روزنامه ارک شماره 5237 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5237

روزنامه ارک شماره 5237

روزنامه ارک شماره 5237

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫بشقشاسی اهٌیت ٍ بشگضاسی اًتخبببت سبلن‬ ‫اٍلَیت هبست‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫اسایِ ‪ّ55‬ضاس هیلیبسد تَهبى تسْیالت کشًٍب‪،‬‬ ‫توذیذ ثبتًبم تب پبیبى شْشیَس‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*چْبسشٌبِ ‪ 91‬خشداد ‪ 1* 9011‬طٍئی ‪02*0109‬شَال ‪ *9000‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* شوبسُ (سبیی)‪ 2 * 7025:‬صفحِ ‪01111‬سیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتشًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سشهقبلِ‬ ‫افت صٍد ببٍسی‬ ‫*هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫ؿؼَس ٍؿؼبس ّشدٍ ٍػیلِ اًذ‪.‬ؿؼَس هیل چـن ٍ گَؽ‬ ‫ػول هی کٌذ‪ .‬ؿؼبس دس ًقؾ صثبى ظبّاش های گاشدد‪.‬‬ ‫الجتِ ؿؼَس ثِ ػشکِ ّبی هختل دسًٍی ٍ ثیشًٍی های‬ ‫تَاًذ اؿشاف داؿتِ ثبؿذ‪ .‬ؿؼَس فشدی ٍ جاواؼای ثاِ‬ ‫هؼبئل ّویـِ ّن اسادی ٍ ّن غیش اسادی ػوال های‬ ‫کٌذ ‪.‬‬ ‫یؼٌی هی تَاى گات ثخؾ اسادی ؿؼَس هایال ًاگابُ‬ ‫اسادی چـن ٍقتی کبس هی کٌذ کِ کابتات ؿاؼاَس‬ ‫ثخَاّذ‪ .‬دس هَسد ؿؼبس ًیض کِ ثخؾ ثیبًی ؿؼَس تلقی‬ ‫هی ؿَد تقؼین ثٌذی فَق کبدق اػت‪ .‬ثیبى ٍاقؼایات‬ ‫هَجَد دس تیطِ دیذ هی تَاًذ ثطَس گضیٌـای اًااابم‬ ‫گیشد‪ .‬اًچِ اص دیذُ ّب گاتِ هی ؿَد هی تَاًذ هاَسد‬ ‫تشدیذ قشاس گیشد‪.‬کبس کـ کحت ٍ ػقن ٍاقؼیت ّب‬ ‫اص ظبّش ؿؼبس ّب ػبدُ ٍ اػبى ًیؼت‪ .‬ایی ػٌاؾ ًیض‬ ‫ًیبص هٌذ ؿؼَس ٍ اگبّی هی ثبؿذ‪ً .‬قطِ اغبص تاقاؼایان‬ ‫ثٌذی گاتبسّب ثِ ساػت ٍ دسٍؽ ّویٌابػت‪.‬‬ ‫ػٌاؾ ساػت ٍ دسٍؽ ػخٌبى ثَیظُ ػخٌبى هودش دس‬ ‫صًذگی جبسی ٍ ػشًَؿت اتی افشاد ٍ جَاهغ کابسی‬ ‫ػخت ٍ ًیبصهٌذ اًَاع تبهالت هی ثبؿذ‪ .‬پازیاشؽ فلاِ‬ ‫ای اظْبسات دیگشاى اص ایوٌی هاطالاَه ثاشخاَسداس‬ ‫ًیؼت‪ .‬ثبایٌکِ سػبیت اکَل ایوٌی دس ایٌوَسد تَکیاِ‬ ‫هی گشدد ٍپزیشؽ ثی هطبلؼِ گاتبس ّب سا پشّیض های‬ ‫ًوبیٌذ‪ .‬قبثل تبهل اػت کِ ػبهِ هشدم دًیب دس ثاشخاَسد‬ ‫ثب اظْبسات سایج دچبس اًَاع ػْل اًگبسی تؼابها ٍ‬ ‫اطویٌبى غیش لصم گشفتبسًذ‪ .‬لزا ایی ثبٍس تقَیت های‬ ‫ؿَد کِ اغلت هـکالت افاشاد ٍ جاَاهاغ دًایاب اص‬ ‫ایی هؼیش ٍ ٍیظگی ثیوبس گًَِ سایج اًؼبًْب ًبؿی های‬ ‫گشدد‪.‬‬ ‫تضسیق دٍص دٍم ٍاکسیٌبسیَى کشًٍب‬ ‫بب ٍاکسی بشکت بذٍى عبسضِ است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هحق تین پشٍطُ ٍاکؼی کٍَ ایاشاى‬ ‫ثشکت گات‪ :‬تضسی اًَاع هختل ٍاکؼی کشًٍب ثشای‬ ‫یک هشتلِ اص ٍاکؼیٌبػیَى ّیچ تؼابػایاتای ثاشای‬ ‫افشاد ایابد ًویکٌذ‪.‬‬ ‫هیٌَ هحشص هحق تین پشٍطُ ٍاکؼی کٍَایشاى ثاشکات‬ ‫دسثبسُ جضئیبت تضسی دٍص دٍم ٍاکؼای کاشًٍاب ثاب‬ ‫ٍاکؼیّبی ایشاًی اظْبس کشد‪ :‬افشادی کِ دس هاشتلاِ‬ ‫اٍل دسیبفت ٍاکؼی کشًٍب ثب ٍاکؼیّابی خابسجای‬ ‫ٍاکؼیٌِ ؿذًذ اکٌَى هیتَاًٌذ ثشای تضسی دٍص دٍم‬ ‫اص ٍاکؼی ایشاًی ثشکت اػاتااابدُ کاٌاٌاذ چاشاکاِ‬ ‫هیضاى ٍاکؼی تاَلایاذ ؿاذُ دس دًایاب ثؼایابس کان‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اٍ دسثبسُ ًگشاًی هشدم اص ٍجَد ٍ ثشٍص تؼبػیتّابی‬ ‫داسٍیی دس پی تضسی ٍاکؼیّبی هختل ثشای یاک‬ ‫هشتلِ اص ٍاکؼیٌبػیَى کشًٍب گات‪ :‬تضسی ٍاکؼی ثاِ‬ ‫ایی ؿکل ّیچ تؼبػیتی ثشای افشاد ایابد ًویکٌاذ ٍ‬ ‫تتی اگش پلتاشمّبیی ػبخت دٍ ٍاکؼی ثب یاکاذیاگاش‬ ‫هتابٍت ثبؿذ ًیض ایی اقذام ؿذًی اػت‪.‬‬ ‫هحق تین پشٍطُ ٍاکؼی کٍَایشاى ثشکت اداهاِ داد‪:‬‬ ‫هشدم ثب خیبل ساتت ثشای دٍص دٍم اص ٍاکؼی ایاشاًای‬ ‫کٍَایشاى ثشکت اػتابدُ کٌٌذ چشا کِ دس اهاشیاکاب‬ ‫هطبلؼبتی دس ایی خلَف اًابم ؿذُ ٍ ثای ػابسضاِ‬ ‫ثَدى اى ثِ ادجبت سػیذُ اػت‪.‬‬ ‫هحشص تلشیا کاشد‪ :‬دسخاَاػات کاذٍس هاااَس‬ ‫اٍسطاًؼی تضسی ػوَهی ٍاکؼی کٍَ ایشاى ثشکت سا‬ ‫ثِ ٍصاست ثْذاؿت اػالم ؿذُ اػت ٍ ّوچٌبى هٌتاظاش‬ ‫ایی ّؼتین کِ هاَص هشثَطِ ثشای ایی ٍاکؼی کابدس‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫ششایط هذیشیت کشًٍب‬ ‫دس استبىّب سٍ بِ بْبَد است‬ ‫افضایش قیوت کبالّب‬ ‫بٍِیظُ اقالم ضشٍسی‬ ‫هشدم‪،‬‬ ‫پزیشفتٌی ًیست‬ ‫عذم ثبتًبم دس سبهبًِ اهالک‬ ‫بِ هٌضلِ خبلی بَدى هلک است‬ ‫همین صفحه‬ ‫همین صفحه‬ ‫تصَیب ‪ ۶‬طشح سشهبیِ گزاسی‬ ‫گشدشگشی دس ارسببیجبى ششقی‬ ‫گشٍسی‪ :‬توذیذ تفبّوٌبهِ‬ ‫تْشاى ‪ -‬اطاًس خیلی سختتش شذُ است‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چِ کسبًی ًببیذ دُص دٍم ٍاکسی کشًٍب‬ ‫سا تضسیق کٌٌذ؟‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫تسْیالت جذیذ هبلیبتی دس حوبیت اص‬ ‫هشبغل اسیبدیذُ اص کشًٍب‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬سئیغ جوَْس تبکیذ کشد‪ :‬افضایؾ قیوت کبلّاب ثاَیاظُ‬ ‫اقالم ضشٍسی هشدم ثِ ّیچ ٍجِ پزیشفتٌی ًیؼت ٍ ٍصاست کوت هَظا‬ ‫اػت ثب جذیت ثِ کٌتشل قیوتّب ٍ هوبًؼت اص افضایؾ اىّب اقذام کٌذ‪.‬‬ ‫دس اغبص ایی جلؼِ گضاسؿی اص ٍضؼیت قیوت کبلّبی اػابػای ٍ اقاالم‬ ‫هلشفی ٍ ضشٍسی هشدم ٍ اقذاهبت اًااابم ؿاذُ ثاشای تااال تاؼابدل‬ ‫دس قااواایاات اص ػااَی ٍصاست کااٌااؼاات هااؼااذى ٍ تااااابست اسایااِ‬ ‫گشدیذ‪.‬‬ ‫سئیغ جوَْس دس ایی جلؼِ ثب تبکیذ ثش هلَثِ دٍلت دسثابسُ کاٌاتاشل ٍ‬ ‫جذیت دس ػذم افضایؾ قیوت ّب گات‪ :‬دٍلت کشیحب تبکایاذ ٍ اػاالم‬ ‫کشدُ اػت افضایؾ قیوت کبلّب ثَیظُ اقالم ضشٍسی هشدم ثِ ّیاچ ٍجاِ‬ ‫پزیشفتٌی ًیؼت ٍ ٍصاست کٌؼت هؼذى ٍ تابست هَظ اػت ثب جذیت‬ ‫ٍ ثب ّوبٌّگی دػتگبُ ّبی ریشثط (اکٌبف ٍ تَلیذکٌٌذگبى) ًؼاجات ثاِ‬ ‫کٌتشل قیوت ّب ٍ هوبًؼت اص افاضایاؾ اى ّاب اقاذام کاٌاذ ٍ هابًاغ اص‬ ‫فـبس هضبػ ثِ صًذگی ٍ هؼیـت هشدم دس ؿشایط کاٌاًَای اقاتالابدی‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫دس اداهِ ایی جلؼِ ٍضؼیت ػشضِ ٍ تقبضبی سهض اسصّب دس اقتلابد ایاشاى‬ ‫هَسد ثحث ٍ ثشسػی قشاس گشفت ٍ ثبًک هشکضی گضاسؿی اص ٍضاؼایات‬ ‫تَلیذ ٍتجبدل سهضاسصّب دس اقتلبد ایشاى اسایِ کشد‪.‬‬ ‫سییغ جوَْس دسخلَف فؼبلیتّب دس تَصُ اسص دیایتبل ٍ سهض اسصّب ثاب‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ٍ -‬صیاش کـاَس گااات‪ :‬طاجا‬ ‫گضاسؽ ّبیی کِ ٍصاست ثْذاؿات اسائاِ کاشد‬ ‫ٍضؼیت کٌتشل ثیوبسی کشًٍب دس اػتبىّب سٍ ثاِ‬ ‫ثْجَد اػت‪.‬‬ ‫ػجذالشضب ستوبًی فضلی دس تبؿیِ جلؼاِ ػاتابد‬ ‫هذیشیت ثیوبسی کشًٍب دس جوغ خجشًگبساى افضٍد‪:‬‬ ‫یکی اص هَضَعّبیی کِ دس جلؼِ اهشٍص هاطاش‬ ‫ؿذ ثحث پیگیشی قشًطیٌِ ٍ ًحَُ اجشای جاشائان‬ ‫ثشای اهش قشًطیٌِ اػت ٍ کؼبًی کِ اص ایای اهاش‬ ‫تخل هی کٌٌذ‪ٍ.‬ی گات‪ً :‬یشٍی اًتظبهای طاجا‬ ‫اسایِ ‪ّ55‬ضاس هیلیبسد تَهبى تسْیالت کشًٍب‪/‬توذیذ ثبتًبم تب پبیبى شْشیَس‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هؼبٍى اقتلبدی سییغ جوَْسی ثب اؿبسُ ثِ اسایِ ‪ّ ۵۵‬ضاس هیلیبسد تَهبى تؼاْایاالت ثاِ‬ ‫خبًَاسّب ٍ هـبغل دس هقبثل کشًٍب گات‪ :‬هْلت دجت ًبم ٍ پشداخت تؼْیالت ثِ هتقابضایابى هـابغال ٍ‬ ‫کؼت ٍ کبسّبی اػیت دیذُ اص کشًٍب تاب پابیابى ؿاْاشیاَسهابُ تاواذیاذ ؿاذ‪.‬هاحاواذ ًاْابًٍاذیابى‬ ‫اظْبسداؿت‪ :‬کبسگشٍُ اقتلبدی ثؼتِ جبهغ توبیتّبی اقتلبدی هبلی ثبًکی ٍ ثیواِ ای دس ساثاطاِ ثاب‬ ‫هقشسات دس ػبل ‪ ۰۰۱۱‬سا طشاتی کشدُ اػت‪ٍ.‬ی اضبفِ کشد‪ :‬ثب ٍجَد ّوِ هحذٍدیتّبیی کِ دس ػابل‬ ‫‪ ۹۹‬داؿتین ثِ ػجت تجؼبت اقتلبدی ّوِگیشی کشًٍب ثشای توبیت اص کؼت ٍ کابسّابی اػایات دیاذُ‬ ‫تلویوبتی اتخبر ؿذ‪ًْ.‬بًٍذیبى افضٍد‪ :‬ػبل گزؿتِ دس هاوَع ‪ّ ۵۵‬ضاس هیلیبسد تَهبى ثِ کَست هؼتقین ٍ‬ ‫ثِ کَست تؼْیالت ثِ خبًَاسّب پشداخت ؿذ‪.‬هؼبٍى اقتلبدی سییغ جوَْسی ثب ثیبى ایٌکِ دس یک ػابل‬ ‫گزؿتِ ػولکشد تلویوبت توبیتی کشًٍب دس تَصُّبی هختل هتابٍت ثَد افضٍد‪ :‬ثشاػبع اسصیابثای‬ ‫کِ دس دٍ هبُ گزؿتِ اص هیضاى تحق ثشًبهِّبی اجشایی داؿتین کبسگشٍُ اقتلبدی کشًٍب یک ثؼتِ جبهاغ‬ ‫توبیتّبی اقتلبدی کشًٍب سا ثشای ‪ ۰۰۱۱‬تلَیت کشد‪ٍ.‬ی اضبفِ کشد‪ :‬توبیتّبی اقتالابدی هاب دس‬ ‫تَصُّبی هبلی ثبًکی ٍ ثیوِای ٍ دس ساثطِ ثب هقشسات اػت ٍ ایی تلویوبت ثِ کَست هالل دس ػبیت‬ ‫کبسگشٍُ اقتلبدی ‪coronomy.ir‬دس دػتشع ػوَم اػت‪.‬‬ ‫اٍلیی داسٍی الضایوش‬ ‫دس اهشیکب تبییذ شذ‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫افضایش قیوت کبالّب بٍِیظُ اقالم ضشٍسی هشدم‪،‬‬ ‫پزیشفتٌی ًیست‬ ‫ششایط هذیشیت کشًٍب دس‬ ‫استبىّب سٍ بِ بْبَد است‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫تبکیذ ثش ضشٍست تال ٍ توبیت اص هٌبفغ هلی دس ایای تاَصُ گااات‪:‬‬ ‫اهشٍصُ ثشًبهِ َّؿوٌذ ػبصی اقتلبد یک الضام هحیطی اػات ٍ ثابیؼاتای‬ ‫ًؼجت ثِ الضاهبت تقَقی ٍ فٌی ایی هَضَع ثب دقت ٍ تؼبػیت ػول کشد‬ ‫ٍ ثشای تذٍیی ساّجشد پَیب دس ایی تَصُ ٍ ًقؾ اى دس اقاتالابد کاالى‬ ‫کـَس اقذاهبت لصم اًابم ؿَد‪.‬‬ ‫اقبی سٍتبًی ثب تبکیذ ثشایٌکِ اگبّی هشدم دس ایی تَصُ ضشٍسی اػت ٍ‬ ‫ثب تَجِ ثِ هخبطشات قبثل تَجِ دس تَصُ هجبدلت سهضاسصّب اص ٍسٍد غیاش‬ ‫کبسؿٌبػبًِ دس ایی تَصُ ثبیذ اجتٌبه ؿَد تلشیا کاشد‪ :‬ثابیاذ ثاشای‬ ‫قبًًَوٌذ ؿذى فؼبلیت سهض اسصّب ٍ کیبًت اص ػشهبیِ هشدم دس ایای تاَصُ‬ ‫ّشچِ صٍدتش چبسُ اًذیـیذ ٍ قَاًیی ٍ دػتَسالؼولّبی لصم سا ٍضاغ ٍ‬ ‫اثالؽ ًوَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ پذیذُ جذیذ سهض اسصّب ٍ اقتضبئبت ٍ الضاهابت اى افاضٍد‪:‬‬ ‫دػتگبُّبی هؼئَل دس تَصُ ثبصاس ػشهبیِ ثب ّوکبسی سػبًِّاب ٍ فضابی‬ ‫هابصی دس صهیٌِ اطالع سػابًای اهاَصؽ ٍ اگابّای ثاخاـای هاشدم‬ ‫ًؼجت ثِ ایی پذیذُ ٍ دػتَسالؼول ّب ٍ قَاًیی اى فؼبلایات هاَداش داؿاتاِ‬ ‫ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫اقبی سٍتبًی تلشی کشد‪ :‬تَلیذ سهضاسص تب پبیبى ؿْشیَس هبُ اکیذا هوٌاَع‬ ‫اػت ٍ ٍصاستخبًِ ّبی اطالػبت استجبطبت ٍ فٌبٍسی اطاالػابت ٍ ًایاشٍ‬ ‫هؼئَل ثشخَسد ٍ قطغ ثشق ایی هشاکض ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫گضاسؽ ّبی ٍصاست ثْذاؿت اقذاهبت خَثی دس‬ ‫ایی خلَف اًابم دادُ اػت‪.‬‬ ‫ٍصیش کـَس گات تَکیِ هی ثِ کؼبًی کِ هجاتاال‬ ‫ثِ ثیوبسی کشًٍب ؿذُ اًذ ایی اػت کِ قشًطیٌاِ سا‬ ‫سػبیت کٌٌذ کِ اگش ثتَاًین ایای چاٌاذ دسکاذ‬ ‫هجتالیبى سا دس فضبی قشًطیٌِ اػان اص خابًاِ یاب‬ ‫هحیط ّبی دیگش ًگْذاسی کٌایان ثاقایاِ هاشدم‬ ‫ؿشایط ثْتشی هیتَاًٌذ داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ٍی گات‪ :‬دس ثحث فَت ؿذگبى ًبؿای اص ایای‬ ‫ثیوبسی ًیض ٍصاست ثْذاؿت گضاسؽ هاللای داد‬ ‫کِ دسّوِ اػتبى ّب ٍضؼیت سٍ ثِ ثْجَد اػت ثاِ‬ ‫جض ػِ اػتبى کِ ثشای اى ػِ اػتبى ًایاض ؿایاَُ‬ ‫ًبهِ ّبی ثْذاؿتی اثالؽ کشدین کاِ دس ایای ػاِ‬ ‫اػتبى سػبیت کٌٌذ تب ثب سػبیت تاذاکایاشی ایای‬ ‫ؿیَُ ًبهِ ّب فضبی خَثی سا دس ایای ػاِ اػاتابى‬ ‫ؿبّذ ثبؿین‪ٍ.‬صیش کـَس افضٍد‪ّ :‬وچٌیی اص چاٌاذ‬ ‫سٍص تؼطیلی اخیش ًیض گضاسؿی اسائِ ؿذ کِ ًؼجات‬ ‫ثِ ػبل ‪ ٍ ۹۹‬دس هقبیؼِ ثب تؼاطایالای ّابی اخایاش‬ ‫ػولکشد خَثی ثَد ٍ اص هشدم تـکش هیکٌان کاِ‬ ‫سػبیت هیکٌٌذ‪ٍ.‬ی گات‪ّ :‬وچٌیی گضاسؿای اص‬ ‫ٍاکؼی دادُ ؿذ کِ دس ایی خلَف ًیض هَضاَع‬ ‫خَه دًجبل هی ؿَد ٍ تب چاٌاذ سٍص ایاٌاذُ دس‬ ‫کَست تبئیذ ًْبیی طی سٍص ّبی ثیؼتن ٍ ثیؼت ٍ‬ ‫یکن ٍاکؼیٌبػیَى ثب ٍاکؼی داخلی ًایاض ؿاشٍع‬ ‫هیؿَد کِ دس ایی خلَف ًیض ظشفایات ػابصی‬ ‫خَثی ؿذُ اػت ٍ اگش دس ایی خلاَف هاَفا‬ ‫ؿَین ثیؾ اص ‪ ۵۷‬دسکذ فَتیّبی هب کبّؾ پیذا‬ ‫هیکٌذ‪.‬‬ ‫ٍام هسکی سٍستبیی ‪ 911‬هیلیَى تَهبى شذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هذیشکل هؼکی سٍػتبیی ثٌیبد هؼکای‬ ‫اًقاله اص افضایؾ ٍام ػبخت هؼکی سٍػتبیی ثاِ ‪۰۱۱‬‬ ‫هیلیَى تَهبى ثب ثبصپشداخت ‪ ۰۱‬ػبلِ خجش داد‪.‬تویاذسضاب‬ ‫ػْشاثی اظْبس کشد‪ :‬ػق ٍام ثْؼبصی هؼکی سٍػتبیای‬ ‫‪ ۷۱‬هیلیَى تَهبى ثَد کِ ثب پیـٌاْابد ثاٌایابد هؼاکای ٍ‬ ‫تلَیت ّیئت دٍلت ثِ ‪ ۰۱۱‬هیلیاَى تاَهابى افاضایاؾ‬ ‫یبفت‪ٍ.‬ی ثب ثیبى اییکِ کبسهضد ایی ٍام ‪ ۷‬دسکذ اػات‬ ‫افضٍد‪ :‬ثبصپشداخت ٍام ‪ ۰۱۱‬هیلیَى تاَهابًای ‪ ۰۱‬ػابلاِ‬ ‫اػت‪ٍ.‬ی تلشی کشد‪:‬تَصیغ ثبًکی ٍ اػتبًی ایی ٍام ثب ّوکبسی ثبًک هشکضی تٌظین ٍ اسػبل ؿاذُ‬ ‫اػت‪.‬هذیشکل هؼکی سٍػتبیی ثٌیبد هؼکی ثیبى کشد‪:‬هتقضبیبى دسیبفت ایی ٍام اص تاذٍد ‪ ۰۱‬سٍص‬ ‫دیگش هی تَاًٌذ ثب هشاجؼِ ثِ اداسات ثٌیبد هؼکی اػتبًی تـکیل پشًٍذُ ثذٌّذ‪.‬ثِ گضاسؽ تؼاٌایان ثاب‬ ‫تَجِ ثِ اظْبسات هقبم هؼئَل ثٌیبد هؼکی هیضاى قؼط هبّبًِ ٍام ‪ ۰۱۱‬هیلیَى تَهبًی ‪ّ 9۷۹‬ضاس تَهابى‬ ‫اػت‪ .‬دس هاوَع ػَد ایی ٍام ‪ ۷5‬هیلیَى ٍ ‪ّ 05۱‬ضاس تَهبى خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫دیریلیک‬ ‫دیشیلیک گَس چبی دیش اخیشی‬ ‫اخبساق ٍاسلیغی یبییشی‬ ‫ایچیٌذُ یَکؼِ لیش یبساًیؾ‬ ‫یبساداى دایبًیت ثبخیشی‬ ‫کین اٍصُ اخیی ل ثَ چبی دا‬ ‫دسیی دُ یبخیی دا اٍصاق دا‬ ‫ػبؽ لی ل قَتبساس یَلًََ‬ ‫گوسٍؿش ػئَگی لِ اٍتبی دا‬ ‫کیویؼِ تشػیٌِ اٍصٍثذٍس‬ ‫اخیی دا چتیٌِ دٍصٍثذٍس‬ ‫گوسسکی ػئَگیؼی اٍتبی دا‬ ‫اوصگِ ًیی الیٌِ دٍؿَثذٍس‬ ‫دیشیلیک اچبسی ایکی دیش‬ ‫یبخـی لی ثیشیذُ ػئَگی دیش‬ ‫کیویی ٍاس الیٌذُ ثَگَج لش‬ ‫اهگی ػئَیولی ائتگی دیش‬ ‫عذم ثبتًبم دس سبهبًِ اهالک‬ ‫بِ هٌضلِ خبلی بَدى هلک است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هؼبٍى ػبصهبى اهَس هبلیبتی گااات‪:‬‬ ‫هشدم ثشای ایٌکِ دچبس هـکل ًـًَذ ثبیذ دس ػابهابًاِ‬ ‫اهالک ٍ اػکبى هـخلبت هلک خَد سا ٍاسد کٌٌاذ‬ ‫دس غیشایی کَست ایی اهالک ثِ ػٌَاى خبلی اص ػکٌِ‬ ‫تؼشی ٍ ثِ ػبصهبى اػالم خَاّذ ؿذ‪.‬هحوَد ػلیاضادُ‬ ‫گات‪ :‬ثشای ایٌکِ هـخق ؿَد یک فاشد طای یاک‬ ‫ػبل چٌذ ٍاتذ هؼکًَی ٍ صهیی هؼبهلاِ کاشدُ ثابیاذ‬ ‫صیشػبخت ّبیی سا فشاّن کشد‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬ثاب اجاشای‬ ‫ایی قبًَى هی تَاى هؼبهالت کلیِ افشاد دس تَصُ تَصُ‬ ‫هؼکی ٍ طال ٍ ػکِ ٍ اسص سا تـخیق داد‪.‬هؼبٍى فٌای‬ ‫ٍ تقَقی ػبصهبى اهَس هبلیبتی کـَس اظْبسکشد‪ً :‬ؼجت‬ ‫ثِ ّش هلک ٍ صهیٌی کِ ثب اجشایی ؿذى ایای قابًاَى‬ ‫خشیذُ ؿذُ ثبؿذ ٍ ثؼذ ثِ فشٍؽ سفتِ ثبؿذ اقاذام ثاِ‬ ‫دسیبفت هبلیبت هی کٌین ٍ خبًِ ّابیای کاِ قاجال اص‬ ‫طشاتی ایی قبًَى خشیذُ ؿذُ ثابؿاٌاذ هـاواَل ایای‬ ‫هَضَع ًوی ؿَد‪.‬ػلیضادُ یبداٍس ؿذ‪ :‬کؼبًی ّن کاِ‬ ‫چٌذ ٍاتذ هؼکًَی خشیذاسی کشدُ ٍ اى ّب سا اجابسُ‬ ‫دادُ ثبؿذ هـوَل قبًَى هبلیبت ثش خبًِ ّبی خبلای ٍ‬ ‫هبلیبت ثش ػبیذی ػشهبیِ ًخَاٌّذ ؿذ‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌکِ‬ ‫اکبثت ایی طش ّب کشفبً ثِ ثخؾ ػَداگاشی اػات‬ ‫گات‪ :‬اکبثت ایی ًَع هبلیبت ثِ کؼبًی اػت کِ صیاش‬ ‫یک ػبل اقذام ثِ خشیذ ٍ فشٍؽ هی کٌٌذ کاِ الاجاتاِ‬ ‫ٌَّص هکبًیضم ٍ صیشػبخت ّبی جضئی ثشای ایای کابس‬ ‫طشاتی ًـذُ اػت‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫ظزیف‪ :‬سهاى تغییز سیاست اهزیکا فزا رسیذه است‬ ‫*چهارشنبه‬ ‫*‪91‬خرداد‬ ‫*‪1‬ژوئن‬ ‫* ‪ 02‬شوال‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪7025‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫سفارت ایزاى در فزانسه خواستار لغو هونوعیت پزواسها اس پاریس به تهزاى ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هحوذ خَاد ظشیف ٍصیش اهوَس‬ ‫خبسخِ ایشاى ثب یبداٍسی ایٌىِ سْشاى ثوِ ثوشخوبم‬ ‫دبیجٌذ اػز‪ ،‬اػالم وشد وِ صهبى سغییش ػویوبػوز‬ ‫اهشیىب فشا سػیذُ اػز‪ .‬ظشیف ًَؿز‪ّ :‬واٌوبى‬ ‫هـخق ًیؼز وِ خَ ثبیذى سییغ خوْوَسی ٍ‬ ‫اًشًَی ثلیٌىی ٍصیش خبسخِ اهوشیوىوب اهوبدُ ثوِ‬ ‫خبن ػذشدى ػیبػز فـبس حذاووثوشی دًٍوبلوذ‬ ‫سشاهخ (سییغ خوَْسی دیـیی اهشیىب) ٍ هبیه‬ ‫دَهذئَ (ٍصیش خبسخِ ٍی) سا داسًذ یب خیش‪.‬‬ ‫ٍصیش خبسخِ ایشاى ػالٍُ ثش ایی ػیبػز سشٍسیؼن‬ ‫الشلبدی ایبالر هشحذُ سا صیش ػَال ثشد ٍ اداهِ داد وِ هؼلَم ًیؼز ثبیذى ٍ ثلیٌىی اهبدُ ووٌوبس‬ ‫گزاؿشی سشٍسیؼن الشلبدی ثِ ػٌَاى یه اّشم (دس هزاوشار) ثبؿٌذ‪ٍ .‬ی ثب سبویذ ثش دوبیوجوٌوذی‬ ‫ایشاى ثِ ثشخبم ٍ لضٍم سغییش دس سٍیىشد اهشیىب اداهِ داد‪ :‬ایشاى ثِ ثشخبم دبیجٌذ اػز‪ .‬فمی ثوٌوذ ‪۶۳‬‬ ‫سا ثخَاًیذ‪ .‬صهبى ثشای سغییش هؼیش اػز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ایزاى درباره هوضعگیزی سیاسی اصانس هطذار داد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬ػفیش ایشاى ًضد ػبصهبىّبی ثییالوللی هؼشموش‬ ‫دس ٍیی سلشی وشد وِ هَاهغ اخیش هذیشوول اطاًوغ ثویوی‬ ‫الوللی اًشطی اسوی حبوی اص سٍیىشد یىٌشفِ دثیوشخوبًوِ ایوی‬ ‫ػبصهبى دس ثشاثش ّوىبسی ّب ثب ایشاى ٍ ًبدیذُ گشفوشوی ػوٌو‬ ‫ّوىبسی ٍ سؼبهل فیهبثیی اػز ٍ هی سَاًذ ثِ هوبًوؼوی ثوشای‬ ‫سؼبهالر اسی ثیی دٍ ًشف سجذیل ؿَد‪ .‬وبظن غشیوت اثوبدی‬ ‫افضٍد‪ :‬گضاسؽ اطاًغ ثبػَاثک ّوىبسی ثیی ایشاى ٍ اطاًوغ‬ ‫ػبصگبسی ٍ ّوخَاًی ًذاسد‪ .‬ایی گضاسؽ‪ ،‬هؼشجش ّن ًویوؼوز‪،‬‬ ‫چشا وِ هجشٌی ثش هٌبثغ لبثل اسىب ًوی ثبؿذ؛ ٍ ّواٌیی هشمبػذ وٌٌذُ ًیض ًیؼز‪ ،‬چشا ووِ سوووبهوی اثوؼوبد‬ ‫ّوىبسی ٍ دیـشفز ّبی حبکلِ سا هٌؼىغ ًوی وٌذ‪ٍ.‬ی سلشی وشد‪ :‬سؼبهل ػبصًذُ‪ ،‬هؼشلوضم هوحویوی‬ ‫هثجز‪ ،‬دشّیض اص دیؾداٍسی ٍ اثشاص ًگشاًی ّبی هلٌَػی ٍ ّواٌیی خَدداسی اص ثوضسگوٌوووبیوی چوٌوذ‬ ‫هَهَع دیؾ دب افشبدُ ٍ ثی اّویز هی ثبؿذ‪.‬غشیت اثبدی یبداٍسؿذ‪ :‬اطاًغ ثبیذ اص ّشگًَِ دػشوَسووبس‬ ‫ػیبػی فبکلِ ثگیشد ٍ هَهؼی ؿفبف دس ثشاثش سْذیذ ّؼشِ ای سطین کْیًَیؼشی اػشائیول ٍ غویوشلوبثول‬ ‫دزیشؽ ثَدى ثیشٍى هبًذى ایی سطین اص هؼبّذُ ػذم اؿبػِ ٍ هخبلفز هذاٍم اى ثوب لوشاس دادى سوووبهوی‬ ‫فؼبلیز ّب ٍ ساػیؼبر ّؼشِ ای خَد سحز دبدهبى اطاًغ‪ ،‬اسخبر ًوبیذ‪.‬سافبئل گشٍػی هذیشوول اطاًوغ‬ ‫ثییالوللی اًشطی اسوی دس ًـؼز خجشی ثب سػبًِ ّب دس ٍیی ادػب وشد وِ دس حول هؼوبئول دوبدهوبًوی ثوب‬ ‫خوَْسی اػالهی دیـشفشی حبکل ًـذُ اػز‪ٍ .‬ی ػٌَاى وشد وِ فمذاى دویوـوشفوز دس سٍؿوی ووشدى‬ ‫دشػؾّبی اطاًغ دسثبسُ کحز ٍ سىویل ثَدى اظْبسًبهِّبی دبدهبًی ایشاى ثِ ًَس خذی سوَاًوووٌوذی‬ ‫اطاًغ ثشای اسائِ اًویٌبى اص کل اهیض ثَدى هبّیز ثشًبهِ ّؼشِای ایشاى سا سحز سبثیش لشاس هیدّذ‪.‬‬ ‫رحوانی فضلی‪ :‬ضزایط بزای بزگشاری‬ ‫انتخابات سالن فزاهن است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ٍ -‬صیش وـَس گفز‪ :‬ثب اًویٌبى هوی گوَیون‬ ‫ّوِ ؿشایی ثشای ثشگضاسی اًشخبثبر ػبلن دس اهٌیز وبهل ٍ‬ ‫وبهال ثْذاؿشی فشاّن اػز ٍ اهیذٍاسم ّوِ ووه وٌین سوب‬ ‫ایی اهش هحمک ؿَد‪.‬ػجذالشهب سحوبًوی فوولوی افوضٍد‪ :‬دس‬ ‫ًـؼز اهشٍص هَهَع لشًٌیٌِ ٍ ًحَُ اخشای خوشایون ثوشای‬ ‫ًمن لشًٌیٌِ ٍ هشخلفبى دیگیشی ؿوذ ٍ ثوشاػوبع گوضاسؽ‬ ‫اسائِ ؿذُ ًیشٍی اًشظبهی ٍ ٍصاسر ثوْوذاؿوز‪ ،‬الوذاهوبر‬ ‫هَثشی دس ایی صهیٌِ اًدبم ؿذُ اػز‪ٍ.‬صیش وـَس اص هشدم ثِ‬ ‫ٍیظُ هجشالیبى ثِ ایی ثیوبسی دسخَاػز ووشد لوشًوٌویوٌوِ سا‬ ‫سػبیز وٌٌذ ٍ ثب ًگْذاسی هجشالیبى دس فوبّبی لشًٌیٌوِ ای‬ ‫چِ دس هٌضل یب دس ثیوبسػشبى‪ ،‬لشاسگبُ ٍ ػوشوبد دس ؿوشایوی‬ ‫ثْششی فؼبلیز داؿشِ ثبؿٌذ‪ .‬فشهبًذُ لشاسگبُ ػولیبسوی ػوشوبد‬ ‫هلی همبثلِ ثب وشًٍب اداهِ داد‪ :‬اهشٍص ّواٌیی ًوبیٌذُ ٍصاسر‬ ‫ثْذاؿز گضاسؽ هفللی دسثبسُ ٍهؼیز ثیووبسی ٍ فوَر‬ ‫ؿذگبى دس ػشاػش وـَس اسائِ وشد‪.‬ثش اػبع ایی گضاسؽ دس‬ ‫ّوِ اػشبىّب خض ػِ اػشبى وشهبى‪ّ ،‬شهضگبى ٍ ػویوؼوشوبى ٍ‬ ‫ثلَچؼشبى‪ٍ ،‬هؼیز سٍ ثِ ثْجَد اػز ووِ الوجوشوِ ًویوبص ثوِ‬ ‫هشالجزّبی خذی داسد‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬لشاس ؿذ دػشَساسی ثِ ایی‬ ‫ػِ اػشبى اثالؽ ؿَد سب ثب سػبیز حذاوثشی دشٍسوىول ّوب ٍ‬ ‫اػوبل لَاًیی ٍ همشسار ثشَاًٌذدسایی اػشبىّب ّن وٌششلّبی‬ ‫الصم سا داؿشِ ثبؿٌذ‪ٍ .‬صیش وـَس ثب اؿبسُ ثِ ثحث اًشخبثبر ٍ‬ ‫وشًٍب دس ًـؼز اهشٍص گفز‪ :‬دػشَسالؼول ٍیوظُ ای ثوشای‬ ‫اًشخبثبر ثشای هشدم‪ً ،‬بظشاى ٍ هدشیبى سوٌوظویون ٍ اسػوبل‬ ‫وشدُ این‪ .‬اهشٍص گضاسؿی اص ٍهوؼویوز دادُ ؿوذ ٍ ّوووِ‬ ‫دػشگبُ ّب اهبدگی وبهل داسًذ سب ثوب سػوبیوز حوذاووثوشی‬ ‫دشٍسىلْبی ثْذاؿشی دس ایبم سجلیغبر ٍ ایبم سای گیشی اخبصُ‬ ‫ًذٌّذ اًشخبثبر ثؼٌَاى اهش ثؼیبس هوْون ٍ خـوی ػویوبػوی‬ ‫هـبسوز دس هشدم ثِ یه هحولی ثشای گؼششؽ ٍ سموَیوز‬ ‫ثیوبسی وشًٍب سجذیل ؿَد‪.‬‬ ‫سحوبًی فولی اداهِ داد‪ :‬اص ّوِ هیخَاّین دشٍسىول ّوب سا‬ ‫سػبیز وٌٌذ ٍ ثب اًویٌبى هیگوَیون ّوووِ ؿوشایوی ثوشای‬ ‫ثشگضاسی اًشخبثبر ػبلن دس اهٌیز وبهل ٍ وبهالً ثْوذاؿوشوی‬ ‫فشاّن اػز ٍ اهیذٍاسم ّوِ ووه وٌین سب ایی اهش هوحوموک‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬ػفبسر ایشاى دس فشاًؼِ ثب سفغ هحذٍیز ّبی وشًٍبیی ٍ ٍاوؼیٌبػیَى هشدم ٍ ثْجوَد‬ ‫ًؼجی ٍهؼیز دس دبسیغ ثب اًؼىبع ایی هَهَع ثِ ػشبد هلی وشًٍب خَاػشبس لغَ هوٌَػیز دشٍاصّوب اص‬ ‫هجذا دبسیغ ثِ سْشاى ؿذ‪ .‬ثشای اًالع ّوویٌْبى ػضیض همین فشاًؼِ دسًَل ّفشِ ّبی اخیش ٍ دغ اص سفغ‬ ‫ثخؾ لبثل سَخْی اص هحذٍدیز ّبی وشًٍبیی دس فشاًؼِ ٍاًدبم ثخؾ ػوذُ ای اصٍاوؼیٌبػیَى هشدم‬ ‫ٍ ثْجَد ًؼجی ٍهؼیز ّوِ گیشی دس ایی وـَس ثؼذاصهذسی ًَالًی ٍ ثبسَخِ ثِ دسخَاػز ّبی هىشس‬ ‫ّن هیٌْبى گشاهی هجٌی ثش ثشلشاسی هدذد دشٍاصّب اصهجذاء دبسیغ ثِ سْشاى‪،‬ػفبسر خوَْسی اػوالهوی‬ ‫ایشاى هىشسا هوی اًؼىبع هَهَع ثِ همبهبر ریلالح ٍػشبد هلی وشًٍب‪،‬خَاػشبس ثشسػی ّوبی الصم‬ ‫خْز لغَ هوٌَػیز ٍ ثبصگـز ؿشایی دشٍاصی ثِ ٍهؼیز ػوبدی گوشدیوذُ اػوز‪.‬ػوفوبسر ایوشاى‬ ‫سبویذوشدوِ ثذٍى ّیچ سشدیذی ٍثباگبّی وبهل اص هـىالر ػذیذُ ؿوبسی اصایشاًیبى‪ ،‬ایی ػوفوبسر‬ ‫ٍظیفِ خَدهیذاًذ دسخَاػشْبی هىشسٍ هـىالر ّوًٌَبى ساهٌؼىغ ٍهَسددیگیشی لشاسدّذوِ الجشوِ‬ ‫سبوٌَى ػلی سغن دیگیشیْبی ثؼول اهذُ‪،‬دبػخ هثجز دسیبفز ًگشدیذُ اػز‪.‬ایی ًوبیٌذگی ّووواوٌوبى‬ ‫هَهَع سا ثب خذیز دس دػز دیگیشی داسدٍهوی دسن ثبصًگشیْب ٍادلِ ثْذاؿشوی هوشاخوغ ریوشثوی‬ ‫ٍؿشایی دؿَاس هؼئَلیی هحششم ثْذاؿشی وـَس وِ خَددسگیش هجبسصُ ثبوشًٍب ّؼشٌذ‪ ،‬اهویوذٍاس اػوز‬ ‫ایی هؼول وِ ػشگشداًی ٍ اػشیلبل ثشخی ّن هیٌْبى ػضیض همین فشاًؼِ سا ثذًجبل داؿشِ اػز‪.‬‬ ‫گزوسی‪ :‬توذیذ تفاهوناهه تهزاى ‪ -‬اصانس خیلی سختتز ضذه است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هذیشول اطاًغ ثییالووولولوی‬ ‫اًشطی اسوی دغ اص دبیبى ًـؼز ؿَسای حوىوبم‬ ‫اػالم وشد‪ :‬سوذیذ سفبّوٌبهوِ سوْوشاى‪ -‬اطاًوغ‬ ‫خیلی ػخز سش ؿذُ اػوز‪ .‬سافوبئول گوشٍػوی‬ ‫هذیشول اطاًغ ثییالوللی اًشطی اسوووی اػوالم‬ ‫وشد‪ :‬ثِ ؿىلی فضایٌذُای (سوذیذ سوفوبّوووٌوبهوِ‬ ‫سْشاى‪ -‬اطاًغ) ػخزسش ؿذُ اػز‪.‬ثِ گوضاسؽ‬ ‫یَسًٍیَص‪ ،‬هذیشول اطاًغ ثیی الووولولوی اًوشطی‬ ‫اسوی دس ًـؼز خجشی دغ اص ًـوؼوز ؿوَسای‬ ‫حىبم دس خلَف اخشیی ٍهوؼویوز ثوشًوبهوِ‬ ‫ّؼشِای ایشاى ٍ ّواٌیی ًظبسرّبی ثیی الوللی وبسؿٌبػبى ایی ًْبد هذػی ؿذ‪ :‬هوب اًوشوظوبس داؿوشویون‬ ‫دیـشفز ّبیی دس خلَف هَهَػبر دبدهبًی ثشًبهِ ّؼشِ ای ایشاى حبکل ؿَد؛ اهوب ایوی اًوشوظوبسار‬ ‫ثشاٍسدُ ًـذُ اػز‪ٍ.‬ی ثذٍى اؿبسُ ثِ خشٍج یىدبًجِ اهشیىب اص سَافک ثییالوللی ّؼشِای هوَػوَم ثوِ‬ ‫ثشخبم دس ػبل ‪ً ٍ ۷۳۱۲‬من لٌؼٌبهِ ‪ ۷۷۶۱‬ؿَسای اهٌیز دس ػیی اًفؼبل ایی ًْبد ًبظش ثییالوولولوی دس‬ ‫ایی خلَف ادػب وشد وِ ّوىبسیّبی ایشاى ثب اطاًغ ثِ اًذاصُ وبفی ًجَدُ اػز!‬ ‫سافبئل گشٍػی ثب اؿبسُ ثِ ثشگضاسی خلؼبسی وِ هیبى دٍ ًشف ثشگضاس ؿذ افضٍد‪ :‬ثلِ؛ خلؼبسی ثوشگوضاس‬ ‫ؿذ ٍ دٍلز ایشاى گفز وِ دس ایی خلَف ّوىبسی خَاّذ وشد؛ اهب هب سبوٌَى چٌیی ّووىوبسی سا‬ ‫ؿبّذ ًجَدُاین‪ .‬سب ایی لحظِ وِ ثب ؿوب کحجز هی وٌن‪ّ ،‬یچ دیـشفز هلوَػی دس ایی صهیٌوِ ثوب ایوشاى‬ ‫ًذاؿشِاین اهب ّواٌبى اهیذٍاسین ایی سًٍذ سغییش وٌذ‪.‬‬ ‫نبایذ حل هطکالت اقتصادی را به هذاکزات گزه سد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سئیغ وویشِ الشلبدی ؿَسای‬ ‫ائشالف ًیشٍّبی اًماله اػالهی گفز‪ :‬دس ػویوی‬ ‫حبلی وِ ثبیذ هزاوشار سا هجشٌی ثش هٌبفغ وـوَس‬ ‫دًجبل وٌین‪ً ،‬جبیذ حل هـىالر الشلبدی سا ثوِ‬ ‫اى دیًَذ صد‪ .‬هحوذ سهب دَساثشاّویوووی سئویوغ‬ ‫وویشِ الشلبدی ؿَسای ائشالف ًیشٍّبی اًمواله‬ ‫اػالهی گفز‪ :‬اهشٍص ًضدیه ثِ ‪ّ ۱۹‬وضاس ًوفوش‬ ‫فمی اػوبی وویشِ الشلبدی دس ػشاػوش وـوَس‬ ‫ّؼشٌذ‪ ،‬افشادی وِ یب فؼبلیز الشلبدی داسًوذ یوب‬ ‫سحلیالر سخللی دس حَصُ الشلبد داسًوذ یوب‬ ‫اػشبد داًـگبُ ّؼشٌذ وِ ایی ظوشفویوز ثوضسی‬ ‫ثشای ًظبم اػز‪ ،‬ثب ایی سین یه ػبخشبس ثضسی ٍ‬ ‫گؼششدُ دس وـَس سذاسن دیذُ ؿذُ اػز‪.‬‬ ‫ٍی سبویذ وشد‪ :‬سمشیج ًب اووثوشیوز ًوووبیوٌوذگوبى‬ ‫هدلغ اص ًبهضدّبی ؿَسای ائشالف دس اًشخبثبر‬ ‫هدلغ ّؼشٌذ‪ ،‬اوٌَى ایی ظشفیز وِ ثب حووَس‬ ‫ًوبیٌذگبى هدلغ‪ ،‬فؼبالى الوشولوبدی‪ ،‬اػوبسویوذ‬ ‫داًـگبُ ٍ چْشُ ّبی دیگش دس حَصُ الشلوبد دس‬ ‫خذهز ػشبد اًشخبثبسی ؿَسای ائشالف ٍ ایز اهلل‬ ‫سئیؼی اػز‪.‬سئیغ وویؼیَى الشلبدی هودولوغ‬ ‫سلشی وشد‪ :‬ایی ظشفیز سٌْب ثشای اًوشوخوبثوبر‬ ‫سیبػز خوَْسی ًخَاّذ ثَد ٍ اهوبدگوی ایوی‬ ‫ٍخَد داسد‪ ،‬ظشفیز ٍ سَاى وبسؿٌبػی وووویوشوِ‬ ‫الشلبدی دس اخشیبس ًبهضّوبی ؿوَساّوبی ؿوْوش‪،‬‬ ‫هیبًذٍسُای خجشگبى سّجشی ٍ هدولوغ ؿوَسای‬ ‫اػالهی لشاس گیشد‪.‬دَساثشاّیوی اظوْوبس داؿوز‪:‬‬ ‫وـَس اوٌَى ثب ثحشاى ّب ٍ هـىالر هوشوؼوذدی‬ ‫هَاخِ اػز ٍ اهیذٍاسین ثب اسىب ثِ ایی ظشفیز ٍ‬ ‫سَاى وبسؿٌبػی وِ ایدبد ؿذُ هـىالر وـوَس‬ ‫حل ؿَد‪ٍ.‬ی گفز‪ :‬یىی اص هَهَػوبر هوَسد‬ ‫ثحث‪ ،‬ثحث گشٍُ ٍیظُ الذام هبلی یوب ‪FATF‬‬ ‫اػز‪ ،‬اگش چِ ػؼی ؿذُ‪،‬هـىل اى حل ؿوَد‪،‬‬ ‫اهب ثبیذ ظشفیزّب ٍ سَاًوٌذیّبی داخلی سا دس‬ ‫اٍلَیز لشاس دادُ ٍ سمَیز وشد سوب اثوشگوزاسی‬ ‫ػَاهل خبسخی سبحذ هوىی وبّؾ یبثذ‪.‬سئویوغ‬ ‫وویشِ الشلبدی ؿَسای ائشالف ًیشٍّبی اًمواله‬ ‫اظْبس داؿز‪ :‬ثشای ثشٍى سفز اص ؿشایی وٌوًَوی‬ ‫دس الشلبد وـَس‪ً ،‬یبصهٌذ الذاهبر خیلی خوبف‬ ‫ًیؼشین‪ ،‬فمی اگش اًاِ وِ ثِ ػٌَاى ساّىوبسّوبی‬ ‫ػلوی ٍ سخللی سَػی دلؼَصاى ًظبم دس ًوَل‬ ‫ایی ػبل ّب اسائِ ؿذُ اػز‪،‬هَسد سَخِ ٍ اػشفبدُ‬ ‫لشاس گیشد‪ ،‬هـىالر الشلبدی حل خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫واعظی‪ :‬ناهشدها بزای کسب رای حزفهای دولت را تکزار هیکننذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سییغ دفشش سییغ خوَْسی گفز‪ :‬وؼبًی وِ ًبهضد اًشخبثبر سیبػز خوْوَسی‬ ‫ؿذُاًذ ٍ سای هیخَاٌّذ‪ ،‬حشفّبیی هیصًٌذ وِ دٍلز دس ّـز ػبل اخیش اىّب سا گفشوِ اػوز‪.‬‬ ‫ایی افشاد ‪ ۲‬ػبل ثِ دٍلز حولِ وشدًذ االى ثشگـشٌذ‪ .‬خَه اػز اییّب حشفّبیی وِ دس اسبقّبی‬ ‫دسثؼشِ هیصًٌذ سا ثب هشدم ثگَیٌذ‪ .‬هحوَد ٍاػظی دسثبسُ اظْبسار ٍ ؿؼبسّبی ًبهضدّبی اًشخوبثوبر‬ ‫سیبػز خوَْسی ٍ سٍیِ گزؿشِ اًْب دس لجبل هؼبئلی هبًٌذ لَای ‪FATF‬گفز‪ :‬هشبػفبًوِ ٍلوشوی‬ ‫یه وبس اص لحبٍ ػیبػی دسػز اػز‪ ،‬اى سا اًدبم ًویدٌّذ ٍ اهشٍص وِ اص هشدم سای هیخَاٌّوذ‬ ‫دیگش ًویسَاًٌذ حشف گزؿشِؿبى سا ثضًٌذ‪ٍ .‬ی اداهِ داد‪ :‬هـخق اػز چِ وؼبًی دس هودولوغ‬ ‫ؿَسای اػالهی ٍ هدوغ سـخیق هللحز ًظبم هخبلف لَای هشسجی ثب ‪FATF‬ثَدُاًذ ٍ حشی صهبًی ایی سا ثِ همبم هؼظن سّجشی هٌشؼت هیوشدًذ‬ ‫دسحبلی وِ ایـبى گفشٌذ هشاخغ لبًًَی‪ ،‬هدوغ ٍ هدلغ ّش سلویوی ثگیشًذ هی لجَل داسم‪ٍ.‬اػظی یبداٍس ؿذ‪ :‬االى وِ ًبهوضد اًوشوخوبثوبر سیوبػوز‬ ‫خوَْسی ؿذُاًذ ٍ سای هیخَاٌّذ‪ ،‬حشفّبیی هیصًٌذ وِ دٍلز اى حشفّب سا گفشِ اػز‪ .‬ایی افشاد ‪ ۲‬ػبل ثِ دٍلز حولِ وشدًذ االى ثشگـشوٌوذ‪.‬‬ ‫خَه اػز ایٌْب ثیبیٌذ حشفّبیی وِ دس اسبقّبی دسثؼشِ هیصًٌذ سا ثب هشدم ثگَیٌذ‪.‬‬ ‫پایاى بزرسی صالحیت ناهشدهای انتخابات ضوراها‪ ۰۲ /‬خزداد اغاس تبلیغات‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سئیغ ّیئز هشوضی ًظوبسر‬ ‫ثش اًشخبثبر ؿَساّبی اػالهی ؿْش ٍ سٍػوشوب اص‬ ‫دبیبى یبفشی ثشسػی کالحیزّبی وبًوذیوذاّوبی‬ ‫ایی اًشخبثبر خجش داد‪.‬ػیذ حویذسهب ووبظوووی‬ ‫سئیغ ّیئز هشوضی ًوظوبسر ثوش اًوشوخوبثوبر‬ ‫ؿَساّبی اػالهی ؿْش ٍ سٍػشب گفوز‪ :‬اػوبهوی‬ ‫ًْبیی وبًذیذاّبی اًشخبثبر ؿْش ٍ سٍػوشوب ثوِ‬ ‫ٍصاسر وـَس اثالؽ ؿذُ اػوز سوب اص ًوشیوک‬ ‫فشهبًذاسیّب ثِ وبًذیذاّب اػالم ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب اػالم ایٌىِ اص ‪ ۷۳‬خشداد ًیوض سوجولویوغوبر‬ ‫وبًذیذاّبی اًشخبثبر ؿَساّبی اػالهی ؿْوش ٍ‬ ‫سٍػشب اغبص خَاّذ ؿذ‪ ،‬ػٌوَاى ووشد‪ :‬ؿوشایوی‬ ‫سجلیغبر ثب سَخِ ثِ هویوضاى ؿویوَع ووشًٍوب دس‬ ‫ؿْشّبی هخشلف‪ ،‬هشفبٍر اػز لزا ایی ؿشایوی‬ ‫گشارش‬ ‫تبلیغات انتخاباتی هوچناى در سایه‬ ‫هناظزه نخست‬ ‫هَهَػبر هٌشح ؿذُ دس هٌبظشُ ًخؼز ّواٌبى دس سػبًِ ّوبٍ‬ ‫ؿجىِ ّبی هدبصی ثبصسبه داسدٍهَسدسوحولویول لوشاس هویوگویوشد‪.‬‬ ‫ًبهضددَؿـی ّن سشویت ٍ ػجبسسی اػز وِ ػَطُ سوحولویول ّوبٍ‬ ‫گوبًِ صًیْبی سحلیلگشاى ػیبػی اػز‪ّ.‬فز ًبهضداًشخبثبر سیبػز‬ ‫خوَْسی دسحبلی سٍصّبی سجلیغبسی خَدساػذوشی هویوىوٌوٌوذووِ‬ ‫ّشسٍصٍػذُ‪ ،‬ثشًبهِ ًٍشح سبصُ ای اصػشبدّبی اًْبهٌشـش هی ؿَد‪.‬‬ ‫رییسی‪ :‬برای رفع هشکالت هردم سر از پا ًویشٌاسن‬ ‫حدز االػالم اثشاّین سییؼی هشدم سا گشفشبس فمش سَکیف ٍ دلیل‬ ‫حوَس خَد دس اًشخبثبر سا خَاػز هىوشس هوشدم اػوالم ووشدُ‬ ‫اص ًشیک فشهبًذاسی ّوب ثوِ ووبًوذیوذاّوب اػوالم‬ ‫هیؿَد‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ دلذخشش دس هدلغ ؿَسای اػالهی ثب ثیبى‬ ‫ایٌىِ ‪ّ ۳‬ضاس ٍ ‪ً ۶۵۲‬فش اص داًٍلجبى اًوشوخوبثوبر‬ ‫ؿَسا ّبی ؿْش ثِ ّیئز هوشووضی ًوظوبسر ثوش‬ ‫اًشخبثبر ؿَساّب اػششام وشدُ ثوَدًوذ‪ ،‬افوضٍد‪:‬‬ ‫دغ اص ثشسػیّب کالحیز یهّضاس ٍ ‪ً 2۳۷‬فوش‬ ‫هَسد ساییذ لشاس گشفز وِ اػوبهوی ایوی افوشاد‬ ‫ساییذؿذُ ثوِ ٍصاسر وـوَس ثوشای اثوالؽ ثوِ‬ ‫فشهبًذاسی ّب دادُ ؿوذُ اػوز‪.‬سئویوغ ّویوئوز‬ ‫هشوضی ًظبسر ثش اًشخبثبر ؿَساّبی اػوالهوی‬ ‫ؿْش ٍ سٍػشب ثب اؿبسُ ثِ اهوبس ًوْوبیوی سوایویوذ‬ ‫کالحیز ّب دس ایی اًشخبثبر‪ ،‬سلشی وشد‪ :‬دغ‬ ‫اص سػیذگی ثِ کالحیز ّب‪ ،‬کالحویوز حوذٍد‬ ‫اػز‪ .‬ایی ًبهضد اًشخبثبر سیبػز خوَْسی خَاػشبس اکالح ًوظوبم‬ ‫ثبًىی‪ ،‬هبلیبسی‪ٍ ،‬اسدار ٍ کبدسار ؿذُ ٍ افضایؾ اؿشاف دٍلز‬ ‫ثش وبال ٍ اسص ٍ اسسجبًبر ٍ سا صهیٌِ وبّؾ سَلیوذ دوشًٍوذُ فؼوبد‬ ‫ػٌَاى وشدُ اػز‪.‬ایی ًبهضد اًشخبثبر سیبػز خوَْسی ثیبى ووشد‪:‬‬ ‫اگش هشدم هؼئَلیز دٍلز سا ثِ ایی ًلجِ ٍ خبدم خوَد ػوذوشدًوذ‪،‬‬ ‫ثشای سفغ هـىالر هشدم ػش اص دب ًویؿٌبػن ٍ ؿجبًِ سٍص ثب ّوووِ‬ ‫اهىبًبر ٍ ثب ووه هشخللبى ٍ کبحجبى اًوذیـوِ ٍ ثوب یوبسی‬ ‫خَاًبى ثشای سغییش ٍهغ هَخَد سالؽ هیوٌن‪ .‬حودوز االػوالم‬ ‫سییؼی دس ًبهِ ای ثِ وویؼیَى سجلیغبر کوذا ٍػویوووب خوَاػوشوبس‬ ‫اخشلبف صهبى ثشای دبػخگَیی ثِ ثشخی اظْبسار هٌشح ؿذُ اص‬ ‫ػَی دٍ ًبهضد دیگش سیبػز خوَْسی ؿذ وِ کذا ٍػویوووب ّون‬ ‫فشکشی دٌح دلیمِ ای ثشای دبػخگَیی دس اخشیبس ٍی لشاس داد‪.‬‬ ‫ههرعلیسادُ‪ :‬بایذ جوهَریت ًظام را حفظ کٌین‬ ‫هحؼی هْشػلیضادُ‪ ،‬ثِ هذر دٍ ػبػز دبػخگَی دوشػوؾ ّوبی‬ ‫سػبًِ ّبی هخشلف ثَد‪ٍ .‬ی دسثبسُ خٌدبل ایودوبد ؿوذُ دسثوبسُ‬ ‫هیضاى سحلیالر حدز االػالم سییؼی وِ دس هٌبظشُ ًخوؼوز اص‬ ‫ػَی ٍی اػالم ؿذ‪ ،‬گفز‪ :‬البی سییوؼوی ؿوؾ ووالع ػوَاد‬ ‫والػیه داسًذ ٍ دیگش هذاسن سحلیلی ایـبى حوَصٍی اػوز‪.‬‬ ‫الگَی حىوشاًی الشلبدی اخشوبػی‪ ،‬ػذم سوٌوؾ دس ساثوٌوِ ثوب‬ ‫ّوؼبیگبى‪ ،‬هشٍسر هـبسوز ثبالی هشدم دس اًشخبثبر‪ ،‬ثی سبثویوش‬ ‫ثَدى ثشخَسدّبی لْشی ثب گشاًی ّوب ٍ سوَسم اص هوْون سوشیوی‬ ‫هحَسّبی ػخٌبى هْشػلیضادُ دس ایشًب ثَد‪.‬‬ ‫هوتی‪:‬بایذ حکوراًی را اصالح کٌین‬ ‫سٍاج داللی ًبؿی اص ػبخشبس الشلبدی اػز ٍ هبثبیذ ایی حىوشاًی‬ ‫سا اکالح وٌین؛ ایی سبصُ سشیی اظْبسار ػجذالٌبکش ّوشی‪ً ،‬وبهوضد‬ ‫اًشخبثبر سیبػز خوَْسی اػز‪ّ .‬وشی دس ثشًبهِ ّبی سجلویوغوبسوی‬ ‫خَد ٍػذُ سؿذ الشلبدی ػبالًِ دٌح دسکذ دادُ ٍ سبوویوذ ووشدُ‬ ‫‪ّ ۷۷۹‬ضاس ٍ ‪ً ۹۹2‬فش ساییذ ؿذ‪.‬وبظوووی اظوْوبس‬ ‫داؿز‪ّ 2 :‬ضاس ٍ ‪ً ۶۲۲‬فش دس ػشاػوش وـوَس اص‬ ‫ؿشوز دس اًشخبثبر ؿَساّب ثوِ ػوٌوَاى ًوبهوضد‬ ‫اًلشاف دادُ ثَدًذ وِ والً ‪ ۲‬ؿْش ثب سوَخوِ ثوِ‬ ‫سؼذاد ون ثجزًبم وٌٌذگبى‪ ،‬حذًلوبه الصم سا‬ ‫ثشای سـىیل ؿَسا ًذاؿشِ اػز‪.‬‬ ‫اػز وِ دٍلز ثبیذ فمی دس صیشػبخشْب ػشهبیِ گزاسی وشدُ ٍ ثوب‬ ‫ثْجَد فوبی وؼت ٍ وبس‪ ،‬هـبسوز ثخؾ خلَکی سا سـَیک ٍ‬ ‫سؼْیل وٌذ‪ٍ.‬ی اسص ‪ّ 2‬ضاس ٍ‪ ۷۳۳‬سا ثبػوث ساًوز داًؼوشوِ ٍ اص‬ ‫هـخق ؿذى اػبهی دسیبفز وٌٌذگبى ایی اسص خجوش دادُ اػوز‪.‬‬ ‫ایی ًبهضد اًشخبثبر سیبػز خوَْسی خبًشًـبى وشدُ اػوز ووِ‬ ‫دٍلز ثِ خبی دخبلز دس ثبصاس‪،‬الذاهبسی اًدبم دّذ سب ثبصاس دسػز‬ ‫ػول وٌذ ثب لیوز گزاسی دػشَسی ًوی سَاى ثبصاس سا وٌششل وشد‪.‬‬ ‫جلیلی‪:‬بایذدرفضای هجازی هن ازاستقالل کشَرپاسذاری کٌین‬ ‫ػؼیذ خلیلی هؼشمذ اػز وـَس ًجبیذ هؼٌل ‪ ٍFATF‬سحشین ّوب‬ ‫ثبؿذ‪ .‬ثِ گفشِ ایی ًبهضد اًشخبثبر‪ٍ ،‬ی ٍ ّوشاّبًؾ دس دٍلز ػبیِ‬ ‫سالؽ وشدًذ سب ثشًبهِ ٍالؼی ٍ هجشٌی ثش ٍالؼیز ّب ٍ ظشفیز ّوبی‬ ‫وـَس سذٍیی وٌٌذ‪ .‬خلیلی اص سؼبهل ػبصًذُ ٍ گؼششدُ ثوب خوْوبى‬ ‫ػخی گفشِ ٍ خَاػشبس افضایؾ ػْن هجبدالر سدبسی ثب وـَسّبی‬ ‫هٌٌمِ ؿذُ اػز‪ .‬خلیلی ثِ هزاوشُ ًگبُ هثجوز داؿوشوِ ٍ دسثوبسُ‬ ‫فوبی هدبصی ّن گفشِ اػز‪ :‬دس فوبی هودوبصی ّون ثوبیوذ اص‬ ‫اػشمالل ٍ اصادی وـَس ٍ ؿْشًٍذاى هبى دبػذاسی وٌین‪.‬خلویولوی‬ ‫ّواٌیی سبویذ داسد وِ ًجبیذ وـَس سا حذاللی اداسُ وشد ٍ اص ایوی‬ ‫سٍ هٌشمذاى خَد سا ثِ هٌبظشُ دػوَر ووشدُ اػوز‪ .‬ایوی ًوبهوضد‬ ‫اًشخبثبر وبسّبی ًوبیـی سا افز اداسُ وـَس داًؼشِ ٍ سلوشیو‬ ‫وشدُ اػز وِ ًوبیؾ ًوی سَاًذ خبی وبس ٍالؼی سا ثگویوشد ٍ ثوب‬ ‫ًوبیؾ ًویؿَدوـَس سا اداسُ وشد چِ ثشػذ وِ ثشَاى خْؾ داد‪.‬‬ ‫زاکاًی‪ :‬خَدم را در راس اصالح طلباى هیداًن‬ ‫ػلیشهب صاوبًی ًبهضد اکَلگشای اًشخبثبر سیبػز خووْوَسی دس‬ ‫سبصُ سشیی اظْبسار‪ ،‬خَد سا ثٌذُ دس ساع اکالح ًلجبى داًؼشوِ ٍ‬ ‫دلیل اى سا دًجبل وشدى سحَل اکالح ًلجی اػالم وشدُ اػز‪.‬‬ ‫صاوبًی ایدبد دٍ هیلیَى ؿغل سا ثب ظشفیزّبی خبلی دشوشٍؿویوووی‬ ‫ؿذًی داًؼشِ ٍ گفشِ اػز‪ :‬ثٌذُ هذػی ّؼشن وِ اًمذس ظوشفویوز‬ ‫وعذهها‪ ،‬افت انتخابات است‪ /‬ناهشدها‬ ‫بزناهههای خود را اعالم کننذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػوَ ؿَسای هوشووضی فوشاوؼویوَى‬ ‫اًماله‪ٍ ،‬ػذُّب سا افز اًشخبثبر خَاًذُ ٍ اص ًبهضدّوب‬ ‫خَاػز هؼبثمِ ؿوؼوبس ٍ ٍػوذُ دادى سا هوشوَلوف‬ ‫وٌٌذ‪.‬اثَالفول اثَسشاثی دس گفشگَ ثب خجشًگبس هوْوش دس‬ ‫خلَف فشهبیـبر همبم هؼظن سّجشی هجٌی ثش ایوٌوىوِ‬ ‫ًبهضدّبی اًشخبثبسی ًجبیذ ٍػذُ ّبی غیشلوبثول سوحوموک‬ ‫ثذٌّذ‪ ،‬گفز‪ :‬یىی اص هؼبئلی وِ هوَخوت هوی ؿوَد‬ ‫اًشظبسار هشدم ثبال ثشٍد ٍ هؼئَالى سا دسٍغگَ خٌبه‬ ‫وٌٌذ‪ ،‬دادى ٍػذُ ّبی غیوشلوبثول سوحوموک دس فووبی‬ ‫اًشخبثبر اػز‪ً.‬وبیٌذُ هشدم ًدف اثوبد دس سـوشیو‬ ‫افز ّبی ٍػذُ ّبی اًشخبثبسی گوفوز‪ :‬ػوذم سوحوموک‬ ‫ٍػذُ ّبی اًشخبثبسی هَخت ػلت اػشوبد هشدم هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍػذُ ّب دس هیذاى سلبثز اًشخبثبر ثِ حبلز ووَسع ٍ‬ ‫هؼبثمِ سػیذُ وِ ّش ًبهضدی وِ ٍػوذُ ای هوی دّوذ‪،‬‬ ‫ًبهضد ثؼذی ػؼی هی وٌذ ٍػذُ ثوضسی سوشی ثوذّوذ‬ ‫سب اسای هشدم سا خلت وٌذ‪ٍ.‬ی ساویذ ووشد‪ :‬ایوی اهوش‬ ‫هَخت ؿذُ اًشظبسار افىبس ػوَهی ثِ ؿذر افوضایوؾ‬ ‫یبثذ‪ٍ .‬ػذُّب سجذیل ثِ هؼبثموِ ای ثوشای وؼوت س ی‬ ‫ؿذُ‪ً ،‬بهضدّب ثِ خبی ایٌىِ ثشًبهِّبی خوَد سا اسائوِ‬ ‫وٌٌذ‪ ،‬ؿؼبس هیدٌّذ‪.‬اثَسشاثی ثب ثیبى ایٌىِ ٍػوذُ ّوب ٍ‬ ‫ؿؼبسّبی اًشخبثبسی ثبیذ خبی خَد سا ثِ اسائِ ثشًبهوِ اص‬ ‫ػَی ًبهضدّب ثذّذ‪ ،‬گفز‪ :‬ایی ٍػذُّب وـَس سا دچبس‬ ‫سٌؾ هی وٌذ‪ً .‬بهضدّب هؼبثمِ ؿوؼوبس ٍ ٍػوذُ دادى سا‬ ‫هشَلف وٌٌذ‪.‬‬ ‫بیص اس ‪ ۹۵‬هیلیوى نفز واجذ‬ ‫ضزایط رای دادى هستنذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػخٌگَی ػشبد اًشخبثبر وـَس گفز‪:‬‬ ‫دس وـَس ‪ ۹۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۱۳‬ضاس ٍ ‪ً ۶۳۳‬وفوش ٍاخوذ‬ ‫ؿشایی سای دادى ّؼشٌذ وِ اى ؿبءاهلل ؿوبّوذ حووَس‬ ‫اىّب دس دبی کٌذٍق ّبی سای خوَاّویون ثوَد‪.‬ػویوذ‬ ‫اػوبػیل هَػَی ػخٌگَی ػشبد اًوشوخوبثوبر وـوَس‬ ‫اظْبس داؿز‪ :‬دس وـَس ‪ ۹۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۱۳‬ضاس ٍ ‪۶۳۳‬‬ ‫ًفش ٍاخذ ؿشایی سای دادى ّؼشٌذ وِ اى ؿبءاهلل ؿبّوذ‬ ‫حوَس اىّب دس دبی کٌذٍقّبی سای خَاّین ثَد‪.‬‬ ‫ٍی دسثبسُ ٍاخذاى ؿشایی سای دادى دس وـَس‪ ،‬افضٍد‪:‬‬ ‫ّواٌیی ثیؾ اص ‪ّ ۳۷‬ضاس ؿؼجِ اخز سای دس ػوشاػوش‬ ‫وـَس دیؾ ثیٌی وشدین وِ ثِ ػٌَاى ؿؼجِّبی ثبثز ٍ‬ ‫ػیبس وبس اخز سای سا دس ‪ ۷۲‬خشداد اًدبم هیدٌّذ‪.‬‬ ‫ػخٌگَی ػشبد اًشخبثبر وـَس دسثوبسُ سوؼوشفوِ ّوبی‬ ‫اسػبل ؿذُ ثِ اػشبىّب ٍ سفبٍر سوؼوشفوِ ّوبی چوْوبس‬ ‫اًشخبثبر ًیض‪ ،‬اظْبس داؿز‪ :‬سوؼوشفوِ ّوبی اًوشوخوبثوبر‬ ‫ّشوذام اص چْبس اًوشوخوبثوبر (سیوبػوز خوووْوَسی‪،‬‬ ‫ؿَساّبی اػالهی ؿْش ٍ سٍػشب‪ ،‬هیبًذٍسُای هودولوغ‬ ‫ؿَسای اػالهی ٍ هیبًذٍسُای هدلغ خجشگبى سّجشی)‬ ‫ثش اػبع سؼذاد افشاد هَسد ًیبص ًشاحی ٍ چوبح ؿوذُ‬ ‫اػز‪.‬هَػَی اداهِ داد‪ :‬دس ٍالغ ثشای اًشخبثبر سیبػز‬ ‫خوَْسی وِ ًیبص ثِ اًشخبه یه ًفش اػز‪ ،‬دس سوؼوشفوِ‬ ‫اى فمی خبی ًَؿشی اػن یه ًفش دس ًظش گشفشِ ؿوذُ‬ ‫اػز‪ ،‬اهب دس اًشخبثبر هیبًذٍسُای هدولوغ خوجوشگوبى‬ ‫سّجشی وِ ثشای سْشاى ‪ً ۶‬فش ٍ ػبیش اػشبىّب یه ًوفوش‬ ‫اػز‪ ،‬سؼشفِ هشٌبػت ثب اى ًوشاحوی ؿوذُ اػوز‪ٍ.‬ی‬ ‫گفز‪ :‬ثشای اًشخبثبر هیبى دٍسُای هودولوغ ؿوَسای‬ ‫اػالهی ًیض ثشای ّش وذام اص حَصُّبی اًشخبثویوِ یوه‬ ‫ًفش اًشخبه خَاّذ ؿذ وِ سؼشفِ اى ًیض هشٌبػت ثوب اى‬ ‫یه ًفش سؼشیف ؿذُ اػز‪.‬‬ ‫داخلی دس وـَس ٍخَد داسد ووِ اگوش ػوشهوِ فوؼوبل ووشدى‬ ‫سَاًوٌذی ّب سا داؿشِ ثبؿین ًیبصهٌذ ًیشٍی ووبس اص خوبسج وـوَس‬ ‫ّؼشین ًِ ایٌىِ خَاى هب ثخَاّذ گشدى خن وٌذ‪ .‬صاووبًوی ٍػوذُ‬ ‫ایدبد حذالل ‪ّ ۹۳۳‬ضاس ؿغل دس ‪ ۳‬هبُ اٍل ٍ‪ ۱.۹‬هیلیَى ؿوغول دس‬ ‫ػبل ثؼذ دٍ هیلیَى ؿغل اص ػبل ّبی ثؼذ سا دادُ اػز‪.‬‬ ‫رضایی‪ :‬صذاٍسیوا هحذٍدیت هٌاظرُ ها را بردارد‬ ‫هحؼی سهبیی دیگش ًبهضد اًشخبثبر ّن وبّؾ ّضیٌِّب ٍ ایودوبد‬ ‫خزاثیز دس سَلیذ سا هبًغ ػشاصیش ؿذى دَل ٍ ًمذیٌگی ثوِ ػوووز‬ ‫ساًز ٍ داللی داًؼشِ اػز‪ٍ.‬ی ّواٌیی ػذم خزه ًمذیٌگوی دس‬ ‫سَلیذ سا هٌدش ثِ ایدبد حجبه ثضسی دس ثوَسع اػوالم ووشدُ ٍ‬ ‫هـىل دٍلشوشداى وـَس سا ًفْویذى دوَل ػوٌوَاى ووشدُ اػوز‪.‬‬ ‫سهبیی ّواٌیی اص کذاٍػیوب خَاػشِ هٌبظشار سا اص هحذٍدیزّب‬ ‫خبسج وٌذ ٍ اخبصُ دّذ هٌبظشار اداهِ دیذا وٌذ چَى ثؼیوبسی اص‬ ‫ثحثّب ًیوِ سوبم هیهبًذ‪ٍ.‬ی گفشِ وِ یبساًِ ٍػذُ دادُ ؿذُ ‪2۹۳‬‬ ‫ّضاس سَهبًی سا دس ٍّلِ اٍل ثِ ‪ 2۳‬هیلیَى ایشاًی دشداخز خوَاّوذ‬ ‫وشد ٍ دس هشاحل ثؼذ ّش دٍ ػبل ‪ ۱۳‬هیلیَى ًفش ثِ ایی خوووؼویوز‬ ‫خَاّذ افضٍد‪ .‬ثشًبهِ هؼىی سهبیی ّن ثِ ایی ؿشح اػوز‪ّ« :‬وش‬ ‫صٍج خَاى ثب ‪ ۱۳‬دسکذ اٍسدُ ٍ ‪ ۵۳‬دسکذ ٍام ثبًىی ثوب الؼوبى‬ ‫‪ 2۳‬سب ‪ ۹۳‬ػبلِ هیسَاًٌذ کبحت خبًِ ؿًَذ‪.‬‬ ‫قاضی زادُ هاشوی‪:‬اهادُ تریی فردبرای اًتخابات هستن‬ ‫اهیشحؼیی لبهی صادُ ّبؿوی ّن ٍػذُ َّؿوٌذػبصی یبساًِ ّب سا‬ ‫دادُ ٍ سلشی وشدُ اػز‪ :‬هب ًظبم خبهؼی ًشاحی ووشدُ ایون ثوِ‬ ‫ػٌَاى ػبهبًِ خبهغ ثیوِ‪ ،‬هبلیبر ٍدساهذوِ ثشهجٌبی اى هوشدم ثوِ‬ ‫ػِ گشٍُ ثشاػبع ًؼجز دساهذّبثِ ّضیٌِّبیـبى سمؼین ؿوذُ ٍسوب‬ ‫ػبل ‪ ۱2۳۶‬یبساًِ ثلَسر َّؿوٌذ ثِ هشدم دوشداخوز هویوـوَد‪.‬‬ ‫ّبؿوی دشداخز َّؿوٌذ یبساًِّبساًمٌِ صًی خَاًذُ وِ الصهِ اى‬ ‫ایدبد ًظبم خبهغ اًالػبسی اػز‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهارشنبه‬ ‫*‪91‬خرداد‬ ‫*‪1‬ژوئن‬ ‫* ‪ 02‬شوال‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪7025‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫فشصت تخطودگی جشایم دیشکشد تیمه دس ارستایجان ضشقی تا پایان تیش ماه است‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪ -‬هذٗشًل زاه٘ی اجسواػٖ ارستاٗجاى ؿشهٖ اػالم ًشدۺ کشکر ٍ هْالار اػاواال‬ ‫تخـَدگٖ جشاٗن دٗشًشد حن ت٘وِ زا خاٗاى ز٘شهاُ اٌٗذُ اػر‪.‬جؼلش ػوؼاسٕ اضاکِ ًشدۺ ػاصهااى‬ ‫زاه٘ی اجسواػٖ دس ساػسإ زحون ؿؼاس ػال‪ ،‬اص اٍل٘ی سٍصّإ ػال اهذاهاذ هْوٖ سااجشاٖٗ ًشدُ‬ ‫اػر ًِ سًٍن زَل٘ذ ٍ اؿسـال سا زؼْ٘ل خَاّذ ًوَد‪ ٍٕ.‬ؿلاک٘ر اهَس ٍخاػخگَئٖ ده٘ن سا الصهِ‬ ‫سضاٗر هٌذٕ هخاعث٘ی داًؼر ٍ ًْادٌِٗ ًشدى ٍ زؼو٘ن خذهاذ ؿ٘شحضَسٕ دس ت٘ی رٕ ًلؼاى ٍ‬ ‫هْاسذ اکضاٖٗ ًاسًٌاى تِ هٌظَس خاػخگَٖٗ ؿلاف ٍ ده٘ن تِ هخاعث٘ی تا زَجِ تِ زٌَع تِ ٍجاَد‬ ‫اهذُ دس حَصُ اسائِ خذهاذ سا ضشٍسٕ خَاًذ‪.‬ػوؼاسٕ اکضٍدۺ زحون اٗی اهش هؼسلضم تاشگاضاسٕ‬ ‫جلؼاذ اهَصؿٖ هذٍى هسٌاػه تا ً٘اصّإ هَجَد اػر‪ ٍٕ.‬اظْاس داؿرۺ سٍِٗ ّإ ػل٘وِ إ ٍ‬ ‫هوغؼٖ تاٗذ اکالح ؿذُ ٍ کشاٌٗذّإ ؿلاف ٍ ٍاحذ دس زواهٖ ؿؼه زاه٘ی اجسوااػاٖ جااسٕ ٍ‬ ‫ػاصٕ ؿَد‪.‬ػوؼاسٕ زٌشٗن هشاجؼ٘ی ٍ جله سضاٗر هخاعث٘ی سا هْوسشٗی اٍلَٗر ػاصهاى زاه٘ی‬ ‫اجسواػٖ داًؼر ٍ گلرۺ اهذاهاذ اداسُ ًل اػساى الگَٖٗ تشإ ػولٌشد ؿؼه اػر ٍ دس ؿشاٗاظ‬ ‫کؼلٖ ًِ اّذاف ػاصهاى تا کٌاٍسٕ ّإ ًَٗی زلل٘ن ؿذُ اػر‪ ،‬تاٗذ چـناًذاصّإ تلٌذٕ سا تاشإ‬ ‫ػاصهاى زشػ٘ن ًوَد ٍ تا ّوٌاسٕ ٍ ّوذلٖ ّوٌاساى‪ ،‬دس ساػسإ دػس٘اتٖ تِ اٗی چـن اًذاص گاام‬ ‫تشداسٗن‪.‬‬ ‫تشقشاسی امنیت و تشگضاسی انتخاتات سالم اولویت ماست‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪ -‬اػساًذاس ارستاٗجاىؿشهٖ گلرۺ تشهشاسٕ اهٌ٘ار ٍ‬ ‫تشگضاسٕ اًسخاتازٖ ػالن ٍ هاًَىهٌذ ٍظ٘لِ ٍ اٍلَٗر اکلٖ هاػر ٍ‬ ‫تِ اسادُ ٍ زلو٘ن هشدم ّشچِ تاؿذ احسشام هٖگزاسٗن‪ .‬هاحاواذسضاا‬ ‫خَسهحوذٕ اظْاس ًشدۺ دس ػالّإ گزؿسِ‪ ،‬ػاخار زاشٗای دٍساى‬ ‫هذٗشٗسٖ سا زجشتِ ًشدٗن‪ ،‬اها تا زالؽّإ هؼٍَالى‪ ،‬اهَس ًـاَس ٍ‬ ‫اػساى تا ػشتلٌذٕ هذٗشٗر ؿذ‪ ٍٕ.‬اکضٍدۺ تا ٍجَد خ٘چا٘اذگاٖ ّاإ‬ ‫حَصُ ػ٘اػٖ ٍ اهٌ٘سٖ ًِ هْنزشٗی هحَس هؼٍَل٘ر ّإ ٍصاسذ ًـَس ٍ اػسااًاذاساى ٍ کاشهااًاذاساى‬ ‫اػر‪ ،‬اػساى ارستاٗجاى ؿشهٖ تا زجشتِ ٍ زالؽ کشهاًذاساى‪ ٌٖٗ ،‬اص اهیزشٗی ٍ خاىزشٗی اػاسااى ّاإ‬ ‫ًـَس تِ ؿواس هٖ سٍد‪.‬اػساًذاس ارستاٗجاى ؿشهٖ گلرۺ خَؿثخساًِ ّوِ کشهااًاذاساى اػاسااى زاجاشتاِ‬ ‫تشگضاسٕ اًسخاتاذ سا داسًذ ٍ اًسخاتاذ هجلغ دس اػلٌذ ػال ‪ّ ۹۸‬ن زجشتِ خَتٖ اص ًظش تشگضاسٕ ٗی‬ ‫اًسخاتاذ ػالن ٍ هاًًَٖ تَد‪ ٍٕ.‬خاعشًـاى ًشدۺ اًسخاتاذ ‪ ۲۸‬خشداد تِ دالٗل هخسالاق‪ ،‬هاسالااٍذ اص‬ ‫اًسخاتاذّإ گزؿسِ اػر‪ ،‬اها تا زالؽ هؼٍَالى اهش‪ ،‬تخؾ ػوذُإ اص هوذهاذ ًاس کاشاّان ؿاذُ ٍ‬ ‫اهادگٖ ًاکٖ دساػساى ٍجَد داسد‪.‬خَسهحوذٕ اکضٍدۺ ها تاٗذ ٍظ٘لِ خَد سا تِ دسػسٖ اًجام دّا٘ان ٍ‬ ‫اخشذ خَد ساتِ دً٘إ دٗگشاى ًلشٍؿ٘ن؛ اى چِ تشإ هْن اػر‪ ،‬ػالهر اًسخاتاذ اػار ٍ زلاوا٘ان‬ ‫هشدم ّشچِ تاؿذ تِ اى احسشام هٖگزاسٗن‪ ٍٕ.‬اکضٍدۺ هشدم ها ثاتر ًشدُاًذ ًِ تا ٍجَد هـاٌاالذ ٍ‬ ‫گلِهٌذّٕا‪ ،‬دس لحظِّإ ػخر خإ ًاس ًظام ٍ اًوالب ّؼسٌذ‪.‬اػساًذاس ارستاٗجاى ؿشهٖ اکضٍدۺ ًلغ‬ ‫اًسخاتاذ تشإ ها هْن اػر ٍ اگش اًسخاتاذ ٍ کٌذٍم سإ صٗش ػَال تشٍد کجاٗغ تضسگٖ تِ تاس هٖاٗاذ‬ ‫ًِ جثشاى اى هـٌل اػر‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫افضایص عمش سذ قلعهچای عجهضیش‬ ‫تا اجشای طشحهای اتخیضداسی‬ ‫عشح ّإ اتخ٘ضداسٕ ٍ اتخَاى داسٕ تِ عاَس عاثا٘اؼاٖ تاا ّاذف‬ ‫حلاظر اص اب ٍ خاى ٍ ًٌسشل ػ٘ل اجشا هٖؿَد اهاا تاِ گالاساِ‬ ‫ًاسؿٌاػاى اجشإ اٗی عشحّا دس ػجهؿ٘ش ػوش هل٘ذ ػذ هلؼِچإ‬ ‫سا ً٘ض اکضاٗؾ دادُ اػر‪ .‬اجشإ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ دس تاالدػار‬ ‫ػذ هلؼِچإ ًِ اًٌَى زؼذاد ػاصُّإ اًْا تِ ‪ ۵۰۰‬هَسد هٖ سػاذ‪،‬‬ ‫عٖ ػالّإ اخ٘ش ػشػر گشکسِ ٍ خشٍجٖ اى ػاالٍُ تاش زاـازٗاِ‬ ‫ػلشُ ّإ صٗشصهٌٖ٘ اب‪ ،‬اکضاٗؾ خَؿؾ گ٘اّٖ‪ ،‬هواتلِ تا کشػااٗاؾ‬ ‫خاى ٍ جلَگ٘شٕ اص ٍسٍد سػَب تِ هخضى اٗی ػذ تَدُ اػر‪.‬‬ ‫اٗی زؼذاد ػاصُ دس ‪ّ ۲۲‬ضاس ٌّساس اص اساضٖ تاالدػر ػذ اٗجاد ؿذُ‬ ‫ٍ تذٍى ؿی دس اکاضاٗاؾ هاٌااتاغ اتاٖ ًا٘اض هاَثاش تاَدُ اػار‬ ‫صٗشا کاحهًظشاى اٗی تخؾ هٖگاَٗاٌاذ تاا اجاشإ ّاش ّاٌاسااس‬ ‫اتخ٘ضداسٕ هٖزَاى ‪ ۵۰۰‬هسشهٌؼه اب جذٗذ زَل٘ذ ًاشد؛ ضاوای‬ ‫هطت هضاس عوامل اجشایی دس انتخاتات اسدتیل مطاسکت میکننذ‬ ‫غیش قانونی تودن نصه مستقیم پمپ تش سوی کنتوس و ضثکه توصیع اب‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪-‬تشاػاع تٌاذ ‪ ۲-۳۴-۴‬اٗا٘ای ًااهاِ‬ ‫ػول٘ازٖ ٍ ؿشاٗظ ػوَهٖ زؼشکِ ّإ اب ٍ کااضاالب‬ ‫ًـَس‪ً ،‬له هؼسو٘ن خوح تش سٍٕ ًٌسَس ٍ ٗا ؿاثاٌاِ‬ ‫زَصٗغ اب ؿْشٕ زاخالاق اػار‪.‬هاؼااٍى خاذهااذ‬ ‫هـسشً٘ی ٍ دساهذ اتلإ اػساى اکلْاى تا زاً٘ذ تش اٗی‬ ‫هَضَع گلرۺ تشإ هـسشًٌٖ٘ ًاِ اهاذام تاِ ًلاه‬ ‫هؼسو٘ن خوح تش سٍٕ ًٌسَس ٍ ٗا ؿثٌِ زَصٗغ اب ًٌٌذ‬ ‫خغ اص کذٍس اخغاس ًسثٖ دس کَسذ اکالح ًٌشدى ؿشاٗظ‪ً ،‬ؼثر تاِ هاغاغ هاَهار‬ ‫اًـؼاب زا صهاى تشچ٘ذى خوح اهذام خَاّذ ؿذ ٍ دس کَسذ زٌشاس اٗی زخلق خ٘گا٘اشٕ‬ ‫ّإ هاًًَٖ تِ ػول خَاّذ اهذ‪.‬ػ٘ذ هحؼی کالح اکضٍدۺ اػسلادُ اص زاػ٘ؼااذ داخالاٖ‬ ‫اٗجاد کـاس تشإ هـسشً٘ی‪ ،‬کشکاً دس کَسذ ازلال خوح تِ هخضى رخ٘شُ هجاص اػر‪ ،‬تِ‬ ‫اٗی کَسذ ًِ اب ؿثٌِ زَصٗغ خغ اص ػثَس اص ًٌسَس تِ کاَسذ اصاد ٍاسد هاخاضى‬ ‫هٌاػثٖ ؿذُ ٍ اص اًجا زَػظ خوح‪ ،‬تِ زاػ٘ؼاذ داخلٖ هجوَػِ خاوادااط ؿاَد‪.‬هاؼااٍى‬ ‫خذهاذ هـسشً٘ی ٍ دساهذ اتلإ اػساى اکلْاى تِ هـٌالزٖ ًِ ًله هؼسو٘ن خوح تاش‬ ‫سٍٕ ًٌسَس اب اٗجاد هٖ ًٌذ اؿاسُ ًشد ٍ اظْاس داؿرۺ دس کَسذ ازلال هؼاساوا٘ان‬ ‫خوح تِ ؿثٌِ زَصٗغ‪ ،‬ضوی اٗشاد خؼاساذ احسوالٖ تِ زاػ٘ؼاذ اتشػااًاٖ‪ ،‬ػاوالاٌاشد‬ ‫ًٌسَس ً٘ض تِ ؿذذ زحر زاث٘ش هشاسگشکسِ ٍ هٖ زَاًذ هَجه ًـاى دادى هلاشف ؿا٘اش‬ ‫ٍاهؼٖ ٍ زحو٘ل اب تْإ ت٘ـسش اص هوذاس ٍاهؼٖ هلشف تِ هـسشى هسخلق ؿَد‪.‬کالاح‬ ‫دس خاػخ تِ گالِٗ ًوثَد کـاس اب ػاًٌاى عثواذ تاال دس هجسوغ ّإ هؼًٌَٖ زلشٗح‬ ‫ًشدۺ تش اػاع ائ٘ی ًاهِ ػول٘ازٖ‪ ،‬زاه٘ی کـاس دس عثواذ تاال تش ػْذُ هـسشى اػار ٍ‬ ‫ػاًٌاى هجسوغ ّا تاٗذ تا زؼثِ٘ دسػر خوح ٍ هخضى‪ ،‬اٗی هـٌل سا حل ًٌٌذ ٍ دس اٗای‬ ‫ساتغِ سػاٗر حوَم ؿْشًٍذٕ ٍ ػذم زجاٍص تِ حوَم دٗگشاى تؼ٘اس حائض اّو٘ر اػر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانذاس‪ :‬صادسات اص ارستایجانغشتی ‪ ۶‬تشاتش ضذ‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪ -‬اػساًذاس ارستاٗجاى ؿشتٖ گالارۺ تاا ٍجاَد‬ ‫زحشٗنّإ ًوشؿٌی اػسٌثاس جْاًٖ‪ ،‬ه٘ضاى کاادساذ اص اٗای‬ ‫اػساى عاٖ چاْااسػاال گازؿاساِ تا٘اؾ اص ‪ ۶‬تاشاتاش ؿاذُ‬ ‫اػر‪.‬هحوذهْذٕ ؿْشٗاسٕ اظْاس داؿرۺ عٖ ػال ‪ ،۲۳۹۹‬اٗای‬ ‫ه٘ضاى تِ ػِ ه٘ل٘اسد دالس اکضاٗاؾ ٗااکاساِ ٍ ‪ ۲۰‬دسکاذ ًال‬ ‫کادساذ ًـَس سا ؿاهل هٖؿَد‪ ٍٕ.‬اکضٍدۺ عٖ ػال گازؿاساِ‬ ‫سزثاِ ًاخاؼار تاْاثاَد هاحا٘اظ ًؼاه ًٍااسدسًـاَستاِ‬ ‫ارستاٗجاىؿشتٖ اخسلاف ٗاکر‪ ٍٕ.‬اداهِ دادۺتاٍجَد زحشٗنّإ اهسلادٕ‪ ،‬ه٘ضاى ػشهاِٗ گازاسٕ دس‬ ‫ارستاٗجاىؿشتٖ دس هذذ کؼال٘ر دٍلر سٍحاًٖ ت٘ؾ اص ‪ ۲۰۰‬دسکذ اکضاٗؾ ٗااکاساِ اػار‪.‬اػاسااًاذاس‬ ‫ارستاٗجاىؿشتٖ ت٘اى ًشدۺ ثثاذ هَجَد دس ًـَسػثه سؿذ ٍ زَػؼِ خَاّذ ؿذ‪.‬ؿْشٗاسٕ گلرۺ هثال‬ ‫اص دٍلر سٍحاًٖ کوظ تِ ‪ ۳۶‬دسکذ اصسٍػساّإ اٗی اػساى گاصسػاًٖ ؿذُ تَد ًِ ّن اًٌَى اٗی سهان‬ ‫تِ ‪ ۸۲‬دسکذ سػ٘ذُ اػر‪ ٍٕ.‬اداهِ دادۺ زؼذادگاصسػاًٖ تِ سٍػساّإ ارستاٗجاىؿشتٖ اص ‪ ۳۰۰‬سٍػسا تِ‬ ‫ٗی ّضاس ٍ ‪ ۳۰۰‬سٍػسا اکضاٗؾ ٗاکسِ اػر ٍ گاصسػاًٖ تِ ‪ ۵۰۰‬سٍػسإ دٗگش دس حال اًجام اػار‪ٍٕ.‬‬ ‫تا اؿاسُ تِ اٌٌِٗ ؿشاٗظ جـشاک٘اٖٗ تاػث اکضاٗؾ چٌذتشاتشٕ گاص سػاًٖ تِ هٌاعن ارستاٗجاىؿشتٖ ؿاذُ‬ ‫اػر‪ ،‬اظْاس داؿرۺ هسَػظ ًـَسٕ ّضٌِٗ گاصسػاًٖ خٌج زا ‪ ۲۰‬ه٘لَ٘ى زَهااى اػار ًاِ اٗای سهان‬ ‫دسارستاٗجاىؿشتٖ تِ ‪ ۳۰‬زا ‪ ۴۰‬ه٘لَ٘ى زَهاى هٖسػذ‪.‬اػساًذاس ارستاٗجاىؿشتٖ گلرۺ کوظ ظشک٘ر ٗی‬ ‫هؼذى عال دس اٗی اػساى‪ ،‬خٌج ه٘لَ٘ى زی اػر؛ اٗی اػساى داسإ هؼادى هْوٖ ّوچَى هغ ٍ اٍساًا٘اَم‬ ‫ً٘ض اػر ًِ دسزَػؼِ اػساى ٍ هٌغوِ هٖزَاى ًوؾ اکشٌٖٗ ًٌذ‪.‬‬ ‫اًٌِ اجشإ ّش ٌّساس ػول٘اذ اتخ٘ضداسٕ اص ‪ ۶.۵‬زای کاشػااٗاؾ‬ ‫خاى ٍ سػَب جلَگ٘شٕ هًٌٖذ‪.‬‬ ‫ػالٍُ تش اى اجشإ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ ًساٗج ه ثر کشاٍاًٖ داسد ٍ‬ ‫تا اجشإ اىّا ه٘ضاى کشػاٗؾ خاى ػِ زا ‪ ۹‬زی دس ٌّساس ًااّاؾ‬ ‫هٖٗاتذ ٍ زَل٘ذ ػلَکِ دس ّش ٌّساس ً٘ض تِ ‪ً٘ ۲۲۰‬لَگشم هٖسػذ‪.‬‬ ‫ًٌسِ هاتل زاهل اٌٌِٗ ػذ هلؼِچإ تا ‪ ۴۰‬ه٘لَ٘ى هسشهٌؼه ظاشکا٘ار‬ ‫هخضى اص ًَع خاًٖ تا ّؼسِ سػٖ اػر ًِ ‪ ۵۵‬ه٘لَ٘ى هسشهٌؼاه اص‬ ‫اب سٍدخاًِ هلؼِچإ سا اػسحلال ٍ ‪ّ ۲۲‬ضاس ٍ ‪ّ ۹۰۰‬اٌاسااس اص‬ ‫اساضٖ خاٗاب ػذ سا ات٘اسٕ هٖ ًٌذ؛ تِ ّو٘ی دل٘ل زاث٘شگازاسٕ تاش‬ ‫عَل ػوش اى اهذاهٖ هل٘ذ دس اٗی ؿْشػساى تِ ؿواس هٖسٍد‪.‬‬ ‫خشٍٗض اتشاّ٘نًظاد سئ٘غ اهَس اب ػجهؿ٘ش ضوی زاً٘ذ تش زٌوا٘ال‬ ‫عشحّإ اتخ٘ضداسٕ ؿْشػساى دس تاالدػر ػذ هلؼِچإ‪ ،‬هٖگَٗذۺ‬ ‫زاث٘شگزاسٕ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ تش عَل ػوش اٗی ػذ سکاساِ سکاساِ‬ ‫ت٘ـسش هٖؿَد ٍ اص ًٌاس ػاٗش هضٗرّإ اى اص جولِ اکضاٗؾ هاٌااتاغ‬ ‫اتٖ ً٘ض ًوٖ زَاى تِ ػادگٖ ػثَس ًشد‪.‬دس ًٌاس ّوِ اٗی هاضٗار ّاا‬ ‫هٖزَاى تِ هٌاىٗاتٖ کح٘ح ػاصُّإ اتخ٘ضداسٕ دس ػاجاه ؿا٘اش‬ ‫زَجِ ًشد ًِ ًـاًِ ؿٌاػاٖٗ ٍ زحل٘ل هـاٌاالذ ؿاْاشػاسااى دس‬ ‫ػشکِ ّإ هخسلق اص جولِ کشػاٗؾ خاى‪ ،‬زَل٘ذ سػاَب‪ ،‬ػا٘ال‪،‬‬ ‫ًن اتٖ‪ٍ ،‬ضؼ٘ر دام ٍ هشزغ ٍ ّوچٌ٘ی اساِٗ ساٌّاس اجشاٖٗ هٌاػه‬ ‫هٌاًٌٖ٘‪ ،‬تَ٘لَطٌٖٗ‪ ،‬تَ٘هٌاًٌٖ٘ ٍ زشٍٗجٖ اص ػَٕ ًاسؿاٌااػااى‬ ‫اداسًُل هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ اتخ٘ضداسٕ ارستاٗجاىؿشهاٖ اػار‪.‬سئا٘اغ‬ ‫اداسُ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ اتخ٘ضداسٕ ػجه ؿ٘ش ً٘ض تا اؿاسُ تِ اٗاٌاٌاِ اص‬ ‫ػال ‪ ۲۳۷۲‬زاًٌَى ‪ ۲۰‬ه٘ل٘اسد زَهاى دس تاخاؾ اتاخا٘اضداسٕ اٗای‬ ‫ؿْشػساى ّضٌِٗ ؿذُ‪ ،‬هٖگَٗذۺ تا اجشإ عشحّإ اتخا٘اضداسٕ دس‬ ‫‪ّ ۲۲‬ضاس ٌّساس اص اساضٖ تاالدػر ػذ هلؼِچإ‪ ،‬خَؿؾ گ٘اّٖ ً٘اض‬ ‫دس دسُّإ هٌغوِ ت٘ـسش ؿذُ اػر‪َٗ.‬ػق ٗضداًٖ تا اؿاسُ تِ زاَصٗاغ‬ ‫ًْال ٍ تزس ًَٗجِ ت٘ی هشدم هحلٖ‪ ،‬ت٘اى هًٌٖاذۺ ًاٌاساشل سػاَب‪،‬‬ ‫هواتلِ تا کشػاٗؾ خاى ٍ خ٘ـگ٘شٕ اص ػ٘ل ً٘ض اص دٗگش اثاس اجاشإ‬ ‫عشح ّإ اتخ٘ضداسٕ دس اٗی هٌغوِ تِ ؿواس هٖسٍد‪ ٍٕ.‬تا زاً٘ذ تاش‬ ‫اٌٌِٗ ًٌسشل سػَب دس ًس٘جِ اجشإ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ هاَجاه‬ ‫اکضاٗؾ عَل ػوش ػذ هلؼِچإ ؿذُ‪ ،‬اداهِ هٖدّذۺ تِ عَس هساَػاظ‬ ‫ػاالًِ ٗی ه٘ل٘اسد زَهاى اػسثاس تشإ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ ؿْشػساى‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪-‬کشهاًذاس اسدت٘ل گلرۺ دس تشگضاسٕ ػ٘ضدّاوا٘ای دٍسُ‬ ‫اًسخاتاذ سٗاػر جوَْسٕ ٍ ؿـو٘ی دٍسُ اًسخاتاذ ؿَساّاإ اػاالهاٖ‬ ‫ؿْش ٍ سٍػسإ اٗی ؿْشػساى ّـر ّضاس ًلش ػَاهل اجشاٗاٖ هـااسًار‬ ‫هًٌٌٖذ‪.‬هؼؼَد اهاهٖ ٗگاًِ اکضٍدۺ ‪ً ۲۶۹‬اهضد دس اًساخااتااذ ؿاَساّاإ‬ ‫اػالهٖ ؿْش دس ؿْشػساى اسدت٘ل سهاتر خَاٌّذ ًشد ًِ اص اٗای زاؼاذاد‬ ‫‪ً ۲۰۸‬اهضد هشتَط تِ ؿْش اسدت٘ل اػر‪ ٍٕ.‬اظْاس ًشدۺدس هجاواَع ‪۴۰۴‬‬ ‫ؿؼثِ دس ؿْشػساى اسدت٘ل تشإ اخز سإ خ٘ؾ تٌٖ٘ ؿذُ اػر‪.‬کشهاًذاس اسدت٘ل تش سػاٗر اکل تٖ عشکٖ ٍ‬ ‫اهاًسذاسٕ دس تشگضاسٕ اًسخاتاذ زاً٘ذ ًشد ٍ گلرۺتشگضاسٕ اًسخاتاذ ػالن تا هـااسًار حاذاًا اشٕ‬ ‫اٍلَٗر اکلٖ ّوِ هجشٗاى اًسخاتاذ اػر‪ ٍٕ.‬ت٘اى ًشدۺ ًواٌٗذگاى کشهاًذاس دس ؿؼثاذ اخز سإ سػالسٖ‬ ‫خغ٘ش تش ػْذُ داسًذ ٍ سػاٗر اکل تٖعشکٖ‪ ،‬ػول تِ هاًَى ٍ اهاًسذاسٕ سا هثٌإ ًاس هشاس دٌّذ چشا ًاِ‬ ‫ک٘اًر اص اسإ هشدم ٍظ٘لِ ّوِ هاػر‪ ٍٕ.‬اص اهادگٖ ؿْشػساى اسدت٘ل تاشإ تاشگاضاسٕ اًاساخااتااذ‬ ‫ػ٘ضدّو٘ی دٍسُ سٗاػر جوَْسٕ ٍ ؿـو٘ی دٍسُ ؿَساّإ اػالهٖ ؿْش ٍ سٍػسا دس اسدت٘ل خثش داد ٍ‬ ‫گلرۺ اًسخاتاذ زجلٖ هشدم ػاالسٕ دٌٖٗ دس ًظام هوذع جوَْسٕ اػالهٖ تَدُ ٍ صهٌِ٘ تشٍص اسادُ هلاٖ‬ ‫سا دس ػال٘اى گزؿسِ تِ هٌلِ ظَْس گزاؿسِ اػر‪ .‬کشهاًذاس اسدت٘ل تا اؿاسُ تِ تشگضاسٕ اًسخاتاذ ؿاَساّاا‬ ‫دس ‪ ۲۲۵‬سٍػسإ ؿْشػساى اسدت٘ل ت٘اى ًشدۺ دس ‪ ۲۰۳‬سٍػسا ػِ ًلش تِ ػٌَاى اػضإ اکلٖ ؿَسا ٍ دس ‪۲۲‬‬ ‫سٍػسا ّن خٌج ًلش تِ ػٌَاى اػضإ اکلٖ ؿَسا اًسخاب هٖؿًَذ‪.‬‬ ‫‪ ۷۳۲‬پشونذه تخلفاتی تشای واحذهای اسد و نان ارستایجانضشقی تطکیل ضذ‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪ -‬هؼاٍى ًظاسذ ٍ تاصسػٖ ػاصهاى کٌؼر‪ ،‬هؼذى ٍ زجاسذ ارستااٗاجااى ؿاشهاٖ‪ ،‬تاا‬ ‫زـشٗح تخـٖ اص ػولٌشد حَصُ تاصسػٖ اػساى دس تخؾ اسد ٍ ًاى گلرۺ ‪ّ ۲‬ضاس ٍ ‪ ۲۰۲‬تااصسػاٖ دس‬ ‫‪۲‬هاِّ اٍل اهؼال اًجام ؿذ ًِ هٌجش تِ زـٌ٘ل ‪ ۲۳۷‬خشًٍذُ زخللازٖ تِ اسصؽ ‪ ۵.۵‬ه٘ل٘اسد سٗاال ؿاذُ‬ ‫اػر‪َٗ .‬ػق خاٗذاس سٍص دٍؿٌثِ تا ت٘اى اٌٌِٗ هجوَػِ ًظاسذ ٍ تاصسػٖ تش اػاع زٌال٘ق هحَلاِ تاِ‬ ‫سؿن ٍجَد هحذٍدٗر ّإ ًشًٍاٖٗ دس اػساى سػ٘ذگٖ تِ ؿٌاٗر ّاإ هاشدهاٖ سا دس اٍلاَٗار‬ ‫اهذاهاذ خَد هشاس دادُ اػر‪ ،‬گلرۺ دس ‪ ۲‬هاِّ اٍل ػال جاسٕ ًظاسذ ٍ تاصسػٖ اص ٍاحذّإ ًاًَاٖٗ‬ ‫ٍ اسدػاصٕ اػساى ّواًٌذ ػال گزؿسِ اػسوشاس داؿسِ ٍ دس ساػسإ حاواَم هلاشف ًاٌاٌاذگااى ٍ‬ ‫ؿْشًٍذاى ػضٗض اهذاهاذ ًظاسزٖ زـذٗذ خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍٕ تا اؿاسُ تِ کؼال٘ر هؼسوش ٍ سٍصاًِ ًو٘سِ خاٗؾ ٍاحذّإ ًاًَاٖٗ دس اػساى‪ ،‬اکضٍدۺ تاا ّاواٌااسٕ‬ ‫ػاٗش دػسگاُ ّإ هسَلٖ ٍ تا حضَس ًواٌٗذگاى کور‪ ،‬کشهاًذاسٕ‪ ،‬ؿلِ‪ ،‬تاْاذاؿار ٍ ًااسؿاٌااػااى‬ ‫ازحادِٗ ٍاحذّإ ًاًَاٖٗ هَسد تشسػٖ هشاس گشکسِ اػر ٍ تا هسخللاى تشخَسد هاًًَٖ هٖ ؿَد‪.‬‬ ‫هؼاٍى ًظاسذ ٍ تاصسػٖ ػاصهاى کٌؼر‪ ،‬هؼذى ٍ زجاسذ ارستاٗجاى ؿشهٖ‪ ،‬اداهِ دادۺ دس تاصسػٖ ّإ‬ ‫ًو٘سِ خاٗؾ ‪ٍ ۲۲۹‬احذ هَسد تاصدٗذ هشاس گشکسِ ٍ ػْوِ٘ زخل٘لٖ ‪ٍ ۲۰‬احذ تِ ه٘ضاى ‪ ۵۸‬زی تا احاشاص‬ ‫زخلق ػشضِ خاسج اص ؿثٌِ ‪ ،‬زؼل٘ن ؿذُ اػر‪.‬‬ ‫اخسلاف هٖٗاتذ ٍ ػاصُّإ هذٗوٖ ً٘ض هشهر هٖؿَد‪.‬‬ ‫زذاٍم اجشإ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ اجسٌابًاخزٗش اػر‬ ‫ًاسؿٌاع ٍ کاحهًظش هٌاتغ عث٘ؼٖ تا اؿاسُ تِ اٌٌِٗ اتخ٘ضداسٕ اص‬ ‫جولِ هَاسدٕ اػر ًِ دس ػالّإ عَالًٖ گزؿسِ هَسد تٖزَجْٖ‬ ‫هشاس گشکسِ تَد‪ ،‬هٖ گَٗذۺ زذاٍم حشًر دس اٗای هؼا٘اش تاا ّاذف‬ ‫رخ٘شُػاصٕ اب اجسٌابًاخزٗش اػر‪.‬‬ ‫تِ گلسِ َّؿٌگ داداؽصادُ زَجِ ٍٗظُ تِ اٗی تخؾ ٍ اخاسالااف‬ ‫تَدجِ اص هحل کٌذٍم زَػؼِ هلٖ عٖ ػالّإ اخا٘اش‪ ،‬تاْاساشٗای‬ ‫کشکر تشإ اجشإ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ سا دس جإ جاإ ًـاَس‬ ‫کشاّن ًشد‪.‬‬ ‫ٍٕ ت٘اى ًشدۺ تا اػسلادُ اص زَاى ًاسؿٌاػاى‪ ،‬اػاز٘ذ داًـاگااّاٖ ٍ‬ ‫کاحه ًظشاى ٍ اجشإ هغالؼاذ تِ ٌّگاام ٍ گؼاساشدُ‪ ،‬تاْاساشٗای‬ ‫گضٌِٗ ّإ اتخ٘ضداسٕ تاٗذ احلا ٍ تش سٍٕ اىّا ػاشهااٗاِ گازاسٕ‬ ‫ؿَد‪.‬داداؽصادُ تا زاً٘ذ تش اٌٌِٗ کشکرّإ صٗادٕ دس خلاَف‬ ‫رخ٘شُ اب اص دػر سکسِ ٍ هـٌل اب تؼ٘اس جذٕ اػار‪ ،‬اضااکاِ‬ ‫ًشدۺ ّوِ ًْادّإ هؼٍَل ٍ کؼاالى حَصُ ًـااٍسصٕ تااٗاذ تاشإ‬ ‫اجشإ عشحّإ رخ٘شُ اب خ٘ـوذم ؿًَذ ٍ دس هؼ٘ش تْثَد ٗا حاساٖ‬ ‫ز ث٘ر ٍضؼ٘ر کؼلٖ حشًر ًاٌاٌاذ‪.‬هـااسًار هاشدم هاحالاٖ ٍ‬ ‫تْشُتشداساى دس عشح ّإ اتخ٘ضداسٕ اص جولِ هؼااٗال اػااػاٖ دس‬ ‫اجشإ اٗی عشحّا تِ ؿواس هٖسٍد ٍ تش ّو٘ی اػاع ًظشخاَاّاٖ اص‬ ‫هشدم هثل اص ّش اهذاهٖ تا ػٌَاى ػٌذ ساّثشد هـاسًر دس دػسَس ًاس‬ ‫ػاصهاى جٌگلّا‪ ،‬هشازغ ٍ اتخ٘ضداسٕ ًـَس هشاس داسد‪.‬دس هسای اٗای‬ ‫ساّثشد اهذُ اػرۺ ػاصهاى جٌگلّا‪ ،‬هشازغ ٍ اتاخا٘اضداسٕ ًـاَس‬ ‫ًلِ٘ خ٘ؾًَٗغ هلَتِ ّا ٍ هاواشساذ کاادسُ خاَد سا اػان اص‬ ‫تخـٌاهِّا‪ ،‬اٗ٘یًاهِّا‪ ،‬دػسَسالؼولّا ٍ ضَاتظ اجشاٖٗ هشزاثاظ تاا‬ ‫خذهاذ اٗی ػاصهاى تِ ػوَم هشدم ٍ حَصُ ًؼهًٍاس سا خا٘اؾ اص‬ ‫اتالؽ تِ هذذ ‪ّ ۲‬لسِ اص عشٗن دسگاُ الٌسشًٍ٘ی خَد دس هاؼاشم‬ ‫ًوذ ػوَم هشاس هٖدّذ ٍ خغ اص دسٗاکر ًظشّا ٍ اًسوادّإ ػااصًاذُ‬ ‫هشدهٖ‪ً ،‬ؼثر تِ تشسػٖ ٍ دس کَسذ ً٘اص اکالح ٍ ػاداغ اتاالؽ‬ ‫اهذام هًٌٖذ‪.‬اّو٘ر اجشإ عشحّإ اتخ٘ضداسٕ تِ ٍٗظُ دس حاَصُ‬ ‫اتشٗض دسٗاچِ اسٍهِ٘ ًِ هلؼِچإ ً٘ض دس اى حَصُ هاشاس داسد‪ ،‬عاٖ‬ ‫ػالّإ اخ٘ش ت٘ؾ اص خ٘ؾ هـخق ؿذُ اػر‪.‬‬ ‫الثشص ستثه ضطم کطوسی دس جزب اعتثاسات مکانیضاسیون کطاوسصی سا کسه کشد‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪-‬سٗ٘غ اداسُ کٌاٍسٕ ّإ هٌاً٘ضُ ػاصهااى جاْااد‬ ‫ًـاٍسصٕ اػساى الثشص گلرۺ تخؾ ًـاٍسصٕ اٗی اػساى هَکان تاِ‬ ‫ًؼه جاٗگاُ ؿاـان ًـاَسٕ دس جازب اػاساثااساذ زاَػاؼاِ‬ ‫هٌاً٘ضاػَ٘ى ًـاٍسصٕ ؿذ‪ٗ.‬اػش اٗضدٕ ً٘ا گلرۺ دس ػال ‪ ۲۳۹۹‬دس‬ ‫ّش ّلسِ ػِ دػسگاُ زشاًسَس تِ ًاٍگاى هٌاًا٘اضاػا٘اَى ًـااٍسصٕ‬ ‫اػساى الثشص اضاکِ ؿذ ٍ هثلؾ ‪۲۴‬ه٘ل٘اسد ٍ ‪ ۶۰۰‬ه٘لَ٘ى زَهاى دسهاله‬ ‫خظ ؿواسُ ّـر زَػؼِ هٌاً٘ضاػَ٘ى ًـاٍسصٕ تِ هٌظَس زجاْا٘اض‬ ‫ًاٍگاى هٌاً٘ضُ تخؾ ًـاٍسصٕ اػاسااى الاثاشص خاشداخار ؿاذُ‬ ‫اػر‪ .‬سٗ٘غ اداسُ کٌاٍسٕ ّإ هٌاً٘ضُ ػاصهاى جْاد ًـاٍسصٕ اػساى الثشص اکضٍدۺ ه٘اًگ٘ی جزب اػسثاساذ‬ ‫هزًَس دس ًـَس ‪ ۲۲۴‬دسکذ تَدُ اػر ًِ اػساى الثشص تا جزب ‪ ۲۴۶‬دسکذٕ هَکن تِ ًؼاه جااٗاگااُ‬ ‫ؿـن ًـَسٕ دس هواٗؼِ تا ػاٗش اػساى ّإ ًـَس ؿذُ اػر‪ .‬اٗضدٕ ً٘ا زلشٗح ًشدۺ دس ػال جااسٕ ًا٘اض‬ ‫هثلؾ ‪ ۲۰‬ه٘ل٘اسد زَهاى جْر زَػؼِ ًوٖ ٍ ً٘لٖ هٌاً٘ضاػَ٘ى ًـاٍسصٕ دس هاله خظ ؿواسُ ًِ زاَػاؼاِ‬ ‫هٌاً٘ضاػَ٘ى تِ اػساى الثشص اخسلاف دادُ ؿذُ اػر‪ ٍٕ .‬اکضٍدۺ زاه٘ی ت٘ؾ اص ‪ ۲۳۲‬دػسگاُ اًَاع زشاًاساَس‬ ‫ػٌگ٘ی‪ ،‬هسَػظ ٍ ػثی صساػٖ ٍ تاؿٖ‪ ،‬دٍ دػسگاُ ًوثاٗی تشداؿر ؿالذ ٍ داًِ ّإ سٍؿٌٖ ٍ ّوچٌا٘ای‬ ‫اًَاع ادٍاذ ًـاٍسصٕ اص هحل زؼْ٘الذ زَػؼِ هٌاً٘ضاػَ٘ى ًـاٍسصٕ هٌجش تِ اسزواء ضشٗه اػسااًاذاسد‬ ‫هٌاً٘ضاػَ٘ى ًـاٍسصٕ اػساى تِ ٗی ٍ ّلساد ٍ دٍ کذم(‪ )۷۲۲۲‬اػه تخاس دس ٌّساس(اکضاٗؾ ت٘ؼر ٍ خٌاج‬ ‫کذم دسکذٕ) ٍ ًَػاصٕ ًاٍگاى هٌاً٘ضُ ًـاٍسصٕ دس ػال ‪ ۲۳۹۹‬ؿذُ اػر‪.‬‬ ‫تاییذ صالحیت ‪ ۷۲‬نفش اص داوطلثان ضوسای ضهش اهواص دس هیات نظاست مشکضی‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪-‬کشهاًذاس اَّاص گلرۺ کاالحا٘ار‬ ‫‪ً ۲۷‬لش اص داٍعلثاى ؿـو٘ی دٍسُ ؿاَسإ اػاالهاٖ‬ ‫ؿْش اَّاص ًِ تِ ّ٘اذ هشًضٕ ًظاسذ تش اًسخاتااذ‬ ‫اػسشام ًشدُ تَدًذ‪ ،‬زاٗ٘ذ ؿذ‪ .‬جوال ػالوٖ ً٘ؼاٖ‬ ‫ت٘اى ًشدۺ اص ‪ً ۲۲۲‬لشداٍعله ؿَسإ اػالهٖ ؿاْاش‬ ‫اَّاص ًِ کالح٘ر اًْا زَػظ ّ٘اذّإ اجشاٖٗ ٍ‬ ‫ًظاسذ سد ؿذُ ٍ تِ ّ٘اذ ًظاسذ هشًضٕ اػساشام‬ ‫ًشدُ تَدًذ‪ ،‬کوظ ‪ً ۲۷‬لش هَسد زاٗ٘ذ هشاس گشکر‪ ٍٕ.‬اکضٍدۺ ّ٘اذ هشًضٕ ًظاسذ تاش‬ ‫اًسخاتاذ‪ً ۲۰ ،‬لش اص داٍعلثاى سا ًِ هثال دس ّ٘اذ اجشاٖٗ ؿْشػسااى ٍ ّا٘ااذ ّاإ‬ ‫ًظاسذ ؿْشػساى ٍ اػساى‪ ،‬زاٗ٘ذ کالح٘ر ؿذُ تَدًذ‪ ،‬سد ًشدُ اػر‪.‬ػالوٖ ًا٘اؼاٖ‬ ‫اضاکِ ًشدۺ زا اٗی زاسٗخ‪ ،‬اص ه٘اى اػضإ ؿَسإ ؿْش کؼلٖ اَّاص ًِ زَػاظ ّا٘ااذ‬ ‫ًظاسذ خَصػساى سد کالح٘ر ؿذُ تَدًذ‪ ،‬کوظ سٗ٘غ کؼلٖ ؿَسإ اػالهاٖ ؿاْاش‬ ‫اَّاص زَػظ ّ٘اذ هشًضٕ ًظاسذ زاٗ٘ذ کالح٘ر ؿذُ اػر‪ّ ٍٕ.‬وچٌ٘ای گالارۺ‬ ‫اگْٖ ًْاٖٗ داٍعلثاى اًسخاتاذ ؿَسإ ؿْش تِ ّوشاُ ًذ اًْا ‪ ۲۴‬زا ‪ ۴۸‬ػاػر اٌٗذُ‬ ‫اص ػَٕ کشهاًذاسٕ اَّاص هٌسـش هٖؿَد‪ .‬اًسخاتاذ ؿَساّإ اػالهٖ ؿْاش ٍ سٍػاساا‬ ‫ّوضهاى تا اًسخاتاذ سٗاػر جوَْسٕ ‪ ۲۸‬خشداد دس ػشاػش ًـَس‪ ،‬دس ‪ ۸۸‬ؿاْاش ٍ‬ ‫‪ّ۲‬ضاس ٍ ‪ ۳۶۲‬سٍػسإ خَصػساى تشگضاس هٖؿَد ًِ ًؼاثار تاِ دٍسُ خاٌاجان اٗای‬ ‫اًسخاتاذ‪ ۲۲ ،‬ؿْش ٍ ‪ ۳۲۲‬سٍػسا تِ زؼذاد ؿْشّا ٍ سٍػساّاٖٗ ًِ هاحال تاشگاضاسٕ‬ ‫اًسخاتاذ اػر‪ ،‬اضاکِ ؿذُ اػر‪.‬عثن گضاسؽ خ٘ـ٘ی کشهاًذاس اَّاص‪ ،‬اص هجاواَع ‪۷۶‬‬ ‫ًلش داٍعله ؿَسإ ؿْشاَّاصًِ کالح٘ر اًْا دس ّ٘اذ ًاظااسذ تاش اًاساخااتااذ‬ ‫ؿْشػساى سد ؿذُ تَدٍ ؿٌاٗر اساِٗ ًشدًذ‪ ،‬خغ اص سػ٘ذگٖ تِ ؿٌاٗر دس ّا٘ااذ‬ ‫ًظاسذ خَصػساى‪ ،‬کالح٘ر ‪ً ۲۲‬لش زاٗ٘ذ‪ ٍ ،‬کالح٘ر ‪ً ۵۴‬لش سد ؿذ‪.‬‬ ‫نگاهی اجمالی ته صتان تشکی ‪۲‬‬ ‫اداهِ اص ؿواسٓ هثل‪....‬‬ ‫صتاى اٗی ػٌگًثـسِ ّاا چاٌاذاى زالااٍزاٖ تاا صتااى‬ ‫ػٌگًثـسِّإ گوى زشىّا ًذاسد ٍ خاظ تاِ ًااس‬ ‫سکسِ دس اىّا ً٘ض ّواى خظ سًٍ٘ی اػر‪.‬‬ ‫ػٌگ ًثـسٔ دٗگشٕ دس ؿْش هشاتلـؼَى (هاساتالـاػَى)‬ ‫خاٗسخر اٍٗـَساى اص ػذٓ ‪۹‬م تاصهااًاذُ ًاِ تا٘اؾ زاش‬ ‫اّو٘ر اى تذاى ػثه اػر ًِ دس ًٌاس هسی زشًاٖ تاا‬ ‫خظ سًٍ٘ی زشجؤ چٌٖ٘ ٍ زشجؤ ػاـاذٕ اى ًا٘اض‬ ‫اهذُ اػر‪.‬‬ ‫ّواىگًَِ ًِ خ٘ؾ زش اؿاسُ ؿذ ٍ اص ػاٌاگ ًاثاـاسأ‬ ‫دٗگشٕ تِ ًام تَگَذ ً٘ض چٌ٘ی تشهاٖ اٗاذ ًاِ صتااى‬ ‫ػـذٕ اص ػذٓ ‪۶‬م صتاى سػوٖ ٍ اداسٕ گوى زاشًااى‬ ‫تَدُ اػر ٍ اٗی ػٌگ ًثـسِ (هشاتلاـاؼاَى) ًاواؾ ٍ‬ ‫اّو٘ر صتاى ٍ خظ ٍ کشٌّگ ػاـاذٕ سا دس اػا٘اإ‬ ‫ه٘اًِ ت٘ؾزش هًٖواٗاًذ ٍ هؼسٌذزش هٖػاصد‪.‬‬ ‫اٍٗـَسّا دس ػذُ ّإ تؼذ خظ ػـذٕ سا تشإ ًَؿاسای‬ ‫صتاى خَٗؾ تِ ًاس تشدًذ‪ .‬اًااى دس سٍصگااس ظاْاَس‬ ‫چٌگ٘ضخاى اٗی خظ سا تِ هـَالى اهَخسٌذ‪.‬‬ ‫اگش چِ خظ سػوٖ جوَْسٕ هـَلؼساى دس ػذٓ ‪۲۰‬م‬ ‫تِ ػشٗل زثذٗل ؿذ‪ ،‬اى خظ ٌَّص دس هـَلؼساى دسًٍٖ‬ ‫(چ٘ی) سٍاج داسد ٍ تش سٍٕ اػٌٌاعّاإ جاواْاَسٕ‬ ‫چ٘ی چاج هٖ ؿَد ٍ ٗادگاسٕ اص کشٌّگ اٗاشاًاٖ تاِ‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫ؿواس هٖسٍد‪...‬‬ ‫مذیشکل نوساصی استان‪ ۳۳ :‬دسصذ‬ ‫مذاسس ارستایجانضشقی فشسوده است‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪-‬هذٗشًل زجْ٘ض ٍ ًَػااصٕ هاذاسع‬ ‫ارستاٗجاىؿشهٖ گلرۺ اص خٌج ّضاس ٍ ‪ ۵۰۰‬هذسػِ دس‬ ‫اػساى ‪ ۳۰‬دسکذ ً٘اصهٌذ زخشٗه ٍ ًَػاصٕ اػر‪ .‬خ٘اام‬ ‫کذهٖ سٍص ػِ ؿٌثِ دس هشاؿِ اکضٍدۺ اهؼال تا هَاکوار‬ ‫ػاصهاى زجْ٘ض ٍ ًَػاصٕ هذاسع ًـَس اػسثاس زخشٗه‬ ‫ٍ تاػاصٕ هذاسع دس ارستاٗجاى ؿاشهاٖ ‪ ۸۰‬دسکاذ‬ ‫اکضاٗؾ ٗاکسِ اػر‪ ٍٕ.‬گلارۺ ػاال گازؿاساِ تاشإ‬ ‫ًَػاصٕ هذاسع ارستاٗجاى ؿشهٖ ‪ ۳۰۰‬ه٘ل٘اسد زاَهااى‬ ‫ّضٌِٗ ؿذُ اػر‪.‬‬ ‫هذٗشًل زجْ٘ض ٍ ًَػاصٕ هذاسع ارستاٗجاى ؿاشهاٖ‬ ‫اضاکِ ًشدۺ دس صهاى حاضش تا هـاسًر خا٘اشاى ‪۲۳۰‬‬ ‫هذسػِ دس اػساى دسحال ػاخر اػر‪ ٍٕ.‬گالارۺ تاا‬ ‫تْشُ تشداسٕ اص هذاسع دس دػر ػاخر زا خاٗاى ػاال‪،‬‬ ‫ه٘اًگ٘ی هذاسع کشػَدُ دس اػساى تِ ‪ ۲۰‬دسکذ ًاّؾ‬ ‫هٖٗاتذ‪.‬‬ ‫کذهٖ اکضٍدۺ اهؼال ػالٍُ تش ًَػاصٕ‪ ،‬تشإ زاجاْا٘اض‬ ‫هذاسع هَجَد ‪ ۲۰‬ه٘ل٘اسد زَهاى اػسثاس زخل٘ق ٗاکسِ‬ ‫اػر‪.‬هؼاٍى اػساًذاس ٍ کشهاًذاس ؿْشػساى ٍٗظُ هاشاؿاِ‬ ‫ً٘ض گلرۺ دس ؿْشػساى هشاؿِ ‪ ۳۷‬دسکاذ هاذاسع تاِ‬ ‫زؼذاد ‪ ۲۰۰‬هذسػِ ً٘اصهٌذ ًَػاصٕ اػر‪.‬‬ ‫هَػَٕ اکضٍدۺ ػالٍُ تش هذاسع کشػَدُ ‪ ۲۳‬هاذسػاِ‬ ‫ًاًٌؼٖ دس هشاؿِ ٍجَد داسد‪ ،ٍٕ.‬تا اؿاسُ تِ سؿاثار‬ ‫خاا٘ااشاى تااشإ زااجااْاا٘ااض ٍ ًااَػاااصٕ هااذاسع‬ ‫خَاػساسهـاسًر اداسُ ًل زجْ٘ض ٍ ًَػاصٕ هاذاسع‬ ‫اػساى دس تاصػاصٕ هذاسع هشاؿِ ؿذ‪.‬‬ ‫هذٗش اهَصؽ ٍ خشٍسؽ هشاؿِ گالارۺ اهااسهاذاسع‬ ‫کشػَدُ هشاؿِ ‪ ۷‬دسکذ اص ه٘اًگ٘ی اػاسااًاٖ تا٘اـاساش‬ ‫اػر‪.‬‬ ‫اًثشٗاى اکضٍدۺ ّن اًٌَى ‪ ۲۰‬دسکذ اص ‪ّ ۵۳‬ضاس داًاؾ‬ ‫اهَص هذاسع هشاؿِ دس ًالعّا ٍ هاذاسع کاشػاَد‬ ‫زحل٘ل هًٌٌٖذ‪.‬‬ ‫استانذاس صنجان‪ :‬ضماس مثتالیان ته کشونا دس تخص سشپایی کاهطی ضذه است‬ ‫ػشٍٗغ خثشٕ ‪-‬اػساًذاس صًجاى تا اؿاسُ تاِ سًٍاذ‬ ‫ًاّـٖ هَاسد ػشخاٖٗ ًشًٍا دس اػساى گلارۺ ّاش‬ ‫چٌذ اٗی ٍضؼ٘ر عٖ ‪ّ ۲‬لسِ گزؿساِ تاا سػااٗار‬ ‫خشٍزٌلْإ تْذاؿسٖ ػشػر ت٘ـسشٕ گشکسِ تَد‪ ،‬اها‬ ‫اًٌَى ًٌُذزش ؿذُ اػر ًِ تش اٗای اػااع تااٗاذ‬ ‫ػوَم هشدم سػاٗر ًٌاذ خ٘ـگ٘شاًِ ًشًٍاٖٗ سا تاا‬ ‫حؼاػ٘ر ت٘ـسشٕ هَسد زَجِ هشاس دٌّاذ‪.‬کاساح ا‬ ‫حو٘وٖ اکضٍدۺ زا سػ٘ذى تِ حذ هغلَب‪ٗ ،‬ؼٌٖ ًٌسشل ّوِ گ٘شٕ ًاشًٍااحاساٖ تاااًاجاام‬ ‫ٍاًؼٌ٘اػَ٘ى ً٘ض زَجِ تِ خشٍزٌل ّإ تْذاؿسٖ ٍ تِ ًاسگا٘اشٕ هؼاساواشاٗای ًاٌااذ‬ ‫ضشٍسٕ اػر زا اػ٘ه ّإ ًاؿٖ اص اى تِ حذاهل تشػذ‪ ٍٕ.‬تا اؿاسُ تِ اکضاٗؾ ها٘اضاى‬ ‫خٖ ػٖ اس ه ثر ًشًٍا دس ؿْشّإ اتْش‪ ،‬خشهذسُ ٍ خذاتٌذُ اظْاس داؿرۺ دس اٗای ػاِ‬ ‫ؿْش ٍضؼ٘ر خَتٖ تشهشاس ً٘ؼر ٍ تاٍجَد زاً٘ذاذ‪ ،‬تجإ ًاّؾ هَاسد‪،‬ؿاّذ اکضاٗؾ‬ ‫هَاسد خٖ ػٖ اس ه ثر ّؼس٘ن ٍ تاٗذ اهذاهاذ جذٕ ٍ هَثشٕ تشإ ًٌسشل اٗی هْن اًجام‬ ‫گ٘شد‪.‬اػساًذاس صًجاى گلرۺ اٗی ؿْشّا تاٗذ تشإ حلظ ٍضؼ٘ر هَجَد اهذاهاذ الصم سا‬ ‫اًجام دٌّذ زا هاًغ اکضاٗؾ ؿواس هثسالٗاى تِ ًشًٍا تاؿٌذ ٍ دس اٗی ه٘اى هَاسد اکضاٗـٖ خٖ‬ ‫ػٖ اس ٍ سّگ٘شٕ ّا ً٘ض ت٘ؾ اص گزؿسِ هَسد زَجِ هشاس گ٘شد‪ ٍٕ.‬گلرۺ تا ّاواٌااسٕ‬ ‫ّإ اًجام گشکسِ زؼذادٕ هشاًض ٍاًؼٌ٘اػَى ًشًٍاٖٗ دس ػغح اػساى ساُ اًذاصٕ ؿاذُ‬ ‫اػر ٍ هٖ زَاى گلر‪ ،‬اػساى دس اٗی حَصُ دس هواٗؼِ تا ًـَس ػوه ً٘ؼر ًاِ زاالؽ‬ ‫هٖ ؿَد تا ٍسٍد ٍاًؼی ّإ جذٗذ ٍ اهذاهاذ الصم تِ حذ هغلَب تشػاذ‪.‬حاوا٘اواٖ اص‬ ‫کشهاًذاساى ٍ هذٗشاى دػسگاُّإ اجشاٖٗ اػساى خَاػر تا زَجِ تِ ؿشاٗظ ًاشًٍااٗاٖ ‪۲‬‬ ‫هَضَع هْن اًسخاتاذ ٍ ًشًٍا سا هذ ًظش هشاس دٌّذ چشاًِ تشٍص اخسالل دس اٗی حَصُ ّا‬ ‫خزٗشک٘سٌٖ ً٘ؼر ٍ اهٌاًاذ الصم ً٘ض تٌاسگ٘شٕ ؿَد زا هـٌلٖ تَجَد ً٘اٗذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 91‬خرداد‬ ‫* ‪ 1‬ژوئن‬ ‫* ‪ 02‬شوال‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪7025 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫تسْیالت قرض الحسٌِ ‪ ۰۱۱۱‬هیلیاردی برای اقطار کن برخَردار‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ٍزیر بْذاضت‪ :‬تَاًوٌذسازی هاهاّا‬ ‫در دستَر کار قرار گیرد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٚ -‬صیش تا‪ٟ‬اذزؿات‪ ،‬دسٔااٖ ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬صؽ‬ ‫پضؿىی دس ٘أ‪ ٝ‬زی ت‪ٔ ٝ‬ؼا‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬صؿی ‪ٚ‬صزست ت‪ٟ‬اذزؿات‬ ‫تش ضش‪ٚ‬ست ت‪ٛ‬زٕ٘‪ٙ‬ذػاصی وادس ٔأایی ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬س ‪ٞ‬ش اا‪ٝ‬‬ ‫تیـتش دز٘ـد‪ٛ‬یاٖ زیٗ سؿت‪ ٝ‬دس تخؾ ‪ٞ‬ای ص٘اٖ ‪ ٚ‬صزیٕااٖ‬ ‫تاویذ وشد‪.‬‬ ‫ػؼیذ ٕ٘ىی دس زیٗ ٘أ‪ ٝ‬خطاب ت‪ ٝ‬ػّی زوثش حک د‪ٚ‬ػت‪،‬‬ ‫تا تاویذ تش ٘مؾ ٔأا‪ٞ‬ا دس ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬د ؿاخق ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ذزؿاتای‬ ‫زص خّٕ‪ٔ ٝ‬شزلثت زص ٔادسزٖ تاسدزس لثُ‪ ،‬حیاٗ ‪ ٚ‬تاؼاذ زص‬ ‫صزیٕاٖ ‪٘ ٚ‬یض ٔشزلثت زص و‪ٛ‬دواٖ‪ ،‬تش ت‪ٛ‬زٕ٘‪ٙ‬ذػاصی واادس‬ ‫ٔأایی ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬س ‪ٞ‬شا‪ ٝ‬تیـتش دز٘ـد‪ٛ‬یاٖ ‪ٔ ٚ‬شتیاٖ ٔأایای‬ ‫دس تخؾ ‪ٞ‬ای ص٘اٖ ‪ ٚ‬صزیٕاٖ ‪ ٚ‬دسٔاٍ٘ا‪ٞ ٜ‬اای ٔاشتا‪ٛ‬طا‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٟ‬ت فشزٌیشی أ‪ٛ‬صؽ ‪ٞ‬ای الصْ ‪ ٚ‬ز٘داْ وااسأا‪ٛ‬صی‪،‬‬ ‫تاویذ وشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش ت‪ٟ‬ذزؿت دس ٘أ‪ٛ٘ ٝ‬ؿاتۺ تا‪ٟ‬اثا‪ٛ‬د ؿااخاق ‪ٞ‬اای‬ ‫ت‪ٟ‬ذزؿتی زص خّٕ‪ٔ ٝ‬شزلثت زص ٔادسزٖ تاسدزس لثُ‪ ،‬حایاٗ ‪ٚ‬‬ ‫تؼذ زص صزیٕاٖ ‪٘ ٚ‬یض ٔشزلثت زص و‪ٛ‬دواٖ ‪ ... ٚ‬زص زتؼاد تؼیاس‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬سػیذٖ ت‪ٞ ٝ‬ذف تأیٗ‪ ،‬حافاو ‪ ٚ‬زستاماای ػاطاح‬ ‫ػالٔت خأؼ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس زیٗ سزتط‪ ٝ‬وادس ٔأایی ت‪ٚ ٝ‬یاظ‪ٜ‬‬ ‫دس ٔشزوض ت‪ٟ‬ذزؿتی ‪ ٚ‬دسٔا٘ی ‪ٔ ٚ‬شوض تؼ‪ٟ‬یالت صزیٕاا٘ای‬ ‫٘مؾ تؼیاس ٔ‪ٕٟ‬ی ت‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬دزس٘ذ‪.‬‬ ‫ٕ٘ىی تاویذ وشدۺ ضش‪ٚ‬ست زیداب ٔی وا‪ٙ‬اذ تاا واادس‬ ‫ٔأایی زص ت‪ٛ‬زٕ٘‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬ای الصْ ت‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذ ؿ‪٘ٛ‬ذ تا‪ٙ‬ااتاشزیاٗ‪.‬‬ ‫تشتیثی زتخار ٕ٘اییذ تا ٔذیشزٖ ٌش‪ ٚ ٜٚ‬س‪ٚ‬ػاای تاخاؾ‬ ‫‪ٞ‬ای ص٘اٖ ‪ ٚ‬صزیٕاٖ ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ت‪ٛ‬زٕ٘‪ٙ‬ذػاصی وادس ٔأایای‪،‬‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬حض‪ٛ‬س ‪ٞ‬شا‪ ٝ‬تیـتش دز٘ـد‪ٛ‬یاٖ ‪ٔ ٚ‬شتیااٖ ٔاحاتاشْ‬ ‫ٔأایی سز دس تخؾ ‪ٞ‬ای ص٘اٖ ‪ ٚ‬صزیٕاٖ ‪ ٚ‬دسٔاٍ٘ا‪ٞ ٜ‬اای‬ ‫ٔشت‪ٛ‬ط‪ ٝ‬تشزی فشزٌیشی أا‪ٛ‬صؽ ‪ٞ‬اای الصْ ‪ ٚ‬ز٘ادااْ‬ ‫واسأ‪ٛ‬صی فشز‪ ٓٞ‬وشد‪ٟ٘ ٚ ٜ‬ایت ‪ٞ‬إاىااسی سز ز٘ادااْ‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ زسػاَ ٌضزسؽ زلذزٔات اتی ت‪ ٝ‬دفتش زی‪ٙ‬دا٘ه ٔ‪ٛ‬سد‬ ‫ز٘تظاس زػت‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ؼا‪ ٖٚ‬ت‪ٙ‬یاد ٔؼتضؼفااٖ زص ز٘اؼامااد‬ ‫لشزسدزد ‪ٔ ۰۱۱۱‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬ا٘ی تشزی پشدزخت تؼ‪ٟ‬یالت‬ ‫لشم زِحؼ‪ ٝٙ‬ت‪ ٝ‬زلـاس وٓتشخ‪ٛ‬سدزس خثش دزد‪.‬‬ ‫ٔحٕذ پیشػّی تا زػالْ زیٗ خثش زظ‪ٟ‬اس وشدۺ دس خشیاٖ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا ت‪ٙ‬یاد ٔؼتضؼفاٖ تیؾ زص ‪ٞ ۳‬ضزس ٔیّیاسد تا‪ٔٛ‬ااٖ‬ ‫تشزی حٕایت زص زلـاس اػیه پزیش ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬وشد ‪ ٚ‬طای‬ ‫زیٗ ٔذت‪ ،‬تیؾ زص ‪ٔ ۸۱۱‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ تؼ‪ٟ‬یالت لشم‬ ‫زِحؼ‪ ٝٙ‬سز ٘یض دس زختیاس وؼث‪ ٚ ٝ‬زلـاسی و‪ ٝ‬تا ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ا‪ ،‬اػیه دیذ٘ذ لشزس دزد‪.‬‬ ‫ٔؼا‪ ٖٚ‬تش٘أ‪ ٝ‬سیضی ت‪ٙ‬یاد ٔؼتضؼفاٖ زدزٔ‪ ٝ‬دزدۺ ت‪ٙ‬یاد ٔؼتضؼفاٖ دس سزػتای زدزٔ‪ ٝ‬حٕاایات ‪ٞ‬اای‬ ‫خ‪ٛ‬د‪ٞ ،‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪٘ ٝ‬یض ٔمشس وشد ‪ٔ ۰۰۱۱۱‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ تؼ‪ٟ‬یالت لشم زِحؼ‪ ٝٙ‬زص طشیک یىی زص‬ ‫تا٘ه‪ٞ‬ا تشزی زلـاس ضؼیف ‪ ٚ‬اػیه پزیش تخلیق د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی خاطش٘ـاٖ وشدۺ تش زػاع زیٗ تفا‪٘ ٓٞ‬أ‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬یاٖ یىی زص تا٘ه‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬یاد ػّا‪ٛ‬ی ٔا‪ٙ‬اؼاماذ‬ ‫ؿذ‪ ،ٜ‬تؼ‪ٟ‬یالت ‪ٔ ۰۱۱۱‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬ا٘ی لشم زِحؼ‪ ٝٙ‬تشزی پشدزخت ‪ٚ‬زْ ضش‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬تؼا‪ٟ‬ایاالت‬ ‫زؿتغاِضزیی ت‪ ٝ‬زلـاس ٔحش‪ ْٚ‬تخلیق یاتذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سٌذ صیاًت از کَدکاى ٍ ًَجَاًاى در فضای هجازی تصَیب ضذ‬ ‫چِ کساًی ًبایذ دُز دٍم ٍاکسی کرًٍا را تسریق کٌٌذ؟‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬ػ‪ٙ‬ذ کیا٘ت زص و‪ٛ‬دواٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ز٘ااٖ دس‬ ‫فضای ٔداصی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ػ‪ٙ‬ذ اـٓز٘ذزص فضای ٔادااصی‬ ‫دس زفک ‪ ۰۴۰۱‬دس خّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سزیػاِی فضاای ٔادااصی تا‪ٝ‬‬ ‫تل‪ٛ‬یه ٘‪ٟ‬ایی سػیذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضزسؽ خثشٌضزسی تؼ‪ٙ‬یٓ‪ ،‬خّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سزیػاِای فضاای‬ ‫ٔداصی ت‪ ٝ‬سیاػت حدتزالػالْ حؼٗ س‪ٚ‬حاا٘ای س ایاغ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬س تشٌضزس ؿذ ‪ ٚ‬دس زیٗ خّاؼا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬اذ کایاا٘ات زص‬ ‫و‪ٛ‬دواٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ز٘اٖ دس فضای ٔداصی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬ایاٗ ػا‪ٙ‬اذ‬ ‫اـٓز٘ذزص فضای ٔداصی دس زفک ‪ ۰۴۰۱‬ت‪ ٝ‬تل‪ٛ‬یه ٘‪ٟ‬ایی سػیذ‪.‬تشزػاع ػ‪ٙ‬ذ کیاا٘ات زص وا‪ٛ‬دوااٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز٘اٖ دس فضای ٔداصی‪ٔ ،‬مشس ؿذ وّی‪ ٝ‬ػى‪ٞٛ‬ا ‪ ٚ‬زسز ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذٌاٖ ٔحت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬خذٔات فضای ٔداصی دس‬ ‫ٔذت یىؼاَ‪٘ ،‬ؼثت ت‪ ٝ‬کیا٘ت زص دزد‪ٜٞ‬ا‪ ،‬سد‪ٜ‬ت‪ٙ‬ذی ‪ ٚ‬تفىیه ٔحت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬خذٔات ‪ٚ‬یظ‪ٞ ٜ‬ش سد‪ ٜ‬ػا‪ٙ‬ای زص‬ ‫خذٔات ػٕ‪ٔٛ‬ی زلذزْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ت‪ٛٔ ٝ‬خه زیٗ ٔل‪ٛ‬ت‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬صزستخا٘‪ٞٝ‬ا ٔاىاّاف ؿاذ٘اذ تا‪ ٝ‬ؿاىاُ‬ ‫غیشز٘حلاسی دس سزتط‪ ٝ‬تا ػى‪ٞٛ‬ا ‪ ٚ‬خذٔات کیا٘ت ؿذ‪ ٜ‬تشزی خشدػاالٖ زطالعسػا٘ی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع دیٍش خّؼ‪ ٝ‬زٔش‪ٚ‬ص ؿ‪ٛ‬سزی ػاِی فضای ٔداصی تشسػی ‪ ٚ‬تل‪ٛ‬یه ػا‪ٙ‬اذ اـآ ز٘اذزص فضاای‬ ‫ٔداصی دس زفک ‪ ۰۴۰۱‬ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تشزػاع زیٗ اـٓز٘ذزص ٔمشس ؿذ فضای ٔداصی‪ ،‬پیـشزٖ پیـاشفات ػاایاش‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ای وـ‪ٛ‬س تاؿذ ‪ٔ ٚ‬تىی تش ظشفیت‪ٞ‬ای دس‪ٖٚ‬صزی وـ‪ٛ‬س ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬یاتذ‪.‬‬ ‫تش ٔث‪ٙ‬ای زیٗ ػ‪ٙ‬ذ اـٓز٘ذزص‪ ،‬خٕ‪ٟٛ‬سی زػالٔی زیشزٖ تا ػاَ ‪ ۰۴۰۱‬ت‪ ٝ‬خایٍا‪ ٜ‬لذست تشتش ػاایاثاشی دس‬ ‫تشزص خ‪ٟ‬ا٘ی ‪ٔ ٚ‬ماْ ز‪ َٚ‬زسز ‪ ٝ‬خذٔات فضای ٔداصی دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬غشب ‪ ٚ‬خ‪ٛٙ‬ب غشب اػیا خ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ذ سػیاذ‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تالؽ خ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ذ وشد ػّط‪ ٝ‬تیٍاٍ٘اٖ تش فضای ٔداصی وـ‪ٛ‬س سز ٘افای واشد‪ ٚ ٜ‬حاىإاشز٘ای‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای ػّط‪ٌٝ‬ش تش ؿثى‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ا٘ی سز سفغ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی ‪ٚ-‬زوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬ػّی‪ ٝ‬وش‪٘ٚ‬ا تاشزی تاا‬ ‫ز‪ِٛٚ‬یت ٌش‪ٞ ٜٚ‬ای دس ٔؼشم خطش زص ت‪ٟ‬إاٗ ػااَ‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬دس وـ‪ٛ‬سٔاٖ اغاص ؿذ‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬ای ؿا‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬زفشزدی و‪ٛ٘ ٝ‬تتؿاٖ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬حتٕا زیٗ ‪ٚ‬زوؼاٗ‬ ‫سز تضسیک و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬زٔا ا‪ ٝ‬وؼا٘ی زص ٘ظش ػّٕای ٘اثاایاذ‬ ‫‪ٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا سز تضسیک و‪ٙٙٙ‬ذ؟‪.‬‬ ‫وؼا٘ی و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تخٓ ٔشؽ حؼاػیت دزس٘ذ‪ ،‬حتٕا لاثاُ‬ ‫زص تضسیک ‪ٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا زص پضؿه اٖ ٔشواض ػا‪ٛ‬زَ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایا ٔیت‪ٛ‬ز٘‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا سز تضسیک و‪ٙٙ‬اذ‬ ‫یا خیش‪ .‬دس ػیٗ حاَ وؼا٘ی و‪ ٝ‬ػاتم‪ٞ ٝ‬ش ٘‪ٛ‬ع اِشطی خذی دزس٘ذ‪ ،‬حتٕا تؼذ زص تضسیک ‪ٚ‬زوؼاٗ یاه‬ ‫ستغ تا ٘یٓ ػاػت دس ٔشوض ‪ٚ‬زوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تحت ٘ظش تٕا٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زٌش وؼی تؼذ زص تضسیک ‪ٚ‬زوؼٗ‪ ،‬ؿ‪ٛ‬ن اِشطیه ؿذیذ ٘ـاٖ دزد‪ ،‬تا دزس‪ ٚ‬لاتُ دسٔاٖ ت‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫زکال خای ٍ٘شز٘ی ٘یؼت‪ ،‬زٔا وؼا٘ی و‪ ٝ‬تؼذ زص تضسیک د‪ٚ‬ص ز‪ٚ َٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬اا ‪ٚ‬زوا‪ٙ‬اؾ اِاشطیاه‬ ‫ؿذیذ ٘ـاٖ دزد٘ذ‪٘ ،‬ثایذ د‪ٚ‬ص د‪ٚ ْٚ‬زوؼٗ سز دسیافت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تایذ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬وشد و‪ ٝ‬حذزوثش زیٕ‪ٙ‬ی ‪ٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا ا‪ٟ‬اس ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تؼذ زص تضسیک د‪ٚ‬ص د‪ٚ ْٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬اػت‬ ‫‪ ٚ‬زیٕ‪ٙ‬ی ز‪ِٚ‬ی‪٘ ٝ‬یض ا‪ٟ‬اس ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تؼذ زص تضسیک د‪ٚ‬ص ز‪ٚ َٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا حاکُ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬زٔا زیٗ زیٕ‪ٙ‬ی وأُ‬ ‫٘یؼت ‪ ٚ‬تایذ حتٕا تٕاْ پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ذزؿتی سز سػایت وشد‪.‬‬ ‫تش زػاع زػالْ کفح‪ ٝ‬زی‪ٙ‬ؼتاٌشزٔی ‪ٚ‬تذز‪ ،‬دس ػیٗ حاَ فاکّ‪ ٝ‬تضسیک تیٗ د‪ ٚ‬د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬زوؼٗ واش‪٘ٚ‬اا‪ ،‬دس‬ ‫‪ٚ‬زوؼٗ‪ٞ‬ای ٔختّف‪ٔ ،‬تفا‪ٚ‬ت زػت ‪٘ ٚ‬ثایذ زکشزس وشد و‪ ٝ‬د‪ٚ‬ص د‪ٚ ْٚ‬زوؼٗ سز ص‪ٚ‬دتش زص ٔ‪ٛ‬ػذ تضسیاک‬ ‫وشد؛ صیشز زیٕ‪ٙ‬ی وٕتشی حاکُ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫بستِّای ایٌترًت رایگاى برای سینکارتّای داًصاهَزی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی ‪ٔ-‬اؼاا‪ٚ ٖٚ‬صیاش زستاثااطاات ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی زطالػات ٌفتۺ ت‪ٙٔٝ‬ظ‪ٛ‬س ت‪ٛ‬صیغ ػادال٘ا‪ٝ‬‬ ‫زی‪ٙ‬تش٘ت ٔخل‪ٛ‬ف أ‪ٛ‬صؽ دس فضای ٔداصی ت‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست سزیٍاٖ تیٗ دز٘ؾأ‪ٛ‬صزٖ‪ ،‬تاخالایاق‬ ‫تؼت‪ٞٝ‬ای سزیٍاٖ تاش س‪ٚ‬ی ػایآ وااست ‪ٞ‬اای‬ ‫دز٘ؾأ‪ٛ‬صی دس حاَ زخشز زػت‪.‬‬ ‫زػف‪ٙ‬ذ د‪ ٚ‬ػاَ لثُ صٔا٘ی و‪ ٝ‬وش‪٘ٚ‬اا دس وـا‪ٛ‬س‬ ‫ؿی‪ٛ‬ع پیذز وشد‪ ،‬ػثه ص٘ذٌی زفشزد وأال تغییاش‬ ‫وشد‪ .‬أ‪ٛ‬صؽ‪ ،‬حُٕ‪٘ٚ‬مُ‪ ،‬وؼه‪ٚ‬واس ‪ ٚ‬حاتای‬ ‫ٔم‪ ِٝٛ‬دسٔاٖ ‪ٍٕٞ‬ی تا‪ ٝ‬ػإات تؼاتاش فضاای‬ ‫ٔااداااصی سفااتاا‪ٙ‬ااذ‪ .‬دس زیااٗ ؿااشزیااط زٌااش‬ ‫صیااشػاااخاات ‪ٞ‬ااای زستااثاااطاای وـاا‪ٛ‬س تااشزی‬ ‫خذٔتسػا٘ی دس زیٗ تحشزٖ فشز‪٘ ٓٞ‬ث‪ٛ‬د تا‪ ٝ‬طا‪ٛ‬س‬ ‫حتٓ خأؼ‪ ٝ‬دااس ٔـىُ ٔیؿذ‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ا ‪ٞ ٚ‬فت‪ٞٝ‬ای زتتذزیی وش‪٘ٚ‬اا‪ ،‬تاشزفایاه دس‬ ‫ؿثى‪ ٝ‬زستثاطی وـ‪ٛ‬س ت‪ ٝ‬لذسی تاال سفت و‪ٕٝٞ ٝ‬‬ ‫تخؾ ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬صزست زستثاطات تشزی تأیٗ ظشفیات‬ ‫ٔ‪ٙ‬اػه ‪ ٚ‬تشطشف وشدٖ ٔـىالتی وا‪ٚ ٝ‬خا‪ٛ‬د‬ ‫دزؿت‪ ،‬ؿثا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬صی ؿاش‪ٚ‬ع تا‪ ٝ‬وااس واشد٘اذ‪.‬‬ ‫تخلیق تؼت‪ٞ ٝ‬ای زی‪ٙ‬تش٘ت سزیٍاٖ زٔىا٘ی تا‪ٛ‬د‬ ‫و‪ٚ ٝ‬صزست زستثاطات ت‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬ذٌی زص د‪ِٚ‬ت تشزی‬ ‫س‪ٚ‬ؿٗ ٍ٘‪ ٝ‬دزؿتٗ اشزؽ أ‪ٛ‬صؽ دس وـا‪ٛ‬س دس‬ ‫ا‪ٙ‬ذ ٔشحّ‪ ٝ‬تا‪ ٝ‬دز٘اؾ أا‪ٛ‬صزٖ‪ ،‬دز٘ـادا‪ٛ‬یااٖ‪،‬‬ ‫ٔؼّٕاٖ‪ ،‬زػاتیذ دز٘ـٍا‪ ٚ ٜ‬ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬زختلاف دزد‪.‬‬ ‫دس زیٗ صٔایا‪ٙ‬ا‪ٔ ،ٝ‬اؼاا‪ٚ ٖٚ‬صیاش زستاثااطاات زص‬ ‫تغییش فشای‪ٙ‬ذ تخلیاق زیا‪ٙ‬اتاش٘ات سزیاٍااٖ تا‪ٝ‬‬ ‫افسایص ‪ ۰۱‬درصذی طرح ّای هقابلِای‪،‬‬ ‫افسایص ‪ ۴۹‬درصذی دستگیری ّا‬ ‫کرًٍا اردٍّای سازهاى جَاًاى‬ ‫ّاللاحور را لغَ کرد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خاثاشی‪-‬‬ ‫زسد‪ٞٚ‬ای ػااصٔااٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ز٘اٖ ‪ٞ‬الَ زحٕاش‬ ‫تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؿایا‪ٛ‬ع‬ ‫تیإااسی واش‪٘ٚ‬اا‪،‬‬ ‫تاااتؼااتاااٖ زٔؼاااَ‬ ‫تشٌضزس ٘اخا‪ٛ‬ز‪ٞ‬اذ‬ ‫ؿذ ‪ ٚ‬واس‪ٚ‬زٖ‪ٞ‬ای ٘یى‪ٛ‬واسی خایٍاضیاٗ زسد‪ٞٚ‬اا ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫زػت‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ زص خٕؼیت ‪ٞ‬الَ زحٕاش‪ ،‬س ایاغ ػااصٔااٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ز٘اٖ خٕؼیت ‪ٞ‬الَزحٕش ت‪ ٝ‬تاشٌاضزسی وااس‪ٚ‬زٖ ‪ٞ‬اای‬ ‫٘یى‪ٛ‬واسی تا ٔـاسوت خ‪ٛ‬ز٘اٖ دز‪ٚ‬طّه ‪ٞ‬الَزحٕش زؿاس‪ٜ‬‬ ‫وشد ٌفتۺ فؼاِیت زیٗ واس‪ٚ‬زٖ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬زیٗ کا‪ٛ‬ست زػات‬ ‫و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ز٘اٖ زص کثح دس س‪ٚ‬ػتا‪ٞ‬ا حاضش ٔای ؿا‪٘ٛ‬اذ ‪ ٚ‬تاا‬ ‫تؼذزصظ‪ٟ‬ش خذٔاتی سز زسز ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙٙ‬اذ وا‪ٞ ٝ‬آ زسد‪ ٚ‬تا‪ٝ‬‬ ‫حؼاب ٔیایذ ‪ ٓٞ ٚ‬خذٔت ت‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػتاییاٖ زػت‪.‬‬ ‫ٔحٕذ ٌّفـاٖ زفض‪ٚ‬دۺ دس زیٗ زسد‪ٞٚ‬ا‪ ،‬ػااصٔااٖ خا‪ٛ‬ز٘ااٖ‬ ‫خٕؼیت ‪ٞ‬الَ زحٕش‪ ،‬ػااصٔااٖ خا‪ٙ‬اٍاُ ‪ٞ‬اا‪ٔ ،‬اشزتاغ ‪ٚ‬‬ ‫اتخیضدزسی وـ‪ٛ‬س‪ ،‬تؼیح ػاص٘ذٌی ‪ ٚ‬ػاصٔاٖ دز٘ـد‪ٛ‬یاٖ‬ ‫خ‪ٟ‬اد دز٘ـٍا‪ٞ‬ی ت‪ٝ‬ک‪ٛ‬ست ثاتت ‪ٕٞ‬ىاسی خ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ذ دزؿت‪.‬‬ ‫س یغ ػاصٔاٖ خ‪ٛ‬ز٘اٖ خٕؼیت ‪ٞ‬الَزحٕش دس خلا‪ٛ‬ف‬ ‫‪ٚ‬زوؼی‪ ٝٙ‬ؿذٖ خ‪ٛ‬ز٘اٖ دز‪ٚ‬طّه ٌفتۺ تیـتش خ‪ٛ‬ز٘ا٘ی وا‪ٝ‬‬ ‫دس زیٗ واس‪ٚ‬زٖ‪ٞ‬ا حاضش خ‪ٛ‬ز‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪ ،‬خ‪ٛ‬ز٘ا٘ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ وا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٚٝ‬زػط‪ ٝ‬حض‪ٛ‬س دس طشح ٘اظشزٖ ػالٔت تا ٔاا‪ ٜ‬ایا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬زوؼی‪ٔ ٝٙ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬تا زیٕ‪ٙ‬ی تیـتش دس زیٗ زسد‪ٞٚ‬ا حض‪ٛ‬س‬ ‫خ‪ٛ‬ز‪ٙٞ‬ذ دزؿت‪.‬‬ ‫اهضای تفاّن ًاهِای برای درهاى رایگاى بیوِ ضذگاى تاهیی اجتواعی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬تأیٗ زختٕاػی ‪ٚ ٚ‬صزست ت‪ٟ‬ذزؿات تاشزی زسز ا‪ ٝ‬دسٔااٖ‬ ‫سزیٍاٖ ت‪ ٝ‬تیٕ‪ ٝ‬ؿذٌاٖ دس تیٕاسػتاٖ ‪ٞ‬ای د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬دز٘ـٍا‪ٞ‬ی تفا‪٘ ٓٞ‬اأا‪ٝ‬‬ ‫زٔضا وشد٘ذ‪.‬ػاصٔاٖ تأیٗ زختٕاػی زػالْ وشدۺ تش زػاع زیٗ تفا‪٘ ٓٞ‬اأا‪،ٝ‬‬ ‫خذٔات تؼتشی تحت پ‪ٛ‬ؿؾ تأیٗ زختٕاػی تشزی وّیا‪ ٝ‬تایإا‪ ٝ‬ؿاذٌااٖ‬ ‫تؼتشی دس تیٕاسػتاٖ‪ٞ‬ای د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬دز٘ـٍا‪ٞ‬ی ٔؼتمش دس ؿ‪ٟ‬شػتاٖ‪ٞ‬ایی وا‪ٝ‬‬ ‫زیٗ ػاصٔاٖ فالذ تیٕاسػتاٖ ّٔىی زػت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تشزی تٕاْ تیٕ‪ٝ‬ؿاذٌااٖ‬ ‫دزسزی تیؾ زص ‪ ۶۵‬ػاَ ػٗ دس تٕاْ تیٕاسػتاٖ‪ٞ‬ای د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬دز٘ـٍا‪ٞ‬ی طشف لشزسدزد‪ ،‬ت‪ ٝ‬کا‪ٛ‬ست سزیاٍااٖ‬ ‫زسز ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬حفاظت ٔاِی زص تیٕ‪ ٝ‬ؿذٌاٖ ‪ٔ ٚ‬ؼتٕشی تٍیشزٖ تأیٗ زختٕاػی دس سزػتای زکُ کیا٘ت زص‬ ‫وشزٔت ٌش‪ٞ ٜٚ‬ای اػیه پزیش دس ٔ‪ٛ‬زخ‪ ٟٝ‬تا تیٕاسی‪ ،‬دػتشػی ػادال٘‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬خذٔات تـخیلی ‪ ٚ‬دسٔاا٘ای دس‬ ‫وُ وـ‪ٛ‬س تشزی تیٕ‪ ٝ‬ؿذٌاٖ ػاصٔاٖ تیٕ‪ ٝ‬ػالٔت‪ ،‬پشدزخت ت‪ٛٔ ٝ‬لغ تؼ‪ٟ‬ذزت ػاصٔاٖ تأیٗ زختإااػای تا‪ٝ‬‬ ‫تیٕاسػتاٖ‪ٞ‬ای ٔدشی طشح‪ ،‬زػتفاد‪ ٜ‬زص تٕأی ظشفیت‪ٞ‬ای وـ‪ٛ‬س دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دسٔاٖ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬پ‪ٛ‬ؿؾ ‪ ٚ‬زستمای‬ ‫ویفیت خذٔات دسٔا٘ی‪ ،‬زص ز‪ٞ‬ذزف زیٗ طشح ت‪ ٝ‬ؿٕاس ٔیس‪٘ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫تٕأی خذٔات تؼتشی دزسزی پ‪ٛ‬ؿؾ تیٕ‪ ٝ‬پای‪ ٚ ٝ‬وّی‪ ٝ‬تد‪ٟ‬یضزت پضؿىی ‪ ٚ‬زلالْ ٔلشفی ٔ‪ٛ‬سد زػتفاد‪ ٜ‬تاشزی‬ ‫تیٕاسزٖ دس تخؾ تؼتشی تٕأی تیٕاسػتاٖ‪ٞ‬ای د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬دز٘ـٍا‪ٞ‬ی‪ٔ ،‬ـٕ‪ َٛ‬زیٗ طشح ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬س ایاغ‬ ‫پّیغ زٔ‪ٙ‬یت پایتخات زص‬ ‫زفااضزیااؾ ‪ ۸۱‬دسکااذی‬ ‫طشح ‪ٞ‬ای ٔمااتّا‪ ٝ‬زی تاا‬ ‫زسزرَ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬تاؽ خثش دزد ‪ٚ‬‬ ‫ٌفتۺ دس ػاَ ‪٘ ۹۹‬ؼثت‬ ‫ت‪ ٝ‬ػااَ ‪ ۹۸‬حاذ‪ٚ‬د ‪۹۳‬‬ ‫دسکذ دػتٍیاشی ‪ٞ‬اای‬ ‫زسزرَ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬تاؽ زفضزیؾ دزؿت‪ ٝ‬زػت‪.‬‬ ‫ػشدزس ػّی ر‪ٚ‬زِمذس زظ‪ٟ‬اس وشدۺ دس یه ػاَ ٌزؿت‪ ٝ‬طشح‪ٞ‬ای ٔماتّا‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬تشخ‪ٛ‬سد تا زسزرَ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬تاؽ سز تـذیذ وشد‪ٜ‬زیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زفض‪ٚ‬دۺ دس تحث زخشزی طشح‪ٞ‬ای ٔماتّ‪ ٝ‬تا زسزرَ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬تاؽ دس ػااَ‬ ‫‪٘ ۹۹‬ؼثت ت‪ ٝ‬ػاَ ‪ ۹۸‬حذ‪ٚ‬د ‪ ۸۱‬دسکذ زفاضزیاؾ دس تاخاؾ زخاشزی‬ ‫طشح‪ٞ‬ای ٔحّ‪ٝ‬زی دزؿت‪ ٝ‬زػت‪.‬‬ ‫س یغ پّیغ زٔ‪ٙ‬یت پایتخت ٌفتۺ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دػتٍایاشی ‪۹۳‬‬ ‫دسکذ دػتٍیشی‪ٞ‬ا زفضزیؾ پیذز وشد‪ ٜ‬زػت زِثت‪ ٝ‬زیٗ دِیُ تاش ؿاذت‬ ‫دزؿتٗ خشزیٓ ٘ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬زػت‪ ،‬دِیُ اٖ تش٘أ‪ٝ‬سیضی پّیغ دس زیٗ طشح ‪ٞ‬اا‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬زػت‪.‬ػشدزس ر‪ٚ‬زِمذس تاویذ وشدۺ و‪ٛ‬اهتشیٗ زسزرَ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬تاؽ سز‬ ‫تحت و‪ٙ‬تشَ دزؿت‪ٔ ٚ ٝ‬ذیشیت وش‪ٜ‬زیٓ ‪ ٚ‬پش‪٘ٚ‬ذ‪ٜٞ‬ایی و‪ٔ ٝ‬اشتا‪ٛ‬ب تا‪ٝ‬‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د سز ٔدذد تشسػی وشدیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زدزٔ‪ ٝ‬دزدۺ ٔا دس تشخ‪ٛ‬سد تا زسزرَ ؿی‪ٜٞٛ‬ای ٔختّف دزسیٓ‪ ،‬تاشخای‬ ‫زص ا٘‪ٟ‬ا سز تحت و‪ٙ‬تشَ لشزس ٔید‪ٞ‬یٓ ‪ٔ ٚ‬شتثاً زص ا٘‪ٟ‬ا تؼ‪ٟ‬ذ ٔیٌیشیآ ‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا سز دس ػطح ؿ‪ٟ‬ش زلذزْ ٔدشٔا٘‪ٝ‬زی ز٘داْ ٔید‪ٙٞ‬ذ تشخ‪ٛ‬سد لضا ای‬ ‫تا ا٘‪ٟ‬ا ز٘داْ ٔید‪ٞ‬یٓ‪ .‬س یغ پّیغ زٔ‪ٙ‬یت پایتخت تاویذ وشدۺ خاشزیآ‬ ‫ػ‪ٍٙ‬یٗ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬زسزرَ ٘ؼثت ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬زت ٌزؿت‪ ٝ‬وٕتش ؿذ‪ ٚ ٜ‬واا‪ٞ‬اؾ‬ ‫اـٍٕیشی دزؿت‪ ٝ‬زػت‪ .‬ػشدزس ر‪ٚ‬زِمذس ٌفتۺ ٔا دس حا‪ٛ‬ص‪ ٜ‬زسزرَ ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٚ‬تاؽ زکالً پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬سزوذ ٘ذزسیٓ ‪ ٚ‬زفشزدی و‪ ٝ‬زلذزْ ت‪ ٝ‬ؿشزست وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‬ ‫دس ِحظ‪ ٝ‬تا ا٘‪ٟ‬ا تشخ‪ٛ‬سد ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫کذّای هخفی کِ در زباى بذى‬ ‫ًْفتِ است‬ ‫تا خ‪ٛ‬ز٘ذٖ صتاٖ تذٖ زفشزد‪٘ ،‬اٌفت‪ٞٝ‬ای اٖ‪ٞ‬ا سز تیاتیذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ زص ‪ ،make me better‬دس تشخی ٔ‪ٛ‬زلغ‪ٔ ٕٝٞ ،‬ا ت‪ ٝ‬فاىاش‬ ‫خ‪ٛ‬ز٘ذٖ ر‪ٔ ٗٞ‬شدْ ت‪ٛ‬د‪ٜ‬زیٓ‪ٔ .‬یدز٘یذ و‪ ٝ‬تا خ‪ٛ‬ز٘ذٖ صتاٖ تاذٖ تا‪ٝ‬‬ ‫اػا٘ی ٔی ت‪ٛ‬زٖ تـخیق دزد و‪ٔ ٝ‬اشدْ اا‪ ٝ‬اایاض سز تا‪ ٝ‬د‪ٚ‬ؽ‬ ‫ٔی وـ‪ٙ‬ذ‪ .‬ت‪ٙ‬اتشزیٗ‪ ،‬تذ‪ ٖٚ‬زتالف ‪ٚ‬لت تیـاتاش‪ ،‬تا‪ٞ ٝ‬ـات ٘اىاتا‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬ز٘ـ‪ٙ‬اختی ػاِی تشزی خ‪ٛ‬ز٘ذٖ صتاٖ تذٖ زفشزد ٔیپشدزصیٓۺ‬ ‫‪ -۰‬دػااتاااٖ ضااشتااذسی ‪ ٚ‬دس اغاا‪ٛ‬ؽ ٌااشفااتاا‪ ٝ‬ؿااذ‪ٜ‬ۺ‬ ‫زفشزدی و‪ ٝ‬تا دػت ‪ٞ‬ای ضشتذسی دیذ‪ٔ ٜ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ تا‪ ٝ‬حاشف ‪ٞ‬اای‬ ‫ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ػالل‪ٝ‬زی ٘ذزس٘ذ‪ٕٔ .‬ىٗ زػت ‪ٚ‬زٕ٘‪ٛ‬د و‪ٙٙ‬ذ وا‪ ٝ‬تا‪ٛ‬خا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ز٘ایی دسن دلیک دزس٘ذ‪ ،‬زٔا تا زیٗ حاَ‪ ،‬صتاٖ تذٖ ایاضی زػات‬ ‫و‪ ٝ‬حمیمت سز تیاٖ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬س‪ٚ‬ز٘ـ‪ٙ‬اػاٖ‪ٚ ،‬لتی ؿخلی دػت ‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬د سز ضاشتاذسی‬ ‫ٌش‪ٔ ٜ‬یص٘ذ‪٘ ،‬ـاٖ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ز٘ؼذزد ر‪ٙٞ‬ی‪ ،‬خؼٕی ‪ ٚ‬ػاطفای فاشد زص‬ ‫ػ‪ٙ‬اسی‪ٛ‬ی حاضش زػت‪ .‬خاِهتشیٗ ایض زیٗ زػات وا‪ ٝ‬زیاٗ وااس‬ ‫ػٕذی ٘یؼت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬به جلو خم شذن‬ ‫زیٗ ٘یض یىی دیٍش زص صتاٖ‪ٞ‬ای تذٖ زػت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬واشزت زػاتافااد‪ٜ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػاد‪ٜ‬تشیٗ سز‪ ٜ‬سٔضٌـایی زیٗ زػتۺ ‪ٞ‬شاا‪٘ ٝ‬اضدیاه تاش‬ ‫ؿ‪ٛ‬یذ‪ ،‬ػالل‪ ٝ‬ؿٕا تیـتش زػت‪ .‬زیٗ ‪ٚ‬ضؼیت تذیٗ ٔؼ‪ٙ‬ی زػت و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ػی و‪ ٝ‬دس اٖ تحث ٔیو‪ٙ‬ذ‪ ،‬ػالل‪ ٝ‬دزسد‪ .‬زٌش خٓ ؿذٖ ت‪ٝ‬‬ ‫خّ‪ ٛ‬تا ِثخ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬زلؼی ‪ ٚ‬ػش تىاٖ دزدٖ ‪ٕٞ‬شز‪ ٜ‬تاؿذ‪ ،‬تیا٘اٍاش تا‪ٛ‬زفاک‬ ‫غیشوالٔی زػت‪.‬‬ ‫حاِت‪ٞ‬ای ٔثثت ؿ‪٘ٛٙ‬ذ‪ ٜ‬دس حیٗ تشلشزسی زستثاب ٔیت‪ٛ‬ز٘ذ تااػاث‬ ‫ؿ‪ٛ‬س ‪٘ ٚ‬ـاب ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬زحؼاع ٔیو‪ٙ‬ذ ؿا‪ٙ‬ا‪٘ٛ‬اذ‪ ٜ‬فاشدی‬ ‫پزیشز‪ ،‬کٕیٕی ‪٘ ٚ‬ضدیه زػت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نگاه مکرر به ساعت نشانه خوبی نیست‬ ‫دس ط‪ٔ َٛ‬ىإِ‪ ،ٝ‬زٌش وؼی تٕایُ ت‪ ٝ‬تٕاؿای ٔىشس ػاػت دزؿاتا‪ٝ‬‬ ‫تاؿذ‪ ،‬دالیُ ٔتؼذدی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د دزسد ٔا٘‪ٙ‬ذ زی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؿایذ ػااللا‪ ٝ‬زی تا‪ٝ‬‬ ‫کحثت ٘ذزؿت‪ ٝ‬تاؿذ‪ ،‬تخ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ذ ت‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی ٔىإِ‪ ٝ‬سز لاطاغ وا‪ٙ‬اذ یاا‬ ‫ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬حشف‪ٞ‬ایتاٖ ٕ٘یؿ‪ٛ‬د‪ .‬ز٘داْ زیٗ واس ٕٔىٗ زػت تایاا٘اٍاش‬ ‫ػدّ‪ ٝ‬دزؿتٗ ز‪٘ ٚ‬یض تاؿذ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عقب نشینی نشانه خوبی نیست‬ ‫‪ٍٙٞ‬أی و‪ ٝ‬تا ؿخلی کحثت ٔیو‪ٙ‬یذ زٌش ؿ‪٘ٛٙ‬ذ‪ ٜ‬ػشیغ ػاماه‬ ‫ٔیس‪ٚ‬د‪ ،‬زیٗ تذزٖ ٔؼ‪ٙ‬اػت و‪ ٝ‬ا٘چ‪ ٝ‬دس اٖ ٔشحّ‪ٌ ٝ‬فتایاذ تااػاث‬ ‫٘اسزحتی ‪ٚ‬ی ؿذ‪ ٜ‬زػت یا ػاللا‪ ٝ‬زی تا‪ ٝ‬اٖ ٔا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ع ٘اذزسد ‪ٚ‬‬ ‫ٔی خ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ذ زص ؿشزیط خاسج ؿ‪ٛ‬د‪ .‬زیٗ سفتااس ٌا‪ٛ‬یا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬سز تؼایااس‬ ‫تیزٍ٘یض‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬زحؼاع طشد ؿذٖ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ۹/۴‬هیلیَى دٍز ٍاکسی کرًٍا در کطَر‬ ‫تسریق ضذُ است‬ ‫دز٘ؾ أ‪ٛ‬صزٖ خثش دزد‪ .‬تغیایاشی وا‪ ٝ‬تایاؾ زص‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬تاػث ت‪ٛ‬صیغ ػادال٘‪ ٝ‬دػتشػی ت‪ ٝ‬زی‪ٙ‬تش٘ت‬ ‫تیٗ دز٘ؾأ‪ٛ‬صزٖ خ‪ٛ‬ز‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫حؼیٗ فالح خ‪ٛ‬ؿما٘ی تا زػالْ خثش تغییش فشای‪ٙ‬ذ‬ ‫تخلیق زی‪ٙ‬تش٘ت سزیٍاٖ تاشزی دز٘اؾ أا‪ٛ‬صزٖ‬ ‫ٌفتۺ زص ‪ ۰۵‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س ػاَ ٌزؿت‪ ٝ‬زی‪ٙ‬تش٘ت ؿثى‪ٝ‬‬ ‫دز٘ؾ أ‪ٛ‬صی ؿاد سز سزیٍاٖ ‪ ٚ‬اٖ سز تا‪ٞ ٝ‬إا‪ٝ‬‬ ‫زپشزت‪ٛ‬س‪ٞ‬ا ٘یض زػالْ وشدیٓ‪.‬‬ ‫کالّبرداری از کاربراى با راُ اًذازی‬ ‫گرٍُّای غیر رسوی اًتخاباتی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬س یغ ٔاشواض‬ ‫تـخیق ‪ ٚ‬پیـٍیشی زص خشزیآ‬ ‫ػایثشی پّیغ فاتاا ٘ؼاثات تا‪ٝ‬‬ ‫ػض‪ٛ‬یت ٘ااٌا‪ٞ‬ا٘‪ ٝ‬واستشزٖ دس‬ ‫ٌش‪ٞ ٜٚ‬ای ز٘اتاخااتااتای فضاای‬ ‫ٔداصی ‪ٞ‬ـذزس دزد‪.‬ػاش‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً‬ ‫ػّی ٔحٕذ سخثی س یغ ٔشواض‬ ‫تـخیق ‪ ٚ‬پیـٍیشی زص خشزیٓ ػایثشی پاّایاغ فاتاا ٘ااخاا‪ ،‬دستااس‪ٜ‬‬ ‫اٍ‪ٍ٘ٛ‬ی تـخیق زخثاس کحیح ز٘تخاتات زص خثش‪ٞ‬اای غایاش‪ٚ‬زلاؼای‪،‬‬ ‫ٌفتۺ واستشزٖ دس زتتذز تایذ ت‪ ٝ‬زیٗ ٘ىت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬خاثاش سز اا‪ٝ‬‬ ‫وؼی ٘‪ٛ‬ؿت‪ ٝ‬زػت‪ٚ.‬ی زفض‪ٚ‬دۺ دس خثش دسػت ‪ٕٞ‬یـ‪٘ ٝ‬اْ ‪ٚ‬زلؼی زص یه‬ ‫خثشٍ٘اس یا خثشٌضزسی‪ ،‬و‪ ٝ‬لاتُ پیٍیشی تاؿذ ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬زٖ ٔشخغ ‪ٙٔ ٚ‬اثاغ‬ ‫خثش ٌفت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪ ،‬زٔا دس خثش‪ٞ‬ای ػاختٍی‪ ،‬ؿایؼ‪ ٝ‬یا تثّیغاتی‪ ،‬ا‪ٙ‬یاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ٘ذزسد‪.‬ػش‪ ًٙٞ‬سخثی تا زؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬زی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تایذ تا‪ ٝ‬زیاٗ‬ ‫٘ىت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬خثش دس ا‪ٔ ٝ‬مطغ صٔا٘ی ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬زػت‪ ،‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬دزؿت‪ ٝ‬تاؿیٓ‪،‬‬ ‫تلشیح وشدۺ واستشزٖ تایذ ت‪ ٝ‬تاسیخ ز٘تـاس خثش دلت و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬زٌاش تا‪ٝ‬‬ ‫وّٕ‪ٞٝ‬ایی زص لثیُ خثش ف‪ٛ‬سی ‪ ٚ‬یا خثش ٔ‪ ٟٓ‬دس خثش‪ٞ‬ا تشٔای خا‪ٛ‬سیاذ‪،‬‬ ‫تیـتش دلت و‪ٙ‬یذ؛ صیشز زحتٕاَ ػاختٍی ت‪ٛ‬دٖ یا تثّیغااتای تا‪ٛ‬دٖ اٖ‬ ‫تیـتش زػت‪ٚ.‬ی زفض‪ٚ‬دۺ خثش دسػت ‪ ،ٟٓٔ ٚ‬حتٕاً دس خثشٌضزسی ‪ٞ‬اا ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬تٍا‪ٞ ٜ‬ای ٔـ‪ٟٛ‬س دزسزی زػتثاس ٔ‪ٙ‬تـش ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬زٌاش خاثاش سز تاشزی‬ ‫٘خؼتیٗ تاس دس ؿثى‪ٞٝ‬ای زختٕاػی ٔی تی‪ٙ‬یذ تایذ پیاؾ زص تااص٘ـاش ‪ٚ‬‬ ‫فشػتادٖ اٖ تشزی دیٍشزٖ‪ ،‬تالؽ و‪ٙ‬یذ تا دسػتی اٖ سز تیاصٔاییذ‪.‬‬ ‫س یغ ٔشوض تـخیق ‪ ٚ‬پیـٍیشی زص خشزیٓ ػایثشی پّیغ فتاا ٘ااخاا‪،‬‬ ‫ٌفتۺ دس زغّه ٔ‪ٛ‬زلغ خثش‪ٞ‬ای ‪ٚ‬زلؼی زٌش دستاس‪ٛٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ع خا‪ٙ‬ادااِای‬ ‫تاؿ‪ٙ‬ذ‪ ،‬اٖ سز ت‪٘ ٝ‬مُ زص ٔ‪ٙ‬اتغ ٔؼتثش و‪ ٝ‬لاتُ پیٍیاشی تااؿاذ‪ٔ ،‬ا‪ٙ‬اتاـاش‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس حاِی و‪ ٝ‬خثش ػاختٍی ٔ‪ٙ‬ثغ دس‪ٚ‬غیٗ‪٘ ،‬ـا٘ی زیا‪ٙ‬اتاش٘اتای‬ ‫ػاختٍی‪ ،‬ػ‪ٛٙ‬زٖ وّی غیشلاتُ پیٍیشی‪ ٚ ،‬یا تا زػت‪ٙ‬اد ت‪ٔ ٝ‬طاِه ٔـااتا‪ٝ‬‬ ‫غّط ز٘ذزص دیٍش دزؿت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تا ز٘ذوی خؼت ‪ ٚ‬خا‪ ٚ ٛ‬طسف ٘اٍاشی‪،‬‬ ‫٘ادسػتی اٖ لاتُ تـخیق زػت‪.‬‬ ‫ػاش‪ٚ‬یااغ خااثاشی ‪-‬‬ ‫ٌضزسؽ ‪ٞ‬ای س‪ٚ‬صز٘ا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬صزست ت‪ٟ‬ذزؿت ٘ـاٖ‬ ‫ٔی د‪ٞ‬ذ وا‪ ٝ‬تاا س‪ٚ‬ص‬ ‫ٌزؿتا‪ ٝ‬تایاؾ زص ‪۴‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۸۸۸ ٚ ٖٛ‬اضزس‬ ‫د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬زوؼٗ و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۹‬دس تیٗ خٕؼیت ‪ٞ‬اذف وـا‪ٛ‬س‬ ‫تضسیک ؿذ‪ ٜ‬زػت‪.‬‬ ‫ٔشوض س‪ٚ‬زتط ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬زطالع سػا٘ی ‪ٚ‬صزست تا‪ٟ‬اذزؿات‬ ‫زػالْ وشدۺ تا و‪ٔ ۴ ٖٛٙ‬یّی‪ٞ ۰۳۱ ٚ ٖٛ‬ضزس ‪٘ ۴۸۴ ٚ‬افاش‬ ‫د‪ٚ‬ص ز‪ٚ َٚ‬زوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا ‪ٞ ۶۵۸ ٚ‬ضزس ‪٘ ۰۸۵ ٚ‬فش ٘ایاض د‪ٚ‬ص‬ ‫د‪ ْٚ‬سز تضسیک وشد‪ٜ‬ز٘ذ‪.‬‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ع ‪ٚ‬زوؼٗ ‪ٞ‬ای تضسیک ؿذ‪ ٜ‬دس وـ‪ٛ‬س ت‪ٔ ۴ ٝ‬یّی‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۸۸۸‬ضزس ‪ ۷۶۹ ٚ‬د‪ٚ‬ص سػیذ‪.‬‬ ‫افسایص هَارد سرخک در کطَر‪،‬‬ ‫احتوال بازگطت بیواری ٍجَد دارد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خاثاشی‪-‬‬ ‫س یغ زدزس‪ ٜ‬تیٕاسی‬ ‫‪ٞ‬ای لاتُ پیـٍیشی‬ ‫تا ‪ٚ‬زوؼاٗ ‪ٚ‬صزست‬ ‫ت‪ٟ‬ذزؿت‪٘ ،‬ؼثت تا‪ٝ‬‬ ‫زفااضزیااؾ ٔاا‪ٛ‬زسد‬ ‫تیٕاسی ػاشخاه‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ‪ٞ‬ـذزس دزد‪ٔ.‬حؼٗ ص‪ٞ‬شزیی‪ ،‬دس تش٘اأا‪ ٝ‬ػاالْ‬ ‫کثح تخیش ؿثى‪ ٝ‬ػ‪ ٝ‬ػیٕا‪ٌ ،‬فتۺ تا ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ا دس د٘یا‪،‬‬ ‫ؿا‪ٞ‬ذ زختالَ دس س‪٘ٚ‬ذ ‪ٚ‬زوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬زطفاَ ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬زیآ‪ٚ.‬ی‬ ‫تا زؿاس‪ ٜ‬ت‪ٌ ٝ‬ضزسؽ ‪ٞ‬ای ػاصٔاٖ خ‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬ذزؿت‪ ،‬زفاض‪ٚ‬دۺ‬ ‫تشسػی ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬طاِؼات ٘ـاٖ دزد وا‪ ۳۵ ٝ‬دسکاذ زفات‬ ‫ؿاخق ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ذزؿتی سز دس د‪ٚ‬سزٖ وش‪٘ٚ‬ا ؿا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د‪ٜ‬زیآ‬ ‫‪ ٚ‬زیٗ أاس خ‪ٟ‬ا٘ی زػت‪.‬ص‪ٞ‬شزیی تا ػ‪ٛٙ‬زٖ زیٗ ٔطّه وا‪ٝ‬‬ ‫دس فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ ٚ‬زسدیث‪ٟ‬ـت ‪ٔ ،۹۹‬شزخؼ‪ ٝ‬خا٘‪ٛ‬زد‪ٜٞ‬اا تاشزی‬ ‫‪ٚ‬زوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تچ‪ٞ ٝ‬ا وا‪ٞ‬ؾ یاافات‪ٌ ،‬افاتۺ پا‪ٛ‬ؿاؾ‬ ‫‪ٚ‬زوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬دس وـ‪ٛ‬س تا لثُ زص وش‪٘ٚ‬ا‪ ۹۸ ،‬تا ‪ ۹۹‬دسکذ‬ ‫ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تا ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ت‪ ٝ‬صیش ‪ ۹۵‬دسکذ سػیذ‪ٚ.‬ی زفض‪ٚ‬دۺ‬ ‫زِثت‪ ٝ‬زیٗ پ‪ٛ‬ؿؾ دس تشخی زص ‪ٚ‬زوؼٗ‪ٞ‬ای ػٕ‪ٔٛ‬ی تچ‪ٞٝ‬اا‬ ‫ت‪ ۸۴ ٝ‬دسکاذ ‪ٞ‬آ سػایاذ ‪ٔ ٚ‬اا ٘اٍاشزٖ زیاٗ س‪٘ٚ‬اذ‬ ‫ت‪ٛ‬دیٓ‪.‬س یغ زدزس‪ ٜ‬تیٕاسی‪ٞ‬ای لاتُ پیـٍیشی تا ‪ٚ‬زوؼاٗ‬ ‫‪ٚ‬صزست ت‪ٟ‬ذزؿت‪ ،‬تا تاویذ تش زی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تش٘أ‪ٞٝ‬ای صیادی تا‪ٝ‬‬ ‫واس ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ تا ‪ٚ‬زوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تچ‪ٞ ٝ‬اا داااس ٔـاىاُ‬ ‫٘ـ‪ٛ‬د‪ ،‬زدزٔ‪ ٝ‬دزدۺ و‪ٛ‬دواٖ ‪ٛ٘ ۶‬تت ‪ٚ‬زوؼٗ زص تذ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬ذ تا‬ ‫ػٗ ٔذسػ‪ ٝ‬دزس٘ذ و‪ ٝ‬دس خا٘‪ٞٝ‬ای تا‪ٟ‬اذزؿات‪ٔ ،‬اشزواض‬ ‫ػالٔت ‪ ،ٚ‬ز٘داْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ی ت‪ ٝ‬اـٕاٖ ٔٗ ٍ٘ا‪ ٜ‬وٗ‪ٔ .‬شدْ ٕ٘یت‪ٛ‬ز٘‪ٙ‬ذ ت‪ ٝ‬اـٕاٖ وؼای‬ ‫ٍ٘ا‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس‪ٚ‬ؽ تٍ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪ ،‬زٔا تشخی زص زفشزد ٔؼٕ‪ٛ‬الً ػإاذزً تاشزی‬ ‫لا٘غ وشدٖ ٔشدْ تا اٖ‪ٞ‬ا تٕاع اـٕی تشلشزس ٔیو‪ٙٙ‬ذ حتای زٌاش‬ ‫حمیمت سز ٍ٘‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تیـتش زفشزد تٕاع اـٕی سز حفو ٔیو‪ٙٙ‬ذ ٍٔش خاایای وا‪ ٝ‬اصزس‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬زٌش ؿخلی و‪ ٝ‬تا ز‪ ٚ‬کحثت ٔیو‪ٙ‬یذ وأال ػااواٗ‬ ‫زػت ‪ ٚ‬پّه ٕ٘یص٘ذ‪ ،‬ت‪ ٝ‬زحتٕاَ صیاد دس‪ٚ‬ؽ ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ابروهای باال رفته نشانگر ناراحتی است‬ ‫ػ‪ ٝ‬زحؼاع تشع‪ ،‬تؼده ‪ٍ٘ ٚ‬شز٘ی ٔ‪ٙ‬دش ت‪ ٝ‬تااال سفاتاٗ زتاش‪ ٚ‬دس‬ ‫‪ٍٙٞ‬اْ تحث ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ -۵‬چشم فقط با یک لبخنذ واقعی چروک میخورد‬ ‫‪ٚ‬لتی ٔشدْ ِثخ‪ٙ‬ذ ٔیص٘‪ٙ‬ذ‪ٕٔ ،‬ىٗ زػت ک‪ٛ‬ستـاٖ دس‪ٚ‬ؽ تاٍا‪ٛ‬یاذ‪،‬‬ ‫زٔا اـٓ‪ٞ‬ا زی‪٘ ٍٝ٘ٛٙ‬یؼت‪ٙ‬ذ‪ِ .‬ثخ‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬زلؼی ‪ٞ‬إایاـا‪ ٝ‬تا‪ ٝ‬اـآ‬ ‫ٔیسػ‪ٙ‬ذ‪ ،‬دس ٘تید‪ ٝ‬پ‪ٛ‬ػت ٔیت‪ٛ‬ز٘ذ ایٗ‪ٞ‬ایی سز دس کا‪ٛ‬ست فاشد‬ ‫زیداد و‪ٙ‬ذ‪ .‬غاِثاً‪ٔ ،‬شدْ فمط تشزی پ‪ٟٙ‬اٖ وشدٖ زفىاس‪ ،‬زحؼاػات ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬زطف خ‪ٛ‬د ِثخ‪ٙ‬ذ ٔیص٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تشزی دز٘ؼتٗ زی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایا یه ؿخق ‪ٚ‬زلؼاً ِثخ‪ٙ‬ذ ٔیص٘ذ یا ٘‪ ،ٝ‬تاایاذ‬ ‫ٍ٘ا‪ٞ‬ی ت‪ ٝ‬ػٕت اـٕاٖ ز‪ ٚ‬تى‪ٙ‬یذ ‪ ٚ‬تثیا‪ٙ‬ایاذ وا‪ ٝ‬ایاا ٌا‪ٛ‬ؿا‪ ٝ‬ی‬ ‫اـٕا٘ؾ ایٗ خ‪ٛ‬سد‪ ٜ‬زػت یا خیش‪ ،‬زٌش تّ‪ِ ،ٝ‬ثخ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬زلؼی زػت ‪ٚ‬‬ ‫زٌش ٘‪ ،ٝ‬زحتٕاَ پ‪ٟٙ‬اٖ وشدٖ ایضی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د دزسد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬چشم دروغ نمیگویذ؛ انها اینه روح درونی ما هستنذ‬ ‫‪ٔ ٕٝٞ‬ا تایذ حذزلُ یه تاس ؿ‪ٙ‬یذ‪ ٜ‬تاؿیٓ‪ٚ ،‬لتی تاا ٔاٗ کاحاثات‬ ‫‪ -۸‬سر تکان دادن بیش از حذ نشانگر اشتیاق ان هاا بارای‬ ‫تاییذ است‬ ‫ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س وّی‪ ،‬ؿ‪٘ٛٙ‬ذٌاٖ تیؾ زص حذ ػش تىاٖ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ .‬زیٗ تاذزٖ‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬ی زػت و‪ٔ ٝ‬ی خ‪ٛ‬ز‪ٙٞ‬ذ تاثیش ٔثثتی تش ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دزؿت‪ ٝ‬تاؿ‪ٙ‬اذ‪ .‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬ایی ٔثثت و‪ٔ ٝ‬ی خ‪ٛ‬ز‪ٙٞ‬ذ ػخ‪ٙ‬شزٖ سز ٔتماػذ و‪ٙٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬اتا‪ٛ‬خا‪ٝ‬‬ ‫کحثتـاٖ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬تیـتش ؿ‪٘ٛٙ‬ذٌاٖ فىش ٔیو‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬زٌش ٔاشتاثاا‬ ‫ػش تىاٖ ٘ذ‪ٙٞ‬ذ‪ٌٛ ،‬ی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ز٘تماَ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س خ‪ٛ‬د ؿاه ٔای وا‪ٙ‬اذ‪.‬‬ ‫ت‪ٙ‬اتشزیٗ‪ ،‬زٌش وؼی تیؾ زص حذ ػش تىاٖ ٔید‪ٞ‬ذ ت‪ٟ‬اتاش زػات دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ز‪ ٚ‬ؿه دزؿت‪ ٝ‬تاؿیذ‪.‬‬ ‫تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تحث ف‪ٛ‬ق‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ز٘یٓ تا ٘مُ ل‪ٔ َٛ‬اؼاش‪ٚ‬ف ػااسز ز‪ٚ‬سٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ت‪ ،‬سٔاٖ ٘‪ٛ‬یغ تضسی أشیىایی ٘تید‪ ٝ‬تٍیشیٓ تذتیاش ٘ا‪ٛ‬ػای‬ ‫ر‪ ٗٞ‬خ‪ٛ‬ز٘ی زػت ‪ ٚ‬دسزیت ایضی ٘یؼت خض ت‪ٛ‬ز٘ایی خ‪ٛ‬ز٘ذٖ ر‪ٗٞ‬‬ ‫دیٍشزٖ تا تدضی‪ ٚ ٝ‬تحّیُ صتاٖ تذٖ اٖ‪ٞ‬ا‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 91‬خرداد‬ ‫* ‪ 1‬ژوئن‬ ‫* ‪ 02‬شوال‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪7025 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫ایفَى ‪ 23‬ثزای هجتالیبى ثِ اریتوی قلجی خطزًبک است‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ثطاؾبؼ سحمیمی سبظ‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی قبضغی و‪ ٝ‬زض ایف‪ ۲۱ ٖٛ‬دط‪ٔٚ‬ىؽ اؾشافابز‪ ٜ‬قاس‪ٜ‬‬ ‫زؾشٍب‪ٞ ٜ‬بی ضطثبٖ ؾبظ ‪ ٚ‬اِىشط‪ٚ‬ق‪ٛ‬ن ٔجشالیبٖ ث‪ ٝ‬اضیشٕی لّجی ضا ٔرشُ ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ اؾذ‪ٛ‬س‪ٙ‬یه زض اوشجط ‪ٔ ۱۳۱۳‬یالزی ادُ اظ ؾطی جسیس ایف‪ ۲۱ ٖٛ‬ض‪ٕ٘ٚ‬بیی وطز‪ .‬ایٗ ؾاطی‬ ‫ٔج‪ٟ‬ع ث‪ ٝ‬یه ‪ٚ‬یػٌی ثؿیبض جسیس ث‪٘ ٝ‬بْ ؾیؿشٓ قبضغ ‪MegaSafe‬اؾز و‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬وابضثاطاٖ اجابظ‪ٜ‬‬ ‫ٔیز‪ٞ‬س ایف‪ٖٞٛ‬بیکبٖ ضا ثب یه زؾشٍب‪ ٜ‬ثی ؾیٓ قبضغ و‪ٙٙ‬س‪ .‬أب او‪ٌ ٖٛٙ‬عاضـ‪ٞ‬بیی زضثبض‪ ٜ‬ذغط ایٗ‬ ‫زؾشٍب‪ ٜ‬ثطای ثطذی وبضثطاٖ ٔ‪ٙ‬شکط قس‪ ٜ‬اؾز‪.‬عجک سحمیمی و‪ ٝ‬زض غ‪ٚ‬ض٘بَ ا٘جٕٗ لّات أاطیاىاب‬ ‫)‪ٙٔthe Journal of the American Heart Association‬شکط قس‪ ٜ‬ایافا‪ ۲۱ ٖٛ‬داط‪ٚ‬‬ ‫ٔىؽ أ‪ٛ‬ا اِىشط‪ٔٚ‬غ‪ٙ‬بعیؿی ‪ ٚ‬ضازی‪ٛ‬یی ایجبز ٔیو‪ٙ‬س و‪ ٝ‬فؼبِیز زؾشٍاب‪ٞ ٜ‬ابی ضاطثابٖ ؾابظ ‪ٚ‬‬ ‫اِىشط‪ٚ‬ق‪ٛ‬ن زفیجطیالس‪ٛ‬ض) ضا ٔرشُ ٔی و‪ٙ‬س اظ ایٗ ض‪ ٚ‬ثیٕبضاٖ ٔجشال ث‪ ٝ‬اضیشٕی لّجی ٘اجابیاس اظ ایاٗ‬ ‫زؾشٍب‪ٜٞ‬ب اؾشفبز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ٔ.‬حممبٖ زض یه اظٔبیف اظ زؾشٍب‪ٜٞ‬بی وٕه دعقىی ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ثط٘س‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔک‪ٟٛ‬ض ٔس سط‪٘ٚ‬یه اث‪ٛ‬ر ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ؾش‪ ٖٛ‬ؾبی‪ٙ‬شیفیه) ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ قجی‪ ٝ‬ؾبظ‪ٞ‬بی زاذّی ‪ ٚ‬ذبضجی اؾشفبز‪ٜ‬‬ ‫وطز٘س‪ .‬ایف‪ٖٞٛ‬بیی ٘یع ض‪ٚ‬ی د‪ٛ‬ؾز یب لفؿ‪ ٝ‬ؾی‪ ٝٙ‬قطوز و‪ٙٙ‬سٌبٖ لطاض ٌطفز‪.‬‬ ‫٘شبیج ٘کبٖ زاز ایٗ زؾشٍب‪ٜٞ‬ب ث‪ ٝ‬اذشالَ زض ػّٕىطز ‪ٛٔ ۸‬ضز اظ ‪ ۲۲‬زفیجطیالس‪ٛ‬ض‪ٞ‬ابی لابثاُ وابقاز‬ ‫‪)(CIED‬ذبضجی ‪ٞ ٚ‬ط ‪ٛٔ۰‬ضز زاذّی ٔ‪ٙ‬جط قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫سبهسًَگ ًوبیطگز کص سبى ثزای ثزرسی سالهت سبخت‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬یه قطوز وط‪ ٜ‬ای ٕ٘بیکٍط ا‪ ٚ‬اَ ای زی ثب لبثّیز وکؿب٘ی اثساع وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ساب ‪۰۳‬‬ ‫زضنس وف ٔی ایس‪ .‬یه ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬اظ اٖ زض زؾشٍب‪ٔ ٜ‬ب٘یش‪ٛ‬ض ضطثبٖ لّت اؾشفبز‪ ٜ‬قس‪.‬ثا‪٘ ٝ‬اماُ اظ ‪ٚ‬ض‬ ‫ؾبٔؿ‪ ً٘ٛ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬س‪ٛ‬ؾؼ‪ٕ٘ ٝ‬بیکٍط‪ٞ‬بیی و‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬س وف الؾشیىی زض سٕبْ ج‪ٟ‬بر وکیس‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬س ث‪ٝ‬‬ ‫دیکطفز‪ٞ‬بیی زؾز یبفش‪ ٝ‬اؾز‪ .‬ایٗ قطوز ازػب ٔیو‪ٙ‬س یىی اظ ٔ‪ٛ‬اضز اؾشفبز‪ ٜ‬اٖ ؾبذاز اثاعاض‪ٞ‬ابی‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی دعقىی ا٘ؼغبف دصیط اؾز‪ٔ.‬حممبٖ قطوز وط‪ٜ‬ای اذیط ًا یاه ٘إابیکاٍاط ‪OLED‬اثاساع‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ۰۳ ٝ‬زضنس وف ٔیایس ‪ٕٞ ٚ‬عٔبٖ ػّٕىطز اٖ سغییطی ٕ٘یو‪ٙ‬س‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب ثطای اظٔابیاف ایاٗ‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ٕ٘بیکٍط ضا زض یه ٔب٘یش‪ٛ‬ض ضطثبٖ لّت ثب لبثّیز وکؿب٘ی ث‪ ٝ‬وبض ثطز٘س‪ .‬ایٗ زؾشٍاب‪ٔ ٜ‬اب٘ا‪ٙ‬اس‬ ‫چؿت ظذٓ ث‪ ٝ‬د‪ٛ‬ؾز ا٘ؿبٖ ٔی چؿجس‪.‬ی‪ ً٘ٛ‬ج‪ ٖٛ‬ی‪ ٖٛ‬یىی اظ ٔ‪ٟٙ‬سؾبٖ ؾبٔؿ‪ ً٘ٛ‬زض ثیب٘یا‪ ٝ‬ای زض‬ ‫ایٗ ثبض‪ٔ ٜ‬یٌ‪ٛ‬یس‪ :‬لسضر ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ث‪ ٝ‬وبضثط وٕه ٔیو‪ٙ‬س سب اعالػبر ثی‪ٔٛ‬شطیاه ذا‪ٛ‬ز ضا ثاطای‬ ‫ٔسر ظٔب٘ی ع‪ٛ‬ال٘ی سط ثطضؾی و‪ٙ‬س‪ .‬ػال‪ ٜٚ‬ثط اٖ الظْ ٘یؿز وبضثط ‪ٍٙٞ‬بْ ذ‪ٛ‬اه یب سإاطیاٗ ‪ٚ‬ضظقای‬ ‫اثعاض ضا اظ د‪ٛ‬ؾز ذ‪ٛ‬ز جسا و‪ٙ‬س ظیطا ایٗ ‪ٚ‬نّ‪ ٝ‬قجی‪ ٝ‬د‪ٛ‬ؾز ا٘ؿبٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ وبضثط ٔیس‪ٛ‬ا٘س‬ ‫اعالػبر ثی‪ٔٛ‬شطیه ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ضاحشی ض‪ٚ‬ی ٕ٘بیکٍط ٔکب‪ٞ‬س‪ ٜ‬و‪ٙ‬س ‪٘ ٚ‬یبظی ث‪ ٝ‬ا٘شامابَ ا٘ا‪ٟ‬اب ثا‪ ٝ‬یاه‬ ‫زؾشٍب‪ ٜ‬زیٍط ٘یؿز‪ٞ.‬طچ‪ٙ‬س ایٗ ٕ٘بیکٍط زض ٔطاحُ اثشسایی س‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬اؾز أب حشی داؽ اظ ‪ٞ‬اعاض ثابض‬ ‫وکیس‪ ٜ‬قسٖ ػّٕىطز اٖ سغییطی ٕ٘یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اٍلیی دارٍی الشایوز در اهزیکب تبییذ ضذ‬ ‫دارٍی کٌتزل ثیوبری کزًٍب رًٍوبیی ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬س‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙٙ‬سٌبٖ ٔاماطضار‬ ‫زاض‪ٚ‬یی زض ایبالر ٔشحس‪ ٜ‬دؽ اظ حس‪ٚ‬ز ‪۱۳‬‬ ‫ؾبَ ا‪ِٚ‬یٗ زاض‪ٚ‬ی جسیس ثیٕبضی اِعایٕط ضا‬ ‫سبییس وطز٘س‪.‬‬ ‫وبضق‪ٙ‬بؾبٖ ؾالٔز زض اٍّ٘یؽ ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬اس‪:‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ زاض‪ٚ‬ی ثیٕبضی اِعایٕط دؽ اظ حس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ ۱۳‬ؾبَ س‪ٛ‬ؾظ س‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙٙ‬سٌابٖ ٔاماطضار‬ ‫زاض‪ٚ‬یی زض ایبالر ٔشحس‪ ٜ‬سبییس قس وا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫ایٗ الساْ قطایاظ ثاطای ٔهاطف اٖ زض‬ ‫اٍّ٘یؽ ٘یع فطا‪ٔ ٓٞ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬ایٗ زاض‪ ٚ‬و‪ ٝ‬ثب ٘بْ از‪ٚ‬وب٘‪ٔٛ‬به )‪(Aducanumab‬ق‪ٙ‬بذش‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‬ ‫ث‪ ٝ‬جبی ػالآ اِعایٕط ػّز انّی ایٗ ثیٕبضی ضا و‪ ٝ‬قبیغسطیٗ قىُ ظ‪ٚ‬اَ ػمُ اؾاز ‪ٞ‬اسف‬ ‫لطاض ٔی ز‪ٞ‬س‪ٞ.‬طچ‪ٙ‬س ثطذی اظ ٔحممبٖ زض ٔ‪ٛ‬ضز سبثیط ثبِم‪ ٜٛ‬اٖ اذشالف ٘ظط زاض٘س ظیطا زض ٔا‪ٛ‬ضز‬ ‫٘شبیج ثسؾز أس‪ ٜ‬زض اظٔبیکبر ٔغٕئٗ ٘یؿش‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثب ایٗ حبَ ؾبظٔبٖ غصا ‪ ٚ‬زاض‪ٚ‬ی أطیىب )‪(FDA‬اػالْ وطز‪ ٜ‬اؾز‪ :‬ق‪ٛ‬ا‪ٞ‬س لبثُ س‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ‪ٚ‬جا‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز و‪٘ ٝ‬کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س زاض‪ٚ‬ی از‪ٚ‬وب٘‪ٔٛ‬به دالن ‪ٞ‬بی أیّ‪ٛ‬ایس ثشب ضا زض ٔغع وب‪ٞ‬ف ٔی ز‪ٞ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ایٗ ٔعایبی لبثُ س‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ثطای ثیٕبضاٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقز‪.‬‬ ‫زض ٔب‪ٔ ٜ‬بضؼ ‪ ۱۳۲۶‬اظٔبیکبر ثیٗ إِّّی زاض‪ٚ‬ی از‪ٚ‬وب٘‪ٔٛ‬به و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۳۳۳‬ثیإابض زض‬ ‫حبَ ا٘جبْ ث‪ٛ‬ز ٔش‪ٛ‬لف قس ظیطا ثطضؾی ‪ٞ‬ب ٘کبٖ زاز و‪ ٝ‬ایٗ زاض‪ ٚ‬زض وُ‪ٙ‬س وطزٖ ض‪٘ٚ‬س سحاّایاُ ‪ٚ‬‬ ‫ضؼفِ حبفظ‪ٔ ٚ ٝ‬کىالر سفىط ث‪ٟ‬شط اظ زاض‪ٞٚ‬بی زیٍط ػُٕ ٕ٘یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫أب ا‪ٚ‬اذط ‪ٕٞ‬بٖ ؾبَ یه قطوز أطیىبیی زیٍط ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ث‪Biogen ٝ‬زاز‪ٞ ٜ‬ابی ثایاکاشاطی ضا‬ ‫سحّیُ وطز ‪٘ ٚ‬شیج‪ٌ ٝ‬طفز و‪ ٝ‬ایٗ زاض‪ ٚ‬سب ظٔب٘یى‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ثبالسط سج‪ٛ‬یع ق‪ٛ‬ز ٔ‪ٛ‬ثط اؾز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬حممبٖ یه قطوز زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ٔؿشمط‬ ‫زض دبضن ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی دطزیؽ ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬س‪ِٛ‬یس زاض‪ٚ‬یای ثاطای‬ ‫و‪ٙ‬شطَ ثیٕبضی وط‪٘ٚ‬ب دیف اظ ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬قس٘س‪.‬‬ ‫زاض‪ٚ‬ی ؾبِیطا‪ٚ‬یطا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ زاض‪ٚ‬یی و‪ ٝ‬اظ اؾذطی ثایا‪ٙ‬ای‬ ‫اؾذطی ز‪ٞ‬ب٘ی لغط‪ ٜ‬ثر‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬لطل ذ‪ٛ‬ضاوی سکىیُ قس‪ٜ‬‬ ‫زض ضاؾشبی و‪ٙ‬شطَ ثیٕبضی وط‪٘ٚ‬ب دیف اظ ‪ٚ‬اوؿیا‪ٙ‬ابؾایا‪ٖٛ‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ زض ٔحُ ٔؼب‪٘ٚ‬ز ػّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ض‪ٕ٘ٚ‬بیی قس‪.‬‬ ‫ایٗ زاض‪ ٚ‬و‪ ٝ‬زض اؾشب٘‪ٚ ٝ‬ض‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬ثبظاض زاض‪ٚ‬یای اؾاز زض‬ ‫وبضاظٔبیی ثبِی‪ٙ‬ی ٘شبیج ثؿیبض لابثاُ لاجا‪ِٛ‬ای زاقاشا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔی س‪ٛ‬ا٘س ضا‪ ٜ‬أیسی ثطای و‪ٙ‬شطَ ثیٕبضی واط‪٘ٚ‬اب ثابقاس‪.‬‬ ‫ؾبِیطا‪ٚ‬یطا زاض‪ٚ‬ی ٔشفب‪ٚ‬سی اؾز و‪ٔ ٝ‬ی س‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضر اؾذطی ثی‪ٙ‬ی ز‪ٞ‬ب٘ی لغط‪ ٜ‬ثر‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬لاطل ذا‪ٛ‬ضاوای‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اؾذطی ثی‪ٙ‬ی ؾبِیطا‪ٚ‬یطا ‪ ٚ‬لطل ذ‪ٛ‬ضاوی اٖ ز‪ ٚ‬فطْ ٔؼٕ‪ٔ ٚ َٛ‬شمبثُ زاض‪ٚ‬یی ‪ٞ‬ؿش‪ٙ‬س و‪ ٝ‬اظ عاطیاک ؾایاؿاشآ‬ ‫ٌ‪ٛ‬اضقی جصه ٔیق‪٘ٛ‬س‪ .‬اؾذطی ثی‪ٙ‬ی ایٗ زاض‪٘ ٚ‬یع زض قجى‪ٛٔ ٝ‬یطٌی ثی‪ٙ‬ی جصه ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬أب اؾذاطی ز‪ٞ‬اب٘ای‬ ‫ؾبِیطا‪ٚ‬یطا فطٔی اؾز و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ساٖ ٔشسا‪٘ َٚ‬یؿز‪ .‬ایٗ فطْ زاض‪ٚ‬یی ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضر ٔ‪ٛ‬ضؼی زض ٘بحی‪ ٝ‬حّک اثط وطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫اظ عطیک ٔربط ز‪ٞ‬ب٘ی لبثّیز جصه ؾیؿشٕی زاضز‪.‬ؾبِیطا‪ٚ‬یطا یه زاض‪ٚ‬ی ٌیب‪ٞ‬ی اؾز و‪ ٝ‬وبضاظٔبیی ثبِیا‪ٙ‬ای‬ ‫اٖ ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضر ٔ‪ٙ‬ظٓ ‪ ٚ‬زلیک زض ثیٕبضؾشبٖ أبْ ذٕی‪ٙ‬ی س‪ٟ‬طاٖ ا٘جبْ قس‪ ٜ‬اؾز ‪٘ ٚ‬شبیج ایٗ وبضاظٔبیی ٘کبٖ زاز‪ٜ‬‬ ‫ایٗ زاض‪ ٚ‬زض ٔجشالیبٖ ث‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ب اثطثرکی ذ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬چکٍٕیطی زاقش‪ ٝ‬اؾز‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘شبیج وبضاظٔبیی ثبِی‪ٙ‬ی ٘کبٖ اظ وب‪ٞ‬ف ‪ ۰۳‬زضنسی ع‪ َٛ‬زضٔبٖ ػسْ ٘یبظ ث‪ ٝ‬ثؿشطی قسٖ ‪ ٚ‬افعایاف‬ ‫‪ viral- cliarian‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾز‪ .‬وبضاظٔبیی ثبِی‪ٙ‬ی ثب زلز ظیبزی ا٘جبْ قس‪ ٚ ٜ‬اظ ‪ٞ‬ط فاطز ؾا‪ٔ ٝ‬اطساجا‪ ٝ‬سؿاز‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی وط‪٘ٚ‬ب ٌطفش‪ ٝ‬قس و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬قجرشب٘‪٘ ٝ‬شبیج ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضر ٔثجز ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬ث‪ٔ ٝ‬طحّ‪ ٝ‬ض‪ٕ٘ٚ‬بیی ضؾیس‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫ّستِ سهیی یک طزفِ رضذ کزدُ است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬حممبٖ ٔش‪ٛ‬ج‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ا٘اس ضقاس ‪ٞ‬ؿاشا‪ٝ‬‬ ‫زاذّی ظٔیٗ زض یه ؾٕز ثیکشط اظ ؾٕز زیاٍاط ثا‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اؾز‪ .‬ایٗ أط ث‪ ٝ‬سؼییٗ ؾٗ ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی ظٔایاٗ وإاه‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾبی‪ٙ‬ؽ ف‪ٛ‬و‪ٛ‬ؼ ثطاؾبؼ سحمیمی جسیاس عای‬ ‫ثیف اظ ‪ٔ ۰۳۳‬یّی‪ ٖٛ‬ؾبَ ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی ظٔیٗ و‪ ٝ‬اظ ج‪ٙ‬اؽ‬ ‫ا‪ ٗٞ‬جبٔس اؾز زض یه ؾٕز ثیکشط اظ ؾٕز زیٍط ضقس‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬طچ‪ٙ‬س ٔحممبٖ زض اثشسا سه‪ٛ‬ض ٔیوطز٘س ‪ٞ‬ط ٔطحّ‪ ٝ‬ضقاس‬ ‫‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی ظٔیٗ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض سهبزفی ‪ ٚ‬ثا‪ ٝ‬قاىاُ واط‪ٚ‬ی‬ ‫اسفبق ٔیافشس أب یبفش‪ٞٝ‬بی ٔحمامابٖ زا٘کاٍاب‪ ٜ‬ثاطواّای‬ ‫وبِیفط٘یب ثطذالف ایٗ سه‪ٛ‬ضار ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ط ٔطحّ‪ ٝ‬ضقس ظٔیٗ زض ٘شیج‪ ٝ‬ذ‪ٙ‬ه قسٖ ا‪ٞ‬اٗ ٔاصاه‬ ‫اعطاف اٖ ث‪ٚ ٝ‬ل‪ٛ‬ع ٔیدی‪٘ٛ‬سز‪.‬‬ ‫ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬اظ دػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ثب ٔغبِؼ‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ا اضسؼبقی زاذاُ‬ ‫ظٔیٗ ٔش‪ٛ‬ج‪ ٝ‬قس٘س ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬ؾیبض‪ ٜ‬ذبوی زض ظیط زضیبی ثب٘اسا‬ ‫‪ٚ‬الغ زض قطق ا٘س‪٘ٚ‬عی ؾطیغسط ضقس ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬ظیاطا ا‪ٞ‬اٗ‬ ‫ٔصاه زض ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬ایٗ ثرف اظ ظٔیٗ ٘یٓ ٔیّیبضز ؾبَ ظ‪ٚ‬زساط‬ ‫ؾطز قس‪ ٜ‬اؾز‪ .‬أب ایٗ ثساٖ ٔؼ‪ٙ‬ب ٘یؿز و‪ٞ ٝ‬ؿاشا‪ ٝ‬واط‪ٜ‬‬ ‫ذبوی یه عطف‪ ٝ‬اؾز‪ٌ .‬طا٘ف ظٔیٗ ؾجت قس‪ ٜ‬سب ضقاس‬ ‫‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی اٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔش‪ٛ‬اظٖ س‪ٛ‬ظیغ ق‪ٛ‬ز‪ .‬زض ٘اشایاجا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی وط‪ ٜ‬ظٔیٗ حبِشی وط‪ٚ‬ی زاضز ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی وا‪ٝ‬‬ ‫قؼبع اٖ ؾبال٘‪ ٝ‬یه ٔیّیٕشط ضقس ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫أب افعایف ضقس ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی ظٔیٗ زض یه ؾٕاز ٘کابٖ‬ ‫ٔیز‪ٞ‬س چیعی زض ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬ذبضجی یب د‪ٛ‬ؾش‪ ٝ‬ظٔیٗ ظیط زضیبی‬ ‫ثب٘سای ا٘س‪٘ٚ‬عی ٌطٔبی ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی ضا ثب ؾطػشی ثیکشط اظ‬ ‫عطف زیٍط ظٔیٗ ظیط ثطظیُ) جبثجب و‪ٙ‬س‪ٞ .‬طچ‪ ٝ‬فطایا‪ٙ‬اس‬ ‫ذ‪ٙ‬ه قسٖ وط‪ ٜ‬ذبوی زض یه عطف ؾطیغ ساط ثابقاس‬ ‫وطیؿشبِیع‪ ٜ‬قسٖ ا‪ٔ ٗٞ‬صاه ‪ ٚ‬ضقس ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬زاذّی زض یه‬ ‫ؾٕشط ثیکشط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬سث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ضؼیشی ث‪ٔ ٝ‬یساٖ ٔغ‪ٙ‬بعیؿی ظٔیٗ ‪ ٚ‬سبضیراچا‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط اؾز‪ .‬ظیطا ا٘شمبَ ٌطٔب زض د‪ٛ‬ؾش‪ ٝ‬ذبضجی ظٔیٗ زض‬ ‫٘شیج‪ٕٞ ٝ‬بٖ فطای‪ٙ‬سی اؾز و‪ٔ ٝ‬یساٖ ٔغ‪ٙ‬بعیؿی ث‪ٚ ٝ‬جا‪ٛ‬ز‬ ‫ٔیا‪ٚ‬ضز و‪ ٝ‬اظ ا٘ؿبٖ زض ثطاثط شضار ذغط٘بن ذا‪ٛ‬ضقایاس‬ ‫ٔحبفظز ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثبضثبضا ض‪ٔٚ‬ب٘‪ٛ‬یچ اظ زا٘کٍب‪ ٜ‬ثطوّی وبِیفط٘یب ٔای ٌا‪ٛ‬یاس‪:‬‬ ‫ٔیزا٘یٓ و‪ٔ ٝ‬یساٖ ٔغ‪ٙ‬بعیؿی ظٔیٗ اظ ‪ٔ ۰‬یّیبضز ؾبَ لاجاُ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاقش‪ ٚ ٝ‬ث‪ٙ‬بثطایٗ فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬بی زیٍطی ٘یع احشٕابالً ثا‪ٝ‬‬ ‫ا٘شمبَ ٌطٔب ث‪ ٝ‬د‪ٛ‬ؾش‪ ٝ‬ذبضجی ٔ‪ٙ‬جط ٔیقس٘س‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ ثب وٕه ایٗ وکف ثبثز واطز٘اس ؾاٗ ‪ٞ‬ؿاشا‪ٝ‬‬ ‫زاذّی ظٔیٗ ثیٗ ٘یٓ ‪ٔ ۲.۰ ٚ‬یّیبضز ؾبَ اؾز‪ .‬سؼییٗ ثابظ‪ٜ‬‬ ‫ای ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ؾٗ سمطیجی ‪ٞ‬ؿش‪ ٝ‬ظٔیٗ ث‪ٔ ٝ‬حمامابٖ وإاه‬ ‫اٍلیی پزٍاس اسهبیطی ثب ثبلگزد کَلِای‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬یه قاطواز‬ ‫اؾشطاِیبیی فیّٕی اظ ا‪ِٚ‬یٗ داط‪ٚ‬اظ‬ ‫ثبٍِطز و‪ ِٝٛ‬ای اِىشطیىی ذا‪ٛ‬ز‬ ‫ٔ‪ٙ‬شکط وطز‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّیٔیُ ایٗ ثابِاٍاطز‬ ‫واا‪ٛ‬ااِاا‪ ٝ‬ای واا‪ ٝ‬واا‪ٛ‬دااشااطدااه‬ ‫)‪٘CopterPack‬اااابْ زاضز‬ ‫ثطذالف جزده‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬ثب ؾ‪ٛ‬ذز فؿیّی وبض ٔیو‪ٙٙ‬اس اظ ثابساطی ثاطای‬ ‫سبٔیٗ ا٘طغی دط‪ٜٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز اؾشفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ‪ٚ‬یسی‪ٛ‬ی ‪ ۹۶‬ثب٘ی‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬اظ ایٗ دط‪ٚ‬اظ ٔ‪ٙ‬شکط قس‪ ٜ‬ذّجبٖ ایٗ ثابِاٍاطز اظ‬ ‫حبِز ایؿشبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬حبِشی قجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یه ‪ٛٞ‬ادیٕب زضٔیایس ؾذؽ سب اضسفابع ‪۰۳‬‬ ‫ف‪ٛ‬ر ‪ٔ ۲۰‬شط) ثبال ٔیض‪ٚ‬ز ثطای ٔسر ‪ ۰۳‬ثب٘ی‪ ٝ‬زض ‪ٛٞ‬ا ق‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض ٔیٔب٘س ‪ ٚ‬داؽ‬ ‫اظ اٖ ث‪ ٝ‬اضأی فط‪ٚ‬ز ٔیایس‪.‬‬ ‫ٔز )‪ٔ Matt‬رشطع و‪ٛ‬دشطده و‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب اؾٓ و‪ٛ‬چه ذ‪ٛ‬ز ضا فبـ واطز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬زیّی ٔیُ ٔی ٌ‪ٛ‬یس‪ :‬ا‪ٚ‬ایُ ؾبَ ٌصقش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فىط ؾابذاز یاه ثابِاٍاطز‬ ‫و‪ِٝٛ‬ای افشبزْ ایٗ ثبٍِطز ‪ٛٙٞ‬ظ زض ٔطاحُ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬لطاض زاضز‪ٔ .‬ز س‪ٛ‬ضیح زاز‬ ‫و‪ ٝ‬یه ا‪ٞ‬طْ ثطای زؾز ضاؾز ‪ ٚ‬یه ‪ٞ‬سایزٌط ؾ‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ثطای زؾاز‬ ‫چخ عطاحی قس‪ ٜ‬اؾز‪ .‬ایٗ ثبٍِطز ث‪ٞ ٝ‬ط ؾٕشی و‪ ٝ‬ذّجبٖ اٖ ضا ‪ٞ‬اسایاز‬ ‫و‪ٙ‬س حطوز ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫لغط دط‪ٜٞ‬بی اٖ ‪ ۰‬ف‪ٛ‬ر سمطیجب یه ٔشط) اؾز و‪ ٝ‬زض‪ ٖٚ‬حاّاما‪ٞ ٝ‬ابیای اظ‬ ‫ج‪ٙ‬ؽ فیجط وطثٗ ث‪ ٝ‬ثرف دکشی ٔشهُ قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫گزهکی تطعطعی ًبًَ ایزاًی‬ ‫ثذٍى ًیبس ثِ اه تَلیذ ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذاجاطی‪-‬یاه قاطواز‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬سا‪ِٛ‬ایاس ٌاطٔاىاٗ‬ ‫سکؼکؼی ٘ب٘‪ٛ‬وبسبِیؿشای قاس وا‪ٝ‬‬ ‫فبلس قؼّ‪ ٝ‬اؾز ‪ ٚ‬زض ٘شیج‪ ٝ‬ایٕ‪ٙ‬ای‬ ‫ثیکشطی ٘ؿجز ث‪ ٝ‬زیاٍاط ‪ٚ‬ؾابیاُ‬ ‫ٌطٔبیکی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز زض ثابظاض زاضز‬ ‫و‪٘ ٝ‬یبظ ث‪ ٝ‬اه ‪٘ ٓٞ‬ساضز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ ؾشبز س‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ٘ب٘‪ ٛ‬االی‪ٙ‬سٌی ایٗ ٌطٔىٗ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬قسر وٕشط اظ‬ ‫ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی زیٍط اؾز اظ ا٘جبیی و‪ ٝ‬ایٗ ٌطٔىٗ‪ٞ‬ب فبلس قؼّ‪ٞ ٝ‬ؿش‪ٙ‬س ثطای‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬زض ثرف‪ٞ‬بی حؿبؼ و‪ ٝ‬احشٕبَ اسفؾ‪ٛ‬ظی زاض٘س ٔا‪ٙ‬ابؾات ساط‬ ‫اؾز‪.‬ؾیس ٔهغفی حؿی‪ٙ‬ؼّی ٔسیط ػبُٔ ایٗ قطوز ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض ٌفز‪ :‬ؾبَ ‪۸۸‬‬ ‫عطح ؾبذز ایٗ ٌطٔىٗ‪ٞ‬ب ثب ‪ٕٞ‬ىبضی زا٘کٍب‪ ٜ‬ػّٓ ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬ؼز اضای‪ ٚ ٝ‬اجطا‬ ‫قس زض حبَ حبضط اظ عطاحی سب اجطا ‪ ٚ‬دیبز‪ٜ‬ؾبظی ایٗ ٌطٔىٗ‪ٞ‬اب ضا زض‬ ‫ایٗ قطوز ا٘جبْ ٔیز‪ٞ‬یٓ ‪ٌ ٚ‬طٔىٗ‪ٞ‬بی ٘ب٘‪ٛ‬وبسبِیؿشی ثا‪ ٝ‬ثابظاض ػاطضا‪ٝ‬‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ و‪٘ ٝ‬یبظ ث‪ ٝ‬اه ٘ساضز ایٗ ٔحه‪ َٛ‬ضا ٔیس‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضر ٔابغ‪ٚ‬الض‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬وطز ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ب و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬یبظ س‪ٟٙ‬ب زضنسی اظ اٖ ث‪ٝ‬وبض ٌطفش‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ذبعط٘کبٖ وطز‪ :‬سمطیجب ‪ ۰‬ؾبَ ض‪ ٚ‬س‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ایاٗ فا‪ٙ‬اب‪ٚ‬ضی زض ٔامایابؼ‬ ‫اظٔبیکٍب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬لز نطف قس یىی اظ زؾشب‪ٚ‬ضز‪ٞ‬بی ٔب ؾبذاز ٘إا‪٘ٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔس‪ٚ‬ض ایٗ ٌطٔىٗ‪ٞ‬ب اؾز و‪ٔ ٝ‬کبث‪ ٝ‬ذبضجی ٘ساضز‪.‬‬ ‫توذیذ هْلت ارسبل اثبر ثِ جطٌَارُ فیلن ٍ عکس »فزدا«‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ّٟٔ -‬ز اضؾبَ اثبض ث‪ ٝ‬قکٕیاٗ‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬فیّٓ ‪ ٚ‬ػىؽ ن‪ٙ‬ؼشی »فطزا «سٕسیاس‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی قکٕیٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ّٔ ٜ‬ای‬ ‫فیّٓ ‪ ٚ‬ػىؽ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬ؼشی فطزا زثیطذب٘ا‪ٝ‬‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ّٔ ٜ‬ی فیّٓ ‪ ٚ‬ػىؽ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬ؼاشای‬ ‫فطزا ٔ‪ّٟ‬ز اضؾبَ اثبض ث‪ ٝ‬قکٕایاٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ایاٗ‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ضا و‪ ٝ‬دیفسط ‪ ۲۰‬ذاطزازٔاب‪ ٜ‬اػاالْ‬ ‫قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز سب ‪ ۰۲‬ذطزاز ٔب‪ ٜ‬ؾبَ جبضی سٕاسیاس‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬زِیُ اظزحبْ اضؾبَ ثرف ػىؽ اظ عاطیاک‬ ‫‪ٚ‬ه ؾبیز جک‪ٛٙ‬اض‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یاٗ سإابؼ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔشمبضیبٖ قطوز زض ثرف فیّٓ ایاٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬فطزا زض ٔ‪ٛ‬ضز ایجبز فطنز ثایاکاشاط‬ ‫ثطای اضؾبَ اثبض زثیطذب٘‪ ٝ‬جک‪ٙ‬ا‪ٛ‬اض‪ٔ ٜ‬ا‪ٟ‬اّاز‬ ‫اضؾبَ اثبض و‪ ٝ‬دیف اظ ایٗ ‪ ۲۰‬ذطزازٔب‪ ٜ‬اػالْ‬ ‫قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز سب ‪ ۰۲‬ذطزاز ٔب‪ ٜ‬سٕسیس وطز‪.‬‬ ‫ػالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ‪ٔ ٚ‬شمبضیبٖ قطوز زض ایٗ ض‪ٚ‬یساز‬ ‫‪ٙٞ‬طی ٔی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اثبض فیّٓ ‪ ٚ‬ػاىاؽ ذا‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ٔغبثک ثب فطاذ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ضػبیز ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ٔ ٚ‬اماطضار‬ ‫‪ٚ‬ضغ قس‪ ٜ‬زض اٖ ‪ ٚ‬ثب س‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ٔ ٝ‬احا‪ٛ‬ض‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػی عطح قس‪ ٜ‬سب سبضید ‪ ۰۲‬ذاطزاز ٔاب‪ٜ‬‬ ‫ثطای زثیطذب٘‪ ٝ‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬اضؾبَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔشمبضیبٖ ٔیس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثطای اعاالع اظ جاعاایابر‬ ‫ثاایااکااشااط ثاا‪ ٝ‬ؾاابیااز جکاا‪ٙ‬اا‪ٛ‬اض‪ ٜ‬ثاا‪٘ ٝ‬کااب٘اای‬ ‫‪ٔwww.fardafest.ir‬طاجؼ‪ ٚ ٝ‬اثبض ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬زثیطذب٘‪ ٝ‬ایٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثا‪٘ ٝ‬کاب٘ای سا‪ٟ‬اطاٖ‬ ‫ذیبثبٖ ا٘ماله چ‪ٟ‬بضضا‪ِٚ ٜ‬ایاؼاهاط ض‪ٚ‬ثاط‪ٚ‬ی‬ ‫دبضن زا٘کج‪ ٛ‬و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬ق‪ٟ‬یس ثبال‪ٚ‬ض دالن ‪۰‬‬ ‫عجم‪ ۰ ٝ‬ج‪ٟ‬بز زا٘کٍب‪ٞ‬ی ‪ٙٞ‬ط اضؾبَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫»سزیع ٍ خطی ‪«6‬؛ سَرپزایش جطٌَارُ کی ثزای هخبطجبًص‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬لؿٕاز ٘ا‪ٟ‬آ اظ ٔاجإا‪ٛ‬ػا‪ٝ‬‬ ‫ؾی‪ٕٙ‬بیی ؾطیغ ‪ ٚ‬ذکٗ اٖ فیّٓ ٌیکا‪ ٝ‬دؿا‪ٙ‬اسی‬ ‫اؾز و‪ ٝ‬زثیط جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی وٗ ٕ٘ابیکاف‬ ‫ضا زض ایٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ٚ ٜ‬ػس‪ ٜ‬زاز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬سیطی فاطٔا‪ٛ‬‬ ‫زثیط جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثیٗإِّّی فیّٓ وٗ چ‪ٙ‬سی دیف زض‬ ‫ٔهبحج‪ ٝ‬ثب ٘کطی‪ ٝ‬أطیىبیی ‪ٚ‬ضایشی ٕ٘بیف یاه‬ ‫فیّٓ ثعضی ‪ٌ ٚ‬یک‪ٝ‬دؿ‪ٙ‬س ضا زض جک‪ٙ‬ا‪ٛ‬اض‪ ٜ‬أؿابَ‬ ‫‪ٚ‬ػس‪ ٜ‬زاز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ٚ .‬لشی دبی فیّٓ‪ٞ‬بی ثرف ذابض‬ ‫هَسیقیذاى ایزاًی راٍی جْبًی الْبهبت گَتِ اس حبفظ هیضَد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬ػّی ض‪ٞ‬جطی ا‪ٍٙٞ‬ؿبظ ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬جط اضوؿشط و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬اظ‪ٜ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی زاضز ث‪ ٝ‬دیک‪ٟٙ‬بز وٕذب٘ی ا٘شکبضار ٔا‪ٛ‬ؾایامای اِإاب٘ای‬ ‫٘بوؿ‪ٛ‬ؼ زی‪ٛ‬اٖ قطق ‪ ٚ‬غطه ‪ِٚ‬فٍبً٘ ٌ‪ٛ‬س‪ ٝ‬قبػط فیّؿا‪ٛ‬ف‬ ‫‪ ٚ‬ا٘سیکٕ‪ٙ‬س إِب٘ی ضا ثطای نسای چ‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثیاٗ اِإاّاّای‬ ‫ٌط‪ ٜٚ‬وط ‪ ٚ‬اضوؿشط ؾٕف‪٘ٛ‬یه ٔی ؾبظز‪.‬ػّی ض‪ٞ‬جطی ا‪ٍٙٞ‬ؿبظ ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٞ‬جط اضوؿشط و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬ج‪ٟ‬ب٘ی زاضز ث‪ ٝ‬دیک‪ٟٙ‬بز وٕذب٘ی ا٘شکبضار‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی إِب٘ی ٘بوؿ‪ٛ‬ؼ زی‪ٛ‬اٖ قطق ‪ ٚ‬غطه ‪ِٚ‬فٍبً٘ ٌا‪ٛ‬سا‪ٝ‬‬ ‫قبػط فیّؿ‪ٛ‬ف ‪ ٚ‬ا٘سیکٕ‪ٙ‬س إِب٘ی ضا ثطای نسای چ‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثیٗ إِاّاّای ٌاط‪ ٜٚ‬واط ‪ ٚ‬اضوؿاشاط‬ ‫ؾٕف‪٘ٛ‬یه ٔی ؾبظز‪.‬ػّی ض‪ٞ‬جطی ٔ‪ٛ‬ؾیمیساٖ ا‪ٍٙٞ‬ؿبظ ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬جط ثیٗ إِّّی ایطا٘ی ‪ ٚ‬ذبِک اثابضی چا‪ٖٛ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ح‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ذ‪ ٖٛ‬ایطا٘ی ز‪ٚ‬ضاٖ لط٘غی‪ ٝٙ‬وط‪٘ٚ‬ب ضا ث‪ٔ ٝ‬جبِی ثطای ا‪ٍٙٞ‬ؿبظی سجسیُ واطز‪ ٜ‬اؾاز‪ٚ .‬ی‬ ‫اثبض ٔرشّفی ضا زض ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ٔ ٝ‬بزضْ ایطاٖ ‪ ٚ‬ثط دبی‪ٛٔ ٝ‬ؾیمی ایطا٘ی ذّک وطز‪ ٜ‬اؾز‪ .‬ض‪ٞ‬جطی ثؼس اظ ث‪ ٝ‬اسٕبْ‬ ‫ضؾب٘سٖ اثبضی چ‪ ٖٛ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌفز ظضسکز(حس‪ٚ‬ز ‪ ۹۳‬زلیم‪ )ٝ‬اُدطای غٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬دبضؾی ٘‪ٛ‬قش‪ ٝ‬ایکای ِا‪ٛ‬ؼ(‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ ۲۸‬زلیم‪ ٚ )ٝ‬ثّجُ ‪ٞ‬بی دبضؾی ض‪ٚ‬ی قؼط ؾؼسی قیطاظی ثطای ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌبٖ ؾ‪ٙ‬شی ایطا٘ی حاس‪ٚ‬ز ‪۱۱‬‬ ‫زلیم‪ )ٝ‬حبال ث‪ ٝ‬دیک‪ٟٙ‬بز وٕذب٘ی ا٘شکبضار ٔ‪ٛ‬ؾیمی إِب٘ی ٘بوؿ‪ٛ‬ؼ زی‪ٛ‬اٖ قطق ‪ ٚ‬غطه ‪ِٚ‬فٍبً٘ ٌا‪ٛ‬سا‪ٝ‬‬ ‫قبػط فیّؿ‪ٛ‬ف ‪ ٚ‬زا٘کٕ‪ٙ‬س إِب٘ی ضا و‪ ٝ‬سٕبٔب ثب اِ‪ٟ‬بْ اظ غعِیبر اػجبه ا٘اٍایاع حابفا ذاّاک واطز‪ٜ‬‬ ‫ثطای نسای چ‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی ٌط‪ ٜٚ‬وط ‪ ٚ‬اضوؿشط ؾٕف‪٘ٛ‬یه ٔی ؾبظز‪.‬‬ ‫اظ ٔؿبثم‪ ٝ‬زض ٔیبٖ اؾز ا٘شربه ٔش‪ِٛ‬یبٖ وٗ ‪ٞ‬اط‬ ‫چیعی ٔیس‪ٛ‬ا٘س ثبقس؛ زض سبضید ایٗ جک‪ٙ‬ا‪ٛ‬اض‪ ٜ‬اظ‬ ‫قطن ‪ٌٛ ٚ‬زظیال ٌطفش‪ ٝ‬سب ثطازضاٖ ثّا‪ٛ‬ظ اواطاٖ‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س ث‪ٙ‬بثطایٗ زضثبض‪ ٜ‬فیّٕی و‪ ٝ‬فطٔ‪ٚ ٛ‬ػس‪ ٜ‬زاز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز ٌٕب٘‪ٝ‬ظ٘ی‪ٞ‬بی فطا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاقز‪.‬‬ ‫حبال ٔکرم قس‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬ضدطایاعی وا‪ٔ ٝ‬اشا‪ِٛ‬ایابٖ‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬وٗ زض چ‪ٙ‬ش‪ ٝ‬زاقش‪ٙ‬س چیعی ٘یؿاز جاع‬ ‫لؿٕز ٘‪ ٟٓ‬اظ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬اوکٗ ؾطیغ ‪ ٚ‬ذکٗ وا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب زض ٌیک‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ب٘ی حؿبثی ٌطز ‪ ٚ‬ذبن‬ ‫ث‪ ٝ‬دب وطز‪ ٜ‬اؾز‪ .‬ایٗ فیّٓ اظ قطوز فیّٕاؿابظی‬ ‫ی‪٘ٛ‬ی‪ٛ‬ضؾبَ ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی زض وابخ جکا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اض‪ ٜ‬واٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪ٛ‬ضـ ضا ض‪ٚ‬قٗ ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬دیفثی‪ٙ‬ی ٔای قا‪ٛ‬ز‬ ‫ثیٗ فیّٓ‪ٞ‬بی حبضط زض ایٗ ض‪ٚ‬یساز و‪ ٝ‬ػٕسسب زض‬ ‫زؾش‪ ٝ‬فایاّآ ‪ٞ‬ابی ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اطی لاطاض ٔای ٌایاط٘اس‬ ‫دطؾط‪ٚ‬نساسطیٗ فیّٓ ثبقس‪ .‬اِجشا‪ ٝ‬ثاب سا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔحس‪ٚ‬زیز ‪ٞ‬بی وط‪٘ٚ‬بیی احشٕبَ حض‪ٛ‬ض ػ‪ٛ‬أاُ‬ ‫ایٗ فیّٓ زض وبخ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ذیّی ضؼیف اؾز‪.‬‬ ‫ؾطیغ ‪ ٚ‬ذکٗ ‪ ۶‬ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی واطر ضاؾاُ ‪ٚ‬‬ ‫ثبظی ‪ٚ‬یٗ زیعَ ٔیکُ ض‪ٚ‬زضیٍع جابٖ ؾایا‪ٙ‬اب‬ ‫سبیطیؽ ٌیجؿ‪ٔ ّٗٞ ٖٛ‬یطٖ ‪ ٚ‬قابضِایاع ساط‪ٖٚ‬‬ ‫ٔبجطا‪ٞ‬بی قرهیز انّی ز‪ٔٚ‬ی‪ٙ‬یه سا‪ٛ‬ضسا‪ ٛ‬ثاب‬ ‫ثبظی ‪ٚ‬یٗ زیعَ ضا ز٘جبَ ٔیو‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثب ‪ٕٞ‬اؿاط ‪ٚ‬‬ ‫فطظ٘سـ ظ٘سٌی اضأی زاضز سب ایٗ و‪ٔ ٝ‬اجاجا‪ٛ‬ض‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز ثطای ٘جبر افطازی وا‪ ٝ‬ثایاف اظ ‪ٞ‬اط‬ ‫چیعی ز‪ٚ‬ؾشکبٖ زاضز ثب ٌ‪ٙ‬ب‪ٞ‬بٖ ٌصقاشا‪ ٝ‬ذا‪ٛ‬ز‬ ‫ض‪ٚ‬ثط‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ّوسفز قبصذکّب ٍ جطی ستبرُّب هٌتطز ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬‬ ‫٘کط‪۱۲‬ثؼاثاز ز‪ٚ‬‬ ‫وشبه زض حا‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ایثبض ‪ ٚ‬قا‪ٟ‬ابزر‬ ‫ثطای ضز‪ ٜ‬ؾا‪ٙ‬ای‬ ‫وااا‪ٛ‬زوااابٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬چبح‬ ‫ضؾب٘س‪.‬‬ ‫‪ٞ‬اااإااااؿاااافااااط‬ ‫لاابنااسن ‪ٞ‬ااب‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬اقاؼابض‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ زضثبض‪ ٜ‬ؾطزاض جب‪ٚ‬یساالثط احٕس ٔش‪ٛ‬ؾّیبٖ ث‪ ٝ‬ؾط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اِ‪ٟ‬بْ ٘جٕی اؾاز‬ ‫و‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؾظ ٘کط‪۱۲‬ثؼثز ٔ‪ٙ‬شکط ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬لیٕز ‪ٞ۲۰‬عاض س‪ٔٛ‬بٖ ‪ٚ‬اضز ثابظاض ٘کاط قاس‪ٜ‬‬ ‫اؾز‪.‬‬ ‫جکٗ ؾشبض‪ٜٞ‬ب ٘یع زاؾشب٘ی اظ ؾطزاض ق‪ٟ‬یس حب لبؾٓ ؾّیٕب٘ی ث‪ ٝ‬لاّآ ٘اب‪ٞ‬ایاس‬ ‫حؿٗد‪ٛ‬ض اؾز و‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؾظ ٘کط‪۱۲‬ثؼثز ٔ‪ٙ‬شکط ‪ٚ ٚ‬اضز ثبظاض ٘کط قس‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫سزاضپش‬ ‫خَرضت لَثیب سجش‬ ‫*الٌبساضزاقی‬ ‫هَاد السم‪:‬‬ ‫ِ‪ٛ‬ثیب ؾجع ذطز قس‪ٌ ۰۳۳ ٜ‬طْ ٌا‪ٛ‬قاز لایإا‪ ٝ‬قاس‪ٜ‬‬ ‫‪ٌ۱۳۳‬طْ دیبظ ‪ ۲‬ػسز ؾیت ظٔی‪ٙ‬ی ‪ ۱‬ػسز ضه ٌ‪ٛ‬ج‪ٝ‬‬ ‫فطٍ٘ی ‪ ۱‬لبقک غصا ذ‪ٛ‬ضی اثغ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ثا‪ٔ ٝ‬اماساض الظْ‬ ‫ٕ٘ه ‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طزس تْیِ‪:‬‬ ‫ِ‪ٛ‬ثیب ضا زض اه ‪ٕ٘ ٚ‬ه ٔی دعیٓ‪ٌٛ .‬قاز ضا ‪ٞ‬إاطا‪ٜ‬‬ ‫دیبظذطز قس‪ ٜ‬سفز ٔی ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬ؾیت ظٔیا‪ٙ‬ای ضا ذاطز‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬زض ظطف زیٍطی ؾطخ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؾذؽ ِ‪ٛ‬ثیبی‬ ‫اه دع قس‪ٌٛ ٚ ٜ‬قز ‪ ٚ‬دیبظ سفاز زاز‪ ٜ‬قاس‪ ٜ‬ضا زض‬ ‫ظطفی ضیرش‪ ٚ ٝ‬ضه ضا ثب وٕی اه ِ‪ٛ‬ثیب ٕ٘ه ‪ ٚ‬فّفاُ‬ ‫‪ ٓٞ‬ظز‪ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬از اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ ‪ٔ ٓٞ ٚ‬ی ظ٘یٓ‪ .‬ظٔاب٘ای‬ ‫و‪ٛٔ ٝ‬از جب افشبز اثغ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ضا افع‪ٚ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ظطف ضا ٔای‬ ‫ٌصاضیٓ سب ذ‪ٛ‬ه جب ثیفشس‪ .‬ثؼس اظ أبز‪ ٜ‬قسٖ زض ظطف‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ضیرش‪ ٚ ٝ‬ز‪ٚ‬ض اٖ ضا ثب ؾیت ظٔی‪ٙ‬ی ؾطخ قس‪ٜ‬‬ ‫‪٘ ٚ‬هف سرٓ ٔطؽ درش‪ ٝ‬زض ‪ٚ‬ؾظ ذ‪ٛ‬ضقز سعییٗ ٔای‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫پبیبى تصَیزثزداری هجوَعِ طٌش‬ ‫»دست اًذاس«‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬سه‪ٛ‬یطثطزاضی فبظ ز‪ٔ ْٚ‬جٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ع‪ٙ‬اع‬ ‫ایشٕی زؾز ا٘ساظ ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی ٔجیس ػاجابؾای ‪ٚ‬‬ ‫ؾؼیس ػجبؾی ‪ ٚ‬وبضٌطزا٘ی ق‪ٟ‬به ػجبؾای ثا‪ ٝ‬دابیابٖ‬ ‫ضؾیس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی دط‪ٚ‬غ‪ٔ ٜ‬جیس ػجابؾای سا‪ٟ‬ایا‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٜ‬جٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ع‪ٙ‬ع زؾز ا٘ساظ ثاب اقابض‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬دابیابٖ‬ ‫سه‪ٛ‬یطثطزاضی ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ٌ ٝ‬فز‪ٔ :‬اجإا‪ٛ‬ػا‪ ٝ‬عا‪ٙ‬اع‬ ‫ایشٕی زؾز ا٘ساظ زض ‪ ۶۳‬لؿٕز سه‪ٛ‬یطثطزاضی قاس‪ٜ‬‬ ‫اؾز و‪ ٝ‬سبو‪ ۰۳ ٖٛٙ‬لؿٕز اظ اٖ اظ قجى‪٘ ٝ‬ؿیٓ درف‬ ‫قس‪ ٚ ٜ‬درف اٖ سب ‪ٔ ۱‬ب‪ ٜ‬زیٍط ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬زض اذطیٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی س‪ِٛ‬یس ایشٓ ‪ٞ‬بیی ثاب‬ ‫حض‪ٛ‬ض ٔ‪ٟ‬طاٖ ضججی حؿیٗ ضفیؼی ِیاال ثا‪ٛ‬قا‪ٟ‬اطی‬ ‫ظ‪ٞ‬ط‪ ٜ‬حٕیسی اثطا‪ٞ‬یٓ قفیؼی ٔاجایاس قا‪ٟ‬اطیابضی‬ ‫و‪ٛ‬ض‪ٚ‬ـ ٔؼه‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬احٕسضضب ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ی سه‪ٛ‬یطثطزاضی‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ع‪ٙ‬ع زؾز ا٘ساظ قجی‪ ٝ‬ؾبظی ع‪ٙ‬اع ٌا‪٘ٛ‬ا‪ ٝ‬اظ‬ ‫ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ٔؼط‪ٚ‬ف سّ‪ٛ‬یعی‪٘ٛ‬ی اؾز‪ .‬ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫وبضٌطزا٘ی ق‪ٟ‬به ػجبؾی ‪ٛ٘ ٚ‬یؿ‪ٙ‬سٌی حٕع‪ ٜ‬نبِحی‬ ‫‪ٞ‬ط قت ؾبػز ‪ ۱۲:۰۳‬اظ قجى‪٘ ٝ‬ؿیٓ درف ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ ؾطیبَ سّ‪ٛ‬یعی‪٘ٛ‬ی زؾاز ا٘اساظ ػاجابضسا‪ٙ‬اس اظ‬ ‫س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌبٖ‪ :‬ؾؼیس ػاجابؾای ‪ٔ ٚ‬اجایاس ػاجابؾای‬ ‫وبضٌطزاٖ‪ :‬ق‪ٟ‬به ػجبؾی ؾطدطؾاز ٘ا‪ٛ‬یؿا‪ٙ‬اسٌابٖ‪:‬‬ ‫حٕع‪ ٜ‬نبِحی ٔسیط سه‪ٛ‬یطثطزاضی‪ٔ :‬حؿٗ وابِاجای‬ ‫ٔسیط نساثطزاضی‪ٔ :‬حٕسػّی زضٌب‪ٞ‬ی عطاح چا‪ٟ‬اط‪ٜ‬‬ ‫دطزاظی‪ :‬ؾجبز اشض٘یب عطاح نح‪ِ ٚ ٝٙ‬جابؼ‪ٔ :‬احإاس‬ ‫یبضاحٕسی ٘بظط ویفی‪ :‬أیط ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ی ٔسیاطسا‪ِٛ‬ایاس ‪ٚ‬‬ ‫ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی‪ٔ :‬احإاسضؾا‪ِٛ‬ای ساس‪ٚ‬یاٗ‪ :‬غاالٔاطضاب‬ ‫ؾبغطچیبٖ ٔسیط سساضوابر‪ :‬ػاّای اواجاط نابزلای‬ ‫ا‪ٍٙٞ‬ؿبظ‪ :‬ق‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ حمی ٔ‪ٙ‬کی نح‪ :ٝٙ‬ظ‪ٞ‬طا سا‪ٛ‬واّای‬ ‫زؾشیبضاٖ وبضٌطزاٖ‪ٔ :‬حٕس ٔط‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬ؾیبٔاه فاط‪ٚ‬ؽ‬ ‫ػىبؼ‪ :‬ؾؼیس ظیٗ اِؼبثسی‪ٙ‬ی ض‪ٚ‬اثظ ػإا‪ٔٛ‬ای‪ :‬ػاّای‬ ‫ظازٔ‪ٟ‬ط‪.‬‬ ‫اگْی دعَت هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ًَثت دٍم اًجوی صٌفی‬ ‫کبرفزهبیی ضزکتْبی خذهبتی ٍ پطتیجبًی هزًذ‬ ‫ثِ اطالع کلیِ اعضبی هحتزم اًجوی هی رسبًذ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ًَثت اٍل اًجوی اس سبعتت‬ ‫‪ 21‬الی ‪ 22‬در رٍس پٌج ضٌجِ هَرخِ‪ 2511015021 :‬در هحل ثِ ادرس‪ :‬هزًذ‪ -‬خیبثبى تختی‪ -‬رٍثتزٍی‬ ‫ثبًک رسبلت‪ -‬طجقِ دٍم ضزکت عذالت گستزاى ثزگشار خَاّذ ضذ‪ .‬اس کلیِ اعضبی هحتزم دعَت ثعوتل‬ ‫هی ایذ تب در هحل هذکَر ٍ سبعت هقزر حضَر ثْن رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَر هجوع عوَهی عبدی‪:‬‬ ‫‪ -2‬استوبع گشارش ّیئت هذیزُ ٍ ثبسرس اًجوی‬ ‫‪ -3‬ثزرسی ٍ تصَیت ٍ تبئیذ صَرتْبی هبلی سبلْبی ‪66-69-69-69‬‬ ‫‪ -4‬ثزرسی ٍ تصَیت ثَدجِ پیطٌْبدی سبل ‪2511-66‬‬ ‫‪ -5‬ثزگشاری اًتخبثبت ّیبت هذیزُ ٍ ثبسرس اصلی ٍ علی الجذل اًجوی ثزای هذت قبًًَی‬ ‫‪ -21‬ثزرسی سبیز هَاردی کِ در اختیبر هجوع عوَهی عبدی هی ثبضذ‪.‬‬ ‫ضوٌب اس کلیِ اعضبیی کِ توبیل ثِ کبًذیذا ضذى جْت ثبسرسی ٍ ّیبت هذیزُ اًجوی را دارًذ اس تبریت‬ ‫درج اگْی تب پبیبى ٍقت اداری (سبعت ‪ 3‬ثعذاس ظْز) هَرخِ‪ 2511014042 :‬رٍس پٌجطٌجِ ثب در دست‬ ‫داضتی هذارک ٍ تقبضبًبهِ ثِ دثیزخبًِ اًجوی ثِ ادرس فَق الذکز تحَیل ٍ رسیذ دریبفت ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫‪ *5054‬تبری اًتطبر‪2511014026 :‬‬ ‫رئیس اًجوی صٌفی ضزکتْبی خذهبتی ٍ پطتیجبًی هزًذ‬ ‫حویذ ضکزالْی‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهارشنبه‬ ‫*‪91‬خرداد‬ ‫*‪1‬ژوئن‬ ‫* ‪ 02‬شوال‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪7025‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمذزادٌ صذیق‬ ‫ىئسٔ سب‪ ٔ٢ٕ ٠١‬اسد‪...ٟ‬‬ ‫ّدشاػالسدا ‪١‬ئش االٓ ‪ٛ‬ش ث‪٢‬ش فشػ‪ ٠‬دٗسا‬ ‫ا‪ٖٛ‬ی‪ ٗ ٖٚ٢‬س‪ ٖٚ٢ْ ١‬اٗ‪١‬غ٘ٓ اٍٗ٘س‪.‬‬ ‫ثؼضبً ث‪٢‬ش ضؼش‪ّ ٔ١‬دشاػ‪٢‬الس‪ ٔ٢ٕٟ‬خ٘س‪ ٙ‬ثا‪ ٚ‬خا٘س‪ٙ‬‬ ‫دٗساقالس‪ ٟ‬اٍٗ٘س‪.‬‬ ‫ّثال قبساخب اٗغالٓ د‪٘١‬إ‪ٖ٢‬ذآ ٕقٌ ائا اذ‪١‬ایا‪٢‬اْا‪٢‬اض‬ ‫اضبغ‪٢‬ذا م‪ ٠‬ثٖذ‪ ٙ‬دقت ‪١‬ئ ‪٢‬ش‪:ٔ١‬‬ ‫‪١‬ب‪١‬الغ‪ ٠‬ىوص‪ ًٙ‬تپ‪ٍٚ‬ش ق‪8= 3 2 3‬‬ ‫‪١‬بغبس ‪١‬بغ‪٢‬ص قبس سپ‪ٍٚ‬ش ق‪8= 4 4‬‬ ‫ق٘القذا اٍ ‪ ٔ٢‬م٘پ‪ٍٚ‬ش ق‪8= 3 2 3‬‬ ‫ٗاهلل دٍجش سٖذ‪ ٙ‬اٗالس ق‪...]1[ 8= 4 4‬‬ ‫ىوسٕٗذٗى٘ م‪ ٠ْ٢‬ث٘سادا ا‪١‬ن‪ٖ٢‬د‪ ٗ ٠‬دوسدٕٗادا٘‬ ‫ّدشاػالسدا ‪١‬بٍٖ‪٢‬ض إب دٗسا ٗاسد‪١‬ش الم‪ ٔ٢‬ث‪٢‬ش‪ٖ١‬د‪٠‬‬ ‫ٗ اٗزٕ٘د٘ ّدشاػالسدا ث‪٢‬ش إب دٗسا ٗ ث‪٢‬ش فاشػا‪٠‬‬ ‫دٗسا ىوص‪ ٙ‬دى‪٢‬ش ٗ ثوٍی٘س٘ ثئَ‪ ٚ‬اٍٗ٘س‪:‬‬ ‫(‪3+)2+3‬‬ ‫ث٘ت٘ٓ ث٘ حبً الس‪ّ ٟ‬غبٍؼ‪ ٚ‬ائذ‪١‬ت اساضذ‪١‬شّب ثا٘‬ ‫م‪٢‬س‪٢‬ل دسس‪ ٔ٢‬حوصَ‪ ٚ‬س‪ٖ٢‬ذ‪ ٙ‬دى‪َ٢‬ذ‪١‬ش‪ .‬ث٘ حبً الس‬ ‫د‪ ٌ١‬ث‪َ٢‬ی‪٢ْ٢‬ضد‪ ٙ‬اٗالٓ زن‪ ِ٢‬م‪ ٠ْ٢‬ز٘خ ث٘سٗض٘‬ ‫ٗ ا‪ٖ١‬د‪ ٚ‬سد‪ٍٚ٢‬ش داض‪٢١٠‬ش ث‪٢‬ش ٍ٘قبس‪ ِ ١‬خذٍٗ‪ ٠‬م‪٢‬اِ‬ ‫او‪١‬ش‪ ْٕٚٙ‬س‪ ٗ ٠‬اساضذ‪١‬ش ّبس‪ ٠‬ز٘خ حوصَ‪ ٗ ٚ‬دقت‬ ‫ا‪١‬س ‪٢١ ٚ‬ش‪ .‬ث٘ ا‪١‬س‪ ٚ‬د‪٢ْ٢َ١‬ض‪ ٔ١‬اٍا ادابقا‪ ٠‬ثا‪٢‬اش د‪١‬اٌ‬ ‫اٍْٗبس‪ٖ٢‬ذآ ىَ‪٢‬ت ز‪٢‬خ‪٢‬ش‪.‬ائَ‪ ٚ‬ث٘سادا د‪٢ْ٢َ١‬ضد‪ٛ ٙ‬داب‬ ‫اوٍسٍ٘ش‪ ٔ٢ٕٟ‬ا‪ ٠ ٢ْٛ‬ا‪١‬ذ‪ٖ١‬الضْبقذاد‪١‬ش‪.‬‬ ‫‪ٛ‬دب اوٍسٍ٘ش‪ ٟ‬ائََش‪٢ْ١‬ض‪ ٔ١‬عج‪٢‬ؼ‪ ٗ ٠‬غش‪١‬ض‪ّ٘ ٟ‬س‪٢‬ق‪٠‬‬ ‫إال‪٢١‬ط‪ ٠‬قب‪ٖ١‬بغ‪ ٠‬م‪ ٠ْ٢‬تبس‪١‬خ‪٢ْ٢‬ضد‪ ٙ‬ظ‪ٜ٘‬سائ ْا‪٢‬اص‬ ‫ٗ‪ٛ‬ااااشصاّاااابٓ اوصا‪ٛ‬ااااْاااا‪٢‬اا ا اااا‪٢‬ااااٖاااا‪ ٠‬د‪ٙ‬‬ ‫ساابخااالّاا‪٢‬ااطااذ‪١‬ااش‪.‬اٗخاا٘خاا٘الس‪١‬اأ اوٍااسااٍ٘ااش‪١‬اأ‬ ‫ثوٍیٍ٘ش‪ٖ١‬ذ‪ ٙ‬اٗالٓ دٗساقالس‪ ٟ‬دا‪ٛ‬ب ‪١‬ا‪٢‬اغادابُ ثا‪٢‬اش‬ ‫ضن‪َ٢‬ذ‪ْ٢ّٖ ٙ‬سْ‪ٍٚ‬ش‪ ٟ‬اٗز٘ٓ ث٘ دٗساقالس‪ّ ٟ‬خ َف‬ ‫خذٍَٗشد‪ ٙ‬ىوس شّی‪ ٚ‬زبٍ‪٢‬طبخبغبُ‪ ....‬اسد‪ٗ ٟ‬اس‬ ‫ضاؼاش‪١‬أ‬ ‫اشعار ترکی شُریار‬ ‫ٕبّشد اِٗالٓ ػوّش‪ ٟ‬ثبضب ‪١‬ئ ‪٢‬شّض‬ ‫ث‪٢‬ضد ٗاٍال‪ ٙ‬إٗ٘تْبس‪١‬ق س‪٢‬ضٍش‪ٟ‬‬ ‫ىوسْٕسل حالً ائذِٗٓ ث‪٢‬ضٍش‪ٟ‬‬ ‫ح‪٢‬ذسثبثب ّ‪٢‬شاطدس سَسَٖٖذ‪ٙ‬‬ ‫**‬ ‫مَٖذ ا‪١‬س‪ ٖٚ٢‬سسذٓ – مِ٘‪١‬ذٓ دِٗضٖذ‪ٙ‬‬ ‫ػبض‪٢‬ق سس ِ سبص‪ ٔ١‬د‪ََٖ١‬ذ‪١‬شٕذ‪ٙ‬‬ ‫‪١‬بدٕٗذاد‪ٛ ٕٚ ٟ‬وٍَسَل قبزبسد‪ِ١‬‬ ‫ق٘ضالس تن‪ ٔ٢‬قبٕبد از‪٢‬ت اٗزبسد‪ِ١‬‬ ‫**‬ ‫ضٖی‪ ٌ٢‬اٗا ‪٘١‬سد‪ ٟ‬ػبض‪٢‬ق اٍْبس‪٠‬‬ ‫ىب‪ٛ‬ذآ ىئذٗه اِٗسدا قِٕ٘ب قبٍْبس‪٠‬‬ ‫داش اتْبس‪ ٠‬اٍْب ‪٘٢ٛ‬ا سبٍْبس‪٠‬‬ ‫قبٍ‪٢‬ت ض‪٢‬ش‪٘١ ٔ١‬خ‪ ٠‬م‪١ ٔ٢ْ٢‬بد‪ْ١‬ذا‬ ‫**‬ ‫اثش ق٘‪٘١‬ه سٗحّ٘ذا ‪ٛ‬ش صاد‪ْ١‬ذا‬ ‫ح‪٢‬ذسثبثب ق٘س‪ ٟ‬ىوٍِ٘ٓ قبصالس‪ٟ‬‬ ‫ىذ‪١‬نَش‪ ٔ١‬سبصاخ زبالٓ سبصالس‪ٟ‬‬ ‫مَت موضٖ‪ ٔ٢‬پب‪٢١‬ضالس‪١ ٟ‬بصالس‪ٟ‬‬ ‫**‬ ‫ح‪٢‬ذسثبثب قش‪ ٙ‬زْٔ خبداس‪٠‬‬ ‫زِ٘ٗضالس‪ ٔ١‬ىَََش سس‪ ٠‬صذاس‪٠‬‬ ‫مشثَ‪٢‬ب ىئذَٕش‪ ٔ١‬قبداس‪٠‬‬ ‫دِٗضس٘ٓ ث٘ اج ‪ٍِ٘١‬س٘صالس‪ ٔ١‬ىوصِٕٗ‪ٚ‬‬ ‫**‬ ‫تْذّٕٗ٘ٓ اٗ‪١‬ذٗخ ‪١‬بالٓ سوصِٕٗ‪ٚ‬‬ ‫ح‪٢‬ذسثبثب ض‪٢‬غبٓ ث‪٢‬ض‪ ٟ‬اصد‪١‬ش‪١‬ت‬ ‫ّحج ‪ ٠‬اِٗسمَشدٓ قبصد‪١‬ش‪١‬ت‬ ‫قش‪ ٙ‬ىِِٕ٘٘ٓ سشٕ٘ض ‪١ ٔ٢‬بصد‪١‬ش‪١‬ت‬ ‫**‬ ‫سبٍ‪٢‬ت خَق‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪-‬ث‪٢‬ش‪ ٖٔ١‬خبٕ‪ٖ٢‬ب‬ ‫ثبس‪١‬ط‪٢‬غ‪ ٠‬ثَطذ‪١‬ش‪١‬ت قبٕ‪ٖ٢‬ب‬ ‫ىوص ‪١‬بض‪ٖ٢‬ب ثبخبٓ اٍِٗسب قبٓ اخْبص‬ ‫إسبٓ اِٗالٓ خٖدش ثئَ‪ ٖٚ٢‬تبخْبص‬ ‫**‬ ‫اّْب حئ‪٢٢‬ف مِ٘س ت٘تذٗغ٘ٓ ث٘ساخْبص‬ ‫ث‪ٜ‬ط ‪٢ْ٢‬ض خ‪ ِّٖٜ‬اٍِْٗبقذاد‪١‬ش!‬ ‫ر‪ ٟ‬حدّ‪٢ّ ٚ‬ض ّحشُّ اٍِْٗبقذاد‪١‬ش!‬ ‫خضآ ‪١‬ئَ‪١ ٠‬بسپبخالس‪ ٟ‬تومٖذ‪ٙ‬‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی ارربایجاوی‬ ‫سیذ محمذ حسیه بُجت تبریسی متخلص بٍ شُریار‬ ‫اداّ‪ ٚ‬اص ضْبس‪ ٝ‬قجٌ‪....‬‬ ‫دس پ‪ ٠‬ضب‪ٛ‬نبس ض‪ٜ‬ش‪١‬بس ” ّن ت ح‪٢‬ذس ثبثب ” پب‪ ٟ‬ث‪ ٚ‬ػشص‪ٗ ٚ‬خ٘د ٕ‪ٜ‬بد ‪ .‬ا‪ّ ٔ١‬ن ت ثب تجذ‪ ٌ١‬ضذٓ ثا‪١ ٚ‬ال‬ ‫مبٕ٘ٓ ىشّ‪ ٠‬ثخص ّشدّ‪ ٗ ٠‬ثب ٕظ‪٢‬ش‪ ٙ‬سبص‪ٛ ٟ‬ب‪ ٠١‬م‪ ٚ‬اص ى٘‪ٖ١‬ذىبٓ ت٘سک ثشّٖظّ٘‪ ٚ‬اس بد ص٘س ىشفات‬ ‫ث‪ ٚ‬اػ ال ٗ غٖب‪ٛ ٟ‬شز‪ ٚ‬ث‪٢‬ط ش صثبٓ ٗ ادث‪٢‬ب ت٘سم‪ ٠‬سشصّ‪ْٖ٢‬بٓ إدبّ‪٢‬ذ ‪.‬‬ ‫اص ا‪ ٔ١‬سٗ‪ ٟ‬دٗست ٗ دضْٔ ‪ ْٚٛ‬دإس ٖذ م‪ ٚ‬ت٘سمبٓ دس ىَس بٓ سٕی‪ ٔ٢‬اق٘اُ ا‪١‬شآ ٕ‪ ٚ‬تٖ‪ٜ‬ب دس ارسثب‪١‬دبٓ‬ ‫ثَن‪ ٚ‬دس ى٘ض‪ ٚ‬ى٘ض‪ ٚ‬ا‪١‬شآ صّ‪ ٔ٢‬س‪١‬ط‪ ٚ‬ا‪ ٟ‬م‪ ٜٔ‬داسٕذ ‪ .‬عج‪٢‬ؼ‪ ٠‬است م‪ ٚ‬دس زٖ‪ ٔ٢‬اٗضبػ‪ ٠‬ثٖ‪٢‬ابٓ ىازاس‬ ‫ّن ت ح‪٢‬ذس ثبثب ‪ ٟ‬ض‪ٜ‬ش‪١‬بس ٗ سٗاج د‪ٖٛ‬ذىبٓ آ ّ٘سد خطِ ٗ غضت سط‪ٗ ِ١‬اقغ ضٕ٘ذ ٗ ىاشفا ابس ثاال‪ٛ‬اب‬ ‫ىشدٕذ ‪.‬‬ ‫ثٖب ثش ا‪ ٔ١‬اص ا‪ ٔ١‬صّبٓ ث‪ ٚ‬ثؼذ ثشدأّ سخت ى‪٢‬ش‪ٜ١‬ب افضٗد‪ ٙ‬ضذ ٗ دضْٖ‪ٛ ٠‬ب خذ‪ ٟ‬تش ىطت ‪ .‬دضاْأ ثا‪ٜ‬اش‬ ‫ٗس‪ ٗ ٠ َ٢‬ح‪ ٠ َ٢‬دست ‪١‬بص‪١‬ذ تب اثبس ت٘سم‪ ٠‬سا ٕبث٘د سبصد ‪ .‬دس ا‪ ٔ١‬پ‪٢‬نبس اٍج ‪ٛ ٚ‬ذف اصَ‪ ٠‬اّاحابا اثابس‬ ‫ت٘سم‪ ٠‬ض‪ٜ‬ش‪١‬بس ث٘د ‪.‬‬ ‫ث‪ٕ ٚ‬ظش ثٖذ‪ ٙ‬اضؼبس‪ ٟ‬م‪ ٚ‬امٖ٘ٓ ث‪ ٚ‬ػٖ٘آ ” مَ‪٢‬ب اضؼبس ت٘سم‪ ٠‬اس بد ض‪ٜ‬ش‪١‬بس “ّ٘خ٘د است ‪ ْٞٛ‬ساشٗد‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ب‪ ٟ‬ت٘سم‪٘ ٢ْٕ ٟٗ ٠‬إذ ثبضذ ‪ .‬ثَن‪ ٚ‬ا‪ ٔ١‬اضؼبسثخط‪ ٠‬اص ضؼش‪ٛ‬ب‪ ٟ‬اس بد ‪ٛ‬س ٖذ م‪ ٚ‬ث‪ّٖ ٚ‬بسج ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬ىٕ٘ابىا٘ٓ‬ ‫دس صّبٕ‪ٜ‬ب‪ّ ٟ‬خ َف ث‪ ٚ‬دٗس بٓ ّٗالقب مٖٖذ‪ٛ ٙ‬ب‪ ٟ‬خ٘د داد‪ ٙ‬است‪ ٔ٢ْٛ ٗ .‬اّش ّ٘خت حفظ إ‪ٜ‬ب اص خغش‬ ‫ٕبث٘د‪ ٟ‬ىط ‪ ٚ‬است ‪.‬‬ ‫ض‪ٜ‬ش‪١‬بس خ٘د ث‪١ ٚ‬غْب سف ٔ ضؼش‪ٛ‬ب‪ ٟ‬ت٘سم‪ ٠‬اش سا پس اص دس جشد ت‪ٜ‬بخْبٓ فش‪ٖٛ‬ی‪ ٠‬ا‪ٖ١‬سٖ‪٢‬أ ثاشصثابٓ ّا‪٠‬‬ ‫اٗسد‪:‬‬ ‫”سَق‪ ٠ٍ ٚ‬اٗغشٗ تبپ‪٢َْ٢‬طسب ث٘ ثبضس‪٢‬ض ‪١‬ئشد‪ٙ‬‬ ‫ض‪ٜ‬ش‪١‬بسدآ دا ىشک ث‪٢‬ش دٍٗ٘ د‪٘١‬آ اپبسا”‬ ‫واغیل‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫قدس ا‪ ٔ١‬سشصّ‪ ٔ٢‬ث‪٢‬دبحت اىش دصد‪ ٟ‬پ‪٢‬ذا ض٘د‬ ‫ثب‪١‬ذ م‪ ٚ‬اص ض‪ٜ‬ش‪١‬بس ‪ ِٛ‬د‪٘١‬آ اضؼبس‪ ٟ‬مبٌّ ثجشد‬ ‫اص اضبست‪ٜ‬ب‪ ٟ‬خ٘د اس بد =زٖ‪ ٔ٢‬اس ٖجبط ّ‪ ٠‬ض٘د م‪ ٚ‬ضبػش ّب ٕ ٘إس ‪ٚ‬‬ ‫است د‪٘١‬آ ت٘سم‪ ٠‬خ٘د سا اص دست ثشد ّ‪ٜ‬بخْبٓ دطخا‪٢‬اِ حافاظ‬ ‫ْٕب‪١‬ذ ‪ .‬اس بد ّ‪٢‬فشّب‪١‬ذ ‪:‬‬ ‫“ت٘سم٘ اٍْٗ٘ش قذغٔ د‪٘١‬إ‪٢ْ٢‬ضدآ دا خجش ‪٘١‬خ‬ ‫ض‪ٜ‬ش‪١‬بس‪ ٔ١‬د‪ ٠َ١‬د‪ٗ ٙ‬ا‪ ٟ‬د‪ ٚ١‬د‪٘١‬آ ا‪ َٚ١‬ىئ ذ‪“ ٟ‬‬ ‫ق ت٘سم‪ ٠‬قذغٔ ضذ‪ٗ ٙ‬اص د‪٘١‬آ ت٘سم‪ّ ٠‬بسا م‪ ٚ‬سث٘د‪ ٗ ٙ‬ثاشد‪ ٙ‬إاذ‬ ‫‪٢ٛ‬ر خجش‪ ٟ‬اص آ ٕ‪٢‬ست‪ ِٛٗ .‬اص ا‪ٖ١‬شصٗست صثبٓ ّابدس‪ ٟ‬ضا‪ٜ‬اش‪١‬ابس‬ ‫دس‪١‬غب ثب د‪٘١‬آ ّب سفت‬ ‫اّب ض‪ٜ‬ش‪١‬بس ضبػش‪ ٟ‬سٕذ است ٗ ت٘إس ‪ ٚ‬است ث‪ ٚ‬سٕذ‪ ٟ‬پاشد‪ ٙ‬اص سٗ‪ٟ‬‬ ‫اٗضبع صّبٕ‪ ٚ‬ثش افنٖذ ٗ س‪٢‬ب‪ٛ‬نبس‪ٜ١‬ب‪ ٟ‬دغَنبسآ سا اف بث‪ ٠‬ثنٖذ‪.‬‬ ‫ّبّ٘س سبس مَ‪٢‬ب اضؼبس ت٘سم‪ ٠‬ضبػش‪ -‬سبٗام‪ -٠‬الثذ ثاب حاناِ‬ ‫قبٕ٘ٓ اقذاُ ث‪ ٚ‬ضجظ د‪٘١‬آ ت٘سم‪ ٠‬ض‪ٜ‬ش‪١‬بس ّ‪٢‬نٖذ ‪ .‬ضبػش ثب‪١‬ذ ثاذإاذ‬ ‫م‪“ ٚ‬ت٘سم‪ ٠‬ى٘‪ّْٖ٘ ”٠١‬ع است ! ٗ زٖ‪ ٔ٢‬است م‪ ٚ‬ضبػش ّب فاش‪١‬ابد‬ ‫ثشّ‪ ٠‬اٗسد‪:‬‬ ‫“ٗئشسد‪١‬ل قذ‪ ِ١‬د‪٘١‬إب ػشض‪ ٚ‬ا‪ٖ١‬ذ‪ٟ‬‬ ‫م‪ ْٚ٢‬ػشض‪ٗ ٚ‬ئشّل ث٘ د‪٘١‬آ اٍ‪ٖ٢‬ذٓ؟ “‬ ‫قسبثق ثشا‪ ٔ١‬اص ّظَّ٘‪٢‬ت خ٘د ث‪ ٚ‬دٍٗت ضنب‪١‬ت ّ‪٢‬نشد‪ ّٔ ِ١‬امٖ٘ٓ اص ا‪ ٔ١‬دٍٗت ضنب‪١‬ت مدب ثشُ ؟‬ ‫ض‪ٜ‬ش‪١‬بس ا‪ٗ ٔ١‬ضؼ‪٢‬ت ساثب دٗس بٕص دسّ‪٢‬بٓ ّ‪٢‬یزاسد ٗ ث‪ ٚ‬إ‪ٜ‬ب ّ‪٢‬ف‪ْٜ‬بٕذ م‪ ٚ‬خ٘د اٗ سا ‪ٛ‬اِ دس خابٕا‪ ٚ‬اش‬ ‫صٕذإ‪ ٠‬مشد‪ ٙ‬إذ ٗ ثشا‪١‬ص ّشاقت ىزاض ‪ ٚ‬إذ “‬ ‫ائ٘‪ ِ١‬صٕذإ‪ّ ِ٢‬بّ٘سُٗ اٗص ا‪١‬س‪ْ٢‬ذ‪ٙ‬‬ ‫اداّ‪ ٚ‬داسد‬ ‫‪ٛ‬بسا قبزس‪٢‬جٔ إسبٓ ث٘ ص‪ٖ١‬ذآ اٍ‪ٖ٢‬ذٓ؟”‪...‬‬ ‫یکصذ َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یاخشی لیغا یاخشی لیق َر کیشیىیه ایشیذی‬ ‫اداّ‪ ٚ‬اص ضْبس‪ ٝ‬قجٌ‪...‬‬ ‫ىئسٔ سب‪ ٔ٢ٕ ٠١‬اسد‪...ٟ‬‬ ‫قَ‪٢‬بٓ= قبال‪١‬بٓ = قابال ققابالّاب = إاجابضا أ‬ ‫م‪٢‬ط‪ ٠‬دئذ‪: ٟ‬‬ ‫‪١‬ابٓ‬ ‫ثشافشٗخ ٔ سٗضٔ مشدٓ ٗس‪ َٚ٢‬حشاستا‪٠‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ّأ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬بٕ‪٢‬شد‪ٟ‬‬ ‫ا‪١‬س‪ٖ٢‬ذ‪ٙ‬‬ ‫اٍ٘ٗ‬ ‫ا‪١‬الٓ‬ ‫ث٘‬ ‫ا‪َٚ١‬‬ ‫ ا‪ ٟ‬خبٕبٗاس‬‫قاک فبػَسبص = ثشافشٗصٕذ‪ ٙ‬ثشافشٗصٕذ‪ ٗ ٙ‬سٗضأ‬ ‫سبٍ‪٢‬ات‬ ‫ا‪١‬س‪ٖٚ٢‬‬ ‫اٍ٘ٗٗٓ‬ ‫اوصّٗ٘‬ ‫زبتذ‪ِ١‬‬ ‫موّی‪ٖٚ٢‬‬ ‫إٗ٘ٓ‬ ‫مٖٖذ‪ ٙ‬ثب اتص ؛ اٗد قبالّب = اتص ثشافشٗخ ٔ‬ ‫ا‪١‬االٓ‬ ‫قبثبغ‪ٖ٢‬ذا‬ ‫‪١‬بخط‪٢َ٢‬غ‪ٔ٢‬‬ ‫ث٘‬ ‫‪.‬‬ ‫ق٘ستبسد‪ِ١‬‬ ‫اوٍّ٘ذٓ‬ ‫إٗ٘‬ ‫قَ‪٢‬ر= ق‪ِٖ٢َِ٢‬ح ٗ قَ‪٢‬ح ٗ ق‪٢َ٢‬ص = ضْط‪٢‬ش ‪ :‬ا‪ ٟ‬اسسالٓ‬ ‫حابقاَا‪٠‬‬ ‫ثا٘‬ ‫؟‬ ‫دئ‪٢٢‬شسٔ‬ ‫ٕ‪ٚ‬‬ ‫سٔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ٗٗساخبغبُ‬ ‫سٖ‪٠‬‬ ‫دئ‪٢٢‬ش‬ ‫قَ‪٢‬ر ّنص اص ث‪ٜ‬شخ٘ٓ ّٔ × ػطقت ىشف ‪ ٚ‬خْاَا‪ٞ‬‬ ‫د‪١‬شّ‪ ٠‬؟خبٕبٗاس ثشمذٓ اٗال‪٢١‬ت دئذ‪: ٟ‬‬ ‫اخضاُ ّ٘ث‪ٍّٟ٘٘ /ّ٘ ٚ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دئاذ‪ٟ‬‬ ‫م‪٢‬طا‪٠‬‬ ‫ٗٗسّب‪٢١‬ت‪.‬‬ ‫م‪٠ْ٢‬‬ ‫ب‬ ‫ٗاخ‬ ‫ث٘‬ ‫‪َٚٛ‬‬ ‫م‪٠‬‬ ‫ق٘‪٘١‬ه‬ ‫خبعش‬ ‫ اٍج ‪ ٚ‬حبقَ‪ ٠‬د‪١‬ش ‪ .‬اٗ سٖ‪ ٚ‬ثو‪٘١‬ک‬‫قْس‪ =٠‬قبّس‪ = ٠‬قبُ ققبّْب = صدٓ صدٓ ثقاداذ‬ ‫‪:‬‬ ‫دئذ‪ٟ‬‬ ‫خبٕبٗاس‬ ‫ائَشٍش‪.‬‬ ‫پ‪٢‬سَ‪٢‬ل‬ ‫ٕ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ١‬‬ ‫ائَ‪ٚ‬‬ ‫‪١‬بخط‪٢َ٢‬ق‬ ‫ّیش‬ ‫خبٕبٗاس قبسداش دٗص دئْ‪٢‬شسٔ ‪.‬‬ ‫مطت ز‪ ٠‬قاک ضغٌ = ٗس‪ َٞ٢‬م ل صدٓ تبص‪١‬بٕ‪ ٗ ٚ‬ضال ؛ ‪ْٛ‬ش‪١‬ط‪ ٚ‬ثب‪ :‬قْ‪ ٚ‬ق‪ ٗ ُ.ٙ‬قابّا‪٢‬ار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬ابساٍا‪٢‬اذ‪ٟ‬‬ ‫اٗسىا‪٢‬اِ‬ ‫د‪ٙ‬‬ ‫ّاٖا‪٢‬اِ‬ ‫إسبٕالسدآ‬ ‫ث٘‬ ‫م‪٠‬‬ ‫د‪١‬ش‬ ‫حبقَ‪٠‬‬ ‫اوتشٗ‬ ‫ ّٔ دٗص دئ‪٢٢‬شُ ‪ .‬ا‪١‬الٓ إٗذآ‬‫قمفی‪٢‬ش م‪ ٚ‬غزا سا ث‪ ِٜ‬صٕٖذ ٗ غبّ‪٢‬ص ق‪ ُ.ٙ‬؛ ّدذس ف٘ ٕجب‪١‬س ‪ ٠‬ثب قبْٕب قف‪٢ْٜ‬ذٓ خَاظ ضا٘دق‬ ‫سا٘سٗ‪١‬ا‪ٚ‬‬ ‫ثا‪٢‬اش‬ ‫اوٍذٗسٗسٍش‪.‬ا‪١‬اٖاذ‪١‬ادا‪ٚ‬‬ ‫ٗٗسٗه‬ ‫ىوسٕذ‪ٙ‬‬ ‫ّٖ‪٠‬‬ ‫‪١‬ئ‪.ِ٢‬‬ ‫ق٘صٕ٘‬ ‫ق٘‪ْ٘١‬سالس ا‪١‬س ‪ ٚ‬د‪١‬ی‪ ِ٢‬ق٘‪ٕ٘٘١‬‬ ‫‪: 1‬قْس‪ ٠‬ث‪ٕ ٚ‬بص ثٖذٗخفبسا ث‪ٜ‬بٕ‪ ٚ‬مٔ×ثبػبضقبٓ سخٔ ث‪ ٚ‬سشتبص‪١‬بٕ‪ ٚ‬مٔ‪/‬س‪٢‬ف‪٠‬‬ ‫إٗاالس‪١‬أ‬ ‫اٍا‪٢‬اٖاذٓ‪.‬‬ ‫ا‪ٖ١‬سبٕالس‪١‬أ‬ ‫ث٘‬ ‫داد‬ ‫ق٘ستبسد‪.ِ١‬‬ ‫اوٍّ٘ذٓ‬ ‫ت‪ٜ‬ش‬ ‫ث‪٢‬ش‬ ‫دئذ‪.ٟ‬‬ ‫تپ‪ٖ٢‬ذ‪ . ِ١‬ز٘ثبٓ ا‪َ ١‬ش‪ ٙ‬ت٘‬ ‫قْ‪ =ٚ‬قبّب = قبُ ققبّْب = صدٓ صدٓ ثقدذ مطت ا قاک = ٗس‪ َٞ٢‬خٖی‪ ٠‬خٖدش مالٓ ٕ٘ػ‪٠‬‬ ‫اٍٗس٘ٓ‪.‬‬ ‫پبسزب‬ ‫‬‫پبسزب‬ ‫م‪٠‬‬ ‫ٗٗس‬ ‫ائَ‪ٚ‬‬ ‫ثٕ٘٘‬ ‫قبسداش‬ ‫ا‪١‬الٓ‬ ‫الص‪ْ١‬ذ‪١‬ش‪.‬‬ ‫پ‪٢‬سَ‪٢‬ل‬ ‫قبثبغ‪ٖ٢‬ذا‬ ‫‪١‬بخط‪٢َ٢‬ق الس‪ٔ٢ٖ١‬‬ ‫زبق٘ ؛ قَْ ‪ = ٠‬زبق٘‪ ٟ‬ثضسه قثبخ‪ :‬قْس‪ ٗ ٠‬غبّ‪٢‬ص ق‪1 3 25‬‬ ‫ضاشعا‪ٚ‬‬ ‫اٗزٕ٘ادا٘‬ ‫‪٘١‬ال‬ ‫دٗش‬ ‫ا‪ٖ١‬ذ‪ٟ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ضشط‬ ‫ا‪١‬ن‪ٖ٢‬د‪٠‬‬ ‫ث٘دا‬ ‫م‪٠‬‬ ‫ذ‪ٔ١‬‬ ‫ائط‪٢‬‬ ‫‬‫‪:‬‬ ‫دئذ‪ٟ‬‬ ‫‪ٚ١‬‬ ‫م‪٢‬ط‪٠‬‬ ‫ا‪١‬الٓ حْ‪٢‬ذ‬ ‫قْ‪٢‬ض= قبّ‪ِ٢‬ض= قبُ قصفت مب‪ٖٛ‬بٓ مب‪ ٔٛ‬غ‪٢‬جی٘ ا‪١‬ض قاک = ّشث٘ط ث‪ ٚ‬مبس مب‪ٖٛ‬ابٓ ضاشاه‬ ‫ثا‪٢‬اش‬ ‫ىائاذ‪١‬ات‬ ‫م‪ْ٢‬ا‪٠‬‬ ‫‪١‬ئٌ‬ ‫ٍشدٓ‬ ‫تپ‪ٚ‬‬ ‫م‪٠ْ٢‬‬ ‫سئٌ‬ ‫ٍشدٓ‬ ‫دس‪ٙ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دٗضذٗ‬ ‫‪٘١‬ال‬ ‫ث٘غبص‪ٖ١‬ذا‬ ‫ا‪١‬الٓ‬ ‫ىئذک‪.‬م‪٢‬ط‪٠‬‬ ‫ٕ٘ض‪٢‬ذٕ‪ ٠‬تشش اص ض‪٢‬ش ىبٗ ٗ ض ش خبُ پ‪٢‬بٍ‪ ٚ‬سبغش ؛ ثدا٘س ‪koumiss‬دس إایاَا‪٢‬اسا‪ٗ ٠‬‬ ‫تٍ٘ن٘‪ ٚ١‬ساست ىَذ‪َ١‬ش‪ .‬م‪٢‬ط‪ ٠‬تٍ٘ن٘‪ ٚ١‬ثبش اَ‪٢١‬ت دئذ‪ -: ٟ‬سالُ ػَ‪٢‬نِ تٍ٘ن٘ ثبثب خ٘ش ىوسدٗک ‪.‬‬ ‫‪kymys‬دس سٗس‪ ِٛ ٠‬اس فبد‪ ٠ّ ٙ‬ض٘د‪ٛ :‬شىضضشاه ٗ قْ‪٢‬ض ٗ ْٕل ْٕ‪ ٠‬خ٘سد‪/‬حج‪٢‬ت اٍس‪٢‬ش‬ ‫تٍ٘ن٘ ‪٘١‬خبس‪ ٟ‬تٍ٘الٕ‪٢‬ت دئذ‪ : ٟ‬ػَ‪٢‬ل اٍسالُ ا‪ ٟ‬ت٘ح قبسا سبققبً م‪٢‬ط‪ ! ٠‬خ٘ش ىَْٖ‪٢‬سٔ ثائاص‬ ‫قٖذا = قُٕ٘ذا = ق٘ٓ قدس ‪ ٚ‬دا قاک = ىشف ٖ‪ ٠‬دس ‪ ٚ‬دس ‪ ٞ‬اسَح‪ ٚ‬پ٘ضبٕذٕ‪ٕ٘ ٠‬صاد ؛ قُٕ٘ح‬ ‫ى ‪٢‬شّ‪٢‬سٔ‪ .‬ث٘ ا‪١‬الٕ‪ ٠‬ث٘‪ٕٖ٘١‬ب دٗال‪٢١‬ت ػبسا ثئَ‪ ٚ‬ىئذ‪١‬شسٔ ؟ م‪٢‬ط‪ ٠‬دئذ‪ -: ٟ‬ا‪ ٟ‬تٍ٘ن٘ ثبثب ث٘ ا‪١‬الٓ ّئط‪ٚ‬‬ ‫= دس ‪ٚ‬‬ ‫د‪ ٙ‬اٍ٘ٗ ا‪١‬س‪ٖ٢‬ذ‪١ ٙ‬بٕ‪٢‬شد‪ ّٔ.ٟ‬إٗ٘ٓ اّذاد‪ٖ١‬ب زبت‪٢‬ت اوٍّ٘ذٓ ق٘ستبسد‪.ِ١‬‬ ‫قٖق= قِٕ٘٘ ٗقِٕ٘ب = قِ٘ٓ ققِْٕ٘ب = ّٖضً مشدٓ فشٗد اّذٓ ٕطس ٔ ٕبصً ضذٓ ا قاک =‬ ‫ٗٗسّابغاب‬ ‫ّاٖا‪٠‬‬ ‫ثا٘‬ ‫ىوسک‬ ‫مس‬ ‫ث٘ ‪١‬بخط‪٢َ٢‬غ‪ ٔ٢‬قبثبغ‪ٖ٢‬ذا دئ‪٢٢‬ش سٖ‪ٗٗ ٠‬ساخبغبُ ‪ .‬ا‪ٖ١‬ذ‪ ٟ‬سٔ ضشع‪٢ْ٢‬ض‪ٟ‬‬ ‫ّٖضً مشد‪ ٙ‬اص سا‪ ٙ‬سس‪٢‬ذ‪ٕ ٙ‬طس ‪ّْٜ ٚ‬بٓ ؛ قِٕ٘ط٘ = ‪ْٛ‬سب‪ : ٚ١‬ز٘ٓ سا‪ ٙ‬سف ٖ‪ ٠‬است ت٘قف ‪ٛ‬المت‬ ‫ٗاس‬ ‫‪ٟ‬‬ ‫اسد‬ ‫حبقَ‪ ٠‬د‪١‬ش ‪١‬ب ‪٘١‬خ ؟‪...‬‬ ‫اداّ‪ ٚ‬داسد‬ ‫است×زٕ٘ت قٖق مٖذم‪ ٚ‬ث‪٢‬ب خشى‪ ٚ‬إذسا ‪...ٍّٟ٘٘ /‬‬ ‫ّ‪٢‬شإطب‪ ٗ ٙ‬پسش ّ‪٢‬شصا سَغبٓ ّحْذ ّذت‪ ٠‬تف٘ ‪١‬بفت اّب د‪١‬ش‪ٕ ٟ‬پب‪١‬ا‪٢‬اذ‬ ‫پادشاَان ترک ایران‬ ‫م‪ ٚ‬دٗسآ فشّبٕشٗا‪ ٠١‬اٗ ٕ‪٢‬ض ث‪ ٚ‬پب‪١‬بٓ سس‪٢‬ذ ث‪ ٚ‬ع٘س‪ ٟ‬م‪ ٚ‬دس ‪١‬ال د‪ٛ‬ا‪ٚ‬‬ ‫ثؼذ ث‪ ٚ‬دست ّ‪٢‬شصا ‪١‬بدىبس ّحْذ ٕ٘اد‪ ٙ‬ثب‪١‬سٖقاش ما‪ ٚ‬ثا‪ ٚ‬اسدٗ‪ ٟ‬ا‬ ‫تیمًریان‬ ‫ق٘‪ َٕ٘٘١‬پ‪٘٢‬س ‪ ٚ‬ث٘د ث‪ ٚ‬ق ٌ سس‪٢‬ذ‪.‬‬ ‫اداّ‪ ٚ‬اص ضْبس‪ ٝ‬قجٌ‪...‬‬ ‫سَغبٓ ّحْذ ىش‪١‬خت ٗضب‪ٛ‬شخ پس اص ‪ 43‬سبً ساَاغاٖات دس س‪ ٟ‬ث‪ ٚ‬ا‪ ٔ١‬تشت‪٢‬ت ثب ّشه اث٘ سؼ‪٢‬ذ دٗسآ فشّبٕشٗا‪ ٠١‬ت‪ْ٘٢‬س‪١‬ابٓ ثا‪ ٚ‬ساش‬ ‫دسىزضت‪ .‬ض٘سش سَغبٓ ّحْذٗ ّشه ضب‪ٛ‬شخ ّ٘خت صٗاً سش‪١‬اغ اّذ سخت ‪ / 872‬ف٘س‪.1468 ٚ١‬‬ ‫دس ا‪ ٔ١‬دٗس‪ ٙ‬ثجب ٗ اساّص ٕسج‪ ٗ ٠‬سٕٗق اق دبد‪ ٟ‬م‪ ٚ‬دس قاَاْاشٗ‬ ‫ا‪ ٔ١‬خبٕذآ ضذ‪...‬‬ ‫ت‪ْ٘٢‬س‪١‬بٓ ثخد٘ظ دس ضش ا‪١‬شآ فشا‪ ِٛ‬ضذ‪ ٙ‬ث٘د اص ّا‪٢‬ابٓ سفات‪.‬‬ ‫وساع طًالوی مذعیان تاج ی تخت ی دیران افًل‬ ‫دس ٗاقغ ٕضاع اٍٗ‪ ٚ٢‬ث‪ّ ٔ٢‬ذػ‪٢‬بٓ تبج ٗ تخت ت‪ْ٘٢‬س‪ ٟ‬پس اص ّشه ٗ‪ّٖ ٟ‬بصػب داخَ‪ ٠‬ث‪٢‬ط ش ضذ ٗ حش‪١‬فبٓ قذستْٖذ‪ْٛ ٟ‬سا٘ٓ اصثانابٓ اص‬ ‫م‪ ٚ‬قش‪١‬ت س‪ ٠‬سبً ث‪ ٚ‬عً٘ إدبّ‪٢‬ذ‪ ٙ‬ث٘د تب آ م‪ ٚ‬دس ٕ‪ٜ‬ب‪١‬ت ضاب‪ٛ‬اشخ ضْبً ٗ قشاق٘‪َٖٛ٘١‬ب ٗ ا ق٘‪َٖٛ٘١‬ب اص غشه حنّ٘ت تا‪٢‬اْا٘س‪١‬ابٓ سا‬ ‫فبسس ث٘د؛ ػالااٍذٍٗ‪ ٗ ٚ‬سَغبٓ ّحْذ فشصٕذآ ثب‪١‬سٖقش‪ .‬اث ذا ساَاغابٓ‬ ‫ت‪ٜ‬ذ‪١‬ذ ّ‪٠‬مشدٕذ‪.‬‬ ‫ثش تْبّ‪ ٠‬قَْشٗ ت‪ْ٘٢‬س‪ ٟ‬ز‪٢‬ش‪ ٙ‬ضذ ٗ دٗسإ‪ٛ ٠‬ش زٖذ م٘تب‪ ٙ‬اص ثجاب ٗ ضب‪ٛ‬شخ ثش خالف ت‪ْ٘٢‬س خبٕط‪ ٠ٖ٢‬ثشا‪ ٟ‬خا٘د إا اخابه ٕاناشد؛ دٗ ّحْذ ت٘إست ثش د‪١‬یش حش‪١‬فبٓ ز‪٢‬ش‪ ٙ‬ض٘د ٗ ػالااٍاذٗاٍا‪ ٚ‬سا ما‪ ٚ‬اص‬ ‫اّٖ‪٢‬ت سا ث‪ ٚ‬اسّغبٓ اٗسد‪ .‬ضب‪ٛ‬شخ ث‪ ٚ‬سٔ ‪ٛ‬ف بد ٗ دٗ سبٍی‪ ٗ ٠‬ثا‪ ٚ‬سابً فشصٕذش ثب‪١‬سٖقش ٗ خ٘م‪٢ّ ٠‬شصا دس صّبٓ ح‪٢‬ب اٗ دسىزض ‪ ٚ‬ث٘دٕذ ٗ حْب‪١‬ت ى٘‪ٛ‬شضبداغب ثشخ٘سداس ٗ قبئِ ّقبُ ضب‪ٛ‬شخ دس ‪ٛ‬شا ثا٘د اص‬ ‫‪ ُ 1446 / 850‬دسىزضت ثب ّشه ضب‪ٛ‬شخ تٖ‪ٜ‬ب فشصٕذش اٍغ ثا‪٢‬او فشصٕذ د‪١‬یشش اٍغ ث‪٢‬و ث‪٢‬ط ش اٗقب دس سْشقٖذ ثا٘د ٗ ثا‪ ٚ‬ػاٖا٘آ ا‪ ٔ١‬ض‪ٜ‬ش فشاس‪ ٟ‬د‪ٛ‬ذ ‪.‬دس ا‪ ٔ١‬دٗس‪ ٙ‬قَْشٗ ت‪ْ٘٢‬س‪ ٟ‬ث‪ ٚ‬س‪ ٚ‬ثخص تقسا‪٢‬اِ‬ ‫ّ‪٢‬شصا دس ق‪٢‬ذ ح‪٢‬ب ث٘د م‪ ٚ‬اٗ ‪ ِٛ‬ث‪٢‬ط ش ‪١‬ل ّحقق ٗ ػبٍِ س‪١‬بض‪ ٠‬ث٘د ّ‪ْٜ‬بٓ ث‪ ٚ‬دسثبس پذس دػ٘ ّ‪ ٠‬ضذ ٗ دس اّا٘س ساَاغاٖات دخابٍا ا‪ ٠‬ىشد‪١‬ذ‪-1 :‬اٍغ ث‪٢‬و ٗ ػجذاٍَغ‪٢‬ف ّ‪٢‬شصا دس ّبٗساااٍٖ‪ٜ‬ش ‪-2‬اث٘اٍاقابساِ‬ ‫تب ‪١‬ل فشّبٕشٗا‪.‬‬ ‫ثبثِش دس خشاسبٓ ‪ -3‬سَغبٓ ّحْذ دس ػشا ػدِ فبسس ماشّابٓ ٗ‬ ‫اص ا‪ ٔ١‬سٗ إحغبط خبٕذآ ت‪ْ٘٢‬س‪ ٟ‬دٗثبس‪ ٙ‬اغبص ضذ ما‪ ٚ‬ا‪١‬أ ثابس ثاب ٕذاضت ‪.‬‬ ‫خ٘صس بٕارسثب‪١‬دبٓ ‪ْٛ‬سٖبٓ دس اخ ‪٢‬بس قشاق٘‪َٖٛ٘١‬ب ث٘د‪ .‬د‪١‬ش‪ٕ ٟ‬پب‪٢١‬ذ ما‪ٚ‬‬ ‫ثدض اٍغ ث‪٢‬و ٗ فشصٕذش ػجذاٍَغ‪٢‬ف د‪١‬یش ّذػ‪٢‬بٓ خبٕط‪ ٠ٖ٢‬ػاجابس‬ ‫سشػت ث‪٢‬ط ش‪ ِٛ ٟ‬سٗ ث‪ ٚ‬تالضا‪ ٗ ٠‬اضاْاحاالً سفات‪ٕ .‬اضاع ثا‪٢‬أ ث٘دٕذ اص‪ :‬اثشا‪ ِ٢ٛ‬سَغبٕق پسش د‪١‬یش ضب‪ٛ‬شخ م‪ ٚ‬دس صّبٓ پاذس حابماِ مطْنص‪ٛ‬ب‪ ٟ‬خٕ٘‪٢ّ ٠ٖ٢‬بٓ ّذػ‪٢‬بٓ حنّ٘ت دس ىشفت‪ ...‬اداّ‪ ٚ‬داسد‬ ‫ثبصّبٕذىبٓ ضب‪ٛ‬شخ د‪ ٙ‬سبٍ‪ ٠‬ث‪ ٚ‬عً٘ إدبّ‪٢‬ذ تب ا‪ ٔ١‬م‪ ٚ‬اث٘ سؼ‪٢‬ذ ٕا٘اد‪ٙ‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫اغالساُ اساصدا ّٔ‬ ‫دس‪ٖ١‬ذ‪ ٙ‬ا دا‪١‬بص دا ّٔ‬ ‫دا‪١‬بٕسبص داغالس م‪٠ْ٢‬‬ ‫قبالساُ اساصدا ّٔ‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ٕبس‪ٖ١‬دب ثبخ ٕبس‪ٖ١‬دب‬ ‫سبخالساُ سبساٍ‪ٖ٢‬دب‪.‬‬ ‫اٍَا‪ ٠ّٖ ٚ‬اوٍذٗسّ‪ٚ‬‬ ‫اسص‪١ ِ١‬ئش‪ ٔ١‬اٍ‪ٖ٢‬دب‪.‬‬ ‫*************‬ ‫اٗتبقذا ا‪١‬پل خبٍسب‬ ‫م‪ ِ٢‬قبتال‪١‬ب م‪ ِ٢‬ازب؟‬ ‫ق٘سثبٓ اٍُٗ٘ ‪١‬بس‪ْ١‬ب‬ ‫ىٍ٘ذٗس‪ ٙ‬ىو‪ َُ٘١‬ازب‪.‬‬ ‫*************‬ ‫اّشٗد اغبخ‪ٛ ٠‬بزب‬ ‫ث٘داغ‪ٖ٢‬ذا ىً٘ ازب‪.‬‬ ‫اٗ ‪١‬بسا ق٘سثبٓ اٍُٗ٘‬ ‫د‪ٖ١‬ذ‪١‬ش‪ ٙ‬موًٕ٘ ازب‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ػبض‪٢‬قِ ثٖذ‪ ٙ‬دادا‬ ‫ٍج‪ٖ٢‬ذٓ ثٖذ‪ ٙ‬دادا‪.‬‬ ‫‪١‬ئ ‪٢‬طسٔ اوصٗٓ ‪١‬ئ ‪٢‬ص‬ ‫‪١‬ئ ‪٢‬طْض ثٖذ‪ ٙ‬دادا‪.‬‬ ‫‪١‬ئش‪َ٢١‬ش م٘پ‪١ ٚ‬ئش‪َْ١‬ض م٘پ‪ ٔ٢ّ ٚ‬ا‪ ٌ١‬قبٍسب ز٘سَّٗض م٘پ‪١ : ٚ‬بخط‪ ٠‬اد‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬ئش‪ٖ٢١‬ذ‪ ٙ‬تل ق‪٢‬ر دا‪١‬بٕبٕذا اٗذ ق‪٢‬ر ‪ :‬اً داضقبس‪٠‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٘١‬ک اٍ ذا قبَٕ‪ ٠‬مبسب ‪ :‬ز٘غٕ٘ذٗس‬ ‫********************************************‬ ‫‪٘١‬ک اٍ ذا ‪١‬بّبٓ ‪ّ٘١‬ب ‪ :‬پ‪٢‬ط‪٢‬ل ‪٘١‬ک اٗس ‪ ٚ‬پبسا ف ‪٢‬ش ‪ :‬ا‪٘١ ٟ‬ال خبٍسب‬ ‫********************************************‬ ‫دوض‪٢ٍ ٚ‬ذ‪ ٟ‬ث‪٢‬ش إبدآ ‪٘١‬ص اٗغً٘ ‪ٛ‬بّ‪٢‬س‪ ٠‬ث‪٢‬ش پئط‪٢ٍ ٚ‬ذ‪ : ٟ‬اس‪ٟ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٍ٘١‬د٘الس ‪ٍ٘١‬ذا ىئذس زبٍ‪٢‬طبس ىئد‪ ٚ‬ىئذس ث‪٢‬ش ‪ّ٘٘١‬ستبٕ‪ ٔ٢‬ا‪١‬س‪ٖ٢‬ذ‪ ٙ‬ق‪٢‬شخ‬ ‫اٍََ‪ ٠‬خ٘خ‪ ٚ‬ىئذس ‪ٕ :‬بس‬ ‫********************************************‬ ‫‪ ً٘١‬اٗس ‪ ٚ‬ث‪٢‬ش ىَ‪ ٔ٢‬اٗت٘سٗه ىَٔ ىئذَٕ‪ ٠‬س٘ٗاس‪١‬ش ‪ :‬ث٘ال‬ ‫********************************************‬ ‫‪ ً٘١‬اٗس ‪ ٚ‬زٍَ٘٘ قِ٘دٗ ‪ :‬اوٍ٘‬ ‫********************************************‬ ‫‪ ً٘١‬اٗس ذ‪ ٙ‬قبسا قبصآ‪ :‬قبس‪١‬طقب ‪ ً٘١‬اٗس ذ‪ ٙ‬قبصآ قب‪ٖ١‬بس ‪ :‬قبس‪١‬طقب ‪ ً٘١‬اٗس ‪ٚ‬‬ ‫‪١‬بغَ‪ ٠‬قب‪٢١‬ص ققئ‪٢٢‬ص ‪ :‬ا‪١‬الٓ‬ ‫********************************************‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫سٔ ز٘س‪ ٙ‬ى‪ ٠‬ا س٘‪١‬ب ثبٍ‪٢‬ق ث‪َْ٢‬س‪ ٚ‬خبٍق ث‪َ٢‬ش‬ ‫ت٘ تن‪ٕ ٚ‬بٓ سا دس اه ثش‪١‬ض اىش ّب‪ٕ ٠ٛ‬ف‪ْٜ‬ذ خذا ّ‪٢‬ف‪ْٜ‬ذ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫سبخال سبّبٕ‪ ٠‬ىَش صاّبٕ‪٠‬‬ ‫مب‪ ٙ‬سا ٕی‪ ٚ‬داس ٗقت اس فبد‪ ٙ‬آ ّ‪٢‬شسذ‬ ‫****************************‬ ‫ض‪٢‬ش ى٘خبٍسب س‪٢‬ن‪ ٔ٢ٖ٢‬اٗس ٕ٘‪ ٚ‬مپٖل قٕ٘بس‪.‬‬ ‫قدٗثبس‪ ٙ‬ػزس ّ‪ ٠‬خ٘اُ ٍٗ‪ ٠‬اص سبٕس٘س ‪ ِٛ‬خ٘ضِ ْٕ‪٢‬بد!!‬ ‫****************************‬ ‫ضئش غضً دئ‪٢‬ش‬ ‫زشٕذ ّ‪٢‬ی٘‪١‬ذ‬ ‫****************************‬ ‫ق٘سخْ٘ش اداّب ق٘‪ ٓ٘١‬ثبض‪ ٠‬خ٘ ى٘سٕٗش‪.‬‬ ‫ّبس ىض‪١‬ذ‪ ٙ‬اص س‪١‬سْبٓ س‪٢‬ب‪ ٗ ٙ‬سف‪٢‬ذ ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫مئس‪ ٠‬خبٓ ‪ٛ‬ب‪ٖ٢١‬ذا قدبه پ‪٢‬و اخ بس‪١‬ش‪.‬‬ ‫مئس‪ ٔ٢ٕ ٠‬اخَ‪ ٠‬ىَٖذ‪ ٙ‬ثبض‪ ٔ٢‬ز٘ثبٕ‪ ٔ٢‬زّ٘بغ‪ٖ٢‬ب س٘ستش‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫م‪ ِ٢‬اٗص قبت‪٢‬ق‪ٖ٢‬ب ت٘سش دئ‪٢‬ش‪.‬‬ ‫‪٢ٛ‬سنس ث‪ّ ٚ‬بست خ٘دش تشش ْٕ‪٠‬ى‪.ٚ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫‪9011‬‬ ‫* ‪ 91‬خرداد‬ ‫‪0109‬‬ ‫* ‪ 1‬ژوئن‬ ‫‪9000‬‬ ‫* ‪ 02‬شوال‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪7025 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫وزخ سًد بیه باوکی بٍ سیز ‪ ۹۱‬درصد رسید‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬تاوه مطوعی وطخ ؾًز تایاه‬ ‫تاوىی ضا ‪ 68.4‬زضنس اعالم وطز‪.‬‬ ‫گعاضـ تاوه مطوعی اظ عمهىاطز تااظاض تایاه‬ ‫تاوىی حاوی اظ ان اؾت وٍ وطخ ؾًز زض ایاه‬ ‫تاظاض تعس اظ قُطیًض ؾال گصقتٍ وٍ وطخ َاایای‬ ‫وعزیه ی تاالی تیؿت زضنس ضا ثثت وطزٌ تًز‪،‬‬ ‫زض ذطزازماٌ ‪ ،64۷۷‬تعس اظ گصقت َکت ماٌ تٍ‬ ‫ؾااغااح ‪ 68.49‬زضنااسی وااعزیااه قااسٌ‬ ‫اؾت‪.‬واَف وطخ ؾًز تاوىی می تًاوس ومف مُمی زض حطوت ومسیىگی اظ تااواه تاٍ تااظاض‬ ‫ؾطمایٍ زاقتٍ تاقس ی ؾثه ضیوک تاظاض ؾطمایٍ گطزز‪.‬تاظاض تیه تاوىی یىی اظ اضوان تاظاض پاًل‬ ‫محؿًب میقًز وٍ زض ان تاوه َا ی موؾؿات اعتثاضی خُت تامیه مالی واًتااٌ ماست ی‬ ‫ایداز تعازل زض یضعیت ومسیىگی ذًز‪ ،‬تا یىسیگط معامهٍ میوىاىاس‪.‬یخاًز چاىایاه تااظاضی‬ ‫مًخه میقًز وٍ تاوهَا تطای تامیه ومسیىگی تٍ تاوه مطوعی مطاخعٍ وىىىس؛ ضمه ایىىاٍ‬ ‫تؽییطات وطخ ؾًز تیه تاوىی میتًاوس زض اـعایف ی واَف وطخ ؾًز تاوىی موثط تاقس‪.‬‬ ‫اغاس دیبارٌ مبادالت تجاری بیه ایزان ی کزٌ اس سٍ ماٌ ایىدٌ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬ضییؽ اتاق تاظضگاوی مکتطن ایطان ی وطٌخىًتی تا تیان ایىىٍ تٍ خای پطزاذت وماسی یاا‬ ‫واالَای تًلیسی‪ ،‬تدُیعات ـىی ی ماقیهاالت ترف تًلیس یاضز ایطان میقًز‪ ،‬گفت‪ :‬لاطاض اؾات تاا تاا‬ ‫پیگیطی تًاـکَا اظ ؾٍ ماٌ ایىسٌ تداضت تیه زی وکًض تاض زیگط اؼاظ قًز‪.‬‬ ‫عی ؾالَای اذیط تحطیم َا قطایظ خسیسی ضا تطای تداضت ایطان تا خُان ایداز وطز ی تٍ زلیل ـکااضَاای‬ ‫حساوثطی زیلت امطیىا تطذی وکًضَا مثازالت واالیی ضا تا ایطان تٍ حسالل ضؾاوسوس‪.‬‬ ‫اظ ؾًی زیگط تٍ زلیل تحطیم قسن تاوه َای ایطاوی‪ ،‬پًل واالَای زضیاـت قسٌ اظ ایاطان زض وکاًضَاای‬ ‫ممهس تهًوٍ قس وٍ زض پی ان‪ ،‬عی ؾال َای اذیط مصاوطات تؿیاضی تطای حل ایه ضیوس قاىال گاطـات‪،‬‬ ‫یىی اظ ایه وکًضَا وٍ حًاقی تؿیاضی تٍ َمطاٌ زاقت تداضت تا وطٌ خىًتی تًز‪.‬‬ ‫تطاؾاؼ اعالم تاوه مطوعی حسیز َکت میهیاضز زالض اظ پًلَای ایطان زض تاوهَای وطٌ خىًتی تاهاًواٍ‬ ‫قسٌ اؾت ی زض یىؿال اذیط مصاوطات تؿیاضی تطای زضیاـت ومسی یا زض اظای ان اضؾال ؼصا ی زاضی اواداام‬ ‫قس وٍ تا یخًز تًاـمات زی عطؾ‪َ ،‬یچ وسام تٍ مطحهٍ اخطایی وطؾیس‪.‬‬ ‫زض حال حاضط تاض زیگط قطایظ تٍ گًوٍای پیف میضیز وٍ تحطیم َا وم اثط قسٌ ی تاا تاًخاٍ تاٍ ضیواس‬ ‫مصاوطات ییه تطای احیای تطخام تا پیًؾته زیتاضٌ امطیىا تٍ ایه تًاـک‪ ،‬پیفتیىیَای واضقىاؾان حاوی اظ‬ ‫اـعایف چکمگیط تداضت ایطان تا خُان اؾت‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی وفتی اس غیزوفتی پیشی گزفت‪ ،‬پًل ‪ ۴۴/۴‬درصد رشد کزد‬ ‫سوگىٍ‪ ۵۳ :‬میلیارد دالر یاراوٍ گاس بٍ مزدم دادٌ میشًد‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬تاوه مطوعی زض حالی واطخ ضقاس‬ ‫التهازی تا وفت زض ‪ 3‬ماٍَ ؾًم ‪ 99‬ضا ‪ 3.9‬زضناس‬ ‫اعالم وطز وٍ وطخ ضقس تسین وفت تاٍ ‪ 1.9‬زضناس‬ ‫ضؾیسٌ اؾت‪.‬‬ ‫تاوه مطوعی زض حالی وطخ ضقس التهازی تا وفت زض‬ ‫‪ 3‬ماٍَ ؾًم ‪ 99‬ضا ‪ 3.9‬زضنس اعالم واطز واٍ واطخ‬ ‫ضقس تسین وفت تٍ ‪ 1.9‬زضنس ضؾیسٌ اؾت‪.‬‬ ‫تط ایه اؾاؼ‪ ،‬تًلیس واذالم زاذهی تٍ لیمت پایٍ زض‬ ‫ؾٍ ماٍَ ؾًم ؾال ‪ 99‬تٍ ‪َ 918‬عاض میاهایااضز تاًماان‬ ‫ضؾیسٌ؛ ضمه ایىىٍ وطخ تکىیل ؾطمایٍ ثالثت واذالم ویع تٍ ‪َ 147‬عاض میهیاضز تًمان ضؾیسٌ اؾت‪.‬‬ ‫َعیىٍَای مهطـی زیلتی ی ذهًنی زض ‪ 3‬ماٍَ ؾًم ‪99‬‬ ‫زض عیه حال‪َ ،‬عیىٍ َای مهطـی ترف ذهًنی ‪َ 466‬عاض میهیاضز تًمان ی َعیىٍ َای مهطـی تراف‬ ‫زیلتی ‪َ 96‬عاض میهیاضز تًمان تًزٌ اؾت‪.‬‬ ‫وطخ ضقس ومسیىگی زض اشض ‪ 99‬وؿثت تٍ پایان ؾال ‪ 98‬معازل ‪ 16.6‬زضنس‪ ،‬وطخ پًل ‪ 44.4‬زضنس‪ ،‬قاثاٍ‬ ‫پًل ‪ 11.9‬زضنس ی ؾپطزٌ َای ترف ؼیطزیلتی ‪ 17.3‬زضنس تًزٌ اؾت‪.‬‬ ‫تسَی ذاضخی ایطان تٍ ‪ 9.3‬میهیاضز زالض ضؾیس‬ ‫َمدىیه ول تسَی ذاضخی ایطان زض پایان زیضٌ تٍ ‪ 9‬میهیاضز ی ‪ 348‬میهیًن زالض ضؾیسٌ اؾات؛ ضاماه‬ ‫ایىىٍ تطاظ حؿاب خاضی زض ترف ذاضخی زض وٍ ماٍَ ‪ 99‬تٍ ‪ -7۷4‬میهیًن زالض ضؾیسٌ اؾت‪.‬‬ ‫زض عیه حال تطاظ تاظضگاوی ‪ 6175‬میهیًن زالض‪ ،‬نازضات ‪َ 34‬عاض ی ‪ 166‬میهیاًن زالض ی یاضزات ‪31‬‬ ‫َعاض ی ‪ 937‬میهیًن زالض تًزٌ اؾت‪.‬‬ ‫متًؾظ وطخ زالض امطیىا زض تاظاض تیه تاوىی ‪ 41۷۷۷‬ضیال محاؾثٍ قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬یظیط وفت گفت‪ :‬ؾالیاوٍ ضلمای‬ ‫معازل ‪ 35‬میهیاضز زالض تٍ مطزم تٍ نًضت یااضاواٍ‬ ‫گاظ زازٌ میقًز‪.‬‬ ‫تیػن ظوگىٍ زض نحه عهاىای ماداهاؽ قاًضای‬ ‫اؾالمی زض پاؾد تٍ پطؾف عهیطضاا یضوااناطی‬ ‫لىسعهی ومایىسٌ مؿدسؾهیمان ی اللی ی َفتگل ی‬ ‫اوسیىا زضتاضٌ خمبایضی گاظَای مکعل ی خالل‬ ‫محمًزظازٌ ومایىسٌ مُاتاز زضتاضٌ گااظضؾااوای ی‬ ‫ومثًز گاظ مایب اـعیز‪ :‬گاظَای مکعل یا َاماان‬ ‫گاظَایی وٍ تٍ مکعل میضیز مًضًعی اؾت وٍ تیف اظ ‪ 6۷‬ؾال مغطح تًزٌ ی اخطای ان پایادایاسٌ‪،‬‬ ‫زقًاض ی پطَعیىٍ اؾت‪.‬یی تیانزاقت‪ :‬مدهؽ قًضای اؾالمی ویع تٍ ایه مؿالٍ تًخٍ زاقتٍ ی اذاطیاه‬ ‫تاض زض مازٌ ‪ 48‬لاوًن تطوامٍ قکم تًؾعٍ‪ ،‬زیلت ضا مًظؿ وطز تا گاظَای مکعل تٍ لایامات عاازالواٍ‬ ‫یاگصاض قًز‪.‬یظیط وفت اظُاض زاقت‪ :‬ما زض اخطای ایه لاوًن یه معایسٌ تطگعاض وطزیم ی لیامات َاط‬ ‫متطمىعه گاظ تطای پایٍ معایسٌ ضا ویم ؾىت تا ‪ 1‬ؾىت تعییه وطزیم وٍ تمطیثا ضایگان تًز‪ ،‬اما تاعاساز‬ ‫مطاخعٍوىىسگان اوسن تًز‪.‬یی ازامٍزاز‪ :‬تط ایه اؾاؼ لطاضزازَایی تٍ ممساض ویم میهیًن متطمىعه تطای‬ ‫ایؿتگاٌ خمبایضی گاظَای مکعل میسان پاضؾی ی ماضین ‪ 3‬امضا ی ضاٌ اواساظی قاس ی تااؾایاؿاات‬ ‫خمبایضی چىس مًضز زیگط ویع تٍ ظطـیت یه میهیًن ی ‪َ 7۷۷‬عاض متطمىعه اودام قس‪ ،‬اماا ماماازیاط‬ ‫تؿیاض وم تًز‪.‬ایه ممام مؿًیل اضاـٍوطز‪ :‬تطای خمب ایضی گاظَای مکعل تایس یاحاسَاایای تاٍ واام‬ ‫ان‪.‬خی‪.‬ال یا پاالیکگاٌ گاظی ؾاذتٍ قًز‪ ،‬زض ایه یاحسَا گاظَای خمب ایضی قاسٌ اظ چااٌ َاای‬ ‫مرتهؿ‪ ،‬قیطیه ؾاظی ی تفىیه ی َط وسام تطای َسـی مهطؾ می قاًواس‪ ،‬اماا ایاه ماًضاً تاٍ‬ ‫ؾطمایٍگصاضی ظیازی ویاظ زاضز‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 5876‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اگُی مًضً مازٌ ‪ 3‬لاوًن یماز‪63‬ائیه وامٍ لاوًن تعییه تىهیؿ‬ ‫یضعیت ثثتی ی اضاضی یؾاذتماوُای ـالس ؾىس ضؾمی‬ ‫تطاتط ضای قماضٌ‪َ 64۷۷0۷10۷7-64۷۷6۷3۷4۷۷5۷۷۷134 :‬ایاات‬ ‫مًضً لاوًن تعییه تىهیؿ یضعیت ثثتی اضاضی ی ؾاذتماوُای ـالاس‬ ‫ؾىس ضؾمی مؿتمط زض یاحس ثثتی حًظٌ ثثت مهه ماطواس تهاطـاات‬ ‫مالىاوٍ تالمعاضو متماضی الای عهی اوثط پًضحؿه ـطظوس‪ :‬لطتاوعاهای‬ ‫تکماضٌ قىاؾىامٍ‪ 6585 :‬نازضٌ اظ مطوس زض قکساوگ یىثاب مؽاظٌ تاٍ‬ ‫مؿاحت ‪ 6۷۷035‬متطمطتب تٍ پالن ‪ 6۷931‬ـطعی اظ ‪ -49‬انهی مفطیظ‬ ‫ی مدعی قسٌ اظ پالن ‪ 3786‬ـطعی اظ ‪ -49‬انهی یالب زض زیعخیىان‬ ‫ترف ‪ 65‬تثطیع ذطیساضی اظ ماله ضؾمی الای خعفاط ماُاسیاهاًی‬ ‫محطظ گطزیسٌ اؾت‪ .‬لصا تٍ مىظًض اعال عمًم مطاته زض زی وًتت تاٍ‬ ‫ـانهٍ ‪ 65‬ضیظ اگُی میکًز زض نًضتی وٍ اقرال وؿثت تٍ ناسیض‬ ‫ؾىس مالىیت متماضی اعتطاضی زاقتٍ تاقىس می تًاوىس اظ تاضید اوتکااض‬ ‫ایلیه اگُی تٍ مست زی ماٌ اعتطاو ذًز ضا تٍ ایه ازاضٌ تؿهیم ی پؽ‬ ‫اظ اذص ضؾیس‪ ،‬ظطؾ مست یه مااٌ اظ تااضیاد تؿاهایام اعاتاطاو‪،‬‬ ‫زازذًاؾت ذًز ضا تٍ مطاخب لضائی تمسیم ومایىس‪.‬تسیاُای اؾات زض‬ ‫نًضت اومضای مست مصوًض ی عسم ینًل اعتطاو عثک ماماطضات‬ ‫ؾىس مالىیت نازض ذًاَس قس‪.‬‬ ‫‪*4034‬تاضید اوتکاضوًتت ایل‪*64۷۷0۷30۷3:‬وًتت زیم‪64۷۷0۷3069 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ ‫***********************************‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 5876‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اگُی مًضً مازٌ ‪ 3‬لاوًن یماز‪63‬ائیه وامٍ لاوًن تعییه تىهیؿ‬ ‫یضعیت ثثتی ی اضاضی یؾاذتماوُای ـالس ؾىس ضؾمی‬ ‫تطاتط ضای قماضٌ‪َ 63990610۷1-63996۷3۷4۷۷5۷۷165۷ :‬ایاات‬ ‫مًضً لاوًن تعییه تىهیؿ یضعیت ثثتی اضاضی ی ؾاذتماوُای ـالاس‬ ‫ؾىس ضؾمی مؿتمط زض یاحس ثثتی حًظٌ ثثت مهه ماطواس تهاطـاات‬ ‫مالىاوٍ تالمعاضو متماضی الای حؿیه لغفعهی ظازٌ ـطظوس‪ :‬شیالفعهی‬ ‫تکماضٌ قىاؾىامٍ‪ 3۷ :‬نازضٌ اظ تُاثاُاان زض چاُااضزاواگ مکاا اظ‬ ‫قکساوگ یىثاب ذاوٍ تا واضتطی تاؼات ی وکاایضظی تاٍ مؿااحات‬ ‫‪ 69۷096‬متطمطتب تٍ پالن ‪ 84‬ـطعی اظ ‪ -6589‬انهی مفطیظ ی مداعی‬ ‫قسٌ اظ پالن ‪ 1‬ـطعی اظ ‪ -6589‬انهی یالب زض مطوس ترف ‪ 65‬تثطیع‬ ‫ذطیساضی اظ ماله ضؾمی الای میطؼالم ؾیسانفُاوی محطظ گطزیاسٌ‬ ‫اؾت‪ .‬لصا تٍ مىظًض اعال عمًم مطاته زض زی وًتت تٍ ـانهٍ ‪ 65‬ضیظ‬ ‫اگُی میکًز زض نًضتی وٍ اقرال وؿثت تٍ نسیض ؾىس مالاىایات‬ ‫متماضی اعتطاضی زاقتٍ تاقىس می تًاوىس اظ تاضید اوتکاض ایلیه اگُای‬ ‫تٍ مست زی ماٌ اعتطاو ذًز ضا تٍ ایه ازاضٌ تؿهیام ی پاؽ اظ اذاص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬ظطؾ مست یه ماٌ اظ تاضید تؿهیم اعتطاو‪ ،‬زازذًاؾت ذًز‬ ‫ضا تٍ مطاخب لضائی تمسیم ومایىس‪.‬تسیُی اؾت زض ناًضت اواماضاای‬ ‫مست مصوًض ی عسم ینًل اعتطاو عثک ممطضات ؾىس مالىیت نازض‬ ‫ذًاَس قس‪.‬‬ ‫‪*4035‬تاضید اوتکاضوًتت ایل‪*64۷۷0۷30۷3:‬وًتت زیم‪64۷۷0۷3069 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ ‫***********************************‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 5877‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اگُی مًضً مازٌ ‪ 3‬لاوًن یماز‪63‬ائیه وامٍ لاوًن تعییه تىهیؿ‬ ‫یضعیت ثثتی ی اضاضی یؾاذتماوُای ـالس ؾىس ضؾمی‬ ‫تطاتط ضای قماضٌ‪َ 63990610۷1-63996۷3۷4۷۷5۷۷1656 :‬ایاات‬ ‫مًضً لاوًن تعییه تىهیؿ یضعیت ثثتی اضاضی ی ؾاذتماوُای ـالاس‬ ‫ؾىس ضؾمی مؿتمط زض یاحس ثثتی حًظٌ ثثت مهه ماطواس تهاطـاات‬ ‫مالىاوٍ تالمعاضو متماضی ذاوم نسیمٍ پًضضـیعی زیعج ـطظوس‪ :‬ظیىال‬ ‫تکماضٌ قىاؾىامٍ‪ 633۷ :‬نازضٌ مطوس زض زیزاوگ مکا اظ قکاساواگ‬ ‫یىثاب ذاوٍ تا واضتطی تاؼات ی وکاایضظی تاٍ مؿااحات ‪69۷096‬‬ ‫متطمطتب تٍ پالن ‪ 84‬ـطعی اظ ‪ -6589‬انهی مفطیظ ی مدعی قاسٌ اظ‬ ‫پالن ‪ 1‬ـطعی اظ ‪ -6589‬انهی یالب زض ماطواس تاراف ‪ 65‬تاثاطیاع‬ ‫ذطیساضی اظ ماله ضؾمی الای میطؼالم ؾیسانفُاوی محطظ گطزیاسٌ‬ ‫اؾت‪ .‬لصا تٍ مىظًض اعال عمًم مطاته زض زی وًتت تٍ ـانهٍ ‪ 65‬ضیظ‬ ‫اگُی میکًز زض نًضتی وٍ اقرال وؿثت تٍ نسیض ؾىس مالاىایات‬ ‫متماضی اعتطاضی زاقتٍ تاقىس می تًاوىس اظ تاضید اوتکاض ایلیه اگُای‬ ‫تٍ مست زی ماٌ اعتطاو ذًز ضا تٍ ایه ازاضٌ تؿهیام ی پاؽ اظ اذاص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬ظطؾ مست یه ماٌ اظ تاضید تؿهیم اعتطاو‪ ،‬زازذًاؾت ذًز‬ ‫ضا تٍ مطاخب لضائی تمسیم ومایىس‪.‬تسیُی اؾت زض ناًضت اواماضاای‬ ‫مست مصوًض ی عسم ینًل اعتطاو عثک ممطضات ؾىس مالىیت نازض‬ ‫ذًاَس قس‪.‬‬ ‫‪*4036‬تاضید اوتکاضوًتت ایل‪*64۷۷0۷30۷3:‬وًتت زیم‪64۷۷0۷3069 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ ‫***********************************‬ ‫رشد ‪ ۵/۱‬درصدی اقتصاد در پاییش ‪۱۱‬‬ ‫تسُیالت جدید مالیاتی در حمایت اس مشاغل اسیبدیدٌ اس کزیوا‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬ضییؽ ول ؾاظمان امًض مالیاتی‬ ‫وکًض تا تًخٍ تٍ قطایظ ذال واقی اظ قایاً‬ ‫ییطیؼ وطیوا زض وکاًض‪ ،‬تؿاُایاالت خاسیاس‬ ‫مالیاتی تٍ مىظًض حمایت اظ مکاؼل اؾیه زیاسٌ‬ ‫اظ وطیوا ضا اعالم وطز‪.‬‬ ‫تٍ ومل اظ ؾاظمان امًض مالیاتی ایطان‪ ،‬امایاسعاهای‬ ‫پاضؾا تا اقاضٌ تٍ مهًتات قهت ی َافاتامایاه‬ ‫خهؿٍ ؾتاز مهی مسیاطیات واطیواا‪ ،‬تاا ناسیض‬ ‫ترکىامٍ ای‪ ،‬احىام مالیااتای زض حاماایات اظ‬ ‫مکاؼل اؾیه زیسٌ ضا تاٍ ازاضات وال اماًض‬ ‫مالیاتی ؾطاؾط وکًض اتالغ وطز‪.‬‬ ‫زض مته ایه ترکىامٍ امسٌ اؾت‪ :‬نسیض‪ ،‬تدسیس‬ ‫ی یا تمسیس پطیاوٍ وؿه ی واض اقرال حمیمای‬ ‫ی حاامااًلاای‪ ،‬مااًضااً مااازٌ (‪ )686‬لاااوااًن‬ ‫مالیاتَای مؿتمیم تا تاضید ‪ 36‬قُطیًضماٌ ؾاال‬ ‫خاضی ویاظ تٍ اؾتعالم ی اضایٍ گًاَی پطزاذت یا‬ ‫تطتیه پطزاذت تسَی مالیااتای لاغاعای قاسٌ‪،‬‬ ‫ورًاَس زاقت‪.‬‬ ‫ایه ترکىامٍ می اـاعایاس‪ :‬ناىاًؾ تاٍ قاست‬ ‫اؾیهزیسٌ اظ ییطیؼ وطیوا وٍ ـُطؾت اوُا تٍ‬ ‫تهًیه واضگطیٌ مماتهٍ تا پیامسَای الاتاهاازی‬ ‫واقی اظ قیً ییاطیؼ واطیواا مای ضؾاس‪ ،‬اظ‬ ‫ترکًزگی وامل خطایم مطتًط تٍ عسم تؿاهایام‬ ‫اظُاضوامٍ مالیات تاط اضظـ اـاعیزٌ اقاراال‬ ‫حمیمی زض مًعس ممطض لاوًوی تاطای زیضٌ َاای‬ ‫زیم ی ؾًم ؾال ‪ 6399‬تاطذاًضزاض مای قاًواس‪.‬‬ ‫َمدىیه زضذهًل نىًؾ یاز قاسٌ‪ ،‬الؿااط‬ ‫معًق ی ؾطضؾیس قسٌ مالیات تاط عاماهاىاطز ی‬ ‫مالیات تط اضظـ اـعیزٌ عی ؾاال ‪ 6399‬اواان‬ ‫حساوثط تا تاضید پایان ذطزازماٌ امُال میقًز‪.‬‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬ضقس التهازی وکًض زض ـهل پاایایاع‬ ‫ؾال ‪ 99‬تٍ ‪ 3.9‬زضنس ی ضقس تسین احتؿاب وفت تٍ ‪1.9‬‬ ‫زضنس ضؾیس‪.‬‬ ‫وماگطَای التهازی ؾٍ ماٍَ ؾًم ضا مىتاکاط واطز واٍ‬ ‫مُمتطیه ی خسیس تطیه اماض مىتاکاط قاسٌ ماطتاًط تاٍ‬ ‫تًلیسواذالم زاذهی زض ؾٍ ماٍَ ؾًم ؾال ‪ 6399‬اؾت‪.‬‬ ‫تط ایه اؾاؼ زض ـهل پاییع ضقس الاتاهاازی وکاًض تاا‬ ‫احتؿاب ضقس ترف وفت تٍ مایاعان ‪ 3.9‬زضناس تاًزٌ‬ ‫اؾت‪ .‬التهاز وکًض تسین احتؿاب وفت َم ‪ 1.9‬زضناس‬ ‫تًزٌ اؾت‪.‬‬ ‫زض ـهل پاییع ضقس ترف وافات ‪ 9.7‬زضناس‪ ،‬تاراف‬ ‫وکایضظی ‪ 5.1‬زضنس‪ ،‬نىعت ی ماعاسن ‪ 9.1‬زضناس‪،‬‬ ‫ؾاذتمان ‪ 1.1‬زضنس ی ذسمات ‪ ۷.6‬زضنس تًزٌ اؾت‪.‬‬ ‫تا ممایؿٍ تًلیس واذالم زاذهی ـهًل تُاض‪ ،‬تااتؿاتاان ی‬ ‫پاییع زض ؾال ‪ 99‬ی ممایؿٍ ان تاا ؾاال ‪ ،98‬مکارام‬ ‫میقًز وٍ ضقس التهازی زض ‪ 9‬ماٍَ ؾال گصقتٍ حسیز‬ ‫‪ 1.6‬زضنس تًزٌ اؾت‪.‬‬ ‫محزیمیت سدایی اس استانَا‬ ‫با تسُیالت پزداختی باوک تًسعٍ تعاین‬ ‫تکذیب ادعای تامیه مالی ‪َ ۵33‬شار میلیارد تًماوی دیلت اس بًرس‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬یظیط امًض التهاز ی زاضایی تا‬ ‫تیان ایىىٍ واوسیساَای ضیااؾات خاماُاًضی‬ ‫می تًاوىس تاطای وؿاه اعاالعاات زضؾات‬ ‫التهازی تا یظاضت التهاز مکاًضت واىاىاس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گفتٍ قسٌ زیلت ‪َ 3۷۷‬اعاض مایاهایااضز‬ ‫تًمان اظ تًضؼ تطای تًزخٍ زیلت تامیه مالای‬ ‫وطزٌ اؾت وٍ انال چىیه چیعی ویؿت‪.‬‬ ‫ـطَاز زغپؿىس زض حااقایاٍ خاهاؿاٍ قاًضای‬ ‫گفت یگًی زیلت ی ترف ذهًنی وٍ زض‬ ‫اتاق تاظضگاوی ایطان تاطگاعاض قاس زض خاماب‬ ‫ذثطوگاضان‪ ،‬زض ضاتغٍ تا ضقس التهازی زض ؾال‬ ‫خاضی گفت‪ :‬زض زی ماٍَ اتتسای امؿال وؿثات‬ ‫تٍ مست مکاتٍ ؾال گصقتٍ نازضات ؼیطوفاتای‬ ‫‪ 48‬زضنس ضقس زاقتٍ اؾت‪.‬‬ ‫یظیط امًض التهازی ی زاضایی َمدىیه تٍ یاه‬ ‫ؾطی پاضامتطَا اظ خمهٍ مهاطؾ تاطق اقااضٌ‬ ‫وطز ی گفت‪ :‬مهطؾ تطق یاحسَای تًلیاس ی‬ ‫تىگاٌ َای التهازی ضقس وطزٌ ی ایاه وکاان‬ ‫میزَس وٍ تىگاٌَای التهازی وؿثت تٍ ؾاال‬ ‫گصقتٍ یضعیت پطتحطنتطی زاضوس‪.‬‬ ‫یی تیان زاقت‪ :‬تًؾعاٍ ظیاطؾااذات َاا تاٍ‬ ‫ضیومف ترف تًلیس ومه می وىس ی تطاؾاؼ‬ ‫گعاضـ َا قطایظ امیس ترف اؾات ی امؿاال‬ ‫امیسیاضیم وٍ تامیه اضظ یاضزات اظ عاطیاک‬ ‫نازضات ؼیطوفتی اودام قاًز ی َاماداىایاه‬ ‫امیسیاضیم وٍ تىایاٍ تاًلایاس زاذال اـاعایاف‬ ‫یاتس‪ .‬تطاؾاؼ اماض یظاضت نمات حاسیز ‪7‬‬ ‫میهیاضز زالض یاضزات خایگعیه نًضت گطـتاٍ‬ ‫اؾت ی ظطـیت تاًلایاس زاذاهای تاا واماه‬ ‫قطوتَای زاوف تىیان اـعایف یاـتٍ اؾت‪.‬‬ ‫زغپؿىس اظُاض زاقت‪ :‬ذًقثرتاوٍ تا تىایاٍ تاط‬ ‫تًلیس زاوف تىیان زض تؿیاضی اظ ویاظمىسی َاای‬ ‫مثاضظٌ تا ییطیؼ وطیوا وٍ تىُا تٍ ذًزوافاایای‬ ‫ضؾیسٌ ایم تهىٍ تًان نازضاتی یاـتٍایم ی َماٍ‬ ‫ایه َا وتیدٍ تعامل زیلت ی ترف ذهاًنای‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪َ۰33‬شار ته کاالی اساسی امادٌ خزیج اس بىدر امام است‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬مسیطول تىازض ی زضیااواًضزی‬ ‫ذًظؾتان تا تکطیح اذطیه یضعیت تاراهایاٍ ی‬ ‫تاضگیطی واالی اؾاؾی زض تىسض امام(ضٌ) گفات‪:‬‬ ‫‪َ7۷۷‬عاض ته واالی اؾاؾی امازٌ ذطیج اظ تىسض‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫عازل زضیؽ‪ ،‬اظُاض وطز‪ :‬ول عمهیات ترهیاٍ ی‬ ‫تاضگیطی تا ضیظ ‪ 66‬ذطزاز زض مدتاماب تاىاسضی‬ ‫امام ذمیىی(ضٌ) ی نىایب َمدًاض‪ 9 ،‬میهایاًن ی‬ ‫‪َ 66‬عاض ته تًزٌ وٍ وؿثت تٍ مست مکاتٍ ؾاال‬ ‫گصقتٍ ‪ 61‬زضنس ضقس ضا وکان میزَس‪.‬‬ ‫یی ازامٍ زاز‪ :‬اظ ایه میعان ترهیٍ ی تااضگایاطی‬ ‫قسٌ‪ ،‬زض ظمان حاضط ‪ 3‬میهیًن ی ‪َ 445‬عاض تاه‬ ‫واالی اؾاؾی زض تىسض امام اؾت‪ ،‬اظ ایه میعان ‪1‬‬ ‫میهیًن ی ‪َ 71۷‬عاض ته واالی اؾاؾی اظ تاىاسض‬ ‫ذاضج ی یاضز وکًض قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫یی تا تیان ایه وٍ مًخًزی واالی اؾاؾی تىاسض‬ ‫‪ 3‬میهیًن ی ‪َ 565‬عاض ته زض تىاسض اماام اؾات‪،‬‬ ‫اتطاظ وطز‪ :‬تط ایه اؾاؼ گىسم ‪َ 611‬اعاض تاه‪،‬‬ ‫گشارش‬ ‫باوک مزکشی مًارد اصالحی ی الحاق‬ ‫قاوًن صدیر چک را ابالغ کزد‬ ‫تاوه مطوعی زض ترکىامٍای مًاضز انالحی ی الحالی لاوًن نسیض‬ ‫چه ضا تطای اخطا تٍ قثىٍ تاوىی اتالغ وطز‪.‬‬ ‫تٍ ومل اظ تاوه مطوعی‪ ،‬لاوًن انالح لاوًن نسیض چاه مهاًب‬ ‫ؾال ‪ 6397‬زض خهؿٍ ‪ 19‬ـطیضزیه ماٌ امؿال زض مدهؽ تهاًیاه ی‬ ‫زض ومتط ‪ 1۷‬ضیظ زض قًضای وگُثان تاییس قس تطای اخطا تٍ قاثاىاٍ‬ ‫تاوىی اتالغ قس‪.‬‬ ‫زض ایه ترکىامٍ تؽییطات انالحیٍ لاوًن خاسیاس چاه اظ خامهاٍ‬ ‫حصؾ مست اعتثاض تعییه قسٌ ؾٍ ؾالٍ تطای چه َای تاویس قاسٌ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫تطاؾاؼ ایه ترکىامٍ مُم تطیه تؽییطات انالحیٍ اذیاط لااواًن یااز‬ ‫قسٌ مست اعتثاض تعییه قسٌ تطای چه تٍ مست ‪ 3‬ؾاال اظ تااضیاد‬ ‫زضیاـت زؾتٍ چه حصؾ قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫َمدىیه نسیض ی تحًیل چهَای تضمیهقسٌ مؿتهاعم تاىامایال‬ ‫تطگٍ (ـطم) زضذًاؾت تًؾظ متماضی زض قعثٍ تاواه زض حضاًض‬ ‫متهسی تاوىی‪ ،‬زضج مکرهات ًَیتی ی قماضٌ حؿااب گایاطواسٌ‬ ‫ضیی چه تضمیه قسٌ ی ویع ثثت عهت زضذًاؾت ناسیض چاه‬ ‫شضت یهمیهیًن ی ‪َ 68۷‬عاض ته‪ ،‬خً ‪َ 36۷‬عاض‬ ‫ته‪ ،‬زاوٍَای ضیؼىی ‪َ 55۷‬عاض ته‪ ،‬وىدالٍ ‪634‬‬ ‫َعاض ته‪ ،‬قىط ‪َ 6۷5‬عاض ته‪ ،‬تطوح ‪َ 7‬عاض ته ی‬ ‫ضیؼه ذًضاوی ‪َ 656‬عاض ته اؾت‪.‬‬ ‫مسیطول تىازض ی زضیاوًضزی اؾتان ذًظؾتان تاا‬ ‫یازایضی ایهوٍ تٍعًض متًؾظ عاماسٌ وااالی‬ ‫اؾاؾی ی وُازٌَای زامی اظ عطیک تىسض امام یاضز‬ ‫وکًض میقًز‪ ،‬گفت‪ :‬تٍعًض متًؾاظ َاماًاضٌ‬ ‫‪ 1.1‬تا ‪ 1.5‬میهیًن ته واالی اؾاؾای زض تاىاسض‬ ‫زاقتٍ ایم ی تطای ماظاز تط ان واٍ انن ماًخاًز‬ ‫اؾت تایس تطای یضیز تٍ وکًض ؾطیبتط تکطیفات‬ ‫گمطوی اودام قًز‪.‬‬ ‫مصوًض زض ؾاماوٍ نیاز اؾت‪.‬‬ ‫نسیض ی تحًیل چهَای تضمیهقسٌ تًؾظ تاوهَا تٍ مکاتاطی‪،‬‬ ‫نطـ ًا اظ عطیک ؾاماوٍ نسیض یىپاضچٍ الىتطیویىی چاه (نایااز)‬ ‫امىانپصیط اؾت‪.‬‬ ‫اظ زیگط تؽییطات لاوًن نسیض چه الظم اؾت تٍ َط تاطگاٍ چاه‬ ‫تضمیه قسٌ‪ ،‬یه قىاؾٍ یىتا اذتهال یاـتٍ ی اماىاان اؾاتاعاالم‬ ‫اعالعات چه تضمیه قسٌ تطای گیطوسٌ چه (شیىفب) ـطاَم قًز‪.‬‬ ‫پطزاذت مثهػ چه تضمیهقسٌ تًؾظ تاوه نطـاً زض یخاٍ ی تاٍ‬ ‫قماضٌ حؿاب گیطوسٌ (شیىفب) واٍ مکاراهاات یی ضیی چاه‬ ‫تضمیهقسٌ زضج گطزیسٌ اؾت‪ ،‬امىانپصیط میتاقس ی ظُاطواًیؿای‬ ‫تطای اوتمال چه تضمیه قسٌ ـالس اعتثاض اؾت‪.‬‬ ‫اتغال چه تضمیهقسٌ تٍ زضذًاؾت متماضی یا یویل یا وماایاىاسٌ‬ ‫لاوًوی یی تا اضائٍ انل چه خُت یاضیع یخٍ چاه تاٍ حؿااب‬ ‫متماضی‪ ،‬تسین ویاظ تٍ ظُطوًیؿی گیطوسٌ (شیىفب)‪ ،‬نطـاً تا یه مااٌ‬ ‫پؽ اظ نسیض ان تًؾظ تاوه نازضوىىسٌ امىانپصیط اؾت‪.‬‬ ‫پطزاذت چه تضمیه قسٌ تٍ گیطوسٌ (شیىفب) تا اضائٍ انال چاه‬ ‫تىُا پؽ اظ مُهت ممطض زض تىس لثل‪ ،‬مىًط تٍ تىمیل تطگٍ (ـطم) َای‬ ‫مطتًط تٍ مثاضظٌ تا پًلکًیی تًؾظ متماضی یا گیطوسٌ (شیاىافاب) ی‬ ‫گعاضـ قعثٍ تاوه تٍ یاحس مثاضظٌ تا پًلکًیی تاوه نازضواىاىاسٌ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫زض ـطو مفمًزی چه تضمیه قسٌ‪ ،‬مطاخعٍ متماضی ی گایاطواسٌ‬ ‫(شیىفب) تٍ تاوه نازضوىىسٌ ضطیضت زاقتٍ ی تىمایال ی امضاای‬ ‫تطگٍ (ـطم) اعالم مفمًزی چه تضمیهقسٌ ی تعُسوامٍ عاسم ازعاا‬ ‫وؿثت تٍ چه مفمًز قسٌ تٍ مىظًض زضذًاؾت وؿرٍ المثىی چاه‬ ‫العامی اؾت‪.‬‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬مدمً تؿُیالت پاطزاذاتای تااواه‬ ‫تًؾعٍ تعاین تا َسؾ محطیمیت ظزایی اظ اؾتاان َاا تاٍ‬ ‫اقرال حمیمی ی حمًلی ی معطـی قسگان واُاازَاای‬ ‫حمایتی زض لاله عطح اقاتاؽاال پاایاساض ضیؾاتاایای ی‬ ‫عکایطی اظ ‪َ 15‬عاض میهیاضز ضیال عثاًض واطز واٍ ایاه‬ ‫میعان تؿُیالت حسیز ‪َ 56‬عاض ـطنت قؽاهای خاسیاس‬ ‫ایداز قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫تٍ گعاضـ ضیاتظ عمًمی تاوه تًؾعٍ تعاین‪ ،‬تط اؾااؼ‬ ‫اعالعات زضیاـت قسٌ اظ ؾامااواٍ «وااضا »اظ اتاتاسای‬ ‫اخطای عطح اقتؽال پایساض ضیؾاتاایای تااواه تاًؾاعاٍ‬ ‫تعاین تٍ عىًان یه تاوه تًؾعٍ ای اظ مدمً ‪َ 18‬عاض‬ ‫ی ‪ 339‬عطح معطـی قسٌ تٍ ‪َ 16‬عاض ی ‪ 11۷‬عطح زض ‪36‬‬ ‫اؾتان وکًض تیف اظ ‪َ 15‬عاض میهیاضز ضیاال تؿاُایاالت‬ ‫پطزاذت وطزٌ اؾت‪.‬‬ ‫خعئیات تؿُیالت پطزاذتی وکان میزَس وٍ اؾتانَاای‬ ‫وطماوکاٌ‪ ،‬ؾیؿتان ی تهًچؿتان‪ ،‬گهؿتان‪ ،‬گیالن‪ ،‬ـااضؼ‬ ‫ذطاؾان ضضًی ی ذطاؾان قمالی تاالتطیه عاطح َاای‬ ‫مىعمس قسٌ تا تاوه تًؾعٍ تعاین ضا زاقتٍاوس‪.‬‬ ‫تط اؾاؼ ایه گعاضـ‪ ،‬مدمً عطح َای تامایاه ماالای‬ ‫قسٌ زض پطیغٌ اقتؽال پایساض ضیؾتایای زض ؾاٍ اؾاتاان‬ ‫وطماوکاٌ‪ ،‬ؾیؿتان ی تهًچؿتان ی گهؿتان تاٍ ‪َ 8‬اعاض ی‬ ‫‪ 646‬عطح ضؾیسٌ اؾت وٍ حسیز یه ؾًم تؿاُایاالت‬ ‫پطزاذتی تاوه تًؾعٍ تعاین تٍ ایه ؾٍ اؾتان اذتهاال‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫اظ ؾًی زیگط‪ ،‬اظ مدمً تؿُایاالت اعاغاایای تااواه‬ ‫تًؾعٍ تعاین زض ؾطاؾط ایطان حسیز ‪َ 56‬اعاض ـاطنات‬ ‫قؽهی خسیس ایداز قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫موؾؿٍ اعتثاضی مًظؿ تٍ احطاظ ًَیت متماضی ی گیطوسٌ (شیىفب) ی‬ ‫اؾتعالم نحت مکرهات اقرال اذیطالصوط اظ ؾاماوٍ وظام ًَیت‬ ‫ؾىدی الىتطیویىی تاوىی ی متعالث ًا نسیض چه المثىی ماغااتاک تاا‬ ‫اعالعات مىسضج زض ؾاماوٍ نیاز پؽ اظ اتغال چه مافاماًز قاسٌ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫زض نًضت خعل چه تضمیهقسٌ یا اؾتفازٌ اظ چه تضمیه قاسٌ‬ ‫مدعًل‪ ،‬عالیٌ تط مداظاتَای لاوًوی ممطض‪ ،‬محطیمیت ‪ 1‬تا ‪ 6‬ؾاال‬ ‫اظ گطـته چه تضمیه قسٌ تٍ حىم زازگاٌ پیفتیىی قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫زض پایان ایه ترکىامٍ تاویس قسٌ اؾت اظ تاضید اتالغ ایه ترکىااماٍ‪،‬‬ ‫ؾایط ممطضات مؽایط اظ خمهٍ مفاز ترکىامٍ ؾال ‪ 97‬متاضاماه اتاالغ‬ ‫ؾاظیواضَا ی العامات واظط تط چه َای تضمیه قسٌ‪ ،‬ماهاؽای مای‬ ‫قًز‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النتشًٍینی سٍصًبهِ اسک‬ ‫سبیت سٍصًبهِ ‪:www.rooznameark.com‬‬ ‫ایویل سٍصًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیشهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیش اجشائی‪ 9‬هعصَهِ حجبصی‬ ‫هجشی سبیت سٍصًبهِ‪ 9‬سبًبص اششاقی‬ ‫هذیش هسئَل ٍصبحب اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبشیض خیبببى اصادی‪ -‬خیبببى هبساالى ًشسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتش سٍصًبهِ اسک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پشًیبى تبشیض‬ ‫* چهارشنبه ‪ 91‬خرداد ‪ 1 * 9011‬ژوئن ‪ 02 *0109‬شوال ‪ *9000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 7025 :‬صفحه ‪ * 2‬ورزش و گردشگری‬ ‫‪ 1‬ببصینی جذیذ بِ اسدٍی تین هلی‬ ‫فَتببل فشاخَاًذُ شذًذ‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬دس پی هصذٍهیت دٍ هلی پحَش دس تحرحشیحی‪۲ ،‬‬ ‫تاصیىی تِ اسدٍی تین هلی فَتثال فشاخَاًذُ ضذًذب‬ ‫پس اص هصذٍهیت ٍلیذ اهیشی دس تاصی ضه گزضتِ تین هلی فَتثال‬ ‫ایشاى تشاتش ترشیی‪ ،‬اسىَچیچ دٍ تاصیىی جذیذ سا تِ اسدٍ فشاخَاًذب‬ ‫تِ دلیل هصذٍهیت ٍلیذ اهیشی دس دیذاس ضه گزضتِ تین هلی ایشاى‬ ‫هماتل ترشیی‪ ،‬هیالد سشله ٍ عحاسف غحالهحی تحا ًحظحش دساگحاى‬ ‫اسىَچیچ تِ اسدٍی تین هلی دعَت ضذًذب‬ ‫ایی دٍ تاصیىی تایذ دس اٍلیی فشصت خَد سا تِ وادس فٌی دس هحٌحاهحِ‬ ‫هعشفی وٌٌذبایی دس لالی است وِ پیص اص ایی ًیض دس اسدٍی تحیحن‬ ‫هلی ووال واهیاتیًیا تاهصذٍهیت هَاجِ ضذُ تَدب‬ ‫تین هلی فَتثال ایشاى اص گشٍُ سَم هشللِ همذهاتحی جحام جحْحاًحی‬ ‫‪ ۲۲۲۲‬دس هٌغمِ اسیا‪ ،‬هَفک ضذ تا لساب سِ تش صحفحش تحرحشیحی سا‬ ‫ضىست دادُ ٍ تا ‪ ۶۲‬اهتیاص تِ ستثِ دٍم تشسذب‬ ‫سشداس اصهَى ‪ ۲‬هشتثِ ٍ هْذی عاسهی تشای ایشاى هَفک تِ گحلحضًحی‬ ‫ضذًذب دیذاسّای گشٍُ سَم تِ هیضتاًی ترشیی تشگضاس هیضَدب‬ ‫حضَس ‪ 05‬تٌیسَس دس اسدٍی اهبدُ‬ ‫سبصی دیَیس مبپ‬ ‫سشٍیس خثحشی‪ -‬دٍهحیحی‬ ‫هشللِ اسدٍی اهادُ سحاصی‬ ‫تین هلی تٌیحس هحشداى تحِ‬ ‫هحححٌحححظحححَس لضحححَس دس‬ ‫سلاتت ّای تٌیس دیحَیحس‬ ‫واج تشووٌحسحتحاى اص ‪۲۲‬‬ ‫خشداد هاُ دس تْشاى اص سحش‬ ‫گشفتِ هیضَدب‬ ‫وادس فٌی تین هلی تٌیس تضسگساالى‪ ۶۶ ،‬تٌیسَس هٌتخه سا تِ هشللحِ‬ ‫دٍم اسدٍی اهادُ ساصی دعَت وشدًذ وِ اًَضا ضحاّحمحلحی‪ ،‬سحیحٌحا‬ ‫همیوی‪ ،‬هعیی هروذی‪ ،‬لسام یضدی ‪ ،‬اسش سَسی‪ ،‬اصالى هٌتخه‪،‬‬ ‫علی یضداًی‪ ،‬ساهیاس الیاسی‪ ،‬یًَس عالٍس‪ ،‬سیاٍش ضیشدل‪ ،‬وسحشی‬ ‫سلواًی‪ ،‬اهیش علی لَام‪ ،‬هعیی هعظن‪ ،‬هروذ هْثذ‪ ،‬علیشضا تْضاد پَس‬ ‫ٍ هْشضاد لفماصی ا پٌجطٌثِ جاسی توشیٌات خَد سا اغاص هی وٌٌذب‬ ‫هشللِ دٍم اسدٍی اهادُ ساصی تا چْاسم تیحش هحاُ دس صهحیحی ّحای‬ ‫هجوَعِ ٍسصضی ضْیذ ضیشٍدی تشگضاس هی ضَدب‬ ‫هشللِ ًخست اسدٍی اهادُساصی تین هلی اص ‪ ۶۶‬الی ‪ ۲۴‬اسدیثطْحت‬ ‫هاُ دس هجوَعِ ٍسصضی ضْیذ ضیشٍدی صیش ًحظحش اوحثحش عحاّحشی‬ ‫سشهشتی تین هلی‪ ،‬فشضاد عالٍس هشتی ٍ اهیش اوثشی تذًساص تین هحلحی‬ ‫تشگضاس ضذب‬ ‫سلاتت ّای تٌیس دیَیس واج اص ‪ ۶۵‬تا ‪ ۲۲‬ضْشیَس هاُ سال جحاسی‬ ‫تِ هیضتاًی تشووٌستاى تشگضاس خَاّذ ضذب‬ ‫تصَیب ‪ 5‬طشح سشهبیِ گزاسی‬ ‫گشدشگشی دس ارسببیجبى ششقی‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬هذیشول هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدضگشی ٍ صحٌحایحع‬ ‫دستی ارستایجاى ضشلی اص تصحَیحه ‪ ۶‬عحش سحشهحایحِ گحزاسی‬ ‫گشدضگشی دس استاى خثش دادب‬ ‫تِ گضاسش سٍاتظ عوَهی اداسُ ول هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدضگحشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی ارستایجاى ضشلی‪ ،‬الوذ لوضُ صادُ سٍص دٍضحٌحثحِ ‪۶۷‬‬ ‫خشدادهاُ ‪ ۶۴۲۲‬دس جلسِ وویتِ فٌی سشهایِ گزاسی ایی اداسُ ول اص‬ ‫تصَیه ‪ ۶‬عش سشهایِ گزاسی گشدضگشی دس استاى خحثحش داد ٍ‬ ‫گفتۺ دس ایی جلسِ تا تَجِ تِ اسائِ ‪ ۷‬عش سشهحایحِ گحزاسی صیحش‬ ‫ساخت گشدضگشی‪ ،‬پس اص تشسسی ّای تخصصی تَسحظ اعضحای‬ ‫وویتِ فٌی سشهایِ گزاسی‪ ۶ ،‬عش اسائِ ضذُ تِ تصَیه سسیذب‬ ‫هذیشول هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدضگشی ٍ صٌایع دستحی ارستحایحجحاى‬ ‫ضشلی افضٍدۺ اص هیاى ‪ ۶‬عش هصَب دس ایی جحلحسحِ دٍ هحَسد تحِ‬ ‫الذاث هجتوع گشدضگشی‪ ،‬دٍ عش تِ ایجاد سفشُ خاًِ سٌتی‪ ،‬یه‬ ‫عش هشتَط تِ ٍالذپزیشایی ٍ یحه هحَسد تحِ الحذاث هحشوحض‬ ‫گشدضگشی سالهت اختصاظ یافتِ وِ تا لجن سشهایِ گزاسی تالح‬ ‫تش ‪ ۶۲‬هیلیاسد تَهاى اجشا خَاٌّذ ضذب‬ ‫لوضُ صادُ اظْاس وشدۺ عش ّای هصَب سشهایِ گزاسی استحاى دس‬ ‫ضْشستاى ّای تثشیض‪ ،‬تستاى اتاد‪ ،‬تٌاب‪ّ ،‬طتشٍد ٍ ّشیس پس اص عی‬ ‫هشالل الصم‪ ،‬هشالل اجشایی خَد سا اغاص خَاٌّذ وشدب‬ ‫یَصّبی ایشاًی بب اًتقبم گیشی‪ ،‬هٌبهِ سا فتح مشدًذ‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬دیذاس تین هلی فَتثال ایشاى ٍ تحرحشیحی تحا‬ ‫تشتشی ‪ ۳‬گلِ ضاگشداى اسىَچیچ تِ پایاى سسحیحذب تحا ایحی‬ ‫ًتیجِ تین هلی تا یه تاصی ووتش ًسثت تِ ترشیی تِ سدُ دٍم‬ ‫گشٍُ ‪C‬همذهاتی اًتخاتی جام جْاًی سسیذب‬ ‫تِ گضاسش سٍاتظ عوَهی ساصهاى لیگ‪ ،‬تین هحلحی فحَتحثحال‬ ‫حضَس ًوبیٌذُ ایشاى دس ملیٌیل داٍسی لْستبى‬ ‫سشٍیس خثشی‪-‬ولیٌیحه‬ ‫داٍسی سلححاتححت ّححای‬ ‫تیی الوللی وطحتحی جحام‬ ‫صیلىحَفسحىحی ٍ پحیحت‬ ‫السیٌسىی لحْحسحتحاى تحا‬ ‫لضَس ًوایٌذُ ایحشاى دس‬ ‫ضححْححش ٍسضححَ هححرححل‬ ‫تشگضاسی ایی هساتمات تشگضاس ضذب علی پَسوشین داٍس دسجحِ‬ ‫یه تییالوللی اعضاهی تِ ایی هساتمات دس ایی تاسُ گفتۺ ایحی‬ ‫ولیٌیه تا تذسیس اتشاّین چی چی اٍغلَ هذسس تشوحیحِ ای‬ ‫اترادیِ جْاًی وطتی تشگضاس ضذبٍی اداهِ دادۺ اها دس لَاًیحی‬ ‫تغییشی تِ ٍجَد ًیاهذُ است ٍ دس ایی وحلحیحٌحیحه تحش سٍی‬ ‫خغاّای وطتی فشًگی اص جولِ خغای پای هذافع وحِ تحاعحج‬ ‫تغییش ًتیجِ وطتی هی ضَد تاویذ ٍ تِ داٍساى گفتحِ ضحذ دس‬ ‫صَست لضٍم اص جشیوِّا ٍ لتی دیسىالیفِ (لَاًیی سحفحت ٍ‬ ‫سخت اترادیِ جْاًی وطتی دستاسُ تذسفتاسی وطتی گحیحشاى‬ ‫استفادُ ضَدبپَسوشین اضافِ وشدۺ دس ایی ولیٌیه تِ ًحرحَُ‬ ‫صریح ًطستی دس خان چِ تشای هْاجن ٍ چِ تحشای هحذافحع‬ ‫پشداختِ ضذ ٍ ّوچٌیی چٌذ فیلن دستاسُ گشفتی اًحگحطحت تحِ‬ ‫ًوایص دس اهذ ٍ تاویذ ضذ وِ تِ وطتیگیحشاى تحزوحش دادُ‬ ‫ضَد پٌج دس پٌجِ ًطًَذ ٍ دس صَست لضٍم وطتی لغحع ضحَد‬ ‫ٍ اگش وطتی گیش تثعیت ًىشد تا اخغاس‪ ،‬پَئی جشیوِ ضَدب‬ ‫ایشاى دس چاسچَب تاصیّای گشٍُ ‪C‬هحشللحِ هحمحذهحاتحی‬ ‫اًتخاتی جام جْاًی ‪ ۲۲۲۲‬تِ هصاف ترشیی سفتب ایی دیذاس‬ ‫دس ًْایت تا ًتیجِ ‪ ۳‬تش صفش تِ سَد ضاگشداى اسىَچیچ تحِ‬ ‫پایاى سسیذ تا ایشاى تاالخشُ دس خان ترشیی ایحی تحیحن سا‬ ‫ضىست دّذ ٍ علسن هٌاهِ ضىستِ ضَدب‬ ‫ایشاى تاوٌَى ‪ ۶‬تاس دس خان ترشیی تِ هصاف ایی تین سفتحِ‬ ‫تَد وِ لاصل اى ‪ ۴‬تاخت ٍ ‪ ۲‬تساٍی تَد ٍ تشد دٍضحٌحثحِ‬ ‫ضاگشداى اسىَچیچ ًخستیی تشد تینهلی دس ترشیی تَدب‬ ‫دس ایی دیذاس سشداس اصهَى دس دلایک ‪ ٍ ۶۶ ٍ ۵۴‬عاسهی دس‬ ‫دلیمِ ‪ ۷۹‬تشای تینهلی گلصًی وشدًذب ضاگشداى اسىَچیحچ‬ ‫تا ایی تشد تااسصش ‪ ۶۲‬اهتیاصی ضذ ٍ تا یحه تحاصی وحوحتحش‬ ‫ًسثت تِ ترشیی دس سدُ دٍم جذٍل سدُتٌذی لشاس گحشفحتب‬ ‫عشاق ّن تا تعذاد تاصی تشاتش ًسثت تِ ایشاى ٍ تا ‪ ۶۴‬اهحتحیحاص‬ ‫صذسًطیی گشٍُ ‪C‬استب‬ ‫دعَت ‪ 06‬بَمسَس بِ تین هلی‬ ‫سشٍیس خثحشی‪۶۷-‬‬ ‫تَوسَس دس لاله دٍ‬ ‫گححشٍُ تححِ هححشللححِ‬ ‫جحححذیحححذ اسدٍی‬ ‫اهادُ ساصی تین هلی‬ ‫دعَت ضذًذب‬ ‫دٍس جذیذ توشیٌات‬ ‫تین هلی تَوس اص سٍص ضٌثِ ‪ ۲۲‬خشداد تا لضَس ‪ ۶۷‬تحَوسحَس‬ ‫دس هجوَعِ ٍسصضی اًمالب تشگضاس خَاّذ ضحذبعحثحک اعحالم‬ ‫علیشضا استىی سشهشتی تین هلی‪ ۸ ،‬تَوسَس دس گحشٍُ ‪A‬تحِ‬ ‫اسدٍ دعَت ضذُ ٍ ‪ ۹‬تَوسَس دیگش ترت ًام گشٍُ ‪B‬دس ایی‬ ‫اسدٍ لضَس پیذا هیوٌٌذ ٍ اص ًظش فٌی تشسسی هی ضًَذ تا دس‬ ‫صَست صاللذیذ دس اسدٍّای تعذی ّن لضَس یاتٌذب‬ ‫اسامی بوکسورهای گروه ‪ :A‬اهیذ الوذی صفحا‪-‬داًحیحال‬ ‫ضِ تخص‪-‬اضىاى سضایی‪-‬هسلن هحمحصحَدی‪-‬سحیحذ ضحاّحیحی‬ ‫هَسَی‪-‬هیخن لطاللی‪-‬عَفاى ضشیفی‪-‬پَسیا اهیشی‬ ‫اسامی بوکسورهای گروه ‪ :B‬هْذی پحشٍیحضی‪-‬هحْحذی‬ ‫خسشٍی‪-‬سجاد هروذپَس‪-‬فشّاد هشادی‪-‬تالش فشجی‪-‬سیذ علی‬ ‫سیذصذسی‪-‬هْذی جطٌاًی‪-‬اهیی هجًٌَی‪-‬سیٌا صفذسیاى‬ ‫ضایاى روش است الساى سٍصتْاًی تشای هذتی اص سشهشتی تحیحن‬ ‫هلی هشخصی گشفتِ ٍ تا الوپیه تَویَ دس اسدٍّای تین هحلحی‬ ‫غیثت خَاّذ داضتب‬ ‫شطشًج ایشاى بب سِ ًوبیٌذُ دس جبم جْبًی سٍسیِ ششمت هیمٌذ‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬تا اخحتحصحاظ تحه‬ ‫سْویِ جْاًی غشب اسحیحا تحِ ایحشاى‪،‬‬ ‫تعذاد سْویِ ّای ضغشًحج وطحَسهحاى‬ ‫تشای لضَس دس هساتمات جام جْحاًحی‬ ‫سٍسیِ تِ سِ سْویِ افضایص یافتب‬ ‫سْویِ جذیذ ضحغحشًحج ایحشاى تحشای‬ ‫لضَس دس هساتمات جام جْاًی سٍسیِ‬ ‫تَسظ الساى لائن هماهی ٍ تِ ٍاسحغحِ‬ ‫لْشهاًی دس هساتمات ضغشًج لْشهحاًحی‬ ‫غشب اسیا تِ دست اهذب‬ ‫ایی سلاتت ّا پس اص ‪ ۷‬دٍس سلحاتحت‬ ‫اًالیی هیاى ‪ ۲۳‬تاصیىی ضشوت وٌٌذُ‪،‬‬ ‫دس لالی تِ پایاى سسیحذ وحِ ّحش سحِ‬ ‫ًوایٌذُ وطَسهاى سدُ ّای اٍل تا سَم‬ ‫جذٍل سدُ تٌذی سا تِ خَد اختصحاظ‬ ‫دادًذب دس پایاى ایی سلاتت ّحا السحاى‬ ‫لائن هماهی ٍ اسیحی غحالهحی ّحش دٍ‬ ‫صاله ‪ ۶‬اهتیاص ضذًذ اها لائن هماهی تِ‬ ‫دلیل پَئی ضىٌی تْتش دس سدُ ًخحسحت‬ ‫ایستاد تا غالهی دٍم ضَدب پَیا ایحذًحی‬ ‫ّن تا ‪۵‬ب‪ ۵‬اهتیاص تاالتش اص ًحوحایحٌحذگحاى‬ ‫عشاق ٍ سَسیِ دس سدُ سَم ایستادب‬ ‫هساتمات ضغشًج لْشهاًی غشب اسحیحا‬ ‫تٌْا یه سْویِ تحشای جحام جحْحاًحی‬ ‫داضتب تذیی تشتیه لائن هحمحاهحی تحِ‬ ‫ٍاسغِ لْشهاًی دس ایی سلاتت ّا تحه‬ ‫سْویِ جْاًی اى سا اص اى خَد وشدب‬ ‫تا وسه سْویِ لضَس دس جام جْاًحی‬ ‫تَسظ الساى لائحن هحمحاهحی‪ ،‬تحعحذاد‬ ‫سْویِ ّای ضغشًج ایشاى تشای ضشوت‬ ‫دس ایی سلاتت ّا تِ سِ سْویِ افضایحص‬ ‫یافتبتذیی تشتیه ضغشًج ایشاى تا سحِ‬ ‫ًوایٌذُ دس جام جْاًی سٍسیِ ضحشوحت‬ ‫هی وٌذب ایی سلاتت ّا اٍاخش تیشهاُ تحِ‬ ‫هیضتاًی سَچی سٍسیِ تشگضاس هی ضَدب‬ ‫اعطبی پشٍاًِ فعبلیت تشنل حشفِ ای بَهگشدی ارسببیجبى ششقی‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬هذیشول هیشاث فشٌّحگحی‪ ،‬گحشدضحگحشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی ارستایجاى ضشلی اص اعغای پشٍاًِ فعالیت تطىحل‬ ‫لشفِ ای تَهگشدی استاى خثش دادب‬ ‫تِ گضاسش سٍاتظ عوحَهحی اداسُ وحل هحیحشاث فحشّحٌحگحی‪،‬‬ ‫گشدضگشی ٍ صٌایع دستی ارستایجاى ضشلی‪ ،‬الوذ لوضُ صادُ‬ ‫ضوی اعالم ایی خثش گفتۺ دس ساستای ایحجحاد تطحىحل ّحای‬ ‫لشفِای گشدضگشی ٍ تِ هٌظَس ترمک اّذاف پیصتیٌحی ضحذُ‬ ‫ایی اداسُ ول‪ ،‬پشٍاًِ فعالیت جاهعِ لشفِ ای الحاهحتحگحاُ ّحای‬ ‫تَمگشدی استاى صادس ضذب‬ ‫هذیشول هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گحشدضحگحشی ٍ صحٌحایحع دسحتحی‬ ‫ارستایجاى ضشلی تا تاویذ تش ایٌىِ ساُ اًحذاصی تطحىحل ّحای‬ ‫لشفِ ای دس استاى تا ّذف وحیحفحی سحاصی اسائحِ خحذهحات‬ ‫گشدضگشی است‪ ،‬گفتۺ دس ّویی ساستا ویفی ساصی الاهتگحاُ‬ ‫ّای تَهگشدی استاى دس وحٌحاس افحضایحص تحعحذاد ٍالحذّحا‬ ‫استاًذاسدساصی ٍ ضشٍست تاص تعشیف الاهتگاُ ّای تَهگحشدی‬ ‫دس دستَسواس تطىل لشفِ ای الاهتگاُ ّا تَهگشدی استاى لشاس‬ ‫گشفتب‬ ‫اٍ دس اداهِ ضعاس تطىل لشفِ ای تَهگشدی ارستایجاى ضحشلحی‬ ‫دس سال ‪ ۶۴۲۲‬سا استاًذاسدساصی الاهتگاُ ّای تَهگشدی استاى‬ ‫سٍادیذ گشٍّی بیی ایشاى ٍ سٍسیِ لغَ شذ‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬تشًاهِ اجشایی هَافمت ًاهحِ لحغحَ سٍادیحذ‬ ‫گشٍّی گشدضگشی تیی ایشاى ٍ سٍسیِ اهضا ضذب‬ ‫تٌا تش اعالم ٍصاست هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدضگشی ٍ صحٌحایحع‬ ‫دستی‪ ،‬هَافمتًاهِ لغَ سٍادیذ گشٍّی ضْشًٍذاى ایشاًحی ٍ‬ ‫سٍسی دس فشٍسدیی هحاُ سحال ‪ ۲۲۶۷( ۶۳۹۶‬تحِ اهضحای‬ ‫دٍلت ّای جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ فحذساسحیحَى سٍسحیحِ‬ ‫سسیذُ تَد وِ دس پی سفش علیاصغش هًَساى ح ٍصیش هحیحشاث‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬گشدضگشی ٍ صٌایع دستی ح تِ هسحىحَ‪ ،‬تحشًحاهحِ‬ ‫اجشایی ایی هَافمتًاهِ اهضا ضذباعتثاس صهاًی اجحشای ایحی‬ ‫تفاّنًاهِ تا ‪ ۲۲۲۳‬تعییی ضذُ استب تش ایی اساس ضْشًٍذاى‬ ‫دٍ وطَس تِ صَست گشٍّی اص ‪ ۵‬تا ‪ً ۵۲‬فش اص عشیک اطاًس‬ ‫هسافشتی ٍ تذٍى ٍیضا هیتَاًٌذ تِ ایشاى ٍ سٍسیِ سفش وٌٌذب‬ ‫اص جولِ تٌذّای تشًاهِ اجشایی ایی تفاّنًاهِ وِ تِ اهضحای‬ ‫هطتشن علی اصغش هًَساى ٍ خحاًحن صاسیحٌحا دساگحَصٍٍا ح‬ ‫سییس اطاًس فذسال گشدضگشی سٍسیِ ح سسیذُ‪ ،‬تحَسحعحِ‬ ‫عٌَاى وشدب‬ ‫لوضُ صادُ تمَیت جایگاُ تطىل ّای لشفِ ای تِ عٌَاى ساتظ‬ ‫تیی هشدم ٍ اسگاى ّای دٍلتی دس ساستای تسْیل اهَس ٍ هحاًحع‬ ‫صدایی‪ّ ،‬وىاسی ٍ تثادل تشًاهِ دس ساستای تمَیت اخحتحیحاسات‬ ‫تطىل لشفِ ای ٍ تفَیض ٍظایف اهَصش ًظاست ٍ تاصسسی‬ ‫تِ تطىل ّا سا اص دیگش هَاسد هَسد تشسسی دس جلسحِ اعحغحای‬ ‫پشٍاًِ فعالیت تطىل لشفِ ای تَهگشدی عٌَاى وشدب‬ ‫ّوىاسی ّای تلٌذهذت‬ ‫سَداٍس هتماتحل هحیحاى‬ ‫ضححححشوححححت ّححححای‬ ‫گشدضگشی جوحْحَسی‬ ‫اسحححالهحححی ایحححشاى ٍ‬ ‫فححذساسححیححَى سٍسححیححِ‪،‬‬ ‫تَسعِ ّوىحاسی ّحای‬ ‫دسٍى هححٌححغححمححِ ای دس‬ ‫لَصُ گشدضگشی‪ ،‬تثادل اعالعات هشتَط تِ اسصیاتی هیحضاى‬ ‫پیطشفت دس اجشای هَافمتًاهِ ٍ ًیض تثادل هٌظن اعحالعحات‬ ‫هشتَط تِ اهٌیت گشدضگشاى دس للوشٍ دٍ وطحَس اسحتبدٍ‬ ‫وطَس ّوچٌیی هتعْذ ضذًذ تحِ هحٌحظحَس صحذٍس سٍادیحذ‬ ‫گشٍّی‪ ،‬فْشست ضشوتّای گشدضگشی هعتثش سا وحِ دس‬ ‫چاسچَب هَافمتًاهِ لک فعالیت داسًذ تا روش ًام ًْادّای‬ ‫ّواٌّگوٌٌذُ‪ ،‬ضواسُ حثت ایی ضشوتّا‪ ،‬اعالعات تواس‬ ‫ٍ ّوچٌیی ًوًَِ هْشّای ًْادّای ّحوحاّحٌحگ وحٌحٌحذُ ٍ‬ ‫ضشوت ّای گشدضگشی سا ساالًِ تا یىذیگش هثادلِ وٌٌذب‬ ‫جْبى ٍسصش‬ ‫اداهِ صذسًشیٌی استشالیب‬ ‫بب بِ ساُ اًذاختی جشٌَاسُ گل‬ ‫سشٍیس خثشی‪-‬استشالیا تا‬ ‫ضىست پشگل تین چحیحی‬ ‫تایپِ تِ صذسًطیٌی خحَد‬ ‫دس گشٍُ دٍم اًحتحخحاتحی‬ ‫جام جْاًی ‪ ۲۲۲۲‬اداهحِ‬ ‫دادب تین ّای استحشالحیحا ٍ‬ ‫چیی تایپِ دس چحاسچحَب‬ ‫دٍس دٍم سلححاتححتححْححای‬ ‫اًتخاتی جام جْاًی ‪ ٍ ۲۲۲۲‬جام هلتّای ‪ ۲۲۲۳‬چیی دس گشٍُ دٍم‬ ‫تِ هصاف ّن سفتٌذ وِ دس پایاى واًگشٍّا تا ًتیجِ پشگل پٌج تش یه‬ ‫تِ تشتشی سسیذًذباستشالیا تا ایی تشد‪ ،‬ضطویی پحیحشٍصی خحَد سا دس‬ ‫ضطویی تاصی جطی گشفت تا تا ‪ ۶۸‬اهتیاص دس صذس جذٍل گشٍُ دٍم‬ ‫تالی تواًذ ٍ فاصلِ خَد سا تا تین سدُ دٍم یعٌی اسدى تِ پٌج اهحتحیحاص‬ ‫تشساًذب چیی تایپِ ّن ّوچٌاى تذٍى وسه اهتیاص دس صحعحش جحذٍل‬ ‫ایی گشٍُ تالی هاًذبتینّای وَیت ٍ ًپال تِ تشتیه تا ‪ ۶ ٍ ۶۲‬اهتحیحاص‬ ‫دس سدُّای سَم ٍ چْاسم ایی گشٍُ جای داسًذب‬ ‫اداهِ سًٍذ بُشدّبی ٍیتٌبم ٍ اهبسات‬ ‫سشٍیس خثشی‪-‬تینّای هلی فَتثال ٍیتٌام ٍ اهاسات تِ سًٍذ تُشدّای‬ ‫خَد دس هشللِ همذهاتی جامجْاًی ‪ ۲۲۲۲‬اداهِ دادًذب‬ ‫دس اداهِ هشللِ همذهاتی جامجْاًی ‪ ٍ ۲۲۲۲‬دس گحشٍُ ‪G‬هحٌحغحمحِ‬ ‫اسیا‪ٍ ،‬یتٌام صذسًطیی ضگفتیساص ایی گشٍُ تشاتش اًذًٍضی تِ تشتشی‬ ‫لاعع چْاس تش صفش دست یافت ٍ تا ‪ ۶۴‬اهتیاص تِ صذسًطحیحٌحی اداهحِ‬ ‫دادبدس دیگش دیذاس‪ ،‬اهاسات هیضتاى سلاتتّای ایی گشٍُ هماتل تایلٌذ‬ ‫تا لساب سِ تش یه تِ تشتشی دست یافت تا تا ‪ ۶۲‬اهتیاص‪ ،‬جایگاّص‬ ‫دس ستثِ دٍم سا هسترىن وٌذب تایلٌذ ّن دس اهتیاص ‪ ۹‬تالحی هحاًحذ تحا‬ ‫دیگش ضاًسی تشای صعَد ًذاضتِ تاضذب‬ ‫دس ایی دیذاس لساس‪ ،‬ساًذٍ‪ ،‬لیوا ٍ هروذ جوعِ تشای اهاسات هَفک‬ ‫تِ گلضًی ضذًذ ٍ تٌْا گل تایلٌذ سا ّن هَئٌتا تِ اسهغاى اٍسدب‬ ‫دٍهیی تین اسیبیی صعَد مٌٌذُ بِ هشحلِ ًْبیی‬ ‫اًتخببی جبم جْبًی هشخص شذ‬ ‫سشٍیس خثشی‪-‬تین هلی فَتثال سَسیِ هَفک ضذ تا تا تشتحشی تحشاتحش‬ ‫گَام جَاص لضَس دس هشللِ ًْایی هساتمات اًتخاتی جام جْاًی سا‬ ‫وسه وٌذب تین هلی فَتثال سَسیِ هَفک ضذًذ تا تا اداهِ سًٍذ خَب‬ ‫خَد دس هساتمات همذهاتی اًتخاتی جام جْاًی‪ ،‬گَام سا تا ًتیجِ سحِ‬ ‫تش صفش ضىست دّذبسَسیِ تا تشتشی دس ایی دیذاس ٍ وسحه تحوحام‬ ‫اهتیاصات هَجَد ‪ ۲۶‬اهتیاصی ضذ ٍ تِ عٌَاى دٍهیی تین صعَدش سا‬ ‫تِ هشللِ ًْایی هساتمات اًتخاتی جام جْاًی ‪ ۲۲۲۲‬لغش لغعی وشدب‬ ‫تین دٍم گشٍُ اٍل تاصیّا چیی تا ‪ ۶۲‬اهتیاص استب‬ ‫ضاگشداى ًثیل هعلَل دس گشٍُ اٍل تاصیّا تا تینّای گَام‪ ،‬فیلیپیحی‪،‬‬ ‫هالذیَ ٍ چیی ّوگشٍُ ّستٌذب‬ ‫پیص اص ایی اص لاسُ وْی طاپی تَاًستِ تَد صعَدش سا تِ دٍس تحعحذ‬ ‫تاصی ّا لغعی وٌذبایی دس لالی است وِ تین هلحی فحَتحثحال ایحشاى‬ ‫چٌذی پیص دس دیذاسی تذاسواتی تا ًتیجِ ‪ ۳‬تش ‪ ۲‬سَسیِ سا ضىسحت‬ ‫دادُ تَدب‬ ‫بشگضاسی دٍسُ اهَصشی ساٌّوبیبى بَم‬ ‫گشدشگشی دس ارسببیجبى ششقی‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬هعاٍى گشدضگشی ارستایجاى ضشلی اص تحشگحضاسی‬ ‫دٍسُ اهَصضی ساٌّوایاى تَم گشدضگشی دس استاى خثش دادب‬ ‫تِگضاسش سٍاتظعوَهی اداسُول هیشاثفشٌّگحی‪ ،‬گحشدضحگحشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی ارستایجاى ضشلی‪ ،‬علیشضا تایشام صادُ سٍص دٍضٌحثحِ ‪۶۷‬‬ ‫خشدادهاُ ‪ ۶۴۲۲‬ضوی اعالم ایی خحثحش‪ ،‬گحفحتۺ دٍسُ اهحَصضحی‬ ‫ساٌّوایاى تَم گشدضگشی تِ صَست تلٌذهذت تِ صحَست سایحگحاى‬ ‫تَسظ ساصهاى هذیشیت صٌعتی تا هحجحَص ایحی اداسُ وحل تحشگحضاس‬ ‫هیضَدب‬ ‫هعاٍى گشدضگشی ارستایجاى ضحشلحی اداهحِ دادۺ عحی ایحی دٍسُ‬ ‫اهَصضی وِ تِ هذت ‪ ۵۳۶‬ساعت (تییالولل ٍ ‪ ۴۳۶‬ساعت (داخلی‬ ‫تشگضاس هی ضَد‪ ،‬هثالخی ًظیش اضٌایی تا گیاّاى ایشاى‪ ،‬اضحٌحایحی تحا‬ ‫پستاًذاساى ایشاى‪ ،‬اضٌایی تا پشًحذگحاى ایحشاى‪ ،‬ضحٌحاخحت صحٌحعحت‬ ‫گشدضگشی‪ ،‬هثاًی اوَتَسیسن ٍ هحَسد اهحَصش لحشاس خحَاّحٌحذ‬ ‫گشفتب‬ ‫تایشام صادُ اظْاس داضتۺ عاللِهٌذاى تشای ضحشوحت دس ایحی دٍسُ‬ ‫اهَصضی تشای حثتًام ٍ وسه اعالعات تیطتش هیتَاًٌذ تِ سحاصهحاى‬ ‫هذیشیت صٌعتی هشاجعِ ٍ یا تا ضواسُ تلفی ‪ ۲۴۶۳۳۳۷۹۹۵۵‬تحوحاس‬ ‫لاصل فشهایٌذب‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!