روزنامه ارک شماره 5212 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5212

روزنامه ارک شماره 5212

روزنامه ارک شماره 5212

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫یه سْن جدید‬ ‫بسای سْام عدالتی ّا‬ ‫هسیس تَلید تا هصسف سیواى با ًظازت‬ ‫دلیک وَتاُ هیشَد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*شٌبِ ‪ 81‬ازدیبْشت ‪ 1* 8011‬هی ‪ 02*0108‬زهضاى ‪ *8000‬سال سی ٍ یىن ( اٍتَشبیسیٌجی ایل )* شوازُ (سایی)‪ 1 * 2080:‬صفحِ ‪01111‬زیال ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شاًی الىتسًٍیىی ‪:‬سایت اختصاصی زٍشًاهِ ازن یا ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سسهمالِ‬ ‫اخالق حسٌِ‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫اخالق خوغ ٍاشُ خلک است‪ .‬خلک هؼوَال ثهِ فتهرهبف‬ ‫دفًٍی ٍ ثیرًٍی تردی ٍ یب خوؼی گفرِ هی ضَد‪ .‬اگر‬ ‫فتربف هطَْد از ترد یب خوؼی ًسجت ثِ خهَد تهرد یهب‬ ‫خَد خوغ ٍ دف ػیی حبل ثِ اتراد ٍ اخروبػبت دیگر‪،‬‬ ‫هضر ًجبضذ ٍ هٌبست ٍ هفیذ ثبضذ‪ ،‬هی تَاًهذ دف فدُ‬ ‫اخالق ٍ فتربف ّبی حسٌِ لراف گیرد‪ .‬دف ٍالغ خَثی ٍ‬ ‫ثذی خلک ّب هثل توبم پذیذُ ّب ثب هؼیبف تبیهذُ ٍرهرف‬ ‫سٌدیذُ هی ضَد‪ .‬تبیذُ ٍ ررف پذیذُ ّهبی ههبدی ٍ‬ ‫هؼٌَی تبفؽ از تجلیغبت فایح‪ ٍ ،‬هذػبّبی هؼوهَل‪ ،‬از‬ ‫تبثیرات وَتبُ ٍ ثلٌذ هذت اًْب دف ػول‪ ،‬سٌدیذُ ههی‬ ‫ضَد‪ .‬ػور پذیذُ ّب ًیس‪ ،‬دف ثلٌذت ثب هؼیبفّبی تبیذُ ٍ‬ ‫ررف تؼییی هی گردد‪ .‬ثب ایٌىِ تبیذُ ٍ رهرف پهیهص‬ ‫اتراد ٍ خَاهغ هرفبٍت است‪ٍ ،‬لی هؼیبفّبی لبثل لجَل‬ ‫ػوَهی دف ایی فاثطِ‪ٍ ،‬خَد دافد‪ ،‬وِ هی تهَاًهذ دف‬ ‫سٌدص خَثی ٍ ثذی فتربفّبی تردی ٍ گرٍّی هَفد‬ ‫اسرفبدُ لراف گیرد‪.‬‬ ‫دف طَل تبفیخ تب اهرٍز‪ ،‬ثمب ٍ دٍام حسی ضْهرت ٍ‬ ‫ثذ ًبهی توبم پذیذُ ّبی ضٌهبخهرهِ ضهذُ‪ ،‬از خهولهِ‬ ‫ضخصیت ّب‪ ،‬خَاهغ‪ ،‬حىَهت ّب‪ ،‬اًَاع هىهرهت ّهب‪،‬‬ ‫ادیبى‪ ،‬ثبٍفّب‪ ،‬احساه‪ ،‬اًَاع گرٍّبی اخهرهوهبػهی ٍ‬ ‫سیبسی ٍ سٌت ّب‪ ،‬تب حذٍد زیبدی ثِ تبثیر خَثهی ٍ‬ ‫ثذی ٍ هفیذ ٍهضر ثَدى هرتجط هی ضَد‪.‬‬ ‫هی تَاى ثبیی ثبٍف ًسدیه ضذ وِ دف ضرایط هرؼبفف‪،‬‬ ‫هؼیبف تبیذُ ٍ ررف‪ ،‬هْورریی ٍ هَثرتریی‪ ،‬تؼییی وٌٌذُ‬ ‫افزش ٍالؼی ٍتلسفِ ثمب ٍ دٍام اًَاع پذیذُ ّبی هبدی‬ ‫ٍ هؼٌَی خَاهغ ثطری هی ثبضذ‪.‬‬ ‫هَج چْازم بیوازی دز بسخی استاًْا بِ سوت‬ ‫تَلف ٍ وٌدی زفتِ است‬ ‫الداهات دٍلت‬ ‫دز سال ‪ ۹۹‬دز تازیخ وشَزهاى بی ًظیس است‬ ‫همین صفحه‬ ‫اجسای عولیات زفع خطس ٍ استحىام ساشی‬ ‫طاق هابیی تیوچِ هظفسیِ ٍ باشاز‬ ‫واغرفسٍشاى‬ ‫همین صفحه‬ ‫اهیسعبداللْیاى‪ :‬ایساى با لدزت ٍ لَت اش هسدم‬ ‫فلسطیی حوایت هیوٌد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫زئیس اتاق اصٌاف ایساى‪ :‬خسازتّای‬ ‫اصٌاف جبساى ًشدُ است‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬فئیس اتبق اصٌبف ایراى گفتۺ اًچِ سربد‬ ‫هلی همبثلِ ثب ورًٍب دففاثطِ ثب وبّص تطبف ثر اصٌبف اسیهت‬ ‫دیذُ هصَه ورد دفثراثر ثسرِ پیطٌْبدی اتبق اصٌبف ایهراى‬ ‫ثسیبف ًبوبتی است‪.‬سؼیذ هوهجهیهٌهی اتهسٍدۺ تهبههیهی ًطهذى‬ ‫حذالل ّبی خجراًی از سَی دٍلت ٍ اورفب ثِ ثرخی اسروْبل‬ ‫ٍ تؼَیک تؼْذات دیَى دٍلری ضهرایهط سهخهت ًهبضهی از‬ ‫هحذٍدیت ّبی ورًٍبیی پیص فٍی اصٌبف فا تطذیذ وهردُ‬ ‫است چرا وِ ّوچٌبى ثیطرریی ون لطفیّب ثِ وست ٍ وبفّب‬ ‫از سَی سبزهبىّبی تبهیی اخروبػی‪ ،‬هبلیبت‪ ،‬ثبًىْبٍ ثؼضهی‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬فئیس خوَْف ثب تبویذ ثر ایٌىِ ثرای ّوِ هردم تهالش‬ ‫وردین‪ ،‬اظْبف داضتۺ ًسدیه ‪ّ ۰۳‬ساف هیلیبفد ثرای ورًٍب پرداخت ضهذُ‬ ‫است‪ .‬الذاهبت دٍلت دف سبل ‪ ۹۹‬دف تبفیخ وطَفهبى ثی ًظیر است‪.‬‬ ‫ٍی اظْبف داضتۺ سبل ‪ ۹۰۹۹‬سبل ثسیبف سخری ثَدُ است‪ .‬اىّهبیهی وهِ‬ ‫دٍلت فا هَفد ًمذ لراف هی دٌّذ ثِ ایی ًىبت ّن تَخِ وٌٌذ وِ اتهىهبی‬ ‫دٍلت ثِ ًفت دف ثَدخِ تمط ‪ ۲‬دفصذ ثَد‪ ،‬ثِ ًفت ٍ تراٍفدُّب ‪ ۶‬دفصهذ‬ ‫ثَدُ است‪ .‬یؼٌی اگر ّوِ ایٌْب فا ّن حسبه وٌین ‪ ۸ ،‬دفصذ تىیِ ثَدخهِ‬ ‫هب ثر ًفت ثَدُ وِ دف تبفیخ ثیسبثمِ است‪ .‬دف سختتریی سهبل دٍلهت‪،‬‬ ‫‪ّ ۸۸‬ساف هیلیبفد ثَدخِ ػوراًی ثَدُ است اهب اًچِ وِ ػول وردین ثیهص‬ ‫از ‪ ۹۲‬هیلیبفد هب دف ػوراى‪ ،‬ػول وردین‪.‬فٍحبًی اظْبف داضتۺ ًسدیه ‪۰۳‬‬ ‫ّساف هیلیبفد ثرای ورًٍب پرداخت ضذُ است‪.‬الذاهبت دٍلت دفسبل ‪ ۹۹‬دف‬ ‫تبفیخ وطَفهبى ثی ًظیر است‪ .‬لَلی وِ ثِ هردم ػسیس دادین ایی است وِ‬ ‫دف هبُ ّبی پبیبًی دٍلت‪ّ ،‬وچٌبى اّذاتوبى فا دًجبل هیىٌین‪ّ .‬ذف هب ایهی‬ ‫است ورًٍب فا هْبف‪ ،‬تحرین ّب فا ثردافین‪ ،‬هؼیطت ههردم ثهْهرهر ضهَد ٍ‬ ‫طرح ّبیی وِ ثبلی هبًذُ فا توبم وٌین‪ٍ .‬ی تبویذ وردۺ ههؼهٌهی ایهی وهِ‬ ‫لیوت دالف دافد وبّص پیذا هیوٌذ ایی است وِ افزش پَل هب ثیطهرهر ٍ‬ ‫تَفم وبّص هییبثذ‪ .‬هردم دافًذ ثورُ ایسربدگی ٍ ههمهبٍههت فادفٍیهی‬ ‫هیثیٌٌذ‪ .‬اگر گسافش دفست ثبضذ ٍ دغلوبفی ًذاضرِ ثبضذ ایی است وِ‬ ‫پیرٍزی دٍلت دف هبُ ّبی پبیبًی است‪ .‬ثِ هردم اػالم ههیهىهٌهن تهحهریهن‬ ‫ضىسرِ ضذُ است‪ .‬فئیس خوَْف تبویذ وردۺ ثراحری هیرَاًین دف هبُّهبی‬ ‫ایٌذُ هیلیَىّب ٍاوسی ثِ هردم تسفیک وٌین‪ .‬تب پبیبى تیرهبُ ّوِ اى ّهبیهی‬ ‫وِ دف گرٍُّبی پر خطر ّسرٌذ ٍاوسی زدُ هیضًَذ‪ٍ .‬ی اظْبف داضهتۺ‬ ‫دف سبل ‪ ۹۰‬هسبلِ ثرخبم هب توبم ثَد‪،‬تَاتک ًْبیی ضذُ ثَد اهب صْیًَیستّب‬ ‫ٍ افتدبع هٌطمِ اهذًذ دف افٍپب ٍسراهریىبوالُ گذاضرٌذٍثِ اهریىبییّب‬ ‫گفرٌذچرا ثرای تَاتک ػدلِ هیوٌیذ؟‪ ،‬چٌذ هبُ صجر وٌیذ هب لیوت ًفت فا‬ ‫اًمذف پبئیی هیثرین وِ ّرچِ ضوب ثگَئیذ ایراى لجَل وٌذ‪ .‬فٍحبًی خبطر‬ ‫ًطبى وردۺ لیوت ًفت فا پبئیی اٍفدًذ‪ ،‬هطىالت ایدبد وردًذ ٍ لهیهوهت‬ ‫ًفت فا تب ‪ ۲۲‬دالف ّن پبئیی اٍفدًذ‪ ،‬تبخیر ّن اتربد‪ .‬دف سبل ‪ ۹۰‬لراف ثهَد‬ ‫ثِ تَاتک ثرخبم ثرسین وِ تبخیر اًذاخرٌذ ضذ ‪ .۹۹‬اًْبیهی وهِ دٍلهت فا‬ ‫هَفد ًمذ لراف هیدٌّذ ‪ -‬وِ اگر ًمذ دفست ثبضذ ثسیبف ّن خَه است ٍ‬ ‫از اًْب هرطىرین ‪ -‬ثِ ایی ًىبت ّن تَخِ وٌٌذ وهِ اتهىهبی دٍلهت دف‬ ‫ثَدخِ ثِ ًفت ٍ هیؼبًبت تمط ‪ ۲‬دفصذ ثَدُ است‪ ،‬خیلی هسبلِ هْوهی دف‬ ‫تبفیخ است‪ ،‬ثرغن ایی وِ هرزّبی هب دف هبّْبی اٍلیِ سبل ‪ ۹۹‬ثسرِ ضهذ‪،‬‬ ‫صبدفات‪ٍ ،‬افدات‪ ،‬گردضگری ٍ وست ٍ وبف هردم ثِ خبطر ورًٍب هؼطل‬ ‫ثَد ٍ دف وٌبف تحرین هطىل زیبدی ثرای هردم ایدبد ضذ‪.‬اهب دفػیی حهبل‬ ‫ثبیذ تَخِ وٌین چٌذ فٍز پیص دف صذا ٍ سیوب دف اخجبف ‪ ،‬یه وبفضٌبسی‬ ‫هیگفت وِ دٍلت ّر زهبًی وِ ون ثیبٍفد از ثَدخِ ػوراًی ثرهیدافد ٍ‬ ‫دف ثَدخِ خبفی خرج هی وٌذ‪ ،‬هوىی است گبّی ّن ایٌطَف ثبضذ اهب دف‬ ‫سبل ‪ ۹۹‬ثَدخِ ػوراًی فا ثیص از هصَه اى ػول وردین ٍ ایی ّهن دف‬ ‫تبفیخ وطَف هب وورر پیذا هیوٌین‪ٍ.‬لری ضرایط سخت هیطَدٍ دف تحریهن‬ ‫ٍ دف ورًٍب ّسرین‪ ،‬ایی هطىهالت ّسهت لهبػهذتهب ًهجهبیهذثهرهَاًهیهن ثهِ‬ ‫حمَقثگیراى ٍ ثبزًطسرگبى ووه وٌین وِ اهسبل سبل تحرین ٍ وهرًٍهب‬ ‫است ٍلی ثیطرریی ووه ثِ حمَقثگیراى ثبثت ٍ ّوچٌیی ثِ ثبزًطسرگبى‬ ‫دف ّویی سبل ‪ ۹۹‬ضذ‪ً .‬ویخَاّذ سبل تحرین فا حسبه وٌیذ‪ ،‬سبل غهیهر‬ ‫تحرین فا حسبه وٌیذ‪ ،‬سبل غیرورًٍب فا حسبه وٌیذ‪ .‬ایی وبف ػظهیهن ٍ‬ ‫ثسفگی است وِ دف سبل ‪ ۹۹‬تَسط دٍلت اًدبم گرترِ است‪.‬الجرِ هؼٌبیهص‬ ‫ایی ًیست وِ هطىالت هردم حل ضذُ اهب هؼٌیاش ایی است وهِ دٍلهت‬ ‫دف حذ تَاًص ضجبًِفٍز ثِ تىر ثَدُ ٍ تالش وردُ ٍ الذاهبت ههْهوهی فا‬ ‫اًدبم دادًذ‪ .‬لَلی وِ ثِ هردم ػسیس دادین ایی است وِ دف ایی ههبّهْهبی‬ ‫پبیبًی وِ وورر از ‪ ۰‬هبُ از پبیبى ایی دٍلت ثبلهیهوهبًهذُ اسهت‪ّ،‬هوهچهٌهبى‬ ‫اّذاتوبى فا دًجبل هیوٌین‪ّ .‬ذفهبى ایی است وِ تهحهریهن فاثهردافیهن‪،‬‬ ‫ورًٍب فا هْبف وٌین‪ ،‬هؼیطت هردم ثْرر ضَد‪ ،‬طرحْبی ًیهوهِ تهوهبم فاتهب‬ ‫اًدبیی وِ هیتَاًین تىویل ٍ اترربح وٌین ّوِ ایی ّذتْبفا دًجبل هیوٌین‬ ‫ثبًه هروسی ٍظیفِ ثسفگی ثر ػْذُ دافد ٍ وبف ثسفگی اًدبم هیدّذ‪.‬‬ ‫جصئیات افصایش حمَق وازهٌداى ٍ باشًشستگاى اش شباى زئیس جوَْز‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬فئیس خوَْف خسئیبت دلیک اتسایص حمَق وبفهٌذاى ٍ ثبزًطسرگبى دف سبل گذضرِ فا اػالم ورد‪ .‬ثر ایی اسبس‬ ‫از ثْوی سبل ‪ ۹۸‬تب هْر هْر سبل ‪ ۹۹‬ثِ طَف هرَسط ‪ ۰۹‬دفصذ حمَق اربتِ ضذُ است‪.‬حسی فٍحبًی فئیس خوَْف دف خلسِ اخیر‬ ‫ّییت دٍلت گفتۺ ثیطرریی ووه ثِ حمَق ثگیراى ثبثت ٍ ّوچٌیی ثبزًطسرگبى دف ّویی سبل ‪ ۹۹‬ضذ‪ٍ.‬ی اتسٍد‪ ،‬ثرای ایهٌهىهِ‬ ‫هردم هب تَخِ داضرِ ثبضٌذ ثِ اهبف ٍ افلبم‪ ،‬اگر ثْوی سبل ‪ ۹۸‬فا ًسجت ثِ اٍاسط سبل ‪ ،۹۹‬ثْوی سبل ‪ ۹۸‬یؼٌی اغبز ورًٍب‪ٍ ،‬سهط‬ ‫سبل ‪ ۹۹‬یؼٌی هثبل هْر هبُ سبل ‪ ،۹۹‬هطخص هیطَد چمذف ثِ دفیبتریْب اربتِ ضذُ است‪.‬فٍحبًی گفتۺ وبفهٌذاى وِ حمَلطبى از‬ ‫‪ ۹‬هیلیَى وورر ثَدُ‪ ۲۰ ،‬دفصذ حمَلطبى دف سبل ‪ ۹۹‬اربتِ ضذُ است‪ .‬اًْبیی وِ زیر ‪ ۶‬هیلیَى ثَدُ‪ ۹۲ ،‬دفصذ حمَلطبى ارهبتهِ‬ ‫ضذُ است‪ .‬اترادی وِ ثبالی ‪ ۶‬هیلیَى تب ‪ ۹۳‬هیلیَى ثَدًذ اًْب ّن ‪ ۰۹‬دفصذ ثرحمَلطبى اربتِ ضذُ است یؼٌی از لطرّبی پهبیهیهی‬ ‫ثیطرریی اربتِ حمَق فا داضرِ اًذ‪ ،‬ثِ طَف هرَسط دف هدوَع ٍ دف طَل ایی ‪ ۶،6‬هبُ یؼٌی از ثْوی سبل ‪ ۹۸‬تب هْر سهبل ‪ ۹۹‬ثهِ‬ ‫طَف هرَسط ‪ ۰۹‬دفصذ ثِ هیساى حمَق ٍ پرداخریْب اربتِ ضذُ است‪.‬گفرٌی است‪ ،‬اخیرا فئیس وبًَى ثبزًطسرگبى تاهیی اخروبػهی‬ ‫تْراى دفثبفُ اتسایص حمَق ثبزًطسرگبى سبیر سطَح ایی سبزهبى گفتۺ ثر اسبس ترهَل خذیذ حذالل ‪ ۲۳‬تب ‪ ۹۳۳‬دفصذ حهمهَق‬ ‫ثبزًطسرگبى دف سبل ‪ ۹۹۳۳‬اتسایص خَاّذ یبتت‪.‬‬ ‫از هبلىیی ٍاحذ ّبی تدبفی وِ ثؼضب ًیس از دسهرهگهبُ ّهبی‬ ‫اخرایی یب ًْبدّبی ٍاثسرِ ّسرٌذ صَفت هیگیرد‪ .‬فئیس اتبق‬ ‫اصٌبف ایراى گفتۺ اگرچِ ایی تصوهیهن دٍلهت دفخهْهت‬ ‫وبّص اسیتّبی ٍافدُ ثِ خبهؼِ اصٌبف وطَفثَدُ‪ ،‬اهبایی‬ ‫گًَِ تصویوبت ٍ هذت اهْبل هذوَف‪ ،‬ثِ ّیچٍخِ هرٌبسهت‬ ‫ثب هیساى خسبفات ٍررفٍزیبى اصٌبف طی ‪ ۹۹‬هبُ گهذضهرهِ‬ ‫ًخَاّذ ثَد‪ .‬سؼیذ هوجیٌی اتسٍدۺ اوٌَى ثبگذضت ثهیهص از‬ ‫چْبفدُ هبُ توریی ٍ هوبفست دفتالش ثرای هْهبف ٍیهرٍس‬ ‫ورًٍب ٍ لطغ زًدیرُ اى‪ ،‬ثٌظرهیرسذدست اًذفوبفاى ثبیذ ثهب‬ ‫توروس ثرایی تدبفه افزضوٌذ‪ّ ٍ ،‬وراّی وسجِ دف اخهرای‬ ‫ضیَُ ًبهِ ّب‪ ،‬اهىبى تؼبلیت ػبدی وست ٍ وبف ّهبفاتهراّهن‬ ‫وردُ ٍازررفٍزیبى ثیطرر ایطبى خلَگیری وٌٌذ‪ .‬هوجیٌی دف‬ ‫اداهههِ گههفههتۺ اتههبق‬ ‫اصٌبف ایراى ثِ دًهجهبل‬ ‫پیهطهٌهْهبد ّهبی سهبل‬ ‫‪ ،۹۰۹۹‬ثهههبفدیهههگهههر‬ ‫خَاسربف ثبزًگهری دف‬ ‫هحذٍدیت ّبی تؼبلیت‬ ‫هطبغل وطَف است‪ .‬دف ّویی فاسرب ٍ از طریک وویرِ اهٌیری‪،‬‬ ‫اًرظبهی ٍ اخروبػی ایی پیطٌْبدات دف حبل پیگیهری اسهت‪،‬‬ ‫ّوچٌیی از فٍسبی اتبق ّبی سراسروطَف خَاسرِ ضهذُ تهب‬ ‫ایی پیطٌْبدات ازطریک سربدّبی اسربًی ًیس پجگیری ضهَد ٍ‬ ‫اهیذٍافین سربد هلی ورًٍب ّر چِ سریؼرر ثب اى ههَاتهمهت ٍ‬ ‫اثالؽ ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫سمف تسْیالت ًَساشی بافتّای‬ ‫فسسَدُ افصایش یافت‬ ‫الداهات دٍلت دز سال ‪ ۹۹‬دز تازیخ وشَزهاى بی ًظیس است‬ ‫سرٍیس خجری ‪ٍ -‬زیر ثْذاضت گفتۺ هَج چهْهبفم‬ ‫ثیوبفی ثبٍیرٍس خْص یبترِ اًگلیسی ثب لطه خهذا‪،‬‬ ‫ّوت هذاتؼبى سالهت‪ّ ،‬وراّی هردم ٍدسرگهبُ ّهبی‬ ‫اخرایی ثبزّن دفهمبثل ّوت ٍ افادُ هذاتؼبى سهخهت‬ ‫وَش سالهت‪ ،‬سرتؼظین ترٍداٍفد ٍثِ سوت تَله‬ ‫دفثرخی اسربًْب فتت ٍدفخیلی از اسهرهبًهْهبدفهسهیهر‬ ‫وٌذی حروت ٍ ثبزگطت ثِ افاههص لهرافگهرتهت‪.‬‬ ‫دورر سؼیذ ًوىی اظْبف داضتۺ دف ایی دٍفُ‪ ،‬ههیهساى‬ ‫ثیوبفاى حذالل دٍ ٍ ًین ثراثر هَج ّبی لجلی ثَد ٍ دف‬ ‫ثرخی از اسربًْب تب ‪ ۹۳‬ثراثر هَج لجلی ًیس ضبّهذ خهیهس‬ ‫ثیوبفی ثَدین اهب ثب توْیذاتی وهِ ثهرای ههجهبفزُ ثهب‬ ‫ثیوبفی اًذیطیذین‪ٍ ،‬رؼیت هطلَه تری ًسهجهت ثهِ‬ ‫هَج ّبی لجلی‪ ،‬طی وردین‪ .‬گسافضبت هفصل تری از‬ ‫الذاهبت ػبلوبًِ ّوىبفاى هبى ٍ ضیَُ ّبی هذیهریهرهی‬ ‫وِ اًرخبه ضذ تب هردم ثذٍى تخت ثیوبفسربًی ًوبًٌهذ‬ ‫دف ًطسری هفصل تر ثِ اسرحضبف هردم هی فسبًین‪.‬‬ ‫ٍی اتسٍدۺ دف ثرخی از اسربًْب‪ ،‬غیر از ٍیرٍس خْهص‬ ‫یبترِ اًگلیسی‪ ،‬خْص ّبی خذیذ دیگری فا ضٌبسبیهی‬ ‫وردین‪ .‬دورر ًوىی یبداٍف ضذۺ هردم ػسیس ایراى ثبیهذ‬ ‫ثذاًٌذ وِ ثب ًسدیه ضذى ثِ ػیذ سؼیذ تطر ٍ ثب تَخهِ‬ ‫ثِ ایٌىِ سبل گذضرِ دف ثرخی هٌبطک هبًٌذ خَزسرهبى‪،‬‬ ‫ثخص ّبیی از ثَضْر ٍ تبفس‪ ،‬هطىالتی داضرین‪ ،‬اگهر‬ ‫هراػبت ًىٌٌذ ٍ ضیَع گرتربفی ثب ٍیهرٍس خهْهص‬ ‫یبترِ اتریمبی خٌَثی فا دف ایی هٌبطک داضرِ ثهبضهیهن‪،‬‬ ‫وبف ثسیبف سخت تر از هذیریت ٍیهرٍس اًهگهلهیهسهی‬ ‫خَاّذ ثَد‪ٍ .‬ی گفتۺ یىی از هطهىهالت ٍیهرٍس‬ ‫خْص یبترِ اتریمبی خٌَثی‪ ،‬ػذم پبسخ ثِ دفهبًْهب ٍ‬ ‫همبٍهت دف ثراثر ّوِ پرٍتىل ّبی دفههبًهی خهْهبى‬ ‫است ٍ از ّوِ هْورر اوثر ٍاوسی ّبیی وِ تهب اههرٍز‬ ‫سبخرِ ضذُ اًذ‪ ،‬ثر فٍی ایی ٍیرٍس‪ ،‬تمریهجهب ًهبتهَاى‬ ‫ّسرٌذٍاگر تَاًوٌذی همبثلِ اًری ثبدی ایی ٍاوسی ّهب‬ ‫ثب ٍیرٍس خْص یبترِ اتریمبی خٌَثی ّن ثبضذ‪ ،‬ثسیبف‬ ‫ون ٍ هحذٍد است‪ٍ .‬زیر ثْذاضت تبویهذ وهردۺ دف‬ ‫هَفد ٍیرٍس خْص یبترِ ٌّذی ًیس گهسافش ّهبیهی‬ ‫افائِ وردُ ثَدم وِ هسرورا فصذ هی وٌین ٍ ههَافدی‬ ‫از ایی ٍیرٍس‪ ،‬تبییذ ضذ‪ .‬دف اسربى لن‪ ،‬سِ هَفد تبییذ‬ ‫ضذُ از ثیی ٌّذی ّبیی وِ دف ایهی اسهرهبى حضهَف‬ ‫داضرٌذ فا ضٌبسبیی وردین ٍ توبم اتراد دف تهوهبس ثهب‬ ‫اًْب فا فدیبثی ٍ فصذ هی وٌین‪.‬‬ ‫جصئیات افصایش حمَق وازهٌداى ٍ‬ ‫باشًشستگاى اش شباى زئیس جوَْز‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫اثس عىاس ًَجَاى اذزبایجاى شسلی‬ ‫شایستِی تمدیس شٌاختِ شد‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫هٌظَم یادداشت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫دیریلیک شنلیک دیر‬ ‫ثیری اولذٍ دالیسیدب اغالهب‬ ‫پَزغَى اٍلَه اٍفُ گیٌی داغالهب‬ ‫اولَ گئذیت اوز یئریٌی تبپبخبق‬ ‫دیریلیه دُ سبغلیک گرن سبغالهب‬ ‫دٍغَالًالف دیجذُ اولر ثیر گًََ‬ ‫ثیلر تبًری یبفاًیطیی دٍزًٍَ‬ ‫یبفاًویطیک یبضبهبغب ضٌلیه لِ‬ ‫افتیرهبلی چریی لرُ دوزٍهَ‬ ‫دیریلیگیی ثبش سازٍدٍف ضٌلیه لر‬ ‫ضٌلیه لری پَزغَى ائذف هٌلیه لر‬ ‫هٌلیه لر دیر وذفلریی لبیٌبغی‬ ‫خٌت ایسِ الذُ اٍالى ضٌلیه لر‬ ‫یه سْن جدید بسای سْام عدالتی ّا‬ ‫سرٍیس خجری ‪ -‬ثِ ًظر هی فسذ ضوبفش هؼىَس ثرای خوغ ثٌذی ‪ ۹۰‬ضهروهت‬ ‫غیرثَفسی وِ دف پرتفَی سْبم ػذالت لراف دافًذ‪ ،‬اغبز ضذُ است ٍ ثهِ زٍدی‬ ‫سْبم دافاى ػذالت‪ ،‬سْبم داف ضروت سرهبیِ گذافی اهیذ ایهراًهیهبى وهِ از ‪۹۰‬‬ ‫ضروت هذوَف تطىیل ضذُ است‪ ،‬خَاٌّذ ضذ‪.‬‬ ‫پرتفَی سْبم ػذالت ضبهل ‪ ۹۹‬ضروت است وِ از هیبى ایهی ضهروهت ّهب‪۰۶ ،‬‬ ‫ضروت ثَفسی ٍ ‪ ۹۰‬ضروت غیرثَفسی ّسرٌذ‪ .‬دف ایی فاسرب از زهبًی وِ ترایهٌهذ‬ ‫ازادسبزی سْبم ػذالت صَفت گرتت زهسهِ ّبی ایدبد یه ّلذیٌگ ثرای ‪۹۰‬‬ ‫ضروت غیرثَفسی ًیس ثِ گَش فسیذ ٍ لراف ثَد وِ سْبم دافاى ػذالت‪ ،‬سْبم داف‬ ‫ّلذیٌگ هذوَف ضًَذ‪.‬‬ ‫ثر ایی اسبس حسیی تْیوی‪ ،‬هذیرػبهل ضروت سپردُ گذافی هروسی از تطىهیهل‬ ‫ضروت سرهبیِ گذافی اهیذ ایراًیبى خجر دادُ است وِ دفٍالغ ایی ضروت ضهبههل‬ ‫ّوبى ‪ ۹۰‬ضروت غیرثَفسی ٍ غیر تراثَفسی هی ضَد‪ .‬ثٌبثرایی ّهوهِ هطهوهَالى‬ ‫سْبم ػذالت‪ ،‬چِ اترادی وِ فٍش هسرمین فا ثرای هذیریت سْبم خَد اًهرهخهبه‬ ‫وردُ ثَدًذ ٍ چِ اترادی وِ فٍش غیرهسرمین فا اًرخبه وردُ ثَدًذ‪ ،‬سهْهبم داف‬ ‫ایی ضروت خَاٌّذ ضذ‪.‬‬ ‫ضروت سرهبیِگذافی اهیذ ایراًیبى یه ضروت سرهبیِگذاف از ترویت سْبم چٌذ‬ ‫ضروت است ٍ ّر دافًذُ سْبم ػذالت ثر اسبس افزش اسوی سْهبههی وهِ دافد‬ ‫(ثرگِّبی یه هیلیَى تَهبًی ٍ ‪ّ ۲۳۳‬ساف تَهبًی) از ایی ضروت سهْهن خهَاّهذ‬ ‫داضت‪ ۶.‬ضروت پررٍضیوی ضبهل پررٍضیوی افٍهیِ‪ ،‬پررٍضیوی ثهٌهذف اههبم (فُ)‪،‬‬ ‫پررٍضیوی ثَػلی سیٌب‪ ،‬پررٍضیوی ثیسرَى‪ ،‬پررٍضیوی تجریس‪ ،‬پررٍضیوی خَزسهرهبى‪،‬‬ ‫سِ ضْر صٌؼری الجرز‪ ،‬فضت ٍ وبٍُ ٍ چْبف ضروت هطبًیس‪ ،‬هگبهَترٍ‪ ،‬سبخرهوهبى‬ ‫سذ ٍ تبسیسبت اثیبفی ٍ دخبًیبت ایراى‪ ۹۰ ،‬ضروری ّسرٌذ وِ دف ضروت اههیهذ‬ ‫ایراًیبى لراف دافًذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪ 81‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2080‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪0108‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ذغیه ظازُ‪ٍ 7‬ظاضت ذاضجِ پیگیط هَضَع حازثِ سمَط زیپلوات سَئیسی است‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬ؾرٌگَی ٍظاضت اهَض ذاضخِ تا اتطاظ تداؾد‬ ‫اظ حازثِ ؾمٌَ زیپلوات ؾَییؿی اظ تطج واهطاًیِ وِ هٌدط تدِ‬ ‫زضگصقت ٍی قس‪ ،‬گفت‪ٍ :‬ظاضت اهَض ذاضخِ پؽ اظ اَ ع اظ‬ ‫ایی اتفاق تلد‪ ،‬اظ َطیک هطاخغ لاًًَی شیطتٍ اظ خدولدِ ًدیدطٍی‬ ‫اًتظاهی ٍ لَُ لًاییِ پیگیط هَیَع تَزُ اؾت ‪ .‬ذُیه ظازُ تدا‬ ‫اقاضُ تِ ایٌىِ ٍظاضت اهَض ذاضخِ َی ؾداػدات گدصقدتدِ زض‬ ‫اضتثاٌ تا ؾفاضت ؾَئیؽ زض تْطاى تَزُ‪ ،‬افعٍز‪ :‬زض هَضز ػدلدت‬ ‫ٍلَع حازثِ‪ ،‬زض اًتظاض ضٍقی قسى ًتیدِ تحمیمات تَؾٍ هماهات شیه ح ّؿتین‪.‬‬ ‫ذُیه ظازُ زض ازاهِ اظْاض زاقت‪:‬خؿس هتَفی تطای تطضؾی ّای الظم تِ پعقىی لاًًَی هدٌدتدمدل‬ ‫قسُ ٍ پؽ اظ پایاى یافتی تطضؾی ّای الظم زض اذتیاض ؾفاضت ؾَئیؽ زض تدْدطاى لدطاض ذدَاّدس‬ ‫گطفت‪.‬ؾرٌگَی ٍظاضت اهَض ذاضخِ اظ زیساض ّای اهطٍظ ؾفیط ؾَییؽ زض تْطاى تدا هؿدلدَلدیدی‬ ‫شیطتٍ زض ٍظاضت اهَض ذاضخِ ٍ تثازل ًظط زض هَضز خَاًه هرتل هَیَع ذثدط زاز ٍ افدعٍز‪:‬‬ ‫ٍظاضت اهَض ذاضخِ زض چاضچَب هفاز وٌَاًؿیَى ٍیی زض ذهَل ضٍاتٍ زیپلوداتدیده‪ ،‬ودلدیدِ‬ ‫الساهات الظم ٍ ّوىاضیْای یطٍضی ضا زض ایی هَضز نَضت ذَاّس زاز‪.‬‬ ‫ایطاى ذَاستاض السام فَضی زض ضفغ تحطینّای غیطلاًًَی ػلیِ وطَضّای زضحال تَسؼِ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬هؼاٍى ًوایٌسگی زائن ایطاى زض ًیَیَضن گفت‪ :‬حک تَؾؼِ اظ خولِ حک زؾتطؾی تِ‬ ‫فٌاٍضی ّای ًَیی تطای وکَضّای زضحال تَؾؼِ زض تؿتطی وِ چٌسخاًثِ گطایی تا فکاضّای قسیدس ٍ‬ ‫ضٍظافعٍى ضٍتطٍؾت‪ ،‬لاتل تحمک ًرَاّس تَز‪.‬‬ ‫ظّطا اضقازی‪ ،‬ؾفیط ٍ هؼاٍى ًوایٌسگی زائن ایطاى زض ًیَیَضن َی ؾرٌاًی زض قدکدودیدی اخد ؼ‬ ‫ؾالیاًِ ی هدوغ ػلن‪ ،‬فٌاٍضی ٍ ًَاٍضی قَضای التهازی ٍ اختواػی ؾاظهاى هلدل ااودَؾدَنا تدا‬ ‫تاویس تط اّویت ًمف ػلن ٍ فٌاٍضی زض هماتلِ تا تحطاى خْاًی ّوِگیطی وطًٍا‪ ،‬اى ضا زض ظهدطُ ی‬ ‫اتعاضّای هْن زض اذتیاض وکَضّا تطای ًیل تِ تَؾؼِ ٍ پیدکدطفدت ٍ اظ هدتدیدیدطّدای ضاّدثدطزی زض‬ ‫تطًاهِضیعیّای هلی زض حَظُی تَؾؼِ زاًؿت‪ٍ.‬ی تا تاویس تط اّویت ظطفیتؾاظی تطای وکدَضّدای‬ ‫زضحال تَؾؼِ ٍ اضتمای ّوىاضیّای هٌُمِای ٍ تیی الوللی زض حَظُی ػلن ٍ فٌداٍضی‪ ،‬ذداَدطًکداى‬ ‫وطز‪ :‬اًتمال فٌاٍضی ٍ زاًف‪ ،‬فاضؽ اظ ّطگًَِ تثؼیى ٍ ه حظات ؾیاؾی تایس تِ یه اٍلَیت تدثدسیدل‬ ‫قَز‪ .‬ایی اهط تِ ٍیػُ زض حَظُی فٌاٍضی ّای ًَیی اظ اّویت تؿعایی تطذَضزاض اؾت چدطا ودِ تدسٍى‬ ‫زؾتطؾی تِ چٌیی فٌاٍضیّایی‪ّ ،‬طگًَِ ت ـ تطای هماتلِ تا ّوِگیطی وطًٍا‪ ،‬حطوت تِ ؾوت تَؾؼِ‬ ‫ٍ پط وطزى قىاف ّای هَخَز تىٌَلَغیه ٍ زیدیتال‪ ،‬تا هَاًغ ٍ هکى ت تعضگی ضٍتدطٍ ذدَاّدس‬ ‫تَز‪.‬‬ ‫ًوایٌسُ ذثطگاى ضّثطی‪ 7‬زلسطزوطزى هطزم اظ اًتراتات ّوگاهی تا زضوٌاى است‬ ‫اهیطػثساللْیاى‪ 7‬ایطاى تا لسضت ٍ لَت اظ هطزم فلسغیی حوایت هیوٌس‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪ً-‬وایٌسُ هطزم اشضتایددداى غدطتدی زض‬ ‫هدلؽ ذثطگاى ضّثطی گفت‪ّ :‬دطوداضی ودِ ؾدثده‬ ‫ذسقِزاضقسى ػولىطز زؾتاًسضواضاى اًتراتات قدسُ‬ ‫ٍ هَخثات زلؿطزی هطزم تطای حًَض زضپای ندٌدسٍق‬ ‫ّای ضای ضا فطاّن وٌس‪ ،‬ذیاًت تدِ ایدطاى اؾد هدی ٍ‬ ‫ّوگاهی تا زقدودٌداى اؾدت‪ .‬ایدت اهلل قدیدد خدَاز‬ ‫هدتْسقثؿتطی افعٍز‪ :‬قطوت زض اًتراتدات ٍ حًدَض‬ ‫پطقَض زض پای نٌسٍق ّای ضای ًِ تٌْا یه حک تلدىدِ‬ ‫یه ٍظیفِ قطػی‪ ،‬هلی ٍ زیٌی زض ایی تطِّ تِ قواض هی‬ ‫ضٍز‪ٍ.‬ی تا تیاى ایٌىِ ػَاهل ظهیٌِ ؾاظ زلؿطزی هطزم تطای حًَض زضپای نٌسٍق ّای ضای تایس قٌاؾایی‬ ‫قًَس‪ ،‬ایافِ وطز‪ :‬ظیطؾَال تطزى ؾ هت اًتراتات‪ ،‬حطوتی تطای زلؿطز وطزى هطزم ٍ تِ ػثاضتی ذیاًت‬ ‫تِ وکَض اؾت‪ٍ.‬ی تاویس وطز‪َ :‬ثک فطهایف ضّثط هؼظن اًم ب‪ّ ،‬ط وؿی وِ ٍاضز ػطنِ اًتراتات هدی‬ ‫قَز‪ ،‬تایس لَاػس اًتراتات ضا تپصیطز‪ً.‬وایٌسُ هطزم اشضتایداى غطتی زض هدلؽ ذدثدطگداى ضّدثدطی تدیداى‬ ‫وطز‪ :‬الظهِ قطوت زض اًتراتات پصیطـ لَاػس‪ ،‬لاًَى‪ ،‬هدطی ٍ ًاظطاى اًتراتاتی اؾت ٍ ًدثدایدس پدؽ اظ‬ ‫اػ م ًتیدِ‪ ،‬ؾ هت ًاظطاى اًتراتات ظیط ؾَال تطٍز‪.‬‬ ‫ایت اهلل قثؿتطی ازاهِ زاز‪ :‬افطاز تطای ایٌىِ اضای تیکتطی خصب وٌٌس ٍ َطفساضی زاقتِ تاقٌس‪ ،‬ؾؼی هی‬ ‫وٌٌس ذَز ضا فطزی خؿَض ًکاى زازُ ٍ حطف ّایی تعًٌس؛ ایی افطاز ٍػسُ ّایی هی زٌّس وِ ایدی ٍػدسُ‬ ‫ّا زض چْاضچَب هحسٍزُ اذتیاضات اًْا ٍ ّوچٌیی لاًَى اؾاؾی ًیؿت ٍ یا زض چْاضچدَب الدتدعام تدِ‬ ‫لاًَى اؾاؾی‪ ،‬تحث ٍالیت فمیِ ٍ اؾ م لطاض ًساضز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪ -‬زؾتیاض ٍیػُ ضئیؽ هدددلدؽ زض اهدَض‬ ‫تییالولل تا تیاى ایٌىِ اهطٍظ نْیًَیؿتّا تدِ تدی تؿدت‬ ‫ضؾیسُاًس‪ ،‬گفت‪ :‬خوَْضی اؾ هی ایطاى تا افتراض اػد م‬ ‫هیوٌس وِ ّوچٌاى اظ هحَض هماٍهت ٍ هطزم فلؿُیدی تدا‬ ‫لسضت ٍ لَت حوایت هی وٌس‪ .‬حؿیی اهیطػدثدسالدلدْدیداى‬ ‫افعٍز‪ً :‬اهگصاضی ایی ضٍظ اتتىاض تعضی اهام ضاحدل تدَز‬ ‫تطای ایی وِ ایی ضٍظ یازاٍض احیای هَیَع تداضیدردی ٍ‬ ‫ظذن تعضی فلؿُیی تداقدس‪ٍ.‬ی ازاهدِ زاز‪ّ :‬دودچدٌدیدی‬ ‫ًاهگصاضی ضٍظ خْاًی لسؼ تطای اى تَز وِ ایی ضٍظ‪ ،‬ضٍظی تطای ٍحست ّطچِ تیکتط اهت اؾد هدی‪،‬‬ ‫خْاى اؾ م ٍ ّوِ ٍخساى ّای اگاُ ٍ تیساض زض ؾطاؾط خْاى زض حوایت اظ لدسؼ قدطید ٍ هدطزم‬ ‫هظلَم فلؿُیی تاقس‪.‬زؾتیاض ٍیػُ ضئیؽ هدلؽ زض اهَض تییالولل گفت‪ :‬ضٍظ لسؼ اهؿال زض قطایدُدی‬ ‫تطگعاض هیقَز وِ نْیًَیؿتّا زض ضٍظّای اذیط یطتات ناػمٍِاضی ضا زض اضایی اقیدالدی قداّدس‬ ‫تَزًس؛ یطتاتی وِ ترف وَچىی اظ ذکن هماٍهت ٍ پاؾد هماٍهت تِ گؿتداذدی ّدا‪ ،‬تددداٍظات ٍ‬ ‫الساهات ًااهی وٌٌسُ نْیًَیؿت ّا زض هٌُمِ اؾت‪.‬اهیطػثساللْیاى افعٍز‪ :‬ضٍظ خْاًی لدسؼ اهؿدال زض‬ ‫قطایُی تطگعاض هی قَز وِ تؼساز اًسوی اظ حاوواى وکَضّای ػطب اظ خولِ اهاضات ٍ تدحدطیدی زض‬ ‫یىؿال گصقتِ تا فکاض واخ ؾفیس ٍ اْهطیىا تَافمی ضا تِ اؾن ػازی ؾاظی ضٍاتٍ تا ضغین نْیًَیؿتی تِ‬ ‫اهًا ضؾاًسًس‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ :‬نحٌِّای ؾیطن گًَِای وِ خْاًیاى ٍ تِ ذهَل هطزم هدٌدُدمدِ زض‬ ‫تالىی واخ ؾفیس قاّس تَزًس‪ ،‬نحٌِّای حماضتتاضی وِ ‪ٍ ۳‬ظیط ذاضخِ اهاضات ٍ تحطیی ضا تطاهپ ٍ‬ ‫ًتاًیاَّ تِ تالىی واخ ؾفیس وکاًسًس ٍ تا یه ًوایف ؾیطن گًَِ ازػای ػازی ؾاظی ضٍاتٍ وطزًدس‪.‬‬ ‫اػالم حوایت ایطاى اظ تواهیت اضضی ٍ‬ ‫حاوویت زٍلت سَضیِ‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬زض گفتگَی تلدفدٌدی اهدطٍظ ٍظیدط اهدَض‬ ‫ذاضخِ وکَضهاى ٍ فیهل همساز ٍظیط اهَض ذاضخِ ؾدَضیدِ‬ ‫هَیَػات هَضز ػ لِ زض ظهیٌِّای زٍخاًثِ ٍ هٌُمِ ای ٍ‬ ‫تیی الوللی ضا هَضز تحث ٍ تثازل ًظط لطاض گطفت‪.‬‬ ‫تِ گعاضـ ذثطگعاضی نسا ٍ ؾیوا تِ ًدمدل اظ ازاضُ ودل‬ ‫اَ ع ضؾاًی ٍ اهَض ؾرٌگَیی ٍظاضت اهَض ذاضخِ‪ ،‬الدای‬ ‫ظطی زض ایی گفتگَی تلفٌی یوی اػ م حوایت ایطاى اظ‬ ‫تواهیت اضیی ٍ حاوویت زٍلت ؾَضیِ تط لعٍم احتدطام تدِ‬ ‫لاًَى اؾاؾی ایی وکَض ٍ هکطٍػیت تطگعاضی اًدتدرداتدات‬ ‫ضیاؾت خوَْضی ؾَضیِ تاویس وطز‪.‬فیهل همساز ًیع زض ایی‬ ‫گفتگَ گعاضقی اظ ٍیؼیت زاذلی ؾَضیِ‪ ،‬اهازگدی تدطای‬ ‫تطگعاضی اًتراتات ضیاؾت خوَْضی ٍ ضٍاتٍ ایی وکَض تدا‬ ‫ّوؿایگاى اضائِ ٍ اظ ٍظیط اهَض ذداضخدِ وکدَضهداى تدطای‬ ‫زیساض اظ ؾَضیِ زػَت تؼول اٍضز ودِ ٍی ًدیدع اظ ایدی‬ ‫زػَت‪ ،‬اؾتمثال وطز‪.‬هؿائل هٌُمِ اظ خولِ تحَالت ػدطاق‪،‬‬ ‫فلؿُیی ٍ ًیع هثاضظُ ّوِ خاًثِ تا تطٍضیؿن ٍ هدحدىدَهدیدت‬ ‫حو ت ضغین نْیًَیؿتی تِ ؾَضیِ ٍ فلؿُیی ٍ لدثدٌداى اظ‬ ‫خولِ زیگط هَاضز گفتگَی فیواتیی تَز‪َ.‬طفیی ّوچٌیدی تدا‬ ‫اقاضُ تِ ضٍظ خْاًی لسؼ یىثاض زیگط تط حوایت ّوِ خاًثِ‬ ‫اظ هلت فلؿُیی تاویس وطزًس‪.‬‬ ‫ػطف‪ 7‬تیص اظ ‪ّ ۳۳‬عاض صٌسٍق الىتطًٍیه زض اًتراتات استفازُ هیضَز‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪ -‬ضییؽ ؾتاز اًتراتدات وکدَض‬ ‫اظ اضؾال زؾتگاّْای نٌسٍق الىتدطًٍدیده تدِ‬ ‫اؾتاىّا َی ّفتِّای اتی ذثدط زاز ٍ گدفدت‪:‬‬ ‫تیف اظ ‪ّ ۴۴‬عاض نٌسٍق الىتطًٍیه زض وکدَض‬ ‫اؾتفازُ هیقَز وِ تا االى تدیدف اظ ‪ّ ۳۲‬دعاض‬ ‫نٌسٍق تِ ضٍظضؾاًی قسُ ٍ اهیس زاضین تا ّفتدِ‬ ‫اتی توام زؾتگاّْا تدْیع ٍ اهازُ ضٍظ اًتراتات‬ ‫قًَس‪.‬‬ ‫خوال ػطف گفت‪ :‬اهدطٍظ ظیدطؾداذدت ّدای‬ ‫الىتطًٍیه ذَب ٍ لاتل تَخْی زض وکَض تطای‬ ‫تطگعاضی اًتراتات توام الىتطًٍیه تطلطاض قدسُ‬ ‫اؾت‪.‬ضییؽ ؾتاز اًتراتات وکَض تدا اقداضُ تدِ‬ ‫تَافک نَضت گطفتِ تا ّیات ًظداضت هدطودعی‬ ‫هدلؽ زضتداضُ تدطگدعاضی اًدتدرداتدات تدودام‬ ‫ٍظاضت ذاضجِ اهطیىا‪ 7‬تین هصاوطُوٌٌسُ ایی‬ ‫ّفتِ تِ ٍیی تاظهیگطزز‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬هؼاٍى ؾرٌگَی ٍظاضت ذاضخِ اهطیىا تا‬ ‫اػ م ذثط تاظگکت تین هصاوطُ وٌٌسُ ایی وکدَض تدِ ٍیدی‬ ‫تطای اظ ؾطگیطی گفتٍگَّای احدیدای تدطخدام‪ ،‬گدفدت‬ ‫ٍاقٌگتی اظ تاظگکت هتماتل تِ تؼْسات اؾتمثال هیوٌس‪.‬‬ ‫خالیٌا پَضتط هؼاٍى ؾرٌگَی ٍظاضت ذداضخدِ اهدطیدىدا اظ‬ ‫تاظگکت تین هصاوطُ وٌٌسُ ایی وکَض تدِ ٍیدی تدطای زٍض‬ ‫خسیس گفتٍگَّا تطای احیای تَافک ّؿتِای ایدطاى ذدثدط‬ ‫زاز‪.‬پَضتط تَییح زاز‪ :‬زض یه هاُ لثل‪ّ ،‬یات اهطیىایی تدِ‬ ‫ؾطپطؾتی ضاتطت هالدی‪ ،‬ضٍیدىدطزّدای خدسی ضا زضتداضُ‬ ‫گام ّایی وِ ایطاى ٍ اهطیىا تایس تطای تداظگکدت هدتدمداتدل‬ ‫[تِ تطخام] تطزاضًس‪ ،‬تطضؾی وطز‪.‬‬ ‫گعاضش‬ ‫ػطاق‪ ،‬اٍلَیت استطاتژیه‬ ‫هٌغمِ ای ایطاى‬ ‫ّوطاؾتا تا ت ـ ّای تین زیپلواتیه ایطاى زض قْط تیی الدودلدلدی‬ ‫ٍیی تطای حل چالف تحطین ّا‪ ،‬هحوس خَاز ظطی ٍظیدط اهدَض‬ ‫ذاضخِ وکَضهاى تا تطتیه زازى ؾفط هٌُمِ ای تِ زًثال تدمدَیدت‬ ‫تؼاه ت التهازی ٍ ؾیاؾی وکَضهاى تا وکَض ّای هْن هٌُمِ تِ‬ ‫ذهَل ػطاق ٍ لُط اؾت‪ .‬ت ـ ایطاى تطای تدْدثدَز ضٍاتدٍ تدا‬ ‫ّوؿایگاى ٍ وکَضّای ػطتی حَظُ ذلیح فاضؼ ضا هی تدَاى زض‬ ‫ؾفط هٌُمِ ای «هحوس خَاز ظطی »هکاّسُ وطز‪ .‬هدمدهدس اٍل‬ ‫ؾفط ٍظیط ذاضخِ وکَضهاى ػطاق تَز ٍ زض ایی ؾفط ظطی تمطیثدا‬ ‫تا تواهی هماهات اضقس ؾیاؾی ٍ تهوین گدیدط زٍلدت ػدطاق اظ‬ ‫الىتطًٍیه زض تطذی و ًکْطّا ٍ قدْدطّدای‬ ‫وکَض‪ ،‬گفت‪ :‬زض اًتراتات پیف ضٍی قدَضاّدا‬ ‫زض و ًکْطّا تِ خع تْطاى‪ ،‬هطاوع اؾتداى ّدا ٍ‬ ‫تؼسازی اظ قْطّا اظ نٌسٍق الىتطًٍیه اؾتفازُ‬ ‫هی قَز‪.‬ػطف تا تیاى ایٌىِ اهطٍظ اظ ًعزیده زض‬ ‫خطیاى اذدطیدی ٍیدؼدیدت تدِ ضٍظ ضؾداًدی‬ ‫زؾتگاّْای نٌسٍق الىتطًٍیه لطاض گطفتِ این‪،‬‬ ‫تکطیح وطز‪ :‬ذَقثرتاًِ ضًٍس واض هثثت ٍ ضٍ تِ‬ ‫خلَ اؾت‪ٍ.‬ی ذاَط ًکاى وطز‪ :‬تیف اظ ‪ّ ۴۴‬عاض‬ ‫نٌسٍق الىتطًٍیه زض وکَض اؾتفازُ هی قدَز‬ ‫وِ تا االى تدیدف اظ ‪ّ ۳۲‬دعاض ندٌدسٍق تدِ‬ ‫ضٍظضؾاًی قسُ ٍ اهیس زاضین تا ّفتِ اتی تدودام‬ ‫زؾتگاّْا تدددْدیدع ٍ اهدازُ ضٍظاًدتدرداتدات‬ ‫قًَس‪.‬ضییؽ ؾتاز اًدتدرداتدات وکدَضزضتدردف‬ ‫زیگطی اظ نحثتْای ذَزاظاضؾال زؾتگاّدْدای‬ ‫نٌسٍق الىتطًٍیه تِ اؾتاىّا َی ّفدتدِ ّدای‬ ‫اتی ذثط زاز ٍ گفت‪ :‬ایی زؾتگاّْدا اظ ؾدَی‬ ‫اؾتاًساضیْا زض قْطؾتاى ّا تَظیغ هیقَز‪.‬ػدطف‬ ‫ّوچٌیی گفت‪ :‬اهیس زاضین تا ایی السام ّن تِ تٌدس‬ ‫‪ ۲۳‬ؾیاؾت ّای ولی ات غی همام هؼظن ضّثدطی‬ ‫ػول وطزُ تاقین ٍّن گاهی تؿَی الىتطًٍیىدی‬ ‫وطزى واهل اًتراتات زضوکَضتطزاقتِ تاقین‪.‬‬ ‫اگْی هٌالصِ ػوَهی(ًَتت اٍل)‬ ‫ضواضُ ‪ 900000300۳0000۳6‬هَضخ ‪ 300009033‬هٌسضج زض ساهاًِ تساضوات‬ ‫الىتطًٍیىی زٍلت ضواضُ ‪ ۳۳‬سال ‪3000‬‬ ‫ضطوت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطلی زض ًظط زاضز ػولیات هطتَط تِ حفاضی چاُ ضٍتاضی ضواضُ ‪ 9‬زض هحسٍزُ ضْطستتتاى‬ ‫اشضضْط اظ هحل اػتثاضات غیطػوطاًی ٍ اظ عطیک هٌالصِ (ػوَهی) اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت تِ پیواًىتاض ٍاجتس‬ ‫ضطایظ ٍ زاضای ضتثِ واٍش ّای ظهیٌی ٍاگصاض ًوایس‪.‬‬ ‫ولیِ هطاحل هٌالصِ اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت(ستاز) تِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس ضس‪ .‬تسیتْتی‬ ‫است ّعیٌِ اگْی اظ تطًسُ هٌالصِ اذص ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫الف) تِ پیطٌْازّای فالس اهضاء‪ ،‬هططٍط‪ ،‬هرسٍش‪ ،‬هغلما تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫ب) هثلغ تطاٍضز اٍلیِ هؼازل‪ 4073403597 7‬ضیال‬ ‫ج) هثلغ سپطزُ تضویی ضطوت زض فطایٌس اضجاع واض هؼازل ‪ ۳497540637‬ضیال هی تاضس‪.‬‬ ‫ز) هست اجطای واض‪ 9 7‬هاُ‬ ‫ُ) سایط اعالػات ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هٌالصِ هٌسضج است‪.‬‬ ‫ٍ) پیطٌْاز زٌّسُ هىلف است هؼازل هثلغ سپطزُ‪ ،‬تضویی ّای هؼتثط تسلین یا هثلغ هصوَض ضا تِ حساب تاًتىتی‬ ‫ضطوت ٍاضیع ٍ حسه هفاز اسٌاز هٌالصِ ضواًت ًاهِ یا ضسیس ٍاضیع ٍجِ ضا تصَضت اصل زض ٍلت همطض زض اسٌاز‬ ‫تِ واضفطها تسلین ًوایس تِ پیطٌْازّای فالس سپطزُ‪ ،‬سپطزُ ّای هرسٍش‪ ،‬سپطزُ ّای ووتط اظ هیعاى همطض‪ ،‬چه‬ ‫ٍ ًظایط اى تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫ضطوت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطلی‬ ‫‪*30963‬ضٌاسِ اگْی‪* 33۳36707‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* 3000009035 7‬اًتطاض ًَتت زٍم‪ * 30000090367‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضن‬ ‫خطیاًات شی ًفَش ؾیاؾی زض ػطاق اظ ًَضی الوالىی ًرؿت ٍظیط‬ ‫اؾثک‪ ،‬ػازل ػثسالوْسی ًرؿت ٍظیط ؾاتک‪ ،‬ؾیس ػدوداض حدىدیدن‬ ‫ضّثطائت ف ػطالیَى گطفتِ تا تطّن نالح ضییؽ خوَْضی ػدطاق‬ ‫ٍ ههُفی الىاظوی ًرؿت ٍظیط ػطاق زیساض ٍ گدفدت ٍ گدَ‬ ‫زاقتِ اؾت‪.‬‬ ‫تٌَع زیساض ّا ٍ گفت ٍ گَ ّای خدساگداًدِ تدا ّدط ودسام اظ‬ ‫قرهیت ّای تاثیط گصاض ؾیاؾی ػطاق اظ ؾدَی ٍظیدط ذداضخدِ‬ ‫وکَضهاى گَیای اّویت اؾتطاتػیه ػطاق زض زوتطیی هٌُمدِ ای‬ ‫خوَْضی اؾ هی ایطاى زاضز‪.‬ػطاق تعضگتطیی ّوؿایِ غطتی وکَض‬ ‫اظ خْات هرتل تطای ؾیاؾت ّای هٌُمِ ای ایطاى حایع اّویدت‬ ‫اؾت‪ .‬خسای اظ ػٌانط اتهال زٌّسُ فطٌّگی ٍ زیٌی زٍ وکَض وِ‬ ‫اوثطیت خوؼیت زض ّط زٍ وکَض ضا قیؼیاى تکىیل هی زٌّس؛ تدِ‬ ‫لحاِ غئَپلیتیىی ًیع‪ ،‬تیساز خایگاُ تؼییی وٌٌسُ زض ؾیاؾت ّدای‬ ‫هٌُمِ ای خوَْضی اؾ هی ایطاى زاضز‪ .‬ػطاق ًمُِ اتهال ایطاى تدِ‬ ‫ؾَضیِ ٍ لثٌاى اؾت ٍ تطای ّویی زض تَؾؼِ ضٍاتٍ ّدودؿدایدگدی‪،‬‬ ‫ػطاق تیف اظ ؾایط وکَضّای هٌُمِ هَضز تدَخدِ ایدطاى اؾدت‪.‬‬ ‫زض وٌاض ضٍاتٍ پایساض ؾیاؾی ٍ اؾتطاتػیه زٍ وکَض‪ ،‬تدِ لدحداِ‬ ‫التهازی ٍ تداضی ّن ٍاتؿتگی ػویمی هیاى زٍ وکدَض تدطلدطاض‬ ‫اؾت‪ .‬ایطاى تاهیی وٌٌسُ اًطغی ترف ّای خٌَتی ػطاق اؾدت ٍ‬ ‫ایی هؿالِ تا اى هیعاى تطای زٍلت ػطاق اّویت زاضز وِ ّط چْداض‬ ‫هاُ قاّس ؾفط هماهات اضقس ػطالی تِ ٍاقٌگتی خْت الٌاع زٍلدت‬ ‫اهطیىا تِ توسیس وطزى ایی هؼافیت ّای تحطیوی ٍ ػسم قدودَل‬ ‫اًْا زض تحطین ّای ثاًَیِ ّؿتین‪ .‬ایی هَیَع زض زٍلت تایسى ّن‬ ‫تطای اٍلیی تاض زض فطٍضزیی هاُ ؾالداضی اتفاق افتاز ٍ هدؼدافدیدت‬ ‫تحطیوی ػطاق تطای هست ‪ ۲۳۱‬ضٍظ زیگط توسیس قس‪ .‬همدهدَز اظ‬ ‫تیاى ایی اهط‪ ،‬ػوک ضٍاتٍ التهازی ایطاى ٍ ػطاق ٍ تدَخدِ زٍلدت‬ ‫ایی وکَض تِ یطٍضت تساٍم ٍ تَؾؼِ ّوىاضی التهازی ٍ نٌؼتی‬ ‫هیاى زٍ وکَض اؾت‪ .‬تطای ّویی اًتراب ػطاق تِ ػٌدَاى هدمدهدس‬ ‫اٍل ؾفط ٍظیط ذاضخِ وکَضهاى تا ػُ تِ چٌیی پیدکدیدٌدِ لدَی‬ ‫ضٍاتٍ التهازی ٍ ؾیاؾی هیاى زٍ وکَضاؾت‪ .‬ضیدیدؽ زؾدتدگداُ‬ ‫زیپلواؾی وکَض هتَخِ ایی ٍالؼیت ضاّثطزی اؾت وِ ػدطاق زض‬ ‫هٌُمِ تیکتطیی ظطفیت ضا تطای ایطاى زض خْت حل چدالدف ّدای‬ ‫هٌُمِ ای اـ تِ ذهَل زض هَاخِْ تا ػطتؿتاى زاضز‪ .‬ووا ایٌدىدِ‬ ‫تا اتتىاض زٍلت ػطاق ٍ قرم ههُفی الىاظوی زض اٍایل ّودیدی‬ ‫هاُ اٍضیل گعاضـ ّای هتمی اظ هصاوطات همسهاتی هدیداى َدطف‬ ‫ایطاًی ٍ ػطتؿتاًی زض تیساز نَضت گطفتِ اؾت‪ .‬ایی هدَیدَع تدا‬ ‫تَخِ تِ اهازگی ّویکگی زٍلت ایطاى هثٌی تط حل تدٌدف ّدای‬ ‫هٌُمِ ای هَضز تَخِ خسی لطاض گطفتِ اؾت‪ .‬تدِ تدیداًدی زیدگدط‬ ‫خوَْضی اؾ هی ایطاى اظ ت ـ ّای زٍلت ػطاق زض ظهیٌِ ؾاظی‬ ‫تطای ػازی ؾاظی ضٍاتٍ تا ػطتؿتاى اؾتمثال وطزُ ٍ ایی هدَیدَع‬ ‫زض نحثت ّای ظطی زض ػطاق ّن ًوَز ػیٌی زاقت‪ .‬ظطی زض‬ ‫زیساض تا هماهات ػطالی یوی تمسیط اظ اظ اتتىاض ػول زٍلت ػدطاق‬ ‫زض تاظ وطزى ضٍظًِ اضتثاَی هیاى تْطاى ٍ ضیاو اتدطاظ اهدیدسٍاضی‬ ‫وطزُ وِ ایی السام ؾیاؾی زض ًْایت هٌدط تِ گدفدت ٍ گدَّدای‬ ‫فطاگیط هٌُمِ ای ٍ تِ تثغ اى پایساضی نلح ٍ ثثدات زض هدٌدُدمدِ‬ ‫قَز‪ .‬هْن تطیی ّسف ٍظیط ذاضخِ وکدَضهداى اظ ؾدفدط ػدطاق‬ ‫هی تَاى گفت وِ یىی اظ هْن تدطیدی اّدساف ٍظیدط ذداضخدِ‬ ‫وکَضهاى زض ؾفط ػطاق‪ ،‬اػ م اهازگی زٍلت ایطاى زض تدطلدطاضی‬ ‫ضٍاتٍ ؾیاؾی تا ػطتؿتاى اؾت‪ .‬تِ ایی قىل وِ ایطاى تِ ًَػدی تدا‬ ‫تاییس ٍ اضج ًْازى تِ السام زیپلواتیه َطف ػطالی ذَاؾتاض تساٍم‬ ‫ایی ت ـ ّا تا ضؾیسى تِ ًتیدِ ًْایی اؾت‪ .‬زض تحلیل ایی هَیَع‬ ‫ّن تایس تِ فاوتَض تیی الوللی ٍ تیییط فًای ؾیاؾت خْاًی اقداضُ‬ ‫زاقت‪ٍ .‬الؼیت اهط ایی اؾت وِ چْاض ؾال حًَض تطاهپ زض واخ‬ ‫ؾفیس ٍ اؾتطاتػی فکاض حساوثطی تطاهپ ایی فطییِ ضا زض هدیداى‬ ‫هجلس ػثَض اظ ذغَط لطهع زض هصاوطات ٍیی‬ ‫ضا ًویپصیطز‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪-‬ػًَ وویؿیَى اهٌیت هلی تا تاویس تدط‬ ‫ایٌىِ هدلؽ ػثَض اظ ذٌَُ لطهع تَؾٍ تین هدصاودطُ‬ ‫وٌٌسُ ایطاى زض ٍیی ضا ًوی پصیطز گفت‪ :‬ازتیاتی وِ اظ‬ ‫هصاوطات ٍیی هیقٌَین تؼلیک تحدطیدن ّدا اؾدت زض‬ ‫نَضتی وِ ها چیعی تِ ػٌَاى تؼلیک تحطین ًساضین‪.‬‬ ‫اتطاّین ػعیعی ػًَ وویؿیَى اهٌیت هدلدی هدددلدؽ‬ ‫قَضای اؾ هی گفت‪ :‬هصاوطات ٍیی زاضای ذدُدٌَ‬ ‫لطهعی اؾت وِ حتوا تایس ّیات هصاوطُوٌٌسُ ایدطاى‬ ‫تِ اى تَخِ وٌٌس ٍ اگط چٌاًچِ ایی ذٌَُ لطهع هدَضز‬ ‫تَخِ لطاض ًگطفتِ ٍ تِ فطهایکات همام هؼظن ضّثدطی ٍ‬ ‫لاًَى السام ضاّثطزی تطای لیَ تحطینّا ٍ ندیداًدت اظ‬ ‫هٌافغ هلت ایطاى تی تَخْدی قدَز هدددلدؽ قدَضای‬ ‫اؾ هی ٍاوٌف لاَؼی ًکاى ذَاّس زاز‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬هدلؽ قَضای اؾ هدی زض لداًدَى الدسام‬ ‫ضاّثطزی تطای لیَ تحطین ّا چاضچَب الظم ضا تدطای‬ ‫هصاوطات ّؿتِای ضٍقی وطزُ ٍ تین هصاوطُ ودٌدٌدسُ‬ ‫وکَضهاى ّن ًثایؿتی اظ ذٌَُ لطهع ػثَض وٌٌس‪.‬‬ ‫ػًَ وویؿیَى اهٌیت ٍ ؾیاؾت ذاضخی هلی هددلدؽ‬ ‫تهطیح وطز‪ :‬ازتیاتی وِ اظ هصاوطات ٍیی هیقدٌدَیدن‬ ‫تؼلیک تحطینّا اؾت زض نَضتی وِ ایی هَیَع اند‬ ‫هؼٌا ٍ هفَْهی ًساضز ٍ ها چیعی تِ ػٌَاى تؼلیک تحطین‬ ‫ًساضین چطا ودِ لدیدَ وداهدل ّدودِ تدحدطیدن ّدا ٍ‬ ‫ضاؾتیاظهایی اظ ؾَی خوَْضی اؾ هی هسًظط اؾدت‬ ‫ٍ تِ ّیچ ٍخِ اظ ایی ذٍ لطهع وَتاُ ًرَاّین اهس‪.‬‬ ‫ًوایٌسُ قیطاظ زض هدددلدؽ گدفدت‪ :‬اضٍپدایدی ّدا ٍ‬ ‫اهطیىاییّا زض هصاوطات تطخام ٍ پؽ اظ اى ثداتدت‬ ‫وطزًس وِ تِ ّیچ ٍخِ لاتل اػتواز ًیؿتدٌدس لدصا تدیدن‬ ‫هصاوطُ وٌٌسُ وکَضهاى تایؿتی ایی هَیَع ضا هسًدظدط‬ ‫زاقتِ تاقس وِ تا َطفّدای تدسػدْدس ٍ ػدْدسقدىدی‬ ‫هصاوطُ هی وٌس ٍ نطف ًظط اظ ایٌدىدِ چدٌدس وکدَض‬ ‫ّوطاّی الظم ضا تا ایطاى زاقتدٌدس اهدا اضٍپدایدی ّدا ٍ‬ ‫اهطیىاییّا زض ََل ایی هست ثاتت وطزًس وِ تِ ّیچ‬ ‫ٍخِ پایثٌس تِ اهًای ذَز ًیؿتٌس‪.‬‬ ‫ضىاف تعضی هیاى هَاضغ ایطاى ٍ اهطیىا‬ ‫هاًغ پیططفت گفتگَّای ٍیی است‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪-‬زیپلواتّای اضٍپایی اػ م وطزًس وِ‬ ‫قىاف ّای تعضگی هیاى هَایغ تْطاى ٍ ٍاقٌگتدی زض‬ ‫ذهَل الساهات هس ًظط اهطیىا تطای هحسٍز ودطزى‬ ‫تطًاهِ ّؿتِای ایطاى ٍخَز زاضز ٍ ایدی قدىداف ّدای‬ ‫تعضی هاًغ پیکطفت هصاوطات ٍیی تطای احیای تطخدام‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫پایگاُ ذثطی اوؿیَؼ تِ ًمل اظ زیپلواتّای اضٍپایدی‬ ‫گعاضـ زاز وِ ٍخَز قىافّای تعضگی هیاى هَایغ‬ ‫اهطیىا ٍ ایطاى زض ذهَل الساهاتی وِ تایس [اظ ًدظدط‬ ‫َطفّای غطتی] زض ضاؾتای تاظگکت ایطاى تِ تؼْسات‬ ‫ّؿتِای ذَز ٍ هحسٍز وطزى تطًاهِ ّؿدتدِ ای ایدطاى‬ ‫نَضت گیطز‪ ،‬هاًدؼدی تدطای پدیدکدطفدت هدصاودطات‬ ‫ٍیی توٌظَض احیای تطخام هحؿَب هیقَز‬ ‫یه زیپلواتْای اضٍپایی وِ پایگاُ ذثدطی اوؿدیدَؼ‬ ‫ًاهکاى ضا فاـ ًىطزُ‪ ،‬گفتِ اؾت وِ اهطیىاٍاػًدای‬ ‫اضٍپایی تطخام [وِ ّوچٌاى ازػاّای ٍاّی ذَز هثدٌدی‬ ‫تط ت ـ ایطاى تطای زؾتیاتی تِ ؾ ح ّؿتِای ضاتىدطاض‬ ‫هی وٌٌس] تا یىسیگط اتفاق ًظط زاضًس وِ ظهداى گدطیدع‬ ‫تطای ایطاى تایس زؾت ون یه ؾال تاقس‪ .‬ایی وکَضّدا‬ ‫ّوچٌیی هَیغ هکتطوی زضتاضُ الساهاتی وِ تدایدس زض‬ ‫ضاؾتای تاهیی ایی ذَاؾتِ اًدام قَز‪ ،‬زاضًس‪.‬‬ ‫حاوواى ؾؼَزی ٍ تطذی زٍلت ّای وَچه ػطتی ایداز ودطزُ‬ ‫تَز وِ ایطاى تحت فکاض ٍ اًعٍای قسیس لطاض ذدَاّدس گدطفدت ٍ‬ ‫لسضت هٌُمِ ای اـ ضا تِ ػٌَاى تطی تطًسُ انلی اـ زض ؾیاؾت‬ ‫ّای هٌُمِ ای اظ زؾت ذَاّس زاز‪ .‬تِ ّویی زلیل ‪ ،‬ؾؼَزی ّا ٍ‬ ‫حاهیاى هٌُمِ ای قاى زض واضظاض اؾتطاتػی یس ایطاًی تطاهپ لطاض‬ ‫گطفتٌس ٍ ّویی اهط تاػث افعایف تی اػتوازی ّا ٍ زقوٌی ّدا زض‬ ‫هٌُمِ گطزیس‪ .‬اهطٍظ تا وٌاض ضفتی تدطاهدپ اظ هؿدٌدس لدسضت ٍ‬ ‫خایگعیٌی اى تا ضییؽ خوَْضی وِ هساض ٍ هحَض حدطودت اـ‬ ‫حسالل زض ؾیاؾت اػ هی حمَق تکط ٍ احتطام تِ تَافدمدات تدیدی‬ ‫الوللی گصاقتِ اؾت؛ زیگط حاوواى ؾؼَزی اى پکدت گدطهدی‬ ‫گصقتِ ضا احؿاؼ ًوی وٌٌس‪ .‬ؾطگکتگی ٍ ایُدطاب حداودوداى‬ ‫ؾؼَزی َی هاُ ّای اذیط ًاظط تِ ّویی اهط اؾت وِ تهَض زاضًدس‬ ‫وِ زض زٍضُ اهطیىای تایسى تِ ذاَط ضفتاض ّای یس حمَق تکطی‬ ‫هَاضز هَاذصُ ٍ تٌثیِ لطاض ذَاٌّس گطفت‪ .‬ایی هَیَع تدا ودلدیدس‬ ‫ذَضزى هصاوطات تطخاهی تیکتط قست یافت‪ .‬اؾتطاتدػی اػد هدی‬ ‫تایسى هثٌی تط تاظگکت تِ تطخام ٍ ضفغ تحطین ّای ًداؾداظگداض تدا‬ ‫تَافک تطخام‪ ،‬تط ٍاّوِ ؾؼَزی ّا افعٍزُ اؾدت‪ .‬هدددودَع ایدی‬ ‫قطایٍ تؿتط ضا تطای ضًٍس ػازی ؾاظی ٍ حسالل تثسیل ضٍاتٍ زٍ‬ ‫وکَض اظ فًای ذهواًِ هُلک تِ ضلاتت فطاّن ؾاذتِ اؾت‪َ.‬ثیؼی‬ ‫اؾت وِ زض ایی ػطنِ‪ ،‬ػطاق تِ ػٌَاى وکَضی تعضی ظطفیت ٍ‬ ‫تَاى هیاًدیگطی تاالیی زض ضفغ ؾَء تفاّوات ٍ اػدتدوداز ؾداظی‬ ‫زاضز‪ .‬تایس زض ًظط زاقت وِ ت ـ ّای ػطاق زض ایددداز ضٍاتدٍ‬ ‫ؾیاؾی هیاى ایطاى ٍ ػطتؿتاى تِ ًفغ ّوِ وکَضّای هٌُمدِ ٍ هدی‬ ‫خولِ ذَز ػطاق اؾت‪ .‬ػطاق زًثال تَاظى تدردکدی زض ؾدیداؾدت‬ ‫ذاضخی اـ اؾت ٍ ایی ضٍیىطز ضا زًثال هی وٌدس ودِ اظ تدودام‬ ‫ظطفیت ّای هٌُمِ ای تطای تَؾؼِ ٍ تاظیاتی ثثات اـ اؾدتدفدازُ‬ ‫وٌس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪ 81‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2080‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪0108‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫حمَق اردیبْطت هبُ ببزًطستگبى ٍ هستوری بگیراى‪،‬‬ ‫ضبهل افسایص سٌَاتی ٍ هتٌبسب سبزی خَاّذ بَد‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ٗ -‬سیط ًْ تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ُلم‪ :‬احٌبٕ ای‪ ٚ‬ػرعیرعا‪ ٙ‬نربزض ‪ٝ‬‬ ‫زضیبکم حو‪ٞ‬م ‪ٗ ٝ‬ؿت٘طی اضزیج‪٢‬کم ٗب‪ٗ ٟ‬ک٘‪ٗ ّٞ‬ت‪ٜ‬بؾت ؾبظی ‪ ٝ‬اػر٘ربّ ‪ ۶۹‬هرب‪ٛ‬ر‪ ٙٞ‬تربٗریر‪ٚ‬‬ ‫اجت٘بػی ٗج‪ٜ‬ی ثط اکعایف ؾ‪ٜٞ‬اتی ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬زوجؼلط ؾ٘ؿبضی اکرع‪ٝ‬ز‪ :‬جرجرطا‪ ۵۷ ٙ‬زضنرس ػرورت‬ ‫ٗب‪ٛ‬سُی ٗؿت٘طی ؾبّ ثطهطاضی ث‪ٛ ٠‬ؿجم حساهْ ٗؿت٘طی زض ٗحبؾج‪ ٠‬احٌبٕ جسیس ن‪ٞ‬ضت پصیطکت‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬تظبضات ‪ُٗ ٝ‬بٓجبت ‪ ٠٘١‬ؾُ‪ٞ‬ح ثبظ‪ٛ‬کؿتِب‪ٗ ٝ ٙ‬ؿت٘طی ثِیطا‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی ٗوطض‬ ‫قس ً‪ ٠‬ثؼس اظ اػ٘بّ ٗبز‪ ٝ ۶۹ ٟ‬اجطای ٗت‪ٜ‬بؾت ؾبظی حو‪ٞ‬م ‪ ٝ‬اکعایف ٗعایبی جب‪ٛ‬جری زضیربکرتری‬ ‫‪١‬یچ ٗؿت٘طی ثِیطی ً٘تط اظ یی ‪ٛ ٝ‬یٖ ثطاثط ٗج٘‪ٞ‬ع پطزاذتی اؾل‪ٜ‬س ٗب‪ ٟ‬ؾبّ ‪ٛ ۶۶‬جبقسو‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ٙ‬‬ ‫ای‪ٗ ٠ً ٚ‬ت‪ٜ‬بؾت ؾبظی حو‪ٞ‬م ثبظ‪ٛ‬کؿتِب‪ٗ ٝ ٙ‬ؿت٘طی ثِیطا‪ ٙ‬اهساٗی تبضیری زض ؾربظٗرب‪ ٙ‬تربٗریر‪ٚ‬‬ ‫اجت٘بػی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾم ُلم‪ :‬ثط اؾبؼ ط‪ ٙ‬حو‪ٞ‬م حساهْ ثِیطا‪ٛ ٙ‬ؿجم ث‪ ٠‬اؾل‪ٜ‬س ٗب‪ ۶۹ ٟ‬ثبٓؾ ثط ز‪ٝ ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬یٖ ثطاثط اکعایف زاقت‪ ٝ ٠‬ػسآم ثی٘‪ ٠‬ای ضا اؾبؼ ٗحبؾجبت ‪ ٝ‬پطزاذم ‪١‬رب اؾرم ٗرست ظٗرب‪ٙ‬‬ ‫پطزاذم حن ثی٘‪ٗ ٝ ٠‬یعا‪ ٙ‬حو‪ٞ‬م ‪ٗ ٝ‬عایبی ٗک٘‪ً ّٞ‬ؿط حن ثی٘‪ٜٗ ٠‬جط ث‪ ٠‬ثبظ‪ٛ‬کؿتِی اظ ٗرلٓرلر‪٠‬‬ ‫‪١‬بی ٗلثط زض ٗت‪ٜ‬بؾت ؾبظی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾمو‬ ‫زًگ ّطذار کن ابی در اررببیجبى بِ صذا در اهذ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ٗ-‬سیرطػربٗرْ قرطًرم طه ٗر‪ٜ‬رُرور‪ ٠‬ای‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ُلم‪ :‬جع‪ ٝ‬اؾتب‪١ٙ‬بیی ‪١‬ؿتیٖ ً‪ ٠‬اٗؿبّ ثرب‬ ‫ت‪ٜ‬ف طثی ٗ‪ٞ‬اج‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬یرٖ قرسویر‪ٞ‬ؾرق ؿرلربضظاز‪ ٟ‬اٗرط‪ٝ‬ظ‬ ‫زض جٔؿ‪ ٠‬ق‪ٞ‬ضای حلبظم اظ ٗ‪ٜ‬بثغ طه اؾترب‪ ٙ‬اظ ًرب‪١‬رف‬ ‫ٗیعا‪ ٙ‬ثبضـ‪١‬ب ‪ ٝ‬حجٖ ض‪ٝ‬ا‪ٙ‬طه ‪١‬بی اؾترب‪ ٙ‬زض ؾربّ طثری‬ ‫جبضی ذجط زاز اظ‪٢‬بض زاقم‪ :‬جع‪ ٝ‬اؾتب‪١ٙ‬بیی ‪١‬ؿرتریرٖ ًر‪٠‬‬ ‫اٗؿبّ ثب ت‪ٜ‬ف طثی ٗ‪ٞ‬اج‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ قسو‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ککربض‬ ‫ًٗبػق ثط ض‪ٝ‬ی طثر‪ٞ‬ا‪١ٙ‬ب ‪ ٝ‬احت٘بّ کط‪ٛٝ‬کؿم زض ثرطذری‬ ‫زقم‪١‬بی اؾتب‪ ٝ ٙ‬اکعایف ثطزاقم طه اظ ٗ‪ٜ‬بثغ ظیطظٗی‪ٜ‬ی اظ ج٘ٔ‪ ٠‬پیبٗس‪١‬بی ت‪ٜ‬ف طثی ذر‪ٞ‬ا‪١‬رس ثر‪ٞ‬ز‬ ‫اکع‪ٝ‬ز‪ٌ٘١ :‬بضی زض ٗهطف ث‪٢‬ی‪ ٠ٜ‬طه ‪ ٝ‬جٔت ٗکبضًم ٗطزٕ ػسٕ اجبظ‪ ٟ‬ثطزاقرم ٗربظاز هرب‪١ ٟ‬ربی‬ ‫ًکب‪ٝ‬ضظی ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ؿساز هب‪١ ٟ‬بی ؿیطٗجبظ اظ ج٘ٔ‪ ٠‬اهساٗبت یط‪ٝ‬ضی ثطای ٗسیطیم ت‪ٜ‬ف طثی اؾموزض ای‪ٚ‬‬ ‫جٔؿ‪ ٠‬طذطی‪ٝ ٚ‬یؼیم ٗ‪ٜ‬بثغ طه اؾتب‪٘١ ٝ ٙ‬چ‪ٜ‬ی‪ُ ٚ‬عاضـ ٗیعا‪ ٙ‬طه ؾس ػٔ‪ٞ‬یب‪ ٙ‬اضائ‪ ٠‬قس ‪ ٝ‬اػًربی‬ ‫حبیط زض جٔؿ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ثیب‪ ٙ‬زیسُب‪١ٟ‬بی ذ‪ٞ‬ز زضذه‪ٞ‬ل ٗسیطیم ت‪ٜ‬ف طثی پطزاذت‪ٜ‬سو‬ ‫هسیر تَلیذ تب هصرف سیوبى بب ًظبرت دلیک کَتبُ هیضَد‬ ‫رعبیت دستَرالعولّبی بْذاضتی در اررببیجبى غربی کوتر از ‪ ۰۵‬درصذ است‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضئیؽ ؾبظٗب‪ ٙ‬ن‪ٜ‬ؼم ٗؼس‪ ٙ‬تجبضت طشضثربیرجرب‪ٙ‬‬ ‫قطهی ُلم‪ٛ :‬عزیی قس‪ ٙ‬حٔو‪١ ٠‬بی ت‪ٓٞ‬یس ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬تبٗریر‪ً ٚ‬ر‪ٜ‬ر‪ٜ‬رس‪ٟ‬‬ ‫ت‪ٞ‬ظیغ ً‪ٜٜ‬س‪ٗ ٝ ٟ‬هطف ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ضا‪ِ١‬کبی هبٓف‪١‬ربی اهرترهربزی زض‬ ‫ًبال‪١‬بی پطٗهطف ‪ٛ‬ظیط ؾی٘ب‪ ٙ‬اؾموحجیت اٗی‪ ٚ‬ظاز‪ ٟ‬اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ت‪ٓٞ‬ریرس‬ ‫تبٗی‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ظیغ ‪ٛ‬ظبضت ‪ٗ ٝ‬هطف اظ ػ٘س‪ٓٞٗ ٟ‬ل‪١٠‬بیی اؾم ً‪ ٠‬ثبیس زض‬ ‫‪ً ٠٘١‬بال‪١‬بی پطٗهطف ٗ‪ٞ‬ضز ضنس زائ٘ی ‪ ٝ‬ؾیؿت٘ی هطاض ُیطز و‪ٝ‬ی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬ضػبیم هی٘م ٗه‪ٞ‬ه ؾی٘ب‪ ٙ‬اظ زضه ًبضذب‪ ٠ٛ‬تب ٗهطفً‪ٜٜ‬س‪٢ٛ ٟ‬بیی ‪ٛ‬یبظ ث‪ ٠‬حصف ‪ٝ‬اؾرُر‪٠‬‬ ‫ُطی ‪ ٝ‬جٔ‪ُٞ‬یطی اظ زؾم ث‪ ٠‬زؾم قس‪ ٙ‬ای‪ً ٚ‬بال زاضزواٗی‪ ٚ‬ظاز‪ُ ٟ‬لم‪ :‬ثرکی اظ ‪ٛ‬یبظ اؾتب‪ ٙ‬اظ َطیرن‬ ‫ًبضذب‪ ٠ٛ‬ؾی٘ب‪ ٙ‬ن‪ٞ‬کیب‪ ٝ ٙ‬ثرکی زیِط اظ َطین ‪ٝ‬احس‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یسی ‪ٝ‬اهغ زض اؾترب‪١ ٙ‬ربی ‪١‬ر٘رجر‪ٞ‬اض ثرب‬ ‫ٗؿئ‪ٓٞ‬یم قطًم ؾی٘ب‪ ٙ‬ن‪ٞ‬کیب‪ ٙ‬تبٗی‪ٗ ٚ‬ی ق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬الظٕ اؾم زض ‪١‬ط ز‪ٗ ٝ‬ؿیط ‪ٛ‬ظبضت‪١‬بی ؾیؿرتر٘ری‬ ‫‪ٛ‬ظیط ثجم اَالػبت ‪ٝ‬احس‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یسی ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ظیؼی زض ؾبٗب‪١ ٠ٛ‬بی جبٗغ تجبضت ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ا‪ٛ‬جبض ‪ٗ ٝ‬طاًرع‬ ‫‪٢ِٛ‬ساضی ًبال ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت جسی پیِیطی ق‪ٞ‬زو‪ٝ‬ی ایبک‪ً ٠‬طز‪ :‬ضػبیم زضنس ٗ‪ُٜ‬وی ‪١‬عی‪ ٠ٜ‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ‬ ‫زض تلب‪ٝ‬ت هی٘م ؾی٘ب‪ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یس زاذْ اؾتب‪ ٙ‬ثب تبٗی‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬اظ ‪ٝ‬احس‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یسی اؾتب‪٢ٛ‬ربی ‪١‬ر٘رجر‪ٞ‬اض اظ‬ ‫ؾ‪ٞ‬ی ٗطاًع ت‪ٞ‬ظیؼی یط‪ٝ‬ضی اؾموضئیؽ ؾبظٗب‪ ٙ‬ن٘م اؾتب‪ ٙ‬زض اضتجبٌ ثب ‪ٛ‬ح‪ٛ ٟٞ‬ظربضت ثرط تر‪ٞ‬ظیرغ‬ ‫ؾی٘ب‪ٛ ٙ‬یع اظ‪٢‬بض ًطز‪ٛ :‬ظبضت ض‪ٝ‬ظا‪ ٠ٛ‬ثط ت‪ٞ‬ظیغ ؾی٘ب‪ ٙ‬ثط اؾبؼ ٓیؿم ‪١‬بی اػالٗی اظ ؾر‪ٞ‬ی اترحربزیر‪٠‬‬ ‫ٗهبٓح ؾبذت٘ب‪ٛ‬ی تجطیع ثطای ػبٗٔی‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ظیغ ٗهبضف ٗطزٗی قطًم‪١‬بی ثت‪ ٚ‬ؾبظ ‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬ریرسًر‪ٜ‬ر‪ٜ‬رسُرب‪ٙ‬‬ ‫هُؼبت ثت‪ٜ‬ی ‪َ ٝ‬طح‪١‬بی ن‪ٜ‬ؼتی ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬ؼب‪ٛٝ‬م اٗ‪ٞ‬ض ػ٘طا‪ٛ‬ی اؾتب‪ٛ‬ساضی ثطای پط‪ٝ‬غ‪١ ٟ‬بی ػر٘رطا‪ٛ‬ری‬ ‫ٗ‪ ٝ ٖ٢‬ظیطث‪ٜ‬بیی ث‪ٗ ٠‬ؼب‪ٛٝ‬م ‪ٛ‬ظبضت ‪ ٝ‬ثبظضؾی ؾبظٗب‪ ٙ‬ن‪ٜ‬ؼم ٗؼس‪ ٝ ٙ‬تجبضت زض حبّ ا‪ٛ‬جبٕ اؾمو‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ٗ-‬ؼب‪ ٙٝ‬ؾیبؾی اٗ‪ٜ‬ریرتری ‪ ٝ‬اجرتر٘ربػری اؾرترب‪ٛ‬رساض‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬ؿطثی ُلم‪ :‬ضػبیم زؾت‪ٞ‬ضآؼْ٘ ‪١‬بی ث‪٢‬ساقتی زض اؾتب‪ٙ‬‬ ‫ً٘تط اظ ‪ ۷3‬زضنس اؾم ً‪ ٠‬ثبیس ثطای ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ‪ٝ‬یؼیم قی‪ٞ‬ع ًرط‪ٛٝ‬رب‬ ‫ای‪ ٚ‬ضهٖ ث‪ٗ ٠‬یعا‪ ٙ‬ثؿیبض ظیبزی اکعایف یبثسو ػٔی ٗهُرلر‪ٞ‬ی اکرع‪ٝ‬ز‪:‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬ؿبٓ‪ِٛ ٠‬طا‪ٛ‬ی ‪١‬ب ضا اظ اکعایف قی‪ٞ‬ع ثی٘بضی ًط‪ٛٝ‬رب زض جربٗرؼر‪٠‬‬ ‫اکعایف ٗی ز‪١‬سو‪ٝ‬ی ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثط‪ٝ‬ظ ثرطذری ترررٔرلربت زض ض‪ٛٝ‬رس‬ ‫‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ ٙٞ‬زض ًک‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬اؾتب‪ ٙ‬ایبک‪ً ٠‬رطز‪ :‬ثرب تر‪ٞ‬جر‪ ٠‬ثر‪ ٠‬طؿربظ‬ ‫‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ِ٘١ ٙٞ‬ب‪ٛ‬ی زض اؾتب‪ ٙ‬یط‪ٝ‬ضی اؾم ثط ض‪ٛٝ‬س ‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ً ٙٞ‬ط‪ٛٝ‬ب زض اؾتب‪ٛ ٙ‬ظبضت ‪١‬بی الظٕ‬ ‫ن‪ٞ‬ضت ُیطزو‪ٝ‬ی ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬طشضثبیجب‪ ٙ‬ؿطثی ث‪ ٠‬زٓیْ ٗ‪ٞ‬هؼیم جـطاکیبیی ‪١ ٝ‬رٖ ٗرطظ ثر‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ثرب‬ ‫تطًی‪ ٠‬زض ٗؿیط ذط‪ٝ‬ج ؿیطٗجبظ اتجبع ًک‪ٞ‬ض‪١‬بی ٗرتٔق اظ ج٘ٔ‪ ٠‬اکـب‪ٛ‬ؿتب‪ ٝ ٙ‬پبًؿتب‪ ٙ‬هطاض زاضز اظ‪٢‬ربض‬ ‫ًطز‪ :‬یٌی اظ ػْٔ اکعایف قی‪ٞ‬ع ‪ٝ‬یط‪ٝ‬ؼ ًط‪ٛٝ‬ب زض اؾتب‪ ٙ‬حً‪ٞ‬ض ؿیطٗجبظ اتجبع ذبضجی اؾم ً‪ ٠‬ههرس‬ ‫زاض‪ٛ‬س اظ ق‪٢‬ط‪١‬بی ق٘بٓی اؾتب‪ ٙ‬ث‪ً ٠‬ک‪ٞ‬ض تطًی‪ ٠‬ثط‪ٛٝ‬سوٗؼب‪ ٙٝ‬ؾیبؾی اٗ‪ٜ‬یتری ‪ ٝ‬اجرتر٘ربػری اؾرترب‪ٛ‬رساض‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬ؿطثی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬اظ اثتسای ؾبّ جبضی تبً‪ ٜٙٞ‬پ‪ٜ‬ج ‪١‬عاض ‪ٛ‬لط اظ اتجبع ثیِب‪ ٠ً ٠ٛ‬ههس زاقتر‪ٜ‬رس‬ ‫اظ ٗطظ‪١‬بی اؾتب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ؿیطٗجبظ ذط‪ٝ‬ج ً‪ٜٜ‬س زؾتِیط قس‪ٛ‬سوٗهُل‪ٞ‬ی ُلم‪ :‬اظ ت٘بٗی ٗرطزٕ ‪ٝ‬‬ ‫ٗؿ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬زضذ‪ٞ‬اؾم زاضیٖ ثب ضػبیم زؾت‪ٞ‬ضآؼْ٘ ‪١‬بی ث‪٢‬ساقتی اظ ج٘ٔ‪ ٠‬اؾتلبز‪ ٟ‬اظ ٗبؾی ‪ ٝ‬ضػربیرم‬ ‫کبنٔ‪ُ ٠‬صاضی اظ اجت٘بػی زض هُغ ظ‪ٛ‬جیط‪ ٟ‬ا‪ٛ‬توبّ ثی٘بضی ً٘ی ً‪ٜٜ‬سو‪ٝ‬ی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬اظ ضؾب‪١ ٠ٛ‬بی اؾرترب‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬یع زضذ‪ٞ‬اؾم زاضیٖ زض ظٗی‪ٛ ٠ٜ‬ح‪ ٟٞ‬ضػبیم زؾت‪ٞ‬ضآؼْ٘ ‪١‬بی ث‪٢‬ساقتی ‪ ٝ‬ضا‪٢١‬بی ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب قی‪ٞ‬ع ثی٘بضی‬ ‫ًط‪ٛٝ‬ب زض اؾتب‪٘١ ٝ ٙ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ضکغ اث‪٢‬بٗبت الظٕ زض ذه‪ٞ‬ل ض‪ٛٝ‬س ‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ ٙٞ‬اَالع ضؾب‪ٛ‬ی ً‪ٜٜ‬سو‬ ‫گسارش‬ ‫کبّص ‪ ۸‬برابری اهبر ٍاحذّبی تَلیذی‬ ‫بحراًی در اررببیجبىضرلی‬ ‫کًبی ًؿت ‪ً ٝ‬بض طشضثبیجب‪ٙ‬قطهی زض ‪١‬کم ؾبّ اذیط ثب ًرب‪١‬رف‬ ‫ق٘بض ‪ٝ‬احس‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یسی ثحطا‪ٛ‬ی اظ ‪ٞٗ ۹3‬ضز ثر‪ ٠‬حرس‪ٝ‬ز ‪ٗ ۳3‬ر‪ٞ‬ضز‬ ‫هکٖ ا‪ٛ‬ساظ ض‪ٝ‬ق‪ٜ‬ی ضا تجطث‪ً ٠‬طز‪ ٠ً ٟ‬تسا‪ ٕٝ‬ط‪ٛ ٙ‬یبظٗ‪ٜ‬س اتربش تساثریرط‬ ‫ًبضثطزی ثطای نیب‪ٛ‬م اظ کطنم ‪١‬بی قـٔی ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬ز زض تر‪ٜ‬رِر‪ٜ‬ربی‬ ‫‪ٛ‬بقی اظ تکسیس تحطیٖ ‪١‬بؾمو ‪١‬ط ه‪ٜ‬س ‪ٝ‬اهرؼریرم ثرط‪ٝ‬ظ ٗکرٌرالت‬ ‫‪ٛ‬بذ‪ٞ‬اؾت‪ ٠‬زض ‪ٝ‬احس‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یسی ‪ ٝ‬ن‪ٜ‬ؼتی طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ث‪ٝ ٠‬یرػ‪ٟ‬‬ ‫زض ٗوبَغ ظٗب‪ٛ‬ی تکسیس تحطیٖ ‪١‬ب ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬تجغ ط‪ ٙ‬زق‪ٞ‬اضی ًٗبػق ‪ٛ‬وْ‬ ‫‪ ٝ‬ا‪ٛ‬توبالت پ‪ٓٞ‬ی ت‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬سُب‪ ٝ ٙ‬ن‪ٜ‬ؼتِطا‪ ٙ‬ثب قطًبی ذبضجی قب‪ٙ‬‬ ‫هبثْ ًت٘ب‪ٛ ٙ‬یؿم اٗب زض ؾبی‪٘١ ٠‬سٓی ‪ ٖ١ ٝ‬اکعایی ٗسیطیرم اضقرس‬ ‫اؾتب‪ ٙ‬ثب زیِط ‪٢ٛ‬بز‪١‬ب ث‪ٝ ٠‬یػ‪ ٟ‬تکٌیالت هًبیی قر٘ربض ‪ٝ‬احرس‪١‬ربی‬ ‫ًبضُطی ثحطا‪ٛ‬ی ای‪ ٚ‬ذُ‪ ٠‬زض ‪١‬کم ؾبّ اذیط ًب‪١‬ف حس‪ٝ‬ز ‪١‬کرم‬ ‫ثطاثطی ضا قب‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾموٗسیطیم ‪١‬ر٘رسال‪ٛ‬ر‪ٗ ٠‬ؿربیرْ ًربضُرطی‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی زض ؾبّ ‪١‬بی ُصقت‪ ٠‬ثربػرث قرس‪ً ٟ‬ر‪ ٠‬جربٗرؼر‪٠‬‬ ‫ًبضُطی اؾتب‪ ٙ‬ثب حساهْ ٗکٌالت ث‪ ٠‬ذه‪ٞ‬ل زض ٗ‪ٞ‬ی‪ٞ‬ع زضیبکم‬ ‫حو‪ٞ‬م زؾت٘عز ٗ‪ٞ‬اج‪ ٠‬ق‪ٞ‬ز؛ آجت‪ ٠‬ای‪ُ ٚ‬لت‪ ٠‬ثسا‪ٗ ٙ‬ؼ‪ٜ‬ب ‪ٛ‬یؿم ًر‪ ٠‬زض‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ‪١‬یچ ‪ٝ‬احس ت‪ٓٞ‬یسی یب ن‪ٜ‬ؼتی ٗکرٌرْ زاض ‪ٝ‬جر‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٛ‬ساضزو‬ ‫زض تجیی‪ ٚ‬پبیساضی اقتـبّ ‪ ٝ‬حیبت ‪ٝ‬احس‪١‬بی تر‪ٓٞ‬ریرسی طشضثربیرجرب‪ٙ‬‬ ‫قطهی ث‪ ٠‬ضؿٖ ًب‪١‬ف ‪ٛ‬بذ‪ٞ‬اؾت‪ ٠‬ظطکیم ت‪ٓٞ‬یس اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ایر‪ٛ ٚ‬رٌرتر‪٠‬‬ ‫ذبٓی اظ ُٓق ‪ٛ‬یؿم ً‪ ٠‬ث‪ٜ‬ب ثط اػالٕ ٗوبٕ ‪١‬بی اضقس اؾتب‪ٛ‬ی زض ‪۳۱‬‬ ‫ٗب‪ ٟ‬ؾپطی قس‪ ٟ‬اظ قی‪ٞ‬ع ًط‪ٛٝ‬ب ‪ ٝ‬تجؼبت اهتهبزی ظیب‪ ٙ‬ثبض ط‪ ٙ‬کؼبال‪ٙ‬‬ ‫اهتهبزی ای‪ ٚ‬ذُ‪ ٠‬ثب ت٘بٕ ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اظ ‪ٛ‬یط‪ٝ‬ی ًبض ذ‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ؾرطٗربیر‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؿب‪ٛ‬ی ح٘بیم ًطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪١ ٝ‬یچ ‪ٝ‬احسی ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬زٓیْ تؼرُریرْ ‪ٛ‬کرس‪ٟ‬‬ ‫اؾمو ثطضؾی کًبی ًؿت ‪ً ٝ‬بض طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی زض ؾربّ ‪١‬ربی‬ ‫اذیط ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٛ ٚ‬کب‪ِٛ‬ط ای‪ٝ ٚ‬اهؼیم اؾم ً‪ ٠‬زض ای‪ٗ ٚ‬ست ثب ‪ ٖ١‬اکعایی‬ ‫‪٘١ ٝ‬سٓی ٗسیطیم اضقس اؾتب‪ ٙ‬ثب تکٌیالت هًربیری حرس‪ٝ‬ز ‪۳33‬‬ ‫‪ٝ‬احس ت‪ٓٞ‬یسی ‪ ٝ‬ن‪ٜ‬ؼتی ‪ٝ‬ضقٌؿت‪ ٠‬یب تؼُیْ قس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬هرطذر‪ ٠‬تر‪ٓٞ‬ریرس‬ ‫ثبظُکت‪ ٝ ٠‬ثیف اظ ؾ‪١ ٠‬عاض ‪ٛ‬لط اظ ای‪ٗ ٚ‬حْ ث‪ ٠‬ؾط ًبض ذ‪ٞ‬ز ثبظُکتر‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬سو ثططی‪ٜ‬س ای‪ ٚ‬اهساٗبت ثبػث قس‪ ٟ‬اؾم ً‪ ٠‬طٗبض اقرترـربٓرعایری زض‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ثط ٗج‪ٜ‬بی طٗبض ثی٘‪ ٠‬قسُب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی ‪ ٠ٛ‬ت‪٢ٜ‬ب‬ ‫ًب‪١‬ف ‪ٛ‬یبثس ثٌٔ‪١ ۳3 ٠‬عاض کطنم قـٔی جسیس ‪ٛ‬یع زض ؾربّ ‪۳0۶۶‬‬ ‫زض ای‪ ٚ‬اؾتب‪ ٙ‬ایجبز ق‪ٞ‬زو آجت‪ ٠‬شًط ای‪ ٚ‬طٗبض زٓیٔی ثرط هرطاض زاقرتر‪ٚ‬‬ ‫کًبی ًؿت ‪ً ٝ‬بض طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ‪ ٝ‬جبٗرؼر‪ً ٠‬ربضُرطی ط‪ ٙ‬زض‬ ‫قطایٍ ُٗٔ‪ٞ‬ه ‪ٛ‬یؿم ثٌٔ‪ٜٞ١ ٠‬ظ تب ضؾیس‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ای‪ٛ ٚ‬وُ‪ ٠‬کبنٔ‪ ٠‬ظیبزی‬ ‫اؾم اٗب تالـ ‪١‬بی ا‪ٛ‬جبٕ ُطکت‪ ٠‬ثطای نیب‪ٛ‬م اظ ‪ٝ‬احس‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یرسی‬ ‫کؼبّ ‪ ٝ‬ثبظُطزا‪ٛ‬س‪ٝ ٙ‬احس‪١‬بی ‪ٝ‬ضقٌؿت‪ ٠‬ث‪ ٠‬هطذ‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یرس زض هربٓرت‬ ‫ؾتبز تؿ‪٢‬یْ ‪ ٝ‬ضکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ت‪ٓٞ‬یس ‪ٛ‬یع هبثْ ًت٘ب‪ٛ ٙ‬یؿمو ثطضؾی اٗربض ‪ٝ‬‬ ‫اَالػبت ٗ‪ٜ‬تکط قس‪ ٟ‬اظ ؾ‪ٞ‬ی ازاض‪ ًْ ٟ‬تؼب‪ً ٙٝ‬بض ‪ ٝ‬ضکب‪ ٟ‬اجت٘ربػری‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ‪ٛ‬کب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س ً‪ٛ ٠‬طخ ثیٌبضی زض ای‪ ٚ‬اؾتب‪ ٙ‬حس‪ٝ‬ز‬ ‫‪ ۳۳‬زضنس ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬یی ٗیٔی‪١ ۲03 ٝ ٙٞ‬عاض ‪ٛ‬لط اظ جر٘رؼریرم هر‪٢‬ربض‬ ‫ٗیٔی‪ٛ ٙٞ‬لطی ط‪ ٙ‬ضا قبؿال‪ ٙ‬تکٌیْ ٗی ز‪ٜ١‬سوثط اؾربؼ ایر‪ ٚ‬طٗربض‬ ‫حس‪ٝ‬ز ‪١ ۳۱۷‬عاض ‪ٛ‬لطی اظ ج٘ؼیم طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ثیٌبض ‪١‬ؿرتر‪ٜ‬رس‬ ‫ی٘‪ ٚ‬ای‪ٛ ٠ٌٜ‬طخ ثیٌبضی زض ٗیب‪ ٙ‬ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬اؾتب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬حس‪ٝ‬ز ‪ ۲۹‬زضنرس‬ ‫ٗی ضؾس؛ ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ج٘ؼیم کؼبّ زا‪ٛ‬ف طٗ‪ٞ‬ذت‪ ٝ ٠‬یب زض حبّ تحهیْ‬ ‫اؾتب‪ ٙ‬ثطاثط ‪١ ۲۹۷‬عاض ‪ٛ ۶۲۵ ٝ‬لط ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬اظ ای‪ ٚ‬تؼساز ‪١ ۹۳‬عاض ‪۵۶ ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬لط ثیٌبض ث‪ٞ‬ز‪ٛ ٝ ٟ‬طخ ثیٌبضی ای‪ ٚ‬هکط ‪۵‬و‪ ۳۹‬زضنس اؾمو‬ ‫ث‪ٜ‬ب ثرط اَرالػربت ازاض‪ً ٟ‬رْ ترؼرب‪ً ٙٝ‬ربض ‪ ٝ‬ضکرب‪ ٟ‬اجرتر٘ربػری‬ ‫طشضثبیجب‪ٙ‬قطهی ؾ‪ ٖ٢‬ثرف ذسٗبت زض اهتهبز اؾتب‪۹ ٙ‬و‪ ۱3‬زضنس‬ ‫ثرف ن‪ٜ‬ؼم ‪۱‬و‪ 0۶‬زضنس ‪ ٝ‬ثرف ًکب‪ٝ‬ضظی ‪۵‬و‪ ۳۶‬زضنس اؾمو‬ ‫طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی زاضای ‪ 0۹‬ق‪٢‬طى ن‪ٜ‬ؼتی ‪ٛ ۳۵‬بحی‪ ٠‬ن‪ٜ‬ؼتی ‪ ٝ‬یی‬ ‫ق‪٢‬طى ن‪ٜ‬ؼتی ؾطٗبی‪ُ ٠‬صاضی ذبضجی اؾم ‪ ٝ‬ثب زاقت‪١ ۱۹ ٚ‬عاض ‪ٝ‬‬ ‫‪١ ۷33‬عاض ًبضُب‪ ٟ‬کؼبّ ‪ً ٝ‬سزاض تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی ‪ً ٝ‬بضذب‪١٠ٛ‬بی ٗبزض‬ ‫قبْٗ پبالیکِب‪ ٟ‬پتط‪ٝ‬قی٘ی ‪ ٝ‬تطاًت‪ٞ‬ضؾبظی هُت قٌالت ًکر‪ٞ‬ض‬ ‫ٗجت٘غ ‪١‬بی ن‪ٜ‬ؼتی ًکب‪ٝ‬ضظی ‪ٝ ٝ‬احس‪١‬بی ک‪ٞ‬الزی اظ ن‪ٜ‬ؼتیتطیر‪ٚ‬‬ ‫اؾتب‪١ٙ‬بی ًک‪ٞ‬ض اؾم؛ زض ای‪ ٚ‬ذُ‪٘١ ٠‬چ‪ٜ‬ی‪١ ۲۷ ٚ‬عاض ‪ٝ ۵۷۶ ٝ‬احرس‬ ‫کؼبّ ن‪ٜ‬ؼتی ‪ٗ ۲۹۹ ٝ‬ؼبز‪ ٙ‬زض حبّ ث‪٢‬ط‪ ٟ‬ثطزاضی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زاضزو‬ ‫زض ظٗب‪ ٙ‬حبیط پ‪ٜ‬ج ‪١‬عاض تؼب‪ٛٝ‬ی زض طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زاضز ً‪٠‬‬ ‫اظ ای‪ ٚ‬تؼساز ه‪٢‬بض ‪١‬عاض ‪ٞٗ ۲۶۲ ٝ‬ضز ط‪ ٙ‬کؼبّ ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬حس‪ٝ‬ز ‪ٗ 0‬یٔی‪ٙٞ‬‬ ‫‪١ ۲۲0 ٝ‬عاض ‪ٛ‬لط زض ط‪١ٙ‬ب ػً‪١ ٞ‬ؿت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬ثیف اظ ‪ ۵۷‬زضنس ج٘ؼیم‬ ‫اؾتب‪ ٙ‬ضا قبْٗ ٗیق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ثطای ثیف اظ ‪١ ۵۹‬عاض ‪ٛ ۵۳۵ ٝ‬لط ‪ٛ‬یع ث‪َٞ ٠‬ض‬ ‫ٗؿتویٖ اقتـبّ ایجبز ًطز‪ ٟ‬اؾم؛ ٗیعا‪ ٙ‬ؾطٗبی‪ُ٠‬رصاضی ا‪ٓٝ‬ریر‪ ٠‬ایر‪ٚ‬‬ ‫تؼب‪ٛٝ‬ی‪١‬ب ث‪ ٠‬ثیف اظ ‪١ ۳3‬عاض ٗیٔیبضز ضیبّ ٗی ضؾسو‬ ‫زض ‪١‬کم ؾبّ اذیط ث‪ ٠‬ثیف اظ ‪ٝ ۵3‬احس ٗکٌْ زاض ثرب ثریرف اظ ‪۳۷‬‬ ‫‪١‬عاض ًبضُط زض طشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی تؿ‪٢‬یالت الظٕ ثرطای ذرط‪ٝ‬ج اظ‬ ‫ضً‪ٞ‬ز اضای‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾمو‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪ٓٝ ٟ‬ی کوی‪ ٠‬زض طشضثبیجب‪ٙ‬قطهی ‪ ٝ‬اٗبٕ ج٘ؼ‪ ٠‬تجطیع ‪ٛ‬یع پبیرساضی‬ ‫‪ ٝ‬تحطى ‪ٝ‬احس‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یسی ضا ٗط‪ ٙٞ١‬تالـ‪١‬بی ًبضُطا‪ ٙ‬زا‪ٛ‬ؿم ‪ٝ‬‬ ‫ُلم‪ :‬ضػبیم حو‪ٞ‬م ًبضُطا‪ ٙ‬یٌی اظ ٗؿبیْ ٗ‪ ٖ٢‬جبٗؼ‪ ٠‬اؾمو‬ ‫حجم االؾالٕ ‪ٝ‬آ٘ؿٔ٘ی‪ ٚ‬ؾیسٗح٘س ػٔی طّ ‪١‬ربقرٖ اظر‪٢‬ربض ًرطز‪:‬‬ ‫‪ٛ‬وف ًبضُطا‪ ٝ ٙ‬ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬زض ػطن‪١٠‬بی ٗرتٔق ‪ ٝ‬حلبظم اظ ًریرب‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ظبٕ اؾالٗی زضػطن‪١٠‬بی ًبض ‪ ٝ‬تالـ ػٔ٘ی ‪ٝ‬ضظقی ‪١ ٝ‬ؿرتر‪ ٠‬ای‬ ‫ثی ثسیْ اؾمو‬ ‫‪ٝ‬ی ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ضػبیم حو‪ٞ‬م ًبضُطا‪ ٙ‬ضا یرٌری اظ ٗؿربیرْ ٗر‪٢‬رٖ ‪ٝ‬‬ ‫یط‪ٝ‬ضی جبٗؼ‪ ٠‬زا‪ٛ‬ؿم ‪ُ ٝ‬لم‪ٗ :‬ؿئٔ‪ ٠‬حو‪ٞ‬م یٌی اظ ٗر‪ٞ‬یر‪ٞ‬ػربت‬ ‫ٗ‪ ٖ٢‬زض تبٗی‪ ٚ‬ظیط ؾبذم‪١‬بی ‪ٛ‬ظبٕ اجت٘بػی اؾم ‪ ٝ‬ثبیرس انر‪ٝ ّٞ‬‬ ‫ه‪ٞ‬اػس ط‪ٞ٘١ ٙ‬اض‪ٞٗ ٟ‬ضز ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬جسی هطاض ُیطزو‬ ‫عَارض اصٌبف البرز سِ هبُ پس از تعطیلی کرًٍب پرداخت ضَد‬ ‫اردبیل بِ جوع استبىّبی دارای هٌبطک ازاد کطَر پیَست‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪-‬ضئیؽ ٗج٘غ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬سُب‪ ٙ‬اؾتب‪ ٙ‬اضزثیْ اػالٕ‬ ‫ًطز‪ :‬ایجبز ٗ‪ُٜ‬و‪ ٠‬طظاز زض اؾتب‪ ٙ‬اضزثیْ ًر‪ ٠‬زض ٗرجرٔرؽ‬ ‫ق‪ٞ‬ضای اؾالٗی ته‪ٞ‬یت ‪ ٝ‬زض ق‪ٞ‬ضای ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬ضز قس‪ ٟ‬ثر‪ٞ‬ز‬ ‫زض جٔؿ‪ ٠‬اٗط‪ٝ‬ظ ٗج٘غ تکریم ٗهٔحم ‪ٛ‬رظربٕ ثر‪ ٠‬تربیریرس‬ ‫ضؾیسو نسیق ثسضی ُلم‪ٗ :‬هر‪ٞ‬ثر‪ٗ ٠‬رجرٔرؽ ز‪١‬رٖ زض‬ ‫ذه‪ٞ‬ل ایجبز ٗ‪ٜ‬بَن طظاز زض ًک‪ٞ‬ض ً‪ ٠‬قبْٗ ٗ‪ُٜ‬و‪ ٠‬طظاز‬ ‫اضزثیْ ‪ٛ‬یع ٗی ق‪ٞ‬ز زض جٔؿر‪ ٠‬اٗرط‪ٝ‬ظ ٗرجر٘رغ تکررریرم‬ ‫ٗهٔحم ‪ٛ‬ظبٕ ث‪ ٠‬تبییس ضؾیسوالیح‪ ٠‬ایجبز ‪١‬کم ٗ‪ُٜ‬ور‪ ٠‬طظاز‬ ‫تجبضی ن‪ٜ‬ؼتی انالح ٗحس‪ٝ‬ز‪ُٜٗ ۲ ٟ‬و‪ ٠‬طظاز تجبضی ن‪ٜ‬ؼتی ‪ ٝ‬ایجبز ‪ُٜٗ ۳0‬و‪ٝ ٠‬یػ‪ ٟ‬اهتهربزی پرؽ اظ‬ ‫ه‪ٜ‬سی‪ ٚ‬ثبض ضکم ‪ ٝ‬طٗس ثی‪ٗ ٚ‬جٔؽ ‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ضای ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬تجسیْ ث‪ ٠‬الیح‪ ٠‬اذتالکی قس‪ ٝ ٟ‬زض ‪ 0۳‬اضزیجر‪٢‬رکرم‬ ‫ٗب‪ ٟ‬پبضؾبّ ثب اًٗبی ضییؽ ٗجٔؽ ث‪ٗ ٠‬ج٘غ تکریم ٗهٔحم ‪ٛ‬ظبٕ اضجبع قسو‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪ٗ ٟ‬طزٕ اضزثیْ ‪ٛ‬یط‬ ‫‪٘ٛ‬ی‪ ٝ ٚ‬ؾطػی‪ ٚ‬زض ٗجٔؽ یبظز‪ ٖ١‬اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ای‪ ٚ‬الیح‪َ ٠‬ی ٗب‪١ ٟ‬بی ُصقت‪ ٠‬زض ً٘یؿی‪١ ٙٞ‬ربی ترررهرهری‬ ‫ٗج٘غ تکریم ‪ٛ‬ظبٕ ثطضؾی قس‪ ٝ ٟ‬ثطای ته٘یٖ ُیطی ‪٢ٛ‬بیی ث‪ ٠‬جٔؿ‪ ٠‬اٗط‪ٝ‬ظ اضجبع قس ًر‪ ٠‬ثرب تربیریرس‬ ‫ٗه‪ٞ‬ث‪ٗ ٠‬جٔؽ هبثٔیم اجطایی پیسا ًطزو‪ٝ‬ی اظ‪٢‬بض ًطز‪ :‬ته‪ٞ‬یت ‪٢ٛ‬بیی ای‪ ٚ‬الیح‪ُٗ ٠‬بٓجر‪ ٠‬انرٔری ٗرطزٕ‬ ‫اؾتب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ‪ٗ ٠٘١ ٝ‬ؿئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬اؾتب‪ ٙ‬زض ‪١‬ط ضز‪ٟ‬ای ثطای ته‪ٞ‬یت ‪٢ٛ‬بیی ط‪ ٙ‬تالـ ًطز‪ٛ‬سوثسضی ثیب‪ً ٙ‬طز‪ :‬ظیرط‬ ‫ؾبذم ‪١‬بی الظٕ ثطای ضا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ساظی ٗ‪ُٜ‬و‪ ٠‬طظاز تجبضی زض اؾتب‪ ٙ‬کطا‪ ٖ١‬قس‪ ٝ ٟ‬اٗیس اؾم ضا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ساظی ط‪ ٙ‬زض‬ ‫ؾبّ ت‪ٓٞ‬یس پکتیجب‪ٛ‬ی‪١‬ب ‪ٗ ٝ‬ب‪ٛ‬غ ظزایی‪١‬ب ث‪ ٠‬ض‪ٛٝ‬ن اهتهبزی ‪ ٝ‬اقتـبّ زض ٗ‪ُٜ‬و‪ٜٗ ٠‬جط ق‪ٞ‬زو‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ -‬اؾتب‪ٛ‬ساض آجطظ ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬تؼُیٔی ًؿت ‪ً ٝ‬بض‪١‬ب‬ ‫ث‪ ٠‬ػٔم قی‪ٞ‬ع ٗ‪ٞ‬ج ه‪٢‬بضٕ ًط‪ٛٝ‬ب زض اؾتب‪ ٙ‬اظ ق‪٢‬طزاضی ذ‪ٞ‬اؾم‬ ‫‪١‬عی‪ ٠ٜ‬ػ‪ٞ‬اضو ‪ٝ‬احس‪١‬بی ن‪ٜ‬لی ضا پؽ اظ ُصقم ؾر‪ٗ ٠‬رب‪ ٟ‬اظ‬ ‫ظٗب‪ ٙ‬تؼُیٔی ثس‪ ٙٝ‬اػ٘بّ جطی٘‪ ٠‬زیطًطز زضیبکم ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬سو ػرعیرع‬ ‫آ‪ ٠‬ق‪٢‬جبظی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ق‪٢‬طزاضی ‪١‬ب ٌٗٔق ‪١‬ؿت‪ٜ‬س تب ث‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ر‪ٞ‬یر‪ٞ‬ع‬ ‫ت‪ٞ‬ج‪ٝ ٠‬یػ‪ ٟ‬زاقت‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س هطا ً‪ٝ ٠‬احس‪١‬بی ن‪ٜ‬لی ث‪ ٠‬ػٔم قریر‪ٞ‬ع‬ ‫ٗ‪ٞ‬ج ه‪٢‬بضٕ ًط‪ٛٝ‬ب زهبض طؾیت قس‪ٛ‬سو‪ٝ‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪٘١ :‬رطا‪١‬ری ‪ٝ‬‬ ‫‪ٌ٘١‬بضی ‪ٝ‬احس‪١‬بی ن‪ٜ‬لی ثب ؾتبز ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب ًط‪ٛٝ‬ب زض اؾتب‪ ٙ‬آرجرطظ‬ ‫ؾت‪ٞ‬ز‪ٛ‬ی اؾم هطا ً‪ ٠‬حجٖ ُؿتطز‪ ٟ‬ای اظ ٗکبؿْ ن‪ٜ‬لی ث‪ ٠‬ذبَط ٗ‪٢‬بض ًط‪ٛٝ‬ب زض آرجرطظ زؾرم اظ ًربض‬ ‫ًکیس‪ٛ‬سواؾتب‪ٛ‬ساض آجطظ ُلم ‪ :‬اتبم ان‪ٜ‬بف اؾتب‪ ٝ ٙ‬ض‪ٝ‬ؾبی اتبم‪١‬بی ق‪٢‬طؾتب‪١ ٙ‬بی آجطظ ‪٢ٛ‬بیم ‪ٌ٘١‬بضی ضا‬ ‫ثطای اػ٘بّ ٗه‪ٞ‬ثبت ؾتبز‪١‬بی اؾتب‪ٛ‬ی ‪ٔٗ ٝ‬ی زاض‪ٛ‬سوق‪٢‬جبظی ثیب‪ ٙ‬زاقم ‪ :‬قطایٍ آجطظ ثب اؾتب‪١ ٙ‬بی زیرِرط‬ ‫هبثْ ٗوبیؿ‪ٛ ٠‬یؿم اٗب اظ اثتسای قی‪ٞ‬ع ثی٘بضی ً‪ٝٞ‬یس ‪ ۳۶‬تبً‪ ٜٙٞ‬ان‪ٜ‬بف اؾتب‪ ٙ‬ثیکتطی‪ٌ٘١ ٚ‬ربضی ضا ثرطای‬ ‫ت‪ٞ‬هق ثی٘بضی زاقت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س ‪َ ٝ‬ی ثبظزیس ‪١‬بی ٗؿت٘ط ٗیسا‪ٛ‬ی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٖٛ‬ثط ای‪ٌ٘١ ٚ‬بضی زٓؿر‪ٞ‬ظا‪ٛ‬ر‪ ٠‬زض اؾرترب‪ٙ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی ثس‪ٖ١‬و‪ٝ‬ی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ض‪ٛٝ‬س اجطای ٗحس‪ٝ‬زیم ‪١‬ب اظ ؾ‪ٞ‬ی ان‪ٜ‬بف قِلتی ؾبظ ثر‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ثرطای ثؿریربضی‬ ‫ثب‪ٝ‬ض ًطز‪ٛ‬ی ‪ٛ‬یؿم اٗب ای‪ ٚ‬هکط ثب تجؼیم ُؿتطز‪ ٟ‬اظ ٗه‪ٞ‬ثبت ؾتبز‪١‬بی اؾتب‪ٛ‬ی ‪ٔٗ ٝ‬ی ُبٕ ٗ‪ٞ‬ثطی زض ٗر‪٢‬ربض‬ ‫ًط‪ٛٝ‬ب ثطزاقت‪ٜ‬سواؾتب‪ٛ‬ساض آجطظ ُلم‪ :‬ایجبز ثؿتط‪١‬بی ؾالٗم ‪ ٝ‬اٗ‪ٜ‬یم ‪ٗ ۲‬و‪ ٝ ٖ٢ٗ ٠ٓٞ‬اؾبؾی اؾم ً‪ ٠‬ثربیرس‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬جسی ٗؿ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬اؾتب‪ ٙ‬هطاض ُیطزوق‪٢‬جبظی اظ ٗؼب‪ٛٝ‬ب‪٘١ ٙ‬ب‪ِٜ١‬ی اٗ‪ٞ‬ض اهتهبزی ‪ ٝ‬ؾیبؾی اٗ‪ٜ‬یتری‬ ‫‪ ٝ‬اجت٘بػی ذ‪ٞ‬اؾم ثیف اظ پیف ث‪ُٗ ٠‬بٓجبت ان‪ٜ‬بف اؾتب‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ج‪ًٜٜ ٠‬سو‬ ‫جلسِ هجوع عوَهی فَق العبدُ ضرکت تعبًٍی هسکی کبرکٌبى ضْرداری هٌطمِ ضص کالًطْرر‬ ‫تبریس(ًَبت اٍل) در سبعت ‪ 53‬رٍز ضٌبِ هَرخِ ‪ 53۵۵0۵40۵5‬در هحل دفتر ضرکت تعربًٍری‬ ‫ٍالع در ًطبًی ‪ :‬استبى اررببیجبى ضرلی‪ -‬ضْرستبى تبریس‪ -‬بخص هرکسی‪ -‬ضْر تبریس‪ -‬هحلِ‬ ‫ضْرن اهبم‪ -‬بلَار کبرگر‪ -‬خیبببى ضْیذ رًجبر‪ -‬پالن ‪ -۵‬طبمِ ّورکر ‪ -‬کرذپسرتری‬ ‫‪ ۰5۸313۰415‬برگسار هی ضَد از کلیِ اعضبی ضرکت تعبًٍی دعَت هی ضَد بب در دسرت‬ ‫داضتی کبرت عضَیت ٍیب کبرت ضٌبسبئی در سبعت همرر حضَر بِ ّن رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَرجلسِ‪:‬‬ ‫‪ )5‬توذیذ هْلت فعبلیت ضرکت تعبًٍی‬ ‫ّیئت هذیرُ‬ ‫‪*50214‬تبریخ اًتطبر‪ * 53۵۵0۵205۸ :‬رٍزًبهِ سراسری ارن‬ ‫*ٕوُ‪ٛٞ‬ف‬ ‫*تو‪ٞ‬یٖ ث‪ٛ ٠‬بٕ ق‪٢‬ط‪١‬بی ٗرتٔق ایطا‪ٗ ٙ‬ب‪ٜٛ‬س ض‪ٝ‬ظ قریرطاظ‬ ‫‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ظ انل‪٢‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ثجم ضؾیس‪ ٟ‬اؾم اٗب ث‪ٛ ٠‬ظط ٗیضؾس‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ٗطاؿ‪ ٠‬ؿطیت تطی‪ٜ‬کب‪ ٙ‬ثبقس هطا ً‪ ٠‬قؼٔ‪٠‬ی ثیجرب‪ٙ‬‬ ‫ق٘غ طیی‪١ٚ‬ب ‪ ٝ‬ؾ‪ٜ‬م‪١‬بی ض‪ٝ‬ظ ٗطاؿ‪-٠‬ق‪٢‬طی ث‪ ٠‬هرسٗرم‬ ‫ؾتبضُب‪ ٝ ٙ‬کؿیْ‪١‬ب ‪ ٝ‬زای‪ٜ‬ربؾر‪ٞ‬ض‪١‬رب‪ٛ -‬ریربظ ثر‪ ٠‬طتکری‬ ‫ثطاکط‪ٝ‬ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ثطای جب‪ُ ٙ‬طکتر‪ ٚ‬ایر‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ظ زاضزوهرسٗرم‬ ‫ت٘س‪ ٙ‬زض ق‪٢‬رطؾرترب‪ٗ ٙ‬رطاؿر‪ ٠‬ثر‪ 0333 ٠‬ؾربّ هرجرْ‬ ‫ثبظٗیُطزز ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬ثبؽ ق‪٢‬ط ث‪ ٠‬زٓیْ ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز طثبض ٗؼ٘ربضی‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ٜ‬ب‪١‬بی ٗتؼسز ٗطث‪ ٌٞ‬ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬حٌ‪ٗٞ‬تی ا‪ٗ ّٝ‬رب‪ٛ‬رب‪١‬رب‬ ‫اقٌب‪ٛ‬یب‪ ٙ‬ؾبؾب‪ٛ‬ی ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬اؾالٗی ‪ ٝ‬ؾٔج‪ٞ‬هی یی ض‪ٝ‬ظ‬ ‫اظ تو‪ٞ‬یٖ ایطا‪ ٙ‬ضا ثر‪ٛ ٠‬ربٕ ذر‪ٞ‬زـ اذرترهربل زاز‪ٟ‬‬ ‫اؾمو‬ ‫ارک‪ -‬ه‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬ضػبیم ًبْٗ ػسآم زض ٗیب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ؿب‪ٛ‬ر‪٢‬رب‬ ‫ٗکٌْ اؾم ثطهطاضی ػسآم ٗیب‪ ٙ‬ق‪٢‬رط‪١‬رب ثر٘رطاترت‬ ‫ٗکٌْ تط اؾمو ٗ‪ٜ‬ت‪٢‬ب ُب‪١‬ب ٗکٌْ ث‪ٞ‬ز‪ ٠ٛ ٙ‬ثٌٔ‪ٛ ٠‬ر‪ٞ‬ػری‬ ‫تجؼیى ‪١‬بی ‪ٛ‬بثجب ثبػث کطاٗ‪ٞ‬قی تبضید ‪ ٝ‬کرط‪١‬ر‪ٜ‬رَ‬ ‫ثؼًی اظ ق‪٢‬ط‪١‬ب ‪ٜٗ ٝ‬بَن قس‪ٗ ٝ ٟ‬ی ق‪ٞ‬زو ای‪ٗ ٚ‬ور‪ٞ‬رٓر‪٠‬‬ ‫ثعضٍ ‪َٞ ٝ‬ال‪ٛ‬ی اؾم ‪ ٝ‬ثیب‪ٛ‬رف کرطنرم ظیربز ٗری‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬سو جب زاضز ٗؿئ‪ٓٞ‬ی‪ ٝ ٚ‬ػاله٘‪ٜ‬سا‪ ٙ‬اضایر‪ٗ ٠‬رؼرترسّ‬ ‫کط‪ ٝ َٜ١‬تبضید ق‪٢‬ط‪١‬ب ‪ٜٗ ٝ‬بَن ث‪ ٠‬ای‪ٞٗ ٚ‬ی‪ٞ‬ع تر‪ٞ‬جر‪٠‬‬ ‫ثیکتطی ٗؼُ‪ٞ‬ف زاض‪ٛ‬سو‬ ‫* ق‪٢‬طزاض تجطیع ُلم‪ :‬زض ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬کؼٔی ٗسیطیم ق‪٢‬رطی‬ ‫ثس‪١‬ی‪١‬بی ثبهی٘ب‪ٛ‬س‪ ٟ‬اظ ؾبّ‪١‬بی هجْ ضا تؿ‪ٞ‬ی‪ً ٠‬طزیٖ ‪ٝ‬‬ ‫اٗط‪ٝ‬ظ اکتربض ٗیً‪ٜ‬یٖ ً‪ ٠‬تجطیع ت‪٢ٜ‬ب ًال‪ ٙ‬قر‪٢‬رط ثرس‪ٙٝ‬‬ ‫ثس‪١‬ی زض ًک‪ٞ‬ض اؾموایطج ق‪٢‬ی‪ٚ‬ثب‪١‬ط اظ‪٢‬بض ًرطز‪ :‬زض‬ ‫َ‪ ّٞ‬ه‪٢‬بض ؾبّ ُصقت‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی ؾرتی ضا پکرم ؾرط‬ ‫ُصاقت‪ ٠‬ایٖ ‪ ٝ‬ػال‪ ٟٝ‬ثط ثحرث ترحرطیرٖ ‪ٗ ٝ‬کرٌرالت‬ ‫اهتهبزی اکعایف هی٘م ؾطؾبٕط‪ٝ‬ض ٗهبٓح زض پرط‪ٝ‬غ‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی ٗتؼسز ٗ‪ٞ‬جت اثرُربّ ‪ ٝ‬ترٌرطاض ٗر‪ٜ‬ربههر‪١ ٠‬ربی‬ ‫ق‪٢‬طزاضی قسو‬ ‫ارک‪ -‬ثو‪ٗ ّٞ‬ک‪ٞ٢‬ض ‪ٛ‬ظطات ٗرترٔرق اؾرمو ثرطایر‪ٚ‬‬ ‫اؾبؼ ٌٗ٘‪ ٚ‬اؾم ثس‪ٌ١‬بض ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ق‪٢‬طزاضی تجرطیرع اظ‬ ‫زیس ثؼًی ‪١‬ب ثبػث طؾ‪ٞ‬زُی ذیبّ ٗؿئ‪ٓٞ‬ی‪ٛٝ ٚ‬ر‪ٞ‬ػری‬ ‫اکتربض ‪ ٖ١‬تٔوی ق‪ٞ‬ز ‪ٓٝ‬ی ؾبظٗب‪ٛ‬ی ه‪ ٙٞ‬ق‪٢‬طزاضی زض‬ ‫‪١‬طن‪ٞ‬ضت ثبیس ًبضً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬اظ ثبال ط‪ٝ‬ضز‪ ٙ‬ثس‪١‬ی ػ٘طا‪ٛ‬ری‬ ‫‪ٛ‬یع ‪ٝ‬ا‪ٛ ٠٘١‬ساقت‪ ٠‬ثبقس ثس‪١‬ی ‪١‬بی ‪ٛ‬بقی اظ کؼبٓیم ‪١‬بی‬ ‫ػ٘طا‪ٛ‬ی ق‪٢‬طزاضی ًال‪ٛ‬ک‪٢‬طی هر‪ ٙٞ‬ترجرطیرع ضا ٗر رْ‬ ‫ًال‪ٛ‬ک‪٢‬ط ‪١‬بی ٗکبث‪ٗ ٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ث‪ٜ‬ح‪ٞ‬ی تبٗی‪ً ٚ‬طزو ث‪ٜ‬رظرط‬ ‫ٗی ضؾس ؿیطکؼبّ ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬زض ظٗب‪ ٙ‬ضً‪ٞ‬ز اهتهبزی ػرورت‬ ‫ٗب‪ٛ‬سُی ق‪٢‬طی ضا ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬جبّ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاقمو‬ ‫‪ّ2۵‬سار تی اسفبلتریسی در هعببر هٌطمِ‬ ‫ازاد ارس اًجبم هیضَد‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی ‪ٗ -‬ؼب‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ظیطث‪ٜ‬بیی ؾبظٗب‪ُٜٗ ٙ‬ور‪٠‬‬ ‫طظاز اضؼ ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬طؿبظ ‪ً٢ٛ‬م طؾلبٓم ضیرعی زض‬ ‫ٗحس‪ٝ‬ز‪ ٟ‬اضؼ ُلم‪ :‬زض ‪ٗ ۹‬ب‪ٛ ٠١‬ررؿرم اٗؿربّ ‪۲3‬‬ ‫‪١‬عاض ت‪ ٚ‬طؾلبٓمضیعی زض ٗؼبثط ‪َ ٝ‬طح‪١‬بی ػر٘رطا‪ٛ‬ری‬ ‫ا‪ٛ‬جبٕ ٗی ق‪ٞ‬زوؾیسٗطتًی حؿی‪ٜ‬ی اظ‪٢‬بض ًطز‪ :‬ض‪ٝ‬یٌطز‬ ‫جسیس ػ٘طا‪ٛ‬ی ظیجبؾبظی ‪ ٝ‬ضکب‪١‬ی ٗ‪ُٜ‬رور‪ ٠‬تر‪ٞ‬جر‪ ٠‬ثر‪٠‬‬ ‫طؾلبٓم ذیبثب‪١ ٙ‬ب ‪ٗ ٝ‬ؿیط‪١‬بی تطززی اضؼ اؾمو‪ٝ‬ی ثب‬ ‫اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬طؾلبٓم ضیعی ‪ٌٓ ٝ‬ر‪ُ ٠‬ریرطی قربٗرْ‬ ‫ثٔ‪ٞ‬اض‪١‬بی انٔی زاذْ ٗحس‪ٝ‬ز‪ٗ ٝ ٟ‬ؼبثط کبظ‪١‬بی ن‪ٜ‬ؼتری‬ ‫ٗحس‪ٝ‬ز‪ُٜٗ ٟ‬و‪ ٠‬طظاز اضؼ ٗی ثبقس اکع‪ٝ‬ز‪ :‬طؾرلربٓرم‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز ‪ٛ‬یبظ اظ ٗحْ تلب‪ٜ٘١‬بٗ‪ ٠‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ثب ًبضذب‪ ٠ٛ‬طؾلبٓم‬ ‫ق‪٢‬طزاضی ‪١‬بزیک‪٢‬ط تبٗی‪ٗ ٚ‬یک‪ٞ‬زوٗؼب‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ظیطث‪ٜ‬بیری‬ ‫ؾبظٗب‪ُٜٗ ٙ‬و‪ ٠‬طظاز اضؼ یبزط‪ٝ‬ضقس‪:‬زض ٗطحٔ‪ٛ ٠‬رؿم ‪ٝ‬‬ ‫ثباػتجبض ‪ٗ ۷3‬یٔیبضز ضیبٓی ض‪ٝ‬ی‪ ٠‬طؾلبٓتی حسکبنْ ثٔر‪ٞ‬اض‬ ‫‪ٝ‬ض‪ٝ‬زی اظپ٘پ ثر‪ٜ‬رعیر‪ ٚ‬ذربهرب‪ٛ‬ری تربٗریرسا‪ ٙ‬ػرجربؼ‬ ‫ٗیطظاانالح ٗیک‪ٞ‬زو ٗ‪ُٜ‬و‪ ٠‬طظاز اضؼ زض ه‪٢‬بض ثرررف‬ ‫ٗ‪ٜ‬لهْ ث‪ٗ ٠‬طًعیم جٔلب زض ‪ً ۳0۲‬یٔر‪ٗٞ‬رترطی قر٘ربّ‬ ‫ؿطه تجطیع ‪ٛ ٝ‬وُر‪ ٠‬نرلرط ٗرطظی زض ٗرجرب‪ٝ‬ضت ثرب‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‪١‬بی اضٗ‪ٜ‬ؿتب‪ ٙ‬طشضثبیجب‪ ٝ ٙ‬ج٘‪ٞ٢‬ضی ذ‪ٞ‬زٗرتبض‬ ‫‪ٛ‬رج‪ٞ‬ا‪ًٜ ٝ ٙ‬بض ض‪ٝ‬ز ٗطظی اضؼ ‪ٝ‬اهغ اؾمو‬ ‫اکْی دعَت بِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ( ًَبت اٍل)‬ ‫اکْی دعَت بِ هجوع عوَهی فَق العبدُ( ًَبت اٍل)‬ ‫بِ ضوبرُ ثبت ‪ ٍ 352۰4‬ضٌبسِ هلی ‪53۵۵۰45۰03۸‬‬ ‫ًمذ اخببر رٍز‬ ‫بِ ضوبرُ ثبت ‪ ٍ 352۰4‬ضٌبسِ هلی ‪53۵۵۰45۰03۸‬‬ ‫جلسِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضرکت تعبًٍی هسکی کبرکٌبى ضْرداری هٌطمِ ضص کالًطْر تبریس(ًَبت اٍل) در سبعت ‪53‬‬ ‫رٍز چْبرضٌبِ هَرخِ ‪ 53۵۵0۵4052‬در هحل دفتر ضرکت تعبًٍی ٍالع در ًطبًی ‪ :‬استبى اررببیجبى ضرلی‪ -‬ضْرستبى تبریرس‪-‬‬ ‫بخص هرکسی‪ -‬ضْر تبریس‪ -‬هحلِ ضْرن اهبم‪ -‬بلَار کبرگر‪ -‬خیبببى ضْیذ رًجبر‪ -‬پالن ‪ -۵‬طبمِ ّرورکر ‪-‬کرذپسرتری‬ ‫‪ ۰5۸313۰415‬برگسار هی ضَد از کلیِ اعضبی ضرکت تعبًٍی دعَت هی ضَد بب در دست داضتی کبرت عضَیت ٍیرب کربرت‬ ‫ضٌبسبئی در سبعت همرر حضَر بِ ّن رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَرجلسِ‪:‬‬ ‫‪ )5‬ارایِ گسارش ّیئت هذیرُ ٍ ببزرسبى‬ ‫‪ )2‬طرح ٍ تصَیب بیالى ٍ ترازًبهِ سبل ‪11-1۸-15-10-1۰-13-14‬‬ ‫‪ )4‬اًتخبببت ّیئت هذیرُ ٍ ببزرسبى برای هذت لبًًَی‬ ‫‪ )3‬تصَیب بَدجِ پیطٌْبدی ّیئت هذیرُ برای سبل ‪53۵۵‬‬ ‫‪ )۰‬تعییی خط هطی اتی ضرکت‬ ‫ّیئت هذیرُ‬ ‫‪*50214‬تبریخ اًتطبر‪ * 53۵۵0۵205۸ :‬رٍزًبهِ سراسری ارن‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 81‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2080 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫اعوال قاًَى ترای خَدرٍّای غیر تَهی کِ در ّطترٍد تردد کٌٌذ‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪0108‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬فشماوذاس َـتشید گفت‪:‬‬ ‫تیؾ اص ‪ ۰۴‬مًسد اص پالکَای غیش تتًمت‬ ‫کٍ دس ػؽح ؿُشػتان تشدد م کشدوذ تتا‬ ‫قثط جشیمٍ مصًب ػتاد کشیوا‪ ،‬التمتا‬ ‫قاوًن ؿذٌاوذ‪.‬‬ ‫امیه امیىیان دس جلؼتٍ ػتتتاد متثتاسصٌ ی‬ ‫پیـگیشی اص کشیوا‪ ،‬تا تتیتان ایته کتٍ تتا‬ ‫یاکؼیىاػیًن لمًم م تتًان ػتیتؼتتت‬ ‫ایمى مىؽقٍ سا استقا داد‪ ،‬خاؼش وـان کشد‬ ‫اص ‪ ۶۷۵۲‬فشد مثتال تٍ کًییذ‪ ۹۱‬دس َـتشید‪ ،‬متاػفاوٍ ‪ ۲۷‬وفش فًت کشدٌاوذ‪.‬‬ ‫یی افضید امؼا تٍ خاؼش ؿیًق کشیوا‪ ،‬ساَپیمای سیص قذع دس َـتشید تشگضاس وخًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫یی اـُاس کشد َـتشید اص لحاؾ سوگثىذی کشیوای ‪ ،‬واسوج َؼ‪ :‬کٍ امیذیاسی َمٍ متشد‬ ‫تایذ تا سلای‪ :‬پشیتکل َای تُذاؿت دس سیـٍ که ؿذن ایه تیتمتاسی‪ ،‬کتمتل کتا کتادس‬ ‫تُذاؿ‪ :‬ی دسمان تاؿىذ‪.‬‬ ‫ًَتت ٍاکسیٌاسیَى افراد در اٍلَیت سَخت ًویضَد‬ ‫ػشییغ خثشی ‪-‬ػخىگًی ػتاد مل مقاتلٍ تا کشیوا تا تیان ایتىتکتٍ‬ ‫وًت‪ :‬یاکؼیىاػیًن افشاد دس ایلًی‪ :‬ػًخ‪ :‬وم ؿًد‪ ،‬الال کشد‬ ‫صیشا ػُمیٍ یاکؼه اوُا کىاس گزاؿتٍ ؿذٌ اػ‪ .:‬کتاال اگتش االن‬ ‫ویامذوذ ی َفتٍ دیگش امذوذ‪ ،‬ػُمیٍؿان محفًؾ اػ‪.:‬‬ ‫للیشظا سئیؼ دس وـؼت مجاصی دستاسٌ یاکؼیىاػتیتًن افتشاد ‪۹۴‬‬ ‫ػا تٍ تاال ی افشادی کٍ َىًص تا اوُا تماع وگشفتٍاوذ‪ ،‬گف‪ :‬ما تتش‬ ‫اػاع تشوامٍسیضی َا افشادی سا کٍ قشاس اػ‪ :‬دس ایته فتاص یاکؼته‬ ‫دسیاف‪ :‬کىىذ‪ ،‬ایلًی‪ :‬تىذی کشدی کٍ ایلیه ایلًی‪ :‬افشاد تتاالی‬ ‫‪ ۹۴‬ػالٍ ای اػ‪ :‬کٍ اص قثل دس ػیؼت ما پتشیوتذٌ التکتتتشیوتیتل‬ ‫ضیَُ ًاهِ‬ ‫»سَاد اهَزی زًذاًیاى «اتالغ ضذ‬ ‫ػشییغ خثشی ‪-‬دس ساػتای تؼتُتیتل اسائتٍ ختذمتات‬ ‫امًصؿ تٍ صوذاویان ت ػًاد ی ک ػًاد ی دس ساػتتتای‬ ‫اجشای تفاَ وامٍ َمکاسی ػاصمان وُع‪ :‬ػتًادامتًصی‬ ‫ی ػاصمان صوذانَا ی اقذامات ترمیى ی تشتیتت ‪ ،‬ػتاصمتان‬ ‫وُع‪ :‬ػًادامًصی ؿیًٌ وامٍ ػًاد امًصی صوذاوتیتان سا‬ ‫تٍ جُ‪ :‬اجشا تٍ اداسات کل امًصؽ ی پشیسؽ اػتانَتا‬ ‫اتالن کشد‪.‬‬ ‫تشای اجشای ایه ؿیًٌوامٍ‪ ،‬تش اػاع مفاد تفاَت وتامتٍ ی‬ ‫دػتًسالممل وـؼ‪َ :‬ای َماَىگت ی اجتشایت تتیته‬ ‫ممایو‪ :‬ػًادامًصی اداسٌ کتل امتًصؽ یپتشیسؽ ی‬ ‫مماین ػالم‪ :‬ی اصالح ی تشتی‪ :‬اداسٌ کل صوتذان َتا ی‬ ‫اقذامات ترمیى ی تشتیت اػتان‪ ،‬تـکیل ی تشوتامتٍ سیتضی‬ ‫الص تایذ اوجا ؿًد‪َ .‬مچىیه؛ تا اتتالن ی اسػتا ایته‬ ‫دػتًسالممل تما ؿیًٌوامٍَا ی دػتًسالمملَای قتثتلت‬ ‫مشتثػ مىتف اػ‪.:‬‬ ‫گفتى اػ‪:‬؛ دس ساػتتتای اَتذا ی ػتیتاػت‪َ :‬تای‬ ‫امًصؿ ی فشَىگ ػاصمان وُع‪ :‬ػًادامًصی مصًب‬ ‫ؿًسای لال اوقالب فشَىگ ی َمچىیه ػیتاػت‪َ :‬تای‬ ‫فشَىگ – تشتیت ػاصمان صوذان َا ی اقذامات ترمیتىت ی‬ ‫تشتیت ی تٍمىفًس سیـٍکى ت ػتًادی دس صوتذان َتا‪،‬‬ ‫استقای ػؽح ػًاد ی افضایؾ قاتلی‪ :‬گشیٌَتای َتذ ‪،‬‬ ‫ایه تفاَ وامٍ تیه دی ػاصمان‪ ،‬مىمقذؿذٌ اػ‪.:‬‬ ‫تش اػاع ایه تفاَ وامٍ کٍ کاَؾ ت ػًادی‪ ،‬تًػمتٍ ی‬ ‫تممیق ػًاد ی تًاومىذػاصی صوذاویان اص اَذا ان اػ‪:‬؛‬ ‫تشگضاسی دیسٌ َتای امتًصؿت ی تتًجتیتُت تتشای‬ ‫امًصؽدَىذگان یاجذ ؿشایػ ممتشفت ؿتذٌ اص ػتًی‬ ‫اداسات کتل صوتذان َتا‪ ،‬پـتتتیتثتاوت ی کتمتایت‪ :‬اص‬ ‫مُاستامًصی دس مشاکض یادگیشی محل ایجتادؿتذٌ دس‬ ‫صوذان َا‪ ،‬امًصؽ صوذاویان تیؼًاد ممشف ؿذٌ دس تتاوتل‬ ‫اؼاللات ػاصمان صوذان َا اص ؼشیق یاگزاسی تٍ افشاد تتا‬ ‫تمکه َای یاجذ ؿشایػ ی پشداخ‪َ :‬ضیىٍ امتًصؽ تتش‬ ‫اػاع قیم‪ :‬تما ؿذٌ َشاػتان ؼثق قشاسداد مىمقذٌ ی ‪...‬‬ ‫اص یـایف ػاصمان وُع‪ :‬ػًادامًصی اػ‪.:‬‬ ‫ػالم‪ :‬داؿتىذ کٍ تا اوُا تماع گشفتٍ ؿذٌ ی وًت‪:‬دَ م ؿًد ی‬ ‫یاکؼیىاػیًنؿان دس کا اوجا اػ‪.:‬‬ ‫یی ادامٍ داد مـکل ما ایه اػ‪ :‬کٍ لذٌای دس ػاماوتٍ متا تثت‪:‬‬ ‫ویؼتىذ کٍ اص قثل الال کشدٌ تًدی ‪ ،‬ایه افشاد م تًاوىذ اص ؿىثٍ دس‬ ‫ػاماوٍ یصاست تُذاؿ‪ :‬ث‪ :‬وا کىىذ‪ ،‬ػپغ تشایـان پیتامتل صدٌ‬ ‫م ؿًد ی م تًاوىذ تشای دسیاف‪ :‬یاکؼه کعًس پیذا کتىتىتذ‪ .‬امتا‬ ‫وکتٍ اػاػ ایه اػ‪ :‬کٍ افشاد تاالی ‪ ۹۴‬ػا اصتال وتگتشان ایته‬ ‫وثاؿىذ کٍ فشض کىیذ کٍ وًت‪:‬ؿان م ػًصد ی اگش مثال ‪ ۵۷‬ػالٍَا‬ ‫سا الال کشدی ‪ ،‬تٍ ایه ممى اػ‪ :‬کتٍ دیتگتش ‪ ۹۴‬ػتالتٍ َتا سا‬ ‫وم صوی ‪ ،‬اصال تٍ ایه ممى ویؼ‪ .:‬تىاتشایه یقت ‪ ۵۷‬ػتالتٍ َتا سا‬ ‫الال م کىی ‪ ،‬یمى ‪ ۵۷‬ػا تٍ تاال ی اگتش فتشدی ‪ ۱۴،۹۲‬ی یتا‬ ‫‪ ۹۶‬ػا داؿ‪ :‬ی یاکؼه سا دسیاف‪ :‬وکشدٌ تًد‪ ،‬مت تتًاوتذ تتشای‬ ‫یاکؼیىاػیًن اقذا کىىذ‪ .‬ایىؽًس ویؼ‪ :‬کٍ وًت‪:‬ؿان تتمتا ؿتًد‪.‬‬ ‫صیشا ػُمیٍ یاکؼه اوُا کىاس گزاؿتٍ ؿذٌ اػ‪ .:‬کتاال اگتش االن‬ ‫ویامذوذ ی َفتٍ دیگش امذوذ‪ ،‬ػُمیٍؿان محفًؾ اػ‪ :‬ی ایتىتگتًوتٍ‬ ‫ویؼ‪ :‬کٍ کؼ ػُمیٍ اوان سا اػتفادٌ کىذ‪.‬‬ ‫سییؼ ادامٍ داد اؼمیىان م دَ کٍ یاکؼه تٍ اوذاصٌ کاف تتشای‬ ‫افشاد ‪ ۹۴‬ػا تٍ تاال مًجًد اػ‪ .:‬تىاتشایه َیچ وگشاو دس صمتیتىتٍ‬ ‫تضسیق یاکؼه وذاؿتٍ تاؿىذ ی مثادا ایه وگشاو َا مىجش تٍ تجمک دس‬ ‫مشاکض ؿًد کٍ ایه خًدؽ لامل ؿیًق تیماسی اػ‪.:‬‬ ‫هصرف رٍزاًِ سثسیجات پْی ترگ ٍ کاّص تیواری قلثی‬ ‫اص‬ ‫‪‬‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬تحقیقات جذیذ وـان دادٌ اػ‪ :‬کٍ خًسدن سیصاوٍ فقػ یل فىجان ػثضیجتات غتىت‬ ‫ویتشات‪ ،‬م تًاوذ خؽش تیماسی قلث سا تٍ میضان قاتل تًجُ کاَؾ دَذ‪.‬‬ ‫تٍ وقل اص ػایىغ دیل ‪ ،‬محققان داوـگاٌ ادی‪ :‬کًیان اػتشالیا دس ایه مؽالمٍ تٍ تتشسػت تتر تیتش مصتش‬ ‫ػثضیجات پُه تشگ ی چغىذس تش کاَؾ فـاسخًن ی تیماسی قلث پشداختىذ‪.‬‬ ‫تیماسیَای قلث لشیق دلیل اصل مشگ ی میش دس ػؽح جُان َؼتىذ کٍ َش ػالٍ کذید ‪ ۹۵.۱‬میلیًن وفتش‬ ‫جان خًد سا تٍ ایه لل‪ :‬اص دػ‪ :‬م دَىذ‪.‬‬ ‫محققان دادٌَای تیؾ اص ‪َ ۷۴‬ضاس وفش اص ػاکىان داوماسک سا کٍ دس یل دیسٌ مؽالمٍ ‪ ۶۲‬ػتالتٍ ؿتشکت‪:‬‬ ‫کشدٌ تًدوذ سا تشسػ کشدوذ‪ .‬اوُا دسیافتىذ افشادی کٍ تیـتشیه ػثضیجات غتىت اص وتیتتتشات سا مصتش‬ ‫م کشدوذ‪ ،‬کذید ‪ ۶.۷‬میل متش جیًٌ فـاس خًن ػیؼتًلیل ؿرن پاییهتش تًد ی تیه ‪ ۹۶‬تا ‪ ۶۲‬دسصذ تا خؽتش‬ ‫کمتش تیماسی قلث سیتشی تًدوذ‪.‬دکتش کاتشیه تاوذاوً‪ ،‬ػشپشػ‪ :‬تی تحقیق‪ ،‬دس ایه تاسٌ م گًیذ ؿىاػتایت‬ ‫سطی غزای تشای پیـگیشی اص تیماسی قلث یل ایلًی‪ :‬اػ‪.:‬یی دس ادامٍ م افضایذ وتایج متا وـتان دادٌ‬ ‫اػ‪ :‬کٍ صشفاً خًسدن َش سیص یل فىجان ػثضیجات غى اص ویتشات خا (یا وصف فىجان ػثضیجات پختتتٍ‬ ‫ؿذٌ)‪ ،‬ممکه اػ‪ :‬تٍ ؼًس قاتل تًجُ خؽش اتتالء تٍ تیماسیَای قلث لشیق سا کاَؾ دَذ‪.‬‬ ‫افسایص ‪ ۴۹۲۲‬حَزُ اهتحاى ًْایی در ضرایط کرًٍا ًسثت تِ ضرایط عادی‬ ‫ػشییغ خثشی ‪-‬‬ ‫سئتتیتتغ متتشکتتض‬ ‫ػىجؾ ی پتایتؾ‬ ‫کیتفتیت‪ :‬یصاست‬ ‫امًصؽ یپتشیسؽ‬ ‫اـُاس کشد کفتؿ‬ ‫ػتتتتتتتالمتتتتتتت‪:‬‬ ‫داوتتتؾ امتتتًصان‬ ‫ایلًی‪ :‬اصل امًصؽیپشیسؽ اػ‪.:‬‬ ‫خؼشی ػاک دس مصاکثٍ تا سادیً گف‪:‬یگً دس مًسد امتحاوات‬ ‫کعًسی پایٍ وُ ی دیاصدَ ‪ ،‬گف‪َ :‬مان اوذاصٌ کتٍ کتفتؿ‬ ‫ػالم‪ :‬داوؾ امًصان مُ اػ‪َ :‬ذای‪ :‬تحصیتلت ی ایتىتذٌ‬ ‫تحصیل داوؾامًصان َ امش مُم محؼًب م ؿًد کٍ وثایذ‬ ‫لؽمٍ ی اػیث تٍ ان یاسد ؿًد‪.‬‬ ‫یی ادامٍ داد َذای‪ :‬تحصیل داوؾ امًصان ی اوتخاب سؿتتتٍ‬ ‫ان َا تٍ لحاؾ تر یشی کٍ دس ػشوًؿ‪ :‬تحصیتلت اوتان داسد‪،‬‬ ‫تؼیاس کائض اَمی‪ :‬اػ‪ ،:‬لزا وثایذ اجاصٌ دَی کٍ فعا دیقؽثت‬ ‫ؿًد ی ؼًسی القا کىی کٍ دی مقًلٍ ػالم‪ :‬ی امتحاوات کتىتاس‬ ‫َ وم تًاوىذ تاؿىذ‪ ،‬دسصًست کٍ اگش پشیتکلَای تُذاؿتتت‬ ‫سلای‪ :‬ؿًد‪ ،‬م تًاوی دسجایت کتٍ الص تتاؿتذ‪ ،‬امتتتحتان‬ ‫کعًسی تشگضاس کىی ‪.‬‬ ‫ػاک تا ترکیذ تش ایىکٍ تمؽیل کشدن امتحاوتات کعتًسی تتٍ‬ ‫ممىای لذ تفکیل داوؾ امًصان تشای ؿاخٍَا ی سؿتتتٍ َتای‬ ‫مختلف تحصیل اػ‪ ،:‬اـُاس کشد ایه مًظًق‪ ،‬مًجه تتًس‬ ‫دس یلسؿتٍ یا ؿاخٍ یا کمثًد دس سؿتٍ ی ؿاخٍ دیگش م ؿتًد‬ ‫ی تاصاس کاس سا ویض دس ایىذٌ دچاس مـکل م کىذ‪.‬‬ ‫یی دس ادامٍ افضید تش اػاع مصًتٍ ‪ ۱۵۵‬متًسختٍ ‪ ۹۲‬متشداد‬ ‫‪ ۹۲۱۱‬ؿًسای لال امًصؽیپشیسؽ دس مًسد وحًٌ ختذمتات‬ ‫امًصؿ ی تشتیت مذاسع دس دیسٌ تیماسی َتای َتمتٍ گتیتش‪،‬‬ ‫امتحاوات پایٍَای وُ ی دیاصدَ تٍ دلیل تر یش وتایج انَتا دس‬ ‫ػشوًؿ‪ :‬تحصیل داوؾامًصان تٍصًست کعتًسی تتشگتضاس‬ ‫م ؿًد‪.‬ػاک ادامٍ داد اص ‪ ۶۵‬اسدیثُـ‪ :‬تا ‪ ۶۰‬ختشداد متاٌ‪،‬‬ ‫امتحاوات وُای دس گشیٌ َای تجشت ی سیاظ ی گشیٌ لتلتً‬ ‫اوؼاو ی مماس تشگضاس م ؿًد‪.‬‬ ‫یی تاتیان ایىکٍ مقشسؿذٌ اػ‪ ،:‬امتحاوات پایٍ وُ دس ؿشایؽت‬ ‫کٍ یظمی‪ :‬مىاؼق اػتان یکؼان تاؿتذ‪ ،‬ػتالاالت تتٍ صتًست‬ ‫اػتاو ی تش مثىای یظمی‪ :‬تمییهؿذٌ ؼشح ؿًد‪ ،‬اـتُتاس کتشد‬ ‫ػالاالت َماَىگ پایٍ وُ تشای َش اػتان ی یا مىؽقٍ تٍصتًست‬ ‫مجضا ؼشاک ؿًد ی داوؾ امًصان پایٍ وُ دس متذسػتٍ ختًد‬ ‫امتحان م دَىذ‪.‬‬ ‫اعوال هحذٍدیت هصرف اب در اررتایجاى ضرقی ضرٍری است‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬مماین َماَىگ امًس لمشاوت‬ ‫اػتاوذاس ارستایجان ؿشق تا اؿاسٌ تٍ ایىتکتٍ تتٍ‬ ‫دلیل کاَؾ میضان تاسؽَا‪ ،‬امؼا تا تىؾ اتت‬ ‫مًاجٍ خًاَی تًد‪ ،‬گف‪ :‬دس ایه ؿشایػ واچتاس‬ ‫تٍ الما تشخ محذیدی‪َ:‬ا خًاَی تًد‪ ،‬اما دس‬ ‫َش کا ایلًی‪ :‬تا ترمیه اب ؿشب اػ‪.:‬‬ ‫جًاد سکمت دس جلؼٍ ؿًسای کفاـ‪ :‬اص مىاتتک‬ ‫اب اػتان‪ ،‬تا ترکیذ تش ایىکتٍ اصتالح التگتًی‬ ‫مصش دس ؿشایػ کىًو ظشیسی اػ‪ ،:‬افضید‬ ‫تٍ دلیل ؿشایػ خاص کٍ امؼا پیؾ سی داسی ‪،‬‬ ‫تایذ تشوامٍسیضی َای مىاػه صتًست گتیتشد ی‬ ‫َمٍ تخؾ َا ویض تایذ خًد سا تا تشوامٍ تمییهؿتذٌ‬ ‫َماَىگ کىىذ‪.‬‬ ‫یی تا تیان ایىکٍ واچاس تٍ الما محذیدی‪َ:‬ایت‬ ‫دس تخؾ َای صىمت‪ :‬ی کـتایسصی َؼتتتیت ‪،‬‬ ‫گف‪ :‬ایلًی‪ :‬وخؼ‪ :‬دس کًصٌ مذیشی‪ :‬مىتاتتک‬ ‫ات ‪ ،‬ترمیه اب ؿشب مشد اػت‪ :‬ی تتایتذ تتٍ‬ ‫وحًی مذیشی‪ :‬کىی کٍ تىؾ اتت امؼتا سا‬ ‫تذین مـکل خاص ػپشی کىی ‪.‬‬ ‫سکمت افضید دس لیه کا تایذ مشد سا وؼتثت‪:‬‬ ‫تٍ اصالح الگًی مصش ی صتشفتٍ جتًیت دس‬ ‫مصش اب تشغیه کىی ؛ متتترػتفتاوتٍ ػتشاوتٍ‬ ‫مصش اب دس کـًس ما کتت اص کـتًسَتای‬ ‫تًػمٍیافتٍ َ تیـتش اػ‪.:‬‬ ‫یی گف‪ :‬متًػتػ متیتضان تتاسؽ دس اػتتتان‬ ‫ارستایجان ؿشق ‪ ۶۷۴ ،‬میل متش دس ػتا اػت‪:‬‬ ‫کٍ َمیه میضان َ پشاکىؾ متىتاػتثت وتذاسد؛‬ ‫تىاتشایه تغییش الگًی مصش ی تًجٍ تٍ مصتش‬ ‫تُیىٍ اص ػًی مشد ی تتختؾ َتای متختتتلتف‬ ‫ظشیسی اػ‪.:‬‬ ‫هطاّذُ ‪ ۳۵‬هَرد کرًٍای ٌّذی در کطَر‪،‬‬ ‫افسایص هَارد ٍیرٍس افریقایی‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬یصیش تُتذاؿت‪،:‬‬ ‫اص ؿىاػای ػًیٍَای جُؾ یافتتٍ‬ ‫کشیوا دس کـًس خثش داد‪.‬‬ ‫ػمیذ ومک ‪ ،‬دس کاؿیتٍ وـتؼت‪:‬‬ ‫مجاصی کاسگشیٌ یصسای تُذاؿ‪:‬‬ ‫مىؽقٍ مذیتشاوٍ ؿتشقت ػتاصمتان‬ ‫جُاو تتُتذاؿت‪ :‬دس خصتًف‬ ‫مماَذٌ تیه الملل امادگ ی پاػخ تٍ َمٍ گیشی کًییذ ‪ ،۹۱‬گتفت‪:‬‬ ‫تمذ اص َجمٍ کًییذ ‪ ۹۱‬کٍ تمذ اص یل قشن دویا گشفتاس چىیه مـکل ی‬ ‫فاجمٍ تیماسیصای ؿذ‪َ ،‬مٍ کـًسَا دچاس تکاوٍای ؿذوذ کٍ امادگت‬ ‫تشای چىیه َجمٍ گؼتشدٌای تشای َمٍ اوُا میؼش وثًد؛ اص ؼشف ػاختاس‬ ‫ػاصمان جُاو تُذاؿ‪ :‬دس جىثٍ َای مختلف پاػخگًی ایه گشفتتاسی‬ ‫گؼتشدٌ چٍ اص وفش فى ی چٍ اص وفش کمای‪َ:‬ا وثًد‪.‬یی افضید وکتٍ مُ‬ ‫مؽشح ؿذٌ دس جلؼٍ امشیص ت لذالت گؼتشدٌ دس تیه کـًسَای فقتیتش‬ ‫ی غى اػ‪ :‬ی کت کـًسَای مثل ما کٍ اص وفش اقتصادی ؿایتذ جتضی‬ ‫کـًسَای فقیش وثاؿی اما تحشی َای ـالماوٍ ما سا تح‪ :‬فـاس قشاس دادٌ‬ ‫اػ‪. :‬چٍ ػاص ی کاسی تایذ ؼشاک کشد تا دس گشفتاسیَتای گؼتتتشدٌ‬ ‫لفًو ی غیش لفًو ‪ ،‬مشد کـًسَا دس تحشی َا دچاس اػتیته جتذی‬ ‫وـًوذ؟ امشیص تٍ ایه ػاص ی کاسَا م پتشداصیت ی متا َت وتکتات ی‬ ‫پیـىُادات مُم دس ‪ ۹‬تىذ لىًان کشدی ‪.‬‬ ‫ومک دستاسٌ یظمی‪ :‬کشیوا دس کـًس‪ ،‬تاکیذ کشد متً چتُتاس تتا‬ ‫ییشیع اوگلیؼ تا َم‪ :‬تلىذ مذافمیه ػالم‪َ ،:‬م‪ :‬متشد ی ػتایتش‬ ‫دػتگاٌ َا‪ ،‬لؽف خذایوذ ی دلای مشد ػش تمفتیت فتشید ایسد ی تتٍ‬ ‫ػمت سف‪ :‬کٍ دس خیل جاَا ؿاَذ تًقف ی دس خیل اص اػتانَا مؼیتش‬ ‫کىذی کشک‪ :‬ی تاصگـ‪ :‬تٍ اسامؾ وؼث سا تثیىی ‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫سٌذرٍم پرستص سلثریتیّا‬ ‫در دٍراى ًَجَاًی‬ ‫یل سیاوـىاع تا اؿاسٌ تٍ لالیق وًجًاوان تٍ ػلثتشیتتت َتای داختلت ی‬ ‫خاسج ‪ ،‬گف‪ :‬دس تشخ مًاقک وًجًان یػًاع فکشی تتیتؾ اص کتذی‬ ‫وؼث‪ :‬تٍ جضئیات صوذگ افشاد مـًُس پیذا م کىذ ی ػالات صیادی سا تتٍ‬ ‫ایه مؼالٍ اختصاف م دَذ کٍ م تًاوذ دس وُای‪ :‬مىجش تٍ یاقتمتیت‪ :‬صدا‬ ‫ؿذن وًجًان‪ ،‬گؼؼ‪ :‬پیذا کشدن اص صوذگ یاقتمت ی غتشد ؿتذن دس‬ ‫صوذگ فشد مـًُس ؿًد‪ .‬دس ایه صًست تایذ تٍ فکش دسمان افتاد‪.‬‬ ‫دکتش مظگان واقل‪ ،‬اـُاس کشد تًجٍ وًجًان تٍ ػلثشیت َتای داختلت ی‬ ‫خاسج دس کذ فاوتضیَای کًچل وًجًاو تا کذید صیادی ؼثیم اػ‪:‬‬ ‫ی دس تما وًجًاوان یجًد داسد‪.‬‬ ‫تمعا پیؾ اص گؼتشؽ فىایسی ی صماو کٍ ایىتشو‪ َ :‬یجًد وذاؿ‪ :‬ایته‬ ‫گشایـات وًجًاوان تٍ افشاد مـًُس دیذٌ م ؿذ‪.‬‬ ‫ایه سیاوـىاع ادامٍ داد وًجًان تىُا تذو تضسگؼا پیذا کشدٌ اػت‪ :‬امتا‬ ‫رَه ای َىًص فشایىذَای لال ؿىاخت تضسگؼال سا وذاسد‪َ .‬مچىان دستاسٌ‬ ‫تشوامٍسیضیَا‪ ،‬تصمی گیشیَا ی ؿىاخ‪ :‬افشاد ممکه اػ‪ :‬کًدکاوٍ لمل‬ ‫کىذ‪ .‬وًجًان تصًس م کىذ تا الگً تشداسی اص ػلثشیت َا م تًاوذ تٍ اوذاصٌ‬ ‫اوُا تًجٍ دسیاف‪ :‬کىذ ی خًؿحا تاؿذ‪.‬‬ ‫یی دستاسٌ ػىذسی پشػتؾ ػلثشیت ادامٍ داد ایته ػتىتذس متىتجتش تتٍ‬ ‫چٌذ درصذ ایراًیّا‬ ‫دچار اسن ّستٌذ؟‬ ‫مماین َماَىتگت امتًس لتمتشاوت اػتتتاوتذاس‬ ‫ارستایجان ؿشق تا تیان ایىکٍ تایذ التشا کىیت‬ ‫ػیاػ‪َ :‬ای وادسػ‪ :‬لامل اصتلت یظتمتیت‪:‬‬ ‫کىًو اػ‪ ،:‬افضید اجاصٌ تشداؿ‪َ:‬ای ت سییتٍ‬ ‫اص مىاتک ات ی ک تًجُ تٍ یظتمتیت‪ :‬متىتاتتک‬ ‫صیشصمیى دس تشخ مقاؼک‪ ،‬یظمی‪ :‬فتمتلت سا‬ ‫مًجه ؿذٌ ی دس ایه مقؽتک َتمتکتاسی تتشای‬ ‫اصالح ایه یظمی‪ :‬ظشیسی اػ‪.:‬‬ ‫ّیچ هجَزی ترای فعالیت دفاتر اًتخاتاتی صادر‬ ‫ًطذُ است‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬سئیغ کل‬ ‫دادگؼتتتتتشی ارستتتایتتجتتان‬ ‫ؿشق گف‪ :‬تا تًجتٍ تتٍ‬ ‫ایىکٍ فشایتىتذ تتثتلتیتغتات‬ ‫اوتخاتات اغاص وـتذٌ‪ ،‬تتش‬ ‫َمیه اػاع َیچ مجتًصی‬ ‫تتتشای فتتمتتالتتیتت‪ :‬دفتتاتتتش‬ ‫اوتخاتات صادس وـذٌ اػ‪.:‬‬ ‫مًػ خلیل الُ دس َفتمیه وـؼ‪ :‬ػتاد پیـتگتیتشی اص جتشایت ی‬ ‫تخلفات اوتخاتات تا تیان ایىکٍ دؿمىان وفا ی کـًس تا تًػل تتٍ َتش‬ ‫ؼشیق تُاوٍای تٍ دوثا ظشتٍ یاسدکشدن تٍ اوتخاتات َؼتىتذ‪ ،‬اـتُتاس‬ ‫داؿ‪ :‬تایذ دػ‪:‬تٍدػ‪ َ :‬تذَی ی اص تما ـشفی‪ :‬تشای تشگتضاسی‬ ‫َشچٍ تاؿکًٌتش اوتخاتات تُشٌمىذ ؿًی ‪.‬‬ ‫یی افضید یک اص ایلًی‪َ:‬ا دس تشگضاسی اوتخاتات جله مـتاسکت‪:‬‬ ‫گؼتشٌ مشد تًدٌ ی دسایه خصًف َیچگًوٍ اقذامات ؿائثٍ تشاوگتیتض‬ ‫کٍ تا تخشیه ی القای مؽاله مىف مًجه کاَؾ مـاسک‪ :‬ؿتذٌ ی‬ ‫اوتخاتات سا تح‪ :‬تر یش تگزاسد‪ ،‬قاتل گزؿ‪ :‬وثًدٌ ی تش اػاع قتاوتًن‬ ‫تشخًسد خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫سئیغ کل دادگؼتشی اػتان ارستایجان ؿشق تا اؿاسٌ تٍ فمالی‪َ :‬تای‬ ‫ؿائثٍ تشاوگیض تشخ اص دایؼلثان ؿًساَای اػالم ؿتُتش ی سیػتتتا‪،‬‬ ‫خاؼشوـان کشد دایؼلثان اوتخاتات ؿًساَتای اػتالمت کتٍ داسای‬ ‫ػم‪ :‬دیلت تًدٌ یا لعً فمل ؿًسای ؿُش َؼتىذ دسصتًستت کتٍ‬ ‫تذین تًجٍ تٍ قاوًن ی مصًتات ػتاد پیـگیشی اص تخلتفتات جتشایت‬ ‫اوتخاتات ‪ ،‬اقذامات ؿائثٍ تشاوگیض سا اوجا دادٌاوذ ظمه ؿىتاػتایت ی‬ ‫تـکیل پشیوذٌ تا اوُا تش اػاع قاوًن تشخًسد خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫یػًاع فکشی ی اظؽتشاب‬ ‫ی افؼشدگ صیاد م ؿتًد‪.‬‬ ‫اظؽشاب دس مًسد تصتًیتش‬ ‫تذن ویض اص دیتگتش معتشات‬ ‫ان اػت‪ :‬چتشاکتٍ دائتمتا‬ ‫وًجًان تذن خًد سا تا افشاد‬ ‫مـًُس مقایؼٍ م کىذ ی دس‬ ‫دساص مذت م تتًاوتذ کت‬ ‫اؿتُای سیاو سا ویض دس وًجًان ایجاد کىذ‪.‬‬ ‫یی افضید وًجًاوان دیػ‪ :‬داسوذ مشکض تًجٍ تاؿىذ‪ ،‬الگًَای خاصت سا‬ ‫تشای ؿکل گیشی ًَیتـان اوتخاب م کىىذ ی دیػ‪ :‬دادوذ ًَیتـان سا تتا‬ ‫افشادی تؼاصوذ کٍ تیـتش دیذٌ م ؿًوذ‪.‬‬ ‫الگً تشداسی اص افشاد مـًُس داخل ی خاسج مثل گشیٌَای متًػتیتقت‬ ‫خاسج مؼالٍ ای اػ‪ :‬کٍ تقشیثا دس تما دویا سیا داسد ی تتا تتًجتٍ تتٍ‬ ‫پیـشف‪ :‬تکىًلًطی وم تًان جلًی ان سا گشف‪.:‬‬ ‫واقل َمچىیه ایه سا َ گف‪ :‬کٍ دس ؿشایػ فمل کٍ تکىًلًطی گؼتتشؽ‬ ‫یافتٍ‪ ،‬وم تًان وفًر فشَىگَای تیگاوٍ سا وادیذٌ گشف‪ :‬ی دس لتیته کتا‬ ‫وم تًان تما دسَا سا تٍ سیی تکىًلًطی ی ایه وفًر تؼ‪ :‬تتا وتًجتًاوتان‬ ‫تح‪ :‬تا یش قشاس وگیشوذ‪.‬‬ ‫تایذ الگً ػاصی داخل خًد سا تٍ کذی قتًی کتىتیت کتٍ وتًجتًان اص‬ ‫ػلثشیت َای داخل الگًتشداسی کىذ‪.‬تٍ گفتٍ ایه سیاوـىاع‪ ،‬میضان اػیث‬ ‫کٍ الگًتشداسی اص گشیٌَای مـًُس خاسج وفیش گشیٌَای مًػیتقت تتٍ‬ ‫وًجًاوان م صوذ تٍ میضان گشایؾ وًجًان تٍ ایه گشیٌَتا تؼتتتگت داسد‪.‬‬ ‫تمعا دس تشخ اص گشیٌَا تشییج مصش مًاد مخذس دیذٌ م ؿًد کٍ ایه‬ ‫مؼالٍ تشای وًجًان تؼیاس اػیهصا اػ‪.:‬‬ ‫ػشییغ خثشی ‪-‬سئیغ اوجمه اػت ی التشطی ایتشان‬ ‫گف‪ :‬دس کـًس ما‪ ۹۴.۱ ،‬دسصذ کًدکان ی وًجًاوان ی‬ ‫‪ ۹.۱‬دسصذ تضسگؼاالن تٍ اػ دچاس َؼتتتىتذ‪ .‬تتمتذاد‬ ‫مثتالیان تٍ ایه تیماسی دس دویا تٍ ‪ ۲۲۱‬میلیًن وفش م سػذ‬ ‫ی پیؾ تیى م ؿًد تا ػا ‪ ۶۴۶۷‬ایه تتمتذاد تتٍ ‪۰۴۴‬‬ ‫میلیًن وفش افضایؾ یاتذ‪.‬‬ ‫دکتش مصؽف ممیه تٍ مىاػث‪ :‬سیص جتُتاوت اػت دس‬ ‫پیام الال کشد ؿیًق اػ کٍ اص چىذ دٍَ گزؿتٍ دس‬ ‫ایشان ی ػایش کـًسَای دویا سی تٍ افضایؾ گتزاؿتتتٍ ی‬ ‫قشتاویان اصل ان کًدکان‪ ،‬ػالمتىتذان ی افتشاد دچتاس‬ ‫تیماسی َای قلث ی سیًی َؼتىذ‪ ،‬اکىًن تٍ لىًان یتل‬ ‫تیماسی دویاگیش یا پاوذم مؽشح اػ‪.:‬‬ ‫داوـمىذان ی پظیَـگشان پضؿک للل افتضایتؾ دامتىتٍ‬ ‫تیماسی اػ سا تٍ تغییش ػثل صوتذگت سیػتتتایت تتٍ‬ ‫ؿُشوـیى ‪ ،‬ػکًو‪ :‬دس اپتاستتمتان ی لتذ تتحتشک‪،‬‬ ‫الًدگ ًَا‪ ،‬دید ػیگاس‪ ،‬تغتیتیتشات اب ی َتًایت ‪،‬‬ ‫اػتفادٌ اص غزاَای امتادٌ مصتش ی اػتتتشع َتای‬ ‫گًواگًن دس محیػ خاوًادگ ی اجتمال م داوىذ‪.‬‬ ‫متاػفاوٍ لالیٌ تش َضیىٍ َای تتُتذاؿتتت ‪ -‬دسمتاوت ی‬ ‫اقتصادی لفیم کٍ ؿیًق اػ تٍ لىًان یل تتیتمتاسی‬ ‫مضمه ی فشاگیش تٍ تیماسان‪ ،‬خاوًادٌ َا ی جًامک تحتمتیتل‬ ‫کشدٌ اػ‪ ،:‬تشییج ؿثٍ للت ‪ ،‬ؿتایتمتات ی تتایسَتای‬ ‫وادسػ‪ :‬دس استثاغ تا ایه تیماسی ویض گؼتتتشؽ یتافتتتٍ‬ ‫اػ‪.:‬سایج ؿذن ؿایمات ماوىذ غیشقاتل کىتش تًدن ایته‬ ‫تیماسی‪ ،‬ممىًلی‪ :‬یسصؽ تشای تیماسان مثتال‪ ،‬التیتادایس‬ ‫تًدن اػپشی ی داسیَای اػ ‪ ،‬مىحصش تًدن تتشیص ایته‬ ‫تیماسی تٍ کًدکان ی تُثًدی خًد تٍ خًدی ان تمذ اص‬ ‫دیسٌ کًدک یا ت تا یشی تًصیٍ َتای تتُتذاؿتتت ی‬ ‫کىتش لًامل محیؽ تٍ لل‪ :‬اس تًدن اػ ‪ ،‬اص جملٍ‬ ‫ایه تایسَای وادسػ‪ :‬ی غیشللم اػ‪.:‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 0606‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اگُ مًظًق مادٌ ‪ ۲‬قاوًن یماد‪ ۹۲‬ائیه وامٍ قاوًن تمییه تکلیف یظمی‪ :‬ثت ی اساظ یػاختماوُای فاقذ ػىذ سػم‬ ‫تشاتش سای ؿماسٌ ‪َ ۹۲۱۱9۴۲9۶۱-۹۲۱۱۲۴۲۴۰۴۴۷۴۴۹۰۲۴‬یات مًظًق قاوًن تمییه تکلیف یظمی‪ :‬ثت اساظ ی ػاختماوُای فاقتذ ػتىتذ‬ ‫سػم مؼتقش دس یاکذ ثت کًصٌ ث‪ :‬ملل مشوذ تصشفات مالکاوٍ تالمماسض متقاظ اقای میشاتشاَی َاؿم اقذ اوامق فشصوذ ػتیتذ تاتت‪:‬‬ ‫تـماسٌ ؿىاػىامٍ ‪ ۹۰۲۹‬صادسٌ اص مشوذ دس ؿـذاوگ یکثاب خاوٍ تٍ مؼاک‪ ۹۹9۹۴ :‬متشمشتک تٍ پالک ‪ ۹۴۱۶۷‬فشل اص ‪ -۰۱‬اصل متفتشیص ی‬ ‫مجضی ؿذٌ اص پالک ‪ ۹۰۶۵‬فشل اص ‪ -۰۱‬اصل یاقک دس دیضجیکان تخؾ ‪ ۹۷‬تثشیض خشیذاسی اص مالل سػم اقای کاج کؼه تت پتشیا‬ ‫محشص گشدیذٌ اػ‪ .:‬لزا تٍ مىفًس اؼالق لمً مشاته دس دی وًت‪ :‬تٍ فاصلٍ ‪ ۹۷‬سیص اگُ میـًد دس صًست کٍ اؿخاف وؼثت‪ :‬تتٍ صتذیس‬ ‫ػىذ مالکی‪ :‬متقاظ التشاظ داؿتٍ تاؿىذ م تًاوىذ اص تاسیخ اوتـاس ایلیه اگُ تٍ مذت دی ماٌ التشاض خًد سا تٍ ایه اداسٌ تؼلی ی پغ اص‬ ‫اخز سػیذ‪ ،‬ـش مذت یل ماٌ اص تاسیخ تؼلی التشاض‪ ،‬دادخًاػ‪ :‬خًد سا تٍ مشاجک قعائ تقذی ومایىذ‪.‬تذیُ اػ‪ :‬دس صًست اوقتعتای‬ ‫مذت مزکًس ی لذ یصً التشاض ؼثق مقشسات ػىذ مالکی‪ :‬صادس خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰9۶۰‬تاسیخ اوتـاس وًت‪ :‬ای ‪*۹۰۴۴9۴۶9۹۹‬تاسیخ اوتـاس وًت‪ :‬دی ‪۹۰۴۴9۴۲9۴۲‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ ‫اگْی هفقَدی (ًَتت سَم)‬ ‫پرٍاًِ تْرُ ترداری هرکس درهاى ساَ‬ ‫هصرف هَاد تطاواارُۼ ‪۵۲۴۹۹۳۵‬‬ ‫‪8۲۶8۲۹‬ۻۻ‪۳۵‬‬ ‫اخۼ‬ ‫ااریاا‬ ‫اتاا‬ ‫تاا‬ ‫تٌام جَاد جَادزادُ تِ کاذهالایۼ‬ ‫‪۸۷۲۳‬ۻ‪۹‬ۻۻ‪ ۷۳‬هفقَد گردیذُ از درجِ‬ ‫اعتثار ساقط هی تاضذ‪۴ .‬ۻ‪۳8۴‬‬ ‫اگْی هفقَدی (ًَتت دٍم)‬ ‫کاار هاْاٌاذسای‬ ‫تاِ‬ ‫پرٍاًِ اضتغاال‬ ‫تِ ضوارُ عضَیتۼ ‪۴۳‬ۺ‪ ٍ ۳۵-۷ -۲ -۲۶‬تطواارُ‬ ‫پرٍاًِ اضتغالۼ ‪ ۳۵-۷۲۲-۲۲۵۲۹‬تتاریخ صاذٍر‬ ‫‪۷8۲۵8۵۲‬ۺ‪ ۳۵‬صادرُ از ٍزارت راُ ٍ ضْرساازی‬ ‫هاْاذی‬ ‫استاى اررتایجاى ضرقی تٌام ایٌجاًه‬ ‫قسوتی تطوارُ هلیۼ ‪ ۳۵۹۹۵۴۹۹۷۴‬هافاقاَد‬ ‫گردیذُ از درجِ اعتثار ساقط هی تاضذ‪ .‬ۺۺ‪۳8۴‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 81‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2080 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪0108‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫تحَلی ًَیی در سبخت گجتْبی پَشیذًی بب چبپگر سِ بعذی‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٌ -‬ط‪ٞٚ‬ی اظ ٔحمماٖ ایطا٘ی ض‪ٚ‬قی ٘‪ٛ‬یٗ تطای چاج ؾ‪ ٝ‬تؼسی ؾاذساض تی‪ٛ‬اِىسط‪٘ٚ‬یه‬ ‫ا٘ؼغاف خصیط ‪ٕٞ‬طا‪ٙٔ ٜ‬ثغ ا٘طغی یىداضچ‪ ٝ‬ضا فطا‪ٔ ٓٞ‬ی و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ایٗ اتساع زاحا‪ِٛ‬ای ضا زض ؾااذار‬ ‫ٌجس‪ٟ‬ای خ‪ٛ‬قیس٘ی ت‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز ٔی ا‪ٚ‬ضز‪.‬افعایف زماضا تطای ٌجر ‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬قیس٘ای تا‪ ٝ‬زاحامایاماازای‬ ‫ٌؿسطز‪ ٜ‬زض ظٔی‪ ٝٙ‬ؾاذر زؾسٍا‪ٜٞ‬ای تی‪ٛ‬اِىسط‪٘ٚ‬یه زض ٔمیاؼ ضیع ٔ‪ٙ‬جط قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫تطای اعٕی‪ٙ‬اٖ اظ ػّٕىطز ‪ ٚ‬لاتّیر زؾسٍا‪ٜٞ‬ای خ‪ٛ‬قیس٘ی تی‪ٛ‬اِىسط‪٘ٚ‬یىی‪ ،‬تایس ا٘‪ٟ‬ا ضا تا ؾیؿسآ ‪ٞ‬اای‬ ‫شذیط‪ ٜ‬ا٘طغی ٔؿسمُ ‪ ٚ‬زاذّی یىداضچ‪ ٝ‬وطز زا ت‪ ٝ‬ایٗ زطزیه اظ فطای‪ٙ‬س قاضغ ٔىطض اظ ٔ‪ٙ‬اتغ ذااضجای‬ ‫جّ‪ٌٛ‬یطی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اتطذاظٖ ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬زِیُ ٔعایایی اظ جّٕ‪ ٝ‬چطذ‪ ٝ‬ػٕط ع‪ٛ‬ال٘ی‪ ،‬زطاوٓ تاالی ا٘طغی ‪ ٚ‬ؾطػر زرّی‪ ٝ‬قااضغ‬ ‫ؾطیغ ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٙ‬ثغ ا٘طغی اِىسطیىی ٔ‪ٙ‬اؾه زض ٘ظط ٌطفس‪ ٝ‬قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫اظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط لاتّیر و‪ٛ‬چه ؾاظی‪ ،‬ؾاظٌاضی ظیؿسی ‪ ٚ‬ظیؿر زجعی‪ ٝ‬خصیطی اظ ّٔع‪ٔٚ‬اذ اناّای‬ ‫تطای اتطذاظٖ ‪ٞ‬ای لاتُ واقس‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬حؿاب ٔی ای‪ٙ‬س‪ .‬چاج ‪ ۳‬تؼسی زؾسٍا‪ٜٞ‬ای تی‪ٛ‬اِىسط‪٘ٚ‬یىی لااتاُ‬ ‫وکر ٔیز‪ٛ‬ا٘س ایٗ ّٔع‪ٔٚ‬اذ ضا فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫أا ایٗ فطای‪ٙ‬س چاج ؾ‪ ٝ‬تؼسی زؾسٍا‪ٞ ٜ‬ای اِىسط‪٘ٚ‬یىی تا اؾسفاز‪ ٜ‬اظ ٔ‪ٛ‬از فؼّی چاِف تاطا٘اٍایاع تا‪ٝ‬‬ ‫قٕاض ٔیایس ظیطا ذ‪ٛ‬ال فیعیىی قیٕیایی ایٗ ٔ‪ٛ‬از خاییٗزط اظ ؾغح ت‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬اؾر‪.‬‬ ‫اًگشتر َّشوٌذ کلیذّبی گوشذُ را هی یببذ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬حمماٖ إِا٘ی اٍ٘کسطی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬ج‪ٟ‬ع ت‪ ٝ‬تطچؿه ؾأاا٘ا‪ ٝ‬تااظقا‪ٙ‬ااؾای أا‪ٛ‬ا‬ ‫ضازی‪ٛ‬یی اتساع وطز‪ ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬ی ز‪ٛ‬ا٘س زض یافسٗ وّیس ‪ٞ‬ای ٌٕکس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬واضتط وٕه و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬اعّؽ‪ ،‬جؿسج‪ ٛ‬تطای وّیس زض ویف اٖ‪ ٓٞ‬زضظٔا٘ی و‪ ٝ‬زؾر‪ٞ‬ایساٖ خط اؾر‪ ،‬واض ؾرسای‬ ‫ت‪ ٝ‬حؿاب ٔیایس‪ .‬أا یه اٍ٘کسط ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س و‪ ٝ‬تا خطی‪ٙ‬سط ؾ‪ ٝ‬تؼسی ؾاذس‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬ایٗ ٔکىاُ ضا حاُ‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ ا٘ؿسیس‪ ٛ‬فطا٘‪ٟٛ‬فط إِاٖ ایٗ اٍ٘کاساط فاّاعی ضا تا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ تاراکای اظ خاط‪ٚ‬غ‪ٚ ٜ‬ؾایاغ زاط‬ ‫‪Kinematam‬اتساع وطز‪ٜ‬ا٘س‪ .‬زض ایٗ اٍ٘کسط یه تطچؿه (‪RFID‬ؾأا٘‪ ٝ‬تااظقا‪ٙ‬ااؾای تاا أا‪ٛ‬ا‬ ‫ضازی‪ٛ‬یی) ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض تی ؾیٓ اظ خاِؽ ‪ٞ‬ای اِىسط‪ٔٚ‬غ‪ٙ‬اعایاؿای یاه زؾاساٍاا‪ ٜ‬ذا‪ٛ‬ا٘اف‬ ‫جساٌا٘‪ ،ٝ‬ا٘طغی زضیافر ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ تطچؿه ؾیٍ‪ٙ‬اَ‪ٞ‬ای ضازی‪ٛ‬یی (حأُ اعالػازی ٔرسّف اظ جّٕ‪ٝ‬‬ ‫ضٔعػث‪ٛ‬ض ٔره‪ٛ‬ل واضتط) ضا ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ زؾسٍا‪ٙٔ ٜ‬سمُ ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬اظ ا٘جا و‪ ٝ‬تطچؿه ٔصو‪ٛ‬ض تا‪ٚ ٝ‬ؾایّا‪ٝ‬‬ ‫زؾسٍا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا٘ف ا٘طغی ٔ‪ٛ‬ضز ٘یاظـ ضا زضیافر ٔیو‪ٙ‬س‪٘ ،‬یاظی ت‪ٙٔ ٝ‬ثغ زضیافر ٘یط‪ٔ ٚ‬ا٘‪ٙ‬س تازطی ٘ساضز‪.‬‬ ‫تس٘‪ ٝ‬انّی اٍ٘کسط تا وٕه فطای‪ٙ‬سی چاج ٔیق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬عی اٖ خطز‪ِ ٛ‬یعض تطای ش‪ٚ‬ب وطزٖ خ‪ٛ‬زض یاه‬ ‫فّع ٔره‪ٛ‬ل ت‪ ٝ‬واض ٌطفس‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬تا ش‪ٚ‬ب قسٖ خ‪ٛ‬زض زض حاِسی اظ خیف زؼییٗ قس‪ ،ٜ‬شضاذ فّع تا ‪ٞ‬آ‬ ‫ج‪ٛ‬ـ ٔیذ‪ٛ‬ض٘س ‪ ٚ‬حّم‪ ٝ‬ضا ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض الی‪ ٝ‬الی‪ٔ ٝ‬یؾاظ٘س‪.‬‬ ‫ریسسَزى ّبی یخی دارٍ را بِ بذى هی رسبًٌذ‬ ‫کشف اًسیوی کِ هیتَاًذ ًبجی ‪ ۰۷۷‬هیلیَى ًفر ببشذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬حمماٖ ‪ٚ‬نّ‪ٞ ٝ‬ای حا‪ٚ‬ی ضیاع‬ ‫ؾ‪ٛ‬ظٖ ضا اظ ید اتساع وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬زاض‪ ٚ‬ضا ت‪ ٝ‬تاسٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬سمُ ٔی و‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬عایاای تایاکاساطی ٘ؿاثار تا‪ٝ‬‬ ‫ضیعؾ‪ٛ‬ظٖ ‪ٞ‬ای فؼّی زاضز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬اعّؽ‪ٞ ،‬طچ‪ٙ‬اس زاعضیاک تاا ؾا‪ٛ‬ظٖ‬ ‫زضز٘ان اؾر أا ‪ٚ‬نّ‪ٞ ٝ‬ای حا‪ٚ‬ی ضیاع ؾا‪ٛ‬ظٖ‬ ‫جایٍعی‪ٙ‬ی تس‪ ٖٚ‬زضز تطای ا٘‪ٟ‬ا ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض‪ٕٞ‬یٗ ضاؾسا ٌط‪ٞٚ‬ی اظ ٔحمماٖ زا٘کٍا‪ ٜ‬ؾیاسای‬ ‫زض ‪ ًٙٞ‬و‪ ًٙ‬یه ٘ؿر‪ ٝ‬اظ ایاٗ فا‪ٙ‬اا‪ٚ‬ضی ضا‬ ‫اتساع وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬اظ ید ؾاذس‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬تا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫زطزیه ز‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اؾسفاز‪ ٜ‬اظ ‪ٚ‬نّ‪ ٝ‬ضیع ؾ‪ٛ‬ظٖ ضاحر زط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔؼٕ‪ َٛ‬ضیع ؾ‪ٛ‬ظٖ‪ٞ‬ای ای‪ٙ‬چ‪ٙ‬ی‪ٙ‬ی اظ خّیٕط‪ٞ‬ای ظیؿر زجعی‪ ٝ‬خصیط ؾاذس‪ٔ ٝ‬یق‪٘ٛ‬س و‪ ٝ‬خاؽ‬ ‫اظ ا٘سماَ زاض‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تسٖ حُ ٔیق‪٘ٛ‬س‪ .‬أا زض زحمیک جسیس ت‪ ٝ‬جای خّیٕط اظ یه ٔاز‪ ٜ‬ؾاز‪ٜ‬زط یاؼا‪ٙ‬ای‬ ‫ید اؾسفاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬انُ ت‪ ٝ‬واضٌیطی ضیعؾ‪ٛ‬ظٖ ‪ٞ‬ای وطی‪ٔ ٛ‬کات‪ٕ٘ٛ٘ ٝ‬ا‪ٞ ٝ‬اای لاثاّای اؾار‪.‬‬ ‫ؾّ‪َٞٛ‬ای زضٔا٘ی زض ضیع ؾ‪ٛ‬ظٖ‪ٞ‬ا تاضٌیطی ٔی ق‪٘ٛ‬س‪ ،‬اٌطچ‪ ٝ‬زض ایٗ حاِر ا٘‪ٟ‬ا تاا یاه ٔااز‪ٜ‬‬ ‫ٔحافظر و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬تط‪ٚ‬ززی زطویه ‪ ٚ‬ؾدؽ زض ید ٔ‪ٙ‬جٕس ٔیق‪٘ٛ‬س‪ٚ .‬لسی ؾ‪ٛ‬ظٖ ‪ٞ‬اا ‪ٚ‬اضز خا‪ٛ‬ؾار‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س‪ ،‬زى‪ٚ ٝ‬نّ‪ ٝ‬خکسی ا٘‪ٟ‬ا ٔی قى‪ٙ‬س‪ .‬زض ٘سیج‪ٌ ٝ‬طٔای تسٖ تیٕاض ا٘‪ٟ‬ا ضا ش‪ٚ‬ب ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تااض‬ ‫زاض‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تیٕاض ٔ‪ٙ‬سمُ ٔیق‪ٛ‬ز‪ٔ.‬حمماٖ ازػا ٔیو‪ٙٙ‬س ید ٘ؿثر ت‪ ٝ‬ؾیؿسٓ‪ٞ‬اای ضیاع ؾا‪ٛ‬ظٖ فاؼاّای‬ ‫ٔعایایی زاضز‪ .‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثُ ؾاذر اٖ ضاحر زط اظ ‪ٚ‬نّ‪ٞ ٝ‬ایی تا وٕه خّیٕط‪ٞ‬ای ظیؿر زجعی‪ٝ‬‬ ‫خصیط اؾر‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ز‪ٚ‬ضضیع وٕسطی زاض٘س ‪ٔ ٚ‬یز‪ٛ‬اٖ تا وٕه ا٘‪ٟ‬ا ؾاّا‪ٞ َٛ‬اا ضا تاطای ٔاسذ‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘یزطی زض ٔرعٖ ؾطز ٍ٘‪ٟ‬ساضی وطز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬حمماٖ زا٘کٍا‪ ٜ‬اؾسطاِیای جا‪ٙ‬ا‪ٛ‬تای‬ ‫ا٘عیٕی ضا ق‪ٙ‬اؾایی وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬ی زا‪ٛ‬ا٘اس تا‪ٔ ٝ‬ا‪ٟ‬ااض‬ ‫تیٕاضی ٔعٔٗ وّی‪ٛ‬ی و‪ٔ ۷۷۷ ٝ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط زض ؾاطاؾاط‬ ‫ج‪ٟ‬اٖ ضا زضٌیط ذ‪ٛ‬ز وطز‪ ٜ‬اؾر‪ ،‬وٕه و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾایٕىؽ‪ ،‬زوسط جا٘سی‪ٙ‬ا ٔ‪ٙ‬یا‪ٙ‬اً( ‪Jantina‬‬ ‫)‪Manning‬اظ ٔطوع ؾطعاٖ زا٘کاٍاا‪ ٜ‬افاطیاماای‬ ‫ج‪ٛٙ‬تی زض ٔماِ‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬ایٗ ٔا‪ ٜ‬زض ٔاجّا‪ ٝ‬ی ‪"Cell‬‬ ‫"‪ٙٔDeath & Disease‬سکط وطز‪ ٜ‬اؾر ٔیٌ‪ٛ‬یسۺ‬ ‫ا٘عیٓ ‪ ۴-۲NEDD‬تطای ؾالٔر وّی‪ٞٝ‬اا ضاط‪ٚ‬ضی‬ ‫اؾر‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىاضاٖ ا‪ ٚ‬اظ جّٕ‪ ٝ‬خط‪ٚ‬فؿ‪ٛ‬ض قاضاز و‪ٔٛ‬اض( )‪Sharad Kumar‬زض زحمیمازی و‪ ٝ‬تط ض‪ٚ‬ی حی‪ٛ‬ا٘ااذ ا٘اجااْ‬ ‫قس اضزثاط ٔیاٖ ضغیٓ غصایی تا ٕ٘ه تاال ‪ٔ ٚ‬یعاٖ وٓ ا٘عیٓ ‪ ٚ ۴"NEDD‬تیٕاضی خیکطفس‪ٝ‬ی وّی‪ٛ‬ی ضا ٘کااٖ‬ ‫زاز٘س‪.‬‬ ‫یه ضغیٓ غصایی تا ٕ٘ه تاال ٔیز‪ٛ‬ا٘س تاػث زکسیس تیٕاضی‪ٞ‬ای وّی‪ٛ‬ی ق‪ٛ‬ز أا ٔحمماٖ زاو‪ٕ٘ ٖٛٙ‬یزا٘ؿسا‪ٙ‬اس‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘عیٓ ‪ٔ ۴"NEDD‬یز‪ٛ‬ا٘س زض ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬ز ایٗ اؾیه ٘اقی اظ ٕ٘ه ٘مف زاقس‪ ٝ‬تاقس‪.‬‬ ‫زوسط ٔ‪ٙ‬ی‪ٔ ًٙ‬یٌ‪ٛ‬یسۺ ٔا او‪ٔ ٖٛٙ‬یزا٘یٓ و‪ ٝ‬ضغیٓ غصایی تا ٔیعاٖ ٕ٘ه تاال ‪ ٚ‬ؾغح خاییٗ ا٘عیٓ ‪۴"NEDD‬‬ ‫تاػث خیکطفر تیٕاضی‪ٞ‬ای وّی‪ٛ‬ی ٔیق‪ٛ‬ز حسی اٌط فطز ٔثسال ت‪ ٝ‬فکاض ذ‪ ٖٛ‬تاال ٘ثاقس‪.‬‬ ‫ا٘عیٓ ‪ٔ ۴"NEDD‬ؿیط ضا تطای تاظ جصب ؾسیٓ ز‪ٛ‬ؾظ وّی‪ٕٛٞ ٝ‬اض ٔیو‪ٙ‬س زا ٔاغإاشاٗ قا‪ٛ‬ز وا‪ ٝ‬ؾاغاح‬ ‫ٕ٘ه زض تسٖ ٔیعاٖ ٔ‪ٙ‬اؾثی زاضز‪ .‬اٌط ایٗ ا٘عیٓ وا‪ٞ‬ف یاتس یا ٔ‪ٟ‬اض ق‪ٛ‬ز افعایف ٕ٘ه ت‪ ٝ‬وّایا‪ٞ ٝ‬اا اؾایاه‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ظز‪ .‬حسی اٖ زؾس‪ ٝ‬اظ افطازی و‪ٕ٘ ٝ‬ه وٕی ٔهطف ٔیو‪ٙٙ‬س ٘یع زض ن‪ٛ‬ضذ وٕث‪ٛ‬ز غ٘سیىی ایٗ ا٘عیٓ‬ ‫ٔیز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زچاض ٔکىالذ وّی‪ٛ‬ی ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ًمشِ جذیذ »هبُ« چگًَِ است؟‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬خؽ اظ ق‪ٙ‬اؾایی ‪ٚ‬یػٌی‪ٞ‬ای لاتُزا‪ٛ‬جا‪ٝ‬‬ ‫ظٔیٗ ق‪ٙ‬اؾی ز‪ٞ‬ا٘‪ ٝ‬قط‪ٚ‬زی‪ٍٙ‬ط وا‪ ٝ‬زض ٘اعزیاىای لاغاه‬ ‫ج‪ٛٙ‬ب ٔا‪ٚ ٜ‬الغ قس‪ ٜ‬اؾر‪ٌ ،‬ط‪ٞٚ‬ی اظ ٔحمماٖ ٔا‪ٛ‬ؾاؿا‪ٝ‬‬ ‫لٕطی ‪ ٚ‬ؾیاض‪ٜ‬ای( )‪٘LPI‬مک‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬جسیسی ایجاز وطز‪ٜ‬ا٘س‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ی ز‪ٛ‬ا٘اس ضا‪ٞ‬ا‪ٙ‬إاایای تاطای ؾاسااض‪ ٜ‬قا‪ٙ‬ااؾااٖ زض‬ ‫ٔنٔ‪ٛ‬ضیر ‪ٞ‬ای اوسکافی ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬تااقاس‪.‬تا‪٘ ٝ‬اماُ اظ زاه‬ ‫اوؿدّ‪ٛ‬ضیؿر‪ ،‬ز‪ٞ‬اا٘ا‪ ٝ‬قاط‪ٚ‬زیا‪ٙ‬اٍاط( ‪Schrödinger‬‬ ‫)‪ ،basin‬ز‪ٔٚ‬یٗ ز‪ٞ‬ا٘‪ ٝ‬تطذ‪ٛ‬ضزی ج‪ٛ‬اٖ ٔا‪ ٜ‬زض ٘اعزیاىای‬ ‫لغه ج‪ٛٙ‬ب ٔا‪ٚ ٜ‬الغ قس‪ ٜ‬اؾر‪ .‬ایٗ ز‪ٞ‬ا٘‪ ٝ‬زاضای چ‪ٙ‬سیٗ‬ ‫‪ٚ‬یػٌی خ‪ٛ‬ؾس‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬اع ؾ‪ًٞٙ‬ایی اؾر و‪ ٝ‬تطای زضن‬ ‫زاضید ظٔیٗ ق‪ٙ‬اؾی ٔا‪ٞ ٟٓٔ ٜ‬ؿس‪ٙ‬س‪.‬زض و‪ٙ‬اض ایاٗ ٘اماکا‪ٝ‬‬ ‫جسیس‪ ،‬زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ؾ‪ٔ ٝ‬ؿیط تاِم‪ ٜٛ‬ضا تطای ؾغاح‬ ‫٘‪ٛ‬ضزاٖ ضتازیه تطای ؾفط ت‪ ٝ‬ؾٕر ز‪ٞ‬ا٘‪ ٝ‬قط‪ٚ‬زی‪ٍٙ‬ط تطای‬ ‫جٕغ ا‪ٚ‬ضی ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬ای ؾ‪ ًٙ‬تا ا‪ِٛٚ‬یر تاال ایجاز وطز٘س‪.‬‬ ‫اِٗ ؾاخّی‪ٙ‬ؿىی( )‪Ellen Czaplinski‬زا٘کج‪ٛ‬ی ٔطوع‬ ‫ػّ‪ ْٛ‬ؾیاض‪ ٜ‬ای اضوا٘عاؼ ٌفرۺ ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍاأای وا‪ ٝ‬ز‪ٞ‬اا٘ا‪ٝ‬‬ ‫قط‪ٚ‬زی‪ٍٙ‬ط زکىیُ قس تطذی اظ ایٗ ؾ‪ٙ‬اً قا‪ٙ‬ااؾای ‪ٞ‬اا‬ ‫(‪ٚ‬یػٌی‪ٞ‬ای فیعیىی ػٕ‪ٔٛ‬ی ؾ‪ًٞٙ‬ا) ٕٔىاٗ اؾار اظ‬ ‫ػٕک تؿیاض خاییٗ زط زا ؾغح ض‪ٚ‬یی ٔا‪ ٜ‬تااال أاس‪ ٜ‬تااقاس‬ ‫ت‪ٙ‬اتطایٗ تطضؾی ایٗ ؾ‪ًٞٙ‬ا اظ ٘عزیه تؿیاض ٔ‪ ٟٓ‬اؾر‪.‬‬ ‫اظ ا٘جا و‪ ٝ‬ز‪ٞ‬ا٘‪ ٝ‬قط‪ٚ‬زی‪ٍٙ‬ط زض ح‪ٛ‬ض‪ ٝ‬لغه جا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ب –‬ ‫ایسىٗ ‪ٚ‬الغ قس‪ ٜ‬اؾر‪ ،‬فطنسی ٔ‪ٙ‬حهاط تا‪ ٝ‬فاطز تاطای‬ ‫ٔغاِؼ‪ ٝ‬ؾ‪ًٞٙ‬ایی و‪ ٝ‬احسٕاالً اظ اػٕاق ٔا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ؾاغاح اٖ‬ ‫أس‪ٜ‬ا٘س ٔحؿ‪ٛ‬ب ٔیق‪ٛ‬ز‪ ٕٝ٘ٛ٘ .‬تطزاضی ‪ ٚ‬تاطضؾای ایاٗ‬ ‫ؾ‪ًٞٙ‬ا زضن زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ زض ظٔی‪ ٝٙ‬ؾ‪ ًٙ‬ق‪ٙ‬اؾی ز‪ٞ‬اا٘ا‪ٝ‬‬ ‫قط‪ٚ‬زی‪ٍٙ‬ط ضا اضزما ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫البَم »حوبسِ عشک «هٌتشر شذ‪،‬‬ ‫خَاًٌذگی فبرٍق کسوبئی‬ ‫ایسر لپ تبپ ٍ تبلت جبى سخت رًٍوبیی کرد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ؾطی جسیس ٔحه‪ٛ‬الذ ایؿاط‬ ‫قأُ ز‪٘ ٚ‬ؿر‪ ٝ‬اظ یه ِح زاج ‪ ٚ‬یاه زاثاّار‬ ‫ٔج‪ٟ‬ع ت‪ٌٛ ٝ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬أ‪ٞ ٝ‬ای ٔما‪ٔٚ‬ر زض تطاتط ٌطز ‪ٚ‬‬ ‫ذان ‪ ٚ‬اب ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س ‪ ٚ‬جاٖ ؾرر ت‪ ٝ‬حؿاب ٔای‬ ‫ای‪ٙ‬س‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ اؾّف ٌیط‪ ،‬اذیطا قطور ایؿط اظ‬ ‫ٔحه‪ٛ‬الذ ‪ENDURO‬ض‪ٕ٘ٚ‬ایی واطز‪ ٜ‬وا‪ٝ‬‬ ‫قأُ ز‪ِ ٚ‬ح زاج ‪ ٚ ۳Urban N‬یه زاثاّار‬ ‫‪ ۱Urban T‬اؾر‪.‬‬ ‫‪ٞ‬طچ‪ٙ‬س ت‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس ایٗ زؾسٍا‪ٜٞ‬ا ‪ٞ‬یچ ؾرر‬ ‫افااعاض ذاااضق اِااؼاااز‪ ٜ‬ای ٘ااساض٘ااس أااا تااطای‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ایی ٔ‪ٙ‬اؾه اؾر وا‪٘ ٝ‬اٍاطاٖ ‪ٚ‬جا‪ٛ‬ز‬ ‫زؾسٍا‪ٞ ٜ‬ایی ظطیف زض ٔحیظ ذا٘‪ ٚ ٝ‬تا حضا‪ٛ‬ض‬ ‫و‪ٛ‬زواٖ ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س‪ .‬ت‪ٞ ٝ‬طحاَ ایٗ ٘‪ٛ‬ذ ت‪ٛ‬ن ‪ٞ‬اا ‪ٚ‬‬ ‫زثّر اظ عطاحی یىؿا٘ی تطذ‪ٛ‬ضز زاض٘س ‪ٞ ٚ‬ط ؾا‪ٝ‬‬ ‫زؾسٍا‪ٌٛ ٜ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬أ‪ٞٝ‬اای ‪ٚH ۸۱۷MIL-STD‬‬ ‫‪ ۵۳IP‬زاض٘س‪ .‬ایٗ تساٖ ٔؼ‪ٙ‬ا اؾر و‪ ٝ‬زؾسٍاا‪ٞ ٜ‬اا‬ ‫زض تطاتط ٌطز ‪ ٚ‬غثاض ‪ ٚ‬لغطاذ اب ٔما‪ٞ ْٚ‬ؿس‪ٙ‬اس‪.‬‬ ‫اِثس‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا وأالً ضس ٌطز ‪ ٚ‬غثاض ‪ ٚ‬اب ٘یؿس‪ٙ‬اس ‪ٚ‬‬ ‫ال زض ن‪ٛ‬ضذ زٕاؼ تا قٗ یاا ظیاط تااضاٖ‬ ‫احسٕا ً‬ ‫ٔا٘سٖ‪ ،‬ذطاب ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫زض انُ ٘‪ٛ‬ذ تا‪ٛ‬ن ‪ENDURO Urban‬‬ ‫‪ ۳ N‬زض ز‪٘ ٚ‬ؿر‪ ٝ‬ػطض‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ‪ٞ‬ط ز‪ ٚ‬اظ‬ ‫خطزاظقٍط‪ٞ‬ای ٘ؿُ یاظز‪ ٓٞ‬ای‪ٙ‬سُ اؾسفااز‪ ٜ‬قاس‪ٜ‬‬ ‫اؾر‪ٔ .‬سَ خای‪ ٝ‬تا لیٕر ‪ ۷۹۹.۹۹‬زالض ػاطضا‪ٝ‬‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬جا‪ٟ‬اع تا‪ ٝ‬خاطزاظقاٍاط ‪۵-Corei‬‬ ‫‪ٞ ،۷G۱۱۳۵‬کر ٌایاٍااتاایار ‪۵۱۲ ٚRAM‬‬ ‫ٌّر خَشٌَیسی ببیذ بیش از پیش در تبریس‬ ‫جذی گرفتِ شَد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یاؽ ذاثاطی‪-‬‬ ‫ٔسیطوُ فط‪ٚ ًٙٞ‬‬ ‫اضقاااز اؾااالٔاای‬ ‫اشضتایجاٖ قطلی زض‬ ‫‪ٕٞ‬اایاف واسااتار‬ ‫ایاااذ اِاا‪ٟ‬اای واا‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬عٔاٖ تا قه لاسض‬ ‫زض فاط‪ٞ‬اا‪ٙ‬اٍاؿااطای‬ ‫اِغسیط تطٌاعاض قاس‬ ‫تط ِع‪ ْٚ‬جسی ٌطفسٗ تیف اظ خیف ‪ٙٞ‬ط ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿی زض زثطیاع زااوایاس‬ ‫وطز‪ .‬ؾیسلاؾٓ ٘اظٕی زض ایٗ ‪ٕٞ‬ایف ٌفرۺ تا ز‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬نثغ‪ ٝ‬زثطیع زض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬ط ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿی‪ ٚ ،‬ظ‪ٟٛ‬ض ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬ض ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ قاذم ایٗ ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اط‬ ‫زض ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ تا ز‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زثطیع ذاؾسٍا‪ٚ ٚ ٜ‬عٗ ذاظ‬ ‫٘ؿسؼّیک اؾر‪ٔ ،‬ی تایؿر تیف اظ خیف ت‪ ٝ‬ایٗ ‪ٙٞ‬ط فاذط ‪ ٚ‬انیُ ز‪ٛ‬جا‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ٌفرۺ أیس‪ٚ‬اضیٓ ‪ ٓٞ‬تا ‪ٕٞ‬ر ٔؿش‪ِٛ‬یٗ فط‪ٍٙٞ‬ی اؾساٖ ‪ٞ ٚ‬آ‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬ض ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ‪ٙٞ ،‬ط اؾالٔی ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿی تیف اظ خایاف‬ ‫ض‪٘ٚ‬ک ‪ ٚ‬ز‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬یاتس‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی اؾساٖ‪ ،‬حض‪ٛ‬ض ج‪ٛ‬ا٘اٖ ‪ ٚ‬زطغایاه ‪ٚ‬‬ ‫زک‪ٛ‬یک ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ج‪ٛ‬اٖ ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ضا زض زؼاِی ‪ ٚ‬تا٘‪ٙ‬سٌی تیف اظ خیاف‬ ‫‪ٙٞ‬ط ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿی حائع ا‪ٕٞ‬یر ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ وساتر ایاذ لطاٖ وطیٓ ضا یاىای اظ فاؼااِایار ‪ٞ‬اای‬ ‫اضظقٕ‪ٙ‬س ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؽ زض ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬ای خایاف ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ واطز ‪ٚ‬‬ ‫ٌفرۺ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ تعضی ػطن‪ٝ‬ی ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿی ا‪ٞ‬سٕاْ چکٍٕیطی تاطای‬ ‫وساتر ایاذ ایٗ وساب ػغیٓ زاقس‪ٙ‬س ‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ج‪ٛ‬ا٘ااٖ فاؼااَ زض‬ ‫ػطن‪ٙٞ ٝ‬ط ذ‪ٛ‬ق‪ٛٙ‬یؿی ٘یع ایٗ ؾ‪ٙ‬ر حؿ‪ ٝٙ‬ضا تؿظ ‪ٌ ٚ‬ؿسطـ ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫ّوبرگر خبًگی‬ ‫*الٌبزاشرالی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬قر چطخ وطز‪ٌ ۲۵۷ ٜ‬طْ‪ ،‬وط‪٘ ٜ‬هف لاِه‪ ،‬خ‪ٙ‬ایاط‬ ‫خیسعا ‪ ۱‬خیٕا٘‪ ،ٝ‬فّفُ زِٕ‪ ٝ‬ای ذطز قس‪۱ ٜ‬ػسز‪ٞ ،‬ا‪ٛ‬یا‬ ‫ض٘س‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬یه چ‪ٟ‬اضْ خیٕا٘‪ ،ٝ‬زرٓ ٔطؽ ‪ ۳‬ػاسز‪٘ ،‬ااٖ‬ ‫فا٘سعی ٌطز ‪۳‬ػسز‪ ،‬فّفُ لطٔع ‪ٕ٘ ٚ‬ه ت‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اتسسا ٌ‪ٛ‬قر ضا ٔمساضی زافار ٔای ز‪ٞ‬ایآ‪ .‬ؾاداؽ‬ ‫ٌ‪ٛ‬قر‪ٛٞ ،‬ی ‪ ،‬فّفُ زِٕ‪ ٝ‬ای ‪٘ ٚ‬إاه ضا تاا ‪ٞ‬آ‬ ‫ٔرّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؾدؽ ٘اٖ ‪ٞ‬ا ضا اظ ‪ٚ‬ؾظ ت‪ ٝ‬نا‪ٛ‬ضذ‬ ‫زایط‪ ٜ‬تطـ زاز‪ ٚ ٜ‬زض‪ ٖٚ‬اٖ ضا ذاِی ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬وط‪ ٜ‬ضا‬ ‫اب وطز‪ ٚ ٜ‬زض‪٘ ٖٚ‬اٖ ‪ٞ‬ا ضا ت‪ ٝ‬اٖ اغکس‪ٔ ٝ‬ی وا‪ٙ‬ایآ‪.‬‬ ‫ؾدؽ ت‪ ٝ‬زطزیه زض‪٘ ٖٚ‬اٖ ٔرّ‪ٛ‬ط ٌ‪ٛ‬قر ‪ ،‬زرٓ ٔطؽ‪،‬‬ ‫فّفُ لطٔع ‪ ٚ‬خ‪ٙ‬یط خیسعا ضا ٔی ضیعیٓ‪ .‬تؼس زض فط لطاض ٔای‬ ‫ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬زٔای فطتایس ا٘مسض تاقس و‪ ٝ‬خ‪ٙ‬یط خیسعا اب قا‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬زرٓ ٔطؽ تدعز‪ .‬تؼس اظ أاز‪ ٜ‬قسٖ تا ذایااض قا‪ٛ‬ض ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فطٍ٘ی ؾط‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫رًٍوبیی از ‪ ۲‬عٌَاى کتبه‬ ‫ًوبیشی در اردبیل‬ ‫ٌیٍاتاذ حافظ‪ ٝ‬زاذّی اؾار‪٘ .‬ؿارا‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬تاا‬ ‫لیٕر ‪ ۹۹۹.۹۹‬زالض ٔج‪ٟ‬ع ت‪ ٝ‬خطزاظقٍط ‪۷Cor i‬‬ ‫‪ ،۷G۱۱۶۵‬قا٘عز‪ٌ ٜ‬یٍاتایار ‪ ٚRAM‬یاه‬‫زطاتایر حافظ‪ ٝ‬زاذّی اؾر‪ٞ .‬اط ز‪ ٚ‬زؾاساٍاا‪ٜ‬‬ ‫ٕ٘ایکٍط ‪ ۱۴‬ای‪ٙ‬چی زاض٘س ‪ ٚ‬ػٕط تازطی قانٖ ‪۱۳‬‬ ‫ؾاػر اؾر‪.‬‬ ‫برگسیذگبى بخش ًوبیشٌبهِ ًَیسی چْبردّویی‬ ‫جشٌَارُ تئبتر ارسببراى هعرفی شذًذ‬ ‫ؾاااط‪ٚ‬یاااؽ ذاااثاااطی‪-‬‬ ‫تطٌعیسٌاٖ ترف ٕ٘ایک‪ٙ‬أ‪ٝ‬‬ ‫٘اا‪ٛ‬یؿاای چاا‪ٟ‬اااضز‪ٞ‬اإاایااٗ‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬زاشاازاط اضؾاثااضاٖ‬ ‫ٔؼطفی قس٘س‪ .‬ػثاؼ ذّیافا‪ٝ‬‬ ‫ِاا‪ ٛ‬زتاایااط چاا‪ٟ‬اااضز‪ٞ‬اإاایااٗ‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ؾاطاؾاطی زاشاازاط‬ ‫و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬اضؾثاضاٖ تطٌعیسٌااٖ‬ ‫ترف ٕ٘ایک‪ٙ‬أ‪ٛ٘ ٝ‬یؿی ضا تط اؾاؼ اضاء ‪ٞ‬یاذ زا‪ٚ‬ضاٖ ٔسکىُ اظ حؿیٗ‬ ‫ػثاؾی ٘یا‪،‬وطیٓ ػظیٕی‪،‬اوثط قطیؼر ‪،‬ت‪ ٝ‬قطح ظیط اػالْ وطز‪.‬‬ ‫رتبه اول‪ِٛ :‬ح ؾداؼ‪،‬ز‪ٙ‬سیؽ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٚ ٜ‬جایع‪٘ ٜ‬مسی ت‪ٕ٘ ٝ‬اایکا‪ٙ‬اأا‪ٝ‬‬ ‫ٔطؽ حک ض‪ٚ‬ی زضذر و‪ٙ‬اض ت‪ٛ٘ ٝ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ٔهغفی جؼفطی ذ‪ٛ‬ظا٘ای اظ‬ ‫اؾساٖ انف‪ٟ‬اٖ‪،‬ق‪ٟ‬طؾساٖ ذٕی‪ٙ‬ی ق‪ٟ‬ط‬ ‫رتبه دوم‪ِٛ :‬ح زمسیط ‪ ٚ‬جایع‪٘ ٜ‬مسی ت‪٘ ٝ‬إاایکا‪ٙ‬اأا‪ٔ» ٝ‬اایاىاال«تا‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ِیال ض‪ٚ‬غ‪ٍٙ‬یط لع‪ٚ‬ی‪ٙ‬ی اظ اؾساٖ لع‪ٚ‬یٗ ‪،‬ق‪ٟ‬طؾساٖ لع‪ٚ‬یٗ‬ ‫رتبه سوم‪ِٛ :‬ح زمسیط ‪ ٚ‬جایع‪٘ ٜ‬مسی ت‪ٕ٘ ٝ‬ایک‪ٙ‬أ‪ٚ» ٝ‬لسی والغ‪ٟ‬ا ا‪ٚ‬اظ‬ ‫ٔیر‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س«ت‪ٛ٘ ٝ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ق‪ٟ‬طاْ ؾّغا٘ی اظ اؾساٖ ٔاطواعی‪،‬قا‪ٟ‬اطؾاسااٖ‬ ‫اضان‬ ‫تقدیر‪ِٛ :‬ح زمسیط ‪ ٚ‬جایع‪٘ ٜ‬مسی ت‪ٕ٘ ٝ‬اایکا‪ٙ‬اأا‪ٔ ٝ‬اازض ذا‪ٛ‬ا٘اس‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ػّی ضؾسٍاض اظ اؾساٖ ذ‪ٛ‬ظؾساٖ ‪ ،‬ق‪ٟ‬طؾساٖ اتازاٖ‬ ‫ِ‪ٛ‬ح زمسیط ‪ ٚ‬جایع‪٘ ٜ‬مسی ت‪ٕ٘ ٝ‬ایک‪ٙ‬أ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظٔطٌی ‪ٞ‬ای ٔاىاطض جا‪ٙ‬ااب‬ ‫ٔؿسغاب‪...‬ت‪ٛ٘ ٝ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ظی‪ٙ‬ه ظا‪ٚ‬الٖ اظ اؾساٖ انفا‪ٟ‬ااٖ ‪،‬قا‪ٟ‬اطؾاسااٖ‬ ‫ذٕی‪ٙ‬ی ق‪ٟ‬ط‬ ‫ِ‪ٛ‬ح زمسیط ‪ ٚ‬جایع‪٘ ٜ‬مسی ت‪ٕ٘ ٝ‬ایک‪ٙ‬أ‪» ٝ‬جیطاٖ «ت‪ٛ٘ ٝ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ج‪ٟ‬اٍ٘یط‬ ‫چاالوی اظ اؾساٖ اشضتایجاٖ قطلی ‪،‬ق‪ٟ‬طؾساٖ ت‪ٙ‬اب‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ ۲ -‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وساب ٕ٘ایکی تاا ٘ااْ ‪ٞ‬اای‬ ‫‪ٞ‬فر زا یه ‪ٞ ٚ‬فر زا ز‪ ٚ‬أط‪ٚ‬ظ زض ایی‪ٙ‬ی تاا حضا‪ٛ‬ض‬ ‫جٕؼی اظ ٔؿش‪ٛ‬الٖ اؾسا٘ی ض‪ٕ٘ٚ‬ایی قس‪.‬‬ ‫ػثساهلل تحطاِؼّ‪ٔٛ‬ی ‪ٔ،‬سیطوُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔای‬ ‫اؾساٖ اضزتیُ ا٘سکاض ایٗ وساب‪ٞ‬ا ضا زض ظٔایا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ؾااظی‬ ‫تطای اضزمای ؾغح وٕی ‪ ٚ‬ویفی ٕ٘ایکا‪ٙ‬اأا‪٘ ٝ‬ا‪ٛ‬یؿای‬ ‫اضظقٕ‪ٙ‬س‪ ٚ‬زاثیطٌصاض زا٘ؿر ‪ٌ ٚ‬فرۺ اثاض ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬اسا٘ای‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ وساب چاج ٔی قا‪ٛ‬ز‪ ،‬اظ ٔاا٘اسٌااضی‬ ‫تیکسطی تطذ‪ٛ‬ضزاض اؾر‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬افع‪ٚ‬زۺ اثاض ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ اؾساٖ اضزتایاُ تاا ایاٗ وااض‬ ‫اضظقٕ‪ٙ‬س زض زٕأی وک‪ٛ‬ض زض اذسایااض ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اطٔا‪ٙ‬اساٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٌط‪ٜٞٚ‬ای ٕ٘ایکی لطاض ٔیٌیطز ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض لغغ ٔ‪ٛ‬جاه‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس زا ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ‪ٛ٘ ٚ‬یؿ‪ٙ‬سٌاٖ اؾساٖ تا‪ ٝ‬فاىاط‬ ‫ز‪ِٛ‬یس اثاض ٕ٘ایکی زیٍط تاق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ضئیؽ ا٘جٕٗ ‪ٙٞ‬ط‪ٞ‬ای ٕ٘ایکی اؾساٖ اضزتیُ ٘یع تا تایااٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا٘سکاض اثاض ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ‪ٛ٘ ٚ‬یؿ‪ٙ‬اسٌااٖ اؾاسااٖ زض‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یر تط٘أ‪ٞٝ‬ای ایٗ ا٘جٕٗ اؾر‪ ،‬اظ‪ٟ‬اض وطزۺ چ‪ٟ‬ااض‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ٕ٘ ٝ‬ایکی اظ اثاض ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌاٖ اؾاسااٖ زااوا‪ٙ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬سکط قس‪ ٜ‬اؾر ‪ ٚ‬أیس ٔیض‪ٚ‬ز زض ؾاَ‪ٞ‬ای ازای ‪ٞ‬آ‬ ‫زسا‪ ْٚ‬زاقس‪ ٝ‬تاقس‪ٔ.‬حٕسزمی اؾٕاػیّی تا لاسضزا٘ای اظ‬ ‫ازاض‪ ٜ‬وُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقااز اؾاالٔای‪ ،‬قا‪ٟ‬اطزاضی ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ق‪ٟ‬ط اضزتیُ ٌافارۺ چا‪ٟ‬ااض ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٕ٘ایک‪ٙ‬أ‪ ٝ‬زض ایاٗ واسااب اظ چا‪ٟ‬ااض ٘ا‪ٛ‬یؿا‪ٙ‬اس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٕ٘ایک‪ٙ‬أ‪ٛ٘ٝ‬یؽ اؾساٖ ٔ‪ٙ‬سکط قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫ًوبیش چْبر فیلن کَتبُ ایٌترًتی‬ ‫از ‪ ۶۱‬اردیبْشت‬ ‫اثر عکبس ًَجَاى اررببیجبى شرلی شبیستِی تمذیر شٌبختِ شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬اِث‪ ْٛ‬حٕاؾ‪ ٝ‬ػکک تا ٔ‪ٛ‬ؾیمای ٔاحإاس‬ ‫فطٔا٘یاٖ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌی فاض‪ٚ‬ق وؿٕائی ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬ض زؼسازی اظ‬ ‫٘‪ٛ‬اظ٘سٌاٖ ٔغطح ٔ‪ٛ‬ؾیمی وک‪ٛ‬ضٔاٖ زض زؾسطؼ ٔراعثاٖ‬ ‫لطاض ٌطفر‪.‬‬ ‫حٕاؾ‪ ٝ‬ػکک ػ‪ٛٙ‬اٖ یىی اظ زاظ‪ٜ‬زطیٗ اثاض ٔ‪ٙ‬سکط قاس‪ ٜ‬زض‬ ‫تاظاض ٔ‪ٛ‬ؾیمی اؾر و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬ؿاظی ٔحإاسفاطٔاا٘ایااٖ‪،‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌی فاض‪ٚ‬ق وؿٕاایای ‪ٞ ٚ‬إاطا‪ٞ‬ای زاؼاسازی اظ‬ ‫٘‪ٛ‬اظ٘سٌاٖ ٔغطح ٔ‪ٛ‬ؾیمی ٔ‪ٙ‬سکط قس‪.‬‬ ‫حٕاؾ‪ ٝ‬ػکک تا قؼط فاض‪ٚ‬ق وؿٕائی‪ ،‬ذا٘‪ ٝ‬ذأ‪ٛ‬ـ تا قؼط‬ ‫قٕؽ ِ‪ٍٙ‬ط‪ٚ‬زی‪ ،‬ا‪ٚ‬اظ زضیا تا قؼط حأس ػظیٕای‪ ،‬ػاغاط‬ ‫٘طٌؽ تا قؼط فاض‪ٚ‬ق وؿٕائی‪ ،‬ضػ‪ٙ‬ا تا قؼطحأسػظیإای‪،‬‬ ‫له‪ ٝ‬زِس‪ٍٙ‬ی تا قؼط فاض‪ٚ‬ق وؿٕائی‪ ،‬ظٔؿساٖ اؾر تا قؼاط‬ ‫فاض‪ٚ‬ق وؿٕائی‪ ،‬تعْ ازکیٗ تا قؼط فاض‪ٚ‬ق وؿٕائی اثاضی‬ ‫‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س و‪ ٝ‬تا ٔ‪ٛ‬ؾیمی ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬ظیٓ ٔحٕسفطٔا٘یاٖ خایاف ض‪ٚ‬ی‬ ‫ق‪٘ٛٙ‬سٌاٖ لطاض زاز‪ ٜ‬قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ضحیٓ ٘احی‪ ،‬نازق ٘‪ٛ‬ضی‪ٔ ،‬حٕس فطٔا٘یااٖ (ٔایاىاؽ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؿسطی‪ ،)ًٙ‬حأس ػظیٕی ٌطافیه‪ ،‬ػعذ ‪ٛٞ‬قیاضی ز‪ٟ‬یا‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٚ ،ٜ‬حیس ِه ٔسیط اجطایی ‪٘ ٚ‬اناطایاعزی ض‪ٞ‬اثاط ‪ٚ‬‬ ‫ؾطخطؾر ٌط‪ٛٔ ٜٚ‬ؾیمی ٔ‪ٟ‬ط ٘یع زیٍط ػا‪ٛ‬أاُ اجاطایای‬ ‫اِث‪ٞ ْٛ‬ؿس‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ػض‪ٙٞ ٛ‬طٔ‪ٙ‬س ٔطوع قإااض‪۳ ٜ‬‬ ‫زثطیع زض خ‪ٙ‬جٕیٗ ٔ‪ٟ‬ط‪ٚ‬اض‪ ٜ‬ػىؽ فهُِ ظٔؿاسااٖ‬ ‫وا٘‪ ٖٛ‬خط‪ٚ‬ضـ فىطی وا‪ٛ‬زوااٖ ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬جا‪ٛ‬ا٘ااٖ‬ ‫قایؿس‪ ٝ‬زمسیط ق‪ٙ‬اذس‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ض‪ٚ‬اتظ ػٕا‪ٔٛ‬ای ازاض‪ ٜ‬واُ واا٘ا‪ٖٛ‬‬ ‫خط‪ٚ‬ضـ فىطی و‪ٛ‬زواٖ ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬جا‪ٛ‬ا٘ااٖ اؾاسااٖ‬ ‫اشضتایجاٖ قطلی‪ ،‬اظ ٔیاٖ ‪ ۱۷۱۳‬اثط ضؾایاس‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫زتیطذا٘‪ ٝ‬ی ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ ٔا‪ٟ‬اط‪ٚ‬اض‪ ۸۷ ٜ‬اثاط تا‪ٝ‬‬ ‫ٔطحّ‪ٝ‬ی خایا٘ی ضا‪ ٜ‬یافار‪ ۱۲ ،‬اثاط تا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫تطٌعیس‪ ۲۷ ٚ ٜ‬اثط ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ قایؿس‪ ٝ‬زمسیط زض ؾا‪ٝ‬‬ ‫ٌط‪ ٜٚ‬ؾ‪ٙ‬ی ‪ ۱۹ ،+۱۵ ،+۱۲‬زا ‪ ۲۲‬ؾااَ (اػضاای‬ ‫اضقس) ‪ ٚ‬تعضٌؿاَ (ٔطتیاٖ ‪ ٚ‬واضق‪ٙ‬اؾاٖ وا٘ا‪)ٖٛ‬‬ ‫ق‪ٙ‬اذس‪ ٝ‬قس٘س‪.‬‬ ‫تط اؾاؼ ایٗ ذثط‪ ۱۲۷ ،‬اثط اظ وا٘‪ ٖٛ‬اشضتایجااٖ‬ ‫قطلی ت‪ ٝ‬زتیطذا٘‪ ٝ‬ی ایٗ ٔؿاتم‪ ٝ‬اضؾاَ قس و‪ ٝ‬تاا‬ ‫خایاٖ ٔطحّ‪ ٝ‬زا‪ٚ‬ضی اثط‪ٟٔ ،‬سیؽ ٔاالظاز‪ ٜ‬ػضا‪ٛ‬‬ ‫ٔطوع قٕاض‪ ۳ ٜ‬زثطیع زض ترف ‪ +۱۲‬ؾااَ حاائاع‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ قایؿس‪ ٝ‬زمسیط ایٗ ٔ‪ٟ‬ط‪ٚ‬اض‪ ٜ‬قس‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٟ‬ط‪ٚ‬اض‪ ٜ‬تاا ‪ٞ‬اسف تا‪ ٝ‬زها‪ٛ‬یاط وکایاسٖ‬ ‫ظیثایی ‪ٞ‬ای فهُ ظٔؿساٖ زض ق‪ٟ‬ط یاا ض‪ٚ‬ؾاساا ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔازض (ت‪ ٝ‬زِیاُ ‪ٞ‬آ ظٔاا٘ای تاا ‪ٚ‬الزذ‬ ‫حضطذ ظ‪ٞ‬طا «ؼ »‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظ ٔاازض) عاطاحای ‪ٚ‬‬ ‫اػالْ قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز زا اػضا ‪ٔ ٚ‬طتیاٖ تا ٍ٘ا‪ٞ‬ی زلیک ت‪ٝ‬‬ ‫عثیؼر ‪ ٚ‬جغطافیای ت‪ٔٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬حّای جاای جاای‬ ‫وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ز‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬جایٍا‪ٚ ٜ‬االی ٔاازض‪ ،‬زض ایاٗ‬ ‫فطاذ‪ٛ‬اٖ قطور و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یشر ا٘سراب ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ضا جا‪ٚ‬یاس زافاضاّای ‪ٚ‬‬ ‫ؾؼیس ػأطی ‪ٞ‬ط ز‪ ٚ‬ػىاؼ ‪ ٚ‬ؾٕیطا نحاطا٘ا‪ٛ‬ضز‬ ‫واضق‪ٙ‬اؼ ‪ٙٞ‬طی ٔسیطیر افطی‪ٙ‬ف‪ٞ‬ای ازتای ‪ٚ‬‬ ‫‪ٙٞ‬طی وا٘‪ ٖٛ‬زکىیُ زاز٘س‪.‬‬ ‫خیسا وطز‪.‬تط ایٗ اؾاؼ ‪ ۴۳۳‬خط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ا٘یٕیک‪ٙ‬ای اظ‬ ‫ؾطاؾط ج‪ٟ‬اٖ ٔسماضی حض‪ٛ‬ض زض ایاٗ تاراف‬ ‫ت‪ٛ‬ز٘س و‪ ٝ‬زض ترف ا٘یٕیکٗ ‪ٞ‬ای ؾی‪ٕٙ‬ایی ز‪ٙ‬ا‪ٟ‬اا‬ ‫‪ٞ‬کر اثط ت‪ ٝ‬ایٗ ترف ضا‪ ٜ‬یافس‪ٙ‬س‪ .‬ترف ٔایافاا‬ ‫خیچع )‪(Mifa Pitches‬فطنسی زض اذاسایااض‬ ‫ا٘یٕیکٗ ؾاظاٖ ٔی ٌصاضز زا تس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س خاط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬اای‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا تطای ٔارااعاثااٖ حاطفا‪ ٝ‬ای اػآ اظ‬ ‫ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌاٖ‪ ،‬خرفو‪ٙٙ‬سٌاٖ‪ ،‬ز‪ٛ‬ظیغ و‪ٙٙ‬سٌاٖ‬ ‫‪ ٚ‬ؾطٔای‪ٌ ٝ‬صاضاٖ اضائ‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ج‪ٛ‬ایاعی‬ ‫زض ضاؾسای حٕایر اظ ز‪ِٛ‬یساذ ت‪ ٝ‬تط٘سٌاٖ ٔیفا‬ ‫خیچع ا‪ٞ‬سا ٔی قا‪ٛ‬ز‪.‬خایاف اظ ایاٗ اؾاسا‪ٛ‬زیا‪ٛ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ضذف تا ا٘یٕیکٗ ؾی‪ٕٙ‬ایی اذطیٗ زاؾاسااٖ‬ ‫زض ؾاَ ‪ ۲۷۱۳‬زض ایٗ ترف خصیطفس‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬تا‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫حض‪ٛ‬ض اذطیٗ زاؾساٖ زض ایٗ تاراف‪ ،‬ا‪ِٚ‬ایاٗ‬ ‫حض‪ٛ‬ض ؾی‪ٕٙ‬ای ا٘یٕیکٗ ایطاٖ زض جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ا٘ؿی‬ ‫ت‪ٛ‬ز‪ .‬و‪ ٝ‬تا ضا‪ ٜ‬یافسٗ ٌ‪ ٙ‬اغز‪ٞ‬ا زىطاض قس‪.‬‬ ‫راُیببی اًیویشی ایراًی »گٌج اشدّب «بِ جشٌَارُ »اًسی «فراًسِ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ا٘یٕیکٗ ؾی‪ٕٙ‬ایی ٌ‪ ٙ‬اغز‪ٞ‬اا‬ ‫ت‪ ٝ‬واضٌطزا٘ی اقاىااٖ ض‪ٞ‬اٍاصض تا‪ ٝ‬تاراف‬ ‫ٔیفاخیچع جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗإِّّی ا٘یإایاکاٗ ا٘ؿای‬ ‫فطا٘ؿ‪ ٝ‬ضا‪ ٜ‬خیسا وطز‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتظ ػإا‪ٔٛ‬ای‬ ‫اؾس‪ٛ‬زی‪ٛٞ ٛ‬ضذف‪ ،‬ا٘یٕیکٗ ؾیا‪ٙ‬إاایای ٌا‪ٙ‬ا‬ ‫اغز‪ٞ‬ا تا‪ ٝ‬وااضٌاطزا٘ای اقاىااٖ ض‪ٞ‬اٍاصض ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی ٔکسطن اضٔاٖ ض‪ٍٞ‬صض ‪ ٚ‬ػّیطضا‬ ‫وثیطی زض و‪ٙ‬اض ‪ٞ‬فر ا٘یٕیکٗ ؾی‪ٕٙ‬ایی زیٍط اظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای أطیىا‪ ،‬فطا٘ؿ‪ ،ٝ‬إِاٖ‪ ،‬زا٘إااضن‪،‬‬ ‫ٔىعیه‪ ،‬ا٘س‪٘ٚ‬عی ‪ِ ٚ‬س‪٘ٛ‬ی ت‪ ٝ‬ترف ٔیفاخایاچاع‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗ إِّّی ا٘یٕیکٗ ا٘ؿی فاطا٘ؿا‪ ٝ‬ضا‪ٜ‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬چ‪ٟ‬اض فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ ای‪ٙ‬سط٘اسای‬ ‫اظ ‪ ۱۶‬اضزیث‪ٟ‬کرٔا‪ ٜ‬اوطاٖ ٔیقا‪٘ٛ‬اس‪ .‬زض تایاؿار ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٙ‬جٕیٗ ‪ٞ‬فس‪ٕ٘ ٝ‬ایف ای‪ٙ‬سط٘سی ٌعیس‪ ٜ‬فیّٓ‪ٞ‬اای وا‪ٛ‬زاا‪ٜ‬‬ ‫ا٘جٕٗ ؾی‪ٕٙ‬ای ج‪ٛ‬ا٘اٖ ایطاٖ تا ػ‪ٛٙ‬اٖ چ‪ٟ‬اض ایس‪ ،ٜ‬چ‪ٟ‬اض‬ ‫فیّٓ‪ ،‬فیّٓ ‪ٞ‬ای زیط‪ٚ‬ظ ضا تىف ت‪ ٝ‬واضٌطزا٘ای احؿااٖ‬ ‫ٔحٕسی‪٘ ،‬ماب ؾاذس‪ ٝ‬ذااِاس ٌا‪ٛ‬یاّایااٖ تا‪ ٝ‬نا‪ٛ‬ضذ‬ ‫ا٘الیٗ ٕ٘ایف زاز‪ٔ ٜ‬ی قا‪ٛ‬ز‪.‬ػاال‪ ٜٚ‬تاط ایاٗ ز‪ ٚ‬اثاط‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬فهُ تاظٌکر ت‪ ٝ‬واضٌطزا٘ی ػاثااؼ‬ ‫أی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ػط‪ٚ‬ؾی ٔؿّٓ ؾاذس‪ ٝ‬ضضا جٕاِای اظ عاطیاک‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ‪ٞ‬ای ٕ٘ایف ای‪ٙ‬سط٘سی اظ ‪ ۱۶‬اضزیث‪ٟ‬کر اواطاٖ‬ ‫زاز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس‪ٕ٘.‬ایف ای‪ٙ‬سط٘سی فیّٓ ‪ٞ‬ای وا‪ٛ‬زاا‪ ٜ‬تاا‬ ‫‪ٞ‬سف زؾسطؾی اؾاٖزط فیّٕؿاظاٖ ج‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬فیّآ ‪ٞ‬اای‬ ‫و‪ٛ‬زا‪ ِٜ‬تاویفیر‪ ،‬اق‪ٙ‬ایی ‪ٞ‬طچ‪ ٝ‬تیکسط ٔراعثاٖ ػااْ تاا‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ اؾسفاز‪ ٜ‬حساوثطی اظ ظاطفایار‬ ‫خّرفطْ‪ٞ‬ا زض ظٔی‪ ٝٙ‬ا٘سکاض ‪ٕ٘ ٚ‬ایف فیّٓ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬زا‪ ،ٜ‬زض‬ ‫زؾس‪ٛ‬ضواض ا٘جٕٗ ؾی‪ٕٙ‬ای ج‪ٛ‬ا٘اٖ ایطاٖ لاطاض ٌاطفاسا‪ٝ‬‬ ‫اؾر‪.‬اظ اغاظ ایٗ عطح زاو‪ ٖٛٙ‬تیف اظ ‪ ۱۲۷‬فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ ‪ٞ‬فسٍی اظ عطیک ؾاط‪ٚ‬یاؽ ‪ٞ‬اای ٘إاایاف‬ ‫ای‪ٙ‬سط٘سی ت‪ٕ٘ٝ‬ایف زضأس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪ 81‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2080‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪0108‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‪59‬‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئهٗ سبی ٘یٗ ارزی‪...‬‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ; ٖٚ‬ا‪ٚ‬ز‪ّٛ٘ٚ‬ق‬ ‫ثبزاْ ; ثبزأّیک‬ ‫وؤ‪ٛ‬ر ; وؤ‪ٛ‬رِ‪ٛ‬ن‬ ‫شازیٗ ‪ ٚ‬از س‪ٛ‬یّ‪ ٛ‬سوزج‪ٛ‬وّریرٗ ا٘رالٔرالریر‪ٙ‬ر‬ ‫تجریسی ٔع‪ٙ‬بیب مىر‪:‬‬ ‫ا٘ب ; ا٘بِیک‬ ‫ا٘سبٖ ; ا٘سبّ٘یک‬ ‫ویط ; ویط ِیه‬ ‫ٔسّٕبٖ ; ٔسّٕبّ٘یک‬ ‫ا‪ٚ‬ضبق ; ا‪ٚ‬ضبلّیک‬ ‫ایٍیس ; ایٍیسِیه‬ ‫شث‪ ٛ‬ان ثسٖ عض‪ِٛ‬رریر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬ثربغرّر اِرت ازالری‬ ‫ز‪ٚ‬زِسر‪:‬‬ ‫ٌوز ; ٌوزِ‪ٛ‬ن‬ ‫زیس ; زیسِیه‬ ‫ثبش ; ثبضّیک‬ ‫ل‪ٛ‬الق ; ل‪ٛ‬اللّیک‬ ‫ل‪ِٛ‬ت‪ٛ‬ق ; ل‪ِٛ‬ت‪ِٛٛ‬ق‬ ‫ث‪ ٛ‬ان رً٘ ازالری‪ٙ‬ب یبپیطبر‬ ‫یبضیُ ; یبضیّّیک‬ ‫اغ ; اغّیک‬ ‫لبرا ; لبراِیک‬ ‫ٌوی ; ٌویّ‪ٛ‬ن‬ ‫سبری ; سبریّیک‬ ‫لیرٔیسی ; لیرٔیسیّیک‬ ‫شث‪ ٛ‬ان زٔبٖ ‪ ٚ‬سبی ازالری‪ٙ‬ب یبپیطبر‪:‬‬ ‫ٌ‪ٌّٛ٘ٛ ; ٖٛ‬ن‬ ‫‪ٞ‬فت‪ٞ ; ٝ‬فت‪ِٝ‬یه‬ ‫ای ; ایّیک‬ ‫ایُ ; ایّّیه‬ ‫ا‪ ; ٖٚ‬ا‪ّٛ٘ٚ‬ق‬ ‫ویّ‪ ; ٛ‬ویّ‪ِٛٛ‬ق‬ ‫شث‪ ٛ‬ان ایص ا٘الٔ زا ‪ٚ‬ئرر‪:‬‬ ‫اویر‪ٜ٘‬ج ; اویر‪ٜ٘‬جیّیه‬ ‫ز‪ٚ‬لت‪ٛ‬ر ; ز‪ٚ‬لت‪ٛ‬رِ‪ٛ‬ق‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬سس ; ٔ‪ٟٙ‬سسّیه‬ ‫‪ٚ‬ویُ ; ‪ٚ‬ویُِیه‬ ‫زا‪ٚ‬ام ; زا‪ٚ‬ام ِیک‬ ‫ارزی ‪ٚ‬ار‬ ‫ا‪ٚ‬ستبز ; ا‪ٚ‬ستبزِیک‪...‬‬ ‫ایمان مشتریسی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی اذربایجاوی‬ ‫ددٌ کاتب‬ ‫زز‪ ٜ‬وبتیت ضبعر ثسری ض‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬اشرثبیجبٖ ٔ ثبضس و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سبَ ‪ 1304‬زر لػرجر‪ ٝ‬فرر‪ٞ‬ر‪ٙ‬رً ز‪ٚ‬سرت‬ ‫ل‪ِ٘ٛٛ‬ج زر ‪ 45‬ویّ‪ٔٛ‬تری ا‪ٚ‬رٔی‪ ٝ‬مطٓ ث‪ ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬ز ‪ .‬اثتسا ترّع وبتیت را ثرٌسیس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز أب ِمرت زز‪ٜ‬‬ ‫" ٘یس زر جّس‪ٞ ٝ‬بی ضعر ‪ ٚ‬ازه زر ض‪ٟ‬ر ل‪٘ٛ‬ی‪ ٝ‬ت‪ٛ‬روی‪ ، ٝ‬ت‪ٛ‬سظ ثسرٌبٖ ‪ ٚ‬ازیجبٖ اٖ زیبر زاز‪ ٜ‬ضس ‪ ٚ‬ترّرع‬ ‫وبتیت ث‪ ٝ‬زز‪ ٜ‬وبتیت تغییر یبفت ‪ .‬جبیٍب‪ ٜ‬ثرػ‪ٛ‬ظ ضعر ‪ٞ‬بی ایطبٖ زر ثیٗ اضیم‪ٟ‬بی غرره اشرثربیرجربٖ‬ ‫ثبعث ضس و‪ ٝ‬ثع‪ٛٙ‬اٖ پسر اضیم‪ٟ‬ب اشرثبیجبٖ ٔعرف ٌرزز ‪.‬تبو‪ ٖٛٙ‬م‪ٟ‬بر وتبه ث‪٘ ٝ‬بٔ‪ٟ‬بی عطک ‪ ٚ‬عرفبٖ(زر‬ ‫ل‪٘ٛ‬ی‪ ٝ‬تروی‪ ٝ‬مبح ضس‪ ٜ‬است ) ای‪ٙ‬ج ِ غس ‪ ،‬ا‪ٚ‬رٔ‪ٌ ٛ‬وِ‪ٌٛٔٛ٘ٛ ٚ ٛ‬ز ایسیٗ ث‪ ٝ‬مبح رسیس‪ ٜ‬اسرت ‪ٚ‬‬ ‫ایٗ وتبث‪ٟ‬ب ت‪ٟٙ‬ب جسئ از اضعبر ثیص از ‪ 35000‬ثیت ایٗ ثسرٌ‪ٛ‬ار ٔ ثبضس‪ٚ .‬ی ترحرػریرالت ذر‪ٛ‬ز را زر‬ ‫ٔىتتذب٘‪ ٚ ٝ‬زر ٔحضر عبِٕبٖ ث‪ٙ‬بْ زٔبٖ ذ‪ٛ‬ز فرا ٌرفت‪ .‬زز‪ ٜ‬وبتت ث‪ ٝ‬زثبٖ‪ٞ‬بی ترو ‪ ،‬فبرسر ‪ ،‬عررثر ‪،‬‬ ‫ورزی ‪ ٚ‬ترو استب٘ج‪ ِٛ‬تسّظ زاضت ‪ ٚ‬عٕس‪ ٜ‬اضعبرش ث‪ ٝ‬زثبٖ ترو اشری است‪ .‬ایطبٖ زر ز‪ ْٚ‬اسرفر‪ٙ‬رس‬ ‫‪ -1387‬سٗ ‪ 84‬سبٍِ ‪ٔ ٚ -‬ػبز ثب ر‪ٚ‬ز ج‪ٟ‬ب٘ زثبٖ ٔبزری زار فب٘ را ‪ٚ‬زاع ٌفت‪ ٚ ٝ‬زر زازٌرب‪ ٜ‬ذر‪ٛ‬ز‬ ‫ل‪ِٙٛ‬ج ( ل‪ِ٘ٛٛ‬ج‪ ) ٛ‬ث‪ ٝ‬ذبن سپرز‪ ٜ‬ضس٘س‪ .‬تحػیالت اثتسای ذ‪ٛ‬ز را زر ل‪ِ٘ٛٛ‬ج ٘سز عرّرٕرب ‪ ٚ‬عربرفربٖ‬ ‫سپری ورز ‪ ٚ‬سپس زر س‪ٙ‬یٗ ج‪ٛ‬ا٘ ث‪ ٝ‬تروی‪ ٝ‬رفت‪ ٚ ٝ‬ثب ث‪ٟ‬ر‪ ٜ‬جستٗ از استبزاٖ ثسری عّٓ ‪ ٚ‬عرفبٖ ؛ اغر‪َٛ‬‬ ‫زیٗ اسالْ ‪ ٚ‬ضعر ‪ ٚ‬ضبعری را فرا ٌرفت‪.‬زر ‪ 25‬سبٍِ ‪ -‬سبَ‪ -1329‬ضعر ٌفتٗ را اغبز ‪ ٚ‬ع‪٘ ِٛ‬رىرطریرس‬ ‫و‪ ٝ‬ض‪ٟ‬رت ا‪ ٚ‬ثرای ثسیبری از ت‪ٛ‬رو‪ٟ‬بی ج‪ٟ‬بٖ ض‪ٙ‬بذت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٙ‬جع ٔ‪ ٕٟ‬ثرای ازثیربت ‪ ٚ‬فرر‪ٞ‬ر‪ٙ‬رً ‪ٚ‬‬ ‫تبرید ٔرزْ ت‪ٛ‬رن ‪ٔٚ‬سبئُ زیٗ ‪ ٚ‬ضریعت ‪ٔ ،‬ر‪ٛ‬رز احرترراْ ٔررزْ ‪،‬عربِرٕربٖ ‪ ،‬ثرسرٌربٖ ‪ ٚ‬ازثرب لررار‬ ‫ٌرفت‪.‬اغغالح زز‪ ٜ‬وبتت زر فر‪ ًٙٞ‬اشرثبیجبٖ ٔعبزَ ‪ٚ‬اش‪ ٜ‬پیرعریمت زر زثبٖ فبرس است و‪ ٝ‬ایٗ ِمت‬ ‫ث‪ ٝ‬افرازی و‪ ٝ‬ث‪ِ ٝ‬حبػ ٔع‪ٛٙ‬ی ث‪ٔ ٝ‬مبٔبت ‪ٚ‬االی رسیس‪ ٜ‬ثبض‪ٙ‬س اعالق ٔ ٌرززاوثر اضرعربر ‪ٚ‬ی ثر‪ِ ٝ‬ر‪ٟ‬رجر‪ٝ‬‬ ‫اشرثبیجب٘ است ‪ ِٚ‬ث‪ِٟ ٝ‬ج‪ ٝ‬تروی‪٘ ٝ‬یس اضعبر زیبزی سر‪ٚ‬ز‪ ٜ‬است‪ .‬ا‪ ٚ‬زر ٔیبٖ عربضریرک ‪ٞ‬رب ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬زاٖ ‪ٞ‬ربی‬ ‫واغیل‬ ‫جاوتیق‬ ‫ٌئهٗ سبی ٘یٗ ارزی‪...‬‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ثیُ و ‪ ،‬ز‪ٚ‬غرر‪ٚ‬زاٖ زا زیرری لریرسزی‪ ،‬ازاْ‬ ‫زئییر‪ ،‬یئٕ‪ٝ‬ییٓ‪ ،‬ایهٕ‪ٝ‬ییٓ‪ ،‬ث‪ ٛ‬لیسیٗ ذغت ‪-‬ذبِریر‪ٙ‬رب‪،‬‬ ‫ٌ‪-َٛ‬جبٔبِی‪ٙ‬ب‬ ‫تبٔبضب ائّ‪ٝ‬ییٓ‪ .‬ایب‪ ٌٝ٘ٛ ،‬زئییر و ‪ ،‬سٗ میرٕب‪ٔ ،‬رٗ‬ ‫میربجبغبْ‪.‬‬ ‫ائّ‪ ٝ‬و ‪ ،‬جب٘تیک ث‪٘ٛ‬الری ٌورز‪ ،ٚ‬ث ‪ٞ‬ر‪ٛ‬ش ا‪ِٚ‬رس‪.ٚ‬‬ ‫اوز‪٘ٚ‬سٖ ٌئسیت یئر‪ ٜ‬ییریّسی‪.‬‬ ‫جب٘تیک ث‪ٛ‬رازا لبِٕبلسا ا‪ِٚ‬س‪ ،ٖٛ‬س‪ ٝٙ‬ویٕسٖ زئییٓ‪ ،‬جب٘تیمیٗ ا٘بسی‪ٙ‬ساٖ‪.‬‬ ‫جب٘تیمیٗ ا٘بس ی‪ٛ‬ذ‪ٛ‬زاٖ ز‪ٚ‬رز‪ٌ ،ٚ‬ورز‪ ٚ‬و ‪ ،‬امبرالر ی‪ٛ‬ذس‪ ،ٚ‬ا‪ٚ‬تبلالر زا امیرمرسی‪ .‬ترئرس یر‪ٛ‬یر‪ٛ‬رز‪،ٚ‬‬ ‫ٌورز‪ ٚ‬و ‪ ،‬لیرذی‪ٙ‬ج ا‪ٚ‬تبلسا جب٘تیک اوز‪٘ٚ‬سٖ ٌئسیت‪ ،‬ییریّیت‪ .‬ا٘بس جب٘تیمیٗ ل‪ِ٘ٛٛ‬ساٖ یربپریرطریرت‬ ‫س‪ٛ‬ر‪ٚ‬ی‪-ٝ‬س‪ٛ‬ر‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اوز ا‪ٚ‬تبغی‪ٙ‬ب ٌتیرزی‪ ،‬لبپیالری زا ثبغالزی‪ .‬جب٘تریرک اوز‪٘ٚ‬رس‪ٌ ٜ‬رّر‪ٙ‬رس‪ٌ ٜ‬رورز‪ ٚ‬ور ‪،‬‬ ‫اوز ا‪ٚ‬تبغی‪ٙ‬سازی‪ .‬تب ‪ٞ‬ئچ ثیر سوز زئٕ‪ٝ‬زی‪ٕٞ .‬یط‪ ٝ‬لّٕ ‪-‬ل‪ٛ‬غّ‪ ِٝ‬ز‪ٚ‬ال٘یرزی‪.‬‬ ‫جب٘تیمیٗ ا٘بس م‪ٛ‬خ ل‪ٛ‬رذ‪ٛ‬رز‪ ٚ‬و ‪ ،‬زز‪ٜ‬س ث‪ ٛ‬ایطسٖ ذجر ت‪ٛ‬تبجبق‪ ،‬ار‪ٚ‬ازی ای‪ٙ‬جیس‪ٜ‬جه‪ .‬مر‪٘ٛ‬رىر‬ ‫ث‪٘ٛ‬الریٗ ‪ٚ‬ار‪-‬ی‪ٛ‬خ ثیرج‪ ٝ‬ا‪ٚ‬غ‪ِٛ‬الری ‪ٚ‬ارزی‪ ،‬ا‪ ٛ٘ٚ‬زا م‪ٛ‬خ ایست‪ ٝ‬ییرزیّر‪ٞ .‬ئچ ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ثریرر سروز‪ ٖٚ‬ایرىر‬ ‫ائّٕیرزیّر‪ .‬جب٘تیک ٌ‪٘ٛ‬سٖ‪ ٌٝ٘ٛ-‬سبراِیرزی‪ ،‬اریمالییرزی‪ .‬پبزضب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬غّ‪٘ٛ‬ر‪ ٛ‬ثرئّر‪ٌ ٝ‬رورز‪ ،ٚ‬ار‪ٚ‬ازیر‪ٙ‬رساٖ‬ ‫جب٘تیمیٗ زرزی‪ ٙ‬س‪ٛ‬ر‪ٚ‬ضس‪:ٚ‬‬ ‫ ار‪ٚ‬از‪ ،‬جب٘تیمیٗ زرزی ٘سی و ‪ٌ٘ٛ ،‬سٖ‪ ٌٝ٘ٛ-‬سبراِیرزی‪.‬‬‫ار‪ٚ‬از ل‪ٛ‬رذب‪-‬ل‪ٛ‬رذب زئسی‪ - :‬ا ویط ‪ ،‬ز‪ٚ‬غر‪ٚ‬س‪ ٖٛ‬زئسٓ‪ ،‬جب٘تیک امربرالری ٌروتر‪ٛ‬ر‪ٚ‬ه ا‪ٚ‬تربلرالری‬ ‫امٕیطسی‪ .‬لیرذی‪ٙ‬ج ا‪ٚ‬تبلسا اوز‪٘ٚ‬سٖ ٌئسیت ییریّٕیطسی‪ .‬پبزضب‪ ٜ‬ثیّسی و ‪ ،‬جب٘تیک پری ذرب٘ریرٕریرٗ‬ ‫ارزی ‪ٚ‬ار‬ ‫زرزی‪ٙ‬سٖ سبراِیت‪....‬‬ ‫اشىایی با سلسلٍ َای ترک تبار‬ ‫اق قًیًولً‬ ‫ازأ‪ ٝ‬از ضٕبر‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫سرا٘جبْ ایٗ حسٗ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زر تبثستبٖ ‪ 1453‬أس را ٔتػر ضس ‪ ٚ‬زر‬ ‫راس اقل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬ب لرار ٌرفت‪ .‬ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسٗ ت‪ٛ‬ا٘ست لسرت ‪ ٚ‬اعترجربر‬ ‫اقل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬ب را ثسیطبٖ ثبزٌرزا٘س‪ٚ .‬ی ٔ‪ٛ‬فک ضس لّٕر‪ ٚ‬حػٗ ویفب زر‬ ‫سبحُ زجّ‪ ٚ ٝ‬ل‪ٛ‬ی‪ ِٛٛ‬حػبر زر سبحُ ر‪ٚ‬ز وّىیت را تسریر و‪ٙ‬س‪ .‬زر‬ ‫٘رستیٗ ِطىروط ث‪ٌ ٝ‬رجستبٖ لّع‪ ٝ‬ضبثیٗ لراحػبر را تسریر ورز ‪ٚ‬‬ ‫ش‪ٚ‬اِمسر‪ٞ‬ب را از ذبِپ‪ٛ‬ت اذراج ورز‪ .‬ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسٗ زر ٘ر‪ٛ‬أرجرر ‪1467‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ضس زر یه ضجیر‪ ٖٛ‬ج‪ٟ‬ب٘طب‪ ٜ‬لرال‪ٛ‬ی‪ ّٛ٘ٛ‬را ث‪ٕٞ ٝ‬را‪ ٜ‬فررز٘رسا٘رص‬ ‫ٔحٕسی ‪ ٚ‬اث‪ٛ‬ی‪ٛ‬سف غبفٍّیر ورز‪ ٚ ٜ‬اضٕحالَ أرپرراتر‪ٛ‬ری ا٘رب٘ررا‬ ‫ٔ‪ٛ‬جت ض‪ٛ‬ز‪.‬پس از اٖ ٘‪ٛ‬ثت اث‪ٛ‬سعیس تیٕ‪ٛ‬ری ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ب٘‪٘ ٝ‬رجربت‬ ‫حس‪ٙ‬عّ فرز٘س ج‪ٟ‬ب٘طب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬زر ج‪ ًٙ‬ثب اقل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬رب از ا‪ ٚ‬ورٕره‬ ‫ذ‪ٛ‬است‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ِ ،‬طىر ذ‪ٛ‬ز را ث‪ ٝ‬سٕت غره حررورت زاز‪ ٜ‬ثر‪ٛ‬ز‪ .‬سرپرب‪ٜ‬‬ ‫تیٕ‪ٛ‬ری ث‪ ٝ‬رغٓ افس‪ ٚ ٘ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ اٖ زر یه ٔ‪ٛ‬لرعریرت ثرحررا٘ر لررار‬ ‫ٌرفت‪ .‬م‪ ٖٛ‬از یه س‪ ٛ‬سرٔبی سرت زٔستبٖ اشرثبیجبٖ غریررلربثرُ‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫اشرثبیجبٖ غرث ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬ر‪ٞ‬بی ضرل تروی‪( ٝ‬ث‪ ٝ‬ذػ‪ٛ‬ظ‬ ‫زر ثیٗ ترو‪ٟ‬بی و‪ٛ‬ر‪ ٜ‬س‪ ٙ٘ٛ‬ز‪ ٚ‬عرر ٔررز) ثسریربر‬ ‫ٔط‪ٟٛ‬ر است‪ٚ.‬ی غبِجب زر سر‪ٚ‬زٖ اضعبر از لراٖ وریرٓ‬ ‫‪ ٚ‬ر‪ٚ‬ایبت پیبٔجر اورْ(ظ) استفبز‪ ٔ ٜ‬ورز‪ ٚ ٜ‬ثسریربر‬ ‫ث‪ ٝ‬فرایض زی‪ٔ ٙ‬میس ‪ٔ ٚ‬تع‪ٟ‬س ث‪ٛ‬ز تب ا٘جب و‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ر‬ ‫ض‪ٛ‬ز ٘بْ ته ته فرز٘ساٖ ذ‪ٛ‬ز را از لراٖ ٔرترجررن‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫وو٘‪٘ َٛ‬فسیٗ اوِس‪ٚ‬رٔ‪ٔ ٝ‬یص ریبضت ز‪ ٜ‬یبالٖ زیر‬ ‫حراْ ٔبِساٖ احسبٖ ا‪ِٕٚ‬بز سرب‪ٚ‬ت ز‪ ٜ‬یبالٖ زیر‬ ‫ثیر ای‪ٙ‬سب٘یٗ اوز٘فسی‪ٙ‬س‪ٌ ٜ‬ر ِیبلت ا‪ِٕٚ‬بسب‬ ‫زز‪-ٜ‬ثبثب س‪ِٛ‬رغبٖ ا‪ِٚ‬سب ٘یجبثت ز‪ ٜ‬یبالٖ زیر‬ ‫ویهیه ِر‪ ٜ‬تعّیٓ ائیّ‪ ٝ‬ثوی‪ٛ‬ن ِر‪ ٜ‬احتراْ‬ ‫ی‪ٛ‬ذس‪ِٛ‬الریٗ حبِیٗ ی‪ٛ‬ذال ز‪ٚ‬ضٍ‪ّ٘ٛ‬ر‪ٚ ٜ‬ئر سالْ‬ ‫یبرازا٘ب ل‪ِّٛٛ‬ق ائّ‪ ، ٝ‬ذّم‪ ٝ‬ذسٔت ‪ٚ‬اِسالْ‬ ‫اٌر لػسیٗ ض‪ٞٛ‬رت ا‪ِٚ‬سب ا‪ ٚ‬ذیسٔت ز‪ ٜ‬یبالٖ زیر‬ ‫ثیر ای ا‪ٚ‬ر‪ٚ‬ج ‪،‬ثئص ‪ٚ‬اذت ٘بٔبز‪ ،‬اِس‪ ٜ‬تسجیح سجبز‪ٜ‬‬ ‫ٌئج‪ٌ-ٝ‬ر‪٘ٛ‬س‪ٚ‬ز شیىر ائس‪ ٜ‬سٗ حبجب ٌئسسٗ پیبز‪ٜ‬‬ ‫ضیغب٘ب ی‪ٛ‬ز زاش اتبسبٖ ل‪ٛ‬رثبٖ وس‪ ٝ‬سٗ ٔی‪ٙ‬بز‪ٜ‬‬ ‫ووّ٘‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ثیر رحٓ ا‪ِٕٚ‬بسب عیبزت ز‪ ٜ‬یبالٖ زیر‬ ‫زز‪ ٜ‬وبتیت ز‪ٚ‬رٔب مبِیص ٘‪ ٝ‬لسر ‪ٚ‬ار ایرتیبر‬ ‫ایطّ‪ ،ٝ‬لررربزاٖ ثر‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬إٌ‪،ٝ‬ایص زیر س‪ ٝٙ‬ایفتیربر‬ ‫ٌرم رزق ٔ‪ٛ‬لسرزیر أب حر اضىبر‬ ‫مبِیطٕبسبٖ ر‪ٚ‬زی یئتٕس ا‪ ٚ‬لسٕت ز‪ ٜ‬یبالٖ زیر‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازأ‪ ٝ‬از ضٕبر‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫تررور‬ ‫وّٕ‪ٝ‬‬ ‫ایٗ‬ ‫؛‬ ‫غساق‬ ‫‪،‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ری‪ٝ‬‬ ‫وبثیٗ; وجیٗ ;‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫است ‪ ٚ‬زر لسیٓ ثػ‪ٛ‬رت‪ٟ‬بی وجیٗ ‪ ،‬لبِیٗ ‪ ٚ‬لربِریرٓ‬ ‫استفبز‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬است (‪٘ ٚ ) 2‬جبیس اغرار وررز ور‪ ٝ‬ثرب‬ ‫وبثیٗ فبرس (زر اغُ فرا٘س‪ٛ‬ی) ثٕع‪ ٙ‬اعبله زر‬ ‫ارتجبط است‪:‬‬ ‫ایٗ ج‪ٟ‬بٖ ٘‪ٛ‬عر‪ٚ‬س را ٔب٘س × رعُ وبثی‪ٙ‬ص ٌیرر ‪ٚ‬‬ ‫ثبز‪ ٜ‬ثیبر‪ /‬ذسر‪ٚ‬ی‬ ‫وبپ‪ٛ‬ز; لبپ‪ٛ‬ز ; لبح (لبپٕبق ‪ ٚ‬لبپبٔبق ; ثستٗ ‪ ،‬زر ثستٗ) ‪ٚ +‬ز (ان) ; زرثرهر‪ ، ٝ‬زره جرّر‪ٛ‬ی‬ ‫ٔبضیٗ ؛ ‪ٕٞ‬ریط‪ ٝ‬ثب‪ :‬لبپ‪( ٛ‬زر) ‪ ٚ‬لبپبق (سرپ‪ٛ‬ش) ‪ ٚ‬لبپمب (زر‪ٚ‬از‪ )ٜ‬؛ ترویت لبپ‪ٛ‬ز ٔب٘‪ٙ‬س ا‪ٛٔٚ‬ز (أریرس)‬ ‫است‪.‬‬ ‫وبسپیٗ ل‪ ْٛ‬ترن وبسپ یب وبس و‪ ٝ‬زر ‪ٞ‬سار‪ ٠‬ز‪ ْٚ‬لجُ از ٔیالز زر اعررا ایرٗ زریربمر‪ٔ ٝ‬ر‬ ‫ریست‪ٙ‬س‪ .‬احتٕبالً جٕع عرث ثست‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬است‪٘ .‬بْ ایٗ ل‪ ْٛ‬زر وبضبٖ (‪ ٓٞ )ْ.ٜ‬زیس‪ ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫وبضبٖ; وبسبٖ ;وبسیبٖ ;وبس ‪ٞ‬ب ; ازٔ‪ٙ‬بعک زیست ل‪ ْٛ‬ترن وبسپیٗ یب وبس ‪ ،‬لبضبٖ(ٔعر) (‪)1‬‬ ‫وبوب; ذفیف ضس‪ ٠‬لبغب (; ثرازر ‪ ،‬زائ ‪ِ ،‬مج ثرای ذ‪ٛ‬یطبٖ ٘سزیه)‬ ‫وبوُ;و‪ ٝ‬و‪ٛٔ ; َٛ‬ی ٔیبٖ سر (‪ : ) 1‬ثرضىٗ وب وُ تروب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زر عربِرع تر‪ٛ‬سرت ش ثرررطرص‬ ‫‪ٚ‬و‪ٛ‬ضص ذبلب٘ ‪ ٚ‬م‪ٍٙ‬سذب٘ ‪ /‬حبفؼ‬ ‫وبو‪ٛ‬ت ; تحریف ضس‪ ٠‬و‪ّٟ‬یً ا‪ِٚ‬ت‪; ٛ‬و‪ّٟ‬یً (وجه) ‪ +‬ا‪ِٚ‬ت (عّف) ‪( ٚ +‬ان ٔضب ) ; عّرف‬ ‫وجه ‪ ،‬از ٌیب‪ٞ‬بٖ عج‬ ‫وبَ; وبَ ; ذطٗ ‪ٚ ٚ‬حط (زر ترو لسیٓ) ‪ ،‬پ‪ٛ‬ست وّفت ‪ ٚ‬زثر ‪ٔ ،‬جبز ًا ٘ربرس ؛ وربِریرص ;‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زارز‬ ‫٘‪ٛ‬ع پیبزم‪....)2( ٝ‬‬ ‫تحُٕ ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬از س‪ٛ‬ی زیٍر را‪ٜٞ‬بی تساروبت از ذراسبٖ ت‪ٛ‬سظ ا‪ٚ‬ز‪ٖٚ‬‬ ‫حسٗ ثست‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬اث‪ٛ‬سعیس زر زضت ٔغبٖ ٔحبغر‪ ٜ‬ضس‪ ٚ ٜ‬پرس از‬ ‫تحُٕ غسٔبت س‪ٍٙ‬یٗ ‪ ٚ‬ضسیس ث‪ ٝ‬اسبرت زرأس‪.‬پس از ایٗ پریرر‪ٚ‬زی‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسٗ پبیترتص را از زیبرثىر ث‪ ٝ‬تجریس ٔ‪ٙ‬تمُ ورز‪ .‬ایٗ حررورت‬ ‫ث‪ ٝ‬یه ٔمغع ٘‪ ٚ ٛ‬سرازیر ضسٖ ٔ‪ٛ‬ج ثسری ز‪ ْٚ‬ع‪ٙ‬ربغرر جرٕرعریرتر‬ ‫تروبٖ از ا٘بت‪ ِٛ‬ث‪ ٝ‬و‪ٞٛ‬پبی‪ٞٝ‬بی ایراٖ ا٘جبٔیس‪ ،‬و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ست یه سرس‪ٜ‬‬ ‫پس از اٖ ٘مص لبثُ اعت‪ٙ‬بی زر تح‪ ٚ َٛ‬ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬ایراٖ ایفب ورز٘س‪.‬‬ ‫مًاجٍُ با ترکان عثماوی‬ ‫از زٔبٖ ٌطبیص لسغ‪ٙ‬غ‪ٙ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زست سّغبٖ ٔحٕس‪ ،‬ذغر فسای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ت‪ٛ‬سع‪ٝ‬‬ ‫لسرت عثٕب٘ ثرای غره ر‪ٚ‬ضٗ ضس‪ .‬از اٖ س‪ ،ٛ‬ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسٗ ثبالججبر‬ ‫زر سبَ ‪٘ 1461‬بؽر ٌطبیص تراث‪ٛ‬زاٖ ث‪ ٝ‬زست عثٕب٘یبٖ ثر‪ٛ‬ز‪ .‬زر ایرٗ‬ ‫زٔبٖ و‪ٛ‬ریب‪٘ٚ ،‬یس‪٘ ،‬بپُ ‪ ٚ‬سبیر لسرت‪ٞ‬ربی ار‪ٚ‬پربیر ‪ٞ‬رٕرجر‪ٟ‬رت ثرب‬ ‫تراث‪ٛ‬زاٖ‪ٌ ،‬رجستبٖ ‪ ٚ‬سالعیٗ تروبٖ ث‪ٛ‬ز٘س‪ .‬أب ‪ٍٙٞ‬ربٔر ور‪٘ٚ ٝ‬ریرس‬ ‫سر‪ٍٛٙ‬ی اغّ وط‪ٛ‬ر‪ٞ‬بی غره ضس‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسرٗ ‪ٞ‬رٓ سررا٘رجربْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬لعیت ٔطبث‪ ٟ‬زر ضرق ث‪ ٝ‬زست ا‪ٚ‬رز‪.‬‬ ‫الجرْ ‪ٚ‬لت ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسٗ زر سبَ ‪ٔ 1471‬ریرالزی ثر‪ ٝ‬لررأربٖ ِطرىرر‬ ‫وطیس‪ٚ ،‬اضح ث‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬سئّ‪ٔ ،ٝ‬سئّ‪ ٝ‬ثرتری ‪ ٚ‬سیبزت زر ا٘بت‪ ِٛ‬اسرت‪.‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫* شُریار‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫الجرْ ثرذ‪ٛ‬رز ٔیبٖ سپب‪ٞ‬یبٖ سّغبٖ ٔحٕس ز‪ ٚ ْٚ‬ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسرٗ زر‬ ‫‪ 1473‬زر ٘سزیى ر‪ٚ‬ستبی ثبضى‪ٙ‬ت زر ا‪ٚ‬تّ‪ٛ‬ق ثّ رخ زاز ‪ ٚ‬عثٕب٘یربٖ‬ ‫پیر‪ٚ‬ز ضس٘س‪ٌ .‬فت‪ ٙ‬است و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬حسٗ پیص از اٖ از ‪٘ٚ‬ریرسی ‪ٞ‬رب‬ ‫ذ‪ٛ‬است‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ارتص ‪ٚ‬ی را ثب ت‪ٛ‬پرب٘‪ ٚ ٝ‬سالح ٌرْ تم‪ٛ‬یت و‪ٙٙ‬س‪ ،‬أرب‬ ‫ایٗ تسّیحبت ذیّ زیر ث‪ ٝ‬زستص رسیس‪.‬‬ ‫ث‪ٛٔ ٝ‬جت پیٕبٖ غّح و‪ ٝ‬پس از اٖ ٔ‪ٙ‬عمس ضرس‪ ،‬ر‪ٚ‬ز فررات ٔررز‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زارز‬ ‫غرث أپرات‪ٛ‬ری تروٕب٘بٖ ضس‪....‬‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫أبٖ اِال‪ ٜ‬یِئ‪ ٝٙ‬ضیغبٖ ٌّیت ایٕبٖ اپبرا‬ ‫لُ‪ٛ‬ر‪ٚ‬ی‪ ٖٛ‬لُ‪ٛ‬یٕبی‪ ٖٛ‬ایٕب٘‪ٛ‬زی ضیغبٖ اپبرا‬ ‫ٔ‪ٙ‬یٓ ‪ ،‬ای‪ٙ‬سبّ٘یغٕیٗ ٌُور٘‪ ٝ‬حػبری یب‪ٚ‬ازیر‬ ‫و ٌ‪ٛ٘ٛ‬ز غ‪ َِٛ‬ثیبثبٖ ٌّیر ای‪ٙ‬سبٖ اپبرا‬ ‫ذرٔ‪ ٙ‬سبلمیسا ‪ِٚ‬ئرزیه ٘‪ ٝ‬یبٔبٖ مَرم زی ث‪ٛ‬‬ ‫‪ٌّ ِٞ‬یر وَ‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثیس‪ ٜ‬زرز ‪ٚ‬ئر‪ ٜ‬زرٔبٖ اپبرا‬ ‫م‪ٛ‬رَی إِیص اَِی‪ ، ٝٙ‬اج ٘ئج‪ ٝ‬عبلت ٌتیسیٗ‬ ‫اِئّ‪ ٝ‬ثیریبزٌئج‪ ٝ‬س لیسٌّیت‪،‬ا‪ٚ‬غالٖ اپبرا‬ ‫لبّ٘ زیر٘بذالری‪ٙ‬بٖ اٍّ٘یس اََ لبتسی ثیس‪ٜ‬‬ ‫ثبذیسبٖ ر‪ٚ‬س زا اراززاٖ وئهیر ایراٖ اپبرا‬ ‫ارازاٖ ثیرز‪ ٜ‬ثیسی ثُوِس‪ِ ٝ‬ر ارثبثالریٕیس‬ ‫ل‪ٛ‬رذ‪ٛ‬راْ لُ‪ٛ‬یٕیبالر تجریسی ‪ ،‬ت‪ٟ‬راٖ اپبرا‬ ‫لبرا ع‪ٛ‬فبٖ و زاذ ذّمیّ‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ذّ‪ٛ‬ق اِئّ‪ٔ ٝ‬س‬ ‫سِئُ ٌرَن اِئُ زاغیسا‪،‬اِئ‪ ٛ‬ییرب‪،‬ای‪ٛ‬اٖ اپبرا‬ ‫ث‪ ٛ‬لبراّ٘یک ٌئج‪ِ ٝ‬رز‪ ٜ‬لبپ‪ٛٔٛ‬ز پیس زُ‪ٚ‬ی‪ِٛٛ‬ر‬ ‫٘‪ ٝ‬ثیّیٓ ‪،‬ثّى‪ ٝ‬اَجَُ زیرزایب٘یت جبٖ اپبرا‬ ‫ا٘بٔب سُ‪ٛ‬یّ‪ ٝ‬ییٗ اُ‪ٚ‬غّ‪ ٖٛ‬ییریّیت س‪ٍٙ‬رز‪ٜ‬‬ ‫تِئّّریٗ ثبس یبرأب ‪ ،‬لُ‪ٛ‬یٕب ٔ‪ ٙ‬لبٖ اپبرا‬ ‫سَّم‪ ِ ٝ‬اُغر‪ ٚ‬تبپیّٕیطسب ث‪ ٛ‬ثبضسیس یئرز‪ٜ‬‬ ‫ض‪ٟ‬ریبرزاٖ زا ٌرَن ثیر زُ‪ ِٚ‬زی‪ٛ‬اٖ اپبر‬ ‫س‪ٛ‬یب ٌئس‪ ٖٜ‬ایٍیسی‪،‬‬ ‫سبم ٔرٕر تىیسی‪.‬‬ ‫اِال‪ ٙٔ ٜ‬س‪ ٛ‬ائیّ‪.ٝ‬‬ ‫س‪ٌ ٛ‬وز‪ِّٜ‬ر ی‪ٛ‬و‪ٛ‬ز‪.ٚ‬‬ ‫ششششششششششش‬ ‫س‪ ٛ‬اذیر سبٔبّ٘یمساٖ‪،‬‬ ‫ی‪ َٛ‬وئهیر لبراّ٘یمساٖ‪.‬‬ ‫مبِیص یبذطیّیک ائّ‪،ٝ‬‬ ‫٘‪ ٝ‬میربر یبٔبّ٘یمساٖ؟‬ ‫شششششششششششش‬ ‫س‪ ٛ‬ته مبغالراْ س‪ٙ‬سیس‪،‬‬ ‫لبرا ثبغالراْ س‪ٙ‬سیس‪.‬‬ ‫ٌئج‪ِٝ‬ر غجح‪ ٝ‬ویٕ ‪،‬‬ ‫زرززٖ اغالراْ س‪ٙ‬سیس‪.‬‬ ‫ششششششششششششش‬ ‫س‪ٌّ ٛ‬ر ارذب‪ٞ ،‬برای!‬ ‫توو‪ِٕٛ‬س مبرذب‪ٞ ،‬برای!‬ ‫ایٍیس غرثت‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضس‪،ٝ‬‬ ‫مبغیرار ارذب‪ٞ ،‬برای!‬ ‫ی‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ستس‪ ٜ‬لبرا لبزاٖ‪ :‬لبریطمب ی‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ستس‪ ٜ‬لبزاٖ لبی‪ٙ‬بر ‪ :‬لبریطمب ی‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ست‪، ٝ‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫یبغّ لبییص (لئییص) ‪ :‬ایالٖ‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ی‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ستس‪ ٜ‬ی‪ٛ‬غ‪ ٖٛ‬ار‪ٚ‬از‪ :‬ت‪ٙ‬سیر‬ ‫ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ی‪ٔٛ‬ر‪ٛٔ ٚ‬تبَ ‪ ،‬ترس‪ ٝ‬یبتبر ‪ :‬اوِ‪ٛ‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬لیس ‪ ،‬ا‪ٚ‬ثب ٌسَر ‪ :‬تبرت زاضالری ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬تىر ‪ ،‬ثبرٔبغب وئهَر ‪ :‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ن‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬ت‪ٛ‬پ‪ ، ْٛ‬س‪ٛ‬زا ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بر ‪ٌٖٛ :‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬یئٕیص ‪ ،‬مَرز‪ ٜ‬ی ٘بذیص ‪ ،‬ایه لیرٔیسی ‪ ،‬ائطیی ث‪ٛ‬ز ‪ :‬ضبفتبِ‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬سبریسی ‪ ،‬ی‪ٔٛ‬ر‪ٌ ٚ‬وز‪ ٚ‬زاریسی ‪ٌ ،‬سیر ثیسیٓ ثبغهبزا ‪ ،‬ا‪ٚ‬چ‬ ‫یئسزیج‪٘ ٝ‬یٗ ثبریسی ‪ :‬ج‪ٛ‬ج‪ٝ‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬ی‪ٔٛ‬ر‪ ٚ‬ی‪ٚٛ‬اس ‪ ،‬ی‪ٛ‬ز اِّیسی ثبالس ‪٘ :‬بر‬ ‫ث‪ٛ‬ر٘‪٘ٛ‬ساٖ ت‪ٛ‬تسبٖ جب٘ میربر‪.‬‬ ‫اٌر زٔبش را ثٍیری جب٘ص زر ٔ ایس‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ث‪ ٌٖٛ٘ٛ ٛ‬غبثبغ زا ‪ٚ‬ار‪.‬‬ ‫أر‪ٚ‬ز فرزای ‪ ٓٞ‬زارز‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ثیر ثبض ‪ٚ‬ار ٔیٗ سئ‪ٛ‬زاس ‪.‬‬ ‫یه سر زارز ‪ٞ ٚ‬سار س‪ٛ‬زا‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ثیرِیه ‪ٞ‬برزا زیرِیه ا‪ٚ‬رزا‪.‬‬ ‫یىسِ ‪ٞ‬رجب و‪ ٝ‬ثبضس ز٘سٌ ا٘جبست‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ثیهبق ‪ٚٚ‬رسبٖ لب٘ میرٕبز‪.‬‬ ‫مبل‪ ٛ‬ثس٘ ذ‪٘ٛ‬ص زر ٕ٘ ایس‪(.‬و‪ٙ‬بی‪ ٝ‬از عػجب٘یت)‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫‪ٞ‬بٔیس ثیر ثئسیٗ لیراغیسی‪.‬‬ ‫سر‪ٚ‬ت‪ ٝ‬ی‪ ٝ‬ورثبس‪ٝ‬‬ ‫شششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ‫تبری یبزا٘ ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬پ‪ٛ‬زا ثیّٕ‪ ٝ‬ز‪.‬‬ ‫سر٘‪ٛ‬ضت را ٕ٘ ض‪ٛ‬ز تغییر زاز‪.‬‬ ‫********************************‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫‪8011‬‬ ‫* ‪ 81‬اردیبهشت‬ ‫‪0108‬‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫‪8000‬‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2080 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫علت چىدوزخی ضدن ضکز در باسار‬ ‫مزدم اس خزید ی فزیش رمشارسَا خًدداری کىىد‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬ثبوی یطًعی زض َطساض یجسز ثٍ یؼبیوٍ گطان ضیعاضظَب ثیٍ َیم ییایُیىیبن‬ ‫تًغاٍ ًطز ًٍ اظ ذطیس ی کطیش ضیعاضظَب ذًززاضی ًىىس‪.‬‬ ‫ثٍ وول اظ ضیاثظ ػمًیی ثبوی یطًعی عجن یػًثٍ َابم زیلت تىُب ضیع اضظَبی استرطاجیی‬ ‫زض زاذل ًطًض عجن ضًاثظ یی تًاوس یًضز استلبزٌ هطاض گاطز ی اظ ایه ضی یؼبیویٍ ی زییگیط‬ ‫ضیعاضظَب یجبظ ومی ثبضس‪.‬ثطایه اسبس غطاکیَبی یجبظ ی ثبوی َب ییتًاوىس زض چیبضچیًه‬ ‫ضًاثظ یبز ضسٌ وسجت ثٍ اوجبم پطزاذتَبی اضظی ثبثت یاضزام اظ عطین ضیعَبی استیریطا‬ ‫ضسٌ زض زاذل ًطًض اهسام ًىىس‪ .‬ایب یؼبیوٍ ی ذطیس کطیش ضیعاضظَبی زیگط یجبظ واست‪.‬‬ ‫زض پبیبن الظم ثٍ شًط است ثط اسبس یػًثٍ زیلت تمبم یربعطام ی ضیسی َبی اوجبم تجبزل‬ ‫َط وًع ضیعاضظ غطکب ثط ػُسٌ یتؼبیواه است‪.‬‬ ‫پًل یب اضظ زیجاتبل زض یوبثل پًل کاعیٌی هطاض زاضز‪َ .‬ط پًلی ًٍ ثٍغًضم الٌتطیواٌی هبثیل‬ ‫شذاطٌ ی اوتوبل ثبضس اضظ زیجاتبل است‪ .‬ضیعاضظَب ی َمچىاه اضظ یب پیًل ییجیبظی اظ اویًاع‬ ‫اضظَبی زیجاتبل َستىس‪ .‬تلبیم ضیعاضظ ی پًل یجبظی زض تمطًع ی ضیعویگیبضی اسیت‪ .‬پیًل‬ ‫یجبظی ثط ذالف ضیعاضظ لعییبً ضیعوگبضی ضسٌ واست ی وٌتٍ یُمتط اییىیٌیٍ زض پیًل َیبی‬ ‫یجبظی َمچىبن ضرع ثبلثی یجًز زاضز ًٍ ثٍعًض یتمطًع ثط ایه پًل وظبضم زاضز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬یسیطًل زکتط ایًض ذسیبم ثبظضگبوی یظاضم غمت گلت ضٌط سُماٍ ثىسی وطسٌ ی َیط‬ ‫کطیضگبَی َط چوسض وابظ زاضتٍ ثبضس ضٌط تحًیل یی گاطز اگط ًمجًزی یجًز زاضز ضبیس ثٍ زلال تروق‬ ‫ػطضٍ ًىىسٌ ثبضس‪.‬غسیق ثای ظازٌ زض یًضز ًمجًز ضٌط ثب وطخ یػًه زیلتی اظیُیبض زاضیت ثیحی‬ ‫سُماٍ ثىسی ضٌط یغطح واست ی َط کطیضگبَی وابظ ثٍ ضٌط زاضتٍ ثبضس زضیبکت ییًىس؛ ًیمیجیًز ضیٌیط‬ ‫تىظام ثبظاضی یغطح واست‪.‬یی زض پبسد ثٍ ایه سًال ًٍ اگط ًیمیجیًزی یجیًز ویساضز چیطا ثیطذیی اظ‬ ‫کطیضگبٌَب اظ ػطضٍ ضٌط ذًززاضی ییًىس تػطیح ًطز ضبیس ثطذی اظ کطیضگبٌَب تروق ًىىس ی ضٌیط‬ ‫ػطضٍ وٌىىس یلی زض یجمًع َم سغح ػطضٍ یىبست است ی َم َط ػطضٍ ًىىسٌای وابظ ثٍ ضیٌیط زاضیتیٍ‬ ‫ثبضس تحًیل ییزَام‪.‬یی ازایٍ زاز ثٍ اجتمبل ظیبز کطیضگبٌَب ثب سواوٍ ذًزضبن اهسام ثٍ ػطضٍ تٌی ضٌط‬ ‫ییًىىس ی یب ایىٌٍ ثٍ عًض ًوی ضٌط ػطضٍ ومیًىىس؛ یب َاچ گًوٍ ائاه وبیٍ یب ثرطىبیٍ ای ثیطای ػیطضیٍ‬ ‫یحسیز ضٌط غبزض وٌطزٌایم‪.‬‬ ‫چزا ضکز در باسار چىذ وزخی است؟‬ ‫ثای ظازٌ زض یًضز ػوت چىس وطذی ضسن ضٌط زض ثبظاض گلت اضظ یًضز وابظ ضٌط اظ ایاذط سبل ‪ ۹۰‬وامبیی‬ ‫ضس؛ یهتی اضظ وامبیی ضًز ثٍ عًض عجاؼی وطخ ًبال ثبالتط یی ضیز اظ ایه ضی هامت ضیٌیطی ًیٍ اظ عیطیین‬ ‫ثىٌساضی ی ثٍ غًضم ػمسٌ تحًیل غىق ییضًز جسیز ‪َ ۸۸‬عاض ی ‪ ۰۵۵‬تًیبن است‪.‬‬ ‫یاکىص یسیز صمت بٍ افشایص قیمت خًدری تًسط ضًرای رقابت‬ ‫سقف تسُیالت وًساسی بافتَای فزسًدٌ افشایص یافت‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬یظیط غمت گلت ضیًضای‬ ‫ضهبثت ثب جبیگبٌ هبوًوی ًٍ زاضز ییتًاویس ثیٍ‬ ‫جصف ضاوت ثاه ًبضذبوٍ ی ثبظاض ًمی ًىس‪.‬‬ ‫ثٍ وول اظ غسا ی سامب ػواطضب ضظم جساىی زض‬ ‫جبضاٍ زییاه جوسٍ ستبز تسیُیایل زض سیبل‬ ‫‪ ۸۰۵۵‬زض ذػًظ اکعایص هیایمیت ذیًزضی‬ ‫گلت ضًضای ضهبثت ثب جبیگبٌ هیبویًویی ًیٍ‬ ‫زاضز یی تًاوس ًبالَبی اوحػبضی ضا هیایمیت‬ ‫گصاضی ًىس‪.‬‬ ‫یی ثب اضبضٌ ثٍ ایىٌٍ سبل گصضتٍ ثیب اکیعاییص‬ ‫‪ ۰۵۵‬زضغسی وطخ اضظ ی اکعایص هامت اهالم یًضز وابظ تًلاس ذًزضی ضًضای ضهبثت جساهل اکیعاییص‬ ‫هامت ضا ثطای ذًزضیَب زض وظط گطکت اکعیز ایه ضًضا ییتًاوس ثٍ جصف ضاوت ثاه ًبضذبوٍ ی ثیبظاض‬ ‫ًمی ًىس ی ثب اػمبل زضست هامت ضاوت ثاه ًبضذبوٍ ی ثبظاض ضا ثطٌىس‪.‬ضظم جساىی اکیعیز تیًلیایس‬ ‫ذًزضی ثب یجًز ضطایظ ًطیوب ی تحطیم ازایٍ زاضز ایاسیاض َستام هامتَب یاهؼی ضًز ی یضؼات ثبظاض‬ ‫ثُجًز پاسا ًىس‪.‬یظیط غمت َمچىاه گلت ضهبثتی ًطزن ثبظاض ذًزضی تب جسیزی ثٍ یاضزام ی کؼبلات‬ ‫ضطًت َبی ذػًغی وابظ زاضز‪.‬یی اکعیز یٌی اظ ستبزَبی ذًثی ًٍ ثطای پطتاجبوی اظ تًلاس تطٌایل‬ ‫ضسٌ ستبز تسُال ی ضکغ یًاوغ تًلاس است ی سبل گصضتٍ ثاص اظ َعاض یػًثٍ زض ًل ًطًض زاضتام ًیٍ‬ ‫تب ًىًن ‪ 7۸‬زضغس ان اجطایی ضسٌ است‪.‬ضظم جساىی ثب ثابن ایىٌٍ ایسبل َم ثیط اسیبس ضیؼیبض سیبل‬ ‫جوسبم َلتگی ایه ستبز ضا زوجبل یی ًىام اکعیز یظاضم غمت ثٍ ػىًان یتًلیی تیًلیایس ًطیًض ثیب‬ ‫َمطاَی سبیط یظاضم ذبوٍ َب اجطای یػًثبم ستبزم تسُال ی جل یطٌالم یاجسَبی تًلیایسی ضا‬ ‫پاگاطی ییًىس‪.‬‬ ‫یظیط غمت ثب اضبضٌ ثٍ ضضس ‪ ۰‬زضغسی غىؼت ی ایجبز اضتـبل ‪َ ۸۰۰‬عاض ولطی زض ایه ثرص گیلیت‬ ‫وٌتٍ ذاوی یُمی ًٍ یوبم یؼظم ضَجطی ثٍ ان اضبضٌ ًطزوس یاگصاضیَبیی ثًز ًٍ یىجط ثٍ تًلاس وطیسٌ‬ ‫است‪َ .‬لتٍ گصضتٍ اعالػاٍای ثٍ َمٍ استبن َب اثالؽ ضس تب تمبم یاجسَبی یاگیصاض ی تیؼیغیایل ضیسٌ‬ ‫ضىبسبیی ضًوس ی تب جبیی ًٍ ییتًاوام ضساسگی ًىام تب ثٍ چطذٍ تًلاس ثبظگطزوس‪.‬‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬ػضً َیایبم ییسییطٌ‬ ‫ضطًت ثبظاکطیىی ضُطی ایطان گیلیت‬ ‫سوق تسُاالم ویًسیبظی ثیبکیت َیبی‬ ‫کطسًزٌ زض ًالوطُطَب اظ ‪ ۰۵۵‬ییایویایًن‬ ‫ضیبل ثٍ یی یاوابضز ی ‪ ۰۵۵‬یاواًن ضییبل‬ ‫ی زض سبیط ضُطَب اظ ‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل ثیٍ‬ ‫‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل اکعایص یبکت‪.‬‬ ‫ثٍ وول اظ یظاضم ضاٌ ی ضیُیطسیبظی‬ ‫ػجبس ضلاؼی اکعیز َابم یظییطان زض‬ ‫جوسٍ پىجم اضزیجُطت یبٌ ذًز ثیىیب ثیط‬ ‫پاطیىیُیبز یظاضم ضاٌ ی ضیُیطسیبظی‬ ‫(ضطًت ثبظاکطیىی ضُطی ایطان) سوق تسُاالم یبضاوٍای (سًز ‪ ۹‬زضغس) یًضًع وًسبظی ثبکتَیبی‬ ‫کطسًزٌ ضا زض ًالوطُطَب اظ ‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل ثٍ یی یاوابضز ی ‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل ی زض سبیط ضیُیطَیب اظ‬ ‫‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل ثٍ ‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل اکعایص زاز‪.‬‬ ‫یی گلت َمچىاه ػالیٌ ثط ایه تسُاالم اظ یحل یىبثغ ثبوی یسٌه (ثبوی ػبیل) زض ًیالوطیُیطَیب‬ ‫یجوؾ یی یاوابضز ی ‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل ی زض سبیط ضُطَب یجوؾ یی یاوابضز ی ‪ ۰۵۵‬یاواًن ضیبل واع ثیب ویطخ‬ ‫‪ ۸۰‬زضغس ثٍ یتوبضابن وًسبظی ثبکتَبی کطسًزٌ پطزاذت ذًاَس ضس‪.‬‬ ‫ػضً َابم یسیطٌ ضطًت ثبظاکطیىی ضُطی ایطان ازایٍ زاز ثیٍ ییًجیت اییه یػیًثیٍ تسیُیایالم‬ ‫هطؼالحسىٍ یزیؼٍ اسٌبن یًهت یًضًع وًسبظی ثبکتَبی کطسًزٌ واع زض ًالوطُطَب ‪ ۰۵۵‬ییایویایًن‬ ‫ضیبل ی زض سبیط ضُطَب ‪ ۰۵۵‬یاواًن تًیبن تؼااه ضسٌ است‪.‬‬ ‫یی اظُبض زاضت ثط اسبس یػًثٍ یبز ضسٌ ضطًت ثبظاکطیىی ضُطی ایطان ایه ایٌبن ضا زاضز تب وسجیت‬ ‫ثٍ اػغبی تسُاالم وًسبظی ثبکتَبی کطسًزٌ زض یىبعن ًمتط ثطذًضزاض یطظی ثب وطخ چُبض زضغیس اظ‬ ‫عطین اوؼوبز هطاضزاز ػبیوات ثب ثبویَب اهسام ًىس‪.‬‬ ‫ثٍ گلتٍ ضلاؼی تسُاالم یصًًض ثٍ ظیزی ثب اغالح هطاضزاز ػبیوات ثب ثبوی ػبیل (ثبوی یسیٌیه) ی‬ ‫اغالح تلبَموبیٍ ثب سبظیبن ثطوبیٍ ی ثًزجٍ زض ضؼت ثبوی یسٌه هبثل زضیبکت ذًاَس ثًز‪.‬‬ ‫وقدیىگی در سال گذضتٍ َشار َشار میلیارد تًمان رضد کزد‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬اکعایص ‪ ۰۵.4‬زضغیسی جیجیم‬ ‫ووسیىگی زض سبل ‪ ۹۹‬وطبن ییزَس ایه یتیـیایط ثیب‬ ‫‪َ ۸۵۵۰‬عاض یاوابضز تًیبن اکعایص ثٍ ‪َ ۰‬عاض ی ‪۰7۰‬‬ ‫َعاض ی ‪ 7۰۰‬یاوابضز تًیبن ضساسٌ است‪.‬‬ ‫ثطضسی ایبض ی اضهبم گعاضش اذاط ثبوی ییطًیعی‬ ‫ًٍ ثابوگط ضضس ‪ ۰۵.4‬زضغسی ووسیىگیی زض سیبل‬ ‫‪ ۹۹‬ثًزٌ است جٌبیت اظ ضضس وگطانًىىیسٌ اییه‬ ‫یتـاط زض سبل ‪ ۹۹‬زاضز‪.‬‬ ‫زض پبیبن سبل ‪ ۹۰‬یاعان ووسیىگی زض ًطیًض ثیٍ ‪۰‬‬ ‫َعاض ی ‪َ ۰7۰‬عاض ی ‪ ۸۰۵‬یاوابضز تًیبن ضساسٌ است‬ ‫ًٍ ثب اجتسبه ضضس ‪ ۰۵.4‬زضغسی زض ‪ ۸۰‬ییبَیٍ‬ ‫یىتُی ثٍ اسلىس یبٌ ‪ ۹۹‬زض یجمًع ججم ووسیىگی‬ ‫زض پبیبن سبل گصضتٍ ‪َ ۰‬عاض ی ‪َ ۰7۰‬یعاض ی ‪7۰۰‬‬ ‫یاوابضز تًیبن ضساسٌ است‪.‬‬ ‫ثب ایه جسبه کیویظ زض عیًل سیبل ‪ ۹۹‬جیجیم‬ ‫ووسیىگی ‪َ ۸۵۵۰‬عاض یاوابضز تیًییبن (َیعاض َیعاض‬ ‫یاوابضز تًیبن) ضضس ًطزٌ است‪.‬‬ ‫ایه یاعان ضضس ووسیىگی زض عًل سبل ‪ ۹۹‬ییؼیبزل‬ ‫ًل ووسیىگی ایجبز ضسٌ اظ اثتسای تبضید اوتطیبض ی‬ ‫اگُی پذیزش کاوذیذای َیات مذیزٌ ی باسرس اتحادیٍ(وًبت ایل)‬ ‫اس کلیٍ اعضای دارای پزیاوٍ کسب معتبز(دٌ سالٍ‪ -‬پىج سالٍ)‬ ‫اتحادیٍ صىف چلًکبابی َا‪َ ،‬تل ی مسافزخاوٍ داران‪ ،‬قًٌُ خاوٍ داران ی صىًف َمگه ضُزستان اَز‬ ‫ًٍ زایعوت ػضًیت زض َائت یسیطٌ ی ثبظضس اتحبزیٍ کًم یی ثبضىس ثٍ استىبز یػًثٍ ًماساًن وظبضم ضُطستبن اَط ی ییبزٌ ‪4‬‬ ‫ائاه وبیٍ اجطائی اوتربثبم َائت یسیطٌ اتحبزیٍ َبی غىلی ( یًضًع اجطای تجػطٌ ‪ ۰‬یبزٌ ‪ ۰۰‬هبوًن وظبم غىلیی یػیًه ییًضخ‬ ‫‪ ۸۰۹۰9۵49۸۰‬یجوس ضًضای اسالیی) زػًم ثٍ ػمل یی ایس اظ تبضید ‪ ۸۰۵۵9۵۰9۰۵‬تب تبضید ‪ ۸۰۵۵9۵۰9۵۰‬ثیٍ ییسم ‪ ۸۰‬ضیظ‬ ‫جُت ثجت وبم ی تٌمال کطم ًبوسیسائی ثٍ ػىًان اػضبی َائت یسیطٌ اتحبزیٍ ی یب ثبظضس اتحبزیٍ زض غًضم زاضته ضیطاییظ ظییط‬ ‫پس اظ یطاجؼٍ ثٍ سبیبوٍ ایىتطوتی »ایطاوابن اغىبف «ثٍ وطبوی ‪www.iranianasnaf.ir‬ی ثجت وبم ی زضیبکت ًسضَگاطی ثب زض‬ ‫زست زاضته اغل یساضى ثٍ زثاطذبوٍ َاام اجطائی ثطگعاضی اوتربثبم َاام یسیطٌ اتحبزیٍ َبی غىلی ضُطستبن اَط یستیویط زض‬ ‫جبزٌ یطگاه ضُط یجتمغ ازاضی ازاضٌ غىؼت یؼسن ی تجبضم ضُطستبن اَط یطاجؼٍ ومبیىس‪.‬‬ ‫یساضى یًضز وابظ‬ ‫ اغل ی کتًًپی پطیاوٍ ًست یؼتجط زٌ سبل ی یب‬‫پىچ سبلٍ( ‪ ۰‬سطی)‬ ‫ اغل ی کتًًپی اظ تمبم غلحبم ضىبسىبیٍ (‪۰‬‬‫سطی)‬ ‫»زض یی غلحٍ ‪« A4‬‬ ‫ اغل ی کتًًپی پطت ی ضی ًبضم یوی(‪ ۰‬سطی)‬‫ اغل ی کتًًپی یسضى تحػاوی یًضز هجًل ‪۰‬‬‫ثطٍ‬ ‫ ػٌس ‪ ۰*۰‬جسیس( ‪ 4‬هغؼٍ)‬‫ کتًًپی اػتجبض وبیٍ ثطای اکطاز زاضای سبثوٍ‬‫ػضًیت زض َاام یسیطٌ ی ثبظضسی اتحبزیٍ (‪۰‬‬ ‫ثطٍ)‬ ‫ گًاَی ػسم سً پاطاىٍ ًالطی‬‫ گًاَی ػسم اػتابز ثٍ یًاز یرسض‬‫ پطیىت ًس ضَگاطی ثجت وبم یتوبضی‬‫(یی ثطٍ)‬ ‫ضطایظ زایعوجبن‬ ‫ػضًیت زض اػضب َائت یسیطٌ اتحبزیٍ ی ثبظضسی اتحبزیٍ‬ ‫ تبثؼات جمًُضی اسالیی ایطان‬‫ اػتوبز ی التعام ػموی ثٍ وظبم جمًُضی اسالیی ایطان‬‫ وساضته سً پاطاىٍ ًالطی یًثط‬‫ ػسم یمىًػات تػطف زض ایًضال یبوىس ججط یضضٌستگی ی‬‫اکالس‬ ‫ ػسم اػتابز ثٍ یًاز یرسض‬‫ ػسم اضتُبض ثٍ کسبز‬‫ زاضته جساهل یسضى تحػاوی زیپوم ثطای اکطاز کبهس سیبثیویٍ‬‫ػضًیت زض َائت یسیطٌ یب گًاَی یؼتجیط اظ ازاضٌ اییًظش ی‬ ‫پطیضش‬ ‫ جساًثط سه زض ظیبن ثجت وبم َلتبز ی پىج سبل‬‫ زاضته پطیاوٍ ًست یؼتجط زائم ( زٌ سبل – پىج سبلٍ)‬‫ یثبهت ی ایبوت‬‫ ثب استىبز ثٍ تجػطٌ ‪ ۰‬اکطاز یًضًع تجػطٌ ‪ 4‬ییبزٌ ‪ ۰۰‬هیبویًن‬‫( ًبضًىبن اتحبزیٍ َب ی اتبم اغىبف ی زستیگیبَیُیبی اجیطائیی‬ ‫یًضًع یبزٌ ‪ ۰‬هبوًن یسیطیت ذسیبم ًطیًضی) زض غیًضتیی‬ ‫یی تًاوىس زایعوت ضًوس ًٍ هجل اظ ثجت ویبم اظ سیمیت ذیًز‬ ‫استؼلب ومبیىس اضائٍ یساضى ضسمی پصیطش استؼلب اوبن پیایص‬ ‫اظ ضطیع ثٍ ًبض َائت یسیطٌ العایی است‪.‬‬ ‫(تؼطیق پطیاوٍ ًست یؼتجط ثٍ استىبز تجػطٌ ثىس ‪ ۹‬یبزٌ ‪ ۰‬ائاه وبیٍ اجطائی اوتربثبم َائت یسیطٌ اتحبزیٍ َبی غىلی)‬ ‫پطیاوٍ ًست یؼتجط یجًظّی است ًٍ تبضید اػتجبض ان یىوضی وگطزیسٌ ی غبجت ان تـااط ضـل وسازٌ ی یاجس غىلی ذًزض ا ثٍ ؿاط‬ ‫یاگصاض ی یب اجبضٌ وسازٌ ثبضس ی یاجس غىلی کؼبل ی یٌبن ان تـااط وابکتٍ ثبضس‪.‬‬ ‫‪*۰9۰۰۰‬تبضید اوتطبض ‪*۸۰۵۵9۵۰9۸۰‬م الق ‪ ۰۰‬ضیظوبیٍ سطاسطی اضى‬ ‫َیات اجزایی بزگشاری اوتخابات اتحادیٍ َای صىفی ضُزستان اَز‬ ‫ذون پًل زض ایطان تب پبیبن سبل ‪ ۹۰‬است‪.‬‬ ‫َط چىس ًٍ ووسیىگی ضا ومیتیًان زض چیبضچیًه‬ ‫یتـاطَبی وسجی تحوال ًطز ایب ضضس ‪ ۰۵.4‬زضغسی‬ ‫ووسیىگی زض یی سبل زض ضطایغی ًیٍ زض چیىیس‬ ‫سبل اذاط ضضس اهتػبزی ًطًض زض یجمًع وعزیی‬ ‫ثٍ غلط ی ضضس اهتػبزی زض ‪ ۹‬یبٍَ سبل ‪ ۹۹‬کیویظ‬ ‫‪ ۰.۰‬زضغس ثًزٌ ضضسی وگطان ًىىسٌ است‪.‬‬ ‫َمچىاه پبیٍ پًلی زض پبیبن اسلىس یبٌ سبل گصضتیٍ‬ ‫ثٍ ػسز ‪َ ۰۰۰‬عاض ی ‪ ۰۰۰‬یاوابضز تًیبن ضساسٌ ًیٍ‬ ‫وسجت ثٍ سبل ‪ ۹۰‬ثبلؾ ثط ‪ ۰۹.۰‬زضغس ضضس زاضیتیٍ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایجاد مىاطق اساد ی ییژٌ جدید‬ ‫تصًیب ضد‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬ایجبز ‪ ۸۰‬یىغوٍ ییژٌ اهتػبزی ی َلیت‬ ‫یىغوٍ اظاز تجبضی‪-‬غىؼتی ثٍ تػًیت یجمغ تطریایع‬ ‫یػوحت وظبم ضساس‪.‬‬ ‫جماسضضب یًیىی‪ -‬ضئاس ضًضای ػبلی یىبعن اظاز‪ -‬زض‬ ‫ایه ضاثغٍ تًضاح زاز زض وطست ایطیظ یجمغ تطرایع‬ ‫یػوحت وظبم ی پس اظ ثح ی تجبزل وظط ی گیلیت ی‬ ‫گًی ًبضضىبسی زض ذػًظ تی تی یىبعین اظاز ی‬ ‫ییژٌ اهتػبزی پاطىُبزی ی ثب تٌاٍ ثط تجطثایبم ییىیبعین‬ ‫یًجًز تطٌال َلت یىغوٍ اظاز ی ‪ ۸۰‬ییىیغیویٍ یییژٌ‬ ‫اهتػبزی تػًیت ضس‪.‬یی ازایٍ زاز ثیب ضیی اػضیب‬ ‫ایجبز َلت یىغوٍ اظاز تجبضی ی غىیؼیتیی ییُیطان زض‬ ‫استبن ایالم ساستبن زض استبن ساستبن ی ثوًچستبن ثبوٍ ی‬ ‫یطیًان زض استبن ًطزستبن ثًضُط زض استبن ثًضُط هػط‬ ‫ضاطیه زض استبن ًطیبوطبٌ اضزثال زض استیبن اضزثیایل ی‬ ‫ایىچٍ ثطین زض استبن گوستبن ثٍ تػًیت ضساس‪.‬‬ ‫یًیىی ثب اضبضٌ ثٍ ایىٌیٍ اػضیبی ییجیمیغ تطیریایع‬ ‫یػوحت وظبم ثب ایجبز ‪ ۸۰‬یىغوٍ یییژٌ اهیتیػیبزی ویایع‬ ‫یًاکوت ًطزوس گلت ثط اییه اسیبس ییىیبعین یییژٌ‬ ‫اهتػبزی الض ی کسب زض استبن کبضس اثطًًٌ ی ییایجیس زض‬ ‫استبن یعز ظوجبن زض استبن ظوجبن گچسبضان زض اسیتیبن‬ ‫ًُگاوًیٍ ی ثًیطاجمس سطی زض استبن اشضثبیجبن ؿطثیی‬ ‫ذًاف ی هًچبن زض استبن ذطاسبن ضضًی ذطم اثبز زض‬ ‫استبن لطستبن تبًستبن زض استبن هعییه ضبَاه ضُط زض‬ ‫استبن اغلُبن ی سبیججالؽ زض استبن الجطظ ایجبز ذًاَیس‬ ‫ضس‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫تًرم با سفزٌ مزدم چٍ کزد؟‬ ‫جُص ‪ ۲۵۱‬درصدی قیمت ریغه وباتی‬ ‫ثطضسی یضؼات ‪ ۰۰‬هوم ًبالی یُم زض سجس یػطف ذیبویًاض‬ ‫زض کطیضزیه یبٌ سبل جبضی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ پبضسبل وطیبن‬ ‫ییزَس ًٍ وطخ اؿوت ًبالَب ثب ضضس چطمگاطی یًاجٍ ضیسٌ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثطضسی هامت ‪ ۰۰‬هوم ًبال زض کطیضزیه یبٌ سبل جبضی ًٍ اظ‬ ‫سًی یطًع ایبض ایطان یىتطط ضسٌ وطبن ییزَس ًیٍ ػیمیسٌ‬ ‫ًبالی یػطف یطزم یؼىی ثطوج ایطاوی زضجٍ یی ثب هیایمیت‬ ‫‪َ ۰۰‬عاض ی ‪ ۰۰۰‬تًیبن وسجت ثٍ یبٌ هیجیل (اسیلیىیس ‪۸.4 )۹۹‬‬ ‫زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل (کیطیضزییه ‪۰۰.۸ )۹۹‬‬ ‫زضغس ثطوج ذبضجی زضجٍ یی ثب هامت ‪َ ۰۰‬یعاض ی ‪۰۰۵‬‬ ‫تًیبن وسجت ثٍ یبٌ هجل یی زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سیبل‬ ‫هجل ‪ ۸۰7.۰‬زضغس ی یبًبضیوی ثب هامت ‪َ 4‬عاض ی ‪ ۰۰۰‬تًییبن‬ ‫وسجت ثٍ یبٌ هجل یی زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سیبل هیجیل‬ ‫‪ 77.۰‬زضغس ضضس ضا تجطثٍ ًطزٌاوس‪.‬‬ ‫قیمت کىسزی ماَی ‪ ۲۹‬درصذ رضذ داضت‬ ‫َمچىاه گًضت گًسلىس زض کطیضزیه یبٌ ایسبل ثیب هیایمیت‬ ‫‪َ ۸۰4‬عاض ی ‪ ۰۹۹‬تًیبن ػطضٍ ضسٌ ًٍ وسجت ثٍ اسلىس سیبل‬ ‫گصضتٍ ‪ ۰.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ کطیضزیه پبضسبل ‪ ۰۹.۰‬زضغیس‬ ‫ضضس هامت زاضتٍ است‪.‬‬ ‫هامت گًضت گبی یب گًسبلٍ واع ‪َ ۸۰۰‬عاض ی ‪ ۸۹۰‬تًیبن ثًز‬ ‫ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۰.4‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ پیبضسیبل‬ ‫‪ ۰7.۰‬زضغس هامت یطؽ یبضاىی ‪َ ۰7‬عاض ی ‪ ۰۰۹‬تًییبن ثیًز‬ ‫ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۰.۹‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل‬ ‫‪ ۸۰۰.4‬زضغس هامت یبَی هعل اال ‪َ ۰7‬عاض ی ‪ ۰۸۰‬تیًییبن‬ ‫ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۰.7‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل‬ ‫هجل ‪ 7۸.۹‬زضغس ی ًىسطی یبَی ته واع ‪َ ۰4‬عاض ی ‪ ۰۵۵‬تًیبن‬ ‫ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۸.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل‬ ‫هجل ‪ ۹۰.۰‬زضغس ضضس ضا وطبن ییزَس‪.‬‬ ‫َمچىاه زض کطیضزیه ‪ ۸۰۵۵‬هامت ترم یطؽ یبضاىی ‪َ ۰۵‬یعاض‬ ‫ی ‪ ۹۵۵‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ 4.۸‬زضغس ًیبَیص ی‬ ‫وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۰۰.۰‬زضغس اکعایص زاضتٍ است‪.‬‬ ‫افشایص بیص اس ‪ ۰۶‬درصذی وزخ اوًاع لبىیات‬ ‫زض ثرص لجىابم واع ضبَس ضضس وسجی هامتَب ثیًزٌ اییم؛ ثیٍ‬ ‫ضٌوی ًٍ هامت ضاط پبستًضیعٌ ‪َ ۸۸‬عاض تًیبن ثًز ًٍ وسجت‬ ‫ثٍ یبٌ هجل ‪ ۸.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سیبل هیجیل ‪۰۵.۰‬‬ ‫زضغس هامت ضاط ذطی ‪َ ۰۰‬عاض ی ‪ ۹44‬تًیبن ًٍ وسجت ثٍ‬ ‫یبٌ هجل ‪ ۰.۹‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطیبثیٍ سیبل هیجیل ‪۰۵.4‬‬ ‫زضغس هامت یبست پبستًضیعٌ ‪َ ۸۰‬عاض تًیبن ثًز ًٍ وسجت‬ ‫ثٍ یبٌ هجل ‪ ۵.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سیبل هیجیل ‪47.۰‬‬ ‫زضغس زیؽ پبستًضیعٌ ‪َ ۸۸‬عاض ی ‪ 7۰7‬تًیبن ثًز ًٍ وسیجیت‬ ‫ثٍ یبٌ هجل ‪ ۰.۸‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سیبل هیجیل ‪7۰.۰‬‬ ‫زضغس هامت ًطٌ پبستًضیعٌ (ًطٌ جاًاوی) ‪َ ۸۵‬عاض ی ‪۰۰۰‬‬ ‫تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۰.۸‬زضغس ی وسیجیت ثیٍ ییبٌ‬ ‫یطبثٍ سبل هجل ‪ ۸۸۹.۹‬زضغس ی هامت پىاط ایطاوی پبسیتیًضییعٌ‬ ‫‪َ ۸۹‬عاض ی ‪ 444‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۸.۰‬زضغیس ی‬ ‫وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجیل ‪ 74.۰‬زضغیس ضضیس ضا وطیبن‬ ‫ییزَس‪.‬‬ ‫َمچىاه هامت ذبیٍ پبستًضیعٌ ‪َ ۸۰‬عاض ی ‪ ۸۰4‬تًیبن ثًز ًٍ‬ ‫وسجت ثٍ یبٌ ‪ ۵.۰‬زضغس ًبَص ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل‬ ‫‪ ۸۰۰.۸‬زضغس ضضس ضا وطبن ییزَس‪.‬‬ ‫افشایص ‪ ۱۵۱‬درصذی وزخ ریغه وباتی‬ ‫هامت ضیؿه یبیغ ‪َ ۸4‬عاض ی ‪ ۰4۰‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ ییبٌ‬ ‫هجل ‪ ۰.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۰۹.۰‬زضغس ی‬ ‫هامت ضیؿه وجبتی جبیس ‪َ ۰۰‬عاض تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ ییبٌ‬ ‫هجل ‪ ۸.۹‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۸۰۸.۰‬زضغیس‬ ‫ضضس ضا وطبن ییزَس‪.‬‬ ‫قیمت قىذ ی ضکز ‪ ۵۵‬درصذ افشایص داضت‬ ‫هامت ضٌط واع ‪َ ۸۰‬عاض ی ‪ ۸۵۵‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل‬ ‫‪ ۰.4‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۰۰‬زضغس ی هامیت‬ ‫هىس ‪َ ۸۰‬عاض ی ‪ 77۰‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۰.۰‬زضغس‬ ‫ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۰۰‬زضغس ضضس زاضتٍ است‪.‬‬ ‫هامت ضه گًجٍ کطوگی ‪َ ۰۵‬عاض تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ ییبٌ‬ ‫هجل ‪ ۵.۹‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۸4.4‬زضغس ی‬ ‫هامت چبی ذبضجی ثستٍای واع ‪َ ۹۹‬عاض ی ‪ ۰۰۸‬تًیبن ثًز ًٍ‬ ‫وسجت ثٍ یبٌ هجل ‪ ۰.7‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سیبل هیجیل‬ ‫‪ 47.۰‬زضغس اکعایص ضا وطبن ییزَس‪.‬‬ ‫افشایص بیص اس ‪ ۱۶۶‬درصذی وزخ حبًبات‬ ‫َمچىاه زض ثرص ججًثبم ثاطتطیه اکعایص هیایمیت سیبالویٍ‬ ‫(کطیضزیه ‪ ۸۰۵۵‬وسجت ثٍ کطیضزیه ‪ )۹۹‬یطثًط ثٍ ویریًز ثیب‬ ‫‪ ۸۰4‬زضغس ػسس ثب ‪ ۸۸۰‬زضغس ی لپٍ ثب ‪ ۸۵4‬زضغس اسیت‪.‬‬ ‫هامت لًثاب چاتی واع ‪ ۰۰.۸‬زضغس ی هامت لًثایب هیطییع ‪۰۰.۰‬‬ ‫زضغس اکعایص زاضتٍ است‪.‬‬ ‫زض ثرص یاًٌ ی غالی جبم واع ثاطتطییه اکیعاییص هیایمیت‬ ‫سبالوٍ یطثًط ثٍ پطتوبل ثب ‪ ۸۵۰‬زضغس یًظ ثب ‪ ۰۰.۰‬زضغیس‬ ‫ًَیج ثب ‪ ۸۰۸‬زضغس ی ذابض ثب ‪ ۹۹.۰‬زضغس است‪.‬‬ ‫مغش گزدی ‪ ۵۶‬درصذ افشایص قیمت داضت‬ ‫َمچىاه وطخ اجال واع ثب ضضس َمطاٌ ثًزٌ است؛ ثٍ ضٌوی ًٍ‬ ‫هامت یـع گطزی ‪َ ۰۰7‬عاض ی ‪ ۹۹۰‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ ییبٌ‬ ‫هجل ‪ ۵.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۰۵.7‬زضغیس‬ ‫هامت پستٍ ‪َ ۰۰7‬عاض ی ‪ ۰۹۰‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ هیجیل‬ ‫‪ ۸.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجل ‪ ۰۵‬زضغس ی هامیت‬ ‫یـع ثبزام زضذتی ‪َ ۰۰۹‬عاض ی ‪ ۰۰4‬تًیبن ثًز ًٍ وسجت ثٍ یبٌ‬ ‫هجل ‪ ۸.۰‬زضغس ی وسجت ثٍ یبٌ یطبثٍ سبل هجیل ‪ 4۸.۰‬زضغیس‬ ‫اکعایص ضا وطبن ییزَس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫هذیش هسئَل ٍصبحب اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبمس‪24301605 9‬‬ ‫تلگشام(‪ -18241025618 9)Telegram‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًشبًی ‪ - 9‬تبشیض خیبببى اصادی ‪ -‬خیبببى هبساالى ًشسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫چبپخبًِ‪ 9‬شبخِ سبض(قن)‬ ‫* شنبه ‪ 81‬اردیبهشت ‪ 1 * 8011‬می ‪ 02 *0108‬رمضان ‪ *8000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 2080 :‬صفحه ‪ * 1‬ورزش و گردشگری‬ ‫‪ 1‬قبیقشاى ایشاًی بِ فیٌبل‬ ‫هسببقبت تبیلٌذ سسیذًذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪-‬زلاتت‪ٞ‬ای لایمسا٘ی ٌهصیه‪ٙ‬هؿهی‬ ‫إِییه ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬گز تایّ‪ٙ‬د تا صؼ‪ٛ‬گ ‪ ۰‬ایهسا٘هی ته‪ٝ‬‬ ‫فی‪ٙ‬اَ ٔػاتمات گز جسیاٖ اغت‪.‬‬ ‫ٔػاتمات لایمسا٘ی ٌصی‪ٙ‬ؿی إِییه و‪ ٝ‬گز ؾه‪ٟ‬هس‬ ‫پاتایا تایّ‪ٙ‬د مغاش ؾد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬گ تا زلهاتهت ٌهس‪ٞٚ‬هی‬ ‫وایان یه ٘فس‪ ٜ‬ش٘اٖ ‪ٔ ٚ‬سگاٖ پیٍیسی ؾد‪ .‬گز‬ ‫توؽ ش٘اٖ ایٗ زلاتت‪ٞ‬ا ‪ٞ‬هدیه‪ ٝ‬وهاظهٕهی گز‬ ‫وایان یه ٘فس‪ٔ۰۲۲ ٜ‬تس گ‪ ْٚ‬ؾد ‪ ٚ‬ته‪ ٝ‬فهیه‪ٙ‬هاَ‬ ‫ٔػاتمات زغید‪ .‬گز ایٗ ٔػاتمات ی‪ٛ‬وا ا‪٘ٚ‬ه‪ ٛ‬اش‬ ‫ضاپٗ تا شٔاٖ ‪ ۹۹‬ثا٘ی‪ ۰۹۵ ٚ ٝ‬صهدْ ثها٘هیه‪ ٝ‬گز‬ ‫جایٍا‪٘ ٜ‬وػت لساز ٌسفت ‪ ٚ‬واظٕی اش ایساٖ تها‬ ‫شٔاٖ ‪ ۹۹‬ثا٘ی‪ ۵۷ ٝ‬صدْ ثا٘ی‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘فس گ‪ ْٚ‬ته‪ٝ‬‬ ‫فی‪ٙ‬اَ زغید‪.‬گز توؽ ٔسگاٖ ٘یص ػّی ملأیسشایی‬ ‫گز وایان ‪ٔ ۲۲۲۲‬تس ٔسگاٖ ٘یص گز زگ‪ ٜ‬ا‪ َٚ‬لساز‬ ‫ٌسفت ‪ ٚ‬ته‪ ٝ‬فهیه‪ٙ‬هاَ ٔػهاتهمهات ٌهاْ ٘ه‪ٟ‬هاگ‪.‬‬ ‫ملأیسشایی تا شٔاٖ ‪ ۹‬گلیم‪ ۹۷ ٚ ٝ‬ثا٘یه‪۰۲۰ ٚ ٝ‬‬ ‫صدْ ثا٘ی‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ػت ظٕٗ لساز ٌسفتٗ گز جایٍا‪ٜ‬‬ ‫٘وػت ت‪ ٝ‬فی‪ٙ‬اَ زلاتت‪ٞ‬ا صؼ‪ٛ‬گ و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫حسی تفتیبى بِ فشاًسِ اعضام شذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ -‬غسیغ تسیٗ ٔهسگ ایهساٖ تهسای‬ ‫تسٌصازی ازگ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬فسا٘ػ‪ ٝ‬اػصاْ ؾد‪.‬‬ ‫حػٗ تفتیاٖ گ‪٘ٚ‬د‪ ٜ‬إِییىی ایساٖ زا‪ٞ‬ی فهسا٘ػه‪ٝ‬‬ ‫ؾد تا ازگ‪ٚ‬ی مٔاگ‪ ٜ‬غاشی خ‪ٛ‬گ زا شیس ٘ظس ٔستهی‬ ‫فسا٘ػ‪ٛ‬ی مغاش و‪ٙ‬د‪.‬تفتیاٖ غ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬إِییه ‪۰۲۰۲‬‬ ‫زا گز ٔاگ‪ ٜ‬گ‪ٚ‬ی ‪ٔ ۲۲۲‬تس وػه وهسگ‪ ٜ‬اغهت ‪ٚ‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬خ‪ٛ‬گ زا تسای حع‪ٛ‬ز گز تاشی‪ٞ‬ای ت‪ٛ‬ویه‪ٛ‬‬ ‫مٔاگ‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫حضَس پشتعذاد ایشاًیّب دس اًتخببی الوپیل‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ -‬زلاتت‪ٟ‬ای تى‪ٛ‬ا٘د‪ ٚ‬ا٘تواتی إِهیهیهه گز‬ ‫حاِی اش ز‪ٚ‬ش جٕؼ‪ ٝ‬گز صه‪ٛ‬فهیه‪ ٝ‬مغهاش ٔهی ؾه‪ٛ‬گ وه‪ٝ‬‬ ‫تى‪ٛ‬ا٘دواز ایسا٘ی تیٓ ّٔی صستػتاٖ گز ایهٗ ٔػهاتهمهات‬ ‫غایه اغت‪.‬ایٗ زلاتت‪ٟ‬ا تا حع‪ٛ‬ز ‪ ۲۰۲‬تى‪ٛ‬ا٘د‪ٚ‬واز اش ‪۹۷‬‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز ت‪ٔ ٝ‬دت گ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ش ت‪ٔ ٝ‬یصتا٘ی تّهغهازغهتهاٖ گز ‪ٞ‬هتهُ‬ ‫ٔیّی‪ٛٙ‬یٓ ؾ‪ٟ‬س ص‪ٛ‬فی‪ ٝ‬تسٌصاز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪.‬‬ ‫ؾ‪ٙ‬ث‪ ۲۷ ٝ‬ازگیث‪ٟ‬ؿت ٔا‪ٔ ٓٞ ٜ‬ثازشات چه‪ٟ‬هاز ‪ٚ‬شٖ ‪ٚ -۷۵‬‬ ‫‪ +۷۵‬ویّ‪ٌٛ‬سْ ش٘اٖ‪ +۶۲ ٚ -۷۶ ،‬ویّ‪ٌٛ‬سْ ٔسگاٖ تهسٌهصاز‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪ .‬گز پایاٖ ایٗ ٔػاتمات ٘فساتی وه‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬فهک ته‪ٝ‬‬ ‫وػه ٔداَ‪ٞ‬ای ؼم ‪٘ ٚ‬مس‪ ٜ‬گز ‪ٞ‬س ‪ٚ‬شٖ ٔیؾ‪٘ٛ‬د (گز ٔ ٕ‪ٛ‬ع ‪ )۲۷‬تى‪ٛ‬ا٘د‪ٚ‬واز ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬وػه ج‪ٛ‬اش حع‪ٛ‬ز‬ ‫گز تاشی‪ٞ‬ای إِییه ٔیؾ‪٘ٛ‬د‪.‬گز ایٗ زلاتت‪ٟ‬ا ‪ٞ‬ؿت تى‪ٛ‬ا٘د‪ٚ‬واز ایسا٘ی حع‪ٛ‬ز گاز٘د‪ .‬ػّی ػّیاٖ اش تیٓ ّٔی‬ ‫غ‪ٛ‬ئد ‪ ٚ‬زاحّ‪ ٝ‬مغٕا٘ی اش تیٓ ّٔی تّطیه گز ایٗ زلاتت‪ٟ‬ا ت‪ٔ ٝ‬یداٖ ٔی ز‪٘ٚ‬د‪ .‬ظٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬گیه‪ٙ‬ها په‪ٛ‬زیه‪٘ٛ‬هع‪،‬‬ ‫أیسٔحٕد حػی‪ٙ‬ی‪ ،‬ػثداهلل صدیمی‪ ،‬وػسی ٔ‪ٟ‬دی پ‪ٛ‬ز‪ ،‬غید حػٗ ٘میه شاگ‪ ٜ‬ت‪ٕٞ ٝ‬سا‪ ٜ‬ویٕیا ػّیصاگ‪ ٜ‬اش تیهٓ‬ ‫پ‪ٙ‬ا‪ٙٞ‬دٌاٖ ت‪ ٝ‬گ٘ثاَ وػه غ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬إِییه ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬فسشاگ ذ‪ٚ‬اِمدزی غسٔستی‪ ،‬تى‪ٛ‬ا٘د‪ٚ‬واز تیٓ ّٔی تّغازغتهاٖ‬ ‫و‪ ٝ‬پیؽ اش ایٗ لصد گاؾت گز ‪ٚ‬شٖ ‪ -۶۲‬ویّ‪ٌٛ‬سْ تسای وػه غ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬تمؼ و‪ٙ‬د‪ ،‬ت‪ ٝ‬گِیُ مغیه گیدٌهی‬ ‫(ؾىػتی گغت زاغت) حع‪ٛ‬ز گز ایٗ ٔػاتمات زا اش گغت گاگ‪..‬‬ ‫ویٕیا ػّیصاگ‪ ٜ‬گاز٘د‪ٔ ٜ‬داَ‪ٞ‬ای ٘مس‪ ٚ ٜ‬تس٘ص ج‪ٟ‬اٖ ‪ ٚ‬تس٘ص تاشی‪ٞ‬ای إِییه ‪ ۰۲۲۷‬زی‪ ،ٛ‬تؼد اش خس‪ٚ‬ج اش ایساٖ‬ ‫تسای ا‪ِٚ‬یٗ تاز ٔا‪ٌ ٜ‬رؾت‪ ٝ‬گز ٔػاتمات ل‪ٟ‬سٔا٘ی از‪ٚ‬پا ت‪ٔ ٝ‬یصتا٘ی تّغازغتاٖ خیّی ش‪ٚ‬گ اش گ‪ٚ‬ز ٔػاتمات وه‪ٙ‬هاز‬ ‫زفت‪ٚ .‬ی تاش‪ ٓٞ‬گز ص‪ٛ‬فی‪ ٚ ٝ‬ایٗ تاز تسای وػه غ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬حع‪ٛ‬ز گز تاشی‪ٞ‬ای إِییه تمؼ ٔیو‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ٍصًِبشداس ًَجَاى هشاغِای بِ اسدٍی تین هلی‬ ‫دعَت شذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ -‬زیهیهع‬ ‫اگاز‪ٚ ٜ‬زشؼ ‪ ٚ‬جه‪ٛ‬ا٘هاٖ‬ ‫ٔساغ‪ ٝ‬اػمْ وهسگ‪ٚ ۸‬ش٘ه‪ٝ‬‬ ‫تسگاز ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬اٖ ٔساغ‪ ٝ‬ای ت‪ٝ‬‬ ‫ازگ‪ٚ‬ی مٔاگ‪ ٜ‬غاشی تهیهٓ‬ ‫ٔههّههی ‪ٚ‬ش٘هه‪ ٝ‬تههسگازی‬ ‫٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ گػ‪ٛ‬ت ؾد‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬دی ٘‪ٛ‬ایی گز جٕغ خثسٍ٘ازاٖ ٌفت‪ ۸‬تا گػ‪ٛ‬ت فدزاغی‪ٚ ٖٛ‬ش٘ه‪ ٝ‬تهسگازی‪،‬‬ ‫ػسفاٖ ٔساگی ت‪ٔ ٝ‬دت یه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬گز ازگ‪ٚ‬ی تیهٓ ٔهّهی ٘ه‪ٛ‬جه‪ٛ‬ا٘هاٖ حهاظهس‬ ‫ٔیؾ‪ٛ‬گ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افص‪ٚ‬گ‪ ۸‬ازگ‪ٚ‬ی تیٓ ّٔی ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ اش ز‪ٚ‬ش ؾ‪ٙ‬ث‪ ۲۶ ٝ‬ازگیث‪ٟ‬ؿت گز ٔ ٕه‪ٛ‬ػه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬زشؾی ؾ‪ٟ‬ید ویىا٘یاٖ مغاش ٔیؾ‪ٛ‬گ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظاف‪ ٝ‬وسگ‪ ۸‬ػسفاٖ ٔساگی تا گاؾتٗ چ‪ٙ‬دیٗ ٔهداَ له‪ٟ‬هسٔها٘هی وؿه‪ٛ‬زی‪،‬‬ ‫اغتا٘ی ‪ ٚ‬گا٘ؽ مٔ‪ٛ‬شاٖ وؿ‪ٛ‬ز اش ‪ٚ‬زشؾىازاٖ می‪ٙ‬د‪ ٜ‬گاز گز وؿ‪ٛ‬ز اغت‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬ایی ٌفت‪ ۸‬ایٗ ‪ٚ‬زشؾىاز ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬اٖ ػم‪ ٜٚ‬تس وػه گ‪ٜٞ‬ا ػ‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬سٔها٘هی گز‬ ‫اغتاٖ ‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز زو‪ٛ‬زگگاز ‪ٚ‬شٖ ‪ ۵۹‬ویّ‪ٌٛ‬سْ ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ وؿ‪ٛ‬ز ٔی تاؾد‪.‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ٔ -‬دیسوُ ‪ٚ‬زشؼ ‪ ٚ‬جه‪ٛ‬ا٘هاٖ‬ ‫مذزتای اٖؾسلی تا تیاٖ ایٗو‪ٔ ٝ‬هاؾهیهٗ غهاشی‬ ‫تثسیص لدیٕیتسیٗ تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ مذزتای اٖ ؾسلهی‬ ‫ت‪ٛ‬گ‪ٛٞ ٚ ٜ‬اگازاٖ تیؾٕازی گازگ‪ٌ ،‬هفهت‪ ۸‬ایهٗ‬ ‫تیٓ ‪ٞ‬یچ ‪ٚ‬لت ٔ‪ٙ‬حُ ٘و‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪.‬‬ ‫ای‪ٛ‬ب ت‪ٟ‬تاج اظ‪ٟ‬از وسگ‪ٔ ۸‬ػاِ‪ ٝ‬اخهیهس تهاؾهٍها‪ٜ‬‬ ‫ٔاؾیٗ غاشی‪ ،‬گِو‪ٛ‬زی تیهٗ ایهٗ تهاؾهٍها‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬سگازی تثسیص تاتت ٔؽاِثاتی اش غاَ ‪ ۷۷‬ته‪ٛ‬گ‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ ز‪٘ٚ‬د اگازی ت‪ ٝ‬گِیهُ وهس‪٘ٚ‬ها ‪ ٚ‬حعه‪ٛ‬ز‬ ‫یه غ‪ ْٛ‬وازٔ‪ٙ‬داٖ ت‪ ٝ‬گزاشا وؿید ‪ ٚ‬گز ٘‪ٟ‬ایت تا پیٍیسی‪ٞ‬ای اغتا٘داز مذزتای اٖؾسلی‪ ،‬ؾ‪ٟ‬سگاز تثهسیهص ‪ٚ‬‬ ‫ای‪ ٙ‬ا٘ه‪ ،‬ا٘ اْ ؾد ‪ ٚ‬گزصدی اش ایٗ ٔثّغ پسگاخت ‪ ٚ‬تمی‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬زت وأُ ایٗ تد‪ٞ‬ی تػ‪ٛ‬ی‪ٔ ٝ‬ی ؾ‪ٛ‬گ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ٔ ۸‬اؾیٗغاشی ‪ ٚ‬تساوت‪ٛ‬ز لدیٕیتسیٗ تیٓ‪ٞ‬ای ف‪ٛ‬تثاَ مذزتای اٖؾسلی ت‪ٛ‬گ‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ٘ ٝ‬ػی ؾ‪ٙ‬اغه‪ٙ‬هأه‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬تثاَ تثسیص ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د ‪ ٚ‬ت‪ٞ ٝ‬یچ ػ‪ٛٙ‬اٖ فؼاِیت‪ٞ‬ای تیٓ ٔاؾیٗغاشی تؼؽیُ ٘ؿد‪ ٚ ٜ‬تٕسی‪ٙ‬ات ایٗ تیٓ شیس ٘هظهس‬ ‫ػّی زظا اوثسپ‪ٛ‬ز‪ ،‬اش چ‪ٟ‬س‪ٜٞ‬ای ٔؽسح ف‪ٛ‬تثاَ تثسیص‪ ،‬گز حاَ تسٌصازی اغت ‪ ٚ‬تیٓ ٔاؾیٗغاشی ت‪ ٝ‬خهاؼهس‬ ‫‪ٛٞ‬اگازا٘ؽ ‪ٕٞ‬یؿ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ت‪ٛ‬گ‪ٔ .‬دیس وُ ‪ٚ‬زشؼ ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ مذزتای اٖؾسلی اگأ‪ ٝ‬گاگ‪ ۸‬تاید مغیه ؾه‪ٙ‬هاغهی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬چسا گز ف‪ٛ‬تثاَ ایساٖ افساگی ٘ظیس ش٘‪ٛ‬شی ‪ٚ‬ازگ ف‪ٛ‬تثاَ ؾد‪ٔ ٚ ٜ‬یّیازگ‪ٞ‬ا ت‪ٔٛ‬اٖ ‪ٞ‬صی‪ٔ ٝٙ‬یو‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد‪ ،‬أها‬ ‫تؼد اش چ‪ٙ‬د غاَ گِػسگ ؾد‪ ٚ ٜ‬گیٍس تیٓ‪ٞ‬ا زا ٕ٘یخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د؛ تاید تثی‪ٙ‬یٓ غیػتٓ ف‪ٛ‬تثاَ وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تاؾٍا‪ٜ‬گازی ٔا‬ ‫چ‪ ٝ‬اؾىاِی گازگ و‪ ٝ‬گز چ‪ٙ‬یٗ ؾسایػ غوت التصاگی‪ ،‬افساگی و‪ٔ ٝ‬یمیه‪ٙ‬هد‪ ،‬تهؼهد اش چه‪ٙ‬هد غهاَ اگأه‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘یگ‪ٙٞ‬د؛ تاید گز فدزاغی‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬تثاَ‪ٚ ،‬شازت ‪ٚ‬زشؼ ‪ ٚ‬زغا٘‪ٞ ٝ‬ا ایٗ ٔ‪ٛ‬زگ مغیهؾ‪ٙ‬اغی ؾ‪ٛ‬گ‪.‬‬ ‫دعَت اص چْبس مشتیگیش ارسببیجبىششقی‬ ‫بِ اسدٍی تین هلی ًبشٌَایبى مشَس‬ ‫غهس‪ٚ‬یههع خههثهسی‪ -‬چه‪ٟ‬ههاز‬ ‫وؿتی ٌیس مذزتای اٖ ؾهسلهی‬ ‫ت‪ ٝ‬ازگ‪ٚ‬ی تیٓ ّٔی ٘اؾ‪ٙ‬ه‪ٛ‬ایهاٖ‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز گػ‪ٛ‬ت ؾد٘د‪.‬‬ ‫ٔهه‪ٟ‬ههدی تههوههؿههی‪ٔ ،‬هه‪ٟ‬ههدی‬ ‫صدزی‪ ،‬ػهّهی وهسیهٕهی ‪ٚ‬‬ ‫اصغس وسیٕی ت‪ ٝ‬ازگ‪ٚ‬ی تهیهٓ‬ ‫ّٔی وؿتی ٘اؾ‪ٛٙ‬ایاٖ وؿ‪ٛ‬ز گػ‪ٛ‬ت ؾد٘د‪.‬تساغاظ ٘أه‪ ٝ‬زغهٕهی فهدزاغهیه‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬زشؼ ‪ٞ‬ای ٘اؾ‪ٛٙ‬ایاٖ وؿ‪ٛ‬ز‪ ،‬وؿتیٌیسا٘ی اش ‪ ۲۹‬اغتاٖ وؿ‪ٛ‬ز تسای ؾهسوهت‬ ‫گز ازگ‪ٚ‬ی ازشیاتی ‪ ٚ‬ا٘تواتی تیٓ ّٔی وؿتی فسٍ٘ی ج‪ٟ‬ت اػصاْ ت‪ٔ ٝ‬ػهاتهمهات‬ ‫ل‪ٟ‬سٔا٘ی وؿتی ٘اؾ‪ٛٙ‬ایاٖ ج‪ٟ‬اٖ ‪ ۰۲۰۲‬اش ‪ ۰۲‬تا ‪ ۰۹‬ازگیث‪ٟ‬ؿت ٔا‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬هیهصتها٘هی‬ ‫اغتاٖ ت‪ٟ‬ساٖ‪ ،‬گػ‪ٛ‬ت ؾد٘د‪ٌٛ.‬ا‪ٞ‬ی تائیدی‪ ٝ‬غمٔت ‪ ٚ‬تػت ‪ ٚPCR‬جه‪ٛ‬اب‬ ‫تػت ؾ‪ٛٙ‬اییغ‪ ٙ‬ی اش ؾسایػ حع‪ٛ‬ز گز ازگ‪ ٚ‬اغت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬زشؾىازا٘ی اش اغتاٖ‪ٞ‬ای مذزتای اٖؾسلی‪ ،‬مذزتهایه هاٖ غهستهی‪ ،‬خهساغهاٖ‬ ‫زظ‪ٛ‬ی‪ٔ ،‬سوصی‪ ،‬یصگ‪ ،‬ت‪ٟ‬ساٖ‪ ،‬اِثسش‪ ،‬خ‪ٛ‬شغتاٖ‪ ،‬فازظ‪ ،‬وهسگغهتهاٖ‪ ،‬ازگتهیهُ‪،‬‬ ‫ِسغتاٖ ‪ٔ ٚ‬اش٘دزاٖ گز ایٗ ازگ‪ ٚ‬حع‪ٛ‬ز خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د یافت‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫سابطِ سفش ٍ ٍامسی مشًٍب‬ ‫تاتػتاٖ ‪ٔ ۰۲۰۲‬سش‪ٞ‬ای تػیازی اش وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا ته‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ی ٌهسگؾهٍهساٖ‬ ‫‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬ؾد‪ٙٔ ٚ ٜ‬اؼک غفید تاش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪ .‬أا ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬و‪ٚٛ‬ید‬ ‫چمدز ٔمسزات غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی زا ٔیت‪ٛ‬ا٘د تغییس گ‪ٞ‬د ‪ٔ ٚ‬سش‪ٞ‬های‬ ‫تػت‪ ٝ‬زا ت‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ی ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ تیؿتسی اش ج‪ٟ‬اٖ تاش و‪ٙ‬د؟‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬صازؼ ایػ‪ٙ‬ا‪ ،‬پریسؼ ٔػافساٖ تیٗإِّّی اش تاتػتاٖ ‪ ۰۲۰۲‬پع اش‬ ‫ٌرؾت یه‪٘ٚ‬یٓ غاَ ت‪ٛ‬لفِ جسیاٖ غفس تسلساز ٔیؾ‪ٛ‬گ‪ .‬اٌسچ‪ ٝ‬تها‬ ‫غسػت ٌسفتٗ ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬گز تسخی وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬اػهمْ ‪ٚ‬ظهؼهت‬ ‫غفید‪ٛٙٞ ،‬ش ٔمحظاتی تسای غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬گ گازگ‪ٔ ،‬هالهم‬ ‫اغتساِیا ‪٘ ٚ‬ی‪ٛ‬شیّ‪ٙ‬د تصٕیٓ ٌسفت‪ٝ‬ا٘د زفهت ‪ ٚ‬مٔهد‪ٞ‬ها زا فهؼهم گز‬ ‫‪ٕٞ‬ػایٍی خ‪ٛ‬گ ٔحد‪ٚ‬گ و‪ٙٙ‬د‪ .‬اٌسچ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬خاؼس ‪ٚ‬ظؼیت غفهیهدؾهاٖ‪،‬‬ ‫گػ‪ٛ‬ت٘أ‪ٞٝ‬ای شیاگی اش ؼسف وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای گیٍس تسای غفس گزیافهت‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫أا اتحاگی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پا و‪ ٝ‬گز یه غاَ ٌرؾت‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تؼداگ اٍ٘ؿتؾٕازی اش‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا اجاش‪ٚ ٜ‬ز‪ٚ‬گ گاگ‪ ٜ‬اغت‪ ،‬حاال زغٕا اػمْ وسگ‪ ٜ‬اش تهاتػهتهاٖ‬ ‫مٔاگ‪ ٜ‬پریسؼ ٌسگؾٍساٖ ‪ٚ‬اوػی‪ٝٙ‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪ .‬اِثت‪ٔ ٝ‬سش‪ٞ‬ای از‪ٚ‬پا ته‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ی اتثاع ‪ٞ‬س وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬یا ‪ٞ‬س ٌسگؾٍس ‪ٚ‬اوػی‪ٝٙ‬ؾد‪ٜ‬ای تاش ٘هوه‪ٛ‬ا‪ٞ‬هد‬ ‫ؾد ‪ٛٙٞ ٚ‬ش تسجیح تس تسگاؾتٗ ٌاْ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬چه اغت‪ٔ .‬الم گزتهاز‪ٜ‬‬ ‫صد‪ٚ‬ز ‪ٚ‬یصای ت‪ٛ‬زیػتی تسای اتثاع ایسا٘ی ‪ٛٙٞ‬ش ‪ٞ‬یچ تس٘أ‪ ٝ‬جهدیهدی‬ ‫اش غ‪ٛ‬ی وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای ػع‪ ٛ‬اتحاگی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پا اػمْ ٘ؿد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬گ ٔیُ تسخی وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا تسای تاش ؾدٖ تیؿتس ٔهسش‪ٞ‬ها‪ ،‬غهاشٔهاٖ‬ ‫ج‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬داؾت ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ اػتماگ ‪ ٚ‬تهاوهیهد گازگ تهسای تهسلهسازی‬ ‫غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی ش‪ٚ‬گ اغت ‪ ٚ‬تا ؾسغ ٌرز٘أ‪ٚ ٝ‬اوػٗ ٘یص ٔواِف‬ ‫اغت‪ .‬ایٗ غاشٔاٖ اػتماگ گازگ تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬گز گغتسظ ٘ث‪ٛ‬گٖ ‪ٚ‬اوػهٗ‬ ‫تسای ‪ ٕٝٞ‬غاو‪ٙ‬اٖ شٔیٗ‪٘ ،‬ثاید غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّهّهی زا ٔؿهس‪ٚ‬غ ته‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوػٗ وسگ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬اٖ ت‪ٛ‬صی‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬د غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی تا ‪ٚ‬جه‪ٛ‬گ‬ ‫‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬ت‪ ٝ‬تؼ‪ٛ‬یک تیافتد‪.‬‬ ‫ٔمحظات غاشٔاٖ ج‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬داؾت تس ایهٗ اغهت وه‪ ٝ‬غهفهس‪ٞ‬های‬ ‫تین هبشییسبصی تبشیض هٌحل ًویشَد‬ ‫تیٗ إِّّی ‪ٛٙٞ‬ش خؽس ا٘تماَ ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ وس‪٘ٚ‬ا زا ت‪ٕٞ ٝ‬سا‪ ٜ‬گازگ‪ ،‬حتی تها‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬گ ‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬ؾدٖ؛ چسا و‪ ٝ‬تا ج‪ٟ‬ؽ‪ٞ‬ای جدید ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬تىٕیُ‬ ‫٘ؿدٖ ٔؽاِؼات ٔست‪ٛ‬غ ت‪ ٝ‬اثسات ‪ٚ‬اوػٗ‪ٛٙٞ ،‬ش تا لؽؼیت گزتاز‪ ٜ‬زفهغ‬ ‫خؽس ؾی‪ٛ‬ع ایٗ ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ ٕ٘یت‪ٛ‬اٖ ٘ظس گاگ‪ ،‬ت‪ٙ‬اتسایٗ ت‪ٛ‬صی‪ٔ ٝ‬هی وه‪ٙ‬هد‬ ‫غفس تا اٍ٘یص‪ ٜ‬ت‪ٛ‬زیػتی تا شٔاٖ ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬وأُ ت‪ ٝ‬تاخیس افتد‪.‬‬ ‫أا ت‪٘ ٝ‬ظس ٔی زغد وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای شیاگی حدالُ گز از‪ٚ‬پا ‪ ٚ‬مٖ گغت‪ ٝ‬و‪ٝ‬‬ ‫التصاگ ‪ٚ‬اتػت‪ ٝ‬ای ت‪ٌ ٝ‬سگؾٍسی گاز٘د‪ ،‬چ‪ٙ‬داٖ تها ایهٗ ٔهمحهظهات‬ ‫وازی ٘داز٘د‪ .‬چ‪ٙ‬اٖ و‪ ٝ‬اتحاگی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پا تا ا٘تؿاز ف‪ٟ‬سغهتهی اش ٔه‪ٙ‬هاؼهک‬ ‫غفید ‪ ٚ‬وٓخؽس ‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ایی و‪ٚ ٝ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬گز مٖ‪ٞ‬ها غهسػهت‬ ‫ٌسفت‪ٔ ٝ‬الُ ایاِت ٔتحد‪ ٜ‬أسیىا‪ ،‬تسای پریسؼ ٌسگؾهٍهساٖ مٖ ‪ٞ‬ها‬ ‫اػمْ مٔاگٌی وسگ‪ ٜ‬اغت‪ .‬ایٗ ٌسگؾٍساٖ تیؿتس اش یه غاَ اغهت‬ ‫و‪ ٝ‬اش غفس ت‪ ٝ‬از‪ٚ‬پا ٔحس‪ ْٚ‬ؾد‪ٜ‬ا٘د‪.‬‬ ‫تؼعی وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا ٘یص تا ‪ٚ‬ػد‪ٚ ٜ‬اوػِٗ ٔػافساٖ گز تد‪ٚ ٚ‬ز‪ٚ‬گ‪ ،‬غؼی گز‬ ‫جرب ٌسگؾٍس گاز٘د؛ الدأی و‪ٔ ٝ‬اِدی‪ ٛ‬گز پیؽ ٌسفت‪ ٝ‬اغهت‪ .‬تها‬ ‫ایٗ حاَ‪ ،‬غاشٔاٖ ج‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬داؾت اش ایٗ وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا خ‪ٛ‬اغت‪ٚ ٝ‬اوػهٗ‬ ‫و‪ٚٛ‬ید زا تسای ٌس‪ٞ ٜٚ‬ای پسخؽس ٔالُ افساگ ٔػٗ ‪ ٚ‬تا ؾسایػ خهاـ‬ ‫پصؾىی ٔصسف و‪ٙٙ‬د ‪ ٝ٘ ٚ‬ت‪ٛ‬زیػت‪ٞ‬ا‪.‬‬ ‫غاشٔاٖ ج‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬داؾت تاز‪ٞ‬ا ٔواِفت خ‪ٛ‬گ زا تا ٌرز٘أ‪ٚ ٝ‬اوػٗ ‪ٚ‬‬ ‫یا تسلسازی غفس فمػ تسای ‪ٚ‬اوػی‪ٝٙ‬ؾد‪ٜٞ‬ا اػمْ وسگ‪ ٜ‬اغت‪ .‬تساغاظ‬ ‫گاگ‪ٞ ٜ‬ای ایٗ غاشٔاٖ گزحاَ حاظس تیؿتس وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای وٓگزمٔد ‪ ٚ‬یا‬ ‫تا گزمٔد پاییٗ ت‪ٚ ٝ‬اوػٗ وس‪٘ٚ‬ا گغتهسغهی ٘هداز٘هد ‪ ۷۹ ٚ‬گزصهد‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ایی و‪ٚ ٝ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬جٕؼیت خ‪ٛ‬گ زا مغهاش وهسگ‪ ٜ‬ا٘هد گز‬ ‫ٌس‪ ٜٚ‬تا گزمٔد تاال یا ٔت‪ٛ‬غػ لساز گاز٘د‪ .‬ایٗ غاشٔاٖ ت‪ٟ‬داؾت ٔؼتمد‬ ‫اجشای عولیبت سفع خطش ٍ استحنبم سبصی طبق هببیی تیوچِ هظفشیِ ٍ ببصاس مبغزفشٍشبى‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ٔ -‬دیسوُ ٔهیهسا فهس‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٍهی‪ٌ ،‬هسگؾهٍهسی ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ایغ گغتی مذزتای اٖ ؾسلی اش اجسای ػّٕیهات زفهغ خهؽهس ‪ٚ‬‬ ‫اغتحىاْ غاشی ؼاق ٔاتیٗ تیٕچ‪ٔ ٝ‬ظفسی‪ ٚ ٝ‬تاشاز وهاغهرفهس‪ٚ‬ؾهاٖ‬ ‫خثس گاگ‪.‬‬ ‫ت‪ٌٝ‬صازؼ ز‪ٚ‬اتػػٕ‪ٔٛ‬ی اگاز‪ٜ‬وُ ٔیسا فس‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬سگؾهٍهسی ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ایغگغتی مذزتای اٖ ؾسلی‪ ،‬احٕد حٕص‪ٜ‬شاگ‪ ،ٜ‬ظٕٗ اػمْ ایهٗ‬ ‫خثس‪ ،‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وسگ‪ ۸‬تاشاز غسپ‪ٛ‬ؾید‪ ٜ‬تثسیص غ‪ٙ‬د تاؾى‪ ٜٛ‬فس‪ٙٞ ،ًٙٞ‬س‪،‬‬ ‫تازیخ ‪ ٚ‬التصاگ مذزتای اٖ اغت و‪ ٝ‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ جایهٍها‪ٞ‬هی‪،‬‬ ‫ٔسٔت ‪ ٚ‬غأاٖگ‪ٞ‬ی ایٗ ت‪ٙ‬ای تازیوی ‪ٕٛٞ‬از‪ ٜ‬گز ا‪ِٛٚ‬یت وهازی‬ ‫پایٍا‪ ٜ‬ج‪ٟ‬ا٘ی تاشاز ‪ ٚ‬اگاز‪ٜ‬وُ اغتاٖ اغت‪.‬‬ ‫ٔدیسوُ ٔیسا فس‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬سگؾٍسی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ایغگغتی مذزتهایه هاٖ‬ ‫ؾسلی گز اگأ‪ ٝ‬تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬سٔت توؽ‪ٞ‬ای گز ٔؼسض مغیه ‪٘ ٚ‬یاشٔ‪ٙ‬د اغتحىاْتوؿی تاشاز ج‪ٟ‬ا٘ی تثسیص ت‪ٝ‬ؼ‪ٛ‬ز ٔدا‪ ْٚ‬گز حهاَ اجهسا‬ ‫اغت‪ ،‬افص‪ٚ‬گ‪ ۸‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یىی اش ؼاق ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬الغ گز تماؼغ تیٕچ‪ٔ ٝ‬ظفسی‪ ٝ‬تا تاشاز واغر فس‪ٚ‬ؾاٖ گچاز فسغ‪ٛ‬گٌی ؾد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬گ ‪٘ ٚ‬هیهاشٔه‪ٙ‬هد‬ ‫زغیدٌی ‪ ٚ‬اغتحىاْ توؿی ت‪ٛ‬گ‪ ،‬ػّٕیات زفغ خؽس‪ ،‬تسگاؾت گی‪ٛ‬از فسغ‪ٛ‬گ‪ ،ٜ‬غثه غاشی ‪ ٚ‬تؼٕیس ؼاق ت‪ٛ‬غػ ٌس‪ٔ ٜٚ‬توصصهاٖ ‪ ٚ‬فه‪ٙ‬هی‬ ‫ٔیسا فس‪ٍٙٞ‬ی اغتاٖ گز حاَ ا٘ اْ اغت‪.‬‬ ‫حٕص‪ ٜ‬شاگ‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ ت‪ ٝ‬الدأات ا٘ اْ ؾد‪ ٜ‬گز زاغت‪ٔ ٝ‬ػ د ٔمثس‪ ٚ ٜ‬زاغت‪ ٝ‬تاشاز جدید ٘یص اؾاز‪ ٜ‬وسگ ‪ٌ ٚ‬فت‪ ۸‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬یاش ػایهک وهازی‬ ‫ٌ‪ٙ‬ثد‪ٞ‬ای ‪ٚ‬الغ گز زاغت‪ٔ ٝ‬ػ د ٔمثس‪ ٚ ٜ‬زاغت‪ ٝ‬تاشاز جدید‪ ،‬حد‪ٚ‬گ ‪ٔ ۷۲۲‬تسٔستغ اش ٌ‪ٙ‬ثد‪ٞ‬ای زاغت‪ٞ ٝ‬ای ٔرو‪ٛ‬ز ٔ‪ٛ‬زگ ػهایهک وهازی لهساز‬ ‫ٌسفت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫اغت ٌرز٘أ‪ٚ ٝ‬اوػٗ فمػ ٘اتساتسی‪ٞ‬ای ج‪ٟ‬اٖ زا ػٕیکتس ٔیو‪ٙ‬د ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ٘ ٝ‬ػی ٘مط مشاگی جات‪ٝ‬جایی‪ٞ‬ای تیٗإِّّی ت‪ ٝ‬ؾٕاز ٔیمید‪.‬‬ ‫ایٗ غاشٔاٖ اش وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا خ‪ٛ‬اغت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬داؾت ػهٕه‪ٔٛ‬هی زا ته‪ٔ ٝ‬ه‪ٙ‬هافهغ‬ ‫التصاگی ‪ ٚ‬غیاغی تسجیح گ‪ٙٞ‬د ‪ٚ ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬زا ؾسغ ٔص‪٘ٛ‬هیهت‬ ‫تسای غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی اػمْ ٘ى‪ٙٙ‬د‪ ،‬چسا و‪ٛٙٞ ٝ‬ش ٘اؾ‪ٙ‬اخهته‪ٞ ٝ‬های‬ ‫شیاگی گزتاز‪ ٜ‬اثس ‪ٚ‬اوػٗ و‪ٚٛ‬ید ‪ٚ‬ج‪ٛ‬گ گازگ‪.‬‬ ‫أا ٔسوص و‪ٙ‬تسَ ‪ ٚ‬پیؿٍیسی اش تیٕازی ایاالت ٔتحد‪ ٜ‬وه‪ ٝ‬گز یهه‬ ‫غاَ ٌرؾت‪ٔ ٝ‬محظات غوتٍیسا٘‪ٝ‬ای گزتاز‪ ٜ‬غفس گز گ‪ٚ‬زاٖ وهس‪٘ٚ‬ها‬ ‫گاؾت‪ ٝ‬اغت ٘یص ‪ٓٞ‬ػمید‪ ٜ‬تا غاشٔاٖ ج‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬داؾت‪ ،‬تسلسازی گ‪ٚ‬تاز‪ٜ‬‬ ‫غفس‪ٞ‬ای تیٗ إِّّی زا ‪ٕٞ‬سا‪ ٜ‬تها خهؽهسات اظهافهی ٔهی گا٘هد‪ .‬گز‬ ‫ت‪ٛ‬صی‪٘ٝ‬أ‪ٞ ٝ‬ای ایٗ ٔسوص مٔد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬حتی ٔػافساٖ وأم ‪ٚ‬اوػی‪ٝٙ‬ؾد‪ٜ‬‬ ‫ٕٔىٗ اغت گز ٔؼسض خؽس ایٗ ‪ٚ‬یس‪ٚ‬ظ تاؾ‪ٙ‬د‪ ،‬ت‪ٙ‬اتسایٗ غهفهس‪ٞ‬های‬ ‫تیٗإِّّی تا شٔاٖ ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬وأُ ت‪ ٝ‬تاخیس ا٘داخت‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬گ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬صی‪ ٝ‬ایٗ ٔسوص تسای غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی‪ ،‬تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬گ غسػت ٌسفهتهٗ‬ ‫‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬گز أسیىا‪ٛٙٞ ،‬ش تغییس ٘ىسگ‪ٕٞ ٚ ٜ‬چه‪ٙ‬هاٖ تهس ا٘ه هاْ‬ ‫غفس‪ٞ‬ای ظس‪ٚ‬زی تاوید گازگ‪.‬‬ ‫أسیىا گزحاَ حاظس ٔمسزات غفس گز گاخهُ ایهٗ وؿه‪ٛ‬ز زا تها‬ ‫تغییساتی ‪ٕٞ‬سا‪ ٜ‬وسگ‪ ٜ‬اغت؛ ٔالم افساگ ‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬ؾد‪ ٜ‬اوه‪ٙ‬ه‪ ٖٛ‬اجهاش‪ٜ‬‬ ‫گاز٘د ت‪ ٝ‬ایاِت ‪ٞ‬ای گیٍس گز گاخُ ایٗ وؿ‪ٛ‬ز غفهس وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد‪ ،‬تهد‪ٖٚ‬‬ ‫مٖ و‪ ٝ‬مشٔایؽ و‪ٚٛ‬ید تد‪ٙٞ‬د ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬لس٘ؽی‪٘ ٝٙ‬یاش گاؾته‪ ٝ‬تهاؾه‪ٙ‬هد‪ ،‬أها‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ ت‪ ٝ‬اغتفاگ‪ ٜ‬اش ٔاغه ‪ ٚ‬زػایت فاصّ‪ ٝ‬گ‪ٔٚ‬تسی ‪ ٚ‬پهس‪ٞ‬هیهص اش‬ ‫حع‪ٛ‬ز گز أاوٗ پساشگحاْ ت‪ٛ‬صی‪ٔ ٝ‬ی ؾ‪ٛ‬گ‪ .‬گز حمیهمهت‪ ،‬غهسػهت‬ ‫ٌسفتٗ ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ٛٙٞ ٖٛ‬ش ٔحد‪ٚ‬گیت ‪ٞ‬ای غفس گز گاخُ ایٗ وؿ‪ٛ‬ز‬ ‫زا وأُ حرف ٘ىسگ‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬صی‪ ٝ‬گزتاز‪ ٜ‬غفس‪ٞ‬ای تیٗ اِهٕهّهّهی ٘هیهص‬ ‫‪ٕٞ‬ا٘‪ٙ‬د لثُ اش ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ ٖٛ‬اغت‪.‬‬ ‫تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬گ چ‪ٙ‬یٗ ٔمحظات ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬صی‪ٞٝ‬ایی‪ ،‬أا ت‪٘ ٝ‬ظس ٔیزغد ظسز‪ٞ‬ای‬ ‫غ‪ٍٙ‬یٗ ص‪ٙ‬ؼت ‪ٛٞ‬ایی ‪ٌ ٚ‬سگؾٍسی تػیازی اش وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا زا پهع اش‬ ‫یه غاَ ‪ ٚ‬ا٘دی ت‪ٛ‬لف غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی تهس مٖ گاؾهته‪ ٝ‬تها ته‪ٝ‬‬ ‫اید‪ٞ ٜ‬ایی ٔالُ ٌرز٘أ‪ٚ ٝ‬اوػٗ فىس و‪ٙٙ‬د ‪ ٚ‬مٖ زا زا‪ ٜ‬حُ ته‪ٟ‬هتهسی‬ ‫تسای تاشٌؿت ٌسگؾٍساٖ ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬لف وسگٖ خػازت ‪ٞ‬های تهیهؿهتهس‬ ‫و‪ٚٛ‬ید تدا٘‪ٙ‬د ‪ ٚ‬تسای تاش ؾدٖ ٔسش‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬صهد‪ٚ‬ز گ‪ٚ‬تهاز‪ٚ ٜ‬یهصا‪ٞ‬های‬ ‫ت‪ٛ‬زیػتی‪ ،‬اِثت‪ ٝ‬تسای اتثاع تؼعی اش وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا الداْ و‪ٙٙ‬د‪ .‬تا ایٗ ز‪ٚ‬ی‪،ٝ‬‬ ‫پیؽتی‪ٙ‬ی ٔیؾ‪ٛ‬گ غفس‪ٞ‬ای تیٗإِّّی گغتوٓ تا شٔاٖ ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬اغی‪ٖٛ‬‬ ‫وأُ‪ ،‬اش گغتسظ تسخی ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ ج‪ٟ‬اٖ خازج ؾ‪ٛ‬گ‪.‬‬ ‫هبسیتیوَ دس حضَس لژیًَشّبی ایشاًی‬ ‫شنست خَسد‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ -‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ ٔازیتیٕ‪ ٛ‬گز حع‪ٛ‬ز تاشیى‪ٙ‬هاٖ‬ ‫ایسا٘ی خ‪ٛ‬گ گز گیداز خاٍ٘ی ٔماتُ ضیُ‪ٚ‬یػ‪ٙ‬ت‪ ٝ‬تا ٘هتهیه ه‪ٝ‬‬ ‫یه تس صفس ؾىػت خ‪ٛ‬زگ‪ٞ.‬فت‪ ٝ‬غی ‪ ٚ‬یىٓ ِیً تهستهس‬ ‫تاؾٍا‪ٜٞ‬ای پستغاَ‪ٔ ،‬ازیتیٕ‪ٔ ٛ‬یصتاٖ ضیُ‪ٚ‬یػه‪ٙ‬هته‪ ٝ‬ته‪ٛ‬گ ‪ٚ‬‬ ‫ٔتحُٕ ؾىػت یه تس صفس ؾد‪ .‬تا ٘تی ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬گغت مٔد‪،ٜ‬‬ ‫ضیُ‪ٚ‬یػ‪ٙ‬ت‪ ٝ‬تا ‪ ۹۷‬أتیاش ت‪ ٝ‬زتث‪ ٟٓ٘ ٝ‬زغید ‪ٔ ٚ‬ازیتیٕ‪ ٓٞ ٛ‬تها‬ ‫‪ ۹۹‬أتیاش گز جایٍا‪ ٜ‬غیصگ‪ ٓٞ‬تالی ٔا٘د‪.‬‬ ‫گز ِیً تستس پستغاَ؛ ‪ ۲۶‬تیٓ حع‪ٛ‬ز گاز٘هد وه‪ ۰ ٝ‬تهیهٓ‬ ‫ا٘ت‪ٟ‬ای جد‪ َٚ‬غم‪ٛ‬غ ٔیو‪ٙٙ‬د ‪ ٚ‬تیٓ غ‪٘ ْٛ‬یص تسای تمها گز‬ ‫ایٗ ِیً تاید گز تاشی پّیمف ت‪ٔ ٝ‬یداٖ تس‪ٚ‬گ‪.‬‬ ‫سمَسد جبلب فیٌبلیستّبی لیگ‬ ‫قْشهبًبى اسٍپب‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ -‬تیٓ‪ٞ‬ای ف‪ٛ‬تثاَ ٔ‪ٙ‬چػتسغیتی ‪ ٚ‬چّػی تها‬ ‫صؼ‪ٛ‬گ ت‪ ٝ‬فی‪ٙ‬اَ ِیً ل‪ٟ‬سٔا٘اٖ از‪ٚ‬پا گز فصُ ‪ ۰۲۰۲‬زو‪ٛ‬زگ‬ ‫جاِثی زا گز ایٗ زلاتت‪ٞ‬ا ت‪٘ ٝ‬اْ خ‪ٛ‬گ ثثت وسگ٘د‪.‬‬ ‫تؼد اش پیس‪ٚ‬شی تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ ٔ‪ٙ‬چػتسغیتی ٔمهاتهُ تهیهٓ پهس‬ ‫لدزت پازی غٗ ضزٔٗ ‪ ٚ‬صؼ‪ٛ‬گ ایٗ تیٓ تسای ا‪ِٚ‬یٗ تاز ت‪ٝ‬‬ ‫فی‪ٙ‬اَ ِیً ل‪ٟ‬سٔا٘اٖ از‪ٚ‬پا‪ ،‬تأداگ پ‪ ٙ‬ؿ‪ٙ‬ث‪٘ ٝ‬یص گیٍهس تهیهٓ‬ ‫اٍّ٘یػی گ٘یای ف‪ٛ‬تثاَ‪ ،‬چّػی تا تستسی ٔماتُ زلهیهه پهس‬ ‫افتواز اغیا٘یایی خ‪ٛ‬گ زئاَ ٔاگزید ت‪ٛ‬ا٘ػت پع اش ‪ ۷‬غهاَ‬ ‫تاز گیٍس ت‪ ٝ‬فی‪ٙ‬اَ ایٗ ٔػاتمات صؼ‪ٛ‬گ و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫٘ىت‪ ٝ‬جاِه فی‪ٙ‬اِیػت‪ٞ‬ای ایٗ گ‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اش ِیً ل‪ٟ‬سٔا٘اٖ از‪ٚ‬پا‬ ‫غاتم‪ٝ‬ی وٓ حع‪ٛ‬ز ایٗ ‪ ۰‬تیٓ گز فی‪ٙ‬هاَ ایهٗ ٔػهاتهمهات‬ ‫اغت‪ ،‬ت‪ ٝ‬ؼ‪ٛ‬زی و‪ٙٔ ٝ‬چػتس غیتی (‪ ۲‬تاز) ‪ ٚ‬چّػی (‪ ۹‬تاز)‬ ‫‪ ٚ‬گز ٔ ٕ‪ٛ‬ع ‪ ۰‬تیٓ ‪ٔ ۹‬ستث‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬فی‪ٙ‬اَ ِیً ل‪ٟ‬سٔا٘هاٖ از‪ٚ‬پها‬ ‫صؼ‪ٛ‬گ وسگ‪ ٜ‬ا٘د ‪ ٚ‬گز ایٗ تؼداگ حع‪ٛ‬ز ت‪ٟٙ‬ا یه تاز تهیهٓ‬ ‫ف‪ٛ‬تثاَ چّػی گز غاَ ‪ٛٔ ۰۲۲۰‬فک ت‪ ٝ‬وػه ل‪ٟ‬سٔا٘ی ایهٗ‬ ‫ٔػاتمات ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫اغبص گشدشگشی بذٍى قشًطیٌِ دس یًَبى‬ ‫غس‪ٚ‬یع خثسی‪ -‬ی‪٘ٛ‬اٖ ٔحد‪ٚ‬گیت‪ٞ‬ای لس٘ؽی‪ ٝٙ‬زا تسای ٌسگؾٍسا٘هی وه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬ؾد‪ ٚ ٜ‬یا ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬فی وس‪٘ٚ‬ا ‪ٕٞ‬سا‪ ٜ‬گاؾت‪ ٝ‬تاؾ‪ٙ‬د‪ ،‬تسگاؾت‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬دی ػثاغی ه وازؾ‪ٙ‬اظ ٌسگؾٍسی هه گز اگأه‪ٔ ٝ‬هس‪ٚ‬ز الهدأهات ‪ٚ‬‬ ‫اتتىازات وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا تسای ز‪٘ٚ‬ک ٌسگؾٍسی گز گ‪ٚ‬زاٖ وس‪٘ٚ‬ا‪ ،‬ت‪ ٝ‬ایػ‪ٙ‬ا ٌفهت‬ ‫و‪ ٝ‬ی‪٘ٛ‬اٖ ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ایی زا و‪ ٝ‬گز تساتس وس‪٘ٚ‬ا ‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬ؾد‪ٜ‬ا٘د ‪ ٚ‬یها‬ ‫لثُ اش ‪ٚ‬ز‪ٚ‬گ‪ ،‬پاغخ مشٔایؽ وس‪٘ٚ‬ای مٖ ‪ٞ‬ا ٔ‪ٙ‬فی تاؾد‪ ،‬ت‪ٔ ٝ‬دت یه ‪ٞ‬فت‪ٝ‬‬ ‫اش لس٘ؽی‪ٔ ٝٙ‬ؼاف ٔیو‪ٙ‬د‪ .‬اٍ٘یص‪ ٜ‬ی‪٘ٛ‬اٖ اش ایٗ واز فمػ ز‪٘ٚ‬ک ٌهسگؾهٍهسی‬ ‫اغت‪.‬ا‪ ٚ‬اگأ‪ ٝ‬گاگ‪ ۸‬اِثت‪ ٝ‬ایٗ ٔمسزات فؼم تسای اتثاع ایاالت ٔتحد‪ ٜ‬مٔسیىا‪،‬‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ؾی‪ ،ٍٗٙ‬اٍّ٘ػتاٖ‪ ،‬أازات ٔتحد‪ ٜ‬ػهستهی‪ ،‬صهستػهتهاٖ‪،‬‬ ‫اغسائیُ‪ ،‬ز‪ٚ‬غی‪ ،ٝ‬اغتساِیا‪٘ ،‬ی‪ٛ‬شیّ‪ٙ‬د‪ ،‬وس‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬تی‪ ،‬غ‪ٍٙ‬اپ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اتثاع وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای گازای الأت گائٓ گز اتحاگی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پا تسلهساز ؾهد‪ ٜ‬اغهت‪.‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ ایٗ وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا تا ازائ‪ ٝ‬وازت ‪ٚ‬اوػٗ و‪ٚٛ‬ید ه تا گ‪ ٚ‬گ‪ٚ‬ش وأُ ه ‪ ٚ‬یا ج‪ٛ‬اب ٔ‪ٙ‬فی تػت وس‪٘ٚ‬ا‪ ،‬گیٍس ّٔصْ ت‪ ٝ‬زػایت لس٘ؽی‪ٙ‬ه‪ٝ‬‬ ‫یه‪ٞ‬فت‪ٝ‬ای گز ی‪٘ٛ‬اٖ ٘و‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ت‪ٛ‬گ‪.‬ی‪ٛ‬ز‪٘ٚ‬ی‪ٛ‬ش ٘یص گز ٌصازؾی اػمْ وسگ ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ غایس وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا اش ‪ٔ ۲۷‬ا‪ٔ ٜ‬ی (‪ ۰۷‬ازگیث‪ٟ‬هؿهت ٔها‪)ٜ‬‬ ‫أػاَ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د تا گز گغت گاؾتٗ وازت تصزیک ‪ٚ‬اوػٗ ‪ ٚ‬یا ج‪ٛ‬اب ٔ‪ٙ‬فی تػت وس‪٘ٚ‬ا تهد‪ ٖٚ‬لهس٘هؽهیه‪ٙ‬ه‪ ٚ ٝ‬صهسفها تهسای ا‪ٞ‬هداف‬ ‫ٌسگؾٍسی ‪ٚ‬ازگ وؿ‪ٛ‬ز ی‪٘ٛ‬اٖ ؾ‪٘ٛ‬د‪.‬ػثاغی تا اغت‪ٙ‬اگ ت‪ٌ ٝ‬صازؼ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬اخثاز ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬گ ‪ ٚ‬تا اؾاز‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬سی تیؽ اش ‪ٞ ۲۲‬صاز ٘فس گز ی‪٘ٛ‬اٖ تهس‬ ‫اثس وس‪٘ٚ‬ا‪ٌ ،‬فت‪ ۸‬ایٗ وؿ‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬التصاگ مٖ ػٕدتا ت‪ ٝ‬ص‪ٙ‬ؼت ٌسگؾٍسی ‪ٚ‬اتػت‪ ٝ‬اغت ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬گِیُ الدأات اپیدٔی ٔهتهحهٕهُ خػهازات‬ ‫التصاگی شیاگی ؾد‪ ،ٜ‬لصد گازگ گز فصُ تاتػتاٖ ٔیصتاٖ ٌسگؾٍساٖ خازجی تیؾٕازی تاؾد‪.‬‬ ‫پیؿ‪ٟٙ‬اگ پریسؼ ٌسگؾٍساٖ ‪ٚ‬اوػی‪ٝٙ‬ؾد‪٘ ٜ‬یص ت‪ ٝ‬تاشٌی ز‪ٚ‬ی ٔیص اتحاگی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پا ٌراؾت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪ .‬وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ای ایٗ ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬تیؿتس اش یهه‬ ‫غاَ اغت زفت ‪ ٚ‬مٔد‪ٞ‬ای گز‪ٖٙٔٚ‬ؽم‪ٝ‬ای گاؾت‪ٝ‬ا٘د ‪ٚ ٚ‬ز‪ٚ‬گ ٌسگؾٍساٖ خازج اش ایٗ ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬زا ٔحد‪ٚ‬گ وسگ‪ٜ‬ا٘د‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!