روزنامه ارک شماره 5240 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5240

روزنامه ارک شماره 5240

روزنامه ارک شماره 5240

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫رشذ ‪ 0۴‬درصذی صذٍر جَاز تبسیس‬ ‫ایجبدی در اررببیجبى شرقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ٍام سْبم عذالت چقذر است؟‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*یکشٌبِ ‪ 32‬خرداد ‪ 02* 0011‬شٍئی ‪ 3 *3130‬ری القعذُ ‪ *0003‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَزبیریٌجی ایل )* شوبرُ (سبیی)‪ 8 * 0301:‬صفحِ ‪31111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکترًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍزًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫ایی رٍزّب‬ ‫شبّذ‬ ‫تحریف ٍ‬ ‫تغییر ٍ اهبر‬ ‫غلط ٍ درٍغ‬ ‫ّستین‬ ‫ضرر رٍزهرُ گی درکبر ٍ زًذگی‬ ‫*هذیرهسئَل ‪ -‬هحوّذ اشراقی‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ٗط‪ُ ٟ‬ی زض ظ‪ٛ‬سُی کطزی ‪ ٝ‬اخت٘بػی ٗؼابزّ ثای‬ ‫ثط‪ٛ‬بِٗی زض ظ‪ٛ‬سُی اؾت‪ .‬تطاظ زذْ ‪ ٝ‬ذطج ‪ ٝ‬ؾا‪ٞ‬ز‬ ‫ظیب‪ ٙ‬اکطاز ‪٢ٛ ٝ‬بز‪١‬بی ثی ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬زض قطایاط ٗاتاؼابضف‬ ‫اؿٔت ٗ‪ٜ‬لی اؾت‪.‬‬ ‫یؼ‪ٜ‬ی اُط تبتیط ػ‪ٞ‬اْٗ ؿیط ٗتؼبضف زض کؼبٓیات ‪١‬اب ‪ٛ‬اب‬ ‫زیس‪ُ ٟ‬طکت‪ ٠‬ق‪ٞ‬ز‪ٗ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ ٙ‬تید‪ً ٠‬بض‪١‬بی ثی ثاط‪ٛ‬ابٗا‪٠‬‬ ‫ٗتٌی ثط ض‪ٝ‬ظ ٗط‪ُ ٟ‬ی ضا ذبٓی اظ ؾ‪ٞ‬ز ٗبزی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜ‬ا‪ٞ‬ی‬ ‫پیف ثی‪ٜ‬ی ًطز‪.‬ػٌؽ هضی‪ ٖ١ ٠‬نبزم ثبقس‪.‬‬ ‫ثسی‪ٗ ٚ‬ؼ‪ٜ‬ب ً‪ٞٗ ٠‬هغ اضظیبثی ػْٔ ؾا‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ظیاب‪ ٙ‬اٗا‪ٞ‬ض‬ ‫قرهی ‪ ٝ‬اخت٘بػی‪ ،‬ث‪ٞ‬ز ‪ٛ ٝ‬ج‪ٞ‬ز ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضیعی زض ٗایاب‪ٙ‬‬ ‫ؾبیط ػ‪ٞ‬اْٗ ٗسیطیتی ثطخؿت‪ ٠‬تاط اظ ثاوایا‪ ٠‬ػا‪ٞ‬اٗاْ‬ ‫ٗ‪ٞ‬تط زیس‪ٗ ٟ‬ی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ِٛ‬ب‪١‬ی اخ٘بٓی ث‪ٝ ٠‬ضؼیت ٗبزی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی کؼأای ‪١‬اط‬ ‫کطز ‪ ٝ‬خبٗؼ‪ ٠‬ای‪ٛ ،‬کب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاز ً‪ ٠‬کطز‪ ،‬خابٗاؼا‪،٠‬‬ ‫ٗٔت ‪ً ٝ‬ک‪ٞ‬ضی‪ ،‬ػٔیطؿٖ زاقت‪ ٚ‬اٌٗب‪ٛ‬ب ‪ ٝ‬کاؼابٓایات‬ ‫ٗتؼبضف ٗبزی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی‪ ،‬چطا زاضای ‪ٝ‬ضؼیت ٗعأا‪ٞ‬ه‬ ‫‪ٜٗ ٝ‬بؾت ‪ٛ‬یؿت ‪.‬‬ ‫ُلت‪ٜ‬ی اؾت ً‪ٞٗ ٠‬از ا‪ٓٝ‬ی‪ ،٠‬ؾطٗبی‪ٛ ،٠‬ایاط‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬ؿاب‪ٛ‬ای‪،‬‬ ‫تٌ‪ٜٞٓٞ‬غی ‪ ٝ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضیعی خع‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬اْٗ ٗ‪ ٖ٢‬قا‪ٜ‬ابذاتا‪٠‬‬ ‫قس‪ٗ ٟ‬سیطیت ثک٘بض ٗی ض‪ٛٝ‬س‪.‬‬ ‫هسض ‪ ٝ‬ضؼق ػ‪ٞ‬اْٗ یبز قس‪ ، ٟ‬قٌؿت‪ ،‬پایاط‪ٝ‬ظی‪،‬‬ ‫ضطض ‪ ٝ‬ظیب‪ ٙ‬اٗا‪ٞ‬ض کاطزی ‪ ٝ‬خا٘اؼای ضا تاؼایایا‪ٚ‬‬ ‫ٗی ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫ٓع‪ ٕٝ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضیعی زض ٗیب‪ ٙ‬ػ‪ٞ‬اْٗ کا‪ٞ‬م اظ ا‪ٓٝ‬ا‪ٞ‬یات‬ ‫ذبنی ثطذ‪ٞ‬ضزاض ٗی ثبقاس‪.‬ذؿابضا ‪ٛ‬ابقای اظ ثای‬ ‫ثط‪ٛ‬بِٗی یب ‪٘١‬ب‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظٗط‪ُ ٟ‬ی زض ازاض‪ ٟ‬اٗ‪ٞ‬ض اظ ضطیات‬ ‫ذبل ‪ ٝ‬احت٘بال ‪ٛ‬بٗحؿ‪ٞ‬ؼ ثطذ‪ٞ‬ضزاض اؾت‪.‬‬ ‫اًجبم دُز دٍم ٍاکسیٌبسیَى کرًٍب تب ّفتِ‬ ‫ایٌذُ ‪ /‬اعالم گرٍُ سٌی جذیذ؛ تیرهبُ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ؾر‪ِٜٞ‬ی ؾتبز ٗٔی ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب ًاط‪ٛٝ‬اب‬ ‫اذطی‪ٝ ٚ‬ضؼایات ثایا٘ابضی ًاط‪ٛٝ‬اب ‪١ ٝ‬ا٘اچا‪ٜ‬ایا‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ ٙٞ‬ػٔی‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ثی٘بضی زض ًکا‪ٞ‬ض ضا تکاطیاح‬ ‫ًطز‪.‬زًتط ػٔیطضب ضییؿی ُلتۺ زض ایبٕ ز‪ً ٠١‬اطاٗات‬ ‫زػب ً‪ٜ‬یٖ ً‪ ٠‬اظ قاط ایا‪ٝ ٚ‬یاط‪ٝ‬ؼ ض‪١‬ابیای یابثایاٖ‪.‬‬ ‫ذ‪ٞ‬قجرتب‪ ٠ٛ‬اٗط‪ٝ‬ظ ‪ ٖ١‬خٔؿ‪ ٠‬ثب حض‪ٞ‬ض ضئیؽ خ٘‪ٞ٢‬ض ‪ٝ‬‬ ‫ؾبیط اػضب ثطُعاض قس‪ .‬زض ای‪ ٚ‬خأاؿا‪ ٠‬ثا‪ ٠‬ثاطضؾای‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت ثی٘بضی زض ایطا‪ ٝ ٙ‬خ‪٢‬ب‪ ٙ‬پاطزاذاتایاٖ‪ٛ .‬ا‪ٞ‬ع‬ ‫ٗسیطیت ‪ ٝ‬زؾتب‪ٝ‬ض ٗب زض ٗسیطیت ٗ‪ٞ‬ج چ‪٢‬بضٕ ًاط‪ٛٝ‬اب‬ ‫ثطضؾی قس ‪ٗ ٝ‬ط‪ٝ‬ضی ثط ‪ٝ‬ضؼیت ؾعح ز‪ٛ‬یاب زاقاتایاٖ‬ ‫ث‪ٞ‬یػ‪ً ٟ‬ک‪ٞ‬ض ‪ٜ١‬س‪ٝ‬ؾتب‪ ٝ ٙ‬ؾبیط ًک‪ٞ‬ض‪١‬بیی ًا‪ ٠‬زچابض‬ ‫‪ٝ‬یط‪ٝ‬ؼ خ‪٢‬ف یبکت‪١ ٠‬ؿت‪ٜ‬س‪ .‬زض ٗادا٘ا‪ٞ‬ع ًا٘ابًاب‪ٙ‬‬ ‫ت‪ٞ‬نی‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اؾت ً‪ ٠‬ذیٔی ٗطاهت ثبقیٖ ‪ ٝ‬حتی اکطازی‬ ‫ً‪ٝ ٠‬اًؿ‪ ٚ‬ظز‪ٛ‬س ثبیس پط‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب ضا ضػبیت ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫ضػبیت ‪ ۷۱‬زضنسی پط‪ٝ‬تٌْ‪١‬بی ضسًط‪ٛٝ‬ب زض ًک‪ٞ‬ض‬ ‫‪ٝ‬ی زضثبض‪ٝ ٟ‬ضؼیت ضػبیت پط‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب زض ًک‪ٞ‬ض ‪ٛ‬ایاع‬ ‫ُلتۺ ‪ٝ‬ضؼیت ضػبیت پط‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب زض ؾعح ًک‪ٞ‬ض ثا‪٠‬‬ ‫حس‪ٝ‬ز ‪ ۷۱‬زضنس ضؾیس‪ ٟ‬اؾت‪ ،‬اٗب ثبیس ثایاف اظ ایا‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب ضػبیت ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ضییؿی زضثبض‪ ٟ‬ثطُعاضی اظٗا‪١ ٙٞ‬ابی پابیا‪ٛ ٠‬ا‪٢‬اٖ ‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٝ‬اظز‪ٛ ٖ١‬یع ُلتۺ ثط اؾبؼ اضظیبثی‪١‬ب ًا‪ ٠‬ثایاف اظ‬ ‫‪١ ۰۱۱‬عاض ‪ٛ‬ظبض زض ای‪ ٚ‬ضاثع‪ ٠‬ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ،‬حابًای اظ‬ ‫ا‪ ٙ‬اؾت ً‪ ٠‬زض اؿٔت ح‪ٞ‬ظ‪١ٟ‬ب پط‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب ثا‪ ٠‬ذا‪ٞ‬ثای‬ ‫ضػبیت قس‪ ٟ‬اؾت ً‪ ٠‬اظ ذاب‪ٛ‬ا‪ٞ‬از‪١ ٟ‬اب ‪ ٝ‬اٗا‪ٞ‬ظـ ‪ٝ‬‬ ‫پط‪ٝ‬ضـ خبی تکٌط زاضز‪ .‬آجت‪ُ ٠‬عاضقای اظ ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اهام‬ ‫زاقتیٖ اٗب ثبالی ‪ ۹۱‬زضنس پط‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب ضػبیت قاس ‪ٝ‬‬ ‫ثطای ثطُعاضی اظٗ‪١ٙٞ‬ب‪ٌٛ ،‬ب پط‪ٝ‬تٌْ ‪١‬اب ضػابیات‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ًط‪ٛٝ‬ب زض ًک‪ٞ‬ض ‪ٛ‬ع‪ٓٝ‬ی ‪ ٝ‬زض ‪ ۴‬اؾتب‪ ٙ‬نؼ‪ٞ‬زی اؾت‬ ‫‪ٝ‬ی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زضثبض‪ ٟ‬اذطی‪ٝ ٚ‬ضؼیت ثی٘بضی ًط‪ٛٝ‬ب زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض ُلتۺ ض‪ٛٝ‬س ًٔی ًک‪ٞ‬ض اظ ‪ٛ‬ظط ٗ‪ٞ‬ج ثایا٘ابضی‪،‬‬ ‫ض‪ٛٝ‬س ‪ٛ‬ع‪ٓٝ‬ی اؾت؛ اٗب زض اؾتب‪٢ٛ‬بی خ‪ٜٞ‬ثای ‪ ٝ‬قاطهای‬ ‫ًک‪ٞ‬ض زضُیطی‪١‬بیی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاضز ‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬ض‪ٛٝ‬س ‪ٛ‬ع‪ٓٝ‬ی زض‬ ‫ای‪ ٚ‬اؾتب‪١ٙ‬ب ٗکب‪١‬س‪٘ٛ ٟ‬ی ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬حتی زض ثطذی اؾتب‪٢ٛ‬ب‬ ‫ض‪ٛٝ‬س ثی٘بضی اکعایکی اؾت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی زضثبض‪ ٟ‬اؾتب‪١ ٙ‬بیی ً‪ٛ ٠‬یبظٗ‪ٜ‬س ثیکتاطیا‪ٗ ٚ‬اطاهاجات‬ ‫‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪ُ ،‬لتۺ ض‪ٛٝ‬س ثی٘ابضی زض اؾاتاب‪١ ٙ‬اطٗاعُاب‪ٙ‬‬ ‫‪ٜٞ١‬ظ یی ض‪ٛٝ‬س نؼ‪ٞ‬زی زاضز‪ .‬ثایا٘ابضی زض اؾاتاب‪ٙ‬‬ ‫ؾیؿتب‪ ٝ ٙ‬ثٔ‪ٞ‬چؿتب‪ٜٞ١ ٖ١ ٙ‬ظ نؼ‪ٞ‬زی اؾات‪ .‬حاتای‬ ‫اؾتب‪١ ٙ‬بی ًطٗب‪ ٝ ٙ‬ث‪ٞ‬ق‪٢‬ط ‪ٛ‬یع حت٘ب ‪ٛ‬ایابظ اؾات ًا‪٠‬‬ ‫ٗطاهجت ‪١‬بی ثؿیبض ثیؿکتطی ضا ا‪ٛ‬دبٕ ز‪ٜ١‬س‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬ق‪٢‬ط هطٗع ‪ ۲۱۸ ٝ‬ق‪٢‬ط زض ‪ٝ‬ضؼیت ‪ٛ‬بض‪ٛ‬دی ًط‪ٛٝ‬ب‬ ‫ضییؿی زضثبض‪ ٟ‬اذطی‪ٝ ٚ‬ضؼیت ض‪ َٛ‬ث‪ٜ‬سی قا‪٢‬اط‪١‬ابی‬ ‫ًک‪ٞ‬ض ُلتۺ اٗط‪ٝ‬ظ ‪ ۶۰‬ق‪٢‬ط هطٗع زض ؾاعاح ًکا‪ٞ‬ض‬ ‫زاضیٖ‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ۲۱۸ ٚ‬ق‪٢‬ط ‪ٛ‬بض‪ٛ‬دی ‪۲۲۷ ٝ‬ق‪٢‬ط ‪ٛ‬ایاع زض‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت ظضز هطاض زاض‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫اختصبص ‪ 001‬هیلیبرد تَهبى بِ پرٍشُ احیبی‬ ‫دریبچِ ارٍهیِ در چٌذ رٍز اتی‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضئیؽ ؾبظٗب‪ٗ ٙ‬سیطیت ‪ ٝ‬ثط‪ٛ‬ابٗا‪ ٠‬ضیاعی‬ ‫اشضثبیدب‪ ٙ‬قطهی اظ اذتهبل‪ٗ ۲۶۱‬ایأایابضز تا‪ٗٞ‬اب‪ ٙ‬ثا‪٠‬‬ ‫پط‪ٝ‬غ‪١ٟ‬بی ظیط ؾبذت اؾتب‪ٗ ۴۵۱ ٝ ٙ‬یٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬پاط‪ٝ‬غ‪ٟ‬‬ ‫احیبی زضیبچ‪ ٠‬اض‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬زض چ‪ٜ‬س ض‪ٝ‬ظ اتای ذاجاط زاز‪.‬زا‪ٝٝ‬ز‬ ‫ث‪٢‬ج‪ٞ‬زی ُلتۺ زًتط ‪ٞٛ‬ثرات زض ؾالاط ز‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ظ‪ٟ‬ای ًا‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬اؾتب‪ ٙ‬زاقت‪ ،‬طی ثبظزیس اظ ٗطاحْ اخطایی ٗاس‪ ّٝ‬ز‪ٕٝ‬‬ ‫تهلی‪ ٠‬ذب‪ ٠ٛ‬تجطیع‪ ،‬پطزاذت ٗجٔؾ ‪ٗ ۴۱‬یٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثا‪ ٠‬ایا‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬ضا زض ‪١‬لت‪ ٠‬ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬ه‪ ّٞ‬زاز ً‪ ٠‬ثب اخطای ای‪ ٚ‬ططح‪ ،‬کبظ‬ ‫همین صفحه‬ ‫ایراى تَقف ترٍریسن اقتصبدی را‬ ‫ازهبیش اصلی برای اهریکب داًست‬ ‫جبیسُ ٍیصُ جشٌَارُ اٍرشیٌسی‬ ‫رٍهبًی بِ ٌّرهٌذاى ایراًی رسیذ‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫غراهت دستوسد ایبم بیوبری کرًٍب‪،‬‬ ‫‪ 00‬رٍزُ است‬ ‫اسبهی هشبغل اسیبدیذُ هشوَل‬ ‫حوبیت اقتصبدی سبل ‪ 0011‬اعالم شذ‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫جسئیبت‬ ‫هوٌَعیت تردد‬ ‫در تعطیالت‪،‬‬ ‫ثبت تخلفبت ّن‬ ‫دستی ٍ ّن‬ ‫دٍربیٌی‬ ‫همین صفحه‬ ‫همین صفحه‬ ‫برگساری دٍرُ‬ ‫اهَزشی رایگبى‬ ‫صفر تب صذ‬ ‫تَرّبی ٍرٍدی‬ ‫اررببیجبى شرقی‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫ایی رٍزّب شبّذ تحریف ٍ تغییر ٍ اهبر غلط ٍ درٍغ ّستین‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضییؽ خ٘‪ٞ٢‬ض ثب ثطق٘طز‪ ٙ‬اهساٗاب ا‪ٛ‬ادابٕ قاس‪ ٟ‬زض‬ ‫ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ؾالٗت ‪٢ٗ ٝ‬بض ثی٘بضی ًط‪ٛٝ‬ب زض ًک‪ٞ‬ض ُلتۺ ای‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬اب قاب‪١‬اس‬ ‫تحطیق ‪ ٝ‬تـییط ‪ ٝ‬اٗبض ؿٔط ‪ ٝ‬زض‪ٝ‬ؽ ‪١‬ؿتیٖ‪.‬حدت االؾالٕ حؿ‪ ٚ‬ض‪ٝ‬حب‪ٛ‬ی‬ ‫اظ‪٢‬بض ًطزۺ ای‪ً ٚ‬بض ؾرت ث‪ٞ‬ز‪ٓٝ ،‬ی ای‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬تد‪٢‬یعا زض زاذاْ تا‪ٓٞ‬ایاس‬ ‫قس‪ ٠٘١ .‬ثی٘بضؾتب‪١ ٙ‬ب زاضای تد‪٢‬یعا اؾت‪۲۴۲ .‬ؾی تی اؾٌ‪ ٚ‬زض اذتیبض‬ ‫ثی٘بضؾتب‪١ ٙ‬ب هطاض ُطکت‪ٝ.‬ی زض ازاٗ‪ُ ٠‬لتۺ زض ط‪ٗ ۶۶ّٞ‬ب‪ ٟ‬زچبض ً٘جا‪ٞ‬ز‬ ‫ترت ‪ٛ‬کسیٖ‪.‬زچبض حیطتٖ ‪ٛ‬ؿجت ث‪ً ٠‬ؿب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬زضثبض‪ً ٟ‬ط‪ٛٝ‬ب ثاب آالابظای‬ ‫نحجت ٗی ً‪ٜٜ‬س‪ .‬زض ثطذی ًک‪ٞ‬ض‪١‬ب ثی٘بضا‪ ٙ‬ضا زض ثیط‪ ٙٝ‬ثی٘بضؾتاب‪ ٙ‬هاطاض‬ ‫ٗی زاز‪ٛ‬س‪ ،‬اٗب ٗب ‪ٝ‬اضز ای‪ ٚ‬قطایط ‪ٛ‬کسیٖ‪.‬اُط یی ٗ‪ٞ‬ضز زض ایطا‪ ٙ‬ضخ زاز‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ،‬زض ضؾب‪١٠ٛ‬ب ثجی‪ٜ‬یس چ‪ ٠‬اتلبهی ٗی اکتبز‪ٗ.‬ب زچبض ً٘ج‪ٞ‬ز ترت ‪ٛ‬کسیٖ ً‪٠‬‬ ‫ثرکی اظ ا‪ٛ ٙ‬بقی اظ ططح تح‪ ّٞ‬ؾالٗت ث‪ٞ‬ز ثطذی ای‪ ٚ‬ؾ‪ ٠ً٘ٔ ٠‬ضا ‪٘ٛ‬ای‬ ‫ک‪ٜ٘٢‬س‪ .‬ز‪١ ٟ‬ب ض‪١‬جط ز‪ٛ‬یب ث‪ُ ٚٗ ٠‬لت‪ٜ‬س چِ‪ ٠ٛٞ‬ای‪ ٚ‬ططح ضا اخطا ًطزیس؟ ؾ‪ٖ٢‬‬ ‫ثی٘بض ث‪ ۶۱٠‬زضنس ‪ ٝ‬زض ض‪ٝ‬ؾتب‪١‬ب ث‪ ۵٠‬زضنس ضؾیس‪ .‬ض‪ٝ‬حب‪ٛ‬ی ازاٗ‪ ٠‬زازۺ ًابض‬ ‫ز‪ٓٝ‬ت زض ظٗی‪ ٠ٜ‬ؾالٗت زض تبضید ایطا‪ ٙ‬ثی ‪ٛ‬ظیط ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬تبضید ایطا‪ ٙ‬ضا‬ ‫اظ ظٗب‪١ ٙ‬ربٗ‪ٜ‬کیب‪ٝ ٙ‬ضم ثع‪ٛ‬یس ‪.‬زض اثتسای ای‪ ٚ‬ز‪ٓٝ‬ت ًْ ترت ثی٘بضؾتب‪ٛ‬ی‬ ‫حس‪ٝ‬ز‪١ ۹۱‬عاض ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬تب پبیب‪ ٙ‬ز‪ٓٝ‬ت‪١ ۶۶۱‬عاض ترت تح‪ٞ‬یْ ٗی ز‪١‬ایاٖ‪.‬‬ ‫ثؿیبضی اظ ترت ‪١‬بی هسی٘ی ثبظؾبظی ًبْٗ قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬پعقی ٗترهم‬ ‫انل‪٢‬ب‪،ٙ‬قیطاظ ‪ٗ ٝ‬ک‪٢‬س ضا ض‪١‬ب ًطز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ق‪٢‬طؾتب‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ضاکتبز‪ ٟ‬ضکت‪ .‬ث‪ ٠‬خابی‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬ثی٘بض ث‪ٗ ٠‬طًع اؾتب‪ ٙ‬ثط‪ٝ‬ز‪ٗ ،‬ترهم ً‪ٜ‬بض ا‪ ٝ‬ضکت ‪ .‬زض ٗارایٔا‪ٗ ٠‬ا‪ٚ‬‬ ‫‪٘ٛ‬یبز زضثبض‪ ٟ‬ؾ‪ ٠‬چیع ًؿی قی ً‪ٜ‬س‪ .‬زضثبض‪ ٟ‬ثطخبٕ‪ ،‬تح‪ٞ‬ال زیدیتابّ ‪ٝ‬‬ ‫ططح ؾالٗت‪ .‬ای‪ ٚ‬ؾ‪ ٠‬اظ ثسی‪٢‬یب ث‪ٞ‬ز‪ .‬ای‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬ب قب‪١‬س تحطیق ‪ ٝ‬تـییط ‪ٝ‬‬ ‫اٗبض ؿٔط ‪ ٝ‬زض‪ٝ‬ؽ ‪١‬ؿتیٖ‪.‬ضییؽ خ٘‪ٞ٢‬ض ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ذسٗب ثرف ن‪ٜ‬ؼات‬ ‫‪ ٝ‬ذسٗب ضط‪ٝ‬ضی زض ‪ٗ ۶۶‬ب‪ُ ٟ‬صقت‪، ٠‬تهطیح ًطزۺ ٗ‪ ٖ٢‬اؾت ذاسٗاب‬ ‫ثطم ‪ُ ٝ‬بظ ‪ ٝ‬ث‪ٜ‬عی‪ُ ٚ‬بظ‪ٝ‬ییْ ث‪ٞٗ ٠‬هغ ثطؾس‪ .‬زیسیٖ یٌی ز‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ظ ثطم هاعاغ‬ ‫قس ‪ ٝ‬چ‪ٗ ٠‬کٌالتی پیف اٗس‪ .‬ذسٗب اٗا‪ٞ‬ظقای ‪ ٝ‬ثا‪٢‬اساقاتای ازاٗا‪٠‬‬ ‫یبکت‪.‬ت‪ٓٞ‬یس یی ض‪ٝ‬ظ تؼعیْ ‪ٛ‬کس ‪ً ٝ‬بضذب‪١ ٠ٛ‬ب پط‪ٝ‬تٌْ ‪١‬بی ث‪٢‬ساقتای ضا‬ ‫ضػبیت ًطز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬یس ٗبیحتبج ضط‪ٝ‬ضی ٗطزٕ یی ض‪ٝ‬ظ ٗت‪ٞ‬هق ‪ٛ‬کاس‪ٝ.‬ی‬ ‫ذبطط‪ٛ‬کب‪ً ٙ‬طزۺ ٗساکؼب‪ ٙ‬ؾالٗت زض ذط ٗوسٕ ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬خب‪ٛ‬کب‪ ٙ‬ضا ‪ ٖ١‬کاسا‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪ .‬اال‪ً ٙ‬بزض زضٗب‪ٝ ٙ‬اًؿ‪ ٚ‬ظز‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬قطایط ثی٘بضی اق‪ٜ‬ب قس‪ٛ‬س ‪ .‬ق٘ب‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی ا‪ ّٝ‬ضا ثجی‪ٜ‬یس ً‪١ ٠‬یچ پعقی ‪ ٝ‬پطؾتبضی ثربطط ً٘ج‪ٞ‬ز ٗابؾای‪،‬‬ ‫ثی٘بض ضا ض‪١‬ب ‪ٌٛ‬طز‪ٛ‬س‪ .‬زض ً‪ٜ‬بض ا‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬یط‪١ٝ‬بی ٗؿٔح‪ٛ ،‬یط‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬تاظابٗای‪١،‬االّ‬ ‫اح٘ط ‪ ،‬ثؿیح ‪ ٝ‬ؾپب‪ ٖ١ ٟ‬اٗس‪ٛ‬س‪ٝ.‬ی ذبطط‪ٛ‬کب‪ً ٙ‬طزۺ ٗوبٕ ٗؼظٖ ض‪١‬جطی زض‬ ‫‪١‬ط ٗؿآ‪ ٠‬ای ٗی کطٗ‪ٞ‬ز ٗ‪ ٚ‬تبثغ ؾیبؾت ‪١‬بی ؾتبز ًط‪ٛٝ‬ب ‪١‬ؿتٖ‪ٝ .‬ی تبًیس‬ ‫ًطزۺ زض اطالع ضؾب‪ٛ‬ی اظ ثی٘بضی ًط‪ٛٝ‬ب یی ا‪ٗ ٙ‬ؿبح٘ا‪ٛ ٠‬کاس‪.‬ثا‪ٝ ٠‬ظیاط‬ ‫ث‪٢‬ساقت اػالٕ ًطزیٖ ً‪ ٠‬ثالکبنٔ‪ٝ ٠‬ض‪ٝ‬ز ثی٘بضی ضا اػالٕ ً‪ٜ‬س‪ .‬ایطا‪ ٙ‬یٌی‬ ‫اظ ٗ‪ٜ‬ظٖتطی‪ً ٚ‬ک‪ٞ‬ض‪١‬ب زض ثیب‪ ٙ‬اٗبض ث‪ٞ‬ز‪ٗ .‬ب ‪١‬ط ض‪ٝ‬ظ ثس‪ ٙٝ‬اؾتثا‪ٜ‬اب اٗابض ضا‬ ‫اػالٕ ًطزیٖ‪ .‬اطالع ضؾب‪ٛ‬ی قلبف یٌی اظ ثعضُتطی‪ ٚ‬اکتربضا ز‪ٓٝ‬ات ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬ظاض ث‪٢‬ساقت ث‪ٞ‬ز‪ .‬قلبکیت اظ ثسی‪٢‬یب اؾت ً‪٘ٛ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یسا‪ ٙ‬ضااظز‪ٓٝ‬ت‬ ‫ثِیطیس‪ .‬زؾتطؾی ٗطزٕ ث‪ ٠‬اطالػب ‪ ٝ‬قلبکیت ٗاثاْ ز‪ٓٝ‬ات یابظز‪١‬اٖ ‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٝ‬اظز‪ ٖ١‬اؾت‪.‬ثؼضی ًک‪ٞ‬ض‪١‬ب ‪ٜٞ١‬ظ اػالٕ ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜٜ‬س‪ٗ .‬ب ثط تؼبضو ٗ‪ٜ‬بکغ ‪ٝ‬‬ ‫ٗجبضظ‪ ٟ‬ثب کؿبز تبًیس ًطزیٖ ‪ ٝ‬الیح‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ضا ت‪٢‬ی‪ً ٠‬طزیٖ اٗب زض ٗادأاؽ‬ ‫ز‪ ٝ ٖ١‬یبظز‪ ٖ١‬ذبى ٗی ذ‪ٞ‬ضز‪.‬ض‪ٝ‬حب‪ٛ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬زض ٗؿاآا‪ٝ ٠‬اًؿا‪ٚ‬‬ ‫ثحث ظیبزی ث‪ٞ‬ز ً‪ٝ ٠‬اًؿ‪١ ٚ‬ب چوسض زهین اؾت‪ُ ،‬لتۺ یٌی ُلت اُاط‬ ‫اظ قطم ثیب‪ٝ‬ضیس ٗ‪٘ٛ ٚ‬ی ظ‪ ،ٖٛ‬یٌی ُلت اظ ؿطه ثیب‪ٝ‬ضیس ٗ‪ٛ ٚ‬ا٘ای ظ‪ٛ‬اٖ‪.‬‬ ‫یٌی ُلت انال ‪ٝ‬اًؿ‪٘ٛ ٚ‬ی ظ‪ٗ .ٖٛ‬ب ُلتیٖ ‪ٝ‬اًؿ‪ ٚ‬ذبضخای ثاب هاسض‬ ‫‪ٝ‬اضز ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬یی ض‪ٝ‬ظ تبذیط ‪ٛ‬ک‪ٞ‬ز‪ٗ .‬ب ثطای زضیبکت ًا‪ٞ‬اًاؽ تاجات ‪ٛ‬ابٕ‬ ‫ًطزیٖ ‪ٗ ۶۶ ٝ‬یٔی‪ ۸۱۱ٝ ٙٞ‬زظ ؾالابضـ زازیاٖ ‪ ٝ‬اظ ا‪ٓٝ‬ایا‪ً ٚ‬کا‪ٞ‬ض‪١‬اب‬ ‫ث‪ٞ‬زیٖ‪ .‬ک‪ٞ‬ضی ذطیس اظ ؾبیط ًک‪ٞ‬ض‪١‬ب ضا اؿبظ ًطزیٖ‪ .‬ثا‪ ٠‬قاطًات ‪١‬ابی‬ ‫ذه‪ٞ‬ل ‪ٗ ٖ١‬د‪ٞ‬ظ زازیٖ ‪ٓٝ‬ی ت‪٢‬ی‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ؾرت ث‪ٞ‬ز‪ .‬ثیف اظ‪ٗ ۵‬یٔی‪ ٙٞ‬تعضین‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾت ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ب‪ٝ ٙ‬اًؿ‪ٝ ٚ‬اضز ٗی ً‪ٜ‬یٖ ‪ ٠٘١ ٝ‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ثطای ‪ٝ‬اًؿ‪ٚ‬‬ ‫زاذٔی ضا ازاٗ‪ٗ ٠‬ی ز‪١‬یٖ ‪ ٝ‬ز‪ٝ ٝ‬اًؿ‪ٛ ٚ‬عزیی اؾت ‪ ٝ‬اٗیس‪ٝ‬اضیٖ ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬زی‬ ‫‪ٝ‬اضز ق‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی زض پبیب‪ُ ٙ‬لتۺ ‪ٝ‬هتی تؼساز ک‪ٞ‬تی ‪١‬ب ثط ٗج‪ٜ‬بی ٗیٔی‪ٛ ٙٞ‬لاط ضا‬ ‫زض ‪ٛ‬ظط ثِیطیٖ‪ ،‬زض ز‪ٛ‬یب ‪ ۵۶‬اٗی‪ً ٚ‬ک‪ٞ‬ض ‪١‬ؿتیٖ ‪ ٝ‬قطایط‪ً ۵۱‬کا‪ٞ‬ض اظ ٗاب‬ ‫ؾرت تط ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت ٗثْ آ٘ب‪ ،ٙ‬کطا‪ٛ‬ؿ‪ٜ١ ،٠‬س‪ ،‬ثطظیْ‪،‬ؾ‪ٞ‬ییؽ ‪ ٝ‬اٗاطیاٌاب‪.‬‬ ‫ایی ّفتِ در شرایط تٌش دهبیی ّستین‪ /‬کوبَد برق جذی است‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ٗ -‬هعلی ضخجی ٗک‪٢‬سی‪ ،‬ؾر‪ِٜٞ‬ی ن‪ٜ‬ؼت ثطم اظ‪٢‬بض زاقتۺ پیف ثی‪ٜ‬ی ‪١‬بی الظٕ ثطای تسا‪ ٕٝ‬پبیساضی ثاطم‬ ‫ث‪ٝ ٠‬یػ‪ ٟ‬زض ‪ِٜ١‬بٕ ثطُعاضی ؾ‪ٗٞ‬ی‪ٜٗ ٚ‬بظط‪ ٟ‬ا‪ٛ‬تربثب ضیبؾت خ٘‪ٞ٢‬ضی ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٟ‬اؾت ‪ ٝ‬زض ای‪ ٚ‬ذه‪ٞ‬ل پطؾ‪ ْٜ‬ػا٘أایابتای‬ ‫ن‪ٜ‬ؼت ثطم زض اٗبزُی ًبْٗ ث‪ ٠‬ؾط ٗی ثط‪ٛ‬س تب زض ن‪ٞ‬ض ثط‪ٝ‬ظ ‪١‬طُ‪ٗ ٠ٛٞ‬کٌٔی زض ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬تطی‪ ٚ‬ظٗب‪ ٌٚ٘ٗ ٙ‬ث‪ ٠‬ضکغ ا‪ ٙ‬اهاسإ‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪.‬ؾر‪ِٜٞ‬ی ن‪ٜ‬ؼت ثطم اظ ٗکتطًب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬اؾت تب ض٘‪ً ٚ‬ب‪١‬ف ٗهطف ث‪ٝ ٠‬یػ‪ ٟ‬زض ؾبػب ا‪ٝ‬ج ٗهطف زض نا‪ٞ‬ض ثاط‪ٝ‬ظ‬ ‫اذتالّ زض قجٌ‪ٞٗ ،٠‬اضز ضا اظ ططین تٔل‪ ۶۲۶ ٚ‬زض ؾطاؾط ًک‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬قطًت ‪١‬بی ثطم ثطای ضکغ ‪ٞٛ‬اهم احت٘بٓی اطالع ز‪ٜ١‬س‪.‬‬ ‫ضخجی ٗک‪٢‬سی اظ‪٢‬بض زاقتۺ ثطاؾبؼ پیف ثی‪ٜ‬ی ‪١‬ب اظ اٗط‪ٝ‬ظ تب پبیب‪١ ٙ‬لت‪ ٠‬ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ض ٗیب‪ِٛ‬ی‪ ٚ‬قب‪١‬س اکعایف ‪ ۶.۴‬زضخ‪ ٠‬ای زٗبی ‪ٞ١‬ا‬ ‫زض ؾطاؾط ًک‪ٞ‬ض ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬یعا‪ ٙ‬زض ثطذی اظ اؾتب‪١ ٙ‬ب حتی ث‪ ۵ ٠‬زضخ‪ٛ ٠‬یع ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضؾیس ً‪٘١ ٠‬ی‪ٗ ٚ‬ا‪ٞ‬ضا‪ٞ‬ع ثابػاث‬ ‫هطاض ُطکت‪ ٚ‬زض قطایط زٗبیی حساًثط ‪ ٝ‬اکعایف قسیس ٗهطف ثطم ٗی ق‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی زض ذه‪ٞ‬ل اذطی‪ٝ ٚ‬ضؼیت ت‪ٓٞ‬یس ‪ٗ ٝ‬هطف‬ ‫ثطم زض ‪١‬لت‪ ٠‬خبضی اظ‪٢‬بض زاقتۺ ثطاؾبؼ پیف ثی‪ٜ‬ی ‪١‬ب اظ اٗط‪ٝ‬ظ تب پبیب‪١ ٙ‬لت‪ ٠‬ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ض ٗیب‪ِٛ‬ی‪ ٚ‬قب‪١‬س اکاعایاف ‪ ۶.۴‬زضخا‪ ٠‬ای‬ ‫زٗبی ‪ٞ١‬ا زض ؾطاؾط ًک‪ٞ‬ض ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬یعا‪ ٙ‬زض ثطذی اظ اؾتب‪١ ٙ‬ب حتی ث‪ ۵ ٠‬زضخ‪ٛ ٠‬یع ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضؾیس ً‪٘١ ٠‬ی‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع‬ ‫ثبػث هطاض ُطکت‪ ٚ‬زض قطایط زٗبیی حساًثط ‪ ٝ‬اکعایف قسیس ٗهطف ثطم ٗی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗبیغ ای‪ٗ ٚ‬س‪ ّٝ‬اظ تهلی‪ ٠‬ذب‪ ٠ٛ‬تب ‪ ۲۱‬تیطٗب‪ ٟ‬ؾبّ خبضی ‪ٝ‬اضز‬ ‫ٗساض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ٝ.‬ی اکع‪ٝ‬زۺ ‪ٖ١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬طی ثبظزیس اظ ٗؿایاط‬ ‫ضا‪ ٟ‬ا‪ ٚ١‬ثؿتب‪ ٙ‬اثبز–تجطیع ‪ ٝ‬ایؿتِب‪ ٟ‬ذب‪ٝ‬ضا‪ٛ ٙ‬یع ثب زؾاتا‪ٞ‬ض‬ ‫پطزاذت ‪ٗ ۶۵۱‬یٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬طی ‪١‬لت‪ ٠‬اتی‪ ،‬پیف ثی‪ٜ‬ای قاس‬ ‫ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ایؿتِب‪ ٝ ٟ‬ذط ضیٔی‪ ،‬تب پبیب‪ ٙ‬تایاطٗاب‪ ٟ‬ؾابٓادابضی‬ ‫ث‪ ٠‬ث‪٢‬ط‪ ٟ‬ثطزاضی ثطؾس‪ٝ.‬ی اضبک‪ً ٠‬طزۺ زض ای‪ ٚ‬ؾلط ‪ٖ١‬چ‪ٜ‬یا‪ٚ‬‬ ‫ٗطًع ضازی‪ٞ‬تطاپی تجطیع ثب پیکطکت‪ ٠‬تطی‪ ٚ‬زؾتِب‪١ٟ‬بی ‪ٛ‬هات‬ ‫قس‪ٞٗ ٟ‬ضز ث‪٢‬ط‪ ٟ‬ثطزاضی هطاض ُطکت‪.‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬زی اظ‪٢‬بض ًطزۺ زض‬ ‫خٔؿبتی ً‪ ٠‬ثطُعاض قاس‪ ،‬زؾاتا‪ٞ‬ضا الظٕ زض ذها‪ٞ‬ل‬ ‫ثطضؾی تبٗی‪ ٚ‬اػتجبض ذبت٘‪ ٠‬ػ٘ٔیب اخطایی ؾس‪١‬بی قا‪٢‬ایاس‬ ‫ٗس‪ٛ‬ی تجطیع ‪ ٝ‬ق‪٢‬طیبض ٗیب‪ ٠ٛ‬زاز‪ ٟ‬قس تب قاب‪١‬اس تؿاطیاغ زض‬ ‫ایی ّفتِ در‬ ‫شرایط تٌش‬ ‫دهبیی ّستین‪،‬‬ ‫کوبَد برق‬ ‫جذی است‬ ‫ػ٘ٔیب ای‪ ٚ‬ز‪ ٝ‬ؾاس‬ ‫ثااااااااااااااااااعضٍ‬ ‫زض اشضثبیدب‪ ٙ‬قطهی‬ ‫ثاابقاایااٖ‪ٝ .‬ی ازاٗاا‪٠‬‬ ‫زازۺ تااااابٗااااایااااا‪ٚ‬‬ ‫اػتجبض پبیِب‪١ ٟ‬االّ‬ ‫احاا٘ااط قاا٘اابٓااـااطه‬ ‫ًک‪ٞ‬ض ‪ٛ‬یع ث‪ٗ ٠‬یعا‪ٗ ۶۲ ٙ‬یٔیبضز ت‪ٗٞ‬اب‪ٗ ٝ ٙ‬اطًاع ؾا‪ٜ‬اداف‬ ‫ٗ‪٢‬بض ک‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬حطک‪٠‬ای ‪ٛ‬یع ث‪ٗ ٠‬یعا‪١ ٙ‬کت ٗیأایابضز تا‪ٗٞ‬اب‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز اهسإ هطاض ُطکت ‪ ٝ‬زؾت‪ٞ‬ض تؿطیغ ‪ ٝ‬پیاِایاطی ؾابیاط‬ ‫پط‪ٝ‬غ‪١ٟ‬بی اؾتب‪ ٙ‬نبزض قس‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*هذیرهسئَل ‪-‬هحوّذ اشراقی‬ ‫ادب یاشاییش اولچوسو‬ ‫ازه ٓی یبضاقین ییی‪ ٠‬ؾی ؾبییالض‬ ‫یبضاقین ازاٗی حئی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬زا‪ ٙ‬اییطاض‬ ‫ازه زیط ا‪ٛ‬ؿب‪ٛ‬ب یبقبییف اوٓچ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬‬ ‫ازه ٓی ؾبییالض یبقبییف ُ‪ٞ‬ظُ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬‬ ‫ازه ٓی ثیٔطً‪ ٚ‬اوظُ‪ٛ ٠‬ی ای‪ٜ‬دیت٘ع‬ ‫اوظُ‪ٛ ٠‬ی‪ ٚ‬ایکیٔ‪ ٠‬ؾاظ‪ٛٝ‬س‪ ٙ‬ای‪ٜ‬دی٘ع‬ ‫ثبقبضؾب ًاٌٗٔیی ائٔ‪ ٠‬یط ‪١‬بٗییب‬ ‫ؾئ‪ٞ‬ضًی ‪١‬بٗی اوظ ایکی‪ٜ‬س‪ ٟ‬یبضییب‬ ‫ازه ٓی ؾب‪ٝ‬اق٘بظ ًی٘ؿ‪ ٠‬یٔ‪ٝ ٠‬اضٓین زا‬ ‫ی‪ٓٞ‬ساقی‪ ٚ‬ه‪ٞ‬ی٘بظًی زایب‪ٛ‬ؿی‪ ٚ‬زاضٓیوسا‬ ‫اوظُ‪ٛ ٠‬ی‪ ٚ‬پیؿی‪ٜ‬ی ایؿت‪ٗ ٠‬ع ازه ٓی‬ ‫اوظُ‪ٛ ٠‬ی‪ ٚ‬ایکی‪ٜ‬ی پیؿٔ‪ٗ ٠‬ع ازه ٓی‬ ‫ازه ٓی ‪١‬بٗی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬ؾبیویؿی‪ ٚ‬ؾبذالیبض‬ ‫اوظُ‪ٛ ٠‬ی‪ ٚ‬ؾبیوی ؾیع ایکی‪ٜ‬ی ؾبی٘بیبض‬ ‫ازثی‪ ٚ‬اظٓیـی اؿطی زیط ائْ ٓط‪ٟ‬‬ ‫ازه ٓ‪ ٠‬ی‪ٓٞ‬ساقٔین یبییالض ائ‪ٓ ٞ‬ط‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بضازا ازه ٓی چ‪ٞ‬خ ا‪ٓٝ‬ؿب زی‪ٜ‬ح ا‪ٝ‬الض‬ ‫ازه ٓ‪ ٠‬ق‪ُٔ ٚ‬ط‪ ،‬ه‪ٞ‬خبالض ُ‪ٜ‬ح ا‪ٝ‬الض‬ ‫چبٓیکبم ازه ٓ‪ ٠‬یبذکیٔین یبضآسام‬ ‫پیؿٔیِی‪ ٚ‬ؾبییؿی‪ ٚ‬ازه ٓ‪ ٠‬اظآسام‬ ‫ٍام سْبم عذالت چقذر است؟‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ٗ -‬سیط پط‪ٝ‬غ‪ً ٟ‬بض ‪١‬بی اػتجبضی قطًت ؾپطز‪ُ ٟ‬اصاضی ٗاطًاعی‬ ‫ت‪ٞ‬ضیحبتی ضا زضٗ‪ٞ‬ضز ٗجٔؾ ًبض اػتجبضی ؾ‪٢‬بٕ ػسآت اضائ‪ً ٠‬طز‪.‬ؾا٘ایا‪ٗ ٠‬احا٘اسی‬ ‫اظ‪٢‬بض ًطزۺ تب ً‪ٛ ٜٙٞ‬عزیی ث‪١ ۶۱۱ ٠‬عاض زضذ‪ٞ‬اؾت اظ ؾ‪ٞ‬ی ز‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ی ٗٔی ‪ ٝ‬تدبض‬ ‫ثطای زضیبکت ًبض اػتجبضی ث‪ ٠‬قطًت ؾپطز‪ُ ٟ‬صاضی ٗطًعی اضؾبّ قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬آجت‪٠‬‬ ‫ٌٗ٘‪ ٚ‬اؾت زضذ‪ٞ‬اؾت ‪١‬بیی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب اضؾبّ قس‪ ٟ‬اؾت ثیکتط ثبقس اٗب ثب‪ٛ‬ی ‪١‬اب‬ ‫کوط زضذ‪ٞ‬اؾت اکطاز ‪ٝ‬اخس قطایط ضا ث‪ ٠‬قطًت اضؾبّ ٗیٌ‪ٜٜ‬اس‪ٝ.‬ی ازاٗا‪ ٠‬زازۺ اُاط‬ ‫زضذ‪ٞ‬اؾت ‪١‬ب زض ض‪ٝ‬ظ ًبضی اضؾبّ ق‪ٞ‬ز‪ً ،‬بض‪١‬بی ٗطث‪ٞ‬ط‪ ٠‬زض قطًت ا‪ٛ‬ادابٕ قاس‪ٝ ٟ‬‬ ‫ز‪ٝ‬ثبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی اضخبع زاز‪ٗ ٟ‬یق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ی ثبیس ٗبثوی اٗ‪ٞ‬ض ضا ا‪ٛ‬دبٕ ز‪١‬س‪ .‬پؽ اظ ا‪ٙ‬‬ ‫اکطاز ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ ططهی ً‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب اػالٕ ًطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ ،‬اظ ًبض اػتجبضی اؾتلبز‪ًٜ ٟ‬ا‪ٜ‬اس‪.‬‬ ‫آجت‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؿیط اظ ثب‪ٛ‬ی تدبض ‪ٔٗ ٝ‬ی ثب ‪ ۶۴‬ثب‪ٛ‬ی ثطای ای‪ٜٗ ٚ‬ظ‪ٞ‬ض تلب‪ٛ ٖ١‬بٗ‪ ٠‬اٗضاب قاس‪ٟ‬‬ ‫اؾت ‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ث‪ ٠‬قس پیِیطی ای‪ ٚ‬خطیب‪١ ٙ‬ؿت‪ٜ‬س‪ٗ.‬سیط پط‪ٝ‬غ‪ً ٟ‬بض ‪١‬بی اػتاجابضی‬ ‫قطًت ؾپطز‪ُ ٟ‬صاضی ٗطًعی زضٗ‪ٞ‬ضز ٗجٔؾ ًبض اػتجبضی ‪ٛ‬یع ت‪ٞ‬ضایاح زازۺ ٗاجأاؾ‬ ‫ٗکرم ‪ٛ‬یؿت‪ .‬زض‪ٝ‬اهغ ٗتوبضیب‪ ۵۱ ٙ‬زضنس اضظـ هبثْ ٗؼبٗٔ‪ ٠‬ؾ‪٢‬بٕ ػاسآات ضا ‪ٝ‬إ‬ ‫زضیبکت ٗیً‪ٜٜ‬س‪ .‬ث‪ ٠‬ػجبض زیِط ‪ ۶۱‬زضنس ؾ‪٢‬بٕ ػسآات هابثاْ ٗاؼابٗٔا‪ ٠‬اؾات ‪ٝ‬‬ ‫ٗتوبضیب‪ ۵۱ ٙ‬زضنس اظ ای‪ ۶۱ ٚ‬زضنس ضا ‪ٝ‬إ زضیبکت ٗیً‪ٜٜ‬س‪ٗ .‬جٔؾ ا‪ٛ ٙ‬یع ثب ت‪ٞ‬خا‪ ٠‬ثا‪٠‬‬ ‫قطایط ثبظاض ‪ ٝ‬ض‪ٛٝ‬س نؼ‪ٞ‬زی یب ‪ٛ‬ع‪ٓٝ‬ی ثبظاض‪ٗ ،‬تـیط ‪ ٝ‬اکعایکی ‪ً ٝ‬اب‪١‬کای اؾات‪ .‬ایا‪ٚ‬‬ ‫کطای‪ٜ‬س ثطای ؾ‪٢‬بٕ زاضا‪ٗ ٙ‬ؿتویٖ ‪ ٝ‬ؿیطٗؿتویٖ ؾ‪٢‬بٕ ػسآت نسم ٗیًا‪ٜ‬اس‪.‬ثا‪ُ ٠‬الاتا‪٠‬‬ ‫ٗح٘سی‪ٗ ،‬ک٘‪ٞ‬ال‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ثب ٗطاحؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬زضُب‪ ٟ‬یٌپبضچ‪ ٠‬شی‪ٜ‬لؼب‪ ٙ‬ثبظاض ؾطٗبی‪ٗ ٠‬یعا‪ٙ‬‬ ‫زاضایی ذ‪ٞ‬ز ضا ٗکب‪١‬س‪ًٜٜ ٟ‬س‪.‬ثط اؾبؼ ای‪ُ ٚ‬عاضـ‪ ،‬اٌٗب‪ ٙ‬زضیبکت ‪ٝ‬إ ؾ‪٢‬بٕ ػاسآات‬ ‫ثطای ٗک٘‪ٞ‬ال‪ ٙ‬اظ ا‪ٝ‬اؾط ظٗؿتب‪ ٙ‬ؾبّ ُصقت‪ ٠‬کطا‪ ٖ١‬قس‪ ٟ‬اؾت ‪ ٝ‬ؾ‪٢‬بٕ زاضا‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‬ ‫ثب ٗطاخؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ز‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ی تدبض ‪ٔٗ ٝ‬ی ای‪ٝ ٚ‬إ ضا ً‪ ٠‬کیعیٌی ‪ٛ ٝ‬وسی ‪ٛ‬یؿت ضا زضیابکات‬ ‫ً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬اُط طی یی ٗب‪ٗ ٟ‬جٔؾ ت‪ٞ‬ؾط کطز ثابظُاطزا‪ٛ‬اس‪ٛ ٟ‬کاس‪ ،‬زض اهؿاب ‪ٗ ۰۶‬اب‪١‬ا‪٠‬‬ ‫ثبیس تؿ‪ٞ‬ی‪ ٠‬ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪32‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪3‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪0301‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫حق عضَیت زٍلت ایزاى زر ساسهاى هلل پززاذت ضس‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪0003‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫پاسد عزاقچی بِ ًوایٌسُ اهزیکا زر اهَر ایزاى‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪-‬ؾ‪ٗ ٖ٢‬کبضًز ‪ٝ‬‬ ‫حن ػضه‪ٞ‬یهز ز‪ٓٝ‬هز ایهطا‪ ٙ‬زض‬ ‫ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ثهیهف اظ‬ ‫‪ٗ ۶۱‬یٔهیه‪ ٙٞ‬ز ض سه‪ٞ‬ؾهظ ثهب‪ٛ‬هی‬ ‫ٗههطًههعی دههطزاذههز قههس‪ .‬ا‪ٛ‬ههی‬ ‫ٗطًعی‪ ،‬ای‪ ٚ‬ثب‪ٛ‬ی ٗجٔؾ ٗصًه‪ٞ‬ض ضا‬ ‫ثههطای ؾهه‪٢‬ههٖ ٗکههبضًههز ‪ ٝ‬حههن‬ ‫ػض‪ٞ‬یز ز‪ٓٝ‬ز ایطا‪ ٙ‬زض ؾهبظٗهب‪ٙ‬‬ ‫ْٗٔ ٗشحس اظ ٗحْ ٗ‪ٜ‬بثغ ٗؿهس‪ٝ‬زی‬ ‫ایطا‪ ٙ‬زض ًط‪ ٟ‬خ‪ٜٞ‬ثی دطزاذز ًطز‪.‬‬ ‫ٗدیس سرزض‪ٝ‬ا‪ٛ‬چی ‪٘ٛ‬بیه‪ٜ‬هس‪ ٟ‬زا هٖ‬ ‫ایطا‪ ٙ‬زض ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس ‪ ٖ١‬ح دطزاذز ٗؼ‪ٞ‬ه‪ ٠‬ایطا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس ‪ ٝ‬ثطهطاضی ٗدسز حن‬ ‫ضای ایطا‪ ٙ‬زض ای‪ ٚ‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ضا سبییس ًطز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪-‬ؾیس ػجبؼ ػطاهچی زض دبؾد ثه‪٠‬‬ ‫ضاثطر ٗبٓی‪٘ٛ ،‬بی‪ٜ‬س‪ ٟ‬اٗطیٌب زض اٗ‪ٞ‬ض ایطا‪ُ ٙ‬لهز‬ ‫سط‪ٝ‬ضیؿٖ اهشصبزی‪ ،‬ا‪ ٖ١ ٙ‬زض ثحج‪ٞ‬حه‪ ٠‬ثهیه٘هبضی‬ ‫ًط‪ٛٝ‬ب‪ ،‬خ‪ٜ‬بیز ػٔی‪ ٠‬ثکطیز اؾز‪.‬‬ ‫ؾیس ػجبؼ ػطاهچی‪ٗ ،‬ؼب‪ ٙٝ‬ؾیبؾی ‪ ٝ‬ضییؽ سهیهٖ‬ ‫ٗصاًط‪ًٜٜ ٟ‬س‪ ٟ‬ایطا‪ ٙ‬زض ‪ٝ‬ی‪ ،ٚ‬زض صلحه‪ ٠‬سه‪ٞ‬یهیهشهط‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ‪ٞٛ‬قز سطاٗخ ضکش‪ ٠‬اؾز‪ ،‬اٗب سهحهطیهٖ ‪١‬هبی‬ ‫ؿیطهب‪ٛٞٛ‬ی ‪ ٝ‬خ‪ٜ‬بیز ثبض ا‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ثطهطاض‪ٛ‬س‪ٛ .‬یبظی‬ ‫ث‪ ٠‬اقی س٘ؿبح ‪ٛ‬یؿز ‪ٝ‬هشی ً‪ ٠‬سالـ‪١‬بی اٗطیٌب‬ ‫ثطای سح٘یْ ض‪ٛ‬ح ‪ٗ ٝ‬صیجز ث‪ٗ ٢٨ ٠‬یٔیه‪ ٙٞ‬ایهطا‪ٛ‬هی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‪ .‬سط‪ٝ‬ضیؿٖ اهشصبزی‪ ،‬ا‪ ٖ١ ٙ‬زض ثحج‪ٞ‬ح‪ ٠‬ثی٘بضی ًط‪ٛٝ‬ب‪ ،‬خ‪ٜ‬بیز ػٔی‪ ٠‬ثکطیز اؾز‪.‬‬ ‫ضاثطر ٗبٓی زض اهساٗی ٗساذٔ‪ ٠‬خ‪ٞ‬یب‪ ٠ٛ‬ثب ا‪ٛ‬شکبض یی س‪ٞ‬ییز‪ ،‬ذ‪ٞ‬اؾشبض احشطإ ث‪ ٠‬حو‪ٞ‬م ثکهط ‪ ٝ‬اظازی‬ ‫ثیب‪ ٙ‬زض ایطا‪ ٙ‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫اٍلیاًَف‪:‬هعلَم ًیست زٍر بعسی هذاکزات ٍیی‪ ،‬زٍر پایاًی باضس‬ ‫ایزاى تَقف تزٍریسن اقتصازی را اسهایص اصلی بزای اهزیکا زاًست‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ٗ -‬یرب یْ ا‪ٓٝ‬یب‪ٞٛ‬ف ؾطدطؾهز ‪١‬هیهبر‬ ‫ض‪ٝ‬ؾی‪ ٠‬زض ٗصاًطار ثطخبٗی ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ز‪ٝ‬ض قکٖ‬ ‫‪ٛ‬کؿز ثطخبٗی ‪ٝ‬ی‪ ،ٚ‬اذط ‪١‬لش‪ ٠‬دیف ض‪ ٝ‬ثهطُهعاض ٗهی‬ ‫ق‪ٞ‬ز ‪ُ ،‬لز ‪١‬یچ ًؽ ‪٘ٛ‬ی زا‪ٛ‬س ای‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬دبیب‪ٛ‬ی ثبقهس‬ ‫اٗب ‪ ٠٘١‬عطف ‪١‬بی ٗصاًطار اٗیس‪ٝ‬اض‪ٛ‬س ای‪ ٠ُٛٞ ٚ‬قه‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬یب‪ٞٛ‬ف ض‪ٝ‬ظ خ٘ؼ‪ ٠‬زض س‪ ٞ‬یشی ‪ٞٛ‬قز ز‪ٝ‬ض ثهؼهسی یهب‬ ‫‪٘١‬ب‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ض قکٖ ‪ٛ‬کؿز ثطخبٗی ‪ٝ‬ی‪ ،ٚ‬اظ ض‪ٝ‬ظ قه‪ٜ‬هجه‪ ٠‬یهب‬ ‫یٌک‪ٜ‬ج‪ ٠‬اؿبظ ٗی ق‪ٞ‬ز‪ .‬اٗب ایب ز‪ٝ‬ض قکٖ‪ ،‬ز‪ٝ‬ض دبیب‪ٛ‬ی ایه‪ٚ‬‬ ‫ٗصاًطار ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز؟ ‪١‬یچ ًؽ ‪٘ٛ‬ی زا‪ٛ‬هس اٗهب ‪١‬ه٘ه‪٠‬‬ ‫عطف ‪١‬بی ٗصاًطار اٗیس‪ٝ‬اض‪ٛ‬س ای‪ ٠ُٛٞ ٚ‬ثبقسٗیرب یْ ا‪ٓٝ‬یب‪ٞٛ‬ف ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪ ٟ‬زا ٘ی ض‪ٝ‬ؾی‪ ٠‬زض ؾهبظٗهب‪١ ٙ‬هبی‬ ‫ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی زض ‪ٝ‬ی‪ ٝ ٚ‬ض یؽ ‪١‬یبر ض‪ٝ‬ؾی زض ٗصاًطار ثطخبٕ اٗط‪ٝ‬ظ خ٘ؼ‪ ٠‬زض ُهلهز ‪ُ ٝ‬ه‪ ٞ‬ثهب ضؾهب‪ٛ‬ه‪٠‬‬ ‫ض‪ٝ‬ؾی ُلش‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز اُطچ‪ ٠‬چ‪ٜ‬س ٗ‪ٞ‬ضز اظ ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػبر ثب ا‪٘١‬یز ثطای اٗطیٌب ‪ ٝ‬ایطا‪ ٙ‬زض ٗصاًطار ثطخبٕ ثبهی‬ ‫ٗب‪ٛ‬س‪ ٝ ٟ‬ثطای ‪٘١‬ی‪ ٚ‬دیف ثی‪ٜ‬ی ‪ٛ‬شید‪ ٠‬زق‪ٞ‬اض اؾز ‪ ،‬اٗب اضاز‪ ٟ‬خسی عطف‪١‬بی ٗصاًطار‪ ،‬زؾشیبثی ث‪ٛ ٠‬شیهده‪٠‬‬ ‫اؾز‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ز‪ٝ‬ض خسیس ٗصاًطار ثطخبٕ ‪١‬لش‪ ٠‬دیف ض‪ ٝ‬زض ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬اؿبظ ٗی قه‪ٞ‬ز سصهطیهح ًهطز‬ ‫اضظیبثی چکٖ ا‪ٛ‬ساظ‪١‬ب ٗشلب‪ٝ‬ر اؾز‪ٝ.‬ی ُلز اظ‪٢‬بضار ٗحشبعب‪ ٖ١ ٠ٛ‬عطف ایطا‪ٛ‬ی ‪ ٖ١ ٝ‬عطف اٗطیٌبیی‬ ‫خٔت س‪ٞ‬خ‪ٗ ٠‬ی ً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬زٓیْ اؾز ً‪ ٠‬ثطذی اظ ٗؿب ْ ا‪٘١‬یز ثب یی ثطای ز‪ ٝ‬عطف ایطا‪ ٝ ٙ‬اٗطیٌهب‬ ‫ثبهی ٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬اؾز (ً‪ ٠‬حْ ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬اؾز ‪.‬زض ای‪ ٚ‬اضسجبط ؾیس ػجبؼ ػطاهچی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪١ ٠ٌٜ‬لشه‪ ٠‬ایه‪ٜ‬هس‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ض‬ ‫خسیس ٗصاًطار ضا اؿبظ ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًطز‪ُ ،‬لش‪ ٠‬اؾز ٗصاًطار ث‪ٛ ٠‬وغ‪٠‬ای ضؾیس‪ ٠ً ٟ‬ثطذی ٗؿب ْ ًٔهیهسی‬ ‫‪ٜٞ١‬ظ زض ا‪ ٙ‬ثبهی ٗب‪ٛ‬س‪ ٝ ٟ‬ثبیس زض ٗ‪ٞ‬ضز ا‪٢ٛ‬ب سص٘یُٖیطی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪٘ٛ -‬بی‪ٜ‬س‪ ٟ‬زا ٖ ایطا‪ ٙ‬زض ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس ثب‬ ‫ا‪ٛ‬شوبز اظ ز‪ٓٝ‬ز ثبیس‪ ٙ‬زض سسا‪ ٕٝ‬ؾیبؾز قهٌهؿهز ذه‪ٞ‬ضز‪ٟ‬‬ ‫ککبضحساًثطی‪ ،‬س‪ٞ‬هق سط‪ٝ‬ضیؿٖ اهشصبزی ػٔی‪ٗ ٠‬طزٕ ایهطا‪ٙ‬‬ ‫ضا اظٗبیهف اصهٔهی ثهطای ‪ٝ‬اقه‪ٜ‬هِهشه‪ ٚ‬زا‪ٛ‬ؿهز‪ٗ.‬هدهیهس‬ ‫سرزض‪ٝ‬ا‪ٛ‬چی ٗ‪ٞ‬ضغ ایطا‪ ٙ‬زضثبض‪ ٟ‬ثطذی سح‪ ٞ‬ر ذب‪ٝ‬ضٗیب‪٠ٛ‬‬ ‫زض ؾبّ ‪ ٝ ٨۲٨۲‬اهساٗبر ٗطسجظ ثب ق‪ٞ‬ضای اٗ‪ٜ‬یز ضا سکطیهح‬ ‫ًطز‪ٝ.‬ی ُلز ‪ٝ‬هشی اٗطیٌب زض ‪ٛ‬رؿشهیه‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬هبی ؾهبّ‬ ‫‪ ،٨۲٨۲‬زض اهساٗی سط‪ٝ‬ضیؿشی ث‪ ٠‬زؾشه‪ٞ‬ض ٗؿهشهوهیهٖ ض هیهؽ‬ ‫خ٘‪ٞ٢‬ضی ای‪ً ٚ‬ک‪ٞ‬ض‪ ،‬ه‪٢‬طٗب‪ٛ‬ب‪ٜٗ ٙ‬غو‪ ٠‬ای ضسسط‪ٝ‬ضیؿز قبْٗ ؾطزاض ؾٔی٘ب‪ٛ‬ی ضا ث‪ ٠‬ق‪٢‬هبزر ضؾهب‪ٛ‬هس ‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٜ‬س ض‪ٝ‬ظ ثؼس اظ ا‪ٛ ٙ‬یع ض یؽ خ٘‪ٞ٢‬ضی اٗطیٌب ث‪ ٠‬ح٘ٔ‪ ٠‬ث‪ٛ ۲٨ ٠‬وغ‪ ٠‬اظ خ٘ٔ‪ٌٗ ٠‬ب‪١ٙ‬بی کط‪ِٜ١‬ی ٗه‪٢‬هٖ‬ ‫ایطا‪ ٙ‬س‪٢‬سیس ًطز‪ ،‬ق‪ٞ‬ضای اٗ‪ٜ‬یز ؾٌ‪ٞ‬ر ٗطُجبضی اذشیبض ًطز‪٘ٛ.‬بی‪ٜ‬س‪ ٟ‬زا ٖ ایطا‪ ٙ‬زض ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس‬ ‫اکع‪ٝ‬ز آجش‪ ٠‬زض ‪٘١‬ب‪ٛ‬ؿبّ‪ٝ ،‬هشی اٗطیٌب دیف‪ٞٛ‬یؽ هغؼ‪ٜ‬بٗ‪٠‬ای ضا ثطای اػ٘بّ سحطیٖ سؿٔیحبسی ػٔی‪ ٠‬ایطا‪ٙ‬‬ ‫اضا ‪ً ٠‬طز‪ ۶۸ ،‬ػض‪ ٞ‬ق‪ٞ‬ضای اٗ‪ٜ‬یز ا‪ ٙ‬ضا هبعؼب‪ ٠ٛ‬ضز ًطز‪ٛ‬س‪.‬سرزض‪ٝ‬ا‪ٛ‬چی ازاٗ‪ ٠‬زاز زض دی ا‪ٝ ،ٙ‬ههشهی‬ ‫ا‪ً ٙ‬ک‪ٞ‬ض سالـ ًطز ؾبظ‪ًٝ‬بض ٗبق‪ ٠‬ضا ػٔی‪ ٠‬ایطا‪ ٙ‬کؼبّ ؾبظز‪٘١ ،‬ب‪ ۶۸ ٙ‬ػض‪ ٞ‬ق‪ٞ‬ضا ای‪ ٚ‬اهسإ اٗطیٌب ضا‬ ‫ٗطز‪ٝ‬ز زا‪ٛ‬ؿش‪ٜ‬س ‪ ٝ‬اػالٕ ًطز‪ٛ‬س ثب ذط‪ٝ‬ج اظ ثطخبٕ‪ ،‬اٗطیٌب ‪١‬طُ‪ ٠ٛٞ‬حن اؾشلبز‪ ٟ‬اظ ؾبظ‪ًٝ‬بض ٗبقه‪ ٠‬ضا اظ‬ ‫زؾز زاز‪ ٝ ٟ‬ازػبی ا‪ ٙ‬زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬ؿیطٗکط‪ٝ‬ع ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬کبهس ‪١‬طُ‪ ٠ٛٞ‬اثط هب‪ٛٞٛ‬ی‪ ،‬ؾهیهبؾهی یهب ػه٘هٔهی‬ ‫اؾز‪ٝ.‬ی اضبک‪ً ٠‬طز ازػبی ز‪ٓٝ‬ز ً‪ٜٛٞ‬ی اٗطیٌب زضثبض‪ ٟ‬سـییط ؾیبؾز ا‪ً ٙ‬ک‪ٞ‬ض زض ٗ‪ٞ‬ضز ثطخبٕ کوهظ‬ ‫زض حس حطف اؾز ‪ ٝ‬زض ػْ٘‪ ،‬ؾیبؾز ککبض حساًثطی اٗطیٌب ػٔی‪ ٠‬ایطا‪٘١ ٙ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ازاٗ‪ ٠‬زاضز ً‪ ٠‬حشهی‬ ‫ثبػث ٗیق‪ٞ‬ز ایطا‪ ٙ‬ثب اؾشلبز‪ ٟ‬اظ ٗ‪ٜ‬بثغ ٗبٓی ذ‪ٞ‬ز زض ذبضج اظ ًک‪ٞ‬ض‪ ،‬ث‪ٝ ٠‬اضزار زاض‪ٛ ٝ‬یع هبزض ‪ٛ‬هجهبقهس‪.‬‬ ‫سفیز ایزاى زر بزسیل‪ :‬ذسهات کٌسَلی ًیش‬ ‫زر سهاى رایگیزی ارائِ هیضَز‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ؾلیط خ٘‪ٞ٢‬ضی اؾالٗی ایطا‪ ٙ‬زض ًکه‪ٞ‬ض‬ ‫ثطظیْ ثب اػالٕ اذشصبل ز‪ ٝ‬ص‪ٜ‬س‪ٝ‬م ضای ثطای ایطا‪ٛ‬یب‪ٗ ٙ‬ویٖ‬ ‫ای‪ً ٚ‬ک‪ٞ‬ض‪ ،‬سبًیس ًطز ً‪ ٠‬ذسٗبر ً‪ٜ‬ؿ‪ٓٞ‬ی ‪ٗ ٝ‬کب‪ٝ‬ض‪ٛ ٟ‬یع زض‬ ‫ظٗب‪ ٙ‬ضای ُیطی ا‪ٛ‬دبٕ ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬حؿی‪ ٚ‬هطیجی ؾلیط خ٘‪ٞ٢‬ضی‬ ‫اؾالٗی ایطا‪ ٙ‬اکع‪ٝ‬ز ‪ٛ‬رؿشی‪ ٚ‬ص‪ٜ‬س‪ٝ‬م زض ق‪٢‬ط ثهطاظیهٔهیهب زض‬ ‫ٗحْ ؾلبضر اٗبز‪ ٟ‬دصیطـ ‪ٞ٘١‬ع‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اؾز ‪ ٝ‬ص‪ٜ‬س‪ٝ‬م زیِط‬ ‫زض ٗطًع ق‪٢‬ط ؾب‪ ٙ‬دهب ه‪ٓٞ‬ه‪ ٝ ٞ‬زض ‪١‬هشهْ ٗهوهصه‪ٞ‬ز دهالظا‬ ‫)‪(Maksoud Plaza‬زض ح‪ٞ‬آی ذیبثب‪ٗ ٙ‬ؼط‪ٝ‬ف دب ‪ٓٞ‬یؿشهب‬ ‫ٗؿشوط ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ضای ُیطی اظ ؾهبػهز ‪٢‬‬ ‫صجح اؿبظ ٗیق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬سب ؾبػز ‪ ۶٢‬ازاٗه‪ ٠‬ذه‪ٞ‬ا‪١‬هس زاقهز‪،‬‬ ‫ُلز زض ص‪ٞ‬ضر ضط‪ٝ‬ضر ثب سص٘یٖ ‪١‬یبر اخهطایهی ظٗهب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ ٙ‬هبثْ س٘سیس ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪.‬هطیجی زضثبض‪ٗ ٟ‬ساضًی ًه‪ ٠‬ثهبیهس‬ ‫‪ٝ‬اخسی‪ ٚ‬قطایظ ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز زاقش‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س‪ ،‬اکع‪ٝ‬ز ق‪ٜ‬هبؾه‪ٜ‬هبٗه‪٠‬‬ ‫ٗ‪٘٢‬شطی‪ٗ ٚ‬سضى ثطای ٗکبضًز زض ضای ز‪١‬ی اؾز ‪ٓٝ‬ی زض‬ ‫ذبضج اظ ًک‪ٞ‬ض ُصض‪ٛ‬بٗ‪ ٖ١ ٠‬ثطای ضای ُیطی‪ٗ ،‬سضى ٗؼشجط‬ ‫ق‪ٜ‬بذش‪ٗ ٠‬ی ق‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز ٗکرصبر ضای ز‪ٜ١‬هس‪ ٟ‬زضج‬ ‫ٗی ُطزز ‪ ٝ‬کطای‪ٜ‬س ث‪ٛ ٠‬ح‪ٞ‬ی اؾز ً‪ ٠‬صهبحهت ٗهسضى ثهب‬ ‫ًسٗٔی کوظ یی ثبض زض ضای ُهیهطی ٗکهبضًهز ذه‪ٞ‬ا‪١‬هس‬ ‫زاقز‪ .‬آجش‪ ٠‬اُط ضای ز‪ٜ١‬سُب‪ ٙ‬زضثبض‪ٗ ٟ‬ساضى ذ‪ٞ‬ز اث‪٢‬بٕ یهب‬ ‫ؾ‪ٞ‬آی زاض‪ٛ‬س‪ٗ ،‬طاست ضا ثب ق٘بض‪ٗ ٟ‬ؿشویٖ ً‪ٜ‬ؿ‪ٓٞ‬ی ؾلبضر (‬ ‫‪ ٠ً ۲۱۶۸٢۶۶۸۱۲۲۲‬ق٘بض‪ٝ ٟ‬اسؽ اح ‪ٛ‬یع ‪١‬ؿهز‪ ،‬اػهالٕ‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪.‬ؾلیط ایطا‪ ٙ‬زض ثطظیْ ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٌٜ‬ه‪١ ٠‬ه‪ٜ‬هِهبٕ ٗهطاخهؼه‪٠‬‬ ‫‪ٞ٘١‬ع‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ثطای ضای ز‪١‬ی‪٘١ ،‬عٗب‪ٛ ٙ‬یع اٗهٌهب‪ٗ ٙ‬که‪ٞ‬ضر یهب‬ ‫زضذ‪ٞ‬اؾز ذسٗبر ً‪ٜ‬ؿ‪ٓٞ‬ی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاضز‪ُ ،‬لز ًبضق‪ٜ‬هبؼ‬ ‫ً‪ٜ‬ؿ‪ٓٞ‬ی ؾلبضر اظ اثشسای ض‪ٝ‬ظ ‪ ٝ‬قط‪ٝ‬ع ض‪ٛٝ‬س ضای ُیطی زض‬ ‫ٗحٔی زض ً‪ٜ‬بض ؾبٓ‪ ٚ‬ضای ُیطی حض‪ٞ‬ض ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬هس زاقهز ‪ٝ‬‬ ‫ثطای ذسٗبر ً‪ٜ‬ؿ‪ٓٞ‬ی ‪ٗ ٝ‬ک‪ٞ‬ضر‪١‬بی ظٕ اهسإ ذه‪ٞ‬ا‪١‬ه‪ٜ‬هس‬ ‫ًطز‪ .‬زض ‪ٝ‬اهغ ‪ ٠٘١‬ذسٗبسی ً‪ ٠‬هبثْ اضا ‪ ٠‬زض ٗحْ ‪١‬ؿش‪ٜ‬س‪ ،‬ث‪٠‬‬ ‫‪ٞ٘١‬ع‪ٜ‬ب‪ٗ ٙ‬طاخؼ‪ًٜٜ ٠‬س‪ ٟ‬اضا ‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬هس قهس‪.‬ههطیهجهی اظه‪٢‬هبض‬ ‫زاقز ‪ٞ٘١‬ع‪ٜ‬ب‪ُ ٙ‬طاٗی ٗویٖ ثطظیهْ زض کهبصهٔه‪١ ٠‬هعاضا‪ٙ‬‬ ‫ًیٔ‪ٗٞ‬شط ز‪ٝ‬ضسط اظ ‪ٝ‬ع‪٘١ ،ٚ‬طا‪ ٟ‬ثب ٗطزٕ ؾبً‪ ٚ‬زض قه‪٢‬هط‪١‬هبی‬ ‫ثعضٍ ‪ًٞ ٝ‬چی ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ؾشب‪١‬بی ایطا‪ ٙ‬ثب ‪٘١‬جؿشِی‪ٝ ،‬حهسر‬ ‫‪ٝ ٝ‬ع‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ؾشی کبضؽ اظ ‪١‬ط ػویس‪ٗ ٝ ٟ‬طاٗهی زض ا‪ٛ‬هشهرهبثهبر‬ ‫قطًز ٗیً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫اًترابات ‪ ۸۲‬ذززاز اس ‪ ۷‬صبح اغاس ٍ تا ‪ ۲۸‬ضب ازاهِ زارز‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ػض‪ ٞ‬حو‪ٞ‬هسا‪ ٙ‬ق‪ٞ‬ضای ‪٢ِٛ‬جب‪ٙ‬‬ ‫ثب اػالٕ ای‪ ٠ٌٜ‬اظ ؾبػز ‪ ۷‬صجح قؼهجهبر اٗهبز‪ٟ‬‬ ‫اذص ضای ‪١‬ؿش‪ٜ‬س سب ٗطزٕ دکز زض‪١‬بی ح‪ٞ‬ظ‪١ٟ‬بی‬ ‫ا‪ٛ‬شربثبسی ‪٘ٛ‬ب‪ٜٛ‬س ُلز ضای ُیطی سهب ‪ ۶٨‬قهت‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز ‪ ٝ‬اُط دهؽ اظ ایه‪ ٚ‬ؾهبػهز کهطزی‬ ‫ٗطاخؼ‪ً ٠‬طز اظ ا‪ ٝ‬ضایُیطی ٗهی قه‪ٞ‬ز‪ٗ.‬هحه٘هس‬ ‫حؿ‪ ٚ‬صبزهی ٗوسٕ ُلز ٗٔهز ثهعضٍ ایهطا‪ٙ‬‬ ‫‪١‬عی‪١ ٠ٜ‬بی ظیبزی ثطای ا‪ٛ‬واله دطزاذهشه‪ ٠‬اؾهز‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ا‪ٛ‬واله ثطای سسا‪ٛ ٕٝ‬یبظ ث‪ٗ ٠‬وب‪ٗٝ‬هز‪ ،‬ایهثهبض‪،‬‬ ‫کساًبضی ‪ ٝ‬ثصیطر زاضز ًه‪ ٠‬ثهب حضه‪ٞ‬ض زض‬ ‫ا‪ٛ‬شربثبر خ٘ؼ‪ ٠‬ای‪ٜ‬س‪ٝ ،ٟ‬ضم ظضی‪ ٚ‬زیِطی ضا ثهط‬ ‫ای‪٢ٛ ٚ‬ضز اؾهالٗهی خهب‪ٝ‬یهسا‪ ٙ‬ؾهبظز‪ٗ.‬هؼهب‪ٙٝ‬‬ ‫اخطایی ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬ض ا‪ٛ‬شربثبر ق‪ٞ‬ضای ‪٢ِٛ‬جهب‪ ٙ‬اکهع‪ٝ‬ز‬ ‫گشارش‬ ‫تزٍریسن اقتصازی اهزیکا ٍ تاثیز‬ ‫اى زر رٍابط ایزاى ٍ ساسهاى هلل‬ ‫سط‪ٝ‬ضیؿٖ ‪ ٝ‬سحطیٖ ‪١‬بی اهشصبزی اٗطیٌب ‪ ٝ‬سهسا‪ ٕٝ‬ا‪ ٙ‬زض ز‪ٓٝ‬هز‬ ‫خسیس اٗطیٌب ٗب‪ٛ‬غ اظ دطزاذز حن ػض‪ٞ‬یز ایطا‪ ٙ‬زض ؾبظٗب‪ٔٗ ٙ‬هْ‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾز‪ٞٗ .‬ض‪ٞ‬ػی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬اشػب‪ٗ ٙ‬وبٗبر ای‪ ٚ‬ؾبظٗهب‪ ٙ‬ذهبضج اظ‬ ‫اضاز‪ ٟ‬ایطا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾز‪ .‬ا‪ٛ‬ش‪ٛٞ‬ی‪ُٞ ٞ‬سطـ‪ ،‬زثیطًْ ؾبظٗب‪ٔٗ ٙ‬هْ ض‪ٝ‬ظ‬ ‫‪ ۶٨‬ذطزاز زض ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ای اػالٕ ًطزایطا‪ ٝ ٙ‬چ‪٢‬هبض ًکه‪ٞ‬ض زیهِهط زض‬ ‫ص‪ٞ‬ضسی ً‪ ٠‬ؾ‪ ٖ٢‬ذ‪ٞ‬ز ضا زض ث‪ٞ‬زخ‪ ٠‬ػ٘ٔیبسی ای‪ ٚ‬ؾبظٗب‪ ٙ‬دطزاذهز‬ ‫‪ٌٜٜٛ‬س‪ ،‬حن ضای ذ‪ٞ‬ز ضا زض ٗد٘غ ػ٘‪ٗٞ‬ی ؾبظٗب‪ٔٗ ٙ‬هْ اظ زؾهز‬ ‫‪ ٠٘١‬ػ‪ٞ‬اْٗ اخطایی ا‪ٛ‬شربثبر زض ‪٢ٛ‬بیز ‪ٌ٘١‬بضی‬ ‫‪٘١ ٝ‬طا‪١‬ی ثب ز‪ٝ‬ؾشب‪ ٙ‬زض ‪ٝ‬ظاضر ًک‪ٞ‬ض زاقشیٖ ‪ٝ‬‬ ‫‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی ‪١‬بی ظٕ ضا ص‪ٞ‬ضر زازیٖ ‪ٛ ٝ‬هشهبیهح‬ ‫ذ‪ٞ‬ثی زضضا‪ ٟ‬اؾز‪.‬اظذسا‪ٛٝ‬س ٗیذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ زّ‪١‬بی‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬طزٕ ضا ث‪ ٠‬حطًز زضا‪ٝ‬ضز سب ثطای حله ‪ٝ‬‬ ‫ثوبی ‪ٛ‬ظبٕ اؾالٗی حطًز زیهِهطی ضا ‪ٛ‬هوهف‬ ‫اکطی‪ٜ‬ی ً‪ٜٜ‬س‪.‬صبزهی ٗوسٕ ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٜ‬هٌه‪ ٠‬ؾهبیهط‬ ‫زؾشِب‪١ ٟ‬ب اظ خ٘ٔ‪ٝ ٠‬ظاضر اعالػبر‪ ،‬اعهالػهبر‬ ‫ؾذب‪ٛ ،ٟ‬یط‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬شظبٗی‪ ،‬ثجز اح‪ٞ‬اّ ‪ٗ ٠٘١ ٝ‬وبٗهبر‬ ‫اؾشب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬ظـ ‪ ٝ‬دط‪ٝ‬ضـ ‪ٌ٘١‬بضی ٗه‪ٜ‬هبؾهجهی‬ ‫ثطای ثطُعاضی ا‪ٛ‬شربثبر زاقش‪ٜ‬س‪ ،‬ػه‪ٜ‬ه‪ٞ‬ا‪ً ٙ‬هطز‬ ‫آجش‪ ٠‬زض قجٌ‪ ٠‬اخطا ‪ٛ ٝ‬ظبضر اقٌهب سهی ‪ٝ‬خه‪ٞ‬ز‬ ‫زاضز ً‪ ٠‬ثطای ضکغ ای‪ ٚ‬اقٌب ر ثبیس عطح ‪١‬هبی‬ ‫‪ ٝ ٞٛ‬خسیسی عطاحی ق‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز اصهطاض‬ ‫ٗدٔؽ ای‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ق‪ٞ‬ضای ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬ثه‪ً ٠‬ه٘هی‬ ‫ثیبیس ‪ٓٝ‬ی ثضبػز ق‪ٞ‬ضای ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬ثب اٌٗب‪ٛ‬بسی ً‪٠‬‬ ‫زاضز ‪٘١‬ی‪ ٚ‬اؾز ‪٘ٛ ٝ‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬هس زض ایه‪ ٚ‬هؿه٘هز‬ ‫ثیکشط ً٘ی ً‪ٜ‬س‪ .‬اٗیس‪ٝ‬اضیٖ ثب عطح‪١‬بیی ً‪ ٠‬زض‬ ‫زؾز اؾز‪ ،‬ثش‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ زض ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪١٠ٜ‬ب ‪ٖ١‬‬ ‫ً٘ی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫ٍاعظی‪ :‬ترزیب زٍلت بسعتی ًاهبارک زر سپْز سیاسی کطَر است‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ض یؽ زکشط ض یؽخ٘‪ٞ٢‬ضی اظ‪٢‬بض ًطز ای‪ ٚ‬حدٖ اظ سرطیت ‪ ٝ‬سرغئ‪ٛ ٠‬ؿجز ثه‪٠‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬شی ً‪- ٠‬ث‪ ٠‬دکشیجب‪ٛ‬ی ٗٔز‪ -‬زض ثطاثط زق‪ٞ‬اضسطی‪ ٚ‬ثحطا‪١ٙ‬بی سبضید دؽ اظ ا‪ٛ‬واله ایؿشبزُی ًهطز‪،‬‬ ‫اُطچ‪ ٠‬زض ػعٕ ‪ ٝ‬اضاز‪ ٟ‬ز‪ٓٝ‬ش٘طزا‪ ٙ‬سبثیطی ‪ٛ‬ساضز اٗب حش٘ب ثسػشی ‪ٛ‬بٗجبضى زض ؾذ‪٢‬ط ؾیهبؾهی ًکه‪ٞ‬ض‬ ‫اؾز؛ ثسػشی ً‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظی زاٗ‪ ٚ‬ثسػز ُصاضا‪ ٙ‬ضا ‪ ٖ١‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ُطکز‪ٗ.‬ح٘‪ٞ‬ز ‪ٝ‬اػهظهی ض هیهؽ زکهشهط‬ ‫ض یؽخ٘‪ٞ٢‬ضی زض حؿبه ًبضثطی ذ‪ٞ‬ز زض س‪ ٞ‬یشط ‪ٞٛ‬قز ا‪ٛ‬شربثبر سدٔی ٗطزٕؾهب ضی ‪ ٝ‬سهجهٔه‪ٞ‬ض‬ ‫اضاز‪ٗ ٟ‬طزٕ زض حٌ٘طا‪ٛ‬ی اؾز‪ .‬ظیج‪ٜ‬س‪ٛ ٟ‬یؿز ‪ٛ‬بٗعز‪١‬بی ا‪ٛ‬شربثبر ا‪ ٙ‬ضا سجسیْ ث‪ ٠‬کؿشی‪ٞ‬اّ ؾیب‪ٟ٘ٛ‬بیهی‬ ‫‪ ٝ‬آوبی ‪ٛ‬بًبضاٗسی ‪ٛ‬ظبٕ سجسیْ ً‪ٜٜ‬س‪ٗ .‬طزٕ ٗکٌالر ‪ٛ‬بقی اظ خ‪ َٜ‬اهشصبزی ‪ُ٠٘١ ٝ‬یطی ًط‪ٛٝ‬ب ضا ٗیزا‪ٜٛ‬س‪ ،‬چ‪٢‬بض ؾبّ ا‪ٗ ّٝ‬ؿئ‪ٓٞ‬یز ای‪ ٚ‬ز‪ٓٝ‬هز ضا‬ ‫‪ٛ‬یع ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ثی یبزقب‪١ ٙ‬ؿز‪ٛ.‬بٗعز‪١‬بی ا‪ٛ‬شربثبر ث‪ ٠‬خبی سرطیت ز‪ٓٝ‬ز ‪ ٝ‬ؾیب‪ٟ٘ٛ‬بیی ػٔی‪ ٠٘١ ٠‬زؾشب‪ٝ‬ضز‪١‬بی ًک‪ٞ‬ض‪ ،‬قبیؿشه‪ ٠‬اؾهز ًه‪ ٠‬ثهط‪ٛ‬هبٗه‪١ ٠‬هب ‪ٝ‬‬ ‫زیسُب‪١ٟ‬بی ‪ٝ‬اهؼی ذ‪ٞ‬ز ضا ‪-‬زضثبض‪ٞٗ ٟ‬ض‪ٞ‬ػبسی ‪٘١‬چ‪ ٙٞ‬ثطخبٕ‪ ،‬کضبی ٗدبظی‪ ،‬ظ‪ٛ‬ب‪ ،ٙ‬اه‪ٞ‬إ‪ ،‬اهٔیز‪١‬ب ‪ -... ٝ‬ثب صساهز ث‪ٗ ٠‬طزٕ ثِ‪ٞ‬ی‪ٜ‬س‪.‬ایه‪ ٚ‬حهدهٖ اظ‬ ‫سرطیت ‪ ٝ‬سرغئ‪ٛ ٠‬ؿجز ث‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬شی ً‪- ٠‬ث‪ ٠‬دکشیجب‪ٛ‬ی ٗٔز‪ -‬زض ثطاثط زق‪ٞ‬اضسطی‪ ٚ‬ثحطا‪١ٙ‬بی سبضید دؽ اظ ا‪ٛ‬واله ایؿشبزُی ًطز‪ ،‬اُطچ‪ ٠‬زض ػعٕ ‪ ٝ‬اضاز‪ٟ‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬ش٘طزا‪ ٙ‬سبثیطی ‪ٛ‬ساضز اٗب حش٘ب ثسػشی ‪ٛ‬بٗجبضى زض ؾذ‪٢‬ط ؾیبؾی ًک‪ٞ‬ض اؾز‪ .‬ثسػشی ً‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظی زاٗ‪ ٚ‬ثسػزُصاضا‪ ٙ‬ضا ‪ ٖ١‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ُطکز‪.‬‬ ‫اگْی هشایسُ اجارُ هلک (ًَبت اٍل)‬ ‫ضْززاری هاّسضت زر ًظز زارز ًسبت بِ اجارُ هلک (سهیی هحصَر بِ هساحت ‪ 0۲66‬هتز هزبع)‬ ‫هتعلق بِ ذَز ٍاقع زر جازُ اضتْارز بِ ضْزیار ًزسیسُ بِ رٍستای ارغص اباز جٌب اًبار ًمومک‬ ‫ازارُ راُ ٍ ضْزساسی با اجارُ پایِ هاّاًِ ‪ 006660666‬ریال اقسام ًوایس‪ .‬لذا اس هتقاضیاى زعَت هی ضَز جْت‬ ‫اگاّی اس سایز ضزایط ٍ زریافت اسٌاز هشایسُ اس تارید اًتطار اگْی حساکثز تا پایاى ٍقت ازاری رٍس چْارضٌبِ‬ ‫هَرخ ‪ ۲066060060‬بِ اهَر هالی ضْززاری هزاجعِ ٍ یا جْت کسب اطالعات بیطتز با ضمومارُ تملمفمی‬ ‫‪ 6۸0-7۷760۷06‬تواس حاصل فزهائیس‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ضْززاری زر رز یا قبَل ّز یک اس پیطٌْازات هرتار است‪.‬‬ ‫‪ّ -۸‬شیٌِ کارضٌاسی ٍ زرج اگْی بِ عْسُ بزًسُ هشایسُ هی باضس‪.‬‬ ‫ضْززاری هاّسضت‬ ‫‪*۲07۸۲‬ضٌاسِ اگْی‪* ۲۲0۷۷۲0:‬تارید اًتطارًَبت اٍل‪* ۲0660670۸7 :‬اًتطار ًَبت زٍم‪ * ۲066067076:‬رٍسًاهِ سزاسزی ارک‬ ‫ٗی ز‪ٜ١‬س‪.‬ؾر‪ٜ‬ب‪ ٙ‬زثیط ًْ ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬ثب اػشهطا ٗهحه٘هس خه‪ٞ‬از‬ ‫ظطیق ٗ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬قس‪ ،‬ظطیق ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ای ث‪ُٞ ٠‬سطـ سحطیٖ‪١‬بی قسیس ‪ٝ‬‬ ‫یی خب‪ٛ‬ج‪ ٠‬ثب‪ٌٛ‬ی ایب ر ٗشحس‪ ٟ‬اٗطیٌب ضا زٓیْ ػسٕ دطزاذز ؾ‪ٖ٢‬‬ ‫ایطا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬سؼٔین حن ضای خ٘ه‪٢‬ه‪ٞ‬ضی اؾهالٗهی‬ ‫ایطا‪ ٙ‬ث‪ٝ ٠‬اؾغ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ػسٕ دطزاذز ضا ضز ًطز‪.‬اؾشلب‪ ٙ‬ز‪ٝ‬خهبضیهی‪،‬‬ ‫ؾر‪ِٜٞ‬ی زثیط ًْ ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس ‪ٛ‬یع سبییس ًهطز‪ ٟ‬اؾهز ًه‪٠‬‬ ‫سؼٔین حن ضای ایطا‪ ٙ‬ػٔیطؿٖ ٗصاًطار ککطز‪ ٟ‬ز‪ ٝ‬عطف ضخ زاز‪ٟ‬‬ ‫اؾز ‪ٛ ٝ‬شید‪ًًٖ ٠‬بضی ایطا‪ ٙ‬یب ٗوبٗبر ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس ‪ٛ‬هجه‪ٞ‬ز‪ٟ‬‬ ‫اؾز‪.‬زثیطًْ ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحس زض ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز ث‪ٓٝ ٠‬هٌهب‪ ٙ‬ثه‪ٞ‬ظًهط‪،‬‬ ‫ض یؽ ٗد٘غ ػ٘‪ٗٞ‬ی ؾبظٗب‪ُ ،ْٔٗ ٙ‬لش‪ ٠‬اؾز ایطا‪ ٝ ٙ‬چ‪٢‬بض ًک‪ٞ‬ض‬ ‫زیِط ث‪ ٠‬زٓیْ ثس‪١‬ی ٗبٓی ث‪ ٠‬ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬شحهس اظ حهن ضای زض‬ ‫ٗد٘غ ػ٘‪ٗٞ‬ی ٗحط‪ ٕٝ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س قس‪ .‬ثط اؾهبؼ ٗهبز‪ٗ ۶۸ ٟ‬ه‪ٜ‬هکه‪ٞ‬ض‬ ‫ؾبظٗب‪١ ،ْٔٗ ٙ‬ط ًک‪ٞ‬ض ػض‪ٗ ٞ‬د٘غ ػ٘‪ٗٞ‬ی زض ص‪ٞ‬ضسیً‪ ٠‬ثیف اظ‬ ‫ز‪ ٝ‬ؾبّ حن ػض‪ٞ‬یشف ضا دطزاذز ‪ٌٜٛ‬هس‪ ،‬اظ حهن ضای زض ایه‪ٚ‬‬ ‫ٗد٘غ ٗحط‪ ٕٝ‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ُٞ.‬سطـ زض ػی‪ ٚ‬حبّ ث‪ٗ ٠‬د٘غ ػ٘ه‪ٗٞ‬هی‬ ‫ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬ای‪ ٚ‬اذشیبض ضا زاز‪ ٟ‬اؾز سب زض ذص‪ٞ‬ل ًکه‪ٞ‬ض‪١‬هبیهی‬ ‫ً‪ ٠‬ػسٕ دطزاذز ثس‪١‬ی ا‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬بقی اظ ػ‪ٞ‬اٗهْ ذهبضج اظ ًه‪ٜ‬هشهطّ‬ ‫اؾز‪ ،‬سص٘یٖ ُیطی ً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬زض چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ضسی ث‪ ٠‬ا‪٢ٛ‬ب اخهبظ‪ ٟ‬ز‪١‬هس‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬حن ضای زاقش‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س‪ .‬ثط ای‪ ٚ‬اؾبؼ ‪ ٝ‬ث‪ٜ‬ب ث‪ُ ٠‬لش‪ ٠‬ظهطیهق‬ ‫زض ذص‪ٞ‬ل سحطیٖ‪١‬ب‪ٗ ،‬د٘غ ػ٘‪ٗٞ‬ی ٗیس‪ٞ‬ا‪ٛ‬س حن ضای ایهطا‪ ٙ‬ضا‬ ‫س٘سیس ً‪ٜ‬س‪.‬ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬زض ؾبّ ‪١‬بی اذیط زچبض ًؿهطی ثه‪ٞ‬زخه‪٠‬‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾز‪ .‬ػبْٗ اصٔی ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ؾیبؾز‪١‬بی یٌدب‪ٛ‬ج‪ُ ٠‬طایهب‪ٛ‬ه‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬ثی ا‪٘١‬یز زا‪ٛ‬ؿش‪ ٚ‬ؾبظٗب‪١ ٙ‬بی ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔهی زض ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬ضیهبؾهز‬ ‫خ٘‪ٞ٢‬ضی ز‪ٛٝ‬بٓس سطاٗخ ض یؽ خ٘‪ٞ٢‬ض دیکی‪ ٚ‬اٗطیٌب اؾز‪ .‬سطاٗخ‬ ‫ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ق‪ٜ‬ی اضظـ ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬ضا ظیهط ؾه‪ٞ‬اّ ثهطز ‪ ٝ‬سهطزیهس زض‬ ‫‪ٌ٘١‬بضی ثب ؾبظٗب‪١ ٙ‬بی چ‪ٜ‬سٗٔیشی ضا ث‪ٓٞٗ ٠‬له‪ ٠‬اصهٔهی ؾهیهبؾهز‬ ‫ذبضخی ذ‪ٞ‬ز سجسیْ ًطز‪.‬زض ؾبّ ‪ ۶۸۸٢‬اٗطیٌب ثب یی ٗهیهٔهیهبضز‬ ‫ز ض ثس‪١‬ی ث‪ ٠‬ؾبظٗب‪ ،ْٔٗ ٙ‬ثعضٍسطی‪ ٚ‬ثس‪ٌ١‬بض ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬ز سطاٗخ ثب هٔسضٗاثی ‪ ٝ‬ثطای ث‪ً ٠‬طؾی ‪ٛ‬کب‪ٛ‬س‪ ٙ‬ؾیهبؾهز ‪١‬هبی‬ ‫ذ‪ٞ‬ز‪ ۶۶ ،‬زی ٗب‪ ۶۸۸۸ ٟ‬ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬چ‪ ٠ً ٠‬ح٘بیز ؾبظٗب‪ٔٗ ٙ‬هْ‬ ‫ٗشحس اظ یی ض‪ٝ‬یساز ضس اؾطا یٔی ذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ػسٕ ح٘بیهز‬ ‫ای‪ ٚ‬ؾبظٗب‪ ٙ‬اظ ثبظُکز سحطیٖ‪١‬ب ػٔی‪ ٠‬ایطا‪ ٙ‬ثه‪ ٠‬ثه‪ٞ‬زخه‪ ٠‬ثهط‪ٛ‬هبٗه‪٠‬‬ ‫ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬زض ؾبّ ‪ ٨۲٨۶‬ضای ٗ‪ٜ‬لی زاز‪ٝ.‬ظیط اٗه‪ٞ‬ض ذهبضخه‪ ٠‬زض‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ث‪ُٞ ٠‬سطـ سصطیح ًطز ‪٘١‬ب‪ٛ‬غ‪ٞ‬ض ً‪ ٠‬ق٘ب ‪ ٝ‬زض حویوز ‪١‬ه٘ه‪٠‬‬ ‫ز‪ٛ‬یب ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ثی اُب‪ٗ ٝ ٟ‬غٔغ ‪١‬ؿشیس‪ٗ ،‬طزٕ ایطا‪ ٙ‬سحز ثیؾبثو‪٠‬سهطیه‪ٚ‬‬ ‫خ‪ َٜ‬اهشصبزی (زض ‪ٝ‬اهغ سط‪ٝ‬ضیؿٖ اهشصبزی دیط‪ ٝ‬سص٘یٖ ز‪ٓٝ‬هز‬ ‫سطاٗخ ثطای ذط‪ٝ‬ج یٌدب‪ٛ‬ج‪ ٠‬اٗطیٌب اظ ثطخبٕ (ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬صه‪ٞ‬ضر ثهی‬ ‫قطٗب‪ ٠ٛ‬ای سب ث‪ ٠‬اٗط‪ٝ‬ظ س‪ٞ‬ؾظ خب‪ٛ‬کی‪ ٚ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪١‬طٕ چهب‪ٛ‬ه‪ ٠‬ظ‪ٛ‬هی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬یبکش‪ ٠‬اؾز هطاض زاض‪ٛ‬س‪ٗ.‬ب‪١ ٟ‬ب دؽ اظ ض‪ٝ‬ی ًبض اٗس‪ ٙ‬ز‪ٓٝ‬هز‬ ‫خ‪ ٞ‬ثبیس‪ٜٞ١ ،ٙ‬ظ سـییطی زض اػ٘بّ سحطیٖ ‪١‬بی اهشصبزی ػٔی‪ٗ ٠‬طزٕ‬ ‫ایطا‪ ٙ‬ضخ ‪ٛ‬ساز‪ ٟ‬اؾز‪ .‬یٌی اظ ٗ‪٘٢‬شطی‪ ٚ‬ا‪ٛ‬شوبزار ‪ٛ‬ؿجز ثه‪ ٠‬اػه٘هبّ‬ ‫سحطیٖ ػٔی‪ٗ ٠‬طزٕ ایطا‪ٝ ٙ‬خ‪ ٠‬ؿیطاذالهی ‪ ٝ‬ؿیطا‪ٛ‬ؿهب‪ٛ‬هی ا‪ ٙ‬اؾهز‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬شظبض ٗی ضکز ز‪ٓٝ‬ز خسیس اٗطیٌب ً‪ٗ ٠‬سػی سدهسیهس ‪ٛ‬هظهط زض‬ ‫ؾیبؾز ‪١‬بی سطاٗخ اؾز‪ ،‬اهساٗبر ػ٘ٔی زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬ا‪ٛ‬دبٕ ز‪١‬هس‬ ‫ثب ای‪ ٚ‬حبّ سبً‪ ٜٙٞ‬قب‪١‬س سسا‪ ٕٝ‬ؾیبؾز ککبض ‪ ٝ‬سحطیٖ ػٔی‪ٗ ٠‬هٔهز‬ ‫ایطا‪١ ٙ‬ؿشیٖ‪.‬ظطیق زض ثرف زیِطی اظ ای‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬اهسإ ؾبظٗب‪ْٔٗ ٙ‬‬ ‫زض ٗدبظار ٗطزٕ ایطا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬اؾغ‪ ٠‬ؾٔت حن ضای ا‪٢ٛ‬ب زض ای‪ ٚ‬ؾبظٗب‪ٙ‬‬ ‫ضا ؿیطٗ‪ٜ‬غوی ‪ٛ ٝ‬بزضؾز ذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪ ٝ ٟ‬اضبک‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬اؾز ٗطزٕ ایطا‪ ٙ‬ث‪٠‬‬ ‫اخجبض یٌی اظ اػضبی زا ٖ ق‪ٞ‬ضای اٗ‪ٜ‬یز ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬اظ ا‪ٛ‬هشهوهبّ‬ ‫د‪ٜٗ ٝ ّٞ‬بثغ ذ‪ٞ‬ز ثطای ذطیس حشی زاض‪ ٝ ٝ‬ؿهصا (چه‪ ٠‬ثهطؾهس ثه‪٠‬‬ ‫دطزاذز ثس‪١‬ی‪١‬بی ٗؼ‪ٞ‬م ؾبظٗب‪ٜٗ ْٔٗ ٙ‬غ قس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ٗ ٝ‬هشهبؾهلهب‪ٛ‬ه‪٠‬‬ ‫زثیطذب‪ ٠ٛ‬ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬ظطف ؾ‪ ٠‬ؾبّ ُصقش‪ ٠‬زض هجبّ ای‪ ٚ‬خه‪ٜ‬هبیهز‬ ‫ػٔی‪ ٠‬ثکطیز ثی اػش‪ٜ‬ب ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾز‪.‬سحطیٖ اههشهصهبزی ُؿهشهطز‪ ٟ‬یهب‬ ‫ؾبظٗب‪ ٙ‬یبکش‪ ٠‬اٗطیٌب ثطای حیبر ا‪ٛ‬ؿب‪ٛ‬ی ذغط‪ٛ‬بى اؾز‪ .‬اُط چه‪٠‬‬ ‫ساعت ٍ هحل اذذ رای اس ایزاًیاى ساکی ّلٌس‬ ‫هطرص ضس‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪-‬ؾلبضر خ٘‪ٞ٢‬ضی اؾالٗهی ایهطا‪ ٙ‬زض‬ ‫‪ٜٔ١‬س اػالٕ ًطز ضایُیطی اظ ایطا‪ٛ‬یب‪ٗ ٙ‬ویٖ ای‪ً ٚ‬که‪ٞ‬ض‬ ‫اظ ؾبػز ‪ ٢‬سب ‪ ۶٢‬ض‪ٝ‬ظ ‪ ٨٢‬ذطزازٗب‪ ٟ‬ثطاثط ثب ‪ ۶٢‬غ‪ ٝ‬ه‪ٚ‬‬ ‫‪ ٨۲٨۶‬زض ذب‪ ٠ٛ‬ایطا‪ٛ‬یب‪ ٠١ ٙ‬ا‪ٛ‬دبٕ ٗهی قه‪ٞ‬ز‪ .‬ؾهلهبضر‬ ‫خ٘‪ٞ٢‬ضی اؾالٗی ایطا‪ ٙ‬زض ‪ٜٔ١‬س‪ ،‬ای‪ ٚ‬ؾلهبضسهرهب‪ٛ‬ه‪ ٠‬زض‬ ‫اعالػی‪ ٠‬ای زضثبض‪ ٟ‬ظٗب‪ٌٗ ،ٙ‬ب‪ ٝ ٙ‬قهطایهظ ض ی زاز‪ٙ‬‬ ‫ایطا‪ٛ‬یب‪ٗ ٙ‬ویٖ ‪ٜٔ١‬س زض ؾیعز‪٘١‬ی‪ ٚ‬ا‪ٛ‬هشهرهبثهبر ضیهبؾهز‬ ‫خ٘‪ٞ٢‬ضی اؾالٗی اػالٕ ًطز ؾیعز‪٘١‬ی‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬ا‪ٛ‬شربثبر‬ ‫ضیبؾز خ٘‪ٞ٢‬ضی ض‪ٝ‬ظ خ٘ؼ‪ ٨٢ ٠‬ذطزاز ‪ ۶۰۲۲‬ثطاثط ثهب‬ ‫‪ ۶٢‬غ‪ ٝ ٨۲٨۶ ٚ ٝ‬اظ ؾبػز ‪ ٢‬سب ‪ ۶٢‬ثطُعاض ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬زض‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اعالػی‪ ٠‬اٗس‪ ٟ‬اؾز ضای ُیطی ثهب ضػهبیهز‬ ‫دط‪ٝ‬سٌْ‪١‬بی ث‪٢‬ساقشی ‪ ٝ‬زض ٗحْ ذب‪ ٠ٛ‬ایهطا‪ٛ‬هیهب‪١ ٙ‬ه‪٠‬‬ ‫ثطُعاض ذ‪ٞ‬ا‪١‬سقس‪ .‬آجش‪ ٠‬زض ص‪ٞ‬ضر س٘سیس ‪ٝ‬ههز ایه‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع اعالع ضؾب‪ٛ‬ی ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬زض ای‪ ٚ‬اعالػی‪ ٠‬ثب‬ ‫اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬سؼغیٔی ثرف ً‪ٜ‬ؿ‪ٓٞ‬ی زض ای‪ ٚ‬سبضید ‪ ٝ‬ػهسٕ‬ ‫ٗطاخؼ‪ ٠‬ایطا‪ٛ‬یب‪ٗ ٙ‬ویٖ ‪ٜٔ١‬س ث‪ ٠‬ثرف ًه‪ٜ‬هؿه‪ٓٞ‬هی اٗهس‪ٟ‬‬ ‫اؾز ثطای قطایظ قطًز زض ا‪ٛ‬شربثبر ‪٘١ ،۶۰۲۲‬هطا‪ٟ‬‬ ‫زاقش‪ ٚ‬ق‪ٜ‬بؾ‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬یب ُصض‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ایطا‪ٛ‬ی ضط‪ٝ‬ضی اؾهز‪ .‬اٗهب‬ ‫ًبضر ٗٔی ضط‪ٝ‬ضی ‪ٛ‬یؿز ‪ ٝ‬اػالٕ ق٘بض‪ٔٗ ٟ‬ی ًلبیهز‬ ‫ٗیً‪ٜ‬س‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ٓ ٚ‬ع‪ٗٝ‬ی ث‪ ٠‬ػٌؽزاض ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ق‪ٜ‬هبؾه‪ٜ‬هبٗه‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ساضز‪.‬ثط اؾبؼ ای‪ ٚ‬اعالػی‪،٠‬زاقش‪ ٚ‬حهساههْ ‪۶٢‬‬ ‫ؾبّ س٘بٕ (ٗش‪ٓٞ‬سی‪ ٨٢ ٚ‬ذطزاز ‪ ٝ ۶۸٢٨‬ههجهْ اظ ا‪ٙ‬‬ ‫ثطای اذص ضای زض ‪ٛ‬ظط ُطکش‪ ٠‬اؾز ‪ ٝ‬ایطا‪ٛ‬یب‪ٗ ٙ‬ویٖ ‪ٜٔ١‬س‬ ‫ٗی س‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ث‪ ٠‬ازضؼ ‪JX Den ٨۲٢۲ ,٨۰Duinweg‬‬ ‫‪ٗHaag‬طاخؼ‪ًٜٜ ٠‬س‪.‬‬ ‫ذطیبسازُ‪ :‬ذارجکززى گشیٌطی ًامّا اس‬ ‫فْزست تحزینضسگاى حسیًیت ًیست‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪-‬ؾره‪ٜ‬هِه‪ٞ‬ی ‪ٝ‬ظاضر اٗه‪ٞ‬ض ذهبضخه‪٠‬‬ ‫ًک‪ٞ‬ضٗب‪ ٙ‬ساًیس ًطز ً‪ ٠‬زض قطایغهی ًه‪ ٠‬سهط‪ٝ‬ضیؿهٖ‬ ‫اهشصبزی اٗطیٌب ػٔی‪ٔٗ ٠‬ز ایطا‪٘١ ٙ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ازاٗه‪ ٠‬زاضز‪،‬‬ ‫اهسإ اذیط ز‪ٓٝ‬ز اٗطیٌب زض ذبضجًطز‪ُ ٙ‬عی‪ٜ‬کی ‪ٛ‬هبٕ‬ ‫‪ٗ ۸‬وبٕ ایطا‪ٛ‬ی اظ ک‪٢‬طؾز سحطیٖ‪١‬ب‪ ،‬دیبٕ حؿ‪ٛٚ‬یز سٔوی‬ ‫‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫ؾؼیس ذغیتظاز‪ ٟ‬ؾر‪ٜ‬هِه‪ٞ‬ی ‪ٝ‬ظاضر اٗه‪ٞ‬ض ذهبضخه‪٠‬‬ ‫ًک‪ٞ‬ضٗب‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ خ٘ؼ‪ ٠‬زض دیبٗی س‪ ٞ‬یشطی ث‪ ٠‬اهسإ ‪٘ٛ‬بیکی‬ ‫ز‪ٓٝ‬ز اٗطیٌب زض ذبضج ًطز‪ٛ ٙ‬بٕ ‪ٗ ۸‬هوهبٕ ایهطا‪ٛ‬هی اظ‬ ‫ک‪٢‬طؾز اقربل سحز سحطیٖ ذه‪ٞ‬ز ‪ٝ‬اًه‪ٜ‬هف ‪ٛ‬کهب‪ٙ‬‬ ‫زاز‪.‬ؾر‪ِٜٞ‬ی ‪ٝ‬ظاضر اٗ‪ٞ‬ض ذبضخ‪ ٠‬زض س‪ ٞ‬یشط ‪ٛ‬ه‪ٞ‬قهز‬ ‫ذههبضج ًههطز‪ُ ٙ‬ههعیهه‪ٜ‬ههکههی اؾههبٗههی اظ کهه‪٢‬ههطؾههز‬ ‫سحطیٖقسُب‪ ٠ٛ ،ٙ‬ث‪ُ ٠‬لز‪١ُٞٝ‬بی ثطخبٕ ٗطث‪ٞ‬ط اؾز‬ ‫‪ ٠ٛ ٝ‬ث‪٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬دیبٗی اظ حؿ‪ٛ ٚ‬هیهز زیهس‪ٗ ٟ‬هی قه‪ٞ‬ز ه‬ ‫ذص‪ٞ‬ص ًب ‪ٝ‬هشی ثب سدسیس سط‪ٝ‬ضیؿٖ اههشهصهبزی ‪١‬ه٘هطا‪ٟ‬‬ ‫اؾز‪ٝ.‬ی سصطیح ًطز ثبیس‪ ٙ‬ثبیس ث‪٠‬خبی دب ُهصاقهشه‪ٚ‬‬ ‫خبی دبی سطاٗخ‪ ،‬ثب ضکغ ٗوثط ‪ ٝ‬هبثْ ضاؾهشهی اظٗهبیهی‬ ‫سحطیٖ‪١‬ب‪ ،‬اظ قٌؿز حساًثطی ا‪ ٝ‬زؾز ثٌکس‪.‬‬ ‫ٗوبٗبر اٗطیٌبیی ازػب ٗی ً‪ٜٜ‬س ً‪ ٠‬ؿصا ‪ ٝ‬زاض‪ٗ ٝ‬ک٘‪ ّٞ‬سهحهطیهٖ‬ ‫‪ٛ‬یؿز‪ ،‬اٗب ػ٘ال ای‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬سحز سبثیط ٗؿشویٖ سحطیٖ‪١‬بی اٗطیٌب ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٖ١‬دی٘ب‪ٛ‬ب‪ٛ‬ف هطاض زاضز‪ .‬ػسٕ سؼبٗالر ‪ٗ ٝ‬جبز ر د‪ٓٞ‬ی ‪ ٝ‬ثب‪ٌٛ‬ی اظ‬ ‫یی عطف ‪ ٝ‬ککبض‪١‬بی اٗطیٌب ثط ًک‪ٞ‬ض‪١‬ب ‪ ٝ‬قطًز ‪١‬هبی عهطف‬ ‫سؼبْٗ ایطا‪ ٙ‬زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ؿصا ‪ ٝ‬زاض‪ٛ ٝ‬یع سبثیط ُصاض اؾز ٗه‪ٞ‬ضه‪ٞ‬ػهی‬ ‫ً‪ ٠‬اؿٔت صبحت ‪ٛ‬ظطا‪ً ٝ ٙ‬بضق‪ٜ‬بؾب‪ ٙ‬ث‪ٝ ٠‬یػ‪ ٟ‬زض حه‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ؿهصا ‪ٝ‬‬ ‫ث‪٢‬ساقز ‪ ٝ‬زضٗب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬اقبض‪ً ٟ‬طز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ٝ.‬ظیط اٗ‪ٞ‬ض ذبضخ‪ ٠‬زض ‪ٛ‬بٗه‪٠‬‬ ‫ث‪ُٞ ٠‬سطـ سبًیس ًطز اهساٗبر ؿیطهب‪ٛٞٛ‬ی اٗطیٌب زض خه‪ٜ‬هَ ‪ٝ‬‬ ‫سط‪ٝ‬ضیؿٖ اهشصبزی ث‪ ٠‬ظطکیز ایطا‪ ٙ‬ثطای ا‪ٛ‬شوبّ ؾ‪ٗ ٖ٢‬بٓی ذ‪ٞ‬ز ثه‪٠‬‬ ‫ؾبظٗب‪ ٝ ْٔٗ ٙ‬سؼساز زیِطی اظ ؾبظٗب‪١ ٙ‬بی ثی‪ ٚ‬آ٘هٔهٔهی اؾهیهت‬ ‫ضؾب‪ٛ‬س‪ ٟ‬اؾز ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬ػسٕ ا‪ٛ‬شوبّ ‪ٛ‬شید‪ٗ ٠‬ؿشویٖ ٗحهس‪ٝ‬زیهز قهسیهس‬ ‫ض‪ٝ‬اثظ ثب‪ٌٛ‬ی ایطا‪ ٙ‬ثب ز‪ٛ‬یبی ذبضج ‪ٗ ٝ‬ؿس‪ٝ‬ز ًطز‪ٗ ٙ‬ه‪ٜ‬هبثهغ ‪ٛ‬هوهسی‬ ‫چ‪ٜ‬س ٗیٔیبضز ز ضی ٗٔز ایطا‪ ٙ‬زض ًط‪ ٟ‬خ‪ٜٞ‬ثی‪ ،‬غاد‪ ،ٚ‬ػطام ‪ ٝ‬زیِط‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾز‪.‬ظطیق ذبعط‪ٛ‬کب‪ ٙ‬ؾبذز ٗ‪ٜ‬ک‪ٞ‬ض ْٗٔ ٗهشهحهس‬ ‫ای‪ ٚ‬اذشیبض ضا ث‪ٗ ٠‬د٘غ ػ٘‪ٗٞ‬ی ٗی ز‪١‬س ً‪ ٠‬سص٘یٖ ثهِهیهطز ػهسٕ‬ ‫دطزاذز (ؾ‪ٗ ٖ٢‬بٓی ‪ٛ‬بقی اظ قطایظ ذبضج اظ ً‪ٜ‬شطّ ػضه‪ ٞ‬ثه‪ٞ‬ز‪ٟ‬‬ ‫اؾز” ‪ ٝ‬زض ای‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ضر ا‪ً ٙ‬ک‪ٞ‬ض ‪٘١‬چه‪ٜ‬هب‪ ٙ‬اٗهٌهب‪ ٙ‬ضای زاز‪ٙ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاقز‪ .‬ثط ای‪ ٚ‬اؾبؼ خ٘‪ٞ٢‬ضی اؾالٗی ایطا‪ ٙ‬اعالػی‪ ٠‬سؼٔین‬ ‫حن ضای ذ‪ٞ‬ز ضا ضز ٗیً‪ٜ‬س‪.‬ظطیق دیف اظ ای‪ ٖ١ ٚ‬زض س‪ٞ‬ییهشهط ثهب‬ ‫اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اػ٘بّ سط‪ٝ‬ضیؿٖ اهشصبزی اٗطیٌب ‪ٞٛ‬قز زض خ‪٢‬ب‪ ٙ‬حوبین‬ ‫‪ٝ‬اض‪ ،٠ٛٝ‬ؾبظٗب‪ ْٔٗ ٙ‬ایطا‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬زٓیْ زیطًطز دطزاذز‪ ،‬اظ حن ض ی‬ ‫زض ٗد٘غ ػ٘‪ٗٞ‬ی ٗحط‪ٗ ٕٝ‬یؾبظز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ا‪ٛ‬شوبز اظ ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػبسی ً‪ٗ ٠‬س ‪ٛ‬ظط هطاض ‪ِٛ‬طکش‪ ٠‬اظه‪٢‬هبض زاقهز‬ ‫سط‪ٝ‬ضیؿٖ اهشصبزی ایب ر ٗشحس‪ ٟ‬اظ ای‪ ٠ٌٜ‬ایطا‪ ٙ‬د‪ ّٞ‬ذهطیهس ٗه‪ٞ‬از‬ ‫ؿصایی ضا ثس‪١‬س ٗ٘ب‪ٛ‬ؼز ًطز‪ ٟ‬اؾز‪ ،‬چ‪ ٠‬ثطؾس ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٞ‬هبر ؾبظٗهب‪ٙ‬‬ ‫ْٗٔ‪ .‬ؾبظٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬س حن آؿ‪ ٖ٢‬ضا اظ ‪ٗ ۶۶۲‬یٔی‪ ٙٞ‬ز ضی ًه‪٠‬‬ ‫ایب ر ٗشحس‪ ٟ‬زض ضا‪١‬ع‪ٛ‬ی اذیطـ ث‪ ٠‬ؾطهز ثطز‪ ،ٟ‬ثِیطز‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪32‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪3‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪0301‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪0003‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫َیچ مًرد مثبت سرخک در ارربایجان ضرقی مطاَذٌ وطذٌ است‬ ‫گسل تبریس َر سال زلسلٍَایی در حذید ‪ ۳‬الی ‪ ۸.۴‬ریطتری دارد‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ٗ- ٥‬ؼئ‪ٗ ّٞ‬شًض پب‪٧‬ؾ پ‪٨‬ؾ ‪ٛ‬ـب‪ِٛ‬ش‪١‬ب‪ ٥‬صٓضٓ‪ ٠‬دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬تجش‪٧‬ض ُلت‪ُ :‬ؼْ تعجعش‪٧‬عض اص‬ ‫‪ٛ‬ظش ػٔ٘‪٧ ٦‬ی ُؼْ کؼبّ ث‪ٞ‬د‪١ ٝ ٟ‬ش ػبّ صٓضٓ‪١٠‬ب‪ ٦٧‬دس حذ‪ٝ‬د ‪ ۳‬آ‪ ۸.۴ ٦‬س‪٧‬ـعتعش‪ ٥‬سا تعزعشثع‪٠‬‬ ‫ٗ‪ًٜ٦‬ذ‪.‬ث‪٢‬ضاد صٗب‪ ٦ٛ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ُ :‬ؼْ تجش‪٧‬ض‪ ،‬حذاهْ ‪ ۲۱‬صٓضٓ‪ ٠‬ثضسٍ تبس‪٧‬خ‪ ٦‬حجت ؿعذ‪ ٟ‬دس اػع‪ٜ‬عبد‬ ‫تبس‪٧‬خ‪ ٦‬داسد ً‪ٛ ٠‬صق تب ًْ ؿ‪٢‬ش تجش‪٧‬ض دس پ‪ ٦‬ا‪٧ٝ ٙ‬شا‪ ٙ‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬آجت‪ ٠‬ثشخ‪ ٦‬اػ‪ٜ‬بد ثب ثشخ‪ ٦‬ؿج‪٢‬بت‬ ‫‪٨ٛ‬ض ‪٘١‬شا‪ ٟ‬اػت؛ اص ا‪ ٚ٧‬س‪ ٝ‬ثب‪٧‬ذ ػبخت ‪ ٝ‬ػبص‪١‬ب ثب ‪ٛ‬ظبست ‪ًٜ ٝ‬تشّ ًبْٗ ا‪ٛ‬زبٕ ُ‪٨‬شد‪.‬‬ ‫‪ُ ٥ٝ‬لت‪ :‬صٓضٓ‪١٠‬ب‪ ٥‬ثضسٍ ُؼْ تجش‪٧‬ض ثب د‪ٝ‬س‪ ٟ‬ثبصُـت د‪ُٝ‬ب‪ ٠ٛ‬حذ‪ٝ‬د ‪۱۷۲‬ػبّ ‪ ٝ‬رذ‪ٝ‬د‪۴۲‬ػعبّ‬ ‫اػت‪ .‬صٓضٓ‪١ ٠‬ب‪ًٞ ٥‬چی اُش پ‪٨‬ؾ ٓشص ‪ٛ‬جبؿ‪ٜ‬ذ‪ ،‬تخٔ‪ًٜٜ ٠٨‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬شط‪٨ٛ ٥‬ض ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اخعش‪٧‬ع‪ ٚ‬صٓعضعٓع‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ص‪ٞ‬ه ث‪ُ ٠‬ؼْ تجش‪٧‬ض‪ٗ ،‬شث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬صٓضٓ‪ ۲۳۳۷ ٠‬ػٔ٘بع اػت‪ .‬ثب ا‪ ٚ٧‬کشض‪ ،‬کؼه دس د‪ٝ‬س‪ ٟ‬اٗعبس‪٥‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬بػج‪١ ٦‬ؼت‪ ٠ً ٖ٨‬صٓضٓ‪ ٠‬ثضسُ‪ ٦‬س‪ٛ ٥ٝ‬ذ‪١‬ذ‪.‬صٗب‪ ٦ٛ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ثب ا‪ ٚ٧‬حبّ‪ ،‬احت٘بّ س‪٧ٝ‬ذاد صٓضٓ‪ ٠‬دس ًعْ‬ ‫د‪ٝ‬س‪ ٟ‬اٗبس‪ٝ ٥‬ر‪ٞ‬د داسد؛ ث‪ٜ‬بثشا‪ ٚ٧‬ث‪٢‬تش‪ ٚ٧‬سا‪ ٟ‬حْ‪ ،‬داؿت‪ ٚ‬ػ‪٨‬ؼتٖ‪١‬ب‪ ٥‬پ‪٨‬ؾ ‪ٛ‬ـب‪ِٛ‬ش صٓضٓ‪ ٠‬اػعت تعب‬ ‫پ‪٨‬ؾ اص ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ا‪ ٙ‬ثبخجش ؿ‪ ٥ٝ.ٖ٧ٞ‬اضبک‪ً ٠‬شد‪ :‬خ‪ٞ‬ؿجختب‪ ٠ٛ‬دس ع‪ ّٞ‬چ‪ٜ‬ذ ػبّ ُزؿت‪ ٠‬حش‪ُ ٖ٧‬ؼعْ‬ ‫تجش‪٧‬ض ت‪ٞ‬ػظ کشٗب‪ٛ‬ذاس‪ ٥‬تؼش‪٧‬ق ؿذ‪ ٝ ٟ‬اٗ‪٨‬ذ‪ٝ‬اسٕ ث‪ ٠‬رذ ػبخت ‪ ٝ‬ػبص دس حش‪ً ٖ٧‬ع‪ٜ‬عتعشّ ؿع‪ٞ‬د تعب‬ ‫حذاهْ ثش س‪ ٥ٝ‬حش‪ ،ٖ٧‬اص ػبخت ‪ ٝ‬ػبص ٗؼٌ‪ ٦ٛٞ‬پش‪٨١‬ض ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪- ٥‬سئ‪٨‬غ ُش‪ ٟٝ‬ث‪٘٨‬بس‪١ ٥‬ب‪ٝ ٥‬اُ‪٨‬ش ٗشًض ث‪٢‬ذاؿت ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ُ ٦‬لت‪ :‬کعؼعه ‪١‬ع‪٨‬ع‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ٗخجت ػشخی دس اػتب‪ٝ ٙ‬ر‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاسد‪ ،‬اٗب ا‪ ٚ٧‬اٗش دٓ‪٦٘ٛ ْ٨‬ؿ‪ٞ‬د تب ثش‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٥٠‬اًؼ‪ٜ٨‬بػ‪ ٙٞ٨‬دس اػتب‪ٙ‬‬ ‫ٗت‪ٞ‬هق ؿ‪ٞ‬د‪.‬ػ‪ ٚ٨٘٨‬خ‪٨‬بط صاد‪ ٟ‬اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬ا‪ ٚ٧‬ث‪٘٨‬بس‪ ٥‬کشد سا ث‪٨‬ـتش دس د‪ٝ‬سا‪ًٞ ٙ‬دً‪ ٦‬دسُ‪٨‬ش ٗ‪ًٜ٦‬ذ؛‬ ‫آجت‪٦ٗ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪ ٚ٧‬ث‪٘٨‬بس‪ ٥‬سا دس د‪ٝ‬سا‪ٞٛ ٙ‬ر‪ٞ‬ا‪ ،٦ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪ ٝ ٦ٛ‬حت‪ ٦‬ػبٓ٘‪ٜ‬ذ‪ٗ ٥‬ـب‪١‬ذ‪ً ٟ‬شد‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬د‪ٝ‬ص‪١‬ب‪ٝ ٥‬اًؼ‪ ٚ‬ػشخی اص ‪ٗ ۲۱‬ب‪ٞٛ ٦ِ١‬صادا‪ ٙ‬تضس‪٧‬ن ٗ‪٦‬ؿ‪ٞ‬د ‪ٞٛ ٝ‬صاد ٗعؼع٘ع‪ٞ‬ا تعب ‪٧‬عی‬ ‫ػبِٓ‪ ٦‬دچبس ػشخی ‪٦٘ٛ‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪٧ ٥ٝ‬بدا‪ٝ‬س ؿذ‪ :‬ث‪٘٨‬بس‪ ٥‬ػشخی دس ُزؿت‪ًٞ ٠‬دًب‪ ٙ‬سا حت‪ ٦‬تب پب‪ٗ ٥‬شٍ ٗ‪٦‬ثشد ‪ ٦ٓٝ‬اص صٗعب‪ٛ‬ع‪ً ٦‬ع‪٠‬‬ ‫ثش‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٥٠‬ػ‪٨‬غ ‪ٝ‬اًؼ‪ٜ٨‬بػ‪ ٙٞ٨‬دس ًـ‪ٞ‬س اؿبص ؿذ‪ ،‬خ‪ٞ‬ؿجختب‪ ٠ٛ‬ث‪ٗ ٠‬شحٔ‪ ٥٠‬حزف ث‪٘٨‬بس‪ ٥‬سػ‪٨‬ذ‪.ٖ٧‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ػهئٖ ػشخی‪ ،‬ث‪٨‬ب‪ً ٙ‬شد‪ٝ :‬ر‪ٞ‬د ثخ‪ٞ‬سات رٔذ‪(٥‬هشٗض‪ ٥‬دس ػغح پ‪ٞ‬ػعت‪ ،،‬اثعش‪٧‬عضؽ‪،‬‬ ‫تت ‪ ٝ‬هشٗض‪ ٥‬چـٖ اص ر٘ٔ‪ ٠‬ػهئٖ ث‪٘٨‬بس‪ ٥‬ػشخی دس ثذ‪ ٙ‬اػت‪.‬‬ ‫سئ‪٨‬غ ُش‪ ٟٝ‬ث‪٘٨‬بس‪١٥‬ب‪ٝ ٥‬اُ‪٨‬ش ٗشًض ث‪٢‬ذاؿت ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ ٦‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ثشا‪ ٥‬ا‪ ٠ًٚ٧‬اع٘‪ٜ٨‬ب‪ ٙ‬پ‪٨‬ذا ً‪٨ٜ‬عٖ‬ ‫ً‪ٝ ٠‬اًؼ‪ٞٗ ٚ‬حشث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬اکشاد ا‪ ٚ٘٧‬ؿذ‪ٛ‬ذ‪ًٞ ،‬دًب‪ ٙ‬ث‪٧ٝ ٠‬ظ‪ ٟ‬ػ‪ ٚ‬پب‪١ٚ٨٧‬ب سا ٗ‪ٞ‬سد ثشسػ‪ ٦‬هشاس ٗع‪ ٦‬د‪١‬ع‪٨‬عٖ‬ ‫ً‪ ٠‬اُش داسا‪١ ٥‬ش ُ‪ ٠ٛٞ‬ػهئٖ ثخ‪ٞ‬سات رٔذ‪ ٥‬ثبؿ‪ٜ‬ذ ‪٨ُ ٠ٛٞ٘ٛ‬ش‪ ٥‬ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ٛ ٝ‬تب‪٧‬ذ سا ث‪ ٠‬ت‪٢‬شا‪ ٙ‬اسػبّ ً‪٨ٜ‬عٖ‬ ‫تب ثشسػ‪١٦‬ب‪ ٥‬اصٕ ا‪ٛ‬زبٕ ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫رضذ ‪ ۸۴‬درصذی صذیر جًاز تاسیس ایجادی در ارربایجان ضرقی‬ ‫‪۹۳۱‬پریشٌ بخص کطایرزی در ارربایجان غربی بٍ بُرٌ برداری می رسذ‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ - ٥‬سئ‪٨‬غ ػبصٗب‪ ٙ‬ص‪ٜ‬ؼعت‪ٗ ،‬عؼعذ‪ ٝ ٙ‬تعزعبست‬ ‫ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ ٦‬ثب تبً‪٨‬ذ ثش اکضا‪٧‬ؾ ػهه‪ٜٗ ٠‬ذ‪ ٥‬ثع‪ ٠‬ػعشٗعب‪٧‬ع‪٠‬‬ ‫ُزاس‪ ٥‬دس ؿ‪٢‬شى‪١‬ب‪ ٥‬ص‪ٜ‬ؼت‪ ٦‬اػتب‪ ،ٙ‬اص صذ‪ٝ‬س ‪ ۳۳۲‬کوش‪ ٟ‬ر‪ٞ‬اص‬ ‫تبػ‪٨‬غ ا‪٧‬زبد‪ ٥‬خجش داد ‪ ٝ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬صذ‪ٝ‬س ر‪ٞ‬اص تبػ‪٨‬غ ا‪٧‬عزعبد‪٥‬‬ ‫دس اػتب‪ ۸۷ ٙ‬دسصذ اکضا‪٧‬ؾ ‪٧‬بکعتع‪ ٠‬اػعت‪.‬حعجع‪٨‬عت اٗع‪٨‬ع‪ ٚ‬صاد‪ٟ‬‬ ‫ُلت‪ :‬ث‪٨‬ـتش‪ ٚ٧‬صذ‪ٝ‬س ر‪ٞ‬اص تعبػع‪٨‬عغ ا‪٧‬عزعبد‪ٗ ٥‬عشثع‪ٞ‬ط ثع‪٠‬‬ ‫ؿ‪٢‬شى ‪١‬ب‪ ٥‬ص‪ٜ‬ؼت‪ ٦‬ؿ‪٢‬شػتب‪١ ٙ‬ب‪ ٥‬تجش‪٧‬ض‪ ،‬ارسؿ‪٢‬ش ‪ ٝ‬ؿعجعؼعتعش‬ ‫اػت‪ ٥ٝ.‬تصش‪٧‬ح ًشد‪ :‬دس د‪ٗ ٝ‬ب‪ ٠١‬ا‪ ّٝ‬اٗؼبّ‪ ،‬ث‪٨‬ـتش‪ ٚ٧‬صذ‪ٝ‬س ر‪ٞ‬اص ا‪٧‬زبد‪ٗ ٥‬شثع‪ٞ‬ط ثع‪ُ ٠‬عش‪١ ٟٝ‬عب‪٥‬‬ ‫ص‪ٜ‬ؼت‪ٗ ٦‬حص‪ٞ‬ات ؿزا‪ ٝ ٦٧‬اؿبٗ‪٨‬ذ‪١ ٦ٛ‬ب‪ ،‬ػبخت ٗ‪ٜ‬ؼ‪ٞ‬ربت‪ً ،‬بؿز ‪ٗ ٝ‬حص‪ٞ‬ات ًعبؿعز‪ٗ ،٥‬ع‪ٞ‬اد ‪ٝ‬‬ ‫ٗحص‪ٞ‬ات ؿ‪٨٘٨‬ب‪ٗ ،٦٧‬حص‪ٞ‬ات اصاػت‪٨‬ی ‪ ٝ‬پهػت‪٨‬ی‪ٗ ،‬حص‪ٞ‬ات کٔض‪ ٥‬کبثش‪ ٝ ٦ٌ٧‬ػبخت ٗبؿع‪٨‬ع‪ٚ‬‬ ‫اات ‪ ٝ‬تز‪٨٢‬ضات ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت‪ ٥ٝ.‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٠ًٚ٧‬ثب صذ‪ٝ‬س ‪ ۸۲‬کوش‪ ٟ‬ر‪ٞ‬اص تبػ‪٨‬غ ت‪ٞ‬ػؼ‪٠‬ا‪ ٥‬تعب پعب‪٧‬عب‪ٙ‬‬ ‫اسد‪٧‬ج‪٢‬ـت ٗب‪ٛ ،ٟ‬ؼجت ث‪ ٠‬ػبّ ُزؿت‪ ٠‬سؿذ ‪ ۱۸‬دسصذ‪ ٥‬داؿت‪٠‬ا‪ ،ٖ٧‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ا‪ ٚ٧‬اٗش ‪ٛ‬ـب‪ ٙ‬د‪ٜ١‬عذ‪ ٟ‬اکعضا‪٧‬عؾ‬ ‫ػهه‪ٜٗ ٠‬ذ‪ٝ ٥‬احذ‪١‬ب‪ ٥‬ت‪٨ٓٞ‬ذ‪ ٥‬اػتب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اکضا‪٧‬ؾ ظشک‪٨‬ت ت‪٨ٓٞ‬ذ ‪ ٝ‬ت‪ٜٞ‬ع ٗحعصع‪ٞ‬ات تع‪ٓٞ‬ع‪٨‬عذ‪ ٥‬ثع‪ٞ‬د‪ٝ ٟ‬‬ ‫ث‪٨‬ـتش‪ ٚ٧‬صذ‪ٝ‬س ر‪ٞ‬اص ت‪ٞ‬ػؼ‪٠‬ا‪ ٥‬دس ُش‪١ٟٝ‬ب‪ ٥‬ص‪ٜ‬ؼت‪ٗ ٦‬حص‪ٞ‬ات ؿزا‪ ٝ ٦٧‬اؿبٗ‪٨‬ذ‪١٦ٛ‬ب‪ ،‬ا‪ٛ‬تـبس‪ ،‬چبح ‪ٝ‬‬ ‫تٌخ‪٨‬ش ‪ ٝ‬ػبخت ٗ‪ٞ‬اد ‪ٗ ٝ‬حص‪ٞ‬ات ؿ‪٨٘٨‬ب‪ ٦٧‬اػت‪.‬ث‪ٛ ٠‬وْ اص س‪ٝ‬اثظ ػ٘‪ ٦ٗٞ‬ػبصٗب‪ ٙ‬ص‪ٜ‬عؼعت‪ٗ ،‬عؼعذ‪ٝ ٙ‬‬ ‫تزبسات اػتب‪ ،ٙ‬اٗ‪ ٚ٨‬صاد‪ ٟ‬ثب ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٠ًٚ٧‬اص ‪ ۲۸۳۲‬عشح دس دػت ارشا دس ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ ۴۷۷ ،٦‬ععشح‬ ‫پ‪٨‬ـشکت ک‪٨‬ض‪ ٦ٌ٧‬ثبا‪ ۷۲ ٥‬دسصذ داؿت‪ ٠‬اػت‪ ،‬خبعش ‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬پ‪٨‬ؾ ث‪٦ٗ ٦ٜ٨‬ؿ‪ٞ‬د‪ ،‬عشح‪١‬ب‪ ٥‬دس دػت‬ ‫ارشا‪ ٥‬اػتب‪ ٙ‬ثب ػشٗب‪٨ٔ٨ٗ ۲۴.۷۸۴ ٠٧‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ،ٙ‬صٗ‪ ٠ٜ٨‬اؿتـبّ ‪١ ۳۱‬ضاس ‪ٛ ۱۴۸ ٝ‬لش سا کشا‪ًٜ ٖ١‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ - ٥‬سئ‪٨‬غ ػبصٗب‪ ٙ‬ر‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬ارسثعب‪٧‬عزعب‪ٙ‬‬ ‫ؿشث‪ُ ٦‬لت‪۲۳۱ :‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬اهتصبد‪ ،٥‬ػ٘شا‪ ٝ ٦ٛ‬تع‪ٓٞ‬ع‪٨‬عذ‪ ٥‬ثعخعؾ‬ ‫ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬دس‪١‬لت‪ ٠‬ر‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬اکتتبح ٗ‪ ٦‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬اًجش ًشاٗت‪٦‬‬ ‫اکض‪ٝ‬د‪ :‬دس‪١‬لت‪ ٠‬ر‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سص‪ ۲۳۱ ٥‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬اهتصبد‪ ،٥‬ػع٘عشا‪ٛ‬ع‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬ت‪٨ٓٞ‬ذ‪ ٥‬ثخؾ ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬ثب اػتجبس ثبٓؾ ثش ‪ٔ٨ٗ۱۱۸‬ع‪٨‬عبسد س‪٧‬عبّ ‪ٝ‬‬ ‫اؿتـبّ صا‪ٛ۷۲۷ ٦٧‬لش اکتتبح ٗ‪ ٦‬ؿ‪ٞ‬د‪ ٥ٝ .‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪٧‬ع‪ٜ‬عٌع‪ ٠‬ثع‪٠‬‬ ‫دٓ‪ ْ٨‬ؿشا‪٧‬ظ دس‪٧‬بچ‪ ٠‬اس‪ ٠٨ٗٝ‬ا‪٧ٞٓٝ‬ت ثب عشح ‪١‬ب‪ ٥‬اه ‪ ٝ‬خعبى‬ ‫اػت‪ ،‬تصش‪٧‬ح ًشد‪ :‬دس ‪١‬لت‪ ٠‬ر‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سص‪۲۲۱ ٥‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬اه ‪ٝ‬خبى ثب اػتجبس ‪٨ٔ٨ٗ۲۲۸‬بسد س‪٧‬بّ اکعتعتعبح‬ ‫ٗ‪ ٦‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬سئ‪٨‬غ ػبصٗب‪ ٙ‬ر‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشث‪ ٦‬ثب تبً‪٨‬ذ ث‪ ٠‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬دس اػتب‪۱۱۱ ٙ‬خب‪ٞٛ‬اس ثع‪٢‬عش‪ٟ‬‬ ‫ثشداس ؿ‪٨‬ش سػ٘‪ ٦‬دس ‪٧‬ی ٗ‪ٌ١ ٙٞ٨ٔ٨‬تبس اساض‪ ٦‬هبثْ ًـت اػتب‪ ٙ‬کؼبٓ‪٨‬ت داس‪ٛ‬ذ‪ ،‬اظ‪٢‬بس ًعشد‪ٗ :‬عزع٘ع‪ٞ‬ع‬ ‫ت‪٨ٓٞ‬ذات ٗحص‪ٞ‬ات ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬اػتب‪ ٙ‬ػبا‪ ٙٞ٨ٔ٨ٗ ۷.۴ ٠ٛ‬ت‪ ٚ‬اػت ًع‪ ٠‬ػع‪٢‬عٖ اػعتعب‪ ٙ‬اص تع‪ٓٞ‬ع‪٨‬عذات‬ ‫ًـب‪ٝ‬سص‪ً ٥‬ـ‪ٞ‬س ‪ ۸.۸‬د‪ ٖ١‬اػت‪ً.‬شاٗت‪ ٦‬ثب تبً‪٨‬ذ ث‪ ٠‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬پ‪٨‬ؾ ث‪٨‬ع‪ٜ‬ع‪ٗ ٦‬ع‪ ٦‬ؿع‪ٞ‬د اسصؽ اهعتعصعبد‪٥‬‬ ‫ٗحص‪ٞ‬ات ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬ػبّ صساػ‪۲۸۲۲_۱۱ ٦‬ثبٓؾ ثش ‪١ ۱۳‬ضاس ٗ‪٨ٔ٨‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػت‪٧ ،‬بد ا‪ٝ‬س ؿذ‪ :‬ػشٗب‪٧‬ع‪٠‬‬ ‫ُزاس‪ ٠ً ٥‬دس ثخؾ ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬اػتب‪ ٙ‬دس ‪۸‬ػبّ ُزؿت‪ ٠‬ا‪ٛ‬زبٕ ؿذ‪ ٟ‬دس ص‪ٜ‬ب‪٧‬غ ثؼت‪ ٠‬ث‪ٜ‬ذ‪ ٝ ٥‬تٌ٘‪ ٦ٔ٨‬ث‪٨‬ؾ‬ ‫اص ‪٨ٔ٨ٗ۲۱۲۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػت‪.‬سئ‪٨‬غ ػبصٗب‪ ٙ‬ر‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشث‪ ٦‬خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬دس حعبّ‬ ‫حبضش دس اػتب‪ٝ ۱۳۱ ٙ‬احذکشا‪ٝ‬س‪ٗ ٥‬حص‪ٞ‬ات ًـب‪ٝ‬سص‪۸۲۲ ٝ ٥‬ػشدخب‪ ٠ٛ‬ثب عشک‪٨‬عت ثع‪٨‬عؾ اص ‪٧‬عی‬ ‫ٗ‪ ٙٞ٨ٔ٨‬ت‪ ٚ‬کؼبٓ‪٨‬ت داس‪ٛ‬ذ‪ ٥ٝ.‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬دس اػتب‪ ٙ‬ث‪٨‬ؾ اص ‪١۷۲‬ضاس ‪ٌ١‬تبس ثعبؽ ػع‪٨‬عت ‪ٝ‬رع‪ٞ‬د داسد ًع‪٠‬‬ ‫‪١۱۸‬ضاس ‪ٌ١‬تبس ا‪ ٙ‬حبٓت اهتصبد‪ ٥‬داسد ً‪ ٠‬ػبا‪ ٠ٛ‬ث‪٨‬ؾ اص ‪٧‬ی ٗ‪ ٙٞ٨ٔ٨‬ت‪ ٚ‬ػ‪٨‬ت ٗحص‪ ٦ٗ ّٞ‬د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫گام اخر برای ابایرد ‪ ۹۹۱‬میلیًن‬ ‫مترمکعبی دریاچٍ اریمیٍ از تبریس‬ ‫ػلش ا‪ٝ‬اخش ‪١‬لت‪ُ ٠‬زؿت‪ٞٛ ٠‬ثخت ثع‪ ٠‬ارسثعب‪٧‬عزعب‪ ٙ‬ؿعشهع‪ٝ ٝ ٦‬ػعذ‪ٟ‬‬ ‫تخص‪٨‬ص ‪٨ٔ٨ٗ ۸۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجبس ثشا‪ ٥‬ات٘بٕ کبص ٗعب‪٧‬عغ ٗعذ‪ ّٝ‬د‪ٕٝ‬‬ ‫تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬تجش‪٧‬ض‪ ،‬اص تهؽ ‪١‬ب ثشا‪ ٥‬ثشداؿت‪ُ ٚ‬بٕ اخعش س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ػعبص‪٥‬‬ ‫ػبا‪ٗ ٙٞ٨ٔ٨ٗ ۲۱۱ ٠ٛ‬تشٌٗؼج‪ ٦‬پؼبه تصل‪ ٠٨‬ؿذ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬دس‪٧‬بچع‪ ٠‬اس‪ٗٝ‬ع‪٨‬ع‪٠‬‬ ‫حٌب‪٧‬ت ٗ‪ًٜ٦‬ذ‪ .‬تٌ٘‪ ْ٨‬کبص ٗب‪٧‬غ ٗذ‪ ّٝ‬د‪ ٕٝ‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ٛ‬ع‪ ٠‬کعبضعهه‬ ‫تجش‪٧‬ض ػه‪ ٟٝ‬ثش اکضا‪٧‬ؾ ‪٧‬ی ٗ‪ٛ ٙٞ٨ٔ٨‬لش‪ٗ ٥‬ـتشًب‪ ٙ‬ؿجٌع‪ ٠‬کعبضعهه‬ ‫دس ا‪ً ٚ٧‬ه‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش‪ ،‬ثش‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬ذا‪٧‬ت ػبا‪٨ٔ٨ٗ ۲۱۱ ٠ٛ‬ع‪ٗ ٙٞ‬عتعشٗعٌعؼعت‬ ‫پؼبه ثشا‪ ٥‬اح‪٨‬ب‪ ٥‬دس‪٧‬بچ‪ ٠‬اس‪ ٠٨ٗٝ‬سا ‪٨ٛ‬ض ٗحون ٗ‪ًٜ ٦‬ذ‪.‬ػبخت ٗذ‪ّٝ‬‬ ‫د‪ ٕٝ‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬ثضسٍ کبضهه تجش‪٧‬ض ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ثضسٍ تش‪ ٚ٧‬تصلع‪٨‬ع‪٠‬‬ ‫خب‪ً ٠ٛ‬ـ‪ٞ‬س اص ػبّ ‪ ۲۳۱۱‬ثب اػتجبس ا‪ ٠٨ٓٝ‬حذ‪ٝ‬د ‪٨ٔ٨ٗ ۱۲۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬دس‬ ‫‪ ۱‬کبص ٗب‪٧‬غ ‪ٓ ٝ‬ز‪ ٚ‬اؿبص ؿذ‪ٗ ٝ ٟ‬شاحْ پب‪٧‬ب‪ ٦ٛ‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداس‪ ٥‬اص کبص ٗب‪٧‬عغ‬ ‫سا ٗ‪ُ ٦‬زسا‪ٛ‬ذ‪ .‬ث‪ٜ‬بثش اسص‪٧‬بث‪١ ٦‬ب‪ ٥‬ا‪ٛ‬زبٕ ؿذ‪ ،ٟ‬ثشا‪ ٥‬ات٘بٕ ثخؾ ٗب‪٧‬عغ‬ ‫ا‪ ٚ٧‬عشح ً‪ ٠‬اٌٗب‪ ٙ‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداس‪ ٥‬ا‪ ٠٨ٓٝ‬ا‪ ٙ‬سا اٌٗب‪ ٙ‬پز‪٧‬ش ٗ‪ًٜ ٦‬ذ‪۷۲ ،‬‬ ‫تب ‪٨ٔ٨ٗ ۲۲۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجبس اصٕ ث‪ٞ‬د تب ػغح پ‪ٞ‬ؿؾ کبضهه تجعش‪٧‬عض‬ ‫اص ‪١ ۷۲۲‬ضاس ‪ٛ‬لش ث‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪ٛ ٙٞ٨ٔ٨ٗ ۱‬لش اکضا‪٧‬ؾ ‪٧‬بثذ؛ا‪ ٚ٧‬اٗش ثعب ػعلعش‬ ‫‪١‬لت‪ُ ٠‬زؿت‪ٗ ٠‬ؼب‪ ٙٝ‬س‪٨٧‬غ ر٘‪ٞ٢‬س‪ ٝ ٥‬س‪٨٧‬غ ػبصٗعب‪ٗ ٙ‬عذ‪٧‬عش‪٧‬عت ‪ٝ‬‬ ‫ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬س‪٧‬ض‪ً ٥‬ـ‪ٞ‬س ث‪ ٠‬ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ٝ ٝ ٦‬ػذ‪ ٥ٝ ٟ‬ثشا‪ ٥‬پعشداخعت‬ ‫‪ٛ‬وذ‪٨ٔ٨ٗ ۸۲ ٥‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجبس دسخ‪ٞ‬اػت‪ ٦‬ؿشًت اه ‪ ٝ‬کعبضعهه‬ ‫اػتب‪ ٙ‬ثشا‪ ٥‬تٌ٘‪ ْ٨‬کبص ٗب‪٧‬غ ا‪ ٙ‬دس اػتب‪ ٠ٛ‬تحوعن اػعت‪ٗ.‬عذ‪ ّٝ‬د‪ٕٝ‬‬ ‫تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬کبضهه تجش‪٧‬ض ػه‪ ٟٝ‬ثش اکضا‪٧‬ؾ ‪ ۲.۱‬ثشاثش ػغح پع‪ٞ‬ؿعؾ‬ ‫ؿجٌ‪ ٠‬کبصهه ا‪ً ٚ٧‬ه‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش‪ ،‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٠‬س‪ٝ‬د ػعبا‪ٛ‬ع‪ٗ ۲۱۱ ٠‬ع‪٨‬عٔع‪٨‬ع‪ٙٞ‬‬ ‫ٗتشٌٗؼت پؼبه سا ‪٨ٛ‬ض ٗ‪٨‬ؼش ٗ‪ًٜ ٦‬ذ؛ کبص ٗب‪٧‬غ ا‪ ٖ١ ٙ‬اً‪ ٜٙٞ‬ثعبا‪٥‬‬ ‫‪ ۱۲‬دسصذ پ‪٨‬ـشکت ک‪٨‬ض‪ ٦ٌ٧‬داسد ‪ ٝ‬هشاس اػت ثب تضس‪٧‬ن اػتجعبس ‪ٝ‬ػعذ‪ٟ‬‬ ‫داد‪ ٟ‬ؿذ‪٨ٔ٨ٗ ۸۲ ٟ‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ٗ ٦ٛ‬ؼعب‪ ٙٝ‬س‪٧‬ع‪٨‬عغ رع٘ع‪٢‬ع‪ٞ‬س‪ٛ ٝ ٥‬صعت‬ ‫تز‪٨٢‬ضات خش‪٧‬ذاس‪ ٥‬ؿذ‪ٞٗ ٟ‬ر‪ٞ‬د‪ ،‬ث‪٨‬ؼتٖ تع‪٨‬عش ٗعب‪ ٟ‬اٗؼعبّ اکعتعتعبح‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ٗ .‬ذ‪٧‬شػبْٗ ؿشًت اه ‪ ٝ‬کبضهه ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ ٦‬ثعب ثع‪٨‬عب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٗ ٠ٌٜ٧‬ذ‪ ّٝ‬د‪ ٕٝ‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬تجش‪٧‬ض‪ ،‬ثضسٍ تش‪ ٚ٧‬عشح تصل‪٨‬ع‪ ٠‬خعب‪ٛ‬ع‪٠‬‬ ‫ا‪ ٥‬دس دػت احذاث ًـ‪ٞ‬س دس صٗب‪ ٙ‬حبضش اػت‪ ،‬ث‪ ٠‬ا‪٧‬عش‪ٛ‬عب ُعلعت‪:‬‬ ‫تجش‪٧‬ض ت‪٢ٜ‬ب ًه‪ٛ‬ـ‪٢‬ش ًـ‪ٞ‬س اػت ً‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪۴۷‬دسصذ پ‪ٞ‬ؿؾ ؿعجعٌع‪٠‬‬ ‫کبضهه داسد‪ .‬ػٔ‪٨‬شضب ا‪٘٧‬ب‪ ٞٔٛ‬اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬کبص ا‪ ّٝ‬تصعلع‪٨‬ع‪ ٠‬خعب‪ٛ‬ع‪٠‬‬ ‫کبضهه تجش‪٧‬ض ػبّ ‪ ۲۳۴۲‬ث‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداس‪ ٥‬سػ‪٨‬ذ‪١۷۲۲ ٝ ٟ‬ضاس ‪ٛ‬لعش سا‬ ‫تحت پ‪ٞ‬ؿؾ هشاس داسد؛ ثب ارشا‪ٗ ٥‬ذ‪ ّٝ‬د‪ ٕٝ‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬کبضهه ‪ٝ‬‬ ‫تو‪٧ٞ‬ت کبص ا‪ ّٝ‬دس ٗز٘‪ٞ‬ع ‪ٛ ٙٞ٨ٔ٨ٗ ۱‬لش اص ک‪ٞ‬ا‪٧‬ذ کعبضعهه ؿع‪٢‬عش‪٥‬‬ ‫ثشخ‪ٞ‬سداس ٗ‪ ٦‬ؿ‪ٛٞ‬ذ ً‪ ٠‬ثخؾ ٗب‪٧‬غ ا‪ ٚ٧‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬د‪ ٠١‬کزش اٗؼعبّ‬ ‫ث‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداس‪ ٦ٗ ٥‬سػذ ‪ٝ ٝ‬اسد ٗذاس ؿجٌع‪ٗ ٠‬ع‪ ٦‬ؿع‪ٞ‬د‪ ٥ٝ.‬اکعض‪ٝ‬د‪:‬‬ ‫ػبا‪ٗ ٙٞ٨ٔ٨ٗ ۲۱۱ ٠ٛ‬تشٌٗؼت پؼبه حبصْ اص ا‪ ٚ٧‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬پعغ‬ ‫اص ُ‪ٜ‬ذصا‪ ٦٧‬ث‪ ٠‬ػ٘ت دس‪٧‬بچ‪ ٠‬اس‪١ ٠٨ٗٝ‬ذا‪٧‬ت ٗ‪٨‬ـ‪ٞ‬دً‪ ٠‬دس اح‪٨‬ب‪٧‬ش‪ٚ٨ِٛ‬‬ ‫اث‪ٜٗ ٦‬غو‪ ٠‬ؿشه ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬حلبظت اص ٗح‪٨‬ظ ص‪٧‬ؼت ‪ٛ‬وؾ ٗ‪٢‬ع٘ع‪ ٦‬سا‬ ‫ا‪٧‬لب خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ًشد‪ٗ .‬ذ‪٧‬شػبْٗ ؿشًت اه ‪ ٝ‬کعبضعهه ارسثعب‪٧‬عزعب‪ٙ‬‬ ‫ؿشه‪ ٦‬خبعش ‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬اً‪٨ٛ ٜٙٞ‬ض ت‪ٞ‬ػظ کبص ا‪ ّٝ‬تصل‪٨‬ع‪ ٠‬خعب‪ٛ‬ع‪۱۲ ٠‬‬ ‫ٗ‪ٗ ٙٞ٨ٔ٨‬تش ٌٗؼت پؼبه دس ػبّ ث‪ ٠‬ػ٘ت دس‪٧‬بچ‪ ٠‬اس‪١ ٠٨ٗٝ‬ذا‪٧‬ت ٗ‪٦‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ .‬ا‪٘٧‬ب‪٧ ٞٔٛ‬بدا‪ٝ‬س ؿذ‪ :‬ثشا‪ ٥‬ػبخت ٗعذ‪ ّٝ‬د‪ ٕٝ‬تصعلع‪٨‬ع‪ ٠‬خعب‪ٛ‬ع‪٠‬‬ ‫تجش‪٧‬ض ‪٨ٔ٨ٗ ۱۲۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجبس تخص‪٨‬ص ‪٧‬بکت‪ ٠‬ث‪ٞ‬د‪ ،‬اٗب ثشا‪ ٥‬ات٘بٕ کعبص‬ ‫ٗب‪٧‬غ ا‪ ۷۲ ٙ‬تب ‪٨ٔ٨ٗ ۲۲۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬د‪ِ٧‬ش ثشا‪ ٥‬اٗؼبّ اػتجبس ‪٨ٛ‬بص ث‪ٞ‬د تعب‬ ‫ا‪ ٚ٧‬عشح دس ػبّ ربس‪ ٥‬ث‪ ٠‬ات٘بٕ ثشػذ ً‪ ٠‬ثب ‪٨ٔ٨ٗ ۸۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجعبس‬ ‫ا‪ً ٚ٧‬بس سا ا‪ٛ‬زبٕ ٗ‪ ٦‬د‪ُ ٥ٝ .ٖ٨١‬لت‪:‬تز‪٨٢‬ضات اصٕ ا‪٧‬ع‪ ٚ‬تصعلع‪٨‬ع‪٠‬‬ ‫استاوذار اردبیل‪ ۱۹ :‬درصذ از پریشٌ پایاب سذ خذا افریه اجرا ضذٌ است‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪- ٥‬اػتب‪ٛ‬ذاس اسدث‪ُ ْ٨‬لت‪ٖ١ :‬اً‪ ٜٙٞ‬حذ‪ٝ‬د ‪ ۱۱‬دسصعذ‬ ‫اص ػ٘ٔ‪٨‬بت ارشا‪ ٦٧‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬پب‪٧‬به ػذ خذا اکش‪ ٚ٧‬دس ٗ‪ٜ‬غو‪ٗ ٠‬ـب‪ ٙ‬اػتعب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٛ‬زبٕ ؿذ‪١ ۲۲ ٝ ٟ‬ضاس ‪ٌ١‬تبس اص اساض‪ ٦‬ا‪ ٙ‬ص‪٧‬ش ًـت سکت‪ ٠‬اػت‪ .‬اًجش‬ ‫ث‪ٜ٢‬بٗز‪ ٞ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ارشا‪ ٥‬ؿجٌ‪ ٠‬پب‪٧‬به ػذ خذا اکش‪ ٚ٧‬دس اػعتعب‪ ٙ‬اهعذإ‬ ‫ث‪٦‬ػبثو‪ ٠‬دس ح‪ٞ‬ص‪ً ٟ‬ـب‪ٝ‬سص‪ ٥‬ثؼذ اص ا‪ٛ‬وهه اػت ً‪ ٠‬دس ػب‪٘١ ٠٧‬ذٓ‪٦‬‬ ‫‪٘١ ٝ‬ب‪ٗ ٦ِٜ١‬ؼئ‪ٞ‬ا‪ ٝ ٦ٔٗ ٙ‬اػتب‪٘ٛ ٝ ٦ٛ‬ب‪ٜ٧‬ذُب‪ٗ ٙ‬عشدٕ دس ٗعزعٔعغ‬ ‫ؿ‪ٞ‬سا‪ ٥‬اػهٗ‪ٗ ٦‬حون ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ ٥ٝ.‬اضعبکع‪ً ٠‬عشد‪ :‬ا‪٧‬ع‪ ٚ‬پعش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬ثعب‬ ‫اػتجبسات‪ ٠ً ٦‬اص ػبّ ‪ ۱۸‬تبً‪ ٜٙٞ‬رزه ؿذ‪ ، ٟ‬ارشا‪ ٦٧‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬دس ‪٢ٛ‬ب‪٧‬ت ‪١ ۸۱‬ضاس ‪ٌ١‬تبس اساض‪ ٦‬د‪ ٖ٧‬اػتب‪ٙ‬‬ ‫دس ٗ‪ٜ‬غو‪ٗ ٠‬ـب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اث‪ ٦‬تجذ‪٦ٗ ْ٧‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ا‪ ،ٝ‬دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬اػتب‪ ٙ‬اسدث‪ٛ ْ٨‬ضد‪٧‬ی ث‪١ ۱ ٠‬ضاس ‪ٔ٨ٗ ۳۲۲ ٝ‬ع‪٨‬عبسد‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجبس ثشا‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬ض‪ ٠ٜ٧‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ ًْ ٥ٝ .‬اػتجبس ‪١‬ض‪ ٠ٜ٧‬ؿذ‪ ٟ‬ثشا‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬سا ثعبٓعؾ ثعش ‪۲۱‬‬ ‫‪١‬ضاس ٗ‪٨ٔ٨‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػهٕ ًشد ‪ ٝ‬اکض‪ٝ‬د‪:‬ا‪ ٚ٧‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬حذ‪ٝ‬د ‪١‬ضاس ‪٨ٔ٨ٗ ۳۲۲ ٝ‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ً ٙ‬ؼش‪ ٥‬اػتجعبسداسدًع‪٠‬‬ ‫‪٨ٔ٨ٗ ۱۲۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬دسػلشس‪ٝ‬ص ُزؿت‪ ٠‬سئ‪٨‬غ ػبصٗب‪ ٙ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ث‪ٞ‬در‪ٗ ٝ ٠‬بثو‪ ٦‬اص ٗحْ کش‪ٝ‬ؽ اساضع‪٦‬‬ ‫تبٗ‪٦ٗ ٚ٨‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬اػتب‪ٛ‬ذاس اسدث‪ ْ٨‬ثب ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ا‪ ٚ٧‬پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬دس ػبّ ربس‪ ٥‬ث‪ ٠‬ات٘بٕ ٗ‪٦‬سػذ‪ ،‬اظ‪٢‬بسًشد‪ :‬ارعشا‪٥‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬پش‪ٝ‬ط‪ٛ ٟ‬ـب‪ٙ‬د‪ٜ١‬ذ‪ ٟ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬س‪٧‬ض‪ٗ ٥‬ؼئ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ٞٗ ٝ ٟ‬رت اٗ‪٨‬ذاکش‪ ٝ ٦ٜ٧‬اکعضا‪٧‬عؾ ٗـعبسًعت ٗعشدٕ دس‬ ‫ا‪ٛ‬تخبثبت اػت‪.‬ث‪ٜ٢‬بٗز‪ُ ٞ‬لت‪ :‬ػذ ػ٘بست ‪٨ٛ‬ض ثضسُتش‪ ٚ٧‬ظشک‪٨‬ت ػذ ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬ؿ٘بٓـشه ‪ ٝ‬اسدث‪٨‬عْ ثعب ‪۲۷۲‬‬ ‫ٗ‪ٗ ٙٞ٨ٔ٨‬تشٌٗؼت اػت ً‪ٛ ٠‬ضد‪٧‬ی ث‪٨ٔ٨ٗ ۸۱۲ ٠‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثشا‪ ٥‬ارشا‪ ٥‬ا‪١ ٙ‬ض‪ ٠ٜ٧‬ؿذ‪٨ٔ٨ٗ ۷۲ ٝ ٟ‬بسد تع‪ٗٞ‬عب‪ٙ‬‬ ‫‪ ٖ١‬تبٗ‪ ٚ٨‬اػتجبس ؿذ‪ ٝ ٟ‬ثشا‪ ٥‬اداٗ‪ ٠‬پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬ض‪٦ٗ ٠ٜ٧‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫تغییرات اقلیمی پیامذَای مخربی برای ‪ ۹۲‬سال ایىذٌ اصفُان دارد‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ٗ - ٥‬ذ‪٧‬شًْ حلبظعت ٗعحع‪٨‬عظ‬ ‫ص‪٧‬ؼت اػتب‪ ٙ‬اصل‪٢‬ب‪ُ ٙ‬لت‪ :‬تـ‪٨٨‬شات اهٔع‪٨‬ع٘ع‪٦‬‬ ‫پ‪٨‬بٗذ‪١‬ب ‪ ٝ‬احبس ٗخشث‪ ٦‬ثشا‪ ۱۲ ٥‬ػبّ ا‪ٜ٧‬ذ‪ ٟ‬ا‪٧‬ع‪ٚ‬‬ ‫خغ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ داؿت ً‪ٗ ٠‬وبثٔ‪ ٠‬ثب ا‪ٛ ٙ‬ع‪٨‬عبصٗع‪ٜ‬عذ‬ ‫چبس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪٧‬ـ‪ ٝ ٦‬ثش‪ٛ‬عبٗع‪ ٠‬س‪٧‬عض‪ ٥‬اػعت‪ .‬ا‪٧‬عشد‬ ‫حـ٘ت‪ ٦‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ا‪٧‬شا‪ ٙ‬اص ر٘ٔ‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س‪١‬ب‪ ٦٧‬اػت‬ ‫ً‪ ٠‬اص تـ‪٨٨‬شات اهٔ‪ٗ ٦٘٨‬تبحعشؿعذ‪ ٟ‬اػعت ‪ٝ‬ثع‪٦‬‬ ‫ؿی اصل‪٢‬ب‪٨ٛ ٙ‬ضثبا‪ ٚ٧‬پ‪٨‬بٗذس‪ٝ‬ثع‪ ٠‬س‪ٝ‬ػعت‪٥ٝ.‬‬ ‫اظ‪٢‬بسداؿت‪ :‬ؿ‪ٞ‬ا‪١‬ذ‪ ٥‬چ‪ ٙٞ‬اکضا‪٧‬ؾ ٗعتع‪ٞ‬ػعظ‬ ‫دٗب‪ً ،‬ب‪١‬ؾ ٗ‪٨‬ب‪ ٚ٨ِٛ‬ثبسؽ‪١‬ب ‪ ٝ‬رخب‪٧‬ش اث‪ ،٦‬اکضا‪٧‬ؾ ح‪ٞ‬ادث ص‪٧‬ؼتٗح‪٨‬غ‪ٗ ٦‬ب‪ٜٛ‬عذ ػع‪٨‬عْ‬ ‫‪ٝ‬خـٌؼبٓ‪،٦‬س‪٧‬ضُشد‪١‬ب‪ ،‬کشػب‪٧‬ؾ خبى ‪ٝ‬کوشپ‪ٞ‬ؿؾ ُ‪٨‬ب‪،٦١‬ثش‪ٝ‬ص ٗؼبئْ ارعتع٘عبػع‪ٝ ٦‬‬ ‫ٗ‪٢‬برشت اص س‪ٝ‬ػتب‪١‬ب ‪ٛ‬ـب‪ٙ‬د‪ٜ١‬ذ‪ ٟ‬ثش‪ٝ‬ص س‪ٝ‬صاکض‪ ٙٝ‬احشات ُشٗب‪٧‬ؾ ر‪٢‬ب‪ ٝ ٦ٛ‬تـ‪٨٨‬عش اهعٔع‪٨‬عٖ‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪ ٝ‬اػتب‪ ٙ‬اػت‪ٗ.‬ذ‪٧‬شًْ حلبظت ٗح‪٨‬ظ ص‪٧‬ؼت اػتب‪ ٙ‬اصل‪٢‬ب‪ُ ٙ‬لت‪ٛ :‬وـ‪ ٠‬اکعضا‪٧‬عؾ‬ ‫دٗب‪ ٥‬ػغح صٗ‪ ٚ٨‬دس ‪٧‬ی هش‪ُ ٙ‬زؿت‪ٛ،٠‬ـب‪ٙ‬د‪ٜ١‬ذ‪ ٟ‬اػ‪٨‬تپز‪٧‬عش‪ ٥‬ا‪٧‬عشا‪ ٙ‬اص تعـع‪٨‬ع‪٨‬عشات‬ ‫اهٔ‪ ٦٘٨‬ث‪٨‬ؾ اص ٗت‪ٞ‬ػظ ر‪٢‬ب‪ ٙ‬اػت ً‪ ٠‬اصل‪٢‬ب‪٨ٛ ٙ‬ض ٗعتعبحعش اص ا‪ ٙ‬اػعت‪ ٥ٝ.‬تصعش‪٧‬عح‬ ‫ًشد‪ :‬پ‪٨‬بٗذ‪١‬ب‪ ٥‬تـ‪٨٨‬ش اهٔ‪ ٖ٨‬دس ؿشا‪٧‬غ‪ٗ ٦‬ـب‪١‬ذ‪٦ٗ ٟ‬ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬تـ‪٨٨‬ش دٗب‪ً ٥‬ش‪ ٟ‬صٗ‪٨‬ع‪ ٚ‬دس ‪۱‬‬ ‫ػذ‪ ٟ‬اخ‪٨‬ش حذ‪ٝ‬د ‪ ۲‬دسر‪ ٠‬ػب‪ٛ‬ت‪ِ٨‬شاد ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت اٗب پ‪٨‬ؾث‪٦ٗ ٦ٜ٨‬ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثب ‪ ۱‬ثشاثعش ؿعذ‪ٙ‬‬ ‫ؿٔظت د‪٥‬اًؼ‪٨‬ذًشث‪ ٚ‬دس ات٘ؼلش‪ ،‬اکضا‪٧‬ؾ دٗب دس ػبّ‪١‬ب‪ ٥‬ثبه‪٘٨‬ب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬تب پب‪٧‬ب‪ ٙ‬هعش‪۱۲ ٙ‬دس‬ ‫ا‪٧‬شا‪ ،ٙ‬تب چ‪٢‬بس ‪ ٖ٨ٛٝ‬دسر‪ ٠‬ػب‪ٛ‬ت‪ِ٨‬شاد ثبؿذ‪ .‬حـ٘ت‪ُ ٦‬لت‪ :‬ثب دس ‪ٛ‬ظش ُشکت‪ ٚ‬پب‪٧‬ب‪ٙ‬پعز‪٧‬عش‪٥‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬بثغ اث‪ ٦‬ص‪٧‬شصٗ‪ ٠ً ٦ٜ٨‬دسؿشا‪٧‬ظ کؼٔ‪ ٦‬ثبٓؾ ثش ‪ ۱۱‬دسصذ اص ‪٨ٛ‬بص اث‪ً ٦‬ـع‪ٞ‬س سا تعبٗع‪٨‬ع‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٌٜ٨‬ذ؛ ثحشا‪ ٙ‬خـٌؼبٓ‪ ٦‬دس ا‪ٜ٧‬ذ‪ ٟ‬اص خغشات رذ‪ ٥‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬اهتصبد‪ ٝ ٥‬ارعتع٘عبػع‪ ٦‬دس‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ‪ٛ‬بؿ‪ ٦‬اص تـ‪٨٨‬شات اهٔ‪ُ ٝ ٦٘٨‬شٗب‪٧‬ؾ ر‪٢‬ب‪ ٦ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د ‪.‬‬ ‫خب‪ ٠ٛ‬ثب پ‪٨‬ؾ ث‪١ ٦ٜ٨‬ب ‪ ٝ‬تذاث‪٨‬ش ا‪ٛ‬ذ‪٧‬ـ‪٨‬ذ‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬هجْ اص تـذ‪٧‬ذ تحش‪١ ٖ٧‬عب‬ ‫اص ًـ‪ٞ‬س‪١‬ب‪ ٥‬آ٘ب‪ ،ٙ‬ا‪٧‬تبٓ‪٨‬ب ‪ ٝ‬کشا‪ٛ‬ؼ‪ ٠‬تبٗ‪ ٚ٨‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬اً‪ ٜٙٞ‬ثع‪ٓ ٠‬عحعبػ‬ ‫تز‪٨٢‬ضات‪ٗ ٦‬ـٌٔ‪ٛ ٦‬ذاس‪ ٝ ٖ٧‬ثو‪ ٠٨‬تز‪٨٢‬ضات ‪ ٝ‬اهذاٗبت ٗ‪ٜ٢‬ذػ‪ ٦‬ععشح‬ ‫ت‪ٞ‬ػظ ٗتخصصب‪ ٙ‬داخٔ‪ ٦‬ا‪ٛ‬زبٕ ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬پ‪٨‬ؾ ٗ‪ ٦‬س‪ٝ‬د تز‪٨٢‬ضات اصٕ ا‪ٚ٧‬‬ ‫تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬ثب پ‪٨‬ؾ ث‪١ ٦ٜ٨‬ب ‪ ٝ‬تذاث‪٨‬ش ا‪ٛ‬ذ‪٧‬ـ‪٨‬ذ‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬هعجعْ اص تـعذ‪٧‬عذ‬ ‫تحش‪١ ٖ٧‬ب اص ًـ‪ٞ‬س‪١‬ب‪ ٥‬آ٘ب‪ ،ٙ‬ا‪٧‬تبٓ‪٨‬ب ‪ ٝ‬کشا‪ٛ‬ؼ‪ ٠‬تبٗ‪ ٚ٨‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬اً‪ ٜٙٞ‬ثع‪٠‬‬ ‫ٓحبػ تز‪٨٢‬ضات‪ٗ ٦‬ـٌٔ‪ٛ ٦‬ذاس‪ ٝ ٖ٧‬ثو‪ ٠٨‬تز‪٨٢‬ضات ‪ ٝ‬اهذاٗبت ٗ‪ٜ٢‬ذػ‪٦‬‬ ‫عشح ت‪ٞ‬ػظ ٗتخصصب‪ ٙ‬داخٔ‪ ٦‬ا‪ٛ‬زبٕ ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬پ‪٨‬ؾ ٗ‪ ٦‬س‪ٝ‬د‪ٗ .‬ذ‪٧‬شػبٗعْ‬ ‫ؿشًت اه ‪ ٝ‬کبضهه ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ ٦‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ :‬ـبث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬تصل‪٠٨‬‬ ‫خب‪ ٠ٛ‬دس ًـ‪ٞ‬س ‪ٝ‬ر‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاسد‪ ،‬اٗب ث‪ ٠‬تبصُ‪ ٦‬دس ت‪٢‬شا‪ ٙ‬ػبخت ٗـبث‪ ٠‬ا‪ٙ‬‬ ‫اؿبص ؿذ‪ ٟ‬دس حبٓ‪ ٠ً ٦‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬تجش‪٧‬عض ثع‪ ٠‬ص‪ٝ‬د‪ ٥‬اکعتعتعبح ٗع‪٦‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ .‬ا‪٘٧‬ب‪٘١ ٞٔٛ‬چ‪ ٚ٨ٜ‬اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬ثشا‪ ٥‬تصل‪ ٠٨‬کبضعهه تعجعش‪٧‬عض ثعب‬ ‫ػ‪٨‬ؼتٖ ث‪ ٠‬س‪ٝ‬ص ثٌبس ُشکت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬دس ا‪ٞٛ ٚ٧‬ع تصل‪ ٠٨‬خعب‪ٛ‬ع‪ٗ۷ ،٠‬عشحٔع‪٠‬‬ ‫ؿبْٗ اؿـبّ ُ‪٨‬ش‪ ،٥‬دا‪٨ُ ٠ٛ‬ش‪ ،٥‬ت‪ٛ ٠‬ـ‪ ٦ٜ٨‬ا‪ٞ١ ،٠٨ٓٝ‬اد‪ ٝ ٦١‬ت‪ٛ ٠‬ـ‪ٜ٨‬ع‪٦‬‬ ‫حب‪ ٠٧ٞٛ‬پ‪٨‬ؾ ث‪ ٦ٜ٨‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬خش‪ٝ‬ر‪٢ٛ ٦‬ب‪ ٦٧‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬دس‪٧‬بچ‪ ٠‬اس‪١ ٠٨ٗٝ‬ذا‪٧‬عت‬ ‫ٗ‪ ٦‬ؿ‪ٞ‬د‪٘١ ٥ٝ .‬چ‪ ٚ٨ٜ‬تبً‪٨‬ذ ًشد‪ :‬ثب ًبْٗ ؿذ‪ ٙ‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬تجعش‪٧‬عض‬ ‫ا‪ً ٚ٧‬ه‪ٛ‬ـ‪٢‬ش دس ‪ ۲۱‬تب ‪ ۱۲‬ػبّ ا‪ٜ٧‬ذ‪ٗ ٟ‬ـٌْ کبضهه ؿ‪٢‬ش‪ٛ ٥‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ‬ ‫داؿت‪ٗ .‬ذ‪٧‬شػبْٗ ؿشًت اه ‪ ٝ‬کبضهه ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪ ٦‬تبًع‪٨‬عذ‬ ‫ًشد‪ :‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ٞٗ ٠ٛ‬ر‪ٞ‬د ص‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬ثعب‪٧‬عذ دسرع‪١ ،٠‬ع‪ٞ‬اد‪١‬ع‪ٝ ٦‬‬ ‫کشا‪ٜ٧‬ذ‪١‬ب ػ‪ٜ‬ز‪٨‬ذ‪ ٟ‬ثبؿذ تب ػ٘ٔ‪٨‬بت ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬ث‪ ٦‬ا‪ٛ‬زبٕ ؿ‪ٞ‬د‪ٗ.‬ؼعب‪ ٙٝ‬ثع‪٢‬عش‪ٟ‬‬ ‫ثشداس‪ ٝ ٥‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬کبضهه اداس‪ ًْ ٟ‬اه ‪ٝ‬کبضهه ارسثب‪٧‬زب‪ ٙ‬ؿشه‪٦‬‬ ‫‪٨ٛ‬ض ث‪ ٠‬خجش‪ِٛ‬بس ا‪٧‬ش‪ٛ‬ب ُلت‪ :‬ثشا‪ ٥‬ػبخت ٗذ‪ ّٝ‬د‪ ٕٝ‬تصعلع‪٨‬ع‪ ٠‬خعب‪ٛ‬ع‪٠‬‬ ‫کبضهه تجش‪٧‬ض ‪٨ٔ٨ٗ ۸۳۲‬بسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬پ‪٨‬ؾ ث‪١ ٦ٜ٨‬ض‪ ٠ٜ٧‬ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثخؾ هبثْ‬ ‫ت‪ٞ‬ر‪ ٦٢‬اص ا‪ ٙ‬تبً‪ ٜٙٞ‬ا‪ٛ‬زبٕ ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬پش‪٧ٝ‬ض ػجبػ‪ ٦‬اظ‪٢‬عبسًعشد‪ :‬ثعب‬ ‫تخص‪٨‬ص اػتجبس ‪ٝ‬ػذ‪ ٟ‬داد‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬س‪٨٧‬غ ػبصٗب‪ٗ ٙ‬ذ‪٧‬عش‪٧‬عت ‪ٝ‬ثعش‪ٛ‬عبٗع‪٠‬‬ ‫س‪٧‬ض‪ ٥‬دس ا‪ٝ‬ا‪١ ْ٧‬لت‪ ٠‬ربس‪ ،٥‬کبص ٗب‪٧‬غ ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬د‪ ٥‬اٗبد‪ ٟ‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداس‪٦ٗ ٥‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬کبص ٓز‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬ػبّ ا‪٧‬ع‪ٜ‬عذ‪ ٟ‬ثع‪ ٠‬ثع‪٢‬عش‪ ٟ‬ثعشداس‪ٗ ٥‬ع‪٨‬عشػعذ‪٥ٝ.‬‬ ‫اکض‪ٝ‬د‪ :‬ظشک‪٨‬ت کبص ا‪ ّٝ‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬کبضهه تجش‪٧‬ض ‪٨ٛ‬ض ً‪ ٠‬اً‪۷۲۲ ٜٙٞ‬‬ ‫‪١‬ضاس ‪ٛ‬لش سا ص‪٧‬ش پ‪ٞ‬ؿؾ خ‪ٞ‬د داسد ‪ ۳۲‬دسصذ اکضا‪٧‬ؾ ٗ‪٧ ٦‬عبثعذ ‪ ٝ‬دس‬ ‫ٗز٘‪ٞ‬ع ‪ ۱‬کبص ‪ٛ ٙٞ٨ٔ٨ٗ ۱‬لش تحت پ‪ٞ‬ؿؾ هشاس ٗ‪ُ ٦‬ع‪٨‬عشد‪ ۳۲‬دسصعذ‬ ‫ظشک‪٨‬ت کبص ا‪ ّٝ‬تصل‪ ٠٨‬خب‪ ٠ٛ‬کبضهه تجش‪٧‬ض ً‪ ٠‬اً‪١ ۷۲۲ ٜٙٞ‬ضاس ‪ٛ‬علعش‬ ‫سا ص‪٧‬ش پ‪ٞ‬ؿؾ خ‪ٞ‬د داسد ‪٨ٛ‬ض اکضا‪٧‬ؾ ‪ ٝ‬تو‪٧ٞ‬ت ٗ‪ ٦‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫فرماوذار کرج ‪ :‬راٌ تخلف با تطذیذ وظارت َا بستٍ ضذٌ است‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ٗ - ٥‬ؼب‪ ٙٝ‬اػتب‪ٛ‬ذاس آجشص ‪ ٝ‬کشٗب‪ٛ‬ذاس ‪٧ٝ‬ظ‪ً ٟ‬شد ُلعت ًع‪ ٠‬ثع‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬بٗضد‪١‬ب‪ ٥‬ا‪ٛ‬تخبثبت ؿ‪ٞ‬سا‪١‬ب‪ ٥‬اػهٗ‪ ٦‬ؿ‪٢‬ش ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ػتب ا‪ ٚ٧‬ه‪ ّٞ‬سا خ‪ٞ‬ا‪٨١‬عٖ داد‬ ‫ً‪ٗ ٠‬ذاکغ تی تی اسا‪ ٥‬ا‪٢ٛ‬ب خ‪ٞ‬ا‪ ٖ٨١‬ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ثب تـذ‪٧‬ذ ‪ٛ‬ظبست ‪١‬عب سا‪١ ٟ‬عش‬ ‫تخٔل‪ ٦‬سا دس ا‪ٛ‬تخبثبت ؿ‪ٞ‬سا‪ ٥‬ؿ‪٢‬ش ثؼت‪ ٠‬ا‪ .ٖ٧‬س‪ٝ‬اثظ ػ٘‪ ٦ٗٞ‬کشٗب‪ٛ‬ذاس‪٧ٝ ٥‬ظ‪ٟ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شػتب‪ً ٙ‬شد؛ دس اداٗ‪ ٠‬ػٔؼٔ‪ٛ ٠‬ـؼت ‪١‬ب‪ ٥‬ت‪ٞ‬ر‪ ٦٢٨‬پ‪٨‬شاٗ‪ٛ ٙٞ‬ح‪ ٟٞ‬تجٔ‪٨‬ـبت‬ ‫هب‪ٛ ٦ٛٞٛ‬بٗضد‪١‬ب‪ ٥‬ؿ‪ٞ‬سا‪١‬ب‪ ٥‬ؿ‪٢‬ش ؿل‪ٞ‬س هبػٖ پ‪ٞ‬س دس ر٘غ ‪ٛ‬بٗضد‪١‬ب‪ ٥‬ؿ‪٢‬ش‪١‬ب‪٥‬‬ ‫اه٘بس‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬ؿ‪٢‬شػتب‪ ٙ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ت‪ ٝ ٠٨٢‬تذ‪ ٚ٧ٝ‬دػت‪ٞ‬س آؼْ٘ تجٔ‪٨‬ـبت ‪ٛ‬بٗضد‪١‬ب ثب سػب‪٧‬ت ؿع‪٨‬ع‪ٛ ٟٞ‬عبٗع‪١ ٠‬عب‪٥‬‬ ‫ث‪٢‬ذاؿت‪ ٝ ٦‬ت‪ٞ‬ص‪٧‬غ ا‪ ٙ‬ث‪ٛ ٚ٨‬بٗضد‪١‬ب‪ ٥‬ؿ‪٢‬ش‪١‬ب‪ ٥‬اه٘بس‪ً ٥‬شد اکض‪ٝ‬د‪ :‬ت٘بٗ‪ ٦‬رضئ‪٨‬عبت ‪ٗ ٝ‬ع‪ٞ‬اسد هعب‪ٛ‬ع‪ٛٞ‬ع‪ ٦‬دس‬ ‫تجٔ‪٨‬ـبت ث‪ ٚ٨‬اکشاد ت‪ٞ‬ص‪٧‬غ ؿذ‪ ٝ ٟ‬س‪ َٛ‬ث‪ٜ‬ذ‪ ٥‬ؿ‪٢‬ش‪١‬ب دس ؿشا‪٧‬ظ ًش‪ٛٝ‬ب ‪ٛ‬ح‪ ٟٞ‬تجٔ‪٨‬ـبت سا ٗـخص ‪ٞ٘ٛ‬د‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫هبػٖ پ‪ٞ‬س ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬تاً‪٨‬ذ‪١‬ب‪ ٥‬دادػتب‪ ٙ‬ػ٘‪ ٝ ٦ٗٞ‬ا‪ٛ‬وهه ٗشًض آجشص ٗج‪ ٦ٜ‬ثش ؿ‪ٜ‬بػب‪ ٝ ٦٧‬سصذ ُشدا‪ٜٛ‬ذُعب‪ٙ‬‬ ‫ًب‪ٛ‬بّ ‪١‬ب‪ ٥‬خجش‪ ٥‬دس اػتب‪ ٙ‬خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬تخش‪٧‬ت سهجب ‪ ٝ‬تخٔلبت تجٔ‪٨‬ـبت‪ ٦‬دس کضب‪ٗ ٥‬زبص‪ ٥‬پعب‪٧‬عؾ ٗع‪٦‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ ٥ٝ.‬ضش‪ٝ‬ست سػب‪٧‬ت اخهم ٗذاس‪ ٥‬دس تجٔ‪٨‬ـبت ‪ٛ‬بٗضد‪١‬ب سا ‪٨ٛ‬ض ٗ‪ٞ‬سد تاً‪٨‬ذ هشاس داد ‪ُ ٝ‬علعت‪ :‬پعبس‪ٝ ٟ‬‬ ‫ٗؼذ‪ ٕٝ‬ػبص‪ ٥‬ث‪ٜ‬ش‪١‬ب‪ ٥‬تجٔ‪٨‬ـبت‪ ٦‬سهجب ‪ ٦ٌ٧‬اص ث‪ ٦‬اخهه‪١ ٦‬ب‪ ٦٧‬اػت ً‪ٞ٘١ ٠‬اس‪ ٟ‬ؿب‪١‬ذ ا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬ا‪ ٝ ٖ٧‬ا‪ ٚ٧‬هج‪٨‬عْ‬ ‫حشًبت ص‪٧‬ج‪ٜ‬ذ‪ٛ ٟ‬بٗضد‪١‬ب‪ ٠ً ٦٧‬هصذ ‪ٝ‬س‪ٝ‬د پبسٓ٘ب‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش‪ ٥‬سا داس‪ٛ‬ذ ‪٨ٛ‬ؼت‪.‬کشٗب‪ٛ‬ذاس ًشد ‪٘١‬چ‪٨ٜ‬ع‪ ٚ‬ضعش‪ٝ‬ست‬ ‫اؿشاف ‪ٛ‬بٗضد‪١‬ب ث‪ ٠‬ه‪ٞ‬ا‪ ٚ٨ٛ‬سا ‪٨ٛ‬ض ٗتزًش ‪ ٝ‬تصش‪٧‬ح ًشد‪ٛ :‬بٗضد‪١‬ب‪ ٠ً ٦٧‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ْ٨ًٝ ٙ‬ذاکغ ٗشدٕ هصذ ‪ٝ‬س‪ٝ‬د‬ ‫ث‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬سا‪ ٥‬ؿ‪٢‬ش سا داس‪ٛ‬ذ ثب‪٧‬ذ ا‪ ّٝ‬خ‪ٞ‬د ث‪ ٠‬ه‪ٞ‬ا‪ ٚ٨ٛ‬تؼٔظ داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫استاوذارخًزستان‪ :‬وامسدَای اوتخابات پریتکلَای بُذاضتی را رعایت کىىذ‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ - ٥‬اػتب‪ٛ‬ذاس خ‪ٞ‬صػتب‪ ٙ‬اص‬ ‫‪ٛ‬بٗضد‪١‬ب‪ ٥‬ا‪ٛ‬تخبثبت خ‪ٞ‬اػت دس ؿعشا‪٧‬عظ‬ ‫ًش‪ٛٝ‬ب‪ ٦٧‬پعش‪ٝ‬تعٌعْ ‪١‬عب سا سػعب‪٧‬عت ‪ٝ‬‬ ‫ٗت‪ٜ‬بػت ثب ٗز‪ٞ‬ص‪١‬ب کؼبٓ‪٨‬ت ً‪ٜٜ‬ذ‪ .‬س‪ٝ‬اثعظ‬ ‫ػ٘‪ ٦ٗٞ‬اػتب‪ٛ‬ذاس‪ ٥‬خع‪ٞ‬صػعتعب‪ ،ٙ‬هعبػعٖ‬ ‫ػٔ‪٘٨‬ب‪ ٦ٛ‬دؿتٌ‪ ٦‬ث‪٨‬ب‪ً ٙ‬شد‪ :‬پش‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب‪٥‬‬ ‫ث‪٢‬ذاؿت‪ ٦‬اصٕ دس صٗع‪٨‬ع‪ٜ‬ع‪ ٠‬ا‪ٛ‬عتعخعبثعبت‬ ‫ٗـخص ؿذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ‪ٛ ٝ‬بٗضد‪١‬ب ثب‪٧‬ذ ا‪ٛ‬ع‪٢‬عب سا‬ ‫سػب‪٧‬ت ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬ثب ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ثحج ًعش‪ٛٝ‬عب‪ ،‬ثعحعج‬ ‫ٗشٍ ‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ذُ‪ ٦‬اػت‪ ،‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬تهؽ‪١‬ب‪ ٦٧‬ؿذ تب ٗ‪٨‬ضا‪ ٙ‬اثته ث‪ً ٠‬ش‪ٛٝ‬ب دس اػتب‪ً ٙ‬ب‪١‬عؾ‬ ‫پ‪٨‬ذا ً‪ٜ‬ذ ث‪ ٠‬ؿٌٔ‪ ٠ً ٦‬ک‪ٞ‬ت‪١٦‬ب‪ ٥‬خ‪ٞ‬صػتب‪ ٙ‬اص حذ‪ٝ‬د ‪ ۸۲‬تب ‪ٛ ۱۲‬لش ث‪ ٠‬ػ‪ٛ ٠‬لعش دس س‪ٝ‬ص‬ ‫سػ‪٨‬ذ‪ ٝ ٟ‬تؼذاد ثؼتش‪١٥‬ب اص حذ‪ٝ‬د ‪١۱‬ضاس ‪ٛ ۱۲۲ ٝ‬لش ث‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪ ۸۲۲‬تب ‪ٛ ۱۲۲‬لش سػع‪٨‬عذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬اػتب‪ٛ‬ذاس خ‪ٞ‬صػتب‪ ٙ‬ث‪٨‬ب‪ً ٙ‬شد‪ٗ :‬ب د‪ِ٧‬ش ‪ ٦٘ٛ‬ت‪ٞ‬ا‪ ٖ٨ٛ‬ؿب‪١‬ذ ٗ‪ٞ‬د رذ‪٧‬عذ ًعش‪ٛٝ‬عب دس‬ ‫خ‪ٞ‬صػتب‪ ٙ‬ثبؿ‪ ،ٖ٨‬اکشاد‪ ٥‬سػب‪٧‬ت ‪ًٜٜ٦٘ٛ‬ذ ‪ ٝ‬د‪ٝ‬س ‪ ٖ١‬ر٘غ ٗ‪٦‬ؿ‪ٛٞ‬ذ؛ ‪١‬ش چ‪ٜ‬ذ ٗع‪ٞ‬رعت‬ ‫ه‪ ٥ٞ‬ؿذ‪ ٙ‬ا‪ٛ‬تخبثبت ٗ‪٦‬ؿ‪ٞ‬د اٗب سػب‪٧‬ت ‪ٌٛ‬شد‪ ٙ‬پش‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب‪ ٥‬ث‪٢‬ذاؿت‪ ،٦‬پ‪٨‬بٕا‪ٝ‬س ٗعشٍ‬ ‫‪ ٝ‬ا‪٧‬زبد پ‪٨‬ی رذ‪٧‬ذ ًش‪ٛٝ‬ب اػت‪ ٥ٝ.‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬اُش ٗ‪ٞ‬د ثؼذ‪ً ٥‬ش‪ٛٝ‬عب ثع‪ٝ ٠‬رع‪ٞ‬د ا‪٧‬عذ‬ ‫ٌٗ٘‪ ٚ‬اػت تؼذاد ص‪٧‬بد‪ ٥‬اص ٗشدٕ اص ث‪ ٚ٨‬ثش‪ٛٝ‬ذ اص ا‪٧‬ع‪ ٚ‬س‪ٛ ٝ‬عبٗعضد‪١‬عب ‪ٗ ٝ‬عشدٕ ثعب‪٧‬عذ‬ ‫پش‪ٝ‬تٌْ‪١‬ب‪ ٥‬ث‪٢‬ذاؿت‪ ٦‬سا سػب‪٧‬ت ً‪ٜٜ‬ذ تب ثبص‪ ٖ١‬ؿب‪١‬ذ پ‪٨‬ی ًش‪ٛٝ‬ب دس اػتب‪ٛ ٙ‬ـ‪.ٖ٧ٞ‬‬ ‫ػٔ‪٘٨‬ب‪ ٦ٛ‬دؿتٌ‪ُ ٦‬لت‪ :‬ث‪ ٠‬پ‪٨‬ش‪ ٥ٝ‬اص اٗبٕ (س‪ ٠ً ،ٟ‬دس ػختتش‪ ٚ٧‬ؿشا‪٧‬ظ ثش ا‪ٛ‬تخعبثعبت‬ ‫تبً‪٨‬ذ داؿت‪ٝ ،‬ظ‪٨‬ل‪ ٠‬داس‪ ٖ٧‬ت٘بٕ ت٘‪٨٢‬ذات سا کشا‪ ٖ٨ًٜ ٖ١‬تب ٗشدٕ ث‪ ٠‬پب‪ ٥‬ص‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م‪١‬عب‪٥‬‬ ‫سا‪ ٥‬ث‪٨‬ب‪ٜ٧‬ذ ‪ ٝ‬اص ٗشدٕ توبضب داس‪ ٠ً ٖ٧‬ثب ؿ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬ؿ‪ٞ‬م ث‪ ٠‬پب‪ ٥‬ص‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م‪١‬ب‪ ٥‬سا‪ ٥‬ث‪٨‬ب‪ٜ٧‬ذ‪.‬‬ ‫وگاَی اجمالی بٍ زبان ترکی ‪۱‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ؿ٘بس‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫دورۀ اسالمی‬ ‫دس د‪ٝ‬س‪ ٣‬اػهٗ‪ ،٦‬پظ‪ٜ١ٝ‬ذُب‪ ٙ‬صثب‪١ ٙ‬ب‪ ٥‬تشً‪ ٦‬سا ث‪ ٠‬د‪ٝ‬‬ ‫ُ‪٧ ٠ٛٞ‬ب ؿبخ‪ ٤‬ؿشه‪ ٝ ٦‬ؿشث‪ ٦‬توؼ‪ً ٖ٨‬شد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ادثع‪٨‬عبت‬ ‫تشً‪ ٦‬پذ‪٧‬ذ اٗذ‪ ٟ‬دس ح‪ٞ‬ص‪١ ٣‬ش ‪٧‬ی اص ا‪ ٚ٧‬د‪ ٝ‬ؿبخ‪ ٠‬سا‬ ‫ثذا‪ ٙ‬ؿبخ‪ٛ ٠‬ؼجت داد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ .‬چ‪ ٙٞ‬تعشى صثعب‪ٛ‬عب‪ ٙ‬اؿع‪ٞ‬ص‬ ‫(تشً٘‪ ٠ً ٚ‬ػٔز‪ٞ‬ه‪٨‬ب‪ ٙ‬دس صٗش‪ ٣‬ا‪ٛ‬عب‪ ٙ‬ثع‪ٞ‬د‪ٛ‬عذ‪ ،‬ثعشا‪٥‬‬ ‫‪ٛ‬خؼت‪ٚ٨‬ثبسث‪ ٠‬ص‪ٞ‬ست ُش‪ ،٦١ٝ‬س‪ ٥ٝ‬ثش خشاػب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬سد‪ٛ‬ذ‬ ‫‪ ٝ‬اص ا‪ٙ‬رب ث‪ ٠‬ا‪٧‬شا‪٨ٗ ٙ‬ب‪ ٝ ٠ٛ‬اص ا‪ٙ‬رب ثع‪ ٠‬ارسثعب‪٧‬عزعب‪ ٙ‬دس‬ ‫ؿشه ا‪٧‬شا‪ ٝ ٙ‬ػپغ ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬بت‪ ٝ ٦ٓٞ‬اسا‪( ٙ‬ؿ٘بّ اسع‪ ،‬سا‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬بکت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬دس ا‪ ٙ‬ػشصٗ‪١ ٚ٨‬ب ٗؼعٌع‪ُ ٚ‬عض‪٧‬عذ‪ٛ‬عذ‪ ،‬ثعذا‪ٙ‬‬ ‫ػجت صثب‪ ٙ‬اؿ‪ٞ‬ص‪ ٥‬سا تشً‪ ٦‬ؿشث‪ ٝ ٦‬د‪ِ٧‬عش صثعب‪١ ٙ‬عب‪٥‬‬ ‫تشً‪ ٦‬سا ؿشه‪ٛ ٦‬بٗ‪٨‬ذ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ .‬دس ا‪ ٚ٧‬ثبه د‪ٌٛ ٝ‬ت‪ ٠‬سا ثعب‪٧‬عذ‬ ‫‪٧‬بدا‪ٝ‬س ؿذ‪ٛ :‬خؼت ا‪ ٠ًٙ‬پ‪٨‬ؾ اص پذ‪٧‬ذ اٗعذ‪ ٙ‬د‪ٓٝ‬عت‬ ‫ُوى تشى دس ػذ‪ ٝ ٕ۷ ٣‬ا‪ٛ‬ذً‪ ٦‬پغ اص پ‪٨‬ـش‪ ٥ٝ‬ا‪ٛ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ػ‪ ٥ٞ‬ؿشه‪ ٤٘١ ،‬تشًب‪ ٙ‬دس ٗ‪ٜ‬غو‪٠‬ا‪ٛ ٥‬ضد‪٧‬ی ث‪١ ٠‬عٖ‬ ‫‪ ٝ‬دس داٗ‪١ ٠ٜ‬ب‪١ًٞ ٥‬ؼتب‪ ٙ‬آعتعب‪٧‬ع‪ ٝ ٦‬دس ٗعـع‪ٓٞ‬ؼعتعب‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪٦‬ص‪٧‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬صثب‪ٙ‬ؿب‪ً٘ ٙ‬ب ث‪٨‬ؾ ‪ٌ٧‬ؼب‪٧ ٝ ٙ‬ب دػت ًعٖ‬ ‫ثؼ‪٨‬بس ‪ٛ‬ضد‪٧‬ی ث‪ ٖ١ ٠‬ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬صثب‪ً ٙ‬ت‪٨‬ج‪١٠‬ب‪ ٥‬ثعبصٗعب‪ٛ‬عذ‪ ٟ‬اص‬ ‫هج‪١ ٠ٔ٨‬ب‪ُٛٞ ٥‬بُ‪ ٙٞ‬تشى ‪ ٝ‬ا‪٧ٝ‬ـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬هعشهع‪٨‬عض ‪ ٝ‬اؿع‪ٞ‬ص‬ ‫ُ‪٧ٞ‬ب‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬حو‪٨‬وت اػت‪ .‬د‪ ٕٝ‬ا‪ ٠ًٙ‬تشى صثب‪ٛ‬ب‪ً ٦ٛ‬ع‪٠‬‬ ‫‪٘١‬شا‪ ٟ‬ػپب‪ٗ ٟ‬ـ‪ ٝ ّٞ‬پغ اص تؼٔظ ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثش ا‪٧‬شا‪ ،ٙ‬ث‪ ٠‬ػ‪٥ٞ‬‬ ‫ؿشه ‪ ٝ‬ػشصٗ‪١ ٚ٨‬ب‪٧ ٥‬بد ؿذ‪ ٟ‬س‪ ٥ٝ‬ا‪ٝ‬سد‪ٛ‬ذ‪ ،‬تع‪ٜ‬ع‪٢‬عب اص‬ ‫هج‪١٠ٔ٨‬ب‪ُٛٞ ٥‬بُ‪ ٙٞ‬تشى صثب‪ ٙ‬ؿشم ‪ٛ‬ـع‪٨‬ع‪ ٚ‬ثع‪ٞ‬د‪ٛ‬عذ ‪ٝ‬‬ ‫‪٦٘ٛ‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪١ ٙ‬ب سا اؿ‪ٞ‬ص ا‪ِٛ‬بؿت؛ آجت‪ ٠‬ؿب‪٧‬عذ دس ٗع‪٨‬عب‪ٙ‬‬ ‫ا‪١ٙ‬ب اؿ‪ٞ‬صا‪ ٖ١ ٦ٛ‬ث‪ٞ‬د‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ (اٗب ث‪ُ٘٦‬ب‪ ٙ‬ثؼ‪٨‬بس ا‪ٛ‬ذى‪ٝ ،‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬ج‪ ٟٞ‬تشًب‪ ٞٛ ٙ‬سػ‪٨‬ذ‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼت‪٠‬ا‪ٛ‬ذ صثب‪ ٙ‬تشًب‪ ٙ‬پ‪٨‬ـ‪٨‬ع‪ٚ‬‬ ‫سا ث‪ ٠‬ؿذت تحت تاح‪٨‬ش هشاس د‪ٜ١‬ذ ‪ ٝ‬دُشُ‪ ٙٞ‬ػبص‪ٛ‬ذ ‪ٝ‬‬ ‫ث‪٧ ٠‬و‪ ٚ٨‬ت‪ٞ‬ػظ ا‪ٜ٧‬ب‪ ٙ‬ثؼ‪٨‬بس‪ ٥‬اص ‪ٝ‬اط‪١ ٟ‬عب‪ٗ ٥‬عـع‪ٓٞ‬ع‪ٝ ٦‬‬ ‫‪ٝ‬اط‪١ٟ‬ب‪ ٥‬تشً‪ ٦‬دخ‪ ْ٨‬دس ٗـ‪ ٠ً ٦ٓٞ‬ؿٌْ ٗـ‪٧ ٦ٓٞ‬بکت‪،٠‬‬ ‫‪ ٝ‬د‪ِ٧‬ش ثبس‪ ٟ‬اص ا‪ ٙ‬صثب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬تشً‪ ٦‬ثبصُـت‪ ٠‬ث‪ٞ‬د‪ ،‬دس صثعب‪ٙ‬‬ ‫تشًب‪ ٙ‬پ‪٨‬ؾ‪ٝ ،‬اسد ؿذ‪ ٟ‬اػت ‪ ٝ‬دس ػبختبس ا‪ ٙ‬تعاحع‪٨‬عش‬ ‫ُزاؿت‪ ٠‬اػت‪ ،‬اص ا‪ ٙ‬س‪ ٝ‬ا‪ ٚ٧‬توؼ‪ٖ٨‬ث‪ٜ‬ذ‪ ٥‬ت‪٢ٜ‬ب ‪٧‬ی ؿ‪٣ٞ٨‬‬ ‫هشاسداد‪ ٥‬اػت ‪ ٝ‬اصبٓت ا‪٦٘ٛ ٙ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ٗغعٔعن ثعبؿعذ‪.‬‬ ‫ادث‪٨‬بت تشً‪ ٦‬ؿشه‪ ٦‬سا ٗ‪٦‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬چ‪ٜ‬ذ د‪ٝ‬س‪٧ ٟ‬عب ُع‪ٛٞ‬ع‪٠‬‬ ‫توؼ‪ً ٖ٨‬شد‪ٛ :‬خؼت تشً‪ ٦‬ؿشه‪ ٦‬ػصش هشاختب‪٨٧‬ب‪ ،ٙ‬د‪ٕٝ‬‬ ‫ادث‪٨‬بت تشً‪ ٦‬ؿشه‪ ٦‬خ‪ٞ‬اسصٗ‪ ،٦‬ػ‪ ٕٞ‬ادثع‪٨‬عبت تعشًع‪٦‬‬ ‫ؿشه‪ ٦‬هپچبه‪٧ ٦‬ب صثب‪ ٙ‬ادث‪ ٦‬آتب‪ ٦٧‬ا‪ٝ‬سدا (آت‪ ٚ٨‬اسد‪= ٝ‬‬ ‫اسد‪ ٥ٝ‬صس‪ ،،ٚ٧‬چ‪٢‬بسٕ ادث‪٨‬بت تشً‪ ٦‬رـتب‪ٗ( ٦٧‬عٌعتعت‬ ‫‪١‬شات ‪ ٠ً ،...ٝ‬تذا‪ ٕٝ‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ادث‪٨‬بت اصثٌ‪ ٦‬ا‪ٛ‬عزعبٗع‪٨‬عذ‪ٟ‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫اػت‪.....‬‬ ‫بازگطایی مذارس از ایل مُرماٌ‬ ‫مطریط ضذ‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ - ٥‬س‪٨٧‬غ ً٘‪٨‬تع‪ ٠‬اٗع‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پعش‪ٝ‬سؽ‬ ‫ً٘‪٨‬ؼ‪ ٙٞ٨‬اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬تحعوع‪٨‬عوعبت ٗعزعٔعغ‪ُ ،‬علعت‪:‬‬ ‫ثبصُـب‪ٗ ٦٧‬ذاسع اص ا‪٢ٗ ّٝ‬شٗب‪ٜٞٗ ٟ‬ط ثش ا‪ ٚ٧‬اػت ً‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ضؼ‪٨‬ت اص ‪ٛ‬ظش ؿ‪ٞ٨‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ث‪٠‬حبٓت پعب‪٧‬عذاس ‪ ٝ‬هعبثعْ‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ ثشػذ‪٢ٗ.‬ذ‪ ٥‬اػ٘بػ‪ ،٦ٔ٨‬اظ‪٢‬بس داؿت‪ :‬ثبصُـب‪٦٧‬‬ ‫ٗذاسع ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ـِب‪١ ٟ‬ب اص ا‪٢ٗ ّٝ‬شٗب‪ ٟ‬کؼه ت‪٢ٜ‬عب دس حعذ‬ ‫‪٧‬ی ‪ٛ‬ظش‪ ٠٧‬ث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬تحون ا‪ٜٞٗ ٙ‬ط ثش ا‪٧‬ع‪ ٚ‬اػعت ًع‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ضؼ‪٨‬ت اص ‪ٛ‬ظش ؿ‪ٞ٨‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ث‪ ٠‬حبٓت پب‪٧‬عذاس ‪ ٝ‬هعبثعْ‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ ثشػذ‪٘ٛ.‬ب‪ٜ٧‬ذ‪ٗ ٟ‬شدٕ ٗ‪٨‬ب‪ ٠ٛ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬اُش ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼت‪٨‬عٖ‬ ‫تب پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش‪ٞ٧‬سٗب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪ٝ ٚ٧‬ضؼ‪٨‬ت ٗغٔ‪ٞ‬ه دػت ‪٧‬بث‪،ٖ٨‬‬ ‫ًهع ‪١‬ب‪ٗ ٥‬ذاسع ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ـِب‪١ٟ‬ب ث‪ ٠‬صع‪ٞ‬ست حضع‪ٞ‬س‪٥‬‬ ‫ثشُضاس خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ؿذ‪.‬ا‪٘ٛ ٚ٧‬ب‪٧‬ع‪ٜ‬عذ‪ٗ ٟ‬عشدٕ دس ٗعزعٔعغ‬ ‫‪٧‬بصد‪ ٖ١‬تصش‪٧‬ح ًعشد‪ :‬تعبًع‪ٜ‬ع‪ ٙٞ‬تصع٘ع‪٨‬ع٘ع‪ ٦‬ثعشا‪٥‬‬ ‫‪ٝ‬اًؼ‪ٜ٨‬بػ‪ ٙٞ٨‬دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬اتخبر ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬اػت‪ ،‬چشا ًع‪٠‬‬ ‫‪ٜٞ١‬ص ‪ٝ‬اًؼ‪ ٦ٜ‬ثشا‪ُ ٥‬ش‪ ٟٝ‬ػ‪ً٘ ٦ٜ‬تشاص ‪ ۲۴‬ػبّ ت‪ٓٞ‬ع‪٨‬عذ‬ ‫‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬اػت ‪ٝ ٝ‬اًؼ‪ٜ٨‬بػ‪ ٠ً ٦ٛٞ٨‬ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬اؿبس‪ ٟ‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‬ ‫کععوععظ ٗععخععتععص ٗععؼععٔعع٘ععب‪ً ٝ ٙ‬ععبدس اداس‪ٗ ٥‬ععذاسع‬ ‫اػت‪.‬س‪٨٧‬غ ً٘‪٨‬ت‪ ٠‬اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پش‪ٝ‬سؽ ‪٧‬بدا‪ٝ‬س ؿعذ‪ٗ :‬عب‬ ‫اٗ‪٨‬ذ‪ٝ‬اس‪ ٖ٧‬تب ؿ‪٢‬ش‪ٞ٧‬سٗب‪ ٟ‬تضس‪٧‬ن ‪ٝ‬اًؼ‪ ٚ‬ث‪ٗ ٠‬عؼعٔع٘عب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ًبدس اداس‪ٗ ٥‬ذاسع ً‪ ٠‬دس دػت‪ٞ‬سًبس هعشاس ُعشکعتع‪،٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬زبٕ ؿ‪ٞ‬د تب ث‪ ٠‬د‪ٛ‬جبّ ا‪ ٙ‬ثعتع‪ٞ‬ا‪ٗ ٙ‬عذاسع سا دس ا‪ّٝ‬‬ ‫ٗ‪٢‬شٗب‪ ٟ‬ثبصُـب‪ً ٦٧‬شد‪.‬‬ ‫زوجان؛ صذروطیه اوطعابات غیرمجاز اب در استان‬ ‫ػش‪٧ٝ‬غ خجش‪ٗ- ٥‬ذ‪٧‬شػبْٗ ؿشًت اه ‪ٝ‬‬ ‫کبضهه اػتب‪ ٙ‬ص‪ٛ‬زب‪ُ ٙ‬لعت‪ :‬ثع‪٨‬عـعتعش‪٧‬ع‪ٚ‬‬ ‫تؼذاد ا‪ٛ‬ـؼبثعبت ؿع‪٨‬عشٗعزعبص ٗعشثع‪ٞ‬ط ثع‪٠‬‬ ‫ؿ‪٢‬ش‪١‬ب‪ ٥‬ص‪ٛ‬زب‪ ،ٙ‬اثع‪٢‬عش‪ ،‬ععبسٕ ‪ ٝ‬هع‪٨‬عذاس‬ ‫اػت‪.‬ػٔ‪٨‬شضب رضءهبػع٘ع‪ ٦‬اظع‪٢‬عبس ًعشد‪:‬‬ ‫پبسػبّ ‪ٞٗ ۲۱۳۲‬سد ا‪ٛ‬ـؼبه ؿ‪٨‬شٗزبص اه‬ ‫دس اػتب‪ ٙ‬ص‪ٛ‬زب‪ ٙ‬ؿ‪ٜ‬بػب‪ ٦٧‬ؿذ ً‪ ٠‬ث‪٨‬ـتش ا‪ٚ٧‬‬ ‫ا‪ٛ‬ـؼبثبت ؿ‪٨‬شٗزبص دس س‪ٝ‬ػعتعب‪١‬عب اػعت؛‬ ‫چشاً‪ًٜ ٠‬ت‪ٞ‬س اه ‪ٛ‬ذاس‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ث‪٦‬س‪ ٠٧ٝ‬اص اه‬ ‫ؿععشه ثععشا‪ ٥‬دإ ‪ ٝ‬احـععبٕ اػععتععلععبد‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ًٜٜ٦‬ذ‪ ٥ٝ.‬ثب ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ث‪٨‬ـتش‪ ٚ٧‬تؼذاد ا‪ٛ‬ـؼبثبت ؿ‪٨‬شٗزبص ٗشث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬ش‪١‬عب‪ ٥‬ص‪ٛ‬عزعب‪،ٙ‬‬ ‫اث‪٢‬ش‪ ،‬عبسٕ ‪ ٝ‬ه‪٨‬ذاس اػت‪ ،‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ثش اػبع ثش‪ٛ‬بٗ‪٠‬س‪٧‬ض‪١٥‬ب‪ ٥‬ا‪ٛ‬زبٕؿذ‪ ،ٟ‬ر٘غ ا‪ٝ‬س‪۳۲۲۲ ٥‬‬ ‫ا‪ٛ‬ـؼبه دس دػت‪ٞ‬س ًبس اػت‪.‬ا‪ٗ ٚ٧‬ؼئ‪ ّٞ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬خـٌؼبٓ‪ ٦‬اٗؼبّ‪ ،‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬هغؼعب ثعب‬ ‫ًب‪١‬ؾ ثبس‪ٛ‬ذُ‪ ٦‬ثشا‪ ٥‬تبٗ‪ ٚ٨‬اه دس ح‪ٞ‬ص‪١ٟ‬ب‪ٗ ٥‬ختٔق ثب ٗـٌهت‪ٞٗ ٦‬ار‪٦ٗ ٠‬ؿع‪٧ٞ‬عٖ ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬اٗش ‪ٛ‬ـب‪٦ٗ ٙ‬د‪١‬ذ ً‪ٗ ٠‬ذ‪٧‬ش‪٧‬ت ٗصشف اه ‪ ٝ‬تـ‪٨٨‬ش س‪ ٠٧ٝ‬ثؼ‪٨‬بس حبئض ا‪٨٘١‬ت اػعت تعب‬ ‫‪ ٠٘١‬ث‪ ٠‬اه ػبٖٓ دػتشػ‪ ٦‬داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫رضءهبػ٘‪ ٦‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪١ ٠‬ذسسکت اه دس ح‪ٞ‬ص‪ً ٟ‬ـب‪ٝ‬سص‪ ،٥‬ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ثخؾ سا حعبئعض‬ ‫ا‪٨٘١‬ت دا‪ٛ‬ؼت ‪ ٝ‬تصش‪٧‬ح ًشد‪ :‬ثب‪٧‬ذ دس ا‪ ٚ٧‬ثخؾ تزذ‪٧‬عذ‪ٛ‬عظعش رعذ‪ ٥‬ا‪ٛ‬عزعبٕ ؿع‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫ًـب‪ٝ‬سصا‪٨ٛ ٙ‬ض ثب‪٧‬ذ ثب ا‪ٛ‬تخبه ٗحص‪ٜٗ ّٞ‬بػت ثب اهٔ‪ٗ ،ٖ٨‬ب سا دس ٗعذ‪٧‬عش‪٧‬عت ‪ٝ‬ضعؼع‪٨‬عت‬ ‫‪٘١‬شا‪ًٜٜ ٦١‬ذ‪١ .‬ش چ‪ٜ‬ذ ‪ٝ‬ظ‪٨‬ل‪ ٠‬ؿشًت اه ‪ ٝ‬کبضهه‪ ،‬تبٗ‪٨‬ع‪ ٚ‬اه ؿعشه ؿع‪٢‬عش‪١‬عب ‪ٝ‬‬ ‫س‪ٝ‬ػتب‪١‬ب اػت ‪ٗ ٦ٓٝ‬ذ‪٧‬ش‪٧‬ت اه‪ً ،‬بس‪ ٥‬ر٘ؼ‪٨ٛ ٝ ٦‬بصٗ‪ٜ‬ذ ٗـبسًت ٗشدٕ ‪ ٝ‬دػتعِعب‪١ ٟ‬عب‬ ‫اػت‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 32‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 3‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0301 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫وامگزاسی سیصَای َفتٍ حج اعالم ضذ‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪0003‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫اوجام بیص اص ‪َ 23‬ضاس تست دس مبادی مشصی کطًس‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫محذیدیتَای کشیوایی سفش بٍ ضُشَای قشمض ی‬ ‫واسوجی ادامٍ داسد‪ /‬جادٌَا یکطشفٍ ومیضًوذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬خب‪ٛ‬ـی‪ ٚ‬پٔیغ سا‪١‬ج‪ٞ‬س ‪ٛ‬جبخجب اص اداٗج‪٠‬‬ ‫اػ٘بّ ٗحذ‪ٝ‬دیت ‪١‬بی ػلش ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬ش‪١‬بی ‪ٛ‬بس‪ٛ‬دی ‪ ٝ‬هجشٗجض‬ ‫خجش داد ‪ُ ٝ‬لتۺ ٗحذ‪ٝ‬دیت تشدد ؿجب‪ ٠ٛ‬کجبسؽ اص س‪ٛ‬جَ‬ ‫ث‪ٜ‬ذی دس ت٘بٕ ؿ‪٢‬ش‪١‬ب اػ٘بّ ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬ػشداس ػیذ تجیج٘ج‪ٞ‬س‬ ‫حؼی‪ٜ‬ی خب‪ٛ‬ـی‪ ٚ‬پٔیغ سا‪ٞ١‬س ‪ٛ‬بخب اظ‪٢‬بس داؿتۺ دس حجبّ‬ ‫حبهش تشدد ػبدی ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬ب دس خبد‪١ٟ‬بی ًـج‪ٞ‬س‬ ‫دس خشیب‪ ٙ‬اػت‪ .‬ػشداس حؼی‪ٜ‬ی اػالٕ ًشدۺ ٗج٘ج‪ٜ‬ج‪ٞ‬ػجیجت‬ ‫ػلش ث‪ ٠‬اػتب‪١ ٙ‬بی ؿ٘بٓی ًـ‪ٞ‬س اػٖ اص ُٔؼتب‪ُ ،ٙ‬یال‪ٝ ٙ‬‬ ‫ٗبص‪ٛ‬ذسا‪ ٙ‬کبسؽ اص س‪ِٛ‬ج‪ٜ‬ذی ًش‪ٛٝ‬بیی اػ٘بّ ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تلشیح ًشدۺ ٗ٘‪ٜٞ‬ػیت خش‪ٝ‬ج خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬بی ث‪ٗٞ‬ی اص‬ ‫ؿ‪٢‬ش‪١‬بی هشٗض ‪ٛ ٝ‬بس‪ٛ‬دی ‪ٝ ٝ‬س‪ٝ‬د خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬بی ؿیش ث‪ٗٞ‬ی ث‪٠‬‬ ‫ای‪ ٚ‬دػت‪ ٠‬اص ؿ‪٢‬ش‪١‬ب اػ٘بّ ؿذ‪ٗ ٝ ٟ‬تخٔلب‪ ٙ‬خشیج٘ج‪ ٠‬یجی‬ ‫ٗیٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬ی تشدد ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬ش هشٗض ‪١ ۵۲۲ ٝ‬ضاس ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬ی ػلش‬ ‫ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬ش ‪ٛ‬بس‪ٛ‬دی سا دسیبکت خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ًشد‪ .‬خب‪ٛ‬ـی‪ ٚ‬پجٔجیجغ‬ ‫سا‪ٞ١‬س ‪ٛ‬بخب اػالٕ ًشدۺ ٗ ٗ‪ٞ‬سا‪ ٙ‬پٔیغ سا‪ ٝ ٟ‬سا‪ٞ١‬س ‪ٛ‬جبخجب‬ ‫دس ػٌح خبد‪١ ٟ‬ب ‪ٗ ٝ‬ح‪ٞ‬س‪١‬بی ٗ‪ٞ‬اکالتی ًـ‪ٞ‬س حوج‪ٞ‬س‬ ‫داس‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ػال‪ ٟٝ‬ثش ٗذیشیت تشاکیی ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬اػ٘بّ هب‪ٛ‬ج‪ٙٞ‬‬ ‫سا‪ٜٛ‬ذُب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬اهذإ ث‪ ٠‬ػلش ؿیش ٗدبص ً‪ٜٜ‬ذ اهذإ خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬جذ‬ ‫ًشد‪ٝ.‬ی ُلتۺ ٗ٘‪ٜٞ‬ػیت تشدد ؿجب‪ ٠ٛ‬اص ػبػت ‪ ۲۲‬تجب ‪۳‬‬ ‫کجح کبسؽ اص س‪ َٛ‬ث‪ٜ‬ذی دس ت٘بٕ ؿ‪٢‬ش‪١‬بی ًـ‪ٞ‬س اخجشا‬ ‫ؿذ‪ٗ ٝ ٟ‬تخٔلب‪ ٙ‬خشی٘‪١ ۲۲۲ ٠‬ضاس ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬ی خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ؿذ‪ٝ.‬ی‬ ‫دس پبػخ ث‪ ٠‬دیِش پشػؾ کبسع دس خل‪ٞ‬ف ػج٘جٔجٌجشد‬ ‫پٔیغ سا‪ٞ١‬س دس ٗ‪ٞ‬اخ‪ ٠٢‬ثب تشاکیی احت٘بٓی ثؼذ اص ظج‪٢‬جش‬ ‫خ٘ؼ‪ ٠‬خبًش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شدۺ پٔیغ سا‪ٞ١‬س ثش‪ٛ‬بٗ‪٠‬ای ثشای یجی‬ ‫ًشک‪ً ٠‬شد‪ ٙ‬خبد‪١ ٟ‬ب ‪ٛ‬ذاسد‪.‬‬ ‫‪ 29‬مشکض مشاقبت پشستاسی مىضل دس‬ ‫ارسبایجانضشقی فعال است‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ٗ -‬ذیش پشػتبسی دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬ػٔ‪ ٕٞ‬پجشؿجٌجی‬ ‫تجشیض ُلتۺ ‪ ٖ١‬اً‪ ٜٙٞ‬تؼذاد ‪ٗ ۲۹‬شًض ٗـب‪ٝ‬س‪ٗ ٝ ٟ‬شاهجت‬ ‫‪١‬بی پشػتبسی دس ٗ‪ٜ‬ضّ تحت پج‪ٞ‬ؿجؾ ‪ٛ ٝ‬جظجبست ایج‪ٚ‬‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬دس اػتب‪ ٙ‬کؼبّ اػت ً‪ ٠‬اص ای‪ ٚ‬تؼذاد ‪ٗ ۲۲‬جشًجض‬ ‫دس تجشیض ‪١ ٝ‬لت ٗشًض دس دیِش ؿ‪٢‬شػتب‪١ ٙ‬ب هشاس داس‪ٛ‬جذ‪.‬‬ ‫ػجذا کلشی دس ‪ٛ‬ـؼت ٗذیشا‪ ٙ‬پشػتبسی ‪ً ٝ‬بسؿ‪ٜ‬بػجب‪ٙ‬‬ ‫ٗشاًض ٗـب‪ٝ‬س‪ ٝ ٟ‬اسائ‪ٗ ٠‬شاهجت ‪١‬بی پشػتجبسی دس ٗج‪ٜ‬جضّ‬ ‫ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٞٗ ٠ًٚ‬ه‪ٞ‬ع ثی٘ج‪ ٝ ٠‬تجؼجشکج‪٠‬‬ ‫یٌی اص چبٓؾ ‪١‬بی ٗجشاًجض ٗـجب‪ٝ‬س‪ٗ ٝ ٟ‬جشاهجججت ‪١‬جبی‬ ‫پشػتبسی دس ٗ‪ٜ‬ضّ اػت‪ ،‬اظ‪٢‬بس داؿتۺ تؼشک‪١ ٠‬جبیجی ًج‪٠‬‬ ‫ثشای ای‪ٗ ٚ‬شاًض اختلبف یبکت‪ ،٠‬ث‪١ ٠‬یچ ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ثب ‪ٝ‬هؼیت‬ ‫ً‪ٜٛٞ‬ی خبٗؼ‪ ٖ١ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬ذاؿت‪ ٝ ٠‬دس ‪ٛ‬تیجدج‪ ٠‬دس ثجشخجی‬ ‫ٗ‪ٞ‬اهغ ٗشاًض ٗـب‪ٝ‬س‪ ٟ‬پشػتبسی ثحث تؼشک‪ ٠‬سا سػبیت ‪٘ٛ‬ی‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اٗش خالف هب‪ ٙٞٛ‬ثج‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬دا‪ٛ‬ـجِجب‪ ٟ‬ػجٔج‪ٕٞ‬‬ ‫پضؿٌی ثبیذ ‪ٝ‬اسد ٗیذا‪ ٙ‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬کجلجشی خج‪ٞ‬اػجتجبس سکجغ‬ ‫ٗـٌالت ٗشث‪ٞ‬ى ث‪ٞٗ ٠‬ه‪ٞ‬ع تؼشک‪١ ٠‬ب ‪ٛ ٝ‬ظجبست ثجش ایج‪ٚ‬‬ ‫ٗشاًض ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست سیـ‪٠‬ای ؿذ ‪ ٝ‬اداٗ‪ ٠‬دادۺ یٌی اص چبٓؾ‬ ‫‪١‬بی اػبػی ٗب ػذٕ ؿ‪ٜ‬بخت ػ٘‪ٗٞ‬ی اص ٗجشاًجض ثج‪ٞ‬د‪ٝ ٟ‬‬ ‫ثشخی ٗشدٕ اص خذٗبت ٗشاًض ٗـب‪ٝ‬س‪ٗ ٝ ٟ‬شاهجججت ‪١‬جبی‬ ‫پشػتبسی دس ٗ‪ٜ‬ضّ اًالع ًبکی ‪ٛ‬ذاس‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ثجبیجذ دس ایج‪ٚ‬‬ ‫خلجج‪ٞ‬ف ‪ٝ‬صاست ثجج‪٢‬ججذاؿججت‪ ،‬دسٗججب‪ ٝ ٙ‬اٗجج‪ٞ‬صؽ‬ ‫پضؿٌی ػیبػت‪١‬بیی سا تذ‪ٝ‬ی‪ًٜ ٚ‬ذ تب ه٘‪ ٚ‬ؿج‪ٜ‬جبػجبیجی‬ ‫ٗشاًض ٗدبص‪ٗ ،‬شدٕ ثت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص خذٗجبت ایج‪ٗ ٚ‬جشاًجض ثج‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست اسصا‪ ٙ‬ث‪٢‬ش‪ٜٟٗ‬ذ ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ٝ.‬ی یبدا‪ٝ‬سی ًشدۺ دس ایج‪ٚ‬‬ ‫استجبى ثب ا‪ٛ‬دبٕ ‪ٛ‬ظبست ‪١‬بی دا‪ٛ‬ـِب‪١‬ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬لجی ٗجشاًجض‬ ‫ؿیشٗدبص ؿ‪ٜ‬بخت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬ح‪ٞ‬ص‪٘ٛ ٟ‬بی‪ٜ‬ذُی ‪ٓٝ‬ی کوی‪ ٠‬دس اٗ‪ٞ‬س حجح ‪ٝ‬‬ ‫صیبست دس ساػتبی ثضسُذاؿت ای‪ ٚ‬ایبٕ‪ٛ ،‬بِٗزاسی س‪ٝ‬ص‪١‬جبی‬ ‫ا‪ ّٝ‬تب ‪١‬لتٖ ری آوؼذ‪ ٟ‬سا اػالٕ ًشد‪ .‬پبیِب‪ ٟ‬اًالع سػجب‪ٛ‬جی‬ ‫حح‪ ،‬ثب اؿبص ‪١‬لت‪ ٠‬حح اص س‪ٝ‬ص ؿ‪ٜ‬ج‪ ۲۲ ٠‬تب ‪ ۲۸‬خشداد (ا‪ ّٝ‬تجب‬ ‫‪١‬لتٖ ری آوؼذ‪ ،)ٟ‬ح‪ٞ‬ص‪٘ٛ ٟ‬بی‪ٜ‬ذُی ‪ٓٝ‬ی کوی‪ ٠‬دس اٗ‪ٞ‬س حح ‪ٝ‬‬ ‫صیبست دس ساػتبی ثضسُذاؿت ای‪ ٚ‬ایبٕ‪ٛ ،‬بِٗزاسی س‪ٝ‬ص‪١‬جبی‬ ‫ا‪ ّٝ‬تب ‪١‬لتٖ ری آوؼذ‪ ٟ‬سا اػالٕ ًشد‪.‬‬ ‫ثش اػبع ای‪ُ ٚ‬ضاسؽ‪ ،‬س‪ٝ‬ص ‪ٛ‬خؼت ً‪ٗ ٠‬لبدف ثب ٗیالد حوشت ٗؼل‪( ٠ٗٞ‬ع) اػت ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫حح‪ٗ ،‬وبٕ ‪ٜٗ ٝ‬ضٓت ص‪ ،ٙ‬س‪ٝ‬ص د‪ ٕٝ‬حح‪ ،‬خ‪ٞ‬دػبصی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬یت‪ ،‬س‪ٝ‬ص ػ‪ ٕٞ‬حجح‪ ،‬ثج‪٢‬جذاؿجت ‪ٝ‬‬ ‫ػالٗت‪ ،‬س‪ٝ‬ص چ‪٢‬بسٕ حح‪ٗ،‬وب‪ٗٝ‬ت اػالٗی ‪ ٝ‬دکبع اص ٗؼدذ االهلی‪ ،‬س‪ٝ‬ص پ‪ٜ‬دٖ حح‪ ،‬ثشائت اص‬ ‫ٗـشًی‪ ٝ ٚ‬اػتٌجبس خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ص ؿـٖ حح‪ٝ ،‬الیجت ‪ ٝ‬س‪١‬جججشی ‪ٛ‬جبٗجِجزاسی ؿجذ‪ ٟ‬اػجت‪.‬‬ ‫ای‪ُ ٚ‬ضاسؽ حبًی اػت‪ ،‬س‪ٝ‬ص ‪١‬لتٖ ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ص پبیب‪ٛ‬ی ای‪١ ٚ‬لت‪٘١ ٠‬ضٗب‪ ٙ‬ثب ثجشُجضاسی ا‪ٛ‬جتجخجبثجبت‬ ‫سیبػت خ٘‪ٞ٢‬سی حح‪ ،‬ا‪ٛ‬ؼدبٕ ‪ ٝ‬اهتذاس اػالٗی ‪ٛ‬بٕ ُشکت‪ ٠‬اػت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ -‬سییجغ ػجبصٗجب‪ ٙ‬اٗجذاد ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬دبت اص ا‪ٛ‬دبٕ ثیؾ اص ‪١ ۲۳‬ضاس تؼجت ‪pcr‬‬ ‫دس ٗجبدی ٗشصی ًـ‪ٞ‬س خجش داد‪.‬‬ ‫ٗ‪٢‬ذی ‪ٓٝ‬یپ‪ٞ‬س دس ُلت ‪ ُٞ ٝ‬ثب ایؼج‪ٜ‬جب اظج‪٢‬جبس‬ ‫ًشدۺ دس ًشح ٗشاهججت ثج‪٢‬جذاؿجتجی ًج‪ ٠‬ثجب‬ ‫‪ٌ٘١‬بسی خ٘ؼیت ‪١‬جالّ احج٘جش ‪١‬ج٘جشا‪ٝ ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت‪ ،‬دسٗب‪ ٝ ٙ‬اٗ‪ٞ‬صؽ پضؿجٌجی‬ ‫دس حبّ ا‪ٛ‬دبٕ اػت‪ ،‬اص ‪١ ۲۳‬ضاس ‪ٛ ۸۱۴ ٝ‬جلجش‬ ‫دس ٗجبدی ٗشصی ًـ‪ٞ‬س تؼت ‪ُpcr‬شکت‪ ٠‬ؿذ‬ ‫‪١ ۳۵۶ ٝ‬ضاس ‪ٛ ۹۸۵ ٝ‬لش ‪ ٖ١‬پبیؾ ؿذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اداٗ‪ ٠‬دادۺ ای‪ً ٚ‬شح اص ‪ ۲۲‬اػلج‪ٜ‬جذٗجب‪ ٟ‬تجب‬ ‫س‪ٝ‬ص خبسی ا‪ٛ‬دبٕ ؿذ‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬دس س‪ٝ‬ص ُزؿت‪ٗ ۱۴ ٠‬شص دس ػٌح ًـ‪ٞ‬س کؼبّ ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫سییغ ػبصٗب‪ ٙ‬اٗذاد ‪ٛ ٝ‬دبت ‪١‬الّ اح٘ش ُلتۺ ای‪ً ٚ‬شح اص ػ‪ٞ‬ی ‪ٛ ۴۷۱‬یش‪ٝ‬ی ػ٘ٔیبتی ا‪ٛ‬دبٕ ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫تمام داوطجًیان تا پایان پاییض یاکسیىٍ میضًوذ‪/‬بشای امًصش حضًسی بشوامٍسیضی ضًد‬ ‫غشامت دستمضد ایام بیماسی کشیوا‪ 14 ،‬سیصٌ است‪/‬کاَص ایه صمان بٍ ‪ 10‬سیص صحت وذاسد‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی ‪ٗ-‬ؼب‪ ٙٝ‬ث‪٢‬ذاؿت ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت ثب تبًجیجذ ثجش‬ ‫هش‪ٝ‬ست اؿبص اٗ‪ٞ‬صؽ حو‪ٞ‬سی ٗذاسع ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ـِب‪١ٟ‬ب ‪ٗ ٝ‬شاًجض‬ ‫اٗ‪ٞ‬صؽ ػبٓی ًـ‪ٞ‬س‪ ،‬اص ‪ٝ‬اًؼی‪ٜ‬بػی‪ ٙٞ‬اػبتیذ‪ ،‬اػوجبی ‪١‬جیج ت‬ ‫ػٔ٘ی ‪ً ٝ‬جبسًج‪ٜ‬جب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ـجِجب‪١ ٟ‬جبی دس ٗجشدادٗجب‪ ٟ‬خجبسی ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬اًؼی‪ٜ‬بػی‪ًٔ ٙٞ‬ی‪ ٠‬دا‪ٛ‬ـد‪ٞ‬یب‪ ٙ‬تب پبیب‪ ٙ‬کلْ پبییض خجش داد‪.‬دًجتجش‬ ‫ػٔیشهب سییؼی ُلتۺ دس خل‪ٞ‬ف ‪ٝ‬هؼیت ‪ٝ‬اًؼی‪ٜ‬جبػجیج‪ ٙٞ‬دس‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ثبیذ ُلت ثب ای‪ ٚ‬حدٖ اص ثذػ‪٢‬ذی‪١‬بیی ًج‪ ٠‬دس حج‪ٞ‬ص‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬اًؼ‪ ٚ‬ثب ا‪ ٙ‬س‪ٝ‬ث‪٠‬س‪١ ٝ‬ؼتیٖ‪ ،‬س‪ٝ‬ی خبسخی‪١‬ب ‪٘ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬خیٔی حؼبه ثبص ًشد‪ ،‬اٗب ا‪ٙ‬ؿجباا دس ‪١‬جلجتج‪٠‬‬ ‫ای‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬جحث ‪ٝ‬س‪ٝ‬د ‪ٝ‬اًؼ‪ ٚ‬داخٔی سا خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ داؿت تب ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ دس ای‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬پبػخِج‪ ٞ‬ثجبؿجیجٖ‪ٗ.‬جؼجب‪ٙٝ‬‬ ‫‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت اثشاص داؿتۺ دس ای‪ ٚ‬خل‪ٞ‬ف ث‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬وذس ً‪ِٛ ٠‬شا‪ ٙ‬ؿش‪ٝ‬ع اٗ‪ٞ‬صؽ حو‪ٞ‬سی ٗجذاسع‬ ‫‪١‬ؼتٖ‪ِٛ ،‬شا‪ٛ‬ی دس خل‪ٞ‬ف دا‪ٛ‬ـد‪ٞ‬یب‪ٛ ٙ‬ذاسٕ صیشا دا‪ٛ‬ـد‪ٞ‬یب‪ ٙ‬ثبٓؾ ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ث‪١ ٠‬ش ‪ٛ‬ح‪ٞ‬ی داسای اثجضاس ‪ٝ‬‬ ‫تد‪٢‬یضات آٌتش‪ٛٝ‬یٌی دس ای‪ ٚ‬خل‪ٞ‬ف ٗیثبؿ‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪١ٙ‬ب اخبص‪ٗ ٟ‬ید‪١‬ذ ثت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ث‪١ ٠‬ش ؿٌٔی دس‪ٝ‬ع‬ ‫سا ث‪ ٠‬ؿٌْ ٗدبصی ثِزسا‪ٜٛ‬ذ اٗب دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ٛ ٙ‬یبصٗ‪ٜ‬ذ تل٘یٖ خذی ‪١‬ؼتیٖ‪ ،‬خلج‪ٞ‬کجب ثجشای‬ ‫ٗذاسع اثتذایی تب ‪ٛ‬ظبٕ اٗ‪ٞ‬صؿی ثیؾ اص ای‪ ٚ‬دچبس کذٗ‪ ٝ ٠‬اػیت ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د‪.‬سییؼی ُلتۺ ٗب اً‪ ٜٙٞ‬ثشخجی‬ ‫دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬د‪ ٕٝ‬اثتذایی سا داسیٖ ً‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ‪ ٙ‬سا اٗ‪ٞ‬خت‪ٜ‬ذ‪ ،‬اٗب ‪ٞٛ‬ؿت‪ ٚ‬سا ‪ٛ‬یبٗ‪ٞ‬ختج‪ٜ‬جذ ًج‪ ٠‬ایج‪ ٚ‬ثؼجیجبس‬ ‫‪ِٛ‬شا‪ًٜٜٙ‬ذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬ػخ‪ِٜٞ‬ی ػتبد ٗٔی ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب ًش‪ٛٝ‬ب ثیب‪ ٙ‬داؿتۺ پیؾکشم ٗج‪ ٚ‬ایج‪ ٚ‬اػجت کوجبی‬ ‫دا‪ٛ‬ـِب‪١‬ی ‪١‬ش دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬خ‪٢‬ت ‪ٝ‬اًؼی‪ٜ‬بػی‪ ٙٞ‬دا‪ٛ‬ـد‪ٞ‬یب‪ٞٗ ٙ‬سد اػتلبد‪ ٟ‬هشاس ُیشد‪ ،‬تب دا‪ٛ‬ـد‪ٞ‬یب‪ ٙ‬پشاًج‪ٜ‬جذ‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬ـ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬اػتبد ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬ـد‪ ٞ‬دس ‪٘١‬ب‪ ٙ‬کوبی ػٔ٘ی ‪ ٝ‬اًبدٗیی خ‪ٞ‬د ‪ٝ‬اًؼی‪ٜ‬ج‪ ٠‬ؿج‪ٛٞ‬جذ‪ .‬اُجش دا‪ٛ‬ـجدج‪ٞ‬ی‬ ‫دا‪ٛ‬ـِب‪١‬ی دس ؿ‪٢‬ش خ‪ٞ‬دؽ ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬دس کوبی دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬حو‪ٞ‬س ‪ٛ‬ذاؿت‪ٗ ،‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ دس دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬ؿج‪٢‬جش خج‪ٞ‬د‬ ‫تضسین سا ا‪ٛ‬دبٕ د‪١‬ذ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تضسین ثب اسای‪ً ٠‬بست دا‪ٛ‬ـد‪ٞ‬یی ‪ ٝ‬ثش اػبع ٓیؼتی اػت ً‪ ٠‬دا‪ٛ‬ـِب‪١ٟ‬ب ث‪ٗ ٠‬ب‬ ‫اسای‪ٗ ٠‬ید‪ٜ١‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی ‪ٗ-‬ؼب‪ ٙٝ‬ثی٘‪ ٠‬ای ػبصٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػجی ثجب‬ ‫ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬دس حبٓت ًٔی ‪١‬ش ثی٘‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬ای اػتحوبم دسٗجب‪ٙ‬‬ ‫داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ ؿشاٗت دػت٘ضد ایبٕ ثی٘بسی سا ‪١‬شچ‪ٜ‬ذ س‪ٝ‬ص ثبؿذ‬ ‫ٗی پشداصیٖ ُلت ً‪ً ٠‬جب‪١‬جؾ صٗجب‪ ٙ‬پجشداخجت ؿجشاٗجت‬ ‫دػت٘ضد ایبٕ ثی٘بسی ًش‪ٛٝ‬ب اص ‪ ۱۴‬ث‪ ۱۲ ٠‬س‪ٝ‬ص اص ػ‪ٞ‬ی تجبٗجیج‪ٚ‬‬ ‫اخت٘بػی دسػت ‪ٛ‬یؼت ‪ ٝ‬ؿشاٗت ‪ ۱۴‬س‪ٝ‬ص ٗشخلی ‪ٛ‬بؿی اص‬ ‫ثی٘بسی ًش‪ٛٝ‬ب ثذ‪ٛ ٙٝ‬یبص ث‪ٗ ٠‬شاخؼ‪ ٠‬حو‪ٞ‬سی پجشداخجت ٗجی‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪٢ٗ.‬شداد هشیت دس ُلت ‪ ُٞٝ‬ثب ایؼج‪ٜ‬جب‪ ،‬دس پجبػجخ ثج‪٠‬‬ ‫پشػـی ٗج‪ٜ‬ی ثش ًب‪١‬ؾ صٗب‪ ٙ‬پشداخت ؿشاٗت دػت٘ضد ایبٕ ثی٘بسی ًش‪ٛٝ‬ب اص ‪ ۱۴‬ثج‪ ۱۲ ٠‬س‪ٝ‬ص اظج‪٢‬جبس‬ ‫ًشدۺ چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬چیضی دسػت ‪ٛ‬یؼت ‪ ۱۴ ٝ‬س‪ٝ‬ص ؿشاٗت ایبٕ ثی٘بسی ًش‪ٛٝ‬ب ث‪ ٠‬کج‪ٞ‬ست ػجٔجی آجحجؼجبه‬ ‫پشداخت ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬دۺ آجت‪ٗ ٠‬ـٌٔی ‪ ٖ١‬دس ٓی‪ٜ‬ی ؿذ‪ ٙ‬ثب ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت داؿتیٖ ‪ٓٝ‬ی اُش ث‪ ٠‬کج‪ٞ‬ست ا‪ٛ‬جالیج‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٞ‬اثن پضؿٌی سا ٗـب‪١‬ذ‪ًٜ ٟ‬یٖ ثذ‪ٛ ٙٝ‬یبص ث‪ٗ ٠‬شاخؼ‪ ٠‬حو‪ٞ‬سی ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ػٔی آحؼبه ای‪ ٚ‬خؼجبست‬ ‫سا ٗی پشداصیٖ‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬ثی٘‪ ٠‬ای ػبصٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ایبٕ ثی٘بسی ً‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی تش ُلتۺ اُش ٗجشخلجی اداٗج‪٠‬‬ ‫داس ثبؿذ ثب تبییذی‪ ٠‬پضؿی ٗؼت٘ذ ػبصٗب‪ ٝ ٙ‬تبییذی‪ً٘ ٠‬یؼی‪ٗ ٙٞ‬شث‪ ٠ًٞ‬ؿشاٗت سا ٗی پشداصیٖ‪٘ٗ .‬جٌج‪ٚ‬‬ ‫اػت دس اکشاد ٗختٔق ٗذت صٗب‪ ٙ‬ثی٘بسی ٗتلب‪ٝ‬ت ثبؿذ اٗب دس حبٓت ًٔی ‪١‬ش ثی٘‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬ای اػتحوجبم‬ ‫دسٗب‪ ٙ‬داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ ؿشاٗت دػت٘ضد ایبٕ ثی٘بسی سا ‪١‬شچ‪ٜ‬ذ س‪ٝ‬ص ثبؿذ ٗی پشداصیٖ‪.‬‬ ‫هشیت اهبک‪ً ٠‬شدۺ اص ػ‪ٞ‬ی تبٗی‪ ٚ‬اخت٘بػی ٗـٌٔی ‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬اُش اکشادی دس ای‪ ٚ‬صٗجیج‪ٜ‬ج‪ ٠‬ػج‪ٞ‬اّ ‪ ٝ‬یجب‬ ‫ٗـٌٔی داس‪ٛ‬ذ ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ٗشاخؼ‪ً ٠‬شد‪ ٝ ٟ‬یب ثب ‪ ۱۴۲۲‬ت٘بع ثِیش‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬سا‪ٜ٘١‬بیی ‪١‬بی الصٕ سا دسیجبکجت‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫اغاص فشایىذ ثبتوام مطمًلیه متقاضی امشیٍ سشباصی دس قًٌ قضاییٍ؛ اعضامی ضُشیًس ماٌ ‪1400‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی ‪-‬ثذی‪ٜٞ‬ػیٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬اًالع ٗیسػجب‪ٛ‬جذ‪،‬‬ ‫ث‪ٜ‬بثش اػالٕ اداس‪ ًْ ٟ‬اٗ‪ٞ‬س اداسی ‪ً ٝ‬جبسُجضیج‪ٜ‬جی‬ ‫ًبسً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اداسی ه‪ ٟٞ‬هوبیی‪ ،٠‬دس حبّ حبهش کوی‬ ‫ٗـ٘‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬اػضاٗی ؿ‪٢‬شی‪ٞ‬س ٗب‪ٗ ٟ‬دبص ث‪ ٠‬ثججت ‪ٛ‬جبٕ‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬صٗب‪ ٙ‬ثجت ‪ٛ‬بٕ ٗتوجبهجی اٗجشیج‪ ٠‬اػجضإ‬ ‫‪ ۱۴۲۲۰۲۶۰۲۱‬اص اٗجش‪ٝ‬ص ٗج‪ٞ‬س ‪۱۴۲۲۰۲۳۰۲۲‬‬ ‫اؿبص ؿذ ‪ ٝ‬دس س‪ٝ‬ص د‪ ٝ‬ؿ‪ٜ‬ج‪ٞٗ ٠‬س ‪۱۴۲۲۰۲۳۰۳۱‬‬ ‫پبیب‪ٗ ٙ‬یپزیشد‪ٗ.‬ـ٘‪ٓٞ‬ی‪ٜ‬جی ًج‪ ٠‬داسای ٗجذسى‬ ‫تحلیٔی ٓیؼب‪ٛ‬غ‪ ،‬ک‪ٞ‬م ٓجیجؼجب‪ٛ‬جغ ‪ ٝ‬دًجتجشی‬ ‫ٗیثبؿ‪ٜ‬ذ‪ٌٗ ،‬بثن ؿشایی ٗ‪ٜ‬ذسج ٗدبص ث‪ ٠‬ثجت ‪ٛ‬جبٕ‬ ‫ٗیثبؿ‪ٜ‬ذ ‪ٗ ٝ‬ـج٘ج‪ٓٞ‬جیج‪ٜ‬جی ًج‪ ٠‬داسای ٗجذسى‬ ‫تحلیٔی ح‪ٞ‬ص‪ٝ‬ی ٗیثبؿ‪ٜ‬ذ‪ٗ ،‬دبص ث‪ ٠‬ثجججت ‪ٛ‬جبٕ‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫بشگ سبض‪ ،‬کاست سًخت‪ ،‬کاست خًدسی پشایذ صبا‬ ‫بطماسٌ اوتتتظتامتی‪ :‬ایتشان ‪246 -25‬د‪64‬‬ ‫مذل ‪ 1381‬بطماسٌ مًتًس‪ 00363878 :‬ی ضماسٌ‬ ‫ضاسی‪ S1412281829840 :‬بىام ایتىتجتاوتب‬ ‫سیامک مسلمی مفقًد گشدیذٌ اص دسجٍ اعتتتبتاس‬ ‫ساقط می باضذ‪2/321 .‬‬ ‫‪ٛ‬یؼت‪ٜ‬ذ‪.‬ت٘بٗی اػتب‪١ٙ‬ب ٗدبص ث‪ ٠‬ثجت ‪ٛ‬بٕ ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗـ٘‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬داسای ٗوٌغ تحلیٔی ًبسؿ‪ٜ‬جبػجی ثج‪٠‬‬ ‫ثبالتش دس سؿت‪١ ٠‬بی حو‪ٞ‬م (ًٔی‪ُ ٠‬جشایجؾ ‪١‬جب)‪،‬‬ ‫ٗذیشیت (د‪ٓٝ‬تی‪ ،‬اخشایی‪ٗ ،‬بٓی ‪ٜٗ ٝ‬بثغ ا‪ٛ‬ؼب‪ٛ‬جی)‪،‬‬ ‫حؼبثذاسی ‪ً ٝ‬بٗپی‪ٞ‬تش (ًٔی‪ُ ٠‬شایؾ ‪١‬ب) ٗجدجبص‬ ‫ث‪ ٠‬ثجت ‪ٛ‬بٕ ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ٗ.‬جتجوجبهجیجب‪ٝ ٙ‬اخجذ ؿجشایجی‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس تبسیخ ٗوشس ثب ٗشاخؼ‪ ٠‬ثج‪ ٠‬ػجبٗجب‪ٛ‬ج‪٠‬‬ ‫ثجت ‪ٛ‬بٕ ٗـ٘‪ٓٞ‬ی‪ٗ ٚ‬توبهی اٗجشیج‪ ٠‬ػجشثجبصی دس‬ ‫ػبیت ٗؼب‪ٛٝ‬ت ٗ‪ٜ‬بثغ ا‪ٛ‬ؼب‪ٛ‬ی ه‪ ٟٞ‬هوبیی‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬ـب‪ٛ‬جی‬ ‫‪ٛwww.qazahrm.ir‬ؼجت ث‪ ٠‬ثجت‪ٛ‬جبٕ اهجذإ‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪.‬دس ‪ِٜ١‬بٕ ثجت ‪ٛ‬بٕ کیٔذ‪١‬ب سا ثب دهت ًبٗجْ‬ ‫تٌ٘یْ ‪ٞ٘ٛ‬د‪ ٝ ٟ‬ػپغ ًٔی‪ٗ ٠‬ذاسى اػالٕ ؿجذ‪ٟ‬‬ ‫تخلف تاکسیشانَا ومشٌ مىفی داسد‪،‬‬ ‫وظاست ًَضمىذ بش پایاوٍَای تاکسیشاوی‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی‪ٗ -‬ؼب‪ٛ ٙٝ‬ظجبست ‪ٝ‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬سٗ‪ٜ‬بًن ػجبصٗجب‪ ٙ‬تجبًؼجیجشا‪ٛ‬جی‬ ‫ُلتۺ ‪ٝ‬هتی ‪٘ٛ‬شات ٗ‪ٜ‬لی ثج‪ ٠‬یجی‬ ‫حذی ٗی سػذ پش‪ٛٝ‬ذ‪ ٟ‬تبًؼیشا‪١ٙ‬جب‬ ‫ث‪١ ٠‬یئت ا‪ٛ‬وجبًی اسػجبّ ‪ ٝ‬سای‬ ‫کبدس ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬ػیجذاٗجیجش ‪١‬ج‪ٜ‬جدج‪ٚ‬‬ ‫ٗؼب‪ٛ ٙٝ‬ظبست ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬سٗ‪ٜ‬بًن ػبصٗب‪ٙ‬‬ ‫تبًؼیشا‪ٛ‬ی اظ‪٢‬بس ًشدۺ ‪ٛ‬ظبست ٗب دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬تبًؼیشا‪ٛ‬ی ثج‪ ٠‬د‪ ٝ‬کج‪ٞ‬ست‬ ‫‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ‪ٗ ٝ‬یذا‪ٛ‬ی ا‪ٛ‬دبٕ ٗیؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثخؾ ٗیذا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬ظیل‪ ٠‬ػ‪ٞ‬اْٗ ً‪ٜ‬جتجشّ‬ ‫ُـت ‪١‬بی اسؿبد تبًؼیشا‪ٛ‬ی اػت‪ٗ ،‬ب ث‪ٝ ٠‬ػیٔج‪ ٠‬تجدج‪٢‬جیجضات ‪ٗ ٝ‬ج‪ٞ‬اسد‬ ‫ٗ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ه دس ؿ‪٢‬ش ت‪٢‬شا‪ ،ٙ‬تد‪٢‬یضات ؿ‪٢‬شداسی ت‪٢‬شا‪ٗ ٝ ٙ‬ؼب‪ٛٝ‬ت حج٘جْ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬وْ تشاکیی ‪ٛ‬ظبست خ‪ٞ‬د سا ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ٗؼت٘ش ا‪ٛ‬دجبٕ دادیجٖ‪ٝ.‬ی اداٗج‪٠‬‬ ‫دادۺ ای‪ ٚ‬اهذإ دس تل٘یٖ ُیشی‪١‬ب ‪ ٝ‬کؼبٓیت‪١‬ب ‪ ٝ‬ػٌ٘ٔشد تبًؼجیجشا‪١ ٙ‬جب‬ ‫تبثیش ثؼیبس صیبدی داسد ‪ ٝ‬خذٗت سػب‪ٛ‬ی سا ثیؾ اص پجیجؾ ٗجی ًج‪ٜ‬جذ‪،‬‬ ‫‪ٜ ٘١‬ی‪ ٚ‬دس ػٌ٘ٔشد تبًؼیشا‪١ ٙ‬ب ‪ ٖ١‬ثؼیبس تبثیشُزاس اػت؛ ٗجب تجؼجذاد‬ ‫صیبدی ُـت ‪١‬بی ً‪ٜ‬تشّ ‪ٛ ٝ‬ظبست داسیٖ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اٗجْ دس ٗجیجبدیج‪ٚ‬‬ ‫اکٔی ؿ‪٢‬ش دس ػبػبت ا‪ٝ‬ج تشاکیی حو‪ٞ‬س داس‪ٛ‬ذ‪ٛ ،‬ظبست ٗیًج‪ٜ‬ج‪ٜ‬جذ ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اسدی ٗب‪ٜٛ‬ذ داؿت‪ ٚ‬ثشچؼت ‪ٛ‬ش ًشای‪ ،٠‬داؿت‪ً ٚ‬بس‪ٛ‬جبٗج‪١ ٠‬ج‪ٞ‬ؿج٘ج‪ٜ‬جذ‪،‬‬ ‫اػتلبد‪ ٟ‬اص سا‪ٜٛ‬ذ‪ٗ ٟ‬دبص ‪ ... ٝ‬سا ٗ‪ٞ‬سد ثشسػی هشاس ٗی د‪ٜ١‬ذ‪ٗ.‬ؼب‪ٛ ٙٝ‬ظبست‬ ‫‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬سٗ‪ٜ‬بًن ػبصٗب‪ ٙ‬تبًؼیشا‪ٛ‬ی ُلتۺ ‪١‬ش ًذإ اص ای‪ ٚ‬تخٔلجبت ‪ٛ‬ج٘جش‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬لی داسد ‪ٝ ٝ‬هتی ‪٘ٛ‬شات ٗ‪ٜ‬لی ثج‪ ٠‬یجی حجذی ٗجی سػجذ پجش‪ٛٝ‬جذ‪ٟ‬‬ ‫تبًؼیشا‪١ٙ‬ب ث‪١ ٠‬یئت ا‪ٛ‬وجبًی اسػبّ ‪ ٝ‬ثشای ا‪١ٙ‬ب سای کبدس ٗجی ؿج‪ٞ‬د‬ ‫ث‪ٜ‬بثشای‪ٌ٘١ ٚ‬بسا‪ٗ ٙ‬ب ث‪ٝ ٠‬اػٌ‪ ٠‬دػتِب‪١ٟ‬ب ًبس خ‪ٞ‬دؿب‪ ٙ‬سا ا‪ٛ‬دبٕ ٗید‪ٜ١‬جذ‬ ‫‪ٜ ٘١‬ی‪ ٚ‬یٌی اص ٗ‪ٞ‬اسدی ً‪ ٠‬ثؼذ اص ُؼتشؽ ‪ٝ‬یش‪ٝ‬ع ًش‪ٛٝ‬ب ٌٗشح ؿجذ‪،‬‬ ‫ثحث ‪ٛ‬ظبست ‪ ٝ‬دػت‪ٞ‬سآؼْ٘ ‪١‬بی ح‪ٞ‬ص‪ٗ ٟ‬جبسص‪ ٟ‬ثب ًش‪ٛٝ‬ب ثج‪ٞ‬د ًج‪ ٠‬یجی‬ ‫ػشی دػت‪ٞ‬سآؼْ٘‪١‬بیی سا ػتبد ٗٔی ًش‪ٛٝ‬ب ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت اثالؽ ًشد ‪ٝ‬‬ ‫ٗب ا‪٢ٛ‬ب سا اخشا ًشدیٖ‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫کسب دسامذ بٍ قیمت تباٌ کشدن‬ ‫سیصَای قطىگ کًدکی‬ ‫‪ًٞ ٠٘١‬دًب‪ ٙ‬حن داس‪ٛ‬ذ اٗ‪ٞ‬صؽ ثجی‪ٜٜ‬ذ تب ؿشایی ٗ‪ٜ‬بػت ؿٌ‪ٞ‬کبیی‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬بیی‪١‬ب ‪ ٝ‬سؿذ خؼ٘ی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی ‪ ٝ‬اخالهی ‪ ٝ‬اختج٘جبػجی ا‪١ ٙ‬جب‬ ‫کشا‪ ٖ١‬ؿ‪ٞ‬د‪ًٞ.‬دًی سا ثب ًبس ؿش‪ٝ‬ع ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬اص ًجبس دس ًجق‬ ‫خیبثب‪١ ٙ‬ب ُشکت‪ ٠‬تب ػبخت٘ب‪١ ٙ‬بی چ‪ٜ‬ذ ًجو‪ًٞ ،٠‬دًب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬خبی‬ ‫ً‪ٞ‬دًی ًشد‪ ،ٙ‬آلجبی ًبس سا ٗی اٗ‪ٞ‬ص‪ٛ‬ذ‪.‬چ‪ٜ‬ذ ‪ٝ‬هتی اػت ً‪١ ٠‬جش‬ ‫س‪ٝ‬ص کجح ث‪ ٠‬ػشًبس ٗی س‪ ٕٝ‬ا‪ ٝ‬سا ٗی ثی‪ ٝ ٖٜ‬ػلش صٗب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬سا‪١‬جی‬ ‫خب‪ٗ ٠ٛ‬ی ؿ‪ ٕٞ‬ا‪ٜ ٘١ ٝ‬ب‪ ٙ‬ػشچ‪٢‬بس سا‪ ٟ‬ایؼتبد‪ ٟ‬اػجت‪١ .‬ج٘ج‪ ٠‬ایج‪ٚ‬‬ ‫س‪ٝ‬صٗشُی ‪١‬ب ثبػث ؿذ ت‪ٞ‬خ‪ ٖ٢‬خیٔی صیبد ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬خٔت ؿج‪ٞ‬د‪ .‬اهجب؛‬ ‫یی کبّ اص ٗ‪ ٚ‬ثخشیذ‪ .‬خب‪ ٖٛ‬ت‪ٞ‬س‪ٝ‬خذا یی ُْ ثخشیذ‪ .‬اهب‪ ،‬یجی‬ ‫ُْ ثشای خب‪٘ٛ‬ت ثِیش‪ ٖ١ ،‬ا‪ ٞٛٝ‬خ‪ٞ‬ؿحبّ ً‪» ....ٜٞٗ ٖ١ ٚ‬ای‪١ ٚ‬جب‬ ‫خ٘التی ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ً‪١ ٠‬ش س‪ٝ‬ص کجح ‪١‬ب ‪ ٝ‬ؿت ‪١‬ب ً‪ٗ ٠‬جی دیجذٗجؾ‪،‬‬ ‫تٌشاس ‪ ٝ‬ػؼی ٗی ًشد ‪١‬ش ًج‪ٞ‬س ؿجذ‪ ٟ‬کجبّ ‪ُ ٝ‬جْ ‪١‬جبیجؾ سا‬ ‫ثلش‪ٝ‬ؿذ‪.‬چ‪ٜ‬ذ ثبسی صٗب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬د‪ٝ‬ػتب‪ٛ‬ؾ ا‪ ٝ‬سا کجذا صد‪ ٟ‬ثج‪ٞ‬د‪ٛ‬جذ‬ ‫ٗت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ؿذٕ اػ٘ؾ ػٔی اػت‪ ،‬چـٖ ‪١‬بیی خشٗبیی ثب ٗجظ‪١ ٟ‬جبی‬ ‫ثٔ‪ٜ‬ذ داؿت‪ .‬یی س‪ٝ‬ص تل٘یٖ ُشکتٖ اص ٗبؿی‪ ٚ‬پیبد‪ ٟ‬ؿ‪ ٕٞ‬ث‪ ٠‬ثج‪٢‬جب‪ٛ‬ج‪٠‬‬ ‫ای ً‪ ٠‬اص ا‪ ٝ‬یی ؿبخ‪ ُْ ٠‬ثخشٕ‪ ،‬پبی کحجت ‪١‬بیؾ ث‪ٜ‬ـی‪ٜ‬جٖ‪.‬ػج‪٠‬‬ ‫ؿ‪ٜ‬ج‪١ ٠‬لت‪ُ ٠‬زؿت‪ ٠‬ػبػت ‪ ۴‬ػلش ٗبؿی‪ ٖٜ‬سا هجْ اص چ‪٢‬بسسا‪ ٟ‬پجبسى‬ ‫‪ٝ‬ی پبسى ًشدٕ ‪ ٝ‬ثب ٓجخ‪ٜ‬ذی ً‪ ٠‬ػؼی ٗی ًشدٕ اص پـت ٗبػجی‬ ‫‪ٗ ٖ١‬ـخق ثبؿذ ث‪ ٠‬ػ٘تؾ سکتٖ‪ .‬اص ا‪ ٝ‬یی ؿبخ‪ ُْ ٠‬سص هجشٗجض‬ ‫خ‪ٞ‬اػتٖ ‪ُ ٝ‬لتٖۺ «اُش اٌٗب‪ٛ‬ؾ ‪١‬ؼت ً٘ی تضئی‪ٜ‬ؾ ً‪٘١» .ٚ‬یج‪ٚ‬‬ ‫ً‪ٛ ٠‬ـؼت ً‪ٜ‬بس خذ‪ ّٝ‬خیبثب‪ًٜ ٖ١ ٚٗ ٙ‬بسؽ ‪ٛ‬ـؼتٖ‪ .‬ػ‪ٞ‬اّ ‪١‬بیجی‬ ‫اصؽ پشػیذٕ اٗب خیٔی حشف ‪٘ٛ‬ی صد ٗ‪ ٖ١ ٖٜ‬ػؼجی ًجشدٕ ٗجذّ‬ ‫ػ‪ٞ‬اّ ‪١‬بیٖ سا ً٘ی ٗ‪٢‬شثب‪ ٙ‬تش ‪ ٝ‬ک٘ی٘ی تش ثجپجشػجٖ ؿجبیجذ ٗجی‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼتٖ ثل‪ً ٖ٘٢‬یؼت ‪ ٝ‬اص ًدب اٗذ‪ .ٟ‬د‪ٝ‬ػجت داؿجتجٖ ثجشایجؾ‬ ‫ًبسی ً‪ ٖٜ‬چشا ً‪ ٠‬ثب ‪ ٠٘١‬ث ‪١ ٠‬بی ػش چ‪٢‬بسسا‪ ٟ‬صٗی‪ ٚ‬تب اػج٘جب‪ٙ‬‬ ‫کشم داؿت‪.‬ثبالخش‪ ٟ‬ؿش‪ٝ‬ع ًشد ث‪ ٠‬کحجت ًشد‪ُ ٙ‬لت ‪ ۱۴‬ػبٓجؾ‬ ‫‪١‬ؼت ‪ ٝ‬اص ‪ ۶‬ػبِٓی ًبس ٗیً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اال‪١ ٖ١ ٙ‬ش س‪ٝ‬ص ػش چج‪٢‬جبسسا‪ٟ‬‬ ‫پبسى ‪ٝ‬ی ُْ ‪ ٝ‬کبّ ٗیکش‪ٝ‬ؿذ‪.‬ا‪ ٝ‬اداٗ‪ ٠‬دادۺ پذسٕ ث‪ ٠‬ػجٔجت هج‪ٜ‬جذ‬ ‫صیبد ا‪ ّٝ‬پب‪١‬بیؾ سا هٌغ ًشد‪ٛ‬ذ ‪٘ٛ ٝ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼت ًبس ً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ثؼذ ‪ٖ١‬‬ ‫اخْ ٗ‪ٔ٢‬تؾ ‪ٛ‬ذاد ‪ ٝ‬ک‪ٞ‬ت ؿذ‪ٗ ٚٗ .‬ب‪ٛ‬ذٕ ثب خ‪ٞ‬ا‪١‬ش ً‪ٞ‬چٌٖ ‪ٗ ٝ‬جبدس‬ ‫‪ ٝ‬پذسثضسُٖ‪ .‬ثشای تبٗی‪١ ٚ‬ضی‪١ ٠ٜ‬بی ص‪ٛ‬ذُی ٗدج‪ٞ‬س ثج‪ ٠‬کجش‪ٝ‬خجتج‪ٚ‬‬ ‫ُْ ‪ ٝ‬کبّ ‪١‬ؼتٖ ‪ ٝ‬تب ًالع د‪ ٕٝ‬دثؼتب‪ ٙ‬دسع خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬إ‪ .‬ث‪ ٠‬ػٔجت‬ ‫‪ٛ‬بت‪ٞ‬ا‪ٗ ٝ ٙ‬شین ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬پذسثضسُٖ ٗدج‪ٞ‬س ث‪ً ٠‬بس ًشد‪١ ٙ‬ؼتٖ‪ٗ .‬بدسٕ‬ ‫‪ ٖ١‬خب‪ ٠ٛ‬دیِشا‪ ٙ‬سا ت٘یض ٗی ً‪ٜ‬ذ اٗب خ‪ٞ‬اه خشج ٗب سا ‪٘ٛ‬ی د‪١‬جذ‪،‬‬ ‫ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬دٓیْ تل٘یٖ ُشکتٖ ٗ‪ً ٖ١ ٚ‬بس ً‪ ٝ ٖٜ‬دسع ‪ٗ ٝ‬جذسػج‪ ٠‬سا‬ ‫ً‪ٜ‬بس ُزاؿتٖ تب پب ث‪ ٠‬پبی ٗبدسٕ ٗــ‪ ّٞ‬ث‪ً ٠‬بس ‪ ٝ‬کؼبٓیت ؿ‪.ٕٞ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬حشک‪٢‬ب‪ ،‬حشف ‪١‬بیی ث‪ٞ‬د ً‪ٛ ٠‬ـب‪ٗ ٙ‬ی داد ‪ٛ‬ج‪ ٠‬خج‪ٞ‬دؽ ثجٔجٌج‪٠‬‬ ‫د‪ٝ‬ػتب‪ٛ‬ؾ ‪ ٖ١‬ؿشایٌی توشیجب ٗـبث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬داس‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثشای ثشًشف ًشد‪ٙ‬‬ ‫ٗؼیـت خب‪ٞٛ‬اد‪ ٟ‬ؿب‪ ٙ‬دس ػ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬پبیی‪ ،ٚ‬ت‪ ٚ‬ث‪ً ٠‬بس ًجشد‪ ٙ‬داد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬جذ‪.‬‬ ‫ای‪ًٞ ٚ‬دًب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬خبی ک‪ٞ‬تجبّ ثبصی ًشد‪ ،ٙ‬ثب ًٔ٘بت ثبصی ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‬ ‫تب احؼبػبت ثیـتشی سا دس دیِشا‪ ٙ‬ثشا‪ِٛ‬یض‪ٛ‬ذ تب دس ایج‪ ٚ‬سهجبثجت‬ ‫پیش‪ٝ‬ص ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ .‬ا‪١ ٙ‬ب ‪ٛ‬بٕ ً‪ٞ‬دًب‪ ٙ‬خیبثب‪ٛ‬ی سا یذى ٗجی ًـج‪ٜ‬جذ ‪ٝ‬‬ ‫خیبثب‪ ٙ‬ثشای ثؼیبسی اص ا‪١ ٙ‬ب ٗحٔی اػت ً‪ ٠‬ثیـتش ‪ٝ‬هتـب‪ ٙ‬سا دس‬ ‫ا‪ٗ ٙ‬ی ُزسا‪ٜٛ‬ذ‪ًٞ.‬دى ًبس ث‪ ٠‬دٓیْ ٗؼیـت خب‪ٞٛ‬اد‪ ٝ ٟ‬ػجشپج‪ٜ‬جب‪ٟ‬‬ ‫داؿت‪ ٚ‬دس ٗحیی خبٗؼ‪ ٠‬اػت ‪ًٞ ٝ‬دى خیبثب‪ٛ‬ی ‪ًٞ ٖ١‬دًی اػت‬ ‫ساماوٍ سیذا دس فصل اسائٍ کاسوامٍ‬ ‫داوصامًصان مطکلساص ضذ‬ ‫سا ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست یٌدب دس یی کبیْ ‪pdf‬پجیج‪ٞ‬ػجت‬ ‫‪٘ٛ‬بیذ‪.‬الصٕ اػت‪ٗ ،‬ذاسى پی‪ٞ‬ػتی ثج‪ ٠‬کج‪ٞ‬ست‬ ‫ًبْٗ ‪ٝ ٝ‬اهح اػٌ‪ ٚ‬ؿ‪ٞ‬د‪ ،‬دس ؿیش ای‪ ٚ‬کج‪ٞ‬ست‬ ‫تشتیت اثش داد‪٘ٛ ٟ‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬ؿبیب‪ ٙ‬رًش اػت پغ اص‬ ‫اخز ٗد‪ٞ‬ص ٗـ٘‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬اص ػتجبد ًجْ ‪ٛ‬جیجش‪١ ٝ‬جبی‬ ‫ٗؼٔح‪ ،‬تب ‪ ۲۲‬س‪ٝ‬ص هجْ اص تبسیخ اػضإ ثج‪ ٠‬اًجالع‬ ‫ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ سػیذ‪.‬‬ ‫یاگزاسی داسیَای مخذس بٍ داسیخاوٍَا خالف‬ ‫قاوًن است‬ ‫ػش‪ٝ‬یجغ خجججشی‪ -‬ػجتجبد‬ ‫ٗجبسص‪ ٟ‬ثب ٗ‪ٞ‬اد ٗجخجذس ًجی‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ای ث‪ ٠‬سئیجغ ػجبصٗجب‪ٙ‬‬ ‫ؿججزا ‪ ٝ‬داس‪ٝ‬ی ‪ٝ‬صاست‬ ‫ث‪٢‬ذاؿت ت‪ٞ‬صیغ ‪ ٝ‬ػجشهج‪٠‬‬ ‫داس‪١ٝ‬بی تحت ً‪ٜ‬جتجشّ سا‬ ‫ت‪ٞ‬ػی داس‪ٝ‬خب‪١ ٠ٛ‬ب خجالف‬ ‫هب‪ ٝ ٙٞٛ‬خ‪ٞ‬اػتبس ٓـ‪ ٞ‬ػشیغ اثالؿی‪ ٠‬ک‪ٞ‬م ُشدیذ‪ .‬اٗجیجشحؼجیج‪ ٚ‬یجب‪ٝ‬سی‬ ‫ٗؼب‪ً ٙٝ‬ب‪١‬ؾ توبهب ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ٗ ٠‬ـبسًت ‪١‬بی ٗشدٗی ػتبد ٗجججبسص‪ ٟ‬ثجب‬ ‫ٗ‪ٞ‬اد ٗخذس ًـ‪ٞ‬س ًی ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ای ث‪ٞٗ ٠‬س ‪ ۱۴۲۲۰۳۰۱۷‬ث‪ ٠‬سئیغ ػبصٗب‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬ؿزا ‪ ٝ‬داس‪ٝ‬ی ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت ‪ ٝ‬دسٗب‪ٓ ٙ‬ـ‪ ٞ‬اثالؿی‪ ٠‬ت‪ٞ‬صیغ داس‪١ٝ‬جبی‬ ‫ٗخذس دس داس‪ٝ‬خب‪١ ٠ٛ‬ب سا خ‪ٞ‬اػتبس ؿذ‪.‬دس ثخـی اص ٗت‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬خٌبه ث‪٠‬‬ ‫دًتش ؿب‪ ٠ٛ‬ػبص ٗؼب‪ٝ ٙٝ‬صیش ث‪٢‬ذاؿت اٗذ‪ ٟ‬اػتۺ ثب ت‪ٞ‬خج‪ ٠‬ثج‪ ٠‬تج‪ٞ‬اکجن‬ ‫اسًب‪ ٙ‬حبً٘یت ( دکتش ٗوبٕ ٗؼظٖ س‪١‬جشی‪٢ٛ ،‬بد سیبػت خج٘ج‪٢‬ج‪ٞ‬سی‪،‬‬ ‫ً٘یت‪ ٠‬دسٗب‪ ٝ ٙ‬دثیشخب‪ ٠ٛ‬ػتبد ٗجبسص‪ ٟ‬ثب ٗج‪ٞ‬اد ٗجخجذس‪ً ،‬ج٘جیجؼجیج‪ٙٞ‬‬ ‫ث‪٢‬ذاؿت ٗدٔغ ؿ‪ٞ‬سای اػالٗی‪ ،‬ػبصٗب‪ٛ ٙ‬ظبٕ پجضؿجٌجی ‪ ٝ‬دیجِجش‬ ‫اسًب‪ )ٙ‬ثش حْ اػب‪ٗ ٝ ٙ‬ؼبٓ٘ت اٗیض ای‪ٗ ٚ‬ؼئٔ‪ ،٠‬اهذإ ‪ٛ‬جب‪١‬ج٘جب‪١‬ج‪ٜ‬جَ‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬ؿزا ‪ ٝ‬داس‪ ٝ‬دس اػتب‪ ٠ٛ‬ثشُضاسی ا‪ٛ‬جتجخجبثجبت ٗج‪٢‬جٖ سیجبػجت‬ ‫خ٘‪ٞ٢‬سی‪ ،‬ؿ‪ٞ‬سا‪١‬بی اػالٗی ؿ‪٢‬ش ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ػتب‪ٗ ،‬یب‪ ٙ‬د‪ٝ‬س‪ ٟ‬ای ٗجدجٔجغ‬ ‫خجشُب‪ ٙ‬س‪١‬جشی ‪ٜ ٘١ ٝ‬ی‪ ٚ‬ا‪ٛ‬تخبثبت ػبصٗب‪ٛ ٙ‬ظبٕ پجضؿجٌجی ‪ٛ‬جِجشا‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د‪ٓ ،‬زا ثشای سکغ ای‪ِٛ ٚ‬شا‪ٛ‬ی ‪١‬ب ثب هیذ ک‪ٞ‬سیت ‪ٛ‬ؼجت ثج‪٠‬‬ ‫ٓـ‪ ٞ‬اثالؿی‪ ٠‬ک‪ٞ‬م اهذإ ُشدد‪.‬‬ ‫دس ساثٌ‪ ٠‬ثب اثالؿی‪ ٠‬ک‪ٞ‬م ت‪ٞ‬ػی ػبصٗب‪ ٙ‬ؿزا ‪ ٝ‬داس‪ ، ٝ‬س‪ٝ‬ص ػ‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬جج‪۱۸ ٠‬‬ ‫خشدادٗب‪ ٟ‬خ٘غ ًثیشی اص دسٗب‪ِٛ‬شا‪ ٙ‬ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬اػتیبد ثب تد٘غ دس ٗجوجبثجْ‬ ‫ای‪ ٚ‬ػبصٗب‪ٗ ٙ‬خبٓلت خ‪ٞ‬د سا ثب تجؼبت ‪ٝ‬اُزاسی ‪ ٝ‬تج‪ٞ‬صیجغ داس‪١ٝ‬جبی‬ ‫اُ‪ٛٞ‬یؼت ٗخذس ث‪ ٠‬داس‪ٝ‬خب‪١ ٠ٛ‬ب اػالٕ ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ً‪ ٠‬ػشپ‪ٜ‬ب‪ٗ ٝ ٟ‬بٗ‪ٜ‬ی ثشای ص‪ٛ‬ذُی ‪ٛ‬ذاسد‪ .‬ثشای تجحجوجن اسص‪١ٝ‬جبی‬ ‫ثضسٍ ای‪ٛ ٚ‬ب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬سا‪ًٞ ٙ‬چی‪ٛ ،‬وؾ ‪٢ٛ‬بد‪١‬بی ح٘بیتی ثؼیبس ٗجی‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ اثشُزاس ثبؿذ‪ٗ .‬تبػلب‪ ٠ٛ‬پذیذ‪ًٞ ٟ‬دًب‪ً ٙ‬بس ‪ ٝ‬خجیجبثجب‪ٛ‬جی اص‬ ‫ٗؼوالت ؿ‪٢‬ش‪١‬بی ثضسٍ دس ؿشایجی اٗجش‪ٝ‬ص اػجت‪.‬حجججیجت ا‬ ‫ٗؼؼ‪ٞ‬دی کشیذ ٗؼب‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬س اخت٘بػی ػبصٗب‪ ٙ‬ث‪٢‬ضیؼتجی ًـج‪ٞ‬س دس‬ ‫ُلت‪ ُٞٝ‬ثب خجش‪ِٛ‬بس ثبؿِب‪ ٟ‬خجش‪ِٛ‬بسا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ ،ٙ‬اظ‪٢‬بس ًشدۺ ػٔجت‬ ‫ای‪ًٞ ٠ً ٚ‬دًب‪ ٙ‬داخْ خیبثب‪ٗ ،ٙ‬ــ‪ ّٞ‬ث‪ً ٠‬بس ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ثبیذ ثجشسػجی‬ ‫ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬یٌؼشی اهذاٗبت صیشػبختی‪ ،‬صیشث‪ٜ‬بیی‪ ،‬ؿ‪ٜ‬بػبیی ‪ٗ ٝ‬جوجبثٔج‪٠‬‬ ‫ای دس ای‪ ٚ‬صٗی‪ ٠ٜ‬ا‪ٛ‬دبٕ ؿ‪ٞ‬د‪.‬ا‪ ٝ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬دٓیٔؾ ‪١‬جشچج‪ ٠‬ثجبؿجذ‪،‬‬ ‫ً‪ٞ‬دًب‪ ٙ‬ثبیذ ث‪ ٠‬تحلیْ خ‪ٞ‬د ثپشداص‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ٜ٘ٛ‬ذیـب‪ ٙ‬ثیلضای‪ٜ‬ذ تب‬ ‫ثت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ؿـْ ٗ‪ٜ‬بػجی ث‪ ٠‬دػت ا‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ‪ ،‬اداٗ‪ ٠‬دادۺ ً‪ٞ‬دًجب‪ٙ‬‬ ‫ًبس دس ؿشایٌی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠ٛ ٠‬ت‪٢ٜ‬ب ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ سؿذ ‪ ٝ‬ثبٓ‪ٜ‬ذُی داؿت‪٠‬‬ ‫ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬دس ٗؼشم ثؼیبسی اص اػیت ‪١‬ب اص خ٘ٔ‪ً ٠‬ب‪١‬ؾ ػضت‬ ‫‪ٛ‬لغ‪ ،‬ػالٗت اخت٘بػی ‪ ٝ‬خؼ٘ی هشاس ٗی ُیش‪ٛ‬جذ‪ٝ.‬ی اداٗج‪ ٠‬دادۺ‬ ‫ٌٗبٓؼبت ‪ ٝ‬ثشسػی ‪١‬بیی ً‪ً ٠‬ی چ‪ٜ‬ذی‪ ٚ‬ػبّ ُزؿت‪ ٠‬ا‪ٛ‬دجبٕ ؿجذ‪ٟ‬‬ ‫اػت ‪ٛ،‬ـب‪ٗ ٙ‬ی د‪ٜ١‬ذ ً‪ٗ ٠‬یضا‪ ٙ‬ثی٘بسی ‪١‬بی خؼ٘جی ‪ ٝ‬ػجلج‪ٛٞ‬جت‬ ‫پ‪ٞ‬ػت ‪ ،‬ت‪ٜ‬لؼی ‪ ٝ‬ػبیش ػل‪ٛٞ‬ت ‪١‬بی دیِش دس ای‪ًٞ ٚ‬دًب‪ٛ ٙ‬ؼججت‬ ‫ث‪ ٠‬ث ‪١ ٠‬بی ‪ ٖ١‬ػ‪ ٝ ٚ‬ػبٓـب‪ ٠ً ٙ‬ای‪ ٚ‬ؿشایی سا ‪ٛ‬ذاس‪ٛ‬ذ ثیـتش اػت‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬س اخت٘بػی ػبصٗب‪ ٙ‬ث‪٢‬ضیؼتی ًـ‪ٞ‬س ُلتۺ ثب ‪١‬ج٘جٌجبسی‬ ‫‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت دس اػتب‪ ٙ‬ت‪٢‬شا‪ ،ٙ‬ت٘بٕ ً‪ٞ‬دًب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬پزیشؽ ٗجی‬ ‫ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬هشاس اػت ً‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬شاًض ‪٢ِٛ‬ذاسی ؿجب‪ ٠ٛ‬س‪ٝ‬صی ثش‪ٛٝ‬ذ‪ٞٗ ،‬سد‬ ‫ٗؼبی‪ ٠ٜ‬پضؿٌی هشاس ٗی ُیش‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬اص ٓحبٍ ثجیج٘جبسی ‪١‬جبی حجبد ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬سطا‪ٛ‬ؼی ً‪ٛ ٠‬یبص ث‪ٗ ٠‬ذاخالت ػالٗت ‪ ٝ‬ث‪٢‬ذاؿتی ‪ ٝ‬دسٗب‪ٛ‬ی داسد‬ ‫‪ ٖ١ ٝ‬اص خ‪٢‬ت ای‪ ٠ً ٚ‬ػالئٖ ثی٘بسی ًش‪ٛٝ‬ب ‪ٛ‬ذاؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ ،‬کؼبٓجیجت‬ ‫ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ٝ.‬ی دس اداٗ‪ ٠‬اکض‪ٝ‬دۺ دس ایی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬ح٘بیتی ثشای دػجتجِجب‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی ٗختٔق ‪ٝ‬ظبیلی رًش ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬دس ٗبد‪ ۸۲ ٟ‬هجب‪ٛ‬ج‪ ٙٞ‬ؿجـجٖ‬ ‫ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬ا‪ٝ‬سد‪ ٟ‬ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ث‪٢‬ضیؼتی ٗؼئ‪ً ّٞ‬ج‪ٞ‬دًجب‪ً ٙ‬جبس ثجب‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خجشی ‪-‬دس حبٓیٌ‪ٗ ٠‬ؼئ‪ٞ‬ال‪ٝ ٙ‬صاست اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ٝ‬‬ ‫پش‪ٝ‬سؽ اص حْ ٗـٌالت ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػیذا ػخ‪ٗ ٚ‬یُج‪ٞ‬یج‪ٜ‬جذ‬ ‫اٗب ٗذیشا‪ٗ ٙ‬ذاسع اص اؿٌبالت ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػجیجذا دس ثجبص‪ٟ‬‬ ‫صٗب‪ٛ‬ی کؼٔی ً‪ ٠‬هشاس اػت ًبس‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬کجبدس‬ ‫ؿ‪ٞ‬د خجش ٗی د‪ٜ١‬ذ‪.‬ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػیذا ػبٗب‪ ٠ٛ‬یٌپجبسچج‪ ٠‬دا‪ٛ‬جؾ‬ ‫اٗ‪ٞ‬صی اػت ً‪ ٠‬ؿبْٗ ثجت ‪ٛ‬تبیح اسصؿیبثی‪ ،‬اػالٕ ‪ٛ‬تید‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬اسائ‪ً ٠‬بس‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ث‪ ٠‬دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬اػت‪.‬ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػجیجذا دی‬ ‫ٗب‪ ٟ‬ػبّ ‪ ۹۹‬ثب اثالؽ ‪ٝ‬صیش اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پش‪ٝ‬سؽ س‪ٛٝ‬ج٘جبیجی‬ ‫ؿذ اٗب اص ‪٘١‬ب‪ ٙ‬اثتذای کؼبٓیت تب اٗش‪ٝ‬ص ً‪ ٠‬صٗجب‪ ٙ‬اسائج‪٠‬‬ ‫ًبس‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬پبیب‪ ٙ‬ػبّ دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬سػیذ‪ ٟ‬اػت‪ٗ ،‬جذیجشا‪ٙ‬‬ ‫ٗذاسع اص هؼق ‪ ٝ‬خٌب‪١‬بی ای‪ ٚ‬ػبٗب‪ٗ ٠ٛ‬یُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬د حجیجی ٗذیشًْ دکجتجش کج‪ٜ‬جب‪ٝ‬سی اًجالػجبت ‪ٝ‬‬ ‫استجبًبت ‪ٝ‬صاست اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پش‪ٝ‬سؽ پیجؾ اص ایج‪ ٚ‬دس‬ ‫پبػخ ث‪ ٠‬پشػؾ تؼ‪ٜ‬یٖ دسثبس‪ُ ٟ‬الی‪ٗ ٠‬ذیشا‪ٗ ٙ‬جذاسع اص‬ ‫ٗـٌالت ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػیذا ُلت‪ ٠‬ث‪ٞ‬دۺ «ػبٗب‪ٗ ٠ٛ‬ـٌٔی ‪ٛ‬جذاسد‬ ‫‪ ٝ‬تبحذ ٌٗ٘‪ٗ ٚ‬ـٌالت ثجشًجشف ؿجذ‪ ٟ‬اػجت‪ ،‬اُجش‬ ‫ٗـٌٔی ث‪ٗ ٠‬ب ُضاسؽ ً‪ٜٜ‬ذ دس اػجشع ‪ٝ‬هجت ثجشًجشف‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ ،‬ت٘بٕ ٗـٌالتی ً‪ ٠‬هجال ًُضاسؽ ؿجذ‪ ٟ‬ثج‪ٞ‬د سا‬ ‫ثشًشف ًشدیٖ»؛ اٗب اً‪ ٝ ٜٙٞ‬دس اػتب‪ ٠ٛ‬اسائ‪ً ٠‬جبس‪ٛ‬جبٗج‪٠‬‬ ‫پبیب‪ ٙ‬ػبّ دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ٗ ٙ‬ـجٌجالت ػجیجذا ‪١‬ج٘ج ج‪ٜ‬جب‪ٙ‬‬ ‫پبثشخبػت ‪ ٝ‬ثبسی ٗوبػق ثش د‪ٝ‬ؽ ٗذاسع‪.‬دس ‪٘١‬یج‪ٚ‬‬ ‫ساثٌ‪ٗ ٠‬ذیش یٌی اص ٗذاسع ٗ‪ٌٜ‬و‪ ۱۲ ٠‬ؿ‪٢‬جش تج‪٢‬جشا‪ ٙ‬ثج‪٠‬‬ ‫تؼ‪ٜ‬یٖ ُلتۺ ‪ٖ١‬اً‪ ٜٙٞ‬دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬پبی‪ٛ ٠‬ج‪٢‬جٖ سا‬ ‫ت٘بٕ ًشد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ثبیذ دس ٗذسػ‪ ٠‬خذیذ ثجت ‪ٛ‬جبٕ ًج‪ٜ‬ج‪ٜ‬جذ ‪ٝ‬‬ ‫ٗذاسع ثشای ثجت‪ٛ‬بٕ ا‪٢ٛ‬ب ًبس‪ٛ‬بٗ‪ٌٗ ٠‬بٓج‪ٗ ٠‬یًج‪ٜ‬ج‪ٜ‬جذ اٗجب‬ ‫‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ًبس‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬سا اص ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػیذا پشی‪ٜ‬ت ثِجیجشیجٖ‪.‬ثج‪٠‬‬ ‫ُلت‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ذیش ٗذسػ‪ ،٠‬ثجیجؾ اص ‪ ۱۲‬س‪ٝ‬ص اػجت ًج‪٠‬‬ ‫اٗتحب‪ٛ‬بت دا‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صا‪ ٙ‬پبی‪ ٖ٢ٛ ٠‬ت٘بٕ ‪٘ٛ ٝ‬شات ًبْٗ دس‬ ‫ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػیذا ثبسُضاسی ؿذ‪ ٟ‬اػت اٗب ث‪ ٠‬خبًش ‪ٛ‬وق‪١‬جبی‬ ‫ٗتؼذد ػبٗب‪٘ٛ ٠ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ًبس‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬سا دسیبکت ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی ػبیش دػتِب‪١ ٟ‬ب اػت‪ٝ.‬ی تبًیذ ًشدۺ دػجتجِجب‪١ ٟ‬جبی‬ ‫ٗتؼذدی اص خ٘ٔ‪ٝ ٠‬صاست ث‪٢‬ذاؿت‪ ٠ً ،‬ثحث ػجالٗجت ًج‪ٞ‬دًجب‪ٙ‬‬ ‫ًبس‪ًٞ ،‬دًب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬بػبیی ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ٝ‬یب ً‪ٞ‬دًب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬دس ٗشاًجض‬ ‫ً‪ٞ‬دًب‪ ٙ‬خیبثب‪ٛ‬ی پزیشؽ ٗی ؿ‪ٛٞ‬جذ سا ثجشػج‪٢‬جذ‪ ٟ‬داسد‪ٛ .‬جیجش‪ٝ‬ی‬ ‫ا‪ٛ‬تظبٗی‪ ٠ً ،‬ثشای ایدبد اٗ‪ٜ‬یت ٗذدًبسا‪ ٙ‬اخت٘جبػجی ‪ ٝ‬ا‪ٝ‬سطا‪ٛ‬جغ‬ ‫اخت٘بػی ‪ٝ‬هتی ثشای ٗ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ع خزه ً‪ٞ‬دًب‪ً ٙ‬بس ‪ ٝ‬خیبثب‪ ٙ‬کؼبٓیت‬ ‫ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬ثب‪ٛ‬ذ‪١‬بیی ث‪ ٠‬ا‪١ ٙ‬ب ح٘ٔ‪ ٝ ٠‬ایدبد ٗضاح٘ت ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ .‬ثج‪٠‬‬ ‫‪ٞٛ‬ػی اٗ‪ٜ‬یت ٗ‪ٌٜ‬و‪ ٠‬ای ‪ٌ٘١‬بسا‪ٗ ٙ‬ب ً‪ ٠‬دس ا‪ٛ‬دب حوج‪ٞ‬س داس‪ٛ‬جذ سا‬ ‫ایدبد ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ٝ.‬ی تلشیح ًشدۺ ‪ٝ‬صاست اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ ٝ‬پش‪ٝ‬سؽ ثجشای‬ ‫تحلیْ ای‪ًٞ ٚ‬دًب‪ ،ٙ‬اٗ‪ٞ‬صؽ سایِب‪ ٝ ٙ‬ثب ًیلیتی اسائ‪ٗ ٠‬ی د‪١‬جذ‬ ‫ً‪ ٠‬ای‪ ،ٚ‬یٌی اص سا‪١‬جشد‪١‬بی اػبػی اص ‪ ۶‬سا‪١‬جشدی اػت ً‪ ٠‬دس د‪ٛ‬یب‬ ‫‪ ٝ‬ػبصٗب‪ ٙ‬ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی ًبس دس ح‪ٞ‬ص‪ً ٟ‬بس ً‪ٞ‬دى ٌٗشح ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬ثجب‬ ‫ای‪ ٚ‬سا‪ٌ١‬بس ٗ‪ٜ‬بػت‪ ،‬ؿؼبس ٗح‪ً ٞ‬بس ً‪ٞ‬دى تب ػبّ ‪ ۲۲۲۵‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪١‬ذف ٗ‪٘٢‬ی هٔ٘ذاد ؿذ‪ ٟ‬اػت ‪ٗ ٝ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ث‪ ٠‬ای‪ ٖ٢ٗ ٚ‬ثجشػجیجٖ ‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شداسی ٗی ثبیؼت ٌٗب‪ ٝ ٙ‬تدج‪٢‬جیجضاتجی سا ثجشای ‪ٛ‬جِج‪٢‬جذاسی‬ ‫ً‪ٞ‬دًب‪ً ٙ‬بس ‪ ٝ‬خیبثب‪ ٙ‬سا اختلبف د‪١‬ذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 32‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 3‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0301 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪0003‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫تراضِ هغسی ایالى هاسک یادگیری زباى را هٌسَخ هی کٌذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ایالٖ ٔبػه دس ٔلبحجه‪ ٝ‬ای اػهالْ‬ ‫وشد ثب ادأ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬تشاؿ‪ٔ ٝ‬غضی ٘‪ٛ‬ساِی‪ٙ‬ه تب ‪ ۱٠‬ػهبَ‬ ‫دیٍش یبدٌیشی صثبٖ ٔ‪ٙ‬هؼه‪ٛ‬م ٔهی ؿه‪ٛ‬د‪.‬ثه‪٘ ٝ‬همهُ اص‬ ‫اوؼپشع‪ ،‬ایالٖ ٔبػه ٔذیش اسؿذ اخهشایهی تؼهال ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ساِی‪ٙ‬ه دس یه پبدوؼت ‪ٔ ٚ‬لبحج‪ ٝ‬ثب خه‪ ٛ‬س‪ٌٚ‬هبٖ‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬تشاؿ‪ ٝ‬ای کحجت وشد و‪ ٝ‬دس ای‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬هغهض سا ثهب‬ ‫سایب٘‪ٔ ٝ‬شتجظ ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬خبیٍضیٗ استجبعبه ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔبػه دس ایٗ پبدوؼت دسثبس‪ ٜ‬ؿی‪ ٜٛ‬وبسوهشد تهشاؿه‪ٝ‬‬ ‫کحجت وشد ‪ٌ ٚ‬فت احتٕبالً اػتفبد‪ ٜ‬اص اٖ ث‪ ٝ‬ایدبد یه صثبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ٔ‪ٙ‬دش ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ا‪ ٚ‬ثه‪ ٝ‬س‪ٌٚ‬هبٖ‬ ‫ٌفتۺ تل‪ٛ‬س ٔیو‪ ٓٙ‬ثب وٕه تشاؿ‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬اٖ ث‪ٟ‬تش ‪ ٚ‬ػشیغتش ثب صثبٖ ‪ ٚ‬ایذ‪ٜٞ‬ب استجبط ثهشلهشاس وهشد‪،‬‬ ‫دلیمبً ٕ٘ی دا٘ٓ ثشای صثبٖ چ‪ ٝ‬اتفبلی ٔیافتذ‪.‬ا‪ ٚ‬دس پبػخ ث‪ ٝ‬ایٗ ػ‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬صٔبٖ تشاؿ‪ٛ٘ ٝ‬ساِی‪ٙ‬ه ث‪ٝ‬‬ ‫وبسثشاٖ وٕه ٔیو‪ٙ‬ذ تب اص صثبٖ اػتفبد‪٘ ٜ‬ى‪ٙٙ‬ذ ٌفتۺ وٕی ع‪ٔ َٛ‬یوـذ‪ .‬ثب ت‪ٛ‬ػهؼه‪٘ ٝ‬هخهؼهتهیهٗ‬ ‫ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬بی ایٗ تشاؿ‪ ٝ‬ػؼی داسیٓ خشاحبه ٔغضی سا ثشعشف و‪ٙ‬یٓ‪ .‬أب اٌش ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬اٖ ادأه‪ ٝ‬یهبثهذ ‪ٚ‬‬ ‫ػشػت ٌیشد ؿبیذ ‪ ۵‬تب‪ ۱٠‬ػبَ دیٍش تشاؿ‪ ٝ‬خبیٍضیٗ یبدٌیشی صثبٖ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تطخیص افسردگی از رٍی صذا‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬حممبٖ اػالْ وشد٘ذ دس حبَ ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی‬ ‫دس صٔی‪ ٝٙ‬اثذاع ثش٘بٔ‪ٝ‬ای ثشای تّفٗ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ وه‪ ٝ‬ثهش‬ ‫اػبع تغییشاتی و‪ ٝ‬دس کذای فشد ایدبد ٔی ؿ‪ٛ‬د ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ‬ ‫اثتالی ‪ٚ‬ی ث‪ ٝ‬افؼشدٌی سا تـخیق د‪ٞ‬ذ‪ٔ .‬حممبٖ دا٘ـٍب‪ٜ‬‬ ‫ٔشیّ‪ٙ‬ذ دس أشیىب ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذۺ ‪ٕٞ‬هب‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهی ٌهفهتهبسی ثهب‬ ‫افؼشدٌی فشد تغییش ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬افشاد افؼشد‪ٕ٘ ٜ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ه‪ٙ‬هذ ثه‪ٝ‬‬ ‫ػشػت افشاد غیش افؼشد‪ ٜ‬فىش و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػشػت ٔىبِٕ‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ثب ٔىث ‪ٞ‬بی ثیـتش ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬ال٘ی تش ا‪ٞ‬ؼت‪ٔ ٝ‬هی‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ‪ ،‬یه ثش٘بٔ‪ ٝ‬تـخیق کذا ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص یبدٌیشی ػٕیک ‪ٛ٘ -‬ػی یبدٌیشی ٔبؿیٗ ٔجت‪ٙ‬ی ثهش‬ ‫ؿجى‪ٞ ٝ‬بی ػلجی ٔل‪ٛٙ‬ػی ‪ٔ -‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬بػبیی چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬یظٌی ‪ٞ‬بیی وه‪ ٝ‬غهبِهجهب ثؼهیهبس هشیه‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬وٕه و‪ٙ‬ذ‪.‬ایٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثیٕبساٖ ‪ ٚ‬اعشافیبٖ ا٘‪ٟ‬ب وٕه ٔی وه‪ٙ‬هذ تهب اص تهغهیهیهشاه ثهبِهمه‪ٜٛ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ذیذو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ػالٔت س‪ٚ‬اٖ خ‪ٛ‬د ٔغّغ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬وبس‪ٚ َٚ‬یّؼ‪ ٖٛ‬اػتبد ٔ‪ٟٙ‬ذػی ثشق ‪ ٚ‬وبٔپی‪ٛ‬تش دس دا٘ـٍب‪ٜ‬‬ ‫ٔشیّ‪ٙ‬ذ و‪ٞ ٝ‬ذایت ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سا ثش ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داسد‪ٔ ،‬ی ٌ‪ٛ‬یذۺ ایٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬و‪ٛٙٞ ٝ‬ص ٘بٔی ثشای اٖ ا٘هتهخهبه‬ ‫٘ـذ‪ ٜ‬اػت دس ٔشاحُ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ثؼش ٔی ثشد؛ س‪ٚ‬اٖ دسٔبٍ٘شاٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ایٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سا ث‪ ٝ‬ثیٕبساٖ‬ ‫خ‪ٛ‬د ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙٙ‬ذ تب ‪ٚ‬ضؼیت س‪ٚ‬ا٘ی ا٘‪ٟ‬ب سا دس ثیٗ خّؼبه دسٔب٘ی و‪ٙ‬تشَ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫کٌترل تَلیذ اًسَلیی با استفادُ از ًَر ال‪ .‬ایی‪ .‬دی ساعت َّضوٌذ‬ ‫یک سیاُ چالِ کالى جرم در حال هرگ کطف ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬حممهبٖ ػه‪ٛ‬ئهیهؼهی دس‬ ‫خشیبٖ ٔغبِؼ‪ ٝ‬ای ٔه‪ٛ‬فهک ؿهذ٘هذ ته‪ِٛ‬هیهذ‬ ‫ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ سا دس ثذٖ ا٘ؼبٖ ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص ٘ه‪ٛ‬س‬ ‫اَ‪ .‬ایی‪ .‬دی ػبػت ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ و‪ٙ‬تشَ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ پهبیهٍهب‪ ٜ‬ایه‪ٙ‬هتهش٘هتهی یه‪ٛ‬سن‬ ‫اِشه‪ ،‬ثؼیبسی اص سدیبه ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػبػت ‪ٞ‬هبی‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ت‪ٙ‬بػت ا٘ذاْ داسای ٔ‪ٙ‬جغ ٘ه‪ٛ‬س اَ‪.‬‬ ‫ایی‪ .‬دی یىپبسچ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٘‪ٛ‬س ػجض ػبعغ ؿذ‪ ٜ‬پی‪ٛ‬ػته‪ ٚ ٝ‬یهب ثه‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬سه پبِؼی) ث‪ ٝ‬پ‪ٛ‬ػت ٘ف‪ٛ‬ر ٔی وه‪ٙ‬هذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ثشای ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشی ضشثبٖ لّت فشد دس ‪ٍٙٞ‬بْ فؼبِیت ثذ٘ی یب دس حبِت اػتشاحت اػتفهبد‪ٜ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬او‪ٌ ٖٛٙ‬ش‪ٞٚ‬ی اص ٔحممبٖ ٔ‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی فذساَ ص‪ٚ‬سیخ دس ٔغبِؼ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اص ٔ‪ٙ‬جغ ٘‪ٛ‬س اَ‪ .‬ایی‪.‬‬ ‫دی ثشای و‪ٙ‬تشَ طٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تغییش سفتبس ػّ‪ٞ َٛ‬ب اص عشیک پ‪ٛ‬ػت اػتفبد‪ ٜ‬وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ٔبستیٗ ف‪ٛ‬ػ‪ٍٙ‬ش اص دا٘ـىذ‪ ٜ‬ػّ‪ٟٙٔ ٚ ْٛ‬ذػی ػیؼتٓ صیؼتی و‪ ٝ‬سیبػت ایٗ ٔغبِؼ‪ ٝ‬سا ثهش ػه‪ٟ‬هذ‪ٜ‬‬ ‫داؿت‪ٌ ،‬فتۺ ‪ٞ‬یچ ػیؼتٓ ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی عجیؼی دس ػّ‪ٞ َٛ‬بی ا٘ؼب٘ی ث‪ٛ٘ ٝ‬س ػجض ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ٕ٘ی د‪ٞ‬هذ‪،‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ ٔدج‪ٛ‬س ؿذیٓ چیض خذیذی ثؼبصیٓ‪.‬ایٗ ٔحممبٖ دس ٘‪ٟ‬بیت یه وّیذ ٔه‪ِٛ‬هىه‪ِٛ‬هی ایهدهبد‬ ‫وشد٘ذ و‪ ٝ‬صٔب٘یى‪ ٝ‬دس ثذٖ وبس ٌزاؿت‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ثب ٘‪ٛ‬س ػجض ػبػت ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ فؼبَ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ وّیذ ث‪ ٝ‬یه ؿجى‪ ٝ‬ط٘ی ٔتلُ اػت‪ .‬عجک ٔؼٕ‪ ،َٛ‬ا٘‪ٟ‬ب اص ػّ‪ٞ َٛ‬بی ‪ ۲۹۳HEK‬ثشای ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اػتفبد‪ ٜ‬وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػیب‪ ٜ‬چبِ‪ٞٝ‬بی والٖ خشْ ‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬س وه‪ ٝ‬اص‬ ‫٘بٔـبٖ پیذاػت خشٔی حذ‪ٚ‬د یه ٔیّی‪ ٖٛ‬تب ‪ٔ ۱٠‬یّیبسد خشْ‬ ‫خ‪ٛ‬سؿیذی داس٘ذ‪ٌ .‬ب‪ٞ‬ی ا‪ٚ‬لبه ػیب‪ ٜ‬چبِ‪ٞٝ‬بی وهالٖ خهشْ‬ ‫ػبوت ‪٘ ٚ‬بٔشئی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔـب‪ٞ‬ذ‪ٔ ٜ‬ؼتمیٓ ا٘‪ٟ‬ب‬ ‫سا وٕی ٔـىُ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص تی ای‪ ،‬أب ‪ٍٙٞ‬بٔی و‪ٔ ٝ‬بد‪ٜ‬ای دس حبَ فش‪ ٚ‬سفهتهٗ‬ ‫ث‪ ٝ‬دس‪ ٖٚ‬حفش‪ ٜ‬ػظیٓ اِدث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب لشاس ٔی ٌهیهشد‪ ،‬دسخـهؾ‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب صیبد ؿذ‪ٛ٘ ٚ ٜ‬س ثیـتشی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ثمی‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـبٖ ػهبعهغ‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ٔشاوض س‪ٚ‬ؿٗ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـب٘ی فهؼهبَ‬ ‫)‪AGN‬ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬یتشیٗ دِیُ ثشای ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ػیب‪ ٜ‬چبِ‪ٞٝ‬بی والٖ خشْ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اخیشا یه ٌش‪ ٜٚ‬تحمیمبتی اص دا٘ـٍب‪ ٜ‬ت‪ٛٞٛ‬و‪ ٛ‬پغ اص ثجت ػیٍ‪ٙ‬بَ یه ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـب٘ی فؼبَ اص وه‪ٟ‬هىهـهبٖ‬ ‫‪ ،۱۸۷Arp‬یه ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـب٘ی فؼبَ دس حبَ ٔشی سا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س تلبدفی وـ وشد٘ذ‪ .‬تدضی‪ ٚ ٝ‬تحّیُ ٘ـهبٖ‬ ‫داد و‪ٞ ٝ‬ؼت‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـب٘ی فؼبَ یبد ؿذ‪ ٜ‬عی ‪ٞ ۳‬ضاس ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬خبٔ‪ٛ‬ؽ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ وـ ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص اسای‪ٔ ٝ‬یّیٔتشی ثضسی اتبوبٔب ‪ ٚ‬اسای‪ ٝ‬ثؼیبس ثضسی ا٘دبْ ؿذ‪ .‬دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ یه خهت‬ ‫ِ‪ٛ‬ه )‪ jet lobe‬سا وـ وشد٘ذ أب ‪ٞ‬یچ ػیٍ‪ٙ‬بِی اص ‪ٞ‬ؼت‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٘ذاؿت و‪ ٝ‬ایٗ ٔه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬ع ٘ـهبٖ د‪ٞ‬ه‪ٙ‬هذ‪ٜ‬‬ ‫ػى‪ٛ‬ه فؼبِیت ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـب٘ی فؼبَ اػت‪.‬‬ ‫پغ اص ٔشی ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـب٘ی فؼبَ‪ٚ ،‬یظٌی‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىـب٘ی فؼبَ دس ٔمیبع و‪ٛ‬چهتش ٘یهض وهٓ س٘هً‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ صیشا ٔ‪ٙ‬بثغ ف‪ٛ‬ت‪٘ ٖٛ‬یض خبٔ‪ٛ‬ؽ ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬أب ٔ‪ٙ‬غم‪ٌ ٝ‬بص ی‪٘ٛ‬یض‪ ٜ‬دس ٔمیبع ثضسی ‪ٛٙٞ‬ص لهبثهُ ٔـهب‪ٞ‬هذ‪ٜ‬‬ ‫اػت صیشا حذ‪ٚ‬د ػ‪ٞ ٝ‬ضاس ػبَ ع‪ٔ َٛ‬یوـذ تب ف‪ٛ‬ت‪ٖٞٛ‬ب دس ِج‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬لشاس ٌیش٘ذ‪.‬‬ ‫باز ٍ بستِ کردى قفل خاًِ با ایفَى‬ ‫هوکی هیضَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬اپُ ثه‪ ٝ‬د٘هجهبَ عهشاحهی خهب٘ه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذی اػت و‪ ٝ‬ثبص ‪ ٚ‬ثؼت‪ ٝ‬وهشدٖ لهفهُ دسه ‪ٞ‬هبی‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ا٘‪ٟ‬ب ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص ایف‪ ٖٛ‬ا٘دبْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ػی اٖ ثی ػی‪ ،‬اپُ ثب اخشای ایٗ عشح ٔیت‪ٛ‬ا٘هذ‬ ‫ػیؼتٓ ػبُٔ ‪ٞ‬بی ای ا‪ ٚ‬اع ‪ٔ ٚ‬ه ا‪ ٚ‬اع خه‪ٛ‬د سا ثه‪ٝ‬‬ ‫ػیؼتٓ ػبُٔ ‪ٞ‬بیی غبِت ثشای اػتفبد‪ ٜ‬دس ٔه‪ٙ‬هبصَ ٔهجهذَ‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الغ ثب اخشای ایٗ عشح اص ػهخهت افهضاس‪ٞ‬هبی‬ ‫ػبخت اپُ ثشای و‪ٙ‬تشَ ػیؼتٓ‪ٞ‬بی ٘شْ افضاسی خبٍ٘ی ٘یض‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫اپُ للذ داسد ثشای پیـجشد اػتشاتظی خب٘‪ٞٝ‬بی ‪ٛٞ‬ؿهٕه‪ٙ‬هذ‬ ‫خ‪ٛ‬د ث‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ثب ؿشوت‪ٞ‬بی ػخت افضاسی ثبِث ٘هیهض‬ ‫س‪ٚ‬ی ا‪ٚ‬سد تب ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص پّتفشْ اپُ دس ایهٗ حه‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ث‪ ْٛٞ ٝ‬ویت ػالل‪٘ ٝ‬ـبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشای ثبص ‪ ٚ‬ثؼت‪ ٝ‬وشدٖ لفُ دسه ٔ‪ٙ‬هبصَ ثهب اػهتهفهبد‪ ٜ‬اص‬ ‫ایف‪ ٖٛ‬اص یه وّیذ دیدیتبَ دس اپّیىیـٗ ‪ٚ‬اِت اػهتهفهبد‪ٜ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػبصٌبسی ایٗ اپّیىیـٗ ثب دػتیبس ک‪ٛ‬تی ػهیهشی‬ ‫اپُ کذ‪ٚ‬س فشأیٗ ک‪ٛ‬تی ثشای ثبص ‪ ٚ‬ثؼهته‪ ٝ‬وهشدٖ دسه‬ ‫ٔ‪ٙ‬بصَ سا ٕٔىٗ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬اپُ للذ داسد دس ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬خذٔهبه‬ ‫ٔت‪ٛٙ‬ع دیٍشی سا دس ایٗ صٔی‪ٔ ٝٙ‬ؼشفی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫الگَریتن جذیذ َّش هصٌَعی‬ ‫اختالل خَاب را درهاى هیکٌذ‬ ‫تار عٌکبَت گیاّی جایگسیی پالستیک هیضَد!‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ دا٘ـٍب‪ ٜ‬وٕهجهشیهح‬ ‫دس ثشسػی خذیذ خ‪ٛ‬د‪ٛ٘ ،‬ػی تهبس ػه‪ٙ‬هىهجه‪ٛ‬ه‬ ‫ٌیب‪ٞ‬ی اسائ‪ ٝ‬داد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ٔ ٝ‬ی ته‪ٛ‬ا٘هذ خهبیهٍهضیهٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای پالػتیه‪ٞ‬بی ٔتذا‪ َٚ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬اعّغ‪ ،‬دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ دا٘ـٍب‪ ٜ‬وٕجشیح‬ ‫)‪University of Cambridge‬ثب تمّیهذ اص‬ ‫سیضػبختبس‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬لذستی ثب‪ٚ‬س٘ىشد٘ی ثه‪ ٝ‬تهبس‬ ‫ػ‪ٙ‬ىج‪ٛ‬ه ٔیثخـ‪ٙ‬ذ‪ ،‬غـبیی ٌیب‪ٞ‬ی ثب ٔهمهب‪ٔٚ‬هت‬ ‫پالػتیه ‪ٞ‬بی یه ثبس ٔلشف ت‪ِٛ‬یذ وشد‪ٜ‬ا٘ذ ‪ٚ‬‬ ‫ثذیٗ تشتیت‪ ،‬یه خبیٍضیٗ ٌیب‪ٞ‬ی ػبصٌهبس ثهب‬ ‫ٔحیظ صیؼت ثشای پالػتیه اسائ‪ ٝ‬داد‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬ایهٗ‬ ‫غـب‪ٞ‬ب سا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ثشای وهبسثهشد‪ٞ‬هبی که‪ٙ‬هؼهتهی‬ ‫سً٘أیضی ‪ٔ ٚ‬میبعث‪ٙ‬ذی وشد ‪ ٚ‬پغ اص اتهٕهبْ‬ ‫وبس‪ ،‬اٖ سا ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سه وٕپ‪ٛ‬ػت دسا‪ٚ‬سد‪.‬‬ ‫ؿبیذ سؿت‪ٞ ٝ‬بی شی تبس ػ‪ٙ‬هىهجه‪ٛ‬ه اص ٘هظهش‬ ‫ا٘ؼبٖ ‪ٞ‬ب صیبد ٔحىٓ ث‪٘ ٝ‬ظش ٘هشػه‪ٙ‬هذ أهب ثؼهیهبس‬ ‫ٔحىٓ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اػشاس ثؼیبسی سا ثشای دس ٔهیهبٖ‬ ‫ٌزاؿتٗ ثب ػّٓ ٔ‪ٛ‬اد دس ثش داس٘ذ‪ .‬پهظ‪ٞٚ‬ـهٍهشاٖ‬ ‫ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ،ٜ‬اص تهبس ػه‪ٙ‬هىهجه‪ٛ‬ه ثهشای ػهبخهت‬ ‫ػٕؼه‪ٞ‬بی حؼبعتش‪ٔ ،‬حل‪ٛ‬س وشدٖ داس‪ٞٚ‬بی‬ ‫ػشعبٖ ثشای داس‪ٚ‬سػب٘ی ث‪ٟ‬تش ‪ ٚ‬تشٔهیهٓ اػلهبه‬ ‫اػتفبد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫حضَر ‪ ۵‬فیلن ایراًی در جطٌَارُ ضرقی شًَ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ؿهب٘هضد‪ٞ‬هٕهیهٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثیٗ إِّّهی فهیهّهٓ‬ ‫ؿشلی ط٘‪ ٛ‬دس وـه‪ٛ‬س ػه‪ٛ‬ئهیهغ‬ ‫ٔیضثبٖ چ‪ٙ‬ذ فیّٓ و‪ٛ‬تهب‪ ٚ ٜ‬ثهّه‪ٙ‬هذ‬ ‫ایشا٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ؿب٘ضد‪ٕٞ‬یٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬خـ‪ٙ‬ه‪ٛ‬اس‪ ٜ‬ثهیهٗ‬ ‫إِّّی فیّٓ ؿشلی ط٘ه‪ ٛ‬اص تهبسیهخ‬ ‫‪ ۲۱‬اِی ‪ ۲۷‬ط‪ٚ‬ئٗ ‪ ۳۱‬خشداد تب ‪۶‬‬ ‫تیش) دس ؿ‪ٟ‬ش ط٘‪ ٛ‬ثشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫خ‪ٙ‬بیت ثی دلت ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ی ؿ‪ٟ‬شاْ ٔىشی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬هذٌهی ٘هٍهبس‬ ‫اػى‪ٙ‬ذسفش‪ ،‬پغ اص ٕ٘بیؾ دس ایٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ،ٜ‬ت‪ٛ‬ػظ وٕپب٘ی تهشیهٍه‪ٖٛ‬‬ ‫فیّٓ‪ ،‬دس وـ‪ٛ‬س ػ‪ٛ‬ییغ ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ػٕ‪ٔٛ‬ی ٌزاؿت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫فیّٓ ٔؼت‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ثب ثبد ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ی ٔه‪ٟ‬هذی ؿهبدی صاد‪ ٚ ٜ‬ته‪ٟ‬هیه‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌی ػّیشضب ؿبدی صاد‪٘ ٜ‬یض دس ا‪ِٚ‬یٗ حض‪ٛ‬س دس وـ‪ٛ‬س ػ‪ٛ‬ییغ دس‬ ‫ثخؾ ٔؼبثم‪ ٝ‬ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬فؼتی‪ٛ‬اَ ثیٗ إِّّی فیّٓ ؿشلهی ط٘ه‪ ٛ‬ؿهشوهت‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫ٔؼت‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ثب ثبد دس ثبس‪ ٜ‬اثؼبد ٔختّ خاللیت ‪ٞ‬بی ‪ٙٞ‬شی ص٘هذ‪ ٜ‬یهبد‬ ‫ػجبع ویبسػتٕی اػت ‪ ٓٞ ٚ‬او‪ٔ ٖٛٙ‬هشوهض فهش‪ٞ‬ه‪ٙ‬هً ‪ٞ ٚ‬ه‪ٙ‬هش طسط‬ ‫پٕپیذ‪ ٚ‬دس پبسیغ ‪ ٚ‬دس لبِت ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬ثضسی ‪ٔ ٚ‬ش‪ٚ‬س اثبس اثبس ػجهبع‬ ‫ویبسػتٕی‪ ،‬اٖ سا ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ٌزاؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ فیّٓ وه‪ٛ‬تهب‪٘ ٜ‬ه‪ٟ‬هبٖ ثه‪ ٝ‬وهبسٌهشدا٘هی ٔهحهٕهذ ‪ٞ‬هشٔهضی ‪ٚ‬‬ ‫»‪«Yocheved‬اص ػحش خ‪ٛ‬ؽ چـٕبٖ دس ثخؾ سلبثتی فیّهٓ ‪ٞ‬هبی‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ ،ٜ‬د‪ ٚ‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬أتحبٖ ث‪ ٝ‬وبسوشدا٘ی ػ‪٘ٛ‬یهب حهذاد ‪ ٚ‬ته ثه‪ٝ‬‬ ‫وبسٌشدا٘ی اسٔیٗ سحیٕیبٖ ‪ ٚ‬ػٕبد أبٔی ٘یب ‪ ٓٞ‬دس ثهخهؾ خهبیهض‪ٜ‬‬ ‫تٕبؿبٌشاٖ ایٗ س‪ٚ‬یذاد ػی‪ٕٙ‬بیی ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ٌزاؿت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ دا٘ـٍب‪ ٜ‬وٕجشیح دس حهبَ ثهشسػهی‬ ‫سفتبس پش‪ٚ‬تئیٗ ‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬د٘ذ ‪ ٚ‬دس ثخـی اص ایهٗ وهبس‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا ث‪٘ ٝ‬ح‪ ٜٛ‬اسایؾ تبس ػه‪ٙ‬هىهجه‪ٛ‬ه ‪ٚ‬‬ ‫تشویت ثی ٘ظیشی و‪ ٝ‬ثه‪ ٝ‬اٖ چه‪ٙ‬هیهٗ لهذستهی‬ ‫ٔیثخـذ‪ٔ ،‬ؼغ‪ٛ‬ف داؿت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬یه ٔغبِؼ‪ ٝ‬خذیذ اِهٍه‪ٛ‬سیهتهٓ ‪ٞ‬ه‪ٛ‬ؽ‬ ‫ٔل‪ٛٙ‬ػی سا ایدبد وشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پضؿىبٖ وٕه ٔیو‪ٙ‬ذ تهب‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد اختالاله خ‪ٛ‬اه دس ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اعالػبه ثهیهـهتهشی‬ ‫وؼت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دسٔبٖ ٔـىاله خ‪ٛ‬اه وٕه و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ته تبیٕض‪ ،‬یه ٔغبِؼ‪ٛٔ ٝ‬فمیت أهیهض خهذیهذ‬ ‫اٍِ‪ٛ‬سیتٓ ‪ٛٞ‬ؽ ٔل‪ٛٙ‬ػی سا ایدبد وشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پضؿىبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔحممبٖ ػشاػش خ‪ٟ‬بٖ وهٕهه ٔهی وه‪ٙ‬هذ تهب دس ٔه‪ٛ‬سد‬ ‫اختالاله خ‪ٛ‬اه دس ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اعالػبه ثیـتشی وؼت و‪ٙٙ‬هذ‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دسٔبٖ ٔـىاله خ‪ٛ‬اه‪ ،‬اپ‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬اه ‪٘ ٚ‬بسو‪ِٛ‬هپهؼهی‬ ‫وٕه و‪ٙٙ‬ذ‪.‬دس ایٗ ثشسػی‪ٔ ،‬حممبٖ دپهبستهٕهبٖ ػهّه‪ْٛ‬‬ ‫وبٔپی‪ٛ‬تش دا٘ـٍب‪ ٜ‬وپ‪ٟٙ‬بی ثب ٔهشوهض پهضؿهىهی خه‪ٛ‬اه‬ ‫دا٘ههٕههبسن دس ثههیههٕههبسػههتههبٖ »‪«Rigshospitalet‬‬ ‫دإ٘بسن ثشای ایدبد یه اٍِ‪ٛ‬سیتهٓ ‪ٞ‬ه‪ٛ‬ؽ ٔله‪ٙ‬ه‪ٛ‬ػهی‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ تـخیق‪ٞ‬ب‪ ،‬دسٔهبٖ ‪ٞ‬هب ‪ٚ‬‬ ‫دسن وههّههی ٔههب اص اخههتههالاله خهه‪ٛ‬اه ساثهه‪ٟ‬ههجهه‪ٛ‬د‬ ‫ثخـذ‪.‬دؿ‪ٛ‬اسی خ‪ٛ‬اه‪ ،‬اپ‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬اه ‪ ٚ‬حهّٕه‪ ٝ‬خه‪ٛ‬اه اص‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬عی ‪ٚ‬ػیؼی اص اختالاله خ‪ٛ‬اه اػت و‪ٞ ٝ‬هضاساٖ‬ ‫دإ٘بسوی اص اٖ س٘ح ٔیثش٘ذ‪ .‬ػال‪ ٜٚ‬ثش ایٗ‪ ،‬تخٕهیهٗ صد‪ٜ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٞ ۲٠٠‬ضاس دإ٘هبسوهی دچهبس ایهٗ اخهتهالَ ‪ٞ‬هب‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٔ.‬بتیبع پشػّ‪ٛ‬ف‪ ،‬دوتشای ٌش‪ ٜٚ‬ػّ‪ ْٛ‬وبٔپی‪ٛ‬تهش ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اکّی ایٗ تحمیک و‪ ٝ‬اخیش ًا ٔ‪ٙ‬تهـهش ؿهذ‪ ٜ‬اػهت‪،‬‬ ‫ا ‪ٟ‬بس داؿتۺ اٍِ‪ٛ‬سیتٓ ٔجت‪ٙ‬ی ثش‪ٞ‬ه‪ٛ‬ؽ ٔله‪ٙ‬ه‪ٛ‬ػهی فه‪ٛ‬ق‬ ‫اِؼبد‪ ٜ‬دلیک اػت‪ٔ .‬ب اصٔبیـبه ٔختّفی سا ا٘دبْ دادیٓ و‪ٝ‬‬ ‫ػّٕىشد اٖ ثبث‪ٟ‬تشیٗ پضؿىبٖ دسػشاػشخ‪ٟ‬بٖ سلبثت ٔیوشد‪.‬‬ ‫ٍیی ضٌیسل‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ساػت‪ٌٛ ٝ‬ػبِ‪ٌ ۵٠٠ ٝ‬شْ‪ ،‬پ‪ٙ‬یش پبسٔضاٖ ‪ٌ ۱٠٠‬شْ‪ ،‬تخهٓ‬ ‫ٔشؽ ‪ ۲‬ػذد‪ ،‬ؿیش ‪ ۴‬لبؿک غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬ثبداْ صٔی‪ٙ‬هی ‪۵٠‬‬ ‫ٌشْ‪ ،‬اسد ػ‪ٛ‬خبسی ‪ٌ ۳٠٠‬شْ‪ ،‬وش‪ٌ ۵٠ ٜ‬شْ‪ ،‬س‪ٚ‬غٗ ث‪ٝ‬‬ ‫ٔمذاس الصْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتذا ٌ‪ٛ‬ؿت سا ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سه ٘بصن ‪ٔ ٚ‬شثغ ؿىهُ ثهشؽ‬ ‫داد‪ ٚ ٜ‬دس پیبص خشد ؿذ‪ٔ ٜ‬ی خ‪ٛ‬اثب٘یٓ‪ .‬ثؼهذ اص ٔهذتهی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؿت سا اصدس‪ ٖٚ‬پیبص خبسج وشد‪ٞ ٚ ٜ‬هش د‪ ٚ‬عهشف‬ ‫اٖ سا ث‪ٕ٘ ٝ‬ه ‪ ٚ‬فّفُ اغـت‪ ٝ‬وشد‪ٔ ٚ ٜ‬ی ٌهزاسیهٓ تهب‬ ‫ٔض‪ ٜ‬داس ؿ‪ٛ‬د‪ .‬تخٓ ٔشؽ ‪ٞ‬ب سا صد‪ ٚ ٜ‬ؿیش‪ ،‬پ‪ٙ‬یش س٘ذ‪ ٜ‬ؿذ‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثبداْ صٔی‪ٙ‬ی خشد ؿذ‪ ٜ‬سا افض‪ٚ‬د‪ٔ ٓٞ ٚ ٜ‬هی ص٘هیهٓ تهب‬ ‫کبف ‪ ٚ‬یىذػت ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػپغ ٌ‪ٛ‬ؿت ‪ٞ‬ب سا داخُ ٔبی‪ٝ‬‬ ‫لشاس ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ .‬وش‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬غٗ سا س‪ٚ‬ی حشاسه لشاس داد‪ٜ‬‬ ‫‪ٌٛ ٚ‬ؿت ‪ٞ‬ب سا اص ٔبی‪ ٝ‬خبسج وشد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬اسد ػ‪ٛ‬خبسی‬ ‫اغـت‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ٚ .‬لتی س‪ٚ‬غٗ وبٔال داؽ ؿذ ٌ‪ٛ‬ؿت ‪ٞ‬ب‬ ‫سا دس اٖ لشاس داد‪ ٚ ٜ‬حشاسه سا وٓ ٔی و‪ٙ‬یٓ تب وبٔهال‬ ‫پخت‪ ٝ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫»کطتار رٍز تْراى«‬ ‫تٌْا ًوایٌذُ ایراى‬ ‫در جطٌَارُ اٍدًسِ داًوارک‬ ‫ًواٌّگ »دختر اسوًَی «هٌتطر ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٌ -‬ش‪ ٓٞ ٜٚ‬ا‪ٚ‬ایی ثیٗ‬ ‫إِّّی اِغذیهش عه‪ٟ‬هشاٖ ‪ٞ‬هٕهضٔهبٖ ثهب‬ ‫ػبِش‪ٚ‬ص ‪ٚ‬الده ثب ػهؼهبده حضهشه‬ ‫ٔؼل‪ ٝٔٛ‬ع) ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص دختش ٕ٘هب‪ٞ‬ه‪ٙ‬هً‬ ‫دختش اػٕ‪٘ٛ‬ی سا ٔ‪ٙ‬تـش وشد‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب فشا سػیذٖ ٔیالد ثب ػؼهبده‬ ‫حضشه ٔؼل‪ ٝٔٛ‬ع) ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص دخهتهش‬ ‫ٕ٘ب‪ ًٙٞ‬دختش اػٕ‪٘ٛ‬ی ثب ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی ٌش‪ ٓٞ ٜٚ‬ا‪ٚ‬ایی ثیٗ إِّّی اِغهذیهش‬ ‫ع‪ٟ‬شاٖ پیؾ س‪ٚ‬ی ٔخبعجبٖ لشاس ٌشفت‪ .‬ایٗ دس حبِی اػت و‪ ٝ‬احؼهبٖ‬ ‫خب‪ٚ‬داٖ ؿبػش‪ ،‬ػّی افؼشی ت‪ٙ‬ظیٓ‪ٔ ،‬حٕذ أیٗ فهىهشی وهبسٌهشداٖ ‪ٚ‬‬ ‫تذ‪ٚ‬یٗ و‪ٙٙ‬ذ‪ٌ ٜ‬ش‪ ٜٚ‬اخشایی ایٗ ٕ٘ب‪ ًٙٞ‬سا تـىیُ ٔی د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بدی ٘لیشی ػشپشػت ٌش‪ ٓٞ ٜٚ‬ا‪ٚ‬ایی اِغذیش دس ٌفتٍ‪ ٛ‬ثب خجش٘هٍهبس‬ ‫ٔ‪ٟ‬ش ت‪ٛ‬ضیح دادۺ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬لشاس ٌشفتٗ دس ایبْ وش‪٘ٚ‬بیی ٌش‪ٔ ٜٚ‬هب ‪ٞ‬هٓ‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ ػبیش ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی فؼبَ دس ػشک‪ٛ٘ ٝ‬ا‪ٞ‬بی ایی‪ٙ‬ی تالؽ وشد‪ ٜ‬تب ثهب‬ ‫سػبیت حذاوثشی ؿی‪٘ ٜٛ‬بٔ‪ٞ ٝ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی دس ٔشاػٓ ‪ ٚ‬ثش٘هبٔه‪ ٝ‬ای ثه‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬سه ص٘ذ‪ ٜ‬اخشا ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ خ‪ٟ‬ت ػٕذ‪ ٜ‬تٕشوض ٌش‪ ٜٚ‬س‪ٚ‬ی‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ضجظ وّیپ ‪ٞ‬بیی ؿذ و‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بػجت ‪ٞ‬بی ٔهز‪ٞ‬هجهی ‪ ٚ‬حهتهی‬ ‫اختٕبػی ٔختّ پیؾ س‪ٚ‬ی ٔخبعجبٖ لشاس ٔی ٌیشد‪ .‬وٕب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چ‪ٙ‬هذی‬ ‫پیؾ ‪ ٓٞ‬وّیپی اص ػ‪ٛ‬ی ٌش‪ٙٔ ٜٚ‬تـش ؿذ و‪ٔ ٝ‬ضٕ‪ ٖٛ‬اٖ دس حهبَ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ای ا٘تخبثبه لشاس داؿت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬دۺ ٕ٘ب‪ ًٙٞ‬دختش اػٕ‪٘ٛ‬ی ٘یض دس ساػتبی ‪ٕٞ‬یٗ ػیبػت ٌهش‪ٜٚ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬حت‪ٛ‬ای اٖ ث‪ٙٔ ٝ‬بػجت ٌشأیذاؿت ٔیهالد ثهب ػهؼهبده‬ ‫حضشه ٔؼل‪ ٝٔٛ‬ع) ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص دختش ث‪ٛ‬د ‪ٌ ٚ‬ش‪ ٜٚ‬ػؼی وشد ثب ‪ٕٞ‬ىهبسی‬ ‫دختشاٖ ػضیض ‪ٌ ٚ‬شأی یه ٔدتٕغ أ‪ٛ‬صؿی ٔمغغ اثتهذایهی اثهشی سا‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ػ‪ ٟٓ‬خ‪ٛ‬د دس پبػذاؿت س‪ٚ‬ص دختش ثبؿذ‪.‬‬ ‫جایسُ ٍیصُ جطٌَارُ اٍرشیٌسی رٍهاًی بِ ٌّرهٌذاى ایراًی رسیذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬فؼتی‪ٛ‬اَ ا٘ؼی ‪ ۲٠۲۱‬ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سه‬ ‫تشویجی اص ٕ٘بیؾ حض‪ٛ‬سی ‪ ٚ‬ا٘الیٗ‪ ،‬ا٘یٕیـٗ سا‬ ‫ث‪ ٝ‬ػی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬ب ثبصٔیٌشدا٘ذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬سایتی‪ ،‬اص د‪ ٝٞ‬ؿلت ٔیهالدی تهب ثه‪ٝ‬‬ ‫حبَ ا٘یٕبت‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ػشاػش د٘یب دس ؿ‪ٟ‬ش ا٘ؼهی دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اِپ فشا٘ؼ‪ٌ ٝ‬شد ‪ٔ ٓٞ‬ی ای‪ٙ‬ذ تب فیّٓ‪ٞ‬هبی‬ ‫ا٘یٕیـٗ سا ٌشأی ثذاس٘ذ‪ .‬فؼتی‪ٛ‬اَ فیّٓ ا٘یٕیهـهٗ‬ ‫ثیٗإِّّی ا٘ؼی دس اثتذا یه سخذاد د‪ ٚ‬ػهبال٘ه‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اص ػبَ ‪ٞ ۱۹۹۸‬ش ػبَ ثشٌضاس ٔهی ؿه‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬پب٘ذٔی ثبػث ؿذ فؼهتهیه‪ٛ‬اَ ثهشای‬ ‫٘خؼتیٗ ثبس ا٘الیٗ ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫حبال و‪٘ ٝ‬ضدیه ث‪ ٝ‬صٔبٖ ثشٌضاسی ؿهلهتهٕهیهٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ا٘ؼی ٔیؿ‪ٛ‬یٓ‪ٔ ،‬ؼئ‪ٛ‬الٖ فؼتی‪ٛ‬اَ تلهٕهیهٓ‬ ‫سراضپس‬ ‫ٌشفت‪ ٝ‬ا٘ذ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ای وبُٔ اص فیّٓ‪ٞ‬بی سلبثهتهی‪،‬‬ ‫اثبس دس حبَ پیـشفت ‪ٔ ٚ‬حته‪ٛ‬ای تهّه‪ٛ‬یهضیه‪٘ٛ‬هی‬ ‫ٔ‪ٙ‬تخت أؼبَ سا ثیٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ػیضد‪ ٓٞ‬تب ٘‪ٛ‬صد‪ٓٞ‬‬ ‫ط‪ٚ‬ئٗ ‪ ۲۳‬تب ‪ ۲۹‬خشداد) ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ثٍزاس٘ذ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بی ػفش ‪ٙٞ‬ه‪ٛ‬ص ‪ٞ‬هٓ‬ ‫ثبػث ٔیؿ‪ٛ‬د فؼتی‪ٛ‬اَ ٘ت‪ٛ‬ا٘ذ ثب شفهیهت وهبٔهُ‬ ‫ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬بسػُ خیٗ ٔذیش ‪ٙٞ‬شی اٖ ٌفهته‪ٝ‬‬ ‫ا٘ؼی أؼبَ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سه ‪ٞ‬یجشیذی ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬هذ‬ ‫ؿههذ ‪ ٚ‬ثههشخههی اص اثههبس فههمههظ ٔههخههلهه‪ٛ‬ف‬ ‫ؿشوت و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ٔحذ‪ٚ‬د حض‪ٛ‬سی ‪ٕ٘ ٚ‬بیؾ ثمی‪ٝ‬‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬ب ا٘الیٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفتۺ ‪ٚ‬لتی اص ٘‪ٛ‬أجش ؿش‪ٚ‬ع ث‪ ٝ‬وهبس خهذی‬ ‫ثشای فؼتی‪ٛ‬اَ أؼبَ وشدیٓ ایذ‪ ٜ‬فؼتی‪ٛ‬اَ تشویجی‬ ‫زهاى اکراى هَزیکال رٍلذ دال تعییی ضذ‪ ،‬دٍهیی »هاتیلذا «در سیٌوا‬ ‫سا دس ػش داؿتیٓ‪ .‬خیّی‪ٞ‬ب ٌفت‪ٙ‬ذ ایٗ ایذ‪ ٜ‬ثیؾ اص‬ ‫حذ خ‪ٛ‬ؽثی‪ٙ‬ب٘‪ ٝ‬اػت أب ٔب ث‪ ٝ‬اٖ ثب‪ٚ‬س داؿتیٓ‪ .‬تهب‬ ‫ف‪ٛ‬سی‪ٔ ٝ‬ـخق ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ػخت ٔی ته‪ٛ‬اٖ دس‬ ‫ٔحُ ثشٌضاسی افشادی سا اص ػشاػش خ‪ٟ‬هبٖ ٌهشد‬ ‫ا‪ٚ‬سد أب خیّی ٔغٕئٗ ث‪ٛ‬دیٓ و‪ ٝ‬فؼتی‪ٛ‬اَس‪ٞٚ‬هبی‬ ‫فشا٘ؼ‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬اس‪ٚ‬پبیی ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثیبی‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬فیّٓ التجبػی ٔ‪ٛ‬صیىبَ اص سٔبٖ س‪ِٚ‬هذ داَ‬ ‫ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اوشاٖ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬ثه‪٘ ٝ‬همهُ اص ‪ٚ‬سایهتهی‪ ،‬الهتهجهبع‬ ‫ٔ‪ٛ‬صیىبَ اص ٔبتیّذا ٘‪ٛ‬ؿت‪ ٝ‬س‪ِٚ‬ذ داَ ٘ه‪ٛ‬یؼه‪ٙ‬هذ‪ٔ ٜ‬هحهجه‪ٛ‬ه‬ ‫و‪ٛ‬دوبٖ ثشیتب٘یبیی ػبَ ‪ ۲٠۲۲‬سا‪ٞ‬ی ػی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬ب ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػ‪٘ٛ‬ی پیىچشص ثشیتب٘یب ٔؼئ‪ِٛ‬یت پخؾ ایٗ فیّٓ سا ثهشػه‪ٟ‬هذ‪ٜ‬‬ ‫داسد‪.‬ث‪ ٝ‬ایٗ تشتیت التجبع ٕ٘بیـی اص ایٗ وهتهبه پهشفهش‪ٚ‬ؽ‬ ‫س‪ِٚ‬ذ داَ و‪ٔ ٝ‬ذه‪ٞ‬ب دس ‪ٚ‬ػت ا٘ذ س‪ٚ‬ی کح‪ ٝٙ‬تهئهبتهش ثه‪ٛ‬د‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬دس ػی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬ب ٘یض دیذ‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬صٔبٖ اوشاٖ ایٗ فیّهٓ ‪۲‬‬ ‫دػبٔجش ‪ ۲٠۲۲‬دس ثشیتب٘یب تؼییٗ ؿذ‪ ٚ ٜ‬ثمی‪ ٝ‬د٘یب ٘یض اص عشیک ٘تفّیىغ اص دػبٔجش ‪ٔ ۲٠۲۲‬هی ته‪ٛ‬ا٘هذ اٖ سا‬ ‫تٕبؿب و‪ٙٙ‬ذ‪.‬اِیـب ‪ٚ‬ایش دس ایٗ فیّٓ دس ٘مؾ ٔبتیّذا ثبصی وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬أب تهبٔهپهؼه‪ ٖٛ‬دس ٘همهؾ ٔهیهغ‬ ‫تشا٘چجبَ‪ ،‬الؿب٘ب ِی‪ٙ‬چ دس ٘مؾ ٔیغ ‪ٞ‬ب٘ی ‪ ٚ‬اػتی‪ٌ ٖٛ‬شا‪ٞ‬بْ ‪ ٚ‬ا٘ذسا سصث‪ٛ‬س‪ ٚ‬دس ٘مؾ ‪ٚ‬اِهذیهٗ ٔهبتهیهّهذا‬ ‫خّ‪ٛ‬ی د‪ٚ‬سثیٗ سفت‪ٝ‬ا٘ذ‪ٔ.‬تی‪ٚ ٛ‬اسچبع و‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ایٗ ٕ٘بیؾ سا دس ‪ٚ‬ػت ا٘ذ ‪ ٚ‬ثهشاد‪ٚ‬ی ثهشػه‪ٟ‬هذ‪ ٜ‬داؿهت‬ ‫وبسٌشداٖ فیّٓ اػت‪.‬د٘یغ وِّی ٘ؼخ‪ ٝ‬التجبػی فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬سا ٘‪ٛ‬ؿت‪ٛٔ ٚ ٝ‬ػیمی ا‪ٚ‬سیدی‪ٙ‬بَ ‪ ٚ‬اؿؼبسؽ ت‪ٛ‬ػظ‬ ‫تیٓ ٔی‪ٙ‬چیٗ خّک ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٕ٘.‬بیؾ ٔ‪ٛ‬صیىبَ ٔبتیّذا ثب اػتمجبَ ٔ‪ٙ‬تمذاٖ ‪ٔ ٚ‬خبعجبٖ س‪ٚ‬ث‪ٝ‬س‪ ٚ‬ؿذ ‪ ۷ ٚ‬خبیض‪ٜ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ٛ‬ی‪ ٝ‬سا اص اٖ خ‪ٛ‬د وشد و‪ ٝ‬ؿبُٔ ث‪ٟ‬تشیٗ ٕ٘بیؾ ٔ‪ٛ‬صیىبَ ‪ ٓٞ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ٕ٘بیؾ ‪ ۵‬خبیض‪ ٜ‬ت‪٘ٛ‬ی ‪ ٓٞ‬ثشد‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬وـهتهبس س‪ٚ‬ص ته‪ٟ‬هشاٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫وبسٌشدا٘ی حؼبْ حٕیذی ‪٘ ٚ‬ه‪ٛ‬یؼه‪ٙ‬هذٌهی ‪ ٚ‬ته‪ٟ‬هیه‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌی حؼیٗ ت‪ٟ‬شا٘ی ث‪ ٝ‬ثهخهؾ ٔؼهبثهمه‪ ٝ‬چه‪ٟ‬هُ ‪ٚ‬‬ ‫ؿـٕیٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثیٗإِّّی فیّٓ ا‪ٚ‬د٘ؼ‪ ٝ‬دإ٘هبسن سا‪ٜ‬‬ ‫پیذا وشد‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬وـتهبس س‪ٚ‬ص ته‪ٟ‬هشاٖ دس ا‪ِٚ‬هیهٗ حضه‪ٛ‬س‬ ‫ثیٗ إِّّی خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ثخؾ ٔؼهبثهمه‪ ٝ‬فؼهتهیه‪ٛ‬اَ «پهبِهٓ‬ ‫اػپشی‪ٍٙ‬ض »أشیىب سا‪ ٜ‬یبفت و‪ ٝ‬اص ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ خـ‪ٙ‬ه‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ػشک‪ ٝ‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬د٘یب ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫د‪ٔٚ‬یٗ حض‪ٛ‬س ثیٗإِّّهی ایهٗ فهیهّهٓ دس خـه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬د٘ؼ‪ ٝ‬دإ٘بسن اػت و‪ ٝ‬فیّٓ ‪ٞ‬بی ثخؾ ٔؼبثمه‪ ٝ‬اٖ‬ ‫اص ٔیبٖ ‪ٞ ۳‬ضاس ‪ ۲۲۹ ٚ‬ؿشوتو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ا٘تخبه ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثیٗ إِّهّهی ا‪ٚ‬د٘ؼه‪ ٝ‬دا٘هٕهبسن یهىهی اص‬ ‫ٔؼتجشتشیٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ٞ ٜ‬بی ػی‪ٕٙ‬بیی دس ػشک‪ ٝ‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٜ‬‬ ‫د٘یب ‪ ٚ‬اص خّٕ‪ ٝ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ٜٞ‬بی ٔ‪ٛ‬سد تبییذ اوبدٔی ػّه‪ْٛ‬‬ ‫‪ٙٞ ٚ‬ش‪ٞ‬بی ػی‪ٕٙ‬بیی اػىبس اػت ‪ ٚ‬فیّٓ‪ٞ‬بی ثهشٌهضیهذ‪ٜ‬‬ ‫دس ثخؾ سلبثتی ٔؼبثم‪ ٚ ٝ‬ثخؾ ّٔی ث‪ ٝ‬اوبدٔی اػىبس‬ ‫ثشای سلبثت دس ؿبخ‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تشیٗ فیهّهٓ وه‪ٛ‬تهب‪ٔ ٜ‬هؼهشفهی‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ػبَ ‪ٔ ۱۹۷۵‬هیهالدی تهبػهیهغ ؿهذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫لذیٕی تشیٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬دإ٘بسن اػت ‪ ٚ‬دس تبسیهخ ‪۳٠‬‬ ‫اٌ‪ٛ‬ػت تب ‪ ۵‬ػپتبٔجش ثشاثش ثب ‪ ۸‬تب ‪ ۱۴‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س دس ؿه‪ٟ‬هش‬ ‫ا‪ٚ‬د٘ؼ‪ ٝ‬دإ٘بسن ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ایٗ فیّٓ حٕیذسضب وشٔی‪ٟٔ ،‬شاٖ اتؾ صای‪ ،‬س‪ٚ‬صث‪ٝ‬‬ ‫ػی‪ٙ‬ىی ‪ٟٔ ٚ‬ش٘‪ٛ‬ؽ ػّیٕی ایفبی ٘مؾ وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫پخؾ ثیٗ إُِّ فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬وـهتهبس س‪ٚ‬ص ته‪ٟ‬هشاٖ ثهش‬ ‫ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬د٘ب سػبْ اػت‪.‬‬ ‫فرٍش ‪ّ ۰۵۴‬سار ًسخِ کتاب بِ ارزش بیص از ‪ ۵۵‬هیلیارد ریال در »بْاراًِ کتاب«‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٚ -‬صیش اسؿبد دس خذیذتشیٗ ت‪ٛ‬ئیت خ‪ٛ‬د ثب‬ ‫اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثشٌضاسی عشح ث‪ٟ‬بسا٘‪ ٝ‬وتبه ٘‪ٛ‬ؿتۺ دس ثه‪ٟ‬هبسا٘ه‪ٝ‬‬ ‫وتبه ثیؾ اص ‪ٔ ۸۵‬یّیبسد سیبَ ‪ ٚ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۴۵٠‬ضاس ٘ؼهخه‪ٝ‬‬ ‫وتبه دس وتبثفش‪ٚ‬ؿی ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س خشیذاسی ؿهذ‪ ٜ‬اػهت‪.‬‬ ‫ػیذػجبع کبِحی ‪ٚ‬صیش فش‪ ٚ ًٙٞ‬اسؿهبد اػهالٔهی دس‬ ‫خذیذتشیٗ ت‪ٛ‬ئیت خ‪ٛ‬د ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثشٌضاسی عشح ث‪ٟ‬هبسا٘ه‪ٝ‬‬ ‫وتبه ٘‪ٛ‬ؿتۺ دس ث‪ٟ‬بسا٘‪ ٝ‬وتبه ثیؾ اص ‪ٔ ۸۵‬یّیبسد سیبَ ‪ٚ‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۴۵٠‬ضاس ٘ؼخ‪ ٝ‬وتبه دس وتبثفش‪ٚ‬ؿی ‪ٞ‬بی وـه‪ٛ‬س‬ ‫خشیذاسی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬دس ٔتٗ ت‪ٛ‬ئیت ػیذ ػجبع کهبِهحهی‬ ‫أذ‪ ٜ‬اػتۺدس ث‪ٟ‬بسا٘‪ ٝ‬وتبه ثیؾ اص ‪ٔ ۸۵‬یّیبسد سیبَ ‪ ٚ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۴۵٠‬ضاس ٘ؼخ‪ ٝ‬وتبه دس وتبثفهش‪ٚ‬ؿهی‬ ‫‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س خشیذاسی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬دس س‪ٚ‬صٌبس غشثت فش‪ ًٙٞ‬دس تهشیهجه‪ٞ ٖٛ‬هبی ػهیهبػهت‪ ،‬خهجهش‬ ‫ٔؼشهثخـی اػت‪.‬ثشاػبع ایٗ ٌضاسؽ‪ ،‬ث‪ٟ‬بسا٘‪ ٝ‬وتبه ‪ ۱۴٠٠‬اص ‪ ۱۷‬خشدادٔب‪ ۱۴٠٠ ٜ‬دس ػشاػش وـ‪ٛ‬س‬ ‫وبس خ‪ٛ‬د سا اغبص وشد ‪ ٚ‬تب ‪ ۲۳‬خشدادٔب‪ ٓٞ ٜ‬ادأ‪ ٝ‬داسد‪.‬ثش اػبع ایٗ ٌضاسؽ‪ ۸۸۲ ،‬وتبثهفهش‪ٚ‬ؿهی اص‬ ‫وُ وـ‪ٛ‬س ػض‪ ٛ‬ایٗ عشح ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬اص ایٗ تؼذاد‪ ۶۷۸ ،‬وتبثفش‪ٚ‬ؿی دس ٔشاوض اػتب٘‪ٟ‬بی وـ‪ٛ‬سٔبٖ ٔؼتمش‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ۲٠۴ ٚ‬وتبثفش‪ٚ‬ؿی ‪ ٓٞ‬دس ػبیش ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی اػتبٖ‪ٞ‬ب لشاس داس٘ذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪32‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪3‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪0301‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪0003‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتس حسیه محمدشادٌ صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫دیویا دیللسی‬ ‫دیللسیه یازاویشی‬ ‫ز‪ٔٔ٧‬ط‪٧ ٚ٧‬بضا‪٨ٛ‬ص ٗسآ‪٠‬س‪١ ٦‬ط ظاٗب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬سب‪ٗ ٦ٛ‬طیـی‪ّٞ‬‬ ‫ائش٘‪٨‬طس‪٧‬ط‪ .‬ث‪ٗ ٞ‬سآ‪ ٠‬ا‪ٝ‬ظ‪ٟ‬ض‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬ثی‪٨‬یٔیِی‪٨‬ی‪ٜ‬یٔیط چی‪ٞ‬خ‬ ‫ز‪ٝ‬ض‪ٞ٘ٛٞ‬ش ‪ ٝ‬چیئیطی‪٨‬یسٓی‪ُ ٦‬یاض‪ٝ‬ضیٔیط ا‪ٝ‬ضسیب‪٧‬یب‬ ‫ه‪ٞ٘٧ٞ‬ضالض‪ .‬ث‪ ٖ٨ٔ٨‬ز‪٨ٛٝ‬بس‪ ٦‬ا‪ٜ٧‬س‪٘٨ً ٠٧‬ی‪ ٦‬هیطیؼی‪ٝ ٦‬‬ ‫ًس‪ ٚ٨‬ث‪٨‬ط ‪ٛ‬ظط‪ ٠٧٠٧‬اّ سبد٘بٗ‪٨‬طس‪٧‬ط‪ .‬ا‪ ٙ‬سیب‪ٛ‬ی‪٨‬ی‪ٜ‬ی٘ی‪٨‬یص‬ ‫ُاض‪ٝ‬ضٔط‪،‬ث‪ٛٞ‬الضز‪٧‬طۺ‬ ‫‪٧ . ۱‬ب‪ٛ‬س‪٨‬الٗب ُاض‪ٝ‬ض‪ٞ‬ۺ ث‪ُ ٞ‬اض‪ٝ‬ض‪ُ ٠‬اض‪ ،ٟ‬ا‪ٛ‬سب‪١ ٙ‬یط‬ ‫ثآِ‪٠‬ز‪ ،ٟ‬طج‪٨‬ؼشس‪٧ ٝ ٟ‬ب‪٧ – ٙ‬اض‪ٟ‬س‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪ ٙ ٝ‬سسٔیط‪٥‬‬ ‫سؤ‪٨‬س ائش٘ی ‪ ٝ‬ا‪ٛٝ‬الض‪ ٥‬ا‪ٌٛ‬طیبف ‪ٝ‬ئیطٗیٌٔی‪ ٠‬ز‪٧‬یْ‬ ‫‪٧‬بضازا ث‪٨٘ٔ٨‬طس‪٧‬ط‪ .‬ث‪ُ ٞ‬اض‪ٝ‬ض‪ُ ٠‬اض‪ ،ٟ‬طج‪٨‬ؼیز ا‪ٛ‬سیب‪ٙ‬‬ ‫ا‪٧‬چ‪٧ ٙٞ‬بضاز‪٧‬ج‪٨ٔ٨‬ن هب‪ٜ٧‬بؿ‪ ٦‬حسیبه ا‪ٓٝ‬ی‪ٞ‬ض‪ .‬ا‪ٛ‬سیب‪،ٙ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضیالض‪٧‬ی‪ ،ٚ‬اؿیبجیالض‪٧‬ی‪ ،ٚ‬سی‪٧ٞ‬ی‪٧ ،ٙٞ‬یئیٔی‪٨‬ی‪ٝ ٚ‬‬ ‫‪ٞ٧‬ض‪ ٟ‬س‪ٜ٨‬س‪١ ٦ً ٟ‬ط ‪ٝ‬اضٓ‪٨‬ـ‪ ٚ٨‬ساض‪ٟ‬سس‪ ٦ِ٧‬سیسیٔیط‪،٥‬‬ ‫‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٘٨‬ب‪٧‬ب چبٓ‪٨‬ط٘‪٨‬طس‪٧‬ط‪ .‬ث‪ٛٞ‬ب ُاض‪ٟ‬ز‪ ،ٟ‬ثآِ‪ٓ٠‬طز‪ًٟ‬ی‪٦‬‬ ‫سسٔط‪ ٝ ٚ٧‬ضیطط ٓیط‪٧‬ی‪ ٚ‬زُی‪٨‬یطی‪٨‬یی ‪ ٝ‬کیطهیٔی‪٦‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬هالض‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪ ،ٙٞ‬ز‪ٔٔ٧‬طز‪ ٟ‬زُ‪٨‬ط‪٨‬ی ا‪٘ٓٝ‬ی‪ٞ‬ضیالض‪.‬‬ ‫س‪ٞ‬ضى ز‪٧ ٚ٨ٛ٦ٔ٧‬بضا‪ٛ‬س‪٧‬ـ‪ ٦‬ث‪ٓ٠ِٓٞ‬یط‪٧‬ی‪ ،ٚ‬ثی‪ٞ‬ظ م ‪ٝ‬‬ ‫س‪٨‬جبم ثآِ‪ٓ ٠‬ط ً‪ ٦٘٨‬ثبؿٔ‪ ٦‬سیسیٔی‪ ٦‬ثیآیِی‪ٓ ٠‬یط‬ ‫ا‪٘ٓٝ‬بز‪٧‬والض‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪ ،ٙٞ‬س‪ٞ‬ضى ز‪ ٦ٔ٧‬ا‪٧ ٙ‬یئیشیِی‪٨‬ی‪ٝ ٚ‬‬ ‫ُئ‪٨ٜ‬ص ز‪ ْ٧‬ا‪ ٝ‬ضام ‪٧‬بضا‪٨٘ٛ‬طس‪٧‬ط‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هبضض‪٨‬الٗب ُاض‪ٝ‬ض‪ٞ‬ۺ ث‪ُ ٞ‬اض‪ٝ‬ضی‪ُ ٠‬یاض‪ ،ٟ‬ا‪ٛ‬سیب‪ٙ‬‬ ‫ُاض‪ٝ‬ز‪٧ ٝ ُٞٝ‬ب ساث‪٨‬طٓ‪ٜ‬س‪١ ٦ِ٧‬ط ا‪ ٝ ٥ ٝ‬حیبزثی‪٠‬‬ ‫هبضض‪٨‬س‪ٜ٨‬سا‪ ،‬ث‪٨‬ط سس چ‪٨‬ربضٗ‪٨‬طس‪٧‬ط‪ .‬ثی‪ ٞ‬سیسیٔیط‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫‪٧‬ئشِ‪ٜٔ٨‬ط٘‪٠‬س‪ٛ ٦‬ش‪٨‬ج‪ ٠‬س‪ٜ٨‬یس‪ ٟ‬ز‪٧‬یْ ‪٧‬یبضا‪ٛ‬ی٘ی‪٨‬یطیس‪٧‬یط‪.‬‬ ‫چئط‪٨‬سٓ‪ ٦‬ثآِ‪ٓ٠‬طز‪ ،ٟ‬هبضض‪٨‬الٗب ض‪ٚ٧‬زا چئیطی‪٨‬یسٓی‪٦‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ؿ‪ ٞ‬ا‪٧‬چ‪ ،ٙٞ‬ز‪ٔٔ٧‬ط چئط‪٨‬سٓ‪ ٦‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضالض‪...‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫اشعاز تسکی شُسیاز‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫سئٔٔط س‪ ٞ‬ض ضبهو‪ٔ٨‬س‪ٞ٨٧‬ه اذب‪ٛ‬سا‬ ‫ه‪٨‬ع ض ا‪ْٛٝ‬ب صق ثبؿٔ‪ٞ٨٨‬ه ثبذب‪ٛ‬سا‬ ‫سالٕ ا‪ٓٝ‬س‪ ٙٞ‬ض‪ًْٞ‬ش‪ْٞ‬ظ‪ ٟ‬ائٔ‪ْٞ‬ظ‪! ٟ‬‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬زا ث‪٨‬ط از‪ُٔ ٖ٧‬س‪ ٚ٨‬ز‪ْٞٔ٧‬ظ‪ٟ‬‬ ‫************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪٨ٔ٢ً ،‬ی ٓط‪ ْٙٝ‬ا‪ٝ‬چب‪ٛ‬سا‬ ‫ً‪ ّْٞ‬ز‪٧‬ج‪ ٜٚ٨‬ز‪ْٝ‬ضب‪ ٙ‬هبٓر‪ٞ‬ه هبچب‪ٛ‬سا‬ ‫ثبذچب ض‪ ٙٝ‬چ‪٨‬چٌٔ‪ْٜٞ‬ه اچب‪ٛ‬سا‬ ‫ث‪٨‬عز‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط ٗ‪ ٌْْٙٞٗٞ‬ا‪ْٓٝ‬سب ‪٧‬بز ائٔ‪٠‬‬ ‫اچ‪٨٘ٔ٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ْٝ‬ضًٔط‪ ٥‬ضبز ائٔ‪٠‬‬ ‫************‬ ‫ثب‪٧‬طإ ‪٧‬ئٔ‪ ٦‬چبضزاذالض‪٨٧ ٥‬رب‪ٛ‬سا‬ ‫‪ْٞٛ‬ض‪ٝ‬ظ ُ‪ ، ٦ْٓٞ‬هبضچ‪٨‬چٌ‪ ٦‬چ‪٨‬رب‪ٛ‬سا‬ ‫اؽ ث‪ٞٓٞ‬سالض ًا‪ٌٜٔ٧‬ط‪ ٚ٧‬س‪٨‬رب‪ٛ‬سا‬ ‫ث‪٨‬عز‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط ‪٧‬بز ائٔ‪ ٙ ٠٨٨‬سبؽ ا‪ْٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫زضزٓط‪٨٘٧‬ع ه‪ ٥ْٞ‬ز‪ٌّٔ٧‬س‪ ، ٚ٨‬زاؽ ا‪ْٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ُْٙٞ ،‬زآ‪ ٥ٝٞ‬زاؿالس‪! ٚ٨‬‬ ‫ا‪ْٝ‬ظ‪ُْٓٞ ْٙٝ‬س‪ ، ْٙٞ‬ث‪ ٞ‬ذالض‪ ٙٝ‬اؿالس‪! ٚ٨‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبذالض‪ ٙٝ‬ث‪٨‬ط زسش‪ ُّْٞ ٠‬ثبؿالس‪! ٚ٨‬‬ ‫‪٧‬ئْ ُٔ‪ٜ‬س‪ٝ ، ٟ‬ئط ُش‪٨‬طس‪ ٚ٨‬ث‪٧ٞ‬ب‪ٛ‬ب‬ ‫ثٌٔ‪٧ ٖ٨ٜٗ ٠‬بس٘‪٨‬ص ثرش‪ ٖ٨‬ا‪٧ْٝ‬ب‪ٛ‬ب‬ ‫************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ،‬س‪ ْٜٙٞ‬ا‪ْٝ‬ظ‪ ْٙٝ‬اؽ ا‪ْٓٝ‬س‪! ٙٞ‬‬ ‫زوضر ث‪٨‬ط ‪٧‬ب‪ ٙٞٛ‬ث‪ ٞ‬ؽ ا‪ْٓ ٝ‬س‪ ٙٞ‬ثبؽ ا‪ْٓٝ‬س‪! ٙٞ‬‬ ‫ث‪٨‬عز‪ ٙ‬س‪ْٞ‬ضا س‪ ْٜٙٞ‬ثبض‪ ٙٞ‬سبؽ ا‪ْٓٝ‬س‪! ٙٞ‬‬ ‫ز‪٨ْٛٝ‬ب ه ‪-ْٞ‬هسض ‪ ،‬اوٓ‪-ْٕٞ‬ا‪٧‬ش‪٘٨‬س‪٥‬‬ ‫ز‪٨ْٛٝ‬ب ث‪ ٦٧ْٞ‬ا‪ْٝ‬ؿ‪ٓٞ‬س‪ٞ‬ظز‪٧ ، ٥‬ئش‪٘٨‬س‪٥‬‬ ‫************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ْٕٞٓٞ٧ ،‬س‪ً ٜٚ‬ج ا‪ْٓٝ‬س‪٥‬‬ ‫ػاٗط‪ً ْٕٝ‬ئچس‪ ٠ُ٘٘ٔ ، ٥‬ز‪ُ ، ٖ٧‬ئج ا‪ْٓٝ‬س‪٥‬‬ ‫‪١‬ئچ ث‪ ٠٘ٔ٨‬ز‪ُ ٖ٧‬اظٓٔط‪ٛ ْٙٝ‬ئج ا‪ْٓٝ‬س‪٥‬‬ ‫ث‪٘ٔ٨‬ع‪٧‬س‪ ٖ٧‬زو‪ٓ ٠ِٛ‬ط ‪ٝ‬اض ‪ ،‬زو‪ٝ ْٕٞٛ‬اض‬ ‫ا‪٧‬شِ‪٨ٓ ٚ٨‬ی ‪ٝ‬اض ‪ ،‬ا‪٧‬ط‪٨ٔ٧‬ن ‪ٝ‬اض ‪ ،‬ا‪ٝ ْْٕٞٓٝ‬اض‬ ‫************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ،‬ا‪٨ِ٧‬ز اَٗٓی ا‪٧‬ش‪٨‬طٗع‬ ‫ػاٗ‪ْٞ‬ض ًئچط ‪ ،‬اکس‪ٞ‬ه ثٓطَ‪ ٟ‬ث‪٨‬ش‪٨‬طٗع‬ ‫‪ٛ‬بٗطز ا‪ ٙ ْٝ‬ػاٗط‪ ٥‬ثبضب ‪٧‬ئش‪٨‬طٗع‬ ‫ث‪٨‬عز ‪ٝ ،‬آال‪ ، ٟ‬ا‪ٞٛٝ‬س٘بض‪٧‬ن س‪٨‬عٓط‪٥‬‬ ‫ُاض‪٘ٛ‬سی حالّ ائس‪ ْٙٝ‬ث‪٨‬عٓط‪٥‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعسان تبسیصی ی اذزبایجاوی‬ ‫سید ابًالقاسم وباتی‬ ‫س‪٨‬س اث‪ٓٞ‬وبسٖ ٗشرٔص ث‪ٛ ٠‬جبس‪ٗ ٝ ٦‬ط‪ٞ٢‬ض ث‪ٗ ٠‬ج‪ ٜٙٞ‬ضب‪ ٝ ٟ‬ذب‪ ٙ‬چ‪ٞ‬دب‪ ٙ‬کطظ‪ٛ‬س ٗ‪٨‬ط ‪٧‬ح‪ٗ ( ٦٨‬یٔیویت ثی‪ ٠‬سی‪٨‬یس‬ ‫ٗحشطٕ اضشج‪ ) ٦ٜ٨‬ث‪ ٠‬سبّ ‪١ ۱۱۹۱‬جط‪ ٥‬س‪ٓٞ‬س ‪٧‬بکز ‪ ،‬ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬ج‪ٞ‬ا‪ ٦ٛ‬ذ‪ٞ‬زضا زض هط‪ ٠٧‬اضشج‪ ٦ٌ٧ ٠ً ٚ٨‬اظ هطاء ثیب‬ ‫صلب‪ ٥‬هط‪ ٟ‬زاؽ اشضثب‪٧‬جب‪ ٝ ٙ‬هط‪ ٟ‬چب‪ ٥‬اسز ثب حطٖ زاض‪ ٝ ٥‬ثبؿجب‪ُ ٦ٛ‬صضا‪٨ٛ‬س ‪ ،‬ظ‪٧‬جب‪١ ٦٧‬ب‪ ٥‬طج‪٨‬ؼز ا‪ٝ‬ضا ثی‪٠‬‬ ‫سط‪ٝ‬ز‪ ٙ‬اضؼبض ثط ا‪٨ِٛ‬رز ‪ ،‬ضکش‪ ٠‬ضکش‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػطکب‪ُ ٙ‬طا‪٨٧‬س ثؼس‪١‬ب ث‪ ٠‬ض‪٢‬ط ا‪١‬ط ضکز ‪ ٝ‬زض ثوؼ‪ ٠‬ض‪٨‬د ض‪٢‬به آس‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫ا‪١‬ط‪ُٞ ٥‬ض‪ ٠‬ػعٓز ُع‪٧‬س ‪ ٝ‬ا‪ٝ‬اذط ػ٘ط ثبظ ث‪ ٠‬ظازُب‪١‬ص اضشج‪ ٚ٨‬ثطُطز‪.‬‬ ‫ٗطح‪ ٕٞ‬ػبضف ‪ٛ‬جبس‪ ٦‬ث‪ً ٠‬طار اظ اه ض‪ٝ‬زذب‪ ٠ٛ‬اضاظ ٗ‪ُ ٦‬صضش‪ ٝ ٠‬اصالم جب‪ ٦٧‬اظ ثس‪ٛ‬ص ‪٧ ٝ‬ب ٓیجیبه ‪١‬یب‪٧‬یص‬ ‫ذ‪٨‬س ‪ ٦٘ٛ‬ضس‪ ٝ ٟ‬ط‪ٞ‬ض‪ٗ ٥‬ب‪١‬طا‪ ٝ ٠ٛ‬ظط‪٧‬لب‪ٛ‬یییی‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ػْ٘ ضا ا‪ٛ‬جبٕ ٗ‪ ٦‬زاز‪ ٠٘١ ٠ً ٟ‬ضا ٗیبر ‪ٗ ٝ‬یجی‪٢‬ی‪ٞ‬ر ‪ٝ‬‬ ‫ح‪٨‬طر ظز‪ٗ ٟ‬یییییی‪ً ٦‬طز‪ ٟ‬اسز ‪.‬‬ ‫ض‪٨ٜ‬س‪ ٟ‬ضس‪ ٟ‬اسز ً‪ ٠‬ا‪ٗ ٙ‬طح‪ ٕٞ‬اضاظ ضا ُب‪١‬ییی‪ ٦‬زض ض‪ ٥ٝ‬اه ثی‪ ٠‬دطیز ذی‪ٞ‬اثی‪٨‬یس‪ ٟ‬ػیجی‪ٞ‬ض ٗی‪٨‬یٌیطز‪ٟ‬‬ ‫اسز ‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬ثبظ ‪ ٦ٌ٧‬اظ ٗٔشعٗ‪ ٚ٨‬ضًیییییبثص زض ‪ ٦ٌ٧‬اظ ض‪ٝ‬ظ‪١‬ب زض ً‪ٜ‬بض اضاظ اظ‪٢‬بض ٓؼج‪ً ٠‬طز‪ ٦ٗ ٝ ٟ‬ذی‪ٞ‬ا‪١‬یس اظ اه‬ ‫ػج‪ٞ‬ض ً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬زض ثب‪ٝ‬ض ذ‪ٞ‬زش ًطاٗش‪ٛ ٦‬طب‪ ٙ‬ز‪١‬س ‪ ٦ٓٝ ،‬ث‪ٗ ٠‬حض ا‪ٜ٧‬ییییییییٌ‪ٝ ٠‬اضز اه ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز ‪ ٠ٛ‬س‪٢ٜ‬ب ٗ‪ٞ‬کن‬ ‫‪ ٦٘ٛ‬ض‪ٞ‬ز ثٌٔ‪ ٠‬جسس ‪ ٠٘٨ٛ‬جب‪ٛ‬ص ضا ز‪ِ٧‬طا‪ٛ ٙ‬جیییییبر ٗ‪ ٦‬ز‪ٜ١‬س ‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬دس اظ حس‪ٝ‬ز ‪١‬لشبز سبّ ػ٘ط‪ ،‬زض ‪ ۱۱۲۱‬ه٘ط‪ ٥‬زضُصضز‪.‬‬ ‫ُاض‪ٟ‬س‪٧ ٠٨٨ٛ ٚٗ ٚ‬بضه ثئٔ‪ٛ ٠‬ب ‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٕٝ‬؟‬ ‫ؿٔط ائشس‪ ٦ً ٖ٧‬س‪ٝ ٠ٜ‬آ‪ ٝ ٠‬حئ‪٨‬طا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪.ٕٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬زا ‪٧‬بذس‪ ٚٗ ٚ٧‬ث‪٨‬چبض‪ ٦ٟٛ‬دط‪ٝ‬ا‪،٦٘٨ً ٠ٛ‬‬ ‫واغیل‬ ‫یاخشی لیغا یاخشی لیق َس کیشیىیه ایشیدی‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫س‪٧ ٌٞٛٞٓٞ‬ئط‪٧ ٟ‬ی‪٨‬یریس‪ ، ٥‬زض‪٧‬سی‪٨‬ی‪ٜ‬ی‪ ٦‬ثی‪ٞ‬ؿیبظ‪٧‬ی‪ٜ‬یسا‪ٙ‬‬ ‫چ‪٨‬ربضس٘بم ا‪٧‬سش‪ٜ٧ ٠‬س‪ ، ٟ‬ح٘‪٨‬س ً‪٨‬ط‪ ٦‬زئس‪ ٥‬ۺ‪ -‬زا‪٧‬یب‪، ٙ‬‬ ‫ائٔ‪ ٠‬س‪٘٧ٞ‬ب !‬ ‫ا‪ٝٝ‬چ‪ ٞ‬زئس‪ ٥‬ۺ‬ ‫‪ +‬ثس ‪ٛ‬ئج‪ ٠‬س‪ ٕٞ٧ٞ‬؟‬ ‫ح٘‪٨‬س ً‪٨‬ط‪ ٦‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضس‪ ٝ‬ۺ‪ -‬ث‪٨‬ط ٗ‪ ٠ٜ‬زئ‪ُ ٚ٨٨‬اض‪ ٕٝ‬س‪٨‬ع ثی‪ٞ‬‬ ‫س‪ ٌٙٞٛٞٓٞ‬زض‪٧‬س‪ ، ٠ٜ٨‬ث‪٨‬طز‪ ٟ‬ا‪ ٞٛٝ‬س‪٘٧ٞ‬بم ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬چٌس‪٨ٜ٨ِ٧‬ع ظح٘ش‪ٜٗ ٠‬س‪ٛ ٙ‬ئچ‪ ٠‬ا جبم س‪٨ٜ٨‬ع ؟‬ ‫ا‪ٝٝ‬چ‪ ٞ‬زئس‪ ٥‬ۺ‬ ‫‪ +‬ا‪ ٙٝ‬س‪.ٚٗٞ‬‬ ‫ح٘‪٨‬س ً‪٨‬ط‪ ٦‬ا‪ ٙٝ‬ثئص س‪ ٚٗٞ‬د‪ ّٞ‬چ‪٨‬ربضز‪٧‬ت ا‪ٝٝ‬چ‪٧ ٞ‬ب ‪ٝ‬ئطز‪ ، ٥‬زئس‪ ٥‬ۺ‬ ‫ اّ ‪ ،‬ث‪ ٞ‬ا‪ ٙٝ‬ثئص س‪ ، ٚٗٞ‬س‪٘٧ٞ‬بم ظح٘ش‪ ٦‬ز‪ ٟ‬س‪٨‬ع‪ ٟ‬هبٓس‪. ٚ٨‬‬‫س‪ ٌٞٛٞٓٞ‬ائٔ‪ ٠‬ز‪٧‬ط‪-٥‬ز‪٧‬ط‪ٝ ٠ٜٗ ٥‬ئط‪ . ٚ٧‬ثئٔ‪ ٖ٨ٜٗ ، ٠ٌٔ٨ٓ ٠‬ا‪ٝ‬ضُ‪ ٖ٨‬س‪ٗٞ٧ٞ‬بظ ‪.‬‬ ‫ٗ‪ُ ٚ‬طى ا‪ ٞٛٝ‬اوظ آٔط‪ ٠ٔ٘٧‬ز‪٧‬ط‪ - ٥‬ز‪٧‬ط‪ ٥‬س‪٧ٞ‬بٕ‪.‬‬ ‫ا‪ٝٝ‬چ‪ ٞ‬ض د‪ ٞٓٞ‬آ‪٨‬ت ُئشس‪ٔ٧‬ط ‪.‬‬ ‫ائٔ‪ُ ، ٦ً ٠‬ئس‪٧‬ت ُاظز‪ ٙ‬ا‪٧‬شس‪ٔ٧‬ط ‪ ،‬ح٘‪٨‬س ً‪٨‬ط‪ ٦‬س‪ ٠٧ٌٞٓٞ‬زئس‪ ٥‬ۺ‬ ‫ س‪ ٌٞٓٞ‬هبضزاش ‪ ،‬س‪٧ ٠ٜٗ ٚ‬بذط‪٨ٔ٨‬ن ائٔ‪٨ٗ ٠‬طس‪ ٚٗ ، ٚ٧‬ز‪ ٟ‬س‪ ٚ٨ٜ‬ذجبٓش‪ٜ٨‬س‪ ٙ‬چ‪٨‬رس‪.ٖ٧‬‬‫ُئز ‪٧ ،‬بضب !‬ ‫ث‪ ٞٛٞ‬زئ‪٨٨‬ت ح٘‪٨‬س ً‪٨‬ط‪ ٦‬س‪ ٌٞٛٞٓٞ‬ث‪ٞ‬ضاذس‪ ، ٥‬اوظ‪ ٝ‬ز‪ ٟ‬ا‪٧‬ذ‪ ٦ٜ٨‬اچ‪٨‬ت اضاس‪ٜ٨‬ب ا‪ٝ‬ز‪٨٧ ٙٝ‬ـ٘بؿب ثبضالز‪.٥‬‬ ‫س‪ ٌٞٓٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛٝ‬ب ًاٗی ائٔ‪ ٠‬ز‪ .٥‬ح٘‪٨‬س ً‪٨‬ط‪ ٦‬ضٔ‪ ٠‬س‪ ٦ٜ٨‬زآ‪ٜ٨‬ب آ‪٨‬ت ائ‪ٓٞ‬ط‪ُ ٠ٜ٧‬ئشس‪.٥‬‬ ‫س‪ ٌٞٓٞ‬ز‪ ٟ‬ثب ض‪٧ ٚ٨ٜ٧‬ب‪ٜ٨ٛ‬ب هبچس‪.٥‬‬ ‫پادشاَان تسک ایسان‬ ‫غصوًیان‬ ‫ز‪ٝ‬زٗب‪ ٙ‬ؿَع‪٧ ٥َٞٛ‬ب ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪.١ ۴۳۳( )ٕ ۱۱۸۷–۹۷۹( ٙ‬م ‪. ١ ۹۸۴ -‬م)‬ ‫‪٧‬ی سٔسٔ‪ ٠‬سُطىسیجیبض‪ ،‬دیبضسی‪ُ ٦‬ی‪ٗ ٝ ٥ٞ‬سیٔی٘یب‪ ٙ‬زض ثیریص ‪١‬یب‪٥‬‬ ‫ضطه‪ ٦‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ثعضٍ ث‪٧ٝ ٠‬گ‪ ٟ‬کطاض‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬ذطاسب‪ ٙ‬ثعضٍ ث‪ٞ‬ز‪ .‬اٗب ث‪ ٠‬ػی‪ٜ‬ی‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ٗط‪ٝ‬ج ‪ٛ ٝ‬بضط اسالٕ ٗ‪ٞ‬ضز س‪ٞ‬ج‪ ٝ ٠‬سا‪٨٧‬س ذالکز ػجبس‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ض‪٢‬طر ا‪ٚ٧‬‬ ‫سٔسٔ‪ ،٠‬ث‪٨‬طشط ث‪ ٠‬ذبطط کش‪ٞ‬حبس‪ ٦‬اسز ً‪ ٠‬زض ‪ٜ١‬س‪ٝ‬سشب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬جبٕ زاز‪ٟ‬اسز‪.‬‬ ‫اظ ا‪ٛ‬جب ً‪ ٠‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ٛ ٙ‬رسش‪ ٚ٨‬دب‪١٠٧‬ب‪ ٥‬ض‪٢‬ط‪٧‬بض‪ ٥‬ضا زض ض‪٢‬ط ؿع‪ ٚ٨ٛ‬اؿیبظ‬ ‫‪ٞ٘ٛ‬ز‪ٛ‬س ث‪ ٠‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ٛ ٙ‬بٗساض ضس‪ٛ‬س‪ .‬ث‪٨ٜ‬ب‪ِٛ‬صاض ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬زٗب‪ ٙ‬سٔطب‪ٗ ٙ‬حی٘ی‪ٞ‬ز‬ ‫ؿع‪ ٥ٞٛ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬دسضا‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬اظ ذب‪ٛ‬بر سطً٘‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ثی‪ ٠‬ذیطاسیب‪ً ٙ‬ی‪ٞ‬‬ ‫ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٛ‬بٕا‪ٝ‬ضسط‪ ٚ٧‬ض‪٢‬ط‪٧‬بضا‪ ٙ‬ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬زٗب‪ ٙ‬سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬دسیطش سیٔیطیب‪ٙ‬‬ ‫ٗسؼ‪ٞ‬ز ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬ثب ضٌسز ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬اظ سٔج‪ٞ‬ه‪٨‬ب‪ ٙ‬زض ‪ٛ‬جطز ز‪ٛ‬سا‪ٛ‬وب‪ ٝ ٙ‬دیس‬ ‫اظ سٔطب‪ٗ ٙ‬سؼ‪ٞ‬ز ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬زٗب‪ ٙ‬ض‪ ٝ‬ث‪ٛ ٠‬بس‪ٞ‬ا‪ُ ٦ٛ‬صاضز ‪ ٝ‬چ‪ٜ‬س‪ ٥‬ثسشط ح‪ٞ‬ظ‪ٟ‬‬ ‫کطٗب‪ٛ‬ط‪ٝ‬ا‪ ٥‬اش ث‪ ٠‬ثرص ‪١‬ب‪ ٦٧‬اظ ‪ٜ١‬س‪ٝ‬سشب‪ ٝ ٙ‬اکـب‪ٛ‬سشب‪ٗ ٦ًٜٛٞ ٙ‬یحیس‪ٝ‬ز‬ ‫ضس‪ .‬حٌ‪ٗٞ‬ز ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ٜ١ ٙ‬س اظ ‪ٛ‬ظط ‪ٜ١‬طز‪ٝ‬سش‪ ٝ ٦‬سی‪ٞ‬جی‪ ٠‬ثی‪ ٠‬ضیبػیطا‪ٙ‬‬ ‫دبضس‪ ٦‬سطا ‪ُ ٝ‬سشطش ظثب‪ ٙ‬دبضس‪ ٦‬اظ ا‪٨٘١‬ز ثب ‪ ٦٧‬ثطذ‪ٞ‬ضزاض اسز‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ؿ‪ ٚ٨‬ثبض‪ٜ٨‬ب ُْ‪،‬‬ ‫ز‪٧‬ج‪ ٚ٨ٜ٨‬زاض‪ٜ٨‬ب ُْ‪.‬‬ ‫ُٔ٘س‪ ،ٚ‬ه‪ٞ‬س‪ٞ‬ض ز‪ٝ‬ضس‪،ٙٞ‬‬ ‫هبض‪ٜ٨‬ب ‪ -‬هبض‪ٜ٨‬ب ُْ‪.‬‬ ‫**********‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬وٖ‪ ،‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪،ْ٨‬‬ ‫چبذ٘بم زُ‪ ،ْ٨‬ه‪ ٝٞ‬زُ‪،ْ٨‬‬ ‫ه‪ ٙٞٓٞ‬ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬س‪ ،ٙٞ‬ا‪ٝٝ‬چ‪،ٞ‬‬ ‫ث‪ٝٝ ٞ‬ضٗبٓ‪ ٦‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪.ْ٨‬‬ ‫**********‬ ‫ا‪ٝٝ‬چ‪٧ٞ‬بٕ‪ ،‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪،ٖٔ٨‬‬ ‫چبذ٘بؿبٕ ه‪ ٝٞ‬زُ‪.ٖٔ٨‬‬ ‫ه‪ ٞٓٞ‬ه‪٨‬ط‪٨٘ٔ٧‬ص ا‪ٝٝ‬چ‪،ٞ‬‬ ‫‪ٝٝ‬ض‪ ٙ ٝ‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪.ٖٔ٨‬‬ ‫**********‬ ‫ػع‪٧‬ع‪ ٠ُٛٞ ،ٖ٧‬ز‪ٝ‬ضس‪،ٕٝ‬‬ ‫ًآِ‪٠‬ز‪ ٠ُٛٞ ٙ‬ز‪ٝ‬ضس‪.ٕٝ‬‬ ‫ائ‪٨٧ ٚ٧ٞ‬ر‪ٔ٨‬س‪ ٚ٨‬کٔی‪،‬‬ ‫س‪ ٚ‬زئ‪ ٠ُٛٞ ٚ٨‬ز‪ٝ‬ضس‪.ٕٝ‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫اج‪٨‬ـ‪ُٔ ٚ٨‬س‪ِٗ ٥‬ط ػبض‪٨‬ن ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٕٝ‬؟‬ ‫س‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬سطٗب‪ٗ ٦ٗ٠٧‬ج٘‪ٞ‬ع آ‪٘٨‬س‪ ٙ‬آس‪،ٚ٧‬‬ ‫‪ ٖ٨ً ٠٨٨ٛ‬ظا‪٨١‬س ا‪ٞٓٝ‬ه ٗسجس‪ ٟ‬زضثب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪!ٕٝ‬‬ ‫ض‪٨‬د ص‪ٜ‬ؼب‪ ٦٘٨ً ٙ‬ث‪ٜٗٞ٧ٞ‬ب سبٓس‪ ٖ٧‬ظ‪ّٛٝ‬بض‪،‬‬ ‫ا‪ٜ٧‬س‪ُ ُْ ٥‬اض ً‪٨ًٔ ٦‬سب ضا ض‪١‬جب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪.ٕٝ‬‬ ‫ائشس‪ ٖ٧‬ا‪ ّٝ‬زٓجط سطسب‪٧‬ب ث‪ ُٙٞٞ‬ث‪٨‬ط سجس‪،ٟ‬‬ ‫ا‪ٜ٧‬س‪ ٥‬ث‪ٔ٨‬س‪٧ ٦ً ٖ٧‬و‪ٚٗ ٚ٨‬ز‪ٗ ٟ‬سٔ٘ب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٕٝ‬‬ ‫هلل آح٘س! ً‪ًٞ ٚٗ ٦‬کطز‪ ٟ‬ث‪ٓٞ‬س‪ ٕٝ‬ا‪٘٧‬ب‪،ٙ‬‬ ‫ًئچ‪ ٚ‬ا‪ّ٧‬بٗب ‪ ٠ٛ‬حبص‪ ٦ً ْ٨‬دط‪٘٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪!ٕٝ‬‬ ‫ُْ! ‪ٛ‬جبس‪ ٦‬ز‪ ٖ٨ٛ ٝ‬ثبض‪ٜ٨‬ب‪ُ ٠ٛ !ٟٝ !ٟٝ ،‬اظّ‪،‬‬ ‫جب‪ٝ ٙ‬ئط‪٧‬ت ‪٧‬بضا‪ٝ ،‬کب ضا‪ٜ٨١‬ب ه‪ٞ‬ضثب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪.ٕٝ‬‬ ‫*************************‬ ‫جب‪ٛ‬ب ا‪ٝ‬ز ‪ٝٝ‬ضز‪ ٕٝ‬اوظ‪ ،ٕٝ‬دط‪ٝ‬ا‪ٓ٠ٛ‬طز‪ًٞ ٙ‬س٘‪ٞ‬ضٖ‪،‬‬ ‫سب ً‪ٗ ٦‬ج‪ ٜٙٞ‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضبٕ‪ ،‬ز‪ٞ٧‬ا‪ٓ٠ٛ‬طز‪ًٞ ٙ‬س٘‪ٞ‬ضٖ‪.‬‬ ‫ث‪٨‬ط ؿٔط ساظ ز‪ٝ‬ض ً‪ ٦‬زئطٓط ُ‪ٜ‬ج ا‪ٞٓٝ‬ض ‪٧ٝ‬طا‪٠ٛ‬ز‪،ٟ‬‬ ‫ُ‪ٜ‬ج ‪ٞ٧‬خ‪٧ٝ ،‬طا‪ ٠ٛ‬چ‪ٞ‬خ‪٧ٝ ،‬طا‪ٓ٠ٛ‬طز‪ًٞ ٙ‬س٘‪ٞ‬ضٖ‪.‬‬ ‫حبص‪ ٖ٨ٔ٨‬ا‪ٓٝ‬س‪ ٝ‬سجطّزز‪ٛ ٙ‬ساٗز ُ‪ٞ‬ض‪٠‬س‪،٦‬‬ ‫ا‪ٜ٧‬س‪ ٥‬ا‪ ّٝ‬ثبش اؿط‪٧‬سا‪ ٙ‬اکسب‪ٓ٠ٛ‬طز‪ًٞ ٙ‬س٘‪ٞ‬ضٖ‪.‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ائط‪٨‬شس‪ٖ٧‬ۺ ا‪ٗ ُٙٞٓٞ ّٝ‬ئ‪٨‬رب‪ٓ٠ٛ‬طز‪٧‬ط ٗ‪ٜ‬عٓ‪،٦‬‬ ‫اصٔ‪ٞ٧ ٦‬خ ُاضز‪٨ُٔ ،ٕٝ‬ت ٗئ‪٨‬رب‪ٓ٠ٛ‬طز‪ًٞ ٙ‬س٘‪ٞ‬ضٖ‪.‬‬ ‫ذب‪٘٨ٛ‬ب‪٘٨ٛ‬سا‪ ٦ٜٗ ٙ‬سبٓس‪ٛ ٥‬جبس‪ ٦‬زض ث‪ ٠‬زض‪،‬‬ ‫یکصد َصاز لغات تسکی‬ ‫دز فازسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫‪ ٦‬ۻ ذطٌ‪ ٤‬س‪ٞ‬ر ‪٧‬ب ظضزآ‪ ، ٞ‬هی‪٨‬ی ی‪٦‬‬ ‫ه‪٨‬س‪٦‬ۻهب‪٧‬س ْ‬ ‫(ٗؼط) (‪)۸‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ه‪٨‬صۻ ه‪ْ٨‬ص ۻ ص‪ٞ‬ضر ٗحب‪ٝ‬ض‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ه‪ْ٨‬چ ‪ ،‬دب ‪ ،‬ضًبه‬ ‫‪ ،‬دب‪ ، ٠٧‬سس٘‪ ، ٠‬ث‪ٜ‬س ‪ ،‬ز‪ٝ‬اّ ً٘ط ‪ ،‬چطٕ ‪ٛ ،‬ب‪ ٙ‬ذ٘‪٨‬ط ‪،‬‬ ‫ظٗسشب‪( ٙ‬ه‪ْ٨‬ص) (‪)۱‬ۺ س‪٨‬ؾ ضا ٗبٓ‪٨‬س ثط ه‪٨‬ط‪ ٠ً ٦‬ث‪ٞ‬ز ×‬ ‫د‪٨‬ص سر٘ص زض ضً‪ٞ‬ع ‪ ٝ‬زض سج‪ٞ‬ز‪/‬ػبضف‬ ‫ه‪٨‬طب‪ٙ‬ۻ هب‪٧‬شب‪ ٙ‬ۻ ث‪ٜ‬س ًلص ‪ ،‬هب‪٧‬شبم ۻ ث‪ٜ‬س ‪ ٝ‬سس٘ی‪٠‬‬ ‫اصْ ا‪ٛ‬طا ‪ٛٞ٧‬ب‪ ٦ٗ ٦ٛ‬زا‪ٜٛ‬س ‪ ٦ٓٝ‬احشی٘یب م ٗ یسض‪٥‬‬ ‫ث ‪ٞ‬ضر هب‪٧‬شبٗبم ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬ا‪ٜ٧‬س‪ٗ ٤ً٘ٔ ٝ‬طبث‪ ٠‬اظ ا‪ٗ ٙ‬طشن ضس‪ ٟ‬اسز‪.‬‬ ‫ه‪٨‬وبجۻ ه‪٨ْ٨‬وبج ۻ ه‪( ٦٨‬ه‪٘٨‬بم ۻ ثط‪٧‬س‪ِٛ ، ٙ‬ب‪ ٟ‬س‪٨‬ع ‪ ٝ‬د‪٢ٜ‬ب‪ً ٦ٛ‬طز‪ + )ٙ‬هبج (اى) ۻ ثط‪٧‬س‪ِٛ ، ٟ‬ب‪ ٟ‬چخ ‪،‬‬ ‫‪ِٛ‬ب‪ً ٟ‬ج ‪ً،‬ج ه‪٨‬وبج ظز‪ ٙ‬ۻ زّ ثطز‪( ٙ‬ث‪ٞ‬س‪ِٛ ٤ٔ٨‬ب‪ ٟ‬ذ٘بض‪ )٥‬ۺ ٗطن ه‪٨‬وبج‪ ٠ً ٦‬ا‪ ٙ‬ثطُطش‪ٗ ٠‬یگُیب‪ٙ‬‬ ‫ًطز ‪ ٝ‬ضکز * ٓ‪ ٠‬ظاضس‪ٗ ٤ٜ٨‬ب ضا ُٔسشب‪ً ٙ‬طز ‪ ٝ‬ضکز‪/‬‬ ‫ه‪٘٨‬بظۻ ه‪( ٦ْ٨‬ه‪٘٨٨‬بم ۻ ا‪ ٛ‬بف ًطز‪ ، ٙ‬ذطج ًطز‪ ، ٙ‬ثط‪٧‬س‪ٗ + )ٙ‬بظ (اى سٔج‪ّ٨‬یز) ۻًسی‪ً ٦‬ی‪ ٠‬زّ‬ ‫ذطج ًطز‪ٛ ٙ‬ساضز ‪ ،‬ذس‪٨‬س ‪ ٦٘ٛ‬زا‪ ٖٛ‬چطا ا‪ٛ‬طا زض ٓـش‪ٜ‬بٗ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬کبضس‪٨ًٜ ٦‬ع ٗ‪٧ٞٛ ٦‬س‪ٜ‬س؟ ضیب‪٧‬یس اظ‬ ‫ضؼط ظ‪٧‬ط ثجب‪ ٥‬ذس‪٨‬س ‪٨ًٜ ،‬ع اسش‪ٜ‬جبط ًطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ۺ‬ ‫دس زضِ ذب‪ ٠ٛ‬ثِ‪ ٞ‬ه‪٘٨‬بظ ضا × سب ث‪٨‬بضز ا‪ ٙ‬ضهبم ‪ ٝ‬ؿبظ ضا ‪٥ٞٓٞٗ /‬‬ ‫ه‪٘٨‬بمۻ هب‪٘٧‬بم ۻ هب‪( ٥‬هب‪٘٧‬بم ۻ ا‪ٛ‬جبضش‪ٗ + )ٚ‬بم (اى) ۻ ا‪ٛ‬جبضش‪ ، ٠‬ض‪ ، ٠٧ٝ‬سطض‪٨‬ط‪.‬‬ ‫ه‪٠٘٨‬ۻ ه‪٘٨ْ٨‬ب ۻ ه‪( ٦ْ٨‬ه‪٘٨ْ٨‬بم ۻ ثط‪٧‬س‪ ، ٙ‬ا‪ ٛ‬بف زاز‪ٗ + )ٙ‬ب (اى) ۻ ثط‪٧‬س‪ُٞ، ٟ‬ضیز ثیط‪٧‬یس‪ ٟ‬هی‪٨‬ی٘ی‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضضز ۻ ذ‪ٞ‬ضضش‪ ٦‬ثب ُ‪ٞ‬ضز ض‪٧‬ع ضس‪ ، ٟ‬ه‪ ٠٘٨‬ه‪ ٠٘٨‬ۻ ثط‪٧‬س‪ ٟ‬ثط‪٧‬س‪ ، ٟ‬ثبخۺ ه‪٨‬چ‪٦‬‬ ‫ه‪ٚ٨‬ۻ ه‪ ْٚ٨‬ۻ ضٌ‪ٜ‬ج‪ ، ٠‬ػصاه (‪ )۱‬احش٘بّ زاضز ً‪ ٚ٨ً ٠‬زض کبضس‪ ، ٦‬ذل‪٨‬ق ضس‪ ٠ً٘ٔ ٚ٨٘١ ٣‬ثبضیسۺ‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ثؼس اظ ه‪ ٝ ٚ٨‬ضٌ‪ٜ‬ج‪ ٝ ٠‬اذص ٗبّ ا‪٢ٛ‬ب ‪ ،‬ضطثز ض‪٢‬بزر ٗ‪ ٦‬چطب‪٨ٛ‬س‪ٛ‬س‪...‬‬ ‫بىیانگرازی‬ ‫زض ا‪ٝ‬اذط حٌ‪ٗٞ‬ز سبٗب‪٨ٛ‬ب‪ ٦ٌ٧ ٙ‬اظ سطزاضا‪ ٙ‬سطً٘‪ ٚ‬ا‪ ٚ٧‬سٔیسیٔی‪ ٠‬ثی‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬بٕ آخسِ‪ًٞ ٚ٨‬ض‪٨‬س ثب ‪٘١‬سسش‪ ٦‬ػس‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ز‪٧‬یِیط‪٧ ،‬یٌی‪ ٦‬اظ اػ یب‪٥‬‬ ‫ذب‪ٛ‬سا‪ ٙ‬سبٗب‪ ٦ٛ‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ‪ ٛ‬ط ث‪ ٚ‬ػجسآ٘ٔی ث‪ٞٛ ٚ‬ح ضا ث‪ ٠‬حٌ‪ٗٞ‬ز ثطسب‪ٛ‬س‬ ‫اٗب ‪ٛ‬ش‪ٞ‬ا‪ٛ‬سز ‪ ٝ‬دسط ػ٘‪٧ ٥ٝ ٥ٞ‬ؼ‪ٞ ٜٗ ٦ٜ‬ض ث‪ٞٛ ٚ‬ح ثی‪ ٠‬جیب‪ ٥ٝ ٥‬ثیط‬ ‫سییرییز ‪ٛ‬طییسییز‪ .‬دییس اظ ا‪٧‬یی‪ٗ ٚ‬ییبجییطا آییجییشییٌیی‪٨‬یی‪ ٚ‬ضا‪١‬یی‪٦‬‬ ‫ض‪٢‬ط ؿع‪ ٚ٨ٛ‬زض اکـب‪ٛ‬سشب‪ ٦ًٜٛٞ ٙ‬ضس ‪ ٝ‬زض ا‪ٛ‬جب حٌ‪ٗٞ‬ز ضا ثیط زسیز‬ ‫ُطکز‪.‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬ییز سییبٗییب‪ٛ‬یی‪ً ٦‬یی‪ ٠‬حییٌیی‪ٗٞ‬ییشیی‪ ٦‬ییؼیی‪٨‬ییق ثیی‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اظ‬ ‫س٘ز کطاض‪ٝ‬ز (ٗب‪ٝ‬ضاءآ‪٢ٜ‬ط) ‪٨ٛ‬ع ثب حٌ‪ٗٞ‬ز ٗسٔ٘ب‪ ٝ ٙ‬سطى‪ٛ‬گاز ا‪٧‬یٔیی‬ ‫ذب‪٨ٛ‬ب‪ ٙ‬زضُ‪٨‬ط ج‪ َٜ‬ث‪ٞ‬ز ث‪ٛ ٠‬بچبض حبًٖ ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬آجشٌ‪ ٚ٨‬زض ؿیع‪ٛ‬ی‪٨‬ی‪ ٚ‬ضا‬ ‫دص‪٧‬طکز‪ .‬آجشٌ‪ ٚ٨‬سب دب‪٧‬ب‪ ٙ‬ػ٘ط ذ‪ٞ‬ز زض ض‪٢‬ط ؿع‪ ٚ٨ٛ‬اهبٗیز ُیع‪٧‬یس اٗیب‬ ‫ز‪ٓٝ‬ش‪ ٥ٝ ٠ً ٦‬ث‪٨ٜ‬بز ‪٢ٛ‬بز دس اظ ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػٔز ا‪ٛ‬شسبه ث‪ ٠‬ض‪٢‬ط ؿع‪ٛ‬ی‪٨‬ی‪ ٚ‬ثی‪٠‬‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ز ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ٗ ٙ‬ط‪ٞ٢‬ض ُطز‪ ٦ٌ٧.‬اظ ‪ٛ‬یبٗیساضسیط‪٧‬ی‪ ٚ‬جیب‪ٛ‬طی‪٨‬ی‪ٜ‬یب‪ٙ‬‬ ‫آخسِ‪ ٚ٨‬زاٗبز ‪ ٥ٝ‬سجٌشِ‪ ٚ٨‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬سجٌسِ‪ ٚ٨‬ثب ‪ٛ‬طب‪ ٙ‬زاز‪ ٙ‬ضب‪٧‬سشِی‪٦‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬ثعضُب‪ ٙ‬سطً٘‪ ٚ‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬سش‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز دطش‪٨‬جب‪ ٝ ٦ٛ‬اػش٘بز ا‪١ٙ‬ب ضا ث‪ ٠‬ذی‪ٞ‬ز‬ ‫جٔت ً‪ٜ‬س‪ِ٘١ .‬بٕ ثب ا‪ ٚ٧‬زُطُ‪١ ٦ٛٞ‬ب زض ؿع‪ ،ٚ٨ٛ‬ز‪ٓٝ‬ز سیبٗیب‪ٛ‬ی‪ ٦‬ثی‪٠‬‬ ‫ؼ‪٨‬قسط‪ ٚ٧‬ظٗب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ضس‪٨‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زچبض ٗطٌالر دطضی٘یبض‪ ٥‬ثی‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫سجٌشِ‪ ٚ٘ ٚ٨‬اػالٕ ‪ٝ‬کبزاض‪ ٥‬ث‪ ٠‬حٌ‪ٗٞ‬ز سبٗب‪ ٦ٛ‬ثیطا‪ ٥‬سیطًی‪ٞ‬ه‬ ‫سطزاضا‪٧ ٙ‬بؿ‪ ٦‬دبًسشب‪ ٙ‬ضا‪ ٦١‬ا‪ ٙ‬ز‪٧‬بض ُطز‪٧‬س ‪ ٝ‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬سز ا‪ ٝ‬بع ضا سیب‬ ‫ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ث‪ٛ ٠‬لغ سبٗب‪٨ٛ‬ب‪ ٙ‬اضإ ً‪ٜ‬س‪ .‬سبٗب‪٨ٛ‬ب‪٨ٛ ٙ‬ع ثی‪ ٠‬دیبسیساضیز ا‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫ذسٗز ‪ ٠ٛ ،٥ٝ‬س‪٢ٜ‬ب ‪ ٥ٝ‬ضا زض ٗس‪ٜ‬س حٌ‪ٗٞ‬ز ؿع‪ ٚ٨ٛ‬اسیشی‪ٞ‬اض ًیطز‪ٛ‬یس‬ ‫ثٌٔ‪ ٠‬ازاض‪ ٟ‬ذطاسب‪ ٙ‬ضا ‪٨ٛ‬ع ث‪ ٠‬دسط ‪ٗ ٥ٝ‬ح٘‪ٞ‬ز ‪ٝ‬اُیصاضز‪ٛ‬یس ‪ ٝ‬سیٔیطیب‪ٙ‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز ‪٨ٛ‬ع ثب س‪ٞ‬ز جسش‪ ٚ‬اظ اٌٗب‪ٛ‬بر ا‪ٜٗ ٚ٧‬طو‪ ٠‬د‪ٜ٢‬ب‪ٝ‬ض ‪ ٝ‬اثبز سی‪ٞ‬ا‪ٛ‬سیز‬ ‫ثط هسضر ذ‪٧ٞ‬ص ث‪٨‬لعا‪٧‬س‪ٗ .‬ح٘‪ٞ‬ز دس اظ زضُصضز دسض ث‪ ٠‬حیٌی‪ٗٞ‬یز‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ؿع‪ ٚ٨ٛ‬زسز ‪٧‬بکز‪....‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫اتا بابا سًشلسی‬ ‫سبح سبد٘بجب ‪ ،‬ا‪٧‬بهالض‪٧ ٥‬بد٘بجب ‪ُ ،‬اظٓط‪ ٥‬د‪٨‬ب جب ۺ زٓ‪ٟٝ‬‬ ‫********************************************‬ ‫سبح سبد٘بجب ‪ ،‬زآ‪ ٦‬ه‪٨ٔٔ٨‬جب ۺ اَظُ‪ْ٨‬‬ ‫********************************************‬ ‫سبح سبد٘بجب ‪ ،‬هبه آشساجب ۺ ً‪ٞ‬کش‪ ، ٠‬دب‪٥‬‬ ‫********************************************‬ ‫سبح سبد٘بجب ‪ ،‬هبه آشساجب ‪ٞٗٞ٧ ،‬ض‪ ٝ‬ث‪٨‬چ‪ ، ٠‬چ‪٨‬ز ً‪ ٠‬س‪ ٠‬ۺ ه‪ٛٞ‬ط‪ ٞ‬دب‪٦٧‬‬ ‫********************************************‬ ‫سبح سبد٘بجب ‪ ،‬ه‪ ٞ‬ذالض‪٧ ٥‬بدجبجب ‪ُ ،‬اظٓط‪ ٥‬د‪٨‬ب جب ‪ ،‬ا‪٧‬بذالض‪ ٥‬س‪٨‬طکبجب ۺ‬ ‫زٓ‪ٟٝ‬‬ ‫********************************************‬ ‫سبح سبد٘بجب ‪٧ ،‬بح ‪٧‬بدجبجب ‪ ٦ٓ ٠٘ٗ ،‬ذ‪ٞ‬جب ‪ ،‬ز‪٧‬طٔط‪ٞ٧ ٥‬خ ۺ س‪ٞ٧ٞ‬م‬ ‫********************************************‬ ‫سبح سبد٘بجب ‪٧ ،‬ئط آشساجب ‪ ،‬سبٗ‪٨‬ط آ‪ ، ٦‬سبهوبٓ‪ ٦‬ه‪ٞ‬جب ۺ س‪٨‬چب‪ٙ‬‬ ‫********************************************‬ ‫سبد‪٨‬ط‪٨‬س‪٧‬طٕ ‪ٞ١‬د‪ٞ‬ضس‪ٝ‬ض‪ ، ٕٝ‬چبساله‪ٞ٨‬ا ‪٧‬بد‪٨‬طس‪٧‬ط‪ ٖ٧‬ۺ ‪٧‬بٗبم‬ ‫********************************************‬ ‫سبضس‪ ٦‬زا چٌ‪٘ٔ٨‬ع ‪ ،‬ثبظاضزا سبس‪٘ٔ٨‬بظ ‪ ،‬ثبٓسا‪ ٙ‬ض‪٨‬ط‪ ٚ٧‬زاز‪ٝ ٥‬اض ‪٧ ،‬ئ٘ی ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫جب‪ٝ ٦ٛ‬اض ۺ ً‪ٞ‬ضد‪ ٠‬ا‪ٝ‬ضبم‬ ‫********************************************‬ ‫س‪ ٦٘٨ً ٚ٨ٜ‬ز‪ٝ‬سش‪ ٞ‬ا‪ٛ ٝ‬ب زض٘‪ ٚ‬ظ‪ ٖ٧‬زئ‪ْ٨٨‬‬ ‫ًبض‪ ٠ً ٥‬ز‪ٝ‬سز اظ ض‪ ٥ٝ‬ز‪ٝ‬سش‪ ٠ًٜ ٦ٗ ٦‬صس زض٘‪٠ًٜ ٦٘ٛ ٚ‬‬ ‫****************************‬ ‫ً‪٘٨‬س‪ ٠‬اسبس‪ ٦‬اوٓ‪ ٚ‬هسض ‪٧‬بسٔ‪ ٦‬زئ‪ْ٨٨‬‬ ‫‪٨١‬چٌس ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬دسض ٗطز‪ٛ ٟ‬بضاحز ‪٨ٛ‬سز‬ ‫****************************‬ ‫اج س‪ٞ٧ٞ‬م ‪٧‬بسبض ‪ٞ٧‬ذ‪ٞ‬زا زاض‪ُ ٥‬اض‪ ٟ‬ض‬ ‫ذط‪ٝ‬ه ُطس‪ ٠ٜ‬ذطٗ‪ ٚ‬جب ثر‪ٞ‬اه ٗ‪ ٦‬ث‪٠ٜ٨‬‬ ‫****************************‬ ‫ٓ‪ ٚ٨‬ز‪ ٦ٜ٨ٔ٧‬ا‪ٛ‬بس‪ ٦‬ث‪ٔ٨‬ط‬ ‫ٗبزض ّ ٗ‪ ٦‬ز‪ ٠ٛٝ‬ثچ‪ٓ ٠‬ص چ‪٠ٌ٨ٗ ٦‬‬ ‫****************************‬ ‫اس‪ ٦ٛٞٛ ٠ٜ٨ٗ ٠‬ز‪٨ُ ٙٝ‬سض‪ٞٛ ٟ‬‬ ‫است ٗبّ ًسى اسز ً‪ ٠‬س‪ٞ‬اضش ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز ٓجبه ٗبّ ًسى ً‪٨ٗ ٠‬ذ‪ٞ‬ضس‬ ‫****************************‬ ‫اس‪ ٚٓ ٠‬ز‪ٝ‬ض‪ ٠‬ض‬ ‫ًس‪ ٠ً ٦‬ثذطز سطا‪ٛ‬جبٕ ٗ‪ ٦‬اکشس‬ ‫****************************‬ ‫اج اضٕ زاش ز‪٨٧ ٟ‬ط‬ ‫ازٕ ُطس‪ ٠ٜ‬س‪ َٜ‬ضا ‪ ٦ٗ ٖ١‬ذ‪ٞ‬ضز‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 32‬خرداد‬ ‫‪3130‬‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫‪0003‬‬ ‫* ‪ 3‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0301 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫مهلت ثبت وام در ساماوه امالک و اسکان تا پایان شهریور تمذیذ شذ‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ًل‪ٝ‬یی ؽجلی‪ٝ -‬میل کا‪٢ُ ٝ ٟ‬لًبمی ام ت٘ـیـ ٗ‪ٔ٢‬ت حجت ‪ٛ‬بٕ ؿک ًبٗب‪ ٠ٛ‬رابٗاغ اٗاالى ‪ٝ‬‬ ‫اًٌب‪ًِٞ ٙ‬ک تب پبیب‪٢ُ ٙ‬لی‪ٞ‬ک ٗب‪ ۰۳۱۱ ٟ‬ؽجل ؿاؿ‪ٗ.‬غ٘ـ اًالٗم اظ‪٢‬بک ًلؿ‪ ۹‬ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ ٠‬پابیاب‪ٙ‬‬ ‫یبکت‪ٔ٢ٗ ٚ‬ت حجت ‪ٛ‬بٕ ٗلؿٕ ؿک ًبٗب‪ ٠ٛ‬اٗالى ‪ ٝ‬اًٌب‪ًِٞ ٙ‬ک ً‪ ٠‬تب ‪ ۰۸‬ؽلؿاؿ ٗب‪ ٟ‬ثا‪ٞ‬ؿ‪ً ،‬اتابؿ‬ ‫ٗٔم ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب ًل‪ٛٝ‬ب ای‪ٔ٢ٗ ٚ‬ت کا تب پبیب‪٢ُ ٙ‬لی‪ٞ‬ک ٗب‪ ٟ‬ت٘ـیـ ًلؿ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکن‪ٝ‬ؿ‪ ۹‬ا‪ٛ‬تظبک ؿاکیٖ تب ٗلؿٕ ؿک ٗ‪ٔ٢‬ت ثبهم ٗب‪ٛ‬ـ‪ٌٛ ٟ‬جت ث‪ ٠‬حجت ‪ٛ‬بٕ ؿک ًبٗب‪ ٠ٛ‬ربٗغ اٗاالى‬ ‫‪ ٝ‬اًٌب‪ًِٞ ٙ‬ک اهـإ ‪ً٘ ٝ‬ی ً‪ٜٜ‬ـ تب یی ثبک ثلای ‪٘١‬یِ‪ ٠‬ؿک تبکیؼ ًِا‪ٞ‬ک‪ٝ ،‬ماکت کا‪ٝ ٟ‬‬ ‫ُ‪٢‬لًبمی ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ـ ثل اًبى اعالػبت ‪ ٝ‬اٗبک ‪ٝ‬اهؼم ثل‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬کینی ثلای ت‪ٓٞ‬یـ ‪ ٝ‬ػالضا‪ٌٗ ٠‬اٌا‪ٚ‬‬ ‫ً‪ٜ‬ـ تب ام ای‪ ٚ‬علین ؿیِل ُب‪١‬ـ ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ؿ ٌُبف ؿک ‪ٝ‬ضؼیت ػلض‪ ٝ ٠‬توبضبی ٌٌٗ‪ٛ ٚ‬جبُیٖ‪.‬‬ ‫اًالٗم اکن‪ٝ‬ؿ‪ ۹‬اٗل‪ٝ‬م ؿک ًتبؿ ٗٔم ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب ًل‪ٛٝ‬ب‪ٗ ،‬ص‪ٞ‬ث‪٠‬ای ؿک ؽص‪ٝ ّٞ‬اعـ‪١‬بی ٌٌٗ‪ٛٞ‬ام‬ ‫اًتیزبکی ؿاُتیٖ ً‪ ٠‬ؿک ای‪ٗ ٚ‬ص‪ٞ‬ث‪٘١ ،٠‬ب‪ُ ٙ‬لایظ ًبّ ُقُت‪ٗ ٠‬زـؿاً تاییـ ُـ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اؿاٗ‪ ٠‬ؿاؿ‪ ۹‬ثل ای‪ ٚ‬اًبى‪ ،‬هلاکؿاؿ‪١‬بی اربک‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬کت ؽ‪ٞ‬ؿًبک ثـ‪ ٙٝ‬ای‪ٛ ٠ٌٜ‬یبم ث‪ٗ ٠‬لارؼا‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬ث‪ِٜ‬ب‪١ٟ‬بی ٗؼبٗالت ٌٗٔم ثبُـ‪ ،‬ث‪ٗ ٠‬ـت یی ًبّ ؿاکای اػتجبک ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ث‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬میل کا‪٢ُ ٝ ٟ‬لًبمی یبؿا‪ٝ‬ک ُـ‪ٗ ۹‬ینا‪ ٙ‬اکنایَ اربک‪ ٟ‬ث‪٢‬ب ‪ٛ‬ین ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬وق عاـاًاخالی‬ ‫ً‪ٗ ٠‬زبم اًت‪ ٠ٛ ،‬ای‪ ٠ٌٜ‬یی ارجبک ثبُـ‪ٗ ،‬ب‪ٜٛ‬ـ ًبّ ُقُت‪ ٠‬تؼیی‪ُ ٚ‬ـ‪.‬‬ ‫اغاز واردات برق از جمهوری ارربایجان‬ ‫‪‬‬ ‫ًل‪ٝ‬یی ؽجلی‪ً -‬ؾ‪ِٜٞ‬ی ص‪ٜ‬ؼت ثلم ُلت‪ ۹‬ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ک ًب‪ٗ َ١‬غـ‪ٝ‬ؿیت‪١‬بی تبٗی‪ ٚ‬ثلم ام ک‪ٝ‬م پ‪ٜ‬زِ‪ٜ‬اجا‪٠‬‬ ‫ُقُت‪ٝ ٠‬اکؿات ثلم ام ر٘‪ٞ٢‬کی افکثبیزب‪ ٙ‬اؿبم ُـ‪ .‬ث‪ٛ ٠‬وْ ام پبیِب‪ ٟ‬ؽجلی ُلًت ت‪ٓٞ‬یـ‪ ،‬ا‪ٛ‬توبّ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬میغ‬ ‫‪ٛ‬یل‪ٝ‬ی ثلم ایلا‪(ٙ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یل)‪ٗ ،‬صغلم کرجم ِٗ‪٢‬ـی اکن‪ٝ‬ؿ‪ ۹‬ثب ً‪ٌٜ‬ل‪ُ ٙٝ‬ـ‪ ٙ‬ؽغ‪ٞ‬ط ا‪ٛ‬توبّ ثلم ٗـب‪ ٙ‬ث‪ُ ٠‬جاٌا‪٠‬‬ ‫ثلم ر٘‪ٞ٢‬کی افکثبیزب‪ٝ ،ٙ‬اکؿات ثلم ام ای‪ًِٞ ٚ‬ک اؿبم ُـ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اؿاٗ‪ ٠‬ؿاؿ‪ ٖ١ ۹‬اً‪ِٗ۶۲ ٜٙٞ‬ب‪ٝ‬ات ثلم ام ای‪ ٚ‬ؽظ ا‪ٛ‬توبّ ث‪ُ ٠‬جٌ‪ ٠‬ؿاؽٔم ایلا‪ ٙ‬تنکیان ٗام ُا‪ٞ‬ؿ‪.‬کراجام‬ ‫ِٗ‪٢‬ـی ؽبعل‪ِٛ‬ب‪ً ٙ‬لؿ‪ٗ ۹‬ینا‪ ٙ‬ثلم ‪ٝ‬اکؿاتم ام ای‪ ٚ‬ؽظ ا‪ٛ‬توبّ تب ‪ِٗ۰۲۱‬ب‪ٝ‬ات ؿک ًبػت پیی ٗصلف هبثْ‬ ‫اکنایَ اًت‪.‬‬ ‫ًؾ‪ِٜٞ‬ی ص‪ٜ‬ؼت ثلم ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ً ٚ‬ص‪ٜ‬ؼت ثلم ‪ ٠٘١‬ت‪ٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬ظلکیت‪١‬بی ؽ‪ٞ‬ؿ کا ثلای تبٗی‪ ٚ‬ثلم ٗ‪ٞ‬کؿ ‪ٛ‬یابم‬ ‫ؿاؽْ ث‪ً ٠‬بک ُلکت‪ ٠‬اًت‪ ،‬اکن‪ٝ‬ؿ‪ ۹‬ؿک ً‪ٜ‬بک ثٌبکُیلی ‪ ٠٘١‬ظلکیت ‪١‬ب ثلای ‪ٝ‬اکؿات ‪ ٝ‬اکنایَ تا‪ٓٞ‬ایاـ ثالم‪،‬‬ ‫ِٗتلًب‪ ٙ‬ؽب‪ِٛ‬م ثب ً‪ ٖ٢‬پ‪ٜ‬زب‪ ٟ‬ؿکصـی ؿک ا‪ٝ‬د ٗصلف ام ‪ٛ‬وِم ثٌیبک تبحیلُقاک ؿک ای‪ٗ ٚ‬ایاب‪ ٙ‬ثالؽا‪ٞ‬کؿاک‬ ‫‪ٌ١‬ت‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ًؾ‪ِٜٞ‬ی ص‪ٜ‬ؼت ثلم ثب اُبک‪ ٟ‬ث‪٘١ ٠‬ب‪ِٜ١‬م ‪١‬بی ص‪ٞ‬کت ُلکت‪ ٠‬ثلای ‪ٌ٘١‬بکی صا‪ٜ‬ابیاغ ‪ًِ ٝ‬اب‪ٝ‬کما‪ ٙ‬ؿک‬ ‫ِٗبکًت ثب علط ‪١‬بی تِ‪ٞ‬ین ٗغ‪ٞ‬ک ٗـیلیت ٗصلف ؿک ًبػت ا‪ٝ‬د ثبک‪ُ ،‬لت‪ِٗ ۹‬تلًب‪ ٙ‬ؽب‪ِٛ‬م ٗمت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ـ‬ ‫ت‪٢ٜ‬ب ثب ثٌبک ثٌت‪ ٠ً ٚ‬کا‪ٌ١‬بک ًبؿ‪ ٟ‬ام ثل‪ٝ‬م ؽبٗ‪ُٞ‬م اعت٘بٓم رٔ‪ُٞ‬یلی ً‪ٜٜ‬ـ‪.‬‬ ‫اسامی مشاغل اسیبدیذه مشمول حمایت اقتصادی سال ‪ ۰۰۱۱‬اعالم شذ‬ ‫ً‪ ٠‬ػ‪ٜ‬ب‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ا‪ٗ ٙ‬ت‪ٜ‬بًت ثب ُل‪١ ٟٝ‬بی ُـٔم تؼغیْ یب ٗغـ‪ٝ‬ؿ ُـ‪ ٟ‬ؿک‬ ‫علط ربٗغ ٗغـ‪ٝ‬ؿیت تالؿؿ ‪ ٝ‬تازا٘اغ ػا٘ا‪ٗٞ‬ام ٗصا‪ٞ‬ه ایا‪ٚ‬‬ ‫ًتبؿ ت‪ٜ‬ظیٖ ‪ ٝ‬ؿک رٌٔبت ًبکُل‪ٗ ٟٝ‬وبثٔ‪ ٠‬ثب پیبٗاـ‪١‬ابی اهاتاصابؿی‬ ‫ًل‪ٛٝ‬ب ث‪ ٠‬تص‪ٞ‬یت کًیـ‪ ٟ‬اًت کا تؼیی‪ً ٚ‬لؿ‪.‬‬ ‫ثلاًبى ای‪ُ ٚ‬ناکٍ‪ ،‬ک‪٢‬لًت ِٗبؿْ ‪ًٌ ٝ‬ت ‪ً ٝ‬بک‪١‬بی ث‪ُ ٠‬اـت‬ ‫اًیت ؿیـ‪ ِّٞ٘ٗ ٟ‬ع٘بیت اهتصبؿی ًبّ ‪ٗ ،۰۳۱۱‬ص‪ٞ‬ه ًبکُل‪ٟٝ‬‬ ‫ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب پیبٗـ‪١‬بی اهتصبؿی ‪ٛ‬بُم ام ثی٘بکی ًال‪ٛٝ‬اب ُابٗاْ ٗالاًان‬ ‫ٗلث‪ٞ‬ط ث‪ُ ٠‬لؿُِلی ُبْٗ ‪١‬تْ‪١‬ب‪١ ،‬تْ اپبکت٘ب‪١ٙ‬ب‪ٗ ،‬زتا٘اغ ‪١‬ابی‬ ‫ر‪٢‬ب‪ِٛ‬لؿی ‪ُ ٝ‬لؿُم‪٘٢ٗ ،‬ب‪ٙ‬پقیل‪١‬ب‪٘٢ٗ ،‬ب‪ٌٛ‬لا‪١‬ب‪ٌٗ ،‬بکلؽاب‪ٛ‬ا‪١ ٠‬اب‪،‬‬ ‫ٗلاًن ث‪ُٕٞ‬لؿی‪ٗ ،‬لاًن اهبٗتم‪ ،‬پقیلایم‪ ،‬ؽـٗبت ثی‪ ٚ‬کا‪١‬ام‪ ،‬مارال‬ ‫ًلا‪١‬ب‪ ،‬ؿکبتل ؽـٗبت ٌٗبکلتم‪ُ ،‬لؿُِلی‪ ،‬میبکتم ‪ ٝ‬اها‪ٛ‬ی ‪١‬ابی‬ ‫ٌٗبکلتم اًت‪.‬‬ ‫عجن اػالٕ اتبم اص‪ٜ‬بف ایلا‪ُ ،ٙ‬لًت ‪١‬بی عْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ ٌٗبکل ثال‪ٙٝ‬‬ ‫ُ‪٢‬لی‪ٗ ،‬لاًن پقیلایم‪ ،‬تبالک‪١‬بی پقیلایم‪ ،‬کًت‪ٞ‬کا‪١ٙ‬ب ‪ ،‬صبیؾب‪١٠ٛ‬ب‪،‬‬ ‫ه‪ٟٞ٢‬ؽب‪١٠ٛ‬ب‪ٗ ،‬لاًن عجؼ ؿقا‪ ،‬ه‪ٜ‬بؿی ‪ُ ،‬یالیا‪ٜ‬ام پانی‪ ،‬اثا٘ایا‪ٝ ٟٞ‬‬ ‫ًل‪ٝ‬یی ؽجلی‪ -‬اتبم اص‪ٜ‬بف ایلا‪ ٙ‬اًابٗام ِٗابؿاْ ‪ًٌ ٝ‬ات ‪ٝ‬‬ ‫ًبک‪١‬بی ث‪ُ ٠‬ـت اًیت ؿیـ‪ٛ ٟ‬بُم ام ‪ٝ‬یل‪ٝ‬ى ًال‪ٛٝ‬اب ‪ِٗ ٝ‬ا٘ا‪ّٞ‬‬ ‫ع٘بیت اهتصبؿی ًبّ ‪ ۰۳۱۱‬کا اػالٕ ًلؿ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ ام اتبم اص‪ٜ‬بف ایلا‪ ،ٙ‬ای‪ ٚ‬اتبم ثالاًابى اثاالؿایا‪ ٠‬ک‪ٝ‬م ‪۰۲‬‬ ‫ؽلؿاؿ ‪١ ۰۳۱۱‬لتبؿ ‪ ٝ‬یٌ٘ی‪ ٚ‬رٌٔ‪ً ٠‬تبؿ ٗٔم ٗـیلیت ‪ٗ ٝ‬وابثٔا‪ ٠‬ثاب‬ ‫ًل‪ٛٝ‬ب ؿک ؽص‪( ّٞ‬ت٘ـیـ ثٌت‪ ٠‬ع٘بیت ام ًٌت ‪ً ٝ‬بک‪١‬ب ‪ِٗ ٝ‬بؿْ‬ ‫ث‪ُ ٠‬ـت اًیت ؿیـ‪ ٟ‬ؿک ًبّ ربکی) ِٗبؿْ ‪ًٌ ٝ‬ت ‪ً ٝ‬ابک‪١‬ابیام‬ ‫تخصیص سهمیه سوخت برای زمان قطعی برق صحت وذارد‬ ‫رشذ ‪ ۰۰۱۱‬درصذی تولیذ خودرو‬ ‫در ‪ ۱‬ماهه اول سال جاری‬ ‫ًل‪ٝ‬یای ؽاجالی‪-‬‬ ‫ٗغبثن اٗبک‪١‬بی ؿکتل‬ ‫ص‪ٜ‬ابیاغ ؽا‪ٞ‬ؿک‪ٝ ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬یل‪ٗٝ‬غلً‪ٝ ٠‬ماکت‬ ‫ص‪ٜ‬ؼات‪ٗ ،‬اؼاـ‪ٝ ٙ‬‬ ‫تزبکت‪ ،‬ام اثاتاـای‬ ‫اٌٗاابّ تااب پاابیااب‪ٙ‬‬ ‫اکؿیج‪ِ٢‬تٗب‪ ٟ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ًٝ‬بما‪ ٙ‬ؿاؽٔام ‪١ ۰۳۱‬اناک ‪۶۴۸ ٝ‬‬ ‫ؿًتِب‪ ٟ‬ا‪ٞٛ‬اع ؽ‪ٞ‬ؿک‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬یـ ًلؿ‪ٛ‬ـ ً‪ ٠‬ؿک ‪ًٖ١‬ا‪ٜ‬ازام ثاب‬ ‫پبکًبّ کُـ ‪ ۰۰.۱‬ؿکصـی ‪ِٛ‬ب‪ٗ ٙ‬مؿ‪١‬ـ‪.‬‬ ‫‪ ۸۱‬ؿکصـ ام ٗز٘‪ٞ‬ع ت‪ٓٞ‬یـات ؿ‪ٗ ٝ‬ب‪ ٠١‬اٌٗبّ ٗلث‪ٞ‬ط ثا‪٠‬‬ ‫ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ً‪ٞ‬اکی ث‪ٞ‬ؿ‪.‬ؿک ای‪ٗ ٚ‬ـت ‪١ ۰۱۸‬اناک ‪۴۸۵ ٝ‬‬ ‫ؿًتِب‪ ٟ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ٝ‬ی ً‪ٞ‬اکی ت‪ٓٞ‬یـ ُـ ً‪ ٠‬ؿک ٗوبیٌ‪ ٠‬ثاب ؿ‪ٝ‬‬ ‫ٗب‪ ٠١‬پبکًبّ کُـ ‪ ۰۱.۴‬ؿکصـی ؿاُت‪ ٠‬اًت‪.‬‬ ‫پی ام ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ً‪ٞ‬اکی‪ ،‬ت‪ٓٞ‬یـ ‪ٝ‬ا‪ٛ‬ت ثب ‪١ ۸‬ناک ‪۸۶۰ ٝ‬‬ ‫ؿًتِب‪ٗ( ٟ‬ؼبؿّ ‪١‬لت ؿکصـ) ت‪ٓٞ‬یـات‪ ،‬کً‪ٞ‬کؿ ؿاک ثا‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫ؿک ای‪ ٚ‬مٗی‪ ٠ٜ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ًٝ‬بما‪ ٙ‬ؿاؽٔم ‪ٌٛ‬جات ثا‪ ٠‬ؿ‪ٗ ٝ‬اب‪١‬ا‪٠‬‬ ‫پبکًبّ کُـ ‪ ۰۷.۷‬ؿکصـی حجت ًلؿ‪ٛ‬ـ‪.‬‬ ‫تب پبیب‪ ٙ‬اکؿیج‪ِ٢‬تٗب‪٘١ ٟ‬ض‪ٜ‬ی‪ ۱۴ ٚ‬ؿًتِب‪( ٙٝ ٟ‬اکت ‪۴۵.۰‬‬ ‫ؿکصـی)‪ ۸۸ ،‬ؿًتِب‪ٗ ٟ‬یـّثبى ‪ٗ ٝ‬ی‪ٜ‬مث‪ٞ‬ى (کُـ ‪۰۰.۱‬‬ ‫ؿکصـی)‪ ۰۰۱ ،‬ؿًتِب‪ ٟ‬ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ى (اکت ‪ ۱۴.۱‬ؿکصاـی)‬ ‫‪ ۸۴۷ ٝ‬ؿًتِب‪ً ٟ‬بٗی‪ٛٞ‬ت‪ً ،‬بٗی‪ًِٜ ٝ ٙٞ‬ـ‪( ٟ‬کُاـ ‪۵۱.۴‬‬ ‫ؿکصـی) ت‪ًٞ‬ظ ؽ‪ٞ‬ؿک‪ًٝ‬بما‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یـ ُـ‪.‬‬ ‫تولیذات اردیبهشتهاه‬ ‫ثلپبی‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اٗابک‪١‬اب‪ ،‬را٘اغ تا‪ٓٞ‬ایاـ ؽا‪ٞ‬ؿک‪ًٝ‬ابما‪ ٙ‬ؿک‬ ‫اکؿیج‪ِ٢‬تٗب‪ ٟ‬اٌٗبّ ‪١ ۶۸‬ناک ‪ ۶۷۷ ٝ‬ؿًتِب‪ ٟ‬ثا‪ٞ‬ؿ‪ ٟ‬اًات‬ ‫ً‪ ٠‬ؿک ‪ًٜٖ١‬زم ثب ًبّ ُقُت‪ ٠‬اکت ‪ ۱۰.۳‬ؿکصـی ‪ِٛ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ٗمؿ‪١‬ـ‪.‬‬ ‫تولیذات ایرانخودرو و سایپا‬ ‫ثلکًم اٗبک‪١‬بی ؿکتل ص‪ٜ‬بیغ ؽا‪ٞ‬ؿک‪ٛ ٝ ٝ‬ایال‪ٗٝ‬اغالًا‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ماکت ص‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼـ‪ ٝ ٙ‬تزبکت عبًم ام تا‪ٓٞ‬ایاـ ‪۰۲۱‬‬ ‫‪١‬ناک ‪ ۵۵۲ ٝ‬ؿًتِب‪ ٟ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ ٝ‬ت‪ًٞ‬ظ ؿ‪ ٝ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ًٝ‬بم ثنکٍ‬ ‫ًِ‪ٞ‬ک یؼ‪ٜ‬م ایلا‪ٙ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ً ٝ ٝ‬بیپب اًت‪.‬‬ ‫ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تلتیت‪ ،‬ای‪ ٚ‬ؿ‪ ٝ‬ؽا‪ٞ‬ؿک‪ًٝ‬ابم ؿک ٗازا٘ا‪ٞ‬ع ‪۸۳.۱‬‬ ‫ؿکصـ ًْ ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ت‪ٓٞ‬یـی ًِ‪ٞ‬ک کا ؿک ؿ‪ٗ ٝ‬اب‪١‬ا‪٠‬‬ ‫اثتـایم اٌٗبّ ت‪ٓٞ‬یـ ًلؿ‪ٛ‬ـ‪.‬‬ ‫ثٌت‪ٜ‬مکل‪ُٝ‬م‪ ،‬اکایِِب‪١ٟ‬بی ٗلؿا‪ ،٠ٛ‬اکایِِب‪١ٟ‬بی م‪ٛ‬ب‪ً ٝ ٠ٛ‬بٓ‪١ٚ‬بی‬ ‫میجبیم‪ٗ ،‬لاًن کل‪ ٍٝ‬ا‪ٞٛ‬اع پ‪ُٞ‬بى‪ً ،‬لَ‪ ،‬ؽلامی‪ ،‬ؽیبعم‪ٗ ،‬لاًن‬ ‫کل‪ً ٍٝ‬بؿ‪ٝ‬یم‪ٓ ،‬ا‪ٞ‬امٕ اکایِام ‪ ٝ‬ثا‪٢‬اـاُاتام‪ ،‬اًاجابه ثابمی‪،‬‬ ‫‪ُٞٛ‬ت اکناک‪ٗ ،‬لاًن ت‪ٞ‬میغ ص‪ٜ‬بیغ ؿًتام‪ٗ ،‬الاًان کال‪ ٍٝ‬کالٍ ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ًٞ‬ت‪ٞٓ ،‬امٕ ؽب‪ِٛ‬م‪ ،‬پبکص‪ ،٠‬پلؿ‪ٗ ،ٟ‬جٔ٘ب‪ ٝ ٙ‬تانرایا‪ٜ‬ابت ؿاؽأام‬ ‫ًبؽت٘ب‪ ،ٙ‬اتٔی‪ ٝ ٠‬ػٌبًم ام ؿیِل ِٗبؿْ اًیت ؿیاـ‪ٛ ٟ‬ابُام ام‬ ‫ًل‪ٛٝ‬ب ‪ ِّٞ٘ٗ ٝ‬ع٘بیت اهتصبؿی ‪ٌ١‬ت‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ثلاًبى ای‪ُ ٚ‬ناکٍ‪٘١ ،‬ض‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬لاًن ػلض‪ُ ٝ ُْ ٠‬یب‪١‬ب‪ ٙ‬می‪ٜ‬تام ‪ٝ‬‬ ‫ٗب‪١‬یب‪ ٙ‬می‪ٜ‬تم‪ٗ ،‬لاًن اٗ‪ٞ‬مُم‪ ،‬اٗ‪ٞ‬مُِب‪١ٟ‬ب ‪٢ٗ ٝ‬ـً‪ٞ‬ؿى‪١‬اب ( ثا‪٠‬‬ ‫ؿیل ام ٗـاکى‪ ،‬ؿا‪ِِٛ‬ب‪١ ٟ‬ب ‪ًٞٗ ٝ‬اٌابت اٗا‪ٞ‬مٍ ػابٓام)‪ٗ ،‬الاًان‬ ‫کل‪ِٜ١‬م‪ٜ١ ،‬لی ‪ ٝ‬کًب‪٠ٛ‬ای (ؿیلؿیزیتبّ)‪ٞٗ ،‬م‪١ ٟ‬اب‪ً ،‬ایا‪ٜ‬ا٘اب‪١‬اب ‪ٝ‬‬ ‫تئبتل‪١‬ب‪ٗ ،‬لاًن تللیغم‪ ،‬ثبؽ‪ٝ‬عَ‪١‬ب‪٢ُ ،‬لثبمی‪١‬ب‪ٗ ،‬لاًان ‪ٝ‬کمُام‪،‬‬ ‫ثبُِب‪١ٟ‬ب ‪ٗ ٝ‬لاًن ‪ٝ‬کمُم اثم‪ ،‬پابکى ‪١‬ابی اثام ‪ ٝ‬اًاتاؾال‪١‬اب‬ ‫‪٘ٛ ٝ‬بیِِب‪١ٟ‬بی تزبکی اػٖ ام ػ٘‪ٗٞ‬م‪ ،‬تؾصصم ‪ ٝ‬ثایا‪ ٚ‬آا٘أأام‬ ‫ِٗ٘‪ ّٞ‬ای‪ ٚ‬علط ‪ٌ١‬ت‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ًل‪ٝ‬یی ؽجلی‪ً -‬ؾ‪ِٜٞ‬ی ُلًت ٗٔم پاؾاَ‬ ‫کلا‪ٝ‬کؿ‪١ ٟ‬بی ‪ٛ‬لتم ایالا‪ُ ٙ‬الات‪١ ۹‬ال کالؿی‬ ‫ؿکؽ‪ٞ‬اًت ؿکیبکت ً‪ٞ‬ؽت ‪ ٝ‬یاب ‪١‬ال یای ام‬ ‫کلا‪ٝ‬کؿ‪١ ٟ‬بی ‪ٛ‬لتم کاؿاُت‪ ٠‬ثبُـ‪ ،‬ثبیـ ؿک ًبٗب‪٠ٛ‬‬ ‫ًـف (ًبٗب‪ ٠ٛ‬ؿکؽ‪ٞ‬اًت کلا‪ٝ‬کؿ‪١ ٟ‬بی ‪ٛ‬لاتام)‬ ‫حجت ‪ٛ‬بٕ ً‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫کبع٘‪ً ٠‬ب‪١‬م‪ ،‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثلؽم ام ِٗاتالًاب‪ٙ‬‬ ‫ؽب‪ِٛ‬م ‪٘١ ٝ‬ض‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ت‪ٓٞ‬یـً‪ٜٜ‬ـُب‪ ٝ ٙ‬ص‪ٜ‬ؼتاِالا‪ٙ‬‬ ‫ٗج‪ٜ‬م ثلای ؿکیبکت ً‪٘٢‬ی‪ًٞ ٠‬ؽت ثا‪ٗ ٠‬ا‪ٜ‬اظا‪ٞ‬ک‬ ‫اًتلبؿ‪ ٟ‬ام ٗ‪ٓٞ‬ـ ثلم ‪ ٝ‬ؿینّ ه‪ٛ‬لات‪ٞ‬ک ؿک ُالایاظ‬ ‫اضغلاکی عی‪ ٚ‬هغغ ثلم ؿکؽ‪ٞ‬اًات ‪١‬ابیام کا‬ ‫اکار‪ٗ ٠‬م ؿ‪ٜ١‬ـ‪ ،‬اظ‪٢‬بک ًلؿ‪١ ۹‬ال کالؿی ثا‪١ ٠‬ال‬ ‫ؿٓیٔم ؿکؽ‪ٞ‬اًت ؿکیبکت ً‪ٞ‬ؽت ؿاُت‪ ٠‬ثابُاـ‪،‬‬ ‫ثبیـ ؿک ًبٗب‪ً ٠ٛ‬ـف حجت ‪ٛ‬بٕ ً‪ٜ‬ـ ‪ ٝ‬ؿک ؿیل ایا‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٞ‬کت ً‪ٞ‬ؽتم ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬تؼٔن ‪٘ٛ‬م ُیلؿ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکن‪ٝ‬ؿ‪ ۹‬اُل ت‪ٓٞ‬یـً‪ٜ‬ا‪ٜ‬اـ‪ ٟ‬یاب صا‪ٜ‬اؼاتاِالی‬ ‫ؿکؽ‪ٞ‬اًت ً‪ٞ‬ؽت ثلای کلای‪ٜ‬ـ ؽا‪ٞ‬ؿ ؿاُاتا‪٠‬‬ ‫ثبُـ‪ ،‬ام ا‪ ٙ‬رب ً‪١ ٠‬ل ًاـإ ام ایا‪ ٚ‬صا‪ٜ‬ابیاغ‬ ‫گسارش‬ ‫قطار گراوی کاالهای اساسی‬ ‫متوقف میشود؟‬ ‫ُلا‪ٛ‬م پم ؿک پم ثلؽم ًبال‪١‬بی اًبًم‪ٝ ،‬اً‪ َٜ‬کریی ر٘‪٢‬ا‪ٞ‬ک کا‬ ‫ث‪ ٠‬ؿ‪ٛ‬جبّ ؿاُت ‪ ٝ‬عبال ثبیـ ؿیـ ً‪ ٠‬ایب ای‪ ٚ‬هغبک ُالا‪ٛ‬ام ٗاتا‪ٞ‬هاق‬ ‫ٗمُ‪ٞ‬ؿ یب ؽیل‪.‬‬ ‫عٌ‪ ٚ‬ک‪ٝ‬عب‪ٛ‬م ثب تبًیـ ثل ٗص‪ٞ‬ث‪ ٠‬ؿ‪ٓٝ‬ت ثلای ً‪ٜ‬تلّ ‪ ٝ‬راـیات ؿک‬ ‫ػـٕ اکنایَ هی٘ت‪١‬ب‪ُ ،‬لت ً‪ ٠‬ؿ‪ٓٝ‬ت صلیغب تبًیـ ‪ ٝ‬اػالٕ ًالؿ‪ٟ‬‬ ‫اکنایَ هی٘ت ًبال‪١‬ب ث‪ٞ‬یو‪ ٟ‬اهالٕ ضال‪ٝ‬کی ٗالؿٕ ثا‪١ ٠‬ایاش ‪ٝ‬را‪٠‬‬ ‫پقیلکت‪ٜ‬م ‪ٛ‬یٌت ‪ٝ ٝ‬ماکت ص‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼـ‪ ٝ ٙ‬تزبکت (ص٘ت) ٗ‪ٞ‬ظاق‬ ‫اًت ثب رـیت ‪ ٝ‬ثب ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬م ؿًتِب‪١ٟ‬بی فیلثظ (اص‪ٜ‬بف ‪ ٝ‬تا‪ٓٞ‬ایاـ‬ ‫ُ‪ٜٜ‬ـُب‪ٌٛ )ٙ‬جت ث‪ًٜ ٠‬تلّ هی٘ت ‪١‬ب ‪٘ٗ ٝ‬ب‪ٛ‬ؼت ام اکنایَ ا‪٢ٛ‬ب اهاـإ‬ ‫ً‪ٜ‬ـ ‪ٗ ٝ‬ب‪ٛ‬غ ام کِبک ٗضبػق ث‪ ٠‬م‪ٛ‬ـُم ‪ٗ ٝ‬ؼیِت ٗلؿٕ ؿک ُالایاظ‬ ‫ً‪ٜٛٞ‬م اهتصبؿی ُ‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬اظ‪٢‬بکات ؿک عبٓم ٗغلط ُـ‪ ٠ً ٟ‬ثب ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ؿ ُقُت ًا‪ٗ ٠‬اب‪ ٟ‬ام‬ ‫اؿبم ًبّ ‪ ،۰۳۱۱‬هی٘ت ٗلؽ‪ ،‬ک‪ٝ‬ؿ‪ٌُ ٝ ٚ‬ل ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ک هب‪ٛٞٛ‬م ‪ٛ ٝ‬ب‪ ٙ‬ؿک‬ ‫ثلؽم ٗ‪ٜ‬بعن ثـ‪ٗ ٙٝ‬ز‪ٞ‬م ًتبؿ ت‪ٜ‬ظیٖ ثبماک ُلا‪ُ ٙ‬ـ‪ ٟ‬اًت‪ .‬آجت‪ ٠‬ؿک‬ ‫ٗ‪ٞ‬کؿ ٗلؽ‪ ،‬ثب ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ؿ ای‪ ٠ٌٜ‬ؿک کل‪ٝ‬کؿی‪ ٚ‬اٌٗبّ ٗز‪ٞ‬م اکانایاَ ‪۳۴۱۱‬‬ ‫رورناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 602‬هیانه‬ ‫اگهی هسایذه اهوال غیر هنقول (اسناد رهه)‬ ‫ث‪ٞٗ ٠‬رت پل‪ٛٝ‬ـ‪ ٟ‬ارلارم ًالً‪ٗ ۸۸۱۱۵۴۱ ٠‬تٌِٔ‪ ٠‬ؿک اؿاک‪ ٟ‬حجت اً‪ٜ‬بؿ ‪ ٝ‬اٗالى ٗیب‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫( ُؼج‪ ٠‬ارلاء) صبؿک‪ ٠ٓ ٟ‬ؽب‪ ٖٛ‬اً٘بء هـی٘م ‪ ٝ‬ػٔی‪ٗ ٠‬لع‪ ٕٞ‬اهبی کلاٗلم هـی٘م کالم‪ٛ‬اـ‬ ‫کیل‪ٝ‬م ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ٔٗ ٟ‬م ‪ٝ(۰۴۲۱۶۱۲۸۲۶‬کاث ٗلع‪ٛ ٕٞ‬بٗجلؿ‪ ٠ً ٟ‬ػجبکت‪ٜ‬اـ ام‪ -۰ ۹‬ؽاب‪ٛ‬اٖ‬ ‫عب‪١‬ل‪ ٟ‬عبٓجم کلم‪ٛ‬ـ اًـآ‪ ٠‬ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ٔٗ ٟ‬م ‪ -۱ ۰۴۲۱۳۰۱۱۰۱‬ؽب‪ٛ ٖٛ‬لی هـی٘م کالم‪ٛ‬اـ‬ ‫کلاٗلم ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ٔٗ ٟ‬م ‪ ۰۴۱۱۸۲۳۰۳۸‬ثب هی٘‪ٗٞ‬یت م‪١‬لا ًبُب‪ٛ‬م ‪ -۲‬ؽب‪ ٖٛ‬اً٘بء هـیا٘ام‬ ‫کلم‪ٛ‬ـ ًیل‪ٝ‬ى ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ٔٗ ٟ‬م ‪ ،) ۰۴۱۱۰۵۶۷۴۶‬ؽب‪ ٖٛ‬اً٘بء هـی٘م (ثٌتب‪ٌٛ‬بک) ث‪ ٠‬اًت‪ٜ‬ابؿ‬ ‫ً‪ٜ‬ـ امؿ‪ٝ‬اد ُ٘بک‪ ۰۲۷۸8۱۶8۰۱-۱۴۷۸۴ ٟ‬ت‪ٜ‬ظی٘م ؿکتلؽب‪ ٠ٛ‬امؿ‪ٝ‬اد ُ٘بک‪ٗ ۳۴ ٟ‬ایاب‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫ثلای ‪ٝ‬ص‪٢ٗ ّٞ‬لی‪ ٠‬ؽ‪ٞ‬ؿ ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ثیٌت ‪١ ٝ‬لت ٗیٔیبکؿ ‪ً ٝ‬یصـ ‪١ ٝ‬لتبؿ ٗیأایا‪ ٙٞ‬کیابّ‬ ‫اهـإ ث‪ ٠‬ؿکؽ‪ٞ‬اًت صـ‪ٝ‬ک ارلاری‪ ٠‬ػٔی‪ٛ ٠‬بٗجلؿُب‪ٞ٘ٛ ٙ‬ؿ‪ ٠ً ٟ‬پل‪ٛٝ‬ـ‪ ٟ‬ارلارام ًاالاًا‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬م ؿک ‪ٝ‬اعـ ارلای اً‪ٜ‬بؿ کً٘م ای‪ ٚ‬اؿاک‪ ٟ‬تٌِیْ ُـ‪ ٟ‬اًت‪ٞٗ .‬کؿ ثبمؿاُت ُـ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ٗنایـ‪ ٟ‬ػجبکت اًت ام‪۹‬‬ ‫ُِـا‪ َٛ‬یی ‪ٝ‬اعـ اپبکت٘ب‪ٌٌٛٞٗ ٙ‬م ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ ٟ‬پالى حجتم ص‪٢‬بکؿ‪١ ٟ‬ناک ‪ ٝ‬صاـ ‪ٝ‬‬ ‫ًم ‪ِ١ ٝ‬ت کلػم ام یی اصٔم ‪ٝ‬اهغ ؿک ٗیب‪ ٠ٛ‬ثؾَ ًم ‪١ ٝ‬لت تجلین ٌٗٔم ٗلعا‪ٕٞ‬‬ ‫کلاٗلم هـی٘م ث‪ ٠‬اؿکى‪ٗ ۹‬یب‪ -٠ٛ‬ؽیبثب‪ ٙ‬اًتوالّ‪ٛ -‬لًیـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اؿاک‪ ٟ‬اثیبکی ًبثن‪ -‬عاجاوا‪٠‬‬ ‫ؿ‪ ٕٝ‬ث‪ٌٗ ٠‬بعت ‪ِ١‬تبؿ ‪ ٝ‬ص‪٢‬بک ٗتل ‪ ٝ‬ثیٌت ‪ ٝ‬یی ًب‪ٛ‬تی٘تلٗلثغ ثب ر٘یغ ت‪ٞ‬اثغ ُلػی‪ٝ ٠‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اعن ػلکی‪ ٠ً ٠‬فیْ ُ٘بک‪ ٟ‬حجت ًم ‪١‬ناک ‪ ٝ‬ؿ‪ٝ‬یٌت ‪ ٝ‬ص‪٢‬بک ؿکتل رٔـ یٌصـ ‪١ ٝ‬لتبؿ‬ ‫‪ ٠ً ٝ‬صلغ‪ ٠‬یٌصـ ‪ِ١ ٝ‬ت ث‪ٛ ٠‬بٕ ٗلع‪ ٕٞ‬کلاٗلم هـی٘م حجت ‪ًٜ ٝ‬ـ ٗبٌٓیت صابؿک ‪ٝ‬‬ ‫تٌٔیٖ ُلؿیـ‪ ٟ‬اًت ً‪ ٠‬ثب عـ‪ٝ‬ؿ اکثؼ‪ ٠‬ث‪ُ ٠‬لط فیْ‪۹‬‬ ‫ُ٘بالً ‪ ۹‬ثغ‪ٗ ۴.۳۴ ّٞ‬تل پ‪ٜ‬زل‪ ٝ ٟ‬ؿی‪ٞ‬اک ث‪ٜ‬بی پیِلکت‪ ٠‬اًت ث‪ ٠‬کضبی ؽیبثب‪ٗ ۰۵ ٙ‬تلی‬ ‫ُلهبً ‪ ۹‬ثغ‪ٗ ۰۴.۳۴ ّٞ‬تل ؿی‪ٞ‬اکیٌت ث‪ ٠‬کضبی هغؼ‪ ۲ ٠‬تلٌیٌم ام ‪ ۲۶۱‬کلػم‬ ‫ر‪ٜٞ‬ثبً ‪ ۹‬ا‪ ّٝ‬ثغ‪ٗ ۱.۸۲ ّٞ‬تل پ‪ٜ‬زل‪ ٟ‬ؿی‪ٞ‬اکیٌت ث‪ ٠‬کضبی عیبط ِٗبػم ؿ‪ ٕٝ‬ؿک ‪١‬ا٘اب‪ٙ‬‬ ‫اٗتـاؿ ثغ‪ٗ ۱.۴۴ ّٞ‬تل ؿی‪ٞ‬اک ثبٌٓ‪ ٚ‬ک‪ٝ‬ثبم اًت ث‪ ٠‬کضبی عیبط ِٗبػم‬ ‫ؿلثبً ‪ ۹‬ا‪ ّٝ‬ثغ‪ٗ ۵.۲۱ ّٞ‬تل ؿی‪ٞ‬اکیٌت اُتلاًم ثب ‪ٝ‬اعـ ُ٘بک‪ ۲ ٟ‬ؿ‪ ٕٝ‬ام ؿله ث‪ُ ٠‬لم‬ ‫ثغ‪ٗ ۰.۰۱ ّٞ‬تل ً‪ ٕٞ‬عـ ؿلثم ثغ‪ٗ ۶ ّٞ‬تل ص‪٢‬بکٕ ام ُلم ث‪ ٠‬ؿله ثغ‪ٗ ۰.۰۱ ّٞ‬تل ًالً‬ ‫ؿکه ‪ ٝ‬ؿی‪ٞ‬اکیٌت ث‪ ٠‬کا‪ ٟ‬پٔ‪ِٗ ٠‬بػم پ‪ٜ‬زٖ عـ ؿلثم ثغا‪ٗ ۲.۴۴ ّٞ‬اتال ؿیا‪ٞ‬اکیٌات‬ ‫اُتلاًم ثب ‪ٝ‬اعـ ُ٘بک‪۲ ٟ‬‬ ‫پالى حجتم ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ث‪ٌٗ ٠‬بعت ‪ِ١‬تبؿ ‪ ٝ‬ص‪٢‬بک ٗتل ‪ ٝ‬ثیٌت ‪ ٝ‬یی ًب‪ٛ‬تی٘اتالٗالثاغ ثاب‬ ‫ًبکثلی اپبکت٘ب‪ٌٌٛٞٗ ٙ‬م ‪ ٝ‬ؿک اؽتیبک ‪ٝ‬کاث ٗبٓی ٗم ثبُـ‪ٔٗ .‬ی ٗ‪ٞ‬صا‪ٞ‬ف ؿاکای‬ ‫اػیب‪ٛ‬م ثب ٌٗبعت ‪ِ١‬تبؿ ‪ ٝ‬ص‪٢‬بک ٗتل ‪ ٝ‬ثیٌت ‪ ٝ‬یی ًب‪ٛ‬تی٘تلٗلثغ ثب‪ٛ‬ض٘بٕ پابکًایا‪ٜ‬اَ‬ ‫هغؼ‪ ٠‬ؿ‪ ٝ‬تلٌیٌم ث‪ٌٗ ٠‬بعت یبمؿ‪ٗ ٟ‬تلٗلثغ کؿ عجو‪ٌ٘١ ٠‬ق ثب هـکآٌ‪ ٖ٢‬ام ػالصا‪ٝ ٠‬‬ ‫ًبیل ِٗبػبت ‪ ٝ‬اُتلاًبت ؿاکای اًب‪ٌٞٛ‬ک ثب هـٗت عـ‪ٝ‬ؿ ؿ‪ٝ‬امؿ‪ً ٟ‬بٓ‪ ٠‬ثب ًبم‪ ٟ‬ثت‪ٜ‬م ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ِٛ‬ؼبثبت اه ‪ ٝ‬ثلم ‪ُ ٝ‬بم ‪ ٝ‬تٔل‪ٜٗ ٚ‬ص‪ٞ‬ث‪ ٝ ٠‬پ‪ٜ‬زل‪١ ٟ‬بی ا‪ٜ١‬م ‪ً ٝ‬ق ًلاٗیی ؿاکای‬ ‫ًبثی‪ٜ‬ت إ ؿی اف ‪ ٝ‬ؿ‪ ٝ‬اعبم ؽ‪ٞ‬اه ‪ً ٝ‬ل‪ٝ‬یی ث‪٢‬ـاُتم ‪ ٝ‬ع٘بٕ ‪١ ٝ‬بّ پاقیالایام ثاب‬ ‫میلٗز٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬یی ‪ٝ‬ماکتؾب‪ٌ١ ٠ٛ‬ت‪ٜ‬ـ‪ ،‬ثبیـ عاتا٘اب‬ ‫ٗینا‪ًٞ ٙ‬ؽت ؿکؽ‪ٞ‬اًتم ا‪١ٙ‬ب ام ً‪ٞ‬ی ٗتا‪ٓٞ‬ام‬ ‫ٗلث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬کؼبٓیتِب‪ ٙ‬تبییـ ُ‪ٞ‬ؿ ‪ً ٝ‬پی ٗا‪ٞ‬ضا‪ٞ‬ع‬ ‫ؿک ٗز٘‪ٞ‬ػ‪ُ ٠‬لًت ٗٔم پؾَ کالا‪ٝ‬کؿ‪١ ٟ‬ابی‬ ‫‪ٛ‬لتم ٗ‪ٞ‬کؿ ثلکًم هلاک ٗمُیلؿ ً‪ ٠‬ؿک صا‪ٞ‬کت‬ ‫تبییـ ُـ‪ ٙ‬ؿک ای‪ُ ٚ‬لًت‪ًٞ ،‬ؽت ثا‪ ٠‬ا‪١ ٙ‬اب‬ ‫تؼٔن ٗمُیلؿ‪.‬‬ ‫‪٘١‬ض‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثلای ص‪ٜ‬بیغ ت‪ٓٞ‬یـی ٗصلف ً‪ٜٜ‬ـ‪ ٟ‬ثلم‬ ‫ً‪ ٠‬هغؼم ثلم ؿاک‪ٛ‬ـ ً‪ٞ‬ؽت ؿکؽ‪ٞ‬اًتام ثالای‬ ‫ؿینّ ه‪ٛ‬لات‪ٞ‬ک‪١‬بی اضغلاکی ‪ٛ‬ین ٗم ثابیٌات ام‬ ‫علین ًبٗب‪ً ٠ٛ‬ـف حجت ُـ‪ ٝ ٟ‬ػال‪ ٟٝ‬ثل تابیایاـ‬ ‫ًبمٗب‪ٝ ٝ ٙ‬ماکتؾب‪ٗ ٠ٛ‬ت‪ٓٞ‬م ٗز‪ٞ‬م ‪ ٝ‬تبیایاـ اؿاک‪ٟ‬‬ ‫ثلم ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬ای کا ‪ٛ‬ین ؿاُت‪ ٠‬ثبُ‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬م ای‪ٗ ٚ‬غص‪ ّٞ‬صبؿک ُـ ‪ ٝ‬هی٘ت ٗص‪ٞ‬ه ا‪ ٙ‬ثا‪١ ۱۳ ٠‬اناک ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۸۱۱‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬کًیـ‪ ،‬ؿک ک‪ٝ‬م‪١‬بی اؽیل ؿ‪ٝ‬ثبک‪ُ ٟ‬ب‪١‬ـ ُالا‪ُ ٙ‬اـ‪ ٙ‬ایا‪ٚ‬‬ ‫ٗغص‪ ّٞ‬ث‪ٞ‬ؿیٖ؛ تب ربیم ً‪ ٠‬هی٘ت ‪١‬ل ًیٔ‪ٗ ٞ‬لؽ ث‪ ٠‬ثیَ ام ‪١ ۲۱‬اناک‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬کًیـ‪ ٟ‬اًت اٗب ‪ٝ‬ماکت ًِب‪ٝ‬کمی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ت‪ٓٞ‬م ای‪ ٚ‬عا‪ٞ‬م‪ٟ‬‬ ‫ٌِٗالت ثبماک ٗلؽ کا ُلؿ‪٘ٛ ٙ‬مُیلؿ‪ٝ .‬ماکت ص٘ت ‪١‬اٖ ثاب ایا‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ٝ ٠ً ٙ‬ظیل‪ ٠‬تبٗی‪ ٝ ٚ‬ػلض‪ٗ ٠‬لؽ ام ای‪ٝ ٚ‬ماکتؾب‪ُ ٠ٛ‬لکتا‪ُ ٠‬اـ‪،ٟ‬‬ ‫تبًیـ ؿاکؿ ٌٗ‪ٓٝٞ‬یتم ام ای‪ ٚ‬ثبثت ‪ٛ‬ـاکؿ‪.‬‬ ‫ٌٗئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬ام اکنایَ هی٘ت ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ـ‪ ٟ‬ػوت ‪ٌِٛ‬ت‪ٜ‬ـ‬ ‫ؿک عبٓم ً‪ ٠‬ؿ‪ ٝ‬ک‪ٝ‬م پیَ ‪ٛ‬بٗ‪٠‬ای ٗ‪ٜ‬تِل ُـ ً‪ ٠‬ؿک ا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ز٘‪ ٚ‬ص‪ٜ‬بیغ‬ ‫ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ـ‪ ،ٟ‬ث‪٢‬ـاُتم ‪ ٝ‬اکایِم ایلا‪ ٙ‬ث‪ُ ٠‬لًت‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یـی اػالٕ ًلؿ‬ ‫ٗمت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ـ ام ‪ ۰۶‬ؽلؿاؿ هی٘ت ٗبیغ ؿًتِ‪ٞ‬یم‪ٗ ،‬بیغ ظلکِ‪ٞ‬یم‪ ،‬پا‪ٞ‬ؿک‬ ‫‪ٗ ٝ‬بیؼبت ٓجبًِ‪ٞ‬یم‪ ،‬صبث‪ ٝ ٙٞ‬ؽ٘یلؿ‪ٛ‬ـا‪ ۱۴ ٙ‬ؿکصاـ ‪ٗ ٝ‬ابثاوام‬ ‫ٗغص‪ٞ‬الت کا ‪ ۱۱‬ؿکصـ اکنایَ ؿ‪ٜ١‬ـ‪ ،‬ک‪ٝ‬م ُقُاتا‪ ٠‬کرایای ایا‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ز٘‪ُ ٚ‬لت ً‪ ٠‬اکنایَ هی٘ت‪١‬ب ‪ٜٞ١‬م اػالٕ ‪ِٛ‬ـ‪ ٟ‬اًت‪.‬‬ ‫ٌٗ٘‪ ٚ‬اًت اػتلاض ث‪ ٠‬اکنایَ پم ؿک پم اکنایَ هی٘ت ٗ‪ٜ‬ازال ثا‪٠‬‬ ‫ص‪ٜ‬ی‪ ٚ‬پبًؾم ُـ‪ ٟ‬ثبُـ‪.‬‬ ‫تولیذکننذگان هن در فشار!‬ ‫ثب ای‪ ٚ‬عبّ ثیِتل ت‪ٓٞ‬یـً‪ٜٜ‬ـُب‪ٗ ٙ‬مُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ـ ً‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬را‪ ٠‬ثا‪ً ٠‬اب‪١‬اَ‬ ‫هـکت ؽلیـ ٗلؿٕ ؿک ًبّ ‪١‬بی اؽیل ت٘بیٔم ثا‪ ٠‬اکانایاَ هایا٘ات‬ ‫ٗغص‪ٞ‬الت ؽ‪ٞ‬ؿ ‪ٛ‬ـاک‪ٛ‬ـ‪ ،‬اٗب اکنایَ هی٘ات ٗا‪ٞ‬اؿ ا‪ٓٝ‬ایا‪ً ٝ ٠‬ابیال‬ ‫‪١‬نی‪١٠ٜ‬بی ت‪ٓٞ‬یـ‪ ،‬ا‪١ ٙ‬ب کا ‪ٝ‬اؿاک ث‪ ٠‬اکنایَ هی٘ت ٗغاصا‪ٛ ّٞ‬ا‪٢‬ابیام‬ ‫ٗمً‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ای‪ٝ ٚ‬ضؼیت تب ربیم پیَ ککت‪ ٠ً ٠‬کریی ا‪ٛ‬ز٘‪ ٚ‬ص‪ٜ‬بیاغ ُا‪ٞ‬یا‪ٜ‬اـ‪،ٟ‬‬ ‫اکایِم ‪ ٝ‬ث‪٢‬ـاُتم ام اکنایَ ‪١‬لتِم ‪ٗ ٝ‬ب‪١‬ب‪ ٠ٛ‬هی٘ات ٗا‪ٞ‬اؿ ا‪ٓٝ‬ایا‪٠‬‬ ‫ًیلیت ٗلؿ‪ٞ‬ه ؿک عبّ ث‪٢‬ل‪ ٟ‬ثلؿاکی ٗم ثبُـ‪ُِ .‬ـا‪ َٛ‬پالى حجتم ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ثالاثال‬ ‫ص‪ٞ‬کت٘زٔی ثبمؿاُت اٗ‪ٞ‬اّ ؿیلٗ‪ٜ‬و‪ٞٗ ّٞ‬کػ ‪ٛ ٝ ۰۳۱۱8۱۱8۱۶‬ظلی‪ُ٘ ٠‬بک‪۰۱۸8۳۱۱ ٟ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬کػ ‪ً ۰۳۱۱8۱۱8۱۸‬بکُ‪ٜ‬بى کً٘م ؿاؿٌُتلی ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ‪١‬لت ٗیٔیبکؿ ‪٢ٛ ٝ‬صـ ‪ٞٛ ٝ‬ؿ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٗ ٠ٛ‬یٔی‪٢ٛ ٝ ٙٞ‬صـ ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬زب‪١ ٟ‬ناک کیبّ اکمیبثم ‪ ٝ‬هی٘ت ُقاکی ُـ‪ ٟ‬اًت‪.‬‬ ‫رٌٔ‪ٗ ٠‬نایـ‪ ٟ‬ام ًبػت ‪ ٠ٛ‬صجظ آم ؿ‪ٝ‬امؿ‪ ٟ‬ظ‪٢‬ل ک‪ٝ‬م ً‪ُٜ ٠‬ج‪ٞٗ ٠‬کػ ‪ِ١‬تٖ تیل ٗب‪ً ٟ‬بّ‬ ‫یی ‪١‬ناک ‪ ٝ‬ص‪٢‬بکصـ ؿک ٗغْ ارلای حجت اً‪ٜ‬بؿ ٗیب‪ٝ ٠ٛ‬اهغ ؿک ًبؽت٘اب‪ ٙ‬اؿاک‪ ٟ‬حاجات‬ ‫اً‪ٜ‬بؿ ‪ ٝ‬اٗالى ٗیب‪ُ-٠ٛ‬ؼج‪ ٠‬ارلاء ث‪ ٠‬اؿکى ٗیب‪-٠ٛ‬ؽیبثب‪ً ٙ‬لاًیابه‪-‬ؽایابثاب‪ُ ٙ‬ا‪٢‬ایاـ‬ ‫‪ٛ‬لی٘ب‪٘١ ٙ‬تم ُل‪ٝ‬ع ٗم ُ‪ٞ‬ؿ‪ٗ .‬نایـ‪ُِ ٟ‬ـا‪ َٛ‬پالى حجتم ص‪٢‬بکؿ‪١ ٟ‬ناک ‪ ٝ‬صـ ‪ً ٝ‬ام‬ ‫‪ِ١ ٝ‬ت کلػم ام یی اصٔم ‪ٝ‬اهغ ؿک ٗیب‪ ٠ٛ‬ثؾَ ًم ‪١ ٝ‬لت تجلین ام ٗجٔؾ پبی‪١ ٠‬لات‬ ‫ٗیٔیبکؿ ‪٢ٛ ٝ‬صـ ‪ٞٛ ٝ‬ؿ ‪ٗ ٠ٛ ٝ‬یٔی‪٢ٛ ٝ ٙٞ‬صـ ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬زب‪١ ٟ‬ناک کیبّ ُل‪ٝ‬ع ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ثبالتلی‪ ٚ‬هی٘ت‬ ‫پیِ‪٢ٜ‬بؿ ُـ‪ ٟ‬ام علف ؽلیـاکا‪ ٙ‬کل‪ٝ‬ؽت‪ ٠‬ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُـ‪ٗ .‬نایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬صا‪ٞ‬کت عضا‪ٞ‬کی ‪ٝ‬‬ ‫ال ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬کت ‪ٛ‬وـی ٗم ثبُـ‪ُ .‬لًت ؿک ٗنایـ‪ٜٗ ٟ‬ا‪ٞ‬ط ثا‪ ٠‬پالؿاؽات ؿ‪ٟ‬‬ ‫کل‪ٛ ٍٝ‬ین ً ً‬ ‫ؿکصـ ام ٗجٔؾ پبی‪ً ٠‬بکُ‪ٜ‬بًم ث‪ ٠‬عٌبه ًپلؿ‪ ٟ‬حجت ‪ ٝ‬عض‪ٞ‬ک ؽلیـاک یب ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ـ‪ ٟ‬هب‪ٛٞٛ‬م‬ ‫ا‪ ٝ‬ؿک رٌٔ‪ٗ ٠‬نایـ‪ ٟ‬اًت‪ .‬ثل‪ٛ‬ـ‪ٗ ٟ‬نایـ‪ٌٔٗ ٟ‬ق اًت ٗب ث‪ ٠‬آتلب‪ٝ‬ت ٗجٔؾ کل‪ ٍٝ‬کا ظلف‬ ‫ٗـت پ‪ٜ‬ذ ک‪ٝ‬م ام تبکیؼ ٗنایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬عٌبه ص‪ٜ‬ـ‪ٝ‬م حجت ت‪ٞ‬ؿیغ ‪٘ٛ‬بیـ ‪ ٝ‬ؿک ص‪ٞ‬کتم ًا‪٠‬‬ ‫ظلف ٗ‪ٔ٢‬ت ٗولک‪ٗ ،‬ب‪ٛ‬ـ‪ ٟ‬کل‪ ٍٝ‬کا ث‪ ٠‬عٌبه ًپلؿ‪ ٟ‬حجت ‪ٝ‬اکین ‪ٌٜٛ‬ـ‪ٗ ،‬جٔؾ ٗقً‪ٞ‬ک هبثْ‬ ‫اًتلؿاؿ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؿ‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬عٌبه ؽنا‪ٝ ٠ٛ‬اکین ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُـ‪ .‬ؿک ای‪ ٚ‬ص‪ٞ‬کت‪ ،‬ػ٘ٔیبت کل‪ ٍٝ‬ام‬ ‫ؿکر‪ ٠‬اػتجبک ًبهظ ‪ٗ ٝ‬نایـ‪ ٟ‬تزـیـ ٗم ُلؿؿ‪.‬‬ ‫ض٘‪ً ٜ‬ب ثـ‪١‬م ‪١‬بی ٗبٓیبتم ‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬اکض ُ‪٢‬لؿاکی ‪ٛ ٝ‬ین ثـ‪١‬م ‪١‬ابی ٗالثا‪ٞ‬ط ثا‪ ٠‬اه ‪ٝ‬‬ ‫کبضاله ‪ ٝ‬ثلم ‪ُ ٝ‬بم اػٖ ام عن اُتلاى ‪ ٝ‬ا‪ِٛ‬ؼبه ‪ٗ ٝ‬صلف تب تبکیؼ ٗنایـ‪ ٟ‬اػٖ ام‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬کهٖ هغؼم ا‪٢ٛ‬ب ٗؼٔ‪ُ ٕٞ‬ـ‪ ٟ‬یب ‪ِٛ‬ـ‪ ٟ‬ثبُـ ‪٘١ ٝ‬ض‪ٜ‬ی‪ ٚ‬عن ٗنایـ‪ ٟ‬مایاـ ثال ٗاجأاؾ‬ ‫ٗنایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ػ‪٢‬ـ‪ ٟ‬ؽلیـاک ٗم ثبُـ‪.‬المٕ ث‪ ٠‬فًل اًت ؿک صا‪ٞ‬کت ‪ٝ‬را‪ٞ‬ؿ ‪ٝ‬را‪ٗ ٠‬ابماؿ‬ ‫عبصْ ام کل‪ٝ ٍٝ‬ر‪ ٟٞ‬پلؿاؽتم ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع کلام ‪ ۵‬ث‪ٜ‬ـ آق ٗبؿ‪ ۰۱۰ ٟ‬اری‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬ارالا ام‬ ‫ٗغْ ٗبماؿ هبثْ پلؿاؽت ٗم ثبُـ ‪ ٝ‬ص‪ٜ‬ب‪ٛ‬ض‪ ٠‬ث‪ ٠‬اٗ‪ٞ‬اّ ٗ‪ٞ‬کؿ ٗنایـ‪ ٟ‬ؿک رٌٔا‪ ٠‬ؽالیاـاک‬ ‫پیـا ‪ِٞٛ‬ؿ اٗ‪ٞ‬اّ ٗ‪ٞ‬کؿ ٗنایـ‪ ٟ‬ثب ؿکیبکت عن االرلا ‪ ٝ‬عن ٗنایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬هی٘تم ً‪ٗ ٠‬نایـ‪ ٟ‬ام‬ ‫ا‪ُ ٙ‬ل‪ٝ‬ع ٗم ُ‪ٞ‬ؿ ث‪ ٠‬ثٌتب‪ٌٛ‬بک ‪ٝ‬اُقاک ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُاـ ‪ٗ ٝ‬انایاـ‪ ٟ‬تازاـیاـ ‪ٛ‬اؾا‪ٞ‬ا‪١‬اـ‬ ‫ُلؿیـ‪.‬ض٘‪ٜ‬بً ؽلیـاکا‪ٗ ٙ‬م ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ـ ثب ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬م المٕ ام ٗٔی ٗ‪ٞ‬کؿ ٗنایـ‪ٝ ٝ ٟ‬ضؼیت ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬هؼیت ا‪ ٙ‬ثبمؿیـ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ـ‪.‬عبٓجی‪ٗ ٚ‬م ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ـ ؿک ک‪ٝ‬م ‪ً ٝ‬بػت تؼیایا‪ُ ٚ‬اـ‪ ٟ‬ؿک ٗاغاْ‬ ‫عبضل ‪ ٝ‬ؿک ؽلیـ ُلًت ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ـ‪ .‬پالى ٗقً‪ٞ‬ک(پالى ٗ‪ٞ‬کؿ ٗنایـ‪ٝ )ٟ‬اهغ ؿک اؿکى‪۹‬‬ ‫ٗیب‪ -٠ٛ‬ؽیبثب‪ ٙ‬اًتوالّ‪ٛ -‬لًیـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اؿاک‪ ٟ‬اثیبکی ًبثن‪ -‬عجو‪ ٠‬ؿ‪ ٕٝ‬هلاک ؿاکؿ‪ .‬ص‪ٜ‬ب‪ٛ‬ض‪ ٠‬ک‪ٝ‬م‬ ‫ٗنایـ‪ٗ ٟ‬صبؿف ثب تؼغیٔم ؿیل ٗتلهج‪ ٠‬ثبُـ ک‪ٝ‬م ثؼـ ام تؼغیْ رٌٔ‪ٗ ٠‬نایاـ‪ ٟ‬ؿک ‪١‬ا٘اب‪ٙ‬‬ ‫ٌٗب‪ ٝ ٙ‬مٗب‪ ٙ‬ثلُناک ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُـ‪.8‬‬ ‫‪ *۱8۲۲۱‬تبکیؼ ا‪ٛ‬تِبک‪۰۳۱۱8۱۲8۱۲ ۹‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و اهالک شهرستان هیانه‪ -‬فرهان بخشعلی زاده‬ ‫تعییه ورخ جذیذ شیرخام‬ ‫به بعذ از اوتخابات موکول شذ !‬ ‫ًل‪ٝ‬یی ؽجلی‪ -‬کریی ‪١‬یبت ٗـیل‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ازا٘ا‪ ٚ‬صا‪ٜ‬الام‬ ‫ُب‪ٝ‬ؿاکا‪ ٙ‬ایلا‪ ٙ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬تؼیی‪ٛ ٚ‬لػ رـیـ ُیل ؽبٕ ث‪٠‬‬ ‫ثؼـ ام ا‪ٛ‬تؾبثبت کیبًت ر٘‪ٞ٢‬کی ٗ‪ُ ًّٞٞ‬اـ‪ُ،‬الات‪۹‬‬ ‫ؿاٗـاکا‪ ٙ‬ث‪ُ ٠‬ـت ؿک عبّ میب‪ٌ١ ٙ‬ت‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ًیـ اع٘ـ ٗوـًم ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬تؼیی‪ٛ ٚ‬لػ رـیاـ ُایال‬ ‫ؽبٕ ث‪ ٠‬ثؼـ ام ا‪ٛ‬تؾبثبت کیبًت ر٘‪ٞ٢‬کی ٗ‪ًٞ‬ا‪ُ ّٞ‬اـ‪،‬‬ ‫ُلت‪ٗ ۹‬تاًلب‪ُ ٠ٛ‬لایاظ تا‪ٓٞ‬ایاـ ٗا‪ٜ‬ابًات ‪ٛ‬ایاٌات ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یـً‪ٜٜ‬ـُب‪ ٙ‬ث‪ُ ٠‬ـت ؿک عبّ میب‪ٌ١ ٙ‬ت‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ؿکثبک‪ ٟ‬ای‪١ ٠ٌٜ‬لت‪ُ ٠‬قُت‪ ٠‬هلاک ثا‪ٞ‬ؿ ؿک رأاٌا‪ ٠‬ای‬ ‫ؿکثبک‪ٛ ٟ‬لػ رـیـ ُیلؽبٕ ثغج‪١‬بی ًبکُ‪ٜ‬بًم ٗغلط ‪ٝ‬‬ ‫هی٘ت ‪١‬بی پیِ‪٢ٜ‬بؿی ثلکًام ُا‪ٞ‬ؿ‪ ،‬اکان‪ٝ‬ؿ‪ٌٗ ۹‬ائا‪ٞ‬ال‪ٙ‬‬ ‫ال اربم‪ٗ ٟ‬غلط ُـ‪ٞٗ ٙ‬ضا‪ٞ‬ع کا ‪ٛ‬اـاؿ‪ٛ‬اـ ‪ٝ‬‬ ‫ٗلث‪ٞ‬ع‪ ٠‬اص ً‬ ‫ثغج کؼالً ٗ‪ٜ‬تلم ُـ‪.‬‬ ‫ٗوـًم ثب اُبک‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬هی٘ت ت٘بٕ ُـ‪ ٟ‬ت‪ٓٞ‬یـ ُیالؽابٕ‬ ‫ک‪ٝ‬م ث‪ ٠‬ک‪ٝ‬م ثبالتل ٗمک‪ٝ‬ؿ‪ُ ،‬لت‪ٛ ۹‬لػ ٗص‪ٞ‬ه ُایالؽابٕ‬ ‫ؿک عبّ عبضل ‪١ ۳‬ناک ‪ ۴۱۱‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ؿک ‪١‬ل ًایأا‪ُٞ‬الٕ ‪ٝ‬‬ ‫هی٘ت ت٘بٕ ُـ‪ ٟ‬ت‪ٓٞ‬یـ ‪ ٖ١‬اً‪١ ۵ ٜٙٞ‬ناک ‪ ۱۵۱ ٝ‬تا‪ٗٞ‬اب‪ٙ‬‬ ‫اًت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ُ ٠‬لایظ ؽٌٌِبٓم ؿاٗاـاکا‪ٙ‬‬ ‫ؿک تاٗی‪ ٚ‬ػٔ‪ٞ‬ک‪١ ٠‬بی ؽِجم ثب ٌِٗالت ػا٘اـ‪ٗ ٟ‬ا‪ٞ‬ارا‪٠‬‬ ‫‪ٌ١‬ت‪ٜ‬ـ‪ ،‬اکن‪ٝ‬ؿ‪ ۹‬هی٘ت فکت ػٔ‪ٞ‬کا‪ ٠‬ای‪ً ،‬اب‪ً ،ٟ‬أاَ ‪ٝ‬‬ ‫یاا‪ٛٞ‬اازاا‪ ٠‬ک‪ٝ‬م ثاا‪ ٠‬ک‪ٝ‬م ؿک عاابّ اکاانایااَ اًاات ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یـً‪ٜٜ‬ـُب‪ ٙ‬کا ثب ٌِٗالت میبؿی ٗ‪ٞ‬ار‪ً ٠‬لؿ‪ ٟ‬اًت‪.‬‬ ‫ٗوـًم ؿکثبک‪ ٟ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ایب ؿ‪ٓٝ‬ت ثلای ‪ٝ‬هالا‪ ٠‬ای ًا‪ ٠‬ؿک‬ ‫تؼیی‪ٛ ٚ‬لػ ُیلؽبٕ ایزبؿ ًلؿ‪ ٝ ٟ‬ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ک رٔ‪ُٞ‬یلی ام‬ ‫میب‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یـً‪ٜٜ‬ـُب‪ ،ٙ‬تٌ‪٢‬یالتم کا عم ای‪ٗ ٚ‬اـت ثالای‬ ‫ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ؿک ‪ٛ‬ظل ُلکت‪ ٠‬اًت؟‪ُ ،‬لت‪١ ۹‬یش تٌ‪٢‬یالتم ؿک ‪ٛ‬ظل‬ ‫ُلکت‪ِٛ ٠‬ـ‪ ٟ‬اًت‪ ،‬ؿ‪ٓٝ‬ت کوظ ر‪ ٝ ٞ‬فکت ‪ً ٝ‬ا‪ٞ‬یاب کا‬ ‫تاٗی‪ٗ ٚ‬مً‪ٜ‬ـ ً‪ ٠‬ای‪ً ٚ‬بک ‪ ٖ١‬ث‪ً ٠‬ؾتم ا‪ٛ‬زبٕ ٗمُ‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫پتل‪ُٝ‬ی٘م ؽجال ؿاؿ‪ ٝ ٟ‬ام ؿ‪ٓٝ‬ات ؽا‪ٞ‬اًاتا‪ً ٠‬ا‪ ٠‬ؿک ؽصا‪ّٞ‬‬ ‫ًیبًت‪١‬بی ً‪ٜٛٞ‬م تؼیی‪ٛ ٚ‬لػ پبی‪ٗ ٠‬غص‪ٞ‬الت پتل‪ُٝ‬ی٘م ؿک ثا‪ٞ‬کى‬ ‫ً‪ ٠‬ام ؿ‪ٓٞٗ ٝ‬ل‪ٛ ٠‬لػ ر‪٢‬ب‪ٛ‬م ‪ٛ ٝ‬لػ اکم ‪ٛ‬ی٘بیم تاجاؼایات ٗام ًا‪ٜ‬اـ‪،‬‬ ‫ثبم‪ِٛ‬لی ً‪ٜ‬ـ تب ام ای‪ ٚ‬علین ؿک ُلایظ ً‪ٜ‬ا‪ٛٞ‬ام ام اکانایاَ ‪ٛ‬الػ‬ ‫ٗغص‪ٞ‬الت ًبؽت‪ُ ٠‬ـ‪٢ٛ ٟ‬بیم ص‪ٜ‬بیغ ‪ٝ‬اثٌت‪ ٠ً ٠‬تؼـاؿ ا‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬ین هابثاْ‬ ‫ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬اًت‪ ،‬رٔ‪ُٞ‬یلی ُ‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫پیَتل ت‪ٓٞ‬یـً‪ٜٜ‬ـُب‪ ٙ‬اه ‪١‬بی ثٌت‪ ٠‬ث‪ٜ‬ـی ‪ٞٓ ٝ‬امٕ ؽب‪ٛ‬اِام ‪ٛ‬ایان ام‬ ‫اکنایَ هی٘ت ٗ‪ٞ‬اؿ ا‪ٓٝ‬ی‪١ ٝ ٠‬نی‪١ ٠ٜ‬بی ت‪ٓٞ‬ایاـ ثا‪ٝ ٠‬یاو‪ ٟ‬ؿک ثاؾاَ‬ ‫پتل‪ُٝ‬ی٘م ا‪ٛ‬توبؿ ًلؿ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؿ‪ٛ‬ـ‪.‬‬ ‫عبال ثبیـ ؿیـ ‪ٝ‬ک‪ٝ‬ؿ کریی ر٘‪ٞ٢‬ک ث‪ ٠‬اکنایَ هی٘ت ًبال‪١‬اب ثابػاج‬ ‫ت‪ٞ‬هق ای‪ ٚ‬ک‪ٛٝ‬ـ یب اتؾبف تـاثیلی ثلای ً‪ٜ‬اتالّ هایا٘ات ًابال‪١‬ابی‬ ‫اًبًم ٗمُ‪ٞ‬ؿ یب ؽیل‪.‬‬ ‫رورناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 602‬هیانه‬ ‫»اگهی هسایذه اتوهبیل«‬ ‫ث‪ٞٗ ٠‬رت پل‪ٛٝ‬ـ‪ ٟ‬ارلارم ًالً‪ٗ ۸۸۱۱۵۴۱ ٠‬تٌِٔ‪ ٠‬ؿک اؿاک‪ ٟ‬حجت اً‪ٜ‬بؿ ‪ٝ‬‬ ‫اٗالى ٗیب‪ُ (٠ٛ‬ؼج‪ ٠‬ارلاء) صبؿک‪ ٠ٓ ٟ‬ؽب‪ ٖٛ‬اً٘بء هـی٘م ‪ ٝ‬ػٔیا‪ٗ ٠‬العا‪ٕٞ‬‬ ‫اهبی کلاٗلم هـی٘م کلم‪ٛ‬ـ کیل‪ٝ‬م ث‪ُ٘ ٠‬ابک‪ٗ ٟ‬أام ‪ٝ(۰۴۲۱۶۱۲۸۲۶‬کاث‬ ‫ٗلع‪ٛ ٕٞ‬بٗجلؿ‪ ٠ً ٟ‬ػجبکت‪ٜ‬ـ ام‪ -۰ ۹‬ؽب‪ ٖٛ‬عب‪١‬ل‪ ٟ‬عبٓجم کلم‪ٛ‬اـ اًاـآا‪ ٠‬ثا‪٠‬‬ ‫ُ٘بک‪ٔٗ ٟ‬م ‪ -۱ ۰۴۲۱۳۰۱۱۰۱‬ؽب‪ٛ ٖٛ‬لی هـی٘م کلم‪ٛ‬ـ کلاٗلم ث‪ُ ٠‬ا٘ابک‪ٟ‬‬ ‫ٗٔم ‪ ۰۴۱۱۸۲۳۰۳۸‬ثب هی٘‪ٗٞ‬یت م‪١‬لا ًبُب‪ٛ‬م ‪ -۲‬ؽب‪ ٖٛ‬اًا٘ابء هاـیا٘ام‬ ‫کلم‪ٛ‬ـ ًیل‪ٝ‬ى ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ٔٗ ٟ‬م ‪ ،) ۰۴۱۱۰۵۶۷۴۶‬ؽاب‪ٛ‬اٖ اًا٘ابء هاـیا٘ام‬ ‫(ثٌتب‪ٌٛ‬بک) ث‪ ٠‬اًت‪ٜ‬بؿ ً‪ٜ‬ـ امؿ‪ٝ‬اد ُ٘بک‪ ۰۲۷۸8۱۶8۰۱-۱۴۷۸۴ ٟ‬ت‪ٜ‬اظایا٘ام‬ ‫ؿکتلؽب‪ ٠ٛ‬امؿ‪ٝ‬اد ُ٘بک‪ٗ ۳۴ ٟ‬یب‪ ٠ٛ‬ثلای ‪ٝ‬ص‪٢ٗ ّٞ‬لی‪ ٠‬ؽ‪ٞ‬ؿ ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ثیٌت ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬لت ٗیٔیبکؿ ‪ً ٝ‬یصـ ‪١ ٝ‬لتبؿ ٗیٔی‪ ٙٞ‬کیبّ اهـإ ث‪ ٠‬ؿکؽا‪ٞ‬اًات صاـ‪ٝ‬ک‬ ‫ارلاری‪ ٠‬ػٔی‪ٛ ٠‬بٗجلؿُب‪ٞ٘ٛ ٙ‬ؿ‪ ٠ً ٟ‬پل‪ٛٝ‬ـ‪ ٟ‬ارلارم ًالً‪ ٠‬کا‪ٞ‬م ؿک ‪ٝ‬اعاـ‬ ‫ارلای اً‪ٜ‬بؿ کً٘م ای‪ ٚ‬اؿاک‪ ٟ‬تٌِیْ ُـ‪ ٟ‬اًت‪ٞٗ .‬کؿ ثبمؿاُت ُاـ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ٗنایـ‪ ٟ‬ػجبکت اًت ام‪۹‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اکؿ ٗنایـ‪ ٟ‬ػجبکت اًت ام‪ُِ ۹‬ـا‪ َٛ‬یی ؿًتِب‪ ٟ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ٝ‬ی ًا‪ٞ‬اکی‬ ‫پو‪١ ۱۱۵ ٝ‬بس ثی ث‪ ٠‬ک‪ً َٛ‬جن یِ٘م ٗتبٓیی ٗاـّ ‪ ۰۲۷۰‬ثا‪ُ ٠‬ا٘ابک‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٛ‬تظبٗم ‪ ۰۸ ٙ ۱۶۱‬ایلا‪ ۲۴ ٙ‬ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ُ ٟ‬بًم ‪ُ٘ ٝ ۷۰۵۱۴۷۵۳‬بک‪ٞٗ ٟ‬ت‪ٞ‬ک‬ ‫‪FSE24045289 ۰۱‬ث‪ٛ ٠‬بٕ اهبی کلاٗلم هـی٘م ً‪ ٠‬ثلاثل ‪ٛ‬ظلی‪ٗ ٠‬ا‪ٞ‬کػ‬ ‫‪ً ۰۳۱۱8۱۱8۱۷‬بکُ‪ٜ‬بى کً٘م ؿاؿٌُتلی ُِـا‪ َٛ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف‬ ‫ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ُِصـ ٗیٔی‪ ٙٞ‬کیبّ اکمیبثم ‪ ٝ‬هی٘ات ُاقاکی ُالؿیاـ‪ ٟ‬اًات‬ ‫‪ُِٝ‬ـا‪ َٛ‬یی ؿًتِب‪ ٟ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ٝ‬ی ًبٗی‪ ٙٞ‬ا‪ٛ‬تل‪ٛ‬ابٍ ػالاهام ثا‪ ٠‬ک‪ٛ‬اَ‬ ‫‪ٛ‬بک‪ٛ‬زم ٗـّ ‪ ۰۸۷۱‬ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ ٟ‬ا‪ٛ‬تظبٗم ‪ ۱۵۷‬ع ‪ ۰۷‬ایلا‪ ۰۴ ٙ‬ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ُ ٟ‬بًم‬ ‫‪ ٝ ۱۱۰۰۱۶‬ؿ‪ ٟ‬صلػ ‪ ٝ‬ثب ظلکیت ثیٌت ‪ َُ ٝ‬ت‪ ٚ‬ث‪ٛ ٠‬ابٕ اهابی کالاٗالم‬ ‫هـی٘م ً‪ ٠‬ثلاثل ‪ٛ‬ظلی‪ٞٗ ٠‬کػ ‪ً۰۳۱۱8۱۱8۱۷‬بکُ‪ٜ‬بى کً٘م ؿاؿٌُاتالی‬ ‫ُِـا‪ َٛ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ث‪ٗ ٠‬جٔؾ پ‪ٜ‬ذ ٗیٔیبکؿ ‪ ٝ‬پب‪ٛ‬صـ ٗیٔایا‪ ٙٞ‬کیابّ‬ ‫اکمیبثم ‪ ٝ‬هی٘ت ُقاکی ُلؿیـ‪ ٟ‬اًت ‪.‬‬ ‫ُِـا‪ َٛ‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ؿک هجبّ عٔت(ٗ‪٢‬لی‪)٠‬ثٌتب‪ٌٛ‬بک ‪ ٝ‬عوا‪ٞ‬م‬ ‫ؿ‪ٓٝ‬تم ‪ً ٝ‬بیل ‪١‬نی‪١ ٠ٜ‬بی هب‪ٛٞٛ‬م ٗتؼٔو‪ ٠‬ثبمؿاُت ‪ ٝ‬ام علین ٗانایاـ‪ ٟ‬ثا‪٠‬‬ ‫کل‪ٗ ٍٝ‬م کًـ‪ .‬ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ک‪ٞ‬م ثلاثل ص‪ٞ‬کت ٗزٔی ثبمؿاُات اٗا‪ٞ‬اّ‬ ‫ٗ‪ٜ‬و‪ ّٞ‬ث‪ُ٘ ٠‬بک‪ٝ ٟ‬اکؿ‪ٛ ٝ ۰۳۱۱8۱۱8۱۷ –۰۳۱۱۱۴۱۱۳۰۱۱۱۱۱۰۸۶ ٟ‬ظلی‪٠‬‬ ‫ًبکُ‪ٜ‬بى کً٘م ؿاؿٌُتلی ث‪ُ ٠‬لط ک‪ٞ‬م اکمیبثم ‪ ٝ‬هایا٘ات ُاقاکی‬ ‫ُلؿیـ‪ ٟ‬اًت‪.‬‬ ‫رٌٔ‪ٗ ٠‬نایـ‪ ٟ‬ام ًبػت ‪ ٠ٛ‬صجظ آم ؿ‪ٝ‬امؿ‪ ٟ‬ظ‪٢‬ل ک‪ٝ‬م ص‪٢‬بکُ‪ٜ‬جا‪ٗ ٠‬ا‪ٞ‬کػ‬ ‫‪ ٖ٢ٛ‬تیل ٗب‪ً ٟ‬بّ یی ‪١‬ناک ‪ ٝ‬ص‪٢‬بکصـ ؿک ٗغْ ارلای حجت اً‪ٜ‬بؿ ٗایاب‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬اهغ ؿک ًبؽت٘ب‪ ٙ‬اؿاک‪ ٟ‬حجت اً‪ٜ‬بؿ ‪ ٝ‬اٗالى ٗیب‪ُ-٠ٛ‬ؼج‪ ٠‬ارلاء ثا‪ ٠‬اؿکى‬ ‫ٗیب‪-٠ٛ‬ؽیبثب‪ً ٙ‬لاًیبه‪-‬ؽیبثب‪٢ُ ٙ‬یـ ‪ٛ‬لی٘ب‪٘١ ٙ‬اتام ُال‪ٝ‬ع ٗام ُا‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫ٗنایـ‪ ٟ‬اٗ‪ٞ‬اّ ٗ‪ٜ‬و‪ٞٗ ّٞ‬ص‪ٞ‬ف(ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ک‪ٞ‬م)ث‪ ٠‬تلتیت ام ٗاجأاؾ پابیا‪٠‬‬ ‫ًبکُ‪ٜ‬بًم ُِصـ ٗیٔی‪ ٙٞ‬کیبّ ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬ذ ٗیٔیبکؿ ‪ ٝ‬پب‪ٛ‬صـ ٗیٔی‪ ٙٞ‬کیبّ ُل‪ٝ‬ع‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ثبالتلی‪ ٚ‬هی٘ت پیِ‪٢ٜ‬بؿ ُـ‪ ٟ‬ام علف ؽلیـاکا‪ ٙ‬کال‪ٝ‬ؽاتا‪ ٠‬ؽا‪ٞ‬ا‪١‬اـ‬ ‫ال ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬کت ‪ٛ‬اواـی ٗام‬ ‫ُـ‪ٗ.‬نایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬کت عض‪ٞ‬کی ‪ ٝ‬کل‪ٛ ٍٝ‬ین ً ً‬ ‫ثبُـ‪ُ .‬لًت ؿک ٗنایـ‪ٜٞٗ ٟ‬ط ث‪ ٠‬پلؿاؽات ؿ‪ ٟ‬ؿکصاـ ام ٗاجأاؾ پابیا‪٠‬‬ ‫ًبکُ‪ٜ‬بًم ث‪ ٠‬عٌبه ًپلؿ‪ ٟ‬حجت ‪ ٝ‬عض‪ٞ‬ک ؽلیـاک یب ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ـ‪ ٟ‬هب‪ٛٞٛ‬م ا‪ ٝ‬ؿک‬ ‫رٌٔ‪ٗ ٠‬نایـ‪ ٟ‬اًت‪.‬‬ ‫ثل‪ٛ‬ـ‪ٗ ٟ‬نایـ‪ٌٔٗ ٟ‬ق اًت ٗب ث‪ ٠‬آتلب‪ٝ‬ت ٗجٔؾ کل‪ ٍٝ‬کا ظلف ٗـت پا‪ٜ‬اذ‬ ‫ک‪ٝ‬م ام تبکیؼ ٗنایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬عٌبه ص‪ٜ‬ـ‪ٝ‬م حجت ت‪ٞ‬ؿیغ ‪٘ٛ‬بیـ ‪ ٝ‬ؿک صا‪ٞ‬کتام‬ ‫ً‪ ٠‬ظلف ٗ‪ٔ٢‬ت ٗولک‪ٗ ،‬ب‪ٛ‬ـ‪ ٟ‬کل‪ ٍٝ‬کا ث‪ ٠‬عٌبه ًپلؿ‪ ٟ‬حجت ‪ٝ‬اکین ‪ٌٜٛ‬اـ‪،‬‬ ‫ٗجٔؾ ٗقً‪ٞ‬ک هبثْ اًتلؿاؿ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؿ‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬عٌبه ؽنا‪ٝ ٠ٛ‬اکین ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُاـ‪ .‬ؿک‬ ‫ای‪ ٚ‬ص‪ٞ‬کت‪ ،‬ػ٘ٔیبت کل‪ ٍٝ‬ام ؿکر‪ ٠‬اػتجبک ًبهظ ‪ٗ ٝ‬نایـ‪ ٟ‬تزـیاـ ٗام‬ ‫ُلؿؿ‪ .‬ض٘‪ٜ‬بً ثـ‪١‬م ‪١‬بی ٗبٓیبتم ‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬اکض ُ‪٢‬لؿاکی تب تبکیؼ ٗنایـ‪ ٟ‬اػٖ‬ ‫ام ای‪ ٠ٌٜ‬کهٖ هغؼم ا‪٢ٛ‬ب ٗؼٔ‪ُ ٕٞ‬ـ‪ ٟ‬یب ‪ِٛ‬ـ‪ ٟ‬ثبُـ ‪٘١ ٝ‬ض‪ٜ‬ی‪ ٚ‬عن ٗانایاـ‪ٟ‬‬ ‫مایـ ثل ٗجٔؾ ٗنایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ػ‪٢‬ـ‪ ٟ‬ؽلیـاک ٗم ثبُـ‪.‬‬ ‫ض٘‪ً ٜ‬ب ؽلیـاکا‪ٗ ٙ‬م ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ـ ثب ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬م المٕ هجْ ام ٗنایـ‪ ٟ‬ام ‪ٝ‬ضاؼایات‬ ‫ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ‪ٝ‬اهغ ؿک ٗیب‪-٠ٛ‬ؽیبثب‪ ٙ‬ؽیبٕ ُ٘بٓم ک‪ٝ‬ثل‪ٝ‬ی ثایا٘ا‪٠‬‬ ‫پبًبکُبؿ‪ًٞ-‬ص‪ ٠‬ا‪- ّٝ‬اهبی ایلد هـی٘م ثبمؿیـ ‪٘ٛ‬بیا‪ٜ‬اـ‪.‬المٕ ثا‪ ٠‬فًال‬ ‫اًت ؿک ص‪ٞ‬کت ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ؿ ‪ٝ‬ر‪ٗ ٠‬بماؿ عبصْ ام کال‪ٝ ٍٝ‬را‪ ٟٞ‬پالؿاؽاتام‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع کلام ‪ ۵‬ث‪ٜ‬ـ آق ٗبؿ‪ ۰۱۰ ٟ‬اری‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬ارلا ام ٗغاْ ٗابماؿ هابثاْ‬ ‫پلؿاؽت ٗم ثبُـ ‪ ٝ‬ص‪ٜ‬ب‪ٛ‬ض‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬بّ ٗ‪ٞ‬کؿ ٗنایـ‪ ٟ‬ؿک رٌٔ‪ ٠‬ؽلیاـاک پایاـا‬ ‫‪ِٞٛ‬ؿ ٗبّ ٗ‪ٞ‬کؿ ٗنایـ‪ ٟ‬ثب ؿکیبکت عن االرلا ‪ ٝ‬عن ٗنایـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬هی٘تام ًا‪٠‬‬ ‫ٗنایـ‪ ٟ‬ام ا‪ُ ٙ‬ل‪ٝ‬ع ٗم ُ‪ٞ‬ؿ ث‪ ٠‬ثٌتب‪ٌٛ‬بک ‪ٝ‬اُقاک ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُـ ‪ٗ ٝ‬انایاـ‪ٟ‬‬ ‫تزـیـ ‪ٛ‬ؾ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُلؿیـ‪.‬عبٓجی‪ٗ ٚ‬م ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ـ ؿک ک‪ٝ‬م ‪ً ٝ‬بػت تؼیی‪ُ ٚ‬ـ‪ ٟ‬ؿک‬ ‫ٗغْ عبضل ‪ ٝ‬ؿک ؽلیـ ُلًت ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ؽ‪ٞ‬ؿک‪١ٝ‬بی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ؿک اؿکى‪ٗ ۹‬یب‪-٠ٛ‬ؽیبثب‪ ٙ‬ؽیبٕ ُ٘بٓم ک‪ٝ‬ثل‪ٝ‬ی ثی٘‪٠‬‬ ‫پبًبکُبؿ‪ًٞ-‬ص‪ ٠‬ا‪- ّٝ‬اهبی ایلد هـی٘م ٗم ثبُـ‪ .‬ص‪ٜ‬ب‪ٛ‬ض‪ ٠‬ک‪ٝ‬م ٗانایاـ‪ٟ‬‬ ‫ٗصبؿف ثب تؼغیٔم ؿیل ٗتلهج‪ ٠‬ثبُـ ک‪ٝ‬م ثؼـ ام تؼغیْ رٌٔ‪ٗ ٠‬انایاـ‪ ٟ‬ؿک‬ ‫‪٘١‬ب‪ٌٗ ٙ‬ب‪ ٝ ٙ‬مٗب‪ ٙ‬ثلُناک ؽ‪ٞ‬ا‪١‬ـ ُـ‪.8‬‬ ‫‪ *۱8۲۲۳‬تبکیؼ ا‪ٛ‬تِبک‪۰۳۱۱8۱۲8۱۲ ۹‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و اهالک شهرستان هیانه‬ ‫فرهان بخشعلی زاده‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحت اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجریس خیبثبى ازادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًرسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تجریس‬ ‫* یکشنبه ‪ 32‬خرداد ‪ 02 * 0011‬ژوئن ‪ 3 *3130‬ذی القعده ‪ *0003‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 0301 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫ثبزگشت خبدم راستیی ٍرزش اّر‬ ‫خجشٍ٘بس س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬اسن‪ -‬ثبسدیٍشػىبٖ ‪ٚ‬سصؽ ؿ‪ٟ‬هشػهتهبٖ ا‪ٞ‬هش ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔشدپشت‪ٛ‬اٖ ‪ٔٚ‬ذیش‪ٔٚ‬ذثشرّیُ ػّیزب٘پ‪ٛ‬سػپشد‪ ٜ‬ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی و‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ذ ػبَ لجُ ٔ‪ٙ‬ـبء خذٔبت ؿبیبٖ ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬سصؽ ا‪ٞ‬هشثه‪ٛ‬د‬ ‫ث‪ٛ‬اػٌ‪ ٝ‬تزشث‪ ٝ‬ػبِ‪ٟ‬بحو‪ٛ‬سدسػشکه‪ٚ ٝ‬سصؽ ا‪ٞ‬هشدسٔهذت وه‪ٛ‬تهب‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ سا ثب تؼبُٔ ٌؼتشد‪ ٜ‬دسکف ا‪ٚ َٚ‬سصؽ اػتهبٖ‬ ‫لشاس داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬داارشای ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ‪ٚ‬سصؿی ٌؼتشد‪ٚ ٜ‬رهبٔهغ ‪ٚ‬وؼهت‬ ‫ػ‪ٙ‬ب‪ٚ‬یٗ رـٍٕیش‪ٚ‬سصؿىبساٖ ا‪ٞ‬شی ثبػج ؿذتبػّیزب٘په‪ٛ‬سثه‪ٚ ٝ‬سصؽ‬ ‫ا‪ٞ‬شاث‪ٟ‬ت تبص‪ ٜ‬ثجخـذ او‪٘ ٖٛٙ‬یض ثبصٌـت ‪ٚ‬ی ث‪ ٝ‬سیبػت اداس‪ٚ ٜ‬سصؽ‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ا‪ٞ‬شثبػج خ‪ٛ‬ؿ‪ٛٙ‬دی ‪ ٚ‬اٍ٘یض‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ه ‪ٞ‬یهبت ‪ٞ‬هبی ‪ٚ‬سصؿهی‬ ‫ثشای فؼبِیت ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دختراى جَاى ایراى‪ ،‬تَرًوٌت مبفب‬ ‫را ثب پیرٍزی اغبز مردًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ص٘بٖ ر‪ٛ‬اٖ ایشاٖ دس ا‪ِٚ‬هیهٗ دیهذاس‬ ‫خ‪ٛ‬د اص ت‪ٛ‬سٕ٘‪ٙ‬ت ف‪ٛ‬تجبَ اػیبی ٔشوضی ث‪ ٝ‬پهیهش‪ٚ‬صی دػهت پهیهذا‬ ‫وشد٘ذ‪ٔ.‬ؼبثمبت ف‪ٛ‬تجبَ ص٘بٖ اػیب ٔشوضی ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬وهبفهب دس سد‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬ی ر‪ٛ‬ا٘بٖ اصرٕؼ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی تبریىؼتبٖ ؿش‪ٚ‬ع ؿذ ‪ ٚ‬تیٓ ایشاٖ دس‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ دیذاس ٔیضثبٖ ٔؼبثمبت سا ؿىؼت داد‪.‬‬ ‫ّٔیپ‪ٛ‬ؿبٖ ایشاٖ دس ٔلبف ثب تبریىؼتبٖ ثهب ػه‪ٌ ٝ‬هُ ثه‪ ٝ‬ثهشتهشی‬ ‫سػیذ٘ذ‪ ٌُ .‬ا‪ َٚ‬ایشاٖ سا فبًٕ‪ ٝ‬ؿجبٖ دس ٘یٕ‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ث‪ ٝ‬حٕش سػب٘هذ‪ .‬دس‬ ‫٘یٕ‪ ٝ‬د‪ ٓٞ ْٚ‬ص‪ٞ‬ش‪ ٜ‬ػشفب٘ی ‪ٍ٘ ٚ‬یٗ ص٘ذی ٌّض٘ی وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ٔشیٓ ػش‪ٚ‬سی فبًٕ‪ ٝ‬ػت‪ٛ‬د‪ٔ ٜ‬شیٓ ٔحٕذی صی‪ٙ‬ت ػجبػپ‪ٛ‬س ویٕهیهب‬ ‫سحیٕی ٘یب ص‪ٞ‬شا ٔؼل‪ٔٛ‬ی سلی‪ ٝ‬روَ ٘ؼت فبًٕه‪ ٝ‬ؿهجهبٖ ػهبسا‬ ‫دیذاس ٍ٘یٗ ص٘ذی ‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ش‪ ٜ‬ػشفب٘ی دس تشویت ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬تیٓ ایشاٖ دس ایهٗ‬ ‫ٔؼبثم‪ ٝ‬حو‪ٛ‬س داؿت‪ٙ‬ذ‪ٞ .‬ذایت تیٓ ر‪ٛ‬ا٘بٖ ثش ػ‪ٟ‬هذ‪ٔ ٜ‬هشیهٓ اصٔه‪ٖٛ‬‬ ‫اػت‪ .‬ایشاٖ س‪ٚ‬ص د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ۰۶ ٝ‬خشداد ٔمبثُ افهغهب٘ؼهتهبٖ ثه‪ٔ ٝ‬هیهذاٖ‬ ‫ٔیس‪ٚ‬د‪ٔ .‬ؼبثمبت وبفب اص ‪ ۰۲‬خشداد ثهب حوه‪ٛ‬س تهیهٓ ‪ٞ‬هبی ایهشاٖ‬ ‫تبریىؼتبٖ افغب٘ؼتبٖ لشلیضػتبٖ ‪ ٚ‬اصثىؼتبٖ اغبص ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ثْرُهٌذی از فرصت طالیی ًوبیشگبُ‬ ‫امسپَ »دثی «ّوسهبى ثب ثبزگشبیی هرزّب‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬ؼب‪ٌ ٖٚ‬شدؿٍشی ‪ٚ‬صاست ٔهیهشاث فهش‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهی‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ دػتهی ٌهفهتۺ ‪ٞ‬هٕهضٔهبٖ ثهب ٘ه‪ٟ‬هبیهی ؿهذٖ‬ ‫پش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ٌشدؿهٍهشاٖ ثه‪ ٝ‬وـه‪ٛ‬س ‪ ٚ‬احهتهٕهبَ‬ ‫ثبصٌـبیی ٔشص‪ٞ‬ب دس ٔب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬حو‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذی اص ظشفیهت ‪ٞ‬هبی‬ ‫ثیـٕبس ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬اوؼپ‪ ۰۲۰۲ ٛ‬دثی فشکتی ًویی ثشای وّی‪ ٝ‬فؼبالٖ‬ ‫ک‪ٙ‬ؼت ٌشدؿٍشی وـ‪ٛ‬س فشا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثیػٕ‪ٔٛ‬ی ٔؼب‪٘ٚ‬ت ٌشدؿٍشی ‪ٚ‬صاست ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ دػتی ‪ِٚ‬هی تهیهٕه‪ٛ‬سی دس ٘ـهؼهت ؿه‪ٛ‬سای‬ ‫ػیبػت ٌزاسی ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬اوؼپ‪ ٛ‬دثی و‪ ٝ‬لشاس اػت دس ثبص‪ٜ‬‬ ‫صٔب٘ی ‪ٔ ۳‬ب‪ ٜ‬اص تبسیخ ا‪ َٚ‬اوتجش‪ِ ۰۲۰۲‬غبیت ‪ٔ ۳۲‬بسع ‪ ۰۲۰۰‬ثشاثش ثب‬ ‫‪ٟٔ ۹‬ش ‪ِ ۲۶۲۲‬غبیت ‪ ۲۲‬فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ ۲۶۲۲‬دس ؿ‪ٟ‬ش دثی وـ‪ٛ‬س أهبسات‬ ‫ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د؛ هٕٗ ثشسػی س‪٘ٚ‬ذ پیـشفت ‪ ٚ‬الذأبت ک‪ٛ‬ست ٌشفته‪ٝ‬‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬ا‪ٕٞ‬یت حو‪ٛ‬س حذاوخشی ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍشی دس ایهٗ س‪ٚ‬یهذاد‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬ثیٗإِّّی ٌفتۺ ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬اوؼپ‪ ٛ‬پغ اص ربْر‪ٟ‬هب٘هی‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ ‪ ٚ‬إِپیه ػ‪ٔٛ‬یٗ س‪ٚ‬یذاد ٔ‪ ٟٓ‬ثیٗإِّّی ره‪ٟ‬هبٖ ثه‪ ٝ‬ؿهٕهبس‬ ‫ٔیایذ ‪ ٚ‬دس ؿشایٌی لشاس داسیٓ و‪ ٝ‬ثشای ‪ٞ‬ش ػ‪ٛٔ ٝ‬هه‪ٛ‬ع دس حهبَ‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ‪ٞ‬ؼتیٓ؛ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ حو‪ٛ‬س ثیؾ اص ‪ ۲۹۰‬وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬پیؾثیه‪ٙ‬هی‬ ‫ثیؾ اص ‪ٔ ۰۵‬یّی‪٘ ٖٛ‬فش ثبصدیذو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اص اوؼپ‪ ٛ‬ػبَ رهبسی دس وه‪ٙ‬هبس‬ ‫‪ٚ‬هؼیت ٌّٔ‪ٛ‬ه ٔتشاط ‪ٔ ۰۲۲۶‬تشٔشثغ غشف‪ ٝ‬رٕ‪ٟٛ‬سی اػؤی ایهشاٖ‬ ‫‪٘ ٚ‬یض ٔىبٖ یبثی ٌّٔ‪ٛ‬ه اٖ ؿبُٔ لشاس ٌشفهتهٗ ره‪ٛ‬اس غهشفه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بیی اص رّٕ‪ ٝ‬فشا٘ؼ‪ٔ ٝ‬ىضیه ‪ ٚ‬پش‪ ٚ‬ثؼهتهشی ‪ٚ‬یهظ‪ ٜ‬فهشا‪ٞ‬هٓ‬ ‫ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػت تب هٕٗ ٔؼشفی ظشفیت‪ٞ‬بی ٌهشدؿهٍهشی وـه‪ٛ‬س دس‬ ‫ٕ٘بیـٍب‪ٔ ٜ‬زو‪ٛ‬س ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب ثبصٌـبیی ٔشص‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬فشا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬سدٖ‬ ‫ؿشایی ایٕٗ حو‪ٛ‬س ٌشدؿٍشاٖ ثش فبکّ‪ ٝ‬صٔب٘ی ا٘ذن ٔیبٖ دثی ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ایشاٖ ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ٙٔ ٜ‬بًک اصاد وـ‪ٛ‬س ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ ویؾ ‪ ٚ‬لـهٓ دس‬ ‫ساػتبی رزه ثبصدیذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ثیؿٕبس ایٗ س‪ٚ‬یذاد ‪ ٚ‬فشا‪ٞ‬هٓ ا‪ٚ‬سدٖ‬ ‫أىبٖ ػفش ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س تٕشوض ‪ ٚ‬الذاْ ٕ٘بییٓ‪.‬‬ ‫ایراى در ردُ ششن لیگ هلتّبی ٍالیجبل ثبقی هبًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬تیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیجبَ ایشاٖ دس پبیبٖ ‪ٞ‬فته‪ ٝ‬ػه‪ْٛ‬‬ ‫ِیً ّٔت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اِیجبَ ‪ ۰۲۰۲‬دس سد‪ ٜ‬ؿـٓ لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫تیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیجبَ ایشاٖ دس ٘ه‪ٟ‬هٕهیهٗ ثهبصی خه‪ٛ‬د دس ِهیهً‬ ‫‪ 52‬سْویِ ٍرزش ایراى ثرای الوپیل تَمیَ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خهجهشی‪-‬ثهب‬ ‫ت‪ٛ‬صیغ ػ‪ٕٟ‬هیه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫‪ٚ‬ص٘‪ ٝ‬ثشداسی تهؼهذاد‬ ‫ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬وبس‪ٚ‬اٖ ایهشاٖ‬ ‫دس إِپیه ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ػذد ‪ ۳۳‬سػیذ‪.‬‬ ‫ثب اػوْ سػهٕهی د‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٕٟ‬ی‪ٚ ٝ‬ص٘‪ ٝ‬ثهشداسی‬ ‫ایشاٖ دس إِپیه ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬تؼذاد ػ‪ٕٟ‬ی‪ٞٝ‬بی وهبس‪ٚ‬اٖ ایهشاٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫ػذد ‪ ۳۳‬سػیذ‪.‬‬ ‫ایشاٖ دس إِپیه سی‪ ۳۶ ٛ‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ٌ ٝ‬شفت أب دس ره‪ٛ‬د‪ ٚ‬یهىهی‬ ‫اص ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٜٞ‬ب اػضاْ ٘ـذ ‪٘ ۳۳ ٚ‬فش ث‪ ٝ‬إِپیه سفت‪ٙ‬هذ ‪ ٚ‬اوه‪ٙ‬ه‪ٖٛ‬‬ ‫تؼذاد ػ‪ٕٟ‬ی‪ٞٝ‬بی وؼت ؿذ‪ ٜ‬ثشای ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬ثب تؼذاد اػضأی‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬‬ ‫إِپیه سی‪ ٛ‬ثشاثش ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایشاٖ أیذ‪ٚ‬اس اػت تؼذاد ػ‪ٕٟ‬ی‪ٞ ٝ‬بی ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬سا ث‪ ۳۵ ٝ‬ػ‪ٟ‬هٕهیه‪ٝ‬‬ ‫ثشػب٘ذ‪.‬‬ ‫اص ٔیبٖ ‪ ۳۳‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬وؼت ؿذ‪ ٜ‬ػ‪ ٝ‬سؿت‪ ٝ‬تهیهٕهی‬ ‫حو‪ٛ‬س داس٘ذ ‪ ۲۰ ٚ‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تیٓ ‪ٚ‬اِیجبَ ‪ ۲۰‬ػ‪ٕٟ‬یه‪ ٝ‬ثه‪ ٝ‬تهیهٓ‬ ‫ثؼىتجبَ ‪ ۶ ٚ‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تیٓ ؿٕـیشثبصی تؼّک داسد‪.‬‬ ‫ّٔت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اِیجبَ ‪ ۰۲۰۲‬ثب ٘تیز‪ ٝ‬ػ‪ ٝ‬ثهش ‪ٔ ۰‬همهبثهُ اِهٕهبٖ‬ ‫ؿىؼت خ‪ٛ‬سد‪ .‬دس ٔؼبثمبت ایٗ س‪ٚ‬ص ػهو‪ ٜٚ‬ثهش اِهٕهبٖ‬ ‫تیٓ‪ٞ‬بی اػّ‪٘ٚٛ‬ی اسطا٘تیٗ ثّغبسػتبٖ ایتبِیهب کهشثؼهتهبٖ‬ ‫فشا٘ؼ‪ ٚ ٝ‬ثشصیُ ‪ ٓٞ‬حشیفبٖ خ‪ٛ‬د سا ؿىؼت داد٘ذ‪.‬‬ ‫ؿبٌشداٖ ‪ٚ‬الدیٕیش اِى‪ ٛٙ‬ثب وؼت ‪ ۵‬ثشد ‪ ۲۱ ٚ‬أتهیهبص اص ‪۹‬‬ ‫ثبصی خ‪ٛ‬د دس سد‪ ٜ‬ؿـٓ ِیً ّٔت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اِیجبَ ایؼتهبد‪ ٜ‬ا٘هذ‪.‬‬ ‫ثشصیُ ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب تیٓ ثب ‪ٞ‬ـهت پهیهش‪ٚ‬صی اػهت دس سد‪ٜ‬‬ ‫٘خؼت لشاس داسد‪.‬‬ ‫نتایج نهمین روز لیگ ملتهای والیبال‬ ‫س‪ٚ‬ػی‪ - ۰ ٝ‬اػّ‪٘ٚٛ‬ی ‪۳‬‬ ‫ایشاٖ ‪ - ۰‬إِبٖ ‪۳‬‬ ‫ثّغبسػتبٖ ‪ّٙٞ - ۳‬ذ ‪۰‬‬ ‫طاپٗ ‪- ۲‬اسطا٘تیٗ ‪۳‬‬ ‫أشیىب ‪ - ۲‬کشثؼتبٖ ‪۳‬‬ ‫اػتشاِیب ‪ - ۲‬ایتبِیب ‪۳‬‬ ‫ثشصیُ ‪ِٟ - ۳‬ؼتبٖ ‪۲‬‬ ‫فشا٘ؼ‪ - ۳ ٝ‬وب٘بدا ‪۲‬‬ ‫ٍزًِثرداراى الوپینی ایراى هشخص شذًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬پغ اص اػوْ‬ ‫ف‪ٟ‬شػت ستج‪ٝ‬ث‪ٙ‬ذی فذساػیه‪ٖٛ‬‬ ‫ر‪ٟ‬ب٘ی ‪ٚ‬ص٘‪ ٝ‬ثهشداسی ػهّهی‬ ‫‪ٞ‬بؿٕی ‪ ٚ‬ػهّهی دا‪ٚ‬دی ثه‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌهبٖ ایهشاٖ دس‬ ‫ثبصی‪ٟ‬بی اِهٕهپهیهه ته‪ٛ‬وهیه‪ٛ‬‬ ‫ٔؼشفی ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫فذساػی‪ ٖٛ‬ر‪ٟ‬ب٘ی ‪ٚ‬ص٘‪ ٝ‬ثشداسی ِیؼت ‪ٚ‬ص٘‪ٝ‬ثشداساٖ حهبههش دس‬ ‫إِپیه ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬سا ثش اػبع س٘ىی‪ ٚ ًٙ‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬لهبس‪ ٜ‬ای اػهوْ‬ ‫وشد‪.‬ثش ایٗ اػبع ػّی ‪ٞ‬بؿٕی دس دػت‪ ۲۲۹ ٝ‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ ٚ‬ػّهی‬ ‫دا‪ٚ‬دی دػت‪ + ۲۲۹ ٝ‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ثب وؼت ثیـتشیٗ أتیبص دس ثهیهٗ‬ ‫‪ٚ‬ص٘‪ ٝ‬ثشداساٖ ایشا٘ی ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس إِپیه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ه‪ٙ‬هذ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪.‬ػّی ‪ٞ‬بؿٕی ثؼذ اص ػیٕ‪ٔ ٖٛ‬بتیش‪ٚ‬ػیبٖ اص اسٔ‪ٙ‬ؼتبٖ اوهجهش‬ ‫ط‪ٚ‬ائف اص اصثىؼتبٖ تیٕ‪ٛ‬س ٘ب٘یئف اص س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬دس ستجه‪ ٝ‬چه‪ٟ‬هبسْ‬ ‫دػت‪ ۲۲۹ ٝ‬ویّ‪ٌٛ‬شْ لشاس ٌشفت تب ثذیٗ تشتیت ثب وؼت ػ‪ٕٟ‬ی‪ٝ‬‬ ‫س٘ىی‪ ًٙ‬ر‪ٟ‬ب٘ی (دس رٕغ ‪ٚ ۸‬ص٘‪ٝ‬ثشداس ثشتش) خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬وهیه‪ٛ‬‬ ‫ثشػب٘ذ‪.‬ػّی دا‪ٚ‬دی ٘یض دس دػت‪ + ۲۲۹ ٝ‬ویّ‪ٌٛ‬شْ دس سد‪ ٜ‬د‪ْٚ‬‬ ‫رذ‪ َٚ‬ربی ٌشفت تب ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔؼتمیٓ ‪ ٚ‬وؼهت ػه‪ٟ‬هٕهیه‪ٝ‬‬ ‫س٘ىی‪ ًٙ‬ر‪ٟ‬ب٘ی دس إِپیه ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬حو‪ٛ‬س داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫مبر تین هلی ثب ثردى عراق توبم هیشَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػشٔشثی تهیهٓ ٔهّهی‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ ایشاٖ پغ اص پهیهش‪ٚ‬صی پهشٌهُ‬ ‫تیٕؾ ثشاثش وهبٔهجه‪ٛ‬د اص ػهٕهّهىهشد‬ ‫ثبصیى‪ٙ‬بٖ تٕزیهذ وهشد ‪ٌ ٚ‬هفهتۺ اص‬ ‫حشوبتی و‪ ٝ‬ثبصیى‪ٙ‬ب٘ٓ دس ایهٗ دیهذاس‬ ‫داؿت‪ٙ‬ذ ِزت ثشدْ‪.‬‬ ‫تیٓ ٔهّهی فه‪ٛ‬تهجهبَ ایهشاٖ دس ادأه‪ٝ‬‬ ‫سلبثت ‪ٞ‬بی ا٘تخبثی ربْ ر‪ٟ‬ب٘ی و‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔیضثب٘ی ثحهشیهٗ ثهشٌهضاس ٔهی ؿه‪ٛ‬د‬ ‫ؿبٍٔب‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص رٕؼ‪ ٝ‬ثهشاثهش تهیهٓ ٔهّهی‬ ‫وبٔج‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ثشتشی ‪ ۲۲‬ثش کفش سػیذ تهب‬ ‫ثب ‪ ۲۵‬أتیبص ؿب٘غ خ‪ٛ‬د ثشای کؼ‪ٛ‬د ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬ثؼذ سا افضایؾ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دساٌبٖ اػى‪ٛ‬چیچ پغ اص ایهٗ دیهذاس‬ ‫ٌفتۺ ث‪ ٝ‬تیٕٓ تجهشیهه ٔهی ٌه‪ٛ‬یهٓ‪.‬‬ ‫ٔـخق ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تیٓ ایهشاٖ وهیهفهیهت‬ ‫ثبالیی داسد ‪ٔ ٚ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ایٗ ثبصی سا ثه‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬د خ‪ٛ‬دؽ تٕبْ و‪ٙ‬هذ‪ .‬اص حهشوهبت‬ ‫ثبصیى‪ٙ‬بٖ تیٓ ّٔی ِزت ثشدْ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۺ أب دس چ‪ٙ‬یٗ ثبصی‪ٞ‬هبیهی‬ ‫و‪ ٝ‬تیٓ ٔب اص حشیف ثشتش اػت ثب تهیهٓ‬ ‫حشیف اثشاص ‪ٕٞ‬ذسدی ٔیو‪.ٓٙ‬‬ ‫ػشٔشثی تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایشاٖ دس ٔ‪ٛ‬سد‬ ‫ػّٕىشد ثبصیى‪ٙ‬هب٘هؾ دس ایهٗ دیهذاس‬ ‫ٌفتۺ ٔب تلٕیٓ ٌشفتیٓ و‪ ٝ‬تشویت سا‬ ‫ػ‪ٛ‬م و‪ٙ‬یٓ تب فـبس س‪ٚ‬ی ثهبصیهىه‪ٙ‬هبٖ‬ ‫پخؾ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثبصیى‪ٙ‬بٖ ثشای دیهذاس ثهب‬ ‫ػشاق أبد‪ ٜ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اػى‪ٛ‬چیچ ادأه‪ ٝ‬دادۺ ‪ٚ‬لهتهی تله‪ٛ‬س‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ ایٗ ت‪ٛ‬سٕ٘‪ٙ‬ت تٕبْ ؿذ‪ ٜ‬اػهت‬ ‫و‪ ٝ‬ػشاق سا ‪ ٓٞ‬ثجشیٓ‪ .‬ثهشای حهشیهف‬ ‫احتشاْ خبکی لبئُ ‪ٞ‬ؼتٓ ‪ ٚ‬أهیهذ‪ٚ‬اسْ‬ ‫ثبصیى‪ٙ‬ب٘ٓ دس دیذاس ثهشاثهش ػهشاق ‪ٞ‬هٓ‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ویفیت سا اسائ‪ ٝ‬ثذ‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫خبًِ حیذرزادُ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬خب٘‪ ٝ‬حیذسصاد‪ ٜ‬دس ٔحّ‪ٔ ٝ‬همهله‪ٛ‬دیه‪ ٚ ٝ‬دس‬ ‫ػٕت ر‪ٛٙ‬ثی ػٕبست ؿ‪ٟ‬شداسی تجشیض ‪ ٚ‬دس ٘ضدیىی چ‪ٙ‬ذ خب٘ه‪ٝ‬‬ ‫تبسیخی دیٍش ‪ٕٞ‬چ‪ٖٛ‬ۺ خب٘‪ٞ ٝ‬بی تبسیخی ػّٕهبػهی ثه‪ٟ‬ه‪ٙ‬هبْ‬ ‫ٌ‪ٙ‬ز‪ ٝ‬ای صاد‪ ٜ‬لذوی ‪ ٚ‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ .‬دس خل‪ٛ‬ف تهبسیهخ‬ ‫دلیک ػبخت ث‪ٙ‬بی ایٗ خب٘‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬صٔبٖ ٔـخق ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ٘هذاسد‬ ‫‪ِٚ‬ی ثشاػبع ٌٔبِؼبت ٔیذا٘ی لذٔت ث‪ٙ‬ب سا ٔی ت‪ٛ‬اٖ دس حهذ‪ٚ‬د‬ ‫‪ ۲۳۲‬ػبَ تخٕیٗ صد‪ .‬ثشاػبع ایٗ ٌٔبِؼبت ٔؼٕبس اکهّهی ثه‪ٙ‬هب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬حبد حجیت ِه ٔی ثبؿذ‪ .‬خب٘‪ ٝ‬حیذسصاد‪ ٜ‬دس ٘مهـه‪ٝ‬‬ ‫داساِؼٌّ‪ ٝٙ‬تجشیض (‪۲ٜ ۲۰۹۱‬ق) ث‪٘ ٝ‬بْ خهب٘ه‪ ٝ‬حهبد لهّهی خهبٖ‬ ‫ػشتیپ ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬دلیک تشیٗ اًوػبت ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬د غیش اص‬ ‫ػىغ ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬ایی ػبَ ‪٘ ۲۳۶۵ ٚ ۲۳۳۵‬مـ‪ٞ ٝ‬بی ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬دس‬ ‫ػبَ ‪ٔ ۲۳۱۳‬ی ثبؿذ‪ .‬خب٘‪ ٝ‬حیذسصاد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬دِیُ اسصؿ‪ٟ‬بی تبسیخی‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼٕبسی اٖ دس ػبَ ‪ ۲۳۱۸‬تحت ؿٕبس‪ ۰۵۰۶ ٜ‬دس فه‪ٟ‬هشػهت‬ ‫احبس ّٔی وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬حجت سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ ث‪ٙ‬ب دس ػبَ ‪ ۲۳۸۲‬اص ػ‪ٛ‬ی ًشح پشدیؼبٖ ػبصٔهبٖ ٔهیهشاث‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی وـ‪ٛ‬س تّٕه ‪ ٚ‬اص اٖ تبسیخ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔهشوهض اًهوع‬ ‫سػب٘ی ٌشدؿٍشی ؿ‪ٟ‬ش تجشیض ‪ ٚ‬اػتبٖ ارسثبیزبٖ ؿشلی تحهت‬ ‫ػّٕیبت ٔشٔت ‪ ٚ‬احیبء لشاس ٌشفت‪ .‬خب٘‪ ٝ‬حیذسصاد‪ ٜ‬دس صٔیه‪ٙ‬هی‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ؼبحت ‪ٔ ۹۲۲‬تش ٔشثغ دس د‪ً ٚ‬جم‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ٌشدیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ خب٘‪ ٝ‬داسای د‪ ٚ‬حیبى ٔؼتمُ ثیش‪٘ٚ‬ی ‪ ٚ‬ا٘ذس‪٘ٚ‬ی اػهت وه‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػی یه تبالس ثب ؿى‪ ٜٛ‬ثب پ‪ٙ‬زش‪ٞ ٜ‬بی چ‪ٛ‬ثی پهشوهبس اص ‪ٞ‬هٓ‬ ‫رذا ٌشدیذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪ .‬دس ثخؾ صیشیٗ ح‪ٛ‬م خب٘‪ ٝ‬ای صیهجهب لهشاس‬ ‫صعَد هقتذراًِ استرالیب ثِ هرحلِ ًْبیی اًتخبثی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ اػتشاِیب ثب وؼت ‪ٞ‬فتٕیهٗ پهیهش‪ٚ‬صی‬ ‫ٔت‪ٛ‬اِی خ‪ٛ‬د ثب التذاس سا‪ٞ‬ی ٔشحّ‪ٟ٘ ٝ‬بیی ا٘تخبثی ربْر‪ٟ‬ب٘ی ؿذ‪.‬‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬د‪ٔ ْٚ‬شحّ‪ٔ ٝ‬مذٔبتی ربْ ر‪ٟ‬ب٘ی ‪ ٚ ۰۲۰۰‬دس ٌش‪ ٜٚ‬د‪ ْٚ‬اػیب‬ ‫اػتشاِیب یىی اص ٔذػیبٖ لبس‪ ٜ‬و‪ ٟٗ‬ث‪ٔ ٝ‬لبف ٘پبَ سفت ‪ ٚ‬ثه‪ ٝ‬ثهشتهشی‬ ‫ػ‪ ٝ‬ثش کفش سػیذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ دیذاس ٔتئ‪ِ ٛ‬ىی وبساػیچ ‪ٔ ٚ‬بستیٗ ث‪ٛ‬یُ ٌّهض٘هی وهشد٘هذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘پبَ اص دلیم‪ ٚ ۶۵ ٝ‬ثب اخشاد چب٘ذ اص صٔیٗ ‪٘ ۲۲‬فش‪ ٜ‬ؿذ‪.‬‬ ‫اػتشاِیب ثب وؼت ایٗ پیش‪ٚ‬صی ث‪ ٝ‬أتیبص ‪ ۰۲‬سػیذ ‪ ٚ‬کهؼه‪ٛ‬دؽ سا ثه‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ کذس٘ـیٗ ٌش‪ ٜٚ‬ث‪ٔ ٝ‬شحّ‪ٟ٘ ٝ‬بیی ا٘تخبثی لٌؼی وشد‪.‬‬ ‫اص دلبیمی دیٍش ‪ ٚ‬دس ‪ٕٞ‬یٗ ٌش‪ ٜٚ‬و‪ٛ‬یت ‪ ٚ‬اسدٖ دس دیذاسی ٔه‪ٟ‬هٓ‬ ‫و‪٘ ٝ‬تیز‪ ٝ‬اٖ تیٓ د‪ٌ ْٚ‬ش‪ ٜٚ‬سا ٔـخق ٔی وه‪ٙ‬هذ ثه‪ٔ ٝ‬لهبف ‪ٞ‬هٓ‬ ‫ٔیس‪٘ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬اسدٖ ‪ ٚ ۲۳‬و‪ٛ‬یت ‪ ۲۲‬أتیبص ا٘ذ‪ٚ‬خت‪ ٝ‬داس٘ذ‪.‬‬ ‫میلیٌی ثِ رمَرد ثَفَى ٍ دل پیرٍ رسیذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬ذافغ ثبتزشث‪ ٝ‬تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایتهبِهیهب چه‪ٟ‬هبسٔهیهٗ‬ ‫حو‪ٛ‬س خ‪ٛ‬د دس سلبثت ‪ٞ‬بی ی‪ٛ‬س‪ ٚ‬سا تزشث‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬ذ تهب ثه‪ ٝ‬سوه‪ٛ‬سد‬ ‫ث‪ٛ‬ف‪ ٚ ٖٛ‬دَ پیش‪ ٚ‬ثشػذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اػپ‪ٛ‬ست ر‪ٛ‬سری‪ ٛ‬ویّی‪ٙ‬ی تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایهتهبِهیهب سا دس‬ ‫سلبثت ‪ٞ‬بی ی‪ٛ‬س‪ٕٞ ۰۲۰۲ ٚ‬شا‪ٞ‬ی ٔی و‪ٙ‬ذ‪ً.‬جک اػوْ ؿجىه‪ ٝ‬خهجهشی‬ ‫ا‪ٚ‬ثتب ویّی‪ٙ‬ی چ‪ٟ‬بسٔیٗ حو‪ٛ‬س خ‪ٛ‬د دس ی‪ٛ‬س‪ ٚ‬سا تزشث‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬ذ تهب ثهب‬ ‫سو‪ٛ‬سد ث‪ٛ‬ف‪ ٚ ٖٛ‬دَ پیش‪ ٚ‬ثشاثش و‪ٙ‬ذ اِجت‪ ٝ‬ایٗ ثبصیىٗ ‪ٞ‬یچ ٌب‪ٛٔ ٜ‬فک ث‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی دس ایٗ سلبثت ثضسی ٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ا‪ ٚ‬دس ی‪ٛ‬س‪ ۰۲۲۰ ٚ‬تب فی‪ٙ‬هبَ‬ ‫پیؾ سفت أب دس ثبصی فی‪ٙ‬بَ ثشاثش اػپب٘یب ؿىؼت سا تزشث‪ ٝ‬وشد‪.‬تهیهٓ‬ ‫ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایتبِیب دس ثبصی افتتحبی‪ ٝ‬ی‪ٛ‬س‪ ۰۲۰۲ ٚ‬و‪ ٝ‬ػبػبتی پیهؾ ثه‪ٝ‬‬ ‫پبیبٖ سػیذ ثب ػ‪ ٌُ ٝ‬تشوی‪ ٝ‬سا ؿىؼت داد‪.‬ویّی‪ٙ‬ی دس ایٗ ثهبصی دس‬ ‫تشویت اکّی اتض‪ٚ‬سی ث‪ٔ ٝ‬یذاٖ سفت ‪ ۹۲ ٚ‬دلیم‪ ٝ‬ثبصی وشد‪.‬ایتبِیب ثهب‬ ‫تیٓ ‪ٞ‬بی تشوی‪ِٚ ٝ‬ض ‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬ئیغ ‪ٍٕٞ‬ش‪ ٜٚ‬اػت‪.‬‬ ‫ثرتری عوبى ثراثر افغبًستبى در هقذهبتی‬ ‫جبم جْبًی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ػٕبٖ ثب ثشد ثهشاثهش افهغهب٘ؼهتهبٖ رهٕهغ‬ ‫أتیبص‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ػذد ‪ ۲۵‬سػب٘ذ‪ .‬تیٓ ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬تجبَ افهغهب٘ؼهتهبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ػٕبٖ دس چبسچ‪ٛ‬ه سلبثت ‪ٞ‬بی ٔمذٔبتی ربْ ر‪ٟ‬ب٘ی ‪ ٚ‬اص ٌش‪E ٜٚ‬‬ ‫ایٗ ٔؼبثمبت ث‪ٔ ٝ‬لبف ‪ ٓٞ‬سفت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ ثبصی دس پبیبٖ ثب ٘تیز‪ ۰ ٝ‬ثش‬ ‫یه ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬د ػٕبٖ خبتٕ‪ ٝ‬یبفت‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬لٌش ثب ‪ ۰۰‬أتیبص کذس٘ـیٗ اػت ‪ ٚ‬تیٓ ‪ٞ‬بی ػٕبٖ ثب ‪۲۵‬‬ ‫‪ٙٞ ٚ‬ذ ثب ‪ ۳‬أتیبص دس سد‪ٞ ٜ‬بی د‪ ٚ ْٚ‬ػ‪ ْٛ‬لشاس داس٘ذ‪ .‬افؼب٘ؼتبٖ ٘یض ثهب‬ ‫‪ ۵‬أتیبص ثبالتش اص ث‪ٍٙ‬ودؽ ‪ ۰‬أتیبصی دس سد‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بسْ اػت‪.‬‬ ‫ثرد قبطع ایتبلیب در افتتبحیِ یَرٍ ‪1111‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬ایتبِیب دس ا‪ِٚ‬یٗ دیذاس ی‪ٛ‬س‪ ۰۲۰۲ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼت ثب ‪ٌ ۳‬هُ‬ ‫تشوی‪ ٝ‬سا اص پیؾ س‪ٚ‬ی ثشداسد‪.‬دس ا‪ِٚ‬یٗ دیذاس اص ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ی‪ٛ‬س‪ٚ‬‬ ‫‪ ۰۲۰۲‬د‪ ٚ‬تیٓ ایتبِیب ‪ ٚ‬تشوی‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬سصؿٍب‪ ٜ‬إِپیى‪ ٛ‬ؿ‪ٟ‬ش سْ ثشاثش ‪ ٓٞ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ٔیذاٖ سفت‪ٙ‬ذو‪ ٝ‬ثب ٘تیز‪ ۳ ٝ‬ثش کفش ث‪ ٝ‬پبیبٖ سػیذ‪.‬‬ ‫احتوبل زیر اه رفتی‬ ‫‪ 02‬هحَطِ ثبستبًی اشٌَیِ‬ ‫داسد و‪ ٝ‬ثب ًبق ‪ٞ‬بی چ‪ٟ‬بس ثخـی وٓ ٘ظیش ث‪ٙ‬ذوـی ثشرؼت‪ٚ ٝ‬‬ ‫ارش‪ٞ‬بی سً٘ ؿذ‪ ٜ‬تالِ‪ ٛ‬خبکی داسد‪ .‬فوب‪ٞ‬بی ٔختّف ایهٗ‬ ‫ث‪ٙ‬ب اص ًشیک یه ػشػشای ٔشوضی ثب ػت‪ٞ ٖٛ‬هبی ٌهچ ثهشی‬ ‫پّىبٖ ػشین ‪ ٚ‬ثب ؿى‪ٛ٘ ٚ ٜٛ‬سٌیش ػمفی ث‪ ٝ‬یىذیٍهش استهجهبى‬ ‫ٔی یبثذ‪ .‬اتبق ؿب‪٘ ٜ‬ـیٗ اکّی تشیٗ ‪ ٚ‬صیجبتشیٗ فوهبی خهب٘ه‪ٝ‬‬ ‫حیذسصاد‪ ٜ‬اػت‪ .‬دس ًشح ٔشٔت ‪ ٚ‬احیبی ٔزٕ‪ٛ‬ػه‪ ٝ‬وهبسثهشی‬ ‫اختلبف یبفت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اتبق ثل‪ٛ‬ست یه فوبی چ‪ٙ‬ذ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س‪ٔ ٜ‬ه‪ٛ‬سد‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ .‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ً ٝ‬یهف ‪ٚ‬ػهیهؼهی اص‬ ‫فؼبِیت‪ٟ‬بی اًوع سػب٘ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ اص ًشیک ٕ٘بیؾ ٕ٘‪٘ٛ‬ه‪ٞ ٝ‬هبی‬ ‫ػی‪ٙ‬ی ا٘‪ٟ‬ب ک‪ٛ‬ست پزیشد‪ِ .‬زا اختلبف ثخؾ ‪ٞ‬بیی اص ثه‪ٙ‬هب ثه‪ٝ‬‬ ‫فوب‪ٞ‬بی ٕ٘بیـٍب‪ٞ‬ی ٘یض أىبٖ پزیش اػت‪ .‬دس ایٗ ث‪ٙ‬ب تضییه‪ٙ‬هبت‬ ‫ٔت‪ٛٙ‬ػی ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬ؿبُٔ دس ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬زش‪ٞ ٜ‬بی پشوبس چه‪ٛ‬ثهی‬ ‫٘شد‪ٞ ٜ‬بی فّضی ٌچ ثشی ٘مبؿی ثخؾ صیشصٔیٗ ٔزٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ثهب‬ ‫ًبق ا‪ٙٔ ًٙٞ‬ظٓ ارشا ؿذ‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬بیی اٖ اص ًشیهک په‪ٙ‬هزهش‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ث‪ ٝ‬حیبى تأیٗ ٔی ٌشدد‪.‬‬ ‫ثرگساری دٍرُ اهَزشی رایگبى صفر تب صذ تَرّبی ٍرٍدی اررثبیجبى شرقی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬ذیشوُ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿهٍهشی ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیغدػتی ارسثبیزبٖ ؿشلی اص ثشٌضاسی د‪ٚ‬س‪ ٜ‬أه‪ٛ‬صؿهی‬ ‫سایٍبٖ کفش تب کذ ت‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی اػتبٖ خجش داد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثی ػٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ ٜ‬وهُ ٔهیهشاث فهش‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهی‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغدػتی ارسثبیزبٖ ؿشلی احٕذ حهٕهض‪ٜ‬‬ ‫جْبى ٍرزش‬ ‫صاد‪ ٜ‬هٕٗ اػوْ ایٗ خجش ٌفتۺ ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬أه‪ٛ‬صؿهی ثهب‬ ‫‪ٞ‬ذف استمب ػٌح دا٘ؾ فؼبالٖ ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍهشی ثهشٌهضاس‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د ٔؼتمذیٓ و‪ ٝ‬دا٘ؾافضایی فهؼهبالٖ ایهٗ حه‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دس‬ ‫پیـجشد ا‪ٞ‬ذاف ٌشدؿٍشی اػتبٖ ٔوحش ‪ٚ‬الغ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿٍهشی ‪ ٚ‬که‪ٙ‬هبیهغ دػهتهی‬ ‫ارسثبیزبٖ ؿشلی دس ادأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثشٌضاسی د‪ٚ‬س‪ ٜ‬أ‪ٛ‬صؿی کفهش‬ ‫تب کذ ت‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی اؿبس‪ ٜ‬وهشد ‪ٌ ٚ‬هفهتۺ ایهٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؿی ‪ ۳‬ػبػت‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص یىـ‪ٙ‬ج‪ ۰۶ ٝ‬خشدادٔب‪ ٜ‬ػبَ رهبسی ثهب‬ ‫‪ٞ‬ذف ؿ‪ٙ‬بخت ‪ ٚ‬دا٘ؾافضایی ثشای ٔذیشاٖ وبسو‪ٙ‬بٖ ٔشاوهض‬ ‫البٔتی ٔذیشاٖ دفبتش خذٔبت ٔؼبفشتی ‪ ٚ‬سا‪ٕٙٞ‬بیبٖ فش‪ٍٙٞ‬ی‬ ‫(داخّی ‪ ٚ‬ثیٗإِّّی) ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫حٕض‪ ٜ‬صاد‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بس داؿتۺ ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬أ‪ٛ‬صؿی ت‪ٛ‬ػی اػتهبداٖ‬ ‫ٔزشه ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍشی اػتبٖ ثه‪ ٝ‬که‪ٛ‬ست ٔهزهبصی دس‬ ‫ػبٔهب٘ه‪ ٝ‬أهزهذ ره‪ٟ‬هبد دا٘ـهٍهب‪ٞ‬هی تهجهشیهض ثه‪ ٝ‬ادسع‬ ‫‪amjad.jde.ir‬ثب اسائ‪ٌٛ ٝ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬پبیهبٖ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬أه‪ٛ‬صؿهی‬ ‫ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سئیغ اداس‪ٔ ٜ‬یهشاث فهش‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهی ٌهشدؿهٍهشی ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیغ دػتی اؿ‪ٛٙ‬ی‪ٌ ٝ‬فتۺ ثب اثٍیشی ػذ چهپهشاثهبد ‪ٔ ۲۳‬هحه‪ًٛ‬ه‪ٝ‬‬ ‫ثبػتب٘ی ‪ٚ‬الغ دس ایٗ ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬صیش اه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سفهت‪.‬ثه‪٘ ٝ‬همهُ اص‬ ‫س‪ٚ‬اثیػٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ٜ‬وُ ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ دػهتهی‬ ‫ارسثبیزبٖ غشثی س‪٘ٚ‬بن تبػب ثب اػوْ ایٗ ٌّٔت اظ‪ٟ‬هبس وهشدۺ اص‬ ‫ا٘زبیی و‪ً ٝ‬جک ثشسػی ‪ٞ‬بی ثبػتبٖ ؿ‪ٙ‬بػی ‪ٔ ۲۳‬ح‪ ًٝٛ‬ثبػتهب٘هی دس‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ػذ چپشاثبد اؿ‪ٛٙ‬ی‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬بػبیی ؿذ‪ ٜ‬اػت ٘هیهبص اػهت ثهشای‬ ‫رّ‪ٌٛ‬یشی اص ث‪ ٝ‬صیش اه سفتٗ ایٗ ٔح‪ًٞٝٛ‬ب ٘ؼجت ث‪ ٝ‬وب‪ٚ‬ؽ ٘هزهبت‬ ‫ثخـی ‪ ٚ‬اػتخشاد اؿیبی ثبػتب٘ی ایٗ ٔ‪ٙ‬بًک الذاْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬سئیهغ اداس‪ٜ‬‬ ‫ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغدػهتهی اؿه‪ٙ‬ه‪ٛ‬یه‪ ٝ‬افهض‪ٚ‬دۺ ایهٗ‬ ‫ٔح‪ٞ ًٝٛ‬بی تبسیخی ثخـی اص ‪ٛٞ‬یت ‪ ٚ‬تبسیخ ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬سا ٘ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ‬ ‫و‪٘ ٝ‬جبیذ اربص‪ ٜ‬داد اًوػبت ایٗ ٔح‪ًٞٝٛ‬ب اص ثیٗ ثش‪ٚ‬د‪ٚ.‬ی ثب تبوهیهذ‬ ‫ثش ِض‪ ْٚ‬حفبظت ‪ٍٟ٘ ٚ‬ذاسی اص ٔحه‪ًٛ‬ه‪ٞ ٝ‬هبی تهبسیهخهی تلهشیهح‬ ‫وشدۺتؼییٗ حشیٓ ‪ ٚ‬حجت ایٗ ٔح‪ًٞٝٛ‬ب ٘خؼتیٗ ٌبْ ثشای ٍ٘ه‪ٟ‬هذاسی‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب اػت‪.‬تبػب ػ‪ٛٙ‬اٖ وشدۺ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس و‪ٙ‬بس سػبیت ل‪ٛ‬ا٘یٗ حفبظهت‬ ‫احبس تبسیخی ٘یبص اػت و‪ ٝ‬دس ثیٗ ٔشدْ فش‪ًٙٞ‬ػبصی ؿ‪ٛ‬د تب ا٘ه‪ٟ‬هب‬ ‫خ‪ٛ‬د ٘ؼجت ث‪ ٝ‬حفبظت اص ‪ٛٞ‬یت ‪ ٚ‬تبسیخ خ‪ٛ‬د حؼبع ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫خجرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبست تجلیغ مبال ٍخذهبت شوب درثبزارایراى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪180330455719‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!