روزنامه ارک شماره 5209 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5209

روزنامه ارک شماره 5209

روزنامه ارک شماره 5209

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫خشًَت صذرًشیی اسیبّای اجتواػی‬ ‫در ارربایجاى شرقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫*یکشٌبِ ‪ 23‬اردیبْشت ‪ 3* 2011‬هی ‪ 21*3132‬رهضاى ‪ *2003‬سال سی ٍ یکن ( اٍتَزبیریٌجی ایل )* شوارُ (سایی)‪ 8 * 9311:‬صفحِ ‪31111‬ریال ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شاًی الکترًٍیکی ‪:‬سایت اختصاصی رٍزًاهِ ارک یا ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سرهقالِ‬ ‫اّویت قَاًیی بیی الوللی‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫قثک تزخاْ‪ ،‬ر‪ٚ‬س ‪ٟٔ ۷۷‬ز ساَ ٘‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬ه‪ٔ ٝ‬هوهی‪ٚ‬د ه‬ ‫‪ٞ‬ای خز ی ‪ ٚ‬فز‪ٚ‬ش تسّیوات ایٕاَ ضهی‪ ٜ‬اس سه‪ٛ‬ی‬ ‫ساسٔاٖ ُّٔ ت‪ ٝ‬ا زاٖ‪ِ ،‬غ‪ ٛ‬ضی‪ٕٞ .‬زا‪ ٜ‬ا ٗ ٔوی‪ٞ ٚ‬ا‪،‬‬ ‫»ِغ‪ٔ ٛ‬وی‪ٞ ٚ‬های ٔسهافهزتهخ تهزخهخ اضه هاظ‬ ‫حمیمخ«ا زاٖ ٘یش اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫لاتُ ذوز اس و‪ ٝ‬تزداضت‪ ٝ‬ضیٖ ا ٗ د‪ٔ ٚ‬هوهی‪ٚ‬د ه‬ ‫قثک ٔفاد ت‪ٛ‬افک تیٗ إِّّخ»تزخهاْ«ا٘هدهاْ ٌهزفه ‪.‬‬ ‫دِ ‪ٛ‬ری وط‪ٛ‬رأز ىا اس ِغ‪ٔ ٛ‬وی‪ٚ‬د تسّیهوهاتهخ‬ ‫ا زاٖ ‪٘ٚ‬أ‪ٛ‬فک ت‪ٛ‬دٖ تطثسات ٔتزاوٓ ا ٗ وط‪ٛ‬ر تهزای‬ ‫ادأ‪ٔ ٝ‬وی‪ٞ ٚ‬ای ادضی‪٘ ،ٜ‬طاٖ ٔخ د‪ٞ‬ی و‪ٞ ٝ‬ه‪ٙ‬ه‪ٛ‬س‬ ‫ل‪ٚ َٛ‬لزار‪ٞ‬ای ٔػ‪ٛ‬ب تیٗ إِّّخ ایتثار دار٘ی‪.‬‬ ‫ؾٕ‪ٙ‬ا ًٔتثز ت‪ٛ‬دٖ ت‪ٛ‬افمات تیٗ إِّّهخ ٔه‪ٛ‬ارد س هز را‬ ‫اضىار ٔخ ٕ٘ا یۺ‬ ‫‪ -۱‬وّی‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا تا ی اغ‪ٔٚ َٛ‬مزرات تیٗ إِّّهخ را‬ ‫ٔوتزْ ضٕزد‪ ٚ ٜ‬اخزا ٕ٘ا ‪ٙ‬ی‪.‬‬ ‫‪ٔ -۷‬زدْ وط‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا ٘یش سیاس د‪ٞ ِٚ‬ای خ‪ٛ‬د در ا ٗ‬ ‫سٔی‪ ٝٙ‬را تخ خ‪ ٚ ٟ‬اس ر‪ٚ‬ی تًػه خ‪ٙ‬احخ ت هکه ه‪ٝ‬‬ ‫٘ى‪ٙٙ‬ی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬د‪ِٚ‬تٕزداٖ وط‪ٛ‬ر‪ٔ ،‬مزرات ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ وطه‪ٛ‬ر را تها‬ ‫ًٔیار‪ٞ‬ای تیٗ إِّّخ ٔکاتم ٕ٘ا ‪ٙ‬ی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬چ‪ ٖٛ‬د‪ ِٚ‬یؿ‪ ٛ‬رسٕخ ساسٔاٖ ُّٔ ٔتهوهی ٔهخ‬ ‫تاضی‪ٔ ،‬داس اس ٘هزات ‪ ٚ‬ا٘تمادات خ‪ٛ‬درا ٘سثه ته‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ٔ ٚ‬مزرات تیٗ إِّّخ ًٔی‪ٛ‬ب ایالْ ٕ٘ا ی‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تک‪ٛ‬ر وّخ ٔفیی ‪ٔ ٚ‬ثث ت‪ٛ‬دٖ ٘مص ساسٔهاٖ ‪ٞ‬های‬ ‫تیٗ إِّّخ ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ا٘اٖ در حفهم غهّه ‪ ٚ‬غهال‬ ‫د٘یا ٔخ رسا٘ی و‪ ٝ‬ساسٔاٖ ُّٔ ‪ ٚ‬ارٌاٖ ‪ٞ‬ای ٔزته‪ٛ‬قه‪ٝ‬‬ ‫تزای حفم غّ ‪ٚ‬رفا‪ ٜ‬خأً‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ا٘خ ‪ ٚ‬خّ‪ٌٛ‬یهزی اس‬ ‫تىز‪ٚ‬ی ‪ٞ‬ای وط‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا لیرتٕ‪ٙ‬ی ٌٕزا‪ ،ٜ‬تا ی تهمه‪ ٛ‬ه‬ ‫ض‪٘ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬مزرات ر ش ‪ٚ‬درض ا ٗ ٘‪ٟ‬اد‪ٞ‬ا اخزا ٌزدد‪.‬‬ ‫ا ٗ تا‪ٚ‬ر ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د دار د و‪ٚ ٝ‬خه‪ٛ‬د فهمهز ‪ٌٚ‬هزسه‪ٙ‬هٍهخ‪،‬‬ ‫ت ز ثات ٔویف س س ٔط‪ٟٛ‬د ‪ٚ ٚ‬ل‪ٛ‬و خه‪ٙ‬هً ‪ٞ‬های‬ ‫‪ ٚ‬زاٍ٘ز ٌذضت‪ ،ٝ‬حاَ ‪ٚ‬ا ‪ٙ‬ی‪ ،ٜ‬اغّه ٘هاضهخ اس یهیْ‬ ‫تثًی وط‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا اس ل‪ٛ‬ا٘یٗ تیٗ إِّّخ ٔخ تاضی‪.‬‬ ‫پییاوزدٖ ؾ‪ٛ‬اتف ‪ٚ‬ؾٕا٘ ‪ٞ‬ای اخزائخ له‪ٛ‬ی تهزای‬ ‫اخزای ل‪ٛ‬ا٘یٗ تیٗ إِّّهخ ٔهخ ته‪ٛ‬ا٘هی هىهخ اس را‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ‪ٚ‬غ‪ َٛ‬ت‪ ٝ‬رفى ٌزفتاری ‪ٞ‬ای وه‪ٙ‬ه‪٘ٛ‬هخ ‪ ٚ‬اتهخ‬ ‫خ‪ٛ‬أى تطزی تّمخ ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫رئیسی‪ٍ :‬اکسیٌاسیَى افراد باالی‬ ‫‪ 81‬سال ایی ّفتِ توام هیشَد‬ ‫سز‪ ٚ‬س خثزی ‪ -‬س ‪ٍٛٙ‬ی ستاد ّٔخ ٔماتّ‪ ٝ‬تا وهز‪٘ٚ‬ها‬ ‫ٌف ۺ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ٖٛ‬افزاد تاالی ‪ ۸۸‬ساَ ا ٗ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تٕاْ‬ ‫ٔخ ض‪ٛ‬د ‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬ا ‪ٙ‬ی‪ٚ ٜ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ٖٛ‬افهزاد ‪ ۷۵‬تها ‪۸۸‬‬ ‫ساَ ‪ ٚ‬تًی اس اٖ افزاد ‪ ۷۸‬تا ‪ ۷۵‬ساَ ا٘داْ ٔهخ ضه‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یّیزؾا رئیسخ افش‪ٚ‬دۺ فاس ه ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ٖٛ‬وز‪٘ٚ‬ا در‬ ‫وط‪ٛ‬ر تزای ٘یز‪ٞٚ‬ای ت‪ٟ‬یاضتخ ‪ ٚ‬درٔا٘خ تٕهاْ ضهی ‪ٚ‬‬ ‫فاس د‪ ْٚ‬تزای افزاد تاالی ‪ ۸۸‬ساِ‪ ٝ‬ضز‪ٚ‬و ضهی‪ ٜ‬اسه ‪.‬‬ ‫أیی‪ٚ‬ار ٓ تا پا اٖ ا ٗ ‪ٞ‬فت‪ٚ ٝ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ٖٛ‬افهزاد تهاالی‬ ‫‪ ۸۸‬ساَ را تٕاْ و‪ٙ‬یٓ اس ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ا ‪ٙ‬ی‪٘ ٜ‬یش ‪ ۷۵‬تا ‪۸۸‬سهاِه‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تًی اس اٖ ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۸‬ساِ‪ ٝ‬را ضز‪ٚ‬و خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وهزد‪.‬‬ ‫سأا٘‪ ٝ‬ثث ٘اْ ‪ٚ‬اوسٗ وز‪٘ٚ‬ا ٘یش أاد‪ ٜ‬اس ت‪ ٝ‬س‪ٚ‬دی‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬زدْ ًٔزفخ ٔخ ض‪ٛ‬د‪.‬س ‪ٍٛٙ‬ی ستاد ّٔخ ٔماتّ‪ ٝ‬تها‬ ‫وز‪٘ٚ‬ا ٌف ۺ تزای ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ٖٛ‬سإِ‪ٙ‬یاٖ فًال ٘یهاسی‬ ‫ت‪ ٝ‬ثث ٘اْ ‪ٔ ٚ‬زاخً‪ ٝ‬حؿ‪ٛ‬ری ٘یس ‪٘ .‬یاسی ت‪ٔ ٝ‬زاخً‪ٝ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬سا ‪٘ ٓٞ‬یس ‪ ٚ‬اس قز ک تّفٗ ‪ ٚ‬پیأه ت‪ٔ ٝ‬هزدْ‬ ‫ایالْ ٔخ ض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اٌز تا ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ا ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬پیأه ارساَ ٘طی‪،‬‬ ‫سأا٘‪ٚ ٝ‬سارت ت‪ٟ‬یاض تزای ثث ٘اْ سإِ‪ٙ‬یاٖ تهزای‬ ‫‪ٚ‬اوسٗ ًٔزفخ ٔخ ض‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی افش‪ٚ‬دۺ ٔته‪ٛ‬سهف ریها ه‬ ‫پز‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬یاضتخ در وط‪ٛ‬ر ‪ ۶۱‬درغی ‪ ٚ‬تیطتز ٗ‬ ‫اغ‪ٙ‬افخ و‪ ٝ‬پز‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ها را ریها ه ٘هٕهخ وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هی‪،‬‬ ‫س‪ٛ‬پزٔارو ‪ٞ‬ا‪ ،‬خ‪ٛ‬ارتار فز‪ٚ‬ضخ ‪ٞ‬ا ‪٘ ٚ‬ها٘ه‪ٛ‬ا هخ ‪ٞ‬ها‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬ی‪.‬‬ ‫رئیسخ ٌف ۺ در خّس‪ ٝ‬أز‪ٚ‬س ستاد ّٔخ ٔماتّ‪ ٝ‬تا وز‪٘ٚ‬ا‬ ‫تز ‪ٚ‬ؾًی تیٕاری و‪ ٚٛ‬ی‪ ۱۹‬در وطه‪ٛ‬ر‪ٞ‬ها ٔهز‪ٚ‬ری‬ ‫ا٘داْ ضی ‪ ٚ‬ایالْ وزد ٓ و‪ٛ٘ ٝ‬و غاِه ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س وز‪٘ٚ‬ا‬ ‫در ا زاٖ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س خ‪ٟ‬ص افت‪ ٝ‬اٍّ٘یس اسه وه‪ ٝ‬در‬ ‫وط‪ٛ‬ر تاخ ‪ ٚ‬تاس ٔخ و‪ٙ‬ی‪ .‬حی‪ٚ‬د ‪ ۸۸‬درغی ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س‬ ‫وز‪٘ٚ‬ا در ا زاٖ اس ٘‪ٛ‬و ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س خ‪ٟ‬ص افت‪ ٝ‬اٍّ٘هیهسهخ‬ ‫اس ‪ ٚ .‬ز‪ٚ‬سخ و‪ ٝ‬سیستٓ ت‪ٟ‬یاض ‪ ٚ‬درٔاٖ اٍّ٘هیهس‬ ‫را ت‪ ٝ‬سا٘‪ ٛ‬درا‪ٚ‬رد ‪ ٚ‬تسیاری اس وط‪ٛ‬ر‪ٞ‬ای ار‪ٚ‬پا هخ را‬ ‫درٌیز وزد‪ٚ.‬ی افش‪ٚ‬دۺ در د٘یا ا٘‪ٛ‬او ‪ ٚ‬هز‪ٚ‬س خه‪ٟ‬هص‬ ‫افت‪ ٝ‬وز‪٘ٚ‬ا ٔا٘‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س اٍّ٘یسخ‪ ،‬افز مای خ‪ٛٙ‬تخ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٙٞ‬یی تاخ ‪ ٚ‬تاس ٔخ و‪ٙ‬ی‪ٔ .‬تاسفا٘‪ٞ ٝ‬ه‪ٙ‬هی‪ٚ‬سهتهاٖ تها‬ ‫‪ٚ‬ؾًی ٘أ‪ٙ‬اسثخ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬اس ‪ .‬سیستهٓ ته‪ٟ‬هیاضه ‪ٚ‬‬ ‫درٔاٖ ا ٗ وط‪ٛ‬ر تمز ثا ٘ات‪ٛ‬اٖ ضی‪ ٜ‬اس أهیهی‪ٚ‬ار هٓ‬ ‫ا ٗ وط‪ٛ‬ر ‪ ٓٞ‬سز ‪ ٚ‬سأاٖ تٍیزد ‪ ٚ‬تت‪ٛ‬ا٘ی تیهٕهاری را‬ ‫و‪ٙ‬تزَ و‪ٙ‬ی‪.‬‬ ‫پرداخت ٍام ازدٍاج ‪ ۰1‬هیلیًَی بِ باًکّا ابالؽ شذ‬ ‫سز‪ ٚ‬س خثزی ‪ -‬تا٘ه ٔزوشی در ت ط‪ٙ‬أ‪ٝ‬ای خکاب ته‪ٝ‬‬ ‫تا٘ه ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬اسسات ایتثاری ایالْ وزد و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬است‪ٙ‬هاد ته‪ٙ‬هی‬ ‫(اِف) تثػز‪ )۱۶( ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ت‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬ساَ ‪ ۱۴۸۸‬وهُ وطه‪ٛ‬ر‬ ‫ٔمزر ٌزد ی‪ ٜ‬اس ۺ‬ ‫ت‪ٙٔ ٝ‬ه‪ٛ‬ر حٕا اس اسد‪ٚ‬اج خه‪ٛ‬ا٘هاٖ‪ ،‬تها٘هه ٔهزوهشی‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ری اسالٔخ ا زاٖ ٔىّف اس اس ٔوُ پس ا٘هیاس ‪ٚ‬‬ ‫خاری لزؼاِوس‪٘ ٝٙ‬هاْ تا٘ىخ‪ ،‬تس‪ٟ‬یالت لزؼ اِهوهسه‪ٙ‬ه‪ٝ‬‬ ‫اسد‪ٚ‬اج ت‪ ٝ‬وّی‪ ٝ‬س‪ٚ‬ج‪ٞ‬ا خ و‪ ٝ‬تار یمی اسد‪ٚ‬اج ا٘‪ٟ‬ا تًی اس‬ ‫ىٓ فز‪ٚ‬رد ٗ ساَ ‪ ۹۷‬اس ‪ ٚ‬تاو‪ ٖٛٙ‬تسه‪ٟ‬هیهالت اسد‪ٚ‬اج‬ ‫در اف ٘ىزد‪ ٜ‬ا٘ی تا ا‪ ِٛٚ‬ه ٘ه هسه پهزداخه وه‪ٙ‬هی‪.‬‬ ‫ّوِ تا پایاى اهسال بایذ پرٍتکلّای بْذاشتی را رػایت کٌٌذ‪،‬‬ ‫ٍاکسی زدى بِ هؼٌای هصًَیت ًیست‬ ‫رئیسی‪ٍ :‬اکسیٌاسیَى افراد باالی‬ ‫‪ 81‬سال ایی ّفتِ توام هیشَد‬ ‫همین صفحه‬ ‫ٍیترییّای هَزُ دفاع‬ ‫هقذس تبریس ًصب شذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫اغاز فاز دٍم خَداظْاری در ساهاًِ اهالک‬ ‫با رفغ هحذٍدیت شوارُ هلی‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫»شاد «پیام ًویفرستذ‪،‬داًشاهَزاى‬ ‫ٍ خاًَادُّا هراقب ّکرّا باشٌذ‬ ‫ّوِ تا پایاى اهسال بایذ پرٍتکلّای بْذاشتی را رػایت کٌٌذ‪،‬‬ ‫ٍاکسی زدى بِ هؼٌای هصًَیت ًیست‬ ‫سز‪ ٚ‬س خثزی ‪-‬ر یسخٕ‪ٟٛ‬ری ٌف ۺ ‪ ۳۹‬درغی ٔزدْ دست‪ٛ‬رإًُِ‪ٞ‬ای‬ ‫ت‪ٟ‬یاضتخ را ریا ٕ٘خو‪ٙٙ‬یو‪ ٝ‬خکز٘ان اس ‪ًٙٔ ٚ‬ا ص ا ٗ اسه وه‪ٝ‬‬ ‫ٔی ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ تیطتزدرا ٗ ٔ‪ٛ‬ج تالخ تهٕها٘هیهٓ ‪ٚ‬د هزتهزاساٖ خهارج ضه‪ ٛ‬هٓ‪.‬‬ ‫حد االسالْ ‪ٚ‬إِسّٕیٗ حسٗ ر‪ٚ‬حا٘خ ٌف ۺ درأار‪ٚ‬ارلهاْ‪ٔ ،‬هزایهات‬ ‫ٔزدْ در ریا پز‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬یاضتخ ‪ ۶۱‬درغیاسه وه‪ ٝ‬خهکهز٘هان‬ ‫اس ‪ٚ .‬لتخ ‪ ۳۹‬درغی ٔزدْ ریا ٕ٘خو‪ٙٙ‬ی‪ًٙٔ ،‬ها هص ا هٗ اسه وه‪ٝ‬‬ ‫ٔخ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ تیطتز در ا ٗ ٔ‪ٛ‬ج تالخ تٕا٘یٓ ‪ ٚ‬د زتز اس اٖ خهارج ضه‪ ٛ‬هٓ‪.‬‬ ‫ر یسخٕ‪ٟٛ‬ری اتزاسوزدۺ ا ٗ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬رت ثات تالخ ٕ٘خٔا٘ی ‪ ٚ‬ته‪ٝ‬‬ ‫ٔثارس‪ ٜ‬خ‪ٛ‬دش تزای س٘ی‪ٔ ٜ‬ا٘یٖ ‪ ٚ‬اسار دادٖ ادأ‪ٔ ٝ‬خد‪ٞ‬ی‪ٚ .‬لهتهخ دار‪ٚ‬ی‬ ‫خی یی داد‪ٔ ٜ‬خض‪ٛ‬د‪ ،‬خ‪ٟ‬ص ٔخ اتی‪ٚ .‬لتخ در ضزا کخ اس و‪ ٝ‬ا هٕه‪ٙ‬هخ‬ ‫تیٖ تیٕار ٘سث ت‪ ٝ‬اٖ یىسإًُِ ٔخد‪ٞ‬ی‪ ،‬خ‪ٛ‬د را تهده‪ٟ‬هیهش ٔهخ وه‪ٙ‬هی‬ ‫تأما‪ ٔٚ‬و‪ٙٙ‬ی‪ٚ.‬ی در ادأ‪ٌ ٝ‬ف ۺ ٔ‪ٛ‬ج چ‪ٟ‬ارْ را ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س اٍّ٘یسخ تهزای‬ ‫ٔا درس وزد و‪ ٝ‬اسٔزسیزاق ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س ‪ٚ‬ارد ضی ‪ ٚ‬اسهتهاٖ خه‪ٛ‬سسهتهاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔدا‪ٚ‬ر ‪ ٚ‬سپس وُ وط‪ٛ‬ر را اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬وزد ‪ ٚ‬خسارت تشرٌخ د ی هٓ‪ٔ .‬ه‪ٛ‬ج‬ ‫ا داد ٔخض‪ٛ‬د ا‪ َٚ‬خاٖ ‪ ٚ‬سالٔ ٔزدْ را ت‪ ٝ‬خکز ٔخ ا٘یاسد‪ ،‬افزاد س هادی‬ ‫خاٖ خ‪ٛ‬د را اس دس ٔخد‪ٙٞ‬ی و‪ ٝ‬خسارت یهیٓ ‪ ٚ‬تشرٌخ اس و‪ٚ ٝ‬ارد‬ ‫ٔخض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اس قزف د ٍز تایث ٔخض‪ٛ‬د و‪ٚ ٝ‬ؾًی لزٔش ضه‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬هاچهار‬ ‫ض‪ٔ ٓ ٛ‬غاس‪ٜٞ‬ا ‪ ٚ‬وسه ‪ ٚ‬وار‪ٞ‬ا را تًکیُ و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬اس ِوهال ٔهاِهخ دچهار‬ ‫ٔطىُ ض‪ ٚ ٓ ٛ‬رف ‪ ٚ‬أی‪ٞ‬ا را ٔوی‪ٚ‬د و‪ٙ‬یٓ ‪ٔ ٚ‬زاوش أ‪ٛ‬سضخ ‪ ٚ‬ت طهخ‬ ‫اس فًاِی اداری را تًکیُ و‪ٙ‬یٓ‪.‬ر یسخٕ‪ٟٛ‬ری افش‪ٚ‬دۺ ‪ ٕٝٞ‬ا هٗ وهار‪ٞ‬ها‬ ‫اثار ٔاِخ‪ ،‬ر‪ٚ‬حخ‪ ،‬ر‪ٚ‬ا٘خ‪ ،‬اختٕایخ ‪ ٚ‬فز‪ٍٙٞ‬خ دارد ‪ ٕٝٞ‬ا ٗ اثار سه ه‬ ‫در سا ‪ٔ ٝ‬زایات ٔزدْ ٔخت‪ٛ‬ا٘ی ا داد ٘ط‪ٛ‬د‪ .‬اٌز در ا ‪ٙ‬ی‪ٛٔ ٜ‬ج په‪ٙ‬هدهٕهخ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ض‪ ٓ ٛ‬در سا ‪ ٝ‬ا ٗ اس و‪ ٝ‬اغ‪ َٛ‬ت‪ٟ‬یاضتخ را ٔزایات ٘ىزد ٓ‪ .‬تها‬ ‫ریا ٘ىزدٖ اغ‪ َٛ‬ت‪ٟ‬یاضتخ ٘ س ت‪ ٝ‬ا٘ساٖ ‪ ٚ‬تًی ت‪ ٝ‬خا٘‪ٛ‬اد‪ ٚ ٜ‬خأهًه‪ٝ‬‬ ‫نّٓ ٔخ ض‪ٛ‬د‪ .‬ا ٗ نّٓ تشرٌخ اس و‪ ٝ‬تا ی ت‪ ٝ‬اٖ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬وه‪ٙ‬هیهٓ‪.‬ر‪ٚ‬حها٘هخ‬ ‫ٌف ۺ در و‪ٙ‬ار پیطٍیزی‪ٚ ،‬اوسٗ ه یأُ تشری تزای ا ٗ اسه وه‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬دتز تت‪ٛ‬ا٘یٓ اسا ٗ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬س خالظ ض‪ٚ .ٓ ٛ‬اوسٗ‪ٞ‬ا خ و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت‪ٟ‬ا ت‪ِٛ‬هیهی‬ ‫ٔخو‪ٙٙ‬ی ‪ ٚ‬در وط‪ٛ‬ر‪ٞ‬ای ٔ تّف ٔػزف ٔخض‪ٛ‬د ت‪ٛٙ‬و دارد ‪ٔ ٚ‬هٕهىهٗ‬ ‫اس و‪ ٝ‬اثار اٖ ‪ ٓٞ‬ىساٖ ٘ثاضی‪ .‬أا در ییٗ حاَ أهز‪ٚ‬س ‪ٚ‬اوسهٗ سدٖ‬ ‫ت‪ٟ‬تز اس ‪ٚ‬اوسٗ ٘شدٖ اس ‪ٚ .‬اوسٗ ٔخت‪ٛ‬ا٘ی ضزا ف را ت‪ٟ‬تز وه‪ٙ‬هی ‪ ٚ‬تهزای‬ ‫حفم خاٖ ‪ ٚ‬لکى س٘دیز‪ٔ ٜ‬خت‪ٛ‬ا٘ی ٔ‪ٛ‬ثز تاضی‪ٚ .‬ی تاویی وزدۺ د‪ٕٞ ِٚ‬ه‪ٝ‬‬ ‫تالش خ‪ٛ‬د را ت‪ ٝ‬وار ٌزفت‪ ٝ‬و‪ٚ ٝ‬اوسٗ‪ٞ‬ا خ و‪ٚ ٝ‬سارت ت‪ٟ‬یاضه تها هیهی‬ ‫ٔخو‪ٙ‬ی ت‪ٝ‬رغٓ ‪ٔ ٕٝٞ‬طىالتخ در تأیٗ ارس ‪ ٚ‬ر هاَ دار هٓ ‪ٚ‬ارد وه‪ٙ‬هیهٓ‪.‬‬ ‫درس اس و‪ ٝ‬أز‪ٚ‬س در ‪ٔ ٗ ٚ‬ذاوز‪ٔ ٜ‬خو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬پیطزف ‪ٞ‬ا هخ در ا هٗ‬ ‫ٔذاوزات حاغُ ضی‪ ٜ‬اس أا ‪ٛٙٞ‬س در توز ٓ ‪ٞ‬ستیٓ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬افمخ حهاغهُ‬ ‫٘طی‪ ٜ‬اس و‪ ٝ‬در سا ‪ ٝ‬اٖ ٔطىالت ‪ٛٔ ٚ‬ا٘ى پیص ر‪ٚ‬ی ٔا تزداضته‪ ٝ‬ضهی‪ٜ‬‬ ‫اس ‪ .‬أز‪ٚ‬س ‪ٛٙٞ‬س ا ٗ ٔ‪ٛ‬ا٘ى پیص ر‪ٚ‬ی ٔا اسه ‪.‬ر‪ٚ‬حها٘هخ تها اضهار‪ ٜ‬ته‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ٌ ٖٛ‬ز‪ٜٞٚ‬ای ٔ تّف در ا‪ ِٛٚ‬ت‪ٙ‬یی‪ٞ‬های سه‪ ٚ ْٛ‬چه‪ٟ‬هارْ‪،‬‬ ‫خاقز٘طاٖ وزدۺ تزای ٌز‪ٞ ٜٚ‬ای تًیی در س‪ٙ‬ی ّٔخ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ٖٛ‬وهز‪٘ٚ‬ها‬ ‫فىزی ٘طی‪ ٜ‬اس و‪ٔ ٝ‬خض‪ٛ‬د درتار‪ ٜ‬ا٘‪ٟ‬ا فىز وزد‪ٌ .‬ز‪ٜٞٚ‬ا خ و‪ ٝ‬تا ٔزدْ‬ ‫س اد سز‪ٚ‬وار دار٘ی تزخخ اس د‪ٚ‬ستاٖ ٔخٌ‪ٙ ٛ‬ی و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا در سدٖ ‪ٚ‬اوسهٗ‬ ‫تمیْ داضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬ی‪ .‬ه ٌز‪ ،ٜٚ‬را٘‪ٙ‬یٌاٖ تاوسخ ‪ ٚ‬ات‪ٛ‬ته‪ٛ‬س ‪ٞ‬سهته‪ٙ‬هی وه‪ٝ‬‬ ‫تزدد‪ٞ‬ای س ادی دار٘ی‪ٌ .‬ز‪ٜٞٚ‬ا خ ‪ٞ ٓٞ‬ست‪ٙ‬ی و‪ٔ ٝ‬زتثا تا ٔزدْ در ارتهثهاـ‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬ی ٔا٘‪ٙ‬ی ٘یز‪ٞٚ‬ای ٔزستا٘خ ‪ ٚ‬پّیس ٔخض‪ٛ‬د ا هٗ ٌهز‪ٞ ٜٚ‬ها را تهمهیْ‬ ‫داد‪ .‬ر یسخٕ‪ٟٛ‬ری تػز وزدۺ ٘سث ت‪ٚ ٝ‬اردات ‪ٚ‬اوسهٗ خهارخهخ ‪ٚ‬‬ ‫حٕا اس ‪ٚ‬اوسٗ داخّخ‪ ،‬تا لیرت تالش خ‪ٛ‬د را ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬هیهٓ داد تها‬ ‫ٔزدْ اس ‪ٚ‬اوسٗ ت‪ٟ‬ز‪ٜٙٔ‬ی ض‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬خاٖ ٔزدْ حفان ض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ضزا هف تهزای‬ ‫وسه ‪ ٚ‬وار ٔزدْ ‪ ٚ‬توػیُ فزس٘یاٖ فزا‪ ٓٞ‬ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اخریی ٍضؼیت ٍاریس بخش دٍم سَد سْام ػذالت اػالم شذ‬ ‫سز‪ ٚ‬س خثزی ‪ٔ -‬ی زیأُ ضزو سپزد‪ٌٜ‬ذار ٔزوشی اخز ٗ ‪ٚ‬ؾًیه‬ ‫‪ٚ‬ار ش ت ص د‪ ْٚ‬س‪ٛ‬د س‪ٟ‬اْ ییاِ را ایالْ وزد ‪ٌ ٚ‬ف ۺ ت‪ٔ ٝ‬وؽ ا ‪ٙ‬هىه‪ٝ‬‬ ‫ضزو ‪ٞ‬ا س‪ٛ‬د را ‪ٚ‬ار ش و‪ٙٙ‬ی‪ ،‬ت‪ ٝ‬حساب ٔطٕ‪ٛ‬الٖ ‪ٚ‬ار ش خه‪ٛ‬ا‪ٞ‬هی ضهی‪.‬ته‪ٝ‬‬ ‫حسیٗ ف‪ٟ‬یٕخ در خٕى خثزٍ٘اراٖ تا تیاٖ ا ‪ٙ‬ى‪ٛٙٞ ٝ‬س په‪ٙ‬هح ضهزوه سه‪ٛ‬د‬ ‫س‪ٟ‬اْداراٖ را ‪ٚ‬ار ش ٘ىزد‪ٜ‬ا٘ی‪ٌ ،‬ف ۺ فزغ ا ٗ ضزو ‪ٞ‬ا تٕاْ ضی‪ ٜ‬اس‬ ‫‪ ٚ‬اٌز ‪ٚ‬ار ش ٘ى‪ٙٙ‬ی اسأخ اٖ ‪ٞ‬ا ایالْ یٕ‪ٔٛ‬خ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ضی‪ٚ.‬ی افش‪ٚ‬دۺ اِهثهته‪ٝ‬‬ ‫ا ٗ ایالْ یٕ‪ٔٛ‬خ یال‪ ٜٚ‬تزپیٍیزی‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬خز ٕ‪ٞٝ‬ای لا٘‪ ٖٛ‬ت‪ٛ‬سهًه‪ ٝ‬اسه ‪ٚ‬‬ ‫ؾٕا٘ اخزای ل‪ٛ‬ی دارد‪ٔ.‬ی زیأُ ضزو سپزد‪ٌ ٜ‬هذاری ٔهزوهشی در‬ ‫ادأ‪ ٝ‬درٔ‪ٛ‬رد اسادساسی ‪ ۴۸‬درغی تالخ ٔا٘ی‪ ٜ‬س‪ٟ‬اْ ییاِ ٘یش ت‪ٛ‬ؾی دادۺ‬ ‫أىاٖ خز ی ‪ ٚ‬فز‪ٚ‬ش س‪ٟ‬اْ ییاِ تاتًخ اس ضزا ف تاسار اس ‪ .‬اٌز ضزا ف ق‪ٛ‬ری پیص ر‪ٚ‬د و‪ ٝ‬أىاٖ فز‪ٚ‬ش ‪ٔ ٕٝٞ‬تمهاؾهیهاٖ‬ ‫فزا‪ ٓٞ‬ض‪ٛ‬د‪ٔ ،‬اتمخ س‪ٟ‬اْ ٘یش اساد خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ضی‪.‬‬ ‫تس‪ٟ‬یالت لزؼاِوس‪ ٝٙ‬اسد‪ٚ‬اج تزای ‪ٞ‬ز ه اس س‪ٚ‬ج‪ٞ‬ها در‬ ‫ساَ ‪ ۱۴۸۸‬تزاتز ‪ٔ ۷۸۸‬یّی‪ ٖٛ‬ر اَ ‪ ٚ‬تا د‪ٚ‬ر‪ ٜ‬تاسپزداخ ‪۱۸‬‬ ‫ساِ‪ ٝ‬اس ‪.‬ت‪ٙٔ ٝ‬ه‪ٛ‬ر وا‪ٞ‬ص سٗ اسد‪ٚ‬اج‪ ،‬تها٘هه ٔهزوهشی‬ ‫خٕ‪ٟ‬ه‪ٛ‬ری اسهالٔهخ ا هزاٖ ٔه‪ٛ‬نهف اسه تسه‪ٟ‬هیهالت‬ ‫لزؼ اِوسه‪ٙ‬ه‪ ٝ‬اسد‪ٚ‬اج تهزای س‪ٚ‬ج ‪ٞ‬های س هز ‪ ۷۵‬سهاَ‬ ‫‪ ٚ‬س‪ٚ‬خ‪ٞٝ‬ای س ز ‪ ۷۳‬ساَ ‪ٚ‬اخی ضزا ف در اف تسه‪ٟ‬هیهالت‬ ‫اسد‪ٚ‬اج را تا سمف ه ٔیّیارد ه ٔیّیارد ر اَ افهشا هص‬ ‫د‪ٞ‬ی‪ .‬تا٘ه ‪ٞ‬ا تا ی تزای ؾٕا٘ غزف ًا ىخ اس سه‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬رد‬ ‫ایتثارس‪ٙ‬دخ‪ ،‬ا ه ؾأٗ ‪ ٚ‬سفت‪ ٚ ٝ‬ا س‪ ٟٓ‬فزد اس حسهاب‬ ‫ارا٘‪ٞ ٝ‬یفٕ‪ٙ‬یی را ت‪ٙٔ ٝ‬شِ‪ ٝ‬ؾٕا٘ تپذ ز٘ی‪.‬ا ٗ ت ط‪ٙ‬أ‪ ٝ‬ته‪ٝ‬‬ ‫تا٘ه‪ٞ‬ای ّٔخ‪ ،‬غادرات‪ ،‬تدارت‪، ّٔ ،‬سپ‪ ،ٝ‬وطها‪ٚ‬رسی‪،‬‬ ‫ٔسىٗ‪ ،‬غه‪ٙ‬هًه ‪ٚ‬‬ ‫ٔههًههیٖ‪ ،‬تهه‪ٛ‬سههًهه‪ٝ‬‬ ‫غهههادرات‪ ،‬رفههها‪ٜ‬‬ ‫وارٌزاٖ‪ ،‬ته‪ٛ‬سهًه‪ٝ‬‬ ‫تًا‪ ،ٖٚ‬التػاد ٘‪،ٗ ٛ‬‬ ‫وارافز ٗ‪ ،‬پارسیاٖ‪،‬‬ ‫سأاٖ‪ ،‬پاسارٌاد‪ ،‬سزٔا ‪ ،ٝ‬سی‪ٙ‬ا‪ ،‬لزؼاِوس‪ٔ ٝٙ‬ه‪ٟ‬هز ا هزاٖ‪،‬‬ ‫دی‪ ،‬ض‪ٟ‬ز‪ٌ ،‬زدضٍزی‪ ،‬ا زاٖ سٔیٗ‪ ،‬خا‪ٚ‬رٔهیها٘ه‪ ،ٝ‬ا ه‪ٙ‬هی‪،ٜ‬‬ ‫لزؼ اِوس‪ ٝٙ‬رساِ ‪ٔ ،‬طتزن ا زاٖ ‪٘ٚ -‬ش‪ٚ‬ئهال‪ ،‬غه‪ٙ‬هی‪ٚ‬ق‬ ‫وارافز ‪ٙ‬خ أیی‪ٔ ،‬اسس‪ ٝ‬ایتثاری ُّٔ‪ٔ ،‬اسهسه‪ ٝ‬ایهتهثهاری‬ ‫واسپیٗ ‪ ٚ‬پس تا٘ه اتالٌ ضی‪ ٜ‬اس ‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫هٌظَم یادداشت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫انب نه یه بنزر؟!‬ ‫ا٘ا! دئییٓ ت‪ٙ‬ش‪ ٜ‬یزسٗ‪ ،‬سٗ ٘‪ٝ ٝ‬؟‬ ‫زسیش دئٍیُ دئسٓ تا٘زی اوس‪ٚ‬سٗ!‬ ‫اچیّٕا اٖ تاپٕاخا د ز ‪ٚ‬ارِیغیٗ‬ ‫دئٕه ا‪ٚ‬الر تاپٕاخا٘یٗ اوس‪ٚ‬سٗ‬ ‫اراتٕا یه س‪ٙ‬یٗ تا یٗ تا٘ز ٕیش‬ ‫ٌاس‪ِّ ٜ‬یه د‪ ، ٜ‬ارا٘یطیٗ ٌاس‪ٚ‬سٗ!‬ ‫تا یٗ ‪ٛ‬خی‪ٚ‬ر اخطیّیک دا ‪ٌ،‬اس‪ ْٚ‬د‪ٜ‬‬ ‫اخطیّیک الر ‪ ،‬تاخچاسخ ٘یٗ ٌ‪ِٛٛ‬سٗ‬ ‫لا٘یٓ س‪ٙ‬یٗ تاَ س‪ٛ‬د‪٘ٚ‬یٖ تار‪٘ ٜ‬یه‬ ‫ا‪ٚ‬ضاغی‪ٙ‬ال د ز ّیٍیٗ تاِ‪ٛ‬رسٗ!‬ ‫دا ا٘یزساٖ چتی‪ّٙ‬یه ِز او٘‪٘ٛ‬ی‪ٜ‬‬ ‫داٌ الر ویٕخ اغیزِیغا دوس‪ٚ‬رسٗ‬ ‫ضٗ اضاراْ ٌ‪ِٛٛ‬ش ِز ٗ ا چی‪ٙ‬ی‪ٜ‬‬ ‫س ‪ٌٛ‬یّیٕسٗ ض‪ّٙ‬یه ِز ٗ ٌ‪ِٛٛ‬سٗ‬ ‫له‪ٛ‬خاِسأیا ا‪ٚ‬ضاغی‪ٙ‬اْ ا ‪ٙ‬ی ی‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضاق الر ٗ اغش ‪ٙ‬یاوخ ساس‪ٚ‬سٗ‬ ‫س ‪ّٕ ٛ‬خ سٗ! چ‪ٛ‬خ س ‪ ٛ‬زْ ٔٗ س‪ٙ‬خ‬ ‫س ‪ّٕ ٛ‬خ ‪ٛ‬خ ‪ ،‬سٗ س ‪ٌٛ‬ی‪ٙ‬یٗ اوس‪ٚ‬سٗ‬ ‫خشًَت صذرًشیی اسیبّای اجتواػی در ارربایجاى شرقی‬ ‫سز‪ ٚ‬س خثزی ‪ٔ -‬ی زوُ أ‪ٛ‬ر اختٕایخ ‪ ٚ‬فز‪ٍٙٞ‬خ استا٘یاری اذرتها هدهاٖ ضهزلهخ‬ ‫ٌف ۺ ضزا ف استاٖ در ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬ی خط‪ ٘ٛ‬چ‪ٙ‬یاٖ خ‪ٛ‬ب ٘یس ‪ ،‬تک‪ٛ‬ر هىه‪ٔ ٝ‬هیها٘هٍهیهٗ‬ ‫‪ٚ‬ؾًی استاٖ درٔ‪ٛ‬ارد ى‪ ٝ‬تو ی‪ٛٙ‬اٖ ٔػاد ک خط‪ ٘ٛ‬تًز ف ٔیط‪ٛ‬د‪،‬اس ٔیا٘هٍهیهٗ‬ ‫وط‪ٛ‬ری تاالتز ت‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬در ا ٗ راستا ت‪ٛ‬سف ٔدٕ‪ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬ا‪ٚ‬دستٍا‪ٞ ٜ‬های دخهیهُ در ا هٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬و ‪ٚ‬تا تط یع تٕ‪ٛ‬لى ‪ٚ‬ؾًی ‪ ،‬س‪ٙ‬یخأى پیطٍیزی اسخط‪ ٘ٛ‬ت‪ٟ‬یه‪ ٚ ٝ‬تهی‪ ٚ‬هٗ‬ ‫ضی‪ ٜ‬اس ‪.‬تیرضى‪ٞٛ‬خ ان‪ٟ‬ار وزدۺ در تثػز‪ٜٞ‬ای ذ ُ ٔاد‪ ۸۸ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬تهز٘هأه‪ ٝ‬ضهطهٓ‬ ‫ت‪ٛ‬سً‪ ،ٝ‬د‪ٔ ِٚ‬ىّف اس تا تا ت‪ٟ‬ز‪ٌ ٜ‬یزی اس وّی‪ٝ‬ی نزفی دستٍا‪ٜٞ‬ا سٕ ‪ ٚ‬س‪ ٛ‬خ‬ ‫تًز ف و‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬تاپا اٖ تز٘أ‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ح ساِ‪ ٝ‬ضطٓ ٔیشاٖ درغی اسیث‪ٟ‬ای اختٕایخ را ‪ ۷۸‬اِخ‬ ‫‪ ۷۵‬درغیوا‪ٞ‬ص د‪ٞ‬ی ‪ٔٚ‬ا ٘یش تا تاسخ اس ا ٗ ٔاد‪ ،ٜ‬س‪ٙ‬یی رادرخػ‪ٛ‬ظ توث ٔ‪ٛ‬اخ‪ٟ‬ه‪ٝ‬‬ ‫تا خط‪ ٘ٛ‬در استاٖ پیصتی‪ٙ‬خ وزد ٓ‪ٚ.‬ی تاویی وزدۺ دستٍا‪ٜٞ‬ا ٔ‪ٛ‬نف ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ی تاتهزای‬ ‫یّٕیاتخ وزدٖ ا ٗ ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬و‪ ،‬ىسزی فزا ‪ٙ‬ی‪ٞ‬ا خ راقخ و‪ٙٙ‬ی‪ٚ‬د‪ٚ‬رٕ٘ای ٔ‪ٛ‬ؾه‪ٛ‬و ٘طهاٖ‬ ‫ٔیی‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬الیأات درستخ در ا ٗ راستا ا٘داْ ضی‪ ٜ‬اس ‪ٔ.‬ی زوُ أه‪ٛ‬ر اخهتهٕهایهخ‬ ‫‪ٚ‬فز‪ٍٙٞ‬خ استا٘یاری اذرتا داٖ ضزلخ خاقز٘طاٖ وزدۺ درراتک‪ ٝ‬ب توث خه‪ٛ‬دوطهخ‬ ‫‪ٚ‬خط‪ ٘ٛ‬تاحؿ‪ٛ‬ردا٘طٍا‪ ٜ‬یّ‪ ْٛ‬پشضىخ تثز ش‪،‬ادار‪ ٜ‬وُ ت‪ٟ‬ش ستخ ‪ٚ‬تااستفاد‪ ٜ‬اسنزفی‬ ‫ٔزدٔخ درخ‪ ٟ‬وا‪ٞ‬ص ا ٗ اسیث‪ٟ‬ا الیأاتخ ا٘داْ ضیو‪٘ ٝ‬طاٖ ٔیی‪ٞ‬هی تهزای پهاسه‬ ‫ٌ‪ ٛ‬خ ‪ٛٔٚ‬اخ‪ٙٔ ٟٝ‬کمخ تا د‪ٛٔٚ‬ؾ‪ٛ‬و خ‪ٛ‬دوطخ ‪ٚ‬خط‪ٌ ٘ٛ‬أ‪ٟ‬ای ٔ‪ٛ‬ثزی تزداضت‪ ٝ‬ا هٓ‬ ‫‪ٔ ٚ‬سیز قخ ضی‪ٔ ٚ ٜ‬دٕ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬الیأات ٘تید‪ ٝ‬ت ص ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اس ‪ٚ.‬ی افش‪ٚ‬دۺ در توث قالق‬ ‫‪ٚ‬ؾًی ٔاٖ چ‪ٙ‬یاٖ خ‪ٛ‬ب ٘یس ‪ٚ‬حتٕا السْ اس تاتٕأخ دستٍا‪ٜٞ‬ای ٔهته‪ِٛ‬هخ ا هٗ‬ ‫ت ص تا یشْ تیطتز ‪٘ ٚ‬مط‪ٝ‬ی را‪ ٜ‬یّٕیاتخ تزتالش و‪ٙٙ‬ی؛چزا و‪ٔ ٝ‬م‪ِٝٛ‬ی قالق ٔخت‪ٛ‬ا٘ی‬ ‫ٔسائُ د ٍزی راا دادو‪ٙ‬ی‪.‬ضى‪ٞٛ‬خ ٌف ۺٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬و ایتیادتزخالف سکه وطه‪ٛ‬ر وه‪ٝ‬‬ ‫تً‪ٛٙ‬اٖ ا‪ ِٛٚ‬ا‪ٔ َٚ‬سائُ اختٕایخ ٔکز اس ‪،‬دراستاٖ ٔاا ‪ٙ‬ک‪ٛ‬ر٘یسه ‪ٔٚ‬هاتهیال هُ‬ ‫ٔ تّف ت‪ ٝ‬خػ‪ٛ‬ظ الیأات دستٍا‪ٟٞ‬ای ذ ػال ‪ ٚ‬فز‪ ًٙٞ‬یهٕهیهک ٔهزدْ‪،‬چه‪ٙ‬هیاٖ‬ ‫درٌیزا ٗ ٔس ّ‪٘ ٝ‬یستیٓ ایتیادا‪ ِٛٚ‬ا‪ٔ َٚ‬ادرح‪ٛ‬س‪ٔ ٜ‬سائُ اختٕایخ ٘یس ‪،‬تک‪ٛ‬ر ىه‪ٝ‬‬ ‫رتث‪ٝ‬ی ٔادرح‪ٛ‬س‪ٜ‬ی ایتیاد درسک وط‪ٛ‬ر ‪ ۷۸‬ت‪ ٝ‬تًی اس ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪ 23‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 3‬می‬ ‫* ‪ 21‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9311‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3132‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫ایطاى اهازُ هساعست تطای پیطثطز هصاکطات تاجیکستاى ٍ قطقیعستاى است‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی ‪-‬وػ‪ِٜٞ‬ی ‪ٝ‬قاـت اٗ‪ٞ‬ـ غهبـخه‪٠‬‬ ‫ُلت‪ :‬خ٘‪ٞ٢‬ـی اوالٗی ایفا‪ ٙ‬اٗبؼُی غ‪ٞ‬ؼ ثهفای‬ ‫ٗىبػؽت ث‪ ٠‬پیٍجفؼ ٗهؿاًهفات تهبخهیهٌهىهتهب‪ٝ ٙ‬‬ ‫هفهیکوتب‪٘١ ٝ ٙ‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اـائ‪ ٠‬تدفثیبت ضو‪ٞ‬هی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬هی‬ ‫ؼـ ای‪ ٚ‬قٗهیه‪ٜ‬ه‪ ٠‬ـا اػهالٕ ٗهی ؼاـؼ‪ .‬اؼاـ‪ً ٟ‬هْ‬ ‫ا٘الع ـوب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬ـ وهػه‪ٜ‬هِه‪ٞ‬یهی ‪ٝ‬قاـت اٗه‪ٞ‬ـ‬ ‫غبـخ‪ ،٠‬وؼهیهؽ غه‪ٙ‬هیهت قاؼ‪ ٟ‬ؼـ ‪ٝ‬اًه‪ٜ‬هً ثه‪٠‬‬ ‫ؼـُیفی‪١‬بی ٗفقی ثی‪ ٚ‬تبخیٌىتب‪ ٝ ٙ‬هفههیهکوهتهب‪ٙ‬‬ ‫اظ‪٢‬بـ ؼاٌت‪ :‬خ٘‪٢‬ه‪ٞ‬ـی اوهالٗهی ایهفا‪ ٙ‬اغهجهبـ‬ ‫ؼـُیفی‪١‬بی اغیف ؼـ ٗ‪ٜ‬ب٘ن ٗفقی ٍٗتفى ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ؼ‪ٝ‬وت ‪ ٝ‬ثفاؼـ تبخیٌىتب‪ ٝ ٙ‬هفهیکوتهب‪ ٙ‬ـا‬ ‫ً‪ٜٗ ٠‬دف ث‪ًٍ ٠‬ت‪ ٝ ٠‬قغ٘ی ٌؽ‪ ٙ‬تؼؽاؼی اق ٌ‪٢‬ف‪ٛٝ‬ؽا‪ ٙ‬ؼ‪٘ ٝ‬فف ٌؽ‪ ٟ‬اوت‪ ،‬ثهب ‪ٛ‬هِهفا‪ٛ‬هی ؼ‪ٛ‬هجهبّ‬ ‫ٗیً‪ٜ‬ؽ‪.‬غ‪ٙ‬یت قاؼ‪ ٟ‬اکک‪ٝ‬ؼ‪ٗ :‬ب ٔ٘‪ ٚ‬توؽیف اق تؽاثیف ػبخْ وفا‪ ٙ‬ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ً‪ٜٗ ٠‬دف ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬هق ایه‪ٚ‬‬ ‫ؼـُیفی ‪١‬ب ٌؽ‪ ٟ‬اوت‪ ،‬ا٘٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ؼاـیٖ اؼاٗ‪ٗ ٠‬ؿاًفات ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ٗ‪ٜ‬ت‪٢‬ی ث‪ ٠‬ضْ ‪ ٝ‬کّهْ ٗىهبٓه٘هت‬ ‫اٗیک ‪١‬فُ‪ ٠ٛٞ‬اغتالف ٗفقی ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫قسضتّای جْاًی تِ زًثال احیای تطجام تا اٍاسظ هاُ هِ‬ ‫ ‬ ‫‪‬‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی ‪-‬غجفُکاـی ثٔ‪ٗٞ‬جفٍ ٗؽػی ٌؽ ً‪ ٠‬هؽـت‪١‬بی خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ؼـ تالی ‪١‬ىت‪ٜ‬ؽ تب ا‪ٝ‬اوٗ ٗب‪ٟ‬‬ ‫ای‪ٜ‬ؽ‪ٗ ٟ‬یالؼی ت‪ٞ‬اکن ‪١‬ىت‪٠‬ای ‪ ۵۱۰۲‬ثب ایفا‪ ٙ‬ـا اضیب ً‪ٜٜ‬ؽ‪.‬ث‪ُ ٠‬کاـی ایى‪ٜ‬ب‪ ،‬ثه‪ٛ ٠‬هوهْ اق ثهٔه‪ٗٞ‬هجهفٍ‪،‬‬ ‫هؽـت ‪١‬بی خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ؼـ تالی ‪١‬ىت‪ٜ‬ؽ تب ا‪ٝ‬اوٗ ٗب‪ ٝ ٠ٗ ٟ‬پیً اق ا‪ٛ‬وٕبی ت‪ٞ‬اکن ‪ٛ‬ظبـتی ًهٔهیهؽی ایهفا‪،ٙ‬‬ ‫ثفخبٕ ـا اضیب ً‪ٜٜ‬ؽ‪.‬ؼ‪ٗ ٝ‬وبٕ اـ‪ٝ‬پبیی ً‪ٛ ٠‬ػ‪ٞ‬اوت‪ٜ‬ؽ ‪ٛ‬بٌٕب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؼٓیْ ضىبویت ٗؿاًفات ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬کبی ٌه‪ٞ‬ؼ‪،‬‬ ‫تبـیع ٗؿً‪ٞ‬ـ ـا تبییؽ ًفؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬ای‪ٗ ٚ‬وبٕ‪١‬ب ‪٘١‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تبًیؽ ًفؼ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬ـا‪ٞ٘ ٟ‬ال‪ٛ‬ی ثفای ـویؽ‪ ٙ‬ث‪ ٠‬تلب‪ٖ١‬‬ ‫ٗیب‪ ٙ‬ایفا‪ ٝ ٙ‬اٗفیٌب ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ ؼاـؼ‪.‬ث‪ُ ٠‬کاـی ثٔ‪ٗٞ‬جفٍ‪ٗ ،‬ؿاًفات ثب ‪ٛ‬کؼییتف ٌؽ‪ ٙ‬ث‪ ٠‬تبـیع ‪ٗ ۵۵‬ه‪- ٠‬‬ ‫ً‪ٔ ٠‬فه االخْ ت‪ٞ‬اکن ٌؽ‪ٗ ٟ‬یب‪ ٙ‬ایفا‪ ٝ ٙ‬الا‪ٛ‬ه ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ا‪ٛ‬هفلی اته٘هی ثهفای ‪ٛ‬هظهبـت ثهف ػهؽٕ‬ ‫پ‪٢ٜ‬ب‪ٙ‬وبقی کؼبٓیت‪١‬بی ٗفتجٗ ثب ؿ‪ٜ‬یوبقی ا‪ٝ‬ـا‪ٛ‬ی‪ ٕٞ‬ت‪ٞ‬وٗ ایفا‪ ٙ‬اوت‪ٔ -‬ف‪ٝ‬ـیتف ٌؽ‪ٟ‬ا‪ٛ‬هؽ‪.‬یهٌهی اق‬ ‫ٗوبٗبت تبییؽ ًفؼ‪ ٟ‬اوت ً‪١ ٠‬ؽف ا‪١ٙ‬ب ث‪ ٠‬وفا‪ٛ‬دبٕ ـوب‪ٛ‬ؽ‪ ٙ‬ت‪ٞ‬اکن ضؽاهْ ز‪ٜ‬ؽی‪ ٚ‬ـ‪ٝ‬ق پیً اق ‪ٗ ۵۵‬ه‪٠‬‬ ‫ٗیثبٌؽ‪.‬ؼـ ػی‪ ٚ‬ضبّ یی ٌػُ ‪ٛ‬کؼیی ث‪ٗ ٠‬وبٗبت ‪ٝ‬قاـت غبـخ‪ ٠‬اٗفیٌب ثب خب‪ٟٔ٘‬هجهب‪ٛ‬ه‪ ٠‬غه‪ٞ‬ا‪ٛ‬هؽ‪ٙ‬‬ ‫تبـیع تؼیی‪ٌ ٚ‬ؽ‪ ٟ‬ثفای ث‪ ٠‬وفا‪ٛ‬دبٕ ـویؽ‪ُ ٙ‬لت‪١ُٞٝ‬ب اػالٕ ًفؼ ً‪ ٠‬ت‪ٞ‬اکن تب ا‪ٝ‬اوٗ ٗب‪ ٟ‬ل‪ٝ‬ئ‪ ٚ‬ضبِْ‬ ‫ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬ـاکبئْ ُف‪ٝ‬وی‪ ،‬الا‪ٛ‬ه ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ا‪ٛ‬فلی ات٘ی ؼـ ُلت‪ُٞٝ‬ی ـ‪ٝ‬ق پ‪ٜ‬حٌ‪ٜ‬ج‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼ ثهب ٌهجهٌه‪٠‬‬ ‫ثٔ‪ٗٞ‬جفٍ ‪ٛ‬ىجت ث‪ٛ ٠‬بث‪ٞ‬ؼ ًفؼ‪ ٙ‬ا٘الػبت ؼ‪ٝ‬ـثی‪١ ٚ‬ب ت‪ٞ‬وٗ ایفا‪ ٙ‬ؼـِ‪ٞ‬ـت ػهؽٕ ضّه‪ ّٞ‬ته‪ٞ‬اکهن ؼـ‬ ‫تبـیع ٗؼی‪ ٚ‬اثفاق ‪ِٛ‬فا‪ٛ‬ی ًفؼ‪.‬‬ ‫اٍلیاًَف‪ :‬اهیسٍاضین تَافق ّستِای تا پیص اظ هاُ هِ احیا ضَز‬ ‫ ‬ ‫ًظط ضاضیکٌٌسُ است‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ّا ٍ اذتالف‬ ‫ ‬ ‫ٍاعظی ‪ :‬هصاکطات ٍیی تا ٍجَز زضَاضی‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی ‪٘ٛ -‬بی‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬ـ‪ٝ‬وهیه‪ ٠‬ؼـ وهبقٗهب‪١ ٙ‬هبی‬ ‫ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ‪ٝ‬اهغ ؼـ ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ؼـ ُلت‪ُٞٝ‬یی اػالٕ ًفؼ ً‪٠‬‬ ‫اٗفیٌب هّؽ ثفؼاٌت‪ ٚ‬ت٘بٗی تطفیٖ‪١‬ب ػٔیه‪ ٠‬ایهفا‪ ٙ‬ـا‬ ‫‪ٛ‬ؽاـؼ‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬کاـی ایى‪ٜ‬ب‪ ،‬ث‪ٛ ٠‬وْ اق ـ‪ٝ‬ق‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬کفا‪ٛ‬ى‪ٞ‬ی ٓه‪ٗٞ‬ه‪ٛٞ‬هؽ‪،‬‬ ‫ٗیػبئیْ ا‪ٓٝ‬یب‪ٞٛ‬ف‪٘ٛ ،‬بی‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬ـ‪ٝ‬وی‪ ٠‬ؼـ وبقٗب‪١ ٙ‬بی ثیه‪ٚ‬‬ ‫آ٘ٔٔی ‪ٝ‬اهغ ؼـ ‪ٝ‬ی‪ٛ ٚ‬ىهجهت ثه‪ ٠‬وهفا‪ٛ‬هدهبٕ ـوهیهؽ‪ٙ‬‬ ‫ٗؿاًفات ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬پیً اق ات٘بٕ ٗب‪ ٠ٗ ٟ‬اثهفاق اٗهیهؽ‪ٝ‬اـی‬ ‫ًفؼ‪.‬‬ ‫‪٘١‬س‪ٜ‬ی‪ٌ ٚ‬جٌ‪ ٠‬پفن تی‪ٞ‬ی ؼـ غجفی ‪ٌٞٛ‬ت ً‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬یب‪ٞٛ‬ف ؼـ ُلت‪ُٞٝ‬یی ثب اوپ‪ٞ‬ت‪ٜ‬یی ٗؽػی ٌهؽ‪ً ٟ‬ه‪٠‬‬ ‫اٗفیٌب هّؽ ثفؼاٌت‪ ٚ‬تطفیٖ‪١‬ب ثب ثفزىت‪١‬بیی ‪٘١‬س‪ ٙٞ‬تف‪ٝ‬ـیىٖ‪ٛ ،‬وُ ضو‪ٞ‬م ثٍف ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬وؼ‪ٌٌٞٗ ٠‬ی ـا‬ ‫‪ٛ‬ؽاـؼ‪.‬ا‪ٓٝ‬یب‪ٞٛ‬ف ؼـ ای‪ ٚ‬غّ‪ َٞ‬ثیب‪ً ٙ‬فؼ‪ ٟ‬اوت‪ :‬اٗفیٌبیی‪١‬ب ای‪ ٚ‬تطفیٖ ‪١‬ب ـا ؼهیهوهب ثهػهٍهی اق ـکهغ‬ ‫تطفیٖ‪١‬ب ‪٘ٛ‬یؼا‪ٜٛ‬ؽ‪ .‬ا‪١ٙ‬ب ثف ای‪ ٚ‬ثب‪ٝ‬ـ‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬تطفیٖ‪١‬ب ‪١‬یر اـتجب٘ی ثب ثفخبٕ ‪ٛ‬ؽاـؼ‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬کاـی ایى‪ٜ‬ب‪ٛ ،‬ؽ پفایه‪ ،‬وػ‪ِٜٞ‬ی ‪ٝ‬قاـت غبـخ‪ ٠‬اٗفیٌبؼ‪ٛ‬یک ـ‪ٝ‬ق ُؿٌت‪ ٠‬ثب اٌبـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪١ ٠ٌٜ‬فُه‪ٛٞ‬ه‪٠‬‬ ‫ثبقٍُت ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬اکن ‪١‬ىت‪٠‬ای ‪ٛ ۵۱۰۲‬یبقٗ‪ٜ‬ؽ ـکغ تطفیٖ‪١‬ب اوت‪ٗ ،‬ؽػی ٌهؽ‪ ٟ‬ثه‪ٞ‬ؼ ًه‪ٝ ٠‬اٌه‪ٜ‬هِهته‪ ٚ‬ته‪ٜ‬ه‪٢‬هب‬ ‫تطفیٖ‪١‬بی ٗـبیف ثب ثفخبٕ ـا ٓـ‪ ٞ‬غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ًفؼ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ؼـ ای‪ ٚ‬قٗی‪ٗ ٠ٜ‬ؽػی ٌؽ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ :‬ضتی اُف ٗب ث‪ ٠‬ثفخبٕ ثبقُفؼیٖ ث‪ ٠‬اػ٘بّ تطفیٖ ػٔی‪ ٠‬کؼبٓیت‪١‬ب ایفا‪٠ً ٙ‬‬ ‫ؼـ ثفخبٕ پ‪ ًٌٞ‬ؼاؼ‪ٍٛ ٟ‬ؽ‪ ٟ‬اوت ‪ -‬اق خ٘ٔ‪ ٠‬اٌبػ‪ٌٌٞٗ ٠‬ی‪ٛ ،‬وٓ ضو‪ٞ‬م ثٍف ‪ ٝ‬ض٘بیت اق تهف‪ٝ‬ـیىهٖ ‪-‬‬ ‫اؼاٗ‪ٗ ٠‬یؼ‪١‬یٖ‪.‬‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی ‪ٗ -‬ط٘‪ٞ‬ؼ ‪ٝ‬اػظی ٗؿاًفات ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ـا ثب ‪ٝ‬خه‪ٞ‬ؼ‬ ‫ؼٌ‪ٞ‬اـی‪١‬ب ‪ ٝ‬اغتالف‪ٛ‬ظفٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ‪ٗ ،‬ثهجهت ‪ ٝ‬ـأهی ًه‪ٜ‬ه‪ٜ‬هؽ‪ٟ‬‬ ‫ؼا‪ٛ‬ىت ‪ُ ٝ‬لت‪ٗ :‬ؿاًفات ـ‪ٝ‬ق‪١‬هبی وهف‪ٛ‬ه‪ٌٞ‬هت وهبقی ـا‬ ‫ٗی ُؿـا‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ثب ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ ثفغی ؼٌ‪ٞ‬اـی‪١‬ب‪ ،‬اٗب کٕبی ا‪ٗ ٙ‬ثجهت‬ ‫اوت ‪ ٝ‬اُف ـ‪ٛٝ‬ؽ ث‪١ ٠‬ه٘هیه‪ٌ ٚ‬هٌهْ پهیهً ثهف‪ٝ‬ؼ‪ٌ ،‬هب‪١‬هؽ‬ ‫پیٍفکت ‪١‬بیی ؼـ ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬ؼ‪ .‬پبیِهب‪ ٟ‬ا٘هالع ـوهب‪ٛ‬هی‬ ‫ـیبوت خ٘‪ٞ٢‬ـی‪ ،‬ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ـئیه ؼکتف ـئهیهه خه٘ه‪٢‬ه‪ٞ‬ـی‪،‬‬ ‫تالی ؼ‪ٓٝ‬ت ‪ ٝ‬تیٖ ٗؿاًف‪ًٜٜ ٟ‬ؽ‪ ٟ‬ایهفا‪ُ ،ٙ‬هلهت ‪ُٝ‬ه‪ ٞ‬ؼـ‬ ‫زبـز‪ٞ‬ه تفویٖ ٌؽ‪ ٟ‬ت‪ٞ‬وٗ ٗىئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬اـٌؽ ًٍ‪ٞ‬ـ ‪ ٝ‬تطون ٌف‪ ٖٝ‬ثیب‪ٌ ٙ‬ؽ‪ ٟ‬اق وه‪ٞ‬ی ٗهوهبٕ ٗهؼهظهٖ‬ ‫ـ‪١‬جفی اوت ‪ ٝ‬ؼـ ای‪ٗ ٚ‬ىیف ٗیً‪ٌٞ‬یٖ ؼـ ُلت ‪١ُٞٝ‬ب ثب ـػبیهت ‪١‬ه٘ه‪ٗ ٠‬هالضهظهبت ‪ ٝ‬هه‪ٞ‬ا‪ٛ‬هیه‪ٝ ٚ‬‬ ‫زبـز‪ٞ‬ه‪١‬بی اثالؿی‪ ،‬ث‪ ٠‬اضیبی ثفخبٕ ‪ ٝ‬ـکغ تطفیٖ ‪ٛ‬بیْ اییٖ‪ٝ .‬اػظی ُلت‪ :‬ثهب ـکهغ تهطهفیهٖ ‪١‬هبی‬ ‫ظبٓ٘ب‪ ٠ٛ‬ػٔی‪ٔٗ ٠‬ت ثکـٍ ایفا‪ ،ٙ‬ثؽ‪ ٙٝ‬تفؼیؽ ـ‪ٝ‬ق‪١‬بی غ‪ٞ‬ثی ؼـ ا‪ٛ‬تظبـ اهتّبؼ ًٍ‪ٞ‬ـ ‪ٗ ٝ‬هؼهیهٍهت ٗهفؼٕ‬ ‫غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ث‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬ؼ‪ٓٝ‬ت ؼ‪ٝ‬اقؼ‪ٗ ٖ١‬یً‪ٌٞ‬ؽ ثؽ‪ ٙٝ‬ک‪ٞ‬ت ‪ٝ‬هت اق ‪١‬ف کفِتی ثفای ‪ٛ‬یْ ث‪ ٠‬ای‪١ ٚ‬ؽف اوتهلهبؼ‪ٟ‬‬ ‫ً‪ٜ‬ؽ‪ .‬ـئیه ؼکتف ـئیه خ٘‪ٞ٢‬ـی ث‪ ٠‬ولف‪١‬بی ٗ‪ٜٙ‬و‪٠‬ای ‪ٝ‬قیف اٗ‪ٞ‬ـغبـخ‪ ٠‬اٌهبـ‪ ٝ ٟ‬غهب٘هف‪ٍٛ‬هب‪ً ٙ‬هفؼ‪:‬‬ ‫‪ٞ٘١‬اـ‪ ٟ‬اػالٕ ًفؼ‪ ٟ‬ایٖ ً‪ ٠‬خ٘‪ٞ٢‬ـی اوالٗی ایفا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬وؼ‪ ٠‬ـ‪ٝ‬اثٗ ثب ‪٘١‬ىبیِب‪ ٙ‬غه‪ٞ‬ؼ ـا یهی ‪١‬هؽف‬ ‫ـا‪١‬جفؼی ٗیؼا‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٜٗ ٠‬بکغ ٍٗتفى ٗ‪ٜٙ‬و‪٠‬ای‪ ،‬اق ُلت‪ٌ٘١ ٝ ُٞٝ‬بـی ثب ‪٘١‬ىبیِب‪ ٙ‬اوتهوهجهبّ‬ ‫ًفؼ‪ ٟ‬اوت‪ٝ .‬ی اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬ولف ظفیق ث‪ ٠‬ز‪ٜ‬ؽ ًٍ‪ٞ‬ـ ‪٘١‬ىبی‪ٛ ٠‬یک ُبٗی ؼـ ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ـاوتبوت ‪ ٝ‬ثب ته‪ٞ‬خه‪ ٠‬ثه‪٠‬‬ ‫قٗی‪١٠ٜ‬بی ‪ٌ٘١‬بـی ‪١‬بی ٍٗتفى ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬وؼ‪ ٠‬ـ‪ٝ‬اثٗ ‪٘١ ٝ‬س‪ٜ‬ی‪ٔ ٚ‬ف‪ٝ‬ـت ُلت ‪١ُٞٝ‬بی ؼـ‪ٜٙٗٙٝ‬هوه‪ ٠‬ای‬ ‫ثفای ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب زبًٓ‪١‬بی ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ولف ا‪ٛ‬دبٕ ٌؽ‪ ٝ ٟ‬غ‪ٌٞ‬جػتب‪ ٠ٛ‬ث‪ٛ ٠‬تبیح غ‪ٞ‬ثی ـویؽ‪ ٟ‬اوت‪.‬‬ ‫ًوایٌسُ هجلس‪ :‬ضسیسگی تِ ترلفات تَزجِ ‬ ‫زض هسیط صحیح تْتطیی اقسام است‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی ‪ -‬ػٔی غٕفیب‪٘ٛ ٙ‬بی‪ٜ‬ؽ‪ٗ ٟ‬هدهٔهه ٌه‪ٞ‬ـای‬ ‫اوالٗی ؼـ ـٌت‪ ٠‬ت‪ٞ‬ئیتی تبًیؽ ًفؼ ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬طهفق ثه‪ٞ‬ؼ‪ٙ‬‬ ‫تػٔق ِ‪ٞ‬ـت ُفکت‪ ٠‬ؼـ ث‪ٞ‬ؼخه‪ ۰۰۱۱ ٠‬ته‪ٞ‬وهٗ ػهؽ‪ ٟ‬ای‬ ‫ٗؼؽ‪ٝ‬ؼ‪ ،‬ث‪٢‬تفی‪ ٚ‬اهؽإ ـویؽُی ث‪ ٠‬ایه‪ ٚ‬تهػهٔهق ؼـ ٗىهیهف‬ ‫ِطیص ‪ٜٙٗ ٝ‬وی ا‪ ٙ‬ثب ‪١‬ؽف تهٌهفاـ ‪ٍٛ‬هؽ‪ ٙ‬تهػهٔهق ؼـ‬ ‫وبّ‪١‬بی ای‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬اوت‪.‬‬ ‫ػٔی غٕفیب‪٘ٛ ٙ‬بی‪ٜ‬ؽ‪ٗ ٟ‬هفؼٕ ته‪٢‬هفا‪ ،ٙ‬ـی‪ٌ ،‬ه٘هیهفا‪ٛ‬هبت‪،‬‬ ‫اوالٍٗ‪٢‬ف ‪ ٝ‬پفؼیه ؼـ یبقؼ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ؼ‪ٝ‬ـ‪ٗ ٟ‬هدهٔهه ٌه‪ٞ‬ـای‬ ‫اوالٗی ؼـ ای‪ ٚ‬ـٌت‪ٌٞٛ ٠‬ت‪ :‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػؽٕ پهبوهػهِه‪ٞ‬یهی‬ ‫اهبیب‪ ٙ‬هبٓیجبف ‪ٛ ٝ‬بؼاـا‪ٛ ٙ‬ىجت ث‪ ٠‬تـییفات ُىتفؼ‪ ٟ‬اـههبٕ ‪ٝ‬‬ ‫اػؽاؼ خؽا‪ ّٝ‬ث‪ٞ‬ؼخ‪ ۰۰۱۱ ٠‬په اق ـایُهیهفی الیهطه‪ ٠‬ؼـ‬ ‫ِط‪ٗ ٚ‬دٔه ‪٘١ ٝ‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تالی ‪٠٘١‬خب‪ٛ‬هجه‪ ٠‬ػهؽ‪ ٟ‬ای ثهفای‬ ‫ثفغ‪ٞ‬ـؼ ویبوی ‪ ٝ‬ـوب‪٠ٛ‬ای ثب ای‪ٞٔٞٗ ٚ‬ع‪ٙٗ ،‬بٓجی ـا خ‪٢‬هت‬ ‫ت‪ٜٞ‬یف اکٌبـ ػ٘‪ٗٞ‬ی ثیب‪ٗ ٙ‬یً‪.ٖٜ‬‬ ‫ا‪ ٝ‬اؼاٗ‪ ٠‬ؼاؼ‪ :‬ا‪ٛ‬س‪ً ٠‬بٗال ٍٗػُ اوت ای‪ٛ ٠ٌٜ‬ه٘هبیه‪ٜ‬هؽُهب‪ٙ‬‬ ‫ٗدٔه ؼـ ‪ ۵۲‬اول‪ٜ‬ؽ ‪ ۰۹۱۱‬ؼـ اغفی‪ ٚ‬خٔى‪ ٠‬وهبّ‪ً ،‬هٔهیه‪٠‬‬ ‫تجّف‪١ ٟ‬ب‪ ،‬اضٌبٕ ‪ ٝ‬خؽا‪ ّٝ‬ثه‪ٞ‬ؼخه‪ ٠‬ـا ثهفاوهبن ایهفاؼات‬ ‫ٌ‪ٞ‬ـای ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬ثف٘فف ‪ ٝ‬تّ‪ٞ‬یت ًفؼ‪ٛ‬ؽ ‪ ۵۲ ٝ‬اول‪ٜ‬هؽ ‪ٛ‬هیهک‬ ‫ـئیه ٗدٔه ـو٘ب هب‪ ٙٞٛ‬ث‪ٞ‬ؼخ‪ ٠‬وبّ ‪ ٝ ۰۰۱۱‬خؽا‪ ّٝ‬ا‪ ٙ‬ـا‬ ‫٘ی ‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬بی خؽاُب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬ـئهیهه خه٘ه‪٢‬ه‪ٞ‬ـی اثهالؽ ًهفؼ‪.‬‬ ‫ای‪٘ٛ ٚ‬بی‪ٜ‬ؽ‪ٗ ٟ‬دٔه ٌه‪ٞ‬ـای اوهالٗهی اؼاٗه‪ ٠‬ؼاؼ‪:‬ـئهیهه‬ ‫ً٘یىی‪ ٙٞ‬تٔلین ث‪ٞ‬ؼخ‪ٛ ٠‬یک ؼـ پبوع ٔ٘‪ ٚ‬ـؼ تؿًف‪ٗ ،‬ؽػهی‬ ‫ٌؽ خؽا‪ ّٝ‬ؼـ پی‪ٞ‬وت ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ اوت ‪ ٝ‬تبًیؽ ٗیً‪ٜ‬هؽ‪ :‬اال‪ٙ‬‬ ‫‪ ٠ً ٖ١‬ا‪ ٙ‬ـا ٗیکفوتیٖ اِالضبت خؽا‪ ّٝ‬ـا کفوتبؼ‪ٟ‬ایهٖ‪...‬‬ ‫هجْ اق اثالؽ ث‪ٞ‬ؼخ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؼ‪ٓٝ‬ت‪ ،‬ته٘هبٕ ـؼیهق ‪١‬هب‪ ،‬خهؽا‪،ّٝ‬‬ ‫تـییفات ٗتلفه‪ ٠٘١ ٝ ٠‬اِالضبت‪ ،‬اضٌبٕ ث‪ٞ‬ؼخ‪ ٠‬ا‪ٛ‬دبٕ ٌهؽ‪ٟ‬‬ ‫‪ّٞٗ ٝ‬ه اوت‪.‬غٕفیب‪ُ ٙ‬لت‪ٝ :‬هتهی خه‪ٜ‬هبه ‪ٛ‬هبؼـا‪ ٙ‬ثهب‬ ‫ِفاضت اػالٕ ٗیً‪ٜ‬ؽ خؽا‪ ّٝ‬اِالش ٌهؽ‪ ٟ‬ؼـ پهیه‪ٞ‬وهت‬ ‫ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ اوت ‪ ٝ‬اال‪ ٠ً ٙ‬ا‪ ٙ‬ـا ٗیکفوتیٖ ٌ‪ٞ‬ـای ‪ٛ‬هِه‪٢‬هجهب‪،ٙ‬‬ ‫اِالضبت خؽا‪ ّٝ‬ـا ‪ ٖ١‬کفوتبؼ‪ٟ‬ایٖ ‪ ٝ‬اِالضبت ا‪ٛ‬دبٕ ٌؽ‪ٟ‬‬ ‫‪ّٞٗ ٝ‬ه اوت؛ یؼ‪ٜ‬ی اق ‪ ۵۲‬اول‪ٜ‬ؽ ‪ً ۱۱‬ه‪ ٠‬ههب‪ٛ‬ه‪ ٙٞ‬ثه‪ٞ‬ؼخه‪٠‬‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬ـو٘ب ث‪ ٠‬ؼ‪ٓٝ‬ت اثالؽ ٌؽ‪ٞٔٞٗ ،‬ع ث‪ٞ‬ؼخ‪ ٠‬ؼـ ‪ ٠٘١‬اثؼبؼ‬ ‫غبت٘‪ٗ ٠‬ییبثؽ‪.‬‬ ‫کطَضّای ّوکاض زٍضاى تحطین ضا فطاهَش ًویکٌین‬ ‫ ‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی ‪ٗ -‬ؼب‪ ٙٝ‬ؼیپٔ٘بوهی اههتهّهبؼی‬ ‫‪ٝ‬قاـت اٗ‪ٞ‬ـ غبـخ‪ ٠‬ثب ثیب‪ ٙ‬ایه‪ٜ‬هٌه‪ًٍ ٠‬ه‪ٞ‬ـ‪١‬هبی‬ ‫‪ٌ٘١‬بـ ؼـ ؼ‪ٝ‬ـا‪ ٙ‬تطفیٖ ـا کفاٗ‪ٞ‬ی ‪٘ٛ‬یًه‪ٜ‬هیهٖ‪،‬‬ ‫ُلت‪:‬ای‪ ٚ‬ویبوت ٗؽ‪ٛ‬ظف ٗبوهت ًه‪ ٠‬وهفٗهبیه‪٠‬‬ ‫ُؿاـا‪ ٙ‬غبـخی ًبالی غ‪ٞ‬ؼ ـا ؼـ ؼاغْ ایهفا‪ٙ‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یؽ ً‪ٜٜ‬ؽ‪ .‬ثبیؽ ثفای ‪ٝ‬ـ‪ٝ‬ؼ تٌ‪ٜٞٓٞ‬لی ‪ ٝ‬وبغت‬ ‫ؼـ ؼاغْ ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬خؽی ؼاٌت‪ ٠‬ثبٌیٖ ‪ٛ ٝ‬جبیؽ کهوهٗ‬ ‫ّٗههفف ًهه‪ٜ‬هه‪ٜ‬ههؽ‪ ٟ‬ثههبٌههیههٖ‪ .‬وههیههؽ ـوهه‪ّٞ‬‬ ‫ٗ‪٢‬بخفُلت‪ُ :‬فایً ‪١‬بی ویهبوهی ‪ ٝ‬اٗه‪ٜ‬هیهتهی‬ ‫وبغتبـ ‪ٝ‬قاـت اٗ‪ٞ‬ـ غبـخ‪ ٝ ٠‬ههب‪ٛ‬ه‪ ٙٞ‬اوهبوهی‬ ‫ثیٍتف اق ٗىبئْ اهتّهبؼی اوهت‪ٝ .‬قاـت اٗه‪ٞ‬ـ‬ ‫غبـخ‪ ٖ١ ٠‬ثف ای‪ ٚ‬اوبن‪ ،‬ثیهٍهتهف یهی ‪ٝ‬قاـت‬ ‫ویبوی ‪ ٝ‬اٗ‪ٜ‬یتی اوت‪ٗ .‬هؼهؿٓهی ‪١‬ه٘هکٗهب‪ ٙ‬ثهب‬ ‫ػوت ‪ٍٛ‬ی‪ٜ‬ی اٗفیٌب اق ثفخبٕ‪ ،‬اهبی ؼًتف ظفیق‬ ‫ گعاضش‬ ‫پیاهسّای تْثَز هٌاسثات تْطاى‪ -‬ضیاض ‬ ‫تطای هٌغقِ‬ ‫ٓط‪ ٚ‬اٌتی خ‪ٞ‬یب‪ٓٝ ٠ٛ‬یؼ‪٢‬ؽ ػفثىتب‪ ٙ‬ؼـ هجبّ ایفا‪ ٙ‬ثب ‪ٝ‬اً‪ٗ ًٜ‬ثهجهت‬ ‫ایفا‪ٞٗ ٙ‬اخ‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬اوت‪ .‬اُف ای‪ٓ ٚ‬ط‪ ٚ‬اٌتی خ‪ٞ‬یب‪ ٠ٛ‬ؼـ ػفِ‪ ٠‬ػْ٘‬ ‫ٗطون ٌ‪ٞ‬ؼ‪ُ ،‬ف‪ ٟ‬ثىیبـی اق ٌٍٗالت ؼـ ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ثهبق ٗهی ٌه‪ٞ‬ؼ ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬کی‪١ ٠ٜ‬بیی ً‪ ٠‬تبً‪ِ ٜٙٞ‬فف توبثْ ٌؽ‪ِ ،ٟ‬فف اـتوبی اٗ‪ٜ‬یت ‪ٝ‬‬ ‫ثجبت ‪ ٝ‬ـکب‪ٗ ٟ‬فؼٕ ٗ‪ٜٙ‬و‪ٗ ٠‬ی ٌ‪ٞ‬ؼ‪ .‬په اق ا‪ٛ‬تٍبـ اغجبـی تبییؽ ‪ٍٛ‬ؽ‪ٟ‬‬ ‫ٗج‪ٜ‬ی ثف ؼیؽاـ ٗوبٗبت ایفا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ػفثىتب‪ٛ‬هی ؼـ ػهفام ‪ ٝ‬کهبـؽ اق‬ ‫ِطت ‪ ٝ‬ووٖ ای‪ ٚ‬اغجبـ‪ٗ ،‬ط٘ؽ ث‪ ٚ‬ؤ٘ب‪ٓٝ ٙ‬یهؼه‪٢‬هؽ ایه‪ًٍ ٚ‬ه‪ٞ‬ـ‬ ‫‪ٛ‬ىجت ث‪ ٠‬تـییف تٌٍیالت ‪ٝ‬قاـت غبـخه‪ ٠‬اههؽإ‬ ‫ًفؼ‪ٗ ٝ ٟ‬ؼب‪ٛٝ‬ت ؼیپٔ٘بوی اهتّبؼی ـا تٍهٌهیهْ‬ ‫ؼاؼ‪ٛ‬ؽ‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٖ١ ٠ٌٜ‬اً‪ ٜٙٞ‬اؼاـ‪ًٟ‬هْ ‪١‬هبی‬ ‫ـ‪ٝ‬اثٗ ؼ‪ٝ‬خب‪ٛ‬ج‪ ٠‬ؼـ ثهػهً ‪١‬هبی وهیهبوهی قیهف‬ ‫‪ٛ‬ظف ٗؼب‪ٛٝ‬ت ویبوی ‪ ٝ‬ؼـ ثػً‪١‬بی اههتهّهبؼی‬ ‫قیف ‪ٛ‬ظف ٗؼب‪ٛٝ‬ت ؼیپٔ٘بوی اهتهّهبؼی ‪١‬ىهته‪ٜ‬هؽ‪،‬‬ ‫اظ‪٢‬بـ ؼاٌت‪ٝ :‬قاـت اٗ‪ٞ‬ـ غبـخ‪ ٠‬ؼـ وبّ ‪١‬هبی‬ ‫اغیف تالی ًفؼ‪ ٟ‬تب ـ‪ َٛ‬اهتّبؼی غ‪ٞ‬ؼ ـا ثیٍتف‬ ‫ً‪ٜ‬ؽ‪ .‬آجت‪ ٠‬ثف اوهبن ههب‪ٛ‬ه‪ٗ،ٙٞ‬ىهئه‪ ّٞ‬تهدهبـت‬ ‫غبـخی‪ٝ ،‬قاـت ِ٘ت اوت ‪ٓٝ‬ی تى‪٢‬یْ اٗه‪ٞ‬ـ‬ ‫ٗفث‪ ٖٞ‬ث‪ ٠‬تدبـت غبـج اقًٍ‪ٞ‬ـثفػ‪٢‬ؽ‪ٝ ٟ‬قـات‬ ‫اٗ‪ٞ‬ـ غبـخ‪ ٠‬اوت‪.‬ای‪ ٚ‬ؼیپٔ٘بت اـٌهؽ تّهفیهص‬ ‫ًفؼ‪ :‬ؼـ ٌفای‪ٙ‬ی ً‪ ٠‬ت٘بٗی ‪ٝ‬اضؽ‪١‬بی ثب‪ٌٛ‬ی ٗهب‬ ‫تطفیٖ ‪١‬ىت‪ٜ‬ؽ‪ٝ ،‬قاـت اٗ‪ٞ‬ـ غهبـخه‪ٔٝ ٠‬هؼهیهت‬ ‫غبـج اق ًٍ‪ٞ‬ـ ـا ـِؽ ٗیً‪ٜ‬ؽ ‪ ٝ‬تالی ٗیً‪ٜ‬ؽ‬ ‫اق ٘فین ای‪ ٚ‬اـتجب٘بت‪ ،‬قٗیه‪ٜ‬ه‪١ ٠‬هبیهی ـا ثهفای‬ ‫ٗفا‪ٝ‬ؼات ؼیهِهفا‪ ٙ‬ثهب ًٍه‪ٞ‬ـٗهب‪ ٙ‬ـا کهفا‪١‬هٖ‬ ‫ً‪ٜ‬ؽ‪٢ٗ.‬بخف غب٘ف‪ٍٛ‬ب‪ً ٙ‬فؼ‪ :‬ثهبیهؽ ثه‪ ٠‬ته‪ٞ‬وهؼه‪٠‬‬ ‫ٗفا‪ٝ‬ؼات اهتّبؼی ثب ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬بی ‪٘١‬ىبی‪ ٠‬ته‪ٞ‬خه‪٠‬‬ ‫خؽی ؼاٌت‪ ٠‬ثبٌیٖ‪ .‬اٗهبـات وه‪ٗٞ‬هیه‪ٌ ٚ‬هفیهی‬ ‫اهتّبؼی ایفا‪ ٙ‬اوت ‪ ٝ‬ػهٔهیهفؿهٖ اغهتهالکهبت‬ ‫ویبوی‪ ،‬ـ‪ٝ‬اثٗ ٗب ثب ای‪ًٍٞ ٚ‬ـ ‪ٛ‬ىجت ث‪ ٠‬ػفثىتب‪ٙ‬‬ ‫پبیبتف اوت‪.‬‬ ‫اگْی هٌاقصِ عوَهی(ًَتت زٍم)‬ ‫ ضواضُ ‪ 6000003000000002‬هَضخ ‪ 30004640‬هٌسضج زض ساهاًِ تساضکات ‬ ‫الکتطًٍیکی زٍلت ضواضُ ‪ 60‬سال ‪3000‬‬ ‫ضطکت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی زض ًظط زاضز هٌاقصِ ظیط ضا اظ هحل اعتثاضات زاذلی (جاضی) ٍ اظ عطیق هنٌناقصنِ ‬ ‫(عوَهی) زض ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تِ پیواًکاض ٍاجس ضطایظ ٍ زاضای( ‪ -3‬هجَظ پطٍاًِ افتای ضیاست جوْنَضی تنطای ‬ ‫ضطکت ٍ پطسٌل هطتثظ تا قطاضزاز ‪ -6‬هجَظ هقطضات ضازیَئی ‪ -0‬هتصل تِ ساهاًِ ‪ 366‬ضطکت اظ عطیق ذغَط اهی هنرناتنطاتنی ‬ ‫‪ -0‬زاضا تَزى هَضَع پاسرگَیی تلفی زضاساسٌاهِ ٍاگصاض ًوایس‪ .‬کلیِ هطاحل هٌاقصِ اظ عطیق ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلنت ‬ ‫(ستاز) تِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس ضس‪ .‬تسیْی است ّعیٌِ اگْی اظ تطًسُ هٌاقصِ اذص ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫* پاسرگَئی هطکع اضتثاعات هطزهی ٍ اهساز حَازث اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی‬ ‫الف) تِ پیطٌْازّای فاقس اهضاء‪ ،‬هططٍط‪ ،‬هرسٍش‪ ،‬هغلقا تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫ب) هثلغ تطاٍضز اٍلیِ هعازل‪ 364/0040004000 :‬ضیال‬ ‫ج) هثلغ سپطزُ تضویی ضطکت زض فطایٌس اضجاع کاض هعازل ‪26/40004000:‬ضیال هی تاضس‪.‬‬ ‫ز) هست اجطای کاض‪ 36 :‬هاُ‬ ‫ُ) سایط اعالعات ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هٌاقصِ هٌسضج است‪.‬‬ ‫ٍ) پیطٌْاز زٌّسُ هکلف است هعازل هثلغ سپطزُ‪ ،‬تضویی ّای هعتثط تسلین یا هثلغ هصکَض ضا تِ حساب تاًکی ضطکت ٍاضیع ‬ ‫ٍ حسه هفاز اسٌاز هٌاقصِ ضواًت ًاهِ یا ضسیس ٍاضیع ٍجِ ضا تصَضت اصل زض ٍقت هقطض زض اسٌاز تِ کاضفطها تسلین ًوایس ‬ ‫تِ پیطٌْازّای فاقس سپطزُ‪ ،‬سپطزُ ّای هرسٍش‪ ،‬سپطزُ ّای کوتط اظ هیعاى هقطض‪ ،‬چک ٍ ًظایط اى تطتیه اثنط زازُ ‬ ‫ًرَاّس ضس‪ .‬‬ ‫سایت ‪ www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫ضطکت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی‬ ‫‪*346/3‬ضٌاسِ اگْی‪* 336/200:‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* 3000406433 :‬اًتطاض ًَتت زٍم‪ * 3000406436:‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضک ‬ ‫ٗ‪ٔٞ‬غ ُیفی خؽیؽی ؼـثبـ‪ ٟ‬ایفا‪ً ٙ‬فؼ‪ ٟ‬اوت‪ٓٝ .‬یؼ‪٢‬ؽ ػهفثىهتهب‪ٙ‬‬ ‫وؼ‪ٞ‬ؼی ؼـ ّٗبضج‪٠‬ای اثفاق اٗیؽ‪ٝ‬اـی ًفؼ‪ ٠ً ٟ‬ـ‪ٝ‬اثٗ ثی‪ ٚ‬ته‪٢‬هفا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬ـیبْ ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ یبثؽ‪ .‬ث‪ٛ ٠‬ظف ٗی ـوؽ ػفثىتب‪ ٙ‬ؼـ ضبّ اؿبق ٗىیفی‬ ‫خؽیؽ ؼـ ٗ‪ٜ‬بوجبت ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ای ‪ ٝ‬تؼبْٗ ثب ایفا‪ ٙ‬اوت‪ٗ .‬ىیفی ً‪ ٠‬ثهب‬ ‫اوتوجبّ ت‪٢‬فا‪ٞٗ ٙ‬اخ‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬اوت‪ .‬ویبوت غبـخی ػفثىتب‪ ٙ‬ثه‪ٞ‬یهم‪ٟ‬‬ ‫ؼـ وبٓ‪٢‬بی اغیف تب ضؽ قیبؼی ‪ٝ‬اثىت‪ ٠‬ث‪ ٠‬ـ‪ٝ‬اثٗ ػفثىتب‪ ٙ‬ثب اٗفیهٌهب‬ ‫ث‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬اوت‪ .‬ثب ث‪ ٠‬هؽـت ـویؽ‪ ٙ‬ؼ‪ٛٝ‬بٓؽ تفاٗپ ؼـ اٗفیٌهب ‪ ٝ‬اؿهبق‬ ‫تطفیٖ ‪١‬ب ػٔی‪ ٠‬ایفا‪ ،ٙ‬ػفثىتب‪ ٙ‬اق ـ‪ٝ‬یٌفؼ ٗطبکظه‪ً ٠‬هبـا‪ٛ‬ه‪ ٠‬غه‪ٞ‬ؼ‬ ‫کبِٔ‪ُ ٠‬فکت ‪٘١ ٝ‬فا‪ ٟ‬ثب ؼ‪ٓٝ‬ت تفاٗپ ویبوت ت‪٢‬بخ٘ی ػٔی‪ ٠‬ایهفا‪ٙ‬‬ ‫ـا ؼـ پیً ُفکت‪ .‬ضبال ثب ث‪ ٠‬هؽـت ـویؽ‪ ٙ‬خ‪ ٞ‬ثبیؽ‪ ٙ‬ؼـ اٗفیهٌهب‬ ‫‪ ٝ‬تّ٘یٖ ‪ٝ‬ی ثفای ثبقٍُت ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬اکن ‪١‬ىت‪ ٠‬ای ث‪ٛ ٠‬ظهف ٗهی ـوهؽ‬ ‫ػفثىتب‪ٛ ٙ‬یک تّ٘یٖ ؼاـؼ ؼـ ویبوت ‪١‬بی غ‪ٞ‬ؼ تدؽیؽ ‪ٛ‬ظف ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٓٝ‬یؼ‪٢‬ؽ ػفثىتب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬تبقُی ؼـ ّٗبضج‪٠‬ای تٔ‪ٞ‬یکی‪ٛٞ‬ی ‪ٝ‬هتهی ؼـثهبـ‪ٟ‬‬ ‫ایفا‪ ٙ‬و‪ٞ‬اّ ٌؽ‪ٓ ،‬ط‪ٜ‬ی اٌتی خ‪ٞ‬یب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼ ُفکت ‪ُ ٝ‬هلهت ًه‪٠‬‬ ‫ٗی غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ٌب‪١‬ؽ ًبٗیبثی ایفا‪ ٝ ٙ‬پیٍفکت ایفا‪ ٙ‬ثبٌؽ‪ .‬ا‪ ٝ‬ایهفا‪ ٙ‬ـا‬ ‫یی ًٍ‪ٞ‬ـ ‪٘١‬ىبی‪ ٠‬غ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬ػفثىتب‪ ٙ‬غ‪ٞ‬ا‪١‬ب‪ ٙ‬ـاث‪٠ٙ‬ای غ‪ٞ‬ه ثهب‬ ‫ا‪ ٙ‬اوت‪ٗ.‬ط٘ؽ ث‪ٚ‬ؤ٘ب‪ ٙ‬ؼـ ُلت‪ُٞٝ‬یی ً‪ ٠‬ثبٗؽاؼ ز‪٢‬بـٌ‪ٜ‬جه‪۸ ٠‬‬ ‫اـؼیج‪ٍ٢‬ت اق ٌجٌ‪١٠‬بی ٗػتٔق پػً ٌؽ‪ ،‬ؼـ پبوع ث‪ ٠‬پهفوهٍهی‬ ‫ؼـ غّ‪ َٞ‬اضت٘بّ ثفهفاـی ـ‪ٝ‬اثٗ ثی‪ ٚ‬ـیبْ ‪ ٝ‬ت‪٢‬فا‪ُ ٙ‬لت‪ :‬ؼـ‬ ‫‪٢ٛ‬بیت‪ ،‬ایفا‪ ٙ‬یی ًٍ‪ٞ‬ـ ‪٘١‬ىبی‪ ٠‬اوت‪ٗ ٠٘١ ،‬هب اٗهیهؽ‪ٝ‬اـیهٖ ًه‪٠‬‬ ‫ـاث‪ ٠ٙ‬غ‪ٞ‬ه ‪ٗ ٝ‬ت٘بیکی ثب ایفا‪ ٙ‬ثفهفاـ ً‪ٜ‬یٖ‪ٝ .‬ی تّفیص ًفؼ ًه‪٠‬‬ ‫ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ٗ‪ٜ‬بکغ ٍٗتفى ‪ٗ ٝ‬توبثٔی ثفای پیٍفکت ‪ ٝ‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ٗ‪ٜٙ‬وه‪ٝ ٠‬‬ ‫خ‪٢‬ب‪ ٙ‬ؼاـ‪ٛ‬ؽ‪.‬آجت‪ٓٝ ٠‬یؼ‪٢‬ؽ ػفثىتب‪ ٙ‬ثب تٌفاـ اؼػب‪١‬بی پیهٍهیه‪ ٚ‬غه‪ٞ‬ؼ‬ ‫ُلت ً‪ٗ ٌٍْٗ ٠ً ٠‬ب ـکتبـ ٗ‪ٜ‬لی ایفا‪ ٙ‬اوت‪ ،‬ضبال ٗیغ‪ٞ‬ا‪١‬هؽ اق‬ ‫٘فین ثف‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬ىت‪ ٠‬ای‪ ،‬یب ض٘بیت اق ٌج‪ٛ ٠‬ظبٗیب‪ ٙ‬ؿهیهفههب‪ٛ‬ه‪ٛٞ‬هی ؼـ‬ ‫ثفغی اق ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬بی ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ثبٌؽ‪ ،‬یب ثف‪ٛ‬بٗ‪ٌٞٗ ٠‬ی‪١‬بی ثهبٓىهتهیهی‬ ‫ای‪ًٍٞ ٚ‬ـ ثبٌؽ‪ .‬ث‪ ٚ‬ؤ٘ب‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬ـا ‪ُ ٖ١‬لته‪ً ٠‬ه‪ ٠‬اُهف ایهفا‪ ٙ‬ثه‪٠‬‬ ‫ض٘بیت اق ٌج‪ٛ٠‬ظبٗیب‪ ٙ‬ؼـ ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬پبیب‪ ٙ‬ؼ‪١‬ؽ‪ ،‬ثب اقوفُیفی ـ‪ٝ‬اثٗ ثهب‬ ‫ایفا‪ٗ ٙ‬ػبٓق ‪ٛ‬یىت‪ .‬ػفثىتب‪ ٙ‬وؼ‪ٞ‬ؼی ث‪ ٠‬ؼ‪ٛ‬جبّ غّ‪ٗٞ‬ت ؼائ٘ی ثهب‬ ‫ایفا‪ٛ ٙ‬یىت‪ ،‬اٗب ‪١‬فُ‪ ٠ٛٞ‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ؼـ ـ‪ٝ‬اثٗ ثی‪ ٚ‬ؼ‪ًٍ ٝ‬ه‪ٞ‬ـ ٍٗهف‪ٖٝ‬‬ ‫غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ث‪ٞ‬ؼ‪.‬ایفا‪ ٙ‬ؼـ وبّ ‪١‬بی اغیف ثبـ‪١‬هب ؼوهت ؼ‪ٝ‬وهتهی ثهفای‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬بی ‪٘١‬ىبی‪ ٠‬ؼـاق ًفؼ‪ ٖ١ ٝ ٟ‬ـا‪ٌ١‬بـ‪١‬ب ‪ٌٗ ٝ‬ب‪ٛ‬یهىهٖ ‪١‬هبیهی‬ ‫ثفای تطون اٗ‪ٜ‬یت ؼـ‪ ٙٝ‬قا ؼـ ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬اـائ‪ً ٠‬فؼ‪ ٟ‬اوت‪.‬ز‪ٜ‬ؽی پیً‬ ‫ـ‪ٝ‬ق‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ثفیتب‪ٛ‬یبیی کبی‪ٍٜٜ‬بّ تبی٘ک پیً اق ای‪ ٚ‬اق ُلت ‪ُ ٝ‬ه‪١ٞ‬هبی‬ ‫ٗوبٗبت اـٌؽ ایفا‪ ٝ ٙ‬ػفثىتب‪ ٙ‬وؼ‪ٞ‬ؼی ثفای اِالش ـ‪ٝ‬اثٗ کی٘بثی‪ٚ‬‬ ‫ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ غجف ؼاؼ‪ .‬ثف اوبن ای‪ُ ٚ‬کاـی ای‪ُ ٚ‬لت ‪١ُٞ ٝ‬هب په‪ٜ‬هح‬ ‫وبّ په اق ه‪ٙ‬غ ـ‪ٝ‬اثٗ ؼیپٔ٘بتیی ثی‪ ٚ‬ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ِ‪ٞ‬ـت ُهفکهته‪٠‬‬ ‫اوت ‪ ٝ‬ای‪ٗ ٚ‬ؿاًفات ً‪ ٠‬ؼـ ٗب‪ ٟ‬خبـی ‪ ٝ‬ؼـ ثـهؽاؼ ا‪ٛ‬هدهبٕ ٌهؽ‪ٟ‬‬ ‫اوت‪ .‬کبـؽ اق ِطت ‪ ٝ‬ووٖ ‪ ٝ‬تبییؽ ‪ ٝ‬تهٌهؿیهت ایه‪ ٚ‬ؼیهؽاـ ‪ٝ‬‬ ‫ٗطت‪ٞ‬ای ا‪ ٙ‬ایفا‪ ٙ‬ثف ٗج‪ٜ‬بی ویبوت‪١‬ب ‪ ٝ‬اِ‪ًٔ ّٞ‬ی غ‪ٞ‬ؼ ٗج‪ٜ‬هی ثهف‬ ‫ا‪ٞٓٝ‬یت ـاث‪ ٠ٙ‬ثب ‪٘١‬ىبیِب‪ٞ٘١ ،ٙ‬اـ‪ ٟ‬اق ُلت ‪ ٝ ُٞ ٝ‬تهؼهبٗهْ ثهب‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬بی ٗ‪ٜٙ‬و‪٘١ ٝ ٠‬ىبیِب‪ ٙ‬اوتوجبّ ًفؼ‪ ٟ‬اوت‪.‬ؼـیبکت ِطت‬ ‫‪ ٝ‬ووٖ ای‪ ٚ‬غجف ؼـ ‪ٍٛ‬ىت غ‪ٙ‬یت قاؼ‪ ٟ‬ثب غهجهف‪ٛ‬هِهبـا‪ٗ ٙ‬ه‪ٔٞ‬ه‪ٞ‬ع‬ ‫و‪ٞ‬اّ تؼؽاؼ قیبؼی اق غجف‪ِٛ‬بـا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ .‬غه‪ٙ‬هیهت قاؼ‪ ٟ‬ؼـ ‪ٍٛ‬هىهت‬ ‫غجفی ـ‪ٝ‬ق ‪ ۹۱‬کف‪ٝ‬ـؼی‪ ٚ‬ثب اٌبـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬تٍبـ غجف‪١‬بیی ؼـ ـوب‪١ ٠ٛ‬هبی‬ ‫ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ؼـ غّ‪ٗ َٞ‬ؿاًفات ـ‪ ٝ‬ؼـ ـ‪ٝ‬ی ایفا‪ ٝ ٙ‬ػفثىتب‪ ٙ‬ؼـ‬ ‫ػفام ُلت ً‪ٛ ٠‬وْ ه‪١ ّٞ‬بی ٗتٕبؼی ؼـ ای‪ ٚ‬غّه‪ٗ َٞ‬ه‪ٜ‬هتهٍهف‬ ‫ٌؽ‪ ،ٟ‬ایفا‪ٞ٘١ ٙ‬اـ‪ ٟ‬اق ُلت‪ ُٞٝ‬ثب پبؼٌب‪١‬ی وؼ‪ٞ‬ؼی اوتوجبّ ًفؼ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬ـا ث‪ٛ ٠‬لغ ٗفؼٕ ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ‪ِٔ ٝ‬ص ‪ ٝ‬ثجبت ٗ‪ٜٙ‬و‪٠‬ای ٗیؼا‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثؼؽ اق ا‪ ٙ‬ؼـ یی ُلت ‪ُٞٝ‬ی ق‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬ثب خ٘ؼی اق غجف‪ٛ‬هِهبـا‪ٙ‬‬ ‫غبـخی اق خ‪٢‬ب‪ ٙ‬ػفه ‪ًٍٞ ٝ‬ـ‪١‬بی ؿفثی ؼـ ثىتف ثف‪ٛ‬بٗه‪ً ٠‬هاله‬ ‫‪١‬ب‪ٝ‬ن ؼـ پبوع ث‪ٛ ٠‬ػىتی‪ ٚ‬پفوً ؼـ غّ‪ َٞ‬اغجبـ ؿیفـوه٘هی‬ ‫ٗج‪ٜ‬ی ثف ُلت ‪ُٞٝ‬ی ٗوبٗبت ایفا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ػفثىتب‪ٛ‬ی ؼـ ػهفام‪ ،‬ثهؽ‪ٙٝ‬‬ ‫اػالٕ ‪ٛ‬ظف ؼـ غّ‪ِ َٞ‬طت ‪ ٝ‬ووٖ ‪ ٝ‬یهب ٗهطهته‪ٞ‬ای ُهکاـی‬ ‫ًقس اذثاض ضٍظ ‬ ‫*ٕ‪ًُٛٞ.‬‬ ‫*ایى‪ٜ‬ب‪-‬اؾـثبیدب‪ٌ ٙ‬فهی اوتبؼ ؼا‪ٌٍٛ‬ؽ‪ ٟ‬ثف‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ـیکی ‪ٝ‬‬ ‫ػٔ‪ٗ ٕٞ‬طی‪ٙ‬ی ؼا‪ٍِٛ‬ب‪ ٟ‬تجفیک ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ًٚ‬زٍهٖ ا‪ٛ‬هؽاق‬ ‫اتی ًٍ‪ٞ‬ـ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع پؽیؽ‪١ٟ‬بی کف‪ٍٛٝ‬ىتی اوت‪ُ ،‬هلهت‪:‬‬ ‫‪ٝ‬هتی ٘جیؼت یی وفقٗی‪ٍٛ ٚ‬ىهت‪ ،‬ؼیهِهف ثهب ‪١‬هیهر‬ ‫وبق‪ ٟ‬ای ‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ـا ثبقُفؼا‪ٛ‬ؽ‪ ،‬ز‪ ٙٞ‬ثفای ‪٘١‬یهٍه‪٠‬‬ ‫اق اػ٘بم قٗی‪ ٚ‬پ‪ٞ‬ویؽ‪ٗ ٟ‬یٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬ث‪٢‬ف‪ٝ‬ق وبـی ِفاف ؼـ‬ ‫ُلت ‪ ُٞٝ‬ثب ایى‪ٜ‬ب‪ ،‬ثب اٌبـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬پؽیهؽ‪ ٟ‬غٍهٌهىهبٓهی ‪ٝ‬‬ ‫ًب‪ ً١‬ثبـ‪ٛ‬ؽُی ‪١‬ب ‪ ٝ‬اکت ٗیهکا‪ ٙ‬اه پٍهت وهؽ‪١‬هب‪،‬‬ ‫ُلت‪ٝ :‬ه‪ٞ‬ع غٌٍىبٓی ؼـ ثػً ًٍهب‪ٝ‬ـقی ‪ ٝ‬اکهت‬ ‫اه‪١‬بی قیفقٗی‪ٜ‬ی‪ٗ ،‬ب ـا ثب ٗ‪ٞٔٞ‬ػی ث‪ٛ ٠‬بٕ کف‪ٝ‬زبٓ‪١ ٠‬هب‬ ‫‪ ٝ‬یب ؼٌت‪١‬بی کف‪ٍٛٝ‬ىتی ٗ‪ٞ‬اخ‪ٗ ٠‬یً‪ٜ‬ؽ ًه‪ ٠‬ثهبیهؽ ثهب‬ ‫خؽیت ث‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ىئٔ‪ِٛ ٠‬ب‪ًٜ ٟ‬یٖ‪ ،‬زفا ًه‪ ٠‬اُهف غهؽای‬ ‫‪ٌٛ‬فؼ‪ ٟ‬ؼٌت ‪١‬بی کف‪ٍٛٝ‬ىتی ً‪ ٠‬ؼـ ‪٘١‬ؽا‪ٌ ٝ ٙ‬یفاق ـظ‬ ‫ؼاؼ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ ؼـ ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬اؾـثبیدب‪ ٝ ٙ‬ا٘فاف ؼـیبز‪ ٠‬اـ‪ٗٝ‬هیه‪٠‬‬ ‫اتلبم ثیلتؽ‪ ،‬ثب یی غ‪ٙ‬ف ثکـٍ ‪ًٞ ٝ‬ذ ٗیٔی‪١ٙٞ‬ب ‪ٛ‬لف اق‬ ‫ٗفؼٕ ـ‪ٝ‬ث‪ ٠‬ـ‪ ٝ‬غ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬ؼ‪ٝ.‬ی ثب اٌبـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬وػ‪ٜ‬فا‪ٛ‬ی‪١‬بی‬ ‫ِفیص ـئیه وبقٗب‪ ٙ‬ضلبظت ٗطیهٗ قیىهت ًٍه‪ٞ‬ـ‬ ‫ٗج‪ٜ‬ی ثف ای‪ ٠ًٚ‬اُف ؼـیبز‪ ٠‬اـ‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬غٍی ٌه‪ٞ‬ؼ‪ ،‬ثهبیهؽ‬ ‫‪ٗ ۰۰‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لف ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬اؾـثبیدب‪ ٙ‬ـا تفى ً‪ٜٜ‬ؽ‪ُ ،‬هلهت‪:‬‬ ‫ثف اوبن ای‪ ٚ‬اوت‪ٜ‬بؼات‪ ،‬اُف ٗفؼٕ ‪ٗ ٝ‬ىهئه‪ٞ‬ال‪ ٙ‬ا‪ٔٝ‬هبع‬ ‫قیىت ٗطیٗ غ‪ٞ‬ؼ ـا خؽی ‪ِٛ‬یف‪ٛ‬ؽ‪ ،‬ایه‪ٜ‬هؽ‪ ٟ‬ای ثهفای‬ ‫‪ٛ‬ىْ اتی ‪ٛ‬ػ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ؽ ُؿاٌت ‪ ٝ‬اً‪ٗ ٜٙٞ‬ه‪ٔٞ‬ه‪ٞ‬ع کهوهٗ‬ ‫ث‪ٞ‬ؼ‪ ٙ‬یب ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؼ‪ ٙ‬اوت‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ًٚ‬پؽیؽ‪ ٟ‬کهف‪ٝ‬زهبٓه‪٠‬‬ ‫ؼـ ثفغی ‪ٛ‬وبٖ اؾـثبیدب‪ٌ ٙ‬فهی ‪ٛ‬یک ؼیؽ‪ٌ ٟ‬هؽ‪ ٟ‬اوهت‬ ‫‪ٓٝ‬ی کؼال ‪ٝ‬وؼت ز‪ٜ‬ؽا‪ ٙ‬قیبؼی ‪ٛ‬ؽاـؼ‪ ،‬اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬کف‪ٝ‬زهبٓه‪٠‬‬ ‫یی ٗ‪ٞ‬ـک‪ٞٓٞ‬لی ٗفث‪ ٖٞ‬ث‪ ٌٌْ ٠‬قٗی‪ ٚ‬اوهت‪١ .‬ه٘هب‪ٙ‬‬ ‫٘‪ٞ‬ـی ً‪ ٠‬ؼـیبز‪١٠‬ب زبٓ‪١ ٠‬بی کف‪ٍٛٝ‬ىتهی ‪١‬ىهته‪ٜ‬هؽ ‪ٝ‬‬ ‫اه‪١‬ب اق ً‪١ٟٞ‬ب ث‪٘ ٠‬فف ای‪ ٚ‬زب‪١ٟ‬ب وفاقیف ٌؽ‪ ٝ ٟ‬ایه‪ٚ‬‬ ‫زبٓ‪١ ٠‬بی ثکـٍ ـا ثهب اه پهف ٗهی ًه‪ٜ‬ه‪ٜ‬هؽ‪ ،‬ؼـ ؼّ‬ ‫ؼٌت‪١‬بیی ز‪ ٙٞ‬ؼٌت تجفیک‪ٗ ،‬یب‪ٛ‬ؽ‪ٝ‬اه‪ ،‬اؾـٌ‪٢‬ف ‪... ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬یک ؼـ اثف ثفؼاٌت ثی ـ‪ٝ‬یه‪ ٠‬اه ‪١‬هبی قیهفقٗهیه‪ٜ‬هی‪،‬‬ ‫زب‪١ٟ‬بی غبٓی ؼـ ولف‪١ٟ‬بی قیفقٗی‪ٜ‬ی ث‪ٝ ٠‬خ‪ٞ‬ؼ ٗیای‪ٜ‬ؽ‬ ‫ً‪ٜٗ ٠‬دف ث‪ ٠‬کف‪ٍٛٝ‬ىت ؼٌت‪١‬ب ‪ ٝ‬وهبق‪١ ٟ‬هبی قٗهیه‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٜ‬بوی ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪ِ.‬فاف اؼاٗ‪ ٠‬ؼاؼ‪ :‬ای‪ ٚ‬پؽیؽ‪ ٟ‬ؼـ ٗویهبن‬ ‫ثىیبـ ً‪ٞ‬زی‪ ،‬یی ـ‪ٝ‬وتب ـا ٗتٕفـ ٗهی ًه‪ٜ‬هؽ ‪ٓٝ‬هی‬ ‫کبخؼ‪ ٠‬قٗب‪ٛ‬ی اوت ً‪ ٠‬یی ٌ‪٢‬ف کف‪ٍٛٝ‬ىت ً‪ٜ‬ؽ‪ٝ.‬ی ثهب‬ ‫ثیب‪ ٙ‬ای‪ٗ ٠ً ٚ‬یب‪ِٛ‬ی‪ٗ ٚ‬یکا‪ ٙ‬کف‪ٍٛٝ‬ىت ؼـ ًٍ‪ٞ‬ـ ثبٓؾ ثهف‬ ‫یی وب‪ٛ‬تی ٗتف اوت‪ُ ،‬لت‪ :‬ظب‪١‬فا ای‪ٗ ٚ‬وؽاـ‪ ،‬زه‪ٜ‬هؽا‪ٙ‬‬ ‫قیبؼ ‪ٛ‬یىت اٗب اُف ٘ی وهبّ ‪١‬هبی اتهی ثه‪ِ ٠‬ه‪ٞ‬ـت‬ ‫‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ث‪ ۲۱ ٠‬وب‪ٛ‬تی ٗتف ثفوؽ‪ ،‬کوٗ ثبیؽ ث‪ٗ ٠‬ه‪٢‬هبخهفت‬ ‫کٌف ًفؼ‪ .‬ای‪ ٚ‬پؽیؽ‪ ٌٚ٘ٗ ٟ‬اوت ؼـ ٘ی ‪ ۰۱‬وهبّ ؼـ‬ ‫ضؽ‪ٝ‬ؼ یی وب‪ٛ‬تی ٗتف ثبهی ث٘ب‪ٛ‬ؽ‪ ،‬اٗب ُب‪ ٌٚ٘ٗ ٟ‬اوهت‬ ‫ث‪ِٞ ٠‬ـت ‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ث‪ٗ ۰۱ ٠‬تهف ؼـ یهی ـ‪ٝ‬ق ثهفوهؽ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُلت‪ّٗ :‬فف ثی ـ‪ٝ‬ی‪ ٠‬اه‪١‬بی قیفقٗی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬تػٔی‪٠‬‬ ‫ولف‪ ٟ‬اه‪١‬بی قیفقٗی‪ٜ‬ی‪١ ،‬ف ٗ‪ٜ‬ه‪ٙ‬هوه‪ ٠‬ای ـا ٗىهتهؼهؽ‬ ‫کف‪ٍٛٝ‬ىت ًفؼ‪ ٟ‬اوت‪.‬ای‪ ٚ‬اوتبؼ ؼا‪ٍِٛ‬ب‪ ٟ‬تجفیک ثب تبًیؽ‬ ‫ثف ای‪ ٠ًٚ‬ثب ‪ٍٛ‬ىت قٗی‪ٗ ،ٚ‬ىئٔ‪ ٠‬ؼیِفی ث‪ٛ ٠‬بٕ ا‪ٛ‬هتهٍهبـ‬ ‫ُبق‪١‬بی ٗتب‪ ٙ‬غل‪ًٜٜ ٠‬ؽ‪ ٟ‬اق قیف قٗی‪ ٚ‬پیهً ٗهی ایهؽ‪،‬‬ ‫اظ‪٢‬بـ ًفؼ‪ :‬ث‪ ٠‬ا‪١‬ىتِی ث‪ ٠‬و٘ت ٗفضٔ‪٠‬ای ٗیـ‪ٝ‬یٖ ً‪٠‬‬ ‫ضتی ث‪ ٠‬ؼای‪ٜ‬بو‪ٞ‬ـ‪١‬ب ‪ ٖ١‬ـضٖ ‪ٌٛ‬فؼ زفا ًه‪ ٠‬یهٌهی اق‬ ‫کفٔی‪١ ٠‬بی ا‪٢ٛ‬ؽإ ؼای‪ٜ‬بو‪ٞ‬ـ‪١‬ب ـیکی ٌ‪٢‬به و‪١َٜ‬ب ‪ٝ‬‬ ‫غف‪ٝ‬ج ُبق‪١‬بی ٗتب‪ ٙ‬اق قیف قٗی‪ ٚ‬اوت ً‪ ٠‬اً‪ٛ ٜٙٞ‬یک ثب‬ ‫پؽیؽ‪ ٟ‬کف‪ٝ‬زبٓ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬فضٔ‪ ٠‬ـویؽیٖ‪.‬‬ ‫ارک‪ -‬ثب ‪ٍٛ‬ىت قٗی‪ٗ ،ٚ‬ىئٔ‪ ٠‬ؼیِفی ث‪ٛ ٠‬هبٕ ا‪ٛ‬هتهٍهبـ‬ ‫ُبق‪١‬بی ٗتب‪ ٙ‬غل‪ًٜٜ ٠‬ؽ‪ ٟ‬اق قیف قٗی‪ ٚ‬پیً ٗیایؽ‪ ،‬ثهب‬ ‫ای‪ ٚ‬ضىبه اُف اـُب‪٢ٛ‬ب ‪ٗ ٝ‬ىئ‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬اوتب‪ٛ‬ی ‪ًٍ ٝ‬ه‪ٞ‬ـی‬ ‫اهؽاٗبت پیٍِیفا‪ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪ٛ‬ؽ‪ٜ١‬ؽ‪ ،‬اضت٘بال ؼ‪ ٟ‬وبّ ؼیِهف‬ ‫ٗیٔی‪٢ٛٞ‬ب ‪ٛ‬لف اق ٗفؼٕ تجفیک ‪ٜٙٗ ٝ‬و‪ ٠‬قیفثٗ ٗهدهجه‪ٞ‬ـ ثه‪٠‬‬ ‫ٗ‪٢‬بخفت ػ٘‪ٗٞ‬ی غ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ؽ ث‪ٞ‬ؼ‪ .‬اوبتیؽ ‪ ٝ‬وهبقٗهب‪ٛ‬ه‪٢‬هبی‬ ‫ٗتػُّ ‪ ٝ‬اُب‪ ٟ‬ثبی‪ٗ ٠ِٜٛٞ‬ىبیْ ثبیؽ ث‪ٞٙ‬ـ ٌٗت‪ٞ‬ه ‪ٝ‬‬ ‫هبثْ پیِیفی ٗىئ‪ٓٞ‬هیه‪ٛ ٝ ٚ‬ه‪٢‬هبؼ‪١‬هبی ؾیهفثهٗ ـا ثه‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬دبٕ اهؽاٗبت ٗوثف ‪ ٝ‬ثبقؼاـ‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬ؼػ‪ٞ‬ت ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ـوب‪١ ٠ٛ‬بی غبـخی‪ ،‬اظ‪٢‬بـ ؼاٌت‪ :‬ؼـ غّه‪ُ َٞ‬هکاـٌهی ًه‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ػىتی‪ ٚ‬ثبـ ؼـ ‪ٍٛ‬فی‪ ٠‬کبی‪ٍٜٜ‬یبّ تبی٘ک ٗ‪ٜ‬تٍف ٌؽ‪ ،‬ثبیؽ ثِ‪ٞ‬یٖ ً‪ٗ ٠‬هب‬ ‫ث‪ٞ٘ ٠‬ـ ًٔی اق ‪١‬ف اثتٌبـی ثفای ًهب‪١‬هً ته‪ٜ‬هً ‪١‬هب ‪ ٝ‬اکهکایهً‬ ‫‪ٌ٘١‬بـی ؼـ ٗ‪ٜٙ‬و‪ٗ ٠‬ب اوتوجبّ ٗیً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬ه‪ٙ‬ؼب ث‪ ٠‬ؼ‪ٛ‬هجهبّ ثهفههفاـی‬ ‫‪ٞٛ‬ػی ُلت‪ ٝ ُٞٝ‬اـتجبٖ ثب ‪٘١‬ىبیِب‪ ٙ‬غ‪ٞ‬ؼ ‪١‬ىتیٖ‪.‬غ‪ٙ‬یتقاؼ‪ ٟ‬ثهب‬ ‫ٗف‪ٝ‬ـ تبـیع ـ‪ٝ‬اثٗ اغیف ایهفا‪ ٝ ٙ‬ػهفثىهتهب‪ ٙ‬ثه‪ ٠‬تهالی ثهفغهی‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬بی ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ای ‪ ٝ‬کفاٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ای اق خه٘ٔه‪ ٠‬ػهفام‪ً ،‬ه‪ٞ‬یهت‪،‬‬ ‫پبًىتب‪ ،ٙ‬زی‪ ٝ ٚ‬آ٘ب‪ ٙ‬ؼـ ثفهفاـی ُلت ‪ ُٞٝ‬ثی‪ ٚ‬ت‪٢‬فا‪ ٝ ٙ‬ـیبْ‬ ‫اٌبـ‪ ٟ‬ؼاٌت‪ ٝ ٠‬تّفیص ؼاٌت ً‪ٞ٘١ ٠‬اـ‪ ٟ‬ثی‪ ٚ‬ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ضهتهی ؼـ‬ ‫ز‪ٜ‬ؽ وبّ اغیف‪ ،‬اـتجب٘بت ‪ ٝ‬ت٘بن‪١‬بی ٗىتویٖ ‪ٝ‬ؿیفٗىتویٖ خفیهب‪ٙ‬‬ ‫ؼاٌت‪ ٠‬اوت‪ٝ.‬اهؼیت ای‪ ٚ‬اوت ً‪ ٠‬تب قٗب‪ٛ‬ی ً‪ُ ٠‬ف‪ٗ ٟ‬ه‪ٜ‬هبوهجهبت ‪ٝ‬‬ ‫ـ‪ٝ‬اثٗ ػفثىتب‪ ٝ ٙ‬ایفا‪ ٙ‬ثبق ‪ٍٞٛ‬ؼ ثىیبـی اق ٍٗهٌهالت ٗه‪ٜ‬ه‪ٙ‬هوه‪٠‬‬ ‫الی‪ٜ‬طْ ثبهی غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ٗب‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬تؽا‪ ٕٝ‬ای‪ ٚ‬ـ‪ٛٝ‬ؽ ػه٘هال ‪١‬هکیه‪ٜ‬ه‪١ ٠‬هبی‬ ‫و‪ِٜ‬ی‪ٜ‬ی ثف ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬ب ‪ٔٗ ٝ‬ت‪١‬بی ٗىٔ٘ب‪ٜٙٗ ٙ‬و‪ٝ ٠‬اـؼ ٗیً‪ٜ‬ؽ‪ٛ.‬هٌهته‪٠‬‬ ‫ای ً‪ ٠‬ؼـ ای‪ ٚ‬ثی‪ ٚ‬ضبئک ا‪٘١‬یت اوت ای‪ ٠ٌٜ‬ـاث‪ٜٗ ٝ ٠ٙ‬هبوهجهبت ؼ‪ٝ‬‬ ‫هؽـت ٗ‪ٜٙٗ ٖ٢‬و‪ ٠‬ای ً‪ٞٛ ٠‬ع ـ‪ٝ‬اثٗ ا‪٢ٛ‬ب ػ٘ال ٌئ‪ٛٞ‬بت ٗهٔهته‪٢‬هبی‬ ‫ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ـا تطت تبثیف هفاـ ٗی ؼ‪١‬ؽ ‪ٛ‬جبیؽ ‪ٝ‬اثىت‪ٗ ٝ ٠‬تبثف اق ـ‪ٝ‬اثهٗ ثهب‬ ‫هؽـت‪٢‬بی کفاٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ای ثبٌؽ‪.‬ا‪ٛ‬تظبـ ٗی ـ‪ٝ‬ؼ هؽـت‪٢‬بی ٗ‪ٜٙٗ ٖ٢‬و‪ ٠‬ثهب‬ ‫ػ‪ٜ‬بیت ث‪ ٠‬اثکاـ‪١‬ب ‪ ٝ‬ظفکیت‪٢‬بیی ً‪ ٠‬ؼاـ‪ٛ‬ؽ ً٘تف تطت تبثهیهف ههؽـت‬ ‫‪١‬بی ثیف‪ٛٝ‬ی ثبٌ‪ٜ‬ؽ‪ .‬ـ‪ٝ‬یٌفؼی ً‪ ٠‬اُف ؼـ وبٓ‪٢‬بی اغیف ثف ـ‪ٝ‬اثٗ ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬بوجبت ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ضبًٖ ث‪ٞ‬ؼ اٗف‪ٝ‬ق اق ثىیبـی اق غىبـت ‪١‬بی خب‪ٛ‬هی‬ ‫‪ٗ ٝ‬بٓی خٔ‪ُٞ‬یفی ٗی ٌؽ‪ .‬ؼـ ‪١‬ف ِ‪ٞ‬ـت ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ٗ‪ٜ‬بوجبت ت‪٢‬هفا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ـیبْ ـ‪ٝ‬ق‪١‬بی ‪ٞٛ‬یؽ ثػٍی ‪ ٖ١‬ثفای ٗفؼٕ ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ٗ‪٢‬هٖ ضهتهی‬ ‫ثفای ی٘‪ٓ،ٚ‬ج‪ٜ‬ب‪،ٙ‬ػفام‪ ،‬و‪ٞ‬ـی‪ٌ ٝ ٠‬بیؽ ٗ‪ٜ‬ب٘ن ؼیِف ثبٌهؽ‪ .‬تهدهفثه‪٠‬‬ ‫توبثْ ‪ ٝ‬تؼبْٗ ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ؼـ ض‪ٞ‬ق‪ ٟ‬ا‪ٛ‬فلی ‪ ٖ١‬ؼـ ای‪ ٚ‬قٗیه‪ٜ‬ه‪ ٠‬ههبثهْ‬ ‫ؾًف اوت‪ٌ٘١.‬بـی ؼ‪ ٝ‬هؽـت ٗ‪ ٖ٢‬ا‪ٛ‬فلی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬هؽ ؼـ ًه‪ٜ‬هتهفّ‬ ‫هی٘ت ‪ٛ‬لت ث‪ ٠‬و‪ٞ‬ؼ ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬ب ‪ٔٗ ٝ‬ت‪٢‬بی ٗ‪ٜٙ‬و‪ ٠‬ثبٌؽ‪.‬‬ صفحه 2 ‫* شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1 * 1011‬می ‪ 11 *0101‬رمضان ‪ *1000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 9015 :‬صفحه ‪ * 3‬گسارش*روزنامه سراسری ارک‬ ‫مراسم گرامیداشت هفته بسیج کارگری و تجلیل از کارگران بسیجی شرکت فوالد خوزستان برگسار شد‬ ‫اهب زض زیی اسالم اظ ًگبُ هَال هتمیبى هالن اضظش؛ ؾلن ٍ ؾو است‪ ،‬ثساى هرؿرٌرب ورِ‬ ‫ؾلن ّوطاُ ثب ؾو ثبضس ٍ ثِ وبض ایس‪ .‬ولن زٍهیی هالن اضظش است‪ .‬ؾجبزت ضا سَهریری‬ ‫پبیِ اضظش زاًستٌس‪.‬‬ ‫ؾجبزت هػساق جْبز اوجط است‪.‬‬ ‫هَسَ فطز زض ازاهِ گفت‪ ۷‬ضُىط ثِ هؿٌب سپبس اظ ًؿوبت فطاٍاى الْی چْبضهیی هرالن‬ ‫اضظش است‪ .‬ثب گصضت ثیص اظ چْبض زِّ اظ اًماله زض استبى ذَظستبى تَسؿرِ ثسریربض‬ ‫ضخ زازُ است‪ .‬ضاُاًساظ وبضذبًجبت تَلیس ‪ ،‬فؿبلیت ضطوتّب پتطٍضیوی زض ثرٌربزض‬ ‫استبى‪ ،‬فؿبلیت ضطوتّب ًیطىط ٍ غٌبثؽ جبًجی‪ ،‬ضًٍک وطبٍضظ ٍ زاهساض ثررطری اظ‬ ‫ایی هَاضز است‪ .‬استغفبض ًیع پٌجویی ضوی اضظش است‪.‬‬ ‫ًوبیٌسُ ٍلی فمیِ زض ذَظستبى زض پبیبى تَسؿِ ٍ تَجِ ثِ ثبظاض غربزضاتری ضا ضوری ضًٍرک‬ ‫التػبز زاًست ٍ افعٍز‪ ۷‬هحػَالت ایطاًی تَاى ضلبثت ثب هحػَالت هطربثرِ ذربضجری ضا‬ ‫زاضًس‪ .‬هسَالى اجطایی ثبیس ضطایطی ضا فطاّرن ورٌرٌرس ورِ ؾرالٍُ ثرط ورص ٍاضزات‬ ‫هحػَالت هرتلف‪ ،‬غبزضات ضًٍک ثگیطز‪ .‬زض ایی غَضت تَسؿِ ٍ اضتغبلظایی زض وطَض‬ ‫اتفبق هیافتس‪.‬‬ ‫اسطا ٍ تجو گطایی جبیی ًساضز‪ ،‬هىتت ثسیج هىتت لٌبؾت ٍ اًفبق است‪.‬‬ ‫هسیطؾبه ضطوت فَالز ذَظستبى زض پبیبى ضوی گطاهیزاضت یبز ٍ ذبططُ وربضگرطاى‬ ‫ضْیس فَالز ذَظستبى گفت‪ ۷‬وبضگطاًی وِ زض ایبم زفبؼ همسس ذطط ورَض ٍ وربض زض‬ ‫ضطوت فَالز ذَظستبى ضا ثب فساوبض ٍ جبًفطبًی پصیطفتٌس ٍ زض ایری ضاُ ثرِ افرتررربض‬ ‫ضْبزت ًبئ ضسًس‪ ،‬الگَ ثیثسی ّستٌس‪ .‬زض سبیِ ایستبزگی ٍ اظ ذرَزگرصضرترگری اى‬ ‫ثعضگَاضاى است وِ اهطٍظ ضبّس تَلیس‪ ،‬فؿبلیت ٍ افرتررربضافرطیرٌری زض ضرطورت فرَالز‬ ‫ذَظستبى ّستین‪.‬‬ ‫زض پبیبى هطاسن پس اظ اجطا گطٍُ تَاضیح الؿجبز‪ ،‬ثب ورَض ًوبیٌسُ ٍلیفمیِ ٍ جربًطریری‬ ‫فطهبًسّی سپبُ ورطت ٍلیؿػط (ؾج) ٍ هسیطؾبه ضطوت فَالز ذَظستبى اظ ثسریرجریربى‬ ‫ًوًَِ تمسیط ضس‪.‬‬ ‫ثِ گعاضش ذجطًگبض ضٍاثط ؾوَهی‪ ،‬هطاسن گطاهیساضت ّفتِ ثسیج وبضگرط ثرب وررَض‬ ‫وجت االسالم ٍالوسلویی سیس ؾجسالٌجی هَسَ فطز ًوبیٌسُ ٍلی فمیِ زض استبى ذَظستبى‪،‬‬ ‫سطزاض ًؿوت اهلل ثبلط جبًطیی فطهبًسّی سپبُ ورطت ٍلیؿػط(ؾج) استربى ذرَظسرتربى‪،‬‬ ‫وجت االسالم هیطؾالیی فطهبًسُ سپبُ ًبویِ اهبم ؾلی (ؼ) اَّاظ‪ ،‬اهیی اثطاّیوی هسیطؾبهر‬ ‫ٍ جوؿی اظ هسئَالى ٍ ثسیجیبى ضطوت فَالز ذَظستبى‪ّ ،‬فتن اضزیجْطت هربُ ‪ ۰۰۱۱‬زض‬ ‫تبالض طَثی ٍالؽ زض فطٌّگسطا زٍیست زستگبُ ثطگعاض ضس‪.‬‬ ‫وجتاالسالم ٍالوسلویی هَسَ فطز ًوبیٌسُ ٍلی فمیِ زض استبى ذَظستبى ضوی تجرطیره‬ ‫هیالز وطین اّ ثیت‪ ،‬اهبم وسی هجتجی (ؼ) اغْبض زاضت‪ ۷‬ثوطُ یه هبُ ضٍظُ ٍ ثرٌرسگری‬ ‫ضاُ یبفتی ثِ همبم هتمی است‪ .‬ثسیجیبى هػساق هتمَى ّستٌس‪ .‬زض ًػبمّب هبز اضظش زض‬ ‫سِ ًمطِ ثطٍت‪ ،‬لسضت ٍ افطاز تحت اهط ذالغِ هیضَز‪.‬‬ ‫جبًطیی فطهبًسّی سپبُ ورطت ٍلیؿػط (ؾج) استبى ذَظستبى زض ایری هرطاسرن اغرْربض‬ ‫زاضت‪ ۷‬وبضگطاى ّوچَى سطثبظاى التػبز همبٍهتی زض همبث تحطین ّب زضوی زض وربل‬ ‫فؿبلیت ّستٌس‪.‬‬ ‫سطزاض ًؿوت اهلل ثبلط ثِ ًم اظ فطهبیطبت همبم هؿػن ضّجط ذبططًطبى وطز‪ ۷‬ثِ هؿیطرت‬ ‫ٍ اهٌیت ضغلی وبضگطاى ثبیس ضسیسگی ضَز‪.‬‬ ‫ٍ افعٍز‪ ۷‬اهطٍظ ثِ پبس تالش وبضگطاى زض ضطوت فَالز ذَظستبى وِ ثِ ؾٌَاى یىی اظ‬ ‫غٌبیؽ هبزض زض زًیب‪ ،‬وطَض ٍ استبى ذَظستبى هؿطفی ضسُ است‪ ،‬وبضط ضرسُ ایرن‪ ،‬ترب اظ‬ ‫ظووبت ایی ؾعیعاى وِ ثِ غَضت جْبز تالش هیًوبیٌس‪ ،‬تطىط ٍ لسضزاًی وٌین‪.‬‬ ‫هسیطؾبه ضطوت فَالز ذَظستبى پیص اظ سرٌبى ًوبیٌسُ ٍلیفمیِ زض ذَظستبى‪ ،‬ثسیج ضا‬ ‫یه فطٌّگ زاًست ٍ افعٍز‪ ۷‬ثسیج ثیص اظ اًىِ یه سبظهبى هرَفرک ٍ هرحرلری ثرطا‬ ‫سبظهبًسّی افطاز هسلح ثطا زفبؼ اظ وطَض ٍ وبًًَی ثطا ثطلطاض ًػن ؾوَهری ثربضرس‪،‬‬ ‫یه فطٌّگ هَفک است‪.‬‬ ‫اثطاّیوی زض ازاهِ اغْبض زاضت‪ ۷‬ثسیج ثطا ذسهت ثیهٌت ثِ هطزم ثب ّوسیگرط هسربثرمرِ‬ ‫هی زٌّس‪ .‬زض جبهؿِ ثسیجی اظ جٌگ لسضت ذجط ًیست‪ ،‬ثسیجیّب اؾتمبز ثِ تػس اهَض‬ ‫اظ سَ ضبیستِ تطییّب زاضًس‪ ،‬لصا اظ لجَل هسئَلیت طفطُ هیضًٍس‪ .‬زض جربهرؿرِ ثسریرجری‬ ‫چشم انداز تولید ‪ ۷‬وسیله میلیون تن‬ ‫محصول در فوالد خوزستان‬ ‫سطٍیس ذجط ‪ -‬ضطوت فَالز ذَظستبى طی سبلّب اذیط زض ضتجِثٌس ضطوتّب ثطتط ایطاى ّوَاضُ زض ضزُ ‪ ۵۲‬ضطوت ثطتط ایرطاى‬ ‫لطاض زاضتِ است‪.‬ایی ضطوت فَالزسبظ زض ضاستب تحمک اّسا ذَز‪ّ ،‬وَاضُ ثطًبهِ هتَاظىسبظ تَلیرسات ٍ ترَسرؿرِ ثربظاض ضا زض‬ ‫زستَضوبض ذَز لطاض زازُ ٍ ثط ایی اسبس سطهبیِگصاض زض ضطوتّب ثبالزستی ٍ پبیییزستی ضا هسًػط لطاض زازُ تب ؾالٍُ ثرط وربّرص‬ ‫ّعیٌِ توبم ضسُ‪ ،‬هطىلی اظ ثبثت تبهیی هَاز اٍلیِ ٍ وفع تَلیسات ًساضتِ ثبضس‪ .‬اظ سَ زیگط ٍجَز هرترمربضریربى هرحرػرَالت فرَالز‬ ‫ذَظستبى اظ وطَضّبیی هبًٌس ثطظی ٍ وبًبزا‪ً ،‬طبى هیزّس وِ ایی ضطوت ثب تَلیس هحػَالت ویفی زض اهط غبزضات توطوع هرٌربسرجری‬ ‫زاضتِ ٍ زض ثبظاض جْبًی ؾولىطز ذَثی اظ ذَز ًطبى زازُ است‪.‬‬ ‫َای بزتزی شزکتَا‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫معیار‬ ‫ؾلیطضب وؿجیًژازیبى‪ ،‬هسیط وسبثطسی غٌؿتی ضطوت فَالز ذَظستبى زضذػَظ ضتجِ ضطوت ذَظستبى زض ثیی ‪ ۰۱۱‬ضطوت ثطتط وطَض‬ ‫ؾٌَاى وطز‪ ۷‬سبظهبى هسیطیت غٌؿتی زض سبل ‪ ۰۷۴۴‬ضتجِثٌس ضطوتّب غٌؿتی ضا هططح وطز‪ .‬ثطذی زازُّب ٍ اهبض ًطبى هیزّرس ورِ‬ ‫ٍضؿیت التػبز ایی ضطوتّب زض همبیسِ ثب ذَز ضطوت ًسجت ثِ سبلّب گصضتِ ٍ ّن زض اضتجبط ثب سبیط ضطوتّرب ضلریرت ذرَز‬ ‫چگًَِ است‪ .‬ضطوتّب زض ایی ضتجِثٌس ضتجِ ذَز ضا زض التػبز وطَض ثِ زست هیاٍضًس‪ .‬ایی اطالؾبت ثطا ذَز ضطوت‪ ،‬سْربهرساضاى‬ ‫ٍ سبیط ش ًفؿبى هفیس است ٍ ثِ ایی هَضَؼ اگبّی پیسا هیوٌٌس وِ ضطوتضبى زض چِ جبیگبّی لطاض زاضز ٍ ایب ضطوت ثِ زضستی زض‬ ‫مسیز رشد قزار دارد یا خیز؟‬ ‫وؿجیًژاز ؾٌَاى وطز‪ ۷‬ثطا ایی ‪ ۰۱۱‬ضطوت ثطتط ضبذعّبیی ضا زض ًػط هیگیطًس وِ هْنتطیی اًْب ضضس ٍ اًساظُ ضطوت‪ ،‬سَزاٍض ٍ‬ ‫غبزضات‪ً ،‬سجت ًمسیٌگی‪ ،‬ثْطٍُض ٍ اضظشّب ضطوت زض ثبظاض است‪ .‬ایی ؾَاه هطرع هیوٌٌس وِ ضطوت زض چِ ٍضؿیتری لرطاض‬ ‫زاضز‪ .‬سبظهبى هسیطیت غٌؿتی زض ایی ضتجِثٌس ‪ ،‬ثِ ضبذع فطٍش تَجِ هی وٌس‪ ،‬چطاوِ ضبذع فطٍش ًتیجِ ذطٍجی ّرط سربظهربًری‬ ‫است‪ ،‬ظیطا ؾَاه ووی ٍ ویفی ضطوت سجت هیضَز وِ یه ضطوت ثب فطٍش ثیطتط ّوطاُ ثبضس‪.‬‬ ‫بزتزی فًالد خًسستان در بیه ‪ ۰۱۱‬کشًر بزتز‬ ‫ٍ ثب اضبضُ ثِ ؾَاهلی وِ ضطوت فَالز ذَظستبى ضا زض ضزیف ‪ ۰۱۱‬ضطوت ثطتط لطاض زازُ است‪ ،‬ثیبى وطز‪ ۷‬ؾَاهلی هبًرٌرس غرطفریرت ٍ‬ ‫ویفیت تَلیس‪ ،‬اهَظش ٍ ًیطٍ اًسبًی وبضاظهَزُ‪ ،‬هسیطیت وبضا ٍ ثطًبهِضیع هبلی سجت ضسُ است وِ فرَالز ذرَظسرتربى زض ثریری‬ ‫ضطوتّب ثطتط لطاض ثگیطز‪ .‬ایی ضطوت جبیگبُ ذَزش ضا ثِ ذَثی زض ثبظاض هطرع وطزُ است ٍ ّویی هَضَؼ سجت ضسُ وِ ّوَاضُ‬ ‫فَالز ذَظستبى طی سبلّب هرتلف جعٍ ‪ ۵۲‬ضطوت ًرست زض هیبى ‪ ۰۱۱‬ضطوت لطاض ثگیطز‬ ‫چشماوداس فًالد خًسستان اس گذشتٍ تا ایىدٌ‬ ‫ ‬ ‫هسیط وسبثطسی غٌؿتی ضطوت فَالز ذَظستبى زض پبسد ثِ ایی پطسص وِ چطناًساظ فَالز ذَظستبى زض فطٍش ٍ غربزضات ورِ ایری‬ ‫ضطوت ضا زض ضزُ ‪ ۵۲‬ضطوت ثطتط لطاض زازُ است‪ ،‬چگًَِ ذَاّس ثَز‪ ،‬ؾٌَاى وطز‪ ۷‬ضطوت فَالز ذَظستبى وِ اظ سبل ‪ ۰۷۳۵‬ضرطٍؼ ثرِ‬ ‫تَلیس وطزُ است‪ّ ،‬وَاضُ ثط ایی اسبس پیص ضفتِ است وِ ّن غطفیت تَلیس ذَز ٍ ّن ویفیت ذَز ضا افعایص زّس وِ زض ایری ضاسرترب‬ ‫ًرستیی اهط وِ ثطا هجوَؾِ زض ًػط گطفتِ ضسُ‪ ،‬اهَظشّب الظم ثَزُ است‪ .‬زض ایی ضاستب اهَظشّب هرتلفی چِ زض زاذ وطَض‬ ‫ٍ چِ زض ذبضج اظ وطَض اًجبم گطفت تب ًیطٍّب اًسبًی اظ هسیطاى تب ضزُّب پبیییتط ثب وبض ذَز ثِ ثْتطیی ضى هوىی اضٌب ضًَس‪ .‬ایری‬ ‫هَضَؼ سجت ضسُ وِ هحػَالت فَالز ذَظستبى جبیگبُ ذَز ضا زض ثبظاض ثِزست اٍضز ٍ ثِ تسضیج ًیع ویفیت هحػَل اضتمب پیسا وطزُ‬ ‫ٍ ثطًس فَالز ذَظستبى چِ زض زاذ وطَض ٍ چِ زض ذبضج ثِؾٌَاى یه ثطًس ضٌبذتِضسُ هططح ضَز ٍ سْن لبث تَجْی اظ ثبظاض ضا ًیع ثِ‬ ‫ذَز اذتػبظ زّس ٍ ثِزًجبل ایی هَضَؼ سؿی ثط تَلیسات ویفیتط زاضتِ ثبضس‪ .‬اظ اییضٍ ثب تَجِ ثِ جبیرگربُ فرَالز ذرَظسرتربى‪ ،‬ایری‬ ‫ضطوت ثِ ًَثِ ذَز سْن لبث تَجْی زض التػبز وطَض زاضز‪.‬وؿجیًژاز زض ازاهِ ذبططًطبى وطز‪ ۷‬ضبذعّبیی ورِ سرجرت ضرسُ فرَالز‬ ‫ذَظستبى زض ثیی ‪ ۵۲‬ضطوت ثطتطوطَض لطاض گیطز‪ ،‬اظ ًػط تؿبلی سبظهبًی ًیع وبئع ضتجِ ثطتط ّستٌس‪ .‬ایی هَضَؼ ًطبى هیزّس وِ فطایرٌرس‬ ‫ضطوت ثِ زضستی هسیط ذَز ضا زض پیص گطفتِ است‪.‬‬ ‫گذاری در باالدست ی پاییهدست فًالد خًسستان‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫سزمایٍ‬ ‫هسیط وسبثطسی غٌؿتی ضطوت فَالز ذَظستبى زض ازاهِ ثب اضبضُ ثِ ثطًبهِّب پیصضٍ فَالز ذَظستبى ؾٌَاى وطز‪ ۷‬ثرطًربهرِ ّربیری زض‬ ‫ضاستب هتَاظىسبظ ضطوت زض زست السام زاضین تب ثتَاًین ووجَزّب ذَز ضا ثططط وٌین‪ .‬ثب تَجِ ثِ ایی ضطایط زض غٌبیؽ ثبالزستری‬ ‫ٍ پبیییزستی ذَز ثطًبهِضیع ّبیی اًجبم زازُاین ٍ اظ یىسَ ضٍ ایجبز وبضذبًِ ّب وٌسبًتطُ زض ثبالزست ٍ زض ایرجربز ٍاورس ّرب‬ ‫ًَضزسبظ زض پبیییزست لػس سطهبیِگصاض زاضین‪.‬وؿجیًژاز ازاهِ زاز‪ ۷‬ایی سطهبیِگصاض سجت هیضَز وِ تبهیی هَاز اٍلیِ ظًرجریرطُ‬ ‫فَالز زض ذَز فَالز ذَظستبى ثِ ضاوتی اًجبم گیطز‪ .‬زض ظهیٌِ غبزضات ًیع ثبظاض ّب ثِ ًسجت ذَثی ضا زض اذرتریربض زاضیرن ٍ ورتری اظ‬ ‫وطَض ّبیی هبًٌس ثطظی ٍ وبًبزا ًیع زضذَاست ذطیس زاضین وِ هطبٍضاى ذَز ضا ثِ فَالز ذَظستبى فطستبزُاًس ٍ هَاز اٍلیِ‪ً ،‬حَُ وٌترطل‬ ‫هَاز ٍ سبیط هَاضز ضا وِ غحِگصاض وطزًس‪ ،‬غبزضات هب ضاّی ایی وطَضّب ًیع ضسُ است‪ .‬ایی هَضَؼ ًطبى هیزّس وِ اظ لحبظ فٌری‪،‬‬ ‫ویفی ٍ هسیطیتی ثِ جبیگبّی ضسیسُاین وِ ثتَاًین هحػَالت ذَز ضا زض ثبظاضّب هرتلف زاذلی ٍ ذبضجی تَسؿِ ثسّین‪.‬‬ ‫فًالد خًسستان در چشماوداس ‪۰۱۱۱‬‬ ‫ ‬ ‫هسیط وسبثطسی غٌؿتی ضطوت فَالز ذَظستبى زض پبسد ثِ ایی پطسص وِ چِ ثطًبهِّب ضاّجطز ثطا تَسؿِ ضطوت فَالز ذَظسرتربى‬ ‫زض ًػط گطفتِ ضسُ است‪ ،‬ؾٌَاى وطز‪ ۷‬چطناًساظ وِ ثطا تَسؿِ ثطًبهِّب ذَز ثطا سبل ‪ ۰۰۱۰‬تؿطیف وطزُاین‪ ،‬ثرطًربهرِ ّربیری زض‬ ‫ضاستب ثْطٍُض ٍ اضتمب غطفیت تَلیس ٍ تىوی ظیطسبذتّب ضطوت فَالز ذَظستبى است‪ .‬زضوبلوبضط غطفریرت ترَلریرس فرَالز‬ ‫ذَظستبى سِ هیلیَى ٍ ‪ّ ۵۱۱‬عاض تی است‪ً .‬رستیی الساهی وِ لػس اًجبم اى ضا زاضین‪ ،‬اضبفِ وطزى یه ذرط ترَلریرس جرسیرس اسرت‪.‬‬ ‫وؿجیًژاز افعٍز‪ّ ۷‬وچٌیی ثِ ثبظسبظ ذطَط لسیوی ذَز هیپطزاظین وِ زض و هیعاى غطفیت تَلیس فَالز ذَظستبى ضا ثِ ‪۲‬هیلریرَى تری‬ ‫هیضسبًس‪ّ .‬وچٌیی زض سبیط ٍاوسّب هبًٌس فَالز ضبزگبى سطهبیِگصاض اًجبم زازُاین‪ .‬ؾالٍُ ثط ایی سطهبیِ گرصاض ّرب جرسیرس زض‬ ‫ضطوتّب ًَضز ًیع زاضین وِ زض ًْبیت ثتَاًین هیعاى تَلیس ذَز ضا ثِ ثبال ‪ ۴‬هیلیَى تی ثطسبًین‪ .‬ایی افعایص غطفیت سرجرت افرعایرص‬ ‫هیعاى فطٍش فَالز ذَظستبى ًیع ذَاّس ضس‪ .‬ایی ثطًبهِّبیی است وِ ثطا افک ‪ ۰۰۱۰‬ثطا فَالز ذَظستبى زض ًػط گطفتِ ضسُ است‪.‬‬ ‫اٍلَیت ًرست فَالز ذَظستبى‪ ،‬تبهیی ًیبظ زاذ استوسیط وسبثطسی غٌؿتی ضطوت فَالز ذَظستبى زض پبسد ثِ ایی پطسص وِ اظ ایری‬ ‫‪۴‬هیلیَى تی زض افک چطناًساظ ‪ ۰۰۱۰‬چِ هیعاًی ثِ غبزضات اذتػبظ پیسا ذَاّس وطز‪ ،‬گفت‪ ۷‬زضوبلوبضط هتمبضیبى ذبضجی هب ثسریربض‬ ‫ّستٌس‪ ،‬اهب هَضَؼ اى است وِ زض ٍّلِ ًرست هب ثبیس ثتَاًین ًیبظ زاذ وطَض ضا ثططط وٌین ٍ زض غَضت هبظاز تَلریرس‪ ،‬ثرِ سرورت‬ ‫غبزضات پیص ذَاّین ضفت‪ .‬ضٍال سبلّب لج ثِ اییگًَِ ثَزُ است وِ وسٍز ‪ ۰۱‬تب ‪ ۲۱‬زضغس هحػَل ذَز ضا غبزض هیوطزین‪ ،‬اهرب‬ ‫ثب تَجِ ثِ ایی هَضَؼ وِ ًیبظ وطَض ثیص اظ سبلّب گصضتِ ضسُ است ٍ ثطذی ضطوتّب ثِ ثْطُثطزاض ضسیسُاًس‪ ،‬هب هیعاى غربزضات‬ ‫ذَز ضا وبّص زازُاین‪ ،‬اهب اگط ثتَاًین زض ضطوتّب ًَضز سطهبیِگصاض اًجبم ثسّین‪ ،‬هیتَاًین هحػَالت ًَضز ضا غبزض ورٌریرن‬ ‫وِ ثب ایی ضًٍس ثِ ‪۲۱‬زضغس غبزضات ذَز ذَاّین ضسیس‪.‬وؿجیًژاز زض پبسد ثِ ایی پطسص وِ چِ هیعاى ًیطٍ اًسبًی ٍ ثب چِ تطویجی زض‬ ‫فَالز ذَظستبى هطغَل ثِ وبض ّستٌس‪ ،‬ؾٌَاى وطز‪ ۷‬وسٍز ‪ّ۴‬عاض ٍ ‪ً ۰۱۱‬فط ثِغَضت هستمین زض فَالز ذَظستبى هطغَل ثِ وبض ّستٌس وِ‬ ‫ثب اوتسبه پیوبًىبضاى ٍ ضطوتّب ثیطًٍی وِ ثب هب زض توبس ّستٌس‪ ،‬ایی ًیطٍّب ثِ ‪ّ۵۱‬عاض ًفط هیضسٌس‪ .‬زض ظهیٌِ اهَظش ًیع هب ثطاسبس‬ ‫اذطیی زستبٍضزّب اهَظش الظم ضا هیزّین‪ .‬ایی اهَظشّب زض ثرصّب هرتلف چِ زض ثرص تَلیس‪ ،‬چِ زض ثرص تؿویطات ٍ چرِ زض‬ ‫ثرص ستبز ثِغَضت سبالًِ اًجبم هیگیطز‪ .‬چطاوِ اگط ایی اهَظش ٍجَز ًساضتِ ثبضس‪ ،‬ثْطٍُض ًیع اًجبم ًوی گریرطز‪ّ .‬رط اًرساظُ ثرب‬ ‫اهَظش زاًص افطاز اضتمب پیسا وٌس‪ ،‬ثْطٍُض وبض ًیع افعایص پیسا هیوٌس‪ .‬زضوبلوبضط ًیطٍّب هترػع هب ثب ترَجرِ ثرِ اهرَظش ٍ‬ ‫ترػػی وِ پیسا وطزُاًس‪ ،‬سجت ثْجَز ذطَط تَلیس ذَز ضسُاًس‪ .‬هیعاى تؿویطات اظ ًػط ظهبًی ثِ ضست وبّص یبفتِ ٍ تَلفبت هب ثسیربض‬ ‫ون ضسُ است‪ .‬ایی هَضَؼ سجت ضسُ وِ ًْبیت استفبزُ ضا اظ ططفیت ذَز زاضتِ ثبضین وِ ثب ووتطیی هیعاى ّعیٌِ‪ًْ ،‬بیت سَز ضا زاضترِ‬ ‫ثبضین‪.‬‬ ‫فًالد خًسستان در حًسٌ مسًیلیتَای اجتماعی‬ ‫ ‬ ‫هسیط وسبثطسی غٌؿتی ضطوت فَالز ذَظستبى زض پبسد ثِ ایی پطسص وِ فَالز ذَظستبى زض وَظُ هسٍَلیتّب اجتوبؾی ثٍِیرژُ زض‬ ‫پبًسهی وطًٍب چِ السامّبیی اًجبم زازُ است‪ ،‬تػطیح وطز‪ ۷‬ضطوتّب فَالز ذَظستبى زض ضاستب هسٍَلیتّب اجتوبؾی الرسام ّرب‬ ‫فطاٍاًی اًجبم زازُ است‪ ،‬ثطا ًوًَِ ثطا وفع هحیط ظیست‪ ،‬ووطثٌس فرب سجع ضا ایجبز وطز ٍ زض ایی ضاسرترب ظهریری ّرب ثسریربض‬ ‫ذطیساض وطز تب فرب سجع ثیطتط ایجبز وٌس ٍ اظ ثبض الَزگی غٌؿتی ثىبّس‪.‬وؿجیًژاز ثب اضبضُ ثِ هَضَؼ ضیَؼ ٍیطٍس ورطًٍرب ًریرع‬ ‫ؾٌَاى وطز‪ ۷‬ضطوت فَالز ذَظستبى زض زٍضاى ثیوبض وطًٍب سؿی وطزُ وِ اگط ثیوبضستبىّب ثب ووجَز ضٍثِضٍ ثَزُاًس‪ ،‬اهرىربًربتری زض‬ ‫اذتیبض اًْب لطاض زٌّس ٍ ّناوٌَى اوسیژى ثب ذلَظ ثبال ضا زض ذسهت ثیوبضستبىّب لطاض زازُ است‪ .‬زض ظهیٌِ لرجربس‪ ،‬هربسره ٍ… وربزض‬ ‫زضهبى ًیع ثِغَضت ضایگبى السامّبیی ضا اًجبم زازُ است‪ ٍ.‬ثب اضبضُ ثِ ذسهبتی وِ زض سبیط وَظُ ّب فَالز ذرَظسرتربى اًرجربم زازُ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ ۷‬زض سبیط وَظُّب ًیع جبزُسبظ ‪ ،‬سبذت ثیوبضستبى‪ ،‬ذبًِسبظ ٍ… فَالز ذَظستبى السامّب لبث تَجْی اًجبم زازُ اسرت‪.‬‬ ‫زض ظهیٌِ اضتغبل ًیع اٍلَیت ثب ًیطٍ ّب ثَهی استبى ثَزُ است‪.‬وؿجیًژاز افعٍز‪ ۷‬زض اثتسا سبل ‪ ۰۷۶۶‬استبى ذَظستبى ثب سی ضٍثِضٍ ثَز‬ ‫وِ زض ایی ظهیٌِ ًیع السامّبیی زض سطح استبى اًجبم زازُاین‪ .‬زض ظهیٌِ ظلعلِ استبى وطهبًطبُ ًیع السامّبیی غَضت گطفت ٍ ووره ّرب‬ ‫ًمس ٍ غصایی ثِ ایی استبى زاضتِاین‪ ٍ.‬زض پبیبى تبویس وطز‪ ۷‬فَالز ذَظستبى زض ظهیٌِ هسٍَلیتّب اجتوبؾی یه ضرطورت ثرعضگری‬ ‫است وِ زض وٌبض ضطوت ًفت زض هٌطمِ ذَظستبى ورَض زاضز‪ ،‬اظ ایی ضٍ ّس ضطوت فَالز ذَظسرتربى‪ ،‬ترٌرْرب ترَلریرس ًریرسرت ٍ‬ ‫هسٍَلیتّب اجتوبؾی ًیع جعٍ اّسا اٍلیِ ایی ضطوت ثِضوبض هیضٍز‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 23‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 3‬می‬ ‫* ‪ 21‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9311 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3132‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫یک هیلیَى دٍز ٍاکسی کٍَ برکت اردیبْطت هاُ تَلید هی ضَد‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫احکام جدید هستوری بگیراى‬ ‫تاهیی اجتواعی صادر ضد‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬ؾاظهاى تاهیی اجتواػی زض اطالػیاِ ای‬ ‫اػالم ًطز احٌام جسیس هؿتوطی تگیطاى ایای ؾااظهااى‬ ‫نازض قس‪.‬ازاضُ ًل ضٍاتط ػاواَهای ؾااظهااى تااهایای‬ ‫اجتواػی زض اطالػیِای ًِ زض حضَض ضئیؽ ًاًَى ػایی‬ ‫تاظًکؿتگاى ٍ ضئیؽ اتحازیِ پیکٌؿَتاى تاظًکاؿاتاگااى‬ ‫تاهیی اجتواػی ٍ زیگط اػضای ًاًَىّای تاظًکؿاتاگای‬ ‫اػالم قس‪ ،‬اٍضزُ اؾ ‪ :‬احٌام جسیس هؿتوطی تاگایاطاى‬ ‫ؾاظهاى تاهیی اجتواػی زض اجطای هتٌاؾه ؾاظی هطحلاِ‬ ‫زٍم ٍ ؾٌاضیَی هَضز تَاکن تا اػضاای ًااًاَى ػاایای‬ ‫تاظًکؿتگاى ٍ اتحازیِ پیکٌؿَتاى جاهؼِ ًاضگطی نازض قس‪.‬‬ ‫بر اساس این اطالعیه در احکام جدید‬ ‫اػوال هازُ ‪( 96‬اکعایف ؾٌَاتی) تاط هاجاواَع هاثاایاؾ‬ ‫هؿتوطی ٍ هتٌاؾه ؾاظی اؾلٌس ؾال ‪ 1399‬هؿاتاواطی‬ ‫تگیطاى نَضت پصیطک ‪.‬‬ ‫جثطاى ‪ 75‬زضنس ػوه هاًسگی هؿتوطی ؾال تطهطاضی تِ‬ ‫ًؿث حساهل هؿتوطی‬ ‫تا تَجِ تِ اًتظاضات ٍ ه ایثات ّوِ ؾا اَح هؿاتاواطی‬ ‫تگیطاى ٍ تاظًکؿتگاى تاهیی اجتواػی‪ ،‬پؽ اظ اػوال هازُ‬ ‫‪( 96‬اکعایف ؾٌَاتی) ٍ اجطای هتٌاؾه ؾااظی حاواَم‬ ‫هؿتوطی تگیطاى ٍ اکعایف هعایای جاًثی‪ ،‬زضیاکتی ّایاچ‬ ‫هؿتوطی تگیطی ًوتط اظ ‪ 1.5‬تطاتط هجاواَع پاطزاذاتای‬ ‫اؾلٌس ؾال ‪ً 1399‬رَاّس تَز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪-‬ضییؽ هطًعاطالع ضؾاًی ؾتااز‬ ‫اجطایی کطهاى اهام(ضُ)زضتَئیتی اظ تاَیایاس یای‬ ‫هیلیاَى زٍظ ٍاًؿای ًاٍَایاطاى تاطًا زض‬ ‫اضزیثْک هاُ جاضی ذثط زاز‪.‬‬ ‫حج ًیٌی هلٌی زض ایای تاَئایا ًاَقا ‪:‬‬ ‫ظحوات زاًکوٌساى ًکَض ؾطتلٌسهااى تاِ حاواط‬ ‫ًکؿتِ ٍ زّْاّعاض ٍیال اظ ٍاًؿی تَییاس اًاثاَُ‬ ‫قسُ ًٍَایطاى تطً زض ًاضذاًِ تَییس ٍاًؿی‬ ‫ؾتاز اجطایی کطهاى اهام پط قسُ اؾ ‪ٍ.‬ی اکعٍز‪ :‬اًکاااا یای هایالایاَى زٍظ ٍاًؿای زض‬ ‫اضزیثْک ٍ ؾِ هیلیَى زظ ٍاًؿی زض ذطزاز هاُ تَییس ذَاّس قس‪.‬هطحلِ ؾَم تاییٌی ٍاًؿای‬ ‫ایطاًی ًٍَتطً اٍایل اضزیثْک اؿاظ قسُ اؾ ٍ اًتظاض های ضٍز تاا تاساٍم ایاواٌای ٍ‬ ‫احطترکی اى‪ ،‬هطحلِ تَییس ٍ تعضین اًثَُ اى اظ هاُ ایٌسُ اؿاظ قَز‪.‬تِ گلتِ هؿاٍَنى ؾاتااز‬ ‫اجطایی کطهاى اهام (ضُ) ًِ ٍاًؿی هتؼلن تِ اى اؾ ‪ ،‬تَییس ٍاًؿی ًٍَتطً تا تیطهاُ تِ ‪12‬‬ ‫ٍ هطزازهاُ ‪ 30‬هیلیَى زٍظ ذَاّس ضؾیس‪.‬‬ ‫ثبت ضکایات ٍ اًتقادات بْسیستی در ساهاًِ ‪۲۸۴۱‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬هسیطًل زکتط هسیطی ػولٌطز ؾااظهااى‬ ‫تْعیؿتی ًکَض تا اقاضُ تِ کؼایی ؾاهاًِ زیسُتاى تْعیؿتی‬ ‫تا قواضُ تللی ‪ 1482‬گل ‪ :‬ایی ؾاهاًِ تاطاؾااؼ زها ٍ‬ ‫ؾطػ ًاض هیًٌس ٍ زض ّط هطحلِای اظ ظهااى ًاِ کاطز‬ ‫قٌای ٍ اًتوازی زاضز هیتَاًس زض ایی ؾاهاًاِ تاِ حاثا‬ ‫تطؾاًس‪ً .‬اظن ًظنزُ اکعٍز‪ :‬هطزم ٍ هسزجَیاى تْعیؿتی تاا‬ ‫حث قٌای ٍ اًتواز‪ ،‬تا ًس پیگیطی ًاِ اضائاِ های قاَز‬ ‫هیتَاًس اى ضا پیگیطی ًٌس‪ .‬ذط ‪ 1482‬تا توام تللی ّاای‬ ‫حات ٍ ّوطاُ تسٍى ًیاظ تِ ًس‪ ،‬هاتل اضتاثااو ٍ ضایاگااى‬ ‫اؾ ‪ٍ.‬ی ذاططًکاى ًطز‪ :‬ؾاهاًِ هلی زیسُ تاى زض تؿتط ٍب تا ًکاًی ‪http://didehban.behzisti.ir/‬‬ ‫هاتل زؾتطؾی اؾ ٍ اکطازی ًِ اهٌاى یا ػالهِ تِ تطهطاضی تواؼ ًساضًس هی تَاًٌس اظ طاطیان تؿاتاط ٍب‬ ‫اضتثاو تطهطاض ًٌٌس‪ .‬ایی ؾاهاًِ زض هایه اپلیٌیکی هَتایل ًیع هاتل زؾتطؾی اؾ ‪ٍ.‬ی ذاططًکااى ًاطز‪ :‬زض‬ ‫حال حاضط تیف اظ ‪ً 697‬لط زض ‪ 31‬اؾتاى ٍ ‪ً 10‬اضتط زض ؾتاز تْعیؿتی ًکَض ٍ ‪ً 9‬لط ًاضقاٌااؼ هاطاًاع‬ ‫تللی زض هطًع هلی زیسُ تاى‪ ،‬پاؾرگَیی‪ ،‬پیگیطی ٍ جوغ اٍضی اطالػات ٍ تحلیل اى ضا تطػْسُ زاضًس‪.‬‬ ‫تاهیی ٍاکسی کرًٍا برای توام گرٍُ ّای ّدف تا پایاى سال ‪۲۸۷۷‬‬ ‫ساالًِ ‪ّ ۰۷‬سار جسد تعییی علت فَت هیضًَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬ضئیؽ ؾااظهااى ؿاصا ٍ زاضٍ‬ ‫گل ‪ :‬هی تَاًین تا پایاى ؾال ًاگاطاًای تااهایای‬ ‫ٍاًؿی ضا ػالٍُ تط جوؼی اٍیَیا زاض‪ ،‬تاطای‬ ‫ؾایط گطٍُّای جوؼیتیهاى تطططف ًٌین‪.‬‬ ‫هحوسضضا قاًِ ؾاظ‪ ،‬زضتاضُ ٍاًؿی ًطًٍا اظْاض‬ ‫زاق ‪ :‬اهطٍظ جوَْضی اؾالهی تاَاًؿاتاِ ّاواِ‬ ‫پلتلطم ّای ٍاًؿی ًطًٍاا زض زًایاا ضا تاَؾاط‬ ‫زاًکوٌساى ذَز زض ًکَض ضاُ اًساظی ًٌس‪ .‬ایثاتاِ‬ ‫تطای ٍاضزات ٍاًؿی ًاطًٍاا ػالایاطؿان ّاواِ‬ ‫هکٌالت ًاقی اظ تحاطیان‪ ،‬اظ ّایاچ تاالاقای‬ ‫کطٍگصاض ًٌطزین اهیسٍاضین زض ذطزاز تتَاًین اٍییی هجوَػِ هیلیًَی ٍاًؿی ًطًٍای تَییس زاذال ضا‬ ‫زاقتِ تاقین ٍ ؾپؽ اػساز تِ تانی ‪ 10‬هیلیَى اکعایف ذَاّس زاق ‪.‬‬ ‫ٍی اکعٍز‪ :‬تا پایاى ؾال ‪ 1400‬هیتَاًین ػالٍُ تط ٍاًؿیٌاؾیَى گطٍُّای زض اٍیَی ‪ ،‬ؾایط گاطٍُ ّاای‬ ‫ّسف (توام هطزم) ضا ػلیِ ًطًٍا ٍاًؿیٌِ ًٌین‪.‬قاًِ ؾاظ ازاهِ زاز‪ :‬ؾاظهاى ؿصا ٍ زاضٍ اظ چٌس ؾال پیف‬ ‫گَاّی ًظاضت تط تَییس ٍ ػطضِ ٍاًؿی ضا اظ ؾاظهاى جْاًی تْساق زضیاک ًطزُ ٍ ضجیؿاتاط قاسُ‬ ‫اؾ ٍ تِ ایی هؼٌاؾ ًِ ّط ٍاًؿٌی ًِ تَؾط ؾاظهاى ؿصا ٍ زاضٍی ایطاى تاییس قَز اظ ًظط ؾااظهااى‬ ‫جْاًی تْساق هیتَاًس زض ییؿ تاییس ٍ تاهیی هطاض تگیطز‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾاظهاى ؿصا ٍ زاضٍ گل ‪ :‬زض تحج ٍاًؿی ًطًٍا اپاضتایس ٍ ًػاز پطؾتی زض زًیا ٍجاَز زاضز ٍ‬ ‫اهیسٍاض تَزین ‪ 4.5‬هیلیَى زٍظ ٍاًؿی ًطًٍا تا ‪ 10‬کطٍضزیی اظ ؾاظ ًٍاض ًٍَاًؽ ٍاضزًٌین اها حسٍز‬ ‫‪ّ 700‬عاض زٍظ ٍاضز قس‪ .‬تا اهطٍظ ‪ 2‬هیلیَى ٍ ‪ّ 200‬عاض زٍظ ٍاًؿی ًطًٍا ٍاضزًکَض قسُ اؾ ًِ تاا‬ ‫تطًاهِ ضیعی ها تایس تاًٌَى ‪ 7‬تا ‪ 8‬هیلیَى زٍظ ٍاًؿی ًطًٍا ٍاضز هیًطزین اها ّوِ ایی تطًااهاِ ضیاعی‬ ‫تحون ًیاک ٍ ایی هکٌل زض تؿیاضی اظ ًکَضّای زًیا ًیع ٍجَز زاق ‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬ضییؽ ؾاظهاى پعقٌی هاًًَی‬ ‫گل ‪ :‬تیف اظ ‪ 85‬زضنس ذسهات ایی ؾاظهااى‬ ‫تِ حَظُ هؼایٌات تاییٌی هطتَو هیقَز ًاِ اظ‬ ‫ایی تؼساز حسٍز ‪ 33‬زضنس پطًٍسُّا هطتَو تِ‬ ‫حَازث ضاًٌسگی ٍ ّویی هیعاى ّن هطتَو تاِ‬ ‫هطاجؼاى ًعاع اؾ ٍ ‪ّ 70‬عاض جؿس ًیع تؼیایای‬ ‫ػل کَت هیقًَس‪.‬‬ ‫ؾاظهاى پعقٌی هاًًَی ًکَض‪ ،‬زًاتاط ػاثااؼ‬ ‫هؿجسی زض هطاؾوی ًِ تِ هٌظَض تجالایال اظ‬ ‫ذیطیی ایای ؾااظهااى تاطگاعاض قاس‪ ،‬اکاعٍز‪:‬‬ ‫هطاجؼاى پعقٌی هاًًَی ػوستا اکطازی زضزهٌس ٍ اؾیه زیسُ ّؿتٌس ًِ کطاّن تَزى کضای هٌاؾه ٍ‬ ‫اؾتاًساضز هی تَاًس ظهیٌِ اضائِ ذسه تْتط تا حلظ اضاهف ضا تطای اًاى کطاّن ًٌس‪.‬‬ ‫ٍی تا تاًیس تط ایٌٌِ پعقٌی هاًًَی ؾاظهاًی هؿتول ٍ ظیطًظط هَُ هضاییِ اؾ ‪ ،‬گالا ‪ :‬پاعقاٌای‬ ‫هاًًَی زض توام هَضَػات هطتثط تا ًظام ؾاله ًِ جٌثِ هضاایای ٍ هااًاًَای زاضز اظاْااض ًاظاط‬ ‫ًاضقٌاؾی هی ًٌس ٍ ؾانًِ تیف اظ یی ؾَم پطًٍسُ ّای هضایی تطای اظْاضًظط تاِ ایای ؾااظهااى‬ ‫اضجاع هی قَز‪.‬‬ ‫هؿجسی تهطیح ًطز‪ :‬پعقٌاى ٍ ًاضقٌاؾاى ایی ؾاظهاى زض ضاؾتای اجطای ػسای ٍ ناسٍض ضیی‬ ‫ػازنًِ هضات زض پطًٍسُ ّا اظْاضًظط هی ًٌٌس ًِ تؼساز پطًٍسُ ّای اضجاػی ؾاظهاى زض طَل ؾاال‬ ‫تِ حسٍز ‪ 2.5‬هیلیَى پطًٍسُ زض ترف ّای هؼایٌات‪ ،‬اظهایکگاُ‪ً ،‬ویؿیَى‪ ،‬تکطیاح های ضؾاس‪ٍ.‬ی‬ ‫ًَع هطاجؼات ؾاظهاى ضا ًکاى زٌّسُ اّوی اى زاًؿ ٍ گل ‪ :‬اکطاز ظیازی تطای گطکتی ذاسها‬ ‫زض حَظُ ّای هرتلق تِ پعقٌی هاًًَی هطاجؼِ هی ًٌٌس ٍ پعقٌی هاًًَی ًیع تِ ػٌاَاى ؾااظهااًای‬ ‫ًاهال کٌی ٍ ترههی زض ًظام ؾاله هضایی تِ هطزم ذسه هی زّس‪.‬‬ ‫»ضاد «پیام ًویفرستد‪،‬داًصاهَزاى ٍ خاًَادُّا هراقب ّکرّا باضٌد‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬ضئیؽ هطًعپیکگیطی اظ جطاین ؾایثطی پلیاؽ کاتاا‬ ‫ًاجا گل ‪ً :‬الّثطزاضاى هجاظی ایی تاض تا تطکٌس تین پکتیثاًی قاز تاِ‬ ‫زًثال ّی ًطزى حؿاب ًاضتطی اکطاز ّؿتٌس زض حایی ًاِ قااز‬ ‫ّیچگاُ پیام هؿتوین تِ اکطاز ًویکطؾتس‪.‬ؾطٌّگ ػلیهحواس ضجاثای‬ ‫ضئیؽ هطًع تکریم ٍ پیکگیطی اظ جطاین ؾایثطی پلیؽ کتا ًاجا تاِ‬ ‫تطکٌس تاظُ هجطهاى ؾایثطی ایی تاض زض پَقف قثٌاِ قااز اقااضُ ٍ‬ ‫اظْاض زاق ‪ً :‬الّثطزاضاى هجاظی ایی تاض تا تطکٌس تین پکتیثاًی قاز‬ ‫تِ زًثال ّی ًطزى حؿاب ًاضتطی اکطاز ّؿتٌس‪.‬‬ ‫سالوٌداى چِ زهاًی باید برای دریافت ٍاکسی کرًٍا‬ ‫در ساهاًِ ٍزارت بْداضت ثبت ًام کٌٌد؟‬ ‫ؾطٍیاؽ ذاثاطی‪ -‬هاسیاط ضٍاتاط‬ ‫ػوَهی ٍ اطاالع ضؾااًای ٍظاضت‬ ‫تْساق ؾاظًٍاض حث ًام ؾایوٌساى‬ ‫زض ؾاهاًِ ٍظاضت تاْاساقا تاطای‬ ‫زضیاک ٍاًؿی ًطًٍاا ضا تکاطیاح‬ ‫ًطز‪.‬‬ ‫ًیاًَـ جْاًپَض ؾرٌگاَی هاسیاط‬ ‫ضٍاتط ػواَهای ٍ اطاالع ضؾااًای‬ ‫ٍظاضت تْساق زض گل ٍگاَ تاا‬ ‫ذثطًگاض ؾاله ذثطگعاضی کااضؼ‬ ‫زض پاؾد تِ ایی پطؾاف ًاِ ًاسام‬ ‫گطٍُ اظ اکطاز تانی ‪ 80‬ؾاال تاایاس‬ ‫تطای زضیاکا ٍاًؿای ًاطًٍاا زض‬ ‫ؾاهاًِ ٍظاضت تْساق حث ًام ًٌٌس اظْاض زاق ‪ :‬تطای ّوِ اکطاز تانی ‪ 80‬ؾال ًکَض اطاالع ضؾااًای تاِ‬ ‫هَهغ نَضت ذَاّس گطک تِ ایی نَضت ًِ ٍظاضت تْساق اظ ططین پیاهی یا تواؼ تللٌی تِ اطالع ایی‬ ‫اکطاز ذَاٌّس ضؾاًس ًِ هیتَاًٌس تطای زضیاک ٍاًؿی ًطًٍا حضَض پیسا ًٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌٌِ ّیچ ًیاظی تِ هطاجؼِ حضَضی تطای حث ًام ٍاًؿی ٍجَز ًاساضز اظاْااض زاقا ‪ ،‬تاطای‬ ‫هَاضزی ًِ پیاهی تطای اًْا تِ ّط زییلی اضؾال ًکس ؾاهاًِای ضاُاًساظی ذَاّس قس‬ ‫جْاًپَض تا تیاى ایٌٌِ هَػس تعضین ٍاًؿی اکطاز زض اٍیَی ضا تِ نَضت زهین اظ طاطیان اضؾاال پایااهای‬ ‫اطالعضؾاًی هیقَز اظْاض زاق ‪ :‬زض هَاضزی ّن اگط پیاهٌی تطای کطزی ًِ زض اٍیَی اؾ اضؾال ًکسُ‪،‬‬ ‫ایی اکطاز هیتَاًٌس زض ظهاًی ًِ ٍظاضت تْساق اػالم هیًٌس ٍاضز ؾاهاًِ ‪Salamat.gov.ir‬قسُ ٍ ًاام‬ ‫ٍ ًس هلی ذَز ضا حث ًٌس ٍ تؼس اظ ایی اهسام ها ٍضؼی ٍاًؿیٌاؾیَى کطز ضا پیگیطی هیًٌین‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌٌِ تالـ هیًٌین اظ ‪ 20‬اضزیثْک حث ًام ٍ کطاذَاى اکاطاز ‪ 70‬تاا ‪ 75‬ؾاال ضا ًایاع تاطای‬ ‫ٍاًؿیٌاؾیَى تِ اًْا اطالع هی زّین‪ ،‬تاًیس ًطز ًِ پیاهیّای ها تؿیاض زهین ّؿتاٌاس‪ .‬تاِ طاَضی ًاِ زض‬ ‫پیاهی تِ کطز اػالم هی قَز ًِ قوا زض کاظ زٍم ٍاًؿیٌاؾیَى هطاض گطکتیاس ٍ تاِ ظٍزی هاَاضز تاِ قاواا‬ ‫اطالعضؾاًی هیقَز‪.‬‬ ‫هراکس اّدای خَى استاًی‬ ‫در ضبّای قدر فعال ّستٌد‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬ؾرٌگَی ؾاظهاى اًتوال ذَى گل ‪ :‬اّاسای ذاَى‬ ‫یی ًَع ایخاض اؾ ٍ ایی ایخاض ٍ کساًاضی ًِ تِ هٌظَض ًاجاات جااى‬ ‫تیواضاى ًیاظهٌس تِ ذَى اًجام هیقَز‪ ،‬زض هاُ هثاضى ضهضاى تؿیاض تاا‬ ‫اّوی اؾ ‪ ،‬تٌاتطایی ّوِ هطاًع اّسای ذَى اؾتاًی ؾطاؾط ًکَض زض‬ ‫قهّای هسض کؼال ّؿتٌس‪.‬‬ ‫تکیط حاجی تیگی زض ذهَل اّوی اّسای ذَى ٍ تؿْیالت زض ًظط‬ ‫گطکتِ قسُ تطای اّسا ًٌٌسگاى ذَى زض هاُ هثاضى ضهضاى تا تَجِ تِ‬ ‫ؾاػ هٌغ تطزز قثاًِ ٍ هَد چْاضم ًطًٍا اکعٍز‪ :‬زض قه ّاای هاسض‬ ‫ٍی گل ‪ّ :‬وَطٌاى زه زاقتِ تاقٌس ًِ قاز ّیچگاُ پیام هؿتویان‬ ‫تِ اکطاز ًوی کطؾتس ٍ ٌّطّا تا کطؾتازى پیاهْایی تا هضوَى تاؾاالم‬ ‫طثن گعاضـ ّای زضیاکتی اظ ًاضتطاى تِ ها زض اًاً قوا اتالااهاات‬ ‫هکًٌَی ضخ زازُ اؾ ی لاً ّطچِ ظٍزتط قواضُ ذَز ضا ٍاضز ًٌیاس‬ ‫ٍگطًِ حؿاب قوا هؿسٍز ذَاّس قس‪ .‬تا تکٌط تین پکتیثاًی قاز یا‬ ‫ًاضتط گطاهی ی لاً پاؾرگَ تاقیس زض ؿیط ایی نَضت حؿاب قوا زض‬ ‫قاز هؿسٍز هی قَز زض نسز ّی ٍ ًالّثطزاضی ّؿتٌس تٌااتاطایای‬ ‫زاًف اهَظاى ٍ ذاًَازُّا اگاُ تَزُ ٍ کطیه پکتیثاى جؼلی قااز ضا‬ ‫ًرَضزُ ٍ ّیچ قواضُ یا هثلؾ یا اطالػاتی ضا ٍاضز ًٌٌٌس‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫اعتواد بِ ًفس فرزًداى‬ ‫را چگًَِ تقَیت کٌین‬ ‫ػضَ ؾاظهاى ًظام ضٍاًکٌاؾی ضاٌّاضّا ٍ اتعاضّای تانتطزى اػتواز تِ ًلؽ زض‬ ‫هیاى ًَزًاى ٍ ًَجَاًاى ضا تکطیح ًطز‪.‬‬ ‫ًهیطُ هوسم کط زض ذهَل اکعایف اػتواز تِ ًلؽ زض ًَزًاى گالا ‪ :‬تاطای‬ ‫تان تطزى اػتواز تِ ًلؽ زض کطظًساًواى ًیاظهٌس اتعاضّایی ّؿتین یاٌای اظ ایای‬ ‫اتعاضّا اضظـ زّی ؾ ‪ ،‬ها تایس ًاضّای زضؾ ًَزى ضا تاییس ًٌین ٍ ًوااو‬ ‫هَتکاى ضا تثیٌین ٍ ًٌتِ هْن ایی اؾ ًِ اگط چِ ًوی قاَز تاواام ًااضّاای‬ ‫ًَزى ضا تاییس ٍ تهسین ًطز‪ ،‬اها ّویکِ تایس تِ احؿاؼ ًاَزى اضظـ ٍ‬ ‫اػتثاض زاز ٍ اٍ ضا زضى ًطز تٌاتطایی اضظـ زّی اتعاض ذاَتای اؾا ًاِ تاِ‬ ‫ًَزى اهٌاى هیزّس اضاهف ذَز ضا تاظیاتس ٍ تِ اػوایف کٌط ًٌس‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ٍ :‬هتی ًَزى هیذَاّس نحث ًٌس تطایف ٍه تگصاضیس ٍ تاِ‬ ‫نحث ّایف کؼانًِ گَـ ًٌیس ٍ حطفّایف ضا تٌطاض ًٌیس تا تاِ اٍ ًکااى‬ ‫زّیس ًِ تا زه تِ اٍ گَـ هیزّیس‪.‬‬ ‫ایی هترهم ضٍاًکٌاؾی گل ‪ :‬پصیطـ تی هیس ٍ قطو زاقتِ تاقیس ٍ ؾاؼای‬ ‫ًٌٌیس ًَزى ضا زض هَهؼی هَػظِ ٍ هضاٍت ًاٌایاس‪ ،‬تاِ هاطحلاِ ضقاسی‬ ‫ًَزًتاى تَجِ ًٌیس ٍ ؾؼی ًٌیس ه اتن تاّواى ؾ ح ضقاسی تاا اٍ اضتاثااو‬ ‫تطهطاض ًٌیس‪.‬‬ ‫هوسم کط تِ ظهاى ًَزى هحَض اقاضُ ًطز ٍ گل ‪ :‬اتعاض زٍم تاطای اکاعایاف‬ ‫اػتواز تِ ًلؽ زض ًَزًاى ظهاى ًَزى هحَض اؾ ‪ّ ،‬سف اظ ایی تاٌاٌایای‬ ‫ایی اؾ ًِ ًَزى تا ٍایسیی احؿاؼ ًعزیٌی ًوایس ٍ حؽ ًٌس اٍ ضا زضى‬ ‫هیًٌیس ایی تٌٌیی یی ًَع تاظی اؾ ًِ طی اى ٍایسیی ًٌتطل قطایاط ضا‬ ‫تِ ًَزى ٍاگصاض هیًٌٌس زضٍاهغ ًلیسی اؾ ًِ قوا ضا ٍاضز زًیای ًَزى‬ ‫ّوِ هطاًع اّسا ی ذَى اؾتاًی زض ؾطاؾط ًکَض کؼال ّؿتٌس ٍ اّاسا‬ ‫ًٌٌسگاى ذَى تا اطویٌاى ذاطط هی تَاًٌس تطای اّسای ذاَى تاِ ایای‬ ‫هطاًع هطاجؼِ ًٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬اّسا ًٌٌسگاى ذَى تطای گطکتی ًَتا ٍ ّاواچاٌایای‬ ‫زؾتطؾی تِ ًکاًی هطاًع اّسای ذَى هی تاَاًاٌاس اظ طاطیان پاطتاال‬ ‫‪www.ibto.ir‬تا اّسای ذَى تِ یاضی تیواضاى تکتاتٌس‪.‬‬ ‫ؾرٌگَی ؾاظهاى اًتوال ذَى زض هَضز ؾ ح شذایط ذَى ٍ ضاطٍضت‬ ‫اّسای ذَى ًیع گل ‪ :‬اًٌَى ؾ ح شذیطُ ذاَى زض ًکاَض ذاَب‬ ‫اؾ ‪ ،‬اها ًیاظ تِ ذَى ٍ کطاٍضزُ ّای اى ّویکگی ٍ ضٍظاًِ اؾا ٍ‬ ‫هطزم تایس ّویکِ تِ کٌط اّسای ذَى تاقٌس‪ ،‬اها زض تطذی اؾتااى ّاای‬ ‫ًکَض هاًٌس اؾتاى ّای قوایی ٍ جٌَتی‪ ،‬ؾیؿاتااى ٍ تالاَچؿاتااى ٍ‬ ‫ّوچٌیی کاضؼ تِ زییل ٍجَز تیکتط تؼساز تیواضاى تانؾوی ًیاظ تِ ذَى‬ ‫تیکتط اؾ ٍ پؽ تٌاتطایی اّسا ًٌٌسگاى ٍ هطزم ّویکِ تاطای اّاسای‬ ‫ذَى اهسام ًٌٌس‪.‬‬ ‫حاجی تیگی تاًیس ًطز‪ّ :‬وِ پطٍتٌل ّا ی تْساقتی زض هطاًع اّسای‬ ‫ذَى ًکَض ضػای هی قَز ٍ ایی هطاًع ًاهال اؾتاطیال ّؿاتاٌاس ٍ‬ ‫ّوِ هَاز هَضز اؾتلازُ زض کطایٌسُ اّسای ذَى یی تاض ههطف اؾا ‪،‬‬ ‫تٌاتطایی اّساًٌٌسگاى ذَى تا اطویٌاى ذاطط تطای اّسای ذاَى اهاسام‬ ‫ًٌٌس ٍ ّوچٌیی هطاًع اّسای ذَى اظ ؾایوتطیی هطاًع تاْاساقاتای ٍ‬ ‫زضهاًی ّؿتٌس ظیطا ؾایوتطیی اکطاز تطای اّسای ذَى تاِ ایای هاطاًاع‬ ‫هطاجؼِ هی ًٌٌس ٍ اّسا ًٌٌسگاى ذَى تسٍى ّیچ تطؾی تطای اّاسای‬ ‫ذَى اهسام ًٌٌس‪ٍ .‬ی ازاهِ زاز‪ :‬تا تَجِ تِ ایٌٌِ زض حال حاضط قاّاس‬ ‫قیَع هَد چْاضم ًطًٍا ّؿتین ٍ زض ایام هاُ هثاضى ضهضاى ّن هاطاض‬ ‫زاضین ٍ ایی ػَاهل هَجه ًاّف هیعاى اؾتوثال تطای اّسای ذَى هی‬ ‫قًَس‪ ،‬اها تا ایی ٍجَز هیعاى اّسای ذَى ًؿث تِ ؾال گصقتِ ذاَب‬ ‫ٍ زضحس هاتل هثَل اؾ ٍ پاؾرگَی ًیاظ هطاًع زضهاًی اؾ ‪.‬‬ ‫هیًٌس‪ّ ،‬ط زٍی ٍایسیی تایس ظهاًی ضا تطای تاظی ضٍظاًِ تا ًَزى اذتاهاال‬ ‫زّیس ٍ ‪ 20‬ایی ‪ 30‬زهیوِ تطای تاظی تا ًَزى ٍه تگصاضیس‪ًَ ،‬زى ذاَزـ‬ ‫تاظی ضا ّسای هیًٌس‪ ،‬زض ذالل ظهاى ًَزى هحَض‪ً ،‬ثایس تِ تلالای جاَاب‬ ‫زّیس یا حَاؾتاى تِ چیع زیگطی پطت قَز‪ ،‬کوط تایس تِ ًَزى تَجِ ًٌیس‪.‬‬ ‫هحون زض ظهیٌِ ًَزى ٍ ًَجَاى گل ‪ :‬اتعاض ؾاَم ذاَـ گاصضاًای اؾا‬ ‫ٍضظـ ًطزى تطای هتؼازل ؾاذتی ذلن تؿیاض هلیس اؾا تاطای کاطظًاساًاتااى‬ ‫کؼایی ّای حطًتی هاًٌس کَتثال‪ ،‬زٍچطذِ ؾَاضی‪ٌّ ،‬طّای ضظهی هاًٌس جاسٍ‪،‬‬ ‫ًاضاتِ‪ ،‬پیازُ ضٍی‪ًٌََّ ،‬ضزی‪ ،‬اؾٌی ؾَاضی ٍ غیوٌاؾتیی تطتیه زّیس‪.‬‬ ‫تِ گلتِ ٍی‪ ،‬تا تَجِ تِ قطایط کؼلی ًِ اهٌاى تیطٍى ضکتی ٍ تلطیحااتای هاخال‬ ‫پیی ًیی ٍ گطزـ ذاضد اظ قْط ٍجَز ًساضز‪ ،‬کؼایی ّای ذاًَازگی ًِ زض‬ ‫ذاًِ تاػج ایجاز احؿاؼ پیًَس تیی اکطاز ذاًَازُ هیقَز هاًٌس اقپاعی زؾاتاِ‬ ‫جوؼی‪ ،‬تاظی ّای ذاًَازگی قثاًِ‪ ،‬تواقای کیلن تاا اکاطاز ذااًاَازُ‪ ،‬تاـایایاط‬ ‫زًَضاؾیَى اتام ذَاب تا ًوی نهپّا‪ ،‬ذَاًسى یی ًتاب زاؾتاى تا تاواام‬ ‫اػضای ذاًَازُ‪ ،‬زػا ذَاًسى ٍ اًجام کؼایی ّای هصّثی تاِ ناَضت زؾا‬ ‫جوؼی‪ ،‬تطًاهِ ضیعی زؾتِ جوؼی تطای ؾَضپطایع ًطزى یٌی اظ اػضای ذاًَازُ‬ ‫هیتَاًس تؿیاض هوحط تاقس‪.‬‬ ‫هوسم کط گل ‪ :‬کؼایی ّای اًلطازی ًیع ضٍـّای تؿیاض ذَتی تاطای تاواطًاع‬ ‫ًطزى‪ ،‬ذَـ گصضاًی‪ ٍ ،‬پطٍضـ حؽ تؿلط ٍ قایؿتگی ّؿتٌس ٍ زض هجوَع‬ ‫ایی کؼایی ّا هیتَاًٌس اػتواز تِ ًلؽ ضا زض کطظًساًواى تان تثطًس‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 0606‬مرند‬ ‫اگهی ابالغ اخطاریه تبصره یک ماده ‪561‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت‬ ‫ػطنِ قکساًگ پالى ‪ 601‬کطػی اظ ‪ 4‬انلی ٍاهغ زض زیعجؼلیا تاراف‬ ‫‪ 15‬تثطیع تٌام ػلی جؼلطی کطع هثَل حث گطزیسُ ٍ تحسیس حسٍز اى تاِ‬ ‫تثغ تحسیس حسٍز اػیاًی شیل نَضت هجلؽ تحسیس حسٍز اػیاى تؼاوال‬ ‫اهسُ ٍ تؼسا هوساض ؾِ زاًگ اظ قکساًگ تطاتاط ؾاٌاس ها اؼای ‪–3996‬‬ ‫‪ 23/07/24‬زکتط ‪ 24‬هطًس زض حن کضل ایِ حیسضظازُ اًتوال ه ؼی یاکتاِ ٍ‬ ‫هوساض ؾِ زاًگ زیگط تطاتط اؾٌاز ه ؼی ‪–27015 ٍ 39/03/06 –10667‬‬ ‫‪ 38/10/02‬زکتط ‪ 24‬هطًس زض حن ػثسایِ ٍ ضهیِ ٍ یسایِ ّاط ؾاِ قاْاطتاا‬ ‫حاجی پَض تایؿَیِ اًتوال ه ؼی یاکتِ ؾپؽ ٍضاث کضل ایِ حایاسضظازُ ٍ‬ ‫تویِ هایٌیی هکاػی قکساًگ اػیاًی پاالى حاثاتای هاعتاَض ضا تاطاتاط‬ ‫نَضتوجلؽ تلٌیٌی تکواضُ ‪ 41/08/19 –8298‬تِ ‪ 5‬ه ؼِ تلٌایای ٍ‬ ‫پالًْای ‪ ٍ 1251 ٍ 1250 ٍ 1248 ٍ 1248‬تاهیواًسُ ‪ 601‬کاطػای اظ ‪4‬‬ ‫انلی اذتهال یاکتِ ٍ زض شیل نَضتوجلؽ تلٌیٌی هایاس قاسُ ًاِ‬ ‫ػطنِ قکساًگ تان ضاجغ تِ ّواى هایٌیی اػیاًی هی تاقس ٍ تؼسا تاطاتاط‬ ‫توؿین ًاهِ ‪ 41/08/20 –2672‬زکتط ‪ 68‬هطًس ه ؼاِ اٍل هاراتام ٍیای‬ ‫حیسضظازُ ٍ ه ؼِ زٍم هرتم کاطوِ حیسضظازُ ًِ ًاهثطزُ ّان تاوااهای‬ ‫ؾْوی ذَز ضا تطاتط ؾٌس ه ؼی ‪ 44/06/24 –10938‬زکتط ‪ 68‬هطًس زض حن‬ ‫ٍیی حویسظازُ اًتوال ه ؼی یاکتِ ٍ تویِ ه ؼات تِ تویِ هایٌایای هکااػای‬ ‫اذتهال یاکتِ اؾ تا تَجِ تِ ایٌٌِ زض توؿین ًاهِ اػیاى هیس قسُ اؾا‬ ‫یصا تطاتط اهطاضًاهِ ‪ 72/12/17 –163882‬زکتط ‪ 15‬تثطیع اػاالم ًاواَزًاس‬ ‫ػطنِ هتؼلن تِ هایٌیی اػیاى هی تاقس اها قکساًگ اػیاًی پالًْای حثتی‬ ‫‪ 1249 ٍ 1248‬کطٍػات اظ ‪ 4‬انلی تاؾتخٌاا حوٌیِ اػیاًی اى زض زکاتط ‪ٍ 54‬‬ ‫‪ 26‬نلحات ‪ 37 ٍ 349‬تٌام ٍیی حویسظازُ حث ٍ اؾٌاز هایٌایا اًاْاا‬ ‫نازض ٍ تؿلین گطزیسُ اؾ تؼسا کضل ایِ حیسضظازُ تطاتط گَاّی حهاط‬ ‫ٍضاح تِ قواضُ ‪ 41/09/09 –389/4‬زازگاُ هطًس کَت ًِ ٍضاث هاًًَای‬ ‫ٍی ػثاضتٌس اظ هحوَز ٍ حیسض ٍ ػلی ٍ ٍیی ٍ کاطوِ ٍ ضتااب ّاواگای‬ ‫حیسضظازُ ٍ ًؿث ّوگی اٍنز هتَکی ٍ ذاًن ؾٌیٌِ حیسضظازُ ّاواؿاط‬ ‫هتَکی ٍ هایی حوٌیِ اػیاًی قکساًگ پالًْای ‪ 1248 ٍ 1248‬کاطٍػاات‬ ‫اظ ‪ 4‬انلی هی تاقس تؼسا ذاًن ؾٌیٌِ حیسضظازُ تطاتط گَاّی حهطٍضاح‬ ‫تکواضُ‪ 9909976525900751 –99/06/02‬نازضُ اظ قؼثِ ‪ 9‬قَضای حل‬ ‫اذتالف هطًس کَت ًِ ٍضاث هاًًَی ٍی ّواى ٍضاث کَم ایاصًاط های‬ ‫تاقس ًظط تطایٌٌِ ٍضاث ٍیی حویسظازُ هایی قکساًگ زٍ ه ؼِ ظهایای‬ ‫تاؾتخٌاا حوٌیِ اػیاًی تِ پالًْای حثتی ‪ 1249 ٍ 1248‬کطٍػات اظ ‪ 4‬انلای‬ ‫ٍاهغ زض زیعجؼلیا ترف ‪ 15‬تثطیع زضذَاؾ اجطای تثهطُ یی هازُ ‪105‬‬ ‫اییی ًاهِ هاًَى حث ضا ًوَزًس ًِ هطاته جْ تؼییی تْای ػازنًِ تْای‬ ‫حوٌیِ اػیاًی پالًْای کَم ایصًط تِ ًاضقٌاؼ ضؾوی زازگؿتطی اضجااع‬ ‫ًِ تطاتط ًظطیِ ‪ 99/133 ٍ 99/134‬هَضذِ ‪ 99/12/14‬اى کاهس ّط گاًَاِ‬ ‫اػیاًی هاتل اضظیاتی اػالم ًوَزًس ٍ تا تَجِ تِ ایٌٌِ هتواضیاى زض تواضای‬ ‫ذَز هایی تْای حوٌیِ اػیاًی قکساًگ پاالًاْاای هاصًاَض ضا ٍضاث‬ ‫هطحَهِ ؾٌیٌِ حیسضظازُ هؼطکی ًوَزًس ٍ اظ ازضؼ هاًًَی ًاهثطزگاى تی‬ ‫اطالع هی تاقٌس زضذَاؾ اتالؽ اذ اضیِ تثهطُ یی هازُ ‪ 105‬ایایای‬ ‫ًاهِ هاًَى حث ضا اظ ططین اًتکاض اگْی زض ضٍظًاهِ ًخیطانًتکاض ًاواَزُ‬ ‫ًِ هطاته زض اجطای اییی ًاهِ هصًَض ٍ هازُ ‪ 17‬اییی ًاهِ اجطا زض یای‬ ‫ًَت اگْی ٍ چٌاًچِ هسػی تضیغ حن تاقٌس ظطف هاست یاٌاوااُ اظ‬ ‫تاضید اًتکاض اگْی تِ زازگاُ نایحِ هطاجؼِ ٍ گَاّی ططح زػَی ضا تاِ‬ ‫ایی ازاضُ اضایِ ًوائیس زض ؿیطایٌهَضت تطاتط هوطضات اهاساهاات هااًاًَای‬ ‫تؼول ذَاّس قس‪.‬‬ ‫‪ *4/23‬تاضید اًتکاض‪1400/02/12:‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫محرم کنعانی حسین خلیفه‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 23‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 3‬می‬ ‫* ‪ 21‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9311 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3132‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫وسبت زوان مخترع ایراوی باالتر از متًسط جُاوی است‬ ‫پاکبان خًدران خیابانَا را تمیس میکىذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬یک ؿشکز فٌالًذی دبکجبى خَدساًی سا ثِ ؿکل یک خَدسٍی ثشقی سَلیذ کشدُ‬ ‫کِ قبدس ثِ حشکز دس ػغح ؿْش ٍ دبکؼبصی هٌبعق هخشلف اػز‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص ًیَاعلغ‪ ،‬ایی دبکجبى خَدساى کِ سَػظ ؿشکز سشٍهجیب سَلیذ ؿذُ‪ ،‬ثِ عَس اصهبیـیی دس‬ ‫دبیشخز فٌالًذ هَسد اػشفبدُ قشاس گشفشِ ٍ فؼالً ثشخی هؼیشّبی حشکز دٍچشخِّب ٍ ًیض خیبثبىّبی‬ ‫اکلی سا دس ؿت سویض ٍ دبکؼبصی هیکٌذ‪.‬ایی خَدسٍی خَدساى دبکجبى کِ سشٍهجیب فشی ًیبم داسد‪،‬‬ ‫‪ ۲.۰۳‬هشش عَل ٍ ‪ ۳.۲‬هشش ػشم داسد ٍ ثب افضٍدُ ؿذى دٍ ػبسٍی کوکی ثِ دٍ عشف اییی خیَدسٍ‬ ‫ػشم اى ثِ ػِ هشش افضایؾ هییبثذ‪.‬ثبسشیّبی لیشیَهی ًلت ؿذُ ثش سٍی ایی خَدسٍ ؿبسط اى سا‬ ‫سب ‪ ۷۱‬ػبػز ساهیی هیکٌذ ٍ ثب اػشفبدُ اص اى هیسَاى اًَاع صثبلِ سا اص ػغح خیبثبىّب ػیویغ اٍسی‬ ‫کشد‪ .‬خَدسٍی هزکَس هؼْض ثِ فٌبٍسی لیذاس ٍ ًیض فٌبٍسی دیذ َّؿوٌذ ثشای ؿیٌیبػیبییی هیَاًیغ‪،‬‬ ‫صثبلِّب ٍ هؼیشیبثی دقیق اػز ٍ دس سوبهی ؿشایظ اه ٍ َّایی ًیض قبثل اػشفبدُ خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫ایی خَدسٍ ّن دس سٍص ٍ ّن دس ؿت هیسَاًذ صثبلِّبی هخشلف سا ؿٌبػبیی ٍ ػوغ اٍسی کیٌیذ ٍ‬ ‫حذاکظش ػشػز اى ثِ دُ کیلَهشش دس ػبػز هیسػذ‪ .‬اهب دس صهبى ػوغ اٍسی صثبلِّب ایی ػشػز ثِ‬ ‫‪ ۳‬سب ‪ ۶‬کیلَهشش دس ػبػز کبّؾ هییبثذ‪ .‬ػشضِ ایی هحلَل ثِ ثبصاس دس ػِ هبِّ اٍل ػیبل ‪۳۵۳۳‬‬ ‫اًؼبم هیؿَد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هؼبًٍز ػلوی ٍ فٌبٍسی سیبػز ػوَْسی اػالم کشد‪ً ۳‬شبیغ ثشسػیّب ًـبى هیی دّیذ‬ ‫کِ ثبٍػَد دبییی ثَدى سَاصى ػٌؼیشی دس ایشاى ًؼجز ثِ هٌبػت هفشٍم (‪ ۰۵‬دسکذ)‪ً ،‬ؼجز هخششػبى‬ ‫صى دس کـَس ثِ هیضاى قبثلسَػْی ثبالسش اص هشَػظ ػْبًی ٍ حشی ثبالسش اص اهبس کـَسّبی دییـیشٍ دس‬ ‫صهیٌِ طجز اخششاػبر اػز‪ّ .‬ذف طجز اخششاػبر‪ ،‬سَػؼِ ًَاٍسی دس ػَاهغ اػز‪ّ ،‬شچِ سؼذاد افشاد‬ ‫ًَاٍس دس ػبهؼِ ثیـشش ؿَد‪ ،‬حشکز ثِ ػوز سَػؼِ اقشلبد ًَاٍسی هحَس افضایؾ هییبثذ‪ ،‬صًبى ًیوی‬ ‫اص ػوؼیز دًیب سا سـکیل هیدٌّذ اهب ایب اًبى ثب ّویی ًؼجز ‪ ۰۵‬دسکذ دس سَػؼیِ ٍ سؿیذ ًیَاٍسی‬ ‫ًقؾافشیٌی هؼشقیوی داسًذ؟ًشبیغ سحقیقبر ثیبًگش ایی اػز کِ ًؼجز صًبى هخششع ٌَّص ثب ‪ ۰۵‬دسکیذ‬ ‫هفشٍم فبکلِ صیبدی داسد ثشای اگبّی ثِ ػْن هـبسکز صًیبى هیخیشیشع دس اخیشیشاػیبر اییشاى‪،‬‬ ‫دشًٍذُّبی سقبضبّبی طجز اخششاع دس خبسع اص کـَس کِ دس ػبهبًِ الکششًٍیکی کبًَى دشٌز هؼیبًٍیز‬ ‫ػلوی ٍ فٌبٍسی ثِ طجز سػیذُ ثَد‪ ،‬ثِػٌَاى یک ػبهؼِ اهبسی ٍ ًوًَِای اص کل ػبهؼِ هیخیشیشػیبى‪،‬‬ ‫هَسد ثشسػی قشاس گشفشٌذ‪.‬هؼبًٍز ػلوی ٍ فٌبٍسی سیبػز ػوَْسی دس گضاسؿی اػالم کیشد ًیشیبییغ‬ ‫ثشسػی ّب ًـبى داد کِ ثبٍػَد دبییی ثَدى سَاصى ػٌؼیشی دس ایشاى ًؼجز ثِ هیٌیبػیت هیفیشٍم (‪۰۵‬‬ ‫دسکذ)؛ اهب ًؼجز دشًٍذُّب ثب هخششػبى صى دس ایی ثشسػی ثِ هیضاى قبثلسَػْی ثبالسش اص هشَػظ ػْبًی‬ ‫ٍ حشی ثبالسش اص اهبس کـَسّبی دیـشٍ دس صهیٌِ طجز اخششاػبر اػز‪.‬‬ ‫رابط کاربری مغس ی رایاوٍ برای تًاوبخطی بعذ از سکتٍ مجًز گرفت‬ ‫مصرف باکتریَای پریبیًتیک میسان اضطراب را کاَص میدَذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ثشای اٍلیی ثبس یک ساثیظ‬ ‫کبسثشی ثیی هغض ٍ سایبًِ ثشای کیویک ثیِ‬ ‫سَاًجخـی ثؼذ اص ػکشِ هغضی‪ ،‬اص ػیبصهیبى‬ ‫غزا ٍ داسٍی اهشیکب هؼَص گشفز‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص ًیَاعلغ‪ ،‬ایی ساثظ کبسثیشی ثیِ‬ ‫گًَِای عشاحی ؿذُ کِ ثخـی اص اى ثیِ‬ ‫هچ ٍ ثبصٍی دػز ثؼشِ ؿیذُ ٍ ثیخیـیی‬ ‫دیگش ثش سٍی ػش فشد قشاس هیگیشد‪.‬‬ ‫ایی ساثظ کبسثشی ‪ًIpsiHand‬بم داسد ٍ‬ ‫ثخـی اص اًکِ ثش سٍی ػش قشاس هیگیییشد‪،‬‬ ‫ٍظیفِ طجز ٍ ضجظ فؼبلیز ّبی هغض سا ثب اػشفبدُ اص الکششٍدّبی ای ای ػی ثش ػْیذُ داسد‪ .‬اییی‬ ‫اعالػبر ثِ کَسر ثی ػین ثِ هچ ثٌذ ایی اثضاس هٌشقل هیؿَد‪.‬‬ ‫ػبخز ایی دػشگبُ حبکل یک دِّ کبس ٍ فؼبلیز سَػظ هحققبى داًـگیبُ ٍاؿیٌیگیشیی اػیز‪.‬‬ ‫هـَْس اػز کِ کٌششل ّش ًیوِ ثذى سَػظ ػوز هخبلف هغض اًؼبم هیؿَد‪ .‬اهب ػبصًذگیبى اییی‬ ‫ساثظ کبسثشی دس ػبل ‪ ۳۵۵۱‬کـف کشدًذ ػیگٌبلّبی هشثَط ثِ کٌششل حیشکیبر دٍ ػیویز‬ ‫ساػز ٍ چخ ثذى سا هیسَاى دس ّوبى ػوز اص هغض ًیض یبفز‪ .‬اهب اگش ػوز هخبلف هغض ثِ ػلز‬ ‫ػکشِ اػیت ثجیٌذ‪ ،‬ػیگٌبلّبی یبدؿذُ ًیض ضؼیف هیؿًَذ‪.‬‬ ‫ایی دػشگبُ ثب سحشیک ػیگٌبلّبی ػوز غیش هخبلف هغض سالؽ هیکٌذ سب سَاًجخـی هغض اًؼیبى‬ ‫ثؼذ اص ػکشِ سا هوکی کٌذ‪ .‬اػشفبدُ اص دػشگبُ یبدؿذُ دس ػبل ‪ ۳۵۷۱‬ثِ هذر ‪ّ ۷۳‬فشیِ هیَػیت‬ ‫ؿذ کبسثشاى سَاى کٌششل دػشبى خَد ٍ فشهبى دادى ثِ اًْب سا هؼذداً ثِ دػز اٍسًذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هغبلؼبر هحققبى داًـگبُ ػبسی‬ ‫دس اًگلیغ ًـبى هی دّذ هلشف هیکیویل ّیبی‬ ‫دشٍثیَسیک ثِ کَسر سٍصاًِ‪ ،‬هیضاى اضغیشاه سا‬ ‫کبّؾ هی دّذ ٍ ثش ػالهز سٍاى سبطیییش هیظیجیز‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص دبیگبُ خجشی ػبیٌغدیلی‪ ،‬هیغیبلیؼیبر‬ ‫سٍی داٍعلجبى ‪ ۷۱‬سب ‪ ۳۰‬ػیبلیِ ًـیبى هیی دّیذ‬ ‫هلشف یک هکول دشٍثیَسیک دس سٍص ًیقیؾ‬ ‫هْوی دس ػالهز هحیظ هیکشٍثیَم سٍدُ داسد ٍ‬ ‫اص ایی عشیق ثش ػالهز سٍاى هَطش اػز‪.‬‬ ‫یک خبًَادُ خبف اص ثبکششیّب‪ ،‬دیشٍثیییَسیییک‬ ‫)‪ً(Probiotics‬بم داسًذ‪ .‬ایی ثبکششیّب دس حیی فشایٌذ ّضن صًذُ هیهبًٌذ ٍ ثشای ػالهشی ثؼیییبس هیفیییذ‬ ‫ّؼشٌذ‪ .‬ثبکششی ّبی دشٍثیَسیک ثب سقَیز ػیؼشن ایوٌی ثذى‪ ،‬ػزه هَاد هغزی ٍ حفبظز دس ثشاثش اخشیالالر‬ ‫گَاسؿی‪ ،‬اص اهشاضی هبًٌذ ػٌذسم سٍدُ سحشیکدزیش ػلَگیشی هیکٌٌذ‪ .‬ایی ثبکششیّب ثِ ػیَصاًیذى چیشثیی‬ ‫کوک هیکٌٌذ ٍ ثب کبّؾ هقبٍهز ثذى ًؼجز ثِ اًؼَلیی‪ ،‬دس دیـگیشی اص ثیوبسی دیبثز هَطش ّؼشٌذ‪.‬‬ ‫دسهبى اػْبلّبی ػفًَی‪ ،‬ثشخی اص ثیوبسیّبی دَػشی ٍ افضایؾ ثْذاؿز دّبى ٍ دًذاى اص دیگش فیَاییذ اییی‬ ‫ثبکششی ّب ّؼشٌذ‪ .‬اص ثیی هَاد غزایی ؿٌبخشِ ؿذُ‪ ،‬هبػز حبٍی ثیـششیی هقذاس دشٍثیَسیک اػز‪ .‬ػیت‪ ،‬هیَص‪،‬‬ ‫سَر‪ ،‬کـوؾ‪ ،‬اًَاع ػجضی‪ ،‬دیبص‪ ،‬ػیش‪ ،‬سشُ فشًگی‪ ،‬ػذع‪ً ،‬خَد‪ ،‬لَثیب‪ ،‬رسر‪ ،‬ثبدام‪ ،‬ػؼل ٍ چبی ػیجیض ًیییض‬ ‫حبٍی ایی ثبکششی ّؼشٌذ‪.‬هکول ّبی ایی ثبکششی ًیض دس ثبصاس ٍػَد داسد ٍ هغبلیؼیبر ًـیبى هیی دّیذ اییی‬ ‫هکولّب ّیچ ػبسضِ ػبًجی ًذاسد‪.‬‬ ‫ایا محلًلَای ضذعفًوی کىىذٌ دست‬ ‫مىجر بٍ اوفلًاوسای معذٌ میضًوذ؟‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هحققبى احشیویبل هیی دّیٌیذ هلیشف‬ ‫هحلَلّبی ضذػفًَیکٌٌذُ دػز هجشٌی ثش الکل هٌؼش ثِ‬ ‫الشْبه هؼذُای سٍدُای یب اًفلَاًضای هؼذُ هیؿًَذ‪.‬‬ ‫ثب ؿشٍع دبًذهی کٍَیذ ‪ ،۷۲‬اػشفبدُ اص اًَاع هحلَل ّیبی‬ ‫ضذػفًَیکٌٌذُ دس ػبیش ًقبط ػْبى سٍاع یبفز‪ .‬ثیشخیی‬ ‫کـَسّب هبًٌذ اػششالیب‪ ،‬سبیَاى ٍ ًیَصلٌذ ثِ سیبصگیی هیَاد‬ ‫ثؼیبسی سا دس هَسد ثیوبسیّبی الشیْیبثیی سٍدُ گیضاسؽ‬ ‫کشدُ اًذ ٍ هحققبى احشویبل هیی دّیٌیذ هیحیلیَل ّیبی‬ ‫ضذػفًَی کٌٌذُ دػز هجشٌی ثش الکل ػبهل الشْبه سٍدُ‬ ‫یب اًفلَاًضای هؼذُ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫اًفلَاًضای هؼذُ یب گبػششٍاًششیز ٍیشٍػی‪ ،‬ثِ الشْبه ٍ‬ ‫ػفًَز سٍدُ ٍ هؼذُ گفشِ هیؿَد ٍ دس دبییض ٍ صهؼیشیبى‬ ‫ؿبیغسش اػز‪ .‬ایی ػبسضِ ثشخالف ًبهؾ ّیچ اسسجبعی ثیب‬ ‫اًفلَاًضا ًذاسد ٍ ثش اطش ٍیشٍعّبی هخیشیلیف اص ػیولیِ‬ ‫ًَسٍ ٍیشٍع‪ ،‬سٍسبٍیشٍع ٍ ادًٍَیشٍع ایؼبد هیؿَد‪.‬‬ ‫هؼوَال ایی ثیوبسی ثش اطش سوبع ثب فشد الیَدُ ٍ هلیشف‬ ‫اه ٍ غزای الَدُ ثِ ٍػَد هیایذ‪.‬‬ ‫مهمتریه عالیم بیماری کدامىد؟‬ ‫احؼبع دسد دس ًبحیِ ؿکن (سٍدُ ٍ هؼیذُ)‪ ،‬ثیبد گیلیَ‪،‬‬ ‫ًفخ‪ ،‬اػْبل‪ ،‬هذفَع ػجض سًگ‪ ،‬ػَء ّیبضیویِ‪ ،‬حیبلیز‬ ‫سَْع‪ ،‬اػشفشاؽ‪ ،‬کبّؾ اه ثذى‪ ،‬لیشص‪ ،‬اًؼیذاد هیؼیذُ‪،‬‬ ‫احؼبع سـٌگی ثیؾ اص حذ‪ ،‬خـکی دّبى‪ ،‬ست‪ ،‬ضؼیف‪،‬‬ ‫کبّؾ اؿشْب‪ ،‬سؼشیق‪ ،‬ػشدسد‪ ،‬کبّؾ ادساس ٍ کیبّیؾ‬ ‫ٍصى اص هْوششیی ػالین ایی ثیوبسی ّؼشٌذ‪.‬‬ ‫ٌَّص دلیل اسسجبط هحلَلّبی ضیذػیفیًَیی کیٌیٌیذُ ثیب‬ ‫ثیوبسی ّبی هؼذُ هـخق ًیؼز ٍ هحققبى ثِ دًجبل دبػخ‬ ‫ایی اسسجبط ّؼشٌذ‪ .‬هغبلؼبر قجلی هیحیقیقیبى ًـیبى هیی‬ ‫دّذ هحلَل ّبی ضذػفًَی دس ًبثَدی ٍیشٍع کشًٍب ثیِ‬ ‫ّیچ ػٌَاى ثِ اًذاصُ ؿؼشی دػز ثب اه ٍ کبثیَى هیَطیش‬ ‫ًیؼشٌذ ٍ ًجبیذ ػبیگضیی ّن ؿًَذ‪.‬‬ ‫وحوه درمان اوفلواوزای معده چگووه است؟‬ ‫ّیچ دسهبى دضؿکی ثشای اًفلَاًضای هؼذُ ٍػَد ًذاسد ٍ‬ ‫ثیوبس دغ اص حذٍد ‪ ۷۵‬سٍص ثْجَد هییبثیذ‪ٍ .‬لیی ثیشخیی‬ ‫ػَاهل دس سؼشیغ سًٍذ ثْجَد هَطش ّؼشٌیذ‪ .‬اییی ػیَاهیل‬ ‫ػجبسسٌذ اص‪۳‬‬ ‫ ووشیدن اب کافی‬‫ًَؿیذى اه کبفی ٍ اه سػبًی ثِ ثذى ثیبییذ دس عیَل‬ ‫ثیوبسی هَسد سَػِ قشاس گیشد؛ چشاکِ ثِ دلیل اػیْیبل ٍ‬ ‫اػشفشاؽ‪ ،‬اه ثذى کبّؾ هییبثذ‪ .‬ثشخی هحققبى هلشف‬ ‫الکششٍلیز ّبی حبٍی ًوک ٍ هَاد هیؼیذًیی سا هیفیییذ‬ ‫هیداًٌذ‪.‬‬ ‫ ًَؿیذى اه هیَُّبی اػیذی هبًٌذ اه دشسقبل هویٌیَع‬‫اػز‪.‬‬ ‫ اگش کَدر ؿیشخَاس ثِ ایی ػبسضِ هجشال ؿذُ اػز‪ ،‬ثب‬‫هـَسر دضؿک اص هلشف ؿیش اػشٌبه ؿَد‪.‬‬ ‫ اص هلشف لجٌیبر‪ ،‬کبفئیی‪ ،‬غزاّبی سیٌیذ‪ ،‬دیشادٍییِ ٍ‬‫چشه‪ً ،‬یَکَسیی ٍ هـشٍثبر الکلی اػشٌبه ؿَد‪.‬‬ ‫ ػجضیؼبر ٍ هیَُّب قجل اص هلشف خَه ؿؼشِ ؿًَذ‪.‬‬‫ گَؿز ٍ هشؽ ثِ هذر صهبى ثیـششی عجیخ ؿیَد ٍ اص‬‫هلشف کجبه خَدداسی ؿَد‪.‬‬ ‫عجق اخشیی اهبس اػالم ؿذُ‪ ،‬سبکٌَى ‪ ۷۰۵‬هیلیَى ٍ ‪۲۳۲‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ً ۰۱۱‬فش دس ػْبى ثِ کشًٍب هجشال ؿذُ اًیذ کیِ اص‬ ‫ایی سؼذاد ‪ ۷۳۱‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۱۱۵‬ضاس ٍ ‪ً ۲۳۱‬فش ثْجَدیبفشِ ٍ‬ ‫ػِ هیلیَى ‪ّ ۷۶۶‬ضاس ٍ ‪ً ۱۱۷‬فش فَر کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ثیـششیی اهبس هجشالیبى ثِ ایی ثیوبسی هیشثیَط ثیِ کـیَس‬ ‫اهشیکب ثب سؼذاد ‪ ۲۳‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۱۲‬ضاس ٍ ‪ً ۶۲۰‬فش اػز‪.‬‬ ‫دس ایشاى ًیض سبکٌَى ‪ ۳‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۱۲‬ضاس ٍ ‪ً ۱۵۰‬یفیش ثیِ‬ ‫کشًٍب هجشال ؿذُ اًذ کِ اص ایی سؼذاد یک هیلییَى ٍ ‪۲۲۱‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ً ۶۰‬فش ثْجَد یبفشِ ٍ ‪ّ ۱۷‬ضاس ٍ ‪ً ۲۰۷‬فش ًیض فیَر‬ ‫کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ساخت لبٍَای برش فًق سخت تًسط محققان کطًر‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هحققبى کـَس هَفق ثِ ػبخز‬ ‫لجِ ّبی ثشؽ (الویبػیِ) فیَخ ػیخیز سیویبهی ًب‬ ‫کبهذَصیز ػشاهیکی ثشای ًخؼشیی ثبس دس ػْیبى‬ ‫ؿذًذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص داًـگبُ کٌؼشی اهیشکجیش‪ ،‬ثْضاد ًیبییجیی‬ ‫داًؾ اهَخشِ دکششی هٌْذػی هَاد‪ ،‬کبهذَصیز‬ ‫داًـگبُ کٌؼشی اهیشکجیش ٍ هؼشی عشح سیَلیییذ‬ ‫کبهذَصیز ّبی ػشاهیکی فَخ دهب ثبالی سقَییز‬ ‫ؿذُ ثب فیبصّیبی کیبسثیییذی دسػیب ثیِ سٍؽ‬ ‫سفػَؿی دالػوب ػشقِای گفز‪ ۳‬سَلیذ قغؼبر‬ ‫اص ػشاهیکّبی فَخ دهبثبال ثِ سٍؽّبی رٍثیی‬ ‫دس دهبی رٍه ثیـشش اص ‪ ۲۵۵۵‬دسػِ ػبًشیگشاد‪،‬‬ ‫سقشیجبً غیشهوکی اػز؛ اص اییی سٍ‪ ،‬سٍؽ ّیبی‬ ‫هجشٌی ثش هشبلَسطی دَدس‪ ،‬سٌْب ساُ هویکیی ثیشای‬ ‫سَلیذ ایی گشٍُ اص ػشاهیکّب ّؼشٌذ کِ خَد ثیب‬ ‫چبلؾّبی فٌبٍساًِ گًَبگًَی هَاػِ اًذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ ۳‬افضٍى ثش ًیبص ثِ کَسُّبی دخز ثیب‬ ‫دهبی ثیؾ اص ‪ ۳۵۵۵‬دسػِ ػبًشیگشاد کِ ثؼیییبس‬ ‫گشاًقیوز ّؼشٌذ‪ ،‬قغؼبر ػشاهیکیی فیَخ دهیب‬ ‫ثبالی سَلیذ ؿذُ ثیِ سٍؽ هیشیبلیَسطی دیَدس‪،‬‬ ‫ال خَاف هکبًیکی ضؼیییفیی داسًیذ کیِ‬ ‫هؼوَ ً‬ ‫کییبسثییشدّییبی اًییْییب سا هییحییذٍد هییی کییٌییذ‪.‬‬ ‫کبهذیَصییز ػیبصی‪ ،‬ییکیی اص اکیلیی سیشییی‬ ‫ساّکبسّبی افضایؾ خَاف هکبًیکی ایی دػیشیِ‬ ‫کبهذَصیز ّب اػز‪ .‬اص اییی سٍ دس اییی دیشٍطُ‬ ‫سلوین گشفشِ ؿذ سب دس گبم ًیخیؼیز‪ ،‬اص اییی‬ ‫ساّکبس ثشای غلجِ ثش خَاف هکبًیکی ضیؼیییف‬ ‫قغؼبر‪ ،‬اػشفبدُ ؿَد‪.‬‬ ‫ساماوٍ ایراوی پخص مًسیقی راٌاوذازی ضذ‬ ‫ػییشٍیییغ خییجییشی‪ -‬یییک‬ ‫ؿشکز خالخ ثب ساُ اًیذاصی‬ ‫یک ادلیکیـی هیَػیییقیی‪،‬‬ ‫خذهبر ایی حَصُ سا ثیب ‪۰‬‬ ‫ثشاثش ػشػز ػیبهیبًیِ ّیبی‬ ‫هـبثِ خبسػی ثِ هخیبعیجیبى‬ ‫ایشاًی ػشضِ هیکٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص هؼبًٍز ػلوی ٍ فٌبٍسی‪ ،‬اهیشحؼبم کوذ اقبیی هذیشػیبهیل‬ ‫یک ؿشکز خالخ گفز‪ ۳‬دس ػبلّبی گزؿشِ ػبهبًِّبی هخشلفی اص‬ ‫ػولِ یک ػبهبًِ هـَْس دس اى ػَی هشصّب ایؼبد ؿذ کیِ هضیشار‬ ‫قبثل سَػْی سا ثِ فشٌّگ کـَس ٍ ػشکِ هَػیقی سیحیویییل کیشدُ‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫ایی فؼبل کٌبیغ ًشم ٍ خالخ اداهِ داد‪ ۳‬ثش ایی اػیبع‪ ،‬اییی ؿیشکیز‬ ‫خالخ دغ اص ثشسػی گؼششدُ خلَکیبر ایی حَصُ‪ ،‬ادلیکیـیٌیی سا‬ ‫ایؼبد کشد کِ ‪ ۰‬ثشاثش ػشػز ادلیکیـیّبی اًؼَی اثی سا داسا ثیَدُ‬ ‫ٍ ّضیٌِ اى ًیض یک ًْن ّضیٌِ سقجبی هـبثِ خبسػی اػز‪ّ .‬وینیٌیییی‬ ‫اسؿیَ ثؼیبس خَه ٍ کبهلی اص اٌّگّبی ایشاًی سا دس اخشیبس کبسثیش‬ ‫قشاس هیدّذ‪.‬‬ ‫کوذ اقبیی افضٍد‪ ۳‬اهکبًبر هخشلفی دس ایی ػیبهیبًیِ هیلیی ػیشضیِ‬ ‫هَػیقی‪ ،‬دیؾ ثیٌی ؿذُ اػز‪ ،‬یکی اص ایی اهکبًبر فیشهیبى کیَسیی‬ ‫َّؿوٌذ اػز‪ .‬ثش اػبع ایی خذهز‪ ،‬کبسثش ثذٍى ًیبص ثِ سبیخ کیشدى‬ ‫ثب دػشَس کَسی هیسَاًذ هظالً اٌّگ سا ػَم کٌذ یب هیضاى کیذا سا‬ ‫کن ٍ صیبد کٌذ‪ .‬سالؽ کشدُاین کِ اص ًظش اهکبًبر ٍ کبسثشی‪ّ ،‬یویِ‬ ‫صهیٌِّب فشاّن ثبؿذ‪.‬‬ ‫لًبیا پلً با گًضت‬ ‫*الىازاضراقی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫گَؿز ساى گَػبلِ ‪ ۰۵۵‬گشم‪ ،‬لَثیب ػجض ‪ ۷‬کیلیَگیشم‪،‬‬ ‫گَػِ فشًگی ‪ ۷‬کیلَگشم‪ ،‬دیبص ‪ ۷‬ػذد‪ ،‬ثشًغ ‪ ۲‬دیوبًیِ‪،‬‬ ‫صػفشاى ثِ هقذاس الصم‪ ،‬صسدچَثِ ‪ ۷‬قبؿق چبی خَسی‪،‬‬ ‫داسچیی ‪ ۳‬قبؿق چبی خَسی‪ ،‬فلفل ػیبُ ‪ ۷‬قبؿق چیبی‬ ‫خَسی‪ً ،‬وک ‪ ۳‬قبؿق چبی خَسی‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشذا لَثیب ّب سا ثِ اًذاصُ یک ثٌذ اًیگیـیز خیشد هیی‬ ‫کٌین‪ .‬گَػِ فشًگی ّب سا دَسُ هی کٌین‪ .‬ػذغ لَثیب سا‬ ‫ثِ دَسُ اضبفِ کشدُ ٍ ثِ هذر ‪ ۷‬ػبػیز هیی دیضیین‪.‬‬ ‫گَؿز سا سیض خشد کشدُ ٍ ّوشاُ دیبص خشد ؿذُ سفیز‬ ‫هی دّین‪ٍ .‬قشی سًگ گَؿز ػَم ؿذ ادٍیِ ّیب سا‬ ‫سیخشِ ٍ هخلَط هی کٌین‪ .‬ػذغ هخلَط لَثیب ٍ گَػِ‬ ‫فشًگی سا اضبفِ کشدُ ٍ خَه هخلَط هی کٌییین‪ .‬دس‬ ‫ظشف سا گزاؿشِ ٍ ‪ ۰۰‬دقیقِ هی دضین‪.‬‬ ‫ثشًغ خیغ ؿذُ سا دس اه ٍ ًوک دخشِ ٍ اثیکیؾ‬ ‫هی کٌین‪ .‬کف قبثلوِ سٍغی سیخشِ ٍ سِ دییگیِ هیَسد‬ ‫ًظش سا قشاس هی دّین‪ .‬ػذغ یک الیِ ثشًغ سییخیشیِ ٍ‬ ‫سٍی اى یک الیِ ػغ لَثیب ثب گَؿز هی سیضین‪ .‬ایی‬ ‫کبس سا اداهِ هی دّین سب هَاد سوبم ؿًَذ‪ .‬دس اخش سٍی‬ ‫ثشًغ صػفشاى سیخشِ ٍ حذٍد ‪ ۳۰‬دقیقِ دم هی کٌین‪.‬‬ ‫»کاَه معبذ جیىجا«‬ ‫‪َ 02‬سارتایی ضذ‬ ‫»مسخ در مسلخ «‪ 0‬جایسٌ بیهالمللی گرفت‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬فیلن ػیٌویبییی‬ ‫هؼخ دس هؼلخ اص یک ػـٌَاسُ‬ ‫اهشیکبیی ‪ ۳‬ػبیضُ ثیی الولیلیی‬ ‫دسیبفز کشد‪.‬‬ ‫ػَاد داسایی دس ثیؼز دٍهیییی‬ ‫دٍسُ ػـٌَاسُ اػشخیَاى ّیبی‬ ‫ثشٌِّ ثشًذُ ‪ ۳‬ػبیضُ ثشای فییلین‬ ‫ػیٌوبیی هؼخ دس هؼلخ ؿذ‪.‬ایی ػـٌَاسُ ثب سوشکض ثیش فیییلیویؼیبصاى‬ ‫هؼشقل ٍ اػشؼذادّبی ًَظَْس ّشػبلِ دس ایبلز اٍکالّبهب ثشگضاس هیی‬ ‫ؿَد کیِ دس اییی دٍسُ ػیبییضُ ٍییظُ هیییشاص ٍ ػیبییضُ ٍییظُ‬ ‫)‪(BUMBLEBEE AWARD‬ثِ ػَاد داسایی سؼلق گشفز‪.‬‬ ‫ایی ػَایض ثِ کبسگشداًبًی سؼلق هی گیشد کِ ػالقِ صیبد ثِ فیلوؼیبصی‬ ‫ٍ اؿشیبقی ػیشی ًبدزیش اص ثِ سلَیش کـیذى قلِ ّبی ًبه ٍ ػبسی اص‬ ‫ّش کلیـِ دس فشهز ّبی هخشلف ٍ ًَیی‪ ،‬داسًذ‪ .‬ایی ػـٌَاسُ هؼشیقیذ‬ ‫اػز چٌیی فیلوؼبصاًی ثب ؿکؼشی کلیـِ ّب‪ ،‬هَاًغ ٍ ؿیٌیب کیشدى دس‬ ‫خالف ػْز اه دس دیـشٍی خَد ًوًَِ ٍ ػیضاٍاس ثیِ سػیویییز‬ ‫ؿٌبخشِ ؿذى ّؼشٌذ‪.‬ػـٌَاسُ فیلن اػشخَاى ّبی ثشٌّیِ ثیِ اًیشیخیبه‬ ‫هؼلِ هٍَی هیکش یکی اص ثیؼز ػـٌَاسُ هْن کـیف فیییلیویؼیبصاى‬ ‫ًَظَْس اػز ٍ ّش ػبلِ سٍثیشر سٍدسییگیض کیبسگیشداى هؼیشیقیل‬ ‫اهشیکبیی یک یب ‪ً ۳‬فش سا ثِ ػٌَاى کبسگشداى ثشسش اًشخبه هیکٌذ‪.‬‬ ‫ایی ػـٌَاسُ اص ‪ ۳۳‬اٍسیل سب ‪ ۷‬هی ثشاثش ثب ‪ ۳‬سب ‪ ۷۷‬اسدیجْـز هیبُ ثیب‬ ‫سػبیز سوبهی دشٍسکلّبی ثْذاؿشی ٍ ثب ثشگضاسی کبسگبُ اهَصؿیی‪،‬‬ ‫ًوبیؾ فیلن ّبی ثلٌذ ٍ کَسبُ ٍ ػلؼبر دشػؾ ٍ دیبػیخ دس اییبلیز‬ ‫اٍکالّبهب ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ریومایی از وخستیه پًستر اوگلیسی اویمیطه سیىمایی »گىج اشدَا«‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً -‬خؼشیی دیَػیشیش اًیگیلیییؼیی‬ ‫اًیویـی ػیٌوبیی گٌغ اطدّیب ثیِ کیبسگیشداًیی‬ ‫اؿکبى سّگزس سًٍوبیی ؿذ‪.‬گٌغ اطدّب‪ ،‬دٍهیییی‬ ‫اًیویـی ػیٌوبیی ثِ کبسگشداًی اؿکبى سّیگیزس‬ ‫اػز کِ ثش اػبع قلِ افؼبًِای دس حبل سَلیییذ‬ ‫دس اػشَدیَ َّسخؾ ثب هـبسکیز هیییؼیشیییک‬ ‫َّع )‪(Mystic house‬کبًبداػز‪.‬‬ ‫اسهبى سّگزس ٍ ػلیشضیب کیجیییشی (ًیویبییٌیذُ‬ ‫هیؼشیک َّع) سْیِکٌٌذگی ایی اًیویـی سا ثیِ‬ ‫عَس هـششر ثش ػْذُ داسًذ‪ .‬اؿکبى سّیگیزس ٍ‬ ‫ایذا ًَؿبلی ًیض ثِ عَس هـششر فیلوٌبهیِ گیٌیغ‬ ‫ًبییٌی ثب اؿبسُ ثِ کبهذَصییز ّیبی ػیشاهیییکیی‬ ‫عیشاحیی ؿیذُ دس اییی دیشٍطُ گیفییز‪ ۳‬ایییی‬ ‫ػشاهیک ّب سشکیجیی اص ػیخیشیی ثؼیییبس ثیبال‪،‬‬ ‫دیشگذاصی‪ ،‬هقبٍهیز ثیِ ؿیَر حیشاسسیی ٍ‬ ‫دبیذاسی ؿیویبیی سا اسئِ هیدٌّذ کِ کبسثشدّبی‬ ‫ثبلقَُ فشاٍاًی سا ثشای اًْب‪ ،‬ایؼبد هیکٌذ‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫اطدّب سا ثِ ًگبسؽ دساٍسدُاًذ‪.‬‬ ‫دیؾ سَلیذ ایی اًیویـی اص اٍایل ػبل ‪ ۷۲۲۲‬اغبص‬ ‫ؿذُ اػز ٍ سب ؿؾ هبُ دیگش اداهِ داسد‪ .‬دیییؾ‬ ‫ثیٌی هیؿَد اًیویـی ػیٌوبیی گٌغ اطدّیب ثیشای‬ ‫ػبل ‪ ۷۰۵۳‬اهبدُ ًوبیؾ ؿَد‪.‬‬ ‫گٌغ اطدّب دٍهیی اًیویـی ػیٌوبیی اػز کِ ثؼذ‬ ‫اص اخشیی داػشبى دس اػشَدیَ َّسخؾ سیَلیییذ‬ ‫هیؿَد‪ .‬ایی اػشَدیَ ػبثقِ ػبخز ثییؾ اص ‪۷۷‬‬ ‫اًیویـی کَسبُ‪ ،‬ػِ هؼوَػِ اًیویـٌی‪ ،‬ثیییؾ اص‬ ‫‪ ۷۵‬هَصیک ٍیذیَ‪ ،‬اًشـبس ّـیز کیویییک ٍ‬ ‫عشاحی ٍ ػبخز ‪ ۰‬ثبصی سا دس کبسًبهِاؽ داسد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػفشًبهِ طادی ٍحییذ ییبهیییی دیَسثیب‬ ‫اػشقجبل گشم هخبعجبى ثِ چبح ثیؼشن سػیذ‪.‬‬ ‫کبّی هؼجذ ػیٌؼب اخشیی اطش هٌشیـیشؿیذُ اص ٍحیییذ‬ ‫یبهییدَس دس کوشش اص دٌغهبُ ثِ چبح ثیؼشن سػیذ‪.‬‬ ‫ایی اطش کِ اثشذای صهؼشبى ػبل گزؿشِ سٍاًِ ثبصاس ؿیذ‪،‬‬ ‫ثب اػشقجبل هخبعجبى هَاػِ ؿذُ ٍ ثِ دیشفیشٍؽ سیشییی‬ ‫کشبه اًشـبسار اهیشکجیییش دس ػیبل گیزؿیشیِ ٍ دس‬ ‫ًوبیـگبُ هؼبصی کشبه سْشاى ثذل ؿذ‪.‬‬ ‫ایی کشبه‪ ،‬ؿشحی کَسبُ اص ػفش ٍحیذ یبهییی دیَس ثیِ‬ ‫ػشصهیی ػبهَساییّب دس ػبل ‪ ۷۲۲۰‬اػز‪ .‬دس ایی ػفیش‬ ‫یبهیی دَس ثِ دػَر دٍلز طادی ثِ ّویشاُ ػیویؼیی اص‬ ‫ٌّشهٌذاى‪ ،‬فؼبالى فشٌّگی‪ ،‬ایظبسگشاى ٍ‪ ...‬ثشای ثبصدییذ‬ ‫اص هَصُ کلح طادی ثِ هٌیبػیجیز ػیبلیگیشد ثیویجیبساى‬ ‫ّیشٍؿیوب ٍ ًبکبصاکی ثِ طادی ػفش هیکٌذ‪.‬‬ ‫دس ػشیبى ایی ػفش اهب ًَیؼٌذُ ثیب دییینیییذگیی ّیبی‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬ػشػز ثبالی صًذگی دس طادیی‪ ،‬غیزاّیبی‬ ‫ػؼیت ٍ غشیت‪ ،‬هکبىّبیی ؿگفزاًگیض ٍ گبُ هشهَص‬ ‫هَاػِ هیؿَد کِ ّوِ اىّب سا ثب ثیبًی گبُ عٌیضاهیییض‬ ‫ثشای هخبعت ثبصگَ هیی کیٌیذ سیب اص اییی دسیینیِ‬ ‫خَاًٌذگبى کبّی هؼجذ ػیٌؼب ًیض ثب اًنِ کِ اٍ سؼشثیِ‬ ‫دس ایی ػفش سؼشثِ کشدُ اػز ّوشاُ ؿًَذ‪.‬‬ ‫دس ثخـی اص ایی کشبه هیخَاًین‪ ۳‬ثؼضی اص سفیقیب ثیِ‬ ‫عٌض افشبدُاًذ کِ دیگش اص ایی ػَالّبی ػخز ًذشػیذ‪،‬‬ ‫ًکٌذ ایی ّیجبکَؿبی ‪ ۲۵‬ػبلِ کِ سـؼیـیؼیبر ثیویت‬ ‫اسوی سا سبه اٍسدُ ثِ خبعش ػَالّبی هب اػیت ثجیٌذ‪.‬‬ ‫ّیجبکَؿب اداهِ هیدّذ‪ ۳‬هب ثوت اسن سا دٍػیز داسیین‬ ‫چَى ایی ثوت اسن ثَد کِ ثیِ ػیٌیگ خیبسیویِ داد‬ ‫ًوی داًن دقیقب چِ چیضی ثبػض ؿذ ّیجبکَؿب لحٌؾ سا‬ ‫ػَم کٌذ ٍ چٌیی اػششافی ثکٌذ اًگبس اٍ ثب ایی ػولِ‬ ‫احؼبع ٍ دسر اکلی هشدهؾ سا ثبصگَ هیکٌذ‬ ‫کبّی هؼجذ ػیٌؼب دس ‪ ۳۷۳‬کفیحیِ ثیِ قیلین ٍحیییذ‬ ‫یبهییدَس ٍ قیوز ‪ّ ۲۰‬ضاس سَهبى ثِ ػؼیی اًیشیـیبسار‬ ‫اهیشکجیش ساّی ثبصاس ًـش ؿذُ اػز‪.‬‬ ‫امازین »قُرمان «اصغر فرَادی را در امریکا اکران میکىذ‬ ‫جایسٌ بُتریه بازیگر مرد جطىًارٌ مسکً بٍ ایران رسیذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬اهبصٍى اػشَدیَص حق دخؾ فیلن ػذیذ اکغش‬ ‫فشّبدی یؼٌی قْشهبى سا خشیذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص ٍسایشی‪ ،‬اهبصٍى ثب خشیذ اهشیبص فییلین ػیذییذ اکیغیش‬ ‫فشّبدی‪ ،‬اى سا دس اهشیکب دخؾ هیکٌذ‪.‬‬ ‫قْشهبى ػذیذسشیی فیلن اکغش فشّبدی کِ دس ؿیشاص ػبخشِ ؿذُ‬ ‫اکٌَى دس هشحلِ دغ اص سَلیذ اػز ٍ اهبصٍى قلذ داسد اٍاخیش‬ ‫ػبل ٍ دس فلل ػَایض ‪ ۳۵۳۳‬ایی فیلن سا ساّی ػیٌوبّب کٌذ‪.‬‬ ‫قْشهبى اص فیلنّبیی اػز کِ اًشظبس هیسٍد دس ػـٌَاسُ کی اهؼبل حضیَس داؿیشیِ ثیبؿیذ‪ّ .‬یٌیَص‬ ‫ػضییبسی دسثبسُ هَضَع ایی فیلن هٌشـش ًـذُ اػز‪.‬فشّبدی دغ اص ػبخز ػذایی فیلن ثشًذُ خیشع‬ ‫عالی ثشلیی‪ ،‬ایی فیلن سا ثبس دیگش دس ایشاى ٍ ثِ صثبى فبسػی ػبخشِ اػز‪ٍ .‬ی ثب ػذایی ٍ فشٍؿیٌیذُ‬ ‫ػبیضُ اػکبس ثْششیی فیلن ثییالوللی سا دسیبفز کشدُ اػز‪.‬اهبصٍى دیـشش اهشیبص فشٍؿٌذُ فشّیبدی سا‬ ‫ًیض خشیذُ ثَد ٍ ایی دٍهیی فیلن فشّبدی اػز کِ اهبصٍى اهشیبص دخـؾ سا ثِ دػیز اٍسدُ اػیز‪.‬‬ ‫فشٍؿٌذُ اٍلیی ثبس دس ػـٌَاسُ کی ‪ ۳۵۷۶‬اکشاى ؿذ ٍ دٍ ػبیضُ ثْششیی فیلوٌبهِ ٍ ثْششییی ثیبصییگیش‬ ‫هشد سا ثشای ؿْبه حؼیٌی دسیبفز کشد‪ .‬فشٍؿٌذُ ًبهضدی ثفشب ٍ گلذى گلَه سا ّن ثِ دػز اٍسد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػْیل قٌبداى ثشای ثبصی دس فیلن دؼش ثْیشیشییی‬ ‫ثبصیگش هشد چْلٍػَهیی ػـٌَاسُ ثییالوللی فیلن هؼکَ ؿذ‪.‬‬ ‫چْل ٍػَهیی ػـٌَاسُ فیلن هؼکَ ثِ کبس خیَد دیبییبى داد ٍ‬ ‫ػْیل قٌبداى ثشای ثبصی فیلن دؼش ثِ ػٌَاى ثْششیی ثبصیگیش هیشد‬ ‫ایی سٍیذاد ػیٌوبیی اًشخبه ؿذ‪.‬‬ ‫فیلن ثلٌذ دؼش ثِ کبسگشداًی ًَؿیی هؼشاػی ٍ سْیِ کیٌیٌیذگیی‬ ‫هْذی فشد قبدسی ًوبیٌذُ ػیٌوبی ایشاى دس ثخؾ هؼبثقِ اکلی‬ ‫چْلٍػَهیی دٍسُ ػـٌَاسُ فیلن هؼکَ ثَد‪.‬‬ ‫ػْیل قٌبداى‪ً ،‬بّیذ حذادی‪ ،‬دًیب حیذسی‪ ،‬هؼشجی فالحی ٍ اسبثک ًبدسی اص ثبصیگشاى اکیلیی «دؼیش »‬ ‫ّؼشٌذ ٍ قلِ فیلن سٍایزگش سٌْبیی ادمّب ٍ سالؽ ثیحبکل ثشای سّبیی اص اى اػز‪.‬‬ ‫ایؼبى گلثبثبیی‪ ،‬کیویب کبهیبس‪ ،‬هشین ًقیت ٍ ساحلِ کبدقی ثِ ػٌَاى چْشُّبی ػذیذ دس ایی فییلین ثیِ‬ ‫ایفبی ًقؾ دشداخشٌذ‪.‬دخؾ ثییالوللی فیلن دؼش ثِ ػْذُ دشؿیب فیلن ثب هذیشیز ػلی قبػوی اػز‪.‬‬ ‫چْلٍػَهیی دٍسُ ػـٌَاسُ ثییالوللی فیلن هؼکَ اص ‪ ۳۳‬سب ‪ ۳۲‬اٍسیل ‪ ۳( ۳۵۳۷‬سب ‪ ۲‬اسدیجْـز هبُ) دس‬ ‫هؼکَ سٍػیِ ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪ 23‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 3‬می‬ ‫* ‪ 21‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9311‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3132‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‪29‬‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئاٗ ؾب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ٌٕ‪٣ٌٕ = ٣‬چ‪G/miçi٣‬‬ ‫چوضن = چوضوا‪Çör/kçi٣‬‬ ‫‪٤‬ف = ا‪٤‬کا‪İşçi٣‬‬ ‫ز‪٤‬ف = ز‪٤‬کا‪Dişçi٣‬‬ ‫ؾ‪٤ٛ‬غ‪ = ٖٛ‬ؾ‪٤ٛ‬غ‪٘ٛ‬ا‪….ٛ‬‬ ‫ؾوظ = ؾوظچ‪Sözçüٛ‬‬ ‫ٌوظ = ٌوظچ‪Gözçüٛ‬‬ ‫ؾب‪٤‬ب = ؾب‪٤‬بچ‪Sayaçı ٣‬‬ ‫ز‪ = ُ٤‬ز‪ّ٤‬ا‪Dilçi٣‬‬ ‫فّؿف‪ = ٝ‬فّؿف‪ٝ‬چ‪Fəlsəfəçi ٣‬‬ ‫* ‪ ٗ٥ٕٞ‬ان ا‪ ّٝ٤‬ؾ‪ٛ‬ضنِ‪٥ِ ٣‬ه ‪ ٚ‬اِف‪٥‬فکفمفب٘فّف‪٥‬فک‬ ‫ث‪ّ٥‬س‪٤‬طٖ ؾوظج‪ٛ‬وّفطز‪ ٜ‬تفوض‪ ٜ‬تفٕفه ا‪ٚ‬الض‪ .‬ثفئّف‪ٝ‬‬ ‫ؾوظج‪ٛ‬وّط ا‪٤‬ف ‪ ٚ‬پئک‪ ٝ‬ازالض‪ٌ ٢‬وؾتطٔع‪:‬‬ ‫اؾتْ= اؾتٔا‪( ٣‬اؾتٔساٖ زفبع ائسٖ)‬ ‫ػ‪ٙ‬بز = ػ‪ٙ‬بزچ‪( ٣‬ػ‪ٙ‬بز ائتٍٕ‪ ٣‬اوظ‪٘ٚ‬س‪ٌ ٜ‬وؾتطٖ)‬ ‫زاػ‪ٛ‬ا=زاػ‪ٛ‬اچ‪٣ٞ(٣‬زاػ‪ٛ‬ا ائسٖ)‬ ‫‪٤‬بالٖ =‪٤‬بال٘ا‪٤ ٣ٞ(٣‬بالٖ زا٘‪٥‬کبٖ)‬ ‫ق‪ٛ‬ذّ‪ٛ‬ق=ق‪ٛ‬ذّ‪ٛ‬لا‪( ٛ‬چ‪ٛ‬خ ق‪ٛ‬ذّ‪ٛ‬ق ائسٖ)‬ ‫دار ‪dar‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان ازا ‪٤‬بپ‪٥‬کبض ‪ ٚ‬صبحت ٔؼ‪ٙ‬بؾ‪ٚ ٣‬ئطض‪:‬‬ ‫ائُ = ائّساض‬ ‫ز‪ = ٗ٤‬ز‪ٙ٤‬ساض‬ ‫داش )‪(daş /dəş‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان از ووو‪ٌ ٚ ٛ‬و‪ٚ‬ز‪ٜ‬ؾ‪٤ ٝٙ٥‬بپ‪٥‬کبض‪ .‬ا‪ٚ‬ضتبلّ‪٥‬فک‪،‬‬ ‫٘ؿجت ‪٤‬ب ٌوض‪٥ِٜ‬ه ا٘تٔ‪ٚ ٣‬ئط‪ٜ‬ض‪.‬‬ ‫ان = اوسـ (ز‪ٚ‬غ‪ ،ِٛٛ‬او‪٥‬ع)‬ ‫‪ِٛ٤ = َٛ٤‬ساـ (ث‪٥‬ط ‪ِٛ٤‬سا ٌئسٖ)‬ ‫ائ‪ =ٛ‬ائ‪ٛ‬زـ (ائ‪ ٢ٛ‬ث‪٥‬ط ا‪ٚ‬الٖ)‬ ‫از=ازاـ (ث‪٥‬ط اززا ا‪ٚ‬الٖ ا‪٤‬ى‪ ٣‬ازاْ)‬ ‫‪ٛ٤‬ضز = ‪ٛ٤‬ضززاـ (ث‪٥‬ط ‪ٛ٤‬ضززا ‪٤‬بقب‪٤‬بٖ)‬ ‫چبؽ = چبغساـ (ث‪٥‬ط چبغسا ‪٤‬بقب‪٤‬بٖ ‪٤.‬بقبز‪٤‬غ‪ ٣‬چبغب‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ)‬ ‫لبض‪ = ٗ٤‬لبض[‪]ٗ٤‬زاـ (ث‪٥‬ط ا٘بزاٖ ز‪ٚ‬غبٖ)‬ ‫اضذب = اضذبزاـ (ث‪٥‬ط اضذب‪٤‬ب زا‪٤‬ب٘بٖ)‪ ...‬اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫شاطر ایغالن‬ ‫* شُریار‬ ‫قبطط ا‪ٚ‬غتٖ ٌ‪ٛ‬ض‪ ْٚ‬اِت‪ ٜ‬ؾ‪ٚ ٝٙ‬ئطؾ‪ ٗ٥‬ثطوت‬ ‫ل‪ ٢ٛ‬ا‪٤ ٖٛ٘ٚ‬بذک‪ ٣‬اِ‪ٙ‬ؿ‪، ٗ٥‬ذٕ‪٥‬ط‪ ٗ٤‬اِّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫چ‪ٛ‬خ پ‪٥‬ک‪٥‬ط ‪٤‬بذک‪ ٣‬پ‪٥‬ک‪٥‬ط ٌ‪٤ٛ‬س‪ ٜ‬ل‪٥‬ط‪ّ٤‬سات و‪ٛ‬ض‪٣٤ ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬جط ا‪ٚ‬ؾت‪ ٝ‬چ‪ٛ‬ض‪ ٗ٥٤ ٜ‬ل‪ ٢ٛ‬لبال٘‪٥‬ت تّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ت‪ٙ‬س‪٤‬ط‪ ٗ٤‬ط‪ٛ‬ض تى‪ ٗ٥‬ػطق‪٥‬س‪ ٖ ٜ‬اِؿ‪ ٗ٥‬ا‪٤‬ک‪٥‬غ‪٣‬‬ ‫اضؾ‪ ٗ٥ٙ٥‬ث‪٥‬طق احطاض و‪ّّٙ٥ٔ ٣ٕ٥‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫وبؾ‪٥‬ج‪ ٗ٥‬ل‪٥‬ؿٕت‪ٛ٤ ٣‬خ ‪٤‬بغّ‪ ٣‬پ‪ ّٚٛ٥‬ز‪ٚ‬قّ‪ٔ ٝ‬بغب‬ ‫ث‪٤ ٛ‬ب‪ٚ‬اٖ ؾ‪ ٣٤ ٍٝٙ‬ث‪٥‬طل‪ ٢ٛ‬ؾبحبِ‪٥‬ت ؾئّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ل‪٥‬طت‪ ٗ٥‬ل‪ٛ‬ضثب٘‪ ٣‬ؾٗ ٔ‪ٛ‬قتط‪ ٣ٙ٤‬تئع ‪ٛ٤‬ال ؾبَ‬ ‫ائُ ا‪٤‬ا‪ٙ٥‬س‪٤ ٜ‬بضأبظ اض‪ٚ‬از ا‪ٚ‬قبؽ ‪ٚ‬ئّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ل‪ ٢ٛ‬ا‪٤‬ى‪٥‬ط‪٤‬بِّ‪٥‬غ‪ ٣‬ؾبتؿ‪ ٗ٥‬ذ‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ئ‪ ٗ٥‬ث‪٥‬ط ٔب٘بتب‬ ‫ز‪٤‬ک‪ ٣‬ز‪ٚ‬قٕ‪ٛ‬ـ ل‪ٛ‬جب٘‪ ٗ٥‬اغع‪ ٝ٘ ٢‬ز‪٤‬ط ز‪ّّٙ٤‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ا‪ ٓ٥ٙٔ ٚ‬قؼط‪ ٕٝ٤‬چ‪ٛ‬خ ٔب‪ ُ٥٤‬ا‪ٚ‬الٖ ‪ٚ‬ضزؾت‪ٝ‬‬ ‫زئ‪ :ٝٙ‬قبػ‪٥‬ط چ‪ٛ‬ض‪ ٣٤ ٜ‬ل‪ ٢ٛ‬ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ؾ‪ٌِّٙٛ ٖٛ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ٔٗ ِ‪٥‬غ‪٥‬طؾب ‪٤‬ئ‪ ٝ٥‬ث‪ّ٥‬ؿٓ ز‪ ٜ‬فّ‪ٛ‬ؼ الظ‪ ٓ٤‬ا‪ٚ‬الض‬ ‫ث‪ ٛ‬ؾ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ظ ثبذاب ٘‪ ٝ‬الظ‪ ٓ٤‬ث‪ ٛ‬لس‪ ٜ‬ضثئّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ؾبض‪٤ ٢‬بظِ‪٥‬مساٖ ا‪ٚ‬الٖ ٌ‪ ٣ِّٛ‬ل‪٥‬عاضٔ‪٥‬ف ؾ‪ٍٙ‬ه‬ ‫ٌط‪ ٜ‬ن اغع‪٘ٚ‬سا اض‪٤‬ه ته اظ‪٥ّ٤‬ت ‪ّّٙٞ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ت‪ٟ‬طا٘‪ ٗ٥‬غ‪٥‬طت‪ٛ٤ ٣‬خ ق‪ٟ‬ط‪٤‬بض ؾبذتٔبغب‬ ‫لبچٕکبْ تطث‪٥‬ع‪ ٜ‬تب ‪٤‬بذک‪٤ ٣‬بٔبٖ ثّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ثبغابٔ‪٥‬ع فبؾس ا‪ِٛٚ‬ه ‪ٞ ،‬ط ٘‪ ٝ‬ااوطؾٗ ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫‪٤‬ئط‪ ٢‬زاقّ‪٥‬مس‪ٌ ٢‬ط‪ ٜ‬ن ت‪ٛ‬پطال‪ ٣‬غطث‪ّّٙ٥‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ٔسػبؾ‪ ٣‬چ‪ٛ‬خ ا‪ٚ‬الٖ طجُ ت‪ ٣ٟ‬پطثبز‪ٚ‬خ‬ ‫٘‪٤ ّٝ٥‬ه ضط٘بچ‪ ٗ٥٘ ٣‬ث‪ٛ‬ض٘‪ٌ ٛ‬ط‪ ٜ‬ن ‪٤‬ئّّ‪٘ ٝ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ث‪٥ٌ ٛ‬جّّ‪ ٕٝٙ‬زٖ ا‪ ٢‬چطخ فّه ؾ‪ٙ‬س‪ٛ٤ ٜ‬ض‪َٚ‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ح‪٥‬بؾ‪٥‬ع ٌ‪ٌٛ ٝ٘ٛ‬ظِط ٘‪ ٝ‬لس‪ ٜ‬ض ظ‪ّّٙ٤‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ؾؼس‪ ٗ٥٘ ٢‬ثبؽ ٌّؿتب٘‪ٌ ٣‬ط‪ ٜ‬ن حکط‪ ٜ‬لس‪ ٜ‬ض‬ ‫إِبؾ‪ ٣‬ؾّّ‪٥ِٙ ٝ‬ت ذطٔبؾ‪ ٣‬ظ٘ج‪ّّٙ٥‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ِؼ‪ٙ‬ت ا‪ َٚ‬ثبز ذعا٘‪ ٝ‬و‪٘ ٣‬ظبٔ‪ ٣‬ثبغ‪ٗ٥ٙ٥‬‬ ‫ث‪٥‬ط ‪٤‬ب‪ٚ‬ا ٌّجؿط‪ ٗ٤‬ل‪ٕ٤ٛ‬بز‪ ٢‬وبوّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫اضظ‪ ٚ‬جٍّ‪ِ ٝ‬ط‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬ث‪٥‬ع اوٗ ٔعضػ‪ِ ٝ‬ط‬ ‫زئ‪ ٝ٥٥‬ؾٗ ؾبل‪٥ِٙ ٝ‬ت ل‪ ّٝٞ ٢ٛ‬ؾ‪ٙ‬جّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫لص‪ ٝ‬چ‪ٛ‬خ لبف‪ٛ٤ ٝ٥‬خ اذتبض‪٤‬طاْ تبپٕ‪ٛ٥‬ضاْ‬ ‫‪٤‬ئط‪٤‬س‪٤‬ط ق‪ٟ‬ط‪٤‬بض‪ ٗ٤‬طجؼ‪ ٣‬ز‪ ٜ‬ت‪ٙ‬جّّ‪ٙ‬ؿ‪ٗ٥‬‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی اذربایجاوی‬ ‫وظامی گىجًی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬اؾت و‪ٔ ٝ‬حٕس أ‪ ٗ٥‬ضؾ‪ َٛ‬ظاز‪ ٜ‬زض قؼط و‪ٛ‬تب‪ ٣ٞ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظبٔ‪٤ٛ٘ ٣ٔ ٣‬ؿس ‪:‬‬ ‫فبضؾا‪٥ّ٥‬غ‪ٛ٤ ٣‬خ ا‪ٖٛ٘ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ضوّ‪ ٝ٤ٛ‬چ‪ٛ‬خ ثبغّ‪ ٣‬ز‪٤‬ط‬ ‫لبفمبظ زئ‪ ٝ٥‬ش‪ٚ‬ق االض‬ ‫ض‪ٚ‬ؾسا جب٘‪ ٣‬زاغّ‪ ٣‬ز‪٤‬ط‬ ‫ٌ‪ٛ‬ظ‪ َ ٜ‬لبز‪ ٗ٤‬ت‪٥‬پّط‪٢‬‬ ‫‪٤‬ب ت‪ٛ‬ضن ‪٤‬ب لبفمبظِ‪ ٣‬ز‪٤‬ط‬ ‫قج‪ ٝ‬ؾ‪ٛ٤ ٣‬ذس‪ٚ‬ض و‪ ٣‬ا‪ٚ‬‬ ‫ث‪٥‬ط اشضثب‪٤‬جبّ٘‪ ٣‬ز‪٤‬ط‬ ‫ؾئ‪ٛ‬اِ‪ ٣‬و‪ٔ ٝ‬ططح ٔ‪ ٣‬ق‪ٛ‬ز ا‪ ٗ٤‬اؾت و‪ ٝ‬چطا قبػطاٖ تطن اشضثب‪٤‬جب٘‪ ٣‬اقؼبض ذ‪ٛ‬ز ضا ثف‪ ٝ‬ففبضؾف‪ ٣‬ؾفط‪ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اؾت ‪.‬‬ ‫زض ا‪ٛٔ ٗ٤‬ضز زال‪ ُ٤‬ظ‪٤‬بز‪ٔ ٢‬ططح ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٣ٔ ٚ‬زا٘‪ ٓ٥‬و‪٘ ٝ‬ظبٔ‪ ٣‬ت‪ٟٙ‬ب فطز‪٘ ٢‬ج‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اقؼبض ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬فبضؾف‪٣‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬ز‪ ٚ ٜ‬ثؿ‪٥‬بض‪ ٢‬اظ قؼطا‪ ٢‬اشضثب‪٤‬جبٖ لطٖ ‪ٞ‬ب اثبض ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ظثبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬فبضؾ‪ ٚ ٣‬ػطث‪ ٣‬ؾط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬طفجفؼفب‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اظ زال‪ ُ٤‬ا‪ ٗ٤‬وبض حٕب‪٤‬ت حىبْ ا‪٤‬طاٖ ‪ ٚ‬حت‪ ٣‬حبوٕبٖ تطن ا‪٤‬طاٖ اظ ظثفبٖ ‪ ٚ‬قفؼفط ففبضؾف‪ ٣‬ثف‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اؾت ‪.‬‬ ‫الب‪ٔ ٢‬حٕس ضضب ‪٥ٞ‬ئت ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اقؼبض ذ‪ٛ‬ز ٘ظبٔ‪٤ٌٛ ٣ٔ ٣‬سو‪ ٝ‬طجم‪ ٝ‬حبوٓ ا‪ ٚ‬ضا اظ ؾط‪ٚ‬زٖ اقؼبض تفطوف‪٣‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غ ٔ‪ ٣‬وطز٘س وٕب ا‪ٙ٤‬ى‪٘ ٝ‬ظبٔ‪ ٣‬ا‪ٔ ٗ٤‬ؿئّ‪ ٝ‬ضا زض ٔثف‪ٙ‬ف‪ِ ٢ٛ‬ف‪٥‬فّف‪ٔ ٚ ٣‬فجف‪ٙ‬ف‪ ٖٛ‬اظ ظثفبٖ قفط‪ٚ‬ا٘کفب‪ ٜ‬ثف‪٥‬فبٖ‬ ‫واغیل‬ ‫قارا بالیق‬ ‫ٌئاٗ ؾب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪٢‬‬ ‫اوض‪ ٣ٌ ٜ‬اتب ا٘بؾ‪ٙ٥‬ساٖ ؾبض‪ ٢‬ثطن چ‪٥‬طپ‪٥ٙ٥‬طز‪.٢‬‬ ‫اتب ا٘بؾ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ظالتقس‪٤‬مجفب‪ ،‬لفبضاثفبِف‪٥‬فک ا‪٘ٚ‬فتض‪٤‬فٗ‬ ‫زاِ‪٥‬ؿ‪٥‬جب ثبذ‪٥‬ت ا‪ٚ‬ظ‪ ّٝ٤ٚ‬زئ‪٥٥‬طز‪ ٝ٘ :٢‬ا‪ٚ‬الضز‪ٙٔ ٢‬ف‪٥‬فٓ‬ ‫اتب ا٘بٔسا ث‪ ٛ‬ل‪٥‬طٔع ثبِ‪٥‬ک الض‪ ٗ٤‬اتب ا٘بالض‪ ٢‬وف‪٥‬فٕف‪٣‬‬ ‫ل‪٥‬طٔع ‪ٌ ٚ‬وظَ ا‪ٚ‬ال‪٤‬س‪ .٢‬ا‪٘ٚ‬سا ث‪٥‬فط ثف‪٥‬فط‪٤‬فٕف‪٥‬فع ا‪ّ٤‬ف‪ٝ‬‬ ‫‪٤‬بقب‪٤‬بضز‪٤‬ک ‪،‬چ‪ٕ٥‬طز‪٤‬ه‪ ،‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬بضز‪٤‬ک ‪. ...ٚ‬ثف‪٘ٛ‬فتض‪٢‬‬ ‫ز‪ٚ‬ق‪٘ٛ‬طوٗ ث‪٥‬طزٖ ثبِ‪٥‬ما‪ ٗ٥٘ ٣‬ت‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬ب ا‪٥ّ٤‬فکفس‪.٢‬اتفب‬ ‫ا٘بؾ‪ ٣ٙ٥‬ؾؿّ‪ ٝ‬ز‪.٢‬‬ ‫اتب ا٘بؾ‪ ،٣‬ثبال لبضا ثبِ‪٥‬م‪ ٗ٥‬ؾؿ‪ ٣ٙ٥‬تب٘‪٥٥٥‬ت‪ٍ٥٘ ،‬طاٖ ؾؿ‪ ٝ‬ؾبض‪ ٢‬ا‪ٚ‬ظز‪ِٚ‬ط‪ .‬إٔب لبضا ثبِ‪٥‬غ‪ ٣‬تب٘‪ٕ٥‬ب‪٥٤‬ت‪ ،‬ا‪ٚ‬ضزاٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ظالتقس‪٤‬تض‪ٞ.‬بٔ‪ ٣‬ثبِ‪٥‬ک الض ثبال ثبِ‪٥‬غ‪ ٗ٥‬اتب ا٘بؾ‪ ٗ٥ٙ٥‬ا‪٘ٚ‬ب ‪٤‬بضز‪ ٓ٤‬ائتٕ‪ ٝ‬ؾ‪ٌٛ ٣ٙ٥‬ظِ‪٥٤ ٝ‬طز‪ّ٤‬ط‪.‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ثبِف‪٥‬فک‬ ‫اوظ ثبالالض‪ ٣ٙ٤‬ؾب‪٥٤‬ت‪ ،‬ث‪ّ٥‬س‪ ٢‬ت‪ٛ‬ضا ز‪ٚ‬قٗ ثبِ‪٥‬ک ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪ٚ‬قبل‪ ٣‬زئف‪٥‬ف‪٥‬فُ لف‪ٛ‬ضذف‪ٛ‬ؾف‪٘ٛ‬فساٖ ا‪ٚ‬قفبلفتض‪٤‬ف‪ٙ‬ف‪٣‬‬ ‫ٌوت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه‪ ،‬ا‪ٚ‬ضزاٖ ا‪ٚ‬ظالتقس‪.٢‬لبضاثبِ‪٥‬ک چبِ‪٥‬ک‪٥‬طز‪ ٢‬تئعِ‪٥‬ىج‪ ٝ‬اوظ ضٍ٘‪ ٝٙ٥‬ز‪ .ٝ٘ٚ‬اتب ا٘بؾ‪ ٣‬ا‪ ٛ٘ٚ‬تب٘ف‪٥‬ف‪٥‬ف‪٥‬فت‬ ‫‪٤‬بضز‪ٕ٤‬ج‪ ٣‬ا‪ٚ‬الالض‪.‬إٔب چ‪ٛ‬خ ظأبٖ ا‪ِٛٚ‬ضز‪ ٚ‬اوظ‪ ٛ٘ٚ‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع ث‪٤ٛ‬ب‪٤‬ب ث‪٤ٛ‬بٔ‪٥‬کس‪ .٢‬ثبجبضا ثف‪٥‬فّفٕف‪٤ ٝ‬ف‪٥‬فطز‪ ٢‬ا‪ٚ‬ظ‬ ‫ث‪٤ٛ‬بؾ‪ٙ٥‬ب ز‪.ٝ٘ٚ‬ث‪٥‬ط زا‪ٞ‬ب ا‪ٚ‬ضوسٖ اتب ا٘بؾ‪ ٣ٙ٥‬ؾؿّ‪ ٝ‬ز‪ .٢‬اتب ا٘بؾ‪ ٣‬ثبالؾ‪ ٣ٙ٥‬تب٘‪٥٥‬ت‪ ،‬ت‪ٛ‬ض ‪ٛ٤‬ذبض‪ٌ ٢‬ئتس‪٤‬ىجف‪ٝ‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ا‪٘ٚ‬تضزا ت‪ٛ‬ض‪ ٖٚ‬زاِ‪٥‬ؿ‪٥‬جب چ‪٥ٕ٥‬طز‪ّ٤‬ط‪ ،‬چ‪ٛ‬ج‪ٛ‬لتض‪ٙ٤‬ب ‪٤‬بضز‪ٕ٤‬ج‪ ٣‬ا‪ٚ‬الالض‪....‬‬ ‫ثبِ‪٥‬ک ت‪ٛ‬ض‪ ٖٚ‬ا‪٤‬ا‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬حؿطتّ‪ ٝ‬اتب ا٘بؾ‪ ٗ٥ٙ٥‬چبِ‪٥‬کٕبؾ‪ٙ٥‬ب ثبذ‪٥‬ت‪ ،‬وئإ‪٥‬ف ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٣ٙ٤‬ذبطف‪٥‬فطال‪٤‬ف‪٥‬فطز‪ ٢‬اتفب‬ ‫ا٘بؾ‪ ٣‬ت‪ٛ‬ضا ‪٤‬ئت‪٥‬کٕ‪٥ٔ ٝ‬ف‪ ،‬ثبِ‪٥‬ما‪ ٣‬ت‪ٛ‬ض‪ٛ٤ ٛ٘ٚ‬ذبض‪ ٢‬چىس‪.٢‬ؾ‪ ٖٛ‬ا٘سا ثبال ثبِ‪٥‬فک ا‪ٔٚ‬ف‪ٛ‬ز ؾف‪ٛ‬ظ‪،ٚ‬حؿفطتّف‪ٝ‬‬ ‫ا٘بؾ‪ٌ ٗ٥ٙ٥‬وظِط‪ ٝٙ٤‬ثبذ‪٥‬طز‪.٢‬‬ ‫ت‪ٛ‬ض‪ٛ٤ ٚ‬ذبض‪ ٢‬چئى‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثبِ‪٥‬غ‪ ،ٗ٥‬ا٘بؾ‪ٌ ٗ٥‬وظِط‪ ٢‬ز‪ِٛٚ‬ه‪ ،‬ذبط‪٥‬طالز‪ ٢‬ثبالجب لبضا ثبِ‪٥‬ک چ‪ٌ ّّٝ٥‬ئفجف‪ ٝ‬ؾف‪٣‬‬ ‫٘ئج‪ ٝ‬ػبئّ‪ ٝ‬ؾ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ٛ‬ضاذ‪٥‬ت اظازِ‪٥‬ک ا‪٤‬ا‪ ٗ٥‬ز‪٥٘ٚ‬ب٘‪ ٗ٥‬تب٘‪ٕ٥‬بؾ‪ٙ٥‬ب چبِک‪٥‬ت جب٘‪ٙ٥‬ساٖ وئاس‪...٢‬‬ ‫اشىایی با سلسلٍ َای ترک تبار‬ ‫قراقًیًولً‬ ‫لطال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ؾّؿّ‪ٝ‬ا‪ ٢‬اظ حبوٕبٖ تطوٕبٖ ‪ٔ ٚ‬ؿّٕبٖ ث‪ٛ‬ز و‪٘ ٝ‬عز‪٤‬ه صس‬ ‫ؾبَ ثط قٕبَ غطه ا‪٤‬طاٖ‪ ،‬قطق ا٘بت‪ ،٣ِٛ‬اشضثفب‪٤‬فجفبٖ ‪ ٚ‬اضٔف‪ٙ‬فؿفتفبٖ‬ ‫حىٕطا٘‪ ٣‬وطز٘س ‪.‬‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬حبوٓ لطال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬اظ لج‪ٛ٥٤ ّٝ٥‬ا‪ ،‬ث‪٤ٚ ٝ‬ػ‪ ٜ‬ا‪ ُ٤‬ث‪ٟ‬بضِ‪ ٛ‬ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب اظ ط‪ٛ‬ا‪٤‬ف‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز٘س و‪ٍٙٞ ٝ‬فبْ حفّٕف‪ٔ ٝ‬فغف‪ٔ َٛ‬ؿفبوفٗ ذف‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ح‪ٛ‬اِ‪ ٣‬زض‪٤‬بچ‪ ٝ‬اضاَ تطن وطز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬طاٖ أس٘س ‪ٞ ٚ‬ط طب‪٤‬ف‪ ٝ‬اظ ا٘بٖ زض‬ ‫جب‪ ٣٤‬اؾتمطاض ‪٤‬بفت‪ٙ‬س‪ٍٙٞ .‬بٔ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ا‪ّ٤‬رب٘بٖ ٔغ‪ٙٔ َٛ‬فمفطش قفس‪،‬‬ ‫تطوٕب٘بٖ ‪ٔ ٓٞ‬ب٘‪ٙ‬س ؾب‪٤‬ط ط‪ٛ‬ا‪ ٤‬تطن ‪ٔ ٚ‬غ‪ َٛ‬اظ فطصت اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪ٜ‬‬ ‫صبحت لسضت قس٘س‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬لج‪ ّٝ٥‬زض قٕبَ قطل‪ ٣‬زض‪٤‬بچ‪ٚ ٝ‬اٖ ثب ٔطوع‪٤‬ت اضچ‪٥‬فف ثف‪ ٝ‬لفسضت‬ ‫ضؾ‪٥‬س٘س‪.‬لطال‪ٚ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬اغ‪ٜ‬ا‪ ٢‬تطو‪ٔ( ٣‬طوت اظ‪ :‬لط‪ + ٜ‬ل‪ ٚ )ِٛ + ٖٛ٤ٛ‬ثف‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ ٣ٙ‬صبحجبٖ ٌ‪ٛ‬ؾف‪ٙ‬س‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؾ‪٥‬ب‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ا‪ٚ ٗ٤‬اغ‪ ٜ‬ثؿت‪ ٝ‬ث‪ِٟ ٝ‬ج‪ٔ ٝ‬فحفّف‪٣‬‬ ‫ٌ‪ٙ٤ٛ‬س‪ ،ٜ‬لط‪ ٜ‬ل‪٤ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ب لبضا ل‪ ٓٞ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬تّفظ ‪ٛ٘ ٚ‬قتف‪ٔ ٝ‬ف‪ ٣‬قف‪ٛ‬ز‪٘ .‬فبْ‬ ‫صح‪٥‬ح ا‪ ٗ٤‬طب‪٤‬ف‪ ٝ‬لط‪ ٜ‬ل‪٤ٛ‬بٖ ِ‪ٔ( ٛ‬طوت اظ‪:‬لط‪+ٜ‬ل‪٤ٛ‬بٖ‪ِ+‬ف‪ )ٛ‬ثف‪ٔ ٝ‬فؼف‪ٙ‬ف‪٣‬‬ ‫اَ‪ ،‬چبخ فّه‪،‬‬ ‫ؾتح‪ ٗ٥‬اَ‪ ،‬چبخ فّه‪.‬‬ ‫٘بٔطز‪ٔ ٜ‬ئ‪٥‬ساٖ ‪ٚ‬ئطز‪،ٗ٤‬‬ ‫٘بٔطززٖ اِابخ فّه‬ ‫*********‬ ‫ل‪٥‬طٔع‪ ٢‬ز‪٤‬ط و‪ٛ‬ضو‪٤ ٖٛ‬بض‪،‬‬ ‫چ‪٥‬د و‪ٛ‬چ‪ٝ‬ز‪ٌ ٜ‬وضو‪٤ ٖٛ‬بض‪.‬‬ ‫ؾئ‪٤ٛ‬ت اال ث‪ّٕٝ٥‬ؾٗ‪،‬‬ ‫‪٤‬ئط‪٥ٌ ٜ‬طؾ‪ ٗ٥‬ثوضو‪٤ ٖٛ‬بض‪.‬‬ ‫*********‬ ‫ا‪٤‬ک‪ ٓ٥‬ز‪ٚ‬قس‪ ٚ‬ث‪ٙ‬س‪٤ ٜ‬بض‪،‬‬ ‫جبٖ لبِٕبز‪ ٢‬ت‪ٙ‬س‪٤ ٜ‬بض‪.‬‬ ‫تب٘ط‪ ٣ٙٔ ٢‬اوِس‪ٚ‬ضؾ‪،ٖٛ‬‬ ‫ؾٗ ز‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ضتبض‪ ٗٔ ،‬ز‪٤ ٜ‬بض‪.‬‬ ‫*********‬ ‫ؾ‪ٌّ ٛ‬ط‪ ،‬اؾتب ٌئسض‪،‬‬ ‫ز‪ٚ‬ال٘بض‪ ،‬ز‪ٚ‬ؾتب ٌئسض‪.‬‬ ‫ذب‪ ٗ٥٤‬طج‪٥‬ج‪ِ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ت‪،‬‬ ‫ؾبؽ ٌّٗ ذؿت‪ٌ ٝ‬ئسض‪.‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ظ‪ٛ٤‬ض پبضؾ‪ ٚ ٣‬تبظ‪٢‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬تبظ‪ ٜ‬ػط‪ٚ‬ؼ ضا ططاظ‪٢‬‬ ‫تطو‪ ٣‬صفت ‪ٚ‬فب‪ٔ ٢‬ب ٘‪٥‬ؿت‬ ‫تطوب٘‪ ٝ‬ؾرٗ ؾعا‪ٔ ٢‬ب ٘‪٥‬ؿت‬ ‫‪ ٚ‬زض ‪ٕٞ‬بٖ ظٔبٖ ٘ظبٔ‪ ٣‬اظ ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظثبٖ تطو‪ ٢ٚ ٣‬ا‪٥ٕٞ‬فت‬ ‫زاز‪٥ٕ٘ ٜ‬کس ِت ث‪ ٝ‬قىب‪٤‬ت ٔ‪ٌ ٣‬کب‪٤‬س ‪:‬‬ ‫تط و‪ ٣‬اْ ضا زض ا‪ ٗ٤‬حجف ٘رط٘س‬ ‫الجطْ ز‪ ٚ‬غجب‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ـ ٘ر‪ٛ‬ض٘س‬ ‫*******************************‬ ‫حؿ‪ٌ ٖٛٙ‬وظَ ا‪٤‬ت ِط‪ ٢‬ا‪ ٢‬ؾئ‪ ٣ٌّٛ‬جب٘بٖ‬ ‫ا‪ِٕٛٚ‬ـ ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬ػبِٕس‪ ٜ‬ؾ‪ ٗ٥ٙ‬قب٘‪ ٝٙ٥‬قب‪٤‬بٖ‬ ‫ٌُ ائ‪ ّٝ٥‬ػ‪ٙ‬ب‪٤‬ت ٔ‪ٚ ٝٙ‬ئط ث‪ٛ‬ؾ‪ِ ٝ‬ج‪ٙ٥‬سٖ‬ ‫چ‪٘ٛ‬ى‪ٌ ٣‬وظِ‪ ٗ٥‬ث‪ٛ‬ؾ‪ ٝ‬ؾ‪٥‬س‪٤‬ط ػبق‪٥‬م‪ ٝ‬احؿبٖ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ضز‪ ْٚ‬و‪ ٣‬وو٘‪ٞ َٛ‬بضزاز‪ ٢‬اِس‪ ٓ٤‬ث‪ ٛ‬ج‪ٛ‬اث‪٣‬‬ ‫‪ٞ‬ئچ ؾ‪ٛ‬ضٔب تبپ‪ّٕ٥‬بظ ا‪ ٛ٘ٚ‬اذتبضؾبزا ا٘ؿبٖ‬ ‫ضحٓ ائ‪ ّٝ٥‬زئ‪٥٥‬ت ؾ‪ ُ٥‬و‪ٌ ٣ٕ٥‬وظ ‪٤‬بق‪ ٣ٕ٥‬تووس‪ْٚ‬‬ ‫ٌُ لب٘‪ ّٕٝ٥‬اََ ‪ٔٛ٤‬ب ا‪ ٢‬افت ز‪ٚ‬ضاٖ‬ ‫ا٘صبف‪ ٗ٥‬اٌط ا‪ِٚ‬ؿب اچ‪٥‬ک ؾو‪٘ ّٝ٤‬ظبٔ‪٣‬‬ ‫ؾ‪٘ ّٝٙ‬ئج‪ ٝ‬ضفتبض ائّؿ‪ ٗ٥‬ا‪ ٣ٟٔ ٢‬تبثبٖ‬ ‫ٌُ ؾو‪ ّٝ٤‬ج‪ٛ‬اث‪ ٝ٘ ٗ٥‬ا‪ٚ‬الض ؾ‪ٛ‬ضغ‪ ٛ‬ظٔب٘‪٣‬‬ ‫اح‪ٛ‬اِ‪ ٣ٕ٥‬ؾ‪ٙ‬سٖ ؾ‪ٛ‬ض‪ٚ‬قبضؾب ل‪٥‬ع‪ ُ٤‬اؾتٖ‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫‪،‬‬ ‫وطزٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬عَ‬ ‫=‬ ‫ِٕ٘بق‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫(ل‬ ‫ِٖ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫ل‬ ‫=‬ ‫ل‪ٙ‬ک= ل‪ِٛ٘ٛ‬ق ‪ٚ‬ل‪ِ٘ٛ‬بق‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫فط‪ٚ‬ز أسٖ ‪٘ ،‬کؿتٗ ‪٘ ،‬بظَ قسٖ) ‪ +‬اق (ان) =‬ ‫ٔ‪ٙ‬عَ وطز‪ ، ٜ‬اظ ضا‪ ٜ‬ضؾ‪٥‬س‪٘ ، ٜ‬کؿت‪ٕٟٔ ، ٝ‬بٖ ؛ ل‪ِ٘ٛ‬ک‪ٛ‬‬ ‫= ‪ٕٞ‬ؿب‪ : ٝ٤‬چ‪ ٖٛ‬ضا‪ ٜ‬ضفت‪ ٣ٙ‬اؾت ت‪ٛ‬لف ‪ٞ‬فتوفت‬ ‫اؾت×چ‪٘ٛ‬ت ل‪ٙ‬ک و‪ٙ‬سو‪ ٝ‬ث‪٥‬ب ذطٌ‪ ٝ‬ا٘سضا ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫ص‪ٛ‬ف‪ٌ ٣ٔ ٣٥‬کفت زض ز‪ٚ‬ض اففک× تفب قفجف‪ ٣‬زض‬ ‫ذب٘مب‪ ٣ٞ‬قس ل‪ٙ‬ک‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫ل‪ٛ‬تؿ‪ٛ‬ظ= ل‪ٛ‬ت (ٔجبضن) ‪ +‬ؾ‪ٛ‬ظ (٘ب ‪ ،‬ث‪ ، ٣‬ثس‪٘ = )ٖٚ‬بٔجبضن ‪٘ ،‬بٔ‪ ، ٖٕٛ٥‬فّه ظز‪ ٚ ٜ‬ث‪٥‬فافبض‪:ٜ‬تکفطن‬ ‫اٖ ث‪ٛ‬زوع ث‪ ٓ٥‬ا‪ ٚ‬زِ‪ ٜ‬اظ ذففطاج ا‪ ٕٗ٤‬ث‪ٛ‬ز * تطن اٖ ٘جبقس وعطٕغ ؾ‪ٞ ٣ّ٥‬ط ل‪ٛ‬تؿ‪ٛ‬ظ ذ‪ٛ‬ضز‪/‬‬ ‫ل‪ٛ‬چ‪ ٛ‬غ‪ٛ‬چ= ل‪ِٛ‬چ= پ‪ّٟٛ‬اٖ‪ ،‬اظچ‪ٟ‬بضپب‪٤‬بٖ ؛ ل‪ٛ‬چمبض =ٌ‪ٛ‬ؾف‪ٙ‬س پط‪ٚ‬اض ٌک‪٣ٙ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ض= ل‪ِٛ‬ض = ؾتح ؛ ل‪ٛ‬ضذب٘‪ = ٝ‬ظضازذب٘‪ ٚ ٝ‬وبضذب٘‪ٕٟٔ ١‬بت ؾبظ‪ ، ٢‬ل‪ٛ‬ضچ‪ٔ = ٣‬ؿّح ‪،‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضثبغ‪ =ٝ‬ل‪ُٛ‬ضثبغب = ل‪ُٛ‬ض (صسا) ‪ +‬ثبغب (ثبخ‪ :‬ثبذ‪ = )ٝ‬ز‪ٚ‬ظ‪٤‬ؿت ل‪ٛ‬ض ل‪ٛ‬ض و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬؛ ت‪ٛ‬ؾجبغب = تبؾجبغفب =‬ ‫تبؼ (‪ ٚ‬تبـ = ؾ‪ + )ًٙ‬ثبغب (ز‪ٚ‬ظ‪٤‬ؿت) = ز‪ٚ‬ظ‪٤‬ؿت ؾ‪ ، ٣ٍٙ‬ؾ‪ ًٙ‬پکت‬ ‫ل‪ٛ‬ضت= اظ ٔصسضل‪ٛ‬ضتٕبق (= ثّؼ‪٥‬سٖ ‪ ٚ‬فط‪ ٚ‬ثطزٖ) ؛ ل‪ٛ‬ضت‪ = ْٛ‬جطػ‪ ، ٝ‬ل‪ٛ‬ضت ل‪ٛ‬ضت = جطػ‪ ٝ‬جفطػف‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضزا‪ٚ‬ت‪/ٛ‬ی= ل‪ُٛ‬ضز (ٌطی) ‪ +‬ا‪ِٚ‬ت (ػّ ) ‪( ٚ +‬ان ٔضبف) = ػّ ٌطی ‪٥ٌ ،‬ب‪ ٜ‬ذبضا ٌ‪ٛ‬ـ (‬ ‫ل‪ٛ‬ضٔبج= ل‪ِٚٚٛ‬ضٔبج = ل‪ِٚٚٛ‬ض (ل‪ِٚٚٛ‬ضٔبق = ثطقت‪ ٝ‬وطزٖ ‪ ،‬ت زازٖ ‪ ،‬ث‪ ٛ‬زازٖ ٌ‪ٙ‬سْ ‪ ٚ‬شضت) ‪ٔ +‬بج‬ ‫(ان) = ت زاز٘‪ ، ٣‬ث‪ ٛ‬زاز٘‪ ، ٣‬ثطقت‪ ٝ‬وطز٘‪ٌٙ، ٣‬سْ ‪ ٚ‬شضت ث‪ ٛ‬زاز‪ ٜ‬قس‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضٔ‪ =ٝ‬ل‪ِٚٚٛ‬ضٔب = ل‪ِٚٚٛ‬ض (ل‪ِٚٚٛ‬ضٔبق = ثطقت‪ ٝ‬وطزٖ ‪ ،‬ت زازٖ) ‪ٔ +‬ب (ان) = ثطقت‪ ، ٝ‬تف زاز‪ٜ‬‬ ‫قس‪ٌٙ، ٜ‬سْ ‪ ٚ‬شظت ‪ ٚ‬ؾجع‪ ٚ ٢‬ت زاز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٛ‬زاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬؛ ل‪ٛ‬ضٔ‪ ٝ‬ؾجع‪ٛ٘ = ٢‬ػ‪ ٣‬غصا ثفب اؾفتفففبز‪ ٜ‬اظ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ؾجع‪ ٢‬ت زاز‪ ٜ‬قس‪...ٜ‬‬ ‫وؿب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬وت‪ ٜ‬ؾ‪٥‬ب‪ ٜ‬ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاض٘س اؾت‪ٛٔ .‬ضذ‪ٔ ٚ ٗ٥‬فتفطجفٕفبٖ‬ ‫٘باق‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬ظثبٖ تطو‪ ٣‬اقتجب‪ٞ‬بً لط‪ ٜ‬ل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬تطجٕ‪ ٝ‬وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫زض ٔمبثُ طب‪٤‬ف‪ ٝ‬ؾ‪ٔ ٣ٙ‬ص‪ٞ‬ت ضل‪٥‬ت وت‪ ٜ‬ؾف‪٥‬س ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاقت‪ٝ‬ا٘س وف‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اق ل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ق‪ٙ‬بذت‪ ٣ٔ ٝ‬قس٘س ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬تطجٕ‪ ٝ‬اقتجب‪ ٜ‬زضثبض‪ ٜ‬ا٘ف‪ٟ‬فب ‪ٞ‬فٓ‬ ‫ص‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫وت‪٤ ٜ‬ب زؾتبض ؾ‪٥‬ب‪ ٜ‬زض ٔص‪ٞ‬ت تک‪٥‬غ ٔؼ‪ٔ ٚ ٣ٙ‬ف‪ ْٟٛ‬ذبص‪ ٣‬زاضز ‪ ٚ‬زض‬ ‫حبَ حبضط ‪ ٓٞ‬زض ا‪٤‬طاٖ ‪ٛٙٞ‬ظ ض‪ٚ‬حب٘‪ ٖٛ٥‬ؾ‪٥‬س زؾفتفبض ؾف‪٥‬فب‪ ٜ‬ثفط ؾفط‬ ‫ٔ‪ٌ٣‬صاض٘س‪.‬‬ ‫لعِجبـ‪ٞ‬ب ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ذبطط وت‪ ٜ‬ؾطذ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاقت‪ٙ‬س ٘بْ ٌفصاض‪٢‬‬ ‫قس‪ ٜ‬ا٘س‪ .‬زض ٔ‪٥‬بٖ تطوٕب٘بٖ ‪ ٓٞ‬اق پبپبق ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ ٣ٙ‬وت‪ ٜ‬ؾف‪٥‬س ٔفؼفط‪ٚ‬ف‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫٘بْ لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ٘رؿت‪ ٗ٥‬ثبض زض تفبض‪٤‬فد زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لفجفُ اظ ؾفّفؿفّف‪ٝ‬‬ ‫صف‪ٔ ٝ٤ٛ‬ططح ٌطز‪٤‬س‪ ٜ‬اؾت‪ .‬لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب و‪ ٝ‬تطوٕبٖ ث‪ٛ‬ز٘س اثتسا تحت‬ ‫فطٔبٖ ؾّؿّ‪ٔ ٝ‬غ‪ ٣ِٛ‬جت‪٤‬ط‪ٞ٢‬ب زض تجط‪٤‬ع ‪ ٚ‬ثغساز ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫أب زض ؾبَ ‪٥ٔ( 1۷۳۱‬تز‪ )٢‬لطا ‪ٛ٤‬ؾ ض‪ٞ‬جط لطالف‪٤ٛ‬ف‪٘ٛ‬فّف‪ٞٛ‬فب زض پف‪٣‬‬ ‫ق‪ٛ‬ضق‪ ٣‬ػّ‪ ٝ٥‬جت‪٤‬ط‪ٞ ٢‬ب اؾتمتَ ذ‪ٛ‬ز ضا اظ جت‪٤‬ط‪ٞ٢‬ب اػتْ وفطز ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٙ‬تطَ اشضثب‪٤‬جبٖ‪ٛٔ ،‬صُ ‪ ٚ‬ثغساز ضا ث‪ ٝ‬زؾت ٌطفت‪ .‬تف‪٥‬فٕف‪ٛ‬ض‪٤‬فبٖ زض‬ ‫ح‪ٛ‬اِ‪ 1۰00 ٣‬لطا ‪ٛ٤‬ؾ ضا قىؿت زاز‪ ٚ ٜ‬لطا‪ٛ٤‬ؾ ث‪ٔ ٝ‬صط ٔفتف‪ٛ‬اض‪٢‬‬ ‫قس‪ ٢ٚ .‬پؽ اظ ٔفستف‪ ٚ ٣‬زض ‪ 1۰0۲‬ثفب وفٕفه حفبوفٕفبٖ ‪ٚ‬لفت‬ ‫ٔصط‪ّٕٛٔ ،‬و‪ٟ‬ب‪ ،‬ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬و‪ٙ‬تطَ تجط‪٤‬ع ضا ثسؾت ا‪ٚ‬ضز‪ .‬ز‪ِٚ‬ت لطال‪ّ٘ٛ٤ٛ‬ف‪ٛ‬‬ ‫زض ثرف ٔ‪ ٣ٕٟ‬اظ ؾطظٔ‪ ٗ٥‬ا‪٤‬طاٖ قبُٔ ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ‪ ،‬وفطٔفبٖ‪ ،‬ففبضؼ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬طات حض‪ٛ‬ض زاقت[‪ٚ ]۰‬اپؿ‪ ٗ٥‬فطٔب٘ط‪ٚ‬ا‪ ٢‬لفط‪ ٜ‬لف‪٤ٛ‬ف‪٘ٛ‬فّف‪ ٛ‬جف‪ٟ‬فب٘کفب‪ٜ‬‬ ‫لطال‪٘ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬بْ زاقت و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حؿٗ اظ ز‪ٚ‬زٔفبٖ اق لف‪٤ٛ‬ف‪٘ٛ‬فّف‪ ٛ‬ا‪ ٚ‬ضا‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫قىؿت زاز ‪ ٢ٚ ٚ‬ضا ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬پؿطـ وکت‪...‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫‪٤‬ئط اِتسا چ‪٤ ِّٛٛ‬بتبض ‪ :‬ؾ‪ٛ‬غبٖ‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ئط اِ‪ٙ٥‬سا ا‪ٙ٤‬ب ٌعَض ‪ :‬ج‪ٛ‬ت ‪ٌٞٚٛ ،‬بٖ‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ئط اِت‪ٙ٥‬سا ائ‪ِٛ‬ط‪ ، ٢‬اَ‪٤‬ط‪ ٢‬اَ‪٤‬ط‪ِٛ٤ ٢‬تض‪ ٝ٘ ، ٢‬ا‪ٙ٤‬ج‪ ٝ‬ز‪٤‬ط ثئّّط‪ : ٢‬لبض‪٤‬کمب‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ئط اِت‪ٙ٥‬سا ا‪ِٚ‬ذّ‪ٌ ٚٛ‬ئسَض ‪ :‬ا‪٤‬تٖ‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ئط اِت‪ٙ٥‬سا لبظ ٌئسض ‪ ،‬لبلم‪ّ٥‬سا‪٤‬بض لبظ ٌئسض ‪ ،‬و‪ٕ٥‬ؿ‪ ٝ‬ا‪ ٛ٘ٚ‬تبپٕبؾب ‪٤ ،‬ئسز‪ ٢‬ا‪ُ٤‬‬ ‫ث‪ٛ‬غبظ ٌئسض ‪ :‬ث‪٥‬ط ت‪ٛ‬ض ‪٤‬بق‪ ُ٥‬ل‪ٛ‬ـ‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ئط اِت‪ٙ٥‬سا ‪٤‬بٖ ٌئسض ‪ٌٞٚٛ :‬بٖ‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ئط اِت‪ٙ٥‬سا ‪٤‬بظا ٌئس‪٤‬ط ‪ :‬ؾ‪ٛ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ئط زَض‪ ٜ‬ز‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ضٔ‪ٛ‬ـ‪،‬ز‪٤‬ف ز‪٤‬ک‪ٚٚ ٝ‬ضٔ‪ٛ‬ـ‪ٞ،‬بٔ‪٤ ٣ٙ٥‬ئٕ‪٥‬ف‪،‬اج ٌوظ‬ ‫ا‪ٚ‬ت‪ٛٔٛ‬ـ ‪ :‬ز‪٥٤‬طٔبٖ‬ ‫********************************************‬ ‫اتبٔ‪ ٗ٥‬اوِٕ‪ٙ٥ٌ ٝ‬سٖ ل‪ٛ‬ضذٕ‪٥‬طاْ‪ ،‬ل‪ٛ‬ضذ‪٥‬طاْ ػعضائ‪ ُ٥‬لبپ‪ ٣ٕ٥‬تب٘‪٥٥‬ب‪.‬‬ ‫اظ ٔطی پسضْ ٕ٘‪٣‬تطؾٓ ‪،‬تطؾٓ اظ ا‪ ٗ٤‬اؾت و‪ ٝ‬ػعضائ‪ ُ٥‬زض ذب٘‪ٝ‬اْ ضا‬ ‫ثک‪ٙ‬بؾس‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ات إِبغب جب‪ٞ‬بَ ‪ِٛ٤‬ت‪،‬ل‪٥‬ع إِبغب ل‪ٛ‬جب٘‪.٣‬‬ ‫ج‪ٛ‬اٖ ضا ثطا‪ ٢‬ذط‪٤‬س اؾت ثفطؾت ‪ ٚ‬پ‪٥‬ط ضا ثطا‪ ٢‬زذتط(ػط‪ٚ‬ؼ)‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ات‪ ٣‬ات ا‪ ّٝ٤‬ثبغتؾبٖ ‪ٕٞ‬طً٘ ا‪ِٕٚ‬بؾب ‪ ٓٞ‬ذ‪ ٢ٛ‬ا‪ٚ‬الض‪.‬‬ ‫ز‪ ٚ‬اؾت ضا و‪٤ ٝ‬ىجب ثج‪ٙ‬س‪ ٢‬اٌط ‪ ٓٞ‬ضً٘ ٘ک‪٘ٛ‬س ‪ ٓٞ‬ذ‪٥ٔ ٓٞ ٢ٛ‬ک‪٘ٛ‬س‬ ‫********************************‬ ‫ازأ‪ ٗ٥‬اغع‪ٙ٤‬ساٖ ؾوظ اِ‪٥‬ط‪.‬‬ ‫«اظ ز‪ٞ‬بٖ ازْ حطف ٔ‪٣‬وکس‪».‬‬ ‫********************************‬ ‫اج ت‪ٛ٤ٛ‬ق ‪٤‬بتبض ‪ٛ٤‬ذ‪ٛ‬زا زاض‪ٌٛ ٢‬ض‪ ٜ‬ض‪.‬‬ ‫ٔطؽ ٌطؾ‪ ٝٙ‬زض ذ‪ٛ‬اه اضظٖ ٔ‪٥‬ج‪ٙ٥‬س‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫از‪٘ ٖٚ‬س‪ ٢‬ضق‪٥‬س ث‪٥‬ط‪ ٗ٤‬زئ‪ ،‬ث‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ائک‪٥‬س‪.‬‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬ثٍ‪٤ ،ٛ‬ى‪ ٣‬ثک‪ٛٙ‬‬ ‫********************************‬ ‫اظ زا٘‪٥‬ف ٘بظ زا٘‪٥‬ف‪.‬‬ ‫وٓ ٌ‪ٌ ٚ ٢ٛ‬ع‪٤‬س‪.٢ٌٛ ٜ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫‪2011‬‬ ‫* ‪ 23‬اردیبهشت‬ ‫‪3132‬‬ ‫* ‪ 3‬می‬ ‫‪2003‬‬ ‫* ‪ 21‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪9311 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫مالیات خریداران سکٍ بیص از ‪ ۲‬برابر ضد‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬ثشسس خضئیبت اخز ٔبِیبت اص خشیذاساٖ سى‪ ٝ‬دس سبَ ٌزضاتا‪ ٝ‬اص ثاب٘اه‬ ‫ٔشوضی ثیبٍ٘ش ایٗ است و‪ٔ ٝ‬حبسج‪ ٝ‬ایٗ ٔبِیبت ثشای ٔطٕ‪ٛ‬الٖ اٖ سختٍیشا٘‪ٝ‬تش ‪ ٚ‬س‪ٍٙ‬یاٗ تاش‬ ‫ضذ‪ ٜ‬است؛ ث‪ ٝ‬ایٗ غ‪ٛ‬ست و‪ ٓٞ ٝ‬اص تعذاد خشیذ سى‪ٞٝ‬بی و‪ ٝ‬اص ٔبِیبت ٔعبف ٔ ض‪٘ٛ‬ذ وٓ‬ ‫ضذ‪ ٓٞ ٚ ٜ‬ثش ٔجبِغ ایٗ ٔبِیبت افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬ضذ‪ ٜ‬است عجک لب٘‪ٔ ٖٛ‬بِیبت‪ٞ‬بی ٔستمایآ خاشیاذاساٖ‬ ‫سى‪ ٝ‬اص ثب٘ه ٔشوضی ثبیذ ٔبِیبت ثپشداص٘ذ و‪ ٝ‬ع سبَ‪ٞ‬بی ‪ٔ ۱۹۹۹ ٚ ۱۹۹۱‬طٕ‪ٛ‬الٖ ٔىاّاف‬ ‫ث‪ ٝ‬اسائ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بس٘بٔ‪ٔ ٝ‬شث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ضذ‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ثبیذ ٔبِیبت خ‪ٛ‬د سا ٔ پشداخت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تبصٌ‬ ‫٘یض سبصٔبٖ أ‪ٛ‬س ٔبِیبت چٍ‪ٔ ٚ ٍ٘ٛ‬یضاٖ دسیبفت ٔبِیبت اص خشیذاساٖ سى‪ ٝ‬دس سبَ ٌزضاتا‪ٝ‬‬ ‫سا اعالْ وشد‪ ٜ‬است دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬تٕبٔ اضخبظ حمیم خشیذاس سى‪ ٝ‬اص ثب٘ه ٔشوضی وا‪ٝ‬‬ ‫دس سبَ ‪٘ ۱۹۹۹‬سجت ث‪ ٝ‬دسیبفت حذاوثش ‪ ۱۱۲‬لغع‪ ٝ‬سى‪ ٝ‬الذاْ وشد‪ٜ‬ا٘ذ ثبیذ تب پبیابٖ خاشداد‬ ‫سبَ خبسی ٔبِیبت ٔتعّم‪ ٝ‬سا ثپشداص٘ذ أب وسب٘ و‪ ٝ‬تب پ‪ٙ‬ح عذد سى‪ ٝ‬دس ایاٗ صٔابٖ خاشیاذ‪ٜ‬‬ ‫ثبض‪ٙ‬ذ اص ایٗ ٔبِیبت ٔعبف ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ ٍ٘ب‪ ٞ‬ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ ٔبِیبت دس٘رشٌشفت‪ ٝ‬ضذ‪ ٜ‬ثشای ایاٗ افاشاد‬ ‫حبو اص اٖ است و‪٘ ٝ‬سجت ث‪ٔ ٝ‬بصاد پ‪ٙ‬ح تب ‪ ۱۲‬سى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اصای ‪ٞ‬ش لاغاعا‪ ٝ‬ساىا‪ ٝ‬ثابیاذ ‪۹۶۱‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ ٔبِیبت پشداخت ض‪ٛ‬د ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬و‪ ٝ‬اٌش ضخػ دس سبَ ٌزضت‪ ۱۱ ٝ‬عذد ساىا‪ ٝ‬اص‬ ‫ثب٘ه ٔشوضی خشیذ‪ ٜ‬ثبضذ ثبیذ ٔعبدَ ‪ٔ ۹‬یّی‪ٞ ۶۱۱ ٚ ٖٛ‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ ٔبِیبت ثپشداصد‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اغاز فاز دیم خًداظُاری در ساماوٍ امالک با رفع محدیدیت ضمارٌ ملی‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪-‬تٕبٔ سشپشستبٖ خب٘‪ٛ‬اس خبٔب٘ذ‪ ٔ ٜ‬ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تاب س‪ٚ‬ص‬ ‫‪ ۱۹‬خشداد ثذ‪ٔ ٖٚ‬حذ‪ٚ‬دیت ضٕبس‪ ّٔ ٜ‬دس سبٔب٘‪ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسىابٖ‬ ‫ثجت ٘بْ ‪٘ ٚ‬سجت ث‪ ٝ‬دسج اعالعبت ّٔى ‪ ٚ‬سى‪٘ٛ‬اتا خا‪ٛ‬د الاذاْ‬ ‫داضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ‬ ‫فشغت ثجت ٘بْ دس سبٔب٘‪ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسىبٖ ثش اسبس واذ ٔاّا اص‬ ‫س‪ٚ‬ص پ‪ٙ‬ح ض‪ٙ‬ج‪ ۹ ٝ‬اسدیج‪ٟ‬طت ث‪ ٝ‬پبیبٖ سسیذ ‪ ٚ‬تٕبٔ سشپشستبٖ خب٘‪ٛ‬اس‬ ‫اص س‪ٚ‬ص ٌزضت‪ ۱۱ ٝ‬اسدیج‪ٟ‬طت تب ‪ ۱۹‬خشداد ثشای ثاجات اعاالعابت‬ ‫ثذ‪ٔ ٖٚ‬حذ‪ٚ‬دیت ضٕبس‪ ّٔ ٜ‬خ‪ٛ‬د فشغت داس٘ذ‬ ‫تب س‪ٚ‬ص ٘‪ ٟٓ‬اسدیج‪ٟ‬طت ٔب‪ّٟٔ ٜ‬ت ثجت ٘بْ دس سبٔب٘‪ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسىبٖ‬ ‫ثش اسبس اخشیٗ سلٓ وذ ّٔ سشپشستبٖ خب٘‪ٛ‬اس تعشیف ضذ‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬د‬ ‫أب اص س‪ٚ‬ص ٌزضت‪ ٝ‬تٕبٔ سشپشستبٖ خب٘‪ٛ‬اس ٔ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تب ‪ ۱۹‬خاشداد‬ ‫ثذ‪ٞ ٖٚ‬یچ ضشع دس سبٔب٘‪ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسىبٖ ثجت ٘بْ داضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ‬ ‫عجک اِضاْ لب٘‪( ٘ٛ‬اغالحی‪ٔ ٝ‬بد‪ٔ ۲۲ ٜ‬ىشس لب٘‪ٔ ٖٛ‬بِیبت‪ٞ‬بی ٔستمیٓ‬ ‫ٔػ‪ٛ‬ه دی ‪ ) ۱۹۹۹‬تٕبٔ سشپشستبٖ خب٘‪ٛ‬اس اعآ اص ضا‪ٟ‬اشی ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬ستبی ٔبِه ‪ٔ ٚ‬ستبخش ٔىّف ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ اعالعبت ٔحُ سى‪٘ٛ‬ت ‪ٚ‬‬ ‫أالن تحت ٔبِىیت خ‪ٛ‬د سا ثب ٔبِىیت‪ٞ‬بی سسإا ‪ٚ‬وابِاتا‬ ‫تعب‪ ٘ٚ‬ض‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ستبی دس سبٔب٘‪ ّٔ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسىبٖ وط‪ٛ‬س ثا‪ٝ‬‬ ‫‪https://amlak.mrud.ir‬ثجت و‪ٙٙ‬ذ‬ ‫٘طب٘‬ ‫ٔذت خ‪ٛ‬داظ‪ٟ‬بسی ‪ ٚ‬دسج اعالعبت سى‪٘ٛ‬ت ‪ّٔ ٚ‬ى تب ‪ ۱۹‬خاشداد‬ ‫‪ ۱۲۱۱‬ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫دس ایٗ عشح و‪ ٝ‬اص ‪ ۱۹‬فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ ۱۲۱۱‬اغبص ضذ سشپشستبٖ خب٘ا‪ٛ‬اس‬ ‫ایٗ أىبٖ سا داضت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تب ‪ ۹‬اسدیج‪ٟ‬طت ثشاسبس اخشیٗ سلآ واذ‬ ‫ّٔ خ‪ٛ‬د (سشپشست خب٘‪ٛ‬اس) ٘سجت ث‪ ٝ‬ثجت اعاالعابت ٔاّاىا ‪ٚ‬‬ ‫سى‪٘ٛ‬ت خ‪ٛ‬د دس سبٔب٘‪ ّٔ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسىبٖ وط‪ٛ‬س الذاْ و‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬ثشای افشاد خبٔب٘ذ‪ ٜ‬اص ثجت٘بْ عاجاک اعاالْ اص تابسیا ‪۱۱‬‬ ‫اسدیج‪ٟ‬طت تب ‪ ۱۹‬خشداد أسبَ أىبٖ دسج اعاالعابت ٔاّاىا ‪ٚ‬‬ ‫سى‪٘ٛ‬ت دس سبٔب٘‪ ّٔ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسىبٖ فشا‪ ٓٞ‬ضذ‪ ٜ‬است‬ ‫ساماوٍ ستاد تسُیل ی رفع مًاوع تًلید اغاز بٍ کار کرد‬ ‫‪‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬دثیش ستبد تس‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ت‪ِٛ‬یذ اص اغبص‬ ‫ث‪ ٝ‬وبس سسٕ سبٔب٘‪ ٝ‬ایٗ ستبد ع اسدیج‪ٟ‬طتٔب‪ ٜ‬خبسی خجاش‬ ‫داد ث‪٘ ٝ‬مُ اص اتبق ثبصسٌب٘ ت‪ٟ‬شاٖ سیذ ٔ‪ٟ‬ذی ٘ایابصی عا‬ ‫اثالغی‪ ٝ‬ای ث‪ ٝ‬استب٘ذاساٖ ‪ ٚ‬سوسبی وبسٌش‪ٞ ٜٚ‬بی تسا‪ٟ‬ایاُ ‪ٚ‬‬ ‫سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ت‪ِٛ‬یذ سشاسش وط‪ٛ‬س ثب اعالْ اغبص ث‪ ٝ‬وبس سسإا‬ ‫سبٔب٘‪ ٝ‬ستبد تس‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ت‪ِٛ‬یذ تػاشیا واشد وا‪ٝ‬‬ ‫تٕبٔ دسخ‪ٛ‬است ‪ٞ‬ابی فاعابالٖ الاتاػابدی ٔاشتاجاظ ثاب‬ ‫وبسٌش‪ٞ ٜٚ‬بی تس‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ت‪ِٛ‬یذ غیش اص تمب بی ٔشتجظ ثب تس‪ٟ‬یالت و‪ ٝ‬فشای‪ٙ‬ذ اختػبغ خ‪ٛ‬د سا دس‬ ‫سبٔب٘‪ ٝ‬ث‪ٟ‬یٗیبه ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ ًٙٞ‬داس٘ذ ٔ ثبیذ اص عشیک سبٔب٘‪ ٝ‬تس‪ٟ‬یُ ث‪٘ ٝ‬طاب٘ا ‪https://tashil.stsm.ir‬‬ ‫پزیشش ‪ ٚ‬دسیبفت ض‪ٛ‬د دثیش ستبد تس‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ت‪ِٛ‬یذ اص عّٕیبت ضذٖ ایٗ سبٔب٘‪ ٝ‬ع اسدیج‪ٟ‬طات ٔاب‪ٜ‬‬ ‫خبسی خجش داد‪ ٚ ٜ‬تبویذ وشد‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬اعتجبس ٔػ‪ٛ‬ثبت اثالغ وبسٌش‪ٕ ٚ ٜٚ‬ب٘ت اخشای ٔػ‪ٛ‬ثبت غاشفاب‬ ‫ثشای دسخ‪ٛ‬است‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ػ‪ٛ‬ثبت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثجت٘بْ ا٘‪ٟ‬ب اص عشیک سبٔب٘‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬سبیش الذأبت و‪ ٝ‬اص س‪ٛ‬ی‬ ‫وبسٌش‪ ٚ ٜٚ‬دستٍب‪ٞ ٜ‬بی اخشای ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست غیشاِىتش‪٘ٚ‬یى ا٘دبْ ضذ‪ ٜ‬ثبضذ داسای اعتجبس ‪ٕ ٚ‬ب٘ت اخشای‬ ‫٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‬ ‫تسُیالت باوکی صىعت ی معدن وسدیک بٍ ‪ ۲‬برابر ضد‬ ‫ت‪ٔٛ‬ب٘ دس ٔذت ٔطبث‪ ٝ‬سبَ لجّص ‪ ۹۶ ۵‬دسغذ افضایص داضاتا‪ٝ‬‬ ‫است دس ایٗ ٔیبٖ تس‪ٟ‬یالت پشداخت ث‪ ٝ‬ثخص غ‪ٙ‬عت ‪ٔ ٚ‬اعاذٖ‬ ‫ثب افضایص ‪ ۹۱ ۱‬دسغذی دس ‪ٔ ۱۱‬ب‪ ٝٞ‬سبَ لجُ ث‪ٞ ۲۹۱ ٝ‬اضاس ‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ۹۱۱‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ سسیذ‪ ٜ‬است ٔمذاس ایٗ تسا‪ٟ‬ایاالت دس ‪۱۱‬‬ ‫ٔب‪ ٜ‬سبَ ‪ ۱۹۹۹‬حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۵۲۲‬ضاس ‪ٔ ۹۱۱ ٚ‬یّایابسد تا‪ٔٛ‬ابٖ ثا‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫است ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ س‪ ٟٓ‬تس‪ٟ‬یالت پشداخت ثب٘ه‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ا‪ٛ‬ساسابت‬ ‫اعتجبسی ث‪ ٝ‬ثخص غ‪ٙ‬عت ‪ٔ ٚ‬عذٖ اص وُ تس‪ٟ‬ایاالت پاشداخات‬ ‫ضذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثخص‪ٞ‬بی وطب‪ٚ‬سصی غ‪ٙ‬عت ‪ٔ ٚ‬اعاذٖ ٔساىاٗ ‪ٚ‬‬ ‫سبختٕبٖ ثبصسٌب٘ خذٔبت ‪ ٚ‬سبیش ثخص‪ٞ‬بی ٔتفشل‪ ٝ‬دس ‪۱۱‬‬ ‫ٔب‪٘ ٝٞ‬خست سبَ ‪ ۱۹۹۹‬حذ‪ٚ‬د ‪ ۹۱ ۵‬دسغذ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬سبَ لاجاُ‬ ‫ایٗ سلٓ ث‪ ۹۱ ۲ ٝ‬دسغذ سسیاذ‪ ٜ‬اسات ایاٗ دس حابِا اسات‬ ‫و‪ ٝ‬عجک لب٘‪ ٖٛ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬ضطٓ ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬ثب٘ه ٔشوضی (ض‪ٛ‬سای پا‪َٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬اعتجبس) ٔىّف است سیبست ‪ٞ‬بی پشداخت تس‪ٟ‬یالت ثب٘اىا‬ ‫سا ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ت‪ٙ‬ریٓ و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬س‪ ٟٓ‬ثخص غ‪ٙ‬عات ‪ٔ ٚ‬اعاذٖ اص‬ ‫تس‪ٟ‬یالت پشداخت سبال٘‪ ٝ‬ع اخشای لب٘‪ ٖٛ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬حاذالاُ ‪۲۱‬‬ ‫دسغذ ثبضذ تس‪ٟ‬یالت پشداخت ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬سسبت اعتجبسی ث‪ٝ‬‬ ‫ثخص ثبصسٌب٘ ٘یض دس دس ‪ٔ ۱۱‬ب‪٘ ٝٞ‬خست سبَ ‪ ۱۹۹۹‬حاذ‪ٚ‬د‬ ‫‪ٞ ۱۶۱‬ضاس ‪ٔ ۲۱۱ ٚ‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب ‪ ۱۱ ۵‬دسغذ افضایاص‬ ‫ث‪ٞ ۵۹۶ ٝ‬ضاس ‪ٔ ۱۱۱ ٚ‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ دس ‪ٔ ۱۱‬ب‪ٞ‬ا‪٘ ٝ‬اخاسات سابَ‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬سسیذ‪ ٜ‬است‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬خذیذتشیٗ أبس ٔ‪ٙ‬تطش ضذ‪ ٜ‬اص سا‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاست‬ ‫غٕت ٘طبٖ ٔ د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬تس‪ٟ‬یالت پشداخت ثب٘ه‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬سسبت‬ ‫اعتجبسی ث‪ ٝ‬ثخص غ‪ٙ‬عت ‪ٔ ٚ‬عذٖ دس ‪ٔ ۱۱‬ب‪ ٝٞ‬سبَ ‪٘ ۱۹۹۹‬سجات‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ذت ٔطبث‪ ٝ‬دس سبَ ‪٘ ۱۹۹۹‬ضدیه ث‪ ٝ‬د‪ ٚ‬ثشاثش ضذ‪ ٚ ٜ‬ثاخاص‬ ‫خذٔبت غ‪ٙ‬عت ‪ٔ ٚ‬عذٖ ‪ ٚ‬ثبصسٌب٘ ث‪ ٝ‬تشتیت ثیطتشیٗ س‪ ٟٓ‬اص‬ ‫تس‪ٟ‬یالت ثب٘ى سا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اختػبظ داد‪ٜ‬ا٘ذ‬ ‫عجک ایٗ أبس دس ‪ٔ ۱۱‬ب‪ ٝٞ‬سبَ ‪ ۱۹۹۹‬دس ٔدٕ‪ٛ‬ع ثیص اص ‪۱۶۱۶‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ تس‪ٟ‬یالت اص س‪ٛ‬ی ثب٘ه ‪ٞ‬اب ‪ٔ ٚ‬ا‪ٛ‬ساسابت‬ ‫اعتجبسی ث‪ ٝ‬ثخص‪ٞ‬بی وطب‪ٚ‬سصی غ‪ٙ‬عت ‪ٔ ٚ‬عذٖ ٔساىاٗ ‪ٚ‬‬ ‫سبختٕبٖ ثبصسٌب٘ خذٔبت ‪ ٚ‬سبیاش ثاخاص ‪ٞ‬ابی ٔاتافاشلا‪ٝ‬‬ ‫پشداخت ضذ‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬سجت ث‪ ٝ‬تس‪ٟ‬یالت ‪ٞ ۹۱۹‬ضاس ‪ٔ ۶۱۱ ٚ‬یّایابسد‬ ‫ورخ حمل بار جادٌای افسایص یافت‬ ‫احکام جدید مستمریبگیران سازمان تامیه اجتماعی صادر ضد‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ٔ -‬ذیشوُ دفتش حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ وبالی سبصٔابٖ‬ ‫سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ خبد‪ٜ‬ای اص ثش‪ٚ‬صسساب٘ا ٘اشن تاٗ‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬تش اص پ‪ٙ‬دط‪ٙ‬ج‪ ٟٓ٘ ٝ‬اسدیج‪ٟ‬طت ٔب‪ ۱۲۱۱ ٜ‬دس ساشاساش‬ ‫وط‪ٛ‬س خجش داد ث‪٘ ٝ‬مُ اص سبصٔبٖ سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬اماُ‬ ‫خبد‪ ٜ‬ای غالٔحسیٗ دغبغّ‪ ٝ‬دس خّس‪ ٝ‬ثشسس چاٍا‪٘ٛ‬اٍا‬ ‫حُٕ وبالی اسبس ثش‪ٚ‬صسسب٘ ٘شن وشای‪ ٝ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔطىالت اغ‪ٙ‬بف و‪ ٝ‬دس پبیب٘‪ ٝ‬ثبس ث‪ٙ‬ذس أبْ خإایا‪ٙ‬ا (س‪)ٜ‬‬ ‫ثشٌضاس ضذ اص ثش‪ٚ‬صسسب٘ ٘شن تٗ ویّ‪ٔٛ‬تش اص پ‪ٙ‬دط‪ٙ‬ج‪٘ ٝ‬ا‪ٟ‬آ‬ ‫اسدیج‪ٟ‬طت ٔب‪ ۱۲۱۱ ٜ‬دس سشاسش وط‪ٛ‬س خجش داد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثش‪ٚ‬صسسب٘ ٘شن ضبخع تٗ ویّ‪ٔٛ‬تش ‪ٞ‬شسابِا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ضىُ ٔتٕشوض ا٘دبْ ٔ ض‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬حبسج‪ ٝ‬وشای‪ٞٝ‬بی حُٕ ثبس ثش اسبس ضبخع ثش‪ٚ‬صسسب٘ ضذ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬شن تٗ ویّ‪ٔٛ‬تش اص پ‪ٙ‬دط‪ٙ‬ج‪ ٝ‬دس سشاسش وط‪ٛ‬س ثش‪ٚ‬صسسب٘ ضذ افاض‪ٚ‬د‪ :‬پایاص اص ایاٗ‬ ‫الستیه ثش اسبس پیٕبیص ‪ ٚ‬ثب اسص ‪ ۲۵۱۱‬ت‪ٔٛ‬ب٘ دس اختیبس سا٘‪ٙ‬ذٌبٖ لشاس ٔ ٌشفت و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬پابیابٖ‬ ‫عش ‪ ٝ‬الستیه ثب ایٗ ٘شن ‪ ٚ‬عش ‪ ٝ‬اٖ ث‪ٝ‬غ‪ٛ‬ست ٘یٕبی ایٗ ٔ‪ٛ ٛ‬ع دس ثش‪ٚ‬صسسب٘ تٗ ویّ‪ٔٛ‬تاش ِاحابػ‬ ‫ضذ ٔذیشوُ دفتش حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ وبالی سبصٔبٖ سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ خبد‪ ٜ‬ای ثاب ثایابٖ ایاٗ وا‪٘ ٝ‬اشن‬ ‫ثش‪ٚ‬صسسب٘ ضذ‪ ٜ‬تٗ ویّ‪ٔٛ‬تش دس خ‪ٛ‬صستبٖ ٘یض عّٕیبت ضذ ٌفت‪ :‬دس ایٗ خّس‪ ٝ‬ثشخ ٔطاىاالت ایادابد‬ ‫ضذ‪ ٜ‬دس ثبسٌیشی دس ث‪ٙ‬ذس أبْ خٕی‪( ٙ‬س‪ٔ )ٜ‬غشح ضذ و‪ ٝ‬دس و‪ٛ‬تب‪ٜ‬تشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ثب وٕه ٔاذیاشواُ‬ ‫سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ خبد‪ٜ‬ای خ‪ٛ‬صستبٖ ٔشتفع خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ضذ‬ ‫دغبغّ‪ ٝ‬ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثشسس ٔ‪ٛ ٛ‬عبت ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬غٗ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س س‪ٛ‬خت الستیه ‪ ٚ‬ثایإا‪ ٝ‬سا٘ا‪ٙ‬اذٌابٖ دس‬ ‫وبسٌش‪ٞ ٜٚ‬فتٍ پبیص و‪ ٝ‬ثب حض‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیش سا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬شسبصی ثشٌضاس ٔ ض‪ٛ‬د افض‪ٚ‬د‪ :‬دس خػا‪ٛ‬ظ س‪ٚ‬غاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬دست‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیش سا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬شسبصی خّسبت ثب ضشوت ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ثشٌضاس ‪ٔ ٚ‬مشس ضاذ ثاش اسابس‬ ‫اعالْ تطىُ‪ٞ‬بی غ‪ٙ‬ف وط‪ٛ‬س دس پبیب٘‪ٞٝ‬بی ثضسی س‪ٚ‬غٗ ث‪ٝ‬غ‪ٛ‬ست ٔستمیٓ ثیٗ سا٘‪ٙ‬ذٌبٖ ت‪ٛ‬صیع ض‪ٛ‬د تاب‬ ‫ضب‪ٞ‬ذ حزف دالَ‪ٞ‬ب ثبضیٓ‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬احىبْ خذیذ ٔستٕشیثٍایاشاٖ سابصٔابٖ‬ ‫تبٔیٗ اختٕبع دس اخشای ٔت‪ٙ‬بستسابصی ٔاشحّا‪ ٝ‬د‪ٚ ْٚ‬‬ ‫س‪ٙ‬بسی‪ٛ‬ی ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬افک ثب اعضبی وب٘‪ ٖٛ‬عبِ ثبص٘طستٍبٖ ‪ٚ‬‬ ‫اتحبدی‪ ٝ‬پیطىس‪ٛ‬تبٖ خبٔع‪ ٝ‬وبسٌشی غبدس ضذ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص سبصٔبٖ تبٔیٗ اختٕبع دس اعالعی‪ ٝ‬ایٗ سابصٔابٖ‬ ‫و‪ ٝ‬دس حض‪ٛ‬س سئیس وب٘‪ ٖٛ‬عبِ ثبص٘طستٍابٖ ‪ ٚ‬سئایاس‬ ‫اتحبدی‪ ٝ‬پیطىس‪ٛ‬تبٖ ثبص٘طستٍبٖ تبٔیٗ اختٕبع ‪ ٚ‬دیاٍاش‬ ‫اعضبی وب٘‪ٞ ٖٛ‬بی ثبص٘طستٍ اعالْ ضذ أذ‪ ٜ‬است‪:‬‬ ‫ا‪ :َٚ‬اعٕبَ ٔبد‪(۹۶ٜ‬افضایص س‪ٛٙ‬ات ) ثش ٔدٕ‪ٛ‬ع ٔجبِغ ٔستٕشی ‪ٔ ٚ‬ت‪ٙ‬بست سبصی اسف‪ٙ‬ذ سبَ‪ٔ ۱۹۹۹‬ستٕشی‬ ‫ثٍیشاٖ غ‪ٛ‬ست پزیشفت‬ ‫د‪ :ْٚ‬خجشاٖ ‪ ۱۲۷‬عمت ٔب٘ذٌ ٔستٕشی سبَ ثشلشاسی ث‪٘ ٝ‬سجت حذالُ ٔستٕشی‬ ‫س‪ :ْٛ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا٘تربسات ‪ٔ ٚ‬غبِجبت ‪ ٕٝٞ‬سغ‪ٛ‬ح ٔستٕشی ثٍیشاٖ ‪ ٚ‬ثبص٘طستٍبٖ تبٔیٗ اختٕبع پاس اص‬ ‫اعٕبَ ٔبد‪( ۹۶ ٜ‬افضایص س‪ٛٙ‬ات ) ‪ ٚ‬اخشای ٔت‪ٙ‬بست سبصی حم‪ٛ‬ق ٔستٕشی ثٍایاشاٖ ‪ ٚ‬افاضایاص ٔاضایابی‬ ‫خب٘ج دسیبفت ‪ٞ‬یچ ٔستٕشی ثٍیشی وٕتش اص ‪ ۱ ۲‬ثشاثش ٔدٕ‪ٛ‬ع پشداخت اسف‪ٙ‬ذ سبَ‪٘ ۱۹۹۹‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‬ ‫لشاس ث‪ٛ‬د سبصٔبٖ تبٔیٗ اختٕبع اص س‪ٚ‬ص خٕع‪ ٝ‬ثیستٓ فش‪ٚ‬سدیٗ ٔب‪ ٜ‬پشداخت ٔستٕشی‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ت‪ٙ‬بسات سابصی‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬سا اخشای و‪ٙ‬ذ و‪ٕٞ ٝ‬ضٔبٖ ثب ایٗ پشداخت‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬غشح ضذٖ اضىبالت دس پشداخت ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬سابیاش‬ ‫سغ‪ٛ‬ح ثب دست‪ٛ‬س ٔذیشعبُٔ ایٗ سبصٔبٖ ایٗ الذاْ ث‪ٙٔ ٝ‬ر‪ٛ‬س ثبصثی‪ ٛٔ ٙ‬ا‪ٛ‬ع ‪ ٚ‬اعإایا‪ٙ‬ابٖ اص غاحات‬ ‫ٔحبسجبت ث‪ ٝ‬تع‪ٛ‬یک افتبد ٔشحّ‪ ٝ‬ا‪ٔ َٚ‬ت‪ٙ‬بستسبصی حم‪ٛ‬ق ثبص٘طستٍبٖ تبٔیٗ اختٕبع دس ٔشداد سابَ ‪۹۹‬‬ ‫اخشای ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق ٔب‪ٞ‬ب٘‪ٔ ٝ‬ستٕشیثٍیشاٖ ایٗ سبصٔبٖ اص ‪ ۲۱۱‬تب ‪ٞ ۹۱۱‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ افضایص یبفت ٔشحّ‪ ٝ‬د‪ْٚ‬‬ ‫ایٗ ٔت‪ٙ‬بستسبصی ٘یض دس پشداخت حم‪ٛ‬ق فش‪ٚ‬سدیٗ ٔب‪ ٜ‬ایٗ خٕعیت ِحبػ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ػغف سبالسی ٔذیشعبُٔ سبصٔبٖ تبٔیٗ اختٕبع ثشاسبس ایٗ ٔت‪ٙ‬بستسبصی ثبص٘طستٍبٖ ثاب‬ ‫‪ ۹۱‬سبَ سبثم‪ ٝ‬اص فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ٔ ۲ ۱۲۱۱‬یّی‪ ۵۱۱ ٚ ٖٛ‬تب ‪ٔ۲‬یّی‪ٞ ۹۱۱ ٚ ٖٛ‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ دسیبفت ٔ و‪ٙٙ‬ذ‬ ‫امید عراقیَا بٍ افسایص‬ ‫یاردات گاز از ایران‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ٚ -‬صیش ثشق عشاق اثشاص أایاذ‪ٚ‬اسی واشد‬ ‫ایٗ وط‪ٛ‬س ثت‪ٛ‬ا٘ذ دس ٔزاوشات پیص س‪ ٚ‬ثاب ایاشاٖ ثاشای‬ ‫افضایص ‪ٚ‬اسدات ٌبص ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ثشسذ ثا‪٘ ٝ‬اماُ اص س‪ٚ‬دا‪ٚ‬‬ ‫ٔبخذ ح‪ٙ‬ت‪ٛ‬ش ‪ٚ‬صیش ثشق عشاق اعالْ وشد‪ٞ :‬فت‪ ٝ‬ایا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬یات اص ایٗ ‪ٚ‬صاستخب٘‪ ٝ‬ثشای ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب ٔمبٔبت ایشا٘ا‬ ‫ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شاٖ سفش خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‬ ‫‪ٚ‬ی اثشاص أیذ‪ٚ‬اسی وشد‪ :‬دس ایٗ ٔزاوشات عشاق ثاتا‪ٛ‬ا٘اذ‬ ‫ضشایظ سا ثشای افضایص ‪ٚ‬اسدات ٌابص اص ایاشاٖ فاشا‪ٞ‬آ‬ ‫و‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬دس ٔزاوشات پیص س‪ ٚ‬أایاذ‪ٚ‬اسیآ وا‪ٝ‬‬ ‫ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افم ثشسیٓ و‪ ٝ‬دس لبِت اٖ ‪ٚ‬اسدات ٌابص اص‬ ‫ایشاٖ سا ثب ‪ٞ‬ذف تأیٗ ٘یبص تٕبْ ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ٜٞ‬ب افضایص د‪ٞ‬یٓ‬ ‫س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬بسض‪ٙ‬ج‪ ٓٞ ٝ‬احإاذ ٔا‪ٛ‬سا ساخا‪ٙ‬اٍا‪ٛ‬ی ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬صاستخب٘‪ ٝ‬اعالْ وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬عشاق دس فػاُ صٔساتابٖ‬ ‫س‪ٚ‬صا٘‪ٔ ۲۱ ٝ‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تشٔىعت ٌبص ٘یبص داسد ‪ ٚ‬ایٗ سلآ دس‬ ‫فػُ تبثستبٖ ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬صا٘‪ٔ ۱۱ ٝ‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تشٔاىاعات افاضایاص‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفت‬ ‫ٔ‪ٛ‬س ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌفت‪ :‬عشاق دس ضشایظ و‪ ٘ٛٙ‬س‪ٚ‬صا٘‪۵۱ ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬تشٔىعت ٌبص اص ایشاٖ ‪ٚ‬اسد ٔ و‪ٙ‬ذ أب ٔ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‬ ‫ایٗ سلٓ سا ث‪ٔ ۲۱ ٝ‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تشٔىعت ثشسب٘ذ‬ ‫عّ عّ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صیش التػبد عشاق دس س‪ٚ‬ص ‪ ۱۵‬ا‪ٚ‬سیُ ٌفتا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬عشاق ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی ثذ‪ ٞ‬خ‪ٛ‬د ثبثت ‪ٚ‬اسدات ٌابص ‪ٚ‬‬ ‫ثشق اص ایشاٖ سا پشداخت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬ ‫چکَا تا ‪ ۲۲‬اردیبُطت برگطت ومیخًرود‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ٟ٘-‬ب‪٘ٚ‬ذیبٖ ٌفت‪ٔ:‬مشس ضذ دس ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ یاىآ تاب ‪۵۱‬‬ ‫اسدیج‪ٟ‬طت ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬سسبت اعتجبسی اص غذ‪ٚ‬س ٌ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬عذْ پشداخت‬ ‫چه اخت‪ٙ‬به و‪ٙٙ‬ذ ٘‪ٟ‬ب‪٘ٚ‬ذیبٖ ٔعب‪ ٖٚ‬التػبدی سئیس خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬س ٌافات‪:‬‬ ‫ثشاسبس تػٕیٓ ستبد ّٔ وش‪٘ٚ‬ب ٔمشس ضذ دس ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ا یاىآ تاب ‪۵۱‬‬ ‫اسدیج‪ٟ‬طت ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬سسبت اعتجبسی اص غذ‪ٚ‬س ٌ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬عذْ پشداخت‬ ‫چه اخت‪ٙ‬به و‪ٙٙ‬ذ ‪ٚ‬ی ٌفت‪ٕٞ:‬چ‪ٙ‬یٗ ٔمشس ضذ‪ٔ ٜ‬حبوٓ ‪ ٚ‬ابثاغابٖ‬ ‫لضبی اص اخشای پش‪٘ٚ‬ذ‪ٜٞ‬بی چه دس ایٗ ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ خ‪ٛ‬دداسی و‪ٙٙ‬ذ‬ ‫٘‪ٟ‬ب‪٘ٚ‬ذیبٖ ثیبٖ وشد‪ّٟٔ:‬ات‬ ‫پااشداخاات ٔاابِاایاابت ثااش‬ ‫عّٕىاشد ‪ٔ ٚ‬ابِایابت ثاش‬ ‫اسصش افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬سبَ ‪ ۹۹‬تاب‬ ‫پبیبٖ خشداد ‪ ۱۲۱۱‬تٕذیاذ‬ ‫ضذ‪ ٜ‬است ٔعب‪ ٖٚ‬التػبدی‬ ‫سئاایااس خاإاا‪ٟ‬اا‪ٛ‬س ثاایاابٖ‬ ‫وشد‪:‬خشائٓ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی اسیت دیذ‪ ٜ‬اص وش‪٘ٚ‬ب و‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بس٘بٔا‪ٔ ٝ‬ابِایابت ثاش‬ ‫اسصش افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬پبییض ‪ ٚ‬صٔستبٖ سا تسّیٓ ٘ىشد‪ٜ‬ا٘ذ ثخطیذ‪ ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬د‬ ‫افسایص ‪ ۲۲‬درصدی تًلید ریغه در اسفىدماٌ ‪۹۹‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ٔ -‬ذیشعبُٔ ضشوت ثبصسٌاب٘ا‬ ‫د‪ِٚ‬ت ایشاٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أبس‪ٞ‬ب ٘طبٖ ٔا د‪ٞ‬اذ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ س‪ٚ‬غٗ ثیص اص ٘یبص ٔػشف داخّا اسات‬ ‫ٌفت‪ :‬دس اسافا‪ٙ‬اذٔاب‪ ٜ‬سابَ ‪ ۹۹‬تا‪ِٛ‬ایاذ ایاٗ‬ ‫ٔحػ‪ َٛ‬ث‪ٞ ۵۱۲ ٝ‬ضاس تٗ سسیذ و‪٘ ٝ‬سجت ث‪ ٝ‬سبَ‬ ‫‪ ۹۹‬سضذ ‪ ۵۲‬دسغذی سا ٘طبٖ ٔ د‪ٞ‬اذ یاضداٖ‬ ‫سیف ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس سبَ ‪ ۹۹‬حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۱۶۱‬اضاس‬ ‫تٗ س‪ٚ‬غٗ ت‪ِٛ‬یذ ضذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د اظا‪ٟ‬ابس داضات‪۱۹۶ :‬‬ ‫گسارش‬ ‫ادارٌ کطًر در جىگ اقتصادی‬ ‫بدین اتکا بٍ درامدَای وفتی‬ ‫ضذت خ‪ ًٙ‬التػبدی عّی‪ ٝ‬غبدسات ٘فت ایاشاٖ وا‪ ٝ‬ثاب خاش‪ٚ‬ج‬ ‫أشیىب اص ثشخبْ اغبص ضذ ث‪ ٝ‬حذی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬فتا‪ٔ ٝ‬اعاب‪ ٖٚ‬ا‪َٚ‬‬ ‫سئیس خٕ‪ٟٛ‬سی دس سبَ ‪ ۹۹‬ت‪ٟٙ‬ب حذ‪ٚ‬د ‪ ۱ ۲‬دسغذ ث‪ٛ‬دخ‪ٞ ٝ‬ضیا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ضذ‪ ٜ‬اص دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس ‪ٚ‬الع وط‪ٛ‬س دس ایاٗ خا‪ٙ‬اً‬ ‫ثذ‪ ٖٚ‬اتىب ث‪ ٝ‬دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت ٔمب‪ٔٚ‬ت وشد‪ ٜ‬است‬ ‫ایشاٖ س‪ ٝ‬سبَ است و‪ ٝ‬ثب خ‪ ًٙ‬التػبدی ضذیذی دست ث‪ٌ ٝ‬شیجبٖ‬ ‫است خ‪ ٍٙ‬و‪ ٝ‬ثب خش‪ٚ‬ج یه خب٘ج‪ ٝ‬أشیىب اص ثشخبْ اغبص ضذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬شحّ‪ ٝ‬ضذت ٌشفت‬ ‫اٌشچ‪ ٝ‬أشیىب تالش وشد تب غبدسات ٘فت ایشاٖ سا ث‪ ٝ‬غفش ثشسب٘ذ‬ ‫أب دس عُٕ ایشاٖ ت‪ٛ‬ا٘ست ثب د‪ٚ‬س صدٖ تحشیٓ‪ٞ‬اب ‪ ٚ‬پایاذا واشدٖ‬ ‫سا‪ٞ ٜ‬بی ٔ‪ٛ‬یشٌ غبدسات ٘فت خ‪ٛ‬د سا ‪ٞ‬ش چ‪ٙ‬ذ ثسیبس وإاتاش اص‬ ‫‪ٞ‬ضاس تٗ س‪ٚ‬غٗ دس ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ٜ‬سبَ ‪ ۹۹‬ت‪ِٛ‬یذ ضاذ‬ ‫ایٗ دس حبِ است و‪ ٝ‬دس سبَ ‪ ۹۹‬س‪ٚ‬غٗ ت‪ِٛ‬ایاذ‬ ‫ضذ‪ٞ ۱۹۲ ٜ‬ضاس تٗ ث‪ٛ‬د ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی ‪ٞ ۱۲۲‬اضاس‬ ‫تٗ س‪ٚ‬غٗ دس دی ٔب‪ ٜ‬سبَ ‪ ۹۹‬ث‪ ٝ‬ثابصاس عاش ا‪ٝ‬‬ ‫ضذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس دی ٔب‪ ٜ‬سبَ ‪ ۹۹‬ث‪ٞ ۱۱۱ ٝ‬ضاس تٗ‬ ‫سسیذ ٔذیشعبُٔ ضاشوات ثابصسٌاب٘ا د‪ِٚ‬اتا‬ ‫ایشاٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یى اص ٔطىالت دس تابٔایاٗ‬ ‫س‪ٚ‬غٗ ‪ٚ‬اثستٍ ‪ ۹۹‬دسغذی ثا‪ٚ ٝ‬اسدات ٔا‪ٛ‬اد‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬س‪ٚ‬غٗ یب دا٘‪ٞ ٝ‬بی س‪ٚ‬غ‪ ٙ‬اسات تػاشیا‬ ‫وشد‪ :‬سخت تشیٗ د‪ٚ‬ساٖ تحاشیآ دس ‪ٔ ۶‬اب‪ٞ‬ا‪ٝ‬‬ ‫٘خست سبَ ‪ ۹۹‬ث‪ٛ‬د و‪ٕٞ ٝ‬ضٔبٖ ثب ضی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یش‪ٚ‬س‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ‪ٔ ٚ‬طىالت اسصی ت‪ِٛ‬یذ سا ثب ‪ٚ‬لف‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬اخا‪ٝ‬‬ ‫وشد و‪ ٝ‬استفبد‪ ٜ‬رخبیش سا‪ٞ‬جشدی وط‪ٛ‬س ت‪ٛ‬ا٘سات‬ ‫ٔطىالت سا ثشعشف و‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬اص‬ ‫ٌزضت‪ ٝ‬ادأ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ‬ ‫عال‪ ٜٚ‬ثش ٔ‪ٛ‬ا٘ع و‪ ٝ‬ثشای فش‪ٚ‬ش ٘فت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داضت ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ایشاٖ‬ ‫دس ا٘تمبَ پ‪٘ َٛ‬یض ثب ٔطىُ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د ایٗ ٔ‪ٛ ٛ‬ع ثبعث ضاذ تاب‬ ‫دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت ایشاٖ ثب وب‪ٞ‬ص چطٍٕیشی ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ات‬ ‫ٔدج‪ٛ‬س ثبضذ دخُ ‪ ٚ‬خشج خ‪ٛ‬د سا ثب دسأذی ث‪ ٝ‬خض ٘فت ‪ٕٞ‬ب‪ًٙٞ‬‬ ‫و‪ٙ‬ذ‬ ‫دس ایٗ ٔیبٖ غبدسات غیش٘فت ت‪ٛ‬ا٘ست تاب حاذ صیابدی واب‪ٞ‬اص‬ ‫دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت سا خجشاٖ و‪ٙ‬ذ ثب ایٗ حبَ اٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ٔ ٝ‬اعاب‪ َٚ‬ا‪َٚ‬‬ ‫سئیسخٕ‪ٟٛ‬سی اعالْ وشد‪ ٜ‬اص ‪ٞ ۲۱۱‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬اب٘ا وا‪ ٝ‬دس‬ ‫سبَ ‪ٞ ۹۹‬ضی‪ ٝٙ‬ضذ‪ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب ‪ٞ ۹‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اص ٔحُ دسأاذ‪ٞ‬ابی‬ ‫٘فت ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬است‬ ‫ٔمبیس‪ ٝ‬ایٗ اعذاد ٘طبٖ ٔ د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ‪ ۱ ۲‬دسغاذ اص ثا‪ٛ‬دخا‪ٝ‬‬ ‫وط‪ٛ‬س اص ٔحُ دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت تبٔیٗ ضذ‪ ٚ ٜ‬ایٗ دس ٔمبیس‪ ٝ‬ثب یه‬ ‫د‪ٌ ٝٞ‬زضت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ ۲۱‬دسغذ اص ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬اص دسأذ‪ٞ‬ابی ٘افاتا‬ ‫ث‪ٛ‬د تمشیجب ‪ٞ‬یچ است‬ ‫س‪ ۱ ۲ ٟٓ‬دسغذی ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬اص دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت دس حبِ ٔحمک ضذ‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬دس لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬سبَ ‪ ۹۹‬دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت س‪ ۹۱ ٕٟ‬دسغذی‬ ‫اص ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬سا داضت‪ٙ‬ذ‬ ‫ثب ٍ٘ب‪ٞ‬ص ث‪ ٝ‬اعذاد ث‪ٛ‬دخ‪ٔ ٝ‬طخع ٔ ض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اٌاش سا‪ٟ‬آ ‪۹۱‬‬ ‫دسغذی ٔحمک ٔ ضذ ثبیذ حذالُ ‪ٞ ۵۱۱‬ضاس ٔایاّایابسد تا‪ٔٛ‬ابٖ‬ ‫س‪ٛ‬ی دیٍش دس ٔ‪ٟ‬شٔب‪ ٜ‬ث‪ٙ‬بدس وطا‪ٛ‬س ثاب حإّا‪ٝ‬‬ ‫سبیجشی ‪ ۱۱‬س‪ٚ‬ص‪ ٜ‬ای ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ضذ٘ذ تبویذ واشد‪:‬‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬لف‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ سا ثب ٔطىالت ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬وشد ‪ ٚ‬ثاش‬ ‫اسبس ضبیع‪ ٚ ٝ‬اخجبس ٘بدسست ٔ‪ٙ‬تطش ضذ‪ ٜ‬تمب ب‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س چطٍٕیشی افضایص یبفت سیف ثب ثایابٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثب افضایص ت‪ِٛ‬یذ ‪ٚ‬لفا‪ ٝ‬ثا‪ٚ ٝ‬خا‪ٛ‬د أاذ‪ٜ‬‬ ‫ٔذیشیت ضذ خبعش٘طبٖ وشد‪ :‬ایدبد ا٘اتارابسات‬ ‫ت‪ٛ‬سٔ افضایص تمب ب سا دس پ داسد وا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ت‪ٙ‬ریٓ ثبصاس سا دچبس ٔطىُ ٔ و‪ٙ‬ذ‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬خبصٖ ثا‪ٙ‬ابدس وطاتا‬ ‫‪ٞ‬بی پ‪ٌّٟٛ‬شفت‪ ٚ ٝ‬س‪ٚ‬غٗ داخُ وابسخاب٘ادابت‬ ‫ثیص اص ‪ٞ ۶۲۱‬ضاس تٗ وبال ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬دی داسیآ وا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔیضاٖ ٔػشف چ‪ٟ‬بس ٔب‪ ٜ‬وط‪ٛ‬س سا تبٔیٗ ٔا‬ ‫و‪ٙ‬ذ‬ ‫دسأذ ٘فت دس ث‪ٛ‬دخ‪ٞ ٝ‬ضی‪ ٔ ٝٙ‬ضذ و‪ ٝ‬ایٗ اتفبق ٘یبفتبد‪ ٜ‬است‬ ‫دس ایٗ ضشایظ أب عذ‪ ٜ‬ای اص ٔ‪ٙ‬تمذاٖ د‪ِٚ‬ات ٔاذعا ثا‪ٛ‬د٘اذ وا‪ٝ‬‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٘فت ثفش‪ٚ‬ض‪ٙ‬ذ ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬عب‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬سئایاس خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی‬ ‫اٌشچ‪ ٝ‬ثش اسبس ٔحبسجبت ‪ٚ‬صاست ٘فت ایٗ افشاد خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ ٔادا‪ٛ‬ص‬ ‫ثشای غبدسات ‪ٔ ۹‬یّی‪ ٖٛ‬ثطى‪٘ ٝ‬فت دس س‪ٚ‬ص ث‪ٛ‬د٘ذ أب دس عُٕ حت‬ ‫یه ثطى‪٘ ٝ‬فت ٘یض ٘فش‪ٚ‬خت‪ٙ‬ذ‬ ‫ایٗ دس حبِ است و‪ٚ ٝ‬صاست ٘فت تا‪ٛ‬ا٘سات دس ایاٗ ٔاذت ثاب‬ ‫سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬یشٌ غبدسات ٘فت سا ادأ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬حت ثاشخا‬ ‫سسب٘‪ٞٝ‬بی غشث اص ضج ٘فتىص‪ٞ‬بی ایشا٘ دس اه‪ٞ‬بی اصاد ثشای‬ ‫د‪ٚ‬س صدٖ تحشیٓ‪ٞ‬ب سخٗ ٌفت‪ٙ‬ذ‬ ‫ایٗ ث‪ ٝ‬اٖ عّت است و‪ ٝ‬دس ضشایظ تحشیٓ ‪ٞ‬یچ وط‪ٛ‬سی اص ایاشاٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست سسٕ ٘فت ٘خشیذ‪ ٚ ٜ‬ایشاٖ ٔدج‪ٛ‬س ثا‪ٛ‬د ثاشای فاش‪ٚ‬ش‬ ‫٘فت خ‪ٛ‬د حت دس ضشایظ حذالّ اص سا‪ٜٞ‬بی ٔب٘‪ٙ‬ذ تغییش پاشچآ‬ ‫استفبد‪ ٜ‬وشد‪ٔ ٚ ٜ‬ب٘ع اص غفش ضذٖ غبدسات ٘فت ض‪ٛ‬د‬ ‫‪ٞ‬ش چ‪ٙ‬ذ دس ایٗ سا‪ ٜ‬وبس ثسیبس سخت ا٘دبْ ضذ ‪ ٚ‬فطبس‪ٞ‬ب ‪ٞ‬اش س‪ٚ‬ص‬ ‫عّی‪ ٝ‬غبدسات ٘فت ایشاٖ ضذت ٌشفت أب دس ٘‪ٟ‬بیت ایشاٖ ت‪ٛ‬ا٘ست‬ ‫حت ثذ‪ ٖٚ‬اتىب ث‪ ٝ‬دسأذ‪ٞ‬بی ٘فت اص پس خ‪ ًٙ‬التػبدی ثشایذ‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسش ایش٘ب تحشیٓ‪ٞ‬بی ٘فت ایشاٖ و‪ ٝ‬ثعذ اص خش‪ٚ‬ج أشیىب اص‬ ‫ثشخبْ ثب ضذت ثبصٌطت ثب ‪ٞ‬ذف ث‪ ٝ‬غفش سسب٘ذٖ غبدسات ٘افات‬ ‫ایشاٖ ا٘دبْ ضذ ثب ایٗ حبَ صٔبٖ ٘طبٖ داد و‪ ٝ‬أشیىب لذست اٖ سا‬ ‫ایران سًمیه رکًرددار جُاوی‬ ‫مطعل سًزی در سال ‪۲۲۲۲‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خاجاشی‪-‬‬ ‫أاابس غاا‪ٙ‬ااذ‪ٚ‬ق‬ ‫‪GGFR‬ثااب٘ااه‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘ ٘طابٖ داد‬ ‫دس سبَ ‪ ۵۱۵۱‬و‪ٝ‬‬ ‫سبَ وٓ سبثم‪ ٝ‬ای‬ ‫ثشای غ‪ٙ‬عت ٘فت ‪ٌ ٚ‬بص ث‪ٛ‬د ت‪ِٛ‬یذ ٘فت ‪ٞ‬طات دسغاذ‬ ‫وب‪ٞ‬ص یبفت دس حبِ و‪ٔ ٝ‬طعُ س‪ٛ‬صی خ‪ٟ‬ب٘ ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ‬ ‫پ‪ٙ‬ح دسغذ وب‪ٞ‬ص پیذا وشد ت‪ِٛ‬یذ ٘فت اص ‪ٔ ۹۵‬ایاّایا‪ٖٛ‬‬ ‫ثطى‪ ٝ‬دس س‪ٚ‬ص دس سبَ ‪ ۵۱۱۹‬ث‪ٔ ۱۶ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ثطى‪ ٝ‬دس س‪ٚ‬ص‬ ‫دس سبَ ‪ ۵۱۵۱‬وب‪ٞ‬ص پیذا وشد ‪ٔ ٚ‬طعُ س‪ٛ‬صی خ‪ٟ‬اب٘ا‬ ‫دس ‪ٕٞ‬یٗ ٔذت اص ‪ٔ ۱۲۱‬یّیبسد ٔتش ٔىعت ث‪ٔ ۱۲۵ ٝ‬یّیبسد‬ ‫ٔتش ٔىعت وب‪ٞ‬ص داضت أشیىب دس وب‪ٞ‬ص خ‪ٟ‬ب٘ ‪۱۱‬‬ ‫دسغذ س‪ ٟٓ‬داضت ‪ ٚ‬ثب وب‪ٞ‬ص ‪ٞ‬طت دسغذی تا‪ِٛ‬ایاذ‬ ‫٘فت ‪ ٚ‬صیشسبخت خذیذ ثشای استفبد‪ ٜ‬اص ٌبص ث‪ٔ ٝ‬ا‪ٙ‬ارا‪ٛ‬س‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یشی اص س‪ٛ‬ختٗ اٖ ٔطعُ س‪ٛ‬صی ایٗ وطا‪ٛ‬س دس‬ ‫سبَ ‪ ۵۱۵۱‬ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ ‪ ۹۵‬دسغذ ٘ساجات ثا‪ ٝ‬سابَ ‪۵۱۱۹‬‬ ‫وب‪ٞ‬ص یبفت أبس ٔب‪ٛٞ‬اس‪ ٜ‬ای ٔطعُ سا‪ٛ‬صی ٘طابٖ داد‬ ‫س‪ٚ‬سی‪ ٝ‬عشاق ایشاٖ أشیىب اِدضایش ‪٘ٚ‬ض‪ٚ‬ئال ‪٘ ٚ‬یدشیا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬فت وط‪ٛ‬س سو‪ٛ‬سدداس ٔطعُ س‪ٛ‬صی ثشای ٘‪ٕٟ‬یاٗ سابَ‬ ‫ٔت‪ٛ‬اِ اص صٔبٖ اغبص ٘خستیٗ سغذ ٔب‪ٛٞ‬اس‪ ٜ‬ای دس سابَ‬ ‫‪ٔ ۵۱۱۵‬ب٘ذ‪ ٜ‬ا٘ذ ایٗ ‪ٞ‬فت وط‪ٛ‬س ‪ٞ‬ش سبَ ‪ ۲۱‬دسغاذ اص‬ ‫٘فت خ‪ٟ‬بٖ سا ت‪ِٛ‬یذ ٔ و‪ٙٙ‬ذ أب عابٔاُ د‪ ٚ‬سا‪۶۲( ْٛ‬‬ ‫دسغذ) ٔطعُ س‪ٛ‬صی خ‪ٟ‬ب٘ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ‬ ‫فریش بىسیه ‪ ۰۲‬درصد کاَص یافت‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬سئیس‬ ‫غ‪ٙ‬ف خابیاٍاب‪ٞ‬اذاساٖ‬ ‫وط‪ٛ‬س ٌفت‪ :‬اص صٔابٖ‬ ‫افضایص لیٕت ث‪ٙ‬ضیاٗ ‪ٚ‬‬ ‫ضی‪ٛ‬ع واش‪٘ٚ‬اب ثا‪ٙ‬اضیاٗ‬ ‫س‪ٛ‬پش ثب استمجبَ ٔشدْ ٔ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬طذ‪ ٚ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬عاش ا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫خبیٍب‪ٜٞ‬ب ‪ ٓٞ‬ضیت ٘ض‪ ِٚ‬داضت‪ ٝ‬است‬ ‫اسذاهلل لّ صاد‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬س وّ خبیٍب‪ٜٞ‬اب دس سابَ‬ ‫ٌزضت‪ ٝ‬ثب وب‪ٞ‬ص ‪ ۹۱‬تب ‪ ۱۱‬دسغذی فش‪ٚ‬ش ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‬ ‫‪ ٚ‬حت دس ایبْ عیذ ٘یض ٔیاضاٖ فاش‪ٚ‬ش دس ٔامابیسا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫سبَ‪ٞ‬بی لجُ اص وش‪٘ٚ‬ب ثسیبس پبییٗتش ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایٗ ٔا‪ٛ‬سد دس‬ ‫ث‪ٙ‬ضیٗ س‪ٛ‬پش وب‪ٞ‬ص ثیطتش ‪ٔ ٚ‬ذا‪ْٚ‬تشی سا ث‪ ٝ‬د٘جبَ داضت‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬لیٕت ثبالی ث‪ٙ‬ضیٗ س‪ٛ‬پش ٘سجت ث‪ ٝ‬ثا‪ٙ‬اضیاٗ‬ ‫ٔعٕ‪ ٚ ِٛ‬س‪ٕٟ‬ی‪ٝ‬ای ٘ج‪ٛ‬دٖ اٖ اغّ تشیٗ عبُٔ استمجابَ‬ ‫٘ىشدٖ ٔشدْ اص ایٗ فشا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬است‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایٗ ٔمبْ ٔسئ‪ َٛ‬اص عشف خبیٍب‪ٞ ٜ‬بی س‪ٛ‬خت ث‪ٝ‬‬ ‫دِیُ فش‪ٚ‬ش ٘شفتٗ سشیع ایٗ فشا‪ٚ‬سد‪ ٚ ٜ‬تجخیش ثبالتش اٖ‬ ‫٘سجت ث‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ضیٗ ٔعٕ‪ ِٛ‬دچبس صیبٖ ‪ ٚ‬خسبست ٔ ض‪٘ٛ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫حت ثبیذ خشیٕ‪ ٝ‬وسشی ٘بض اص تاجاخایاش ثابال سا ‪ٞ‬آ‬ ‫ثپشداص٘ذ‬ ‫٘ذاسد و‪ ٝ‬غبدسات ٘فت ایشاٖ سا ٔت‪ٛ‬لف وا‪ٙ‬اذ صیاشا ٔسایاش‪ٞ‬ابی‬ ‫خبوستشی ثشای غبدسات ٘فت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬ایشاٖ اص ایٗ ٔسیاش‪ٞ‬اب‬ ‫٘فت خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ش ٔ سسب٘ذ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ایشاٖ عال‪ ٜٚ‬ثش غبدسات ٘فت غابدسات فاشا‪ٚ‬سد‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫٘فت سا ٘یض ثب لذست ا٘دبْ ٔ د‪ٞ‬ذ عال‪ ٜٚ‬ثاش غابدسات فاشا‪ٚ‬سد‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٘فت ث‪ ٝ‬وط‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬سبی‪ ٝ‬دس ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ الذاْ دس س‪ ْٛ‬خشداد‬ ‫سبَ ٌزضت‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬یٗ ٘فتىص ایشا٘ حب‪ٚ‬ی ث‪ٙ‬ضیٗ ث‪٘ٚ ٝ‬ض‪ٚ‬ئال سسیذ‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اضزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اضزاقی‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتطبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبمس‪24301605 9‬‬ ‫تلگزام(‪ -18241025618 9)Telegram‬ضوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًطبًی ‪ - 9‬تبزیش خیبببى اسادی ‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫چبپخبًِ‪ 9‬ضبخِ سبش(قن)‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* یکشنبه ‪ 23‬اردیبهشت ‪ 3 * 2011‬می ‪ 21 *3132‬رمضان ‪ *2003‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 9311 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫تین هلی پبرابذهیٌتَى ببًَاى ایزاى‬ ‫در راُ هسببقبت اسیبیی ٍ جْبًی‬ ‫مشتی ؿیشاصی تییی‬ ‫ملی پاساتذمیییوی ی‬ ‫تان ا اییشا اػی‬ ‫وشدۺ تشاػاع تشنامه‬ ‫سیضی وه اص ػی ی‬ ‫فذساػی تذمیو اػ می ؿ د‪ ،‬تییی میلیی‬ ‫تان ا ایشا سا تشای مؼاتمات جهانی و اػییاییی‬ ‫اماده می ووی ‪ .‬مویظه ػیییاه تیییا داؿی ۺ دس‬ ‫نـؼ ی وه تا نایه سییغ فذساػییی داؿی ییی‬ ‫نح ه تشگضاسی اسدو ها و همچوین میضتا می سد‬ ‫تحث و تیشسػیی لیشاس گیشفی امیا اص صمیا‬ ‫تشگضاسی اسدوها ػخوی ته میا نیامذ و تایذ هیش‬ ‫چه صودتش تىلیف صما اسدوها مـخق ؿ د‪.‬‬ ‫وی اضافه وشدۺ ممشس ؿذ اػ ا هاییی میییضتیا‬ ‫تشگضاسی اسدوهای تی ملی تاؿوذ وه صمیوه الص‬ ‫تشای وسصؿىاسا پاساتذمیو داؿ ه تاؿوذ‪.‬‬ ‫مشتی تی ملی ادامه دادۺ تایذ هش چه صودتش صمیا‬ ‫تشگضاسی اسدوهای تی ملی مـخق ؿ د‪ ،‬صییشا‬ ‫دس اتانماه ‪ ۰۴۱۱‬تایذ ته ملاف حشیفیا وی د‬ ‫دس سلات های جهانی وه ته میییضتیانیی وـی س‬ ‫اوگانذا تشگضاس می ؿ د‪ ،‬تشوی هش چویذ هیوی ص‬ ‫حذود هف ماه فشک داسیی امیا تیىیلیییف‬ ‫اسدوها ته شاػ صودمـخق ؿ دتاتشاین اػاع‬ ‫تشنامه سیضی و ته تاصیىوا فشاو ا تذهی ‪.‬‬ ‫ضبًس بب هسسًَگَى یبر ًبَد‪ /‬سزًَضت قْزهبًی بِ ّفتِّبی اخز مطیذ‬ ‫دس تاصی تشتش مماتل‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬تی مغػ نگ‬ ‫تی ػنایچ ته تؼاوی سضای داد‪.‬‬ ‫دس هف ه هـ مشحله دو لیگ تشتش فی تؼیاک وـی س‬ ‫تی مغ ػ نگ وسصلا دس تثشیض میضتا تی ػن اییچ‬ ‫ػاوه ت د وه این تاصی دس پایا تا تؼیاوی دو تیش دو‬ ‫واتمه یاف ‪.‬‬ ‫محمذ حؼین دسوـانی دس نیمیه نیخیؼی و مؼیلی‬ ‫اوالدلثاد دس نیمه دو صنوذه گل ناسنجیپ ؿا ت دنذ‪.‬‬ ‫ػلی افضل ػشمشتی و احمذ تاغثا تاؿی مشتی و د سا ته دلیل محشومی تیه‬ ‫دس این تاصی تی مغػ نگ‬ ‫همشاه نذاؿ ‪.‬‬ ‫دس پایا هـ و دس دو هف ه مانذه ته پایا لیگ تشتش ف تؼاک وـ س تی ػن ایچ تا ‪ ۰۷‬ام یاص دس کذس لیشاس‬ ‫داسد و تی مغػ نگ تا ‪ ۰۶‬ام یاص دس تؼمیه کذسنـین لیگ اػ ‪.‬‬ ‫مغ ػ نگ ‪ ،‬مذافغ ػو ا لهشمانی ت ده و ته دنثاک چهاسمین لهشمانی م الی و د دس لیگ تشتیش فی تؼیاک‬ ‫وـ س اػ ‪.‬‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬تی ف تثاک تشاو س ته ػیوی ا‬ ‫ػ مین نمایوذه ایشا دس ویویاس اػی یمی ک و‬ ‫پشػپ لیغ ساهی مشحله تؼذی لیگ لهیشمیانیا‬ ‫اػیا ؿذ‪.‬‬ ‫ته گضاسؽ سواتط ػمی میی ػیاصمیا لیییگ‪،‬‬ ‫ؿاگشدا سػ ک وطیثی اص گشوه و د دس لیگ‬ ‫لهشمانا اػیا کؼ د وشدنذ‪ .‬تا ت جه ته ن یایی‬ ‫سل و سده دس گشوه ‪A‬تی تشاو س ته مشحله‬ ‫حزفی لیگ لهشمانا اػیا ساه یاف ‪.‬‬ ‫دس گشوه اوک این مؼاتمات تی ف تثاک الیهی ک‬ ‫دو تش کفش ته ؿثاب اماسات تاو تا این ن یجه‬ ‫تاػث کؼ د تی تشاو س تثشیض ؿ د‪.‬‬ ‫پیؾ اص این تی های اػ م ک و پشػپ لیغ کؼ د و د ته مشحله تؼذی لیگ لهشمانا سا لطؼی وشده ت دنذ‪.‬‬ ‫ف الد توها نمایوذه ایشا اػ وه اص دوس مؼاتمات حزف ؿذ و ته مشحله تؼذ کؼ د نىشد‪.‬‬ ‫صعَد بْوی عسگزی بِ فیٌبل مبراتٍِاى پزتغبل‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬واساتهوای المپیییىیی اییشا تیا‬ ‫تشتشی مماتل سلثای و د ساهی دیذاس نهایی لیییگ‬ ‫جهانی واساته وا دس لیؼث پشتغاک ؿذ‪.‬‬ ‫دس پایا سلات های سوص نخؼ لیییگ جیهیانیی‬ ‫واساته وا پشتغاک‪ ،‬تهمن ػؼگشی‪ ،‬نمیاییویذه وص‬ ‫‪ -۷۵‬ویل گش ایشا ‪ ،‬پغ اص اػی یشاحی دس دوس‬ ‫نخؼ ‪ ،‬تشاتش ای ا و ستائ اص ت سوع تا ن یجیه ‪۳‬‬ ‫تش ‪ ۲‬ته تشتشی سػیذ‪ .‬وی دس دومین مثاسصه نیض ‪ ۵‬تیش‬ ‫کفش ت ماع ػیل ا اص پشتغاک سا ؿیىیؼی داد و‬ ‫هسببقبت مطتی ًَجَاًبى قْزهبًی اسیب لغَ ضذ‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬اتحادیه جهانیی‬ ‫وـ ی اص لغ سلات های وـی یی‬ ‫ن ج انا اػیا ته میضتانی هوذ وثش‬ ‫داد‪.‬اتحادیه جهیانیی وـی یی اص‬ ‫تلمی هیات سییؼه مثوی تش لیغی‬ ‫سلات های لهشمانیی نی جی انیا‬ ‫اػیا وه ممشس ؿذه ت د دس دهلیی‬ ‫پای خ وـ س هوذ تشگضاس ؿی د‪،‬‬ ‫وثش داد‪ .‬دس م ن اط ػیه اسػالیی‬ ‫امذه اػ ۺ هیات سییؼه اتحادییه‬ ‫جهانی تا ت جه ته ؿشایط ؿی ع وشونا دس هوذ و تشوی دیگش اص وـ سهای اػیایی ناچاس ته اتخار ایین‬ ‫تلمی ؿذه اػ ‪ .‬هیات سییؼه تا ت جه ته ؿشایط فؼلی تلمی ته لغ این سلات ها گشف ه اػ ‪ .‬هشچویذ‬ ‫وه تشگضاسی مؼاتمات تین المللی هم اسه جضو اهذاف اتحادیه جهانی وـ ی لشاس داؿی یه امیا حیفی‬ ‫ػ م وسصؿىاسا سدههای پایه اص اکلیتشین اول ی های این اتحادیه محؼ ب میؿی د‪ .‬تیش ایین‬ ‫اػاع فذساػی وـ ی نیض تلمی گشف اسدوی تی ملی وـ ی اصاد ن ج انا دس ػاوه سا تا تی جیه‬ ‫ته لغ سلات های اػیایی و همچوین مـى ن ت د چوذ وـ یگیش ته ویشوع وشونا‪ ،‬تؼطیل ووذ‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫خبًِای مِ ًوی ضٌبسیذ؛‬ ‫اضٌبیی بب خبًِ ی حزیزی تبزیش‬ ‫وانه ی حشیشی یىی اص وانه های لذیمی تثشیض مشتی‬ ‫صعَد تزامتَر قطعی ضذ؛ ایزاى بب سِ ًوبیٌذُ در هزحلِ حذفی‬ ‫تیه دوسه‬ ‫ػپغ هاسػپاتىی اص مجاسػ ا سا یه تش کفیش اص‬ ‫پیؾ سو تشداؿ ‪ .‬ػؼگشی دس نیمهنهایی نیض ‪ ۲‬تیش‬ ‫کفش اص ػذ اػ انیؼ و ه سنه اص اووشاین گیزؿی‬ ‫و فیوالیؼ ؿذ و سوص یىـوثه تشای وؼیه میذاک‬ ‫ط ته سوی تاتامی میسود‪.‬‬ ‫پیؾ اص این ػاسا تهمویاس دس وص ‪ -۵۱‬ویییلی گیش‬ ‫ساهی دیذاس سده توذی ؿذ و ػهمیه المپیه گشف‬ ‫اما امیش مهذیصاده و امیشسضا میشصایی دس ‪ -۶۷‬و‬ ‫طشاوت واوؼاس دس وص ‪ -۵۵‬ویل گش تا ؿىؼ‬ ‫بزًبهِ هسببقبت لیگ هلتّبی‬ ‫ٍالیببل اعالم ضذ‬ ‫ػشویغ وثشی‪-‬تی ملی والیثاک مشدا ایشا دس‬ ‫لیگ مل ها ته تشتیه ته ملاف تی های طاپین‪،‬‬ ‫سوػیه‪ ،‬هلوذ‪ ،‬وانادا‪ ،‬ای الیا‪ ،‬تلغاسػ ا ‪ ،‬امشییىیا‪،‬‬ ‫کشتؼ ا ‪ ،‬الما ‪ ،‬اػ شالیا‪ ،‬تیشصییل‪ ،‬اػیلی ونیی‪،‬‬ ‫فشانؼه‪ ،‬لهؼ ا و اسطان ین و اهذ سف ‪.‬ته نمل اص‬ ‫فذساػی والیثاک‪ ،‬تشنامه مؼیاتیمیات اییشا دس‬ ‫پیىاسهای امؼاک لیگ مل ها ته میضتیانیی ؿیهیش‬ ‫سیمیوی ای الیا ته ؿشح صیش اػ ۺ‬ ‫لاجاس اػ و دس تثشیض‪ ،‬ویاتا تشتی ‪ ،‬و چه ن س هاؿمی‪ ،‬پی ن‬ ‫‪ ۰۳۲‬والغ ؿذه و این اثش دس تاسیخ ‪ ۲۷‬دی ‪ ۰۳۷۷‬تا ؿیمیاسه ثیثی‬ ‫‪ ۲۲۴۲‬تهػو ا یىی اص اثاس ملی ایشا ته ثث سػیذه اػ ‪.‬‬ ‫ته دنثاک طشح ساه انذاصی م صه مطث ػات دس وانه ی حشیشی تثشییض‬ ‫تا همىاسی انجمن کوفی سوصنامهنگاسا ارستایجا ؿشلی دس ‪۰۷‬‬ ‫مشداد (سوص وثشنگاس) امؼاک‪ ،‬دس نـیؼی اویییش ؿی سای ػیالیی‬ ‫ػیاػ گزاسی ثث اثاس تاسیخی‪ ،‬ملی ؿذ این م صه ویه میمیشس‬ ‫اػ دس وانه ی حشیشی تثشیض ایجاد ؿ د‪ ،‬ته تل یه سػیذ‪.‬‬ ‫تا ت جه ته تاسیخچه غوی مطث ػات ارستایجا ؿیشلیی دس ػیطی‬ ‫وـ س‪ ،‬ضشوست ایجاد چوین م صه ای دس ػیطی میلیی اییجیاب‬ ‫میوشد وه و ؿثخ انه این اتفاق ته صودی و اهذ اف اد‪.‬‬ ‫تا تیا ایوىه وانه ی حشیشی تثشیض یىی اص صیثاتشیین ویانیه هیای‬ ‫تاسیخی ؿهش تثشیض ت ده و مشاحل پاییانیی میشمی وی د سا طیی‬ ‫میووذ‪ ،‬پغ اص اتما ػملیات مشم ی این وانه‪ ،‬م صه میطیثی ػیات‬ ‫ملی دس این محل ساهانذاصی و اهذ ؿذ‪.‬‬ ‫محمذی(سئیغ ػاتک ػاصما میشا فشهوگی ارستایجا ؿشلی) تیا‬ ‫اؿاسه ته اجشای مشاحل پایانی ػملیات مشم این توا افضودۺ مشمی‬ ‫وانه ی حشیشی تثشیض تیؾ اص ‪ ۸۵‬دسکذ پیـشف فیضیىیی داؿی یه‬ ‫اػ وه ته مواػث تضسگذاؿ سوص وثشنگاس ػاک ‪ ۹۰‬و لذسدانیی‬ ‫اص ت ؽ اکحاب سػانه‪ ،‬اص ػ ی ػیاصمیا میییشا فیشهیویگیی‪،‬‬ ‫کوایغ دػ ی و گشدؿیگیشی اػی یا تیه جیامیؼیه میطیثی ػیاتیی‬ ‫ارستایجا ؿشلی هذیه ؿذ‪.‬‬ ‫وی اظهاس امیذواسی وشد وه م صه مطث ػات ملی اسدیثهـ ػیاک‬ ‫ٍیتزییّبی هَسُ دفبع هقذس تبزیش ًصب ضذ‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬مذیش ویل‬ ‫فییشهییوییگییی‪،‬‬ ‫میییییشا‬ ‫گشدؿگشی و کوایغ دػ یی‬ ‫ارستایجا ؿشلی اص اتیمیا‬ ‫طشاحی و نله وی شینهای‬ ‫م صه دفاع ممذع تثشییض اص‬ ‫ػ ی این مجم ػه وثش داد‪.‬‬ ‫احمذ حمضه صاده دس تاصدیذ‬ ‫اص این م صه‪ ،‬تیا اؿیاسه تیه‬ ‫ایوىه م صه دفیاع میمیذع‬ ‫تثشیض ته هم توییاد حیفی‬ ‫اثاس و نـش اسصؽ های دفاع ممذع ارستایجا ؿشلی دس ساػی یای مؼی یویذػیاصی و‬ ‫مؼشفی تیؾ اص پیؾ سصموذگا همیـه جاویذ اػ ا و اثاس تجا مانذه ا ها دس حیاک‬ ‫اماده ػاصی اػ ‪ ،‬افضودۺ میشا فشهوگی اػ ا نیض ته دنثاک اهذاف و وظیییفیه راتیی‬ ‫و د طشاحی وی شینػاصی این م صه اسصؿموذ سا تش ػهذه گشف ه اػ ‪.‬‬ ‫وی اظهاس داؿ ۺ دس این ساػ ا تؼذاد ‪ ۳۳‬وی شین اػ انذاسد دس این می صه طیشاحیی و‬ ‫نله ؿذه اػ وه تا ت جه ته ویظگی موحلش ته فشد م صه دفاع میمیذع تیثیشییض و‬ ‫نگهذاسی اص اثاس مشت طه‪ ۰۳ ،‬وی شین دی اسی وف تا ػمف و ‪ ۲۱‬وی یشیین پی ستیاک‬ ‫ایؼ اده ات ماتیه داسای ػیؼ ته یه ه ا طشاحی و دس محل این م صه نله ؿذ‪.‬‬ ‫حمضه صاده اص الذامات تویاد حف اثاس و نـش اسصؽهای دفاع میمیذع ارستیاییجیا‬ ‫ؿشلی دس ساػ ای گشداوسی‪ ،‬مؼ وذػاصی و تشپایی م صه اسصؿموذ دفاع میمیذع تیا‬ ‫هذف اؿواػاصی فشهوگی جامؼه تا دػ اوسدهای هـ ػاک دفاع ممیذع لیذسدانیی‬ ‫وشد‪.‬ته گضاسؽ ایشنا‪ ،‬تاؽ م صه دفاع ممذع تثشیض تش اػاع الگ ی مؼماسی اػ می ته‬ ‫ک ست ػاو ما هـ ضلؼی دس چهاس طثمه ػاو ه اػ وه ػملیات اجشایی ا اص‬ ‫ػاک ‪ ۸۹‬ته لشاسگاه ػاصنذگی وات االنثیا مح ک ؿذ‪.‬‬ ‫پیزٍسی پَرتَ ٍ ًشدیل ضذى‬ ‫بِ صذر بب درخطص »طبرهی«‬ ‫مماتل سلثایـا حزف ؿذنذ‪ .‬فاطمه کادلی نیض دس‬ ‫واتا اص دوس سلات ها وواس سف ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬وشداد – ػاػ ‪ *۰۵.۳۱‬ایشا – طاپن‬ ‫‪ ۸‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۴.۳۱‬ایشا – سوػیه‬ ‫‪ ۹‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۴.۳۱‬ایشا – هلوذ‬ ‫‪ ۰۳‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۴.۳۱‬ایشا – وانادا‬ ‫‪ ۰۴‬وشداد – ػاػ ‪ * ۲۲‬ایشا – ای الیا‬ ‫‪ ۰۵‬وشداد – ػاػ ‪ * ۲۲‬ایشا – تلغاسػ ا‬ ‫‪ ۰۹‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۸.۳۱‬ایشا – امشیىا‬ ‫‪ ۲۱‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۲.۳۱‬ایشا – کشتؼ ا‬ ‫‪ ۲۰‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۲.۳۱‬ایشا – الما‬ ‫‪ ۲۵‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۴.۳۱‬ایشا – اػ شالیا‬ ‫‪ ۲۶‬وشداد – ػاػ ‪ * ۲۳.۳۱‬ایشا – تشصیل‬ ‫‪ ۲۷‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۸.۳۱‬ایشا – اػل ونی‬ ‫‪ ۳۰‬وشداد – ػاػ ‪ * ۰۵.۳۱‬ایشا – فشانؼه‬ ‫اوک تیش – ػاػ ‪ * ۰۷.۳۱‬ایشا – لهؼ ا‬ ‫‪ ۲‬تیش – ػاػ ‪ * ۰۸.۳۱‬ایشا – اسطان ین‬ ‫تشاػاع این گضاسؽ‪ ،‬چیهیاس تییی تیشتیش دوس‬ ‫گشوهی‪ ،‬ته مشحله نیمهنهایی لییگ میلی هیای‬ ‫والیثاک ساه مییاتوذ‪.‬‬ ‫ایوذه ساهانذاصی ؿ د‪.‬‬ ‫محمذی تا اؿاسه ته صیثایی ها و م لؼی مم اص این وانه واطشنـیا‬ ‫وشدۺ تؼذاد صیاد نماؿی های دی اسی‪ ،‬تو ع طشح‪ ،‬نمؾ و سنیگ و‬ ‫م ض ػات جاله ت جه ػلش لاجاس و وج د ػیثیه نیگیاسگیشی‬ ‫دوسه لاجاس تثشیض وانه حشیشی سا دس میا ویانیه هیای تیاسییخیی‬ ‫ارستایجا ؿشلی و ح ی وـ س داسای جایگاه ویظه وشده اػ ‪.‬‬ ‫مذیشول ػاصما میشا فشهوگی‪ ،‬کوایغدػ ی و گشدؿگشی اػ ا‬ ‫تا اؿاسه ته مشم های ک ست گشف ه سوی این توا تلیشیی ویشدۺ‬ ‫ػملیات اػ حىا تخـی‪ ،‬ایضوگا ػمف‪ ،‬مشم تخؾهای الحالی‬ ‫و نیض مشم نماؿیها و نگاسگشیهای دی اسههای این وانه ت ػیط‬ ‫م خللا انجا گشف ه اػ ‪.‬محمذی تا تیا ایویىیه هی اویوی‬ ‫ػملیات وفػاصی و ادامه مشم نماؿیها دس حاک انجیا اػی ‪،‬‬ ‫تلشی وشدۺ پغ اص پایا مشم وانه حشیشی‪ ،‬این توا تا تجهییض و‬ ‫ان ماک اػواد ته م صه مطث ػات مثذک میؿ د‪.‬‬ ‫وی دس تخؾ دیگشی اص ػخوانیؾ تیا اؿیاسه تیه اهیمییی سوص‬ ‫وثشنگاس‪ ،‬تؼیاسی اص م فمی های ػیاصمیا میییشا فیشهیویگیی‪،‬‬ ‫کوایغدػ ی و گشدؿگشی ارستایجا ؿشلی سا میذیی اکیحیاب‬ ‫سػانه و همىاسی و دل ته م لغ انها دانؼ ‪.‬‬ ‫محمذی وثشنگاسا سا وجذا تیذاس جهیا و تلی ییشگیش صمیا‬ ‫و یؾ و انذ و گف ۺ وثشنیگیاسا تیا حضی س دس جیامیؼیه و‬ ‫حؼاػی ها و سػال و د میت انوذ ته شین همیاس دس حفاظی اص‬ ‫میشا فشهوگی‪ ،‬اثاس تاسیخی‪ ،‬میشا مؼو ی و گؼ شؽ و ت ػیؼیه‬ ‫کوایغدػ ی تاؿوذ‪.‬‬ ‫فصل جذیذ هزهتّب در گٌبذ تبریخی سلطبًیِ اغبس هی ضَد‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬میذییشویل‬ ‫میشا فشهویگیی صنیجیا اص‬ ‫اغاص فلل جذیذ مشمی هیا‬ ‫دس گوثذ تاسیخی ػلطانیه وثش‬ ‫داد و گف ۺ تضئیویات ایی ا‬ ‫ؿمالی و ؿماکغشتی گیویثیذ‬ ‫ػلطانیه مشم می ؿ د‪.‬امیییش‬ ‫اسجییمییوییذ دس گییفیی ییگیی‬ ‫تا وثشنگاس مهش گف ۺ طیثیک‬ ‫تشنامه صما توذی تشای هیفی یه‬ ‫میشا فشهوگی‪ ،‬ای ا ؿمالیی‬ ‫سونمایی میؿ د‪ .‬همچوین تضئیوات مخ لفی سا دس داول گوثذ اغاص وشدهای ‪ .‬ػی وه تیش‬ ‫این احیای وسودی دسواصه ؿمالی جضو تشنامههای اکلی این اداسهول دس گوثذ ػلطیانیییه‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫وی اص اغاص فلل جذیذ مشم ها دس گوثذ تاسیخی ػلطانیه وثش داد و افیضودۺ ییىیی اص‬ ‫واسهای تؼیاس و تی وه امؼاک اغاص و اهذ ؿذ‪ ،‬مشم تیضئیییویات ایی ا ؿیمیالیی و‬ ‫ؿماکغشتی اػ ‪.‬‬ ‫مذیشول میشا فشهوگی‪ ،‬گشدؿگشی کوایغ دػ ی اػ ا صنجا تلشی وشد‬ ‫اسجموذ گف ۺ دس ػاک گزؿ ه ‪ ۵۱‬ؿیء فشهوگی تاسیخی م ج د دس مخض و ػیه میشد‬ ‫نمىی دس وی شینهای م صه مشم ؿذ وه ‪ ۲۵‬ػذد ػىیه و ‪ ۲۵‬ػیذد ػیفیاک تی ػیط‬ ‫واسؿواػا مؼاون میشا فشهوگی مشم ؿذنذ‪.‬‬ ‫وی تاویذ وشدۺ همچوین طی ػاک گزؿ ه ػه نفش مشد نمىی تا همىیاسی پیظوهـیىیذه‬ ‫حفاظ و مشم میشا فشهوگی‪ ،‬اداسه ول اػ ا و پظوهـىیذه حیفیاظی و میشمی‬ ‫دانـگاه ت و و فشانىف ست الما دس واسگاه مشم اؿیای م صه روالفمیاسی میشمی‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬تی ف تثاک پ ست تا دسوـیؾ میهیاجی‬ ‫ایشانی و د ت انؼ مماتل فامالیؼائ ته تشتیشی تیشػیذ و‬ ‫فاکله و د سا تا کذس ته ػه ام یاص تشػانذ‪.‬‬ ‫تی ف تثاک پ ست دس چاسچ ب هف ه ػیا لیگ پشتغاک اص‬ ‫ػاػ ‪۴۵‬ۺ‪ ۱۱‬ته ملاف میهما و د‪ ،‬فامالیؼائ سفی و‬ ‫م فک ؿذ تا ن یجه ػه تش دو حشیف و د سا اص پیییؾ سو‬ ‫تشداسد‪.‬‬ ‫مهذی طاسمی دس این دیذاس م فک ته صد ییه گیل و‬ ‫داد یه پاع گل ؿذ‪ .‬ماستیوض ت نی و ماسو گیشووییچ‬ ‫دیگش گل های پ ست سا ته ثمش سػانذنذ‪.‬‬ ‫تی پ ست تا این پیشوصی ‪ ۷۱‬ام یاصی ؿذ و او ف وی د‬ ‫سا تا کذس جذوک ته ػه امی یییاص سػیانیذ‪ .‬تییی فی تیثیاک‬ ‫اػپ ستیوگ لیؼث تا ‪ ۷۳‬ام یاص و یه تاصی وم ش نؼیثی‬ ‫ته پ ست دس کذس جذوک لیگ پشتغاک لشاس داسد‪.‬‬ ‫الیپشیگ بِ فیٌبل جبم حذفی الوبى رسیذ‬ ‫ػشویغ وثشی‪ -‬تی ف تثاک الیپضیگ تا غلثه تش وسدستشمن‬ ‫ته دیذاس فیواک جا حزفی الما کؼ د وشد‪.‬‬ ‫مشحله نیمه نهایی لیییگیاپی ویاک‪ ،‬وسسدستیشمین پیزییشای‬ ‫الیپضیگ ت د وه میهما تا وؼه تشتیشی دو تیش ییه‪،‬‬ ‫فیوالیؼ ؿذ‪.‬‬ ‫جا حزفی الما اص ػاک ‪ ۰۹۳۵‬ساهانذاصی ؿذه اػ ویه‬ ‫تایش م نیخ تا ‪ ۲۱‬لهشمانی‪ ،‬پشاف خاستشین تی این سوییذاد‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫مذیشول میشا فشهوگی‪ ،‬کوایغدػ ی و گشدؿگشی اػ ا نیمیؾ‬ ‫اکحاب سػانه دس جل گیشی اص تخشیهها و اتفالات ناگ اس حی صه‬ ‫میشا فشهوگی و تاسیخی اػ ا سا ولیذی و م ثش و انذ و گفی ۺ‬ ‫ساه انذاصی نخؼ ین م صه مطث ػات ملی وـ س دس تثشیض ته ػیوی ا‬ ‫ؿهش اولینها‪ ،‬هذیهای ته موظ س ػپاع و لذسدانی اص فؼاال ػشکیه‬ ‫وثش و اط عسػانی وـ س ته ویظه ارستایجا ؿشلی اػ ‪.‬‬ ‫محمذی گف ۺ ػؼی میؿ د ه ی سوصنامهنگاسی و سػیانیه ای‬ ‫اػ ا و وـ س دس این م صه ملی تجلی یاف ه و اط ػات و تیی اص‬ ‫گزؿ ه تاسیخی مطث ػات وـ س اسائه دهذ‪.‬‬ ‫توبم پزٍصُّبی سزهبیِگذاری گزدضگزی اس هصبلح بَماٍرد استفبدُ مٌٌذ‬ ‫ػشویغ ویثیشی‪ -‬میذییشویل‬ ‫میشا فشهوگی اػ ا اسدتیل اص‬ ‫اػ فاده ؿذ ملال تی اوسد‬ ‫دس تیییمیییا پیییشوطه هیییای‬ ‫ػشمایه گیزاسی گیشدؿیگیشی‬ ‫تاوییییذ ویشد‪.‬نیادس فی حیی‪،‬‬ ‫مذیشول میییشا فیشهیویگیی‪،‬‬ ‫کوایغ دػ یی و گیشدؿیگیشی‬ ‫اػ ا گف ۺ ومه ته تؼیشییغ‬ ‫دس پشوػیه کیذوس می افیمی‬ ‫اک لی و ساهومیاییی کیحییی‬ ‫ػشمایه گزاسا مح ش ػشل حه فؼالی تما واسووا لشاس گیشد‪.‬او ته ضیشوست اجیشای‬ ‫مؼماسی فاوش تا نگاه پؼ مذس دس اسدتیل اؿاسه وشد و افضودۺ غوای مؼماسی اسدتیل دس‬ ‫ط ک تاسیخ صتا صد واف و ػا اػ ؛ تهط سیوه تواهای تاسیخی چـمگیش اکفهیا و‬ ‫ػایش ؿهشها نیض مذی و مشه اسدتیل اػ وه امشوصه اگش ت انی تیا ایین دییذگیاه‪،‬‬ ‫مـ ست کحی ته ػشمایهگزسا اسائه ووی میت انی ؿاهذ تواهایی تاؿی وه دس ػییین‬ ‫مذس ت د ‪ ،‬اؿاسه ای ته غوای فشهوگی و تاسیخی ما داؿی یه تیاؿیذ‪.‬میذییشویل میییشا‬ ‫فشهوگی‪ ،‬کوایغ دػ ی و گشدؿگشی اػ ا ته لضو ایجاد ت گشدی هیا و تیسػیییؼیات‬ ‫گشدؿگشی محلی تاویذ وشد و گف ۺ اػ حىا توا‪ ،‬صیثایی‪ ،‬سػای فاو سهای اسصیاتی‬ ‫ته دل سػای ؿ د و واحذ مشت طه دس ساػ ای اجشا و اک ح ن الق نیهیایی تی ؽ‬ ‫و د سا ته واس گیشنذ‪.‬ف حی ضمن تاویذ تشحمای اص ػشمایهگزاس‪ ،‬و اػی یاس تیذویین‬ ‫طشحهایی تشای جزب ػشمایهگزاس ؿذ‪.‬او همچوین تا تیا ایوىه طثک مو یات سهثش مؼظ‬ ‫انم ب‪ ،‬پـ یثانی اص ػشمایهگزاسا و سفغ م انغ پیؾ سوی ػشمایه گزاسا و تما هی و‬ ‫غ ما و اهذ ت د‪ ،‬افضودۺ دس تما ػط ح‪ ،‬ؿاوق و مؼیاس ته ته ویاسمیویذا تیاییذ‬ ‫لان تاؿذ‪ ،‬چشا وه هشگ نه تفؼیش نامط ب ا ػثه ایجاد ناسضای ی و اهذ ت د‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!