روزنامه ارک شماره 5241 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5241

روزنامه ارک شماره 5241

روزنامه ارک شماره 5241

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫اهکبى سشهبیِگزاسی بخش خصَصی دسایجبد‬ ‫ًیشٍگبُّبی هقیبس کَچک فشاّن شَد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫اهبدُاین اص هبُ ایٌذُ یبساًِ ًقذی‬ ‫بِ هتقبضیبى جذیذ بذّین‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*دٍشٌبِ ‪ 42‬خشداد ‪ 02* 0211‬طٍئی ‪ 3 *4140‬ری القؼذُ ‪ *0224‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* شوبسُ (سبیی)‪ 8 * 1420:‬صفحِ ‪41111‬سیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتشًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سشهقبلِ‬ ‫ٍضغ ًببسبهبى دًیب‬ ‫اًکبس دستبٍسدّبی دٍلت دس ًبشد بب تحشین اقتصبدی‬ ‫ٍ کشًٍب‪ ،‬ساّبشد هخبلفبى ایشاى است‬ ‫تصوین ًْبیی ػشبستبى دسببسُ‬ ‫حج اػالم شذ‬ ‫*هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫اُز اس ‪ٝ‬ضؼیت ز‪ٛ‬یب غحجت ثت٘تیتب‪ٗ ٙ‬تی ایتس ثتی‬ ‫ضی چِ‪ِٛٞ‬ی ا‪ٝ‬ضبع ذب‪ً ٝ ٠ٛ‬بضب‪ ٠ٛ‬ذت‪ٞ‬زٗتب‪ٛ ٙ‬تیتش‬ ‫ٗغز ٗی ض‪ٞ‬ز‪ٝ .‬اهؼیتی ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ر‪ٝ‬س‪١‬ب زر اؿٔت ‪ٛ‬وتبط‬ ‫ز‪ٛ‬یب ًط‪ٞ‬ر‪١‬ب ‪ ٝ‬ػبٗ‪ٗ ٠‬ززٕ تجزث‪ٗ ٠‬ی ً‪ٜٜ‬س‪ٞٛ ،‬ػی ثتی‬ ‫‪ٛ‬ظ٘ی ‪ ٝ‬اذتالّ زر ا‪ٞٛ‬اع ضئ‪ ٙٞ‬س‪ٛ‬سُی کززی ‪ ٝ‬ج٘ؼی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬احسب ا‪ ٙ‬هسر ثزجست‪ ٠‬است ً‪ ٠‬اذتیتزا‪ٗ ،‬ت‪ٞ‬رز‬ ‫اضبر‪ُٞ ٟ‬تزش‪ ،‬رئیس سبسٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬تتحتس ‪١‬تٖ هتزار‬ ‫ُزکت‪ .‬اش زست پرت ز‪ٓٝ‬ت ‪١‬ب ‪ٗ ٝ‬ززٕ ز‪ٛ‬یب‪ ,‬اذیتزا‬ ‫ا‪ٛ‬وسر ض‪ٞ‬ر ضس‪ ٠ً ،ٟ‬رئیس سبسٗب‪ٗ ْٔٗ ٙ‬تتتحتس‪ ،‬ثتال‬ ‫تطجی‪ ،٠‬حضز ذب‪ٛ ٙ‬یش ک‪٘٢‬یس‪ ٟ‬است‪ .‬رئیس ستبسٗتب‪ٙ‬‬ ‫ْٗٔ ٗتحس‪ ،‬یٌی اس ٗغٔغ تزی‪ ٚ‬ر‪١‬جزا‪ ٙ‬ز‪ٛ‬یب ثط٘بر ٗتی‬ ‫ر‪ٝ‬ز‪،‬‬ ‫یؼ‪ٜ‬ی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اضبر‪ ٟ‬اضٌبر ‪ٝ‬ی زر ٗت‪ٞ‬رز ‪ٝ‬ذتبٗتت‬ ‫ا‪ٝ‬ضبع ز‪ٛ‬یب را‪ٞٛ ،‬ػی اذغبر جسی تٔوی ًزز‪ .‬جتبٓتت‬ ‫است‪ ٠ً ،‬زر پی تلسیز حزف ‪١‬بی ای‪ٗ ٚ‬ستوّ ثتیت‪ٚ‬‬ ‫آ٘ٔٔی ‪ ،‬اُزٗجبّ ا‪ٛ‬جبٕ ‪ِٛ‬ب‪١‬ی اج٘بٓی ث‪ ٠‬زض٘‪ٜ‬ی ‪١‬ب‪,‬‬ ‫ثی٘بری ‪١‬ب‪ ،‬سیبست ‪١‬بی ت‪٢‬بج٘ی رایج ثی‪ ٝ ْٔٗ ٚ‬ز‪ّٝ‬‬ ‫ز‪ٛ‬یب ‪ ،‬ضی‪ٞ‬ع جطِ٘یز کوز ‪ُ ،‬زس‪ِٜ‬ی ‪ٛٝ‬بثزاثزی ‪ٝ‬سیتغ‬ ‫ثی‪ٗ ٚ‬ززٕ ‪ً ٝ‬ط‪ٞ‬ر‪١‬بی ز‪ٛ‬یب‪ ،‬ثت‪ٞ‬جت‪ٞ‬ز ایتس‪ ،‬ضتز‪ٝ‬ر‬ ‫اظ‪٢‬برا اذغبر ُ‪ ،٠ٛٞ‬اهبی ُ‪ٞ‬تزش هبثْ زرى ٗتی‬ ‫ض‪ٞ‬ز‪ٛ.‬وبط ضؼق ‪ٛ ٝ‬بٗغٔ‪ٞ‬ه ٗط‪ٞ٢‬ز زر ا‪ٝ‬ضتبع ز‪ٛ‬تیتب‬ ‫تبس‪ٛ ٟ‬یست ‪ٝ‬سبثو‪ ٠‬ع‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی زارز‪ٜٗ ،‬ت‪٢‬ب ػْٔ‪ ،‬ػ‪ٞ‬اٗتْ ‪ٝ‬‬ ‫ح‪ٞ‬ازث ثشرٍ حبز زذیْ زر ایجبز ترزیت ‪ٝ‬اذالّ‬ ‫زر س‪ٛ‬سُی کززی ‪ ٝ‬ج٘ؼی ٗززٕ ‪ً ٝ‬ط‪ٞ‬ر‪١‬ب‪ ،‬زر ز‪٠١‬‬ ‫‪١‬بی اذیز‪ٝ ،‬ضؼیت ز‪ٛ‬یب را ثوسری حسب ‪ٗٝ‬ترتبعتز‪ٟ‬‬ ‫اٗیش ًزز‪ ٟ‬است ً‪ ٠‬اسیت ض‪ٜ‬بسی ک‪ٞ‬ری ػ٘‪ٗٞ‬تی ‪ٝ‬‬ ‫چبر‪ ٟ‬ج‪ٞ‬یی ‪١‬بی سزیغ را ٗی عٔجس‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬حبٕ اُب‪١‬ب‪ ٠ٛ‬ای‪ً ٚ‬بر‪١‬ب اس ست‪ٞ‬ی ‪١‬ت٘ت‪ً ٠‬طت‪ٞ‬ر‪١‬تب‬ ‫‪ٝ‬سبسٗب‪٢ٛ‬بی ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی ثبیس ا‪ٛ‬حبٕ ُیزز‪ُٝ .‬ز‪ ٠ٛ‬ا‪ٝ‬ضبع‬ ‫ثستز ‪ٗ ٖ١‬ی ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٍاکسیٌبسیَى ‪ ۰1‬دسصذ جوؼیت کشَس‬ ‫تب اخش پبییض ‪0211‬‬ ‫سز‪ٝ‬یس ذجزی ‪-‬رئیس سبسٗب‪ ٙ‬ؿذا ‪ ٝ‬زار‪ ٝ‬زر ارتجتبط‬ ‫ثب ثز‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٠‬اًسی‪ٜ‬بسی‪ ٙٞ‬ج٘ؼیت ‪١‬سف ًط‪ٞ‬ر ‪ ٝ‬تتبٗتیت‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬اًس‪٢ٜ‬بی ٗ‪ٞ‬رز ‪ٛ‬یبس ثتزای ٗتوتبثٔت‪ ٠‬ثتبًت‪ٝٞ‬یتس ܁‪،۹‬‬ ‫ُتتلتتت܂ثتتزاستتب ٗتت‪ٞ‬جتت‪ٞ‬زی ‪ٝ‬اًستت‪،ٚ‬عتتز ٗتتٔتتی‬ ‫‪ٝ‬اًسی‪ٜ‬بسی‪ ٙٞ‬را ا‪ٛ‬جبٕ ٗیز‪١‬یٖ‪ٗ.‬ح٘سرضب ضب‪ٛ‬ت‪ ٠‬ستبس‪،‬‬ ‫ُتتلتتت܂آتتجتتتتت‪ ٠‬ثتتبتتت‪ٞ‬جتت‪ ٠‬ثتت‪ ٠‬جتت‪٢‬تتطتت‪٢‬تتبی‬ ‫‪ٝ‬یز‪ً ٝ‬ز‪ٛٝ‬ب ‪٘ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ث‪ ٠‬اسب‪ٛ‬ی ثِ‪ٞ‬ییٖ ٗتبستٌت‪٢‬تب‬ ‫را ثززاریٖ یبکبغٔ‪ُ ٠‬ذاری ‪١‬ب را ًتب‪١‬تص ز‪١‬تیتٖ‪ٝ.‬ی‬ ‫اکش‪ٝ‬ز܂ تالش ٗی ً‪ٜ‬یٖ ثب تت‪ٞ‬جت‪ ٠‬ثت‪ ٠‬ایت‪ٜ‬تٌت‪ ٠‬تت‪ٓٞ‬تیتس‬ ‫‪ٝ‬اًس‪١ ٚ‬بی زاذٔی ٗب ث‪ٗ ٠‬زحٔ‪٢ٛ ٠‬بیی رستیتس‪ ٟ‬استت‬ ‫تؼٔٔی زر ‪ٝ‬اًسی‪ٜ‬بسی‪ٗ ٙٞ‬ززٕ ایجبز ‪ٛ‬طت‪ٞ‬ز‪.‬ضتب‪ٛ‬ت‪ ٠‬ستبس‬ ‫تػزیح ًزز܂ ثب سیزسبذت‪١‬بیی ً‪ ٠‬زر ًطت‪ٞ‬ر ایتجتبز‬ ‫ضس‪ ٟ‬است ظزکیت ت‪ٓٞ‬یس ۿ܁‪ٗ ۹‬تیتٔتیت‪ ٙٞ‬ز‪ٝ‬س‪ٝ‬اًست‪ٚ‬‬ ‫زرسبّ راذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ زاضت ً‪ ٠ٛ ٠‬ت‪٢ٜ‬ب ج٘ؼیت ًطت‪ٞ‬ر را‬ ‫‪ٝ‬اًسی‪ٗ ٠ٜ‬یٌ‪ٜ‬یٖ‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬غبزرا ‪ٛ‬یشذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ زاضتت‪ٝ.‬ی‬ ‫ُلت܂ ۽ ٗیٔی‪۸ ٝ ٙٞ‬۽܀ ‪١‬شار ز‪ٝ‬س‪ٝ‬اًس‪ٝ ٚ‬ارز ‪ٝ‬حتس‪ٝ‬ز‬ ‫۽ ٗیٔی‪ ٙٞ‬ز‪ٝ‬س تشرین ًزز‪ٟ‬ایٖ‪.‬ضب‪ ٠ٛ‬سبس اکتش‪ٝ‬ز܂ ثتزای‬ ‫تشرین ز‪ٝ‬سز‪ٝ ٕٝ‬اًس‪ً ٚ‬ز‪ٛٝ‬ب‪ٛ‬یش‪ٝ‬ارزا ‪ٝ‬اًس‪ ٚ‬ا‪ٛ‬جتبٕ‬ ‫ٗیط‪ٞ‬ز‪ ٝ‬توزیجبً ‪ ٠٘١‬پٔتلزٕ‪١‬بی ز‪ٛ‬تیتبرازرًطت‪ٞ‬رزاریتٖ‪.‬‬ ‫آجت‪ٗ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ث‪ ٠‬جش‪ٝ‬اًس‪ ٚ‬اسپ‪ٞ‬ت‪ٜ‬یی اس‪ٝ‬اًست‪ٜ‬ت‪٢‬تبی‬ ‫تتت‪ٓٞ‬تتیتتسزاذتتْ ثتتؼتت‪ٜ‬تت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬س ز‪ٝ ٕٝ‬اًستتیتت‪ٜ‬تتبستتیتت‪ٙٞ‬‬ ‫زیِز‪ٝ‬اًس‪٢ٜ‬ب استلبز‪ًٜ ٟ‬یٖ‪ٝ.‬ی اضبک‪ً ٠‬زز܂ ٗت٘تٌت‪ٚ‬‬ ‫است کطبر‪١‬بی سیبزی ثزای غتس‪ٝ‬ر ٗتجت‪ٞ‬س تتشریتن‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ٝ‬اًس‪٢ٜ‬بی زاذٔی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زاضت‪ ٠‬ثتبضتس‪ ،‬اٗتبثت‪٠‬‬ ‫‪١‬تتیتتو ػتت‪ٜ‬تت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ایتت‪ ٚ‬کطتتبر‪١‬تتبرا ‪ٛ‬تت٘تتی پتتذیتتزیتتٖ‬ ‫‪ ٝ‬ثزاسب ر‪ٝ‬ض‪٢‬بی ػٔ٘ی ًبرراا‪ٛ‬جبٕ ٗیز‪١‬تیتٖ‪.‬ضتب‪ٛ‬ت‪٠‬‬ ‫سبسُلت܂ث‪ٜ‬ظزٗ‪ ٚ‬ز‪ٝٝ‬اًس‪ ٚ‬زاذتٔتی راسی ‪ٝ‬ثتزًتت‬ ‫هتتبثتتٔتتیتتت تتتشریتتن ػتت٘تت‪ٗٞ‬تتی زار‪ٛ‬تتس‪،‬اٗتتب ‪ٝ‬سار‬ ‫ث‪٢‬ساضت ثزاسب تؼ‪٢‬سی ً‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬ززٕ زارزتب ًتبر‪١‬تبی‬ ‫ػٔ٘ی ای‪ ٚ‬ز‪ٝٝ‬اًس‪ ٚ‬ث‪ٛ ٠‬تیج‪ٛ ٠‬تزستسٗتجت‪ٞ‬س تتشریتن‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی را‪٘ٛ‬یس‪١‬س‪ٝ.‬ی ُتلتت܂ ثتز استب ٗت‪ٞ‬جت‪ٞ‬زی‬ ‫‪ٝ‬اًس‪ ،ٚ‬عز ٗٔی ‪ٝ‬اًسی‪ٜ‬بسی‪ ٙٞ‬را ا‪ٛ‬جبٕ ٗیز‪١‬تیتٖ ‪ٝ‬‬ ‫اٗیس‪ٝ‬ارٕ ثب ‪ٝ‬ر‪ٝ‬ز ‪ٝ‬اًس‪٢ٜ‬بی ایزا‪ٛ‬ی ایت‪ ٚ‬عتز را ثتب‬ ‫سزػت ثیطتزی ثت‪ٛ ٠‬تتتیتجت‪ ٠‬ثتزستب‪ٛ‬تیتٖ‪.‬ضتب‪ٛ‬ت‪ ٠‬ستبس‬ ‫اکتتش‪ٝ‬ز܂ثتتیتتطتتتتتزًطتت‪ٞ‬ر‪١‬تتبزرکتتبسستت‪ ٕٞ‬اسٗتتبیتتص‬ ‫‪ٝ‬اًس‪ً ٚ‬ز‪ٛٝ‬ب‪ٝ‬اًسی‪ٜ‬بسی‪ ٙٞ‬ػ٘ت‪ٗٞ‬تی رااؿتبسًتزز‪ٛ‬تس‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬سًط‪ٞ‬ر‪١‬بی حبضی‪ ٠‬ذٔیج کبر ً‪ٗ ٠‬ززٕ ذت‪ٞ‬ز را‬ ‫زراذتیبرزیِزًط‪ٞ‬ر‪١‬بثزای اسٗبیص ‪ٝ‬اًس‪١ ٚ‬بی ا‪٢ٛ‬تب‬ ‫هزارزاز‪ٛ‬س‪ٝ‬حتی رصیٖ غ‪٢‬ی‪ٛٞ‬یستی ‪ٛ‬یش ای‪ً ٚ‬بر را ا‪ٛ‬جبٕ‬ ‫زاز‪ ،‬اٗب ٗب اجبس‪ٛ ٟ‬سازیٖ زیِز ًط‪ٞ‬ر‪١‬ب ر‪ٝ‬ی سالٗتتتی‬ ‫ٗززٕ ًط‪ٞ‬ر ٗب ٗزحٔ‪ ٠‬س‪ٝ ٕٞ‬اًس‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ز را اسٗتبیتص‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫اختصبص ‪ّ04‬ضاس هیلیبسد بشای بیوِ بیکبسی‪/‬‬ ‫‪ّ401‬ضاس ًفش هقشسی هی گیشًذ‬ ‫سز‪ٝ‬یس ذجزی ‪ٗ -‬ؼب‪ ٙٝ‬ثی٘‪٠‬ای سبسٗب‪ ٙ‬تاٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی اس‬ ‫اذتػبظ ۺ‪١ ۹‬شار ٗیٔیبرز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثزای پتززاذتت ٗتوتزری‬ ‫ثی٘‪ ٠‬ثیٌبری زر سبّ جبری ذجز زاز ‪ُ ٝ‬تلتت܂ زر حتبّ‬ ‫حبضز ۽‪۹‬ۺ ‪١‬شار ‪ٛ‬لز ثی٘‪ ٠‬ثیٌبری ٗیُیز‪ٛ‬س‪٢ٗ.‬ززاز هتزیتت‬ ‫اظ‪٢‬بر زاضت܂ هب‪ ٙٞٛ‬ثی٘‪ ٠‬ثیٌبری تـییزی ‪ٌٛ‬زز‪ ٝ ٟ‬کتوتظ زر‬ ‫ٗ‪ٞ‬رز اکزازی ً‪ٗ ٠‬تاثز اس ًز‪ٛٝ‬ب‪ ،‬ضـْ ذ‪ٞ‬ز را اس زست زاز‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س زر اسل‪ٜ‬س ܀܁‪ ،‬کز‪ٝ‬رزی‪ ٝ ٚ‬ارزیج‪٢‬طت ܁܁ ً٘ی تـیتیتز‬ ‫ًزز ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬اکزاز ث‪ ٠‬غ‪ٞ‬ر جساُب‪ٗ ٠ٛ‬ستتت٘تزی ثتیتٌتبری‬ ‫همین صفحه‬ ‫بشگضاسی جشٌَاسُ طشاحی پَستش یبدی ٍ‬ ‫ًگبّی اص جبربِّبی گشدشگشی‬ ‫ارسببیجبى ششقی‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ػشاقچی‪ :‬فکش ًویکٌن ظشف ّفتِ جبسی‬ ‫بِ جوغبٌذی ًْبیی بشسین‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫تبلیغبت ًبهضدّب اص صبح پٌجشٌبِ دس فضبی‬ ‫هجبصی ٍ حقیقی هوٌَع است‬ ‫اًکبس دستبٍسدّبی دٍلت دس ًبشد بب تحشین اقتصبدی ٍ کشًٍب‪،‬‬ ‫ساّبشد هخبلفبى ایشاى است‬ ‫سز‪ٝ‬یس ذجزی ‪-‬رئیس ج٘‪ٞ٢‬ر ُلت܂ ا‪ٌٛ‬بر زستب‪ٝ‬رز‪١‬بی اضٌبر ز‪ٓٝ‬تت‬ ‫زر ‪ٛ‬جزز ثب تحزیٖ اهتػبزی ‪ً ٝ‬ز‪ٛٝ‬ب‪ ،‬را‪١‬جزز ٗربٓلب‪ ٙ‬ایزا‪ ٙ‬است ‪ ٝ‬ایت‪ٛ ٚ‬ت‪٠‬‬ ‫ت‪٢ٜ‬ب ظٖٔ ث‪ًٔ ٠‬یت ‪ٛ‬ظبٕ ‪ً ٝ‬ط‪ٞ‬ر ثٌٔ‪ ٠‬ظٖٔ ث‪ٗ ٠‬ززٕ ‪ ٝ‬رای هبعتغ اًتیتزیتت‬ ‫جبٗؼ‪ ٠‬است‪ .‬رییس ج٘‪ٞ٢‬ری ثب تبًیس ثز ایت‪ٜ‬تٌت‪ٛ ٠‬تجتبیتس اجتبس‪ ٟ‬ز‪١‬تیتٖ‬ ‫‪ٛ‬سجت ‪١‬بی ‪ٛ‬بر‪ٝ‬ا ‪ً ٝ‬ذه ث‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬ت ثیپبسد ث٘ب‪ٛ‬س‪ُ ،‬لت܂ ز‪ٓٝ‬ت تتسثتیتز ‪ٝ‬‬ ‫اٗیس زر ٗ‪ٞ‬رز ػٌ٘ٔزز ذ‪ٞ‬ز ثب ضجبػت پبسرِ‪ ٞ‬ذت‪ٞ‬ا‪١‬تس ثت‪ٞ‬ز‪ .‬پتبیتِتب‪ٟ‬‬ ‫اعالعرسب‪ٛ‬ی ریبست ج٘‪ٞ٢‬ری‪ ،‬حجتاالسالٕ ‪ ٝ‬آ٘سٔ٘ی‪ ٚ‬حس‪ ٚ‬ر‪ٝ‬حب‪ٛ‬تی‬ ‫تػزیح ًزز܂ ا‪ٌٛ‬بر زستب‪ٝ‬رز‪١‬بی اضٌبر ز‪ٓٝ‬ت زر ‪ٛ‬جزز ثب تحزیٖ اهتػتبزی‬ ‫‪ً ٝ‬ز‪ٛٝ‬ب‪ ،‬را‪١‬جزز ٗترتبٓتلتب‪ ٙ‬ایتزا‪ ٙ‬استت ‪ ٝ‬ایت‪ٛ ٚ‬ت‪ ٠‬تت‪ٜ‬ت‪٢‬تب ظتٔتٖ ثت‪٠‬‬ ‫ًٔیت ‪ٛ‬ظبٕ ‪ً ٝ‬ط‪ٞ‬ر ثٌٔ‪ ٠‬ظٖٔ ث‪ٗ ٠‬ززٕ ‪ ٝ‬رای هبعغ اًیزیت جبٗؼ‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫رییس ج٘‪ٞ٢‬ری اکش‪ٝ‬ز܂ زر سٗب‪ٛ‬ی ً‪ ٠٘١ ٠‬را ث‪ٗ ٠‬طبرًت زر ا‪ٛ‬تتترتبثتب‬ ‫زػ‪ٗ ٞ‬یً‪ٜ‬یٖ‪ٛ ،‬یبیس ث‪ ٠‬رای ‪ ٝ‬زستب‪ٝ‬رز رای ٗززٕ ت‪١ٞ‬ی‪ً ٚ‬زز‪ .‬ای‪ٝ ٚ‬ظیل‪٠‬‬ ‫ٗٔی ‪ٗ ٠٘١‬سئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬است ً‪ ٠‬ثب ثیب‪ ٙ‬زستب‪ٝ‬رز‪١‬بی ثتشرٍ زر ز‪ٝ‬را‪ ٙ‬کطتبر‬ ‫حساًیزی زض٘‪ٜ‬ب‪ ٝ ٙ‬تح٘یْ ج‪ َٜ‬اهتػبزی‪ ،‬اس ًبر‪ٛ‬بٗ‪ٗ ٠‬وب‪ٗٝ‬ت اکتتترتبر‬ ‫اٗیش ذ‪ٞ‬ز زکبع ً‪ٜٜ‬س‪.‬ر‪ٝ‬حب‪ٛ‬ی تبًیس ًزز܂ ز‪ٓٝ‬ت تسثیز ‪ ٝ‬اٗیس ‪ ٖ١‬زر ثتیتب‪ٙ‬‬ ‫اکتربرا ‪ ٝ‬زستب‪ٝ‬رز‪١‬ب ‪ٛ ٝ‬تبیج کؼبٓیت‪٢‬ب ‪ٝ‬پبسرِ‪ٞ‬یی ‪ ٖ١ٝ‬زر ػذرذت‪ٞ‬ا‪١‬تی‬ ‫اس ‪ٞٛ‬اهعاش ٌٓ‪ٜ‬ت سثب‪ٛ ٙ‬سارز ‪ ٝ‬ثب ضجبػت پبسرِ‪ٞ‬ی ػ٘تٔتٌتزز ذت‪ٞ‬ز‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٌٛ ٚ‬ت‪ٗ ٠٘١ ٠ً ٠‬سئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬زر ز‪ٓٝ‬تت زر ستغت‪ٞ‬‬ ‫ٗرتٔق ٗ‪ٞ‬ظق ث‪ ٠‬پبسرِ‪ٞ‬یی زرذػ‪ٞ‬ظ اث‪٢‬بٗب ‪ ٝ‬ات‪٢‬بٗبتی ‪١‬ست‪ٜ‬س ًت‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬ػٌ٘ٔزز ز‪ٓٝ‬ت ایزاز ضس‪ ٟ‬است‪ُ ،‬لت܂ ز‪ٓٝ‬ت ثب تٌی‪ ٠‬ثز ر‪ٝ‬ض‪ٜ‬تِتزی ‪ٝ‬‬ ‫ضلبکیت ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یی اغْ پذیزکت‪ ٠‬ضس‪ ٟ‬زر حٌ٘زا‪ٛ‬ی ٗ‪ٞ‬کن ثتی پتزز‪ٝ ٟ‬‬ ‫غزیح ‪ ،‬ضلبف ‪ ٝ‬غبزهب‪ ٠ٛ‬ثب ٗززٕ سر‪ُ ٚ‬لت‪ ٝ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ُتلتت ‪ٛ ٝ‬تجتبیتس‬ ‫اجبس‪ ٟ‬ز‪١‬یٖ ‪ٛ‬سجت‪١‬بی ‪ٛ‬بر‪ٝ‬ا ‪ً ٝ‬ذه ثی پبسد ث٘ب‪ٛ‬س‪ٝ.‬سیز ج‪٢‬بز ًطب‪ٝ‬رسی‬ ‫ُلت܂ ثزؿٖ ٗطٌال ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬ز ٗیشا‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یس ُ‪ٞ‬ضت هزٗش ‪ٗ ٝ‬زؽ زر ًطت‪ٞ‬ر‬ ‫زر ضزایظ ٗغٔ‪ٞ‬ثی هزار زارز ‪ٗ ٝ‬حس‪ٝ‬زیتی اس ‪ٛ‬ظز تبٗی‪ٛ ٚ‬یبس ثتبسار ‪ٝ‬جت‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٛ‬سارز ‪ ٝ‬ثب ت٘‪٢‬یسا ا‪ٛ‬سیطیس‪ ٟ‬ضس‪ٗ ٟ‬طٌٔی زر تبٗی‪٢ٛ ٚ‬بز‪١ٟ‬تبی زاٗتی زر‬ ‫سبّ جبری ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬یٖ زاضت ‪ٝ.‬سیز ج‪٢‬بز ًطب‪ٝ‬رسی اکتش‪ٝ‬ز܂ ثتب اهتساٗتب‬ ‫ز‪ٓٝ‬ت ػٔی رؿٖ تحزیٖ حساًیزی زر سبّ‪١‬بی ܀܁ ‪ ٝ‬܁܁ اتٌبء ًطت‪ٞ‬ر ثت‪٠‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یس زاذٔی زر ٗزاحْ پیطی‪ ٚ‬کزای‪ٜ‬س ث‪ ٠‬حس ذ‪ٞ‬زًلتبیتی ‪ٛ‬تشزیتی ضتس‪ٟ‬‬ ‫است‪.‬رییس ج٘‪ٞ٢‬ری زر ای‪ ٚ‬سٗی‪ ٠ٜ‬تبًیس ًزز܂ ثز‪ٛ‬بٗ‪٠‬ریشی ثزای اتػبّ ‪ٝ‬‬ ‫ایجبز ارتجبط پبیسار ثی‪ ٚ‬حٔو‪١٠‬بی ٗرتٔق س‪ٛ‬جیز‪ُٞ ٟ‬ضت ‪ٗ ٝ‬زؽ اس اثتسای‬ ‫س‪ٛ‬جیز‪ ٟ‬تب ا‪ٛ‬ت‪٢‬بی س‪ٛ‬جیز‪ٝٝ ٟ‬احس‪١‬بی ػزض‪،٠‬ج‪٢‬ت ً‪ٜ‬تزّ ‪ًٝ‬ب‪١‬ص هی٘ت ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٜ‬ظیٖ ثبسار ثبیس زر زست‪ٞ‬ر ًبر هزار ُتزکتتت‪ ٝ ٠‬ثتب جتسیتت پتیتِتیتزی‬ ‫ض‪ٞ‬ز‪.‬ر‪ٝ‬حب‪ٛ‬ی تػزیح ًزز܂ ُزچ‪ ٠‬تحزیٖ ‪١‬بی ظتبٓت٘تب‪ٛ‬ت‪ ٠‬ػتٔتیت‪ً ٠‬طت‪ٞ‬ر‪،‬‬ ‫زستزسی ٗب ث‪ ٠‬ارس ‪٢ٛ ٝ‬بز‪١ ٟ‬بی ت‪ٓٞ‬یس را سرت تز ًزز‪ ٟ‬استت اٗتب ثتب‪ٛ‬تی‬ ‫ٗزًشی ثب تالش کزا‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ارس ٗ‪ٞ‬رز ‪ٛ‬یتبس را تت‪٢‬تیت‪ً ٠‬تزز‪ ٝ ٟ‬زر اذتتتیتبر‬ ‫‪ٝ‬ارزً‪ٜٜ‬سُب‪٢ٛ ٙ‬بز‪١ٟ‬بی زاٗی هزار ٗیز‪١‬س‪.‬رییس ج٘‪ٞ٢‬ری اکش‪ٝ‬ز܂ زر سبّ‬ ‫جبری‪ ،‬یٌی اس سیبست‪١‬بی ز‪ٓٝ‬ت ای‪ ٚ‬است ً‪ ٠‬س‪ٛ‬تجتیتز‪١ ٟ‬تبی ثتشرٍ‬ ‫ت‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬س‪ ٝ ٟ‬تطٌْ ‪١‬ب زر ‪ٝ‬ارزا ‪٢ٛ‬بز‪ٗ ٟ‬تؼ‪٢‬س ‪١‬ست‪ٜ‬س تب ‪٢ٛ‬بز‪ٞٗ ٟ‬رز ‪ٛ‬تظتز‬ ‫ذ‪ٞ‬ز را ثب ًیلیت ٗ‪ٜ‬بست ت‪٢‬ی‪ ٝ ٠‬ت‪ٞ‬سیغ ا‪ ٙ‬را ثب سٗب‪ٙ‬ث‪ٜ‬سی ٗ‪ٞ‬رز ‪ٛ‬یبس ت‪ٞ‬سیتغ‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ .‬زًتز ر‪ٝ‬حب‪ٛ‬ی ثب اضبر‪ ٟ‬ث‪ٞٗ ٠‬کویت‪١‬ب ذ‪ٞ‬ه زر ٗسیز ت‪ٓٞ‬تیتس ‪ٝ‬اًست‪ٚ‬‬ ‫زاذٔی ‪ ٝ‬اٗیس‪ٝ‬اری ث‪ ٠‬کزا‪ ٖ١‬ضس‪ ٙ‬سٗی‪ٝ ٠ٜ‬ر‪ٝ‬ز ز‪ٞٛ ٝ‬ع ‪ٝ‬اًس‪ ٚ‬زاذتٔتی ثت‪٠‬‬ ‫ثبسار عی ر‪ٝ‬س‪١‬بی ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬اظ‪٢‬بر زاضت܂ تساثیز ‪ ٝ‬ح٘تبیتت ‪١‬تبی ز‪ٓٝ‬تت اس‬ ‫‪ٝ‬اًس‪ ٚ‬زاذٔی‪ ،‬ثز‪ٛ‬بٗ‪٠‬ریشی ‪ٝ‬اهغ ثی‪ٜ‬ب‪٘١ ٝ ٠ٛ‬ب‪ِٜ١‬ی ثی‪ ٚ‬ثرطتی زر ٗستیتز‬ ‫زرستی هزار زاضت‪ٗ ٝ ٠‬سیز تبٗی‪ ٝ ٚ‬تت‪ٓٞ‬تیتس ‪ٝ‬اًست‪ٝ ٝ ٚ‬اًستیت‪ٜ‬تبستیت‪ٙٞ‬‬ ‫ریُْذاری ضس‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬زر ای‪ ٚ‬راستب تاٗی‪ ٚ‬اػتجبر پیص ذزیس ‪ٝ‬اًس‪١ٚ‬بی‬ ‫زاذٔی ثی٘بری ًز‪ٛٝ‬ب ت‪ٞ‬سظ ز‪ٓٝ‬ت پیِیزی ‪ ٝ‬اهساٗب السٕ زر حبّ ا‪ٛ‬جتبٕ‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصوین ًْبیی ػشبستبى دسببسُ حج اػالم شذ‬ ‫سز‪ٝ‬یس ذجزی ‪ -‬ػزثستب‪ ٙ‬سؼ‪ٞ‬زی اػالٕ ًزز‪ٛ‬س ٗزاسٖ حج اٗسبّ ث‪ ٠‬زٓیْ ‪ِٛ‬زا‪ٛ‬ی ‪١‬بی ‪ٛ‬بضی اس ُستزش ‪ٝ‬یتز‪ً ٝ‬تز‪ٛٝ‬تب ثتب‬ ‫حض‪ٞ‬ر سائزا‪ٗ ٙ‬ویٖ زر ای‪ً ٚ‬ط‪ٞ‬ر ثزُشار ٗی ض‪ٞ‬ز‪.‬ث‪ُ ٠‬شارش ایس‪ٜ‬ب ‪ ٝ‬ث‪ٛ ٠‬وْ اس ُبرزی‪ ،ٚ‬ػزثستب‪ ٙ‬سؼ‪ٞ‬زی اػالٕ ًتزز ٗتزاستٖ‬ ‫حج اٗسبّ ث‪ ٠‬زٓیْ ‪ِٛ‬زا‪ٛ‬ی‪١‬بی ‪ٛ‬بضی اس ‪ُ٠٘١‬یزی ‪ٝ‬یز‪ً ٝ‬ز‪ٛٝ‬ب ث‪۸ ٠‬۾‪١‬شار سائز ‪ٝ‬اًسی‪٠ٜ‬ضس‪ٗ ٟ‬ویٖ ای‪ً ٚ‬ط‪ٞ‬ر ٗحس‪ٝ‬ز ذت‪ٞ‬ا‪١‬تس‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ٗ.‬وبٕ‪١‬بی ػزثستب‪ ٙ‬سبّ ُذضت‪ٛ ٠‬یش ض٘بر ضزًتً‪ٜٜ‬سُب‪ٗ ٙ‬زاسٖ حج را ًب‪١‬ص زاز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬حج را ثب حض‪ٞ‬ر ُز‪ًٞ ٟٝ‬چٌی اس‬ ‫سائزا‪ ٙ‬ثزُشار ًزز‪ٛ‬س‪.‬ثز اسب ثیب‪ٛ‬ی‪٠‬ای ً‪ ٠‬زر ذجزُشاری رس٘ی ػزثستب‪ ٙ‬ث‪ٛ ٠‬وْ اس ‪ٝ‬سار حج ‪ ٝ‬ػ٘ز‪ ٟ‬ای‪ً ٚ‬ط‪ٞ‬ر ٗ‪ٜ‬تطز ضتس‪ٟ‬‬ ‫است‪ٗ ،‬زاسٖ حج اٗسبّ ً‪ ٠‬اس ا‪ٝ‬اسظ ج‪ٞ‬الی ثزُشار ٗیض‪ٞ‬ز ‪ٛ‬یش ث‪ ٠‬اکزاز ‪ٝ‬اًسی‪٠ٜ‬ضس‪ ٟ‬ثی‪ ٚ‬܀‪ ۹‬تب ۽۾ سبّ ٗحس‪ٝ‬ز ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ػزثستب‪ ٙ‬پیصتز ‪ٛ‬یش ثب ذغزا ‪ٞٛ‬ع زیِزی اس ‪ٝ‬یز‪ً ٝ‬ز‪ٛٝ‬ب ً‪ ٠‬سجت ثی٘بری ‪ٝ‬یز‪ٝ‬سی ث‪ٛ ٠‬بٕ ٗز ٗیض‪ٞ‬ز ٗ‪ٞ‬اج‪ ٠‬ضتس‪ ٟ‬ثت‪ٞ‬ز‬ ‫‪ ٝ‬ت٘‪٢‬یسا ث‪٢‬ساضت ػ٘‪ٗٞ‬ی را زر ع‪ ّٞ‬حج ۺ‪۸۹‬ۺ ‪ ٝ‬ۻ‪۸۹‬ۺ اکشایص زاز‪.‬زر سبّ‪١‬بی اذیز ٗوبٕ‪١‬بی ػزثستب‪ ٙ‬سؼت‪ٞ‬زی حضت‪ٞ‬ر‬ ‫سائزا‪ ٙ‬اس ًط‪ٞ‬ر‪١‬بیی ثب ٗجتالیب‪ ٙ‬ث‪« ٠‬اث‪ٞ‬ال »را ‪ٛ‬یش ٗ٘‪ٜٞ‬ع ًزز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪.‬اس سٗب‪ ٙ‬ضی‪ٞ‬ع ‪ٝ‬یز‪ً ٝ‬ز‪ٛٝ‬ب زر ػزثستب‪ ٙ‬سؼ‪ٞ‬زی ثیص اس‬ ‫‪,۸۸۸‬ۺ۾ۼ ٗجتال ‪۸۸ ٝ‬۽‪,‬ۿ ٗ‪ٞ‬رز ٗزٍ ثز اثز اثتال ث‪ ٠‬ای‪ٝ ٚ‬یز‪ُ ٝ‬شارش ضس‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫زریبکت ًزز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ‪ٛ‬یش ٗػ‪ٞ‬ث‪ ٠‬اهتػبزی ستتتبز‬ ‫ٗٔی ًز‪ٛٝ‬ب ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬کوظ ثزای ا‪ ٙ‬س‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬تػ٘تیتٖ جتساُتب‪ٛ‬ت‪٠‬‬ ‫ُزکت‪ ٠‬ضس‪ٗ.‬ؼب‪ ٙٝ‬ثی٘‪٠‬ای سبسٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی اکش‪ٝ‬ز܂ ۽܁‬ ‫زرغس اکزازی ً‪ ٠‬ثیٌبر ضس‪ٛ‬س ‪ ٝ‬زر سبٗب‪ ٠ٛ‬ثجت‪ٛ‬تبٕ ا‪ٛ‬تجتبٕ‬ ‫زاز‪ٛ‬س‪ ،‬پس اس پبالیص ا‪ٛ‬جبٕ ضس‪ٗ ،ٟ‬ست٘زی س‪ٗ ٠‬ب‪١‬ت‪ ٠‬ثتیت٘ت‪٠‬‬ ‫ثیٌبری را زریبکت ًزز‪ٛ‬س‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز܂ اس ا‪ ٙ‬تتبریتد ثت‪٠‬‬ ‫ثؼس‪ ،‬ثی٘‪ ٠‬ثیٌبری ‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ضبْٗ حبّ ‪ ٠٘١‬اکزازی ً‪ ٠‬ضـتْ‬ ‫ذ‪ٞ‬ز را اس زست ٗیز‪ٜ١‬س ضس ‪ ٝ‬ثی٘‪ ٠‬ضسُب‪ ٙ‬سبسٗب‪ ٙ‬تبٗیت‪ٚ‬‬ ‫اجت٘بػی ثز اسب سبثو‪ً ٠‬بر ‪ ٝ‬پتززاذتت حتن ثتیت٘ت‪ٝ ٠‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬تا‪ٗ ٝ ْ١‬جزز ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬طب‪ٗ ،ٙ‬ست٘زی ثیٌبری زریبکت‬ ‫ٗی ً‪ٜٜ‬س‪.‬هزیت ثب اضبر‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثجت‪ٛ‬بٕ ثزای زریبکت ثیت٘ت‪٠‬‬ ‫ثیٌبری ث‪ ٠‬غت‪ٞ‬ر‬ ‫ؿیزحض‪ٞ‬ری ا‪ٛ‬تجتبٕ‬ ‫ٗتی ضتت‪ٞ‬ز‪ُ ،‬تتلتتت܂‬ ‫‪ٛ‬یبسی ث‪ٗ ٠‬زاجؼ‪ ٠‬ثت‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬سار ًبر ‪ ٝ‬ضؼت‬ ‫تاٗیت‪ ٚ‬اجتتت٘تبػتی‬ ‫‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ‪ٛ‬سارز ‪ ٝ‬زرذ‪ٞ‬است‪١‬بیی ً‪ ٠‬اس عزین سبٗب‪ٛ‬ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬تجتبٕ‬ ‫ٗیض‪ٞ‬ز‪ٞٗ ،‬رز ثزرسی هزار ُزکت‪ ٝ ٠‬تبئیس ٗیض‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی اظ‪٢‬بر‬ ‫زاضت܂ اکزاز ثز اسب س‪ٞ‬اثوطب‪ ٙ‬ثی٘‪ ٠‬ثتیتٌتبری زریتبکتت‬ ‫ٗیً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬زر ‪٢ٛ‬بیت عی ۽ۼ ر‪ٝ‬س ‪ ٝ‬زر غ‪ٞ‬ر ًبْٗ ثت‪ٞ‬ز‪ٙ‬‬ ‫ٗسارى ثی٘‪٠‬ایضب‪ٗ ،ٙ‬وزری ث‪ ٠‬ا‪٢ٛ‬ب تؼٔن ٗیُیزز‪.‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*هذیشهسئَل ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫بیلیرسیز نه واردی؟!‬ ‫ثیٔیزسیش ‪ٝ ٠ٛ‬ارزی ‪ ٠ٛ‬ی‪ٞ‬ذسی؟‬ ‫سوسٓزی‪ ٚ‬ایچی‪ٜ‬س‪ ٟ‬ز‪ٝ‬س ی‪ٞ‬ذسی!‬ ‫ایستیزسیش ثیٔ‪ ٠‬سیش ‪ ٠ٛ‬ی‪ٞ‬ذسی؟‬ ‫ی‪ٞ‬ذالرزا‪ ٙ‬زا‪ٛ‬یطب‪ ٠ٛ ٙ‬چ‪ٞ‬ذسی!‬ ‫زا‪ٛ‬یط٘بم ًیچیِی ثوی‪ٞ‬ت٘ی‬ ‫ی‪ٞ‬ذٔ‪ٞ‬ؿ‪ٝ ٞ‬ارًی٘ی یئسیزت٘ی‬ ‫سوس‪ ٟ‬ی‪ٞ‬خ تزاسی چٌیٔسی‪ٚ‬‬ ‫زا‪ٛ‬یطب‪ ٙ‬ایستیزی ائطیت٘ی‬ ‫ُورٗ‪ ٠‬س‪ ٚ‬ثیزضئیی ای‪ٜ‬ب‪٘ٛ‬ب‬ ‫یبتیززا‪ ٙ‬سوسٓز‪ ٟ‬آسا‪٘ٛ‬ب‬ ‫ی‪ٞ‬ذالز‪ ٙٝ‬یئیزٓز ‪ٝ‬اری‪ٜ‬ی‬ ‫ی‪ٞ‬ذالزا‪ ٙ‬یب‪ٛ‬ی‪ٜ‬سا ز‪ٝ‬ال‪٘ٛ‬ب‬ ‫‪ ٠ٛ‬چ‪ٞ‬ذس‪ٝ‬ر یبال‪ٛ‬ی‪ ٚ‬ه‪ٞ‬رثب‪ٛ‬ی‬ ‫ثیز ثئٔ‪ ٠‬ز‪ٛٝ‬یبزا ‪ٝ‬یزا‪ٛ‬ی‬ ‫یبال‪ٛ‬ی‪ ٚ‬ایطی زیز ُور‪ٞٛٝ‬ر‬ ‫ای‪ٜ‬سی ز‪ ٟ‬ییریزی ز‪ٝ‬را‪ٛ‬ی‬ ‫ثیز سوسز‪ٝ‬ر زئییجٔز زئییزٕ‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬س‪ ٙ‬چ‪ٞ‬خ ی‪ُ ِّٞٛٞ‬ئچیزٕ‬ ‫زئ٘‪ ٠‬یی‪ ٚ‬زئ٘‪ ٠‬زی‪ُ ٚ‬یشٓتسی‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ سوس‪ ٝ‬زئ٘‪ ٠‬سٖ سئچیزٕ‬ ‫اهبدُاین اص هبُ ایٌذُ یبساًِ ًقذی بِ هتقبضیبى جذیذ بذّین‬ ‫سز‪ٝ‬یس ذجزی ‪ٗ -‬سیزػبْٗ سبسٗب‪١ ٙ‬سک٘‪ٜ‬سسبسی یبرا‪١٠ٛ‬ب ُلت܂ ثجت ‪ٛ‬بٕ اس ٗتوبضیب‪ٙ‬‬ ‫جسیس تٌٔیق هب‪ٗ ٙٞٛ‬جٔس است ‪ ٝ‬زر غ‪ٞ‬ر ا‪ٛ‬جبٕ کزای‪ٜ‬س ثجت ‪ٛ‬بٕ ‪ ٝ‬اسٗت‪ٝ ٙٞ‬ستغ‪،‬‬ ‫اٗبزُی زاریٖ اس ٗب‪ ٟ‬ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬یبرا‪ ٠ٛ‬ثس‪١‬یٖ‪.‬اٗیس حبجتی ٗسیزػبْٗ سبسٗب‪١ ٙ‬سک٘‪ٜ‬سستبسی‬ ‫یبرا‪١٠ٛ‬ب اظ‪٢‬بر زاضت܂ سبّ ܁܁ ثبٓؾ ثز ‪۸‬ۻ زرغس ٗ‪ٜ‬بثغ ٗؼبزّ ‪۸‬ۿ ‪١‬شار ٗیٔتیتبرز تت‪ٗٞ‬تب‪ٙ‬‬ ‫سبسٗب‪١ ٙ‬سک٘‪ٜ‬سی ًسزی ٗ‪ٜ‬بثغ زاضتیٖ‪ .‬عجیؼتبً ٗػبرف ضبْٗ ‪١‬شی‪١٠ٜ‬بی اجت‪ٜ‬به‪ٛ‬بپذیتز‬ ‫است ً‪ً ٠‬بر را ثزای ٗسیزیت ا‪ ٙ‬سرت ٗیً‪ٜ‬س‪ .‬زر ای‪ ٚ‬راستب ثب استلبز‪ ٟ‬اس ظتزکتیتت‬ ‫اس‪ٜ‬بز ذشا‪ ٠ٛ‬ثسیبری اس تؼ‪٢‬سا را پززاذت ًززیٖ ‪ ٝ‬ثزذی ترػیع‪١‬ب ٓـ‪ ٞ‬ضتس‪ٝ .‬ی‬ ‫زر پبسد ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬سواّ ً‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػسٕ تحون ‪۸‬۽زرغس ٗ‪ٜ‬بثغ چِ‪ٗ ٠ٛٞ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس یبرا‪ٛ‬ت‪٠‬‬ ‫جسیس ثس‪١‬یس‪ُ ،‬لت܂ ثب ظزکیت جبث‪٠‬جبیی ٗ‪ٜ‬بثؼی ً‪ ٠‬کزا‪ ٖ١‬ضس ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ا‪ٓٝ‬ت‪ٞ‬یتتت‪٢‬تبی‬ ‫ؿیز ضز‪ٝ‬ری ‪ًٌ٘ ٝ‬ی راًب‪١‬ص ز‪١‬یٖ ‪ٝ‬ر‪ٝ‬ی ثجت‪ٛ‬بًٕ‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬جسیست٘زًش ًت‪ٜ‬تیتٖ‪.‬زر‬ ‫غ‪ٞ‬رتی ً‪ ٠‬ثجت‪ٛ‬بٕ ا‪ٛ‬جبٕ ض‪ٞ‬ز‪ٝ‬اسٗ‪ٝ ٙٞ‬سغ اس س‪ٞ‬ی ‪ٝ‬سار رکب‪ ٟ‬غت‪ٞ‬ر ثتِتیتزززر‬ ‫ذ‪ٞ‬شثی‪ٜ‬ب‪٠ٛ‬تزی‪ ٚ‬حبٓت ٗب‪ ٟ‬ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬اٌٗب‪ ٙ‬پززاذتت ‪ٝ‬جت‪ٞ‬ززارز‪ٗ.‬تسیتزػتبٗتْ ستبسٗتب‪ٙ‬‬ ‫‪١‬سک٘‪ٜ‬سسبسی یبرا‪١٠ٛ‬ب ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬زز܂ زر حبّ حبضز ۿۿ ٗیٔی‪ ٝ ٙٞ‬܀۾ۺ ‪١‬تشار‪ ٝ‬ۺ‪ٛ ۹‬تلتز‬ ‫ضبْٗ ۼۺ ٗیٔی‪ ٝ ٙٞ‬۽ۿ܀ ‪١‬شار ‪۹ ٝ‬܁‪ ۹‬ذب‪ٞٛ‬ارزرذززازٗب‪ ٟ‬یبرا‪ٛ ٠ٛ‬وسی ٗیِیز‪ٛ‬س‪٘١ .‬چ‪ٜ‬یت‪ٚ‬‬ ‫ثیص اس ‪۸‬۾ ٗیٔی‪ ٝ ٙٞ‬܁ۼۺ ‪١‬شار ‪ ٝ‬ۿ۽۽ ‪ٛ‬لز ضبْٗ ܁‪ٗ ۹‬یٔی‪ ٝ ٙٞ‬܀۾ۿ ‪١‬شار ‪ ٝ‬ۼ܀‪ ۹‬ذتب‪ٛ‬ت‪ٞ‬ار‬ ‫یبرا‪ٗ ٠ٛ‬ؼیطتی زر ذززاز زریبکت ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س ًزز‪ٗ .‬ج٘‪ٞ‬ػبً ٗب‪١‬ب‪ ٠ٛ‬حس‪ٝ‬ز ܀ ‪١‬شار ٗتیتٔتیتبرز‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثزای ای‪ ٚ‬ۺ یبرا‪ ٠ٛ‬ثت‪ ٠‬ذتب‪ٛ‬ت‪ٞ‬ار‪١‬تبپتززاذتت ٗتیتطت‪ٞ‬ز‪.‬حتبجتتتی اظت‪٢‬تبرزاضتت܂‬ ‫زر حبّ حبضز یبرا‪ ٠ٛ‬چطُٖیزی ثزای ‪ٝ‬ارزا زار‪ ٝ‬پززاذت ٗیض‪ٞ‬ز زر ػْ٘ ٌٗ٘ت‪ٚ‬‬ ‫است س‪ٞ‬ءاستلبز‪ ٟ‬ػظیٖ ثب استلبز‪ ٟ‬اس تلب‪ٛ ٝ‬زخ ارس ‪۸۸‬ۺۼ ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬تب ‪ٛ‬زخ ثتبسار زاضتتت‪٠‬‬ ‫ثبضس‪ .‬را‪ٛ‬ت ‪ ٝ‬س‪ٞ‬استلبز‪ ٟ‬سٗب‪ٛ‬ی رخ ٗیز‪١‬س ً‪ ٠‬ای‪ٜٗ ٚ‬بثغ زراذتیبر ػس‪ٟ‬ای ٗؼس‪ٝ‬ز هتزار‬ ‫ٗیُیزز ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬ضج‪٢‬ب ‪ ٝ‬سواال ث‪ٝ ٠‬ج‪ٞ‬ز ٗیایس ً‪ ٠‬ایب زار‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساس‪ً ٟ‬تبکتی ‪ٝ‬ارز‬ ‫ضس‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬یب ای‪ ٠ٌٜ‬ایب زار‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬رز ‪ٛ‬یبس ‪ٝ‬ارز ضس‪ ٟ‬یب ٓ‪ًٞ‬س است؟ را‪ٌ١‬بر جبیِشی‪ٚ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬است ً‪ٝ ٠‬ارزا ثب هی٘ت اساز یب ض‪ٜ‬ب‪ٝ‬ر غ‪ٞ‬ر ثِیزز ‪ٗ ٝ‬تبثت‪ ٠‬آتتتلتب‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬ثت‪٠‬‬ ‫سبسٗب‪١ٙ‬بی ثی٘‪ُ٠‬ز زاز‪ ٟ‬ض‪ٞ‬ز تب ذسٗب ا‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ززٕ ثزسس‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫*‪42‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪3‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1420‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0211‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪0224‬‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫پیشٌْادات سخٌگَی پیشیی ٍسارت خارجِ بِ دٍلت بعذی‬ ‫هعشی‪ ًِ :‬هذاکزُ جٌایت ٍ ًِ تَافق خیاًت است‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬اعالعضسب٘ی ‪ ٚ‬اضتجبعبت‬ ‫زفتط ضییس خٕ‪ٟٛ‬ضی زضثبض‪ ٜ‬زفبع ضلجبی حساٗ‬ ‫ض‪ٚ‬حب٘ی زض ا٘تربثبت ‪ ۲۹ ٚ ۲۹‬اظ تؼبُٔ سابظ٘اس‪ٜ‬‬ ‫ثب خ‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬ثطخبْ‪ٛ٘ ،‬ضت‪ :‬ای‪ٙ‬ه و‪ٔ ٝ٘ ٝ‬اصاواط‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٙ‬بیت است ‪ ٝ٘ ٚ‬ت‪ٛ‬افک ذیب٘ت‪ ،‬زضیغ اظ اٖ ‪ٕٝٞ‬‬ ‫‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ث‪ ٝ‬ذبعط ا٘ع‪ٚ‬اخ‪ٛ‬یی ‪ٔ ٚ‬اصاواط‪ ٜ‬ساتایاعی‬ ‫ز‪ٚ‬ستب٘طبٖ‪.‬ػّیطضب ٔؼعی ض‪ٚ‬ظ یىط‪ٙ‬ج‪ ٝ‬زض حسبه‬ ‫وبضثطی ذ‪ٛ‬ز زض ت‪ٛ‬ییتط ٘‪ٛ‬ضت‪ :‬تؼبُٔ سبظ٘س‪ ٜ‬ثاب‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ‪ ،‬ضؼبض ض‪ٚ‬حب٘ای زض ‪ ۲۹‬ثا‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثاطخابْ‪،‬‬ ‫وبض٘بٔ‪ٝ‬اش زض ‪ . ۲۹‬حبال أب تؼبٔاُ سابظ٘اس‪ ٜ‬ثاب‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ‪ ،‬ضؼبض ضلیت ا‪ ٚ‬زض ‪ ۲۹‬است ‪ ٚ‬زیٍط ضلیجص زض ‪ ٓٞ ۲۹‬اظ ثطخبْ زفبع ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬اعالعضسب٘ی ‪ ٚ‬اضتجبعبت زفتط ضییس خٕ‪ٟٛ‬ضی اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬ای‪ٙ‬ه و‪ٔ ٝ٘ ٝ‬اصاواط‪ ٜ‬خا‪ٙ‬ابیات‬ ‫است ‪ ٝ٘ ٚ‬ت‪ٛ‬افک ذیب٘ت‪ ،‬زضیغ اظ اٖ ‪ٞ ٕٝٞ‬عی‪ ٝٙ‬ث‪ ٝ‬ذبعط ا٘ع‪ٚ‬اخ‪ٛ‬یی ‪ٔ ٚ‬صاوط‪ٜ‬ستیعی ز‪ٚ‬ستب٘طبٖ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ -‬سر‪ٍٛٙ‬ی پیطیٗ ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ضذبضخ‪ ٝ‬تاویس وطز‪ :‬یىی اظ ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬ابی اغاّای زض‬ ‫سیبست ذبضخی وط‪ٛ‬ض زض ز‪ِٚ‬ت ثؼسی ثبیس ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع زیپّٕبسی التػبزی ثبضس‪.‬ضأیٗ ٔا‪ٟ‬إابٖ پاطسات‬ ‫ٌفت‪ :‬زض ثحث التػبز زاذّی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تدبضت ذبضخی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سیبست ذبضخی ثسیبض تؼییٗ و‪ٙٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫است ‪ ٚ‬زض ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬زیپّٕبسی التػبزی ثبیس زض ا‪ِٛٚ‬یت لطاض ثٍیطز‪ .‬یؼ‪ٙ‬ی ضئیاس خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ض ‪ٚ ٚ‬ظیاط‬ ‫ذبضخ‪ ٝ‬ای و‪ٔ ٝ‬سئ‪ِٛ‬یت زستٍب‪ ٜ‬زیپّٕبسی ضا ثط ػ‪ٟ‬س‪ٔ ٜ‬ی ٌیطز ثبیس ث‪ ٝ‬زیپّٕبسی التػبزی ثب‪ٚ‬ض زاضتا‪ٝ‬‬ ‫ثبضس ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬زاضت‪ ٝ‬ثبضس و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اثظ ذبضخی ثس‪ ٖٚ‬زاضتٗ ٔ‪ٙ‬بفغ التػابزی زاضای‬ ‫پبیساضی ‪ ٚ‬ثجبت ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬سر‪ٍٛٙ‬ی پیطیٗ ‪ٚ‬ظاضت ذبضخ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬اٌط ز‪ِٚ‬ت ثؼسی ث‪ ٝ‬ایٗ ٔا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ع‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬زاضت‪ ٝ‬ثبضس و‪ٔ ٝ‬ی ثبیست زیپّٕبسی التػبزی زض ا‪ِٛٚ‬یت ا‪ َٚ‬لطاض ثٍیطز زض ‪ٕٞ‬یاٗ اابضاا‪ٛ‬ه‬ ‫‪ ٕٝٞ‬زستٍب‪ٞ ٜ‬بی زاذّی ٘یع ثبیس ثپصیط٘س و‪ٔ ٝ‬ی ثبیست زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ض‪ٚ‬اثظ ذبضخی ثاب ‪ٚ‬ظاضت ذابضخا‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ ًٙٞ‬ثبض‪ٙ‬س ‪ ٚ‬فطٔب٘س‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ظاضت ذبضخ‪ ٝ‬زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ضا ثپصیط٘س‪.‬‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬بٖ پطست زض ‪ٕٞ‬یٗ ابضا‪ٛ‬ه ٌفت‪ :‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاستب ‪ٚ‬ظاضت ذبضخ‪٘ ٝ‬یاع ثابیاس زض زاذاُ ذا‪ٛ‬ز‬ ‫تغییطاتی ایدبز و‪ٙ‬س و‪٘ ٝ‬طبٖ ز‪ٞ‬س ِیبلت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ ایٗ فطٔب٘س‪ٞ‬ی ضا زاضز ‪ٔ ٚ‬ی ت‪ٛ‬ا٘س ظٔی‪ ٝٙ‬ضا ثطای حض‪ٛ‬ض‬ ‫ایطاٖ زض ثبظاض‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬ضفغ ٘یبظ‪ٞ‬بی وط‪ٛ‬ض تأیٗ و‪ٙ‬س‪ .‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ابضاا‪ٛ‬ه ٔا‪ٙ‬ابسات‬ ‫است و‪ ٝ‬تغییطاتی زض ‪ٚ‬ظاضت ذبضخ‪ ٝ‬ایدبز ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫هشارکت حذاکثزی در اًتخابات در پیشبزد اّذاف داخلی ٍ خارجی کشَر هَثز است‬ ‫عزاقچی‪ :‬فکز ًویکٌن ظزف ّفتِ جاری بِ جوعبٌذی ًْایی بزسین‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ. -‬حإاسحساٗ اغافاطی ثایابٖ واطز‪:‬‬ ‫ٔطبضوت حساوثطی ٔطزْ زض ا٘تربثبت ساجات ٔای ضا‪ٛ‬ز‬ ‫ز‪ِٚ‬تی ثط ض‪ٚ‬ی وبض ایس و‪ ٝ‬اظ پطت‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ی ثطذ‪ٛ‬ضزاض ثا‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬زض ػطغ‪ ٝ‬ثیٗ إُِّ ٌبْ ‪ٞ‬بی ٔحىٓ تاطی زض خا‪ٟ‬ات‬ ‫تبٔیٗ ‪ ٚ‬حف ٔ‪ٙ‬بفغ ّٔی ثطزاضت‪ ٚ ٝ‬ظٔب٘ی وا‪ ٝ‬پطات ٔایاع‬ ‫ٔصاوط‪ٔ ٜ‬ی ٘طی‪ٙ‬س اظ لسضت اب٘‪ ٝ‬ظ٘ی ثبالتطی ثاطذا‪ٛ‬ضزاض‬ ‫ثبضس‪ٚ.‬ی زض ازأ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬اظ سا‪ٛ‬ی زیاٍاط ضئایاس‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ضی و‪ ٝ‬ثب ضای حساوثطی ٔطزْ ثط ض‪ٚ‬ی وبض ٔی ایاس‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ٔحىٓ تط ٔغبِجبت ٔطزْ ضا ز٘اجابَ وا‪ٙ‬اس ‪ ٚ‬زض‬ ‫خبیٍب‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی خٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ایطاٖ ٘یع ٔ‪ٛ‬ثط است‪ .‬اتحبز ‪ ٚ‬ا٘سدبْ ّٔی زض زاذُ وط‪ٛ‬ض ٘یع تم‪ٛ‬یت‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ .‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وّی ٔطبضوت حساوثطی ٔطزْ زض ا٘تربثبت زض پیطجطز ا‪ٞ‬ساف زاذّی ‪ ٚ‬ذابضخای ‪ٚ‬‬ ‫تم‪ٛ‬یت خبیٍب‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی وط‪ٛ‬ض ٘مص ثسعایی زاضز‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬طزْ اضان زض ٔاداّاس ضا‪ٛ‬ضای اساالٔای‬ ‫تػطیح وطز‪ :‬اظ س‪ٛ‬ی زیٍط ث‪ٟ‬تط است ‪ٞ‬ط ‪٘ ۷‬بٔعز ا٘تربثبتی ٔتؼ‪ٟ‬س ض‪٘ٛ‬س ث‪ ٝ‬فاطزی وا‪ ٝ‬اظ سا‪ٛ‬ی ٔاطزْ‬ ‫ا٘تربه ٔی ض‪ٛ‬ز وٕه و‪ٙٙ‬س تب ‪ٚ‬ػس‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بیی و‪ ٝ‬لبثّیت اخطایی زاضت‪ ٚ ٝ‬اظ س‪ٛ‬ی وب٘سیسا‪ٞ‬ب زض‬ ‫ٔ‪ٙ‬بظطات ‪ ٚ‬ایبْ تجّیغبتی ث‪ٔ ٝ‬طزْ اضائ‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬ضا اخطایی و‪ٙ‬س ‪٘ ٚ‬بٔعز‪ٞ‬ب ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا زض حا‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫ٔرتّف زض اذتیبض فطز ٔ‪ٙ‬ترت لطاض ز‪ٙٞ‬س تب ٔطزْ ٘یع زٍِطْ ثبض‪ٙ‬س ٌبْ ٔ‪ٛ‬ثطی ثطای حُ ٔطىالت وطا‪ٛ‬ض‬ ‫ثطزاضت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬اغفطی تبویس وطز‪ :‬اظ س‪ٛ‬ی زیٍط ضط‪ٚ‬ضی است تب وب٘سیسا‪ٞ‬ب اظ ساط زازٖ ‪ٚ‬ػاس‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬لبثّیت اخطایی ٘ساضز پط‪ٞ‬یع و‪ٙٙ‬س اطا و‪ ٝ‬اخطایی ٘طسٖ ایٗ ‪ٚ‬ػس‪ٞ ٜ‬ب ٔطزْ ضا ٘بأیس ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س واطز‬ ‫‪ ٚ‬ثی اػتٕبزی ‪٘ ٚ‬ب أیسی ٔطزْ ثعضی تطیٗ اسیت ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬سیس ثطای ٔ‪ٙ‬بفغ ّٔی ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یت وط‪ٛ‬ض است‪.‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ -‬سیسػجبس ػطالچی اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬أط‪ٚ‬ظ‬ ‫ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ ثب خّس‪ ٝ‬وٕیسی‪ٔ ٖٛ‬طاتاطن‬ ‫ثطخبْ اغبظ ضس ‪ ٚ‬تػٕیٓ ثط ایٗ ٌطفت‪ ٝ‬ضس و‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬وابض‬ ‫سطػت ثیطتطی زاز‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬ب زض ٔ‪ٛ‬ضز ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبتی وا‪ٝ‬‬ ‫وٕبوبٖ ٔ‪ٛ‬ضز اذتالف اسات زض خاّاسابت ٔاتاؼاسز‬ ‫وبضض‪ٙ‬بسی ‪ ٚ‬خّسبت سیبسی ثحث ‪ٌ ٚ‬فت‪ ٌٛٚ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ‬ ‫وطز تب ضا‪ ٜ‬حُ ‪ٞ‬بی الظْ ثاطای ا٘ا‪ٟ‬اب پایاسا ضا‪ٛ‬ز‪.‬ایاٗ‬ ‫زیپّٕبت اضضس وط‪ٛ‬ضٔبٖ تػاطیاح واطز‪ٔ :‬اب ثاب یاه‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت پیچیس‪ ٜ‬ای ٔ‪ٛ‬اخ‪ٞ ٝ‬ستیٓ‪ ٓٞ .‬ثبظٌطت أطیىب ث‪ ٝ‬ثطخبْ‪ ،‬یه سطی ٔسبئُ فا‪ٙ‬ای‪ ،‬حاما‪ٛ‬لای ‪ٚ‬‬ ‫سیبسی زاضز ‪ ٓٞ ٚ‬ضاستی اظٔبیی السأبت أطیىب اظ یه سطی پیچیسٌی‪ٞ‬بیی ثطذ‪ٛ‬ضزاض است و‪ ٝ‬ثبیس‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز ا٘‪ٟ‬ب ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی ض‪ٛ‬ز‪ ،‬زلت غ‪ٛ‬ضت ثٍیطز ‪ ٚ‬ضبذع تؼطیف ض‪ٛ‬ز ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ الاسأابتای وا‪ٝ‬‬ ‫ایطاٖ ثبیس ا٘دبْ ز‪ٞ‬س‪ .‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پیططفت ‪ٞ‬بی ػّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬ایطاٖ زض ایٗ ٔست ا٘دابْ زاز‪ ٜ‬اسات ‪ٚ‬‬ ‫٘ح‪ ٜٛ‬ت‪ٙ‬ظیٓ ا٘‪ٟ‬ب ثب ثبظٌطت ث‪ ٝ‬ثطخبْ پیچیسٌی‪ٞ‬بی ذبظ ذ‪ٛ‬ز ضا زاضز ‪ ٚ‬ای‪ٟٙ‬ب ‪ٚ ٕٝٞ‬الؼب ثاحاث ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔفػّی ضا ٔیثطز‪.‬ػطالچی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ٓٞ :‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬السأبت زض ا‪ ٝ‬خس‪ َٚ‬ظٔب٘ی ا٘دبْ ضا‪ٛ‬ز‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ایٗ یه لضی‪ٔ ٝ‬سّٓ است و‪ ٝ‬أطیىب ثبیس لسْ ا‪ َٚ‬ضا ثطزاضز ‪ ٕٝٞ ٚ‬السأبتص ضا زض اثاتاسا ا٘ادابْ‬ ‫ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ثؼس ایطاٖ ضاستی اظٔبیی ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬سپس ٔب ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬سات ذ‪ٛ‬ز ثطٔیٌطزیٓ‪ .‬ایٗ ٔالن وبض ٔبست‬ ‫‪ِٚ‬ی ذ‪ٛ‬ز ایٗ ٘یع ٘یبظ ث‪ ٝ‬خس‪ َٚ‬ث‪ٙ‬سی ‪ ٚ‬خس‪ َٚ‬ظٔب٘ی زاضز ‪ ٚ‬ثبیس ٔطرع ض‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اٌط ٔب ث‪ ٝ‬خٕغ ث‪ٙ‬سی‬ ‫ضسیسیٓ ٔطاحُ تبییس ‪ ٚ‬تػ‪ٛ‬یت اٖ اٍ‪ ٝ٘ٛ‬ثبضس‪ ،‬زض ا‪ٔ ٝ‬ست ا٘دابْ ضا‪ٛ‬ز‪ ،‬اا‪ٔ ٝ‬اماسٔابتای ثابیاس‬ ‫ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬ب زض ا‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظی ث‪ ٝ‬اخطا ٔیضسیٓ‪.‬‬ ‫فیزٍسی پَربادی‪ :‬هشارکت حذاکثزی هزدم‬ ‫در اًتخابات سهیٌِ ساس حل هشکالت است‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪-‬یه ػض‪ ٛ‬وٕیسایا‪ ٖٛ‬ػإاطاٖ ٔاداّاس‬ ‫ض‪ٛ‬ضای اسالٔی تبویس وطز‪ :‬وب٘اسیاسا‪ٞ‬اب ثابیاس ثا‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض اظ‬ ‫تجّیغبت ‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬الؼیت ‪ٞ‬بی وط‪ٛ‬ض ضا زض ٘ظط ٌطفت‪ ٚ ٝ‬ثب اضائا‪ٝ‬‬ ‫ضا‪ٞ‬ىبض‪ٞ‬بی حُ ٔطىالت ثطای ٔاطزْ زِاٍاطٔای ایادابز‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضحٕت اهلل فیط‪ٚ‬ظی پا‪ٛ‬ضثابزی زضثابض‪ ٜ‬تابثایاط ٔطابضوات‬ ‫حساوثطی ٔطزْ زض ا٘تربثبت ثط ض‪ٚ‬ی ای‪ٙ‬اس‪ ٜ‬وطا‪ٛ‬ض‪ ،‬ثایابٖ‬ ‫وطز‪ :‬ثطای زفبع اظ ثجبت ‪ٔ ٚ‬طط‪ٚ‬ػیت ٘ظبْ ٔطبضوات ٔاطزْ‬ ‫زض ا٘تربثبت ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ط یه اظ افطاز زض پبی غ‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ‪ٞ‬ابی‬ ‫ضای یه ضط‪ٚ‬ضت اخت‪ٙ‬به ٘بپصیط است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ ٕٝٞ :‬ثرص ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ظایافا‪ ٝ‬زاض٘اس زض‬ ‫ضاستبی فطا‪ ٓٞ‬وطزٖ ظٔی‪ٔ ٝٙ‬طبضوت حساواثاطی ٔاطزْ زض‬ ‫ا٘تربثبت ٌبْ ثطزاض٘س‪.‬‬ ‫وب٘سیسا‪ٞ‬ب ٘یع ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬زاض٘س و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زضستی تجّیاغابت ذا‪ٛ‬ز ضا‬ ‫پیص ثطز‪ ٚ ٜ‬ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بیی وبضض‪ٙ‬بسی ضس‪ ٚ ٜ‬أیس ثرص ثاطای‬ ‫ضفغ زغسغ‪ٞ ٝ‬بی ٔطزْ اضائ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬طزْ ٘غ‪ٙ‬ع زض ٔدّس ض‪ٛ‬ضای اسالٔی‪ ،‬تػطیح واطز‪:‬‬ ‫وب٘سیسا‪ٞ‬ب ثبیس ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض اظ تجّیغبت ‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬الؼیت ‪ٞ‬بی وطا‪ٛ‬ض‬ ‫ضا زض ٘ظط ٌطفت‪ ٚ ٝ‬ضا‪ٞ‬ىبض‪ٞ‬بی حُ ٔطىالت ضا اضائ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س تب‬ ‫ثطای ٔطزْ ٘یع زٍِطٔی ایدبز ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ٔ :‬طزْ ٔب ثب ٘ظبْ ‪ ٚ‬ا٘ماله ل‪ٟ‬ط ٘یستا‪ٙ‬اس ثاّاىا‪ ٝ‬اظ‬ ‫ٔطىالت ٌاالیا‪ٔ ٝ‬ا‪ٙ‬اس ‪ٞ‬ساتا‪ٙ‬اس‪ .‬واب٘اسیاسا‪ٞ‬اب زض ایاٗ‬ ‫ایبْ ثبیس ث‪ ٝ‬ز٘جبَ اضائ‪ ٝ‬ثط٘بٔا‪ ٝ‬ثاطای زغاسغا‪ٞ ٝ‬ابی ٔاطزْ‬ ‫ثبض‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫فیط‪ٚ‬ظی پ‪ٛ‬ضثبزی زض پبیبٖ تبویس وطز‪ٔ :‬حػا‪ٔ َٛ‬طابضوات‬ ‫حساوثطی ٔطزْ زض ا٘تربثبت ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ض‪ ،‬پیٕا‪ٛ‬زٖ ٔسایاط‬ ‫سبظ٘سٌی ‪ٌ ٚ‬ط‪ٌ ٜ‬طبیی اظ ٔطىالت ظ٘سٌی ٔاطزْ اسات‪.‬‬ ‫ٔطزْ ثبیس ثسا٘‪ٙ‬س و‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ض حساوثطی ا٘بٖ زض پبی غ‪ٙ‬اس‪ٚ‬ق‬ ‫‪ٞ‬بی ضای ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ظٔی‪ ٝٙ‬سبظ حُ ٔطىالت زض ا‪ٟ‬ابض سابَ‬ ‫پیص ض‪ ٚ‬ثبضس‪.‬‬ ‫ٍسیز کشَر‪:‬شاّذ حضَری پزشَر‪ ،‬سالن ٍ قاًًَی در اًتخابات خَاّین بَد‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٚ -‬ظیط وط‪ٛ‬ض ثب ثایابٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫تٕبٔی ٔمسٔبت‪ ،‬ظطفیت ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬أاىاب٘ابت ثاطای‬ ‫ثطٌعاضی ا٘تربثبت سبِٓ ‪ ٚ‬لاب٘ا‪٘ٛ‬ای زض وطا‪ٛ‬ض‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬است‪ٌ ،‬فت‪ :‬زض ض‪ٚ‬ظ ‪ ۹۲‬ذطزاز ٔب‪ ٜ‬ضب‪ٞ‬اس‬ ‫حض‪ٛ‬ض پطض‪ٛ‬ض ٔطزْ ‪ ٚ‬ضاطایاظ أاٗ‪ ،‬سابِآ ‪ٚ‬‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی ثطای ا٘تربثبت زض وط‪ٛ‬ض ذا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ایآ ثا‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫پبیٍب‪ ٜ‬اعالع ضسب٘ی ‪ٚ‬ظاضت وط‪ٛ‬ض‪ ،‬ػاجاساِاطضاب‬ ‫ضحٕب٘ی فضّی ٌفت‪ :‬زض ٘طست أط‪ٚ‬ظ‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ع‬ ‫اعّس أ‪ٙ‬یتی ا٘تربثبت؛ ضػبیت پاط‪ٚ‬تاىاُ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ث‪ٟ‬ساضتی ‪ٔ ٚ‬سبِ‪ٔ ٝ‬طبضوت ا٘تربثبتی ٔ‪ٛ‬ضز ثحث‬ ‫‪ ٚ‬ثطضسی لطاض ٌطفت‪ٚ.‬ظیط وط‪ٛ‬ض ثب ثایابٖ ایاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع و‪ ٝ‬أ‪ٙ‬یت ا٘تربثبت اظ ا‪ِٚ‬ا‪ٛ‬یات ‪ٞ‬ابی‬ ‫ثسیبض ٔ‪ ٟٓ‬ستبز ا٘تربثبت وط‪ٛ‬ض است‪ٌ ،‬فت‪ :‬زض‬ ‫خّس‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ٌعاضش ‪ٞ‬بی ٔطتجظ ثاب ا٘اتارابثابت‬ ‫زضح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬أ‪ٙ‬یت ا٘تربثبت وا‪ ٝ‬اظ زی ٔاب‪ ٜ‬سابَ‬ ‫ٌصضت‪ ٝ‬ثب تطىیُ ستبز أ‪ٙ‬یت ا٘تربثبت پیٍایاطی‬ ‫ضس‪ ،ٜ‬اضائ‪ ٝ‬ضس‪.‬ضحٕب٘ی فضّی ٌفت‪ :‬زض ضطایاظ‬ ‫خبضی ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ثب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع أ‪ٙ‬یتی ذبغی زض ظٔابٖ‬ ‫ا٘تربثبت ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬ز‪ .‬اِجت‪ٔ ٝ‬سبئُ ٔستحسث‪ ٝ‬لبثُ‬ ‫پیص ثی‪ٙ‬ی است و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ضز ضا وابٔاال ضغاس‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬أبزٌی پیطٍیطی زض ٔ‪ٛ‬اضز احتٕبِای‬ ‫ضا زاضیٓ‪ٚ.‬ظیط وط‪ٛ‬ض زضذػ‪ٛ‬ظ زیٍط زساتا‪ٛ‬ض‬ ‫وبض خّس‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ و‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع وط‪٘ٚ‬ب ‪ٔ ٚ‬سابئاُ‬ ‫ث‪ٟ‬ساضتی الظْ زض ظٔبٖ تجاّایاغابت ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظ ضای‬ ‫ٌیطی اذتػبظ زاضت‪ٌ ،‬فت‪ :‬زض ایٗ ذػ‪ٛ‬ظ‬ ‫‪ ٓٞ‬تؼساز ضؼج‪ٞ ٝ‬ب ‪ ٓٞ ٚ‬سابػابت ضای ٌایاطی‬ ‫افعایص یبفت‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ تالش ثط ایٗ است وا‪ٝ‬‬ ‫ضطایظ ٔغّ‪ٛ‬ه ث‪ٟ‬ساضتی زض تٕبْ ضؼج‪ٞ ٝ‬ب ٔحماک‬ ‫ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫فطٔب٘س‪ ٜ‬لطاضٌب‪ ٜ‬ػّٕیبتی ٔجبضظ‪ ٜ‬ثب وط‪٘ٚ‬ب تػطیاح‬ ‫وطز‪ :‬زض و‪ٙ‬بض تالش ثطای ضػبیات حاساواثاطی‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ساضتی‪ ،‬ثب ‪ٞ‬إاب‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍای ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫ث‪ٟ‬ساضت ‪ ٚ‬خٕؼیت ‪ٞ‬الَ احٕط‪ ،‬ضب‪ٞ‬اس حضا‪ٛ‬ض‬ ‫٘بظطیٗ ث‪ٟ‬ساضتی زض ضؼج‪ٞ ٝ‬ب ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ثا‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ظیاط‬ ‫وط‪ٛ‬ض ثب اظ‪ٟ‬بض ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع و‪ ٕٝٞ ٝ‬ایٗ السأبت‬ ‫ثب ‪ٞ‬سف حف سالٔتی ‪ ٚ‬ایٕ‪ٙ‬ی ٔطزْ غ‪ٛ‬ضت ٔی‬ ‫ٌیطز‪ٌ ،‬فت‪ :‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ثب تٕ‪ٟ‬یاسات ٔاراتاّاف‬ ‫ا٘سیطیس‪ ٜ‬ضس‪ ،ٜ‬حساوثط ضػبیت اغ‪ َٛ‬ث‪ٟ‬ساضاتای‬ ‫ضا زض ا٘تربثبت زاضت‪ ٝ‬ثبضیٓ‪.‬‬ ‫رٍسیِ‪ :‬کیفیت تَافق احیای بزجام هْوتز اس سهاى دستیابی بِ اى است‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٕ٘ -‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زائٓ ض‪ٚ‬سی‪٘ ٝ‬عز سبظٔبٖ‪ٞ‬بی ثیٗإِّّی ٔستمط زض ‪ٚ‬یٗ ‪ٔ ٚ‬صاواط‪ ٜ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اس‪ٜ‬‬ ‫اضضس ایٗ وط‪ٛ‬ض زض ٔصاوطات احیبی ثطخبْ اػالْ وطز عطف‪ٞ‬بی ٔصاوط‪ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬تالش ٔیو‪ٙٙ‬س وا‪ٝ‬‬ ‫زض اسطع ‪ٚ‬لت ث‪٘ ٝ‬تید‪ٔ ٝ‬غّ‪ٛ‬ه ثطس‪ٙ‬س‪ ،‬أب ویفیت ت‪ٛ‬افک ثطای ا٘‪ٟ‬ب زض ا‪ِٛٚ‬یت اسات‪ٔ .‬ایارابئایاُ‬ ‫ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زائٓ ض‪ٚ‬سی‪٘ ٝ‬عز سبظٔبٖ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی ٔستمط زض ‪ٚ‬یٗ وا‪ ٝ‬ساطپاطساتای ‪ٞ‬ایائات‬ ‫ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایٗ وط‪ٛ‬ض زض ٔصاوطات احیبی ثطخبْ ضا ٘یع ثط ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاضز‪ ،‬ػػط ضا‪ٙ‬اجا‪ ٝ‬زض پایابٔای‬ ‫ت‪ٛ‬ئیتطی ذبعط٘طبٖ وطز و‪ ٝ‬ثطای عطف‪ٞ‬بی ٔصاوط‪ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زض ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬ویفیت ت‪ٛ‬افمی و‪ ٝ‬ثطای احیابی‬ ‫ثطخبْ حبغُ ٔیض‪ٛ‬ز‪ٕٟٔ ،‬تط اظ ظٔبٖ زستیبثی ث‪ ٝ‬ایٗ ت‪ٛ‬افک است‪.‬‬ ‫ایٗ زیپّٕبت اضضس ض‪ٚ‬س زض حسبه وبضثطی ذ‪ٛ‬ز زض ت‪ٛ‬ئیتط ٘‪ٛ‬ضت‪ :‬وٕیسی‪ٔ ٖٛ‬طتطن ثطخبْ أط‪ٚ‬ظ ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض اظ ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ ضا اغبظ وطز‪ٕٞ .‬ا‪ٝ‬‬ ‫ضطوتو‪ٙٙ‬سٌبٖ ثبض زیٍط ثط ػعْ خسی ذ‪ٚٛ‬ز ثطای ث‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬ضسب٘سٖ ٔصاوطات تاویس وطز٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٕٝٞ :‬ب ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ و‪ ٝ‬ایٗ وبض [ت‪ٛ‬افک ثطای احیبی ثطخبْ] ضا زض اسطع ‪ٚ‬لت ا٘دبْ ز‪ٞ‬یٓ‪ ،‬أب ویفیت ت‪ٛ‬افمی و‪ ٝ‬حبغُ ٔیض‪ٛ‬ز ثطای ٔاب زض‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت لطاض زاضز‪.‬‬ ‫ًوایٌذُ چیی در ٍیی‪ :‬اهزیکا بایذ توام تحزینّا علیِ ایزاى را بزدارد‬ ‫بزای اعتزاض ٍ اًتشار دالئل عذم احزاس‬ ‫صالحیت حکوی پیش بیٌی ًشذُ است‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی‪-‬سر‪ٍٛٙ‬ی ض‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ زض پبسد ثا‪ٝ‬‬ ‫زضذ‪ٛ‬است ػّی الضیدب٘ی ثاطای اػاالْ زالیاُ ػاسْ‬ ‫احطاظ غالحیتص‪ٛ٘ ،‬ضت‪ :‬ثطای اػتطاؼ ث‪ ٝ‬ػسْ احاطاظ‬ ‫غالحیت ‪ ٚ‬ا٘تطبض ػٕ‪ٔٛ‬ی زالئُ اٖ زض لب٘‪ ٖٛ‬ا٘تربثبت‬ ‫ضیبست خٕ‪ٟٛ‬ضی حىٕی پیص ثی‪ٙ‬ی ٘طس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ػجبسؼّی وسذسایی ض‪ٚ‬ظ ض‪ٙ‬ج‪ ٝ‬زض حسبه وبضثطی ذ‪ٛ‬ز‬ ‫زض ت‪ٛ‬ییتط زض پبسد ث‪ ٝ‬زضذ‪ٛ‬است ػّی الضیدب٘ی ثاطای‬ ‫اػالْ زالیُ ػسْ احطاظ غالحیتص ٘‪ٛ‬ضات‪ :‬احاطاظ ‪ٚ‬‬ ‫ػسْ احطاظ غالحیت زا‪ٚ‬عّجبٖ ضیبست خٕا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ضی ثاط‬ ‫اسبس اس‪ٙ‬بز ‪ٔ ٚ‬ساضن وبفی ‪ ٚ‬لبثاُ اػاتإابز ا٘ادابْ‬ ‫پصیطفت‪ ٚ ٝ‬ثطای اػتطاؼ ث‪ ٝ‬ػسْ احاطاظ غاالحایات ‪ٚ‬‬ ‫ا٘تطبض ػٕ‪ٔٛ‬ی زالئُ اٖ زض لب٘‪ ٖٛ‬ا٘ترابثابت ضیابسات‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ضی حىٕی پیص ثی‪ٙ‬ی ٘طس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ػّی الضیدب٘ی غجح أط‪ٚ‬ظ زض ثیاب٘ایا‪ ٝ‬ای اظ ضا‪ٛ‬ضای‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ذ‪ٛ‬است ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اثجبت وصه ٌعاضش ‪ٞ‬ابی‬ ‫زاز‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اٖ ض‪ٛ‬ضا زض ضاثغ‪ ٝ‬ثب ذ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬اش‬ ‫زض خطیبٖ ثطضسی احطاظ غالحیت ٘بٔعز‪ٞ‬بی ا٘تربثابت‬ ‫ضیبست خٕ‪ٟٛ‬ضی ‪ ٕٝٞ‬زالیُ ػسْ احطاظ غالحیات ا‪ٚ‬‬ ‫ضا ثس‪ٞ ٖٚ‬ط ٌ‪ ٝ٘ٛ‬پطز‪ ٜ‬پ‪ٛ‬ضی ثا‪ ٝ‬غا‪ٛ‬ضت ضسإای ‪ٚ‬‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی اػالْ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اًتخابات فزصتی بزای تقَیت قذرت‬ ‫ًزم ًظام است‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی‪ -‬فطٔب٘س‪ ٜ‬واُ اضتاص تابوایاس واطز‪:‬‬ ‫ا٘تربثبت پطض‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬س سپطی ٔستحىٓ‪ ،‬وط‪ٛ‬ض ضا زض‬ ‫ثطاثط ت‪ٛ‬عئ‪ٞٝ‬بی زضٕٗ ٔػ‪ ٖٛ‬سبذت‪ ٚ ٝ‬فطغاتای ثاطای‬ ‫تم‪ٛ‬یت لسضت ٘طْ ٘ظبْ ‪ ٚ‬اػتالی ٔ‪ٛ‬لؼیات وطا‪ٛ‬ض زض‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬است‪ .‬أیط سطِطىط سیسػجساِاطحایآ ٔا‪ٛ‬سا‪ٛ‬ی‬ ‫ٌفت‪ :‬ا٘تربثبت حک عجیؼی ٔطزْ است ‪ٔ ٚ‬طزْ زض لجابَ‬ ‫ایٗ حک ٔسئ‪ِٛ‬یت زاض٘س ‪ ٚ‬ثبیس اظ حک عاجایاؼای ذا‪ٛ‬ز‬ ‫استفبز‪ ٚ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬سئ‪ِٛ‬یت ذ‪ٛ‬ز ػُٕ و‪ٙٙ‬اس‪.‬فاطٔاب٘اس‪ ٜ‬واُ‬ ‫اضتص ذبعط٘طبٖ وطز‪ٔ :‬یعاٖ ٔطبضوت زض ا٘تارابثابت‪،‬‬ ‫٘طبٖ ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬سغح اٌب‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬ثػیطت ٔطزْ اسات ‪ ٚ‬ثاب‬ ‫ٔیعاٖ احسبس ٔسئ‪ِٛ‬یت ّٔت ٘ساجات ثا‪ ٝ‬ساط٘ا‪ٛ‬ضات‬ ‫ذ‪ٛ‬زضبٖ ضاثغ‪ٔ ٝ‬ستمیٓ زاضز‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا٘تربثابت‬ ‫ٔ‪ٛ‬خت یاس ‪ٞ‬طا‪ ٝ‬ثیطتط زضٕٗ ٔیض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬پیبْ ض‪ٚ‬ضاٗ‬ ‫‪ٕٟٔ ٚ‬ی ثطای زضٕ‪ٙ‬بٖ زاضز‪ ،‬تػطیح وطز‪ :‬اظ ٔاست ‪ٞ‬اب‬ ‫پیص زضٕ‪ٙ‬بٖ ثب ت‪ٛ‬عئ‪ٞٝ‬بی ضسب٘‪ٝ‬ای تالش وطز٘س ٔطزْ‬ ‫ضا ٘سجت ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬س‪٘ ٜ‬بأیس و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬اِمب و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ض یاب‬ ‫ػسْ حض‪ٛ‬ض ٔطزْ زض ا٘تارابثابت ‪ٞ‬ایای تااثایاطی زض‬ ‫سااط٘اا‪ٛ‬ضاات ضاابٖ ٘ااساضز‪ .‬فااطٔااب٘ااس‪ ٜ‬وااُ اضتااص‬ ‫یبزا‪ٚ‬ضضس‪ٔ :‬غٕئ‪ٙ‬بً ٔطزْ ثػیط ‪ ٚ‬ا٘مالثی ایطاٖ اسالٔی ثب‬ ‫حض‪ٛ‬ض پطض‪ٛ‬ض زض ا٘تربثبت‪ ،‬ت‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا‪ٙ‬ای ٔاحاىإای ثا‪ٝ‬‬ ‫زضٕ‪ٙ‬بٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ظز ‪ ٚ‬ثبثت ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز وا‪ ٝ‬حابفا‬ ‫اضٔبٖ ض‪ٟ‬سایی و‪ ٝ‬ذ‪٘ٛ‬طبٖ ضا ‪ٞ‬سی‪ ٝ‬وطز٘س‪ ،‬خب٘جبظا٘ای‬ ‫و‪ ٝ‬سالٔتی ذ‪ٛ‬ز ضا ٘ثبض اٖ وطز٘س ‪ ٚ‬ایثبضٌطاٖ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫سطِطىط ٔ‪ٛ‬س‪ٛ‬ی ا٘تربثبت پطض‪ٛ‬ض ضا ٔ‪ٛ‬خت أا‪ٙ‬ایات‪،‬‬ ‫التساض‪ ،‬اػتال ‪ ٚ‬سطثّ‪ٙ‬سی خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ضی اساالٔای ایاطاٖ‬ ‫زا٘ست ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ا٘تربثبت پاطضا‪ٛ‬ض ‪ٞ‬إاب٘ا‪ٙ‬اس ساپاطی‬ ‫ٔستحىٓ‪ ،‬وط‪ٛ‬ض ضا زض ثطاثط ت‪ٛ‬عئ‪ٞٝ‬بی زضٕٗ ٔػا‪ٖٛ‬‬ ‫سبذت‪ ٚ ٝ‬فطغتی ثطای تم‪ٛ‬یت لسضت ٘طْ ٘ظبْ ‪ ٚ‬اػتالی‬ ‫ٔ‪ٛ‬لؼیت وط‪ٛ‬ض زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫فطٔب٘س‪ ٜ‬وُ اضتص ثب تاویس ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا٘تربثبت‪ ،‬فطغاتای‬ ‫ثطای ٔطبضوت ٔطزْ زض ساط٘ا‪ٛ‬ضات وطا‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬حاُ‬ ‫ٔطىالت ٔطزْ است افع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬طىالت فمظ ثب ٔطبضوت‬ ‫حساوثطی ‪ ٚ‬ا٘تربه اٌب‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬حُ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ -‬زیپّٕبت اضضس ایٗ زض ‪ٚ‬یٗ ثب ٔطط‪ٚ‬ع ‪ٙٔ ٚ‬غمای اسات‪ .‬ثاطای ثابظٌطات ثا‪ٝ‬‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٍ٘ ٝ‬طا٘ی ‪ٞ‬بی ایطاٖ زضذػ‪ٛ‬ظ ٔسائّا‪ ٝ‬پبیج‪ٙ‬سی وبُٔ ث‪ ٝ‬ثطخبْ ایبالت ٔتحس‪ٔ ٜ‬ی ثبیست‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬ب وبٔال ٔطط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬لب٘‪٘ٛ‬ی است‪ ،‬ذ‪ٛ‬استبض اثتسا تٕبْ تحطیٓ ‪ٞ‬بی غیطلب٘‪٘ٛ‬ی ػّایا‪ ٝ‬ایاطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫لبعؼیت أطیىب ثطای ضفغ وبُٔ ایٗ تحطیٓ ‪ٞ‬بی اضربظ ‪ٟ٘ ٚ‬بز‪ٞ‬بی ثبِث ضا ِغ‪ ٛ‬و‪ٙ‬اس‪ .‬تاحاطیآ‬ ‫غیطلب٘‪٘ٛ‬ی ضس‪ٚ.‬اً٘ وبٖ‪ٕ٘ ،‬بی‪ٙ‬اس‪ ٜ‬اایاٗ ٘اعز تسّیحبتی ػّی‪ ٝ‬ایاطاٖ ٘ایاع وا‪ ٝ‬ثاب ثاطخابْ ‪ٚ‬‬ ‫سبظٔبٖ ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی زض ‪ٚ‬یٗ پس اظ ثطٌعاضی لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ٞ ٝ‬بی ٔطتجظ ض‪ٛ‬ضای أ‪ٙ‬یت سبظٔبٖ ٔاّاُ‬ ‫ز‪ٚ‬ض ضطٓ ٔصاوطات احیبی ثاطخابْ زض خإاغ ‪ٕٞ‬ر‪ٛ‬ا٘ی ٘ساضز‪ ،‬ثبیس ثطزاضت‪ ٝ‬ض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ذجطٍ٘بضاٖ تبویس وطز و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬است ایاطاٖ ثاطای ‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٚ :‬اض‪ٍٙ‬تٗ ض‪ٚ‬ظ پ‪ٙ‬اح ضا‪ٙ‬اجا‪ ٝ‬اا‪ٙ‬اس‬ ‫ضفغ وبُٔ تحطیٓ ‪ٞ‬ب ٔطط‪ٚ‬ع اسات‪ٚ.‬ی زض ایاٗ تحطیٓ ضا ِغ‪ ٛ‬وطز أب ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ایاس وا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ثبض‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ :‬أطیىب ثبیس ا‪ٕٞ‬بَ ‪ ٚ‬تطزیس ضا ثیطتط ‪ٚ‬لت وطی است‪ .‬ایبالت ٔتحاس‪ ٜ‬اوا‪ٙ‬ا‪ ٖٛ‬ذ‪ٛ‬زسطا٘‪ٔ ٝ‬دسز عطف ‪ٞ‬بی ثطخبْ اظ ایٗ ت‪ٛ‬افاک‬ ‫و‪ٙ‬بض ثٍصاضز ‪ ٚ‬ثب ػعْ لبعؼب٘‪ ٝ‬ثطای ِاغا‪ ٛ‬وابٔاُ تػٕیٓ سیبسی ثطای ثبظٌطت ث‪ ٝ‬ثطخبْ ضا ٌطفتا‪ ٚ ٝ‬اػٕبَ ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ب زض ٘ظط ٌطفت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬ب (ایطاٖ) الساْ و‪ٙ‬س‪ .‬عطف‪ٞ‬بی ٔاطتاجاظ است ‪ ٚ‬ثطای اخطاٖ اٖ‪ ،‬ثبیس تٕبْ تحطیآ ‪ٞ‬ابی ‪ٚ‬اً٘ وبٖ افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ایٗ ٔطحّ‪ ٝ‬اظ ضایاع٘ای ‪ٞ‬اب‬ ‫٘یع ثبیس السأبت ٔوثطی ثاطای خاّا‪ٌٛ‬ایاطی اظ ٔطتجظ ضا ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت وبُٔ‪ ،‬ضافابف ‪ ٚ‬زضسات ایٗ أیس‪ٚ‬اضی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬تإابْ عاطف ‪ٞ‬اب‬ ‫تىطاض ذط‪ٚ‬ج أطیىب اظ ثطخبْ یب اػٕبَ ٔاداسز ثطزاضز‪.‬ایٗ زیپّٕبت اضضس ایٗ ذبعط ٘طبٖ وطز‪ :‬تالش ‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا ز‪ ٚ‬ا‪ٙ‬ساٖ و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬یىطزی‬ ‫تحطیٓ‪ٞ‬ب اتربش و‪ٙٙ‬س‪ٚ.‬اً٘ تػطیح وطز‪ٍ٘ :‬طا٘ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض خطیبٖ ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ ثبیس السأابت ػٍّٕطایب٘‪ ٝ‬ثطای زستیبثی ‪ٞ‬طا‪ ٝ‬سطیؼتاط ثا‪ ٝ‬ضا‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬زضذ‪ٛ‬است ‪ٞ‬بی ایطاٖ زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬وابٔاال ٔ‪ٛ‬ثط ‪ ٚ‬ػّٕیبتی ثطای خاّا‪ٌٛ‬ایاطی اظ ذاط‪ٚ‬ج حُ ٘‪ٟ‬بیی ث‪ ٝ‬وبض ٌیط٘س‪.‬‬ ‫أطیىب ‪ ٚ‬ثبظٌطت احتٕبِی ایٗ وط‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای زض ‪ٚ‬یاٗ پیص اظ ا٘تمبَ تػسی ز‪ِٚ‬ت ثت‪ٛ‬ا٘یٓ احیبی وبُٔ ثطخابْ ضا اػاالْ ٘فت ایطاٖ ای‪ٙ‬تطتطیس‪.‬‬ ‫اظسط ٌطفت‪ ٝ‬ضس؛ ٘طستی و‪ٕٞ ٝ‬ب٘‪ٙ‬س از‪ٚ‬اض ٌصضت‪ ،ٝ‬ا٘اطیاىا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬ضا و‪ٙ‬یٓ‪.‬سیسػجبس ػطالچی ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اضضس وط‪ٛ‬ضٔبٖ زض ‪ٚ‬یاٗ ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ٚ ٝ‬اَاستطیت غ‪ٚ‬ض٘بَ زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬تبویس وطز وا‪ ٝ‬ذاط‪ٚ‬ج‬ ‫گشارش‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬زثیطوُ سط‪ٚ‬یس الساْ ذبضخی اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب ٔسیاطیات اٖ پس اظ ٘طست ض‪ٚ‬ظ ض‪ٙ‬ج‪ ٝ‬وٕیسی‪ٔ ٖٛ‬طتطن ٌفت‪ :‬ث‪ ٝ‬ضرػ‪ ٝ‬فىاط ایٗ افطاز ‪ ٚ‬ضطوت‪ٞ‬ب اظ ف‪ٟ‬طست تحطیٓ‪ٞ‬ب‪ ٝ٘ ،‬یه الاساْ ػابزی‪،‬‬ ‫ضا ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاض است‪ٛٔ.‬ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔؼب‪ٔ ٖٚ‬س‪ َٚٛ‬سیبست ذابضخای ٕ٘ی و‪ ٓٙ‬و‪ ٝ‬ظطف ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬خبضی ٔب ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬خٕغ ثا‪ٙ‬اسی ٘ا‪ٟ‬ابیای ثّى‪ ٝ‬اضسبَ سیٍ‪ٙ‬بِی اظ س‪ٛ‬ی ‪ٚ‬اض‪ٍٙ‬تٗ ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬طاٖ ٔج‪ٙ‬ی ثاط تاؼا‪ٟ‬اس‬ ‫اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٜ‬صاوطات ‪ٚ‬یٗ پس اظ ثاطٌاعاضی ثطسیٓ ‪ ٚ‬تػ‪ٛ‬ض ٔٗ ایٗ است و‪ ٝ‬حسالُ یه ثبض زیٍط ٔب ثبیس خٕغ أطیىب ث‪ ٝ‬ضفغ تحطیٓ ‪ٞ‬ب زض غ‪ٛ‬ضت تغییط ضفتبض خٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔای‬ ‫چِ سزًَشتی در اًتظار دٍر ششن‬ ‫پ‪ٙ‬دٕیٗ ٘طست وٕیسی‪ٔ ٖٛ‬طتطن ثطخبْ‪ ،‬اػالْ واطز‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬ز وا‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٔصاوطات ضا ث‪ ٝ‬پبیترت‪ٞ‬ب ٔ‪ٙ‬تمُ و‪ٙ‬یٓ‪ِ .‬صا ٔٗ زض ایاٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬است؛ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػی و‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬او‪ٙ‬ص زستٍب‪ ٜ‬زیپّٕبسی ایطاٖ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ضس‪.‬‬ ‫سؼیس ذغیتظاز‪ ٜ‬سر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ذبضج سبذتاٗ‬ ‫وبٔال ٔغٕئٗ است ت‪ٛ‬افمی زض ایٗ اضتجبط حبغُ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضاس‪ ،‬أاب ٔصاوطاتی ‪ ٓٞ‬فىط ٕ٘یو‪ٔ ٓٙ‬ب ث‪ ٝ‬خٕغ ث‪ٙ‬سی ٘‪ٟ‬بیی ثطسیٓ‪.‬‬ ‫هذاکزات ٍیی است؟‬ ‫اظ ٍ٘ب‪٘ ٜ‬بظطاٖ‪ٚ ،‬خ‪ٛ‬ز ٔسبیُ ف‪ٙ‬ی‪ ،‬حم‪ٛ‬لی ‪ ٚ‬سایابسای زض وا‪ٙ‬ابض اسبٔی س‪ٔ ٝ‬مبْ سبثک خٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی اظ ف‪ٟ‬طست تاحاطیآ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘س ظٔبٖ زستیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ضا پیصثی‪ٙ‬ی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض اضتجبط ثب ض‪ٚ‬یىطز ٔیربئیُ ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف سطپطست ‪ٞ‬یبت ٔاصاواطا‪ ٜ‬ضاستی اظٔبیی اظ السأبت أطیىب ت‪ٟٙ‬ب ثرطی اظ ایٗ پیچیسٌی ‪ٞ‬اب أطیىب ‪ٚ‬او‪ٙ‬ص ٘طبٖ زاز ‪ ٚ‬زض ت‪ٛ‬ییتی ٘‪ٛ‬ضت‪ :‬ذاط‪ٚ‬ج ٌاعیا‪ٙ‬اطای‬ ‫اسبٔی اظ ف‪ٟ‬طست تحطیٓضسٌبٖ‪ ٝ٘ ،‬ث‪ٌ ٝ‬افات ‪ٌٚ‬ا‪ٞٛ‬ابی ثاطخابْ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬زض لجبَ ٔصاوطات أب ز‪ ٚ‬زیسٌب‪ٔ ٜ‬تفب‪ٚ‬ت ضا ضاب‪ٞ‬اس است و‪ ٝ‬حُ ‪ٚ‬فػُ اٖ ثی تطزیس ظٔبٖ ثط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط است ‪ ٝ٘ ٚ‬پیبٔی اظ حسٗ ٘یت تّمی ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ستیٓ‪ .‬ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف زض خطیبٖ ٘طست لجّی ‪ٚ‬یٗ زض غفح‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ئیاتاطش اذطیٗ تح‪ٛ‬الت ثطخبٔی زض استب٘‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض ضطٓ‬ ‫٘‪ٛ‬ضت و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض خبضی (ز‪ٚ‬ض پ‪ٙ‬دٓ) ایٗ ٔصاوطات احتٕبال ثبیس ز‪ٚ‬ض ِغ‪ ٛ‬ثطذی تحطیٓ ‪ٞ‬ب اظ س‪ٛ‬ی وبخ سفیس ‪ ٚ‬زض ٔمبثُ‪ ،‬پبفطبضی تیآ غطف ٘ظط اظ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضفغ تحطیٓ ایٗ س‪٘ ٝ‬فط سیٍ‪ٙ‬بَ ٔاثاجات ثاطای‬ ‫پبیب٘ی ثبضس ‪ ٚ‬فؼال ثط٘بٔ‪ ٝ‬ای ثطای ز‪ٚ‬ض ضطٓ ٔاصواطات زض وابض ثبیسٖ ثط ٔب٘سٌبضی ضٕبضی زیٍط اظ تحطیٓ ‪ٞ‬ب‪ ،‬ثابػاث ضاس‪ ٜ‬وا‪ٔ ٝ‬صاوطات ‪ٚ‬یٗ ثبضس یب ذیط أب ٔ‪ٛ‬اضغ ضغیآ غا‪ٟ‬ایا‪٘ٛ‬ایاساتای ‪ٚ‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بضات اذیط ز‪٘ٚ‬بِس تطأپ ضییسخٕ‪ٟٛ‬ضی لجّی أطیىب ٘طبٖ اظ‬ ‫٘یست‪.‬أب ٍ٘ب‪ٚ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬یی تغییط یبفت‪ ٝ‬است ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬یب٘ا‪ٛ‬ف زض پابیابٖ ثب‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز پیططفت زض ٔصاوطات‪ ،‬احیبی ثطخبْ زض‪ٛ‬اض ث‪٘ ٝ‬ظط ثطسس‪.‬‬ ‫٘طست ض‪ٚ‬ظ ٘رست ز‪ٚ‬ض ضطٓ ٔصاوطات (ض‪ٙ‬ج‪ ۹۹ ٝ‬ذطزاز) ٌافات ا٘ت‪٘ٛ‬ی ثّی‪ٙ‬ىٗ ‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬أطیىب ض‪ٚ‬ظ س‪ٝ‬ض‪ٙ‬ج‪ ۱۲ ٝ‬ذاطزاز پیططفت ٔصاوطات زاضز‪.‬‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ب ثطای تٕیع وطزٖ ٔتٗ و‪٘ٛٙ‬ی ‪ ٚ‬ثطزاضتاٗ پاطا٘اتاع‪ٞ‬ابی ز‪ٚ‬ض زض ٌعاضش ذ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬س‪ٙ‬ب ٌفت و‪ ٝ‬پیصثی‪ٙ‬ی ٔیو‪ٙ‬س حتی اٌط ث‪ٙ‬یبٔیٗ ٘تب٘یب‪٘ ٛٞ‬رست ‪ٚ‬ظیط ضغیٓ غ‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یستی ض‪ٚ‬ظ س‪ ٝ‬ضا‪ٙ‬اجا‪۱۱ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبت ثب٘‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬زیٍط ظٔبٖ ٘یبظ زاضیٓ‪ٔ .‬ب ثابیاس ض‪ٚ‬ی ت‪ٟ‬طاٖ ‪ٚ ٚ‬اض‪ٍٙ‬تٗ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای ثبظٌطز٘س‪ ،‬غاس ‪ٞ‬اب تاحاطیآ ذطزازٔب‪ ٜ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تُ ا‪ٚ‬ی‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬ساتا‪ ٝ‬ای ایاطاٖ‬ ‫٘ح‪ ٚ ٜٛ‬اٍ‪ٍ٘ٛ‬ی اخطای ت‪ٛ‬افک تٕطوع و‪ٙ‬یٓ‪ٞ.‬بیاىا‪ٔ ٛ‬ابس ‪ٚ‬ظیاط أطیىب ػّی‪ ٝ‬ت‪ٟ‬طاٖ پبثطخب ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٔب٘س‪ .‬غس‪ٞ‬ب تحطیٕی و‪ ٝ‬ثّی‪ٙ‬ىاٗ حتی ث‪ ٝ‬لیٕت اذتالف ثب أطیىب‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪ٌ ،‬افات‪ :‬اٌاط‬ ‫أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬إِبٖ ٘یع زض استب٘‪ ٝ‬ثطٌعاضی ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض ٔصاواطات اظ اٖ زْ ٔی ظ٘س‪ٕٞ ،‬بٖ تحطیٓ ‪ٞ‬بی ٔطتجظ ثب وبتسب است وا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬الظْ ثبضس ا٘تربه و‪ٙ‬یٓ ‪ ،‬و‪ ٝ‬أیس‪ٚ‬اضْ ا‪ٙ‬یٗ اتفبلی ٘ایافاتاس‪ ،‬ثایاٗ‬ ‫احیبی ثطخبْ زض ‪ٚ‬یٗ ثب تبویس ثط ضط‪ٚ‬ضت ا٘ؼغبفپصیطی ز‪ ٚ‬عطف ٌعاضش اذیط پبیٍب‪ ٜ‬ذجطی ٔیسَ ایست ٘ی‪ٛ‬ظ تبو‪ ۷۷۷ ٖٛٙ‬تحاطیآ اغغىبن ‪ ٚ‬اذتالف ثب ز‪ٚ‬ستٕبٖ أطیىب ‪ ٚ‬حصف ذغط تا‪ٟ‬اسیاس‬ ‫ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ اظ ٔیب٘‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ضزیٗ ٔب‪ ٜ‬تبو‪ ٖٛٙ‬زض ضص ٔطحّ‪ ٝ‬ثطٌعاض ٌفت و‪ٔ ٝ‬ی و‪ٛ‬ضیٓ ایٗ اذطیٗ ز‪ٚ‬ض ٔصاوطات اتإای ثابضاس‪ .‬ا‪ ٚ‬اظ ِیست ‪ٛٔ ۱۹۷۷‬ضزی ِغ‪ ٛ‬ضس‪ٔ ٚ ٜ‬بثمی ‪ٛٙٞ‬ظ ث‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ت ذ‪ٛ‬ز ثابلای ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬زیت‪[ ،‬ا‪ِٛٚ‬یت] حصف ت‪ٟ‬سیس ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬زیتی غّج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫ضس‪ٜ‬است‪ٌ .‬فت ‪ٌٞٛ ٚ‬بیی و‪ ٝ‬ثب‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ثطذی ٔ‪ٛ‬ا٘غ‪ ،‬ثستطسبظ حاُ افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثب ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز تضٕی‪ٙ‬ی زض ایٗ ظٔی‪ٚ ٝٙ‬خا‪ٛ‬ز ٘اساضز‪ٔ.‬امابٔابت ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬ض‪ٚ‬ظ پ‪ٙ‬حض‪ٙ‬ج‪ ۹۷ ٝ‬ذطزاز یؼ‪ٙ‬ی ز‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظ ٔب٘س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اغبظ ضطٕیاٗ تطأپ ٘یع ا‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ظ پیص عی سر‪ٙ‬طا٘ی زض و‪ٙ‬فطا٘س سبال٘‪ ٝ‬حاعه‬ ‫‪ ٚ‬فػُ ضٕبضی اظ اذتالفبت ضس‪ ٚ ٜ‬ایٗ پطسص ث‪ ٝ‬ش‪ٔ ٗٞ‬ای ضساس خٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ایطاٖ ٘یع زیسٌب‪ٔ ٜ‬طبث‪ٟ‬ی زاض٘س‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب ‪ٞ‬اط اا‪ٙ‬اس ز‪ٚ‬ض ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ‪ٚ ،‬ظاضت ذعا٘‪ٝ‬زاضی أطیىب ثب غس‪ٚ‬ض ثیب٘یا‪ ٝ‬ای خٕ‪ٟٛ‬ضی ذ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬ایبِت وبض‪ِٚ‬ی‪ٙ‬بی ضٕبِی‪ ،‬سیبست ذبضخای ز‪ِٚ‬ات‬ ‫و‪ ٝ‬ثطاستی ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض اظ ٔصاوطات زض استب٘‪ ٝ‬ا٘اتارابثابت ایاطاٖ احیبی ثطخبْ ضا زض ایٗ ٘طست ز‪ٚ‬ض اظ ش‪ٕ٘ ٗٞ‬ی زا٘‪ٙ‬س أب ٔؼتماس٘اس اػالْ وطز‪ ،‬س‪ٔ ٝ‬مبْ سبثک ایطاٖ ضا اظ ف‪ٟ‬طست تحطیآ ‪ٞ‬ابی ذا‪ٛ‬ز خ‪ ٛ‬ثبیسٖ ضا ضطْ ا‪ٚ‬ض ذ‪ٛ‬ا٘اس ‪ ٚ‬اظا‪ٟ‬ابض واطز‪ :‬ثابیاسٖ ثاعزال٘ا‪ٝ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘س اذطیٗ ز‪ٚ‬ض اظ ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬بی ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬ی ث‪ ٝ‬احایابی ثاطخابْ و‪ٌ ٝ‬فت ‪ٌٞٛٚ‬ب ث‪ ٝ‬زِیُ پیچیسٌی ٕٔىٗ است وا‪ ٝ‬ثایاطاتاط اظ ذبضج وطز‪ ٜ‬است؛ افطازی ثب ٘بْ ‪ٞ‬بی احٕس لّؼ‪ٝ‬ثب٘ی ٔاسیاطػابٔاُ تحطیٓ‪ٞ‬بی ایطاٖ ضا ثطزاضت‪ ٝ‬است‪ ...‬زض حبَ حبضط ٔمبْ‪ٞ‬بی ایطا٘ی‬ ‫ثبضس ضطٕیٗ ز‪ٚ‬ض اظ ٔصاوطات ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای ثیٗ اػضبی وٕایاسایا‪ ٖٛ‬ا٘تظبضات ظٔبٖ ثجطز‪ .‬ػّی ضثیؼی سر‪ٍٛٙ‬ی ز‪ِٚ‬ت سا‪ ٝ‬ضا‪ٙ‬اجا‪ ۱۱ ٝ‬ضطوت ّٔی ٘فت ایطاٖ‪ ،‬فطظاز ثابظضٌابٖ ٔاسیاطػابٔاُ ضاطوات زضذ‪ٛ‬است پ‪ٔ َٛ‬یو‪ٙٙ‬س أب زض ظٔبٖ ضیبستخٕ‪ٟٛ‬ضی ٔٗ ‪ٞ‬اطٌاع‬ ‫ٔطتطن ثطخبْ اظ ض‪ٚ‬ظ ض‪ٙ‬ج‪ ۹۹ ٝ‬ذطزاز ثب ٔح‪ٛ‬ضیت ِغ‪ ٛ‬تحطیٓ ‪ٞ‬بی ذطزاز زض خٕغ ذجطٍ٘بضاٖ ٌفت و‪ٔ ٝ‬ب ثسیبض أیاس‪ٚ‬اضیآ وا‪ ٝ‬تاب ‪ًٙٞ‬و‪ ًٙ‬ایطاٖ تطیس ‪ٔ ٚ‬حٕس ٔؼی‪ٙ‬ی ٔسیط ثابظضٌاب٘ای ضاطوات پ‪٘ َٛ‬ر‪ٛ‬است‪ٙ‬س‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫*‪42‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪3‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1420‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ٍاوسیٌاسیَى دس ارستایداىضشلی اٍاخش ّفتِ خاسی اص سش گشفتِ هیضَد‬ ‫‪0211‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪0224‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػشٵٿغ خجشٽ ‪-‬ٯذٿش ‪٧‬شٵٷ پڀـ‪٨‬ڀشٽ اص ثڀٰبسٽٹبٽ ٵا‪٧‬ڀشداس ارسثبٿزبٱ ؿالش‪ٟ‬الپ ثالب اؿالبسٷ ثالٸ‬ ‫ٵا‪٣‬ؼڀٴبػڀٶٱ ‪ 206‬ٹضاس ٵ ‪ 540‬ٳ‪ٜ‬ش دس اػتبٱ‪ٜ٧ ،‬ت‪ :‬اداٯٸ ٵا‪٣‬ؼڀٴبػڀٶٱ اص اٵاخش ٹ‪ٜ‬تٸ ربسٽ اص ػش‬ ‫‪٧‬ش‪ٛ‬تٸ ٯپؿٶد‪ .‬ػڀٰڀٲ خڀبىصادٷ اُٺبس ‪٣‬شد‪٤٫ :‬ٸ‪٧‬ڀشٽ ‪٧‬شٵٷ ٹبٽ ػٴپ ‪ 80‬ػب‪ ٩‬ثٸ ثبال‪ 75 ،‬ػالب‪٩‬‬ ‫ثبال ٵ ‪ 70‬ػب‪ ٩‬ثٸ ثبال دس حب‪ ٩‬اٳزب٭ اػت ٵ تب‪٣‬ٴٶٱ ثٸ ًٶس ٯتٶػی ‪ 83‬دسکذ اٿٲ ‪٧‬شٵٷ ٹبٽ ػالٴالپ‬ ‫دس اػتبٱ ٵا‪٣‬ؼڀٴٸ ؿذٳذ‪ .‬ٵٽ ا‪ٛ‬ضٵد‪ :‬ثش اٿٲ اػبع تضسٿ‪ ٞ‬دٵص اٵ‪ ٩‬ٵ دٵص دٵ٭ ثالشاٽ ‪٧‬الشٵٷ ٹالبٽ‬ ‫ٹذ‪ ٙ‬ثٸ کٶست ثؼڀبس ٯحذٵد دس حب‪ ٩‬اٳزب٭ اػت اٯب ٵا‪٣‬ؼٲ ٹبٽ اػپٶتٴڀال‪ ٢‬ٵٽ ٵاسد ‪٣‬ـالٶس‬ ‫ؿذٷ ‪٣‬ٸ ثٸ ٯحن دسٿب‪ٛ‬ت ػٺٰڀٸ ارسثبٿزبٱ ؿش‪ٟ‬پ تضسٿ‪ ٞ‬اٱ ثش اػبع اٵ‪٫‬ٶٿت ٹالبٽ اداٯالٸ ٯالپ‬ ‫ٿبثذ‪ .‬ٵٽ ‪ٜ٧‬ت‪ :‬ثب تٶرٸ ثٸ اٿٴ‪٤‬ٸ ػٺٰڀٸ ٵا‪٣‬ؼٲ ٳٶثت دٵ٭ ػڀٴٶ‪ٛ‬بس٭ ػب‪ٰ٫‬ٴذاٱ تب‪٣‬ٴٶٱ تحٶٿ‪ ٪‬ٳـذٷ‬ ‫اػت‪ ،‬اص ‪٣‬ؼبٳپ ‪٣‬ٸ ٯٶٓذ ٳٶثت دٵ٭ ٵا‪٣‬ؼٲ ؿبٱ سػڀذٷ اػت‪ ،‬خٶاػت اص ٯالشارالٔالٸ ثالٸ ٯالشا‪٣‬الض‬ ‫ػمٯت ٵ ٯشا‪٣‬ض تضسٿ‪ ٞ‬ٵا‪٣‬ؼٲ خٶدداسٽ ‪٣‬ٴٴذ‪.‬‬ ‫خڀبى صادٷ آم٭ ‪٣‬شد‪ :‬ثٸ ٯحن آم٭ ٵکٶ‪ ٩‬اٿٲ ٵا‪٣‬ؼٲ‪ ،‬ثشاٽ تضسٿ‪ ٞ‬ٳٶثت دٵ٭ اًالمّ سػالبٳالپ‬ ‫خٶاٹذ ؿذ‪.‬‬ ‫ثٸ ‪٧‬ضاسؽ اٿشٳب‪ ،‬اثتم ثٸ ‪٣‬شٵٳب دس ارسثبٿزبٱ ؿش‪ٟ‬پ ٳضٵ‪٫‬پ ؿذٷ ٵ‪٫‬پ ثؼڀبس ؿ‪٤‬ٴٴذٷ اػت ٵ ا‪٣‬الٴالٶٱ‬ ‫حذٵد ‪ 850‬ثڀٰبس ٯجتم ثٸ ‪٣‬شٵٳب دس ثڀٰبسػتبٱ ٹبٽ ارسثبٿزبٱ ؿش‪ٟ‬پ ثؼتشٽ ٹؼتٴذ‪.‬‬ ‫اػالم ساػات اٍج هصشف تَسط تشق تثشیض‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٵٿغ خجشٽ ‪-‬ػبٓبت اٵد ٯلش‪ ٙ‬ٯـتش‪٣‬ڀٲ ٯخت‪ ٚ٬‬تٶػی ؿش‪٣‬ت تٶصٿْ ٳڀشٵٽ ثش‪ ٝ‬تجشٿض آالم٭‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫ثش اٿٲ اػبع ػبٓت ‪ 12‬ا‪٫‬پ ‪ 22‬صٯبٱ اٵد ثبس ثشاٽ ٯـتش‪٣‬ڀٲ ثب تٔش‪ٛ‬ٸ خبٳ‪٨‬پ دس ٳِش ‪٧‬ش‪ٛ‬تٸ ؿذٷ اػالت‬ ‫ٵ اٿٲ ٯـتش‪٣‬بٱ ٯپ ثبٿؼت ا‪٨٫‬ٶٽ کحڀح ٯلش‪ ٙ‬سا دس اٿٲ ػبٓبت سٓبٿت ‪٣‬الٴالٴالذ‪.‬ٹالٰالاالٴالڀالٲ اٿالٲ‬ ‫ٯـتش‪٣‬ڀٲ ٯپ تٶاٳٴذ ثب تٴِڀٮ دٯبٽ ‪٣‬ٶ‪٫‬شٹبٽ خٶد دس دٯبٽ اػبٿؾ‪ ،‬ٿٔٴپ‪ 25‬دسرٸ ػبٳالتالپ ‪٧‬الشاد ثالٸ‬ ‫تذاٵ٭ تبٯڀٲ ثش‪ ٢ٰ٣ ٝ‬ؿبٿبٳپ ٳٰبٿٴذ‪.‬دس ثخؾ ‪٣‬ـبٵسصٽ ٳڀض ثب آم٭ ػبٓت ‪ 12‬ا‪٫‬پ ‪ 18‬ثالٸ ٓالٴالٶاٱ‬ ‫ػبٓبت پڀ‪ ٢‬ثبس‪ ،‬اص ‪٣‬ـبٵسصاٱ خٶاػتٸ ؿذٷ رٺت ٯذٿشٿت ٯلش‪ ٙ‬اه ٵ ثش‪ ٝ‬اػت‪ٜ‬بدٷ اص پٰال اه‬ ‫ٹبٽ ‪٣‬ـبٵسصٽ سا دس ػبٓبت ‪ 9‬ا‪٫‬پ ‪ 22‬ٯحذٵد ٳٰبٿٴذ‪.‬ثشاٽ اداسات ٳڀض ػبٓت ‪ 11‬ا‪٫‬پ ‪ 13‬ػبٓبت اٵد‬ ‫ٯلش‪ٓ ٙ‬ٴٶاٱ ؿذٷ ٵ اص اٳٺب خٶاػتٸ ؿذٷ تب ثب ‪٣‬بٹؾ ‪ 50‬دسکذٽ ٯلش‪ ٙ‬خٶد ٳؼجت ثٸ دٵسٷ ٯـبثالٸ‬ ‫ػب‪٧ ٩‬زؿتٸ دس اٿٲ ػبٓبت اص ٯٶ‪٫‬ذٹبٽ اهٌشاسٽ خٶد اػت‪ٜ‬بدٷ ‪٣‬ٴٴذ ٵ اص ػبٓت ‪ 13‬ثٸ ثٔذ ‪ 90‬دسکذ‬ ‫ٯلش‪ ٙ‬ثش‪ ٝ‬خٶد سا ‪٣‬بٹؾ دٹٴذ‪.‬دس ثخؾ کٴٔتپ ٵ تزبسٽ ٳڀض ػبٓالت ‪ 12‬ا‪٫‬الپ ‪ 18‬ػالبٓالت اٵد‬ ‫ٯلش‪ ٙ‬ثٶدٷ ٵ کٴبٿْ ثبالٽ ‪ 3‬ٯ‪٨‬بٵات ٳڀض ثش اػبع ٯلٶثٸ اخڀش ٹڀئت ٵصٿشاٱ ٯپ ثبٿؼت اص ػبٓت ‪12‬‬ ‫تب ‪ 21‬ٳؼجت ثٸ ‪٣‬بٹؾ ‪ 60‬دسکذٽ ٯلش‪ ٙ‬ثش‪ ٝ‬خٶد ا‪ٟ‬ذا٭ ‪٣‬ٴٴذ‪.‬‬ ‫اهىاى سشهایِگزاسی تخص خصَصی دسایداد ًیشٍگاُّای همیاس وَچه فشاّن ضَد‬ ‫ضْشداس< هٌاتغ ٍ اهىاًات ضْشداسی اسٍهیِ تایذ تِ صَست تْیٌِ استفادُ ضَد‬ ‫ػشٵٿغ خجشٽ ‪ -‬اػتبٳذاس ارسثبٿزبٱؿش‪ٟ‬پ ثب تب‪٣‬ڀذ ثش اػتال‪ٜ‬البدٷ‬ ‫اص اٳشطٽ ٹبٽ تزذٿذ پزٿش‪ٜ٧ ،‬ت‪ :‬اٯ‪٤‬بٱ ػشٯبٿٸ‪٧‬زاسٽ ثخالؾ‬ ‫خلٶکپ دس اٿزبد ٳڀشٵ‪٧‬بٷٹبٽ ٯ‪٠‬ڀبع ‪٣‬الٶکال‪ ٢‬دس اػالتالبٱ‬ ‫‪ٛ‬شاٹٮ ؿٶد‪ .‬ٯحٰذسهب پٶسٯحٰذٽ ا‪ٛ‬ضٵد‪ :‬ثب اداٯٸ اٿٲ سٵٳالذ ٵ‬ ‫ثشٳبٯٸ سٿضٽ ثشاٽ تبٯڀٲ ثش‪ ٝ‬ٯٶسد ٳالڀالبص دس ٹال‪ٜ‬التالٸ ٹالبٽ اتالپ‬ ‫ٯـ‪٤‬مت ‪ٰ٣‬تشٽ دس اٿٲ صٯڀٴٸ اٿزبد خالٶاٹالذ ؿالذ‪.‬اثالٶا‪٫‬ال‪ٜ‬التالح‬ ‫اثشاٹڀٰپ‪ ،‬ٳبئت سٿڀغ اتب‪ ٝ‬ثالبصس‪٧‬البٳالپ تالجالشٿالض ‪٧‬ال‪ٜ‬الت‪ :‬اٿالٲ‬ ‫اٯتڀبصدٹپ ٵ ستجٸ ثٴذٽ ثب تٶرٸ ثٸ تٔذاد ر‪٬‬ؼبت‪ ،‬ٯحتٶا‪ ،‬ر‪٬‬ؼبت ‪٣‬بسؿٴبػپ‪ ،‬ٯلٶثبت ٵ ٳالتالبٿالذ اٿالٲ‬ ‫ر‪٬‬ؼبت‪٣ ،‬ؼت ؿذٷ اػت‪ .‬دس اٿٲ ٳـؼت ٯـ‪٤‬مت ٳبؿپ اص ‪ٌٟٔ‬پ ٯ‪٤‬شس ثش‪ ٝ‬ٵاحذٹبٽ تالٶ‪٫‬الڀالذٽ ٵ‬ ‫ٯـ‪٤‬مت اخز ٯزٶصٹبٽ احذاث ٳڀشٵ‪٧‬بٷ ثش‪ ٝ‬دس ؿٺش‪ ١‬ٹبٽ کٴٔتپ ٵ ٯـال‪٤‬المت ٳالبؿالپ اص اثالمٕ‬ ‫ثخـٴبٯٸ ٵصاست کٰت دس خلٶف ت‪ٜ‬ٶٿن اختڀبس کذٵس ٯٔب‪ٛ‬ڀت ٯبؿڀٲ االت دػت دٵ٭ ٯٶسد ٳالڀالبص‬ ‫ٵاحذٹبٽ تٶ‪٫‬ڀذٽ ثٸ اػتبٱ ٹب ٯٶهٶّ ثٴذ (ٕ) ٯبدٷ (‪ٟ )119‬بٳٶٱ اٯٶس ‪ٰ٧‬الش‪٣‬الپ ٯالٶسد ثالشسػالپ ‪ٟ‬الشاس‬ ‫‪٧‬ش‪ٛ‬تٴذ‪.‬ٯشاتت آتشام ‪ٔٛ‬بالٱ ا‪ٟ‬تلبدٽ ثٸ ثشخپ اص اػتٔمٯبت ٵ ٯذاس‪ ١‬دسخٶاػتپ ٗڀشهالشٵسٽ دس‬ ‫‪ٛ‬شاٿٴذ تٰذٿذ ٵ کذٵس ‪٣‬بست ثبصس‪٧‬بٳپ ٯبٳٴذ دسخٶاػت ػٴذ ت‪ ٢‬ثش‪ ٥‬ٯح‪ٔٛ ٪‬ب‪٫‬ڀت ٹٴ‪٨‬ب٭ کذٵس ٵ‬ ‫تٰذٿذ ‪٣‬بست ثبصس‪٧‬بٳپ ٵ اخز ػٶپڀـڀٴٸ دس ‪ٛ‬شاٿٴذ تٰذٿذ اص دٿ‪٨‬ش ٯٶاسد ٯٶسد ثشسػپ دس اٿالٲ رال‪٬‬الؼالٸ‬ ‫ثٶد‪.‬دس اٿٲ ر‪٬‬ؼٸ ٹٰاٴڀٲ ٯشاتت آتشام ٵاحذٹبٽ تٶ‪٫‬ڀذٽ ثٸ ا‪٫‬ضا٭ ثبٳ‪ ٢‬ٯش‪٣‬ضٽ ثٸ پالشداخالت ٯالبثالٸ‬ ‫ا‪٫‬ت‪ٜ‬بٵت اسص ثب ٳشخ ‪ٰ٣‬ڀٴٸ ثٸ د‪٫‬ڀ‪ ٪‬تبخڀش س‪ ْٛ‬تٔٺذ اسصٽ ٵاسدات دس ٯ‪٠‬بث‪ ٪‬کبدسات ثشسػپ ؿذ‪.‬‬ ‫ػشٵٿغ خجشٽ ‪ -‬ؿٺشداس اسٵٯڀٸ ‪ٜ٧‬ت‪ :‬اػت‪ٜ‬بدٷ ثالٺالڀالٴالٸ اص‬ ‫ٯٴبثْ ٵ اٯ‪٤‬بٳبت ٯٶرٶد ؿٺشداسٽ اٿٲ ‪٣‬مٳـٺش دس رالٺالت‬ ‫اسائٸ خذٯبت ٯٌ‪٬‬ٶه ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ اص ٯٺٰتشٿٲ ػڀبػت ٹالبٽ‬ ‫‪٣‬بسٽ ٯذٿشٿت ؿٺشٽ ٯحؼٶه ٯپؿٶد‪ .‬ٯزڀذ ا‪ٟ‬البصادٷ دس‬ ‫ر‪٬‬ؼٸ ت‪ٜ‬شٿٖ ثٶدرٸ ػب‪ 1399 ٩‬ػبصٯبٱ ٰٓشاٱ ٵ ثبصا‪ٛ‬الشٿالٴالپ‬ ‫‪ٛ‬وبٹبٽ ؿٺشٽ ؿٺشداسٽ اسٵٯڀٸ ثب اؿبسٷ ثالٸ ؿالٴالبػالبٿالپ ٵ‬ ‫اػت‪ٜ‬بدٷ ثٺڀٴٸ اص اٯ‪٤‬بٳبت ٯٶرٶد اُٺبس داؿت‪ :‬ٯالذٿالشٿالت ٵ‬ ‫اسصٿبثپ ٰٓ‪٤٬‬شد ٵ ثٺشٷ ٵسٽ کحڀح اص ٯٴبثْ ٯالپ تالٶاٱ ٹالش‬ ‫ػبصٯبٳپ سا دس رٺت تح‪ ٞ٠‬اٹذا‪ ٙ‬خٶد ثٸ ؿڀٶ ٷ اٽ ٯٴبػت ٵ احش ثخؾ توٰڀٲ ‪٣‬ٴذ‪.‬ٵٽ دس اداٯالٸ ثالب‬ ‫تب‪٣‬ڀذ ثش ‪٫‬ضٵ٭ ح‪ َٜ‬ٵ کڀبٳت اص اٯٶا‪ ٩‬دس تٰب٭ ٯٴبً‪ ٞ‬ٵ ػبصٯبٱ ٹبٽ تبثٔٸ ؿٺشداسٽ اهب‪ٛ‬ٸ ‪٣‬شد‪ :‬ٵُڀ‪ٜ‬ٸ‬ ‫ؿشٓپ ٵ ‪ٟ‬بٳٶٳپ ح‪٤‬ٮ ٯپ ‪٣‬ٴذ تب دس ٹٰٸ ٯٶاسد ٵ ثٺشٷ ٯٴذٽ اص اٿٲ ٯٴبثْ‪ ،‬ثؼڀبس د‪ٟ‬ت ٵ ٯشا‪ٟ‬جت ‪٣‬الٴالڀالٮ‬ ‫صٿشا ٹش‪٣‬غ ٯؼٶٵ‪ ٩‬آٰب‪ ٩‬خٶٿؾ اػت ٵ ثبٿذ دس پڀـ‪٨‬بٷ خذاٵٳذ ٯتٔب‪ ٩‬پبػخ‪٨‬ٶ ثبؿذ‪.‬ؿٺشداس اسٵٯڀالٸ‬ ‫ا‪ٛ‬ضٵد‪ :‬ٿ‪٤‬پ اص سٵؽ ٹبٽ ‪٣‬ٴتش‪ ٩‬ٹضٿٴٸ ٹب‪ ،‬ٳِبست کحڀح ثش ارشاٽ ‪ٰ٣‬پ ٵ ‪٣‬ڀ‪ٜ‬پ پشٵطٷ ٹبٽ ٰٓشاٳالپ‬ ‫اػت ‪٣‬ٸ اٿٲ اٯش دس کٶست تح‪ ٞ٠‬ٯپ تٶاٳذ دس ا‪ٛ‬ضاٿؾ ساٳذٯبٱ ‪٣‬بسٽ ٵ کش‪ٛ‬ٸ رٶٿپ دس ٹالضٿالٴالٸ ٹالب‬ ‫ٳ‪٠‬ؾ ثؼضاٿپ سا اٿ‪ٜ‬ب ‪٣‬ٴذ‪.‬ثٸ ‪٧‬ضاسؽ اٿشٳب‪ ،‬دس اٿٲ ر‪٬‬ؼٸ خمکٸ اٽ اص ٰٓ‪٤٬‬شد ارشاٿپ ٵ ثالٶدرالٸ ػالب‪٩‬‬ ‫‪ 1399‬ػبصٯبٱ ٰٓشاٱ ؿٺشداسٽ اسٵٯڀٸ ثڀبٱ ؿذ‪.‬اسٵٯڀٸ‪ ،‬ثب ثڀؾ اص ‪ 800‬ٹضاس ٳ‪ٜ‬ش رٰٔڀت ٵ حالذٵد ‪11‬‬ ‫ٹضاس ٹ‪٤‬تبس ٯؼبحت‪ ،‬ثضس‪٧‬تشٿٲ ؿٺش ارسثبٿزبٱ ٗشثپ اػت‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫اًتخاتات ضَساّا دس ارستایداىضشلی ٍ تشخیح‬ ‫تثلیغات هداصی تش حمیمی‬ ‫ثب آم٭ اػبٯپ ٳٺبٿپ ٳبٯضدٹبٽ ؿٶساٹبٽ اػمٯپ ؿٺالشٵسٵػالتالب دس‬ ‫ارسثبٿزبٱ ؿش‪ٟ‬پ‪ ،‬س‪ٟ‬بثت ثشاٽ ٓوٶٿت دس اٿٲ ٳالٺالبد ٯالذٳالپ ٵاسد‬ ‫ٯشح‪٬‬ٸ تج‪٬‬ڀ٘بت ؿذٷ اػت ٵ ‪٣‬مٳـٺش تجشٿض ثب داؿتٲ ا‪ٛ‬الضٵٱ ثالش ‪450‬‬ ‫داٵً‪٬‬ت ٿ‪٤‬پ اص ؿٺشٹبٽ ٯٺٮ اٿشاٱ دس اٿٲ ٓشکٸ ثٸ ؿٰبس ٯپ سٵد‪.‬‬ ‫دس حب‪٫‬پ ‪٣‬ٸ ػٸ سٵص اص اٗبص تج‪٬‬ڀ٘بت سػٰپ ؿٶساٹبٽ اػمٯپ ؿٺالش‬ ‫ٵ سٵػتب ػپشٽ ؿذٷ اػت‪ ،‬حب‪٣‬پ اػت ‪٣‬ٸ اٿٲ ٓشکٸ ثشخم‪ ٙ‬دٵسٷ‬ ‫ٹبٽ ‪٧‬زؿتٸ اص تج‪٬‬ڀ٘بت ٯحڀٌپ ٵ ح‪٠‬ڀ‪٠‬پ ثٸ ػٰت تج‪٬‬ڀ٘بت دس ‪ٛ‬وبٽ‬ ‫ٯزبصٽ دس ارسثبٿزبٱ ؿش‪ٟ‬پ‪ ،‬ػٶ‪ ٝ‬پالڀالذا ‪٣‬الشدٷ اػالت‪.‬ؿالٶساٹالبٽ‬ ‫اػمٯپ ؿٺش ثٸ ٓٴٶاٱ ٿ‪ ٢‬پبس‪ٰ٫‬بٱ ٯح‪٬‬پ‪ ،‬ٳ‪٠‬ؾ ثؼضاٿپ دستلالٰالڀالٮ‬ ‫‪٧‬ڀشٿٺبٽ ؿٺشٽ ثٸ ٵٿظٷ دس ‪٣‬المٳـالٺالشٹالب داسٳالذٵدس ٵا‪ٟ‬الْ ٳالٰالبد‬ ‫دٯٶ‪٣‬شاػپ ٵ ٿ‪٤‬پ اص ٯٶ‪ٜ٫‬ٸٹبٽ ربٯٔٸ ٯذٳپ اػت ‪٣‬ٸ دسصٯبٱ دٵ‪٫‬ت‬ ‫اکمحبت پبٿٸ‪٧‬زاسٽ ٵ ‪ٔٛ‬ب‪٫‬ڀت ‪ٟ‬بٳٶٱ ٯٴذاٿٲ ٳٺبد اٗبص ؿذ‪.‬تزالبسه‬ ‫ٵ ثشسػڀٺبٽ اٳزب٭ ؿذٷ دس ٯٶسد ‪ٔٛ‬ب‪٫‬ڀت پٴذ دٵسٷ ؿالٶساٹالبٽ ؿالٺالش‬ ‫دس ٯذٿشٿت ؿٺشٽ ٳـبٱ دٹٴذٷ اٿٲ اٯشاػت ‪٣‬ٸ اص ٳِشا‪٤ٛ‬بسٰٓالٶٯالپ‬ ‫‪٣‬بس‪٣‬شدٵ ٰٓ‪٤٬‬شد ؿٶساٹب تب‪٣‬ٴٶٱ دسحذاٳتِبس ٳجٶدٷ ٵ اٿٲ ٳٺالبدٹالبٽ‬ ‫ٯشدٯپ ٳتٶاٳؼتٸ اٳذ ثب تٰب٭ تٶاٱ خٶدٵاسدٰٓ‪ ٪‬ؿالٶٳالذ‪٣.‬البسؿالٴالبػالبٱ‬ ‫ٯٔت‪٠‬ذٳذ ثبصداؿت ٵ دػت‪٨‬ڀشٽ ؿٺشداساٱ ٵ آوالبٽ ؿالٶساٽ ؿالٺالش‬ ‫ؿٺشٹبٽ ٯتٔذد اص رٰ‪٬‬ٸ تجشٿض ثٸ اتٺب٭ ‪ٛ‬ؼبد ٯب‪٫‬پ ٵاستـالب‪،‬ٳالٸ تالٴالٺالب‬ ‫ٯٴزشثٸ ‪٤٫‬ٸ داس ؿالذٱ ٵرالبٹالت‪ ،‬آالتالجالبسٵآالتالٰالبداٿالٲ ػالبخالتالبس‬ ‫خذٯتسػبٳپ دسارٹبٱ ٰٓٶ٭ ٯشد٭ ؿذ ث‪٤٬‬ٸ ٹضٿٴٸاٽ ساٳڀض دس حالٶصٷ‬ ‫آتٰبد ٰٓٶٯپ ٵاسد‪٣‬شدٷ اػت‪.‬ؿبٿذ ٿ‪٤‬پ اصاٿٲ دالٿال‪ ٪‬ٳالبتالٶاٳالپ ٵ‬ ‫ٳب‪٣‬بساٯذٽ ٳٺبدؿٶساٹب‪ ،‬ٯشثٶى ثٸ اٳتخبه ٳبدسػت ٵٳبثزبٽ آوالبٽ‬ ‫اٱ اصػٶٽ ٯشد٭ ثبؿذ ‪٣‬ٸ اٗ‪٬‬الت ثالڀالـالتالشٯالتالبحالشاصتالجال‪٬‬الڀال٘البتالپ ثالٶد‬ ‫‪٣‬ٸ ٳبٯضدٹبٽ اٿٲ ٳٺبد اٳزب٭ دادٷ ٵ ٯٶرت ؿذٳذ تب ساٽ دٹٴذ‪٧‬بٱ ثالب‬ ‫‪ٰ٣‬تشٿٲ ؿٴبخت ثٸ ا‪ٛ‬شاد ٯـٺٶسٵ کٺشٷ ساٽ دٹٴذ‪ٗ ،‬ب‪ ٪ٛ‬اص اٿالٴال‪٤‬الٸ‬ ‫اٿٲ ا‪ٛ‬شاد‪ ،‬ا‪٧‬شکٸ دس سؿتٸ ٹبٽ خٶد داساٽ تخلق ٹؼتٴذ‪ ،‬اٯالب دس‬ ‫ثؼڀبسٽ اص ٯٶاسد دس ٯذٿشٿت ؿٺشٽ ٵ ٯح‪٬‬پ ٳبتٶاٱ ٹؼتٴذ‪.‬ثبٿذ تٶرٸ‬ ‫داؿت ‪٣‬ٸ ؿٺشٹب ثشاٽ اداسٷ‪ ،‬ٳڀبص ثٸ ٹٰٸ تخللٺالبدسٓالشکالٸ ٹالبٽ‬ ‫ٯخت‪ٛ ٚ٬‬شٹٴ‪٨‬پ‪ ،‬ارتٰبٓپ‪ ،‬ا‪ٟ‬تلبدٽ‪ٰٓ ،‬شاٳپ ٵ ٵسصؿپ داسٳذ تب ثالب‬ ‫ثٺشٷ ‪٧‬ڀشٽ اص داٳؾ ٵ تزشثٸ ٯذٿشٿتپ ‪٣‬ٸ دساٿالٲ خلالٶف داسٳالذ‪،‬‬ ‫تشگضاسی ًطست ضَسای هذیشیت تحشاى ضْشستاى اسدستاى‬ ‫ػشٵٿغ خجشٽ ‪-‬ٳـؼت ؿٶساٽ ٯذٿشٿت ثحشاٱ ؿٺشػتبٱ اسدػتبٱ ثب ٯحٶسٿت تٴؾ اثپ‬ ‫ٵ ػبص‪٧‬بسٽ ثب ‪٣‬ٮ اثپ ثش‪٧‬ضاس ؿذ‪.‬ٯٔبٵٱ ‪ٛ‬شٯبٳذاس اسدػتبٱ ‪ٜ٧‬ت‪ :‬دس کٴذ ػالب‪ ٩‬اخالڀالش‬ ‫ٯٶهٶّ ‪٣‬ٮاثپ دس ٳ‪٠‬بى ٯخت‪٣ ٚ٬‬ـٶس ٹٰڀـٸ ٵرٶد داؿتٸ‪ ،‬اٯب ٵ‪ٟ‬ٶّ خـال‪٤‬الؼالب‪٫‬الپ دس‬ ‫ٯٴبً‪٣ ٞ‬ٶٿشٽ تجٔبت ثڀـتشٽ داؿتٸ اػت ‪.‬ٯحٰذ ت‪٠‬پ ‪٣‬ڀبٳپ ا‪ٛ‬ضٵد‪ :‬ثشاٽ ٗال‪٬‬الجالٸ ثالشاحالبس‬ ‫ٳبؿپ اصپذٿذٷ خـ‪٤‬ؼب‪٫‬پ ثبٿذ دس ثخؾ ‪٣‬ـبٵسصٽ ا‪٨٫‬ٶٽ ‪٣‬ـت تال٘الڀالڀالش ‪٣‬الٴالذ ٵثالشاٽ‬ ‫ثبالثشدٱ ساٳذٯبٱ اثڀبسٽ اص سٵؽ ٹبٽ ٳٶٿٲ اػت‪ٜ‬بدٷ ‪٣‬ٴڀٮ‪ .‬ٵٽ ا‪ٛ‬ضٵد‪ :‬اه ؿالشه ٿال‪٢‬‬ ‫ٯبدٷ حڀبتپ ٵاٯٶصؽ خبٳٶادٷ ٹب ثب ٯجبٳپ ٯلش‪ ٙ‬ثٺڀٴٸ اه هشٵسٽ اػت‪ .‬دس اداٯٸ اٿٲ ر‪٬‬ؼٸ ٯذٿش اث‪ٜ‬بٽ اسدػتبٱ ثب ثڀبٱ اٿٴ‪٤‬ٸ‬ ‫ا‪ٟ‬ذاٯبت خٶثپ ثٸ ٯٴِٶس ‪٧‬زس اص تٴؾ اثپ دس اٿٲ ٯٴٌ‪٠‬ٸ اٳزب٭ ؿذٷ اػت‪ ،‬آم٭ ‪٣‬شد‪ :‬ثٸ ٯٴِٶس ‪٧‬زس اص تٴؾ اثپ ػالب‪1400 ٩‬‬ ‫ا‪ٟ‬ذاٯبتپ اص ‪ٟ‬جڀ‪٫ ٪‬ٶ‪٫‬ٸ‪٧‬زاسٽ ٵ تٶػٔٸ ؿج‪٤‬ٸ خی اٳت‪٠‬ب‪ ٩‬داخ‪٬‬پ سٵػتبٽ ‪٣‬اٶػٴ‪ ٦‬ثٸ ؿڀشاصاٱ اٳزب٭ ؿذٷ اػت ٵ ثٔذ اص ‪ 10‬ػب‪٩‬‬ ‫اٳتِبس ٯخضٱ رذٿذ ساٷ اٳذاصٽ ٵ اٳـٔبه اه اص سٵػتبٽ ‪٣‬اٶػٴ‪ ٦‬ثٸ ؿڀشاصاٱ ٵک‪ ٪‬ؿذ‪ .‬سهب دٹ‪٠‬بٳپ ثڀبٱ ‪٣‬الشد‪ :‬ثالب اتلالب‪٩‬‬ ‫خی اٳت‪٠‬ب‪ ٩‬اه ٯزتْٰ سٵػتبٽ ٯٶٗبس ثٸ اه ؿڀشٿٲ‪٣‬ٲ ؿٺش ٯٺبثبد‪ 9 ،‬سٵػتب دس اٿٲ ٯزتْٰ اص اه ؿشه پبٿذاس ثٸ ٯڀضاٱ پٴالذ‬ ‫‪٫‬ڀتش دسحبٳڀٸ ثشخٶسداس ؿذٳذ‪ .‬ٵٽ تب‪٣‬ڀذ ‪٣‬شد‪ :‬احتٰب‪ ٩‬داسد ثٸ د‪٫‬ڀ‪ ٪‬ٯحذٵدٿت ٯٴبثْ‪ ،‬ٯـتش‪٣‬ڀٲ دستبثؼتبٱ ثب ‪٣‬بٹالؾ ‪ٛ‬ـالبس اه‬ ‫سٵثشٵ ؿٶٳذ‪ ،‬ثٴبثشاٿٲ الص٭ اػت اداسات ٵ اس‪٧‬بٱٹب ثب ٳلت ٯخضٱ اػتشاتظٿ‪ ٢‬ثش ٯـ‪٤‬مت ٳبؿپ اص ثحشاٱ ‪٣‬ٮ اثپ ٗ‪٬‬جٸ ‪٣‬ٴالٴالذ‪.‬‬ ‫دٹ‪٠‬بٳپ ٯٴبثْ اه اسدػتبٱ ساؿبٯ‪ 13 ٪‬سؿتٸ ‪ٟ‬ٴبت‪ 48 ،‬ح‪٠٬‬ٸ کبٷ ٵ پٴذ دٹبٳٸ کـٰٸ ٓٴٶاٱ ‪٣‬شد ‪٣‬ٸ ثخـپ اصاه ؿشه ٯالٶسد‬ ‫ٳڀبص ػٸ ؿٺش ٵ ‪ 108‬سٵػتبٽ تحت پٶؿؾ ٵ ‪ 45‬سٵػتبٽ ٗڀشتحت پٶؿؾ سا تبٯڀٲ ٯپ ‪٣‬ٴذ‪.‬‬ ‫خَدوفایی ًیشٍگاُّای والس اِف تَسط صٌؼتگشاى الثشصی‬ ‫ػشٵٿغ خجشٽ ‪ -‬سٿڀغ ػبصٯبٱ کٴٔت‪ ،‬ٯٔذٱ ٵ تالزالبست ا‪٫‬الجالشص اص خالٶد‪٣‬ال‪ٜ‬البٿالپ‬ ‫ٳڀشٵ‪٧‬بٷ ٹبٽ ‪٣‬مع اِ‪٣ ٙ‬ـٶس ثب ػبخت دػت‪٨‬بٷ تٴؾ ‪٧‬ڀش ٵ پڀؾ ‪٧‬ش٭ ٯالجالذ‪ ٩‬ٹالبٽ‬ ‫حشاستپ تٶػی ٯٺٴذػبٱ رٶاٱ ؿش‪٣‬ت ٯٺٴذػپ ٵ ػبخت ثٶٿ‪٬‬ش ٵ تزٺڀضات ٯالپالٴالب دس‬ ‫اٿٲ اػتبٱ خجش داد‪ .‬سٵاثی ٰٓٶٯپ ٵ اًمّ سػبٳپ ػضٯبٱ کٴٔت‪ ،‬ٯٔالذٱ ٵ تالزالبست‬ ‫اػتبٱ ا‪٫‬جشص ساٯڀٲ سثڀٔپ ثب تب‪٣‬ڀذ ثش ٯٶ‪٠ٛ‬ڀتٹبٽ ‪٣‬ـٶس دس ثٶٯپ ػبصٽ کٴبٿْ ٹبٿت‪،٢‬‬ ‫ا‪ٛ‬ضٵد‪:‬اػتبٳذاسدٹبٽ ارجبسٽ ت‪٤‬ٴٶ‪٫‬ٶطٽ اٿٲ ٓلش اص ٳڀشٵ‪٧‬بٷٹب ‪٣‬ٸ ثشٵصػبٳپ د‪ٟ‬الڀال‪ ٞ‬ٵ‬ ‫ٓ‪ٰ٬‬پ خٌٶى تٶ‪٫‬ڀذ سا ٯپ ً‪٬‬جذ؛ ٯتخللبٱ رٶاٱ اٿٲ ؿش‪٣‬ت داٳؾ ثٴڀبٱ سا ثالش اٱ‬ ‫داؿت تب ثب ت‪٤‬ڀٸ ثٸ تٶاٱ خٶد‪٧ ،‬بٯپ ث‪٬‬ٴذ ثٸ ػٶٽ ثٶٯپ ػبصٽ اٿٲ کٴٔت ثب ‪ٛ‬ٴبٵسٽ ثبال ثشداسٳذ‪.‬‬ ‫ٵٽ تلشٿح ‪٣‬شد‪ :‬ثش اػبع ٳ‪٨‬بٷ ثٸ تٶ‪٫‬ڀذ داخ‪ ،٪‬ٯتخللبٱ اٿٲ ‪٣‬بسخبٳٸ ًپ تح‪٠‬ڀ‪٠‬پ کٴذ ٯبٹٸ ٯٶ‪ ٞٛ‬ثٸ ٿب‪ٛ‬تٲ داٳؾ ًشاحالپ ٵ‬ ‫ػبخت دػت‪٨‬بٷ تٴؾ ‪٧‬ڀش ٵ پڀؾ ‪٧‬ش٭ ٯجذ‪ ٩‬ٹبٽ حشاستپ ؿذٳذ‪.‬سثڀٔپ دسثبسٷ اٿٲ دػت‪٨‬بٷ ‪ٜ٧‬ت‪ :‬ا‪ٛ‬ضاٿؾ ساٳذٯبٱ تٶ‪٫‬ڀذ‪ ،‬د‪ٟ‬الت‬ ‫دس ٯڀضاٱ ا‪ٛ‬ضاٿؾ‪٣ ،‬بٹؾ ٵ ٳ‪٨‬ٺذاؿت دٯب ثب خٌبٽ ‪ٰ٣‬تش اص ػٸ دسرٸ ثذٵٱ دخب‪٫‬ت اپشاتٶسٹب ٵ ‪٣‬بٹؾ اتم‪ ٙ‬اٳشطٽ حشاستالپ‬ ‫اص ٯضاٿبٽ اٿٲ دػتبٵسد اػت ‪٣‬ٸ تب پڀؾ اص اٿٲ‪ ،‬کٴڀٲ تزٺڀضاتپ سا دس ‪٣‬ـٶس ٳذاؿتڀٮ ٵ ٵ‪٫‬تبطٽ ‪٣‬ٸ دس اٱ اػت‪ٜ‬بدٷ ٯالپ ؿالذ دس‬ ‫ثحج اٿٰٴپ ثؼڀبس خٌشٳب‪ ١‬ثٶد‪.‬ٵٽ اداٯٸ داد‪ :‬ثڀؾ اص ‪ 70‬ٹضاس دالس کش‪ٛ‬ٸ رٶٿپ اسصٽ حبک‪ ٪‬اص ػبخت ٹش دػالتال‪٨‬البٷ اػالت‬ ‫هٰٲ اٱ ‪٣‬ٸ ٹٮ اٿٴ‪٣ ٢‬ـٶس کبحت اٿٲ ت‪٤‬ٴٶ‪٫‬ٶطٽ ثٶٯپ اػت‪.‬‬ ‫اداٯٸ اص ؿٰبسٻ ‪ٟ‬ج‪....٪‬‬ ‫ادثڀبت تش‪٣‬پ ٗشثپ ثش ػٸ ‪٧‬ٶٳٸ ثٶد‪ :‬ادثالڀالبت تالش‪٣‬الپ‬ ‫اٳبتٶ‪٫‬پ (ٓخٰبٳپ)‪ .‬ادثڀبت تالش‪٣‬الپ ٗالشثالپ ؿالش‪ٟ‬الپ ٿالب‬ ‫تش‪ٰ٣‬ٴپ ‪٣‬ٸ ٵٿظ‪٧‬پ ٹبٽ ثؼڀالبسٽ اص تالش‪٣‬الپ ؿالش‪ٟ‬الپ‬ ‫ثش‪٧‬ش‪ٛ‬تٸ اػت‪.‬‬ ‫ادثڀبت تش‪٣‬پ ٗشثپ ارسثبٿزبٳپ ٵ اساٳالپ ‪٣‬الٸ پالغ اص‬ ‫تلش‪٠ٜٟ ٙ‬بص تٶػی سٵع ٹب ٵ ػپغ اػت‪٠‬شاس ح‪٤‬ٶٯت‬ ‫ػٶػڀب‪٫‬ڀؼتپ دس اٯپشاتٶسٽ سٵػڀٸ ٵ ‪ ٌْٟ‬ساثٌټ ٯشدٯالبٱ‬ ‫دٵ ػٶٽ اسع اص ٿ‪٤‬ذٿ‪٨‬ش رذا ؿذٷ‪ ،‬ٵ ثالٸ دٵ ؿالبخالټ‬ ‫اساٳپ (رٰٺٶسٽ ارسثبٿزبٱ) ٵ ارسثبٿزبٳپ تال‪ٜ‬ال‪٤‬الڀال‪٢‬‬ ‫ؿذٷ اػت‪.‬‬ ‫شاخه شرقی‬ ‫دس ػذٻ ‪9/ٝ3‬٭ ٿج٘ٶٽ ‪ٟ‬بس‪٫‬ٶ‪ٟ( ٝ‬ش‪ )ٞ٫‬دٵ‪٫‬ت ‪ٟ‬شاخالبٳالپ‬ ‫(خب‪ٟ‬بٳڀبٱ‪ ،‬خبٳڀټ اٿ‪٦٬‬خالبٳالڀالبٱ‪ ،‬ا‪ ٩‬ا‪ٛ‬الشاػالڀالبه)سادس‬ ‫تش‪ٰ٣‬ٴؼتبٱ ٗالشثالپ تالسػالڀالغ ‪٣‬الشدٵٿال‪ ٢‬ػالذٷ ثالٔالذ‬ ‫ثٸ ػب‪945/ٝ333 ٩‬٭ ػبتٶ‪ ٝ‬ثُ٘شا (ثٶٗشا) خبٱ پالبدؿالبٷ‬ ‫‪ٟ‬شاخبٳپ ٯؼ‪ٰ٬‬بٱ ؿذ ٵ اػم٭ سا ثٸ ٓٴٶاٱ دٿٲ سػالٰالپ‬ ‫‪ٰ٬ٟ‬شٵ خٶٿؾ آمٱ داؿت‪ ،‬ا‪٧‬الش کالٸ پالڀالؾ اص اٱ‬ ‫‪٧‬شٵٷ ٹبٽ ثؼڀبسٽ اص تش‪ ١‬صثبٳبٱ اص رٰ‪٬‬الٸ اٗالٶصاٱ ٵ‬ ‫‪ٟ‬بس‪٫‬ٶ‪ٟ‬بٱ ثٸ اٿڀٲ اػم٭ ‪٧‬شٵٿذٷ ثٶدٳذ‪ ،‬اٯب ثالب ‪٧‬الشٵؽ‬ ‫ٵٽ ثٸ اػم٭ ٳخؼتڀٲ دٵ‪٫‬ت ٯؼال‪٬‬الٰالبٱ تالش‪( ١‬صثالبٱ)‬ ‫تسػڀغ ‪٧‬شدٿذ ٵ ثب ثش ا‪ٛ‬تبدٱ ‪ٛ‬شٯبٳشٵاٿپ ػبٯبٳڀبٱ ‪ٰ٬ٟ‬شٵ‬ ‫اٳبٱ ٯڀبٱ ٗضٳٶٿبٱ ٵ ‪ٟ‬شاخبٳڀبٱ ت‪٠‬ؼڀٮ ؿذٵ ػشصٯڀٲٹبٽ‬ ‫تحت تلش‪ٟ ٙ‬شاخبٳڀبٱ ‪٧‬ؼتشؽ ٿب‪ٛ‬ت‪.‬‬ ‫‪ٟ‬شاخبٳڀبٱ ثب ادثڀبت ‪ٛ‬بسػپ اؿٴب ٵ ثالذاٱ د‪٫‬الجالؼالتال‪٨‬الپ‬ ‫داؿتٴذٵ ؿبٓشاٱ ‪ٛ‬بسػپ ػشاٽ ثؼڀبسٽ اصرٰ‪٬‬ٸ ػٶصٳالپ‬ ‫ػالالٰالالش‪ٟ‬الالٴالالذٽ‪ٓ ،‬الالٰالالٔالال‪ ٞ‬ثالالخالالبساٿالالپ‪ ،‬سؿالالڀالالذٽ‬ ‫ػٰش‪ٟ‬ٴذٽ‪ ،‬سهپ ا‪٫‬ذٿٲ ٳالڀالـالبثالٶسٽ‪ ،‬ؿالٺالبه ا‪٫‬الذٿالٲ‬ ‫ٳؼ‪ٜ‬پ‪ ،‬ؿٰغ ًجؼپ ٵ دٿ‪٨‬شاٱ ثب دسثبس اٳالبٱ استالجالبى‬ ‫داؿتٸ‪ ،‬ٵ اٳبٱ سا ٯذح ‪ٜ٧‬تٸ‪ ،‬ٵ اص اٳبٱ ک‪٬‬ٸٹبٽ ‪٧‬الشاٱ‬ ‫ػتبدٷ اٳذ ٵ سؿڀذٽ ػٰش‪ٟ‬ٴذٽ ػڀذا‪٫‬ـٔشا‪ ،‬ػٶصٳپ تالبد‬ ‫ا‪٫‬ـالالالٔالالالشا ٵ ٓالالالٰالالالٔالالال‪ ٞ‬اٯالالالڀالالالشا‪٫‬ـالالالٔالالالشا ‪٫‬الالال‪٠‬الالالت‬ ‫داؿتٸاٳذ‪...‬‬ ‫ٵ ثشخپ اص پبدؿبٹبٱ ٵ اٯڀشاٱ اٱ خالبٳالذاٱ خالٶد ثالٸ‬ ‫‪ٛ‬بسػپ ؿٔش ٯپػشٵدٷاٳذ‪ ،‬اٯب ثٸ ٹش حالب‪ ٩‬دس سٵص‪٧‬البس‬ ‫اٳبٱ ثٶد ‪٣‬ٸ ً‪٬‬ڀٔټ ادثڀبت تش‪٣‬پ اػمٯپ ثب تسحڀشپزٿالشٽ‬ ‫‪ٛ‬شاٵاٱ اص صثبٱ ٵ ادثڀبت ‪ٛ‬بسػپ پذٿذاس ؿذ ٵ ٳخؼالتالڀالٲ‬ ‫احش ثبصٯبٳذٷ اص اٱ دٵسٷ ٯخٴٶٽ ٯٔشٵ‪ٟ ٙ‬ٶتبدٗٶ ثڀ‪٬‬ڀال‪٦‬‬ ‫اداٯٸ داسد‬ ‫اػت‪...‬‬ ‫ثتٶاٳٴذ ثٺتشٿٲ تلٰڀٮ ٹب سا ث‪٨‬ڀشٳذ ٵ ثذاٳٴذ آتجبسات تخلڀق ٿب‪ٛ‬التالٸ‬ ‫سا دسحٶصٷ ٹبٽ ٯٶسد ٳڀبص ؿٺشٵٳذاٱ خشد ‪٣‬ٴٴذ‪.‬ثش ٹٰڀٲ اػبع الص٭‬ ‫اػت ٯشد٭ دس ؿٺشٹبٽ ٯخت‪ ٚ٬‬اص رٰ‪٬‬ٸ تجشٿالض ثالٸ دٵس اص ٯؼالبٿال‪٪‬‬ ‫‪ٟ‬ٶٯڀتپ‪ٟ ،‬جڀ‪٬‬ٸ اٽ‪،‬ساٳتپ ٵ کٺشٷ ثٶدٱ ا‪ٛ‬شاد‪ ،‬ثڀـتش ثالٸ تالٶاٳالٰالٴالذٽ ٵ‬ ‫داٳؾ اٳٺب دس ٓشکٸ ٹبٽ ٯخت‪ ٚ٬‬ٯذٿشٿت ؿالٺالشٽ ٯالحال‪٬‬الپ ساٽ‬ ‫دٹٴذ‪.‬ثب تٶرٸ ثٸ اٿٴ‪٤‬ٸ ‪٣‬مٳـٺش تجشٿض ٿ‪٤‬پ اص ؿٺشٹبٽ ٯٺٮ اٿشاٱ ثالٸ‬ ‫‪٫‬حبٍ تٔذاد آوبء ٵ تٔذد ٳبٯضدٹبٽ اٳتخبثبتپ اػت‪ ،‬ثٸ ًٶس ًجڀالٔالپ‬ ‫تج‪٬‬ڀ٘بت اٿٲ ا‪ٛ‬شاد ٳڀض اص تٴٶّ ٵ ‪ٛ‬شاٵاٳپ ثڀـالتالشٽ ٳؼالجالت ثالٸ ػالبٿالش‬ ‫ؿٺشٹبٽ ارسثبٿزبٱ ؿش‪ٟ‬پ ٵ ‪٣‬ـٶس ثشخٶسداس ٯپ ثبؿذ‪ ،‬اٯب تب‪٣‬الٴالٶٱ‬ ‫‪٣‬ٸ ػٸ سٵص اص ؿشٵّ تج‪٬‬ڀ٘بت سػٰپ ‪٧‬زؿتٸ اػت‪ ،‬اٱ ‪٧‬ٶٳٸ ‪٣‬ٸ ثالبٿالذ‬ ‫ؿبٹذسٵٳ‪٧ ٞ‬ڀشٽ تج‪٬‬ڀ٘بت ؿٺشٽ ٵ ٯحڀٌپ ٳڀؼتڀٮ‪.‬ٹشکٴذ ؿٺالشداسٽ‬ ‫تجشٿضثباتخبر تٰٺڀذات الص٭ ثشاٽ تج‪٬‬ڀ٘بت ٳبٯضدٹبٽ ؿٶساٽ اػالمٯالپ‬ ‫ؿٺش ثب ٳلت ثڀ‪٬‬جٶسدٹب‪ ،‬تبث‪٬‬ٶٹب ٵ تٔڀڀٲ ٯح‪ ٪‬ٹالبٽ ٳلالت تلالبٵٿالش‬ ‫ٳبٯضدٹب اص ٹ‪ٜ‬تٸ ‪٧‬زؿتٸ ٵاسد ٓشکٸ تج‪٬‬ڀ٘بت ؿذٷ اػت‪ ،‬اٯب ٯـبٹذات‬ ‫خجشٳ‪٨‬بس اٿشٳب ٳـبٱ ٯپ دٹذ ‪٣‬ٸ ًپ اٿٲ ٯذت تٴالٺالب تالٔالذاد ثؼالڀالبس‬ ‫اٳذ‪٣‬پ اص ٳبٯضدٹب ا‪ٟ‬ذا٭ ثٸ تج‪٬‬ڀ٘بت خٶد ‪٣‬شدٷ ٵ دس پبسٷ اٽ اص ٳال‪٠‬البى‬ ‫ؿٺش ثٸ ٵٿظٷ ٯٴبً‪ ٞ‬ٯش‪ٛ‬ٸ ٳـڀٲ تبث‪٬‬ٶٹبٽ دس ٳِش‪٧‬ش‪ٛ‬تٸ ؿذٷ خالب‪٫‬الپ اص‬ ‫تلبٵٿش ٵ تج‪٬‬ڀ٘بت ٯحڀٌپ اػت‪.‬ػتبدٹبٽ تج‪٬‬ڀ٘البتالپ ٵ ثالٸ تالجالْ اٱ‬ ‫‪ٔٛ‬ب‪٫‬ڀت ٯحڀٌپ ٯشثٶى ثٸ کٺشٷ ٹبٽ ؿٴبختٸ ؿذٷ ٵ ٳبٯضدٹبٿپ اػالت‬ ‫‪٣‬ٸ دس دٵسٷ ٹبٽ ‪٧‬زؿتٸ ؿٶساٹبٽ ػبث‪٠‬ٸ ٓوٶٿت دس اٿالٲ ٳالٺالبد سا‬ ‫داؿتٸ اٳذ ‪٣‬ٸ ا‪٫‬جتٸ دس اٿٲ صٯڀٴٸ ٳڀض ثذ‪٫‬ڀ‪ ٪‬ؿشاٿی خالبف ‪٣‬الشٵٳالبٿالپ‬ ‫حب‪٣‬ٮ ثش ‪٣‬ـٶس‪ ،‬اػت‪٠‬جب‪ ٩‬کٴذاٳپ اصػٶٽ ٯشد٭ ثشاٽ حوٶس دس اٿالٲ‬ ‫ػتبدٹب ٵثش‪٧‬ضاسٽ ٳـؼتٺبٽ ٯخت‪ ٚ٬‬دٿذٷ ٳٰپ ؿٶد‪.‬‬ ‫‪ّ 68/‬ضاس ًفش ٍاخذ ضشایط سای دادى دس ضْشستاى اسدتیل ّستٌذ‬ ‫ػشٵٿغ خجشٽ ‪ٛ-‬شٯبٳذاس اسدثڀ‪ٜ٧ ٪‬ت‪ 460 :‬ٹضاس ٳ‪ٜ‬ش ٵارالذ ؿالشاٿالی ساٽ دادٱ دس‬ ‫ؿٺشػتبٱ اسدثڀ‪ ٪‬ٹؼتٴذ‪.‬ٯؼٔٶداٯبٯپ ٿ‪٨‬بٳٸ دس ر‪٬‬ؼٸ تٶرڀٺپ ٵ اٯالٶصؿالپ ثالبصسػالبٱ‬ ‫اٳتخبثبت ؿٺشػتبٱ اسدثڀ‪ٜ٧ ٪‬ت‪ :‬دس اٳتخبثبت ‪ 28‬خشداد سٿبػت رٰٺٶسٽ ٵ ؿٶساٹالبٽ‬ ‫اػمٯپ ؿٺش ٵ سٵػتب حذٵد ‪ 460‬ٹضاس ٳ‪ٜ‬ش دس ؿٺشػتبٱ اسدثڀ‪ ٪‬ٵارذ ؿشاٿی ساٽ دادٱ‬ ‫ٹؼتٴذ ‪٣‬ٸ اص اٿٲ تٔذاد ‪ 11‬ٹضاس ٵ ‪ 100‬ٳ‪ٜ‬ش ساٽ اٵ‪٫‬پ ٹؼتٴذ‪.‬‬ ‫اٯبٯپ ٿ‪٨‬بٳٸ ‪ٜ٧‬ت‪ 406 :‬ثبصسع ٵ ‪ 27‬ٳ‪ٜ‬ش ػشثبصسع دس ؿٺشػتبٱ اسدثڀ‪ ٪‬دس ؿٔجبت اخز‬ ‫ساٽ حوٶس خٶاٹٴذ داؿت‪.‬‬ ‫‪ٛ‬شٯبٳذاس اسدثڀ‪ ٪‬تلشٿح ‪٣‬شد‪ 406 :‬ؿٔجٸ اخز ساٽ دس ؿٺالشػالتالبٱ اسدثالڀال‪ ٪‬ثالشاٽ سٵص‬ ‫ساٽ‪٧‬ڀشٽ پڀؾثڀٴپ ؿذٷ ٵ دس اٿٲ اٳتخبثبت ثڀؾ اص ٹـت ٹضاس ٳ‪ٜ‬ش ٓٶاٯ‪ ٪‬ارشاٿپ دػتاٳذس‪٣‬بس ثش‪٧‬ضاسٽ اٳتخبثبت خالٶاٹالٴالذ‬ ‫ثٶد‪ .‬ٵٽ ٓٴٶاٱ ‪٣‬شد‪ :‬تٰٺڀذات الص٭ ثشاٽ ثش‪٧‬ضاسٽ اٳالتالخالبثالبت ثالبؿال‪٤‬الٶٷ دس ؿالٺالشػالتالبٱ اسدثالڀال‪ ٪‬اٳالزالب٭ ؿالذٷ اػالت‪.‬‬ ‫اٯبٯپ ٿ‪٨‬بٳٸ خبًشٳـبٱ ‪٣‬شد‪ :‬دس ؿٺشػتبٱ اسدثڀ‪ 260 ٪‬داٵً‪٬‬ت دس کٺبس ؿٺش اسدثڀ‪ ،٪‬ٹڀش‪ ،‬حٰشٿٲ ٵ اسا‪٬٫‬ٶ ثشاٽ تلالبحالت ‪26‬‬ ‫‪٣‬شػپ ثب ٹٮ ثٸ س‪ٟ‬بثت ٯپپشداصٳذ‪.‬‬ ‫ٵٽ اداٯٸ داد‪ :‬دس ‪ 112‬سٵػتبٽ ٵارذ ؿشاٿی ؿٺشػتبٱ اسدثڀ‪ ٪‬ٳڀض ‪ 697‬داٵً‪٬‬ت ثشاٽ تلبحت ‪٣ 358‬شػالپ ثالب ٹالٮ س‪ٟ‬البثالت‬ ‫ٯپ‪٣‬ٴٴذ‪.‬‬ ‫ًگاّی اخوالی تِ صتاى تشوی ;‬ ‫اگْی هضایذُ ضْشداسی اّش( هشحلِ اٍل‪ًَ-‬تت دٍم)‬ ‫‪36//046;;-36//0/5045‬‬ ‫هستٌذا توادُ ‪ 35‬ائیی ًاهِ هالی ضْشداسیْا ٍ هدَص ضواسُ ‪ 9‬هَسخِ ‪ 36//0/404:‬ضَسای اسالهی ضْش اّش‪ ،‬ضْشداسی‬ ‫اّش دس ًظش داسد اهال ن خَد سا تطشح ریل اص طشیک اگْی هضایذُ وتثی تشاتش همشسات تِ هتماضیاى ٍاگزاس ًوایذ‪.‬‬ ‫سدیف‬ ‫ًَع واستشی‬ ‫هتشاط(هتش هشتغ)‬ ‫پالن ثثتی‬ ‫ضواسُ لطؼِ‬ ‫لیوت تِ سیال‬ ‫‪3‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪33;08/‬‬ ‫‪;56058‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪604//0///0///‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪4//‬‬ ‫‪5746079‬‬ ‫;‪6‬‬ ‫‪604//0///0///‬‬ ‫اّش ٍالغ دس هؼواساى‬ ‫‪5‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪4//‬‬ ‫‪5746078‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫‪506//0///0///‬‬ ‫اّش ٍالغ دس هؼواساى‬ ‫‪6‬‬ ‫تداسی‬ ‫‪4;04/‬‬ ‫‪;580:3‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪70///0///0///‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تداسی‬ ‫‪650/9‬‬ ‫‪776:09‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪406//0///0///‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تداسی‬ ‫‪54‬‬ ‫‪349 ٍ 34908 ٍ3‬‬ ‫;‪49‬‬ ‫‪30://0///0///‬‬ ‫ادسس‬ ‫اّش ٍالغ دس سٍتشٍی هسدذ صّشای‬ ‫هشضیِ وَچِ حافظ‪5‬‬ ‫اّش ٍالغ دس خیاتاى ال هحوذ تاالتش اص تیواسستاى‬ ‫لذین‬ ‫اّش ساسی صهیی ٍالغ دس خیاتاى حافظ‬ ‫سٍتشٍی هسدذ صّشای هشضیِ‬ ‫اّش تخص ‪ 4/‬تثشیض تِ ًطاًی فاص یه ضْشن‬ ‫ضیخ ضْاب الذیی‬ ‫الصم تِ روش است اگْی فَق ّوضهاى دس سٍصًاهِ ّای وثیش االًتطاس اسن ًیض خْت اطالع ػوَم دسج هیگشدد ٍ ترشاترش‬ ‫تثصشُ یه هادُ ‪ 35‬لاًَى ضْشداسیْا ولیِ ّضیٌِ ّای اگْی ّا تِ ػْذُ تشًذُ هضایذُ خَاّذ تَد‬ ‫‪ -3‬هتماضیاى هثلؾ ‪ %7‬لیوت هثٌاء سا تحساب ‪ /53////3:86//6‬سپشدُ ضْشداسی اّش ًضد تاًه هلی ضؼثِ هشوضی اّش‬ ‫ٍاسیض ٍ فیص هشتَطِ سا تِ ضویوِ دسخَاست ٍ اػالم هثلؾ پیطٌْادی دس پاوت سشتستِ اص هَسخِ ‪ 36//0/5046‬تااخرش‬ ‫ٍلت اداسی هَسخِ ‪ 36//0/60/4‬تِ خض سٍصّای تؼطیل تِ دتیشخاًِ تحَیل ٍ سسیذ دسیافت داسًذ‪ .‬تؼذ اص تحَیل پاوت‬ ‫تِ دتیشخاًِ حک اًصشاف اص ضشوت وٌٌذُ سله خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تِ تماضای هثْن ٍ هخذٍش تشتیه اثش دادُ ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ّ -5‬شگًَِ پیطٌْاد ٍ تماضا هغایش تا هتی اگْی هشدٍد است‪.‬‬ ‫‪ -6‬ضْشداسی دس سد یا لثَل ّش یه اص پیطٌْادات هختاس است‪.‬‬ ‫‪ -7‬تشًذگاى هضایذُ هَظف ّستٌذ هثلؾ هساحت صهیی سا تصَست یىدا تِ ضْشداسی پشداخت ًوایٌذ‪.‬‬ ‫‪ -8‬یه ّفتِ پس اص اخشیی تاسیخ هٌذسج دس اگْی تِ هٌضلِ اتالؽ وتثی تِ ضشوت وٌٌذگاى اػن اص اضخاظ حمیمری ٍ‬ ‫حمَلی ّوچٌیی پیواًىاساى هی تاضذ دس صَست ػذم هشاخؼِ ٍ تسَیِ حساب ضوی ضثط سپشدُ تِ ًفغ ضْشداسی تِ تشتیه‬ ‫تا ًفشات تؼذی لشاسداد هٌؼمذ خَاّذ ضذ ٍ ضشوت وٌٌذگاى حک ّیچگًَِ اػتشاضی ًخَاٌّذ داضت‪.‬‬ ‫‪ -9‬ضشوت وٌٌذگاى دس اگْی هضایذُ فشم هخصَظ اص ٍاحذ اهالن سا حتوا دسیافت ًوایٌذ‪.‬‬ ‫‪ -:‬سپشدُ ًفشات دٍم ٍ سَم تا اًدام هؼاهلِ ٍ ػمذ لشاسداد تا ًفش اٍل هضایذُ هستشد ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫;‪ -‬پیطٌْادات ٍاصلِ دس تاسیخ ‪ 36//0/60/5‬سٍص پٌح ضٌثِ ساس ساػت ‪ 33‬صثح دس حضَس اػضاء وویسیَى هؼاهالت تاص‬ ‫ٍ لشائت خَاّذ ضذ ٍ حضَس ضشوت وٌٌذگاى دس هضایذُ اصاد است‪.‬‬ ‫‪ -3/‬خْت اطالع تیطتش تِ ضؼثِ اهال ن ضْشداسی هشاخؼِ ٍ یا تا ضواسُ تلفی ‪ /63 –66444363‬تواس حاصل فشهاییذ‪.‬‬ ‫ضْشداس اّش‪ -‬سشلیٌی‬ ‫‪*50385‬م الف<‪* :8‬تاسیخ اًتطاس<‪*36//0/5046‬سٍصًاهِ سشاسشی اسن‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 42‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 3‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪1420 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫تبلیغات وامشدَا اس صبح پىجطىبٍ در فضای مجاسی ی حقیقی ممىًع است‬ ‫‪0211‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪0224‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫یاکسه َای ایزاوی جایگشیه‬ ‫دیس دیم یاکسیىاسیًن‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬تض‪ٞ ٛ‬یات تّٕر ‪ٚ‬یرط‪ٚ‬ؼ قر‪ٙ‬راؾر‬ ‫زا٘کٍا‪ ٜ‬تّ‪ ْٛ‬پعقى ت‪ٟ‬طاٖ ٌفرتۺ ٔرغرٕر رٗ ‪ٞ‬ؿرترٓ‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ‪ٞ‬ای ایطا٘ ٔر تر‪ٛ‬ا٘ر‪ٙ‬رس لرایرٍرعیرٗ ز‪ٚ‬ظ ز‪ْٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ‪ٞ‬ای ذاضل ق‪٘ٛ‬س‪ .‬عّعت ٔرتاضی اظاز اظر‪ٟ‬راض‬ ‫زاقتۺ زض اتتسا تهر‪ٛ‬ض ٔر ورطزیرٓ ‪ٚ‬یرط‪ٚ‬ؼ ورط‪٘ٚ‬را‬ ‫ٕ٘ ت‪ٛ‬ا٘س تغییط و‪ٙ‬س أا او‪ ٔ ٖٛٙ‬تی‪ٙ‬یٓ ایٗ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ زائرٓ‬ ‫زض حاَ تغییط اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬اوؿٗ‪ٞ‬ای ؾاذت‪ ٝ‬قرس‪ ٜ‬زض ز٘ریرا ترط‬ ‫اؾاؼ ‪ٕٞ‬اٖ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ؾاذت‪ ٝ‬قس‪ٜ‬ا٘س ازأ‪ ٝ‬زازۺ ایرٗ‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ‪ٞ‬ا تط ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ‪ٞ‬ای ترغریریرط یرافرتر‪٘ ٝ‬ریرع تراثریرط‬ ‫زاض٘س‪ٔ.‬رتاضی اظاز ٌفتۺ اثثات ایٗ ٔر‪ٛ‬ضر‪ٛ‬ع اظ ٘رورط‬ ‫تّٕ ؾرت اؾت و‪ ٝ‬وؿ ت‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ا ٔثتال قس‪ ٜ‬تاقرس ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٚ‬تاض‪ٔ ٜ‬ثتال ق‪ٛ‬ز یا ‪ٚ‬اوؿٗ ظز‪ ٜ‬تاقس ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬تاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تیٕراضی‬ ‫ٔثتال ق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬زۺ ‪ٚ‬اوؿٗ لّ‪ٛ‬ی تریرٕراضی قرسیرس‬ ‫تؿتطی قسٖ ‪ٔ ٚ‬طی ضا ٔ ٌیطز أا ٕٔىٗ اؾرت فرطز‬ ‫زچاض تف‪٘ٛ‬ت ق‪ٛ‬ز‪ٔ.‬رتاضی اظاز تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬رغرٕر رٗ‬ ‫‪ٞ‬ؿتٓ ‪ٚ‬اوؿٗ‪ٞ‬ای ایطا٘ ٔ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س لایٍرعیرٗ ز‪ٚ‬ظ ز‪ْٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬ای ذاضل ق‪٘ٛ‬س ٌفتۺ ‪ٕٞ‬ىاضاٖ ٔٗ ٔ‪ٙ‬رترورط‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ ایطا٘ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س چ‪ ٖٛ‬ؾاتم‪ ٝ‬تؿیاض ذ‪ٛ‬ت زاضز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ اٌط فانّ‪ٔ ٝ‬یاٖ تعضیک ز‪ٚ‬ظ ا‪ ٚ َٚ‬ز‪ ْٚ‬یه یرا‬ ‫ز‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬اضاف‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز ٔکىّ ایجاز ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪ ٚ‬ایرٗ ترط‬ ‫اؾاؼ تجطت‪ٝ‬ای اؾت و‪ ٝ‬زض زیٍط وکر‪ٛ‬ض‪ٞ‬را تر‪ ٝ‬زؾرت‬ ‫أس‪ ٜ‬اؾت‪ٔ.‬رتاضی اظاز ٌفتۺ حت اٌط اظ ز‪ٚ ٚ‬اوؿرٗ‬ ‫ٔتفا‪ٚ‬ت تطای تعضیک زض ز‪ٚ‬ظ ا‪ ٚ َٚ‬ز‪ ْٚ‬اؾرترفراز‪ ٜ‬قر‪ٛ‬ز‬ ‫ٔکىّ ایجاز ٕ٘ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ت‪ٙ‬سی‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬زض لاِه‪ٞ‬ای ٌط‪ٜٞٚ‬ای ؾ‪ ٙ‬تعضیک قط‪ٚ‬ع ٔ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫کاَص ‪ ۰۲‬درصدی فًتیَای کزیوا در کطًر‬ ‫کالوتزی‪ :‬کطًر بدین حفظ محیطسیست ادامٍ حیات ودارد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬عثک اتالْ ‪ٚ‬ظاضت ت‪ٟ‬ساقت ‪ٞ‬ا‬ ‫ض‪٘ٚ‬س وّ وک‪ٛ‬ض اظ ٘رورط ٔر‪ٛ‬و ور‪ٚٛ‬یرس‪۹۹-‬‬ ‫ض‪٘ٚ‬سی ٘ع‪ ِٚ‬اؾت؛ ‪ٞ‬طچ‪ٙ‬س و‪ٙٞ ٝ‬ر‪ٛ‬ظ قرطایرظ‬ ‫تیٕاضی زض تطذ اؾتاٖ ‪ٞ‬ا ٘رٍرطاٖ ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رس‪ٚ ٜ‬‬ ‫نع‪ٛ‬زی اؾت‪.‬‬ ‫عثک اذطیٗ أاض اتالْ قس‪ ٜ‬تاو‪ ٖٛٙ‬زض ل‪ٟ‬راٖ‬ ‫‪ٔ ۹۷۶‬یّی‪ٞ ۳۹ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۶۷۶ ٚ‬فط ٔ‪ٛ‬ضز ٔثتال تر‪ٝ‬‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا ق‪ٙ‬اؾای قس‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬اظ ایٗ تعساز ؾر‪ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۸۱۱ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۷۷۷ ٚ‬فط اظ تیٗ ضفت‪ٝ‬ا٘س‪ .‬زض‬ ‫تیٗ حاَ زض ایطاٖ ٘یع تاو‪ ٖٛٙ‬ؾر‪ٔ ٝ‬ریرّریر‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ۷۱‬عاض ‪٘ ۵۷۷ ٚ‬فط ٔثتال ت‪ ٝ‬تیٕاضی و‪ٚٛ‬یس‪ ۹۹-‬ق‪ٙ‬اؾای قس٘س و‪ٞ ۸۹ ٝ‬عاض ‪٘ ۹۹۹ ٚ‬فط اظ ٔتاؾفا٘‪ ٝ‬فر‪ٛ‬ت‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬زض تیٗ حاَ ز‪ٔ ٚ‬یّی‪ٞ ۶۰۱ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۷۸۹ ٚ‬فط اظ تیٕاضاٖ ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬ز یافت‪ٝ‬ا٘س‪ٕٞ .‬رار‪ٙ‬ریرٗ زضنرس‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬زض وک‪ٛ‬ضٔاٖ ت‪ ۵.۹ ٝ‬زضنس ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫کرونا در کشور نزولی و در ‪ ۴‬استان صعودی است‬ ‫عثک اتالْ زوتط تّیطضا ضییؿ ‪ -‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ؾتاز ّٔ ٔماتّ‪ ٝ‬تا وط‪٘ٚ‬ا زض حاَ حاضط ‪ٚ‬ضعیرت ضترایرت‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ا زض ؾغر وک‪ٛ‬ض ت‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۷۱‬زضنس ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض تیٗ حاَ ض‪٘ٚ‬س وّ وک‪ٛ‬ض اظ ٘وط ٔ‪ٛ‬و‬ ‫تیٕاضی ض‪٘ٚ‬س ٘ع‪ ِٚ‬اؾت؛ أا زض اؾتاٖ‪ٞ‬ای ل‪ٛٙ‬ت ‪ ٚ‬قطل وک‪ٛ‬ض زضٌیطی‪ٞ‬ای ‪ٚ‬لر‪ٛ‬ز زاضز ‪ ٚ‬اٖ‬ ‫ض‪٘ٚ‬س ٘ع‪ ِٚ‬زض ایٗ اؾتاٖ‪ٞ‬ا ٔکا‪ٞ‬س‪ ٕ٘ ٜ‬ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬حت زض تطذ اؾتاٖ‪ٞ‬ا ض‪٘ٚ‬س تیٕاضی افعایک اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زضتاض‪ ٜ‬اؾتاٖ ‪ٞ‬ای و‪٘ ٝ‬یاظٔ‪ٙ‬س تیکتطیٗ ٔطالثت ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ٌفتۺ ض‪٘ٚ‬س تیٕاضی زض اؾرتراٖ ‪ٞ‬رطٔرعٌراٖ‬ ‫ؾیؿتاٖ ‪ ٚ‬تّ‪ٛ‬چؿتاٖ نع‪ٛ‬زی ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬حت اؾتاٖ‪ٞ‬ای وطٔاٖ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ق‪ٟ‬ط ٘یع ٘یاظ ت‪ٔ ٝ‬طالثت‪ٞ‬ای تؿیاض تیکترط‬ ‫زاض٘س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ٔ-‬عا‪ ٖٚ‬ضییؽ لٕ‪ٟٛ‬ضی ‪ ٚ‬ضیریرؽ‬ ‫ؾاظٔاٖ حفاظت ٔحیظظیؿت ٌفتۺ تایس ترتر‪ٛ‬ا٘ریرٓ‬ ‫فط‪ ٍٙٞ‬و‪ ٝ‬تطای ترٕر‪ٔ ْٛ‬رطزْ زض حرفراظرت اظ‬ ‫ٔحیظظیؿت زض ٘وط ٌطفت‪ٝ‬ایٓ ضا ت‪ ٝ‬ؾیاؾتٌرصاضاٖ‬ ‫‪ ٓٞ‬تعٕیٓ ز‪ٞ‬یرٓ ‪ ٚ‬ترٍر‪ٛ‬یریرٓ ور‪ ٝ‬ترس‪ ٖٚ‬حرفر‬ ‫ٔحیظظیؿت وک‪ٛ‬ض لازض ت‪ ٝ‬ازأ‪ ٝ‬حیات ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تیؿ وال٘تطی زض ٔطاؾٓ ض‪ٕ٘ٚ‬ای اظ ؾ‪ٙ‬رس ترط٘رأر‪ٝ‬‬ ‫اضتمای فط‪ ًٙٞ‬حفاظت اظ ٔحیظ ظیؿرت ور‪ ٝ‬تر‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ا٘الیٗ ‪ ٚ‬تا حض‪ٛ‬ض ؾیستثاؼ ناِح ‪ٚ‬ظیرط‬ ‫فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔ تطٌعاض قس افع‪ٚ‬زۺ ٔطزْ ٔ زا٘‪ٙ‬س و‪ ٝ‬تایس تطای ازأ‪ ٝ‬ظ٘سٌ فطظ٘رساٖ ذر‪ٛ‬ز‬ ‫زض ایٗ ؾطظٔیٗ ت‪ ٝ‬حف ٔحیظ ظیؿت ت‪ٛ‬ل‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س ٘یاظ زاضیٓ و‪ ٝ‬ایٗ ت‪ٛ‬ل‪ ٝ‬ضا ت‪ ٝ‬تهٕیٓ ٌریرطاٖ ٘ریرع‬ ‫ٔ‪ٙ‬تمُ و‪ٙ‬یٓ تا ٔ‪ٙ‬افع تّ‪ٙ‬س ٔست وک‪ٛ‬ض لطتا٘ ٘ک‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ۰۱ ٝ‬ؾاَ پیف ‪ٔ ۹۳۷‬ریرّریراضز ٔرترط‬ ‫ٔىعه اب تجسیسپصیط زض وک‪ٛ‬ض زاقتیٓ ‪ ٚ‬او‪ٔ ۰۱ ٖٛٙ‬یّیاضز ٔتطٔىعه اظ اٖ وا‪ٞ‬ف یافتر‪ ٝ‬اظر‪ٟ‬راض‬ ‫زاقتۺ ایٗ یع‪ ٙ‬ت‪ٛ‬ل‪ ٟ‬ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬پایساض ٘ساضیٓ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬پایساض ضا ق‪ٛ‬ذ ٌرطفرتر‪ ٝ‬ایرٓ زض حراِر‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘ؿاٖ تطای ازأ‪ ٝ‬حیات ذ‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬عثیعت ٘یاظ زاضز ٔماْ ٔعوٓ ض‪ٞ‬ثطی ٘یع فطٔ‪ٛ‬ز‪ٜ‬ا٘رس ور‪ٔ ٝ‬رحریرظ‬ ‫ظیؿت ٔؿ ّ‪ ٝ‬ایٗ ز‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬اٖ ز‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬ایٗ ٘ؿُ ‪ ٚ‬اٖ ٘ؿُ ٘یؿت‪.‬‬ ‫وال٘تطی اظ‪ٟ‬اض زاقتۺ ٔتاؾفا٘‪ ٝ‬زض وک‪ٛ‬ض ا‪ٞ‬ساف و‪ٛ‬تا‪ٔ ٜ‬ست تط ٔ‪ٙ‬افع تّ‪ٙ‬س ٔست غاِه قس‪ ٚ ٜ‬حاضط‬ ‫‪ٞ‬ؿتیٓ و‪ ٝ‬تطای ت‪ِٛ‬یس چ‪ٟ‬اض ویّ‪ٛٔ ٛ‬از غصای ٔحیظ ظیؿت ضا لطتا٘ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ضییؽ ؾاظٔاٖ حفاظت ٔحیظ ظیؿت تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اذطیٗ ٌعاضـ‪ٞ‬ای ؾاظٔاٖ ظٔیٗق‪ٙ‬اؾ تیاٍ٘ط ایٗ‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔت‪ٛ‬ؾظ ؾا ٘‪ ٝ‬زض وک‪ٛ‬ض ‪ٔ ۷۵۱‬یّیٕتط ٘کؿت ظٔیٗ ن‪ٛ‬ضت ٔ ٌیرطز ٌرفرتۺ ایرٗ‬ ‫ٔکىالت ٘اق اظ تهٕیٌٓیطی‪ٞ‬ای ٘ازضؾت اؾت‪.‬‬ ‫حمایت بُشیستی اس خاوًادٌَای چىد قلً دَکَای درامدی پاییه‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ٔ-‬عا‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض التٕات ؾراظٔراٖ‬ ‫ت‪ٟ‬عیؿت ٌفتۺ ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬رای زاضای فرطظ٘رساٖ‬ ‫چ‪ٙ‬س لّ‪ ٛ‬و‪ ٝ‬لعء ز‪ٞ‬ره ‪ٞ‬رای یره ترا ؾر‪ٝ‬‬ ‫زضأسی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ٔکٕ‪ َٛ‬حٕایت ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬عیؿتر‬ ‫ٔ ق‪٘ٛ‬س‪.‬حثیهاهلل ٔؿع‪ٛ‬زی فطیس ٔرعرا‪ ٖٚ‬أر‪ٛ‬ض‬ ‫التٕات ؾاظٔاٖ ت‪ٟ‬عیؿت زضتاض‪ ٜ‬حٕایت ‪ٞ‬رای‬ ‫ت‪ٟ‬عیؿت اظ ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ای و‪ ٝ‬زاضای فطظ٘ساٖ چ‪ٙ‬س‬ ‫لّ‪ٞ ٛ‬ؿت‪ٙ‬س اظ‪ٟ‬اض وطزۺ تا ت‪ٛ‬ل‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؾیاؾرت ‪ٞ‬رای‬ ‫لٕعیت وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬طاوع زضٔاٖ‬ ‫٘اتاض‪ٚ‬ضی احتٕاَ چ‪ٙ‬س لّ‪ ٛ‬ظای افرعایرف پریرسا‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬تا ت‪ٛ‬ل‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ؿائُ التهازی و‪ ٝ‬زض‬ ‫لأع‪ٚ ٝ‬ل‪ٛ‬ز زاضز تایس حرٕرایرت ‪ٞ‬رای ظْ اظ‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ا تطای فطظ٘سا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬تر‪ٚ ٝ‬یرػ‪ ٜ‬ترطای‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ای و‪ ٝ‬فطظ٘س چ‪ٙ‬سلّ‪ ٛ‬زاض٘س ا٘جاْ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض التٕات ؾاظٔاٖ ت‪ٟ‬عیؿت ازأ‪ ٝ‬زازۺ‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ای ٘یاظٔ‪ٙ‬س ترک اظ لٕعیت ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ٝ‬‬ ‫ٔا ٔ ت‪ٛ‬ا٘یٓ ت‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ا وٕه و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬اظ چ‪ٙ‬س ؾراَ‬ ‫لثُ اتالْ وطزیٓ و‪ ٝ‬ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬رایر ور‪ ٝ‬زاضای‬ ‫فطظ٘س چ‪ٙ‬س لّ‪ٞ ٛ‬ؿت‪ٙ‬س ٔ‪ٛ‬ضز حٕایت تر‪ٟ‬رعیؿرتر‬ ‫لطاض ٔ ٌیط٘س‪.‬‬ ‫ٔؿع‪ٛ‬زی فطیس تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬افعایف حٕایرت ‪ٞ‬رای‬ ‫ؾاظٔاٖ ت‪ٟ‬عیؿت ٘ؿثت ت‪ ٝ‬ؾاَ‪ٞ‬ای ٌرصقرتر‪ ٝ‬اظ‬ ‫کىکًر در مًعد مقزر بزگشار می ضًد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ؾررر‪ٙ‬رٍر‪ٛ‬ی‬ ‫ؾاظٔاٖ ؾ‪ٙ‬جف أ‪ٛ‬ظـ وکر‪ٛ‬ض‬ ‫تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وراضت ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز تر‪ٝ‬‬ ‫لّؿ‪ ٝ‬و‪ٙ‬ى‪ٛ‬ضی ‪ٞ‬ا اظ ‪ ۶‬تیط لاتُ‬ ‫زضیافرت اؾرت ٌرفرتۺ ایرٗ‬ ‫اظٔ‪ ٖٛ‬ع ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای ‪ ۹‬تا ‪ ۹۷‬تیط‬ ‫ٔا‪ ٜ‬تطٌعاض ٔ ق‪ٛ‬ز‪.‬فاعٕ‪ ٝ‬ظضیٗ‬ ‫أیعی ضٕٗ اتالْ ایرٗ ذرثرط‬ ‫اظ‪ٟ‬اض وطزۺ تا ت‪ٛ‬ل‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬ت‪ ٝ‬قهت ‪ٞ ٚ‬کتٕیٗ لرّرؿر‪ ٝ‬ؾرتراز ٔرّر‬ ‫ٔسیطیت تیٕاضی وط‪٘ٚ‬ا اظٔ‪ٔ ٖٛ‬صو‪ٛ‬ض عثک ظٔراٖ تر‪ٙ‬رسی اترالْ قرس‪ٜ‬‬ ‫تطٌعاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ؾر‪ٍٛٙ‬ی ؾاظٔاٖ ؾ‪ٙ‬جف أ‪ٛ‬ظـ وک‪ٛ‬ض ذاعط ٘کراٖ ورطزۺ اظٔر‪ٖٛ‬‬ ‫ٌط‪ ٜٚ‬اظٔایک ‪ٙٞ‬ط نثر ض‪ٚ‬ظ چ‪ٟ‬اضق‪ٙ‬ث‪ٌ ٟٓ٘ ٝ‬ط‪ ٜٚ‬اظٔرایکر ترّر‪ْٛ‬‬ ‫ضیاض ‪ ٚ‬ف‪ٌ ٚ ٙ‬ط‪ ٜٚ‬اظٔایک تّ‪ ْٛ‬ا٘ؿا٘ نثر ض‪ٚ‬ظ پ‪ٙ‬جک‪ٙ‬رثر‪ ٝ‬ز‪ٞ‬رٓ‬ ‫تیطٔا‪ٌ ٜ‬ط‪ ٜٚ‬اظٔایک تّ‪ ْٛ‬تجطت نثر ض‪ٚ‬ظ لٕع‪ ۹۹ ٝ‬تریرط ‪ٌ ٚ‬رط‪ٜٚ‬‬ ‫اظٔایک ظتاٖ‪ٞ‬ای ذاضل ٘یع نثر ض‪ٚ‬ظ ‪ ۹۷‬تیط ٔا‪ ٜ‬ترطٌرعاض ذر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫قس‪ٚ.‬ی زض ازأ‪ ٝ‬تهطیر وطزۺ ٔتماضیاٖ ظْ اؾت اظ ض‪ٚ‬ظ یىک‪ٙ‬ث‪ ۶ ٝ‬تیط‬ ‫ٔا‪ ٜ‬ؾاَ لاضی ٘ؿثت ت‪ ٝ‬پطی‪ٙ‬ت وراضت قرطورت زض لرّرؿر‪ ٝ‬اظٔر‪ٖٛ‬‬ ‫ؾطاؾطی الساْ و‪ٙٙ‬س ‪ .‬زض ایٗ ضاؾتا اعالتی‪ ٝ‬ؾاظٔاٖ ؾر‪ٙ‬رجرف أر‪ٛ‬ظـ‬ ‫وک‪ٛ‬ض زضذه‪ٛ‬ل لعئیات تطٌعاضی اظٔ‪ ٖٛ‬زض تاضیرد ‪ ۳۱‬ذرطزاز اظ‬ ‫عطیک زضٌا‪ ٜ‬اعالع ضؾا٘ ایٗ ؾاظٔاٖ ٔ‪ٙ‬تکط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫رضد ‪۰۲‬درصدی صدقٍ پزداختی‬ ‫مزدم در سال گذضتٍ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬عا‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ٔ ٝ‬کاضوت ‪ٞ‬رای ٔرطزٔر‬ ‫وٕیت‪ ٝ‬أساز اظ زضیافت ‪ٔ ۰۷۹‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ نسل‪ٔ ٝ‬طزٔر‬ ‫ت‪ٛ‬ؾظ وٕیت‪ ٝ‬أساز ‪ٔ ٚ‬طاوع ٘یى‪ٛ‬واضی زض ؾاَ ‪ ۹۹‬ذرثرط‬ ‫زاز ‪ٌ ٚ‬فتۺ ٔیعاٖ نسلات زض ؾاَ ٌصقت‪٘ ٝ‬ؿثت ت‪ ٝ‬ؾاَ‬ ‫‪ ۹۸‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۳۹‬زضنس ضقس زاقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫تّیطضا تؿٍطیاٖ تا تکطیر تّٕىطز ایٗ ٘‪ٟ‬از زض حر‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫نسلات زض ؾاَ ‪ ۹۹‬افع‪ٚ‬زۺ ٔطزْ ٘یى‪ٛ‬واض ایطاٖ اؾرالٔر‬ ‫‪ ٚ‬ذیطاٖ زض ؾاَ ٌصقت‪ٔ ۳۸۳ ٝ‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬راٖ نرسلر‪ ٝ‬اظ‬ ‫عطیک ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق‪ٞ‬ای نرسلرات ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬رای ٘ر‪ٛ‬یرٗ ‪ٚ‬‬ ‫وٕه‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬ضزی ت‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬أساز پطزاذت وطز٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۺ ‪ٕٞ‬ا‪ٙ‬یٗ زض ایٗ ٔست ٔثّغ ‪ٔ ۹۶‬ریرّریراضز‬ ‫ت‪ٔٛ‬اٖ نسل‪٘ ٝ‬یع اظ عرطیرک ٔرطاورع ٘ریرىر‪ٛ‬وراضی تر‪ٝ‬‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ای تحت حٕایت وٕه قرس‪ ٜ‬اؾرت ور‪ ٝ‬زض‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع ٔیعاٖ نسلات ت‪ٔ ۰۷۹ ٝ‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ ٔ ضؾس‪.‬‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ٔ ٝ‬کاضوت ‪ٞ‬ای ٔطزٔ وٕیت‪ ٝ‬أساز تا تریراٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تّٕىطز ایٗ ٘‪ٟ‬از زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬نسلات زض ؾراَ ‪۹۹‬‬ ‫٘ؿثت ت‪ ٝ‬ؾاَ ‪ ۹۸‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۳۹‬زضنس ضقس زاقرتر‪ ٝ‬اؾرت‬ ‫تاویس وطزۺ تٕاْ نسلرات زضیرافرتر زض ضزیرف ‪ٞ‬رای‬ ‫ذسٔات اضائ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬سزل‪ٛ‬یاٖ وک‪ٛ‬ض ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫تؿٍطیاٖ تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ۷۷ ٝ‬زضنرس ورُ نرسلرات‬ ‫زضیافت زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تأیٗ ٔؿىٗ ٔسزل‪ٛ‬یاٖ ‪ ۹۹ ٚ‬زضنرس‬ ‫تطای وٕه ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬او ل‪ٛ‬ا٘اٖ ٘یاظٔ‪ٙ‬س ‪ٞ‬رعیر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬قرس‪ٜ‬‬ ‫اؾت ذاعط٘کاٖ وطزۺ ‪ٕٞ‬ا‪ٙ‬یٗ ‪ ۹۱‬زضنس نرسلرات زض‬ ‫أ‪ٛ‬ض ٔعیکت ‪ ۵‬زضنس تطای أ‪ٛ‬ض زضٔا٘ ‪ٔ ٚ‬راترمر زض‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬ذسٔات تحهیّ ‪ ٚ‬وٕه‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬ضزی ٔسزل‪ٛ‬یاٖ‬ ‫‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ضئیؽ ؾتاز ا٘تراتات اؾتاٖ ت‪ٟ‬رطاٖ‬ ‫ٌفتۺ تثّیغات ٘أعز‪ٞ‬ا اظ ؾراترت ‪ ۷‬نرثرر ض‪ٚ‬ظ‬ ‫پ‪ٙ‬جک‪ٙ‬ث‪ ۷۷ ٝ‬ذطزازٔا‪ ٜ‬زض فضای ٔجاظی ‪ ٚ‬حمیرمر‬ ‫ٕٔ‪ٛٙ‬ع اؾت‪.‬قىطاِ‪ ٝ‬حؿٗ تیرٍر ضئریرؽ ؾرتراز‬ ‫ا٘تراتات اؾتاٖ ت‪ٟ‬رطاٖ زض لرّرؿر‪ ٝ‬ترا ٔؿر ر‪ٖ ٛ‬‬ ‫ؾتاز ‪ٞ‬ای ا٘تراتات ضیاؾت لٕ‪ٟٛ‬ضی تا اقراض‪ ٜ‬تر‪ٝ‬‬ ‫ِع‪ ْٚ‬ضتایت لا٘‪ ٖٛ‬اظ‪ٟ‬اض زاقتۺ السأات ؾتاز‪ٞ‬ای‬ ‫ا٘تراتات ٘أعز ‪ٞ‬ا تایس تط اؾاؼ لا٘‪ ٚ ٖٛ‬اییٗ ٘رأر‪ٝ‬‬ ‫ٔطت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬تثرّریرغرات ‪ٞ ٚ‬رٕرار‪ٙ‬ریرٗ ترا ضترایرت‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ساقت ا٘جاْ ق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۺ ٔؿ ‪ِٛ‬یٗ ؾتاز‪ٞ‬ای ق‪ٟ‬طؾتا٘ ضا ٔعطف و‪ٙ‬یس ‪ٚ‬‬ ‫ٔعطف ٕ٘ای‪ٙ‬سٌاٖ ٘أعز‪ٞ‬ا تط اؾاؼ لا٘‪ ٖٛ‬ا٘جاْ ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬فطٔا٘ساضی‪ٞ‬ا ٔعطف ق‪ٛ‬ز تا ترطای نرس‪ٚ‬ض‬ ‫واضت اٖ‪ٞ‬ا الساْ ق‪ٛ‬ز‪.‬ضئیؽ ؾتاز ا٘تراتات اؾتاٖ ت‪ٟ‬طاٖ ت‪ٛٙ‬اٖ وطزۺ اظ ا٘جا و‪ ٝ‬ا٘تراتات زض‬ ‫ؾاتت ‪ ۷‬نثر ض‪ٚ‬ظ لٕع‪ ۷۸ ٝ‬ذطزاز اغاظ ٔ ق‪ٛ‬ز؛ ِصا تثّیغات ٘أعز‪ٞ‬ا اظ ؾاتت ‪ ۷‬نثر ض‪ٚ‬ظ‬ ‫پ‪ٙ‬جک‪ٙ‬ث‪ ۷۷ ٝ‬ذطزازٔا‪ ٜ‬زض فضای ٔجاظی ‪ ٚ‬حمیم ٕٔ‪ٛٙ‬ع اؾت‪.‬‬ ‫یک میلیًن دیس یاکسه کزیوا تا اخز َفتٍ یارد ایزان می ضًد‬ ‫تشریق یاکسه کًیید ‪۹۱‬‬ ‫مىعی بزای اَدای خًن ویست‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ای و‪ ٝ‬فطظ٘س چ‪ٙ‬س لّ‪ ٛ‬زاض٘س تهرطیرر‬ ‫وطزۺ ت‪ٟ‬عیؿت تٕاْ ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ای و‪ ٝ‬فطظ٘س ؾر‪ٝ‬‬ ‫لّ‪ ٚ ٛ‬تا تط زاض٘س ضا تحت پ‪ٛ‬قف لطاض ٔ ز‪ٞ‬رس‬ ‫‪ٔ ٚ‬ثّغ ٔؿتٕطی اٖ ‪ٞ‬ا ‪٘ ٓٞ‬ؿرثرت تر‪ٌ ٝ‬رصقرتر‪ٝ‬‬ ‫افعایف پیسا وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫صدیر بیص اس ‪ ۱۹‬میلیًن کارت ملی ًَضمىد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬تط اؾاؼ اذطیٗ أاض تطای تیف اظ ‪ٔ ۵۹‬ریرّریر‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۹۰۵‬عاض ٘فط واضت ّٔ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س نازض قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫تط اؾاؼ اذطیٗ أاض اتالْ قس‪ ٜ‬اظ ؾ‪ٛ‬ی ؾاظٔاٖ ثثت اح‪ٛ‬اَ وکر‪ٛ‬ض‬ ‫تا تاضید ‪ ۹۸‬ذطزازٔا‪ ٜ‬ؾاَ لاضی تیف اظ ‪ٔ ۶۱‬یّی‪٘ ۸۱۱ ٚ ٖٛ‬فط ترطای‬ ‫زضیافت واضت ّٔ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س تىٕیُ ثثت ٘اْ وطز٘س‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ا‪ٙ‬یٗ تطای تیف اظ ‪ٔ ۵۹‬یّی‪ٞ ۹۰۵ ٚ ٖٛ‬عاض ٘فط واضت ّٔ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬رس‬ ‫نازض قس‪ ٜ‬اؾت تط اؾاؼ ایٗ أط حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۸‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط فرالرس وراضت‬ ‫ّٔ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫تط اؾاؼ ٌفت‪ ٝ‬ؾاظٔاٖ ثثت اح‪ٛ‬اَ اتتثاض واضت‪ٞ‬ای ّٔ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬رس ‪۷‬‬ ‫ؾاَ اؾت و‪ ٝ‬تا پایاٖ ٔست اتتثاض واضت ‪ٞ‬ای ّٔ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ترٕرسیرس‬ ‫ٔ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تعُدات کطًرَای گزیٌ َفت بزای تامیه یاکسه کًیید‪ ۹۱-‬کافی ویست‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬زتریرطورُ ؾراظٔراٖ لر‪ٟ‬را٘ر‬ ‫ت‪ٟ‬ساقت )‪ٌ(WHO‬فتۺ تع‪ٟ‬سات وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬رای‬ ‫ٌط‪ٞ ٜٚ‬فت تطای تأیرٗ ‪ٚ‬اوؿرٗ ور‪ٚٛ‬یرس‪۹۹-‬‬ ‫واف ٘یؿت‪.‬تسض‪ٚ‬ؼ از‪ٞ‬ا٘‪ ْٛ‬زتیط وُ ؾراظٔراٖ‬ ‫ل‪ٟ‬ا٘ ت‪ٟ‬ساقت ‪ٞ‬کساض زازۺ ‪ ۹۱‬تطاترط تریرف اظ‬ ‫ا٘ا‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ٌط‪ٞ ٜٚ‬فت تطای تأیٗ ‪ٚ‬اوؿٗ‬ ‫و‪ٚٛ‬یس‪ٛٔ ۹۹ -‬ضز ٘یاظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای زض حاَ ت‪ٛ‬ؾع‪ٝ‬‬ ‫ٔتع‪ٟ‬س قس‪ ٜ‬ا٘س ٘یاظ اؾت تا ‪ٌ ٕٝٞ‬ریرطی پرایراٖ‬ ‫یاتس‪.‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای تض‪ٌ ٛ‬ط‪ٞ ٜٚ‬فت ٔتع‪ٟ‬س قس‪ ٜ‬ا٘س‬ ‫تا یه ٔیّیاضز زُظ ‪ٚ‬اوؿٗ و‪ٚٛ‬یس‪ ۹۹-‬زض اذتیراض‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای زض حاَ ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬لطاض ز‪ٙٞ‬رس ور‪۹۱۱ ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زُظ اٖ ت‪ٛ‬ؾظ اٍّ٘یؽ ‪ٔ ۵۱۱ ٚ‬ریرّریر‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ؾظ ایا ت ٔتحس‪ ٜ‬تأیٗ ٔ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تا ایٗ حاَ زتیط وُ ؾاظٔاٖ ل‪ٟ‬ا٘ر تر‪ٟ‬رساقرت‬ ‫گشارش‬ ‫اوچٍ باید در مًرد عًارض‬ ‫یاکسیىاسیًن کزیوا بداوید‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ضئیؽ ٔطوع ٔسیطیت قثى‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ت‪ٟ‬ساقت ٌفتۺ تا پایاٖ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬لراضی‬ ‫ٔحٕ‪ ِٝٛ‬ای ت‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٜ‬یه ٔیّی‪ ٖٛ‬ز‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬اوؿٗ‬ ‫و‪ٚٛ‬یس ‪ ۹۹‬ت‪ ٝ‬زؾتٕاٖ تطؾس‪.‬‬ ‫لعفط نازق تثطیعی اظ‪ٟ‬اض زاقتۺ ٔ‪ٛ‬ل‪ٛ‬زی‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ تطذر اؾرتراٖ ‪ٞ‬را نرفرط قرس‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬ل‪ٛ‬ز تطای ز‪ٚ‬ظ ز‪ ْٚ‬ترعضیرک‬ ‫ٔ ق‪٘ٛ‬س ‪ٔ ٚ‬ا تعضیک ز‪ٚ‬ظ ا‪ َٚ‬ضا ترا ظٔراٖ‬ ‫ضؾیسٖ ٔحٕ‪ٚ ِٝٛ‬اوؿٗ ٔت‪ٛ‬لف وطز‪ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفتۺ تا اذرط ذرطزاز ‪ٚ ۹۰۱۱‬اوؿرٗ‬ ‫ایطا٘ ٔج‪ٛ‬ظ ٔهطف زا‪ٚ‬عّثا٘‪ٌ ٔ ٝ‬ریرطز ‪ٚ‬‬ ‫پؽ اظ زضیافت ٔج‪ٛ‬ظ ترط اؾراؼ ا‪ِٚ‬ر‪ٛ‬یرت‬ ‫تا ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ز ایٗو‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظا٘‪ٔ ٝ‬یّی‪ٖٞٛ‬ا ٘فط زض ؾرطاؾرط ز٘ریرا ‪ٚ‬اوؿریر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ٔ ق‪٘ٛ‬س ‪ٕٞ‬ا‪ٙ‬اٖ ؾ‪ٛ‬ا ت ظیازی زض ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬اضو لا٘ث پؽ اظ‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬ش‪ ٗٞ‬افطاز ضا اظاض ٔ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ تطویف زیّ ت‪ٛ‬اضو لا٘ث ٔ‪ٛ‬لت اظ لّٕر‪ ٝ‬ؾرطزضز‬ ‫ذؿتٍ ‪ ٚ‬ته اظ تالئٓ فعاِیت ؾیؿتٓ ایٕ‪ ٙ‬تسٖ اؾرت ‪ ٚ‬یره‬ ‫پاؾد عثیع ت‪ٚ ٝ‬اوؿٗ‪ٞ‬ا ٔحؿ‪ٛ‬ب ٔ ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫زوتط پیتط ٔاضورؽ ضئریرؽ ‪ٚ‬اوؿرٗ ؾراظٔراٖ غرصا ‪ ٚ‬زاض‪ٚ‬ی‬ ‫ایا ت ٔتحس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬پؽ اظ ا‪ِٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ظ تعضیم ذؿتٍر ضا ترجرطتر‪ٝ‬‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾت ٌفتۺ ض‪ٚ‬ظ تعس اظ زضیافت ‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬یچ واضی ضا ور‪ٝ‬‬ ‫تاویس وطزۺ تطای ذاتٕ‪ ٝ‬زازٖ ت‪ٞ ٝ‬رٕر‪ٌ ٝ‬ریرطی‬ ‫‪ٞ‬سف اٖ اؾت و‪ ٝ‬تا ؾاَ ای‪ٙ‬س‪٘ ٚ ٜ‬کؿت تعسی‬ ‫اتضای ٌط‪ٞ ٜٚ‬فت زض اِرٕراٖ ‪ ۷۱‬زضنرس اظ‬ ‫لٕعیت ل‪ٟ‬اٖ ‪ٚ‬اوؿٗ وط‪٘ٚ‬ا ضا زضیافرت ورطز‪ٜ‬‬ ‫تاق‪ٙ‬س‪ .‬تطای ایٗ ٔ‪ٙ‬و‪ٛ‬ض ظْ اؾت ‪ٔ ۹۹‬یّیاضز زُظ‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ تأیٗ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ ضط‪ٚ‬ضی اؾت وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬لت‬ ‫اظ حٕایت ٔاِىیت ٔع‪ٛٙ‬ی تطای ‪ٚ‬اوؿرٗ ‪ٞ‬رای‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ چکٓ پ‪ٛ‬ق و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬زض ‪ٚ‬اق‪ٍٙ‬تٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز حٕایت لطاض ٌطفت‪ ٝ‬أا زض اض‪ٚ‬پا پرصیرطفرتر‪ٝ‬‬ ‫٘کس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زتیط وُ ؾاظٔاٖ ل‪ٟ‬ا٘ ت‪ٟ‬ساقت تهطیر ورطزۺ‬ ‫تحمک ‪ٞ‬سف ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ۳۱ ٖٛ‬زضنس اظ لٕعیت‬ ‫‪ٞ‬ط وک‪ٛ‬ض تا پایاٖ ؾاَ ‪ٔ ۷۱۷۹‬ؿتّعْ تأیٗ ‪۹۱۱‬‬ ‫فعاِیت تس٘ ؾ‪ٍٙ‬یٗ تاقس تط٘أ‪ٝ‬ضیعی ٕ٘ و‪.ٓٙ‬‬ ‫تعس اظ تعضیک ا‪ِٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬اوؿٗ تسٖ یه ٔترجرا‪ٚ‬ظ ذراضلر ضا‬ ‫تکریم ٔ ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬فعاِیت ذ‪ٛ‬ز ضا اغاظ ٔ و‪ٙ‬س ٌرّرثر‪ٞ َٛ‬رای‬ ‫ؾفیس ذ‪ ٖٛ‬ت‪ ٝ‬ؾٕت ٔحُ حطوت وطز‪ ٚ ٜ‬تاتث اِت‪ٟ‬ات ٔ ق‪٘ٛ‬رس‬ ‫و‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬اٖ ِطظ زضز ذؿتٍ ‪ ٚ‬ؾایط ت‪ٛ‬اضو لا٘ث اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ ٔطحّ‪ ٝ‬اظ پاؾد ؾطیع ؾیؿتٓ ایٕ‪ ٙ‬تسٖ قٕا تا افرعایرف ؾرٗ‬ ‫وا‪ٞ‬ف ٔ یاتس ‪ ٚ‬زِیّ اؾت و‪ ٝ‬افطاز ل‪ٛ‬اٖ تیکتط اظ ترعضٌؿرا ٖ‬ ‫ت‪ٛ‬اضو لا٘ث ضا ٌعاضـ ٔ و‪ٙٙ‬س‪ٕٞ .‬ا‪ٙ‬یٗ تطذ اظ ‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬را‬ ‫‪ٚ‬او‪ٙ‬ف‪ٞ‬ای تیکتطی ٘ؿثت ت‪ٚ ٝ‬اوؿٗ‪ٞ‬ای زیٍط ایجاز ٔ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ‪ٚ‬الع افطاز ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف‪ٞ‬ای ٔتفا‪ٚ‬ت ٘کاٖ ٔ ز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬اٌط تعس اظ ‪ٞ‬رط‬ ‫ز‪ٛ٘ ٚ‬تت ز‪ٚ‬ظ تعس اظ یه تا ز‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظ چیعی احؿاؼ ٘ىرطزیرس تر‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔع‪٘ ٙ‬یؿت و‪ٚ ٝ‬اوؿٗ تاثیط ٘ساقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫قایاٖ شوط اؾت تعس اظ ز‪ٚ‬ظ ز‪ ْٚ‬ؾیؿتٓ ایٕ‪ ٙ‬تسٖ قٕا تا تر‪ِٛ‬ریرس‬ ‫ا٘ت تازی ٔحافوت ‪ٚ‬الع زض تطاتط ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ایجاز ٔ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫فعاَ قسٖ ؾیؿتٓ ایٕ‪ٌ ٙ‬ا‪ ٞ‬ا‪ٚ‬لات تاتث ت‪ٛ‬ضْ ٔ‪ٛ‬لت زض غرسز‬ ‫ِ‪ٙ‬فا‪ٚ‬ی ٔا٘‪ٙ‬س ظیط تاظ‪ ٔ ٚ‬ق‪ٛ‬ز ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ ت‪ ٝ‬ظ٘اٖ ت‪ٛ‬نی‪ ٔ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‬ ‫لثُ اظ ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬و‪ٚٛ‬یس‪ ۹۹-‬تطای لّ‪ٌٛ‬یطی اظ اقتثا‪ ٜ‬ورطزٖ‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ضز تا ؾطعاٖ پؿتاٖ تطای ا٘جاْ ٔأ‪ٌٛ‬طاف ٔرعرٕر‪ َٛ‬الرساْ‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زُظ ‪ٚ‬اوؿٗ زض ٔا‪ ٜ‬غ‪ٚ‬ئٗ ‪ ٚ‬ل‪ ٛ‬ی ‪۷۵۱ ٚ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زُظ زیٍط تا ؾپتأثط اؾت‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ا ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ی‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬ی‪ٛ‬ظ زضحاِریرىر‪ٝ‬‬ ‫تمطیثا ٘یٕ اظ ٔجٕ‪ٛ‬ع لٕعیرت ‪ٞ‬رفرت وکر‪ٛ‬ض‬ ‫تض‪ٌ ٛ‬ط‪ٞ ٜٚ‬فت حسالُ یره زُظ اظ ‪ٚ‬اوؿرٗ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ضا زضیرافرت ورطز‪ ٜ‬ا٘رس أراض‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬زض ؾایط وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ل‪ٟ‬اٖ وٕتط اظ‬ ‫‪ ۹۳‬زضنس اؾت‪.‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬ت‪ٛ‬اضو لا٘ث ٔعٕ‪٘ َٛ‬یؿت‪ٙ‬س پؽ اظ تعضیک نس‪ٞ‬ا ٔریرّریر‪ٖٛ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬اوؿٗ زض ؾطاؾط ل‪ٟ‬اٖ ‪٘ ٚ‬واضت قسیس تط ایٕ‪ ٙ‬ذرغرطات‬ ‫لسی وٕ ق‪ٙ‬اؾای قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زضنس وٕ اظ افطاز ‪ٚ‬اوؿی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬تا ‪ٚ‬اوؿٗ اؾتطاظ٘ىا ‪ ٚ‬لا٘ؿ‪ٖٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬لا٘ؿ‪ٛ٘ ٖٛ‬ع غیطٔعٕ‪ِ َٛ‬رت‪ ٝ‬ذ‪ ٖٛ‬ضا ٌعاضـ وطز٘س‪ .‬تطذر اظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ایٗ ‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬ا ضا تطای افطاز ٔؿٗ ضظض‪ ٚ‬ورطز‪ ٜ‬ا٘رس أرا‬ ‫ٔمأات ٘واضت ‪ٕٞ‬ا‪ٙ‬اٖ ٔعتمس٘س و‪ٔ ٝ‬عایای ا٘‪ٟ‬ا تیف اظ ذغرطات‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫افطاز ‪ٕٞ‬ا‪ٙ‬یٗ ٌا‪ ٞ‬ا‪ٚ‬لات ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف‪ٞ‬ای اِطغیه لسی زاض٘س‪ .‬تر‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ زِیُ اظ افطاز ذ‪ٛ‬اؾت‪ ٔ ٝ‬ق‪ٛ‬ز پرؽ اظ زضیرافرت ‪ٞ‬رط ٘ر‪ٛ‬ع‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ و‪ٚٛ‬یس‪ ۹۹-‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۹۵‬زلیم‪ٛٔ ٝ‬اضز ضخ زاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬ضا تطضؾ‬ ‫و‪ٙٙ‬س تا اعٕی‪ٙ‬اٖ حانُ ق‪ٛ‬ز و‪ٞ ٝ‬طٌ‪ٚ ٝ٘ٛ‬او‪ٙ‬ک ت‪ٛٔ ٝ‬لرع زضٔراٖ‬ ‫ٔ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾطا٘جاْ ٔمأات زض حاَ تالـ تطای تعییٗ ایٗ ٔ‪ٛ‬ضز ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ور‪ٝ‬‬ ‫ایا اِت‪ٟ‬اب ٔ‪ٛ‬لت لّه و‪ ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘س تا ا٘‪ٛ‬اع ٔرتّف اظ تف‪٘ٛ‬رت ‪ٞ‬را‬ ‫ضخ ز‪ٞ‬س ٘یع ٕٔىٗ اؾت یره تراضضر‪ ٝ‬لرا٘رثر ٘رازض پرؽ اظ‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ‪ٞ‬ای ‪mRNA‬تاقس یا ذیط ٘‪ٛ‬ت و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ فایعض ‪ٔ ٚ‬سض٘ا‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬تعضیک ‪ٚ‬اوؿٗ و‪ٚٛ‬یس ‪ٙٔ ۹۹‬عر ترطای‬ ‫ا‪ٞ‬سای ذ‪٘ ٖٛ‬یؿت ‪ ٚ‬افطازی و‪ ٝ‬زض تطاتط ایرٗ تریرٕراضی‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬ا٘س ت‪ٟٙ‬ا تطای ٔست ور‪ٛ‬ترا‪ٞ‬ر اظ ا‪ٞ‬رسای‬ ‫ذ‪ٔ ٖٛ‬عاف ٔ‪ٛ‬لت ٔ ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتظ تٕ‪ ٔٛ‬ؾاظٔاٖ ا٘رترمراَ ذر‪ ٖٛ‬ایرطاٖ‬ ‫ٔیّی‪ٞ ٖٛ‬ا ٘فط زض ؾطاؾط ز٘یا زض حاَ حاضط تّی‪ ٝ‬تیٕراضی‬ ‫و‪ٚٛ‬یس ‪ٚ ۹۹‬اوؿی‪ ٝٙ‬قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ٛٔ ٖٛ‬له قس‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬افطاز ورٓ ورٓ تر‪ٝ‬‬ ‫ظ٘سٌ تازی ‪ ٚ‬ا٘جاْ فعاِیت‪ٞ‬ای ض‪ٚ‬ظٔط‪ ٜ‬ذر‪ٛ‬ز ترس‪ٖٚ‬‬ ‫زغسغ‪ ٝ‬ی اتتالء ت‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ٘عزیه ق‪٘ٛ‬رس‪ .‬ایرٗ زض‬ ‫حاِ اؾت و‪ ٝ‬تؿیاضی اظ افطاز ‪ٛٙٞ‬ظ ٔر‪ٙ‬رترورط ‪ٚ‬اوؿرٗ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٚ ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬تطایکاٖ زیطتط اتفاق ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س افتراز‬ ‫‪ٕٞ ِٚ‬ا‪ٙ‬اٖ پرطؾرف ‪ٞ‬رای تؿریراضی زضتراض‪٘ ٜ‬رحر‪ٜٛ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٚ ٖٛ‬ا٘ا‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ا٘تواضقاٖ اؾت زاض٘س‪.‬‬ ‫یى اظ ایٗ پطؾف‪ٞ‬ا ایٗ اؾرت ور‪ ٝ‬ایرا زض نر‪ٛ‬ضت‬ ‫تعضیک ‪ٚ‬اوؿٗ ٔ ت‪ٛ‬اٖ ذ‪ ٖٛ‬ا‪ٞ‬سا وطز؟‬ ‫ٔهطف تطذ اظ زاض‪ٞٚ‬ا ‪ ٚ‬ؾاتم‪ ٝ‬ی اترترالی زا‪ٚ‬عرّره‬ ‫ا‪ٞ‬سای ذ‪ ٖٛ‬ت‪ ٝ‬تطذ تیٕاضی‪ٞ‬ای لّث تط‪ٚ‬ل تف‪٘ٛ‬ر‬ ‫‪ ٔ …ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘س تا ٔعافیت ‪ٕٞ‬یکٍ یا ٔ‪ٛ‬لت ا‪ٞ‬سای ذر‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬تاقس‪ .‬ایٗ ٔعافیت‪ٞ‬ا ٔ ت‪ٛ‬ا٘س تؿت‪ ٝ‬ت‪ٛ٘ ٝ‬ع ‪ ٚ‬زِریرُ‬ ‫اٖ اظ چ‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ظ تا چ‪ٙ‬س ؾاَ ‪ ٚ‬یا ‪ٕٞ‬یکٍ تاقس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬یا ایٕٗ ؾاظی و‪ ٝ‬تا ‪ٞ‬سف لّ‪ٌٛ‬ریرطی اظ‬ ‫ایجاز تف‪٘ٛ‬ت ا٘جاْ ٔ ق‪ٛ‬ز ٔ‪ٙ‬ع ترطای ا‪ٞ‬رسای ذر‪ٖٛ‬‬ ‫٘یؿت ‪ ٚ‬تؿیاضی اظ ‪ٚ‬اوؿٗ ‪ٞ‬ا ت‪ٟٙ‬ا زا‪ٚ‬عّه ا‪ٞ‬سای ذر‪ٖٛ‬‬ ‫ضا تطای ٔست ظٔاٖ و‪ٛ‬تا‪ ٞ‬اظ ا‪ٞ‬رسای ذر‪ٔ ٖٛ‬رعراف‬ ‫ٔ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫تعضیک ‪ٚ‬اوؿٗ و‪ٚٛ‬یس ‪ ٓٞ ۹۹‬تؿت‪ ٝ‬ت‪ٛ٘ ٝ‬ع اٖ ٔ ت‪ٛ‬ا٘س ترا‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬عافیت اظ ا‪ٞ‬سای ذ‪ٕٞ ٖٛ‬طا‪ ٜ‬تاقرس‪ .‬افرطازی ور‪ٝ‬‬ ‫تحت ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬اؾی‪ ٖٛ‬و‪ٚٛ‬یس ‪ ۹۹‬اظ ٘‪ٛ‬ع اؾتطاظی‪ٙ‬ىا ‪ ٚ‬یرا‬ ‫اؾپ‪ٛ‬ت‪ٙ‬یه لطاض ٌطفت‪ٝ‬ا٘س ٔ تر‪ٛ‬ا٘ر‪ٙ‬رس ‪ ۷۸‬ض‪ٚ‬ظ پرؽ اظ‬ ‫زضیافت ‪ٚ‬اوؿٗ ل‪ٟ‬ت ا‪ٞ‬سای ذ‪ٔ ٖٛ‬طالع‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ایٗ‬ ‫زض حاِ اؾت و‪ ٝ‬تعضیک ؾایط ا٘‪ٛ‬اع ‪ٚ‬اوؿٗ و‪ٚٛ‬یس ‪۹۹‬‬ ‫اظ لّٕ‪ ٝ‬ت‪ٟ‬اضات ؾی‪ٚٛٙ‬ان ؾی‪ٛٙ‬فاضْ فایعض ٔرسض٘را ‪ٚ‬‬ ‫تطوت ٔ‪ٙ‬ع تطای ا‪ٞ‬سای ذ‪٘ ٖٛ‬ساضز ‪ ٚ‬زا‪ٚ‬عّثیٗ ا‪ٞ‬رسای‬ ‫ذ‪ ٔ ٖٛ‬ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س پؽ اظ ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬زی ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف ‪ٞ‬رای ا‪ِٚ‬ریر‪ ٝ‬تر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ اظ لّٕ‪ ٝ‬ته زضز تضال٘ ضعف ‪ ٚ‬ت حراِر‬ ‫ل‪ٟ‬ت ا‪ٞ‬سای ذ‪ ٖٛ‬ت‪ٔ ٝ‬طاوع ا‪ٞ‬سای ذ‪ ٖٛ‬ؾاظٔاٖ ا٘تمراَ‬ ‫ذ‪ ٖٛ‬ایطاٖ ٔطالع‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾاذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اِثت‪ٔ ٝ‬مأات ت‪ٟ‬ساقت ایا تٔتحس‪ٛٙٞ ٜ‬ظ ٕ٘ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اضتثاع تریرٗ‬ ‫ایٗ ز‪ٛٔ ٚ‬ضز ضا ق‪ٙ‬اؾای و‪ٙٙ‬س أا ٔ ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬سۺ تعساز وٕ اظ ٔر‪ٛ‬اضز‬ ‫ٌعاضـ قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تٕستا ٘‪ٛ‬ل‪ٛ‬ا٘اٖ پؿط یا تعضٌؿا ٖ ل‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ؿتر‪ٙ‬رس‬ ‫تحت ٘واضت لطاض زاض٘س‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 42‬خرداد‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫* ‪ 3‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪1420 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0211‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪0224‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫استفادُ از َّش هصٌَعی ترای طراحی سریع تراشِ‬ ‫رًٍوایی از تاکسی َّایی خَدراى استارتاج اهریکایی‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬یه اؾتبضتبح اهطیىبی اعالم وطزُ وِ تبوؿ َّای ذَزضاى ذَز ضا زض ؾیب‬ ‫‪ ۰۲۰۲‬ثِ پطٍاظ زض ذَاّس اٍضززثِ ًمل اظ ای ای‪ ،‬اؾیتیبضتیبح "‪"Archer Aviation‬ویِ زض‬ ‫وبلیفطًیب ٍالع قسُ‪ ،‬ع یه ضٍیساز ظًسُ‪ ،‬اظ تبوؿ َّای ویبهیال ذیَزضاى ذیَز هیَؾیَم ثیِ‬ ‫"‪"Maker‬ضًٍوبی وطز وِ ًرؿتیی پطٍاظّبی اى ثطای اٍاذط ؾب خبضی ثطًبهِضیعی قسُاًسز‬ ‫تبوؿ َّای ‪ً ،Maker‬رؿتیی ًوًَِای اؾت وِ ‪Archer Aviation‬ثطای ثِ زؾیت اٍضزى‬ ‫گَاّیٌبهِ‪ ،‬اظهبیفّب ضا ثب اى اًدبم ه زّسز ایی قطوت اهیسٍاض اؾت وِ ًْبیتب تَلیس اًجَُ تبوؿی‬ ‫َّای ذَز ضا ثطای حول ٍ ًمل تدبضی اغبظ وٌسز‬ ‫ایی تبوؿ َّای وِ ثِ َّاپیوبی "‪"VoloConnect‬قطوت "‪"Volocopter‬قجبّت زاضز‪،‬‬ ‫ه تَاًس ثِ ؾطعت ‪ ۰۲۲‬ویلَهتط زض ؾبعت زؾت یبثسزپٌْبی ثب ایی تبوؿ َّایی ویِ ٍظى اى‬ ‫‪ ۶۲۴۱‬ویلَگطم اؾت‪ ،‬ثِ ‪ ۶۰۲۰‬هتط ه ضؾس ٍ ‪ ۶۰‬ضٍتَض ضٍی اى لطاض گطفتِاًسز‬ ‫عطاح ایی تبوؿ َّای هبًٌس ؾبیط ًوًَِ ّبی اثتسای َّاپیوبّبی الىتطیى اؾیت اهیب تیفیبٍ‬ ‫ایٌدبؾت وِ تبوؿ َّای ‪ ،‬ثِ قف ٍؾیلِ خبًج پٌح تیغِ هدْع اؾت وِ اهىبى ثلٌس قسى اى ضا‬ ‫فطاّن ه وٌٌس ٍ ّوچٌیی قف ضٍتَض وَچهتط زٍ تیغِ وِ فمظ ٌّگبم هعلک قسى ٍ پطٍاظ هیَضز‬ ‫اؾتفبزُ لطاض ه گیطًسز‬ ‫کشف ستارُ »چشوکزى «در قله کْکشاى راُ شیری‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ؾتبضُقٌبؾبى زض ًیعزییىی‬ ‫هطوع ویْیىیکیبى ضاُ قیییطی ؾیتیبضُ ای‬ ‫چکوهظى ضا یبفیتیِ اًیس ویِ ‪ ۶۲۲‬ثیطاثیط‬ ‫ذَضقیس حدن زاضز ٍ زض فبنیلیِ ‪ّ ۰۷‬یعاض‬ ‫ؾب ًَضی اظ ظهیی لطاض زاضزز‬ ‫ثِ گعاضـ ضٍظًبهِ زیل هیل‪ ،‬ایی ؾتبضُ ویِ‬ ‫تَؾظ تلؿىَح ٍیؿتب هکبّسُ قیسُ اؾیت‪،‬‬ ‫زض حب ونًَض ٍ پطًَض قسى اؾیتز ؾیتیبضُ‬ ‫قٌبؾبى هکبّسُ وطزًس وِ اییی ؾیتیبضُ ‪۴۵‬‬ ‫زضنس ون ًَض قس ٍ ؾپؽ ثِ اضاه زض حب‬ ‫ثبظگکت ثِ ضٍقٌبی ؾبثک ذَز اؾتزل اؾویت‪ ،‬اظ هَؾؿِ ًدَم زاًکگبُ ووجطییح‪ ،‬زض هیَضز‬ ‫ون ًَض قسى ًبگْبً ایی ؾتبضُ گفت‪ :‬ایی ؾتبضُ عَضی ذبهَـ ٍ ضٍقی ه قَز ویِ گیَیی‬ ‫ًبگْبى اظ ذال ثیطٍى اهسُ اؾت ‪.‬ایی ؾتبضُ زض ؾب ‪ ۰۲۶۰‬قطٍع ثِ هحَ قسى وطز ٍ تمطییجیب زض‬ ‫اٍضیل ّوبى ؾب ثِ هس ‪ ۶۲۲‬ضٍظ ثِ ول اظ ًاطّب ًبپسیس قسز‬ ‫ؾتبضُ قٌبؾبى ایی ؾتبضُ ونًَض هطهَظ ضا ثب تلؿىَح ٍیؿتب وِ تَؾظ ضنسذبًِ خٌَه اضٍپب زض‬ ‫قیل وٌتط ه قَز‪ ،‬هکبّسُ وطزُ اًسز ایی اثعاض ًعزیه ثِ یه زِّ اؾت وِ زض خؿیتیدیَی‬ ‫ًوًَِ ّبی اظ ًَض زض للوطٍ هبزٍى لطهع عیف الىتطٍهغٌبعیؿ ‪ ،‬ثیف اظ یه هیلییبضز ؾیتیبضُ ضا‬ ‫ًکبى زازُ اؾتز‬ ‫هحممبى ٍلت ؾتبضُ ّبی ضا هکبّسُ ه وٌٌس وِ ًو تَاًٌس اًْب ضا زض گطٍُ ّبی اظ پیف تعییی‬ ‫قسُ لطاض زٌّس‪ ،‬ثِ اًْب لمت ایی چیؿت (یب )‪WIT‬ه زٌّسز ثِ ّویی زلیل ایی ؾتبضُ‪VVV ،‬‬ ‫‪ً ۲۱-WIT-‬بم گطفتِ اؾتز‬ ‫کشف ترکیثاتی کِ از ٍرٍد ٍیرٍس کرًٍا تِ ریِ جلَگیری‬ ‫ایی رتات از احساس اًساىّا تاخثر است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬گطٍّ اظ هحممبى هَفک ثِ تَؾعِ ییه‬ ‫ضثب اًؿبى ًوب قسُاًس وِ ّوبًٌس یه وَزن ثیِ ًیایط‬ ‫ه ضؾس ٍ لبزض ثِ ذَاًسى ٍ زضن احؿبؾیب اًؿیبى ّیب‬ ‫اؾتز‬ ‫ثِ ًمل اظ یَضًٍیَظ‪ ،‬ایی ضثب اًؿبى ًوب اثل( )‪ًAbel‬یبم‬ ‫زاضز‪ ،‬حبنل ّوىبضی هٌْسؾبى ظیؿت زاًکگبُ پیییعا ٍ‬ ‫گَؾتبٍ َّگی )‪ٌّ ،(Gustav Hoegen‬یطهیٌیس ‪FX‬‬ ‫قطوت ثبیَ هیویه )‪(Biomimic‬زض لٌسى اؾیت ویِ‬ ‫زض ظهیٌِ اًیوبتطًٍیه ٍالع گطایبًِ ترهم زاضزز‬ ‫اًیوبتیطًٍیییه( )‪Animatronics‬زاًیف ٍ فیٌیبٍضی‬ ‫ؾبذت هس ّبی هتحطن هَخَزا ٍ اقیبء ثیِ قیىیل‬ ‫عجیع یب فبًتعی اىّب اؾتز اًیوبتطًٍیه فهل هکیتیطن‬ ‫زاًف هٌْسؾ ٍ ٌّط ثیَزُ ٍ اظ تیطویییت حیییَاًیب‬ ‫اًیوبتطًٍیه یب خبًَضاى اًیوبتطًٍیه ه ثبقسز ؾیبذیتیبض‬ ‫یه ؾیؿتن اًیوبتطًٍیى ‪ ،‬ثیکتط قجیِ ثِ پیىطثیٌیسی ثیسى‬ ‫اًؿبى ٍ خبًَضاى اؾتز‬ ‫تَؾعِ زٌّسگبى اثل عَضی اى ضا عطاح وطزُاًیس ویِ‬ ‫ایی ضثب ٍیػگ ّبی یه پؿط ‪ ۶۰‬ؾبلِ ضا زاضًسز هحممبى‬ ‫اهیسٍاضًس پتبًؿیل اضتجبط ایی ضثب ضا ثیب اضتیمیبی اى‪،‬‬ ‫افعایف زٌّسز‬ ‫اثل ثِ زلیل هدْع ثَزى ثِ ثطذ فیٌیبٍضی ّیب لیبزض ثیِ‬ ‫اضظیبث احؿبؾب اًؿبى ثب تدعیِ ٍ تحلیل پبضاهیتیطّیبیی‬ ‫هبًٌس فطوبًؽ نسا‪ ،‬تغییطا حطاضت ضٍی پَؾیت( ویِ‬ ‫زض تبثف فطٍؾطخ لبثل هکبّسُ اؾت) یب ضیطثیبى لیلیت‬ ‫اؾتز‬ ‫ّسف هحممبى ایی پطٍغُ ایدبز ضثبت ثَز وِ ثتَاًیٌیس ثیِ‬ ‫عٌَاى یه ّوطاُ ثطای افطاز هجتال ثِ اٍتیؿن ییب الیعاییویط‬ ‫ثبقسز‬ ‫طرح تْاراًِ کتاب‪ ۲ ،‬رٍز تودید شد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬زثیطذبًِ ًْویی زٍؾبالًِ هلی ًیمیبقی‬ ‫ایطاى اظ اضؾب ‪ ۲۲۶۶‬اثط اظ ‪ّ ۶۴۲۲‬یٌیطهیٌیس ثیِ ثیریف‬ ‫ؾطاؾطًوب ایی ضٍیساز ذجط زاززثِ ًمل اظ زثیطذبًِ ًْیویییی‬ ‫زٍؾبالًِ هل ًمبق ایطاى‪ًْ ،‬ویی زٍضُ اییی ضٍییساز زض‬ ‫ؾِ ثرف ؾیطاؾیطًیویب )‪ ، (panorama‬گیفیت ٍگیَ‬ ‫)‪ ٍ(forum‬ویییَضییتیَضییب )‪ (curatorial‬ثیطگیعاض‬ ‫ذَاّس قسز‪ ۶۲۳۳‬قطوت وٌٌسُ زض ًْویی زٍؾبالًِ هلی‬ ‫ًمبق ایطاى ‪T‬ثبًَاى ٌّطهٌس ّؿتٌس وِ زض همبیؿِ ثب ‪۲۵۶‬‬ ‫ًفط اظ هطزاى ٌّطهٌس زض ایی ضٍیساز‪ ،‬ؾْین ‪ ۵۷‬زضنیسی‬ ‫قطوتوٌٌسگبى ضا ثِ ذَز اذتهبل زازًسز‬ ‫‪ً ۱۶۶‬فط اظ ایی قیطویت ویٌیٌیسگیبى زاضای هیساضن‬ ‫وبضقٌبؾ ّؿتٌس وِ ثبالتطیی حدن اضؾب وٌٌسگبى اثبض‬ ‫ضا تکىیل زازًس ٍ ثِ تطتیت ‪ ۵۱۷‬قطوت ویٌیٌیسُ زاضای‬ ‫هسضن وبضقٌبؾ اضقس‪ً ۶۱۲ ،‬فط ثب هسضن زیپیلین‪۴۲ ،‬‬ ‫ًفط ثب هسضن فَق زیپلن ٍ ‪ً ۷۲‬فط ثب هسضن زوتطی‪ ،‬اثبض‬ ‫ذَز ضا ثِ ًْویی زٍؾبالًِ هلی ًیمیبقی اییطاى اضؾیب‬ ‫وطزًسز‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬هحممبى ثب اًدبم هغبلعِای تطوییجیب‬ ‫ذبن ضا هعطف وطزًس وِ احتوبال ه تَاًس اظ ٍضٍز‬ ‫ٍیطٍؼ وطًٍب ثِ ضیِ ٍ تىثیط اى خلَگیطی وٌسز‬ ‫ثِ ًمل اظ پبیگبُ ایٌتطًت ؾبیٌؽزیل ‪ ،‬اییی هیغیبلیعیِ‬ ‫خسیس وِ زض هطوع علَم اعهبه «زاًکیگیبُ اییبلیتی‬ ‫لَئیعیبًب )‪» (LSU‬زض اهطیىب اًدبم قسُ اؾت‪ً ،‬کیبى‬ ‫ه زّس قبیس تطویجب قیویبی ثِ ًبم الیَاًیَئیییسّیب‬ ‫‪Elovanoids‬وِ اظ اؾیسّبی چطه اقیجیبع ًکیسُ‬ ‫اهگب‪ ۳‬ؾبذتِ قسُ اًس‪ ،‬ه تیَاًیٌیس اظ ٍضٍز ٍییطٍؼ‬ ‫وطًٍب ثِ ؾلَ ّب خلَگیطی وٌٌس ٍ ثِ هیحیبفیایت اظ‬ ‫ویؿِ ّبی َّای ضیِ ثپطزاظًسز‬ ‫ًیىالؼ ثبظاى اظ هحممبً وِ ایی هغبلعِ ضا اًدبم زازُ اؾت‪ ،‬گفت‪ :‬ایی تطویجب اظ هغع ٍ قجىییِ چکین زض‬ ‫ثطاثط اؾیت هحبفات ه وٌٌسز اظ اًدب وِ ٍیطٍؼ وطًٍب ثِ ٍضَح ضیِ ضا هَضز حولِ لطاض ه زّس‪ ،‬هحممیبى‬ ‫ثِ اظهبیف ایی تطویجب زض هحبفات اظ ضیِ پطزاذتٌسز‬ ‫هحممبى زض ایی هغبلعِ‪ ،‬ایی تطویت قیویبی ) ‪(Elovanoids‬ضا ضٍی ثبفت ضیِ عفًَ یه هطز ‪ ۵۷‬ؾیبلیِ‬ ‫هَضز ثطضؾ لطاض زازًس ٍ هتَخِ قسًس وِ ایی تطویجب ًِ تٌْب تَاًبی پطٍتئیی ذَقِ ای ٍیطٍؼ وطًٍب ضا زض‬ ‫اتهب ثِ گیطًسُ ّب وبّف ه زّس‪ ،‬ثلىِ ثِ تَلیس پطٍتئیی ّبی ضس التْبث هحبفظ ووه ه وٌسز‬ ‫اًْب ذبعط ًکبى وطزًس‪ :‬تطویجب قیویبی ‪Elovanoids‬تَلیس پطٍتئیی ‪ ۰ACE‬ضا وِ ضٍی ؾیغیا اًیَاع‬ ‫ؾلَ لطاض زاضز‪ ،‬وبّف ه زٌّسز گیطًسُ ّبی ‪ ،۰ACE‬هبًٌس لفل ؾلَ ّب عول ه وٌٌس ٍ پطٍتئیی ذَقِ‬ ‫ای ٍیطٍؼ وطًٍب‪ً ،‬مف هْو زض ثبظ وطزى ایی لفل ضا زاضز تب ٍیطٍؼ ثتَاًس ثِ ؾلَ ٍاضز قَز ٍ تیىیثیییط‬ ‫ذَز ضا ثِ ؾطعت اغبظ وٌسز‬ ‫خَدرٍی جدید تسال تا حداکثر سرعت‬ ‫‪ ۲۲۲‬هایل تر ساعت‬ ‫اثار ‪ّ۲‬سار ٌّرهٌد تِ ًْویی دٍساالًِ هلی‬ ‫ًقاشی ایراى رسید‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬گَگل ثب اؾتفبزُ اظ َّـ ههٌَعی ثیِ هیس‬ ‫خسیسی ثطای عطاح ؾطیع تطاقِ زؾت یبفیتیِ اؾیتز اظ اییی‬ ‫عطیک ضًٍسّبی پیچیسُ هَضز ًیبظ ثطای عطاح تطاقیِ ثیب زلیت‬ ‫ثبالتطی اًدبم ه قًَسزثِ ًمل اظ ظز زی ًت‪ ،‬گطٍّ اظ هحممبى‬ ‫قطوت گَگل هس َّـ ههٌَع خسیسی ضا اثساع وطزُ اًیس‬ ‫وِ عطاح تطاقِّبی پیکطفتِ ضا زض عطو چٌس ؾبعت هیویىیی‬ ‫ه وٌسز ایی ضًٍس اگط تَؾظ اًؿبىّب اًدبم قَز هوىی اؾت تیب‬ ‫چٌسیی هبُ ٍلت ثگیطززثطای تغصیِ ایی هس َّـ ههٌَع ‪ ،‬زازُّبی هطثَط ثِ عطاح زُ ّعاض تطاقِ‬ ‫خوعاٍضی قسُ ٍ هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾتز ایی هس فعالً ثطای عطاح تطاقِّبی هرتلف تٌیْیب‬ ‫ثِ قف ؾبعت ظهبى ًیبظ زاضز ٍ ه تَاى ایی ظهبى ضا ثب تغصیِ ثیکتط ٍ زض گصض ظهبى ثیبظ ّین ویبّیف‬ ‫زاززهس یبزقسُ لجالً تَؾظ گَگل ثطای عطاح ٍاحسّبی پطزاظـ تٌؿَض ثِ وبض گطفتِ قیسُ اؾیتز‬ ‫ایی ٍاحسّب هَؾَم ثِ ت یَ پ زض هطاوع زازُ یب زیتبؾٌتطّبی گَگل ثطای اضتمبی عولىطز ثطًبهِّبی‬ ‫َّـ ههٌَع ثِ وبض ه ضًٍسز تطاقِ ّبی هسضى هتکىل اظ هیلیبضزّب هولفِ هیریتیلیف ّؿیتیٌیس ویِ‬ ‫ضربهت ٍ اثعبز ثطذ اظ اًْب اظ ًبذی اًگکت ّن وَچهتط اؾتز‬ ‫ؾطٍیؽ ذیجیطی‪ -‬قیطویت‬ ‫تؿال اظ ذَزضٍی خیسییسی‬ ‫ضًٍوبی وطزُ ویِ ؾیطعیت‬ ‫اى زض ووتط اظ ‪ ۰‬ثیبًیییِ اظ‬ ‫نفط ثِ ‪ ۶۲۲‬ویییلیَهیتیط ثیط‬ ‫ؾبعت ه ضؾسز ّیویچیٌیییی‬ ‫ثبالتطیی ؾیطعیت اى ‪۰۲۲‬‬ ‫هبیل ثطؾبعت اؾتز‬ ‫ثِ ًمل اظ زیل هیل‪ ،‬تؿال پؽ اظ چٌس هبُ تاذیط فطایٌس تحَیل ذیَزضٍی‬ ‫هس اؼ ‪Plaid‬ثِ هکتطیبى ضا اغبظ وطزُ اؾتز‬ ‫ایالى هبؾه هسیط اضقس اخطای تؿال ٍ فطاًؽ ٍى ّیَلیػائیَؾیی عیطاح‬ ‫اضقس ایی قطوت اظ ذَزضٍی هصوَض ضًٍوبی وطزًس وِ ؾطعت اى زض‬ ‫ووتط اظ ‪ ۰‬ثبًیِ اظ نفط ثِ ‪ ۶۲۲‬ویَهتط ثط ؾبعت ه ضؾسز‬ ‫الجتِ ضاًٌسگبى ثطای اًىِ ثتَاًٌس ثب حساوثط ؾطعت ایی ذَزضٍ (‪ ۰۲۲‬هبیل‬ ‫ثط ؾبعت) حطوت وٌٌس ثِ چطخّبی هتٌبؾت ًیبظ زاضًس وِ لیوت اًیْیب‬ ‫ٌَّظ هکرم ًکسُ اؾتز عجک اعالعب ٍه ؾبییت تؿیال چیطخ ّیبی‬ ‫هصوَض تب پبییع ‪ ۰۲۰۶‬هیالزی عطضِ ًو قًَسز‬ ‫ایی زضحبل اؾت وِ لیوت ذَزضٍ ‪ّ ۶۰۴‬عاض ٍ ‪ ۴۲۲‬زالض اعالم قسُ وِ‬ ‫‪ّ ۶۲‬عاض زالض ثیکتط اظ تروییّبی اٍلیِ اؾتز ٌَّظ هکرم ًیؿیت چیطا‬ ‫تؿال لیوت ذَزضٍی خسیس ضا افعایف زازُ اؾتز‬ ‫هبؾه ع هطاؾن ضًٍوبی هدبظی ذَزضٍ گفت‪ :‬اییی ٍؾییلیِ ًیمیلیییِ‬ ‫ؾطیعتط اظ پَضقِ اهب ایوی تط اظ ٍلٍَ اؾتز‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬عطح ثْبضاًِ وتبه ‪ ۶۲۲۲‬وِ لطاض ثَز‪ ۰۳‬ذطزاز پیبییبى‬ ‫یبثس‪ ،‬ثِ هس زٍ ضٍظ تیویسییس ٍ تیب ؾیِ قیٌیجیِ (‪ ۰۷‬ذیطزاز) زض‬ ‫وتبثفطٍق ّبی عضَ عطح ازاهِ ذَاّس زاقتز‬ ‫ثِ ًمل اظ ضٍاثظ عوَه ذبًِ وتبه ٍ ازثیب ایطاى‪ ،‬ثب تَخِ ثِ اؾتیمیجیب‬ ‫عوَه اظ عطح ثْبضاًِ ‪ ٍ ۶۲۲۲‬هغبلجِ وتبهفطٍقبى اظ ٍظاض فطٌّی‬ ‫ٍ اضقبز اؾاله هجٌ ثط افعایف اعتجبض ٍ هیس ظهیبى اخیطای عیطح‪،‬‬ ‫ثْبضاًِ ‪ ۶۲۲۲‬ثِ هس زٍ ضٍظ توسیس قسز اظ اثتسای اخطای عطح ثْیبضاًیِ‬ ‫وتبه ‪ ۶۲۲۲‬تبوٌَى ثیف اظ ‪ ۶۷‬هیلیبضز ٍ ‪ ۷۲۲‬هیلیَى تَهبى ویتیبه اظ‬ ‫ؾَی هطزم ذطیساضی قسُ اؾتز‬ ‫ؾمف هدبظ ذطیس ثطای ّط ذطیساض زض ثْبضاًِ وتبه ‪ ۶۲۲۲‬زٍیؿت ّعاض‬ ‫تَهبى اؾت ٍ ذطیساضاى ه تیَاًیٌیس تیب ‪ ۰۷‬ذیطزاز ثیب هیطاخیعیِ ثیِ‬ ‫رقاتت ‪ ۲‬فیلن ایراًی در ایتالیا‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ ۰ -‬فیلن اییطاًی‬ ‫ًَاذتی ثب زضز ٍ هیی ثییؿیتین زض‬ ‫خکیییٌیییَاضُ ‪festival del‬‬ ‫‪cinema cefalú‬وکَض ایتبلیب‬ ‫ضلبثت ه وٌٌسز‬ ‫‪ ۰‬فیلن ًَاذتی ثب زضز ٍ فیلن هییی‬ ‫ثیییییؿییتیین ثییِ ًییَیؿییٌییسگ ی ٍ‬ ‫وبضگطزاً حبهس قیبیؿیتیِ زض‬ ‫هطحلِ ًیوِ ًْبی خکیٌیَاضُ ‪festival del cinema cefalú‬وکیَض‬ ‫ایتبلیب لطاض زاضًسز ًَاذتی ثب زضز ٍ هیی ثیؿتن ثیی فیلن ّبی ًبهیعز زضییبفیت‬ ‫خبیعُ انل زض ایی ضٍیساز هْن ؾیٌوبی زض قْط ‪cefalù‬وکَض اییتیبلیییب‬ ‫لطاض زاضًس وِ اذتتبهیِ ایی ضٍیساز ؾیٌوبی ‪ ۶۵‬تیط هبُ ثطگعاض ه قَزز‬ ‫ًَاذتی ثب زضز زاؾتبى زذتطی ثِ ًبم وػا ضا ضٍایت ه وٌس ویِ ثیط ضٍی‬ ‫یه زاعک قطٍع ثِ اًدبم زازى اظهبیکبت ه وٌس ٍ هتَخِ ایی هَضَع‬ ‫ه قَز تطٍضیؿن اظ ووجَز پَ ٍ عبعفِ ثِ زؾت ه ایس ز‬ ‫حویس قبّ ‪ ،‬هطضیِ قبهلَ‪ ،‬ضضب اظاز‪ ،‬حؿیی ضفیع ٍ ثْطٍظ زییٌیییبضییبى‬ ‫ثبظیگطاى ایی فیلن ّؿتٌسز‬ ‫هیی ثیؿتن ثب ثبظی تىتن ضؾَ ظازُ ٍ هحوسضضب ضضبی ًیع زاؾتبى هیًَس ٍ‬ ‫ثطیب ضا ضٍایت ه وٌس وِ زض هٌغمِ نفط هطظی عبقک ّوسیگط ه قًَسز‬ ‫الرًس فیشثَرى تِ »جاى ٍیک ‪« ۴‬ترهیگردد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪-‬الضًؽ فیکجَضى اظ ثبظیگطاى لؿوتّبی پییکیییی خیبى‬ ‫ٍیه تبییس وطز وِ زض فیلن چْبضم اظ ایی هدوَعِ ّن حضَض زاضزز‬ ‫ثِ ًمل اظ وَلیسض‪ ،‬زض حبل وِ زض چٌس ّفتِ اذیط ثط قوبض ثبظیگطاى فیلن‬ ‫خسیس خبى ٍیه افعٍزُ ٍ اعالم قس زض ازاهِ ایی هیدیویَعیِ قیبهیییط‬ ‫اًسضؾَى‪ ،‬زاً یی ٍ ضیٌب ؾبٍایبهب وِ اٍلیی فیلن ثلٌسـ ضا تدطثِ ه وٌس‬ ‫ثِ ایی فیلن افعٍزُ قسُاًس‪ ،‬الضًؽ فیکجَضى ًیع تبییس وطز وِ قرهیییت‬ ‫ٍی زض فیلن خسیس حضَض ذَاّس زاقتززض حبل وِ ثِ تبظگ گیفیتیِ‬ ‫قس ثیل اؾىبقگَضز ًیع اظ خولِ ثبظیگطاً اؾت وِ زض حیب هیصاویطُ‬ ‫اٍلیی خاطرات در سی دٍ ٍ ًینسالگی‬ ‫در ذّی ثثت هیشًَد‬ ‫ؾیطٍیییؽ ذییجیطی‪-‬هییحیمییمییبى‬ ‫زاًکگبُ هوَضیب ًییَفیبًیسلیٌیس‬ ‫ٍالع زض وبًبزا زضیبفتٌس اٍلیییی‬ ‫ذبعطا اًؿبى زض ؾی زٍ ٍ ًین‬ ‫ؾبلگ زض شّی ثجت ه قًَسز‬ ‫ثِ ًمل اظ پبیگبُ ذجطی ؾبیٌؽ‪،‬‬ ‫زض اییی تیحیمیییمیب ًیتیبییح‬ ‫تحمیمبت وِ زض عَ ‪ ۰۶‬ؾیب‬ ‫گصقتِ ثب ووه ‪ ۴۴۰‬زاٍعلت اًدبم گطفتِ اؾت‪ ،‬هَضز تدعیِ ٍ تیحیلیییل‬ ‫لطاض گطفت ٍ اٍلیی ذبعطا ‪ً ۱۴۵‬فط اظ زاٍعلجبى ثب ذبعطا ٍالسیی اىّیب‬ ‫همبیؿِ قسز زض ًتیدِ ایی السام هکرم قس اغلت ذبعطا ایی زاٍعیلیجیبى‬ ‫لجل اظ تبضیر ضخ زازُ وِ ذَز اىّب تهَض ه وٌٌسز‬ ‫زض ٍالع ثِ اعتمبز هحممبى زاٍعلجبى زچبض ًَع اثط تلؿىیَپی قیسًیس ویِ‬ ‫هَخت ه قَز تهَض وٌٌس ذبعطا لسیو زض تبضید ًعزیىتطی ثِ اهیطٍظ‬ ‫ٍالع قسُاًسز ّوچٌیی هحممبى زضیبفتٌس ّطچِ ذبعطُ لسیو تط ثیبقیس‪ ،‬اثیط‬ ‫تلؿىَپ قسیستط اؾتز ثِ ّویی علت زض ثؿیبضی اظ تحمیییمیبتی ویِ زض‬ ‫ذهَل ذبعطا ٍ ثب ذَزاظْبضی زاٍعلجبى اًدبم قسُ‪ً ،‬تبیح اقتجبّ زض‬ ‫هَضز ظهبى قىلگیطی اٍلیی ذبعطا ثِ زؾت اهسُ اؾتز‬ ‫ًتبیح ایی تحمیمب ثب ًتبیح تحمیمب پیکیی زض ذهَل ظهبى قىلگیییطی‬ ‫اٍلیی ذبعطا اًؿبى هربلف ثَزُ ٍ ایی ظهبى ضا ثِ هس یه ؾب عمتتیط‬ ‫ثطزُ اؾتز ًتبیح ایی هغبلعب ه تَاًس زض زضهبى اذتالال حبفیایِ هیَثیط‬ ‫ثبقسز‬ ‫وتبثفیطٍقی ّیبی عضیَ‬ ‫عطح وتبه ّبی عویَهی ‪،‬‬ ‫وییَزن ٍ ًییَخییَاى ٍ‬ ‫زاًکگبّ ضا ثب ییبضاًیِ ‪۰۲‬‬ ‫زضنسی ثرطًسز اؾبهی ٍ‬ ‫هکرهب وتبثفطٍق ّبی‬ ‫عضَ عطح ثْبضاًِ ویتیبه‬ ‫‪ ۶۲۲۲‬ثِ تفىیه ّط اؾتبى‬ ‫ضٍی ؾبیت ‪tarh.ketab.ir‬لبثل هکبّسُ اؾتز‬ ‫ٍظاض فطٌّ ٍ اضقبز اؾاله اظ ؾب ‪ ۶۳۴۲‬ثطای ّسفوٌسوطزى یبضاًِ‬ ‫ًکط عطح ّبی فهل فطٍـ وتبه ضا اغبظ ویطز زض اییی عیطح ّیب‬ ‫وتبثفطٍق ّب ه تَاًٌس ضٍی فطٍـ وتبه ثِ ذطیساضاى ترفیف ثسٌّس‬ ‫ٍ هجلغ ترفیف زازُ قسُ ضا اظ ٍظاضتربًِ زضیبفت وٌٌسز‬ ‫»قَرتاغِ «در تازار جشٌَارُ کی‬ ‫ؾطٍیؽ ذیجیطی‪ -‬ویویپیبًی‬ ‫اهطیىبی اوؿیچیٌیح ؾیطییب‬ ‫ایطاً لیَضثیبغیِ ضا زض ثیبظاض‬ ‫خکٌَاضُ فیلن وی ثِ ذیطییسضاى‬ ‫ثییالولل عطضِ ذَاّس وطزز‬ ‫ثِ ًمل اظ ززالیی‪ ،‬ثب تیَخیِ ثیِ‬ ‫افعایف خْبً تیمیبضیب ثیطای‬ ‫ؾطیب ّبی ذبضخ ‪ ،‬وویپیبًی‬ ‫اهطیىبی اوؿچٌح اعالم وطز ؾطیب هَفک ٍ ایطاً لَضثبغِ ؾبذتِ َّهی‬ ‫ؾیسی ضا زض ثبظاض ّفتبز ٍ چْبضهیی خکٌَاضُ فیلن وی ثِ ذیطییساضاى ثیییی‬ ‫الولل عطضِ ذَاّس وطزز‬ ‫عطضِ ؾطیب ّبی تلَیعیًَ زض ثبظاض خکٌَاضُ فیلن ثِ ًیسض ضٍی هی‬ ‫زّس اهب هفَْم ثبضاظّبی ؾیٌوبی زض چٌس ؾب اذیط ٍ ثیَییػُ زض زٍضاى‬ ‫وطًٍب زؾترَـ تغییط قسُ اؾت ٍ ووپبً ّبی فیلوؿبظی ًیع ضٍظ ثِ ضٍظ‬ ‫فعبلیت ذَز ضا زض عطنِ هحهَال تلَیعیًَ افعایف ه زٌّسز‬ ‫زض ؾطیب لَضثبغِ ثِ ًَیؿٌسگ ٍ وبضگطاً َّهی ؾیسی ثبظیگطاً چَى‬ ‫نبثط اثط‪ ،‬ؾحط زٍلتکبّ ٍ ًَیس هحوسظازُ ًمیف افیطییٌی ویطزُ اًیسز‬ ‫هحوسظازُ زض ؾب ‪ ۰۲۶۵‬ثطای ثبظی زض فیلن ثسٍى تبضید ثسٍى اهضب هَفک‬ ‫ثِ وؿت خبیعُ ثْتطیی ثبظیگط ثرف افک ّبی خکٌَاضُ فیلن ًٍیع قسز‬ ‫ثطای ثبظی زض فیلن چیْیبضم اؾیت‪،‬‬ ‫ضٍقی قس ویبًَ ضیَظ تٌْب ثبظیگطی‬ ‫ًیؿت وِ حضَضـ زض فیلن چْبضم‬ ‫لغع اؾت ٍ الضًؽ فیکجَضى ّین‬ ‫ثبض زیگط زض ًمف قبُ ثبٍِضی ثیبظی‬ ‫ه وٌسزفیکجَضى وِ ثطای هیعیطفی‬ ‫فیلن خسیسـ خبزُ یر ثِ تبظگی‬ ‫ههبحجِای اًدبم زازُ زض ّیویییی‬ ‫ههبحجِ ثط حضَضـ زض خبى ٍیه ‪ ۲‬تبویس وطزُ اؾتز ٍی گفت چٌس‬ ‫هبُ زیگط ضاّ ثطلیی ه قَز تب ثطای ایی فیلن خلَی زٍضثیی ثطٍزز‬ ‫سراشپس‬ ‫ساالد پاًساًال‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ًبى تؿت ‪ ۳۲۲‬گطم‪ ،‬گَخِ فطًگی ذیطز قیسُ ‪۵۲۲‬‬ ‫گطم‪ ،‬ذیبض ‪ ۶‬عسز‪ ،‬فلفل زلوِ ای ‪ ۶‬عسز‪ ،‬پیییبظ لیطهیع‬ ‫وَچه ‪ ۶‬عسز‪ ،‬ؾیط ‪ ۶‬حجِ‪ ،‬ظیتَى ثیسٍى ّؿیتیِ ثیِ‬ ‫همساض الظم‪ ،‬ضٍغی ظیتَى ‪ ۷‬لبقک غصا ذَضی‪ ،‬ؾیطویِ‬ ‫ثبلعاهیه ‪ ۰‬لبقک غصا ذَضی‪ً ،‬وه ٍ فلفل ثِ هیمیساض‬ ‫الظم‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا ًبى تؿت ضا ثِ نَض هىعج ذطز هی ویٌییینز‬ ‫ؾپؽ زض فط لطاض ه زّین تب ثطقتِ قًَسز ذیبض‪ ،‬فلیفیل‬ ‫زلوِ ای‪ ،‬پیبظ ٍ ؾیط ضا ذطز ه وٌینز هَاز ذطز قیسُ‬ ‫ضا زض ظطف هَضز ًاطضیرتِ ٍ گَخِ فطًگی ‪ ،‬ضٍغیی‬ ‫ظیتَى‪ ،‬ؾطوِ ثبلعاهیه‪ً ،‬وه ٍ فلفل ضا اضیبفیِ هی‬ ‫وٌینز ؾپؽ هَاز ضا هرلَط وطزُ ٍ ضٍی ظطف ضا ثیب‬ ‫ؾلفَى ه پَقبًینز ثِ هس ‪ ۳۲‬زلیمِ زض یرچب لیطاض‬ ‫ه زّین تب ؾبالز هعُ زاضقَزز ٌّگبم ؾطٍ ًیبى ّیب ضا‬ ‫ضٍی ؾبالز ضیرتِ ٍ ثب ظیتَى تعییی ه وٌینز‬ ‫* ؾبالز پبًعاًال یه ؾبالز ایتبلیبی اؾتز‬ ‫الثَم»شَق دیدار«تِ تازار رسید‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬الجَم قَق زیساض ثِ اٌّگیؿیبظی ٍ‬ ‫ًَاظًسگ ؾٌتَض اهیط زّمبً ٍ ًَاظًیسگی ؾیبظّیبی‬ ‫وَثِ ای هطتض البثبلطی زض غاًط هَؾیم ایطاً پیف‬ ‫ضٍی هربعجبى لطاض گطفتز‬ ‫قَق زیساض عٌَاى یى اظ تبظُتطیی اثبض هٌتکیط قیسُ‬ ‫زض لبلت الجَم اؾت وِ ثِ تبظگ ثب اٌّگؿبظی اهیییط‬ ‫زّمبً ٍ ّوطاّ هطتض الب ثبلطی ًَاظًسُ ؾبظّیبی‬ ‫وَثِای ٍاضز ثبظاض قسُ اؾتز‬ ‫قَق زیساض‪ ،‬اتف (تمسین ثِ اضزٍاى ویبهیىیبض)‪ ،‬زض‬ ‫ذیب ‪ ،‬ؾطاه‪ ،‬ضّگصض‪ ،‬گصض پبیییع عیٌیَاى لیغیعیبتی‬ ‫ّؿتٌس وِ زض ایی الجَم ثب هیىؽ ٍ هؿتطیٌ ؾییبٍـ‬ ‫وبهىبض ٍ عطاح گطافیه علیطضب حبخ ضحیویبًی‬ ‫گٌدبًسُ قسُاًسز‬ ‫اهیط زّمبً زضثبضُ الجَم قَق زیساض ًَقتِ اؾت‪ :‬لجل‬ ‫اظ ّط چیع الظم ه زاًن اظ اؾتبز ععیعم اضزٍاى وبهىیبض‬ ‫ووب تکىط ٍ لسضزاً ضا زاقتِ ثیبقین ثیبثیت تیویبم‬ ‫هغبلت ٍ ًىب اضظقوٌسی وِ ع ؾب ّیب اهیَظـ‬ ‫ًعز اٍ اهَذتنز ثؿیبض هفترطم اظ ایٌىِ لیغیعیب اییی‬ ‫الجَم ضا ظیط ًاط ایی ٌّطهٌیس ؾیبذیتین ٍ اظ ًیىیب‬ ‫اضظقوٌس اٍ ثْطُ ثطزمز‬ ‫اًیویشی تلٌد »ارتاب حلقِّا «‬ ‫ساختِ هیشَد‬ ‫ؾیییییطٍییییییؽ‬ ‫ذجطی‪ -‬تَلییس‬ ‫اًیییییویییییکییی‬ ‫ؾیییییٌییوییبییی‬ ‫اضثبه حلمِ ّب‬ ‫اظ ؾیییییَی‬ ‫ًیَالیی ؾیٌویب‬ ‫ٍ ثطازضاى ٍاضًط زض زؾتَض وبض لطاض گطفتز‬ ‫ثِ ًمل اظ ٍضایت ‪ً ،‬یَالیی ؾیٌوب وِ ؾبظًسُ فییلین ؾیِ‬ ‫گبًِ اضثبه حلمِّب ٍ ّبثیت اؾت زض ّیویىیبضی ثیب‬ ‫ووپبً ثطازضاى ٍاضًط لهس زاضز تب فیلن ؾیٌوبی اضثبه‬ ‫حلمِّب‪ :‬خٌ ضٍّیطین ضا ثؿبظززایی فییلین حیویبؾیِ‬ ‫ذًَیی تهَیط قسُ زض فیلن زٍ ثطج اضثبه حلمِ ّیب ٍ‬ ‫افؿبًِ قبُ ضٍّبى ضا وِ ثرف هْو اظ ؾلغٌیتیف زض‬ ‫خٌگ عَالً ٍ پطّعیٌِ نطف قس‪ ،‬تهَیط ه وٌسز‬ ‫وٌد وبهیبهب فیلوؿبظ وٌِْ وبض اًییویِ ویِ ّیساییت‬ ‫هدوَعِ اًیویکی اٍلتطاهی ضا ثطای ًتفلیىؽ اًدبم زاز‬ ‫وبضگطزاً ایی فیلن ضا ثطعْسُ گطفتِ اؾتز ایی فییلین‬ ‫ثطهجٌبی فیلوٌبهِ ای ثِ للن خفطی ازیؽ ٍ ٍیل هتیییَظ‬ ‫ؾبذتِ ه قَزززض حبل وِ گطٍُ ؾبظًسُ ایی فیلن تبظُ‬ ‫ّؿتٌس ٍ اظ گطٍُّبی ؾبظًسُ لجل اًتربه ًکسُاًس اهیب‬ ‫ایی پطٍغُ ثِ ‪ ۱‬فیلو وِ پیتط خىؿَى ؾبظًسُاـ ثیَز‬ ‫هطتجظ ذَاّس ثَزز‬ ‫فیلیپب ثًَیع وِ اؾىبض ضا ثطای فیلوٌبهِ اضثبه حلمیِ ّیب‪:‬‬ ‫ثبظگکت پبزقبُ زضیبفت وطز ثب اییی پیطٍغُ خیسییس‬ ‫هطتجظ اؾتزاهب ایی اًیویکی ثب ؾطیبل وِ اهیبظٍى اظ‬ ‫اضثبه حلمِّب زض ًیَظیلٌس زض زؾت ؾبذت زاضز ّیی‬ ‫اضتجبع ًساضزز‬ ‫ؾبذت ؾطیب اهبظٍى هَخت قس تب ًیَالیی ٍ ٍاضًیط‬ ‫اًیویکی ثِ ؾطعت ًؿجت ثِ پیگیطی ایی پیطٍغُ الیسام‬ ‫وٌٌس ٍ اوٌَى زض حب اًتربه نساپیکگبى اى ّؿتٌسز‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫*‪42‬خرداد‬ ‫*‪02‬ژوئن‬ ‫* ‪3‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1420‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0211‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪0224‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئچٗ غب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬ازد‪...٢‬‬ ‫دیویا دیللری‬ ‫ئ‪ٛ‬زٍ٘‪ ٗ٥‬ث‪ٛ‬شالق ‪٤‬ئسِسد‪ٜ‬و‪ ٣‬لبزؾ‪٥‬الٔبالز‪ ،‬غر‪٥‬رجربق‬ ‫ثاٍِ‪ِٝ‬سد‪ٜ‬و‪ ٣‬لبزؾ‪٥‬الٔبالز ا‪ ّٝ٤‬دٌ‪٥‬ؿ‪٥‬س‪ .‬ا‪٘ٚ‬ب ٌاز‪ٜ‬د‪ٜ‬‬ ‫د‪ّّ٤‬س دٌ‪٥‬ؿ‪٥‬ه ا‪ِٕٛٚ‬ؾالز‪.‬‬ ‫س‪ٛ‬زن د‪٤ ٗ٥٘٣ّ٤‬بزا٘د‪٤‬غ‪ ٣‬ثراِرٍر‪ِ ٝ‬رس‪ ،‬ثر‪ٛ‬شالق ‪ٚ‬‬ ‫غ‪٥‬جبق ثاٍِ‪ِٝ‬س و‪ ٣ٕ٥‬ثبغّ‪ ٣‬لبزؾ‪٥‬الٔبِ‪ٛ٤ ٣‬ی ثّىر‪ٝ‬‬ ‫ٌئ‪٥ٙ‬ؽ لبزؾ‪٥‬الٔبِ‪ ٣‬ثاٌ‪ِٝ‬س ا‪ِٚ‬د‪ٚ‬لالز‪ ٢‬ا‪٤‬چ‪ ،ٖٛ‬ثر‪ٛ‬‬ ‫ثاٍِ‪ِٝ‬سد‪٤ ٜ‬بزا٘بٖ د‪ّّ٤‬س‪ ،‬اٖ ‪٤‬ئشٍ‪ ٚ ٗ٥‬اٖ ٌئر‪ٙ‬ر‪٥‬رؽ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬س ا‪ٙ٤‬ج‪ ٝ‬د‪٤ٚ‬غ‪ ٛ٘ٛ‬ث‪٥‬بٖ ائد‪ٜ‬ث‪ ّٗ٥‬د‪ ُ٤‬ا‪ِٕٛٚ‬ؾد‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ا‪٤‬ؽ ٌ‪ٛ‬جر‪ٌ ٛ‬راز‪ٚ‬ؾر‪ :ٛ‬ثر‪ٌ ٛ‬راز‪ٚ‬ؾر‪ٌ ٝ‬راز‪ٜ‬‬ ‫ا٘ػب٘الز‪ ،‬ث‪٥‬س ‪٤‬ئس‪٥٤ ٜ‬غ‪٥ّ٥‬ت‪ ،‬ث‪٥‬سٌ‪ ٝ‬ا‪٤‬ؿرّر‪ ٝ‬د‪٤‬رىرّرس‪٢‬‬ ‫شأبٖ‪ ،‬ا‪٤‬ؽ ‪ٚ‬اخش‪ٙ٥‬دا‪ ،‬سه ‪٤ ٚ‬ب ث‪٥‬سِ‪٥‬ىد‪ ،ٜ‬مر‪ٛ‬خرّر‪ٛ‬‬ ‫غػّس م‪ ٥‬ربزٔربق ‪ ٚ‬اؾربز‪ِ ٜ‬رس ا‪٤‬رجربد ائرشرٕرٍر‪ٝ‬‬ ‫ثبؾالد‪٤‬مالز‪ٙ٤‬داٖ غر‪٘ٛ‬رسا‪ ،‬د‪٤‬رّرّرس‪٤‬رٗ ‪٤‬ربزا٘ر‪٥‬رؿر‪٣‬‬ ‫ثبؾالٕ٘‪٥‬ؿد‪٤‬س‪ .‬ث‪ٌ ٛ‬از‪ٚ‬ؾ‪ٌ ٝ‬از‪ ٜ‬م‪ٛ‬ی ا‪٤‬ؽ ٌ‪ٛ‬جر‪ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬الٖ ائّّس‪ ،ٗ٤‬د‪ّ٤‬رّرس‪٤ ٢‬رئرشرٍر‪٥‬رٗ ا‪ِٚ‬رٕر‪ٛ‬ؾرد‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫س‪ٛ‬زوّس‪٤ ٗ٤‬بؾبد‪٤‬مالز‪ ٢‬ثاٍِ‪ِٝ‬س‪ ،ٗ٤‬ا‪ٞ ٗ٥ّ٤‬رس دوزد‬ ‫فصّ‪ٙ٥‬د‪ ٜ‬ا‪٤‬ؿّرٕرٍر‪ ٝ‬ا‪٤ٚ‬رغر‪ ٖٛ‬ا‪ِٚ‬رد‪ٚ‬غر‪ ٛ‬ا‪٤‬رچر‪،ٖٛ‬‬ ‫‪٤‬رربزاسررد‪٤‬ررمررالز‪ ٢‬د‪٤‬ررُ د‪ ،ٜ‬ثرر‪ٛ‬شالق ‪ ٚ‬غرر‪٥‬ررجرربق‬ ‫ث‪ٍِِٝٛ‬سد‪ ٜ‬و‪٤ ٣‬بزا٘بٖ د‪ّّ٤‬س‪ٌ ٜ‬از‪ ،ٜ‬دا‪ٞ‬بدا ‪٤‬ئشٍ‪ٚ ٗ٥‬‬ ‫ٌئ‪٥ٙ‬ؽ د‪ ُ٤‬ا‪ِٕٛٚ‬ؾد‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫‪ . 4‬اغالٔ‪ٌ ٣‬از‪ٚ‬ؼ‪ :‬اغالْ ٔد٘‪٥‬ش‪ ٣‬سبز‪٤‬ر ر‪٥‬ر‪ٙ‬رد‪ ٜ‬د‪،ٜ‬‬ ‫د‪ ٣ٙ٤‬ا‪ٙ٤‬ب٘جالزا دا‪٤‬ب٘بزاق‪ ،‬د‪٤ ُ٤‬بزا٘‪٥‬ؿ‪ ٣‬حربلرمر‪٥‬ر‪ٙ‬ردا‬ ‫م‪ٛ‬ی غا‪٥٤ّٝ٤‬ؿّس ا‪ِٕٛٚ‬ؾد‪ٚ‬ز‪ .‬ث‪ ٛ‬غا‪٤ ّٝ٤‬ر‪٥‬رؿرّرس‪٤‬رٗ‬ ‫‪ٞ‬بٔ‪٥‬ػ‪ ،٣‬اؾبغ‪٥‬داو‪ٔ ٣‬جبزن ا‪ ٗ٥٘ ٝ٤‬ا٘رالٔر‪٥‬ر‪ٙ‬رداٖ‬ ‫لب‪ٙ٤‬بلال٘‪٥‬س‪:‬‬ ‫ػّٓ االغٕبء ادْ وّّ‪ٟ‬ب ثٓ ػسض‪ ٟٓ‬ػّ‪ ٣‬اِرٕرالئرىر‪١‬‬ ‫فمبَ ا٘جئ‪ ٣٘ٛ‬ثاغٕبء ‪ٛٞ‬الء اٖ و‪ٙ‬شٓ صبدل‪ ٗ٥‬لبِ‪ٛ‬ا زث‪ٙ‬ب‬ ‫ازد‪ٚ ٢‬از‬ ‫ٔب ػّٕش‪ٙ‬ب ِ‪ٙ‬ب ا٘ه ػّ‪ ٓ٥‬حى‪.....ٓ٥‬‬ ‫اشعار ترکی شُریار‬ ‫ٌئچٗ غب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬ازد‪...٢‬‬ ‫ح‪٥‬دزثبثب ‪٥ٔ ،‬ساضدز غَػّ‪ٙٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫وَ‪ٙ‬د ا‪٤‬چ‪ ٝٙ٥‬غػدٖ ‪ -‬و‪٤ِٛ‬دٖ د‪ِٚ‬ؾ‪ٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫ػبؾ‪٥‬ک زغشٓ غبش‪ ٗ٤‬د‪ّّٙ٤‬د‪٤‬س٘د‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬بد‪٘ٚ‬داد‪ٞ ٝ٘ ٢‬اَِػَه لبمبزد‪ٓ٤‬‬ ‫ل‪ٛ‬ؾالز سى‪ ٗ٥‬لب٘بد ام‪٥‬ت ا‪ٚ‬مبزد‪ٓ٤‬‬ ‫شششششششششششش‬ ‫ؾ‪ ُ٥ٍٙ‬ا‪ٚ‬ا ‪ٛ٤‬زد‪ ، ٢‬ػبؾ‪٥‬ک إِبغ‪٣‬‬ ‫ٌب‪ٞ‬داٖ ٌئد‪ٚ‬ه ‪ ،‬ا‪ِٚ‬زدا ل‪ِ٘ٛ‬بق لبِٕبغ‪٣‬‬ ‫داؼ اسٕبغ‪ ، ٣‬إِب ‪ٛ٥ٞ ،‬ا غبِٕبغ‪٣‬‬ ‫لبِ‪٥‬ت ؾ‪٥‬س‪ٛ٤ ٗ٤‬خ‪ ٣‬و‪٤ ٗ٥ٕ٥‬بد‪ٕ٤‬دا‬ ‫اثس ل‪ٛ٤ٛ‬ه ز‪ٚ‬ح‪ٔٛ‬دا ‪ٞ ،‬س شاد‪ٕ٤‬دا‬ ‫شششششششششششش‬ ‫ح‪٥‬دزثبثب ‪ ،‬ل‪ٛ‬ز‪ٌ ٢‬اِ‪ ِٖٛ‬لبشالز‪٢‬‬ ‫ٌد‪٤‬ىّس‪ ٗ٤‬غبشای مبالٖ غبشالز‪٢‬‬ ‫وَز واؾ‪ ٗ٥ٙ‬دب‪٥٤‬صالز‪٤ ، ٢‬بشالز‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬س غ‪ٕٙ٥‬ب دسد‪ ٜ‬غ‪ ٣‬د‪٤‬س ٌاش‪ِٔٚ‬د‪ٜ‬‬ ‫سه ا‪ِٚ‬س‪ٛ‬ز‪ٚ‬ه ‪ ،‬غئ‪٥‬س ائد‪ ٜ‬زْ اوش‪ِٔٚ‬د‪ٜ‬‬ ‫شششششششششششش‬ ‫ح‪٥‬دزثبثب ‪ ،‬لس‪ ٜ‬مٕٗ جبداغ‪٣‬‬ ‫مِ‪ٚٛ‬ؾالز‪ٌََّ ٗ٤‬س غػ‪ ، ٣‬صداغ‪٣‬‬ ‫وسثّ‪٥‬ب ٌئدّ٘س‪ ٗ٤‬لبداغ‪٣‬‬ ‫د‪ِٚ‬ؾػ‪ ٖٛ‬ث‪ ٛ‬اج ‪ِِٛ٤‬ػ‪ٛ‬شالز‪ٌ ٗ٤‬اش‪ِٝ٘ٚ‬‬ ‫سٕدّ‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪٤ٚ‬د‪ٚ‬ی ‪٤‬بالٖ غاش‪ِٝ٘ٚ‬‬ ‫شششششششششششش‬ ‫ح‪٥‬دزثبثب ‪ ،‬ؾ‪٥‬غبٖ ث‪٥‬ص‪ ٢‬اشد‪٤‬س‪٤‬ت‬ ‫ٔحجش‪ ٣‬ا‪ِٚ‬زوّسدٖ لبشد‪٤‬س‪٤‬ت‬ ‫لس‪ ٌِِٖٛ٘ٛ ٜ‬غس٘‪ٛ‬ؾش‪٤ ٗ٥‬بشد‪٤‬س‪٤‬ت‬ ‫غبِ‪٥‬ت خّم‪ ٣‬ث‪٥‬س‪-‬ث‪٥‬س‪ ٗٙ٤‬جب٘‪ٙ٥‬ب‬ ‫ثبز‪٤‬ؿ‪٥‬غ‪ ٣‬ثّؿد‪٤‬س‪٤‬ت لب٘‪ٙ٥‬ب‬ ‫شششششششششششش‬ ‫ٌاش ‪٤‬بؾ‪ٙ٥‬ب ثبخبٖ ا‪ِِٚ‬ػب ‪ ،‬لبٖ اخٕبش‬ ‫ا٘ػبٖ ا‪ِٚ‬الٖ خ‪ٙ‬جس ثئّ‪ ٝٙ٥‬سبخٕبش‬ ‫إٔب حئ‪٥٥‬ف و‪ِٛ‬ز س‪ٛ‬سد‪ٚ‬غ‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬زاخٕبش‬ ‫ث‪ٟ‬ؿش‪٥ٕ٥‬ص ج‪ ّٟٓٙ‬ا‪ِِٕٚ‬بلداد‪٤‬س !‬ ‫ذ‪ ٢‬حجّ‪٥ٔ ٝ‬ص ٔحسّْ ا‪ِِٕٚ‬بلداد‪٤‬س !‬ ‫شششششششششششش‬ ‫خصاٖ ‪٤‬ئّ‪٤ ٣‬بزدبخالز‪ ٢‬ساو‪ٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫ث‪ِٛٛ‬ر داغداٖ ‪٤‬ئ‪٥ٙ‬ت ‪ ،‬و‪ٙ‬د‪ ٜ‬ماو‪ٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫ؾ‪٥‬خ االغالْ ٌاشَ غػ‪ ٗ٥‬مى‪ٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫٘‪٥‬ػٍ‪ ٣ّّ٥‬غاش ا‪ِٚ‬زوّس‪ ٜ‬دَ‪َ٤‬سد‪٢‬‬ ‫ازد‪ٚ ٢‬از‬ ‫اغبؾالز دا اِال‪ٞ‬ب ثبؼ اَ‪َ٤‬سد‪....٢‬‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی اذربایجاوی‬ ‫افضلالدّیه بدیلبه علی خاقاوی‬ ‫افضُاِدّ‪ ٗ٤‬ثد‪ُ٤‬ثٗ ػّ‪ ٣‬خبلب٘‪ ٣‬ؾس‪ٚ‬ا٘‪ٔ ٣‬ش ّّص ث‪ ٝ‬خبلب٘‪ ٣‬اش جّٕ‪ ٝ‬ثصزیسس‪ ٗ٤‬لص‪٥‬د‪ ٜ‬غرسا‪٤‬ربٖ سربز‪٤‬رخ‬ ‫ؾؼس‪ ٚ‬اده سسو‪ ٚ ٣‬فبزغ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ؾٕبز ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬د‪ٚ.‬الدر ا‪ ٚ‬زا دز غبَ (‪ٞ520‬جس‪ ٢‬لٕس‪)٢‬‬ ‫دز ؾ‪ٟ‬س سجس‪٤‬صدز ٌرؾز‪.‬ثساثس(‪٥ٔ1120‬الد‪٥ٔ11۱0-٢‬الد‪.)٢‬‬ ‫ساث‪٥‬س ‪ٙٞ‬س خبلب٘‪ ٣‬ثس حبفظ‪:‬ث‪ٙ‬ب ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ٔضبٔ‪ ٚ ٗ٥‬سؼبث‪٥‬س ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬د دز اؾؼبز خبلب٘‪ ٚ ٣‬حبفظ ‪ ٚ‬غرؼرد‪٘ ٚ ٢‬ر‪٥‬رص‬ ‫ثب س‪ٛ‬جّ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دبز‪ٜ‬ا‪ ٢‬اشغصِ‪٥‬بر ‪ٚ ٓٞ‬شٖ ‪ ٚ‬لبف‪ ٝ٥‬اٖ‪ٞ‬ب ٔ‪٣‬س‪ٛ‬اٖ ٍ٘سؼ ا‪ ٗ٤‬د‪ ٚ‬ؾبػس ثصزی زا ث‪ ٝ‬د‪ٛ٤‬اٖ خبلب٘ر‪٣‬‬ ‫٘ش‪٥‬ج‪ٌ ٝ‬سفز‪.‬‬ ‫خبلب٘‪ ٣‬دط‪:٣ٞٚ‬اش شٔبٖ خ‪ٛ‬د خبلب٘‪ ،٣‬سالؼ ثسا‪ ٢‬دز‪٤‬بفز ‪ ٚ‬دزن ؾؼس ا‪ٚ ٚ‬ج‪ٛ‬د داؾرشر‪ ٝ‬اغرز ‪ ٚ‬ؾرس‪ٚ‬ح‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٣٘ٛ‬اش د‪٤‬سثبش و‪ ٝ‬ثس ؾؼس خبلب٘‪ٛ٘ ٣‬ؾش‪ ٝ‬ا٘د ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د دازد ‪.‬‬ ‫اش ثسجػش‪ ٝ‬سس‪ ٗ٤‬خبلب٘‪ ٣‬دط‪ٞٚ‬بٖ ا‪٤‬سا٘‪ٔ ٣‬سح‪ ْٛ‬دوشس غ‪٥‬د ض‪٥‬بءاِد‪ ٗ٤‬غجبد‪ ٣ٔ ٢‬ثبؾد‪ٔ ٢ٚ .‬ر‪ٙ‬رمرر سرس‪٤‬رٗ‬ ‫د‪ٛ٤‬اٖ زا اش خبلب٘‪ ٣‬ث‪ ٝ‬مبح زغب٘د‪ ٜ‬اغز‪ٕٞ .‬چ‪ ٗ٥ٙ‬فس‪ ًٙٞ‬اصغالحبر خبلب٘‪٥٘ ٣‬ص اش ‪ ٢ٚ‬مبح ؾد‪ ٜ‬اغرز‬ ‫و‪ ٝ‬دز شٔ‪ ٝٙ٥‬ف‪ ٟٓ‬خبلب٘‪ ٣‬ثػ‪٥‬بز ٔف‪٥‬د اغز‪.‬‬ ‫اش د‪ٍ٤‬س خبلب٘‪ ٣‬دط‪ٞٚ‬بٖ ٔ‪ ٣‬س‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬الب‪ ٢‬دوشس ٔ‪٥‬س جالَ اِد‪ ٗ٤‬وصاش‪ ،٢‬خب٘ٓ ٔؼص‪ٔ ٝٔٛ‬ؼدٖ ورٗ‪ ،‬الرب‪٢‬‬ ‫دوشس ٘صسهلل أبٔ‪٘ ... ٚ ٣‬بْ ثسد‪.‬‬ ‫ا‪ ٢‬خبلب٘‪ ،٣‬ث‪ ٛ‬د٘‪٥‬بدا ‪ٞ‬س شٔبٖ‬ ‫ا٘بٖ ‪ٚ‬ئسٔ‪٥‬ؽ شحٕش‪ ّٝ٥‬غ‪ ٝٙ‬جبٖ‬ ‫غ‪ ،ٛ‬م‪ٛ‬ز‪ ٗ٥٤ ٜ‬ل‪٥‬ز ا‪ِٚ‬ػبدا اسٕبد‪،ٗ٤‬‬ ‫واغیل‬ ‫رتبیت‬ ‫‪ٛ٤‬زد‪ ٖٚ‬ا‪ِٚ‬د‪ ٚ‬ث‪ ٛ‬ػراثّ‪ ،٣‬داز ؾس‪ٚ‬اٖ‬ ‫‪ٞ‬ئچ ث‪٥‬س وػ‪ ٝ‬غٗ ا‪ِٕٚ‬بد‪ ٗ٤‬عف‪٣ّ٥‬‬ ‫و‪ٔٛ‬ه اِد‪ ٗ٤‬اِال‪ٞ‬داٖ ‪ ٚ‬ا٘بداٖ‬ ‫غٗ ا‪ٚ‬س‪ٛ‬زد‪ ٖٚ‬و‪ ٍِٝٛ‬و‪ ٣ٕ٥‬ا٘ب٘‪ٗ٥‬‬ ‫م‪ٟ‬س‪ ٜ‬غ‪ ٗ٥ٙ٥‬و‪ ٍِٝٛ‬غ‪ٙ٥‬د‪ ٜ‬اٖ ث‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ا‪ ٢‬اق لبزسبَ! ٘‪ٚ ٝ‬لش‪ ٝ‬دن ا‪ٚ‬الجبق‬ ‫ا٘ب ‪ٛ٤‬زد‪ٚ ٚ‬ج‪ٛ‬د‪٘ٚ‬ب اؾ‪٥‬بٖ؟‬ ‫٘‪ٚ ٝ‬لش‪ ٝ‬دن‪ ،‬ػ‪٥‬ػ‪ ٣‬و‪ ٣ٕ٥‬اسبغ‪٥‬ص‬ ‫ا٘ب ا‪ ّٝ٤‬سب٘‪٥‬ػ‪ٙ٥‬الز غ‪٣ٙ‬؟ لبٖ!‬ ‫ث‪٥‬س دفؼ‪ ٝ‬د‪ ٜ‬خضس و‪ٛ٤ ٣ٕ٥‬خب م‪٥‬خ‬ ‫ثػد‪٤‬س ا‪ِٚ‬د‪ ٖٚ‬ا٘ب٘ال ‪ ٕٞ‬بٕ٘بٖ!‬ ‫غٗ ل‪ٕ٥‬شّ‪ ٣‬ث‪٥‬س دزغٗ‪٘ ،‬د٘د‪٤‬س‬ ‫ا‪ِٚ‬د‪ ٖٚ‬ا٘ب اغشب٘بغ‪ٙ٥‬دا د‪ٟٙ‬بٖ؟‬ ‫غٗ ػمّّ‪ ٣‬ا‪ٚ‬الدغب٘ػب د‪ٌُ ّٝ٤‬‬ ‫ا٘ب و‪ ٣ٕ٥‬ا‪ٚ‬ش‪ ٛ٘ٚ‬دا٘ال ث‪٥‬س اٖ‬ ‫‪ٞ‬س ٘‪ ٝ‬ائشػٗ ا٘ب حم‪ ٗ٥‬ا‪ٛ٘ٚ‬سٕب‬ ‫ث‪ ،ُ٥‬ا٘ب٘د‪٤‬س غ‪ ٝٙ‬ائد‪ ٖ ٜ‬جبٖ لسثبٖ‬ ‫ث‪ ٛ‬ا٘ب٘‪ ٗ٥‬خبعس‪ ،ٝٙ٤‬دؾٕ‪ٙ‬د‪ٖ ٜ‬‬ ‫ٌّٗ دزد‪ ٜ‬د‪ٚ‬ش‪ٚ‬ه‪ ،‬غٗ ا‪ٟٔ َٚ‬سثبٖ‬ ‫ل‪ٛ‬زی ا‪ٌ٘ٛٚ‬د‪ ،ٖ ٜ‬ث‪٥‬س ٌ‪ ٖٛ‬غ‪ ٣ٙ‬سه ل‪ٛ٤ٛ‬ه‬ ‫اثد‪٥ّ٤‬ه ا٘بٖ و‪ٛ‬مس د٘‪٥‬بداٖ‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫بًستاوچی ی شاٌ عباس‬ ‫ث‪٥‬س ث‪ٛ‬غشب٘چ‪ٚ ٣‬ازا‪٤‬د‪ .٢‬ث‪ ٛ‬ثر‪ٛ‬غرشرب٘رچر‪ ٣‬ور‪ِٛ‬رفرشر‪٥‬ر‪ٙ‬ر‪٣‬‬ ‫لبزدص‪٤،‬ئٕ‪٥‬ؿ‪ ّٝ٥‬غبخالزد‪.٢‬‬ ‫‪ٞ‬س ا‪ ُ٤‬لبزد‪٥‬ص‪٤،‬ئ‪٥ٕ٥‬ؽ‪،‬خ‪٥‬بز او‪٥‬سد‪،٢‬سربخر‪٥‬رال ‪ٚ‬ئرس‪٤‬رت‬ ‫د‪ٚ‬ال٘‪٥‬سد‪ .٢‬ث‪٥‬س ا‪ ُ٤‬ث‪ٛ‬غشب٘چر‪ ٣‬مر‪ٛ‬ی ‪٤‬ربخؿر‪ ٣‬ثر‪ٟ‬رس‪ٜ‬‬ ‫ٌش‪٥‬سد‪ .٢‬ث‪ٛ‬غشب٘چ‪ ٣‬از‪ٚ‬اد‪ٙ٤‬ب دئد‪:٢‬‬ ‫ ثرر‪ ٛ‬ا‪٤‬ررُ ثرر‪ٛ‬غررشررب٘رر‪٥‬ررٕرر‪٥‬ررص مرر‪ٛ‬ی ‪٤‬رربخؿرر‪ ٣‬ثرر‪ٟ‬ررس‪ٜ‬‬‫ٌش‪٥‬س‪٤‬ت‪،‬لبزد‪٥‬ص‪ ٗ٤‬الح ‪٤‬بخؿ‪٥‬ػ‪ٙ٥‬داٖ ث‪٥‬س ائؿؿه ‪ٛ٤‬ور‪ٛ‬‬ ‫س‪ٛ‬س‪ٛ‬ه ؾ‪٥‬خ ا‪ٚ‬غّ‪ ٛ‬ؾب‪ ٜ‬ػبثبغب ادبزاجبغبْ‪.‬از‪ٚ‬اد‪ ٢‬دئد‪ -: ٢‬الح ‪٤‬بخؿ‪ ٣‬ا‪ٚ‬الز‪.‬ث‪ٛ‬غشب٘چ‪ ٣‬لبزد‪٥‬رص‪٤‬رٗ الح‬ ‫‪٤‬بخؿ‪٥‬ػ‪ٙ٥‬داٖ ثس خ‪ٛ‬زج‪٥٤ ٖٛ‬غد‪،٢‬ائؿؿٍ‪ ٗ٥‬ثئّ‪ ٝٙ٥‬اؾ‪٥‬س‪٤‬ت‪،‬س‪ٛ‬ؼ ‪ٞ‬ب س‪ٛ‬ؼ – اصف‪ٟ‬رب٘رب ‪٤‬ر‪ٛ‬ال د‪ٚ‬ؾرٕرىرد‪ٜ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ػ‪،ٖٛ‬ؾب‪ ٜ‬ػجبغال ‪ٚ‬ش‪٤‬س اهلل¬‪ٚ‬ئس‪ ٢‬خبٖ دا دز‪٤ٚ‬ؽ ِجبظ ا‪ِٛٚ‬ه ‪ َٛ٤‬ا‪ٌ ّٝ٤‬ئد‪٤‬سد‪ّ٤‬س‪.‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الز و‪٥‬ؿ‪ ٗ٥ٙ٥‬لبثبغ‪ٙ٥‬ب م‪ ٥‬د‪٤‬الز‪.‬ؾب‪ ٜ‬ػجبظ ا‪٘ٚ‬داٖ غ‪ٛ‬ز‪ٚ‬ؾد‪ -:ٚ‬ا و‪٥‬ؿ‪ٛ٤ ، ٣‬و‪٘ ٖٛ‬د‪٢‬؟؟؟ثر‪ٛ‬غرشرب٘رچر‪٣‬‬ ‫دئد‪ -:٢‬اغب دز‪٤ٚ‬ؽ‪،‬لبزد‪٥‬صد‪.٢‬دبدؾب‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ز‪ٚ‬ؾد‪ٞ -: ٚ‬بزا ادبز‪٤‬سغبٖ؟؟ث‪ٛ‬غشب٘چ‪ ٣‬دئد‪:٢‬اغرب دز‪٤ٚ‬رؽ‪،‬ثر‪ٛ‬‬ ‫ا‪ ُ٤‬ث‪ٛ‬غشب٘‪ ٓ٥‬م‪ٛ‬ی ‪٤‬بخؿ‪ ٣‬ثبز ٌش‪٥‬س‪٤‬ت‪.‬ث‪ ٛ٘ٛ‬ؾب‪¬ٜ‬ػجبغب ادبز‪٤‬ساْ‪.‬ؾب‪ ٜ‬ػرجربظ دئرد‪ -: ٢‬زحرٕرشرّر‪٥‬رٍر‪٥‬رٗ‬ ‫ا‪ٚ‬غّ‪،ٛ‬جبٔبػبر ؾب‪ ٜ‬ػجبغب ِؼُ‪،‬ج‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ادبز‪٤‬س‪،‬ل‪٥‬ص‪ ُ٤‬ادبز‪٤‬س‪،‬غٗ د‪ ٜ‬لبزد‪٥‬ص ادبز‪٤‬ػبٖ؟لبزد‪٥‬ص ؾب‪٥٤¬ٝ٘ ٗ٥ٞ‬ر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫الش‪ٕ٤‬د‪٢‬؟ث‪ٛ‬غشب٘چ‪ ٣‬دئد‪ – : ٢‬اغب دز‪٤ٚ‬ؽ‪،‬ا‪ٚ‬الز‪ٌٛ ٗ٤‬ج‪ِ ٛ‬ؼُ ج‪ٛ‬ا‪٥ٞ‬س‪ ٜ‬مبس‪٥‬س‪ ٓ٥ٙٔ،‬د‪ٌٛ ٜ‬ج‪ ْٛ‬ا٘رجربق‬ ‫لبزد‪٥‬صا مبس‪٥‬س‪.‬ؾب‪ ٜ‬دئد‪٘ – : ٢‬بحبق اذ‪٤‬ز مى‪٥‬سغٗ‪ ،‬اخ‪ ٣‬ؾب‪ ٜ‬ا‪ٌٛ ٛ٘ٚ‬س‪ٛ‬زٔص‪.‬ث‪ٛ‬غشرب٘رچر‪ ٣‬دئرد‪ -: ٢‬اغرب‬ ‫دز‪٤ٚ‬ؽ‪،‬جب٘‪ ٗ٥‬غبؽ ا‪ِٚ‬ػ‪ٌٛ،ٖٛ‬س‪ٛ‬زز ٌ‪ٛ‬س‪ٛ‬زز ‪ٌٛ ،‬س‪ٛ‬زٔص ائؿؿٍ‪ٛ٤ ٣‬و‪ ٗٙ٥‬غ‪ٛ‬خبزاْ ا‪ٌ ٖٛ٘ٚ‬ر‪ٛ‬شِرس‪٤‬ر‪ٙ‬ر‪، ٝ‬‬ ‫م‪٥ ٥‬ت ٌّسْ‪.‬اهلل¬‪ٚ‬ئسد‪ٚ ٢‬ش‪٤‬س ا‪٤‬ػش‪ ¬ٝ‬د‪ ٢‬و‪٥‬ؿ‪ٚٚ ٣ٙ٥‬زغر‪،ٖٛ‬ؾرب‪ ٜ‬ا‪٘ٚ‬ر‪ ٖٛ‬اِر‪٥‬ر‪ٙ‬ر‪ ٣‬سر‪ٛ‬سرد‪.ٚ‬ور‪٥‬رؿر‪٥‬ردٖ‬ ‫ا‪٤‬س‪ّ٤‬دالز‪.‬ثبؾمب وػ‪ِٛ٤ ٝ‬ال ٌئس‪ ٢‬لب‪٥٤‬شد‪٤‬الز‪.‬ؾب‪ ٜ‬ػجبظ ل‪٥‬سٔ‪٥‬ص‪ٌ ٢‬ئ‪٥ٙ٥‬ت سبخشرب مر‪٥‬ر رد‪.٢‬أرس ائّر‪¬ٝ‬د‪،٢‬‬ ‫ائؿؿٍ‪ٛ٤ ٣‬وّ‪ ٛ‬ث‪٥‬س و‪٥‬ؿ‪ ¬ٌّٝ ٣‬جه‪ ،‬ا‪ ٛ٘ٚ‬ائؿؿٍ‪٤ ٗٙ٥‬ب٘‪ٕ٥‬ب ٌش‪٥‬سزغ‪ٛ‬ش‪ .‬ثّ‪ِٛ٤،٣‬الز‪ ٢‬وػرد‪٤‬رّرس‪،‬ور‪٥‬رؿر‪٣‬‬ ‫ازد‪ٚ ٢‬از‬ ‫ٌّ‪٥‬ت م‪ ٥‬ب٘دا‪ ،‬ا‪ ٛ٘ٚ‬ائؿؿٍ‪ ٗٙ٥‬دبدؾب‪ ٗ٥ٞ‬ثبٌب‪ٙ٥ٞ‬ب ادبزد‪٤‬الز‪....‬‬ ‫پادشاَان ترک ایران‬ ‫غسوًیان‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ٌئچٗ غب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬ازد‪...٢‬‬ ‫دز ‪ ٗ٥ٕٞ‬ا‪ٚ‬ضبع ‪ ٚ‬اح‪ٛ‬اَ ا‪ّ٤‬ه خب٘ر‪٥‬ربٖ ثر‪ ٝ‬فرساز‪ٚ‬د سربخرشر‪ٙ‬رد ‪ ٚ‬ثرب‬ ‫سصس ث بزا ‪ ٚ‬دب‪٤‬ش ز غبٔب٘‪٥‬بٖ ‪ ٚ‬غسشٔ‪ٞٗ٥‬ب‪ ٢‬جر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ه أر‪ٛ‬دز‪٤‬رب ثر‪ٝ‬‬ ‫ػٕس ا‪ ٗ٤‬د‪ٚ‬دٔبٖ دب‪٤‬بٖ داد٘د ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬ثبػث ٌسد‪٤‬د غّغبٖ ٔرحرٕر‪ٛ‬د ثر‪ٝ‬‬ ‫اغشمالَ وبُٔ ثسغد‪.‬‬ ‫خّ‪٥‬ف‪ ٝ‬ػجبغ‪٥٘ ٣‬ص ‪ ٢ٚ‬زا ٔ‪ٛ‬زد سا‪٥٤‬د لساز داد‪ .‬د‪ٚ‬زاٖ غ‪ ٚ ٣‬غر‪ ٝ‬غربِر‪ٝ‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬ز ٔحٕ‪ٛ‬د ث‪٥‬ؿشس ث‪ ٝ‬ج‪ ًٙ‬ثب د‪ِٚ‬ز‪ٞ‬ب‪ ٢‬د‪٥‬سأ‪ ٚ ٖٛ‬افص‪ ٖٚ‬ورسدٖ‬ ‫ٔشصسفبسؽ ٌرؾز‪ ٢ٚ .‬دز ث‪٥‬ؿشس ا‪٘ ٗ٤‬جسد‪ٞ‬ب د‪٥‬س‪ٚ‬ش ٔ‪٥‬داٖ ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ػرّرز‬ ‫٘‪٥‬ص ػال‪ ٜٚ‬ثس اغشفبد‪ ٢ٚ ٜ‬اش غذب‪ ٜ‬وبزأد ‪ٔ ٚ‬ج‪ٟ‬ص و‪٤ٚ ٝ‬ط‪ ٜ‬س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬خر‪ٛ‬د‬ ‫غّغبٖ ٔحٕ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ز ٘ظبٔ‪ ٣‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬دزٌر‪٥‬رس‪ٞ ٢‬رب ‪ ٚ‬ضرؼرف داخرّر‪٣‬‬ ‫د‪ِٚ‬ز‪ٞ‬ب‪ ٢‬د‪٥‬سأ‪٥٘ ٖٛ‬ص افص‪ ٖٚ‬ثس ػّز ؾد و‪ ٢ٚ ٝ‬زاحزسس ث‪ ٝ‬در‪٥‬رس‪ٚ‬ش‪٢‬‬ ‫ثسغد؛ ٔثالً غّػّ‪ ٝ‬اَ ث‪ ٝ٤ٛ‬دمبز سجص‪ ٝ٤‬ؾد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ز اَ ش‪٤‬ربز دز‬ ‫ٔحد‪ٚ‬د‪ٌ ٜ‬سٌبٖ حبوٕ‪٥‬ز ضؼ‪٥‬ف‪ ٣‬داؾز‪ .‬ثبشٔب٘دٌبٖ صرفربز‪٤‬ربٖ ٘ر‪٥‬رص‬ ‫دز غ‪٥‬ػشبٖ دمبز اخشالفبر خب٘‪ٛ‬ادٌ‪ ٣‬ث‪ٛ‬د٘د ‪ٙٞ ٚ‬د‪ٚ‬غشبٖ ٘‪٥‬ص دز ؾرسق‬ ‫ثب‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ثس‪ٚ‬ر ا٘ج‪ٞٛ‬ؽ دازا‪٤ ٢‬ه ‪ٚ‬حدر غ‪٥‬بغ‪٘ ٣‬ج‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اش ؾٕبز‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫وبث‪ =ٗ٥‬وج‪ٟٔ = ٗ٥‬س‪ ، ٝ٤‬صداق ؛ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬سرسور‪٣‬‬ ‫اغز ‪ ٚ‬دز لد‪ ٓ٤‬ثص‪ٛ‬زس‪ٟ‬ب‪ ٢‬وج‪ ، ٗ٥‬لبِ‪ ٚ ٗ٥‬لربِر‪٥‬رٓ‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫اغشفبد‪ ٜ‬ؾد‪ ٜ‬اغز (‪٘ ٚ ) 2‬جب‪٤‬د اصساز ورسد ور‪ ٝ‬ثرب‬ ‫وبث‪ ٗ٥‬فبزغ‪( ٣‬دز اصُ فسا٘ػ‪ )٢ٛ‬ثٕؼ‪ ٣ٙ‬اعبله دز‬ ‫ازسجبط اغز‪:‬‬ ‫وبد‪ٛ‬د= لبد‪ٛ‬د = لبح (لبدٕبق ‪ ٚ‬لبدبٔبق = ثػشٗ ‪ ،‬دز‬ ‫ثػشٗ) ‪ٚ +‬د (ان) = دزثچ‪ ، ٝ‬دزه جّ‪ٔ ٢ٛ‬بؾ‪ ٗ٥‬؛‬ ‫‪ٕٞ‬س‪٤‬ؿ‪ ٝ‬ثب‪ :‬لبد‪( ٛ‬دز) ‪ ٚ‬لبدبق (غسدر‪ٛ‬ؼ) ‪ ٚ‬لربدرمرب‬ ‫(دز‪ٚ‬اش‪ )ٜ‬؛ سسو‪٥‬ت لبد‪ٛ‬د ٔب٘‪ٙ‬د ا‪ٛٔٚ‬د (أ‪٥‬د) اغز‪.‬‬ ‫وبغذ‪ ٗ٥‬ل‪ ْٛ‬سسن وبغذ‪٤ ٣‬ب وبغ‪ ٣‬و‪ ٝ‬دز ‪ٞ‬صاز‪ ٠‬د‪ ْٚ‬لجُ اش ٔ‪٥‬الد دز اعرسا ا‪٤‬رٗ دز‪٤‬ربمر‪ٔ ٝ‬ر‪٣‬‬ ‫ز‪٤‬ػش‪ٙ‬د‪ .‬احشٕبالً جٕغ ػسث‪ ٣‬ثػش‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغز‪٘ .‬بْ ا‪ ٗ٤‬ل‪ ْٛ‬دز وبؾبٖ (‪ ٓٞ )ْ.ٜ‬د‪٤‬د‪ ٣ٔ ٜ‬ؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫وبؾبٖ= وبغبٖ =وبغ‪٥‬بٖ =وبغ‪ٞ ٣‬ب = اشٔ‪ٙ‬بعک ش‪٤‬ػز ل‪ ْٛ‬سسن وبغذ‪٤ ٗ٥‬ب وبظ ‪ ،‬لبؾبٖ(ٔؼس) (‪)1‬‬ ‫وبوب= خف‪٥‬ف ؾد‪ ٠‬لبغب (= ثسادز ‪ ،‬دائ‪ِ ، ٣‬مج‪ ٣‬ثسا‪ ٢‬خ‪٤ٛ‬ؿبٖ ٘صد‪٤‬ه)‬ ‫وبوُ=و‪ ٝ‬و‪٥ٔ ٢ٛٔ = َٛ‬بٖ غس (‪ : ) 1‬ثسؾىٗ وب وُ سسوب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دز عربِرغ سر‪ٛ‬غرز ش ثر رؿرؽ‬ ‫‪ٚ‬و‪ٛ‬ؾؽ خبلب٘‪ ٚ ٣‬م‪ٍٙ‬صخب٘‪ / ٣‬حبفظ‬ ‫وبو‪ٛ‬س‪ =٣‬سحس‪٤‬ف ؾد‪ ٠‬و‪ ً٥ّٟ‬ا‪ِٚ‬س‪= ٛ‬و‪( ً٥ّٟ‬وجه) ‪ +‬ا‪ِٚ‬ر (ػّف) ‪( ٚ +‬ان ٔضب ) = ػّرف‬ ‫وجه ‪ ،‬اش ٌ‪٥‬ب‪ٞ‬بٖ عج‪٣‬‬ ‫وبَ= وبَ = خؿٗ ‪ٚ ٚ‬حؿ‪( ٣‬دز سسو‪ ٣‬لد‪ ، )ٓ٤‬د‪ٛ‬غز وّفز ‪ ٚ‬شثس ‪ٔ ،‬جبش ًا ٘بزظ ؛ وربِر‪٥‬رؽ =‬ ‫٘‪ٛ‬ػ‪ ٣‬د‪٥‬بشم‪)2( ٝ‬‬ ‫وبِجد= وبَ (‪ + )ْ.ٜ‬ث‪ُٛ‬د (ثدٖ) = ثدٖ د‪ٛ‬غش‪ ، ٗ٥‬ثدٖ د‪ٛ‬غش‪ ٚ ٗ٥‬ثد‪ ٖٚ‬ز‪ٚ‬ح ‪ ،‬ثدٖ خؿٗ ‪ ٚ‬ػربز‪ ٢‬اش‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دازد‬ ‫ز‪ٚ‬ح‪....‬‬ ‫سلطىت ی ایج(سبکتگیه)‬ ‫غجىشٍ‪ ،ٗ٥‬دأبد اِخ سٍ‪ ٚ ٗ٥‬ث‪٥ٙ‬بٍ٘راز أذساس‪ٛ‬ز‪ ٢‬غص٘‪ ،٢ٛ‬ثب سصرس‬ ‫لّٕس‪ ٚ‬غبٔب٘‪٥‬بٖ‪ ،‬ال‪٤ٚ‬ه ‪ٞ‬ب‪ ،‬وبثُ ؾب‪٥ٞ‬بٖ و‪ ٝ‬ث‪٥‬رؿرشرس ٔر‪ٙ‬ربعرک فرؼرّر‪٣‬‬ ‫افغب٘ػشبٖ ‪ ٚ‬دبوػشبٖ ٔ‪٣‬ؾ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬ػشسؼ د‪ٚ‬دٔبٖ ٘‪ ٛ‬ث‪٥ٙ‬بد غص٘‪ ٢ٛ‬زا اغربش‬ ‫وسد‪ٛٔ .‬زی لسٖ ؾب٘صد‪ٔ ،ٓٞ‬حٕدلبغٓ فسؾش‪٘ ،ٝ‬ػت غجىشٍر‪٥‬رٗ زا اش‬ ‫٘ػُ دبدؾب‪ٞ‬بٖ غبغب٘‪ ٣‬ثجز ٔ‪٣‬و‪ٙ‬د‪:‬غجىشٍ‪ ،ٗ٥‬دػس ج‪ٛ‬وبٖ‪ ،‬دػس لرصَ‬ ‫حىٓ‪ ،‬دػس لصَ ازغالٖ‪ ،‬دػس ف‪٥‬س‪ٚ‬ش‪ ،‬دػس اش ‪٤‬صدٌسد‪ ،‬دبدؾب‪ ٜ‬غبغب٘‪ ٣‬ثرب‬ ‫ا‪ ٗ٤‬حبَ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬ادػب ث‪ ٣‬اغبظ اغز ‪ ٚ‬غجىشٍ‪ ٗ٥‬اش خر‪ٛ‬ا٘ر‪٥‬رٗ لرساخرغرب‬ ‫ثؿٕبز ٔ‪٣‬زفز و‪ ٝ‬دز ‪٤‬ى‪ ٣‬اش ج‪ًٞٙ‬ب اغ‪٥‬س دؾٕٗ ٌسد‪٤‬د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػر‪ٙ‬ر‪ٛ‬اٖ‬ ‫ثسد‪ ٜ‬س‪ٛ‬غظ اِخ سٍ‪ ٗ٥‬خس‪٤‬داز‪ ٢‬ؾد‪.‬غجىشٍ‪ ٗ٥‬دز غبَ ‪. ٞ 3۸۳‬ق ‪ٚ‬‬ ‫دع اش ٔدر ‪ 21‬غبَ غّغ‪ٙ‬ز اش د٘‪٥‬رب زفرز‪ ٢ٚ ،‬دػرس ازؾرد خر‪ٛ‬د‬ ‫اغٕبػ‪ ُ٥‬زا و‪ٔ ٝ‬بدزؼ دخشس اِخ سٍ‪ ٗ٥‬ث‪ٛ‬د دبدؾب‪ ٜ‬اػالٖ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اسماعیل‬ ‫اغٕبػ‪ ُ٥‬ثٗ غجىشٍ‪ ٗ٥‬غص٘‪ ٢ٛ‬و‪٥ِٚ ٝ‬ؼ‪ٟ‬د ‪ ٚ‬حىٕساٖ غص٘‪ ٚ ٝ‬ثرّرخ ثر‪ٛ‬د‬ ‫دع اش ٔسی ددز ثسا‪ٔ ٢‬در و‪ٛ‬سب‪ ٣ٞ‬اػالٖ سبج ‪ ٚ‬س ز ٕ٘‪ٛ‬د‪ ،‬أرب ا‪ٚ‬‬ ‫دز غبَ ‪ 3۸۳‬دز ج‪ ًٙ‬غص٘‪ ٣‬ؾىػز خ‪ٛ‬زد ‪ ٚ‬س‪ٛ‬غظ ٔحرٕر‪ٛ‬د اغر‪٥‬رس‬ ‫ٌسد‪٤‬د‪ ٜ‬اش لدزر خّغ ٌسد‪٤‬د‪.‬‬ ‫اث‪ٛ‬اِمبغٓ ٔحٕ‪ٛ‬د دػس د‪ ْٚ‬غجىشٍ‪ٔ ٗ٥‬ؿر‪ٟ‬ر‪ٛ‬ز ثر‪ ٝ‬غرّرغربٖ ٔرحرٕر‪ٛ‬د‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫حبؾب دو٘‪،ْٛ‬‬ ‫دو٘سغٓ‪ ،‬داؾب دو٘‪.ْٛ‬‬ ‫‪٤‬بز ث‪٥‬ص‪ ٜ‬ل‪٘ٛ‬بق ٌّػ‪،ٗ٥‬‬ ‫د‪ٚ‬ال٘‪ ،ٓ٥‬ثبؾب دو٘‪.ْٛ‬‬ ‫شششششششششش‬ ‫ٔٗ ػبؾ‪٥‬ک‪ ،‬ثبدا ‪ٚ‬ئسد‪،ٓ٤‬‬ ‫ل‪٤ ْٛٔٛٞٛ‬بدا ‪ٚ‬ئسد‪.ٓ٤‬‬ ‫ثبؾ‪ٙ٥‬ب و‪ِّٛ‬س ا‪ِٚ‬ػ‪،ٖٛ‬‬ ‫دٔ‪٥‬س‪ ٢‬ا‪ٚ‬دا ‪ٚ‬ئسد‪.ٓ٤‬‬ ‫شششششششششش‬ ‫غاشِس‪،ٓ٤‬‬ ‫‪٤‬بزا ٘ئ‪ٙ٥‬س غاشِس‪.ٓ٤‬‬ ‫فّى‪ ٗ٥‬داغ‪٤ ٣‬ب٘ػ‪،ٗ٥‬‬ ‫‪ٛ٤‬خ‪ ٛ‬ث‪ّٕ٥‬ص ٌاشِس‪ٓ٤‬‬ ‫شششششششششش‬ ‫ائّ‪ ،٣ٔٝ‬اسبٖ داغالز‪،‬‬ ‫‪٤‬بز دزد‪ ٢‬اسبٖ داغالز‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬ز‪ٚ‬غ‪ ٓ٥ٙٔ ٖٛ‬د‪،ٓ٥ّ٤‬‬ ‫دزد‪ ٝ٘ ٜ‬اسبٖ داغالز‪.‬‬ ‫شششششششششش‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫سبزس‪ٚ ٣‬از داز‪ٚ ٢‬از ‪ٞ ،‬س ث‪٥‬س ث‪٤ٛ‬بدا ث‪٤ٛ‬بغ‪ٚ ٣‬از ‪ ،‬غبِ‪٥‬ت ا‪ٚ‬غش‪٘ٛ‬د‪ ٜ‬ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ززاْ ‪،‬‬ ‫‪٥٤‬غ‪٥‬ت اغبجب ‪ٚٚ‬ززاْ ‪ٌ :‬ج‪ٝ‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫سبز‪ ٢‬داٖ اؾبغ‪ ، ٣‬و‪٥‬ؿ‪٥‬دَٖ ا‪ٚ‬جب ‪ :‬ثازن ‪ ،‬دبدبق‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫سبز‪ ٢‬داٖ ل‪ٛ‬خٕبش ‪ ،‬ا‪ٚ‬مٕبق داٖ د‪ٕ٤ٚ‬بش ‪ :‬ا‪ٚ‬ؾبق‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫سبخجبداٖ د‪ٚ‬ؾد‪ ، ٚ‬سبح ا‪ ّٝ٤‬د‪ ٌَٛ ، ٢‬م‪٥‬چَه ا‪ٞ ٛ٘ٚ‬بح ا‪ ّٝ٤‬د‪ : ٢‬غ‪٥‬چبٖ ‪،‬‬ ‫د‪٥‬ؿ‪٥‬ه‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫سبخشب دٔ‪٥‬س ‪ٌ ،‬ب‪ ٜ‬اَ‪٥ّ٥٤‬س ‪ٌ ،‬ب‪ ٜ‬د‪ٚ‬ش‪٥ِ ٜ‬س ‪ :‬ث‪٥‬چبق‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫سبخ‪ّ٥‬ػب ٌئد‪٤‬س ‪ ،‬ام‪ّ٥‬ػب د‪ٚ‬ز‪ٚ‬ز ‪ :‬ا‪٤‬بق لبث‪ ، ٣‬ثبؾٕبق‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫سب‪ ٢‬ا‪ٚ‬غش‪٘ٛ‬د‪ ٜ‬لبزاجب ل‪ ، َٛ‬اِ‪ٚٚ ٣ٙ٥‬زٔب داِ‪٥‬دا د‪ٚ‬ز ‪ :‬ل‪٥‬ف‪ُ٥‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫س‪ِٛٛ‬ق ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬د‪ ٜ‬ا‪٤‬ساٖ ‪ٌ :‬اش‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫س‪ٛ‬زدبق دئ‪ ُ٥٥‬داؼ دئ‪ ، ُ٥٥‬ل‪ٛ‬ز‪ ٚ‬دئ‪٤ ُ٥٥‬بؼ دئ‪ ، ُ٥٥‬ث‪ٛٙ٤ٛ‬ش‪ٚ ٚ‬از ل‪ٛ‬چ دئ‪، ُ٥٥‬‬ ‫لب٘بد‪ٚ ٢‬از ل‪ٛ‬ؼ دئ‪ : ُ٥٥‬و‪ ٝ‬دَ‪َٙ‬ه‬ ‫غص٘‪ ٢ٛ‬دز غبَ ‪ . ٞ3۸۳‬ق‪ ،‬دع اش خّغ اغٕبػ‪ ُ٥‬ثرسادزؼ‪ ،‬دز غرص٘ر‪٣‬‬ ‫اػالٖ غّغ‪ٙ‬ز وسد‪ ٚ ٜ‬غّغبٖ د‪ٚ‬دٔبٖ غص٘‪ٌ ٢ٛ‬سد‪٤‬رد‪ ٢ٚ .‬دز ادأر‪ٝ‬‬ ‫فش‪ٛ‬حبر ددزؼ غسشٔ‪ ٗ٥‬غبٔب٘‪٥‬بٖ زا اِ‪ ٣‬أر‪ٛ‬دز‪٤‬رب‪ ،‬غرسشٔر‪٥‬رٗ وربثرُ‬ ‫ؾب‪٥ٞ‬بٖ اش جّٕ‪ ٝ‬دبدؾب‪ ٣ٞ‬اغٕبػ‪٥ّ٥‬بٖ ٔ‪ِٛ‬شبٖ‪ ،‬غسشٔ‪ ٗ٥‬زاج‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬غ‪ٙ‬د‪ٚ ،‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ ٗ٥ٙ‬ثسخ‪ ٣‬اش ٔ‪ٙ‬بعک ث‪ ٝ٤ٛ‬زا ث‪ ٝ‬اسٕبْ زغب٘د‪ .‬ثب ‪ٞ‬رٕر‪ ٝ‬حػربه ‪ٞ‬رب‪،‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬ز غّغبٖ ٔحٕ‪ٛ‬د ػصس عال‪ ٚ ٣٤‬ا‪ٚ‬ج أذساس‪ٛ‬ز‪ ٢‬غص٘‪ ٢ٛ‬ثؿرٕربز‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دازد‬ ‫ٔ‪٣‬ز‪ٚ‬د‪....‬‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫اج ازْ داؼ د‪٥٤ ٜ‬س‬ ‫ادْ ٌسغ‪ ٝٙ‬غ‪ ًٙ‬زا ‪ ٣ٔ ٓٞ‬خ‪ٛ‬زد‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫اج‪ ٝٙ‬ا‪٤‬ز غسخب‪ٚ‬ز‪٢‬‬ ‫اش ٌسغ‪ ٣ٍٙ‬دؿٓ غً ٔ‪ ٣‬م‪ٙ٥‬د‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫امّٕ‪٥ٔ ٝ‬ؽ غفس‪ ٜ‬ث‪٥‬س ػ‪٥‬ج‪ٚ ٣‬از امّٗ غفس‪ ٗ٥ٔ ٛ٘ ٜ‬ث‪٥‬س‬ ‫غفس‪ ٜ‬ثبش ٘ؿد‪٤ ٜ‬ه ػ‪٥‬ت دازد ‪ ٚ‬غفس‪ ٜ‬د‪ ٟٗ‬ؾد‪ٞ ٜ‬صاز ‪٤ ٚ‬ى‪٣‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ازد‪ ٝ‬اوٗ ث‪ٛ‬غدزْ‬ ‫وػ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ج‪ ٣ٔ ٛ‬وبزد ٌ‪ٙ‬دْ دز‪ ٣ٕ٘ ٚ‬و‪ٙ‬د‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ائؿؿ‪ ٝ‬و‪ ٣‬ثبغالغبٖ ار ‪٤‬ب٘‪٘ٛ‬ب ‪٤‬ب خ‪ٌٛ ٖٛ٤ٛ‬س‪ٛ‬زاز ‪٤‬ب خبص‪٥‬ش‪ٗ٥‬‬ ‫اٌس االؽ زا ثب اغت دز ‪٤‬ىجب ٍ٘‪ٟ‬داز‪ ٢‬و‪٤ ٣ٙ‬بخ‪ ٢ٛ‬ا‪ٚ‬زأ‪ ٣‬در‪٤‬سد ‪٤‬ب خبص‪٥‬ز ا‪ ٚ‬زا‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫اؽ ‪٤‬بزٔب لبزا ٌ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬م‪٘ٛ‬د‪ٚ‬ز‬ ‫ثّغ‪ٛ‬ز غف‪٥‬د ‪٤‬سا‪ ٢‬ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬ب‪ ٢‬غ‪٥‬ب‪ ٣ٔ ٜ‬ثبؾد‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫اغبج ٌاز‪٘ ٜ‬د‪٥ٞ ٜ‬ص ا‪٤‬ز لبمبز‬ ‫غً ‪ٞ‬سش‪ ٜ‬م‪ٛ‬ه و‪ ٝ‬ثج‪ٙ٥‬د فساز ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬د‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫‪0211‬‬ ‫* ‪ 42‬خرداد‬ ‫‪4140‬‬ ‫* ‪ 02‬ژوئن‬ ‫‪0224‬‬ ‫* ‪ 3‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪1420 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫قیمت بلیت هواپیما افسایص مییابذ؟‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬زض پی تطذی فواًِظًیّا زضتاضُ ا توا افعایص قیوت تلیت ّوَاپویوووا‪،‬‬ ‫هعاٍى ساظهاى َّاپیوایی کطَضی اعالم کطز فعال تطًاهِ ای تطای افعایص قویوووت تولویوت‬ ‫َّاپیوا زض پطٍاظّای زاذلی ًساضین‪.‬طی ضٍظّای اذیط تطذی فواًِّا ٍ ضایوعوا زضتواضُ‬ ‫ا توا افعایص قیوت تلیت َّاپیوا زض پطٍاظّای زاذلی هططح ضس ٍ ایی سَا ضا زض شّی‬ ‫ایجاز کطز کِ ایا ّعیٌِ س‪:‬طّای َّایی تطای هطزم افعایص پیسا ذَاّس کوطزااتوَالوقواسون‬ ‫جاللی –هعاٍى َّاًَضزی ٍ اهَض تییالولل ساظهاى َّاپیوایی کطَضی‪-‬زض ایی تاضُ اظْواض‬ ‫کطزر فعال ّیچ تطًاهِ ای تطای افعایص قیوت تلیت َّاپیوا زض پوطٍاظّوای زاذولوی ٍجوَز‬ ‫ًساضز‪ٍ.‬ی افعٍزر تطای پیطگیطی ٍ جلَفیطی اظ تطٍظ ترل‪:‬ا ا توالی زض ایوی ظهویوٌوِ‪،‬‬ ‫ً اض ّای الظم زض ظهیٌِ هاًٌس فصضتِ اًجام ذَاّس ضس ٍ ازاهِ پیسا ذَاّس کطز توا ًوطخ‬ ‫هػَب اعالم ضسُ تِ زضستی اعوا ضَز‪.‬‬ ‫الثتِ زض اتاى هاُ سا فصضتِ ضَضای عالی ّوَاپویوووایوی کطوَضی تػوَیوه کوطز کوِ‬ ‫ضطکتّای َّاپیوایی اجاظُ زاضًس ًْایتا تا ‪ 01‬زضغس تِ ًطخ پطٍاظّای زاذلی ًسثوت توِ‬ ‫ًطذٌاهِ تِ ضٍظ ضسُ زض ذطزاز هاُ اهسا اضافِ کٌٌس‪ ٍ .‬اظ سوَی زیوگوطی هوحوسٍزیوت‬ ‫ساقل ًطخ تطای پطٍاظّای زاذلی تطزاضتِ ضس ٍ زض ٍاقع ذثطی اظ زاهٌِ قیوت ًیست‪.‬‬ ‫وام اجاره ‪ ۰۷‬میلیون تومان ضذ‬ ‫‪‬‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ٍ -‬ظیط ضاُ ٍ ضْطساظی اظ افعایص سقف ٍام ٍزیعِ هسکی زض تْطاى اظ ‪ ۲1‬تِ ‪ ۰1‬هیلیَى توَهواى‬ ‫ذثط زاز؛ زض زیگط کالًطْطّا ٍ سایط ضْطّا ًیع تِ تطتیه ‪ 0۲ ٍ ۰1‬هیلیَى تَهاى ذَاّس تَز‪.‬‬ ‫ستاز هلی کطًٍا هثلغ ٍام ٍزیعِ هسکی تطای سا ‪ 0۰11‬ضا تِ تػَیه ضساًس‪ .‬طثق اعالم هحوس اسالهی وو ٍظیوط‬ ‫ضاُ ٍ ضْطساظی و تسْیال کوک ٍزیعِ اجاضُ زض سا جاضی ‪ ۰1‬هیلیَى تَهاى تطای ضْط تْطاى‪ ۰1 ،‬هویولویوَى‬ ‫تَهاى تطای زیگط کالًطْطّا ٍ ‪ 0۲‬هیلیَى تَهاى تطای سایط ضْطّا زض ً ط فطفتِ ضسُ است‪.‬‬ ‫هتقاضیاى تا پایاى ضْطیَضهاُ فطغت زاضًس تطای حثت ًام تِ ساهاًِ ‪tem.mrud.ir‬هطاجعِ کٌٌس‪ .‬ایی ٍام توطای‬ ‫کساًی است کِ تا کٌَى هَفق تِ زضیافت اى ًطسُ اًس‪ .‬تٌاتطایی اًطَض کِ اسالهی ف‪:‬تِ توِ کسواًوی کوِ سوا‬ ‫فصضتِ ٍام ضا زضیافت کطزًس تعلق ًرَاّس فطفت‪.‬تا ایٌکِ اسالهی زضتاضُ ًطخ سَز تسْیال تطای سا جواضی‬ ‫غحثت ًکطز‪ ،‬ا تواال تا ًطخ سا فصضتِ یعٌی ‪ 03‬زضغس ٍ ضٍش تاظپطاذت ّواًٌس قثل ذَاّس توَز‪.‬توٌواتوطایوی‬ ‫فعاضش‪ ،‬تسْیال هطاتحِ ذطیس کاال ٍ ذسها یا ّواى ٍام کوک ٍزیعِ اجاضُ زض سوا ‪ 03۹۹‬زض توْوطاى‪،‬‬ ‫کالًطْطّا ٍ سایط ضْطّا تِ تطتیه ‪ 0۲ ٍ 31 ،۲1‬هیلیَى تَهاى تَز کِ اظ اٍایل هطزازهاُ ‪ 03۹۹‬زض سوتواز هولوی‬ ‫هقاتلِ تا کطًٍا تػَیه ضس ٍ هْلت پطزاذت اى تا پایاى اس‪ٌ:‬سهاُ تِ اتوام ضسیس‪ .‬سَز ایی تسْیال ‪ 03‬زضغوس‬ ‫تَز‪ً .‬حَُ تاظپطزاذت اى تسیی غَض تَز کِ زض ضٍش اٍ ‪ ،‬فیطًسفاى ٍام (هستاجطاى) هیتَاًٌس تسْیال ضا‬ ‫یکسالِ زضیافت کٌٌس ٍ غطفا سَز اى ضا هاّاًِ تپطزاظًس ٍ زض پایاى سا ‪ ،‬اغل اى ضا پطزاذت کٌٌس‪.‬‬ ‫وضعیت اضتغال بخصهای ‪ 3‬گانه در سال ‪99‬‬ ‫پرداخت یارانه بذون کنترل تورم باعث بهبود وضع اقتصادی نمیضود‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬اهاضّای ضسوی هوطکوع اهواض اظ‬ ‫اضتغا زض سا ‪ً ۹۹‬طاى هیزّس تیص اظ ‪ 0‬هویولویوَى‬ ‫ً‪:‬ط اظ جوعیت جَیای کاض ٍ ضاغل‪ ،‬غیطفعا ضسًوس‬ ‫کِ سْن ظًاى یک هیلیَى ٍ ‪ّ 311‬عاض ً‪:‬ط تَزُ ٍ زض‬ ‫ایی تیی ‪ّ ۰۲1‬عاض ضغل ذسهاتی اظ تیی ضفت‪.‬‬ ‫ضٍیکطز زٍلت ّا تطای ایجاز اضتغا ٍ کاّص ًوطخ‬ ‫تیکاضی تِ ذػَظ جَاًاى‪ ،‬پَ پاضوی ٍ توعضیوق‬ ‫هٌاتع اظ ططیق پطزاذت تسْیال است‪ .‬تجطتِ ازٍاض‬ ‫هرتلف ًطاى هی زّس ایی اقسام کوتطیوی احواتوت ضا‬ ‫تطای ظطفیت ساظی ضغل زاضتِ ٍ هعوَال هٌاتع تا اًحطاف ضٍتطٍ هی ضَز‪.‬‬ ‫اضتغا ًاضی اظ کاضکطز تَلیس ٍ اقتػاز تَزُ ٍ تِ عٌَاى یک هتغیط ٍ هعلَ زض اقتػاز تِ اى پوطزاذوتوِ‬ ‫هیضَز‪ .‬تٌاتطایی ضاُ ل تَسعِ اضتغا ٍ کاّص زغسغِ ذاًَازُّا اظ پطزاذتی تِ علتّای ایی هسوللوِ‬ ‫هی فصضز‪.‬غا ه ً طاى ٍ اقتػاززاًاى هعتقسًس تطای پایساض کطزى ضغل ٍ فطاّن کطزى ظطفویوت ّوای‬ ‫اضتغا تایس تتَاى چطخ اقتػاز ضا تِ طکت ٍ ضًٍق ٍا زاضت‪ .‬ظهاًی کِ کطَض توا ضکوَز عووویوق زض‬ ‫ترصّای هرتلف اقتػازی ضٍتطٍ است قاعستا پَ پاضی تاحیط ظیازی زض کاّص ضًٍس تیکاضی ًساضز ٍ‬ ‫فقط اتالف هٌاتع تِ ضکل غیطّسفوٌس ضا تِ زًثا زاضز‪.‬‬ ‫ًوًَِ تاظض ایی هسللِ ًیع ٍضعیت اضتغا ٍ تیکاضی سا ‪ ۹۹‬زض هقایسِ تا سا ‪ ۹5‬است‪ .‬طثق اهواضّوای‬ ‫ضسوی هطکع اهاض ایطاى تا کاّص ًطخ هطاضکت اقتػازی سٍز ‪ 3‬زضغسی‪ ،‬تیکاضی تویوص اظ یوک‬ ‫هیلیَى ً‪:‬طی ضاغالى زض تاظاض ضقن ذَضز‪.‬سْن ایی ضیعش ًیطٍی کاض زض ترصّای هرتلف اظ جوولوِ‬ ‫کطاٍضظی‪ ،‬غٌعت ٍ هعسى ٍ ذسها تِ ٍضَح ضٍضی است‪.‬زض ترص کطاٍضظی سٍز ‪ّ 0۲1‬عاض ً‪:‬ط‬ ‫زض سا ‪ ۹۹‬تِ ًسثت سا قثل اى تیکاض ضسًس‪ .‬ترص غٌعت ًیع تِ زلیل تعویق ضکَز هقاٍهت ذوَز ضا‬ ‫ضکست ٍ ‪ّ 0۰‬عاض ٍ ‪:ً ۲11‬ط اظ ضاغالى ذَز ضا اظ تاظاض ذاضد کطز‪.‬‬ ‫تیطتطیی سْن اضتغا زض ترص ذسها ضکل فطفتِ کِ تِ زلیل ضکَز ٍ ضیَع تیواضی کطًٍا هوَجوه‬ ‫تیکاضی سٍز ‪ّ ۰۰1‬عاض ً‪:‬ط ضس‪.‬‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬ضئیس کویسیَى اقتػازی هجلس تا‬ ‫تیاى ایی کِ پطزاذت یاضاًِ تِ تٌْایی‪ ،‬هٌجط تِ تْثوَز‬ ‫ٍضعیت اقتػازی هطزم ًوی ضوَز فو‪:‬وتر زض وا‬ ‫اضط افعایص اضظش پَ هلی ٍ تطفطزاًسى قوسض‬ ‫ذطیس هطزم تایس اٍلَیت اغلی کاًسیساّای ضیواسوت‬ ‫جوَْضی تاضس‪.‬‬ ‫هحوسضضا پَضاتطاّیوی تا تیاى ایٌکِ هوطزم اًوتو واض‬ ‫زضیافت یاضاًِ ًساضًس‪ ،‬ف‪:‬تر کاًسیساّوای ضیواسوت‬ ‫جوَْضی تایس تِ هطزم قَ زٌّس‪ ،‬قسض ذطیس هطزم افعایص هییاتس‪.‬‬ ‫ٍی تا اضاضُ تِ ایٌکِ پطزاذت یاضاًِ‪ ،‬یک ترص اظ تقَیت قسض ذطیس هطزم است‪ ،‬افعٍزر افوط قوطاض‬ ‫تاضس زٍلت تِ عٌَاى هخا هاّی ‪ٍ 0111‬ا س تِ هطزم یاضاًِ تسّس‪ ،‬اها تا پیص فطفتی سیاستّای اضتثواُ‬ ‫زض َظُّای هالی ٍ اضظی‪ ،‬تاعج تحویل هاّاًِ تَضم ‪ٍ 0011‬ا سی تِ ذاًَازُّا ضَز‪ ًِ ،‬تٌْا کوکوی‬ ‫تِ تْثَز ٍضعیت هعیطتی ًطسُ تلکِ هٌجط تِ کاّص قسض ذطیس ّوَطٌاى ًیع ضسُ است‪.‬‬ ‫ضئیس کویسیَى اقتػازی تا تاکیس تطایٌکِ هطزم تِ قسض ذطیس ًگاُ هیکٌٌس‪ ،‬افعٍزر غحثت اظ یوک‬ ‫عسز ضیالی هطلق تِ عٌَاى یاضاًِ‪ ،‬یک ذطای کاضضٌاسی است ٍ ًویتَاًس هثٌای علوی زاضتِ تاضس‪ ،‬اهوا‬ ‫زضغَضتی کِ عَاهل زیگط اقتػاز‪ ،‬هاًٌس تَضم کٌتط ضَز پطزاذت یاضاًِ هیتَاًس توِ هوطزم کوووک‬ ‫کٌس‪ٍ.‬ی زض ازاهِ افعٍزر هی هعتقسم زض ا اضط افعایص اضظش پَ هلی ٍ تطفطزاًسى قسض ذوطیوس‬ ‫هطزم تایس اٍلَیت اغلی کاًسیساّای ضیاست جوَْضی تاضس‪ ،‬ظیطا زض افعایص قسض ذطیس ّوِ چویوع‪،‬‬ ‫اظ جولِ یاضاًِّا ًْ‪:‬تِ است‪.‬‬ ‫ٍی پطزاذت یاضاًِ تسٍى کٌتط سایط ضاذعّای اقتػازی ضا کِ زض زٍلت فعلی ٍ زٍلتّای قوثولوی‬ ‫ضخ زاز ضا اضتثاّی ضاّثطزی ذَاًس ٍ ف‪:‬تر زضفصضتِ اظ یک ططف یاضاًِ پطزاذت فطزیوس‪ٍ ،‬لوی اظ‬ ‫ططف زیگط زٍ تطاتط یاضاًِ تا تَضم اظ جیه هطزم ذالی ضس ٍ هطزم االى هیفَیٌس قسض ذطیس قثلی توِ‬ ‫هطاته تطایطاى تْتط اظ زضیافت یاضاًِّا تَز‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 2906‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫افْی هَضَع هازُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاز‪03‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫ٍضعیت حثتی ٍ اضاضی ٍساذتواًْای فاقس سٌس ضسوی‬ ‫تطاتط ضای ضووواضُر ‪ّ 03۹۹900903-03۹۹0131۰11۲110۰3۹‬ویوا‬ ‫هَضَع قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فواقوس‬ ‫سٌس ضسوی هستقط زض ٍا س حثتی َظُ حثت هلک هطًس تػطفا هالکاًِ‬ ‫تالهعاضؼ هتقاضی اقای سیی هحقق فطظًسر سی تطواضُ ضٌاسٌاهِر ‪۲‬‬ ‫غازضُ اظ هطًس زض ضطساًگ یکثاب ذاًِ تِ هسا ت ‪ 559۲0‬هتطهطتع توِ‬ ‫پالک ‪ 03‬فطعی اظ ‪ -01۹۲‬اغلی ه‪:‬طٍظ ٍ هجعی ضسُ اظ پالک ‪ 0‬فوط‬ ‫عی اظ ‪ -01۹۲‬اغلی ٍاقع زض هطًس ترص ‪ 0۲‬تثطیع ذطیساضی اظ هوالوک‬ ‫ضسوی اقای ویس جوطیسی زٍلت اتاز هحطظ فطزیسُ اسوت‪ .‬لوصا توِ‬ ‫هٌ َض اطالع عوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ 0۲‬ضٍظ افْی هیوطوَز‬ ‫زض غَضتی کِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالکیت هتقاضی اعتطاضی‬ ‫زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلیی افْی توِ هوس زٍ هواُ‬ ‫اعتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلین ٍ پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظوطف هوس‬ ‫یک هاُ اظ تاضید تسلین اعتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطاجع قضوائوی‬ ‫تقسین ًوایٌس‪.‬تسیْی است زض غَض اًقضای هوس هوصکوَض ٍ عوسم‬ ‫ٍغَ اعتطاؼ طثق هقطضا سٌس هالکیت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۰9۰0‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍ ر ‪ًَ *0۰11913915‬تت زٍمر ‪0۰1191390۰‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪ -‬محرم کنعانی‬ ‫*************************‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 03990049‬شبستر‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شبستر‬ ‫افْی هَضَع هازُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاز‪03‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫ٍضعیت حثتی ٍ اضاضی ٍساذتواًْای فاقس سٌس ضسوی‬ ‫تووووطاتووووط ضای ضووووووووواضُر ‪ٍ 0۰110131۰103111030‬‬ ‫‪ّ 0۰110131۰103111033‬یا اٍ هَضَع قاًَى تعویویوی توکولویوف‬ ‫ٍضعیت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فاقس سٌس ضسوی هستقوط زض ٍا وس‬ ‫حثتی َظُ حثت هلک ضثستط تػطفا هالکاًِ تالهعاضؼ هتقاضی اقایاى‬ ‫ض ین ٍ کطین ّطزٍ ضکاضیاى زاضیاى فطظًساىر سیی ّطکوسام زض سوِ‬ ‫زاًگ هطاع اظ ضطساًگ یک قطعِ ظهیی هعضٍعی قسوتی اظ پالک ‪0۲‬‬ ‫هکطض اظ ‪ -0۲‬اغلی ٍاقع زض تیل ترص ‪ 0۰‬تثطیع تِ هسا ت ‪5505935‬‬ ‫هتطهطتع ٍاقع زض ترص ‪ 00‬تثطیع ذطیساضی اظ سیی ضکاضی هوحوطظ‬ ‫فطزیسُ است‪.‬لصا تِ هٌ َض اطالع عوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪0۲‬‬ ‫ضٍظ افْی هیطَز زض غَضتی کِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالکیت‬ ‫هتقاضی اعتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلیی افْی تِ‬ ‫هس زٍ هاُ اعتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلین ٍ پس اظ اذوص ضسویوس‪،‬‬ ‫ظطف هس یک هاُ اظ تاضید تسلین اعتطاؼ‪ ،‬زازذوَاسوت ذوَزضاتوِ‬ ‫هطاجع قضائی تقسین ًوایٌس‪.‬تسیْی است زض غوَض اًوقوضوای هوس‬ ‫هصکَضٍعسم ٍغَ اعتطاؼ طثق هقطضا سٌس هالکیت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۲900‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍ ر ‪ًَ *0۰1191391۹‬تت زٍمر ‪0۰1191390۰‬‬ ‫کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شبستر‪-‬میرصابر موسوی افشار‬ ‫***********************************‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 03990040‬شبستر‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شبستر‬ ‫افْی هَضَع هازُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاز‪03‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫ٍضعیت حثتی ٍ اضاضی ٍساذتواًْای فاقس سٌس ضسوی‬ ‫توووطاتوووط اضای ضووووووواضفووواىر ‪ٍ 0۰110131۰1031113۰1‬‬ ‫‪ّ 03۹۹900900-03۹۹0131۰1031133۰1‬یا اٍ هَضَع قاًَى تعییی‬ ‫تکلیف ٍضعیت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فاقس سٌس ضسوی هستقوط زض‬ ‫ٍا س حثتی َظُ حثت هلک ضثستط تػطفا هالکاًِ تالهعاضؼ هتقاضی‬ ‫اقایاى ض ین ضکاضی زاضیاى فطظًسر سیی تطواضُ ضٌاسٌاهِر ‪ٍ ۰0۰1‬‬ ‫کطین ضکاضیاى زاضیاى فطظًسر سیی تطواضُ ضٌاسٌاهِر ‪ّ ۲1۰۰‬وطکوسام‬ ‫ًسثت تِ سِ زاًگ هطاع یک قطعِ ظهیی هعضٍعی اظ ضطساًگ ه‪:‬وطٍظ‬ ‫ٍ هجعی ضسُ اظ ‪ 0۲‬هکطض فطعی اظ ‪ -0۲‬اغلی ترص ‪ 0۰‬توثوطیوع توِ‬ ‫هسا ت ‪ ۹0009۲۰‬هتطهطتع ذطیساضی اظ سیی ضکاضی زاضیاى فوطظًوسر‬ ‫هحوس هحطظ فطزیسُ است‪.‬‬ ‫لصا تِ هٌ َض اطالع عوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ 0۲‬ضٍظ افوْوی‬ ‫هیطَز زض غَضتی کِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالکیت هتوقواضوی‬ ‫اعتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلیی افْی تِ هس زٍ‬ ‫هاُ اعتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلین ٍ پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطف هس‬ ‫یک هاُ اظ تاضید تسلین اعتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطاجع قضوائوی‬ ‫تقسین ًوایٌس‪.‬تسیْی است زض غَض اًقضای هوس هوصکوَض ٍ عوسم‬ ‫ٍغَ اعتطاؼ طثق هقطضا سٌس هالکیت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۲903‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍ ر ‪ًَ*0۰1191391۹‬تت زٍمر ‪0۰1191390۰‬‬ ‫کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شبستر‪-‬میرصابر موسوی افشار‬ ‫مستاجر در چه ضرایطی ملسم به تخلیه واحذ مسکونی است؟‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ٍ -‬ظیط ضاُ ٍ ضوْوطسواظی هوی‬ ‫فَیس هَجط هلعم تِ توسیس اتَهاتویوک قوطاضزاز‬ ‫اجاضُ تا هستاجط است اها زض ضطایطی هی توَاًوس‬ ‫ایی قطاضزاز ضا فسد کٌس‪.‬‬ ‫ستاز هلی هقاتلِ تا کطًٍا زض ًطست ذثطی ذوَز‬ ‫سِ هػَتِ هسکٌی ضاهل توسیس اهکاى حثت ًوام‬ ‫ذاًَاضّا زض ساهاًِ هلی اهالک ٍ اسکاى‪ ،‬توسیس‬ ‫سقف اجاضُ تْا تطای هستاجطاى ٍ افعایص ضقون‬ ‫تسْیال ٍزیعِ هسکی زاضت‪.‬‬ ‫هحوس اسالهی ٍظیط ضاُ ٍ ضْطساظی زضتاضُ ایوی‬ ‫هػَتا اظْاض کطزر ٍام ٍزیعِ هسوکوی توطای‬ ‫تْطاى ‪ ۰1‬هیلیَى‪ ،‬تطای کالًطْطّا ‪ ۰1‬هیلیَى ٍ‬ ‫تطای سایط ضْطّا ‪ 0۲‬هیلیَى تَهاى تعییوی ضوسُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرایط عدم تمدید اتوماتیک اجاره بها‬ ‫اسالهی ف‪:‬تر ضطایطی تطای عسم توسیس اجواضُ‬ ‫هسکی زض ‪ ۹‬تٌس تِ تػَیه ضسویوس کوِ ّووواى‬ ‫ضطایط پاضسا است ٍ تٌسّایی ًیع تِ اى اضوافوِ‬ ‫ضسُ کِ هطاجع غالحِ هیتَاًٌس اى ضا توعویویوی‬ ‫کٌٌس ٍ تا ضای ایی هطاجع تیی هالک ٍ هسوتواجوط‬ ‫تعییی تکلیف هیضَز‪.‬‬ ‫ٍی افعٍزر تٌسّای اظ ایی هػَتوِ ضواهول افوط‬ ‫هستاجط ٍظای‪:‬ص ضا طثق قطاضزاز اًجام ًوسازُ ٍ‬ ‫تعس اظ توسیس اجاضُ افعایص اجواضُ هسوکوی ضا‬ ‫پطزاذت ًکطزُ تاضس یا هالک ذاًِ ضا ت‪:‬طٍضوس‬ ‫یا افط هالک پطٍاًِ ا ساث فطفتِ ٍ هیذوَاّوس‬ ‫هلک ذَز ضا تعویط کٌس ٍ یا تعویطا اسواسوی‬ ‫اًجام زّس‪ ،‬افط هستاجط تِ ضیَُای ضطض ٍ ظیواى‬ ‫تِ هالک ٍاضز کطزُ تاضس ٍ یا ضطایط هتعاضف ضا‬ ‫زض اى هلک ضعایت ًکطزُ تواضوس ٍ هوَجوه‬ ‫ضکایت افطاز ساکی زض اى ساذتواى تاضس؛ کوِ‬ ‫ایی هَاضز افط زض هطاجع غالحِ تطریوع زازُ‬ ‫ضَز‪ ،‬هستاجط هلعم تِ ترلیِ هلک ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫فروضنذگان از عرضه لوازم خانگی قاچاق منع ضذنذ‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ً -‬ایه ضئیس اتحوازیوِ لوَاظم‬ ‫ذاًگی ف‪:‬تر العاهاتی تطای فطٍضٌوسفواى زض‬ ‫اتحازیِ لَاظم ذاًگی تسٍیی ضسُ اسوت کوِ‬ ‫اى ّا ضا اظ فطٍش لَاظم ذاًگی فاقس فاضاًوتوی‬ ‫هعتثط ٍ قاچاق هٌع هیکٌس‪.‬‬ ‫هحوس سیی اسالهیاى؛ ًایه ضئیس اتوحوازیوِ‬ ‫لَاظم ذاًگی تا تیاى ایٌکِ فطٍش لَاظم ذاًگی‬ ‫زاضای ضواًت هعتثط‪ ،‬تطای فطٍضٌوسفواى ًویوع‬ ‫وووائوووع اّووووووویوووت اسوووت‪ ،‬فووو‪:‬وووتر‬ ‫العاهاتی تطای فطٍضٌسفاى زض اتحوازیوِ لوَاظم‬ ‫ذاًگی تسٍیی ضسُ اسوت کوِ اى ّوا ضا اظ‬ ‫فطٍش لَاظم ذاًگی فاقس فاضاًتی هوعوتوثوط ٍ‬ ‫قاچاق هٌع هیکٌس‪.‬‬ ‫هػطف کٌٌسفاى زض ظهاى هطاجعوِ توِ ٍا وس‬ ‫غٌ‪:‬ی ٍ قوثول اظ ذوطیوس‪ ،‬هوی توَاًوٌوس توا‬ ‫ضواضُفیطی کس زسوتوَضی ‪ *۰*۰۰۰۰‬توِ‬ ‫ضا تی هطرػا هحػَ اظ قثیل فاضاًتی ٍ‬ ‫هطرػا فٌی اى ضا استوعوالم ًوووَزُ ٍ توا‬ ‫اطویٌاى ًسثت تِ کاالی هَضز ً ط ذَز‪ ،‬اقوسام‬ ‫تِ ذطیس کٌٌس‪.‬‬ ‫زض ا اضط لیست ضطکتّای اضائِ زٌّوسُ‬ ‫ذسها پس اظ فطٍش زض ایی ساهاًِ هوَجوَز‬ ‫است‪ّ .‬وچٌیی زض سایت اتحازیِ لَاظم ذاًگی‬ ‫ًیع اساهی ضطکت ّای هعتثط اضائِ کٌٌسُ لوَاظم‬ ‫ذاًگی ٍ ذسها اى زضد ضسُ است‪.‬‬ ‫افعایص کی‪:‬یت کاالّای زاذلی هَجه ضوسُ‬ ‫گسارش‬ ‫تورم و نقذینگی چگونه مهار‬ ‫خواهذ ضذ؟‬ ‫ضئیس کٌ‪:‬سضاسیَى غازضا ایطاى ف‪:‬تر تاکٌَى هوٌواظوطُ ّوا توِ‬ ‫فًَِ ای پیص ضفتِ کِ ّیچ یک اظ ًاهعزّا‪ ،‬تطًاهِ هطرع ذَز زض‬ ‫َظُ ّای هْن اقتػازی ضا اعالم ًکطزُاًس‪.‬‬ ‫هحوس الَّتی تا تیاى ایٌکِ زض ضطایط کًٌَی‪ ،‬هْوتطیی هَضوَع زض‬ ‫کطَض اقتػاز تَزُ کِ ضاّکاضّای هطتثط تا هسیطیت اى‪ ،‬هی توَاًوس‬ ‫زض َظُ ضفع هطکال اقتػازی جاهعِ احوطفوصاض تواضوس‪ ،‬اظوْواض‬ ‫زاضتر تط ایی اساس‪ ،‬اٍلَیت زضجِ یک کطَض هوَضوَع اقوتوػواز‬ ‫است؛ لصا پطزاذتی تِ تطًاهِّای اقتػازی ًاهعزّا تِ هطاته هْنتط اظ‬ ‫سایط تطًاهِ ّا است؛ افطچِ تطذی زیگط اظ هسوائول فوطّوٌوگوی ٍ‬ ‫اجتواعی ًیع زض جای ذَز اّویت زاضًس؛ ٍلی تا تَجِ توِ ضوطایوط‬ ‫ذاظ کطَض اٍلَیت اٍ تایس هَضَعا اقتػازی تاضس‪.‬‬ ‫ضئیس کٌ‪:‬سضاسیَى غازضا ایطاى ازاهِ زازر تاکٌَى هٌاظوطُ ّوا توِ‬ ‫فًَِای پیص ضفتِ کِ ّیچیک اظ ًاهعزّا‪ ،‬تطًاهِ هطرع ذوَز زض‬ ‫َظُ ّای هْوی ّوچَى تاظاض اضظ‪ ،‬تٌ ین تاظاض‪ ،FATF ،‬توطجوام‪،‬‬ ‫تجاض ذاضجی‪ ،‬غازضا ٍ ٍاضزا کِ هْوتطیی هسائل اقتوػوازی‬ ‫هثتالتِ کطَض ّستٌس ضا اعالم ًکطزُ ٍ تِ طَض هطوروع زض وَظُ‬ ‫غازضا کِ ایی ضٍظّا‪ ،‬تاض اغلی اضظاٍضی تطای کطَض ضا تِ زٍش‬ ‫هی کطس ٍ تا ًقص افطیٌی زض تاظاض اضظ‪ ،‬هیتَاًس تط ضٍی توَضم ّون‬ ‫احطفصاض تاضس‪ٌَّ ،‬ظ یک تطًاهِ اجطایی ٍ عولیاتی اظ سَی ّیچیوک‬ ‫اظ ًاهعزّا هططح ًطسُ است‪.‬‬ ‫ًاهعزّا ً ط ذَز ضا زض هَضز هحسٍزُ ًطخ اضظ اعالم کٌٌس‬ ‫ٍی تا اتطاظ اهیسٍاضی ًسثت تِ ایٌکِ ستازّای ًاهعزّا‪ ،‬ایی ًکا ضا‬ ‫تِ فَش اًْا ضساًسُ ٍ ظهیٌِ ضا تطای پاسرگَیی تِ ایی هسائل هْون‬ ‫فطاّن کٌٌس‪ ،‬ف‪:‬تر هْن است کِ کاًسیساّای ضیاست جوووْوَضی‬ ‫تا هطاجعِ ضْطًٍساى تِ ًوایوٌوسفوی ّوا توطای‬ ‫زضیافت ذسها پس اظ فطٍش کاّص یاتس‪.‬‬ ‫سٍز ‪۰‬سا است کِ کطوَض ٍاضزا لوَاظم‬ ‫ذاًگی ًساضز‪ .‬ایی ضوطایوط هوَجوه ایوجواز‬ ‫هطکالتی زض اضائِ ذسها پس اظ فطٍش ضسُ‬ ‫است ٍ اى زستِ اظ قطعاتی کِ ٍاضزاتی است‪،‬‬ ‫تِ سرتی زض تاظاض یافت هیضَز‪.‬‬ ‫اعالم کٌٌس کِ تا تَجِ تِ ضٌاذتی کِ اظ اقتػاز ایطاى زاضًوس‪ ،‬توایوس‬ ‫ًطخ اضظ زض چِ هحسٍزُای قطاض فیطز کِ ّن تَلیس ووایوت ضوَز‪،‬‬ ‫ّن غازضا ضًٍق فطفتِ ٍ اضتغالعایی تِ تْتطیی ضکل اًجام ضَز‪.‬‬ ‫الَّتی ازاهِ زازر ًاهعزّا تایس زض هَضز ٍاضزا ‪ ،‬تطًاهِّای ذَز ضا‬ ‫اعالم کطزُ ٍ تِ طَض هطرع تگَیٌس کِ تِ چِ ًحَی هیذَاّوٌوس‬ ‫غَ سطکص قاچاق ضا کِ هرل تَلیس است ضا هْاض کٌٌس یوا ًوقوص‬ ‫اى ضا زض اقتػاز تِ ساقل تطساًٌس‪ .‬ایٌْا هَضَعا کلی است کوِ‬ ‫تایس تِ اى تَجِ زاضت‪.‬‬ ‫ٍی افعٍزر تطذی اظ ًاهعزّا تِ تطذی اظ هثا ج هوصکوَض ٍاکوٌوص‬ ‫ًطاى زازُاًس؛ اها تِ طَض کلی تطًاهِ ٍ ضاّکاضی زازُ ًطوسُ اسوت؛‬ ‫ضوی ایٌکِ ّیچیک اظ ًاهعزّا تِ غطا ت تطًاهِّای ذوَز توطای‬ ‫وایت اظ تَلیس ٍ ضفع هَاًع اى ضا اضائِ ًسازُاًس ّیچیک اظ ًاهعزّا‬ ‫تِ غطا ت تطًاهِ ّای ذَز زض هَضز وایت اظ تَلیس ٍ ضفع هوَاًوع‬ ‫اى ضا اضائِ ًسازُاًس؛ زض الی کِ ضًٍس وایت اظ تَلیس ٍ تاظفطوت‬ ‫ٍا سّای هتَقف تِ هساض تَلیس یک فعالیت هستوط است کِ زٍلوت‬ ‫سیعزّن تایس تطای اى تطًاهِ زاضتِ تاضس‪.‬‬ ‫الَّتی ف‪:‬تر ًاهعزّا تایس تِ غطا ت اعالم کٌٌس کِ تِ چِ ضٍضوی‬ ‫هی ذَاٌّس اظ ٍا سّای ظیاى زُ وایت کٌٌس تا ّن توِ سوَززّوی‬ ‫تطسٌس ٍ ّن اضتغا ضا ‪:‬ظ کٌٌس‪.‬‬ ‫تطًاهِ ًاهعزّا تطای هْاض تَضم ٍ ًقسیٌگی چیستا‬ ‫ٍی تا تاکیس تط ایٌکِ ًاهعزّای اًتراتا الظم است کِ زقیق تگَیٌس‬ ‫زض هَضز تَضم ٍ هْاض ًقسیٌگی چِ تطًاهِّایی طوطا وی کوطزُ اًوس‪،‬‬ ‫افعٍزر ایی هَضَعا زض ّیچیک اظ ً طا ٍ پیطٌْازا ًواهوعزّوا‬ ‫هططح ًطسُ است؛ زض الی کِ جاهعِ اقتػازی کطَض اًت اض زاضًوس‬ ‫پاسد ایی سَاال ضا تطًٌَس ٍ تطاساس اى‪ ،‬زض هَضز ًاهعزّا تػوین‬ ‫تگیطًس‪.‬‬ ‫ضئیس کٌ‪:‬سضاسیَى غازضا ایطاى ازاهِ زازر ًاهعزّا تایس تا ض‪:‬افیوت‬ ‫ً طا ذَز ضا زض هَضز سیاستّای اضظی ٍ تجاض ذاضجوی اعون‬ ‫اظ غازضا ٍ ٍاضزا ٍ هطکال زض َظُ غازضا تِ تْاًِ تٌ یون‬ ‫تاظاض هططح کطزُ ٍ تا جعئیا ‪ ،‬ضٍشّای اجطایی هسً وط ذوَز ضا‬ ‫تَضیح تسٌّس تا تسًِ فعاالى اقتػازی اطویٌاى یاتٌس هجسز کطَض اظ‬ ‫ایی هحلّا زچاض ذساض ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫الَّتی اتطاظ اهیسٍاضی کطز تا زض هٌاظطُ‪ً ،‬اهعزّا توِ ایوی هسوائول‬ ‫پاسد زٌّس تا تسًِ فعاالى اقتػازی ٍ هطزم تْتط توتوَاًوٌوس تػووویون‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 2003‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫افْی هَضَع هازُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاز‪03‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫ٍضعیت حثتی ٍ اضاضی ٍساذتواًْای فاقس سٌس ضسوی‬ ‫تطاتط ضای ضووواضُر ‪ّ 03۹۹900910-03۹۹0131۰11۲110۲15‬ویوا‬ ‫هَضَع قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فواقوس‬ ‫سٌس ضسوی هستقط زض ٍا س حثتی َظُ حثت هولوک هوطًوس تػوطفوا‬ ‫هالکاًِ تالهعاضؼ هتقاضی اقای ٍ یس غازق پوَض فوطظًوسر عوثوسالوِ‬ ‫تطواضُ ضٌاسٌاهِر ‪ ۰۹۲۰‬غازضُ اظ هطًس زض سِ زاًگ هطاع اظ ضطساًگ‬ ‫یکثاب ذاًِ تا کاضتطی پاضک فضای سثع تِ هسا ت ‪ ۹۰915‬هتطهطتع تِ‬ ‫پالک ‪ 30‬فطعی اظ ‪ -3300‬اغلی ه‪:‬طٍظ ٍ هجعی ضوسُ اظ پوالک ‪0‬‬ ‫فطعی اظ ‪ -3300‬اغلی ٍاقع زض هطًس ترص ‪ 0۲‬تثطیوع ذوطیوساضی اظ‬ ‫هالک ضسوی اقای ایَب هقثَلی هحطظ فطزیسُ است‪ .‬لصا تِ هوٌو وَض‬ ‫اطالع عوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ 0۲‬ضٍظ افْی هویوطوَز زض‬ ‫غَضتی کِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالکیت هتقاضی اعوتوطاضوی‬ ‫زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلیی افْی توِ هوس زٍ هواُ‬ ‫اعتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلین ٍ پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظوطف هوس‬ ‫یک هاُ اظ تاضید تسلین اعتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطاجع قضائی‬ ‫تقسین ًوایٌس‪.‬تسیْی است زض غَض اًقضای هس هوصکوَض ٍ عوسم‬ ‫ٍغَ اعتطاؼ طثق هقطضا سٌس هالکیت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۰9۰۲‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍ ر ‪0۰1191390۰‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍمر ‪0۰1191۰91۹‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪ -‬محرم کنعانی‬ ‫***********************************‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 2060‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫افْی هَضَع هازُ ‪ 3‬قاًَى ٍهاز‪03‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫ٍضعیت حثتی ٍ اضاضی ٍساذتواًْای فاقس سٌس ضسوی‬ ‫تطاتط ضای ضووواضُر ‪ّ 03۹۹900910-03۹۹0131۰11۲110۲1۹‬ویوا‬ ‫هَضَع قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فواقوس‬ ‫سٌس ضسوی هستقط زض ٍا س حثتی َظُ حثت هولوک هوطًوس تػوطفوا‬ ‫هالکاًِ تالهعاضؼ هتقاضی ذاًن ایالض تاتاپَض کواض علیا فطظًسر ذسطٍ‬ ‫تطواضُ ضٌاسٌاهِر ‪ 1‬کسهلیر ‪ 0۲۰11۰00۰1‬غازضُ اظ هوطًوس زض سوِ‬ ‫زاًگ هطاع اظ ضطساًگ یکثاب ذاًِ تا کاضتطی پاضک فضای سثع توِ‬ ‫هسا ت ‪ ۹۰915‬هتطهطتع تِ پالک ‪ 30‬فطعی اظ ‪ -3300‬اغلی ه‪:‬وطٍظ ٍ‬ ‫هجعی ضسُ اظ پالک ‪ 0‬فطعی اظ ‪ -3300‬اغلی ٍاقع زض هطًس ترص ‪0۲‬‬ ‫تثطیع ذطیساضی اظ هالک ضسوی اقای ایَب هقثَلی هحوطظ فوطزیوسُ‬ ‫است‪ .‬لصا تِ هٌ َض اطالع عوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ 0۲‬ضٍظ‬ ‫افْی هیطَز زض غَضتی کِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هوالوکویوت‬ ‫هتقاضی اعتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلیی افوْوی‬ ‫تِ هس زٍ هاُ اعتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلین ٍ پس اظ اذص ضسیس‪،‬‬ ‫ظطف هس یک هاُ اظ تاضید تسلین اعتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا توِ‬ ‫هطاجع قضائی تقسین ًوایٌس‪.‬تسیْی است زض غَض اًوقوضوای هوس‬ ‫هصکَض ٍ عسم ٍغَ اعتطاؼ طثق هقطضا سٌوس هوالوکویوت غوازض‬ ‫ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۰9۰0‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍ ر ‪0۰1191390۰‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍمر ‪0۰1191۰91۹‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪ -‬محرم کنعانی‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جای مناسب تبلیغ کاال وخذمات ضما‬ ‫دربازارایران ودنیا‬ ‫ضماره تماس‪۷915514119۷:‬‬ ‫تگیطًس‪.‬‬ ‫هٌاظطُّا فضای تػوین فیطی ضا تطای هطزم فطاّن ًکطزُ است‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌکِ زض ایی زٍضُ اظ اًتراتا ضیاست جوَْضی ضوطایوط‬ ‫افطازی کِ تِ عٌَاى کاًسیسای ضیاست جوَْضی هططح ّستوٌوس‪ ،‬توا‬ ‫زٍضُّای قثل هت‪:‬اٍ است‪ ،‬ف‪:‬تر زض ایی زٍضُ‪ ،‬هَتَض اًتورواتوا‬ ‫اًسکی زیط ضٍضی ضس ٍ ٌَّظ ضطایطی کِ زض جاهعِ اًگیعُ ٍ ضَض ضا‬ ‫زض تحج اًتراتاتی ایجاز هیکٌس فطاّن ًطسُ است‪.‬‬ ‫ضئیس کٌ‪:‬سضاسیَى غازضا ایطاى افعٍزر افطچِ ّط یک اظ ًاهعزّا‬ ‫تِ غَض اً‪:‬طازی هطالثی ضا زض سایط تطًاهِّا ّوووچوَى ضازیوَ ٍ‬ ‫ًططیا هططح هی کٌٌس‪ ،‬اهام هسلن است کِ هراطه تطًاهِ هٌواظوطُ‬ ‫تیطتط تَزُ ٍ ایی تطًاهِ تیطتطیی تاحویوط ضا زض ضای هوطزم ذوَاّوس‬ ‫فصاضت‪ ،‬چِ تسا کِ زض سالْای فصضتِ ًیع ضواّوس ایوی هوَضوَع‬ ‫تَزین‪.‬‬ ‫ٍی تػطیح کطزر طی زٍ جلسِ اذیطی کِ هٌاظطُّا تطفوعاض ضوسُ‪،‬‬ ‫ًاهعزّا ًِ زض چاضچَب سَاال پاسری زازُاًس ٍ ًِ زض چواضچوَب‬ ‫تطًاهِ ّای ذَز ظهاى پاسرگَیوی ضا هوسیوطیوت هوی کوٌوٌوس؛ زض‬ ‫هٌاظطُّای ایی زٍضُ تیطتط اضیِ تاحیط فصاض تَزُ است ٍ هٌاظطُ ّوا‬ ‫ًتَاًستِ ذطٍجی هسً ط ضا زاضتِ تاضس‪ .‬زض الی کِ هٌاظطُّا توایوس‬ ‫کوک کٌس تا هطزم تتَاًٌس فطز اغلح ضا اًتراب کٌوٌوس کوِ توا توِ‬ ‫اهطٍظ‪ ،‬ایی ات‪:‬اق ضخ ًسازُ است ٍ هطاله اضائِ ضسُ ًوتوَاًسوتوِ توِ‬ ‫تػوین فیطی هطزم کوکی کٌس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًؽبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫ظبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهعئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری ظبیت رٍزًبهِ‪ 9‬ظبًبز اؼراقی‬ ‫هذیر هعئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اؼراقی‬ ‫ظردبیر‪ 9‬ظبًلی اؼراقی‬ ‫تبظیط ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتؽبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپعتی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمط‪ - 24301605 9‬ؼوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًؽبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرظیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫* دوشنبه ‪ 42‬خرداد ‪ 02 * 0211‬ژوئن ‪ 3 *4140‬ذی القعده ‪ *0224‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 1420 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫زهبى فیٌبل لیگ برتر اهیذّب اعالم ؼذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ -‬صٗا‪ ٙ‬بشُضاسی دیذاس کی‪ٜ‬اّ ٓیَ باشتاش اٗایاذ‪١‬اای‬ ‫باؿِا‪١ ٟ‬ای ًـ‪ٞ‬س کصْ ۺۺ‪ ۲۵۱۱-۲۴‬اػنٕ ؿذ‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ضاسؽ س‪ٝ‬ابط ػ٘‪ٗٞ‬ی ػاصٗا‪ٓ ٙ‬یَ ک‪ٞ‬تباّ ایشا‪ٗ ٙ‬ؼابو‪ ٠‬کایا‪ٜ‬ااّ‬ ‫ٓیَ بشتش اٗیذ‪١‬ای باؿِا‪١ ٟ‬ای ًـ‪ٞ‬س بی‪ ٚ‬د‪ ٝ‬تیٖ ‪ٛ‬ؼاجی ٗااص‪ٛ‬اذسا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬تشاًت‪ٞ‬س تبشیض ػاػ ۺ‪ ۲‬س‪ٝ‬ص ػ‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬ب‪ ٠‬ا‪ ّٝ‬تیش ‪ ۲۵۱۱‬دس ‪ٝ‬سصؿِا‪ٟ‬‬ ‫ًاسُشا‪ ٙ‬ت‪٢‬شا‪ ٙ‬بشُضاس ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫»علیپَر «بیاًگیسُ ٍ دٍر از اًتظبر؛‬ ‫یل ظْویِ دیگر از دظت رفت‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ -‬سصیتا ػٔیپ‪ٞ‬س با ػٌ٘ٔشدی د‪ٝ‬س اص ا‪ٛ‬تظاس ‪ ٝ‬ضؼایاق‬ ‫دس ٗؼابوات ُضی‪ٜ‬ـی آ٘پیی ػ‪٘٢‬ی‪ ٠‬حض‪ٞ‬س دس آ٘پیی ت‪ًٞ‬یا‪ ٞ‬سا‬ ‫اص دػ داد‪.‬‬ ‫اخشی‪ ٚ‬سهاب ًاسات‪ُ ٠‬ضی‪ٜ‬ـی آ٘پیی ت‪ًٞ‬ی‪ ٞ‬دس ؿ‪٢‬ش پاسیغ کشا‪ٛ‬ؼ‪٠‬‬ ‫اؿاص ؿذ‪ ٟ‬اػ ‪.‬‬ ‫ایشا‪ ٙ‬دس ای‪ٗ ٚ‬ؼابوات چ‪٢‬اس ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬داسد ً‪ ٠‬دس س‪ٝ‬ص ‪ٛ‬خؼ کاق٘ا‪٠‬‬ ‫صادهی ‪ ٝ‬اٗیش ٗ‪٢‬ذیصاد‪ ٟ‬اص سػیذ‪ ٙ‬ب‪ ٠‬ػ‪٘٢‬ی‪ ٠‬باصٗا‪ٛ‬ذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اٗش‪ٝ‬ص ‪ٛ‬یض اب‪ٞ‬آلضْ ؿ‪٢‬شجشدی دس بخؾ ًاتای ا‪ٛ‬لاشادی ٗاشدا‪ٝ ٙ‬‬ ‫سصیتا ػٔیپ‪ٞ‬س دس ‪ٝ‬ص‪٢ٜٗ ٙ‬ای ‪ً ۷۲‬یٔ‪ُٞ‬شٕ با‪ٞٛ‬ا‪ ٙ‬س‪ٝ‬ی تاتاٗی سکاتا‪ٜ‬اذ‬ ‫ً‪ ٠‬ؿ‪٢‬شجشدی ب‪ ٠‬د‪ٝ‬س ‪٢ٛ‬ایی سػیذ ‪ ٝ‬اٗـب بشای ًؼب ػ‪٢‬ا٘ایا‪ ٠‬باا‬ ‫‪ٛ‬لشاتی اص ًش‪ٟ‬ج‪ٜٞ‬بی اٗشیٌا ‪ ٝ‬چی‪ ٚ‬تایپ‪ ٠‬دیذاس ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫دس اداٗ‪ ٠‬ػٔیپ‪ٞ‬س س‪ٝ‬ی تاتاٗی سک ‪ ٝ‬پاغ اص اػاتاشاحا دس د‪ٝ‬س‬ ‫‪ٛ‬خؼ ٗوابْ ًشیؼتا‪ٛ‬ا ُاسػیا کشس اص اػپا‪ٛ‬یاب‪ ٠‬بشتشی ػ‪ ٠‬باش صالاش‬ ‫سػیذ ‪ ٝ‬ػپغ بشابش ػادی‪ٜ‬ی بتؼإ اص ٗشاًاؾ هاشاس ُاشکا ‪ ٝ‬دس‬ ‫ٗباسص‪ ٟ‬ای ‪ٛ‬ضدیی با حؼا د‪ ٝ‬بش یی ؿٌؼ خ‪ٞ‬سد‪ .‬باا سػایاذ‪ٙ‬‬ ‫‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬شاًؾ ب‪ ٠‬کی‪ٜ‬اّ ػٔیپ‪ٞ‬س ب‪ ٠‬جذ‪ ّٝ‬ؿا‪ٛ‬غ ٗجذد سػیذ‪.‬‬ ‫‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ایشا‪ ٙ‬دس جذ‪ ّٝ‬ؿا‪ٛ‬غ ٗاجاذد باشاباش ٗایاـأا‪ ٠‬س‪ٗٝ‬اش‪ ٝ‬اص‬ ‫پ‪ٞ‬ست‪ٞ‬سیٌ‪ ٞ‬هشاس ُشک ‪ ٝ‬دس ٗباسص‪ٟ‬ای ًا‪ ٠‬بؼایااس بای س‪ٝ‬حایا‪ٝ ٠‬‬ ‫بی بش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬ب‪ٞ‬د با حؼا چ‪٢‬اس بش صلش ؿاٌاؼا خا‪ٞ‬سد ‪ ٝ‬اص د‪ٝ‬س‬ ‫ٗؼابوات ً‪ٜ‬اس سک تا آ٘پیی سا اص دػ بذ‪١‬ذ‪.‬‬ ‫ػٔیپ‪ٞ‬س بشخنف ٗؼابوات هبٔی ًا‪ ٠‬بؼایااس بااا‪ٛ‬اِایاش‪ ٟ‬با‪ٞ‬د ‪ ٝ‬اص‬ ‫تٌ‪ٜ‬یی ‪١‬ای ا‪ٛ‬لجاسی اػتلاد‪ٗ ٟ‬یًشد دس سهاب ‪١‬اای ُاضیا‪ٜ‬اـای‬ ‫پاسیغ ضؼیق ‪ ٝ‬بیبش‪ٛ‬اٗ‪ٛ ٠‬ـا‪ ٙ‬داد‪.‬‬ ‫هرهت خبًِای تبریخی در ؼْرظتبى‬ ‫تَیعرمبى اغبز هیؼَد‬ ‫صعَد قطعی تین هلی بعنتببل ایراى بِ مبپ اظیب بذًببل برتری هقببل قطر‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ -‬تیٖ ٗٔی بؼٌتباّ ایشا‪ٛ ٙ‬خؼتی‪ ٚ‬دیذاس خ‪ٞ‬د‬ ‫سا دس ٗؼابوات پ‪ٜ‬جش‪ ٟ‬ػ‪ ٕٞ‬ا‪ٛ‬تخابی ًاپ اػیا باا پایاش‪ٝ‬صی‬ ‫بشابش هطش اؿاص ًشد ‪ ٝ‬بذی‪ ٚ‬تشتیب صؼ‪ٞ‬د تیٖ ٗٔی ایاشا‪ ٙ‬با‪٠‬‬ ‫مبرٍاى ایراى بب ‪ٍ 48‬رزؼنبر‬ ‫در پبرالوپیل تَمیَ‬ ‫ػاااش‪ٝ‬یاااغ خاااباااشی‪-‬‬ ‫ػشپشػ ًاس‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ایاشا‪ٙ‬‬ ‫دس باصی ‪١‬ای پاسآ٘پیای‬ ‫تاا‪ًٞ‬اایاا‪ ٞ‬اص اػااضإ ۺ‪۶‬‬ ‫‪ٝ‬سصؿٌاس ب‪ ٠‬پاسآ٘پایای‬ ‫ت‪ًٞ‬ی‪ ٞ‬خبش داد‪.‬‬ ‫‪١‬ادی سضاایای ااا‪٢‬ااس‬ ‫ًشدۻ با ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ب‪ ٠‬ای‪ٓ ٠ً ٚ‬یؼ ‪٢ٛ‬ایی اػاٗی ًااس‪ٝ‬ا‪ ٙ‬اػاضاٗای‬ ‫ایشا‪ ٙ‬ب‪ ٠‬باصی ‪١‬ای پاسآ٘پیی ت‪ًٞ‬ی‪ ٞ‬ب‪ ٠‬صا‪ٞ‬ست ا‪ٛ‬انیا‪ ٚ‬با‪٠‬‬ ‫ً٘یت‪ ٠‬بشُضاسی ٗؼابوات اػنٕ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ تا با‪ ٠‬اٗاش‪ٝ‬ص ۺ‪۶‬‬ ‫‪ٝ‬سصؿٌاس حض‪ٞ‬سؿا‪ ٙ‬ج‪ ٢‬ؿشً دس ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬یاذاد باضسٍ‬ ‫‪٢ٛ‬ایی ؿذ‪ ٝ ٟ‬اٌٗا‪ ٙ‬داسد ‪ٛ ۳‬لش دیِش دس د‪ٝ‬چشخ‪ ٠‬ػا‪ٞ‬اسی ‪ٝ‬‬ ‫تیش‪ً٘ٝ‬ا‪ ٙ‬دس ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ب‪ ٠‬ای‪ٓ ٚ‬یؼ اضاک‪ ٠‬ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی دسباس‪ ٟ‬سؿت‪١ ٠‬ای اػضاٗی ب‪ ٠‬ت‪ًٞ‬ی‪ُ ٞ‬الا ۻ دس پااسا‪ٝ‬ص‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫بشداسی ‪ ۷‬ػ‪٘٢‬ی‪ً ٠‬ؼب ؿذ‪ ٟ‬ب‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اص ای‪ ٚ‬تؼذاد ت‪٢ٜ‬ا ‪ٛ ۶‬الاش‬ ‫ً‪ ٠‬سً‪ٞ‬سد ا‪٢ٛ‬ا ٗطابن با ػیاػ ً٘یت‪ٔٗ ٠‬ی پاسآ٘پیی ب‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫د‪ٛ ٝ‬لش ًادس ک‪ٜ‬ی دس ٓیؼ ‪ٛ‬لشات اػضاٗی هشاس ُاشکاتا‪ٜ‬اذ‪ٝ .‬ی‬ ‫ُل ۻ دس د‪ٗٝٝ‬یذا‪ٛ‬ی ‪ٛ ۲۵‬لش ب‪٘١ ٠‬شا‪ً ۶ ٟ‬ادس ک‪ٜ‬ی ب‪ ٠‬تا‪ًٞ‬ایا‪ٞ‬‬ ‫اػضإ خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ؿذ ً‪ ٠‬اص ای‪ ٚ‬تؼذاد یی ‪ٛ‬لش ص‪ٛ ۲۴ ٝ ٙ‬لش ٗاشد‬ ‫اػ ‪.‬آبت‪ ٠‬دسٓیؼ ‪ٛ‬لشات اػضاٗی اصای‪ ٚ‬تؼذاد سا ‪ ۶‬د‪ٗٝٝ‬یذا‪ٛ‬ی‬ ‫ًاس ‪ٛ‬ابی‪ٜ‬ا‪ ًٖٝ‬بی‪ٜ‬ا‪ٛ ۹ٝ‬لش ساٗؼٔ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬تـٌیْ ٗی د‪ٜ١‬ذ‪.‬‬ ‫برًبهِ رقببت هلیپَؼبى تنَاًذٍی‬ ‫ایراى در قْرهبًی اظیب‬ ‫ػش‪ٝ‬یاغ خاباشی‪-‬‬ ‫سهاب ‪١‬ای ه‪٢‬شٗا‪ٛ‬ای‬ ‫اػیا دس ‪ ۴‬باخاؾ‬ ‫پ‪ٗٞ‬ؼ‪ ٠‬پاساتٌ‪ٞ‬ا‪ٛ‬اذ‪ٝ‬‬ ‫‪ً ٝ‬ی‪ٞ‬س‪ُٝ‬ی اص کشدا‬ ‫دس بیش‪ٝ‬ت اؿاص ٗای‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗؼابوات ه‪٢‬اشٗاا‪ٛ‬ای‬ ‫اػیا دس ‪ ۴‬باخاؾ‬ ‫پ‪ٗٞ‬ؼ‪ ٠‬پاساتٌ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ‪ً ٝ ٝ‬ی‪ٞ‬س‪ُٝ‬ی ب‪ٗ ٠‬ذت ‪ ۶‬س‪ٝ‬ص ‪ ٝ‬دس اػتادی‪ٕٞ‬‬ ‫‪١ٞٛ‬اد ‪ٞٛ‬کاّ بیش‪ٝ‬ت بشُضاس ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬ؿـ٘ی‪ ٚ‬د‪ٝ‬س‪ٗ ٟ‬ؼااباواات‬ ‫ه‪٢‬شٗا‪ٛ‬ی پ‪ٗٞ‬ؼ‪ ٠‬اػیا د‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ب‪ ۳۵ - ٠‬خشداد اص ػاػ ‪۴۱‬ۻ‪ ۲۱‬تاا‬ ‫‪ ۳۱‬ب‪ٝ ٠‬ه ت‪٢‬شا‪ ٙ‬با حض‪ٞ‬س ‪ٝ ۹۹‬سصؿٌاس اص ‪ً ۲۲‬ـ‪ٞ‬س بشُاضاس‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ایشا‪ ٙ‬با ‪٘ٛ ۲۲‬ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬حض‪ٞ‬س داسد‪.‬تیٖ ٗأای پا‪ٗٞ‬ؼا‪٠‬‬ ‫ٗشدا‪ ٙ‬با تشًیب ٗح٘ذاٗی‪ُ٘ ٚ‬اسیا‪ ٙ‬اٗیشسضا ٗ‪٢‬شباا‪ ٙ‬ػأای‬ ‫ػ‪٢‬شابی سضا ‪ٛ‬ظشی ػٔی ػٔ٘ا‪ٛ‬ی حؼی‪ ٚ‬ب‪٢‬ـتی ‪ ٝ‬سضا ‪ٛ‬ظشی‬ ‫‪ ٝ‬تیٖ ٗٔی پ‪ٗٞ‬ؼ‪ ٠‬ص‪ٛ‬ا‪ ٙ‬با تشًیب ٗشجا‪ ٙ‬ػٔحاـا‪ٞ‬سی ساضایا‪٠‬‬ ‫اهایی کاق٘‪ ٠‬حؼإ ‪ ٝ‬ات‪ٞ‬ػا کش‪ٜ٘١‬ذ دس ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬یاذاد حضا‪ٞ‬س‬ ‫پیذا ٗیً‪ٜٜ‬ذ‪١.‬ذای تیٖ ٗٔی پ‪ٗٞ‬ؼ‪ٗ ٠‬شدا‪ ٙ‬بشػ‪٢‬ذ‪ ٟ‬حؼی‪ٜ‬اؼأای‬ ‫‪ٛ‬ظشی ب‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ػشٗشبی اػ ‪ ٝ‬ػشٗشبیِشی با‪ٞٛ‬ا‪ ٙ‬سا کااقا٘ا‪٠‬‬ ‫اػذپ‪ٞ‬س بشػ‪٢‬ذ‪ ٟ‬داسد‪.‬‬ ‫هیرزازادُ برًذُ فیٌبل توبم ایراًی مؽتی فرًگی پیت الزیٌعنی لْعتبى‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ -‬اٗی‪ٗ ٚ‬ایاشصاصاد‪ ٟ‬دس‬ ‫ٗباسص‪ ٟ‬کی‪ٜ‬ااّ ‪ٝ‬ص‪ً ۲۴۱ ٙ‬ایأا‪ُٞ‬اشٕ‬ ‫پیٌاس‪١‬ای ًـتی کش‪ِٛ‬ای جاإ پایا‬ ‫الصی‪ٜ‬ؼٌی ٓ‪٢‬ؼتا‪ ٙ‬با ؿٔب‪ ٠‬بش ػٔیاًاباش‬ ‫ی‪ٞ‬ػلی صاحب ٗذاّ قن ؿذ‪.‬‬ ‫ٗؼابوات پ‪ٜ‬ج ‪ٝ‬ص‪ٛ ٙ‬خؼ سهاب ‪١‬اای‬ ‫بی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی ًـتی کش‪ِٛ‬ای جاإ پایا‬ ‫الصی‪ٜ‬ؼٌی ً‪ ٠‬جضء ػیؼتٖ س‪ٌٛ‬ایا‪ٜ‬اَ‬ ‫اتحادی‪ ٠‬ج‪٢‬ا‪ٛ‬ی ًـتی بشای باصی ‪١‬اای‬ ‫آ٘پیی ت‪ًٞ‬ی‪ٗ ٝ ٞ‬ؼاباواات جا‪٢‬اا‪ٛ‬ای‬ ‫‪ٛ ۳۱۳۲‬ش‪ٝ‬ط ٗحؼ‪ٗ ٞ‬یؿ‪ٞ‬د دس ؿ‪٢‬ش‬ ‫‪ٝ‬سؿ‪٢ٓ ٞ‬ؼتا‪ ٙ‬بشُضاس ؿذ ً‪ ٠‬پ‪ٜ‬ج ‪ٝ‬ص‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬خؼ ػ‪٘ٛ ٠‬ای‪ٜ‬ذ‪ً ٟ‬ـ‪ٞ‬سٗا‪ ٙ‬دس ‪ٝ‬ص‪ٙ‬‬ ‫‪ً ۲۴۱‬یٔ‪ُٞ‬شٕ ب‪ٗ ٠‬یذا‪ ٙ‬سکت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اٗایا‪ٚ‬‬ ‫ٗیشصاصاد‪ ٟ‬با پیش‪ٝ‬صی ٗوابْ ػٔای اًاباش‬ ‫ی‪ٞ‬ػلی دس دیذاس کی‪ٜ‬اّ ب‪ٗ ٠‬اذاّ قان‬ ‫دػ یاک ‪ ٝ‬ی‪ٞ‬ػلی ‪ٛ‬ایاض صااحاب‬ ‫ٗذاّ ‪ٛ‬وش‪ ٟ‬ؿذ‪.‬‬ ‫دس ‪ٝ‬ص‪ً ۲۴۱ ٙ‬ایأا‪ُٞ‬اشٕ دس بااالی‬ ‫جذ‪ ّٝ‬ػٔی اًاباش یا‪ٞ‬ػالای دس د‪ٝ‬س‬ ‫‪ٛ‬خؼ با ‪ٛ‬تیج‪ ۶ ٠‬باش صالاش س‪ٗٝ‬ااع‬ ‫کشیذسیٌاع اص ٓیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی سا ٗـٔ‪ً ٞ‬شد‪.‬‬ ‫دس ا‪ ٙ‬ػاا‪ٞ‬ی جااذ‪ٛ ّٝ‬اایااض اٗاایااش‬ ‫هاػ٘یٗ‪ٜ‬جضی دس د‪ٝ‬س ‪ٛ‬خؼ ٗاوااباْ‬ ‫ٗاٗی‪ٜ‬جا‪ ٙ‬ػبذاهللیق ه‪٢‬شٗا‪ ٙ‬باصی‪١‬اای‬ ‫اػیایی اص اصبٌؼتا‪ ٙ‬با ‪ٛ‬تیج‪ ۹ ٠‬بش صلش‬ ‫ٗـٔ‪ ٞ‬ؿذ ‪ ٝ‬با ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ب‪ ٠‬ؿٌؼ ایا‪ٚ‬‬ ‫حاشیاق ٗاواااباْ ٗاایاشصاصاد‪ ٟ‬اص د‪ٝ‬س‬ ‫سهاب ‪١‬ا ً‪ٜ‬اس سک ‪.‬‬ ‫اٗی‪ٗ ٚ‬یشصاصاد‪ٛ ٟ‬یض دس د‪ٝ‬س ا‪ ّٝ‬با ‪ٛ‬تیجا‪٠‬‬ ‫‪ ۳‬بش یی اص ػذ یاػا٘اا‪ٛ‬ای اًا‪ٞ‬ػاتاا‬ ‫کش‪ٛ‬ا‪ٛ‬ذص داس‪ٛ‬ذ‪ٗ ٟ‬ذاّ باش‪ٛ‬اض جا‪٢‬اا‪ ٙ‬اص‬ ‫ؿیٔی ُزؿ ‪.‬‬ ‫دیذاس کی‪ٜ‬اّ بی‪٘ٛ ۳ ٚ‬ای‪ٜ‬اذ‪ً ٟ‬ـا‪ٞ‬سٗاا‪ٙ‬‬ ‫بشُضاس ؿذ ً‪ ٠‬اٗی‪ٗ ٚ‬یشصاصاد‪ ٟ‬با ‪ٛ‬تیجا‪٠‬‬ ‫‪ ۴‬بش یی اص ػذ ػٔی اًاباش یا‪ٞ‬ػالای‬ ‫ُزؿ ‪ ٝ‬ب‪ٗ ٠‬ذاّ قن دػ یااکا ‪.‬‬ ‫ی‪ٞ‬ػلی ‪ٛ‬یض صاحب ٗذاّ ‪ٛ‬وش‪ ٟ‬ؿذ‪.‬‬ ‫برگساری جؽٌَارُ طراحی پَظتر یبدی ٍ ًگبّی از جبربِّبی گردؼگری اررببیجبى ؼرقی‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ٗ -‬ؼا‪ُ ٙٝ‬شدؿِشی ارسباایاجاا‪ ٙ‬ؿاشهای اص‬ ‫بشُضاسی جـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬قشاحی پ‪ٞ‬ػتش “یادی ‪ِٛ ٝ‬ا‪١‬ی اص جارب‪١٠‬ای‬ ‫ُشدؿِشی ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی” خبش داد‪.‬‬ ‫ب‪ُ٠‬ضاسؽ س‪ٝ‬ابطػ٘‪ٗٞ‬ی اداس‪ٗ ًْٟ‬یشاثکش‪ِٜ١‬ی ُشدؿِاشی‬ ‫‪ ٝ‬ص‪ٜ‬ایغ دػتی ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی ػٔیشضا باایاشإ صاد‪ ٟ‬ضا٘ا‪ٚ‬‬ ‫اػنٕ ای‪ ٚ‬خبش ُل ۻ جـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬قشاحی پ‪ٞ‬ػتش “یادی ‪ِٛ ٝ‬ا‪١‬ای‬ ‫اص جارب‪١٠‬ای ُشدؿِشی ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی” با ‪١‬ذف ؿ‪ٜ‬اخ ‪ٝ‬‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ٗ -‬ؼا‪ٗ ٙٝ‬یشاثکش‪ِٜ١‬ی اداس‪ٗ ٟ‬ایاشاث کاش‪١‬ا‪ٜ‬اِای‬ ‫ُشدؿِشی ‪ ٝ‬ص‪ٜ‬ایغدػتی ‪٘١‬ذا‪ ٙ‬اص ٗشٗ خا‪ٛ‬ا‪ ٠‬ای تااسیاخای دس‬ ‫ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬یؼشًا‪ ٙ‬خبش داد ‪.‬‬ ‫ب‪ٛ٠‬وْ اص س‪ٝ‬ابطػ٘‪ٗٞ‬ی اداس‪ٗ ًْٟ‬یشاثکش‪١‬ا‪ٜ‬اِای ُاشدؿاِاشی ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٜ‬ایغ دػتی ‪٘١‬ذا‪ ٙ‬ػیذ‪ٗ ٟ‬شیٖ ٗاخاتااسی ٗا‪ٞ‬ػا‪ٞ‬ی ُالا ۻ دس‬ ‫ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬یؼشًا‪ ٝ ٙ‬دس س‪ٝ‬ػتای هٔؼ‪ ٠‬اػتیجا‪ ٙ‬خا‪ ٠ٛ‬ای هاذیا٘ای‬ ‫‪ٝ‬تاسیخی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د داسد ً‪ٛ ٠‬یاصٗ‪ٜ‬ذ ٗشٗ ‪ ٝ‬باصػاصی ب‪ٞ‬د‪ ٠ً ٟ‬ای‪ ٚ‬خا‪٠ٛ‬‬ ‫تاسیخی دس‪ً ۴۱‬یٔ‪ٗٞ‬تشی ؿ‪٢‬ش ت‪ٞ‬یؼشًا‪ٝ ٙ‬اهغ ؿذ‪ ٟ‬اػ ‪.‬‬ ‫ٗؼا‪ٗ ٙٝ‬یشاثکش‪ِٜ١‬ی اداس‪ٗ ٟ‬ایاشاث کاش‪١‬ا‪ٜ‬اِای ُاشدؿاِاشی ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٜ‬ایغ دػتی ‪٘١‬ذا‪ُ ٙ‬ل ۻ ای‪ ٚ‬ب‪ٜ‬ا دس د‪ ٝ‬قبو‪ ٠‬با د‪ٝ ٝ‬س‪ٝ‬دی ٗؼتواْ‬ ‫با پ‪ٜ‬جش‪١ ٟ‬ای ا‪ٝ‬سػی ‪ ٝ‬با چـٖ ا‪ٛ‬ذاصی صیبا ٗـشف ب‪ ٠‬باؽ ‪ ٝ‬دسخاتاا‪ٙ‬‬ ‫ُشد‪ ٝ‬احذاث ؿذ‪ ٟ‬اػ ‪.‬‬ ‫ٗختاسی ٗ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ی ُل ۻ ٗآی ب‪ٜ‬ا دس ػآ‪٢‬ای اخیشاهذإ ب‪ ٠‬حلاا ‪ٝ‬‬ ‫ٗشٗ اضطشاسی ‪ٞ٘ٛ‬د‪ ٟ‬اػ ً‪ ٠‬دس ػاّجاسی ‪ٛ‬یض بشای ٗاشٗا ‪ٝ‬‬ ‫باصػاصی ‪ ٝ‬حلظ ب‪ٜ‬ا دی‪ٞ‬اس‪١‬ای دس حاّ سیضؽ ‪ ٝ‬بإ ػاصی ای‪ ٚ‬ب‪ٜ‬ا باا‬ ‫اػتباسی بآؾ بش‪ٗ۲۱۱۱‬یٔی‪ ٙٞ‬سیاّ بص‪ٞ‬ست ٗـاسًتی ت‪ٞ‬ػط اداس‪ًٟ‬اْ‬ ‫‪ٗ ٝ‬آی ٗشٗ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ًاپ اػیا هطؼی ؿذ‪.‬‬ ‫ٗؼابوات پ‪ٜ‬جش‪ ٟ‬ػ‪ ٕٞ‬ا‪ٛ‬تخابی ًاپ اػیا باشای تایاٖ ٗأای‬ ‫بؼٌتباّ ایشا‪ ٙ‬با دیذاس بشابش هطش اؿاص ؿذ‪ .‬دس پاایاا‪ ٙ‬ایا‪ٚ‬‬ ‫دیذاس ً‪ ٠‬ب‪ٗ ٠‬یضبا‪ٛ‬ی ًـ‪ٞ‬س اسد‪ ٙ‬بشُضاس ٗیؿا‪ٞ‬د هاطاش باا‬ ‫‪ٛ‬تیج‪ ۹۵ ٠‬بش ‪ٗ ۵۷‬وابْ تیٖ ٗٔی ًـ‪ٞ‬سٗا‪ٗ ٙ‬تحْ٘ ؿاٌاؼا‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫دس ای‪ ٚ‬دیذاس ‪١‬ش ‪ ۲۳‬باصیٌ‪ ٚ‬تیٖ ٗٔی بؼٌتباّ ًـ‪ٞ‬سٗا‪ ٙ‬با‪٠‬‬ ‫ٗیذا‪ ٙ‬سکت‪ٜ‬ذ ‪ ۲۲ ٝ‬باصیٌ‪ٞٗ ٚ‬کن ب‪ً ٠‬ؼب اٗتیاص ؿذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬دس دیِش دیذاس ای‪ُ ٚ‬ش‪ ٟٝ‬تیٖ ٗٔی ػشبؼتا‪ ٙ‬ػؼ‪ٞ‬دی‬ ‫با ‪ٛ‬تیج‪ ٠‬ۺ‪ ۸‬بش ‪ ۸۸‬بش تیٖ ٗٔی ػ‪ٞ‬سی‪ ٠‬ؿٔب‪ً ٠‬شد‪.‬‬ ‫تیٖ ٗٔی بؼٌتباّ ایشا‪ ٙ‬س‪ٝ‬ص د‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ب‪ ۳۵( ٠‬خشدادٗا‪ )ٟ‬اص ػاػ‬ ‫‪۴۱‬ۻ‪ ۲۵‬ب‪ٝ ٠‬ه ت‪٢‬شا‪ ٙ‬دس اخشی‪ ٚ‬دیذاس خ‪ٞ‬د دس ٗؼااباواات‬ ‫پ‪ٜ‬جش‪ ٟ‬ػ‪ ٕٞ‬ا‪ٛ‬تخابی ًاپ اػیا ب‪ٗ ٠‬صاف تیٖ ٗٔی ػاشبؼاتاا‪ٙ‬‬ ‫ػؼ‪ٞ‬دی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ سک ‪.‬‬ ‫ٗؼشکی جاٗغ جارب‪١٠‬ای ُشدؿِشی اػتا‪ ٙ‬بشُضاس ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗؼا‪ُ ٙٝ‬شدؿِشی ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی ُل ۻ ػنه‪ٗ ٠‬ا‪ٜ‬اذا‪ ٙ‬با‪٠‬‬ ‫ؿشً دس ای‪ ٚ‬جـ‪ٜٞ‬اس‪ٗ ٟ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ٜ‬اذ جااربا‪١ ٠‬اای ٗاخاتأاق‬ ‫ُشدؿِشی کش‪ِٜ١‬ی تاسیخی ػـایاشی صیاشػااخا ‪١‬اای‬ ‫ُشدؿِشی ایی‪١ٚ‬ای ػ‪ٜ‬تی ٓباع‪١‬ای ب‪ٗٞ‬ی ؿزا ب‪ِٗٞ‬شدی‬ ‫س‪ٝ‬ػتا‪١‬ای ‪١‬ذف ُشدؿِشی ‪ ٝ‬تبشیض ٗذس‪ ٙ‬دس هآب قاشاحای‬ ‫‪ٛ‬واؿی ‪ُ ٝ‬شاکیٌی (ب‪٠‬ص‪ٞ‬ست دػتی یا ‪ٛ‬شٕاکضاسی) ب‪ ٠‬دبیشخاا‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫اسػاّ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫بایشإ صاد‪ ٟ‬اا‪٢‬اس داؿ ۻ ػنه‪ٜٗ٠‬ذا‪ ٙ‬ب‪ ٠‬ؿشً دس جـا‪ٜ‬ا‪ٞ‬اس‪ٟ‬‬ ‫قشاحی پ‪ٞ‬ػتش “ یادی ‪ِٛ ٝ‬ا‪١‬ی اص جااربا‪١ ٠‬اای ُاشدؿاِاشی‬ ‫ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی” ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اباس خ‪ٞ‬د سا اص س‪ٝ‬ص ؿا‪ٜ‬ابا‪۳۳ ٠‬‬ ‫خشدادٗا‪ٓ ٟ‬ـای ‪ ۲۱‬تیشٗا‪ ۲۵۱۱ ٟ‬ب‪٠‬ص‪ٞ‬ست ٗجاصی دس ػاٗاا‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫‪ ٝsounews.ir/festival‬یا ‪ٛ‬ؼخ‪ ٠‬کیضیٌی دس هآب ‪CD‬ب‪٠‬‬ ‫دبیشخا‪١٠ٛ‬ای جـ‪ٜٞ‬اس‪ٝ ٟ‬اهغ دس خا‪ ٠ٛ‬تااسیاخای حایاذسصاد‪ٝ ٟ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬کصْ ‪ٜ١‬ش اسدیب‪٢‬ـ ‪ٝ‬اهغ دس جاد‪ ٟ‬ائاْ ُأای ‪ٛ‬اباؾ‬ ‫ً‪ٞ‬چ‪ ٠‬بی٘اسػتا‪ ٙ‬ساصی پنى یی قبو‪ ٠‬ػ‪ ٕٞ‬اسػاّ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ابؽبر ظرمٌذدیسج‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ -‬ابـاس ٗ‪٢‬تشاح٘ذ یا ابـااس ػاشًا‪ٜ‬اذیاض‬ ‫یٌی اص جای ‪١‬ای دیذ‪ٛ‬ی اػتا‪ ٙ‬ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی اػ ًا‪٠‬‬ ‫دس ‪ً ۳‬یٔ‪ٗٞ‬تشی س‪ٝ‬ػتای ػشً‪ٜ‬ذدیض اص ت‪ٞ‬ابغ ؿا‪٢‬اشػاتاا‪ٙ‬‬ ‫ؿبؼاتاش ‪ٝ‬اهاغ ؿاذ‪ ٟ‬اػا ‪.‬ا ایا‪ ٚ‬ابـااس اص قاشیان‬ ‫چـ٘‪٠‬ػاس‪١‬ای استلاػات سؿت‪ٗ ًٟٞ ٠‬یـ‪ ٞ‬تاٗی‪ٗ ٚ‬یُشدد‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ابـاس دس ؿش ً‪١ٟٞ‬ای ٗیـ‪ً ۲۶ ٝ ٞ‬یٔ‪ٗٞ‬اتاشی ؿاش‬ ‫ؿ‪٢‬ش ص‪ٞ‬کیا‪ ٝ ٙ‬دس ٗ‪ٜ‬طو‪٠‬ای ً‪١ٞ‬ؼتا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬اهاغ ؿاذ‪ ٟ‬اػا ‪.‬‬ ‫ابـاس ػشً‪ٜ‬ذیض با ‪ٗ ۴۱۱‬تش ٗشبغ ٗؼااحا ُاشدؿاِاا‪ٟ‬‬ ‫ٗؼاکشا‪ ٙ‬تابؼتا‪ٛ‬ی اػ ‪.‬‬ ‫دس اداٗ‪ٗ ٠‬ؼیش بؼذ اص ُزؿت‪ ٚ‬اص دسختا‪ ٙ‬بٔ‪ٜ‬ذ ُشد‪ ٝ ٝ‬باادإ‬ ‫ب‪ ٠‬ا‪ٛ‬ت‪٢‬ای ٗؼیش ٗاؿی‪ ٚ‬س‪ٗ ٝ‬یسػیذ ‪ ٝ‬اص ا‪ٛ‬جا تا ٗحْ ابـااس‬ ‫حذ‪ٝ‬د ‪ ۲۶‬دهیو‪ ٠‬پیاد‪ٟ‬س‪ٝ‬ی داسد‪ .‬صیباتشی‪ ٚ‬هؼ٘ ٗؼایاش دس‬ ‫ا‪ٛ‬ت‪٢‬ای ا‪ ٙ‬هشاس داسد ً‪ ٠‬ؿاْٗ یی ؿٌاف حذ‪ٝ‬د د‪ٝ‬یؼا‬ ‫ٗتشی دس بی‪ ًٟٞ ٚ‬اػ ‪ .‬د‪ ٝ‬قشف ای‪ ٚ‬ؿٌاف سا صخش‪١ٟ‬ای‬ ‫بٔ‪ٜ‬ذ دسبش ُشکت‪ ٝ ٠‬بشای دیذ‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬بایذ اص ٗیا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬دس‪ ٝ ٟ‬اص‬ ‫ٗیا‪ ٙ‬ا ُزؿ ‪ .‬دس ا‪ٛ‬ت‪٢‬ای ؿٌاف ٗح‪ٞ‬قا‪ ٠‬ای ‪ٛ‬ا٘اایاا‪ٙ‬‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬با هطشات ا پشاً‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬اص ابـاس بؼیاس ‪١‬ایاجاا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ِٛ‬یض ‪ ٝ‬ؿادی بخؾ ؿذ‪ ٟ‬اػ ‪ .‬ب‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ا‪١‬آی چ‪ٜ‬ذ ابـااس‬ ‫ٗـاب‪ٛ ٠‬یض دس ج‪١ ٢‬ای دیِش ای‪ ٚ‬صخش‪ ٟ‬پاشؿاٌااف ‪ٝ‬اهاغ‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪١ ٠‬ش ًذإ صیبایی‪١‬ای خاف خ‪ٞ‬د سا داس‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫جْبى ٍرزغ‬ ‫قْرهبًی شاپی در هعببقبت جْبًی جَدٍ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ -‬تیٖ ٗٔی ج‪ٞ‬د‪ٝ‬ی طاپ‪ ٚ‬دس ٗج٘‪ٞ‬ع د‪ ٝ‬بخؾ ص‪ٛ‬ا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ٗشدا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬وإ ه‪٢‬شٗا‪ٛ‬ی ج‪٢‬ا‪ٛ‬ی ج‪ٞ‬د‪ ٝ‬دػ یاک ‪ .‬سهاب ‪١‬ای جا‪ٞ‬د‪ٝ‬‬ ‫ه‪٢‬شٗا‪ٛ‬ی بضسُؼاال‪ ٙ‬ج‪٢‬ا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬یضبا‪ٛ‬ی ؿ‪٢‬ش ب‪ٞ‬داپؼ ٗجاسػتا‪ ٙ‬اؿاص‬ ‫ؿذ‪ .‬دس ای‪ٗ ٚ‬ؼابوات ‪ ۷۷۵‬ج‪ٞ‬د‪ًٝ‬اس اص ‪ً ۲۲۹‬ـ‪ٞ‬س حض‪ٞ‬س داؿت‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫دس س‪ٝ‬ص پایا‪ٛ‬ی ای‪ٗ ٚ‬ؼابوات ػاسا اؿیا‪ٜ‬اا دس ‪ٝ‬ص‪ +۸۹ ٙ‬باا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ً‪ًٞٞ‬س‪ً ٝ‬اُ‪ٞ‬سا دس ‪ً + ۲۱۱‬یٔ‪ُٞ‬شٕ ٗشدا‪١ ٙ‬ش د‪ ٝ‬اص طاپ‪ ٚ‬ب‪ٗ ٠‬اذاّ‬ ‫قن سػیذ‪ ٝ ٟ‬ه‪٢‬شٗا‪ٛ‬ی تی٘ـا‪ ٙ‬سا هطؼی ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دس پایا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬ؼابوات تیٖ طاپ‪ ٚ‬با ‪ ۶‬قن ‪ٛ ۵‬وش‪ ۳ ٝ ٟ‬بش‪ٛ‬ض ه‪٢‬شٗا‪ ٙ‬ؿذ؛‬ ‫ُشجؼتا‪ ٝ ٙ‬اػپا‪ٛ‬یا ‪١‬ش ًذإ یی قن یی ‪ٛ‬وش‪ ۳ ٝ ٟ‬باش‪ٛ‬اض ًؼاب‬ ‫ًشد‪ٛ‬ذ اٗا ٗوإ ‪١‬ای پ‪ٜ‬ج٘ی ُشجؼتا‪ ٙ‬بیـتش ب‪ٞ‬د تا ُاشجا‪٢‬اا ‪ٛ‬اایاب‬ ‫ه‪٢‬شٗا‪ ٙ‬ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫قذرتًوبیی بلصیل بب درخؽػ لَمبمَ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪-‬تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تباّ بٔظیی ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬باصی خ‪ٞ‬د سا دس یا‪ٞ‬س‪ٝ‬‬ ‫‪ ۳۱۳۱‬با بشد ‪ ۴‬بش صلش ٗوابْ س‪ٝ‬ػی‪ٗ ٠‬یضبا‪ ٙ‬ب‪ ٠‬پایا‪ ٙ‬بشد‪.‬‬ ‫دس د‪ٗٝ‬ی‪ ٚ‬دیذاس اص ُش‪B ٟٝ‬سهاب ‪١‬ای یا‪ٞ‬س‪ ۳۱۳۱ ٝ‬یای دیاذاس‬ ‫بشُضاس ؿذ ً‪ ٠‬دس ا‪ ٙ‬بٔظیی ب‪ ٠‬دیذاس س‪ٝ‬ػی‪ ٠‬سک ‪.‬‬ ‫یَرٍ‪1111‬؛ پیرٍزی ارزؼوٌذ فٌالًذ‬ ‫در ؼب مببَضٍار داًوبرمیّب‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪-‬تیٖ ک‪ٞ‬تباّ ک‪ٜ‬ن‪ٛ‬ذ ٗ‪ٞ‬کن ؿذ با ‪ٛ‬تیج‪ ٠‬یی بش صلش تیٖ‬ ‫دا‪٘ٛ‬اسى سا اص پیؾ س‪ ٝ‬بشداسد تا ؿب ًاب‪ٞ‬ع‪ٝ‬اس دا‪٘ٛ‬اسًای ‪١‬اا باا‬ ‫ؿٌؼ ا‪٢ٛ‬ا تٌ٘یْ ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫دیذاس تیٖ ‪١‬ای ٗٔی دا‪٘ٛ‬اسى ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ن‪ٛ‬اذ دس چااسچا‪١ ٞ‬الاتا‪ ٠‬ا‪ّٝ‬‬ ‫ٗؼابوات ی‪ٞ‬س‪ ۳۱۳۱ ٝ‬دس ُش‪B ٟٝ‬اٗش‪ٝ‬ص (ؿ‪ٜ‬ب‪ )٠‬اص ػاػ ‪۴۱‬ۻ‪ ۳۱‬با‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ه ت‪٢‬شا‪ ٙ‬دس اػتادی‪ ٕٞ‬پاسً‪ً ٚ‬پ‪٢ٜ‬اُ‪ ٚ‬اؿاص ؿذ ‪ ٝ‬دس پایاا‪ ٙ‬تایاٖ‬ ‫ک‪ٜ‬ن‪ٛ‬ذ ٗ‪ٞ‬کن ؿذ حشیق خ‪ٞ‬د سا با یی ُْ ؿٌؼ د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫بٌسهب بِ ببزی برابر الوبى هیرظذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪٢ٗ-‬اجٖ ٗصذ‪ ٕٝ‬تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تباّ کشا‪ٛ‬ؼ‪ٗ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬اذ دس‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬باصی ای‪ ٚ‬تیٖ دس سهاب ‪١‬ای ی‪ٞ‬س‪ ۳۱۳۱ ٝ‬بشابش آ٘ا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬ایاذا‪ٙ‬‬ ‫بش‪ٝ‬د‪ٛ.‬ـشی‪ ٠‬اًیپ ب‪ٛ ٠‬وْ اص کذساػی‪ ٙٞ‬ک‪ٞ‬تباّ کشا‪ٛ‬ؼ‪ُ ٠‬ضاسؽ داد ًا‪٠‬‬ ‫ًشیٖ ب‪ٜ‬ضٗا ٗ‪٢‬اجٖ ٗصذ‪ ٕٝ‬تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تباّ ای‪ً ٚ‬ـ‪ٞ‬س با‪ ٠‬با‪٢‬ابا‪ٞ‬دی‬ ‫ًاْٗ سػیذ‪ ٟ‬اػ ‪ٗ ٝ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ دس ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬باصی کشا‪ٛ‬ؼ‪ ٠‬دس سهابا ‪١‬اای‬ ‫ی‪ٞ‬س‪ ۳۱۳۱ ٝ‬بشابش آ٘ا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬یذا‪ ٙ‬بش‪ٝ‬د‪.‬دیذاس تیٖ‪١‬ای ٗٔی آا٘اا‪ٝ ٙ‬‬ ‫کشا‪ٛ‬ؼ‪ ٠‬دس چاسچ‪ُ ٞ‬ش‪ٗF ٟٝ‬ؼابوات جإ ٗٔ ‪١‬ای اس‪ٝ‬پا ػ‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬با‪٠‬‬ ‫‪ ۲۶‬ط‪ٝ‬ئ‪ ٚ‬دس ٗ‪ٛٞ‬یخ بشُضاس ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬ب‪ٜ‬ضٗا ً‪ ٠‬پغ اص ‪ ۷‬ػاّ ‪ٝ‬هلا‪ ٠‬با‪٠‬‬ ‫تیٖ کشا‪ٛ‬ؼ‪ ٠‬باصُـ ‪ ۹‬ط‪ٝ‬ئ‪ ٚ‬دس باصی د‪ٝ‬ػتا‪ٗ ٠ٛ‬واباْ بأاـااسػاتاا‪ٙ‬‬ ‫ٗصذ‪ ٕٝ‬ؿذ‪.‬‬ ‫بؽبر رظی بِ دیذار بب ایراى هیرظذ‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪١ -‬اکبی تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تباّ ػاشام پاغ اص با‪٢‬ابا‪ٞ‬دی‬ ‫ٗصذ‪ٗٝ‬یتؾ ب‪ ٠‬باصی ٗوابْ تیٖ ٗٔی ایشا‪ٗ ٙ‬یسػذ‪.‬‬ ‫بـاس سػ‪١ ٚ‬اکبی تیٖ ٗٔی ک‪ٞ‬تباّ ػشام ً‪ ٠‬دس باصی ای‪ ٚ‬تیٖ ٗوااباْ‬ ‫‪ٗ ًَٜ َٜ١‬صذ‪ ٝ ٕٝ‬اص صٗی‪ٗ ٚ‬ؼابو‪ ٠‬خاس ؿذ‪ ٟ‬ب‪ٞ‬د دس تا٘اشیا‪ٚ‬‬ ‫س‪ٝ‬ص ُزؿت‪ ٠‬تیٖ ٗٔی ًـ‪ٞ‬سؽ بذ‪ٗ ٙٝ‬ـٌْ ؿشً ًشد ‪ ٝ‬ب‪ ٠‬دیاذاس‬ ‫ػ‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬ب‪ ٠‬ؿب ایشا‪ ٝ ٙ‬ػشام خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ سػیذ‪.‬‬ ‫پیؾ اص ای‪ ٚ‬سػا‪١٠ٛ‬ای ػشاهی اػنٕ ًشد‪ ٟ‬ب‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ً‪١ ٠‬اکابای ػاابان‬ ‫پشػپ‪ٓٞ‬یغ دیذاس ٗوابْ ایشا‪ ٙ‬سا اص دػ داد‪ ٟ‬اػ ‪.‬‬ ‫ایشا‪ ٝ ٙ‬ػشام ػ‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬ب‪ ٠‬ؿب دیذاسی ػش‪ٞٛ‬ؿ ػااص دس چااسچا‪ٞ‬‬ ‫ٗؼابوات ٗوذٗاتی جإ ج‪٢‬ا‪ٛ‬ی ‪ ۳۱۳۳‬هطش داس‪ٛ‬ذ ‪ٔٗ ٝ‬ای پا‪ٞ‬ؿاا‪ٗ ٙ‬اا‬ ‫بشای صؼ‪ٞ‬د بی دسدػش بایذ ٗوابْ ػشام پیش‪ٝ‬ص ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫افتتبح مبرگبُ فراٍری خبک‬ ‫ظفبلگری مَزُ مٌبى‬ ‫ػش‪ٝ‬یغ خبشی‪ٗ -‬ؼا‪ ٙٝ‬ص‪ٜ‬ایغدػتی ارسبایجا‪ ٙ‬ؿاشهای اص اکاتاتاا‬ ‫ًاسُا‪ ٟ‬کشا‪ٝ‬سی خاى ػلآِشی ً‪ٞ‬ص‪ًٜ ٟ‬ا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬ا‪ٜ‬ااػابا ‪١‬الاتا‪٠‬‬ ‫ص‪ٜ‬ایغدػتی خبش داد‪.‬‬ ‫ب‪ُ٠‬ضاسؽ س‪ٝ‬ابطػ٘‪ٗٞ‬ی اداس‪ٗ ًْٟ‬یشاثکش‪ِٜ١‬ای ُاشدؿاِاشی ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٜ‬ایغدػتی ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی کشؿاد ب‪ ٠‬اکشی‪ ٚ‬ض٘‪ ٚ‬اػنٕ ای‪ ٚ‬خبش‬ ‫ُل ۻ ب‪ٜٗ ٠‬اػب ُشاٗیذاؿ ‪١‬لت‪ ٠‬ص‪ٜ‬ایغدػتی ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬اؼاشکای‬ ‫ً‪ٞ‬ص‪ًٜ ٟ‬ا‪ ٙ‬ب‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ؿا‪٢‬اش خانم صا‪ٜ‬اایاغ دػاتای ‪١ ٝ‬ا‪ٜ‬اش‪١‬اای‬ ‫ػ‪ٜ‬تی ًاسُا‪ ٟ‬کشا‪ٝ‬سی خاى ػلآِشا‪ًٞ ٙ‬ص‪ًٜ ٟ‬ا‪ ٙ‬اکتتا ؿذ‪.‬‬ ‫ٗؼا‪ ٙٝ‬ص‪ٜ‬ایغ دػتی ارسبایجا‪ ٙ‬ؿشهی اداٗ‪ ٠‬دادۻ ًااسُاا‪ ٟ‬کاشا‪ٝ‬سی‬ ‫خاى ػلآِشا‪ًٞ ٙ‬ص‪ًٜ ٟ‬ا‪ ٙ‬با ٗـااسًا ػا‪ ٠‬جاا‪ٛ‬ابا‪ ٠‬اداس‪ً ٟ‬اْ‬ ‫ٗیشاثکش‪ِٜ١‬ی اػتا‪ ٙ‬ؿ‪٢‬شداسی ‪ ٝ‬بخؾ خص‪ٞ‬صی ؿ‪٢‬ش ً‪ٞ‬ص‪ًٜٟ‬اا‪ٙ‬‬ ‫اؿاص بٌاس ًشد‪.‬‬ ‫ب‪ ٠‬اکشی‪ ٚ‬اا‪٢‬اس داؿ ۻ ً‪ٞ‬ص‪ًٜ ٟ‬ا‪ ٙ‬ب‪ ٠‬ػا‪ٜ‬ا‪ٞ‬ا‪ٛ ٙ‬ااٗاضد ؿا‪٢‬اش ٗأای‬ ‫ص‪ٜ‬ایغدػتی ػلآِشی ػ‪ٜ‬تی اص ػ‪ٞ‬ی اداس‪ٗ ًْ ٟ‬یاشاث کاش‪١‬ا‪ٜ‬اِای‬ ‫ُشدؿِشی ‪ ٝ‬ص‪ٜ‬ایغدػتی ًـ‪ٞ‬س ٗؼشکی ؿذ‪ ٠ً ٟ‬دس ص‪ٞ‬ست ًؼب‬ ‫اٗتیاص الصٕ ب‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش ٗٔی ص‪ٜ‬ایغدػتی ػلآِشی ػ‪ٜ‬تی با‪ ٠‬بابا‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ سػیذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!