روزنامه ارک شماره 5246 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5246

روزنامه ارک شماره 5246

روزنامه ارک شماره 5246

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫هصَبِ پشداخت ٍدیعِ هسکی دس ‪0033‬‬ ‫بِ ببًکّب سفت‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫اخشیی ٍضعیت پشداخت یبساًِ ًقذی‬ ‫بِ ٍاجذاى ششایط جذیذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*یکشٌبِ ‪ 03‬خشداد ‪ 03* 0033‬طٍئی ‪ 9 *0300‬ری القعذُ ‪ *0000‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* شوبسُ (سبیی)‪ 8 * 6005:‬صفحِ ‪03333‬سیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتشًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سئیسی ّشتویی سئیس جوَْس ایشاى شذ‬ ‫ّوِ تالش خَد سا بشای ببصکشدى گشُّبی کشَس بِ کبس هیبشین‬ ‫سشهقبلِ‬ ‫ًگبّی گزسا بِ هشکالت کشَس‬ ‫هشاقب پیبمّبی جعلی دسببسُ‬ ‫بٌضیی ببشیذ‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫هطىال زیص ٍ دزضت شیبدی دز وطَز ٍخَد دازد‪.‬‬ ‫ّسودام اش هطىال وطَز ثب تَخِ ثِ شهیٌِ‪ ،‬اّویخت‪،‬‬ ‫علت‪ ٍ ،‬هٌطب ایدبد‪ ،‬ثبید هَزد تَخِ هسئَلیی ذیخسثخظ‬ ‫لسازگیسًد‪ .‬هطىال دازای زیطِ ّخبی هخاختخلخف‬ ‫اختوبعی‪ ،‬التصبدی ٍ سیبسی هی ثبضٌد‪.‬‬ ‫هطىال ّن هثل ثیوبزیْب لبثلیت پیطگیسی ٍ هعبلدخِ‬ ‫دازًد‪.‬‬ ‫ثبٍز ایٌست وِ اگس دز وطخَز ٍ خخبهخعخِ ضخسایخظ‬ ‫اختوبعی‪ ،‬التخصخبدی ٍ سخیخبسخی هخٌخبسخت ثخبضخد‪،‬‬ ‫تعداد‪ ،‬اثعبد ٍ عوک هطىال لبثل تحول هی ضًَد ٍ‬ ‫ثب سسعت حل هی گسدًد‪.‬‬ ‫ٍضعیت شًدگی هسدم خَاهع هعوَال ثب اهىبًب هبدی‬ ‫ٍ هعٌَی ‪ ،‬اگبّی علوی‪ ،‬فٌی ٍ صٌعتی ٍ ضیَُ ّخبی‬ ‫هدیسیتی ٍ سیبسی وطَز ازتجبط هستمین دازد‪.‬‬ ‫ثٌبثسایی علل تَفیمب ٍ ضىست ّبی خَاهع زا ثخبیخد‬ ‫دز ووجَد اهىبًب هبدی ٍ هعٌَی ٍ یب دز ًجَد‪ ،‬لَ‬ ‫ٍ ضعف ثعضی اش هَازد فَق خستدَ وسد‪.‬‬ ‫هدیسیت خَاهع اش ً‪،‬س ثسیبزی اش خٌجِ ّب ثب ادازُ یخه‬ ‫خَزدٍ هی تَاًد همبیسِ ضَد‪.‬‬ ‫خَدزٍی دازای سبختبز تبشُ‪ ،‬سیخسختخن ًخسم افخصازی‬ ‫خَه ٍ َّضوٌد ٍ هَاد هصسفی هٌبست ٍ زاًٌدُ هبّس‬ ‫هسلوب وبزوسد هغلَه ٍ ثدٍى هطىل خَاّد داضت‪.‬‬ ‫هسئَلیی خبهعِ اصَال ثبید اهىبًب خبهعِ زا ضٌبسبیی‬ ‫ٍ ثسای وبزوسد هغلَه عَاهل ثبلمَُ اى زاّىبزّبی‬ ‫هٌبست تبهخیخی ًخوخبیخٌخد‪ ،‬تخب خخسٍخخی هخدیخسیخت‬ ‫اعوبش ضدُ هثجت ٍ هفید ثبضد ٍ اش هخمخداز ٍتخعخداد‬ ‫اسیت ٍ هطخىخال لخدیخن ٍخخدیخد اى وخبسختخِ‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫اگخخسهخخسدم ٍ هسخخئخخَلخخیخخی وطخخَزّخخب ٍ خخخَاهخخع‬ ‫ٍصبحجبى سبشهبًْب ٍ ادازا دز هَزد ادازُ هحل وخبز‬ ‫ٍ شًدگی خَد ثب اگبّی‪َّ ،‬ضیبزی ٍ اصَش عخلخوخی‬ ‫زفتبز ًىٌٌد‪ ًِ ،‬تٌْب اش وویت ٍ وخیخفخیخت هطخىخال‬ ‫هَخَد وبستِ ًوی ضَد‪ ،‬ثلىِ زٍش ثِ زٍش هطخىخال‬ ‫ثیطتس ّن هی گسدد‪.‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫بٌبّبی تبسیخی اسدبیل‬ ‫دس هسیش احیب‬ ‫همین صفحه‬ ‫اتحبدیِ اسٍپب خَاستبس اًعطبف ّوِ طشفّب‬ ‫بشای سسیذى بِ تَافق بشجبهی شذ‬ ‫ببسشّب ‪ 60‬دسصذ کوتش اص سبل گزشتِ‪،‬‬ ‫ببد شذیذ ٍ گشدٍخبک دس بشخی استبىّب‬ ‫بیوِ شذگبى بیوِ سالهت اص ابتذای تیشهبُ‬ ‫ًیبصی بِ دفتشچِ کبغزی ًذاسًذ‬ ‫سئیسی ّشتویی سئیس جوَْس ایشاى شذ‪،‬‬ ‫ّوِ تالش خَد سا بشای ببصکشدى گشُّبی کشَس بِ کبس هیبشین‬ ‫هحذٍدیت تشدد شببًِ‬ ‫اجشایی هیشَد‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬هعبٍى اختوبعی پلیس زاَّز گفتۺ‬ ‫هحدٍدیت تسدد ضجبًِ اش سبعت ‪ ۲۲‬تب ‪ ۳‬ثبهخداد اش اش‬ ‫سس گسفتِ هیضَد ٍ ثب هتالفبى ثساثس لخبًخَى ثخسخخَزد‬ ‫خَاّد ضد‪.‬‬ ‫سسٌّگ عیی اهلل خْبًی افصٍدۺ ثساسبس تصوین اتابذ‬ ‫ضدُ ضت خوعِ ٍ ضخت ضخٌخجخِ ‪ ۲۸ ٍ ۲۷‬خخسداد‬ ‫هبُ هٌع تسدد ضجبًِ لغَ ضدُ ثَد ٍ خَدزٍّب خخسیخوخِ‬ ‫ًوی ضدًد‪.‬‬ ‫ّوچٌیی اثالغیِ هعبٍى اهٌیتی ‪ -‬اًت‪،‬بهی ٍشاز وطَز‬ ‫ٍ زئیس وویتِ اهٌیتی ‪ -‬اختوبعی ٍ اًت‪،‬بهی ستبد هلخی‬ ‫همبثلِ ثب وسًٍب هجٌی ثس لغَ هوٌَعیت تسدد ضخجخبًخِ دز‬ ‫ضت ّبی هٌتْی ثِ اًتابثب ثِ ًیسٍی اًت‪،‬خبهخی اثخال‬ ‫ضدُ ثَد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ دادۺ یىی اش عَاهل اصلی لغَ هخوخٌخَعخیخت‬ ‫تسدد ضجبًِ دز ایی دٍ ضت‪ ،‬خبثدبیی صخٌخدٍق ّخبی‬ ‫زای گیسی ٍ تسدد عَاهل اخسایی ٍ ً‪،‬بزتی دز حخَشُ‬ ‫ّبی اًتابثیِ ثَد‪.‬‬ ‫خْبًی ثب اضبزُ ثِ ازسبش پیبهه ّبیی هجٌی ثس ثخسزسخی‬ ‫تسدد ّوَعٌبى دز عسح ضجبًِ گخفختۺ هخسدم ًخگخساى‬ ‫پیبههّبی ثجت تالف تسدد ضجبًِ اش سبعت ‪ ۲۲‬تخب ‪۳‬‬ ‫ثبهداد دز زٍشّبی ‪ ۲۸ ٍ ۲۷‬خسداد هبُ ًجخبضخٌخد شیخسا‬ ‫خسیوِّب اعوبش ًویضَد‪.‬‬ ‫هعبٍى اختوبعی ًیسٍی اًت‪،‬بهی اضبفِ وسدۺ هوٌَعیخت‬ ‫خسٍج خَدزٍّب ثب پالن ثَهی اش ضخْخسّخبی گخسٍُ‬ ‫لسهص ٍ ًبزًدی ٍ ٍزٍد خَدزٍّبی ثب پالن غیسثَهخی‬ ‫ّوچٌبى ثِ ایی ضْسّب اداهِ دازد‪.‬دز حبش حخبضخس ‪۲۲‬‬ ‫ضْس وطَز دز ٍضعیت لسهص‪ ۲۷۵ ،‬ضْس دز ٍضخعخیخت‬ ‫ًبزًدی‪ ۲۵۲ ،‬ضْس دز ٍضعیت شزد لساز دازًد‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬اٍلیی اهبز زسوی ضوبزش ازای سیصدّویی اًتخاخبثخب‬ ‫زیبست خوَْزی‪ ،‬دلبیمی لجل اعالم ضد ٍ ثس ایی اسبس سخیخد اثخساّخیخن‬ ‫زئیسی ثیطتسیی زای زا ثِ خَد اختصبظ دادُ است‪.‬‬ ‫زئیس خوَْز هٌتات گفتۺ دز دٍلت خدید ّوِ تالش خخَد زا ثخسای‬ ‫ثبشوسدى گسُّبی وطَز ثِ ٍیژُ دز شهیٌِ هطىال هعیطتی هخسدم ثخىخبز‬ ‫خَاّین ثست‪.‬حدت االسالم ٍالوسلویی زئیسی ثعد اش دیخداز ثخب زئخیخس‬ ‫هدلس ضَزای اسالهی دز خوع خجسًگبزاى گفتۺ حتوب ثب هدلس ضَزای‬ ‫اسالهی‪ً ،‬وبیٌدگبى ٍ زیبست اى ٍ ّوِ ًاجگبى ٍ صخبحخجخٌخ‪،‬خساى‪ ،‬ثخسای‬ ‫ضىل دادى دٍلت خدید ثِ هٌ‪َ،‬ز ثبشوسدى گسُّبی وطَز تالش خَاّین‬ ‫وسد ثِ گًَِای وِ اهیدی وِ دز هسدم عصیصهبى ًسجت ثِ ایٌدُ ایدبد ضدُ‬ ‫است‪ ،‬افصٍى ضَد ٍ اعتوبدضبى ثِ دٍلت زٍش ثِ زٍش افصایص یبثد ٍ دٍلخت‬ ‫ٍ هلت دز وٌبز ّن یه شًدگی ثسخیخبز زٍضخی ٍ دش ًطخیخٌخی داضختخِ‬ ‫ثبضٌد‪.‬حدت االسالم ٍالوسلویی زئیسی گفتۺ اش ّوِ هسدم عصیص وطَز ٍ‬ ‫ًبهصد ّبی هحتسم وِ ثب ضَق ٍ اضتیبق دز تدلی اًتابثبتی پخسضخَز ًخمخص‬ ‫افسیٌی وسدًد‪ ،‬سپبسگصازی هیوٌن‪.‬‬ ‫ٍی گفتۺ ثِ ٍیژُ اش ًمص همبم هع‪،‬ن زّجسی دز زاس ّوِ اش زّجس هع‪،‬خن‬ ‫اًماله اسالهی دز ایدبد شهیٌِ چٌیی حضَزی وِ ّوِ هسدم ٍ خوَْز دز‬ ‫ضىل گیسی دٍلت خدید ًمص ایفب وٌٌد‪ ،‬صویوبًِ تطىس هیوٌن‪.‬زئخیخس‬ ‫خوَْز هٌتات افصٍدۺ اش ّوِ ثصزگبى‪ ،‬هساخع تملید ٍ ًخاخجخگخبى وخِ دز‬ ‫ساٌبى ٍ اعالعیِ ّبی خَد تالش وسدًد تب هسدم حضَزی گسختخسدُ دز‬ ‫اًتابثب داضتِ ثبضٌد‪ ،‬سپبسگصازی هیوٌن‪.‬‬ ‫حدت االسالم ٍالوسلویی زئیسی دز پبیبى اثساش اهیخدٍازی وخسد حضخَز‬ ‫هسدم دز پبی صٌدٍق ّبی زای دز ووه ثِ دٍلت ایٌخدُ ثسخیخبز ًخمخص‬ ‫افسیی ثبضد‪.‬‬ ‫اداهِ سًٍذ ٍاسدات ٍاکسی کشًٍب اص سَی ّاللاحوش تب بشطشف شذى ًیبص کشَس‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬ساٌگَی خوعیت ّالش احوس ثب‬ ‫اضبزُ ثِ الداهب ّالش احوس ثسای ٍازدا ٍاوسی‬ ‫وسًٍب ٍ اداهِ زًٍد اى‪ ،‬گفتۺ ٍازدا ٍاوسی ٍ‬ ‫اداهِ اى ٍاثستِ ثِ هیصاى تَلید داخلی اسخت ٍ تخب‬ ‫شهبًی وِ الشم ثبضد هبثِ دًجخبش ٍازدا ٍاوسخی‬ ‫ّستین‪.‬هحودحسی لَسیبى همدم گفتۺ تخبوخٌخَى‬ ‫هحوَلِ ّبیی اش ٍاوسی وسًٍب تَسظ ّالش احخوخس‬ ‫ثِ وطَز ٍازد ضدُ است ٍ ثب احختخسخبه زسخیخدى‬ ‫اداهِ هحوَلِ ‪ ۲‬هیلیَى دُشی ٍاوسخی وخِ یخه‬ ‫ثاص اى ثِ وطَز زسید‪ّ ،‬الش احخوخس تخَاًسختخِ‬ ‫است ‪ ۴.۵‬هیلیَى دُش ٍاوسی وسًٍب ٍازد وخٌخد‪ٍ.‬ی‬ ‫دزثبزُ اداهِ زًٍد ٍازدا ٍاوسی اش سَی ّخالش‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬هدیسول پیصثیٌخی ٍ ّطخداز سخبشهخبى‬ ‫َّاضٌبسی گفتۺ اهسٍش ٍ فسدا دز استبىّخبی خخَشسختخبى‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬ثَضْس‪ ،‬شًدبى‪ّ ،‬وداى‪ ،‬اذزثبیدبى ضسلی‪ ،‬هخسوخصی‪،‬‬ ‫اصفْبى‪ ،‬لن‪ ،‬یصد ٍ خٌَه سوٌبى افصایص سسعت ٍشش ثبد‬ ‫ٍ احتوبش خیصش گسد ٍ خبن پیصثیٌی هیضَد‪.‬هدیخسوخل‬ ‫پیصثیٌی ٍ ّطداز سبشهبى َّاضٌبسی ثیبى وسدۺ دز ّخوخیخی‬ ‫هد دز ازتفبعب الجسش هسوصی دز سبعب ثعد اش فْخس ٍ‬ ‫اٍایل ضت ثبزش پساوٌدُ ٍ خفیف دازین‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌىخِ‬ ‫احوس‪ ،‬تبوید وسدۺ اى ضبءهلل ایی زًٍد اداهِ خَاّد‬ ‫یبفت‪ .‬هیصاى ٍازدا ٍ اداهِ اى ٍاثستِ ثخِ هخیخصاى‬ ‫تَلید داخلی است ٍ تب شهبًی وِ الشم ثبضد هب ثخِ‬ ‫دًجبش ٍازدا ٍاوسی ّستین‪.‬ثِ گخصازش ایسخٌخب‪،‬‬ ‫زٍش پٌدطٌجِ (‪ ۲۷‬خسدادهبُ) یخه هخیخلخیخَى دُش‬ ‫ٍاوسی اش یه هحوَلِ ‪ ۲‬هیلیَى دُشی ٍازد وطَز‬ ‫ضد وِ علت تفىیه ثبز ثِ ‪ ۲‬لسخوخت اش شثخبى‬ ‫ساٌگَی سبشهبى ّالش احوس دز گفخت ٍگخَ ثخب‬ ‫ایسٌب‪ ،‬ایٌگًَِ عٌَاى ضدۺ اخسیی هحوَلِ ٍاوسخی‬ ‫وسًٍبی خسیدازی ٍ تحَیل گسفتِ ضدُ اش سخَی‬ ‫خوعیت ّالش احوس ‪ ۲‬هیلیَى دش است اهب ثِ دلیخل‬ ‫هحدٍدیتّبی پسٍاشی صج پٌدطٌجِ فمخظ یخه‬ ‫هیلیَى دُش اى ثِ دستوبى زسید ٍ هبثمی هحخوخَخلخِ‬ ‫ّن ثب پسٍاشی دیگس اش وطَز هجدا ثِ ایساى خَاّخد‬ ‫زسید‪ .‬ثٌبثسایی ثِ دلیل هحدٍدیت حول ثبز‪ ،‬پسٍاش‬ ‫صج پٌدطٌجِ یه هیلیَى دُش ٍاوسی ثخِ وطخَز‬ ‫زسبًد ٍ هبثمی هحوَلِ ّن دز گوسن تحَیل هخب‬ ‫اهبدُ است تب ثب پسٍاشی دیگس ثِ وطَز ثسسد‪.‬‬ ‫هشاقب پیبمّبی جعلی دسببسُ بٌضیی ببشیذ‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬هدتی است وِ پیبههّبیی اش سَی افساد سَدخَ دزثبزُ وبز َّضوٌد سَخت ٍ همداز سْویِ ثِ هبلىخبى‬ ‫خَدزٍّبی ضاصی ازسبش هیضَد وِ الشم است افساد دز ایی ثبزُ َّضیبزی وبهل داضتِ ثبضٌد ٍ اش ازائِ ّسگًَِ اعخالعخب‬ ‫ضاصی ٍ ثبًىی‪ ،‬ازسبش پیبهه ٍ ًیص پسداخت ٍخِ ثِ ادزسّبی ًبهعتجس ٍ خعلی خَددازی وٌٌد‪.‬ثِ گصازش ایسٌب‪ ،‬پیبم ّبیخی‬ ‫ّن چَى اعالعزسبًی دز هَزد هیصاى سْویِ سَخت ٍ یب زاُّبی افصایص سْویِ‪ ،‬دزیبفت وبز سَخت ثیطتس ٍ پیبم ّبیی اش‬ ‫ایی لجیل توبهب خعلی ثَدُ ٍ ّیچ اعتجبزی ًدازد ٍ هسدم ثبید َّضیبز ثبضٌد ٍ ثداًٌد وِ اعالعزسبًی دز ایی هَازد تٌْب اش سوخت‬ ‫هٌبثع هعتجس صَز هی گیسد‪.‬ثِ تبشگی ًیص ضسوت پاص فساٍزدُّبی ًفتی اعالعیِای دز ایی ثبزُ صبدز ٍ اعخالم وخسد وخِ‬ ‫پَزتبش اعالعزسبًی ثِ ادزس ‪www.niopdc.ir‬یب توبس ثب هسوص پبساگَیی ایی ضسوت ثِ ضوبزُ ‪ ۷۹۶۲۷‬ثخْختخسیخی زاُ‬ ‫اعالع اش ٍضعیت سْویِ ٍ یب صدٍز وبز سَخت است ٍ ّسگًَِ پیبم ٍ یب ایدبد ازتجبط خبزج اش زاُّبی ازتجبعی هَزد ً‪،‬س‪،‬‬ ‫تایید ًویضَد‪.‬افسادی وِ وبز سَخت خَد زا گن وسدُاًد هیثبیست ثسای خلَگیسی اش سَءاستفبدُ ّخبی احختخوخبلخی دز‬ ‫سسیعتسیی شهبى هوىی ثِ پلیس‪ ۲۷ +‬اعالع دٌّد ٍ ثب ازائِ هدازن ًسجت ثِ هٌمضی وسدى وبز سَخت لجلخی ٍ دزیخبفخت‬ ‫وبز سَخت خدید الدام وٌٌد‪.‬‬ ‫اش اهسٍش تب دٍضٌجِ ‪ ۳۲‬خسداد دز ضخسق وطخَز ٍشش ثخبد‬ ‫ضدید دازین‪ ،‬گفتۺ دز ایی هد دز شاثل عَفخبى گخسد ٍ‬ ‫خبن پیصثیٌی هیضَد‪.‬‬ ‫ضیبئیبى افْبز وسدۺ اهسٍش ٍ فسدا دز استبىّبی خَشسختخبى‪،‬‬ ‫ایالم ٍ ثَضْس ٍشش ثبد ٍ گسد ٍ خبن ٍ دز اسختخبى ّخبی‬ ‫شًخخدخخبى‪ّ ،‬خخوخخداى‪ ،‬اذزثخخبیخخدخخبى ضخخسلخخی‪ ،‬هخخسوخخصی‪،‬‬ ‫اصفْبى‪ ،‬لن‪ ،‬یصد ٍ خٌَه سوٌبى افصایص سسعت ٍشش ثبد‬ ‫ٍ احخختخخوخخبش خخخیخخصش گخخسد ٍ خخخبن پخخیخخص ثخخیخخٌخخی‬ ‫هیضَد‪.‬‬ ‫هدیسول پیصثیٌی ٍ ّطداز سبشهبى َّاضٌبسی افْبز وخسدۺ‬ ‫خلیح فبزس ٍ تٌگِ ّسهص اهسٍش هَاج است ضخوخی اًخىخِ‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫دزیبی خصز اهخسٍش‬ ‫ٍ فسدا هَاج خَاّد‬ ‫ثَد‪ٍ.‬ی دز تطسیخ‬ ‫ٍضعیت ثخبزش ّخب‬ ‫دز سخخبش شزاعخخی‬ ‫خبزی ثخیخبى وخسدۺ‬ ‫هیبًگیی ثخبزًخدگخی‬ ‫ول وطَز اش اثتدای سبش شزاعی (هْس ‪ )۹۹‬تخب ‪ ۲۵‬خخسداد‬ ‫هسبش هیصاى ‪ ۲۲۹.۷‬هیلیوتس ثجت ضد‪ ،‬هخیخصاى ثخبزش سخبش‬ ‫گرضتِ دز ایی ثبشُ شهبًی ‪ ۲۷۷.۲‬هیلی هتس ثخَد‪ ،‬ثخٌخبثخسایخی‬ ‫ثبزش سبش خبزی ‪ ۵۳.۲‬دزصد ووتس اش سبش گرضتِ است‪.‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*هذیشهسئَل ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫ائلیمیزین گره کلری‬ ‫ایطلِ ثیلیه ائلیویصیی گسُ گیدیس‬ ‫ٍازلیلیک دا ثَ ایىیسی اهگی دیس‬ ‫ائل دیسچِ لس ثبضبزیالز یَوسِ لدیىدِ‬ ‫دًٍیب اٍشزُ اوى اٍالزیک دیسچلدیىدِ‬ ‫ّبهی گسُ ن اویسُ ًسن ایص ایطلِ سیی‬ ‫ایطلوِ هیص چازُ گیٌدُ دیطلوِ سیی‬ ‫اولچَ ثیچین گسُ ولیدیس ٍاز ثالوگِ‬ ‫اولچَلسی دئییطدیسُ ن گَى گازهگِ‬ ‫یئس یَزدٍهَش پیسلیىلسدى اٍشالالضسیی‬ ‫وَتلِ لسدُ گًََ گًَدى لیَزالالضسیی‬ ‫ثبضبزدیمدب اٍزُ گیٌیی ساشٍى دئسیی‬ ‫چىیٌوِ دى ائل ساشًٍَى دٍشٍى دئسیی‬ ‫اشادلیغیی چبیی دٍزٍ اخبز اٍلسَى‬ ‫سیایٌتیالز لَزخَه ائلدى لبچبز اٍلسَى‬ ‫اٍزُ ولسی یَخب ائدن ثیسلیىیلِ‬ ‫چتیٌلسی اچبق ائلدُ ثیلیىیلِ‬ ‫ثَ سی یئوِ لَی هی یئیین سبٍاش الزی‬ ‫سًَب گلسیی لبزداش ثیله یَلداش الزی‬ ‫سَ ثبغالیبق یَخسَللَغَى واوَى اٍشُ ن‬ ‫سئَگیلِ ٍاز ثیسلطوِ سی گًََى گازُ ن‬ ‫اخشیی ٍضعیت پشداخت یبساًِ ًقذی بِ ٍاجذاى ششایط جذیذ‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬پسداخت یبزاًِ ًمدی ثِ افساد ٍاخد ضسایظ‪ ،‬ثساسبس دستخَزالخعخوخل‬ ‫هطتسن ٍشاز وبز ٍ زفبُ اختوبعی ٍ سبشهبى ّدفوٌدی یبزاًِّب تعیخیخی ٍ دز حخد‬ ‫ٍصَلی دزیبفتیْب (هٌبثع) خدٍش تجصسُ (‪ )۲۴‬ثَدخِ صَز هیپریسد‪.‬زئیس سخبشهخبى‬ ‫ّدفوٌدی یبزاًِ ّب گفتِ ثَد‪ ،‬ثجت ًبم اش هتمبضیبى خدید تىلیف لبًَى هدلس است ٍ‬ ‫دز صَز اًدبم فسایٌد ثجت ًبم ٍ اشهَى ٍسع‪ ،‬سبشهبى ّدفوٌدی یبزاًِّخب اهخبدگخی‬ ‫دازد اش هبُ ایٌدُ (تیس هبُ) پسداخت یبزاًِ زا اغبش وٌد‪.‬اشهَى ٍسع یب اشهَى ٍسخبیخل‪،‬‬ ‫ثسزسی زسوی ٍضع هبلی یه فسد ثِ هٌ‪َ،‬ز تعییی ًیبش اى ثسای دزیبفت ووخه ّخبی‬ ‫دٍلتی است‪.‬هَخت اییی ًبهِ تجصسُ ‪ٍ ،۲۴‬شاز تعبٍى‪ ،‬وبز ٍ زفبُ اختوبعی هخَفخف‬ ‫است ثِ هٌ‪َ،‬ز ایدبد ٍحد زٍیِ دز ضٌبسبیی خبًَازّبی هطوَش دزیخبفخت یخبزاًخِ‪،‬‬ ‫ًساِ ای اش توبهی دادُّب ٍ اعالعب ثِ زٍش ضدُ َّیتی‪ ،‬التصبدی ٍ ثبًىی هخَخخَد‬ ‫دز پبیگبُ اعالعب زفبُ ایساًیبى زا خْت اخسای تىبلیف لبًًَی ٍ تطخىخیخل پخبیخگخبُ‬ ‫اعالعب التصبدی خبًَاز دزاختیبز سبشهبى ّدفوٌدی یبزاًِ ّب لساز دّد تب ثسای اًدبم‬ ‫اشهَى ٍسع ٍ پبساگَیی هساخعیی استفبدُ ضَد‪.‬ثس ایی اسبس ولخیخِ دسختخگخبّخْخبی‬ ‫اخسایی ً‪،‬یس سبشهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالن وطَز‪ ،‬سبشهبى ثجت احَاش وطَز‪ ،‬سخبشهخبى‬ ‫اهَز هبلیبتی وطَز‪ ،‬سبشهبى ثیوِ گس پبیِ ٍ تاهیی اختوبعی‪ً ،‬یسٍی اًت‪،‬بهی خوخْخَزی‬ ‫اسالهی ایساى‪ ،‬ثبًىْب‪،‬سبشهبًْب ٍ صٌدٍق ّبی ثبشًطستگی وطَزی‪ ،‬لطىسی ٍ سخبیخس‬ ‫صٌدٍق ّبی ثبشًطستگی هَفف ثِ ّوىبزی الشم ثب سبشهبى ٍ ٍشاز تعبٍى‪ ،‬وخبز ٍ‬ ‫زفبُ اختوبعی دز ثِ زٍش زسبًی ٍ تىویل پبیگبُ ّبی هروَز ّستٌد‪.‬ثجت ًبم ولیِ افساد‬ ‫هتمبضی دزیبفت یبزاًِ ًمدی‪ ،‬یبزاًِ حوبیت هعیطتی خبًَاز ٍ سبیس یبزاًِ ّب اش خخولخِ‬ ‫افساد خدید‪ ،‬افسادی وِ تبوٌَى ثجت ًبم ًٌوَدُ اًد ٍ افسادی وِ هٌصسف ضخدُ اًخد ٍ‬ ‫ّوچٌیی پسداخت یبزاًِ ًمدی ثِ افساد ٍاخد ضسایظ‪ ،‬ثساسبس دستَزالعخوخل هطختخسن‬ ‫ٍشاز تعبٍى‪ ،‬وبز ٍ زفبُ اختوبعی ٍ سبشهبى ّدفوٌدی یبزاًِ ّب تعخیخیخی ٍ دز حخد‬ ‫ٍصَلی دزیبفتی ّب (هٌبثع) خدٍش تجصسُ (‪ )۲۴‬صَز هی پریسد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫سفیط ایطاى زض هسىَ> اهیسٍاضین ًتایح اًتراتات هَخه ذیط ٍ تطوت تطای وطَض تاضس‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪03‬خرداد‬ ‫*‪03‬ژوئن‬ ‫* ‪9‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪6005‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0033‬‬ ‫‪0300‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪-‬سفیط ایطاٖ زض ٔسىت‪ ٛ‬اظ‬ ‫ٔطبضوت ایطا٘یبٖ ٔمیٓ ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬زض ا٘تربثبت‬ ‫تمسیط وطز‪.‬وبظٓ خالِی‪ ،‬سفیط ایتطاٖ زض‬ ‫ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثطٌعاضی ستیتعز‪ٞ‬تٕتیتٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا٘تربثبت ضیتبستت ختٕت‪ٟ‬ت‪ٛ‬ضی زض‬ ‫ثطذی اظ ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی ایٗ وط‪ٛ‬ض ثت‪ ٝ‬ػت‪ٙ‬ت‪ٛ‬اٖ‬ ‫ضؼت اذص ضای ٌفت ۺ ‪ٚ ٓٞ‬ط‪ٙ‬بٖ ٔتمتیتٓ‬ ‫ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ض ذیّی ذ‪ٛ‬ثی زض ا٘ترتبثتبت‬ ‫زاضت‪ٙ‬س ‪ ٗٔ ٚ‬زض ای‪ٙ‬دب الظْ ٔی زا٘تٓ وت‪ٝ‬‬ ‫اظ ‪ ٕٝٞ‬ایٗ ػعیعاٖ تطتىتط ‪ ٚ‬لتسضزا٘تی‬ ‫و‪ٚ.ٓٙ‬ی ٌفتۺ أیس‪ٚ‬اضیٓ ٘تبیح ا٘تربثبت‬ ‫ٔ‪ٛ‬خت ذیط‪ٚ‬ثطوت ثطای وط‪ٛ‬ض ثبضس ‪ٚ.‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اظ ظحٕبت ‪ٞ‬یئت ‪ٞ‬بی ٘ظبضت ‪ ٚ‬اخطایتی زض‬ ‫أط ثطٌعاضی ا٘تربثبت تطىط وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز ۺ ایٗ ز‪ٚ‬ستبٖ ظحٕبت ظیبزی وطیس٘س ‪ ،‬تب ا٘تربثبت ثت‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ضت ٔطّ‪ٛ‬ه ثطٌعاض ض‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫هْلت سِ ضٍظُ اضسال ضىایات هطزهی تِ زتیطذاًِ ضَضای ًگْثاى‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٞ -‬یبت ٔطوعی ٘ظبضت ثط ا٘تربثبت ستیتعز‪ٞ‬تٕتیتٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ضیبست خٕ‪ٟٛ‬ضی اػالْ وطزۺ چ‪ٙ‬تب٘تچت‪ ٝ‬وستب٘تی اظ ٘تحت‪ٜٛ‬‬ ‫ثطٌعاضی ا٘تربثبت ضىبیت زاضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬س‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ظطف ٔتست ‪۹‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ اظ تبضید اذص ضای‪ ،‬ضىبیت ٔست‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ز ضا ثت‪ٞ ٝ‬تیتبت ‪ٞ‬تبی‬ ‫٘ظبضت استبٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬طستبٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬یب زثیطذب٘‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ اضستبَ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٞ .‬یبت ٔطوعی ٘ظبضت ثط ا٘تربثبت سیعز‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ضیتبستت‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ضی طی اطالػی‪ ٝ‬ضٕبض‪ ۷۹ ٜ‬تػطیح وطزۺ ثسیٗ ‪ٚ‬سیّ‪ ٝ‬ضتٕتٗ‬ ‫تطىط اظ حبز ٔطزْ ضطیف ایطاٖ اسالٔی ‪ ٚ‬وتّتیت‪ٞ ٝ‬تیتبت ‪ٞ‬تبی‬ ‫٘ظبضت ‪ ٚ‬اخطایی سطاسط وط‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬اطالع ٔتی ضستب٘تس زض اختطای‬ ‫تجػط‪ٔ ۷ ٜ‬بز‪ ۸۸ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬ا٘تربثبت ضیبستخٕ‪ٟٛ‬ضی‪ ،‬چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬وسب٘تی‬ ‫اظ ٘ح‪ ٜٛ‬ثطٌعاضی ا٘تربثبت ضىبیت زاضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬س‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ظطف ٔست ‪ ۹‬ض‪ٚ‬ظ اظ تبضید اذص ضای‪ ،‬ضىبیت ٔست‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬یبت ‪ٞ‬بی ٘ظبضت استبٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬طستبٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬یب زثیطذب٘‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ث‪٘ ٝ‬طب٘ی ت‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬ذیبثبٖ أبْ ذٕتیت‪ٙ‬تی‪ ،‬ض‪ٚ‬ثتط‪ٚ‬ی‬ ‫زا٘طىس‪ ٜ‬افسطی أبْ ػّی‪ ،‬ذیبثبٖ فّسطیٗ خ‪ٛٙ‬ثی‪ ،‬ض‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ تسّیٓ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اطالػی‪ ٝ‬ضٕبض‪ ۷۹ ٜ‬ض‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ تبویس وطزۺ ثسی‪ٟ‬ی است ث‪ ٝ‬است‪ٙ‬بز تجػط‪ٔ ۲ ٜ‬بز‪ٕٞ ۸۸ ٜ‬یٗ لتب٘ت‪ ،ٖٛ‬ضتىتبیتبتتی لتبثتُ‬ ‫ضسیسٌی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬طرػبت ضبوی یب ضبویبٖ ضبُٔ ٘بْ‪٘ ،‬بْ ذب٘‪ٛ‬ازٌی‪ ،‬ضغُ‪٘ ،‬طب٘ی وبُٔ‪ ،‬ضٕبض‪ ٜ‬تّفٗ ‪ ٚ‬اغتُ‬ ‫أضبی ضبوی ضا زاضت‪ ٝ‬ثبضس‪.‬زض ایٗ اطالػی‪ٔ ٝ‬س‪ ٜ‬استۺ ٔست‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬تجػط‪ٔ ۹ ٜ‬بز‪ ،۸۸ ٜ‬زض غ‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬ضبوی ثس‪ ٖٚ‬زِیتُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسضن ‪ٔ ٚ‬غطضب٘‪ ،ٝ‬زا‪ٚ‬طّجبٖ ا٘تربثبتی ضا ٔت‪ ٟٓ‬و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ػُٕ ضبوی ػ‪ٛٙ‬اٖ افتطا زاضت‪ ٝ‬ثبضس‪ ،‬لبثُ تتؼتمتیتت ‪ ٚ‬پتیتٍتیتطی‬ ‫است‪.‬ا٘تربثبت سیعز‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ضیبستخٕ‪ٟٛ‬ضی‪ ،‬ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ضا‪ٞ‬بی اسالٔی ض‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ستب‪٘ ،‬رستیٗ ٔیبٖز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫یبظز‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬دّس ض‪ٛ‬ضای اسالٔی (‪ ۶‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ا٘تربثی‪ ٝ‬ت‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬تفطش‪ ،‬وج‪ٛ‬زض ‪ٌ ،ًٙٞ‬چسبضاٖ‪ ،‬ستب٘‪ ٝ‬اضطفی‪ٔ ٚ ٝ‬یب٘ت‪)ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ز‪ٔٚ‬یٗ ٔیبٖز‪ٚ‬ض‪ٜ‬ای پ‪ٙ‬دٕیٗ ٔدّس ذجطٌبٖ ض‪ٞ‬جطی (‪ ۴‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ت‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬لٓ‪ ،‬ذطاسبٖ ضض‪ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬بظ٘سضاٖ) ض‪ٚ‬ظ خٕتؼت‪۲۸ ٝ‬‬ ‫ذطزاز ٔب‪ ٜ‬زض حبَ ثطٌعاضی است‪ .‬طجک اػالْ ستبز ا٘تربثبت وط‪ٛ‬ض ضٕبض افطاز ‪ٚ‬اخس ضطایط زض ایٗ ا٘تربثبت ‪ٔ ۵۹‬یّتیت‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۹۷۸ ٚ‬عاض ‪٘ ۹۸۷ ٚ‬فط است و‪ ٝ‬اظ ایٗ تؼساز‪ ،‬یه ٔیّی‪ٞ ۹۹۲ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۷۴۸ ٚ‬فط ضای ا‪ِٚ‬ی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ .‬ظٔبٖ غتبظ فتطایت‪ٙ‬تس‬ ‫ا٘تربثبت اظ سبػت ‪ ۷‬غجح خٕؼ‪ ٝ‬غبظ ضس‪ ٚ ٜ‬تب سبػت ‪ ۲۴‬ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاضت ‪ ٚ‬أىبٖ تٕسیس سبػت اذص ضای تب سبػت‬ ‫‪ ۲‬ثبٔساز ض‪ٙ‬ج‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫اًتراب ضئیسی ًَیسترص استمطاض زٍلت لَی ٍ هطزهی است‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ -‬حسٗ ضضبیی وب٘سیسای ا٘تربثبت ضیبستخٕ‪ٟٛ‬ضی زض پیبٔی زض غفح‪ٝ‬‬ ‫ضرػی ذ‪ٛ‬ز زض ت‪ٛ‬ییتط ٘‪ٛ‬ضتۺ ا٘تربه لبطغ ثطازض اضخٕ‪ٙ‬سْ یتاهلل سیس اثطا‪ٞ‬یٓ ضئتیتستی‪،‬‬ ‫٘‪ٛ‬یسثرص استمطاض ز‪ِٚ‬ت ل‪ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬طزٔی ثطای حُ ٔطىالت وط‪ٛ‬ض است‪ٔ.‬حتستٗ ضضتبیتی‬ ‫وب٘سیسای سیعز‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا٘تربثبت ضیبستخٕ‪ٟٛ‬ضی ثب ا٘تطبض ٔطّجی زض غفح‪ ٝ‬ضترتػتی‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زض ت‪ٛ‬ییتط ٘‪ٛ‬ضتۺ حض‪ٛ‬ض حٕبسی ّٔت ایطاٖ زض ا٘تربثبت ‪ ۲۸‬ذطزاز ضا ث‪ٔ ٝ‬حضط ٔتمتبْ‬ ‫ٔؼظٓ ض‪ٞ‬جطی‪ ،‬حبز ّٔت ٔ‪ٛ‬لؼیتض‪ٙ‬بس ایطاٖ ‪ ٚ‬ضئیس خٕ‪ٟٛ‬ض ٔ‪ٙ‬ترت ّٔت تجطیه ػتطؼ‬ ‫ٔی و‪ٚ.ٓٙ‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۺ ا٘تربه لبطغ ثطازض اضخٕ‪ٙ‬سْ یت اهلل زوتط سیس اثتطا‪ٞ‬تیتٓ ضئتیتستی‪،‬‬ ‫٘‪ٛ‬یسثرص استمطاض ز‪ِٚ‬ت ل‪ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬طزٔی ثطای حُ ٔطىالت وط‪ٛ‬ض است‪.‬‬ ‫هعایسُ عوَهی فطٍش ضایعات ذط ًَضز هیلگطز‬ ‫ضواضُ(‪)19999=70::999991‬‬ ‫ضطوت فَالز اشضتایداى زضًظط زاضز ضایعات ذط ًَضز هیلگطز اًثاض ضسُ ذَز ضا اظ ططیک هعایسُ عوَهی تِ فطٍش تطساًس‪ .‬فلصا اظ ولایاِ‬ ‫اضراظ حمیمی ٍ حمَلی زعَت هی ضَز خْت زضیافت اسٌاز هعایسُ تِ ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی (ستاز) هطاخعِ ٍضطوت ًوایٌس‪.‬‬ ‫الظم تِ شوط است>‬ ‫ولیِ هطاحل تطگعاضی هعایسُ اظ زضیافت اسٌاز هعایسُ تا اضائِ پیطٌْاز هعایسُ گطاى ٍ تاظگطایی پاوتْا اظ ططیک زضگاُ ساهاًِ تاساضواات‬ ‫الىتطًٍیىی زٍلت (ستاز) تِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اًدام ذَاّس ضس‪ .‬الظم است هعایسُ گطاى زض صَضت عسم عاَیت لثلی‪ ،‬هطاحل‬ ‫ثثت ًام زض سایت هصوَض ٍ زضیافت گَاّی اهاای الىتطًٍیىی ضا خْت ضطوت زض هعایسُ هحمک ساظًس‪.‬‬ ‫تسیْی است تِ پیطٌْازات اضسال ضسُ فیعیىی ذاضج اظ ساهاًِ هصوَض تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫عثسالٌاصط ّوتی پیطٍظی ایتاهلل ضئیسی ضا تِ ٍی تثطیه گفت‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪-‬وب٘سیسای سیعز‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا٘تربثبت‬ ‫ضیبست خٕ‪ٟٛ‬ضی ثب غس‪ٚ‬ض پیبٔی ا٘تتترتبه یتت اهلل‬ ‫ضئیسی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ضئیس خٕ‪ٟٛ‬ض ستیتعز‪ٞ‬تٓ ضا ثت‪ٚ ٝ‬ی‬ ‫تجطیه ٌفت‪.‬ػجساِ‪ٙ‬بغط ‪ٕٞ‬تی وب٘سیسای سیعز‪ٕٞ‬یتٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا٘تربثبت ضیبست خ‪ٕٟٛ‬ضی ثتب غتس‪ٚ‬ض پتیتبٔتی‬ ‫ا٘تربه یت اهلل سیتساثتطا‪ٞ‬تیتٓ ضئتیتستی ثت‪ ٝ‬ػت‪ٙ‬ت‪ٛ‬اٖ‬ ‫ضئیسخٕ‪ٟٛ‬ض سیعز‪ ٓٞ‬ضا ث‪ٚ ٝ‬ی تجطیه ٌفت‪.‬‬ ‫ٔتٗ پیبْ ث‪ ٝ‬ضطح شیُ استتۺ ثتطازضٌتطأتی یتت اهلل‬ ‫خ‪ٙ‬به لبی سیساثطا‪ٞ‬یٓ ضئیسی‬ ‫ثب سالْ ‪ ٚ‬احتطاْ ا٘تربه خ‪ٙ‬بثؼبِی ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ سیعز‪ٕٞ‬یٗ ضئیسخٕ‪ٟٛ‬ض اسالٔی ایطاٖ تجطیه ٔیٌ‪ٛ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔطزْ ٘دیت ‪ ٚ‬سطافطاظ ایطاٖ ث‪ ٝ‬حک ا٘تظبض زاض٘س ظ٘سٌی سطضبض اظ أیس‪ ،‬ضأص ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬زاضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫أیس‪ٚ‬اضْ ز‪ِٚ‬ت حضطتؼبِی ثب تساثیط ‪ ٚ‬السأبت ذ‪ٛ‬ز زض غح‪ ٝٙ‬زاذّی ‪ ٚ‬ثیٗإِّتّتی تتحتت ظػتبٔتت‬ ‫حضطت یتاهلل ذبٔ‪ٝٙ‬ای ض‪ٞ‬جط ٔؼظٓ ا٘ماله اسالٔی‪ٛٔ ،‬خجبت سطافطاظی خٕ‪ٟٛ‬ضی استالٔتی ایتطاٖ‪،‬‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ٔؼیطت ‪ ٚ‬ظ٘سٌی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب سبیص ‪ ٚ‬ضفب‪ّٔ ٜ‬ت ثعضی ایطاٖ ضا فطا‪ ٓٞ‬سبظز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اتحازیِ اضٍپا ذَاستاض اًعطاف ّوِ ططفّا تطای ضسیسى تِ تَافک تطخاهی ضس‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ -‬سئ‪ َٛ‬سیبست ذبضخی اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب اظ ‪ ٕٝٞ‬ططف ‪ٞ‬بی زذیُ زض ٔتصاوتطات ثتطختبْ‬ ‫ذ‪ٛ‬است‪ ٝ‬ثطای ت‪ٛ‬افک ثط سط ایٗ ثط٘بٔ‪ ٝ‬الساْ ٔطتطن ا٘ؼطبف ٘طبٖ ز‪ٙٞ‬س‪ .‬خ‪ٛ‬ظح ث‪ٛ‬ضَ‪ٔ ،‬ستئت‪ َٛ‬ستیتبستت‬ ‫ذبضخی اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب ذ‪ٛ‬استبض ٘طبٖ زازٖ ا٘ؼطبف اظ س‪ٛ‬ی ‪ ٕٝٞ‬ططف ‪ٞ‬ب ثتطای ضستیتسٖ ثت‪ ٝ‬تت‪ٛ‬افتک زض‬ ‫ذػ‪ٛ‬ظ ثطخبْ ضس‪ ٜ‬است‪.‬اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب زض ثیب٘ی‪ٝ‬ای تاویس وطز ث‪ٛ‬ضَ زض حبضی‪٘ ٝ‬طست زیپّٕبتیه ٘تبِیتب‬ ‫ثب ٔدٕس خ‪ٛ‬از ظطیف‪ٚ ،‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬ایطاٖ زیساض وطز‪ ٜ‬است‪ٔ.‬طبثک ایٗ ثیب٘ی‪ ،ٝ‬ظطیف ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ضَ زضثتبض‪ٜ‬‬ ‫پیطجطز ثط٘بٔ‪ ٝ‬خبٔغ الساْ ٔطتطن (ثطخبْ) ثحث ‪ ٚ‬تجبزَ ٘ظط وطز‪ ٚ ٜ‬ثط تؼ‪ٟ‬س ذ‪ٛ‬ز ازأ‪ٔ ٝ‬صاوطات ختبضی‬ ‫زض ‪ٚ‬یٗ تاویس وطز٘س‪ٔ.‬سئ‪ َٛ‬سیبست ذبضخی اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب‪ ،‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٕٞ‬ب‪ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اخطای ثطخبْ اظ پیططفت‪ٞ‬بی حبغُضس‪ ٜ‬طی ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬بی ٌصضتتت‪ٝ‬‬ ‫زض ذػ‪ٛ‬ظ ثبظٌطت ٔطیىب ث‪ ٝ‬ثطخبْ ‪ ٚ‬تضٕیٗ اخطای وبُٔ ایٗ ت‪ٛ‬افک ت‪ٛ‬سط ‪ ٕٝٞ‬ططف‪ٞ‬ب استمجبَ وطز‪ ٜ‬است‪.‬زض ثیب٘ی‪ ٝ‬اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب ٔس‪ ٜ‬استتۺ‬ ‫ٔسئ‪ َٛ‬سیبست ذبضخی اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب ثط ا‪ٕٞ‬یت ث‪ٟ‬ط‪ٌٜ‬یطی اظ ایٗ فطغت سیبست تاویس وطز ‪ ٚ‬ذبطط٘طبٖ وطز ‪ ٕٝٞ‬ططف‪ٞ‬ب ثبیس ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض ضسیسٖ ثت‪ٝ‬‬ ‫ٔػبِح‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬زض ضاستبی ٔ‪ٙ‬بفغ ‪ٍٕٞ‬بٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز ا٘ؼطبفپصیطی اظ ذ‪ٛ‬زضبٖ ٘طبٖ ز‪ٙٞ‬س‪.‬خ‪ٛ‬ظح ث‪ٛ‬ضَ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثطٌعاضی سیعز‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا٘تربثبت‬ ‫ضیبستخٕ‪ٟٛ‬ضی ایطاٖ ذ‪ٛ‬استبض تسا‪ ْٚ‬تؼ‪ٟ‬س ایطاٖ ث‪ ٝ‬ثطخبْ ضس‪ ٜ‬است‪.‬ز‪ِٚ‬ت ٔطیىب اضزیج‪ٟ‬طتٔب‪ ٜ‬سبَ ‪ ۷۹۹۷‬اظ ثط٘بٔ‪ ٝ‬خبٔغ الساْ ٔطتتتطن(ثتطختبْ)‬ ‫ذبضج ضس‪ ٚ ٜ‬ضٕٗ اػٕبَ تحطیٓ‪ٞ‬بی ٔت‪ٛ‬لف ضس‪ ٜ‬شیُ ایٗ ت‪ٛ‬افک‪ ،‬تحطیٓ‪ٞ‬بی زیٍطی ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ ‪ٚ‬ضغ وطز‪.‬تط‪ٚ‬ئیىبی اض‪ٚ‬پب ػّیضغٓ ٔربِتفتت ‪ٞ‬تبی‬ ‫ِفظی ثب ذط‪ٚ‬ج ٔطیىب اظ ثطخبْ ث‪ٚ ٝ‬ػس‪ٜٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ثطای خجطاٖ ثبض ایٗ ذط‪ٚ‬ج ػُٕ ٘ىطز٘س‪ .‬خٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ایطاٖ زض ‪ٚ‬اوت‪ٙ‬تص ثت‪ ٝ‬ثتی ػتٕتّتی‬ ‫وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی اض‪ٚ‬پبیی زض ‪ٌ ۵‬بْ طجک ٔفبز ثطخبْ تؼ‪ٟ‬سات ذ‪ٛ‬ز شیُ ثطخبْ ضا وب‪ٞ‬ص زاز‪.‬‬ ‫اگْی هٌالصِ عوَهی‬ ‫ضْطزاضی وطج زض ًظط زاضز تا تَخِ تِ تَزخِ هصَب ضَضای اسالهی ضْط ‪ ،‬پطٍغُ هٌسضج زض خسٍل شیل ضا اظ ططیک هٌالصِ عوَهی تِ پیواًىااضاى‬ ‫ٍاخس ضطایط ٍاگصاض ًوایس‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شزح عملیات‬ ‫جمع اوری و هدایت ابهای سطحی و حفز چاه جذبی کمزبندی گلستان مهزشهز‬ ‫منطقه چهار تا سقف اعتبار‬ ‫مبلغ اعتباربه ریال‬ ‫مبلغ سپزده به ریال‬ ‫رتبه‬ ‫میزان تهاتز‬ ‫‪22 / 000/000/ 000‬‬ ‫‪1/220/000/000‬‬ ‫‪ 2‬ابنیه‬ ‫نقدی‬ ‫‪ -1‬سپطزُ ضطوت زض هٌالصِ تِ یىی اظ ضٍش ّای شیل اضائِ گطزز‪ .‬ضواًت ًاهِ تاًىی هعازل هثلغ فَق وِ تِ هست ‪ =9‬ضٍظ اعتثاض زاضتِ ٍ لاتل توسیس‬ ‫تاضس ٍ یا ٍاضیع فیص ًمسی تِ هثلغ فَق تِ حساب ‪ ;99;<:=8<:07‬تاًه ضْط‪ -0 .‬تطًسگاى ًفط اٍل ٍ زٍم هٌالصِ ّطگاُ حاضط تِ اًاعامااز‬ ‫لطاضزاز ًطًَس سپطزُ اًاى تِ تطتیه ضثط ذَاّس ضس‪ -7 .‬ضْطزاضی وطج زض ضز یا لثَل ّط یه اظ پیطٌْازّا هرتاض است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هثلغ ‪109990999‬ضیال تِ عٌَاى ّعیٌِ ذطیس اسٌاز تِ حساب ‪ً ;99;<9717;=9‬عز تاًه ضْط ضْطزاضی ٍاضیع ٍ ضسیس اًطا اضائِ ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -9‬هتماضیاى هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اگْی خْت ذطیس اسٌاز هٌالصِ تِ ازاضُ اهَض لطاضزازّا ٍ پیواًْا ٍالع زض هیساى تَحیس‪ -‬تالاَاض تاالل‬ ‫ضْطزاضی وطج طثمِ ّفتن هطاخعِ ًوایٌس‪ -: .‬زض ّط صَضت هساضن هٌسضج زض اسٌاز هٌالصِ هالن فطٍش اسٌاز ٍ هتعالثاً عمس لطاضزاز ذَاّس تَز‪.‬‬ ‫;‪ -‬تَضیح ایٌىِ تِ غیط اظ سپطزُ ضطوت زض هٌالصِ ولیِ اسٌاز ٍ هساضن هطتَط تِ پیواًىاضاى ضطوت زض هٌالصِ ًعز ضْطزاضی تالی هی هاًس‪.‬‬ ‫<‪ -‬الظم تِ شوط است ٌّگام ذطیس اسٌاز‪ ،‬اضائِ تاییسیِ اظ ساظهاى تْعیستی استاى الثطظ‪ -‬ضْطستاى وطج‪ ،‬هعطفی ًاهِ هوَْض تِ هْاط ٍ اهااای‬ ‫هسیطعاهل‪ ،‬ضٍظًاهِ اذطیی اگْی تغییطات اعاای ضطوت ٍ وسالتصازی العاهی هی تاضس‪.‬‬ ‫‪ -= .‬ضطوت وٌٌسگاى زض هٌالصِ هی تایست ولیِ فطهْا ٍ اطالعات هَضز زضذَاست ضْطزاضی ضا تىویل ٍ تِ ّوطاُ سایط اسٌاز هٌالصِ زض پااوات‬ ‫هطتَطِ لطاض زٌّس‪-19 .‬سایط اطالعات ٍ خعئیات زض اسٌاز هٌالصِ هٌسضج است‪.‬‬ ‫‪-11‬پیطٌْازات هی تایست زض پاوتْای هدعا (الف‪-‬ب‪ -‬ج) الن ٍ هوَْض تِ هْط ضطوت ضسُ ٍ پس اظ الصاق َّلَگطام تط ضٍی پاوت ج تا پاایااى‬ ‫ٍلت ازاضی ضٍظخْاضضٌثِ هَضخ <‪ 189909809‬تِ ازضس وطج‪-‬هیساى تَحیس – تلَاض تالل زتیطذاًِ ضْطزاضی وطج تحَیل زازُ ضَز‪.‬زضضوی ّعیٌِ‬ ‫چاج اگْی تِ عْسُ تطًسُ هٌالصِ هی تاضس‬ ‫‪-10‬پیطٌْازات ضسیسُ زض =‪ 189909809‬زض وویسیَى عالی هعاهالت ضْطزاضی وطج(زفتط ضْطزاض) هططح ٍ پس اظ تطضسی ٍ وٌتطل تطًسُ هٌالصاِ‬ ‫اعالم ذَاّس ضس ‪..‬‬ ‫* خْت وسه اطالعات تیطتط تا ضواضُ تلفی <‪ 90:-79<=0801-79<=081‬تواس ٍ یا تِ سایت ‪www.karaj.ir‬هطاخعِ ًوائیس‪.‬‬ ‫‪**10701‬تاضید اًتطاض> ‪ * 1899097079‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضن‬ ‫ازاضُ اهَض لطاضزازّا ٍ پیواًْا ‪ -‬ضْطزاضی وطج‬ ‫هازُ ‪ -1‬تاضید اًتطاض اسٌاز هعایسُ>‬ ‫اظ تاضید ‪ 1899097071‬ساعت ‪ 9<>99‬صثح لغایت تا تاضید ‪ 1899098000‬ساعت ‪ 1:>99‬عصط‬ ‫هازُ ‪ -0‬هْلت تاظزیس>‬ ‫اگْی هعایسُ اخاضُ هله (ًَتت زٍم)‬ ‫اظ تاضید ‪ 1899097071‬تا تاضید ‪ 1899098010‬ضٍظاًِ(تا ّواٌّگی ٍاحس ایوٌی ٍ حطاست) اظ ساعت ‪ 19‬صثح لغایت ساعت ‪ 1:>99‬عصط‬ ‫هازُ ‪ -7‬هْلت اضسال پیطٌْاز لیوت>‬ ‫اظ تاضید =‪ 189909809‬ساعت ‪ 9<>99‬تا تاضید ‪ 1899098000‬ساعت ‪ 1:>99‬عصط‬ ‫هازُ ‪ -8‬ظهاى تاظگطائی پاوات>‬ ‫تاضید ‪ 1899098000‬ساعت ‪ 11>99‬صثح‬ ‫تثصطُ> تاضید اعتثاض لیوت پیطٌْازی حسالل ‪ 19‬ضٍظ اظ ظهاى تاظگطائی هی تاضس‪.‬‬ ‫هازُ ‪ -9‬تاویی ضطوت زض هعایسُ>‬ ‫پیطٌْاز زٌّسُ تایستی(پٌح زضصس) ول هثلغ پیطٌْازی ذَز ضا تصَضت ضواًت ًاهِ تاًىی(تا اعتثاض سِ هاِّ) ٍ یا ٍاضیع ٍخِ ًمس تِ حسااب‬ ‫ضطوت فَالز اشضتایداى وِ زض ساهاًِ ستاز زضج ضسُ است خْت ضطوت زض هعایسُ السام ًوایس‪.‬تِ پیطٌْاز فالس تاویی تطتیه اثاط زازُ‬ ‫ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫ضطوت زض ضز یا لثَل ّط یه یا تواهی پیطٌْازّا هرتاض هی تاضس‪.‬‬ ‫زض صَضت توایل پیطٌْاز زٌّسگاى هی تَاًٌس لیوت پیطٌْازی ضا تطای ّط ضزیف اظ الالم هعایسُ اعالم ًوایٌس ٍ الالم هَضز هعایسُ تا ضعایات‬ ‫صطفِ ٍ صالح ضطوت تِ ًفط تطًسُ ّط ضزیف ٍاگصاض ذَاّس ضس‪ .‬ضوٌا ّعیٌِ زضج اگْی تعْسُ ًفط تطًسُ هی تاضس‪.‬‬ ‫* ازضس> هیاًِ‪ -‬خٌه ایستگاُ ضاُ اّی‪ -‬ضطوت فَالز اشضتایداى‪ -‬تلفی=‪90770=99 ٍ 981-907770;1-‬‬ ‫ازضس ایٌتطًتی> ‪www.azarbijansteel.com‬‬ ‫‪ *0077:‬م الف>;‪ *01‬اًتطاض ًَتت اٍل>‪*1899097079‬اًتطاض ًَتت زٍم>‪*1899098091‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضن‬ ‫گعاضش‬ ‫احیای تطخام زض ایی زٍلت‬ ‫یا زٍلت تعسی؟‬ ‫ز‪ٚ‬ض ضطٓ اظ ٔصاوطات ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای زض حبِی خطیبٖ زاضز و‪ ٝ‬ثب‪ٚ‬خت‪ٛ‬ز‬ ‫پیططفت ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثطزاضت‪ ٝ‬ضسٖ ٌبْ ‪ٞ‬بی ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ختّت‪ٞ ،ٛ‬ت‪ٙ‬ت‪ٛ‬ظ ثتطذتی‬ ‫اذتالفبت ث‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ت ذ‪ٛ‬ز ثبلی است؛ اذتالفبتی و‪ ٝ‬ثسیبضی اظ ٘بظطاٖ‬ ‫ٔؼتمس٘س اٌط حتی زض ایٗ ز‪ٚ‬ض حُ ٘ط‪ٛ‬ز أب ث‪ ٝ‬احتٕبَ ظیبز لجُ اظ‬ ‫پبیبٖ ز‪ِٚ‬ت ثطططف ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬سضس‪ .‬ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض اظ ٔتصاوتطات ثتیتٗ‬ ‫ایطاٖ ‪ ٚ‬زیٍط اػضبی ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای زض لبِت وٕیسی‪ٔ ٖٛ‬طتتتطن‬ ‫ثطخبْ و‪ ٝ‬زض پبیترت اتطیص غبظ ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬بٖ زض ختطیتبٖ‬ ‫ضْطزاضی هاّسضت زض ًظط زاضز ًسثت تِ اخاضُ هله (ظهیی هحصَض تِ هساحت ‪ :<99‬هتط هطتع)‬ ‫هتعلک تِ ذَز ٍالع زض خازُ اضتْاضز تِ ضْطیاض ًطسیسُ تِ ضٍستای اضغص اتاز خٌه اًثاض ًاواه‬ ‫ازاضُ ضاُ ٍ ضْطساظی تا اخاضُ پایِ هاّاًِ ‪ =09990999‬ضیال السام ًوایس‪ .‬لصا اظ هتماضیاى زعَت هی ضَز خْت‬ ‫اگاّی اظ سایط ضطایط ٍ زضیافت اسٌاز هعایسُ اظ تاضید اًتطاض اگْی حساوثط تا پایاى ٍلت ازاضی ضٍظ چْاضضٌثِ‬ ‫هَضخ =‪ 189909809‬تِ اهَض هالی ضْطزاضی هطاخعِ ٍ یا خْت وسه اطالعات تیطتط تا ضاوااضُ تالافای‬ ‫‪ 90:-7;79=;=9‬تواس حاصل فطهائیس‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضْطزاضی زض ضز یا لثَل ّط یه اظ پیطٌْازات هرتاض است‪.‬‬ ‫‪ّ -0‬عیٌِ واضضٌاسی ٍ زضج اگْی تِ عْسُ تطًسُ هعایسُ هی تاضس‪.‬‬ ‫ضْطزاضی هاّسضت‬ ‫‪*10701‬ضٌاسِ اگْی>‪* 118;;<:‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل> ‪* 1899097007‬اًتطاض ًَتت زٍم>‪ * 1899097079‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضن‬ ‫است‪ .‬اظ‪ٟ‬بضات ٔمبٔبت ایطا٘ی ‪ ٚ‬ططف ٔمبثُ اظ پیطتطفتت ٌتفتت‬ ‫‪ٌٞٛٚ‬ب ‪ ٚ‬زض ػیٗ حبَ ثبلی ٔب٘سٖ ثطذتی ٔت‪ٛ‬ا٘تغ حتىتبیتت ٔتی‬ ‫و‪ٙ‬س‪٘.‬سپطایس سر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ٔ ٝ‬طیىب زض ایٗ ثتبض‪ٜ‬‬ ‫ٌفت و‪ ٝ‬پیططفت ‪ٞ‬بیی زض ٔصاوطات احیبی تت‪ٛ‬افتک ‪ٞ‬ستتت‪ ٝ‬ای‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ثطخبْ ث‪ ٝ‬زست ٔس‪ ٜ‬أب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ چبِص ‪ٞ‬بیی ثبلی ٔب٘س‪ٜ‬‬ ‫است‪ .‬پطایس ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تػطیح وطز و‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ضش چبضچ‪ٛ‬ه ظٔب٘تی‬ ‫ثطای پبیبٖ ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض ٔصاوطات احیبی ثطخبْ ٘ساضز‪ .‬الظْ ثتصوتط‬ ‫است ٔطیىب ث‪ ٝ‬زِیُ ذط‪ٚ‬ج اظ ثطخبْ ‪ٔ ٚ‬ترتبِتفتت ایتطاٖ لتبزض‬ ‫ثحض‪ٛ‬ض ٔستمیٓ پطت ٔیع ٔصاوطات ٘تیتستت‪ .‬ثت‪ٙ‬تبثتطایتٗ ‪ٞ‬تیتبت‬ ‫ٔطیىبیی زض ایٗ ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬ب زض ‪ٞ‬تّی زیٍط زض ‪ٕٞ‬یٗ ذتیتبثتبٖ‬ ‫ٔستمط٘س تب غیطٔستمیٓ زض ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬ب ٔطبضوت و‪ٙ‬ت‪ٙ‬تس‪.‬اظ ٘تٍتب‪ٜ‬‬ ‫٘بظطاٖ‪ٌ ،‬فت ‪ٞ ٌٛٚ‬بی ثب ‪ٚ‬اسط‪ ٚ ٝ‬غیط ٔستمیٓ ثب ٔطیىبیىتی اظ‬ ‫زالیُ فطسبیطی ضسٖ ٔصاوطات است‪ٔ .‬مبٔبت خٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔتی‬ ‫أب تبویس زاض٘س زض غ‪ٛ‬ضتی حض‪ٛ‬ض ٔتطیتىتب ضا زض پطتت ٔتیتع‬ ‫ٔصاوطات ٔی پصیط٘س و‪ ٝ‬وبخ سفیس تحطیٓ ‪ٞ‬بی ضسایطا٘ی ضا ِغت‪ٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬سپس ثب ضػبیت تؼ‪ٟ‬سات ث‪ ٝ‬ثطخبْ ثبظٌطزز‪.‬افع‪ ٖٚ‬ثط اظت‪ٟ‬تبضات‬ ‫ٔمبٔبت وبخ سفیس‪ ،‬اظ سر‪ٙ‬بٖ «ٔیربئیُ ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬سیت‪،ٝ‬‬ ‫ا٘طیى‪ٛٔ ٝ‬ضا ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬سیبسی اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬زیٍطاٖ ٔی تت‪ٛ‬اٖ ثت‪ٝ‬‬ ‫ایٗ زضن ضسیس و‪ ٝ‬لسْ ‪ٞ‬ب زض ٔصاوطات ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خّ‪ ٛ‬أب لسضی وُ‪ٙ‬س‬ ‫است‪ .‬زض پی‪٘ٛ‬س ثب اذتالفبت ٘یع ‪ٞ‬ط چ‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض ٔطرع تب وت‪ٙ‬ت‪ٖٛ‬‬ ‫ایٗ ٔسبیُ ضسب٘‪ ٝ‬ای ٘طس‪ ٜ‬ا٘س ‪ِٚ‬ی ث‪ ٝ‬ز‪ٛٔ ٚ‬ضت‪ٛ‬ع اغتّتی ثتطٔتی‬ ‫ٌطزز؛ یؼ‪ٙ‬ی ِغ‪ ٛ‬تٕبٔی تحطیٓ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔطبِج‪ ٝ‬ایطاٖ ‪٘ ٚ‬یع ثبظٌطت‬ ‫ت‪ٟ‬طاٖ ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ساتی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ذط‪ٚ‬ج ٔطیىب اظ تت‪ٛ‬افتک‪ ،‬وتبستتت‪ٝ‬‬ ‫است‪.‬خسا اظ الطاض ثط سط ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ثطذی ٔ‪ٛ‬ا٘غ ‪ ٚ‬اذتالفبت‪ ،‬زض ایتٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب زیپّٕبت ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬مبٔبت وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ٔرتتّتف اظ پتیتطتطفتت‬ ‫ٔصاوطات سرٗ ث‪ٔ ٝ‬یبٖ ٔی ‪ٚ‬ض٘س‪ .‬ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬یسا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫ػّٕیبتی ٘یع ٘طب٘‪ٞ ٝ‬بی ٔثجتی ثطای احیبی ثطخبْ ث‪ ٝ‬چطٓ ٔی ذ‪ٛ‬ضز‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬زض ض‪ٚ‬ظ ‪ٞ‬بی اذیط ضب‪ٞ‬س چطاؽ سجع ٔطیىب ث‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پتب‬ ‫ثطای ػّٕیبتی سبظی وب٘بَ ٔبِی س‪ٛ‬ییس ث‪ٛ‬زیٓ‪ .‬ایٍ‪ٙ‬بظی‪ ٛ‬وبسیس‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬س‪ٛ‬ییس زض ایٗ ثبض‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بض وطز و‪ ٝ‬خت‪ ٛ‬ثتبیتسٖ‬ ‫ض‪ٚ‬ظ س‪ٝ‬ض‪ٙ‬ج‪ ۲۵ ٝ‬ذطزاز حٕبیت ذ‪ٛ‬ز ضا اظ سطػتثرطی ث‪ ٝ‬غتس‪ٚ‬ض‬ ‫ٔد‪ٛ‬ظ ٘مُ ‪ ٚ‬ا٘تمبالت ٔبِی ثطای تدبضت الالْ ا٘سب٘س‪ٚ‬ستب٘‪ ٝ‬ثب ایطاٖ‬ ‫زض چ‪ٟ‬بضچ‪ٛ‬ه سبظ‪ٚ‬وبض ٔبِی س‪ٛ‬ئیس اػالْ وتطز‪ ٜ‬استت‪.‬ضتٕتٗ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ٔطیىب پ‪ٙ‬حض‪ٙ‬ج‪ٌ ٝ‬صضت‪ ٝ‬اػالْ وطز ٘بْ س‪ٔ ٝ‬مبْ پیطیٗ‬ ‫ایطا٘ی ‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬ضطوت ضا و‪ ٝ‬زض ٔؼبّٔ‪ٔ ٝ‬حػ‪ٛ‬الت پتط‪ٚ‬ضیٕی ایتطاٖ‬ ‫٘مص زاضت‪ ٝ‬ا٘س ث‪ ٝ‬زِیُ تغییط ضفتبض ‪ٛٔ ٚ‬لؼیت ٘ت‪ٟ‬تب اظ فت‪ٟ‬تطستت‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬ب ذبضج وطز‪ ٜ‬است‪ .‬اٌط چ‪ٔ ٝ‬مبٔبت ٔطیىتبیتی تتبوتیتس‬ ‫وطز٘س و‪ ٝ‬ایٗ الساْ ثب ٌفت‪ٌٞٛٚ‬بی احیبی ثطخبْ اضتجبطی ٘تساضز‬ ‫أب اظ ٍ٘ب‪ ٜ‬وبضض‪ٙ‬بسبٖ ثی تبثیط ثط فضبی ٔصاوطات ٘یست‪.‬پطستطتی‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب ش‪ ٗٞ‬ثسیبضی اظ غبحج‪ٙ‬ظطاٖ ‪ ٚ‬سیبستٕتساضاٖ ضا ثت‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زضٌیط وطز‪ ٜ‬ایٗ است و‪ ٝ‬یب تب ظٔتبٖ اتتٕتبْ وتبض ز‪ِٚ‬تت‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ٔ ٓٞ‬صاوطات ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای ث‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضسیس یب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أضبی‬ ‫ت‪ٛ‬افک ث‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ثؼسی ٔح‪ َٛ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس؟زض ایٗ پی‪٘ٛ‬س زیسٌب‪ٞ ٜ‬بی‬ ‫ٔرتّفی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ضافتبئتُ ٌتط‪ٚ‬ستی ٔتسیتطوتُ‬ ‫غا٘س ثیٗ إِّّی ا٘طغی اتٕی‪ ،‬احیبی ثطخبْ ضا زض ز‪ِٚ‬تت ثتؼتس‬ ‫ٔحتُٕ ٔی زا٘س‪ٌ .‬ط‪ٚ‬سی ض‪ٚ‬ظ ‪ ۲۶‬ذطزاز زض ٔػبحج‪ٝ‬ای ثب ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ٝ‬‬ ‫ایتبِیبیی الضپ‪ٛ‬ثّیىب تبویس وطز و‪ ٝ‬ثطای احیبی ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای ثتب‬ ‫ایطاٖ ثبیس ٔ‪ٙ‬تظط تطىیُ ز‪ِٚ‬ت خسیس زض ایتٗ وطت‪ٛ‬ض ثت‪ٛ‬ز ‪ٚ».‬ی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زازۺ ثحث‪ٞ‬بیی و‪ٞ ٝ‬فت‪ٞٝ‬ب زض خطیبٖ ث‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ستبیتُ فت‪ٙ‬تی‬ ‫ثسیبض پیچیس‪ ٚ ٜ‬حسبسی پطزاذت‪ ٝ‬است‪ ،‬أب ٘چ‪ٛٔ ٝ‬ضز ٘یتبظ استت‪،‬‬ ‫اضاز‪ ٜ‬سیبسی ‪ ٕٝٞ‬ططف ‪ٞ‬بست‪.‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ اظ‪ٟ‬بض٘ظتط ٌتط‪ٚ‬ستی ٔتی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘س ثطای‪ٙ‬س وب‪ٞ‬ص ‪ٕٞ‬ىبضی ‪ٞ‬بی ت‪ٟ‬طاٖ ‪ ٚ‬غا٘س ثبضس و‪ ٝ‬زض پی‬ ‫تػ‪ٛ‬یت ططح الساْ ضا‪ٞ‬جطزی ثطای ِغ‪ ٛ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬غتیتب٘تت اظ‬ ‫حم‪ٛ‬ق ّٔت ایطاٖ ا٘دبْ ٌطفت‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬سٌبٖ ٔدّس شضٔب‪ ٜ‬پبضسبَ‪،‬‬ ‫وّیبت ‪ ٚ‬خعییبت ططح ٔصو‪ٛ‬ض ضا ث‪ ٝ‬تػ‪ٛ‬یت ضسب٘س٘س و‪ ٝ‬پتس اظ‬ ‫تبییس ض‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ث‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تجسیُ ‪ ٚ‬اظ س‪ٛ‬ی ز‪ِٚ‬ت الظْ االختطا‬ ‫ضس‪ .‬ت‪ِٛ‬یس ا‪ٚ‬ضا٘ی‪ ْٛ‬ثب غ‪ٙ‬بی ‪ ۲۸‬زضغس‪ ،‬شذیط‪ ٜ‬سبال٘‪ ٝ‬حسالتُ ‪۷۲۸‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬طْ اظ ایٗ ٘‪ٛ‬ع ا‪ٚ‬ضا٘ی‪ ْٛ‬زض زاذُ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬افعایص سب٘تطیفیت‪ٛ‬غ‬ ‫‪ٞ‬بی ٘سُ خسیس ‪ٔ ٚ‬حس‪ٚ‬ز سبظی ٘ظبضت ثبظضسبٖ غا٘س ت‪ٟٙ‬ب چ‪ٙ‬س‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز اظ ث‪ٙ‬س‪ٞ‬بی ٖ ث‪ ٝ‬ضٕبض ٔی ضفت‪.‬ث‪ ٝ‬تبظٌی ٘یع ٔمبٔبت ز‪ِٚ‬تت‬ ‫اظ ضرع ضییس خٕ‪ٟٛ‬ضی ٌطفت‪ ٝ‬تب ػّی ضثیؼی سر‪ٍٛٙ‬ی ز‪ِٚ‬تت‬ ‫اضبض‪ٞ ٜ‬بیی ث‪ ٝ‬سطػت ثبالی فؼبِیت ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای ایطاٖ زاضت‪ ٝ‬ا٘س؛‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػی و‪٘ ٝ‬بظطاٖ ٖ ضا زض خ‪ٟ‬ت فطبض ثط غطه ‪ ٚ‬غا٘س ثطای‬ ‫ِغ‪ ٛ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ب اضظیبثی ٔی و‪ٙٙ‬س‪.‬ضییس خٕ‪ٟٛ‬ضی اذتیتطا ثتب اػتالْ‬ ‫ایٗ و‪ ٝ‬ایطاٖ ‪ٞ‬ط ظٔبٖ ثر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٔیت‪ٛ‬ا٘س غ‪ٙ‬ی ستبظی ثتیتص اظ ‪۶۹‬‬ ‫زضغس ضا ‪ ٓٞ‬ا٘دبْ ثس‪ٞ‬س‪ ،‬اظ ططف‪ٞ‬بی ٔصاوط‪ٜ‬وت‪ٙ‬ت‪ٙ‬تس‪ ٜ‬ثتب ایتطاٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬است و‪ ٝ‬ایٗ چ‪ٙ‬س ٔ‪ٛ‬ضز ثبلیٔب٘س‪ ٜ‬ضا ‪ ٓٞ‬ثپصیط٘س‪ .‬ضثیؼی ٘یع ض‪ٚ‬ظ‬ ‫س‪ٝ‬ض‪ٙ‬ج‪ ۲۵ ٝ‬ذطزاز اظ‪ٟ‬بض وطز و‪ ٝ‬ایطاٖ تبو‪ٙ‬ت‪ ۶.۵ ٖٛ‬وتیتّت‪ٌٛ‬تطْ‬ ‫ا‪ٚ‬ضا٘ی‪ ْٛ‬ثب غ‪ٙ‬بی ‪ ۶۸‬زضغس ت‪ِٛ‬یس وطز‪ ٜ‬است‪ٚ .‬ی ازأت‪ ٝ‬زاز وت‪ٝ‬‬ ‫ایطاٖ ‪ ۷۸۸‬ویّ‪ٌٛ‬طْ ا‪ٚ‬ضا٘ی‪ ْٛ‬ثب زضخ‪ ٝ‬ذّ‪ٛ‬ظ ‪ ۲۸‬زضغس زض اذتیبض‬ ‫زاضز‪.‬زض چ‪ٙ‬یٗ ضطایطی است و‪ٌ ٝ‬ط‪ٚ‬سی ثطای فطبض ثط ز‪ِٚ‬تت اظ‬ ‫أضبی ت‪ٛ‬افک ثب ز‪ِٚ‬ت تی ایطاٖ سرٗ ث‪ٔ ٝ‬یبٖ ٔی ‪ٚ‬ضز‪ ،‬افتطازی‬ ‫چ‪ٔ ٖٛ‬یربئیُ ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬اضضس زض ٔتصاوتطات‬ ‫‪ٚ‬یٗ ٔؼتمس٘س ثطای ٘‪ٟ‬بیی وطزٖ ٔصاوطات ‪ ٚ‬زستیبثی ث‪ ٝ‬یه ت‪ٛ‬افک‬ ‫زست وٓ ز‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬زیٍط ظٔبٖ ٘یبظ است‪.‬اظ ٍ٘ب‪ ٜ‬زیتپتّتٕتبت ‪ٞ‬تبی‬ ‫وط‪ٛ‬ضٔبٖ ٘یع ثبیس ٌفت و‪ٟ٘ ٝ‬ب ث‪ ٝ‬ثٕطثرطی ٔصاوطات زض ‪ٕٞ‬یتٗ‬ ‫ز‪ِٚ‬ت ذ‪ٛ‬ضجیٗ ا٘س‪ .‬سیسػجبس ػطالچی ضیتیتس ‪ٞ‬تیتبت ٔتصاوتط‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایطا٘ی تبویس وطزۺ ضسیسٖ ثت‪ ٝ‬تت‪ٛ‬افتک ٔت‪ٙ‬ت‪ٛ‬ت ثت‪ ٝ‬تتبٔتیتٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬است‪ٞ ٝ‬بی وّیسی ‪ ٚ‬ضفغ ٍ٘طا٘ی ‪ٞ‬بی اغ‪ِٛ‬ی خٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔتی‬ ‫است ‪ٞ ٚ‬ط ظٔبٖ و‪ٔ ٝ‬ب ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘مط‪ٝ‬ای ثتطستیتٓ تت‪ٛ‬افتک غت‪ٛ‬ضت‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌطفت‪ ،‬چ‪ ٝ‬زض ایٗ ز‪ِٚ‬ت ثبضس چ‪ ٝ‬زض ز‪ِٚ‬ت ی‪ٙ‬س‪.ٜ‬‬ صفحه 2 ‫* یکشنبه ‪ 03‬خرداد ‪ 03 * 0033‬شوئن ‪ 9 *0300‬ذی القعده ‪ *0000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 6005 :‬صفحه ‪ * 0‬گسارش*روزنامه سراسری ارک‬ ‫مذیرعامل ‪:‬اهذاف و چشم انذاز فوالد خوزستان در سال ‪0011‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ػبَ ‪ 1399‬دػتب‪ٚ‬سد‪ٞ‬بی فشا‪ٚ‬ا٘ی دس ح‪ٛ‬ص‪ٜ‬ی ت‪ِٛ‬یذ‪ٔ ،‬ؼئ‪ِٛ‬یت‪ٞ‬بی ارتٕبٓی ‪ً ٚ‬رش ‪ٞ‬ربی‬ ‫ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬داؿت‪ ٝ‬اػت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬دس ػبَ ‪ 1400‬ثشای سػیذٖ ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذاف چـٓ ا٘ذاصی ثشای خ‪ٛ‬د تشػیٓ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬دس ‪ٞ‬رٕریرٗ‬ ‫ساػتب ‪ ٚ‬ثشای اؿ‪ٙ‬بیی ثیـتش ثب ٔ‪ٛ‬اسد روش ؿذ‪ٌ ،ٜ‬فت ‪ٌٛ ٚ‬ی کٕیٕب٘‪ ٝ‬ثب ٔذیشٓبُٔ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتربٖ داؿرتر‪ ٝ‬ایرٓ ور‪ ٝ‬دس ادأر‪ٝ‬‬ ‫ٔیخ‪ٛ‬ا٘یذ‪.‬‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ػبَ ‪ 1399‬چ‪ٛٔ ٝ‬فمیت‪ٞ‬بیی سا دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ داؿت‪ ٝ‬اػت؟دس ػبَ ‪ 1399‬ثب ٔحذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بی ثؼیبسی ٔ‪ٛ‬ارر‪ ٝ‬ثر‪ٛ‬دیرٓ‪.‬‬ ‫تـذیذ تحشیٓ‪ٞ‬بی ُبِٕب٘‪ ٝ‬اص یه ػ‪ ،ٛ‬ؿی‪ٚ ّٛ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ‪ٔ ٚ‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بی ٔختّفی اص ػ‪ٛ‬یی دیٍش ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔحذ‪ٚ‬یت‪ٞ‬بی چ‪ٙ‬رذثربس‪ٜ‬‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص ثشق ثبٓج ؿذ‪ ،‬ػختی‪ٞ‬بی ثؼیبسی ٔت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ؿ‪ٛ‬د‪ٚ .‬ر‪ٛ‬د ‪ٞ‬ش یه اص ٔحذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬بیی ٔیت‪ٛ‬ا٘ؼت ت‪ِٛ‬یرذ سا‬ ‫ثب چبِؾ رذی ٔ‪ٛ‬ار‪ ٝ‬و‪ٙ‬ذ‪ .‬أب ث‪ٌِ ٝ‬ف پش‪ٚ‬سدٌبس ‪ٕٞ ٚ‬ت ٔخبَ صد٘ی وبسو‪ٙ‬بٖ ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ٔ‪ٛ‬فک ؿذیٓ ثر‪ٔ ٝ‬ریرضاٖ تر‪ِٛ‬ریرذ‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬ی پیؾثی‪ٙ‬ی ؿذ‪ ،ٜ‬دػت پیذا و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬هٔیت فش‪ٚ‬ؽ داخّی ‪ ٚ‬کبدساتی ؿشوت سا دس ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬چٌ‪ٛ‬س اسصیبثی ٔی و‪ٙ‬یذ؟ت‪ِٛ‬یذ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثرش پربیر‪ ٝ‬کربدسا‬ ‫اػت‪ٔ .‬حل‪ٛ‬ال ایٗ ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬دس اللی ٘مبى ر‪ٟ‬بٖ خشیذاس داسد‪ .‬حو‪ٛ‬س دس ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗإِّّی ثبٓج حفَ ربیٍب‪ ٜ‬وـر‪ٛ‬س دس ٔریربٖ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ثیٗإِّّی ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬اص ًشفی ػیبػت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬صسا کٕت ٔج‪ٙ‬ی ثش ا‪ِٛٚ‬یت تبٔیٗ ؿشوت‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬سدی داخّری ثربٓرج ؿرذ‪،ٜ‬‬ ‫ٔیضاٖ کبدسا ثب تغییشاتی ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ًٛ ٝ‬س ٔت‪ٛ‬ػی پ‪ٙ‬زب‪ ٜ‬دسکذ ت‪ِٛ‬یذ ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ػبَ ‪ 1399‬کبدس ؿذ ‪ٔ ٚ‬بثمری دس‬ ‫اختیبس ؿشوت ‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬سدی داخّی لشاس ٌشفت‪ .‬ثخؾ إِٓی اص دسأذ‪ٞ‬بی اسصی دس ػبٔب٘‪٘ ٝ‬یٕب تضسیک ؿذ ‪ٔ ٚ‬مذاسی ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ٔ ٝ‬ر‪ٛ‬اد ‪ٚ‬‬ ‫تز‪ٟ‬یضا ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ؿشوت اختلبف یبفت‪ٔ .‬زٕ‪ ٝٓٛ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ‪ٕٛٞ ،‬اس‪ٔ ٜ‬تٔ‪ٟ‬ذ ث‪ ٝ‬پیش‪ٚ‬ی اص ػیبػت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬صسا کٕت اػت‪.‬‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬چ‪ً ٝ‬ش ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػٔ‪ٝ‬ای سا دس ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی صیش ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬افتتب وشد‪ ٜ‬اػت؟‬ ‫ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬سٔض ت‪ِٛ‬یذ پبیذاس اػت‪ .‬ثشای دػتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ثیـتش ‪ ٚ‬حفَ ربیٍب‪ ٜ‬دس ثبصاس‪ٞ‬بی داخّی ‪ ٚ‬خبسری‪ ،‬ثبیذ ث‪ ٝ‬ػٕت ٘‪ٛ‬ػبصی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ٝ‬‬ ‫تز‪ٟ‬یضا ٌبْ ثشداؿت‪ٟٓٔ .‬تشیٗ ًش افتتب ؿذ‪ ٜ‬دس ػبَ ٌزؿت‪ ،ٝ‬سا‪ٜ‬ا٘ذاصی وبسخب٘‪ٌٙ ٝ‬ذِ‪ٝ‬ػبصی ؿ‪ٟ‬یذ ػّیٕب٘ی (ػیٕیذو‪ )ٛ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ایرٗ‬ ‫ًش ثب ‪ٞ‬ذف تىٕیُ ص٘زیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد ‪ ٚ‬ثب ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ‪ٔ 115‬یّی‪ ٖٛ‬ی‪ٛ‬س‪ٚ‬یی ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ًشاحری ‪ ٚ‬سا‪ ٜ‬ا٘رذاصی ؿرذ‪ .‬ایرٗ‬ ‫وبسخب٘‪ُ ٝ‬شفیت ت‪ِٛ‬یذ ػبال٘‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ذ ٔیّی‪ ٖٛ‬تٗ ٌ‪ٙ‬ذِ‪ ٝ‬سا داسد و‪ ٝ‬دس فبص ا‪ُ َٚ‬شفیت د‪ٔ ٚ‬یّی‪ٞ 500 ٖٛ‬ضاس ت‪ٙ‬ی اٖ ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬رش‪ ٜ‬ثرشدای سػریرذ ‪ٚ‬‬ ‫ثشای ‪ 1500‬تٗ ث‪ًٛ ٝ‬س ٔؼتمیٓ ‪ ٚ‬غیش ٔؼتمیٓ ایزبد اؿتغبَ وشد‪ .‬اص دیٍش ًش ‪ٞ‬بی دس دػت الذاْ ٔیت‪ٛ‬اٖ ثر‪ :ٝ‬ػرشٔربیر‪ٌ ٝ‬رزاسی ثرشای‬ ‫سا‪ٜ‬ا٘ذاصی وبسخب٘‪ ٝ‬ف‪ٛ‬الدػبصی ؿبدٌبٖ‪ ،‬وبسخب٘‪ٍٔ ٝ‬ب ٔذ‪ َٚ‬ا‪ ٗٞ‬اػف‪ٙ‬زی (صٔضْ ‪ ،)3‬احذاث پؼت ثشق فـبس ل‪ٛ‬ی ‪ 230/400‬ویّ‪ِٚٛ‬رت‪،‬‬ ‫تىٕیُ فشای‪ٙ‬ذ پؼبه ک‪ٔٙ‬تی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ً ٝ‬ش رْٕا‪ٚ‬سی د‪ٚ‬د اؿبس‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ چ‪ ٝ‬الذأبتی سا دس ر‪ٟ‬ت ث‪ٔٛ‬یػبصی خٌ‪ٛ‬ى ت‪ِٛ‬یذ ا٘زبْ داد‪ ٚ ٜ‬یب دس دػت‪ٛ‬س وبس داسد؟‬ ‫دػتیبثی ث‪ ٝ‬اخشیٗ فٗ ا‪ٚ‬سی س‪ٚ‬ص د٘یب دس خٌ‪ٛ‬ى ت‪ِٛ‬یذ ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد ‪ٛ٘ ٚ‬سد ‪ ٚ‬ثىبسٌیشی فٗ ا‪ٚ‬سی رذیذ دس ک‪ٙ‬بیْ ف‪ٛ‬الدی ثشای سلبثت‬ ‫ر‪ٟ‬ب٘ی وبٔال هش‪ٚ‬سیؼت‪ .‬ایشاٖ ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٔٔ ٝ‬بدٖ ػ‪ًٙ‬ا‪ ،ٗٞ‬ؿشوت‪ٞ‬بی ٔتٔذد ف‪ٛ‬الدی ‪ٛ٘ ٚ‬سدی ‪ ٚ‬ا٘شطی فشا‪ٚ‬اٖ ایٗ ُشفیت سا داسد و‪ٝ‬‬ ‫ثب ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یشی اص فٗ ا‪ٚ‬سی ٘‪ٛ‬یٗ دس ایٗ ک‪ٔٙ‬ت ث‪ ٝ‬یىی اص وب٘‪ٖٞٛ‬بی اکّی ت‪ِٛ‬یذ ف‪ٛ‬الد ر‪ٟ‬بٖ تجذیُ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ اص ثذ‪ٚ‬‬ ‫تبػیغ الذاْ ث‪ ٝ‬تـىیُ ٔذیشیت ػبخت ‪ ٚ‬ػفبسؿب ثب ‪ٞ‬ذف ث‪ٔٛ‬یػبصی لٌٔب وشد ‪ ٚ‬ؿ‪ٙ‬بػبیی ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ داخّی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تز‪ٟ‬یضا‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد اص داخُ وـ‪ٛ‬س سا دس دػت‪ٛ‬س وبس لشاس داد‪ ٜ‬اػت‪ً .‬شاحی ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؽ ٔ‪ٟٙ‬ذػی ٔٔى‪ٛ‬ع‪ ،‬اػتٔالْ ػبخت ‪ ٚ‬ور‪ٙ‬رترشَ‬ ‫ویفیت اص رّٕ‪ٟٓٔ ٝ‬تشیٗ فٔبِیت ‪ٞ‬بی ایٗ ٔذیشیت ث‪ٛ‬د اص ًشفی ایٗ ؿشوت ثخـی اص تز‪ٟ‬یضاتی و‪ ٝ‬أىبٖ ػبخت اٖ اص داخرُ وـر‪ٛ‬س‬ ‫أىبٖپزیش اػت سا دس ٕ٘بیـٍب‪ٜٞ‬بی ٔختّف ٔٔشفی وشد‪ ٜ‬تب ثب افشاد حمیمی ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬لی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘بیی ػبخت ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ اٖ سا داس٘ذ‪ٕٞ ،‬رىربسی‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ایٗ ػبَ ‪ٞ‬ب‪ٓ ،‬ال‪ ٜٚ‬ثش دٓ‪ ٛ‬اص ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ داخّی‪ ،‬ثب ػبصٔبٖ‪ٞ‬بی ٔختّف اص رّٕ‪ :ٝ‬پبسن‪ٞ‬بی ّٓٓ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬رب‪ٚ‬سی‪ ،‬دا٘ـرٍرب‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؿشوت‪ٞ‬بی دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ استجبى ٔؼتمیٓ ثشلشاس وشد‪ٜ‬ایٓ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ ٝ‬دا٘ـٍب‪ٞ ٜ‬ب آالْ وشدیٓ‪ ،‬اص ًش ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬پبیبٖ٘بٔ‪ٞٝ‬بیی ٔشتجی ثب کر‪ٙ‬رٔرت‬ ‫ف‪ٛ‬الد دس ٔمبًْ وبسؿ‪ٙ‬بػی اسؿذ ‪ ٚ‬دوتشا حٕبیت وبُٔ ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ .‬حٕش‪ٜ‬ی ایٗ دیذٌب‪ ٜ‬تب ث‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص‪ ،‬ث‪ٔٛ‬یػبصی ‪ٞ 25‬ضاس لٌٔ‪ٛٔ ٝ‬سد ٘یبص ایٗ‬ ‫ک‪ٔٙ‬ت دس ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثؼیبسی اص ایٗ تز‪ٟ‬یضا ٘یض پغ اص اصٔ‪ٛ‬دٖ ‪ ٚ‬اسصیبثی دس چشخ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ثىبس ٌشفت‪ ٝ‬ؿرذ٘رذ‬ ‫ث‪ًٛ ٝ‬سی و‪ ٝ‬ػفبسؿب اٖ‪ٞ‬ب اص خبسد وـ‪ٛ‬س ثشای ‪ٕٞ‬یـ‪ِ ٝ‬غ‪ ٛ‬ؿذ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿٔبس ػبَ (ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬پـتیجب٘ی‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬بْ٘صدایی‪ٞ‬ب)‪ ،‬اص ِ٘ش ؿٕب ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ ٔ‪ٛ‬اْ٘ ت‪ِٛ‬یذ دس ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد چیؼت؟ ایٗ ٔ‪ٛ‬اْ٘ ‪ ٚ‬چبِؾ‪ٞ‬ب‪،‬‬ ‫چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ثش ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬دس ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد تاحیش ٌزاؿت‪ٝ‬ا٘ذ؟ ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ ٚ‬لشف ف‪ٛ‬الد أش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬یىی اص ؿبخق‪ٞ‬بی اکّی ت‪ٛ‬ػرٔر‪ ٝ‬یربفرترٍری‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔیایذ‪ .‬ک‪ٙ‬بیْ ف‪ٛ‬الد دس ػبص٘ذٌی‪ ،‬ثبصػبصی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ػ‪ٕٟٔ ٟٓ‬ی سا ایفب ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬دس چ‪ٟ‬بس د‪ ٝٞ‬اخیش دس وـر‪ٛ‬س‬ ‫ثبِغ ثش ‪ٔ 150‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ف‪ٛ‬الد خبْ ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ 200 ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ف‪ٛ‬الد ٔلشف ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ت‪ِٛ‬یذ ف‪ٛ‬الد دس د‪ ٚ‬ثخؾ ٔلشف داخرُ ‪ ٚ‬کربدسا‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد اسصیبثی لشاس ٔی ٌیشد‪ .‬ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬لشف داخُ ا‪ِٛٚ‬یت ا‪ َٚ‬ف‪ٛ‬الدػبصاٖ لشاس داسد‪ .‬أب ث‪ِ ٝ‬حبٍ ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬کبدسا ثب ٍ٘ب‪ ٜ‬حور‪ٛ‬س دس‬ ‫ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗإُِّ ‪ ٚ‬اسصا‪ٚ‬سی‪ ،‬ؿشوت‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الدی سا ث‪ ٝ‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ث‪ِٛٙٔ ٝ‬س حو‪ٛ‬سی لذستٕ‪ٙ‬ذ دس ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗإِّّی تشغیت و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫یىی اص ٔ‪ٛ‬ا٘ٔی و‪ ٝ‬دس ػبَ‪ٞ‬بی اخیش ثش کبدسا ٔت‪ٙ‬ب‪ٚ‬ه ٔحل‪ٛ‬ال ف‪ٛ‬الدی ػبی‪ ٝ‬ا٘ذاخت‪ ،ٝ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ ٚ‬دػت‪ٛ‬سإُِٔ‪ٞ‬بی پی دس پی ‪ ٚ‬ثٔرورب‬ ‫ٔتفب‪ ٚ‬اص یىذیٍش اػت‪ .‬ایٗ ؿشایی ثبٓج ػشدسٌٕی ‪ ٚ‬ایزبد ٔـىال دس ثحج کبدسا اػت‪ .‬ا٘تِبس ک‪ٔٙ‬ت فر‪ٛ‬الد اص د‪ِٚ‬رتری ‪ٞ‬رب‬ ‫حٕبیت دس ر‪ٟ‬ت ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٚ ٝ‬حو‪ٛ‬س ٔمتذسا٘‪ ٝ‬دس ثبصا‪ٞ‬بی ر‪ٟ‬ب٘ی اػت‪ .‬لٌٔب ثب تىی‪ ٝ‬ثش خشد رٕٔی ‪ ٚ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص خجشٌبٖ ثخؾ فر‪ٛ‬الد‪ ،‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ساحتی ٔیت‪ٛ‬اٖ ٘یبص ػبال٘‪ٝ‬ی داخّی سا ثشا‪ٚ‬سد وشد ‪ٔ ٚ‬بصاد اٖ سا ثشای کبدسا ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی وشد‪ٔ .‬شغ‪ٛ‬ثیت ت‪ِٛ‬یذ ؿٕؾ ف‪ٛ‬الدی ؿشوت‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ‪ ،‬ثبٓج ایزبد سغجت دس ٔـتشیبٖ ر‪ٟ‬ب٘ی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثب ایزبد ٔ‪ٛ‬اْ٘ داخّی ٘جبیذ چ‪ٙ‬یٗ فشکت ًالیی سا ثیاحش وشد‪.‬‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ چ‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بیی سا ثشای ػبَ پیؾ س‪ ٚ‬دس دػت‪ٛ‬س وبس داسد؟‬ ‫یه د‪ ٝٞ‬اػت و‪ ٝ‬س‪ٞ‬جش ِٔٔٓ ا٘ماله ؿٔبس‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ش ػبِ‪ ٝ‬سا ثب ٔ‪ٛ‬ه‪ ّٛ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬التلبد ‪ ٚ‬س‪ٚ‬یىشد‪ٞ‬بی التلبد ٔمب‪ٔٚ‬تی ا٘تخبه ٔی ٕ٘ربیر‪ٙ‬رذ‬ ‫و‪ ٝ‬حىبیت اص ٍ٘ب‪ ٜ‬دلیک ایـبٖ ث‪ ٝ‬پیؾ ؿشى‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬حٕبیت اص ت‪ِٛ‬یذ داسد‪ .‬ؿبیذ ‪ ٓٞ‬یىی اص دغذغ‪ٞٝ‬بی ِٔٔٓ ِ‪ ٝ‬دس ایرٗ ػربَ ‪ٞ‬رب‬ ‫پ‪ٛ‬یبیی دس التلبد ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب ٘بٌْزاسی ایـبٖ دس ایٗ ػبَ ‪ٞ‬ب ایٗ ٔ‪ٛ‬ه‪ ّٛ‬ثیـتش ٕ٘بیبٖ ‪ٔ ٚ‬ـ‪ٟٛ‬د ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ػبَ ٌزؿرتر‪ ٝ‬ثر‪٘ ٝ‬ربْ‬ ‫ر‪ٟ‬ؾ ت‪ِٛ‬یذ ٘بٌْزاسی ؿذ‪ .‬دس ایٗ ػبَ‪ ،‬ػٔی وشدیٓ ثب پیش‪ٚ‬ی اص ٔ‪ٛٙ‬یب ٔمبْ ِٔٔٓ س‪ٞ‬جشی ‪ ٚ‬ثىبسٌیشی تٕبٔی ُشفیت ‪ٞ‬رب ٓرّریرشغرٓ‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬بی ٔختّف‪ ،‬دس ت‪ِٛ‬یذ ػبال٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د افک ثبالتشی سا اص ِحبٍ وٕی ‪ ٚ‬ویفی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ٔحمک و‪ٙ‬یٓ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ أؼبَ ٘یض‬ ‫و‪ ٝ‬ایـبٖ دػت‪ٛ‬س پـتیجب٘ی ‪ٔ ٚ‬بْ٘صدایی اص ت‪ِٛ‬یذ سا کبدس ٕ٘‪ٛ‬د‪ٜ‬ا٘ذ‪ٓ ،‬ال‪ ٜٚ‬ثش حفَ س‪٘ٚ‬ذ ت‪ِٛ‬یذ پبیذاس ‪ ٚ‬تالؽ ثشای استمبی اٖ‪ ،‬دس حٕبیرت‬ ‫اص تبٔیٗو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ داخّی ثش٘بٔ‪ ٝ‬رذی داسیٓ ‪ٌ ٚ‬بْ ‪ٞ‬بی اػبػی ثشٔیداسیٓ ‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬ؿه ػربَ ‪٘ 1400‬ریرض‪ٔ ،‬ر‪ٙ‬ر‪ٛ‬یرب ‪ٚ‬‬ ‫ثیب٘ب ٔمبْ ِٔٔٓ س‪ٞ‬جشی سا ٘لتأِیٗ لشاس ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ػٔی ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثش سفْ ٘مبى هٔف ‪ ٚ‬تم‪ٛ‬یت ٘مبى ل‪ ٛ‬اػرت‪ .‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ٓمیذ‪ٜ‬ی ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬داؿتٗ تفىش ‪ ٚ‬س‪ٚ‬حی‪ ٝ‬ر‪ٟ‬بدی الصٔ‪ٝ‬ی تحمک ؿٔبس ػبَ ‪ 1400‬اػت‪.‬ثشای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اص چبِؾ‪ٞ‬بی ک‪ٔٙ‬ت فر‪ٛ‬الد‪ٔ ،‬رب٘رْ صدایری‬ ‫تعویض الین گاز بخش احیا‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬تٔ‪ٛ‬ین الیٗ ٌربص ثرخرؾ‬ ‫احیب ثب ‪ٞ‬ذف پبیذاسی ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ایرٕرٗ ػربصی‬ ‫ٔحیی وبس ‪ ٚ‬پیـٍیشی اصخؼبست‪ٟ‬بی تز‪ٟ‬یضاتی‬ ‫‪ ٚ‬ا٘ؼب٘ی ‪ ٚ‬ثب اػتفبد‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬اص ؿشایی ٔر‪ٛ‬رر‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ا٘زبْ ؿذ‪ٔ.‬ؼٔ‪ٛ‬د ؿٔجب٘ی٘یب ٔذیرش دفرترش فر‪ٙ‬ری‬ ‫‪ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ ٚ‬تٕٔیشا ‪:‬فرٔربِریرت‬ ‫‪ٚ‬احذ ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ ٚ‬تٕٔیرشا ترزر‪ٟ‬ریرضا دس‬ ‫ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ‪،‬ثشد‪٘ ّٛ٘ٚ‬ت اکالحی‬ ‫‪٘ ٚ‬ت پیـٍیشا٘‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ثش پبی‪٘ ٝ‬ت صٔبٖث‪ٙ‬ذی‬ ‫ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬ت ثشپبی‪ٚ ٝ‬هرٔریرت‪ ،‬ثربصسػری ‪ٞ‬ربی‬ ‫چـٕی ‪ ٚ‬پبوؼبصی‪ٟ‬ب ا٘زبْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٕٞ .‬رچر‪ٙ‬ریرٗ‬ ‫خش‪ٚ‬ری اص ػیؼتٓ ٘ت ؿبُٔ احرىربْ وربس ‪ٚ‬‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػت وبس‪ٞ‬بیی اػت و‪ ٝ‬ثل‪ٛ‬س س‪ٚ‬صا٘ر‪ٝ‬‬ ‫اصػ‪ٛ‬ی ٔزشیبٖ ا٘زبْ ‪ٚ‬دس ػریرؼرترٓ ‪MIS‬حرجرت ؿرذ‪ ٚ ٜ‬ثربصخر‪ٛ‬سد‪ٞ‬ربی الصْ اخرز‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬ؿٔجب٘ی ٘یب دسثبس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬لفی و‪ ٝ‬دس ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ثشای الیٗ ٌبص اترفربق افرتربد اُر‪ٟ‬ربس‬ ‫داؿت‪ :‬ایٗ خی ِ‪ ِٝٛ‬و‪ ٝ‬خی ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ٌبص ث‪ ٝ‬ثخؾ احیب ٔیثبؿذ‪ ،‬ثب اػترفربد‪ ٜ‬اصدػرترٍرب‪ٜ‬‬ ‫هخبٔتػ‪ٙ‬ذ ‪ ،CYGNUS4‬ثش‪ٚ‬ؽ اِتشاػ‪٘ٛ‬یه‪ ،‬هخبٔت ػ‪ٙ‬زی ؿذ ور‪ٔ ٝ‬رحرذ‪ٚ‬د‪ٜ‬‬ ‫ٔٔی‪ٛ‬ه الیٗ ٌبصٔـخق ‪ٔٚ‬مذاس هخبٔت خی ا٘تمبَ ٌبص اص حذ اػتب٘ذاسد وب‪ٞ‬ؾ یبفرتر‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ .‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تٔ‪ٛ‬ین ثخـی اص ایٗ الیٗ ٔؼتّضْ ت‪ٛ‬لف ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ٌ‪ٙ‬ذِر‪ ٝ‬ػربصی‪،‬‬ ‫ا‪ ٗٞ‬اػف‪ٙ‬زی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تجْ اٖ‪ ،‬ت‪ِٛ‬یذ و‪ٛ‬س‪ٜٞ‬ب سا دچبس چبِؾ ٔیٕ٘‪ٛ‬د‪ِ ،‬زا ور‪ٙ‬رترشَ ٘ـرتری ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٛ‬س ٌیشد ‪ٔ ٚ‬ؼیش آتالی ایٗ ک‪ٔٙ‬ت ‪ٕٛٞ‬استش ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬چ‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬ربیری سا‬ ‫پیـ‪ٟٙ‬بد ٔیو‪ٙ‬یذ؟ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ سوٗ ثبصٌـت ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی ِ٘بستی ث‪ ٝ‬اکرُ خر‪ٛ‬یرؾ‬ ‫اػت‪ .‬ػپشدٖ اداس‪ٜ‬ی ثبصاس ث‪ ٝ‬فٔالٖ ح‪ٛ‬ص‪ ٚ ٜ‬ثىبسٌیشی ٘خجٍبٖ ‪ٞ‬ش ک‪ٔٙ‬ت دس‬ ‫تٔشیف ػیبػتٌزاسی ‪ ٚ‬پیـجشد ا‪ٞ‬ذاف ٔ‪ٛ‬حشتشیٗ س‪ٚ‬ؽ ث‪ ٝ‬حؼبه ٔری ایرذ‪.‬‬ ‫٘مؾ د‪ِٚ‬ت ‪ٔ ٚ‬زّغ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ِ٘بستی ‪ ٚ‬تٔییٗو‪ٙٙ‬ذ‪ٜ‬ی ػیبػرت ‪ٞ‬ربی ورّری‬ ‫ثبؿذ‪ .‬اص ًشفی د‪ِٚ‬ت ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ دس ایزبد صٔی‪ٝٙ‬ی حو‪ٛ‬س ٔ‪ٛ‬فک ؿرشورت ‪ٞ‬ربی‬ ‫ف‪ٛ‬الدی ‪ ٚ‬دیٍش ک‪ٙ‬بیْ دس ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗإُِّ سایض٘ی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایزبد فشکت ‪ٞ‬ربی‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی‪ ،‬تشغیت ثخؾ خل‪ٛ‬کی‪ ،‬ثىبسٌیشی ٔٔبفیت‪ٞ‬بی کبدساتی ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسدی اص ایٗ دػت‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ؿى‪ٛ‬فبیی ک‪ٔٙ‬ت وٕه ؿبیب٘ی ور‪ٙ‬رذ‪ .‬ثرب‬ ‫ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ دسأذ‪ٞ‬بی ٘فتی‪ ،‬ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثخؾ کر‪ٙ‬رٔرت فر‪ٛ‬الد ثرب ٘رٍرب‪ٜ‬‬ ‫اسصا‪ٚ‬سی‪ ،‬ث‪ ٝ‬ربیٍضی‪ٙ‬ی ایٗ ثخؾ ث‪ ٝ‬ربی تىی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دسأذ‪ٞ‬بی ٘فرتری ٔر‪ٙ‬رزرش‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد ایشاٖ اص پتب٘ؼیُ ثبِم‪ٜٛ‬ای ثشای سؿذ ثرشخر‪ٛ‬سداس اػرت‪.‬‬ ‫ا٘شطی اسصاٖ‪٘ ،‬یش‪ٚ‬ی ا٘ؼب٘ی اسصاٖ ‪ٔ ٚ‬تخلق‪ ،‬دػتشػی ث‪ ٝ‬دسیب ‪ٚ ٚ‬ر‪ٛ‬د ٘ؼجی‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ...ٚ ٝ‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد ایشاٖ سا ٔی تر‪ٛ‬ا٘رذ ررزاه ‪ٚ‬‬ ‫ٓشه‪ ٝ‬سلبثتی ف‪ٛ‬الد دس ثبصاس ر‪ٟ‬ب٘ی سا تؼ‪ٟ‬یُ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ؿشوت ‪ٞ‬بی فٔبَ دس ص٘زیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد ث‪ ٝ‬وذاْ پـتیجب٘ی‪ٞ‬ب ٘یبص هرش‪ٚ‬سی داس٘رذ؟‬ ‫ٌِفبً ت‪ٛ‬هیح د‪ٞ‬یذ‪ٔٔ.‬ذٖ‪ ،‬ؿٕؾ ف‪ٛ‬الد ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬بیت ٘‪ٛ‬سدوبساٖ ػ‪ ٝ‬سوٗ اکّی‬ ‫ص٘زیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد سا تـىیُ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ٔ .‬ذیشیت ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬یىی اص اکّیتشیٗ چبِؾ‪ٞ‬بی ایٗ ػ‪ ٝ‬سوٗ اػت‪ .‬تٔبُٔ ایٗ ػ‪ ٝ‬سوٗ ثبیذ ث‪ٌ ٝ‬ر‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬ای‬ ‫ثبؿذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ربی تٔبسم ٔ‪ٙ‬بفْ‪ ،‬تٔبّٔی د‪ٚ‬ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ؿىُ ثٍیشد‪ٔ .‬حل‪ٛ‬ال ٔٔذ٘ی ‪ ٚ‬ؿٕؾ ف‪ٛ‬الدی دس ثبصاس ث‪ٛ‬سع حو‪ٛ‬سی فٔبَ داس٘ذ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٓٛ٘ ٝ‬ی ٔیت‪ٛ‬اٖ ٌفت‪ٓ :‬شه‪ ٚ ٝ‬تمبهبی ایٗ د‪ٔ ٚ‬حل‪ٔ َٛ‬ـخق ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬بیت لیٕت ٘‪ٟ‬بیی دس ثبصاس تٔییٗ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ٔر‪ٟ‬رٓ دس ٔر‪ٛ‬سد‬ ‫٘‪ٛ‬سدی‪ٞ‬ب وٕی ٔج‪ ٟٓ‬اػت‪ .‬دس ‪ٚ‬الْ ٔحل‪ٟ٘ َٛ‬بیی ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد تبثٔی اص ٓشه‪ ٚ ٝ‬تمبهب ٘یؼت‪ .‬لیٕتٌزاسی ٔ‪ٌٙ‬می فش‪ٚ‬ؽ و‪ٙ‬ؼب٘ترش‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬ذِ‪ ٝ‬دس ص٘زیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد‪ ،‬لیٕتٌزاسی ٔ‪ٌٙ‬می ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬اصٖ ٔحل‪ٛ‬ال ص٘زیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد اص ػ‪ ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬تب ؿٕؾ ‪ٛ٘ ٚ‬سد‪ ،‬تأیٗ اسص ٔر‪ٛ‬سد ٘ریربص‬ ‫ر‪ٟ‬ت حٕبیت اص ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ارشای پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی ت‪ٛ‬ػٔ‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬صیشػبخت‪ ،‬سفْ ٔ‪ٛ‬اْ٘ ٌٕشوی ‪ ٚ‬حجت ػفبسؽ‪ٞ‬ب‪ ،‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تر‪ٛ‬ػرٔر‪ ٝ‬صیرشػربخرت‬ ‫حُٕ‪٘ٚ‬مُ دسیبیی ‪ ٚ‬سیّی ‪ ٚ‬ایزبد صیشػبخت‪ٞ‬بی تأیٗ ا٘شطی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی ک‪ٔٙ‬تی ‪ ٚ‬صیشث‪ٙ‬بیی ت‪ٛ‬ػٔ‪ٝ‬ای ٔی تر‪ٛ‬ا٘ر‪ٙ‬رذ ثر‪ٝ‬‬ ‫تشغیت حو‪ٛ‬س ثیـتش ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد ٔ‪ٙ‬زش ؿ‪ٛ‬د‪.‬ػبَ ٌزؿت‪ ،ٝ‬ؿشوت‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الدی ثب چبِؾ‪ٞ‬بیی دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ت‪ٙ‬رِریرٓ ثربصاس‬ ‫داخّی‪ ،‬کبدسا ‪ٔ ٚ‬حذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬بی ٔشث‪ٛ‬ى ث‪ ٝ‬اٖ‪ٔ ،‬ـىال ٌٕشوی ‪٘ ٚ‬ح‪ ٜٛ‬ثبصٌـت اسص س‪ٚ‬ثش‪ ٚ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬ایب ایٗ ٔـىال ورٕرش٘رً ترش‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت؟ ا٘تِبسا ؿٕب دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ب چیؼت؟‬ ‫‪ٕٞ‬بٌ٘‪ٛ‬س و‪ ٝ‬لجال ‪ٌ ٓٞ‬فتٓ‪ ،‬حو‪ٛ‬س دس ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗإِّّی ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬وؼت ربیٍب‪ ٚ ٜ‬تخجیت ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد وـ‪ٛ‬س دس ثبصسا‪ٞ‬بی رر‪ٟ‬رب٘ری‬ ‫ٔ‪ٙ‬زش ؿ‪ٛ‬د‪ٞ .‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬ت‪ٙ‬ؾ داخّی ثبٓج ث‪ ٝ‬خٌش افتبدٖ ‪ ٚ‬حتی حزف اص ثبصاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ػبَ ‪ٞ‬بی اخیش تـذیذ تحشیٓ ‪ٔ ٚ‬حذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬ربی‬ ‫ٔجبدال ثب٘ىی ثبٓج ؿذ‪ ٜ‬حو‪ٛ‬س دس ثبصاس ر‪ٟ‬ب٘ی ػختتش ؿ‪ٛ‬د‪ .‬أب ٔحذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بی داخّی ث‪ٔ ٝ‬شاتت ٔـىال ثیـتشی سا ث‪ٛ‬رر‪ٛ‬د ا‪ٚ‬سد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬دس ‪ٚ‬الْ ٘‪ٓٛ‬ی خ‪ٛ‬دتحشیٕی‪ .‬ػیبػت ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬کبدسا ثب افضایؾ ث‪ٟ‬ش‪ٜٚ‬سی ‪ ٚ‬سلبثتپزیشی ساثٌ‪ٝ‬ای ٘ضدیره داسد‪ .‬اکر‪ٛ‬ال ثر‪ٙ‬رٍرب‪ٜ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یذی ثذ‪ ٖٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜٚ‬سی لبدس ث‪ ٝ‬سلبثت دس ثبصاس‪ٞ‬بی ر‪ٟ‬ب٘ی ٘یؼت‪.‬دسک‪ٛ‬ستیو‪ ٝ‬ػیبػت ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬کبدسا ث‪ٝ‬ک‪ٛ‬س رذی ‪ٔ ٚ‬ؼتٕش د٘رجربَ‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ث‪ٚٝ‬اػٌ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬ثبصاس ‪ ٚ‬افضایؾ ٔمیبع ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؾ ؿىبف ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ ،‬ث‪ٝ‬تذسیذ ت‪ٛ‬اٖ سلبثتپزیشی ث‪ٍٙ‬رب‪ٞ ٜ‬ربی داخرّری افرضایرؾ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفت‪ .‬اکال ٔحیی وؼت‪ٚ‬وبس دس ٔمذٔبتیتشیٗ ؿىُ اٖ ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ اتخبر تلٕیٓ‪ٞ‬بی ػخت اص ػ‪ٛ‬ی د‪ِٚ‬ت‪ٞ‬بػت و‪ٔ ٝ‬تبػرفرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬لشاس ٕ٘یٌیشد‪ .‬فشای‪ٙ‬ذ‪ٞ‬بی ٔشتجی ثب ٌٕشن‪ ،‬حجت ػفبسؽ ‪ِ٘ ٚ‬بْ اسصی ث‪ٞ ٝ‬یچ ٓ‪ٛٙ‬اٖ پبػخٍ‪ٛ‬ی وؼت‪ٚ‬وبس‪ٞ‬بی کربدساتری‬ ‫٘یؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬چبِؾ‪ٞ‬بی اکّی ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد ث‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بس ٔؼبِ‪ ٝ‬حُٕ‪٘ٚ‬مُ‪ُ ،‬شفیت‪ٞ‬بی ث‪ٙ‬ذسی‪ ،‬اه ‪ ٚ‬وؼشی ػ‪ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬ثشٔی ٌرشدد‪ .‬اص د‪ِٚ‬رت‬ ‫ا٘تِبس ٔیس‪ٚ‬د ٘مؾ اکّی یٔ‪ٙ‬ی ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ‪ ٚ‬تٔییٗ ػیبػت‪ٞ‬بی والٖ سا ایفب و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫چبِؾ تمشیجبً دائٕی ؿشوت‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الدی‪ ،‬دػتشػی پبیذاس ث‪ٛٔ ٝ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬خل‪ٛ‬کبً ػ‪ ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬اػت‪ .‬چٍ‪ٔ ٝ٘ٛ‬یت‪ٛ‬اٖ ایٗ ت‪ٟ‬ذیذ سا اص ثریرٗ‬ ‫ثشد؟ثشای ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ 55‬یّی‪ ٖٛ‬تُٗ ف‪ٛ‬الد‪ ،‬تمشیجبً ثبیذ ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ 156‬یّی‪ ٖٛ‬تُٗ ػ‪ ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬ثشػیٓ‪ .‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ ت‪ِٛ‬یذ ف‪ٛ‬الد دس ػربَ ‪،1400‬‬ ‫دس حّم‪ٌٙ ٝ‬ذِ‪ ٚ ٝ‬و‪ٙ‬ؼب٘تش‪ ٜ‬ا‪ ٚ ٗٞ‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬و‪ٙ‬ؼب٘تش‪ ،ٜ‬وؼشی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ داؿت‪ّٓ .‬ت ایٗ وؼشی ٘یض ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ ػشٔبی‪ٌ ٝ‬رزاسی دس ثرخرؾ‬ ‫ػ‪ ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬ثشٔی ٌشدد‪ .‬دس ص٘زیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد‪ٔ ،‬یضاٖ ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ثخؾ ٔٔذٖ ث‪٘ ٝ‬ؼجت احذاث ؿشوت‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الدی ‪٘ ٚ‬ر‪ٛ‬سدی ورٕرترش‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثبیذ ث‪ ٝ‬ػٕت ایزبد ت‪ٛ‬اصٖ دس ٔیضاٖ ت‪ِٛ‬یذ ػ‪ ًٙ‬ا‪ٔ ٚ ٗٞ‬حل‪ٛ‬ال ف‪ٛ‬الدی حشوت وشد‪ .‬اِجت‪ ٝ‬دس چ‪ٙ‬ذ ػبَ اخیش‪ ،‬ثرشخری اص‬ ‫ٔٔذ٘ی‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ػٕت احذاث وبسخب٘‪ٞٝ‬بی ف‪ٛ‬الدی ػ‪ٛ‬ق پیذا وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬ایٗ س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ؿبیذ ث‪ُ ٝ‬ب‪ٞ‬ش ‪ ٚ‬ثب ٍ٘ب‪ٌٙٔ ٜ‬م‪ٝ‬ای خ‪ٛ‬ؿبی‪ٙ‬ذ ث‪ِ٘ ٝ‬ش ثشػذ‪ِٚ ،‬ی‬ ‫اص ٍ٘ب‪ّٕٓ ٜ‬ی ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثبفت رفشافیبیی‪ ،‬ادأ‪ٝ‬ی ایٗ س‪٘ٚ‬ذ ثب کذٔب رجشاٖ٘بپزیش صیؼت ٔحیٌی ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪ .‬کر‪ٙ‬رٔرت فر‪ٛ‬الد‪،‬‬ ‫‪ٚ‬اثؼتٍی ٔؼتمیٓ ث‪ ٝ‬اه داسد‪ .‬اص ِحبٍ ربٕ٘بیی ٔزب‪ٚ‬س ‪ ٚ‬دػتشػی ث‪ ٝ‬اه‪ٟٓٔ ،‬تشیٗ سوٗ تٔشیف ‪ ٚ‬احذاث ًش ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الدی اػرت‪.‬‬ ‫اص ًشفی ٔٔبدٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ٔىبٖ‪ٞ‬بیی ‪ٚ‬الْ ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬ث‪ِ ٝ‬حبٍ دػتشػی ث‪ ٝ‬اه ؿشه ‪ ٓٞ‬دچبس ٔـىُ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬دس چ‪ٙ‬یٗ ؿشایٌی ور‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬ثب ت‪ٙ‬ؾ اثی ٔ‪ٛ‬اد اػت‪ ،‬احذاث ؿشوت ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الدی ثب ت‪ٛ‬ری‪ ٝ‬ثٔذ ٔؼبفت ثب ٔ‪ٌٙ‬ک ‪ ٚ‬وبس ّٕٓی ػبصٌربسی ٘رذاسد‪ .‬ثربیرذ ثرخرؾ‬ ‫خل‪ٛ‬کی سا ث‪ ٝ‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ثخؾ اوتـبف ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثشداسی اص ٔٔبدٖ تشغیت وشد‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ثبیذ دس ایٗ ٔیبٖ ػ‪ٔٔ ٟٓ‬بدٖ اص ػ‪ٛ‬د ٘ر‪ٟ‬ربیری‬ ‫ص٘زیش‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؿىُ ٓبدال٘‪ ٝ‬تٔییٗ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬یٔ‪ٙ‬ی اٌش ٘یبص ؿشوت‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الدی ‪ٛ٘ ٚ‬سدی ث‪ ٝ‬ػ‪ ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬ثبٓج ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ؿرشورت ‪ٞ‬ربی ٔرٔرذ٘ری اص‬ ‫کبدسا کشف‪ِٙ‬ش و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬ثبیذ ػ‪ٛ‬د ؿشوت‪ٞ‬بی ٔٔذ٘ی رجشاٖ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫چـٓ ا٘ذاص ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد ایشاٖ دس لشٖ رذیذ و‪ ٝ‬أؼبَ ػبَ ٘خؼت اٖ اػت سا چرٍر‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬اسصیربثری ٔری ور‪ٙ‬ریرذ؟دس وـر‪ٛ‬س ایرشاٖ ترب‬ ‫افک ‪ 1404‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ 55‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ف‪ٛ‬الد ثب ٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثبصاس‪ٞ‬بی ر‪ٟ‬ب٘ی تٔشیف ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثشای دػتیبثی ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ سلٕی چ‪ٙ‬ذ فبوت‪ٛ‬س ٔذِ٘ش اػرت‪.‬‬ ‫تبٔیٗ ػ‪ ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬و‪ ٝ‬دس ػ‪ٛ‬اَ لجُ ت‪ٛ‬هیح داد‪ ٜ‬ؿذ‪ .‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬صیشػبخت‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س ؿبُٔ‪ :‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ربد‪ٜ‬ای ‪ ٚ‬سیّی‪ ،‬اه‪ ،‬ثشق‪ٌ ،‬بص ‪ٚ‬‬ ‫تز‪ٟ‬یضا ٔٔذ٘ی ثبیذ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬لشاس ٌیشد‪ٔ .‬یضاٖ ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ثشای دػتیربثری ثر‪ُ ٝ‬رشفریرت ‪ٔ 55‬ریرّریر‪ ٖٛ‬ترٗ فر‪ٛ‬الد دس‬ ‫ػبَ ‪ 1404‬ثبِغ ثش ‪ٞ 8.1‬ضاس ٔیّیبسد ی‪ٛ‬س‪ ٚ‬ثشا‪ٚ‬سد ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٞ 2.8‬ضاس ٔیّیبسد ی‪ٛ‬س‪ ٚ‬ثشای ؿٕؾ ف‪ٛ‬الد ‪ ٚ‬د‪ٞ ٚ‬ضاس ٔیّیبسد یر‪ٛ‬س‪ ٚ‬ثرشای‬ ‫ا‪ ٗٞ‬اػف‪ٙ‬زی ‪ٞ 1.3ٚ‬ضاس ٔیّیبسد ی‪ٛ‬س‪ ٚ‬ثشای ٌ‪ٙ‬ذِ‪ٝ‬ػبصی ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬بیت ‪ٞ 1.6‬ضاس ٔیّیبسد ی‪ٛ‬س‪ ٚ‬ثشای و‪ٙ‬ؼب٘تش‪ ٜ‬ػ‪ ًٙ‬ا‪ ٗٞ‬ثبیذ ٔر‪ٟ‬ریرب ؿر‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تحمک ا‪ٞ‬ذاف ػ‪ٙ‬ذ چـٓا٘ذاص ‪ 1404‬دس ثخؾ ف‪ٛ‬الد‪٘ ،‬یبصٔ‪ٙ‬ذ تىٕیُ ص٘زیش‪ ٜ‬اسصؽ اص ٔٔذٖ تب ا٘تمبَ ٔحٕ‪ِٞٝٛ‬ب ث‪ ٝ‬ثبصاس‪ٞ‬بی ‪ٞ‬رذف اػرت‪.‬‬ ‫ایزبد ت‪ٙ‬بػت ثیٗ کبدسا ‪ٚ ٚ‬اسدا دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬تحمک افک ‪ 1404‬وٕه و‪ٙ‬ذ‪ .‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ٔلٕٓ اػت ثرب دس ٘رِرش‬ ‫ٌشفتٗ ؿشایی ثبصاس ‪ ٚ‬تىی‪ ٝ‬ثش ت‪ِٛ‬یذ ثب ویفیت ٓال‪ ٜٚ‬ثش حفَ ربیٍب‪ ٜ‬دس ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗ إُِّ ‪ ٚ‬تبٔیٗ داخُ‪٘ ،‬ؼجت ث‪ ٝ‬ترٔرشیرف ‪ ٚ‬اررشای‬ ‫ًش ‪ٞ‬بی تىٕیّی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ٝ‬ای الذاْ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثبصسػی س‪ٚ‬صا٘‪ٚ ٝ‬احذ‪ٞ‬ب اص الیٗ ٌبص ک‪ٛ‬س ٔیٌشفت‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ثب ثبصسػی‪ٞ‬ربی ا٘رزربْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اص خی ِ‪ ،ِٝٛ‬یه ٘ـتی رضئی ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬ؿذ‪ .‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬حؼبػیت ٘ـتی ٌبص ‪ ٚ‬أرىربٖ‬ ‫ا٘فزبس اٖ‪ ،‬ؿشوت سا دسٌیش خٌش ثضسٌی ٔی ٘رٕر‪ٛ‬د‪ .‬ؿرشایری تر‪ِٛ‬ریرذ ‪ٞ‬رٓ ٔرتربحرش اص‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬بی ٘بؿی اص وٕج‪ٛ‬د ثشق ث‪ٛ‬د‪ ،‬و‪ ٝ‬ثشای چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی ارشای ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬تٕٔیشا ث‪ ٝ‬یه‬ ‫تلٕیٌٓیشی ٔ‪ٙ‬بػت ‪ ٚ‬هش‪ٚ‬سی ٘یبص ث‪ٛ‬د‪ٔ.‬ذیش دفتش ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ثرش٘ربٔر‪ ٝ‬سیرضی ٘رٍر‪ٟ‬رذاسی ‪ٚ‬‬ ‫تٕٔیشا دس ادأ‪ ٝ‬ثیبٖ داؿت‪ :‬دس رّؼب ٔزبصی ثب ٌش‪ٜٞٚ‬بی ٔختّف ؿشوت اص ررّٕر‪ٝ‬‬ ‫(ایٕ‪ٙ‬ی‪ ،‬ا٘شطی ‪ٚ‬ػیبال ‪،‬احیب‪ٛٔ ،‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ،ٝ‬ف‪ٛ‬الدػبصی‪ٔ ،‬بؿیٗ اال ‪ٍٟ٘ ،‬ذاسی ‪ ٚ‬تٕٔیشا‬ ‫‪ ٚ‬خشیذ) ثب ٔح‪ٛ‬سیت ‪ٚ‬احذ ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی‪ ،‬سا‪ٜ‬وبس‪ٞ‬بی چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی ا٘زبْ وبس اػتخرشاد ‪ ٚ‬د‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬ؽ ٌٔش ؿذ‪ٌ .‬ضی‪ ٝٙ‬ا‪ َٚ‬تٔ‪ٛ‬ین ِ‪ ٚ ِٝٛ‬دس ٌضی‪ ٝٙ‬د‪ ْٚ‬تشٔیٓ ِ‪ٌ ِٝٛ‬بص پیـر‪ٙ‬ر‪ٟ‬ربد ؿرذ‪.‬‬ ‫ثشای ا٘زبْ ایٗ تٕٔیشا تٕبٔی ٔذ‪َٞٚ‬بی احیبء ‪ ٚ 3‬صٔضْ ‪ 1‬ث‪ ٝ‬دِیُ لٌْ ٌبص ثبیذ ٔت‪ٛ‬لرف‬ ‫ٔی ؿذ‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ثب ثشسػی صٔبٖ ارشای د‪ً ٚ‬ش ‪٘ ٚ‬یض ویفیت ‪ ٚ‬د‪ٚ‬اْ د‪ً ٚ‬رش اص ِرحربٍ‬ ‫ف‪ٙ‬ی‪ٌ ،‬ضی‪ ٝٙ‬تٔ‪ٛ‬ین لؼٕت فشػ‪ٛ‬د‪ٛٔ ٜ‬سد تل‪ٛ‬یت لشاس ٌشفت‪ٚ.‬ی ثب اؿربس‪ ٜ‬ثر‪ ٝ‬سٓربیرت‬ ‫وبُٔ ٘ىب ایٕ‪ٙ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ثب ثؼتٗ ؿیش ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ث‪ ٝ‬احیبء ‪ ٚ‬ؿش‪ّٕٓ ّٚ‬یب اػپیذالیرٗ ‪ٞ‬ربی‬ ‫ٌبص ت‪ٛ‬ػی ‪ٚ‬احذ احیبء‪ ،‬تٕٔیشا اص ‪ 16‬ث‪ٕٟٔٗ‬ب‪ ،ٜ‬اغبص ‪ٞ ٚ‬ش چ‪ٟ‬بس ٔذ‪ َٚ‬احیبء ثب ُشفریرت‬ ‫وبُٔ ؿبٍٔب‪ 18 ٜ‬ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ٜ‬دس ٔذاس ت‪ِٛ‬یذ لشاس ٌشفت‪ٙ‬ذ‪ .‬تٕٔیشا ثب ‪ٞ‬رٕرىربسی ‪ٌ 48‬رش‪ٜٚ‬‬ ‫وبسی ٔختّف ثب حزٓ وبس ‪٘ 1600‬فشػبٓت دس ٌؼتش‪ ٜ‬تٕبٔی ؿشوت فر‪ٛ‬الد خر‪ٛ‬صػرتربٖ‬ ‫ا٘زبْ ؿذ‪.‬ؿٔجب٘ی٘یب دس تـشیح فٔبِیت‪ٞ‬بی ا٘زبْ ؿذ‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬دس ‪ٚ‬احذ ؿجى‪ ٚ ٝ‬تز‪ٟ‬ریرضا ‪،‬‬ ‫تخشیت ثتٗ اًشاف الیٗ ‪ 16‬ای‪ٙ‬چ ثب دػتٍب‪ ٜ‬پیى‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دِیُ حؼبػیت ثبالی ایٗ الیرٗ ‪ٚ‬‬ ‫حفَ ؿشایی ایٕٗ تخشیت ثتٗ ثب چىؾ ثبدی ا٘زبْ ؿذ‪ٕٞ .‬ضٔبٖ ثب وبس ترخرشیرت ‪ٚ‬احرذ‬ ‫ثبصسػی ف‪ٙ‬ی چ‪ٙ‬ذیٗ ٔشحّ‪ ٝ‬هخبٔت ػ‪ٙ‬زی الیٗ سا ا٘زبْ تب ٔحُ دلیک ثشؽ سا ٔـرخرق‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثٔذ اص ثشؿىبسی ‪ ٚ‬ر‪ٛ‬ؿىبسی الیٗ ثب ر‪ٛ‬ؽ تیً ت‪ٛ‬ػری ٌرش‪ ٜٚ‬ترٔرٕریرشٌرب‪ٜ‬‬ ‫ٔشوضی ‪ ٚ‬ثب ِ٘بس ثبصسػی ف‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬پبیبٖ سػیذ‪ .‬ثب تخّی‪ٔ ٝ‬حُ‪ٌ ،‬ش‪ ٜٚ‬سادی‪ٌٛ‬شافی فٔبِریرت‬ ‫سادی‪ٌٛ‬شافی اص الیٗ دس ٔحُ تشٔیٓ ؿذ‪ ٜ‬ساا٘زبْ داد٘ذ‪.‬دس ‪ٚ‬احذ تٕٔیشا ت‪ٛ‬صیْ ثشق‪،‬پرغ‬ ‫اص ‪ 8‬ػبَ تٕٔیشا ثبع ‪ ، 51‬پؼت‪ٞ‬بی ‪ ،900 ٚ 11 ،9‬ثب ٌشفتٗ ٔز‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی الصْ ػربصٔربٖ‬ ‫دیذار مذیرعامل فوالد خوزستان با اعضای صنایع کوچک استان برگسار شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خرجرشی ‪ -‬أریرٗ‬ ‫اثرشا‪ٞ‬رریررٕری ٔررذیرشٓرربٔررُ‬ ‫ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثرب‬ ‫آوبی ک‪ٙ‬بیرْ ور‪ٛ‬چره‬ ‫اػررترربٖ دیررذاس وررشد‪.‬ثرر‪ٝ‬‬ ‫ٌضاسؽ خجشٍ٘ربس س‪ٚ‬اثری‬ ‫ٓررٕرر‪ٔٛ‬رری‪ ،‬ایررٗ دیررذاس‬ ‫ٓلشٌرب‪ ٜ‬یرىرـر‪ٙ‬رجر‪24 ٝ‬‬ ‫خشدادٔب‪ 1400 ٜ‬ثب حور‪ٛ‬س‬ ‫أیشحؼیٗ ِ٘شی سئیغ ػبصٔبٖ کٕت خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ ٚ‬آوبی ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه اػتبٖ ‪ ٚ‬رٕٔی‬ ‫اص ٔؼئ‪ٛ‬الٖ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ػبِٗ و‪ٙ‬فشا٘غ ػبختٕبٖ ؿ‪ٟ‬یذ حبد لبػٓ ػّیٕب٘ی‬ ‫ثشٌضاس ؿذ‪ِ٘.‬شی سئیغ ػبصٔبٖ کٕت خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ایٗ دیذاس اُ‪ٟ‬بس داؿت‪ٔ :‬رزرٕر‪ٓٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬حبٔی ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه اػت‪ .‬ا٘تِبس داسیرٓ ثر‪ٔ ٝ‬رب٘ر‪ٙ‬رذ ٌرزؿرتر‪ٝ‬‬ ‫حٕبیت‪ٞ‬بی ٔزٕ‪ ٝٓٛ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ادأ‪ٝ‬داس ثبؿذ‪ .‬آتمبد داسیٓ فٔبِیت ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چره‬ ‫هٕٗ ایزبد اؿتغبَ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی‪ٛٔ ،‬رت تبٔیٗ أ‪ٙ‬یت اػتبٖ ٔیؿر‪ٛ‬د‪ٚ .‬ی دس‬ ‫ادأ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬ث‪ِٛٙٔ ٝ‬س اؿ‪ٙ‬بیی ثیـتش ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه ثب ٘یبصٔ‪ٙ‬ذی‪ٞ‬بی ٔزرٕر‪ٓٛ‬ر‪ ٝ‬فر‪ٛ‬الد ‪ٚ‬‬ ‫ایزبد فشکت ثشاثش ثشای ک‪ٙ‬بیْ فٔبَ‪ ،‬پیـ‪ٟٙ‬بد ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬رّؼبتی ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬س ٔرب‪ٞ‬رب٘ر‪ ٚ ٝ‬یرب‬ ‫فلّی ثب حو‪ٛ‬س ٔذیشآٖبُٔ ؿشوت‪ٞ‬بی ک‪ٔٙ‬تی‪ ،‬تبٔیٗو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬تر‪ِٛ‬ریرذ ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رذٌربٖ‬ ‫تز‪ٟ‬یضا ثب ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د‪ِ٘ .‬شی افض‪ٚ‬د‪ :‬ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ یرىری اص‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ثضسی اػتبٖ اػت‪ُٚ .‬یف‪ ٝ‬داسیٓ‪ ،‬دس ر‪ٟ‬ت ٔ‪ٛ‬فمیت ایٗ ؿشوت ٌبْ ثرشداسیرٓ‪.‬‬ ‫ایٗ ؿشوت ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬دس ٔؼیش اسصؽ افض‪ٚ‬د‪ٌ ٜ‬بْ ثشداؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬دس ادأ‪ ٝ‬ػریرذ ٓرّری سهرب‬ ‫ًجبًجبیی سئیغ ‪ٞ‬یت ٔذیش‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬بی ک‪ٔٙ‬تی ا‪ٛٞ‬اص اص ُشفیت پ‪ٙ‬ذ ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٔٙ‬تری ثرب‬ ‫‪ٚ 1000‬احذ فٔبَ ػخٗ ٌفت ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ یىی اص ٔـتشیبٖ خ‪ٛ‬ؽ٘بْ دس ٔیبٖ‬ ‫ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه ؿ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ا‪ِٛٚ‬یت تبٔیٗ اص داخُ اػتبٖ‪ ،‬پشداخت‪ٞ‬بی ث‪ٔ ٝ‬ر‪ٛ‬لرْ‪،‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ٔؼتمیٓ اص رّٕ‪ٛٔ ٝ‬اسدی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثبٓج دٍِشٔی ک‪ٙ‬بیْ ور‪ٛ‬چره ؿرذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٚ .‬ی دس ادأ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬اص ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ا٘تٌبس داسیٓ‪ ،‬اٖ دػت‪ ٝ‬اص تز‪ٟ‬یضاتی و‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫ٔزٕ‪٘ ٝٓٛ‬یبص داسد ‪ ٚ‬تب ث‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص اص خبسد اػتبٖ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬سا ٔـخق و‪ٙ‬ذ‪ .‬ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه‬ ‫اػتبٖ أبدٌی ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ٔؼتمیٓ دس ر‪ٟ‬ت ػبخت ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ ا٘ج‪ ٜٛ‬سا داسد‪ .‬اص ًشفری اص‬ ‫ػبصٔبٖ کٕت اػتبٖ ا٘تِبس داسیٓ ر‪ٛ‬اص‪ٞ‬بی تبػیغ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثشداسی سا ثش اػربع ٘ریربص‪ٞ‬ربی‬ ‫ک‪ٙ‬بیْ ثضسی ٔب٘‪ٙ‬ذ ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ کبدس و‪ٙ‬ذ‪٘ .‬تیز‪ ٝ‬ایٗ حشوت‪ٓ ،‬ال‪ ٜٚ‬ثش اؿتغبَ صایری‪،‬‬ ‫ثبٓج حفَ ػشٔبی‪ ٝ‬اػتبٖ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ً .‬جبًجبیی دس پبیبٖ اُ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ث‪ِٛٙٔ ٝ‬س حٕربیرت اص‬ ‫ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬ؿ‪ٙ‬بػبیی تبٔیٗو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ٚ‬الٔی‪ ،‬اص ٔذیشاٖ ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ا٘تِبس داسیٓ‪،‬‬ ‫دس لشاسداد‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثب ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه اػتبٖ ٔ‪ٔٙ‬مذ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬إًی‪ٙ‬بٖ پیذا و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬فٔبِیرت‬ ‫دس اػتبٖ ا٘زبْ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬اص ًشفی ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تبٔیٗ ‪ٚ‬سق ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬بی ک‪ٔٙ‬تی ثب لیٕت ٌرضاف‬ ‫اص ت‪ٟ‬شاٖ‪ ،‬ؿشایٌی فشا‪ ٓٞ‬ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ٝ‬ای اص ٘‪ٛ‬سدوبساٖ داخّی اػتبٖ ث‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیْ داخرّری‬ ‫اختلبف پیذا و‪ٙ‬ذ‪.‬دس ادأ‪ّٓ ٝ‬ی چر‪ٙ‬رٍریرضی ٓور‪ٞ ٛ‬ریرب ٔرذیرش‪ ٜ‬ا٘رزرٕرٗ فرّرضی‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ٌ:‬فت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ُ ٝ‬شفیت اػتبٖ ا٘تِبس ٔیس‪ٚ‬د ػبخت ‪ ٚ‬خشیذ لٌٔب ث‪ ٝ‬ػٕتری‬ ‫حشوت و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص ٔ‪ٙ‬بثْ اػتبٖ ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثیـتشی ثشد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ٔؼرتر‪ٙ‬رذػربصی‬ ‫ف‪ٛ‬الد ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬پیؾلذْ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬اص ًشفی ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿشایی ت‪ٛ‬سْ ‪ ٚ‬افضایؾ ٘رمرذیر‪ٙ‬رٍری‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػت ا٘زٕٗ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه‪ ،‬افضایؾ ػمف ٔٔبٔال اص ‪ٔ 600‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪3 ٝ‬‬ ‫ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اػت‪.‬فشأشص احٕذی٘ظاد سییغ ک‪ٙ‬بیْ ‪٘ ٚ ٍٕٗٞ‬ؼبری اػتبٖ‪ ،‬پر‪ٛ‬ؿربن سا‬ ‫یىی اص ٘یبص‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬ک‪ٙ‬بیْ دا٘ؼت ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬پ‪ٛ‬ؿبن وبسو‪ٙ‬بٖ سا‬ ‫اص داخُ اػتبٖ تبٔیٗ وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬اص ایٗ حیج اٍِ‪ٛ‬ی ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای دیٍش ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ثضسی‬ ‫اػتبٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ اػت‪.‬دس ادأ‪ ٝ‬أیٗ اثشا‪ٞ‬یٕی ٔذیشٓبُٔ ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ اُ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬دس‬ ‫ک‪ٔٙ‬ت ف‪ٛ‬الد ث‪ ٝ‬اصای ‪ٞ‬ش یه ؿغُ‪ 23 ،‬ؿغُ دس ص٘زیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد ایرزربد ٔری ؿر‪ٛ‬د‪ .‬فر‪ٛ‬الد‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ 3‬یّی‪ٞ ٚ ٖٛ‬ـتلذ ‪ٞ‬ضاس تٗ ستج‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬ف‪ٛ‬الد وـ‪ٛ‬س سا دس اخرتریربس داسد‪.‬‬ ‫ثشق ‪ ٚ‬داخُ ؿشوت‪ ،‬سفْ ٓیت اص ػ‪ ٝ‬سؿت‪ ٝ‬وبثُ اکّی ایٗ پؼت‪ٞ‬ب‪ٕٞ ،‬شا‪ ٜ‬ثب ٔفلُ ص٘ری‬ ‫‪ ٚ‬وبثُوـی‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ فٔبِیت فیذس‪ٞ‬بی ‪ ،A3ٚA2‬أبد‪ٜ‬ػربصی پؼرت ‪ ،TTKD‬سفرْ‬ ‫اؿىبَ اص فیذس ‪ٔ ٚ 5222‬مش‪ٜٞ‬بی خی ‪ 900‬ا٘زبْ ؿذ‪.‬تؼت تشا٘غ ‪ ٚ‬سِ‪ٞٝ‬بی پؼت ‪ٞ‬رب ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ػیؼتٓ استی‪ ًٙ‬ثشسػی ؿذ‪.‬دس ثخؾ احیب‪ ،‬س‪ٚ‬تیٗ ػر‪ٛ‬یرچ ٌریرش ‪ ،6/6‬ررٕرْا‪ٚ‬سی‬ ‫وبثُ ‪ٞ‬بی ٔبصاد صیشصٔیٗ احیب ثشای پیـٍیشی اص اتلبِی‪MCC ،‬پرب‪ٚ‬سػر‪ٙ‬رترش احریربء ‪،2‬‬ ‫ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشی و‪ٛ‬پّی‪ٞ ًٙ‬بی ػ‪ٛ‬یچ ٌیش ٔذ‪ َٚ‬احیبء د‪ ،ٚ‬سفْ ٘ـتی خری ٔـرترشن ترٕربْ‬ ‫ٔذ‪ٞ َٚ‬ب‪ ،‬تشٔیٓ خی ثشٌـت اه ک‪ٔٙ‬تی‪ ،‬اػپیذ ٔخبصٖ ػ‪ِٛ‬ف‪ٛ‬سصدای ػ‪ٔ ٝ‬رذ‪ َٚ‬ا٘رزربْ‬ ‫ؿذ‪.‬دس ثخؾ ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ،ٝ‬ثبصػبصی اػبػی ػ‪ ٝ‬ؿ‪ ٛ‬اکّی ‪ 37 ٚ 36 ، 35‬ث‪ٌ ،55 ٝ‬یشثىرغ‬ ‫وب٘‪ٛ‬ایش‪ٞ‬بی ثّت ‪ٌ ،55‬یشثىغ ‪ٚ‬س‪ٚ‬غٗ اػىشیرٗ ‪ٞ‬ربی ‪ 5 ٚ 4 ،3‬اررشا ؿرذ‪ .‬دس ثرخرؾ‬ ‫ف‪ٛ‬الدػبصی‪ ،‬تذاسن ‪ٚ‬ثؼیذ تٕبٔی ٔبؿیٗ اال ثشای تربٔریرٗ ا‪ٞ‬رٗ اػرفر‪ٙ‬رزری ا٘رزربْ‬ ‫ؿذ‪.‬ؿٔجب٘ی ٘یب دسثبس‪ ٜ‬ا‪ٕٞ‬یت تٕٔیشا تلشیح ٕ٘‪ٛ‬د‪ :‬لجُ اص ؿش‪ ّٚ‬تٕٔیشا ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬رر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬لف ‪ٚ‬احذ ٌ‪ٙ‬ذِ‪ٝ‬ػبصی ‪ٔ 4 ٚ‬ذ‪ َٚ‬احیبء ثب حور‪ٛ‬س ٔرٔرب‪ ٖٚ‬ثر‪ٟ‬رش‪ ٜ‬ثرشداسی ؿرشورت‪،‬‬ ‫ثشسػی ‪ٞ‬بی الصْ ثشای ٔت‪ٛ‬لف ٘ـذٖ ا٘تمبَ ا‪ ٗٞ‬اػف‪ٙ‬زی اص احیب ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬س‪ٜٞ‬بی ف‪ٛ‬الدػربصی‬ ‫دس دػت‪ٛ‬س وبس لشاس ٌشفت‪ٔ .‬ذیش دفتش ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ ٚ‬تٕٔیرشا دس ادأر‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬د ؿشایی وش‪٘ٚ‬ب‪ ،‬وبس دس استفبّ‪ ،‬فٔبِیت ٌبص‪ ،‬ثشق‪ ،‬حو‪ٛ‬س ترٕربٔری‬ ‫وبسو‪ٙ‬بٖ ‪HSE‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٔ ٜ‬ؼئ‪ٛ‬الٖ دس ایٗ تٕٔیشا ‪ٞٚ‬ذایت افشاد ثب سٓبیت ؿی‪ٜ٘ٛ‬بٔ‪ٞٝ‬ربی‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿتی ثب حو‪ٛ‬سسییغ ایٕ‪ٙ‬ی‪ ،‬ثش اػبع ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ا٘زبْ ؿذ‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬لف ثذ‪ ٖٚ‬حبدح‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫اتٕبْ سػیذ‪.‬دس پبیبٖ ٔذیش ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ ٚ‬تٕٔیشا اص ٔٔب‪ ٖٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثشداسی ؿشورت‬ ‫ر‪ٟ‬ت ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ثحؼبػیت وبس‪ ٚ‬ا٘زبْ ایٗ فٔبِیت ثشای ا‪ِٚ‬یٗ ثبس دس ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتربٖ‬ ‫‪٘ ٚ‬یض ٔز‪ٛ‬ص ارشا ‪ ٚ‬حٕبیت ارشای ًش تب پبیبٖ وبس‪ ،‬تـىش ‪ٚ‬یظ‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ اص تالؽ‪ٞ‬ربی‬ ‫ثی‪ٚ‬لف‪ ٝ‬وبسو‪ٙ‬بٖ ‪ٚ‬احذ ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ ٚ‬تٕٔیشا ‪ٕٞ ٚ‬ىبسی تٕبٔی ثرخرؾ ‪ٞ‬ربی ٔرخرترّرف‬ ‫ؿشوت ‪ٕٞ‬چ‪ٚ :ٖٛ‬احذ ایٕ‪ٙ‬ی‪ ،‬ؿجى‪ ٚ ٝ‬تز‪ٟ‬یضا ‪ ،‬ثشقسػب٘ی‪ ،‬ثخؾ احیبء‪ ،‬ف‪ٛ‬الدػبصی ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ،ٝ‬اصٔبیـٍب‪ ،ٜ‬ایؼتٍب‪ ٜ‬اکّی ‪ ٚ‬دیؼپربچرشی ثرشق‪ٔ ،‬ربؿریرٗ اال ‪٘ ،‬رت ثرشق‬ ‫ػبختٕب٘ی‪ ،‬ثبصسػی ف‪ٙ‬ی‪ ،‬وبسٌب‪ٔ ٜ‬شوضی‪ٌ ،‬ش‪ ٜٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی لذسدا٘ی ٕ٘‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثشای حرفرَ رربیرٍرب‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ دس افک ‪1404‬‬ ‫ایٗ ٔزٕ‪٘ ٝٓٛ‬ریربص ثر‪ٝ‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ٔؼتمریرٓ‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬ر‪ ٝ‬ررب٘رجر‪ ٝ‬داسد‪.‬‬ ‫ثرررخرررـررری اص ایرررٗ‬ ‫ػررشٔرربیرر‪ٌ ٝ‬ررزاسی دس‬ ‫ر‪ٟ‬ت تر‪ٛ‬ػرٔر‪ ٝ‬فر‪ٛ‬الد‬ ‫خر‪ٛ‬صػررتربٖ‪ ،‬اص ػرر‪ٛ‬ی‬ ‫ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه ا٘زبْ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی دس ادأ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬اػتبٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ ثبیذ ثر‪ ٝ‬ػرٕرت ٘رٍرب‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػٔ‪ ٝ‬ای حشوت و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ک‪ٛ‬س تحمک ایٗ أش دس ور‪ٙ‬ربس سؿرذ کر‪ٙ‬ربیرْ ثرضسی ‪ٚ‬‬ ‫تبحیشٌزاسی دس التلبد وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ک‪ٙ‬بیْ و‪ٛ‬چه ٘یض ٔ‪ٙ‬تفْ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬دس ػبَ‪ٞ‬ربی ٌرزؿرتر‪ٝ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬ث‪ٔٛ‬یػبصی سا ثب حو‪ٛ‬س ‪ 65‬ؿشوت تبٔیٗو‪ٙٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬ػبص٘ذ‪ ٜ‬لرٌرٔرب دس‪ٖٚ‬‬ ‫اػتب٘ی ثشٌضاس وشدیٓ‪ .‬دػتب‪ٚ‬سد ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬ا٘ٔمبد لشاسداد ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ ٚ‬حٕبیت ٔرزرٕر‪ٓٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ اص ؿشوت‪ٞ‬بی دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ ث‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ٙ‬ب داؿتیٓ د‪ٔٚ‬یٗ ٕ٘بیـرٍرب‪ ٜ‬سا دس ػربَ‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬ثشپب و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿی‪ٚ ّٛ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ثرشٌرضاس ٘ـرذ‪ٔ.‬رذیرشٓربٔرُ فر‪ٛ‬الد‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ دس پبیبٖ ٌفت‪ :‬ثیـتش ف‪ٛ‬الد‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س سا فرشص٘رذاٖ خر‪ٛ‬صػرتربٖ سا‪ ٜ‬ا٘رذاصی‬ ‫وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬حىبیت اص دا٘ؾ ف‪ٙ‬ی ػشؿبس ٔترخرلرلربٖ داسد‪ٔ .‬رزرٕر‪ٓٛ‬ر‪ ٝ‬فر‪ٛ‬الد‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ ٘یبص‪ٞ‬بی تز‪ٟ‬یضاتی‪ٛٔ ،‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬لٌٔب خ‪ٛ‬د سا اص ًشیک چبح وتبثی س‪٘ٚ‬رٕربیری‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ تبٔیٗو‪ٙٙ‬ذٌبٖ دس‪ ٖٚ‬اػتب٘ی ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثب ؿ‪ٙ‬بػبیی ٘یبص‪ٞ‬بی ٔزٕر‪ٓٛ‬ر‪،ٝ‬‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی الذاْ و‪ٙٙ‬ذ ‪.‬پیؾ اص ػخ‪ٙ‬بٖ ٔذیشٓبُٔ‪ ،‬تفوّی ٔٔب‪ ٖٚ‬خشیذ ف‪ٛ‬الد‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ‪ ،‬ا‪ِٛٚ‬یت تبٔیٗ ٘یبص‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ سا دس‪ ٖٚ‬اػرترب٘ری دا٘ؼرت ‪ ٚ‬افرض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ک‪ٔٙ‬تی خ‪ٛ‬صػتبٖ ُشفیت ٔ‪ٙ‬بػجی دس ر‪ٟ‬ت تبٔیٗ ٘یبص‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬بیْ اػرتربٖ دس‬ ‫اختیبس داس٘ذ‪ .‬ثبیذ ثب وٕه ٌشفتٗ اص ل‪ٛ‬ا٘یٗ‪ ،‬ؿشایی سا ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای فشا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬تر‪ِٛ‬ریرذ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌبٖ اػتب٘ی ثب تبٔیٗ ٔ‪ٛ‬اد ‪ ٚ‬تز‪ٟ‬یضا ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ث‪ ٝ‬سؿذ ‪ ٚ‬ثربِر‪ٙ‬رذٌری‬ ‫دػت پیذا و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 03‬خرداد‬ ‫* ‪ 03‬ژوئن‬ ‫* ‪ 9‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪6005 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫هْلت ثثتًام داًصاهَساى در پایگاُّای تاتستاًی تا اٍل تیز‬ ‫‪0033‬‬ ‫‪0300‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبطی‪ٔ -‬سیطوُ فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ ٚ‬طی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ با اقاض‪ ٜ‬ب‪ّٟٔ ٝ‬ت حتبت ٘تاْ‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ زض والؼ ‪ٞ‬ای ا‪ٚ‬لات فطاغ تابؿتا٘ی تا ا‪ َٚ‬تیطٔا‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬اض وطز۽ پایٍا‪ٜٞ‬ای تابؿتا٘ی اظ‬ ‫پ‪ٙ‬زٓ تیطٔا‪ ٜ‬افتتاح ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬پیف بی‪ٙ‬ی ٔی و‪ٙ‬یٓ حس‪ٚ‬ز ؾ‪ٔ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬زا٘ف أت‪ٛ‬ظ زض فتلتاِتیت ‪ٞ‬تای‬ ‫تابؿتا٘ی قطو و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫عّی ضٔضا٘ی‪ ،‬با اقاض‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فلاِی تابؿتا٘ی أؿاَ تّفیمی اظ ؾأا٘‪ٍٕٞ ٝ‬اْ ‪ ٚ‬قتاز ذت‪ٛ‬ا‪ٞ‬تس بت‪ٛ‬ز‬ ‫اظ‪ٟ‬اض وطز۽ ب‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض غ‪ٙ‬ی ؾاظی ا‪ٚ‬لات فطاغ ‪ ،‬ضا‪ٜ‬ا٘ساظی حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۶۳‬عاض پایٍا‪ ٜ‬تتابؿتتتا٘تی ‪ٞ‬تس‬ ‫ٌصاضی قس‪ ٚ ٜ‬فلاِی ‪ٞ‬ای تابؿتا٘ی زض قبى‪ ٝ‬قاز ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت غیطحض‪ٛ‬ضی ز٘باَ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬ب‪ٕٞ ٝ‬یتٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض نفح‪ٝ‬ای زض قبى‪ ٝ‬قاز بطای فلاِی ا‪ٚ‬لات فطاغ ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ٔیقت‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی افتع‪ٚ‬ز۽ زض حتاَ‬ ‫حاضط زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س با ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ب‪ ٝ‬ؾأا٘‪ٍٕٞ ٝ‬اْ بطای حب ٘اْ زض والؼ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬ضز عالل‪ٝ‬قتاٖ‬ ‫حب ٘اْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ ٚ‬طی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ با بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زا٘ف أت‪ٛ‬ظاٖ بتطای حتبت ٘تاْ‬ ‫والؼ‪ٞ‬ای تابؿتا٘ی تا ا‪ َٚ‬تیطٔا‪ ٜ‬فطن زاض٘س ٌف ۽ پایٍا‪ٞ ٜ‬ای تابؿتا٘ی اظ پ‪ٙ‬زٓ تتیتطٔتا‪ ٜ‬افتتتتتاح‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬پیف بی‪ٙ‬ی ٔیو‪ٙ‬یٓ حس‪ٚ‬ز ؾ‪ٔ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬زا٘فأ‪ٛ‬ظ زض فلاِی ‪ٞ‬ای تابؿتا٘ی قتطوت وت‪ٙ‬ت‪ٙ‬تس‪.‬‬ ‫والؼ‪ٞ‬ای ٔزاظی تابؿتا٘ی زض ؾأا٘‪ ٝ‬قاز ‪ٕٞ‬ا٘‪ٙ‬س والؼ‪ٞ‬ای ٔساضؼ تکىیُ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫هزدم ًگزاى پیاهکّای جزیوِ در‬ ‫رٍسّای ‪ ۵۸ ٍ ۵۷‬خزداد ًثاضٌذ‬ ‫ؾتتتتط‪ٚ‬یتتتتتؽ‬ ‫ذبطی‪ -‬ضئیؽ‬ ‫پّیتؽ ضا‪ٞ‬ت‪ٛ‬ض‬ ‫٘تتارتتا اعتتالْ‬ ‫وتتطز۽ ٔتتطزْ‬ ‫٘تتتتتتٍتتتتتتطاٖ‬ ‫پیتأته ‪ٞ‬تای‬ ‫حب تترتّتف‬ ‫تطزز قبا٘ت‪ ٝ‬اظ‬ ‫ؾاع ‪ ۵۴‬تا ‪ ۶‬بأساز زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای ۺ‪ ٚ ۵‬ۻ‪ ۵‬ذتطزاز ٔتا‪ٜ‬‬ ‫٘باق‪ٙ‬س ظیطا رطیٕ‪ٞٝ‬ا اعٕاَ ٕ٘یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾطزاض ؾیسوٕاَ ‪ٞ‬ازیا٘فط افع‪ٚ‬ز۽ ٔطزْ ب‪ ٝ‬پیأه ‪ٞ‬ای و‪ٝ‬‬ ‫زض ز‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظ ۺ‪ ٚ ۵‬ۻ‪ ۵‬ذطزاز ٔا‪ٔ ٜ‬ب‪ٙ‬ی بط رطیٕ‪ ٝ‬تتطزز زض‬ ‫عطح ٔحس‪ٚ‬زی ‪ٞ‬ای قبا٘‪ ٝ‬زضیاف وطز‪ ٜ‬ا٘تس‪ ،‬تت‪ٛ‬رت‪ٝ‬‬ ‫٘ى‪ٙٙ‬س ایٗ رطیٕ‪ٞ ٝ‬ا زض چه اپطات‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای پّیتؽ ضا‪ٞ‬ت‪ٛ‬ض‬ ‫حص ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز۽ بطاؾاؼ تهٕیٓ اتراش قس‪ ٜ‬قر رٕلت‪ٚ ٝ‬‬ ‫قر ق‪ٙ‬ب‪ ٝ‬ۺ‪ ٚ ۵‬ۻ‪ ۵‬ذطزاز ٔا‪ٙٔ ٜ‬ع تطزز قتبتا٘ت‪ِ ٝ‬تغت‪ٚ ٛ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ا رطیٕ‪ٕ٘ ٝ‬ی ق‪٘ٛ‬س‪ .‬ابالغی‪ٔ ٝ‬لتا‪ ٖٚ‬أت‪ٙ‬تیتتتی ‪-‬‬ ‫ا٘تظأی ‪ٚ‬ظاضت وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ضئیؽ وٕیت‪ ٝ‬أ‪ٙ‬یتی ‪ -‬ارتٕاعتی‬ ‫‪ ٚ‬ا٘تظأی ؾتاز ّٔی ٔمابّ‪ ٝ‬با وط‪٘ٚ‬ا ٔب‪ٙ‬ی بط ِغ‪ٕٛٙٔ ٛ‬عیت‬ ‫تطزز قبا٘‪ ٝ‬زض قر ‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬ی ب‪ ٝ‬ا٘ترابتات بت‪٘ ٝ‬تیتط‪ٚ‬ی‬ ‫ا٘تظأی ابالغ قس‪ ٜ‬اؾ ‪.‬‬ ‫ؾطزاض ‪ٞ‬ازیا٘فط اظ‪ٟ‬اض زاق ۽ بط ایٗ اؾاؼ ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬اٖ ٔتی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س با اضأف ذاعط زض ا٘ترابات ضیاؾ رتٕت‪ٟ‬ت‪ٛ‬ضی‬ ‫قطو وطز‪ ٚ ٜ‬اظ باب حب ترّفات تطزز قبا٘‪ ٝ‬زض ۺ‪۵‬‬ ‫‪ ٚ‬ۻ‪ ۵‬ذطزاز ٔا‪ٞ ٜ‬ی ٌ‪ ٝ٘ٛ‬زغسغ‪ ٝ‬ای ٘ساقت‪ ٝ‬باق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ضئیؽ پّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض ٘ارا افع‪ٚ‬ز۽ یىی اظ ع‪ٛ‬أُ انّی ِغت‪ٛ‬‬ ‫ٕٔ‪ٛٙ‬عی تطزز قبا٘‪ ٝ‬زض ایٗ ز‪ ٚ‬قر‪ ،‬رابزایی ن‪ٙ‬تس‪ٚ‬ق‬ ‫‪ٞ‬ای ضای ٌیطی ‪ ٚ‬تطزز ع‪ٛ‬أُ ارطایی ‪٘ ٚ‬تظتاضتتی زض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬ای ا٘ترابی‪ ٝ‬اؾ ‪.‬‬ ‫تحزینّای اهزیکا اسیه جذی‬ ‫تِ تخص سالهت کطَر ٍارد کزد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبتطی‬ ‫ ٔتتسیتتطوتتُ‬‫ض‪ٚ‬ابظ عٕت‪ٔٛ‬تی‬ ‫‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض بیٗإُِّ‬ ‫ؾاظٔتاٖ ٘تظتاْ‬ ‫پعقىی وکت‪ٛ‬ض‬ ‫ٌتتتتتتتفتتتتت ت ۽‬ ‫تتتحتتطیتتٓ ‪ٞ‬تتای‬ ‫أطیىا ب‪ ٝ‬برف ؾالٔ وک‪ٛ‬ض اؾیر رسی ‪ٚ‬اضز وتطز‬ ‫‪ٞ ٚ‬عی‪ٞٝٙ‬ای ز‪ٔ ٚ ِٚ‬طزْ ضا زض ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬افعایف زاز‪.‬‬ ‫حؿیٗ وطٔا٘پ‪ٛ‬ض افع‪ٚ‬ز۽ با ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬زوفایتی وکت‪ٛ‬ض زض‬ ‫ت‪ِٛ‬یس زاض‪ ،ٚ‬زض بحج تأیٗ ٔ‪ٛ‬از ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬با ٔکىتُ ٔت‪ٛ‬ارت‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ؿتیٓ ‪ ٚ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ای أطیىا زؾتیابی ب‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬از ضا ٌطاٖ‬ ‫‪ ٚ‬ظٔاٖبط وطز‪ ٜ‬اؾ ‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز۽ بط احط ایٗ تحطیٓ ‪ٞ‬تا‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ بمی‪ ٝ‬زاض‪ٞٚ‬ایی و‪ٚ ٝ‬اضزاتی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ٘یع با افتعایتف‬ ‫‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ذطیس ‪ ٚ‬وٕب‪ٛ‬ز ٔ‪ٛ‬ار‪ ٝ‬قس٘س و‪ ٝ‬فکاض اٖ بط بیٕ‪ٞٝ‬ا‬ ‫‪ ٚ‬ذا٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬بیٕاضاٖ ‪ٚ‬اضز قس‪.‬‬ ‫وطٔا٘پ‪ٛ‬ض تهطیح وطز۽ چ‪ٙ‬ا٘چ‪ ٝ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ا اعٕاَ ٕ٘ی قس‪،‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬اظ بؿیاضی اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؾالٔ ؾتبتمت‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬ب‪ٛ‬زیٓ أا ب‪ ٝ‬زِیُ تحطیٓ‪ٞ‬ا با ‪ٚ‬رت‪ٛ‬ز تتالـ ‪ٞ‬تای‬ ‫قبا٘‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظی ٔسافلاٖ ؾالٔ ‪ ،‬اظ ٘تظتط تتزت‪ٟ‬تیتعات ‪ٚ‬‬ ‫أىا٘ات زضٔا٘ی‪ ،‬بطذی وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض حت‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ؾالٔ فطؾ‪ٞ ًٙ‬ا اظ ٔا عمر ب‪ٛ‬ز٘س او‪ ٖٛٙ‬اظ ٔا پتیتف‬ ‫افتاز‪ ٜ‬ا٘س‪ٔ.‬سیطوُ ض‪ٚ‬ابظ عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬أت‪ٛ‬ض بتیتٗ اِتٕتّتُ‬ ‫ؾاظٔاٖ ٘ظاْ پعقىی وک‪ٛ‬ض ٌف ۽ رألت‪ ٝ‬پتعقتىتی ‪ٚ‬‬ ‫زضٔا٘ی وک‪ٛ‬ض با عکک ‪ ٚ‬عالل‪ ٝ‬وکتی ؾالٔ ایطاٖ ضا ٘ت‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ا ض‪ٚ‬ی ا بّى‪ ٝ‬زض تطاظ باالتط ٍ٘‪ ٝ‬زاقت‪ٔ ٚ ٝ‬ؿتوت‪ٛ‬الٖ‬ ‫عاِیضتب‪٘ ٝ‬ظاْ بایس تحّیُ و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬لیٕ زض نح‪ ٝٙ‬ب‪ٛ‬زٖ‬ ‫ضا چ‪ ٝ‬وؿی بایس پطزاذ و‪ٙ‬س؟ ز‪ِٚ‬تتتٕتطزاٖ قتطق ‪ٚ‬‬ ‫غط ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬زؾتی زض تحطیٓ ‪ٞ‬ا زاض٘س زض لتطٖ عتّتٓ ‪ٚ‬‬ ‫زا٘ف بایس ب‪ ٝ‬ایٗ ٘ىت‪ ٝ‬وّیسی بطؾ‪ٙ‬س و‪ ٝ‬تتحتطیتٓ یته‬ ‫ز‪ ، ِٚ‬تحطیٓ ّٔ اؾ ‪ ٚ‬اؾیر ٘‪ٟ‬ایی اٖ چ‪ ٝ‬بؿتا اظ‬ ‫ر‪ٌ ًٙ‬طْ بستط ‪ ٚ‬فطاتط باقس‪.‬‬ ‫پایص سالهت تیص اس ‪ّ ۸۷۸‬شار هسافز در هثادی هزسی کطَر‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبطی‪ -‬زبیطوُ رٕلی ‪ٞ‬الَ احتٕتط اظ‬ ‫غطباٍِطی ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تطَ ب‪ٟ‬ساقتتی ۻۺ‪ٞ ۶‬تعاض ‪۹۵۵ ٚ‬‬ ‫ٔؿافط ‪ٚ‬ض‪ٚ‬زی ب‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض زض ٔبازی ٔتطظی ضؾتٕتی‬ ‫وک‪ٛ‬ض ذبط زاز‪ .‬ب‪٘ ٝ‬مُ اظ رٕلیت ‪ٞ‬تالَ احتٕتط‪،‬‬ ‫ٔحٕسحؿٗ ل‪ٛ‬ؾیاٖ ٔمسْ ضٕٗ تاویس بتط تتسا‪ْٚ‬‬ ‫ارطای عطح و‪ٙ‬تطَ ب‪ٟ‬ساقتی ٔؿافطاٖ زض ٔتبتازی‬ ‫ٔطظی وک‪ٛ‬ض ٌف ۽ ایٗ عطح با ‪ٕٞ‬ىتاضی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫ب‪ٟ‬ساق ‪ ،‬زضٔاٖ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ظـ پعقىتی زض ؾت‪ٔ ٝ‬تا‪ٜ‬‬ ‫ٌصقت‪ ٝ‬ا٘زاْ قس‪ٓٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬اٖ ازأ‪ ٝ‬زاضز و‪ ٝ‬اظ ‪۵۳‬‬ ‫اؾف‪ٙ‬س ٔا‪ ٜ‬تا ۼ‪ ۵‬ذطزاز ٔا‪ ،ٜ‬ۻۺ‪ٞ ۶‬عاض ‪٘ ۹۵۵ ٚ‬فط اظ‬ ‫ٔؿافطاٖ و‪ٙ‬تطَ ‪ ٚ‬غطباٍِطی قس‪ ٜ‬ا٘س‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز۽ زض ایٗ ٔست ‪ٞ ۸۶‬عاض ‪ ٚ‬ۼ‪ٛٔ ۶۳‬ضز تؿ ف‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬ۻ‪۵‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ٚ‬ۻ‪۶‬ۺ ٔ‪ٛ‬ضز تؿ پی ؾی اض اظ ٔؿافطاٖ ٔکى‪ٛ‬ن ب‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ا ٌطفت‪ ٝ‬قس‪۶ ٚ ٜ‬ۺ ٘فط اظ ٔؿافطاٖ ٘یع‬ ‫ب‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٔ‪ٛ‬ل لط٘غی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬ا٘س‪ .‬ل‪ٛ‬ؾیاٖ ٔمسْ اظ‪ٟ‬اض وطز۽ ایٗ عطح بتا ٔکتاضوت ‪۴‬ۺ‪٘ ۷‬تیتط‪ٚ‬ی‬ ‫عّٕیاتی زض ‪ ۴۹‬اؾتاٖ زض حاَ ارطاؾ ‪.‬‬ ‫تکویل دٍس دٍم ٍاکسیٌاسیَى افزاد تاالی ‪ ۷۷‬سال اس ‪ ۸۷‬خزداد‬ ‫اصالح هستوزی تاسًطستگی تا احتساب اضتغال در هطاغل سخت ٍ سیاى اٍر‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبطی‪ -‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ؾتاز ّٔی ٔمابّت‪ ٝ‬بتا‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا ب‪ ٝ‬تکطیح ‪ٚ‬ضلیت بتیتٕتاضی وتط‪٘ٚ‬تا ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ض‪٘ٚ‬س ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬زض وک‪ٛ‬ض پطزاذ ‪.‬‬ ‫عّیطضا ضئیؿی‪ ،‬زض پایاٖ رّؿ‪ ٝ‬ؾتاز ّٔی ٔمتابّت‪ٝ‬‬ ‫با وط‪٘ٚ‬ا‪ ،‬ب‪ ٝ‬اضائ‪ٌ ٝ‬عاضقی اظ ‪ٚ‬ضلی بتیتٕتاضی‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا زض وک‪ٛ‬ض پطزاذ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی با اقاض‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬بطٌعاضی ا٘ترابات زض ۻ‪ ۵‬ذطزاز‪،‬‬ ‫ٌف ۽ زض ٔزٕ‪ٚ ٛ‬ضلی ضاضی و‪ٙٙ‬تس‪ ٜ‬بت‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫‪ٞ‬ط چ‪ٙ‬س زض بطذی را‪ٞ‬ا ٔ‪ٛ‬اضزی اظ عسْ ضعایت‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ا ٌعاضـ قس‪.‬‬ ‫ضئیؿی با اقاض‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬أاض باالی ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط زض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای بطظیُ ‪ٙٞ ٚ‬س‪ ،‬افع‪ٚ‬ز۽ ‪ٚ‬ضلی وط‪٘ٚ‬ا زض وکت‪ٛ‬ض‬ ‫ٔا ‪ٞ‬ط چ‪ٙ‬س ٘ع‪ِٚ‬ی اؾ أا بایس ٔطالب بیکتطی زاقت‪ ٝ‬باقیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی با اقاض‪ ٜ‬ب‪ٍ٘ ٝ‬طا٘ی ‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬اظ ‪ٚ‬ضلی بیٕاضی زض ر‪ ٛٙ‬وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز زاضز‪ ،‬اظ افتعایتف تتلتساز‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ای لطٔع وط‪٘ٚ‬ایی ذبط زاز ‪ٌ ٚ‬ف ۽ اظ أط‪ٚ‬ظ ‪ ۵۵‬ق‪ٟ‬ط زض ‪ٚ‬ضلی لطٔع وط‪٘ٚ‬ایی لطاض ٌطفتتت‪ ٝ‬ا٘تس‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ‪۸ ،‬ۺ‪ ۴‬ق‪ٟ‬ط ٘یع زض ‪ٚ‬ضلی ٘اض٘زی لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫ضئیؿی ازأ‪ ٝ‬زاز۽ ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ای لطٔع زض ٘‪ٛ‬اض ر‪ٛٙ‬بی وک‪ٛ‬ض قأُ ق‪ٟ‬طؾتاٖ‪ٞ‬ای ت‪ٍٙ‬ؿتاٖ‪ ،‬زقتؿتاٖ‪ ،‬زقتتتی‪،‬‬ ‫عؿّ‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬و‪ٍٙ‬اٖ (اؾتاٖ ب‪ٛ‬ق‪ٟ‬ط)‪ ،‬ا٘سیٕکه (ذ‪ٛ‬ظؾتاٖ)‪ ،‬ایطا٘ک‪ٟ‬ط‪ ،‬چاب‪ٟ‬تاض‪ ،‬ظا‪ٞ‬تساٖ ‪٘ ٚ‬تیته قت‪ٟ‬تط‬ ‫(ؾیؿتاٖ ‪ ٚ‬بّ‪ٛ‬چؿتاٖ)‪ ،‬ض‪ٚ‬زباض ر‪ ، ٛٙ‬و‪ٟٛٙ‬د ‪ٛٙٔ ٚ‬راٖ (وطٔاٖ)‪ ،‬بؿته‪ ،‬ب‪ٙ‬سضِت‪ٙ‬تٍت‪ ،ٝ‬بت‪ٙ‬تسضعتبتاؼ‪،‬‬ ‫پاضؾیاٖ‪ ،‬راؾه‪ ،‬ض‪ٚ‬زاٖ‪ ،‬ؾیطیه‪ ،‬لکٓ ‪ٔ ٚ‬ی‪ٙ‬ا (‪ٞ‬طٔعٌاٖ) ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾر‪ٍٛٙ‬ی ؾتاز ّٔی وط‪٘ٚ‬ا افع‪ٚ‬ز۽ اٍِ‪ٛ‬یی و‪ ٝ‬تابؿتاٖ ؾاَ ٌصقت‪٘ ٝ‬یع زاقتیٓ‪ ،‬ذیع بیٕاضی زض ٔت‪ٙ‬تاعتک‬ ‫ر‪ٛٙ‬بی وک‪ٛ‬ض ب‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبطی ‪ٞ-‬یات عٕ‪ٔٛ‬ی زی‪ٛ‬اٖ عساِت ازاضی زض‬ ‫پطزاذ ٔل‪ٛ‬لات انالح ٔؿتٕطی باظ٘کؿتٍی با احتؿتا‬ ‫اقتغاَ زض ٔکاغُ ؾترت ‪ ٚ‬ظیتاٖ ا‪ٚ‬ض ضا اظ تتاضیتد‬ ‫باظ٘کؿتٍی اِعاْ ا‪ٚ‬ض زا٘ؿ ‪.‬‬ ‫واضٌطا٘ی و‪ ٝ‬پؽ اظ باظ٘کؿتٍی عازی ب‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬رتر ضای‬ ‫وٕیت‪ٞ ٝ‬ای اؾتا٘ی تکریم ٔکاغُ ؾرت ‪ ٚ‬ظیتاٖ ا‪ٚ‬ض‪،‬‬ ‫قغُ تح تهسی اٖ‪ٞ‬ا ؾر ‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض تکریم زاز‪ٜ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾ ‪ ٚ‬قطایظ ٔطب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬باظ٘کؿتتتٍتی زض ٔکتاغتُ‬ ‫ؾر ‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض اظ رّٕ‪ ٝ‬ؾ‪ٛٙ‬ات اقتغاَ ‪ ٚ‬پطزاذ ٔل‪ٛ‬ل‪ٔ ٝ‬طب‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ضا احطاظ وطز‪ ٜ‬ا٘س‪ ،‬باظ٘کؿتتٍتی‬ ‫عازییکاٖ اظ عازی ب‪ ٝ‬ؾر ‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬اظ تاضید باظ٘کؿتٍی ٔکٕ‪ َٛ‬باظ٘کؿتٍی زض ؾر ‪ ٚ‬ظیاٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ض وطز‪.‬پؽ اظ ٔطارل‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬زی‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬بطضؾی زض قلر اضاء نازض قس‪ ٜ‬زض ایٗ ذه‪ٛ‬ل‪ ،‬بلضی قلتر‬ ‫٘ؿب ب‪ ٝ‬اِعاْ پطزاذ ٔل‪ٛ‬لات ؾر ‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض اظ ظٔاٖ تاییس‪ ،‬وٕیت‪ ٝ‬اؾتا٘ی ضا اِعاْ ا‪ٚ‬ض زا٘ؿت‪ٚ ٝ‬‬ ‫بطذی اظ قلر با ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ظٔاٖ اقتغاَ واضٌطاٖ‪ ،‬بیٕ‪ ٝ‬اظ واضفطٔا اذتص قتس‪ ٜ‬اؾت ظٔتاٖ‬ ‫باظ٘کؿتٍی عازی ضا ّٔعْ زا٘ؿت‪ٙ‬س‪.‬اظ ا٘زایی و‪ ٝ‬زض ضای وٕیت‪ٞٝ‬ای اؾتا٘ی اقاض‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت ‪ ،‬چت‪ٖٛ‬‬ ‫واضٌط زض ؾاَ ‪ٞ‬ای لبُ زض ٔکاغُ ؾر ‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض اقتغاَ زاقت‪ ٚ ٝ‬قغُ ا‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض ٔیبتاقتس ‪ٚ‬‬ ‫عبلا‪ ،‬چ‪ ٖٛ‬بیٕ‪ ٝ‬پطزاذ قس‪ ٜ‬اظ ظٔاٖ باظ٘کؿتٍی عازی ٔحک اذص حم‪ٛ‬ق ؾر ‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض اؾت ‪،‬‬ ‫زض ٘تیز‪ٔ ٝ‬ل‪ٛ‬لات بایس اظ ظٔاٖ باظ٘کؿتٍی ‪ٔ ٚ‬ؿتٕطی اٖ پطزاذ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یات عٕ‪ٔٛ‬ی زی‪ٛ‬اٖ عساِ ازاضی اظ تاضید نس‪ٚ‬ض حىٓ باظ٘کؿتٍی‪ ،‬تأیٗ ارتٕاعی ضا ٔتلت‪ٟ‬تس بت‪ٝ‬‬ ‫پطزاذ وطز‪ ٚ ٜ‬ایٗ حاوی اظ ایٗ اؾ و‪ ٝ‬بیٕ‪ ٝ‬واضٌطاٖ زض ٌصقت‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬ز زاقت‪ ٝ‬اؾت ٔت‪ٙ‬تتت‪ٟ‬تی‬ ‫قرم ب‪ ٝ‬تاظٌی اظ ؾرتی ‪ ٚ‬ظیاٖ ا‪ٚ‬ض ب‪ٛ‬زٖ اٌا‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾ ‪ ٚ‬با لغلی ضای زی‪ٛ‬اٖ اظ ظٔاٖ حانتُ‬ ‫قسٖ اٖ‪ ،‬تأیٗ ارتٕاعی ضا ّٔعْ ب‪ ٝ‬پطزاذ ٔیٕ٘ایس‪.‬‬ ‫تیوِ ضذگاى تیوِ سالهت اس اتتذای تیزهاُ ًیاسی تِ دفتزچِ کاغذی ًذارًذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبطی ‪ٔ-‬لا‪ ٖٚ‬بیٕ‪ ٚ ٝ‬ذسٔات ؾالٔت‬ ‫ؾاظٔاٖ بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ٌتفت ۽ چتاف زفتتتطچت‪ٝ‬‬ ‫واغصی بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ زض ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق‪ٞ‬ای واضوت‪ٙ‬تاٖ‬ ‫ز‪ ، ِٚ‬ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ایطا٘یاٖ ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬تس‪ٚ‬ق‬ ‫ؾایط الکاض اظ ابتسای تیط ٔا‪ ۴۷۳۳ ٜ‬زض ضاؾتتتای‬ ‫اِىتط‪٘ٚ‬یىی قسٖ ذسٔات ؾاظٔاٖ بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔت‬ ‫ٔت‪ٛ‬لف ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ب‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾاظٔاٖ بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ‪ٟٔ ،‬سی ضضتایتی‬ ‫زضباض‪ ٜ‬فطای‪ٙ‬س وا‪ٞ‬ف ٘تیتاظ بت‪ ٝ‬زفتتتطچت‪ٞ ٝ‬تای‬ ‫واغصی بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ و‪ ٝ‬اظ ابتسای اضزیتبت‪ٟ‬تکت‬ ‫ٔا‪ ٜ‬اغاظ قس‪ ٜ‬اؾ ‪ ،‬افع‪ٚ‬ز۽ زض ضاؾتای تتحتمتک‬ ‫لا٘‪ ٖٛ‬بط٘أ‪ ٝ‬قکٓ ت‪ٛ‬ؾل‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ لا٘‪ ٖٛ‬بط٘أت‪ٝ‬‬ ‫ب‪ٛ‬زر‪ ٝ‬ؾاَ ‪ ،۴۷۳۳‬ؾاظٔاٖ بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ٔىّتف‬ ‫اؾ و‪ ٝ‬ذسٔات ضا ب‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت اِىتط‪٘ٚ‬یه اضائ‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ایٗ ظٔی‪ ،ٝٙ‬وا‪ٞ‬ف ٘یاظ ب‪ ٝ‬زفتطچ‪ٞٝ‬ای‬ ‫واغصی بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ٘یع بایس ٔحمک ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز۽ پیف اظ ایٗ ‪ ٚ‬بتط اؾتاؼ رتس‪َٚ‬‬ ‫ظٔاٖ ب‪ٙ‬سی قس‪ ،ٜ‬اظ ابتسای اضزیب‪ٟ‬ک ٔا‪۴۷۳۳ ٜ‬‬ ‫ابتسا چاف زفتطچ‪ ٝ‬واغصی ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ‬ ‫‪ٍٕٞ‬ا٘ی ‪ ٚ‬زض ابتسای ذطزاز ٔا‪٘ ٜ‬یع چاف زفتطچ‪ٝ‬‬ ‫واغصی بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ض‪ٚ‬ؾتاییاٖ ٔت‪ٛ‬لف‬ ‫قس‪ ٜ‬ب‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ایٗ بیٕ‪ ٝ‬قسٌاٖ ٘یاظی ب‪ ٝ‬اؾتفتاز‪ ٜ‬اظ‬ ‫زفتطچ‪ ٝ‬واغصی بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ٘ساقت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔلا‪ ٖٚ‬ؾاظٔاٖ بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ اظت‪ٟ‬تاض زاقت ۽ بتا‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬قسٖ ظیطؾاذ ‪ٞ‬ای ذسٔات اِىتط‪٘ٚ‬یه‬ ‫بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ‪ ،‬افطاز ٘یاظی ب‪ ٝ‬اؾتفاز‪ ٜ‬اظ زفتتتطچت‪ٝ‬‬ ‫واغصی بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ٘ساض٘س زض برف ز‪ِٚ‬تتی ‪ٚ‬‬ ‫ذه‪ٛ‬نی ایٗ ظیطؾاذ ‪ٞ‬ا فطا‪ ٓٞ‬قس‪ ٚ ٜ‬اعتال‬ ‫‪ ۵۲‬درصذ هزدم ایزاى‬ ‫تِ ریفالکس هعذُ هثتال ّستٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبطی‪ -‬ضییتؽ ا٘تزتٕتٗ‬ ‫ٌ‪ٛ‬اضـ ‪ ٚ‬وبس ایطاٖ ٌتفت ۽ ‪۵۸‬‬ ‫زضنس ٔتطزْ وکت‪ٛ‬ض ٔتبتتتال بت‪ٝ‬‬ ‫ضیفالوؽ ٔلس‪( ٜ‬بطٌک اؾیس اظ‬ ‫ٔلس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬باال ‪ٔ ٚ‬طی) ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬اضاف‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظٖ ‪ ٚ‬چالی ابتال ب‪ ٝ‬ایٗ بیٕاضی ضا‬ ‫زض ؾاِ‪ٟ‬ای اذیط تکسیس ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زوتط ضضا ّٔه ظاز‪ ٜ‬افع‪ٚ‬ز۽ ضیفالوؽ ٔلس‪ ٜ‬اظ قایع تطیٗ بیٕاضی ‪ٞ‬تای‬ ‫ٌ‪ٛ‬اضقی اؾ و‪ ٝ‬بط احط ذ‪ٛ‬ضزٖ غصا‪ٞ‬ای فؿ ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬ز‪ ،‬ؾتؽ لتطٔتع ‪ٚ‬‬ ‫چای ظیاز و‪ ٝ‬زض ؾاِ‪ٟ‬ای اذیط ٔیاٖ ٔطزْ وک‪ٛ‬ض افعایف یافت‪ ،ٝ‬بط‪ٚ‬ظ ٔتی‬ ‫یابس ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬زِیُ باظٌک اؾیس ‪ ٚ‬قیط‪ٔ ٜ‬لس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬زاذُ ٔطی باعج احؿتاؼ‬ ‫زضز لفؿ‪ ٝ‬ؾی‪ ٝٙ‬تطـ قس‪ ٜ‬ز‪ٞ‬اٖ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی‪ٌ ،‬یط وطزٖ غتصا‪ ،‬حتاِت‬ ‫ت‪ ، ٟٛ‬باز ٌّ‪ ٚ ٛ‬اض‪ٚ‬غ ظزٖ ‪ٞ‬ای ٔىطض‪ ،‬رٕع قسٖ بیف اظ حس بعاق زض‬ ‫ز‪ٞ‬اٖ ‪ ٚ‬ؾطف‪ٞ ٝ‬ای ٔىطض بس‪ ٖٚ‬عّ ‪ ،‬تّد قسٖ ز‪ٞ‬اٖ ‪ ٚ‬بطٌک ا ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬از غصایی اظ ٔلس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ز‪ٞ‬اٖ ضا اظ زیٍط عالیٓ ضیفالوؽ ٔلس‪ ٜ‬بیاٖ وطز‬ ‫‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬اض زاق ۽ ایٗ عالیٓ فطز ٔبتال ضا اظاض ٔی ز‪ٞ‬س ‪ٔ ٚ‬تی تت‪ٛ‬ا٘تس زض‬ ‫فلاِی ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬واض‪ٞ‬ای ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬اذتالَ ایزاز و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ّٔه ظاز‪ ٜ‬تهطیح وطز۽ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ افطازی و‪ٔ ٝ‬بتال ب‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ا ٔی ق‪٘ٛ‬س ٘یع‬ ‫ب‪ ٝ‬ضیفالوؽ ٔلس‪ٔ ٜ‬بتال قس‪ ٚ ٜ‬قىای ظیازی اظ ایٗ بیٕاضی زاض٘س وت‪ٝ‬‬ ‫بایس تح ٘ظط پعقه زضٔاٖ ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ف‪ٛ‬ق ترهم ٌ‪ٛ‬اضـ ‪ ٚ‬وبس ٌف ۽ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬تیتٗ ‪ ۶۳‬زضنتس ٔتطزْ‬ ‫وک‪ٛ‬ض وبس چط زاض٘س و‪ ٝ‬با ضغیٓ غصایی ٘ازضؾ ‪ ٚ‬چالی زض اضتتبتاط‬ ‫اؾ ‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز۽ چالی ‪ ٚ‬چطبی ز‪ٚ‬ض قىٕی‪ٔ ،‬ما‪ ٔٚ‬بت‪ ٝ‬ا٘ؿت‪ِٛ‬تیتٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔهط ظیاز وطب‪ٞٛ‬یسضات ‪ٞ‬ای تهفی‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اظ ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ ع‪ٛ‬أُ ذغتطی‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬باعج بط‪ٚ‬ظ عالیٓ وبس چط ‪ ٚ‬ابتال ب‪ ٝ‬ایٗ بیٕاضی ٔیق‪٘ٛ‬تس‪،‬‬ ‫چالی پیأس‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬فی بط ض‪ٚ‬ی ؾ‪ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ؾاظ ؾّ‪ِٛ‬ی زاقتتت‪ ٚ ٝ‬بتاعتج‬ ‫پیکطف اِت‪ٟ‬ا وبسی ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫دخاًیات هْوتزیی عاهل تْذیذ‬ ‫کٌٌذُ سالهت‬ ‫ؾىت‪ٞٝ‬ای لّبی ‪ٔ ٚ‬غعی‪ ،‬بط‪٘ٚ‬کی ‪ ،‬بیٕاضی‪ٞ‬ای پ‪ٛ‬ؾتی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ا٘تی‪،‬‬ ‫حسالُ ‪ ٛ٘ ۴۷‬ؾطعاٖ ٔا٘‪ٙ‬س ضی‪ ،ٝ‬ذ‪ ،ٖٛ‬ض‪ٚ‬ز‪ٔ ،ٜ‬خا٘‪ ،ٝ‬پتط‪ٚ‬ؾتتتات‪،‬‬ ‫پا٘ىطاؼ‪ ،‬وبس‪ ،‬پ‪ٛ‬ؾ ‪ ،‬پؿتتتاٖ‪ ،‬ضحتٓ ‪ ٚ‬حت‪ٙ‬تزتط‪ ٜ‬اظ رتّٕت‪ٝ‬‬ ‫بیٕاضی‪ٞ‬ای قایع زض ٘تیز‪ٔ ٝ‬هط زذا٘یات زا٘ؿ ‪.‬‬ ‫ب‪ٙ‬ا بط ٌعاضـ ؾاظٔاٖ ب‪ٟ‬ساق ر‪ٟ‬ا٘ی‪ ،‬ؾاال٘‪ٔ ۹ ٝ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط زض ز٘یا‬ ‫بط احط اؾتلٕاَ زذا٘یات راٖ ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زؾ ٔیز‪ٞ‬ت‪ٙ‬تس وت‪ ٝ‬ؾت‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬اضْ ایٗ ٔطی‪ٞ‬ا زض ٔطزاٖ اتفاق ٔیافتس ‪ٞ ۹۳۳ ٚ‬عاض ٔت‪ٛ‬ضز اظ‬ ‫ایٗ ٔطی ‪ٞ‬ا ٔطب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬افطاز غیطؾیٍاضی اؾ و‪ ٝ‬بتا ز‪ٚ‬ز زؾت‬ ‫ز‪ ْٚ‬یا ز‪ٚ‬ز تحٕیّی ٘اقی اظ ٔهط زذا٘یات‪ ،‬تت‪ٛ‬ؾتظ زیتٍتطاٖ‬ ‫ف‪ٛ‬ت ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔهط ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬ؾیٍاض زض ز٘یا ب‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۴۳‬یّیاضز ٘د ٔیضؾس وت‪ٝ‬‬ ‫اٌط زض ٘طخ ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬ذطیس ‪ ٚ‬فط‪ٚ‬ـ اٖ ضط ق‪ٛ‬ز‪ ،‬عتسز بؿتیتاض‬ ‫بعضٌی ب‪ ٝ‬زؾ ٔیایس و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٘کاٖ ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬عّ ض‪٘ٚ‬ک ایٗ ابتعاض‬ ‫ٔطی زض ز٘یا ضا ٘کاٖ ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ بطاؾاؼ أاض اضائ‪ ٝ‬قس‪ٔ ،ٜ‬طی ‪ٔ ٚ‬یط ٘تاقتی اظ ؾتیتٍتاض‬ ‫‪ٞ‬ک بطابط ایسظ‪ ،‬ز‪ ٚ‬بطابط ؾطعاٖ ‪ ۴۳ ٚ‬بطابط ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط ٘اقتی اظ‬ ‫تهازفات راز‪ ٜ‬ای اؾ ‪.‬‬ ‫ایا ٘أٍصاضی یه ض‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬یه ‪ٞ‬فت‪ ٚ ٝ‬تالـ زض ایٗ ٔتست بتطای‬ ‫ایٗ بالی ذغط٘ان وافیؿ ؟‬ ‫ؾاظٔاٖ ب‪ٟ‬ساق ر‪ٟ‬ا٘ی )‪(WHO‬زض ؾاَ ۺۻۼ‪ٔ ۴‬تیتالزی ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ر‪ٟ‬ا٘ی بس‪ ٖٚ‬زذا٘یات ضا ایزاز وطز‪ ،‬زض ع‪ َٛ‬ؾاَ‪ٞ‬ای ٌتصقتتت‪ٝ‬‬ ‫تاو‪ ،ٖٛٙ‬زض ایٗ ض‪ٚ‬ظ بط٘أ‪ ٝ‬ضیعی ‪ٞ‬ایتی بتطای وتا‪ٞ‬تف ٔهتط‬ ‫زذا٘یات ‪ ٚ‬اعال ضؾا٘ی زض ٔ‪ٛ‬ضز اؾیر ‪ٞ‬ای ٘اقی اظ اٖ ا٘تزتاْ‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬اؾ ‪.‬زض ؾاَ ‪ ۵۳۵۴‬قلاض ؾاظٔاٖ ر‪ٟ‬ا٘ی ب‪ٟ‬تساقت بتطای‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ر‪ٟ‬ا٘ی بتس‪ ٖٚ‬ذتا٘تیتات بتا عت‪ٙ‬ت‪ٛ‬اٖ تتلت‪ٟ‬تس بتطای تتطن‬ ‫زذا٘یات ) ‪ ( Commit to quit‬اعالْ قتس‪ ٜ‬اؾت ‪ .‬وت‪ ٝ‬زض‬ ‫وک‪ٛ‬ض ٔا ٘یع ب‪ ٝ‬ذاعط افعایف ٔهط لّیاٖ‪ ،‬ایٗ وّٕ‪٘ ٝ‬یع زض قلتاض‬ ‫أؿاَ رای ٌطف ‪٘.‬ىت‪ ٝ‬راِر ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬أاض بطابط ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط ٘اقتی‬ ‫اظ وط‪٘ٚ‬ا ‪ ٚ‬زذا٘یات اؾ و‪ ٝ‬زض یىؿاَ ٌصقت‪ ٝ‬با ‪ ٓٞ‬بطابتط بت‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ا٘س ‪ ٚ‬ایٗ أط زض قطایغی اتفاق ٔیافتاز وت‪ٞ ٝ‬تٕت‪ ٝ‬رت‪ٟ‬تاٖ بتطای‬ ‫وا‪ٞ‬ف ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط ٘اقی اظ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ا ب‪ ٝ‬تىاپ‪ ٛ‬افتاز‪ ٜ‬ا٘تس أتا‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز ٔهط ؾیٍاض‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ا ب‪٘ ٝ‬أٍصاضی ض‪ٚ‬ظ ‪ٞ ٚ‬فت‪ ٚ ٝ‬تبّیتغتات‬ ‫ؾغحی وفای ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ایا ؾیٍاض ‪ ٚ‬لّیاٖ‪ٔ ،‬کط‪ٚ‬بات اِتىتّتی ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬از ٔترتسض ٔهتط‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یس؟‬ ‫‪ٚ‬لتی بطای بیکتط بیٕاضی‪ٞ‬ا ب‪ ٝ‬پعقه ٔطارل‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬یٓ‪ ،‬زض ؾ‪ٛ‬االتی‬ ‫و‪ ٝ‬بطای تکریم بیٕاضی ‪ ٛ٘ ٚ‬اٖ پطؾیس‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬چ‪ٙ‬تس ؾت‪ٛ‬اَ‬ ‫ٍاکسی کزًٍا قذرت تارٍری‬ ‫هزداى را تْذیذ ًویکٌذ‬ ‫ضؾا٘ی ٔ‪ٙ‬اؾبی ‪ ٓٞ‬زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ا٘زاْ قس‪ ٜ‬اؾ ‪.‬‬ ‫ضضایی تهطیح وطز۽ ب‪ٞ ٝ‬ط حاَ زض ٔطحّ‪ٌ ٝ‬صاض‬ ‫اظ ض‪ٚ‬ـ واغصی ب‪ ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یىی ‪ٞ‬ؿتیتٓ‪ ،‬أتا اظ‬ ‫ِحاػ ظیطؾاذ ‪ٞ‬تا أتازٌتی وتأتُ ‪ٚ‬رت‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز‪ ،‬زض ایٗ ٔطحّ‪٘ ٝ‬یاظٔ‪ٙ‬س تلأُ ‪ٕٞ ٚ‬ا‪ٙٞ‬تٍتی‬ ‫با ٔطاوع اضائ‪ ٝ‬ذسٔات ب‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ایٗ ظٔی‪٘ ٝٙ‬ظتاْ‬ ‫پاؾدٌ‪ٛ‬یی ؾاظٔاٖ بیٕ‪ ٝ‬ؾالٔ ضا زض ازاض‪ٜٞ‬ای‬ ‫وُ اؾتا٘ی فلاَتط وطزیٓ تا اب‪ٟ‬أات ٔ‪ٛ‬رت‪ٛ‬ز ضا‬ ‫بطعط و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫رضذ ‪ ۶‬درصذی هاهَریتّا‬ ‫در هحیطّای اتی ًسثت تِ سال گذضتِ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذتبتطی‪ -‬ضئتیتؽ‬ ‫ؾاظٔتاٖ أتساز ‪٘ ٚ‬تزتات‬ ‫رٕلی ‪ٞ‬الَ احٕط اظ ضقس‬ ‫‪ ۹‬زضنسی ٔأ‪ٛ‬ضی ‪ٞ‬تای‬ ‫پکتیبا٘ی ‪ٞ‬الَ احٕط ٔطتبظ‬ ‫با ح‪ٛ‬ازث ابی اظ ابتتتسای‬ ‫أؿاَ زض وک‪ٛ‬ض ذبط زاز‪.‬‬ ‫ب‪٘ ٝ‬مُ اظ رٕلی ‪ٞ‬الَ احٕط‪ٟٔ ،‬سی ‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬ض ضئیؽ ؾاظٔاٖ أساز ‪ٚ‬‬ ‫٘زات رٕلی ‪ٞ‬الَ احٕط با اقاض‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ا‪ٔ ٓٞ‬أ‪ٛ‬ضیت ‪ٞ‬تای ؾتاظٔتاٖ‬ ‫أساز ‪٘ ٚ‬زات اظ ابتسای أؿاَ تا ا‪ٚ‬اؾظ ذطزازٔا‪ٌ ٜ‬ف ۽ با ٌتصقت‬ ‫٘عزیه ب‪۳ ٝ‬ۻ ض‪ٚ‬ظ اظ ابتسای ؾاَ راضی‪ٞ ۹ ،‬عاض ‪ ٚ‬ۺۺ ٔأ‪ٛ‬ضی أساز‬ ‫‪٘ ٚ‬زات ا٘زاْ ‪ ٚ‬ب‪ٞ ۴۹ ٝ‬عاض ‪۴۷ ٚ‬ۺ ٘فط اظ افطاز اؾیر زیس‪٘ ٜ‬تاقتی اظ‬ ‫ح‪ٛ‬ازث ٔرتّف أسازضؾا٘ی قس‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۵۳۱‬ماموریت ابی از ابتدای سال ‪۵۰۱۱‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز۽ ٔأ‪ٛ‬ضی ‪ٞ‬ای أساز ‪٘ ٚ‬زات رٕلیت ‪ٞ‬تالَ احتٕتط زض‬ ‫ٔحیظ ‪ٞ‬ای ابی و‪ ٝ‬زض اٖ ‪ٞ‬ا ٘مف پکتیباٖ ضا ایفا ٔی و‪ٙ‬یٓ‪٘ ،‬ؿب بت‪ٝ‬‬ ‫ٔست ٔکاب‪ ٝ‬ؾاَ ۼۼ‪ ۴۶‬زض ایٗ ٔست با ضقس ‪ ۹‬زضنسی ٔ‪ٛ‬ارت‪ ٝ‬قتس‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬قایس یىی اظ عّ ‪ٞ‬ای اٖ وا‪ٞ‬ف ٔحس‪ٚ‬زیت ‪ٞ‬تای وتط‪٘ٚ‬تا ‪ٚ‬‬ ‫افعایف ؾفط‪ٞ‬ا ب‪ٔ ٝ‬مانس ض‪ٚ‬زذا٘‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬زضیایی باقس‪.‬‬ ‫‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬ض ذاعط٘کاٖ وطز۽ عی ۻۺ ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ٝ‬اظ ؾاَ ‪ ۴۷۳۳‬تت‪ٛ‬ؾتظ‬ ‫٘زاتٍطاٖ رٕلی ‪ٞ‬الَ احٕط ‪ٛٔ ۴۶۸‬ضز ٔأ‪ٛ‬ضی أساز ‪٘ ٚ‬زات زض‬ ‫ح‪ٛ‬ازث ٔطتبظ با ٔحیظ ‪ٞ‬ای ابی زض ۼ‪ ۵‬اؾتاٖ وک‪ٛ‬ض ا٘زاْ قس و‪ ٝ‬بتا‬ ‫ارطای اٖ ‪٘ ۸۳‬فط ٘زات یافت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز۽ اظ ابتسای ؾاَ راضی ا٘تتتمتاَ ‪ٔ ۴۹‬هتس‪٘ ْٚ‬تاقتی اظ‬ ‫ح‪ٛ‬ازث ابی ب‪ٔ ٝ‬طاوع زضٔا٘ی ا٘زاْ و‪ٙٔ ٝ‬زط ب‪ ٝ‬رّ‪ٌٛ‬یطی اظ اتفالتات‬ ‫٘اذ‪ٛ‬قای‪ٙ‬س قس ‪ ٚ‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ٔست ذسٔتات ؾتطپتایتی بت‪ ٝ‬ۻ ٘تفتط اظ‬ ‫ٔهس‪ٔٚ‬یٗ ایٗ ح‪ٛ‬ازث ٘یع اضائ‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫پطتىطاض زیس‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اظ اٖ رّٕ‪ٔ ٝ‬ی تت‪ٛ‬اٖ بت‪ ٝ‬ؾت‪ٛ‬اَ ایتا‬ ‫ؾیٍاض ‪ ٚ‬لّیاٖ‪ٔ ،‬کط‪ٚ‬بات اِىّی ‪ٛٔ ٚ‬از ٔرسض ٔهط ٔیوت‪ٙ‬تیتس؟‬ ‫اقاض‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫قایس با ذ‪ٛ‬ز فىط و‪ٙ‬یس و‪ ٝ‬زذا٘یات فمظ ب‪ ٝ‬ضی‪ ٝ‬اؾیر ٔیظ٘س أتا‬ ‫بایس بسا٘یس عأُ بؿیاضی اظ بیٕاضی‪ٞ‬ا ب‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬بط‪ٚ‬ظ ؾطعاٖ‪ٞ‬ا‪ ،‬ایتٗ‬ ‫ٔاز‪ ٜ‬ذغط٘ان اؾ ‪.‬ذیّی اظ افطاز اظ ایٗ ٔ‪ٛ‬از بطای تفطیح‪ ،‬بطذتی‬ ‫بطای اضأف ‪ ٚ‬بطذی بطای فطاض اظ ٔکتىتالت اظ اٖ اؾتتتفتاز‪ٜ‬‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬س زض ن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ایٗ ٔاز‪ٜ‬ی ذغط٘ان‪ ،‬عأّتی بتطای‬ ‫ٔکىالت بیکتط ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬ذغط ا٘ساذتٗ ؾتالٔت ذت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اعتطافتیتاٖ‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬عال‪ ٜٚ‬بط اٖ زض تحمیمات عّٕی ٔحمتمتاٖ‪ ،‬تتاحتیتط ٔت‪ٛ‬از‬ ‫زذا٘ی بط افعایف احتٕاَ بؿیاضی اظ بیٕاضی‪ٞ‬ا ٘یع احبات قس‪ ٜ‬اؾ‬ ‫‪ ٚ‬زض رسیستطیٗ ایٗ بیٕاضی‪ٞ‬ا ٘یع‪ ،‬وط‪٘ٚ‬ا ب‪ ٝ‬زِیُ زضٌیط وطزٖ ضی‪ٝ‬‬ ‫افطاز‪ ،‬أاض باالیی اظ ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط ایٗ افطاز زض ٔمایؿ‪ ٝ‬با افطاز غتیتط‬ ‫ؾیٍاضی ضا ب‪ ٝ‬حب ضؾا٘س‪ ٜ‬اؾ ‪.‬‬ ‫ٔیعاٖ ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط افطاز ؾیٍاضی زض و‪ٚٛ‬یس ۼ‪ ۴‬بتیتکتتتط اظ افتطاز‬ ‫غیطؾیٍاضی اؾ‬ ‫ضییؽ ٔطوع تحمیمات و‪ٙ‬تطَ زذا٘یات بیٕاضؾتاٖ ٔؿیح زا٘کت‪ٛ‬ضی‬ ‫زض ٌف ‪ ٌٛٚ‬با ایط٘ا ٌف ۽ ٔیعاٖ ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط افطاز ؾیٍتاضی بت‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ٔل‪ٙ‬ی زاض بیکتط اظ افطاز غیط ؾیٍاضی اؾ ب‪٘ ٝ‬ح‪ٛ‬ی و‪ ٝ‬زض‬ ‫ٌط‪ٛٔ ٜٚ‬ضز (و‪ٚٛ‬یس ٔخب ) حس‪ٚ‬ز ‪ ۷۳‬زضنس افطاز ؾیٍاضی ‪ ٚ‬زض‬ ‫ٌط‪ ٜٚ‬قا‪ٞ‬س (و‪ٚٛ‬یس ٔ‪ٙ‬فی) حس‪ٚ‬ز ‪ ۵۳‬زضنس افطاز ؾیٍاضی ٔطی‬ ‫زاقت‪ٙ‬س‪.‬زوتط غالٔطضا حیسضی افع‪ٚ‬ز۽ ٔغاِل‪ ٝ‬ای وت‪ ٝ‬زض ٔتطوتع‬ ‫تحمیمات پیکٍیطی اظ زذا٘یات زا٘کٍا‪ ٜ‬ا٘زاْ قس ٘کتاٖ زاز وت‪ٝ‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذبطی ‪٘-‬تایذ یه ٔغاِل‪٘ ٝ‬کاٖ ٔتی ز‪ٞ‬تس وت‪ٝ‬‬ ‫تعضیک ‪ٚ‬اوؿٗ وط‪٘ٚ‬ا‪ ،‬ت‪ٟ‬سیسی بتطای لتسضت بتاض‪ٚ‬ضی‬ ‫ٔطزاٖ ٘یؿ ‪ .‬واضق‪ٙ‬اؾاٖ أیس‪ٚ‬اض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪٘ ٝ‬تایتذ ایتٗ‬ ‫ٔغاِل‪ٔ ٝ‬طزاٖ بیکتطی ضا ب‪ ٝ‬تعضیک ایٗ ‪ٚ‬اوؿٗ تکت‪ٛ‬یتک‬ ‫و‪ٙ‬س‪ .‬ب‪ٌ ٝ‬عاضـ ذبطٌعاضی ی‪٘ٛ‬ایتتسپتطؼ‪ٔ ،‬تحتمتمتاٖ‬ ‫ٔتصوط قس٘س و‪ ٝ‬تطزیس ٘ؿب ب‪ ٝ‬تعضیتک ‪ٚ‬اوؿتٗ ‪ٞ‬تای‬ ‫ٔرتّف وط‪٘ٚ‬ا ٔا٘لی بطای ذاتٕ‪ ٝ‬زازٖ ب‪ ٝ‬بیٕاضی ‪ٞ‬تٕت‪ٝ‬‬ ‫ٌیط و‪ٚٛ‬یس‪-‬ۼ‪ ۴‬اؾ ‪.‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا ٔلتمس٘س بطذی اظ ایٗ تطزیس‪ٞ‬تا بت‪ ٝ‬زِتیتُ افتىتاض‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ی اؾ و‪ ٝ‬ایا ٕٔىٗ اؾ ‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬تای وتط‪٘ٚ‬تا‬ ‫تاحیطی بط لسضت باض‪ٚ‬ضی زاقت‪ ٝ‬باقس یا ذیط؟‬ ‫زوتط ضا٘زی ضأاؾأی ٔسیط برف ا‪ٚ‬ض‪ِٛٚ‬غی زا٘کىس‪ٜ‬‬ ‫پعقىی زا٘کٍا‪ٔ ٜ‬یأی ٔیّط زض أطیىتا ٌتفت ۽ ٔتا اظ‬ ‫رّٕ‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬یٗ ٔحمما٘ی ب‪ٛ‬زیٓ و‪٘ ٝ‬کتاٖ زازیتٓ ‪ٚ‬یتط‪ٚ‬ؼ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا ب‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زی ذ‪ٛ‬ز ٔی ت‪ٛ‬ا٘س بط لسضت باض‪ٚ‬ضی ٔتطزاٖ‬ ‫تاحیط بٍصاضز‪.‬‬ ‫او‪٘ ٖٛٙ‬یع اظ ا‪ِٚ‬یٗ ٔحمما٘ی ‪ٞ‬ؿتیٓ و‪ ٝ‬تاحیط ‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬ای‬ ‫وط‪٘ٚ‬ای فایعض ‪ٔ ٚ‬سض٘ا ضا بتط لتسضت بتاض‪ٚ‬ضی ٔتطزاٖ‬ ‫ٔغاِل‪ ٝ‬وطزیٓ ‪ٔ ٚ‬تتت‪ٛ‬رت‪ ٝ‬قتسیتٓ وت‪ٚ ٝ‬اوؿتٗ ‪ٞ‬تای‬ ‫اْ‪.‬اض‪.‬اٖ‪.‬ای ) ‪ (mRNA‬لتسضت بتاض‪ٚ‬ضی ٔتطزاٖ ضا‬ ‫ت‪ٟ‬سیس ٕ٘ی و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز۽ ٔحمماٖ زض ایٗ ٔغاِل‪ٔ ۷۸ ٝ‬طز ؾآِ ۻ‪ ۴‬تا ‪۶۸‬‬ ‫ؾاِ‪ ٝ‬ضا و‪ٔ ٝ‬کىُ باض‪ٚ‬ضی ٘ساقت‪ٙ‬س‪ٛٔ ،‬ضز بطضؾتی لتطاض‬ ‫زاز٘س‪ٞ ٕٝ٘ٛ٘ .‬ایی اظ ٔایع ٔ‪ٙ‬ی ایٗ افطاز لبُ اظ زضیتافت‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ظ اظ ‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬ای فایعض ‪ ٚ‬یا ٔسض٘ا ‪٘ ٚ‬یع ‪۳‬ۺ ض‪ٚ‬ظ‬ ‫بلس اظ زضیاف ز‪ٔٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ظ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫زا٘یُ ٌ‪٘ٛ‬عاِؽ ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ َٚ‬ایٗ ٔغاِتلت‪ ٚ ٝ‬زا٘کتزت‪ٛ‬ی‬ ‫پعقىی زض زا٘کىس‪ٔ ٜ‬یّط ‪ ٓٞ‬اظ‪ٟ‬اضزاق ۽ با تت‪ٛ‬رت‪ ٝ‬بت‪ٝ‬‬ ‫چطذ‪ ٝ‬وأُ ظ٘سٌی اؾپطْ‪۳ ،‬ۺ ض‪ٚ‬ظ ظٔاٖ وتافتی بتطای‬ ‫بطضؾی تاحیط ‪ٚ‬اوؿٗ وط‪٘ٚ‬ا بط پاضأتط‪ٞ‬تای ٔتایتع ٔت‪ٙ‬تی‬ ‫اؾ ‪ٚ.‬ی ٌف ۽ ا٘ساظ‪ٌ ٜ‬یطی حزٓ اؾپتطْ ‪ ،‬غتّتظت‬ ‫اؾپطْ ‪ ٚ‬اؾپطْ زض حاَ حطو بلس اظ ‪۳‬ۺ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ ،‬تیت‬ ‫وا‪ٞ‬کی ٘ؿب ب‪ ٝ‬ؾغح ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ضا ٘کاٖ ٕ٘ی ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ٔیعاٖ زضٌیطی ضی‪ ٝ‬زض افطاز ؾیٍاضی ب‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٔل‪ٙ‬ی زاضی باالتتط‬ ‫اظ افطاز بس‪ٔ ٖٚ‬هط زذا٘یات اؾ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زضذه‪ٛ‬ل ض‪٘ٚ‬س ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬زی زض ؾیٍاضی ‪ٞ‬ای ٔبتال بت‪ٝ‬‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا ٌف ۽ ؾیط ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬زی ایٗ افطاز پؽ اظ ابتال ب‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ا ٘ؿب بت‪ٝ‬‬ ‫افطاز غیطؾیٍاضی ع‪ٛ‬ال٘ی تط اؾ ‪.‬‬ ‫لطاض ٌطفتٗ زض ٔلطو ز‪ٚ‬ز زذا٘یات ظیاٖباضتط اظ ز‪ٚ‬ز ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اؾ‬ ‫عاعف‪ ٝ‬عابسی‪ٙ‬ی ف‪ٛ‬ق ترهم ضی‪ ٝ‬با بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لتطاض ٌتطفتتتٗ زض‬ ‫ٔلطو ز‪ٚ‬ز زض حاَ اقتلاَ ؾیٍاض‪ ،‬یا باظزْ فطز ؾیٍاضی زض حتاَ‬ ‫اؾتلٕاَ زذا٘یات‪ ،‬ظیاٖباضتط اظ ز‪ٚ‬ز ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اؾ ‪ٌ ،‬ف ۽ ؾیتٍتاض ‪ٚ‬‬ ‫لّیاٖ ع‪ٛ‬أُ وک‪ٙ‬س‪ٞ ٜ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬تاحیطات اٖ زض افطاز ٔترتتتّتف بتا‬ ‫عالیٓ ‪ ٚ‬بیٕاضی‪ٞ‬ای ٔتفا‪ٚ‬ت بط‪ٚ‬ظ ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 03‬خرداد‬ ‫* ‪ 03‬ژوئن‬ ‫* ‪ 9‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪6005 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0033‬‬ ‫‪0300‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫رببت هبتٌی بر َّش هصٌَعی تغییرات جٌگلّب را رصد هیکٌد‬ ‫داًطوٌد ایراًی دستگبُ تَقف سکسکِ سبخت‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬اؾتبز ػهت ق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬ضئیؽ ثرف ٔطالجت ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬جطاحی ٔنغنع ثنینٕنبضؾنتنبٖ‬ ‫زا٘کٍب‪ ٜ‬تٍعاؼ زض ؾٗ ا٘ت‪٘ٛ‬ی‪ ٛ‬زؾتٍب‪ٞ‬ی ٔکبث‪ ٝ‬یه ِ٘ی ؾبذت‪ ٝ‬اؾت و‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تطیٗ ضا‪ٜ‬حُ ثطای زضٔبٖ‬ ‫ؾىؿى‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّیٔیُ‪ ،‬ػّی ؾیفی اؾتبز ػهت ق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬ضئیؽ ثرف ٔطالجت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یػ‪ٜ‬‬ ‫جطاحی ٔغع ثیٕبضؾتبٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬تٍعاؼ زض ؾٗ ا٘ت‪٘ٛ‬ی‪ ٛ‬زؾتٍب‪ٞ‬ی ٔکبث‪ ٝ‬یه ِ٘ی ؾبذتن‪ ٝ‬اؾنت ون‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تطیٗ ضا‪ٜ‬حُ ثطای زضٔبٖ ؾىؿى‪ ٝ‬اؾت‪٘.‬تبیج ایٗ ٔطبِؼ‪ ٝ‬زض ٔجّ‪Jama Network Open» ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٚ ٜ‬ثیبٍ٘ط اٖ اؾت و‪ ٝ‬ایٗ زؾتٍب‪ٔ ٜ‬کبث‪ِ٘ ٝ‬ی‪ ،‬لبزض اؾت ف‪ٛ‬ضا ؾىؿى‪ ٝ‬ضا ٔت‪ٛ‬لف و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ زؾتٍب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اثعاض ٔىف ‪ ٚ‬ثّغ )‪٘ (FISST‬بْ زاضز ‪ ٚ‬ثب ٘بْ ‪ٞ‬نینه ا‪ٚ‬ی( )‪HiccAway‬ثنجنت‬ ‫اذتطاع قس‪ ٜ‬یه زؾتٍب‪ِ٘ ٜ‬ی ٔب٘‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬قىُ ‪L‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٔ ٕٝٞ‬ب زضٔبٖ‪ٞ‬بی ذبٍ٘ی ؾىؿى‪ ٝ‬ضا ثب أتحبٖ ضزیٓ ‪ ٚ‬حبال پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س‪ ،‬اثعاض ٔىنف ‪ٚ‬‬ ‫ثّغ »و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ‪ ۶۱‬پ‪٘ٛ‬س لیٕت زاضز ‪ ٚ‬ثب تى‪ِٛٛٙ‬غی چبح ؾ‪ ٝ‬ثؼسی ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬یبفت‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ثن‪ ٝ‬ؾنطػنت‬ ‫ثط‪ٚ‬ظ ؾىؿى‪ ٝ‬ضا ٔت‪ٛ‬لف و‪ٙ‬س‪ ،‬وبفیؿت فطزی و‪ ٝ‬زچبض ؾىؿى‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ایٗ زؾتٍنب‪ ٜ‬ضا زض‪ ٖٚ‬اه‬ ‫لطاض زاز‪ ٚ ٜ‬اظ اٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه ِ٘ی اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ تحمیک ت‪ٛ‬ؾط ٔطوع ػّ‪ ْٛ‬ث‪ٟ‬ساقتی زا٘کٍب‪ ٜ‬تٍعاؼ ا٘جبْ قس‪ ٜ‬اؾت ثیبٍ٘ط اٖ اؾت‪ ،‬ؾىؿنىن‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬ضاً ‪ ٚ‬پؽ اظ ٘‪ٛ‬قیسٖ یه یب ز‪ ٚ‬جطػ‪ ٝ‬اه اظ ٘ی لبثُ اؾتفبز‪ٔ ٜ‬جسز ٔت‪ٛ‬لف ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫هدیریت هصرف اه بب سبهبًِ َّضوٌد ایراًی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬یه قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ زض ظٔنین‪ٙ‬ن‪ٝ‬‬ ‫ٔسیطیت ٔهطف اه ػال‪ ٜٚ‬ثط تج‪ٟ‬یعات ٔ‪ٛ‬ضز ٘نینبظ‪،‬‬ ‫ؾبٔب٘‪ ٝ‬ای تؼطیف وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔؼب‪٘ٚ‬ت ػّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی‪ ،‬ثب افنعاینف زٔنبی‬ ‫‪ٛٞ‬ا‪ٔ ،‬هطف اه ق‪ٟ‬طی ا‪ٚ‬ج ٔیٌیطز‪ٞ .‬سضضفت اه‬ ‫ثطزاقت قس‪ ٜ‬اظ ػّٕه ‪ٞ‬بی اه ق‪ٟ‬طی تنب٘نىنط‪ٞ‬نبی‬ ‫ا٘تمبَ اه ق‪ٟ‬طی‪ ،‬یىی اظ ٔ‪ٟٓ‬تطیٗ ثرف‪ٞ‬بی اتالف‬ ‫ایٗ ؾطٔبی‪ ٝ‬وٓیبه ‪ٌ ٚ‬طاٖث‪ٟ‬ب اؾت‪.‬ػّٕه‪ٞ‬نبی اه‬ ‫قطه و‪ ٝ‬زض ثرف‪ٞ‬بیی اظ ق‪ٟ‬ط زیس‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬یىی اظ‬ ‫ٔؿیط‪ٞ‬بی ٔ‪ ٚ ٟٓ‬پطوبضثطز ا٘تمبَ ایٗ ٔ‪ٙ‬جغ حیبتی ث‪٘ ٝ‬مب ٔرتّف اؾت‪ .‬تب٘ىنط اه ظینط ِن‪ٛ‬نِن‪ٝ‬‬ ‫ثّ‪ٙ‬سثبالی اه لطاض ٔیٌیطز ‪ ٚ‬ثب ٌک‪ٛ‬ز‪ ٜ‬قسٖ قیط فّى‪ ،ٝ‬حجٓ لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی اظ اه ظالَ قن‪ٟ‬نطی‬ ‫ال ترٕیٗ زضؾتی اظ ظطفیت تب٘ىنط ‪ ٚ‬ظٔنبٖ‬ ‫ثب فکبض ظیبز ث‪ ٝ‬ؾٕت تب٘ىط ؾطاظیط ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬أب ٔؼٕ‪ً ٛ‬‬ ‫نحیح ثؿتٗ قیط ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘ساضز ‪ ٚ‬زض ٘تیج‪ ،ٝ‬حجٓ لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی اظ اه ث‪ ٝ‬ثیط‪ ٖٚ‬ؾطضیع ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫جلوگیری از هدررفت اب با سامانه هوشمند‬ ‫ؾیس ٔ‪ٟ‬سی ‪ٞ‬بقٕی ٔسیط ػبُٔ یه قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ٌفت‪ ۵‬ؾطضینعقنسٖ ‪ٞ ٚ‬نسضضفنت اه‬ ‫اٌطچ‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب چ‪ٙ‬س ثب٘ی‪ ٝ‬ط‪ٔ َٛ‬یوکس أب ٔیعاٖ لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی اظ اتالف ا٘طغی ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬جغ وٓیبه ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬ز٘جبَ زاضز‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۵‬وک‪ٛ‬ض ایطاٖ زض قٕبض ٔ‪ٙ‬بطک ذکه ‪ ٚ‬وٓث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬اظ ٔ‪ٙ‬نبثنغ اثنی اؾنت ‪ٚ‬‬ ‫ٔسیطیت ‪ ٚ‬حفظ ایٗ ؾطٔبی‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ظیبزی زاضز و‪ ٝ‬ثنط ‪ٞ‬نٕنینٗ ضنط‪ٚ‬ضت زض اینٗ قنطونت‬ ‫زا٘فث‪ٙ‬یبٖ‪ ،‬ضا‪ٞ‬ىبضی ٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬ضا٘‪ ٚ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضا٘‪ ٝ‬ثطای ٔسیطیت یىی اظ ض‪ٚ‬ظ٘‪ٞٝ‬بی ‪ٞ‬سضضفنت اه اضائن‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫»ایبَپرٍفی «بْتر از کدئیی‬ ‫درد را از بیی هیبرد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬حممبٖ زضیبفت‪ٙ‬س‪ ،‬ایج‪ٛ‬پط‪ٚ‬فنٗ ثن‪ٟ‬نتنط اظ‬ ‫وسئیٗ ‪ ٚ‬ثب ػ‪ٛ‬اضو جب٘جی وٕتطی زضز ضا اظ ثیٗ ٔیثطز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّیٔیُ‪ٔ ،‬حممبٖ زضیبفت‪ٙ‬س‪ ،‬ایج‪ٛ‬پط‪ٚ‬فٗ ث‪ٟ‬نتنط اظ‬ ‫وسئیٗ ‪ ٚ‬ثب ػ‪ٛ‬اضو جب٘جی وٕتطی زضز ضا اظ ثیٗ ٔیثطز‪.‬‬ ‫ایج‪ٛ‬پط‪ٚ‬فٗ یب غِ‪ٛ‬فٗ‪ ،‬زاض‪ٚ‬یی زض ٌنط‪ ٜٚ‬زاض‪ٞٚ‬نبی ضنس‬ ‫اِت‪ٟ‬به غیطاؾتط‪ٚ‬ئیسی )‪(NSAID‬اؾت و‪ ٝ‬ثطای زضٔبٖ‬ ‫زضز‪ ،‬تت ‪ ٚ‬اِت‪ٟ‬به اؾتفبز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘تبیج ثطضؾی ٔحممبٖ اٍّ٘یؿی ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س‪ ،‬ایٗ زاض‪ ٚ‬و‪ٝ‬‬ ‫ثس‪٘ ٖٚ‬ؿر‪ ٝ‬پعقه ‪ٔ ٓٞ‬یت‪ٛ‬اٖ اٖ ضا ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وطز‪ ،‬ػ‪ٛ‬اضو‬ ‫جب٘جی وٕتطی ٘ؿجت ث‪ ٝ‬وسئیٗ ایجبز ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثیف اظ ‪ٞ ۵‬عاض ٘فط زض ‪ 4۱‬اظٔبیف زض ایٗ ٔطبِؼ‪ ٝ‬قطونت‬ ‫وطز٘س و‪٘ ٝ‬کبٖ زاز ثیٕبضا٘ی و‪ ٝ‬زاض‪ٚ‬ی ضس اِت‪ٟ‬به غنینط‬ ‫اؾتط‪ٚ‬ئیسی )‪(NSAID‬ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب زاز‪ٔ ٜ‬نی قن‪ٛ‬ز زض طنی‬ ‫قف تب ‪ ۶۲‬ؾبػت احؿبؼ زضز ثؿیبض وٕتطی ٘ؿنجنت ثن‪ٝ‬‬ ‫ٔهطف وسئیٗ زاض٘س‪.‬‬ ‫ٔتی‪ ٛ‬چ‪ٛ‬ی اظ زا٘کٍب‪ٔ ٜ‬ه ٔؿنتنط ونب٘نبزا ٌنفنت‪ ۵‬اینٗ‬ ‫٘رؿتیٗ ٔطبِؼ‪ٝ‬ای و‪٘ ٝ‬کبٖ زاز‪ٔ ٜ‬هطف ایج‪ٛ‬پط‪ٚ‬فٗ ٘ؿجنت‬ ‫ث‪ ٝ‬وسئیٗ ثب ػبضض‪ ٝ‬وٕتط ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫وسئیٗ ٔتسا‪ َٚ‬تطیٗ ٔؿىٗ تج‪ٛ‬یع قنس‪ ٜ‬زض ا٘نٍنّنینؽ‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬زض ز‪ٌ ٝٞ‬صقت‪ٔ ٝ‬هطف اٖ پ‪ٙ‬ج ثنطاثنط افنعاینف‬ ‫یبفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ث‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬ط ‪ٞ ۶۱‬عاض ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬س ‪٘ ۲4۵۱‬ؿنرن‪ ٝ‬اظ‬ ‫اٖ تج‪ٛ‬یع ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ًقبضی ارزاى قیوت خَاًٌدُ هطَْر‪،‬‬ ‫ّساراى دالر فرٍختِ هیضَد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذنجنطی‪-‬‬ ‫تبثّن‪٘ ٛ‬نمنبقنی اظ‬ ‫زینن‪ٛ‬یننس ثنن‪ٛ‬یننی‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬نس‪ٔ ٜ‬کن‪ٟ‬ن‪ٛ‬ض‬ ‫اٍّ٘ینؿنی ون‪ ٝ‬ثنب‬ ‫لینٕنت ٘نبچنینعی‬ ‫ذننطیننساضی قننس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ،‬زض یه حطاجی ‪ٞ‬عاضاٖ زالض ثن‪ٔ ٝ‬نعاینس‪ٌ ٜ‬نصاقنتن‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾی اٖ اٖ‪ ،‬یه تبثّ‪٘ ٛ‬مبقی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾنط زین‪ٛ‬ینس‬ ‫ث‪ٛ‬یی ن ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٙٞ ٚ ٜ‬طپیک‪ ٝ‬اٍّ٘یؿی ن ذنّنک قنس‪ ٜ‬اؾنت‪،‬‬ ‫ا٘تظبض ٔی ض‪ٚ‬ز زض یه حنطاجنی ا٘نالینٗ ‪ٞ‬نعاضاٖ زالض‬ ‫فط‪ٚ‬ذت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ ٘مبقی یىی اظ ‪ 4۲‬اثطی اؾت و‪ ٝ‬تن‪ٛ‬ؾنط ثن‪ٛ‬ینی زض‬ ‫فبنّ‪ ٝ‬ثیٗ ‪ ۶۴۴۵‬تب ‪ ۶۴۴۲‬ذّک قس‪.‬‬ ‫أضبی ث‪ٛ‬یی زض پکت ایٗ ٘مبقی ‪ ۲۱‬زض ‪ ۲۵‬ؾب٘تی ٔنتنطی‬ ‫٘مف ثؿت‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬تبضید ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ضیحبتی زضثبض‪ ٜ‬اثط ٘نینع زض‬ ‫پکت اثط ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪ .‬یه ثطچؿت ٔطث‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬وٕپب٘ی ون‪ٝ‬‬ ‫پیف اظ تؼطیُ قسٖ ؾبذت لبه ثنطای ثن‪ٛ‬ینی ‪ ٚ‬ؾنبینط‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمیساٖ ‪ٞ‬بی ٔک‪ٟٛ‬ض ضا ثطػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاقت ٘نینع ‪ٞ‬نٕنچن‪ٙ‬نبٖ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫فطزی و‪ ٝ‬ایٗ ٘مبقی ضا ث‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ـ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌنصاقنت ینه‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬زاض ‪ٙٞ‬طی ٘یؿت ‪ ٚ‬تبثؿتبٖ ؾنبَ ٌنصقنتن‪ ٝ‬اینٗ‬ ‫٘مبقی ضا زض وب٘بزا ث‪ ٝ‬لیٕت ‪ 4‬زالض ذطیساضی وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ذطیساض پؽ اظ ٔکب‪ٞ‬س‪٘ ٜ‬بْ ایٗ ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ،ٜ‬اثط ضا ثطای تبیینس‬ ‫انبِت ث‪ ٝ‬وبضق‪ٙ‬بؾبٖ ‪ٙٞ‬طی ٔؼطفی وطز ‪ ٚ‬زض ٘‪ٟ‬بیت اینٗ‬ ‫٘مبقی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یىی اظ اثبض ث‪ٛ‬یی ق‪ٙ‬بؾبیی قس‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬یىی اظ وبضق‪ٙ‬بؾبٖ‪ ،‬ث‪ٛ‬یی زض ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬تبثّن‪ٞٛ‬نبی‬ ‫٘مبقیاـ‪ ،‬ز‪ٚ‬ؾتبٖ‪ ،‬اػضبی ذب٘‪ٛ‬از‪ ٚ ٜ‬ؾبیط ٔ‪ٛ‬ؾیمینسا٘نبٖ‬ ‫ضا ٘مبقی ٔیوطز أب ‪ٛٞ‬یت افطاز زض ٘نمنبقنی ‪ٞ‬نبینف ضا‬ ‫ٔکرم ٕ٘یوطز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ضثبت ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چه ٔجت‪ٙ‬ی ثط ‪ٛٞ‬ـ ٔهن‪ٙ‬ن‪ٛ‬ػنی‬ ‫ج‪ٞ ٍُٙ‬ب ضا ثطای تغییطات اه ‪ٛٞ ٚ‬ایی ضنس ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ‬ ‫ؾیجیتیاٖ‪ ،‬ضثبت ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چه ٔجت‪ٙ‬ی ثط ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ـ ٔهن‪ٙ‬ن‪ٛ‬ػنی‬ ‫ج‪ٍُٞٙ‬ب ضا ثطای تغییطات اه ‪ٛٞ ٚ‬ایی ضنس ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬تحمیمبتی‬ ‫و‪ ٝ‬زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ٔ ٚ‬حممبٖ ا٘ؿتیت‪ ٛ‬پّی تى‪ٙ‬یه زا٘کٍب‪ٔ ٜ‬ی‪ ٝٙ‬ؾ‪ٛ‬تنب‬ ‫ث‪ ٝ‬تبظٌی زض ٔجّ‪ٔ ٝ‬ؼتجط ٘یچط ٔ‪ٙ‬تکط وطز٘س ٘کبٖ زاز ث‪ ٝ‬زِنینُ‬ ‫افعایف زٔب ؾطح اوؿیػٖ زضیبچ‪ٞٝ‬بی ج‪ٟ‬بٖ وب‪ٞ‬ف یبفت‪ٝ‬؛ ثطاؾبؼ تحمیمبت ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬زض ایٗ ٔجّ‪،ٝ‬‬ ‫ؾطح اوؿیػٖ زض ؾطح زضیبچ‪ٞٝ‬ب ‪ ۵.۵‬زضنس ‪ ٚ‬زض اػٕبق اث‪ٟ‬ب ‪ ۶۳.۱‬زضنس وب‪ٞ‬ف یبفت‪ ٝ‬و‪ٕٞ ٝ‬ن‪ ٝ‬اینٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضز پیبٔس‪ٞ‬بی تغییطات اه ‪ٛٞ ٚ‬ایی اؾت‪.‬ج‪ٍُٞٙ‬ب اغّت ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ضی‪ٞٝ‬بی ظٔیٗ ت‪ٛ‬نیف ٔیق‪٘ٛ‬نس‬ ‫و‪ ٝ‬تمطیجبً ‪ 1۶‬زضنس اظ ؾطح اٖ ضا پ‪ٛ‬قب٘س‪ ٜ‬ا٘س‪ ،‬أب پ‪ٛ‬قف ج‪ٍّٙ‬ی ظٔیٗ ث‪ ٝ‬ؾطػت ض‪ ٚ‬ثن‪ ٝ‬ونب‪ٞ‬نف ‪ٚ‬‬ ‫ترطیت اؾت‪٘.‬ظبضت ثط ؾالٔت ج‪ٍُٞٙ‬ب ٘مکی اؾبؾی زض ٔحبفظت اظ ا٘‪ٟ‬ب زاضز‪ ،‬أب ٔمیبؼ ٌؿنتنطز‪ٜ‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب چبِف ‪ٞ‬بی ثعضٌی ضا ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز ٔیا‪ٚ‬ضز‪.‬قی‪ٙ‬ی ؾ‪ٔٛ‬بضا ثب ‪ٕٞ‬ىبضی ٔیطو‪ ٛ‬ون‪ٛ‬ا ون‪ ٝ‬ؾنطپنطؾنت‬ ‫اظٔبیکٍب‪ ٜ‬ضثبتیه ‪ٛٞ‬ایی زض أپطیبَ وبِج ِ‪ٙ‬سٖ اؾت‪ٔ ،‬کغ‪ َٛ‬ططاحی ضثبت‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چه ٔجتن‪ٙ‬نی ثنط‬ ‫‪ٛٞ‬ـ ٔه‪ٛٙ‬ػی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س تب ث‪ ٝ‬چبِف تغییطات ٔحیطی پبؾد ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫پرٍتئیی ضد پیری هَجَد در گلبَلّبی قرهس خَى هبًع زٍال عقل هیضَد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬حممبٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬تٍعاؼ زض أطیىب ثنینٗ‬ ‫یىی اظ پط‪ٚ‬تئیٗ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز زض ٌّج‪َٞٛ‬بی لنطٔنع ذن‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫ظ‪ٚ‬اَ ػمُ ٘بقی اظ پیطی ضاثط‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بزاضی ضا ق‪ٙ‬بؾبیی وطز٘س‪.‬‬ ‫‪ّٞ‬ث‪ٔ ،‬حممبٖ یىی اظ پط‪ٚ‬تئنینٗ ‪ٞ‬نبی ذن‪ٔ ٖٛ‬ن‪ٛ‬ؾن‪ ْٛ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫‪B ۲ADORA‬ضا و‪ ٝ‬ذبنیت ضسپیطی زاضز اظ جنطینبٖ‬ ‫ذ‪ٛٔ ٖٛ‬ـ ‪ٞ‬ب ذبضج وطز٘س ون‪ ٝ‬اینٗ ٔن‪ٛ‬ـ ‪ٞ‬نبی ٔن‪ٛ‬ضز‬ ‫اظٔبیف ث‪ ٝ‬ؾطػت زچبض ظ‪ٚ‬اَ ػنمنُ‪ ،‬ونب‪ٞ‬نف تن‪ٛ‬ا٘نبینی‬ ‫پطزاظـ ن‪ٛ‬ت ‪ ٚ‬تکسیس اِت‪ٟ‬به زض ٔغع قس٘س‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ ٔؼتمس٘س ایٗ یبفت‪٘ ٝ‬تبیج اضظقٕ‪ٙ‬سی ثطای پیکٍنینطی‬ ‫اظ ظ‪ٚ‬اَ ػمُ زض اذتیبض لطاض ٔیز‪ٞ‬س‪.‬اِعایٕط قبیغ تطیٗ ٘‪ٛ‬ع ظ‪ٚ‬اَ ػمُ اؾت‪ .‬یىی اظ ٔ‪ ٟٓ‬تطینٗ زالینُ ثنط‪ٚ‬ظ‬ ‫اِعایٕط‪ ،‬تجٕغ پالن‪ٞ‬بی پط‪ٚ‬تئیٗ أیّ‪ٛ‬ئیس زض ٔغع اؾت‪ .‬أیّ‪ٛ‬ییس یه انطالح ػٕ‪ٔٛ‬ی ثطای پط‪ٚ‬تئیٗ‪ٞ‬نبینی‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض طجیؼی زض ثسٖ ث‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ٔی ای‪ٙ‬س‪.‬ثطضؾی ‪ٞ‬بی ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س زض ٔغع افطاز ؾبِٓ‪ ،‬اینٗ پنط‪ٚ‬تنئنینٗ‬ ‫٘بث‪ٛ‬ز ٔیق‪ٛ‬ز ‪ِٚ‬ی زض ٔغع افطاز ٔجتال ث‪ ٝ‬اِعایٕط‪ ،‬تجٕغ ٔییبثس‪ .‬زض حبَ حبضط حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۵۱‬یّی‪٘ ٖٛ‬فنط ثن‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬اَ‬ ‫ػمُ ٔجتال ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ؾبال٘‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۶۱‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط ث‪ ٝ‬ایٗ تؼساز افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٌعاضـ وبُٔ ایٗ تحمیمبت زض ٘کطی‪ٙٔPLOS Biology ٝ‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اذطیٗ أبض ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬اظ ؾبظٔبٖ ج‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ساقت زض ٔ‪ٛ‬ضز ظ‪ٚ‬اَ ػمُ‬ ‫‪ -۶‬اِعایٕط قبیغتطیٗ ٘‪ٛ‬ع ظ‪ٚ‬اَ ػمُ اؾت‪ -۲.‬ظ‪ٚ‬اَ ػمُ یىی اظ ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ زالیُ ٘بت‪ٛ‬ا٘ی ‪ٚ ٚ‬اثؿتٍی ؾبِٕ‪ٙ‬ساٖ‬ ‫زض ؾطاؾط ج‪ٟ‬بٖ اؾت‪ - 1 .‬ظ‪ٚ‬اَ ػمُ ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب تبثیط جؿٕی‪ ،‬ض‪ٚ‬ا٘ی‪ ،‬اجتٕبػی ‪ ٚ‬التهبزی ثط ٔجتالیبٖ زاضز‪ ،‬ثّى‪ٝ‬‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ ٚ ٜ‬جبٔؼ‪ ٝ‬ضا ٘یع تحت تبثیط لطاض ٔیز‪ٞ‬س‪ -4.‬زض حبَ حبضط حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۵۱‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬اَ ػنمنُ ٔنجنتنال‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ؾبال٘‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۶۱‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط ث‪ ٝ‬ایٗ تؼساز افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تَسعِ هیکرٍپْپبدی کِ هبًٌد پرًدُ ببل هی زًد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪٘ -‬یط‪ٚ‬ی ‪ٛٞ‬ایی أطیىب تهنٕنینٓ‬ ‫زاضز ٔیىط‪ٚ‬پ‪ٟ‬پبزی ثؿبظز و‪ ٝ‬ثب ثبال ‪ ٚ‬پبییٗ ثنطزٖ‬ ‫ثبَ ‪ٞ‬بیف پط‪ٚ‬اظ ٔی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬اظ اٖ ثطای اٌب‪ٞ‬ی اظ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ٔیساٖ ‪ٞ‬بی ج‪ٍٙ‬ی اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّی ٔیُ‪٘ ،‬یط‪ٚ‬ی ‪ٛٞ‬ایی اضتف أطیىب‬ ‫تهٕیٓ زاضز ٔیىط‪ ٚ‬پ‪ٟ‬پبز‪ٞ‬بیی ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬نس ون‪ٝ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ٔب٘‪ٙ‬س پط٘س‪ ٜ‬یب حکط‪ ٜ‬ثبَ‪ٞ‬نبی ذن‪ٛ‬ز ضا‬ ‫تىبٖ ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫اظٔبیکٍب‪ ٜ‬تحمیمبت ٘یط‪ٚ‬ی ‪ٛٞ‬ایی )‪(AFRL‬‬ ‫ثطای ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ اثعاضی ثب قطوت ایطی‪ّٞ ٖٛ‬ث‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی ‪ ٚ‬اظ حک أتیبظ اذتطاػی ٔطث‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ؾنبَ‬ ‫‪ ۲۱۶4‬اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬س تب یه ‪ٛٞ‬اپیٕبی ٔنینىنط‪ٚ‬‬ ‫ثؿبظز و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ؾطػت ذ‪ٛ‬ز ضا تغییط ز‪ٞ‬نس ‪ٚ‬‬ ‫لسضت ٔب٘‪ٛ‬ض یه حکط‪ ٜ‬ضا زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪.‬‬ ‫زض ثیب٘ی‪ ٝ‬ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬أس‪ ٜ‬اؾنت‪ ۵‬ثنب تن‪ٛ‬جن‪ ٝ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬لؼیت ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬فبیُ ؾطػت ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٘یط‪ٚ‬ی لنبثنُ‬ ‫و‪ٙ‬تطِی زض ثبَ ‪ٞ‬ب ایجبز وطز‪ .‬زض ٘تینجن‪ ٝ‬ثنبَ ‪ٞ‬نب‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬ثبال ‪ ٚ‬پبییٗ حطوت و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اپسیت ٔسا‪ ْٚ‬ؾنطػنت ‪ٔ ٚ‬ن‪ٛ‬لنؼنینت ‪ٞ‬نٕنطا‪ٜ‬‬ ‫اطالػبتی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زؾتٍب‪ ٜ‬زاز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬زض ون‪ٙ‬نبض‬ ‫یه و‪ٙ‬تطَ اظ ضا‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ض ث‪ٞ ٝ‬ن‪ٛ‬اپنینٕنبی ٔنینىنط‪ٚ‬‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙ‬س تب ثبَ ثع٘س ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬اظ و‪ٙ‬س‪ .‬اظ جّٕن‪ٝ‬‬ ‫وبضثطز‪ٞ‬بی ‪ٚ‬الؼی چ‪ٙ‬یٗ اثعاضی فنؼنبِنینت ‪ٞ‬نبی‬ ‫٘ظبضتی ‪ ٚ‬اٌب‪ٞ‬ی اظ ‪ٚ‬ضؼیت زض ٔیساٖ جن‪ٙ‬نٍنی‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬طجک اطالػبت ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز تٕطوع انّی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫فراخَاى سَهیی دٍرُ جبیسُ کتبه سبل استبى‬ ‫اذرببیجبى ضرقی هٌتطر ضد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬فطاذ‪ٛ‬اٖ‬ ‫ؾ‪ٔٛ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬جبیع‪ ٜ‬وتبه‬ ‫ؾبَ اؾتنبٖ اشضثنبینجنبٖ‬ ‫قطلی ٔ‪ٙ‬تکط قس‪.‬‬ ‫ؾ‪ٔٛ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬جبیع‪ ٜ‬وتبه‬ ‫ؾبَ اؾتنبٖ اشضثنبینجنبٖ‬ ‫قطلی زض ؾنبَ جنبضی‬ ‫ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز ‪٘ ٚ‬بقطاٖ‪،‬‬ ‫پسیسا‪ٚ‬ض٘سٌبٖ‪ٔ ،‬تطجٕبٖ ‪ٔ ٚ‬هححبٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ز‪٘ ٚ‬ؿر‪ ٝ‬اظ اثبض ذ‪ٛ‬ز‬ ‫ضا و‪ ٝ‬ثطای ا‪ِٚ‬یٗ ثبض زض ؾبَ ‪ٙٔ ۶1۴۴‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت ضا ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬ثطی‬ ‫اػالْ ‪ٚ‬ن‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬زثیطذب٘‪ ٝ‬ایٗ ض‪ٚ‬یساز اضؾبَ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اؾت ؾ‪ٔٛ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬جبیع‪ ٜ‬وتبه ؾبَ اشضثبیجبٖقطلی ثب ‪ٞ‬نسف‬ ‫ق‪ٙ‬بؾبیی ‪ٔ ٚ‬ؼطفی ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌبٖ فؼبَ ‪ ٚ‬اضتمبی ؾطح ویفی ٘کط اؾنتنبٖ‪،‬‬ ‫حٕبیت ‪ ٚ‬تک‪ٛ‬یک ٔ‪ِٛ‬فبٖ‪ٔ ،‬تطجٕبٖ ‪ٔ ٚ‬هححبٖ ‪ٔ ٚ‬ترههبٖ ونتنبه‬ ‫اؾتبٖ ‪ ٚ‬اضتمبی فط‪ ًٙٞ‬جبٔؼ‪ ٝ‬اؾالٔی‪ ،‬حفظ ‪ ٚ‬اؾتنمنالَ ‪ٞ ٚ‬ن‪ٛ‬ینت‬ ‫فط‪ٍٙٞ‬ی ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ ایٗ ٌعاضـ وتبه‪ٞ‬بی اضؾبِی ٔیثبیؿت وٕنه زضؾنی ‪ٚ‬‬ ‫افؿت ٘ج‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زاضای ثطٌ‪ ٝ‬اػالْ ‪ٚ‬ن‪ َٛ‬ثبقس ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ وتبه زض ز‪ٚ‬‬ ‫٘ؿر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زثیطذب٘‪ ٝ‬وتبه ؾبَ تح‪ٛ‬یُ زاز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ فطاذ‪ٛ‬اٖ قبُٔ تٕبٔی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبت ز‪ٌ ٜ‬ب٘‪ ٝ‬زین‪ٛ‬ینی ‪ ٚ‬ون‪ٛ‬زن ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬وتبث‪ٟ‬بی ظثبٖ تطوی ٘یع ٔیثبقس ‪ ٚ‬وتبه ‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌبٖ‬ ‫غیطث‪ٔٛ‬ی زض ن‪ٛ‬ضتی زض ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬زا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬اضظیبثی ٔیق‪٘ٛ‬س و‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪ٔ ٚ‬ضٕ‪ ٖٛ‬وتبه زضثبض‪ ٜ‬اؾتبٖ اشضثبیجبٖ قطلی ثبقس‪.‬‬ ‫ػاللٕ‪ٙ‬ساٖ تب ؾی ‪ ٚ‬یىٓ ٔطزاز ٔب‪ ٜ‬جبضی ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اثنبض ذن‪ٛ‬ز ضا ثن‪ٝ‬‬ ‫زثیطذب٘‪ ٝ‬ؾ‪ٔٛ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬وتبه ؾبَ اؾتبٖ اضؾبَ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫بَراًی کدٍ‬ ‫*الٌبزاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫وس‪ ۶ ٚ‬ویّ‪ٌ ٛ‬طْ‪ ،‬پیبظ ٔت‪ٛ‬ؾط ‪ 1‬ػسز‪ٌٛ ،‬ج‪ ٝ‬فط٘نٍنی‬ ‫‪ 1‬ػسز‪ ،‬ؾیط ‪ ۱‬حج‪ٕ٘ ،ٝ‬ه ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا پ‪ٛ‬ؾت وس‪ٞٚ‬ب ضا ٌطفت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬نن‪ٛ‬ضت ٘ن‪ٛ‬اض‪ٞ‬نبی‬ ‫٘بظن ذطز وطز‪ ٚ ٜ‬تفت ٔی ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬زض ظطف زینٍنطی‬ ‫پیبظ ذطز قس‪ ٜ‬ضا وٕی تفت زاز‪ ٚ ٜ‬ؾیط ذطز قنس‪ ٜ‬ضا‬ ‫اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؾپؽ ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فطٍ٘ی ذطز قس‪ ٜ‬ضا ثن‪ٝ‬‬ ‫پیبظ افع‪ٚ‬ز‪ ٚ ٜ‬تفت ٔی ز‪ٞ‬یٓ‪ٚ .‬لتی و‪ٞ ٝ‬نٕن‪ٔ ٝ‬ن‪ٛ‬از ضا‬ ‫ذ‪ٛ‬ه تفت زازیٓ ٕ٘ه ‪ ٚ‬وس‪ ٚ‬ضا ضیرت‪ٔ ٚ ٝ‬نرنّن‪ٛ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثؼس زض ظطف ضا ٌصاقت‪ ٚ ٝ‬حنطاضت ضا ونٓ‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثؼس اظ ‪ ۲‬زلیم‪ ٝ‬و‪ ٝ‬طؼٓ ٔ‪ٛ‬از ثن‪ ٝ‬ذن‪ٛ‬ضز ‪ٞ‬نٓ‬ ‫ضفت غصا أبز‪ ٜ‬ؾط‪ ٚ‬اؾت‪.‬‬ ‫تریلر فیلن اًیویطی‬ ‫گییرهَ دل تَرٍ دیدُ ضد‬ ‫زفبع أطیىب زض ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔیىط‪ٚ‬پ‪ٟ‬پبز‬ ‫ٔصو‪ٛ‬ض ثطای ا٘جبْ فؼنبِنینت ‪ٞ‬نبی اٌنب‪ٞ‬نی اظ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت زض ٔیساٖ ج‪ٍٙ‬ی اؾت‪.‬‬ ‫یه ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ػّٕیبتی اظ ایٗ اثعاض طی ‪ٔ ۶۵‬نب‪ٜ‬‬ ‫ؾبذت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ .‬اِجت‪ٛٙٞ ٝ‬ظ ا٘ساظ‪ٔ ٜ‬یىط‪ ٚ‬پ‪ٟ‬پنبز‬ ‫‪ٚ ٚ‬ظٖ اٖ ٔکرم ٘یؿت‪.‬‬ ‫فرٍش بیص از یبزدُ هیلیبرد ٍ ّفتصد هیلیَى ریبل‬ ‫کتبه در طرح بْبراًِ کتبه اذرببیجبى ضرقی‬ ‫ؾنننط‪ٚ‬ینننؽ ذنننجنننطی‪-‬‬ ‫ٔسیطوُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز‬ ‫اؾالٔی اشضثبیجبٖ قطلنی‬ ‫اظ فط‪ٚ‬ـ ثیف اظ ینبظز‪ٜ‬‬ ‫ٔیّیبضز ‪ٞ ٚ‬فتهس ٔیّنین‪ٖٛ‬‬ ‫ضیبَ ونتنبه زض طنطح‬ ‫ث‪ٟ‬بضا٘‪ ٝ‬وتبه اشضثبیجنبٖ‬ ‫قطلی ذجط زاز‪.‬‬ ‫ؾیسلبؾٓ ٘بظٕی اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ ۵‬ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ ططح ت‪ٛ‬ظیغ یبضا٘‪ ٝ‬وتبه اظ‬ ‫ططیک وتبثفط‪ٚ‬قی‪ٞ‬ب ثب ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬بضا٘‪ ٝ‬وتبه ‪ ۶4۱۱‬اظ ‪ِ ۶۲‬نغنبینت ‪۲۵‬‬ ‫ذطزازٔب‪ ٜ‬جبضی زض وتبثفط‪ٚ‬قی ‪ٞ‬بی ػض‪ ٛ‬ططح زض ؾطاؾط وک‪ٛ‬ض اجطا‬ ‫قس ‪ ۵۴ ٚ‬وتبثفط‪ٚ‬قی اظ اؾتبٖ ٘یع زض ایٗ ططح ٔکبضوت وطز٘س‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز اؾالٔی اشضثبیجبٖقطلی اػالْ وطز‪ ۵‬زض ایٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ 1۴ ٜ‬وتبثفط‪ٚ‬قی اظ تجطیع ‪ ۲۱ ٚ‬وتبثفط‪ٚ‬قی اظ ق‪ٟ‬طؾتب٘‪ٟ‬بی ّٔىنبٖ‪،‬‬ ‫ػجت قیط‪ٔ ،‬طاغ‪ ،ٝ‬ث‪ٙ‬به‪ ،‬چبضا‪ٚ‬یٕبق‪ٞ ،‬کتط‪ٚ‬ز‪ ،‬اؾى‪ ،ٛ‬قجؿتط‪ٔ ،‬نینب٘ن‪،ٝ‬‬ ‫ٔط٘س ‪ ٚ‬ثؿتبٖ اثبز ٔکبضوت وطز٘س ‪ ٚ‬وتبثفط‪ٚ‬قی ‪ٞ‬بی قن‪ٟ‬نط ونتنبه‬ ‫تجطیع‪ ،‬قبیؿت‪ ،ٝ‬ت‪ٛ‬حیس‪ ،‬ثب٘ه وتبه تجطیع‪ ،‬حبٔس ‪ ٚ‬پبت‪ٛ‬ق ونتنبه ثن‪ٝ‬‬ ‫تطتیت ثیکتطیٗ فط‪ٚ‬ـ ضا زاقت‪ ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۵‬زض ط‪ٔ َٛ‬ست ثطٌعاضی ططح ث‪ٟ‬بضا٘‪ ٝ‬وتبه زض اؾنتنبٖ‬ ‫ثیؿت ‪ٞ‬عاض ‪ٞ ٚ‬فتهس ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬جب‪ ٚ ٜ‬پ‪ٙ‬ج ٘ؿر‪ ٝ‬ونتنبه ثن‪ ٝ‬اضظـ ینبظز‪ٜ‬‬ ‫ٔیّیبضز ‪ٞ ٚ‬فتهس ‪ ٚ‬یبظز‪ٔ ٜ‬یّی‪ٛ٘ ٚ ٖٛ‬ز ‪ٞ‬عاض ضیبَ فط‪ٚ‬ذت‪ ٝ‬قنس ون‪ ٝ‬زض‬ ‫٘‪ٛ‬ع ذ‪ٛ‬ز ٘ؿجت ث‪ ٝ‬ططح‪ٞ‬بی فهّی ٌصقت‪ ٝ‬ثی ؾبثم‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تهطیح وطز‪ ۵‬زض ایٗ ططح ػالل‪ٙٔٝ‬ساٖ ونتنبه ‪ٞ‬نبی ػنٕن‪ٔٛ‬نی‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬زن ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬وتبه‪ٞ‬بی زا٘کٍب‪ٞ‬ی ضا ثب ‪ ۲۱‬زضنس ترفینف اظ‬ ‫وتبهفط‪ٚ‬قی‪ٞ‬بی ػض‪ ٛ‬ططح ذطیساضی وطز٘س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪٘ -‬رؿتیٗ تنطینّنط فنینّنٓ ا٘نینٕنینکنٗ‬ ‫قىبضچیبٖ تط‪ ۵َٚ‬ظ‪ٟٛ‬ض تبیتبٖ‪ٞ‬ب و‪ٌ ٝ‬ییطٔ‪ ٛ‬زَ ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬‬ ‫ٔؿئ‪ِٛ‬یت ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی اٖ ضا ثنطػن‪ٟ‬نس‪ٜ‬‬ ‫زاقت‪ٙٔ ،ٝ‬تکط قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ‪ٚ‬ضایتی‪ ،‬ثب ا٘تکبض ا‪ِٚ‬یٗ تطیّط ا٘یٕیکٗ جنسینس‬ ‫ٌی یطٔ‪ ٛ‬زَ ت‪ٛ‬ض‪ ٚ‬ثب ػ‪ٛٙ‬اٖ قىبضچیبٖ تنط‪ ۵َٚ‬ظن‪ٟ‬ن‪ٛ‬ض‬ ‫تبیتبٖ‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬ثطای ٘تفّیىؽ ‪ ٚ‬زضیٓ‪ٚ‬ضوؽ ؾنبذنتن‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ،ٜ‬اػالْ قس ز‪ٚ‬ؾتساضاٖ ایٗ ا٘یٕیکٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘ن‪ٙ‬نس اظ‬ ‫‪ ۲۶‬ج‪ٛ‬الی اٖ ضا اظ ططیک ٘تفّیىؽ تٕبقب و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زَ ت‪ٛ‬ض‪ ٚ‬وبضٌطزاٖ ثط٘س‪ ٜ‬اؾىبض ا‪ِٚ‬یٗ ثبض ؾبَ ‪۲۱۶۱‬‬ ‫زض جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ا٘یٕیکٗ ا٘ؿی ذجط زاز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬لهس زاضز‬ ‫ثطای زضیٓ ‪ٚ‬ضوع یه ؾطیبَ ا٘نینٕنینکنٗ ثنب ػن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ‬ ‫قىبضچیبٖ تط‪ َٚ‬ت‪ِٛ‬یس و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ ‪ ۵‬ؾبَ پؽ اظ اٖ تبضید‪ ،‬ا‪ ٚ‬ثبض زیٍط –اٌط چن‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٔجبظی‪ -‬زض جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ا٘ؿی اػالْ وطز ون‪ٝ‬‬ ‫فیّٓ ثّ‪ٙ‬س ایٗ ا٘یٕیکٗ أبز‪ ٜ‬قنس‪ ٚ ٜ‬ا‪ِٚ‬نینٗ ثنبض ‪۲۶‬‬ ‫ج‪ٛ‬الی زض زؾتطؼ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زاؾتبٖ ایٗ فیّٓ زض ‪ٕٞ‬بٖ ز٘یبی زاؾتبٖ‪ٞ‬بی اضونبزینب‬ ‫و‪ ٝ‬زَ ت‪ٛ‬ض‪ ٚ‬ذبِمف ث‪ٛ‬ز ضخ ٔی ز‪ٞ‬نس‪ .‬زض اضونبزینب‬ ‫ج‪ٔ ًٙ‬یبٖ ٔرّ‪ٛ‬لبتی چ‪ ٖٛ‬تط‪ٞ َٚ‬نب‪ ،‬ثنینٍنب٘نٍنبٖ ‪ٚ‬‬ ‫جبز‪ٌٚ‬طاٖ ‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬زض جطیبٖ اؾت‪.‬‬ ‫جبیسُ بْتریی فیلوٌبهِ سبل‬ ‫الوبى برای یک ایراًی‬ ‫»گٌبُ «اهبدُ ًوبیص ضد‪ ،‬هبجرای اتْبم بِ قتل‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٌٙ ٜ‬ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘نی‬ ‫أیط ت‪ٛ‬وّی أبز‪ٕ٘ ٜ‬بیف قس‪.‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٌٙ ٜ‬ب‪ ٜ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ‪ ٚ‬وبضٌطزا٘ی أیط ت‪ٛ‬وّی ‪ ٚ‬تن‪ِٛ‬نینس‬ ‫وٕپب٘ی فیّٕؿبظی ؾیٕىؽ أطیىنب ثن‪ ٝ‬تن‪ٟ‬نین‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬سٌی ٔ‪ٟ‬سی ٔحٕ‪ٛ‬ز السْ پؽ اظ پبیبٖ ٔطحّ‪ٝ‬‬ ‫پؽ ت‪ِٛ‬یس أبز‪ ٜ‬حض‪ٛ‬ض زض فؿتی‪ٛ‬اَ‪ٞ‬بی ج‪ٟ‬نب٘نی‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٔ.‬حٕ‪ٛ‬ز السْ پیف اظ اینٗ ‪ ۲‬ؾنطینبَ‬ ‫تّ‪ٛ‬یعی‪٘ٛ‬ی ضا زض ٔمبْ ٔجطی ططح زض ونبض٘نبٔن‪ٝ‬‬ ‫‪ٙٞ‬طی ذ‪ٛ‬ز زاضز‪.‬أیط ت‪ٛ‬وّی تنبون‪ٙ‬ن‪ ٖٛ‬جن‪ٛ‬اینع‬ ‫ثیٗ إِّّی اظ جّٕ‪ ٝ‬جبیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ وبضٌطزا٘نی اظ‬ ‫فؿتی‪ٛ‬اَ ظ‪ِٟ ْٚ‬ؿتبٖ‪ ،‬جبیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ وبضٌنطزا٘نی‬ ‫اظ فؿتی‪ٛ‬اَ اوکٗ اف فیّٓ أنطینىنب ‪ ٚ‬جنبینع‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ اظ فؿتی‪ٛ‬اَ قنینطین‪ٙ‬نً اِنٕنبٖ ضا‬ ‫زضیبفت وطز‪ ٜ‬اؾت‪ٛٔ.‬ؾیمی ‪ ٚ‬نساٌصاضی اینٗ‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬تنب‪ ٜ‬تن‪ٛ‬ؾنط ٌنط‪The Solout ٜٚ‬اظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض تطوی‪ ٝ‬ظیط ٘ظط أیطضضب پ‪ٛ‬ضؾیفنی ا٘نجنبْ‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬زض ذالن‪ ٝ‬زاؾتبٖ ایٗ فینّنٓ ون‪ٛ‬تنب‪ٜ‬‬ ‫أس‪ ٜ‬اؾت‪ ۵‬ظ٘ی ث‪ ٝ‬جطْ لتُ ٔ‪ٛ‬ضز ثبظج‪ٛ‬یی لطاض‬ ‫ٔی ٌیطز‪ ،‬زض حبِی و‪... ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ ایٗ فیّنٓ ون‪ٛ‬تنب‪ ٜ‬ػنجنبضتن‪ٙ‬نس اظ ٔنسینط‬ ‫ته‪ٛ‬یطثطزاضی‪ ۵‬اؾٕبػیُ البجب٘ی‪ ،‬جب٘کیٗ ت‪ٟ‬ین‪۵ٝ‬‬ ‫ػّی وطٔی‪ٔ ،‬سیط ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی‪ ۵‬ؾجبز ٘‪ٛ‬ثن‪ٟ‬نبضی‪،‬‬ ‫زؾتیبض ا‪ َٚ‬وبضٌطزاٖ‪ ۵‬ؾجبز ٘‪ٛ‬ث‪ٟ‬بضی‪ٔ ،‬ن‪ٙ‬نکنی‬ ‫نح‪ ۵ٝٙ‬یبؾٕیٗ پسضی‪ ،‬نساثطزاض‪ٔ ۵‬نحنٕنسضضنب‬ ‫ٔطتضبیی‪ ،‬تس‪ٚ‬ی‪ٍٙ‬ط‪ ۵‬أیطضب پ‪ٛ‬ضػجبؼ‪ٛٔ ،‬ؾینمنی‬ ‫‪ ٚ‬نساٌصاضی‪ٌ ۵‬ط‪The Solout ٜٚ‬اظ تطوین‪،ٝ‬‬ ‫ططاح ٌطیٓ ‪ ٚ‬ططاح نح‪ِ ٚ ٝٙ‬جبؼ‪ ۵‬أیط ت‪ٛ‬وّی‪،‬‬ ‫ػىبؼ ‪ ٚ‬فیّٕجطزاضی پکت نح‪ ۵ٝٙ‬حنٕنینسضضنب‬ ‫ثبظاضی‪.‬‬ ‫جبیسُ جطٌَارُ فیلن ترایبکب ًیَیَرک بِ فیلوسبز ایراًی رسید‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ثط٘سٌبٖ ثیؿتٕیٗ جکن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫فیّٓ تطایجىب زض قبذ‪ٞ ٝ‬بی ٔرتّف اػالْ قس ‪ٚ‬‬ ‫ضضب ضیبحی ؾی‪ٕٙ‬بٌط ایطا٘ی جبینع‪ ٜ‬ثن‪ٟ‬نتنطینٗ‬ ‫ا٘یٕیکٗ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذنتنهنبل‬ ‫زاز‪ .‬ا٘یٕیکٗ ون‪ٛ‬تنب‪٘ ٜ‬ن‪ٛ‬اظ٘نس‪ ٜ‬ؾنبذنتن‪ ٝ‬ضضنب‬ ‫ضیبحی ٔحه‪ َٛ‬وک‪ٛ‬ض فطا٘ؿ‪ ،ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؿت جبینع‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تطیٗ ا٘یٕیکٗ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ثیؿتٕیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬جکن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫فیّٓ تطایجىب ٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬ضن ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذنتنهنبل‬ ‫ثس‪ٞ‬س‪.‬ضضب ضیبحی‪٘ ،‬مبـ ‪ ٚ‬فیّنٕنؿنبظ اینطا٘نی‬ ‫پیف اظ ایٗ زض ا٘یٕیکٗ ٔؼط‪ٚ‬ف ‪٘ ٚ‬بٔعز اؾىبض‬ ‫٘بٖ ا‪ٚ‬ض (‪ )۲۱۶۲‬ؾبذت‪ٛ٘ ٝ‬ضا تن‪ٔٛ‬نی ینىنی اظ‬ ‫وبضٌطزا٘بٖ ‪ٙٞ‬طی ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا٘یٕیکٗ ‪ ۶۵‬زلنینمن‪ ٝ‬ای‬ ‫٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ایتٍط ػکک‪ ،‬ج‪ ٚ ًٙ‬زق‪ٛ‬اضی ‪ٞ‬ب زض‬ ‫ایطاِٖ لطٖ ؾیعز‪ٔ ٓٞ‬یالزی اؾت‪ .‬أب زض ؾنبینط‬ ‫ثرف ‪ٞ‬بی ایٗ ض‪ٚ‬یساز ؾی‪ٕٙ‬بیی‪ ،‬فیّٓ تبظ‪ ٜ‬وبض‬ ‫ثنن‪٘ ٝ‬نن‪ٛ‬یؿنن‪ٙ‬ننسٌننی ‪ ٚ‬وننبضٌننطزا٘ننی ال‪ٚ‬ضٖ‬ ‫‪ٞ‬بزا‪ٚ‬ی جبیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ فیّنٓ ثنّن‪ٙ‬نس زاؾنتنب٘نی‬ ‫أطیىبیی ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتهبل زاز ‪ ٚ‬جنبینع‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ ثّ‪ٙ‬س زاؾتب٘ی ثنینٗ اِنٕنّنّنی ‪ٞ‬نٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثنطاینتن‪ ٖٛ‬چن‪ٟ‬نبضْ ثن‪ ٝ‬ونبضٌنطزا٘نی ِن‪ٛ‬اٖ‬ ‫و‪ٌٛ‬بق‪ٛ‬یّی اظ ٌطجؿتبٖ ضؾیس‪.‬‬ ‫ثیؿتٕیٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬فیّٓ تطایجىب اظ تبضید ‪ ۴‬تب ‪۲۱‬‬ ‫غ‪ٚ‬ئٗ (‪ ۶۴‬تب ‪ 1۱‬ذطزاز) ثطٌنعاض ٔنی قن‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫قبُٔ ٕ٘بیف ‪ ۱۱‬فیّٓ اظ جنّٕن‪٘ ۵۵ ٝ‬نٕنبینف‬ ‫٘رؿت ج‪ٟ‬ب٘ی اؾت ‪ ٚ‬فنینّنٓ لهنینس‪ٌ ٜ‬نب‪ٚ‬‬ ‫ؾفیس ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ث‪ٟ‬تبـ ن‪ٙ‬بػی ‪ٞ‬ب یىی اظ‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬بی حبضط زض ثرف ‪ٞ‬فنتن‪ٔ ٝ‬ن‪ٙ‬نتنمنسینٗ‬ ‫تطایجىب اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ث‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ وطٔی ظاز‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ فنینّنٕن‪ٙ‬نبٔن‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬یؽ ؾبَ ‪ ۲۱۲۶‬إِبٖ ثطای فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ذبِنی‬ ‫قس‪ٚ .‬ظیط فط‪ ًٙٞ‬إِبٖ (‪ ۶4‬غ‪ٚ‬ئٗ) جبیع‪ ٜ‬ثن‪ٟ‬نتنطینٗ‬ ‫فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬إِبٖ زض ؾبَ ‪ ۲۱۲۶‬ضا ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ ونطٔنی ظاز‪ٜ‬‬ ‫فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ٛ٘ٝ‬یؽ ایطا٘ی اػطب وطز‪.‬‬ ‫زض ایٗ فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ذبِی ٘نبْ زاضز‪ ،‬زاؾنتنبٖ‬ ‫أیط‪ ،‬ج‪ٛ‬اٖ ایطا٘ی ض‪ٚ‬ایت ٔیق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض زضیبی ذنعض‬ ‫ٔب‪ٞ‬یٍیط اؾت ‪ ٚ‬تالـ ٔیو‪ٙ‬س ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬اج ذن‪ٛ‬ز ضا‬ ‫تأیٗ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ثیب٘ی‪ٞ ٝ‬یبت زا‪ٚ‬ضاٖ زضثبض‪ ٜ‬ایٗ فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬أس‪ ٜ‬اؾنت‪۵‬‬ ‫ت‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ذبِی ث‪ ٝ‬ؾط٘‪ٛ‬قت أیط ٔیپطزاظز ‪ ٚ‬اظ ذنالَ‬ ‫اٖ ث‪ ٝ‬تاثیطات ٔکىالت ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ف‪ٞ‬بی ؾنینبؾنی‬ ‫ٍ٘ب‪ٞ‬ی ٔی افى‪ٙ‬س‪ .‬زاؾتب٘ی اجتٕنبػنی ‪ ٚ‬زضذکنبٖ ثنب‬ ‫فضبیی ٔ‪ٙ‬ؿجٓ ‪ٙٞ ٚ‬طٔ‪ٙ‬سا٘‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ وطٔی ظاز‪ ،ٜ‬فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ٛ٘ ٝ‬یؽ‪ ،‬فیّٕجطزاض‪ ،‬فیّٕؿبظ ‪ٚ‬‬ ‫تس‪ٚ‬یٌٗط زض ؾبَ ‪۶1۵۲‬زض ا‪ٛٞ‬اظ ٔت‪ِٛ‬س قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ا‪ٚ‬‬ ‫پؽ اظ پبیبٖ تحهیالت زثیطؾتب٘ی زض إِبٖ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬نست‬ ‫ز‪ ٚ‬ؾبَ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ زؾتیبض ػىبؼ ونبض ونطز ‪ ٚ‬ؾنپنؽ‬ ‫تحهیالت ذ‪ٛ‬ز ضا زض اوبزٔی ‪ٙٞ‬ط وبؾنُ‪ٚ ،‬النغ زض‬ ‫قٕبَ ایبِت ‪ٞ‬ؿٗ إِبٖ زض ضقت‪ ٝ‬اضتجبطبت ته‪ٛ‬یطی ثب‬ ‫ترهم زض ظٔی‪ ٝٙ‬فیّٓ ‪ ٚ‬تّ‪ٛ‬یعی‪ ٖٛ‬اغبظ وطز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪03‬خرداد‬ ‫*‪03‬ژوئن‬ ‫* ‪9‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪6005‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0033‬‬ ‫‪0300‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمذزاده صذیق‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ثعض‪ ٣‬ازث‪٥‬بت ش‪ٙ‬بسالض ثو‪ ٛ‬سووظ‪ ٚ‬اوظ ذصو‪ٛ‬صو‪٣‬‬ ‫ٔع‪ٙ‬بس‪ٙ٥‬ساٖ چ‪٥‬ربضتٕبٔبق ا‪ٚ‬چو‪ ،ٖٛ‬ا‪٘ٚ‬و‪ ٛ‬عوٕو‪ٔٛ‬و‪٣‬‬ ‫ٔع‪ٙ‬بزا ا‪٤‬شّ‪ٙ‬س‪٤‬ىس‪ ٜ‬ل‪ٛ‬شؽ‪ ٛ‬شىّ‪ٚ ٣‬ئطٔ‪٥‬شّط‪.‬‬ ‫ؼطض ‪ ،‬اشضثب‪٤‬جبٖ شفب‪ ٣ٞ‬ازث‪٥‬بت‪ٙٔ ٣‬ر‪ٛ٘ ْٛ‬عالض‪، ٢‬‬ ‫شى‪ ُ٥‬ثبذٕ‪ٙ٥‬ساٖ ا‪٤‬ى‪ ٣‬ا٘ب ثوِ‪ ٝٔٛ‬ا‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ط‪:‬‬ ‫‪ .1‬ج‪ٛ‬ت ‪ٞ‬جبِ‪٥‬الض‬ ‫‪ .2‬ته ‪ٞ‬جبِ‪٥‬الض‬ ‫•ج‪ٛ‬ت ‪ٞ‬جبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬شؽ‪ٛ‬الض‬ ‫ج‪ٛ‬ت ‪ٞ‬جبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬شؽ‪ٛ‬الض‪ ٗ٤‬اٖ لو‪٥‬وسوسوبسو‪ ٣‬زوضز‬ ‫‪ٞ‬جبِ‪ ٚ ٣‬اٖ ا‪ٚ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ ٖٚ‬اِت‪ٞ ٣‬جبِو‪ ٣‬ا‪ِٚ‬و‪ٛ‬ض‪ .‬توه‬ ‫‪ٞ‬جبِ‪٥‬الض‪ ٗ٤‬ا‪٤‬س‪ ٝ‬اٖ ل‪٥‬سبسو‪ ٣‬ا‪ٚ‬چ ‪ٞ‬وجوبِو‪ ٚ ٣‬اٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ ٖٚ‬ثئش ‪ٞ‬جبِ‪ ٣‬ا‪ِٛٚ‬ض‪ .‬ل‪ٛ‬شؽ‪ٛ‬الضزا ٌّٗ ‪ٞ‬وط‬ ‫ث‪٥‬ط سطط‪ٔ ٜ‬صطاع از‪ٚ ٢‬ئط‪٤‬ط‪٤‬ه‪ٞ .‬ط ٔصطاع ا‪٤‬وىو‪٣‬‬ ‫اسبس تب‪٤‬ب ِ‪٘ٛ‬و‪ٛ‬ض‪ .‬ثوئّو‪ ٝ‬حوبِوسا جو‪ٛ‬ت ‪ٞ‬وجوبِو‪٣‬‬ ‫ل‪ٛ‬شؽ‪ٛ‬الضزا ا‪٤‬ى‪ ٣‬حبَ ‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬ئط‪٤‬ط‪:‬‬ ‫‪ٞ .1‬ط ا‪٤‬ى‪ ٣‬تب‪ ٢‬ث‪٥‬ط‪ -٢‬ث‪٥‬ط‪ٔ ّٝ٤‬سب‪ ٢ٚ‬ا‪ِٛٚ‬ض‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ث‪٥‬ط تب‪ ٗ٥٤‬ثبشمب تب‪٤‬ب ٌوض‪ ٜ‬ـطل‪ ٣‬ا‪٤‬ى‪ٞ ٣‬جب ا‪ِٚ‬و‪ٛ‬ض‪.‬‬ ‫ته ‪ٞ‬جبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬شؽ‪ٛ‬الضزا ا‪٤‬س‪ ٝ‬ث‪ ٛ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬تب‪ ٢‬اضاس‪ٙ٥‬سا‬ ‫ـطق ث‪٥‬ط‪ ،‬ا‪ٚ‬چ ‪٤ ٚ‬ب ثئش ‪ٞ‬جب ا‪ِٛٚ‬ض‪ .‬ث‪ٛ‬ضزا ـطق ثوئوش‬ ‫‪ٞ‬جب ا‪ٚ‬ال٘سا ا‪٤‬س‪ ٝ‬ـطع‪ ٣‬ثوٍِ‪٤ ٛ‬بضا٘و‪٥‬وط‪( ٚ )3 +2( .‬‬ ‫‪.)2+3‬‬ ‫‪. 3‬اشبؼ‪٥‬سا ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬ل‪ٛ‬شؽ‪ٛ‬الض‪٥ٕ٤‬ع‪ ٗ٤‬اصّ‪ ٚ ٣‬ـوطعو‪٣‬‬ ‫ثوٍِ‪ِٛ‬ط‪ٌ ٣ٙ٤‬وستطٖ ا‪٤‬ى‪ ٣‬جس‪ َٚ‬ضسٓ ائس‪٤‬ط‪٤‬ه‪:‬‬ ‫ج‪ٛ‬ت ‪ٞ‬جبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬شٕبالض‪ ٗ٤‬جس‪٣ِٚ‬‬ ‫سب‪٢‬‬ ‫‪ٞ‬طٔصطع‪ٗ٥‬‬ ‫ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬ج‪ ٣‬اصّ‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ٣‬تب‪٢‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬ج‪...٣‬‬ ‫اشعار ترکی شهریار‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ت‪ٙ‬س‪٤‬طِطز‪ ٜ‬پ‪٥‬ش‪٥‬طضز‪٤‬ه لبثبؼ‪٣‬‬ ‫ترٓ وس‪ ٢ٚ‬ت‪ٙ‬جُ ‪ ٚ‬حّ‪ٛ‬ا‪ِ ٚ ٣٤‬ج‪ٛ‬‬ ‫اوظ‪ ِٖٚ‬ئ‪ِٛ٥٥‬ه ‪ ،‬ت‪ٛ‬ذ‪ٔٛ‬الض‪ ٗ٤‬چ‪٥‬تساضز‪٤‬ک‬ ‫ذ‪ٛ‬ضزٖ چ‪ٙ‬ب٘ى‪ ٝ‬پبض‪ ٜ‬ش‪ٛ‬ز ذُٕط‪ ٚ ٜ‬سج‪ٛ‬‬ ‫چ‪ِٛ‬خ ‪٤‬ئٕىسٖ ‪ ،‬الح اظ لبال چبتساضز‪٤‬ک‬ ‫**********************‬ ‫‪ٚ‬ضظؼبٖ ٘بٖ اضٔ‪ٛ‬ت سبتبٖ ٌّ‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬شبلالض‪ ٗ٤‬سس‪ ٣‬ز‪ِٚ‬شطز‪ ٢‬و‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫ث‪٥‬عز‪ ٜ‬ث‪٤ٛ‬ب٘‪ٙ‬بٖ ائش‪٥‬س‪٤‬ت ‪ ،‬ث‪ّٙ٥‬س‪ٜ‬‬ ‫ش‪ّ٥‬الق ات‪٥‬ت ‪ ،‬ث‪٥‬ط ل‪٥‬شمط‪٤‬ک سبالضز‪٤‬ک‬ ‫ث‪ٛ‬ؼسا ‪ٚ‬ئط‪٤‬ت ‪ ،‬اضٔ‪ٛ‬تالضزاٖ االضز‪٤‬ک‬ ‫**********************‬ ‫ٔ‪٥‬طظاتبؼ‪٘ ٣‬بٖ ٌئج‪ٌ ٝ‬ئتس‪٤‬ه چب‪٤‬ب‬ ‫ٔٗ ثبذ‪٥‬طاْ سئّس‪ ٜ‬ث‪ِٛ‬ؼ‪ ِٕٛٛ‬ا‪٤‬ب‬ ‫ث‪٥‬طزٖ ا‪٤‬ش‪٥‬ک ز‪ِٚ‬شس‪ ٢‬ا‪ِٚ‬تب‪ ٢‬ثبذچب‪٤‬ب‬ ‫ا‪ٚ ٢‬ا‪ ٢‬زئس‪٤‬ه ل‪ٛ‬ضزز‪ ، ٢‬لئ‪٥‬تس‪٤‬ه لبشس‪٤‬ک‬ ‫‪ٞ‬ئچ ث‪ ّٕٝ٥‬ز‪٤‬ه ٘‪ٚ ٝ‬لت و‪ِِّٛٛ‬وسٖ اشس‪٤‬ک‬ ‫**********************‬ ‫ح‪٥‬سضثبثب ‪ ،‬اؼبجالض‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬جبِس‪٢‬‬ ‫إٔب حئ‪٥٥‬ؿ ‪ ،‬ج‪ٛ‬ا٘الض‪ ٖٚ‬ل‪ِٛ‬جبِس‪٢‬‬ ‫ت‪ِٛ‬ذّ‪٥‬الض‪ ٖٚ‬اض‪٤‬رّ‪٥٥‬ت ‪ ،‬اجبِس‪٢‬‬ ‫ووٍِ‪ ٝ‬زو٘س‪ ٌِٖٛ ، ٢‬ثبتس‪ ، ٢‬لب لَطَِس‪٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضز‪ٌ ٖٚ‬وظ‪ ٢‬لبضاّ٘‪٥‬مسا ثَطَِس‪٢‬‬ ‫**********************‬ ‫ائش‪٥‬تٕ‪٥‬شٓ ‪٤‬ب٘‪٥‬ط اِال‪ ٜ‬چ‪٥‬طاؼ‪٣‬‬ ‫زا‪٤‬ط ا‪ِِٛٚ‬ه ٔسجس‪٤‬ع‪ ِٖٚ‬ث‪ٛ‬الؼ‪٣‬‬ ‫ضاحت ا‪ِِٛٚ‬ه و‪ٙ‬س‪ ٗ٤‬ائ‪ ، ٢ٛ‬ا‪ٚ‬شبؼ‪٣‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ص‪ٛ‬ضذب٘‪ ٗ٥‬اِ‪-٣‬ل‪ٚ ٣ِِٛ‬اض ا‪ِِٚ‬س‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بضزا لبِسب ‪ ،‬اِال‪ ٜ‬ا‪ِ٘ٚ‬ب ‪٤‬بض ا‪ِِٚ‬س‪ٖٛ‬‬ ‫**********************‬ ‫ح‪٥‬سضثبثب ‪ٔ ،‬ال اثطا‪ٚ ٓ٥ٞ‬اض ‪٤ ،‬ب ‪ِٛ٤‬خ ؟‬ ‫ٔىتت اچبض ‪ ،‬ا‪ِٚ‬ذ‪ٛ‬ض ا‪ٚ‬شبلالض ‪٤ ،‬ب ‪ِٛ٤‬خ ؟‬ ‫ذطٔٗ ا‪ِٚ‬ست‪ٔ ٣‬ىتج‪ ٣‬ثبؼالض ‪٤ ،‬ب ‪ِٛ٤‬خ ؟‬ ‫ٔ‪ٙ‬سٖ اذ‪٘ٛ‬سا ‪٤‬ت‪٥‬طضسٗ سالْ‬ ‫ازثّ‪ ٣‬ث‪٥‬ط سالِْ ٔبالوالْ‬ ‫**********************‬ ‫ذجّ‪ ٝ‬سّطبٖ عّٕ‪ٌ ٝ‬ئس‪٤‬ت تجط‪٤‬ع‪ٜ‬‬ ‫إٔب ‪ ٝ٘ ،‬تجط‪٤‬ع ‪ ،‬و‪٥ٌّٕٕ ٣‬ط ث‪٥‬ع‪ٜ‬‬ ‫ثبالْ ‪ ،‬ز‪ٚ‬ض‪ ٖٚ‬ل‪٤ِٛ‬بخ ٌئساخ ائٕٕ‪٥‬ع‪ٜ‬‬ ‫الب اوِس‪ ، ٢‬ت‪ ٛ‬ـبل‪٥ٕ٥‬ع زاؼ‪ّ٥‬س‪٢‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ل‪ ٖٛ٤ِٛ‬ا‪ِٚ‬الٖ ‪٤ ،‬بز ٌئس‪ِٚ‬ثَٗ سبؼ‪ّ٥‬س‪...٢‬‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی و ارربایجاوی‬ ‫صراف تبریسی‬ ‫استبز سرٗ‪،‬شبعط ٘ؽع ٌفتبض ‪ ٚ‬زِس‪ٛ‬ذت‪ٔ ٝ‬طح‪ ْٛ‬حبج ضیب صطاؾ تجط‪٤‬ع ‪ ٢‬زض سبَ ‪ٞ 1221‬جط‪ ٢‬لٕط‪ ٢‬زض‬ ‫ٔحّ‪ ٢ ٝ‬ضاست‪ ٝ‬و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬تجط‪٤‬ع زض زضث‪ٙ‬س حصبض ز‪٤‬س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ ٌش‪ٛ‬ز‪.‬زض سٗ ‪ 12‬سبٍِ‪ ٣‬پسض ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زسوت‬ ‫زاز ث‪٘ ٝ‬بچبض ثطا‪ٌ ٢‬صضا٘سٖ ظ٘سٌ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬شؽُ پسض ‪٤‬ع‪ ٣ٙ‬صطّاـ‪ ٣‬ض‪ ٢ٚ‬ا‪ٚ‬ضز‪ٔ.‬ؽبظ‪ ٜ‬ا زض ت‪ٕ٥‬چو‪ ٢ ٝ‬حوبج‬ ‫س‪٥‬س حس‪٥ٔ ٗ٥‬ب٘‪ ٝ‬لطاض زاشت‪.‬‬ ‫زض ح‪ ٗ٥‬تجبضت‪،‬ث‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ذتٗ ازث‪٥‬بت ـبضس‪ ٚ ٣‬عطث‪ ٣‬پطزاذت‪.‬‬ ‫حبج ضیب صطاؾ ‪٥ٕٞ‬ش‪ ٝ‬زض ٔحبـُ عّٕ‪ ٚ ٣‬ازث‪ ٣‬شطوت زاشت ‪ ٚ‬اظ سبَ ‪. ٜ 1221‬ق (اظ ‪20‬سبٍِ‪٤ )٣‬ىو‪٣‬‬ ‫اظ اعضب‪ ٢‬ثطجست‪ ٝ‬ا٘جٕٗ ازث‪ ٣‬صفب ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬جّسبت ا٘جٕٗ زض ذب٘‪ ٢ٚ ٝ‬تشى‪ ٣ٔ ُ٥‬شس‪.‬ا‪٥ٕٞ ٚ‬ش‪ ٝ‬اظ ٔحضط‬ ‫از‪٤‬ت ٘بٔساض ٔطح‪ِٙ ْٛ‬ىطا٘‪ ٣‬پ‪٥‬ش وس‪ٛ‬ت ا‪ ٗ٤‬ا٘جٕٗ استفبز‪ ٣ٔ ٜ‬ثطز‪.‬صطاؾ زض عٕوط وو‪ٛ‬توب‪ ٜ‬ذو‪ٛ‬ز زض‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ 2500‬ث‪٥‬ت شعط سط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ثط ؼعِ‪٥‬بت‪،‬اشعبض ٘ؽع‪ ٢‬زض ٔ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ع حبزث‪ ٢ ٝ‬ووطثوال سوط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬وو‪ٝ‬‬ ‫حىب‪٤‬ت اظ عالل‪ٙٔ ٝ‬س‪ ٚ ٢‬اظ‪ٟ‬بض اضازت شبعط ث‪ ٝ‬سبحت ٔمسس ٔعّٓ ثعضی ش‪ٟ‬بزت حضطت حس‪ ٖ ٗ٥‬عّ‪٣‬‬ ‫(ع) زاضز ‪ ٚ‬ث‪٥‬ش اظ ٘صؿ ز‪ٛ٤‬ا٘ش ث‪ٔ ٝ‬طاث‪ٔ ٚ ٣‬سا‪٤‬ح ا‪ ُٞ‬ث‪٥‬ت(ع)اذتصبص ‪٤‬بـت‪ ٝ‬است‪.‬زض حم‪٥‬مت صوطّاؾ‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اظ ‪ 4‬شبعط ثعضی ٔطث‪ ٝ٥‬سطا‪ 150-100 ٢‬سبَ اذ‪٥‬ط ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ثطذ‪ ٣‬اظ شبعطاٖ ا‪ ٚ‬ضا سعس‪ ٢‬تطو‪ ٣‬سطا ‪ ٚ‬ثطذ‪ ٣‬ز‪ٍ٤‬ط ا‪ ٚ‬ضا ثب ٘ربٔ‪ٔ ٣‬مب‪٤‬س‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬ا٘وس‪.‬شوروصو‪٥‬وت ازثو‪٣‬‬ ‫صطاؾ چ‪ٙ‬بٖ اظ عرٕت ‪ ٚ‬اث‪ٟ‬ت ثطذ‪ٛ‬ضزاض است و‪ ٝ‬شعطا‪ ٢‬ثعس اظ ا‪ ٚ‬اظ جّٕ‪ ٝ‬ؼعِسطا‪ٔ ٢‬عوصوط عوّو‪ ٣‬الوب‬ ‫‪ٚ‬احس تحت تبث‪٥‬ط لطاض ٌطـت‪ٕٞ.ٝ‬چ‪ ٗ٥ٙ‬استبز ش‪ٟ‬ط‪٤‬بض اظ ا‪ ٚ‬چ‪ٙ‬بٖ ٔتبثط ٌطز‪٤‬س‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ضا ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪٤‬وىو‪ ٣‬اظ‬ ‫٘‪ٛ‬اثػ ازث‪ ٣‬اشضثب‪٤‬جبٖ ٔ‪ٛ‬ضز ستب‪٤‬ش لطاض زاز‪ ٜ‬است‪.‬صطاؾ ٘‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬پس اظ صس‪ٚ‬ض ـطٔبٖ ٔشوط‪ٚ‬تو‪٥‬وت زض ‪12‬‬ ‫ضث‪٥‬ع اال‪ َٚ‬سبَ ‪ 1325‬زض سٗ ‪ 54‬سبٍِ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ اثتال ث‪ ٝ‬ث‪ٕ٥‬بض‪ ٢‬اسٓ زض تجط‪٤‬ع چشٓ اظ ج‪ٟ‬بٖ ٔ‪ ٣‬ث‪ٙ‬سز‪.‬ثو‪٣‬‬ ‫ٌٕبٖ حبج ضیب صطاؾ تجط‪٤‬ع ‪٤ ٢‬ى‪ ٣‬اظ لّ‪ٞ ٝ‬ب‪٥ٕٞ ٢‬ش‪ ٝ‬ثّ‪ٙ‬س شعط تطو‪ ٚ ٣‬ث‪ ٝ‬تعج‪٥‬ط ش‪ٟ‬ط‪٤‬بض‪:‬اظ ٘و‪ٛ‬اثوػ ازثو‪٣‬‬ ‫اشضثب‪٤‬جبٖ است‪ .‬زض عطص‪ ٢ ٝ‬ؼعَ‪،‬ش‪ٛ‬ض اٍ٘‪٥‬ع تط‪ِ ٚ ٗ٤‬ط‪٥‬ؿ تط‪ ٗ٤‬ؼعَ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ظثبٖ تطو‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ظثوبٖ سوبز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ث‪٥‬ب٘‪ ٣‬ش‪ٛ٥‬ا ‪ ٚ‬عبتف‪ ٣‬اظ ش‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬لط‪٤‬ح‪ ٢ ٝ‬سطشبضیطاؾ تطا‪ ٚ‬وطز‪ ٜ‬است‪.‬زض ظٔ‪ٔ ٢ ٝٙ٥‬سح‪ٔ،‬طثو‪٥‬و‪ ٚ ٝ‬ثو‪ٙ‬وب‬ ‫واغیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ٌستط‪ ٢‬اَ عّ‪(٣‬ع)ث‪ ٣‬شه صطاؾ اظ ٔوطزٔو‪ ٣‬توط‪٤‬وٗ ‪ٚ‬‬ ‫زِس‪ٛ‬ذت‪ ٝ‬تط‪ ٗ٤‬شبعطاٖ ش‪٥‬ع‪ ٣‬است‪.‬س‪ٛ‬ی سط‪ٚ‬ز‪ٞ ٜ‬ب‪٢ٚ ٢‬‬ ‫زض ٔبتٓ سبالض ش‪٥ٟ‬ساٖ أبْ حس‪(ٗ٥‬ع) ‪٤ ٚ‬بضا٘ش ‪ٚ‬ضز ظثوبٖ‬ ‫عووبشوومووبٖ ا‪ٞ‬ووُ ثوو‪٥‬ووت(ع) زض ا‪٤‬ووطاٖ‪،‬جووٕوو‪ٟ‬وو‪ٛ‬ض‪٢‬‬ ‫اظضثووب‪٤‬ووجووبٖ‪،‬تووطووو‪٥‬وو‪،ٝ‬زاؼسووتووبٖ ‪ ٚ‬لووفوومووبظ اسووت‪.‬‬ ‫سبزٌ‪ ٚ ٣‬ض‪ٚ‬ا٘‪ ٣‬اظ ‪٤ٚ‬ژٌ‪ٟ٥‬ب‪ ٢‬ثبضظ ظثوبٖ شوعوط‪ ٢‬صوطاؾ‬ ‫است‪.‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬وٕتط ٔترصصو‪ ٣‬جوط ت تصوحو‪٥‬وح‬ ‫ز‪ٛ٤‬اٖ صطاؾ ضا زاضز‪.‬‬ ‫شطاض شٕع ا‪ٕ٥ٞ‬سٖ ٔ‪ ٓ٥ٙ‬پط‪ٚ‬ا٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫اوظ‪٤ ْٚ‬ب٘س‪ ٓ٤‬و‪ َٛ‬ا‪ِٚ‬س‪ ْٚ‬س‪ّٟ‬س‪ٚ‬ض ث‪ٍ٥‬ب٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫تجال‪ ٢‬جٕبَ جبْ ؼّٕٗ ثئ‪ ّٝ٥‬سطٌطٔٓ‬ ‫ز‪ٚ‬ت‪ٛ‬ه ا‪ٚ‬ز‪٤‬ب٘س‪ ٢‬جب٘‪ ٓ٥‬ث‪ّٕ٥‬س‪ ٓ٤‬أب ٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ‪ ْٚ‬س‪ ٗ٥٤ٛ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬س‪ٙ٤ٛ‬سٖ ا‪ٚ‬تط‪ ٢‬س‪ٛ‬و‪ ٣ٕ٥‬ت‪ٛ‬وس‪ْٚ‬‬ ‫ذجبِتسٖ س‪٤ٛ‬ب ز‪٘ٚ‬س‪٥ٔ ٚ ٣ٔ ٢‬رب٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫زئ‪ٔ ٖٛ٥‬ج‪ ٝ٘ٛٙ‬ث‪ َٛ‬ث‪ ٣‬ذبٕ٘بٖ ا‪ِٕٚ‬بذّ‪٥‬م‪ ٗ٥‬لسض‪ٗ٤‬‬ ‫شعبع حسٗ ِ‪٥‬الزٖ سطاسط ذب٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫‪٤‬ب٘بضسبٖ ا‪ ٢‬و‪ ٌُ َٛ٘ٛ‬تط‪ ٜ‬جب٘ب٘‪ ٝ‬چ‪ ًٙ‬ا‪ٚ‬ضٔب‬ ‫٘چ‪ٔ ٖٛ‬شبت‪ِ ٝ‬ط چ‪ٙ٥ٍٙ‬س‪ٌ ٜ‬وضز‪ ْٚ‬شب٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫ثال صحطاس‪ ٣‬ا‪ِٚ‬جبق ٔسى‪ ٓ٥ٙ‬ث‪٥‬ط ا‪ ٜ‬چىس‪ ٓ٤‬و‪ٓ٥‬‬ ‫ز‪ٚ‬ت‪ٛ‬ه صحطا ِطا‪ٚ‬ز صحطا٘ش‪ ٗ٥‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ؼٓ و‪ٙ‬ج‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬س‪ٙ‬س‪٥‬ع ا‪ ٓ٥ٙٔ ٢‬شٕع شت اـط‪ٚ‬ظ‪ٓ٤‬‬ ‫پ‪٥‬بپ‪ ٣‬ا‪ٔ ّٗ٥ٕ٥ٞ‬شعُ شب‪ٞ‬ب٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫ٔحجت ث‪ٛ‬ت‪ ٝ‬س‪ٙ٥‬س‪٤ ٜ‬بٕ٘بز‪ ٢‬ث‪٥‬ط ٘مس‪ ٢‬صطاـ‪ٗ٥‬‬ ‫ث‪ ٛ‬س‪ٛ‬ظ عشم‪ ّٗ٥‬چ‪ٛ‬خ عبلُ ‪ ٚ‬ـطظا٘‪ِ ٝ‬ط ‪٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫یکصذ هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫تولکو‪ ,‬تولکو‪ ,‬تووبکی‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ٌّ‪ٞ ٗ٥‬بٔ‪٥ٕ٥‬ع ث‪٥‬ط ‪٤‬ئطز‪٤ ٜ‬بذش‪٥‬جب ـ‪٥‬ى‪٥‬طِشه‪ٌ ,‬ووضن‬ ‫ث‪٥‬ط ‪ َٛ٤‬تبپب ث‪ّ٥‬وط‪٤‬وىوٕو‪٥‬و‪ٟ‬وط‪ ٜ‬ثو‪٥‬وط توطـوس‪ ٜ‬ا‪ٚ‬تو‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه‬ ‫ـ‪٥‬ى‪٥‬طِشٕ‪ ٝ٥‬ثبشالز‪ .٢‬أب ٘‪ ٝ‬لسض ـ‪٥‬ى‪٥‬طِشس‪ِ٢‬طس‪ ,ٝ‬ثو‪٥‬وط‬ ‫‪ َٛ٤‬تبپب ث‪ّٕٝ٥‬ز‪ِ٢‬ط‪ .‬اذ‪٥‬طزا ‪ٞ‬بٔ‪٥‬س‪ٛ٤ ٣‬ض‪ِٚ‬س‪ٞ .ٚ‬ط‪ ٜ‬ثو‪٥‬وط‬ ‫تطـس‪ ٜ‬ئ‪ٛ‬ظا٘‪٥‬ت ‪٤‬بتس‪ ,٢‬ا٘جبق ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثوبثوب ‪٤‬وبتوٕوبز‪,٢‬‬ ‫ـ‪٥‬ى‪٥‬ط ائّ‪٥٥‬طز‪ ٢‬و‪ ,٣‬ث‪٥‬ط وّوه توبپسو‪٥‬وٗ‪ ,‬ثو‪ ٖٛ‬الض‪٤‬وٗ‬ ‫‪ٞ‬بٔ‪٥‬س‪ ٣ٙ٥‬ا‪ ٣٤‬ل‪٥‬طس‪ ,ٗ٥‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ز‪ ٜ‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬اِ‪ٗ٥‬زٖ ل‪ٛ‬ضتبضس‪.ٗ٥‬ا‪ ٌٛ٘ٛ ٚ‬ا‪٘ٚ‬الض اج لبِس‪٢‬الض‪ ,‬صبثبح‪٥‬س‪ ٣‬زا اج‬ ‫لبِس‪٢‬الض‪ .‬ا‪ٚ‬چ‪٘ٛ‬ج‪ ٌٛ٘ٛ ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ٌ ٛ‬وضز‪ ٚ‬زا‪ٞ‬ب ز‪ٚ‬ضا ث‪٥ّٕ٥‬ط‪ ,‬اج‪ٗ٥‬زاٖ ا‪ِٚ‬جه‪ِٛ٤ .‬وسا الض‪٤‬و‪ٙ‬و‪ ٣‬ثوبشو‪٥‬و‪ٙ‬وب‬ ‫ت‪ٛ‬پالز‪ .٢‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪٘ٚ‬الضا ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه زئس‪ -:٢‬لبضزا الض‪ٌ ,‬وض‪ٚ‬ضس‪ٛ٘ٛ‬ظ ‪ٞ‬وبٔو‪٥‬وٕو‪٥‬وع اجو‪٥‬وٗ زاٖ ا‪ِٚ‬و‪ٛ‬ض‪ٚ‬ن‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بٔ‪٥ٕ٥‬ع‪ ٗ٤‬ا‪٥ٕ٥٥ِٕٚ‬عز٘س‪٤ ,ٝ‬ئ‪ ٝٙ‬ز‪ ٜ‬ث‪٥‬ط‪٥ٕ٤‬ع‪ ٗ٤‬ا‪٤ ٣٥ِٕٚ‬بذش‪٥‬س‪ .٢‬ل‪ ٗٔ ٖٛ٤ٛ‬ث‪٥‬ط ٔب‪ ٣ٙٞ‬ا‪ٚ‬ذ‪ٞ ,ْٛ٤ٛ‬ط و‪٥‬وٕو‪٥‬وٗ‬ ‫از‪ ٢‬اذ‪٥‬طا ز‪ٚ‬شس‪ ,ٝ‬ا‪٤ ٛ٘ٚ‬ئ‪٥‬ه‪ِٛ٤.‬سا الض‪ٞ ٗ٥ٙ٤‬بٔ‪٥‬س‪ ٣‬ث‪٘ٛ‬ب ضای‪ ٣‬ا‪ِٚ‬س‪ .ٚ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ا‪٤‬بؼب لبِر‪٥‬ت ا‪ٚ‬ذ‪ٔٛ‬وبؼوب‬ ‫ثبشالز‪ٌ .٢‬وض ٘‪ ٝ‬ج‪ٛ‬ض ا‪ٚ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ضت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪٘ٛ‬جى‪,٣‬ل‪٤ٛ‬ط‪ٚ‬ق ا‪ٚ‬ستو‪ِ ٝ‬و‪٘ٛ‬وجوىو‪.٣‬ا‪٤‬و‪ ٣‬اذوٕوبق‪,‬ز‪٘ٚ‬و‪ٛ‬ظ‬ ‫ت‪ٛ‬ذٕبق‪,‬ل‪ٛ‬ضز ئ‪ٛ‬ال‪, ٚٚ‬چبلمبَ چب‪, ٚٚ‬ا‪٤‬الٖ لبٔچ‪,٣‬ت‪٥‬سجبؼب چب٘بق‪,‬ث‪٥‬ع ا‪٘ٚ‬ب ل‪٘ٛ‬بق‪ٞ.‬بٔ‪ ٣‬ث‪٥‬ط‪-‬ثو‪٥‬وط‪٘ ٢‬و‪٥‬وٗ‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬ثبذس‪ .٢‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪٥٥٤‬ب ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه زئس‪ -:٢‬ا ا‪ ٣٤‬هلل‪ ,‬سٗ ث‪٥ّ٥‬طسٗ و‪ ,٣‬ث‪٥‬ع ث‪ٛ‬ضزا ٘‪ ٝ‬س‪ ٛ‬تبپبجبؼ‪٥‬وک‬ ‫ا‪٤‬چه‪ ٝ٘ ,‬اضپب‪ ,‬ث‪ٛ‬ؼسا تبپبجبؼ‪٥‬ک ا‪ِٚ‬چه‪ .‬ا‪٘ٚ‬ب ٌوض‪ ٜ‬ز‪ ٜ‬ث‪٥‬ع‪ ٜ‬چب٘بق سبذالٔبق الظ‪ ٓ٤‬زئ‪ٔ .ُ٥٥‬وٗ ٘وؽوٕو‪ٙ‬و‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ز‪ٗٔ .ْٚ‬زٖ زئٕه‪ ,‬س‪٥‬عزٖ ‪٤‬ئٕه‪.‬ا‪٘ٚ‬الض توو‪ِٛٛ‬ه ت‪٥‬سجبؼب٘‪٤ ٣‬ئس‪ِ٢‬ط‪.‬ا‪ ٣٤‬زئس‪ -:٢‬تو‪ِٛ‬وىو‪ ٛ‬ثوبثوب‪,‬‬ ‫ث‪ٖٛ‬زاٖ ث‪٥‬ط شئ‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بز‪ .٢‬ث‪٥‬ط ز‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ذ‪.ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ا‪ٚ‬ذ‪ٔٛ‬بؼب ثبشالز‪:٢‬ت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪٘ٛ‬جى‪,٣‬لو‪٤ٛ‬وط‪ٚ‬ق ا‪ٚ‬سوتو‪ٝ‬‬ ‫ِ‪٘ٛ‬جى‪.٣‬ا‪ ٣٤‬اذٕبق‪,‬ز‪ٛ٘ٚ‬ظ ت‪ٛ‬ذٕبق‪,‬ل‪ٛ‬ضز ئ‪ٛ‬ال‪, ٚٚ‬چبلمبَ چب‪, ٚٚ‬ا‪٤‬الٖ لبٔچ‪,٣‬ث‪٥‬طج‪ ٝ‬زأوجو‪٤.٣‬وئو‪ٙ‬و‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بٔ‪ ٣‬ث‪٥‬ط‪-‬ث‪٥‬ط‪ ٗ٥٘٢‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬ثبذس‪ .٢‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬زئس‪ -:٢‬ا ا‪ ٣٤‬هلل‪,‬زئ ٌوض‪,ْٚ‬ث‪٥‬ع‪ ٓ٤‬ث‪ٛ‬ضزاات‪٥ٕ٥‬ع‪ ,‬ئ‪ٛ‬الؼ‪٥ٕ٥‬ع‪ٛ٤‬خ‪,‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫لبٔچ‪٥ٕ٥٥٘ ٣‬ع‪ ٜ‬الظ‪ٕ٤‬س‪٘ ٗٔ ٢‬ؽٕ‪ ٣ٙ‬ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ز‪ٗٔ .ْٚ‬زٖ زئٕه‪ ,‬س‪٥‬عزٖ ‪٤‬ئٕه‪....‬‬ ‫پادشاهان ترک ایران‬ ‫اققویوولو‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ شٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫اق ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب اؼّت زضٌ‪٥‬ط ٔ‪ٙ‬بظعبت ‪ ٚ‬وشٕىش‪ٟ‬ب‪ ٢‬ذص‪ٔٛ‬تأ‪٥‬ع ثوب‬ ‫حىبْ ‪ٕٞ‬سب‪ٔ ٚ ٝ٤‬حّ‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز٘س و‪ٞ ٝ‬سؾ اٖ ٘‪٥‬ع ت‪ٛ‬سع‪ٙٔ ٝ‬طم‪ٝ‬ا‪ ٚ ٢‬لّٕط‪ٚ‬‬ ‫٘ف‪ٛ‬ش‪ ٢‬تطوٕب٘بٖ ث‪ٛ‬ز‪...‬‬ ‫اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬سّسّ‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اظ تطوٕ‪ٟٙ‬ب‪ ٢‬س‪ ٣ٙ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ثط لسوٕوت ‪ٞ‬وب‪٤‬و‪ ٣‬اظ‬ ‫لفمبظ‪ ،‬شطق تطو‪ ٚ ٝ٥‬شٕبَ ا‪٤‬طاٖ اظ ‪ 132،‬تب ‪ٔ 150،‬و‪٥‬والز‪ ٢‬ـوطٔوبٖ‬ ‫ٔ‪٣‬ضا٘س‪ٔ .‬ع‪ِ ٣ٙ‬ؽ‪ ٢ٛ‬اق ل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬صبحجبٖ ٌ‪ٛ‬سف‪ٙ‬ساٖ سف‪٥‬س ٔ‪٣‬ثبشس‪.‬‬ ‫احتٕبَ ٔ‪٣‬ض‪ٚ‬ز و‪ ٝ‬اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ت‪٥‬ط‪ٜ‬ا‪ ٢‬اظ ا‪ ُ٤‬ثب‪ٙ٤‬سض ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ثبشوس‪.‬ثوب‪٤‬و‪ٙ‬وسض‬ ‫زض ـ‪ٟ‬طست اصّ‪ ٣‬لجب‪ ُ٤‬ث‪٥‬ست ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬وبضٌوب٘و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ؼو‪ٛ‬ظ‪ٞ‬وب ٔو‪ٙ‬وسضج زض‬ ‫تبض‪٤‬رطش‪٥‬ساِس‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬شس‪ ٜ‬اسوت‪ .‬حوبَ ا٘وىو‪ ٝ‬زض ووتوبه ز‪ ٜ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضل‪ٛ‬ز ٘بْ ‪٤‬ى‪ ٣‬اظ حىبْ ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ظ است‪ .‬ت‪ٟ‬طا٘‪ٔ ،٣‬و‪ٛ‬ضخ ٔشو‪ٟ‬و‪ٛ‬ض ا‪٤‬وٗ‬ ‫سّسّ‪ ،ٝ‬زض وتبه ز‪٤‬بض ثىط‪ ٝ٤‬شجط‪ٜ٘‬بٔ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ض عّ‪ ٣‬ث‪٥‬ه ضا ثب ‪٘ 51‬سُ ث‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ظذبٖ شرص‪٥‬ت اـسب٘‪ٝ‬ا‪ ٢‬ا‪ ُ٤‬ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ظ ٔ‪٣‬ضسب٘س و‪ ٝ‬اِجوتو‪ ٝ‬چو‪ٙ‬وساٖ‬ ‫لبثُ اعتٕبز ٘‪٥‬ست‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ط حبَ ٘بْ ا‪ ُ٤‬ثب‪ٙ٤‬سض زض سس‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بضز‪٥ٔ ٓٞ‬الز‪٢‬‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ شٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫و‪ٛ‬چ‪ =ٝ‬و‪ٛ‬چ‪ = ٝ‬و‪٤ٛ‬چ‪ = ٝ‬و‪ + )ْ.ٜ( ٢ٛ‬چ‪( ٝ‬ان‬ ‫تصؽ‪٥‬ط) = و‪ ٢ٛ‬و‪ٛ‬چه‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫و‪ٛ‬زن ٌ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ن = ٌ‪ٛ‬ز‪( ٜ‬و‪ٛ‬تب‪ + )ٜ‬ن (ان) =‬ ‫و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬؛ ل‪ٛ‬ز‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬جو‪ٛ‬جو‪ٛ‬ق (= ثوچو‪)ٝ‬‬ ‫ٔحطؾ ‪ ٗ٥ٕٞ‬وّٕ‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬ط‪٤‬ش‪ ٝ‬ثب و‪ٛ‬تب‪)ْ.ٜ( ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬ض= و‪ِٛ‬ض = ٘بث‪ٙ٥‬ب ‪ٔ ،‬سس‪ٚ‬ز ‪ٌ ،‬طـت‪٘ ، ٝ‬باٌب‪ ، ٜ‬ووٓ‬ ‫٘‪ٛ‬ض ؛ و‪ِٛ‬ض ث‪ِٛ‬ؼبظ = س‪٥‬ط‪٘ ٢‬بپص‪٤‬ط ‪ ،‬وو‪ِٛ‬ضلوبِوٕوبق =‬ ‫ؼبـُ ٔب٘سٖ ‪ ،‬و‪ِٛ‬ض لو‪٤ٛ‬وٕوبق = ‪٤ٚ‬وطاٖ ووطزٖ ‪،‬‬ ‫و‪ِٛ‬ضٌوظ = چشٓ چطاٖ ‪ ،‬و‪ِٛ‬ضالٔبق = ‪ٞ‬سض زازٖ ‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬ض‪=ٜ‬و‪ٛ‬ض‪ ٜ‬اظ ٔصسض و‪ٛ‬ض‪ٔ ٜ‬ه (= پبض‪ ٚ‬وطزٖ ‪ ،‬ض‪ٚ‬ث‪٥‬سٖ ‪ ،‬ضُـتٗ) ثٕع‪ٙ‬ب‪ٚ ٢‬س‪ ّٝ٥‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ثطؾ ضا ٔ‪٣‬‬ ‫ض‪ٚ‬ثس ‪ ٚ‬پبن ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬س ‪ٚ ،‬س‪ ّٝ٥‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ز ضا اظ اتش ٌطـت‪ ٣ٔ ٚ ٝ‬ض‪ٚ‬ثس‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ظ‪=ٜ‬و‪ٛ‬ظ‪ ٚ ٜ‬و‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ج = ظطؾ ٍ٘‪ٟ‬ساض‪ ٢‬اه (‪)1،،2‬‬ ‫و‪ٛ‬س‪ =ٝ‬و‪ِٛ‬سب = ص‪ٛ‬ضت وٓ ٔ‪، ٛ‬وٓ ض‪٤‬ش (‪ )3‬؛و‪ِٛ‬سب سبلمبَ = ض‪٤‬ش ثُع‪٢‬‬ ‫و‪ٛ‬ن= وون = ا‪ِ ٚ ًٙٞ‬حٗ زض ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌ‪ ، ٣‬ض‪٤‬ش‪ ، ٝ‬چبق ‪ ،‬ز‪ٚ‬ذت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬پبضچ‪ ٝ‬؛ وووّ‪ٔ ٝ‬ه =‬ ‫س‪ٛ‬ظٖ ٘د وطزٖ ‪٤‬ب وون وطزٖ سبظ ٔ‪ٛ‬س‪٥‬م‪ ، ٣‬وووس‪٥‬ع = ث‪ ٣‬ض‪٤‬ش‪)2،25( ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬و‪/ٛ‬پط٘س‪ =ٜ‬ل‪ُٛ‬لم‪ = ُٛ‬ل‪ٛ‬ق (صسا) ‪ +‬ل‪( ٛ‬ان) = ٘بْ پط٘س‪ ٜ‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ق ل‪ ٣ٔ ٛ‬و‪ٙ‬س ‪ ،‬ـبذت‪ٝ‬‬ ‫و‪ٌ=َٛ‬وَ = استرط ‪ ،‬اثٍ‪٥‬ط ‪ ،‬تباله ‪ ،‬ثطو‪ ، ٝ‬زض‪٤‬بچ‪ ١‬و‪ٛ‬چه (‪ :)2،1‬ش‪ ٝ‬چ‪ٛ‬حو‪ٛ‬یو‪ ٣‬زاٖ حشوٓ‬ ‫چ‪ِِٟٛ ٖٛ‬ب×اه اظِ‪ ِٝٛ‬ض‪ٚ‬ز زضو‪ِٟٛ‬ب‪٢ِٛٛٔ/‬‬ ‫و‪ٛ‬الن= و‪ ِٝٛ‬ن = و‪( ِٝٛ‬و‪ٔ ِٝٛ‬ه = و‪ٛ‬الن وطزٖ) ‪ +‬ان (ان) = و‪ٛ‬الن و‪ٙٙ‬س‪ !ٜ‬؛ ٘وروط‬ ‫ز‪ٍ٤‬ط ا٘ست و‪ :ٝ‬و‪ٛ‬الن = و‪ ِٝٛ‬ن = و‪٥ِٛ‬ه = و‪( ٣ِٛ‬و‪ٕ٥ِٛ‬ه = ظ‪٤‬ط سب‪ ٝ٤‬لوطاض ٌوطـوتوٗ ‪،‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ٔسـ‪ ٖٛ‬شسٖ) ‪ +‬ن (ان) = ت‪ٙ‬سثبز ثطـ‪ ٣‬و‪ ٕٝٞ ٝ‬چ‪٥‬ع ضا ظ‪٤‬ط ٔ‪٥ٌ ٣‬طز‪....‬‬ ‫زض اس‪٥‬ب‪ ٢‬صؽ‪٥‬ط سط ظثب٘‪ٟ‬ب اـتبز‪ ٜ‬است‪....‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬ـطی‪ٚ ٝ٥‬ج‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬ثب‪ٙ٤‬سض‪ٟ٤‬ب زض ـوتوح اسو‪٥‬وب‪ ٢‬صوؽو‪٥‬وط ثو‪ٝ‬‬ ‫زست سّج‪ٛ‬ل‪٥‬بٖ شطوت زاشت‪ ٝ‬ا٘وس‪ .‬ا‪٤‬وُ ثوب‪٤‬و‪ٙ‬وسض پوس اظ سومو‪ٛ‬‬ ‫اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب زض تطاثّس‪ ،‬حّت ‪٥٘ ٚ‬وع زض جو‪ٙ‬و‪ٛ‬ه سو‪٥‬و‪ٛ‬اس اسوىوبٖ‬ ‫ٌع‪٤‬س٘س‪.‬ـطٔب٘ط‪ٚ‬ا‪٤‬بٖ اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ثطا‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز اظ ع‪ٛٙ‬اٖ شب‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ استوفوبز‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٣‬وطز٘س ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ‪ٚ‬اضث شب‪ٞ‬بٖ شى‪ٕٙٞٛ‬س اسط‪ٛ‬ض‪ٜ‬ا‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ثوبسوتوبٖ‬ ‫(ـط‪٤‬س‪،ٖٚ‬جٕش‪٥‬س ‪ ٚ‬و‪٥‬ىب‪ٚٚ‬س) ٔ‪٣‬زا٘ست‪ٙ‬س‪ .‬سالت‪ ٗ٥‬عثٕب٘‪ ٓٞ ٣‬ثوطا‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬شبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬صف‪ ٝ٤ٛ‬اظ ع‪ٙ‬ب‪ ٣ٙ٤ٚ‬چ‪ ٖٛ‬شب‪ ٜ‬ا‪٤‬وطاٖ ظٔو‪٥‬وٗ ‪٤‬وب سوّوطوبٖ‬ ‫سطظٔ‪ٞٗ٥‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ‪٤‬ب شب‪ٙٞ‬شب‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ ‪٤‬ب ذسا‪٘ٚ‬سٌبض عوجوٓ ‪٤‬وب صوبحوت‬ ‫شى‪ ٜٛ‬جٕش‪٥‬س‪ ،‬ثص‪٥‬طت ـط‪٤‬س‪ ٚ ٖٚ‬حىٕت زاضا استفبز‪٣ٔ ٜ‬وطز٘س‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫زض ا‪ٚ‬اذط ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا‪ّ٤‬رب٘‪ ٣‬زض ا‪ٚ‬اسط لطٖ چو‪ٟ‬وبضز‪ٞ‬وٓ ٔو‪٥‬والز‪ ،٢‬ا‪٤‬والت‬ ‫اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ث‪ ٗ٥‬چطاٌب‪ٜٞ‬ب‪ ٢‬لشالل‪ ٣‬اضٔ‪ٙ‬ستبٖ زض شطق ثب‪٤‬ج‪ٛ‬ضت ‪ٔ ٚ‬طاتع‬ ‫‪٥٤‬الل‪ ٣‬زض اتطاؾ أِس (ز‪٤‬بضثىط) أس ‪ ٚ‬شس ٔ‪٣‬وطز٘وس‪ .‬زضثوبض‪ ٜ‬اؼوبظ‬ ‫س‪٥‬بس‪ ٣‬اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب اتالعبت‪ ٣‬زض زست است‪ .‬ا‪ ٗ٤‬أط ثس‪ ٖٚ‬شه ثوط‬ ‫اثط ت‪ٟ‬بجٕبت ٔىطض ا٘بٖ ثط حبوٕبٖ أپطات‪ٛ‬ض‪ ٢‬تطاث‪ٛ‬ظاٖ (وبٔ‪ٞ٣٘ٛٙٙ‬وب)‬ ‫پس اظ ‪ 1340‬ث‪ٛ‬ز و‪ٛٔ ٝ‬ضذبٖ ث‪٥‬عا٘س‪ ٣‬ضا ‪ٚ‬ازاشت تب زضثبض‪ ٜ‬ا٘بٖ ث‪٥‬شتوط‬ ‫ث‪٤ٛٙ‬س‪ٙ‬س‪ .‬زض ا‪ٙٔ ٗ٤‬بثع اظ ت‪ٛ‬ض عّ‪ ٣‬ث‪٥‬ه (پ‪ّٟٛ‬اٖ) حبوٓ توطووبٖ أِوس‬ ‫بیلمجه‬ ‫اوِ‪ ْٛ‬ا‪ٚ‬الْ ٘بحبق لب٘الض توو‪ٝٙ‬‬ ‫لج‪٥‬ط ا‪ٚ‬الْ ا‪ٙ٤‬سبٖ ثبؼط‪ ٢‬سوو‪ٝٙ‬‬ ‫وٕه ا‪ٚ‬الْ ات‪ِٛ٤ ٣‬سا چوو‪ٝٙ‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ش‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫****‬ ‫اوٍِ‪ٛ‬ج ا‪ٚ‬الْ لبٖ س‪ٛ‬ضا٘ساٖ لبٖ االْ‬ ‫اجُ ا‪ٚ‬الْ ذبئ‪ّٙ٥‬طزٖ جبٖ االْ‬ ‫ٔرّ‪ٔٛ‬الض‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬ضز‪ٚ‬س‪٘ٛ‬ساٖ سبٖ االْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ش‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫****‬ ‫و‪ٛٔٛ‬ض ا‪ٚ‬الْ پ‪٥‬س ا‪ٚ‬ظِط‪ ٢‬لبضاِساْ‬ ‫چب‪٤‬ؽ‪ٙ٥‬چ‪ ٗ٥٘ ٣‬ز‪٥٘ٚ‬بس‪ ٣ٙ٥‬زاضاِساْ‬ ‫ظبِ‪ّٕ٥‬ط‪ ٗ٤‬عؤط‪ ٌٖٛ٘ٛ ٖٚ‬لبضاِساْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ش‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫****‬ ‫ٔطحٓ ا‪ٚ‬الْ ‪٤‬بضاالضا ‪٤‬بذ‪٥‬الْ‬ ‫ث‪٥٥‬ط ا‪ٚ‬خ ا‪ٚ‬الْ پ‪٥‬س ٌوظِط‪ ٜ‬تبذ‪٥‬الْ‬ ‫س‪٥‬الح ا‪ٚ‬الْ ز‪ٚ‬شٕب٘الضا چبذ‪٥‬الْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ش‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫****‬ ‫تبذ‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬الْ ل‪ٛ‬ضالّ‪٥‬مسا تبپ‪٥‬الْ‬ ‫ذٕ‪٥‬ط ا‪ٚ‬الْ ت‪ٙ‬س‪٤‬طِطز‪٤ ٜ‬بپ‪٥‬الْ‬ ‫ل‪٥‬طات ا‪ٚ‬الْ ائُ ‪ِ٘ٛٛ٤‬سا چبپ‪٥‬الْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ش‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الض ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بت ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ثبش‪٤ ٣‬ئطزٖ شئ‪ ٝ‬چَىط ‪ ،‬ل‪ َٛ‬لب٘بز‪ ٢‬ت‪ ٝٙ‬وس‪ ٜ‬اَسط ‪ :‬اغ ت‪٥‬طح‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ِٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ث‪٥‬ط ل‪٥‬چ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ال٘‪٥‬ط ‪ :‬لبپ‪٣‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ث‪٥‬ط پى‪ٙ٥‬چه ز‪٤‬ط ‪ ،‬ائ‪ٛ‬ز‪ٌ ٜ‬عَض ‪ :‬ا‪٤‬ت‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬زا‪٤‬ب٘‪٥‬ت ز‪٤‬ط زا‪٤‬بلس‪٥‬ع ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬ب٘‪٥‬ت ز‪٤‬ط ث‪٤ٛ‬بلس‪٥‬ع ‪ٌ :‬و‪٤ ، ٢‬ئط‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬زض‪٤‬ب و‪ ٣ٕ٥‬ث‪ٛ‬الٕ٘بظ ‪ ،‬ا‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بسب ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬ائ‪ٛ‬ضٖ ز‪ٚ‬الٕ٘بظ ‪ :‬ا‪ٚ‬ضَن ‪،‬‬ ‫سئ‪٣ٌٛ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ز‪٤‬عِط‪ٙ٤‬سَٖ اس‪٥ّ٥‬ط ‪ :‬ل‪ٖٛ٤ٛ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اَ ‪ٚٚ‬ضسبٖ لب٘‪ ٣‬ت‪ٛ‬و‪ِٛ‬ط ‪ :‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ت‪ٛ‬ت‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ٌ ،‬ئسَض ٌئسَض ٌوض‪َٕ٘ٚ‬ع ‪ :‬ا‪ٚ‬س ‪ ،‬سبٖ ‪ ،‬ز‪ٚ‬ش‪٘ٛ‬ج‪ٝ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪٤‬ى‪٥‬س‪٤‬ط ‪ٞ‬ط جب٘سا ‪ ،‬ا‪ٚ‬چ ا‪ٚ‬الض ‪ٞ‬ط لب٘سا ‪ ،‬سب‪ٚ‬سب ٌئتس‪ٌ ٓ٤‬وضَٔس‪، ٓ٤‬‬ ‫ز‪٤‬عٔبضزا ٌوضز‪ ْٚ‬ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه ا‪ٚ‬چ زا٘‪ ٝ‬س‪ٛ٘ : ٣‬لتب‬ ‫صجحت شس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬پ‪٥‬شتط زض ظٔط‪ ٜ‬أ‪٥‬طاٖ ؼبظاٖ ذبٖ ث‪ٛ‬ز‪ٞ.‬و‪ٙ‬وٍوبٔو‪ ٣‬وو‪ٝ‬‬ ‫تطوٕب٘بٖ تحت ـطٔب٘س‪ ٢ٚ ٣ٞ‬زض سبَ ‪ 1342‬زض ٔمبثُ ش‪ٟ‬ط توطاثو‪ٛ‬ظاٖ‬ ‫ظب‪ٞ‬ط شس٘س‪٘ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ست‪ٙ‬س ش‪ٟ‬ط ضا ٔتصطؾ ش‪٘ٛ‬س‪ .‬أب ‪ٍٙٞ‬وبٔو‪ ٣‬وو‪ ٝ‬جوبٖ‬ ‫وبٔ‪ٛٙٙ‬س ج‪ٛ‬اٖ و‪٥ٞ ٝ‬چ ٘‪ٛ‬ع تجطث‪٘ ٝ‬ربٔ‪٘ ٣‬ساشت ثب ع‪ٛٙ‬اٖ اِىس‪٥‬و‪ٛ‬س‬ ‫س‪ ْٛ‬ثط ترت أپطات‪ٛ‬ض‪ ٢‬تى‪ ٝ٥‬ظز‪ٔ ،‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ذطط‪ ٢‬شس و‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ضا تو‪ٟ‬وس‪٤‬وس‬ ‫ٔ‪٣‬و‪ٙ‬س ‪ِ ٚ‬صا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ط ذ‪ٛ‬ز ٔبض‪٤‬ب زسپ‪ٙ٥‬ب ضا ث‪ ٝ‬عمس اظز‪ٚ‬اج ـرطاِس‪ ٗ٤‬لتّػ‬ ‫ث‪٥‬ه ـطظ٘س عّ‪ ٣‬ث‪٥‬ه زضا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬ذطط ضا اظ أپطات‪ٛ‬ض‪ ٢‬ذو‪ٛ‬ز ٔوطتوفوع‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫سبذت‪....‬‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫پ‪٥‬چبق اوظ زست‪ ٝ‬س‪ ٣ٙ٥‬و‪ ٝ‬سٕ‪ ٝ‬ظ‬ ‫چبل‪ ٛ‬زست‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زش‪ ٣ٕ٘ ٛ‬ثط‪ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫ل‪ٛ‬ضززاٖ ل‪ٛ‬ضذبٖ ‪ ،‬ل‪ ٖٛ٤ٛ‬سبذالٔبظ‬ ‫وس‪ ٣‬و‪ ٝ‬اظ ٌطی ٔ‪ ٣‬تطس‪ٌٛ ، ٝ‬سف‪ٙ‬س ٍ٘‪ ٣ٕ٘ ٝ‬زاض‪ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫ٌو‪ ّٛ٤‬ثبِ‪٥‬ک ات‪ ٣‬ا‪٤‬ست‪ ٖ ٝ٤ ٝ‬ل‪٤ٛ‬بض ث‪ٛ‬ظ ا‪ٚ‬ست‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫وس‪ ٣‬و‪ ٝ‬ذطثع‪ ٣ٔ ٜ‬ذ‪ٛ‬ض‪ ، ٜ‬پب‪ِ ٢‬ؽع ‪ ٣ٔ ٓٞ‬ش‪ٝٙ٥‬‬ ‫****************************‬ ‫اَ ا‪٤‬تسٖ ٔش‪ٟٛ‬ضز‪ٚ‬ض‬ ‫ٔثُ ٌب‪ ٚ‬پ‪٥‬ش‪ ٣٘ٛ‬سف‪٥‬س ٔش‪ٟٛ‬ض‪ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫زئ‪ ٝ٥‬سٗ جب٘‪ ٗ٥‬لبش‪٥ٙ٥‬ط‬ ‫ٔثُ ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ت ٔ‪ ٣‬ذبض‪ - ٜ‬زِت وته ٔ‪٥‬ر‪ٛ‬از‬ ‫****************************‬ ‫‪٤‬ب حسٗ وئچُ ‪٤ ،‬ب وئچُ حسٗ‬ ‫چ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬عّ‪ ، ٣‬چ‪ ٝ‬عّ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬اج‪ٝ‬‬ ‫****************************‬ ‫لبضزاشالض شب‪ٚ‬اشس‪ ، ٢‬اذٕبذالض ا‪ٙ٤‬ب٘س‪٢‬‬ ‫ثطازضاٖ ج‪ ًٙ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ،‬اثّ‪ٟ‬بٖ ثب‪ٚ‬ض و‪ٙٙ‬س ‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫‪0033‬‬ ‫* ‪ 03‬خرداد‬ ‫‪0300‬‬ ‫* ‪ 03‬ژوئن‬ ‫‪0000‬‬ ‫* ‪ 9‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪6005 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫مصًتٍ پزداخت یدیعٍ مسکه در ‪ 0011‬تٍ تاوکَا رفت‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ثب٘ه ٔطوعی ثذ‪ٙ‬ذس (‪ )۳-۲‬اظ‬ ‫ثرف (ج) ٔه‪ٛ‬ثبت ‪ٞ‬ف بز ‪ ٚ‬ز‪ٔٚ‬یٗ خّؿ‪ ٝ‬ؾ ذبز‬ ‫ّٔی ٔسیطیت وط‪٘ٚ‬ب تبضید ‪ ۳۳‬ذطزاز ‪ ۲۵11‬ضا ث‪ٝ‬‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬بی عبُٔ اثالغ وطز‪.‬‬ ‫ٔ ٗ ایٗ ثرک‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قطح ظیط اؾتۻ‬ ‫ٔ‪ّٟ‬ت ثجت ٘بْ اقربل ‪ٚ‬اخذس قذطایذظ ثذطای‬ ‫زضیبـت تؿ‪ٟ‬یالت وٕه ‪ٚ‬زیع‪ ٝ‬اخبض‪ٔ ٜ‬ؿىٗ تب‬ ‫پبیبٖ ق‪ٟ‬ذطیذ‪ٛ‬ضٔذب‪ ۲۵11 ٜ‬تذٕذسیذس ٔذی قذ‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬ؾؿذبت اعذ ذجذبضی ٔذ‪ٛ‬ظذفذ‪ٙ‬ذس‬ ‫حساوثط تب پبیبٖ اشضٔب‪ ٜ‬ؾبَ خبضی تؿ‪ٟ‬یالت ٔصو‪ٛ‬ض ضا پطزاذت و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾمؿ ٔجّػ ایٗ تؿ‪ٟ‬یالت ثطای والٖ ق‪ٟ‬ط ت‪ٟ‬طاٖ ‪ٔ ۸1‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ‪ ،‬ؾبیط وذالٖ قذ‪ٟ‬ذط‪ٞ‬ذب ‪۵1‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ ٚ‬ؾبیط ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب ‪ٔ ۳۶‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ تعییٗ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثط ایٗ اؾبؼ‪ ،‬قطایظ ‪ٔ ٚ‬مطضات ٔ طتت ثط ایٗ تؿ‪ٟ‬یالت زض ؾبَ ۺۺ‪ ،۲۴‬زض ؾبَ خبضی ٘یع ثذ‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ت ذ‪ٛ‬ز ثبلی اؾت‪.‬‬ ‫افشایص حملیوقل دریایی ایزان تٍ اریپا‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬مبْ ٔؿئ‪ َٛ‬ؾبظٔبٖ ث‪ٙ‬بزض ‪ ٚ‬زضیب٘‪ٛ‬ضزی اظ اـعایف اـعایف حُٕ‪٘ٚ‬مُ زضیبیی ایطاٖ ‪ ٚ‬اض‪ٚ‬پذب‬ ‫ذجط زاز ‪ٌ ٚ‬فتۻ ن‪ٙ‬عت ‪ٞ‬یسض‪ٌٚ‬طاـی عال‪ ٜٚ‬ثط اضتمبء ایٕ‪ٙ‬ی زضیب٘‪ٛ‬ضزی زض پیکٍیطی اظ ؾیُ ‪ ٚ‬ؾذ‪٘ٛ‬ذبٔذی‬ ‫٘مف ٔ‪ٕٟ‬ی زاضز‪٘.‬بزض پؿ‪ٙ‬س‪ ٜ‬زض اؾ ب٘‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ خ‪ٟ‬ب٘ی ‪ٞ‬یسض‪ٌٚ‬طاـی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬حٕذُ ‪٘ ٚ‬ذمذُ زضیذبیذی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثطتطیٗ قی‪ ٜٛ‬ثطای خبثدبیی وبال زض ؾغح ثیٗ إُِّ اؾت ‪ ٚ‬ؾبال٘‪ ٝ‬ثیک طیٗ ٔیعاٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬ذمذُ وذبال زض‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذ هبل ٔی ز‪ٞ‬س‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض وطزۻ ایطاٖ ث‪ ٝ‬زِیُ زؾ طؾی ث‪ ٝ‬زضیبی وبؾپیٗ زض قٕبَ وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬‬ ‫ذّیح ـبضؼ ‪ ٚ‬زضیبی عٕبٖ زض خ‪ٛٙ‬ه وک‪ٛ‬ض زاضای ‪1‬ۺ‪ ۶۸‬ویّ‪ ٔٛ‬ط ٘‪ٛ‬اض ؾذبحذّذی اؾذت ‪ ٚ‬حذس‪ٚ‬ز ‪۴111‬‬ ‫ویّ‪ ٔٛ‬ط اٖ ثرکی اظ ذغ‪ٛ‬ط زضیبیی ث‪ٛ‬ز‪ٛٔ ٚ ٜ‬لعیت ٔ‪ٙ‬بؾت ثطای تدبضت زضیبیی زاضز ‪ ٚ‬ثرف ظیذبزی اظ‬ ‫حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ثیٗ إِّّی ذ‪ٛ‬ز ضا اظ ایٗ عطیک ا٘دبْ ٔی ز‪ٞ‬س‪ٚ.‬ی اـع‪ٚ‬زۻ زض ایٗ ثیٗ‪ ،‬ثیک طیٗ تدبضت زضیذبیذی‬ ‫اظ خ‪ٛٙ‬ه وک‪ٛ‬ض ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬تطاثطی زضیبیی ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی خ‪ٛٙ‬ه ذّیح ـبضؼ ‪ ٚ‬الیب٘‪ٛ‬ؼ ‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬ذب‪ٚ‬ض ز‪ٚ‬ض ؾذ‪ٟ‬ذٓ‬ ‫ظیبزی ضا زض ثط ٔیٌیطز‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬حُٕ‪٘ٚ‬مُ زضیبیی اض‪ٚ‬پب ث‪ ٝ‬ایطاٖ ‪ ٚ‬ثبِعىؽ ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اـعایف ثذ‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ایطاٖ ثب زؾ طؾی ث‪ ٝ‬اث‪ٟ‬بی ثیٗ إِّّی ت‪ٛ‬ا٘ؿ ‪ ٝ‬أىبٖ تجبزَ ٔؿ میٓ وبال ثب وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی اض‪ٚ‬پذبیذی ضا ٌؿذ ذطـ‬ ‫ز‪ٞ‬س‪ ،‬تهطیح وطزۻ ثی قه اظ ضط‪ٚ‬ضیبت حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ زضیبیی ایٕٗ‪ ،‬زؾ طؾی زضیب٘‪ٛ‬ضزاٖ ‪ ٚ‬ـذعذبالٖ ایذٗ‬ ‫عطن‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬مک‪ٞٝ‬بی ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ اظ ٔؿیط‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬بذ ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬زضیبیی ‪ ٚ‬اثطا‪ٞٝٞ‬ب اؾت و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬اظ عطیک ثذطزاقذت‬ ‫زاز‪ٜٞ‬بی زضیبیی اظ خّٕ‪ٞ ٝ‬یسض‪ٌٚ‬طاـی تبٔیٗ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫رضذ تًلیذ ‪ ۲۳‬محصًل مىتخه صىعتی ی معذوی در اردیثُطتماٌ‬ ‫کاَص وسثت تعذاد چکَای تزگطتی تٍ مثادلٍ ضذٌ تٍ کمتز اس ‪ ۹‬درصذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ثطضؾی أبض‪ٞ‬بی ضؾٕذی ٔذ‪ٙ‬ذ ذکذط‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ن‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عسٖ ‪ ٚ‬تدبضت حبوی اظ ضقذس ‪۴۳‬‬ ‫ٔحه‪ َٛ‬اظ ۺ‪ٔ ۴‬حه‪ ٙٔ َٛ‬رت ن‪ٙ‬ع ی ‪ٔ ٚ‬عس٘ی زض‬ ‫ز‪ٔ ٚ‬ب‪٘ ٝٞ‬رؿت أؿبَ اؾت‪.‬‬ ‫أبض‪ٞ‬بی یبز قس‪ ،ٜ‬زض زؾ ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬یی‪ٞ‬ب زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪ٞ‬ذ‪ٝ‬‬ ‫٘رذؿذت ؾذبَ ‪ ۲۵11‬تذ‪ِٛ‬ذیذس ا٘ذ‪ٛ‬ا ؾذ‪ٛ‬اضی زض‬ ‫وبضذب٘دبت زاذّی ثب ضقس ‪ ۹.۹‬زضنذسی ثذ‪۲۳۸ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۸11 ٚ‬زؾ ٍب‪ ٜ‬ضؾیس‪.‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظاٖ زض ایٗ ٔست ۺ ‪ٞ‬عاض ‪ ۵۸۸ ٚ‬زؾذ ذٍذب‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ا٘ت ت‪ِٛ‬یس وطز٘س و‪ ٝ‬حبوی اظ ضقس ۺ‪ ۲۳.‬زضنسی اؾت‪ .‬زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٝٞ‬أؿبَ ‪ ۳۲۶‬زؾ ٍذب‪ ٜ‬اتذ‪ٛ‬ثذ‪ٛ‬ؼ‪،‬‬ ‫ٔی‪ٙ‬یث‪ٛ‬ؼ ‪ٕٞ ٚ ٖٚ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪۶۷‬ۺ زؾ ٍب‪ ٜ‬وبٔی‪ ،ٖٛ‬وبٔی‪٘ٛ‬ت ‪ ٚ‬وک‪ٙ‬س‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس قس و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تطتیت حذبوذی اظ‬ ‫اـت ‪ ۴.۳‬زضنسی ‪ ٚ‬ضقس ‪ ۵۶.۶‬زضنسی زض ‪ٓٞ‬ؾ‪ٙ‬دی ثب پبضؾبَ اؾت‪.‬‬ ‫رشد تولید کمباین و افت تولید تراکتور‬ ‫زض زؾ ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی وکب‪ٚ‬ضظی‪ ،‬زض ایٗ ٔست ‪ ۷۳‬زؾ ٍب‪ ٜ‬وٕجبیٗ اظ ؾ‪ٛ‬ی وبضذب٘دبت زاذّی ت‪ِٛ‬ذیذس‬ ‫قس و‪ ٝ‬ثب ضقس ۺ‪ ۷.‬زضنسی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬أب ت‪ِٛ‬یس تطاو ‪ٛ‬ض ثب ت‪ِٛ‬یس ‪ٞ ۳‬عاض ‪ ۴۷ ٚ‬زؾذ ذٍذب‪ ،ٜ‬اـذت‬ ‫‪ ۳۴.۴‬زضنسی ثجت وطز‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ ت‪ِٛ‬یس تبیط ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٝٞ‬أؿبَ ثب ضقس ‪ ۲.۴‬زضنسی زض ٔمبیؿذ‪ٝ‬‬ ‫ثب ؾبَ ۺۺ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ٞ ۵1 ٝ‬عاض ‪ ۳11 ٚ‬تٗ ضؾیس‪.‬‬ ‫ضقس ‪ ۵1.۷‬زضنسی ت‪ِٛ‬یس ض‪ٚ‬ؼٗ ؾبذ ‪ ٝ‬قس‪٘ ٜ‬جبتی (ثب ‪ٞ ۴۴۳‬عاض ‪11 ٚ‬ۺ تٗ)‪ ،‬اـت ت‪ِٛ‬یس ۺ‪ ۹.‬زضنذسی‬ ‫زاض‪ٚ‬ی ا٘ؿب٘ی (ثب ۺ‪ٔ ۶.‬یّیبضز عسز)‪ ،‬وب‪ٞ‬ف ‪ ۳۹.۷‬زضنسی ت‪ِٛ‬یس پ‪ٛ‬زض ق‪ٛ‬ی‪ٙ‬س‪( ٜ‬ثب ‪ٞ ۸۴‬عاض ‪ ۴11 ٚ‬تذٗ)‪،‬‬ ‫ضقس ‪ ۲۹.۹‬زضنسی ت‪ِٛ‬یس ا٘‪ٛ‬ا وبؼص (ثب ‪ٞ ۲۷۳‬عاض ‪ ۹11 ٚ‬تٗ)‪ ،‬ضقس ‪ ۵.۴‬زضنسی ت‪ِٛ‬یس ٘ئ‪ٛ‬پبٖ (ثب ‪۲۶1‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪11 ٚ‬ۺ ٔ طٔىعت)‪ ،‬ضقس ‪ ۴۳.۵‬زضنسی ت‪ِٛ‬یس ـیجط (ثب ‪ٞ ۴۵۵‬عاض ‪ ٔ ۸11 ٚ‬ط ٔىذعذت)‪ ،‬ضقذس ‪۳.۵‬‬ ‫زضنسی ت‪ِٛ‬یس ؾٕ‪ ْٛ‬زـع اـبت ٘جبتی (ثب چ‪ٟ‬بض ‪ٞ‬عاض ‪ ۹11 ٚ‬تٗ)‪ ،‬ضقس ‪ ۴.۶‬زضنذسی تذ‪ِٛ‬ذیذس ض‪ٚ‬ؼذٗ‬ ‫ن‪ٙ‬ع ی ‪ٛٔ ٚ‬ت‪ٛ‬ض تهفی‪ ٝ‬ا‪( َٚ‬ثب ۺ‪ٞ ۹‬عاض ‪ ۳11 ٚ‬تٗ)‪ ،‬ضقس ‪ ۴1‬زضنسی ت‪ِٛ‬یس ز‪ٚ‬ز‪( ٜ‬ثب ‪ٞ ۳۷‬ذعاض ‪۴11 ٚ‬‬ ‫تٗ) ‪ ٚ‬ضقس ‪ ۶.۷‬زضنسی ت‪ِٛ‬یس ٔحه‪ٛ‬الت پ ط‪ٚ‬قیٕی (ثب ‪ٔ ۲1‬یّی‪ٞ ۸11 ٚ ٖٛ‬عاض تٗ)‪ ،‬اظ خذّٕذ‪ ٝ‬أذبض‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٝٞ‬أؿبَ اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ثطاؾبؼ ٌعاضـ ثب٘ه ٔطوعی‪ ،‬زض‬ ‫یه ؾبِ‪ٟ ٙٔ ٝ‬ی ث‪ ٝ‬ا٘ ‪ٟ‬بی اضزیج‪ٟ‬کت‪٘ ،۲۵11‬ؿذجذت‬ ‫تعساز چه‪ٞ‬بی ثطٌک ی ث‪ ٝ‬وُ چه‪ٞ‬بی ٔذجذبزذِذ‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬ث‪ ۹.۹ ٝ‬زضنس وب‪ٞ‬ف پیسا وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫چه ‪ٞ‬بی ثطٌک ی ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬اظ ٔعضالت ٔ‪ ٟٓ‬ثط ؾذط‬ ‫ضا‪ ٜ‬وؿت ‪ ٚ‬وبض‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاثغ‪ ٝ‬تب لجذُ‬ ‫ته‪ٛ‬یت لب٘‪ ٖٛ‬خسیس چه‪ ،‬حدٓ ثبالی چه ‪ٞ‬ذبی‬ ‫ثطٌک ی ٔ‪ٛ‬خت ثی اع جبضی چه زض ٔذعذبٔذالت ‪ٚ‬‬ ‫وب‪ٞ‬ف تٕبیُ نبحجبٖ وؿت ‪ ٚ‬وبض ث‪ ٝ‬ا٘دبْ ٔعذبّٔذ‪ٝ‬‬ ‫اظ عطیک چه قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬عجک أبض ثب٘ه ٔطوعی زض ؾبَ ‪۷‬ۺ‪ ،۲۴‬تعساز چه ‪ٞ‬بی ثطٌک ی ثطاثط ثب ‪۲۸.۳‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ـمط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اضظـ ‪ٞ ۲۷۲.۳‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض ‪ٚ‬الع ٘ؿجت تعساز چه ‪ٞ‬بی ثطٌک ی ثذ‪ٝ‬‬ ‫وُ چه ‪ٞ‬بی ٔجبزِ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬زض ایٗ ؾبَ ثطاثط ثب ‪ ۲۶‬زضنس ‪٘ ٚ‬ؿجت اضظـ چه ‪ٞ‬بی ثطٌک ذی ثذ‪ ٝ‬وذُ‬ ‫چه ‪ٞ‬بی ٔجبزِ‪ ٝ‬قس‪ ،ٜ‬ثطاثط ثب ‪ ۳۲.۶‬زضنس ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض ایٗ قطایظ لب٘‪ ٖٛ‬خسیس چه زض ا‪ٚ‬اؾظ ؾبَ ‪۸‬ۺ‪ ۲۴‬ثب ‪ٞ‬سؾ وب‪ٞ‬ف چه‪ٞ‬بی ثطٌک ی ث‪ ٝ‬ته‪ٛ‬یذت‬ ‫ٔدّؽ ضؾیس و‪ ٝ‬اظ تبثیطات ٔ‪ ٟٓ‬اخطای ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬ثط ض‪٘ٚ‬س ٔعبٔالت اظ عطیذک چذه‪ ،‬وذب‪ٞ‬ذف لذبثذُ‬ ‫ٔالحظ‪ ٝ‬أبض چه ‪ٞ‬بی ثطٌک ی ‪ ٚ‬اـعایف اع جبض اٖ زض ٔعبٔالت اؾت‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ خسیستطیٗ ٌعاضـ ثب٘ه ٔطوعی زض اضزیج‪ٟ‬کت ‪ ۲۵11‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۸.۶‬یّی‪ ٖٛ‬ـمط‪ ٜ‬چه ث‪ ٝ‬اضظـ‬ ‫‪۵.۴‬ۺ‪ٞ ۲‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ ٔجبزِ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬و‪ٞ ۷۸1 ٝ‬عاض ـمط‪ ٜ‬چه ث‪ ٝ‬اضظـ ‪ٞ ۳۴.۳‬عاض ٔذیذّذیذبضز تذ‪ٔٛ‬ذبٖ‬ ‫ثطٌکت ذ‪ٛ‬ضز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ثطاؾبؼ أبض‪ٞ‬بی ٔصو‪ٛ‬ض‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ب ۺ‪ ۹.‬زضنس تعساز چه ‪ٞ‬بی ٔجبزِ‪ٝ‬ای ثذطٌکذت‬ ‫ذ‪ٛ‬ضز‪ ٚ ٜ‬اضظـ چه ‪ٞ‬بی ثطٌک ی ٘یع حس‪ٚ‬ز ۺ‪ ۲۲.‬زضنس وُ چه ‪ٞ‬بی ٔجبزِ‪ٝ‬ای اؾت‪.‬‬ ‫ثب زض ٘ظط ٌطـ ٗ أبض ثب٘ه ٔطوعی ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬یه ؾبِ‪ٟ ٙٔ ٝ‬ی ث‪ ٝ‬ا٘ ‪ٟ‬بی اضزیج‪ٟ‬کت ‪ ،۲۵11‬تعساز چه‬ ‫‪ٞ‬بی ٔجبزِ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ثطاثط ثب ‪ٔ ۲1۳.۴‬یّی‪ ٖٛ‬ـمط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اضظـ ‪ٞ ۳۴۵۳.۳‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ ٚ‬تعذساز چذه ‪ٞ‬ذبی‬ ‫ثطٌک ی زض ایٗ ثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ی ثطاثط ثب ‪.۲‬ۺ ٔیّی‪ ٖٛ‬ـمط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اضظـ‪ٞ ۳۶۹.۳‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ اؾت‪ .‬ثذ‪ٙ‬ذبثذطایذٗ‬ ‫زضنس تعساز چه ‪ٞ‬بی ثطٌک ی ث‪ٔ ٝ‬جبزِ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ثطاثط ثب ‪ ۹.۹‬زضنس ‪ ٚ‬زضنس اضظـ چه ‪ٞ‬بی ثطٌکذ ذی‬ ‫ث‪ ٝ‬چه ‪ٞ‬بی ٔجبزِ‪ ٝ‬قس‪٘ ٜ‬یع ثطاثط ثب ‪ ۲۲‬زضنس اؾت‪.‬‬ ‫رضذ صادرات محصًالت خطکثار در دی ماٌ سال ‪0011‬‬ ‫محذید کزدن تجارت ایزان‬ ‫تٍ ‪ ۵‬کطًر‪ ،‬خطزواک است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیطوُ زـ ط ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ت‪ٛ‬ؾع‪ٝ‬‬ ‫نبزضات ٔحه‪ٛ‬الت وکب‪ٚ‬ضظی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیع تجسیّی‬ ‫ؾبظٔبٖ ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬تدبضت ایطاٖ اظ اـعایف نبزضات‬ ‫ٔحه‪ٛ‬الت ذکىجبض عی ‪ٔ ۳‬ب‪ ٜ‬ؾبَ ‪ ،۲۵11‬ذجذط‬ ‫زاز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضییؽ و‪ٙ‬فسضاؾذیذ‪ ٖٛ‬نذبزضات ایذطاٖ‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬یس ‪ٞ‬طچ‪ٙ‬س اـعایف خسی ‪ٕٞ‬ىبضی‪ٞ‬ب ثب وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ذبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه ا‪ِٛٚ‬یت ز٘جبَ ق‪ٛ‬ز أذب زض‬ ‫عیٗ حبَ ٘جبیس حض‪ٛ‬ض زض ؾبیط ثبظاض‪ٞ‬ب ضا ـطأ‪ٛ‬ـ وطز‪.‬‬ ‫ٔحٕس ال‪ٛٞ‬تی‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض وطزۻ أبض‪ٞ‬ب ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س وذ‪ ٝ‬زض‬ ‫ؾبَ‪ٞ‬بی ٌصق ‪ ٝ‬ثرف لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اظ وُ حدٓ تدبضت‬ ‫ایطاٖ ت‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ح وک‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٝ‬یب حذبضذط زض ٔذ‪ٙ‬ذغذمذ‪ٝ‬‬ ‫ٔحس‪ٚ‬ز قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬اظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط زض ثط٘بٔ‪ٞٝ‬ب ٘یع عذ‪ٙ‬ذ‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬ب لهس زاضیٓ ثرف ٔ‪ٕٟ‬ی اظ تٕطوع تدذبضی‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا ثط ‪ ۲۶‬وک‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ایذٗ زیذسٌذب‪ ٜ‬زض‬ ‫شات ذ‪ٛ‬ز ‪ٞ‬یچ ٔکىّی ٘ساضز أب زض ن‪ٛ‬ضت ٘ذٍذب‪ ٜ‬یذه‬ ‫خب٘ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تدبضت‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬ال هبز ایطاٖ اؾیت ثطؾب٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تحطیٓ‪ٞ‬ب‪ ،‬عٕال چبض‪ ٜ‬چذ‪ٙ‬ذسا٘ذی‬ ‫خع تالـ ثطای ‪ٕٞ‬ىبضی ثب وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ذؿذبیذ‪ٚ ٝ‬خذ‪ٛ‬ز‬ ‫٘ساقت‪ ،‬ت‪ٛ‬ضیح زازۻ ٔب زض ع‪ َٛ‬ایٗ ؾبَ‪ٞ‬ب ثب ٔکذىذالت‬ ‫٘مُ ‪ ٚ‬ا٘ مبَ اضظ ‪ ٚ‬خبث‪ٝ‬خبیی پ‪ٛٔ َٛ‬اخ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زیٓ ‪ ٚ‬زض ایذٗ‬ ‫قطایظ‪ٔ ،‬کىالت ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ،ٝ‬وٕذ ذط‬ ‫اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ز‪ٚ‬ضتط ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض ‪ٚ‬الع ثب ‪ٕٞ‬یٗ ؾیؿ ٓ أىذبٖ‬ ‫حفظ تدبضت زض ایٗ ؾبَ‪ٞ‬بی ؾرت ـطا‪ ٓٞ‬قس‪.‬‬ ‫ریوذ صعًدی وزخ »تطکیل سزمایٍ ثاتت «در کطًر‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ثط اؾبؼ اذطیذٗ زاز‪ٞ ٜ‬ذبی‬ ‫أبضی ثب٘ه ٔطوعی‪٘ ،‬طخ تکىیذُ ؾذطٔذبیذ‪ٝ‬‬ ‫ثبثت اظ ٔ‪ٙ‬فی ‪ ۶.۷‬زضنس زض ؾبَ ‪۹‬ۺ ثذ‪ ٝ‬ضلذٓ‬ ‫‪ ۳.۶‬زضنس زض ؾبَ ۺۺ ضؾیس‪.‬‬ ‫ثب٘ه ٔطوعی زض تبظ‪ٜ‬تطیٗ أبض ٌذعاضقذی اظ‬ ‫‪ٚ‬ضعیت ال هبزی وک‪ٛ‬ض زض ؾبَ ۺۺ ضا ٔ‪ ٙ‬کذط‬ ‫وطز‪ .‬یىی اظ ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞٝ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬زض ایٗ ٌذعاضـ‪،‬‬ ‫تکىیُ ؾطٔبی‪ ٝ‬ثبثت ٘بذبِم اؾت‪ .‬ایٗ ٔف‪ْٟٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ٔع‪ٙ‬بؾت و‪ ٝ‬چ‪ٔ ٝ‬یعاٖ ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی زض‬ ‫ز‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؾبذ ٕبٖ ‪ ٚ‬ذذطیذس ٔذبقذیذٗ االت‬ ‫ن‪ٙ‬ع ی ا٘دبْ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫وب‪ٞ‬ف ٘طخ تکىیُ ؾطٔبی‪ ٝ‬ثبثت ٘بذبِذم ثذ‪ٝ‬‬ ‫ٔع‪ٙ‬بی وب‪ٞ‬ف ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی زض ال هبز اؾذت‬ ‫‪ ٚ‬ثیبٍ٘ط وب‪ٞ‬ف ضقس ال هبزی زض ؾذبَ ‪ٞ‬ذبی‬ ‫ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬ثبِعىؽ ضقس ایٗ قبذم ٘یع ث‪ٝ‬‬ ‫ٔع‪ٙ‬بی اـعایف ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی اؾت‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ٌعاضـ ثب٘ه ٔطوعی‪٘ ،‬طخ تکىیذُ‬ ‫ؾطٔبی‪ ٝ‬ثبثت ٘بذبِم ؾبَ ٌذصقذ ذ‪ ٝ‬ثذ‪۳.۶ ٝ‬‬ ‫زضنس ضؾیس زض حبِیى‪ ٝ‬ایٗ قبذم زض ؾذبَ‬ ‫‪۹‬ۺ ٔ‪ٙ‬فی ۺ‪ ۶.‬زضنس ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬عجک ٌذعاضـ‬ ‫ثب٘ه ٔطوعی اظ وبض٘بٔ‪ ٝ‬ال هذبزی ۺۺ‪٘ ،‬ذطخ‬ ‫تکىیُ ؾطٔبی‪ ٝ‬ثبثت ٘بذبِم زض ‪ٞ‬ط ز‪ ٚ‬ثرذف‬ ‫ٔبقیٗ االت ‪ ٚ‬ؾبذ ٕبٖ ٔثجت ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾبَ ٌصق ‪٘ ،ٝ‬طخ تکذىذیذُ ؾذطٔذبیذ‪ ٝ‬ثذبثذت‬ ‫٘بذبِم زض ثرف ٔبقذیذٗ االت ض ۺ ز‪ٞ‬ذٓ‬ ‫زضنس ‪ ٚ‬ایٗ قبذم زض ثرف ؾبذ ٕبٖ ‪۴.۲‬‬ ‫زضنس ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘طخ ضقس ‪ ۴.۲‬زضنسی تکىیُ ؾطٔبی‪ ٝ‬ثذبثذت‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ایطاٖ زض ‪ٞ‬کت ؾبَ ٌذصقذ ذ‪ٝ‬‬ ‫عال‪ ٜٚ‬ثط اـعایف ظطـیت پبالیکی ذ‪ٛ‬ز‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫ویفیت ـطا‪ٚ‬ضز‪ٜٞ‬بی ت‪ِٛ‬یسی ضا ٘یع اـعایف زاز‪ٜ‬‬ ‫تب ا٘دب و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ٘فت و‪ٛ‬ض‪ ٜ‬زض وک‪ٛ‬ض وذب‪ٞ‬ذف‬ ‫‪ ۳۴‬زضنسی ضا ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬اـعایف ظطـیت ت‪ِٛ‬یس ٘فت ٘‪ ٝ‬تذ‪ٙ‬ذ‪ٟ‬ذب‬ ‫لسضت ال هبزی و‪ ٝ‬لسضت ؾیبؾی ‪ٞ‬ط وکذ‪ٛ‬ضی‬ ‫ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیض‪ٚ‬ز‪ ،‬ظطـیت پبالیف ٘فت ذبْ ٘ذیذع‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ‪ٚ‬ضعیت ضا زاضز‪ .‬ا‪ٕٞ‬یذت ایذٗ ٔذ‪ٛ‬ضذ‪ٛ‬‬ ‫ا٘چ‪ٙ‬بٖ ظیبز اؾت و‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض لجّی تحطیٓ‪ٞ‬ب وذ‪ٝ‬‬ ‫ثب تبییس ق‪ٛ‬ضای أ‪ٙ‬یت ؾبظٔبٖ ٔذّذُ ثذط ایذطاٖ‬ ‫تحٕیُ قس‪ٚ ،‬اضزات ث‪ٙ‬عیٗ ث‪ ٝ‬عذ‪ٙ‬ذ‪ٛ‬اٖ یذىذی اظ‬ ‫ٔ‪ ٕٟ‬طیٗ ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞٝ‬بی تحطیٓ زض زؾ ‪ٛ‬ض وبض ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ زض قطایغی ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬تحطیٓ نبزضات ٘فت ثذ‪ٝ‬‬ ‫ؾر ی ‪ٚ‬اضزات ث‪ٙ‬عیٗ ٘ج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ایطاٖ زض ثذستذطیذٗ‬ ‫قطایظ اٖ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب حس‪ٚ‬ز یه ٔیّی‪ ٖٛ‬ثکى‪٘ ٝ‬فذت‬ ‫زض ض‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ضؾٕی ٔی ـط‪ٚ‬ذت‪.‬‬ ‫تدطث‪ ٝ‬اٖ تحطیٓ ثبعث قس تب تىٕیُ پبالیکٍذب‪ٜ‬‬ ‫ؾ بض‪ ٜ‬ذّیح ـبضؼ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬یذ‪ٙ‬ذ‪ ٝ‬ؾذبظی ‪ ٚ‬اـذعایذف‬ ‫ظطـیت ؾبیط پبالیکٍب‪ٞ ٜ‬بی وک‪ٛ‬ض زض زؾذ ذ‪ٛ‬ض‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ٘فت ز‪ِٚ‬ت تسثیط ‪ ٚ‬أیس لطاض ٌیطز‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫تابایری اقتصاد ایزان‬ ‫در یضعیت وامطلًب‬ ‫اتبق ثبظضٌب٘ی ت‪ٟ‬طاٖ زض خسیستطیٗ ٌعاضـ ذ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ثطضؾی ‪ٚ‬ضعیت‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬قبذم تبه ا‪ٚ‬ضی پطزاذ ‪ ٝ‬وذ‪٘ ٝ‬کذبٖ اظ اـذت‬ ‫خبیٍب‪ ٜ‬ایطاٖ زاضز‪.‬‬ ‫ث‪ٟ‬کبذم تبه ا‪ٚ‬ضی زض ؾبَ ‪ ۳1۳1‬تحت تبثذیذط قذیذ‪ٚ ٛ‬یذط‪ٚ‬ؼ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬ثحطا٘ی و‪ ٝ‬زض عطن‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ساقت عٕ‪ٔٛ‬ی ثذ‪ٚ ٝ‬خذ‪ٛ‬ز أذس ثذب‬ ‫ضطث‪ ٝ‬ای قسیس ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬قس ‪ ٚ‬خبیٍب‪ ٜ‬ثؿیبضی اظ وکذ‪ٛ‬ض‪ٞ‬ذب زض ایذٗ‬ ‫قبذم تؽییط وطز‪ ،‬أب ثب ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ثب ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ٘ؿجی قطایظ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یذٗ‬ ‫السأبتی و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ب زض ؾبیط ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬ب زاق ‪ٝ‬ا٘س‪ ،‬ثطذی اظ وکذ‪ٛ‬ض‪ٞ‬ذب‬ ‫زض ایٗ ثرف پیکطـ ی لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬ثجت ضؾب٘س‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫قبذم تبه ا‪ٚ‬ضی خ‪ٟ‬ب٘ی زض ٔ‪ٛ‬ؾؿ‪ ٝ‬ثیٕ‪ ٝ‬زاضایی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثط اؾبؼ ‪۲۳‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٚ -‬ظیط ٘یط‪ٌ ٚ‬فتۻ ‪ٛٙٞ‬ظ ا‪ٚ‬ج ثبض ٔهذطؾ‬ ‫ضا پکت ؾط ٍ٘صاق ‪ ٝ‬ایٓ‪ِٚ ،‬ی زیط‪ٚ‬ظ ثب ٔهطؾ ‪ٞ ۷۲‬عاض‬ ‫‪ٍٔ ۹11 ٚ‬ب‪ٚ‬ات ٘ؿجت ث‪ ٝ‬تیط ٌصق ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬وٕ ط اظ ۺ‪ٞ ۶‬عاض‬ ‫ٍٔب‪ٚ‬ات ث‪ٛ‬ز اظ ٌطٔبی ظ‪ٚ‬زضؼ ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ج ٔهطؾ ثب ذذجذط‬ ‫قسیٓ‪.‬ضضب اضزوب٘یبٖ‪ٌ ،‬فتۻ ‪ ٕٝٞ‬ت‪ٛ‬اٖ ن‪ٙ‬عت ثذطق ثذ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬زض ایٗ ایبْ ث‪ ٝ‬وبض ٌطـ ‪ ٝ‬قذس‪ ٜ‬اؾذت وذ‪ٞ ٝ‬ذٕذ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی تحت تعٕیط ح ی ز‪ٞ ٚ‬فذ ذ‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زتذط اظ ض‪ٚ‬اَ‬ ‫‪ٞ‬طؾبَ ث‪ٔ ٝ‬ساض ثیبی‪ٙ‬س‪ٔ .‬ب زض ٘ظط زاضیٓ خبثدبیی ٔهذطؾ‬ ‫ثبض زض ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ن‪ٙ‬ع ی ثعضی ا٘دبْ ق‪ٛ‬ز ‪ ٗٔ ٚ‬ح ی اظ‬ ‫ثطذی ن‪ٙ‬بیع ذجط زاضْ و‪ ٝ‬زض ا‪ٚ‬ج ‪ٕٞ‬ذىذبضی تهذٕذیذٓ‬ ‫ٌطـ ‪ ٝ‬ا٘س تعغیالت تبثؿ ب٘‪ ٝ‬ذذ‪ٛ‬ز ضا وذ‪ٔ ٝ‬ذعذٕذ‪ٛ‬ال زض‬ ‫ق‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض اؾت ث‪ ٝ‬تیط ٔ‪ ٙ‬مُ و‪ٙٙ‬س‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۻ ثذعذضذی‬ ‫ٔىبٖ‪ٞ‬ب ح ی قیفت‪ٞ‬ب ضا تؽییط زاز‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٗٔ ٚ‬ایٗ خذب اظ‬ ‫‪ ٕٝٞ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬بی وبضٌطاٖ وذ‪ٞ ٝ‬ذٕذطا‪ٞ‬ذی وذطز‪ ٜ‬ا٘ذس‬ ‫ؾپبؾٍعاضی ٔیو‪٘ .ٓٙ‬یط‪ٞٚ‬بی ٔؿو‪ َٚ‬ث‪ٚ ٝ‬یػ‪٘ ٜ‬یذط‪ٞٚ‬ذبی‬ ‫ا٘ ظبٔی ‪ٕٞ ٓٞ‬طا‪ٞ‬ی ذ‪ٛ‬ثی زاق ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض خ‪ٟ‬ت ق‪ٙ‬بؾبیذی‬ ‫زؾ ٍب‪ٞ ٜ‬بی ؼیط ٔدبظ ت‪ِٛ‬یس ضٔع اضظ‪ٞ‬ب ٌبْ‪ٞ‬بی ٔذوثذطی‬ ‫ثطزاق ‪ٙ‬س‪ .‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ٌصق ‪ٞ ٝ‬ذعاضاٖ زؾذ ذٍذب‪ٜ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ضٔع اضظ و‪ ٝ‬زض ؾطاؾذط وکذ‪ٛ‬ض ـذعذبَ ثذ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا٘ذس‬ ‫ق‪ٙ‬بؾبیی ‪ ٚ‬ضجظ قس‪ ٜ‬ا٘س ‪ٔ ٚ‬طاخع لذب٘ذ‪٘ٛ‬ذی ثذب اٖ ‪ٞ‬ذب‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضز ٔی و‪ٙ‬س‪ٚ.‬ظیط ٘یط‪ ٚ‬زض ذهذ‪ٛ‬ل ذذبٔذ‪ٛ‬قذی ‪ٞ‬ذب‬ ‫ت‪ٛ‬ضیح زازۻ ٔب زض عیٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ذبٔ‪ٛ‬قی‪ٞ‬بی اح ٕذبِذی ضا‬ ‫اعالْ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬أب ٘مغ‪ ٝ‬اتىبی ٔب ذ‪ٛ‬ز ٔطزْ ‪ٞ‬ؿ ‪ٙ‬س وذ‪ٝ‬‬ ‫اٌط ذبٔ‪ٛ‬قی ضخ زاز ٔطزْ ثسا٘‪ٙ‬س ‪ٞ‬ط ذبٔ‪ٛ‬قی زض ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ظٔب٘ی اعالْ قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ذ‪ٛ‬قجر ب٘‪ ٝ‬ثب ‪ٕٞ‬ىبضی ٔطزْ ثذ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬زض ٔهطؾ زؾ ٍب‪ٞ ٜ‬بی ؾطٔبیکی ‪ ٚ‬ضؾذب٘ذسٖ اٖ‬ ‫ثط‪ٚ‬زت ث‪ ٝ‬حس اؾبیف و‪ ۳۵ ٚ ۳۶ ٝ‬زضخ‪ ٝ‬اؾت ٔکىّذی‬ ‫٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاقت‪.‬‬ ‫رضذ ‪ ۷۷‬درصذی درامذ ساسمان‬ ‫امًال تملیکی در دی ماٌ وخست سال‬ ‫٘بذبِم زض ثرف ؾبذ ٕبٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬زِیُ اـذعایذف‬ ‫تکىیُ ؾطٔبی‪ ٝ‬ثبثت ٘بذبل ؾذبذذ ذٕذبٖ زض‬ ‫ثرف ذه‪ٛ‬نی حبنُ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اـعایف تکىیُ ؾطٔذبیذ‪ ٝ‬زض ثذرذف‬ ‫ٔبقیٗ االت ت‪ِٛ‬یس زاذُ‪ ،‬ثب ‪ٚ‬خذ‪ٛ‬ز وذب‪ٞ‬ذف‬ ‫‪ٚ‬اضزات وبال‪ٞ‬بی ؾطٔبی‪ٝ‬ای‪ٛٔ ،‬خت ضقذس ۺ‬ ‫ز‪ ٓٞ‬زضنسی ؾبَ ۺۺ تکىیُ ؾطٔبیذ‪ ٝ‬ثذبثذت‬ ‫٘بذبِم زض ثرف ٔبقیٗ االت ٘ؿجت ث‪ٔ ٝ‬ست‬ ‫ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ لجُ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫افشایص کیفیت فزایردٌَای وفتی ایزان در ‪ ۸‬سال گذضتٍ‬ ‫کاَص صذیر مجًس ی اضتغال‬ ‫پزیاوٍ تُزٌتزداری معادن‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٌ -‬عاضـ عّٕىطز‪ٞ‬ب عی ز‪ٔ ٚ‬ب‪٘ ٝٞ‬رؿت‬ ‫ؾبَ خبضی ‪ٔ ٚ‬مبیؿ‪ ٝ‬اٖ ثب ٔست ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ ٌصق ذ‪ ،ٝ‬زض‬ ‫ثرف ٔعسٖ پط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی ٔعبزٖ ت‪ٟٙ‬ب أبض ٔ‪ٙ‬فذی ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذ هبل زاز‪ ٚ ٜ‬عال‪ٜٚ‬ثطایٗ و‪ ٝ‬تعساز ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬بی‬ ‫نبزض‪ ٜ‬ثطای اٖ وب‪ٞ‬کی ث‪ٛ‬ز‪٘ ۵۲ ،ٜ‬فط وٕ ذط ‪ٞ‬ذٓ اظ ز‪ٚ‬‬ ‫ٔب‪ ٝٞ‬ؾبَ ۺۺ‪ ۲۴‬زض ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ضا ٔکؽ‪ َٛ‬ؾبذ ‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ثط اؾبؼ ٌعاضـ ‪ٚ‬ظاضت نذ‪ٙ‬ذعذت ‪ٚ‬‬ ‫ٔعسٖ ‪ ٚ‬تدبضت (نٕت)‪ٔ ،‬یعاٖ نس‪ٚ‬ض ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬بی ٔعس٘ی‬ ‫(ث‪ٝ‬خع پط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی) ‪ٞ ٚ‬عی‪ ٝٙ‬نطؾ قس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬خذ‪ٟ‬ذت‬ ‫عّٕیبت او کبؾ زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٝٞ‬ؾبَ خبضی ٘ؿذجذت ثذ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬‬ ‫ٔب‪٘ ٝٞ‬رؿت ؾبَ ۺۺ‪ ۲۴‬اـعایف ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬أب زض ٔمبثُ ٔذیذعاٖ‬ ‫اق ؽبَ زض ٔعبزٖ ث‪ٚ ٝ‬اؾغ‪ ٝ‬پط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی ‪ ٚ‬نذس‪ٚ‬ض‬ ‫ایٗ ٔد‪ٛ‬ظ وب‪ٞ‬کی ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪ٔ ۲۵11 ٝٞ‬عبزَ‬ ‫‪ ۲۴۹‬ـمط‪ ٜ‬پط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬او کبؾ نبزض قس‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬ؿجذت ثذ‪۲۳۸ ٝ‬‬ ‫ـمط‪ ٜ‬نس‪ٚ‬ض پط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬او کبؾ نبزض قس‪ ٜ‬زض ٔذست ٔکذبثذ‪ٝ‬‬ ‫ؾبَ ٌصق ‪ ٝ‬اـعایف ‪ ۹.۸‬زضنسی زاق ‪ ٝ‬اؾت‪ٕٞ.‬چذ‪ٙ‬ذیذٗ‬ ‫عی ٔست ٔصو‪ٛ‬ض ؾبَ خبضی ثب اـعایف ‪ ۳۲‬زضنسی زض‬ ‫نس‪ٚ‬ض ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی وکؿ ٔعبزٖ‪ ۸۶ ،‬ـمذط‪ ٜ‬اظ ایذٗ ٔذدذ‪ٛ‬ظ‬ ‫ٔعس٘ی نبزض قس‪ ٚ ٜ‬ایٗ زض حبِذی اؾذت زض ٔذدذٕذ‪ٛ‬‬ ‫ـط‪ٚ‬ضزیٗ ‪ ٚ‬اضزیج‪ٟ‬کت ٔب‪ ٜ‬ؾبَ ۺۺ‪ ۲۴‬لطیت ث‪ ۷۳ٝ‬ـذمذط‪ٜ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی وکؿ نبزض قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾبظٔبٖ ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬تدبضت ایطاٖ‪ٔ ،‬حذٕذ‪ٛ‬ز‬ ‫ثبظاضی اظ اـعایف نبزضات ٔحه‪ٛ‬الت ذکىجبض‬ ‫عی ‪ٔ ۳‬ب‪ ٝٞ‬ؾبَ ‪ ،۲۵11‬ذذجذط زاز ‪ٌ ٚ‬ذفذتۻ‬ ‫نبزضات ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬عذی ز‪ٔ ٚ‬ذب‪ٞ‬ذ‪٘ ٝ‬ذرذؿذت‬ ‫ؾبِدبضی ثب اضظقی ٔعبزَ ‪ٔ ۳۲۳‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ‪ ٚ‬ثذ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظٖ ‪۷‬ۺ ‪ٞ‬عاض تٗ ن‪ٛ‬ضت ٌطـ ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب‬ ‫ٔست ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ لجُ اظ ٘ظط اضظقی ‪ ۴۷‬زضنس ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ِ ٝ‬حبػ ‪ٚ‬ظ٘ی ‪ ۳۶‬زضنس ضقس زاق ‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ زـ ط ‪ٕٞ‬ب‪ٞ‬ذ‪ٙ‬ذٍذی تذ‪ٛ‬ؾذعذ‪ ٝ‬نذبزضات‬ ‫ٔحه‪ٛ‬الت وکب‪ٚ‬ضظی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیع تجسیّی ؾذبظٔذبٖ‬ ‫ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬تدبضت اـع‪ٚ‬زۻ اظ ایٗ ٔذیذعاٖ‪ ،‬نذبزضات‬ ‫پؿ ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬بیی ٔعبزَ ‪ٔ ۲۳۳‬یّیذ‪ ٖٛ‬زالض ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ ۲۹‬عاض تٗ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت و‪ ۶۸ ٝ‬زضنذس اظ وذُ‬ ‫نبزضات ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذ هبل زاز‪ٚ ٜ‬‬ ‫٘ؿجت ث‪ٔ ٝ‬ست ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ لجُ اظ ٘ظط اضظقی ‪۵۴‬‬ ‫زضنس ‪ ٚ‬اظ ِحبػ ‪ٚ‬ظ٘ی ‪ ۶1‬زضنس اـذعایذف ضا‬ ‫٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ثبظاضی ثیبٖ زاقتۻ اظ ٔ‪ ٕٟ‬طیٗ ثبظاض‪ٞ‬بی ‪ٞ‬سؾ‬ ‫نبزضاتی ٔحه‪ٛ‬الت ذکىجبض زض ز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬صوذ‪ٛ‬ض‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬چذیذٗ‪ ،‬أذبضات ٔذ ذحذس‪ ٜ‬عذطثذی‪،‬‬ ‫‪ٙٞ‬س‪ٚ‬ؾ بٖ‪ ،‬تطوی‪ ،ٝ‬عطاق‪ ،‬پذبوؿذ ذبٖ‪ ،‬ض‪ٚ‬ؾذیذ‪،ٝ‬‬ ‫لعالؿ بٖ‪ٚ ،‬ی ‪ٙ‬بْ‪ ،‬اـؽب٘ؿ بٖ ‪ ...ٚ‬اقبض‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫َىًس ایج تار مصزف‬ ‫را پطت سز وگذاضتٍ ایم‬ ‫عطاحی تفهیّی پبالیکٍب‪ ٜ‬ؾ بض‪ ٜ‬ذّذیذح ـذبضؼ‬ ‫ؾبَ ‪ ۲۴۹۳‬اؼبظ قس‪ ،‬وّ‪ ًٙ‬پبالیکٍب‪ ٜ‬زض ؾذبَ‬ ‫‪ ۲۴۹۶‬ث‪ ٝ‬ظٔیٗ ذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬ثبیس تذب ؾذبَ ۺ‪ ۲۴۹‬ثذ‪ٝ‬‬ ‫ٔطحّ‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی ٔی ضؾیس أب زض عذٕذُ ایذٗ‬ ‫اتفبق ٘یبـ بز‪.‬‬ ‫٘ى ‪ ٟٓٔ ٝ‬اٖ اؾت و‪ ٝ‬زض اٖ ؾبَ ‪ٞ‬ب ذجذطی اظ‬ ‫تحطیٓ ٘ج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬زِیُ لیٕت لبثُ لج‪٘ َٛ‬فذت زض‬ ‫ثبظاض‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی‪ ،‬أىبٖ تبٔیٗ ٔبِی پط‪ٚ‬غ‪ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬ز‬ ‫زاقت‪.‬‬ ‫ثب ایٗ حبَ پبالیکٍب‪ ٜ‬ؾ بض‪ ٜ‬ذذّذیذح ـذبضؼ زض‬ ‫حبِی و‪ ۸ ٝ‬ؾبَ اظ اؼبظ ؾبذت اٖ ٔیٌصقذت‬ ‫ثب پیکطـ ی ‪ ۴۶‬زضنسی تح‪ٛ‬یُ ز‪ِٚ‬ت یذبظز‪ٞ‬ذٓ‬ ‫قس‪.‬‬ ‫قبذم وّی ٔحبؾج‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬قبذم‪ٞ‬بیی ‪ٞ‬ذٕذچذ‪ ٖٛ‬ثذ‪ٟ‬ذط‪ٚ ٜ‬ی‪،‬‬ ‫ضیؿه ؾیبؾی‪ٔ ،‬یعاٖ ٔهطؾ ٘فت ‪ ٛ٘ ٚ‬ق‪ٟ‬ط٘کی‪ٙ‬ی زض الذ ذهذبز‪،‬‬ ‫ثالیبی عجیعی‪ ،‬ضیؿه اتف ؾ‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ضیؿه ؾبیذجذطی زض حذ‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ویفیت ضیؿه ‪ ٚ‬و‪ ٙ‬طَ ـؿبز‪ ،‬ویفیت ظیطؾذبذذت ‪ ٚ‬حذىذٕذطا٘ذی‬ ‫قطوت‪ٞ‬ب زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ظ٘دیط‪ ٜ‬تبٔیٗ‪ ،‬انّیتطیٗ قبذم‪ٞ‬بیی ‪ٞ‬ؿذ ذ‪ٙ‬ذس‬ ‫و‪ ٝ‬ثط اؾبؼ ا٘‪ٟ‬ب تبه ا‪ٚ‬ضی ال هبزی وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ٔحبؾج‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض ؾبَ ‪ٞ‬بی ٌصق ‪ ،ٝ‬اض‪ٚ‬پبی ؼطثی اظ ٘ظط لطاض ٌیطی زض ـذ‪ٟ‬ذطؾذت‬ ‫ثبالتطیٗ ال هبز‪ٞ‬بی تبه ا‪ٚ‬ض اـت وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز أب أؿبَ‪ ،‬زإ٘بضن ثذب‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز قبذم ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب اتف ؾ‪ٛ‬ظی ت‪ٛ‬ا٘ؿت زض نسض ایٗ ـ‪ٟ‬ذطؾذت‬ ‫لطاض ٌیطز‪.‬‬ ‫ایبالت ٔ حس‪ ٜ‬أطیىب أب اظ ضتج‪ ۲1 ٝ‬ث‪ ٝ‬ضتج‪ ۲۸ ٝ‬ؾم‪ٛ‬ط وطز‪ ٚ ٜ‬چیذٗ‬ ‫٘یع ثب ؾم‪ٛ‬عی ۺ پّ‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ضز‪ ۸۸ ٜ‬ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬اٍّ٘ؿ بٖ ثبض زیٍط ثذ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۲1‬وک‪ٛ‬ض ثطتط زض ایٗ ثرف ثبظٌک ‪ ٚ ٝ‬ؾ‪ٍٙ‬بپ‪ٛ‬ض ٘یع ثب ‪ ۲1‬پّ‪ ٝ‬نعذ‪ٛ‬ز‬ ‫ث‪ ٝ‬ضز‪ ۲۳ ٜ‬خ‪ٟ‬ب٘ی ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایطاٖ ثطای ٘رؿ یٗ ثبض زض ٔیبٖ ؾ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض ثب ثستذطیذٗ عذٕذّذىذط زض‬ ‫قبذم تبه ا‪ٚ‬ضی لطاض ٌطـ ‪ ٚ ٝ‬اظ ٔیبٖ ‪ ۲۴1‬وک‪ٛ‬ض ثطضؾذی قذس‪ٜ‬‬ ‫زض ضز‪ ۲۳۹ ٜ‬ایؿ بز‪ ٜ‬اؾت‪ٞ .‬بیی ی ‪٘ٚ ٚ‬ع‪ٚ‬ئال تبه ا‪ٚ‬ضی الذ ذهذبزی‬ ‫وٕ طی زاض٘س ‪ ٚ‬چبز‪ ،‬اتی‪ٛ‬پی‪ِ ،‬ج‪ٙ‬بٖ‪ٔ ،‬بِی‪ٛٔ ،‬ظاثیه‪٘ ،‬یىبضاٌذ‪ٛ‬ئذ‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ٙٞ‬س‪ٚ‬ضاؼ ثبالتط اظ ایطاٖ لطاض ٌطـ ‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫زض ٔیبٖ ثطتطیٗ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ٘یع پؽ اظ زإ٘بضن‪٘ ،‬ط‪ٚ‬غ‪ِِٛ ،‬ذعأذجذ‪ٛ‬ضی‪،‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیط‬ ‫عطح ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ؾبظٔذبٖ‬ ‫أ‪ٛ‬اَ تّٕیىی ٌفذتۻ‬ ‫ٔیعاٖ زضأس ؾذبظٔذبٖ‬ ‫أ‪ٛ‬اَ تذٕذّذیذىذی زض‬ ‫ز‪ٔٚ‬ب‪٘ ٜ‬رؿت ؾبَ ‪۳1‬‬ ‫ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ ثطا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬ثجت قس‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬ؿجت ث‪ٔ ٝ‬کبث‪ ٝ‬ؾبَ‬ ‫لجُ ‪ ۸۸‬زضنس اـعایف زاق ‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مذُ اظ ؾذبظٔذبٖ‬ ‫خٕع ا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬ـط‪ٚ‬ـ أ‪ٛ‬اَ تّٕیىی‪ٔ ،‬سیط عطح ‪ ٚ‬ثط٘بٔذ‪ٝ‬‬ ‫ضیعی ؾبظٔبٖ خٕع ا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬ـط‪ٚ‬ـ أ‪ٛ‬اَ تّٕذیذىذی زض‬ ‫ذه‪ٛ‬ل أبض عّٕىطز ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬ؾبظٔبٖ خذٕذع ا‪ٚ‬ضی ‪ٚ‬‬ ‫ـط‪ٚ‬ـ أ‪ٛ‬اَ تّٕیىی زض ـط‪ٚ‬ضزیٗ ‪ ٚ‬اضزیذجذ‪ٟ‬ذکذت ٔذب‪ٜ‬‬ ‫أؿبَ تهطیح وطزۻ حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۲۷۴‬یّیبضز تذ‪ٔٛ‬ذبٖ ٔذیذعاٖ‬ ‫ـط‪ٚ‬ـ أ‪ٛ‬اَ ٔ‪ٙ‬م‪ َٛ‬عی ایٗ ٔست ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾذت‪ٔ .‬ذیذعاٖ‬ ‫ـط‪ٚ‬ـ أ‪ٛ‬اَ ؼیط ٔ‪ٙ‬م‪ َٛ‬و‪ ٝ‬عٕستب أذالن اؾذت‪۳۶ ،‬‬ ‫ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ اؾت‪ٚ.‬ی اـع‪ٚ‬زۻ زض ٔدٕ‪ٔ ٛ‬یعاٖ ـذط‪ٚ‬ـ‬ ‫ؾبظٔبٖ ۺ‪ٔ ۲۹‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ اؾت و‪ ٝ‬زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ٔذست‬ ‫ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ ٌصق ‪ ،ٝ‬ۺ‪ ۲۶‬زضنس ضقس زاق ‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ث‪ ٝ‬تجذع‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬اضز ٔیعاٖ زضأس ؾبظٔبٖ اظ ـذط‪ٚ‬ـ ایذٗ أذ‪ٛ‬اَ‬ ‫ٔعبزَ ‪ٔ ۳1‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ ثطا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬ثجت قس‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬ؿجت ث‪ٝ‬‬ ‫ٔست ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ لجُ حس‪ٚ‬ز ‪ ۸۸‬زضنس اـعایذف زاقذ ذ‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪ٔ.‬سیط عطح ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ؾبظٔبٖ خذٕذع ا‪ٚ‬ضی ‪ٚ‬‬ ‫ـط‪ٚ‬ـ أ‪ٛ‬اَ تّٕیىی ازأ‪ ٝ‬زازۻ زض ز‪ٔ ٚ‬ذب‪ٞ‬ذ‪٘ ٝ‬ذرذؿذت‬ ‫أؿبَ ٔیعاٖ پط‪٘ٚ‬س‪ٜٞ‬بی تکىیُ قس‪ ٜ‬زض ؾبظٔبٖ ثبِػ ثذط‬ ‫‪ٞ ۲1‬عاض ‪ٛٔ ۲۶۳ ٚ‬ضز ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اظ ایٗ ٔذیذعاٖ‪ٞ ۲1 ،‬ذعاض‬ ‫پط‪٘ٚ‬س‪ٔ ٜ‬طث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬أ‪ٛ‬اَ ٔ‪ٙ‬م‪ ۲۶۲ ٚ َٛ‬پط‪٘ٚ‬س‪٘ ٜ‬ذیذع‬ ‫أ‪ٛ‬اَ ؼیط ٔ‪ٙ‬م‪ َٛ‬اؾت و‪ ٝ‬زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثذب ٔذست ٔکذبثذ‪ٝ‬‬ ‫٘عزیه ث‪ ۴۹ ٝ‬زضنس ضقس زاق ‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫إِبٖ‪ ،‬ؾ‪ٛ‬ییؽ‪ ،‬ـ‪ٙ‬ال٘س‪ ،‬ؾ‪ٛ‬ئس‪ ،‬اتذطیذف‪ ،‬أذطیذىذبی ٔذطوذعی ‪ٚ‬‬ ‫اٍّ٘ؿ بٖ لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫زض ٔیبٖ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪٘ ٝ‬یع أبضات ٔ حس‪ ٜ‬عطثی ثب لطاض ٌطـ ٗ زض‬ ‫ضز‪ ۴۳ ٜ‬ث‪ ٟ‬طیٗ خبیٍب‪ ٜ‬ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذ هبل زاز‪ ٚ ٜ‬پؽ اظ اٖ‪ ،‬لغذط‪،‬‬ ‫عطثؿ بٖ ؾع‪ٛ‬زی‪ ،‬تطوی‪ ٚ ٝ‬عٕبٖ لطاض زاض٘س‪٘ .‬عزیهتطیٗ قطایظ ثذ‪ٝ‬‬ ‫ایطاٖ زض ٔیبٖ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پبوؿ بٖ اذ هبل یبـ ذ‪ ٝ‬وذ‪ ٝ‬زض‬ ‫ضز‪ ٜ‬ۺ‪ ۲۲‬خ‪ٟ‬ب٘ی ایؿ بز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫* یکشنبه ‪ 03‬خرداد ‪ 03 * 0033‬ژوئن ‪ 9 *0300‬ذی القعده ‪ *0000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 6005 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫ًبیب قْرهبًی تبریخی تنَاًذٍی ببًَاى ایراى‬ ‫در اسیب‪ ،‬تین هرداى سَم شذ‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬تیٓ ّٔی تى‪ٛ‬ا٘د‪٘ ٚ‬اٖ ایراٖ تا وسه ‪ٔ ۶‬داَ تهرای‬ ‫‪ ٛٔ ٚ‬ک ته‪ ٝ‬وسهه عه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ ٘هایهه‬ ‫٘تستیٗ تا ت‪ٚ ٝ‬ی سى‪ٛ‬‬ ‫ل‪ٟ‬رٔا٘ی اسیا ضد‪ .‬تیٓ ّٔی تى‪ٛ‬ا٘د‪ٔ ٚ‬رداٖ ٘یس ع‪ٛٙ‬اٖ س‪ٔٛ‬ی ایٗ د‪ٜ ٚ‬‬ ‫ا لات ‪ٞ‬ا ا ت‪ٝ‬دس ا‪ ٚ‬د‪.‬تیس ‪ ٚ‬چه‪ٟ‬ها ٔهیهٗ د‪ٔ ٜ ٚ‬سهاتهمهات‬ ‫ل‪ٟ‬رٔا٘ی اسیا ‪ِ – ۷۱۷۰‬ث‪ٙ‬اٖ تا حض‪ ۰۸۹ ٛ‬تى‪ٛ‬ا٘د‪ٚ‬وا ا ‪ ۷۰‬وط‪ٛ‬‬ ‫ا ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬ا ض‪ٙ‬ث‪۷۶ – ٝ‬خردادٔا‪ ٜ‬د ٘‪ٞٛ‬اد ٘‪ ٛ‬اَ تیر‪ٚ‬ت اغا ‪ٚ‬خٕع‪ٝ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬پایاٖ سید‪.‬د پایاٖ ایٗ د‪ ٜ ٚ‬لات ‪ٞ‬ا‪ ،‬تیٓ ّٔی تى‪ٛ‬ا٘د‪ ٚ‬تها٘ه‪ٛ‬اٖ‬ ‫ایراٖ و‪ ٝ‬تاو‪ ٛٔ ٖٛٙ‬ک ت‪ ٝ‬وسه سى‪ ٛ‬د ایٗ لات ‪ٞ‬ا ٘طد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪ ،‬د‬ ‫ایٗ د‪ ٜ ٚ‬تا ی سا ی ورد ‪ ٚ‬تا یه ٔداَ عال‪ ،‬یه ٘مر‪ ۴ ،ٜ‬تهر٘هس ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۷۶۵‬أتیا ع‪ٛٙ‬اٖ ٘ایه ل‪ٟ‬رٔا٘ی لا ‪ ٜ‬و‪ ٟٗ‬ا ت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اختػاظ داد‪.‬‬ ‫‪ٌٛٛٞ‬پ‪ٛ‬ضاٖ ور‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی تا ‪ ۳‬عال‪٘ ۷ ،‬مر‪ ،ٜ‬یه تر٘س ‪ ۵۱۷ ٚ‬أهتهیها‬ ‫ل‪ٟ‬رٔاٖ ضد٘د؛ ‪ٚ‬یت‪ٙ‬اْ تا یه عال‪ ،‬یه ٘مر‪ ۰۷۸ ٚ ،ٜ‬أهتهیها عه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ‬ ‫س‪ٔٛ‬ی ا وسه ورد ‪ ٚ‬ا دٖ تا یه عهال ‪ ۰۷۸ ٚ‬أهتهیها د د‪ٜ‬‬ ‫چ‪ٟ‬ا ٔی لرا ٌر ‪.‬‬ ‫صفرزادُ تٌْب ًوبیٌذُ دٍچرخِسَاری‬ ‫ایراى در الوپیل‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬ییس د اسی‪ ٖٛ‬د‪ٚ‬چرخ‪ ٝ‬سه‪ٛ‬ا ی تها اضها ‪ ٜ‬ته‪ٝ‬‬ ‫ترٌسا ی ا د‪ٞٚ‬ای تیٓ ّٔی ٌف ۺعی د‪ٔ ٚ‬رحّ‪ٔ ٝ‬ساتمه‪ ٝ‬ا٘هتهتهاتهی‬ ‫د ‪ ٖٚ‬ا د‪ٚ‬یی ‪ ٚ‬پس ا سپری ضدٖ ا د‪ٞٚ‬ای ٔستٕر‪ ،‬سعید غفر اد‪ٜ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘ای‪ٙ‬د‪ ٜ‬ایراٖ د تا ی ‪ٞ‬ای إِپیه ض‪ٙ‬اخت‪ ٝ‬ضد ‪ ٚ‬أیهد‪ٚ‬ا ْ‬ ‫د ت‪ٛ‬وی‪ٕ٘ ٛ‬ای‪ٙ‬د‪ ٜ‬ضایست‪ ٝ‬ای ترای ٔها تهاضهد‪ٔ .‬هحهٕه‪ٛ‬د ضهیهدی‪،‬‬ ‫ا س‪ٚ‬دۺ حد‪ٚ‬د یه ٔا‪ ٜ‬اس و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬د اسی‪ ٖٛ‬أد‪ ٜ‬اْ ‪ ٚ‬د ‪ٞ‬هٕهیهٗ‬ ‫ٔدت و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬تٕاْ تالش خ‪ٛ‬دْ ا ت‪ ٝ‬وا ٌر تٓ تا ضای ٔ‪ٙ‬اسثهی ا‬ ‫ترای ‪ ٚ‬ضىا اٖ ٔ‪ٟ‬یا و‪ .ٓٙ‬د ٔ‪ ٛ‬د حض‪ ٛ‬د‪ٚ‬چرخ‪ ٝ‬س‪ٛ‬ا ی ایهراٖ‬ ‫د إِپیه ٔتاسفا٘‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬دِیُ ترخی ا تی تدتیری‪ٞ‬هایهی وه‪ٚ ٝ‬خه‪ٛ‬د‬ ‫داض ٔا ت‪ٟٙ‬ا ٔ‪ ٛ‬ک ت‪ ٝ‬وسه یه س‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ضدیٓ وه‪ ٝ‬ایهٗ ٔه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬ا‬ ‫ترای د‪ٚ‬چرخ‪ ٝ‬س‪ٛ‬ا ی ایراٖ ت‪ٞ ٝ‬یچ ع‪ٛٙ‬اٖ خ‪ٛ‬ب ٘یس ‪ ٚ‬تهایهد د‬ ‫د‪ٜٞ ٚ‬ای تعدی ضا‪ٞ‬د حض‪ ٛ‬پر ً٘ ایراٖ د ایٗ عرغ‪ ٝ‬تاضیٓ‪.‬‬ ‫جذٍل ردُ بٌذی هسببقبت در پبیبى ّفتِ چْبرم‪/‬‬ ‫ایراى در جبیگبُ یبزدّن‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬تیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیثاَ ایراٖ د پهایهاٖ ‪ٞ‬هفهته‪ ٝ‬چه‪ٟ‬ها ْ‬ ‫ٔساتمات ِیً ّٔ ‪ٞ‬ا د خایٍا‪ ٜ‬یا د‪ ٓٞ‬لرا ٌر ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬چ‪ٟ‬ا ْ ٔرحّ‪ٔ ٝ‬مدٔاتی س‪ٔٛ‬یٗ د‪ ٜ ٚ‬لات ‪ٞ‬ای ِیً ّٔ ‪ٞ‬ای‬ ‫‪ٚ‬اِیثاَ تا غد ٘طی‪ٙ‬ی تر یُ ت‪ ٝ‬پایاٖ سید‪ .‬تیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیثاَ د ‪ٞ‬هفهته‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬ا ْ س‪ ٝ‬ضىس ٔماتُ تیٓ‪ٞ‬ای استراِیا‪ ،‬تر یُ ‪ ٚ‬اسّ‪٘ٚٛ‬ی داضه‬ ‫‪ ٚ‬تا ‪ ۵‬پیر‪ ٚ‬ی ‪ ۰۸ ٚ‬أتیا د د‪ ٜ‬یا د‪ ٓٞ‬لرا ٌر ‪.‬‬ ‫هرهت ٍ سبهبًذّی‬ ‫خبًِ تبریخی ختبیی‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬ض‪ٟ‬ردا ٔ‪ٙ‬غم‪ ۸ ٝ‬ا ٔرٔ‬ ‫تا یتی ختایی خثر داد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬سا ش ض‪ٟ‬ریا ‪ ،‬عّی ٔدتر ض‪ٟ‬ردا ٔ‪ٙ‬غم‪ ۸ ٝ‬ضٕٗ اعالْ خثر ‪ٛ‬ق‬ ‫ا س‪ٚ‬دۺ تدِیُ ٘‪ٛ‬سا ی سیستٓ ِ‪ ِٝٛ‬وطی داخُ خا٘‪ ٝ‬ختایی‪ ،‬تتطی ا‬ ‫وف ایٗ خا٘‪ ٝ‬تا یتی تتریه ضد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ع‪ٛ‬أُ ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬عهٕهرا٘هی‬ ‫ض‪ٟ‬ردا ی ٔ‪ٙ‬غم‪ ، ۸ ٝ‬تا عای اغ‪ٔ َٛ‬رٔتهی‪ ،‬الهداْ ته‪ٔ ٝ‬هرٔه ‪ٚ‬‬ ‫وفسا ی ٔددد وف ایٗ خا٘‪ٕٛ٘ ٝ‬د٘د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ا س‪ٚ‬دۺ تر ا٘یٓ عّٕیات ٔرٔ ‪ ٚ‬وفسا ی ایٗ خا٘‪ ٝ‬تا یهتهی ا‬ ‫د وٕتریٗ ٔدت ٕٔىٗ ت‪ ٝ‬اتٕاْ سا٘د‪ ٚ ٜ‬د اختیا ضه‪ٟ‬هر‪٘ٚ‬هداٖ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٙٞ‬رٔ‪ٙ‬داٖ عسیس لرا د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اس خا٘‪ ٝ‬تا یتی ختایی ‪ٚ‬الع د چ‪ٟ‬ا ا‪ ٜ‬تاغطٕاَ وه‪ٛ‬چه‪ٝ‬‬ ‫حاج ضا‪ ،‬پس ا تثدیُ ضدٖ ت‪ٔ ٝ‬دٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬خا٘‪ٙٞ ٝ‬رٔ‪ٙ‬داٖ هعهاِهیه‬ ‫ٌسترد‪ ٜ‬ای د ترٌسا ی تر٘أ‪ٞ ٝ‬ای ٔتتهّهف ‪ ٚ‬ته‪ٟ‬هر‪ٌ ٜ‬هیهری ا‬ ‫‪ٕٞ‬را‪ٞ‬ی ‪ٙٞ‬رٔ‪ٙ‬داٖ ض‪ٟ‬ر داضت‪ ٝ‬اس ‪.‬‬ ‫فسخ رسوی قرارداد دٍ ستبرُ ترامتَر در استبًِ دیذار بب پرسپَلیس‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ٔ -‬سع‪ٛ‬د ضداعی ‪ ٚ‬اضىاٖ دژاٌ‪ ٝ‬ته‪ ٝ‬عه‪ٛ‬‬ ‫سٕی لرا داد‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬د ا تا تاضٍا‪ ٜ‬تراوت‪ ٛ‬تهثهریهس سه‬ ‫ورد٘د‪.‬‬ ‫تیٓ ‪ٛ‬تثاَ تراوت‪ ٛ‬تثریس د حاِی سهاعه ‪۵۱‬ۺ‪ ۰۹‬أهر‪ٚ‬‬ ‫یىط‪ٙ‬ث‪ٔ ٝ‬ماتُ پرسپ‪ِٛ‬یس س‪ٛ‬پرخاْ ه‪ٛ‬تهثهاَ وطه‪ ٛ‬ا د‬ ‫چْبر فرًگی مبر ایراى بِ ًیوِ ًْبیی رسیذًذ‬ ‫سهههر‪ٚ‬یهههس خهههثهههری‪-‬‬ ‫لات ‪ٞ‬ای تیهٗ اِهٕهّهّهی‬ ‫وطتی رٍ٘ی خاْ ‪ٞٚ‬هثهی‬ ‫أر‪ ٜ‬تروی‪ ٝ‬ا ظ‪ٟ‬ر أر‪ٚ ٚ‬‬ ‫تا ترٌسا ی ٔساتمات په‪ٙ‬هح‬ ‫‪٘ ٖ ٚ‬ههتههس ه د حههاَ‬ ‫ترٌسا ی اس ‪.‬د ‪۵۵ ٖ ٚ‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬رْ لات ‪ٞ‬ای تیٗ إِّّی وطتی رٍ٘ی خاْ ‪ٞٚ‬ثی أر‪ٜ‬‬ ‫و‪ ۶ ٝ‬وطتی ٌیر حض‪ ٛ‬دا ٘د‪ ،‬لات ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬غ‪ ٛ‬ت د‪ٜ ٚ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫د د‪ٌ ٚ‬ر‪٘ ۳ ٜٚ‬فر‪ ٜ‬ترٌسا ٔیض‪ٛ‬د‪.‬سداد عثاس پ‪ٕ٘ ٛ‬هایه‪ٙ‬هد‪ٜ‬‬ ‫ایراٖ د د‪ ٚ‬ا‪ٚ َٚ‬د ی‪ٙ‬ى‪ٛ‬ف ا ‪ٚ‬سی‪ ٝ‬ا ٔغّ‪ٛ‬ب وهرد ‪ ٚ‬تها‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬حاضر ٘طدٖ خه ا تروی‪ ،ٝ‬د دیدا د‪٘ ْٚ‬یس پیهر‪ٚ‬‬ ‫ضد ‪ ٚ‬ت‪ٔ ٝ‬رحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬ایی ا‪ ٜ‬یا ‪ .‬د ‪ٞ‬هٕهیهٗ ‪ ،ٖ ٚ‬په‪ٛ‬یها‬ ‫دادٔر ٘یس ٔماتُ ٌریٍ‪ٚ ٛ‬ف ا تّغا ستاٖ ‪ ٚ‬وّیچ ا تروی‪ ٝ‬ت‪ٝ‬‬ ‫ترتری سید ‪ ٚ‬ت‪ٔ ٝ‬رحّ‪٘ ٝ‬یهٕه‪٘ ٝ‬ه‪ٟ‬هایهی ه ‪ .‬د ‪۶۳ ٖ ٚ‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬رْ ٔیثٓ دِتا٘ی پس ا استراح د د‪ ٚ‬ا‪ َٚ‬د د‪ٚ‬‬ ‫د‪ ْٚ‬سّیٕاٖ اف ا لرلیسستاٖ ا ٔغّ‪ٛ‬ب ورد ‪ ٚ‬ت‪ٔ ٝ‬رحّ‪٘ ٝ‬یهٕه‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬ایی ا‪ ٜ‬یا ‪ .‬د ‪ ۷۷ ٖ ٚ‬ویّ‪ٌٛ‬رْ ٔحٕد ضا ٔتتا ی د‬ ‫د‪٘ ٚ‬تس ا‪ ٚ‬یُ ا وط‪ ٛ‬تروی‪ ٝ‬ا ٔغّ‪ٛ‬ب ورد‪.‬‬ ‫د ‪ ۸۷ ٖ ٚ‬ویّ‪ٌٛ‬رْ د پاییٗ خد‪ٔ َٚ‬حٕد ٘ال‪ٛ‬سی د د‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٔ َٚ‬ماتُ ی‪٘ٛ‬س اف ا ‪ٚ‬سی‪ ٝ‬ضىس خ‪ ٛ‬د ‪ ٚ‬تاید ٔه‪ٙ‬هتهظهر‬ ‫حض‪ ٛ‬ایٗ وطتی ٌیر د دیدا ی‪ٙ‬اَ تاضد‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ضٍا‪ ٜ‬ا ادی ترٌسا ٔی و‪ٙ‬د و‪ٔ ٝ‬سهعه‪ٛ‬د ضهدهاعهی ‪ٚ‬‬ ‫اضىاٖ دژاٌ‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬اٖ ت‪ ٝ‬دِیُ اختالف ٘ظر تا س‪ َٛ‬خغیثی‬ ‫د تٕری‪ٙ‬ات ایٗ تیٓ غایه ‪ٞ‬ست‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ستا ٌا٘ی و‪ ٝ‬پس ا اتٕاْ تا ی‪ٞ‬ای ٔرحّ‪ٌ ٝ‬ر‪ٞٚ‬ی ِهیهً‬ ‫ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ اسیا ‪ ٚ‬غع‪ٛ‬د ایٗ تیٓ ت‪ ٝ‬د‪ ٚ‬تعدی ایٗ ٔسهاتهمهات‬ ‫تػٕیٓ لغعی خ‪ٛ‬د تر ترن تراوت‪ ٛ‬ا ٌر ت‪ٙ‬د تها پهس ا‬ ‫خّس‪ ٝ‬تا ٔحٕد ضا ٘‪ ٛ‬ی ٔاِه تهاضهٍها‪ ٜ‬تهراوهته‪ ٛ‬د‬ ‫استا٘ث‪ َٛ‬ت‪ ٝ‬استراح د خا ج ا وط‪ ٛ‬تپردا ٘د‪.‬‬ ‫ضداعی و‪ ٝ‬ایٗ ‪ٞ ٚ‬ا د وط‪ ٛ‬أریىا ت‪ ٝ‬سر ٔیترد ‪ٕٞ‬را‪ٜ‬‬ ‫تا دژاٌ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬د إِاٖ اس ٘أ‪ ٝ‬س لرا داد خه‪ٛ‬د ا ته‪ٝ‬‬ ‫تاضٍا‪ ٜ‬تراوت‪ ٚ ٛ‬سا ٔاٖ ِیً ‪ٛ‬تهثهاَ ا سهاَ وهرد‪ ٜ‬تها‬ ‫ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬ت‪ ٝ‬د‪ ٚ‬اٖ حض‪ ٛ‬س‪ ٝ‬ساِ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د د ایٗ تهیهٓ پهایهاٖ‬ ‫د‪ٙٞ‬د‪.‬‬ ‫ضداعی ‪ ٚ‬دژاٌ‪ ٝ‬ترای د یا ٔغاِثات خه‪ٛ‬د ا تهاضهٍها‪ٜ‬‬ ‫تراوت‪ ٛ‬تثریس ‪ ٛٙٞ‬الدأی ٘ىرد‪ ٜ‬ا٘د ‪ ٚ‬ایهٗ ٔه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬ا ا‬ ‫ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د د‪ٚ‬ستا٘‪ ٝ‬تا ٘‪ ٛ‬ی ٔاِه تاضٍا‪ ٜ‬حُ و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫اعالم ردُ بٌذی جذیذ فیفب‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬یفا د‪ ٜ‬ته‪ٙ‬هدی‬ ‫تیٓ‪ٞ‬ای اسیایهی ا ته‪ ٝ‬غه‪ ٛ‬ت‬ ‫سٕی اعالْ ورد و‪ ٝ‬عهثهک ایهٗ‬ ‫د‪ ٜ‬ت‪ٙ‬دی‪ ،‬تیٓ ّٔی عراق د سیهد‬ ‫چ‪ٟ‬ا ْ ا٘تتاتی خاْ خ‪ٟ‬ا٘هی لهرا‬ ‫ٌر ‪ ٚ‬احتهٕهاَ ‪ٞ‬هٕهٍهر‪ٞٚ‬هی‬ ‫‪ٕٞ‬سٔاٖ ایراٖ تا عراق ‪ ٚ‬عرتستاٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د دا د‪ .‬د اسی‪ ٖٛ‬خ‪ٟ‬ا٘هی‬ ‫‪ٛ‬تثاَ ( یفا) اعالْ ورد و‪ ٝ‬د‪ ٜ‬ت‪ٙ‬دی ٔا‪ ٜ‬ژ‪ٚ‬ئٗ د لا ‪ ٜ‬اسیا ا‬ ‫ت‪ ٝ‬غ‪ ٛ‬ت استث‪ٙ‬ا ٔ‪ٙ‬تطر ٔیو‪ٙ‬د تا ایٗ د‪ ٜ‬ت‪ٙ‬دی د سیهدته‪ٙ‬هدی‬ ‫ٔرحّ‪ ٝ‬س‪ ْٛ‬ا٘تتاتی خاْ خ‪ٟ‬ا٘ی ‪ٔ ۷۱۷۷‬ه‪ ٛ‬د اسهتهفهاد‪ ٜ‬لهرا‬ ‫تٍیرد‪.‬تر اساس د‪ ٜ‬ت‪ٙ‬دی سٕی یفا‪ ،‬تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ ژاپهٗ تها‬ ‫‪ ۰۵۷۹.۴۵‬أتیا خ‪ٟ‬ا٘ی‪ ،‬د د‪٘ ٜ‬تس لا ‪ ٜ‬اسیا لرا دا د ‪ٚ‬‬ ‫ایراٖ ‪ٕٞ‬ا٘غ‪ ٛ‬و‪ ٝ‬لثالً ‪ ٓٞ‬اعالْ ضد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪ ،‬تا ‪ ۰۵۷۷.۱۴‬أهتهیها‬ ‫د د‪ ٜ‬د‪ ْٚ‬اس ‪ .‬ت‪ ٝ‬ایٗ ترتیه ایراٖ ‪ ٚ‬ژاپهٗ د سهیهد ا‪َٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬د ‪ ٚ‬د ٔرحّ‪ٟ٘ ٝ‬ایی ا٘تتاتی تا ‪ ٓٞ‬دیدا ٕ٘یو‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫د سید د‪ ْٚ‬استراِیا ‪ ٚ‬ور‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی لرا دا ٘د‪ .‬تر خالف اعهالْ‬ ‫لثّی‪ ،‬أا ات د سید س‪ ْٛ‬اس ‪ ٚ‬د وه‪ٙ‬ها عهرتسهتهاٖ لهرا‬ ‫ٔیٌیرد‪ .‬عراق ‪ ٓٞ‬و‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬هی ضهد د سهیهد سه‪ ْٛ‬خهای‬ ‫ٔیٌیرد‪ ،‬د سید چ‪ٟ‬ا ْ د و‪ٙ‬ا وط‪ ٛ‬چیٗ لرا ٌر ‪.‬عٕاٖ‬ ‫‪ ٚ‬س‪ ٛ‬ی‪ ٝ‬تطىیُ د‪ٙٞ‬د‪ ٜ‬سید پ‪ٙ‬دٓ ‪ِ ٚ‬ث‪ٙ‬اٖ ‪ٚ ٚ‬یهته‪ٙ‬هاْ تطهىهیهُ‬ ‫د‪ٙٞ‬د‪ ٜ‬سیدضطٓ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬د‪.‬ت‪ ٝ‬ایٗ ترتیه احتٕاَ دا د تهیهٓ ٔهّهی‬ ‫ایراٖ تا عرتستاٖ ا سید س‪ٚ ٝ‬عراق ا سید چ‪ٟ‬ا ‪ٍٕٞ‬ر‪ ٜٚ‬ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫صعَد تین هلی فَتببل ایراى بِ ردُ سَم گراىقیوتتریی تینّبی اسیب‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ ایراٖ تعد ا ژاپهٗ ‪ ٚ‬وهر‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛٙ‬تی د د‪ ٜ‬س‪ٌ ْٛ‬راٖلیٕ تریٗ تیٓ‪ٞ‬ای ّٔی اسیا لهرا‬ ‫ٌر ‪.‬ا ٔاٖ ترٌسا ی ٔساتمات ا٘تتاتی خاْ ٔهّه ‪ٞ‬های‬ ‫‪ٛ ۷۱۰۹‬تثاَ اسیا تا ٔاٖ ٔساتمات ا٘تتاتی خاْ ّٔه ‪ٞ‬های‬ ‫‪ ۷۱۷۳‬اسیا و‪ ٝ‬اخیراً ترٌسا ضد‪ ،‬تفا‪ٚ‬ت چطهٕهٍهیهری د‬ ‫ا ش ٔاِی تیٓ‪ٞ‬ای ّٔی د لا ‪ ٜ‬اسیا ایداد ضد‪ ٜ‬اس ‪.‬‬ ‫د ساَ ‪ ،۷۱۰۹‬تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ ور‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی تا ‪ٔ ۸۴‬یّهیه‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۳۱۱‬سا ی‪ ٚ ٛ‬د غد خد‪ٌ َٚ‬راٖ لیٕ تریٗ تیٓ ‪ٞ‬های‬ ‫اسیا لرا داض أا تا‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ا سایص لیٕ ایٗ تیٓ ته‪۰۷۶ ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۳۸۱ ٚ ٖٛ‬سا ی‪ ،ٚ ٛ‬ایٗ ژاپٗ اس و‪ ٝ‬تا ‪ٔ ۰۴۴‬یّهیه‪ٖٛ‬‬ ‫ی‪ ٚ ٛ‬غد ٘طیٗ تیٓ‪ٞ‬ای ا ضٕ‪ٙ‬د لا ‪ ٜ‬اسیا ضد‪ ٜ‬اس ‪.‬‬ ‫تعد ا ژاپٗ ‪ ٚ‬ور‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی‪ ،‬تیٓ ّٔی ایراٖ تا ‪ٔ ۷۹‬هیهّهیه‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۳۳۱‬سا ی‪ ٚ ٛ‬ت‪ ٝ‬د‪ ٜ‬سه‪ ْٛ‬غهعه‪ٛ‬د وهرد‪ ٜ‬اسه ‪ .‬تهیهٓ‬ ‫وط‪ٔ ٛ‬اٖ تعد ا غع‪ٛ‬د خاْ ّٔ ‪ٞ‬ای ‪ٔ ۴۵ ،۷۱۰۹‬یّهیه‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۳۵۱‬سا ی‪ ٚ ٛ‬ا ش داض ‪ ٚ‬د د‪ ٜ‬چ‪ٟ‬ا ْ ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫استراِیا تا یه پّ‪ ٝ‬سم‪ٛ‬ط ‪ ٚ‬تا ا ش ‪ٔ ۳۶‬یّی‪ٞ ۵۱۱ ٚ ٖٛ‬هسا‬ ‫ی‪ ٚ ٛ‬تعد ا ایراٖ د د‪ ٜ‬چ‪ٟ‬ا ْ اس ‪ .‬اسهتهراِهیها د سهاَ‬ ‫‪ٔ ۵۱ ،۷۱۰۹‬یّی‪ٞ ۶۱۱ ٚ ٖٛ‬سا ی‪ ٚ ٛ‬ا ش داضه ‪ ٚ‬ایهٗ‬ ‫وا‪ٞ‬ص ا ش ‪ ٚ‬لیٕ تا یى‪ٙ‬ا٘ص لاتُ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬اس ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬سا ش ‪٘ ٚ‬أ‪ ٝ‬االتحاد أا ات‪ ،‬ا ش ٔاِی تها یهىه‪ٙ‬هاٖ‬ ‫تیٓ عرتستاٖ ‪ٔ ۷۵‬یّی‪ٞ ۷۸۱ ٚ ٖٛ‬سا ی‪ ٚ ٛ‬ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ایٗ تیٓ د‬ ‫د‪ٞ ٜ‬فتٓ اسیا لرا دا د د حاِی و‪ ٝ‬أا ات تا ‪ٔ ۷۷‬یّی‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۳۸۱‬سا ی‪ ٚ ٛ‬د د‪ٞ ٜ‬طتٓ اس ‪ .‬ا ش تیٓ لغر ‪ٞ‬هٓ ‪۰۶‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۴۳۱ ٚ ٖٛ‬سا ی‪ ٚ ٛ‬ترا‪ ٚ‬د ضد‪ ٜ‬اس ‪.‬‬ ‫هَزُ تبریخی قبجبر تبریس‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ ٜ ٛٔ -‬لاخا یىی ا ٔ‪ٜٞ ٛ‬ای ضه‪ٟ‬هر تهثهریهس‬ ‫اس ‪ .‬ایٗ ٔ‪ ٜ ٛ‬د ٔحُ خا٘‪ ٝ‬أیر٘ظاْ ٌر‪ٚ‬سهی ‪ ٚ‬د ٔهحّه‪ٝ‬‬ ‫ضطٍالٖ لرا ٌر ته‪ ٝ‬اسه ‪ٔ .‬ه‪ ٜ ٛ‬لهاخها د سهاَ ‪۰۳۸۵‬‬ ‫خ‪ ٛ‬ضیدی پس ا ٔرٔ ‪ ٚ‬تا سا ی‪ ،‬ت‪ٝ‬ع‪ ٛ‬سٕی ا‪ٜ‬ا٘هدا ی‬ ‫ضد‪.‬‬ ‫خا٘‪ ٝ‬أیر٘ظاْ ٌر‪ٚ‬سی و‪ ٝ‬د د‪٘ ٜ ٚ‬اغراِدیٗ ضا‪ ٚ ٜ‬د ٔهاٖ‬ ‫پیطىا ی أیر ٘ظاْ ٌر‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬سظ ‪ٚ‬ی ساخت‪ ٝ‬ضد‪ٜ‬اسه د‬ ‫ساَ ‪ ۰۳۷۱‬ت‪ٛ‬سظ سا ٔاٖ ٔیراث ر‪ٍٙٞ‬ی خریهدا ی ضهد تها‬ ‫ضٕا ‪ ۰۷۴۹ ٜ‬د ‪ٟ‬رس اثا ّٔی وط‪ ٛ‬ثث ٌردید‪ .‬پس ا‬ ‫ٔرٔ ‪ ٚ‬تا سا ی ت‪ٙ‬ا تها حهفهی ‪ٚ‬یه ٌهی ‪ٞ‬های ٔهعهٕها ی ‪ٚ‬‬ ‫ضاخع‪ٞ‬ای س‪ٙ‬تی ت‪ٙ‬ا ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ ٜ ٛ‬لاخا ٔ‪ ٛ‬د استفهاد‪ ٜ‬لهرا‬ ‫ٌر ‪ .‬ایٗ ٔ‪ ٜ ٛ‬د ٘سدیىی ٔمثر‪ ٜ‬اِطعرا تثریس و‪ٔ ٝ‬د ٗ تیهص‬ ‫ا ‪ ۴۱۱‬ضاعر ٘أی ا خّٕ‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ریا ‪ ،‬لغهراٖ‪ ،‬اسهدی عه‪ٛ‬سهی‪،‬‬ ‫ا یاتی ‪ ٚ‬ثمهاالسالْ اس لرا دا د‪.‬‬ ‫ویژگیهای معماری‬ ‫عٕا ت أیر٘ظاْ د د‪ ٚ‬عثم‪ ٚ ٝ‬تا یرت‪ٙ‬ای ‪ٔ ۰۵۱۱‬ترٔرتع ساخت‪ٝ‬‬ ‫ضد‪ٜ‬اس ‪ .‬ساختٕاٖ ٔطتُٕ ترد‪ ٚ‬حیاط ا٘د ‪٘ٚ‬ی ‪ ٚ‬تیر‪٘ٚ‬ی اس‬ ‫‪ ٚ‬سهأها٘هد‪ٞ‬هی خها٘ه‪ٝ‬‬ ‫ازهَى در بیی ًبهسدّبی بْتریی‬ ‫ببزینی هبُ اسیب‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪-‬ستا ‪ ٜ‬تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ ایراٖ د تیٗ ٘أسد‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬تریٗ‬ ‫تا یىٗ ٔا‪ ٜ‬اسیا لرا ٌر ‪.‬پس ا اتٕاْ تا ی‪ٞ‬ای ّٔی ‪ٔ ٚ‬طهتهع‬ ‫ضدٖ ‪ ۰۷‬تیٓ غع‪ٛ‬د و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬رحّ‪ ٝ‬پایا٘ی ا٘تتهاتهی خهاْ خه‪ٟ‬ها٘هی‬ ‫‪ ،۷۱۷۷‬و‪ٙ‬فد اسی‪ٛ ٖٛ‬تثاَ اسیا ا ‪ٟ‬رس ت‪ٟ‬تریٗ تا یهىه‪ٙ‬هاٖ ایهٗ‬ ‫ٔرحّ‪ٕ٘ٚ ٝ‬ایی ورد‪.‬سردا ا ٔ‪ ٖٛ‬ستا ‪ ٜ‬تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ ایهراٖ وه‪ٝ‬‬ ‫د تا ی‪ٞ‬ای ّٔی عّٕىرد د خطا٘ی داض ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘س ٔماتُ تحریهٗ‬ ‫‪ ٚ‬عراق ٌّس٘ی و‪ٙ‬د د خٕع ت‪ٟ‬تریٗ‪ٞ‬ا اسیا لرا ٌر ت‪ ٝ‬اس ‪.‬‬ ‫‪ٛ٘AFC‬ض ۺ تیٓ ّٔی ایراٖ ‪ٚ‬لتی ا ٔ‪ ٖٛ‬ا د خهظ حهّٕه‪ ٝ‬دا د‬ ‫ٍ٘را٘ی تات ٌّس٘ی ٘ثاید داضت‪ ٝ‬تاضد‪.‬‬ ‫سردا ا ٔ‪ ٖٛ‬د تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ ایراٖ د ‪ ۵۵‬تا ی ت‪ٛ‬ا٘ست‪ٌ ۳۷ ٝ‬هُ‬ ‫ت‪ ٝ‬ثث سا٘د‪.‬‬ ‫ایساک بْتریی ببزینی دیذار سَئذ‬ ‫ٍ اسلَامی شذ‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪-‬اِىسا٘د ایسان ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ت‪ٟ‬تریٗ تها یهىهٗ دیهدا‬ ‫تیٓ‪ٞ‬ای س‪ٛ‬ئد ‪ ٚ‬اسّ‪ٛ‬اوی ا٘تتاب ضد‪ .‬تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ س‪ٛ‬ئد ٔه‪ ٛ‬هک‬ ‫ضد د د‪ٔٚ‬یٗ تا ی خ‪ٛ‬د د چا چ‪ٛ‬ب ٔرحّ‪ٌ ٝ‬ر‪ٞٚ‬ی لاته ‪ٞ‬های‬ ‫خاْ ّٔ ‪ٞ‬ای ا ‪ٚ‬پا د ٌر‪ ٜٚ‬پ‪ٙ‬دٓ تا ٘تید‪ ٝ‬یه تهر غهفهر ا سهد‬ ‫اسّ‪ٛ‬اوی تٍ د ‪ ٚ‬تا چ‪ٟ‬ا أتیا ت‪ ٝ‬ع‪ٛٔ ٛ‬له د غهد خهد‪َٚ‬‬ ‫د‪ٜ‬ت‪ٙ‬دی ایستاد‪ .‬اسّ‪ٛ‬اوی ‪ ٓٞ‬س‪ ٝ‬أتیا ی تالی ٔا٘د‪.‬‬ ‫د پایاٖ ایٗ ٔساتم‪ ٝ‬اِىسا٘د ایسان ٔ‪ ٛ‬ک ضهد عه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ ته‪ٟ‬هتهریهٗ‬ ‫تا یىٗ ٔیداٖ ا ت‪ ٝ‬دس تیا‪ ٚ‬د‪ .‬ا‪ ٚ‬چ‪ٙ‬د تا ٔدا عیٗ اسّ‪ٛ‬اوی ا ته‪ٝ‬‬ ‫‪ ٓٞ‬یت أا ‪ٚ‬او‪ٙ‬ص ‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬ب د‪ٚ‬ترا‪ٚ‬وا ٔها٘هع ا ٌهّهس٘هی ایهٗ‬ ‫تا یىٗ خ‪ٛ‬اٖ ضد‪ .‬تا ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ایسن ت‪ ٝ‬ا٘تتاب ٔس‪ٚٛ‬الٖ ترٌسا ی‬ ‫ایٗ ٔساتمات ع‪ٛٙ‬اٖ ت‪ٟ‬تریٗ تا یىٗ ٔیداٖ ا ت‪ ٝ‬دس ا‪ ٚ‬د‪.‬‬ ‫یَرٍ ‪1111‬؛‬ ‫صذرًشیٌی سَئذ بب یل پٌبلتی‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬س‪ٛ‬ئد تا پ‪ٙ‬اِتی أیُ ‪ ٛ‬سثری ا سهد اسهّه‪ٛ‬اوهی‬ ‫ٌ ض ‪ ٚ‬تا چ‪ٟ‬ا أتیا ت‪ ٝ‬ع‪ٛٔ ٛ‬ل ت‪ ٝ‬غد خهد‪ َٚ‬د‪ ٜ‬ته‪ٙ‬هدی‬ ‫ٌر‪ ٜٚ‬پ‪ٙ‬دٓ ا‪ ٜ‬پیدا ورد‪ .‬تیٓ‪ٞ‬ای س‪ٛ‬ئد ‪ ٚ‬اسّ‪ٛ‬اوی د چها چه‪ٛ‬ب‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ٔ ْٚ‬رحّ‪ٌ ٝ‬ر‪ٞٚ‬ی لات ‪ٞ‬ای خاْ ّٔ ‪ٞ‬ای ا ‪ٚ‬پها د ٌهر‪ٜٚ‬‬ ‫پ‪ٙ‬دٓ ت‪ٔ ٝ‬ػاف ‪ ٓٞ‬ت‪ٙ‬د و‪ ٝ‬د پایاٖ ضاٌرداٖ یاٖ ا٘د س‪ ٖٛ‬تا یه‬ ‫ٌُ ت‪ ٝ‬ترتری دس پیدا ورد٘د‪ .‬س‪ٛ‬ئد تا ایٗ پیر‪ ٚ‬ی چ‪ٟ‬ا أتهیها ی‬ ‫ضد ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛٔ ٛ‬ل د غد خد‪ َٚ‬د‪ٜ‬ت‪ٙ‬دی ٌر‪ ٜٚ‬په‪ٙ‬هدهٓ خهای‬ ‫ٌر ‪ .‬اسّ‪ٛ‬اوی ‪ ٓٞ‬تا ٔتحُٕ ضدٖ ا‪ِٚ‬یٗ تاخ س‪ ٝ‬أتیا ی ٔا٘د ‪ٚ‬‬ ‫عال د د‪ ٜ‬د‪ ْٚ‬لرا ٌر ‪ .‬تیٓ‪ٞ‬ای اسپا٘یا ‪ِٟ ٚ‬ستاٖ ترٌسا و‪ٙٙ‬هد‪ٜ‬‬ ‫دیٍر تا ی ایٗ ٌر‪ ٜٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اًگلیس برًذُ ًشذ اهب رمَرد زد‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪-‬تیٓ ّٔی ‪ٛ‬تثاَ اٍّ٘یس د تا ی تا اسىاتّ‪ٙ‬د تهر٘هد‪ٜ‬‬ ‫٘طد أا و‪ ٛ‬د د‪.‬د ٌر‪ D ٜٚ‬لات ‪ٞ‬ای ی‪ ۷۱۷۱ ٚ ٛ‬تهیهٓ ٔهّهی‬ ‫اٍّ٘یس د ‪ ٚ‬ضٍا‪ٔٚ ٜ‬ثّی ٔیستاٖ اسىاتّ‪ٙ‬د ضد‪ .‬خداِی و‪ ٝ‬تعهد ا‬ ‫‪ ۹۱‬دلیم‪ ٝ‬تد‪ٔ ٌُ ٖٚ‬سا‪ٚ‬ی خاتٕ‪ ٝ‬یا ‪.‬د ایٗ تا ی اٍّ٘یهسهی ‪ٞ‬ها‬ ‫ترخالف تا ی ٘تس و‪ ٝ‬یه تر غفر ور‪ٚ‬اسی ا ٔغّ‪ٛ‬ب ورد‪ٚ ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ب ظا‪ٞ‬رضد٘د‪٘ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ست‪ٙ‬د ‪ ۳‬أتیا د‪ ْٚ‬ا تٍیر٘د ‪ ٚ‬د ٘‪ٟ‬هایه ته‪ٝ‬‬ ‫یه أتیا تس‪ٙ‬د‪ ٜ‬ورد٘د‪.‬تا ایٗ حاَ ٌرت سا‪ٚ‬ت ٌی ‪ ،‬سرٔرتی س‪ٝ‬‬ ‫ضیر‪ٞ‬ا و‪ ٛ‬د د‪ .‬یرا ت‪ٛ‬ا٘س خ‪ٛ‬اٖ تریٗ تیٓ تها یه تهیهٓ ٔهّهی‬ ‫‪ٛ‬تثاَ وط‪ ٛ‬ش د غح‪ٞ ٝٙ‬ای ٔثُ خاْ خ‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬خاْ ّٔه ‪ٞ‬ها ا‬ ‫‪ٚ‬ا٘‪ٔ ٝ‬یداٖ و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫بٌبّبی تبریخی اردبیل در هسیر احیب‬ ‫و‪ ٝ‬تاغچ‪ٞٝ‬ا ‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ض‪ٟ‬ا‪ ،‬یثایی اٖ ا د‪ ٚ‬چ‪ٙ‬داٖ ٔی وه‪ٙ‬هد‪۰۶ .‬‬ ‫ست‪ ٖٛ‬تا سرست‪ٟ٘ٛ‬ای یثا ای‪ٛ‬اٖ سراسری ا ٍ٘‪ٟ‬داضته‪ ٝ‬ا٘هد‪ .‬د‬ ‫عثم‪ ٝ‬تاال پ‪ٙ‬در‪ٞ ٜ‬ای ٔطثه ا سی تها ضهیهطه‪ٞ ٝ‬های ٘هٍهی‪،‬‬ ‫ٌچثری ‪ٞ‬ای ٕ٘ای ضٕاِی ‪ ٚ‬خ‪ٛٙ‬تی‪ٕٞ ٚ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ای‪ ٝٙ‬وا ی‪ٟ‬ها ‪ٚ‬‬ ‫ٌچثری‪ٟ‬ای تاال ‪ٞ‬ای داخّی ‪ٚ‬ع‪ٙ‬ثی ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬یهثهایهی ٔهدهٕه‪ٛ‬عه‪ٝ‬‬ ‫ٔی ا سای‪ٙ‬د ‪ ٚ‬د یر ٔیٗ ح‪ٛ‬ضتا٘‪ٚ ٝ‬سیعهی ‪ٚ‬خه‪ٛ‬د دا د وه‪ٝ‬‬ ‫یىی ا یثاتریٗ لسٕت‪ٟ‬ای ت‪ٙ‬ا اس ‪ .‬ست‪ٟ٘ٛ‬ای است‪ٛ‬ا ح‪ٛ‬ضتا٘‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬اخروا ی سمف اٖ ٘یس تسیا چطٍٕیر اس ‪.‬‬ ‫تسْیل سفر از ‪ 2‬مشَر بِ الوبى‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬إِاٖ ٔحد‪ٚ‬دی ‪ٞ‬های سهفهری ا تهرای‬ ‫ٔسا را٘ی و‪ ٝ‬ا را٘س‪ ،ٝ‬ی‪٘ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ئیس ت‪ ٝ‬ایٗ وط‪ ٛ‬سهفهر‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬د وا‪ٞ‬ص داد‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ ا د‪ٚ‬یچ‪ ،ِٝٚ ٝ‬وسها٘هی وه‪ ٝ‬ا‬ ‫را٘س‪ ،ٝ‬س‪ٛ‬ئیس ‪ ٚ‬ی‪٘ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬إِاٖ سفر ٔیو‪ٙٙ‬هد دیهٍهر ته‪ٝ‬‬ ‫سپری وردٖ د‪ ٚ‬اٖ لر٘غی‪ ٚ ٝٙ‬ا ائ‪٘ ٝ‬تید‪ٙٔ ٝ‬هفهی ا ٔهایهص‬ ‫ور‪٘ٚ‬ا ّٔسْ ٘یست‪ٙ‬د‪.‬عال‪ ٜٚ‬تر ایٗ س‪ ٝ‬وط‪ ، ٛ‬تتص ‪ٞ‬هایهی ا‬ ‫جْبى ٍرزش‬ ‫اسپا٘یا ٘یس ا ‪ٟ‬رس ٘ماط پرخغر ور‪٘ٚ‬ایی اِهٕهاٖ حه ف‬ ‫ضد‪ ٜ‬اس ‪.‬تػٕیٓ خدید إِاٖ ا ‪ ٚ‬یىط‪ٙ‬ث‪ ٝ‬اخرا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬هد‬ ‫ضد تا ٔسا را٘ی و‪ ٝ‬ا ایٗ ٘ماط ت‪ ٝ‬إِاٖ سفر ٔیوه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد ا‬ ‫لر٘غی‪ِ ٚ ٜ ٚ ۰۱ ٝٙ‬س‪ ْٚ‬ا ائ‪٘ ٝ‬تید‪ٙٔ ٝ‬فی ا ٔهایهص وهر‪٘ٚ‬ها‬ ‫ٔعاف ض‪٘ٛ‬د‪.‬تا ایٗ حاَ ایٗ وا‪ٞ‬ص ٔحهد‪ٚ‬دیه ‪ٞ‬ها همهظ‬ ‫ٔتتع سفر‪ٞ‬ای ٔی‪ٙ‬ی اس ‪ ٚ‬سفر‪ٞ‬ای ‪ٛٞ‬ایی ‪ٞ‬هٕهچه‪ٙ‬هاٖ‬ ‫ضأُ ایٗ ٔحد‪ٚ‬دی ‪ٞ‬ا ٔیض‪٘ٛ‬د‪ .‬تٕاْ وسا٘ی و‪ ٝ‬تا ‪ٛٞ‬اپیٕا‬ ‫سفر ٔیو‪ٙٙ‬د تاید حیٗ ‪ٚ ٚ‬د ٘تید‪ٙٔ ٝ‬فی ا ٔایهص وهر‪٘ٚ‬ها‪،‬‬ ‫ٔد ن ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬د پس ا اتتال ت‪ ٝ‬ور‪٘ٚ‬ا ‪ٔ ٚ‬د ن ‪ٚ‬اوسی‪ ٝٙ‬ته‪ٛ‬دٖ‬ ‫ا ا ائ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬د‪ .‬ی‪٘ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬اسپا٘یا ا خّٕ‪ ٝ‬وط‪ٞ ٛ‬ای ته‪ ٝ‬ضهدت‬ ‫ٔتىی ت‪ ٝ‬غ‪ٙ‬عه ٌهردضهٍهری ‪ٞ‬سهته‪ٙ‬هد وه‪ ٝ‬ته‪ ٝ‬دِهیهُ‬ ‫ٔحد‪ٚ‬دی ‪ٞ‬ای ٔسا رتی ٘اضی ا ضی‪ٛ‬ا ‪ٚ‬یر‪ٚ‬س وهر‪٘ٚ‬ها تها‬ ‫خسا ت‪ٞ‬ای ٔاِی ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ضد‪ٜ‬ا٘د‪.‬‬ ‫سر‪ٚ‬یس خثری‪ -‬تسیا ی ا ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای تا یتی استاٖ ا دتیهُ وه‪ ٝ‬عهی‬ ‫ساِیاٖ ٌ ضت‪ ٝ‬د ت‪ٛ‬ت‪ ٝ‬رأ‪ٛ‬ضی لرا ٌر ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د٘د د چ‪ٙ‬د ساَ اخیهر‬ ‫تا الدأات خ‪ٟ‬طی احیا ‪ ،‬ثث ‪ ٚ‬سأا٘د‪ٞ‬ی ضد‪ٜ‬ا٘د‪ ،‬ضهٕهٗ ایه‪ٙ‬هىه‪ٝ‬‬ ‫ا٘داْ وا‪ٚٚ‬ش ‪ٞ‬ای خدید ‪ٚ‬ایای دیٍری ا ٔیراث ٌ ضتٍهاٖ ایهٗ‬ ‫دیا ا وطف ‪ ٚ‬د ٔعرؼ دید ٘سُ خدید لرا داد‪ ٜ‬اس ‪.‬‬ ‫ثث ‪ ۳۶‬اثر ّٔی‪ٔ ،‬رٔ ‪ ۷۵‬ت‪ٙ‬ای تا یتی‪ ،‬ا سایص تعداد ٔ‪ٞ ٜ ٛ‬ای‬ ‫استاٖ ت‪ ٛٔ ۰۵ ٝ‬د ‪ ٚ‬ا٘داْ چ‪ٙ‬دیٗ وا‪ٚ‬ش تاستاٖض‪ٙ‬هاسهی ا خهّٕه‪ٝ‬‬ ‫الدأاتی اس و‪ٕٞ ٝ‬یٗ ساَ پیص د ح‪ٔ ٜ ٛ‬یراث ر‪ٍٙٞ‬ی اسهتهاٖ‬ ‫ا دتیُ ا٘داْ ٌر تا عال‪ ٜٚ‬تر تالش خ‪ٔ ٟ‬ها٘هدٌها ی ٔهیهراث‬ ‫ٌ ضتٍاٖ‪ٔ ،‬ی‪ٞ ٝٙ‬ای خ ب ٌردضٍراٖ داخّی ‪ ٚ‬خا خی ت‪ٙٔ ٝ‬غم‪ٝ‬‬ ‫٘یس تیص ا ٌ ضت‪ ٝ‬را‪ٌ ٓٞ‬ردد‪.‬‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬تا یتی تمع‪ ٝ‬ضی غفی اِدیٗ ا دتیّی ته‪ ٝ‬عه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ ٘هٍهیهٗ‬ ‫ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای تاستا٘ی استاٖ ‪ ،‬تمع‪ ٝ‬ضی وّت‪ ٛ‬اٖ ٔتعّهک ته‪ ٝ‬أهیهٗ اِهدیهٗ‬ ‫خثرئیُ پد ضی غفی اِدیٗ اسحک خد سالعیٗ غفه‪ٛ‬ی ‪ٚ‬الهع د‬ ‫‪ٚ‬ستای وّت‪ ٛ‬اٖ ‪ ،‬خا٘‪ ٝ‬ا ضادی ‪ ،‬حٕاْ ٔال‪ٞ‬ادی ‪ ،‬ترج ضاعر ‪ ،‬پُ‬ ‫‪ٞ‬ف چطٕ‪ٔ ، ٝ‬دٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬تا ا تا یتی ‪ٔ ،‬سدد خٕع‪ ٝ‬ا دتیُ ‪ٔ ،‬مثهر‪ٜ‬‬ ‫ضی حید ‪ ،‬وا ‪ٚ‬ا٘سرای لاّ٘یت‪ٛ‬الغ ‪ ،‬س‪٘ ًٙ‬ثطت‪ٞ ٝ‬های سهاسها٘هی‪،‬‬ ‫لّع‪ٞ ٝ‬ای دی‪ ، ٛ‬ل‪ٟ‬م‪ ٚ ٟٝ‬و‪ ٟٝٙ‬د ٔطٍیٗض‪ٟ‬ر ‪ ،‬لیس لّع‪ ٚ ٝ‬ضا‪ٜ‬تپه‪ ٝ‬د‬ ‫ٌرٔی‪ ،‬حٕاْ س‪ٍٙ‬ی د و‪ٛ‬ثر‪ ،‬لّع‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ی‪ٙ‬یی‪ٛ‬غ‪ ٖٛ‬د ٘یر‪ٞ ،‬ف تپ‪ ٝ‬د‬ ‫خّتاَ ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای تا ٔا٘د‪ ٜ‬ا د‪ٜٞ ٚ‬ای ٔتتّف د ٌ‪ٛ‬ض‪ ٚ ٝ‬و‪ٙ‬ا ایهٗ‬ ‫خغ‪ٕٞٝ٘ٛ٘ ٝ‬ایی ا تا ی ‪ ٚ‬ر‪ ًٙٞ‬دیا و‪ ٟٗ‬ا دتیُ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬د‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!