزاز ‪ 00۵۵‬اییگًَِ اهسُ است‪:‬‬ ‫گشارش‬ ‫ایٌذُ اقتصادی ایزاى‬ ‫پس اس اًتخابات چگًَِ خَاّذ بَد؟‬ ‫یه وبضضٌبس التػبزی ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ ثوط اسوبس ایوی الوگوَ‬ ‫التػبز ثبیس هطزم ثٌیبى‪ ،‬فسالت هحَض‪ ،‬زضٍىظا‪ ،‬ثوطٍى گوطا ٍ ثوب‬ ‫ضٍیىطز خْبزی ثبضس‪ ،‬گفت‪ :‬اگط هسئَالى ایٌسُ زض اًسیطِ حول‬ ‫هطىالت التػبزی ثط اسبس الگَی التػبز همبٍهتو ثبضٌس حوتوووبً‬ ‫هطىالت التػبزی حل ذَاّس ضس ٍ اگط ّوِ زضووٌوبى هوبى زض‬ ‫سطاسط زًیب ثبّن هتحس ّن ثطًَس ًووتَاًٌس وبضی اًدبم ثسٌّس‪.‬‬ ‫احوسفلو یَسفو‪ ،‬وبضضٌبس التػبز‪،‬ثب اضبضُ ثوِ ایوٌوىوِ ایوٌوسُ‬ ‫التػبزی ایطاى تبثـ ًَؿ ًگبُ هسئَلیی الوتوػوبزی ثوِ هطوىوالت‬ ‫التػبزی‪ ،‬فلل هطىالت ٍ ضاُحلّبی ضبى است‪ ،‬فٌَاى وطز‪ :‬اگط‬ ‫ًگبّو زضست ثِ ایی سِ هَضز زاضتِ ثبضٌس‪ ،‬هوتَاًٌس هطىالت ضا‬ ‫ضٌبسبیو‪ ،‬فلل ضا زضن ٍ ضاُحل ّبی اى ّب ضا اضائِ زٌّس؛ اهب اگط‬ ‫ًَؿ تفىطی وِ حبون هوضَز تفىط حل هطىالت ًجبضس‪ ًِ ،‬تٌوْوب‬ ‫ایی هطىالت اظ زضٍى ثبلو هوهبًس ثلىِ تطسیس ّن هوضَز‪.‬‬ ‫ٍی ثبثیبى ایٌىِ تَضم ٍ گطاًو‪ ،‬ضوَضز ٍ ثیىبضی‪ ،‬فسبز ٍ لوبچوبق‪،‬‬ ‫ثوهسىٌو ٍ ثس هسىٌو ٍ فسم اهىبى اظزٍاج ٍ تطىیل ذبًَازُ اظ‬ ‫هطىالت اسبسو خبهقِ هب است‪ ،‬اؽْبض وطز‪ :‬فمط ٍ هحطٍهیتو ووِ‬ ‫ثرطو اظ هطزم خبهقِ ثب اى هَاخِ ّستٌس ًیع اظ زیگوط هطوىوالت‬ ‫است وِ هتاسفبًِ ثِ ذبعط توَضم ّوبی ضوسیوسی اسوت ووِ زض‬ ‫سبلِّبی اذیط ضخ زازُ است‪.‬‬ ‫ایی وبضضٌبس التػبزی زض ضاثغِ ثب فلت ایی هطىالت ثیبى ووطز‪:‬‬ ‫اسبسو تطیی فلل ایی هطىالتو وِ زض التػبز خوَْضی اسوالهوو‬ ‫ایطاى ثب اى هَاخِ ّستین ضاًتذَاضی ٍ ٍیژُ ذَاضی است‪.‬‬ ‫ٍی ثب تاویس ثط ایٌىِ ضاًت وِ هوٌوبفوـ فوطاٍاًوو ضا زض اذوتویوبض‬ ‫گطٍُّبی ذبظ لطاض هوزّس‪ ،‬هطىل اغلو التػبز هب است‪ ،‬ثیوبى‬ ‫وطز‪ :‬فلت زیگط ًیع اًحػبضات التػبزی است وِ زض ثرص ّوبی‬ ‫هرتلف التػبزی ثب اى هَاخِ ّستین ٍ ّط ثرص الوتوػوبز ایوطاى‬ ‫هبًٌس غبزضت‪ ،‬ذَزضٍسبظی‪ ،‬وطوبٍضظی‪ ،‬هوقوسى ٍ ‪ ...‬زسوت‬ ‫لجیلِّبی التػبزی است وِ زض سبلّبی اذیط ضىلگطفتِاًس ٍ ثب پب‬ ‫گصاضتی ضٍی گلَی هطزم اخبظُ ًووو زّوس ووِ هوطزم سوبالضی‬ ‫التػبزی زیٌو اتفبق ثیبفتس‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬خطیبى التػبزی اًحػبضات‪ ،‬خطیبى التػبزی وطَض‬ ‫ضا تجسیل ثِ یه خطیبى سطهبیِ سبالضی التػبزی وطزُ است ٍ ثوِ‬ ‫ضىل اًحػبضی زض اذتیبض افطازی وِ هتاسفبًِ اوثوط ًا هوطتوجوظ ثوب‬ ‫هسئَلیی ّستٌس لطاض زازُ است‪.‬‬ ‫ٍی فلت زیگط ایدبز هطىالت شوطضسُ ضا ذلک پوَل گسوتوطزُ‬ ‫زاًست ٍ تػطیح وطز‪ :‬گستطش حدن پَل ٍ ٍلرطخوّبیوو ووِ‬ ‫ایی هست ثَزُ است؛ هبًٌس حمَق ًدَهو پطزاذت ضوسُ‪ ،‬ثوبفوث‬ ‫ضس وِ زٍلت ثب وسطی ثَزخِ فطاٍاى ضٍ ثِ ضٍ ضوَز ٍ وسوطی‬ ‫ثَزخِ ضا ًیع اظ عطیک استرطاج اظ ثبًه هطوعی خوجوطاى ووطز ٍ‬ ‫ثبًه هطوعی تجسیل ثِ لله زٍلت ضس‪.‬‬ ‫یَسفو ثبثیبى ایٌىِ زض التػبز اًتطبض پَل ثسٍى پطتَاًِ ٍ ذلک پَل‬ ‫ثِ ًَفو زظزی هحسَه هوضَز‪ ،‬اؽْبض وطز‪ :‬ایی زظزی اظ خیوت‬ ‫هطزم حمَقثگیط ثبثت فمیط ٍ هتَسظ ضٍ ثِ پبییی خبهقوِ غوَضت‬ ‫هوگیطز ثِ گًَِای وِ ذَز هطزم ّن هتَخِ اى ًووضًَس وِ زظز‬ ‫زاضایو اىّب اظ ثیی ثطزُ است‪.‬‬ ‫ٍی زض تَضیح ایی هسئلِ ثیبى وطز‪ :‬هثالً اگط وسوو ‪0۵‬هویولویوَى‬ ‫زضاهس زاضز‪ٍ ،‬لتو زض یهسبل ثب استرطاج پَل اظ ثبًه هوطووعی‬ ‫‪ ۰۵‬زضغس تَضم ایدبز هوضَز؛ یقٌو ‪ ۰۵‬زضغس زضاهوس اى فوطز‬ ‫زظزیسُ ضسُ است؛ ظیطا زض حبلووِ ضلن حمَق اش ثوبثوت اسوت‬ ‫لسضت ذطیساش ًػف هوضَز‪.‬‬ ‫هسئَل زثیطذبًِ حَظٍی التػبز همبٍهتو‪ ،‬زض ذػَظ ضاُحل ایی‬ ‫هطىالت فٌَاى وطز‪ :‬ثبیس زلت وٌین وِ فىط ٍ اًوسیطوِ ای ووِ‬ ‫حبون است ٍ ثِ زًجبل التػبز سطهبیِ سبالضی ٍ ٍیژُ ذَاضی است‬ ‫ ثطذَضزاضی وبضوٌبى ثبلیوبًسُ اظ سمف (‪ )۰۵‬زضغسافعایص فَق الوقوبزُ‬‫ٍیژُ ثٌس (‪ )0۵‬هبزُ (‪ )86‬لبًَى هسیطیت ذسهبت وطَضی‪.‬‬ ‫ هستثٌو ضسى هسیطاى ول اهَظش ٍ پطٍضش ٍ ًَسبظی هساضس استبى ّب‬‫اظ ضوَل تجػطُ (‪ )2‬هبزُ (‪ )0‬اییی ًبهِ اخوطایوو توبسویوس ٍ فوقوبلویوت‬ ‫سبظهبًْبی غیط زٍلتو‪.‬‬ ‫ اییی ًبهِ تقییی تقطفِ ذسهبت وٌسَلو‪.‬‬‫ لغَ هبزُ (‪ )08‬ایییًبهِ اخطایو هبزُ (‪ )0‬لوبًوَى حوووبیوت اظ حوموَق‬‫هقلَالى‪.‬‬ ‫ضا اًتربه هووٌین ٍ یب اًسیطِای ووِ ثوِ زًوجوبل هوطزم سوبالضی‬ ‫التػبزی است؟ اگط هسئَلیٌو وِ اًسیطِّبی التػبزیضبى زضٍى‬ ‫ظا ًیست ضا اًتربه وٌین ّویی ضطایظ ٍ ضبیس ضٍظثوِ ضٍظ ثوستوط‬ ‫ضسًص ضا ثبیس تحولوٌین؛ اهب اگط ثِ زًجبل هطزمسبالضی الوتوػوبز‬ ‫زیٌو ثبضین‪ ،‬هطىالت ثطعطف ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫ٍی زض تقطیف هطزم سبالضی التػبزی زیٌو گفت‪ً :‬ؾطیِ پطتیجوبى‬ ‫ًؾبم خوَْضی اسالهو ایطاى وِ هطزمسبالضی زیٌو است زض حَظُ‬ ‫التػبزی تجسیل ثِ هطزمسبالضی التػبزی زیٌو هوضَز؛ یقٌو ثسًِ‬ ‫اغلو هطزم ثبیس ًسجت ثِ التػبز‪ ،‬هبله هٌبثـ تَلیسی ٍ هحوػوَل‬ ‫تَلیسی‪ ،‬هسیط فطایٌس التػبزی ٍ ثْطُهٌس اظ هٌبفـ التػبزی ثبضٌس‪.‬‬ ‫ایی وبضضٌبس التػبز ازاهِ زاز‪ :‬ظهبًو وِ ثسًِ اغلو هطزم هوبلوه‬ ‫هٌبثـ ٍ هحػَل تَلیسی ٍ ثْطُهٌس اظ هٌبفـ ًْبیو ثبضٌس وبّص یوب‬ ‫افعایص تَضم اثطی زض لسضت ذطیسضبى ًرَاّس زاضت؛ اهوب اگوط‬ ‫اوثط هطزم ثیىبض ٍ یب زستوعز ثگیط ثبضٌس ثب اًسن تغییطات تَضهوو‬ ‫هتضطض هوضًَس ٍ لسضت ذطیس ثِ افطاز ذبغو وِ زاضای اهَال ٍ‬ ‫زاضایوّبی ثبثت هبًٌس هبضیی‪ ،‬سىِ ٍ ظهیی ّستٌس‪ ،‬هٌتمل هوضَز‪.‬‬ ‫ٍی ثبثیبى ایٌىِ ثِ گفتِ ضّجطی التػبز همبٍهتو الگَی فووولوو ٍ‬ ‫اسالهو الگَ هطزمسبالضی التػبزی زیٌو اسوت‪ ،‬تػوطیوح ووطز‪:‬‬ ‫التػبز همبٍهتو ثب ٍیژگوّبیو وِ زاضز توٌوْوب ضاُ حول هطوىول‬ ‫التػبزی ایطاى است ٍ ضّجط هقؾن اًماله ًیع زض ثیبًیوِ گوبم زٍم‬ ‫اًماله هطىالت التػبزی ضا ثِ ٍضَح افالم وطزًس ٍ توٌوْوب ضاُ‬ ‫ثطٍى ضفت اظ اى ضا التػبز همبٍهتو زاًستٌس وِ هتاسفبًِ زض اًسیطِ‬ ‫ال حطفو اظ الگَی الوتوػوبز هوموبٍهوتوو‬ ‫حبون ثط التػبز ایطاى اغ ً‬ ‫ًیست ٍ اسبسبً الگَی التػبز همبٍهتو وِ ثطاهسُ اظ ًؾبم الوتوػوبز‬ ‫اسالم است ضا لجَل ًساضًس ٍ ثِ ّویی ذبعوط ایوی هطوىوالت زض‬ ‫وطَض هب ثِ ٍخَز اهسُ است‪.‬‬ ‫ٍی ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ ثط اسبس ایی الگَ التػبز ثبیس هوطزم ثوٌویوبى‪،‬‬ ‫فسالت هحَض‪ ،‬زضٍىظا‪ ،‬ثطٍى گطا ٍ ثب ضٍیوىوطز خوْوبزی ثوبضوس‪،‬‬ ‫افعٍز‪ :‬اگط هسئَالى ایٌسُ زض اًسیطِ حل هطىالت التوػوبزی ثوط‬ ‫اسبس الگَی التػبز همبٍهتو ثبضٌس حتوبً هطىالت التػبزی حول‬ ‫ذَاّس ضس ٍ اگط ّوِ زضوٌبى هبى زض سطاسط زًیب ثبّن هتحس ضًَس‬ ‫تَلیذ رٍغی اس هصزف پیطی گزفت‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬خسیستطیی اهبض هٌتطط ضسُ اظ سوَی‬ ‫ٍظاضت غٌقت‪ ،‬هقسى ٍ تدبضت (غوت) ًطبى هوزّوس‬ ‫وِ زض زٍ هبِّ اٍل اهسبل‪ ،‬اظ ثیی ‪ 26‬وبالی هوٌوتوروت‬ ‫غٌقتو‪ ،‬تَلیس ‪ 20‬وبال ًسجت ثِ هبُ هطبثِ سبل لجل ثویوی‬ ‫‪ ۵.0‬تب ‪ 0۰.۰‬زضغس افعایص یبفتِ ٍ تَلیس ضٍغی ووِ زض‬ ‫سبل گصضتِ ثب هطىالت خسی هَاخِ ثَز‪ ،‬ثوبالذوطُ اظ‬ ‫هیعاى هػطف پویوطوو گوطفوتوِ اسوت‪.‬ثوط اسوبس ایوی‬ ‫اهبض زض زٍ هبِّ اٍل اهسبل تَلیس ‪ 0۵‬وبال ثیص اظ ‪( 2۵‬تب‬ ‫‪ 0۰‬زضغس)‪ ،‬سِ وبال ثیی ‪ 0۵‬تب ‪ 2۵‬زضغس‪ 0۵ ،‬وبال ووتط‬ ‫اظ ‪ 0۵‬زضغس ًسجت ثِ هست هطبثِ سوبل لوجول افوعایوص‬ ‫زاضتِ ٍ تَلیس پٌح وبال ًیع وبّص یبفتوِ اسوت‪.‬زض ایوی‬ ‫هیبى ثیطتطیی افعایص تَلیس‪ ،‬هطثَط ثِ وبهیَى‪-‬وبهیًَت‬ ‫وطٌسُ است وِ ثب ‪ 0۰.۰‬زضغس ضضس‪ ،‬تَلیس اى ثِ ‪۸۰8‬‬‫زستگبُ ضسیسُ است‪ .‬سوِ ووبالی زیوگوطی ووِ زض‬ ‫ایی هست ثیطتطیی افعایص تَلیس ضا زاضتٌس ثِ تطتیوت ًود‬ ‫سیستن پٌجِ ای ٍ تطویجو الویوبف هػوٌوَفوو‪ ،‬هوبضویوی‬ ‫لجبسطَیو ٍضٍغی ثب‪ 0۵.8 ٍ 00.0،0۵.۸‬زضغسثَزُ است‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۰۳‬درصدی تولید لوازم خانگی‬ ‫عو زٍ هبِّ اهسبل تَلیس اًَاؿ لَاظم ذبًوگوو ثوب ‪00.۰‬‬ ‫زضغس افعایص ًسجت ثِ هست هطبثِ سبل لوجول ثوِ ‪8۵6‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ 6۵۵‬زستگبُ ضسیسُ است‪ .‬اظ ثویوی اًوَاؿ لوَاظم‬ ‫ذبًگو ًیع تَلیس اًَاؿ هبضیی لجبسطَیو‪ ،‬یرچبل ٍ فطیعض‬ ‫ٍ تلَیعیَى ثب افعایص ‪ 2۰ ٍ 2۸.8 ،0۵.۸‬زضغسی هَاخوِ‬ ‫ثَزُ ٍ تَلیس ایی سِ هحػَل اظ حوسٍز ‪ّ 02۹‬وعاض ٍ‬ ‫‪ّ 208 ،۰۵۵‬عاض ٍ ‪ّ 02۵‬عاض زستگبُ زض زٍ هوبّوِ سوبل‬ ‫گصضتِ ثِ ًعیه ‪ّ 06۵‬عاض‪ّ 26۵ ،‬وعاض ٍ ‪ّ 0۰۵‬وعاض‬ ‫زستگبُ زض زٍ هبِّ اهسبل ضسیسُ است‪.‬‬ ‫ّن ًووتَاًٌس وبضی اًدبم ثسٌّس‪.‬‬ ‫ٍی ثبثیبى ایٌىِ ّطخبیو هطزم سبالضی ضا فولوو ووطزیون هوَفوک‬ ‫ضسین‪ ،‬ازاهِ زاز‪ :‬زض حَظُ ًؾبهو هَفک ّستین چَى زض ّطت سبل‬ ‫زفبؿ همسس الگَی اثعاض سبالضی زفوبفوو ضا ثوِ الوگوَی هوطزم‬ ‫سبالضی زفبفو تجسیل وطزین ٍ زیسین وِ زضوٌبى هبى ثب ثوِ ووبض‬ ‫گطفتی زافص هوذَاستٌس زض زضٍى هطظ ّبیهبى ثب هب ثدٌگٌوس ثوب‬ ‫استفبزُ اظ ایی هسل تَاًستین ثب زافص زٍ ّعاض ویلَهتط ذوبضج اظ‬ ‫هطظ ّبی هبى ٍ زض ًعزیىو اسطائیلو وِ زافص ضا ثِ ٍخَز اٍضزُ‬ ‫ثَز ثب اى ّب ثدٌگین ٍضىست ضبى زّین‪.‬‬ ‫یَسفو ثب تبویس ثط ایٌىِ الگَ هطزم سبالضی التػبزی زیٌو توٌوْوب‬ ‫ضاُ ثطٍى ضفت اظ هطىالت است‪ ،‬یبز اٍض ضس‪ :‬الجتِ ایی الگوَ زض‬ ‫غَضتو وبضثطز زاضز وِ هَلفِ ّب ٍ سیبست ّبی اى ثوط اسوبس‬ ‫تفسیط ضّجطی تجییی ضَز ًِ ثط اسبس تفسیط سطهبیِ زاضی لیجطال وِ‬ ‫ثب سبذت توسًو ٍ الگَی تَسقِ ایطاى هتفبٍت است‪.‬‬ ‫ٍی ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ هطزم وِ ثب هطىالت التػبزی هَاخِ ّستوٌوس‬ ‫حتوبً ثبیس ثب خستٍخَ وبًسیسایو وِ الگَ هطزمسبالضی التػبزی‬ ‫ضا لجَل زاضز ضا پیسا وٌٌس ٍ ثطای حل هطىالت ثِ ایی هوسل ضیی‬ ‫ثسٌّس‪ ،‬ثیبى وطز‪ :‬اگط هطزم ثب غٌسٍق فبغلِ ثگیطًس وسوبًوو ووِ‬ ‫ثِخبی ایی الگَ‪ ،‬الگَی سطهبیِزاضی ضا لجَل زاضًس ثِخبیطبى ضیی‬ ‫هوزٌّس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًطبًی النتزًٍینی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اضزاقی‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اضزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اضزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتطبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬ضوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًطبًی ‪ 9‬تبزیش خیبببى اسادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تبزیش‬ ‫* شنبه ‪ 92‬خرداد ‪ 02 * 0011‬ژوئن ‪ 8 *9190‬ذی القعده ‪ *0009‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 5905 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫تًَی اٍلَیزا در راُ ببسگطت بِ تبزیش؟‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬گظتِ هیشَد سشهشثی پشتغبلی سبثق تشاکتَس دس ساُ‬ ‫ثبصگشت ثِ تجشیض قشاس داسد‪.‬‬ ‫ثبشگبُ صسسبى کِ ثِ تبصگی فؼبلیرت خرَد سا ازربص کرشدُ ٍ دس‬ ‫سشتِ ّبی هختل اقذام ثِ تریرن داسی هری کرٌرذ‪ ،‬حربال دسصرذد‬ ‫ساُاًذاصی تینّبی پبیِ فَتجبل ایی ثبشگبُ است‪.‬‬ ‫هذیشاى ثبشگبُ صسسبى پیش اص ایی اص حضَس هشثی هغشش خربسخری‬ ‫دس تجشیض خجش دادُ ثَدًذ ٍ حبال گظتِ هری شرَد ایری فرشد‪ ،‬ترًَری‬ ‫اٍلیَیشا‪ ،‬هشثی هحجَه اسجق تشاکتَس است‪.‬‬ ‫یکی اص هذیشاى ثبشگبُ صسسبى تجشیض ثِ خجشًگبس تسٌین گرظرت‪ :‬هری‬ ‫ّیر اسوی اص فشد خبصی ًویثشم‪ ،‬اهب ثذاًیذ کِ یک زْشُ هحجرَه‬ ‫اص لیسجَى پشتغبل کِ دس تجشیض هحجَثیت خبصی داسد‪ ،‬دس ساُ ایری‬ ‫شْش است تب فؼبلیت خَد سا ثِػٌَاى هذیش فٌری ٍ هشربٍس ٍسصشری‬ ‫ثبشگبُ صسسبى ازبص کٌذ‪.‬‬ ‫گَیب قشاس است پیشهشد هحجَه تی تی ّب ثش فؼبلیتّبی تریرن ّربی‬ ‫اکبدهی صسسبى ًظبست داشتِ ثبشٌذ‪.‬‬ ‫پَالد هزداى ّفتِ دٍم الوپیل‬ ‫بِ رٍی تختِ هیرًٍذ‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬سقبثتّبی ٍصًِثشداسی الوپیک تَکیَ دس ّرظرترِ‬ ‫دٍم ثبصیّب دس سِ ٍصى ازبص هیشَد کِ ًوبیٌذگبى ایشاى دس ‪ٍ ۰‬صى‬ ‫ثشاثش حشیظبى ثِ سٍی تختِ هیسًٍذ‪ .‬ایی سٍیذاد کِ اص یرکرن ترب ‪۲۷‬‬ ‫هشدادهبُ اهسبل دس تَکیَ ثشگضاس هیشَد پَالدى هشداى ایرشاى عری‬ ‫سٍصّبی ‪ ۲۳ ٍ ۲۰‬هشدادهبُ ٍ دس ‪ٍ ۰‬صى ثِ سٍی تختِ هیسًٍذ‪.‬‬ ‫اهب دس ایی دٍسُ اص ثبصی ّبی الوپیک شوبس ٍصًِ ثرشداساى ثرِ دلریرل‬ ‫دٍپیٌ کبّش یبفت صیشا فذساسیَى خْبًی ٍصًِثشداسی قبًًَری سا‬ ‫ثشای اًتخبثی الوپیک ‪ٍ ۰۲۰۲‬ضغ کشدُ کِ ایی قبًَى تَسظ کویرترِ‬ ‫ثییالوللی الوپیک تبییذ شذُ است‪.‬‬ ‫ثب ایی قبًَى ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ تؼذاد ًوًَِ ّبی دٍپیرٌر ایرشاى اص‬ ‫سبل ‪ ۰۲۲1‬پکی تب ثِ اهشٍص ‪ً ۲۰‬وًَِ ثَد‪ ،‬ایشاى دس گشٍُ دٍم قرشاس‬ ‫گشفت ٍ هدبص ثِ استظبدُ اص زْبس ٍسصشکبس‪ ۰ ،‬هشد ٍ ‪ ۰‬صى ثرشای‬ ‫حضَس دس الوپیک شذ‪ّ .‬شزٌذ ایشاى اػتشاض کرشد ٍ ثرِ صرَست‬ ‫سسوی ثِ فذساسیَى خْبًی ٍصًِثشداسی اػالم شذ اهب تبثیشی ًذاشت‪.‬‬ ‫اجزای ‪ 11‬پزٍصُ سزهبیِ گذاری‬ ‫در بخص گزدضگزی اردبیل‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬سئیس اداسُ هیشا فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌربیرغ‬ ‫دستی شْشستبى اسدثیل گظت‪ :‬دس حبل حبضش ‪ ۰۲‬پرشٍطُ سرشهربیرِ‬ ‫گزاسی دس ثخش گشدشگشی اسدثیل دس حبل اخشا ثَدُ کِ تال ٍ‬ ‫خذیت ثش سفغ هشکالت ایی عشش ّب دس ساستبی تسرشیرغ دس اهرَس‬ ‫اخشایی اًْبست‬ ‫ثِگضاس سٍاثظػوَهی اداسُکل هیشا فشٌّگری‪ ،‬گرشدشرگرشی ٍ‬ ‫صٌبیغدستی استبى اسدثیل‪ ،‬هحوذسضب شبیقی اظْبس کشد‪ :‬تکویل ٍ ثِ‬ ‫هشحلِ ثرْرشُ ثرشداسی سسربًرذى پرشٍطُ ّربی دس حربل سربخرت‬ ‫سشهبیِ گزاسی گشدشگشی دس شْشستربى اسدثریرل اص هرْرورترشیری‬ ‫اٍلَیتّب ثَدُ ٍ دس ایی صهیٌِ اقذاهبت الصم اًدبم هیشَد‪.‬‬ ‫سئیس اداسُ هیشا فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌبیغدستی شرْرشسرتربى‬ ‫اسدثیل گظت‪«:‬دس ساستبی حوبیت اص سشهبیِگزاسی ٍ تسرشیرغ دس‬ ‫اهَسات سشهبیِگزاساى پیگیشیّبی هکشس اص هؼبًٍتّبی هرشثرَعرِ‬ ‫اداسُکل هیشا فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌبیغدستی استبى اًردربم ٍ‬ ‫تال ثش سفغ هَاًغ شذُ است‪.‬‬ ‫اٍ ثب اشبسُ ثِ تؼذاد پشٍطُّبی گشدشگشی دس شْشستبى اسدثیل ثریربى‬ ‫کشد‪« :‬دس حبل حبضش ثیش اص ‪ ۰۲‬پشٍطُ سشهبیِگزاسی دس شْشستبى‬ ‫اسدثیل دس ثخش گشدشگشی دس حبل اخشا ثَدُ کِ ثْشُ ثرشداسی اص‬ ‫اًْب صهیٌِ ثشای ایدبد سًٍق ّش زِ ثیشتش دس ایی صٌؼرت سا فرشاّرن‬ ‫خَاّذ کشد‪.‬‬ ‫ایزاى در ردُ ّطتن لیگ هلتّبی ٍالیببل ببقی هبًذ‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬تین هلی ٍالیجبل ایشاى ثب قجَل شکست ‪ ۳‬ثرش‬ ‫یک هقبثل ثشصیل‪ّ ،‬وسٌبى دس هکبى ّشتن خرذٍل لریر‬ ‫هلتّبی ‪ ۰۲۰۲‬قشاس داسد‪.‬‬ ‫هیٌی فَتببل ایزاى رسوب‬ ‫بِ جبم جْبًی دعَت ضذ‬ ‫سشٍیس خجشی‪-‬فذساسیرَى‬ ‫خْبًی هیٌی فرَترجربل سٍص‬ ‫گزشتِ ثب اسسبل ًبهِ سسوی‬ ‫اػالم کشد تین ّربی هرلری‬ ‫هیٌی فَتجبل اقبیبى ٍ ثبًرَاى‬ ‫ایشاى دس خبم خْبًی ‪۰۲۰۲‬‬ ‫حبضش خَاٌّذ ثَد‪.‬‬ ‫کشین هقذم سئیس اًدوی هیٌی فَتجبل ثب اػرالم ایری هرغرلرت‬ ‫گظت‪ :‬هسبثقبت خبم خْبًی ثضسگسبالى ثبًَاى ٍ صیش ‪ ۰۳‬سربل‬ ‫اقبیبى اص ‪ ۰۲‬تب ‪ ۰۲‬هشداد هبُ سبل خربسی دس شرْرش کریر‬ ‫پبیتخت اٍکشایی ثشگضاس خَاّذ شذ ٍ زٌبًسِ ّضیٌِّبی اػضام‬ ‫تبهیی گشدد‪ ،‬ایی اٍلیی حضَس ایشاى دس هسبثقبت خبم خْربًری‬ ‫هیٌی فَتجبل خَاّذ ثَد‪ٍ .‬ی افضٍد‪ :‬اص هیبى ‪ ۲۱۱‬کشَس ػضرَ‬ ‫فذساسیَى خْبًی هیٌی فَتجبل تٌْب ‪ ۲۲‬کشَس دس خبم خرْربًری‬ ‫حبضش خَاٌّذ ثَد کِ خَشجختبًِ ثذلیل ػولکشد هَفق اًدوی‬ ‫هیٌی فَتجبل ایشاى دس عَل ‪ ۷‬هبُ گزشتِ‪ ،‬فذساسیرَى خرْربًری‬ ‫هیٌی فَتجبل ّش دٍ تین هلی ثبًَاى ٍ اقبیبى کشَسهبى سا ثرشای‬ ‫حضَس دس ایی سٍیذاد ثسیبس هْن اًتخبه کشدُ است کِ ایری‬ ‫اتظبق تبسیخی هی تَاًذ فشصت هٌبسجی ثرشای ًروربیرش ترَاى‬ ‫ثبالی ثبصیکٌبى هیٌی فَتجبل کشَسهبى دس ػشصِ خْبًی ثبشذ‪.‬‬ ‫تین هلی ٍالیجبل ثشصیل دس اخشیی دیذاس اص سٍص یبصدّن لی‬ ‫هلتّبی ‪ ۰۲۰۲‬ثب ًتیدِ ‪ ۳‬ثش یک ایشاى سا شکرسرت داد ٍ‬ ‫خبیگبُ خَد سا دس صذس خذٍل سدُثٌذی هسبثقبت‪ ،‬حرظر‬ ‫کشد‪ .‬تین هلی ایشاى ًیض ثب پٌح پیشٍصی‪ ،‬شش شکرسرت‪۰۳ ،‬‬ ‫ست ثشدُ‪ ۰۲ ،‬ست ثبختِ ٍ ‪ ۲1‬اهتیبص دس خبیگبُ ّشتن قرشاس‬ ‫گشفت‪ً .‬تبیح کبهل دیذاسّبی سٍص یبصدّن لی هرلرت ّرب‬ ‫‪ ۰۲۰۲‬ثِ ششش صیش است‪:‬‬ ‫اسطاًتیی یک ‪ -‬سٍسیِ ‪۳‬‬ ‫صشثستبى ‪ - ۳‬ثلغبسستبى صظش‬ ‫اسلًٍَی ‪ - ۳‬استشالیب یک‬ ‫طاپی صظش ‪ -‬لْستبى ‪۳‬‬ ‫ّلٌذ یک ‪ -‬ایتبلیب ‪۳‬‬ ‫کبًبدا ‪ - ۳‬الوبى صظش‬ ‫اهشیکب یک ‪ -‬فشاًسِ ‪۳‬‬ ‫ایشاى یک ‪ -‬ثشصیل ‪۳‬‬ ‫قزارداد اسنَچیچ ٍ تین هلی فَتببل‬ ‫ایزاى بِ پبیبى رسیذ‬ ‫سررشٍیررس خررجررشی‪-‬هررشحلررِ‬ ‫ًررخررسررت قررشاسداد دساگرربى‬ ‫اسکَزریرر ثرب فرذساسریرَى‬ ‫فَتجبل ایشاى ثِ پبیبى سسیذ‪.‬‬ ‫هررشحلررِ ًررخررسررت قررشاسداد‬ ‫دساگبى اسکَزیر سشهرشثری‬ ‫تین هلی فَتجبل کشَسهبى ثرب‬ ‫فذساسیَى فَتجبل ثِ پبیبى سسیذ ٍ هسئَالى فرذساسریرَى حربل‬ ‫هیتَاًٌذ ثب ایی هشثی اداهِ دٌّذ یب فشد خذیذی سا خبیگضیی اٍ‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫قشاسداد اسکَزیر ثب تین هلی تب پبیبى خبم هلتّبی اسیب ‪۰۲۰۳‬‬ ‫است‪ ،‬اهب ایی قشاسداد ثِ صَست هشحلِ ثِ هشحلِ ثسرترِ شرذُ‬ ‫است‪ .‬هشحلِ ًخست ایی قشاسداد تب پبیبى دٍس ًخست هقذهبتری‬ ‫خبم خْبًی ‪ ۰۲۰۰‬ثَد‪ .‬حبل هسرئرَالى فرذساسریرَى فرَترجربل‬ ‫هی تَاًٌذ قشاسداد اٍ سا تب پبیبى هشحلِ دٍم یرؼرٌری ترب پربیربى‬ ‫هسبثقبت هقذهبتی خبم خْبًی اداهِ دٌّذ ٍ یب هشثی خذیذی سا‬ ‫خبیگضیی اٍ کٌٌذ‪.‬‬ ‫الجتِ ثب تَخِ ثِ ػولکشد خَه هشثی کشٍات سٍی ًیوکت تیرن‬ ‫هلی‪ ،‬احتوبال ایی قشاسداد حذاقل تب پبیبى هسبثقبت هرقرذهربتری‬ ‫خبم خْبًی ‪ ۰۲۰۰‬اداهِ خَاّذ یبفت‪.‬‬ ‫‪ 5‬هذال رًگبرًگ تنَاًذٍمبراى ایزاى در رٍس ًخست هسببقبت اسیبیی‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬تکَاًذٍکبساى ایرشاى‬ ‫دس سٍص ًخست هسبثقبت قْشهبًی اسیب‬ ‫ثِ ‪ ۲‬هذال شبهل یک عال‪ ،‬یک ًقشُ ٍ‬ ‫زْبس ثشًض دست یبفتٌذ‪.‬‬ ‫ثیست ٍ زْبسهریری دٍسُ هسربثرقربت‬ ‫قررْررشهرربًرری اسرریررب ثررب حضررَس ‪۲1۱‬‬ ‫تکَاًذٍکبس اص ‪ ۰۲‬کشرَس دس شرْرش‬ ‫ثیشٍت لجٌبى ازبص شذ ٍ سِ سٍص اداهرِ‬ ‫خَاّذ داشت‪.‬‬ ‫اهشٍص هسبثقربت اٍصاى ‪ٍ -۲1 ،-۴۱‬‬ ‫‪ -1۷‬کیلَگشم هرشداى ٍ ‪،-۴۳ ،-۱۲‬‬ ‫‪ -۷۳ ٍ -۴۷‬کیلَگشم گشٍُ صًبى اًدبم‬ ‫شذ کرِ هریرشّربشرن حسریرٌری (‪-۲1‬‬ ‫کیلَگشم)‪ً ،‬گربس اسروربػریرلری ( ‪-۱۲‬‬ ‫کریرلررَگرشم)‪ ،‬زرضل سرلررغربًری (‪-۴۳‬‬ ‫کیلَگرشم) ٍ ًربّریرذ کریربًری ( ‪-۴۷‬‬ ‫کیلَگشم) ًروربیرٌرذگربى تریرن هرلری‬ ‫کشَسهبى ثَدًذ‪.‬‬ ‫حسیی لرغرظری (‪ -۴۱‬کریرلرَگرشم)‪،‬‬ ‫هحوذسضب خبًی (‪ -1۷‬کریرلرَگرشم)‪،‬‬ ‫فششتِ خضایی (‪ -۱۲‬کیلَگشم) ٍ صیٌت‬ ‫اسوبػیلی (‪ -۷۳‬کیلَگشم) ًیض کرِ دس‬ ‫هسبثقبت خربم سیربسرت فرذساسریرَى‬ ‫خْبًی دس اسیب هَفق ثِ کست سْویرِ‬ ‫حضَس دس ایی هسبثقبت شذُ ثرَدًرذ‪،‬‬ ‫دس ایی سٍص ثش سٍی شریربح زربًر‬ ‫سفتٌذ‪.‬‬ ‫دس پبیبى سقبثت ّبی سٍص ًخست‪ً ،‬گبس‬ ‫اسوبػیلی هَفق شذ ثش سکَی قْشهبًی‬ ‫قشاس ثگیشد؛ حسیی لغظی ًبیت قْشهربى‬ ‫شذ ٍ ‪ ۱‬هذال ثشًض ًیرض ترَسرظ زرضل‬ ‫سلغبًی‪ً ،‬بّیذ کیبًی‪ ،‬فششتِ خضایی ٍ‬ ‫صیٌت اسوبػیلی ثذست اهذ‪.‬‬ ‫هیشّبشن حسیٌی ٍ هحوذسضب خربًری‬ ‫ًیض اص کست هذال ثبصهبًذ‪.‬‬ ‫هقبزُ اقبالر – هَسُ سٌگ ًگبرُ ّبی هزاغِ‬ ‫هقجشُ اقبالس هشازِ کِ دس ثلَاس شْیذ هقذم خیربثربى ساُ اّری‬ ‫خیبثبى اقبالس ٍاقغ شذُ است ثؼٌَاى ثٌبی ثبقریروربًرذُ اص دٍسُ‬ ‫صًذیِ ثیبًگش ًَع ٍ سجک هؼوبسی اى دٍسُ ثسیبس حبئض اّویرت‬ ‫است هقجشُ اقبالس ثٌبیی زْبس ضلؼی اخشی است کِ ثرش سٍی‬ ‫قجش هیش ػجذالظتبش هَسَی هشازی شبػش ٍ ػربسف ًربهری دٍسُ‬ ‫صًذیِ سبختِ شذُ است‪ .‬هقجشُ اقبالس هشازِ ثرِ دسرترَس ظرل‬ ‫السلغبى ٍ ثِ خبعش اسادتی کِ ثِ هشاد خَد هیش فتربش هرَسرَی‬ ‫داشتِ دس سبل ‪ . ُ ۲۲۷۴‬ق دس هشازِ ثٌب گشدیذُ است ٍ دس سبل‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬ثِ ٍسیلِ حبج ػجبسؼلی ثٌبثی کِ خَد ًیض دس ایی هرقرجرشُ‬ ‫هذفَى است هشهت شذُ است‪.‬هیش ػجذالظتبش اص شؼشا ٍ ػلوربی‬ ‫هؼشٍف هشازِ ٍ شیخ االسالم ػصش خَد ثَد‪ٍ .‬ی ثِ صحرجرت‬ ‫ػبسف ثضسگَاس ػصش خَد هیش هحوذ تقری شربّری هشرْرذی‬ ‫( هتَفی ‪ّ ۲۲۴۲‬دشی قوشی هؼبصش شبُ سلغبى حسیی صظَی)‬ ‫ًبیل اهذُ ٍ ثِ دست اٍ ثِ فقش هششف شرذُ ٍ ثرِ هرقربهربت‬ ‫ػشفبًی تَفیق حبصل کشدُ‪ ،‬سپس ثِ هشازِ ثشگشتِ ٍ دس اًدرب‬ ‫تَعّی ًوَدُ است‪ٍ .‬ی دس سبل ‪ّ ۲۲۴۷‬دشی قورشی دس ایربم‬ ‫حکَهت کشین خبى صًذ دس گزشتِ ٍ هقجشُ هضثَس‪ ،‬دس ایی سبل‬ ‫ثش هضاس سبختِ شذُ ٍ زَى اششاق دس صهبى حیبتش ثِ هریرش‬ ‫هشَْس ثَدُ‪ ،‬ایی هقجشُ ثِ قجش هیش هؼشٍف گشتِ است‪.‬‬ ‫اششاق صبحت دٍ دیَاى شؼشی ثِ صثبى تشکی ٍ فبسسی است ٍ‬ ‫دٍ هثٌَی هؼشٍف ثِ ًبم ّبی سیبض الظتَش ٍ سبقی ًبهرِ داسد‬ ‫کِ دیَاى فبسسی ٍ هثٌَی ّبی هضثَس تَسظ ًگبسًذُ ثرِ سربل‬ ‫‪ ۲۳1۴‬دس تْشاى ثِ زبح سسیذُ است ‪ّ .‬ن اکٌَى اص ایی ثٌب ثرِ‬ ‫ػٌَاى هَصُ سٌ ًگبسُ ّب استظبدُ هی شَد‪.‬‬ ‫ثٌب زْبس ضلؼی ٍ ّش ضلؼش ‪ ۲۲‬هتش هی ثربشرذ‪ .‬داسای اصاسُ‬ ‫سٌگی ٍ عبقٌوبی اخشی قشیٌِ ثِ استظبع ‪ ۴‬هتش است‪ .‬ایی ثٌب دس‬ ‫اثش ثی تَخْی ٍ ساًش دیَاسّب ثِ هشٍس صهبى تخشیت شذُ ثرَد‬ ‫ٍلی اص سبل ‪ّ ۲۳۷۴‬دشی شوسی تب تبثستبى ‪ ۲۳1۲‬دس زٌرذیری‬ ‫فصل کبسی هشهت ٍ ثِ هٌظَس اػغبی کبسثشی خذیذ هتٌربسرت‬ ‫ثب ثٌب دس کٌبس قجشّبی هشهشیی ٍ ًظیس اى تجذیل ثِ هَصُ سٌ‬ ‫ًگبسُ ّبی هشازِ گشتِ است‪.‬‬ ‫ایی هقجشُ ثؼذّب ثِ هحل دفی ثضسگبى‪ ،‬ػشفب ٍ شریرَم هرشازرِ‬ ‫تجذیل شذُ ٍ شخصیت ّبیی زَى شبّضادُ سضربقرلری هریرشصا‬ ‫هتخلص ثِ هدٌَى ػلیشبُ ٍ … دس اى دفی شرذُ اًرذ‪ .‬ثرش ایری‬ ‫اسبس ثٌب ثِ هقجشُ اقبالس هؼشٍف شذُ است‪ .‬دس هقجشُ هیرش ‪۲۳‬‬ ‫قجش ٍخَد داسد کِ اکثش اًْب ثش اثش گزس صهبى سبییذُ شذُ ٍ اص‬ ‫ثیی سفتِ اًذ‪ .‬هشَْستشیی هضاس هقجشُ اساهگبُ شْیذ سبالس یحیی‬ ‫پَس فشهبًذاس هشازِ هی ثبشذ کِ ثِ دستَس سپْجذ شربُ ثرخرتری‬ ‫استبًذاس ٍ فشهبًذُ قَای ارسثبیدبى دس سربل ‪ّ ۲۳۳۰‬ردرشی‬ ‫شوسی ثٌب گشدیذُ است‪.‬‬ ‫ػوذُ سٌ ّبی ایی هَصُ سرٌر قرجرشّربی گرْرَاسُ ای‪،‬‬ ‫صٌذٍقی ٍ تخت‪ ،‬قَذ ّبی سٌگی ٍ سٌ ّبیی ثرب ًرقرَ‬ ‫تضییٌی ٍ ٌّذسی است کِ ػوذاتب هتؼلق ثِ شْشستبى هرشازرِ ٍ‬ ‫اعشاف اى هی ثبشذ‪ .‬ثب اسصشتشیی سٌر ایری هرَصُ سرٌر‬ ‫صلَات ًبم داسد کِ تبسیخ کتبثتش ًبهؼلَم است‪.‬‬ ‫جْبى ٍرسش‬ ‫بزتزی سشاٍاراًِ ٍلش؛ دٍهیی ضنست تزمیِ‬ ‫سشٍیس خرجرشی‪-‬تریرن‬ ‫هلی فرَترجربل ٍلرض دس‬ ‫دیذاس هقبثل تشکیرِ ثرب‬ ‫اسائِ ًوبیشی تحرسریری‬ ‫ثشاًگیض ثِ ثشتشی دٍ ثرش‬ ‫صظش دست یبفت‪.‬‬ ‫تینّبی فَتجبل تشکیِ ٍ‬ ‫ٍلض‪ ،‬زْبسشٌجِ شت اص‬ ‫ّظتِ دٍم یَسٍ ‪ ۰۲۰۲‬دس ٍسصشگبُ الوپیک ثبکَ ثِ هصبف یکذیگرش‬ ‫سفتٌذ کِ دس پبیبى تین فَتجبل ٍلض هَفق شذ حشی خَد سا ثب ًتیردرِ‬ ‫دٍ ثش صظش شکست دّذ‪ .‬دس حبل حبضش ٍلض ثب زْبس اهتیبص دس صذس‬ ‫خذٍل گشٍُ اٍل قشاس داسد ٍ ثبیذ هٌتظش ًتیدِ ایتبلیب ٍ سَییس ثبشذ‪.‬‬ ‫تین تشکیِ کِ اٍلیی دیذاس خَد سا ًیض دس هقبثل ایتبلیب شکست خَسدُ‬ ‫ثَد‪ ،‬صظش اهتیبصی ٍ دس قؼش خذٍل ایی گشٍُ قشاس داسد‪.‬‬ ‫سهبى قزعِ مطی هزحلِ ًْبیی اًتخببی‬ ‫جبم جْبًی ‪ 1111‬رسوب اعالم ضذ‬ ‫سشٍیس خجشی‪-‬صهبى قشػِ کشی هشحلِ ًْبیی اًتخبثی خبم خْربًری‬ ‫‪ ۰۲۰۰‬فَتجبل سسوب اػالم شذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص شجکِ الکبس قغش‪ ،‬کٌظذساسیَى فَتجبل اسیب اػرالم کرشد‬ ‫قشػِ کشی هشحلِ سَم اًتخبثی خبم خْبًی ‪ ۰۲۰۰‬سٍص اٍل خَالی (‬ ‫‪ ۲۲‬تیش) دس کَاالالهپَس هبلضی ثشگضاس هیشَد‪.‬ایشاى‪ ،‬طاپری‪ ،‬ػرشاق‪،‬‬ ‫ػشثستبى‪ ،‬استشالیب‪ ،‬کشُ خٌَثی‪ ،‬زیی‪ ،‬اهبسات‪ ،‬ػوبى‪ ،‬اسدى‪ٍ ،‬یتٌبم ٍ‬ ‫لجٌبى ‪ ۲۰‬تین ساُ یبفتِ ثِ هشحلِ سَم اًتخبثی خبم خْبًی ّستٌذ‪.‬‬ ‫جذایی رسوی راهَس اس رئبل هبدریذ‬ ‫سشٍیس خجرشی‪-‬ثربشرگربُ‬ ‫سئبل هبدسیذ دس ثیربًریرِ ای‬ ‫اػالم کشد کرِ سرشخریرَ‬ ‫ساهَس ثب پبیبى قرشاسداد‬ ‫تین سا تشک خَاّذ کشد تب‬ ‫خذایی ایری ثربصیرکری دس‬ ‫تبثستبى قغؼی شَد‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص هبسکب‪ ،‬سرشاًردربم‬ ‫داستبى شیشیی ساهَس ٍ سئبل هبدسیذ ثِ پبیبى سسیذ ٍ ایی ثربصیرکری‬ ‫ثشای توذیذ قشاسداد ثب تین ثِ تَافق ًشسیذ‪.‬‬ ‫ثبشگبُ سئبل هبدسیذ خَاستبس توذیذ یک سبلِ قرشاسداد ساهرَس ثرب‬ ‫کبّش ‪ ۲۲‬دسصذی دستوضد اٍ ثَد اهب ایی ثبصیکی زٌیی زریرضی سا‬ ‫قجَل ًکشد ٍ دسخَاست توذیذ ‪ ۰‬سبلِ ثذٍى کبّش دستوضد سا داد‬ ‫کِ ثبشگبُ سئبل ایی دسخَاست اٍ سا دس ًْبیت ًپزیشفت‪.‬‬ ‫پبسخی بِ حَاضی بیوِ راٌّوبیبى گزدضگزی‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬هؼبٍى گشدشگشی گظت‪ :‬اسبهی دٍّضاس ساٌّروربی‬ ‫گشدشگشی ٍاخذ ششایظ ثیوِ ثِ سبصهبى تبهیی اختوبػی تحَیل دادُ‬ ‫شذُ ٍ قشاس است ثِ صٍدی ثِ خشیبى افتذ ٍ ثب حرَاشری دیرگرش ّرن‬ ‫کبسی ًذاسین‪.‬‬ ‫ثِ دًجبل اػتشاض خبهؼِ ساٌّوبیبى ایشاًگشدی دس استجبط ثب ثِ اًحصبس‬ ‫کشیذى هصَثِ هدلس دسثبسُ ثریرورِ ساّرٌروربیربى ترَسرظ دیرگرش‬ ‫تشکل ّبی خصَصی ساٌّوبیبى گشدشگرشی‪ٍ ،‬لری تریرورَسی دس‬ ‫گظتٍگَ ثب ایسٌب تبکیذ کشد‪ :‬عجق هصَثِ هدلس ٍصاست هریرشا‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌبیغ دستی عجق هصَثِ هدلس‪ ،‬هترَلری ٍ‬ ‫کبسفشهبی ثیوِ ساٌّوبیبى گشدشگشی هحسَه هیشَد ٍ ‪ ۰۲‬دسصذ‬ ‫حق ثیوِ سا پشداخت هی کٌذ‪ .‬ثب ٍصاست کربس ٍ سربصهربى تربهریری‬ ‫اختوبػی ّن صحجت شذُ کِ کبس ثب هرحرَسیرت ٍصاست هریرشا‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌبیغ دستی اًدبم شَد ٍ اخبصُ ًویدّین ثِ‬ ‫حبشیِ کشیذُ ًشَد‪.‬‬ ‫اٍ افضٍد‪ :‬شبخصّبی ثریرورِ ثرب حضرَس دٍ تشرکرل خصرَصری‬ ‫گشدشگشی تْیِ شذُ ٍ ًوبیٌذگبى ّش دٍ گشٍُ دس خلسبت هشثرَعرِ‬ ‫حضَس داشتٌذ‪ .‬اسبهی دٍّضاس ساٌّوبی گشدشگشی ًیرض ثرش اسربس‬ ‫ّویی شبخصّب اص سَی اداسُّبی هیشا فشٌّگی‪ ،‬گشدشرگرشی ٍ‬ ‫صٌبیغ دستی دس استبىّب تْیِ شذُ کِ ّظتِ گزشتِ ًیض ثرِ سربصهربى‬ ‫تبهیی اختوبػی دادُ شذ ٍ ثِصٍدی ثیوِ اىّب ثِ خشیبى هیافتذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!