روزنامه ارک شماره 5211 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5211

روزنامه ارک شماره 5211

روزنامه ارک شماره 5211

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫‪ 61‬هیلیَى ٍارث سْام عذالت‬ ‫فعال صبز کٌٌذ‬ ‫سْن ‪ 01‬درصذی صٌعتگزاى تزکیِای‬ ‫در ضْزن سزهایِ گذاری خارجی تبزیش‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*پٌجطٌبِ ‪ 62‬اردیبْطت ‪ 2* 6011‬هی ‪ 02*0106‬رهضاى ‪ *6000‬سال سی ٍ یکن ( اٍتَسبیزیٌجی ایل )* ضوارُ (سایی)‪ 8 * 1066:‬صفحِ ‪01111‬ریال ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طاًی الکتزًٍیکی ‪:‬سایت اختصاصی رٍسًاهِ ارن یا ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سزهمالِ‬ ‫اهَسش سباى هادری‬ ‫حک لاًًَی هزدم است‬ ‫بِ هزدم اعالم هیکٌن کِ تحزین ضکستِ ضذُ است‬ ‫سخٌگَی ستاد هلی همابلِ با کزًٍا‪:‬‬ ‫راّپیوایی رٍس لذس بزگشار ًخَاّذ ضذ‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫اهَزش زثبى هبدری حک عجیقی ٍ لبًًَی هردم ایرراى‬ ‫است‪ .‬ادای ایی حک ثرِ هرردم هرحر حرک زی ر ری‬ ‫ثقْذُ ه ئَلیی هی ثبشذ‪ّ .‬یچ وس اجربزُ اًرىربر یرب‬ ‫و وبى اى را ًذارد‪ .‬اهَزش زثبى هبدری اگر اًىبر ٍ‬ ‫و وبى گردد‪ ،‬وبری ثرخالف هبدُ ‪ ۵۱‬لبًَى اسربسری‬ ‫جوَْری اسالهی‪ ،‬اًجبم شذُ ٍ الذام وٌٌذُ پبسخگرَ‬ ‫خَاّذ ثَد‪ .‬هبدُ ‪ ۵۱‬لبًَى اسبسی وِ جسٍ هَاد هفریرذ‬ ‫ٍ فوَهی لبًَى اسبسی وشَر هی ثبشذ‪ ،‬گربّرب هرَرد‬ ‫ًبرضبی ی ثقضی افراد ٍ گرٍُ ّبی تروربهریرت خرَاُ‬ ‫افراعی لرار هی گیرد‪ ،‬وِ هْن ًی ت‪.‬‬ ‫ثِ لَل هشَْر در درٍازُ را هی تَاى ث ت ٍلی ث ری‬ ‫دّبى هق رضیی ثی تَجِ ثِ حمَق دیرگرراى هرمرذٍر‬ ‫ًوی ثبشذ‪ .‬زیرا ثراسبس اصَل دهَوراسی اثراز فمیذُ‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫ٍلی ایی ازادی‪ ،‬یقٌی اثراز فرمریرذُ ثررخرالف ًر‬ ‫صریح هبدُ ‪ ۵۱‬لبًَى اسبسی ازجبًت ّیچ وس ثَیرهُ‬ ‫ه ئَلیی همجَل ًی ت‪.‬‬ ‫ثٌبثرایی‪ ،‬اؽْبرات اخیر همبم ریبست جوَْری دایر ثر‬ ‫هخبلفت ثب تذریس ٍ تقلین زثبى ّبی هبدری ٍ هحلری‬ ‫اتفبق هغلَثی ًجَدُ است‪.‬‬ ‫اً ؾبر ایٌ ت وِ همبهبت‪ ،‬حبفؼ حمَق هردم ٍ ضبهی‬ ‫لَاًیی ثَیهُ لبًَى اسبسی وشَر ثبشٌذ‪.‬‬ ‫چِ کساًی هطوَل ٍام ‪ 611‬هیلیًَی‬ ‫اسدٍاج ّستٌذ؟‬ ‫همین صفحه‬ ‫اتوام هزهت جذارُ ٍ ساهاًذّی باسار‬ ‫پٌبِفزٍضاى هجوَعِ باسار جْاًی تبزیش‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫هٌظَم یادداضت‬ ‫همین صفحه‬ ‫تحزینّای اهزیکا بایذ بِ صَرت هَثز‬ ‫ٍ لابل راستی اسهایی رفع ضَد‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫جشئیات ‪ 2‬هیلیَى تی کاالی اساسی‬ ‫دپَ ضذُ در گوزن‬ ‫انب دیلی‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بِ هزدم اعالم هیکٌن کِ تحزین ضکستِ ضذُ است‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬هذیر ادارُ اف جبرات ثبًه هررورسی‬ ‫گفتۺ از اث ذای سبل جبری حرذٍد ‪ّ ۵۹‬رسار فرمررُ‬ ‫ت ْیالت ازدٍاج ثِ هجلغ ‪ّ ۵۴‬سار ٍ ‪ ۶۶۴‬هیلیبرد ریربل‬ ‫پرداخت شذُ است‪.‬‬ ‫شْرزاد داًشوٌذی ثب تبویذ ثر ایٌىِ ً جت ت رْریرالت‬ ‫لرضالح ٌِ ثِ هٌبثـ لرضالح ٌِ پس از و ر سپرردُ‬ ‫لبًًَی در پبیبى ثْوی هبُ ‪ ۵۵۹۹‬ثبلغ ثرر ‪ ۵۵۱‬درصرذ‬ ‫شذُ است‪ ،‬افسٍدۺ ثٌبثرایی ثبًهّب فرالٍُ ثرر هرٌربثرـ‬ ‫پساًذاز لرضالح ٌِ‪ ،‬ثخشی از هٌبثـ جبری شربى را‬ ‫ًیس ثبثت تىبلیف ت ْیالت لرضالحر رٌرِ پررداخرت‬ ‫ت رررْررریرررالت‬ ‫وررردُ اًرررذ‪ .‬لرر ا در خارررَ‬ ‫لرض الح ٌِ صرفبً هٌبثـ ثبًه ّب ًجبیذ هرذًرؾرر لررار‬ ‫گیرد ٍ هابرف لرض الح ٌِ ًیس ثبیذ هرَرد ترَجرِ‬ ‫ثبشذ‪.‬‬ ‫ٍی ثررب ثرریرربى ایررٌررىررِ پرررداخررت ت ررْرریررالت‬ ‫لرض الح ٌِ ازدٍاج در اٍلَیت ثبًهّب لررار دارد‪،‬‬ ‫اداهِ دادۺ در سبل جبری تىبلیف لرضالح ٌِ ثیش از‬ ‫‪ ۵‬ثراثر شذُ است ٍ ثبًهّب فالٍُ ثر لرض الرحر رٌرِ‬ ‫ازدٍاج‪ ،‬هىلف ثِ پرداخت ثِ لرض الح ٌِ در سربیرر‬ ‫اهَر افن از اش غبلزایی ٍ درهبى ًیس ّ ٌذ‪.‬‬ ‫داًشوٌذی ثب تبویذ ثر ایٌىِ ثبًهّب در سبل جبری از‬ ‫هح ٍصَلی ال بط ت ْیالت لجلی ٍ جر ه هرٌربثرـ‬ ‫جذیذ لغقبً پرداخت ٍام ازدٍاج را در اٍلرَیرت لررار‬ ‫خَاٌّذ داد‪ ،‬گفتۺ در سبل گ ش ِ ثرِ ‪ّ ۸۲۱‬رسار ٍ‬ ‫‪ً ۲۷۱‬فر ثِ هجلغ ‪ّ ۴۵۱‬سار هیلیربرد ریربل ت رْریرالت‬ ‫لرض الح ٌِ ازدٍاج پرداخت شذُ است‪.‬‬ ‫هذیر ادارُ اف جبرات ثبًه هرورسی افرسٍدۺ در سربل‬ ‫گ ش ِ حذٍد ‪ّ ۸۱‬سار ًفر در ًَثت دریبفت ت ْیالت‬ ‫لرض الح ٌِ ازدٍاج ثَدًذ وِ در صَرت ترىروریر‬ ‫هذارن ٍام خَد را دریبفت هیوردًذ اهب ثِ دالیرلری‬ ‫از جولِ زهسهِ ّبی افسایش هجلغ ایی ت ْیرالت ثررای‬ ‫تىوی پرًٍذُ خَد الذاهی ًىردًذ‪.‬‬ ‫داًشوٌذی خبعر ًشبى وردۺ هغبثک ثب لربًرَى ثرَدجرِ‬ ‫اه بل‪ ،‬هسدٍجیی سبل ‪ ۵۵۹۷‬ثِ ثقذ هیتَاًٌذ هشرورَل‬ ‫ٍام ‪ ۷۱‬هیلیًَی یب ‪ ۵۱۱‬هیلیًَی شًَذ‪ ،‬ل ا اگر و ربًری‬ ‫وِ در صف ّ ٌذ از سبل ‪ ۹۷‬ثِ ثقرذ ازدٍاج ورردُ‬ ‫ثبشٌذ‪ ،‬هشوَل لبًَى جذیذ هی شًَذ ٍ اگرر تربریرخ‬ ‫ازدٍاج شاى لج از ‪ ۵۵۹۷‬ثبشذ‪ ،‬هشوَل لبًَى لرجرلری‬ ‫خَاٌّذ شذ‪.‬‬ ‫ضزیعتوذاری‪ :‬حمَق باسًطستگاى تاهیی‬ ‫اجتواعی ‪ 620‬درصذ افشایص یافت‬ ‫سرٍیس خجری ‪ٍ -‬زیر تقبٍى‪ ،‬وبر ٍ رفبُ اج وبفی گفتۺ‬ ‫از اسفٌذ ‪ ۹۸‬تب فررٍردیری ‪( ۵۴۱۱‬عری ‪۵۴‬هربُ) حرمرَق‬ ‫ثبزًش گبى تبهیی اج وبفی ‪ ۵۵۲‬درصذٍپرداخت ه وری‬ ‫حذال ثگیراى ‪ ۵۱۱‬درصذافسایش یبفت‪.‬‬ ‫هحوذ شریق وذاری اؽرْربر داشرتۺ ثریرورِ ترىروریرلری‬ ‫ثبزًش گبى تبهیی اج وبفی از جولِ هَضرَفربت هرْروری‬ ‫است وِ ثبتَجِ ثِ افسایش ًیبز ایی لشر ثِ درهبى ٍ هرالجرت‬ ‫ّبی پسشىی در اٍلَیت لرار گرفت ٍ سْن اٍردُ سبزهبى‬ ‫تبهیی اج وبفی در ثیوِ تىویلی ً جت ثِ سبل گ ش ِ ّفت‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬رییسجوَْری گفتۺ ثِ فٌَاى رییس دٍلت ثِ هرردم‬ ‫افالم هیوٌن تحرین شى ِ شذُ است ٍ اگر ّوِ ثب ّن ه حذ ثبشریرن ثرِ‬ ‫زٍدی تحرین ثرداش ِ هیشَد‪ ،‬عرف هب هیداًذ راّی جس ثربزگشرت ثرِ‬ ‫لبًَى همررات ٍ تقْذات خَد ٍ هَافم ٌبهِ ثرجبم ٍجرَد ًرذارد‪ .‬ریریرس‬ ‫جوَْری گفتۺ سبل ‪ ۹۹‬یىی از سختتریی سبلّبی تبریخ ایرراى ثرَد‬ ‫ثرای ایٌىِ ثذاًیذ چمذر سخت ثَد‪ ،‬اتىبی هب ثِ ًفت ٍ هیقبًبت در ثَدجِ‬ ‫‪ ۲‬درصذ‪ ،‬ثِ ًفت ٍ فراٍردُّب ‪ ۶‬درصذ ثَدُ است‪ .‬یقٌی اگر ّوِ ایٌْرب را‬ ‫ّن ح به وٌین ‪ ۸ ،‬درصذ تىیِ ثَدجِ هب ثر ًفت ثرَدُ ورِ در تربریرخ‬ ‫ثی سبثمِ است‪.‬رٍحبًی افسٍدۺ از زهبًی وِ ًفت وشف شذُ ٍ در ال راربد‬ ‫ایراى ٍرٍد پیذا وردُ‪ ،‬وِ ثَدجِ وشَر ثذٍى اتىب ثِ ًرفرت ادارُ شرَد‬ ‫اًْبیی وِ دٍلت را هَرد ًمذ لرار هیدٌّذ وِ اگر ًمذدرست ثبشذ ث یربر‬ ‫ّن خَه است ٍ از اًْب ه شىرین‪ ،‬ثِ ایی ًىبت ّن تَجِ وٌٌذوِ اتىبی‬ ‫دٍلت در ثَدجِ ثِ ًفت ٍ هیقبًبت فمظ ‪ ۲‬درصذ ثَدُ اسرت ٍ ایری در‬ ‫تبریخ ث یبر ه بلِ هْوی است ٍهیخَاس ین ثِ دس َرهمبم هقؾن رّرجرری‬ ‫فو وٌین ٍ ایی ًى ِ دٍهی است وِ هب در ثَدجرِ هری ثریرٌریرن‪.‬ریریرس‬ ‫جوَْری فٌَاى وردۺ ٍل ی شرایظ سخت هیشَد ٍ هب در تحرین ٍ ورًٍب‬ ‫ّ ین درگیر ایی هشىالت ّن ّ ین‪ ،‬لبفذتب ًجبیذ ث َاًین حمَقثگیراى ٍ‬ ‫ثبزًش گبى را ووه وٌین ٍ ثگَیین اه بل سبل تحرین ٍ ورًٍب اسرت ٍ‬ ‫ًوی تَاًین ووه وٌین‪ ،‬اهب ثیش ریی ووه ثِ حمَق ثرگریرراى تربثرت ٍ‬ ‫ثبزًش گبى در ّویی سبل ‪ ۹۹‬صَرت گرفت‪.‬رٍحبًی خبعررًشربى ورردۺ‬ ‫هجذدا ثرای ایٌىِ هردم هب ثِ ایی اهبر ٍ ارلبم تَجِ داش ِ ثبشٌذ‪ ،‬ثرْروری‬ ‫سبل ‪ ۹۸‬را ثب اٍاسظ سبل ‪ ۹۹‬هحبسجِ وٌین‪ .‬ثْوی سبل ‪ ۹۸‬یرقرٌری ا ربز‬ ‫ورًٍب‪ٍ ،‬سظ سبل ‪ ۹۹‬یقٌی حذٍدا هْرهبُ سبل ‪ ،۹۹‬حمَق وبرهرٌرذاى هرب‬ ‫چمذر اضبفِ شذُ است؟ اًْبیی وِ حمَلشبى از ‪ ۴‬هیلیَى وو ر ثَدُ‪۱۵ ،‬‬ ‫درصذ حمَلشبى در سبل ‪ ۹۹‬اضبفِ شذُ ٍ اًْبیی وِ حمَلشبى وو ر از ‪۶‬‬ ‫هیلیَى ثَدُ‪ ۴۱ ،‬درصذ ثِ حمَلشبى اضبفِ شذُ ٍ افرادی وِ حرمرَلشربى‬ ‫ثبالی ‪ ۶‬هیلیَى تب ‪ ۵۱‬هیلیَى ثَدُاى‪ ۵۴ ،‬درصذ ثر حمَلشبى اضربفرِ شرذُ‬ ‫است‪ٍ.‬ی اداهِ دادۺ یقٌی از لشرّبی پبییی ثیش ریی هیساى اضبفِ‪ ،‬لشرّربی‬ ‫ه َسظ‪ّ ،‬ن ه َسظ‪ ٍ ،‬در هجوَؿ هب در عَل ایی ‪ ۶-۷‬هبُ از ثْوری سربل‬ ‫‪ ۹۸‬تب هْرهبُ سبل ‪ ۹۹‬ح به وٌین ثِ عَر ه َسرظ ‪ ۵۴‬درصرذ حرمرَق‪،‬‬ ‫اضبفِ شذُ است‪.‬رٍحبًی یبداٍر شذۺ ایی وبر فؾین ٍ ثسرگی وِ ترَسرظ‬ ‫دٍلت در سبل ‪ ۹۹‬اًجبم گرف ِ است الج ِ ایی ثِ ایی هقٌب ًی ت ورِ ّرورِ‬ ‫هشىالت هردم ح شذُ است ثِ هقٌبی ایی است وِ دٍلت در حذ ترَاى‬ ‫شجبًِ رٍز ثِ فىر ثَدُ ٍ تالش وردُ است ٍ الذاهبت هْوی را اًجبم دادُ‬ ‫است وِ ایی الذاهبت جبی سپبسگساری دارد از ّوِ و بًی وِ ثِ هرلرت‬ ‫خذهت وردًذ ٍ خبدم هردم ثَدًذ‪.‬‬ ‫ٍی اضبفِ وردۺ سْبم دٍل ی وِ لرار ثَدُ ثفرٍشین ٍ در ثَدجِ هشىرالت‬ ‫را ح وٌین ثٌب ثَدُ ‪ّ ۵۲‬سار هیلیبرد ثبشذ ثِ جبی اى ‪ّ ۵۱‬رسار هریرلریربرد‬ ‫سْبم را فرٍخ ین‪ .‬ثِ ّر حبل الذاهبت ث یبر هْوی صَرت گرف ِ است‪.‬‬ ‫رییس جوَْری گفتۺ از لحبػ رشذ ال ابدی در سبل ‪ ۹۹‬فلیرر رن ایری‬ ‫وِ اوحر وشَرّبی جْبى رشذ اًْب هٌفی ثَدُ وشَر هب ّن در هرجرورَؿ‬ ‫رشذ هحجت ثَدُ در ثخش صٌقت ٍ وشبٍرزی حروت ثسرگی شذُ اسرت‬ ‫ٍ در خذهبت یه ثخش دچبر هشى ثَدُ اهب در ثخش ّبی دیگر تالش‬ ‫شذُ ثرای ایی وِ زًذگی ٍ ال ابد هردم فلیر ن سخ ی ّب ثچرخذ‪.‬‬ ‫رٍحبًی افسٍدۺ لَلی وِ ثِ هردم دادین ایی است وِ در ایی هبّْبی پبیبًی‬ ‫وِ حذٍد ‪ ۵‬هبّی وِ از دٍلت هبًذُ ّوچٌبى هب اّذافوبى را دًرجربل هری‬ ‫وٌین‪ّ .‬ذف هب ایی است وِ تحرین را ثردارین‪ ،‬ورًٍب را هرْربر ورٌریرن ‪،‬‬ ‫هقیشت هردم ثْ ر شَد ٍ تب اًجبیی وِ هی تَاًین عرح ّبی ًیوِ توربم را‬ ‫تىوی وٌین‪ .‬ثبًه هروسی ٍؽیفِ هْوی ثردٍش دارد ٍ وبر ثسرگی دارد‬ ‫اًجبم هی دّذ‪ .‬ایی وِ لیوت دالر وبّش پیذا هی وٌذ ٍ ارزش پَل هلری‬ ‫ثبال هی رٍد یقٌی وبّش تَرم است ٍ هردم راحت تر ث َاًٌذ اجٌبس هَرد‬ ‫ًیبز خَد را ثب لیوت فبدالًِ تری خریذاری وٌٌذ‪.‬‬ ‫سخٌگَی ستاد هلی همابلِ با کزًٍا‪ :‬راّپیوایی رٍس لذس بزگشار ًخَاّذ ضذ‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬سخٌگَی س بد هلی همبثلِ ثب ورًٍب گفتۺ ثِ دلی شیَؿ ثیوبری ورًٍب راّپیوبیی رٍز لذس اه ربل ثررگرسار‬ ‫ًخَاّذ شذ‪.‬فلیرضب سخٌگَی س بد هلی همبثلِ ثب ورًٍب درثبرُ ثرگساری یب فذم ثرگساری راّپیوبیی رٍز لذس اه بل تَضریرح‬ ‫دادۺ ایی هَضَؿ در جل بت وبرشٌبسی ثررسی شذ ٍ ثرخی از افضب اؽْبر داش ٌذ وِ هیتَاى راّپیوبیی رٍز لذس را هربًرٌرذ‬ ‫راّپیوبیی رٍز ‪ ۲۲‬ثْوی ثِ صَرت هَتَری ٍ خَدرٍیی ثرگسار ورد‪ٍ.‬ی گفتۺ پس از ثررسی ثیش ر هَضَؿ در ووی ِ ّربی‬ ‫تخاای ثرخی دیگر از ه َلیبى اهر عی ثررسیّبیی وِ داش ٌذ در ًْبیت افالم وردًذ وِ راّپیوبیی رٍز لذس ثِ دلی شیَؿ‬ ‫ورًٍب ثرگسار ًخَاّذ شذ‪.‬سخٌگَی س بد هلی همبثلِ ثب ورًٍب ثب اشبرُ ثِ ایی هَضَؿ افضب ثِ عَر ولی هرخربلرف ثررگرساری‬ ‫راّپیوبیی رٍز لذس ًی ٌذ تاویذ وردۺ ثب تَجِ ثِ شیَؿ ثیوبری ورًٍب ٍ ٍضقیت لرهس ثرخی شْرّب اه بل راّپریروربیری رٍز‬ ‫لذس ثرگسار ًخَاّذ شذ ٍ رّجر هقؾن اًماله در ایی رٍز ثِ صَرت ه مین ثب هردم سخی خَاٌّذ گفت ٍ سخٌبى ایشربى از‬ ‫شجىِّبی تلَزیًَی ثِ صَرت ه مین پخش هی شَد‪.‬گف ٌی است‪ ،‬تقذاد زیبدی از هخبعجبى خجرگرساری فربرس‪ ،‬خرَاسر ربر‬ ‫ثرگساری راّپیوبیی رٍز لذس ثِ صَرت خَدرٍیی ٍ هَتَری شذُ ثَدًذ‪.‬‬ ‫ثراثر شذ‪ٍ.‬ی تاریح وردۺ ثِ ّوت ثخش درهبى سربزهربى‬ ‫تبهیی اج وبفی‪ ،‬درهبى ّوِ ثیوِشذگبى تاهییاج وبفی در‬ ‫شْرّبیی وِ سبزهبى‪ ،‬ثیوبرس بى هلىی ًذارد در ثیوبرس ربى‬ ‫ّبی دٍل ی رایگبى است‪ٍ.‬زیر تقبٍى تبویذ وردۺ ّوچٌریری‬ ‫ثرای جلَگیری از تردد ٍ رفبُ ثیش ر ثبزًش گبى ‪ ۶۱‬سبل ثِ‬ ‫ثبال‪ ،‬درهبى اًْب ح ی در صَرت ٍجَد ثیوبرس بى هلرىری‪،‬‬ ‫در ثیوبرس بى ّبی دٍل ی رایگبى است‪.‬‬ ‫شریق وذاری افسٍدۺ در یه الذام ثی سبثمِ در ‪ ۵۴‬هربّرِ‬ ‫گ ش ِ‪ ،‬پرداخت ‪ّ ۵۴۴‬سار هیلیبرد تَهبى ثذّی دٍلرت ثرِ‬ ‫تبهیی اج وبفی تاَیت شذ وِ ثخشی از اى پررداخرت ٍ‬ ‫ثخش دیگر اى ثِ زٍدی اًجبم هیشَد‪ٍ.‬ی اؽْبر داشرتۺ‬ ‫تالش وردُ ام ّوِ ّوىبراًن را دردٍلت ه مبفذ وٌن ورِ‬ ‫در ایرری دٍلررت‬ ‫ّرررورررِ دیرررَى‬ ‫سبزهبى تربهریری‬ ‫اج ر ررورربفرری را‬ ‫تبهریری ورٌرٌرذ‪،‬‬ ‫ّرچٌذپررداخرت‬ ‫‪ّ ۵۴۴‬سار هیلیبرد‬ ‫تَهبى دیَى دٍلت درایی ایبم در عَل تبریخ سبثمِ ًذاشر رِ‬ ‫است‪ٍ.‬زیر فبٍى اؽْبر داشتۺ ثبیذ دیَى را صفرر ورٌریرن‪،‬‬ ‫لبًَى‪ ،‬سبخ برٍرٍش پرداخت اى راثرخرَثری ترقریریری ٍ‬ ‫هشخ وردُ است ٍ فىر هیىٌن در فور ثبلی هبًذُ دٍلت‬ ‫ایی هَضَؿ فولی است‪.‬‬ ‫ّر ائلیی اوزًٍِ دیٌی ٍار‬ ‫ثیلیه لِ سازًٍِ دیلی ٍار‬ ‫دیٌلِ دی ائللریی دگری‬ ‫گئچویشذى لبلمی ی اتری‬ ‫اٍشبلالر اویرً ِ دیٌلریی‬ ‫تبًیرالر ائ ایچرُ یئرلریی‬ ‫ائ دیلی اًبالر دیلی دیر‬ ‫اٍشب ب اى ایلىیی ثیلگی دیر‬ ‫ائ دیلی داشییبر سئَگیٌی‬ ‫یبرالذار ائ ایچرُ ایلگیٌی‬ ‫ائ دیلی گرن دیر لَرًٍب‬ ‫ائ ایچرُ یبزیلیت اٍخًَب‬ ‫اٍخًَ ب ائ دیلی دیرچلر‬ ‫یبزیل ب اوًوی ثللٌر‬ ‫ایری دی اویرًوه گرن دیر‬ ‫ائ لرلِ ایلگییِ واهه دیر‬ ‫گَجلٌر ًئچِ دی ثیلٌلر‬ ‫ثیلی دیر ثَ سازٍ دییٌلر‬ ‫دی ائلِ تبًری داى فغب دیر‬ ‫ائ دیلیی داًوبسی خغب دیر‬ ‫ای دیلی ائلیلِ یبشبیبر‬ ‫ایشلٌ ِ گئ ذیىجِ یبرایبر‬ ‫دی گرن لَشَال ٍاریلِ‬ ‫چبلمیال لًََشب سبزیلِ‬ ‫ائ دیلی ایشیلِ الیشبر‬ ‫ایش لردُ دی لرلِ یبریشبر‬ ‫ائ دیللِ اوًویی ثیلذیرر‬ ‫دی ای ِ اوز ائلیی دیریلذر‬ ‫ائ دیلیی اًٍَدسب اٍتَزار‬ ‫گئ ذیىجِ لَرٍیبر لَترتَالر‬ ‫‪ 61‬هیلیَى ٍارث سْام عذالت فعال صبز کٌٌذ‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬هذیرفبه شروت سپردُگ اری هروسی ثب تبویذ ثر ایٌىِ دارًذگبى‬ ‫سْبم فذالت‪ ،‬فقال ثرای فرٍش سْبم خَد صجر وٌٌذ‪ ،‬گفتۺ ثِ زٍدی دارًذگبى سْبم‬ ‫فذالت‪ ،‬صبحت سْبم دیگری هیشًَذ‪.‬ح یی فْیوی اؽْبر داشتۺ توبم جوقیرت ‪۱۱‬‬ ‫هیلیَى ًفری دارًذگبى سْبم فذالت سْبم دار شروت سرهبیِگ اری اهریرذ ایرراًریربى‬ ‫هیشًَذ‪ .‬ایی شروت شبه ‪ ۵۵‬شروت یر ثَرسی ٍ یر فراثَرسی ّ ٌذ‪ٍ.‬ی اداهرِ‬ ‫دادۺ شروت سرهبیِگ اری اهیذ ایراًیبى یه شروت سرهبیِگ ار از تروریرت سرْربم‬ ‫چٌذ شروت است ٍ ّر دارًذُ سْبم فذالت ثر اسبس ارزش اسوی سْبهری ورِ دارد‬ ‫(ثرگِّبی یه هیلیَى تَهبًی ٍ ‪ّ ۱۱۱‬سار تَهبًی) از ایی شروت سْن خَاّذ داشت‪.‬‬ ‫هذیرفبه شروت سپردُگ اری هروسی ّوچٌیی درثبرُ رفـ هشى فذم فرٍش سْبم‬ ‫فذالت در ثبزار گفتۺ ثرای خریذ فوذُ سْبم فذالت در ثَرس‪ ،‬صٌذٍلری در حربل‬ ‫تشىی است وِ هراح ًْبیی را پشت سر هی گ ارد ٍ ایی صرٌرذٍق ترَسرظ چرٌرذ‬ ‫هاس ِ در ثبزار شرٍؿ ثِ وبر خَاّذ ورد‪.‬فْیوی ّوچٌیی درثبرُ زهبى ٍاگ اری سْبم‬ ‫فذالت ه َفیبى اؽْبر داشتۺ شرایظ ثِ گًَِای است وِ ًویتَاًین پ یرای هرراجرقرِ‬ ‫فیسیىی ٍراث سْبم فذالت ثبشین ثٌبثرایی ث ری در حبل ایجبد است وِ توبم هراحر‬ ‫ٍاگ اری سْبم فذالت اًالیی ٍ ثرخظ ثبشذ‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌىِ ثبیذ تَجِ داش ِ ثبشریرن‬ ‫در حبل حبضر جوقیت ٍراث سْبم فذالت ثِ ‪ ۵۱‬هیلیَى ًفرر رسریرذُ اسرت‪ ،‬افرسٍدۺ‬ ‫ًویتَاًٌذ در ایی شرایظ سخت شیَؿ ثیوبری ورًٍب‪ ،‬ایی جوقیت ‪ ۵۱‬هیلریرَى ًرفرری‬ ‫ثرای اً مبل سْبم فذالت اهَات خَد حضَر فیسیىی داش ِ ثبشٌذ‪.‬هذیرفبه شررورت‬ ‫سپردُ گ اری هروسی اداهِ دادۺ در حبل حبضر هیتَاًین ثگَیین ایی افراد ٍ ه مبضیبى‬ ‫ثرای اً مبل سْبم ثِ دفبتر پیشخَاى هراجقِ وٌٌذ اهب ًویخَاّین جوقیت ‪ ۵۱‬هریرلریرَى‬ ‫ًفری در شرایظ سخت ً جت ثِ ایی حک لبًًَی خَد الذام وٌٌذ‪ .‬ثٌبثرایی ثْر رر اسرت‬ ‫صجر وٌٌذ تب زیرسبختّبی اً مبل اًالیی سْبم ثب لیٌه توبم ًْبدّبی هرثرَعرِ اهربدُ‬ ‫شَد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫*‪ 62‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 2‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1066‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪6011‬‬ ‫‪0106‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫اگز اهزیکا اصزار بز تحزین های فلج کننذه داشت هذاکزات هتوقف هیشذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬اوی‪ٙ‬یؾ‬ ‫ث‪ ٝ‬خجشػبصی یه سػب٘‪ ٝ‬ایشا٘ی دسثبس‪ ٜ‬اکشاس أشیىب ثی‪ ٝ‬ادأی‪ٝ‬‬ ‫تحشیٓ ‪ٞ‬بی فّج و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ؾّی‪ ٝ‬ایشاٖ ٌفت‪ :‬اٌش چ‪ٙ‬یٗ ث‪ٛ‬د لیطیؿیب‬ ‫ٌفت ‪ٌٞٛ ٚ‬ب ٔت‪ٛ‬لف ٔیؿذ‪ .‬ػؿیذ خطیت صاد‪ٌ ٜ‬فت‪٘ :‬ىیبت‬ ‫اختالفی ٔیبٖ ایشاٖ ‪ ٚ‬أشیىب دس ‪ٚ‬یٗ وٓ ٘ییؼیتی‪ٙ‬یذ ‪ ٚ‬ثیشخیی‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضؽ أشیىب دس ‪ٚ‬یٗ لبثُ لج‪٘ َٛ‬ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی تبویذ ویشد‪:‬‬ ‫اص ایٗ س‪ٚ‬ػت و‪ٞ ٝ‬یبت ایشا٘ی ٌفتٍ‪ٞ ٛ‬بی ‪ٚ‬یٗ سا ثب دلیت ‪ٚ‬‬ ‫٘ىت‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬جی ث‪ ٝ‬پیؾ ٔی ثشد‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬أب دس ایٗٔ‪ٛ‬سد خبف و‪ ٝ‬ػی‪ٛ‬اَ‬ ‫ٔی پشػیذ ‪ --‬و‪ ٝ‬ثبص‪ ٓٞ‬یه سػب٘‪ ٝ‬اص ل‪ٙٔ َٛ‬بثؽ اٌب‪٘ ٜ‬بؿ‪ٙ‬بع خ‪ٛ‬د ادؾب وشد‪ ٝ٘ --ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب ایٗٔ‪ٛ‬سد ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسد ادؾبیی ؿجی‪ ٝ‬ایٗ غّط اػت ثّى‪ ٕٝٞ ٝ‬یمیٗ ثذا٘‪ٙ‬ذ اٌش أشیىب اکشاسی ثش اییٗ ٌی‪٘ٛ‬ی‪ ٝ‬أی‪ٛ‬س‬ ‫داؿت لطؿب تب و‪ٌ ٖٛٙ‬فتٍ‪ٞٛ‬ب ٔت‪ٛ‬لف ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ؿجى‪ ٝ‬خجشی اٍّ٘یؼی صثبٖ پشعتی‪ٚ‬ی ث‪٘ ٝ‬میُ اص‬ ‫ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬یه ٔ‪ٙ‬جؽ ٔطّؽ دس ت‪ٟ‬شاٖ خ‪ٛ‬ا٘ذ ٔذؾی ؿذ أشیىب ثش حفع ػبختبس تحیشییٓ ‪ٞ‬یبی فیّیج‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬ؾذْ ِغ‪ ٛ‬لب٘‪ ٖٛ‬وبتؼب اکشاس داسد ‪ ٚ‬سفؽ تحشیٓ اص ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬افشاد ثیبلیی ٔیب٘یذ‪ ٜ‬دس‬ ‫ِیؼت تحشیٓ ‪SDN‬سا ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ صٔبٖ اجشای ثشجبْ سد وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دولت حذاقل در هاه های پایانی به جای حاشیه ساسی به فکز هزدم باشذ‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬ؾض‪ٞ ٛ‬یات سئیؼ‪ٔ ٝ‬جّغ ٌفت‪ :‬د‪ِٚ‬ت و‪ ٝ‬دس ایٗ ‪ٞ‬ـت ػبَ وبسی ثشای ٔؿیییـیت‬ ‫ٔشدْ ٘ىشد‪ ٜ‬الالُ دس ٔب‪ٜٞ‬بی پبیب٘ی ؾٕش خ‪ٛ‬د جّ‪ٛ‬ی ؿیت ت‪ٙ‬ذ ٌشا٘ی‪ٞ‬ب سا ثٍیشد‪.‬‬ ‫احٕذ أیشاثبدی فشا‪ٞ‬ب٘ی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ لٓ دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٌفت‪ :‬د‪ِٚ‬ت و‪ ٝ‬دس ایٗ ‪ٞ‬ـؼیت‬ ‫ػبَ ثشای ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ‪ٚ‬ضؿیت ٔؿیـت ٔشدْ وبسی ٘ىشد‪ٔ ٚ ٜ‬ب حتی ؿب‪ٞ‬ذ ٌشا٘ی‪ٞ‬بی افؼبسٌؼیخت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ٜ‬اییٓ‬ ‫ثؿیذ ث‪٘ ٝ‬ػش ٔیسػذ دس ٔب‪ٞ ٜ‬بی پبیب٘ی ؾٕش خ‪ٛ‬د ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وبس ٔثجتی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ا٘جبْ ثذ‪ٞ‬ذ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت و‪ ٝ‬دس ایٗ چ‪ٙ‬ذ ػبَ الذاْ خبکی ثشای حُ ٔـىالت ٔؿیـتی ٔشدْ ٘ىیشد‪ ٜ‬الالیُ اٌیش الیذاْ‬ ‫ٔثجتی ‪ٕ٘ ٓٞ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ا٘جبْ د‪ٞ‬ذ وبسی و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬دس ٔب‪ٜٞ‬بی پبیب٘ی ؾٕش خ‪ٛ‬د فـبس وٕتشی ث‪ٔ ٝ‬یشدْ ‪ٚ‬اسد‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ؾض‪ٞ ٛ‬یات سئیؼ‪ٔ ٝ‬جّغ اغ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬البی ج‪ٟ‬بٍ٘یشی ث‪ ٝ‬جبی ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ـىالت سا ث‪ٌ ٝ‬شدٖ ایٗ‬ ‫‪ ٚ‬اٖ ثی‪ٙ‬ذاصد ث‪ٙ‬ـی‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی و‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ثیٗ دػتٍب‪ٜٞ‬بی اجشایی ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ثیب‪ٚ‬سد ‪٘ ٚ‬یٍیزاسد‬ ‫ثیؾ اص ایٗ ث‪ٔ ٝ‬شدْ فـبس ثیبیذ ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬مذس فشافى‪ٙ‬ی و‪ٙ‬ذ‪.‬أیشاثبدی خبطش٘ـبٖ وشد‪ :‬البی ج‪ٟ‬بٍ٘یشی وی‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بس ػبَ لجُ ٔیٌفت (ٔشدْ یبدتبٖ ‪ٞ‬ؼت) ثذا٘ذ و‪ ٝ‬االٖ ‪ٔ ٓٞ‬شدْ یبدؿبٖ ‪ٞ‬ؼت و‪ ٝ‬ایٗ البیبٖ چی‪ٝ‬‬ ‫ثالیی ثش ػش ٔشدْ ا‪ٚ‬سد‪ٜ‬ا٘ذ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ب دس ط‪ٞ َٛ‬ـت ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ؿب‪ٞ‬ذ ٌشا٘ی‪ٞ‬بی افؼبسٌؼیخیتی‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬دیٓ ‪ ٚ‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش ؿب‪ٞ‬ذ تؿطیّی وبسخب٘جبت ‪ٔ ٚ‬شدْ اص یىؼ‪ ٛ‬ثب افضایؾ لیٕت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش‬ ‫ثب وب‪ٞ‬ؾ دسأذ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫قالیباف‪ :‬در بزرسی صالحیتها قانون هحور باشذ نه سالیق سیاسی‬ ‫تحزینهای اهزیکا بایذ به صورت هوثز و قابل راستی اسهایی رفع شود‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬سئیغ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٌفت‪٘ :‬جیبییذ‬ ‫ا٘تخبثبت ؿ‪ٛ‬سای ؿ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب‪ ،‬وٓ ا‪ٕٞ‬یت دس ٘یػیش ٌیشفیتی‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬احشاص کالحیت ٘بٔضد‪ٞ‬بی ایٗ ا٘تخبثبت ثبیذ ثیب دلیت‬ ‫ک‪ٛ‬ست ٌیشد ‪ ٚ‬حمی اص ‪ٞ‬یییچ فیشدی صاییُ ٘ـی‪ٛ‬د‪ .‬ثیبثیه‬ ‫ٍ٘ب‪ٞ‬ذاسی ٌفت‪ :‬دس ا٘تخبثبت پیؾ س‪ ٚ‬ثش اػبع ٔ‪ٛٙ‬یبت ٔمبْ‬ ‫ٔؿػٓ س‪ٞ‬جشی‪ ،‬ایجبد صٔی‪ ٝٙ‬حض‪ٛ‬س حذاوثشی احبد ٔیشدْ دس‬ ‫ا٘تخبثبت أشی ٔ‪ ٚ ٟٓ‬اص جّٕ‪ ٝ‬دغذغ‪ٞٝ‬یبی جیذی سییبػیت‬ ‫ٔجّغ اػت‪ ،‬صیشا و‪ ٝ‬ثشٌضاسی یه ا٘یتیخیبثیبت پیشؿی‪ٛ‬سثی‪ٝ‬‬ ‫افضایؾ ‪ٕٞ‬جؼتٍی اجتٕبؾی ‪ ٚ‬تم‪ٛ‬یت پـت‪ٛ‬ا٘‪ٔ ٝ‬شدٔی ٘ػبْ جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی وٕه ؿبیب٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٘یٕی‪ٛ‬د‬ ‫‪ ٚ‬ثؼیبسی اص طشح‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬مـ‪ٞٝ‬بی خبسجی ثشای ایجبد فبکّ‪ٔ ٝ‬بثیٗ حبوٕیت ‪ٔ ٚ‬شدْ سا ٘مؾ ثشاه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫وشد‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ثش ایٗ اػبع ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثشخی اؾتشام‪ٞ‬ب ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد کالحیت ؿیذٌیبٖ اییٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص‬ ‫ا٘تخبثبت ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د أذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪ٛٔ ٝ‬سد ثشسػیی لیشاسٌیشفیت‪ٔ.‬ـیب‪ٚ‬سسئیییغ‬ ‫ٔجّغ افض‪ٚ‬د‪ :‬لبِیجبد دس ایٗ جّؼ‪ ٝ‬تبویذ داؿت و‪ ٝ‬حض‪ٛ‬س افشاد ٔتخلق‪ٔ ،‬تؿ‪ٟ‬ذ ‪ ٚ‬داسای تیجیشثی‪ ٝ‬دس‬ ‫صٔی‪ٞ ٝٙ‬بی ٔشتجط ثب ٔذیشیت ؿ‪ٟ‬شی دس ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٛ‬جت استمب ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ؿشایط ٔحییطیی‪ ،‬ؾیٕیشا٘یی‪،‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬اجتٕبؾی ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ٌشدد اصای‪ٙ‬ش‪٘ ٚ‬جبیذا٘تخبثبت ؿ‪ٛ‬سای ؿ‪ٟ‬ش‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب‪ ،‬وٓ ا‪ٕٞ‬یت دس ٘ػش ٌیشفیتی‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬احشاص کالحیت ٘بٔضد‪ٞ‬بی ایٗ ا٘تخبثبت ثبیذ ثب دلت ک‪ٛ‬ست ٌیشد ‪ ٚ‬حمی اص ‪ٞ‬یییچ فیشدی صاییُ‬ ‫٘ـ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ٌفت‪ ٓٞ :‬ثبیذ خط‪ ٛ‬لشٔض لب٘‪٘ٛ‬ی ‪٘ ٚ‬ػش ٔشاجؽ ٔ‪ٛ‬سد اػتؿالْ ٔ‪ٛ‬سد ٘ػش ثبؿذ ‪ٞ ٚ‬یٓ دس ؾیییٗ‬ ‫حبَ اص س‪ٚ‬یىشد ج‪ٙ‬بحی جذا د‪ٚ‬سی ٌشدد‪ .‬دسثبس‪ٞ ٜ‬ش د‪ ٚ‬ج‪ٙ‬بح ػیبػی ٘جبیذ دایش‪ ٜ‬کالحییت ‪ٞ‬یب ا٘یمیذس‬ ‫ت‪ٌ ًٙ‬شدد و‪ ٝ‬ثؼیبسی اص افشاد ٔتخلق ‪ٔ ٚ‬تؿ‪ٟ‬ذ ٘یض أىبٖ حض‪ٛ‬س دس ایٗ ا٘تخبثبت سا ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬ػخٍ‪ٛ‬ی د‪ِٚ‬ت ٌفت‪ٔ :‬الن ثشای‬ ‫تؿ‪ٟ‬ذات ‪ ٕٝٞ‬طشد‪ٞ‬ب ٔتٗ ثشجبْ ث‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬یطیبثیک اٖ‬ ‫وّی‪ ٝ‬تحشیٓ‪ٞ‬بی أشیىب ثبیذ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔ‪ٛ‬ثش ‪ ٚ‬لیبثیُ‬ ‫ساػتی اصٔبیی سفؽ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬سثیؿی اضبف‪ ٝ‬وشد‪ٔ :‬یالن‬ ‫ثشای تؿ‪ٟ‬ذات ‪ ٕٝٞ‬طشد‪ٞ‬ب ٔتٗ ثشجبْ ث‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬طیبثیک‬ ‫اٖ وّی‪ ٝ‬تحشیٓ ‪ٞ‬بی أشیىب ثبیذ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔ‪ٛ‬ثیش ‪ٚ‬‬ ‫لبثُ ساػتی اصٔبیی سفؽ ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی اغ‪ٟ‬بس داؿیت‪ :‬دس‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ساػتب‪ ،‬اص ٘ػش جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی اییشاٖ‪ ،‬د‪ِٚ‬یت‬ ‫أشیىب ٔؼئ‪ َٛ‬لطؿی ا٘جبْتؿ‪ٟ‬ذات ایٗ وـ‪ٛ‬س ث‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫ِزا ػیبػت داخّی ایبالت ٔتحذ‪ٛٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ؼ ت‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬ب ٘یؼت‪ .‬الصْ اػت تبویذ ؿ‪ٛ‬د اخیتیالد ٘یػیش‪ٞ‬یبییی‬ ‫دسثبس‪ِ ٜ‬یؼت سفؽ تحشیٕی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد ‪ِٚ‬ی ٔب ٔ‪ٛ‬فک ؿذیٓ ایٗ اختالفبت سا وب‪ٞ‬ؾ د‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬سایض٘ی ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫ٌفتٍ‪ٞٛ‬ب ادأ‪ ٝ‬داسد‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی د‪ِٚ‬ت ٌفت‪ :‬طشد‪ٞ‬بی ٔزاوش‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾّت داؿتٗ جّؼ‪ ۷G ٝ‬جیّیؼی‪ ٝ‬سا‬ ‫ثشٌضاس ٕ٘ی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ب ؿذ س‪ٚ‬ص جٕؿ‪ ٝ‬جّؼ‪ ٝ‬ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د فؿال دس ‪ٕٞ‬یٗ حذ ٔیی تی‪ٛ‬ا٘یٓ ثیٍی‪ٛ‬ییٓ وی‪ٝ‬‬ ‫ٔزاوشات دس حبَ پیـشفت ‪ٞ‬ؼت ‪ٚ ٚ‬صاست خبسج‪ ٝ‬دس صٔبٖ ٔمتضی اطالؼ سػب٘ی ویبٔیُ سا خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫وشد‪.‬سثیؿی دس پبػخ ث‪ ٝ‬ػ‪ِٛ‬ی دسثبس‪ ٜ‬اخشیٗ جضئیبت ثشسػی ؿ‪ٙ‬بػبیی ؾ‪ٛ‬أُ ػیشلیت فیبییُ کی‪ٛ‬تیی‬ ‫غشیف ٌفت‪ :‬ثؿذ اص ٔـخق ؿذٖ ػشلت فبیُ‪ ،‬سییغ جٕ‪ٟٛ‬س ٔحتشْ ثالفبکّ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬صاست اطیالؾیبت‬ ‫دػت‪ٛ‬س پیٍیشی ‪ٔ ٚ‬ـخق وشدٖ ؾ‪ٛ‬أُ ا٘تـبس ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ س‪ٚ‬ؿٗ ؿذٖ اثؿبد ٔؼئّ‪ ٝ‬سا داد٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ دس دثیشخب٘‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای أ‪ٙ‬یت ّٔی ثشسػی ‪ٔ ٚ‬جذدا ثش ٔؼئ‪ِٛ‬یت ‪ٚ‬صاست اطیالؾیبت‬ ‫دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬تبویذ ؿذ‪.‬‬ ‫ابزاس نگزانی وسیز کشور اس رد صالحیت‬ ‫داوطلبان انتخابات شوراها‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬سییغ ػتبد ا٘تخبثبت وـ‪ٛ‬س اص اثشاص ٍ٘شا٘ی‬ ‫‪ٚ‬صیش وـ‪ٛ‬س ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد کالحیت دا‪ٚ‬طّجیییٗ ؿی‪ٛ‬سا‪ٞ‬یب دس‬ ‫‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی ٘ػبست ؿ‪ٟ‬شػتب٘‪ٟ‬ب دس جّؼ‪ ٝ‬ثب سئیییغ ٔیجیّیغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی خجش داد‪ .‬پیبییٍیب‪ ٜ‬اطیالؼ سػیب٘یی ‪ٚ‬صاست‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ ،‬جٕبَ ؾشد سئیغ ػتبد ا٘تخبثیبت وـی‪ٛ‬س اغی‪ٟ‬یبس‬ ‫وشد‪ :‬دس پی اؾالْ سد کالحیت ٘بٔضد‪ٞ‬بی ؿ‪ٛ‬سای ؿی‪ٟ‬یش اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی ٘ػبست ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬دسخ‪ٛ‬اػت ‪ٞ‬ب ثیشای‬ ‫پیٍیشی ایٗ ٔؼبِ‪ٚ ،ٝ‬صیش وـ‪ٛ‬س دس دیذاس ثب سئیغ ٔیجیّیغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی و‪ ٝ‬ثب حض‪ٛ‬س تؿذادی اص اؾضیبی ‪ٞ‬یییئیت‬ ‫ٔشوضی ٘ػبست ثش ا٘تخبثبت ؿ‪ٛ‬سای ؿ‪ٟ‬ش ثشٌضاس ؿذ‪ ،‬س‪٘ٚ‬یذ‬ ‫احشاص کالحیت ٘بٔضد‪ٞ‬بی ا٘تخبثبت ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬بی اػالٔی ؿی‪ٟ‬یش‬ ‫‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب دس ‪ٞ‬یبت‪ٞ‬بی ٘ػبست ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬ب سا ثشسػی وشد‪.‬‬ ‫ؾشد ٌفت‪ :‬حض‪ٛ‬س سئیغ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػیالٔیی‪ٚ ،‬صییش‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ ،‬سئیغ ػتبد ا٘تخبثبت وـ‪ٛ‬س‪ٔ ،‬ؿب‪ ٖٚ‬پبسِٕب٘ی ‪ٚ‬صاست‬ ‫وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬تؿذادی اص اؾضبی ‪ٞ‬یییات ٔیشویضی ٘یػیبست ثیش‬ ‫ا٘تخبثبت ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬ب‪ ،‬ثشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬س‪٘ٚ‬ذ ا٘تخیبثیبت ؿی‪ٛ‬سا‪ٞ‬یبی‬ ‫اػالٔی ؿ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب ‪ٚ ٚ‬ضؿیت ثشسػی کالحیت ٘بٔضد‪ٞ‬بی‬ ‫ایٗ ا٘تخبثبت دس ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی ٘ػبست ؿ‪ٟ‬یشػیتیبٖ ‪ٞ‬یب‪ٔ ،‬ی‪ٛ‬سد‬ ‫ثشسػی لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫ؾشد افض‪ٚ‬د‪ٚ :‬صیش وـ‪ٛ‬س دس ایٗ جّؼ‪ ،ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ ؿىُ ٌیییشی‬ ‫‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی اجشایی ‪ ٚ‬ؾّٕىشد ا٘‪ٟ‬ب سا دس ثشسػی کالحیییت‬ ‫دا‪ٚ‬طّجیٗ ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س ثش اػبع سؾبیت د‪ ٚ‬اکُ لیب٘ی‪ٖٛ‬‬ ‫ٔذاسی ‪ ٚ‬ثیطشفی ثیبٖ وشد ‪٘ ٚ‬ؼیجیت ثی‪ ٝ‬سد کیالحیییت‬ ‫دا‪ٚ‬طّجیٗ دس ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی ٘ػبست ؿ‪ٟ‬شػتبٖ‪ٞ‬ب اثیشاص ٘یٍیشا٘یی‬ ‫وشد‪ٔ .‬ؿب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صاست وـ‪ٛ‬س خبطش ٘ـبٖ وشد‪ :‬پغ اص‬ ‫ت‪ٛ‬ضیحبت ‪ٔ ٚ‬جبحث اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪ ،ٜ‬سئیغ ٔجّیغ ثیش صٔییی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ػبصی حض‪ٛ‬س افشاد ٔتخلق‪ٔ ،‬تؿ‪ٟ‬ذ ‪ ٚ‬داسای تیجیشثی‪ ٝ‬دس‬ ‫صٔی‪ٞٝٙ‬بی ٔشتجط ثب ٔذیشیت ؿ‪ٟ‬شی دس ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬ب‪ ،‬ثشای استمب ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ؿشایط ٔحیطی‪ ،‬ؾٕشا٘ی‪ ،‬فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬اجتٕبؾی ؿ‪ٟ‬یش‪ٞ‬یب‬ ‫تاویذ ‪ ٚ‬تلشیح وشد و‪٘ ٝ‬جبیذ ا٘تخبثیبت ؿی‪ٛ‬سای ؿی‪ٟ‬یش ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬ػتب‪ ،‬وٓ ا‪ٕٞ‬یت دس ٘ػش ٌشفت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬احیشاص کیالحیییت‬ ‫٘بٔضد‪ٞ‬بی ایٗ ا٘تخبثبت ثبیذ ثب دلت ک‪ٛ‬ست ٌیشد ‪ ٚ‬حمی اص‬ ‫‪ٞ‬یچ فشدی صایُ ٘ـ‪ٛ‬د ‪ٞ ٚ‬یات ٘ػبست‪ ،‬وبٔال ٔ‪ٙ‬یلیفیب٘ی‪ٚ ٝ‬‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬ثذ‪ِ ٖٚ‬حبظ ٌشایؾ ػیبػی‪ ،‬ؾُٕ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫بلینکن‪ :‬هسیز سیادی بایذ بزای احیای بزجام طی شود‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٚ -‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬أشیىب دس‬ ‫ٌفت‪ٌٛٚ‬یی‪ٛٔ ،‬اضؽ ایٗ وـ‪ٛ‬س دسثبس‪ ٜ‬پیؾ ثشد‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ دس ساػتبی احیییبی تی‪ٛ‬افیک‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬دیپّٕبػی ٔؼتمُ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ثیب‬ ‫یىذیٍشی اص جّٕ‪ ٝ‬ایشاٖ‪-‬ؾشثؼتبٖ سا ثیبٖ وشد‪.‬‬ ‫ا٘ت‪٘ٛ‬ی ثّی‪ٙ‬ىٗ‪ٚ،‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬أیشییىیب وی‪ٝ‬‬ ‫ثشای ٔـبسوت دس ٔزاوشات ٘ـؼت جیی ‪ ۷‬ثی‪ٝ‬‬ ‫ِ‪ٙ‬ذٖ ػفش وشد‪ ٜ‬اػت‪ ،‬دس ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب س‪ٚ‬ص٘یبٔی‪ٝ‬‬ ‫فبی‪ٙٙ‬ـبَ تبیٕض دس پبػخ ثی‪ ٝ‬پیشػیـیی دسٔی‪ٛ‬سد‬ ‫ا٘تخبثبت سیبػت جٕ‪ٟٛ‬سی پیؾ س‪ ٚ‬دس اییشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫أىبٖ تبثیشٌیزاسی ا٘یتیخیبثیبت ثیشٔیزاویشات‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای‪ ،‬ثب ٌفتٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دسٔ‪ٛ‬سداٖ ٘ػش ٕ٘ید‪ٞ‬ذ‪،‬‬ ‫افیض‪ٚ‬د‪:‬پیییییؾ ثییییی‪ٙ‬ییی ثؼیییییبسدؿی‪ٛ‬اساػییت ‪ٔٚ‬ییٗ‬ ‫ٕ٘ی خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬دس ٔ‪ٛ‬سد تبثیشی وی‪ ٝ‬سلیٓ خی‪ٛ‬سدٖ‬ ‫یه ٘تیج‪ ٝ‬یب ٘تیج‪ٝ‬ای دیٍش دس ا٘تخبثبت ایشاٖ ثش‬ ‫ٔزاوشات ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای داسد یب ٘ذاسد حذع ‪ٌٕ ٚ‬ب٘ی‬ ‫ٔطشح و‪ِٚ ٓٙ‬ی دسٔ‪ٛ‬سد ٘ىت‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬اؿبس‪ ٜ‬ؿیذ‪،‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ػشْ ‪ٚ‬اضح اػت و‪ ٝ‬تلٕیٌٓیش٘ذ‪ ٜ‬دس ٘یػیبْ‬ ‫ایشاٖ ویؼت ‪ ٚ‬اٖ ؿخق س‪ٞ‬جش اػت ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬اػیت‬ ‫و‪ ٝ‬تلٕیٕبت اکّی سا دس ٔ‪ٛ‬سد س‪ٚ‬یىیشد اییشاٖ‬ ‫ٔی ٌیشد‪.‬ثّی‪ٙ‬یىیٗ ٔیطیشح ویشد‪ٔ :‬یب دس ‪ٚ‬ییٗ‬ ‫ٔزاوشاتی جذی داؿت‪ٝ‬ایٓ ‪ ٚ‬ایٗ ٔزاوشات چی‪ٙ‬یذ‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬جشیبٖ داسد‪ .‬ث‪٘ ٝ‬ػیش ٔیٗ ؿیب‪ٞ‬یذ‬ ‫ثشخی پیـشفت‪ٞ‬ب‪ ،‬دػت وٓ دس ٔ‪ٛ‬سد جذیتی و‪ٝ‬‬ ‫ایبالت ٔتحذ‪ ٜ‬ثشای ثبصٌـت ث‪ ٝ‬اجشای د‪ ٚ‬طشفی‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ثیشجیبْ اخیتیییبس ویشد‪ ٜ‬اػیت‪،‬‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ٜ‬ایٓ‪ .‬اٌش لشاس ثبؿذ ث‪ ٝ‬جبیی ثشػیٓ‪ٔ ،‬ب ‪ٞ‬ی‪ٙ‬ی‪ٛ‬ص‬ ‫سا‪ٞ‬ی دساص دس پیؾ داسیٓ‪ٛٙٞ .‬ص ثبیذ ثجی‪ٙ‬ییٓ وی‪ٝ‬‬ ‫ایب ایشاٖ ت‪ٛ‬ا٘بیی ‪ ٚ‬تٕبیُ ثی‪ ٝ‬تلیٕیییٓ ٌیییشی‬ ‫ضش‪ٚ‬سی دس ٔ‪ٛ‬سد ثبصٌـت خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬تؿ‪ٟ‬ذاتؾ سا‬ ‫داسد‪ٚ.‬صیشخبسج‪ ٝ‬أشیىب ادأ‪ ٝ‬داد‪ٔ :‬یٗ فیىیش‬ ‫ٔیو‪ٕٞ ٓٙ‬بٖط‪ٛ‬س و‪ ٝ‬یىی اص ‪ٕٞ‬ىیبسا٘یٓ چی‪ٙ‬یذ‬ ‫س‪ٚ‬ص پیؾ ٌفت‪ٔ ،‬ؼیش پیؾ س‪ٚ‬یٔیبٖ ثیییؾ اص‬ ‫ٔؼبفت طی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬پغ ثبیذ ثجی‪ٙ‬یٓ ث‪ ٝ‬ویجیب‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ سػییذ‪.‬ا‪ ٚ‬دسثیبس‪ٔ ٜ‬یزاویشات اییشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ؾشثؼتبٖ ٘یض ثیبٖ وشد و‪ٌ ٝ‬فت ‪ٌ ٚ‬ی‪ٞٛ‬یب ٔیییبٖ‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬ؾشثؼتبٖ ػؿ‪ٛ‬دی دس ساػیتیبی ویب‪ٞ‬یؾ‬ ‫ت‪ٙ‬ؾ دس خب‪ٚ‬سٔیب٘‪ ،ٝ‬پیـشفتی اػیت وی‪ ٝ‬اص اٖ‬ ‫اػتمجبَ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫بایذن و بن سایذ تلفنی رایشنی کزدنذ‪ /‬ایزان یکی اس هحورهای گفتگو‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬وب ػفیذ دس ثیب٘ی‪ ٝ‬ای اص ٌفتٍ‪ٛ‬ی تّف‪ٙ‬ی سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س أیشییىیب ‪ِٚ ٚ‬یییؿی‪ٟ‬یذ‬ ‫اث‪ٛ‬غجی پیشأ‪ ٖٛ‬س‪ٚ‬اثط د‪ٚ‬جب٘ج‪ٛٔ ٚ ٝ‬ض‪ٛ‬ؾبت ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬ثیٗ إِّّی اص جّٕ‪ ٝ‬ایشاٖ خجش داد‪.‬س‪ٚ‬ػیییب‬ ‫اِی‪ ،ْٛ‬وب ػفیذ اص ٌفتٍ‪ٛ‬ی تّف‪ٙ‬ی سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س أشیىب ثب ‪ِٚ‬یؿ‪ٟ‬ذ اث‪ٛ‬غجی خجش داد‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایٗ ٌضاسؽ‪ ،‬وب ػفیذ دس ثیب٘ی‪ ٝ‬ای اؾالْ وشد و‪ ٝ‬ج‪ ٛ‬ثبیذٖ‪ ،‬سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س أشیىیب دس‬ ‫ٌفتٍ‪ ٛ‬ثب ٔحٕذ ثٗ صایذ‪ِٚ ،‬یؿ‪ٟ‬ذ اث‪ٛ‬غجی ثش ا‪ٕٞ‬یت ؿشاوت ط‪ٛ‬ال٘ی ٔذت ثیٗ د‪ ٚ‬وـی‪ٛ‬س تیبویییذ‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دس ایٗ ثیب٘ی‪ ٝ‬أذ‪ ٜ‬اػت‪ :‬د‪ ٚ‬طشد دس ایٗ تٕبع تّف‪ٙ‬ی چبِؾ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬طم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ثیٗ إِّّی اص جیّٕی‪ٝ‬‬ ‫پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬افغب٘ؼتبٖ‪ ،‬اثؿبد ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ ‪ ٚ‬تالؽ ٔـتشن ثشای وب‪ٞ‬ؾ ت‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثشلشاسی کّح دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬خب‪ٚ‬سٔیب٘‪ ٝ‬سا ٔ‪ٛ‬سد ثحث لشاس داد٘ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ثیب٘ی‪ٔ ٝ‬یافضایذ‪ :‬ثبیذ دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػتب ثش ا‪ٕٞ‬یت سا‪ٞ‬جشدی ؾبدی ػبصی س‪ٚ‬اثط ثیٗ أبسات ‪ ٚ‬اػشائیُ تبویذ وشد ‪ ٚ‬حٕبیت وبُٔ خ‪ٛ‬د سا ثشای تم‪ٛ‬یت‬ ‫‪ٌ ٚ‬ؼتشؽ ایٗ س‪ٚ‬اثط اؾالْ ٕ٘‪ٛ‬د‪.‬وب ػفیذ افض‪ٚ‬د‪ :‬ثبیذٖ ‪ ٚ‬ثٗ صایذ دسثبس‪ ٜ‬ا‪ِٛٚ‬یت تالؽ ثب یىذیٍش ثشای حُ ٔ‪ٙ‬بصؾبت اص جّٕ‪ ٝ‬ثحیشاٖ ا٘ؼیب٘یی دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬تیٍشای اتی‪ٛ‬پی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک سػیذ٘ذ‪.‬‬ ‫هجلس در جزیان هذاکزات وین نیست‪ /‬تحزینها بایذ کاهل لغو شود‬ ‫تبادل سنذانیان هیان اهزیکا و ایزان در دستور‬ ‫کار هذاکزات وین نیست‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ویب ػیفیییذ أیش‪ٚ‬ص دس‬ ‫ػخ‪ٙ‬ب٘ی اؾالْ وشد‪ٌ :‬ضاسؽ‪ٞ‬ب دسثبس‪ ٜ‬تجبدَ ص٘ذا٘یبٖ ثیب‬ ‫ایشاٖ ٘بدسػت اػت؛ ایٗ ٔی‪ٛ‬ضی‪ٛ‬ؼ دس دػیتی‪ٛ‬س ویبس‬ ‫ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ٘یؼت‪.‬جٗ ػبوی ػخ‪ٍٛٙ‬ی وب ػفییذ‬ ‫أش‪ٚ‬ص ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬دس و‪ٙ‬فشا٘غ ٔطج‪ٛ‬ؾیبتیی اؾیالْ ویشد‪:‬‬ ‫ٌضاسؽ‪ٞ‬ب دسثبس‪ ٜ‬تجبدَ ص٘ذا٘یبٖ ثب ایشاٖ ٘بدسػت اػت‪.‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی وب ػفیذ دس ایٗ ثبس‪ٌ ٜ‬فت و‪ ٝ‬تالؽ‪ٞ‬بیی‬ ‫دس ایٗ ساػتب دس ثبالتشیٗ ػط‪ٛ‬ح اص طشیک ویب٘یبَ ‪ٞ‬یبی‬ ‫ٔؼتمیٓ ‪ ٚ‬غیشٔؼتمیٓ ٔیبٖ ت‪ٟ‬شاٖ ‪ٚ ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ ا٘جبْ ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫اػت؛ أب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ ٔجبدِ‪ ٝ‬ص٘ذا٘یبٖ ٔییبٖ د‪ ٚ‬طیشد دس‬ ‫دػت‪ٛ‬س وبسٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ٘یؼت‪ٚ.‬ی دس ادأی‪ ٝ‬اضیبفی‪ٝ‬‬ ‫وشد و‪ٞ ٝ‬شٌ‪ٌ ٝ٘ٛ‬فتٍ‪ٛ‬ی غیشٔؼتمیٓ ثب اییشاٖ دسثیبس‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ ص٘ذا٘یبٖ‪ ،‬جذا اص ٔزاوشات ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪٘.‬ذ پشایغ ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست خبسج‪ ٝ‬أیشییىیب٘یییض‬ ‫یىـ‪ٙ‬ج‪ٞ ٝ‬فت‪ ٝ‬جبسی دس ػخ‪ٙ‬ب٘ی اؾیالْ ویشد‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬دوی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬دػتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ثبت‪ٟ‬شاٖ دسثبس‪ ٜ‬تجبدَ ص٘ذا٘ییبٖ‬ ‫سا سد ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست خبسج‪ ٝ‬أشیىب دس ایٗ‬ ‫ثبس‪ٌ ٜ‬فت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ٌ :‬ضاسؽ‪ٞ‬ب دسثبس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬افک تجبدَ ص٘یذا٘یییبٖ‬ ‫کحیح ٘یؼت‪ٕٞ .‬ب٘ط‪ٛ‬س و‪ٔ ٝ‬ب ٌفتیٓ ‪ٕٞ‬یـ‪ٔ ٝ‬ی‪ٛ‬ضی‪ٛ‬ؼ‬ ‫ص٘ذا٘یبٖ ثبصداؿتی یب ٔفمی‪ٛ‬د ؿیذ‪ ٜ‬دساییشاٖ سأیطیشح‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ ‪ٚ‬تب صٔیب٘یییىی‪ ٝ‬ا٘ی‪ٟ‬یبساثی‪ ٝ‬خیب٘ی‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬یبیـیبٖ‬ ‫ثشػب٘یٓ‪،‬ت‪ٛ‬لف ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد‪.‬ؿجى‪ ٝ‬إِیبدیٗ پیـتیش ثی‪ٝ‬‬ ‫٘مُ اصٔ‪ٙ‬بثؽ ایشا٘ی اؾالْ وشد‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬دوی‪ٚ ٝ‬اؿی‪ٙ‬یٍیتیٗ ‪۴‬‬ ‫ص٘ذا٘ی ایشا٘ی سااصادخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫وسارت خارجه هجزی خوبی بزای اجزای‬ ‫سیاستهای نظام در بزجام نبود‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬ؾض‪ٞ ٛ‬یئت سئیؼ‪ٔ ٝ‬یجیّیغ ؿی‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی ٌفت‪ٚ :‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ٘ ٝ‬تی‪ٙ‬ی‪ٟ‬یب ٔیجیشی‬ ‫خ‪ٛ‬ثی ثشای اجشای ػیبػت‪ٞ‬بی ٘ػبْ دس ثشجیبْ ٘یجی‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ثّى‪ٔ ٝ‬ـب‪ٚ‬س خ‪ٛ‬ثی ‪٘ ٓٞ‬ج‪ٛ‬د٘ذ‪.‬احٕذ أیشاثبدی فشا‪ٞ‬ب٘یی‬ ‫دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اِی ٔج‪ٙ‬ی ثش ایی‪ٙ‬یىی‪ ٝ‬س‪ٞ‬یجیش ا٘یمیاله‬ ‫فشٔ‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬ػیبػتٌزاسی دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػیبػت خبسجیی‬ ‫سا ‪ٚ‬صاست خبسج‪ ٝ‬تؿییٗ ٕ٘یو‪ٙ‬ذ أیب ‪ٚ‬صاست خیبسجی‪ٝ‬‬ ‫ٔیییجیییشی اػیییت‪،‬اییییباییییٗ تیییؿیییجیییییییشاصس‪ٞ‬یییجیییشی‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬یچ وبس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬دٖ ‪ٚ‬صاست خبسج‪ ٝ‬اػت‪ٌ ،‬یفیت‪:‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ٞ ٝ‬یچ وبس‪ ٜ‬اػیت‪،‬‬ ‫حشد کحیحی ٘یؼیت ‪ٚ‬اٌیش‪ٚ‬صاست أی‪ٛ‬س خیبسجی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یییییچ وییبس‪ ٜ‬ثیی‪ٛ‬د‪،‬پییغ چییشاسئیییییغ جییٕیی‪ٟ‬یی‪ٛ‬س‬ ‫ٔزاوشات ثشجبْ سا و‪ ٝ‬دس دثیشخب٘‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای ؾبِی أ‪ٙ‬یت‬ ‫ّٔی ا٘جبْ ٔیؿذ‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ٙٔ ٝ‬تمُ وشد؟‬ ‫‪ٚ‬صاست خییبسجیی‪ ٝ‬تییٕییبْ تییؿیی‪ٟ‬ییذات ثییشجییبْ سا‬ ‫یه ثبس‪ ٜ‬پزیشفت‪ٚ.‬ی ثیبٖ وشد‪ :‬دس ٔزاویشات‪ ،‬ؿیش‬ ‫ٌزاؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثحث‪ٞ‬بی ثشجبْ ٌبْ ث‪ٌ ٝ‬بْ پییؾ‬ ‫ثش‪ٚ‬د‪ ،‬أب ٔؼئ‪ٛ‬الٖ ‪ٚ‬صاست خبسج‪ٔ ٝ‬ب تٕبْ تؿی‪ٟ‬یذات سا‬ ‫یه ثبس‪ ٜ‬پزیشفت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػپغ ادؾب وشد٘ذ و‪ٔ ٝ‬ب ثیـتیش اص‬ ‫ایٗ ت‪ٛ‬اٖ ٘ذاؿتیٓ ‪ ٚ‬دیٍش وبسی اص دػتٕبٖ ثش ٕ٘یأذ‪.‬‬ ‫ؾض‪ٞ ٛ‬یئت سئیؼ‪ٔ ٝ‬جّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٔتزوش ؿیذ‪:‬‬ ‫ثشای دػتٍب‪ ٜ‬دیپّٕبػی ؿش ٌزاؿت‪ ٝ‬ؿیذ‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬د وی‪ٝ‬‬ ‫تؿ‪ٟ‬ذات خ‪ٛ‬د دس ثشجبْ سا ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٌبْ ث‪ٌ ٝ‬بْ ا٘جیبْ‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ‬ ‫‪.‬أیشاثبدی فشا‪ٞ‬ب٘ی تبویذ وشد‪ :‬اتفبل ًب اػییجیی وی‪ ٝ‬دس‬ ‫ثشجبْ دیذیٓ‪ ،‬اص ج‪ٟ‬ت اخیتیییبسات صییبدی ثی‪ٛ‬د وی‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬داؿت ‪ ٚ‬اٌش ‪ٚ‬صاست خبسج‪ ٝ‬تٕیبْ‬ ‫اٖ ٔ‪ٛ‬اسدی سا و‪ ٝ‬ػیبػت ٌزاسی ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬دسػتیی‬ ‫ؾّٕیبتی ٔیوشد‪ ،‬االٖ ‪ٚ‬ضؽ ٔب دس ثشجبْ ای‪٘ ٍٝ٘ٛٙ‬یجی‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٕٝٞ ٝ‬تؿ‪ٟ‬ذات ثش وـ‪ٛ‬س ٔب تحٕیُ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ضشس و‪ٙ‬یٓ‬ ‫‪ ٚ‬طشد ٔمبثُ ث‪ٞ ٝ‬یچیه اص تؿ‪ٟ‬ذات خ‪ٛ‬د ؾُٕ ٘ى‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬ؾض‪ ٛ‬وٕیؼییی‪ ٖٛ‬الیتیلیبدی دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی تلشیح وشد‪ :‬اِیجیتی‪ٝ‬‬ ‫ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٌیفیت‪٘ :‬یٕیبیی‪ٙ‬یذٌیبٖ خجش‪ٞ‬ب حبوی اص اٖ اػت و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت أشیىب ت‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔجّغ ‪ٞ‬یچ اطالؾی اص ٔزاوشات ‪ٚ‬ییٗ ٘یذاس٘یذ ثشداؿتٗ ‪ ٕٝٞ‬تحشیٓ ‪ٞ‬بی ایشاٖ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست یىجیب‬ ‫چشا و‪ ٝ‬تیٓ ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬ب تبو‪ ٖٛٙ‬تیٕیبْ اییٗ سا ٘ذاسد ‪ ٚ‬دس ا٘جب ؿش‪ ٚ ٚ‬دػت‪ٝ‬ث‪ٙ‬ذی‪ٞ‬بییی سا‬ ‫ٔیزاوییشات سا ثیی‪ ٝ‬کیی‪ٛ‬ست ٔییحییشٔییب٘ی‪٘ ٝ‬ییٍیی‪ ٝ‬ثشای ِغ‪ ٛ‬تحشیٓ‪ٞ‬بی ایشاٖ دس ٘ػش ٌشفت‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ا٘ذ‪ٔ.‬حؼٗ ؾّیضاد‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬ثیشای ٔیزاویش‪ ٜ‬ؾّیضاد‪ٌ ٜ‬فت‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ اخیشاً ج‪ٟ‬ی‪ٛ‬سی خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یبٖ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌبٖ خط لشٔض‪ٞ‬بیی اص ػ‪ٛ‬ی س‪ٞ‬جیش ٔیؿیػیٓ دس و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬أشیىب دس حیبَ تلی‪ٛ‬ییت طیشحیی‬ ‫ا٘ماله تشػیٓ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ٔ ٝ‬یزاویشات ثیبییذ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثش اػبع اٖ ثشای ِغ‪ ٛ‬تیحیشییٓ ‪ٞ‬یبی تحشیٓ ‪ٞ‬بی ایشاٖ سا ِغ‪ ٛ‬وی‪ٙ‬یذ‪٘.‬یٕیبیی‪ٙ‬یذ‪ٔ ٜ‬یشدْ‬ ‫ٔطبثک ثب ایٗ خط‪ ٛ‬لشٔض ا٘جبْ ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ثب ثیییبٖ جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ‪ ،‬ثبیذ دس اثتذا اجیبص‪ ٜ‬اٖ ػپیذاٖ دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی تبویذ ویشد‪:‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬زاوش‪ ٜ‬ثبییذ ثیب ‪ٞ‬یذد ثیشداؿیتیٗ ویُ اص و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬اخیز ؿی‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی افیض‪ٚ‬د‪ :‬دس کی‪ٛ‬ست ٔب اٌش دیپّٕبػی ٔمب‪ٔٚ‬ت سا ػشِ‪ٛ‬ح‪ٔ ٝ‬یزاویشات‬ ‫تحشیٓ‪ٞ‬ب ا٘جبْ ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬تبػفب٘‪ٕ٘ ٝ‬بی‪ٙ‬یذٌیبٖ تل‪ٛ‬یت طشح ٔزو‪ٛ‬س‪ٞ ،‬ش ٌ‪ ٝ٘ٛ‬تی‪ٛ‬افیک د‪ِٚ‬یت خ‪ٛ‬د لشاس د‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬اص لب٘‪ ٖٛ‬خ‪ٛ‬ه الذاْ سا‪ٞ‬جیشدی‬ ‫ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ‪ٞ‬یچ اطالؼ دلیییمیی اص ثبیذٖ ثب ایشاٖ ثشای احیبی ثشجبْ‪ ٛٙٔ ،‬ث‪٘ ٝ‬یػیش ثشای ِغ‪ ٛ‬تحشیٓ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬کیب٘ت اص حم‪ٛ‬ق ّٔت ایشاٖ‬ ‫ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ٘ذاس٘ذ چشا و‪ ٝ‬تیٓ ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬یذ‪ ٜ‬و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬اختیبسات سئییغ جیٕی‪ٟ‬ی‪ٛ‬س حذاوثش اػتفبد‪ ٜ‬سا ثجشیٓ‪ ،‬حتٕبً ٔیی تی‪ٛ‬ا٘یییٓ دس‬ ‫ٔب تبو‪ ٖٛٙ‬تٕبْ ایٗ ٔیزاویشات سا ثی‪ ٝ‬کی‪ٛ‬ست أشیىب ثشای ِغ‪ ٛ‬تحشیٓ ‪ٞ‬یبی اییشاٖ اص طیشییک ٔزاوشات ث‪ٛٔ ٝ‬فمیت دػت یبثیٓ أب دس غیش اییٗ‬ ‫ٔحشٔب٘‪ ٍٝ٘ ٝ‬داؿت‪ٔ ٚ ٝ‬طبِت دلیمیی سا اص اییٗ کذ‪ٚ‬س فشٔبٖ اجشایی ٘یض ٔحذ‪ٚ‬د خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿیذ ‪ ٚ‬ک‪ٛ‬ست‪ٕ٘ ،‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ ٔ‪ٛ‬فک ثبؿیٓ ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ثبس‪ٔ ٜ‬شدْ سا‬ ‫ٔزاوشات اؾالْ ٘ىشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ػپیییذاٖ ‪ٚ‬ی ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘ذ یهطشف‪ ٚ ٝ‬ثذ‪ ٖٚ‬اجبص‪ ٜ‬وی‪ٙ‬یٍیش‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬ثیشا‪ٔ ٝٞ‬یوـب٘یٓ‪.‬‬ ‫حشوت ثبص ٘بیؼتبد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬اص ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬یزؿیتی‪ٔ ٝ‬زاوشات سیؼه صیبدی ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬داسد‪.‬دس ‪ٕٞ‬یٗ استجب ‪ ،‬ؿیجیىی‪ ٝ‬ثی‪ٙ‬ی وشد و‪ ٝ‬د‪ٚ‬سٕ٘بی سػیذٖ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک دس ایٗ صٔی‪ٚ ٝٙ‬ج‪ٛ‬د داسد ‪ٚ‬‬ ‫(‪ٞ‬فتٓ اسدیج‪ٟ‬ـت) ؿب‪ٞ‬ذ اغبص د‪ٚ‬س ػ‪ ْٛ‬اص ایٗ ػشی اص ٌیفیت ‪ ٚ‬أشیىبیی ثّ‪ٔٛ‬جشی جٕؿ‪ ٝ‬د‪ ٓٞ‬اسدیجی‪ٟ‬یـیت اص لی‪ َٛ‬د‪ٔ ٚ‬یمیبْ ػ‪ٛ‬د طشد‪ٞ‬ب دس ایٗ اػت و‪ٞ ٝ‬شچ‪ ٝ‬ػشیؽتش سا‪ ٜ‬حیّیی سا ثیشای‬ ‫گشارش‬ ‫ٌ‪ٞٛ‬ب ث‪ٛ‬دیٓ؛ ٘ـؼتی و‪ٕٞ ٝ‬ب٘‪ٙ‬ذ د‪ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی لجُ دس ػطح ٔؿب‪٘ٚ‬بٖ ‪ ٚ‬اس‪ٚ‬پبیی ‪ -‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دِیُ حض‪ٛ‬س ٔؼیتیمیییٓ دس ٔیزاویشات ‪ٚ‬ییٗ ‪ ٚ‬اجشای وبُٔ ثشجبْ ثیبث‪ٙ‬ذ‪ٚ .‬صیش خبسج‪ ٝ‬اٍّ٘یییغ ادأی‪ ٝ‬داد اییٗ‬ ‫ٔذیشاٖ ػیبػی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ٌ ٚ‬یش‪ ۴+۴ ٜٚ‬ثیشٌیضاس حؼبػیت ٌفت ‪ٌٞٛ ٚ‬ب ٔبیُ ث‪ ٝ‬فبؽ ؿیذٖ ٘یبٔـیبٖ ٘یجی‪ٛ‬د٘یذ‪ -‬ؿب٘غ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ٔ ٝ‬زاوشات ‪ٚ‬یٗ تب پیؾ اص ثشٌضاسی ا٘تخبثبت‬ ‫ؿذ‪ .‬سیبػت اٖ سا ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ٔؿب‪ ٖٚ‬دثیش ویُ ػیش‪ٚ‬ییغ الیذاْ ٌضاسؽ وشد و‪ ٝ‬لذست ‪ٞ‬بی ج‪ٟ‬ب٘ی دس پی احیبی ثشجبْ تب پیبییبٖ سیبػت جٕ‪ٟٛ‬سی ایشاٖ ث‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬ثیشػیذ‪.‬اص طیشفیی ‪ٞ‬یٕیضٔیبٖ ثیب‬ ‫گام های رو به جلو در دو هسیز‬ ‫خبسجی اتحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ثش ؾ‪ٟ‬ذ‪ٌ ٜ‬شفت ‪ ٚ‬سیبػت ‪ٞ‬یبت ایشا٘ی سا ٘یض ایٗ ٔب‪ٞ ٜ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ثّ‪ٔٛ‬جشی ث‪٘ ٝ‬مُ اص اٖ ‪ٞ‬ب افض‪ٚ‬د‪ٌ :‬یشچی‪ ٝ‬اییشاٖ ‪ٔ ٚ‬زاوشات ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای دس ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬دیپّٕبػی فؿبَ ایشاٖ دس ٔ‪ٙ‬طیمی‪٘ ٝ‬یییض‬ ‫ػیذ ؾجبع ؾشالچی ٔؿب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسجی‪ ٝ‬وـی‪ٛ‬سٔیبٖ أشیىب دس ٔؼیش ت‪ٛ‬افک پیـشفت وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬بٖ سا‪ ٜ‬صییبدی تیب ادأ‪ ٝ‬داسد‪ٔ .‬حٕذ ج‪ٛ‬اد غشیف ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـی‪ٛ‬سٔیبٖ دس‬ ‫وین و هنطقه‬ ‫ؾ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داس ث‪ٛ‬د‪.‬ثش پبی‪ ٝ‬ثیب٘ی‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬اتحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پیب س‪ٚ‬ص ؿی‪ٙ‬یجی‪ ۴۴ ٝ‬سػیذٖ ث‪ ٝ‬تفب‪ ٓٞ‬ثبلی اػت‪.‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ؿت‪ ٝ‬ایٗ ؿجى‪ ،ٝ‬د‪ ٚ‬طیشد دس ٔیب‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی اخیش ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ؾشاق‪ ،‬لطش ‪ ٚ‬ؾٕبٖ ‪ ٚ‬وی‪ٛ‬ییت ػیفیش‬ ‫اسدیج‪ٟ‬ـت ٔب‪ ٜ‬دس ایٗ خلی‪ٛ‬ف ا٘یتیـیبس داد‪ ،‬دس اییٗ د‪ٚ‬س اص ف‪ٛ‬سی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افمی دػت یبفت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثش اػبع اٖ د‪ٚ‬سثیٗ ‪ٞ‬بی اطا٘یغ وشد‪ٚ.‬ی چ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص پیؾ ثب ا٘تـبس ت‪ٛ‬ئیتی ثب تیبویییذ ثیش اییٗ وی‪ٝ‬‬ ‫ٔزاوشات ثش ادأ‪ ٝ‬سایض٘ی ‪ٞ‬ب پیشأ‪ ٖٛ‬ثبصٌـت ٔحتُٕ أشیىیب ثی‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ فؿبِیت ‪ٞ‬ب دس تبػیؼبت اکّی ایشاٖ سا ضجط وی‪ٙ‬ی‪ٙ‬یذ أیب ٘ـب٘‪ٞٝ‬بی ٔثجت دس ‪ٞ‬ش د‪ٔ ٚ‬ؼیش (‪ٚ‬یٗ ‪ٙٔ ٚ‬طم‪ )ٝ‬ث‪ ٝ‬چـٓ ٔیخی‪ٛ‬سد‪،‬‬ ‫ثشجبْ ‪ ٚ‬اطٕی‪ٙ‬بٖ اص اجشای وبُٔ ‪ٛٔ ٚ‬ثش ایٗ ت‪ٛ‬افک تبویذ ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ثبصسػبٖ ت‪ٟٙ‬ب دس ک‪ٛ‬ستی ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ث‪ٔ ٝ‬حت‪ٛ‬ای اٖ‪ٞ‬ب دػتشػی پیییذا ٘‪ٛ‬ؿت‪ٕٞ :‬ضٔبٖ ثب ا٘ى‪ٔ ٝ‬ؿب‪ٚ ٖٚ‬صیش أ‪ٛ‬سخبسج‪ ،ٝ‬ؾجبع ؾشالچی ثب‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس ایٗ د‪ٚ‬س اص ٔزاوشات تلٕیٓ ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ و‪ ٝ‬ثیب ‪ٞ‬یذد و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افمی دس پبیتخت اتشیؾ ث‪ ٝ‬دػت ایذ ‪ ٚ‬دس غیییش اییٗ ؿبیؼتٍی س‪ٞ‬جشی ٌفتٍ‪ٞٛ‬ب ثشای احیبی ثشجبْ سا ثشؾ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داسد‪ٗٔ ،‬‬ ‫ٌفت ‪ ٌٛٚ‬دس خل‪ٛ‬ف تشتیجبت ؾّٕی ٔ‪ٛ‬سد ٘ییبص ثیشای اجیشاییی ک‪ٛ‬ست ایشاٖ ٌفت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب سا پبن ٔیو‪ٙ‬ذ‪ٔ.‬طبثک ٔل‪ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬جّغ ثبصدیذْ اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی حبؿی‪ ٝ‬خّیج فبسع سا ثب دیذاس اص و‪ٛ‬ییت ‪ٚ‬‬ ‫ؿذٖ ِغ‪ ٛ‬تحشیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػپغ ثبصٌـت أشیىب ث‪ ٝ‬ثشجبْ‪ ،‬یه ٌش‪ ٜٚ‬ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬الذاْ سا‪ٞ‬جشدی ثشای ِغ‪ ٛ‬تحشیٓ‪ٞ‬یب ٔاللبت ثب ٘خؼت ‪ٚ‬صیش ؿیخ کجبح اِخبِذ ‪ٚ ٚ‬صیش خیبسجی‪ ٝ‬دویتیش‬ ‫وبسؿ‪ٙ‬بػی ػ‪ ْٛ‬ثب ٘بْ ٌش‪ ٜٚ‬وبسؿ‪ٙ‬بػی تشتیجبت اجشایی‪ ،‬تـیىیییُ ‪ ٚ‬کیب٘ت اص ٔ‪ٙ‬بفؽ ّٔت ایشاٖ اص پ‪ٙ‬جٓ اػف‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬دس ادأ‪ ٝ‬ویب‪ٞ‬یؾ ؿیخ احٕذ ٘بکش پبیبٖ ٔید‪.ٓٞ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اؾضبی حبضش دس ٘ـؼت ث‪ ٝ‬ایٗ ٘تیج‪ ٝ‬سػیییذ٘یذ تؿ‪ٟ‬ذات ثشجبٔی خ‪ٛ‬د اجشای دا‪ٚ‬طّجب٘‪ ٝ‬پش‪ٚ‬تىُ اِحبلی ث‪ ٝ‬پیییٕیبٖ ػفش غشیف ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬خّیج فبسع دس ؿشاییطیی ا٘یجیبْ‬ ‫و‪ ٝ‬فؿبِیت ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی وبسؿ‪ٙ‬بػی دس د‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ص‪ِ ٜ‬غ‪ ٛ‬تحشییٓ ‪ٞ‬یب ‪ٙٔ ٚ‬ؽ ٌؼتشؽ ػالح ‪ٞ‬بی اتٕی سا ٔت‪ٛ‬لف وشد‪ .‬چ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص پیییؾ اص ٌشفت و‪ٔ ٝ‬مبٔبت ت‪ٟ‬شاٖ‪ -‬سیبم اؿىبسا اص تٕیبییُ خی‪ٛ‬د ثیشای‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؾبت ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست فـشد‪ ٚ ٜ‬ػشیؽ ادأ‪ ٝ‬یبثذ‪ٔ .‬ی‪ِٛ‬یفی‪ ٝ‬ایٗ الذاْ‪ ،‬دس ػفش سافبئُ ٌش‪ٚ‬ػی ٔذیشویُ اطا٘یغ ثی‪ ٝ‬تی‪ٟ‬یشاٖ ؾبدی ػبصی ٔ‪ٙ‬بػجبت ػخٗ ث‪ٔ ٝ‬یبٖ ٔی ا‪ٚ‬س٘ذ‪ .‬ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛٙ‬اٖ ٘یٕی‪٘ٛ‬ی‪،ٝ‬‬ ‫ػشؾت ثخـی ث‪ٔ ٝ‬زاوشات تب و‪ٔ ٖٛٙ‬حمک ؿذ‪ ٚ ٜ‬ؿب‪ٞ‬ذ ثشٌیضاسی ت‪ٛ‬افم‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ای أضب ؿذ و‪ٔ ٝ‬طبثک اٖ د‪ٚ‬سثیییٗ ‪ٞ‬یبی ٔیذاسثؼیتی‪ٕٞ ٚ ٝ‬ضٔبٖ ثب ایٗ سایض٘ی‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬حٕذ ثٗ ػّٕبٖ ‪ِٚ‬یؿ‪ٟ‬یذ ؾیشثؼیتیبٖ دس‬ ‫اد‪ٚ‬اس ٔختّف ٔزاوشات دس پبیتخت اتشیؾ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ .‬أب دس ایی‪ٙ‬یىی‪ ٝ‬تج‪ٟ‬یضات ٘ػبستی طی ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ضجط فؿبِیت ‪ٞ‬یب دس تیبػیییؼیبت ػخ‪ٙ‬ب٘ی ثی ػبثم‪ ٝ‬اص ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ساثط‪ ٝ‬ثب ایشاٖ اػتمجبَ وشد و‪ ٝ‬ثب پیبػیخ‬ ‫‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب ٔزاوشات فـشد‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬دیپّٕبػی ایشاٖ دس ٔی‪ٙ‬یطیمی‪ ٝ‬پیچیذٌی ‪ٞ‬بی ٔشتجط ثب تحشیٓ ‪ٞ‬ب تب چ‪ٔ ٝ‬یضاٖ ثیشطیشد خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ادأ‪ٔ ٝ‬ید‪ٙٞ‬ذ أب ٘ی‪ٛ‬اس اٖ فیمیط ثی‪ٔ ٝ‬ثجت ت‪ٟ‬شاٖ ٘یض س‪ٚ‬ث‪ٝ‬س‪ ٚ‬ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ فؿبَ اػت تب ثؼتش ثشای احیبی ثشجبْ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ٔی‪ٙ‬یبػیجیبت ؿذ‪٘ ،‬یبصٔ‪ٙ‬ذ ث‪ٔ ٝ‬زاوشاتی ثیـتش اػت‪ِٛٔ .‬ف‪ ٝ‬ػشؾیت ثیخیـیی ثی‪ ٝ‬ؿشطی دس اختیبس اطا٘غ لشاس ٔیٌیشد و‪ ٝ‬ثش ػش ِغ‪ ٛ‬تحیشییٓ ‪ٞ‬یب اص ٍ٘ب‪٘ ٜ‬بغشاٖ‪ ،‬چشخؾ اؿىیبس ٔیمیبٔیبت ػیؿی‪ٛ‬دی ‪ ٚ‬دییٍیش‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ؾشثی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬حبؿی‪ ٝ‬خّیج فبسع ‪ٞ‬یٕی‪ٛ‬اس ؿی‪ٛ‬د؛ ٔزاوشات تب و‪ٔ ٖٛٙ‬حمک ؿذ‪ ٚ ٜ‬ؿب‪ٞ‬ذ ثشٌضاسی اد‪ٚ‬اس ٔیخیتیّیف ت‪ٛ‬افمی ث‪ ٝ‬دػت أذ‪ ٜ‬ثبؿذ‪.‬اص ایٗ س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ثب‪ٚ‬س ثؼیبسی اص وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ؾشثی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬خّیج فبسع ث‪ ٝ‬ػٕت ایشاٖ ثی استیجیب ثیب‬ ‫ػفش ثٕشثخؾ غشیف ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذ وـ‪ٛ‬س ؾشثی ‪ ٚ‬تٕبیُ اؿىبس سییبم ٔزاوشات دس پبیتخت اتشیؾ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ .‬أب دس ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پیچیذٌی ‪ٞ‬یبی ‪ ٚ‬حتی اؾضبی ثشجبْ‪ ،‬ػش٘‪ٛ‬ؿت ت‪ٛ‬افک ثبیذ تب ا‪ َٚ‬خشداد (‪ٔ ۲۲‬ی‪ )ٝ‬ثٕشثخـی ٔزاوشات ٘یؼت‪ .‬ث‪ ٝ‬احتٕبَ صیبد ا٘‪ٟ‬ب پغ اص دیذاس‪ٞ‬یبی‬ ‫ثشای ؾبدی ػبصی ٔ‪ٙ‬یبػیجیبت ثیب تی‪ٟ‬یشاٖ دس اییٗ ساػیتیب لیبثیُ ٔشتجط ثب تحشیٓ ‪ٞ‬ب تب چ‪ٔ ٝ‬یضاٖ ثشطشد خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪٘ ،‬یییبصٔی‪ٙ‬یذ ثی‪ٔ ٝ‬ـخق ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ‪ٕٞ‬یٗ پی‪٘ٛ‬ذ چ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص پیؾ ‪ٞ ٚ‬یٕیضٔیبٖ ثیب د‪ٚ‬س ٔىشس ثب ثبیذٖ ‪ ٚ‬تیٓ ٔؼتمش دس وب ػفیذ ث‪ ٝ‬ایٗ دسن سػیذ‪ ٜ‬ا٘یذ‬ ‫اسصیبثی ا٘ذ‪.‬لطبس ٔزاوشات ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬دس ػبَ جذییذ اص ٔیییب٘ی‪ٔ ٝ‬زاوشاتی ثیـتش اػت‪.‬روش ایٗ ٘ىت‪ ٝ‬ضش‪ٚ‬سی اػت و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثی‪ ٝ‬ػ‪ٔ ْٛ‬زاوشات ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬د‪ٔٚ‬ی‪ٙ‬یه ساه دس ٘ـؼت وٕیت‪ ٝ‬دفیبؾیی ‪ ٚ‬و‪ ٝ‬ثشجبْ احیب خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ ،‬دس ٘تیج‪ ٝ‬ثشای تشٔیٓ س‪ٚ‬اثط ثب ت‪ٟ‬شاٖ ثی‪ٝ‬‬ ‫فش‪ٚ‬سدیٗ ٔب‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬یٗ ؿش‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬حشوت وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬تب ثی‪ ٝ‬أیش‪ٚ‬ص اص ٘ضدیه ؿذٖ ث‪ ٝ‬پبیبٖ ت‪ٛ‬افک ت‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬اطا٘یغ‪ ،‬فیشػیبیـیی ؿیذٖ س‪ٚ‬اثط خبسجی ٔجّغ اؾیبٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬زاوشات ‪ٚ‬یٗ اثشاص خ‪ٛ‬ؽ تىبپ‪ ٛ‬افتبد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫*‪ 62‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 2‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1066‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪6011‬‬ ‫‪0106‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫افضایص ‪ ۰۱‬هضاس نفشی اضتغال دس ارسبایجاىضشقی‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪ٚ-‬ذیش َٕ تؿب‪َ ٜ٠‬بس ‪ ٠‬سنوب‪ ٢‬اجوتو‪ٛ‬وبؾوی‬ ‫ارسثبیجب‪ٜ‬ؿشیی ‪ٞ‬یض دس ْه ‪ ١ْ ٠‬ثب ایش‪ٞ‬ب ثب اؿبس‪ ٢‬ث‪ ٣‬تالؽ ‪٠‬‬ ‫‪ ٙ٤‬انضایی ‪٥ٞ ٣ٛ٤‬بد‪٤‬بی ‪ٚ‬ؼ‪ ٔ٠١‬ثشای کویوب‪ٞ‬و اص جوب‪ٚ‬وؿو‪٣‬‬ ‫َبسْشی ‪ ٠‬نشک ‪٤‬بی ؿکٗی ا‪ٞ‬ب‪ ٜ‬اؾال٘ َشد‪ :‬ثب تالؽ ‪٤‬بی‬ ‫ا‪ٞ‬جب٘ ْشنت‪ٚ ٣‬یضا‪ ٜ‬اؿتکبٔ دس ػبٔ ‪ٞ ۹۹‬ؼج ث‪ ٣‬ػبٔ یجٕ اص ا‪ٜ‬‬ ‫‪٤ ۰۱‬ضاس ‪ٞ‬هش انضایؾ یبنت‪ ٣‬اػ ‪.‬حؼی‪ ٝ‬نوتوحوی ثوب اؿوبس‪ ٢‬ثو‪٣‬‬ ‫ؾ‪ُٗٛ‬شد ‪ٚ‬ثج ‪ٚ‬ج‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬اداسات اػتب‪ ٜ‬دس ح‪ٛ‬بی اص ثوخوؾ‬ ‫ت‪ٖ١‬یذ انض‪٠‬د‪ :‬ثب ‪ُٛ٤‬بسی ‪ٛ٤ ٠‬شا‪٤‬ی ‪ٚ‬ج‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬اداسات تؿذاد ‪ٚ‬ؼت‪ٛ‬ش ثٓیشا‪ ٜ‬ثی‪ ٣ٛ‬ثیُبسی ‪ٞ‬یض ث‪ٚ ٣‬یوضا‪ٜ‬‬ ‫‪٤ ۲‬ضاس ‪ٞ‬هش َب‪٤‬ؾ یبنت‪ ٣‬اػ ‪.‬نتحی ثب تـشیح اثؿبد ‪ٚ‬ختٗم ثیب‪ٞ‬بت س‪٤‬جش ‪ٚ‬ؿػ‪ ٙ‬ا‪ًٞ‬اله دس اقبص ػبٔ‬ ‫‪ ١ٞ‬خبطش‪ٞ‬ـب‪َ ٜ‬شد‪ :‬ثشای تحًى ؿؿبس ػبٔ ثبیذ ثب ‪٠‬حذت ‪ٛ٤ ٠‬ذٖی ‪ ٙ٤ ٠‬انضایی ؿ‪١‬سای ‪ٛ٤‬ب‪ٟٓ٤‬ی‬ ‫‪ٞ‬یبص‪٤‬ب ‪ ٠‬ا‪ٞ‬تػبسات جب‪ٚ‬ؿ‪٤ ٣‬ذل احلب ‪ ٠‬ثش‪ٞ‬ب‪ ٣ٚ‬سیضی الص٘ ثشای پـتیجب‪ٞ‬ی ‪٤‬ب ‪ٚ ٠‬ب‪ٞ‬وؽ صدایوی ‪٤‬وب دس‬ ‫ی‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ًٚ ٠ ٝ‬شسات دس ح‪١‬ص‪ ٢‬ؾ‪ُٗٛ‬شد ث‪ ٣‬ؾ‪ ٕٛ‬ایذ‪ٚ.‬ذیش َٕ تؿب‪َ ٜ٠‬بس ‪ ٠‬سنب‪ ٢‬اجت‪ٛ‬بؾی ارسثبیجوب‪ٜ‬‬ ‫ؿشیی یُی اص ‪ٖ١ٚ‬ه‪٤٣‬بی پـتیجب‪ٞ‬ی اص ت‪ٖ١‬یذ سا کیب‪ ٞ‬اص ػش‪ٚ‬بی‪٤٣‬بی ا‪ٞ‬ؼب‪ٞ‬ی ‪ ٠‬سؿذ نضبی ا‪ٚ‬یذ ثشای‬ ‫‪ٞ‬خجٓب‪ ٜ‬ک‪ٟ‬ؿتی ‪ ٠‬ت‪ٖ١‬یذی دا‪ٞ‬ؼ ‪.‬‬ ‫افضایص ‪ ۷۶‬دسصذی هستوشی هذدجویاى کویته اهذاد دس سال جاسی‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪ٚ-‬ذیشَٕ َ‪ٛ‬یت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذاد ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی اص انضایؾ ‪ ۷۶‬دسکذی ‪ٚ‬ؼت‪ٛ‬شی ‪ٚ‬ذدجو‪١‬یوب‪ٜ‬‬ ‫َ‪ٛ‬یت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذاد ثش اػبع ‪ٚ‬ل‪١‬ث‪ ٣‬یب‪ ٜ١ٞ‬ث‪١‬دج‪ ۰۰۱۱ ٣‬خجش داد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ح‪ٛ‬ذ َال‪ٚ‬ی ثب ثیب‪ ٜ‬ای‪ ٣َٝ‬پشداختی ‪٤‬بی َ‪ٛ‬یت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذاد ت‪٥ٟ‬ب ‪ٚ‬ؿط‪١‬ل ث‪ٚ ٣‬ؼت‪ٛ‬شی ‪ٚ‬وذدجو‪١‬یوب‪ٞ ٜ‬ویوؼو‬ ‫انض‪٠‬د‪َٛ :‬یت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذاد دس َ‪ٟ‬بس پشداخ ‪ٚ‬ؼت‪ٛ‬شی ث‪ٚ ٣‬ذدج‪١‬یب‪ ٜ‬خ‪١‬د دس ػجذ‪٤‬بی ‪ٚ‬ختٗهی چ‪ ٜ١‬پوشداخو‬ ‫ؿ‪٥‬شی‪ ٣‬دا‪ٞ‬ـج‪١‬یب‪٤ ٍَٛ ٜ‬ضی‪ ٣ٟ‬تحلیٕ دا‪ٞ‬ؾ ا‪١ٚ‬صا‪٤ ٜ‬ضی‪٤٣ٟ‬بی ‪ ٣ٓٞ‬داسی اص ثی‪ٛ‬بسا‪ ٜ‬ای‪ ٝ‬خب‪١ٞ‬اد‪٤٢‬ب‬ ‫‪ ... ٠‬ایذا٘ ث‪ ٣‬اسائ‪٤ٍَٛ ٣‬بی ‪ٚ‬بٖی ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫‪٠‬ی انض‪٠‬د‪ :‬حتی ج‪ ٥‬تؿ‪ٛ‬یشات ‪ٚ‬ؼُ‪ٞ ٝ‬یض تب ػًم ‪ٚ ۰۱‬یٗی‪ ٜ١‬ت‪ٚ١‬ب‪٠ ٜ‬ا٘ ثوالؾو‪١‬م ثو‪ٚ ٣‬وذدجو‪١‬یوب‪ٜ‬‬ ‫پشداخ ‪ٚ‬یؿ‪١‬د ‪ ٠‬دس َ‪ٟ‬بس ا‪ ٜ‬ثؼت‪٤٣‬بی ‪ٚ‬ؿیـتی ػشا‪ ٣ٞ‬ایتب٘ ث‪ ٣‬ک‪١‬ست ‪ٚ‬ت‪١‬ػط ‪٤ ۷۱۱‬ضاس ت‪ٚ١‬ب‪ٚ ٜ‬ب‪٤‬ب‪٣ٞ‬‬ ‫‪ٞ ... ٠‬یض جض‪ ٠‬پشداختی‪٤‬ب ‪ ٠‬دػتٓیشی‪٤‬بی َ‪ٛ‬یت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذاد دس ط‪ ٔ١‬ػبٔ اػ ‪.‬‬ ‫‪٠‬ی تبَیذ َشد‪َٛ :‬یت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذاد کشنب ‪ًٞ‬ؾ ا‪ٚ‬ذادی ‪ ٠‬ح‪ٛ‬بیتی داسد ‪ ٠‬دػتٓب‪ ٢‬تب‪ٚ‬ی‪َ ٝ‬و‪ٟ‬و‪ٟ‬وذ‪ ٢‬سنوب‪ٚ ٢‬وشد٘‬ ‫‪ٞ‬یؼ اص ای‪ ٝ‬س‪ ٠‬ادؾب ‪ٞ‬ذاسی‪ٚ ٣َ ٙ‬یت‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ٚ ٙ‬شد٘ سا ثب َ‪٤ٍٛ‬بی ‪ٚ‬بٖی ث‪ ٣‬سنب‪ ٢‬ثشػب‪ٞ‬ی‪ٚ .ٙ‬ب ص‪ٚ‬ویو‪ٟ‬و‪٤ ٣‬وبی‬ ‫اؿتکبٔ سا ثشای انشاد پیذا ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ا‪٤ٜ‬ب سا ا‪١ٚ‬صؽ ‪ٚ‬ید‪٤‬ی‪٠ ٠ ٙ‬اسد جب‪ٚ‬ؿ‪ ٠ ٣‬ثبصاس َبس ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬یو‪ ٙ‬طوی‬ ‫َشد‪ ٜ‬ثبیی ای‪ٚ ٝ‬ؼیش ‪١ٚ ٠‬نًی انشاد دس ؿکٕ خ‪١‬د ‪ٞ‬یض ثؼتٓی ث‪ ٣‬ایتلبد جب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬داسد ‪ ٠‬ثوبیوذ ػوبخوتوبس‬ ‫ایتلبدی جب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬دس ‪ٚ‬ؼیش ح‪ٛ‬بی اص ا‪ٞ‬ب‪ ٜ‬یشاس ثٓیشد‪.‬‬ ‫‪ ۰۱۱‬واحذ تولیذی غیشفعال ارسبایجاى ضشقی به چشخه تولیذ باصگطت‬ ‫‪ ۹‬ضهش ارسبایجاىغشبی اص وضعیت قشهض خاسج ضذ‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪ -‬اػتب‪ٞ‬ذاس ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی ثب اؿبس‪ ٢‬ث‪ ٣‬ا‪٤‬ت‪ٛ‬وب٘‬ ‫د‪ ٖ٠‬تذثیش ‪ ٠‬ا‪ٚ‬یذ ثشای حهع ت‪ٖ١‬یذ ث‪ ٣‬سق‪ ٙ‬نـبس‪٤‬بی ‪ٞ‬بؿی اص‬ ‫تحشی‪ ٠ ٙ‬ضیى ‪ٚ‬بٖی د‪ْ ٖ٠‬ه ‪ :‬دس ػبٔ ‪٤‬بی اخیش ‪٠ ۰۱۱‬احذ‬ ‫ت‪ٖ١‬یذی ساَذ ‪ ٠‬قیشنؿبٔ ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی ث‪ ٣‬چوشخو‪ ٣‬تو‪ٖ١‬ویوذ‬ ‫ثبصْـت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ذ‪ٚ.‬ح‪ٛ‬ذسضب پ‪١‬س‪ٚ‬ح‪ٛ‬ذی انض‪٠‬د‪ :‬ثب ای‪ ٣ُٟ‬ؿب‪٤‬ذ ؿی‪١‬ؼ‬ ‫‪٠‬یش‪٠‬ع َش‪ٞ٠‬ب دس َـ‪١‬س ‪٤‬ؼتی‪ٚ ٠ ٙ‬ـُالت توحوشیو‪ٛ‬وی ‪ٞ‬ویوض‬ ‫‪٠‬احذ‪٤‬بی ک‪ٟ‬ؿتی ‪ ٠‬ت‪ٖ١‬یذی سا ثب چبٖؾ‪٤‬بیی ‪١ٚ‬اج‪َ ٣‬شد‪ ٢‬اػ‬ ‫‪ٖ٠‬ی طی د‪ ٠‬ػبٔ ْزؿت‪٤ ٣‬یچ ‪٠‬احذ ت‪ٖ١‬یذی اػتب‪ ٜ‬تؿطیٕ ‪ٞ‬ـذ‪ ٢‬اػ ‪.‬‬ ‫‪٠‬ی ثب ثیب‪ ٜ‬ای‪ ٣ُٟ‬دس د‪٠‬سا‪َ ٜ‬ش‪ٞ٠‬ب ‪٤‬یچ ‪ٞ‬یش‪٠‬یی دس ‪٠‬احذ‪٤‬بی ت‪ٖ١‬یذی اػتب‪ ٜ‬تؿذیٕ ‪ٞ‬ـذ‪ ٢‬اػو ْوهو ‪:‬‬ ‫ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی اص ‪ٞ‬ػش طشح‪٤‬بی ت‪١‬ػؿ‪٣‬ای ‪ ٠‬ایجبدی دس ستج‪ ٣‬د‪٠ ٘٠‬ػ‪َ ٘١‬ـ‪١‬س یشاس داسد‪.‬پ‪١‬س‪ٚ‬ح‪ٛ‬ذی‬ ‫ث‪ ٣‬س‪ٞ٠‬ى کبدسات قیش‪ٞ‬هتی اص ای‪ ٝ‬اػتب‪ٞ ٜ‬یض اؿبس‪َ ٢‬شد ‪ ٠‬ثب ثیب‪ ٜ‬ای‪ ٣ُٟ‬ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیوی غوشنویو ‪٤‬وبی‬ ‫ایتلبدی ‪ ٠‬ک‪ٟ‬ؿتی ثبالیی داسد ْه ‪ :‬دس ػبٔ‪٤‬بی ْزؿت‪ ٣‬کبدسات قیش‪ٞ‬هتی ای‪ ٝ‬اػتب‪ ۰۱ ٜ‬دسکذ سؿذ‬ ‫داؿت‪ ٣‬اػ ‪٠.‬ی اص ت‪ٖ١‬یذ ‪ ۹۰‬دسکذ یطؿبت خ‪١‬دس‪َ ٠‬ـ‪١‬س دس ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی خجش داد ‪ ٠‬اغ‪٥‬بس داؿ ‪:‬‬ ‫ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی یُی اص ‪ٛ٥ٚ‬تشی‪ ٝ‬اػتب‪٤ٜ‬بی َـ‪١‬س ث‪ٖ ٣‬حبظ یبثٗی ‪٤‬بی ک‪ٟ‬ؿتی ‪ٚ‬ؿذ‪ٞ‬ی َـب‪٠‬سصی ‪٠‬‬ ‫خذ‪ٚ‬بت اػ ‪.‬اػتب‪ٞ‬ذاس ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی ث‪٠ ٣‬ج‪١‬د ‪٠‬احذ‪٤‬بی ک‪ٟ‬ؿتی ‪ٚ‬ختٗم دس ای‪ ٝ‬اػتب‪ ٜ‬اؿبس‪ ٢‬داؿو‬ ‫‪ ٠‬انض‪٠‬د‪ :‬ثیؾ اص ‪٤ ۰‬ضاس ‪٠ ۰۱۱ ٠‬احذ ک‪ٟ‬ؿتی ؾ‪ٛ‬ذ‪ ٢‬دس ای‪ ٝ‬اػتب‪ ٜ‬نؿبٔ اػ ‪.‬پ‪١‬س‪ٚ‬ح‪ٛ‬وذی ارسثوبیوجوب‪ٜ‬‬ ‫ؿشیی سا یطت ؿیشی‪ٟ‬ی ‪ ٠‬ؿُالت َـ‪١‬س اؾال٘ َشد ‪ْ ٠‬ه ‪ :‬تجشیض ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬پبیتخ ؿیشی‪ٟ‬ی ‪ ٠‬ؿُالت‬ ‫ایشا‪ٞ ٜ‬ب‪ٓٚ‬زاسی ؿذ‪ٚ ٠ ٢‬حل‪١‬الت ا‪ ٜ‬ث‪َ ۰۱ ٣‬ـ‪١‬س کبدسات ا‪ٞ‬جب٘ ‪ٚ‬یْیشد‪.‬‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪ٚ -‬ؿب‪ ٜ٠‬ػیبػی ا‪ٟٚ‬یوتوی ‪ ٠‬اجوتو‪ٛ‬وبؾوی‬ ‫اػتب‪ٞ‬ذاس ارسثبیجب‪ ٜ‬قشثی ْه ‪ :‬ثب َب‪٤‬ؾ س‪ٞ٠‬ذ ثؼتشی دس‬ ‫ثؼیبسی اص ؿ‪٥‬ش‪٤‬بی ارسثبیجب‪ ٜ‬قشثی ‪ ۹‬ؿ‪٥‬شػتب‪ ٜ‬دس ایو‪ٝ‬‬ ‫اػتب‪ ٜ‬اص ‪٠‬ضؿی یش‪ٚ‬ض َوش‪ٞ٠‬وبیوی خوبسن ؿوذ‪ٞ‬وذ‪ .‬ؾوٗوی‬ ‫‪ٚ‬لطه‪١‬ی دس ای‪ ٝ‬ص‪ٚ‬ی‪ ٣ٟ‬ثب ثیب‪ ٜ‬ای‪ ٣ُٟ‬طوجوى اؾوال٘ ‪٠‬صاست‬ ‫ث‪٥‬ذاؿ اص ‪ ۰۶‬ؿ‪٥‬شػتب‪ ٜ‬ای‪ ٝ‬اػوتوب‪٤ ٜ‬ـو ؿو‪٥‬وش دس‬ ‫‪٠‬ضؿی یش‪ٚ‬ض َش‪ٞ٠‬بیی یشاس داسد َ‪١ٚ ۷ ٣‬سد َ‪ٛ‬تش اص ‪٤‬هتو‪٣‬‬ ‫ْووزؿووتوو‪ ٣‬اػو انووض‪٠‬د‪ :‬اس‪ٚ٠‬وویوو‪ ٣‬ثوو‪٤ ٣‬وو‪ٛ‬ووشا‪ٚ ٢‬ووبَوو‪١‬‬ ‫ػٗ‪ٛ‬بع چبیپبس‪ ٠ ٢‬خ‪١‬ی دس ؿ‪ٛ‬بٔ ‪ٛ٤ ٠‬چ‪ٟ‬ی‪ٚ ٝ‬یب‪ٞ‬ذ‪٠‬اه ‪٥ٚ‬بثبد ‪ ٠‬اؿ‪١ٟ‬ی‪ ٣‬دس ج‪١ٟ‬ه اػتب‪٠ ٜ‬ضوؿویو‬ ‫یش‪ٚ‬ض َش‪ٞ٠‬بیی داس‪ٞ‬ذ‪٠.‬ی اضبن‪َ ٣‬شد‪ :‬ؿ‪٥‬ش‪٤‬بی ؿب‪٤‬ی‪ٝ‬دط پٗذؿ ثو‪َ١‬وب‪ٞ ٜ‬وًوذ‪ ٢‬ؿو‪ ،١‬چوبٖوذسا‪ٜ‬‬ ‫تُبه پیشا‪ٞ‬ـ‪٥‬ش ‪ ٠‬ػشدؿ دس ارسثبیجب‪ ٜ‬قشثی ‪٠‬ضؿی ‪ٞ‬بس‪ٞ‬جی َش‪ٞ٠‬بیی داس‪ٞ‬ذ‪ٚ.‬ؿب‪ ٜ٠‬ػیبػی ا‪ٟٚ‬یتوی‬ ‫‪ ٠‬اجت‪ٛ‬بؾی اػتب‪ٞ‬ذاس ارسثبیجب‪ ٜ‬قشثی ثب اؾال٘ ‪٤‬ـذاس جذی ‪ٞ‬ؼج ث‪ ٣‬ضش‪٠‬ست سؾبی دػت‪١‬ساٖؿ‪٤ٕٛ‬بی‬ ‫ث‪٥‬ذاؿتی اغ‪٥‬بس َشد‪ :‬اػتهبد‪ ٢‬اص ‪ٚ‬بػٍ ‪ ٠‬پش‪٤‬یض اص تج‪ٛ‬ؽ ث‪٠ ٣‬یظ‪ ٢‬اجت‪ٟ‬به اص ػهش‪٤‬بی قویوشضوش‪٠‬سی دس‬ ‫ؿ‪٥‬ش‪٤‬بی ‪ٞ‬بس‪ٞ‬جی ‪ ٠‬یش‪ٚ‬ض اص ج‪ٛ٥ٚ ٣ٗٛ‬تشی‪ ٝ‬ایذا‪ٚ‬بتی اػ َ‪ ٣‬ثبیذ سؾبی ؿ‪١‬د‪٠.‬ی انض‪٠‬د‪ :‬نش‪ٚ‬ب‪ٞ‬ذاسا‪٠ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ذیشا‪ ٜ‬دػتٓب‪٤ ٢‬بی ‪ٚ‬شتجط ‪ٞ‬یض ‪ٞ‬ؼج ث‪ ٣‬اجشای ‪ٚ‬حذ‪٠‬دی ‪٤‬بی اثالقی ػتبد ‪ٗٚ‬ی ‪ًٚ‬بثٗ‪ ٣‬ثب َش‪ٞ٠‬ب ‪ٚ‬ت‪ٟ‬بػت‬ ‫ثب ‪٠‬ضؿی ؿ‪٥‬ش‪٤‬ب اص ج‪ ٣ٗٛ‬د‪٠‬سَبسی اداسات تشدد‪٤‬بی ؿجب‪ ٠ ٣ٞ‬نؿبٖی ک‪١ٟ‬ل ا‪٤‬تو‪ٛ‬وب٘ ‪٠‬یوظ‪ ٢‬داؿوتو‪٣‬‬ ‫ثبؿ‪ٟ‬ذ‪.‬طی ‪ ۲۰‬ػبؾ ْزؿت‪ ٣‬یُ‪٥‬ضاس ‪ٞ ۹۹ ٠‬هش دس ارسثبیجب‪ ٜ‬قشثی ث‪َ ٣‬ش‪ٞ٠‬ب ‪ٚ‬جتال ‪ٞ ۲۰۱ ٠‬هش اص ا‪ٞ‬ب‪ ٜ‬دس‬ ‫‪ٚ‬شاَض دس‪ٚ‬ب‪ٞ‬ی ثؼتشی ؿذ‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫هوگاهی هشدم‪ ،‬ضشط گزس اص پیک کشونا‬ ‫دس ارسبایجاىضشقی‬ ‫اؾال٘ خجش ا‪ٚ‬یذ‪٠‬اسَ‪ٟٟ‬ذ‪ ٢‬پبیذاسی ‪ٞ‬ؼجی َش‪ٞ٠‬ب دس ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿوشیوی‬ ‫دس س‪٠‬ص‪٤‬بی اخیش ‪ٞ‬ـب‪ٚ ٜ‬ی د‪٤‬ذ َ‪ ٣‬ؾج‪١‬س اص ‪١ٚ‬ن چو‪٥‬وبس٘ ثویو‪ٛ‬وبسی‬ ‫َ‪٠١‬یذ ‪ ٠ ۰۹‬تجؿبت ‪ٚ‬شْجبس ا‪ ٜ‬ت‪٥ٟ‬ب دس ػبیو‪٤ ٣‬و‪ٛ‬وشا‪٤‬وی ‪ٚ‬وشد٘ دس‬ ‫سؾبی دییى ‪ ٠‬نشاْیش دػت‪١‬ساٖؿٗ‪٤ ٕٛ‬بی ث‪٥‬ذاؿوتوی ‪ٚ‬ویوؼوش اػو ‪.‬‬ ‫انضایؾ ؿ‪ٛ‬بس ثؼتشی ‪٤‬بی َش‪ٞ٠‬ب دس ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی اص ‪ٞ ۰۱۱‬هش دس‬ ‫س‪٠‬ص‪٤‬بی اقبصی‪ ٝ‬ػبٔ جبسی ث‪ ٣‬یُ‪٥‬ضاس ‪ٞ ۷۱۱ ٠‬هش دس یٍ ‪٤‬هت‪ ٣‬یجوٕ‬ ‫‪ ٠‬یش‪ٚ‬ض ؿذ‪ ٜ‬س‪َ ّٞ‬ش‪ٞ٠‬بیی ‪ ٣ٛ٤‬ؿ‪٥‬شػتب‪٤ ٜ‬بی ‪ْ ۲۰‬ب‪ ٣ٞ‬اػوتوب‪ ٜ‬توب‬ ‫چ‪ٟ‬ذ س‪٠‬ص یجٕ ض‪ ٝٛ‬ای‪ ٣ُٟ‬ث‪ ٣‬س‪٠‬ؿ‪ٟ‬ی ‪ٞ‬ـب‪ ٜ‬داد َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬خط‪ ٣‬ثوب ‪ٚ‬و‪١‬ن‬ ‫چ‪٥‬بس٘ ثی‪ٛ‬بسی َ‪٠١‬یذ ‪ ۰۹‬دػ ث‪ْ ٣‬شیجب‪ ٜ‬اػ قبنٗٓیشی ‪ٚ‬شد٘ ‪٠‬‬ ‫‪ٓٞ‬شا‪ٞ‬ی ا‪ٞ‬ب‪ ٜ‬اص تجؿبت ججشا‪ٞ ٜ‬بپزیش ثش‪٠‬ص ای‪٠ ٝ‬ضؿی سا ػجت ؿذ‪.‬‬ ‫اص ػ‪١‬ی دیٓش دس ؿشایطی َ‪ ٣‬ا‪ٚ‬بس ن‪١‬تی ‪٤‬بی َش‪ٞ٠‬ب دس ارسثبیوجوب‪ٜ‬‬ ‫ؿشیی دس اقبص ػبٔ جذیذ ؿ‪ٛ‬ؼی اص ػ‪ٞ ٣‬هش دس س‪٠‬ص نشاتش ‪ٛٞ‬ی سن‬ ‫ثب ْزؿ َ‪ٛ‬تش اص د‪٤ ٠‬هت‪ ٣‬اص نش‪٠‬سدیو‪ٚ ۰۰۱۱ ٝ‬ؼو‪٠١‬ال‪ٞ ٜ‬وػوب٘‬ ‫ػال‪ ٚ‬اػتب‪ ٜ‬اص انضایؾ ؿ‪ٛ‬بس ن‪١‬تی ‪٤‬بی س‪٠‬صا‪ ٣ٞ‬ثی‪ٛ‬بسی َ‪٠١‬یذ ‪۰۹‬‬ ‫دس ای‪ ٝ‬خط‪ ٣‬ث‪ٞ ۲۱ ٣‬هش ‪ ٠‬ث‪ ٣‬ؾجبست دیٓش سؿذ ثیؾ اص ‪ ۷‬ثوشاثوشی ا‪ٜ‬‬ ‫خجش داد‪ٞ‬ذ‪ .‬ث‪ ٣‬د‪ٞ‬جبٔ ثش‪٠‬ص ای‪٠ ٝ‬ضؿویو ‪ٚ‬ؼو‪٠١‬ال‪ ٜ‬ثوخوؾ دس‪ٚ‬وب‪ٜ‬‬ ‫ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی ‪٤‬ـذاس داد‪ٞ‬ذ َ‪ ٣‬اْش ‪٠‬ضؿی ث‪ٛ٤ ٣‬ی‪١ٟٚ ٝ‬أ پیوؾ‬ ‫س‪٠‬د ‪ٚ ٠‬شد٘ دس سؾبی دییى ‪ ٠‬نشاْیش دػت‪١‬ساٖؿ‪٤ ٕٛ‬بی ث‪٥‬ذاؿتی ثوب‬ ‫ضشیت ثبالی ‪ ۰۱‬دسکذی ‪ٛ٤‬شا‪٤‬ی ‪ُٟٟٞ‬ذ ‪ ٣ٞ‬تو‪ٟ‬و‪٥‬وب جوبیوی ثوشای‬ ‫پزیشؽ ثی‪ٛ‬بسا‪ ٜ‬دس ثی‪ٛ‬بسػتب‪٤ ٜ‬ب ‪ٚ ٠‬شاَوض دس‪ٚ‬وب‪ٞ‬وی اػوتوب‪٠ ٜ‬جو‪١‬د‬ ‫‪ٞ‬خ‪١‬ا‪٤‬ذ داؿ ثُٗ‪ ٣‬ثی‪ٛ‬بسا‪ ٜ‬ثؼتشی ؿذ‪ٞ ٢‬یض ثب َ‪ٛ‬ج‪١‬د اَؼیظ‪ ٜ‬طجوی‬ ‫ث‪ ٣‬سق‪ ٣ٛ٤ ٙ‬تذاثیش ا‪ٞ‬ذیـیذ‪ ٢‬ؿذ‪١ٚ ٢‬اج‪ ٣‬خ‪١‬ا‪ٟ٤‬ذ ث‪١‬د‪.‬‬ ‫اٖجت‪ ٣‬دس ای‪ ٝ‬ثی‪ ٝ‬اؿبس‪ ٢‬ث‪ ٣‬ای‪ُٞ ٝ‬ت‪ٞ ٣‬یض ضش‪٠‬سی اػ َو‪ٚ ٣‬ؼو‪٠١‬ال‪ٜ‬‬ ‫اسؿذ اػتب‪ ٜ‬یجٕ اص اقبص تؿطیالت ‪١ٞ‬س‪٠‬صی ث‪َ ٣‬شات ‪ٞ‬ؼج ث‪ ٣‬تجؿبت‬ ‫اؾال٘ صسد ث‪١‬د‪ ٜ‬س‪َ ّٞ‬ش‪ٞ٠‬بیی ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿوشیوی اص ػو‪١‬ی ػوتوبد‬ ‫َـ‪١‬سی ‪ًٚ‬بثٗ‪ ٣‬ثب َش‪ٞ٠‬ب َ‪ ٣‬اص طشل ‪ٚ‬شد٘ ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬ثی ‪ٚ‬وب‪ٞ‬وؽ ثو‪١‬د‪ٜ‬‬ ‫ػهش ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬خط‪ ٣‬تًٗی ؿذ ‪٤‬ـذاس داد‪ ٠ ٢‬تبَیذ َشد‪ ٢‬ث‪١‬د‪ٞ‬ذ َ‪ ٣‬ایو‪ٝ‬‬ ‫اػتب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬بدْی پزیشؽ ‪ٚ‬ی‪ٛ٥‬ب‪ٞ‬ب‪١ٞ ٜ‬س‪٠‬صی سا ‪ٞ‬ذاسد‪.‬‬ ‫ػشاصیش ؿذ‪ ٜ‬ػیٕ ‪ٚ‬ؼبنشا‪١ٞ ٜ‬س‪٠‬صی اص اطشال ‪ ٠‬اَ‪ٟ‬بل َـ‪١‬س ‪١ٚ‬ن‬ ‫یبثٕ پیؾ ثی‪ٟ‬ی جذیذ اص ؿی‪١‬ؼ ‪٠‬یش‪٠‬ع َش‪ٞ٠‬ب سا دس ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی‬ ‫ػجت ؿذ ض‪ ٝٛ‬ای‪ ٣ُٟ‬انضایؾ ‪ ۰۹۱‬دسکوذی ا‪ٚ‬وبس خو‪١‬دس‪٤٠‬وبی‬ ‫‪٠‬س‪٠‬دی ث‪ ٣‬اػتب‪ ٜ‬دس تؿطیالت ‪١ٞ‬س‪٠‬صی ‪ ٠‬سؿوذ ‪ ۲۰‬دسکوذی ا‪ٚ‬وبس‬ ‫خ‪١‬دس‪٤٠‬بی خش‪٠‬جی اص اػتب‪ٞ ٜ‬ـب‪ ٣ٞ‬س‪٠‬ؿ‪ٟ‬ی اص ؾٗ اکٗی ػوشؾو‬ ‫ْشنت‪ ٝ‬ؿی‪١‬ؼ ‪٠‬یش‪٠‬ع دس ای‪ ٝ‬خط‪ ٣‬ث‪١‬د‪ .‬ا‪ٚ‬ب ‪٤‬ش چ‪ ٣‬ثو‪١‬د ْوزؿو ‪٠‬‬ ‫‪ٛ٤‬شا‪٤‬ی ‪ٚ‬شد٘ ‪ ٙ٤ ٠‬انضایی ا‪ٞ‬ب‪ ٜ‬ثب ػتبد ‪ًٚ‬بثٗ‪ ٣‬ثب َوش‪ٞ٠‬وبی اػوتوب‪ٞ‬وی‬ ‫ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی دس ‪٤ ۲‬هت‪ ٣‬اخیش ػجت ؿذ َ‪ ٣‬ؿیت ‪ٟٚ‬ح‪ٟ‬ی ثؼوتوشی‬ ‫‪٤‬ب ‪ ٠‬ن‪١‬تی ‪٤‬بی َش‪ٞ٠‬ب ث‪ ٣‬حبٖ پبیذاس ثشػذ ث‪ ٣ٞ١ْ ٣‬ای َ‪ ٣‬ثو‪ٟ‬وب ثوش‬ ‫اؾال٘ ‪ٚ‬ؼ‪٠١‬ال‪ ٜ‬دا‪ٞ‬ـٓب‪ ٢‬ؾٗ‪ ٘١‬پضؿُی تجشیض دس ص‪ٚ‬ب‪ ٜ‬حبضوش ؿو‪ٛ‬وبس‬ ‫ثؼتشی ‪٤‬ب صیش یٍ ‪٤‬ضاس ‪ٞ ۷۱۱ ٠‬هش ‪ ٠‬ا‪ٚ‬بس ن‪١‬تی ‪٤‬بی س‪٠‬صا‪ٞ ٣ٞ‬یض صیوش‬ ‫‪ٞ ۲۱‬هش اػ َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬اْش ای‪ ٝ‬س‪٠‬أ ادا‪ ٣ٚ‬یبثذ ‪ٚ‬وی تو‪١‬ا‪ ٜ‬ثو‪ٚ ٣‬و‪٥‬وبس‬ ‫ثی‪ٛ‬بسی دس یُی د‪ٚ ٠‬ب‪ ٢‬ای‪ٟ‬ذ‪ ٢‬ا‪ٚ‬یذ‪٠‬اس ث‪١‬د‪ٞ .‬بْهت‪ٛٞ ٣‬وب‪ٞ‬وذ َو‪ٞ ٣‬وػوب٘‬ ‫ػال‪ ٚ‬ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی دس یٍ ‪ٚ‬ب‪ْ ٢‬زؿت‪ ٣َ ٣‬ث‪ٚ ٣‬ب‪ٟٞ‬ذ ‪ٚ‬وب‪٤ ٢‬وبی‬ ‫احذاث سه سذ دس استاى اسدبیل بضودی اغاص هیضود‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪ٚ-‬ذیشؾب‪ ٕٚ‬ؿشَ اه ‪ٟٚ‬وطوًو‪ ٣‬ای اػوتوب‪ٜ‬‬ ‫اسدثیٕ اؾال٘ َشد َ‪ ٣‬احذاث ػ‪ ٣‬ػذ َالػش ػویو‪ٟ‬و‪ ٣‬ػوش ‪٠‬‬ ‫ت‪١‬ػب‪ ١ٗٞ‬دس ؿ‪ٛ‬بٔ اػتب‪ ٜ‬ثب ‪٤‬ذل تب‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اه اؿوب‪ٚ‬ویوذ‪ٞ‬وی ‪٠‬‬ ‫اثیبسی اساضی َـب‪٠‬سصی ثض‪٠‬دی اقبص ‪ٚ‬یؿ‪١‬د‪ .‬ؾجبع ج‪ٟٓ‬ی‬ ‫‪ٚ‬ش‪ٞ‬ی انض‪٠‬د‪ٟٚ :‬بیل‪ ٣‬ا‪ٞ‬تخبه پی‪ٛ‬ب‪ُٞ‬بس احذاث ػذ َٗ‪ ٣‬ػوش اص‬ ‫طشیى نشاخ‪١‬ا‪ ٜ‬ؾ‪ٚ١ٛ‬ی ا‪ٞ‬جب٘ ؿذ‪ ٠ ٢‬ثب دسیبن ا‪ٖ٠‬ی‪ ٝ‬ثخؾ اص‬ ‫اؾتجبسات ‪ٚ‬ل‪١‬ه یب‪ ٜ١ٞ‬ث‪١‬دج‪ ٣‬ػبٔ ‪۰۰۱۱‬ؾ‪ٗٛ‬یبت اجشایی ای‪ٝ‬‬ ‫ػذ ؿش‪٠‬ؼ ‪ٚ‬یؿ‪١‬د‪٠.‬ی اضبن‪َ ٣‬شد‪ :‬ػذ َالػش ثؿذ اص ػبٔ ‪٤‬وب‬ ‫ثالتُٗیهی ث‪ ٣‬ؿُٕ یٍ ػذ ‪ٚ‬ؿیـتی یبثٗی اجشا داسد ‪ٚ ٠‬ل‪ ٙٛ‬ث‪ ٣‬تؿیی‪ ٝ‬تُٗیم ای‪ ٝ‬پش‪٠‬ط‪٤ ٢‬ؼتی‪.ٙ‬ج‪ٟٓ‬وی‬ ‫‪ٚ‬ش‪ٞ‬ی دسثبس‪ ٢‬تُ‪ٛ‬یٕ ‪ٚ‬طبٖؿبت ػذ‪٤‬بی ػی‪٣ٟ‬ػش ‪ ٠‬ت‪١‬ػب‪ ١ٗٞ‬دس ح‪١‬ص‪ ٢‬اثشیض س‪٠‬دخب‪ٚ ٣ٞ‬شصی ثبٖ‪٥‬بس‪٠‬د ْوهو ‪:‬‬ ‫اؾتجبس ا‪ٖ٠‬ی‪ ٣‬ث‪ٚ ٣‬یضا‪ٚ ۰۰۱ ٜ‬یٗیبسد سیبٔ اص ػ‪١‬ی ؿشَ اه ‪ٟٚ‬طً‪ ٣‬ای اسدثیٕ ػبص‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثش‪ٞ‬وب‪ٚ‬و‪ ٠ ٣‬ثو‪١‬دجو‪٣‬‬ ‫َـ‪١‬س ‪ٚ ٠‬جٗغ ؿ‪١‬سای اػال‪ٚ‬ی دس یب‪ ٜ١ٞ‬ث‪١‬دج‪ ٣‬ثشای ای‪ ۲ ٝ‬ػذ ‪ٛ٤ ٠‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تُ‪ٛ‬یٕ ػذ َالػش دس ػوبٔ‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬پیـ‪٥ٟ‬بد ‪ ٠‬تل‪١‬یت ؿذ‪ ٢‬اػ ‪٠.‬ی ثب ثیب‪ ٜ‬ای‪ ٣ُٟ‬ای‪ ٣ُٟ‬ػذ ؾ‪ٛ‬بست ثب تخلیق اؾوتوجوبسات الص٘ توب‬ ‫پبیب‪ ٜ‬ػبٔ اثٓیشی ‪ٚ‬یؿ‪١‬د انض‪٠‬د‪ٚ :‬جٗف یٍ ‪٤‬ضاس ‪ٚ ۲۰۱ ٠‬یٗیبسد سیبٔ اؾتجبس ‪ٚ‬بٖی ت‪١‬ػط ػبص‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثش‪ٞ‬ب‪ٚ‬و‪٠ ٣‬‬ ‫ث‪١‬دج‪ ٣‬ثشای تُ‪ٛ‬یٕ ػذ‪٤‬بی ‪ٚ‬خض‪ٞ‬ی ؾ‪ٛ‬بست ‪ ٠‬تبص‪َٟ٢‬ذ ‪ٞ ٠‬یض ‪٤‬ضاس ‪ٚ‬یٗیبسد سیبٔ نبی‪ٟ‬ب‪ٞ‬غ ث‪ٟ‬یبد ‪ٚ‬ؼتضؿهب‪٠ ٜ‬‬ ‫جب‪ٞ‬جبصا‪ ٜ‬ثشای ػذ ؾ‪ٛ‬بست اختلبف یبنت‪ ٣‬اػ ‪.‬‬ ‫انتخابات پیص ضشط هشدم ساالسی دینی دس نظام اسالهی است‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪-‬اػتوب‪ٞ‬وذاس اٖوجوشص ْوهو ‪:‬‬ ‫ا‪ٞ‬تخبثبت تجٗی ‪ ٠‬پیؾ ؿش‪ٚ ،‬شد٘ ػوبالسی‬ ‫دی‪ٟ‬ی دس ‪ٞ‬ػب٘ ج‪١٥ٛ‬سی اػوال‪ٚ‬وی ایوشا‪٠ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ػ‪٥‬وش اساد‪ٚ ٢‬وٗو ثوشای ‪ٚ‬ـوبسَو دس‬ ‫ػش‪١ٞ‬ؿ ػیبػی خو‪١‬د اػو ‪ .‬ؾوضیوضاٖو‪٣‬‬ ‫ؿوو‪٥‬ووجووبصی انووض‪٠‬د‪ :‬توو‪ٛ‬ووب٘ ا‪ٚ‬ووُووب‪ٞ‬ووبت‬ ‫اػتب‪ ٜ‬ثوشای ا‪ٞ‬وتوخوبثوبتوی ثوب ‪ٚ‬ـوبسَو‬ ‫حذاَثشی ‪ٚ‬شد٘ ثیطشنی دػ ا‪ٞ‬وذسَوبسا‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٞ‬تخبثبت ‪٠‬حهع ‪ ٠‬حشاػ اص اسای ‪ٚ‬وشد٘‬ ‫ثؼیج ؿذ‪ ٢‬اػ ‪ ٠‬ا‪ٚ‬یذ‪٠‬اس٘ ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬وتوخوبثوبت‬ ‫یُی اص پش ؿ‪١‬س تشی‪ ٝ‬ا‪ٞ‬تخبثبت ثب ‪ٚ‬ـبسَ حذاَثشی ثبؿذ‪٠.‬ی ثب ثویوب‪ ٜ‬ایو‪ٟ‬وُو‪ ٣‬جوٗوت‬ ‫‪ٚ‬ـبسَ حذاَثشی ‪ٚ‬شد٘ دس ا‪ٞ‬تخبثبت س‪٠‬یُشد ‪ٚ ٣ٛ٤‬ؼ‪٠١‬ال‪ ٜ‬اػ تلشیح َشد‪ :‬تؿب‪ٕٚ‬‬ ‫‪ ٙ٤ ٠‬انضایی دس ج‪ ٥‬تً‪١‬ی ‪ ٠‬انضایؾ ‪ٚ‬ـبسَ ثب ‪ٛ٤‬شا‪٤‬ی ‪ْ ٠‬ؼتشؽ تؿب‪ٚ‬الت ‪٤‬یوبت‬ ‫‪٤‬بی ‪ٞ‬ػبست ‪ ٠‬اجشایی ثب ‪ُٛ٤‬بسی ‪ٚ‬تًبثٕ ضش‪٠‬ست داسد‪.‬ؿ‪٥‬جبصی دس ادا‪ ٣ٚ‬ثوب اؿوبس‪ ٢‬ثو‪٣‬‬ ‫ای‪ ٣ُٟ‬حض‪١‬س ‪ًٞ ٠‬ؾ انشی‪ٟ‬ی ‪ٚ‬شد٘ دس سی‪ ٙ‬خ‪١‬سد‪ ٜ‬ای‪ٟ‬ذ‪َ ٢‬ـ‪١‬س پی‪١‬ػت‪١ٚ ٣‬سد تبَیذ ا‪ٚ‬وب٘‬ ‫ساحٕ (س‪ًٚ ٠ )٢‬ب٘ ‪ٚ‬ؿػ‪ ٙ‬س‪٤‬جشی ث‪١‬د‪ ٢‬خبطش ‪ٞ‬ـب‪َ ٜ‬شد‪ :‬ثب اثالـ ػویوبػو ‪٤‬وبی َوٗوی‬ ‫ا‪ٞ‬تخبثبت ت‪١‬ػط ‪ًٚ‬ب٘ ‪ٚ‬ؿػ‪ ٙ‬س‪٤‬جشی ‪٠‬ثب تؿیی‪ ٝ‬ی‪١‬اؾذ ‪ ٠‬ض‪١‬اثط سیبث ػیبػوی ػوبٖو‪ ٙ‬ثو‪٣‬‬ ‫‪ٟٚ‬ػ‪١‬س انضایؾ ‪ٚ‬ـبسَ ‪ ٠‬حض‪١‬س اْب‪٤‬ب‪ ٣ٞ‬ثب ‪ ٙ٤‬انضایی تبَیذ ؿذ‪ ٠ ٢‬دس ای‪ ٝ‬ساػتب ت‪ٛ‬وب٘‬ ‫تالؽ ‪ٚ‬ج‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬اػتب‪ ٜ‬دس ج‪ ٥‬حهع ‪ ٠‬حشاػ ثب ‪٠‬حذت ‪٤ ٠‬و‪ٛ‬وذٖوی ‪٤‬و‪ٛ‬وشا‪ ٢‬ثو‪١‬د‪٢‬‬ ‫اػ ‪٠.‬ی انض‪٠‬د‪ :‬حض‪١‬س حذاَثشی ‪ٚ‬شد٘ دس ا‪ٞ‬تخبثبت َ‪ٚ ٣‬ذ‪ٞ‬ػش ‪ًٚ‬ب٘ ‪ٚ‬ؿػ‪ ٙ‬س‪٤‬جوشی ‪٤‬و‪ٙ‬‬ ‫‪٤‬ؼ دس ای‪ ٝ‬د‪٠‬س‪ ٢‬اص ا‪ٞ‬تخبثبت یٍ سَ‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫اقبصی‪ ٝ‬ؿی‪١‬ؼ َش‪ٞ٠‬ب ثب تجؿبت ا‪ ٜ‬دس یبٖت انضایؾ ا‪ٚ‬بس ثؼتوشی ‪٤‬وب‬ ‫ا‪ٞ‬جب٘ تؼ ‪٤‬بی َش‪ٞ٠‬بی ثیـتش ‪ ٠‬انضایؾ ن‪١‬تی ‪٤‬بی س‪٠‬صا‪ٚ ٣ٞ‬و‪١‬اجو‪٣‬‬ ‫ث‪١‬د‪ ٣ٞ ٢‬ت‪٥ٟ‬ب ثشای ‪ٚ‬ذیشی ثی‪ٛ‬بسی تالؽ َشد‪ ٢‬ثُٗ‪ ٣‬ثش‪ٞ‬ب‪٤ ٣ٚ‬وبی اص‬ ‫یجٕ تؿیی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٢‬خ‪١‬د ‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ثش ‪٠‬اَؼی‪ٟ‬بػی‪َ ٜ١‬بدس ث‪٥‬ذاؿ ‪ ٠‬دس‪ٚ‬وب‪ٜ‬‬ ‫ػبَ‪ٟ‬ب‪ ٜ‬ػشای ػبٖ‪ٟٛ‬ذا‪ ٜ‬جب‪ٞ‬جبصا‪ ٜ‬ثبالی ‪ ۰۱‬دسکذ ‪ ٠‬پبَجب‪ٞ‬ب‪ ٜ‬سا ‪ٞ‬ویوض‬ ‫پیؾ ثشد‪ ٢‬اػ ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ػب٘ ػال‪ ٚ‬ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی دس ایو‪ٚ ٝ‬وذت ‪ٚ‬وشحٗو‪ٞ ٣‬وخوؼو‬ ‫‪٠‬اَؼی‪ٟ‬بػی‪٤ ۰۰ ٜ١‬ضاس ‪ٞ‬هش َبدس ث‪٥‬ذاؿ ‪ ٠‬دس‪ٚ‬ب‪ ٠ ٜ‬حوذ‪٠‬د ‪٤ ۲‬وضاس‬ ‫‪ٞ‬هش پبَجب‪ٞ‬ب‪ ٜ‬تجشیض ‪ ٠‬دیٓش ‪ٚ‬ـ‪ٖ١ٛ‬ی‪ ٝ‬ا‪١ٖ٠‬ی داس اػتب‪ ٜ‬سا ث‪ ٣‬ػشا‪ٞ‬وجوب٘‬ ‫سػب‪ٞ‬ذ‪ ٢‬اػ ؛ ‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ػ‪ ٣‬ؿ‪ٟ‬ج‪٤ ٣‬هت‪ْ ٣‬زؿت‪٠ ٣‬اَؼی‪ٟ‬بػی‪ ٜ١‬ػبٖ‪ٟٛ‬وذا‪ٜ‬‬ ‫ثبالی ‪ ۰۱‬ػبٔ ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی َ‪ ٣‬ؿ‪ٛ‬بسؿب‪ ٜ‬ث‪٤ ۶۱ ٣‬ضاس ‪ٞ‬وهوش ‪ٚ‬وی‬ ‫سػذ دس ای‪ ٝ‬خط‪ ٣‬اقبص ‪ ٠‬تب ث‪ ٣‬ا‪ٚ‬ش‪٠‬ص ثیؾ اص ‪ ۰۱‬دسکوذ ا‪ٞ‬وب‪ ٜ‬دس‬ ‫‪ًٚ‬بثٕ ثی‪ٛ‬بسی َ‪٠١‬یذ ‪٠ ۰۹‬اَؼی‪ ٣ٟ‬ؿذ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ثذی‪٥‬ی اػ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬جب٘ ‪ ٣ٛ٤‬ای‪ ٝ‬ایذا‪ٚ‬بت َ‪ ٣‬ثب اص خ‪١‬دْوزؿوتوٓوی ‪٠‬‬ ‫ایثبسْشی ت‪ٛ‬ب٘ یذ ‪ٞ‬ػب٘ ػال‪ ٚ‬ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی ‪ ٠‬حو‪ٛ‬وبیو ‪٤‬و‪ٛ‬و‪٣‬‬ ‫جب‪ٞ‬ج‪٥ٞ ٣‬بد‪٤‬بی ؾض‪ ١‬ػتبد اػتب‪ٞ‬ی ‪ًٚ‬بثٗ‪ ٣‬ثب َش‪ٞ٠‬ب اص ا‪ٞ‬ب‪ٚ ٜ‬یؼش ؿذ‪ ٢‬ث‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ؿ‪ٟ‬بی دس پیؾ ْشنت‪ َٙ ٝ‬ت‪١‬ج‪٥‬ی یب ػ‪ ٕ٥‬ا‪ٓٞ‬بسی ‪ ٠‬ػبد‪ ٢‬ا‪ٞ‬وٓوبسی‬ ‫دس ثشاثش ای‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬بسی ‪ٚ‬شِ ثبس ‪ٞ‬یؼ ‪ ٠‬سؾبی دییى دػوتو‪١‬ساٖوؿو‪ٛ‬وٕ‬ ‫‪٤‬بی ث‪٥‬ذاؿتی دس یبٖت خ‪١‬دداسی اص حض‪١‬س دس تج‪ٛ‬ؿبت ث‪٤ ٣‬ش ؿُٕ‬ ‫‪ ٠‬یبٖت اػتهبد‪ ٢‬اص ‪ٚ‬بػٍ ‪ ٠‬سؾبی نبکٗ‪ْ ٣‬زاسی اجت‪ٛ‬بؾی تب سیـ‪٣‬‬ ‫َ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬بسی ث‪٥‬تشی‪ ٝ‬سا‪ ٢‬پیـٓیشی اص اثتال ث‪ ٣‬ا‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫دس تبییذ ای‪ ٝ‬ادؾب ثبیذ ث‪ ٣‬ثؼتشی ث‪١‬د‪ ٜ‬حذ‪٠‬د ‪ٞ ۹۱۱‬هش َوش‪ٞ٠‬وبیوی دس‬ ‫ثخؾ ‪٤‬بی ‪٠‬یظ‪ ٠ ٢‬اػتهبد‪ٞ ۰۷۱ ٢‬هش ثی‪ٛ‬بس دیٓش اص دػتوٓوب‪ ٢‬تو‪ٟ‬وهوغ‬ ‫‪ُٚ‬ب‪ٞ‬یُی ‪١ٚ‬ػ‪ ٘١‬ث‪ٞ٠ ٣‬تیالت‪١‬س دس ثی‪ٛ‬بسػتب‪٤ ٜ‬ب ‪ٚ ٠‬وشاَوض دس‪ٚ‬وب‪ٞ‬وی‬ ‫ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی اؿبس‪َ ٢‬شد َ‪ ٣‬اص جذی ث‪١‬د‪ ٜ‬خطش ثی‪ٛ‬بسی َ‪٠١‬یوذ‬ ‫‪ ٠ ۰۹‬یشثب‪ٞ‬ی ْشنت‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ب‪ ٜ‬اص ثی‪ ٝ‬ؾضیضا‪ٚ ٜ‬ب حُبی داسد‪.‬‬ ‫‪٤‬ش چ‪ٟ‬ذ ث‪ٟ‬ب ثش اؾال٘ ‪ٚ‬ؼ‪٠١‬ال‪ ٜ‬دا‪ٞ‬ـٓب‪ ٢‬ؾٗ‪ ٘١‬پضؿُی تجشیض دس ص‪ٚ‬وب‪ٜ‬‬ ‫حبضش چ‪٥‬بس ؿ‪٥‬شػتب‪ ٜ‬ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی دس ‪٠‬ضوؿویو یوش‪ٚ‬وض ػو‪٣‬‬ ‫ؿ‪٥‬شػتب‪ ٜ‬صسد ‪ٚ ٠‬بثًی ‪ٞ‬بس‪ٞ‬جی ‪٤‬ؼت‪ٟ‬ذ ا‪ٚ‬ب ‪ٚ‬ثج ؿذ‪ ٜ‬حوذ‪٠‬د ‪ ۹۱‬توب‬ ‫‪ ۹۰‬دسکذ تؼ ‪٤‬بی َش‪ٞ٠‬ب دس اػتب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬بسی ‪ٓٞ‬شا‪َٟٟ ٜ‬ذ‪ ٢‬ثو‪١‬د‪٠ ٢‬‬ ‫‪ٞ‬ـب‪ ٜ‬د‪ٟ٤‬ذ‪ ٢‬سؿذ ػ‪ ٣‬ثشاثشی ا‪ ٜ‬دس ‪ًٚ‬بیؼ‪ ٣‬ثب س‪٠‬ص‪٤‬بی ‪ٞ‬خؼو ػوبٔ‬ ‫جبسی اػ ‪.‬‬ ‫اغاص به کاس ستاد پایص تنص ابی دسابفای استاى اصفهاى‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪-‬دس پی دػت‪١‬ساٖؿ‪ٚ ٕٛ‬ذیشؾب‪ٚ‬وٕ ؿوشَو‬ ‫‪ٟ٥ٚ‬ذػی اه ‪ ٠‬نبضاله َـ‪١‬س ‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ثش تـُیٕ ػتبد ت‪ٟ‬وؾ‬ ‫اثی دس اػتب‪٤ ٜ‬ب ‪ٞ‬خؼتی‪ ٝ‬جٗؼ‪ ٣‬ػتبد ت‪ٟ‬ؾ اثی دس اثوهوبی‬ ‫اػتب‪ ٜ‬اکه‪٥‬ب‪ ٜ‬ثشْضاس ؿذ‪.‬‬ ‫دس ای‪ ٝ‬جٗؼ‪ ٣َ ٣‬ثب حض‪١‬س ‪ٚ‬ذیشؾب‪ٚ ٕٚ‬ؿب‪ٞ٠‬وب‪ ٠ ٜ‬ثوشخوی‬ ‫‪ٚ‬ذیشا‪ٚ ٜ‬شتجط ثشْضاس ؿذ ‪ٚ‬وذیوشؾوب‪ٚ‬وٕ ؿوشَو اه ‪٠‬‬ ‫نبضاله اػتب‪ ٜ‬اکه‪٥‬ب‪ ٜ‬دس ػخ‪ٟ‬ب‪ٞ‬ی ثب اؿبس‪ ٢‬ث‪َ ٣‬ب‪٤‬وؾ ‪۰۱‬‬ ‫دسکذی ‪ٞ‬ض‪٠‬الت ج‪١‬ی دس ػبٔ اثی اخیش ْهو ‪ :‬اؾضوبی‬ ‫ای‪ ٝ‬ػتبد ‪١ٚ‬غه‪ٟ‬ذ ‪٤‬ش ‪٤‬هت‪ ٣‬ثب اسائ‪ ٣‬پیـ‪٥ٟ‬وبد‪٤‬وبی سا‪٤‬وجوشدی‬ ‫ثشای ‪ًٚ‬بثٗ‪ ٣‬ثب چبٖؾ َ‪ ٙ‬اثی دس جٗؼبت ػتبد ؿشَ َ‪ٟٟ‬ذ‪.‬‬ ‫‪٤‬بؿ‪ ٙ‬ا‪ٚ‬ی‪ٟ‬ی ثش اتخبر سا‪ُ٤‬بس‪٤‬بی جذیذ تب‪ٚ‬ی‪ ٠ ٝ‬ت‪١‬صیؽ ؾبدال‪ ٣ٞ‬اه دس ؿ‪٥‬ش‪٤‬ب ‪ ٠‬س‪٠‬ػتب‪٤‬بی اػتب‪ ٜ‬تبَیذ َشد‬ ‫‪ ٠‬اغ‪٥‬بس داؿ ‪ :‬اثهبی اػتب‪ ٜ‬اکه‪٥‬ب‪ ٜ‬ثب ث‪٥‬ش‪ْ ٢‬یشی اص ن‪ٟ‬ب‪٠‬سی ‪٤‬بی ‪١ٞ‬ی‪ٚ ٝ‬ب‪ٟٞ‬ذ ػب‪ٚ‬ب‪٤ ٣ٞ‬بی تٗ‪ٚ ٣‬توشی ‪ ٠‬تٗو‪٣‬‬ ‫َ‪ٟ‬تشٔ ‪ٛ٤ ٠‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬پبیؾ ‪ٚ‬ذا‪ ٘٠‬ؿجُ‪ ٣‬ت‪١‬صیؽ ػؿی دس ت‪١‬صیؽ ؾبدال‪ ٣ٞ‬اه ؿشه ثی‪ٚ ٝ‬شد٘ داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ذیشؾب‪ ٕٚ‬ؿشَ اه ‪ ٠‬نبضاله اػتب‪ ٜ‬اکه‪٥‬ب‪ ٜ‬اطالؼ سػب‪ٞ‬ی ث‪ٚ ٣‬شد٘ دس خل‪١‬ف َ‪ٛ‬ی ‪َ ٠‬ویوهویو‬ ‫اه سا ‪ ٙ٥ٚ‬اسصیبثی َشد ‪ ٠‬ثیب‪ ٜ‬داؿ ‪ :‬ثشخی اص ػ‪١‬دج‪١‬یب‪ ٜ‬دس نضبی ‪ٚ‬جبصی اطالؾبت ‪ٞ‬بدسػتی ثو‪ٚ ٣‬وشد٘‬ ‫‪ٚ‬ی د‪ٟ٤‬ذ َ‪ ٣‬س‪٠‬اثط ؾ‪ٚ١ٛ‬ی ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬ػخ‪١ٟٓ‬ی اثهب ثبیذ اطالؾبت دییى سا دس اختیبس ‪ٚ‬شد٘ یشاس د‪٤‬ذ‪.‬‬ ‫دستگاههای اجشایی دس ساهانذهی هشاکض واکسیناسیوى هوکاسی کننذ‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪ -‬اػتب‪ٞ‬ذاس ص‪ٞ‬جب‪ ٜ‬ثوب ثویوب‪ٜ‬‬ ‫ای‪ ٣ُٟ‬ا‪١ٖ٠‬ی اکٗی َـ‪١‬س ‪ٚ‬ؼبٖ‪َ ٣‬وش‪ٞ٠‬وب ‪٠‬‬ ‫‪٠‬اَؼی‪ٟ‬بػی‪ْ ٜ١‬ش‪٤٢٠‬بی ‪٤‬ذل اػ ْه ‪:‬‬ ‫ؿشایط خبف َ‪ٞ١ٟ‬ی ایجبه ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬ذ ‪٤‬و‪ٛ‬و‪٣‬‬ ‫دػتٓب‪٤ ٢‬بی ‪ٚ‬ت‪ٖ١‬ی ا‪ٚ‬ش دس ای‪ ٝ‬ساػوتوب پوبی‬ ‫َبس ثبؿ‪ٟ‬ذ ‪ُٛ٤ ٠‬بسی ‪٤‬بی الص٘ ‪ٚ ٠‬ذیشیو‬ ‫ای‪ ٝ‬ثخؾ ثیؾ اص ْزؿت‪ ٣‬ضوش‪٠‬سی اػو ‪.‬‬ ‫نتح اهلل حًیًوی انوض‪٠‬د‪ :‬دس ص‪ٚ‬وب‪ ٜ‬حوبضوش‬ ‫ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بت ‪ ٠‬تج‪٥‬یوضات ‪ٚ‬وبصاد ثوشای ا‪ٚ‬وبد‪٢‬‬ ‫ػبصی ‪ٚ‬شاَض ‪٠‬اَؼی‪ٟ‬بػی‪َ ٜ١‬ش‪ٞ٠‬ب دس اػتب‪٠ ٜ‬ج‪١‬د داسد ‪ُٛ٤ ٠‬بسی ثی‪ ٝ‬ثوخوـوی ‪ٚ‬وی‬ ‫ت‪١‬ا‪ٞ‬ذ ‪ٞ‬تبیج ث‪٥‬تشی سا دس ای‪ ٝ‬خل‪١‬ف سی‪ ٙ‬ثض‪ٞ‬ذ‪٠.‬ی ثب اؿبس‪ ٢‬ث‪ ٣‬ای‪ ٣ُٟ‬ثؼیوبسی اص ایو‪ٝ‬‬ ‫ایذا‪ٚ‬بت ثذ‪٠ ٜ٠‬اثؼتٓی ث‪ٚ ٣‬ؼبئٕ ‪ٚ‬بدی ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬پزیش اػ ادا‪ ٣ٚ‬داد‪ :‬دس ص‪ٚ‬وب‪ ٜ‬حوبضوش‬ ‫‪ٛ٥ٚ‬تشی‪ٞ ٝ‬یبص َبس ‪ُٛ٤‬بسی ت‪ٟٓ‬بت‪ ّٟ‬ثب ‪ٚ‬شَض ث‪٥‬ذاؿ ‪ ٠‬دا‪ٞ‬ـٓب‪ ٢‬ؾٗ‪ ٘١‬پضؿُی اػتب‪ٜ‬‬ ‫ثشای پیـجشد ا‪ٚ‬بد‪ ٢‬ػبصی ‪ُٚ‬ب‪٤ ٜ‬بی ‪١ٚ‬سد ‪ٞ‬ػش ج‪٠ ٥‬اَؼی‪ٟ‬بػی‪ْ ٜ١‬ش‪٤٢٠‬بی ‪٤‬وذل‬ ‫ث‪١‬د‪ ٠ ٢‬دػتٓب‪٤ ٢‬بی ‪ٚ‬ت‪ٖ١‬ی ا‪ٚ‬ش ثبیذ ثذ‪ ٜ٠‬ا‪ٚ‬ب ‪ ٠‬اْش ا‪٤‬ت‪ٛ‬ب٘ الص٘ سا دس ایو‪ ٝ‬خلو‪١‬ف‬ ‫داؿت‪ ٣‬ثبؿ‪ٟ‬ذ‪.‬حًیًی اضبن‪َ ٣‬شد‪ :‬طجى اؾال٘ دا‪ٞ‬ـٓب‪ ٢‬ؾٗ‪ ٘١‬پضؿُی اػتوب‪ٚ ۹۱ ٜ‬وشَوض‬ ‫ثشای ‪٠‬اَؼی‪ٟ‬بػی‪ْ ٜ١‬ؼتشد‪ ٢‬طی ‪ٚ‬ب‪٤ ٢‬بی ای‪ٟ‬ذ‪١ٚ ٢‬سد ‪ٞ‬یبص اػ ‪ ٠‬دس ای‪ٚ ٝ‬ویوب‪ ٜ‬ػوتوبد‬ ‫‪ٗٚ‬ی َش‪ٞ٠‬ب ثبالتش اص ‪ ٣ٛ٤‬دػتٓب‪٥٤‬ب ث‪١‬د‪ ٠ ٢‬ا‪ٞ‬چ‪ٚ ٣‬ل‪١‬ه ‪ٚ‬وی ؿو‪١‬د ثوبیوذ اجوشایوی‬ ‫ؿ‪١‬د َ‪ ٣‬دس ای‪ ٝ‬ساػتب ‪ٚ‬ؿب‪ ٞ٠‬ایتلبدی اػتب‪ٞ‬ذاسی ‪ٞ‬ؼج ث‪ ٣‬تج‪٥‬یض ای‪ُٚ ٝ‬ب‪ٞ‬و‪٥‬وب ایوذا٘‬ ‫َ‪ٟ‬ذ‪.‬اػتب‪ٞ‬ذاس ص‪ٞ‬جب‪ ٜ‬ثب ثیب‪ ٜ‬ای‪ ٣ُٟ‬ای‪ ٙ٥ٚ ٝ‬ث‪ ٣‬تهُویوٍ دس ؿو‪٥‬وشػوتوب‪٤ ٜ‬وب تو‪١‬ػوط‬ ‫نش‪ٚ‬ب‪ٞ‬ذاسی ‪٤‬ب ‪ٞ‬یض ‪١ٚ‬سد ت‪١‬ج‪ ٣‬ثبؿذ ْه ‪ :‬ثش ای‪ ٝ‬اػبع ‪ ۹۱‬دػتٓب‪ ٢‬اجشایی ‪ٚ‬ت‪ٖ١‬ی ‪۹۱‬‬ ‫‪ٚ‬شَض ‪ُٛ٤‬بسی ‪ٚ ٠‬ذیشی الص٘ سا ا‪ٞ‬جب٘ د‪ٟ٤‬ذ‪.‬‬ ‫نقذ اخباس سوص‬ ‫*٘‪ٞ١ْ.‬ؾ‬ ‫*سئیغ دا‪ٞ‬ـُذ‪ ٢‬ثش‪ٞ‬ب‪ ٣ٚ‬سیضی ‪ ٠‬ؾٗ‪ٚ ٘١‬حیطی دا‪ٞ‬ـٓوب‪٢‬‬ ‫تجشیض ْه ‪ :‬ث‪ ٣‬طشل یٍ تبثؼوتوب‪ْ ٜ‬وش٘ ؿوذیوذ ‪٠‬‬ ‫ط‪١‬ال‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ی س‪٠‬ی‪ .ٙ‬ث‪٥‬ش‪٠‬ص ػبسی کوشال دس خلو‪١‬ف‬ ‫‪ٚ‬ب‪٤‬ی خـُؼبٖی اغ‪٥‬بس َشد‪ :‬اْش ‪ٚ‬یضا‪ ٜ‬ثوبسؽ یوٍ‬ ‫ػبٔ دس یٍ ایؼتٓب‪١٤ ٢‬اؿ‪ٟ‬بػی َ‪ٛ‬تش اص ‪ٚ‬ویوب‪ٞ‬وٓویو‪ٝ‬‬ ‫ثٗ‪ٟ‬ذ‪ٚ‬ذت ‪ٛ٤‬ب‪ ٜ‬ایؼتٓب‪ ٢‬ثبؿذ خـوُوؼوبٖوی سخ داد‪٢‬‬ ‫اػ ‪ٚ .‬ثال ثب ت‪١‬ج‪ ٣‬ث‪ ٣‬ای‪َ ٝ‬و‪ٚ ٣‬ویوب‪ٞ‬وٓویو‪ ٝ‬ثوبس‪ٞ‬وذْوی‬ ‫ثٗ‪ٟ‬ذ‪ٚ‬ذت تجشیض دس حذ‪٠‬د ‪ٚ ۹۱۱‬یٗی ‪ٚ‬تش ثشا‪٠‬سد ؿوذ‪٢‬‬ ‫اْش ‪ٚ‬یب‪ٓٞ‬ی‪ ٝ‬ثبسؽ یٍ ػبٔ ای‪ ٝ‬ؿ‪٥‬ش َو‪ٛ‬وتوش اص ایو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یضا‪ ٜ‬ثبؿذ خـُؼبٖی سخ داد‪ ٠ ٢‬اْش ثویوؾ اص ایو‪ٝ‬‬ ‫‪ًٚ‬ذاس ثبؿذ ثب تشػبٖی ‪١ٚ‬اج‪٤ ٣‬ؼتی‪.ٙ‬‬ ‫ارک‪ -‬ث‪ٟ‬ػش ‪ٚ‬ی سػذ ‪ٚ‬ؼئو‪ٖ١‬ی‪٥ٞ ٠ ٝ‬بد‪٤‬بی ‪ٚ‬ؼئ‪ ٔ١‬اه‬ ‫‪َ ٠‬ـب‪٠‬سصی اػتب‪ ٜ‬ثشای ‪ًٚ‬بثٗ‪ ٣‬ثب خـُؼبٖی احتو‪ٛ‬وبٖوی‬ ‫دس ج‪ ٥‬سا‪ٟٛ٤‬بیی ‪ٚ ٠‬ؼبؾذت ‪ٚ‬شد٘ ‪َ ٠‬ـب‪٠‬سصا‪ ٜ‬ثبیذ‬ ‫ت‪٥ٛ‬یذات الص٘ سا پیؾ ثی‪ٟ‬ی ‪ ٠‬اجشا ‪ٛٞ‬بی‪ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫*ایؼ‪ٟ‬ب‪-‬ارسثبیجب‪ ٜ‬ؿشیی ‪ٛ٤‬ض‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثب ‪ُٞ‬و‪١‬داؿو ‪ٚ‬وًوب٘‬ ‫‪ٚ‬ؿٗ‪ ٙ‬ج‪ٛ‬ؿی اص اؾضبی ‪٤‬یبت ؾٗ‪ٛ‬ی دا‪ٞ‬ـوٓوب‪ ٢‬ؿو‪٥‬ویوذ‬ ‫‪ٚ‬ذ‪ٞ‬ی ارسثبیجب‪ ٜ‬ثبحض‪١‬سدس ‪ٚ‬ح‪١‬ط‪ ٣‬دا‪ٞ‬ـٓب‪ًٚ ٠ ٢‬وبثوٕ‬ ‫ػبخت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬سیبػ ‪ٚ‬طبٖجبت کو‪ٟ‬وهوی خو‪١‬دساپویوشا‪ٚ‬و‪ٜ١‬‬ ‫‪١ٚ‬ض‪١‬ؼ ‪ٛ٤‬ؼب‪ ٜ‬ػبصی دسیبٖت یشائ ثیب‪ٞ‬ی‪٣‬ای ‪ٚ‬وطوشح‬ ‫َشد‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ارک‪ -‬ت‪١ٟ‬ؼ ائی‪ٞ ٝ‬ب‪٤ ٣ٚ‬بی حًو‪١‬و ‪ ٠‬دػوتو‪ٛ‬وضد دس‬ ‫َـ‪١‬س ‪ٚ‬ـُٕ ػبص اػ جبداسد دس نوشکو ‪٤‬وبی‬ ‫‪ ٣ُٟٛٚ‬ای‪ ٝ‬ؾیت ثشسػی ‪ ٠‬ایذا‪ٚ‬بت ثبیؼتو‪ ٣‬دس جو‪٥‬و‬ ‫ایجبد ‪٠‬حذت س‪٠‬ی‪ ٣‬ا‪ٞ‬جب٘ ْیشد‪.‬‬ ‫*ػخ‪١ٟٓ‬ی ‪٠‬صاست خبسج‪َ ٣‬ـ‪١‬س‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثب ثویوب‪ ٜ‬ایو‪ٟ‬وُو‪٣‬‬ ‫‪ٞ‬ـؼ َ‪ٛ‬یؼی‪ٚ ٜ١‬ـتشٌ ثشجب٘ اص س‪٠‬ص جو‪ٛ‬وؿو‪ ٣‬ثوبس‬ ‫دیٓش نؿبٖی خ‪١‬د سا اقبص خ‪١‬ا‪٤‬ذ َوشد ْوهو ‪ :‬دس‬ ‫س‪ٞ٠‬ذ ‪ٚ‬زاَشات ‪٠‬ی‪ ٝ‬پیـشنو ‪٤‬وبی خو‪١‬ه ‪ ٠‬یوبثوٕ‬ ‫ت‪١‬ج‪٥‬ی ک‪١‬ست ْشنت‪ ٣‬اٖجت‪ ٣‬دس ح‪١‬ص‪٤ ٢‬بیی ‪ٞ‬ویوض س‪ٞ٠‬وذ‬ ‫حشَ َ‪ٟ‬ذ ث‪١‬د‪ ٢‬اػ ‪.‬‬ ‫ارک‪ -‬ا‪ٚ‬یذ اػ ‪ٚ‬ؼئ‪ٖ١‬ی‪ ٝ‬ثذ‪ ٜ٠‬ت‪١‬ج‪ ٣‬ثو‪ ٣‬حو‪١‬اؿوی‬ ‫کشنب دس ج‪ ٥‬تب‪ٚ‬ی‪ٟٚ ٝ‬بنؽ ‪ٚ‬شد٘ ‪َ ٠‬ـ‪١‬س تالؽ َ‪ٟٟ‬وذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬شد٘ ‪ٞ‬یبص‪ٟٚ‬ذ ْـبیؾ ‪ ٠‬سػیذ‪ ٜ‬ث‪ ٣‬حً‪١‬و اص دػ سنت‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثبؿ‪ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫ضشباالجل ‪ ۲‬هاهه هعذى انجشد‬ ‫به پایاى سسیذ‬ ‫ػش‪٠‬یغ خجشی ‪ٚ-‬ذیشَٕ حهبغو ‪ٚ‬وحویوط صیؼو‬ ‫ارسثبیجب‪ٜ‬ؿشیی ثب اؿبس‪ ٢‬ث‪ ٣‬ات‪ٛ‬ب٘ ضشهاالجٕ ‪ٚ ۲‬وب‪٤‬و‪٣‬‬ ‫ای‪ ٝ‬اداس‪ َٕ ٢‬ث‪ٚ ٣‬ؿذ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬جشد ْه ‪ :‬ػذ ثوبطٗو‪ٚ ٣‬وؿوذ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٞ‬جشد اص پتب‪ٞ‬ؼیٕ ثبالیی دس تخشیت ‪ ٠‬اٖ‪١‬دْی ‪ٚ‬وحویوط‬ ‫صیؼ ثشخ‪١‬سداس اػ ‪ .‬حؼ‪ ٝ‬ؾجبع‪ٞ‬ظاد ادا‪ ٣ٚ‬داد‪ :‬طجى‬ ‫ثبصدیذی َ‪ ٣‬اص ػذ ثبطٗ‪ٚ ٣‬ؿذ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬جشد ؿذ‪ ٢‬ثو‪١‬د یوشاس‬ ‫ؿذ تب ‪ٚ‬ذیشا‪ ٜ‬ؿشَ ثشای ‪ٚ‬ذیشی سیؼٍ ػذ ثبطٗو‪٣‬‬ ‫ایذا‪ٚ‬بتی طی ‪ٚ ۲‬ب‪ ٢‬ا‪ٞ‬جب٘ د‪ٟ٤‬ذ‪.‬ؾجبع ‪ٞ‬وظاد انوض‪٠‬د‪ :‬ثوب‬ ‫ت‪١‬ج‪ ٣‬ث‪ ٣‬ا‪ُٚ‬ب‪ ٜ‬اٖ‪١‬دْی صیؼ ‪ٚ‬حیطی ‪ٚ ٠‬وخوبطوشات‬ ‫ػذ ثبطٗ‪ٚ ٣‬ؿذ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬جشد؛ یشاس ث‪١‬د اص ػذ ثبطٗ‪ ٣‬اػوتوهوبد‪٢‬‬ ‫‪ُٟٟٞ‬ذ‪ٚ .‬ؼئ‪ٖ١‬ی‪ ٝ‬ؿشَ ث‪٥‬وش‪ ٢‬ثوشداس ‪ٚ‬وؿوذ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬وجوشد اص‬ ‫اداس‪ َٕ ٢‬حهبغ ‪ٚ‬حیط صیؼ اػتب‪ ٜ‬ثشای دنوؽ ‪ٚ‬و‪١‬اد‬ ‫ثبطٗ‪ ٣‬دسخ‪١‬اػ ‪ُٛ٤‬بسی َشد‪ ٢‬ا‪ٞ‬ذ‪٠.‬ی ػپغ ْوهو ‪:‬‬ ‫اْووش‪ٚ‬ؼووئوو‪ٖ١‬وویوو‪ٚ ٝ‬ووؿووذ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ووجووشد ثوو‪ ٣‬تووؿوو‪٥‬ووذات‬ ‫خ‪١‬د دسخل‪١‬ف ‪ٚ‬ذیشی ػذ ثبطٗ‪ٚ ٣‬ؿذ‪ ٜ‬ؾ‪ُٟٟٞ ٕٛ‬وذ‬ ‫ایذا‪ٚ‬بت یب‪ٞ١ٞ‬ی الص٘ ا‪ٞ‬جب٘ خ‪١‬ا‪٤‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ضیوخ و بضسگاى خوصستاى سسن غلط تیشانذاصی سا دس هشاسن نهی کننذ‬ ‫ػووش‪٠‬یووغ خووجووشی ‪ -‬اػووتووب‪ٞ‬ووذاس خوو‪١‬صػووتووب‪ٜ‬‬ ‫ْه ‪:‬ثضسْب‪ ٠ ٜ‬ؿی‪١‬خ دس ‪ٟٚ‬بػج ‪٤‬بی ‪ٚ‬ختٗم‬ ‫ای‪ ٝ‬حشَ ‪ٞ‬ب‪ٟٚ‬بػت سا ‪٥ٞ‬ی َ‪ٟٟ‬ذ ‪ٚ ٠‬وتو‪ٖ١‬ویوب‪ٜ‬‬ ‫نش‪ٟٓ٤‬ی دس َ‪ٟ‬بس ای‪١‬ا٘ پ‪١‬یؾ‪٤‬بی ‪ٚ‬ختٗم ثشای‬ ‫پیـٓیشی اص ای‪ ٝ‬حشَبت قٗط ایوجوبد َو‪ٟ‬و‪ٟ‬وذ‪.‬‬ ‫یبػ‪ ٙ‬ػٗی‪ٛ‬ب‪ٞ‬ی دؿتُی اغ‪٥‬بس داؿ ‪ :‬یوُوی اص‬ ‫‪ٚ‬ؿضالتی َ‪ ٣‬دس ‪ٚ‬شاػ‪ٚ ٙ‬خوتوٗوم دس اػوتوب‪ٜ‬‬ ‫خ‪١‬صػتب‪١ٚ ٜ‬جت ایجبد صح‪ ٠ ٛ‬خؼبست‪٤‬بی‬ ‫‪ٚ‬بٖی ‪ ٠‬جب‪ٞ‬ی ثشای ‪ٚ‬شد٘ ؿوذ‪ ٢‬اػو داؿوتو‪ٝ‬‬ ‫اػٗح‪ ٣‬چ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ک‪١‬ست ‪ٚ‬جبص ‪ ٠‬چ‪ ٣‬قیش‪ٚ‬جبص ث‪١‬د‪ ٢‬اػ ‪.‬ث‪ْ ٣‬هت‪٠ ٣‬ی داؿت‪ ٝ‬اػٗح‪ٚ ٣‬جبص یوب‬ ‫قیش‪ٚ‬جبص دس ‪ٞ‬ضد ‪ٚ‬شد٘ تجؿبتی ث‪ ٣‬د‪ٞ‬جبٔ خ‪١‬ا‪٤‬ذ داؿ َ‪١ٚ ٣‬جت ثش‪٠‬ص ح‪١‬ادث ‪ٞ‬وبْو‪١‬اسی‬ ‫‪ٞ‬یض ؿذ‪ ٢‬اػ ‪.‬اػتب‪ٞ‬ذاس خ‪١‬صػتب‪ ٜ‬تیشا‪ٞ‬ذاصی دس ‪ٚ‬شاػ‪ ٙ‬سا یُی اص سػ‪ ٘١‬یذی‪ٛ‬ی ‪ٟٚ ٠‬ؼو‪١‬خ‬ ‫ؿذ‪ ٢‬ثشؿ‪ٛ‬شد ‪ْ ٠‬ه ‪ :‬دس یذی‪ ٙ‬ث‪ ٣‬خبطش حهع جب‪ ٜ‬ؾـبیش دس ‪ًٚ‬بثٕ ػبسیب‪ ٜ‬حویو‪١‬ا‪ٞ‬وبت‬ ‫‪٠‬حـی یب ‪ٞ‬یبص ؾـبیش ث‪ ٣‬خبطش ؿی‪ ٢١‬ص‪ٞ‬ذْی داؿت‪ ٝ‬اػٗح‪ ٠ ٣‬تیشا‪ٞ‬ذاصی الص٘ ثو‪١‬د ا‪ٚ‬وب دس‬ ‫حبٔ حبضش ضش‪٠‬ست ای‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ش اص ثی‪ ٝ‬سنت‪ ٣‬اػ ‪٠.‬ی تبَیذ َشد‪ :‬اص ػ‪١‬ی دیٓش دس ثش‪ ٣٤‬ای‬ ‫خبف ث‪ ٣‬خبطش ‪٠‬ج‪١‬د ج‪ ٠ ّٟ‬ثشای دنبؼ اص ‪ٚ‬بٔ ‪ٞ ٠‬ب‪١ٚ‬ع ای‪ ٝ‬نش‪٠ ّٟ٤‬ج‪١‬د داؿوتو‪٠ ٣‬‬ ‫پؼ‪ٟ‬ذیذ‪ ٢‬ث‪١‬د‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب دس ای‪ ٝ‬ص‪ٚ‬ب‪ ٣ٞ ٜ‬ت‪٥ٟ‬ب َبسثشدی ‪ٞ‬ذاسد ‪ٞ ٠‬بپؼ‪ٟ‬ذ اػو ثوٗوُو‪ ٣‬خؼوشا‪٠ ٜ‬‬ ‫ؿشاست‪٤‬بی صیبدی سا ث‪ ٣‬ثبس ا‪٠‬سد‪ ٢‬اػ ‪.‬ػٗی‪ٛ‬ب‪ٞ‬ی ثب تبَیذ ثش ای‪ ٣ُٟ‬ثبیذ اص ای‪ ٝ‬سػ‪ ٙ‬قٗوط‬ ‫جٗ‪ْ١‬یشی ؿ‪١‬د ت‪١‬ضیح داد‪ٞ :‬یش‪٠‬ی ا‪ٞ‬تػب‪ٚ‬ی تبَ‪ ٜ١ٟ‬خ‪١‬ه ؾ‪َ ٕٛ‬شد‪ ٢‬اػ ا‪ٚ‬وب توًوبضوب‬ ‫داسی‪ ٙ‬ثب ‪ُٛ٤‬بسی ثضسْب‪ ٜ‬اص ای‪ ٝ‬اػیت جذی پیـٓیشی َ‪ٟ‬ذ‪٠.‬ی ثیب‪َ ٜ‬وشد‪ :‬ؿویو‪١‬خ ‪٠‬‬ ‫ثضسْب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬خبطش حهع جب‪ ٜ‬خ‪١‬دؿب‪ ٠ ٜ‬پیـٓیشی اص حو‪١‬ادث ‪ٚ ٠‬ـوُوالت ‪ٞ‬وبؿوی اص‬ ‫تیشا‪ٞ‬ذاصی تالؽ َ‪ٟٟ‬ذ ای‪ ٝ‬سػ‪ ٙ‬سا اسا٘ اسا٘ اص ثی‪ ٝ‬ثجش‪ٞ‬ذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 62‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 2‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪1066 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪6011‬‬ ‫‪0106‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫فاس اٍل تست اًساًی ٍاکسی کزًٍای »فخزا« بِ پایاى رسیذ‬ ‫ثبتًام هیْواًی ٍ اًتقال داًشجَیاى دٍلتی تا ‪ ۰۱‬خزداد اداهِ دارد‬ ‫ ‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫اغاس فعالیت هزاکش شوارُگذاری‬ ‫ ‬ ‫ٍ تعَیض پالک در ‪ ۰۰‬استاى‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سییغ هشوض ؿوبسُ گزاسی ٍ تَٔیون‬ ‫پالن پلیغ ساَّس ًبخب اص اغبص فٔبلیت هشاوض تٔوَیون‬ ‫پالن دس ‪ ۰۰‬اػتبى وـَس اص فشدا خجش داد ٍ گفوت‪ :‬دس‬ ‫هدوَّ ایی هشاوض دس ‪ ۰3‬اػتبى فٔبل ؿذ‪.‬‬ ‫ػشٌّگ ٓلی هاوذی‪ ،‬ثب اؿبسُ ثوِ آوالم توبصُ توشیوی‬ ‫سًگثٌذی وشًٍبیی ؿْشّب اص ػَی ػتبدهلی هموبثلوِ ثوب‬ ‫وشًٍب گفت‪ :‬ثشاػبع آالم سًگثٌذی خذیذ وشًٍوبیوی‬ ‫اص فشدا فٔبلیت هشاوض ؿوبسُگزاسی ٍ تَٔین پالن دس‬ ‫‪ ۰۰‬اػتبى ارسثبیدبى ؿشلی‪ ،‬اکفْبى‪ ،‬گیالى‪ ،‬هبصًوذساى‪،‬‬ ‫هشوضی‪ ،‬گلؼتبى‪ ،‬وشهبًـبُ‪ ،‬لن‪ ،‬چْبسهابل ٍ ثختیوبسی‪،‬‬ ‫ّوذاى ٍ یضد وِ اص ٍهٔیت لشهض ثِ ًبسًدی سػیذُاًذ ثوب‬ ‫سٓبیت پشٍتىلّبی ثْذاؿتی اغبص خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی دسثبسُ چْبس اػتبًی وِ اص اثتذای ّفتِ خبسی فٔبلیت‬ ‫هشاوض تَٔین پالن دس اًوْوب اغوبص ؿوذُ ثوَد‪ّ ،‬ون‬ ‫اُْبسوشد‪ :‬اص اثتذای ّفتِ خبسی هشاوض تَٔین پوالن‬ ‫دس چْبس اػتبى ایالم‪ ،‬اسدثیل‪ ،‬ثوَؿوْوش ٍ ػویوؼوتوبى ٍ‬ ‫ثلَچؼتبى اص لشهض ثِ ًبسًودوی توغویویوش ووشدُ ثوَدًوذ‪،‬‬ ‫ثبصگـبیی ؿذ‪ ،‬اهب ثب آالم سًگ ثٌذی خوذیوذ ؿوْوشّوب‬ ‫هتبػفبًِ هشاوض تَٔین پالن دس اػوتوبى ػویوؼوتوبى ٍ‬ ‫ثلَچؼتبى ٍ ثَؿْش دٍثبسُ تٌٔیل ؿوذ ٍ فؤوبلویوت دس‬ ‫اػتبىّبی اسدثیل ٍ ایالم اداهِ داسد‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 9401‬هرنذ‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوزه ثبت هلل هرنذ‬ ‫اگْی هَهَّ هبدُ ‪ 3‬لبًَى ٍهبد‪۰3‬ائیی ًبهِ لبًَى تٔییی تىلیف‬ ‫ٍهٔیت ثجتی ٍ اساهی ٍػبختوبًْبی فبلذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪ّ ۰3999۰۷9۰4-۰3994۱3۱5۱۱۱۱۱۷11۰ :‬ویوبت‬ ‫هَهَّ لبًَى تٔییی تىلیف ٍهٔیت ثجتی اساهی ٍ ػبختوبًْبی فبلذ‬ ‫ػٌذ سػوی هؼتمش دس ٍا ذ ثجتی َصُ ثجت هله هوشًوذ تلوشفوبت‬ ‫هبلىبًِ ثالهٔبسم هتمبهی البی خَاد ویذی فشصًذ‪ :‬هاوذ ثـوبسُ‬ ‫ؿٌبػٌبهِ‪ ۰۷۱5 :‬کبدسُ اص هشًذ دس ػِ داًگ هـوبّ اص ؿوـوذاًوگ‬ ‫یىجبه ػبختوبى ثب وبسثشی فشٌّگی ٌّشی ثوِ هؼوب وت ‪۰1۱93۰‬‬ ‫هتشهشثْ ثِ پالن ‪ ۷۱۰‬فشٓی اص ‪ -۷99۷‬اکلی هفشٍص ٍ هدضی ؿذُ اص‬ ‫پالن ‪ ۱‬فشٓی اص ‪ -۷99۷‬اکلی ٍالْ دس هشًوذ ثوخوؾ ‪ ۰۱‬توجوشیوض‬ ‫خشیذاسی اص هبله سػوی ٍساث ٍثَلی هاشص گشدیذُ اػت‪ .‬لزا ثوِ‬ ‫هٌَِس اًالّ ٓوَم هشاتت دس دٍ ًَثت ثِ فبکلوِ ‪ ۰۱‬سٍص اگوْوی‬ ‫هیـَد دس کَستی وِ اؿخبف ًؼجت ثِ کذٍس ػٌذ هبلىیت هتمبهی‬ ‫آتشاهی داؿتِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص تبسیخ اًتـبس اٍلیی اگْی ثِ هذت‬ ‫دٍ هبُ آتشام خَد سا ثِ ایی اداسُ تؼلین ٍ پغ اص اخز سػیذ‪ُ ،‬شف‬ ‫هذت یه هبُ اص تبسیخ تؼلین آتشام‪ ،‬دادخَاػت خَد سا ثِ هشاخْ‬ ‫لوبئی تمذین ًوبیٌذ‪.‬ثذیْی اػت دس کَست اًموبی هذت هزوَس ٍ‬ ‫ٓذم ٍکَل آتشام ًجک همشسات ػٌذ هبلىیت کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *59۰‬تبسیخ اًتـبس ًَثت اٍل‪۰5۱۱9۱۷9۱۰ :‬‬ ‫تبسیخ اًتـبس ًَثت دٍم‪۰5۱۱9۱۷9۰4 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک شهرستان هرنذ‬ ‫هحرم منعانی حسین خلیفه‬ ‫**********************************‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 9404‬هرنذ‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوزه ثبت هلل هرنذ‬ ‫اگْی هَهَّ هبدُ ‪ 3‬لبًَى ٍهبد‪۰3‬ائیی ًبهِ لبًَى تٔییی تىلیف‬ ‫ٍهٔیت ثجتی ٍ اساهی ٍػبختوبًْبی فبلذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪ّ ۰3999۰۷9۰4-۰3994۱3۱5۱۱۱۱۱۷14۱ :‬ویوبت‬ ‫هَهَّ لبًَى تٔییی تىلیف ٍهٔیت ثجتی اساهی ٍ ػبختوبًْبی فبلذ‬ ‫ػٌذ سػوی هؼتمش دس ٍا ذ ثجتی َصُ ثجت هله هوشًوذ تلوشفوبت‬ ‫هبلىبًِ ثالهٔبسم هتمبهی خبًن سلیِ فوتوب پوَسهوشًوذی فوشصًوذ‪:‬‬ ‫ٓلی اکغش ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ‪ ۷۰5۷1 :‬کبدسُ اص هشًذ دس ػوِ داًوگ‬ ‫هـبّ اص ؿـذاًگ یىجبه ػبختوبى ثب وبسثشی فشٌّگی ّوٌوشی ثوِ‬ ‫هؼب ت ‪ ۰1۱93۰‬هتشهشثْ ثِ پالن ‪ ۷۱۰‬فوشٓوی اص ‪ -۷99۷‬اکولوی‬ ‫هفشٍص ٍ هدضی ؿذُ اص پالن ‪ ۱‬فشٓی اص ‪ -۷99۷‬اکلی ٍالْ دس هشًذ‬ ‫ثخؾ ‪ ۰۱‬تجشیض خشیذاسی اص هبله سػوی ٍساث ٍثوَلوی هواوشص‬ ‫گشدیذُ اػت‪ .‬لزا ثِ هٌَِس اًالّ ٓوَم هشاتت دس دٍ ًَثت ثِ فبکلِ‬ ‫‪ ۰۱‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی وِ اؿخبف ًؼجت ثِ کذٍس ػوٌوذ‬ ‫هبلىیت هتمبهی آتشاهی داؿتِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص تبسیوخ اًوتوـوبس‬ ‫اٍلیی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ آتشام خَد سا ثِ ایی اداسُ تؼولویون ٍ‬ ‫پغ اص اخز سػیذ‪ُ ،‬شف هذت یه هبُ اص تبسیخ تؼلویون آوتوشام‪،‬‬ ‫دادخَاػت خَد سا ثِ هشاخْ لوبئی تمذین ًوبیٌذ‪.‬ثذیْوی اػوت دس‬ ‫کَست اًموبی هذت هزوَس ٍ ٓذم ٍکَل آتشام ًجک هوموشسات‬ ‫ػٌذ هبلىیت کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *599‬تبسیخ اًتـبس ًَثت اٍل‪۰5۱۱9۱۷9۱۰ :‬‬ ‫تبسیخ اًتـبس ًَثت دٍم‪۰5۱۱9۱۷9۰4 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک شهرستان هرنذ‬ ‫هحرم منعانی حسین خلیفه‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬فشایٌذ هیْوبًی ٍ ًمل ٍ اًتمبل داًـدَیبى داًـگبُ ّبی دٍلتی تب ‪ ۰۱‬خشدادهبُ‬ ‫دس دسگبُ اًالّ سػبًی ػبصهبى اهَس داًـدَیبى اداهِ داسد‪.‬‬ ‫ػبصهبى اهَس داًـدَیبى آالم وشد وِ ثب تَخِ ثِ ؿشایی ایدبد ؿذُ ثِ دلیل ؿیوَّ ثویوووبسی‬ ‫وشًٍب دس وـَس ٍ پیشٍی هَػؼبت اهَصؽ ٓبلی اص دػتَسالٔول ّبی ػتبد هلوی هوجوبسصُ ثوب‬ ‫وشًٍب‪ ،‬دس کَست تذاٍم ٍهٔیت ثیوبسی‪ ،‬هیْوبًوی داًـودوَیوبى تواوت ؿوشایوی وبوون‬ ‫اػت‪ّ.‬وچٌیی هَافمت هَػؼبت هجذا ٍ هملذ ثب دسخَاػت ّوبی هویوْوووبًوی دس کوَست‬ ‫ثبصگـت ثِ ؿشایی ٓبدی دس هَػؼبت اهَصؽ ٓبلی اهىبًپزیش خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫داًـگبُ ّب ٍ هَػؼبت هَُف ّؼتٌذ صهبى ؿشٍّ ثجت دسخَاػت ّبی هیْوبًی سا ثب اػتفوبدُ‬ ‫اص اثضاسّبی هٌبػت اًالّ سػبًی ثِ اًالّ داًـدَیبى ثشػبًٌذ‪.‬‬ ‫داًـگبُ ّبی هجذا هَُف ّؼتٌذ دسخَاػت داًـدَ سا ثشسػی وشدُ ٍ دس کوَست داؿوتوی‬ ‫ؿشایی اص ‪ ۰۰‬خشداد تب ‪ ۰۱‬تیشهبُ ًِش خَد سا دس ػبهبًِ آالم ٍ دس کوَست هوَافوموت‪ ،‬سیوض‬ ‫ًوشات داًـدَ سا ثِ داًـگبُ هملذ اسػبل وٌٌذ‪.‬‬ ‫ػپغ داًـگبُ ّبی هملذ‪ ،‬ذاوثش تب پبیبى هشداد هبُ ًؼجت ثِ ثشسػی تمبهوبّوب الوذام ٍ اص‬ ‫ًشیک ػبهبًِ یبد ؿذُ آالم وٌٌذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬تضسیک فبص ًخؼت وبساصهبیی ثبلیٌوی ٍاوؼوی‬ ‫ایشاًی فخشا اهشٍص ثِ پبیبى سػیذ‪.‬‬ ‫هشاػن پبیبى تضسیک فبص ًخؼت وبساصهبیی ثبلیٌی ٍاوؼی ایشاًی‬ ‫فخشا ثشگضاس ؿذ‪.‬ا وذ وشیوی؛ هذیش پشٍطُ ٍاوؼی فخوشا دس‬ ‫ایی هشاػن ثب ثیبى ایٌىِ تضسیک فبص اٍل ووبساصهوبیوی ٍاوؼوی‬ ‫فخشا ثِ پبیبى سػیذ‪ ،‬اُْبس داؿت‪ :‬پغ اص خوْاٍسی ٍ تدضیوِ‬ ‫ٍ تالیل ًْبیی دادُ ّب ٍاسد فبص دٍم خَاّیون ؿوذ‪ٍ.‬ی افوضٍد‪:‬‬ ‫پشٍتىلّبی هشثَى ثِ اغبص فبص دٍم ٍاوؼی فخوشا ثوِ ٍصاست‬ ‫ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿىی وـَس اسػبل ؿذُ اػت ٍ پغ اص اخز هدَصّبی الصم اص ایی ٍصاستخبًِ‬ ‫هش لِ دٍم تضسیک ٍاوؼی سا ثٔذ اص هبُ هجبسن سهوبى اغبص خَاّین وشد‪.‬هذیش پشٍطُ ٍاوؼی فخشا ثب ثویوبى‬ ‫ایٌىِ دس هش لِ ًخؼت‪ ،‬تضسیک ٍاوؼی ثِ‪ ۰3۱‬داًٍلت کَست گشفت تلشیح وشد‪ :‬دس هوش لوِ ًوخوؼوت‬ ‫‪ّ۰1‬ضاس ًفش اص اللی ًمبى وـَس دس ػبیت " ‪fakhravac.ir‬ثجت ًبم وشدًذ وِ اص ایی تٔذاد ‪ً 3۱۱۱‬فش اص‬ ‫ًشیک ػبیت پزیشؽ ٍ ‪ً 59۱‬فش ٍاسد هش لِ غشثبلگشی ؿذًذ ‪.‬وشیوی افضٍد دس ًْبیت تین ثبلیٌی ‪ً ۰3۱‬فش سا‬ ‫ثشای تضسیک اًتخبه وشد وِ خَؿجختبًِ بل ٓوَهی ّش ‪ً ۰3۱‬فش هؼبٓذ اػت‪.‬‬ ‫هاى علیِ کزًٍا قزار هیگیزین؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫چگًَِ در جزیاى ًَبت ٍاکسیٌاسیَى‬ ‫اردیبْشت با رعایت پزٍتکلّای بْذاشتی‬ ‫ ‬ ‫جشئیات بزگشاری اهتحاًات اس ‪۷۲‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬ػخٌگَی ٍصاست ثْذاؿت دسثوبسُ‬ ‫ًاَُ اًالّ سػبًی صهبى ٍاوؼیٌبػیَى گشٍُّبی دس‬ ‫اٍلَیت تضسیک ٍاوؼی وشًٍب تَهیح داد‪.‬‬ ‫دوتش ػیوب ػبدات السی‪ ،‬دسثبسُ ٍهؤویوت داؿوتوی‬ ‫پشًٍذُ الىتشًٍیه ػالهت افشاد‪ ،‬گفت‪ :‬اگوش افوشاد‬ ‫لجال ثِ پبیگبُّبی ػالهت یب خوبًوِ ّوبی ثوْوذاؿوت‬ ‫هشاخِٔ وشدُ ثبؿٌذ‪ ،‬پشًٍذُ الىتوشًٍویوه ػوالهوت‬ ‫داسًذ ٍ وذ هلی ٍ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ ؿوبسُ تلفوی‬ ‫ّوشاُ اًْب دس ػبهبًِ ثجت ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬ثٔذ اص ساُ اًذاصی ػبهبًِ هشثَى ثِ ٍاوؼیٌبػیَى ثِ ادسع ‪ًsalamat.gov.ir‬ویوض یوه‬ ‫پیبهه ثشای افشادی وِ پشًٍذُ داسًذ اسػبل هیؿَد‪ّ .‬وچٌیی ثِ افشادی وِ ثشای اًْب پیوبهوه اسػوبل‬ ‫ًـذُ‪ ،‬اص ًشیک سػبًِّب آالم خَاّذ ؿذ وِ ثِ ػبهبًِ ٍ ػبیت ایٌتشًتی فَق هشاخِٔ وشدُ ٍ اًوالٓوبت‬ ‫خَد ؿبهل وذ هلی‪ً ،‬بم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ ؿوبسُ تلفی ّوشاُ سا ٍاسد وٌٌذ‪.‬‬ ‫السی ثب تبویذ ثش ایٌىِ ثِ ّیچ ٌَٓاى ًیبصی ثِ هشاخِٔ وَسی ثِ پبیگبُّبی ػالهوت یوب خوبًوِ ّوبی‬ ‫ثْذاؿت خْت ثجت ًبم ٍاوؼیٌبػیَى وٍَیذ ‪ٍ ۰9‬خَد ًذاسد ٍ ّوِ ایی فشایٌذ اص ًشیک ػبیت اًودوبم‬ ‫خَاّذ ؿذ‪ ،‬گفت‪ :‬ثبیذ تَخِ وشد وِ اٍلَیت ٍاوؼیٌبػیَى ثش اػبع ػٌذ هلی ٍاوؼیٌبػیَى ووٍَیوذ‬ ‫‪ ۰9‬دس وـَس اًدبم هیؿَد‪ .‬ثش ایی اػبع ّن اص سٍص ػِ ؿٌجِ ّفتن اسدیجْـت ‪ٍ ۰5۱۱‬اوؼیٌبػیَى افشاد‬ ‫ثبالی ‪ ۰۱‬ػبل دس وـَس اغبص ؿذُ ٍ ثِ کَست هش لِ ای ثِ تذسیح ٍاوؼیٌبػیَى ػٌیی پوبیویوی توش ٍ‬ ‫ثیوبساى هجتال ثِ ثیوبسیّبی خبف اًدبم خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػخٌگَی ٍصاست ثْذاؿت گفت‪ :‬پغ اص ساُ اًذاصی ػبیت هشثَى ثِ ثجت ًبم ٍاوؼیٌبػیَى ووشًٍوب اص‬ ‫ًشیک سػبًِّب اًالّ سػبًی الصم خْت ثجت ًبم اًدبم ٍ پیبههّبی هشثًَِ ثِ تلفی ّووشاّوی ووِ دس‬ ‫ػبهبًِ ثجت ؿذُ ثبؿذ‪ ،‬اسػبل ؿذُ ٍ افشاد دس خشیبى ًَثت ٍ صهبى ٍاوؼیٌبػیَى خَد لشاس هیگیشًذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬سئیغ هشوض ػوٌودوؾ ٍ پوبیوؾ اهوَصؽ‬ ‫اهَصؽ ٍ پشٍسؽ گفت‪ :‬اص ‪ ۷1‬اسدیجوْوـوت توب ‪ ۷5‬خوشداد‬ ‫اهتابًبت ًْبیی دس دٍ گشٍُ تدشثی ٍ سیبهی ٍ گوشٍُ ٓولوَم‬ ‫اًؼبًی ٍ هٔبسف ثشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫خؼشٍ ػبوی‪ ،‬هٔبٍى ٍصیش ٍ سئیغ هشوض ػٌودوؾ ٍ پوبیوؾ‬ ‫اهَصؽ ٍصاست اهَصؽ ٍ پوشٍسؽ دس هوَسد اهوتواوبًوبت‬ ‫وَسی پبیِ ًْن ٍ دٍاصدّن گفت‪ّ :‬وبى اًذاصُ ووِ وفوَ‬ ‫ػالهت داًؾ اهَصاى هْن اػت ّذایت تالیلی ٍ ایٌذُ تالیلی داًؾ اهَصاى ّون اهوش هوْوووی‬ ‫هاؼَه هیؿَد وِ ًجبیذ لٌوِ ٍ اػیجی ثِ اى ثخَسد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ّ :‬ذایت تالیلی داًؾ اهَصاى ٍ اًتخبه سؿتِ اًْب ثِ لابٍ تبثیشی وِ دس ػوشًوَؿوت‬ ‫تالیلی اًبى داسد ثؼیبس بئض اّویت اػت ٍ لزا ًجبیذ اخبصُ ثذّین وِ فوب دٍلٌجی ؿَد ٍ المب وٌیون‬ ‫وِ دٍ همَلِ ػالهت ٍ اهتابًبت وٌبس ّن سلن ًویخَسًذ دس کَستی وِ اگش ثشخی اص پشٍتوىول ّوب‬ ‫سٓبیت ؿَد هیتَاًین دس خبیی وِ الصم ثبؿذ اهتابى وَسی ػبلن سا ثشگضاس وٌین‪.‬‬ ‫ػبوی ثب تبویذ ثش ایٌىِ تٌٔیل وشدى اهتابًبت وَسی یٌٔی ٓذم تفىیوه داًوؾ اهوَصاى ثوشای‬ ‫ؿبخِّب ٍ سؿتِّبی هختلف تالیلی ثیبى داؿت‪ :‬تجٔبت ایی هْن هَخت تَسم دس یه سؿتِ یب ؿبخِ‬ ‫یب ووجَد دس سؿتِ ٍ ؿبخِ دیگش هیؿَد ٍ ثبصاس وبس سا ًیض دس ایٌذُ دچبس هـىل هیوٌذ‪.‬‬ ‫سئیغ هشوض ػٌدؾ ٍ پبیؾ اهَصؽ ٍصاست اهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس اداهِ افضٍد‪ :‬ثوش اػوبع هلوَثوِ‬ ‫‪ 911‬هَسخِ ‪ ۰3‬هشداد ‪ ۰399‬ؿَسای ٓبلی اهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس هَسد ًاَُ خوذهوبت اهوَصؿوی ٍ‬ ‫تشثیتی هذاسع دس دٍسُ ثیوبسیّبی ّوِ گیش‪ ،‬اهتابًبت پبیِّبی ًْن ٍ دٍاصدّن ثِ خْت تاثیش ًتبیوح‬ ‫اًْب دس ػشًَؿت تالیلی داًؾ اهَصاى ثِ کَست وَسی ثشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫ػبوی اداهِ داد‪ :‬اص ‪ ۷1‬اسدیجْـت تب ‪ ۷5‬خشداد اهتابًبت ًْبیی دس دٍ گشٍُ هدضای تدشثی ٍ سیبهوی‬ ‫ٍ گشٍُ ٓلَم اًؼبًی ٍ هٔبسف ثشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 40‬اهر‬ ‫اگهی تحذیذ حذود هستقل از بخش ‪ 04‬تبریس‬ ‫‪۰۱595949۰-۰5۱۱9۱۷9۱۰‬‬ ‫ًِش ثش ایٌىِ تاذیذ ذٍد ؿـذاًگ یه لٌِٔ صهیی هوضسٍٓوی تواوت‬ ‫پالن ‪-539۰۱۱‬اکلی ٍالْ دس لشیِ اؿتلک ثخؾ ‪ ۷۱‬تجشیض ووِ اصًوشف‬ ‫ػىیٌِ ّبؿوی فشصًذ‪ :‬ػلٌبًٔلی لجَل ثجت ؿذُ تبوٌَى تاذیذ وذٍد اى‬ ‫ثِ ٓول ًیبهذُ لزا ثِ اػتٌبد هبدُ ‪ ۰5‬لبًَى ثجت اػٌبد ٍ اهوالن تواوذیوذ‬ ‫ذٍد پالن هزوَسػبٓت ‪ ۰۱‬کجح سٍص ػِ ؿٌجِ هَسخِ‪۰5۱۱9۱39۷۱ :‬‬ ‫دس هال ؿشٍّ ٍ ثِ ٓول خَاّذ اهذ‪.‬لزا ثذیٌَػیلِ ثِ هبلىیی ٍ هدبٍسیی‬ ‫اخٌبس هیـَد وِ دس هَٓذ همشس دس ایی اداسُ بهش تب ًجک همشسات ًؼجت‬ ‫ثِ تاذیذ ذٍد هله فَق الذام ؿَد ٍ آتشام ثش مَق استوفوبلوی ٍ‬ ‫مَق هٌبثک هبدُ ‪ ۷۱‬لبًَى ثجت اػٌبد ٍ اهالن اص تبسیخ تٌِین کوَست‬ ‫هدلغ تاذیذی ثِ هذت ‪ 3۱‬سٍص پزیشفتِ خَاّذ ؿذ‪%.‬‬ ‫‪ *44001‬تاریخ انتشار‪1044440419 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک اهر‪-‬ابراهین نوری‬ ‫صذٍر کارت شٌاسایی َّشوٌذ بزای افزاد اٍتیسن‬ ‫ػشٍیغ خجوشی ‪-‬هوذیوش ٍا وذ‬ ‫ػالهت اًدوی اٍتویوؼون ایوشاى‬ ‫گفت‪ :‬ایی اًدوووی ثوشای افوشاد‬ ‫داسای اختالل اٍتویوؼون ووبست‬ ‫ؿٌبػبیی َّؿوٌذ کبدس هی وٌوذ‬ ‫ٍ خبًَادُّب هیتَاًٌذ ثب هشاخِٔ ثِ ٍهػبیت ‪ًirautism.org‬ؼجت ثوِ‬ ‫ثجتًبم الذام وشدُ ٍ وبست ؿٌبػبیی َّؿوٌذ اٍتیؼن سا دسیبفت وٌوٌوذ‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اص اًدوی اٍتیؼن ایشاى‪ ،‬کاشاًِ خَادی افضٍد‪ :‬ثشای ثجتًبم افوشاد‬ ‫داسای اٍتیؼن‪ ،‬ػبهبًِ خبهٔی ثب ّوىبسی ؿشوت فٌبح ساُاًذاصی ؿذُ تب‬ ‫خبًَادُ یب ؿخق داسای اٍتیؼن ثتَاًٌذ اص ّش ًمٌِای اص ایشاى دس ػبیوت‬ ‫ٍاسد ؿذُ ٍ ثب پشوشدى فشمّبی هشثًَِ ًؼجت ثِ ثجتًبم الذام وٌٌذ ٍ دس‬ ‫اداهِ اسصیبثی‪ ،‬ػٌدؾ ٍ تـىیل پشًٍذُ الىتشًٍویوه اًودوبم ؿوَد‪ٍ.‬ی‬ ‫خبًشًـبى وشد‪ :‬پغ اص ثجتًبم‪ ،‬وبسؿٌبػبى اًدوی اتیؼن ایشاى ثب ؿخق‬ ‫توبع گشفتِ ٍ پغ اص اسصیبثی‪ ،‬ػٌدؾ ٍ توبیویوذ اًوالٓوبت‪ ،‬ووبست‬ ‫ؿٌبػبیی َّؿوٌذ ثشای فشد داسای اتیؼن کبدس هوی ؿوَد‪ .‬ایوی ووبست‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 111‬هیانه‬ ‫اگهی هسایذه اهوال غیر هنقول (اسناد رهه)‬ ‫ثِ هَخت پشًٍذُ اخشائی والػِ ‪ 99۱۱3۱۰‬هتـىلِ دس اداسُ ثجت اػٌبد ٍ اهوالن‬ ‫هیبًِ( ؿٔجِ اخشاء) کبدسُ لِ خبًن پشٍیی سٍ بًی ٍ ٓلیِ هش َم البی داٍد ٓجبػوی‬ ‫فشصًذ أًبم الِ ثِ ؿوبسُ هلی ‪ٍ(۰۱3۱3۱۰4۱5‬ساث هش َم ًبهجشدُ وِ ٓجبستوٌوذ اص‪:‬‬ ‫‪ -۰‬البی ایلیب ٓجبػی فشصًذ داٍد ثِ ؿوبسُ هلی ‪(۰۱۷۱1395۱۰‬ثب لیوَهیت ػیوبٍؽ‬ ‫سٍ بًی) ‪ -۷‬خبًن پشٍیی سٍ بًی فشصًذ ٓضیضالِ ثِ ؿوبسُ هلوی ‪-3 ۰۱3۷۱915۷۰‬‬ ‫خبًن ثْبس ٓجبػی فشصًذ داٍد ثِ ؿوبسُ هلی ‪ -5 ۰۱۷۱35۱55۱‬خبًن هلیاِ خٔفوشی‬ ‫فشصًذ اػوبٓیل ثِ ؿوبسُ هلی ‪ ،)۰۱3۷345335‬خبًن پشٍیی سٍ بًی (ثؼتبًىبس) ثوِ‬ ‫اػتٌبد ػٌذ اصدٍاج ؿوبسُ ‪ ۰3139۱59۰3-۰95۱۱‬تٌِیوی دفتشخبًِ اصدٍاج ؿوووبسُ‬ ‫‪ ۰۱4‬هیبًِ ثب وفبلت دفتشخبًِ اصدٍاج ؿوبسُ ‪ ۰11‬هیبًِ ثشای ٍکَل هْشیِ خَد ثوِ‬ ‫هجلغ ؿلت ٍ یه هیلیبسد سیبل الذام ثِ دسخَاػت کذٍس اخشائیِ ٓلیِ ًبهجوشدگوبى‬ ‫ًوَدُ وِ پشًٍذُ اخشائی والػِ فَق دس ٍا ذ اخشای اػوٌوبد سػوووی ایوی اداسُ‬ ‫تـىیل ؿذُ اػت‪ .‬هَسد ثبصداؿت ؿذُ ٍ هضایذُ ٓجبست اػت اص‪:‬‬ ‫ؿـذاًگ ٓشکِ ٍ آیبى یىجبه خبًِ ثِ ؿوبسُ پالن ثجتی پبًضدُ ّضاس ٍ ؿـلذ ٍ‬ ‫پٌدبُ ٍ ّفت فشٓی اص یه اکلی ٍالْ دس هیبًِ ثخؾ ػی ٍ ّفت تجشیوض هولوىوی‬ ‫هش َم داٍد ٓجبػی ثِ ادسع‪ :‬هیبًِ‪ -‬فشٌّگیبى خٌَثی(خیبثبى خبًواوذی خٌَثی)‬ ‫ وَچِ ‪ ۰‬هتشی ٍلیٔلش‪ -‬پالن ‪ ۰5‬ثِ هؼب ت دٍیؼت ٍ ػی ٍ ػِ هتوشهوشثوْ ثوب‬‫خویْ تَاثْ ؿشٓیِ ٍ لَا ک ٓشفیِ وِ ریل ؿوبسُ ثجت چْل ٍ ػِ ّوضاس ٍ ًوَد ٍ‬ ‫ؿؾ دفتش خلذ دٍیؼت ٍ چْبسدُ کفاِ ّـتبد ٍ ّـت ثِ ًبم هش َم داٍد ٓجبػوی‬ ‫ثجت ٍ ػٌذ هبلىیت کبدس ٍ تؼلین گشدیذُ اػت وِ ثب ذٍد اسثِٔ ثِ ؿش ریل‪:‬‬ ‫ؿوبالً دیَاسیؼت ثٌَل (‪ )۰۱ 9 ۱۱‬پبًضدُ هتش ثِ وَچِ دسه ٍسٍددسایی ذاػت ‪،‬‬ ‫ؿشلبً پی ثِ پی ثٌَل (‪ )۰4 9 ۰۱‬ؿبًضدُ هتش ٍ دُ ػبًتیوتش ثِ لٌِٔ یه توفوىویوىوی‬ ‫ؿوبسُ پٌح ّضاس ٍؿـلذ ٍػی ٍیه فشٓی ‪ ،‬خٌَثبً دیَاس ثِ پی ثٌوَل (‪)۰۱ 9 ۱۱‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 111‬هیانه‬ ‫اگهی هسایذه هال غیر هنقول(سنذ رهه)‬ ‫ثِ هَخت پشًٍذُ اخشائی والػِ ‪ 9۱۱۱۷۷۱‬هتـىلِ دس اداسُ ثجت اػٌبد ٍ اهوالن‬ ‫هیبًِ( ؿٔجِ اخشاء) کبدسُ لِ ثبًه هلی ایشاى ؿٔجِ ثبصاس هیبًِ وذ ‪ٓ ٍ 5۰۰1‬لیِ البی‬ ‫فشیذٍى ا وذی فشصًذ ٓلی ثِ وذ هلی ‪ٍ( ۱5۱9۷45۱4۱‬ام گیشًذُ) ٍ البی هاووذ‬ ‫ساهَص فشصًذ اثَالفول ثِ وذهلی ‪ ٍ ۰۱3۱۱۰5534‬البی داٍد خْبى اسا فشصًذ ٓلی‬ ‫ثِ ؿوبسُ هلی ‪(۰۱3۱99319۷‬هبهٌیی)‪ ،‬ثبًه هلی ایشاى ؿٔجِ ثبصاس هیبًِ وذ ‪5۰۰1‬‬ ‫(ثؼتبًىبس) ثِ اػتٌبد لشاسداد ثبًىی ثِ ؿوبسُ ‪۰3939۰۷9۷۰-44۱۰151411۱۱۷‬ثشای‬ ‫ٍکَل ًلت خَد ثِ هجلغ ػِ هیلیبسد ٍ ّـتلذ ٍ چْبس هیلیَى ٍ ّفتلوذ ٍ ّـوت‬ ‫ّضاس ٍ دٍیؼت ٍ پٌدبُ سیبل ًلت خَد ثِ اًووبم خؼبسات تبخیش تبدیِ هتٔلوموِ ٍ‬ ‫ػبیش ّضیٌِ ّبی لبًًَی هشثًَِ الذام ثِ دسخَاػت کذٍس اخشائیِ ٓلیِ ًبهجوشدگوبى‬ ‫ًوَدُ وِ پشًٍذُ اخشائی والػِ ‪ 9۱۱۱۷۷۱‬دس اخشای ثجت هیبًِ تـىیل ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫هَسد ثبصداؿت ٓجبست اػت اص‪ :‬ؿـذاًگ ٓشکِ ٍ آیبى یوه ثوبه ػوبخوتوووبى‬ ‫تدبسی هؼىًَی پالن ثجتی ؿوبسُ یه فشٓی اص ػیلذ ٍ چْل ٍ ػِ اکلی ٍالوْ‬ ‫دس هیبًِ ثخؾ ػی ٍ ّفت تجشیض هلىی البی داٍد خْبى اسا ثوِ ادسع‪ :‬هویوبًوِ‪-‬‬ ‫خیبثبى ؿْیذ س یوی(ثشق ػبثک)‪ً -‬شػیذُ ثِ هیذاى اصادی ثب خویْ تَاثْ ؿشٓویوِ ٍ‬ ‫لَا ک ٓشفیِ ثِ اًووبم ولیِ هلامبت ٍ هٌووبت ٍ اهتیبصات دایش ٍ هٌلَثِ وِ ریل‬ ‫ؿوبسُ ثجت ثیؼت ٍ ؿؾ ّضاس ٍ دٍیؼت ٍ ًَد ٍ ػِ دفتش خلذ یىلذ ٍ ػی ٍ ًوِ‬ ‫کفاِ یىلذ ٍ ًِ ثِ ًبم البی داٍد خْبى اسا(هبهی) ثجت ٍ ػٌذ هبلىیت کبدس ٍ‬ ‫تؼلین گشدیذُ اػت‪ .‬ذٍد ؿـذاًگ پالن ثجتی ؿوبسُ یه فشٓی اص ػویولوذ ٍ‬ ‫اگْی هفقَدی (ًَبت دٍم)‬ ‫چْل ٍ ػِ اکلی ٍالْ دس هیبًِ ثخؾ ػی ٍ ّفت تجشیض(هَسد ثبصداؿت) ثوِ ؿوش‬ ‫ریل اػت‪:‬‬ ‫پزٍاًِ بْزُ بزداری هزکش درهاى سَء هصزف ‬ ‫ؿوبالً‪ :‬ثٌَل ‪ ۰.9۱‬هتش پی دیَاسیؼت ثِ پی ثمیِ پالن ‪ -353‬اکلی‬ ‫هَاد بشواارُ ‪ 3۱۷۲۲۰3‬باتااریا ‬ ‫ؿشلبً‪ :‬دس ػِ خضء ثٌَلْبی ‪ ۰.1۱‬هتش ٍ ‪ 1.۰۱‬هتش ٍ ‪ ۷.۷۱‬هوتوش ثوٌوَس ؿوىوؼوتوِ‬ ‫‪ ۰3449۱99۱۲‬بٌاام جاَاد جاَادسادُ دیَاسیؼت ثِ دیَاس پالن یه فشٓی اص ‪-35۱‬اکلی‬ ‫خٌَثبً‪ :‬ثٌَل ‪ ۰.3۱‬هتش دسه ٍسٍد ٍ دس ثیی هغبصُ اػت ثِ خیبثبى ؿْیذ س یوی‬ ‫بِ کذهلی ‪ 9۰44۲499۱۰‬هفقَد گزدیذُ اس ‬ ‫غشثبً ‪ :‬ثٌَل ‪ 4.1۱‬هتش ثِ دیَاس پالن ‪ -355‬اکلی‬ ‫درجِ اعتبار ساقط هی باشذ‪۰9۷4۷ .‬‬ ‫همذاس یه ػْن هـبّ اص دُ ػْن ؿـذاًگ پالن ثجتی هَکَف دس لوجوبل ًولوت‬ ‫ٓالٍُ ثش هـخلبت فشدی‪ٍ ،‬یظگیّبی ؿخق داسای اتیؼن سا ًیض ؿبهل‬ ‫هیؿًَذ ٍ ّوَاسُ ثِ ٌَٓاى وبست ؿٌبػبیی ثشای هؤوشفوی ؿوخوق دس‬ ‫ػبصهبىّب ٍ هدوَِٓ ّبی هختلف وبسثوشد داسد‪ّ .‬وووچوٌویوی پوشًٍوذُ‬ ‫الىتشًٍیه ؿخق دس وبست رخیشُ ؿذُ ٍ ثش اػبع ًیبص تَػوی ‪QR‬‬ ‫وذی وِ ثش سٍی وبست لشاس داسد دس اختیبس هوشاووض هوخوتولوف لوشاس‬ ‫هیگیشد‪.‬خَادی یبداٍس ؿذ‪ :‬فبص ًخؼت ایوی ًوش اخوشایوی ؿوذُ ٍ‬ ‫خبًَادُّب هیتَاًٌذ ثب هشاخِٔ ثِ ٍهػبیت ‪ًirautism.org‬ؼوجوت ثوِ‬ ‫ثجتًبم الذام وشدُ ٍ وبست ؿٌبػبیی َّؿوٌذ اٍتیؼن سا دسیبفت وٌوٌوذ‪.‬‬ ‫دس فبصّبی ثٔذی ایی ًش ‪ ،‬اهىبًبت ثیـتشی دس اختیبس کب جوبى ووبست‬ ‫لشاس خَاّذ گشفت‪.‬ػٔیذُ کبلح غفبسی هذیش ٓبهل اًدوی اٍتیؼن ایوشاى‬ ‫پیؾ اص ایی ثِ خجشًگبس ایشًب گفتِ ثَد‪ :‬ػبهبًِ ثجت ًبم (سخیؼتشی) افوشاد‬ ‫داسای اٍتیؼن ثِ ًـبًی ‪http://www.irautism.ir/‬داسای اهتیبصات‬ ‫صیبدی اص خولِ تؼْیل دس هٔبفیت اص ًِبم ٍُیفِ‪ ،‬یبفتوی ووَدووبى گون‬ ‫ؿذُ داسای اٍتیؼن ٍ اسائِ ثیوِ ػالهت ٍ تىویلوی ٍ دیوگوش خوذهوبت‬ ‫اهَصؿی ثب تبئیذ ایی اًدوی اػت‪.‬‬ ‫پبًضدُ هتش ثِ ؿوبسُ ثبلیوبًذُ ًَد ٍّـت فشٓی ‪ ،‬غشثبً دیَاسیؼت ثٌوَل (‪)۰۱ 9 ۱۱‬‬ ‫پبًضدُ هتش ثِ هشصاؿتشاوی ؿوبسُ ًَد ٍّفت فشٓی اص یه اکلی ‪ ،‬مَق استفبلی‪۷‬‬ ‫ػبثمِ پالن‪ :‬ثبلیوبًذُ ‪ ۱43۰‬فشٓی اص ‪ ۰‬اکلی هفشٍص ٍ هدضی ؿذُ اص ‪ ، 9۰‬وِ دس‬ ‫اخشای ثخـٌبهِ ‪ ،۷3۱۰۰‬ثوَخت دػتَس ؿوبسُ ‪ ۰۱59۱9۰۱۱51‬هَسخ ‪9۰ 9 ۰۰ 9 ۰9‬‬ ‫‪ ،‬ؿوبسُ ‪ ۰۱4۱1‬فشٓی اص ‪ ۰‬اکلی تٔییی گشدیذ‪.‬‬ ‫ٓشکِ هله هَکَف ثِ هؼب ت دٍیؼت ٍ ػی ٍ ػِ هتشهشثْ ثب وبسثشی هؼىًَی‬ ‫ٍ دس اختیبس ٍساث هبله هی ثبؿذ‪ .‬هله هَکَف داسای آیبًی ثب هؼب ت یىلوذ‬ ‫ٍ چْل هتشهشثْ ٍ صیشصهیی تمشیجبً ػی هتشهشثْ ثب لذهت ذٍد ثیؼت ٍ پٌح ػبل هی‬ ‫ثبؿذ‪ .‬ػبختوبى ػبصُ ثٌبیی ًیوِ اػىلت فلضی ٍ ثب ًوبی بسخی اى ػٌگی ٍ دسه‬ ‫ٍ پٌدشُ ّبی الَهیٌیَهی ثَدُ ٍ ثلَست یه ٍا ذ هؼىًَوی دس غوشه هولوه‬ ‫داسای ّبل ٍ پزیشایی‪ ،‬دٍ اتبق خَاه‪ ،‬اؿپضخبًِ ٍ وبم ٍ ػشٍیوغ هوی ثوبؿوذ‪.‬‬ ‫ؿـذاًگ پالن ثجتی هَکَف ثشاثش کَستودلغ ثبصداؿت اهَال غویوش هوٌوموَل‬ ‫هَسخ ‪ًِ ٍ ۰5۱۱9۱۰9۱۰‬شیِ ؿوبسُ ‪9۰۱۱۷‬ن هوَسخ ‪ ۰5۱۱9۱۰9۰5‬ووبسؿوٌوبع‬ ‫سػوی دادگؼتشی ثِ هجلغ ػی ٍ دٍ هیلیبسد ٍ ّـتلذ ٍ چْل هیلیَى سیبل اسصیبثوی‬ ‫ٍ لیوت گزاسی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫خلؼِ هضایذُ اص ػبٓت ًِ کجح الی دٍاصدُ ُْش سٍص ػِ ؿٌجِ هَسخ ثویوؼوت ٍ‬ ‫ّـتن اسدیجْـت هبُ ػبل یه ّضاس ٍ چْبسکذ دس هال اخشای ثجت اػٌبد هویوبًوِ‬ ‫ٍالْ دس ػبختوبى اداسُ ثجت اػٌبد ٍ اهالن هیبًِ‪-‬ؿٔجِ اخشاء ثوِ ادسع هویوبًوِ‪-‬‬ ‫خیبثبى ػشاػیبه‪-‬خیبثبى ؿْیذ ًشیوبى ّوتی ؿشٍّ هی ؿَد‪ .‬هضایوذُ ؿوـوذاًوگ‬ ‫پالن ثجتی ؿوبسُ پبًضدُ ّضاس ٍ ؿـلذ ٍ پٌدبُ ٍ ّفت فشٓی اص یه اکلی ٍالوْ‬ ‫دس هیبًِ ثخؾ ػی ٍ ّفت تجشیض اص هجلغ پبیِ ػی ٍ دٍ هیلیبسد ٍ ّـتلذ ٍ چوْول‬ ‫هیلیَى سیبل ؿشٍّ ٍ ثِ ثبالتشیی لیوت پیـٌْبد ؿذُ اص ًشف خشیوذاساى فوشٍخوتوِ‬ ‫خَاّذ ؿذ‪ .‬هضایذُ ثِ کَست وَسی ٍ فشٍؽ ًیض والً ثِ کَست ًمذی هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ؿشوت دس هضایذُ هٌَى ثِ پشداخت دُ دسکذ اص هجلغ پبیِ وبسؿٌبػی ثوِ ؼوبه‬ ‫ػپشدُ ثجت ٍ وَس خشیذاس یب ًوبیٌذُ لبًًَی اٍ دس خلؼِ هوضایوذُ اػوت‪ .‬ثوشًوذُ‬ ‫هضایذُ هىلف اػت هب ثِ التفبٍت هجلغ فشٍؽ سا ُشف هذت پٌح سٍص اص توبسیوخ‬ ‫هضایذُ ثِ ؼبه کٌذٍق ثجت تَدیْ ًوبیذ ٍ دس کَستی وِ ُشف هْلوت هوموشس‪،‬‬ ‫هبًذُ فشٍؽ سا ثِ ؼبه ػپشدُ ثجت ٍاسیض ًىٌذ‪ ،‬هجلغ هزوَس لبثل اػتشداد ًجَدُ ٍ‬ ‫ثِ ؼبه خضاًِ ٍاسیض خَاّذ ؿذ‪ .‬دس ایی کَست‪ٓ ،‬ولیبت فشٍؽ اص دسخِ آتجوبس‬ ‫ػبلی ٍ هضایذُ تدذیذ هی گشدد‪.‬‬ ‫هوٌ ًب ثذّی ّبی هبلیبتی ٍ َٓاسم ؿْشداسی ٍ ًیض ثذّی ّبی هشثوَى ثوِ اه ٍ‬ ‫فبهاله ٍ ثشق ٍ گبص آن اص ک اؿتشان ٍ اًـٔبه ٍ هلشف تب تبسیخ هضایذُ آن‬ ‫اص ایٌىِ سلن لٌٔی اًْب هٔلَم ؿذُ یب ًـذُ ثبؿذ ٍ ّوچٌیی ک هضایذُ صایذ ثش هجلغ‬ ‫هضایذُ ثِ ْٓذُ خشیذاس هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫الصم ثِ روش اػت دس کَست ٍخَد ٍخِ هبصاد بکل اص فشٍؽ ٍخَُ پوشداخوتوی‬ ‫هَهَّ فشاص ‪ 4‬ثٌذ الف هبدُ ‪ ۰۷۰‬ائیی ًبهِ اخشا اص هال هبصاد لبثل پشداخت هوی‬ ‫ثبؿذ ٍ چٌبًچِ ثِ اهَال هَسد هضایذُ دس خلؼِ خشیذاس پیذا ًـَد اهَال هَسد هضایذُ‬ ‫ثب دسیبفت ک االخشا ٍ ک هضایذُ ثِ لیوتی وِ هضایذُ اص اى ؿشٍّ هی ؿوَد ثوِ‬ ‫ثؼتبًىبس ٍاگزاس خَاّذ ؿذ ٍ هضایذُ تدذیذ ًخَاّذ گشدیذ‪.‬هوٌبً خشیوذاساى هوی‬ ‫تَاًٌذ ثب ّوبٌّگی الصم اص هله هَسد هضایذُ ٍ ٍهٔیت ٍ هَلؤویوت اى ثوبصدیوذ‬ ‫ًوبیٌذ‪ً.‬بلجیی هی تَاًٌذ دس سٍص ٍ ػبٓت تٔییی ؿذُ دس هال بهش ٍ دس خوشیوذ‬ ‫ؿشوت ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫پالن هزوَس(پالن هَسد هضایذُ) ٍالْ دس ادسع‪ :‬هیبًِ‪ -‬فشٌّگیبى خٌَثی(خیبثبى‬ ‫خبًواوذی خٌَثی)‪ -‬وَچِ ‪ ۰‬هتشی ٍلیٔلش‪ -‬پالن ‪ ۰5‬لشاس داسد‪ .‬چٌبًوچوِ سٍص‬ ‫هضایذُ هلبدف ثب تٌٔیلی غیش هتشلجِ ثبؿذ سٍص ثٔذ اص تٌٔیل خلؼِ هضایذُ دس ّوبى‬ ‫هىبى ٍ صهبى ثشگضاس خَاّذ ؿذ‪.9‬‬ ‫‪*۷93۷۱‬تبسیخ اًتـبس‪۰5۱۱9۱۷9۰4 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و اهالک شهرستان هیانه‪-‬فرهان بخشعلی زاده‬ ‫ثؼتبًىبس ٍ مَق دٍلتی ٍ خؼبسات تبخیش تبدیِ ٍ ػبیش ّضیٌِ ّبی لبًًَی هتٔلمِ اص‬ ‫ًشیک هضایذُ ثِ فشٍؽ هی سػذ‪ .‬پالن هَسد ثبصداؿت ثوشاثوش کوَست هودولوغ‬ ‫ثبصداؿت اهَال غیش هٌمَل هَسخ ثِ ؿوبسُ ٍاسدُ ‪ٍ ۰3949۰۱9۰1 -۰۱59۱9۰59۱‬‬ ‫ًِشیِ ؿوبسُ ‪9۰۱۰‬ه‪ 35۱-999‬هَسخ ‪ّ ۰3999۱59۱1‬یئت ووبسؿوٌوبػوبى سػوووی‬ ‫دادگؼتشی ؿـذاًگ پالن ثجتی هَکَف ثِ ؿش ریل هی ثبؿذ‪:‬‬ ‫پالن ثجتی هَکَف دس هدبٍست خیبثبى اکلی ٍ ًضدیه هیذاى اصادی ٍ هوشووض‬ ‫ؿْش ٍالْ گشدیذُ اػت ول آیبًی هَخَد ثِ هؼب ت ‪ ۷۱۰.19‬هتشهشثْ ثوب لوذهوت‬ ‫ذٍد ثیؼت ػبل ثب ًوبی اص خٌغ ػٌگ هی ثبؿذ‪ً .‬جمِ ّوووىوف یوه هوغوبصُ‬ ‫تدبسی دٍ دٌِّ ثِ هؼب ت ذٍد ؿلت ٍ ّفت هتشهشثْ(داسای ًویون ًوجوموِ ثوب‬ ‫دػتشػی اص ًشیک یه ثبالثش داخل ٍا ذ تدبسی هی ثبؿذ) ٍ یه ساُ پلِ ثوب دسه‬ ‫ثِ خیبثبى خْت دػتشػی ثِ ًجمبت ثِ هؼب ت ‪ ۰3.۷۱‬هتشهشثْ هی ثبؿذ‪ً .‬وجوموبت‬ ‫اٍل ٍ دٍم ّش وذام یه ٍا ذ هؼتمل ثِ هؼب ت ‪ 14.۰‬هتشهشثْ(خؤ ًب ثوِ هوموذاس‬ ‫‪ ۰۱3.4‬هتشهشثْ) هی ثبؿٌذ‪ .‬ػبصُ ػبختوبى اػىلت فلضی ثب ػمف ًبق هشثوی هوی‬ ‫ثبؿذ‪ .‬وف لؼوت تدبسی ػشاهیه فشؽ ٍ داسای ػمف وبره هی ثوبؿوذ‪ .‬دسه‬ ‫هغبصُ ػىَسیت ٍ وشوشُ ثشلی هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ٍا ذ هؼىًَی ّش ًجمِ داسای یه اتبق خَاه ٍ ّبل پزیشایی ٍ ًویوض ػوشٍیوغ‬ ‫ثْذاؿتی ٍ وبم ٍ اؿپضخبًِ هی ثبؿذ‪ .‬دیَاسّب اًذٍد گچ ػفیذ ثذٍى ًمبؿوی هوی‬ ‫ثبؿذ‪ .‬پٌدشُ ّبی هؼىًَی ثِ خیبثبى فلضی ثب ؿیـِ ػبدُ ته خذاسُ هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫پالن ثجتی هزوَس داسای دٍ اًـٔبثبت اه ٍ ثشق ته فوبص ٍ گوبص هوی ثوبؿوذ‪.‬‬ ‫ؿـذاًگ ػبختوبى هؼىًَی تدبسی ثشاثش ًِشیِ ّویوئوت ووبسؿوٌوبػوبى سػوووی‬ ‫دادگؼتشی ثِ هجلغ چْل ٍ پٌح هیلیبسد ٍ ّـتلذ ٍ ًَد ٍ یه هیلیَى سیبل اسصیبثوی‬ ‫ٍ لیوت گزاسی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫خلؼِ هضایذُ اص ػبٓت ًِ کجح الی دٍاصدُ ُْش سٍص پٌوح ؿوٌوجوِ هوَسخ ػوی ام‬ ‫اسدیجْـت هبُ ػبل یه ّضاس ٍ چْبسکذ دس هال اخشای ثجت اػٌبد هیبًِ ٍالوْ دس‬ ‫ػبختوبى اداسُ ثجت اػٌبد ٍ اهالن هیبًِ‪-‬ؿٔجِ اخشاء ثوِ ادسع هویوبًوِ‪-‬خویوبثوبى‬ ‫ػشاػیبه‪-‬خیبثبى ؿْیذ ًشیوبى ّوتی ؿشٍّ هی ؿَد‪ .‬همذاس یه ػْن هـبّ اص دُ‬ ‫ػْن ؿـذاًگ پالن ثجتی هَکَف اص هجلغ پبیِ چْبس هیلیبسد ٍ ّـوتولوذ ٍ ًوَد‬ ‫هیلیَى ٍ یىلذ ٍ پٌدبُ ّضاس سیبل ؿشٍّ ٍ ثِ ثبالتشیی لیوت پیـٌْبد ؿذُ اص ًشف‬ ‫خشیذاساى فشٍختِ خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫هضایذُ ثِ کَست وَسی ٍ فشٍؽ ًیضوالً ثِ کَست ًمذی هی ثبؿذ‪.‬ؿشووت دس‬ ‫هضایذُ هٌَى ثِ پشداخت دُ دسکذ اص هجلغ پبیِ وبسؿٌبػی ثِ ؼبه ػپشدُ ثجت ٍ‬ ‫وَس خشیذاس یب ًوبیٌذُ لبًًَی اٍ دس خلؼِ هضیذُ اػت‪.‬ثشًذُ هضایذُ هىلف اػت‬ ‫هب ثِ التفبٍت هجلغ فشٍؽ سا ُشف هذت پٌح سص اص تبسیخ هضایذُ ثِ ؼبه کٌذٍق‬ ‫ثجت تَدیْ ًوبیذ ٍ دس کَستی وِ ُشف هْلت همشس‪،‬هبًذُ فشٍؽ سا ثوِ ؼوبه‬ ‫ػپشدُ ثجت ٍاسیض ًىٌذ‪،‬هجلغ هزوَس لبثل اػتشداد ًجَدُ ٍ ثِ ؼبه خوضاًوِ ٍاسیوض‬ ‫خَاّذ ؿذ‪.‬دس ایی کَست‪ٓ،‬ولیبت فشٍؽ اص دسخِ آتجبس ػبلی ٍ هضایذُ تودوذیوذ‬ ‫هی گشدد‪.‬هوٌبً ثذّی ّبی هبلیبتی ٍ َٓاسم ؿْشداسی ٍ ًیض ثذّی ّبی هشثَى ثِ‬ ‫اه ٍ ثشق ٍ گبص آن اص ک اؿتشان ٍ اًـٔبه ٍ هلشف تب تبسیخ هضایذُ آون اص‬ ‫ایٌىِ سلن لٌٔی اًْب هٔلَم ؿذُ یب ًـذُ ثبؿذ ٍ ّوچٌیی ک هضایذُ صایذ ثش هوجولوغ‬ ‫هضایذُ ثِ ْٓذُ خشیذاس هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫هوٌ ًب خشیذاساى هی تَاًٌذ ثب ّوبٌّگی الصم اص هله هَسد هضایذُ ٍ ٍهؤویوت ٍ‬ ‫هَلٔیت اى ثبصدیذ ًوبیٌذ‪.‬الصم ثِ روش اػت دس کَست ٍخَد ٍخِ هبصاد بکل اص‬ ‫فشٍؽ ٍخَُ پشداختی هَهَّ فشاص ‪ 4‬ثٌذ الف هبدُ ‪ ۰۷۰‬ائیی ًبهِ اخشا اص هواول‬ ‫هبصاد لبثل پشداخت هی ثبؿذ ٍ چٌبًچِ ثِ اهَال هَسد هضایذُ دس خلؼِ خشیذاس پیوذا‬ ‫ًـَد اهَال هَسد هضایذُ ثب دسیبفت ک االخشا ٍ ک هضایذُ ثِ لیوتی وِ هضایذُ اص‬ ‫اى ؿشٍّ هی ؿَد ثِ ثؼتبًىبس ٍاگزاس خَاّذ ؿذ ٍ هوضایوذُ تودوذیوذ ًوخوَاّوذ‬ ‫گشدیذ‪.‬الصم ثِ روش اػت وِ هبصاد ٍ هبصاد اٍل پالن ثجتی هَکَف ثشاثش ثخـٌبهوِ‬ ‫ّبی هتٔذد اص ًشف دفتش اهالن ثجت هیبًِ لِ اؿخبف دیگش تَػی اخوشای ثوجوت‬ ‫اػٌبد هیبًِ ثبصداؿت ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ًبلجیی هی تَاًٌذ دس سٍص ٍ ػبٓت تٔییی ؿذُ دس هال بهش ٍ دس خشیذ ؿوشووت‬ ‫ًوبیٌذ‪ .‬پالن هزوَس(پالن هَسد هضایذُ) ٍالْ دس ادسع‪ :‬هیبًِ‪ -‬خیبثوبى ؿوْویوذ‬ ‫س یوی(ثشق ػبثک)‪ً -‬شػیذُ ثِ هیذاى اصادی لشاس داسد‪ .‬چوٌوبًوچوِ سٍص هوضایوذُ‬ ‫هلبدف ثب تٌٔیلی غیش هتشلجِ ثبؿذ سٍص ثٔذ اص تٌٔیل خلؼِ هضایذُ دس ّوبى هىبى ٍ‬ ‫صهبى ثشگضاس خَاّذ ؿذ‪.9‬‬ ‫‪*۷93۷۰‬تبسیخ اًتـبس‪۰5۱۱9۱۷9۰4 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و اهالک شهرستان هیانه‪-‬فرهان بخشعلی زاده‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 62‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 2‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪1066 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪6011‬‬ ‫‪0106‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫حجن تجبدل اطالعبت در رسبًِّبی اجتوبعی چقدر است؟‬ ‫اًدازُ گیری قٌد خَى ثب سبعت اپل هوکی هیشَد‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ثعس اظ ا٘تکبض قبیعبت ٔلتلعلسز ثل‪٘ ٝ‬ل لط‬ ‫ٔی ضؾس ؾطا٘جبْ ؾبعت اپُ ث‪ ٝ‬لبثّیت ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ٔلیلعاٖ‬ ‫ل‪ٙ‬س ذ‪٘ ٖٛ‬یع ٔج‪ٟ‬ع ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ اٍ٘جت‪ٙٔ ،‬بثع ذجطی ٘عزیه ث‪ ٝ‬اپُ ٔیٌل‪ٛ‬یل‪ٙ‬لس‬ ‫یه قطوت ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی زض اٍّ٘یؽ ث‪٘ ٝ‬بْ ضاوّی ف‪ٛ‬ت‪٘ٛ‬یىلؽ‬ ‫ث‪ ٝ‬تبظٌی ٔسعی قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اپُ یىی اظ ثعضٌتطیٗ ٔکتلطیلبٖ‬ ‫اٖ زض ز‪ ٚ‬ؾبَ اذیط ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬لطاضزازی ضا ثب ایلٗ قلطولت‬ ‫ثطای ت‪ِٛ‬یس ٔحه‪ٛ‬الت جسیس ٔ‪ٙ‬عمس وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثط ‪ٕٞ‬یٗ اؾبؼ ضاوّی حؿٍط‪ٞ‬بیی ثطای اپُ ت‪ِٛ‬یس ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز و‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ٔیعاٖ لل‪ٙ‬لس ذل‪،ٖٛ‬‬ ‫فکبض ذ‪ ٚ ٖٛ‬حتی ؾغح اِىُ ذ‪ ٖٛ‬ضا ٕٔىٗ ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬لطاض اؾت زض ا‪ِٚ‬یٗ ٔطحّ‪ ٝ‬ؾلبعلت اپلُ ثل‪ٝ‬‬ ‫لبثّیت ا٘ساظ‪ٌ ٜ‬یطی ل‪ٙ‬س ذ‪ٔ ٖٛ‬ج‪ٟ‬ع ق‪ٛ‬ز‪ .‬أب ظٔبٖ زلیمی ثطای اضائ‪ ٝ‬ایٗ ذلسٔلبت ٔکلرلم ٘کلس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬ثب اضائ‪ ٝ‬ایٗ ذسٔبت تح‪ِٛ‬ی اؾبؾی زض ظٔی‪ ٝٙ‬اضائ‪ ٝ‬ذسٔبت ث‪ٟ‬ساقتی ‪ ٚ‬زضٔب٘ی ث‪ٔ ٝ‬جلتلالیلبٖ ثل‪ٝ‬‬ ‫ثیٕبضی زیبثت ‪ ٚ‬ل‪ٙ‬س ذ‪ ٖٛ‬ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز ٔیایس‪ .‬اِجت‪ٛٙٞ ٝ‬ظ ٔکرم ٘یؿت اپُ چ‪ ٝ‬ظٔب٘لی ؾلبعلت ‪ٞ‬لبی‬ ‫ت‪ِٛ‬یسی ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬حؿٍط‪ٞ‬بی ٔصو‪ٛ‬ض ٔج‪ٟ‬ع ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ایب ٔیزا٘یس ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬حجٕی اظ اعالعبت‬ ‫زض ضؾب٘‪ٞٝ‬بی اجتٕبعی ٔجبزِ‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز؟‬ ‫ضؾب٘‪ٞ ٝ‬بی اجتٕبعی ذ‪ٛ‬زقبٖ ضا ث‪ ٝ‬ظ٘سٌی اجتٕبعی تحٕیلُ‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬ؾجه ظ٘سٌی افطاز ضا تغییط زاز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ٔ 492‬یّیبضز ایٕیُ فطؾتبز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬ض‪ٚ‬ظ٘لبٔل‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٔ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬پؿت ‪ٚ‬ثالی ٘‪ٛ‬قت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬جٕعیت حلبرلط زض‬ ‫یىی اظ قجى‪ٞٝ‬بی ز‪ٚ‬ؾتیبثی ٔعبزَ ؾ‪ٔٛ‬یٗ وک‪ٛ‬ض ثلعضی‬ ‫ز٘یبؾت‪ٞ ،‬ط ثب٘ی‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬وبضثط جسیس ‪ٚ‬اضز یىی اظ قجى‪ٞٝ‬بی ترههی ٔیق‪ٛ‬ز‪ٞ ،‬لط ض‪ٚ‬ظ ثلیلف اظ ز‪ٚ‬‬ ‫ٔیّیبضز الیه فمظ زض یىی اظ قجى‪ٞٝ‬ب ظز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ٔ 023‬یّی‪ ٖٛ‬پیبْ ول‪ٛ‬تلب‪ ٜ‬فلملظ زض‬ ‫ت‪ٛ‬ئیتط ٔ‪ٙ‬تکط ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬حس‪ٚ‬ز یهؾ‪ٔ ْٛ‬طزْ ز٘یب‪ ،‬ثط٘س‪ٞ‬ب ضا اظ عطیک ضؾب٘‪ٞٝ‬بی اجتٕبعی ز٘جبَ ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫وبضثطاٖ یىی اظ قجى‪ٞٝ‬بی ز‪ٚ‬ؾتیبثی ‪ٞ‬طض‪ٚ‬ظ ٔعبزَ ‪ٞ 43‬عاض ؾبَ زض اٖ قجى‪ٚ ٝ‬لت نطف ٔیو‪ٙٙ‬لس‪.‬‬ ‫ایٗ أبض‪ٞ‬ب ث‪ٔ ٝ‬ب ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س ثبیس ثیکتط فىط و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬تط تهٕیٓ ثٍیطیٓ‪ .‬ا٘تربه ثب ٔبؾت جبثجبیی اذجبض‬ ‫ٌب‪ٞ‬بً ٘‪ٝ‬چ‪ٙ‬ساٖ ٔعتجط یب ؾ‪ٟ‬یٓ ث‪ٛ‬زٖ زض ثرف التهبزی ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی؟ ضؾب٘‪ٞٝ‬بی اجلتلٕلبعلی یله اثلعاض‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ ٔب ‪ٞ‬ؿتیٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب ٔع‪ٙ‬ی ٔیز‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫هحققبى ایراًی درهبًی ثرای اسیت ثِ قرًیِ اثداع کردًد‬ ‫حولِ ثِ تَهَرّبی سرطبًی ثب کوک سلَلّبی هٌْدسی شدُ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٌ -‬ط‪ٞٚ‬ی اظ ٔحممبٖ ایطا٘لی‬ ‫‪ٞ‬یسض‪ٚ‬غِی حب‪ٚ‬ی فبوت‪ٛ‬ض ضقس ‪ٞ‬پبتل‪ٛ‬ؾلیلت‬ ‫اثسا وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬زض اظٔبیف‪ ،‬ثبفت اؾیت‬ ‫زیس‪ ٜ‬لط٘ی‪ ٝ‬ضا زض ؾ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ زضٔبٖ ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾبال٘‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز یه ‪٘ ٚ‬یٓ تب ‪ٔ 4‬یّی‪ ٖٛ‬اؾیلت‬ ‫ث‪ ٝ‬لط٘ی‪ ٝ‬زض ؾطاؾط ج‪ٟ‬بٖ ثجت ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ایلٗ‬ ‫أط ثیکتط ا‪ٚ‬لبت زض ٘تیج‪ ٝ‬اؾیت‪ٞ‬لبی غلیلط‬ ‫لبثُ تطٔیٓ ث‪ ٝ‬ؾغح لط٘ی‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز ٔیایس ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ عبُٔ انّی اظ ثلیلٗ ضفلتلٗ‬ ‫ثی‪ٙ‬بیی ٘یع ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیایس‪.‬‬ ‫زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾتب ٌط‪ٞٚ‬ی اظ ٔحممبٖ زض أطیىب ثب ‪ٕٞ‬ىبضی احؿبٖ قیطاظی ثب٘ی‪٘ ،‬ؿیٓ عل‪ٙ‬لبثلی ‪ٚ‬‬ ‫ضرب زا٘ب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ فبوت‪ٛ‬ض ضقس ‪ٞ‬پبت‪ٛ‬ؾیت ( )‪HGF‬ضا زض یه ‪ٞ‬یسض‪ٚ‬غَ قفلبف ٔلجلتل‪ٙ‬لی ثلط‬ ‫غالتیٗ ثب لبثّیت پّیٕط قسٖ ثطای و‪ٙ‬تطَ اؾیت‪ٞ‬بی لط٘ی‪ ٝ‬ثطضؾی وطز٘س‪.‬‬ ‫تاثیط ‪HGF‬ثطای زضٔبٖ ایٗ عبضر‪ ٝ‬ثب اظٔبیف ض‪ٚ‬ی ثبفت اؾیت زیس‪ ٜ‬لط٘ی‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ن ثطضؾی قس‪.‬‬ ‫ؾ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ پؽ اظ وکت اضٌبٖ‪ ،‬اؾیت‪ٞ‬بی اپیتّیبَ زض ‪ ۳9‬زضنس لط٘ی‪ ٝ‬تحلت زضٔلبٖ ثلب ‪HGF‬‬ ‫وبٔالً ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز یبفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬ایٗ زض حبِی ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬فمظ ‪ ۱۱‬زضنس ثبفت لط٘ی‪ ٝ‬زضٔبٖ قس‪ ٜ‬ثلب ‪ٞ‬لیلسض‪ٚ‬غَ‬ ‫عبضی اظ ‪HGF‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز یبفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض پبیبٖ ایٗ ٘تبیج ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س ؾیؿتٓ ‪ٞ‬یسض‪ٚ‬غَ حب‪ٚ‬ی ‪HGF‬زضٔلب٘لی ٘ل‪ٛ‬یلس ثلرلف ثلطای‬ ‫اؾیت‪ٞ‬بی لط٘ی‪ٝ‬ای اؾت و‪ ٝ‬زض ٔعطو ایجبز ظذٓ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ أطیىبیی زضیبفتل‪ ٝ‬ا٘لس ول‪ ٝ‬ثلب‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬سؾی ؾّ‪َٞٛ‬بی تی ٔیت‪ٛ‬اٖ ضقس تل‪ٔٛ‬ل‪ٛ‬ض‪ٞ‬لب ضا زض ا٘ل‪ٛ‬ا‬ ‫ؾطعبٖ ٔت‪ٛ‬لف وطز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾبی‪ٙ‬ؽ زیّی‪ ،‬پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ٔطوع ؾلطعلبٖ زا٘کلٍلب‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬یطجی‪ٙ‬یب وبٔٗ ‪ِٚ‬ث( )‪VCU‬أطیىب ث‪ٚ ٝ‬اؾلغل‪ٔ ٝ‬ل‪ٟ‬ل‪ٙ‬لسؾلی‬ ‫ؾّ‪َٞٛ‬بی تی ٘کبٖ زاز‪ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬اٖ ضقس ت‪ٔٛ‬ل‪ٛ‬ض ضا ثلطای‬ ‫ا٘‪ٛ‬ا ؾطعبٖ‪ٞ‬ب ٔت‪ٛ‬لف وطز ‪ ٚ‬جّ‪ٛ‬ی ٌؿتطـ ؾطعبٖ ث‪ ٝ‬ا٘ل‪ٛ‬ا‬ ‫ثبفت‪ٞ‬ب ضا ٌطفت‪.‬ایٗ ثطضؾی ثطاؾبؼ ز‪ٞٝٞ‬ب پػ‪ٞٚ‬ف تل‪ٛ‬ؾلظ‬ ‫پب‪ َٚ‬فیکط()‪ ،Paul Fisher‬اظ اعضلبی پلط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬پلػ‪ٞٚ‬کلی‬ ‫"‪"Massey's Cancer Biology‬ن‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬پط‪ٚ‬تئی‪ٙ‬ی ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ث‪ 42"IL- ٝ‬ضا وکف وطز‪ ٜ‬اؾلت‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬سیٗ ض‪ٚ‬ـ ٔتفب‪ٚ‬ت ث‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬ا ؾطعبٖ حّٕ‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬س‪.‬فیکط زض جسیستطیٗ ثطضؾی ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬ثب قیبً٘ یب٘لً(‬ ‫)‪ ،Xiang-Yang‬ؾطپطؾت ثط٘بٔ‪ ٝ‬پػ‪ٞٚ‬کی ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ث‪ٕٞ"Developmental Therapeutics" ٝ‬ىبضی‬ ‫وطز تب غٖ ضٔعٌصاض ‪ 42IL-‬ضا و‪٘ "۷"MDA- ٝ‬بْ زاضز‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬اؾغ‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬بی تی ث‪ ٝ‬ت‪ٛٔٛ‬ض‪ٞ‬بی جبٔس ثطؾب٘س‪.‬‬ ‫فیکط ٌفت‪ ٗٔ :‬فىط ٔیو‪ ٓٙ‬ظیجبیی ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬عی و‪ ٝ‬زضٌیط اٖ قس‪ٜ‬ایٓ‪ ،‬ایٗ اؾت و‪ ٝ‬زأ‪ ٝٙ‬ایلٕل‪ٙ‬لی زضٔلب٘لی ضا‬ ‫ٌؿتطـ ٔیز‪ٞ‬س‪ .‬ض‪ٚ‬ـ ٔب‪ٚ ،‬اثؿتٍی وٕتطی ث‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ؾطعب٘ی زاضز ‪ٞ ٚ‬سف ذبنی ضا ثیبٖ ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ٘رؿتیٗ ثبض ٘یؿت و‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬بی تی ثطای ایٕ‪ٙ‬یزضٔب٘ی ؾطعبٖ‪ٟٙٔ ،‬سؾی ٔیق‪٘ٛ‬س‪ .‬ض‪ٚ‬ـ ؾّل‪ َٛ‬زضٔلب٘لی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ث‪"CAR-T" ٝ‬و‪ٛٔ ٝ‬ضز تبییس ؾبظٔبٖ غصا ‪ ٚ‬زاض‪ٚ‬ی أطیىب" )‪(FDA‬لطاض زاضز ‪ ٚ‬ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ‬ ‫ؾّ‪َٞٛ‬بی ؾطعب٘ی ثیبٖو‪ٙٙ‬س‪ِٛٔ ٜ‬ى‪َٞٛ‬بی ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬عطاحی قس‪ٛٔ ،ٜ‬فمیت ف‪ٛ‬قاِعبز‪ٜ‬ای ثطای زضٔبٖ ؾطعبٖ ‪ٞ‬لبی‬ ‫پیکطفت‪ ٝ‬ذ‪ ٚ ٖٛ‬ؾیؿتٓ‪ٞ‬بی ِ‪ٙ‬فب‪ٚ‬ی ٘کبٖ زاز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫تبکسی خَدراى رثبتیک در چیی اغبز ثِ کبر کرد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬یه قطوت چی‪ٙ‬ی ؾط‪ٚ‬یؽ تبوؿی ذل‪ٛ‬زضاٖ‬ ‫ضا زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای اظ پىٗ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض تجبضی اجطا وطز‪ٔ ٚ ٜ‬ؿبفطاٖ ضا‬ ‫زض ‪ٚ‬ؾیّ‪٘ ٝ‬مّی‪ ٝ‬ای ثس‪ ٖٚ‬ضا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬جبث‪ ٝ‬جب ٔی ول‪ٙ‬لس‪.‬ثل‪٘ ٝ‬لملُ اظ‬ ‫اؾ‪ٛ‬قیتسپطؼ‪ ،‬قطوت چی‪ٙ‬ی ثبیس‪ ٚ‬ؾط‪ٚ‬یؽ تبوؿی ذل‪ٛ‬زضاٖ‬ ‫پ‪ِٛ‬ی ضا اظ ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ٝ‬زض پىٗ افتتبح ولطز‪ .‬ایلٗ ٘لرلؿلتلیلٗ‬ ‫قطوتی اؾت و‪ ٝ‬ؾط‪ٚ‬یؽ‪ٞ‬بی تجبضی ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ذ‪ٛ‬زضاٖ ضا زض‬ ‫چیٗ ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثطذالف اظٔبیف ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ذ‪ٛ‬زضاٖ پیکیٗ زض پىٗ‪ ،‬ایٗ ثبض ‪ٞ‬یچ ضا٘‪ٙ‬س‪ٜ‬ای پکت فطٔبٖ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬حضل‪ٛ‬ض‬ ‫٘ساقت‪ .‬زض ع‪ٛ‬و فطزی زض ن‪ٙ‬سِی وٕه ضا٘‪ٙ‬س‪٘ ٜ‬کؿت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز تب زض ٔ‪ٛ‬الع ارغطاضی قطایظ ضا و‪ٙ‬تطَ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۱3‬تبوؿی ضثبتیه اپ‪ ِٛٛ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬عٔبٖ زض ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ثب ٔؿبحت ‪ 0‬ویّ‪ٔٛ‬تط ٔطثلع فلعلبِلیلت‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ٔ ٚ‬ؿبفطاٖ ضا زض ‪ ۳‬ایؿتٍب‪ٚ ٜ‬الع زض پبضن ق‪ٌٛ‬بً٘ (زض غطه پىٗ) جبث‪ ٝ‬جب ٔیو‪ٙٙ‬س‪ٞ .‬عی‪ٞ ٝٙ‬لط‬ ‫ؾفط ‪ 03‬ی‪ٛ‬اٖ (‪ 2.۴3‬زالض) اؾت ‪ٔ ٚ‬ؿبفطاٖ ‪ ۱۳‬تب ‪ ۴3‬ؾبَ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ اٖ اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔؿبفطاٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ یه اپّیىیکٗ ث‪٘ ٝ‬بْ اپ‪ٌٛ ِٛٛ‬یه تبوؿی ضثبتیه ؾفبضـ ز٘لس‪ .‬پلؽ اظ‬ ‫ضؾیسٖ تبوؿی ث‪ٔ ٝ‬حُ‪ٔ ،‬ؿبفطاٖ ثبیس لجُ اظ ؾ‪ٛ‬اض قسٖ ‪ٛٞ‬یت ذ‪ٛ‬ز ضا احطاظ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثجت حق اهتیبز دستگبُ تبشَ ثب ًوبیشگر توبم صفحِ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬یه قطوت چی‪ٙ‬ی حک أتیبظ اذلتلطا‬ ‫زؾتٍب‪ٞ‬ی تبق‪ ٛ‬ثب ٕ٘بیکٍط تٕبْ نفح‪ ٝ‬ضا ثلجلت ولطز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٌیعٔ‪ٛ‬چبی‪ٙ‬ب‪ ،‬اذیطاً یىی اظ حک أتیبظ‪ٞ‬لبی‬ ‫قطوت ‪ٚ‬ی‪ ٚٛ‬ت‪ٛ‬ؾظ ازاض‪ّٔ ٜ‬ی ٔبِىیت فلىلطی چلیلٗ‬ ‫)‪ٙٔ(CNIPA‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ایٗ حک أتیلبظ ثل‪ ٝ‬یله‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثبیُ تبق‪ ٛ‬تعّک زاضز و‪ٕ٘ ٝ‬بیکٍط تٕبْ لؿٕت جلّل‪ٛ‬ی‬ ‫ثس٘‪ ٝ‬ضا ٔیپ‪ٛ‬قب٘س‪.‬‬ ‫زض اؾ‪ٙ‬بز ایٗ حک أتیبظ یه زؾتٍب‪ ٜ‬اِىتط‪٘ٚ‬یىی تلبقل‪ٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ریح زاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬قبُٔ یه ٔحف ‪ ٚ ٝ‬نفح‪ٕ٘ ٝ‬بیکی اؾت و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی ٔحف ‪٘ ٝ‬هت قس‪ ٜ‬اؾلت‪ .‬یله‬ ‫عطف ٔحف ‪ ٝ‬یه ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬غیط ٕ٘بیکٍط اؾت‪ ،‬زض ایٗ لؿٕت اجعای زاذّی ضا زض ذ‪ٛ‬ز جبی زاز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫عال‪ ٜٚ‬ثطاٖ زؾتٍب‪ ٜ‬ع‪ٛ‬ضی عطاحی قس‪ ٜ‬تب ٕ٘بیکٍط لؿٕت جّ‪ٛ‬ی اٖ ضا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وبُٔ ثپ‪ٛ‬قب٘س‪ .‬ثل‪ٙ‬لبثلطایلٗ‬ ‫‪ٞ‬یچ ِج‪ ٝ‬یب ثطیسٌی زض ٕ٘بیکٍط ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقت‪ .‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ٔىب٘ؿیٓ تبق‪٘ ٛ‬یع ث‪ ٝ‬ایٗ علطاحلی‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ٘تیج‪ ٝ‬لبثّیت ذ‪ٛ‬ا٘سٖ ‪ ٚ‬ثبظی ضایب٘‪ٝ‬ای ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ زؾتٍب‪ٜٞ‬ب ؾبز‪ٜ‬تط ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔتاؾفب٘‪ٛٙٞ ٝ‬ظ ٔکرم ٘یؿت ز‪ٚ‬ضثیٗ ؾّفی ایٗ زؾتٍب‪ ٜ‬ظیط ٕ٘بیکٍط لطاض زاضز یب ذیط‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫جَ زهیی چگًَِ ثِ شکل اهرٍزی دراهد؟‬ ‫ایٗ پطؾف و‪ ٝ‬چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ج‪ ٛ‬ظٔیٗ ث‪ ٝ‬قىُ أط‪ٚ‬ظی ‪ ٚ‬ثؿیبض ٔتفب‪ٚ‬ت اظ‬ ‫ج‪ ٛ‬ثبلی ؾیبضات ٔ‪ٝٔٛ ٙ‬ی قٕؿی قىُ ٌطفت‪ ٝ‬اؾت ‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬یه ضاظ‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ اِطت‪ ،‬ؾیبض‪ٜ‬ی ٔب ظٔب٘ی ت‪ٛ‬پی اظ ٌساظ‪ ٜ‬زاغ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬لٕط اٖ‬ ‫زض پی ثطذ‪ٛ‬ضزی ثعضی زض حس‪ٚ‬ز ‪ٔ 2.۷‬یّی‪ ٖٛ‬ؾبَ پیف ایجبز قلس‪.‬‬ ‫ثطذی ٔعتمس٘س و‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز تطویجبت ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬تفب‪ٚ‬ت زض ظٔیٗ و‪٘ ٝ‬بقی اظ‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضز ؾیبض‪ٜ‬ای اظ ذبضج اظ ٔ‪ٝٔٛ ٙ‬ی قٕؿی ث‪ ٝ‬اٖ اؾلت ثلبعلث‬ ‫قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اتٕؿفط ظٔیٗ قىُ ثٍیطز ‪ ٚ‬ثطذی زیٍط ثب‪ٚ‬ض زاض٘س و‪ ٝ‬جل‪ٛ‬‬ ‫ظٔیٗ زض اثط تىبُٔ ایٗ ؾیبض‪ ٜ‬ایجبز قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ثب ثطضؾی ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف‪ٞ‬بی قیٕیبیی زض‪ ٖٚ‬ؾ‪ٙ‬لً ‪ٞ‬لب ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ح‪ٞ‬بی ٌساظ‪ ٜ‬ای ٔکبث‪ ٝ‬ظٔیٗ زض اظٔبیکٍب‪ ٜ‬ثل‪ ٝ‬وکلف ٘لحل‪ ٜٛ‬ی‬ ‫تکىیُ اتٕؿفط ظٔیٗ پطزاذت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ؾیبضاتی و‪ ٝ‬زض ‪ٕٞ‬ؿبیٍی ظٔیٗ لطاض زاض٘لس زاضای جل‪ٔ ٛ‬لٕلّل‪ ٛ‬اظ‬ ‫زیاوؿیس وطثٗ ‪٘ ٚ‬یتط‪ٚ‬غٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ضغٓ اٖ و‪ ٝ‬ؾیبضات ‪ٍٕٞ‬ی ث‪ٝ‬‬ ‫قىُ ٔکبث‪ٟ‬ی تىبُٔ یبفت‪ٝ‬ا٘س أب ج‪ ٛ‬اٖ‪ٞ‬ب ثب جل‪ ٛ‬ظٔلیلٗ ول‪ ٝ‬زاضای‬ ‫٘یتط‪ٚ‬غٖ‪-‬اوؿیػٖ اؾت ثؿیبض ٔتفب‪ٚ‬ت اؾت‪.‬‬ ‫اًیوِ شاپٌی صدرًشیی‬ ‫گیشِ اهریکب شد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬ا٘یٕ‪ٔ ٝ‬بجطاج‪ٛ‬یب٘‪ ٝ‬زی‪ ٛ‬ولف‪:‬‬ ‫لغبض ٔ‪ ٌٗٛ‬زض ز‪ٔٚ‬یٗ ‪ٞ‬فتل‪ ٝ‬اولطاٖ ذل‪ٛ‬ز ثلب‬ ‫فط‪ٚ‬ـ ‪ٔ ۴.2‬یّی‪ ٖٛ‬زالض‪ ،‬پطفط‪ٚ‬ـتطیلٗ فلیلّلٓ‬ ‫ٌیک‪ٞ ٝ‬فتٍی ؾی‪ٕٙ‬بی أطیىب قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ‪ٚ‬ضایتی‪ ،‬زض حبِی و‪ ۷۷ ٝ‬زضنلس اظ‬ ‫ؾی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬بی ألطیلىلب ثلبظٌکلبیلی قلس‪ ٜ‬ا٘لس‪،‬‬ ‫جسیستطیٗ لؿٕت اظ ا٘یٕ‪ ٝ‬زی‪ ٛ‬وف زض ‪۱9۱۷‬‬ ‫ؾبِٗ ؾی‪ٕٙ‬بیی زض أطیىب ث‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ـ ‪ٔ ۴.2‬یّیل‪ٖٛ‬‬ ‫زالضی زؾت یبفت ‪ ٚ‬ثبالتط اظ ٔ‪ٛ‬ضتبَ و‪ٔٛ‬جت‬ ‫ثب فط‪ٚ‬ـ ‪ٔ ۴.4‬یّی‪ ٖٛ‬زالضی لطاض ٌطفت‪.‬‬ ‫ایٗ فیّٓ تبو‪ ٚ ٖٛٙ‬زض ٔجٕ‪ٔ 04 ٛ‬یّیل‪ ٖٛ‬زالض‬ ‫زض أطیىب ‪ ٚ‬وب٘بزا فط‪ٚ‬ذت‪ ٝ‬اؾت أب زض غاپٗ ثلب‬ ‫فط‪ٚ‬ـ چکٍٕیط ‪ٔ 0۴۷‬یّی‪ ٖٛ‬زالضی‪ ،‬ضول‪ٛ‬ضزاض‬ ‫پطفط‪ٚ‬ـتطیٗ فیّٓ تبضید ؾی‪ٕٙ‬بی ایلٗ وکل‪ٛ‬ض‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬ثب فط‪ٚ‬ـ ج‪ٟ‬ب٘لی ‪ٔ 240‬لیلّلیل‪ٖٛ‬‬ ‫زالضی‪ ٓٞ ،‬او‪ ٖٛٙ‬پطفط‪ٚ‬ـتطیٗ ا٘یٕل‪ ٝ‬تلبضیلد‬ ‫ؾیل‪ٙ‬لٕلبؾلت‪ .‬زیل‪ ٛ‬ولف‪ :‬للغلبض ٔل‪ٌٛ‬لٗ ثل‪ٝ‬‬ ‫وبضٌطزا٘ی‪ٟ‬بض‪ٚ‬ئ‪ ٛ‬ؾل‪ٛ‬تل‪ٛ‬ظاولی اؾلت ول‪ ٝ‬ثلط‬ ‫اؾبؼ ؾطی ٔبٍ٘ب زی‪ ٛ‬وف‪ :‬ویٕتؿ‪ ٛ٘ ٛ‬یبئیلجلب‬ ‫اثط و‪ٛ‬ی‪ٞٛ‬بض‪ٌٛ ٚ‬ت‪ ٌٝٛ‬ؾبذت‪ ٝ‬قس‪ ٚ ٜ‬ز٘لجلبِل‪ٝ‬‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬تّ‪ٛ‬یعی‪٘ٛ‬ی ایٗ ا٘یٕ‪ٔ ٝ‬یثبقس‪.‬‬ ‫ٌط‪ٞٚ‬ی اظ ٔحممبٖ ث‪ ٝ‬ؾطپطؾتی پبئ‪ِٛ‬ل‪ ٛ‬ؾل‪ٛ‬ؾلی()‪،Paolo Sossi‬‬ ‫ظٔیٗ قیٕیزاٖ اظ ٔ‪ٛ‬ؾؿ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی فسضاَ ظ‪ٚ‬ضید( )‪ETH Zürich‬‬ ‫ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی و‪ٛ‬چىی اظ ظٔیٗ زض حبِت ٔصاه ضا اظ ؾ‪ٌٛ ًٙ‬قت‪ ٝ‬ضایج‬ ‫ظٔیٗ ث‪٘ ٝ‬بْ پطیس‪ٚ‬تیت زض اظٔبیکٍب‪ ٜ‬ؾبذت‪ٙ‬س‪ .‬اٖ‪ٞ‬ب ایٗ ٌل‪ٛ‬ی ‪ٞ‬لبی‬ ‫ٔصاه ضا زض‪ ٖٚ‬ا٘‪ٛ‬ا ٔرتّفی اظ ٌبظ‪ٞ‬بی قیٕیبیی ق‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض وطز٘س ایلٗ‬ ‫ٌبظ‪ٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘ؿت‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ظی تکىیُ ز‪ٙٞ‬س‪ٜ‬ی ج‪ ٛ‬ظٔیٗ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ ایٗ ٌ‪ٛ‬ی ‪ٞ‬ب ضا و‪ ٝ‬زض‪ٌ ٖٚ‬بظ‪ٞ‬بی ٔتفب‪ٚ‬ت لطاض زاقلتل‪ٙ‬لس تلب‬ ‫زٔبی ‪ 4333‬زضج‪ٝ‬ی ؾب٘تیٌطاز ٌطْ وطز٘س تب تجسیُ ث‪ٌ ٝ‬ساظ‪ ٜ‬ق‪٘ٛ‬س‬ ‫‪ ٚ‬ؾپؽ اٖ‪ٞ‬ب ضا ث‪ ٝ‬ؾطعت ؾطز وطز٘س‪ٌٛ .‬ی‪ٞ‬بی قیک‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬زؾلت‬ ‫أس‪ ٜ‬اثطاتی اظ ج‪ ٛ‬ضا زض‪ ٖٚ‬ذ‪ٛ‬ز ثجت وطز٘س‪.‬‬ ‫ا‪ ٗٞ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یعاٖ ثطذ‪ٛ‬ضز ثب اوؿیػٖ ث‪ٌٞٝ٘ٛ ٝ‬بی ٔتفب‪ٚ‬تی ثل‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ٔتهُ ٔی ق‪ٛ‬ز ظٔب٘ی و‪ ٝ‬اوؿیػٖ وبفی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘ساقت‪ ٝ‬ثبقس یه اتلٓ‬ ‫ا‪ ٗٞ‬ث‪ ٝ‬یه اتٓ اوؿیػٖ ٔتهُ ٔیق‪ٛ‬ز أب ‪ٍٙٞ‬لبٔلی ول‪ ٝ‬اوؿلیلػٖ‬ ‫ثیکتطی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاقت‪ ٝ‬ثبقس ا‪ ٚ ٗٞ‬اوؿیػٖ ث‪٘ ٝ‬ؿجت ‪ 4‬ثل‪ٔ 0 ٝ‬لتلهلُ‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س‪.‬ؾ‪ٛ‬ؾی ‪ٕٞ ٚ‬ىبضا٘ف ایٗ ٘تبیج ضا ثب ؾل‪ٙ‬لً ‪ٞ‬لبی ‪ٚ‬اللعلی‬ ‫ٔمبیؿ‪ ٝ‬وطز٘س ‪٘ ٚ‬تیج‪ٌ ٝ‬طفت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ؾیلبض‪ ٜ‬ی ٔلب زض حلبِلت ٔلصاه‬ ‫زیاوؿیس وطثٗ ‪٘ ٚ‬یتط‪ٚ‬غٖ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ضا ایجبز وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬ؾی ٔیٌ‪ٛ‬یس‪ :‬زض قطایغی و‪ ٝ‬ج‪ ٛ‬ؾیبض‪ ٜ‬اظ ٔل‪ٛ‬از ٔلصاه ایلجلبز‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪ ،‬پؽ اظ ؾطز قسٖ ‪ 9۷‬زضنس زیاوؿیلس ولطثلٗ ‪ 0 ٚ‬زضنلس‬ ‫٘یتط‪ٚ‬غٖ تکىیُ ٔیق‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬اٖ ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬ی اٖ ضا زض ٔطید ‪٘ ٚ‬ب‪ٞ‬لیلس‬ ‫زیس‪.‬چ‪ٙ‬یٗ قطایغی ثطای تکىیُ أی‪ٛٙ‬اؾیس‪ٞ‬بی تکلىلیلُ ز‪ٞ‬ل‪ٙ‬لس‪ ٜ‬ی‬ ‫حیبت ٔ‪ٙ‬بؾت ٘یؿت‪.‬أب ثطذالف ؾیبضات ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ،ٝ‬ظٔیٗ ّٕٔ‪ ٛ‬اظ اه‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪٘ .‬ب‪ٞ‬یس زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬تىبُٔ ثیکتط اه ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زؾلت زاز‬ ‫و‪ ٝ‬عّت اٖ ٘عزیه ث‪ٛ‬زٖ ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ضقیس ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اه‪ٞ‬بی ٔطید ث‪ ٝ‬زِلیلُ‬ ‫ز‪ٚ‬ض ث‪ٛ‬زٖ اظ ذ‪ٛ‬ضقیس ید ظز٘س‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ زض ٔمبِ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٘‪ٛ‬قت‪ٙ‬س‪ٚ :‬ج‪ٛ‬ز اه زض ؾغح ظٔیٗ ثطای ٔستلی‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘ی عبُٔ انّی تکىیُ ج‪ ٛ‬ألط‪ٚ‬ظی اٖ ثل‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾلت‪ .‬اٖ ‪ٞ‬لب‬ ‫ٔعتمس٘س الیب٘‪ٛ‬ؼ‪ٞ‬بی ق‪ٛ‬ض زیاوؿیسوطثٗ ضا اظ ج‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬زض‪ ٖٚ‬ؾلیلبض‪ٜ‬‬ ‫وکیس‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬زض ٘تیج‪ ٝ‬زیاوؿیس وطثٗ زض‪ٌٛ ٖٚ‬قت‪ ٚ ٝ‬پ‪ٛ‬ؾتل‪ ٝ‬ظٔلیلٗ‬ ‫لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬فبنّ‪ٝ‬ی ٔ‪ٙ‬بؾت ؾیبض‪ٔ ٜ‬ب اظ ذ‪ٛ‬ضقیس ایٗ أىلبٖ ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬اٖ زاز تب اه‪ٞ‬بی ؾغحی ضا ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٜ‬ی وبفی ثطای تغییط وّی ج‪ٛ‬‬ ‫حفظ و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ر‪ ٛ‬اغبظی ثطای تکىیُ اوؿیػٖ ‪ ٚ‬حیبت ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫»قْرهبى «فرّبدی در جوع هدعیبى اسکبر ‪۲۲۲۲‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪٘ -‬کلطیل‪ ٝ‬ؾلیل‪ٙ‬لٕلبیلی ‪ٚ‬ضایلتلی زض‬ ‫پیف ثی‪ٙ‬ی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زاظثط٘سٌبٖ ٘‪ٛ‬ز‪ٚ‬چ‪ٟ‬بضٔلیلٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫اظج‪ٛ‬ایع اؾىبض‪ ،‬فیّٓ ل‪ٟ‬طٔبٖ ؾبذت‪ ٝ‬انغط فلط‪ٞ‬لبزی‬ ‫ضاثع‪ٛٙ‬اٖ ٔسعی ا‪ َٚ‬زضیبفت اؾىبضث‪ٟ‬لتلطیلٗ فلیلّلٓ‬ ‫غیطاٍّ٘یؿیظثبٖ ٔعطفی وطز‪.‬‬ ‫فهُ ج‪ٛ‬ایع ؾی‪ٕٙ‬بیی ؾبَ ‪ٞ 434۱‬فت‪ٌ ٝ‬لصقلتل‪ ٝ‬ثلب‬ ‫اعالْ ثط٘سٌبٖ ٘‪ٛ‬ز‪ٚ‬ؾ‪ٔٛ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ج‪ٛ‬ایع اؾلىلبض ثل‪ٝ‬‬ ‫پبیبٖ ضؾیس‪.‬فیّٓ ؾطظٔیٗ ذب٘‪ٝ‬ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬لب ؾلبذلتل‪ٝ‬‬ ‫وّ‪ٛ‬یی غائ‪ ٛ‬فیّٕؿبظ ا‪ ُٞ‬چیٗ‪ ،‬ؾ‪ ٝ‬جبیع‪ ٜ‬ثل‪ٟ‬لتلطیلٗ‬ ‫فیّٓ‪ ،‬ث‪ٟ‬تطیٗ وبضٌطزاٖ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬تطیٗ ثبظیٍط ٘ملف ا‪َٚ‬‬ ‫ظٖ ضا زضیبفت وطز‪ٚ‬ا٘ت‪٘ٛ‬ی ‪ٞ‬بپىی‪ٙ‬ع ثبظیٍط ‪ ۳0‬ؾبِل‪ٝ‬‬ ‫اٍّ٘یؿی‪ ،‬ثطذالف ثیکتط پیفثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب‪ ،‬جبیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیلٗ‬ ‫ثبظیٍط ٘مف ا‪ٔ َٚ‬طز ضا اظ چبز‪ٚ‬یه ث‪ٛ‬ظٔٗ ؾلتلبض‪ٜ‬‬ ‫فمیس ‪ٞ‬بِی‪ٚٛ‬زی ضث‪ٛ‬ز‪.‬حبال ثب ٌصقت یه ‪ٞ‬لفلتل‪ ٝ‬اظ‬ ‫ثطٌعاضی ٔطاؾٓ اؾىبض ‪٘ ،434۱‬کطی‪ٚ ٝ‬ضایتی ث‪ ٝ‬ضؾٓ‬ ‫‪ٞ‬ط ؾبَ زض ٔغّجی ثط٘سٌبٖ ج‪ٛ‬ایع ؾلبَ ایل‪ٙ‬لس‪ ٜ‬ضا‬ ‫پیفثی‪ٙ‬ی وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ ٘کطی‪ ٝ‬أطیىبیی و‪ ٝ‬ؾلبَ ٌلصقلتل‪ ٝ‬زض یله‬ ‫پیف ثی‪ٙ‬ی ظ‪ٚ‬ز‪ٍٙٞ‬بْ ث‪ ٝ‬زضؾلتلی فلیلّلٓ ؾلطظٔلیلٗ‬ ‫ذب٘‪ٝ‬ث‪ٝ‬ز‪ٚ‬ـ ضا ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ثط٘س‪ ٜ‬اؾىبض ث‪ٟ‬تطیلٗ فلیلّلٓ‬ ‫اعالْ وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬ی ٌ‪ٛ‬یس فط‪ٞ‬بزی ثب فیّٓ جسیلسـ‬ ‫ل‪ٟ‬طٔبٖ زض ٔؿیط زضیبفت ؾ‪ٔٛ‬یٗ جبیع‪ ٜ‬اؾىبض تبضید‬ ‫فعبِیت ‪ٙٞ‬طی ذ‪ٛ‬ز لطاض زاضز‪.‬‬ ‫فط‪ٞ‬بزی ا‪ِٚ‬یٗ ثبض ؾبَ ‪ 43۱۱‬زض ‪ٞ‬کتبز‪ٚ‬چل‪ٟ‬لبضٔلیلٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ ٔطاؾٓ ا‪ٞ‬سای ج‪ٛ‬ایع اؾىبض ثب فیّٓ جلسایلی‬ ‫٘بزض اظ ؾیٕیٗ ضلیجب٘ی اظ ِ‪ٟ‬ؿتبٖ‪ ،‬ثّػیه ‪ ٚ‬وب٘بزا ض‪ٚ‬‬ ‫اثر ًوبیشٌبهًَِیس زًجبًی درپرٍشُ چْبرفصل تئبتر ایراى ثرگسیدُ شد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضییؽ ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی اؾتلبٖ ظ٘لجلبٖ ٌلفلت‪:‬‬ ‫ٕ٘بیک‪ٙ‬بٔ‪٘ ٝ‬بٔ‪ٝ‬پبض‪ ٜ‬ظیط پبی ظعیٓ ث‪ٛ٘ ٝ‬یؿ‪ٙ‬سٌی اضظ‪ ٚ‬ثل‪ٟ‬لطألی‬ ‫جعء ٕ٘بیک‪ٙ‬بٔ‪ٞٝ‬بی ثطٌعیس‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جٕیٗ فهُ اظ ز‪ٚ‬ض ٘‪ٛ‬یٗ پلط‪ٚ‬غ‪ٜ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بضفهُ تئبتط ایطاٖ ثب ع‪ٛٙ‬اٖ ٔسافعبٖ ؾالٔت قس‪.‬‬ ‫أیط ٘عٕتی زض ایٗ ذه‪ٛ‬ل ث‪ ٝ‬ذجطٍ٘بضاٖ ٌفلت‪ :‬پل‪ٙ‬لجلٕلیلٗ‬ ‫فهُ اظ ز‪ٚ‬ض ٘‪ٛ‬یٗ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بضفهُ تئلبتلط ایلطاٖ ثلب عل‪ٙ‬ل‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔسافعبٖ ؾالٔت ثلطٌلعیلسٌلبٖ ذل‪ٛ‬ز ضا قل‪ٙ‬لبذلت ‪ ٚ‬اثلط‬ ‫ٕ٘بیک‪ٙ‬بٔ‪ٛ٘ ٝ‬یؽ ظ٘جب٘ی زض جٕع ثطٌعیسٌبٖ پ‪ٙ‬جلٕلیلٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪٘ ٜ‬یع ذ‪ٛ‬ـ زضذکیس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اربف‪ ٝ‬وطز‪ :‬چبح ٕ٘بیک‪ٙ‬بٔ‪ٞ ٝ‬بی ثطٌعیس‪ ٜ‬فهلُ پل‪ٙ‬لجلٓ‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بض فهُ تئبتط ایطاٖ زض اثطی ثب ع‪ٛٙ‬اٖ ٔسافعبٖ ؾالٔت ت‪ٛ‬ؾظ ا٘تکبضات ؾ‪ٛ‬ض‪ٟٔ ٜ‬ط ‪ ٚ‬اظ عطف زفتلط‬ ‫ٔغبِعبت ‪ ٚ‬پػ‪ٞٚ‬ف‪ٞ‬بی ح‪ٛ‬ظ‪ٜ‬ی ‪ٙٞ‬طی‪٘ ،‬مغ‪ ٝ‬پبیب٘ی ٔؿیط ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ث‪ٛ‬ز و‪ٕ٘ ٝ‬بیک‪ٙ‬بٔ‪٘ ٝ‬بٔ‪ٝ‬پبض‪ ٜ‬ظیلط‬ ‫پبی ظعیٓ ٘‪ٛ‬قت‪ ٝ‬اضظ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬طأی یىی اظ اثبض ثطٌعیس‪ ٜ‬ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ثطای چبح ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایٗ ٔؿ‪ ،َٚٛ‬پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بض فهُ تئبتط ایطاٖ اظ ؾبَ ‪ ۳۷‬ولبض ذل‪ٛ‬ز ضا اغلبظ ولطز‪ ٚ ٜ‬زض ز‪ٚ‬ضاٖ‬ ‫فعبِیت ذ‪ٛ‬ز ٘تبیج چکٍٕیطی زض ت‪ٛ‬ؾع‪ٕ٘ ٝ‬بیک‪ٙ‬بٔ‪ٛ٘ٝ‬یؿیِ عّٕی زض ذبضج اظ پبیترت ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اؾت‪ ،‬اضظ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬طأی یىی اظ ٕ٘بیک‪ٙ‬بٔ‪ٛ٘ ٝ‬یؿبٖ اؾتبٖ ظ٘جبٖ اؾت ول‪ ٝ‬ثلبض‪ٞ‬لب تل‪ٛ‬ا٘ؿلتل‪ ٝ‬اؾلت زض‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ٜٞ‬بی ٔرتّف وک‪ٛ‬ضی زیس‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫پکت ؾط ٌصاقت ‪ ٚ‬اؾىبض ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ غیطاٍّ٘یؿی‬ ‫ظثبٖ ضا زضیبفت وطز‪.‬ایٗ فیّٕؿبظ پطافتربض ایطا٘لی ‪۷‬‬ ‫ؾبَ ثعس زض ‪ٞ‬کتبز‪ٕٟ٘ٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ج‪ٛ‬ایع اؾىبض ٘یع ثلب‬ ‫فیّٓ فط‪ٚ‬ق‪ٙ‬س‪ ٜ‬و‪ ٝ‬التجبؾی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬سا٘‪ ٝ‬اظ ٕ٘بیک‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ای‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٘بْ اظ اضت‪ٛ‬ض ٔیّط ٕ٘بیک‪ٙ‬بٔ‪ٛ٘ٝ‬یؽ ٔلعلط‪ٚ‬ف‬ ‫أطیىبیی ث‪ٛ‬ز‪،‬ت‪ٛ‬ا٘ؿت ثطای ثبض ز‪ ْٚ‬اؾلىلبض ضا ثل‪ٝ‬‬ ‫ذب٘‪ ٝ‬ثجطز‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫گَشفیل‬ ‫*الٌبزاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ترٓ ٔطغ ‪ ۱‬عسز‪ ،‬قیط یه ز‪ ْٚ‬ف‪ٙ‬جبٖ‪ٔ ،‬بؾت ‪ 4‬لبقلک‬ ‫غصا ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬وط‪ 4 ٜ‬لبقک غصا ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬ثیىی‪ ًٙ‬پ‪ٛ‬زض ‪۱‬‬ ‫لبقک ٔطثب ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬اضز ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫قىط ‪ 4‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬اه ‪ ۱‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬اه ِیٕ‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬ملساض الظْ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬ا٘یُ ‪ ٚ‬ظعفطاٖ ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا قىط‪ ،‬اه‪ ،‬اه ِیٕ‪ٚ ،ٛ‬ا٘یُ ‪ ٚ‬ظعفطاٖ ضا ثلب ‪ٞ‬لٓ‬ ‫ٔرّ‪ٛ‬ط وطز‪ ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ی حطاضت لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ تب ظٔلب٘لی‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غّ ت الظْ ثطؾس‪ .‬ؾپؽ قطثت ضا ٔی ٌلصاضیلٓ‬ ‫تب ؾطز ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ترٓ ٔطغ‪ ،‬قیط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬غٗ ضا ثب ‪ٞ‬لٓ ٔلرلّل‪ٛ‬ط ولطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ثیىی‪ ًٙ‬پ‪ٛ‬زض ضا اربف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؾپؽ اضز ضا وٓ وٓ‬ ‫ٔی ضیعیٓ تب جبیی و‪ ٝ‬ذٕیط ث‪ ٝ‬زؾت ٘چؿجس‪ .‬ثعس اظ ‪4‬‬ ‫ؾبعت اؾتطاحت ذٕیط ضا ثب ‪ٚ‬ضز٘‪ ٝ‬ثبظ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثلعلس‬ ‫ذٕیط ضا ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ثیضی ثطـ ظز‪ ٚ ٜ‬زض ض‪ٚ‬غلٗ زاغ‬ ‫ؾطخ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ٌٛ .‬قفیُ ‪ٞ‬ب ضا زض قلطثلت ضیلرلتل‪ٚ ٝ‬‬ ‫ؾپؽ ض‪ٚ‬ی نبفی لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ تب قیط‪ ٜ‬اربفی ا٘ل‪ٟ‬لب‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫کتبه »اذرثبیجبًیْب «ثِ ثبزار اهد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬اشضثلبیلجلب٘لیل‪ٟ‬لب‪ ،‬عل‪ٙ‬ل‪ٛ‬اٖ ولتلبثلی‬ ‫زضثطٌیط٘س‪ٔ ٜ‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ثیب٘بت ‪ ٚ‬تهب‪ٚ‬یط ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬زیساض‬ ‫ٔطزْ اشضثبیجبٖ ثب ض‪ٞ‬جط ٔع ٓ ا٘لملاله اؾلالٔلی زض‬ ‫فبنّ‪ ٝ‬ؾبَ‪ٞ‬بی ‪ ۱0۳۱‬تب ‪ ۱09۳‬قٕؿی‪ ،‬ث‪ٙٔ ٝ‬بؾجت لیبْ‬ ‫تبضیری ‪ 49‬ث‪ٔ ۱0۷۴ ٕٟٗ‬یثبقس و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تبظٌی زض ثبظاض‬ ‫٘کط عطر‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٌطزا‪ٚ‬ض٘س‪ٔ ٚ ٜ‬سیط ‪ٙٞ‬طی وتبه اشضثبیجب٘یل‪ٟ‬لب‪ ،‬ؾلیلس‬ ‫زا‪ٚ‬ز لطقی اؾت و‪ ٝ‬زض ‪ 033‬نفح‪ٌ ٝ‬الؾ‪ ٚ ٝ‬ض٘لٍلی‪،‬‬ ‫ثب قٕبضٌبٖ یى‪ٟ‬عاض ٘ؿر‪ ٝ‬ثب حٕبیت ٔبِی قل‪ٟ‬لطزاضی‬ ‫تجطیع ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾظ ٘کط ٔعجط اؾٕب٘ی ث‪ ٝ‬ظی‪ٛ‬ض عجع اضاؾلتل‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫عىؽ ‪ٞ‬بی زیساض ٔطزْ اشضثبیجبٖ ثلب ض‪ٞ‬لجلط ٔلعل لٓ‬ ‫ا٘ماله ‪ ٚ‬ثیب٘بت ٘مُ قس‪ ٜ‬اظ ٔع ٓ ِ‪ ٝ‬زض ایٗ وتبه‪ ،‬اظ‬ ‫پبیٍب‪ٞ ٜ‬لبی ایل‪ٙ‬لتلط٘لتلی ‪ٚwww.khamenei.ir‬‬ ‫‪www.leader.ir‬التجبؼ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ف‪ٟ‬طؾت ٔغبِت وتبه اشضثبیجب٘ی‪ٟ‬ب‪ ،‬قبُٔ ٔ‪ٛ‬اضزی اظ‬ ‫لجیُ پیبْ أبْ ذٕی‪ٙ‬ی (ض‪ )ٜ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بؾجت لیبْ ‪ 49‬ثل‪ٟ‬لٕلٗ‬ ‫تجطیع‪ ،‬پیبْ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ِٚ ٜ‬ی فمی‪ ٝ‬زض اشضثبیجلبٖ قلطللی ‪ٚ‬‬ ‫أبْ جٕع‪ ٝ‬تجطیع‪ ،‬تبضیرچ‪ ٝ‬زیساض ٔطزْ اشضثبیلجلبٖ ثلب‬ ‫ض‪ٞ‬جط ٔع ٓ ا٘ماله اؾالٔی‪ ،‬یبزی اظ لیبْ تبضیرلی ‪49‬‬ ‫ث‪ٔ ٕٟٗ‬طزْ تجطیع زض ؾبَ ‪ ۱0۷۴‬قٕؿی‪ٕ٘ٛ٘ ،‬ل‪ ٝ‬ای اظ‬ ‫ؾط‪ٚ‬ز‪ٞ‬بی اجطا قس‪ ٜ‬زض ٔحضط ض‪ٞ‬جط ٔع ٓ ا٘لملاله ‪ٚ‬‬ ‫فطٔبیکبت ایکبٖ زض ٘بٍٔصاضی ؾبَ ‪ٞ‬لبی ٔلرلتلّلف‬ ‫اؾت‪ .‬زض ایٗ وتبه حس‪ٚ‬ز ‪ ۱۷3‬فمط‪ ٜ‬عىؽ ثب ویفیت‪،‬‬ ‫اظ زیساض‪ٞ‬بی ٔطزْ اشضثبیجبٖ ثب ض‪ٞ‬جط ٔع لٓ ا٘لملاله‬ ‫اؾالٔی ث‪ٙٔ ٝ‬بؾجت ؾبِط‪ٚ‬ظ لیبْ تبضیلرلی ‪ 49‬ثل‪ٟ‬لٕلٗ‬ ‫‪ ۱0۷۴‬قٕؿی زض ثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ی ا‪ٚ‬ایُ ز‪ ۱0۳3 ٝٞ‬تلب ؾلبَ‬ ‫‪ ۱09۳‬ث‪ ٝ‬چبح ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫هجوَعِ اثبر هحودرضب لطفی هٌتشر شد‪ ،‬اٍاًگبری قطعبت ًبیبه‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬اثبض ٔحٕسضرب ِغلفلی ٔل‪ٛ‬ؾلیلملیلساٖ ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٍٙٞ‬ؿبظ ق‪ٟ‬یط ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطا٘ی زض لبِت یه ولتلبه ‪ٞ‬لٕلعٔلبٖ ثلب‬ ‫‪ٞ‬فتٕیٗ ؾبِط‪ٚ‬ظ زضٌصقت ایٗ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س زض زؾتطؼ ٔلرلبعلجلبٖ للطاض‬ ‫ٌطفت‪ٔ.‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬اثبض اؾتبز ٔحٕسضرب ِغفی ‪ٕٞ‬عٔبٖ ثلب ‪ٞ‬لفلتلٕلیلٗ‬ ‫ؾبِط‪ٚ‬ظ زضٌصقت ایٗ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س ثطجؿتۀ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطاٖ ٔ‪ٙ‬تکط قس‪.‬‬ ‫ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬قبُٔ تٕبٔی پیفزضأس‪ٞ‬ب‪ ،‬ضً٘‪ٞ‬ب‪ ،‬چ‪ٟ‬بضٔضطاه ‪ٞ‬لب‪،‬‬ ‫تهب٘یف ‪ ٚ‬لغعبت رطثی اؾت و‪ ٝ‬تل‪ٛ‬ؾلظ ‪ٞ‬ل‪ٛ‬قل‪ٙ‬لً فلطا‪ٞ‬لب٘لی‪،‬‬ ‫ٌطزا‪ٚ‬ضی‪ ،‬ا‪ٚ‬اٍ٘بضی قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٛٞ‬ق‪ ًٙ‬فطا‪ٞ‬ب٘ی زض ثرف ‪ٞ‬بیی اظ ٔمسٔ‪ ٝ‬ایٗ وتبه زض ت‪ٛ‬ریحی زض‬ ‫جعئیبت ‪ ٚ‬ا٘تکبض ایٗ اثط ٔی٘‪ٛ‬یؿس‪ٍ٘ :‬بضـ ایٗ اثبض اظ ؾبَ ‪ ۱0۳۷‬ث‪ ٝ‬زضذ‪ٛ‬اؾت اؾتبز ٔحٕسضرب ِلغلفلی ‪ٚ‬‬ ‫ظیط ٘ ط ایکبٖ اغبظ ‪ ٚ‬تب ؾبَ ‪ ۱094‬ث‪ ٝ‬پبیبٖ ضؾیس‪ .‬زضٌصقت ٘بث‪ٍٟٙ‬بْ اؾتبز ٔحٕسضرب ِغلفلی زض اؾلتلب٘ل‪ٝ‬‬ ‫ا٘تکبض ایٗ اثط‪ٛٔ ،‬جت تاذیطی ع‪ٛ‬ال٘ی زض ا٘تکبض ایٗ وتبه ٌطزیس‪.‬‬ ‫ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٓٞ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثب اربفبت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ریحبتی زض ٔ‪ٛ‬ضز چ‪ٙ‬سیٗ ز‪ ٝٞ‬فعبِیت‪ٞ‬بی ٔؿتٕط ٌط‪ٛٔ ٜٚ‬ؾیمی قیسا‬ ‫ث‪ ٝ‬ؾطپطؾتی ٔحٕسضرب ِغفی ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬اثبضی و‪ ٝ‬زض لبِت ؾط‪ٚ‬ز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تهب٘یفی تحت ع‪ٛٙ‬اٖ چب‪ٚٚ‬ـ‬ ‫یبزا‪ٚ‬ض ثرف‪ٞ‬بیی اظ تبضید تح‪ٛ‬الت اجتٕبعی ‪ ٚ‬ؾیبؾی ایطاٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬عی زٌطزیؿی تبظ‪ ٜ‬ای زض‬ ‫ثیبٖ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطاٖ پسیس ٔی ا‪ٚ‬ضز‪ٍ٘.‬بضـ ثطذی لغعبت ٘بیبه ‪ٙٔ ٚ‬تکط٘کس‪ ٘ ٚ ٜ‬بضت ٔحٕسضرب ِلغلفلی ثلط‬ ‫ض‪٘ٚ‬س ٍ٘بضـ تب ؾبَ ‪ ۱094‬اظ ‪ٚ‬یػٌی‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬ىت‪ٛ‬ه ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*چهارشنبه‬ ‫*‪ 51‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 00‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1055‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪5011‬‬ ‫‪0105‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‪49‬‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫س‪ٞ‬ظخ‪ًٔٞ‬ط‪ ٥‬ص‪٨‬لز حبٓ‪ٜ٨‬ب سب ض‪ً 4‬ه‪ٞ‬چه‪ ٠‬ز‪ً ٟ‬ه‪٦‬‬ ‫ازإ‪ ،‬ائ‪ٞ‬ز‪ ٦ًٟ‬ا‪ٝ‬ضبم‪ ،‬ز‪ ٦ٌٜٛٝ‬ساظ‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى از‪٧ ْ٧‬ب ض٘‪٨‬طٓط‪ ٚ٧‬چٌ‪ ٖ٨‬ز‪ٝ‬ض‪ٛٞٗٝ‬ب ‪٧‬بد‪٨‬طبض‬ ‫‪ ٝ‬ثبؿٔ‪٨ٔ٨‬ن ا‪ٛ‬الٗ‪ٝ ٦‬ئطض‪4‬‬ ‫ث‪٨‬ع‪ ،٦ٌ٘٧‬س‪٨‬ع‪ ،٦ٌ٘٨ٜٗ ،٦ٌٜ٧‬س‪ ،٦ٌٜ٨ٜ‬ثه‪ٛٞ‬ه‪ٛٞ‬هٌه‪،ٞ‬‬ ‫ا‪... ٝ ٌٞٛٞٛٝ‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى از ض‪ ٚ٧‬چٌ‪ ٖ٨‬ز‪ٝ‬ض‪ ٞٗٝ‬ا‪٠ٔ٧‬ز‪ ٟ‬ا‪٧‬طٔ‪ٜ‬ط‪4‬‬ ‫ه‪ٛٞ‬به‪ ،٦ٌٜ٨‬حس‪ ،٦ٌٜ٨ٜ‬ائ‪٧ٞ‬ه‪ٜ‬هٌه‪ ،٦‬ا‪ٛ ٥‬ه‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬هٌه‪،ٞ‬‬ ‫سشبضذب‪... ٝ ٦ٌٜ٨ٛ‬‬ ‫گیل )‪(gil /gıl‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى سس ا‪ٛٞٗٞ٧ٝ‬ب ا‪٘٧ٝ‬بظ ‪ ٝ‬ه‪ٞٔٗٞ١ٞ‬م ُاسشط‪ٙ‬‬ ‫ساظخ‪ًٔٞ‬ط ز‪ٝ‬ظٓسض‪4‬‬ ‫‪٧‬بضبض ‪٧ 5‬بضبضُ‪ْ٨‬‬ ‫ا‪ٛ‬بٕ ‪ 5‬ا‪ٛ‬بٕ ُ‪ْ٨‬‬ ‫زا‪٨٧‬س‪ 5 ٦‬زا‪٨٧‬س‪ْ٨ُ ٦‬‬ ‫هبد‪٨‬چ‪ 5 ٦‬هبد‪٨‬چ‪ْ٨ُ٦‬‬ ‫لی )‪(li /lı /lü /lu‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى از ضا ‪٧ ٝ‬ئطاز ض‪ٜ٧‬ب ‪٧‬بد‪٨‬طبض ‪ ٝ‬ثهبؿهٔه‪٨‬هٔه‪٨‬هن‬ ‫ا‪ٛ‬الٗ‪٧ ٦‬ئش‪٨‬طض‪4‬‬ ‫سجط‪٧‬ع ‪ 5‬سجط‪٧‬عٓ‪٦‬‬ ‫ً‪ٜ‬س ‪ًٜ 5‬سٓ‪٦‬‬ ‫ُا‪ٛ‬ئ‪ُٛٞ 5 ٦‬ئ‪٦ٔ٨‬‬ ‫ه‪ٞ‬ظئ‪ 5 ٦‬ه‪ٞ‬ظئ‪٦ٔ٨‬‬ ‫ض‪٨‬طاظ ‪ 5‬ض‪٨‬طاظٓ‪٦‬‬ ‫اکط‪٧‬وب ‪ 5‬اکط‪٧‬وبٓ‪٦‬‬ ‫*ازس‪ ٞٔ٧ٞ‬ساظخ‪ًٔٞ‬ط‪٧ ٟ‬بد‪٨‬طبض ‪ ٝ‬ص‪٨‬لز ز‪ٝ‬ظٓسض‪4‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضذ‪ 5 ٞ‬ه‪ٞ‬ضذ‪ ٞٓٞ‬س‪٢‬طا‪ٙ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ج ‪ُٞ 5‬خٔ‪ ٞ‬ازإ‬ ‫ا‪ 5 ٝ‬ا‪ٝ‬سٔ‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ضبم‬ ‫ُ‪ٛٞ‬ص ‪ُٛٞ 5‬طٔ‪١ ٦‬ب‪ٝ‬ا‬ ‫ز‪ٝ‬ظ ‪ 5‬ز‪ٝ‬ظٓ‪٧ ٞ‬ئ٘ی‬ ‫ائ‪ 5 ٞ‬ائ‪ ٦ٓٞ‬ذب‪ٖ٨ٛ‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى ا‪ٓ٠٘ٔ٨ٌ٧‬طز‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ظٓس‪ٟ‬ث‪ٔ٨‬ط‪4‬‬ ‫زازٓ‪ – ٦‬ز‪ٝ‬ظٓ‪٧ ،ٞ‬ئ‪٨ٜ‬طٔ‪ٞ٧ – ٦‬ذ‪ٞ‬ضٔ‪ ،ٞ‬آٔ‪ – ٦‬د‪،ٞٔٓٞ‬‬ ‫سبچٔ‪ – ٦‬سبهوبٓٔ‪ُ ،٦‬ئد‪ُٛٞ – ٦ٓ٠‬س‪ٝ‬ظٓ‪ ،ٞ‬ثا‪ًٞٔٞ٧‬‬ ‫ ً‪٨‬چ‪٨‬یٓ‪٦‬‬‫لیک )‪(lik /lık /lük /luk‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى از ضا ‪٧‬بد‪٨‬طبض‪٧ ،‬ئط از‪ ٥‬ز‪ٝ‬ظٓس‪ٟ‬ض‪4‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ً‪٨‬شبه ‪٨ً 5‬شبثٔ‪٨‬ن‪...‬‬ ‫غم باسدی قلیاویمی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫شاعران تبریسی ی اذربایجاوی‬ ‫سیدعمادالدیه وسیمی‬ ‫ػ٘بز آس‪ٛ ٚ٧‬س‪ ٦ٌ٧ ٦٘٨‬اظ ضبػطا‪ ٝ ٙ‬ػبضکب‪ ٙ‬ثطذبسش‪ ٠‬اظ ٌٗشت حط‪ٝ‬ک‪ ٠٨‬اسز‪ٌٗ .‬شت حط‪ٝ‬ک‪ ٠ً ٠٨‬ثط اسهب‬ ‫سؼبٓ‪ ٖ٨‬ض‪٨‬د کضْ اهلل ‪ٛ‬ؼ‪ ٦٘٨‬ضٌْ ُطکز زض ضطح ‪ٝ‬هب‪٧‬غ ػبٖٓ ‪ ٝ‬اسطاض ‪١‬سش‪ ٦‬اظ ‪ 22‬حطف آلجب‪ ٥‬ػطث‪ ٝ ٦‬ثهب‬ ‫ٗ‪٢‬بضر اػدبه ا‪٨ِٛ‬ع ث‪٢‬ط‪٦ٗ ٟ‬ثطز‪ٛ‬س‪٦ٗٝ‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬سش‪ٜ‬س ػْٔ زسش‪ٞ‬ضار ا ‪ ٦١‬زض ز‪ ٚ٧‬اسالٕ ضا ث‪ ٠‬ضٌٔ‪ ٦‬خصاه ‪ٝ‬‬ ‫خبٓت ث‪ٞ‬س‪ ٠ٔ٨‬اػساز ‪ ٝ‬حط‪ٝ‬ف س‪ٞ‬ض‪٨‬ح ز‪ٜ١‬س‪ٗ .‬ب‪ٜٛ‬س ا‪٘ٛ ٠ٌٜ٧‬بظ ‪ ٠٨ٗٞ٧‬چطا ٗ‪٦‬ثب‪٧‬سز ‪ 11‬ضًؼز ثبضس‪ ،‬حٌ٘ز‬ ‫ٗسح ًط‪٨‬س‪ ٙ‬ثط دب ‪ِٜ١‬بٕ ‪ٝ‬ض‪ ٞ‬چ‪٨‬سز‪ ،‬سؼساز حط‪ٝ‬ف ثسٖ اهلل آطح٘‪ ٚ‬آطح‪ ٖ٨‬ث‪٨‬ب‪ِٛ‬ط چ‪٨‬سز‪٘ٛ ،‬بظ ضٌسهشه‪٠‬‬ ‫چطا ‪ 11‬ضًؼز اسز ‪ . . . ٝ‬س‪٨‬س ػ٘بز آس‪ٛ ٚ٧‬س‪ ٦٘٨‬اصبٓشبم سطى ظثب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ثب اضؼبض سطً‪ ٝ ٦‬کبضس‪ ٝ ٦‬ػطث‪٦‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ‪ٛ‬وص ثسعا‪ ٦٧‬زضُسشطش ا‪ٛ‬س‪٧‬ط‪١٠‬ب‪ ٥‬کضْ اهلل ‪ٛ‬ؼ‪ ٦٘٨‬زاضز‪ .‬ػطن ا‪ ٝ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٦‬دط‪ٝ‬ا ‪ ٝ‬ث‪ ٦‬دطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ًه‪٠‬‬ ‫ٗربٓلز‪١‬ب‪ ٥‬کطا‪ٝ‬ا‪ ٦ٛ‬ضا ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬هطط‪ٗ ٙٞ٧‬ص‪١‬ج‪ ٦‬ظٗب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ث‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز ا‪ٝ‬ضز ً‪٢ٛ ٠‬ب‪٧‬شبم ٗ‪ٜ‬دطث‪ ٠‬صس‪ٝ‬ض کش‪ٞ‬ا‪ ٦٧‬زض ثه‪٠‬‬ ‫زاض ا‪٧ٝ‬رش‪ًٜ ٝ ٚ‬س‪ ٙ‬د‪ٞ‬سز ا‪ ٝ‬ضس‪ .‬اضؼبض ‪ٛ‬س‪ ٦٘٨‬اٗ‪٨‬رش‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػطو‪ٛ ٦‬به‪ ،‬ض‪٢‬بٗز‪ ،‬ا‪٧‬ثبض ‪ ٝ‬ضى ُ‪ ٦٧ٞ‬اسهز‬ ‫ا‪ ٙ‬چ‪ ٠‬اظ اضؼبضش ثط ٗ‪٦‬ا‪٧‬س‪ ،‬ا‪ ٚ٧‬اسز ً‪ ٥ٝ ٠‬زض کٔسل‪ً ،٠‬الٕ‪ٜٗ ،‬طن‪٨١ ،‬ئز‪ٛ ،‬د‪ ،ٕٞ‬طت ‪ ٝ‬ض‪٧‬هبضه‪٧ ٦‬هس‬ ‫ط‪ ٦٧ ٞ‬زاضش‪ ٠‬اسز ‪٨ٗ.‬طظا اهب هٔ‪٦‬ظاز‪ ٟ‬اظ زا‪ٛ‬ط٘‪ٜ‬سا‪ ٙ‬خ٘‪ٞ٢‬ض‪ ٥‬اشضثب‪٧‬دب‪ ٙ‬ثب اسش‪ٜ‬بز ث‪ٗ ٠‬عاض ضب‪ ٟ‬ذ‪ٜ‬سا‪ ٙ‬ثطازض‬ ‫‪ٛ‬س‪ ٦٘٨‬زض ض‪٢‬ط ض٘بذ‪ ٚ٨٘١ ،٦‬ض‪٢‬ط ضا ٗحْ س‪ٓٞ‬س ا‪٦ٗ ٝ‬زا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬س‪ ٟ‬س‪٨‬ـبض ا‪ ٦ٌ٧‬خب‪١‬ب‪ ٚٗ ،ٙ‬ث‪ ٞ‬خب‪١‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪،‬‬ ‫ُا‪١ٝ‬ط‪ٌٗ ٥‬ب‪ً ،ٖٜٗ ٙ‬ا‪ٌٗ ٞٛٝ‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ػطضٔ‪ ٠‬کطش ‪ً ٝ‬بک‪ٜٗ ٙٞٛ ٞ‬س‪ ٟ‬ث‪ٛٞٓٞ‬س‪ ٝ‬خ‪ ٠ٔٗٞ‬چ‪،ٙٞ‬‬ ‫ًس ساظ‪ ٝ ٞٛٝ‬اثسٖ ا‪ ،ّٝ‬ضطح ‪ ٝ‬ث‪٨‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ًا‪ٌٗ ٞٛٝ‬ب‪ٛ‬س‪٧‬ط ا‪٧‬ش‪ ،ٖ٨‬شاس‪ ٦‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض ث‪٨‬سا‪٧‬ش‪،ٖ٨‬‬ ‫س‪ ٚ‬ث‪٨ٛ ٞ‬طب‪ٛ‬ال ث‪ ،٦ٜٗ ْ٨‬ث‪٨ٛ ،٦ً ْ٨‬طب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ً‪٘٨‬س‪ُٗٞ ٠‬ب‪ ٠ٛ‬ظ‪ ٚ‬ا‪ ٠ٔ٧‬ا‪٘ٓٝ‬بز‪ ٥‬حن ا‪ ٠ٔ٧‬ث‪٨ٔ٨‬ص‪،‬‬ ‫واغیل‬ ‫جاوتیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫سئع زاٗبض‪ُ ٥‬اس‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ا‪ ٙٞٛٝ‬زوض‪ٛٞ‬س‪ ٟ‬ا‪٧ ٙ ٝ‬بض‪٧‬هـهب‬ ‫ه‪٧ٞ‬س‪ ،ٝ‬ا‪ٝ‬ضبم اسو‪٨‬ط‪٧‬ت ز‪٧‬ط‪ٔ٧‬س‪.٥‬‬ ‫ا‪ ٝ‬سبػز دبزضب‪١‬ب ذجط ُئشس‪4٦ً ٥‬‬ ‫ ه‪٨‬جٔ‪-٥ ٠‬ػهبٓهٖ سهبؽ ا‪ٓٝ‬سه‪ٗ ،ٙٞ‬هبٗهب ا‪ٝ‬ضهبؿه‪٦‬‬‫ز‪٧‬ط‪ٔ٧‬شس‪.٥‬‬ ‫دبزضب‪ ٟ‬چ‪ٞ‬خ ضبز ا‪ٓٝ‬س‪ .ٝ‬ذجط ُش‪٨‬هط‪ٛ‬هٔهط‪ ٟ‬حهسّ‪٧‬ه‪ٜ‬هس‪ٙ‬‬ ‫اضس‪٨‬ن ٗ‪ٞ‬ضش‪ٞٓٞ‬م ‪ٝ‬ئطز‪ .٥‬ثٔه‪ ،٦‬ا‪ٝ‬ضهبؿه‪٨‬ه‪ ٚ‬از‪٧‬ه‪ٚ‬‬ ‫خب‪ٛ‬ش‪٨‬ن ه‪٧ٞ‬س‪ ٝ‬ض‪.‬‬ ‫ُ‪ٔٛٞ‬ط ًئچس‪ ،٥‬ا‪٧‬الض ًئچس‪ ،٥‬خب‪ٛ‬ش‪٨‬ن ثا‪ ٠٧٠ٗٞ٧‬ثبضالز‪ .٥‬خب‪ٛ‬ش‪٨‬ن ثا‪ٌٗٞ٧‬س‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬س‪ ،ٙٞ‬س‪٘٨ً ٠ٜ‬س‪ ٙ‬زئ‪٨٨‬هٖ‪،‬‬ ‫ث‪٨‬ع‪ ٖ٧‬دبزضب‪١‬سا‪ .ٙ‬ث‪٨‬ط ‪ٝ‬اذز ث‪ ٞ‬دبزضب‪ ٟ‬ح‪ٜ٨‬س‪٧‬سشب‪ ٙ‬دبزضب‪ ٚ٨ٛ٦١‬ه‪٨‬ع‪ ٥‬دط‪ ٥‬ذب‪٘٨ٛ‬ب ػبضن ا‪٘ٓٝ‬ه‪ٞ‬ضهس‪ .ٝ‬دهط‪٥‬‬ ‫ذب‪ ٖ٨ٛ‬ط‪ٔ٨‬س‪ ٖ٨‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ؿ‪ٛٞ‬سا‪ُ ٙ‬ش‪٨‬ط‪ ٟ‬ث‪٨ٗ٠٘ٔ٨‬طس‪ .٥‬چ‪ٞ‬خ خب‪ٛ‬الض ه‪٨‬طز‪٧‬طٗ‪٨‬طس‪ ،٥‬د‪ ّٞ‬ذطخٔ‪٨ٗ٠‬طس‪،٥‬‬ ‫آوطض‪ ،‬ه‪٨‬ع آ‪٨ٗ٠ُ٘ٔ ٠‬طس‪ .٥‬ا‪ٝ‬ز‪ ،٦ً ٝ‬اوظ هرط‪ٜ٧‬س‪ ٦ًٟ‬ه‪٨‬طذ‪ٜ٨‬د‪ ٦‬ا‪ٝ‬سبؿ‪ ٚ٨‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٚ٨٘١ ٟ‬دط‪ ٥‬ذب‪٘٨ٛ‬ه‪٨‬ه‪ٚ‬‬ ‫‪٧‬بضبز‪٧‬ـ‪ ٦‬ا‪ٝ‬سبؿ‪ ٚ٨‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ٝ ٠ٛ ٟ‬اضز‪٧‬سب‪ ،‬ث‪ٞ‬ضازا زا ز‪ٝ‬ظٓش٘‪٨‬طس‪ ،٥‬دط‪ ٥‬ذب‪ ٚ٨٘٨ٛ‬ضٌٔ‪ ٚ٨‬ز‪ ٟ‬ه‪ٞ٘٧ٞ‬ضس‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ضا‪...‬‬ ‫ثٔ‪ ،٦‬خب‪ٛ‬ش‪٨‬ن ثا‪ٞ٧ٞ٧‬ه ثئص ‪٧‬بض‪ٜ٨‬ب ُٔس‪ .٥‬دبزضب‪٨٘١ ٟ‬ط‪ ٠‬اض‪ٝ‬از‪ٜ٧‬ب زئ‪٨٨‬طز‪ٛ ،٦ً ٥‬جبز‪ ٟ‬اچبض ض‪ ٥‬خهب‪ٛ‬هشه‪٨‬هوه‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ئط‪ٟ‬س‪ٞ٧ ،ٚ‬ذسب ُئسض دط‪ ٥‬ذب‪ ٚ٨٘٨ٛ‬ضٌٔ‪ُ ٦ٜ٨‬اضض‪ ،‬ا‪ٛٝ‬ب ػبضن ا‪ ٝ‬ض‪.‬‬ ‫ث‪٨‬ط ُ‪ ٙٞ‬دبزضب‪ ٚ٨١‬اض‪ٝ‬از‪٧ ٥‬بس٘‪٨‬طس‪ ،٥‬ا‪ٝ‬سبهالض‪ ٚ٧‬اچبض ض‪ ٥‬زا ثبض‪ ٚ٨ٛ٦‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ا‪٧‬س‪ .٥‬خب‪ٛ‬ش‪٨‬ن ائ‪ُٔ ٟٞ‬س‪،٥‬‬ ‫ُاضز‪ ،٦ً ٝ‬ا‪ٛ‬بس‪٧ ٦‬بس‪٨‬ت‪ ،‬اچبض ض زا ثبض‪ ٚ٨ٛ٦‬ا‪ٝ‬سش‪ٛٞ‬س‪ٟ‬ز‪ .٥‬اچبض ض‪ُ ٥‬اس‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ا‪ٝ‬سبهالض‪ ٥‬ثه‪٨‬هط‪-‬ثه‪٨‬هط‬ ‫اچ٘بؿب ثبضالز‪ .٥‬اذ‪٨‬طزا ُٔ‪٨‬ت ه‪٨‬طذ‪ٜ٨‬د‪ ٦‬ا‪ٝ‬سبؿب چ‪٨‬رس‪ .٥‬ائٔ‪ ،٦ً ٠‬ه‪٨‬طذ‪ٜ٨‬د‪ ٦‬ا‪ٝ‬سبؿب ُٔس‪ُ ٠ٛ ،٥‬هاضز‪.ٝ‬‬ ‫ٗطٗط ‪ٝٝٞ١‬ظ ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬س‪ٞ‬ز‪١ ،‬ط ططف ُ‪ ،ّٞ‬چ‪٨‬چی‪ ُٞٓٞ ُّٞ ،‬چبؿ‪٨‬ط‪٧‬ط‪ ،‬ث‪ٓٞ‬ج‪ ّٞ‬ث‪ٓٞ‬ج‪ ،ٞٓٞ‬ث‪٨‬ط ُاظّ ه‪٨‬ع‪ٚ٧‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫‪١‬ئ‪ ٦ٌٔ٨‬ز‪ُٔٓٞ ٟ‬ط‪ ٚ٧‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪...ٟ‬‬ ‫اشىایی با سلسلٍ َای ترک تبار‬ ‫اق قًیًولً‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫ز‪ٝ‬زٗب‪ ٙ‬امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب زض ز‪٧‬بضثٌط ثب ٗطًع‪٧‬ز اِٗس زض سهطظٗه‪٨‬ه‪١ ٚ‬هب‪٥‬‬ ‫ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬زخٔ‪ ٝ ٠‬کطار ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ثب ا‪ٝ‬ضکب ‪ٗ ٝ‬بضز‪ ٚ٧‬زض خ‪ٜٞ‬ه ‪ ٝ‬ثهب‪٧‬هجه‪ٞ‬ضر زض‬ ‫ض٘بّ اٗشساز زاضز‪.‬ام هه‪٧ٞ‬ه‪ٛٞ‬هٔه‪١ٞ‬هب اؿهٔهت زضُه‪٨‬هط ٗه‪ٜ‬هبظػهبر ‪ٝ‬‬ ‫ًطٌ٘ص‪١‬ب‪ ٥‬ذر‪ٗٞ‬ز اٗ‪٨‬ع ثب حبً٘ب‪٘١ ٙ‬سب‪ٗ ٝ ٠٧‬حٔ‪ ٦‬ثه‪ٞ‬ز‪ٛ‬هس ًه‪٠‬‬ ‫‪١‬سف ا‪ٛ ٙ‬ه‪٨‬هع سه‪ٞ‬سهؼه‪ٗ ٠‬ه‪ٜ‬هطهوه‪ ٠‬ا‪ ٝ ٥‬ههٔه٘هط‪ٛ ٝ‬هله‪ٞ‬ش‪ ٥‬سهطًهب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪.‬ذطط‪ٛ‬بىسط‪ ٚ٧‬زض٘‪ ٚ‬ام هه‪٧ٞ‬ه‪ٛٞ‬هٔه‪١ٞ‬هب زض ا‪٧‬ه‪ ٚ‬ضا‪ ٟ‬اسهحهبز‪٧‬ه‪٠‬‬ ‫سطًب‪ ٙ‬هطاه‪ ٞٔٛٞ٧ٞ‬ث‪ٞ‬ز ث‪ٜ‬بثطا‪٧‬ه‪ٝ ٚ‬ههشه‪ ٦‬سه‪٨‬ه٘ه‪ٞ‬ض ‪ٝ‬اضز صهحه‪ٜ‬ه‪ ٠‬ضهس‬ ‫‪ ٝ‬هط‪ٞ٧ٟ‬سق ‪ ٝ‬ز‪ِ٧‬ط ضوسب‪ ٥‬هطاه‪٧ٞ‬ه‪ٛٞ‬هٔه‪ ٞ‬ثهب ‪ ٥ٝ‬اظ زض ذره‪ٗٞ‬هز‬ ‫زضاٗس‪ٛ‬س‪ ،‬ض‪١‬جط امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ث‪ ٠‬س‪ٞ٘٨‬ض ٗٔحن ضس ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ذسٗز ا‪ ٝ‬زضاٗس‬ ‫( ‪٨ٗ 1333‬الز‪ .)٥‬هط‪ٟ‬ػث٘ب‪ ٙ‬زض ‪ٛ‬رسش‪ٓ ٚ٨‬طٌطًط‪ ٦‬س‪ٞ٘٨‬ض ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬هبسه‪ٓٞ‬ه‪٦‬‬ ‫طال‪٠٧‬زاض سذب‪ ٟ‬س‪ٞ٘٨‬ض ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زض ٓطٌطًط‪ ٦‬ثؼس‪ ٥‬س‪ٞ٘٨‬ض ث‪ ٠‬س‪ٞ‬ض‪ٛ ٖ١ ٠٧‬بٕ‬ ‫ا‪ ٝ‬زض ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬هط‪ٟ‬ػث٘ب‪ ٙ‬ثؼس‪١‬ب زض ‪ٛ‬جطز ا‪ِٞٛ‬ض‪ ٠٧‬ضطًز ًطز‪ .‬س‪ٞ٘٨‬ض ث‪٠‬‬ ‫دب ذسٗبر ض‪١‬جط ام ه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ٓوت اٗ‪٨‬ط ثس‪ ٝ‬ثرهطه‪٨‬هس ‪ ٝ‬سهطسهبسهط‬ ‫* شُریار‬ ‫ه‪٨‬ط‪ ٚ٨‬هط‪ ٟ‬هئ‪٨٨‬س‪ ٥‬آ‪٨‬ت ٗ‪ ٖ٨ٜ‬خب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضسسا‪ ٙ‬زئ‪٨٨‬ت ه‪ٞ‬خبٓ‪٨‬ن ‪ً ،‬س‪٨‬ت ٗ‪٧ ٖ٨ٜ‬ب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ث‪ ٞ‬س‪ِ٨‬بضزا ظ‪ ٦ٓ ٟ‬سی ‪ ،‬ز‪ٝ‬ض‪ٞ‬ه ٗ‪ ٖ٨ٜ‬خب‪٘٨ٛ‬ب‬ ‫ز‪ٝ‬زام ‪ -‬ز‪ٝ‬زاه‪ ٠‬ه‪ٞ٧ٞ‬ه ‪ ،‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض ٗ‪ ٖ٨ٜ‬هب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫سبظام سبظ‪ ٚ٧‬ه‪ٞ‬ضاضام ‪ ،‬ه‪ ٞ‬هس‪ ٥‬سب‪ ٦ٌٛ‬ث‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض‬ ‫چٌ‪٨‬جس‪ ٥‬ا‪٧‬ذٔ‪ ، ٦٘٨ِ٨‬ه‪٨‬ط‪٧‬جس‪ ٥‬هئ‪٨‬طب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫‪٧‬ئ‪ ٠ٜ‬ه‪٨‬ط‪ ٚ٨‬ه‪ٞ‬ض‪ ، ٦ٛٞ‬دبئ‪٨‬ع ٗبضض‪ ٚ٨‬چب ضام‬ ‫ًطز‪٘٧‬س‪ٝ ٟ‬اضسب ث‪٨‬چ‪٨‬ط ‪ ٦ٗ ٠ٓ ،‬ض‪٧‬حب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ض‪ٞ‬ز‪١ ٕٝ‬ب ا‪ٝ‬ض‪ٞ‬ز‪ ،ٕٝ‬زئ‪٨٨‬ط ٗ‪ ٖ٨ٜ‬زضز‪٦٘٧‬‬ ‫ً‪ٞ‬ضس‪ ٞ‬س‪ ٚ٧ٝٞ‬ا‪٧‬ش‪٨‬ط‪٧‬ت ‪ ،‬اذشبض‪٧‬ط زضٗب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫دب‪٨٧‬ع ٗ‪٨‬ص ظٗ‪ٝ ،ٖ٧ ٦‬ض‪٧‬ب‪ُ ٠ٛ ٠ٜٗ ٙ‬طى‬ ‫زو‪ٛ‬طُ‪ ٠‬زو‪ٛ‬سض‪ ٟ‬خی ‪ ،‬زو‪ٛ‬س‪ٌ٧‬د‪ٝ ٠‬ض‪٧‬ب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ه‪ ٥ٞ‬چبٓربس‪ ٚ٨‬ث‪٨‬ع‪ ٥‬ث‪ ، ٞ‬ظٗب‪ ٠ٛ‬ئ‪٢‬ط‪٦٘٨ً ٟ‬‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬س‪ٞ‬ز‪ ٕٝ‬چ‪ٞ‬ض‪ٞ٧ٝ‬ه ‪ ،‬س‪ٞ‬ضضبسس‪ ٚ٨‬ا‪٧‬طا‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫‪ٜ١‬ط ز‪ ٚ٨ٔ٧‬هٔ٘‪ ٚ٨‬ا‪٧‬طس‪ ٙ‬سب ‪ ٦ٜٗ ٙ‬ز‪ٟ‬‬ ‫ا‪٧‬طس‪ ٙ‬سبٓ‪٨‬ت ا‪٧‬ش‪٨‬ط‪٧‬ت دبى از‪ ٦٘٧‬سب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ٦ٓٞ٧‬سی ‪ ّٞ٧ ،‬ثبؿال‪٨ٛ‬ت ا‪ٝ‬ظ‪٠ٗٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬چ‪ ٦‬کٔی ا‪٨٧ ٝ‬ت سطض‪ ٠ٔ٧ٝ‬خئ‪٨‬طا‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫‪ٛ‬بظٓ‪٧ ٦‬بض‪ُ ٖ٧‬ئس‪ ، ٦ٓ ٟ‬سا‪ٞٛ‬ه ٗ‪ ٖ٨ٜ‬چ‪٨‬طاؿ‪ٖ٨‬‬ ‫ذب‪ٝ ٙ‬اضسبزا ‪ً ٠ٛ‬بض‪ ، ٥‬ائ‪ٞ٧ ٦ً ٚ٧ٞ‬خ ذب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ٗط‪ً ٖ٧‬اچ‪ٞ‬ه ُئس‪٧‬ج‪ ٚ‬ض‪٢‬طظاز‪ ٖٜ٧‬زا ُئس‪٧‬ط‬ ‫کٔی آ‪٘٨‬س‪ ٙ‬آ‪٨‬ط ‪ ،‬زضض‪ٗ ٦٘٧‬طخب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫‪٧‬ئش‪ ٖ٨‬سی ا‪ٝ‬ظ ‪ُ -‬اظ‪٨ٛ ٦ٗٝ‬جز ثبس‪٨‬ت ثبسبخبم‬ ‫‪٧‬بٗب‪ ٙ‬هبض‪٧‬طس‪٧‬ط‪٧‬بخبم ‪ ،‬سٔو‪ ، ٦ٗ ٠‬س‪٘٢‬ب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬ز‪٧‬ع ‪ٝ‬اض ً‪ ٦‬س‪ٞ‬ض‪ ٠ٛ ،ٕٞٛٝ‬ا‪ٝ‬ظ ‪ٝ‬اضً‪ ٦‬هب‪٨٧‬س‪ٖ٧‬‬ ‫‪ٞ٧ ٠ٛ‬ى هبٓ‪٨‬ت ‪٧ ٠ٛ‬بث‪ ، ٦‬س‪ٞ٧ٞ‬ثال ًط‪ٝ‬ا‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ائٔس‪ ٦ٜٗ ٙ‬هئ‪ٞ‬خبٓ‪٨‬ن ‪ ،‬اظه‪ ٚ٨‬سبٓ‪٨‬ت ‪ ،‬سب خبم‬ ‫ا‪٧‬ش‪٨‬طز‪ ٥‬سجط‪٧‬ع‪ ، ٖ٧‬ا‪ٝ‬ز‪ٝ‬ظز‪ ٝ‬س‪٢‬طا‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫ث‪٨‬ع‪ ٖ٧‬ز‪ ٟ‬چب‪٧‬رب‪ٛ‬بٗ‪٨‬ع ‪ ،‬چب‪ ٥‬ساًطضى ه‪ٛٞ‬بؿب‬ ‫ز‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ضز‪ ٥‬ظضزاه ا‪ ٖ٨ٜٗ ، ٠ٔ٧‬ز‪ ٟ‬ک‪ٜ‬دب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫هٔ‪٨‬ب‪ٛ‬ال ض‪٢‬ط‪٧‬بض‪ ٖ٧‬ؿ٘‪ ٦‬هبٓس‪٧‬ط ثبهبٓ‪ٖ٨‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ز‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ض‪ٓٝ‬ساز‪٧‬طإ ‪ ،‬ؿٖ ثبسس‪ ٥‬هٔ‪٨‬ب‪٦٘٨ٛ‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫حوو‪ ٦‬ث‪ ٚٔ٨‬ث‪٨ٔ٨‬ط ً‪ ٚٗ ،٦‬ظ‪ُٗٞ ّٜٞ‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ص‪ٞ‬ضس‪ ٠‬ثبخ ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ ٦ٜ٨ٜ‬ص‪ٞ‬ضر ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬سب‪،ٖ٨ً ٦ٛ‬‬ ‫خ‪٨‬سٖ ا‪ ٠ٔ٧‬خب‪ ،٦ٓٝ ٖٜٗ ٙ‬خ‪٨‬سٖ ا‪ ٠ٔ٧‬خب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫‪ ٖ١‬صسکٖ‪ ٖ١ ،‬ا‪ٜ٧‬د‪ ،ٖ٨٨‬حطط‪ ٝ‬ص‪٨‬طار از‪ٜ٧‬د‪،ٖ٨٨‬‬ ‫ث‪ٛٞ‬دب ه‪ٗٞ‬بش ‪ ٝ‬ضذز ا‪ ٚٗ ٠ٔ٧‬ث‪ ٞ‬ز‪ًٝ‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ُ‪ٜ‬د‪٢٨ٛ-٦‬ب‪ ٚٗ ٖٜٗ ٙ‬ا‪ٝ‬ش‪ ،‬ػئ‪-٦ٜ٨‬ػ‪٨‬ب‪ ٚٗ ،ٖٜٗ ٙ‬ا‪ٝ‬ش‪،‬‬ ‫ُا‪١ٝ‬ط‪ً-٥‬ب‪ ٚٗ ٖٜٗ ٙ‬ا‪ٝ‬ش‪ ،‬ثحط‪ً ٝٝ‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ُطچ‪ٞٗ ٦‬ح‪٨‬ط‪-٦‬اػظٖ٘‪ ،‬از‪ ٖ٧‬ازاٗس‪٧‬ط‪ ،‬ازٖٗ‪،‬‬ ‫زاض ا‪ًٛٞ ٠ٔ٧‬لٌب‪ ٚٗ ،ٖٜٗ ٙ‬ث‪ٌٗ ٞ‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫خب‪ ٙ‬ا‪ ٖ١ ٠ٔ٧‬خب‪١‬ب‪ ،ٖٜٗ ٙ‬ز‪١‬ط‪ ٖ١ ٠ٔ٧‬ظاٗب‪،ٖٜٗ ٙ‬‬ ‫ُاض ث‪ٓ ٞ‬ط‪٨‬لئ‪ ،ٚٗ ٦ً ٦٨‬ز‪١‬ط‪ ٝ‬ظٗب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬د‪ ٕٞ‬ا‪ ٠ٔ٧‬کٔی ٗ‪ ٦١ٝ ،ٖٜ‬ا‪ٔٗ ٖ١ ٠ٔ٧‬ی ٗ‪،ٖٜ‬‬ ‫چی ز‪ ٝ ٦ٜ٨ٔ٧‬اثسٖ ا‪ ٚٗ ّٝ‬ث‪٨ٓ ٞ‬سب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ظضض‪ُٛٞ ،ٖٜٗ ٟ‬ص ٗ‪ ،ٖٜ‬چبض ا‪ ٠ٔ٧‬د‪ٜ‬د‪ ٞ‬ضئص ٗ‪،ٖٜ‬‬ ‫ص‪ٞ‬ضس‪ُ ٦‬اض ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ ،٠ٔ٧‬چ‪ ٦ٌٛٞ‬ث‪٨‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫شار ا‪ ٖ٨ٔ٧‬ص‪٨‬لبر ا‪ ،٠ٔ٧‬هسض ا‪ ٖ٨ٔ٧‬ثطار ا‪،٠ٔ٧‬‬ ‫ُ‪ٓٞ‬طٌطٕ ‪ٛ‬جبر ا‪ ،٠ٔ٧‬ثسط‪ ٠‬ز‪١‬ب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬بض ٗ‪ ،ٖٜ‬ضدط ٗ‪ ،ٖٜ‬ػطض‪ ٠‬چ‪٨‬رب‪١ ٙ‬دط ٗ‪،ٖٜ‬‬ ‫ُاض ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ز‪ ٙٝ‬ظثب‪ ٠ٛ‬س‪ ٚٗ ،ٚ٨‬ث‪ ٞ‬ظثب‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ض٘س ٗ‪ ،ٖٜ‬ه٘ط ٗ‪ ،ٖٜ‬ض‪٢‬س ٗ‪ ،ٖٜ‬ضٌط ٗ‪،ٖٜ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ح‪-٦‬ض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ثبؿ‪٨‬طالضإ‪ ،‬ض‪ٝ‬ح‪-٦‬ض‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‪.‬‬ ‫ُطچ‪ ٦‬ث‪ٛ ُٙٞ ٞ‬س‪١ ،ٖ٨٘٨‬بض‪ ،ٖ٨٘٨‬ه‪ٞ‬ضئ‪٨‬ط‪،ٖ٨‬‬ ‫ث‪ٛٞ‬سا‪ ٙ‬ا‪ٞٓٝ‬ز‪ٝ‬ض ا‪٧‬ش‪ ،ٖ٨‬ا‪٧‬ز ‪ ٝ‬ضا‪ ٠ٛ‬س‪٨‬ـ٘بظإ‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫ضًبه‬ ‫‪،‬‬ ‫دب‬ ‫‪،‬‬ ‫ْچ‬ ‫‪٨‬‬ ‫ه‬ ‫ا‪٥‬‬ ‫ٗحب‪ٝ‬ض‪ٟ‬‬ ‫ص‪ٞ‬ضر‬ ‫ه‪٨‬ص‪ 5‬ه‪ْ٨‬ص ‪5‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫‪ ،‬دب‪ ، ٠٧‬سس٘‪ ، ٠‬ث‪ٜ‬س ‪ ،‬ز‪ٝ‬اّ ً٘ط ‪ ،‬چطٕ ‪ٛ ،‬ب‪ ٙ‬ذ٘‪٨‬ط ‪،‬‬ ‫ظٗسشب‪( ٙ‬ه‪ْ٨‬ص) (‪ 4)1‬س‪٨‬ؾ ضا ٗبٓ‪٨‬س ثط ه‪٨‬ط‪ ٠ً ٦‬ث‪ٞ‬ز ×‬ ‫د‪٨‬ص سر٘ص زض ضً‪ٞ‬ع ‪ ٝ‬زض سد‪ٞ‬ز‪/‬ػبضف‬ ‫ه‪٨‬طب‪ 5ٙ‬هب‪٧‬شب‪ 5 ٙ‬ث‪ٜ‬س ًلص ‪ ،‬هب‪٧‬شبم ‪ 5‬ث‪ٜ‬س ‪ ٝ‬سس٘ه‪٠‬‬ ‫اصْ ا‪ٛ‬طا ‪ٛٞ٧‬ب‪ ٦ٗ ٦ٛ‬زا‪ٜٛ‬س ‪ ٦ٓٝ‬احشه٘هب م ٗرهسض‪٥‬‬ ‫ثر‪ٞ‬ضر هب‪٧‬شبٗبم ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬ا‪ٜ٧‬س‪ٗ ٤ً٘ٔ ٝ‬طبث‪ ٠‬اظ ا‪ٙ‬‬ ‫ٗطشن ضس‪ ٟ‬اسز‪.‬‬ ‫ه‪٨‬وبج‪ 5‬ه‪٨ْ٨‬وبج ‪ 5‬ه‪( ٦٨‬ه‪٘٨‬بم ‪ 5‬ثط‪٧‬س‪ِٛ ، ٙ‬ب‪ ٟ‬س‪٨‬ع ‪ ٝ‬د‪٢ٜ‬ب‪ً ٦ٛ‬طز‪ + )ٙ‬هبج (اى) ‪ 5‬ثط‪٧‬س‪ِٛ ، ٟ‬ب‪ ٟ‬چخ ‪،‬‬ ‫‪ِٛ‬ب‪ً ٟ‬ح ‪ً،‬ح ه‪٨‬وبج ظز‪ 5 ٙ‬زّ ثطز‪( ٙ‬ث‪ٞ‬س‪ِٛ ٤ٔ٨‬ب‪ ٟ‬ذ٘بض‪ٗ 4 )٥‬طن ه‪٨‬وبخ‪ ٠ً ٦‬ا‪ ٙ‬ثطُطش‪ٗ ٠‬هگُهب‪ٙ‬‬ ‫ًطز ‪ ٝ‬ضکز * ٓ‪ ٠‬ظاضس‪ٗ ٤ٜ٨‬ب ضا ُٔسشب‪ً ٙ‬طز ‪ ٝ‬ضکز‪ /‬زاضاه ث‪َ٨‬‬ ‫ه‪٘٨‬بظ‪ 5‬ه‪( ٦ْ٨‬ه‪٘٨٨‬بم ‪ 5‬ا‪ٛ‬ربف ًطز‪ ، ٙ‬ذطج ًطز‪ ، ٙ‬ثط‪٧‬س‪ٗ + )ٙ‬بظ (اى سٔج‪ّ٨‬هز) ‪ً5‬سه‪ً ٦‬ه‪ ٠‬زّ‬ ‫ذطج ًطز‪ٛ ٙ‬ساضز ‪ ،‬ذس‪٨‬س ‪ ٦٘ٛ‬زا‪ ٖٛ‬چطا ا‪ٛ‬طا زض ٓـش‪ٜ‬بٗ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬کبضس‪٨ًٜ ٦‬ع ٗ‪٧ٞٛ ٦‬س‪ٜ‬س؟ ضهب‪٧‬هس اظ‬ ‫ضؼط ظ‪٧‬ط ثدب‪ ٥‬ذس‪٨‬س ‪٨ًٜ ،‬ع اسش‪ٜ‬جبط ًطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪4‬‬ ‫ه‪٘٨‬بم‪ 5‬هب‪٘٧‬بم ‪ 5‬هب‪( ٥‬هب‪٘٧‬بم ‪ 5‬ا‪ٛ‬جبضش‪ٗ + )ٚ‬بم (اى) ‪ 5‬ا‪ٛ‬جبضش‪ ، ٠‬ض‪ ، ٠٧ٝ‬سطض‪٨‬ط‪ 4‬ظ‪ٛ ٚ٘٧‬ب‪ ٙ‬خ‪ٝ ٚ٧ٞ‬‬ ‫د‪٨‬بظ کوط ظ‪١ × ٖٛ‬عاضُ‪ٗ ٠ٛٞ‬وطط ث‪ ٠‬سجٔز ه‪٘٨‬بم‪ /‬ک‪ٞ‬ه‪٧ ٦‬عز‪٥‬‬ ‫ه‪ 5٠٘٨‬ه‪٘٨ْ٨‬ب ‪ 5‬ه‪( ٦ْ٨‬ه‪٘٨ْ٨‬بم ‪ 5‬ثط‪٧‬س‪ ، ٙ‬ا‪ٛ‬ربف زاز‪ٗ + )ٙ‬ب (اى) ‪ 5‬ثط‪٧‬س‪ُٞ، ٟ‬ضهز ثهط‪٧‬هس‪ ٟ‬هه‪٨‬ه٘ه‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضضز ‪ 5‬ذ‪ٞ‬ضضش‪ ٦‬ثب ُ‪ٞ‬ضز ض‪٧‬ع ضس‪ ، ٟ‬ه‪ ٠٘٨‬ه‪ 5 ٠٘٨‬ثط‪٧‬س‪ ٟ‬ثط‪٧‬س‪ ، ٟ‬ثبخ‪ 4‬ه‪٨‬چ‪٦‬‬ ‫ه‪ 5ٚ٨‬ه‪ 5 ْٚ٨‬ضٌ‪ٜ‬د‪ ، ٠‬ػصاه (‪ )1‬احش٘بّ زاضز ً‪ ٚ٨ً ٠‬زض کبضس‪ ، ٦‬ذل‪٨‬ق ضس‪ ٠ً٘ٔ ٚ٨٘١ ٣‬ثبضهس‪4‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ثؼس اظ ه‪ ٝ ٚ٨‬ضٌ‪ٜ‬د‪ ٝ ٠‬اذص ٗبّ ا‪٢ٛ‬ب ‪ ،‬ضطثز ض‪٢‬بزر ٗ‪ ٦‬چطب‪٨ٛ‬س‪ٛ‬س ‪ /‬ػبٖٓ اضا‪...‬‬ ‫اضاض‪ ٦‬ز‪٧‬بضثٌط ضا س‪ ٥ٝ ّٞ٨‬سبذز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬سطس‪٨‬ت ز‪٧‬بضثٌط سب ‪١‬هلهشهبز‬ ‫سبّ دس اظ ا‪ٗ ٙ‬طًع س‪٨‬بس‪ ٦‬امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ث‪ٞ‬ز‪ .‬دس اظ ٗطٍ سه‪٨‬ه٘ه‪ٞ‬ض‬ ‫ٗ‪ٜ‬بظػبر زض سطظٗ‪١ ٚ٨‬ب‪ٗ ٥‬ر‪٨‬جز ظز‪ ٟ‬ذب‪ٝ‬ض ‪ٛ‬هعز‪٧‬هی ازاٗه‪٧ ٠‬هبکهز‪.‬‬ ‫هط‪ٟ‬ػث٘ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ذب‪ٛ‬سا‪ ٙ‬س‪ٞ٘٨‬ض ‪ٝ‬کبزاض ثبه‪ٗ٦‬ب‪ٛ‬س‪ ُٞ ،‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ح٘ب‪٧‬ز ضهب‪١‬هطخ‬ ‫س‪ٞ‬ز چ‪ٜ‬سا‪ ٦ٛ‬ثطا‪ ٥‬ا‪ٛ ٝ‬ساضز ‪ ٝ‬سب حس‪ٝ‬ز‪ٞٗ ٥‬خجبر کطاضس‪٨‬س‪ٗ ٙ‬هطٍ‬ ‫ا‪ ٝ‬ضا کطا‪ ٖ١‬سبذز‪ .‬هط‪ٟ‬ػث٘ب‪ ٙ‬زض ظٗب‪ٓ ٙ‬طٌطًط‪١٦‬ب‪ ٥‬س‪ُ٠‬ب‪ ٠ٛ‬ضب‪١‬طخ‬ ‫ث‪ ٠‬اشضثب‪٧‬دب‪ ٙ‬ػٔ‪ ٠٨‬هطا‪ٞ٧‬سق هطاه‪٨٘١ ٞٔٛٞ٧ٞ‬ط‪ ٠‬زض ًه‪ٜ‬هبض سه‪٨‬ه٘ه‪ٞ‬ض‪٧‬هب‪ٙ‬‬ ‫خ‪٨ِٜ‬س‪ .‬اُطچ‪ ٠‬هط‪ٞ٧ ٟ‬سق زض اؿبظ ‪ٛ‬رسشه‪٨‬ه‪ٓ ٚ‬طهٌهطًطه‪ٗ ٦‬هطز اٗهب‬ ‫اسٌ‪ٜ‬سضث‪٨‬ی ز‪ ٚ٨ٗٝ‬کطظ‪ٛ‬س ‪ ٝ‬خب‪ٛ‬ط‪ ٥ٝ ٚ٨‬ضس ‪ ٝ‬سطا‪ٛ‬دبٕ ا‪ ٚ٧‬هط‪ٟ‬ػث٘هب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬دس اظ س‪ٓ ٚ٨ٗٞ‬طٌطًط‪ ٦‬ضب‪١‬طخ زض اضظض‪ ٕٝ‬ث‪٠‬ضسر ظذه٘ه‪٦‬‬ ‫ضس ‪ ٝ‬ثط اثط ا‪ ٙ‬زض ا‪ٝ‬ر ‪ 1435‬زضُصضز‪.‬‬ ‫افًل ی صعًد دیبارٌ‬ ‫دس اظ ٗطٍ هط‪ٟ‬ػث٘ب‪ ،ٙ‬ذب‪ٛ‬سا‪ ٙ‬حبً٘‪ ٠‬امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ثه‪ٗ ٠‬هسر ‪٧‬هی‬ ‫ز‪ُ ٠١‬طکشبض اضلشِ‪ٛ ٝ ٦‬بثسبٗب‪ٛ ٦ٛ‬بض‪ ٦‬اظ ٗ‪ٜ‬بظػهبر ‪ ٝ‬زسه‪٨‬هسه‪١ ٠‬هب‪٥‬‬ ‫ث‪ ٦‬دب‪٧‬ب‪ ٙ‬ضس‪ٛ‬س‪ .‬زض ا‪ٗ ٚ٧‬سر ز‪ ٝ‬س‪ ٚ‬اظ کطظ‪ٛ‬سا‪ ٙ‬ػث٘ب‪ ٙ‬ث‪٨‬ی‪ٛ ،‬هرهسهز‬ ‫ػٔ‪٦‬ث‪٨‬ی (ٗش‪ٞ‬ک‪ ٦‬ث‪ ٠‬سبّ ‪ ٝ )1440‬سذس ح٘ع‪ ٟ‬ث‪٨‬ی (ٗش‪ٞ‬ک‪ ٦‬ثه‪ ٠‬سهبّ‬ ‫‪ )1444‬سالش ًطز‪ٛ‬س ٗ‪٨‬طاص دسضضب‪ ٙ‬ضا حلظ ‪ ٝ‬حطاسز ً‪ٜٜ‬س‪ٓ ،‬ه‪٨‬هٌه‪ٚ‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫اضاظ ‪ -‬اضاظ ذب‪ ٙ‬اضاظ‪،‬‬ ‫ا‪ٝ‬ظاهسا‪ ٙ‬ثبذب‪ ٙ‬اضاظ‪.‬‬ ‫‪٧‬بض‪ُ ٥‬اض‪ ٟ‬ث‪٘ٔ٨‬س‪،ٖ٧‬‬ ‫‪٨٧‬طس‪ٔ٨‬س‪٧ ٚ٨‬بذب‪ ٙ‬اضاظ‪.‬‬ ‫*********‬ ‫اضاظ ‪ -‬اضاظ ذب‪ ٙ‬اضاظ‪،‬‬ ‫سٔطب‪ ٙ‬اضاظ‪ ،‬ذب‪ ٙ‬اضاظ‪.‬‬ ‫س‪ُ ٦ٜ‬اض‪٧ ٕٝ‬ب‪ٛ‬بسب‪،ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ط زضز‪ ٦٘٧‬هب‪ ٙ‬اضاظ‪.‬‬ ‫*********‬ ‫اضاظ ‪ -‬اضاظ ذب‪ ٙ‬اضاظ‪،‬‬ ‫سٔطب‪ ٙ‬اضاظ‪ ،‬ذب‪ ٙ‬اضاظ‪.‬‬ ‫چب‪ ،ٚ٨٧‬چئط٘‪ ٙ٠‬ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬سٌ‪٧ ٚ٨‬ب‪ ٙ‬اضاظ‪.‬‬ ‫*********‬ ‫ػع‪٧‬ع‪ ُٚٓٞ ،ٖ٧٥‬اظ‪،‬‬ ‫ث‪ٓٞ‬ج‪ ّٞ‬ائ‪ٔ٨‬ط ُ‪ٛ ،٠ٓٞ‬بظ‪.‬‬ ‫کٌٔ‪ ٚ٨‬چطذ‪ ٦‬زو‪ٛ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫اؿال‪٧‬ب‪ ٙ‬چ‪ٞ‬خ‪ ُٚٓٞ ،‬اظ‪.‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫‪ٞ٧‬ى آشسا ‪ ،‬هب‪ً ٦ٔٛ‬بسب ‪ 4‬چ‪ٞ‬ؿ‪ٛٞ‬س‪ٝ‬ض‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٞ٧‬ى آشسا ‪٧‬بٗب‪ٗٞ٧ ٙ‬بم ‪ 4‬د‪٨‬ط‪٨‬ی ‪ٞ٧‬ى ا‪ٝ‬سش‪ ، ٠‬دبضا کش‪٨‬ط ‪ 4‬ا‪ ٞ٧ ٥‬ذبٓچب‬ ‫********************************************‬ ‫زوض‪٨ٓ ٠‬س‪ ، ٥‬ث‪٨‬ط ا‪ٛ‬بزا‪ٞ٧ ٙ‬ظ ا‪ٝ‬ؿ‪١ ، ّٞ‬بٗ‪٨‬س‪ ٦‬ث‪٨‬ط دئط‪٨ٓ ٠‬س‪ 4 ٥‬اض‪٥‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٓٞ٧‬د‪ ٞ‬ض ‪ٓٞ٧‬سا ُئسض ‪ ،‬چبٓ‪٨‬طبض ُئد‪ُ ٠‬ئسض ‪ ،‬ث‪٨‬ط ‪ٞٗٞ٧‬ضسب‪ ٚ٨ٛ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ، ٟ‬ه‪٨‬طخ‬ ‫آَٔ‪ ٦‬خ‪ٞ‬خ‪ُ ٠‬ئسض ‪ٛ 4‬بض‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٓٞ٧‬سا‪٘٨ً ُٚٔ ٙ‬س‪ ، ٥‬ثبض٘بؿ‪ٛ ٦‬بض‪ٜ٧‬د‪٨‬س‪ ، ٥‬ه‪ٝ ٞٓٞ‬اض ‪٧‬بدطاه‪ٞ٧ ٦‬خ ‪ ،‬ث‪ٓٞ‬سَ‪ٚ‬‬ ‫‪١‬ب‪ ٦ٌٛ‬اؿبخس‪ٗ 4 ٥‬بضاّ‬ ‫********************************************‬ ‫ث‪ٜٞ٧ٞ‬ظ‪ ّٞ٧ ٝ‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬اسال‪٧ ٙ‬بس‪٨‬ت ‪ ،‬ه‪ ٞ‬ؿ‪ ٚ٨‬ه‪٨‬س‪٨‬ت ‪٧‬بس‪٨‬ت ‪ 4‬د‪٨‬ط‪٨‬ی ‪ّٞ٧‬‬ ‫ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ثبؿٔ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ذدب ‪ٗ 4‬بّ د‪ٞ‬ذ‪ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ث‪٨‬ط ُٔ‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ‪ُ ُٚٔ ،‬ئسَ‪ ٦ٛ‬س‪ٝٞ‬اض‪٧‬ط ‪ 4‬ث‪ ٞ‬م‬ ‫********************************************‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬چ‪ ٞٔٓٞ‬ه‪ْٞ‬ز‪ٝ‬م ‪ 4‬اوٓ‪ٞ‬‬ ‫زض خٔ‪٨ُٞ‬ط‪ ٥‬اظ س‪٢‬بخ٘بر خه‪٢‬هب‪ٛ‬طهب‪ٛ ٟ‬هبًهبٕ ٗهب‪ٛ‬هس‪ٛ‬هس ‪ ٝ‬سهطا‪ٛ‬هدهبٕ‬ ‫ٗشرطکبسطب‪ ٙ‬ث‪ٛ ٠‬بح‪٨ٗ ٠٨‬ب‪ ٙ‬ز‪٧‬بضثٌط ‪ ٝ‬اضظ‪ٛ‬دب‪ٗ ٙ‬حس‪ٝ‬ز ضس‪ .‬دس اظ ا‪ٙ‬‬ ‫ثط سط خب‪ٛ‬ط‪٨ٗ ٦ٜ٨‬ب‪ ٙ‬ض‪٨‬هد حسه‪ ،ٚ‬کهطظ‪ٛ‬هس ز‪٧‬هِهط ههط‪ ٟ‬ػهثه٘هب‪ٝ ،ٙ‬‬ ‫ثطازضظاز‪ٟ‬اش خ‪٢‬ب‪٨ِٛ‬ط‪ ،‬دسط ػٔ‪ ٦‬ث‪٨‬ی‪ ،‬اذشالف اکشبز‪ .‬ا‪ٝ‬ضبع دهس اظ‬ ‫ٗطٍ ضب‪١‬طخ ثسسط ضس ‪ ٝ‬خ‪٢‬ب‪٨ِٛ‬ط زض خ‪ َٜ‬ثب خ‪٢‬ب‪ٛ‬طب‪ ٟ‬ههطاهه‪٧ٞ‬ه‪ٛٞ‬هٔه‪ٞ‬‬ ‫ضٌسز ذ‪ٞ‬ضز اٗب ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬حس‪ ٚ‬دسط ً‪ٞ‬چیسط ػٔ‪ ٦‬ث‪٨‬ی صٔح‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬ضا‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫‪ٛ‬ذص‪٧‬طکز ‪ ٝ‬خ‪ َٜ‬ثب خ‪٢‬ب‪ٛ‬طب‪ ٟ‬ضا ازاٗ‪ ٠‬زاز‪....‬‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫ا‪٧‬ال‪١ ٙ‬ط ‪٧‬ئط‪ ٟ‬اُط‪ُ ٥‬سض‪ ،‬ا‪ٝ‬ظ ‪ٝٞ٧‬اس‪ٜ٨‬ب ز‪ٝ‬ظ ُسض‪.‬‬ ‫ٗبض ‪١‬ط ًدب ً‪ً ٠‬ح ثط‪ ، ٟ‬ذ‪ ٠ٛٞ‬ذ‪ٞ‬زش ضاسز ٗ‪٨‬ط‪.ٟ‬‬ ‫ا********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظ ُ‪ٞ‬ظ‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬ز‪٧‬طُ‪ُٞ ٦‬ضٗ‪ٞ‬ض ‪ ،‬ا‪ٝ‬ظُ‪ٜ٨ً ٚ٨ٛ ٠‬س‪ ٟ‬س‪ُٞ ًٞٞ‬ض‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫س‪٨‬ط ضا زض چطٖ ذ‪ٞ‬ز ‪٦٘ٛ‬ث‪ٜ٨‬س ‪ ٞٗ ٦ٓٝ‬ضا زض چطٖ ز‪ِ٧‬ط‪٦ٗ ٥‬ث‪ٜ٨‬س‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٦ٓٝ‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ح ٗطز‪ ٟ‬ض‪٨‬ط‪ٝٞ٧ٞ٧ ٥‬ض‪.‬‬ ‫ٗطز‪ ٟ‬ثٔ‪ٜ‬س ضس‪ ٟ‬زاض‪ٗ ٟ‬طز‪ٟ‬ض‪ٞ‬ض ض‪ ٝ‬ؿسْ ٗ‪٨‬س‪.ٟ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ّٝ‬هبضزاضٔ‪٨‬ـ‪ ٥ٞ‬ثبثز ائٔ‪ ٠‬س‪ٞ‬ضا اضص ‪٨ٗ ٝ‬طاص ا‪٧‬سش‪٠‬‬ ‫ا‪ ّٝ‬ثطازض‪٧‬ش‪ ٞ‬ثبثز ً‪ ٚ‬ثؼس ازػب‪ ٥‬اضص ثٌ‪.ٚ‬‬ ‫********************************‬ ‫ثبؿسا اض‪٧‬ی ‪ٝ‬اض‪٧‬س‪ ٥‬سالٕ ػٔ‪٨‬ی ‪ٝ‬اض‪٧‬س‪ ،٥‬ثبؿسا‪ ٙ‬اض‪٧‬ی ه‪ٞ‬ضس‪ٓٞ‬س‪ٝ‬‬ ‫سالٕ ػٔ‪٨‬ی ه‪ٞ‬ضس‪ٓٞ‬س‪.ٝ‬‬ ‫سبظٗب‪ ٠ً ٦ٛ‬س‪ٞ‬ز ٗ‪٨‬طسس ز‪ٝ‬سز اسز‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ثبض‪ٞ٨‬ا زاش سب ‪ٛ‬سا ‪ ،‬ا‪ٝ‬خب ‪٧‬ئطز‪ ٙ‬سبّ‬ ‫ثبؿجب‪ٝ ُْ ٚ٨ٛ‬هش‪ ٦‬ه‪ ٞ‬ؿ‪ ٦‬ائط‪٨‬ش٘ع‬ ‫********************************‬ ‫ث‪ٞ‬ض‪٧ ٞٛ‬ئٔٔ‪ ٦‬ز‪٧‬ط‪.‬‬ ‫زٗبؿص ثبز زاضز‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫‪6011‬‬ ‫* ‪ 62‬اردیبهشت‬ ‫‪0106‬‬ ‫* ‪ 2‬می‬ ‫‪6000‬‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪1066 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫کارت هْارت قالیبافاى ًیاز بِ تودید ًدارد‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سشٍیس خثشی‪-‬سی س هشًض هلی کشش ایشاى گلت‪ً :‬اس هْاس هالی تاکاى تشای اسرترورشاس‬ ‫پَضص ت وِای هالی تاکاى ً اصی تِ روذیذ ًذاسد‪.‬‬ ‫تِ ًول اص ٍصاس غٌؼت‪ ،‬هؼذى ٍ رجاس ‪« ،‬کشحًاص ساکغ »اکضٍد‪ :‬دس چْل ٍ ّلتو ی جرلرسرِ‬ ‫ّ ا هوشسا صدایی ٍ تْثَد هح ظ ًسهًٍاس‪ ،‬استوشاس تْشُهٌذی اکشاد اص حوایتّای هاًَى‬ ‫ت وِّای اجتواػی هالیتاکاى هػَب ضذ‪.‬‬ ‫ٍی ت اىداضت‪ّ :‬وچٌ ی هوشس ضذ تاکٌذگاى کشش ٍ ضاؿالى غٌایغدستی ضٌاسِداس هًرذ داسد‬ ‫ً اصی تِ روذیذ ًاس هْاس کٌی غادسُ اص سَی ساصهاى اهَصش کٌی حشکِای ًذاسًذ ٍ ترا‬ ‫اًجام اهذام ّای الصم هذسى هزًَس اص کْشست دسخَاستی ساصهاى راه ی اجتوراػری حرزف‬ ‫ضَد‪.‬ساکغ خاعشًطاى ًشد‪ :‬تا رَجِ تِ ایی هػَتِ‪ٌّ ،‬شهٌذاى حَصُ کشش دستثراف‪ً ،‬ر راصی ترِ‬ ‫روذیذ ًاس هْاس خَد ًذاسًذ‪ ،‬اها تشای ًَتت ًخست تشهشاسی پَضص ت وِای ً راص اسرت‬ ‫ًِ ًاس هْاس خَد سا دسیاکت ًٌٌذ‪.‬‬ ‫تِ گلتِ ایی هوام هسٍَ ‪ ،‬جاهؼِ ضاؿالى حَصُ کشش دستثاف ًطَس ًضدیی تِ ‪ 1‬ه ل َى ًرلرش‬ ‫است ٍ تش اساس اهاس چٌذ تشاتش ّو ی رؼذاد ّن تِ غَس اصاد دس حَصُّای هختلق کرشش‬ ‫دستثاف هطـَ تِ کؼال ت ّستٌذ‪.‬‬ ‫افسایص تسْیالت هسکی در راُ است‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬هؼاٍى ٍصیش ساُ ٍ ضْشساصی اص احترورا اکرضایرص هرثرلرؾ‬ ‫رسْ ال اجشای عشح هسٌی هلی دس تاکت کشسَدُ تِ هثلؾ ‪ ۰۰۹‬هر رلر رَى‬ ‫رَهاى خثش داد‪.‬‬ ‫هحوَد هحوَد صادُ هؼاٍى هسٌی ٍ ساختواى ٍصیش ساُ ٍ ضْشساصی‪ ،‬تا ت راى‬ ‫ایٌٌِ هَضَع هسٌی دس چٌذیی تؼذ دس حا تشسسی است‪ ،‬گرلرت‪ :‬ررالش‬ ‫ٍصاس ساُ ٍ ضْشساصی اى است ًِ تتَاً ن تا اهذاها هرَثرش ضراّرذ اثرش‬ ‫گزاسی هَثش دس تاصاس هسٌی تاض ن‪.‬‬ ‫اٍ اداهِ داد‪ :‬س است گزاسیّای هتؼذدی دس حَصُ اکضایص رَل رذ هسرٌری‬ ‫ارلام اکتادُ ًِ یٌی اص اىّا اکضایص ٍام ساخت هسٌی است ًِ ػالٍُ ترش‬ ‫رسْ ال عشح هسٌی هلی تِ ّش هتواضی خَد هالٌی ًِ ٍاحذ ً وِ ًراسُ‬ ‫داسد‪ّ ،‬ن رسْ ال پشداخت ضَد‪.‬‬ ‫هؼاٍى ٍصیش ساُ ٍ ضْشساصی ت اى ًشد‪ :‬تشای کؼال ت ساخت ٍ ساص رَسظ تخص خػَغی سؼی ًشدُاین اهذاهاری تشای جزب اىّا دس‬ ‫ایی تاصاس تِ ًاس تگ شین‪.‬هحوَد صادُ تا ت اى ایٌٌِ ها تشای روَیت تاصاس هسٌی ساختاس جذیذی سا تشای ضٌاسایی خاًِّای خالی اص سٌٌرِ‬ ‫اص عشین ساهاًِ اهالى ٍ اسٌاى ایجاد ًشدُاین‪ ،‬اکضٍد‪ :‬تا ایجاد ایی ساهاًِ ٍاحذّای خالی اص سٌٌِ تِ هتواض اى ٍاگزاس هری ضرَد‪ ،‬ترا‬ ‫اجشای ایی عشح‪ ،‬تشًاهِ سیضیّای الصم دس جْت تْثَد ٍضؼ ت تاصاس خشیذ ٍ کشٍش ٍ ّوچٌ ی تاصاس اجاسُ اًجام هیضَد‪.‬‬ ‫هؼاٍى ٍصیش ساُ ٍ ضْشساصی رَض ح داد‪ :‬تاصاس هسٌی ّن اًٌَى راتغ تاصاسّای اهتػادی ًطَس است ٍ دس غَسری ًِ تاصاسّای هرَاصی‬ ‫اص جولِ دالس‪ ،‬سٌِ ٍ تَسس تِ ثثا تشسٌذ ایی تخص ّن تِ اساهص ًسثی هیسسذ‪ .‬هؼاٍى هسٌی ٍ ساختواى ٍصیش ساُ ٍ ضْشسراصی ترا‬ ‫ت اى ایٌٌِ ها سؼی داسین‪ ً ،‬اص ًطَس تِ ٍاحذّای است جاسی سا رؼ ی ًٌ ن‪ ،‬اکضٍد‪ :‬تا ارخار س استّای ًٌتشلی‪ ،‬سؼری خرَاّر رن ًرشد‬ ‫دستشسی تِ هسٌی سا دس ضْشّای هختلق اساىرش ًٌ ن‪.‬‬ ‫هحوَد صادُ تا ت اى ایٌٌِ هوشس ضذُ است دس تاکتّای کشسَدُ ه ضاى رسْ ال اص ‪ ۰۹۹‬ه ل َى رَهاى تِ ‪ ۰۰۹‬ه ل َى رَهاى اکضایص یراترذ‪،‬‬ ‫گلت‪ٌَّ :‬ص ایی هثلؾ هػَب ًطذُ است‪ .‬ایی پ طٌْاد رَسظ ٍصاس ساُ ٍ ضْشساصی هغشح ضذُ ًِ اه ذٍاسین دس دٍ ّلتِ ایٌذُ ًت جرِ‬ ‫هغؼی اى هطخع ضَد‪.‬هؼاٍى هسٌی ٍ ساختواى ٍصاس ساُ ٍ ضْشساصی ّوچٌ ی اص احتوا هػَب ضذى هثلؾ رسْ ال اجشای عشح‬ ‫هسٌی هلی دس تاکت کشسَدُ تِ ‪ ۰۰۹‬ه ل َى رَهاى خثش داد ٍ اکضٍد‪ّ :‬ناًٌَى اکضایص هثلؾ رسْ ال عشح هسٌی هلی دس تراکرت ّرای‬ ‫کشسَدُ هشاحل تشسسی خَد سا دس ًو س َىّای هختلق دٍلت عی هیًٌذ‪.‬‬ ‫رضد حدٍد ‪ ۰۶‬درصدی صدٍر پرٍاًِ صٌفی در سال ‪۹۹‬‬ ‫‪‬‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬اهاسّای هٌتطش ضذُ ٍصاس غٌؼت‪ ،‬هؼذى ٍ رجاس ًطاى هیدّذ غرذٍس پرشٍاًرِ ّرای‬ ‫غٌلی دس سا ‪ ۰۰‬دس ّنسٌجی تا سا پ ص ‪ ۰1.1‬دسغذ اکضایص سا رجشتِ ًشدُ است‪.‬‬ ‫تش اساس اهاس هٌتطش ضذُ ٍصاس غٌؼت‪ ،‬هؼذى ٍ رجاس ‪ّ 01۹ ،‬ضاس ٍ ‪ ۶9۰‬کوشُ پشٍاًِ غٌلی دس سا ‪۰1‬‬ ‫غادس ضذُ تَد دس حالی ًِ دس سا ‪ ۰۰‬تِ ‪ّ ۶۶۰‬ضاس ٍ ‪ ۶۹9‬کوشُ سس ذ ًرِ ‪ ۰1.1‬دسغرذ سضرذ سا ًطراى‬ ‫هیدّذ‪.‬دس ایی هذ تا ض َع ٍیشٍس ًشًٍا تس اسی اص ًسه ًٍاسّا تا رؼغ لی ٍ هرحرذٍدیرت سٍ ترِ سٍ‬ ‫تَدُاًذ ٍ دس ایی ضشایظ‪ ،‬اکضایص غذٍس پشٍاًِّای غٌلی ًطاى اص رـ ش هطاؿل ٍ سٍی اٍسدى تشخی ًسه‬ ‫ٍ ًاسّا تِ کؼال ت ّای غٌلی داسد‪.‬‬ ‫اص سَی دیگش‪ ،‬تِ دل ل سضذ ًسهٍ ًاسّای ایٌتشًتی ٍ کؼال ت ّای هجاصی تشای کشٍش اهرالم هرخرترلرق‬ ‫گَاّی‪ ،‬اهضای الٌتشًٍ ٌی سضذ ‪ 110.1‬دسغذی سا رجشتِ ًشدُ ًِ الثتِ هجاصی ضذى کؼال تّای رجاسی‬ ‫دس ساهاًِ جاهغ رجاس ً ض دس ایی اکضایص تی راث ش ًثَدُ است‪.‬‬ ‫‪ّ ۰1۰‬ضاس ٍ ‪ 1۰1‬کوشُ گَاّی اهضای الٌتشًٍ ٌی دس سا ‪ ۰1‬غادس ضذُ تَد ًِ ایی سهن دس سرا ‪ ۰۰‬ترِ‬ ‫‪ّ ۰1۰‬ضاس ٍ ‪ ۰۰0‬کوشُ سس ذُ است‪.‬‬ ‫ّوچٌ ی دسیاکت ًواد اػتواد الٌتشًٍ ٌی سضذ ‪ ۰۰۹.1‬دسغذی سا رجشتِ ًشدُ ٍ اص ‪ّ ۰۳‬ضاس ٍ ‪ ۰99‬کوشُ دس‬ ‫سا ‪ ۰1‬تِ ‪ّ ۳۳‬ضاس ٍ ‪ 00‬کوشُ دس سا ‪ ۰۰‬سس ذُ است‪.‬‬ ‫جسئیات ‪ ۳‬هیلیَى تی کاالی اساسی دپَ ضدُ در گورک‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬اسًٍوی گلت‪ :‬ترشای ررشخر رع‬ ‫ًاالّا اص گوشى‪ ،‬تایذ رای ذ هرٌرطرا اسص غرَس‬ ‫گ شد ٍ غاحثاى ًاال ًذ سّگ شی تاًی سا اسائرِ‬ ‫دٌّذ‪.‬‬ ‫اسًٍوی هؼاٍى کٌی گوشى ایشاى دستاسُ دپرَی ‪۳‬‬ ‫ه ل َى ری ًاال دس گوشًا ًطَس اظرْراس ًرشد‪:‬‬ ‫ایی ًاالّا هَجَدی تٌادس است ٍ ت ص ‪ ۳‬ه رلر رَى‬ ‫ری ضاهل ‪ًَ ۶‬ع ًاالی اساسی است ًرِ هطرورَ‬ ‫اسص دٍلتی ّستٌذ ٍ دس تٌذس اهام خو رٌریهسُد دپرَ‬ ‫ضذُ است‪.‬‬ ‫اٍ اداهِ داد‪ :‬دس ًاالّای اساسی غراحرثراى ًراال‬ ‫اجاصُ داسًذ‪ ،‬تذٍى ثثت سلاسش ًاال سا ترِ ترٌرادس‬ ‫ًطَس سساًذُ ٍ سپس ترشای ثرثرت سرلراسش ٍ‬ ‫رشخ ع اهذام ًٌٌذ‪ .‬هَضَع اًتوا ٍ راه ی اسص ّن‬ ‫اص جولِ هَاسد ضشٍسی تشای ًسه اسٌاد هالٌ رت‬ ‫است‪ .‬اص ت ی ًاالّای رًش ضذُ حذٍد یی ه ل َى ری ًاال ٌَّص اسٌاد هشتَط تِ هالٌ ت سا اخز ًٌشدًذ ٍ تِ ّو ی دل ل رَاى رشخ ع‬ ‫سا ًذاسًذ‪ .‬هاتوی ًاالّا تا اػتثاس خشیذاس ٍاسد ًطَس ضذُ ٍ دس ًت جِ غاحثاى ًاال هیرَاًٌذ رطشیلا سا اًجام دٌّذ ٍ ًاال سا رشخ ع‬ ‫ًٌٌذ اها هَضَع رای ذ هٌطا اسص اص عشف تاًی هشًضی هاًغ اص عی ضذى کشایٌذ رشخ ع هیضَد‪.‬اسًٍوی رطشیح ًرشد‪ :‬سرا گرزضرترِ‬ ‫هیرَاًست ن ‪ ۰۹‬دسغذ اص ًاالّای اساسی سا ًِ ٌَّص ًذ سّگ شی تاًی ًگشکتِ تَدًذ‪ ،‬رشخ ع ًٌ ن اها ایی ظرشکر رت اص گرورشى‬ ‫گشکتِ ضذ‪ .‬حاال دٍتاسُ تِ ستاد رٌظ ن تاصاس اتالؽ ضذُ را اهٌاى رشخ ع ‪۰۹‬دسغذی ًاالّای اساسی سا کشاّن ًٌٌذ‪.‬‬ ‫هؼاٍى کٌی گوشى ایشاى دستاسُ کساد پزیشی ایی ًاالّا گلت‪ :‬ایی ‪ ۶‬هلن ًاال ضاهل گٌذم‪ ،‬رس ‪ ،‬جَ‪ ،‬داًِّای سٍؿٌی ٍ سٍؿی خرام‬ ‫است ًِ دس غَس هاًذگاس ضذى عَالًی هیرَاًٌذ‪ ،‬دچاس کساد ضًَذ‪ ۰۹ .‬ضشًت ایی ًاالّا سا ٍاسد ًشدًذ ٍ اهشٍص تِ اى ّرا عری‬ ‫ًاهِای اتالؽ ًشدین ًِ هی رَاًٌذ تا هشاجؼِ تِ تاًی هشًضی تِ ه ذ کَسیت اسص هَسد ً اص خَد سا دسیاکت ٍ اهذام ترِ ررشخر رع ‪۰۹۹‬‬ ‫دسغذی ًاالّای هَجَد دس گوشى ًٌٌذ را اص کساد ایی هحػَال جلَگ شی ضَد‪.‬‬ ‫‪ّ ۹۹‬سار فقرُ ٍام ازدٍاج در سال جدید‬ ‫پرداخت ضد‬ ‫گسارش‬ ‫چگًَِ چک هَردی بگیرین؟‬ ‫سشٍیس خثشی‪ -‬چی هَسدی ًَػی چی است ًِ تِ غَس هَسدی تِ هطتشی حو وی‬ ‫کاهذ دستِ چی ٍ داسای حساب جاسی دادُ هیضَد‪.‬‬ ‫تِ گضاسش ایسٌا‪ ،‬تاًی هشًضی سٍص گزضتِ ض َُ ًاهِ چیّای هَسدی سا ترِ ضرثرٌرِ‬ ‫تاًٌی اتالؽ ًشد ًِ اص هشداد هاُ سالجاسی الصم االجشاست‪.‬‬ ‫دس ایی صه ٌِ‪ ،‬اػغای چی هَسدی تِ هطتشی تایرذ اص عشیرن سراهاًِ غر اد ترا دسیراکررت‬ ‫ضٌاسرِ یٌترا ترشای ّش تشٍ چی هَسدی اًجرام ضَد ًِ ً اصی تِ سػایرت کشایٌرذّرا ٍ‬ ‫الضاهرا ًراظش ترش اػتثاسسرٌجی ٍ سرثِ تٌذی اػتثاسی ً ست‪.‬‬ ‫دس غَس ػذم پشداخت ٍجِ چری هرَسدی ترِ دل رل ًذاضرتی هَجرَدی ًرراکری یررا‬ ‫رحورن ّرش یی اص ػلل هوشس دس هاًَى تشای تشگطت چری‪ ،‬غراحه حسراب ٍ ًٍ رررل‬ ‫یرا ًوایٌرذُ اهضراءًٌٌذُ چری اص عرشف ٍی را صهاى پشداخت دیی ًراضررری اص چرری‬ ‫هضترَس‪ ،‬هطروَ هحشٍه تّرای هٌرذس دس هرادُ ه‪ ۰‬د هٌشس الحاهی ترِ هراًرَى ٍ ًر رررض‬ ‫هحشٍه رت اص دسیاکرت دسرتِ چری‪ ،‬غرذٍس چری جذیرذ ٍ اسرتلادُ هجذد اص چری‬ ‫هَسدی هیضَد‪.‬‬ ‫چِ ًساًی ًویرَاًٌذ چی هَسدی تگ شًذ؟‬ ‫دس ایی ت ی‪ ،‬تایذ تذاً ذ ًِ اکشاد صیش ًویرَاًٌذ چی هَسدی اص تاًیّا دسیاکت ًٌٌذ‪:‬‬ ‫‪۰‬د اضخاظ ٍسضٌستِ‬ ‫‪1‬د اکشادی ًِ هادس تِ پشداخت هحٌَم تِ اى ّستٌذ‪ً ،‬ثاضٌذ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬د ًٍ ل‪ً9‬وایٌرذُ غرادسًٌٌذُ هاهضراءًٌٌذُد چری تشگطرتی سکرغ سرَءاثرش ًطرررذُ اص‬ ‫عرشف اضخاظ غاحه حساب ٍکن ضشایظ هوشس دس هاًَى‪.‬‬ ‫‪0‬د اضخاظ داسای چی تشگطتی سکغ سَءاثش ًطذُ اػن اص هَسدی ٍ ػادی‪.‬‬ ‫‪ ۰‬د اضخاغی ًِ تٌرا ترِ سای هغؼری هشاجرغ هضرایی حسره هلراد هررَاًر ری هرشتررَط اص‬ ‫جولرِ هررَاسد هوررشس دس هرراًَى‪ ،‬تررِ هحشٍه ررت اص داضررتی دسررتِ چرری ٍ چرررری‬ ‫هررَسدی هحٌررَم ضذُاًذ‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫شناسه اگهی ‪1101311‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگْی رـ شا ضشًت تْ ی اسٌاى گستش سٌْذ ضشًت سْاهی خاظ تِ ضوراسُ ثرثرت‬ ‫‪ ٍ ۳۳۹۰۰‬ضٌاسِ هلی ‪ ۰۹1۹۹0۹۰۶01‬تِ استٌاد غَسررجرلرسرِ ّر رررت هرذیرشُ هرَس‬ ‫‪ ۰۳۰۰9۹۰9۳۹‬رػو وا ریل ارخار ضذ ‪ :‬سشهایِ رؼْذی ضشًت تِ هثلؾ ‪ ۶۰۹۹۹۹‬سیرا‬ ‫اص عشف ًل ِ سْاهذاساى ضشًت عی ًراهرِ تراًرٌری ترِ ضروراسُ ‪ ۰0۰1۶9۳1‬هرَس‬ ‫‪ ۰۳۰۰9۹۰91۰‬تِ ضواسُ حساب ‪ 0۹۳111۶۶۶0‬ضؼثِ کشٍؿی رثشیض تاًی هلت پرشداخرت‬ ‫گشدیذ دس ًت جِ ‪ % ۰۹۹‬سشهایِ پشداخت گشدیذُ است‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریس‬ ‫********************************************‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫شناسه اگهی ‪1101311‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگْی رـ شا ضشًت تْ ی اسٌاى گستش سٌْذ ضشًت سْاهی خاظ تِ ضوراسُ ثرثرت‬ ‫‪ ٍ ۳۳۹۰۰‬ضٌاسِ هلی ‪ ۰۹1۹۹0۹۰۶01‬تِ استٌاد غَسرجلسِ هجوغ ػوَهی کرَم الرؼرادُ‬ ‫هَس ‪ ۰۳۰۰9۹۰9۳۹‬رػو وا ریل ارخار ضذ ‪ :‬سشهایِ ضشًت اص عشین غرذٍس سرْرام‬ ‫جذیذ اص رؼذاد ‪ ۰۹۹‬سْن تِ رؼذاد یٌػذّضاس سْن دُ ّضاسسیرالری اص هرحرل ررثرذیرل‬ ‫هغالثا ًوذی حا ضذُ سْاهذاساى اص هثلؾ ‪ ۰۹۹۹۹۹۹‬سیا تِ هثلؾ یی هر رلر راسدسیرا‬ ‫اکضایص یاکت ٍ هادُ هشتَعِ اساسٌاهِ تذیی ضشح اغالح گشدیذ ‪ :‬سشهایِ ضشًت هرثرلرؾ‬ ‫‪ ۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹‬سیا هٌوسن تِ رؼذاد ‪ ۰۹۹۹۹۹‬سْن تاًام ‪ ۰۹۹۹۹‬سیالی هی تاضذ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریس‬ ‫*******************************************‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫شناسه اگهی ‪1101311‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگْی رـ شا ضشًت جَجِ ٍاًسی داسٍ ضشًت سْاهی خاظ تِ ضواسُ ثثت ‪011۶1‬‬ ‫ٍ ضٌاسِ هلی ‪ ۰0۹۹1110۰۶۰‬تِ استٌاد غَسرجلسِ هجوغ ػوَهی کرَم الرؼرادُ هرَس‬ ‫‪ ۰0۹۹9۹۰91۰‬رػو وا ریل ارخار ضذ ‪:‬‬ ‫ضشًت تِ ػلت ػذم کؼال ت هٌحل گشدیذ‪ .‬تاهش ک ضی تِ ًذهلی ‪ ۰۶9۰1۳۳۰1۰‬تسرورت‬ ‫هذیش رػل ِ تشای هذ یی سا اًتخاب گشدیذ‪ .‬ادسس هذیش رػل ِ ٍ هحل رػلر رِ ‪:‬‬ ‫استاى ارستایجاى ضشهی ‪ ،‬ضْشستاى رثشیض ‪ ،‬تخص هشًضی ‪ ،‬ضْش رثشیض‪ ،‬هحلِ ساُ اّری ‪،‬‬ ‫ًَچِ گلستاى ‪ ، ۰‬تلَاس ضْ ذًجاری ‪ ،‬پالى ‪ ، ۹‬عثوِ ّوٌق ٍ ًذپستی ‪۰۰1۳۰۰۰0۰1‬‬ ‫رؼ ی گشدیذ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریس‬ ‫‪ ۶‬د اضخاغی ًِ حساب جاسی اًْرا ترِ دالیرل هراًًَی یرا حسرره رػرررور رن هرشجررغ‬ ‫هضرایی هسذٍد ضذُ ٍ تشداضت اص اى هوٌرَع اسرت؛ ترِ اسرتثٌای هرَاسدی ًرِ غرررشکرا‬ ‫تخطری اص هَجَدی حساب جاسی هطتشی هسرذٍد ضرذُ ٍ تشداضرت هراتوی هرَجررَدی‬ ‫حسراب جراسی ٍی اهٌاًپزیش است‪.‬‬ ‫‪9‬د اضررخاظ ٍسضٌسررتِ‪ً ،‬ارَاى اص پشداخررت هحٌررَم تررِ یررا داسای چرری تشگطررتی‬ ‫سکررغ سَءاثش ًطذُ ًِ هغاتن حٌن هوشس دس رثػرشُ ‪ 1‬ریرل هرادُ ‪ 1۰‬هٌرشس هراًرَى‪ ،‬تررِ‬ ‫ًٍالرت تا ًوایٌذگی اص عشف غاحه حساب اػن اص ضخع حو وی یا حرورَهری اهرذام‬ ‫هیًٌٌذ‪.‬‬ ‫استؼالم ٍضؼ ت غادسًٌٌذُ چی هَسدی دس ساهاًِ غ اد‬ ‫اػغای چی هَسدی تِ هطرتشی ررا هثرل اص رؼ ر ی رٌل رق چیّرای هررَسدی هرثرلررری‬ ‫اػغرایی تِ ٍی دس ساهاًِ غ اد یا اسائِ اًْا تِ تاًی‪ ،‬هوٌَع است‪.‬‬ ‫داسًذُ چی هَسدی هی رَاًرذ اخرشیی ٍضرؼ ت غرادسًٌٌذُ چری هررَسدی ضررراهرل‬ ‫سراتوِ چری تشگطتی دس سِ سرا اخ رش ٍ ه رضاى رؼْرذا چیّرای رسرَیِ ًطرذُ سا اص‬ ‫عشیرن سراهاًِ غر اد استؼالم ًٌذ‪.‬‬ ‫ّوچٌ ی‪ ،‬رسررَیِ چرری هررَسدی هٌررَط تررِ ثثررت هطخػررا اى ٍ ً ررررض ثرثرررررت‬ ‫ػول ررا رسررَیِ اى دس ساهاًِ غ اد است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1101131‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫راس س ضشًت سْاهی خاظ دایاى ساُ سادهاى دسرراسیرخ ‪ ۰0۹۹9۹19۹0‬ترِ‬ ‫ضواسُ ثثت ‪ 191۰‬تِ ضٌراسرِ هرلری ‪ ۰0۹۹۰۰9۹1۰1‬ثرثرت ٍ اهضرا ریرل‬ ‫دکارشرٌو ل گشدیذُ ًِ خالغِ اى تِ ضشح صیش جْت اعالع ػوَم اگرْری‬ ‫ه گشدد‪.‬‬ ‫هَضَع کؼال ت ‪:‬هغالؼِ‪ ،‬عشاحی‪ً ،‬ظاس ٍ اجشای پشٍطُ ّای ػوشاًی ضاهل‪:‬‬ ‫هٌْذسی ٍ هطاٍسُ ‪ً ،‬وطِ تشداسی‪ ،‬اًجام اصهایطا هشتَط تِ تتی ٍ خراى‪،‬‬ ‫جَش‪ ،‬ساُ ساصی ٍ ػوشاى‪ ،‬ضْشى ساصی ٍ هحَعِ ساصی‪ ،‬جذٍ گزاسی‪،‬‬ ‫احذاث سذ ٍ ًاًا ‪ ،‬اسلالت ًاسی ٍ تاصیاکت اسلالت‪ ،‬پل ساصی‪ ،‬اجرشای‬ ‫ساصُ ّای تتًَی ٍ کلضی‪ ،‬ساصُ ّای چادسی ٍ ًاتلی‪ ،‬سَلِ‪ ،‬احذاث ساُ اّی‬ ‫خغَط سیلی ضْشی ٍ ت ی ضْشی‪ ،‬هتشٍ‪ ،‬رشاک ی‪ ،‬استخش‪ ،‬پل وش‪ ،‬رػل ِ اب‬ ‫ٍ کاضالب‪ ،‬ساصُ ّای ساحلی ٍ دسیایی‪ ،‬ضثٌِ ّای ات اسی‪ ،‬هخاصى‪ ،‬حلاسی‬ ‫ٍ رشصین‪ ،‬هشهت ٍ ساهاًذّی اهاًی ٍ تٌاّای رراسیرخری‪ ،‬پرایرذاس سراصی ٍ‬ ‫رحٌ ن‪ ،‬ایوٌی ٍ ًاّص خغشا ػوشاًی‪ ،‬االچ ن ٍ سرایرثراى‪ ،‬رراسر رسرا‬ ‫ساختواى‪ ،‬اجشای راس سا هٌاً ی ٍ تشم‪ ،‬رجْ ضا ًاسگاّی‪ ،‬ساختروراى‬ ‫رًَل‪ ،‬ساخت رًَل‪ ،‬ساخت ًاًا ‪ ،‬ػالئن ٍ لَاصم ٍ هحَعِ ساصی‪ ،‬جادُ ای‪،‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1101111‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫راس س ضشًت سْاهی خاظ غثا غٌؼت تْطَی دسراسیخ ‪ ۰0۹۹9۹۰911‬ترِ‬ ‫ضواسُ ثثت ‪ 191۳‬تِ ضٌراسرِ هرلری ‪ ۰0۹۹۰۰۳9۳۰۶‬ثرثرت ٍ اهضرا ریرل‬ ‫دکارشرٌو ل گشدیذُ ًِ خالغِ اى تِ ضشح صیش جْت اعالع ػوَم اگرْری‬ ‫ه گشدد‪.‬‬ ‫هَضَع کؼال ت ‪:‬رْ ِ‪ ،‬رَل ذ ‪ ،‬تستِ تٌذی ‪ ،‬رَصیرغ اًرَاع هرَاد ضرَیرٌرذُ ٍ‬ ‫تْذاضتی ٍ کشٍش هحػَال رَل ذی اًْا‪ ،‬ضشًت دس ًوایطگاّْای داخلی‬ ‫ٍ خاسجی‪ ،‬تشپایی ؿشکِ دس ًوایطگاّْای هؼتثش داخلی ‪ ،‬راه ی ً شٍی اًسراًری‬ ‫هَسد ً اص تشای ضشًت‪ ،‬اخز ًوایٌذگی‪ ،‬ایجاد دکارش کشٍش ٍ ضؼه دس داخل‬ ‫ٍ خاس ًطَس‪ ،‬گطایص اػتثاسا ٍ ‪ًLC‬ضد تاًٌْا‪ ،‬اخز ٍام ٍ رسرْر رال‬ ‫اسصی ٍ سیالی اص تاًٌْا ٍ هَسسا هالی ٍ اػتثاسی‪ ،‬ثثت سلاسش ‪ ،‬رشخ رع‬ ‫ًاال ٍ رشخ ع ًاسی‪ ،‬اًؼواد هشاسداد تا اضخاظ حو وی ٍ حوَهی ‪ ،‬ضشًرت‬ ‫دس هٌاهػا ٍ هضایذُ ّای دٍلتی ٍ خػَغی‪ ،‬غادسا ٍ ٍاسدا ًاالّای‬ ‫هجاص تاصسگاًی‪ .‬دسغَس لضٍم پس اص اخز هجَصّای الصم اص هشاجغ ریشتظ‬ ‫هذ کؼال ت ‪ :‬اص راسیخ ثثت تِ هذ ًاهحذٍد‬ ‫سشٍیس خثرشی‪ -‬هرذیرش اداسُ‬ ‫اػتثاسا تاًی هشًضی گرلرت‬ ‫ًررِ اص اتررتررذای سررا جرراسی‬ ‫راًٌَى ًضدیی تِ ‪ّ ۰۰‬ضاس کوشُ‬ ‫رسْ ال هشؼالحسٌرِ اصدٍا‬ ‫تِ هثلؾ ‪ّ ۰0‬ضاس ٍ ‪ ۶۶0‬ه لر راسد‬ ‫سیا تِ هتواض اى پشداخت ضذُ‬ ‫است‪ .‬تِ ًول اص تاًی هشًرضی‪،‬‬ ‫ضْشصاد داًطوٌذی تا ت اى ایٌٌرِ‬ ‫پشداخت رسْ ال هشؼالحسٌِ اصدٍا دس اٍلَیت تاًیّا هشاس داسد‪ ،‬اکرضٍد‪ :‬اهسرا‬ ‫رٌال ق هشؼالحسٌِ ت ص اص سِ تشاتش ضذُ است ٍ تاًیّا ػالٍُ تش هرشؼ الرحرسرٌرِ‬ ‫اصدٍا ‪ ،‬هٌلق تِ پشداخت تِ هشؼالحسٌِ دس سایش اهَس اػن اص اضتـا صایی‪ ،‬دسهاى ٍ‬ ‫ؿ شُ ً ض ّستٌذ‪ٍ .‬ی تا راً ذ تش ایٌٌِ تاًیّا دس سا جاسی اص هحل ٍغَلری اهسراط‬ ‫رسْ ال هثلی ٍ جزب هٌاتغ جذیذ پشداخت ٍام اصدٍا سا دس اٍلَیت هشاس خرَاّرٌرذ‬ ‫داد‪ ،‬گلت‪ :‬پاسسا تِ ‪ّ 11۰‬ضاس ٍ ‪ً 19۰‬لش تِ هثلؾ ‪ّ 0۳۹‬ضاس ه ل اسد سیا رسرْر رال‬ ‫هشؼالحسٌِ اصدٍا پشداخت ضذ‪ .‬هذیش اداسُ اػتثاسا تاًی هشًضی اداهرِ داد‪ :‬دس‬ ‫سا گزضتِ ًضدیی تِ ‪ّ 1۹‬ضاس ًلش دس ًَتت دسیاکت رسْ ال هشؼالحسٌرِ اصدٍا‬ ‫تَدًذ ًِ دس غَس رٌو ل هذاسى ٍام خَد سا دسیاکت هیًشدًذ‪ ،‬اها تِ دالیلری اص‬ ‫جولِ صهضهِّای اکضایص هثلؾ ایی رسْ ال تشای رٌو ل پشًٍذُ خَد اهذاهی ًٌشدًذ‪.‬‬ ‫ٍی خاعشًطاىًشد‪ :‬هغاتن هاًَى تَدجِ اهسا ‪ ،‬هضدٍج ی سا ‪ ۰۳۰9‬تِ تؼذ هیرَاًٌرذ‬ ‫هطوَ ٍام ‪ 9۹‬ه ل َى یا ‪ ۰۹۹‬ه ل َى رَهاًی ضًَذ‪ ،‬تش ایی اساس اگش ًساًری ًرِ دس‬ ‫غق ّستٌذ اص سا ‪ ۰9‬تِ تؼذ اصدٍا ًشدُ تاضٌذ‪ ،‬هطوَ هاًَى جذیذ هی ضرًَرذ ٍ‬ ‫اگش راسیخ اصدٍا ضاى هثل اص ‪۰۳۰9‬تاضذ‪ ،‬هطوَ هاًَى هثلی خَاٌّذ ضذ‪.‬‬ ‫داًطوٌذی‪ ،‬ضوی راً ذ تش ایٌٌِ ًسثت رسْ ال هشؼالحسٌِ تِ هٌاتغ هشؼالحرسرٌرِ‬ ‫پس اص ًسش سپشدُ هاًًَی دس پایاى تْوی هاُ ‪ ۰۳۰۰‬ت ص اص ‪ ۰۰۹‬دسغذ ضرذُ اسرت‪،‬‬ ‫گلت‪ :‬تش ایی اساس‪ ،‬تاًیّا ػالٍُ تش هٌاتغ پساًذاص هشؼالحسٌِ‪ ،‬تخطی اص هرٌراترغ‬ ‫جاسیضاى سا ً ض تاتت رٌال ق رسْ ال هشؼالحسٌِ پشداخت ًشدُ اًذ‪.‬‬ ‫لَلِ گزاسی هس ش اب‪ ،‬گاص ٍ ًاتل‪ ،‬رْ ِ ٍ رَل ذ ٍ رَصیغ هػرالرح ترترٌری‪،‬‬ ‫کَالدی ٍ پل وشی‪ ،‬کؼال تْای هخاتشاری ه ًاتل ًطی‪ً ،‬اکَگزاسی‪ً ،‬گْذاسی‬ ‫ضثٌِ َّایی د ‪ ،‬اخز ًوایٌذگی ٍ ایجاد ضؼه دس سشاسش ًطَس ‪ ،‬گطرایرص‬ ‫اػتثاسا ٍ ‪ً LC‬ضد تاًٌْا‪ ،‬اخز ٍام ٍ رسْ ال اسصی ٍ سیالی اص تاًٌرْرا ٍ‬ ‫هَسسا هالی ٍ اػتثاسی‪ ،‬ثثت سلاسش ‪ ،‬رشخ ع ًاال ٍ رشخر رع ًراسی‪،‬‬ ‫اًؼواد هشاسداد تا اضخاظ حو وی ٍ حوَهی ‪ ،‬ضشًت دس هٌاهػا ٍ هرضایرذُ‬ ‫ّای دٍلتی ٍ ؿ ش دٍلتی‪ٍ ،‬اسدا ٍ غادسا ًاالّای هرجراص تراصسگراًری‪.‬‬ ‫دسغَس لضٍم پس اص اخز هجَصّای الصم اص هشاجغ ریشتظ هذ کؼال رت ‪:‬‬ ‫اص راسیخ ثثت تِ هذ ًاهحذٍد هشًض اغلی ‪ :‬استاى ارسترایرجراى ضرشهری ‪،‬‬ ‫ضْشستاى ه اًِ ‪ ،‬تخرص هرشًرضی ‪ ،‬ضرْرش هر راًرِ‪ ،‬هرحلرِ سرشاسر راب ‪،‬‬ ‫ضْ ذغلشاتارسی ‪ًَ ،‬چِ احساًی ‪ ،‬تی تست هتْشاهید ‪ ،‬پالى ‪ ، ۰۰‬عرثرورِ‬ ‫ّوٌق ًذپستی ‪ ۰۳۰۳99۳1۳۳‬سشهایِ ضخػ ت حوَهی ػثراس اسرت اص‬ ‫هثلؾ ‪ ۰۹0۹۹۹0۹۹۹‬سیا ًوذی هٌوسن تِ ‪ ۰۹۹‬سْن ‪ 1۹۹۹۹‬سیالی رؼرذاد ‪۰۹۹‬‬ ‫سْن اى تا ًام ػادی هثلؾ ‪ ۳۰۹۹۹۹۹‬سیا رَسظ هَسس ی عی گَاّی تاًٌری‬ ‫ضواسُ ‪ 0۹۹9۰۰۹۳9۰۳‬هَس ‪ً ۰0۹۹9۹۰9۰1‬ضد تاًی رَسؼِ رؼاٍى ضؼثِ ه اًرِ‬ ‫هشًضی تا ًذ ‪ ۰۰۹۳‬پشداخت گشدیذُ است ٍالثاهی دس رؼْذ غاحثاى سرْرام‬ ‫هی تاضذ اػضا ّ رت هذیشُ خاًن کشضرترِ ضر رشیری صادُ ترِ ضروراسُ هرلری‬ ‫‪ ٍ ۰۰1۹۹۰1۰۰۳‬تِ سوت ػضَ اغلی ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا ٍ تِ سوت‬ ‫ًایه سئ س ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا اهای سضا خالوی تِ ضروراسُ هرلری‬ ‫‪ ٍ ۰۰۳19۰۰۹۰1‬تِ سوت ػضَ اغلی ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا ٍ تِ سوت‬ ‫هذیشػاهل تِ هذ ‪ 1‬سا اهای ًاٍُ خالوی تِ ضواسُ هلی ‪ٍ ۰۰۳۳۰۶۰0۳۰‬‬ ‫تِ سوت ػضَ اغلی ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا ٍ تِ سوت سئ رس ّر رررت‬ ‫هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا‬ ‫داسًذگاى حن اهضا ‪ً :‬ل ِ اٍسام ٍ اسٌاد تْاداس ٍ رؼْذاٍس ضشًت اص هرثر رل‬ ‫چی‪ ،‬سلتِ‪ ،‬تشا ‪ ،‬هشاسدادّا ‪ ،‬ػوَد اسالهی ‪ ،‬اٍسام ػرادی ٍ ًراهرِ ّرای‬ ‫اداسی تا اهضاء هٌلشد هذیش ػاهل ه سضا خالوی تِ ًذهرلری ‪ ۰۰۳19۰۰۹۰1‬د‬ ‫ّوشاُ تا هْش ضشًت داسای اػتثاس هی تاضذ‬ ‫اخت اسا هذیش ػاهل ‪ :‬عثن اساسٌاهِ تاصسساى خاًن کاعوِ هٌػَسی تِ ضوراسُ‬ ‫هلی ‪ ۰۰۳1۰۰1۰۰۰‬تِ سوت تاصسس اغلی تِ هذ ‪ ۰‬سا خاًن ظشیلِ ًجلری‬ ‫تِ ضواسُ هلی ‪ ۰۰۳1۰0۰۰1۰‬تِ سوت تاصسس ػلی الثذ ترِ هرذ ‪ ۰‬سرا‬ ‫سٍصًاهِ ًث ش االًتطاس اسى جْت دس اگْی ّای ضشًت رؼ ری گرشدیرذ‪.‬‬ ‫ثثت هَضَع کؼال ت هزًَس تِ هٌضلِ اخز ٍ غذٍس پشٍاًِ کؼال ت ًوی تاضذ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه‬ ‫هشًض اغلی ‪ :‬استاى ارستایجاى ضشهی ‪ ،‬ضْشستاى ه اًِ ‪ ،‬ترخرص هرشًرضی ‪،‬‬ ‫دّستاى هاکالًٌَُ ؿشتی ‪ ،‬اتادی ضْشى غٌؼتی رَسؼِ ػوشاى‪ ،‬هحلِ ًذاسد ‪،‬‬ ‫ًَچِ هٍسٍدی ضْشى غٌؼتید ‪ ،‬خ اتاى هاغلید ‪ ،‬پالى ‪ ، ۹‬م ‪، 1 ٍ9 ٍ۶‬‬ ‫عثوِ ّوٌق ًذپستی ‪۰۳۳۳۰۳۰۰۰0‬‬ ‫سشهایِ ضخػ ت حوَهی ػثاس است اص هثلؾ ‪ ۰۹۹0۹۹۹0۹۹۹‬سیرا ًرورذی‬ ‫هٌوسن تِ ‪ ۰۹۹۹‬سْن ‪ ۰۹۹۹۹۹‬سیالی رؼذاد ‪ ۰۹۹۹‬سْن اى تا ًام ػادی هرثرلرؾ‬ ‫‪ ۳۰۹۹۹۹۹۹‬سیا رَسظ هَسس ی عی گَاّی تاًٌی ضروراسُ ‪0۹۹9۰۰۹۳9۰‬‬ ‫هَس ‪ً ۰0۹۹9۹۰9۰۰‬ضد تاًی رَسؼِ رؼاٍى ضؼثِ ه اًِ هشًضی تا ًرذ ‪۰۰۹۳‬‬ ‫پشداخت گشدیذُ است ٍالثاهی دس رؼْذ غاحثاى سْام هی تاضذ اػضا ّ رررت‬ ‫هذیشُ خاًن صّشا هشُ داؿی تِ ضواسُ هلی ‪ ٍ ۰۰1۹۹۰919۰‬تِ سرورت ػضرَ‬ ‫اغلی ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا اهای سضا حوَیشدی صادُ تِ ضواسُ هرلری‬ ‫‪ ٍ ۰۰1۹۰۹0۰۶۰‬تِ سوت ػضَ اغلی ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا ٍ تِ سوت‬ ‫هذیشػاهل تِ هذ ‪ 1‬سا اهای اسه ی ػثذی هشُ عَسهی ترِ ضروراسُ هرلری‬ ‫‪ ٍ ۰۰1۹1۰۹۰11‬تِ سوت ػضَ اغلی ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا ٍ تِ سوت‬ ‫سئ س ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا خاًن صّشا اسٌٌرذسی ترِ ضروراسُ هرلری‬ ‫‪ ٍ ۰۰1۹0۰19۰۰‬تِ سوت ػضَ اغلی ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا ٍ تِ سوت‬ ‫ًایه سئ س ّ رت هذیشُ تِ هذ ‪ 1‬سا‬ ‫داسًذگاى حن اهضا ‪ً :‬ل ِ اٍسام ٍ اسٌاد تْاداس ٍ رؼْذاٍس ضشًت اص هرثر رل‬ ‫چی‪ ،‬سلتِ‪ ،‬تشا ‪ ،‬هشاسدادّا ‪ ،‬ػوَد اسالهی تا اهضای هطتشى هذیش ػراهرل‬ ‫ه سضا حوَیشدی صادُ تِ ًذهلی ‪ ۰۰1۹۰۹0۰۶۰‬د ٍ سئ رس ّر رررت هرذیرشُ‬ ‫ه اسه ی ػثذی هشُ عَسهی تِ ًذهلی ‪ ۰۰1۹1۰۹۰11‬د ّوشاُ تا هْش ضرشًرت‬ ‫داسای اػتثاس خَاّذ تَد اٍسام ػادی ٍ ًاهِ ّای اداسی تا اهضای هٌلشد هذیش‬ ‫ػاهل ه سضا حوَیشدی صادُ تِ ًذهلی ‪ ۰۰1۹۰۹0۰۶۰‬د یا سئ س ّ رت هذیشُ‬ ‫ه اسه ی ػثذی هشُ عَسهی تِ ًذهلی ‪ ۰۰1۹1۰۹۰11‬د ّوشاُ تا هْش ضرشًرت‬ ‫هؼتثشخَاّذ تَد‪.‬‬ ‫اخت اسا هذیش ػاهل ‪ :‬عثن اساسٌاهِ تاصسساى خاًن ًسشیی غوذپَس تِ ضواسُ‬ ‫هلی ‪ ۰۰۳۹۰999۰۰‬تِ سوت تاصسس اغلی تِ هذ ‪ ۰‬سا خاًن عاٍس سستن‬ ‫صادُ تِ ضواسُ هلی ‪ ۰۰۳۳۹۳۶91۰‬تِ سوت تاصسس ػلی الثذ تِ هذ ‪ ۰‬سا‬ ‫سٍصًاهِ ًث ش االًتطاس اسى جْت دس اگْی ّای ضشًت رؼ ری گرشدیرذ‪.‬‬ ‫ثثت هَضَع کؼال ت هزًَس تِ هٌضلِ اخز ٍ غذٍس پشٍاًِ کؼال ت ًوی تاضذ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبمس‪24301605 9‬‬ ‫تلگرام(‪ -18241025618 9)Telegram‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًشبًی ‪ - 9‬تبریس خیبببى ازادی ‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫چبپخبًِ‪ 9‬شبخِ سبس(قن)‬ ‫* پنجشنبه ‪ 62‬اردیبهشت ‪ 2 * 6011‬می ‪ 02 *0106‬رمضان ‪ *6000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 1066 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫رًنیٌگ جذیذ مبراتِمبّبی الوپینی جْبى؛ چْبر ًوبیٌذُ ایراى در صذر‬ ‫دست شیرجِ رٍّبی ایراى بِ الوپیل ًرسیذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬جتثی ‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬حٕیذ وشیٕی دس س‪ٚ‬ص پ‪ٙ‬دجدٓ‬ ‫ٔؼاتمات جاْ ج‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬سلات ‪ٞ‬ای ا٘تخاتی إِپیه تدا پدشؽ دس‬ ‫ٔشحّ‪ٔ ٝ‬مذٔاتی تخت‪ ٝ‬ػ‪ٔ ٝ‬تش ت‪ ٝ‬واس خ‪ٛ‬د پایاٖ داد٘ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص فذساػی‪ ٖٛ‬ؿ‪ٙ‬ا‪ ،‬ؿیشج‪ٚ ٚ ٝ‬اتشپّ‪ٔ ،ٛ‬ؼاتمات جاْ ج‪ٟ‬دا٘دی‬ ‫‪ ٚ‬سلات ‪ٞ‬ای ا٘تخاتی إِپیه ؿیشج‪ 11 ٝ‬اِی ‪ 17‬اسدیث‪ٟ‬ـ ػداَ‬ ‫‪ 1400‬ت‪ٔ ٝ‬یضتا٘ی ؿ‪ٟ‬ش ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬تشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔجتثی ‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬حٕیذ وشیٕی دس پ‪ٙ‬جٕیٗ س‪ٚ‬ص اص ایٗ ٔؼاتمدات‬ ‫أش‪ٚ‬ص(چ‪ٟ‬اسؿ‪ٙ‬ث‪ )ٝ‬تا پشؽ اص تخت‪ ٝ‬ػ‪ٔ ٝ‬تش تا حدشیدفداٖ خد‪ٛ‬د تد‪ٝ‬‬ ‫سلات پشداخت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تشتیه ‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬س تا وؼه ‪ 302٫35‬أتیاص دس‬ ‫سد‪ ٚ 46 ٜ‬وشیٕی ٘یض تا ‪ 266٫05‬أتیاص دس سد‪ 52 ٜ‬د‪ٚ‬س ٔمذٔداتدی‬ ‫ت‪ ٝ‬واس خ‪ٛ‬د پایاٖ داد٘ذ‪.‬‬ ‫اػأی ؿیشج‪ ٝ‬س‪ٞ ٚ‬ای اػضأی ت‪ٔ ٝ‬ؼاتمات جاْ ج‪ٟ‬ا٘ی ؿیشجد‪ٚ ٝ‬‬ ‫ا٘تخاتی إِپیه – ت‪ٛ‬وی‪:ٛ‬‬ ‫* ٔجتثی ‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬س‬ ‫* حٕیذ وشیٕی‬ ‫* ٔ ٕذسضا ؿى‪ٔ( َٛ‬شتی)‬ ‫* ؿ‪ٟٙ‬اْ ٘ظشپ‪ٛ‬س (ٔشتی)‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬فذساػی‪ ٖٛ‬ج‪ٟ‬ا٘ی واسات‪ ٝ‬جذیذتشیٗ س٘ىدید‪ٙ‬دً‬ ‫إِپیىی ‪ٚ‬سصؿىاساٖ ایٗ سؿت‪ ٝ‬سا اػمْ وشد و‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اس ٘دٕداید‪ٙ‬دذ‪ٜ‬‬ ‫سبعت دیذارّبی تین هلی فَتببل ایراى اعالم شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬ػاػ دیذاس‪ٞ‬ای تالی ٔا٘ذ‪ ٜ‬تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تثاَ ایدشاٖ‬ ‫دس ٔشحّ‪ٔ ٝ‬مذٔاتی جاْج‪ٟ‬ا٘ی ‪ 2022‬اػمْ ؿذ‪.‬‬ ‫و‪ٙ‬فذساػی‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬تثاَ اػیا‪ ،‬ػاػ تشٌضاسی دیذاس‪ٞ‬دای ٌدش‪ ٜٚ‬ػد‪ْٛ‬‬ ‫ٔشحّ‪ٔ ٝ‬مذٔاتی سا اػمْ وشد‪ .‬تاصی‪ٞ‬ای تالی ٔا٘دذ‪ ٜ‬ایدٗ ٌدش‪ ٜٚ‬تد‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست ٔتٕشوض دس ت شیٗ تشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫ایشاٖ ‪ًٙٞ -‬و‪ ،ًٙ‬ػاػ ‪ٚ / 19‬سصؿٍا‪ ٜ‬إِ شق‬ ‫ت شیٗ – وأث‪ٛ‬ج ‪ /‬ػاػ ‪21‬‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫ػشاق – وأث‪ٛ‬ج ‪ /‬ػاػ ‪19‬‬ ‫ایشاٖ ‪ -‬ت شیٗ‪ ،‬ػاػ ‪ٚ / 21‬سصؿٍا‪ّٔ ٜ‬ی ت شیٗ‬ ‫‪ 21‬خشداد‬ ‫وأث‪ٛ‬ج ‪ -‬ایشاٖ ػاػ ‪ٚ / 19‬سصؿٍا‪ ٜ‬خّیف‪ ٝ‬اػپ‪ٛ‬ست ػیتی‬ ‫‪ًٙٞ‬و‪ – ًٙ‬ػشاق ‪ /‬ػاػ ‪21‬‬ ‫‪ ۵۲‬خرداد‬ ‫ت شیٗ ‪ًٙٞ -‬و‪ / ًٙ‬ػاػ ‪21‬‬ ‫ایشاٖ ‪ -‬ػشاق‪ ،‬ػاػ ‪ٚ / 21‬سصؿٍا‪ ٜ‬خّیف‪ ٝ‬اػپ‪ٛ‬ست ػیتی‬ ‫دس ایٗ ٌش‪ ٓٞ ٜٚ‬او‪ ٖٛٙ‬ػشاق تا پ‪ٙ‬ج تاصی ‪ 11 ٚ‬أتدیداص کدذس٘ـدیدٗ‬ ‫حضَر ‪ 1‬داٍر مشتی ایراى در پینبرّبی گسیٌشی الوپیل‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ 2 -‬دا‪ٚ‬س إِپیدىدی (دسجد‪ٝ‬‬ ‫‪ ) 1 S‬وـتی وـ‪ٛ‬سٔاٖ تدشای لضدا‪ٚ‬ت دس‬ ‫سلات ‪ٞ‬ای ٌضی‪ٙ‬ـی إِپیه سا‪ٞ‬دی وـد‪ٛ‬س‬ ‫تّغاسػتاٖ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫سلات ‪ٞ‬ای ٌضی‪ٙ‬ـی إِدپدیده دس ػدغدا‬ ‫ج‪ٟ‬ا٘ی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ای ‪ 16‬تا ‪ 19‬اسدیث‪ٟ‬ـ ٔا‪ ٜ‬دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ک‪ٛ‬فی‪ ٝ‬تّغاسػتاٖ تشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔ ٕذ ٔلمییپ‪ٛ‬س ‪٘ ٚ‬یٕا کادلدی د‪ ٚ‬دا‪ٚ‬س‬ ‫إِپیىی وـ‪ٛ‬سٔاٖ تدشای حضد‪ٛ‬س دس ایدٗ‬ ‫ٔؼاتمات س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬داسؿد‪ٙ‬دثد‪ ٝ‬سا‪ٞ‬دی وـد‪ٛ‬س‬ ‫تّغاسػتاٖ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘اکش ػّیضاد‪ ٜ‬فشٍ٘یواس ‪ٚ‬صٖ ‪ 87‬ویّ‪ٌٛ‬شْ وـ‪ٛ‬سٔاٖ ٘یض تشای وؼه ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬صٖ دس پیىاس‪ٞ‬ای‬ ‫ٌضی‪ٙ‬ـی إِپیه ؿشو خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫ٔ یظ ت‪ٔٛ‬ی س‪ٚ‬ػتا تا تشخ‪ٛ‬سداسی اص ‪ٛٞ‬ای پان‪ ،‬ػغش خان ص٘دذ‪ٜ‬‬ ‫ک شا یا ػثضی‪ٍٙ‬ی ٘ـاطتخؾ دؿ ‪ٔ ٚ‬شتغ ‪ ٚ‬ج‪ٍٙ‬دُ‪ ،‬صلَ س‪ٚ‬اٖ‬ ‫ج‪ٛ‬ی‪ٟ‬ای اب ‪ٛ٘ ٚ‬ای پش٘ذٌاٖ داؿت‪ٞٝ‬ای اسصؿٕ‪ٙ‬ذ‪ ،‬جزاب ‪ٔ ٚ‬فدش‬ ‫الأتٍا‪ٟٞ‬ای ت‪ٍٔٛ‬شدی اػ و‪ ٝ‬تیؿه دس ٌدیدش ‪ ٚ‬داس تد دشاٖ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا‪ٌ ،‬شیضٌا‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬اػه تشای س‪ٚ‬اٖ س٘جذیذ‪ ٜ‬اص اضدغدشاب ایدٗ‬ ‫تیٕاسی ‪ٌٕٝٞ‬یش اػ ‪.‬‬ ‫دس و‪ٙ‬اس تاویذ تش ضش‪ٚ‬ست سػای پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬دذاؿدتدی ‪ ٚ‬ایدٗ‬ ‫اخغاس جذی و‪ٚ ٝ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ دس تیٗ ٔا ص٘ذٌی ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔتشکذ و‪ٛ‬چىتشیٗ ػ‪ُٟ‬اٍ٘اسی ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬دذاٖ اػد تدا ‪ٞ‬دٕدچد‪ٙ‬داٖ‬ ‫اتوبم هرهت جذارُ ٍ سبهبًذّی ببزار‬ ‫پٌبِفرٍشبى هجوَعِ ببزار جْبًی تبریس‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ذیشپایٍا‪ ٜ‬ج‪ٟ‬ا٘ی تاصاس تثشیض اص اتٕاْ ٔشٔ جذاس‪ ٚ ٜ‬ػدأدا٘دذ‪ٞ‬دی‬ ‫تاصاس پ‪ٙ‬ث‪ٝ‬فش‪ٚ‬ؿاٖ خثش داد‪.‬ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬دی اداس‪ ٜ‬ودُ ٔدیدشاث فدش‪ٞ‬د‪ٙ‬دٍدی‪،‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ایغدػتی ارستایجاٖؿشلی‪ ،‬حؼیٗ اػٕؼیّی ػ‪ٍٙ‬شی ضٕٗ اػمْ ایدٗ‬ ‫خثش ٌف ‪ :‬لصٔ‪ ٝ‬ت مک ا‪ٞ‬ذاف حفاظتی ‪ ٚ‬کیا٘تی اص تاصاس ج‪ٟ‬ا٘ی تثدشیدض‪ٔ ،‬ـداسود‬ ‫جٕؼی دس ایٗ أش ٔ‪ ٟٓ‬اػ و‪ٔ ٝ‬شٔ ‪ ٚ‬ػأا٘ذ‪ٞ‬ی تاصاس پ‪ٙ‬ث‪ٝ‬فش‪ٚ‬ؿاٖ ٔجٕد‪ٛ‬ػد‪ ٝ‬تداصاس‬ ‫تثشیض ٔلذاق تاسص ٔـاسو ٔشدٔی ‪ ٚ‬ػاصٔا٘ی اػ ‪.‬‬ ‫ٔذیشپایٍا‪ ٜ‬ج‪ٟ‬ا٘ی تاصاس دس ادأ‪ ٝ‬اص اتٕاْ ٔشٔ جذاس‪ ٚ ٜ‬ػأا٘ذ‪ٞ‬ی تاصاس پ‪ٙ‬ث‪ٝ‬فدش‪ٚ‬ؿداٖ‬ ‫خثش داد ‪ٌ ٚ‬ف ‪ :‬ت‪ ٝ‬د٘ثاَ ٔشٔ ٔغاص‪ ٜ‬ای ت‪ٔ ٝ‬ؼاح ‪ٔ 250‬تشٔشتغ ت‪ٛ‬ػدظ ٔداِده ‪ٚ‬‬ ‫اػٕاَ تٕأی ض‪ٛ‬اتظ ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی دس ٔشاحُ ٔشٔ ‪ ،‬اتلاَ فاضمب ایٗ تداصاس تد‪ٝ‬‬ ‫٘ظاست ایٗ اداس‪ٜ‬ودُ‪،‬‬ ‫فاضمب ؿ‪ٟ‬شی‪ ،‬وف ػاصی تا ٔـاسو ؿ‪ٟ‬شداسی تثشیض ت‬ ‫ٔشاحُ ػأا٘ذ‪ٞ‬ی تاصاس پ‪ٙ‬ث‪ٝ‬فش‪ٚ‬ؿاٖ پغ اص یه ٔا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اتٕاْ سػیذ‪.‬‬ ‫اػٕؼیّی ػ‪ٍٙ‬شی ت‪ٔ ٝ‬شاحُ ٔشٔتی ا٘جاْ ٌشفت‪ ٝ‬دس ٔدغداص‪ ٜ‬تدضسی ‪ٚ‬الدغ دس تداصاس‬ ‫پ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ؿاٖ اؿاس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬ف ‪ :‬دس ػّٕیات ٔشٔ ایٗ ٔدغداص‪ ٜ‬تدضسی ‪ ٚ‬تداسیدخدی‬ ‫ٔشاحّی ٘ظیش لی‪ ٝ‬تشداسی ػیٕا٘ی‪ ،‬اجشای ٕ٘ای ػ‪ٙ‬تی ‪ ٍٖٕٛٞ‬تا تاف تداصاس ‪٘ ٚ‬لده‬ ‫دسب ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬جش‪ٜٞ‬ای چ‪ٛ‬تی عثک ض‪ٛ‬اتظ ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی اػتاٖ ا٘جاْ ٌشفت‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫اػ ‪ ٚ‬ت شیٗ تا پ‪ٙ‬ج تاصی ‪ 9 ٚ‬أتیاص دس ستث‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬لشاس داسد‪.‬‬ ‫ایشاٖ ٘یض تا چ‪ٟ‬اس تاصی ‪ 6 ٚ‬أتیاص دس جایٍا‪ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬اػ ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬دختش سواتضٖ ایدشاٖ دس‬ ‫ٔؼاتمات تیٗ إِّّی و‪ٞٛ‬ؼتاٖ ػ‪ٛ‬ئیغ دس‬ ‫سد‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جا‪ ٚ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬لدشاس ٌدشفد ‪.‬فدشا٘ده‬ ‫پشت‪ٛ‬ارس تا٘‪ٛ‬ی سواتضٖ و‪ٞٛ‬ؼتاٖ ت‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پدا‬ ‫سفت‪ ٝ‬اػ تا دس ٔؼاتمات ٔختّفی ؿشو‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬ا‪ِٚ‬یٗ سلات ا‪ ٚ‬واج ودمع یده‬ ‫تیٗ إِّّی ػ‪ٛ‬ئیغ ت‪ٛ‬د و‪٘ ٝ‬فشات ٔدغدش‬ ‫ج‪ٟ‬اٖ ‪ ٓٞ‬دس ایٗ ٔؼاتمات حض‪ٛ‬س داؿت‪ٙ‬دذ‬ ‫‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬ای پشت‪ ٛ‬ارس دس ایٗ ٔؼاتمات دس سد‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جا‪ ٚ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬لشاس ٌشف ‪.‬دس وُ ‪٘ 70‬فش دس ِیؼد‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬ؼاتمات ت‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬اص ایٗ تؼذاد ‪ٞ‬ف ٘فش دس خظ اػتاست لشاس ٍ٘شفت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬داس ٘دفدش ٘دیدض‬ ‫ٔؼاتم‪ ٝ‬سا ت‪ ٝ‬پایاٖ ٘شػا٘ذ٘ذ‪٘ .‬تیج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؿش صیش اػ ‪٘ٛٔ-1:‬ا ٔیتش‪ٚ‬اِ‪ٙ‬ش اص اتشیؾ ‪-2‬وی و‪ٛ‬ست‪ٙ‬دی‬ ‫اص أشیىا‪-3‬پائ‪ِٛ‬ی‪ ٝٙ‬فشا٘ذ اص فشا٘ؼ‪-53 ٝ‬فشا٘ه پشت‪ٛ‬ارس اص ایشاٖ* سلات تؼذی پدشتد‪ٛ‬ارس وداج‬ ‫ج‪ٟ‬ا٘ی إِاٖ اػ و‪ 19 ٝ‬اسدیث‪ٟ‬ـ تشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫بَهگردی؛ راّنبری برای بْرُبرداری‬ ‫از گردشگری در دٍراى مرًٍب‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ػفش ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬دیٍش اتؼاد ص٘ذٌی اص أدذ ‪ ٚ‬ؿدذ‪ٞ‬دای‬ ‫ٔؼٕ‪ َٛ‬س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬تا وؼه ‪ ٚ‬واس ‪ ٚ‬دیٍش فؼاِیت‪ٟ‬ای اجتٕداػدی تد د‬ ‫تاثیش ؿذیذ ت شاٖ وش‪٘ٚ‬ا ‪ ٚ‬ضش‪ٚ‬ست اػٕاَ ٔ ذ‪ٚ‬دیت‪ٟ‬دای اٖ لدشاس‬ ‫ٌشفت‪ ٝ‬أا عثغ عثیؼ د‪ٚ‬ػ ‪ ٚ‬اسأؾعّه ا٘ؼاٖ دس پی سا‪ٞ‬ىداسی‬ ‫تشای پاػخٍ‪ٛ‬یی ت‪ ٝ‬ایٗ ٘یاص س‪ٚ‬حی تا حفظ ػدمٔد جؼدٕدی دس‬ ‫ٔ یظ صیؼ اػ ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػذ دس ایٗ ؿشایظ خاف ‪ ٔ ٚ‬ذ‪ٚ‬دو‪ٙٙ‬ذ‪ ،ٜ‬ت‪ٟ‬ش‪ٌٜ‬یدشی اص‬ ‫أىا٘ات الأتٍا‪ٟٞ‬ای ت‪ٍٔٛ‬شدی ‪ ٚ‬عثیؼ پیشأ‪ ٖٛ‬ا٘‪ٟ‬ا تد‪ ٝ‬ػد‪ٙ‬د‪ٛ‬اٖ‬ ‫ظشفیتی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د اِثت‪ ٝ‬تا ؿشط پزیشؽ افشاد ٔؼذ‪ٚ‬د ‪ ٚ‬فدمدظ دس حدذ‬ ‫اػضای ٘ضدیه خا٘‪ٛ‬اد‪ ٚ ٜ‬سػای ‪ٕٝٞ‬جا٘ث‪ ٝ‬سفتاس‪ٞ‬دای تد‪ٟ‬دذاؿدتدی‬ ‫پیـٍیشا٘‪ٌ ،ٝ‬ضی‪ ٝٙ‬ای ٔغّ‪ٛ‬ب تدشای تدشٔدیدٓ خؼدتدٍدی س‪ٚ‬حدی ‪ٚ‬‬ ‫سا‪ٞ‬ىاسی ٔ‪ٙ‬اػه تشای وا‪ٞ‬ؾ فـاس ػلثدی ٘داؿدی اص ‪ٚ‬ضدؼدید‬ ‫ت ٕیّی و‪٘ٛٙ‬ی اػ ‪.‬‬ ‫گل هْبجن ترامتَر‬ ‫ًبهسد بْتریی گل لیگ قْرهبًبى اسیب‬ ‫دختر رمببسى ایراى در هسببقبت سَئیس پٌجبُ ٍ سَم شذ‬ ‫گسارش‬ ‫ایشاٖ کذس٘ـیٗ ا‪ٚ‬ساٖ خ‪ٛ‬د ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تا پایاٖ یافتٗ ٔؼاتمات واسات‪ٚ ٝ‬اٖ ِیؼث‪ ،ٖٛ‬فدذساػدید‪ ٖٛ‬جد‪ٟ‬دا٘دی‬ ‫تاص‪ ٜ‬تشیٗ س٘ىی‪ ًٙ‬ا‪ٚ‬صاٖ إِپیىی سا اػمْ وشد و‪ ٝ‬تش اػداع اٖ‬ ‫چ‪ٟ‬اس واسات‪ ٝ‬وای دس کذس ا‪ٚ‬صاٖ خ‪ٛ‬د ایؼتاد‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬اس ػ‪ٕٟ‬دید‪ٝ‬‬ ‫إِپیه ٘یض لغؼی اػ ‪.‬‬ ‫٘ىت‪ ٟٓٔ ٝ‬دس س٘ىی‪ ًٙ‬اػمْ ؿذ‪ ،ٜ‬لشاس ٌشفتٗ ٘اْ چ‪ٟ‬داس وداساتد‪ٝ‬‬ ‫وای ایشا٘ی دس کذس س٘ىی‪ ًٙ‬ج‪ٟ‬ا٘ی ا‪ٚ‬صاٖ خ‪ٛ‬د اػ ‪ .‬حدٕدیدذ‪ٜ‬‬ ‫ػثاػؼّی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ،+68‬ت‪ ٕٟٗ‬ػؼٍشی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ، -75‬رتدیدا ا‬ ‫پ‪ٛ‬سؿیه دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ٚ -84‬ػجاد ٌ‪ٙ‬ج صاد‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬صٖ ‪٘ +84‬دفدشات‬ ‫تشتش ا‪ٚ‬صاٖ ج‪ٟ‬ا٘ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اخشیٗ س٘ىی‪ ًٙ‬واسات‪ٝ‬وا‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬ایٗ ؿش اػ ‪:‬‬ ‫دس واتای ا٘فشادی ص٘اٖ‪« ،‬فاعٕ‪ ٝ‬کادلی »اص ایشاٖ تا ‪ 2265‬أتیداص‬ ‫دس سد‪ 12 ٜ‬ایؼتاد ‪ٟٔ ٚ‬ؼا افؼا٘‪ ٝ‬دیٍش ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ ٘دیدض تدا ‪592‬‬ ‫أتیاص دس سد‪ 61 ٜ‬لشاس داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬یشاٍ٘شی و‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬ش فشد ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ تذ‪ ٖٚ‬حض‪ٛ‬س دس ٔىا٘‪ٟ‬ای ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫تا پ‪ٙ‬ا‪ ٜ‬تشدٖ ت‪ ٝ‬عثیؼ اٖ ‪ ٓٞ‬دس ؿشایغی و‪ ٝ‬ػدفدش تد‪ ٝ‬ؿد‪ٟ‬دش‪ٞ‬دا ‪ٚ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای دیٍش چ‪ٙ‬ذاٖ جارت‪ٝ‬ای ت‪ ٝ‬دِیُ ؿی‪ٛ‬ع ایٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ٘دذاسد‪،‬‬ ‫س‪ ٚ‬خ‪ٛ‬د سا کیمُ د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬تخؾ صیادی اص اػدتدشػد‪ٟ‬دا‪ ،‬فـداس‪ٞ‬دای‬ ‫س‪ٚ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ر‪ٙٞ‬ی خ‪ٛ‬د سا تا س‪ ٚ‬اساْ عثیؼ ت‪ ٝ‬تدثدادَ ٌدزاسد ‪ ٚ‬تدا‬ ‫ػثىثاِی ت‪ ٝ‬ص٘ذٌی تاص ٌشدد‪.‬عثیؼ ٌشدی ‪ ٚ‬اػتفاد‪ ٜ‬اص ظدشفدید‬ ‫الأتٍا‪ٜٞ‬ای ت‪ٍٔٛ‬شدی ٔ‪ٙ‬اػهتشیٗ سا‪ ٜ‬تشای حفظ ص٘جیش‪ ٜ‬استدثداط‬ ‫ٔیاٖ ا٘ؼاٖ ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ؼ ٌشدؿٍشی تا سػای پش‪ٚ‬تىّ‪ٟ‬دای تد‪ٟ‬دذاؿدتدی‬ ‫اػ تا صٔا٘ی و‪ ٝ‬ؿا‪ٞ‬ذ ٔذیشی وأُ ؿشایظ فؼّی ‪ ٚ‬اص تیٗ سفدتدٗ‬ ‫تیٕاسی و‪ٚٛ‬یذ ‪ٌ ٚ19‬زس اص ا‪ٚ‬ضاع و‪٘ٛٙ‬ی تاؿیٓ‪.‬‬ ‫شیرینی میزبانی سنتی‬ ‫ؿیشی‪ٙ‬ی ٔیضتا٘ی ػ‪ٙ‬تی دس خا٘‪ٞٝ‬ای لذیٕی‪ ،‬ػفش‪ٜٞ‬ایی تدا ذدزا‪ٞ‬دای‬ ‫ػ‪ٙ‬تی ‪ ٚ‬ت‪ٔٛ‬ی‪ ٔ ،‬یظ اساْ ‪ ٚ‬أٗ‪ ،‬اػثاب ‪ِٛ ٚ‬اصْ ػاد‪ ٚ ٜ‬تی الیدؾ‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬د‪ٚ‬س اص تـشیفات‪ ،‬تـه‪ٞ‬ای پ‪ٙ‬ث‪ٝ‬ای ‪ ِ ٚ‬اف ‪ٞ‬دای ٌدّدذ‪ٚ‬صی‬ ‫ؿذ‪ ٕٝٞ ٜ‬اٖ چیضی اػ و‪ ٝ‬دس الأتٍا‪ٞ ٜ‬ای تد‪ٔٛ‬دٍدشدی فدشا‪ٞ‬دٓ‬ ‫اػ ‪.‬چ‪ٙ‬ذػاِی اػ و‪ ٝ‬ایجاد‪ ،‬سا‪ٜ‬ا٘ذاصی ‪ٔ ٚ‬یضتا٘ی الأتٍدا‪ٞ‬د‪ٟ‬دای‬ ‫ت‪ٍٔٛ‬شدی سایج ؿذ‪ ٚ ٜ‬ػم‪ ٜٚ‬تش اػتمثاَ ‪ ٚ‬تد‪ٛ‬جد‪ٌ ٝ‬دشدؿدٍدشاٖ اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی د‪ٚ ٚ ِٚ‬صاست ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ایغ دػتدی‬ ‫٘یض ٔ‪ٛ‬سد حٕای لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫خا٘‪ٞٝ‬ای لذیٕی و‪ ٝ‬دس اساْ تشیٗ ‪ ٚ‬صیثاتشیٗ س‪ٚ‬ػتا‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬د٘ج تدشیدٗ‬ ‫ٔىاٖ ‪ٞ‬ای عثیؼی ٔیضتاٖ ٌشدؿٍشاٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬جارت‪ٛٔ ٝ‬سد ػمل‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا‬ ‫هرهت اضطراری پشت ببم عوبرت پیراببد ایلخچی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ؼا‪ٔ ٖٚ‬یشاثفش‪ٍٙٞ‬ی ارستایجاٖؿشلی اص ٔشٔ اضغشاسی پـ تداْ‬ ‫ػٕاست پیشاتاد ایّخچی خثش داد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ٜ‬وُ ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿدٍدشی ‪ ٚ‬کد‪ٙ‬دایدغ دػدتدی‬ ‫ارستایجاٖؿشلی‪ ،‬ػّیشضا ل‪ٛ‬چی ضٕٗ اػمْ ایٗ خثش ٌف ‪ :‬ػٕاست پیشاتاد دس تخؾ‬ ‫ایّخچی ؿ‪ٟ‬شػتاٖ اػى‪ٚ ٛ‬الغ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬لذٔ اٖ ٔتؼّک ت‪ ٝ‬د‪ٚ‬س‪ ٜ‬لاجاس اػ ‪.‬‬ ‫ٔؼا‪ٔ ٖٚ‬یشاثفش‪ٍٙٞ‬ی ارستایجاٖؿشلی اظ‪ٟ‬اس داؿ ‪ :‬تدا تد‪ٛ‬جد‪ ٝ‬تد‪ ٝ‬ؿدىدؼدتدٍدی ‪ٚ‬‬ ‫فشػ‪ٛ‬دٌی تیش‪ٞ‬ای چ‪ٛ‬تی پـ تاْ ٔغثک ایٗ ػٕاست‪ ،‬ػّٕیات ٔشٔ اضغشاسی اٖ تدا‬ ‫٘ظاست واسؿ‪ٙ‬اػاٖ ‪ٔ ٚ‬تخللات ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی اػتاٖ اذاص ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬چی ٌف ‪ :‬دس ایٗ ػّٕیات و‪ ٝ‬تا ٔـاسو اداس‪ٔ ٜ‬یشاثفش‪ٍٙٞ‬ی ؿ‪ٟ‬شػتداٖ اػدىد‪،ٛ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسی ایّخچی ‪ٔ ٚ‬اِه ٔ تشْ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬اػ تاو‪ٔ ٖٛٙ‬شاحّی ٘ظیش تشداؿ ا‪ٚ‬اس ‪ٚ‬‬ ‫تیش‪ٞ‬ای چ‪ٛ‬تی ‪ ٚ‬ػثه ػاصی عاق ا٘جاْ ٌشفت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تا ‪ 15‬س‪ٚ‬ص اتی تغ‪ٛ‬س وأُ ت‪ ٝ‬اتٕاْ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سػیذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٟٔ ٌُ -‬اجٓ تشاوت‪ٛ‬س‪ ،‬یىی اص ٘أضد‪ٞ‬دای‬ ‫ت‪ٟ‬تشیٗ ٌُ ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ تاؿٍا‪ٜٞ‬ای اػیا ٔؼشفی ؿذ‪.‬‬ ‫ػای ‪AFC‬پغ اص اتٕاْ ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ایٗ سلات دس‬ ‫فلُ ‪ 2021‬ت‪ ٝ‬تشسػی ت‪ٟ‬تدشیدٗ ٌدُ ٔدشحّد‪ٌ ٝ‬دش‪ٞٚ‬دی‬ ‫پشداخ ‪ ٚ‬اص ٘أضد‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬د پشد‪ ٜ‬تشداؿ ‪.‬‬ ‫دس تیٗ ‪ٔ ٌُ 8‬ؼشفی ؿذ‪ٕ ٔ ٌُ ،ٜ‬ذ ػثاعصاد‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تدیدٓ‬ ‫پاختاو‪ٛ‬س ‪٘ ٓٞ‬أضد ت‪ٟ‬تشیٗ ٌُ اػیا ٔؼشفی ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫ػثاعصاد‪ ٜ‬دس تاصی سف تشاوت‪ٛ‬س تا پاختاو‪ٛ‬س تؼذ اص فدشاس‬ ‫اص ٔذافؼاٖ ‪ ٚ‬تا ؿ‪ٛ‬ت سا‪ ٜ‬د‪ٚ‬س ٔد‪ٛ‬فدک ؿدذ دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬تدیدٓ‬ ‫پاختاو‪ٛ‬س سا تاص و‪ٙ‬ذ و‪ ٌُ ٝ‬ا‪ِٚ‬ؾ دس ایٗ ٔؼاتمات ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اػیا ‪ ٌُ 4‬ت‪ ٝ‬ثٕش سػا٘دذ ‪ ٚ‬أداس‬ ‫خ‪ٛ‬تی سا اص خ‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬جا ٌزاؿ ‪.‬‬ ‫هٌچسترسیتی فیٌبلیست‬ ‫لیگ قْرهبًبى ارٍپب شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٙٔ -‬چؼتش ػیتی تا پیش‪ٚ‬صی دس ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬دیذاس‬ ‫سف ‪ ٚ‬تشٌـ تشاتش پاسی ػٗ طسٔٗ تشای ٘خؼتدیدٗ تداس‬ ‫دس تاسیخ خ‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬فی‪ٙ‬اَ ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اس‪ٚ‬پا سا‪ ٜ‬پیذا وشد‪.‬‬ ‫تىّیف ٘خؼتیٗ تیٓ فی‪ٙ‬اِیؼ تد‪ ٝ‬فلدُ جداسی ِدیدً‬ ‫ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اس‪ٚ‬پا ٔـخق ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ایٗ تشتیه ٔ‪ٙ‬چؼتشػیتی تشای ا‪ِٚ‬یٗ تاس دس تاسیخ خد‪ٛ‬د‬ ‫سا‪ٞ‬ی فی‪ٙ‬اَ ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اس‪ٚ‬پا ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ٚ ٝ‬یظ‪ٌ ٜ‬شدؿٍشاٖ خاسجی اػ ‪.‬‬ ‫ایٗ خا٘‪ٞ ٝ‬ا ّٕٔ‪ ٛ‬اص فش‪ ًٙٞ‬ت‪ٔٛ‬ی‪ ،‬ص٘ذٌی ت‪ٛ‬اْ تا اداب‪ ،‬ػد‪ٙ‬دٗ ‪ٚ‬‬ ‫داػتاٖ ‪ٞ‬ای ٔ ّی ‪ ٚ‬ذزا‪ٞ‬ای ِزیز تا ٔ‪ٛ‬اد ت‪ٔٛ‬ی اػ و‪ٕٞ ٝ‬دشا‪ ٜ‬تدا‬ ‫ؿ‪ٙ‬یذٖ ٔ‪ٛ‬ػیمی ٔ ّی ػشض‪ٔ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬دس ػیٗ حاَ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬الدأد‬ ‫دس ا٘‪ٟ‬ا تؼیاس اسصا٘تش اص ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ای الأتی سػٕی دس ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬اػ ‪.‬‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذی ٌشدؿٍشاٖ ‪ٌ ٚ‬شایؾ س‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬سؿذ ا٘داٖ تدشای تدجدشتد‪ٝ‬‬ ‫فش‪ٍٟٙٞ‬ای ت‪ٔٛ‬ی ‪ّ ٔ ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬جه ؿذ‪ ٜ‬اػ ا٘داٖ ‪ٞ‬دشچد‪ ٝ‬تدیدـدتدش‬ ‫خ‪ٛ‬اػتاس ٘ضدیه ؿذٖ ت‪ ٝ‬ؿشایظ صیؼ عثیؼی ‪ ٚ‬ت‪ٔٛ‬ی‪ ،‬اػتفداد‪ ٜ‬اص‬ ‫ذزا‪ٞ‬ای ػ‪ٙ‬تی ‪ ٚ‬تجشت‪ ٝ‬ص٘ذٌی ت‪ ٝ‬ػثه لذیٓ تاؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ ػثه الأتٍا‪ٟٞ‬ای ت‪ٍٔٛ‬شدی ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬تشیٗ ظدشفدید‬ ‫تشای اػتفاد‪ ٜ‬اص ایٗ فشک ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اػ ٌشدؿٍشاٖ تا ‪ٞ‬ذف ت‪ٛ‬ػدؼد‪ٝ‬‬ ‫التلادی ‪ ٚ‬پیـشف ٔ ؼ‪ٛ‬ب ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫او‪ٛ‬ت‪ٛ‬سیؼٓ تا ٔؼادَ فاسػی ت‪ٍٔٛ‬شدی ت‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ای ػفش ٔؼ‪ٚٛ‬ل٘‪ ٝ‬اػ‬ ‫و‪ ٝ‬تیؾ اص ‪ٞ‬شچیض ت‪ ٝ‬حفظ اسصؽ‪ٞ‬ای صیؼ ٔ یدغدی ‪ٔ ٚ‬دؼد‪ٙ‬د‪ٛ‬ی‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٔ ٝ‬ملذ ٌشدؿٍش ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬داسد‪.‬‬ ‫تش ایٗ اػاع ت‪ٍٔٛ‬شد ٘یض ت‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی ٌفت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس جشیداٖ‬ ‫ػفش ت‪ٙٔ ٝ‬غم‪ٝ‬ای تىش ‪ ٚ‬عثیؼی وٕتشیٗ اثش ٔ‪ٙ‬فی سا تدش ‪ٚ‬یدظٌدید‪ٟ‬دای‬ ‫اکیُ عثیؼی‪ ،‬فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ٔ ،‬یغی ‪ ٚ‬اجتٕاػی ٔملذ ٌشدؿٍشی ٔدی‬ ‫ٌزاسد‪.‬او‪ٛ‬ت‪ٛ‬سیؼٓ اص ایٗ ٔ‪ٙ‬ظش دس چاسچ‪ٛ‬ب ک‪ٙ‬ؼ ٌدشدؿدٍدشی‬ ‫س‪ٚ‬ؿی تّ‪ٙ‬ذٔذت ‪ ٚ‬پایذاس تشای وؼه دسأذ‪ ،‬تذ‪ٞ ٖٚ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬تخشیه‬ ‫‪ ٚ‬ایشاد ت‪ٙٔ ٝ‬غم‪ٔ ٝ‬ملذ اػ ‪.‬‬ ‫گردشگری ٍرزشی اررببیجبىشرقی تقَیت هیشَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یدغ خدثدشی‪ٔ -‬دؼدا‪ٖٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ٔذیشوُ ٔدیدشاث‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ایغ‬ ‫دػتی ارستایجاٖؿشلی ٌفد ‪:‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ٚ‬سصؿی ایٗ اػتاٖ‬ ‫تا ‪ٞ‬ذف ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ایٗ کد‪ٙ‬دؼد ‪،‬‬ ‫تم‪ٛ‬ی ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػّیشضا تایدشاْ‬ ‫صاد‪ ٜ‬دس جٕغ خثشٍ٘داساٖ‪ ،‬اص‬ ‫تشٌضاسی ٘خؼتیٗ جّؼ‪ ٝ‬وٕیت‪ٝ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ٚ‬سصؿی اػتاٖ دس‬ ‫ػاَ جذیذ خثش داد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬تؼذاد ‪ٞ‬ف ػض‪ ٛ‬اکّی وٕیت‪ٌ ٝ‬دشدؿدٍدشی‬ ‫‪ٚ‬سصؿی دس ٌش‪ ٜٚ‬واسی التلاد ٌشدؿٍشی اػتاٖ ؿأُ ٔذیشاٖ وُ ٔیشاث فش‪ٞ‬د‪ٙ‬دٍدی‪،‬‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ‪ ،‬سییغ ‪ٞ‬یات ‪ٚ‬سصؽ ‪ٞ‬ای ‪ٍٕٞ‬ا٘ی‪ ،‬سییغ ػاصٔاٖ فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٚ ٚ‬سصؿی‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسی تثشیض‪ ،‬س‪ٚ‬ػای ا٘جٕٗ ک‪ٙ‬فی دفاتش ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬جأؼ‪ٞ ٝ‬تُ داساٖ اػتداٖ تد‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ اػضای اکّی ایٗ وٕیت‪ٔ ٝ‬ؼشفی ؿذ٘ذ‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ظشفدید‬ ‫‪ٞ‬ای لاتُت‪ٛ‬ج‪ ٚ ٝ‬واسأذ ح‪ٛ‬ص‪ٚ ٜ‬سصؽ ارستایجاٖ ؿشلی‪ ،‬دس ساػتای تدأدیدٗ ا‪ٚ‬لدات‬ ‫فشاذ ج‪ٛ‬ا٘اٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌشدؿٍشاٖ‪ ،‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تم‪ٛ‬یٓ س‪ٚ‬یذاد‪ٞ‬ای ٌدشدؿدٍدشی ‪ٚ‬سصؿدی‪،‬‬ ‫تؼشیف جایٍا‪ٚ ٜ‬یظ‪ ٜ‬ایٗ وٕیت‪ ٝ‬دس تش٘أ‪ٞٝ‬ای ‪ٚ‬سصؿی اػتاٖ دس دػت‪ٛ‬س واس لشاس ٌشفدتد‪ٝ‬‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫تایشاْ صاد‪ ٜ‬ت‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذی اص ظشفی ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬سصؿی سا ػأّی ٔوثش دس ساػتای ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ک‪ٙ‬دؼد‬ ‫پ‪ٛ‬یای ٌشدؿٍشی دا٘ؼ ‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬عی ػاَ‪ٞ‬ای اخیش ٌشدؿٍشی ‪ٚ‬سصؿی اص جدّٕد‪ٝ‬‬ ‫تخؾ ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ٌ ٝ‬شدؿٍشاٖ دس ٘ماط ٔختّف د٘یا ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ ت‪ٛ‬ج‪ٚ ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذی اص ظشفی ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬سصؿی دس ساػتای تم‪ٛ‬ی ٌشدؿٍشی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬جدض‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬د‪ٛ‬ید‬ ‫‪ٞ‬ای اکّی ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی لشاس داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌف ‪ :‬ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ا‪ٞ‬ذاف ت‪ٛ‬ػؼ‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی ‪ٚ‬سصؿی اػدتداٖ تدش٘دأد‪ٞ ٝ‬دای تدؼدذاد‬ ‫چ‪ٟ‬اس ‪ٞ‬یات ات‪ٔٛ‬ثیُسا٘ی‪ٚ ،‬سصؽ‪ٞ‬ای ت‪ٔٛ‬ی‪ٍٕٞ ،‬ا٘ی ‪ ٚ‬ػـایشی‪ ،‬عدثدیدؼد ٌدشدی ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٛٙٞٛ‬سدی صیش ٘ظش اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ دس وٕیت‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی اػتداٖ ٔدغدش ‪ٚ‬‬ ‫تشاػاع اٖ تش٘أ‪ٞٝ‬ایی دس ساػتای تشٌضاسی س‪ٚ‬یذاد‪ٞ‬ای ٔفش تذ‪ٚ‬یٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!