روزنامه ارک شماره 5239 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5239

روزنامه ارک شماره 5239

روزنامه ارک شماره 5239

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫ًَبخت‪ :‬ایستگبُ قطبس خبٍساى تبشیض تب پبیبى‬ ‫تیش تکویل هیشَد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هْلت ثبت ًبم دسیبفت ٍام کشًٍبیی‬ ‫تب پبیبى شْشیَس توذیذ شذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*شٌبِ ‪ 22‬خشداد ‪ 02* 0011‬طٍئی ‪ 0*2120‬ری القعذُ ‪ *0002‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* شوبسُ (سبیی)‪ 8 * 9225:‬صفحِ ‪21111‬سیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتشًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫تشذیذ ًظبست بش ببصاس‬ ‫بشای جلَگیشی اص گشاًفشٍشی ضشٍسی است‬ ‫سشهقبلِ‬ ‫لضٍم افضایش ًظبست هبلی ٍاداسی‬ ‫*هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫ثی ذجطی اگط ثی ّعیٌِ ثبقس‪ ،‬ثی هکىل ّن ذظَاّظس‬ ‫ثَز‪ .‬اهطٍظ ثحج یىی اظ اعًب ّئیت ضئیؿِ هظجظلظؽ‬ ‫قَضای اؾالهی اهسُ زض الثالی اذجبض ضا زیسم‪ .‬ظبّظطا‬ ‫فطیبزی زضزهٌساًِ اظ ًوًَِ فؿبزّبی ازاضی ٍ هظبلظی‬ ‫ًْبزیٌِ قسُ زض نٌعت ٍ ثبظاض فَالز ثَز‪.‬‬ ‫انَال فلؿفِ ٍجَزی ًْبزّبی هسیطیتی‪ ،‬هسیظطعظبهظل‪،‬‬ ‫ّئیت هسیطُ‪ ،‬اًَاع هجبه ٍ ّئیت ّظبی ثظبظضؾظی ٍ‬ ‫ًابضتی زض ؾبذتبض قطوت ّب‪ ،‬ثَیظػُ قظطوظت ّظبی‬ ‫زٍلتی‪ ،‬ثطای جلَگیطی اظ ضیرت ٍ پبـ ّبی هبلظی ٍ‬ ‫ضاًت ذَاضی ّبی هعوَل‪ ،‬تعجیِ هی قًَس‪ٍ .‬لی گظَیظب‬ ‫زض همبثل ایٌگًَِ اظ پظیظف ثظیظٌظی ّظب ٍ الظساهظبب‬ ‫احتیبَی‪َ ،‬طفٌس ّبی ظیطوبًِ هرطه ًیظع ثظطای ثظبظ‬ ‫گصاقتی ضاّىبضّبی هبّطاًِ ٍ حتی علٌی جْت اًظَاع‬ ‫ؾَ اؾتفبزُ ّبی والى ٍ ثبٍض ًىطزًی ایجبز ٍ اؾتفظبزُ‬ ‫هی قَز‪.‬‬ ‫اظْبضاب علٌی ًوبیٌسُ فَق الصوط‪ً ،‬کبى هی زاز وظِ‬ ‫ضاًت ذَاضی ٍ ؾَ اؾتفبزُ یبز قسُ اظ هطاحل وبقظت‬ ‫ٍ ثطزاقت ضز قسُ وِ ثطای عبهل یب عبهلیی شیطثٍ‪ ،‬ثظب‬ ‫تبویس‪ ،‬نسٍض حىن هوٌَعیت ذطٍد اظ وکظَض‪ ،‬زض‬ ‫ذَاؾت هی گطزیس‪.‬‬ ‫ثب هکبّسُ ایٌگًَِ اذجبض ٍ اظْبضاب‪ ،‬ایی ؾوال هظُظط‬ ‫هی قَز وِ زض ثسًِ هسیطیتظی اًظَاع هظوؾظؿظبب ٍ‬ ‫قطوت ّبی وکَض‪ ،‬چِ تعساز اظ ایی هَاضز الظَزُ ثظِ‬ ‫ضاًت ٍجَز زاضز ٍ ضاًت ّبی ایجبز قسُ زض وساهیه‬ ‫اظ هطاحل ذَز هی ثبقٌس؟ ثطای پبؾد زازى ثِ ایٌگًَِ‬ ‫ؾواالب ًبقی اظ عسم ٍجَ قفبفیت هُلَه‪ ،‬حظتظوظب‬ ‫جَاثْبی لبً وٌٌسُ ای ٍجَز زاضز وِ هی تَاًس ضافظ‬ ‫قه ّب ٍتطزیس ّب ثبقٌس‪.‬‬ ‫ٍلی اتفبلبتی وِ تبوٌَى زض ظهیٌِ فؿظبزّظبی ازاضی‪،‬‬ ‫هبلی ٍ اضظی لَ ضفتِ زض ؾبلْبی اذیط اًجبم قسُ‪ً ،‬کبى‬ ‫هی زّس وِ هٌبث هبلی ٍ ازاضی فبلس ثهیطب ًظاظبضتظی‬ ‫وبفی هی ثبقس‪ ٍ .‬هعوَال جطیبى ًَقظساضٍی ثظعظس اظ‬ ‫هطی ؾْطاه‪ ،‬زض حَازث ضٍ ًوبئظی قظسُ‪ ،‬تظىظطاض‬ ‫قسُ اؾت‪ ،‬لصا ایی ًگطاًی ٍجَز زاضز‪ ،‬وظِ ذظسای‬ ‫ًىطزُ لَای ًابضتی زض حَظُ ّبی هظبلظی ٍازاضی‪ ،‬اظ‬ ‫وبضائی الظم ثطذَضزاض ًیؿتٌس‪.‬‬ ‫گَیب ؾیؿتن ّبی اعالم ذُط ؾظَ هظسیظطیظت ٍ ؾظَ‬ ‫اؾتفبزُ ّبی هبلی ٍ ازاضی وکَض‪ ،‬هخل ؾیؿتظن ّظبی‬ ‫اعالم حطیک وٌِْ ٍ ًب وبض اهس‪ ،‬وِ حطیک ّب ضا ثعس اظ‬ ‫ثطٍظ‪ ،‬گؿتطـ ٍ حتی اتوبم اتف ؾَظیْب ٍ تظرظطیظت‬ ‫ّب اعالم هی زاضز ‪ .‬ثْط حبل ثبٍض ایی اؾت وِ هظٌظبثظ‬ ‫هبلی‪ ،‬ازاضی وکَض عالٍُ ثطایٌىِ‪ ،‬هظسیظطاى نظبلظح‪،‬‬ ‫لَی ٍ هُوئی ًیبظزاضًس‪ ،‬حتی ثطای وٌتطل نحظت ٍ‬ ‫ؾمن وبض ٍ ضفتبض ؾبظهبى ّب ٍ هسیطاى هُوئی‪ ،‬اقظطاف‬ ‫هؿتوط ًابضتی ٍ وبفی الظم ًیع احتیبد هجطم هی ثبقظس‪.‬‬ ‫تهَض هی قَز وِ اگط ایٌگًَِ ًجبقس‪ ،‬هٌبث هبلی هطزم‬ ‫ٍ وکَض زض همبثل ؾَزجَیبى ٍ هترلفیی ٍ هطتىجظیظی‬ ‫اعوبل ًبهُلَه ًبقی اظ ؾَ هسیطیت ّب ٍ ؾَ اؾتفظبزُ‬ ‫ّبی هکَْز ٍ اقٌب‪ ،‬ههَى ًرَاٌّس ثَز‪.‬‬ ‫تبکیذ بش سعبیت کبهل دستَسّبی‬ ‫بْذاشتی اًتخبببت‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬زثیط لطاضگبُ عولیبتی ؾظتظبز هظلظی‬ ‫وطًٍب‪ ،‬زض ًبهِای ثِ اؾتظبًظساضاى ؾظطاؾظط وکظَض ثظط‬ ‫یطٍضب ضعبیت وبهل ٍ زلیک زؾظتظَضالظعظوظل ّظبی‬ ‫ثْساقتی اًتربثبب ۾‪ ۸‬ذطزاز هبُ ‪۱۱‬ۺ‪ ۹‬تبویس وطز‪.‬‬ ‫پبیگبُ اَالع ضؾبًی ٍظاضب وکَض؛ ثبثه زیی پطؾت‬ ‫هعبٍى ٍظیط وکَض ٍ زثیط لطاضگبُ عولیبتی ؾتبز هظلظی‬ ‫همبثلِ ثب وطًٍب زض ایی ًبهِ اٍضزُ اؾت؛ زضاجطای ثظٌظس‬ ‫(ۿ‪ ) ۹‬ههَثبب پبًعزّویی جلؿِ لطاضگظبُ عظوظلظیظبتظی‬ ‫ؾتبزهلی هجبضظُ ثب وطًٍب؛ ثِ یطٍضب ضعبیت وبهل ٍ‬ ‫زلیک زؾتَضالعول ثْساقتی اًتربثبب ۾‪ ۸‬ذظطزاز هظبُ‬ ‫‪۱۱‬ۺ‪ -۹‬ههَه ّفتبزهیی جلؿِ ؾتبز هلی هظسیظطیظت‬ ‫وطًٍب ٍ پطٍتىل ثْساقتی ثطگعاضی اًتظرظبثظبب‪۱۱‬ۺ‪۹‬؛‬ ‫تٌاین قسُ تَؾٍ ٍظاضب ثْساقت‪ ،‬زضهبى ٍاهظَظـ‬ ‫پعقىی ٍ هعبٍى اهٌیتی ٍاًتابهی ٍ وویظتظِ اهظٌظیظتظی‪،‬‬ ‫اجتوبعی ٍاًتابهی ؾتبز هلی‪ ،‬همتًی اؾظت؛ هظطاتظت‬ ‫ضعبیت وبهل ٍ زلیک زؾتَض العوظل ّظبی هظَنظَف‪،‬‬ ‫تَؾٍ ولیِ هؿئَلیی زؾتگبُ ّبی شیطثظٍ اجظطایظی ٍ‬ ‫ًابضتی‪ ،‬ؾتبز ّبی اًتربثبتی ٍ ًبهظعزّظبی‪ ،‬زضجظطیظبى‬ ‫ؾفط ّبی اؾتبًی ٍ ّوچٌیظی زض فظطایظٌظس ثظطگظعاضی‬ ‫جلؿبب هطثٌَ ثِ تجلیغبب اًتربثبتظی‪ ،‬هظَضز تظَجظِ‪،‬‬ ‫ًابضب ٍ اضظیبثی زلیک ٍ هؿتوط لطاضگطفتِ ٍ ًتیجِ ثظِ‬ ‫ایی لطاضگبُ اعالم گطزز‪.‬‬ ‫ٍاکسیٌبسیَى سٌیی ‪ ۵9‬سبل‬ ‫بِ هحض سسیذى ٍاکسی‬ ‫همین صفحه‬ ‫‪ّ 28‬ضاس هیلیبسد سیبل دس طشحّبی‬ ‫گشدشگشی اسدبیل ّضیٌِ هیشَد‬ ‫همین صفحه‬ ‫هسبئل کلیذی دس هزاکشات ببقی است‪،‬‬ ‫اغبص دٍس جذیذ هزاکشات اص ّفتِ ایٌذُ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هْلت حزف ٍ اضبفِ بیوِ تکویلی ببصًشستگبى‬ ‫کشَسی تب پبیبى خشداد‬ ‫تشذیذ ًظبست بش ببصاس بشای جلَگیشی اص گشاًفشٍشی ضشٍسی است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬هعبٍى اٍل ضییؽ جوَْضی تکسیس ًظاظبضب ثظط ثظبظاض‬ ‫ثطای جلَگیطی اظ گطاًفطٍقی ضا یطٍضی تَنیف وطز ٍ گفت܀ اعًظبی‬ ‫ؾتبز تٌاین ثبظاض تب اذطیی لحاِ هؿئَلیت‪ً ،‬ابضب جسی ثط ثظبظاض زاقظتظِ‬ ‫ثبقٌس‪.‬‬ ‫پبیگبُ اَالعضؾبًی هعبٍى اٍل ضییؽ جوَْضی‪ ،‬اؾحبق جْبًظگظیظطی زض‬ ‫جلؿِ وبضگطٍُ تٌاین ثبظاض ٍ وبالّبی اؾبؾی وِ ثب تبویظس ثظط یظطٍضب‬ ‫تکسیس ًابضبّب زض ثبظاض ٍ جلَگیطی اظ افعایف ثیضٍیِ لظیظوظت ّظب‪ ،‬اظ‬ ‫ؾبظهبى تععیطاب ٍ ؾبظهبى حوبیت اظ ههطف وٌٌسگبى ٍ تَلیسوٌٌظسگظبى‬ ‫ذَاؾت ًابضب ٍ حًَض ذَز ضا زض ثبظاض افعایف زٌّس ٍ ثب گطاًفظطٍقظی‬ ‫ثطذَضز وٌٌس‪.‬‬ ‫هعبٍى اٍل ضییؽ جوَْضی ّوچٌیی اظ اعًبی ؾظتظبز تظٌظاظیظن ثظبظاض ٍ‬ ‫زؾتگبُ ّبی شیطثٍ ذَاؾت تب اذطیی لحاِ هؿئَلیظت ذظَز‪ّ ،‬ظوظبًظٌظس‬ ‫گصقتِ ًابضب جسی ثط ثبظاض زاقتِ ثبقٌس ٍ هسیطیت تظبهظیظی ٍ تظَظیظ‬ ‫وبال ضا ثب جسیت اًجبم زٌّس تب اؾیت ٍ فکبض هًبعفظی ثظط هظطزم ٍاضز‬ ‫ًکَز‪.‬‬ ‫جْبًگیطی ثب اقبضُ ثِ گعاضـّبی ثبًه هطوعی ٍ ٍظاضتربًِّبی نوظت‬ ‫ٍ جْبز وکبٍضظی زضذهَل ترهیم اضظ ٍ تبهیی وبالّبی اؾبؾی‪ ،‬ثظط‬ ‫لعٍم ثطًبهِضیعی زلیک ثطای ٍاضزاب وبالّبی اؾبؾی هتٌبؾت ثب ًظیظبظّظبی‬ ‫وکَض تبویس وطز ٍ افعٍز܀ الظم اؾت ٍظاضتربًِّبی نٌظعظت‪ ،‬هظعظسى ٍ‬ ‫تجبضب ٍ جْبز وکبٍضظی ثب ًیبظؾٌجی زلیک‪ ،‬هیعاى ترهیظم اضظ ثظطای‬ ‫حجت ؾفبضـ وبالّبی اؾبؾی ضا هتٌبؾت ثب ًیبظّبی وکَض تعظیظیظی ٍ ثظِ‬ ‫ثبًه هطوعی اعالم وٌٌس تب قبّس اًجبقت زض ثطذی وبالّب ٍ ووظجظَز زض‬ ‫ثطذی زیگط اظ وبالّبی اؾبؾی ًجبقین‪.‬‬ ‫ٍی زاقتی اَالعبب ٍ اهبض زلیک اظ هَجَزی وبالّبی اؾبؾی زض اًجظبضّظب‬ ‫ضا اظ هْوتطیی ًیبظّبی زٍلت ثطای هسیطیت ثبظاض ٍ تهوینگیطی ثطقوظطز‬ ‫ٍ اظ ٍظاضتربًِ ّبی نوت ٍ جْبز وکبٍضظی ذَاؾظت اهظبض هظَجظَزی‬ ‫اًجبضّبی وبالّبی اؾبؾی ضا ثب حؿبؾیت ٍ زلت ضنس وٌٌس تب زٍلت ثتَاًس‬ ‫زض ظهبى الظم تهویوبب همتًی ضا اتربش وٌس‪.‬‬ ‫هعبٍى اٍل ضییؽ جوَْضی ّوچٌیی اظ گوطن جوَْضی اؾالهظی ایظطاى‬ ‫ًیع ذَاؾت توبم اَالعبب هطتجٍ ثب تطذیم وبالّبی اؾبؾی ضا ثیون ٍ‬ ‫وبؾت ٍ ثِ هَل زض ؾبهبًِ جبه تجبضب حجت وٌس تب زؾتگبُّبی هتظَلظی‬ ‫تَلیس ٍ تٌاین ثبظاض ثتَاًٌس ثب اتىبء ثط اَالعبب ایی ؾبهبًِ ثطًبهظِ ضیظعی ٍ‬ ‫تهوینگیطی وٌٌس‪.‬‬ ‫جْبًگیطی یطٍضب ًابضب هؿتوط ثط ضًٍس تَلیس ٍ تَظی هطغ زض ثبظاض ضا‬ ‫ًیع هَضز تبویس لطاض زاز ٍ ثب یبزاٍضی ووجَز ٍ گطاًفطٍقی هطغ زض ایظبم‬ ‫پبیبًی ؾبل ۿۿ‪ ،۹۹‬گفت܀ الظم اؾت ؾظتظبز هؿظتظمظط زض ٍظاضب جظْظبز‬ ‫وکبٍضظی وِ ثطای تبهیی ٍ تَظی هطغ تکىیل قسُ ثَز ّوظچظٌظبى ٍ ثظِ‬ ‫نَضب هؿتوط ثِ فعبلیت ذَز ازاهِ زّس تب قبّس تىطاض ووجظَز هظطغ زض‬ ‫وکَض ًجبقین‪.‬‬ ‫زض ایی جلؿِ وِ ٍظیطاى نٌعت‪ ،‬هعسى ٍ تجبضب‪ ،‬زازگؿتطی‪ ،‬لبئن هظمظبم‬ ‫ثبًه هطوعی‪ ،‬ضییؽ ؾبظهبى تععیطاب حىَهتی‪ ،‬ضییؽ ؾبظهظبى ذظصا ٍ‬ ‫زاضٍ ٍ ضییؽ ؾبظهظبى ثظبظضؾظی وظل وکظَض ًظیظع حًظَض زاقظتظٌظس‪،‬‬ ‫گعاضقی اظ اذطیی ٍیعیت تبهیی ٍ لیوت وبالّبی اؾبؾی زض ثبظاض اضائظِ‬ ‫قس‪.‬‬ ‫زض ایی ًکؿت پؽ اظ ثحج ٍ تجبزل ًاط زض ذهَل اذطیظی ٍیظعظیظت‬ ‫هَجَزی ٍ ًیبظّبی اضظی ثطای تبهیی وبالّبی اؾبؾی‪ ،‬همطض قس گوظطن‬ ‫جوَْضی اؾالهی ثب تمَیت فٌبٍضی ٍ ؾبهبًِّبی ذَز‪ ،‬اَالعبب زلیظک ٍ‬ ‫ثطٍظ تطذیم وبالّبی اؾبؾی ضا زض ؾبهبًِ جبه تجبضب حجت وٌس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی همطض قس ٍظاضتربًِّبی نوت‪ ،‬جْبز وکبٍضظی ٍ ثبًه هطوعی‬ ‫جلؿِ ای ثطای تعییی ًیبظّبی اضظی ثطای ّط یه اظ وظبالّظبی اؾظبؾظی‬ ‫ثطگعاض وٌٌس تب حجت ؾفبضـ ثطای ٍاضزاب ّط وبال هتٌبؾت ثظب ًظیظبظّظبی‬ ‫وکَض اًجبم قَز‪.‬‬ ‫ٍاکسیٌبسیَى سٌیی ‪ ۵9‬سبل بِ هحض سسیذى ٍاکسی‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬هعبٍى ثْساقت ٍظاضب ثْساقت ثِ تکطیح جعئیبب ضًٍس ٍاوؿیٌبؾیَى زض وکَض پطزاذت ٍ گفت܀ ثبتَجِ ثِ‬ ‫هیعاى تَلیس ٍاوؿی زاذلی‪ ،‬اگط ٍاوؿیّبی زاذلی تبییس قَز هب هیتَاًین تب زی هبُ ٍاوؿیٌبؾیَى زُظ اٍل ول گطٍُ ّسف ضا‬ ‫ثِ پبیبى ثطؾبًین‪.‬زوتط علیطیب ضئیؿی‪ ،‬گفت܀ زض ثحج ٍاوؿیٌبؾیَى فبظ اٍل وِ وبزض ثْساقت ٍ زضهبى ثَزًس ثِ پبیبى ضؾیسًظس‬ ‫ٍ زض فبظ زٍم ًیع گطٍُ ؾٌی ثبالی ‪۱‬۽ ؾبل ضا اذبظ وطزین ٍ تمطیجب زض هطاحل اًتْبیی ٍاوؿیٌبؾیَى ‪۱‬۽ ؾبل ثِ ثبال ّؿتین؛ ٍلظی‬ ‫ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هحوَلِ ٍاوؿٌی وِ لطاض ثَز ثِ زؾتوبى ثطؾس ثب تبذیط هَاجِ قسُ اؾت گطٍُ ۻۼ ؾبل ثِ ثبال ضا زض ایٌسُ ٍ ثِ‬ ‫هحى ضؾیسى ٍاوؿی اذبظ ذَاّین وطز وِ الجتِ ظهبى زٍضی ّن ًیؿت‪ٍ.‬ی افعٍز܀ اظَطفی اى قبءهلل اگظط گظَاّظی ههظطف‬ ‫ٍاوؿی زاذلی ّن نبزض قَز وِ تبوٌَى ّن ثب ٍیعیت ذَثی پیف ضفتِ‪ ،‬هیتَاًین ثب ٍاوؿٌْبی زاذلی ثطًبهِ گطٍُّبی ؾٌی‬ ‫ضا ازاهِ زّین تب فبظ ‪ ۸‬ثِ ََض وبهل ثط اؾبؼ ٍعسُای وِ زازُ ثَزین توبم قَز‪.‬فىطهیىٌن فبظ زٍم ٍاوؿیٌبؾیَى ضا ًْبیتب تب ًیوِ‬ ‫تیطهبُ توبم وٌین ٍ ٍاضز فبظ ؾَم وِ گطٍُّب ٍ هکبذل پطذُط ّؿتٌس‪ ،‬قَین‪ .‬ضئیؿی تبویس وطز܀ ثب تَجِ ثِ هیعاى تَلیس ٍاوؿی‬ ‫زاذلی اگط ٍاوؿیّبی زاذلی تبییس قَز هبهیتَاًین تب زی هبُ ٍاوؿیٌبؾیَى زُظاٍل ول گطٍُ ّسف ضا ثِ پبیبى ثطؾبًین‪.‬‬ ‫تقذیش ٍ تشکش‬ ‫هْبم خذایبسلَ داًش اهَص‬ ‫کالس ششن دبستبى تببٌذُ‬ ‫ًَببتشکشاصهذیشیت کبسداى‬ ‫دبستبى سشکبس خبًن تشابی‬ ‫ٍاهَصگبسدلسَصسرشکربس‬ ‫خبًن سصقیبى‬ ‫هشبّذُ ببصگشت اسصّبی حبصل اص صبدسات‬ ‫اهکبى پزیش شذ‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪. -‬حویس ظازثَم ضئیؽ ؾبظهبى تَؾعِ ٍ تجبضب ایطاى اظْظبض‬ ‫وطز܀ ثب پیگیطیّبی اًجبم قسُ تَؾٍ ؾبظهبى تَؾعِ تجبضب ایطاى ٍ الظسام‬ ‫اضظقوٌس هطوع تَؾعِ تجبضب الىتطًٍیىی‪ ،‬اظ ایی پظؽ نظبزضوظٌظٌظسگظبى‬ ‫هیتَاًٌس ثب هطاجعِ ثِ ؾبهبًِ جبه تجبضب ٍ اظ َطیک هؿیط عولیبب اضظی هکبّسُ اَالعبب اضظی ثبظگکظت اضظ‬ ‫حبنل اظ نبزضاب‪ ،‬هیعاى ایفبی تعْساب اضظی ذَز ضا هکبّسُ وٌٌس‪ٍ.‬ی افعٍز܀ ّوظچظٌظیظی نظبزضوظٌظٌظسگظبى‬ ‫هیتَاًٌس اَالعبب ثبظگکت اضظ حبنل اظ نبزضاب ذَز ضا ثِ تفىیه ضٍـّبی هرتلف ثبظگکت اضظ حظبنظل‬ ‫اظ نبزضاب قبهل فطٍـ اضظ زض ؾبهبًِ ًیوب‪ٍ ،‬اضزاب زض همبثل نبزضاب ذَز‪ٍ ،‬اگصاضی وَتبغّبی نبزضاتی ثظِ‬ ‫ذیط‪ ،‬پطزاذت ثسّی اضظی‪ ،‬ؾپطزُ گصاضی اضظی ٍ فطٍـ اضظ ثِ ثبًهّبی عبهل ٍ نطافیّبی هجبظ ضا زض فبنلِ‬ ‫ظهبًی حساوخط ۺ‪ ۸‬ؾبعت ثعس اظ ضف تعْس هکبّسُ وٌٌس‪.‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*هذیشهسئَل ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫اولچولر‬ ‫اًیلِ ثَی زضیٌلیىلِ اٍجبلیک‬ ‫لیؿؿب اذیط ایٌجِ یَذَى یَذبلیک‬ ‫اولچَلطزیط ایکیویعزُ گطولی‬ ‫اولچَلَ ایف گوضوولی زیط زگطلی‬ ‫اولچَؾَظ ایف زگطؾیع زیط چَخ یئطزُ‬ ‫یئطؾیع چیربض اولچَؾَظ ایف الَئطزُ‬ ‫زاًیکیمال یبظی پَظٍ گوضٍقلط‬ ‫ثبضیکیمال ‪ ،‬اجیلیمالض زویَقلط‬ ‫ثیلیه ایلِ اولچَ ایلِ اٍلوبلی‬ ‫ثبقبضزیمجب ثَالضا گَد لَیوبلی‬ ‫یَذؿب ایکلط لبضیکبضاق پَظٍالض‬ ‫ایکلیٌیی اللطی ثَـ یَضٍالض‬ ‫ٍاضلیک ثَتَى اولچَ ایلِ لَضٍلَه‬ ‫یبضاًیکب ؾبیؿیع لَضٍق لَیَلَه‬ ‫گوضًٍوِ ییط پَظذَى ثیط ایف ٍاضلیمسا‬ ‫اولچَؾَظلط زایبًبضالض زاضلیمسا‬ ‫تبًطی ؾیعُ اولچَ اٍلؿَى ایکلِ ییی!‬ ‫پیؿلیه ًسیط؟ اذطی ًسیط ؟ ثیلوِ ییی!‬ ‫اولچَ ؾوظٍى لیعیل ایلِ یبظهبلی‬ ‫لبپی ثبقی گوظ اوًًَِ اؾوبلی‬ ‫ایکیی ؾًََى لبثبلجبزاى ؾئچیٌیع‬ ‫»گًَف «ویوی اولچَ ایلِ گئچیٌیع‬ ‫هْلت ثبت ًبم دسیبفت ٍام کشًٍبیی تب پبیبى شْشیَس توذیذ شذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬هعبٍى التهبزی ضئیؽ جوَْض اذطیی تهویظوظبب اذظص قظسُ زض‬ ‫ذهَل تْیِ ثؿتِ جبه ٍ ًحَُ حوبیت اظ ثٌگبُّبی التهبزی اؾیت زیسُ اظ قطایٍ‬ ‫وطًٍب ثطای ؾبل ‪۱۱‬ۺ‪ ۹‬زض وبضگطٍُ التهبزی وطًٍب ضا اعالم وطز‪.‬هحوس ًظْظبًٍظسیظبى‬ ‫ضٍظ ؾِ قٌجِ پؽ اظ جلؿِ ؾتبز ّوبٌّگی الظتظهظبزی زٍلظت زض گظفظت ٍ گظَ ثظب‬ ‫ذجطًگبضاى اظْبض زاقت܀ ثِ ضذن ّوِ هحسٍزیتّبیی وِ زض ؾبل ۿۿ زاقظتظیظن ثظطای‬ ‫وؿت ٍ وبضّبی ثکسب اؾیت زیسُ اظ وطًٍب ٍ ذبًَاضّب‪ً ،‬ؿجت ثِ حظسٍز ۽۽ ّظعاض‬ ‫هیلیبضز تَهبى ثِ نَضب هؿتمین ٍ زض لبلت اضائِ تؿْیالب السام قس‪ًْ .‬بًٍسیبى اعظالم‬ ‫وطز܀ هْلت اٍضاق هبلیبتی‪ّ ،‬ن زض اعتطاو ثِ اٍضاق ٍ ّن زض اجطای احظىظبم‪ ۸ ،‬هظبُ‬ ‫توسیس قس‪ ،‬لصا وؿت ٍ وبضّب فطنت ذَاٌّس زاقت اظ ایی هْلت ‪ ۸‬هبّظِ اؾظتظفظبزُ‬ ‫وٌٌس اظ َطف زیگط ثسّی هبلیبتی هکبذل ٍ وؿت ٍ وبضّبی اؾیتزیسُ اظ وطًٍب‪ً ،‬یع‬ ‫تب پبیبى قْطیَض ثسٍى هحبؾجِ جطیوِ زیطوطز‪ ،‬توسیس قس‪.‬هعبٍى الظتظهظبزی ضئظیظؽ‬ ‫جوَْض گفت܀ ولیِ عولیبب اجطایی ّن تب پبیبى قْطیَضهبُ هتَلف هیقَز تب فکبض ثظِ‬ ‫ثٌگبُّب ٍ وؿت ٍ وبضّب ٍاضز ًکَز ٍ ّوچٌیی ثِ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی اجبظُ زازُ قظس‬ ‫وِ ایی جطاین ضا هَضز ثرکَزگی لطاض زّس وِ فىط هیوٌین ایی الساهظبب ثظطای ۺ‪۹‬‬ ‫ضؾتِ ووىی ضا فطاّن وٌس‪ًْ.‬بًٍسیبى ثب اقبضُ ثِ تهوین اتظرظبش قظسُ زض ذهظَل‬ ‫چه ّبی ثطگکتی گفت܀ زض ضاثُِ ثب چهّبی ثطگکتی تهوین گطفتِ قس تظب پظبیظبى‬ ‫تیطهبُ‪ ،‬یه هبُ هْلت ثطای پطزاذت چهّبی ثطگکتی زاقتِ ثبقٌس ٍ زض ایظی هظسب‬ ‫اجطاییِ نبزض ًویقَز‪ ،‬اى هکظىظالتظی وظِ ثظطای چظه ّظبی ثظطگکظتظی اؾظت‬ ‫هحسٍزیتّبی ذسهبب ثبًىی هتَلف ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫هعبٍى التهبزی ضئیؽ جوَْض ّوچٌیی زضثبضُ تؿْیالب وطًٍبیی ًیع اظْبض زاقت܀ زض‬ ‫ؾبل ۿۿ‪ ۹۹‬هْلتّبیی ثطای حجتًبم ٍ پطزاذت اذتهبل زازُ قس‪ .‬ثطای ؾظبل ‪۱۱‬ۺ‪۹‬‬ ‫ّن تب پبیبى قْطیَض ‪۱۱‬ۺ‪ ۹‬هْلت حجتًبم توسیس هیقَز لصا ثِ ّوِ وؿت ٍ وبضّب زض‬ ‫ضؾتِّبی ۺ‪ ۹‬گبًِ تَنیِ هیوٌن تب قْطیَض هبُ ثِ ثبًه ذَز هطاجعِ وٌٌس ٍ ثبًهّظب‬ ‫ّن تب پبیبى اثبىهبُ هَظف ّؿتٌس ایی تؿْیالب ضا ثپطزاظًس‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪22‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 0‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9225‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫الٍرٍف‪ :‬هٌافغ ایزاى ٍ تزکیِ در گفتٍگَّا دربارُ قزُباؽ لحاظ هیضَد‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ٍ-‬صیش خبسخِ سٍػیِ ثش لحبػ ؿذى هٌبفاـ‬ ‫ایشاى ٍ تشکیِ دس ت تٍتَّب دسخلَف هؼئلِ قاشُ ثابک‬ ‫تبکیذ کشد‪.‬‬ ‫ثِ تضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬ػشتئی زٍسٍف‪ٍ ،‬صیش خبسخِ سٍػایاِ‬ ‫سٍص چْبسؿٌجِ ثب اؿبسُ ثِ دستیشیّبی قشُثبک ٍ هزاکشات‬ ‫خبسی ثشای پبیبى دادى ثِ ایی هٌبقـِ ت ت‪ ۴‬هب اص تاوابهای‬ ‫عشفیی دخیل دس ایی ٍضقیت هی خَاّایان کاِ ؿاشایاظ‬ ‫تثجیت کلح ٍ صًذتی فبدی سا ثشای هشدم ایی ػاشصهایای‬ ‫هْیب کٌٌذ‪ٍ.‬ی دس اداهِ افضٍد کِ سٍػیِ اص عشیق تالؽّبی ًیشٍّبی حبفؼ کلح ٍ ٍصاست ؿشایظ‬ ‫اضغشاسی ثِ کَست فقبزًِ دس ایی هْن دخیل اػت‪.‬‬ ‫زٍسٍف ّوچٌیی اؽْبس کشد کِ فقبلیتّبی کبستشٍُّبی ػِ خبًجِ اسهٌؼتبى‪ ،‬سٍػیِ ٍ خوَْسی‬ ‫ارسثبیدبى دس سفـ هَاًـ استجبعبت هٌغقِای ًیض ثِ ایی هؼئلِ اختلبف یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫ٍی دس ایی ساثغِ ت ت‪ّ ۴‬ن هٌبفـ تشکیِ ٍ ّن هٌبفـ ایشاى دس ایی هاجابحا ػاِ خابًاجاِ دس ًاؾاش‬ ‫تشفتِ هیؿًَذ‪ .‬دس غیش ایی کَست سفـ هَاًـ ًتیدِ حذاکثشی دس ثش ًخَاٌّذ داؿت‪.‬‬ ‫ٍاضٌگتی‪ :‬خَدداری ایزاى اس ارائِ اطالػات بِ اصاًس ًگزاىکٌٌذُ است‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬ػخٌگَی ٍصاست خبسخِ اهشیکب هذفی ؿذ کِ فذم اسائِ اعالفابت زصم اصػاَی‬ ‫ایشاى ثِ اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی ًگشاىکٌٌذُ اػت‪ً.‬ذ پشایغ‪ ،‬ػخٌگَی ٍصاست خبسخِ اهشیکاب‬ ‫ادفب کشد کِ ًحَُ تقبهل ایشاى ثب اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی ًگشاىکٌٌذُ اػت‪ً.‬ذ پاشایاغ تا ات‪۴‬‬ ‫ثِخبعش خَدداسی ایشاى اص اسائِ اعالفبت زصم ثِ اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی دس هَسد ٍخاَد هاَاد‬ ‫ّؼتِای احتوبلی افالم ًـذُ‪ً ،‬گشاًین‪.‬‬ ‫ٍاؿٌگتی ًیض دس ًبهِای ثِ اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی ادفب کشدُ ثَد کِ خلَتیشی ایشاى اص فقبلایات‬ ‫ثبصسػبى اطاًغ اىتًَِ کِ تَافق ؿذُ‪ ،‬هزاکشات ٍیی سا پیچذُ هیکٌذ‪.‬سافبئل تشٍػی‪ ،‬هاذیاشکال‬ ‫اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی‪ ،‬دس ًـؼت فللی ؿَسای حکبم اطاًغ‪ ،‬ثبس دیگش ًؼجت ثِ فقبلیتّابی‬ ‫ّؼتِای ایشاى اثشاص ًگشاًی کشد‪.‬اٍ دس اؽْبساتی ثیاػبع هذفی ؿذ‪ ۴‬ثب تَخِ ثِ اهتٌبؿ ٍسصیاذى ایاشاى‬ ‫ثشای اداهِ ثبصسػیّب ٍ ًؾبست عَزًی هذت‪ ،‬ثِؿذت ًگشاى ّؼتن کِ ایشاى دس حبل پٌْبى کشدى هَاد‬ ‫ّؼتِای ثبؿذ‪.‬تشٍػی دس اداهِ ادفبّبی خَد ت ت‪ ۴‬فذم پیـشفت دس ؿ بفػبصی پیشاهاَى ػاَازت‬ ‫اطاًغ دسهَسد کحت ٍ کبهل ثَدى افالهیِّبی پبدهبًی ایشاى‪ ،‬ثِعَس خاذی ثاش تاَاًابیای اطاًاغ‬ ‫ثیی الوللی اًشطی اتوی ثشای اعویٌبى اص هبّیت کلح اهایاض ثاَدى ثاشًابهاِ ّؼاتاِ ای ایاشاى تایرایاش‬ ‫هیتزاسد‪.‬‬ ‫کارًاهِ ًاهشدّا‪،‬هْوتز اس ادػاّا ٍ ضؼارّا‪/‬دلسزد کزدى هزدم ٌّزًیست‬ ‫هسائل کلیذی در هذاکزات باقی است‪ ،‬اغاس دٍر جذیذ هذاکزات اس ّفتِ ایٌذُ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سئیغ هدلغ ؿَسای اػالهی ثب ثایابى‬ ‫ایٌکِ دلؼشد کشدى هشدم اص اًتخبثبت ٌّش ًیؼت‪ ،‬ت ات‪۴‬‬ ‫کبسًبهِ ًبهضد ّب هْنتش اص ّشتًَِ ادفب‪ ،‬ؿقبس ٍ حاتای‬ ‫ثشًبهِ اػت‪ .‬هحوذثبقش قبلیجبف سئیغ هدالاغ ؿاَسای‬ ‫اػالهی ت ت‪ ۴ ۴‬دس هٌغق قشاًی افتقبد هب ایی اػت کاِ‬ ‫هشدم هیتَاًٌذ ّش ؿشایغی سا ّش چقذس ّن کِ ػخت ٍ‬ ‫دؿَاس ثبؿذ‪ ،‬تغییش دٌّذ ٍ اسادُ هلت هیتَاًذ هاقاداضُ‬ ‫اختوبفی ثیبفشیٌذ‪ .‬اسادُ خذاًٍذ ًیض دس ساػاتابی اسادُ‬ ‫هشدم قشاس خَاّذ تشفت‪ٍ.‬ی ثیبى کشد‪ ۴‬اص اهبم (سُ) یابد‬ ‫تشفتِاین خوَْسی اػالهی ًِ یک کلوِ ثیـتش ٍ ًِ یک کلوِ کوتش‪ .‬اص دیذ هب خوَْسیت ٍ اػالهیت دٍ‬ ‫اهش خذا اص ّن ًیؼتٌذ کِ ثِ ّن اللبق ؿذُ ثبؿٌذ؛ ایی یک حقیقت ٍاحذ اػت‪ ،‬خوْاَسیاتاؾ اص دیای‬ ‫تشفتِ ؿذُ ٍ اػالهیتؾ هشدهی اػت‪.‬سئیغ هدلغ ؿَسای اػالهی تیکیذ کشد‪ ۴‬دس اهَصُّبی اهبم (سُ)‪،‬‬ ‫هشدمػبزسی دیٌی دس دٍ هحَس هـخق هیؿَد؛ اٍل اًتخبه حبکوبى ثِ دػت هشدم ٍ ثب سای اًْب کاِ‬ ‫هْوتشیی خلَُ اى‪ ،‬اًتخبثبت اػت‪ .‬کؼبًی کِ ثب ّش فلت ٍ ًیتی ثِ هحض دیذى ّش اؿکبلی‪ ،‬اًتخبثبت سا‬ ‫تضقیف هیکٌٌذ‪ً ،‬ویتَاًٌذ ادفبی هشدمػبزسی داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬قبلیجبف ت ت‪ً ۴‬ؾبست ثش فولکشد هؼئاَزى‬ ‫ٍ هشاقجت اص ایٌکِ دس ساػتبی هٌبفـ فوَهی فول کٌٌذ‪ ،‬اهشی ثؼیبس هْن اػت‪ً .‬وبیٌذتبى هدلغ هؼائاَل‬ ‫ایی ًؾبست ّؼتٌذ ٍ اى ؿبراهلل ثِ ٍؽی ِ خَد ثِ دسػتی فول خَاٌّذ کشد‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ ۴‬ثاب پایاشٍصی اص‬ ‫هٌغق خذاثبٍسی ٍ هشدمثبٍسی کِ اهبم (سُ) اى سا دس کـَسهبى ًْبدیٌِ کشدًذ‪ ،‬افتقبد داسین کِ ثب کابسی‬ ‫هشدهی ٍ اًقالثی هیتَاى هَتَسّبی حشکت قَی ٍ ػشیـ هلت ایشاى سا فقبلتش کشد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هزاکشُکٌٌذُ اسؿذ ایشاى دس ٍیی اص‬ ‫اغبص دٍس خذیذ هزاکشات ٍیی اص ّ تِ ایٌاذُ خاجاش‬ ‫داد ٍ ت ت‪ ۴‬هزاکشات ثِ ًقغِای سػیذُ کِ ثاشخای‬ ‫هؼبئل کلیذی ٌَّص دس اى ثبقی هبًذُ ٍ ثبیذ دس هَسد‬ ‫اًْب تلوین تیشی ؿَد‪ .‬الاجاتاِ اخاتاالف ًاؾاش دس‬ ‫خلَف هؼبئل خذیذ ًیؼت ٍ اختالف دسثبسُ ًحَُ‬ ‫ثبصتـت عشفیی ثِ تَافق اػت‪.‬ػیذ فجبع فشاقچی ثب‬ ‫اؿبسُ ثِ ًـؼت خَد ثب افضبی کویؼیَى اهٌیت هلای‬ ‫هدلغ ت ت‪ ۴‬دس کویؼیَى اهٌیت هلی ٍ ػایابػات‬ ‫خبسخی‪ ،‬تَضیحبت ه للی اص اخشیی ٍضقیت هزاکشات ٍیی اسایِ دادم‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ً ۴‬اوابیاٌاذتابى‬ ‫هدلغ ًیض ػَازت ٍ دغذغِّبیی داؿتٌذ کِ پبػخّب ٍ تاَضایاحابت زصم سا خاذهات ؿابى اسایاِ‬ ‫کشدم‪ .‬هزاکشُکٌٌذُ اسؿذ ایشاى دس ٍیی ثب ثیبى ایٌکِ ّش ثبس ثقذ اص پبیبى هزاکشات خذهت ًوبیاٌاذتابى‬ ‫هی سػن ٍ ایی ًبؿی اص تقبهل ثؼیبس خَه ثب ًوبیٌذتبى اػت‪ ،‬اؽْبس داؿت‪ ۴‬دس ایی خالاؼابت ًاکابتای‬ ‫هغشح هیؿَد کِ ثشای هب سٍؿٌگش اػت ٍ ثِ پیـشفت هزاکشات کوک هیکاٌاذ‪.‬فاشاقاچای ثاب ثایابى‬ ‫ایٌکِ هزاکشات ثِ ًقغِ ای سػیذُ کِ ثشخی هؼبئل کلیذی ٌَّص دس اى ثبقی هبًذُ ٍ ثبیذ دس هَسد اًْاب‬ ‫تلوینتیشی ؿَد‪ ،‬تلشیح کشد‪ ۴‬هب ّ تِ ایٌذُ دٍس خذیذ هزاکشات سا اغبص خَاّین کشد ٍ اهیذٍاسیان‬ ‫کِ دس هَضَفبت هختلف پیـشفت داؿتِ ثبؿین ٍلی دسثبسُ ایٌکِ دٍس اخش هزاکشات ثبؿذ یاب خایاش‪،‬‬ ‫قضبٍت صٍد اػت‪ٍ.‬ی افضٍد‪ ۴‬اختالف ًؾشّب دسثبسُ هؼبئل خذیذ ًیؼت‪ ،‬دس ٍاقـ اخاتاالف ًاؾاش دس‬ ‫خلَف هَضَؿّبیی اکلی دس استجبط ثب ًحَُ ثبصتـت عشفیی ثِ تَافق اػت‪.‬‬ ‫سیاستّای تحزیوی اهزیکا ػلیِ ایزاى‬ ‫ضکست خَردُ است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬ػ بست کَثب دس تْشاى ثب اًاتاـابس ثایابًایاِ‬ ‫هغجَفبتی کِ ًؼخِای اص اى دس اختیبس ایشًب قاشاس تاشفات‪،‬‬ ‫ػیبػت ّبی تحشیوی اهشیکب فلیِ ایشاى‪ّ ،‬وبًٌذ تٌگاٌابّابی‬ ‫ایدبد ؿذُ فلیِ کَثب سا ؿکؼت خَسدُ داًؼات‪ .‬ػا ابست‬ ‫کَثب دس تْشاى افالم کشد‪ّ ۴‬وضهبى ثب تالؽ ّبی دٍلت کَثب‬ ‫دس هدوـ فوَهی ػبصهبى هلل ثشای پبیبى دادى ثاِ تاحاشیان‬ ‫ّبی اهشیکب فلیِ ایی کـَس‪ ،‬ػ بست کاَثاب دس تاْاشاى ثاب‬ ‫کذٍس ثیبًیِ ای ضوی تبکیذ ثش تَػقِ سٍاثظ اقاتالابدی ٍ‬ ‫تدبسی ثب ایشاى‪ ،‬ػیبػت ّبی تحشیوی اهشیکب فلیِ کَثاب ٍ‬ ‫ایشاى سا ؿکؼت خَسدُ خَاًذ‪.‬‬ ‫دس ثیبًیِ ػ بست کَثب دس تْشاى اهذُ اػت‪ ۴‬کَثب ثبس دیاگاش‬ ‫خَاػتبس سفـ هحبکشُ اقتلبدی‪ ،‬تدبسی ٍ هبلی ًبفبدزًاِ ٍ‬ ‫غیش اًؼبًی اػت کِ دٍلت ایبزت هتحذُ ثیؾ اص ؿؾ دّاِ‬ ‫ثش هشدم ایی کـَس تحویل کشدُ کِ دس دٍساى ّوِ تایاشی‬ ‫کٍَیذ ‪ٍ ۹۳‬خِْ ای ؿذیذتش اص ًؼل کـی سا ثاِ ًاوابیاؾ‬ ‫تزاؿتِ اػت‪.‬ثش اػبع ایی ثیبًیِ‪ ،‬ایبزت هتحذُ ثب اػتکجبس ٍ‬ ‫تحقیش‪ ۸۲ ،‬قغقٌبهِ هلَه هدوـ فوَهی ػبصهبى هلل هتحذ‬ ‫دس هحکَهیت هحبکشُ سا ًبدیذُ تشفتِ ٍ ّوچٌیی کذاّبی‬ ‫صیبدی سا کِ دس ػشاػش خْبى ثِ عشفذاسی ثشای پبیابى دادى‬ ‫ثِ ایی ػیبػت ثشٍى هشصی ٍ ًقض کٌٌذُ حقَق ثیی الوالال‬ ‫ثلٌذ ؿذُ اػت سا ًبدیذُ هی تیشد ٍ ثب چٌیی اقذام ٍحـیابًاِ‬ ‫ای هی کَؿذ تب اص عشیق خ قبى اقتالابدی‪ ،‬کاِ هاَخات‬ ‫ًبسضبیتی هشدم کَثب ًؼجت ثِ دٍلت قبًًَی اى هی ؿاَد ثاِ‬ ‫تغییش ًؾبم ػیبػی دس یک کـَس اصاد ٍ هؼتقل دػت یابثاذ‪.‬‬ ‫ثبیذ یبداٍس ؿذ کِ ربثت ؿذُ اػت هحبکشُ اقتلبدی هابًاـ‬ ‫اکلی ثشای تَػقِ اقتلبدی ٍ اختوبفی کَثب ٍ سفبُ صًابى ٍ‬ ‫هشداى کَثبیی اػت‪.‬دس اداهِ ایی ثیبًیاِ اهاذُ اػات‪ ۴‬ثایای‬ ‫اٍسیل ‪ ٍ ۸۱۹۳‬هبسع ‪ ۸۱۸۱‬دٍلت ایبزت هتحذُ ثب افاوابل‬ ‫‪ ۸۴۲‬تحشین اقتلبدی خذیذ‪ ،‬هحبکشُ فلیِ کاَثاب سا ثاشای‬ ‫سػیذى ثِ ػغَح ثی ػبثقِ ای اص فـبس ٍ خـًَت تاقاَیات‬ ‫کشد‪ .‬ثِ ٍیظُ ٍخِ ثشٍى هشصی هحبکشُ‪ ،‬ثقذ اص افوبل کبهال‬ ‫قبًَى َّلوض ‪ -‬ثَلتَى اص هبُ هِ ‪ ٍ ۸۱۹۳‬ثب دسج ًبم کَثاب دس‬ ‫لیؼت غیش قبًًَی کـَسّبی حابهای تاشٍسیؼان ثاِ عاشص‬ ‫ٍحـیبًِ ای ؿذت تشفتِ اػت‪.‬‬ ‫‪ ۰۱‬درصذ تؼزفِ بیص اس ًیاس تَسیغ ضذ‪ /‬اهکاى ّیچگًَِ تخلف ٍ تقلبی ٍجَد ًذارد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ٍ -‬صیش کـَس تا ات‪ ۴‬تاوابهای‬ ‫هقذهبت‪ ،‬ؽشفیت ّب ٍ اهکبًبت ثشای ثاشتاضاسی‬ ‫اًتخبثبت ػبلن ٍ قبًًَی دس کـَس فشاّن اػت‪.‬‬ ‫فجذالشضب سحوبًی فضلی ٍصیش کـاَس ثاب ثایابى‬ ‫ایٌکِ ػتبد اًتخبثبت کـاَس اص ًاضدیاک ّاواِ‬ ‫هَضَفبت هشتجظ ثب اًتخبثبت ساسکذ ٍ کاٌاتاشل‬ ‫هی کٌذ؛ ت ت‪ ۴‬هَضَؿ اعلغ اهٌیتی اًتخبثبت؛‬ ‫سفبیت پشٍتکل ّبی ثْذاؿتی ٍ هؼبلِ هـبسکت‬ ‫اًتخبثبتی هَسد ثح ٍ ثشسػی قشاس تشفت‪ٍ.‬صیاش‬ ‫کـَس ثب ثیبى ایی هَضَؿ کِ اهٌیت اًتخبثبت اص‬ ‫اٍلَیت ّبی ثؼیبس هْن ػتبد اًتاخابثابت کـاَس‬ ‫اػت؛ ت ت‪ ۴‬دس خلؼِ اهشٍص تضاسؽّبی هشتجظ‬ ‫ثب اًتخبثبت دسحَصُ اهٌیت اًتخبثبت کاِ اص دی‬ ‫هبُ ػبل تزؿتِ ثب تـکیل ػتبد اهٌیت اًتخابثابت‬ ‫پیگیشی ؿذُ‪ ،‬اسائِ ؿذ‪.‬سحوبًی فضلی ثب اؿبسُ ثِ‬ ‫تضاسؽ ّبی اسائِ ؿذُ اص ػَی ػاتابد اهاٌایات‬ ‫اًتخبثبت کـَس‪ ،‬ت ت‪ ۴‬دس ؿشایظ خبسی هَاخاِ‬ ‫ثب هَضَؿ اهٌیتی خبکی دس صهابى اًاتاخابثابت‬ ‫ًخَاّین ثَد‪.‬‬ ‫الجتِ هؼبئل هؼتحذرِ قبثل پیؾ ثیٌی اػات کاِ‬ ‫ایی هَسد سا کبهال سکذ هیکٌایان ٍ اهابدتای‬ ‫پیـگایاشی دس هاَاسد احاتاوابلای سا داسیان‪.‬‬ ‫ٍصیش کـَس دسخلَف دیگش دػتَس کبس خلؼِ‬ ‫اهشٍص کِ ثِ هَضَؿ کشًٍب ٍ هؼبئل ثاْاذاؿاتای‬ ‫زصم دس صهبى تجالایاغابت ٍ سٍص سای تایاشی‬ ‫اختلبف داؿت؛ ت ت‪ ۴‬دس ایی خلاَف ّان‬ ‫تقذاد ؿقجِ ّب ٍ ّن ػبفبت سایتیشی افاضایاؾ‬ ‫یبفتِ ٍ ّوچٌیی تالؽ ثش ایی اػت کِ ؿاشایاظ‬ ‫هغلَه ثْذاؿتی دس توبم ؿقجِ ّب هحقاق ؿاَد‪.‬‬ ‫فشهبًذُ قشاستبُ فولیبتی هجبسصُ ثب کشًٍب تلشیاح‬ ‫کشد‪ ۴‬دس کٌبس تالؽ ثشای سفبیات حاذاکاثاشی‬ ‫پشٍتکل ّبی ثْذاؿتی‪ ،‬ثب ّاوابّاٌاگای ٍصاست‬ ‫ثْذاؿت ٍ خوقیت ّالل احوش‪ ،‬ؿبّاذ حضاَس‬ ‫ًبؽشیی ثْذاؿتی دس ؿقاجاِ ّاب خاَاّایان ثاَد‪.‬‬ ‫ٍصیش کـَس ثب اؽْبس ایی هَضَؿ کِ ّاواِ ایای‬ ‫اقذاهبت ثب ّذف ح ؼ ػالهتی ٍ ایواٌای هاشدم‬ ‫کَست هی تیشد؛ ت ت‪ ۴‬اهیذٍاسین ثب توْیاذات‬ ‫هختلف اًذیـیذُ ؿذُ‪ ،‬حذاکثش سفبیات اکاَل‬ ‫ثْذاؿتی سا دس اًتخبثبت داؿتِ ثبؿین‪.‬‬ ‫بلیٌکی‪ :‬بزًاهِ ّستِ ای ایزاى بِ سزػت در حال پیطزفت است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬اًتًَی ثلیٌکی ٍصیش اهَس خبسخِ اهشیکب سٍص چْبسؿٌجِ دس اؽْبساتی کاِ ًـابى‬ ‫دٌّذُ اداهِ پشٍطُ ایشاى ّشاػی ایی کـَس اػت هذفی ؿذ تْشاى ثِ ػشفت دسحبل تَػقِ ثاشًابهاِ‬ ‫اتوی خَد اػت‪.‬اًتًَی ثلیٌکی ٍصیش خبسخِ ایبزت هتحذُ دس اؽْبساتی خغبه ثِ ساثشت هٌاٌاذص‬ ‫ػٌبتَس دهَکشات اص ایبلت ًیَخشػی ٍ سئیغ کویتِ سٍاثظ خبسخی هدلغ ػٌب هاذفای ؿاذ کاِ‬ ‫تْشاى ثِ ػشفت دس حبل تَػقِ ثشًبهِ اتوی خَد اػت ٍ ثبصتـت ثِ تَافق ّؼتاِ ای ػابل ‪۸۱۹۲‬‬ ‫اٍلیی تبم ثشای خلَتیشی اص دػتشػی ایشاى ثِ ثوت اتوی اػت‪.‬ػٌبتَس هٌٌذص ایی پشػؾ سا هاغاشح‬ ‫کشد کِ چِ چیضی ثبف هیؿَد ثبٍس کٌین کِ دس ٍاقـ ثبصتـت ثِ پبیجٌذی (ثِ ثاشخابم) دس اصای‬ ‫پبیجٌذی‪ ،‬هٌدش ثِ چیضی قذستوٌذتش اص اًچِ کِ داؿتین هیؿَد؟ثلیٌکی دس پبػخ ت ت‪ ۴‬دٍ ًکتِ ٍخَد داسد‪ً .‬کتِ اٍل پبیجٌذی دس اصای پبیجٌذی‪ .‬اتاش‬ ‫هب ثِ اًدب ثشػین ٍ ایی یک کبس ثضسگ خَاّذ ثَد اتش ثتَاًین ثِ اى ثشتشدین‪ ٍ ،‬ایی ثبیذ ًخؼتیی تبم ثبؿذ ًِ اخشیی تبم‪ .‬هی ثب ایی هَافقان‪ .‬هاب ثاب‬ ‫یک چبلؾ ضشٍسی سٍثشٍ ّؼتین کِ عجق ًقغِ ًؾش ؿوب‪ ،‬ثشًبهِ ّؼتِای ایشاى ثِ ػشفت دس حبل پیـشفت اػت‪ .‬اًْب (ایشاى) دس حابل غاٌای ػابصی‬ ‫اٍساًیَم دس ػغَح ثبزتش ثِ هیضاى ‪ ۸۱‬دسکذ ٍ یب حتی ‪ ۰۱‬دسکذ اػت‪ .‬دس هَاسد کَچکتش‪ ،‬ایشاى دس حبل اػت بدُ اص ػبًتشی یَطّبی پیـشفتِ اػت‪.‬‬ ‫گزٍسی‪ :‬بِ فؼالیتّای خَد بِ صَرت دٍجاًبِ با ایزاى اداهِ هیدّین‬ ‫بزرسی راُ ّای افشایص تبادل فزٌّگی هیاى‬ ‫ایزاى ٍ ػزاق‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػخٌگَ ٍ سئیغ هشکاض دیامالاوابػای‬ ‫فوَهی ٍصاست اهَس خبسخِ کـَسهابى دس دیاذاس ثاب‬ ‫ٍصیش فشٌّگ فشاق ثش افضایؾ تجبدل فشٌّگی هیابى دٍ‬ ‫کـَس تبکیذ کشدًذ‪ .‬دس ایای دیاذاس سئایاغ هاشکاض‬ ‫دیملوبػی فوَهی ٍصاست خبسخِ کـَسهبى‪ ،‬ؽاشفایات‬ ‫سٍاثظ فشٌّگی دٍ کـَس سا فشاتشاص ػغح فقلی داًؼتاِ‬ ‫ٍ ثش ضشٍست ثشًبهِ سیضی دقیق ثشای استاقابر سٍاثاظ‬ ‫ثَیظُ ثبتوشکضثشخٌجِ ّبی توذًی‪ ،‬فشٌّگی ٍ ٌّشی اص‬ ‫خولِ ٌّشّبی ثلشی‪ً ،‬وبیـی‪ ،‬تاداؼاوای‪ ،‬ؿاقاش ٍ‬ ‫هَػیقی ٍ تشدؿگشی تبکیذ کشد‪.‬حؼیی ًابؽان ٍصیاش‬ ‫فشٌّگ فشاق ًیض ثاب هاشٍسثاش صهایاٌاِ ّابی فاشاٍاى‬ ‫ّوکبسی ّب‪ ،‬اص اهبدتی ثغذاد ثشای اصػشتیشی هحذٍد‬ ‫ػ شّبی صیبستی دسچبسچَه ثْذاؿتی هَسد تَافق دٍ‬ ‫عشف خجشداد ٍثشضشٍست تؼتشؽ ّوکبسیّبی فای‬ ‫هبثیی ثِ هَضَفبت فشٌّگی ٍ ٌّشی هَسد فاالقاِ دٍ‬ ‫عشف تبکیذکشد ٍ دس ّویای چابسچاَه پایاـاٌاْابد‬ ‫ثشتضاسی هـتشک ّ تِ فشٌّگ ایاشاى ٍ فاشاق پاغ‬ ‫اصاعویٌبى اصؿشایظ ثْذاؿتی دٍ کـَس سا هغشح کاشد‬ ‫کِ هَسداػتقجبل خغیتصادُ قشاس تشفت‪.‬خبعشًـبى هی‬ ‫ػبصد پاغ اص ایای هاالقابت‪ ،‬ػاخاٌاگاَی ٍصاست‬ ‫اهَسخبسخِ ثبسئیغ ػبصهبى اعالؿسػبًی فشاق دیذاس ٍ‬ ‫دس خلَف ّوکبسیّبی سػبًِ ای ت تگَ کشد‪.‬‬ ‫هٌتظزی‪ :‬طزح ٍػذُ ّای بذٍى پطتَاًِ‬ ‫اسیب کاّاش اػتواد ػوَهی را بِ دًبال دارد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً-‬بیت سییغ کوایاؼایاَى فاشّاٌاگای‬ ‫هدلغ ثب تبکیذ ثش لضٍم پشّیض اص عشح ّشتًَاِ ٍفاذُ‬ ‫تَخبلی ٍ ثذٍى پـتَاًِ اص ػَی کبًذیذاّب ٍ ثب تبکایاذ‬ ‫ثش ایٌکِ عشح ایی دػت اص ٍفذُ ّب اػایات کابّابؽ‬ ‫افتوبد فوَهی سا ثِ دًجبل داسد اص کبًذیذاّبی سیبػات‬ ‫خوَْسی خَاػت کِ ثب هشدم کبدقبًِ ٍ ؿ بف ػخای‬ ‫ثگَیٌذ‪.‬غالهشضب هٌتؾشی ت ت‪ ۴‬یکای اصهاْاواتاشیای‬ ‫ػشهبیِ ّبی اختوبفی کـَس افتوبد هشدم اػت‪ّ ،‬شچاِ‬ ‫ػجت افضایؾ ٍ سٍیؾ دیَاس ثی افتاوابدی ؿاَدثاشای‬ ‫کـَس هب یک اػیت ٍ یک ػْن هْالاک اػات‪،‬حابل‬ ‫ایی هَضَؿ هیتَاًذ یک ٍفذُ تَخبلی‪ ،‬یاک سفاتابس‬ ‫ًبهٌبػت ٍ یب یک ػیبػت غلظ ثبؿذ‪ٍ.‬ی افضٍد‪ٍ ۴‬فاذُ‬ ‫ّبی هختلف کِ فبقذ پـتَاًِ ثبؿذ چٌذیی پیبهذ هٌا ای‬ ‫ثِ دًجبل خَاّذ داؿت‪ ،‬اٍلیی پیبهذ هٌ ی تقاَیات ثای‬ ‫افتوبدی هشدم ًؼجت ثِ صهبهذاساى ٍ ثی افاتاوابدی ثاِ‬ ‫ًؾبم ػیبػی‪-‬اختوبفی خَاّذ ثَد کِ ایی اهش هَضاَؿ‬ ‫ثؼاایاابسخااغااشًاابکاای اػاات‪،‬اػاایاات دیااگااشکاابّااؾ‬ ‫سضبیتوٌذی هشدم اػت‪ ،‬هَضَؿ دیگشایی اػات کاِ‬ ‫احؼبع هؼئَلیت ًؼجت ثِ تقییی ػشًاَؿات دسهایابى‬ ‫هشدم کوشًگ هی ؿَد چشا کِ هی تَیٌاذ هابکاِ دس‬ ‫کحٌِ حبضش ؿذین دس اًتخبثبت ّن ؿشکت هیاکاٌایان‬ ‫ٍلی افشاد ثِ ٍفذُ ّبی هغشح ؿذُ فول ًویکٌٌذ پغ‬ ‫اهذى ٍ یب ًیبهذى هب پبی کٌذٍق ّبی سای چِ ت بٍتای‬ ‫داسد؟ًبیت سییغ کویؼیَى فشٌّگی هدلاغ ؿاَسای‬ ‫اػالهی ثیبى کشد‪ ۴‬ثِ ّش ؿکل هشدم هقتقذًذثشای ایٌکِ‬ ‫دستقییی ػشًَؿت خَدؿبى ًقؾ افشیی ثبؿٌذ ثبیذ ایی‬ ‫ثبساهبًت ساثشدٍؽ یک هؼئَل تَاًوٌذ ثگازاسًاذ‪ ،‬اهاب‬ ‫اتش ایی هؼئَل ثخَاّذ اص ایی حؼای افاتاوابد ػاَر‬ ‫اػت بدُ کٌذ ًِ تٌْب سفتبسی کبهال غیاشاخاالقای اػات‬ ‫ثلکِ هَخت هی ؿَد سغجت هشدم ثِ تضیٌِ ّبی ایٌاذُ‬ ‫ّن کبّؾ پیذا کٌذ ٍ ثشای هثبل ثگَیٌذ چٌذ تاضیاٌاِ‬ ‫ًوبیٌذتی هدلغ‪ ،‬سیبػت خاواْاَسی ٍ ؿاَساّابی‬ ‫اػالهی ؿْش ٍ سٍػتب ٍفذُ دادًذ ٍ فول ًکشدًذ پاغ‬ ‫تضیٌِ ّبی ثقذی ّن ؿبیذ هثل ایی ّب ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هذیشکل اطاًغ ثیی الاوالالای هغشح کشدُ اػت‪.‬سافبئل تشٍػی ًیض دس ًـؼات‬ ‫اًشطی اتوی ت ت کِ پایاـاشفات هاَسد ًاؾاش ؿَسای حکبم هذفی ؿذ کِ خوَْسی اػاالهای‬ ‫دسخلَف یک ػشی هاَضاَفابت ثاب ایاشاى اص پبػخ ثِ پشػؾّبی اطاًغ خَدداسی کاشدُ‬ ‫حبکل ًـذُ اػت‪.‬سافبئل تاشٍػای هاذیاشکال ٍ دس حبل پٌْبى کشدى هَاد اتوی اػت‪.‬تشٍػای‬ ‫اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتوی دس ت ت ٍتَ ثاب هذفی ؿذ‪ ۴‬پغ اص چٌذیی هبُ‪ ،‬ایشاى تَضیحابت‬ ‫ؿجکِ الدضیشُ ثِ ػَازتی پیاشاهاَى ّاواکابسی زصم دسثبسُ ٍخَد رسات ّؼتِای دس ّیچ کاذام‬ ‫دیذُ ثبى ّؼتِ ای ػبصهبى هلل ثب ایشاى ٍ ثشًابهاِ اص ػِ هکبًی کِ اطاًغ ثبصدیذ تکویلای اًادابم تضاسؽ اطاًغ ثب ػَاثق ّوکبسی ثیی ایاشاى ٍ‬ ‫ّؼتِ ای کـَسهبى پبػخ داد‪.‬تاشٍػای اؽاْابس داد‪ ،‬اسائِ ًکشدُ اػت‪.‬کبؽن غشیت اثبدی ػ یاش اطاًغ ػبصتبسی ٍ ّوخَاًی ًذاسد‪ٍ.‬ی افاضٍد‪۴‬‬ ‫داؿت‪ ۴‬دسخلَف چٌذ هَضَؿ ًتَاًؼتِ این ثاِ ٍ ًوبیٌذُ دائن خوْاَسی اػاالهای ایاشاى ًاضد ایی تضاسؽ هقتجش ّن ًیؼت‪ ،‬چشا کِ هجتٌای ثاش‬ ‫پیـشفت هَسد ًؾش خَد ثب ایشاى دػت پیذا کٌین‪ .‬ػبصهبى ّبی ثیی الوللی دس ٍیی دس ٍاکاٌاؾ ثاِ هٌبثـ قبثل اتکب ًوی ثبؿذ؛ ٍ ّوچٌیای هاتاقابفاذ‬ ‫ٍی دس اداهِ ت ت‪ ۴‬اهب اًچِ ثیؾ اص ّاش چایاض تضاسؽ اخیش هذیشکل اطاًغ ثیی الوللی اًاشطی کٌٌذُ ًیض ًیؼت‪ ،‬چشا کِ توبهی اثقبد ّوکبسی ٍ‬ ‫اّویت داسد ایی اػت کِ هی تَاًین کوبکبى ثاِ اتوی ت ت‪ ۴‬هَاضـ تشٍػی حبکی اص سٍیاکاشد پیـشفت ّبی حبکلِ سا هٌقکغ ًوی کٌذ‪ .‬تقبهل‬ ‫فقبلیت ّبی خَد ثِ کَست دٍخبًجاِ ثاب ایاشاى یک عشفِ دثیشخبًِ اطاًغ دس ثشاثش تقبهالتؾ ثاب ػبصًذُ‪ ،‬هؼتلضم هاحایاظ هاثاجات‪ ،‬پاشّایاض اص‬ ‫اداهِ دّین‪.‬هذیشکل اطاًغ ّوچٌیی خبعش ًـبى ایشاى ٍ ًبدیذُ تشفتی ػغح ّوکبسی ٍ تاقابهال پیؾ داٍسی ٍ اثشاص ًگشاًی ّبی هلاٌاَفای ٍ‬ ‫کشد‪ ۴‬دس هشحلِ ثقذ هب ًیبصهٌذ ثاِ پابػاخ یاک فی هبثیی اػت‪ .‬ایی سٍیکشد هی تَاًذ ثِ هابًاقای ّوچٌیی خَدداسی اص ثضستٌوبیی چٌذ هاَضاَؿ‬ ‫ػشی ػوال ّبیی ّؼتین کِ اطاًغ ثشای تاْاشاى ثشای تقبهالت اتی ثیی دٍ عشف تجاذیال ؿاَد‪ .‬پیؾ پب افتبدُ ٍ ثی اّویت هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫اطاًغ دس تبػیؼبت ّؼتِای ایشاى ثاَد کاِ ثاش اػابع تاَافاق ت ت کِ فذم پیـشفت دس هزاکشات ایی ػبصهبى ٍ ایشاى هیتَاًاذ تحشین ّب فلیِ ایشاى ّؼتٌذ‪ .‬تبکٌَى پٌح دٍس هزاکشُ ثیی عشفیی دس‬ ‫دػتشػی ثِ فیلن ایی دٍسثییّب تٌْب دس کَستی هوکای ؿاَد کاِ ثِ کَست خذی دسثبسُ تَاى ایی اطاًغ ثشای اعویٌبى یابفاتای اص ٍیی ثشتضاس ؿذُ اػت تب دس ایی ثبسُ تَافقی کَست تایاشد ٍ ثاب‬ ‫گشارش‬ ‫تحشین ّبی اهشیکب فلیِ ایشاى سفـ ؿذُ ثبؿذ‪.‬اهب پغ اص یک ّ تاِ هبّیت کلحاهیض ثشًبهِ ّؼاتاِ ای ایاشاى تابرایاش ثاگازاسد ٍلای ٍخَد ایٌکِ ت تِ هیؿَد پیـشفتّبیی دس ایی هزاکشات کاَست‬ ‫اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتوی افالم کشد کِ ایشاى ثِ ػَالّبیاؾ تلوین تیشی دسثبسُ کذٍس قغقٌبهِ دس ایی صهیٌِ ثش فْذُ ؿاَسای تشفتِ اػت‪ّ ،‬وضهبى ثب ػخٌبى هذیشکل اطاًغ ثییالوللی اًاشطی‬ ‫دسثبسُ فقبلیتّبی ّؼتِای احتوبلی افالم ًـذُ ایی کـَس پابػاخ حکبم ایی ػبصهبى اػت‪.‬تشٍػی ت ت‪ ۴‬هی اص ایی کِ هازاکاشات اتوی‪ٍ ،‬صیش اهَس خبسخِ اهشیکب ًیض پبیجٌذی ایشاى سا صیاش ػاَال‬ ‫ایزاى بِ دیپلواسی پایبٌذ ‪،‬‬ ‫ًذادُ اػت ٍ رخبیش اٍساًیَم غٌی ؿذُ ایشاى ؿبًضدُ ثاشاثاش هایاضاى فٌی هیبى اطاًغ ٍ ایشاى ثِ ًتبیح هَسد اًتؾبس ًاشػایاذُ ثابؿاٌاذ ٍ ثشدُ اػت‪.‬‬ ‫هدبص دس ًؾش تشفتِ ؿذُ دس ثشخبم اػت‪ .‬اطاًغ ثیی الوللی اًاشطی دسثبسُ فذم پیـشفت دس ؿ بفػبصی ایی هؼبئل پبدهبًی ًاگاشاًان‪ .‬اًتًَی ثلیٌکی‪ٍ ،‬صیش خبسخِ اهشیکب‪ ،‬دس هَسد هزاکشات ٍیای دس‬ ‫استفادُ سیاسی اس اصاًس هوٌَع‬ ‫اتوی افالم کشد کِ ثبصسػی ّب ثیبًگش ٍخَد ًـابًاِ ّابی ٍاضاح لضٍم ؿ بف ػبصی ایشاى ٍ حل ٍ فلل ایی هؼبئل ثاذٍى تابخایاش کٌگشُ ت ت‪ ۴‬هـخق ًیؼت کِ ایب ایشاى هبیل ٍ اهبدُ ثبصتـات‬ ‫دسثبسُ حضَس هَاد ّؼتِ ای یب تدْیضات الَدُ ثِ هَاد ّؼتِای دس ثیـتش سا اص عشیق اسائِ اعالفبت‪ ،‬اسائِ ؿَاّذ ٍ هذاسک ٍ پبػخ ثِ ثِ پبیجٌذی (ثِ تقْذات ّؼتِایؾ) اػت یب ًِ‪ .‬دس فیی حبل ثشًابهاِ‬ ‫ػَازت اطاًغ تکشاس هی کٌن‪.‬کبؽن غشیت اثبدی‪ ،‬ػ یاش ایاشاى ّؼتِ ای ایی کـَس دس حبل پیـشٍی اػت‪ّ .‬اشچاِ ایای ثاشًابهاِ‬ ‫ػِ هحل افالم ًـذُ اػت‪.‬‬ ‫فلی اکجش کبلحی‪ ،‬سئیغ ػبصهبى اًشطی اتوی دس ًبهِ ای خاغابه ًضد ػبصهبىّبی ثییالوللی هؼتقش دس ٍیی سٍص ‪ ۹۲‬خاشداد دس ایای خلَتش سٍد صهبى تشیض (ّؼتِای) کوتشخَاّذ ؿذ‪ .‬عجق تضاسؿبت‬ ‫ثِ هذیشکل اطاًغ ًَؿت‪ ۴‬دس صهیٌِ هؼبئل پبدهبًی‪ ،‬ایشاى تب کٌاَى خلَف ت ت کِ هَاضـ اخیش هذیشکل اطاًغ ثیی الوللی اًشطی ایی صهبى دس ثْتشیی حبلت ثِ چٌذیی هبُ سػیذُ اػت ٍ اتاش ایای‬ ‫ثیـتشیی تالؿؾ سا ثشای ّوکبسی ٍاققی ثب اطاًغ اًادابم دادُ ٍ اتوی حبکی اص سٍیکشد یکغشفِ دثیشخبًِ ایی ػابصهابى دس ثاشاثاش سًٍذ اداهِ پیذا کٌذ‪ ،‬ثِ تٌْب چٌذ ّ تِ خَاّذ سػیذ‪ .‬هحوذ خاَاد‬ ‫ؿ بف ػبصیّب ٍ پبػخ ّبی زصم سا اسائِ کشدُ اػت‪ .‬اص اهبدتای ّوکبسی ّب ثب ایشاى ٍ ًبدیذُ تشفتی ػغح ّاواکابسی ٍ تاقابهال ؽشیف‪ٍ ،‬صیش اهَس خبسخِ خوَْسی اػالهی ایشاى دس ٍاکٌؾ ثاِ‬ ‫اطاًغ ثشای هـبسکت دس تالؿی کٌؾتشایبًِ ٍ هتاواشکاض ثاشای فی هبثیی اػت ٍ هی تَاًذ ثِ هبًقی ثشای تقبهالت اتای ثایای دٍ اؽْبسات ّوتبی اهشیکبیی خَد تلشیح کشد کِ ایشاى ثاِ تاَافاق‬ ‫حل ٍ فلل ثذٍى تبخیش هؼبئل اػتقجبل هیکٌین‪ .‬هب هبًٌذ قاجال ثاِ عشف تجذیل ؿَد‪.‬غشیت اثبدی افضٍد‪ ۴‬تضاسؽ اطاًغ ثب ػاَاثاق ّؼتِای ‪ ۸۱۹۲‬پبیجٌذ اػت‪.‬ؽشیف دس تَییتش ًَؿت‪ٌَّ ۴‬ص هـخق‬ ‫ّوکبسی ػبصًذُ ثب اطاًغ اداهِ هی دّین‪ .‬تب حذ صیابدی اًاتاؾابس ّوکبسی ثیی ایشاى ٍ اطاًغ ػبصتبسی ٍ ّوخَاًای ًاذاسد‪ .‬ایای ًیؼت کِ سئیغخوَْس اهشیکب ٍ ٍصیش خبسخِ ثلیٌکی اهبدُاًذ تاب‬ ‫داسین کِ ایی فضم دٍخبًجِ ثِ حلَل ًتیدِ ای هلوَع ٍ فاوال تضاسؽ‪ ،‬هقتجش ّن ًیؼت‪ ،‬چشا کِ هجتٌی ثاش هاٌابثاـ قابثال اتاکاب ػیبػت ؿکؼت خَسدُ فـبس حذاکثشی تشاهپ ٍ هبیک پومئاَ سا‬ ‫خذیت خوَْسی اػالهی ثب حضَس فقبل دس هازاکاشات ٍیای ٍ تشایبًِ دس اػشؿ ٍقت هٌدش ؿَد‪.‬سافبئل تشٍػی هذیشکل اطاًاغ ًویثبؿذ؛ ٍ ّوچٌیی هتقبفذ کٌٌذُ ًیض ًیؼت‪ ،‬چشا کِ توبهی اثقابد دفی کٌٌذ ٍ اػت بدُ اص تشٍسیؼن اقتلبدی ثِ فٌَاى اّشم فـبس ثشای‬ ‫ّوچٌیی ّوکبسی حذاکثشی ثب اطاًغ ثیی الوللای اًاشطی اتاوای دس ػخٌشاًی سٍص ‪ ۹۱‬خشداد دس ًـؼت ؿَسای حکبم ثب اؿابسُ ثاِ ّوکبسی ٍ پیـشفت ّبی حبکلِ سا هٌقکغ ًاوای کاٌاذ‪.‬غاشیات چبًِ صًی سا هتَقف کٌٌذ یب ًِ‪ .‬ایشاى ثِ ثشخبم پبیجٌذ اػت‪ .‬ثٌذ ‪۲۰‬‬ ‫ًـبى دٌّذُ حؼی ًیت ٍ تقْذ ایشاى ثِ سًٍذ دیملوبػای ٍ تاالؽ هکبتجبت اطاًغ دسثبسُ چْبس هحل هـکَک دس ایشاى هذفی ؿاذ اثبدی یبداٍسؿذ‪ ۴‬اطاًغ ثبیذ اص ّشتًَِ دػتَسکبس ػیبػی فبکلِ سا هغبلقِ کٌیذ‪ .‬صهبى تغییش هؼیش فشا سػیذُ اػات‪.‬ایای دس حابلای‬ ‫ثشای حل اختالفبت اػت‪.‬خوَْسی اػالهی ثشای ًـبى دادى حؼی ایشاى ثِ ّیچ یک اص ػَازت پبػخ ًذادُ اػات‪ ،‬تاشٍػای ادفاب ثگیشد ٍ هَضقی ؿ بف دس ثشاثش تْذیذ ّؼتِ ای سطین کْیًَیؼتی اػت کِ غشیت اثبدی دس ًـؼت ؿَسای حکبم اؽْبس کاشد کاِ‬ ‫ًیت ٍ دس ساػتبی ّوکبسی حذاکثشی ثب اطاًغ ثیی الوللی اًاشطی کشد‪ ۴‬اص صهبى تضاسؽ قجلیام‪ ،‬ایشاى اعالفبت خذیذی دسثبسُ یک اػشائیل ٍ غیشقبثل پزیشؽ ثَدى ثیشٍى هبًذى ایی سطین اص هقابّاذُ ٌَّص هـبّذُ ًـذُ کِ ایب اهشیکب فضم کبفی ٍ اهابدتای تاشک‬ ‫اتوی سٍص ‪ ۲‬خشداد ثب ایی ًْبد ثایای الاوالالای تاَافاق کاشد کاِ هحل اسائِ ًذادُ اػت‪ ،‬ثِ ّیچ یک اص ػَازت اطاًغ پبػخ ًذادُ فذم اؿبفِ ٍ هخبل ت هذاٍم اى ثب قشاس دادى توبهی فقبلیت ّاب ٍ افتیبد خَد ثشای اػت بدُ اص اقذاهبت یکدبًجِ صٍسهذاساًِ‪ ،‬احتشام ثِ‬ ‫فقبلیتّبی ًؾبستی ضشٍسی اطاًغ ثشای یک هبُ دیگش تاواذیاذ اػت ٍ اعالفبتی دسثبسُ دٍ هحل دیگش اسائِ ًاکاشدُ؛ ثایابًایاِ ای تیػیؼبت ّؼتِ ای خَد تحت پبدهبى اطاًغ‪ ،‬اتخبر ًاوابیاذ‪.‬ایای حقَق ثیی الولل‪ ،‬اخشای تقْذات خَد دسخلَف لغَ تحشین ّاب‬ ‫ؿَد‪ .‬پیؾ اص اى قشاس ثَد کِ ایی ًؾبستّب تٌْب ثِ هذت ػاِ هابُ هکتَه دسثبسُ هحل چْبسم ثذٍى اػٌبد ٍ هاذاسک اراجابت ؿاذُ اؽْبسات دس حبلی ثیبى ؿذُ کِ ایشاى ٍ قذستّبی خْبًی دستیاش ثِ سٍؿی کبهل ٍ هَرش‪ ٍ ،‬اتخبر تلویوبت دؿَاس ضاشٍسی ثاشای‬ ‫اًدبم ؿَد ثخـی اص ایی تَافق هشثَط ثِ فقابلایات دٍسثایای ّابی اسائِ کشدُ اػت‪.‬هذیشکل اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی ّوچٌایای هزاکشاتی ثشای ثبصتـت ایبزت هتحذُ ثِ تَافق ّؼتِای ٍ لاغاَ ایی اهش سا داسد یب ًِ؟‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪22‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 0‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9225‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫هردم هرغ کنٍزى‪ ،‬هصرف کٌٌذ‬ ‫فرسبیص خبک از اصلی تریی دغذغِ ّبی زیست هحیطی است‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪ٔ - ٢‬د‪٤‬س وُ حفبظت ٔحه‪٥‬هظ ش‪٤‬ػهت اذزثهب‪٤‬هزهبٖ ؾهسله‪ٌ ٣‬هفهتۺ وؿه‪ٛ‬ز ٔهب‬ ‫ٌسفتبز ٔػبئّ‪ٔ ٣‬ب٘‪ٙ‬د وٕج‪ٛ‬د اه‪ ،‬خؿىػبِ‪ ،٣‬ر‪ ٍُٙ‬شدا‪ ٚ ٣٤‬و‪٤ٛ‬سشا‪ ٣٤‬اغت ‪ ٚ‬فسغب‪٤‬هؽ خهبن‬ ‫‪ ٓٞ‬اش دؿدؿ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬ش‪٤‬ػت ٔح‪٥‬غ‪ ٣‬اغت‪.‬حػٗ ػجبظ ٘طاد افص‪ٚ‬دۺ او‪ٔ ٖٛٙ‬ؿىمت ش‪٤‬ػت ٔح‪٥‬هغه‪٣‬‬ ‫ربٔؼ‪٤ ،ٝ‬ى‪ ٣‬اش اغبغ‪ ٣‬تس‪ ٗ٤‬چبِؽ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬وؿ‪ٛ‬ز ٔ‪ ٣‬ثبؾد‪.‬دث‪٥‬س وٕ‪٥‬ػ‪ٔ ٖٛ٥‬بد‪ ۱۱ ٜ‬لب٘‪ٛٞ ٖٛ‬ا‪ ٢‬ربن‬ ‫اغتبٖ ٌفتۺ حُ ٔؿىمت ٔح‪٥‬ظ ش‪٤‬ػت ربٔؼ‪ٕٞ ٝ‬سا‪ٔ ٣ٞ‬سدْ ‪ ٚ‬ازتمبء غغح فهس‪ٞ‬ه‪ٙ‬هً ‪ ٚ‬غه‪ٛ‬اد‬ ‫ش‪٤‬ػت ٔح‪٥‬غ‪ٕٞ ،٣‬دِ‪ٕٞ ٚ ٣‬ىبز‪ ٢‬غب‪٤‬س ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬دغتٍب‪ٟٞ‬ب‪ ٢‬د‪ِٚ‬ت‪ ٣‬زا ٔ‪٣‬عّجد‪.‬ػجبظ ٘طاد ٌفتۺ‬ ‫ا٘تظبز ٔب اش ‪ٔ ٕٝٞ‬ػئ‪ٛ‬الٖ ‪ ٚ‬دغتٍب‪ٟٞ‬ب‪ ٢‬ارسا‪ٔ ٣٤‬ستجظ ا‪ ٗ٤‬اغت و‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ػبت ٔح‪٥‬غ‪ ٣‬ش‪٤‬ػته‪٣‬‬ ‫ث‪٥‬ؿتس ثپسداش٘د ‪ ٚ‬دز ثحج ت‪ٛ‬غؼ‪ ،ٝ‬ا‪ٞ‬داف ت‪ٛ‬غؼ‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬اشٖ ‪ ٚ‬رب‪٤‬داز زا ٔد ٘ظس لساز د‪ٙٞ‬د‪ٔ .‬هد‪٤‬هس وهُ‬ ‫حفبظت ٔح‪٥‬ظ ش‪٤‬ػت اذزثب‪٤‬زبٖ ؾسل‪ ٣‬افص‪ٚ‬دۺ دز ا‪ ٗ٤‬رّػ‪ ،ٝ‬ثب ثسزغ‪ ٣‬رس‪٘ٚ‬د‪ٜٞ‬ب‪ٔ ٢‬هغهس‪ٚ‬حه‪ ٝ‬دز‬ ‫وٕ‪٥‬ػ‪ٔ ٖٛ٥‬بد‪ ۱۱ ٜ‬لب٘‪ٛٞ ٖٛ‬ا‪ ٢‬ربن ضٕٗ ِحبػ ٕ٘‪ٛ‬دٖ ض‪ٛ‬اثظ ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ا٘‪ٚ ،ٗ٥‬احد‪ٞ‬ب‪٤‬ه‪ ٣‬وه‪ ٝ‬فهبلهد‬ ‫اال‪ٙ٤‬دٌ‪ ٣‬ث‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬صسفبَدز ٔ‪ٛ‬زد اػٕبَ ض‪ٛ‬اثظ اغتمساز ‪ٚ‬احد‪ٞ‬ب‪ ٢‬ت‪٥ِٛ‬د‪ ، ٢‬خدٔبت‪ ٚ ٣‬صه‪ٙ‬هؼهته‪٣‬‬ ‫ٔؿىمت‪ ٣‬داؾت‪ٙ‬د دز زاغتب‪٤ٛٙٔ ٢‬بت ٔمبْ ٔؼظٓ ز‪ٞ‬جس‪ ٚ ٢‬تحمک ث‪ ٝٙ٥ٟ‬ؾؼبز غهبَ ‪ ٚ‬زفهغ ٔه‪ٛ‬ا٘هغ‬ ‫غسٔب‪ٌ ٝ٤‬راز‪ ٚ ٢‬حٕب‪٤‬ت اش اؾتـبَ ‪ ٚ‬فضب‪ ٢‬وػت ‪ ٚ‬وبز ٔ‪ٛ‬زد تص‪٤ٛ‬ت لساز ٌسفت‪.‬‬ ‫ًَبخت‪ 8‬ایستگبُ قطبر خبٍراى تبریس تب پبیبى تیر تکویل هیضَد‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪ٔ - ٢‬ؼب‪ ٖٚ‬زئ‪٥‬ع رٕ‪ٟٛ‬ز‪ ٢‬ثب اػمْ ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬دز وٕتهس اش‬ ‫‪٤‬ه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ا‪ٙ٤‬د‪٥ّ٥ٔ ۱۵۱ ٜ‬بزد ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬زت ٘مد ثسا‪ ٢‬تز‪٥ٟ‬ص ‪ ٚ‬زا‪ٜ‬‬ ‫ا٘داش‪ ٢‬ا‪٤‬ػتٍب‪ ٜ‬خب‪ٚ‬زاٖ تجس‪٤‬ص رسداخت ٔ‪٣‬ؾ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فتۺ ثهب رهسداخهت‬ ‫ٔجّؾ ‪٤‬بد ؾد‪ ٜ‬ا‪ ٗ٤‬ا‪٤‬ػتٍب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬رص‪ ٚ‬رس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬زا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬ثػتبٖ اثبد ‪ -‬تجس‪٤‬هص‬ ‫اغت تب رب‪٤‬بٖ ت‪٥‬س ٔب‪ ٜ‬أػبَ تىٕ‪٣ٔ ُ٥‬ؾ‪ٛ‬د‪ .‬ػّٕ‪٥‬بت ارسا‪ ٣٤‬ا‪٤‬ػتٍهب‪ٜ‬‬ ‫زا‪ٜ‬ا‪ ٗٞ‬خب‪ٚ‬زاٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ حّم‪ ٝ‬اتصبَ زا‪ ٜ‬ا‪٥ٔ ٗٞ‬ب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تجس‪٤‬ص د‪ٔ ٢‬هب‪ٜ‬‬ ‫‪ ۹۸‬ثب حض‪ٛ‬ز ٔؼب‪ٚ ٖٚ‬ش‪٤‬س زا‪ ٚ ٜ‬ؾ‪ٟ‬سغبش‪ ٢‬اؿبش ؾد‪.‬خ‪٥‬ساِ‪ ٝ‬خبدٔ‪ٔ ٣‬هؼهب‪ٚ ٖٚ‬ش‪٤‬هس زا‪ ٚ ٜ‬ؾه‪ٟ‬هسغهبش‪٢‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬د‪٤‬سػبُٔ ؾسوت غبخت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬غؼ‪ٌ ٝ‬فتۺ رب‪٤‬ب٘‪ٔ ٝ‬ػبفس‪ ٢‬ا‪ ٗ٤‬ا‪٤‬ػتٍب‪ ٜ‬دز شٔ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ٔ ٝ‬ػبحت ثه‪٥‬هؽ اش‬ ‫غ‪ٞ ٝ‬صاز ٔتس ٔسثغ احداث خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد ‪ ٚ‬غب‪٤‬جبٖ رب‪٤‬ب٘‪ٔ ٝ‬ػبفس‪ ٢‬اٖ ‪ٔ ۱۴۱۱‬تس ٔسثغ ‪ ٚ‬غى‪ٔ ٢ٛ‬ػبفس‪٘ ٢‬ه‪٥‬هص‬ ‫غ‪ٞ ٝ‬صاز ‪ٔ ۶۱۱ ٚ‬تس ٔسثغ دز ٘ظس ٌسفت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغهت‪ٔ.‬هؼهب‪ٚ ٖٚ‬ش‪٤‬هس زا‪ ٚ ٜ‬ؾه‪ٟ‬هسغهبش‪ ٢‬دز خصه‪ٛ‬ـ‬ ‫‪٤ٚ‬طٌ‪ٞ٣‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬ػتٍب‪ ٜ‬زا‪ٜ‬ا‪ ٗٞ‬خب‪ٚ‬زاٖ ٌفهتۺ ؾ‪ٟ‬س تجس‪٤‬ص اش غ‪ ٢ٛ‬غبشٔبٖ ر‪ٟ‬ب٘‪ ٣‬ص‪ٙ‬ب‪٤‬غ دغت‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ػه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ‬ ‫ؾ‪ٟ‬س ر‪ٟ‬ب٘‪ ٣‬ثبفت فسؼ ٔؿ‪ٟٛ‬ز اغت ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬ػ‪ٛٙ‬اٖ‪ ،‬ا‪٤‬ػتٍب‪ ٜ‬زا‪ٜ‬ا‪ ٗٞ‬خب‪ٚ‬زاٖ ثب اِ‪ٟ‬بْ اش فهسؼ‬ ‫تجس‪٤‬ص عساح‪ ٣‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪ ٢ٚ.‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ث‪٥‬ؽ اش ‪ ۴۱۱‬ؾبػس‪ ،‬ػبزف ‪ ٚ‬زربَ ٘بٔ‪ ٣‬ا‪٤‬ساٖ اش‬ ‫‪ ۸۱۱‬غبَ ر‪٥‬ؽ تبو‪ ٖٛٙ‬دز ٔمجس‪ ٜ‬اِؿؼسا‪ ٢‬ؾ‪ٟ‬س تجس‪٤‬ص ث‪ ٝ‬خبن غپسد‪ ٜ‬ؾد‪ٜ‬ا٘د‪ٚ ،‬ز‪ٚ‬د‪ ٢‬ا‪٤‬ػتٍب‪٥٘ ٜ‬ص ثب ا‪٤‬د‪ٜ‬‬ ‫وتبه ‪ ٚ‬د‪ٛ٤‬اٖ ؾؼس اش ر‪ٙ‬ع غ‪ ًٙ‬ث‪ٙ‬ب ٔ‪ ٣‬ؾ‪ٛ‬د‪ .‬زا‪ٜ‬ا‪٥ٔ ٗٞ‬ب٘‪ - ٝ‬ثػتبٖاثبد ‪ -‬تجس‪٤‬ص ‪ ۲۱۳‬و‪ّٔٛ٥‬هتهس عه‪َٛ‬‬ ‫دازد ‪ ٚ‬اش ا‪٤‬ػتٍب‪ٛٔ ٜ‬ر‪ٛ‬د ٔ‪٥‬ب٘‪ ٝ‬اؿبش ٔ‪ ٣‬ؾ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثب ٌرز اش ٔػ‪٥‬س‪٘ ٢‬ػهجهتهب وه‪ٞٛ‬ػهتهب٘ه‪ ٣‬اش ؾه‪ٟ‬هس‪ٞ‬هب‪٢‬‬ ‫تسوٕٗچب‪ ،٢‬ثػتبٖ اثبد ‪ ٚ‬ثبغٕ‪ٙ‬ذ ػج‪ٛ‬ز وسد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬ػتٍب‪ ٜ‬خب‪ٚ‬زاٖ ٔ‪ ٣‬زغد ‪ ٚ‬دز ٘‪ٟ‬ب‪٤‬ت ثه‪ ٝ‬ا‪٤‬ػهتهٍهب‪ٜ‬‬ ‫زا‪ٜ‬ا‪ٛٔ ٗٞ‬ر‪ٛ‬د تجس‪٤‬ص ٔتصُ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫کرًٍبی اسوبى بب زهیی فرق دارد‪،‬‬ ‫اعوبل هحذٍدیتْببرای راّْبی زهیٌی‬ ‫اػٕبَ ٔحد‪ٚ‬د‪٤‬ت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬وس‪٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬ثسا‪ ٢‬فمسا ‪ ٚ‬حس‪ٚ‬تهٕه‪ٙ‬هداٖ ٔهتهفهب‪ٚ‬ت‬ ‫اغت؛ ٌس چ‪ ٝ‬تب حد‪ٚ‬د‪ٔ ٢‬ب٘غ اش غفس ٔ‪ ٣‬ؾ‪ٛ‬د أهب ٌه‪٤ٛ‬هب وهس‪٘ٚ‬هب‪٢‬‬ ‫اغٕبٖ ثب شٔ‪ ٗ٥‬فسق دازد ‪ٔ ٚ‬ػبفساٖ‪ ،‬غفس ‪ٛٞ‬ا‪ ٣٤‬زا ث‪٥‬ؿهتهس تهسره‪٥‬هح‬ ‫ٔ‪٣‬د‪ٙٞ‬د‪.‬‬ ‫اػٕبَ ٔحد‪ٚ‬د‪٤‬ت‪ٞ‬ب‪ ٢‬وس‪٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬ثب اش زا‪ ٜ‬زغ‪٥‬دٖ تؼغ‪٥‬مت چ‪ٙ‬د ز‪ٚ‬ش‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬هىه‪ ٣‬د‪٤‬هٍههس اش تهداثهه‪٥‬هس‪ ٢‬اغهت وهه‪ ٝ‬ثههسا‪ ٢‬وههب‪ٞ‬هؽ ؾه‪٥‬هه‪ٛ‬ع‬ ‫‪٤ٚ‬س‪ٚ‬ظ وس‪٘ٚ‬ب دز وؿ‪ٛ‬ز ارسا‪٣ٔ ٣٤‬ؾ‪ٛ‬د‪ٔ.‬حد‪ٚ‬د‪٤‬ت‪ ٣‬و‪ ٝ‬اش چ‪ٙ‬د ز‪ٚ‬ش‬ ‫ٔب٘د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تؼغ‪٥‬مت ثب غ ت تس‪ ٗ٤‬رسا‪ ٓ٤‬اػهٕهبَ ؾهد أهب ا‪٤‬هب ا‪٤‬هٗ‬ ‫ٔحد‪ٚ‬د‪٤‬ت ت‪ٟٙ‬ب ؾبُٔ غفس‪ٞ‬ب‪ ٢‬ربد‪ٜ‬ا‪ ٢‬ثب خ‪ٛ‬دز‪ٞٚ‬ب‪ ٢‬ؾ ص‪ ٣‬اغت‬ ‫‪٤‬ب غفس‪ٞ‬ب‪ٛٞ ٢‬ا‪٤ ٚ ٣٤‬ب حت‪ ٣‬ؾبُٔ غفس‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬اش عهس‪٤‬هک رهب‪٤‬هب٘ه‪ٞ ٝ‬هب‪٢‬‬ ‫ٔػبفسثس‪٥٘ ٢‬ص ٔ‪٣‬ؾ‪ٛ‬د؟‬ ‫اٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ؿبْ ٔ‪ ٣‬زغد زا‪ ٜ‬ثسا‪ٌ ٢‬ؿهت ‪ٌ ٚ‬هراز چه‪ٙ‬هد ز‪ٚ‬ش‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٥ٟ‬بغت ‪ ٚ‬دز ا‪٥ٔ ٗ٤‬بٖ ث‪ٟ‬تس‪ٌ ٗ٤‬ص‪ ٝٙ٤‬ثسا‪ ٢‬ثػ‪٥‬بز‪ ٢‬اش افساد‪ ،‬غفس‪ٞ‬هب‪٢‬‬ ‫‪ٛٞ‬ا‪ ٣٤‬اغت تب ثسا‪ ٢‬چ‪ٙ‬د ز‪ٚ‬ش‪ ٓٞ ٢‬و‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬و‪ ِٝٛ‬ثبز غفس زا ثج‪ٙ‬د٘هد؛‬ ‫اررببیدبىغربی هدری اٍلیِ طرح ببزسبزی ًبٍگبى حول ٍ ًقل خبدُای در کطَر‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪ - ٢‬لبئٓ ٔمبْ غبشٔبٖ زا‪ٞ‬داز‪ ٚ ٢‬حُٕ ‪٘ ٚ‬همهُ‬ ‫ربد‪ ٜ‬ا‪ٌ ٢‬فتۺ عسح ثبشغبش‪٘ ٢‬ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ربد‪ ٜ‬ا‪٢‬‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز اش اذزثب‪٤‬زبٖ ؿسث‪ ٚ ٣‬ثب تمؼ ا‪ ٗ٤‬اغتهبٖ اؿهبش ٔه‪٣‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬د‪ .‬فسأسش ٔداح افص‪ٚ‬دۺ ثب تمؼ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اداز‪ ٜ‬وُ زا‪ٞ‬هداز‪٢‬‬ ‫‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ربد‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اغتبٖ ظسف‪٥‬ت ؾ‪ٙ‬بغه‪ٔ ٣‬ه‪ٙ‬هبغهجه‪ ٣‬اش‬ ‫ت‪٥ِٛ‬دو‪ٙٙ‬دٌبٖ ا٘‪ٛ‬اع تس‪ّ٤‬س ‪ ٣ٙ٥ٔ ٚ‬ث‪ٛ‬ظ ص‪ٛ‬زت ٌسفت‪ ٝ‬اغهت‬ ‫‪ ٚ‬ثسٌصاز‪٘ ٢‬ؿػت ثب وبزخب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ ٢‬بزاَ صه‪ٙ‬هؼهت ‪ ٚ‬از‪ْٚ‬‬ ‫تس‪ّ٤‬س ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬ا٘د غبشٔبٖ زا دز ارسا‪ ٢‬ثبشغبش‪٘ ٢‬ب‪ٌٚ‬هبٖ رهبد‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٔ ٢‬ػبفس ‪٤‬بز‪ ٢‬و‪ٙ‬د‪ ٢ٚ.‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ ٘‪ٛ‬غبش‪٘ ٢‬ب‪ٌٚ‬بٖ ٔ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ٛ‬ظ دز ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ربد‪ ٜ‬ا‪ٔ ٢‬ػبفس دز‬ ‫ا‪٤ِٛٚ‬ت غبشٔبٖ زا‪ٞ‬داز‪ ٚ ٢‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ربد‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثسا‪ ٢‬حٕب‪٤‬ت اش ت‪٥ِٛ‬د و‪ٙٙ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬صسف و‪ٙٙ‬هد‪ٜ‬‬ ‫أبدٌ‪ ٣‬حٕب‪٤‬ت ‪ٞ‬ب‪ٞ ٢‬دفٕ‪ٙ‬د ثب ٔد٘ظس لسازدادٖ ٘فغ ‪ٞ‬س ‪ ۲‬عسف اغت‪.‬لبئٓ ٔمبْ غبشٔهبٖ زا‪ٞ‬هداز‪ٚ ٢‬‬ ‫حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ربد‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ز دز رب‪٤‬ب٘‪ٔ ٝ‬سش‪ ٢‬تٕسچ‪ ،ٗ٥‬اش افصا‪٤‬ؽ رراث‪٥‬ت زفب‪ٔ ٚ ٣ٞ‬ؼ‪٥‬ؿهته‪٣‬‬ ‫ثسا‪ ٢‬وبزو‪ٙ‬بٖ رب‪٤‬ب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ ٢‬سش‪ ٢‬خجس داد ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بز وسدۺ ثسلساز‪ ٢‬ػداِت دز رسداخت‪ٞ ٣‬هب ثهب ته‪ٛ‬ره‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ؾسا‪٤‬ظ غ ت وبز دز ٔسش ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٔ ٗ٥ٙ‬مب‪٤‬ػ‪٥ٔ ٝ‬صاٖ غ ت‪ ٣‬وبز ث‪ ٗ٥‬رب‪٤‬ب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ ٢‬سش‪ ٢‬دز ر‪ٟ‬ت زػهب‪٤‬هت‬ ‫ػداِت دز رسداخت‪ٞ ٣‬ب ‪ ٚ‬تبٔ‪ٔ ٗ٥‬ؼ‪٥‬ؿت وبزو‪ٙ‬بٖ دز دغت‪ٛ‬ز وبز ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دز وبزٌس‪٤ٚ ٜٚ‬ط‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ا‪٤‬هٗ أهس‬ ‫دزحبَ زغ‪٥‬دٌ‪ ٣‬اغت‪ٔ.‬داح ث‪٥‬بٖ وسدۺ ت‪ٛٙ‬ع دز احىبْ ٔد‪٤‬ساٖ ‪ ٚ‬تفب‪ٚ‬ت دز ٘‪ٛ‬ع اغت داْ وبزؾه‪ٙ‬هبغهبٖ‬ ‫ٔػتمس دز رب‪٤‬ب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ ٢‬سش‪ ٢‬دزحبَ ثسزغ‪ ٣‬ث‪ٛ‬د‪ ٕٝٞ ٚ ٜ‬وبزو‪ٙ‬بٖ ثب رػت رب‪٤‬ب٘‪ٔ ٝ‬سش‪ ٢‬ثب‪٤‬د دز ٔحُ دزد‬ ‫ؾد‪ ٜ‬دز احىبْ خدٔت و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫ثب ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ا‪ٙ٤‬ى‪٘ ٝ‬سفتٗ ث‪ ٝ‬غفس ‪ ٚ‬رس‪٥ٞ‬ص اش تزهٕهغ‪ ،‬زا‪ٞ‬ه‪ ٣‬ثهسا‪ ٢‬لهغهغ‬ ‫ش٘ز‪٥‬س‪ ٜ‬ؾ‪ٛ٥‬ع وس‪٘ٚ‬ب ٔحػ‪ٛ‬ه ٔ‪٣‬ؾ‪ٛ‬د أب دز ا‪٥ٔ ٗ٤‬بٖ حهس‪ٚ‬تهٕه‪ٙ‬هداٖ‪،‬‬ ‫ٔحد‪ٚ‬د‪٤‬ت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬وس‪٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬زا د‪ٚ‬ز شد‪ ٚ ٜ‬غفس ‪ٛٞ‬ا‪٤‬ه‪ ٣‬زا ثهسا‪ ٢‬خه‪ٛ‬د‬ ‫ا٘ت به ٔ‪٣‬و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫اش چ‪ٙ‬د ز‪ٚ‬ش ٔب٘د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تؼغ‪٥‬مت ٘‪ ٕٝ٥‬د‪ ْٚ‬خسداد ٔب‪ ،ٜ‬غ ‪ ٢ٍٛٙ‬غهتهبد‬ ‫ّٔ‪ٔ ٣‬مبثّ‪ ٝ‬ثب وس‪٘ٚ‬ب اش ٕٔ‪ٛٙ‬ػ‪٥‬ت غفس ث‪ ٗ٥‬اغتب٘‪ٕٞ ،٣‬صٔبٖ ثب تؼغ‪٥‬مت‬ ‫٘‪ ٕٝ٥‬خسداد ٔب‪ ٚ ٜ‬ثسلساز‪ ٢‬رسا‪ٞ ۵۱۱ ٓ٤‬صاز تب ‪٤‬ه ٔ‪٥ّ٥‬ه‪ ٖٛ‬ته‪ٔٛ‬هب٘ه‪٣‬‬ ‫ثسا‪ ٢‬ت ّفبت‪ ،‬خجس داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػّ‪٥‬سضب زئ‪٥‬ػ‪ ٣‬تسدد ‪ ٚ‬تزٕغ وٕتس زا دز و‪ٙ‬تسَ ث‪ٕ٥‬بز‪ٔ ٢‬وحس دا٘ػهته‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬افص‪ٚ‬دۺ ثب ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬دز ‪ٚ‬ضؼ‪٥‬ت ٘ص‪ ٣ِٚ‬ث‪ٕ٥‬بز‪ٞ ٢‬ػت‪ ٓ٥‬أب ثػ‪٥‬هبز‪٢‬‬ ‫اش ؾ‪ٟ‬س‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اغتبٖ ‪ٞ‬ب دز ‪ٚ‬ضؼ‪٥‬ت ٘بز٘ز‪ ٣‬لساز داز٘د ‪ ٚ‬ث‪ ٗ٥ٕٞ ٝ‬دِه‪٥‬هُ‬ ‫غ تٌ‪٥‬س‪ ٢‬ث‪٥‬ؿتس‪ ٢‬ثسا‪ ٢‬غفس‪ٞ‬ب اش تبز‪٤‬خ ‪ ۱۲‬تب ‪ ۱۷‬خهسداد ٔهب‪ ٜ‬دز‬ ‫٘ظس ٌسفت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫زئ‪٥‬ػ‪ ٣‬ث‪٥‬بٖ وسدۺ ٕٔ‪ٛٙ‬ػ‪٥‬ت غفس‪ٞ‬ب‪ ٢‬ث‪ ٗ٥‬اغتب٘‪ ٣‬ثد‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز٘هً‬ ‫ث‪ٙ‬د‪ ٢‬ؾ‪ٟ‬س‪ٞ‬ب ٔ‪٣‬ثبؾد ‪ ٚ‬أ‪٥‬د اغت و‪ٔ ٝ‬سدْ ‪ٕٞ‬ىبز‪ ٢‬ث‪٥‬ؿتهس‪ ٢‬زا دز‬ ‫ا‪ ٗ٤‬شٔ‪ ٝٙ٥‬داؾت‪ ٝ‬ثبؾ‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫دز ا‪ ٗ٤‬زاثغ‪ٔ ٝ‬د‪٤‬س وُ فس‪ٚ‬دٌب‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬اذزثهب‪٤‬هزهبٖ ؾهسله‪٘ ٣‬ه‪٥‬هص ثه‪ٝ‬‬ ‫خجسٍ٘بز ٔ‪ٟ‬س ٌفتۺ دغت‪ٛ‬زاِؼُٕ ‪٤ٚ‬ط‪ٜ‬ا‪ ٢‬اش غ‪ ٢ٛ‬غتبد ّٔ‪ٔ ٣‬هجهبزش‪ٜ‬‬ ‫ثب وس‪٘ٚ‬ب ثسا‪ ٢‬ا‪٤‬زبد ٔحد‪ٚ‬د‪٤‬ت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬رد‪٤‬د دز رهس‪ٚ‬اش‪ٞ‬هب‪ ٢‬داخهّه‪٣‬‬ ‫اػمْ ٘ؿد‪ ٜ‬اغت أب لب٘‪ ٖٛ‬ظسف‪٥‬ت ‪ ۶۱‬دزصد دز داخُ ‪ٞ‬ه‪ٛ‬اره‪٥‬هٕهب ‪ٚ‬‬ ‫وّ‪ ٝ٥‬رس‪ٚ‬اش‪ٞ‬ب‪ ٢‬فس‪ٚ‬دٌب‪ ٜ‬تجس‪٤‬ص زػب‪٤‬ت ٔ‪٣‬ؾ‪ٛ‬د‪.‬زأ‪ ٗ٥‬اذز‪ ٢‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ‬ ‫تداث‪٥‬س ‪ ٚ‬الدأبت الشْ ثسا‪ٔ ٢‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ؾ‪ٛ٥‬ع ‪٤ٚ‬س‪ٚ‬ظ وس‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬فهبصهّه‪ٝ‬‬ ‫ٌراز‪ ٢‬ارتٕبػ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬زت ز‪ٚ‬شا٘‪ ٝ‬دز فس‪ٚ‬دٌهب‪ٞ ٜ‬هب‪ ٢‬اذزثهب‪٤‬هزهبٖ‬ ‫ؾسل‪ ٣‬ا٘زبْ ٔ‪٥ٌ٣‬سد‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ِ ٝ‬ص‪ٕٞ ْٚ‬سا‪ ٜ‬داؾتٗ تػت ‪ٙٔPCR‬فه‪ٔ ٣‬ػهبفهساٖ دز‬ ‫‪ٚ‬ز‪ٚ‬د‪ ٚ ٢‬خس‪ٚ‬ر‪ ٣‬رس‪ٚ‬اش‪ٞ‬ب‪ ٢‬خبزر‪ٌ ٣‬فت ۺ ا٘ؼمبد تفب‪ٞ‬هٓ ٘هبٔه‪ ٝ‬ثهب‬ ‫رٕؼ‪٥‬ت ‪ٞ‬مَ احٕس ٔج‪ ٣ٙ‬ثس اغتمساز ٘بظس‪ ٗ٤‬غهمٔهت دز فهس‪ٚ‬دٌهب‪ٜ‬‬ ‫تجس‪٤‬ص‪٘ ،‬صت د‪ٚ‬زث‪ٞٗ٥‬ب‪ ٢‬حسازت‪ ٚ ٣‬فبصّ‪ٌ ٝ‬راز‪ ٢‬ارتٕبػ‪ ٣‬ثس ز‪٢ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬دِ‪ٞ٣‬ب‪ ٢‬فس‪ٚ‬دٌب‪ٜٞ‬ب‪ ،‬تز‪٥ٟ‬ص وب٘تس‪ٞ‬ب‪ ٢‬رر‪٤‬سؼ ثه‪ ٝ‬ره‪ٛ‬ؾهؽ ‪ٞ‬هب‪٢‬‬ ‫ٔحبفظت‪ ،٣‬ضدػف‪ ٣٘ٛ‬ز‪ٚ‬شا٘‪ ٝ‬غغ‪ٛ‬ح ‪ ٚ‬أبوٗ فس‪ٚ‬دٌب‪ ٓٞ ٚ ٜ‬چه‪ٙ‬ه‪٥‬هٗ‬ ‫ِص‪ ْٚ‬اغتفبد‪ٔ ٜ‬سارؼ‪ ٗ٥‬اش ٔبغه اش د‪ٍ٤‬س تٕ‪٥ٟ‬دات ا٘زبْ ٌسفته‪ ٝ‬دز‬ ‫فس‪ٚ‬دٌب‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬اذزثب‪٤‬هزهبٖ ؾهسله‪ ٣‬ثهسا‪ ٢‬رهّه‪ٌٛ‬ه‪٥‬هس‪ ٢‬اش ؾه‪٥‬ه‪ٛ‬ع‬ ‫‪٤ٚ‬س‪ٚ‬ظ وس‪٘ٚ‬ب اغت‪.‬‬ ‫اذز‪ ٢‬تؼداد رس‪ٚ‬اش‪ٞ‬ب‪ ٢‬داخّ‪ ٣‬دز فس‪ٚ‬زد‪ٔ ٗ٤‬ب‪ ٜ‬غبَ رهبز‪ ٢‬زا ‪۷۹۱‬‬ ‫رس‪ٚ‬اش اػمْ وسد ‪ ٚ‬افص‪ٚ‬دۺ تؼداد رس‪ٚ‬اش‪ٞ‬ب‪ ٢‬خبزر‪٥٘ ٣‬ص دز فهس‪ٚ‬زد‪٤‬هٗ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬ث‪ ۱۱۲ ٝ‬فس‪٘ٚ‬د زغ‪٥‬د‪ ٜ‬اغت و‪ ٝ‬دز ٔزٕ‪ٛ‬ع ‪ٞ ۶۹‬صاز ‪ٔ ۳۹۸ ٚ‬ػبفهس‬ ‫‪ 57‬درصذ اراضی اردبیل بِ سیستن ابیبری ًَیی هدْس ضذُ است‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪- ٢‬فسٔب٘داز ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ازدث‪ٌ ُ٥‬فتۺ ‪ ۷۱‬دزصد ازاض‪ ٣‬دؾت ازدثه‪٥‬هُ‬ ‫دز وؿت ‪ ٚ‬شزع ٔت‪ٛٙ‬ع ث‪ ٝ‬غ‪٥‬ػتٓ اث‪٥‬هبز‪ٔ ٢‬هدزٖ ‪ ٚ‬تهحهت فؿهبز ٔهزه‪ٟ‬هص ؾهد‪ٜ‬‬ ‫اغت‪ٔ.‬ػؼ‪ٛ‬د أبٔ‪ٍ٤ ٣‬ب٘‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بز وسدۺ ثب وبز‪ٞ‬ب‪ ٢‬أ‪ٛ‬شؾ‪ ٚ ٣‬تس‪٤ٚ‬ز‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثه‪ٞ ٝ‬هٕهت‬ ‫ر‪ٟ‬بد وؿب‪ٚ‬زش‪ ٢‬ا٘زبْ ؾد‪ ،ٜ‬ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬وؿت ؿمت دا٘‪ٝ‬ز‪٤‬ص ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٔ ٗ٥ٙ‬هحهصه‪ٛ‬الت‬ ‫دا٘‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ز‪ٚ‬ؿ‪ ٣ٙ‬زا دز دؾت ازدث‪ ُ٥‬ث‪ ٝ‬رب‪ ٢‬غ‪٥‬تشٔ‪ ٚ ٣ٙ٥‬غب‪٤‬س ٔحص‪ٛ‬الت رس اهثس‬ ‫ؾب‪ٞ‬د ‪ٞ‬ػت‪ٌ ٢ٚ.ٓ٥‬فتۺ دز ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ازدث‪ ُ٥‬ثبِؾ ثس چ‪ٟ‬بز ‪ٞ‬صاز ‪ٞ ۲۱۱ ٚ‬هىهتهبز اش‬ ‫ازاض‪ ٣‬ث‪ ٝ‬غ‪٥‬ػتٓ اث‪٥‬بز‪ٔ ٢‬دزٖ ٔز‪ٟ‬ص ؾد٘د و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت دز حٕب‪٤‬ت اش ارسا‪ ٢‬ا‪ ٗ٤‬غبٔب٘‪ ٗ٤ٛ٘ ٝ‬اث‪٥‬بز‪ٔ ۶۱ ٢‬ه‪٥‬هّه‪٥‬هبزد‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ ٔ‪ٙ‬بثغ ‪ٞ‬ص‪ ٝٙ٤‬وسد‪ ٜ‬اغت‪.‬فسٔب٘داز ازدث‪ ُ٥‬تصس‪٤‬ح وسدۺ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ا‪ ٗ٤‬عسح ثب ل‪ٛ‬ت ‪ ٚ‬لدزت ادأ‪ ٝ‬دازد ‪ٔ ٚ‬هب اش‬ ‫وؿب‪ٚ‬زشاٖ ا٘تظبز داز‪ ٓ٤‬ثب ٔسارؼ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬د‪٤‬س‪٤‬ت ر‪ٟ‬بد وؿب‪ٚ‬زش‪ ٢‬ازدث‪ ُ٥‬ثسا‪ ٢‬اغتفبد‪ ٜ‬اش تػ‪٥ٟ‬مت ثمػه‪ ٛ‬دز ا‪٤‬هٗ‬ ‫شٔ‪ ٝٙ٥‬الداْ وسد‪ ٜ‬تب ازاض‪ ٣‬خ‪ٛ‬د زا ث‪ ٝ‬غ‪٥‬ػتٓ ٘‪ ٗ٤ٛ‬اث‪٥‬بز‪ٔ ٢‬ز‪ٟ‬ص و‪ٙٙ‬د‪.‬أبٔ‪ٍ٤ ٣‬ب٘‪ ٝ‬افهص‪ٚ‬دۺ ارهسا‪ ٢‬ا‪٤‬هٗ عهسح دز‬ ‫ؾسا‪٤‬ظ ثحسا٘‪ ٣‬اه ث‪ ٝ‬ث‪ٝٙ٥ٟ‬غبش‪ ٢‬ت‪٥ِٛ‬د ‪ ٚ‬التصبد‪ ٢‬ث‪ٛ‬دٖ ٔحص‪ٛ‬الت وٕه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د وسد و‪ ٝ‬ا٘تظبز ٔ‪٣‬ز‪ٚ‬د ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ‬ ‫ثب ‪٤‬ه ز‪٤ٚ‬ىسد حٕب‪٤‬ت‪ ٣‬وؿت رب‪ٍ٤‬ص‪ ٗ٤‬غ‪٥‬تشٔ‪ ٚ ٣ٙ٥‬غب‪٤‬س ٔحص‪ٛ‬الت رس اهثس زا دز دؾت ازدث‪ ُ٥‬ؾب‪ٞ‬د ثبؾ‪.ٓ٥‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬خبعس ٘ؿبٖ وسدۺ دز و‪ٙ‬بز ا‪ٔ ٗ٤‬حص‪ٛ‬الت أ‪٥‬د‪ٚ‬از‪ ٓ٤‬وؿت دا٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬ز‪ٚ‬ؿ‪ ٣ٙ‬ث‪٤ٚ ٝ‬ط‪ ٜ‬وّصا ‪ٌّ ٚ‬هس٘هً تهمه‪٤ٛ‬هت‬ ‫ؾد‪ ٜ‬تب وؿ‪ٛ‬ز اش ر‪ٟ‬ت تأ‪٥٘ ٗ٥‬بشٔ‪ٙ‬د‪ ٢‬ز‪ٚ‬ؿٗ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬داتىب‪ ٣٤‬وبُٔ ثسغد‪.‬‬ ‫ازهبیطگبُ اه تصفیِ خبًِ ببببضیخعلی‪ ،‬ازهبیطگبُ برتر‬ ‫در بیی تصفیِ خبًِ ّبی کطَر ضذ‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪- ٢‬ػّ‪٥‬سضهب‪ٞ‬هطثهس‪٢‬ۺاشٔهب‪٤‬ؿهٍهب‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٥‬ىس‪ٚ‬ث‪ِٛٛ٥‬ض‪ ٢‬تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ ٝ‬اه ثبثبؾ‪٥‬ه هؼهّه‪،٣‬‬ ‫ػم‪ ٜٚ‬ثس دز‪٤‬بفت ٌ‪ٛ‬ا‪٘ ٣ٞ‬بٔه‪ ٝ‬ا‪٤‬هص‪ ۱۷۱۲۵ ٚ‬اش‬ ‫ؾسوت ٔ‪ٟٙ‬هدغه‪ ٣‬اه ‪ ٚ‬فهبضهمه وؿه‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫اشٔب‪٤‬ؿٍب‪ ٜ‬ثستس دز ث‪ ٗ٥‬تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬وؿه‪ٛ‬ز‬ ‫ؾ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؾد ‪ٔ.‬د‪٤‬س تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ ٝ‬اه ثبثب ؾ‪ ٥‬ؼّه‪٣‬‬ ‫اثفب‪ ٢‬اغتبٖ اصف‪ٟ‬بٖ ػ‪ٛٙ‬اٖ وسدۺ ٕٔ‪٥‬ص‪ ٢‬ف‪ٚ ٣ٙ‬‬ ‫ٔد‪٤‬س‪٤‬ت‪ ٣‬اشٔب‪٤‬ؿٍب‪٥ٔ ٜ‬ىس‪ٚ‬ث‪ِٛٛ٥‬ض‪ ٢‬تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ٝ‬‬ ‫اه ثبثبؾ‪ ٥‬ؼّ‪ ٣‬ته‪ٛ‬غهظ ٔهٕه‪٥‬هص‪٤‬هٗ ؾهسوهت‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬دغ‪ ٣‬اه ‪ ٚ‬فبضمه وؿ‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬غبثک ثب اِصأبت اغتب٘دازد ا‪٤‬ص‪ ۱۷۱۲۵ ٚ‬ثه‪ ٝ‬صه‪ٛ‬زت‬ ‫ا٘م‪ ٗ٤‬ا٘زبْ ؾد‪.‬اغٕبػ‪ٌ ُ٥‬سر‪ ٣‬شاد‪ ٜ‬افص‪ٚ‬دۺ ثساغبظ ٘ظسٕٔ‪٥‬هص‪٤‬هٗ‪ ،‬اشٔهب‪٤‬ؿهٍهب‪ ٜ‬اه‬ ‫تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ ٝ‬ثبثبؾ‪ ٥‬ؼّ‪ ٣‬اش ٘ظس و‪٥‬ف‪ ،٣‬ف‪ ٚ ٣ٙ‬اشٔ‪ٞ ٖٛ‬ب‪٥ٔ ٢‬ىس‪ٚ‬ث‪ ٚ ٣‬ثه‪٥‬ه‪ِٛ‬ه‪ٛ‬ض‪ ٢‬اه‪،‬‬ ‫ٔغبثک ثب اغتب٘دازد ا‪٤‬ص‪ ۱۷۱۲۵ ٚ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اغت‪ ٢ٚ.‬تصس‪٤‬ح وسدۺ اشٔب‪٤‬ؿٍب‪ ٜ‬اه تصف‪ ٝ٥‬خب٘ه‪ٝ‬‬ ‫ثبثبؾ‪ ٥‬ؼّ‪ ،٣‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ اشٔب‪٤‬ؿٍب‪ ٜ‬ثستس دز ث‪ ٗ٥‬تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬وؿ‪ٛ‬ز ٔؼسف‪ ٣‬ؾهد‪.‬اضهبفه‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬ؾ‪ٛ‬د تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ ٝ‬اه ثبثبؾ‪ ٥‬ؼّ‪ ٣‬ثب ظسف‪٥‬ت تصف‪ٔ ۱۱.۵ ٝ٥‬تس ٔىؼت اه دز حب٘ه‪٥‬ه‪ ٝ‬اش‬ ‫ثصزٌتس‪ ٗ٤‬تصف‪ ٝ٥‬خب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬خب‪ٚ‬ز ٔ‪٥‬ب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾٕبز ٔ‪ ٣‬ز‪ٚ‬د و‪ ٝ‬اه ٔ‪ٛ‬زد ٘‪٥‬بش رٕؼ‪٥‬ت غبوٗ‬ ‫دز ‪ ۵۷‬ؾ‪ٟ‬س‪ ۳۸۱ ٚ‬ز‪ٚ‬غتب‪ ٢‬عسح اثسغب٘‪ ٣‬اصف‪ٟ‬بٖ ثصزی زاتبٔ‪ ٣ٔ ٗ٥‬و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪ٔ- ٢‬د‪٤‬س وُ دأپصؾى‪ ٣‬اذزثب‪٤‬زبٖ ؾسل‪ٌ ٣‬فتۺ ٔسؽ غب‪٤‬ص‪ٔ ،‬سؽ ‪ٞ‬ب‪ٞ ٣٤‬ػت‪ٙ‬د وه‪ٚ ٝ‬شٖ‬ ‫وٓ تس اش د‪ ٚ‬و‪ٌّٛ٥‬سْ داؾت‪ ٝ‬ثبؾ‪ٙ‬د‪ ،‬ثسا‪ ٢‬ت‪٥ِٛ‬د ٔسؽ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثب غب‪٤‬ص دزؾهت عه‪ َٛ‬د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬رهس‪ٚ‬زؾه‪ٔ ٣‬هسؽ‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘‪ ٣‬ؾد‪٥ٔ ٚ ٜ‬صاٖ ا٘ت‪ ٣‬ث‪ٛ٥‬ت‪٥‬ه ٔصسف‪٥٘ ٣‬ص افصا‪٤‬ؽ ٔ‪٤٣‬بثد‪ .‬أ‪٥‬سحػ‪ ٗ٥‬ث‪ٟ‬داد افص‪ٚ‬دۺ ٔسؽ ‪ٞ‬هب‪٤‬ه‪ ٣‬ثهب‬ ‫دأ‪ٚ ٝٙ‬ش٘‪ ٣‬حد‪ٚ‬د ‪٤‬ه ‪ ٚ‬ؾؽ ٌسْ تب د‪ ٚ‬و‪ٌّٛ٥‬سْ دز ث‪ٟ‬تس‪ ٗ٤‬ؾسا‪٤‬ظ غهمٔهت ‪ٞ‬ػهته‪ٙ‬هد‪ ٢ٚ.‬افهص‪ٚ‬دۺ‬ ‫ٔسؽ ‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ال٘‪ ٣‬تس اش ا‪ٔ ٗ٤‬دت رس‪ٚ‬زؼ ‪٤‬بفت‪ ٚ ٝ‬دزؾتتس ٔ‪٣‬ؾ‪٘ٛ‬د احتٕبَ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ٔمهبد‪٤‬هس ا٘هته‪٣‬‬ ‫ث‪ٛ٥‬ت‪٥‬ه دز ٌ‪ٛ‬ؾت اٖ‪ٞ‬ب ش‪٤‬بد اغت‪ٔ.‬د‪٤‬س وُ دأپصؾى‪ ٣‬اغتبٖ اظ‪ٟ‬بزوسدۺٔصسف ٔسؽ غب‪٤‬صدز ٔمب‪٤‬ػ‪ٝ‬‬ ‫ثب ٔسؽ‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬ثب ‪ٚ‬شٖ ث‪٥‬ؿتس ث‪ ٝ‬دِ‪ٔ ُ٥‬مداز چسث‪ ٣‬وٓ تس ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؽ غٗ وؿتبزٔه‪ٛ‬رهت تهسد‪ ٚ ٢‬افهصا‪٤‬هؽ‬ ‫و‪٥‬ف‪٥‬ت ٌ‪ٛ‬ؾت زاٖ ‪ ٚ‬غ‪ ٣ٔ ٝٙ٥‬ؾ‪٘ٛ‬د‪ٕٞ ،‬چ‪ ٗ٥ٙ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ا٘ت‪ ٣‬ث‪ٛ٥‬ت‪٥‬ى‪ٟ‬ب ث‪٥‬ؿهتهسدزثهبفهت چهسثه‪٣‬‬ ‫ذخ‪٥‬س‪ ٣ٔ ٜ‬ؾ‪٘ٛ‬د ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؽ غٗ وؿتبز ٔ‪ٛ‬رت وب‪ٞ‬ؽ حزٓ چسث‪ ٣‬ذخ‪٥‬س‪ ٜ‬ؾد‪ ٜ‬دز ثبفت‪ٟ‬ب ؾد‪ ٚ ٜ‬ا‪ ٗ٤‬أهس‬ ‫ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬ا٘د دز ٔب٘دٌبز‪ ٢‬وٕتس ا٘ت‪ ٣‬ث‪ٛ٥‬ت‪٥‬ه ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬حس ثبؾد‪ ٢ٚ .‬افص‪ٚ‬دۺ چسث‪ٛٔ ٣‬ر‪ٛ‬د دز ٔهسؽ دزؾهت‬ ‫ٔ‪ٛ‬رت افصا‪٤‬ؽ دز‪٤‬بفت چسث‪ٚ ٣‬دز ٘ت‪٥‬ز‪ ٝ‬اضبف‪ٚ ٝ‬شٖ‪ ،‬چبل‪ ،٣‬اختمَ چسث‪ ٣‬خ‪ ٚ ٖٛ‬ؿ‪٥‬س‪ ٣ٔ ٜ‬ؾه‪ٛ‬د ‪ٚ‬دز‬ ‫وُ ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬اٖ ٌفت وب‪ٞ‬ؽ چسث‪ ٣‬دز‪ ٣٘ٚ‬الؾ‪ ٚ ٝ‬لػٕت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬د‪ٚ‬ز ز‪٤‬ص ٔسؽ‪ ،‬عؼٓ ِهر‪٤‬هر‪ٚ‬خه‪ٛ‬ؾهپه هت‬ ‫ث‪ٛ‬دٖ‪ ،‬غمٔت ث‪٥‬ؿتس ٔسؽ ‪ ٚ‬دز ٘‪ٟ‬ب‪٤‬ت صسف‪ ٝ‬التصبد‪ ٢‬ث‪٥‬ؿتس اش رّٕ‪ٔ ٝ‬صا‪٤‬ب‪ ٢‬ا‪ ٗ٤‬عسح ثسا‪ ٢‬خب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬هب‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫داخّ‪ٓٞ ٚ ٣‬چ‪ٞ ۱۳ ٗ٥ٙ‬صاز ‪ٔ ۴۱۷ ٚ‬ػبفس خبزر‪ ٣‬دز ٔب‪ ٘ ٜ‬ػت غبَ‬ ‫ربز‪ ٢‬دز فس‪ٚ‬دٌب‪ ٜ‬تجس‪٤‬ص رب ث‪ ٝ‬رب ؾد‪ٜ‬ا٘د‪.‬دغت‪ٛ‬زاِؼُٕ ‪٤ٚ‬هط‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اش‬ ‫غ‪ ٢ٛ‬غتبد ّٔ‪ٔ ٣‬جبزش‪ ٜ‬ثب وس‪٘ٚ‬ب ثسا‪ ٢‬ا‪٤‬زبد ٔحد‪ٚ‬د‪٤‬ت‪ٞ‬ب‪ ٢‬رد‪٤‬د دز‬ ‫رس‪ٚ‬اش‪ٞ‬ب‪ ٢‬داخّ‪ ٣‬اػمْ ٘ؿد‪ ٜ‬اغت‬ ‫‪ ٢ٚ‬ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬افصا‪٤‬ؽ أبز رس‪ٚ‬اش ‪ٔ ٚ‬ػبفس فس‪ٚ‬دٌب‪ ٜ‬تهجهس‪٤‬هص ٌهفهتۺ‬ ‫ٔزٕ‪ٛ‬ع رس‪ٚ‬اش‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا٘زبْ ؾد‪ ٜ‬دز فس‪ٚ‬دٌب‪ ٜ‬تجس‪٤‬ص دز فس‪ٚ‬د‪ٔ ٗ٤‬ب‪ ٜ‬غهبَ‬ ‫ربز‪٘ ٢‬ػجت ث‪ ٝ‬اغف‪ٙ‬د غبَ ‪ ۹۹‬اش زؾد‪ ۴ ٢‬دزصد‪ ٢‬ثسخ‪ٛ‬زداز ثه‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫اذز‪ٌ ٢‬فتۺ ث‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬تست‪٥‬ت ٔ‪٥‬صاٖ ٔػبفس ربث‪ ٝ‬رب ؾد‪ ٜ‬دز فهس‪ٚ‬زد‪٤‬هٗ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬غبَ ربز‪ ٢‬ث‪ ٝ‬تؼداد ‪ٞ ۸۲‬صاز ‪٘ ۸۱۵ ٚ‬فس ٔه‪ ٣‬زغهد وه‪ ٝ‬ته‪ٛ‬غهظ‬ ‫ؾسوت ‪ٞ‬ب‪ٛٞ ٢‬ار‪ٕ٥‬ب‪ ٣٤‬رٕ‪ٟٛ‬ز‪ ٢‬اغمٔ‪ ٣‬ا‪٤‬هساٖ ه‪ٞ‬هٕهبا‪ ،‬اتهب ا‪٤‬هس‪،‬‬ ‫ٔب‪ٞ‬بٖ‪ ،‬ا‪٤‬ساٖ ا‪٤‬ست‪ٛ‬ز‪ ،‬لؿٓ ا‪٤‬س‪ٔ ،‬ؼساد‪ ،‬اغٕبٖ‪ ،‬غپ‪ٟ‬ساٖ‪ ،‬تسو‪٥‬ؽ ا‪٤‬هس‪،‬‬ ‫وبغپ‪ ٚ ٗ٥‬و‪٥‬ؽ ا‪٤‬س دز ٔػ‪٥‬س‪ٞ‬ب‪ ٢‬داخهّه‪ ٚ ٣‬خهبزره‪ ٣‬رهبثه‪ ٝ‬رهب‬ ‫ؾد‪ٜ‬ا٘د‪.‬‬ ‫تسدد ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬ظ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثس‪ ٖٚ‬ؾ‪ٟ‬س‪ ٢‬ثمٔب٘غ اغهتهٕهد‪٤‬هس ػهبٔهُ غهبشٔهبٖ‬ ‫رب‪٤‬ب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ ٢‬ػبفسثس‪ٌ ٢‬فتۺ ٔ‪٥‬بٍ٘‪ ٗ٥‬أبز ٔػبفساٖ دز ز‪ٚ‬ش رهٕهؼه‪ٝ‬‬ ‫حد‪ٚ‬د ‪ٞ ۵‬صاز ‪٘ ۲۱۱ ٚ‬فس ث‪ ۵۶ ٝ‬ؾ‪ٟ‬س ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اغت و‪ ٝ‬اِجت‪ ٝ‬ث‪٥‬ؿتس‪ ٗ٤‬غفهس‬ ‫ٔسث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ساٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اغت‪.‬حػ‪ ٗ٥‬ػبدِ‪ ٣‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ ٔهحهد‪ٚ‬د‪٤‬هته‪ ٣‬اش‬ ‫غ‪ ٢ٛ‬غتبد ّٔ‪ٔ ٣‬جبزش‪ ٜ‬ثب وس‪٘ٚ‬ب دز زاثغ‪ ٝ‬ثب ٔػبفست‪ٞ‬ب اػهمْ ٘ؿهد‪ٜ‬‬ ‫اغت؛ اِجت‪ ٝ‬تهسدد اته‪ٛ‬ثه‪ٛ‬ظ ‪ٞ‬هب‪ ٢‬ثهس‪ ٖٚ‬ؾه‪ٟ‬هس‪ ٢‬ثهمٔهب٘هغ اغهت‬ ‫‪ ٚ‬ثب زػب‪٤‬ت رس‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثه‪ٟ‬هداؾهته‪ ٚ ٣‬فهبصهّه‪ٌ ٝ‬هراز‪ ٢‬ا٘هزهبْ‬ ‫ٔ‪٥ٌ٣‬سد‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬ث‪ ٝ‬زػب‪٤‬ت رس‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ث‪ٟ‬داؾت‪ ٚ ٣‬اغتفبد‪ ٜ‬اش ٔبغه دز رهب‪٤‬هب٘ه‪ٝ‬‬ ‫ٔػبفسثس‪ ٢‬افص‪ٚ‬دۺ فبصّ‪ٌ ٝ‬راز‪ ٢‬ارتٕبػ‪ ٣‬دز داخُ ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب ا٘زهبْ‬ ‫ٔ‪٥ٌ٣‬سد ثد‪ ٌٝ٘ٛ ٗ٤‬و‪ ٝ‬ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب ثهب ظهسفه‪٥‬هت ‪٘ ۱۷‬هفهس‪ ٢‬زا‪ٞ‬ه‪٣‬‬ ‫ٔ‪٣‬ؾ‪٘ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػبدِ‪ ٣‬دز رب‪٤‬بٖ ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬أبز ‪ٞ ۱۱‬صاز ٘فس‪ٔ ٢‬ػبفساٖ اش اثتدا‪ ٢‬غبَ‬ ‫ربز‪ ٢‬تب و‪ٌ ٖٛٙ‬فتۺ تسدد خ‪ٛ‬دز‪ٞٚ‬ب‪ ٢‬غ‪ٛ‬از‪ ٢‬ثب رهمن لهسٔهص ‪ٚ‬‬ ‫ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬ظ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثس‪ ٖٚ‬ؾ‪ٟ‬س‪ ٢‬ثب زػب‪٤‬ت رس‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ث‪ٟ‬داؾت‪ ٣‬دز حهبَ‬ ‫ا٘زبْ اغت‪.‬‬ ‫وس‪٘ٚ‬ب دز ‪ٞ‬س غفس‪ٕٞ ٢‬سا‪ٔ ٜ‬بغت ‪٘ ٚ‬جب‪٤‬د ثسا‪ِ ٢‬حظ‪ٝ‬ا‪ ٢‬اش اٖ ؿهبفهُ‬ ‫ؾد أب ٌ‪٤ٛ‬ب وس‪٘ٚ‬ب‪ ٢‬اغٕبٖ ثب شٔ‪ٔ ٗ٥‬تفب‪ٚ‬ت اغت ‪ ٚ‬ثب اش زا‪ ٜ‬زغ‪٥‬دٖ‬ ‫تؼغ‪٥‬مت چ‪ٙ‬د ز‪ٚ‬ش‪ ،ٜ‬افساد‪ ٢‬و‪٣ٔ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ‪٤‬ه غفس زاحت ‪ ٚ‬ثد‪ٖٚ‬‬ ‫دزدغس‪ ٢‬زا تزسث‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬د لغؼبً ث‪ٟ‬تس‪ٌ ٗ٤‬ص‪ ٝٙ٤‬ثسا‪ ٢‬ا٘بٖ‪ ،‬غفس ‪ٞ‬ه‪ٛ‬ا‪٤‬ه‪٣‬‬ ‫اغت و‪ ٝ٘ ٝ‬ؾبُٔ ٔحد‪ٚ‬د‪٤‬ت‪ٞ‬ب‪ ٢‬وس‪٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬اغت ‪ ٝ٘ ٚ‬رهس‪٤‬هٕه‪ٞ ٝ‬هب‪٢‬‬ ‫ٌصاف‪.‬‬ ‫ضرکت هْبم الوبس ارراى(سْبهی خبظ)‬ ‫اگْی دعَت تصویوبت خلسِ اًتخبه هذیراى ٍ ببزرسبى‬ ‫ضرکت هْبم الوبس ارراى (سْبهی خبظ) بِ ضٌبسِ هلی ‪32776105231‬‬ ‫ٍ بِ ضوبرُ ثبت ‪ًَ 3750‬ع صَرتدلسِ عوَهی عبدی بِ طَر فَق العبدُ بهِ‬ ‫تبریخ خلسِ ‪ 3277072036‬سبعت ‪ 37877‬صبح بِ ادرس ضرکت‪ 8‬اررببیدبى‬ ‫ضرقی‪ ،‬ضْرستبى بستبى اببد‪ ،‬بخص هرکسی‪ ،‬دّستبى ضبلی‪ -‬اببدی‪ ،‬خبدُ‬ ‫تبریس ‪-‬تْراى ‪ ،‬خبدُ ببسوٌح‪ -‬کذپستی‪3347351573‬‬ ‫اعضبی ّیئت هذیرُ‬ ‫‪*30135‬تبریخ اًتطبر‪* 3277071000 8‬رٍزًبهِ سراسری ارک‬ ‫استبًذارخَزستبى‪8‬صٌبیع بسرگ استبى از اه دریب استفبدُ کٌٌذ‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪ - ٢‬اغتب٘داز خ‪ٛ‬شغتبٖ ثب اؾهبز‪ ٜ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫چبِؽ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اغتبٖ دز شٔ‪ ٝٙ٥‬تبٔ‪ ٗ٥‬اه ث‪٤ٚ ٝ‬ط‪ ٜ‬اه‬ ‫ؾسه ٌفتۺ ص‪ٙ‬ب‪٤‬غ ثصزی اغتبٖ ثب‪٤‬د ث‪ٔ ٝ‬ه‪ٙ‬هظه‪ٛ‬ز‬ ‫تدا‪ ْٚ‬ت‪٥ِٛ‬د خ‪ٛ‬د ثسا‪ ٢‬اغتفبد‪ ٜ‬اش اه دز‪٤‬هب ‪٤ ٚ‬هب‬ ‫ثبشچسخب٘‪ ٣‬رػبه‪ٞ‬ب ثس٘بٔ‪ٝ‬ز‪٤‬هص‪ ٢‬وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد‪ .‬لهبغهٓ‬ ‫غّ‪ٕ٥‬ب٘‪ ٣‬دؾتى‪ ٣‬ث‪٥‬بٖ وسدۺ ثسزغ‪ٞ٣‬ب ٘ؿبٖ ٔ‪٣‬د‪ٞ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬ص‪ٙ‬ب‪٤‬غ ثصزی ٔػتمس دز اغتبٖ ‪٥ٞ‬چ اغتفبد‪ ٜ‬ا‪٢‬‬ ‫اش ثبشچسخب٘‪ ٣‬رػبه ‪٤ ٚ‬ب اه دز‪٤‬هب ٘هداز٘هد‪٢ٚ.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دادۺ اغتبٖ خ‪ٛ‬شغتبٖ دز و‪ٙ‬بز دز‪٤‬ب لهساز دازد‬ ‫أب ص‪ٙ‬ب‪٤‬غ ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬د ا‪ ٗ٤‬اغتبٖ تبو‪ ٖٛٙ‬اش ا‪ ٗ٤‬ظسف‪٥‬ت‬ ‫ث‪ٟ‬س‪ٜ‬ثسداز‪٘ ٢‬ىسد‪ٜ‬ا٘د ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬دزحبِ‪ ٣‬اغت و‪ ٝ‬ر‪٥‬ؽث‪ٞ٣ٙ٥‬ب اش ثس‪ٚ‬ش چبِؽ رد‪ ٢‬دززاثغ‪ ٝ‬ثب اه‬ ‫دز غبَ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪ٙ٤‬د‪ ٜ‬حبو‪٥‬ػت دازد‪ ٢ٚ.‬ثب ث‪٥‬بٖ ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬دز غبَ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اخ‪٥‬س ثبشچسخهب٘ه‪ ٣‬رػهبه دز‬ ‫ص‪ٙ‬ب‪٤‬غ زا‪٤‬ذ ؾد‪ ٜ‬اغت ٌفتۺ ا‪ ٗ٤‬أس دز اغتبٖ خ‪ٛ‬شغتبٖ ث‪ ٝ‬ا٘داش‪ ٜ‬وبف‪ٔ ٣‬ه‪ٛ‬زد ته‪ٛ‬ره‪ ٝ‬لهساز‬ ‫ٍ٘سفت‪ ٝ‬اغت‪.‬اغتب٘داز خ‪ٛ‬شغتبٖ اضبف‪ٝ‬وسدۺ دز ص‪ٛ‬زت‪ ٣‬و‪ ٝ‬ص‪ٙ‬ب‪٤‬غ ثصزٌ‪ٔ ٣‬ب٘‪ٙ‬د ٔزهتهٕهغ ‪ٞ‬هب‪٢‬‬ ‫ف‪ٛ‬الد‪ ٚ ٢‬رتس‪ٚ‬ؾ‪ ٣ٕ٥‬ثسا‪ ٢‬اغتفبد‪ ٜ‬اش اه دز‪٤‬ب ‪٤ ٚ‬ب ثبشچسخب٘‪ ٣‬رػبه‪ٞ‬ب‪ٛٔ ٢‬ر‪ٛ‬د ثس٘بٔ‪ٝ‬ز‪٤‬هص‪٢‬‬ ‫٘ى‪ٙٙ‬د‪،‬دز غبَ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪ٙ٤‬د‪ ٜ‬ت‪٥ِٛ‬د ا٘‪ٟ‬ب ‪ ۵۱‬دزصد وب‪ٞ‬ؽ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ‪٤‬بفت‪ ٢ٚ.‬ث‪٥‬بٖ وهسدۺ ا‪ِٚ‬ه‪٤ٛ‬هت‬ ‫اغتفبد‪ ٜ‬اش اه ز‪ٚ‬دخب٘‪ٞٝ‬ب ‪ٙٔ ٚ‬بثغ اث‪ ٣‬اغتبٖ ثب ٔصبزف ؾسه‪ ،‬دأپس‪ٚ‬ز‪ ،٢‬وؿب‪ٚ‬زش‪ ٚ ٢‬فضب‪٢‬‬ ‫غجص اغت‪.‬غّ‪ٕ٥‬ب٘‪ ٣‬دؾتى‪ٌ ٣‬فتۺ ‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬ث ؽ ش‪٤‬بد‪ ٢‬اش ٔ‪ٛ‬ازد لهبثهُ عهسح دز ؾه‪ٛ‬زا‪٢‬‬ ‫تبٔ‪ ٗ٥‬خ‪ٛ‬شغتبٖ ث‪ٔ ٝ‬جبحج ٔسث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اه ؾسه دز ؾ‪ٟ‬سغتبٖ‪ٞ‬ب اختصبـ ‪٤‬بفت‪ ٝ‬اغت ث‪ٙ‬هبثهسا‪٤‬هٗ‬ ‫ثب‪٤‬د غ‪٥‬بغت رد‪ ٢‬دز شٔ‪ ٝٙ٥‬اغتفبد‪ ٜ‬اش اه دز خ‪ٛ‬شغتبٖ اػٕبَ ؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ًگبّی اخوبلی بِ زببى ترکی ‪7‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اش ؾٕبز‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫دز ٔ‪٥‬بٖ احبز ت‪ٛ‬زفبٖ ثسٌ‪ ٣‬وبؿر ‪٤‬بفت ؾد‪ ٜ‬اغت وه‪ٝ‬‬ ‫د‪ٙٔ ٚ‬ظ‪ ١ٔٛ‬تسو‪ ٣‬ها‪٤ٚ‬ـ‪ٛ‬ز‪٢‬ا زا دز ثسدازد ‪ ٚ‬غهسا‪٤‬ه‪ٙ‬هد‪٠‬‬ ‫اٖ ارس‪ٙ٤‬چ‪ٛ‬ز ت‪ ٗ٥ٍ٥‬اغت‪ .‬ثسخ‪ ٣‬اش رط‪ٙٞٚ‬دٌبٖ تهسن‬ ‫غس‪ٚ‬د‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬ا‪ ٚ‬زا ؿ‪٥‬سد‪ ٚ ٣ٙ٤‬اش لهجه‪٥‬هُ وه‪ٛ‬ی تهّهمه‪٣‬‬ ‫وسد‪ٜ‬ا٘د ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬زا ٘ ػت‪ ٗ٥‬ؾبػس تسن شثبٖ دا٘ػت‪ٝ‬ا٘د وه‪ٝ‬‬ ‫احس‪ ٢‬اش ‪ ٢ٚ‬ثبشٔب٘د‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫ارس‪ٙ٤‬چ‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ؾب‪٤‬د ث ؽ ٘ ػت ٘بْ ا‪ٕٞ ٚ‬بٖ افهس‪٤‬هٗ‬ ‫فبزغ‪ ٣‬ثبؾد‪ ،‬ت‪ ٗ٥ٍ٥‬هؾب‪ٞ‬صاد‪ٜ‬ا ِمت داؾت‪ ٚ ، ٝ‬ثهد‪٤‬هٗ‬ ‫غجت اش ٘زجب ‪ ٚ‬اؾسافشادٌبٖ ٘‪ ١ٕ٥‬د‪ ْٚ‬غد‪٥٘ ٚ ۸ ٠‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫٘ ػت غد‪ ْ۹ ٠‬ثسؾٕسد‪ ٜ‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ثب‪ٚ‬ز اٖ ٔحممبٖ ر‪٥‬ؽ تس اش ا‪٤‬هٗ ره‪ٛ‬ره‪ ،ٛ‬ؾهبػهس‬ ‫٘بؾ‪ٙ‬بخت‪ ١‬تسو‪ ٣‬و‪ ٝ‬دز د‪ٛ٤‬اٖ ِـبت اِتهسن اش ا‪٤ ٚ‬هبد‬ ‫ؾد‪ ،ٜ‬أب غس‪ٚ‬د‪ٜ‬ا‪ ٢‬اش ‪٥٘ ٢ٚ‬بٔد‪ ٘ ،ٜ‬ػت‪ ٗ٥‬ؾبػس تهسن‬ ‫تّم‪٣ٔ ٣‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫ؾؼس ثبشٔب٘د‪ ٜ‬اش ارس‪ٙ٤‬چه‪ٛ‬ز ثه‪ ٝ‬غهس‪ٚ‬د‪ٞ ٜ‬هب‪ٔ ٢‬هب٘ه‪٢ٛ‬‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬دٌ‪ ٣‬ثػ‪٥‬بز دازد‪.‬‬ ‫اش ٔ‪٥‬بٖ احبز ت‪ٛ‬زفبٖ غى‪٥‬ص‪ ٛ٤‬وٕه ه‪ٞ‬ؿهت ته‪ٔٛ‬هبزا‬ ‫‪ٚ‬اِت‪٤ ٖٛ‬بز‪ٚ‬ق ه٘‪ٛ‬زشز‪ٗ٤‬ا و‪ٞ ٝ‬س د‪ ٚ‬اش ٔته‪ٔ ٖٛ‬همهدظ‬ ‫ث‪ٛ‬دا‪ ٣٤‬اغت‪ ،‬ث‪٤ٚ ٝ‬ط‪ ٜ‬د‪ ٣ٔٚ‬و‪ ٝ‬داغتبٖ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثػ‪٥‬بز‪ ٢‬زا‬ ‫دز ثسدازد ‪ٔ ٚ‬تٗ اصّ‪ ٣‬اٖ ث‪ ٝ‬شثبٖ غ‪ٙ‬ػىس‪٤‬ت اغت و‪ٝ‬‬ ‫اش اٖ شثبٖ ث‪ ٝ‬چ‪ ٚ ٣ٙ٥‬ت‪ٛ‬غظ غبِ‪ ٣‬ت‪ٛ‬ت‪ ًِ٘ٛ‬ث‪٥‬ؽ ثبِ‪٥‬ـ‪٣‬‬ ‫اش چ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ ٝ‬تسو‪ ٣‬ا‪٤ٚ‬ـ‪ٛ‬ز‪ ٢‬تسرٕ‪ ٝ‬ؾهد‪ ،ٜ‬اش ا‪ٞ‬هٕه‪٥‬هت‬ ‫ث‪٥‬ؿتس‪ ٢‬ثسخ‪ٛ‬زداز اغت ‪٣ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ اٖ‪ٞ‬ب زا ٔت‪ ٖٛ‬ادثه‪٣‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ؾٕبز ا‪ٚ‬زد‪ ،‬اٌس چ‪ ٝ‬ث‪٥‬ؽتس ٔحممهبٖ تهسن ٔهته‪ٖٛ‬‬ ‫ا‪٤ٚ‬ـ‪ٛ‬ز‪ ٢‬زا ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ احهبز ادثه‪ ،٣‬چه‪ٙ‬هداٖ ثه‪ٟ‬هب‪٤‬ه‪٣‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دازد‬ ‫ٕ٘‪٣‬د‪ٙٞ‬د‪....‬‬ ‫کبّص ‪ 07‬درصذی هراخعبت کرًٍبیی‬ ‫در استبى زًدبى‬ ‫غس‪٤ٚ‬ع خجس‪- ٢‬اغتب٘داز ش٘زبٖ ٌهفهتۺ ٔهسارهؼهبت‬ ‫غسرب‪ ٣٤‬وس‪٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬دز د‪ٞ ٚ‬فت‪ٌ ٝ‬رؾت‪ ۱۵ ٝ‬تب ‪ ۲۱‬دزصهد‬ ‫وب‪ٞ‬ؽ ‪٤‬بفت‪ ٝ‬اغت‪.‬‬ ‫فتح اهلل حم‪٥‬م‪ ٣‬دز غتبد اغتب٘‪ٔ ٣‬مبثّ‪ ٝ‬ثب وس‪٘ٚ‬هب ‪٤ٚ‬هس‪ٚ‬ظ‬ ‫اظ‪ٟ‬بز وسدۺ ثب‪٤‬د ثدا٘‪ ٓ٥‬اغتفبد‪ ٜ‬اش ٔبغهه ‪ ٚ‬زػهب‪٤‬هت‬ ‫دغت‪ٛ‬زاِؼُٕ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ث‪ٟ‬داؾت‪ٕٞ ٣‬چ‪ ٖٛ‬فبصّ‪ ٝ‬ارهتهٕهبػه‪٣‬‬ ‫تبح‪٥‬س ش‪٤‬بد‪ ٢‬ثس و‪ٙ‬تسَ ث‪ٕ٥‬بز‪ ٢‬دازد‪ ٢ٚ.‬ثب ث‪٥‬بٖ ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬دز‬ ‫ؾسا‪٤‬ظ وس‪٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬ثسٌصاز‪ ٢‬د‪ٚ‬ز‪ٞ٣ٕٞ‬ب‪ ٢‬خب٘‪ٛ‬ادٌه‪ٚ ٣‬‬ ‫ا٘زبْ غفس‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؿ‪٥‬س ضس‪ٚ‬ز‪ ٢‬ثػ‪٥‬بز خهغهس٘هبن اغهت‪،‬‬ ‫افص‪ٚ‬دۺ ‪ٚ‬ضؼ‪٥‬ت ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اث‪ٟ‬س‪ ،‬خداث‪ٙ‬د‪ ٚ ٜ‬خسٔدز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ِ ٝ‬حبػ ٔخجت ؾدٖ تػت ر‪ ٣‬غ‪ ٣‬از ٔ‪ٙ‬بغت ٘‪٥‬ػت ‪ٚ‬‬ ‫فسٔب٘دازاٖ ثب‪٤‬د ٘ػجت ث‪ ٝ‬ا‪ ٟٓٔ ٗ٤‬تٕه‪ٟ‬ه‪٥‬هدات الشْ زا‬ ‫ث‪٥‬ب٘د‪٤‬ؿ‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫زئ‪٥‬ع غتبد ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وس‪٘ٚ‬ب ‪٤ٚ‬س‪ٚ‬ظ اغتهبٖ ش٘هزهبٖ ثهب‬ ‫تبو‪٥‬د ثس ا‪ٙ٤‬ى‪ٔ ٝ‬ساوص تزٕ‪٥‬ؼ‪ٛٔ ٣‬زد اغتمجبَ ٔسدْ اغت‬ ‫‪ ٚ‬ثب‪٤‬د تم‪٤ٛ‬ت ؾ‪ٛ‬د‪ ،‬افص‪ٚ‬دۺ أىب٘بت ٔ‪ٛ‬زد ٘ه‪٥‬هبش ػهّه‪ْٛ‬‬ ‫رصؾى‪ ٣‬ثب‪٤‬د تبٔ‪ ٚ ٗ٥‬دز اخت‪٥‬بز ػه‪ٛ‬أهُ ذ‪٤‬هسثهظ لهساز‬ ‫ٌ‪٥‬سد‪.‬‬ ‫اغتب٘داز ش٘زبٖ ٌفتۺ ز‪٘ٚ‬د ‪ٚ‬اوػ‪ٙ٥‬بغ‪٥‬ه‪ ٖٛ‬دز اغهتهبٖ‬ ‫ش٘زبٖ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ث‪ ٣‬دز حبَ ا٘زبْ اغت ‪ ٚ‬اغتهبٖ ش٘هزهبٖ‬ ‫رب‪ٍ٤‬ب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ث‪ ٣‬دز وؿ‪ٛ‬ز دازد‪.‬‬ ‫حم‪٥‬م‪ ٣‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ دز حبَ حبضس ٔ‪٥‬صاٖ اؾـهبَ ز‪ٚ‬شا٘ه‪ٝ‬‬ ‫ت ت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ث‪ٕ٥‬بزغتب٘‪ ٣‬ث بعس وس‪٘ٚ‬ب ‪ ۲۹‬ت ت اغت ‪ ٚ‬تب‬ ‫ث‪ ٝ‬أس‪ٚ‬ش اش ‪ٞ ۳۴۹‬صاز ‪٘ ۷۱۷ ٚ‬فس تػت وس‪٘ٚ‬هب ٌهسفهته‪ٝ‬‬ ‫ؾد‪ ٜ‬اغت ‪ٔ ٚ‬سارؼبت غسرب‪٥٘ ٣٤‬ص دز د‪ٞ ٚ‬فت‪ٌ ٝ‬رؾهته‪ٝ‬‬ ‫‪ ۱۵‬تب ‪ ۲۱‬دزصد وب‪ٞ‬ؽ ‪٤‬بفت‪ ٝ‬اغت‪.‬حهمه‪٥‬همه‪ٌ ٣‬هفهتۺ‬ ‫ٔد‪٤‬ساٖ ‪ ٚ‬وبزو‪ٙ‬بٖ دغهتهٍهب‪ٞ ٜ‬هب‪ ٢‬ارهسا‪٤‬ه‪٘ ٣‬هجهب‪٤‬هد‬ ‫الدأ‪ ٣‬و‪ٙٙ‬د و‪ ٝ‬ؾبئج‪ ٝ‬ػد‪ َٚ‬اش لب٘‪ ٖٛ‬دز ا٘هته هبثهبت‬ ‫ثبؾد‪.‬‬ ‫اصالحیِ اگْی هَرخِ ‪3277071007‬‬ ‫اگْی دعَت سْبهذاراى خْت تطکیل هدوع‬ ‫عوَهی عبدی سبلیبًِ‬ ‫بذیٌَسیلِ از کلیِ سْبهذاراى ضرکت کطت ٍ صٌعت سٌْذ سرای(سْبهی خبظ)‬ ‫بِ ضوبرُ ثبت ‪ ٍ 257‬ضٌبسِ هلی ‪ 37077306711‬دعَت بِ عول هی ایذ تب در‬ ‫خلسِ هدوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضرکت کِ در سهبعهت ‪ 32877‬ههَر‬ ‫‪ 3277072073‬در هحل ضرکت ٍاقع در استبى اررببیدبى ضرقی‪ -‬ضْرستهبى‬ ‫ّریس‪ -‬بخص خَاخِ‪ -‬دّستبى بذٍستبى غربی‪ -‬رٍستب سرای‪ -‬کَچِ حبج‬ ‫حیذر‪ -‬پالک ‪ -7‬طبقِ ّوکف تطکیل هی ضَد حضَر بْن رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَر خلسِ‪8‬‬ ‫‪ -3‬اًتخبببت ّیئت هذیرُ‬ ‫‪ -0‬اًتخبه ببزرسبى‬ ‫‪ -1‬اًتخبه رٍزًبهِ کثیر االًتطبر‬ ‫ٍ سبیر هَاردی کِ در حیطِ اختیبرات هدوع عوَهی عبدی سبلیبًِ هی ببضذ‪.‬‬ ‫ّیئت هذیرُ‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 22‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 0‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9225 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ارائٍ سزییس الکتزیویکی احزاس ًَیت فزسوذ با وام مادر‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫مُلت حذف ی اضافٍ بیمٍ تکمیلی باسوطستگان کطًری تا پایان خزداد‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫اجزای »طزح رتبٍ بىذی معلمان «‬ ‫در سال جاری‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ٍ -‬صیش اهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ثرذٍ ٍسٍد‬ ‫ثِ اػتبى ػوٌبى اص ارشای عشو ستجِ ثٌذی هعلوبى دس ػبل‬ ‫ربسی خجش داد‪.‬‬ ‫هحؼی حبری هیشصایی‪ ،‬دس ثذٍ ٍسٍد ثرِ داسالرورشحرورِ‬ ‫ػوٌبى‪ ،‬پیشاهَى هَضَع ستجِ ثٌذی هعلوبى ٍ اررشای اى‬ ‫دس ػبل ربسی‪ ،‬گفتۼ ػبص ٍ کبسّب فشاّن ٍ کلیبت عشو‬ ‫ستجِ ثٌذی هعلوبى‪ ،‬اخیش ًا ثِ تلَیرت هرزرلرغ ؿرَسای‬ ‫اػالهی سػیذُ اػرت‪ .‬اررشای ایری عرشو اص اثرترذای‬ ‫ػبل ‪۳۶۱۱‬پیؾ ثیٌی ؿذُ ٍ هٌترش تلرَیرت قربًرَى دس‬ ‫هزلغ ؿَسای اػالهی ّؼتین‪.‬‬ ‫ٍی تلشیح کشدۼ ثِ هحض ایی کرِ هرشاحرل قربًرًَری‬ ‫تلَیت ایی عشو عی ؿَد‪ ،‬ثب تَرِ ثِ پیؾ ثیٌری ؿرذُ‬ ‫ثَدرِ اى‪ ،‬اًتربس داسین دس ػربل رربسی سترجرِ ثرٌرذی‬ ‫هعلوبى ثِ هشحلِ ارشا دسایذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ هشکض اعالع سػبًی ٍ سٍاثظ عوَهری ٍصاست‬ ‫اهَصؽ ٍ پشٍسؽ‪ ،‬اٍلیی ثشًبهِ ٍصیش اهَصؽ ٍ پشٍسؽ‬ ‫دس ایی ػفش‪ ،‬دیذاس ٍ گفتٍگَی حضَسی ٍ هزبصی ثرب‬ ‫فشٌّگیبى اػتبى ػوٌبى اػت کِ دس تبالس ؿْیذ هغرْرشی‬ ‫اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ دس ثؼتش پریربم سػربى ؿربد اًرزربم‬ ‫هیؿَد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػبصهبى فٌبٍسی اعالعبت ایشاى خَاػتبس ّوکبسی ػبصهبى حجت احَال ثرشای‬ ‫اسائِ خذهت الکتشًٍیکی احشاص َّیت فشصًذ ثش اػبع ًبم هبدس ؿذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص ػبصهبى فٌبٍسی اعالعبت ایشاى‪ ،‬دس ساػتبی لضٍم ثِ سػویت ؿٌبختی ًقؾ ٍ حرقرَ‬ ‫هبدس ثِ عٌَاى یکی اص ٍالذیی‪ ،‬ػبصهبى فٌبٍسی اعالعبت ایشاى‪ ،‬خَاػتربس اکرالو ٍ ثرْرجرَد‬ ‫عولکشد ثشخی اص خذهبت دٍلت الکتشًٍیکی دس کـَس ؿذ‪.‬‬ ‫اسائِ خذهبت دٍلت الکتشًٍیکی ثِ کَست یکپبسچِ ٍ اًؼزبم یبفتِ‪ً ،‬یبصهٌذ ثرشسػری ساثرغرِ‬ ‫فشصًذی ٍ ٍالذ ٍ ثِ خلَف هبدس اػت‪ .‬اهب دس حبل حبضش دادُّبی هجتٌی ثرش ًربم هربدس دس‬ ‫هشکض هلی تجبدل اعالعبت )‪(NIX‬قبثل اسائِ ًیؼت کِ ایی قضریرِ دس هرَاسدی اص قرجریرل‬ ‫ػشپشػتی خبًَاس تَػظ هبدس‪ ،‬ثبعج ثشٍص هـکالت عذیذُ ٍ ایزبد ًبسضبیتیّبیی هیؿَد‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی اسائِ ٍه ػشٍیغّبی هختلف استجبط هیبى فشصًذ ٍ هبدس ثش ثؼتش گرزسگربُ خرذهربت‬ ‫دٍلت الکتشًٍیک )‪ ٍ(GSB‬گزسگبُ عوَهی خذهبت دٍلت الکتشًٍیک )‪(PGSB‬یرک‬ ‫اهش الصم ٍ ضشٍسی اػت کِ ًیبصهٌذ ّوکبسی ػبصهبى حجت احَال کـَس اػت‪.‬‬ ‫اسائِ ایی خذهت‪ ،‬عالٍُ ثش ایٌکِ گبهی اػبػی دس رْت احتشام ثِ ًقؾ هبدس ثِ ؿوبس هیسٍد‪،‬‬ ‫استقبی کیفیت خذهبت دٍلت الکتشًٍیک سا ًیض دس ثشداسد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ثبصًـؼتگبى ٍ ٍظیفِ ثگیشاى تحت پَؿؾ کٌرذٍ‬ ‫ثبصًـؼتگی کـَسی کِ تبکٌَى هَفق ثِ حزف ٍ اضبفِ یب اػتفبدُ اص‬ ‫خذهت ثیوِ تکویلی دسهبى ًـذُاًذ تب پبیبى خشداد هبُ هْلت داسًرذ‬ ‫ثِ کَست غیشحضَسی‪ ،‬اص عشیق دسگربُ خرذهربت الرکرترشًٍریرک‬ ‫کٌذٍ ثبصًـؼتگی کـَسی اقذام کٌٌرذ‪ .‬ثرِ ًرقرل اص کرٌرذٍ‬ ‫ثبصًـؼتگی کـَسی‪ ،‬هْلت حزف ٍ اضبفِ ثیوِ تکویلی دسهبى (اتیِ‬ ‫ػبصاى حبفظ) تب ػبعت ‪ ۴۶‬سٍص دٍؿرٌرجرِ ‪ ۵۳‬خرشداد ػربل ‪۳۶۱۱‬‬ ‫اػت‪.‬ثبصًـؼتگبى ٍ ٍظیفِ ثگیشاى هـتشک کٌذٍ ثبصًـؼتگی کـَسی کِ تبکٌَى هرَفرق ثرِ حرزف یرب‬ ‫اضربفررِ کرشدى ایرری خرذهررت ثرشای خررَد یرب افررشاد تررحررت ترکررفررل ًـررذُ اًررذ‪ ،‬هری تررَاًرٌررذ ثررِ‬ ‫کَست غیشحضَسی ثِ دسگبُ خذهبت الرکرترشًٍریرک کرٌرذٍ ثربصًـرؼرترگری کـرَسی ثرِ ًـربًری‬ ‫‪sabasrm.ir‬ثخؾ ثیوِ تکویلی دسهبى هشارعِ ٍ دسخَاػت خَد سا حجت یب تغییش دٌّذ‪.‬‬ ‫ایی اهکبى دس ًشم افضاس تلفی ّوشاُ کجب ٍ ّوچٌیی دفبتش پیـخَاى دٍلت ًیض هیؼش اػت‪.‬‬ ‫هیضاى ػْن هبّبًِ ثبصًـؼتگبى ٍ ٍظیفِ ثگیشاى عضیض ثشای اػتفبدُ اص ثیوِ تکویلی دسهبى‪ ،‬ثشای ّش ًرفرش ‪۵۱‬‬ ‫ّضاس تَهبى ٍ ثذٍى تغییش ًؼجت ثِ ػبل ّبی گزؿتِ اػت‪.‬‬ ‫بزگشاری اوتخابات بٍ صًرت تمام الکتزیویک در ‪ ۴۲‬استان‬ ‫تاخیز در تشریق دیس دیم یاکسه کزیوا َیچ مطکلی ایجاد ومیکىذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬سئیغ کویتِ فٌبٍسی اعالعبت ػتربد‬ ‫اًتخبثبت کـَس دسثبسُ هیضاى اهبدگری ٍ اقرذاهربت‬ ‫اًزبم ؿذُ ثشای الکتشًٍیکی ثشگضاس ؿذى اًرترخربثربت‬ ‫تَضیحبتی داد‪.‬اهیش ؿزبعبى سئیغ کوریرترِ فرٌربٍسی‬ ‫اعالعبت ػتبد اًتخبثبت کـرَس دس ررلرؼرِ ػرتربد‬ ‫اًتخبثبت اػتبى تْشاى اظْربس کرشدۼ اهرشٍص اخرشیری‬ ‫ّوبٌّگی ّبیوبى سا دس اػتبى تْرشاى اًرزربم دادیرن‪.‬‬ ‫فشهبًذاساى تَکیِّبیی داؿتٌذ ٍ هب ّن ًکربتری سا ثرِ‬ ‫اى ّب گفتین‪ .‬فشدا ّن یک هبًَس ػرشاػرشی داسیرن ٍ‬ ‫تعذادی اص ؿعت سا فعبل خَاّین کشد ٍ تؼت ّبی الصم سا اًزبم هی دّین تب ثرترَاًریرن ثرذٍى هـرکرل‬ ‫اًتخبثبت سا ثشگضاس کٌین‪ٍ.‬ی اداهِ دادۼ تَضیحبتی سا دس خلَف ؿیَُ هبًیتَسیٌگ ؿعت ٍ پبیرؾ اص‬ ‫عشیق ػبهبًِ ربهعِ اًتخبثبت ٍ توْیذات‪ً ،‬ربستی سا کِ ثبیذ داؿتِ ثبؿٌذ اسائِ کشدین ٍ اقذاهبتی سا ّرن‬ ‫کِ اًزبم دادُ این هغشو کشدین‪ .‬تزویع اسا ثِ کَست الکتشًٍیکی اًزبم هیؿَد ٍ ؿیَُ تزوریرع اسا‪،‬‬ ‫ّوبٌّگیّبیی سا کِ ثب ؿَسای ًگْجبى دس خلَف تزویع اسا اص ؿعت ٍ ثشًبهِ سیضیّبیی کِ دس ایری‬ ‫خلَف اًزبم گشفتِ ٍ ّوچٌیی استجبعبت‪ ،‬احشاص َّیت سا خذهت ایی عضیضاى تَضیح دادین‪.‬‬ ‫ؿزبعبى تلشیح کشدۼ دس ‪ ۴۶‬اػتبى اًتخبثبت سا توبم الکتشًٍیک اًزبم خَاّین داد‪ .‬دس اًتخبثبت تروربم‬ ‫الکتشًٍیک‪ ،‬کِ هشدم ثشای اًتخبثبت ؿَساّب هشارعِ هی کٌٌذ‪ ،‬ثِ ربی تعشفِ کربغرزی یرک ترعرشفرِ‬ ‫الکتشًٍیکی دسیبفت هیکٌٌذ ٍ ثب کبست الکتشًٍیک ثِ دػتگبُ هشارعِ هیکٌٌذ ٍ اص عرشیرق اى سای‬ ‫خَد سا اسائِ خَاٌّذ کشد‪ .‬ایی گبم هْوی دس ایی حَصُ اػت ٍ ػشعت ٍ دقت دس ؿوبسؽ اسا سا ثیـتش‬ ‫خَاّذ کشد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خرجرشی ‪-‬هرعربٍى کرل ٍصاست‬ ‫ثْذاؿت گفتۼ تعییی فبکلِ چٌذ ّفتِ ای‬ ‫ثیی دٍ تضسیق ثِ ایی علت اػت کِ ایوٌری‬ ‫فشد صٍدتش حبکل ؿَد ٍ تبخیش دس تضسیرق‬ ‫دٍص دٍم ٍاکؼی‪ّ ،‬یچ هـرکرلری ایرزربد‬ ‫ًویکٌذ‪.‬‬ ‫ایشد حشیشچی‪ ،‬دس حبؿیِ هشاػن ترضسیرق‬ ‫ٍاکؼی فخشا ثِ ‪ ۷۱۱‬داٍعلت دس فبص دٍم‪،‬‬ ‫افضٍدۼ فبص ًخؼت ثب هَفرقریرت کربهرل ٍ‬ ‫ثذٍى ّیچ عبسضِ قبثل تَرْی اًزبم ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ دادۼ اٍلیی داٍعلت‪ ،‬فشصًذ ؿْیذ‬ ‫فخشی صادُ ثَد ٍ اکٌَى ًیض ّوؼش ؿْیذ سضبیی داٍعلت ؿذًذ‪.‬‬ ‫حشیشچی ثب ثیبى ایٌکِ ٍاکؼی داخلی عبهل اکلی ثشای سػیذى ثِ ایوٌی روعی اػت‪ ،‬تلشیح کشدۼ ثب‬ ‫تَرِ ثِ ثذعْذیّبی هکشس کـَسّبی غشثی‪ ،‬الصم ثَد کِ ثِ ٍاکؼی داخلی هتکی ثبؿین‪.‬‬ ‫هعبٍى کل ٍصاست ثْذاؿت اداهِ دادۼ ثب ٍرَد پشداخت پَل ٍاکؼی‪ ،‬کـَسّبی ترَلریرذ کرٌرٌرذُ‪،‬‬ ‫ٍاکؼی ّبی تَلیذی سا ثِ کـَس خَد هحذٍد کشدُ اًذ ٍ اص عول ثِ قشاسداد عفشُ هی سًٍذ‪.‬‬ ‫ٍی تبکیذ کشدۼ تبخیش دس تضسیق دٍص دٍم ٍاکؼی‪ّ ،‬یچ هـکلی ایزبد ًویکٌذ‪.‬‬ ‫هعبٍى کل ٍصاست ثْذاؿت اظْبس داؿتۼ تعییی فبکلِ چٌذ ّفتِای ثیی دٍ تضسیق ثِ ایی علت اػرت‬ ‫کِ ایوٌی فشد صٍدتش حبکل ؿَد‪ ،‬اهب اگش هخل کبًبدا یب اًگلیغ‪ ،‬ثب تبخیش ۻ ّفتِای ّن ترضسیرق دٍم‬ ‫اًزبم ؿَد‪ ،‬ایوٌی کوتش ًخَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫مصزف اسپزیه ضاوس سوذٌ ماوذن مبتالیان بٍ کزیوا را افشایص ومیدَذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ً-‬تبیذ یک ثشسػی رذیذ ًـربى‬ ‫هی دّذ هلشف اػپشیی ؿبًرغ صًرذُ هربًرذى‬ ‫هجتالیبى ثِ کٍَیذ ۻ‪ ۳‬کِ دس ثیوبسػتبى ثؼرترشی‬ ‫ّؼتٌذ سا افضایؾ ًویدّذ‪.‬ثِ ًقل اص دیلی هریرل‪،‬‬ ‫ًتبیذ یک ثشسػی رذیذ ًـبى هیدّذ اػپرشیری‬ ‫ؿبًغ صًذُ هبًذى هجتالیبى ثِ کٍَیذ ۻ‪ ۳‬کِ دس‬ ‫ثیوبسػتبى ثؼتشی ّؼتٌذ سا افضایؾ ًویدّذ‪.‬‬ ‫داًـوٌذاى اهیذٍاس ثَدًذ کِ ایی داسٍ هـکرالت‬ ‫سیَی ٍ هشگ ٍ هیش ثیوبساى کٍَیذ ۻ‪ ۳‬سا ّذف‬ ‫قشاس دّذ‪ ،‬اهب ّیچ هرذسکری کرِ ًـربى دّرذ‬ ‫اػپشیی خغش هشگ یب ًیبص ثِ دػتگبُ تٌرفرغ سا‬ ‫کبّؾ هیدّذ‪ ،‬یبفت ًـذ‪.‬‬ ‫یک هحقق گفت کِ ًتبیذ ًباهیذ کٌٌذُ اػت اهب‬ ‫سًد‪ ،‬جزیمٍ ی کارمشد یام کطایرسان خسارت دیذٌ بخطیذٌ ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سییغ دیَاى عذالت اداسی گفرتۼ‬ ‫ثب سای ّیئت عوَهی دیَاى؛ ػَد‪ ،‬رشیوِ ٍ کبسهرضد‬ ‫ٍام ّبی دسیربفرتری کـربٍسصاى خؼربست دیرذُ اص‬ ‫حَادث غیش هتشقجِ‪ ،‬هـوَل ثخـَدگی قشاس گشفرت‬ ‫ٍ ثبًک ّب هَظف ثِ ثبصگشداًذى رشیرورِ دیرشکرشد‬ ‫ّؼتٌذ‪ .‬ثِ ًقل اص هشکض سػبًِ قَُ قضبییرِ؛ حرزرت‬ ‫االػالم ٍالوؼلویی هحرورذ هلرذ افرضٍدۼ دیرَاى‬ ‫عذالت اداسی ثشاػبع قبًَى اػبػی ترٌرْرب هرشررع‬ ‫قضبیی سػیذگی ثِ ترلوبت احبد هرشدم دس ثرشاثرش‬ ‫قذست حبکوِ اػت‪.‬سییغ دیَاى عذالت اداسی اداهِ دادۼ دس ػبل ‪۸‬ۻ ثشاػبع ثرٌرذ ( ) هربدُ (‪)۵۵‬‬ ‫ثشًبهِ ؿـن تَػعِ قبًًَی هلَه ؿذ؛ کـبٍسصاًی کِ ثش احش حَادث غیش هتشقجِ هتضشس هیؿًَذ ٍام ثِ‬ ‫اى ّب تعلق گیشد ٍ ػَد ٍام ٍ رشیوِ تاخیش گشفتِ ًـَد ٍ هذت ػِ ػبل ّن ثبصپشداخت ؿبى ثِ عقرت‬ ‫ثیفتذ‪.‬حزت االػالم ٍالوؼلویی هلذ گفتۼ ّیئت ٍصیشاى دس ػبل ‪۹‬ۻ ثخـٌبهِای کربدس ٍ دسثربسُ‬ ‫ایی قبًَى‪ ،‬هحذٍدیت ایزبد کشد؛ ثِ ایی تشتیت کِ ایی ثخـٌبهِ کؼبًی سا کِ ٍام دسیبفت کشدُ اًذ ثِ‬ ‫دٍ ثخؾ تجذیل کشد؛ کؼبًی کِ هٌجع هبلی ٍام دسیبفتی ؿبى خَد ثبًک ثبؿذ ّیچ ػَد ٍ رشیوِای ثِ‬ ‫اًبى تعلق ًویگیشد‪ ،‬اهب کؼبًی کِ هٌجع هبلی ؿبى کٌذٍ تَػعِ هلی ثبؿذ‪ ،‬رشیوِ تاخیش ٍ ػَد ثبیرذ‬ ‫ثذٌّذ‪ٍ.‬ی افضٍدۼ کـبٍسصاى ثش ّویی اػبع هتضشس ؿذًذ ٍ تعذادی اص اىّب ثِ دیَاى عرذالرت اداسی‬ ‫دادخَاػت دادًذ تب ایٌکِ ّیئت عوَهی دیَاى عذالت اداسی ایی ثخـٌبهِ سا اثغبل کرشد ٍ ثرش ایری‬ ‫اػبع ّوِ کـبٍسصاى اعن اص ایٌکِ هٌجع هبلی ٍام ؿبى کٌذٍ تَػعِ هلی یب خَد ثبًک ثبؿذ‪ ،‬هـوَل‬ ‫قبًَى ّؼتٌذ ٍ دٍلت هکلف اػت ّوِ ایی کـبٍسصاى سا هـوَل اثغبل ایی ثخـٌبهِ قشاس دّذ‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫بحزان کزیوا ی افشایص خطًوت‬ ‫هحققبى اظْبس کشدًذۼ خـًَت‪ ،‬اصاس ٍ اریت ٍ تجعیض دس رَاهرع‬ ‫دس حبل افضایؾ اػت‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص ػبیکَلَطی ًیَص‪ ،‬ثش اػبع ًتبیذ ًرشػٌزی‪ ،‬ۻ‪ ۳‬دسکرذ‬ ‫ؿشکت کٌٌذگبى‪ ،‬خـًَت دس رَاهع خرَد سا دس ّرورِ گریرشی‬ ‫گضاسؽ کشدًذ‪ّ .‬وچٌیی عٌَاى کشدًذۼ خـًَت ًؼجت ثِ صًربى ٍ‬ ‫کَدکبى‪ ،‬اصاس ٍ اریت رٌؼی دس فضبی هزبصی ٍ تجرعریرض ًریرض‬ ‫افضایؾ یبفتِ اػت ٍ هوکی اػت ثب عَاهل اػتشعصا ٍ خبًًِـیٌری‬ ‫کشًٍبیی هشتجظ ٍ دس پؼبکشًٍب ًیض اداهِ داؿتِ ثبؿذ‪.‬‬ ‫دس اثتذای ؿیَع ثیوبسی ّورِ گریرش کرٍَیرذ‪ -‬ۻ‪ ،۳‬ثؼریربسی اص‬ ‫سٍاى ؿٌبػربى‪ ،‬هرشثریربى ٍ سّرجرشاى‪ ،‬دسثربسُ خربًرِ ًـریرٌری ٍ‬ ‫هحذٍدیتّبی هشتجظ ثب ایی ثیوبسی ٍ افضایؾ عَاهل اػرترشع صا‬ ‫اثشاص ًگشاًی کشدًذ ٍ گفتٌذ کِ افشاد ثب چبلؾّبیی هَارِ خَاٌّذ‬ ‫ؿذ‪ .‬هـکالت هشتجظ ثب اهَصؽ اص ساُ دٍس ٍ اؿتغبل هَسد ثشسػری‬ ‫قشاس گشفت اهب خـًَت‪ ،‬یکی اص ًگشاًیّبی هْن هرَسد ثرشسػری‬ ‫داًؼتی اًْب هْن اػت؛ داًـرورٌرذاى داًـرگربُ‬ ‫اکؼفَسد اهیذٍاس ثَدًذ کِ سقیق کٌرٌرذُ اسصاى‬ ‫قیوت خَى کبسػبص ثبؿذ صیشا خغش لختِ ؿرذى‬ ‫خَى سا کبّؾ هیدّذ؛ یک عبسضِ ؿربیرع ٍ‬ ‫کـٌذُ ٍیشٍع کشًٍب اػت‪.‬‬ ‫هحققبى داًـگبُ هشیلٌذ ػبل گرزؿرترِ پرغ اص‬ ‫اًزبم پظٍّؾ ّربیری گرفرترِ ثرَدًرذ‪ ،‬هلرشف‬ ‫کٌٌذگبى اػپشیی کوتش دس ثخؾ هشاقجرت ّربی‬ ‫ٍیظُ )‪(ICU‬ثؼتشی ؿذُ یب ثِ دػتگبُ تٌرفرؼری‬ ‫ًٍتیالتَس هتلل هیؿًَذ ٍ دس هقبیؼِ ثب ثیوربساى‬ ‫ثؼتشی دس ثیوبسػتربى کرِ اػرپرشیری هلرشف‬ ‫ًویکٌٌذ‪ ،‬احتوبل صًذُ هبًذى ؿاى ثیـتش اػت‪.‬‬ ‫اهب ًتبیذ ثشسػی رذیذ کِ یکی اص هرغربلرعربت‬ ‫اخزیه یضعیت وحًٌ اجزای محذیدیتَای‬ ‫تزافیکی سفز ی مىع تزدد ضباوٍ‬ ‫ثشرؼتِ دس صهیٌِ ٍیشٍع کشًٍبػت ایی ًرررشیرِ‬ ‫سا ًقض کشدُ اػت‪ .‬پیرترش ّرَسثری‪ ،‬یرکری اص‬ ‫هحققبى اکلی ٍ هتخلق ثیوبسیّبی عرفرًَری‬ ‫دس اکؼفَسد ًیض گفت‪ّ ،‬یچ هذسکی هجرٌری ثرش‬ ‫ایٌکِ ثیوبس الَدُ ثِ ٍیرشٍع پرغ اص هلرشف‬ ‫اػپشیی کوتش ثِ دػتگبُ تٌفغ احرتریربد داسد‪،‬‬ ‫ٍرَد ًذاسد‪.‬‬ ‫وُمیه محمًلٍ یاکسه ریسی بٍ ایزان ارسال ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ًْ -‬ویی هحرورَرلرِ ٍاکؼری سٍػری‬ ‫اػپَتٌیک ٍی دس حزن ‪ّ ۳۱۱‬ضاس دٍص پٌزـرٌرجرِ اص‬ ‫عشیق ؿشکت َّاپیوبیی هبّبى ثِ ایشاى اسػبل ؿذ‪.‬‬ ‫ثب احتؼبه ایی هحوَلِ تعذاد ٍاکؼی ّبی تحَیلی اص‬ ‫سٍػیِ ثِ ایشاى ثِ هشص یک هیلیَى دٍص ًضدیک ؿرذُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ایشاى ٍ سٍػیِ عالٍُ ثش قشاسداد دٍ هریرلریرَى دٍصی‬ ‫ٍاکؼی اػپَتٌیک ٍی کِ ثْوی هبُ پبسػبل هریربى دٍ‬ ‫عشف اهضب ؿذ‪ ،‬اٍاخش فرشٍسدیری ًریرض قرشاسداد ‪۸۱‬‬ ‫هیلیَى دٍص ٍاکؼی ثشای ٍاکؼیٌبػیَى کبهل ‪ ۵۱‬هیلیَى ًفش سا اهضب ٍ ًْبیری کرشدًرذ کرِ ثرشاػربع‬ ‫اى قشاس اػت دس ػبل ربسی ثِ ایشاى اسػبل ؿَد‪.‬‬ ‫ّوضهبى ثب اسػبل هحوَلِ ّبی ٍاکؼی‪ ،‬عشو تَلیذ هـتشک ٍاکؼی اػپَترٌریرک‪ٍ-‬ی دس ایرشاى ٍاسد‬ ‫هشحلِ ارشایی ؿذُ ٍ تبکٌَى دٍ ؿشکت ایشاًی‪ ،‬ػلَلّبی تَلیذ ٍاکؼی سا ثب هَفقیت کـت کشدُاًرذ‬ ‫ٍ ثضٍدی تَلیذ هـتشک اغبص خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍاکؼی سٍػی اػپَتٌیک ٍی دس ‪ ۸۶‬کـَس رْبى حجت ؿذُ اػت کِ روعیت کلی اًْب ػِ هیلیبسد ًفرش‬ ‫ثشاٍسد هیؿَد‪ .‬ثیؾ اص ‪ ۵۱‬کـَس دس حبل حبضش ٍاکؼیٌبػیَى گؼرترشدُ سا ثرب ایری ٍاکؼری اغربص‬ ‫کشدُاًذ‪.‬‬ ‫هحققبى هَػؼِ ػشهبیِگزاسی هؼتقین سٍػیِ ٍ هوػؼِ تحقیقبت ّوِگیشؿٌبػی ٍ هریرکرشٍثریرَلرَطی‬ ‫گبهبلیب‪ ۵۱ ،‬فشٍسدیی اعالم کشدًذ یبفتِّبی رذیذ اص هغبلعِ ٍاکؼی سٍػی اػپَتٌیک ٍی ثش سٍی ػرِ‬ ‫هیلیَى ٍ ‪۱۱‬ۺ ّضاس ًفش ًفش ًـبى هیدّذ کِ احشثخـی ایی ٍاکؼی کشًٍب ‪۹.۸‬ۻ دسکذ اػت‪.‬‬ ‫قشاس ًگشفت ٍ ػَال ایی اػت کِ ایب افضایؾ اػتشعّبی هشترجرظ‬ ‫ثب ّوِگیشی ٍ خبًًِـیٌی کشًٍبیی هیتَاًذ عبهلی ثشای افرضایرؾ‬ ‫خـًَت ثبؿذ؟‬ ‫ًتبیذ ثشسػی ّب افضایؾ خـًَت ٍ ّوچٌیی هَاسد تجعیض سا ًـربى‬ ‫داد‪.‬‬ ‫هحققبى داًـگبُ ػیدیگَ دس کبلیفشًیب ٍ ػبصهبى ‪(NORC‬یکری‬ ‫اص ثضسگتشیی ػبصهبى ّبی تحقیرقربت اررتروربعری هؼرترقرل دس‬ ‫ایبالت هتحذُ) دس داًـگبُ ؿیکبگَ دس اثترذای ؿریرَع ثریروربسی‬ ‫ّوِگیش کٍَیذ‪ -‬ۻ‪ ،۳‬دس هبسع ‪ً ۴۱۴۱‬رشػٌزی اًزربم دادًرذ ٍ‬ ‫ػپغ دس هبسع ‪ ۴۱۴۳‬ایی ًرشػٌزی سا تکشاس کرشدًرذ‪ .‬دس ایری‬ ‫ًرشػٌزی اص ؿشٍع هحذٍدیت ّبی هشتجظ ثب ّوِگیشی ٍ ػرپرغ‬ ‫یکػبل ثعذ‪ ،‬اهکبى هقبیؼِ هؼتقین دادُّب فشاّن ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایی ًرشػٌزی ‪ّ ۴۴‬ضاس ٍ ‪ ۴۱۵‬ثضسگؼبل کبلیفشًیبیری ؿرشکرت‬ ‫کشدًذ ٍ ًتبیذ اى ًـبى داد کِ عالٍُ ثش هـکالت هرشدم دس احرش‬ ‫ثیکبسی یب اص دػتدادى ؿغل (‪ ۷۹‬دسکذ)‪ ،‬هَاسدی هبًٌذ تجعیرض‪،‬‬ ‫اصاس ٍ اریت ٍ خـًَت ٍ تْذیذ ثب ػالو اص ‪ ۶‬دسکرذ دس ػربل‬ ‫‪ ۴۱۴۱‬ثِ ‪ ۹‬دسکذ دس ػبل ‪ ۴۱۴۳‬افضایؾ یبفتِ اػت‪ .‬گضاسؽّربی‬ ‫هشثَط ثِ خـًَت ثشای صًبى ًیض اص ‪ ۵‬دسکذ دس ػبل ‪ ۴۱۴۱‬ثرِ ‪۸‬‬ ‫دسکذ دس ػبل ‪ ۴۱۴۳‬سػیذُ اػت‪ .‬عالٍُ ثش ایری‪ ۳۸ ،‬دسکرذ اص‬ ‫پبػخ دٌّذگبى افضایؾ خـًَت ؿشیک صًذگی عرلریرِ صًربى سا‬ ‫اعالم کشدًذ‪.‬‬ ‫ًگشاًی ّب دس هَسد اهٌیت کَدکبى ًیض افضایؾ یربفرترِ اػرت‪۳۳ .‬‬ ‫دسکذ اص ؿشکتکٌٌرذگربى ایری ثرشسػری‪ ،‬افرضایرؾ خـرًَرت‬ ‫خبًَادگی علیِ کَدکبى ٍ ‪ ۴۱‬دسکذ ًیض افضایؾ خـًَت هحلِ سا‬ ‫دس رَاهع خَد گضاسؽ کشدُاًذ‪ .‬ثب تَرِ ثِ ایی کرِ ثؼریربسی اص‬ ‫افشاد اص صهبى ؿیَع ثیوبسی ّوِگیش دس فضبّبی اًالیی فرعربلریرت‬ ‫داؿتِاًذ‪ ،‬اصاس ٍ اریت دس ایی فضب ًیض ثشسػی ؿذ ٍ ًتربیرذ ًـربى‬ ‫داد کِ اصاس ٍ اریت رٌؼی دس فضبی هزبصی اص ‪ ۵‬دسکذ دس ػربل‬ ‫‪ ۴۱۴۱‬ثِ ‪ ۸‬دسکذ دس ػبل ‪ ۴۱۴۳‬افضایؾ یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫ؿبیبىرکش اػت‪ ،‬ایی ثشسػی دسثبسُ ؿشکتکٌٌرذگربى ثرضسگؼربل‬ ‫اػت‪ ،‬ثٌبثشایی اصاس ٍ اریت اًالیی ثشای کَدکبى یب ًَرَاًربى دس‬ ‫ایی دٍسُ صهبًی ثِ دادُّبی رذیذی ًیبص داسد‪.‬‬ ‫دکتش اًیتب ساد‪ ،‬هحقق اکلی ایی ثشسػی گفتۼ عی ّرورِ گریرشی‬ ‫ثیوبسی دس ػبل گزؿتِ‪ ،‬خـًَت‪ ،‬اصاس ٍ اریت رٌؼی دس فضربی‬ ‫هزبصی افضایؾ قبثلتَرْی داؿتِ اػت ٍ خبًًِـیٌی ّرب دس ایری‬ ‫هذت هوکی اػت ثِ کبّؾ هَاسد اثتال کوک کشدُ ثربؿرذ‪ ،‬اهرب‬ ‫هوکی اػت ثِ افشاد اػیت پزیش ًیض کذهِ ٍاسد کٌرذ‪ .‬عرالٍُ ثرش‬ ‫افضایؾ هَاسد هشتجظ ثب خـًَت‪ ،‬ثیؾ اص ‪ ۴۸‬دسکذ کبلیفشًیبییّرب‬ ‫عٌَاى کشدًذۼثب هَاسد تجعیض هَارِ ؿذُاًذ‪ .‬تجعیرض ثرِ خرَدی‬ ‫خَد ًَعی خـًَت علیِ تَاًبیی دػتشػی کبهل اًؼبى ثِ حرقرَ‬ ‫ثـش اػت ٍ ثبیذ ثِعٌَاى ؿبخق هْن سفبُ ربهعِ دس ًرش گرشفرترِ‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سییغ هشکرض اعرالعربت ٍ کرٌرترشل‬ ‫تشافیک پلیغ ساَّس ًبرب اعالم کشد کِ هحذٍدیتّبی‬ ‫تشدد ؿجبًِ ٍ ًیض هحذٍدیت ػفش دس اػتبىّبی قرشهرض ٍ‬ ‫ًبسًزی ّوچٌبى پبثشربػت‪.‬‬ ‫ػشٌّگ احوذ ؿیشاًی‪ ،‬دسثبسُ ایٌکِ ایب هحذٍدیتّبی‬ ‫تشافیکی ٍیظُ ػفشّبی ثیی ؿْشی ّوچٌبى ٍررَد داسد‬ ‫یب خیش‪ ،‬گفتۼ ارشای عشو هحذٍدیت ٍ هوٌَعیت ّبی‬ ‫تشدد ثشاثش هلَثبت ػتبد هلی هقبثلِ ثب کشًٍب ّرورچرٌربى‬ ‫اداهِ داسد ٍ ثش ایی اػبع ٍسٍد خَدسٍّبی ؿخلی ثرب‬ ‫پالک غیشثَهی ثِ ؿْشّبی گشٍُ قشهض ٍ ًربسًرزری ٍ‬ ‫ّوچٌیی خشٍد خَدسٍّب ثب پالک ثَهی اص ایی ؿْرشّرب‬ ‫هوٌَع اػت‪.‬سییغ هشکض اعالعبت ٍ کٌترشل ترشافریرک‬ ‫پلیغ ساَّس ًبرب ثب ثیبى ایٌکِ خَدسٍّبی ًبٍگبى حورل‬ ‫ٍ ًقل عوَهی ثبس‪ ،‬کبال ٍ هؼبفش اص ایی هرحرذٍدیرت ّرب‬ ‫هؼتخٌی ّؼتٌذ‪ ،‬تبکیذ کشدۼ تشدد ثِ ٍ اص ؿْشّبی گرشٍُ‬ ‫صسد ثِ ػبیش ؿْشّبی گشٍُ صسد ًیض ثشای توربم ٍػربیرل‬ ‫ًقلیِ ثالهبًع اػت‪.‬‬ ‫ؿیشاًی دسثبسُ هحذٍدیت تشدد ؿجبًِ ًیرض گرفرتۼ ایری‬ ‫هحذٍدیتّب اص ػبعت ‪ ۴۴‬اغبص ؿذُ ٍ تب ‪ ۵‬ثبهذاد اداهِ‬ ‫داسد ٍ تغییشی دس ًحَُ ارشای اى ایزبد ًـذُ اػت‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ٍی‪ ،‬تشدد دس هحذٍدُ دٍ اػتبى تْشاى ٍ الرجرشص‬ ‫یکپبسچِ دیذُ ؿذُ ٍ خَدسٍّبی ثب پالک ایی دٍ اػتبى‬ ‫هیتَاًٌذ تب اخشیی ًقغِ ایی اػتبىّب تشدد کٌٌذ‪.‬‬ ‫داًؼتی اییکِ خـًَت دس ّوِ گیشی افضایؾ یبفتِ ثِ ایری هرعرٌرب‬ ‫ًیؼت کِ دس پؼبکشًٍب کبّؾ خَاّذ یبفت ٍ هوکی اػرت ایری‬ ‫خـًَتّب تب هذتّب ثعذ اص ثحشاى ًیض اداهِ داؿتِ ثبؿذ‪ .‬ثٌبثرشایری‪،‬‬ ‫ؿجکِ ّبی سٍاى ؿٌبػی ربهعِ عالٍُ ثش اسائِ اهَصؽ هرجرترٌری ثرش‬ ‫پیـگیشی ثبیذ ثِ افشاد اػیتدیذُ اص خـًَت ًیض خرذهربت اسائرِ‬ ‫کٌٌذ‪ّ .‬وچٌیی ثبصهبًذگبى تجعیض ثِ پـتیجبًی عبعفی ًیبص داسًذ‪.‬‬ ‫هحققبى اظْبس کشدًذۼ ثبیذ ثِ ًتبیذ ایی ثشسػی ّرب ترَررِ ررذی‬ ‫کشد‪ ،‬صیشا ّشگًَِ افضایؾ خـًَت ثِعَس هؼتقین ثب سفبُ افرشاد ٍ‬ ‫ربهعِ دس استجبط اػت‪.‬‬ ‫وصب ی استفادٌ اس خامًش کىىذٌ َای استاوذارد در اضپشخاوٍ‬ ‫اس ضایعات واضی اس اتص سًسیُا بٍ مًقع جلًگیزی می کىذ‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 22‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 0‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9225 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫اپلیکیطٌی برای تطخیص افسردگی از رٍی صذای افراد‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬یی ثش‪ٛ‬بٗ‪ً ٠‬بسثشدی تٔل‪٘١ ٚ‬شا‪ ٟ‬دس ای‪ٜ‬ذ‪ٛ ٟ‬ضدیی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ثب تدضی‪ ٝ ٠‬تکلکٔکیکْ‬ ‫کذای اکشاد‪ ،‬اثتالی ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اکؼشدُی سا ؿ‪ٜ‬بػبیی ً‪ٜ‬ذ‪.‬ث‪ُ ٠‬ضاسؽ ایؼ‪ٜ‬ب ‪ ٝ‬ث‪ٛ ٠‬وْ اص ایای‪ ،‬ثیکؾ اص‬ ‫‪ٗ ۲۶۴‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لش دس ػشاػش خ‪٢‬ب‪ ٙ‬اص اختالّ اکؼشدُی ػ٘ذ‪MDD) (ٟ‬س‪ٛ‬ح ٗیثش‪ٛ‬ذ ‪ٗ ۲۶ ٝ‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لکش‬ ‫دیِش ‪ٛ‬یض ث‪ ٠‬اػٌیض‪ٝ‬کش‪ٛ‬ی ٗجتال ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ .‬ای‪ ٚ‬د‪ُ ٝ‬شکتبسی اص سایحتشی‪ٗ ٚ‬وذٗ‪١٠‬بی خ‪ٞ‬دًـی ‪١‬ؼت‪ٜ‬کذ ‪ٝ‬‬ ‫یبکت‪ ٚ‬سا‪١ٟ‬بیی ثشای ؿ‪ٜ‬بخت ػالئٖ اکشاد داسای ‪١‬ش یی اص ای‪ٞٗ ٚ‬اسد ثشای خٔ‪ُٞ‬یشی اص یی پکبیکب‪ٙ‬‬ ‫ثذ ثؼیبس ٗ‪ ٖ٢‬اػت‪ .‬اً‪ ٜٙٞ‬یی ػیؼتٖ خذیذ هلذ داسد دهیوبً ‪٘١‬ی‪ً ٚ‬بس سا ا‪ٛ‬دبٕ د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫اختالّ اکؼشدُی ػ٘ذ‪ ٟ‬یب اختالّ اکؼشدُی ٗبط‪ٝ‬س‪ ،‬اختالٓی اػت ًک‪ ٠‬د‪ٗ ٝ‬ـکخکلک‪ ٠‬اککٔکی ا‪ٙ‬‬ ‫یؼ‪ٜ‬ی یبٓت اکؼشدُی(خُٔنِ پبیی‪ )ٚ‬دس ‪ٝ‬ضؼیت‪١‬ب ‪ٞٗ ٝ‬هؼیت‪١‬بی ٗختٔق ‪ ٝ‬ثیػکالهکِکی ثک‪ ٠‬ا‪ٛ‬کدکبٕ‬ ‫کؼبٓیت‪١‬بیی ً‪ ٠‬هجالً ثشای کشد‪ٓ ،‬زتثخؾ ث‪ٞ‬د‪ ،ٟ‬ث‪ٗ ٠‬ذت دػتًٖ د‪١ ٝ‬لت‪ ٠‬اػت‪ .‬اکؼشدُی ٗؼ٘‪ٞ‬الً‬ ‫‪٘١‬شا‪ ٟ‬ثب ػالئ٘ی ٗثْ ػذٕ اػت٘بد ث‪ٛ ٠‬لغ‪ ،‬اختالالت خ‪ٞ‬اه‪ ،‬اختالالت خ‪ٞ‬سد‪ ،ٙ‬خؼتِی‪ ،‬ثییبٓکی‬ ‫‪ ٝ‬ایؼبع دسد ثذ‪ ٙٝ‬دٓیْ ‪٘١‬شا‪ ٟ‬اػت‪.‬ثش اػبع یی ٗغبٓؼ‪ ٠‬خذیذ ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؿٌْ ٗدبصی دس ‪۰۸۶‬اٗی‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ـؼت ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ک‪ٞ‬تی اٗشیٌب دس س‪ٝ‬ص ػ‪٠‬ؿ‪ٜ‬ج‪ ۸ ٠‬ط‪ٝ‬ئ‪ ٚ‬اسائ‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ ،‬یی ػیؼتٖ ‪ٝ‬اس‪ِٛٝ‬ی ُلتبس‪،‬‬ ‫ػیِ‪ٜ‬بّ ‪١‬بی ک‪ٞ‬تی(اک‪ٞ‬ات) سا ث‪ ٠‬ؿٌْ ٗتـیش‪١‬بی خبف ا‪ َٜ١‬ک‪ٞ‬تی تدضی‪ ٝ ٠‬تلٔیْ ٗیً‪ٜ‬ذ ً‪٠‬‬ ‫یشًت ‪ ٝ‬صٗب‪ ٙ‬یبالت ُلتبسی سا تدؼٖ ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫هَضک چٌذببر هصرف بب چبپ سِ بعذی سبختِ هی ضَد‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬یی اػتبست اح کضبیی تل٘یٖ داسد ت٘بٕ هؼ٘ت ‪١‬بی یکی ٗک‪ٞ‬ؿکی ک‪ٜ‬کذ ثکبس‬ ‫ٗلشف سا ثب ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی بح ػ‪ ٠‬ثؼذی ثؼبصد‪ٞ١ .‬ؽ ٗل‪ٜٞ‬ػی ‪ ٝ‬سثبت ‪١‬ب ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ای‪ٞٗ ٚ‬ؿی سا دس ‪۶۶‬‬ ‫س‪ٝ‬ص ثؼبص‪ٛ‬ذ‪.‬ث‪ٛ ٠‬وْ اص ‪ٛ‬ی‪ٞ‬اعٔغ‪ ،‬یی اػتبست اح کضبیی ث‪ ٠‬تبصُی اص ٗ‪ٞ‬ؿی تشا‪ ٙ‬اس )‪(Terran R‬‬ ‫س‪٘ٛٝ‬بیی ًشد‪ ٠ً ٟ‬ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س ًبْٗ ثب پشی‪ٜ‬تش ‪ ۳‬ثؼذی ػبخت‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د‪ .‬ای‪ٝ ٚ‬ػیٔ‪ ٠‬پشتبه کضبیی عی ‪ ۶۶‬س‪ٝ‬ص‬ ‫ػبخت‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ت٘بٕ ا‪ٜ ٙ‬ذثبس ٗلشف اػت‪.‬‬ ‫ؿشًت سیٔیتی‪ٞ‬یتی اػپیغ )‪ (Realativity Space‬ای‪ٞٗ ٚ‬ؿی سا یی ‪ٝ‬ػیٔ‪ ٠‬پشتکبه ‪ ۲‬هؼک٘کتکی‬ ‫ٗؼشکی ًشد‪ ٠ً ٟ‬استلبع ا‪ ٝ ۶۶ ٙ‬هغش ا‪ٗ ۴.۹ ٙ‬تشاػت‪ .‬ای‪ ٚ‬اػتبست اح ًبٓیلش‪ٛ‬یبیی ٗــ‪ ّٞ‬عکشایکی‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؿٌی ثشای اسػبّ ٗب‪ٞ١‬اس‪ ٟ‬ثشای ػلش‪١‬بی ‪ٜ‬ذ ػیبس‪ٟ‬ای اػت‪ٞٗ .‬ؿی ٗزً‪ٞ‬س ٗی تک‪ٞ‬ا‪ٛ‬کذ ‪١ ۲۶‬کضاس‬ ‫ًیٔ‪ُٞ‬شٕ سا ث‪ٗ ٠‬ذاس صٗی‪ ٚ‬ثجشد‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٞٗ ۷ ٚ‬ت‪ٞ‬س‪D ۳Aeon R‬دس ٗ‪ٞ‬ؿی ث‪ً ٠‬بس ُشکت‪ٗ ٠‬یؿ‪ٛٞ‬ذ‪ .‬آجت‪ ٠‬هؼ٘ت ثبالیی ٗ‪ٞ‬ؿی ککوکظ‬ ‫یٌی اص ٗ‪ٞ‬ت‪ٞ‬س‪١‬بی پشی‪ٜ‬ت ؿذ‪ٗ ٟ‬زً‪ٞ‬س سا یْ٘ ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫اػتبست اح سیٔیتی‪ٞ‬یتی اػپیغ ادػب ٗیً‪ٜ‬ذ ‪ ٠٘١‬ثخؾ‪١‬بی ٗ‪ٞ‬ؿی اص خ٘ٔ‪ ٠‬هؼ٘ت‪١‬بی ا‪ ٝ ّٝ‬د‪ٕٝ‬‬ ‫ا‪ ٙ‬هبثٔیت ‪ٜ‬ذثبس اػتلبد‪ ٟ‬سا داس‪ٛ‬ذ‪ .‬آجت‪ٜٞ١ ٠‬ص ٗـخق ‪ٛ‬یؼت ت٘بٕ ثخؾ‪١‬بی ٗ‪ٞ‬ؿی ِ‪ ٠ٛٞ‬ثبصیبککت‬ ‫‪ ٝ‬د‪ٝ‬ثبس‪ ٟ‬اػتلبد‪ٗ ٟ‬یؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫اختالل خَاه در هبتالیبى بِ دیببت خطرًبک است‬ ‫رکَرد ارتببطبت کَاًتَهی در فیبر ًَری ضکست‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خکجکشی‪ٗ -‬کغکبٓکؼکبت‬ ‫خذیذ ٗلووب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬ػکبسی‬ ‫دس ا‪ِٔٛ‬کیکغ ‪ٛ‬ـکب‪ٗ ٙ‬کی د‪١‬کذ‬ ‫اختالّ خ‪ٞ‬اه ٗکی تک‪ٞ‬ا‪ٛ‬کذ ثک‪٠‬‬ ‫ًب‪١‬ؾ ع‪ ّٞ‬ػ٘ش ٗ‪ٜ‬دش ؿ‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬اثش دس اکشاد ٗجتال ث‪ ٠‬دیکبثکت‬ ‫یذ‪ٝ‬د ‪ ۸۷‬دسکذ ثیـتش اػت‪.‬‬ ‫ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س ًٔی اخکتکالّ خک‪ٞ‬اه‬ ‫یکی ػککبٗکْ ٗک‪٢‬کٖ دس ثککش‪ٝ‬ص‬ ‫اکؼککشدُککی‪ ،‬ثککیکک٘ککبسی ‪١‬ککبی‬ ‫ٗتبث‪ٓٞ‬یی ‪ ٝ‬ػکبیکش اخکتکالالت‬ ‫خؼ٘ی اػت‪ٗ .‬غبٓؼبت خکذیکذ‬ ‫‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬ید‪١‬ذ اختالّ خ‪ٞ‬اه دس ع‪ ّٞ‬ػ٘ش ‪ٛ‬یض ‪ٛ‬وؾ داسد ‪ٗ ٝ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ث‪ً ٠‬ب‪١‬ؾ ع‪ ّٞ‬ػ٘کش ٗک‪ٜ‬کدکش‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪.‬دس اداٗ‪ٗ ٠‬غبٓؼبت اٗذ‪ ٟ‬اػت اختالّ خ‪ٞ‬اه ٌٗشس دس ٗجتالیب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬دیبثت خذی تکش اػکت ‪ٝ‬‬ ‫ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬سا ‪ ۸۷‬دسکذ ثیـتش دس ٗؼشم ٗشٍ ‪ٛ‬بؿی اص ػْٔ ٗختٔق اص خ٘ٔ‪ ٠‬تلبدف ‪ ٝ‬ی٘ٔ‪٠‬‬ ‫هٔجی هشاس د‪١‬ذ‪ٗ.‬لووب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اکشادی ً‪ ٠‬اختالّ خ‪ٞ‬اه داس‪ٛ‬ذ ت‪ٞ‬کی‪ٗ ٠‬یً‪ٜٜ‬ذ ای‪ ٚ‬ػبسض‪ ٠‬سا خکذی‬ ‫ثِیش‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬اص ػ‪ٜ‬ی‪ ًٖ ٚ‬ث‪ ٠‬د‪ٛ‬جبّ دسٗب‪ ٝ ٙ‬سا‪ٌ١‬بس ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬خ‪ٞ‬اه ًبکی ‪ ٝ‬ثب ًیلیت ٗ‪٘٢‬تشی‪ ٚ‬ػبْٗ دس‬ ‫ػٌ٘ٔشد ٗـض ‪ ٝ‬ػیؼتٖ اػلبه‪ ،‬ػیؼتٖ ُشدؽ خ‪ ٝ ٙٞ‬ػش‪ٝ‬م ‪ ٝ‬ػیؼتٖ ای٘‪ٜ‬ی ثذ‪ ٙ‬اػت‪ ،‬ث‪٘١ ٠‬ی‪ٚ‬‬ ‫دٓیْ ٗغبٓؼبت ُؼتشد‪ٟ‬ای دس صٗی‪ ٠ٜ‬ػ‪ٞ‬اْٗ ٗ‪ٞ‬ثش ثش خ‪ٞ‬اه ثب ًیلیت دس ػشاػش د‪ٛ‬جب ا‪ٛ‬دبٕ ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ ۰۰‬ؿت تب ‪ ۷‬کجح ث‪٢‬تشی‪ ٚ‬صٗب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬اه اػت‪ٗ .‬لشف ؿزای ػجی ػ‪ ٠‬ػبػت هکجکْ اص خک‪ٞ‬اه‪،‬‬ ‫دٗبی ٗ‪ٜ‬بػت ‪ ٝ‬اػتلبد‪ٌٛ ٟ‬شد‪ ٙ‬اص تد‪٢‬یضات آٌتش‪ٛٝ‬یٌی دس اتبم خ‪ٞ‬اه ‪ٛ‬وؾ ٗ‪٘٢‬ی دس خ‪ٞ‬اه ثکب‬ ‫ًیلیت داسد‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ٗ-‬لووب‪ ٙ‬سً‪ٞ‬سد استجبعبت ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬کتک‪ٗٞ‬کی‬ ‫دس کیجش ‪ٞٛ‬سی سا ؿٌؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼت‪ٜ‬ذ اعالػبت ًی‪ٞ‬ثیتی‬ ‫سا دس کبکٔ‪ً ۶۶۶ ٠‬یٔ‪ٗٞ‬تش کیجش ‪ٞٛ‬سی ٗ‪ٜ‬توْ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اص ‪ٛ‬ی‪ٞ‬اعٔغ‪ ،‬دس ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ای‪ٜ‬تش‪ٛ‬ت ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗٞ‬ی اخکبص‪ٟ‬‬ ‫ٗید‪١‬ذ سایب‪١ ٠ٛ‬بی ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗٞ‬ی ثب یٌذیِش تد٘یغ ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ٝ‬‬ ‫ثشخی اص ٗـٌالت ثؼیبس ثضسٍ سا ثشعشف ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ساػتب ٗلووب‪ ٙ‬ؿشًت ت‪ٞ‬ؿیجکب دس پکش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬ای‬ ‫ثشهشاسی استجبعبت ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗٞ‬ی دس کبکٔ‪ ٠‬ثی ػبثوک‪۶۶۶ ٠‬‬ ‫ًیٔ‪ٗٞ‬تش کیجش ‪ٞٛ‬سی سا ‪ٛ‬ـکب‪ ٙ‬داد‪ٛ‬کذ‪ .‬دس سایکب‪ٛ‬ک‪١ ٠‬کبی‬ ‫ٗؼ٘‪ٓٞ‬ی اعالػبت ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ثیکت ‪ ٝ‬ککلکش ‪ ٝ‬یکی‬ ‫سٗضُزاسی ٗیؿ‪ٛٞ‬ذ‪ .‬اٗب دس سایب‪١٠ٛ‬بی ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗٞ‬ی اعالػبت دس ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ ٕٞ‬ثیت یب ًی‪ٞ‬ثیت ‪١‬ب ًذُزاسی ٗیؿ‪ٛٞ‬کذ‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تشتیت پتب‪ٛ‬ؼیْ هذست سایب‪ٛ‬ـی ا‪٢ٛ‬ب ث‪ٗ ٠‬یضا‪ ٙ‬هبثْ ت‪ٞ‬خ‪٢‬ی اکضایؾ ٗییبثذ‪ .‬ث‪ ٠‬ثیب‪ ٙ‬دیِش ا‪٢ٛ‬ب ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ک‪ٜ‬کذ‬ ‫ٗـٌالتی کشاتش اص ظشکیت سایب‪١٠ٛ‬بی ٗؼ٘‪ ّٞ‬سا ثشعشف ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ػبّ ُزؿت‪ ٠‬یی سایب‪ًٞ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗٞ‬ی ی‪ٜ‬ی ث‪ٛ ٠‬بٕ ‪ٗJiuzhang‬لبػج‪٠‬ای سا ً‪ ٠‬یی اثشسایب‪ٗ ٠ٛ‬ؼک٘ک‪ٓٞ‬کی دس ‪۲.۵‬‬ ‫ٗیٔیبسد ػبّ ا‪ٛ‬دبٕ ٗید‪١‬ذ‪ ،‬دس ‪ ۲۶۶‬ثب‪ٛ‬ی‪ ٠‬تٌ٘یْ ًشد‪ .‬اٗب یی بٓؾ ٗ‪ ٖ٢‬سایب‪ٛ‬ؾ ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬تک‪ٗٞ‬کی ا‪ ٙ‬اػکت ًک‪٠‬‬ ‫ًی‪ٞ‬ثیت ‪١‬ب ث‪ٞٛ ٠‬ػب‪ٛ‬بت ٗلیغی یؼبع ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ ًٞ ٝ‬یتشی‪ ٚ‬اختالّ دس دٗب یب استؼبؽ‪ ،‬داد‪١ ٟ‬کب سا ٗکخکتکْ‬ ‫ٗیً‪ٜ‬ذ‪ .‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تشتیت ا‪ٛ‬توبّ اعالػبت ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗٞ‬ی دس ٗؼبکت‪١‬بی ع‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی ًبس بٓؾ ثشا‪ِٛ‬یضی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫اً‪ٗ ٜٙٞ‬لووب‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ؿیجب ادػب ٗیً‪ٜٜ‬ذ اعالػبت ً‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗٞ‬ی سا دس ٗؼبکت ثی ػبثو‪٠‬ای دس کیجکش ‪ٛ‬ک‪ٞ‬سی خکبثک‪ ٠‬خکب‬ ‫ًشد‪ٛ‬ذ‪ .‬ثشای ای‪ٜٗ ٚ‬ظ‪ٞ‬س ا‪٢ٛ‬ب ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی تثجیت د‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ذی اثذاع ًشد‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬د‪ ٝ‬ػیِ‪ٜ‬بّ ‪ٛ‬ک‪ٞ‬سی ٗکشخکغ سا ‪١‬ک٘کشا‪ٟ‬‬ ‫ًی‪ٞ‬ثیت ‪١‬ب اسػبّ ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬خؼتی‪ ٚ‬ػیِ‪ٜ‬بّ ٗشخغ دس ع‪ٞٗ ّٞ‬خی عشایی ؿذ‪ ٟ‬تب ‪ٞٛ‬ػب‪ٛ‬بت ٗلیغی سا یزف ً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ػیِ‪ٜ‬بّ د‪ ٕٝ‬دس ‪٘١‬ب‪ٙ‬‬ ‫ع‪ٞٗ ّٞ‬ج ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬ی‪ٞ‬ثیت ػْ٘ ٗیً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اص ا‪ ٙ‬ثشای ً‪ٜ‬تشّ دهین کبص ‪ٞٛ‬س اػتلبد‪ٗ ٟ‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫الکترٍدّبی عصبی ایراىسبخت‬ ‫تجبریسبزی هیضَد‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬ػتبد ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬ػٔ‪ ٝ ٕٞ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی‪١‬بی ؿ‪ٜ‬بختی‬ ‫ٗؼب‪ٛٝ‬ت ػٔ٘ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی سیبػت خ٘‪ٞ٢‬سی دس کشاخک‪ٞ‬ا‪ٛ‬کی‬ ‫اص اص ؿشًت ‪١‬بی ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬س ‪ ٝ‬پظ‪١ٝ‬ـِشا‪ ٙ‬کؼکبّ ایک‪ ٚ‬یک‪ٞ‬ص‪ٟ‬‬ ‫ثشای عشایی ‪ ٝ‬ػبخت آٌتش‪ٝ‬د‪١‬بی ثکجکت ‪ ٝ‬تکلکشیکی‬ ‫ػٔ‪١ّٞ‬بی ػلجی ایشا‪ٙ‬ػبخت دػ‪ٞ‬ت ًشد‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ ػتبدت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬ػٔ‪ٝ ٕٞ‬ک‪ ٝ ٚ‬ا‪ٝ‬سی ػٔ‪ ٕٞ‬ؿ‪ٜ‬بختی‪ ،‬ایک‪ٚ‬‬ ‫کشاخ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثشای تبٗی‪ٛ ٚ‬یبص یک‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ػکٔک‪ ٝ ٕٞ‬کک‪ٜ‬کب‪ٝ‬سی ‪١‬کبی‬ ‫اػلبه ‪ ٝ‬ؿ‪ٜ‬کبخکتکی‪ ،‬تک‪ٓٞ‬کیکذ آکٌکتکش‪ٝ‬د‪١‬کبی ػلکجکی‬ ‫ایشا‪ٙ‬ػبخت ت‪ٞ‬ػظ ؿشًت ‪١‬ب ‪ٗ ٝ‬کشاًکض پکظ‪١ٝ‬ـکی ًک‪٠‬‬ ‫ثت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ‪ٛ‬یبصٗ‪ٜ‬ذی ‪١‬بی ٗشاًض پظ‪١ٝ‬ـی کؼبّ داخکْ ًـک‪ٞ‬س‬ ‫دس ای‪ ٚ‬ػشک‪ ٠‬سا سکغ ً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬اػالٕ ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬یظُی‪١‬بی ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬ظش دس ای‪ ٚ‬کشاخ‪ٞ‬ا‪ٗ ،ٙ‬جت‪ٜ‬ی ثش ‪ٛ‬یکبص‪١‬کبی‬ ‫ً‪ٜٛٞ‬ی ٗشاًض ػٔ٘ی دس ًـ‪ٞ‬س اػت ‪ ٝ‬عشح‪١‬بیکی ًک‪ ٠‬اص‬ ‫ای‪ٝ ٚ‬یظُی‪١‬ب ثشخ‪ٞ‬سداس ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ٞٗ ،‬سد پزیشؽ ‪ ٝ‬ثکشسػکی‬ ‫هشاس ٗیُیش‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫یٌی اص ٗ‪ٖ٢‬تشی‪ٝ ٚ‬یظُی‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یذات پیـ‪٢ٜ‬بد ؿکذ‪ ٟ‬دس‬ ‫ای‪ ٚ‬کشاخ‪ٞ‬ا‪ٝ ،ٙ‬یظُی صیؼت ػبصُبسی اػت ً‪ ٠‬ایت٘کبّ‬ ‫ایدبد ٗـٌْ ثشای ثذ‪ ٙ‬سا ث‪ ٠‬یذاهْ ٗیسػب‪ٛ‬ذ ‪٘١‬کچک‪ٜ‬کیک‪ٚ‬‬ ‫اػتلٌبٕ ٌٗب‪ٛ‬یٌی ‪ ٝ‬ػجی ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬دس ً‪ٜ‬بس ٗکوکب‪ٗٝ‬کت دس‬ ‫ثشاثش خ‪ٞ‬سدُی اص دیِش ا‪ٞٓٝ‬یت‪١‬بی عشح‪١‬بی اسائ‪ ٠‬ؿکذ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ؿ٘بس ٗیس‪ٝ‬د‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اٌٗب‪ ٙ‬تثجیت ٗ‪ٞ‬هؼیت ثش س‪ٝ‬ی ثبکت دس کک‪ٞ‬ست‬ ‫‪ٛ‬یبص ‪ ٝ‬ػبصُبسی ثب ػیؼتٖ ‪١‬بی تدبسی ثجت ‪ ٝ‬تکلکشیکی‬ ‫ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬د دس داخْ ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬ث‪ٝ ٠‬یظ‪ ٟ‬دسُب‪١ٟ‬بی اتلکبّ‪ ،‬اص‬ ‫ٗ‪ٞ‬اسد داسای ا‪٘١‬یت دس عشایی ‪ ٝ‬ػبخت آکٌکتکش‪ٝ‬د‪١‬کبی‬ ‫یبدؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ػال‪ ٟٝ‬ثش ثشسػی ػبثوک‪ ٠‬ؿکشًکت ‪١ ٝ‬ؼکتک‪ ٠‬پکظ‪١ٝ‬ـکی‪،‬‬ ‫خضییبت ‪ٝ‬یظُی ‪١‬بی اسای‪ ٠‬ؿذ‪١ ٝ ٟ‬ضی‪ ٠ٜ‬دس ‪ٛ‬ظکش ُکشککتک‪٠‬‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ثشای ػبخت آٌتش‪ٝ‬د‪١‬ب ث‪٘١ ٠‬شا‪ٗ ٟ‬جٔؾ پیؾ پشداخکت‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬ظش ثشای ؿش‪ٝ‬ع ًبس‪ٗ ،‬ذت صٗکب‪ ٙ‬اٗکبد‪ ٟ‬ؿکذ‪ٝ ٙ‬‬ ‫تل‪ٞ‬یْ ث‪ ٠‬ػتبد ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ٛ ٚ‬ل‪ ٟٞ‬تضک٘کیک‪ ٚ‬دس خلک‪ٞ‬ف‬ ‫ات٘بٕ عشح ‪ٛ‬یض اص ا‪ٞٓٝ‬یت‪١‬بی ی٘بیتی اػت‪.‬‬ ‫ّلی کَپتر »ًبَغ«‬ ‫برای ّفتویی ببر در هریخ پرٍاز کرد‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجکشی‪-‬‬ ‫‪١‬ککٔککی ًکک‪ٞ‬پککتککش‬ ‫ٗشیخی ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؽ ثشای‬ ‫‪١‬لت٘کیک‪ ٚ‬ثکبس دس‬ ‫ٗشیخ پش‪ٝ‬اص ًکشد‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ثبس پش‪ٝ‬اص ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؽ‬ ‫‪ ۶۲.۸‬ثب‪ٛ‬یک‪ ٠‬عک‪ّٞ‬‬ ‫ًـیذ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اص دیٔی ٗیْ‪ٛ ،‬ج‪ٞ‬ؽ‪ٔ١ ،‬ی ً‪ٞ‬پتش ٗشیخی ‪ٛ‬بػکب ثکشای‬ ‫‪١‬لت٘ی‪ ٚ‬ثبس دس ػیبس‪ ٟ‬ػشخ پش‪ٝ‬اص ًشد ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬ثبس دس ٗ‪ٜ‬غکوک‪٠‬‬ ‫خذیذی کش‪ٝ‬د اٗذ‪.‬‬ ‫‪١‬لت٘ی‪ ٚ‬پش‪ٝ‬اص ٗ‪ٞ‬کویت اٗیض ای‪ٔ١ ٚ‬ی ً‪ٞ‬پتش ‪۴‬پ‪ٛٞ‬ذی دس ‪۶‬‬ ‫ط‪ٝ‬ئ‪ ٝ ٚ‬ثب کبکٔ‪١ ۲ ٠‬لت‪ ٠‬پغ اص ؿـ٘ی‪ ٚ‬پش‪ٝ‬اص‪ ،‬ا‪ٛ‬دبٕ ؿکذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫پش‪ٝ‬اص ٗزً‪ٞ‬س دس ‪ ۶۲.۸‬ثب‪ٛ‬ی‪ ٠‬ع‪ً ّٞ‬ـیذ ‪ ٝ‬عی ا‪ٗ ٙ‬ؼبککت‬ ‫‪ ۳۴۸‬ک‪ٞ‬ت عی ؿذ‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬اثضاس ػٔ٘ی ‪ِٜ١‬بٕ پکش‪ٝ‬اص‬ ‫ػٌغ ػیب‪ ٝ ٟ‬ػلیذی ‪ٛ‬یض ثجت ًشد‪.‬‬ ‫پش‪ٝ‬اص‪١‬بی ؿـٖ ‪١ ٝ‬لتٖ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؽ ثخـی اص ٗثٗ‪ٞ‬سیت پـتیجب‪ٛ‬کی‬ ‫‪ً٘ ٝ‬ی ث‪ ٠‬کؼبٓیت ًب‪ٝ‬ؿِش اػتوبٗت ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫کبفئیی ضوب را در هعرض بیوبری »اه سیبُ «قرار هیدّذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ٗ -‬لووکب‪١ ٙ‬ـکذاس ٗکی د‪١‬ک‪ٜ‬کذ‪،‬‬ ‫ٗلشف س‪ٝ‬صا‪ ۴ ٠ٛ‬ک‪ٜ‬دب‪ ٙ‬ه‪ ٌٚ٘ٗ ٟٞ٢‬اػت خکغکش‬ ‫اثتال ث‪ ًُٕٞٞٔ ٠‬ت‪٢‬ذیذ ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ثی‪ٜ‬کبیکی سا ک‪٢‬کبس‬ ‫ثشاثش ً‪ٜ‬ذ‪.‬ث‪ٛ ٠‬وْ اص دیٔیٗیْ‪ٗ ،‬لکوکوکب‪١ ٙ‬ـکذاس‬ ‫ٗید‪ٜ١‬ذ ٗلشف س‪ٝ‬صا‪ ۴ ٠ٛ‬ک‪ٜ‬دب‪ ٙ‬ه‪٢‬ک‪ٗ ٟٞ‬ک٘کٌک‪ٚ‬‬ ‫اػت خغش اثتال ث‪ ًُٕٞٞٔ ٠‬ت‪٢‬ذیذ ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ثی‪ٜ‬کبیکی‬ ‫سا ‪٢‬بس ثشاثش ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ُٔ‪ ًٕٞٞ‬یب اه ػیب‪ ٟ‬ث‪ُ ٠‬ش‪١ٝ‬ی اص ثی٘کبسی ‪١‬کبی‬ ‫ـ٘ی ُلت‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬دسا‪ ٙ‬ػلت ثکیک‪ٜ‬کبیکی‬ ‫د بس اػیت ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ .‬اص ا‪ٛ‬دب ًک‪ ٠‬ایک‪ ٚ‬ػلکت‬ ‫اعالػبت خؼ٘ی سا ً‪ ٠‬دیذ‪ٗ ٟ‬یؿک‪ٞ‬د ثک‪ٗ ٠‬کـکض‬ ‫ٗیثشد ‪ِٜ١‬بٗی ً‪ ٠‬اػیت ٗیثی‪ٜ‬ذ‪ ،‬ثی‪ٜ‬بیی ًب‪١‬ؾ‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ یبکت ً‪ٗ ٠‬یضا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؿکذت تکخکشیکت‬ ‫ػلت ثی‪ٜ‬بیی ثؼتِی داسد ‪ٗ.‬یضا‪ ٙ‬دیذ ً‪ ٠‬دس اثکش‬ ‫اه ػیب‪ ٟ‬اص ثی‪ٗ ٚ‬ی س‪ٝ‬د ؿیکش هکبثکْ ثکبصُـکت‬ ‫اػت‪ٗ.‬تخللب‪ ٙ‬ثی٘بسػتب‪«Mount Sinai» ٙ‬‬ ‫دس ‪ٛ‬ی‪ٞ‬ی‪ٞ‬سى سطیٖ ؿزایی ‪ ٝ‬ػالٗتی ‪١ ۰۲۶‬کضاس‬ ‫ثضسُؼبّ سا ٗ‪ٞ‬سد ٗغبٓؼ‪ ٠‬هشاس داد‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬دسیبکت‪ٜ‬کذ‪،‬‬ ‫ًبکئی‪ ٚ‬دس ًؼب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬خ‪٢‬ت ط‪ٛ‬تیٌی ٗک٘کٌک‪ٚ‬‬ ‫اػت دس ٗؼشم ُٔ‪ ًٕٞٞ‬ثبؿ‪ٜ‬ذ تکثثکیکش داسد ‪ٝ‬‬ ‫سیؼی اثتالی ا‪٢ٛ‬ب سا ث‪ٗ ٠‬یضا‪ ٙ‬هکبثکْ تک‪ٞ‬خک‪٢‬کی‬ ‫اکضای ٗید‪١‬ذ‪ .‬ثشای ای‪ ٚ‬اکشاد‪٢ ،‬بس ک‪ٜ‬دب‪ ٙ‬ه‪٢‬ک‪ٟٞ‬‬ ‫درخطص ٌّرجَیبى ٍ ٌّراهَزاى تبریسی در هسببقبت کطَری‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ٜ١ -‬شخ‪ٞ‬یب‪ٜ١ ٝ ٙ‬شاٗ‪ٞ‬صا‪ٜ١ ٙ‬شػتب‪ٙ‬‬ ‫‪ٜ١‬ش‪١‬بی صیجبی ٗیکشى ‪ً ٝ‬ک‪ٞ‬ثکش دس ٗؼکبثکوکبت‬ ‫ًـ‪ٞ‬سی خ‪ٞ‬ؽ دسخـیذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ثب اػالٕ ‪ٛ‬تبیح ٗشیٔ‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬سی ٗؼبثکوکبت پکشػکؾ‬ ‫ٗ‪٢‬ش‪ ،‬ؿشٗی‪ ٠ٜ‬سؿیذی ‪ٜ١‬شخ‪ٞ‬ی سؿت‪ٛ ٠‬ک٘کبیـک‪ٜ‬کبٗک‪٠‬‬ ‫‪ٞٛ‬یؼی ‪ٜ١‬شػتب‪ًٞ ٙ‬ثش ٗوبٕ ا‪ً ّٝ‬ـک‪ٞ‬سی‪ ،‬اٗکیکش‬ ‫خؼلشی یوی‪ٜ١ ٚ‬شخ‪ٞ‬ی سؿت‪ً ٠‬بسیٌبت‪ٞ‬س ‪ٜ١‬شػکتکب‪ٙ‬‬ ‫ٗیشى ٗوبٕ د‪ً ٕٝ‬ـ‪ٞ‬سی ‪ٗ ٝ‬دتکجکی خک‪ٞ‬اخک‪ ٠‬ای‬ ‫‪ٜ١‬شخ‪ٞ‬ی سؿت‪ ٠‬تل‪ٞ‬یشػبصی ‪ٜ١‬شػتب‪ٗ ٙ‬یشى ٗوکبٕ‬ ‫ػ‪ً ٕٞ‬ـ‪ٞ‬سی سا ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬د اختلبف داد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دسای‪ٗ ٚ‬ؼبثوبت ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ػ٘ی‪ٗ ٠‬ؼی‪ٜ‬ی ‪ٜ١‬شاٗ‪ٞ‬ص ‪ٜ١‬شػتب‪ًٞ ٙ‬ثش ‪ٛ‬یض دس ثخؾ ‪٘ٛ‬بیـ‪ٜ‬بٗ‪ٛ٠‬ک‪ٞ‬یؼکی ػک‪ٜ‬ک‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ؿبیؼت‪ ٠‬توذیش سا ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬د اخلبف داد‪.‬‬ ‫ُلت‪ٜ‬ی اػت پیؾ اص ای‪ ٚ‬دس ایی‪ ٚ‬اختتبٗی‪ٛ ٠‬خؼتی‪ ٚ‬خـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬کش‪ِٜ١‬ی ‪ٜ١‬شی ٗؼٔ٘ب‪ٜ١ ٙ‬کشٗک‪ٜ‬کذ ًک‪ ٠‬دس‬ ‫ػؼذی‪ ٠‬ؿیشاص ثشُضاس ‪ٛ‬تبیح دس سؿت‪١٠‬بی اکشی‪ٜ‬ؾ ‪١‬بی ادثی‪ٛ ،‬وذ ادثی ‪١ ٝ‬ک‪ٜ‬کشی‪ ،‬سػکب‪ٛ‬ک‪ ٝ ٠‬کضکبی‬ ‫ٗدبصی‪ٜ١ ،‬ش‪١‬بی ا‪ٝ‬ایی‪ٜ١ ،‬ش‪١‬بی ‪٘ٛ‬بیـی ‪ٜ١ ٝ‬ش‪١‬بی تدؼ٘ی اػالٕ ؿذ ‪ ٝ‬اص ‪ٜ١‬شػتب‪ًٞ ٙ‬ثش کبع٘‪ ٠‬ؿب‪ٟ‬‬ ‫ًشٕ دس ثخؾ بح دػتی ستج‪ ٠‬ػ‪ ٝ ٕٞ‬دس ثخؾ تل‪ٞ‬یش ػبصی ؿبیؼت‪ ٠‬توذیش‪ٛ ،‬بصیال ایشا‪ٛ‬ضاد دس ثخؾ‬ ‫‪٘ٛ‬بیؾ ستج‪ ٠‬ػ‪ٛ ٝ ٕٞ‬شخغ اثشا‪١‬ی٘ی دس داػتب‪ٞٛ ٙ‬یؼی ؿبیؼت‪ ٠‬توذیش ؿ‪ٜ‬بخت‪ ٠‬ؿذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دس س‪ٝ‬ص ‪ٗ ۶.۳۵‬یٔیٗتکش خکیک‪ ٟٞ‬کـکبس ـکٖ سا‬ ‫اکضایؾ ٗید‪١‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬تیٖ تلوین ای‪ ٚ‬یبکت‪١٠‬ب ‪ٛ‬ـکب‪ٗ ٙ‬کی د‪١‬کذ‪،‬‬ ‫اکشادی ً‪ ٠‬ػبثو‪ ٠‬خب‪ٞٛ‬ادُی ُٔ‪ ًٕٞٞ‬داس‪ٛ‬ذ‪ ،‬ث‪٢‬تش‬ ‫اػت ٗلشف س‪ٝ‬صا‪ً ٠ٛ‬بکئی‪ ٚ‬سا ًب‪١‬ؾ د‪ٜ١‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬کیٖٔ ا‪ٛ‬ی٘یـک‪ ٚ‬دیک‪ٞ‬اس ک‪٢‬کبسٕ‬ ‫ػبخت‪ٗ ٠‬لج‪ٞ‬ث‪ً ٠‬الیی دس ثخؾ ‪٢ٛ‬بیی خـک‪ٜ‬ک‪ٞ‬اس‪ٟ‬‬ ‫ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ا‪ٛ‬ی٘بکؼت صاُشه ث‪٘ٛ ٠‬بیؾ دس اٗذ‪.‬‬ ‫ػلیش ‪ ٝ‬اػضبی ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذُی ًـ‪ٞ‬سٗب‪ ٙ‬دس ًش‪ٝ‬اػی‬ ‫دس ٗلْ خـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ی٘بکؼت یکبضکش ‪ ٝ‬ضک٘ک‪ٚ‬‬ ‫ت٘بؿبی کیٖٔ‪ ،‬ثب ًبسُشدا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬کیٖٔ ُلکت ‪ُٝ‬ک‪ٞ‬‬ ‫ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫پش‪ٝ‬یض اػ٘بػیٔی ػلیش ایشا‪ ٙ‬دس ًش‪ٝ‬اػی ُکلکتۺ‬ ‫زهبى اکراى هَزیکبل رٍلذ دال تعییی ضذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬کیٖٔ اهکتکجکبػکی‬ ‫ٗ‪ٞ‬صیٌبّ اص سٗب‪ ٙ‬س‪ٓٝ‬ذ داّ ػکبّ‬ ‫ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬اًشا‪ٗ ٙ‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬کوکْ اص ‪ٝ‬سایکتکی‪ ،‬اهکتکجکبع‬ ‫ٗ‪ٞ‬صیٌبّ اص ٗبتیٔذا ‪ٞٛ‬ؿکتک‪ ٠‬س‪ٓٝ‬کذ‬ ‫داّ ‪ٞٛ‬یؼ‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬لجک‪ٞ‬ه ًک‪ٞ‬دًکب‪ٙ‬‬ ‫ثشیتکب‪ٛ‬کیکبیکی ػکبّ ‪ ۲۶۲۲‬سا‪١‬کی‬ ‫ػی‪ٜ٘‬ب‪١‬ب ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ػ‪ٛٞ‬ی پیٌچشص ثشیتب‪ٛ‬یب ٗؼئ‪ٓٞ‬یت پخؾ ای‪ ٚ‬کیٖٔ سا ثشػ‪٢‬ذ‪ ٟ‬داسد‪.‬‬ ‫ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تشتیت اهتجبع ‪٘ٛ‬بیـی اص ای‪ً ٚ‬تبه پکشککش‪ٝ‬ؽ س‪ٓٝ‬کذ داّ ًک‪٠‬‬ ‫ٗذت‪١‬ب دس ‪ٝ‬ػت ا‪ٛ‬ذ س‪ٝ‬ی کل‪ ٠ٜ‬تئبتش ث‪ٞ‬د اً‪ ٜٙٞ‬دس ػی‪ٜ٘‬ب‪١‬ب ‪ٛ‬یض دیذ‪ٟ‬‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫صٗب‪ ٙ‬اًشا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬کیٖٔ ‪ ۲‬دػبٗجش ‪ ۲۶۲۲‬دس ثشیتب‪ٛ‬یب تؼیی‪ ٚ‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬ثوی‪ ٠‬د‪ٛ‬کیکب‬ ‫‪ٛ‬یض اص عشین ‪ٛ‬تلٔیٌغ اص دػبٗجش ‪ٗ ۲۶۲۲‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ا‪ ٙ‬سا ت٘بؿب ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫آیـب ‪ٝ‬ایش دس ای‪ ٚ‬کیٖٔ دس ‪ٛ‬وؾ ٗبتیٔذا ثبصی ًشد‪ ٟ‬اػت‪ .‬اٗب تبٗپکؼک‪ٙٞ‬‬ ‫دس ‪ٛ‬وؾ ٗیغ تشا‪ٛ‬چجبّ‪ ،‬الؿب‪ٛ‬ب ٓی‪ٜ‬چ دس ‪ٛ‬وؾ ٗیغ ‪١‬ب‪ٛ‬کی ‪ ٝ‬اػکتکیک‪ٙٞ‬‬ ‫ُشا‪١‬بٕ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ذسا سصث‪ٞ‬س‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬وؾ ‪ٝ‬آذی‪ٗ ٚ‬کبتکیکٔکذا خکٔک‪ٞ‬ی د‪ٝ‬سثکیک‪ٚ‬‬ ‫سکت‪٠‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗتی‪ٝ ٞ‬اس بع ً‪ ٠‬ت‪٢‬ی‪ ٠‬ای‪٘ٛ ٚ‬بیؾ سا دس ‪ٝ‬ػتا‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثشاد‪ٝ‬ی ثکشػک‪٢‬کذ‪ٟ‬‬ ‫داؿت ًبسُشدا‪ ٙ‬کیٖٔ اػت‪.‬‬ ‫د‪ٛ‬یغ ًِٔی ‪ٛ‬ؼخ‪ ٠‬اهتجبػی کیٔ٘‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬سا ‪ٞٛ‬ؿت‪ٞٗ ٝ ٠‬ػیوی ا‪ٝ‬سیدکیک‪ٜ‬کبّ ‪ٝ‬‬ ‫اؿؼبسؽ ت‪ٞ‬ػظ تیٖ ٗی‪ٜ‬چی‪ ٚ‬خٔن ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫‪٘ٛ‬بیؾ ٗ‪ٞ‬صیٌبّ ٗبتیٔذا ثب اػتوجبّ ٗ‪ٜ‬توذا‪ٗ ٝ ٙ‬خبعجب‪ ٙ‬س‪ٝ‬ث‪٠‬س‪ ٝ‬ؿذ ‪۷ ٝ‬‬ ‫خبیض‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬ی‪ٞ‬ی‪ ٠‬سا اص ا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د ًشد ً‪ ٠‬ؿبْٗ ث‪٢‬تشی‪٘ٛ ٚ‬بیؾ ٗک‪ٞ‬صیکٌکبّ‬ ‫‪ ٖ١‬ث‪ٞ‬د‪ .‬ای‪٘ٛ ٚ‬بیؾ ‪ ۵‬خبیض‪ ٟ‬ت‪ٛٞ‬ی ‪ ٖ١‬ثشد‪.‬‬ ‫سَپ هرغ ٍ ًخَد‬ ‫*الٌبزاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫سا‪ٗ ٙ‬شؽ ثذ‪ ٙٝ‬اػتخ‪ٞ‬ا‪ُ ۶۶۶ ٙ‬شٕ‪ٛ ،‬خ‪ٞ‬د پکخکتک‪۴۵۶ ٠‬‬ ‫ُشٕ‪ ،‬ثش‪ٛ‬ح ثبػ٘بتی یی ػ‪ ٕٞ‬ک‪ٜ‬دب‪ ،ٙ‬پکیکبص ‪ ۰‬ػکذد‪،‬‬ ‫ًشکغ ‪ ۰‬ػبه‪ ،٠‬ػیش ‪ ۴‬یج‪ ،٠‬خؼلشی ثک‪ٗ ٠‬کوکذاس الصٕ‪،‬‬ ‫ص‪ٛ‬دجیْ تبص‪ ٟ‬س‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ؿذ‪ ۰ ٟ‬هبؿن بی خک‪ٞ‬سی‪ٓ ،‬کیک٘ک‪ٞ‬‬ ‫تشؽ ‪ ۰‬ػذد‪ ،‬اه ٗشؽ ‪ ۶‬ک‪ٜ‬دب‪ ،ٙ‬س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪ ۲ ٙٞ‬هبؿکن‬ ‫ؿزا خ‪ٞ‬سی‪ ،‬ثشٍ ث‪ ۲ ٞ‬ػذد‪ ،‬صیکش‪ ۰ ٟ‬هکبؿکن کبی‬ ‫خ‪ٞ‬سی‪ ،‬صسد ‪ٞ‬ث‪ ۰ ٠‬هـن بی خ‪ٞ‬سی‪ ،‬کٔلْ ػیب‪ ٟ‬یی‬ ‫د‪ ٕٝ‬هبؿن بی خ‪ٞ‬سی‪٘ٛ ،‬ی ‪ ۰‬هبؿن بی خ‪ٞ‬سی‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتذا سا‪ٗ ٙ‬شؽ سا خشد ًشد‪ ٝ ٟ‬صسد ‪ٞ‬ث‪ ،٠‬صیش‪٘ٛ ،ٟ‬ی ‪ٝ‬‬ ‫کٔلْ سا ثب ‪ٗ ٖ١‬خٔ‪ٞ‬ط ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ػپغ تٌ‪١ ٠‬بی ٗکشؽ‬ ‫سا ث‪ٗ ٠‬خٔ‪ٞ‬ط اد‪ٝ‬ی‪ ٠‬اضبک‪ً ٠‬شد‪ ٝ ٟ‬خ‪ٞ‬ه ٗخٔک‪ٞ‬ط ٗکی‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪ ٙٞ‬سا س‪ٝ‬ی یشاست ٗت‪ٞ‬ػظ ُشٕ ًشد‪ٟ‬‬ ‫‪ٗ ٝ‬شؽ ‪١‬ب سا دس ا‪ ٙ‬ػشخ ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬پ‪ٞ‬ػت ‪ ٝ‬اه ٓی٘ک‪ٞ‬‬ ‫سا ُشکت‪ ٝ ٠‬پ‪ٞ‬ػت ا‪ ٙ‬سا خالّ ‪١‬بی ثضسٍ ثکشؽ ٗکی‬ ‫ص‪ٛ‬یٖ‪ً .‬شکغ ‪ ٝ‬پیبص سا خشد ًشد‪ ٝ ٟ‬ػیش سا س‪ٛ‬کذ‪ٗ ٟ‬کی‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪ٗ .‬شؽ ‪١‬ب سا اص س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬خبسج ًشد‪ً ٝ ٟ‬شکغ ‪ ٝ‬پیکبص‬ ‫سا دس ‪٘١‬ب‪ ٙ‬س‪ٝ‬ؿ‪ ۶ ٚ‬دهیو‪ ٠‬تلت ٗی د‪١‬یٖ‪ .‬ثؼذ ػکیکش ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬دجیْ سا اکض‪ٝ‬د‪ ۰ ٝ ٟ‬دهیو‪ ٠‬تلت ٗی د‪١‬یٖ‪ٗ .‬کشؽ‪ ،‬اه‬ ‫ٗشؽ‪ ،‬ثشٍ ث‪ ٝ ٞ‬خالّ پ‪ٞ‬ػت ٓی٘‪ ٞ‬سا سیکخکتک‪۰۵ ٝ ٠‬‬ ‫دهیو‪ ٠‬ث‪ ٠‬اساٗی ٗی خ‪ٞ‬ؿب‪ٛ‬یٖ‪ .‬ػپغ ثش‪ٛ‬ح‪ٛ ،‬خ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬اه‬ ‫ٓی٘‪ ٞ‬سا اکض‪ٝ‬د‪ ۲۶ ٝ ٟ‬دهیو‪ ٠‬اخبص‪ٗ ٟ‬ی د‪١‬یٖ ثدک‪ٞ‬ؿکذ تکب‬ ‫ثش‪ٛ‬ح ثپضد‪ .‬دس اخش ثشٍ ث‪ ٝ ٞ‬پ‪ٞ‬ػت ٓیک٘ک‪ ٞ‬سا خکبسج‬ ‫ًشد‪٘ٛ ٝ ٟ‬ی ‪ ٝ‬کٔلْ سا ٗی سیضیٖ‪ .‬ػ‪ٞ‬ح سا دس ظکشف‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬ظش سیخت‪ ٝ ٠‬ثب خؼلشی تضیی‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫* ث‪ ۲ ٠‬هبؿن ؿزا خ‪ٞ‬سی اه ٓی٘‪ٛ ٞ‬یبص داسیٖ‪.‬‬ ‫* ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ اص ُـ‪ٜ‬یض ث‪ ٠‬خبی خؼلشی اػتلبد‪ًٜ ٟ‬یٖ‪.‬‬ ‫فرٍش ‪ ٠٦‬هیلیبرد ریبلی »بْبراًِ کتبه «در ‪ ٢‬رٍز‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬ثب ُزؿت د‪ ٝ‬س‪ٝ‬ص اص اخشای عشح ث‪٢‬بسا‪٠ٛ‬‬ ‫ًتبه ‪ ،۰۴۶۶‬یٌلذ ‪١ ۰۷ ٝ‬ضاس ‪ٛ‬ؼخ‪ً ٠‬کتکبه ثک‪ ٠‬اسصؽ‬ ‫ثیؾ اص ‪ٗ ۶۶‬یٔیبسد سیبّ اص ػ‪ٞ‬ی ٗشدٕ خکشیکذاسی ؿکذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬ضاسؽ س‪ٝ‬اثظ ػک٘ک‪ٗٞ‬کی خکب‪ٛ‬ک‪ً ٠‬کتکبه ‪ ٝ‬ادثکیکبت‬ ‫ایشا‪ ،ٙ‬ث‪٢‬بسا‪ً ٠ٛ‬تبه ‪ ۰۴۶۶‬اص ‪ ۰۷‬خشدادٗب‪ ٟ‬اؿبص ‪ ٝ‬تب ‪۲۳‬‬ ‫خشدادٗب‪ ٟ‬دس ًتبثلش‪ٝ‬ؿی ‪١‬بی ػض‪ ٞ‬ای‪ ٚ‬عشح دس ػکشاػکش‬ ‫ًـ‪ٞ‬س اخشا ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬اػتب‪١ٙ‬بی ت‪٢‬شا‪ ،ٙ‬خشاػب‪ ٙ‬سض‪ٞ‬ی‪ ،‬هٖ‬ ‫‪ ٝ‬اکل‪٢‬ب‪ ٙ‬اص ثی‪ ٚ‬اػتب‪١ ٙ‬بی ػشاػش ًـ‪ٞ‬س ثیـتشی‪ ٚ‬ػ‪ ٖ٢‬اص‬ ‫‪ٛ‬ظش ٗـبسًت ًتبثلش‪ٝ‬ؿی‪١‬ب دس عشح ث‪٢‬بسا‪ً ٠ٛ‬تبه ‪۰۴۶۶‬‬ ‫سا ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬د اختلبف داد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ .‬اص ٗد٘‪ٞ‬ع ‪ً ۸۸۲‬تبثلش‪ٝ‬ؿی‬ ‫ػض‪ ٞ‬عشح ث‪٢‬بسا‪ً ٠ٛ‬تبه ‪ً ۶۷۸ ،۰۴۶۶‬کتکبثکلکش‪ٝ‬ؿکی دس‬ ‫ٗشاًض اػتب‪١ٙ‬ب ‪ً ۲۶۴ ٝ‬تبثلش‪ٝ‬ؿی ؿ‪٢‬شػتب‪١ ٙ‬ب یض‪ٞ‬س داس‪ٛ‬ذ‪ .‬ػوق ٗدبص خشیذ ثشای ‪١‬ش خکشیکذاس دس‬ ‫ث‪٢‬بسا‪ً ٠ٛ‬تبه ‪ ۰۴۶۶‬د‪ٗ ٝ‬یٔی‪ ٙٞ‬سیبّ اػت ‪ ٝ‬خشیذاسا‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ تکب ‪ ۲۳‬خکشدادٗکب‪ ٟ‬ثکب ٗکشاخکؼک‪ ٠‬ثک‪٠‬‬ ‫ًتبثلش‪ٝ‬ؿی‪١‬بی ػض‪ ٞ‬عشح‪ً ،‬تبه ‪١‬بی ػ٘‪ٗٞ‬ی‪ًٞ ،‬دى ‪ٛ ٝ‬ک‪ٞ‬خک‪ٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬دا‪ٛ‬ـکِکب‪١‬کی سا ثکب یکبسا‪ٛ‬ک‪٠‬‬ ‫‪۲۶‬دسکذی خشیذاسی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬الصٕ ث‪ ٠‬رًش اػت‪ ،‬اػبٗی ‪ٗ ٝ‬ـخلبت ًتبثلش‪ٝ‬ؿی‪١‬بی ػض‪ ٞ‬عشح ث‪٢‬بسا‪٠ٛ‬‬ ‫ًتبه ‪ ۰۴۶۶‬ث‪ ٠‬تلٌیی ‪١‬ش اػتب‪ ٙ‬ثش س‪ٝ‬ی ػبیت ‪tarh.ketab.ir‬هبثْ ٗـب‪١‬ذ‪ ٟ‬اػت‬ ‫اکراى فیلن »دیَار چْبرم «در جطٌَارُ اًیوبفست زاگره‬ ‫ث‪ٜ١ ٠‬شٗ‪ٜ‬ذا‪ ،ٙ‬ث‪ٞ‬یظ‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ٛ ٙ‬دیت ‪ ٝ‬ؿبیؼت‪٠‬ای ً‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬بٕ ایشا‪ ٙ‬سا ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬دس ٗدبٗکغ خک‪٢‬کب‪ٛ‬کی پکشا‪ٝ‬اص‪ٟ‬‬ ‫ٗیً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬اکتخبس ٗی ً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬ثب تک٘کبٕ ‪ٝ‬خک‪ٞ‬د دس‬ ‫خذٗت ا‪٢ٛ‬ب خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗلج‪ٞ‬ث‪ً ٠‬الیی ٗت‪ٓٞ‬ذ ؿ‪٢‬ش هٖ‪ ،‬ا‪ٛ‬ی٘بت‪ٞ‬س‪ ،‬کیٔ٘ؼکبص‪،‬‬ ‫عشاح ُشاکیی ‪ً ٝ‬بسُشدا‪ ٙ‬کیٖٔ‪١‬بی ا‪ٛ‬یک٘کیکـک‪ٚ‬‬ ‫ً‪ٞ‬تب‪ ٝ ٟ‬تدشثی ‪ ٝ‬کبسؽآتللیْ دا‪ٛ‬ـکِکب‪١ ٟ‬ک‪ٜ‬کش‬ ‫ت‪٢‬شا‪ ٙ‬اػت‪ٝ .‬ی ػبّ ‪ٛ ۲۶۰۹‬کیکض دس خـک‪ٜ‬ک‪ٞ‬اس‪ٟ‬‬ ‫سراضپس‬ ‫حضَر »زرد خبلذار«‬ ‫در جطٌَارُ پبلن اسپریٌگس‬ ‫ا‪ٛ‬ی٘یـ‪ ٚ‬صاُشه یض‪ٞ‬س داؿت‪ ٠‬اػت‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬کیٖٔ اص ت‪ٓٞ‬یذات ٗشًض ُؼتکشؽ ػکیک‪ٜ‬ک٘کبی‬ ‫ٗؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬تدشثی اػت‪.‬‬ ‫رهبى »پسر چبپکسَار «برای ًَجَاًبى‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬سٗکب‪ٛ ٙ‬ک‪ٞ‬خک‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫پؼش بثیػ‪ٞ‬اس ‪ٞٛ‬ؿت‪ٓ ٠‬یال هشثب‪ٛ‬ی‬ ‫ٗ‪ٜ‬تـش ؿذ‪.‬ای‪ ٚ‬سٗب‪ ٙ‬ثب تل‪ٞ‬یشُشی‬ ‫‪١‬بدی اػذیپ‪ٞ‬س دس ‪ ۲۲۶‬کلکلک‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬ثب هی٘ت ‪١ ۴۵‬کضاس تک‪ٗٞ‬کب‪ ٙ‬دس‬ ‫ا‪ٛ‬تـبسات ًتبه خٌ٘کشا‪ ٙ‬سا‪١‬کی‬ ‫ثبصاس ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫دس ٗؼشکی ‪ٛ‬بؿش اص ای‪ً ٚ‬تبه اٗذ‪ٟ‬‬ ‫اػتۺ ٓیال هشثب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬پیؾتش ًتبه ثچ‪١٠‬بی کشات سا ثکب ا‪ٛ‬کتکـکبسات‬ ‫ًتبه خٌ٘شا‪ٜٗ ٙ‬تـش ًشد‪ ،ٟ‬ای‪ٚ‬ثبس ٗخبعت سا ث‪ ٠‬ػشصٗی‪ ٚ‬اػت‪١‬کبی‬ ‫اکیْ ‪ ٝ‬دؿت ‪١‬بی ػشػجض س‪١‬ؼپبس ًشد‪ ٝ ٟ‬س‪ٝ‬ایکتکِکش هلک‪ ٠‬تکبیک٘کبص‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د؛ پؼش ‪ٞٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ػبؿن اػت‪١‬بػت ‪٘١ ٝ‬یـ‪ ٠‬دس س‪ٝ‬یب‪١‬کبیکؾ‬ ‫ثب اػجؾ هیشات دس دؿت‪١‬بی ػشػجض ٗیتبصد تب ؿجی‪ ٠‬پذسؽ‪ ،‬ه‪٢‬کشٗکب‪ٙ‬‬ ‫ػ‪ٞ‬اسًبسی ؿ‪ٞ‬د اٗب یبدث‪ ٠‬سا‪ٜٛ‬ذُی ‪ٛ ٝ‬وق ػض‪ ٞ‬ثی‪ ٚ‬ا‪ ٝ ٝ‬اسص‪١ٝ‬بیؾ‬ ‫کبکٔ‪ٗ ٠‬یا‪ٛ‬ذاصد‪.‬تبی٘بص یتی دیِش خشات ػ‪ٞ‬اس ؿذ‪ ٙ‬ثش هیشات‪ ،‬اػکت‬ ‫ه‪٢‬شٗب‪ ٝ ٙ‬یٌ‪٠‬تبصؽ سا ‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬اص ػ٘تی دیِش اتیال‪ ،‬ػ‪ٞ‬دای تلبیکت‬ ‫هیشات سا داسد‪ .‬اٗب ای‪ ٚ‬تبص‪ ٟ‬اؿبص هل‪ ٠‬اػت ‪ ٝ‬هشاس اػکت ٗکخکبعکجکب‪ٙ‬‬ ‫‪ٞٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ً ٙ‬تبه ‪٘١‬شا‪ ٟ‬تبی٘بص اتلبهبت سیض ‪ ٝ‬دسؿت ٗبخشا سا ػک‪ٞ‬اس ثکش‬ ‫هیشات پـت ػش ثِزاس‪ٛ‬ذ‪ٓ.‬یال هشثب‪ٛ‬ی دس پؼش بثیػ‪ٞ‬اس اٗیذ‪ٗ ،‬جکبسص‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬پـتٌبس ثشای سػیذ‪ ٙ‬ث‪١ ٠‬ذف سا تشػیٖ ًشد‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫دس ثخـی اص ای‪ً ٚ‬تبه ٗیخ‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖۺ تبی٘بص ؿٔ‪ َٜ‬سا ثبال ثشد تب ٗلکٌکٖ‬ ‫هیشات سا تبصیب‪ ٠ٛ‬ثض‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬سا ‪ ٖ١‬ثیش‪ًٜ ٙٝ‬ذ‪ .‬ت٘بٕ ثذثختی‪١‬بی تکبیک٘کبص‬ ‫تولیش ا‪ ٝ‬ث‪ٞ‬د‪ .‬شا هیشات دس خب‪ٗ ٠ٛ‬ب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د تب ‪١‬ش ثبس ً‪ٝ ٠‬اسد یکیکبط‬ ‫ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬سا ثجی‪ٜ‬ذ کذای ؿی‪ ٠٢‬ثٔ‪ٜ‬ذؽ سا ثـ‪ٜٞ‬د ‪ ٝ‬یؼکشت ثکٌکـکذ ‪ٝ‬‬ ‫یبدؽ ثیبیذ ً‪٘ٛ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ػ‪ٞ‬اس ؿ‪ٞ‬د‪٘ٛ .‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ػ‪ٞ‬اسًبس ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬صسد خبٓذاس ػبختک‪ ٠‬ػکبسا‬ ‫ػشٗذ ث‪ ٠‬خـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬پبٖٓ اػپشی‪ِٜ‬ض سا‪ ٟ‬پیذا ًشد‪.‬‬ ‫کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬صسد خبٓذاس ػبخت‪ ٠‬ػبسا ػشٗذ ث‪ ٠‬خـک‪ٜ‬ک‪ٞ‬اس‪ٟ‬‬ ‫پبٖٓ اػپشی‪ِٜ‬ض سا‪ ٟ‬پیذا ًشد‪ ،‬ای‪ ٚ‬خـ‪ٜٞ‬اس‪ٞٗ ٟ‬سد تکبیکیکذ‬ ‫اًبدٗی اػٌبس اػت ‪ ٝ‬اص ‪ ۲۲‬تب ‪ ۲۸‬ط‪ٝ‬ئ‪ ٚ‬ثشاثش ثب یکی‬ ‫تب ‪ ۷‬تیش دس ؿ‪٢‬ش پبٖٓ اػپشی‪ِٜ‬ض ثشُضاس ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ثبصاس ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬ایک‪ ٚ‬خـک‪ٜ‬ک‪ٞ‬اس‪ ٟ‬یکٌکی اص‬ ‫ثضسُتشی‪ٝ ٚ‬یتشی‪١ٚ‬بی کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬دس خ‪٢‬ب‪ ٙ‬اػت‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬خـ‪ٜٞ‬اس‪١ ٟ‬لت س‪ٝ‬ص‪١ ٟ‬ش ػبّ دس ٗب‪ ٟ‬ط‪ٝ‬ئ‪ ٚ‬ثیؾ اص‬ ‫‪ ۳۵۶‬کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ٜٗ ٟ‬تخت سا اص ُ‪ٞ‬ؿ‪ًٜ ٝ ٠‬بس خ‪٢‬کب‪ ٙ‬ثک‪٠‬‬ ‫‪٘ٛ‬بیؾ دسٗی ا‪ٝ‬سد ‪ ٝ‬دس ثبصاس کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬یض ثیؾ‬ ‫اص ‪١ ۳‬ضاس کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬خذیذ اسای‪ٗ ٠‬یً‪ٜ‬ذ‬ ‫یض‪ٞ‬س دس خـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔکی ککیکٔکٖ ًک‪ٞ‬تکب‪ ٟ‬پکبٓکٖ‬ ‫اػپشی‪ِٜ‬ض ٗوذٗ‪٠‬ای ثشای یض‪ٞ‬س دس خک‪ٞ‬ایکض اًکبدٗکی‬ ‫ػٔ‪ٜ١ ٝ ٕٞ‬ش‪١‬بی ػی‪ٜ٘‬بػت ‪ ٝ‬دس ییبت ‪ ۰۹‬ػکبٓک‪ ٠‬ایک‪ٚ‬‬ ‫خـ‪ٜٞ‬اس‪ ۹۷ ٟ‬کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬اًکشا‪ ٙ‬ؿکذ‪ ٟ‬اص ا‪ٛ ٙ‬کبٗکضد‬ ‫دسیبکت خبیض‪ ٟ‬اػٌبس ؿذ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ثش‪ٛ‬ذُب‪ ٙ‬خـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬پبٖٓ اػپشیک‪ٜ‬کِکض اٗؼکبّ ‪ ۲۷‬ط‪ٝ‬ئک‪ٚ‬‬ ‫ٗؼشکی ٗی ؿ‪ٛٞ‬کذ‪.‬دس خکالککک‪ ٠‬داػکتکب‪ ٙ‬ککیکٔکٖ صسد‬ ‫خبٓذاس اٗذ‪ ٟ‬اػتۺ خبّ ‪١‬بیؾ سا ٗی ثی‪ٜ‬ذ‪ ،‬کذایؾ سا‬ ‫ٗیؿ‪ٜٞ‬د ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬سا ایؼبع ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ؿبدی ًشٕ س‪ٝ‬دی ت‪٢ٜ‬ب ثبصیِش ای‪ ٚ‬کیٖٔ ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪22‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 0‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9225‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمذزادٌ صذیق‬ ‫گئچی ؾبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫اقبؿ٘ساًٖ هَقوبٗب زهت ائسى‪ً ،‬سٗوٖ‪ -‬زى زٗط‪:‬‬ ‫ؾئتَزٗگ٘ن خوبل٘ی‪ ،‬چًٌَٖ گرضُهن‪،‬‬ ‫چ٘روبؾ٘ی ذ٘بل٘ی زل قئ٘سازاى‪.‬‬ ‫ذبى پبٗب چًٌَٖ اوظلط ؾَضُهن‪،‬‬ ‫االٗ٘ن پ٘به٘ی ثبز صجبزاى‬ ‫*‬ ‫ًجَز چکوٖ ثٖضحن ائتسٕ ًگبّ٘ی‪،‬‬ ‫ػبق٘والضٗی گرِٗ چ٘ربضتسٕ اّ٘ی‬ ‫ؾَضزٍم گطزًٌ٘سى ظٍلق ؾ٘بّ٘ی‪،‬‬ ‫ث٘ط خَاه ٍئطهِزٕ اؿساى‪ ،‬هبضازاى‪،‬‬ ‫ؾئَزٗگ٘ن ثٌسًُِ زٍقطثِ ذسهت‪،‬‬ ‫هبپٌ٘سا هَل اٍلوبم خبً٘وب هٌت‬ ‫گرضُ اٗسٗن ؾٌسُ ثَٕ هحجت‪،‬‬ ‫اٗؿتِزٗگ٘ن ثَزٍضؾی ثٍٖکبزاى‪،‬‬ ‫*‬ ‫ًسٗوٖ حَؾًٌَِ اٍلوَقسٍض ػبق٘ن‪،‬‬ ‫اوٗلِ ث٘ط ػبق٘ن ً٘ن هٍَلًَسُ صبزم‬ ‫ًطهِ ًِ هسُض زگ٘لؿِ الٗ٘ن‪،‬‬ ‫ػبض ائتوع گرظل٘ن قبّالضٕ گسازاى‪.‬‬ ‫ثئلِلٌ٘لِ گرضٍضٍى ًٖ ّدب اولچَلطٌٗسى ثاَتاَى‬ ‫قبػطلط اؾتلبزُ ائتو٘کسٗطلط‪ .‬زٗل٘و٘عزُ تی ّدابلاٖ‬ ‫اولچَلط‪ ،‬خَت ّادابلاٖ اولاچاَلاطُ گارضُ زاّاب‬ ‫گئٌ٘فزٗط‪.‬‬ ‫اولچَلط ٍ اًٍالضا ػبٗس ثرلگاَلاطٕ اقابؿا٘اساًاٖ‬ ‫خسٍلسُ ضؾن ائتو٘ک٘ی‪َٗ:‬ذبضٗاسا ًاٖ خاسٍلاٖ‬ ‫اذتصبضال ٍئطهی اٍچَى اٍچًَدَ هؿو٘ی هرتلاق‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫ثرلگَلطٌٖٗ هئٖ ائتوِزٗی‪...‬‬ ‫اشعار ترکی شُریار‬ ‫گئچی ؾبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫ح٘سضثبثب گرٗلط ثَِتَِى زٍهبًسٕ‬ ‫گًَلطٗو٘ع ث٘ط‪-‬ث٘طٌٗسى ٗبهبًسٕ‬ ‫ث٘ط‪-‬ث٘طٍِظزى اٗطٗلوبَٗى‪ ،‬اهبًسٕ‬ ‫ٗبذک٘ل٘ـٖ ال٘و٘عزى ال٘جالض‬ ‫ٗبذکٖ ث٘عٕ ٗبهبى گًَِِ ؾبل٘جالض‬ ‫**‬ ‫ث٘ط ؾَِضٍقَى ثَ هبضهٌ٘و٘ف کلٌسى‬ ‫ًِ اٗؿتَِ٘ض ثَ هَضزٍؿٖ ًلٌسى؟‬ ‫زٌِٗ گئچ٘طت اٍلسٍظالضٕ الٌسى‬ ‫هَِٕ ترًَِلؿَِى‪ ،‬ثَ ٗئط اٍِظٕ زاؿ٘لؿ٘ی‬ ‫ثَ ق٘طبًل٘ن هَضهَؾٖ ث٘ط ٗ٘ـ٘لؿ٘ی‬ ‫**‬ ‫ث٘ط اٍچئ٘سٗن ثَ چ٘طپٌ٘بى ٗئلٌ٘ی‬ ‫ثبؿالقئ٘سٗن زاؿساى اقبى ؾئلٌ٘ی‬ ‫اؿالقئ٘سٗن اٍظام زٍِقَی ائلٌ٘ی‬ ‫ث٘ط گرضئ٘سٗن اٗطٗل٘ـٖ ً٘ن ؾبلسٕ‬ ‫اولٌِ ه٘عزُ ً٘ن ه٘طٗلسٕ‪ً٘ ،‬ن هبلسٕ‬ ‫**‬ ‫هی ؾٌَى تی زاؿب ؾبلسٗن ًَلَؿٖ‬ ‫ؾٌسُ هئ٘تط‪ ،‬گَِٗلطُ ؾبل ثَ ؾَؿٖ‬ ‫ثبٗوَقًَسا زاض اٍِلوبؾ٘ی هلؿٖ‬ ‫ثَضزا ث٘ط قئط زاضزا هبل٘ت‪ ،‬ثبؿ٘طٗط‬ ‫هطٍّت ؾ٘ع اًؿبًالضٕ چبؿ٘طٗط‬ ‫**‬ ‫ح٘سضثبثب‪ ،‬ؿ٘طت هبًَى هبٌٗبضًی‬ ‫هطُ هَقالض ؾٌی هَِپَح‪ ،‬هبلربضًی‬ ‫اٍِ ؾ٘لسٗطٗن زاقالضٌٗبى اٌٍِٗبضًی‬ ‫هَِظاى‪ ،‬هٌ٘ن ّوّت٘وٖ اٍِضزا گرض‬ ‫اٍضزاى اَٗ٘ل‪ ،‬هبهت٘وٖ زاضزا گرض‬ ‫**‬ ‫ح٘سضثبثب‪ .‬گئدِ زٍضًب گئچٌسُ‬ ‫ًَِضاٍِؿلًََى گرظٕ هبضا ؾئچٌسُ‬ ‫ه٘ط اتٌٖ٘ هٌ٘٘ت‪ً ،‬ؿ٘ت‪ ،‬ث٘چٌسُ‬ ‫هٌسُ ثَضزاى تئع هطلجِ چبتوبضام‬ ‫اَٗظ گل٘ت‪ ،‬چبتوًَ٘دبى ٗبتوبضام‬ ‫**‬ ‫ح٘سضثبثب‪ ،‬هطز اٍِؿَلالض زٍِؿگٌ٘بى‬ ‫ًبهطزلطٗی ثَضًٍالضٗی اٍِؿگٌ٘بى‬ ‫گسٌٗلطزُ هَضزالضٕ تَت‪ ،‬ثَِؿگٌ٘بى‬ ‫هَِٕ هَظٍالض اٗ٘ی‪-‬قبٗ٘ی اٍِتالؾ٘ی‬ ‫هًََِٗالضٍى هَٗطٍهالضٗی هبتالؾ٘ی‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫**‬ ‫عالهم امینی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی ارربایجاوی‬ ‫سیذ محمذ حسیه بُجت تبریسی متخلص بٍ شُریار‬ ‫ازاهِ اظ قوبضٓ هجل‪....‬‬ ‫گٌَٗسٓ اٗی اقؼبض پ٘ساؾت ًِ ػکوٖ قَض اًگ٘ع ثِ ظثبى هبزضٕ زاضز‪.‬‬ ‫زض ث٘ت زٗگط ّو٘ی قبػط ثب اقبضُ ثِ ه٘طظا ػلٖ اًجط طبّطظازُ ” صبثط ” قبػط قْ٘ط اشضثبٗدبى ‪ ،‬ه٘گَٗس ‪:‬‬ ‫“قبػط ظثبى ؿ٘طتَضى ‪ ،‬ذ٘لٖ اظ قؼطّبٕ ذَز ضا اظ قؼط تَضًٖ ثطزاقت ًطزُ اؾت‪.‬قبػطٕ هثل “صبثط”‬ ‫ثب ذَاى گؿتطزُ ازثٖ ذَز چکن تٌ ًو٘تَاًس ثبقس ‪ .‬کطٌّ تَضى اظ اٌٌِٗ زٗگطاى ضٗعُ ذَاض ذَاى‬ ‫اٍثبقٌس ‪ ،‬ثبًٖ ًساضز‪ّ .‬وچٌبًٌِ ًؿبًٖ چَى ‪ :‬اقطف السٗی هعٌٍٖٗ” ًؿ٘ن قوبل” اظ هضوًَْبٕ قؼطٕ‬ ‫“صبثط” اظ ًتبه “َّح َّح ًبهِ” گبّٖ پٌْبى ٍ گبّٖ اقٌبض اؾتلبزُ ًطزُ اؾت ‪ .‬قْطٗبض زض اٌٗوَضز‬ ‫هٖ کطهبٗس‪:‬‬ ‫” کبضؼ قبػ٘طٕ چَخ ؾرظلطٌٖٗ ‪ ،‬ث٘عزى اپبضه٘ف صبثط ً٘وٖ ث٘ط ؾلطُ لٖ قبػ٘ط پبذ٘ل اٍلوبظ”‬ ‫قبػط زض اٌٗدب ظثبى تَضًٖ ضا اظ اى ذَز ه٘ساًس ٍ زٗگط ظثبى ضا ؿ٘طذَزٕ خلَُ هٖ ًوبٗس ‪.‬‬ ‫زضث٘تٖ زٗگطاظ ّو٘ی قؼط ‪ ،‬قبػط ثِ هجبضظُ ّب ٍ حوبؾِ ّبٕ هلٖ هَم ذَز اقبضتٖ زاضز ٍ ه٘گَٗس ‪:‬‬ ‫“اشض هَقًََ ه٘صط ضٍهَ اؾ٘ط ائتو٘ف ًؿطا ؾرظٍ زٍض ث٘ط ث٘لِ تبضٗد ًبؿ٘ل اٍلوبظ”‬ ‫لکٌط تَضًبى (اه٘طاضؾالى) ه٘صط ضٍم ضا اؾ٘طًطزُ اؾت‪ ٍ .‬اٗی ًالم اظ هَل ًؿطٕ اؾت ‪ٍ .‬هبٗغ تبضٗرٖ‬ ‫ًِ زضٍؽ ً٘ؿت ‪.‬‬ ‫اؾتبز قْطٗبض توبم ّؿتٖ ذَز ضا زض اػتالٕ ظثبى ٍ کطٌّ ذَز ٍزض ضاُ زکبع اظ ح٘ث٘ت ّن ظثبًبى ذَز‬ ‫ثٌبض ثؿت ٍ زض اٌٗطاُ زچبض گطکتبضْٗبٕ پ٘چ٘سُ إ قسُ اؾت ‪.‬اٍ اظ هضبه٘ی ٍ تٌگٌبّْبٕ اختوبػٖ ًِ‬ ‫ًػاز پطؾتبى ٍ قًَ٘ؿتْب ثطؾط کطٌّ ‪ ،‬ظثبى ٍ هَم قْطٗبض اٍضزُ اًس ثؿٖ هتضطض گکتِ اؾت ‪ .‬اٍ زض ظهبى‬ ‫تحص٘ل زض تْطاى – زض ضقتِ طت ًِ زض اًعهبى زضًل اٗطاى ثِ تؼساز اًگکتبى زؾت زض اٗطاى ثَزًس – قؼط‬ ‫هؼطٍف ” اال تْطاً٘ب اًصبف هٖ ًی …” ضا ؾطٍزُ ثَز ‪ .‬ثِ ّو٘ی ؾجت اظ زاًکگبُ اذطاج ٍ تحت تؼو٘ت‬ ‫واغیل‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫هطاض ه٘گ٘طز‪ .‬اؾتبز ثطإ گطٗع اظ اٗی گطزاه ‪ً ،‬بهالٗوبت کطاٍاًٖ ضا‬ ‫تحول هٖ ًٌس ٍ اظ اٌٗططٗن ضٍح حؿبؼ قْطٗبض اظضزُ هٖ گطزز ٍ‬ ‫زض اثط ّو٘ی ککبض ‪ ،‬اؾتبز ث٘کتط اظ پ٘ف زض ذسهت کطٌّ ٍ ظثبى‬ ‫ذَز هسم ثطه٘ساضز ٍ حبصل اى تالـ ثٖ ٍهلِ ‪ ،‬ذلن هٌظَهٔ‬ ‫“ح٘سضثبثبٗب ؾالم” ه٘جبقس ًِ ثب ذلن اٗی اثط کٌب ًب پصٗط‪ ،‬اح٘بء ظثبى ٍ‬ ‫کطٌّ تَضًٖ زض اٗطاى ثِ ٍهَع پَ٘ؾت‪ .‬اؾتبز ٍهتٌِ٘ اظ زاًکگبُ‬ ‫اذطاج قس ‪ ،‬زض ؾبل اذط زاًکگبُ ثَز اٍ ثطذالف قبٗغ ّطگع ه٘ل‬ ‫ًساقت اظ زاًکگبُ ًٌبض گصاقتِ قَز ٍ زض اٌٗطاُ ثِ ّطاه٘س ًن‬ ‫ؾَٖٗ ؾطه٘عز‪ .‬اؾتبز ثطإ ثبظگکت هدسز ثطؾط تحص٘ل ‪،‬ثِ ًؿبى‬ ‫ظٗبزٕ هتَصل قس ‪.‬‬ ‫اٍ حتٖ زض ً٘کبثَض اظ ًوبلولی ‪ً ،‬وبـ هجبضظ ٍ تجؼ٘سٕ ً٘ع ٗبضٕ‬ ‫ه٘طلجس ‪ً ٍ .‬وبـ ثب لجٖ پط اکؿَؼ ٍ زلٖ پطذَى هٖ گَٗس ‪ً”:‬ل اگط‬ ‫طج٘ت ثَزٕ‪ ،‬ؾطذَز زٍا ًوَزٕ !”‬ ‫ثِ ًظطه٘طؾس اٌٌِٗ اؾتبز قْطٗبض – ثٌب ثِ هکَْض‪ -‬ثِ هَخت ػکن ثِ‬ ‫ٗی زذتط اظ تحص٘ل زض زاًکگبُ زؾت ثطزاقتِ ‪ ،‬پصٗطکتٌٖ ً٘ؿت‪.‬‬ ‫ثل هؼتوسٗن ًِ ضغٗن پْلَٕ ‪ ،‬اؾتبز ضا ثِ ذبطط ػکوٖ ًِ قبػط ثِ‬ ‫ظثبى هبزضٕ ٍ هطزم ؾتن ًک٘سُ ٍ ضق٘س اشضثبٗدبى هَ٘ضظٗس ‪ ،‬اظ‬ ‫ازاهٔ تحص٘ل هحطٍم قگطزاً٘سُ اؾت ‪.‬‬ ‫اٍ ًبچبض اؾت ثطإ زٍض هبًسى اظ زؾت هبهَضاى زٍلتٖ اظ قْطٕ ثِ قْطٕ ثطٍز ٍ زض ثِ زض قَز ‪ ٍ .‬ػبهجت‬ ‫‪ ،‬پؽ اظ تحول ؾرتْ٘بٕ ثؿ٘بض ‪ ،‬ثِ زاهی هبم هْ٘ی ذَز – تجطٗع – پٌبّسُ ه٘کَز ‪ .‬قبػط زض ث٘ت ظٗط ثِ اٗی‬ ‫ًٌتِ اقبضُ صطٗح زاضز‪:‬‬ ‫” تْطاً٘ی ؿ٘طتٖ َٗخ قْطٗبضٕ ؾبذالهبؿب هبچو٘کبم تجطٗعُ تب ٗبذکٖ ٗبهبى ثللٌؿ٘ی”‬ ‫( تْطاى ؿ٘طت ًگْساضٕ اظ قْطٗبض ضا ًساضز‪ّ ،‬ن اظ اٌٗطٍ ثِ تجطٗع کطاض ًطزُ ام تب ذَه ٍ ثس هؼلَم گطزز )‪.‬‬ ‫یکصذ َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یاخشی لیغا یاخشی لیق َر کیشیىیه ایشیذی‬ ‫ازاهِ اظ قوبضٓ هجل‪...‬‬ ‫گئچی ؾبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫هَـ= ػوَه ًب ثوؼٌبٕ پطًسُ ٍ ذصَصاب ٗاٌاٖ اظ‬ ‫‪:‬‬ ‫زئسٕ‬ ‫ِٗ‬ ‫ً٘کٖ‬ ‫تَلٌَ ال‪-‬اٗبؿب زٍقَه‬ ‫پطًسگبى قٌبضٕ (ؾٌوط)‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫اًٍالضٗی‬ ‫هی‬ ‫اذتبضٗطالض‪.‬‬ ‫هٌٖ‬ ‫اٍٍچَالض‬ ‫ ا ً٘کٖ ‪ ،‬اٍ‬‫هَقچٖ ‪/‬ت= هَُـ (پطًسُ) ‪ +‬چٖ (اى قـل ؾبظ)‬ ‫ٗ٘ات‬ ‫ائلِ‬ ‫ٗبذک٘ل٘ن‬ ‫گلو٘کن‪.‬ؾٌِ‬ ‫ثَضاٗب‬ ‫هَضتبضٗت‬ ‫الٌ٘سى‬ ‫= ًؿٌِ٘ ًبضـ ثب پطًسُ اؾت ‪ ،‬هلّبػلٖ ػالءالسٗی‬ ‫‪،‬‬ ‫ائلاِ‬ ‫ٗبذک٘ل٘ن‬ ‫هٌِ‬ ‫زُ‬ ‫ؾی‬ ‫ٗئطٌِٗ‬ ‫‪،‬‬ ‫هَضتبضزٗن‬ ‫اولَهسى‬ ‫ػلٖ ثی هحوس ؾوطهٌسٕ ػابلان ٍ ضٗاباا٘اساى ٍ‬ ‫هٌٖ گ٘علِ‪.‬حو٘س ً٘کٖ کٌ٘طلکاواِ ها٘اف اٍٍچاَالض‬ ‫هتٌلّن اٗطاًٖ ًِ ثِ کطهبى ؾلطبى اُلُؾ ث٘ا هاوهاَض‬ ‫هابچاوابم‬ ‫گل٘ت چ٘رسٗالض‪.‬تَلٌَ اٗکٖ ثئلِ گارضٍه‬ ‫تکٌ٘ل ضصسذبًٔ ؾوطهٌس گطزٗس ٍ اٗکبى ػاوابه‬ ‫تَتسٍالض‪.‬‬ ‫زٗطٕ‬ ‫تَلًٌََ‬ ‫اٍٍچَالض‬ ‫‪.‬‬ ‫ًؿسٗلط‬ ‫اٍؾتًََ‬ ‫ثبقٌ٘٘ی‬ ‫اٗؿتِ زٕ‪ .‬اهوب تبظٗالض اهٌبى ٍئطهِ ٗ٘ت ‪،‬‬ ‫هرصَل قبُ ضا زض قٌبضگبُ ًگِ هٖ زاقت‪.‬‬ ‫ً٘کٖ اٍٍچَالضا ؾالم ٍئطٗت زئسٕ ‪:‬‬ ‫هَطٖ= هَتَ = خؼجِ (‪ )1‬؛ زض هَتبزؿَث٘ل٘ی (ثبخ‪ :‬هوسهِ) ثوؼٌبٕ زؾتٔ هطزم اهسُ اؾت‪ .‬قبٗس ثؼساً‬ ‫تاَتاب‬ ‫‪،‬‬ ‫ًاٖ‬ ‫اهاواب‬ ‫‪.‬‬ ‫گعٗطزٗن‬ ‫زالٌ٘دب‬ ‫تَلًٌََى‬ ‫گط‬ ‫ح٘لِ‬ ‫ثَ‬ ‫‪،‬‬ ‫ًٖ‬ ‫ اٍٍچَ هبضزاقالض ‪ ،‬هی چَذساًسٕ‬‫اختوبع ترتِ ّب ثطإ ؾبذتِ قسى هَطٖ ً٘ع ثِ اٗی هؼٌٖ اهسُ اؾت! ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ٍئطٗی‬ ‫هٌِ‬ ‫ثًََ‬ ‫تَتسًٍَظ‪.‬‬ ‫اًٍَ‬ ‫ؾ٘ع‬ ‫ث٘لو٘طزٗن ‪ .‬چَخ ٗبذکٖ اٍلسٍ ًٖ ‪،‬‬ ‫هْطهبى‪ -1‬هبضاهبى = هبضا (هَٕ ‪ ،‬ؾ٘بُ ضً ‪ ،‬ثؿ٘بض) ‪ +‬هبى (هبًٌس ‪ ،‬پْلَاى) = پْلَاى هإَ ‪ ،‬ثؿا٘ابض‬ ‫اٍٍچَالض ؾَضٍقسٍالض ‪:‬‬ ‫هَٕ‬ ‫؟‬ ‫گطًسٕ‬ ‫ تَلٌَ ؾٌ٘ی ًٌِ٘٘‬‫‪-2‬هبّبضهبى = هبّبض (هبّبضهبم = ثطاًساذتی ‪ ،‬هچ اًساذتی) ‪ +‬هبى (پْلَاى) = پْلَاى ؿبلت ٍ ثطاظًسُ‬ ‫اًٍاَى‬ ‫ٗ٘طم‬ ‫اٗؿتِ‬ ‫‪.‬‬ ‫هَضتبضٗت‬ ‫ٗئ٘٘ت‬ ‫ّبه٘ؿٌٖ٘‬ ‫‪،‬‬ ‫هَٗوبٗ٘ت‬ ‫خَخِ‬ ‫‬‫تََٗم‬ ‫هٌسُ‬ ‫تَلٌَ‬ ‫ً٘کٖ زئسٕ ‪ -:‬ثَ‬ ‫ه٘چٖ= ه٘چٖ = هِ٘٘چٖ = هِٖ٘ (هِ٘٘وبم = ثطٗسى ‪ ،‬ضٗع ضٗع ًطزى ‪ ،‬ضحن ًٌطزى ‪ ،‬ظٗط هَل ظزى ‪ً ،‬گبُ‬ ‫اٍضگ٘ان‬ ‫‪،‬‬ ‫ًٖ‬ ‫ثبذبم‬ ‫اًٍب‬ ‫ؾ٘طٕ‬ ‫ث٘ط‬ ‫گًَسُ‬ ‫ؾبذالٗبم‪.‬‬ ‫زٍلسٍضٍه‬ ‫ؾبهبى‬ ‫اٗچطٗؿٌِ٘‬ ‫‪،‬‬ ‫ؾَٗبم‬ ‫زضٗؿٌٖ٘ اوظٍم‬ ‫ت٘ع ٍ ثب زهت ًطزى) ‪ +‬چٖ (اى قـلٖ) = ثطـ زٌّسُ ؛ ه٘چبچٖ = ه٘٘چٖ چٖ = ذ٘بط ‪ ،‬هِ٘٘سٗطهبم‬ ‫‪:‬‬ ‫زئسٕ‬ ‫ثبذ٘ت‬ ‫اًٍب‬ ‫َٗذبضٕ‬ ‫التساى‬ ‫ث٘ط‬ ‫ائک٘سًسُ‬ ‫ؾرظلطٕ‬ ‫ثَ‬ ‫زى‬ ‫ً٘کٖ‬ ‫حو٘س‬ ‫ؾََٗٗب‪.‬تَلٌَ‬ ‫ٖ (= ؾَظى) ٍ هِِ٘٘٘ان (= ؾاَظى‬ ‫= ًگبُ ت٘ع ًطزى ‪ ،‬هِ٘٘وبج (ثبخ‪ :‬ه٘وبج) ‪ ،‬هِ٘٘وب (ثبخ‪ :‬ه٘وِ) ؛ الجتِ هِ٘٘ ِ‬ ‫الا٘اٌاسى‬ ‫اٗاالًا٘ای‬ ‫ؾٌٖ‬ ‫ّئچ‬ ‫‪،‬‬ ‫ٗسٗن‬ ‫ث٘لؿِ‬ ‫ثئلِ‬ ‫ٗبذک٘ل٘ـب‪.‬‬ ‫زٗگ٘ن‬ ‫ائلِ‬ ‫ؾٌِ‬ ‫هٌ٘ن‬ ‫حبٗ٘ق‬ ‫‪،‬‬ ‫اٌٗؿبى‬ ‫ إ ًبهطز‬‫گًَٖ زٍظٕ) ػل٘طؿن تکبثِ ظبّطٕ ثب اٗی ًلوِ ّوطٗکِ ً٘ؿتٌس ثلٌِ اظ هصسض هبَٗهبم (= هبظٍضهبم‬ ‫ٍٍضاضزٕ‪.‬‬ ‫هَٗبضزٗن‬ ‫‪،‬‬ ‫هَضتبضهبظزٗن‬ ‫= ًَى ظزى) ثَخَز اهسُ اًس‪.‬‬ ‫حو٘س ً٘کٖ زئسٕ ‪ - :‬چَخ زاً٘کوب‪ .‬ث٘ط ٗبذک٘ل٘ن ائلِ ٗ٘جؿی ؾِ ‪ ،‬ه٘ی زُ پ٘ؿل٘ی ائلِ ٗا٘اجاؿای‪ .‬ؾاًَاطا‬ ‫ه٘ط= هِ٘ط = ؾ٘بّٖ ‪ ،‬هطظ ٍ ؾطحس ‪ً ،‬بظ ٍ ػکَُ ؛ هِ٘طام = ًٌبضُ ‪ ،‬هِ٘طًب = لجٔ زَٗاض ٍ پکت ثبم ‪ ،‬هِ٘طهِ٘ع‬ ‫هاٌاِ‬ ‫اوظًٍَ اٍٍچَالضا تَتَه زئسٕ ‪ -:‬هبضزاقالض ًئچِ اٗؿتِ ٗ٘طؾٌ٘٘ع ٍئطٗن ‪ ،‬ثًََى زضٗؿٌٖ٘ ؾاَٗاَه‬ ‫(ُ‪.‬م) ‪ ،‬ه٘ط‪ -‬هَم = ه٘ط – هبؾِ ٍ تبض – هبض ‪ ،‬هِ٘طچ٘ل = ػکَُ گط ‪ ،‬هِ٘طهِٖ (ثبخ‪ :‬هطهٖ) ‪ ،‬هِ٘طخبًوبم =‬ ‫ٍاض‬ ‫اضزٕ‬ ‫ٍئطٗی ‪.‬اٍٍچَالضزاى ث٘طٕ ث٘چبؿٌٖ٘ چ٘ربضتسٕ‪....‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫ذٌسُ ّبٕ لَؼ ٍ ػکَُ ًبى ‪ ،‬هِ٘طِٗکوب (ثبخ‪ً :‬طقوِ)‪...‬‬ ‫‪ ٌٖٗ ،‬اظ زضذکبى تطٗی ؾلؿلِّبٕ حٌَهتٖ زض قاجاِ هابضُ ّاٌاس ضا‬ ‫پادشاَان ترک ایران‬ ‫تکٌ٘ل زازًس ٍ ًوکٖ هْن زض تبضٗد اى ؾطظه٘ی اٗلب ًوَزًس ‪ .‬چٌبًچاِ‬ ‫اًجط قبُ اظ ثعضگتطٗی حبًوبى تبضٗد ٌّس اظ اٗی ؾلؿلِاؾت‪.‬‬ ‫تیمًریان‬ ‫وًادگان امریزی تیمًریان‬ ‫ازاهِ اظ قوبضٓ هجل‪...‬‬ ‫قبّطخ ٍ ؾلطبى حؿ٘ی ٍ ؾلطبى اثَؾؼ٘س اظ ًواکاجاٌاسٗابى حاوابٗات ًَازگبى پبزقبّبى ت٘وَضٗبى ٌَّظ ؾبًی اٗطاى ّؿتٌس ٍ اًثطٗات اًابى‬ ‫هًٖطزًس‪ .‬اظ زٗگط ؾلؿلِ ّبٕ هْن صَکِ٘ زض اٗی زٍضُ ًاَضثاراکا٘اِ زض ًَاحٖ اططاف تْطاى(ثِ ٍٗػُ ضٍزّی) ٍ ّوساى پ٘طٍ هؿلی صَکٖ‬ ‫ثَزًس کطهِ حطٍکِ٘ ً٘ع زض ّو٘ی زٍضُ قٌل گطکت ‪ .‬حطٍکا٘اِ ظابّاط ًا گطٕ ّؿتٌس‪ .‬ظثبى هبزضٕ ثبظهبًسگبى اٗی ؾلؿلِ گاَٗکاٖ اظ تاطًاٖ‬ ‫زاضإ تکٌ٘الت ؾ٘بؾٖ گؿتطزُ إ ثَزُ ٍ ثٌب ثط هٌبثغ‪ ،‬زض ؾَءهصس ثِ اؾت ًِ ٍٗػُ ذَزقبى اؾت ٍ پًَ٘سّبٕ ذبًَاگٖ زض ثٌ٘کابى ثؿا٘ابض‬ ‫ضاٗح اؾت‪ .‬گلتِ هٖقَز اًبى گبّٖ قبذِإ اظ اّل حن ً٘ع هٖثبقٌس‪.‬‬ ‫قبّطخ زض ‪ً٘ ۰30‬ع ًوف اؾبؾٖ زاقتِاًس‪.‬‬ ‫ٍلٌ٘ی اذتالف ػو٘سُ ثؿ٘بضٕ ه٘بى اًبى ٍ زٗگط پطٍاى اّل حن اؾت‪.‬‬ ‫گًرکاویان َىذ‬ ‫ثطإ ًوًَِ ؾج٘ل ذَز ضا ًَتبُ ًگبُ زاقتِ‪ ،‬هحوس ضا ذبتن اًج٘ب زاًؿاتاِ هٖهبًسًس‪ .‬کطظًساى اٍ ً٘ع ؾ٘بؾت ثٌ٘بىگصاض زٍزهبى ت٘وَضٗابى ضا پاٖ‬ ‫ثؼسّب ظْ٘طالسٗی هحوس ثبثط‪( ،‬کطظًس ه٘طظا ػوط ق٘د کاطظًاس ؾالاطابى ٍ حتٖ ػلٖ ضا تٌْب ٗی اًؿبى ٍلٖ ثب ضٍح٘بت ذساًٍسٕ هٖقٌابؾاٌاس‪ .‬گطکتٌس ًِ هٖ تَاى ثِ ضاُ اًساظٕ ضصسذبًِ‪ ،‬هؿدس ٍ هاسضؾاِ اقابضُ‬ ‫اثَؾؼ٘س کطظًس ه٘طظا هحوس کطظًس ه٘طاًکبُ) ًاِ زض هاٌابطان اطاطاف ّوچٌ٘ی گلتِ هٖ قَز اًبى ّوچٌ٘ی ثِ هبًٌاس اخاساز ذاَٗاف ٍ ثاط ًطز‪.‬‬ ‫هبٍضاءالٌْط حٌَهت زاقت ٍ ثطإ زکغ ق٘جی ذبى ثب ثاسٗاغ الاعهابى ذالف زٗگط پ٘طٍاى اّل حن‪ ،‬ثِ زاًف ٍ ٌّط ثؿ٘بض زلجؿتگٖ زاقتاِ ٍ ٌّط ًگبضگطٕ ٗب ًوبقٖ اٗطاًٖ ٍ ً٘ع حَقٌَٗؿٖ زض اٗی زٍضُ اظ تبضٗد‬ ‫هتحس قسُ ثَز‪ً ،‬تَاًؿت ثب اظثٌبى هوبثلِ ًٌس ٍ ثِ ٌّسٍؾتبى ضکت ٍ ٍ‬ ‫اٗطاى ثِ قٌَکبٖٗ هبثل تَخْٖ زؾت ٗبکت‪.‬‬ ‫اًدب ضا کتح ًوَز ٍ ثط ذالف خسـ ت٘وَض زض ّوبًدب ؾًٌَت گعٗاس‪ .‬زض اهَض اهتصبزٕ ثؿ٘بض پطًبض ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ذل٘ل ًَُ ت٘وَض ًِ ّ٘چگًَِ قجبّتٖ ثِ ٍٕ ًساقت‪ًَ ،‬قف ًبهل ثِ‬ ‫داوش ی َىر در زمان تیمًریان‬ ‫اٍ زض ‪ ۲32‬حٌَهت ت٘وَضٗبى ٌّس (ثبثطٗبى) ضا زض اًدب پابٗاِ گاصاضٕ ت٘وَض ثب اٌٌِٗ ثؿ٘بض ذًَطٗع ثَز ٍلٖ ثِ زاًف ٍ ّاٌاط ًکاف ًکابى ضکبُ ٍ ذَقجرتٖ ًکَض هؼطَف زاقت ٍ ذسهبتٖ ثِ زاًاف ٍ ازه‬ ‫ًطز‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫هٖ زاز‪ ،‬اظ اٌٗطٍ ٌّطهٌساى ٍ صٌؼتگاطاى اظ ًکاتابضّابٗاف زض اهابى ًطز‪....‬‬ ‫خبًکٌ٘بى اٍ ًِ ثِ گَضًبً٘بى ٌّس ٍ ٗب هـَالى ًج٘ط ٌّس هؼطٍف ّؿتٌس‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫هی ػبق٘ن‪ ،‬اوظٍم ٗبضا‪،‬‬ ‫ذَـ گلِ ؾرظٍم ٗبضا‪.‬‬ ‫ًِ زئ٘٘ن هجَل اٍلؿَى‪،‬‬ ‫هَضثبى زٗط گرظٍم ٗبضا‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ثبؿب گ٘طزٗن هبه٘کب‪،‬‬ ‫ؾَ ًئ٘لؿ٘ی ٗبًو٘کب‪.‬‬ ‫ذسام صجطل٘ی ٍئطؾ٘ی‪،‬‬ ‫ٗبضٌٗساى اٗطٗلو٘کب‪.‬‬ ‫*************‬ ‫هی ػبق٘ن‪ ،‬ثئلِ هبال‪،‬‬ ‫اٍز گت٘ط‪ ،‬ثئلِ هبال‪.‬‬ ‫گرضٍم ّئچٌؽ زٍقوؿ٘ی‪،‬‬ ‫هی زٍقسٍم ثئلِ هبال‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ٗبضٕ گرًسضضم َٗال‪،‬‬ ‫گرظلطٗن زٍال ‪ -‬زٍال‪.‬‬ ‫تبًطٗن ث٘ط ثَلَز گرًسض‪،‬‬ ‫ٗبضٗوب ًرلگِ اٍال‪.‬‬ ‫********************************************‬ ‫ظٗل ظٗل٘ن ‪ ،‬ظٌٗد٘ط ً٘ل٘ن ‪ ،‬اؿ٘طزٗط ؾ٘لٌلِ٘ ث٘لو٘طَم ‪ :‬گرٕ ‪ٗ ،‬ئل‬ ‫********************************************‬ ‫تبالالض ّب تبالالض تبالٗب َٗل ؾبالالض ‪ ًِ ،‬ائطًٖ٘ ًِ زٗک٘ؿٖ ثبالالض ‪ :‬هبت٘ط‬ ‫********************************************‬ ‫تبح ثَ ًَسٕ ‪ ،‬ث٘ط پَتبؿٖ ‪ ،‬ثئف ٗبضپبؿٖ ‪ :‬تی اَل‬ ‫********************************************‬ ‫تبح ثَ ًسٕ ‪ ،‬هٌی چ٘رسٕ ‪ ،‬ؾٌِ گ٘طزٕ ‪ :‬الو٘ف‬ ‫********************************************‬ ‫تبح ثَ ًسٕ تبپ٘ف ًسٕ ‪ ،‬چبتالؿٖ ٍاض ٗبپ٘ف ًسٕ ‪ ،‬اٍؾتبم تَذَض گَظَل‬ ‫پبضچب ‪ ،‬گل٘ی گَضَى ثَ اٗف ًسٕ ‪ٗ :‬بهبم‬ ‫********************************************‬ ‫تبح ثَ ًسٗط تبً٘ف ًسٗط ‪ ،‬گَل ٗبضپبؿب گَهَقسٍض ‪ ًٌَِ ،‬م تَذَٗبض چَذبؾٖ‬ ‫تَضزٍض ‪ّ :‬رضٍهدی ‪ ،‬تَضاتبى تَضٍ‬ ‫********************************************‬ ‫تبپوبخب ‪ ،‬تبپسٗن ثبخب ‪ ،‬اٗتِ ٍٍضؾبى ‪ ،‬اٗتسُ هبچب ‪ ًِ :‬ؾٍَ‬ ‫********************************************‬ ‫تبپوبخب ‪ ،‬تبپسٗن ثبخب ‪ ،‬ث٘ط ثبال ؾبهوبلٖ هَخب ‪ً :‬ئچٖ‬ ‫********************************************‬ ‫تبح تبپوبخب ‪ ،‬اٗبهالضٕ ٗبپوبخب ‪ ،‬گرظلطٕ پ٘بالخب ‪ :‬زٍَُ‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫ؾٌ٘بى هَل ‪ ،‬ثًََٗساى اؾالًبض‬ ‫زؾت قٌؿتِ ٍثبل گطزًِ‬ ‫****************************‬ ‫ائلِ ٗئطزُ ٗبتوبظ التٌ٘ب ؾَ چ٘رب‬ ‫خبئٖ ًو٘رَاثِ ًِ اه ظٗطـ ثطُ‬ ‫****************************‬ ‫چرهچِ اقساى اٗؿتٖ اٍلَه‬ ‫ًبؾِ زاؿتط اظ اـ قسُ‬ ‫****************************‬ ‫ذل٘لِ ً٘ؿِ ؾٌ٘سى ثبؿ٘کل٘ط‬ ‫اظ ً٘ؿِ ذل٘لِ هٖ ثرکس‬ ‫****************************‬ ‫تَلٌَِٗ زئسٗلط قبّ٘سٗی ً٘وسٕ ؟ زئسٕ هَٗطٍؿَم‬ ‫ثِ ضٍثبِّ گلتٌس قبّست ً٘ؿت ؟ گلت زهن‬ ‫****************************‬ ‫پ٘چبم ٍٗطؾبى هبًٖ چ٘روبظ‬ ‫ًبضز تَ قٌن ثعًٖ ذَى ًو٘بز‬ ‫****************************‬ ‫ثرضًٍَٕ هَٕ هبثبؿَ٘ا‬ ‫ًالُ ذَز ضا هباٖ ًی‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 22‬خرداد‬ ‫‪2120‬‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫‪0002‬‬ ‫* ‪ 0‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9225 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫مصرف برق مجذدا از مرز ‪َ ۵۵‬سار مگایات عبًر کرد‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪-‬ض‪ٛٝ‬س اکعایکی ٗهطف تطم ً‪ ٠‬زض تؼغیالت اذیط ً٘ی ً‪ٜ‬ستط قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز‪ ،‬ض‪ٝ‬ظ‬ ‫ُصقت‪ٗ ٠‬جسزا ؾطػ ُطک ‪ ٝ‬اظ ٗطظ ‪١ ۵۹‬عاض ِٗا‪ٝ‬ات ُصق ‪.‬ض‪ٛٝ‬س اکعایکتی زٗتای ‪١‬ت‪ٞ‬ا‬ ‫ُطچ‪ ٠‬زض ض‪ٝ‬ظ‪١‬ای اذیط ًا‪١‬کی ‪ٛ‬ساق ‪ ،‬اٗا ت‪ٝ ٠‬اؾغ‪ ٠‬تؼغیالت چ‪ٜ‬سض‪ٝ‬ظ‪ٗ ،ٟ‬هطف تطم کتوتظ‬ ‫ا‪ٛ‬سًی ً٘تط قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز‪.‬ای‪ ٚ‬ض‪ٛٝ‬س ز‪ٝ‬إ ‪ٛ‬یا‪ٝ‬ضز ‪ ٝ‬اظ ض‪ٝ‬ظ ُصقت‪ٗ ٠‬هطف ت‪ ٠‬ض‪ٝ‬اّ ٗتا‪ ٟ‬اذتیتط ًت‪٠‬‬ ‫اکعایکی ت‪ٞ‬ز تطُک ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬تظاض ٗیض‪ٝ‬ز تیکتط ‪ٛ‬یع ق‪ٞ‬ز‪.‬تطاؾاؼ تتاظ‪ ٟ‬تتطیت‪ُ ٚ‬تعاضـ قتطًت‬ ‫ٗسیطی قثٌ‪ ٠‬تطم ایطا‪ ،ٙ‬ض‪ٝ‬ظ ُصقت‪ ٠‬زض ؾاػ ‪ ۰۹ ٝ ۰۲‬زهیو‪ٗ ٠‬یعا‪ٗ ٙ‬هتطف تت‪ ٠‬ضهتٖ ‪۵۹‬‬ ‫‪١‬عاض ‪ِٗ ۵.. ٝ‬ا‪ٝ‬ات ضؾیس‪.‬ای‪ٗ ٚ‬یعا‪ٗ ٙ‬هطف تطم زضحآی ض‪ٝ‬ظ ُصقت‪ ٠‬ضهتٖ ذت‪ٞ‬ضز ًت‪ ٠‬زض‬ ‫ٗست ٗکات‪ ٠‬ا‪ ٙ‬زض ؾاّ هثْ ‪١ ۵۰‬عاض ‪ِٗ ۰۰۲‬ا‪ٝ‬ات ٗهطف قتس‪ ٟ‬تت‪ٞ‬ز‪.‬ضقتس حتس‪ٝ‬ز ‪١‬تلت‬ ‫‪١‬عاضِٗا‪ٝ‬اتی تطم زض اٗؿاّ ‪ٛ‬کا‪ ٙ‬اظ ا‪ ٙ‬زاضز ً‪ ٠‬تاتؿتا‪ٛ‬ی ؾر تط اظ ؾاّ‪١‬ای هثْ زض ا‪ٛ‬تتظتاض‬ ‫ن‪ٜ‬ؼ تطم اؾ ‪.‬ترف ن‪ٜ‬ؼ ‪ٛ‬یع ض‪ٝ‬ظ ُصقت‪١ ۵ ٠‬عاض ‪ِٗ ۰۰۵ ٝ‬ا‪ٝ‬ات تطم ٗهطف ًتطز تتا‬ ‫‪ٛ‬کا‪ ٙ‬ز‪١‬س ای‪ ٚ‬ترف ‪ٛ‬یع تالـ زاضز ػوه ٗا‪ٛ‬سُی ذ‪ٞ‬ز ضا زض ؾاّ ُصقت‪ ٠‬تت‪ ٠‬زٓتیتْ قتیت‪ٞ‬ع‬ ‫ُؿتطز‪ ٟ‬تی٘اضی ًط‪ٛٝ‬ا جثطا‪ًٜ ٙ‬س‪.‬ض‪ٝ‬ظ ُصقت‪ٗ ٠‬یعا‪ ٙ‬شذیط‪ ٟ‬تطم ًک‪ٞ‬ض ‪ِٗ ۸۹۰‬ا‪ٝ‬ات تت‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬یع ‪١ .‬عاض ‪ِٗ .۵۰ ٝ‬ا‪ٝ‬ات تطم اظ ٗحْ ا‪ٛ‬طغی‪١‬ای تجسیس یصیط تاٗی‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫چ‪ٜ‬سی ییف ت‪ ٠‬زٓیْ اکعایف ٗهطف تطم ذاٗ‪ٞ‬قی تط ترکی‪١‬ایی اظ ًک‪ٞ‬ض حاًٖ قس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ضًیىذٌَا ی لًازم بُذاضتی افسایص قیمت وذاضتٍ است‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ -‬ضییؽ ‪١‬یات ٗسیط‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬ن‪ٜ‬ایغ ق‪ٞ‬ی‪ٜ‬س‪ ،ٟ‬ت‪٢‬ساقتی ‪ ٝ‬اضایکی ایطا‪ُ ٙ‬ل ‪ :‬تاً‪ٜ‬ت‪١ ٙٞ‬تیت‬ ‫اکعایف هی٘تی زض ق‪ٞ‬ی‪ٜ‬س‪١ٟ‬ا ‪ٞٓ ٝ‬اظٕ ت‪٢‬ساقتی ‪ ٝ‬اضایکی اتلام ‪ٛ‬یلتاز‪ ٝ ٟ‬تطذی ؾای ‪١‬ا ‪ ٝ‬ذثطُعاضی ‪١‬تا زض‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪١‬ای اذیط ت‪ٛ ٠‬ازضؾ ت‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ؿآ‪ ٠‬زاٗ‪ ٚ‬ظز‪ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ .‬ترتیاض ػٖٔتیِی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬قطً ‪١‬ای ت‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬تا ت‪ٞ‬ج‪٠‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ‪ ،‬اکعایف هی٘ ٗ‪ٞ‬از ا‪ٓٝ‬ی‪ ،٠‬اکعایف ‪ٛ‬طخ زؾت٘عز ‪ ٝ‬ؿیط‪ ،ٟ‬زضذ‪ٞ‬اؾ اکعایف هی٘ زاقت‪٠‬ا‪ٛ‬س‪ ،‬اٗتا‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬ؿآ‪ ٠‬زض جطیا‪ً ٙ‬اض ًاضق‪ٜ‬اؾی اؾ ‪ٝ.‬ی تهطیحًطز‪ :‬تا ظٗا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬هی٘ ‪١‬تا ًتاضقت‪ٜ‬تاؾتی ‪ٛ‬کت‪ٞ‬ز‪ ،‬اظ‬ ‫‪ٛ‬طخ‪١‬ای جسیس ذثطی ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬س ت‪ٞ‬ز‪.‬ای‪ٗ ٚ‬وإ ن‪ٜ‬لی ذاعط‪ٛ‬کا‪ًٙ‬طز‪ :‬اػضای ای‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬هطاض اؾ ‪١‬لت‪ ٠‬ای‪ٜ‬س‪ٟ‬‬ ‫جٔؿ‪ ٠‬زیِطی ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض تطضؾی زضذ‪ٞ‬اؾ ‪١‬ای اکعایف هی٘ قطً ‪١‬ا زاقت‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُل ‪ :‬هی٘ تطذی ٗ‪ٞ‬از ا‪ٓٝ‬ی‪ٗ ٠‬ا‪ٜٛ‬س یٔیاتیٔ‪١ٚ‬ا ‪ٞٗ ٝ‬از یتط‪ٝ‬قی٘ی ً‪ ٠‬زض ت‪ٞ‬ضؼ تؼیی‪ٗ ٚ‬یق‪ٞ‬ز‪١ ٠٘١ ،‬لت‪٠‬‬ ‫تـییط زاضز ‪ ٝ‬ای‪ٗ ٚ‬ؿآ‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ هی٘ ت‪ٓٞ‬یسات ‪٢ٛ‬ایی اثطُصاض اؾ ‪.‬ػٖٔتیِی تیا‪ٙ‬زاق ‪ٜٗ :‬تظط اضائت‪ ٠‬اؾت‪ٜ‬تاز ‪ٝ‬‬ ‫ٗساضى اظ ؾ‪ٞ‬ی قطً ‪١‬ا ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض تطضؾی ا‪٢ٛ‬ا ‪١‬ؿتیٖ ‪ ٝ‬ت‪٘١ ٠‬ی‪ ٚ‬زٓیْ‪ ،‬تاً‪١ ٜٙٞ‬ی اکعایف هی٘تی اتتلتام‬ ‫‪ٛ‬یلتاز‪١ ٝ ٟ‬ی ًاالیی تا هی٘ ‪١‬ای جسیس ض‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬تاظاض ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬اؾ ‪.‬ت‪ُ ٠‬عاضـ ایط‪ٛ‬ا‪ ،‬اً‪ ٜٙٞ‬تتا ‪ٝ‬جت‪ٞ‬ز قتطایتظ‬ ‫ًط‪ٛٝ‬ا ‪ ٝ‬اکعایف ٗهطف‪ ،‬ت‪ٓٞ‬یس ٗ‪ٞ‬از ق‪ٞ‬ی‪ٜ‬س‪ ٝ ٟ‬ت‪٢‬ساقتی ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ً ٟ‬اکی اظ ؾ‪ٞ‬ی ًاضذا‪ٛ‬تجتات زاذتٔتی زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض ا‪ٛ‬جإ ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬ت‪ُ ٠‬لت‪ً ٠‬اضق‪ٜ‬اؾا‪ ،ٙ‬تا ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زق‪ٞ‬اضی ‪١‬ای ت‪ٓٞ‬یس زض ؾاّ ُصقت‪ ٠‬ت‪ ٠‬زٓتیتْ ًتط‪ٛٝ‬تا ‪ٝ‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تسا‪ ٕٝ‬تحطیٖ‪١‬ا‪ ،‬ضقس ‪ ۰۱‬زضنسی ت‪ٓٞ‬یس ضا زض ای‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬زض ؾاّ ‪ ۸۸‬قا‪١‬س ت‪ٞ‬زیٖ‪.‬‬ ‫ترخیص کاالَای اساسی بذین کذ بازارگاٌ با یک ضرط‬ ‫تخصیص ‪ ۰۵۱‬میلیارد تًمان برای تکمیل راٌ اَه میاوٍ‪-‬تبریس‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ٗ -‬ؼا‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ی ُ٘طى زض ٌٗاتث‪ ٠‬تتا‬ ‫ٗؼا‪ٝ ٙٝ‬ظاضت جت‪٢‬تاز ًکتا‪ٝ‬ضظی اػتالٕ ًتطز‪،‬‬ ‫تطذیم ًاال‪١‬ای اؾاؾی تس‪ً ٙٝ‬س تاظاضُا‪ ٝ ٟ‬ت‪٢ٜ‬ا‬ ‫تا ٗج‪ٞ‬ظ هط‪ٛ‬غی‪ ٠ٜ‬ا‪ٛ‬جإ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫ٗ‪٢‬طزاز ج٘اّ اض‪ٛٝ‬وی‪ٗ ،‬ؼا‪ ٙٝ‬اٗت‪ٞ‬ض ُت٘تطًتی زض‬ ‫ٌٗاتث‪ ٠‬ای تا ُیال‪ٛ‬پ‪ٞ‬ض‪ٗ ،‬ؼا‪ ٙٝ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬ن‪ٜ‬ایغ تثسیٔتی‬ ‫‪ً ٝ‬ؿه ‪ً ٝ‬تاض‪١‬تای ًکتا‪ٝ‬ضظی ‪ٝ‬ظاضت جت‪٢‬تاز‬ ‫ًکا‪ٝ‬ضظی اػالٕ ًطز‪ ،‬ػتغتق تت‪ٛ ٠‬تاٗت‪ ٠‬قت٘تاض‪ٟ‬‬ ‫‪ٞٗ .۱6.۰.۸۱‬ضخ ‪ٗ ۰۰۱۱6۲6۲۸‬ؼتا‪ٛٝ‬ت ٗتحتتتطٕ‬ ‫تاظضُا‪ٛ‬ی زاذٔی ‪ٝ‬ظاضت ن‪ٜ‬ؼ ‪ٗ ،‬ؼس‪ ٝ ٙ‬تجاضت تا ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ضکغ ٗکٌْ ضؾ‪ٞ‬ب ًاال‪١‬ای اؾتاؾتی زض‬ ‫ت‪ٜ‬ازض ‪ُ٘ ٝ‬طًات ًک‪ٞ‬ض ت‪ٝ ٠‬یػ‪ ٟ‬ت‪ٜ‬سض اٗإ ذ٘ی‪ٜ‬ی(ض‪ٗ )ٟ‬ث‪ٜ‬ی تط ای‪ٝ ٠ٌٜ‬ظاضت ج‪٢‬از ًکتا‪ٝ‬ضظی ٗت‪ٞ‬ظتق‬ ‫اؾ زض ٗ‪ ٔ٢‬ظٗا‪ٛ‬ی تؼیی‪ٚ‬قس‪ ٝ ٟ‬حی‪ ٚ‬ترٔی‪ً ٠‬اال‪١‬ای اؾاؾی ‪ٛ‬ؿث ت‪ ٠‬تاییس ٗج‪ٞ‬ظ ؾاٗتا‪ٛ‬ت‪ ٠‬تتاظاضُتا‪ٟ‬‬ ‫اهسإ ‪٘ٛ‬ایس تا تطای نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ تاظاضُا‪ ٟ‬زض تکطیلات تطذیم ًاال ‪١‬ی ُ‪ٗ ٠ٛٞ‬ؼغٔی ن‪ٞ‬ضت ‪ٛ‬پصیطز ‪ٝ‬‬ ‫نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ ؾیؿت٘ی هط‪ٛ‬غی‪ٛ ٠ٜ‬ثاتی (ت‪٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یٌی اظ ٗج‪ٞ‬ظ‪١‬ای ها‪ٛٞٛ‬ی ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ً ٠‬تاال‪١‬تای اؾتاؾتی)‬ ‫ت‪ٜٗ٠‬عٓ‪ ٠‬نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ تاظاضُا‪ٛ ٟ‬یع تٔوی ٗیق‪ٞ‬ز‪ ،‬ت‪ ٠‬اؾتحضاض ٗیضؾا‪ٛ‬س‪:‬‬ ‫تا ػ‪ٜ‬ای ت‪ٗ ٠‬لاز ت‪ٜ‬س ‪ٗ ۹‬ه‪ٞ‬ت‪ ۲۰۸ ٠‬ؾتاز ٗحتطٕ ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی اهتهتازی ز‪ٓٝ‬ت ٗت‪ٞ‬ضخ ‪ً ۰۰۱۱6۰6۱۰‬ت‪٠‬‬ ‫تهطیح ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬اؾ ؛ اضائ‪ٗ ٠‬ج‪ٞ‬ظ هط‪ٛ‬غی‪ٛ ٠ٜ‬ثاتی ت‪ٜٗ٠‬عٓ‪ ٠‬نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ تاظاضُا‪ ٟ‬تٔوی ٗیُطزز‪ٝ ،‬کن زؾت‪ٞ‬ض‬ ‫‪ ٝ‬تاًیس ٗؼا‪ٗ ٙٝ‬حتطٕ اهتهازی ضئیؽ ج٘‪ٞ٢‬ض‪ُ٘ ،‬طى ٗ‪ٞ‬ظق قس‪ ٟ‬اؾ ت‪٠‬هیس کت‪ٞ‬ضیت ‪ٛ‬ؿتثت تت‪٠‬‬ ‫اجطای ٗه‪ٞ‬تات اتالؿی اهسإ ‪٘ٛ‬ایس ‪ ٝ‬زض حاّ حاضط ًٔی‪ُ٘ ٠‬طًات اجطایی تا اذص ٗج‪ٞ‬ظ هتط‪ٛ‬تغتیت‪ٜ‬ت‪،٠‬‬ ‫ٗج‪ٞ‬ظ ٗعت‪ٞ‬ض ضا ت‪٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ج‪ٞ‬ظ تاظاضُا‪ٛ ٟ‬یع تٔوی ٗیً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬اجاظ‪ ٟ‬تطذیم ًاال ضا ٗیز‪ٜ١‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ٗ -‬تؼتا‪ ٙٝ‬ضئتیتؽ جت٘ت‪٢‬ت‪ٞ‬ضی اظ‬ ‫ترهیم ‪ٗ ۰۵۱‬یٔیاضز ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬اػتثاض تطای تٌ٘یْ ضا‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٗ ٚ١‬یا‪-٠ٛ‬تثطیع ذثط زاز‪.‬‬ ‫ٗح٘س تاهط ‪ٞٛ‬تر زض ازاٗ‪ ٠‬ؾلط ز‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ذت‪ٞ‬ز تت‪٠‬‬ ‫اشضتایجا‪ ٙ‬قطهی زض حاقی‪ ٠‬ی تاظزیس اظ یتط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬ضا‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٗ ٚ١‬یا‪ - ٠ٛ‬تثطیع (حسکانْ ایؿتِا‪ ٟ‬تؿتا‪ ٙ‬اتتاز ‪-‬‬ ‫ذا‪ٝ‬ضا‪ )ٙ‬زض ج٘غ ذثط‪ِٛ‬اضا‪ ٙ‬اظ‪٢‬اض ًطز‪ :‬عی چت‪ٜ‬تس‬ ‫ؾاّ ُصقت‪ ٠‬ؾلط‪١‬ایی تطای ییِیتطی یتط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬ی ضا‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٗ ٚ١‬یا‪ ٠ٛ‬ت‪ ٠‬تؿتا‪ ٙ‬اتاز ‪ ٝ‬تؿتا‪ ٙ‬اتاز ت‪ ٠‬تثطیع ا‪ٛ‬تجتإ‬ ‫زاز‪ ٟ‬ایٖ ً‪ ٠‬کاظ ا‪ ( ّٝ‬اتهاّ اظ ٗیا‪ ٠ٛ‬ت‪ ٠‬تؿتا‪ ٙ‬اتاز) زض اشض ٗا‪ ٟ‬ؾاّ ‪ ۸۹‬اکتتاح قس‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ٗ ٘١ :‬ا ای‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ز تا ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ت‪ٝ ٠‬ج‪ٞ‬ز یْ ع‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی تاؾ٘‪ٜ‬ج تت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ حؿه ه‪ٓٞ‬ی ً‪ ٠‬زاز‪ ٟ‬ت‪ٞ‬زیٖ‬ ‫تا هثْ اظ ات٘إ ز‪ ٓٝ‬ز‪ٝ‬اظز‪ ٖ١‬ای‪ ٚ‬یط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬تعضٍ ً‪ٗ ٠‬ؿیط ‪ ٝ‬ظٗا‪ ٙ‬ضا ً‪ٞ‬تا‪ٗ ٟ‬یً‪ٜ‬س‪ ،‬ت‪ ٠‬تت‪٢‬تط‪ ٟ‬تتطزاضی‬ ‫تطؾس ‪ ٝ‬زض ای‪ ٚ‬تاظزیس ت‪ٞ‬اکن ًطزیٖ ً‪ ٠‬ػال‪ ٟٝ‬تط ‪ٗ ۰۵۱۱‬یٔیاضز ت‪ٗٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ثٔؾ یطزاذ قس‪ ،ٟ‬زض ً٘تط اظ‬ ‫یی ‪١‬لت‪ٗ ۰۵۱ ٠‬یٔیاضز ت‪ٗٞ‬ا‪ٛ ٙ‬یع ت‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ‪ٛ‬وسی تطای تج‪٢‬یع ای‪ ٚ‬ایؿتِا‪ ٟ‬یطزاذ ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾاظٗا‪ ٙ‬تط‪ٛ‬اٗ‪ ٝ ٠‬ت‪ٞ‬زج‪ ٠‬ذاعط‪ٛ‬کا‪ً ٙ‬طز‪ٗ :‬وطض قس زض تاضید ‪ ۱۰‬تیطٗا‪٘١ ٟ‬ا‪ٜٛ‬س ؾایط ایؿتِا‪١ ٟ‬تای‬ ‫ضا‪ ٟ‬ا‪ ٚ١‬زض ض‪ٝ‬ظ اکتتاح ای‪ ٚ‬ایؿتِا‪ٛ ٟ‬یع تا حض‪ٞ‬ض ذا‪ٞٛ‬از‪١ ٟ‬ای ٗؼظٖ ق‪٢‬سا هساؾ ذانی ت‪ ٠‬ایؿتتِتا‪ٟ‬‬ ‫ترکیس‪ ٝ ٟ‬تا حطً هغاض ت‪ ٠‬ؾ٘ ٗک‪٢‬س ٗوسؼ قا‪١‬س ت‪٢‬ط‪ ٟ‬تطزاضی ای‪ ٚ‬ایؿتِا‪ ٟ‬تاقیٖ‪.‬‬ ‫هائٖ ٗوإ ٗؼا‪ ٙٝ‬ؾاذ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪٠‬ی ضا‪ ٟ‬ا‪ ،ٚ١‬ت‪ٜ‬ازض ‪ ٝ‬کط‪ُٝ‬ا‪٢١‬ای ًک‪ٞ‬ض ‪ٛ‬یع زض تکطیح جعئتیتات ایت‪ٚ‬‬ ‫یط‪ٝ‬غ‪ُ ٟ‬ل ‪ :‬ت٘اٗی ٗطاحْ عطاحی‪ٜٗ ،‬اهه‪ ،٠‬ػوس هطاضزاز ‪ ٝ‬ت٘ٔی ظٗی‪ ٚ‬ا‪ٛ‬جإ ‪ ٝ‬اظ ا‪ٝ‬ایتْ ؾتاّ ‪۸۸‬‬ ‫ًاض‪١‬ای اجطایی اؿاظ قس‪ ٝ ٟ‬زض ‪ٝ‬اهغ ت٘اٗی ًاض‪١‬ای ا‪ٛ‬جإ قس‪ٗ ٟ‬ا‪ ٟ‬ػؿْ ‪ٗ ۰۵‬ا‪ ٟ‬کؼآی اؾ ‪.‬‬ ‫ثبت اطالعات کطتار مرغ در ساماوٍ‬ ‫جامع تجارت السامی ضذ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ -‬زض ضاؾتای ت‪ٜ‬ظیتٖ تتاظاض ٗتطؽ ًتٔتیت‪٠‬‬ ‫ًکتاضُا‪١ ٟ‬ا ٗٔعٕ ت‪ٝ ٠‬ض‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬ثث اعالػات ًکتتاض ٗتطؽ‬ ‫زض ؾاٗا‪ ٠ٛ‬جاٗغ تجاضت قس‪ٛ‬س‪.‬ؾتتاز تت‪ٜ‬تظتیتٖ تتاظاض زض‬ ‫ضاؾتای ت‪ٜ‬ظیٖ تاظاض ٗطؽ ًٔی‪ً ٠‬کتاضُا‪١ ٟ‬ا ضا ٗٔعٕ ت‪ ٠‬ثث‬ ‫اعالػات ًکتاض زض ؾاٗا‪ ٠ٛ‬جاٗغ تجاضت ًطز‪.‬‬ ‫زض ٗه‪ٞ‬ت‪ ٠‬ؾتاز ت‪ٜ‬ظیٖ تاظاض اٗس‪ ٟ‬اؾ ‪ :‬تا ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ت‪ ٠‬ثتثت‬ ‫اعالػات ًکتاضُا‪١ ٟ‬ای ؾطاؾط ًک‪ٞ‬ض زض ؾاٗا‪ ٠ٛ‬جتاٗتغ‬ ‫تجاضت‪ٗ ،‬وطض ُطزیس ًٔی‪ً ٠‬کتتتاضُتا‪١ ٟ‬تا اظ تتاضیتد‬ ‫‪ٔٗ ۰۰۱۱.۱.۰‬عٕ ت‪ٝ ٠‬ض‪ٝ‬ز اعالػات ًکتاض قاٗتْ تتؼتساز‪،‬‬ ‫هغؼ‪ٗ ،٠‬طؽ ظ‪ٛ‬س‪ٝ ،ٟ‬ظ‪ٝ ٙ‬ض‪ٝ‬زی ‪ٝ ٝ‬ظ‪ ٙ‬الق‪ ٠‬اؾتتتحتهتاّ‬ ‫ٗطؽ زض ؾاٗا‪ٗ ٠ٛ‬صً‪ٞ‬ض ق‪ٛٞ‬س‪ .‬تسی‪٢‬ی اؾت ػتسٕ ثتثت‬ ‫اعالػات ‪ ٝ‬یا اعالػات ‪ٛ‬ازضؾ زض ؾاٗا‪ ٠ٛ‬ت‪ٜٗ ٠‬عٓ‪ ٠‬ػطض‪٠‬‬ ‫ذاض اظ قثٌ‪ٗ ٠‬طؽ تٔوی قس‪ٗ ٝ ٟ‬غتاتتن هتا‪ٛ‬ت‪ ٙٞ‬تتا ا‪ٙ‬‬ ‫تطذ‪ٞ‬ضز ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ٝ .‬ظاضت ج‪٢‬از ًکتا‪ٝ‬ضظی ‪ً ٝ‬تٔتیت‪٠‬‬ ‫زؾتِا‪١ ٟ‬ای ‪ٛ‬ظاضتی ‪ٛ‬یع ‪ٛ‬ؿث ت‪ ٠‬یتیتِتیتطی ‪ً ٝ‬ت‪ٜ‬تتتطّ‬ ‫اعالػات اضائ‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اهسإ ‪ ٝ‬تا ‪١‬طُ‪ ٠ٛٞ‬ترٔتلتات ػتطضت‪٠‬‬ ‫ذاض اظ قثٌ‪ ٠‬تطذ‪ٞ‬ضز ها‪ٛٞٛ‬ی ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ضرایط یکسان صذیر مجًز برای َمٍ متقاضیان مجًزَای صىعتی ی معذوی‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ٗ -‬سیطًْ زکتط ؾطٗای‪ُ٠‬صاضی ‪ٝ‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬ض عطح‪١‬ای ‪ٝ‬ظاضت ن‪ٜ‬ؼ ‪ٗ ،‬ؼس‪ ٝ ٙ‬تجتاضت‬ ‫تا تاًیس تط ‪ٝ‬جت‪ٞ‬ز قتطایتظ یتٌتؿتا‪ ٙ‬نتس‪ٝ‬ض‬ ‫ٗج‪ٞ‬ظ‪١‬ای ن‪ٜ‬ؼتی ‪ٗ ٝ‬ؼس‪ٛ‬ی زض ًک‪ٞ‬ض تطای ‪٘١‬ت‪٠‬‬ ‫ٗتواضیا‪ُ ،ٙ‬ل ‪ :‬قطایظ ‪ ٝ‬ض‪ٞ‬اتظ ٗتطتت‪ٞ‬ط تت‪٠‬‬ ‫نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ‪١‬ا‪ ،‬ت‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ػ٘‪ٗٞ‬ی اعالعضؾا‪ٛ‬ی‬ ‫ٗیق‪ٞ‬ز‪ .‬ت‪ٛ ٠‬وْ اظ ‪ٝ‬ظاضترا‪ ٠ٛ‬یاز قس‪ ،ٟ‬ػٔتیتطضتا‬ ‫‪١‬ازی تا تٌصیه قایؼ‪١٠‬ای ٗطتت‪ٞ‬ط تت‪ ٠‬ایتجتاز‬ ‫ضا‪ ٛ‬زض نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ‪١‬ا‪ ،‬تط ضػتایت ضت‪ٞ‬اتتظ‬ ‫ها‪ٛٞٛ‬ی زض ض‪ٛٝ‬س نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ‪١‬ای نت‪ٜ‬تؼتتتی ‪ٝ‬‬ ‫ٗؼس‪ٛ‬ی تاًیس ًطز‪ٝ.‬ی ُل ‪ٗ ٠٘١ :‬تجت‪ٞ‬ظ‪١‬تای‬ ‫ن‪ٜ‬ؼتی ‪ٗ ٝ‬ؼس‪ٛ‬ی زض ًک‪ٞ‬ض تتط اؾتاؼ ضت‪ٞ‬اتتظ‬ ‫ٗکرم قس‪ ٠ً ٟ‬ت‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬اظ عطیتن‬ ‫‪ٝ‬تِا‪ٝ ٟ‬ظاضت ن‪ٜ‬ؼ ت‪ ٠‬اعالع ‪ ٠٘١‬شی ‪ٛ‬تلتؼتا‪ٙ‬‬ ‫ضؾیس‪ ٝ ٟ‬زض ‪ِٜ١‬إ ثثت زضذت‪ٞ‬اؾت ‪ٛ‬تیتع تت‪٠‬‬ ‫ن‪ٞ‬ضت آٌتط‪ٛٝ‬یٌی ٗجتسز تت‪ ٠‬اعتالع ایکتا‪ٙ‬‬ ‫ٗیضؾس‪ ،‬کوظ ت‪٠‬ن‪ٞ‬ضت آٌتط‪ٛٝ‬یٌی ‪ ٝ‬زض ؾاٗا‪٠ٛ‬‬ ‫ت‪٢‬ی‪ٚ‬یتاب نتازض ٗتی قت‪ٞ‬ز‪ٗ.‬تسیتطًتْ زکتتتط‬ ‫ؾطٗای‪ُ٠‬صاضی ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬ض عطح ‪١‬ای ‪ٝ‬ظاضت ن‪ٜ‬ؼت‬ ‫تتتیتتا‪ ٙ‬زاق ت ‪ :‬زض ٗتتطحٔتت‪ ٠‬نتتس‪ٝ‬ض ٗتتجتت‪ٞ‬ظ‪،‬‬ ‫ا‪ٔ١‬ی ؾ‪ٜ‬جی ٗتواضی آعاٗی ‪ٛ‬یؿ تتا ٗت‪ٞ‬جته‬ ‫تاذیط زض نس‪ٝ‬ض ٗج‪ٞ‬ظ ‪ٛ‬کس‪ ٝ ٟ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬احتتت٘تآتی‬ ‫ایجاز ضا‪ ٝ ٛ‬کؿاز ‪ٛ‬یع ت‪ ٠‬حساهْ ٌٗ٘‪ً ٚ‬ا‪١‬تف‬ ‫یاتس‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬زض کطای‪ٜ‬س نس‪ٝ‬ض ٗجت‪ٞ‬ظ‪١‬تای‬ ‫ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ٝ ٠‬ظاضت ن‪ٜ‬ؼ ‪ ،‬ض‪ٞ‬اتتظ ٗتطتت‪ٞ‬ط تت‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضاى ‪ٗ ٝ‬از‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬ی‪ٗ ،٠‬ؿائْ ظیؿ ٗتحتیتغتی‪،‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػات ‪ٗ ٝ‬ثاحث ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬ظیطؾاذ ‪١‬تا ‪ٝ‬‬ ‫ؾایط ٗ‪ٞ‬اضز‪ ،‬ت‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ػ٘‪ٗٞ‬ی اعتالع ضؾتا‪ٛ‬تی‬ ‫ٗی ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اظ ای‪ٛ ٚ‬ظط تلا‪ٝ‬تی تتیت‪ٗ ٚ‬تتتوتاضتیتا‪ٙ‬‬ ‫ٗرتٔق ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ساضز‪.‬‬ ‫تطضؾی اٗاض‪١‬ای ٗ‪ٜ‬تکط‪ ٟ‬ضؾ٘ی ‪ٝ‬ظاضت ن‪ٜ‬ؼت ‪،‬‬ ‫ٗؼس‪ ٝ ٙ‬تجاضت حاًی اؾ زض کتط‪ٝ‬ضزیت‪ٗ ٚ‬تا‪ٟ‬‬ ‫اٗؿاّ ‪١ ۲‬عاض ‪ ۸۰ ٝ‬کوط‪ ٟ‬ج‪ٞ‬اظ تاؾیؽ ن‪ٜ‬تؼتتتی‬ ‫نازض قس ً‪ ٠‬زض ٗوایؿ‪ ٠‬تا کط‪ٝ‬ضزی‪ٗ ٚ‬ا‪ ۸۸ ٟ‬ضقس‬ ‫‪ ۰.۲.۰‬زضنسی ‪ٛ‬کا‪ٗ ٙ‬یز‪١‬س‪.‬‬ ‫مطاَذٌ میسان بازگطت ارز حاصل از صادرات تًسط صادرکىىذگان ممکه ضذ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ٗ -‬ؼا‪ٝ ٙٝ‬ظیط ن‪ٜ‬ؼ ‪ٗ ،‬ؼس‪ٝ ٙ‬‬ ‫تجاضت اظ اٌٗا‪ٗ ٙ‬کا‪١‬س‪ ٟ‬اعتالػتات ٗتیتعا‪ٙ‬‬ ‫تاظُک اضظ حتانتْ اظ نتازضات تت‪ٞ‬ؾتظ‬ ‫نازضً‪ٜٜ‬سُا‪ ٙ‬اظ عطین ؾاٗا‪ ٠ٛ‬جاٗغ تتجتاضت‬ ‫ذثط زاز‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اظ ؾاظٗا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬تجاضت ایطا‪ ،ٙ‬ح٘تیتس‬ ‫ظازت‪ ٕٞ‬اکع‪ٝ‬ز‪ :‬تا ییِیطی‪١‬ای ا‪ٛ‬جإ قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ؾظ‬ ‫ؾاظٗا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬تجاضت ایطا‪ ٝ ٙ‬اهسإ اضظق٘‪ٜ‬تس‬ ‫ٗطًع ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬تجاضت آٌتط‪ٛٝ‬یٌی‪ ،‬اظ ای‪ ٚ‬یتؽ‬ ‫نازضً‪ٜٜ‬سُا‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س تا ٗطاجؼ‪ ٠‬ت‪ ٠‬ؾاٗتا‪ٛ‬ت‪٠‬‬ ‫جاٗغ تجاضت ‪ ٝ‬اظ عطین ٗؿیط ػ٘ٔیتات اضظی‬ ‫‪ٗ-‬کا‪١‬س‪ ٟ‬اعتالػتات اضظی‪ -‬تتاظُکت اضظ‬ ‫حانْ اظ نازضات‪ٗ ،‬یعا‪ ٙ‬ایتلتای تتؼت‪٢‬تسات‬ ‫اضظی ذ‪ٞ‬ز ضا ٗکا‪١‬س‪ًٜٜ ٟ‬س‪.‬‬ ‫ضییؽ ًْ ؾاظٗا‪ ٙ‬تت‪ٞ‬ؾتؼت‪ ٠‬تتجتاضت ایتطا‪ٙ‬‬ ‫تیا‪ٙ‬زاق ‪ :‬نازضً‪ٜٜ‬سُا‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اعالػتات‬ ‫تاظُک اضظ حانْ اظ نازضات ذت‪ٞ‬ز ضا تت‪٠‬‬ ‫تلٌیی ض‪ٝ‬ـ ‪١‬ای ٗرتتتٔتق تتاظُکت اضظ‬ ‫حانْ اظ نازضات قتاٗتْ کتط‪ٝ‬ـ اضظ زض‬ ‫ؾاٗا‪ٛ ٠ٛ‬ی٘ا‪ٝ ،‬اضزات زض ٗواتْ نازضات ذت‪ٞ‬ز‪،‬‬ ‫‪ٝ‬اُصاضی ً‪ٞ‬تتاغ‪١‬تای نتازضاتتی تت‪ ٠‬ؿتیتط‪،‬‬ ‫یطزاذ تس‪١‬ی اضظی‪ ،‬ؾپطز‪ُٟ‬صاضی اضظی ‪ٝ‬‬ ‫کط‪ٝ‬ـ اضظ ت‪ ٠‬تا‪ٛ‬ی‪١‬ای ػاْٗ ‪ ٝ‬نطاکتی ‪١‬تای‬ ‫ٗجاظ ضا زض کانٔ‪ ٠‬ظٗا‪ٛ‬ی حساًثط ‪ ۲۰‬ؾتاػت‬ ‫یؽ اظ ضکغ تؼ‪٢‬س ٗکا‪١‬س‪ًٜٜ ٟ‬س‪.‬‬ ‫ٗؼا‪ٝ ٙٝ‬ظیط ن‪ٜ‬ؼ ‪ٗ ،‬ؼس‪ ٝ ٙ‬تجاضت ازاٗ‪ ٠‬زاز‪:‬‬ ‫کط‪ٝ‬ـ ضیآی ثث ‪ ٝ‬تاییس قس‪ ٟ‬زض تاظ‪ ٟ‬ظٗتا‪ٛ‬تی‬ ‫‪ ۲۲‬کط‪ٝ‬ضزی‪ ۸۹ ٚ‬تا ‪ٗ ۰.‬طزاز ‪ٛ ۸۹‬تیتع زض ایت‪ٚ‬‬ ‫ؾاٗا‪ ٠ٛ‬هاتْ ٗکا‪١‬س‪ ٟ‬اؾ ‪.‬‬ ‫جسئیات حمایت از مطاغل بٍ ضذت اسیبدیذٌ از کریوا‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ -‬اتام ان‪ٜ‬اف ایطا‪ ٙ‬عی اعالػی‪٠‬ای جعئیات ح٘ایت‬ ‫اظ ٗکاؿْ ت‪ ٠‬قست اؾیهزیس‪ ٟ‬اظ ًط‪ٛٝ‬ا ضا اػالٕ ًطز ً‪ ٠‬تتط اؾتاؼ‬ ‫ا‪ ٙ‬ػال‪ ٟٝ‬تط تطذی تؿ‪٢‬یالت زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬تا‪ٛ‬تٌتی ‪ ٝ‬تتؼت‪ٞ‬یتن ٗت‪٢‬تٔت‬ ‫چی‪١‬ا‪ ٔ٢ٗ ،‬ثث ‪ٛ‬إ ٗکتاؿتْ ‪ً ٝ‬ؿته ‪ًٝ‬تاض‪١‬تای تت‪ ٠‬قتست‬ ‫اؾیه زیس‪ ٟ‬اظ ًط‪ٛٝ‬ا ٗتواضی اذص تؿ‪٢‬یالت ًط‪ٛٝ‬ایی ‪ٛ‬یتع تتا یتایتا‪ٙ‬‬ ‫ق‪٢‬طی‪ٞ‬ضٗا‪ ۰۰۱۱ ٟ‬ت٘سیس قس‪ ٟ‬اؾ ‪ .‬ح٘ای ‪١‬ای تا‪ٌٛ‬ی ز‪ ٓٝ‬تحت‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ” ٙ‬ت٘سیس تؿت‪ ٠‬ح٘ای اظ ًؿه ‪ًٝ‬اض‪١‬ا ‪ٗ ٝ‬کاؿتْ تت‪ ٠‬قتست‬ ‫اؾیه زیس‪ ٟ‬اظ ًط‪ٛٝ‬ا” زض ‪١‬لتاز ‪ ٝ‬یٌ٘ی‪ ٚ‬جٔؿ‪ ٠‬ؾتاز ٗٔی ٗتسیتطیت‬ ‫ًط‪ٛٝ‬ا زض تاضید ‪١‬کتٖ ذطزازٗا‪ ٟ‬ته‪ٞ‬یه ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬تاییس ٗطاجغ شی ضتتظ‬ ‫‪ٛ‬یع ضؾیس‪ ٟ‬اؾ ‪ ٝ‬حاال اتام ان‪ٜ‬اف ایطا‪ ٙ‬عی اعالػی‪٠‬ای جعئیات ا‪ٙ‬‬ ‫ضا اػالٕ ًطز‪ ٟ‬اؾ ‪.‬تط ای‪ ٚ‬اؾاؼ زض ترف تؿ‪٢‬یالت تتا‪ٛ‬تٌتی‪ ،‬تتطای‬ ‫ناحثا‪ٗ ٙ‬کاؿْ ‪ً ٝ‬ؿه‪ًٝ‬اض‪١‬ای ت‪ ٠‬قست اؾیهزیس‪ ٟ‬اظ ًط‪ٛٝ‬ا (تت‪٠‬‬ ‫ؿیط اظ تؿ‪٢‬یالت هطو آحؿ‪ ،)٠ٜ‬تاظیطزاذ اهؿاط تؿ‪٢‬یالت زضیاکتی‬ ‫ً‪ٞٗ ٠‬ػس یطزاذ ا‪١ٙ‬ا زض چ‪٢‬اض ٗا‪ ٠١‬ا‪ ّٝ‬ؾاّ ‪ ۰۰۱۱‬ت‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬زض ای‪ٚ‬‬ ‫تاظ‪ ٟ‬ظٗا‪ٛ‬ی یطزاذ ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬اؾ ‪ٜٞٗ ،‬ط ت‪ ٠‬ا‪ ٠ً ٙ‬تس‪١‬ی ا‪١ٙ‬ا ت‪ ٠‬قثٌ‪٠‬‬ ‫تا‪ٌٛ‬ی تا ا‪ ّٝ‬ت‪ ٚ٘٢‬ؾاّ ُصقت‪ ٠‬زض عثو‪ ٠‬جاضی هطاض زاقت‪ ٠‬تاقتس‪ ،‬تت‪٠‬‬ ‫گسارش‬ ‫چىذ درصذ مردم بٍ دوبال لًازم‬ ‫خاوگی خارجی َستىذ؟‬ ‫ضئیؽ ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬هغؼ‪ ٠‬ؾاظا‪ٞٓ ٙ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی اظ نازضات تطذی هغؼتات‬ ‫ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ت‪ ٠‬ا‪ِٔٛ‬ؿتا‪ ٝ ٙ‬تطًی‪ ٠‬ذثط زاز ‪ ٝ‬تهطیح ًتطز‪ :‬حتس‪ٝ‬ز‬ ‫‪ ۰۱‬زضنس ٗهطف ضا ًاال‪١‬ای ذاضجی تکٌیْ ٗیز‪١‬تس ‪ ٝ‬زٓتیتْ‬ ‫ُطایف تطذی ٗهطف ً‪ٜٜ‬سُا‪ ٙ‬ت‪ً ٠‬االی ذاضجی ‪ٛ‬تیتع ٓت‪ًٞ‬تؽ‬ ‫یطؾتی ‪ ٝ‬اػتواز زیطی‪ ٠ٜ‬ت‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ب ت‪ٞ‬ز‪ً ٙ‬االی ذاضجی اؾ ‪.‬‬ ‫ٗطؾْ نسین ‪ ،‬تا اقاض‪ ٟ‬ت‪ ٠‬اؿاظ ًاض ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬ت‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬سُا‪ ٙ‬هغؼتات‬ ‫ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی اظ‪٢‬اض ًطز‪ٝ :‬ظایتق ‪ ٝ‬ا‪١‬تساف ایت‪ ٚ‬ا‪ٛ‬تجت٘ت‪ ٚ‬اظ‬ ‫آِ‪١ٞ‬ای ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬ن‪ٜ‬ؼتی ًک‪ٞ‬ض‪١‬ائی چ‪ً ٙٞ‬ط‪ ٟ‬ج‪ٜٞ‬تتی ‪ ٝ‬تتطًتیت‪٠‬‬ ‫ُطکت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾ ً‪ٛ ٠‬رؿ تط ت‪ٓٞ‬یس هغؼات تتا ًتیتلتیت عتثتن‬ ‫اؾتا‪ٛ‬ساضز‪١‬ای ج‪٢‬ا‪ٛ‬ی ٗت٘طًع قس‪ٛ‬س ‪ ٝ‬یؽ اظ انالح ؾاذتاض ًیلی‬ ‫‪ً٘ ٝ‬ی هغؼات ت‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬ی ت‪ٓٞ‬یس ٗحه‪ٞ‬الت تتاًتیتلتیت حتطًت‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪ٗ .‬سّ‪١‬ای ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬زض ز‪ ٝ‬ن‪ٜ‬ؼ ییکطا‪ ٙ‬یؼ‪ٜ‬ی ن‪ٜ‬ایغ ذت‪ٞ‬زض‪ٝ‬‬ ‫‪ ٝ‬ن‪ٜ‬ایغ ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ‪ٛ‬رؿ تو‪ٞ‬ی ًیلی ‪ً٘ ٝ‬ی هغؼتات ایت‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ت‪٢‬ای ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬توؿیظ ٗ‪ٜ‬توْ ٗیق‪ٞ‬ز تا عی چ‪٢‬اض هؿظ یؽ اظ اذتطیت‪ٚ‬‬ ‫هؿظ ‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬ق‪ٞ‬ز‪.‬تؿ‪٢‬یالت یطزاذتی اظ ٗحْ ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م ًتاضاکتطیت‪ٜ‬تی‬ ‫اٗیس ً‪ ٠‬ج‪ً ٢‬ؿه‪ًٝ‬اض‪١‬ای ت‪ ٠‬قست اؾیهزیس‪ ٟ‬یطزاذت قتس‪ٟ‬‬ ‫اؾ ‪ٛ‬یع ٗک٘‪ ّٞ‬اٗ‪٢‬اّ ای‪ ٚ‬ت‪ٜ‬س ٗیق‪ٞ‬ز‪ٞٗ.‬ػس یطزاذ تؿ‪٢‬یتالت تتا‬ ‫تاظیطزاذ ت‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت زکؼی تطای ٗک٘‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬ت‪ٜ‬س ًت‪ ٠‬ؾتطضؾتیتس‬ ‫تاظیطزاذ ا‪ ٙ‬زض ؾ‪ٗ ٠‬ا‪ ٠١‬ا‪ ّٝ‬ؾاّ ‪ ۰۰۱۱‬تاقس‪ ،‬ت‪ ٠‬یایا‪ ٙ‬تیطٗا‪ ٟ‬ؾتاّ‬ ‫جاضی ٗ‪ٜ‬توْ ٗیق‪ٞ‬ز‪ .‬اؾت٘‪٢‬اّ ٗ‪ٞ‬اضز ای‪ ٚ‬ت‪ٜ‬س اظ احتؿاب ‪ ٝ‬اذص ‪ٝ‬جت‪٠‬‬ ‫آتعإ تاذیط تازی‪ ٠‬زی‪ً ٝ ٚ‬اضٗعز اضاکی ٗؿتث‪ٜ‬ی اؾ ‪.‬‬ ‫ٗک٘‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬ت‪ٜ‬س تا ٗ‪ٞ‬ػس ٗوطض تتطای تتاظیتطزاذت اهؿتاط زاضای‬ ‫ؾطضؾیس عی چ‪٢‬اض ٗا‪ ٠١‬ا‪ ّٝ‬ؾاّ ‪ٗ ،۰۰۱۱‬ک٘‪ٗ ّٞ‬تحتس‪ٝ‬زیت ‪١‬تا ‪ٝ‬‬ ‫ٗ٘‪ٜٞ‬ػی ‪١‬ای تا‪ٌٛ‬ی ‪ٛ‬اظط تط اقترتال زاضای تتس‪١‬تی ؿتیتطجتاضی‬ ‫‪٘ٛ‬یق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ترف ز‪ٗ ٕٝ‬طت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬چی ‪١‬ا اؾ ًت‪ ٠‬زض ا‪ٗ ٙ‬ت٘ت‪ٜ‬ت‪ٞ‬ػتیت ‪١‬تا ‪ٝ‬‬ ‫ٗحس‪ٝ‬زی ‪١‬ای ٗوطض زض ٗاز‪ٌٗ )۵( ٟ‬طض آحاهی ت‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬چی (نطکتا‬ ‫تطای اذص تؿ‪٢‬یالت) تطای چی‪١‬ای نازض‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ؾظ ناحثا‪ٗ ٙ‬کاؿْ ‪ٝ‬‬ ‫ًؿه‪ًٝ‬اض‪١‬ای ت‪ ٠‬قست اؾیهزیس‪ ٟ‬اظ ًط‪ٛٝ‬ا ً‪ ٠‬تاضید ٗ‪ٜ‬تسض زض‬ ‫ٗحه‪ٞ‬الت اؾ ‪.‬‬ ‫ت‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی زض حاّ حاضط تطذی اظ هغؼات ن‪ٜ‬ؼ ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬تی‬ ‫تا اذص اؾتا‪ٛ‬ساضز‪١‬ای تی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی ‪ ٝ‬ضؾیس‪ ٙ‬ت‪ً ٠‬یلی ٗتغتٔت‪ٞ‬ب تت‪٠‬‬ ‫نازضات ضؾیس‪ ٝ ٟ‬ت‪ً ٠‬ک‪ٞ‬ض‪١‬ائی اض‪ٝ‬یائی ‪٘١‬چ‪ ٙٞ‬ا‪ٛ‬تِتٔتؿتتتا‪ٝ ٙ‬‬ ‫تطًی‪ ٠‬نازض ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫رشد ساالنه ‪ 1۱‬درصدی مصرف لوازم خانگی در کشور‬ ‫نسین تا تیا‪ ٙ‬ای‪ٜ‬ی ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬هغؼ‪ ٠‬ؾاظا‪ٞٓ ٙ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی تاً‪ٜ‬ت‪۹۰ ٙٞ‬‬ ‫ػض‪ٞٗ ٞ‬ثط ضا جصب ًطز‪ ٝ ٟ‬زض حاّ تٌ٘یْ ٓیؿ اػضاء تا ‪۲۵۱‬‬ ‫‪ٝ‬احس اؾ ‪ ،‬زض یاؾد ت‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬آی زضتاض‪ ٟ‬ظطکی ت‪ٓٞ‬یس هتغتؼتات زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‪ُ ،‬ل ‪ :‬ت‪ٓٞ‬یس هغؼات ت‪ٗ ٠‬یعا‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یس ٗحه‪٢ٛ ّٞ‬ایی ‪ٝ‬اتؿتتت‪٠‬‬ ‫اؾ ‪ ًْ .‬تاظاض ٗهطف ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ضا ً‪ ٠‬قاْٗ ت‪ٓٞ‬یس زاذٔی ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬اضزات اؾ حس‪ٝ‬ز ‪ٗ ۹‬یٔیاضز زالض ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬طز ً‪ ٠‬ت‪ ٠‬ػٔت ضقتس‬ ‫ج٘ؼی ‪ُ ،‬طایف ت‪ٞٛ ٠‬ؾاظی ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی‪ ،‬اؾتلتاز‪ ٟ‬اظ ٓت‪ٞ‬اظٕ تتا‬ ‫اٌٗا‪ٛ‬ات تیکتط ‪ ٝ‬قط‪ٝ‬ع نازضات ت‪ ٠‬ؾایط ًک‪ٞ‬ض‪١‬ا تا ضقس ؾآتیتا‪ٛ‬ت‪٠‬‬ ‫حس‪ٝ‬ز ‪ ۰۱‬زضنس زض حاّ اکعایف اؾ ‪.‬‬ ‫تولید برخی قطعات ایرانی به انگلیس و ترکیه!‬ ‫ضئیؽ ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬هغؼ‪ ٠‬ؾاظا‪ٞٓ ٙ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ‪٘١‬چ‪ٜ‬تیت‪ ٚ‬زض یتاؾتد تت‪٠‬‬ ‫ؾ‪ٞ‬آی زضتاض‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یس زاذْ زض ترف هغؼات ٓت‪ٞ‬اظٕ ذتا‪ٛ‬تِتی‬ ‫اظ‪٢‬اض ًطز‪ :‬توطیثا ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یس ت٘إ هغؼات ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی زض ًکت‪ٞ‬ض‬ ‫‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زاضز‪ ،‬اٗا زض تطذی اظ ای‪ ٚ‬هغؼات ٗثْ یرچاّ ‪ ٝ‬اجام ُتاظ‬ ‫اٌٗا‪ ٙ‬ضهات ‪ ٝ‬نازضات ‪ ٖ١‬ایجاز قس‪ ٟ‬اٗا زض تطذی زیِط ‪ٜٞ١‬ظ ت‪٠‬‬ ‫ًیلی هاتْ هث‪ ّٞ‬تطای ضهات ‪ٛ‬طؾیسیٖ‪ .‬ت‪ٜ‬اتطای‪ ٚ‬تطذی اظ هغؼات‬ ‫چی زض ؾ‪ٗ ٠‬ا‪ ٠١‬ا‪ ّٝ‬ؾاّ ‪ ۰۰۱۱‬ت‪ٞ‬ز‪ٜٗ ٝ ٟ‬جط ت‪ ٠‬تطُکت چتی ‪ٝ‬‬ ‫نس‪ٝ‬ض ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬ػسٕ یطزاذ حساًثط تا یایا‪ ٙ‬تیط ٗا‪ ۰۰۱۱ ٟ‬قت‪ٞ‬ز‪،‬‬ ‫زض ن‪ٞ‬ضت تؿٔیٖ تواضا اظ ؾ‪ٞ‬ی نازضً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬چتی تت‪ ٠‬تتا‪ٛ‬تی یتا‬ ‫ٗوؾؿ‪ ٠‬اػتثاضی ٗحاّ ػٔی‪ ،٠‬عی یی ٗا‪ ٟ‬یؽ اظ تتاضیتد تتطُکت ‪،‬‬ ‫اػ٘اّ ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س قس‪.‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ت‪ ٠‬ا‪ِٔٛ‬ؿتا‪ ٝ ٙ‬تطًی‪ ٠‬نازض ٗی قت‪ٞ‬ز چت‪ٗ ٙٞ‬تعیت‬ ‫ضهاتتی تؿیاض تاالئی زض ت‪ٓٞ‬یس ای‪ ٚ‬هغؼات ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زاضز‬ ‫ً‪ ٠‬اظ ج٘ٔ‪ ٠‬ا‪ٞٗ ٙ‬از ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬زاذٔی اؾ ً‪ ٠‬اضظـ اکتع‪ٝ‬ز‪ ٟ‬هتاتتْ‬ ‫ت‪ٞ‬ج‪٢‬ی ایجاز ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ت‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی هغؼ‪ ٠‬ؾاظی اقتـاّ ٗؿت٘ط ایجاز ٗیً‪ٜ‬س‪ ،‬چطا ً‪ ٠‬عثن‬ ‫یی تطا‪ٝ‬ضز ‪١‬ط کطز زض ؾاّ حتس‪ٝ‬ز ‪ ۰۱۱‬زالض ٓت‪ٞ‬اظٕ ذتا‪ٛ‬تِتی‬ ‫ٗهطف ٗی ً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ای‪ٗ ٚ‬هطف ٗؿت٘ط اؾ ‪ ٝ‬تت‪ٜ‬تاتتطایت‪ٗ ٚ‬ت‪ٞ‬جته‬ ‫ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬یایساض ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬زضنس هی٘ ت٘إ قس‪ٞٓ ٟ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬هغؼات اؾ‬ ‫نسین تا تیا‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬زض ن‪ٜ‬ؼ ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ؾت‪٢‬تٖ هتغتؼتات زض‬ ‫هی٘ ت٘إ قس‪ ٟ‬حس‪ٝ‬ز ‪ ۹۵‬زضنس اؾ ً‪ ٠‬زض ‪ٛ‬تیج‪ ٠‬اضظقی حس‪ٝ‬ز‬ ‫‪ٗ .۱۱‬یٔیاضز زالض ضا تکٌیْ ٗیز‪١‬س‪ ،‬تهطیح ًطز‪ :‬ػٔیطؿٖ تت‪ٓٞ‬تیتس‬ ‫ٗحه‪ٞ‬الت تاًیلی زض ًک‪ٞ‬ض حتس‪ٝ‬ز ‪ ۰۱‬زضنتس ٗهتطف ضا‬ ‫ًاال‪١‬ای ذاضجی تکٌیْ ٗیز‪١‬س ً‪ ٠‬ت‪ ٠‬عطم ٗرتٔق ‪ٝ‬اضز ًکت‪ٞ‬ض‬ ‫ٗیق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زٓیْ ُطایف تطذی ٗهطف ً‪ٜٜ‬سُا‪ ٙ‬ت‪ً ٠‬االی ذاضجی‬ ‫ٓ‪ًٞ‬ؽ یطؾتی ‪ ٝ‬اػتواز زیطی‪ ٠ٜ‬ت‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ب تت‪ٞ‬ز‪ً ٙ‬تاالی ذتاضجتی‬ ‫اؾ ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا تیا‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ن‪ٜ‬ایغ زض ًک‪ٞ‬ض زض حاّ ُصض اظ ‪ٝ‬اتؿتتتِتی ‪ٝ‬‬ ‫ضؾیس‪ ٙ‬ت‪ ٠‬اؾتوالّ ًاْٗ اؾ ‪ ،‬اظ‪٢‬اض ًطز‪ٛ :‬ؿْ جسیس ٗ‪ٜ٢‬سؾی‪ٝ ٚ‬‬ ‫ٗسیطا‪ ٙ‬تحهیْ ًطز‪ ٠ً ٟ‬تتسضیج جایِعی‪ٗ ٚ‬سیطا‪ ٙ‬ؾ‪ٜ‬تی ٗیق‪ٛٞ‬س‬ ‫تح‪ ّٞ‬تعضُی زض ن‪ٜ‬ایغ تاًیلی ‪ ٝ‬ییکطکت‪ ٠‬ایجاز ذ‪ٞ‬ا‪١‬ت‪ٜ‬تس ًتطز‪.‬‬ ‫یی یػ‪١ٝ‬ف زض ًک‪ٞ‬ض آ٘ا‪ٛ ٙ‬کا‪ ٙ‬زاز‪ ٟ‬اًثط قتطًتتت‪٢‬تائتی ًت‪٠‬‬ ‫‪َ ۰۰۱‬سار وفر یام ازدیاج گرفتىذ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ -‬تا‪ٛ‬ی ٗطًعی اػالٕ ًطز ً‪ ٠‬اظ اتتتسای‬ ‫ؾاّ جاضی تا تاضید ‪۰۹‬ذطزاز ‪ ۰۰۱۱‬تآؾ تتط ‪۰۰..۰۰۹‬‬ ‫‪ٛ‬لط ‪ ٝ‬ت‪ٗ ٠‬ثٔؾ ‪ٗ ۸۹.۲۹۵.۲.۸‬یٔیاضز ضیتاّ اظ تؿت‪٢‬تیتالت‬ ‫هطو آحؿ‪ ٠ٜ‬اظز‪ٝ‬ا ت‪٢‬ط‪ٜٟٗ‬س قس‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اظ تا‪ٛ‬ی ٗطًعی‪ ،‬اذیطا اظ‪٢‬اضاتتی زض ذهت‪ٞ‬ل‬ ‫‪ٝ‬إ اظز‪ٝ‬ا ٗغطح قس‪ ٠ً ٟ‬ای‪ ٚ‬تا‪ٛ‬ی ت‪ٜٗ ٠‬ظت‪ٞ‬ض تت‪ٜ‬ت‪ٞ‬یتط‬ ‫اکٌاض ػ٘‪ٗٞ‬ی ت‪ٞ‬ضیحاتی ضا ت‪ ٠‬قطح ظیتط زض ایت‪ ٚ‬تتاض‪ٟ‬‬ ‫اضائ‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬اؾ ‪:‬‬ ‫زض ضاؾتای ذسٗ ضؾا‪ٛ‬ی ت‪ٗ ٠‬طزٕ ‪ ٝ‬تتا ‪١‬تسف تکت‪ٞ‬یتن‬ ‫اظز‪ٝ‬ا ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٜ‬س (آق) تثهط‪ ۰. ٟ‬ها‪ ٙٞٛ‬ت‪ٞ‬زجت‪ ٠‬ؾتاّ‬ ‫‪ً ًْ ۰۰۱۱‬ک‪ٞ‬ض ٗث‪ٜ‬ی تط تاًیس تط یطزاذ تؿت‪٢‬تیتالت‬ ‫هطو آحؿ‪ ٠ٜ‬اظز‪ٝ‬ا زض ا‪ٞٓٝ‬ی ‪ٛ‬ترتؿت تؿت‪٢‬تیتالت‬ ‫یطزاذتی ‪ ٝ‬تؿطیغ ‪ ٝ‬تؿ‪٢‬یْ زض تؼیی‪ ٚ‬قؼث‪ ٝ ٠‬یتطزاذت‬ ‫تؿ‪٢‬یالت هطوآحؿ‪ ٠ٜ‬اظز‪ٝ‬ا ت‪ٗ ٠‬تواضیا‪ ٙ‬زض نتق اظ‬ ‫ٗحْ ٗ‪ٜ‬اتغ یؽ ا‪ٛ‬ساظ ‪ ٝ‬جاضی هطوآحؿ‪ ٠ٜ‬ت‪ ٠‬ؾتیتؿتتتٖ‬ ‫تا‪ٌٛ‬ی ًک‪ٞ‬ض تاًیس قس‪ ٟ‬اؾ ‪.‬‬ ‫تط ‪٘١‬ی‪ ٚ‬اؾاؼ ‪ ٝ‬حؿه اٗتاض اذتص قتس‪ ٟ‬اظ ؾتاٗتا‪ٛ‬ت‪٠‬‬ ‫تؿ‪٢‬یالت هطوآحؿ‪ ٠ٜ‬اظز‪ٝ‬ا عی ؾاّ ‪ ،۰۱۸۸‬تآتؾ تتط‬ ‫‪ٛ ۹۲۰..۵۰‬لط ‪ ٝ‬ت‪ٗ ٠‬ثٔؾ ‪ٗ ۰۱۱.۱۱۲‬یٔیاضز ضیاّ تؿ‪٢‬یتالت‬ ‫اظز‪ٝ‬ا ت‪ٗ ٠‬تواضیا‪ٝ ٙ‬اجس قطایظ یطزاذ قس‪ ٟ‬اؾ ‪.‬‬ ‫یازا‪ٝ‬ض ٗیق‪ٞ‬ز اٗاض ٗتواضیا‪ ٙ‬زض نق ؾاٗتا‪ٛ‬ت‪ ٠‬اظز‪ٝ‬ا‬ ‫زض یایا‪ ٙ‬ؾاّ ‪ ۰۱۸۸‬تؼساز ‪ٛ ۹۰.۹۲۹‬لط ت‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬تا تت‪ٞ‬جت‪٠‬‬ ‫ت‪ ٠‬اکعایف ؾوق کطزی تؿ‪٢‬یالت یازقس‪ ٟ‬زض ؾاّ ‪۰۰۱۱‬‬ ‫اظ ٗثٔؾ ‪ ۵۱۱‬ت‪ٗ ۹۱۱ ٠‬یٔیت‪ ٙٞ‬ضیتاّ تتطای ‪١‬تط یتی اظ‬ ‫ظ‪ٝ‬جی‪ ،ٚ‬ترکی اظ ٗتواضیا‪ ٙ‬زض نق ؾاّ ‪ٛ ۰۱۸۸‬ؿتثت‬ ‫ت‪ ٠‬تٌ٘یْ ٗساضى ذ‪ٞ‬ز ‪ٛ‬عز تا‪ٛ‬ی‪١‬ای ػاْٗ (ت‪ٗ ٠‬ت‪ٜ‬تظت‪ٞ‬ض‬ ‫ت‪٢‬ط‪ٜٗ ٟ‬سی اظ اکعایف ؾوق کطزی تؿ‪٢‬یالت اظز‪ٝ‬ا زض‬ ‫ؾاّ ‪ ،) ۰۰۱۱‬اهسإ ‪ٌٛ‬طز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬تطذی ‪ٛ‬یع ت‪ ٠‬زٓیتْ ‪١‬ت٘تیت‪ٚ‬‬ ‫اکعایف ‪ٛ‬ؿث ت‪ ٠‬حصف ‪ ٝ‬ثث ‪ٛ‬إ ٗجسز زض ؾاّ ‪۰۰۱۱‬‬ ‫زض ؾاٗا‪ ٠ٛ‬اظز‪ٝ‬ا ض‪ٝ‬ی ا‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ ،‬ت‪ ٠‬ع‪ٞ‬ضی ً‪ ٠‬تتؼتساز‬ ‫ٗتواضتیتا‪ ٙ‬زض نتق زض ؾتاّ جتسیتس (تتا تتاضیتد‬ ‫‪ )۰۰۱۱.۱۱.۰۹‬ت‪ٛ ۱.۰.۱۸۱ ٠‬لط اکعایف یاکت‪ ٠‬اؾ ‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 9116‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاز‪ ۱ ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬از‪۰۱‬ائی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق‬ ‫‪ٝ‬ضؼی ثثتی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾاذت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫تطاتط ضای ق٘اض‪١ ۰۰۱۱6۱۱6۱۵-۰۰۱۱.۱۱۱۰۱۱۵۱۱۱۰۸۰ :ٟ‬تیتات‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼی ثثتی اضاضی ‪ ٝ‬ؾاذت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهتس‬ ‫ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی ٗؿتوط زض ‪ٝ‬احس ثثتی ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثث ٗٔی ٗتط‪ٛ‬تس تهتطکتات‬ ‫ٗآٌا‪ ٠ٛ‬تالٗؼاضو ٗتواضی اهای حؿی‪ ٚ‬ن٘سآ‪٢‬ی کطظ‪ٛ‬س‪ :‬ػٔی تک٘اض‪ٟ‬‬ ‫ق‪ٜ‬اؾ‪ٜ‬اٗ‪ ۰۹۱ :٠‬نازض‪ ٟ‬اظ ٗط‪ٛ‬س زض قکسا‪ َٛ‬یی هغؼ‪ ٠‬ظٗی‪ ٚ‬ظضاػتی‬ ‫ت‪ٗ ٠‬ؿاح ‪ٗ ۰۱۹۹6۵۸‬تطٗطتغ ت‪ ٠‬یالى ‪ ۰۹۹۰‬کطػی اظ ‪ -۰۱‬انتٔتی‬ ‫ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬جعی قس‪ ٟ‬اظ یالى ‪ -۰۱‬انٔی ‪ٝ‬اهغ زض یتآتوت‪ٞ‬ظ اؿتا‬ ‫ترف ‪ ۰۵‬تثطیع ذطیساضی اظ ٗآی ضؾت٘تی اهتای ػتثتسآتحتؿتیت‪ٚ‬‬ ‫ٗجت‪٢‬سی ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾ ‪ٓ .‬صا ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اعالع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طاته زض ز‪ٝ‬‬ ‫‪ٞٛ‬ت ت‪ ٠‬کانٔ‪ ۰۵ ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز زض ن‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬اقرال ‪ٛ‬ؿتثت‬ ‫ت‪ ٠‬نس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗآٌی ٗتواضی اػتطاضی زاقت‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ٗی تت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت‪ٜ‬تس اظ‬ ‫تاضید ا‪ٛ‬تکاض ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬ست ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬اػتطاو ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ٟ‬‬ ‫تؿٔیٖ ‪ ٝ‬یؽ اظ اذص ضؾیس‪ ،‬ظطف ٗست یی ٗا‪ ٟ‬اظ تتاضیتد تؿتٔتیتٖ‬ ‫اػتطاو‪ ،‬زازذ‪ٞ‬اؾ ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ٗ ٠‬طاجغ هضائی توسیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬تس‪.‬تتسیت‪٢‬تی‬ ‫اؾ زض ن‪ٞ‬ضت ا‪ٛ‬وضای ٗست ٗصً‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬اػتطاو عتثتن‬ ‫ٗوطضات ؾ‪ٜ‬س ٗآٌی نازض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۰6۰۵‬تاضید ا‪ٛ‬تکاض ‪ٞٛ‬ت ا‪۰۰۱۱6۱۱6۲۲ :ّٝ‬‬ ‫تاضید ا‪ٛ‬تکاض ‪ٞٛ‬ت ز‪۰۰۱۱6۱۰6۱۹ :ٕٝ‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‬ ‫محرم کنعانی حسین خلیفه‬ ‫‪ٝ‬ضقٌؿت‪ ٠‬قس‪ٟ‬ا‪ٛ‬س زاضای ٗسیطا‪ ٙ‬ؾ‪ٜ‬تی ت‪ٞ‬ز‪ٛ ٠ً ٟ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت‪٠‬ا‪ٛ‬س ذ‪ٞ‬ز ضا‬ ‫تا ‪ٛ‬ظٖ جسیس ج‪٢‬ا‪ٛ‬ی ن‪ٜ‬ایغ ًت‪ٗ ٠‬تتتٌتی تتط ػتٔتٖ ‪ ٝ‬کت‪ٜ‬تا‪ٝ‬ضی‬ ‫)‪(Science & Technology‬اؾ ٗغاتو تتس‪١‬ت‪ٜ‬تس‪ .‬یتایت‪٠‬‬ ‫انٔی ن‪ٜ‬ایغ ػٖٔ اؾ ً‪ ٠‬اظ عطین تحوین اًازٗیی ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ـ‪١‬ای‬ ‫تحویواتی )‪(R&D‬تسؾ ٗیایس‪.‬‬ ‫ٗطؾْ نسین ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ذاعط ‪ٛ‬کا‪ً ٙ‬طز ً‪ ٠‬اُط ‪ٝ‬ظاضت ن‪ٜ‬ایتغ اظ‬ ‫هغؼ‪ ٠‬ؾاظا‪ٞٓ ٙ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ‪٘١‬ا‪ٜٛ‬س هغؼ‪ ٠‬ؾتاظا‪ ٙ‬نت‪ٜ‬تایتغ ذت‪ٞ‬زض‪ٝ‬‬ ‫ح٘ای ‪ ٠٘١‬جا‪ٛ‬ث‪ ٠‬زاقت‪ ٠‬تاقس تح‪ ّٞ‬ػظی٘ی زض حت‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬نت‪ٜ‬تایتغ‬ ‫ٓ‪ٞ‬اظٕ ذا‪ِٛ‬ی ایجاز ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًطبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اضراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اضراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتطبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬ضوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًطبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫* شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 02 * 0011‬ژوئن ‪ 0 *2120‬ذی القعده ‪ *0002‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 9225 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫سبعت دیذار پرسپَلیس ٍ ترامتَر‬ ‫در سَپرجبم هطخص ضذ‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ -‬ظٗا‪ ٙ‬تطُعاضی زیساض تیٖ ‪١‬ای ک‪ٞ‬تثاّ پطسپ‪ٓٞ‬یس ‪ٝ‬‬ ‫تطاًت‪ٞ‬ض زض س‪ٞ‬پط خإ تاضِا‪١ ٟ‬ای ًط‪ٞ‬ض ٗطرص ضس‪.‬‬ ‫تطاساس اػالٕ ساظٗا‪ٓ ٙ‬یَ‪ٗ ،‬ساتو‪ ٠‬س‪ٞ‬پطخإ کصاْ ‪۲۲۶۶-۲۲۶۵‬‬ ‫تی‪ ٚ‬ز‪ ٝ‬تیٖ پطسپ‪ٓٞ‬یس( ه‪٢‬طٗا‪ٓ ٙ‬یَ تطتط) تطاًت‪ٞ‬ض تثطیع( ها‪٢‬اطٗاا‪ٙ‬‬ ‫خإ ذصکی) ض‪ٝ‬ظ یٌط‪ٜ‬ث‪ ۲۲ ٠‬ذطزاز ساػا ‪ ۲۶۷۲۲‬زض ‪ٝ‬ضظضاِاا‪ٟ‬‬ ‫اظازی ت‪٢‬طا‪ ٙ‬اؿاظ ٗی ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫هحنَهیت ‪ّ 035‬سار دالری تبریسیّب‬ ‫در پرًٍذُ هیوبال‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ -‬تاضِا‪ ٟ‬تطاًت‪ٞ‬ض زض پط‪ٛٝ‬س‪ ٟ‬ضٌای ‪١‬اکثی پط‪ٝ‬یای‬ ‫پیطی‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬تیٖ ت‪ ٠‬پطزاذ ‪١ ۲۱۳‬عاض زالض ٗحٌ‪ ٕٞ‬ضس‪.‬‬ ‫‪ٝ‬یٔیا‪ٗ ٙ‬ی٘ثال ‪١‬اکثی پط‪ٝ‬یی تیٖ ک‪ٞ‬تثاّ تطاًت‪ٞ‬ض تاثاطیاع زض کصاْ‬ ‫‪ٞٛ‬ظز‪ ،ٖ١‬پس اظ خسایی اظ خ٘غ سطذپ‪ٞ‬ضا‪ ٙ‬تثطیعی تاطای زضیااکا‬ ‫ٗغآثا ذ‪ٞ‬ز ت‪ ٠‬کیلا ضٌای ًطز ‪ ٝ‬ذاال ض‪ٜ‬یس‪ٗ ٟ‬یض‪ٞ‬ز ای‪ ٚ‬تاظیٌ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬یع تاضِا‪ ٟ‬تطاًت‪ٞ‬ض ضا ت‪ ٠‬پطزاذ ‪١ ۲۱۳‬عاض زالض ٗاحاٌا‪ً ٕٞ‬اطز‪ٟ‬‬ ‫اس ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ذٌٖ ت‪ ٠‬تاظُی ت‪ ٠‬تاضِا‪ ٟ‬تطاًت‪ٞ‬ض اتالؽ ضس‪ ٟ‬اس ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬اذتا٘ااّ‬ ‫کطا‪ٝ‬ا‪ ٙ‬سطذپ‪ٞ‬ضا‪ ٙ‬تثطیعی تا چ‪ٜ‬س ض‪ٝ‬ظ ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬پط‪ٛٝ‬س‪ ٟ‬ضا ت‪ ٠‬زازُا‪ٟ‬‬ ‫‪CAS‬اضخاع ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س زاز‪.‬‬ ‫تاضِا‪ ٟ‬تطاًت‪ٞ‬ض عی یی ٗا‪ُ ٟ‬صضت‪ ٠‬تا اذٌإ زازُا‪ ٟ‬ػآی ‪ٝ‬ضظش ت‪٠‬‬ ‫پطزاذ ‪١ ۱۴۲‬عاض زالض ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ت‪ٛٞ‬ی است‪ًٞ‬س‪١ ۲۴۲ ،‬عاض زالض ت‪ٓ ٠‬ای‬ ‫‪١‬طی اض‪ٝ‬ی‪١ ۵۵۲ ٝ ٚ‬عاض زالض ت‪ًٞ ٠‬ی‪ًٜ ٚ‬ستا‪ٗ ٛ‬حٌ‪ ٕٞ‬ضس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تطتیه تاضِا‪ ٟ‬تثطیعی زض استا‪ ٠ٛ‬ضط‪ٝ‬ع ‪ٛ‬وْ‪ٝ‬ا‪ٛ‬تواال تاتستا‪ٛ‬ی‬ ‫زض ‪ٝ‬ضؼی تحطا‪ٛ‬ی هطاض ُطکت‪ ٠‬اس ‪.‬‬ ‫هرزّبی ایراى بِ رٍی گردضگراى‬ ‫خبرجی ببز هیضَد‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ٗ -‬ؼا‪ُ ٙٝ‬طزضِطی اػاالٕ ًاطز‪ ۷‬صاس‪ٝ‬ض ‪ٝ‬یاعای‬ ‫ُطزضِطی ایطا‪ ٙ‬تطای ُطزضِطا‪ ٙ‬ذاضخی‪ ،‬ت‪ ٠‬ز‪ٛ‬ثااّ تا‪ٞ‬اکان ‪١‬اای‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ،٠‬اظ ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬تیطٗا‪ ۲۱۲۲ ٟ‬اظ سط ُطکت‪ٗ ٠‬یض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٓٝ‬ی تی٘‪ٞ‬ضی تا اضاض‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ت‪ٞ‬هق صس‪ٝ‬ض ‪ٝ‬یعای ُطزضِاطی ایاطا‪ ٙ‬اظ‬ ‫ساّ ُصضت‪ ٠‬تا ً‪ ٝ ٜٙٞ‬تست‪ ٠‬ت‪ٞ‬ز‪ٗ ٙ‬طظ‪١‬ا ت‪ ٠‬ض‪ٝ‬ی ُطزضِطا‪ ٙ‬ذاضخی‬ ‫اظ ظٗا‪ ٙ‬ضی‪ٞ‬ع ‪ٝ‬یط‪ٝ‬س ًط‪ٛٝ‬ا‪ ،‬ذثط زاز‪ ۷‬ت‪ٞ‬اکن ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬تطای تااظُطاایای‬ ‫ٗطظ‪١‬ای ایطا‪ ٙ‬ت‪ ٠‬ض‪ٝ‬ی ُطزضِطا‪ ٙ‬ذاضخی تا ‪ٝ‬ظاضترا‪١ ٠ٛ‬اای اٗا‪ٞ‬ض‬ ‫ذاضخ‪ً ،٠‬ط‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ت‪٢‬ساض ضس‪ ٟ‬اس ً‪ ٠‬پس اظ ت‪٢‬ی‪ ٝ ٠‬تاییس ‪٢ٛ‬اایای‬ ‫ٗوطضا ‪ ٝ‬پط‪ٝ‬تٌْ سلط‪ ،‬صس‪ٝ‬ض ‪ٝ‬یعای تا‪ٞ‬ضیساتای ایاطا‪ٛ ٙ‬ایاع اظ‬ ‫سطُطکت‪ٗ ٠‬یض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬یازا‪ٝ‬ض ضس‪ٞٗ ۷‬ض‪ٞ‬ع تاظُطایی ٗاطظ‪١‬اا تا‪ ٠‬ض‪ٝ‬ی ُاطزضاِاطا‪ٙ‬‬ ‫ذاضخی تا ت‪ ٠‬ذاّ‪ ،‬ز‪ ٝ‬س‪ٗ ٠‬طتث‪ ٠‬زض ً٘یت‪ ٠‬اٗ‪ٜ‬یتی‪ ،‬اخت٘اػی ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬تظاٗی‬ ‫ستاز ٗٔی ٗسیطی ًط‪ٛٝ‬ا ٗغطح ضس‪ ٝ ٟ‬هطاض ت‪ٞ‬ز ای‪ ٚ‬ستاز ٗص‪ٞ‬ت‪ ٠‬ا‪ٙ‬‬ ‫ضا صازض ً‪ٜ‬س ً‪ً ٠‬ط‪ٞ‬ض تا پیی ًط‪ٛٝ‬ای ا‪ِٔٛ‬یسی ‪ٜ١ ٝ‬سی ٗ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬ضس‬ ‫‪ٞٗ ٝ‬ض‪ٞ‬ع ٗت‪ٞ‬هق ٗا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬اکع‪ٝ‬ز‪ٗ ۷‬ا ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ضا سطسرتا‪ ٠ٛ‬اظ عطین ‪ٝ‬ظاضترا‪١٠ٛ‬اای ٗاطتاثاظ‬ ‫پیِیطی ًطزیٖ‪ ،‬کضای ً٘یت‪١٠‬ای ترصصی ستاز ٗٔی ًاط‪ٛٝ‬اا ‪ٛ‬ایاع‬ ‫‪ٛ‬سث ت‪ ٠‬تاظُطایی ٗطظ‪١‬ا ت‪ ٠‬ض‪ٝ‬ی ُطزضِطا‪ ٙ‬ذاضخی ٗثاثا تا‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ؿیط اظ ‪ٝ‬ظاض ت‪٢‬ساض ً‪ٗ ٠‬الذظاتای زاضاتا‪ ٠‬اسا ‪ ،‬ایا‪ ٚ‬عاطح‬ ‫ٗرآق زیِطی ‪ٛ‬ساضز‪ .‬ت‪ٜ‬اتطای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ضا ییتاض زیِط ز‪ٝ‬ض‪ٜ‬ث‪١ ٠‬لت‪٠‬‬ ‫ُصضت‪ ٠‬زض ً٘یت‪١٠‬ای ترصصی ٗغطح ًطزیٖ ‪ ٝ‬تا اضاض‪ ٟ‬ت‪ٗ ٠‬صاائاه‬ ‫ٗؼیطتی ‪ ٝ‬ضـٔی کؼاال‪ُ ٙ‬طزضِطی زض تیص اظ یی ساّ ُاصضاتا‪،٠‬‬ ‫هطاض ضس پط‪ٝ‬تٌٔی زض اضتثاط تا سلط ُطزضِطا‪ ٙ‬ذاضخی ‪ ٝ‬تاظُطایی‬ ‫ٗطظ‪١‬ا زض ‪ٝ‬ظاض ًط‪ٞ‬ض تا ٗح‪ٞ‬ضی ازاض‪ ًْ ٟ‬اٗ‪ٞ‬ض ٗاطظی ‪ٛ‬ا‪٢‬اایای‬ ‫ض‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬تاض‪ ٟ‬زض ً٘یت‪ ٠‬اٗ‪ٜ‬یتی‪ ،‬اخت٘اػی ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬تظاٗی ستاز ٗٔی ًاط‪ٛٝ‬اا‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز تطضسی هطاض ُیطز تا پس اظ تاییس ‪ ٝ‬تص‪ٞ‬یه‪ ،‬اظ ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬تیطٗا‪ٟ‬‬ ‫صس‪ٝ‬ض ‪ٝ‬یعای ت‪ٞ‬ضیستی ایطا‪ ٙ‬اظ سط ُطکت‪ ٠‬ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫اهرینب ّن تسلین ضذ؛ پٌجویی پیرٍزی پیبپی برای ٍالیببل ایراى‬ ‫‪١‬اا‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ -‬تیٖ ٗٔی ‪ٝ‬آیثاّ ایطا‪ ٙ‬تاا تاطتاطی ٗاوااتاْ‬ ‫جَدٍی قْرهبًیجْبى؛ ًبمبهی سعیذ‬ ‫هالیی ایی ببر بذٍى بْبًِ فطبر!‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪-‬ساؼایاس‬ ‫ٗالیی تا ضٌس ٗواتاْ‬ ‫ضهثای ذ‪ٞ‬ز اظ ٗساتواا‬ ‫ه‪٢‬طٗا‪ٛ‬ی خ‪٢‬اا‪ ٙ‬ذاصف‬ ‫ضس‪.‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظ چ‪٢‬اضٕ اظ ٗساتواا‬ ‫خ‪ٞ‬ز‪ ٝ‬ه‪٢‬طٗا‪ٛ‬ی خ‪٢‬ا‪ ٙ‬اظ‬ ‫زض ٗداضستا‪ ٙ‬پیِیطی ضس ‪ ٝ‬سؼیس ٗالیی ٗٔیپ‪ٞ‬ش ساتن خ‪ٞ‬ز‪ٝ‬‬ ‫ایطا‪ ٙ‬تا ضٌس ٗواتْ ضهثای ذ‪ٞ‬ز اظ ز‪ٝ‬ض ٗساتوا ً‪ٜ‬اض ضک ‪.‬‬ ‫سؼیس ٗ‪ٞ‬الیی ً‪ ٠‬پیص اظ ای‪ ٚ‬زض هآه تیٖ ٗأای ًطا‪ٞ‬ضٗاا‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬کن ت‪ً ٠‬سه یی ٗساّ عال ‪ ٝ‬یی ٗساّ تط‪ٛ‬ع خا‪٢‬اا‪ ٙ‬ضاس‪ٟ‬‬ ‫ت‪ٞ‬ز‪ ،‬پس اظ ‪ٛ‬اًاٗی زض ز‪ٝ‬ض‪ُ ٟ‬صضت‪ٗ ٠‬ساتوا زض غاپ‪ ،ٚ‬تا تـییط‬ ‫تاتؼی ت‪ ٠‬ػض‪ٞ‬ی تیٖ ٗٔی خ‪ٞ‬ز‪ٗ ٝ‬ـ‪ٓٞ‬ستا‪ ٙ‬زضاٗس‪.‬‬ ‫ٗالیی زض ضهات ‪١‬ای ‪ٝ‬ظ‪ً ۵۲ ٙ‬یٔ‪ُٞ‬طٕ خ‪ٞ‬ز‪ ٝ‬ه‪٢‬طٗا‪ٛ‬ی خا‪٢‬اا‪ٙ‬‬ ‫ٗداضستا‪ ٙ‬پس اظ استطاذ زض ز‪ٝ‬ض ‪ٛ‬رس ذطیلا‪ٛ‬ی اظ ٗصاط‪،‬‬ ‫ضغیٖ اضـآِط ‪ ٝ‬اتطیص ضا تا ضطت‪ ٠‬ک‪ٜ‬ی ضٌس زاز‪.‬‬ ‫اٗطیٌا‪ ،‬ت‪ ٠‬پ‪ٜ‬د٘ی‪ ٚ‬پیط‪ٝ‬ظی پیاپی ذ‪ٞ‬ز زض ٓیاَ ٗأا‬ ‫‪ ۰۲۰۲‬زس یاک ‪.‬‬ ‫تیٖ ٗٔی ‪ٝ‬آیثاّ ایطا‪ ٙ‬زض ‪١‬لت٘ی‪ٗ ٚ‬ساتاوا‪ ٠‬ذا‪ٞ‬ز زض ٓایاَ‬ ‫ٗٔ ‪١‬ای ‪ٝ‬آیثاّ ‪ ۰۲۰۲‬ت‪ٗ ٠‬صاف اٗطیٌا ضک ‪ ٝ‬تا ‪ٛ‬تایادا‪٠‬‬ ‫س‪ ٠‬تط صلط ت‪ ٠‬پیط‪ٝ‬ظی ضسیس‪ .‬س‪ ٠‬س ای‪ ٚ‬تاظی تا اٗتایااظا‬ ‫‪ ۰۲‬تط ‪ ۰۲ ،۲۶‬تط ‪ ۰۲ ٝ ۰۲‬تط ‪ ۰۲‬ت‪ ٠‬س‪ٞ‬ز ایطا‪ ٙ‬ضهٖ ذ‪ٞ‬ضز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬الزی٘یط آٌ‪ ٜٞ‬زض ای‪ ٚ‬تاظی تیٖ ذ‪ٞ‬ز ضا تا تطًایاه ا‪ٓٝ‬ایا‪٠‬‬ ‫سؼیس ٗؼط‪ٝ‬ف‪ ،‬سیسٗح٘س ٗ‪ٞ‬س‪ٞ‬ی‪ ،‬صاتط ًاظ٘ی‪ٗ ،‬ساؼا‪ٞ‬ز‬ ‫ؿالٗی‪ٗ ،‬یالز ػثازیپ‪ٞ‬ض‪ٗ ،‬یثٖ صآحی ‪ ٝ‬اضٗاا‪ ٙ‬صاآاحای‬ ‫ض‪ٝ‬ا‪ٗ ٠ٛ‬یسا‪ً ٙ‬طز‪.‬‬ ‫تا ای‪ٛ ٚ‬تید‪ ٠‬ایطا‪ ٙ‬تا ًسه پ‪ٜ‬ح تطز ‪ ۲۲ ٝ‬اٗاتایااظ اظ ‪١‬الا‬ ‫تاظی‪ ،‬یی پٔ‪ ٠‬زض خس‪ ّٝ‬ضز‪ٟ‬ت‪ٜ‬سی صؼ‪ٞ‬ز ًطز ‪ ٝ‬زض ٗاٌاا‪ٙ‬‬ ‫پ‪ٜ‬دٖ ٗساتوا هطاض ُطک ‪.‬‬ ‫صعَد صیبدهٌص بِ ردُ سَم‬ ‫ارزضوٌذتریی ببزینٌبى تین »زٍریب«‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذاثاطی‪-‬آأا‪٢‬ایااض‬ ‫صیازٗ‪ٜ‬ص ٗ‪٢‬اخٖ ایطا‪ٛ‬ی تیٖ‬ ‫ک‪ٞ‬تثاّ ظ‪ٝ‬ضیا زض خسیستطیا‪ٚ‬‬ ‫تط‪ٝ‬ظضسا‪ٛ‬ی سای تاطا‪ٛ‬سالاط‬ ‫ٗاضً ‪ ،‬س‪ٗٞ‬یا‪ ٚ‬تااظیاٌا‪ٚ‬‬ ‫اضظض٘‪ٜ‬س تی٘ص ضس‪.‬‬ ‫آٔ‪٢‬یاض صیازٗ‪ٜ‬اص ٗا‪٢‬ااخاٖ‬ ‫ایطا‪ٛ‬ی تیٖ ک‪ٞ‬تثاّ ظ‪ٝ‬ضیا ً‪٘ٛ ٠‬ایص ‪١‬ای ذ‪ٞ‬تی زض کصْ ُصضت‪٠‬‬ ‫ٓیَ ا‪ًٝ‬طای‪ ٚ‬زاض ‪ ،‬زض خسیستاطیا‪ ٚ‬تاط‪ٝ‬ظضساا‪ٛ‬ای ساایا‬ ‫تطا‪ٛ‬سلط ٗاضً تا اکعایص هی٘ ٗ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬ضاس ‪ ٝ‬تا‪ ٠‬ضز‪ ٟ‬سا‪ٕٞ‬‬ ‫ُطا‪ ٙ‬هی٘ تطی‪ ٚ‬تاظیٌ‪ٜ‬ا‪ ٙ‬ظ‪ٝ‬ضیا صؼ‪ٞ‬ز ًطز‪.‬‬ ‫صیازٗ‪ٜ‬ص زض ٓیَ ا‪ًٝ‬طای‪ ٚ‬ضتث‪ ٠‬سی ‪ ٝ‬ضطٖ ُاطا‪ ٙ‬هایا٘ا‬ ‫تطی‪ ٚ‬تاظیٌ‪ٜ‬ا‪ ٙ‬ضا زض اذتیاض زاضز‪ .‬ا‪ ٝ‬زض تی‪ ٚ‬تاظیٌ‪ٜ‬ا‪ ٙ‬ایطا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬یاع‬ ‫‪ ٖ٢ٛ‬اس ‪.‬‬ ‫اضظش صیازٗ‪ٜ‬ص اظ ٗثٔؾ ‪١ ۳۲۲‬عاض ی‪ٞ‬ض‪ ٝ‬ت‪ٗ ۰ ٠‬ایأایا‪ ٙٞ‬یا‪ٞ‬ض‪ٝ‬‬ ‫ضسیس تا ضضس چطِ٘یطی ضا تدطت‪ًٜ ٠‬س‪.‬‬ ‫پبیبى مبر تین ایراى بب ‪ 2‬هذال طال‪ ،‬یل ًقرُ ٍ یل برًس‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ -‬تیٖ ٗ‪ٜ‬تره ًطتی اظاز ایاطا‪ ٙ‬تاا ًساه ‪۲‬‬ ‫ٗساّ عال‪ ،‬یی ‪ٛ‬وط‪ ٝ ٟ‬یی تط‪ٛ‬ع ‪ ٝ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٛ ٙ‬ایه ه‪٢‬طٗا‪ٛ‬ی ت‪ً ٠‬ااض‬ ‫ذ‪ٞ‬ز زض ضهات ‪١‬ای تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی خإ ظیٌٔ‪ٞ‬کسٌی ٓ‪٢‬ستا‪ ٙ‬پاایاا‪ٙ‬‬ ‫زاز‪.‬‬ ‫ضهاتت‪٢‬ای تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ًطتی اظاز خإ ظیٌٔ‪ٞ‬کسٌی ٓ‪٢‬ستا‪ً ٙ‬ا‪٠‬‬ ‫تؼ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬اذطی‪ٗ ٚ‬طذٔ‪ ٠‬اظ سیستٖ ض‪ٌٛ‬ی‪ َٜ‬اتاحاازیا‪ ٠‬خا‪٢‬اا‪ٛ‬ای‬ ‫ًطتی تطای آ٘پیی ت‪ًٞ‬ی‪٘١ ٝ ٞ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ض‪ٌٛ‬ایا‪ٜ‬اَ ٗسااتاواا‬ ‫خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی ‪ٛ ۰۲۰۲‬ط‪ٝ‬غ ٗحس‪ٞ‬ب ٗای ضا‪ٞ‬ز‪ ،‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬اای ‪۲۶ ٝ ۲۵‬‬ ‫ذطزازٗا‪ ٟ‬زض ض‪٢‬ط ‪ٝ‬ضض‪٢ٓ ٞ‬ستا‪ ٙ‬تطُعاض ضس‪.‬‬ ‫تیٖ ایطا‪ ٠ً ٙ‬زض ‪ٝ ۱‬ظ‪ ٝ ٙ‬تا ‪ً ۵‬طتی ُیط ‪ ٝ‬ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض ٗطراص‬ ‫ضس‪ ٙ‬تٌٔیق ‪ٛ‬لطا اػعاٗی ت‪ ٠‬تاظی‪١‬ای آ٘پیی ‪ ۰۲۰۲‬ت‪ًٞ‬ی‪ٞ‬‬ ‫زض ا‪ٝ‬ظا‪ً ۲۰۲ ٝ ۶۴ ،۴۱ ٙ‬یٔ‪ُٞ‬طٕ زض ای‪ٗ ٚ‬ساتوا ضطً ًطز‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز تا ‪ٗ ۲‬ساّ عال ٗصغلی ذسی‪ٚ‬ذاا‪ٛ‬ای‪ٗ ،‬احا٘اسذسایا‪ٚ‬‬ ‫ٗح٘سیا‪ ،ٙ‬اٗیطذسی‪ ٚ‬ظاضع زض ا‪ٝ‬ظا‪ ٝ ۲۰۲ ٝ ۶۴ ،۴۱ ٙ‬یی ‪ٛ‬وط‪ ٝ ٟ‬یی تط‪ٛ‬ع ػٔی ضؼثا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ػٔیاطضاا ًاطیا٘ای زض ‪ٝ‬ظ‪۶۴ ٙ‬‬ ‫ًیٔ‪ُٞ‬طٕ ‪ً ٝ‬سه ‪ ۵۴‬اٗتیاظ تؼ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ز‪ ٕٝ‬ضسیس‪ .‬تیٖ‪١‬ای اٗطیٌا ‪٢ٓ ٝ‬ستا‪ٛ ٙ‬یع ت‪ ٠‬تطتیه تا ‪ ۵۴ ٝ ۲۲۲‬اٗتیاظ ا‪ ٝ ّٝ‬س‪ ٕٞ‬ضس‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫هسجذ صبحباالهر‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ٗ -‬سدس صاذهاالٗط یا ٗسدس ضا‪ ٟ‬ع‪٢‬ا٘ااساه‬ ‫یٌی اظ ٗساخس هسی٘ی ‪ ٚ٢ً ٝ‬ض‪٢‬ط تثطیع اس ً‪ ٠‬زض ٗاطًاع‬ ‫ای‪ ٚ‬ض‪٢‬ط ‪ ٝ‬زض ٗیسا‪ ٙ‬صاذهاتاز هسیٖ ض‪٢‬ط تثطیع ‪ٝ‬اهغ ضس‪ٟ‬ت‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ت‪ٜ‬ا ت‪ٞ‬سظ ضا‪ ٟ‬ت‪٘٢‬اسه یٌٖ ت‪ٜ‬یاز ‪٢ٛ‬از‪ ٟ‬ضس‪ٟ‬اس ‪ ٝ‬زض اؿاظ‬ ‫ٗتؼٔن ت‪ٝ٠‬ی ت‪ٞ‬ز‪ٟ‬اس ‪ .‬ت‪ٜ‬ای صاذه االٗاط ٗاطتا‪ٞ‬ط تا‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض‪ٟ‬‬ ‫صل‪ٞ‬ی اس ‪ ٝ‬زض تثطیع‪ ،‬ا‪ٛ‬ت‪٢‬ای ذیاتا‪ ٙ‬زاضئی‪ ،‬ذیاتا‪ ٙ‬ضاٌأای‬ ‫‪ٝ‬اهغ ضس‪ ٝ ٟ‬ای‪ ٚ‬اثط زض تاضید ‪٢ٗ ۲۲‬ط ‪ ۲۲۵۲‬تاا ضا٘ااض‪ ٟ‬ثاثا‬ ‫‪ ۱۲۶۳‬ت‪٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یٌی اظ اثاض ٗٔی ایطا‪ ٙ‬ت‪ ٠‬ثث ضسیس‪ ٟ‬اس ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ت‪ٜ‬ا ت‪ ٠‬زست‪ٞ‬ض ضا‪ ٟ‬ت‪٘٢‬اسه یٌٖ ساذت‪ ٠‬ضس‪ ٟ‬اس ‪ .‬تؼس‪١‬ا تاا‬ ‫ذ٘ٔ‪ ٠‬سپا‪١‬یا‪ ٙ‬ػث٘ا‪ٛ‬ی ت‪٠‬ایطا‪ٗ ،ٙ‬سدس صاذهاالٗط ت‪٠‬ع‪ٞ‬ض ًٔای‬ ‫‪ٝ‬یطا‪ُ ٙ‬طزیس‪ً .‬اته چٔثی زض ًتاب خ‪٢‬ا‪ٛ ٙ‬ا٘اا زض ایا‪ ٚ‬تااض‪ٟ‬‬ ‫ٗی‪ٞٛ‬یسس‪ ۷‬زض هس٘ ضطهی ٗیسا‪ ٙ‬صاذهاتاز ٗتصْ ت‪ ٠‬خااٗاغ‬ ‫سٔغا‪ ٙ‬ذس‪ٗ ،ٚ‬سدس ٗعی‪ ٚ‬زیِطی ‪ٝ‬خا‪ٞ‬ز زاضا ًا‪ ٠‬چا‪ٙٞ‬‬ ‫ت‪ٜ‬ایص اظ ضا‪ ٟ‬ت‪٘٢‬اسه ت‪ٞ‬ز‪ ،‬ػساًط ػث٘ا‪ٛ‬ی خات‪ ٠‬خاا ذاطاتاص‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪ .‬پس اظ ػوه‪ٛ‬طی‪ٜ‬ی ػث٘ا‪ٛ‬یا‪ ،ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬سدس ت‪ٞ‬ساظ ٗایاطظا‬ ‫ٗح٘ساتطا‪١‬یٖ ‪ٝ-‬ظیط اشضتایدا‪ ٙ‬زض ظٗا‪ ٙ‬ضا‪ ٟ‬سٔغاا‪ ٙ‬ذسایا‪-ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز تاظساظی هطاض ُاطکا ‪ٗ.‬ساداس صااذاه االٗاط زض اثاط‬ ‫ظٗی‪ٓٚ‬طظ‪ ٟ‬ساّ ‪١ ۲۲۶۲‬دطی‪ ،‬ذساض کطا‪ٝ‬ا‪ٛ‬ی زیس ‪ ٝ‬زض سااّ‬ ‫‪١ ۲۰۳۳‬دطی‪ ،‬ت‪ٗ ٘١٠‬یطظا ػٔیاًثطذا‪ٗ( ٙ‬تطخٖ ً‪ٜ‬س‪ِٓٞ‬طی‬ ‫ض‪ٞ‬ض‪ٝ‬ی زض تثطیع)‪ٞٗ ،‬ضز ٗطٗ هطاض ُطک ‪ٗ ٝ‬سضس‪ ٠‬اًثاطیا‪٠‬‬ ‫زض یٌی اظ صح‪١ٚ‬ای ا‪ ٙ‬ایداز ُطزیس‪.‬‬ ‫رًٍبلذٍ یل گل دیگر‬ ‫بِ رمَرد علی دایی ًسدیل ضذ‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪-‬تا ُٔع‪ٛ‬ی ًطیستیا‪ ٞٛ‬ض‪ٛٝ‬آس‪ ٝ‬تطای تیٖ ٗٔی کا‪ٞ‬تاثااّ‬ ‫پطتـاّ‪ ،‬ای‪ ٚ‬تاظیٌ‪ ٚ‬اذتالف ُٔ‪٢‬ای ٗٔی ذ‪ٞ‬ز ضا تا ػٔی زایی ت‪ ٠‬ػسز‬ ‫‪ً ۲‬ا‪١‬ص زاز‪.‬تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تثاّ پطتـاّ زض زیساضی تساضًاتی ت‪ٗ ٠‬صاف‬ ‫تیٖ ضغیٖ اضـآِط هسس ضک ‪ ٝ‬تا ‪ٛ‬تید‪ ۱ ٠‬تط ‪ ۲‬پیط‪ٝ‬ظ ضس‪ً.‬طیستیا‪ٛ‬ا‪ٞ‬‬ ‫ض‪ٛٝ‬آس‪٢ٗ ٝ‬اخٖ پطتـاّ زض زهیو‪ ۱۱ ٠‬تطای ای‪ ٚ‬تیٖ ُٔع‪ٛ‬ی ًطز‪.‬ت‪ ٠‬ایا‪ٚ‬‬ ‫تطتیه تؼساز ُٔ‪٢‬ای ٗٔی ض‪ٛٝ‬آس‪ ٝ‬ت‪ ُْ ۲۲۱ ٠‬اکعایص یاک ‪.‬‬ ‫ض‪ٛٝ‬آس‪ ٝ‬تا ضسیس‪ ٙ‬ت‪ ٠‬ضً‪ٞ‬ضز ػٔی زایی ‪ٛ ُْ ۲‬یاظ زاضز‪.‬‬ ‫ػٔی زایی ًاپیتا‪ ٙ‬پیطی‪ ٚ‬تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تثاّ ایطا‪ ٙ‬تا ‪ ،ُْ ۲۲۶‬اهای ُْ‬ ‫ٗٔی خ‪٢‬ا‪ ٙ‬اس ‪.‬‬ ‫صعَد مرُ جٌَبی بِ دٍر بعذی اًتخببی‬ ‫جبم جْبًی‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ً-‬ط‪ ٟ‬خ‪ٜٞ‬تی تا ‪ ُْ ۲‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س سطیال‪ٌٛ‬ا ضا زض ‪١‬اٖ‬ ‫تٌ‪ٞ‬تس‪.‬زض ازاٗ‪ ٠‬زیساض‪١‬ای ا‪ٛ‬تراتی خإ خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی هغط زض هاض‪ ٟ‬اسیا یی‬ ‫زیساض اظ ُط‪H ٟٝ‬تطُعاض ضس ً‪ ٠‬زض ا‪ً ٙ‬ط‪ ٟ‬خا‪ٜ‬ا‪ٞ‬تای تاا ‪ُ ۲‬اْ‬ ‫سطیال‪ٌٛ‬ا ضا زض ‪ًٞ ٖ١‬تیس تا تا ‪ ۲۲‬اٗتیاظ‪ ،‬ػ٘ال صؼ‪ٞ‬ز ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض‬ ‫تؼسی ضهات ‪١‬ا هغؼی ً‪ٜ‬س‪ً .‬ط‪ ٟ‬خ‪ٜٞ‬تی زض تاظی اذط تایس ت‪ٗ ٠‬صااف‬ ‫تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تثاّ ٓث‪ٜ‬ا‪ ٙ‬تط‪ٝ‬ز ً‪ ٠‬زض ضز‪ ٟ‬ز‪ ٕٝ‬خس‪ ّٝ‬ضز‪ ٟ‬تا‪ٜ‬اسی هاطاض‬ ‫زاضز‪ .‬زض ص‪ٞ‬ضتی ً‪ٓ ٠‬ث‪ٜ‬ا‪ ٙ‬تت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س تا اذتالف تیص اظ ‪ُ ۵‬اْ‪ً ،‬اط‪ٟ‬‬ ‫خ‪ٜٞ‬تی ضا ضٌس ز‪١‬س ‪ ٠ً -‬تسیاض ز‪ٝ‬ض اظ ا‪ٛ‬تظاض اس ‪ -‬ذا‪ٞ‬ز تا‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬تیٖ ‪ٛ‬رس ت‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض تؼس صؼ‪ٞ‬ز ٗیً‪ٜ‬س ‪ً ٝ‬ط‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یٌی اظ‬ ‫ت‪٢‬تطی‪ ٚ‬تیٖ‪١‬ای ز‪ ٕٝ‬ضا‪١‬ی ٗطذٔ‪ ٠‬تؼس ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضس‪.‬‬ ‫تسبٍی تلخ ارشاًتیی بِ ٍقت ٌّرًوبیی‬ ‫ًیوبر در برزیل‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪-‬تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تثاّ اضغا‪ٛ‬تی‪ٜ‬ی زض ‪ٛ‬رستیا‪ ٚ‬تااظی ذا‪ٞ‬ز‬ ‫پس اظ زضُصض ٗاضاز‪ٛٝ‬ا ت‪ ٠‬تسا‪ٝ‬ی تٔد ضسیس‪.‬‬ ‫‪١‬لت‪١ ٠‬طتٖ ضهات ‪١‬ای ا‪ٛ‬تراتی خإ خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی ‪ ۰۲۰۰‬هغط تاٗاساز اٗاط‪ٝ‬ظ‬ ‫چ‪٢‬اضض‪ٜ‬ث‪ ٠‬زض ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬اٗطیٌای خ‪ٜٞ‬تی تطُعاض ضس ً‪ ٠‬عی ا‪ ٙ‬تیٖ ٗٔی‬ ‫ک‪ٞ‬تثاّ اضغا‪ٛ‬تی‪ ٚ‬زض ثا‪ٛ‬ی‪١ ٠‬ای پایا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س اظ تطز س‪ ٠‬اٗتیاظی ذا‪ٞ‬ز‬ ‫زکاع ً‪ٜ‬س تا تسا‪ٝ‬ی تٔد زض ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬تاظی ضس٘ای ایا‪ ٚ‬تایاٖ پاس اظ‬ ‫زضُصض زی‪ٗ ُٞ٠‬اضاز‪ٛٝ‬ا ضهٖ تر‪ٞ‬ضز‪.‬تا ای‪ ٚ‬ذاّ تیٖ ٗٔی کا‪ٞ‬تاثااّ‬ ‫تطظیْ تا زضذطص ‪ٛ‬ی٘اض ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س س‪ ٠‬اٗتیاظ ٗ‪ ٖ٢‬ضا ًسه ً‪ٜ‬س تاا تا‪٠‬‬ ‫صسض خس‪ ّٝ‬ای‪ ٚ‬ضهات ‪١‬ا تطسس‪ .‬ا‪ ٝ‬زض زهیو‪ٛ ُْ ۱ ٠‬رس ضا ت‪ ٠‬ث٘اط‬ ‫ضسا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬زض زهیو‪ ٖ١ ۶۲ ٠‬یی پاس ُْ ت‪ ٠‬پاً‪ٞ‬ئتا زاز‪.‬‬ ‫‪ٛ‬تایح ای‪ ٚ‬زیساض‪١‬ا ت‪ ٠‬ضطح ظیط اس ‪۷‬‬ ‫* ‪ٛٝ‬ع‪ٝ‬ئال صلط‪-‬اض‪ُٞٝ‬ئ‪ ٠‬صلط‬ ‫* اً‪ٞ‬از‪ٝ‬ض یی‪ -‬پط‪۰ ٝ‬‬ ‫* پاضاُ‪ٞ‬ئ‪ ٠‬صلط ‪ -‬تطظیْ ‪۰‬‬ ‫* ضیٔی یی‪ -‬ت‪ٓٞ‬ی‪ٞ‬ی یی‬ ‫* ًٔ٘ثیا ‪ - ۰‬اضغا‪ٛ‬تی‪۰ ٚ‬‬ ‫تطظیْ تا ‪ ۲۵‬اٗتیاظ زض صسض خس‪ ّٝ‬هطاض زاضز‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اضغا‪ٛ‬تی‪ٛ ٚ‬ایاع‬ ‫‪ ۲۰‬اٗتیاظی ضس تا زض ضتث‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬هطاض تِیطز‪ .‬اً‪ٞ‬از‪ٝ‬ض ‪ ٖ١‬تا ‪ ۶‬اٗتیاظ زض‬ ‫خایِا‪ ٟ‬س‪ ٕٞ‬اس ‪.‬‬ ‫سبهبًِ اظْبر ارز هسبفری راُ اًذازی ضذ‬ ‫معماری‪:‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ت‪ٜ‬ا زاضای یی ُ‪ٜ‬ثس ‪ ٝ‬ز‪ٜٗ ٝ‬اض‪ ٟ‬اس ً‪ ٠‬ضٌاْ ُا‪ٜ‬اثاس ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬اض‪١ ٟ‬ا تا سایط ٗساخس تلا‪ ٝ‬تسایااضی زاضز‪ .‬اظ ظٗاا‪ ٙ‬ضاا‪ٟ‬‬ ‫ت‪٘٢‬اسه یٌٖ‪ ،‬تا‪ٜ‬ا‪٢‬اا ز‪ ٝ‬تاام ٗاطٗاطیا‪ ٚ‬زض ایا‪ٗ ٚ‬ساداس‬ ‫تاهیٗا‪ٛ‬س‪ٟ‬اس ً‪ ٠‬خ‪ٜ‬ث‪ ٠‬تاضیری زاض‪ٛ‬س‪ .‬زض ً‪ٜ‬اض یٌی اظ تام‪١‬اا‪،‬‬ ‫س‪َٜٛ‬ثطت‪٠‬ای ٗطٗطی‪ ٝ ٚ‬زض تاالی تام زیِطی‪ ،‬سا‪ٞ‬ض‪ ٟ‬آادا‪ٚ‬‬ ‫‪ٞٛ‬ضت‪ ٠‬ضس‪ٟ‬اس ‪.‬اٗط‪ٝ‬ظ‪ٞٗ ٟ‬ظ‪ ٟ‬هطا‪ً ٝ ٙ‬تات زض ٗحاْ ٗساداس‬ ‫صاذهاالٗط ایداز ضس‪ٟ‬اس ‪.‬‬ ‫اهمیت تاریخی‬ ‫ٗسدس صاذه االٗط ٗحْ تطُعاضی خٔس‪ ٠‬ػٔ٘ای تثطیع تا سایاس‬ ‫ػٔی ٗح٘س تاب ت‪ٞ‬ز‪ .‬زض ساّ ‪١ ۲۰۳۲‬دطی‪ٗ ،‬غاتان تاا ٗااضس‬ ‫‪ٗ ۲۵۱۶‬یالزی‪ ،‬زض ض‪٢‬ط تثطیع هصاتی ُا‪ٝ‬ی ضا تطای ًطتا‪ ٚ‬تا‪٠‬‬ ‫سالخ ذا‪ٗ ٠ٛ‬ی تطز‪ُ .‬ا‪ ٝ‬اظ زس ٗطز هصاب کطاض ٗی ً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ت‪٠‬‬ ‫ز‪ٔ١‬یع توؼۀ صاذه االٗط ت‪ ٠‬ضسٖ تس ‪ٛ‬طست‪ ٚ‬ضک ‪ ٝ‬ذ‪ٞ‬اتیس‪.‬‬ ‫‪ّ 27‬سار هیلیبرد ریبل در طرحّبی گردضگری اردبیل ّسیٌِ هیضَد‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ٗ -‬سیطًْ ٗیطاث کط‪ِٜ١‬ی‪ُ ،‬طزضاِاطی ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٜ‬ایغ زستی استا‪ ٙ‬اضزتیْ ُل ‪ ۷‬اظ ساّ ‪ ۶۴‬تاًا‪ٜ‬ا‪۲۵۵ ٙٞ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اکو اص‪ٓٞ‬ی تا ‪١ ۲۵‬عاض ٗیٔیاضز ضیاّ سطٗای‪ُ٠‬صاضی تطای‬ ‫عطح ‪١‬ای ُطزضِطی ای‪ ٚ‬استا‪ ٙ‬صازض ضس‪ ٟ‬اس ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬ازض کالذی اکع‪ٝ‬ز‪ ۷‬اظ ای‪ ٚ‬تؼساز ‪ٞٗ ۴۲‬ضز زض ساّ ‪۳۶ ،۶۴‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز زض ساّ ‪ٞٗ ۱۲ ،۶۵‬ضز زض ساّ ‪١ ٝ ۶۶‬طا ٗا‪ٞ‬ضز زض‬ ‫ساّ ‪ ۲۱۲۲‬صازض ضس‪ ٟ‬اس ‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬تا اضاض‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ذدٖ سطٗای‪ُ٠‬صاضی ا‪ٛ‬دإضس‪ ٟ‬زض ای‪ ٚ‬عطح‪١‬ا‬ ‫جْبى ٍرزش‬ ‫اظ‪٢‬اضًطز‪ ۷‬زض ساّ ‪ ۶۴‬ت‪ٗ ٠‬یعا‪١ ۳ ٙ‬عاض ‪ٗ ۳۲۳ ٝ‬یٔیاضز ضیااّ‪،‬‬ ‫زض ساّ ‪ ۶۵‬ت‪ٗ ٠‬یعا‪١ ۳ ٙ‬عاض ‪ٗ ۵۲۰ ٝ‬یٔیاضز ضیاّ‪ ،‬زض ساّ ‪۶۶‬‬ ‫ت‪ٗ ٠‬یعا‪١ ۲۲ ٙ‬عاض ‪ٗ ۵۴۳ ٝ‬یٔیاضز ضیاّ‪ ،‬زض سااّ ‪ ۲۱۲۲‬تا‪٠‬‬ ‫ٗیعا‪١ ۲۲ ٙ‬عاض ‪ٗ ۳۵۵ ٝ‬یٔیاضز ضیاّ ‪ ٝ‬زض ٗد٘‪ٞ‬ع ‪١ ۲۵‬عاض ‪ٝ‬‬ ‫‪ٗ ۲۰‬یٔیاضز ضیاّ تطای ای‪ ٚ‬عطح‪١‬ا سطٗای‪ُ٠‬صاضی ضس‪.‬‬ ‫کالذی زض ٗ‪ٞ‬ضز اضتـاّ پیصتی‪ٜ‬ی ضاس‪ ٟ‬تاطای عاطح ‪١‬اای‬ ‫سطٗای‪ُ ٠‬صاضی ُل ‪ ۷‬زض ٗد٘ا‪ٞ‬ع تاا اخاطای عاطح ‪١‬اای‬ ‫سطٗای‪ُ٠‬صاضی تطای ‪١ ۳‬عاض ‪ٛ ۰۳۴ ٝ‬لط اضتـاّ پایاص تایا‪ٜ‬ای‬ ‫ضس‪ ،ٟ‬ت‪ ٠‬ع‪ٞ‬ضی ً‪ ٠‬اظ ای‪ ٚ‬تؼساز اضتـاّ ‪١ ۰‬عاض ‪ٗ ۰۲۲ ٝ‬ا‪ٞ‬ضز‬ ‫ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬ساّ ‪ ،۶۴‬یی ‪١‬عاض ‪ٞٗ ۳۲۱ ٝ‬ضز ٗطت‪ٞ‬ط تا‪ ٠‬سااّ‬ ‫‪ ،۶۵‬یی ‪١‬عاض ‪ٞٗ ۲۲۲ ٝ‬ضز ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬ساّ ‪ٗ ۵۰۴ ٝ ۶۶‬ا‪ٞ‬ضز‬ ‫‪ٛ‬یع ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬ساّخاضی ت‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اس ‪.‬‬ ‫ٗسیطًْ ٗیطاثکط‪ِٜ١‬ی‪ُ ،‬طزضِطی ‪ ٝ‬ص‪ٜ‬ایغزستی اساتاا‪ٙ‬‬ ‫اضزتیْ تا اػالٕ ذ٘ای اظ عطح‪١‬ای ساطٗاایا‪ُ ٠‬اصاضی زض‬ ‫استا‪ ٙ‬ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ ۷‬تا ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی ‪١‬ای ا‪ٛ‬دإ ضاس‪ ٝ ٟ‬تالا‪ٞ‬یا‬ ‫اذتیاضا ت‪ ٠‬ض‪٢‬طستا‪١ٙ‬ا ٗ‪ٞ‬اکو اص‪ٓٞ‬ی تاطای عاطح ‪١‬اای‬ ‫سطٗای‪ُ٠‬صاضی زض ً٘تطی‪ ٚ‬ظٗا‪ ٌٚ٘ٗ ٙ‬صازض ٗیض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذثطی‪ٗ -‬سیطًْ ُ٘طى کط‪ٝ‬زُا‪ ٟ‬اٗإ (ض‪ُ )ٟ‬ل ‪ ۷‬ساٗا‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫اظ‪٢‬اض اضظ ‪٘١‬طا‪ٗ ٟ‬ساکطی زض کط‪ٝ‬زُا‪ ٟ‬اٗإ تط اساس تصا٘ایاٖ ساتااز‬ ‫ٗثاضظ‪ ٟ‬تا هاچام ًاال ‪ ٝ‬اضظ ‪ٗ ٝ‬طاضً ٗطًع ٗاثاا ضظ‪ ٟ‬تاا خاطایاٖ‬ ‫ساظٗا‪ُ٘ ٙ‬طى ایطا‪ ٙ‬ضا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ساظی ضس‪.‬‬ ‫ؿالٗطضا صلاضی عا‪١‬طی زض خٔس‪ٗ ٠‬طتطى تا ٗؼا‪ ٙٝ‬ت‪ٞ‬سؼ‪ٗ ٠‬سیطی‬ ‫‪ٜٗ ٝ‬اتغ ُ٘طى ایطا‪ ،ٙ‬ذساتطس ًْ زی‪ٞ‬ا‪ٗ ٙ‬حاسثاا ‪ٗ ٝ‬اؼاا‪ٛٝ‬ایا‪ٚ‬‬ ‫ُ٘طى کط‪ٝ‬زُا‪ ٟ‬اٗإ (ض‪ )ٟ‬اظ‪٢‬اض ًطز‪ ۷‬تط اساس تص٘یٖ ستاز ٗثااضظ‪ٟ‬‬ ‫تا هاچام ًاال ‪ ٝ‬اضظ‪ ،‬ساٗا‪ ٠ٛ‬اظ‪٢‬اض اضظ ٗساکط ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض ساٗا‪ٛ‬اس‪١‬ای ‪ٝ‬‬ ‫ً‪ٜ‬تطّ ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬ذط‪ٝ‬ج اضظ ت‪ٞ‬سظ ٗساکطا‪ ٙ‬ضا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ساظی ضس ‪ٗ ٝ‬ساکاطا‪ٙ‬‬ ‫زض ‪ِٜ١‬إ ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬یا ذط‪ٝ‬ج اظ ًط‪ٞ‬ض ٗ‪ٞ‬ظق ‪١‬ست‪ٜ‬س اضظ ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ذا‪ٞ‬ز‬ ‫ضا ت‪ ٠‬ترص ٗساکطی ُ٘طى اظ‪٢‬اض ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکع‪ٝ‬ز‪ ۷‬ػال‪ ٟٝ‬تط ضا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ساظی ای‪ ٚ‬ساٗا‪ ،٠ٛ‬تص٘یاٖ زیاِاط ساتااز‪،‬‬ ‫اضاک‪ ٠‬ضس‪ ٙ‬زستِا‪١ ٟ‬ای ضث‪ ٠‬تٔل‪٘١ ٚ‬اطا‪ٗ( ٟ‬ا‪ٞ‬تاایاْ ‪ٝ‬اض‪ ،)ٟ‬تاطای‬ ‫ضخیستطی اس ً‪ٗ ٠‬وسٗا ا‪ ٙ‬کطا‪ ٖ١‬ضس‪ ٟ‬اس ً‪ ٠‬تا تص٘یٖ ستاز‬ ‫‪ ٝ‬تؼاْٗ اػضاء ‪ٌ٘١ ٝ‬اضی ُ٘طى‪ ،‬ظٗا‪ ٝ ٙ‬ساظ ‪ً ٝ‬ااض اخاطایای‬ ‫ضس‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬تص٘یٖ زض زس تطضسی اس تا تا‪ ٠‬ظ‪ٝ‬زی زض ٗاثاازی‬ ‫‪ٝ‬ض‪ٝ‬زی ًط‪ٞ‬ض ػ٘ٔیاتی ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫عثن اػالٕ ُ٘طى‪ ،‬صلاضی عا‪١‬طی ض٘‪ ٚ‬تطاطیاع ػا٘أاٌاطز ‪ٝ‬‬ ‫اهساٗا ا‪ٛ‬دإ ضس‪ ٟ‬زض ُ٘طى کط‪ٝ‬زُا‪ ٟ‬اٗإ ُالا ‪ ۷‬ػأای ضؿاٖ‬ ‫ضی‪ٞ‬ع ‪ٝ‬یط‪ٝ‬س ٗ‪ٜ‬ح‪ٞ‬س ًط‪ٛٝ‬ا ‪ٗ ٝ‬حس‪ٝ‬زی ‪١‬اای ‪ٛ‬ااضای اظ ا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ًا‪١‬ص تیص اظ ‪ ۵۲‬زضصسی ٗیعا‪ ٙ‬پط‪ٝ‬اظ‪١‬ا زض ساّ ُصضت‪ ،٠‬ذسٗا‬ ‫ضسا‪ٛ‬ی ٗست٘ط ت‪ٗ ٠‬ساکطا‪ ٝ ٙ‬صاذثا‪ً ٙ‬اال ازاٗ‪ ٠‬زاضت‪ ٝ ٠‬زضاٗس ایا‪ٚ‬‬ ‫ازاض‪ ًْ ٟ‬زض ساّ ‪ ۲۲۶۶‬تا ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ک‪ٞ‬ضی زاض‪١ٝ‬ای ٗ‪ٞ‬ضز ‪ٛ‬یاظ ‪ ٝ‬اهاالٕ‬ ‫ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ٗ ٠‬واتٔ‪ ٠‬تا کطاُیطی ًط‪ٛٝ‬اا‪ ،‬ضضاسی ‪ ۲۰‬زضصاسی زاضاتا‪٠‬‬ ‫اس ً‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬یعا‪ ٙ‬ضضس زض ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٠١‬ا‪ ّٝ‬ساّ خااضی تاا اکاعایاص‬ ‫پط‪ٝ‬اظ‪١‬ای تادااضی ‪ٗ ٝ‬سااکاطی تا‪ ۲۰ ٠‬زضصاس ضسایاس‪ ٟ‬اسا‬ ‫ً‪ ٠‬اهالٕ زاض‪ٝ‬یی ‪ ٝ‬هغؼا ذس ‪ٝ‬اسظ ت‪ٓٞ‬یس‪ ،‬اظ خ٘ٔ‪ٗ ٠‬ا‪٢‬اٖ تاطیا‪ٚ‬‬ ‫اهالٕ ‪ٝ‬اضزاتی ای‪ُ٘ ٚ‬طٍ ت‪ٞ‬ز‪ٞ٘١ ٠ً ٟ‬اض‪ ٟ‬تؼ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬اطًاع ا‪ٝ‬ضغا‪ٛ‬اس‬ ‫ساظٗا‪ُ٘ ٙ‬طى ایطا‪ ،ٙ‬زض ً‪ٞ‬تا‪ٟ‬تطی‪ ٚ‬ظٗا‪ ،ٌٚ٘ٗ ٙ‬تطذایاص ‪ ٝ‬زض‬ ‫اذتیاض صاذثا‪ً ٙ‬اال هطاض ُطکت‪ ٠‬اس ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!