روزنامه ارک شماره 5213 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5213

روزنامه ارک شماره 5213

روزنامه ارک شماره 5213

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫تَشیغ ‪ّ 91‬صاز هیلیازد تَهاى سَد شسکتّا‬ ‫بِ صَزت هتوسکص‬ ‫افصایش ‪ 9.3‬دزصدی صادزات‬ ‫اذزبایجاىشسقی دز ّفت سال گرشتِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*یکشٌبِ ‪ 91‬ازدیبْشت ‪ 1* 9011‬هی ‪ 02*0109‬زهضاى ‪ *9000‬سال سی ٍ یکن ( اٍتَشبیسیٌجی ایل )* شوازُ (سایی)‪ 8 * 3095:‬صفحِ ‪01111‬زیال ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شاًی الکتسًٍیکی ‪:‬سایت اختصاصی زٍشًاهِ ازک یا ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سسهقالِ‬ ‫دهَکساسی ضسٍزت جَاهغ‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫اس ٍلتی وِ دٍ ًفز وٌبر ّن لرزار هری رردرزًر در‬ ‫ه یزیت رٍاثظ ایی جوع دٍ ًفزی ضزٍرت ٍ ـربیر ُ‬ ‫تعبهل ثجبی تمبثل احسبس هی ضَد‪.‬‬ ‫هٌتْب ایی احسبس ضزٍرت ٍ ـربیر ُ در هر یرزیرت‬ ‫جوعی لشٍهب ّودطِ ًتبیج هثجت ذاتری ورَدرا ًروری‬ ‫تَاً ًطبى دّ سیزا هوىی است عَاهرل دیریرزی‬ ‫چَى ثزتزی ـىزی ٍ الت ار عولی ؼرلرجرِ اـرزاد ثرز‬ ‫جبهعِ را ـزاّن اٍرد ‪ .‬در هَارد ًبدر ایی رًٍ ثِ ًفع‬ ‫جوع توبم هی ضَد ٍلی هعوَال ؼلجِ ـزد ثِ جوع یرب‬ ‫اللدت ثِ اوثزیت هضز ٍ ثزوالؾ جْت هٌبـع عورَم‬ ‫هٌتْی هی رزدد‪ .‬الجتِ در هَرد تَـدک ٍ ضىست ّزدٍ‬ ‫ًَع ه یزیت ـزدی ٍ جوعی عَاهل ٍ ضزایظ دییزی‬ ‫ًدش اس لجدل هم ار اهىبًبت وبر اهر ی ٍ ضرعرؿ ٍ‬ ‫ًمع سدستن ّب ٍ تَاًوٌ ی ه یزاى دودل هی ثبضٌ ‪.‬‬ ‫یعٌی ارز ضزایظ ـزعی دودل در ادارُ جَاهع هسبٍی‬ ‫ـزؼ ضَد هسلوب جَاهع تحت ه یزیرت ًرگرجریربى‬ ‫اًتگبثی عبهِ هزدم اس ثزوبت هبدی ٍ هعٌَی اسادی‬ ‫ثْتز ٍ ثدطتز رض ٍ تزلی سیبدتز ثزورَردار ورَاّر‬ ‫ثَد‪ .‬هزدم در ایٌیًَِ ه یرزیرت ّرب یرعرٌری ترحرت‬ ‫ه یزیت دهىزاتده اس اسَدری ودبل ثدطتز ٍ وبعز‬ ‫جوعی وبـی ثزوَردار هی ضًَ ٍ ًرررزات هرفردر‬ ‫هزدم در ه یزیت ّبی هزدهی در ح هرغرلرَه ثرِ‬ ‫وزسی هی ًطدٌ ‪ .‬ثبٍر ایی است ورِ دهرَورزاسری‬ ‫ًَعی ضزٍرت حتوی ه یزیت جَاهع ثطزی ثطروربر‬ ‫هی رٍد ٍ ّودطِ ٍ در توبم هزاحل اس رض هربدی ٍ‬ ‫هعٌَی لبثل استفبدُ ٍ ثرىربر رردرزی دارد‪ .‬یرعرٌری‬ ‫دهَوزاسی ثزای جَاهع ثطزی اهزی ضزٍری ٍ هفد‬ ‫هی ثبض ‪.‬‬ ‫تواهی سفسّا دز ایام ػید فطس‬ ‫دز سساسس کشَز هوٌَع است‬ ‫اگس خَاستِّای ها تاهیی شَد جوَْزی اسالهی ایساى‬ ‫اهادُ باشگشت بِ بسجام است‬ ‫همین صفحه‬ ‫صدٍز الکتسًٍیکی کلیِ هجَشّا ٍ‬ ‫پسٍاًِّای فؼالیت هساکص گسدشگسی‬ ‫اذزبایجاى شسقی‬ ‫همین صفحه‬ ‫ػساقچی‪ :‬اهسیکا ٍ ّوِ طسفّا بسای احیای‬ ‫بسجام جدیت دازًد‬ ‫زتبِ ّفتن اذزبایجاىشسقی‬ ‫دز فضای کسب ٍ کاز‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫اگس خَاستِّای ها تاهیی شَد جوَْزی اسالهی ایساى اهادُ باشگشت بِ بسجام است‬ ‫سزٍیس وجزی ‪-‬ـزهبً ُ لزارربُ عولدبتری هرجربرسُ ثرب‬ ‫وزًٍب ضوی اثالغ رسوی هوٌَعدت توبهی سرفرزّرب در‬ ‫ایبم عد ـغز در سزاسز وطَر ثِ ٍسیز راُ ٍضْزسبسی ٍ‬ ‫ـزهبً ُ ًدزٍی اًتربهی وَاستبر اتگبذ ّوِ تورْردر ات‬ ‫السم ثزای تحمک هوٌَعدت سفزّب ض ‪ .‬پبیریربُ اعرالع‬ ‫رسبًی ٍسارت وطَر عج الزضب رحوبًی ـضرلری ٍسیرز‬ ‫وطَر ٍ ـزهبً ُ لزارربُ عولدبتی هجبرسُ ثرب ورزًٍرب در‬ ‫ًبهِ ای وغبه ثِ ٍسیز راُ ٍ ضرْرزسربسی ٍ ـرزهربًر ُ‬ ‫ًدزٍی اًتربهی ثِ استٌبد هػَثِ رٍسبی وروردرترِ ّربی‬ ‫تگػػی ستبد هلی ه یزیت وزًٍب در حضرَر ریردرس‬ ‫جوَْری هوٌَعدت توبهی سفزّب در ایبم عد ـغرز در‬ ‫سزاسز وطَر اس سبعت ‪ ۲۳‬رٍس سِ ضٌجِ ‪ ۳۲‬اردیجْطرت‬ ‫هبُ تب ظْز رٍس ضٌجِ ‪ ۳۶‬اردیجْطت ‪ ۲۵۱۱‬را رسوب اثرالغ‬ ‫وزد‪ٍ.‬سیز وطَر در ایری اثرالؼردرِ اس ٍسارت راُ ٍ‬ ‫ضْزسبسی ٍ ًبجب وَاست ثب پدص ثدٌی ّوِ توْردر ات‬ ‫السم هوٌَعدت توبهی سفزّب در ّوِ هرٌربعرک وطرَر‬ ‫ـبرغ اس ّزرًَِ رًگ ثٌ ی وزًٍبیی را در ثبسُ سهربًری‬ ‫هػَه ثِ ًحَ وبهل هحمک وٌرٌر ‪.‬ـرزهربًر ُ لرزاررربُ‬ ‫عولدبتی هجبرسُ ثب وزًٍب در رًٍَضت ایی اثالؼدِ ضوری‬ ‫جلت ّوىبری وبهل جوعدت ّالل احوز ثزای اجرزای‬ ‫هػَثِ هوٌَعدت سفزّب اس سربسهربى غر ا ٍ سردرورب‬ ‫وَاست هَضَع هوٌَعدت سفزّب را اس عزیرک ضرجرىرِ‬ ‫ّبی پز هگبعت رادیَ ٍ تلَیشیَى هستوزا اعالع رسبًی‬ ‫وٌ ‪.‬جلسِ وودتِّبی تگػػی ستبد هلی همبثلِ ثب وزًٍب‬ ‫رٍس رذضتِ در حضَر ریدس جوَْری ثزرشار ضر ٍ‬ ‫در ایی جلسِ رٍسبی وودتِ ّربی ثرْر اضرت ٍدرهربى‬ ‫اجتوبعی‪ -‬اهٌدتی اهَسش ٍ تجلدؽبت ٍّوچٌدی لزارربُ‬ ‫عولدبتی رشارش وَد را اس ٍضعدت ضدَع ثدروربری در‬ ‫ضْزّبی هگتلؿ وطَر ٍضعدت ج ی ضْزّب اس ًرررز‬ ‫رًگ ثٌ ی سغح ثدوبری ٍ ال اهبت اًجبم ض ُ در سهدٌِ‬ ‫وٌتزل ٍ هْبر ثدوبری ٍ ًربرت ثزرعبیت پزٍتىلْب ارایرِ‬ ‫وزدً ‪.‬وودتِ ّبی تگػػی ستبد هلی همبثلِ ثب وزًٍب در‬ ‫ایی جلسِ ضوی هَاـمت ثبپدطٌْبدتو ی هح ٍدیتّبی‬ ‫اعوبل ض ُ در ضْزّبی ًبرًجی ٍ لزهش اعالم وزدً وِ‬ ‫سفزّب در ّوِ رًگثٌ یّب اس سبعت ‪ ۲۳‬رٍس سِضٌرجرِ‬ ‫‪ ۳۲‬اردیجْطت تب ظْز رٍس ضٌجِ ‪ ۳۶‬اردیجْطت هػربدؾ‬ ‫ثب تعغدالت عد سعد ـغز هوٌَع وَاّ ثَد‪.‬‬ ‫زتبِ ّفتن اذزبایجاىشسقی‬ ‫دز فضای کسب ٍ کاز‬ ‫سزٍیس وجزی ‪ -‬رئدس اتبق ثبسرربًی غٌبیع هرعربدى ٍ‬ ‫وطبٍرسی تجزیش رفتۻ استبى اذرثبیجبى ضرزلری اس ًرررز‬ ‫ثْجَد ـضبی وستٍوبر رتجِ ّفتن وطَر را دارد‪.‬یرًَرس‬ ‫صائلِ اظْبر داضتۻ در ایی عزح ‪ ۷۷‬درغ اس ٍاحر ّربی‬ ‫تَلد ی ٍ و هبتی استبى هطبروت داضتٌ ٍ ًتبیج عزح در‬ ‫ٍالع ًرزات اًبى در وػَظ ٍضعدت ـضبی وستٍوربر‬ ‫استبى است‪ٍ.‬ی ثب ثدبى ایٌىِ استبى اذرثبیجبىضزلی اس ًررز‬ ‫ثْجَد ـضبی وستٍوبر رتجِ ّفتن وطَر را در ایی عرزح‬ ‫ثبت ًام جاهاًدگاى‬ ‫ٍاکسی کسًٍا‬ ‫سزٍیس وجزی ‪ -‬هعبٍى ٍسیز اهَر وبرجِ ثب ثدبى اییوِ اهزیىبییّرب ترب‬ ‫االى اعالم اهبدری وزدُاً وِ ثگص ثشرری اس تحزینّب را ثزدارً ورِ‬ ‫الجتِ اس ًرز هب ٌَّس وبهل ًدست یبداٍر ض وِ هذاوزات جبری در ٍیری‬ ‫ّدچ ارتجبعی ثب اًتگبثبت در ایزاى ً ارد‪.‬سد عجبس عزالچی هعبٍى سدبسی‬ ‫ٍسیز اهَر وبرجِ ٍ رئدس ّدات ایزاًی در هذاوزات ٍیی عرٌرَاى ورزدۻ‬ ‫اهزٍس جلسِ اٍل وودسدَى هطتزن اس دٍر جر یر هرذاورزات در ٍیری‬ ‫ثزرشار ٍ هب دٍر ج ی را اؼبس وزدین ٍ اس ثع اسظْرز اهرزٍس ًردرش وربر‬ ‫رزٍُّبی وبری رـع تحزینّب ٍ ّستِای اؼبس ورَاّر ضر ‪ٍ.‬ی اـرشٍدۻ‬ ‫اهزٍس ثع اس چٌ رٍسی وِ ّداتّب ثزای هطَرت ثِ پبیرترگرت ّربیطربى‬ ‫ثزرطتِ ثَدً ثب اًزصی ج ی ی ثحثّب را ضزٍع وزدً ‪ .‬اى چِ اس جلسِ‬ ‫اٍل هیضَد استٌجبط وزد ج یت ّوِ عزؾّب ثزای رسد ى ثِ یره راُ‬ ‫حل ٍ احدبی هج د ثزجبم است‪.‬‬ ‫ایی را در ّوِ ّداتّب هیض هطبّ ُ وزد ٍ ّز و ام ثِ ًَعی در جلسرِ‬ ‫اٍل ایی هَضَع را ثِ ًَعی ثدبى وزدً ‪.‬عزالچی ّوچٌدی رفت ۻ اورجربری‬ ‫وِ اس سوت اهزیىبییّب ثِ هب هٌتمل هیضَد ایی است وِ اىّب ّن ثرزای‬ ‫ثبسرطت ثِ ثزجبم ج یت دارً ‪ .‬تب االى اعالم اهبدری وزدُاً وِ ثگص‬ ‫ثشرری اس تحزینّبی وَدضبى را ثزدارً ‪ .‬الجتِ اس ًرز هب ٌَّس وبهل ًدست‬ ‫ٍ ثِ ّودی دلدل هذاوزات اداهِ هییبث تب ٍلتی ثِ ّرورِ ورَاسرترِ ّربی‬ ‫وَدهبى در ایی سهدٌِ ثزسدن‪.‬هرعربٍى ٍسیرز وربرجرِ ثردربى ورزدۻ اررز‬ ‫وَاستِّبی هب تبهدی ضَد جوَْری اسالهی ایزاى ًدش وبهال ج ی اسرت‬ ‫وِ ثِ اجزای وبهل ثزجبم هج دا ثزرزدد ٍ ایی ارادُ جوْرَری اسرالهری‬ ‫ایزاى است وِ اتگبذ ض ُ ٍ ّدچ ارتجبعی ّن ثب هسبئل دیریرز در ترْرزاى‬ ‫ً ارد ثب اهز اًتگبثبت وِ عجدعتب هَضَع هْوی در وطرَر اسرت ّردرچ‬ ‫ارتجبعی ً ارد‪.‬ایی دیپلوبت ارض ایزاًی ثب ذوز ایی ًىتِ وِ هذاوزات هرب‬ ‫ـبرغ اس هسبئل حبضدِای ٍ جبًجی ثزرشار هیضَد وبعزًطربى ورزدۻ ایری‬ ‫هذاوزات اّ اؾ هلی دارد ٍ هٌبـع هلی را در ًرز دارد ٍ غزـب در راستبی‬ ‫وغَط تعددی ض ُ ای وِ اس هَاضع لغعی ًربم است در اى راسرترب ثرزای‬ ‫هٌبـع وطَر ٍ ثزداضتِ ض ى تحزینّب حزوت هیوٌدن‪ٍ.‬ی ررفرتۻ ایری‬ ‫ج یت هب در جلسِ هٌعىس ض ُ است ٍ در هجوَع دٍر جر یر را ثرب‬ ‫اًزصی هثجت ج ی ی ضزٍع وزدین ٍ اهد ٍارین ثتَاًدن در ورَتربُ ترزیری‬ ‫سهبى هوىی وبر وَدهبى را جوع ثٌ ی وٌدن‪.‬عزالچی ثرب ثردربى ایری ورِ‬ ‫ًویضَد درثبرُ سهبى پدص ثدٌی داضت وبعزًطبى وزدۻ ٍلی اهردر ٍاریرن‬ ‫سزیعتز ثتَاًدن اًجبم دّدن‪ .‬عجدعتب چبلصّبیی وِ ٍجرَد دارد ٍ هرَارد‬ ‫هَرد اوتالؾ ًرز وَچه ًدست ٍ ثبی ثحث ٍ هذاوزُ درثبرُ اى اًجربم‬ ‫ضَد تب ثطَد راُحلّبیی را پد ا وزد‪.‬عزالچی ّوچٌدی درثبرُ دٍر ثرعر ی‬ ‫ًطست وودسدَى هطتزن ثزجبم ٍ ثب تَجِ ثِ اییوِ ضٌجِ ٍ یىطٌجِ اورز‬ ‫ّفتِ در ٍیی است ًدش عٌَاى وزد وِ هذاوزات تعغدلی ٍ اورز ّرفرترِ‬ ‫ًگَاّ داضت ٍ اـشٍدۻ در سغح رزٍُّبی وبری هذاوزات اداهِ هییبثر‬ ‫ٍ وبرضٌبسبى هب ارز السم ثبضٌ ضجبًِرٍس وبر وَاٌّ وزد‪.‬هرعربٍى ٍسیرز‬ ‫وبرجِ وبعزًطبى وزدۻ وبررزٍُ ّب اس ثع اسظْز اهزٍس وبرضبى را ضرزٍع‬ ‫وزدُ ٍ در حبل اًجبم ّستٌ ‪ّ .‬ز سهبى وِ السم ثبض ثزای جوعثٌ ی وربر‬ ‫اىّب یب حل هطىالت اى ّب ٍ ثِ ّز دلدلی هج دا ووردرسردرَى هطرترزن‬ ‫تطىدل جلسِ وَاّ داد‬ ‫رئدس ّدات ایزاًی یبداٍر ض ۻ ٍلی ثِ ّز حبل رٍسبی ّداتّب در ٍیری‬ ‫ٍ حتی در تعغدالت اوز ّفتِ ثزای ّ ایت هذاوزات وبرضٌبسی در ٍیری‬ ‫حضَر وَاٌّ داضت ٍ ّز سهبى السم ثبض ًطست وودسدرَى هطرترزن‬ ‫ثزرشار هیضَد‪.‬عزالچی درثبرُ اوجبر هٌتطز ض ُ هجٌی ثز حضرَر راـربئرل‬ ‫رزٍسی ه یزول اصاًس ثدی الوللی اًزصی اتوی در رزً ّرترل ٍ هرحرل‬ ‫ثزرشاری هذاوزات ًدش اظْبر وزدۻ دیزٍس ثب ایطبى در دـرترز وربر ایطربى‬ ‫دی ار داضتن ٍ وجزی اس ثمدِ دی ارّبی ایطبى ً ارم ٍلی عجدعی است ورِ‬ ‫ّداتّب هطَرت ّبیی را ثب ایطبى داضتِ ثبضٌ ‪ .‬ثرِ ّرز حربل اصاًرس در‬ ‫ارتجبط ثب هسبئل ـٌی غبحجٌرز است ٍ ًرزات وبرضٌبسی اصاًس هیتَاًر‬ ‫ثِ حل ثزوی اس سَء تفبّوبت ٍ هطىالت ووه وٌ ٍلذا هطَرتّب ثب‬ ‫اصاًس ثِ غَرت عجدعی تَسظ ّوِ ّداتّب غَرت هیردزد‪.‬‬ ‫ثبت ًام جاهاًدگاى ٍاکسی کسًٍا‬ ‫سزٍیس وجزی ‪ -‬سگٌیَی ستبد هلی همبثلِ ثب وزًٍب رفتۻ وٌىَر سزاسزی در سهبى همزر اس ۺ تب ‪ ۲۳‬تدز ثزرشار هری ورٌر ‪.‬‬ ‫سبهبًِ ثجت ًبم جبهبً ربى ثبالی ‪ ۹۱‬سبل ٍاوسدٌبسدَى وزًٍب اس سبعت ‪ ۲۵‬اهزٍس ثبس هی ضَد‪.‬‬ ‫علدزضب رئدسی پس اس ًطست ستبد هلی همبثلِ ثب وزًٍب اـشٍدۻ در جلسِ اهزٍس ستبد هلی وزًٍب هػَه ض وِ اس اهزٍس سربعرت‬ ‫‪ ۲۵‬سبهبًِ ‪salamat.gov.ir‬ثبس هی ضَد ‪ ,‬اـزاد ثبالی ‪ ۹۱‬سبل سی وِ تب وٌَى ثب اًْب توبس ًیزـتِ اً هی تَاًٌ ٍارد ضًَ‬ ‫ٍ و هلی ٍ ضوبرُ تلفی توبس را ٍارد وٌٌ ‪.‬‬ ‫ٍی رفتۻ تبود هی وٌن ًدبسی ثزای ثجت ًبم در هزاوش ٍجَد ً ارد لغعب ّوىبراى ثب اًبى توبس هی ردزً ‪.‬‬ ‫ـعال اٍلَیت ٍاوسدٌبسدَى اـزاد ثبالی ‪ ۹۱‬سبل ّستٌ ٍ ارز رزٍُ ثع ی ‪ ۸۶‬سبل ثِ ثبالّب را ّفتِ ایٌ ُ اعالم وٌدن ًَثت اـزاد‬ ‫ثبالی ‪ ۹۱‬سبل وِ ٍاوسی ًشدُ اً اس ثدی ًوی رٍد ٍ ‪ ۸۶‬سبل ثِ ثبالّب ضبهل ‪ ۹۱‬سبل ثِ ثبالّب ّن هی ضَد‪.‬‬ ‫رئدسی ّوچٌدی اس ثزرشاری وٌىَر سزاسزی در رٍسّبی ۺ ‪ ۲۳ ٍ ۲۲ ٍ ۲۱‬تدز ثب هػَثِ ستبد هلی هرمربثلرِ ثرب ورزًٍرب ورجرز‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ثِ دست اٍردُ وِ ًسجت ثِ سبل لجل ارتمب یربـرترِ اسرت‬ ‫اـشٍدۻ ثزاسبس ًتبیرج ایری عرزح ثرگرص وطربٍرسی ٍ‬ ‫حَسُّبی هزثَط ثِ سالهت هسبع تزیی ٍ ثگص و هربت‬ ‫ٍ حَسُّبی هزثَط ثِ رزدضیزی ًبهسبع تزیی ٍضعدت را‬ ‫اس ًرز ـضبی وستٍوبر دارً ّوچٌدی ٍاح ّبی ثشررترز‬ ‫ٍ ثب سبثمِ ـعبلدت ثدطتز ٍضعدت هسبع ترزی دارًر ‪ .‬صائلرِ‬ ‫وبعزًطبى وزدۻ ٍضعدت استبى اس ًرز ٍجَد ـضبی رلبثتری‬ ‫در ثبسار ع م دوبلتّبی ؼدزهٌغمی دستیبُّبی حبوودتی‬ ‫ٍ ًجَد ووجَد در ثبسار ًسجت ثِ هدبًیدی وطَری ثْتز ٍ اس‬ ‫ًرز لبثل پدصثدٌی ثَدى لدوت هَاد اٍلدِ ٍ هرحرػرَالت‬ ‫ٍجَد هَاًع در ـزایٌ ّبی اداری ٍ ثجبت سردربسرت ّرب ٍ‬ ‫رٍیِ ّربی اجرزایری‬ ‫ًرربظررز ثررز ـضرربی‬ ‫وسررت ٍورربر اس‬ ‫هدبًیردری وطرَری‬ ‫ث تز ارسیبثری ضر ُ‬ ‫است‪.‬در ایی جلرسرِ‬ ‫وِ تع ادی اس اعضب ثِ غَرت ارتجربط تػرَیرزی در اى‬ ‫حضَر داضتٌ رشارش عزح هجتٌی ثز وطبٍرسی لزاردادی‬ ‫تَسظ رئدس سبسهبى جْبد وطبٍرسی اسرتربى ٍ ررشارش‬ ‫اوزیی ٍضعدت اجزایی عزح اًرترمربل اه ارس ترَسرظ‬ ‫ه یزعبهل ضزوت اه هٌغمِای استبى ارائِ ض ‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫هٌظَم یادداشت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫اویرنمک‬ ‫ّبهی رزن ثبضبردیمجب اویزًِ‬ ‫ثدلی لز سِ ثدل ییدٌی اویزدُ‬ ‫ثئلِ اٍلسب ائل دٍضًَز دٍرٍهَى*‬ ‫پدس یبوطدٌی سئَر دریی رارهیِ‬ ‫اویزًوه دیز یبرال یزی دًدبًی‬ ‫دیٌجل یزی دًدب ثَیَ اًسبًی‬ ‫تو ى لز اویزًوه لِ دٍسُ لدز‬ ‫ای یٌالدیز ثدلده ایلِ اٍّبهی‬ ‫ثدلی لزیی وئفی سبسدیز دٍؼزٍداى‬ ‫ثدلده سبوالر ثدلی لزی اٍؼزٍداى‬ ‫ثدلوددٌدی ٍاریی یئدز یبالًچی‬ ‫ثدلی لزسِ چىدٌوشلز* سَرؼَداى‬ ‫اویزًوددی دالی لبالر ائلدٌ ى‬ ‫ثدلوددی ائل اهه* الوبس ایطدٌ ى‬ ‫دیٌجلدیدی* تولی* دیز اویزًوه‬ ‫ثدلده رزن اویزًدلِ یئزیٌ ى‬ ‫ثبضالًدال ائلجی دئوه ائَیٌ ى‬ ‫******************‬ ‫سوزلوکۻ‬ ‫*دٍرٍمۻ ٍضع‬ ‫*چىدٌوشلزۻ ًوی تزسٌ‬ ‫*اههۻًتدجِ ثوز‬ ‫*دیٌجلدهۻ راحتی غلح‬ ‫*تول ۻ پبیِ‬ ‫تَشیغ ‪ّ 91‬صاز هیلیازد تَهاى سَد شسکتّا‬ ‫بِ صَزت هتوسکص‬ ‫سزٍیس وجزی ‪ -‬ه یز عبهل ضزوت سپزدُرذاری هزوشی اٍراق ثرْربدار ٍ تسرَیرِ‬ ‫ٍجَُ اس تَسیع ‪ّ ۲۱‬شار هدلدبرد تَهبى سَد ضزوتّبی ثَرسی ثِ غَرت هتوزورش اس‬ ‫عزیک سبهبًِ سجبم وجزداد‪.‬‬ ‫حسدی ـْدوی ه یز عبهل ضزوت سپزدُرذاری هزوشی اٍراق ثْبدار ٍ تسَیرِ ٍجرَُ‬ ‫در هَرد ایٌىِ تبوٌَى چِ هدشاى اس سَد سْبه اراى اس عزیک سبهبًِ جربهرع اعرالعربت‬ ‫هطتزیبى سجبم ٍاریش ض ُ است رفتۻ در هزحلِ اٍل ٍاریش سَد سْن عر الرت ورِ‬ ‫لجل اس عد اًجبم ض ح ٍد ‪ّ ۵‬شار ٍ ‪ ۴۱۱‬هدلدبرد تَهبى سَد سْبم ع الت ثردری ‪۵۵‬‬ ‫هدلدَى ًفز اس سْبه اراى در سزاسز وطَر ٍاریش ض ٍ ‪ ۶۱‬درغر دٍم سرَد سرْربم‬ ‫ع الت ّن ثِ سٍدی اس عزیک سجبم ٍ ثِ اً اسُ ّودی هجلػ ٍاریش هیضَد‪.‬‬ ‫ه یزعبهل سوبت در هَرد ٍاریش سَد ضزوتّبی ثَرسی ؼدزسْبم ع الت ّن رفرتۻ‬ ‫تبوٌَى ‪ ۲۴۱‬ضزوت ثَرسی سَد سبالًِ هجبهع وَد را ثِ هجلػ ‪ّ ۲۱‬شار هدلدبرد تَهربى‬ ‫ثزای ‪ ۹‬هدلدَى سْبه ار ٍ ذیٌفع در لبلت ‪ ۳۱‬هدلدَى تزاوٌص ٍاریش وزدُاً ‪.‬‬ ‫ٍی در هَرد ایی پزسص ورِ ایرب هری ضرَد ضرزورت ّرب را ثرِ ٍاریرش سرَد اس‬ ‫عزیک سجبم اججبر وزد رفتۻ ایی اججبر دست هب ًدست ٍ ثبی هػَثِ داضتِ ثبض اهب‬ ‫ضزوت ّب ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سْبه اراى ثِ غَرت هدلدًَی اضبـِ ض ُاً ٍ اوثزاً دارای‬ ‫سْبم وُزد ّستٌ ضزوتّبی سزهبیِپذیز ثِ ت ریج استمجبل هی ورٌرٌر ٍ ترزجردرح‬ ‫هیدٌّ سَد سْبه اراى وُزد را اس عزیک سجبم ٍ ثِ غَرت هتوزوش ٍاریش وٌٌ ‪.‬‬ ‫تع اد ‪ّ ۹۶‬شار ٍ ‪۷۳‬ۺًفز ثب ثجت هَضَع ع م ٍاریش سَد هجبهع ثَرس تَسظ سبهبًرِ‬ ‫سجبم وَاستبر پدیدزی هَضَع ٍ پبسخ هسئَالى هزثَعِ ض ً ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪ 91‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪3095‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫سفیط ایطاى‪ ۶۴ 7‬ظًساًی ایطاًی زض ػواى اظاز هی ضًَس‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬ػّی ٘دفی ؾفیط خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ زض ػٕاٖ تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬حرس‪ٚ‬ز ‪۰۶۱‬‬ ‫٘فط ایطا٘ی زض ایٗ وک‪ٛ‬ض‪ ،‬زض ظ٘ساٖ یا تاظزاقت تؿط ٔی تط٘س‪ ،‬اظ ػف‪٘ ۶۶ ٛ‬رفرط اظ ایرٗ ترؼرساز تر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬اؾثت ػیس ؾؼیس فغط اظ ؾ‪ٛ‬ی ؾّغاٖ ایٗ وک‪ٛ‬ض ذثط زاز‪.‬‬ ‫ؾفیط خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ زض ػٕاٖ تا اػالْ ایٗ ذثط افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ؾاَ ٌصقتر‪٘ ٝ‬ریرع ‪٘ ۶۶‬رفرط اظ‬ ‫ظ٘سا٘یاٖ ایطا٘ی‪ٔ ،‬کٕ‪ َٛ‬ػف‪ٚ ٛ‬الغ قس٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز ‪ :‬خطْ تیکتط ظ٘سا٘یاٖ ایطا٘ی‪ ،‬لاچاق ٔ‪ٛ‬از ٔرسض ‪ٚ ٚ‬ض‪ٚ‬ز غیطلا٘‪٘ٛ‬ی ٔی تاقس ور‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫خطائٓ زض ػٕاٖ‪ٔ ،‬داظات ؾ‪ٍٙ‬یٗ اظ لثیُ حثؽ ع‪ٛ‬ال٘ی ٔست ‪ ٚ‬اذطاج اظ وک‪ٛ‬ض زاضز‪.‬‬ ‫٘دفی ضٕٗ تکىط اظ ضافت ‪ٔ ٚ‬طحٕت ؾّغاٖ ٔحتطْ ػٕاٖ‪ٌ ،‬فت و‪ ٝ‬تر‪ ٝ‬تراظٌری اظ ٔؿر ر‪ٛ‬الٖ‬ ‫شیطتظ ایٗ وک‪ٛ‬ض زضذ‪ٛ‬اؾت وطزیٓ و‪ ٝ‬زض ص‪ٛ‬ضت أىاٖ‪ ،‬ظ٘سا٘یرا٘ری ور‪ ٝ‬قراوری ذصر‪ٛ‬صری‬ ‫٘ساض٘س‪ ،‬اظاز ق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ قا‪ٞ‬س ایٗ اتفاق تاقیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ذاعط ٘کاٖ وطز‪ :‬پیٍیطی ‪ٚ‬ضؼیت ایطا٘یاٖ ٔمیٓ زض ػٕاٖ‪ ،‬تص‪ٛ‬ضت خرسی زض زؾرتر‪ٛ‬ض وراض‬ ‫ؾفاضت خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ لطاض زاضز ‪ ٚ‬زض ایٗ ضاؾتا زض ٔا‪ٟٞ‬ای اغاظیٗ ٔؿ ‪ِٛ‬یرت ؾرفراضت‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ‪ ،‬اظ ظ٘ساٖ ٔطوعی ػٕاٖ ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ت‪ ٝ‬ظ٘ساٖ ؾٕائُ تاظزیس ‪ ٚ‬تا ظ٘سا٘یاٖ ایطا٘ی‬ ‫زیساض ‪ٌ ٚ‬فت ‪ ٌٛٚ‬وطزْ ‪ٚ‬اظ ٘عزیه زض خطیاٖ ‪ٚ‬ضؼیت ا٘‪ٟ‬ا لطاض ٌطفتٓ‪.‬‬ ‫تایسى‪ 7‬ایطاى زضذصَظ هصاکطات ٍیی جسی است‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬ضئیؽ خٕ‪ٟٛ‬ضی أطیىا اػالْ ورطز‬ ‫و‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٔصاوطات تط ؾط احیای‬ ‫ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؿت‪ٝ‬ای ‪ ۵۱۰۲‬خسی اؾت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ک‪ٙ‬اَپؿت‪ ،‬خ‪ ٛ‬تایسٖ زض پاؾد ت‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬اَ و‪ٝ‬‬ ‫ایا ایطاٖ زض ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ خسی اؾت‪ٌ ،‬فت‪ :‬تّ‪ ٝ‬أا‬ ‫تا چ‪ ٝ‬حس خسی اؾت؟ واضی و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا حاضط ت‪ ٝ‬ا٘داْ‬ ‫اٖ تاق‪ٙ‬س یه زاؾتاٖ زیٍط اؾت أا تا ایرٗ حراَ زض‬ ‫حاَ ٌفت‪ٞ ٌٛٚ‬ؿتیٓ‪.‬‬ ‫ا٘ت‪٘ٛ‬ی تّی‪ٙ‬ىٗ‪ٚ ،‬ظیط ذاضخ‪ ٝ‬أطیىا‪٘ ،‬یع ض‪ٚ‬ظ پ‪ٙ‬دک‪ٙ‬ث‪ٝ‬‬ ‫زض ٌفت‪ ٌٛٚ‬تا تط٘أ‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ تیتی ؾی ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ٔ :‬ا تطای چ‪ٙ‬سیٗ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اؾرت ور‪ ٝ‬ترا قرطورای‬ ‫اض‪ٚ‬پایی‪ ،‬چیٗ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ٚ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض غیط ٔؿتمیٓ تا ایطاٖ تؼأُ زاضیٓ ‪ٔ .‬ا خسیت ذ‪ٛ‬ز ضا تطای تاظٌکت تر‪ٝ‬‬ ‫پایث‪ٙ‬سی ت‪ ٝ‬تطخاْ ٘کاٖ زاز‪ٜ‬ایٓ‪ .‬چیعی و‪ٕ٘ ٝ‬ی زا٘یٓ ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ایا ایطاٖ ٘یع حراضرط اؾرت ‪ٞ‬رٕریرٗ‬ ‫تصٕیٓ ضا تٍیطز ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬خّ‪ ٛ‬حطوت و‪ٙ‬س یا ٘‪.ٝ‬‬ ‫کساًی کِ قثال صالحیتضاى تائیس ًطسُ‪ ،‬زض اًتراتات ثثتًام ًکٌٌس‬ ‫ػطاقچی‪ 7‬اهطیکا ٍ ّوِ عطفّا تطای احیای تطجام جسیت زاضًس‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ -‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ تا تریراٖ ایر‪ٙ‬رىر‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ا٘‪ٟ‬ایی و‪ ٝ‬لثال یىی ز‪ٛ٘ ٚ‬تت صالحیتقاٖ تائیس ٘کس‪ٜ‬‬ ‫ضا ز‪ٚ‬تاض‪ ٜ‬تطضؾی ٔیو‪ٙ‬یٓ أا ٘تید‪ٕٞ ٝ‬اٖ ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ػثراؾرؼرّری‬ ‫وسذسایی ؾر‪ٍٛٙ‬ی ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ اظ‪ٟ‬اض وطز‪ٔ :‬ا ذر‪ٛ‬زٔراٖ‬ ‫‪ٕ٘ ٓٞ‬ی زا٘یٓ و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬وؿا٘ی زض ٘ر‪ٟ‬رایرت احرطاظ صرالحریرت‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س‪ٞ .‬یمىساْ اظ اػضای ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ ٔغّغ ٘یؿت‪ٙ‬س و‪ٝ‬‬ ‫٘تید‪ٟ٘ ٝ‬ایی چ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬وسذسایی ٌفت‪ٔ :‬ا ‪ٙٞ‬ر‪ٛ‬ظ ترحرث‬ ‫خسی ضاخغ ت‪ ٝ‬تطضؾی صالحیت‪ٞ‬ا ٘ساقتیٓ‪ .‬تیکترط ترحرث ‪ٞ‬را‬ ‫زضتاض‪ٔ ٜ‬مسٔات ‪ ٚ‬تؼساز افطاز اؾت‪ٞ .‬یچ ؾمفی تطای تؼساز وا٘سیسا‪ٞ‬ا ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٘رساضز‪ٚ.‬ی افرع‪ٚ‬ز‪ٌ :‬را‪ٞ‬ری‬ ‫ا‪ٚ‬لات ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س صسا‪ٚ‬ؾیٕا اظ ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ ذ‪ٛ‬اؾت‪ ٝ‬اؾت و‪ ٝ‬تؼساز ص‪ٙ‬سِی ‪ٞ‬را ضا ترٍر‪ٛ‬یرس ظیرطا ٔرا‬ ‫ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ تطای ٔ‪ٙ‬اظطات ص‪ٙ‬سِی‪ٞ‬ا ضا تمی‪ٙ‬یٓ زضحاِی و‪ ٝ‬اصال چ‪ٙ‬یٗ تحث‪ٞ‬ایی ٘یؿت‪.‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ق‪ٛ‬ضای‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ ٌفت‪ :‬اظ االٖ تّفٗ ٔٗ ‪ ٚ‬تطذی اظ اػضای ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ اظ زضیافت پیأه ‪ ٚ‬تٕاؼ ‪ٞ‬را ضاحرت‬ ‫٘یؿت‪ .‬ػس‪ٜ‬ای ٔثال ٔغاِث‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬فال٘ی تایس تائیس یا فال٘ی تایس ضز ق‪ٛ‬ز أا ٔا و‪ ٝ‬ای‪ٙ‬دا ٘کؿت‪ٝ‬ایٓ تایرس‬ ‫ا٘م‪ ٝ‬ضا لا٘‪ٔ ٖٛ‬کرص وطز‪ ٜ‬اؾت ضا ضػایت و‪ٙ‬یٓ ‪ٕ٘ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ تطاؾاؼ ٘ظطات ‪ ٚ‬زضذر‪ٛ‬اؾرت ‪ٞ‬را ٘رظرط‬ ‫تس‪ٞ‬یٓ‪ .‬ا٘م‪ ٝ‬تطای ٔس٘ظط اؾت‪ٔ ،‬ؿت‪ٙ‬سات زض پط‪٘ٚ‬س‪ ٚ ٜ‬قطایغی اؾت و‪ ٝ‬زض لا٘‪ ٖٛ‬أس‪ ٜ‬اؾت‪.‬وسذسایری‬ ‫اظ‪ٟ‬اض وطز‪ :‬ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ تطای تطضؾی صالحیت افطاز‪ ،‬ؾ‪ٛ‬اتک قرص اؾت ‪ٞ ٚ‬یچ ٍ٘ا‪ ٜ‬حرعتری ‪ٚ‬‬ ‫ٌط‪ٞٚ‬ی ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘س زاقت‪ ٝ‬تاقس ظیطا اصال چ‪ٙ‬یٗ چیعی زض لا٘‪٘ ٖٛ‬یأس‪ ٜ‬اؾت‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬زض ؾاَ ‪ ٚ ۶۶‬ترؼرس‬ ‫اظ اتالؽ ؾیاؾت‪ٞ‬ای وّی ا٘تراتات‪ ،‬ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ یه ٔص‪ٛ‬ت‪ٝ‬ای زاضز ‪ ٚ‬یىی اظ ٘رىراتری ور‪ ٝ‬زض اٖ‬ ‫ٔص‪ٛ‬ت‪ ٝ‬شوط قس‪ ٜ‬اؾت ایٗ ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬افطاز تت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س یه تط٘أ‪ٝ‬ای ضا اضائ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ٔ -‬ؼا‪ ٖٚ‬ؾریراؾری ‪ٚ‬ظیرط أر‪ٛ‬ض‬ ‫ذاضخ‪ ٝ‬ضٕٗ تاویس تط ػعْ خسی عرطف ‪ٞ‬رای‬ ‫حاضط زض ٘کؿت وٕیؿیر‪ٔ ٖٛ‬کرترطن ترطخراْ‬ ‫ٌفت‪ :‬اذثاضی و‪ ٝ‬اظ ؾٕت أطیىایی‪ٞ‬ا تر‪ٔ ٝ‬را‬ ‫ٔ‪ٙ‬تمُ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬ایٗ اؾت ور‪ ٝ‬ا٘ر‪ٟ‬را ‪ٞ‬رٓ ترطای‬ ‫تاظٌکت ت‪ ٝ‬تطخاْ خسیت زاض٘س ‪ ٚ‬تاو‪ ٖٛٙ‬ترطای‬ ‫ضفغ ترف تعضٌی اظ تحطیٓ‪ٞ‬را اػرالْ أرازٌری‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س‪ .‬ؾیسػثاؼ ػطالمی افع‪ٚ‬ز‪ :‬أط‪ٚ‬ظ خّؿر‪ٝ‬‬ ‫ا‪ َٚ‬وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کتطن اظ ز‪ٚ‬ض خسیس ٔرصاورطات‬ ‫زض ‪ٚ‬یٗ تطٌعاض قس ‪ ٚ‬تؼساظظ‪ٟ‬ط ‪ٌ ٓٞ‬ط‪ ٜٚ‬وراضی‬ ‫ضفغ تحطیٓ‪ٞ‬ا ‪ٌ ٚ‬ط‪ ٜٚ‬واضی ‪ٞ‬ؿت‪ٝ‬ای فؼاِیت ذ‪ٛ‬ز ضا قط‪ٚ‬ع ٔی و‪ٙٙ‬س‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬تؼس اظ یره ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫و‪ٞ ٝ‬یات ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬پایترت ‪ٞ‬ای ذ‪ٛ‬ز تطای ٔک‪ٛ‬ضت ضفت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ز٘س؛ أط‪ٚ‬ظ تا ا٘طغی خسیسی تحث‪ٞ‬ا ضا قرط‪ٚ‬ع‬ ‫وطزیٓ‪.‬ضییؽ ‪ٞ‬یات ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایطاٖ زض ٘کؿت ‪ٚ‬یٗ ذاعط٘کاٖ وطز‪ :‬ا٘م‪ ٝ‬و‪ ٝ‬اظ خّرؿر‪ ٝ‬ا‪ٔ َٚ‬ری‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ اؾت‪ٙ‬ثاط وطز؛ خسیت ‪ ٕٝٞ‬عطف‪ٞ‬ا زض ضؾیسٖ ت‪ ٝ‬یه ضا‪ ٜ‬حُ اؾت‪ .‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ضا زض ‪ٞ ٕٝٞ‬یات‬ ‫‪ٞ‬ا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٔکا‪ٞ‬س‪ ٜ‬وطز ‪ٞ ٚ‬طوساْ ت‪ٛ٘ ٝ‬ػی اٖ ضا تیاٖ وطز٘س‪.‬ػطالمی تصطیر وطز‪ :‬اذرثراضی ور‪ ٝ‬اظ‬ ‫ؾٕت أطیىایی‪ٞ‬ا ت‪ٔ ٝ‬ا ٔ‪ٙ‬تمُ ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا ‪ ٓٞ‬تطای تاظٌکت ت‪ ٝ‬تطخاْ خسیت زاض٘رس ‪ٚ‬‬ ‫تاو‪ ٖٛٙ‬تطای ضفغ ترف تعضٌی اظ تحطیٓ ‪ٞ‬ا اػالْ أازٌی وطز‪ ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬اِثت‪ ٝ‬اظ ٘ظط ٔا ‪ٞ‬ر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ظ ورأرُ‬ ‫٘یؿت ‪ ٚ‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ ٔصاوطات تا ‪ٚ‬لتی و‪ٔ ٝ‬ا ت‪ ٕٝٞ ٝ‬ذ‪ٛ‬اؾت‪ٞ ٝ‬ای ذ‪ٛ‬ز زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬تطؾیٓ؛ ازأ‪ٔ ٝ‬ری‬ ‫یاتس‪.‬‬ ‫ًوایٌسُ چیی ذَاستاض تثسیل اضازُ سیاسی‬ ‫تِ ػول زض هصاکطات تطجام ضس‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ -‬تا ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ٔصاوطات تطخاْ زض ‪ٚ‬یٗ ت‪ٞ ٝ‬فرتر‪ٝ‬‬ ‫پ‪ٙ‬دٓ‪ٕ٘ ،‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬چیٗ زض ؾاظٔاٖ ‪ٞ‬ای تیٗ إِّّی ٔؿرترمرط زض‬ ‫اتطیف اظ ‪ ٕٝٞ‬عطف ‪ٞ‬ای تطخاْ ذ‪ٛ‬اؾت احؿاؼ ف‪ٛ‬ضیت ضا‬ ‫افعایف ز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬اضاز‪ ٜ‬ؾیاؾی ذ‪ٛ‬ب ضا ت‪ ٝ‬ػُٕ تثسیُ و‪ٙ‬ر‪ٙ‬رس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اً٘ چ‪ٕ٘ ، ٖٛ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬چیٗ زض ؾاظٔاٖ ‪ٞ‬ای تیٗ إِّّی ٔؿتمط‬ ‫زض ‪ٚ‬یٗ ایٗ اظ‪ٟ‬اضات ضا پؽ اظ قرطورت زض ٘کرؿرت ض‪ٚ‬ظ‬ ‫خٕؼ‪ ٝ‬وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کتطن تط٘رأر‪ ٝ‬خرأرغ الرساْ ٔکرترطن‬ ‫(تطخاْ) تیاٖ وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ ‪ ٕٝٞ‬عطف ‪ٞ‬ای زضٌیط ذ‪ٛ‬اؾت تا ‪ٕٞ‬م‪ٙ‬اٖ ت‪ ٝ‬تر‪ٛ‬افرک‬ ‫٘ظط ‪ٌ ٚ‬ؿتطـ اخٕاع تپطزاظ٘س‪ ،‬اظ ات‪ٟ‬أات ٔتماترُ پرط‪ٞ‬ریرع‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔکتطن ض‪٘ٚ‬س ٔصاوطات ضا پیف تثط٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اً٘ ٌفت‪ :‬پؽ اظ چ‪ٟ‬اض ‪ٞ‬فت‪ٔ ٝ‬صاوطات فکطز‪ ٜ‬لثّی‪ ،‬ظٔی‪ٝٙ‬‬ ‫‪ٞ‬ای اخٕاع ‪ ٚ‬اذتالف ٘ظط ٔکرص تط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ خّؿ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ضیاؾت ا٘طیى‪ٛٔ ٝ‬ضا ‪ٔ ،‬ؼا‪ ٖٚ‬زتیطوُ ‪ٔ ٚ‬رسیرط‬ ‫ؾیاؾی ؾط‪ٚ‬یؽ الساْ ذاضخی اض‪ٚ‬پا ‪ ٚ‬تا حض‪ٛ‬ض ٕ٘ای‪ٙ‬رسٌراٖ‬ ‫چیٗ ‪ ،‬فطا٘ؿ‪ ، ٝ‬إِاٖ ‪ ،‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ، ٝ‬اٍّ٘ؿتاٖ ‪ ٚ‬ایرطاٖ ترطٌرعاض‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬چیٗ تا یازا‪ٚ‬ضی ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چیٗ اظ اتحازی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پا ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫‪ٕٞ‬ا‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٜ‬صاوطات حٕایت ٔی و‪ٙ‬س اتطاظ أریرس‪ٚ‬اضی‬ ‫وطز ‪ٞ‬ط یه اظ عطفیٗ ٔصاوط‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬خای تؼییٗ پیف قطط ‪ٞ‬ا ‪،‬‬ ‫فضای ٔغّ‪ٛ‬تی ضا تطای ایٗ أط ایداز و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اً٘ ٌفت‪ :‬چیٗ ٔایُ اؾت تالـ ‪ٞ‬ای ٔکتطوی تا عرطف‬ ‫‪ٞ‬ای زیٍط تطای زؾتیاتی ت‪ٔ ٝ‬ر‪ٛ‬فرمریرت زض ٔرصاورطات زض‬ ‫ظ‪ٚ‬زتطیٗ ظٔاٖ ٕٔىٗ ا٘داْ ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬تطای اظؾطٌیطی وأُ ‪ٚ‬‬ ‫ؾطیغ تطخاْ تالـ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض چ‪ٟ‬اضْ ٘کؿت وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کتطن تطخاْ ػصط أط‪ٚ‬ظ ترا‬ ‫حض‪ٛ‬ض ‪ٞ‬یات‪ٞ‬ای ایطاٖ ‪ٌ ٚ‬ط‪ ۰+۶ ٜٚ‬زض ٌطا٘س ‪ٞ‬تُ ‪ٚ‬یرٗ اظ‬ ‫ؾط ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ،‬زض پایاٖ ایٗ ٘کؿت ٔمرطض قرس ترالفراصرّر‪ٝ‬‬ ‫ضایع٘ی ‪ٞ‬ای واضق‪ٙ‬اؾی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬واض تط ض‪ٚ‬ی ٔرتر‪ ٖٛ‬پریرف‬ ‫٘‪ٛ‬یؽ اغاظ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫حسیی ظّی‪ 7‬تطای افعایص هطاضکت زض اًتراتات ظهیٌِ حضَض ّوِ کاًسیساّا فطاّن ضَز‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪ -‬یه ػض‪ ٛ‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬ػرٕرطاٖ‬ ‫ٔدّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی تاویس وطز‪ :‬اٌط ظٔریر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫حض‪ٛ‬ض تطای ‪ ٕٝٞ‬وا٘سیسا‪ٞ‬ای خطیا٘ات ؾیراؾری‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬ق‪ٛ‬ز حتی قا‪ٞ‬س قىُ ٌیطی فضرای ؾر‪ٝ‬‬ ‫لغثی ضلاتتی زض ا٘تراتات ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اؾٕاػیُ حؿیٗ ظ‪ٞ‬ی زض ٌفت ‪ ٌٛٚ‬تا ایؿ‪ٙ‬ا‪ ،‬زض‬ ‫اضظیاتی اظ فضای ا٘تراتاتی وکر‪ٛ‬ض تریراٖ ورطز‪:‬‬ ‫تطای ا٘تراتات ضیاؾت خٕ‪ٟٛ‬ضی ا٘تظاض ٔی ض‪ٚ‬ز‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬حض‪ٛ‬ض وا٘سیسا‪ٞ‬ا اظ ‪ٞ‬رٕر‪ ٝ‬خرطیراٖ ‪ٞ‬رای‬ ‫ؾیاؾی فطا‪ ٓٞ‬ق‪ٛ‬ز‪ .‬ظٔا٘ی و‪ ٝ‬اظ ‪ٞ‬رٕر‪ ٝ‬خرطیراٖ‬ ‫‪ٞ‬ای ؾیاؾی وا٘سیسایی زض صح‪ٙ‬ر‪ ٝ‬ضلراترت ‪ٞ‬را‬ ‫حاضط تاقس ٔطزْ ٘یع تا ؾالیک ؾیاؾی ٔررترّرف‬ ‫زض پای ص‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ضای حاضط ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس ‪ ٚ‬قا‪ٞ‬س‬ ‫ٔکاضوت تاالی ٔطزٔی زض ا٘تراتات ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫گعاضش‬ ‫چطا ػطتستاى سیاست ذَز زض قثال ایطاى‬ ‫ضا تغییط زاز؟‬ ‫یه واضق‪ٙ‬اؼ ٔؿایُ تیٗ إُِّ ٌفت‪ :‬ت‪٘ ٝ‬ظطْ ػطتؿتاٖ تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬الؼیت ‪ٞ‬ای و‪٘ٛٙ‬ی زض ؾرغرر ٔر‪ٙ‬رغرمر‪٘ ٝ‬ر‪ٛ‬ػری تراظ٘رٍرطی زض‬ ‫ؾیاؾت‪ٞ‬ایف ضا اغاظ وطز‪ ٜ‬اؾت ‪ٙٔ ٚ‬حصطا ایٗ تغییط ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬قأرُ‬ ‫ایطاٖ ٕ٘ی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫لثُ اظ ایطاٖ‪ ،‬تغییط ض‪ٚ‬یىطز ػطتؿتاٖ ٘ؿثت ت‪ ٝ‬لغرط ‪ ٚ‬ترطوریر‪ ٝ‬ضا‬ ‫قا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬زیٓ و‪ ٝ‬وٕتط وؿی تص‪ٛ‬ض ٔی وطز ایٗ ؾغر اظ اذتالفات‬ ‫ٔیاٖ ایٗ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا لاتُ حُ ‪ ٚ‬فصُ تاقس‪.‬‬ ‫زض ٔا‪ٞ ٜ‬ای اذیط ت‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬تؼس اظ ض‪ٚ‬ی واض أسٖ تایسٖ تح‪ٛ‬التی زض‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬طزْ ذاـ زض ٔدّؽ تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٕٞ ٝ‬ر‪ٝ‬‬ ‫افطازی و‪ ٝ‬اظ ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی الظْ تطذ‪ٛ‬ضزاض ‪ٞ‬ؿرتر‪ٙ‬رس‬ ‫تایس پا ت‪ ٝ‬ػطص‪ ٝ‬تٍصاض٘س‪ ،‬تصطیر وطز‪ :‬تطای تاال‬ ‫ضفتٗ ٔکاضوت ٔطزْ زض ا٘رتررراترات ٘ریراظ تر‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىاضی ‪ ٕٝٞ‬ترف ‪ٞ‬ا اؾت‪ .‬اظ ٘ظط تر‪ٙ‬رس‪ ٜ‬اٌرط‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬حض‪ٛ‬ض تطای ‪ ٕٝٞ‬وا٘سیسا‪ٞ‬ا فرطا‪ٞ‬رٓ قر‪ٛ‬ز‬ ‫حتی قا‪ٞ‬س قىُ ٌریرطی فضرای ؾر‪ ٝ‬لرغرثری‬ ‫ا٘تراتاتی زض ضلاتت ‪ٞ‬ای ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ تر‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اٌط چ‪ٟ‬ط‪ٞ ٜ‬ای قاذص ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز پیسا و‪ٙٙ‬س قرا‪ٞ‬رس‬ ‫قىُ ٌیطی فضای ز‪ ٚ‬لرغرثری چر‪ ٝ‬زض تریرٗ‬ ‫اص‪ٍِٛ‬طایاٖ ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬اصالح عّثاٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬تاویس وطز‪ :‬پیف تی‪ٙ‬ی ایٗ اؾت و‪ٝ‬‬ ‫زض ص‪ٛ‬ضت فرطا‪ٞ‬رٓ قرسٖ ظیرطؾراذرت ‪ٞ‬رای‬ ‫ٔکاضوت حساوثطی ٔطزْ زض ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬قرا‪ٞ‬رس‬ ‫ٔکاضوت تاالی ‪ ۶۱‬زضصس زض ا٘تراتات تاقیٓ أا‬ ‫الظٔ‪ ٝ‬ایٗ أط ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؾالیک ٔرتّف ؾریراؾری‬ ‫خأؼ‪ ٚ ٝ‬حض‪ٛ‬ض وا٘سیسا‪ٞ‬ا اظ ‪ٞ‬رٕر‪ ٝ‬خرطیرا٘رات‬ ‫ؾیاؾی اؾت‪.‬ایٗ ػض‪ ٛ‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬ػٕطاٖ ٔدّرؽ‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ٌ :‬طا٘ی ‪ٞ‬ای افؿاض ٌؿیرتر‪ ٝ‬ترط ظ٘رسٌری‬ ‫ٔطزْ تاثیط تؿعایی ٌصاقت‪ ٚ ٝ‬ا٘رترظراض ٔری ض‪ٚ‬ز‬ ‫وا٘سیسا‪ٞ‬ای ضیاؾت خٕ‪ٟٛ‬ضی ترطای حرُ ایرٗ‬ ‫چاِف تط٘أ‪ ٝ‬ػّٕیاتی اضائ‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫اگْی هٌاقصِ ػوَهی(ًَتت زٍم)‬ ‫ضواضُ ‪ 9000003۶00000006‬هَضخ ‪ 3۶0009033‬هٌسضج زض ساهاًِ تساضکات‬ ‫الکتطًٍیکی زٍلت ضواضُ ‪ 00‬سال ‪3۶00‬‬ ‫ضطکت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی زض ًظط زاضز ػولیات هطتَط تِ حفاضی چاُ ضٍتاضی ضواضُ ‪ 9‬زض هحسٍزُ ضْطستتتاى‬ ‫اشضضْط اظ هحل اػتثاضات غیطػوطاًی ٍ اظ عطیق هٌاقصِ (ػوَهی) اظ عطیق ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تِ پیواًکتاض ٍاجتس‬ ‫ضطایظ ٍ زاضای ضتثِ کاٍش ّای ظهیٌی ٍاگصاض ًوایس‪.‬‬ ‫کلیِ هطاحل هٌاقصِ اظ عطیق ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت(ستاز) تِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس ضس‪ .‬تسیتْتی‬ ‫است ّعیٌِ اگْی اظ تطًسُ هٌاقصِ اذص ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫الف) تِ پیطٌْازّای فاقس اهضاء‪ ،‬هططٍط‪ ،‬هرسٍش‪ ،‬هغلقا تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫ب) هثلغ تطاٍضز اٍلیِ هؼازل‪ 4۶734۶3597 7‬ضیال‬ ‫ج) هثلغ سپطزُ تضویی ضطکت زض فطایٌس اضجاع کاض هؼازل ‪ 0497540637‬ضیال هی تاضس‪.‬‬ ‫ز) هست اجطای کاض‪ 9 7‬هاُ‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫ضطکت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬زض خطیاٖ اؾت ‪ٛ٘ ٚ‬ػی تاظٍ٘طی زض ض‪ٚ‬اترظ أرطیرىرا ‪ٚ‬‬ ‫ػطتؿتاٖ ضخ زاز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ت‪ ٝ‬ػثاضتی چه ؾفیسی ور‪ ٝ‬ترطأره تر‪ٝ‬‬ ‫ػطتؿتاٖ ‪ ٚ‬اؾطاییُ زا‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز زض ز‪ِٚ‬ت تایسٖ پؽ ٌرطفرتر‪ ٝ‬قرس‪ٚ ٜ‬‬ ‫تدسیس ٘ظط‪ٞ‬ایی زض لغغ ایٗ حٕایت تیچ‪ ٚ ٖٛ‬چطا ص‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ؾیاؾت ٔحٕس تٗ ؾّٕاٖ زیٍط زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تایسٖ واضایی ٘ساقرت ‪ٚ‬‬ ‫ػطتؿتاٖ زض ٘‪ٛ‬تت اذط تطای ػازی ؾاظی تا اؾطایُ ت‪ٛ‬ز أا ایٗ أرط‬ ‫تا االٖ ٔحمک ٘کس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬ؾؼ‪ٛ‬زی ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬ایٗ خٕغ ت‪ٙ‬سی ضؾیرس٘رس‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ ؾیاؾت ت‪ٟ‬اخٕی ذ‪ٛ‬ز ضا تایس و‪ٙ‬اض تٍصاض٘س ‪ ٚ‬ترا ضلریره‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای یؼ‪ٙ‬ی ایطاٖ ت‪ ٝ‬تفا‪ ٓٞ‬ت‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬تط ؾط یٕٗ تطؾ‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾیسضضا ٔیطعا‪ٞ‬ط زض ٌفت‪ ٌٛٚ‬تا ایؿ‪ٙ‬ا زضتاض‪ ٜ‬تغییط ِحٗ ٔمرأرات‬ ‫ؾؼ‪ٛ‬زی زض اضتثاط تا ایطاٖ ‪ ٚ‬ضفغ ت‪ٙ‬ف ‪ٞ‬ای ؾیاؾی ‪ٔ ٚ‬رصاورطاتری‬ ‫و‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز ٔیاٖ ٔمأات ز‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض زض تغساز زض حاَ ا٘ردراْ‬ ‫اؾت ٌفت‪ :‬ت‪٘ ٝ‬ظط ز‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض ایطاٖ ‪ ٚ‬ػطتؿتراٖ تر‪ ٝ‬ایرٗ ٘رتریردر‪ٝ‬‬ ‫ضؾیس‪ ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؾٕرت ٔصراِرحر‪ ٝ‬زض ؾرغرر ٔر‪ٙ‬رغرمر‪ ٝ‬ترط‪٘ٚ‬رس‬ ‫‪ٔ ٚ‬صاوطات غیطػّ‪ٙ‬ی زض تغساز ت‪٘ ٝ‬ظط تا ‪ٕٞ‬یٗ ‪ٞ‬رسف ا٘ردراْ ٔری‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ؾفط الای ظطیف ت‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ذّیح فراضؼ‬ ‫و‪ ٝ‬تمطیثا اظ ‪ ٕٝٞ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬زیساض وطز٘س ت‪٘ ٝ‬ر‪ٛ‬ػری اغراظ‬ ‫ض‪٘ٚ‬س ت‪ٙ‬ف ظزایی ایطاٖ تا وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ذّیح فاضؼ تر‪ٚ ٝ‬یرػ‪ٜ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای خ‪ٙ‬اح ؾؼ‪ٛ‬زی یؼ‪ٙ‬ی أاضات ٔتحس‪ ٜ‬ػطتری ‪ ٚ‬ترحرطیرٗ‬ ‫اؾت‪ .‬ت‪٘ ٝ‬ظط زض ظٔاٖ فؼّی ػعْ ‪ ٚ‬تالـ ت‪ٟ‬طاٖ ‪ ٚ‬ضیاض ت‪ ٝ‬ؾرٕرت‬ ‫حُ ‪ ٚ‬فصُ اذتالفات زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ واضق‪ٙ‬اؼ ٔؿایُ تیٗ إُِّ تصطیر وطز‪ :‬ػطتؿتاٖ ت‪ ٝ‬ایٗ ٘تید‪ٝ‬‬ ‫ضؾیس‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬حٕایت ایطاٖ اظ خث‪ٔ ٟٝ‬ما‪ٔٚ‬ت یٕرٗ ‪ٚ‬‬ ‫تکسیس حٕالت یٕ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ا ػّی‪ٔ ٝ‬طاوع ٘فتی ‪ ٚ‬غئ‪ٛ‬پّتیه ػرطتؿرتراٖ‪،‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬ایٗ خ‪ ًٙ‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تح‪ٛ‬الت ؾیاؾی ‪ ٚ‬تیٗ إِّّی ت‪ ٝ‬خرایری‬ ‫ٕ٘ری ضؾرس ‪ٔ ٚ‬ر‪ٙ‬رافرغ ػرطتؿرتراٖ زض ؾرغرر ورالٖ تر‪ٟ‬رسیرس‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔیطعا‪ٞ‬ط تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی واض أسٖ خ‪ ٛ‬تایسٖ زض أطیىرا اظر‪ٟ‬راض‬ ‫وطز‪ :‬ض‪ٚ‬ی واض أسٖ تایسٖ ‪ ٚ‬تدسیس ٘ظط زض ض‪ٚ‬اتظ تا ؾؼ‪ٛ‬زی‪ٞ‬را‪،‬‬ ‫ضیاض ضا ت‪ ٝ‬ایٗ خٕغ ت‪ٙ‬سی ضؾا٘س و‪ ٝ‬زیٍط اظ حٕایرت ورأرُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔغّک ‪ٚ‬اق‪ٍٙ‬تٗ تطذ‪ٛ‬ضزاض ٘یؿت ‪ ٚ‬تایس زض السأات لثّی تردرسیرس‬ ‫٘ظط و‪ٙ‬س‪ .‬قىؿت ؾؼ‪ٛ‬زی زض یٕٗ ‪٘ ٚ‬اوأی ا٘‪ٟ‬ا زض ؾر‪ٛ‬ضیر‪ٞ ٝ‬رٓ‬ ‫ٔحٕس تٗ ؾّٕاٖ ضا ت‪ ٝ‬ایٗ ٘تید‪ ٝ‬ضؾا٘س و‪ ٝ‬ازأ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬یىطز ت‪ٟ‬اخرٕری‬ ‫زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬فؼف ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تایس ت‪ ٝ‬ؾٕت ٔصاِح‪ ٝ‬تطای حرُ‬ ‫‪ ٚ‬فصُ ت‪ٙ‬ف ‪ٞ‬ای و‪٘ٛٙ‬ی زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬تط‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض پاؾد ت‪ ٝ‬ایٗ پطؾف و‪ ٝ‬فىط ٔی و‪ٙ‬یس تغییط ِحرٗ ایرطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ػطتؿتاٖ ‪ٔ ٚ‬صاوطات زض تغساز ‪ٕٞ‬ؿ‪ ٛ‬تا ٔصاوطات تطخأی زض ‪ٚ‬یرٗ‬ ‫اؾت؟ ٌفت‪ ٗٔ :‬تص‪ٛ‬ض ٔی و‪ٔ ٓٙ‬صاوطات ایطاٖ ‪ ٚ‬ػرطتؿرتراٖ زض‬ ‫تغساز تیف اظ ا٘ى‪ ٝ‬ضتغی ت‪ٔ ٝ‬صاوطات تطخأری زض ‪ٚ‬یرٗ زاقرتر‪ٝ‬‬ ‫تاقس‪ ،‬زض چاضچ‪ٛ‬ب ض‪ٚ‬اتظ ز‪ ٚ‬خا٘ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬اؾت ‪ ٓٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘راورأری‬ ‫ؾؼ‪ٛ‬زی ‪ٞ‬ا زض ؾیاؾت ‪ٞ‬ای لثّی ا٘‪ٟ‬ا ضا ت‪ ٝ‬ایٗ ٘تید‪ ٝ‬ضؾرا٘رس ور‪ٝ‬‬ ‫تغییط ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س اظ ایٗ ض‪ ٚ‬ضیاض صرالح زیرس ور‪ ٝ‬تر‪٘ ٝ‬رحر‪ٛ‬ی‬ ‫اتط‪ٙٔٚ‬سا٘‪ ٝ‬تا ٔصاِح‪ ٝ‬تا ایطاٖ ظٔی‪ ٝٙ‬خٕغ قسٖ خ‪ ًٙ‬زض یرٕرٗ ضا‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬خّ‪ٛ‬ی زأ‪ٌ ٝٙ‬ؿتطـ حٕالت ٔما‪ٔٚ‬ت تر‪ ٝ‬پرایرٍرا‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ا٘طغی ‪ ٚ‬غئ‪ٛ‬پّتیه ػطتؿتاٖ ٌطفت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬ػطتؿتاٖ لصس زاضز زؾت ت‪ ٝ‬ػمه ٘کریر‪ٙ‬ری ترعضی اظ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضغ اـ زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬تع٘س أا ؾؼی زاضز قی‪ ٜٛ‬زیرٍرطی ضا ترطای‬ ‫حفظ ‪ ٚ‬وؿه ٔ‪ٙ‬افغ اـ زض ؾغر ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ز٘ثاَ و‪ٙ‬س‪ .‬ضٕٗ ایٗ ور‪ٝ‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬ضئیرؽ ٔردرّرؽ قر‪ٛ‬ضای اؾرالٔری‬ ‫٘‪ٛ‬قت‪ :‬أط‪ٚ‬ظ ٔ‪ٛ‬اظ٘‪ ٝ‬لسضت زض فّؿغیٗ ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬فرغ‬ ‫ٔما‪ٔٚ‬ت اؾت و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘س ّٔت فّؿغیرٗ ضا تر‪ٌ ٝ‬راْ‬ ‫٘‪ٟ‬ایی ‪ ٚ‬اضٔا٘ی ذ‪ٛ‬ز تیف اظ ‪ٞ‬ط ظٔاٖ زیٍطی ٘عزیره‬ ‫و‪ٙ‬س‪ٔ.‬حٕس تالط لاِیثاف ٘‪ٛ‬قت‪ :‬ػٕیماً ٔؼتمسْ ٔما‪ٔٚ‬رت‬ ‫‪ٚ ٚ‬حست ٔیاٖ ٌط‪ٞ ٜٚ‬ای فّؿغی‪ٙ‬ی ت‪ٟٙ‬ا ٌرعیر‪ٙ‬ر‪ٞ ٝ‬رای‬ ‫ٔطزْ فّؿغیٗ زض ٔثاضظ‪ ٜ‬تا ضغیٓ و‪ٛ‬زنوف ‪ ٚ‬غاصه‬ ‫ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿتی اؾت ‪ ٚ‬ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿت‪ٞ‬ا ت‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬حرمر‪ٛ‬ق‬ ‫تکط ‪ ٚ‬عطح ‪ٞ‬ای زٔ‪ٛ‬وطاتیره ضا زضن ‪ٔ ٚ‬رطاػرات‬ ‫ٕ٘یو‪ٙٙ‬س‪ٔ ٕٝٞ .‬ا ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬زاضیٓ و‪ّٔ ٝ‬ت فّؿغیٗ ضا زض‬ ‫ایٗ خ‪ٟ‬از ٔمسؼ یاضی ضؾا٘یٓ‪ٚ.‬ی تاویس وطز‪ :‬أرط‪ٚ‬ظ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اظ٘‪ ٝ‬لسضت زض فّؿغیٗ ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬فغ ٔما‪ٔٚ‬ت اؾت‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ّٔت فّؿغیٗ ضا ت‪ٌ ٝ‬اْ ٘‪ٟ‬ایری ‪ ٚ‬اضٔرا٘ری‬ ‫ذ‪ٛ‬ز تیف اظ ‪ٞ‬ط ظٔاٖ زیٍطی ٘عزیه ؾاظز‪ .‬تحمک ایٗ‬ ‫اضٔاٖ‪ٚ ،‬ظیف‪ ٕٝٞ ٝ‬فّؿغی‪ٙ‬یاٖ ‪ ٚ‬ترٕرأری ٌرط‪ٞ ٜٚ‬را ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٟ‬از‪ٞ‬ای ؾیاؾی ‪ٔ ٚ‬ما‪ٔٚ‬تی ‪ٔ ٚ‬طزٔی فّؿغیٗ ‪ ٚ‬أرت‬ ‫اؾالٔی اؾت‪ٍ٘.‬ا‪ٞ‬ی ت‪ ٝ‬زؾرت ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬ای ترطٌرعاضی‬ ‫ؾاال٘‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ خ‪ٟ‬ا٘ی لسؼ ٘کاٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬اتتىاض ػٕرُ‬ ‫أاْ ضاحُِ ػظیٓ اِکاٖ ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬ثطی زا‪ٞ‬یا٘‪ٔ ٝ‬مراْ ٔرؼرظرٓ‬ ‫ض‪ٞ‬ثطی ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ا لضی‪ ٝ‬فّؿغیٗ ضا پ‪ٛ‬یا ‪ ٚ‬تاِر‪ٙ‬رس‪٘ ٜ‬رٕر‪ٛ‬ز‪،ٜ‬‬ ‫تّى‪ ٝ‬ػّیطغٓ ت‪ٛ‬ع ‪ٞ ٝ‬ای ٔىطض أطیىا ‪ ٚ‬ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿت‪ٞ‬را‬ ‫زض حصف ٘اْ فّؿغیٗ اظ ٔ‪ٙ‬رغرمر‪ٞ ،ٝ‬رٕرمر‪ٙ‬راٖ ٔؿر ّر‪ٝ‬‬ ‫ٔما‪ٔٚ‬ت‪ ،‬اقغاَ فّؿغیٗ ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬اضٌی ‪ٔ ۷‬یّی‪ ٖٛ‬فّؿغیر‪ٙ‬ری‬ ‫ضا زض صسض ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػات تیٗ إِّّی لطاض زاز‪ ٜ‬اؾرت‪ .‬زض‬ ‫ایٗ ضاؾتا تطٌعاضی تظا‪ٞ‬طات تاظٌکت فّؿغریر‪ٙ‬ری ‪ٞ‬را‪،‬‬ ‫فطاذ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬پیاْ ٔ‪ٕٟ‬ی ٔث‪ٙ‬ی تط ػعْ ّٔت فّؿغیٗ ترطای‬ ‫تاظٌکت ت‪ ٝ‬ؾطظٔیٗ ٔازضی ٔیتاقس و‪ ٝ‬تسا‪ ْٚ‬اٖ تر‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٞ‬ررساف ٔررمررا‪ٔٚ‬ررت ‪٘ ٚ‬ررعزیررىررتررط قررسٖ ترر‪ ٝ‬اظازی‬ ‫ٔؿدسااللصی لثّ‪ ٝ‬ا‪ٔ َٚ‬ؿّٕیٗ تیف اظ پیرف ورٕره‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾت‪ٔ.‬ا‪ٞ‬یت ‪ ٚ‬فّؿف‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬زی ضغیٓ ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿتی‪،‬‬ ‫اظ اتتسای تاؾیؽِ اٖ‪ ،‬ت‪ٛ‬ؾظ ٘ظاْ ؾّغ‪ ،ٝ‬تا تر‪ ٝ‬أرط‪ٚ‬ظ‬ ‫ٔثت‪ٙ‬ی تط تضؼیف خ‪ٟ‬اٖ اؾالْ ‪ٕٔ ٚ‬ا٘ؼت اظ ‪ٚ‬حرست ‪ٚ‬‬ ‫ا٘ؿداْ أت اؾالٔی ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ایرٗ فرّرؿرفر‪ ٝ‬قر‪،ْٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬م‪ٙ‬اٖ ت‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ت ذ‪ٛ‬ز تالی اؾت ‪ ٚ‬اظ ٍ٘ا‪٘ ٜ‬ظاْ ؾّرغر‪،ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یچ وک‪ٛ‬ضی زض ٔ‪ٙ‬غم‪٘ ٝ‬ثایس اظ ٘ظط لسضت ِالتصازی ‪ٚ‬‬ ‫٘ظأی ‪ ٚ‬حتی ػّٕی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ؼتی تط ضغیٓ ص‪ٟ‬ریر‪٘ٛ‬ریرؿرتری‬ ‫تطتطی زاقت‪ ٝ‬تاقس‪.‬ت‪ ٝ‬ضغٓ تالـ ‪ ٚ‬اػٕاَ فکراض ترطای‬ ‫ػازی ؾاظی ض‪ٚ‬اتظ ٔیاٖ ضغیٓ ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿتی‪ ،‬ترا ترؼرساز‬ ‫ا٘سوی اظ حاوٕاٖ ػطتی ‪ ٚ‬اؾالٔی‪ ،‬أا أت اؾرالٔری‪،‬‬ ‫‪ّٔ ٕٝٞ‬ت ‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬غم‪ ٚ ٝ‬تؿیاضی اظ ز‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ا‪ ،‬اظ اضٔراٖ‬ ‫اظازی فّؿغیٗ ‪ ٚ‬لسؼ قطیف ‪ ٚ‬تکىیُ ز‪ِٚ‬ت ٔؿتمُ‬ ‫فّؿغی‪ٙ‬ی اظ تحط تا ٘‪ٟ‬ط ٔ‪ٙ‬حطف ٘ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس‪.‬‬ ‫چاًِظًی تطای تطجام ًساضین اهطیکا تایس‬ ‫تصوین تگیطز‬ ‫ُ) سایط اعالػات ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هٌاقصِ هٌسضج است‪.‬‬ ‫ٍ) پیطٌْاز زٌّسُ هکلف است هؼازل هثلغ سپطزُ‪ ،‬تضویی ّای هؼتثط تسلین یا هثلغ هصکَض ضا تِ حساب تاًتکتی‬ ‫ضطکت ٍاضیع ٍ حسه هفاز اسٌاز هٌاقصِ ضواًت ًاهِ یا ضسیس ٍاضیع ٍجِ ضا تصَضت اصل زض ٍقت هقطض زض اسٌاز‬ ‫تِ کاضفطها تسلین ًوایس تِ پیطٌْازّای فاقس سپطزُ‪ ،‬سپطزُ ّای هرسٍش‪ ،‬سپطزُ ّای کوتط اظ هیعاى هقطض‪ ،‬چک‬ ‫ٍ ًظایط اى تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪*3096۶‬ضٌاسِ اگْی‪* 330367۶7‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* 3۶00009035 7‬اًتطاض ًَتت زٍم‪ * 3۶000090367‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضک‬ ‫قالیثاف‪ 7‬اهطٍظ هَاظًِ قسضت زض فلسغیی ٍ‬ ‫هٌغقِ تِ ًفغ هقاٍهت است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذاضخ‪ ٝ‬تا تیراٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تاظٌکت ایاالت ٔتحس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تطخاْ ‪ ۰۱۱۱‬ت‪ ٝ‬ذر‪ٛ‬ز‬ ‫أطیىا تؿتٍی زاضز ٌفت‪ :‬تطخاْ ٔیت‪ٛ‬ا٘س احیرا قر‪ٛ‬ز‬ ‫أا ت‪ٟٙ‬ا زض ص‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬ایاالت ٔتحس‪ ٜ‬تصٕیٓ ؾریراؾری‬ ‫الظْ ضا اتراش و‪ٙ‬س‪.‬ؾؼیس ذغیهظاز‪ ٜ‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫أ‪ٛ‬ض ذاضخ‪ ٝ‬زض صفح‪ ٝ‬قرصی ذ‪ٛ‬ز زض ت‪ٛ‬ئیتط تاوریرس‬ ‫وطز‪ :‬زض ٌفتٍ‪ ٛ‬تا اٖ تری ؾری‪ ،‬تصرطیرر ورطزْ ور‪ٝ‬‬ ‫تاظٌکت ایاالت ٔتحس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تطخاْ ‪ ۰۱۱‬ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز أطیرىرا‬ ‫تؿتٍی زاضز‪ٚ.‬ی ‪ٕٞ‬م‪ٙ‬یٗ افع‪ٚ‬ز‪ :‬تطخاْ ٔیت‪ٛ‬ا٘س احریرا‬ ‫ق‪ٛ‬ز أا ت‪ٟٙ‬ا زض ص‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬ایاالت ٔترحرس‪ ٜ‬تصرٕریرٓ‬ ‫ؾیاؾی الظْ ضا اتراش وطز‪ ٚ ٜ‬زضیاتس و‪ ٝ‬چا٘‪ ٝ‬ظ٘ری زض‬ ‫خ‪ٛ‬الی ‪ ۵۱۰۲‬پایاٖ یافت‪ ،‬ظٔا٘ی و‪ ٝ‬أطیىا تطخراْ ضا‬ ‫أضا وطز‪.‬‬ ‫ٔی زا٘س ایطاٖ وک‪ٛ‬ض لسضتٕ‪ٙ‬سی زض ؾغر ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬لازض اؾت‬ ‫زض ٔماتُ السأات ذصٕا٘‪ ٝ‬پاؾد ‪ٞ‬ای ٔحىٕی زاقت‪ ٝ‬تاقس‪.‬‬ ‫ایٗ واضق‪ٙ‬اؼ ٔؿایُ تیٗ إُِّ ذاعط٘کاٖ وطز‪ :‬ایرطاٖ أرازٌری‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا تطای اخطای تؼ‪ٟ‬سات تطخأی اـ زض ص‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬أطیرىرا‬ ‫تٕأی تحطیٓ ‪ٞ‬ا ضا ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ ِغ‪ ٛ‬و‪ٙ‬س اػالْ وطز‪ ٜ‬اؾت پؽ اٌرط‬ ‫ت‪ٟ‬ا٘‪ ٝ‬ؾؼ‪ٛ‬زی ‪ٞ‬ا ٍ٘طا٘ی اظ فؼاِیت ‪ٞ‬ای ‪ٞ‬ؿت‪ ٝ‬ای ایطاٖ اؾت اػرالْ‬ ‫أازٌی ایطاٖ تطای تاظٌکت ت‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬سات وفایت زاضز‪.‬‬ ‫ٔیطعا‪ٞ‬ط تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تالـ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای اض‪ٚ‬پایی ت‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬فطا٘ؿ‪ ٝ‬ترطای‬ ‫‪ٚ‬اضز وطزٖ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬رصاورطات ترطخرأری ‪ ٚ‬عرطح‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػات ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای ‪ٛٔ ٚ‬قىی ٘یع تصرطیرر ورطز‪ :‬ایرٗ الرساْ‬ ‫اض‪ٚ‬پایی ‪ٞ‬ا تطای خّه ٘ظط ؾؼ‪ٛ‬زی ‪ ٚ‬اؾطاییُ ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ترا ‪ٚ‬اور‪ٙ‬رف‬ ‫قسیس ت‪ٟ‬طاٖ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬قس‪ .‬ت‪٘ ٝ‬ظطْ اض‪ٚ‬پایی ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬أطیىا ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬تی ٔری‬ ‫زا٘‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ایطاٖ ت‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬خر‪ٔ ٝ‬کراضورت وکر‪ٛ‬ض‪ٞ‬رای زیرٍرط زض‬ ‫ٔصاوطات تطخأی یا عطح ٔؿایُ ٔ‪ٛ‬قىی ‪ ٚ‬ؾیاؾت ‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا ٕ٘ی پصیطز‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪ 91‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪3095‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫فعالیت هذاوم نیشوهای خذهات ضهشی بشای سفع هشگونه ابگشفتگی‬ ‫‪۰۹‬هضاس نفش دس ارسبایجانضشقی علیه کشونا واکسینه ضذنذ‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ -‬زییع را٘ؿٍب‪ ٜ‬ػّ‪ ْٛ‬یصؾىی تجسیص اػهالْ وهسر‪ :‬تهبوه‪ٙ‬ه‪ٞ۰۹ ٖٛ‬هصاز ٘هفهس اش‬ ‫ا‪ِٛٚ‬ی ‪ٞ‬بی اػالْ ؾد‪ ٜ‬رز اغتبٖ ػّی‪ ٝ‬وس‪٘ٚ‬ب ‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬ؾد٘د‪ٔ .‬حٕدحػیٗ ق‪ٔٛ‬هی اظه‪ٟ‬هبز وهسر‪:‬‬ ‫ثبالتسیٗ تؼدار ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬غبِٕ‪ٙ‬داٖ ثبالی ‪ ۰۹‬غبَ وؿ‪ٛ‬ز رز ذزثبیزبٖ ؾسلهی ا٘هزهبْ ؾهد‪ٚ ٜ‬‬ ‫أس‪ٚ‬ش ٘یص ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬افسار ‪ ۵۷‬تب ‪ ۰۹‬غبَ ٘یص رز ز‪ٚ‬غتب‪ٞ‬بی اغتبٖ غهبش ؾهد‪ٚ .‬ی افهص‪ٚ‬ر‪ :‬رز‬ ‫ؾ‪ٟ‬س‪ٞ‬بیی ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬ثیؽ اش ‪ ۰۹‬رزقد غبِٕ‪ٙ‬داٖ ثبالی ‪ ۰۹‬غبَ ‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬ؾد‪ ٜ‬ثبؾ‪ٙ‬د ث‪ٚ ٝ‬اوػی‪ٙ‬بغهیه‪ٖٛ‬‬ ‫افسار ‪ ۵۷‬تب ‪ ۰۹‬غبَ ٘یص الداْ ٔی ؾ‪ٛ‬ر ثس ایٗ اغبظ ثب رػ‪ٛ‬ت لجّی ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬ایٗ افهسار ‪ٞ‬هٓ اش‬ ‫أس‪ٚ‬ش رز ‪ ۶‬ؾ‪ٟ‬سغتبٖ غبش ٔی ؾ‪ٛ‬ر‪.‬ق‪ٔٛ‬ی تبوید وسر‪ :‬رز ق‪ٛ‬زت ٔسارؼ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬رغس ایٗ ٌس‪ ٜٚ‬غ‪ٙ‬ی‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ساوص تصزیک ‪ٚ‬اوػٗ‪ٚ ،‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬ا٘زبْ ٕ٘ی ؾ‪ٛ‬ر ‪ ٚ‬ثبید ثب رػ‪ٛ‬ت لجّی ثبؾد أب ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغیه‪ٖٛ‬‬ ‫ٌس‪ ٜٚ‬غ‪ٙ‬ی ثبالی ‪ ۰۹‬غبَ أس‪ٚ‬ش ‪ ٓٞ‬ثد‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی لجّی ارأ‪ٔ ٝ‬ی یبثد‪ٚ .‬ی رز خکه‪ٛ‬ـ تهؼهدار‬ ‫ثیٕبزاٖ ثػتسی وس‪٘ٚ‬بیی رز ذزثبیزبٖ ؾسلی ٘یص ٌف ‪ :‬تؼدار ثیٕبزاٖ ٔجتال ث‪ ٝ‬وهس‪٘ٚ‬هب رز اغهتهبٖ‬ ‫٘ػج ث‪ٞ ٝ‬فت‪ ٝ‬لجُ وب‪ٞ‬ؽ راؾت‪ ٚ ٝ‬ث‪ٞ۴۱ ٝ‬صاز ‪٘ ۰۹ ٚ‬فس زغید‪ ٜ‬اغ و‪ ٝ‬اش ایٗ تؼدار ‪٘ ۴۴۱‬هفهس رز‬ ‫ثخؽ ٔسالج ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یط‪ ٜ‬ثػتسی ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪ .‬زییع را٘ؿٍب‪ ٜ‬ػّ‪ ْٛ‬یصؾىی تجسیص ارأ‪ ٝ‬رار‪ :‬رز ‪۹۱‬غبػ‬ ‫ٌرؾت‪٘ ٝ‬یص ‪٘ ۴۷‬فس ثس احس اثتال ث‪ ٝ‬وس‪٘ٚ‬ب رز ذزثبیزبٖ ؾسلی ف‪ٛ‬ت ؾد٘د‪.‬‬ ‫افضایص ‪ ۵.۱‬دسصذی صادسات ارسبایجانضشقی دس هفت سال گزضته‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ -‬اغتب٘داز ذزثبیزبٖؾسلی ثب تهجهیهیهٗ ‪ٚ‬‬ ‫تؿسیح ػّٕىسر ر‪ ِٚ‬تدثیس ‪ ٚ‬أید ٌف ‪ :‬قبرزات اغتبٖ‬ ‫اش ‪ٔ ۹‬یّیبزر رالز رز غبَ ‪ ۴۴۰۹‬ث‪ٔ ۴.۷ ٝ‬یهّهیهبزر رالز رز‬ ‫یبیبٖ غبَ ‪ ۴۴۰۰‬زغید‪ٔ.‬حٕدزضب ی‪ٛ‬زٔحٕدی افهص‪ٚ‬ر‪ :‬اش‬ ‫رغتب‪ٚ‬زر‪ٞ‬بی التکبری ر‪ ِٚ‬رز ایٗ ٔدت ٔهی ته‪ٛ‬اٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫ایزبر ‪ٚ‬احد‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یدی ردید‪ ،‬ت‪ٛ‬غؼ‪ ٚ ٝ‬افصایؽ ظسفهیه‬ ‫‪ٚ‬احد‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یدی‪ ،‬احیبی ‪ٚ‬احد‪ٞ‬بی زاود ت‪ِٛ‬یدی‪ ،‬ایزهبر‬ ‫ؾ‪ٟ‬سن ‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی ق‪ٙ‬ؼتی تخککی‪ ،‬ایهزهبر ؾه‪ٟ‬هسن‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی‪ ،‬ایزبر ٔساوص خدٔبت ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی ‪ ٚ‬وػت ‪ ٚ‬وبز اؾبز‪ ٜ‬وسر‪ٚ .‬ی اضبف‪ ٝ‬وسر‪ :‬قد‪ٚ‬ز غه‪ٞ ٝ‬هصاز ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۹۴۱‬فمس‪ ٜ‬یس‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ث‪ٟ‬س‪ ٜ‬ثسرازی‪ ،‬ایزبر ‪ ۴۹‬ؾ‪ٟ‬سن ‪ٛ٘ ٚ‬احی ق‪ٙ‬ؼتی‪ ،‬زا‪ ٜ‬ا٘هداشی ‪ ۹‬ؾه‪ٟ‬هسن قه‪ٙ‬هؼهتهی‬ ‫تخککی ‪ ٚ‬یه ؾ‪ٟ‬سن ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی ‪ ٚ‬ایزبر ‪ٔ ۹‬سوهص خهدٔهبت فه‪ٙ‬هب‪ٚ‬زی ‪ ٚ‬وػهت ‪ ٚ‬وهبز اش ریهٍهس‬ ‫رغتب‪ٚ‬زر‪ٞ‬بی ر‪ ِٚ‬تدثیس ‪ ٚ‬أید رز اغتبٖ اغ ‪.‬ی‪ٛ‬زٔحٕدی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬مبیػ‪ٔ ٝ‬بزی ػّٕىهسر ر‪ِٚ‬ه‬ ‫تدثیس ‪ ٚ‬أید ثب ػّٕىسر ر‪ٞ ِٚ‬بی لجُ رز غبَ ‪ ٚ ۴۴۰۹‬لجُ اش ٖ ٌف ‪ :‬تؼدار یس‪ٚ‬ا٘‪ٞٝ‬بی ث‪ٟ‬س‪ ٜ‬ثهسرازی‬ ‫قبرز‪ ٜ‬رز ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ق‪ٙ‬ؼ اش تؼدار یه ‪ٞ‬صاز ‪ ۴۰۰ ٚ‬فمس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تؼدار غ‪ٞ ٝ‬صاز ‪ ۹۴۱ ٚ‬فمس‪ ،ٜ‬تؼدار ؾه‪ٟ‬هسن‬ ‫‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی ق‪ٙ‬ؼتی رز رغ ث‪ٟ‬س‪ٜ‬ثسرازی اش ‪ ۴۶‬ؾ‪ٟ‬سن ث‪ ۱۰ ٝ‬ؾ‪ٟ‬سن ‪ ٚ‬ظسفی ته‪ِٛ‬هیهد فه‪ٛ‬الر اش ‪۰‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬تٗ ث‪ٔ ۴۹ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ افصایؽ یبفت‪ ٝ‬اغ ‪ .‬ی‪ٛ‬زٔحٕدی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ییٍیسی ‪ٞ‬بی ا٘زبْ ؾد‪ ٜ‬ثسای زا‪ٜ‬‬ ‫ا٘داشی ٔزدر ثبشازچ‪ٔ ٝ‬سشی ٘‪ٛ‬زر‪ٚ‬ش‪ٌ ،‬ف ‪ :‬زا‪ ٜ‬ا٘داشی ایٗ ثبشازچ‪ ٝ‬افصایؽ قبرزات‪ ،‬ایزبر اؾهتهغهبَ‬ ‫ثسای غبو‪ٙ‬بٖ ٔ‪ٙ‬بعک ٔسش٘ؿیٗ ‪ٔ ٚ‬ؼسفی ٔحک‪ٛ‬الت ت‪ِٛ‬ید راخّی زا ث‪ ٝ‬ر٘جبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د راؾ ‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫تجلی توسعه صنعت و هعذن ارسبایجانضشقی با‬ ‫سضذ ‪ ۵.۱‬بشابشی صادسات‬ ‫افصایؽ ثیؽ اش ‪ ۴.۷‬ثساثسی قبرزات ذزثبیزبٖؾسلی رز فهبقهّه‪ٝ‬‬ ‫غبَ ‪ٞ‬بی ‪ ۴۴۹۰‬تب ‪ ۴۴۰۰‬ؾٕػی‪ ،‬حبوی اش ی‪ٛ‬یبیی التکبری اغهتهبٖ‬ ‫رز ح‪ٛ‬ش‪ٞ ٜ‬بی ت‪ِٛ‬ید‪ ،‬ق‪ٙ‬ؼ ‪ٔ ٚ‬ؼدٖ رز ایٗ ثبش‪ ٜ‬شٔهب٘هی‪ ،‬ثه‪ ٝ‬زغهٓ‬ ‫تؿدید تحسیٓ ‪ٞ‬ب‪ ،‬اغ ‪ .‬قبرزات ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘‪ٛ‬ر ػی‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬هّهٕه‪ٛ‬ظ‬ ‫زؾد ‪ ٕٝٞ‬شیس ثخؽ ‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬ؼ ‪ٔ ،‬ؼدٖ ‪ ٚ‬تزبزت ذزثبیزبٖ ؾسلهی‬ ‫رز غبَ ٌرؾت‪ ٝ‬زؾد غیسٔ‪ٙ‬تظس‪ ٜ‬ای راؾ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬زلٓ ‪ٔ ۴.۷‬یّیبزر رالز‬ ‫زغید؛ ایٗ رز حبِی اغ و‪ٔ ٝ‬یصاٖ قبرزات غیس٘فتی اغتبٖ رز یبیبٖ‬ ‫غبَ ‪ ۴۴۰۹‬ؾٕػی ‪ٔ ۹‬یّیبزر رالز ثه‪ٛ‬ر‪ .‬زؾهد ره‪ٟ‬هؿهی قهبرزات‬ ‫ذزثبیزبٖ ؾسلی رز غبَ ر‪ٟ‬ؽ ته‪ِٛ‬هیهد‪٘ ،‬ؿهبٖ ر‪ٞ‬ه‪ٙ‬هد‪ ٜ‬ا‪ٞ‬هتهٕهبْ‬ ‫ت‪ِٛ‬یدو‪ٙٙ‬دٌبٖ‪ ،‬ق‪ٙ‬ؼتٍساٖ ‪ ٚ‬قبرزو‪ٙٙ‬دٌبٖ اغتبٖ ثسای تهبٔهیهٗ ازش‬ ‫ٔ‪ٛ‬زر ٘یبش وؿ‪ٛ‬ز رز ؾسایظ رؾ‪ٛ‬از وس‪٘ٚ‬بیی ‪ ٚ‬تحسیٓ ‪ٞ‬بی غیسلب٘‪٘ٛ‬هی‬ ‫ٔسیىب ‪ٕٞ ٚ‬پیٕب٘ب٘ؽ اغ و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یدات ؾبٖ ث‪ ٝ‬زغٓ فؿبز‪ٞ‬بی ‪ٞ‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫رب٘ج‪ ٝ‬غسه ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ رز ثیؽ اش ‪ ۶۹‬وؿ‪ٛ‬ز ر‪ٟ‬بٖ ٔؿتسی رازر‪.‬‬ ‫اصناف‪ ،‬ستبه نخست سعایت هحذودیتهای کشونایی سا دس ارسبایجانغشبی داسنذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٔ -‬ؼب‪ ٖٚ‬غیبغی‪ ،‬أ‪ٙ‬یتی ‪ ٚ‬ارتٕبػی اغتب٘هداز‬ ‫ذزثبیزبٖغسثی ثب لدزرا٘ی اش ‪ٕٞ‬سا‪ٞ‬ی ‪ٕٞ ٚ‬ىبزی اق‪ٙ‬بف رز‬ ‫ارسای ٔحد‪ٚ‬ری ‪ٞ‬بی وس‪٘ٚ‬بیی ٌف ‪ :‬اق‪ٙ‬بف ثهیهؿهتهسیهٗ‬ ‫زػبی ٔحد‪ٚ‬ری ‪ٞ‬بی وس‪٘ٚ‬بیی زا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ر اختکبـ رار‪ٜ‬ا٘د‬ ‫‪ ٚ‬أید‪ٚ‬ازیٓ ثب ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ر ؾسایظ ؾب‪ٞ‬د ثبشٌؿبیی وػت ‪ ٚ‬وهبز‪ٞ‬هب‬ ‫ثبؾیٓ‪ .‬ػّی ٔکغف‪ٛ‬ی افص‪ٚ‬ر‪ :‬رز ایٗ اغتبٖ ٘یص ؾب‪ٞ‬د ‪ٚ‬ضؼیتهی‬ ‫ؾى‪ٙٙ‬د‪ٞ ٜ‬ػتیٓ ‪ ٚ‬اٌس رز زػبی رغت‪ٛ‬زاِؼُٕ‪ٞ‬ب ا‪ٞ‬تٕبْ رهدی‬ ‫٘داؾت‪ ٝ‬ثبؾیٓ‪ ،‬تّفبت غ‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ راؾ ‪ٚ.‬ی ثب لهدزرا٘هی‬ ‫اش ثسرثبزی اق‪ٙ‬بف رز زػبی ؾی‪ٜ٘ٛ‬بٔ‪ٞ ٝ‬بی ث‪ٟ‬داؾتی‪ ،‬اظ‪ٟ‬بز أید‪ٚ‬ازی وسر و‪ ٝ‬تب ثهب ثه‪ٟ‬هجه‪ٛ‬ر ؾهسایهظ‬ ‫ث‪ٚٝ‬اغغ‪ ٝ‬افصایؽ زػبی رغت‪ٛ‬زاِؼُٕ‪ٞ‬ب ؾب‪ٞ‬د ثبشٌؿبیی وػت ‪ ٚ‬وبز‪ٞ‬ب ثبؾیٓ‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬غیبغی أ‪ٙ‬یهتهی ‪ٚ‬‬ ‫ارتٕبػی اغتب٘داز ذزثبیزبٖغسثی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬یصاٖ زػبی رغت‪ٛ‬زاِؼُٕ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬داؾتی رز اغهتهبٖ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ وٕتس اش ‪ ۷۹‬رزقد اغ ‪ ،‬ثیبٖ وسر‪ :‬رغتٍب‪ٜٞ‬بی ٔت‪ِٛ‬ی ثبید ثسای ازتمبی ایٗ ‪ٚ‬ضؼیه تهالؼ‬ ‫ردی تسی راؾت‪ ٝ‬ثبؾ‪ٙ‬د‪ٔ.‬کغف‪ٛ‬ی اضبف‪ ٝ‬وسر‪ :‬عجهک ٌهفهته‪ٚ ٝ‬شیهس ثه‪ٟ‬هداؾه ‪ٚ‬یهس‪ٚ‬ظ ‪ٞ‬ه‪ٙ‬هدی رز‬ ‫ذزثبیزبٖغسثی ٘یص ؾ‪ٙ‬بغبیی ؾد‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬یعّجد ٔحد‪ٚ‬ری ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬یس‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬قه‪ٛ‬زت رهدی ارهسایهی‬ ‫ؾ‪ٛ‬ر‪.‬ث‪ٌ ٝ‬صازؼ ایس٘ب‪ ،‬رز حبَ حبضس ‪ٚ‬ضؼی وس‪٘ٚ‬ب رز ‪ٞ‬ؿ ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ذزثبیزبٖ غهسثهی اش رهّٕه‪ٝ‬‬ ‫از‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬لسٔص ث‪ٛ‬ر‪ ٚ ٜ‬ز‪ٚ‬شا٘‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖ ثیؽ اش ‪٘ ۹۹۹‬فس رز ایٗ اغتبٖ ث‪ ٝ‬خبعس وس‪٘ٚ‬ب رز ثیٕبزغتبٖ ثػهتهسی‬ ‫ٔیؾ‪٘ٛ‬د‪.‬تبو‪٘ ٖٛٙ‬صریه ث‪ٞ ۴۶۹ ٝ‬صاز ٘فس رز ذزثبیزبٖ غسثی ث‪ ٝ‬وس‪٘ٚ‬ب ٔجتال ؾد‪ ٚ ٜ‬حد‪ٚ‬ر چ‪ٟ‬بز‪ٞ‬صاز ‪ٚ‬‬ ‫‪٘ ۴۹۹‬فس ٘یص ربٖ خ‪ٛ‬ر زا ثس احس ثیٕبزی و‪ٚٛ‬ید ‪ ۴۰‬اش رغ رار‪ ٜ‬ا٘د‪.‬‬ ‫رز تؿسیح چسایی زؾد قبرزات ذزثبیزبٖ ؾسلی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔه‪ٛ‬ته‪ٛ‬ز‬ ‫ٔحسو‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬ید‪ ،‬ق‪ٙ‬ؼ ‪ٔ ٚ‬ؼدٖ‪ ،‬اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٘ىت‪٘ ٝ‬یص خبِهی اش‬ ‫ِغف ٘یػ و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ثس اعالػبت ‪ٔ ٚ‬بز ٔ‪ٙ‬تؿس ؾد‪ ،ٜ‬ایهٗ اغهتهبٖ رز‬ ‫شٔی‪ ٝٙ‬ت‪ِٛ‬ید خ‪ٛ‬رز‪ٞٚ‬بی غ‪ٍٙ‬یٗ‪ ،‬ت‪ِٛ‬ید ٔمبعغ ع‪ِٛ‬ی ف‪ٛ‬الری‪ِ ،‬ه‪ٛ‬اشْ‬ ‫خبٍ٘ی ‪ ٚ‬ؾیسی‪ٙ‬ی ؾىالت‪ ،‬زتج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬وؿ‪ٛ‬ز زا ث‪ ٝ‬خه‪ٛ‬ر اخهتهکهبـ‬ ‫رار‪ ٚ ٜ‬رز ت‪ِٛ‬ید ؾیؿ‪ ٚ ٝ‬چسْ ٘یص رص‪ ٚ‬اغتبٖ ‪ٞ‬بی ییؿس‪ ٚ‬اغ ‪.‬‬ ‫ذزثبیزبٖ ؾسلی اش ٘ظس ظسفی ثبِم‪ ٜٛ‬ت‪ِٛ‬ید ‪ ٚ‬فؼبِهیه حهد‪ٚ‬ر ‪۴۹‬‬ ‫‪ٚ‬احد ت‪ِٛ‬یدی ف‪ٛ‬الری‪ ۴۷ ،‬رزقد ظسفی ت‪ِٛ‬ید ؾٕؽ ف‪ٛ‬الری ‪۹۱ ٚ‬‬ ‫رزقد ظسفی ت‪ِٛ‬ید ٔمبعغ ف‪ٛ‬الر غبختٕهب٘هی وؿه‪ٛ‬ز زا ثه‪ ٝ‬خه‪ٛ‬ر‬ ‫اختکبـ رار‪ ٜ‬اغ ؛ ایٗ اغتبٖ ثب ت‪ِٛ‬ید ثیؽ اش ‪ٔ ۷.۴‬هیهّهیه‪ ٖٛ‬تهٗ‬ ‫ؾٕؽ ف‪ٛ‬الری ‪ٔ ۹.۷ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ٔمبعغ ف‪ٛ‬الر غبختٕب٘ی اش لغت‪ٞ‬بی‬ ‫ف‪ٛ‬الر رز ٔحک‪ٛ‬الت ٘‪ٟ‬بیی ‪ ٚ‬ع‪ِٛ‬ی اغ ؛ ‪ ٓٞ‬او‪ ۰ ٖٛٙ‬یس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬والٖ‬ ‫ت‪ِٛ‬ید ف‪ٛ‬الر رز غغح اغتبٖ رز حبَ ارساغ و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب اش عسف ثخؽ‬ ‫خک‪ٛ‬قی ‪ٞ ۴۷‬صاز ٔیّیبزر ت‪ٔٛ‬بٖ غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی ثسای ٖ ا٘زبْ ٔهی‬ ‫ؾ‪ٛ‬ر‪ .‬ذزثبیزبٖ ؾسلی اش ٘ظس ظسفی ثبِم‪ ٜٛ‬ت‪ِٛ‬ید ‪ ٚ‬فؼبِیه حهد‪ٚ‬ر‬ ‫‪ٚ ۴۹‬احد ت‪ِٛ‬یدی ف‪ٛ‬الری‪ ۴۷ ،‬رزقد ظسفی ت‪ِٛ‬ید ؾٕؽ ف‪ٛ‬الری ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۹۱‬رزقد ظسفی ت‪ِٛ‬ید ٔمبعغ ف‪ٛ‬الر غبختٕب٘ی وؿ‪ٛ‬ز زا ثه‪ ٝ‬خه‪ٛ‬ر‬ ‫اختکبـ رار‪ ٜ‬اغ ؛ ایٗ اغتبٖ ثب ت‪ِٛ‬ید ثیؽ اش ‪ٔ ۷.۴‬هیهّهیه‪ ٖٛ‬تهٗ‬ ‫ؾٕؽ ف‪ٛ‬الری ‪ٔ ۹.۷ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ٔمبعغ ف‪ٛ‬الر غبختٕب٘ی اش لغت‪ٞ‬بی‬ ‫ف‪ٛ‬الر رز ٔحک‪ٛ‬الت ٘‪ٟ‬بیی ‪ ٚ‬ع‪ِٛ‬ی اغ ؛ ‪ ٓٞ‬او‪ ۰ ٖٛٙ‬یس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬والٖ‬ ‫ت‪ِٛ‬ید ف‪ٛ‬الر رز غغح اغتبٖ رز حبَ ارساغ و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب اش عسف ثخؽ‬ ‫خک‪ٛ‬قی ‪ٞ ۴۷‬صاز ٔیّیبزر ت‪ٔٛ‬بٖ غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی ثسای ٖ ا٘زبْ ٔهی‬ ‫ؾ‪ٛ‬ر‪.‬یىی ریٍس اش رغتب‪ٚ‬زر‪ٞ‬بی ثخؽ ق‪ٙ‬ؼ ‪ٔ ،‬هؼهدٖ ‪ ٚ‬تهزهبزت‬ ‫ذزثبیزبٖ ؾسلی رز غبَ ‪ٞ‬بی ٌرؾت‪ ،ٝ‬احیبی ‪ٚ‬احد‪ٞ‬هبی ته‪ِٛ‬هیهدی‬ ‫‪ٚ‬زؾىػت‪ ٝ‬اغ ‪ ،‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای و‪ ٝ‬تب ٔدت غپسی ؾد‪ ٜ‬اش أػبَ ثیؽ اش‬ ‫‪ٚ ۴۹۹‬احد ت‪ِٛ‬یدی اغتبٖ ر‪ٚ‬ثبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬چسخ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬ید ثبشٌؿت‪ٙ‬د ‪ ٚ‬ثهب ایهٗ‬ ‫وبز ربیٍب‪ ٜ‬ؾغّی حد‪ٚ‬ر غ‪ٞ ٝ‬صاز ٘فس تخجی ؾد‪.‬رز ت‪ٛ‬ضیح چهسایهی‬ ‫ٔ‪ٛ‬فمی ثخؽ ق‪ٙ‬ؼ ‪ٔ ،‬ؼدٖ ‪ ٚ‬تزبزت ذزثبیزبٖ ؾسلی رز تزهسثه‪ٝ‬‬ ‫زؾد ٔخج رز ؾبخف ‪ٞ‬بی ٔختّف‪ ،‬یبر ‪ٚ‬زی ایٗ ٘ىت‪٘ ٝ‬هیهص حهبیهص‬ ‫ا‪ٕٞ‬ی اغ و‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بز ‪ٞ‬صاز ‪ٚ ۰۹۹ ٚ‬احد ق‪ٙ‬ؼتهی ثهب اؾهتهغهبِهصایهی‬ ‫ٔػتمیٓ ‪ٞ ۴۱۹‬صاز ٘فس ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت ٔػتمیٓ رز ایٗ اغتبٖ فؼبَ اغ و‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۹‬رزقد ٖ ‪ٞ‬ب رز رغ ثخؽ خک‪ٛ‬قی اغ ‪.‬‬ ‫ضهشداسی اسدبیل دس استانه بحشان ‪ ،‬انتخاب سشهایهگزاس به سوش‬ ‫فشاخوان بهتشین ضیوه است‬ ‫اجشای طشح اصالح هصشف انشطی دس تاسیسات ابفای اصفهان‬ ‫ثخؽ ٔؼدٖ ذزثبیزبٖ ؾسلی ٘یص ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ غ‪ٙ‬ی تسیٗ اغتبٖ وؿ‪ٛ‬ز ثهب‬ ‫‪ٔ ۰.۷‬یّیبزر تٗ ٔبر‪ٔ ٜ‬ؼد٘ی ذخیس‪ ٜ‬رز غبَ ربزی زؾد خ‪ٛ‬ثی زا رز‬ ‫ثخؽ ‪ٞ‬بی ٔختّف تزسث‪ ٝ‬وسر‪ ٜ‬اغ و‪ ٝ‬افتتهبح فهبش ته‪ٛ‬غهؼه‪ ٝ‬ای‬ ‫وبزخب٘‪٘ ٝ‬فّیٗ غی‪ٙ‬ی وّیجس ‪ٞ ٚ‬ه ‪ٞ‬یدزات‪ ٝ‬ا‪ٞ‬س اش ٖ رّٕ‪ ٝ‬اغه ؛‬ ‫ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬غؼد ٔحٕدی‪ٔ ،‬دیسػبُٔ ؾسو ّٔی ٔع ایساٖ أػهبَ‬ ‫اػالْ وسر‪ ٜ‬و‪ ٝ‬لساز اغ رز ‪ ۹‬غبَ ی‪ٙ‬د‪ٞ ۹۹ ٜ‬صاز ٔیّهیهبزر ته‪ٔٛ‬هبٖ‬ ‫ثسای ارسای فبش غ‪ ْٛ‬تغّیظ ‪ ٚ‬ذ‪ٚ‬ه ‪ ٚ‬یبالیؽ ٔزتٕغ ٔهؼهدٖ ٔهع‬ ‫غ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی ؾ‪ٛ‬ر‪ .‬ثسزغی اعالػبت ٔ‪ٙ‬تؿس ؾد‪ ٜ‬اش غ‪ٛ‬ی‬ ‫ٔؼب‪ٔ ٘ٚ‬ؼد٘ی غبشٔبٖ قٕ ذزثبیزبٖ ؾسلی ٘یص حبوی اغ رز‬ ‫شٔبٖ و‪٘ٛٙ‬ی ‪ٔ ۵۴۷‬ؼدٖ ؾ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬رز غغح اغتبٖ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ر رازر وه‪ٝ‬‬ ‫اش ایٗ تؼدار ‪ٔ ۱۹۹‬ؼدٖ فؼبَ ث‪ٛ‬ر‪ ٚ ٜ‬ثسای ‪ٞ ۴۹‬صاز ‪٘ ۶۴۹ ٚ‬هفهس رز‬ ‫ق‪ٙ‬بیغ ٔؼد٘ی اؾتغبَ ٔػتمیٓ ایزبر ؾد‪ ٜ‬اغ و‪ ٝ‬رز شٔی‪ ٝٙ‬اؾتغبَ ٘یص‬ ‫ایٗ اغتبٖ رز زتج‪ ٝ‬ر‪ ْٚ‬وؿ‪ٛ‬زی لساز رازر‪.‬وب‪ٞ‬ؽ زیػهه غهسٔهبیه‪ٝ‬‬ ‫ٌرازی‪ ،‬تأیٗ أ‪ٙ‬ی غسٔبی‪ ،ٝ‬وؿف ی‪ٞ ٟٝٙ‬بی رهدیهد ٔهؼهد٘هی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اٌرازی اش عسیک ٔصاید‪ٞ ٜ‬بی ػٕ‪ٔٛ‬هی ثه‪ ٝ‬ثه‪ٟ‬هس‪ ٜ‬ثهسرازاٖ رازای‬ ‫قالحی اش ریٍس الدأبت ٔ‪ ٟٓ‬رز ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬التکبر ٔؼد٘ی اغتبٖ ٔهی‬ ‫ثبؾد‪.‬رز و‪ٙ‬بز ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬التهکهبری ‪ ٚ‬تهزهبزی ذزثهبیهزهبٖ ؾهسلهی‪،‬‬ ‫ؾبخف ‪ٞ‬بی ٔؼدٖ ‪ ٚ‬ق‪ٙ‬بیغ ٔؼد٘ی اغتبٖ ٘یص رز ‪ٞ‬ؿ غبَ ٌرؾهته‪ٝ‬‬ ‫زؾد چؿٍٕیسی زا تزسث‪ ٝ‬وسر‪ ،ٜ‬ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای وه‪ ٝ‬ته‪ٙ‬ه‪ٟ‬هب رز ثهخهؽ‬ ‫زا‪ ٜ‬ا٘داشی ‪ٚ‬احد‪ٞ‬بی ردید ٔؼد٘ی ثسای اغتخساد ٔع ‪ ٚ‬عال رز ایٗ‬ ‫اغتبٖ ثیؽ اش ‪ٔ ۹۴۹‬یّی‪ ٖٛ‬ی‪ٛ‬ز‪ ٚ‬اػتجبز ازشی ‪ ٚ‬ثیؽ اش ‪ٔ ۶۷۹‬یهّهیهبزر‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ اػتجبز زیبِی غسٔبی‪ٌٝ‬رازی ؾد‪ ٜ‬اغ ‪.‬‬ ‫تحّیُ ٔبز ‪ ٚ‬اعالػبت ٔ‪ٙ‬تؿس ؾد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬غظ غبشٔبٖ ق‪ٙ‬ؼ ‪ ،‬ػٕهدٖ ‪ٚ‬‬ ‫تزبزت ذزثبیزبٖ ؾسی ٘ؿبٖ ٔی ر‪ٞ‬د ثخؽ ٔهؼهدٖ ذزثهبیهزهبٖ‬ ‫ؾسلی ثب ثیؽ اش ‪ٔ ۰.۶‬یّیبزر تٗ ذخبیس ؾ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؾد‪ ،ٜ‬زتهجه‪٘ ٝ‬هخهػه‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز زا رازر ‪ ٚ‬رز ‪ٞ‬ؿ غبَ ٌرؾت‪ ٝ‬رز غبی‪ ٝ‬غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی ‪ٞ‬هبی‬ ‫ا٘زبْ ؾد‪ ٜ‬ثیؽ اش ‪ٞ ۴۹‬صاز فسق ؾغّی رز ایٗ ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬زا‪ٞ‬جهسری ‪ٚ‬‬ ‫رازای ازشؼ افص‪ٚ‬ر‪ ٜ‬رز غغح اغتبٖ ایزبر ؾد‪ ٜ‬اغ ‪.‬‬ ‫رز ایٗ ٔدت ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ رز ٔزٕ‪ٛ‬ع حد‪ٚ‬ر ‪ّٔ ۴۱۹‬یبزر ت‪ٔٛ‬هبٖ اػهتهجهبز‬ ‫زیبِی ‪ٔ ۷۵ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬ی‪ٛ‬ز‪ ٚ‬اػتجبز ازشی ثسای ارسای عسح ت‪ِٛ‬هیهد ٔهع‬ ‫وبتدی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔغبِج‪ ٝ‬اقّی ٔسرْ ‪ٔ ٚ‬ػ‪ٚٛ‬الٖ ذزثبیزبٖ ؾسلی رز‬ ‫ٔزتٕغ ٔؼدٖ ٔع غ‪ٞ ٍٖٛ٘ٛ‬صی‪ ٝٙ‬ؾد‪ ٜ‬اغ ‪.‬‬ ‫هنطقه ویظه اقتصادی دس ساوجبالغ ساه انذاصی هی ضود‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬ؾ‪ٟ‬سراز ازرثیُ ٌف ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تکه‪ٛ‬یهت ٘ؿهدٖ‬ ‫تؼسف‪ ٝ‬غبَ ‪ ،۴۱۹۹‬ؾ‪ٟ‬سرازی ازرثیُ رز ٔ‪ٙ‬بعک ٔختّف ؾ‪ٟ‬س ثب ثهحهساٖ‬ ‫ردی رز ٘بزضبیتی ٔسارؼبت ٔسرٔی ز‪ٚ‬ث‪ٝ‬ز‪ٚ‬غ ‪.‬حٕید ِغفاِّ‪ٟ‬یهبٖ‬ ‫اظ‪ٟ‬بز وسر‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تاخیس چ‪ٙ‬د ٔب‪ ٝٞ‬رز تایید تؼسف‪ ٝ‬غبَ ‪ ۴۱۹۹‬رز‬ ‫فسٔب٘دازی ‪ ٚ‬ازربع یس‪٘ٚ‬د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬زای حُ اختالف‪ٔ ،‬ب رز ٔسارهؼهبت‬ ‫ٔسرٔی ثب ٔؿىالتی ردی ز‪ٚ‬ث‪ٝ‬ز‪ٞ ٚ‬ػتیٓ ‪ٕ٘ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ یهبغهخهٍه‪ٛ‬ی‬ ‫خ‪ٛ‬اغت‪ٞ ٝ‬ب ‪ٔ ٚ‬غبِجبت ٔسرٔی ثبؾیٓ‪.‬ؾ‪ٟ‬سراز ازرثیُ ٌف ‪ٞ :‬هس چه‪ٙ‬هد‬ ‫‪ٛٙٞ‬ش ایسارات ‪ ٚ‬اؾىبالت تؼسف‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت ٔػت‪ٙ‬د رز ث‪ٙ‬د‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬زر ٘ظس ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬زا ‪ ٚ‬ؾ‪ٟ‬سرازی اػالْ ٘ؿد‪ٚ ٜ‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بز٘ظس‪ٞ‬بی ؾفب‪ٞ‬ی ثػ‪ٙ‬د‪ ٜ‬ؾد‪ ،ٜ‬ا٘تظبز ٔی ز‪ٚ‬ر فسٔب٘دازی ازرثیُ ‪ٞ‬س چ‪ ٝ‬غسیؼتس ٔ‪ٟ‬س تهایهیهد ثهس‬ ‫تؼسف‪ ۴۱۹۹ ٝ‬شر‪ ٖ ٚ ٜ‬زا ثسای ارسا ث‪ ٝ‬ؾ‪ٟ‬سرازی اثالؽ و‪ٙ‬د‪ِ.‬غفاِّ‪ٟ‬یبٖ افص‪ٚ‬ر‪ٔ :‬تاغفب٘‪ ٓٞ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬حت‪ٛ‬ا ‪ٓٞ ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬لبِت ‪ ٚ‬ؾىُ تؼسف‪ ۴۱۹۹ ٝ‬ایسار ‪ٚ‬ازر ؾد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ا٘تظبز ٔیز‪ٚ‬ر ثیؽ اش ایٗ تاخیس ‪ ٚ‬تؼُّ رز تایید ٘ه‪ٟ‬هبیهی‬ ‫تؼسف‪ ٝ‬زا ؾب‪ٞ‬د ٘جبؾیٓ چسا و‪ ٝ‬رز ٔسارؼبت ٔسرٔی ٔزج‪ٛ‬ز ‪ٞ‬ػتیٓ ثب ودخدا ٔ‪ٙ‬ؿی ثسخی اش ٔؿهىهالت زا‬ ‫حُ و‪ٙ‬یٓ أب ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بی ‪ٚ‬الؼی یبغخٍ‪ٛ‬یی ث‪ٔ ٝ‬سرْ ثب اختالَ ز‪ٚ‬ث‪ٝ‬ز‪ ٚ‬ؾد‪ ٜ‬اغ ‪ٚ.‬ی خبعس ٘ؿبٖ وسر‪ٔ :‬مهبْ‬ ‫ػبِی اغتبٖ ث‪ ٝ‬قساح رغت‪ٛ‬ز تایید ‪ ٚ‬اثالؽ تؼسف‪ ۴۱۹۹ ٝ‬زا ث‪ ٝ‬فسٔب٘دازی ازرثیُ اػالْ وسر‪ِٚ ٜ‬هی ‪ٞ‬ه‪ٙ‬ه‪ٛ‬ش‬ ‫فسٔب٘دازی ازرثیُ رز ایٗ شٔی‪ ٝٙ‬الدأی ػّٕی ثسای تایید تؼسف‪ ۴۱۹۹ ٝ‬ا٘زبْ ٘دار‪ ٜ‬اغ ‪.‬‬ ‫غس‪ٚ‬یهع خهجهسی ‪ٔ-‬هحهجه‪ٛ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ػصیص‪ٔ:‬دیس ٔهسوهص ٔهدیهسیه‬ ‫ثحساٖ‪ ،‬یداف‪ٙ‬د غهیهس ػهبٔهُ ‪ٚ‬‬ ‫ه ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬احد ایٕ‪ٙ‬هی ؾهسوه‬ ‫فبضاله اغهتهبٖ اقهفه‪ٟ‬هبٖ اش‬ ‫ارسای عسح تغیهیهس ‪ ٚ‬اقهالح‬ ‫ٔکسف ا٘سضی رز تهبغهیهػهبت‬ ‫ارسایی ایٗ ؾسو خجس رار‪.‬‬ ‫اثسا‪ٞ‬یٓ ٔحٕدی و‪ ٝ‬رز ٔهب٘ه‪ٛ‬ز‬ ‫وب‪ٞ‬ؽ ثسق ٔکسفی رغهتهٍهب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ارسایی اغهتهبٖ اقهفه‪ٟ‬هبٖ‬ ‫غخٗ ٔی ٌف ‪ ،‬افص‪ٚ‬ر‪ :‬ثهفهبی‬ ‫اغتبٖ اقف‪ٟ‬بٖ ایٗ عسح زا ثب ‪ٞ‬دف وب‪ٞ‬ؽ ‪ ۷۹‬رزقدی ٔکسف ثسق رز غهبػهبت ا‪ٚ‬د‬ ‫ٔکسف ارسایی وسر‪ ٜ‬اغ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ث‪ ٝ‬تؿسیح زا‪ٞ‬ىبز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ػّٕیبتی رز خک‪ٛ‬ـ ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬غبشی ٔکهسف ا٘هسضی‬ ‫رز ؾسو ه ‪ ٚ‬فبضاله اغتبٖ اقف‪ٟ‬بٖ یسراخ ‪ٌ ٚ‬ف ‪ :‬ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ‪ٚ‬یط‪ ٜ‬ای اش رّٕ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ؾٕ‪ٙ‬د غبشی غیػتٓ ز‪ٚ‬ؾ‪ٙ‬بیی ثسای ٔکسف ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬ا٘سضی رز غبخهتهٕهبٖ ‪ٞ‬هبی ارازی‪،‬‬ ‫تکفی‪ ٝ‬خب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ،‬ایػتٍب‪ٞ ٜ‬بی یٕپبض ‪ ٚ‬چب‪ٞ ٜ‬ب ػّٕیبتی ؾد‪ ٜ‬اغ ‪.‬‬ ‫ٔحٕدی ث‪ ٝ‬اغتفبر‪ ٜ‬حداوخسی اش ریصَ ض٘سات‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب رز غبػبت ا‪ٚ‬د ٔکسف ثسق اؾبز‪ ٜ‬وسر‬ ‫‪ ٚ‬افص‪ٚ‬ر‪ :‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ز وب‪ٞ‬ؽ ثبز ؾجى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬شیغ ثسق‪ ،‬اش غ‪ٛ‬ی ثفبی اقف‪ٟ‬هبٖ رز حهد‪ٚ‬ر ‪۰۷‬‬ ‫رغتٍب‪ ٜ‬ریصَ ض٘سات‪ٛ‬ز رز غبػبت ا‪ٚ‬د ٔکسف رز ٔداز ث‪ٟ‬س‪ ٜ‬ثسرازی لساز ٔی ٌیسر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬خدٔبت ؾ‪ٟ‬سی ‪ ٚ‬ارسایی ؾه‪ٟ‬هسراز‬ ‫تجسیص ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثبزؼ ؾدید تٍسی ‪ ٚ‬ثبزاٖ ‪ٔ ٚ‬تؼهبلهت ٖ‬ ‫ربزی ؾدٖ ز‪ٚ‬اٖ ه ‪ٞ‬ب رز غغح ؾ‪ٟ‬س اش فؼبِیه تهٕهبٔهی‬ ‫٘یس‪ٞٚ‬بی خدٔبت ؾ‪ٟ‬سی ثسای زفغ ثٍسفتٍی ‪ٞ‬ب رز غهغهح‬ ‫ؾ‪ٟ‬س خجس رار‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬صازؼ ؾ‪ٟ‬سیبز‪ٔ ،‬حٕدزضب لسثب٘یبٖ تجسیصی وه‪ٞ ٝ‬هٕهسا‪ٜ‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬سراز تجسیص اش فؼبِی ٘یس‪ٞٚ‬بی خدٔبت ؾ‪ٟ‬سی رز غهغهح‬ ‫ؾ‪ٟ‬س ثبشرید ٔی وسر ثب اػالْ ایٗ ٔغّت اظ‪ٟ‬بز راؾ ‪ :‬ؾدت‬ ‫‪ٔ ٚ‬یصثبٖ ثبالی حزٓ ٘ص‪ٚ‬الت غٕب٘ی رز ٔدت شٔب٘ی و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ثبػج ربزی ؾدٖ ز‪ٚ‬اٖ ث‪ٟ‬ب ‪ٕٞ ٚ‬چه‪ٙ‬هیهٗ‬ ‫ثٍسفتٍی رز ثسخی ٔؼبثس ؾد‪ ٜ‬اغ و‪ ٓٞ ٝ‬او‪٘ ٖٛٙ‬یس‪ٞٚ‬بی خدٔبت ؾ‪ٟ‬سی ٔؿغ‪ َٛ‬زفهغ ٔؿهىهُ ‪ٚ‬‬ ‫ثبشٌؿبیی ٔػیُ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ه ز‪ٞ ٚ‬ب رز غغح ؾ‪ٟ‬س ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬لسثب٘یبٖ اظ‪ٟ‬بز راؾ ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ثه‪ ٝ‬یهیهؽ ثهیه‪ٙ‬هی‬ ‫ٔهبر‪ٜ‬‬ ‫غبشٔبٖ ‪ٛٞ‬اؾ‪ٙ‬بغی ٔج‪ٙ‬ی ثس ثبزؼ ثبزاٖ رز ع‪ٞ َٛ‬فت‪ ٝ‬ربزی ٘یس‪ٞٚ‬بی خدٔبت ؾ‪ٟ‬سی رز حبِه‬ ‫ثبؼ ث‪ٛ‬ر‪ ٓٞ ٚ ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬ایٗ ٘یس‪ٞٚ‬ب رز ٘مبط ٔختّف ؾ‪ٟ‬س رز حبَ فؼبِی ‪ ٚ‬زفغ ‪ٞ‬س ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ثهٍهسفهتهٍهی‬ ‫ٔؼبثس ‪ ٚ‬ثبشٌؿبیی ٔػیُ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثس‪ٞٚ‬ب ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬اغتب٘داز اِجسش اػالْ وسر و‪ ٝ‬ثب زای‬ ‫ٔزٕغ تؿخیف ٔکّح ٘ظبْ‪ٙٔ ،‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری‬ ‫رز ؾ‪ٟ‬سغتبٖ غب‪ٚ‬رجالؽ ایٗ اغتبٖ زا‪ ٜ‬ا٘هداشی ٔهی‬ ‫ؾ‪ٛ‬ر‪ .‬ز‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی اغتب٘دازی اِجسشػصیصاِ‪ ٝ‬ؾ‪ٟ‬جبشی‬ ‫افص‪ٚ‬ر‪ :‬ز‪ٚ‬ش ٌرؾت‪ ٝ‬اػضبی ٔزٕغ تؿخیف ٔکّح‬ ‫٘ظبْ عی ٘ؿػتی رز خک‪ٛ‬ـ ایزبر ٔه‪ٙ‬هغهمه‪ٚ ٝ‬یهط‪ٜ‬‬ ‫التکبری غب‪ٚ‬رجالؽ ٔ‪ٛ‬افم خ‪ٛ‬ر زا اػالْ وسر٘د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وسر‪ :‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اش ٔدت ‪ٞ‬ب ییؽ ٔه‪ٛ‬زر‬ ‫ٔغبِج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ر‪ ٚ ٜ‬رز رغ ثسزغی لساز راؾ ‪.‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬جبشی ٌف ‪ :‬رز رّػ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ش ٌرؾت‪ ٝ‬ایزهبر ‪ٞ‬هفه‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬شار تزبزی ق‪ٙ‬ؼهتهی ‪ٔ ۴۴ ٚ‬ه‪ٙ‬هغهمه‪ٚ ٝ‬یهط‪ٜ‬‬ ‫التکبری‪ٛٔ ،‬زر تک‪ٛ‬یت لساز ٌسف ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایٗ تستیت ثب زای اػضبی ٔزٕغ تؿخیف ٔکّح ٘ظبْ‪ ،‬ایهزهبر‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری غب‪ٚ‬رجالؽ رز اغتبٖ اِجسش تک‪ٛ‬یت ؾد‪ .‬اِجسش ػال‪ ٜٚ‬ثس ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لغت ػّٓ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی وؿ‪ٛ‬ز‬ ‫اغ ‪ ،‬لغت ت‪ِٛ‬ید راز‪ٛٔ ،ٚ‬ار غرایی ‪ ٚ‬لغؼبت خ‪ٛ‬رز‪ ٚ‬رز وؿ‪ٛ‬ز ٔحػ‪ٛ‬ه ٔی ؾ‪ٛ‬ر ‪ ٚ‬اش غ‪ٛ‬ی ریٍس ثیؽ اش‬ ‫‪ ۴۷۹‬ثس٘د ّٔی و‪ ٝ‬ثخؽ ثصزٌی اش ٖ رز ؾ‪ٟ‬سن ق‪ٙ‬ؼتی غب‪ٚ‬رجالؽ لساز رازر ٘یص رز رَ خ‪ٛ‬ر ربی رار‪ٚ ٜ‬‬ ‫رز ٔزٕ‪ٛ‬ع ثیؽ اش غ‪ٞ ٝ‬صاز ‪ٚ ۷۹۹ ٚ‬احد ت‪ِٛ‬یدی ‪ ٚ‬ق‪ٙ‬ؼتی رز ایٗ اغتبٖ فؼبِی راز٘د‪.‬‬ ‫واکسیناسیون افشاد ‪ ۵۱‬تا ‪ ۵۰‬سال دس خوصستان اغاص ضذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬زیهیهع را٘ؿهٍهب‪ ٜ‬ػهّه‪ْٛ‬‬ ‫یصؾىی ر‪ٙ‬دی ؾبی‪ٛ‬ز ا‪ٛٞ‬اش ٌف ‪ :‬غبِٕ‪ٙ‬هداٖ‬ ‫‪ ۵۷‬تب ‪ ۵۰‬غبَ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د اش أس‪ٚ‬ش ازریج‪ٟ‬ؿه‬ ‫ٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ساوص ث‪ٟ‬داؾتی ٔسارؼ‪ ٝ‬وسر‪ٚ ٚ ٜ‬اوػٗ‬ ‫وس‪٘ٚ‬ب تصزیک و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫روتس فس‪ٞ‬بر اثه‪٘ َٛ‬هطاریهبٖ اظه‪ٟ‬هبز راؾه ‪:‬‬ ‫٘یس‪ٞٚ‬بی ٔساوص ث‪ٟ‬داؾ ثب ثسلهسازی تهٕهبظ‬ ‫تّف‪ٙ‬ی اش ‪ ٓٞ‬اغتب٘هی ‪ٞ‬هبی ثهبالی ‪ ۵۷‬غهبَ‬ ‫رػ‪ٛ‬ت ث‪ ٝ‬ا٘زبْ ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغهیه‪ٔ ٖٛ‬هی وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ افسار ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د ث‪ٔ ٝ‬ساوص ث‪ٟ‬داؾتی ٔسارؼ‪ ٝ‬وهسر‪ٚ ٚ ٜ‬اوػهٗ رزیهبفه‬ ‫و‪ٙٙ‬د‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪٘ٚ‬د ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬رز اغتبٖ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ثی ییهؽ ٔهی ز‪ٚ‬ر افهص‪ٚ‬ر‪:‬‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬افسار ثبالی ‪ ۰۹‬غبَ زا ‪ٚ‬اوػٗ شریٓ ‪ ٚ‬ایٗ ز‪٘ٚ‬د زفت‪ ٝ‬زفت‪ ٝ‬ثسای غ‪ٙ‬یٗ یبییٗ تهس‬ ‫ا٘زبْ ٔی ؾ‪ٛ‬ر‪.‬زییػدا٘ؿٍب‪ ٜ‬ػّ‪ ْٛ‬یصؾىی ا‪ٛٞ‬اش ٌف ‪ :‬أید‪ٚ‬ازْ ثت‪ٛ‬ا٘یٓ رز عی یهه‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬افسار ثبالی ‪ ۵۷‬غبَ اغتبٖ زا ‪ٚ‬اوػی‪ ٝٙ‬و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬رز ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثؼد ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬غه‪ٙ‬هیهٗ‬ ‫ثبالی ‪ ۵۹‬غبَ زا ؾس‪ٚ‬ع و‪ٙ‬یٓ‪.‬ثػتسی یه ‪ٞ‬صاز ‪ ۷۹۹ ٚ‬ثیٕبز وس‪٘ٚ‬بیی رز ثیهٕهبزغهتهبٖ‬ ‫‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬شغتب٘‪ٛ‬ی ث‪ ٝ‬ز‪٘ٚ‬د وب‪ٞ‬ؿی ثیٕبزی رز یه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اخیس اؾبز‪ ٜ‬وسر ‪ ٚ‬افهص‪ٚ‬ر‪۴۹ :‬‬ ‫ز‪ٚ‬ش ییؽ تؼدار ثیٕبزاٖ وس‪٘ٚ‬بیی ثػتسی رز ٔساوص رزٔب٘ی اغتبٖ حد‪ٚ‬ر ‪ٞ ۹‬صاز ‪۴۹۹ ٚ‬‬ ‫٘فس ث‪ٛ‬ر و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ث‪ ٝ‬یه ‪ٞ‬صاز ‪٘ ۷۹۹ ٚ‬فسوب‪ٞ‬ؽ یبفت‪ ٝ‬اغ ‪.‬اث‪٘ َٛ‬طاریبٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ىه‪ٝ‬‬ ‫ٍ٘سا٘ی ٔب اش ثسٌصازی ٔساغٕبت ػید فغس‪ ،‬خسید‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬رید ثبشریهد‪ٞ‬هب اغه ٌهفه ‪:‬‬ ‫أید‪ٚ‬ازیٓ ٔسرْ رز ایٗ شٔی‪ ٝٙ‬ثب ٔب ‪ٕٞ‬سا‪ٞ‬ی ‪ٕٞ ٚ‬ىبزی و‪ٙٙ‬د ‪ ٚ‬اش خسید‪ٞ‬بی ؾت ػیهد‬ ‫یس‪ٞ‬یص و‪ٙٙ‬د ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ رید ‪ ٚ‬ثبشرید‪ٞ‬ب زا ث‪ ٝ‬غبَ ی‪ٙ‬د‪ٛٔ ٜ‬و‪ َٛ‬و‪ٙٙ‬د شیسا ‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغیه‪ٖٛ‬‬ ‫غساغسی ا٘زبْ ؾد‪ ٚ ٜ‬غغح ایٕ‪ٙ‬ی ربٔؼ‪ ٝ‬ثبالتس زفت‪ ٝ‬اغ ‪.‬‬ ‫نقذ اخباس سوص‬ ‫*ْ‪ٌ٘ٛ.‬ؽ‬ ‫*زئیع را٘ؿىد‪ ٜ‬ثس٘بٔ‪ ٝ‬زیصی ‪ ٚ‬ػّ‪ٔ ْٛ‬حیغی را٘ؿٍهب‪ٜ‬‬ ‫تجسیص ثب تبوید ثس ایٗو‪ ٝ‬احیبی رزیبچ‪ ٝ‬از‪ٔٚ‬ی‪٘ ٝ‬یهبشٔه‪ٙ‬هد‬ ‫ا٘زبْ تى‪ٙ‬یه ‪ٞ‬بی وب‪ٞ‬ؽ تجخیس اغ ‪ٔ ،‬هتهروهس ؾهد‪:‬‬ ‫ازظ زا ثب وب٘بَ وؿی ‪ ٚ‬ا٘تمبَ ه ‪ٞ‬سچ‪ٙ‬د وٓ اش ٖ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬یساٖ ٘ى‪ٙ‬یٓ‪ٚ .‬ی ٌف ‪ٚ :‬ضؼی فؼّی رزیبچ‪ ٝ‬از‪ٔٚ‬هیه‪ٝ‬‬ ‫ثب غ‪ٔ ٝ‬یّیبزر ‪ٔ ۶۱۹ ٚ‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تسٔىؼت ه ٘ػهجه ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔیبٍ٘یٗ رزاش ٔدت (ثب ‪ٔ ۴۷‬یّیبزر ٔتسٔىؼهت ه رز‬ ‫ٔسحّ‪ ٝ‬ثحساٖ لساز رازر ‪ِٚ‬ی ٔیت‪ٛ‬اٖ ایهٗ ؾهسایهظ زا‬ ‫ٔدیسی وسر ‪ ٚ‬ایٗ حزٓ اش ه زا ٘هٍه‪ ٝ‬راؾه ‪ٔ .‬هب‬ ‫یه ٔیّیبزر ‪ٔ ۱۹۹ ٚ‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تسٔىؼهت رز عه‪ َٛ‬غهبَ‬ ‫ٌرؾت‪ ٝ‬اش غغح ایٗ رزیبچ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬غیّ‪ ٝ‬تجخیهس اش رغه‬ ‫راریٓ‪ ،‬رز حبِی و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ػتیٓ ثب تى‪ٙ‬یه‪ٞ‬بیی خهبـ‬ ‫وب‪ٞ‬ؽ تجخیس ٖ زا ٍ٘‪ ٝ‬رازیٓ‪.‬‬ ‫ارک‪ -‬رز ا‪ٚ‬ضبع ثحسا٘ی اخغبز رارٖ خه‪ٛ‬ه اغه‬ ‫‪ِٚ‬ی ازائ‪ ٝ‬زا‪ ٜ‬حُ ث‪ٟ‬تس اغ ‪.‬‬ ‫ِرا اش زئیع را٘ؿىد‪ ٜ‬ثس٘بٔ‪ ٝ‬زیصی ‪ ٚ‬ػّ‪ٔ ْٛ‬هحهیهغهی‬ ‫را٘ؿٍب‪ ٜ‬تجسیص ‪ ٚ‬وبزؾ‪ٙ‬بغب٘ی ٔخُ ایؿبٖ ا٘تظبز ٔی ز‪ٚ‬ر‬ ‫تى‪ٙ‬یه ‪ٞ‬بی وب‪ٞ‬ؽ تجخیس ه رزیهبچه‪ ٝ‬از‪ٔٚ‬هیه‪ ٝ‬زا‬ ‫ثٕ‪ٛ‬لغ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬عسق ٔمتضی ث‪ ٝ‬اعالع ٔػئ‪ِٛ‬هیهٗ ذیهسثهظ‪،‬‬ ‫اغتب٘داز ‪ٚ ٚ‬شازتخب٘‪ٔ ٝ‬سث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ثسغب٘‪ٙ‬هد‪ .‬خؿهه ؾهدٖ‬ ‫رزیبچ‪ ٝ‬از‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ٟ‬یچ ‪ٚ‬ر‪ ٝ‬قالح ٘یػ ‪ ٚ‬ا٘زبْ الدأبت‬ ‫ییؿٍیسا٘‪ ٝ‬رز ٔ‪ٛ‬زر حفظ ٖ ‪ٚ‬ظیف‪ ٕٝٞ ٝ‬وبزؾ‪ٙ‬بغبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔػئ‪ِٛ‬یٗ ٔی ثبؾد‪.‬‬ ‫ارک‪ -‬ر‪ٚ‬غبَ اش تؽ غ‪ٛ‬شی ثبشاز ایىی لهبیهیهّهی‬ ‫(غسای ر‪ ٚ‬رزی تجسیص ٔی ٌرزر‪ .‬رز اتؽ غ‪ٛ‬شی ‪۴۰‬‬ ‫ازریج‪ٟ‬ؿ ٔب‪ ٜ‬غبَ ‪ ، ۰۰‬ثخؿی اشثبشاز ایىی لهبیهیهّهی‬ ‫تجسیص‪ ،‬رز تؽ غ‪ٛ‬خ ‪ٌٛ .‬یب ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬تهؽ غه‪ٛ‬شی‬ ‫‪ٞ‬ب‪ٞ ،‬س‪ ۴۹‬غبَ یىجبز رز ثبشاز تجسیص و‪ ٝ‬ثصزٌتسیٗ ثهبشاز‬ ‫غس ی‪ٛ‬ؾید‪ ٜ‬ر‪ٟ‬بٖ اغ ‪ ،‬تىساز ٔی ؾ‪ٛ‬ر‪.‬‬ ‫رز تؽ غ‪ٛ‬شی ‪ٞ‬ب‪ ،‬ثی احتیبعی ‪ٞ‬ب اغّت‪ ،‬رص‪ ٚ‬ػهّهُ‬ ‫ػٕد‪ ٜ‬ثس‪ٚ‬ش تؽ غ‪ٛ‬شی ‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ر ‪ٚ‬غبیُ اعفبء حهسیهک‬ ‫وبفی رز ٔحُ ‪ٞ‬ب‪ ،‬غجت ‪ٚ‬غؼ ‪ ٚ‬ثصزٌی خػبزات ایٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ع حسیک ‪ٞ‬ب ٔی ثبؾد‪ .‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬ی ثبشاز تجسیص ‪ٚ‬‬ ‫ِص‪ ْٚ‬حفبظ ث‪ٟ‬تس ٖ‪ ،‬ضس‪ٚ‬زی ٔی ٕ٘بید وه‪ ٝ‬ا‪ٞ‬هبِهی‬ ‫ثبشاز‪ ،‬غبشٔبٖ تؽ ٘ؿب٘ی‪ ،‬غبشٔبٖ ٔیساث فس‪ٍٙٞ‬هی ‪ٚ‬‬ ‫ٔدیسی والٖ اغتبٖ رز ٔ‪ٛ‬زر تبٔیٗ ایٕ‪ٙ‬ی وبفی ثهبشاز‬ ‫ثصزی تجسیص‪ ،‬الدأبتی ا٘زبْ ر‪ٙٞ‬د‬ ‫بیص اص ‪ ۵۰۹۹‬صنذوق قشضالحسنه هشدمیاس‬ ‫دس استان ارسبایجان ضشقی ساهانذاصی ضذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٔ-‬ػهئه‪ َٛ‬ثػهیهذ غهبش٘هدٌهی غهپهب‪ٜ‬‬ ‫ػبؾ‪ٛ‬زای ذزثبیزبٖ ؾسلی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ۴۱۹۹ ٝ‬ق‪ٙ‬د‪ٚ‬ق‬ ‫لسل اِحػ‪ٔ ٝٙ‬سرْ یبز رز اغتبٖ تؿىیُ یبفهته‪ ٝ‬اغه ‪،‬‬ ‫ٌف ‪ :‬ایٗ ق‪ٙ‬د‪ٚ‬ق‪ٞ‬ب ‪ٞ ۷۵‬صاز ػض‪ ٛ‬راز٘هد وه‪ ٝ‬وهُ‬ ‫اػتجبز ٖ ثسای اؾتؼبَ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬ید ‪ٞ‬صی‪ٔ ٝٙ‬یؾ‪ٛ‬ر‪.‬غس‪ٙٞ‬هً‬ ‫رؼفس اغى‪ٙ‬دزی اظ‪ٟ‬بز راؾ ‪ :‬ثخؿهی اش ٌهس‪ٞ ٜٚ‬هبی‬ ‫ر‪ٟ‬بری ٔب ثس اغبظ ؾؼبز غبَ‪ ،‬رز ػسقه‪ ٝ‬ته‪ِٛ‬هیهد رز‬ ‫ٔ‪ٛ‬زر ػبزض‪ ٝ‬یبثی اش ‪ٚ‬احد‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یدی ‪ ٚ‬وؿهب‪ٚ‬زشی‬ ‫‪ٚ‬ز‪ٚ‬ر ردی راز٘د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬رز تٕبٔی الؿهبز ‪ٌ ۹۹‬هب٘ه‪ ٝ‬ثػهیهذ‪،‬‬ ‫ٌس‪ٜٞٚ‬بی ر‪ٟ‬بری رازیٓ‪،‬اثساش راؾ ‪ٌ :‬س‪ ٜٚ‬ر‪ٟ‬بری ‪ٞ‬س‬ ‫لؿسرزح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬تخککی خ‪ٛ‬ر ثس٘هبٔه‪ٞ ٝ‬هبی ره‪ٟ‬هبری ‪ٚ‬‬ ‫ٔحس‪ٔٚ‬ی شرایی زا ارسا ٔیو‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ٔػئ‪ َٛ‬ثػیذ غبش٘دٌی غپب‪ ٜ‬ػهبؾه‪ٛ‬زای ذزثهبیهزهبٖ‬ ‫ؾسلی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ۴۱۹۹ ٝ‬ق‪ٙ‬د‪ٚ‬ق لسل اِحػ‪ٔ ٝٙ‬هسرْ‬ ‫یبز رز اغتبٖ تؿىیُ یبفت‪ ٝ‬اغ ‪ٌ ،‬ف ‪ :‬ایٗ ق‪ٙ‬د‪ٚ‬ق‪ٞ‬هب‬ ‫‪ٞ ۷۵‬صاز ػض‪ ٛ‬راز٘د و‪ ٝ‬وُ اػتجبز ٖ ثسای اؾتؼهبَ ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬ید ‪ٞ‬صی‪ٔ ٝٙ‬یؾ‪ٛ‬ر‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ۰۱۹۹ ٝ‬اؾهتهغهبَ ‪ ۴۴ ٚ‬تهؼهب‪٘ٚ‬هی‪،‬‬ ‫خس‪ٚ‬ری ایٗ ق‪ٙ‬د‪ٚ‬ق ‪ٞ‬بغ ‪ ،‬خبعهس ٘ؿهبٖ وهسر‪۴۶ :‬‬ ‫ٔیّیبزر‪ٛٔ ،‬ر‪ٛ‬ری ایٗ ق‪ٙ‬د‪ٚ‬ق اغ ‪ٚ.‬ی اضبفه‪ ٝ‬وهسر‪:‬‬ ‫رز غبخ یس‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی ػٕسا٘ی ‪ ۴۴۱۹ ٓٞ‬یهس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ثهب ‪۶۴‬‬ ‫ٔیّیبزر اػتجبز‪ ،‬غبخت‪ ٚ ٝ‬تح‪ٛ‬یُ ؾد‪ ٜ‬اغ ‪.‬‬ ‫هنطقه ویظه اقتصادی صهینه جزب سشهایه گزاسی سا دس صنجان فشاهن هیکنذ‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬ػض‪ ٛ‬وٕیػی‪ ٖٛ‬قه‪ٙ‬هبیهغ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼبرٖ ٔزّع ؾ‪ٛ‬زای اغالٔی ٌف ‪ :‬ایهزهبر‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری ش٘زبٖ شٔهیه‪ٙ‬ه‪ ٝ‬رهره‬ ‫غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی ‪ٞ‬بی راخّی ‪ ٚ‬خبزری زا رز‬ ‫اغتبٖ فسا‪ٔ ٓٞ‬ی و‪ٙ‬د‪ٔ .‬کغفی عب‪ٞ‬سی افهص‪ٚ‬ر‪:‬‬ ‫رز و‪ٙ‬بز غبیس یتب٘ػیُ‪ٞ‬بی التکبری ٔه‪ٛ‬ره‪ٛ‬ر‬ ‫رز اغتبٖ‪ ،‬ایزبر ٔ‪ٙ‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری ش٘هزهبٖ‬ ‫أتیبشات خ‪ٛ‬ثی زا ثسای غسٔهبیه‪ٌ ٝ‬هرازی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬ید خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د راؾ ‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بز راؾ ‪ :‬خیّهی‬ ‫اش ش٘زب٘ی ‪ٞ‬ب غبَ ‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬ر و‪ ٝ‬رز ا٘تهظهبز ایهٗ‬ ‫اتفبق ث‪ٛ‬ر٘د ‪ ٚ‬رز غبِی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬ید‪ٔ ،‬ب٘غ شرایی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬یؿتیجب٘ی ‪ٞ‬ب ٘بْ ٌرازی ؾد‪ ٜ‬اغه ‪،‬‬ ‫أید‪ٚ‬ازیٓ تک‪ٛ‬یت ایزبر ٔ‪ٙ‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری ش٘زبٖ ثت‪ٛ‬ا٘د رز ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬اغهتهبٖ زا‪ٞ‬هٍهؿهب‬ ‫ثبؾد‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬سرْ ش٘زبٖ ‪ ٚ‬عبزْ رز ٔزّع ؾ‪ٛ‬زای اغالٔی ٌف ‪ :‬رز ایٗ زاغهتهب الشْ‬ ‫اغ ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثس٘بٔ‪ ٝ‬زیصی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬زر ٘یبش ر‪ ٟ‬ث‪ٟ‬س‪ٌ ٜ‬یسی اش ایهٗ فهسقه ثه‪ٝ‬‬ ‫رغ ٔد‪ ٜ‬رز ر‪ ٟ‬ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬اغتبٖ ا٘زبْ ؾ‪ٛ‬ر‪.‬عب‪ٞ‬سی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ خهبعهس٘ؿهبٖ وهسر‪ :‬رز‬ ‫خک‪ٛ‬ـ ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬ؾ‪ٟ‬سن ‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬ؼتی ٘یص ظسفی ‪ٞ‬بی ثبِم‪ ٜٛ‬ای رز اغتبٖ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ر رازر و‪ٝ‬‬ ‫ٔتبغفب٘‪ٛٙٞ ٝ‬ش ثبِفؼُ ٘ؿد‪ ٜ‬اغ ‪ٔ ٚ‬ب ییٍیس ٔحمک ؾدٖ ایٗ ظسفی ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ػهتهیهٓ‪ٔ.‬هزهٕهغ‬ ‫تؿخیف ٔکّح ٘ظبْ‪ ،‬ایزبر ٔ‪ٙ‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری ش٘زبٖ تک‪ٛ‬ه ؾد ‪ ٚ‬ش٘زبٖ یهع اش‬ ‫‪ ۴۷‬غبَ ا٘تظبز ث‪ ٝ‬رسٌ‪ ٝ‬اغتبٖ ‪ٞ‬بی رازای ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬الهتهکهبری ‪ٚ‬یهط‪ ٜ‬الهتهکهبری وؿه‪ٛ‬ز‬ ‫یی‪ٛ‬غ ‪.‬ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری رز یه ٔحد‪ٚ‬ر‪ٞ ۴۹۹ ٜ‬ىتبزی رز غسه ؾ‪ٟ‬س ش٘هزهبٖ‬ ‫ایزبر ٔی ؾ‪ٛ‬ر‪ٙٔ.‬غم‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬التکبری ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای اغ و‪ ٝ‬رز ٖ ل‪ٛ‬ا٘یٗ وػهت ‪ ٚ‬وهبز ‪ٚ‬‬ ‫تزبزت ثب غبیس ٘مبط وؿ‪ٛ‬ز ٔتفب‪ٚ‬ت اغ ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 91‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3095 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ایٌترًت رایگاى اساتیذ داًطگاّی توذیذ ضذ‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫زهاى برگساری ازهَى ٍکالت ‪99‬‬ ‫هطخص ضذ‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی‪ -‬سر‪ٍٛٙ‬ی ستبز ّٔت ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ونط‪٘ٚ‬نب اظ‬ ‫ثطٌعاضی اظٔ‪ٚ ٖٛ‬وبِت ‪ ۴۴‬زض ت طٔب‪ ٜ‬ذجط زاز‪.‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬سبِ‪ ٚ ٝ‬ثط اسبس لب٘‪ ٖٛ‬اظٔن‪ٚ ٖٛ‬ونبِنت ثنطٌنعاض‬ ‫ٔتض‪ٛ‬ز‪ ،‬اظٔ‪٘ٛ‬ت و‪ ٝ‬اِجت‪ ٝ‬أسبَ ث‪ ٝ‬زِ ُ ض ‪ٛ‬ع ثن نٕنبضی‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب چ‪ٙ‬سیٗ ٔطتج‪ِ ٝ‬غ‪ ٛ‬ضس ‪ ٚ‬زا‪ٚ‬قّجبٖ ضا سطزضٌٓ وطز‪.‬‬ ‫زض اثتسا لطاض ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اظٔ‪ٚ ٖٛ‬وبِت زض اشضٔب‪ ٜ‬ثنطٌنعاض‬ ‫ضس‪ ،‬أب ث‪ ٝ‬زِ ُ ضطایف وط‪٘ٚ‬بیت ایٗ اظٔ‪ ٖٛ‬ثن‪ ٝ‬تنؼن‪ٛ‬ینک‬ ‫افتبز ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ب ضس تب زض اسف‪ٙ‬س ٔنب‪ ٜ‬ثنطٌنعاض ضن‪ٛ‬ز‪ ،‬أنب زض‬ ‫اسف‪ٙ‬سٔب‪ ٜ‬سبَ ٌصضت‪ ٓٞ ٝ‬اظٔ‪ٚ ٖٛ‬وبِت ِنغن‪ ٚ ٛ‬ظٔنبٖ‬ ‫ثطٌعاضی اٖ ث ستٓ فط‪ٚ‬ضزینٗ ‪ ۰۱۱۱‬اػنالْ ضنس ون‪ٝ‬‬ ‫ٔسئ‪ٛ‬الٖ ستبز وط‪٘ٚ‬ب ثبظ‪ ٓٞ‬ایٗ اظٔ‪ ٖٛ‬ضا زض فنبغنّن‪ ٝ‬ای‬ ‫وٕتط اظ ‪ ۰۲‬سبػت ِغ‪ ٛ‬وطز٘س‪.‬‬ ‫سط ا٘دبْ پس اظ ح‪ٛ‬اضت فطا‪ٚ‬اٖ ‪ ٚ‬پ چ‪ٚ‬ذٓ‪ٞ‬نبی ثسن نبض‬ ‫ظٔبٖ ثطٌعاضی اظٔ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬تؼ‪ٛ‬یک افتبز‪ ٜ‬سبَ ‪ٔ ۴۴‬طنرنع‬ ‫ضسث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬سر‪ٍٛٙ‬ی ستبز ّٔت ٔمبثّن‪ ٝ‬ثنب ونط‪٘ٚ‬نب اینٗ‬ ‫اظٔ‪ ٖٛ‬لطاض است زض ت طٔب‪ ٜ‬ثطٌعاض ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضئ ست ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ظٔبٖ ثطٌعاضی اظٔ‪ٚ ٖٛ‬ونبِنت ثن نبٖ‬ ‫وطز‪ :‬قجک ٔػ‪ٛ‬ثبت اظٔ‪ ٖٛ‬وب٘‪ٚ ٖٛ‬وال زازٌستطی ‪۲۱‬‬ ‫ت ط ثطٌعاض ٔتض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی‪ٚ -‬ظیط اضتجبقبت ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اقالػبت اظ تٕسیس ثست‪ٞٝ‬بی این‪ٙ‬نتنط٘نتنت اسنبتن نس‬ ‫زا٘طٍب‪ٞ‬ت ذجط زاز‪.‬ثب ض ‪ٛ‬ع وط‪٘ٚ‬ب زض وط‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اج أ‪ٛ‬ظش ا٘الیٗ‪ ،‬یىت اظ زغسغ‪ ٝ‬افنطازی‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ایٗ ٔم‪ ِٝٛ‬زض اضتجبـ ث‪ٛ‬ز٘س‪ ،‬اظ ٔؼّٕبٖ ‪ ٚ‬اسبتن نس تنب زا٘نص أن‪ٛ‬ظاٖ ‪ ٚ‬زا٘طندن‪ٛ‬ینبٖ‪،‬‬ ‫ثحث ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ثبالی ای‪ٙ‬تط٘ت ‪ ٚ‬ث‪ ٗ ٕٞ ٝ‬ذبقط ‪ٚ‬ظاضت اضتنجنبقنبت النساْ ثن‪ ٝ‬ضاینٍنبٖ سنبظی‬ ‫سبیت‪ٞ‬بی أ‪ٛ‬ظضت زا٘طٍب‪ٜٞ‬ب ‪ ٚ‬اپّ ى طٗ ضبز ثطای ٔساضس وطز‪ٞ .‬نٕنین‪ٙ‬ن نٗ پنس اظ اٖ‬ ‫‪ٚ‬ظاضت اضتجبقبت اظ اضائ‪ٍ ٌ ۰۲۱ ٝ‬بثبیت ای‪ٙ‬تط٘ت ضایٍبٖ ثطای ثطای اسبت س زا٘طٍب‪ٜٞ‬نبی ونُ‬ ‫وط‪ٛ‬ض ذجط زاز‪.‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اضائ‪ ٝ‬ایٗ ثست‪ٞٝ‬بی ضایٍبٖ ای‪ٙ‬تط٘ت اظ اثبٖ ٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬نست ضنص‬ ‫ٔب‪ ٜ‬اغبظ ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬پ بٔىت ثطای اسبت س اضسبَ ضس‪ٔ ٜ‬ج‪ٙ‬تثط ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ست ظٔبٖ ضص ٔب‪ٞ‬ن‪ ٝ‬ثسنتن‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ‪ ۰۱‬اضزیج‪ٟ‬طت ث‪ ٝ‬اتٕبْ ٔت ضسس ‪ ٚ‬لبثُ تٕسیس ٘ ست‪ .‬زض حبِ ى‪ ٝ‬ثطذنت اظ اسنبتن نس‬ ‫زا٘طٍب‪ٞ‬ت ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز٘س حدٓ ثست‪ ٝ‬ای‪ٙ‬تط٘تت ا٘‪ٟ‬ب تٕبْ ٘طس‪ ٚ ٜ‬زضذ‪ٛ‬است تٕسیس ایٗ ثست‪ٞٝ‬ب تنب‬ ‫پبیبٖ تطْ ضا زاضت‪ٙ‬س‪.‬زض ایٗ ضاستب ستبض ‪ٞ‬بضٕت ‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ‪ٛ٘ ٚ‬ا‪ٚ‬ضی ‪ٚ‬ظیط اضتنجنبقنبت ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اقالػبت‪ -‬پ ص اظ ایٗ زضثبض‪ ٜ‬أىبٖ اضائ‪ ٝ‬ثست‪ٞٝ‬بی ای‪ٙ‬تط٘تت اسبت س زا٘طٍب‪ٞ‬ت ث‪ ٝ‬ایسن‪ٙ‬نب‬ ‫ٌفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ :‬ثطای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثست‪ ٝ‬خسیسی ثب ‪ٞ‬ط حدٓ ‪ ٚ‬ظٔب٘ت تؼطیف ض‪ٛ‬ز‪ ،‬ثبیس ٔ‪ٙ‬بثؼص تبٔ ٗ ضنس‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬تؼبّٔت ثب اپطات‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ضىُ ثٍ طز ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬سف اپطات‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب تحت یه ثست‪ ٝ‬خسیس فؼبَ ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫احتوال اعسام زائر بِ سَریِ از ‪ 4‬استاى دیگر تا پایاى سال‬ ‫‪‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی‪ -‬سطپطست ٔؼب‪٘ٚ‬ت ػتجبت سبظٔبٖ حح ‪ ٚ‬ظیبضت ٌفت‪ ۱ :‬استبٖ ینعز‪ ،‬ونطٔنبٖ‪ ،‬فنبضس ‪ٚ‬‬ ‫ذطاسبٖ ضؾ‪ٛ‬ی زض حبَ ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س تب ضطایف اػعاْ ظائطاٖ ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬ضا فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬احتٕبال تب پ ص‬ ‫اظ پبیبٖ سبَ خبضی ایٗ أط ٔحمک ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ٔ.‬حٕس اظاز‪ ،‬ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اػعاْ ظائطاٖ ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضی‪ ،ٝ‬اظن‪ٟ‬نبض ونطز‪:‬‬ ‫اػعاْ سفط‪ٞ‬بی س‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اذص ٔد‪ٛ‬ظ اظ ٔ‪ٙ‬بثغ شیطثف‪ ،‬اظ ‪ ۲۰‬اشض ٔب‪ ٜ‬اغبظ ضس ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ٙ‬بٖ زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬نبی‬ ‫یىط‪ٙ‬ج‪ ٚ ٝ‬پ‪ٙ‬ح ض‪ٙ‬ج‪ ٝ‬اظ ت‪ٟ‬طاٖ ا٘دبْ ٔتض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ث بٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬ثبِغ ثط ‪٘ ۰۱۱۱‬فط ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬اػعاْ ضس‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ٕٝٞ :‬سفط‪ٞ‬ب اظ قنطینک زفنبتنط‬ ‫ذسٔبت ظیبضتت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت وبض‪ٚ‬ا٘ت اػعاْ ضس‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬ث‪ ٕٝٞ ٝ‬افطازی و‪ ٝ‬تٕبیُ ث‪ ٝ‬ا٘دبْ ایٗ سفط ٔؼ‪ٙ‬ن‪ٛ‬ی ضا‬ ‫زاض٘س تاو س ٔتو‪ ٓ ٙ‬فمف ث‪ ٝ‬زفبتط ‪ ٚ‬ضطوت ‪ٞ‬بی تحت ٘ظط سبظٔبٖ حح ‪ ٚ‬ظیطات ثطای ثجت ٘نبْ ٔنطاخنؼن‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬سطپطست ٔؼب‪٘ٚ‬ت ػتجبت سبظٔبٖ حح ‪ ٚ‬ظیبضت تػطیح وطز‪ :‬سبیط استبٖ‪ٞ‬ب اظ خنّٕن‪ ٝ‬ینعز‪ ،‬ونطٔنبٖ‪،‬‬ ‫فبضس ‪ ٚ‬ذطاسبٖ ضؾ‪ٛ‬ی زض حبَ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س تب ضطایف اػعاْ ظائطاٖ ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬ضا فنطا‪ٞ‬نٓ ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نس ‪ٚ‬‬ ‫احتٕبال تب پ ص اظ پبیبٖ سبَ خبضی ایٗ أط ٔحمک ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زضثبض‪ ٜ‬اػعاْ ظائطاٖ ث‪ ٝ‬وطثالی ٔؼّت ٘ ع ٌفت‪ :‬سفط ظیبضتت ػطاق ٘ ع ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬افمت ٔطاخغ شینطثنف‬ ‫ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ظٔ ‪ٙ‬ت ٘ ع اظ سط ٌطفت‪ ٝ‬ضس‪ ٚ ٜ‬اظ فطزا غطفب اظ ٔطظ ٔ‪ٟ‬طاٖ اغبظ ٔتضن‪ٛ‬ز‪ .‬تنبون‪ٙ‬ن‪ ٖٛ‬ضن‪ٟ‬نط‪٘ٚ‬نساٖ‬ ‫استمجبَ ذ‪ٛ‬ثت زاضت‪ٝ‬ا٘س ‪ ٚ‬تبضید اػعاْ وبض‪ٚ‬اٖ‪ٞ‬ب ث‪ٔ ٝ‬حؽ پط ضسٖ ظطف تطبٖ ٔطرع ٔتض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تاهیی ٍاکسی کرًٍا اٍلَیت ًخست رییسجوَْری است‬ ‫اهتحاًات ًْوی ّا ٍ دٍازدّویّا حضَری ضذ‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪-‬ضی س زفتط ضی سخٕ‪ٟٛ‬ضی‪ ،‬تنبٔن نٗ ‪ٚ‬اوسنٗ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب ضا ا‪ِٛٚ‬یت ٘رست ضی سخٕ‪ٟٛ‬ضی زا٘ست ‪ٌ ٚ‬فنت‪ :‬پنس‬ ‫اظ ضط‪ٚ‬ع ‪ٚ‬اوس ‪ٙ‬بس ‪ ٖٛ‬افطاز ثبالی ‪ ۸۱‬سبَ ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ ٗ ٙ‬ثبالی ‪۱۱‬‬ ‫سبَ زاضای ث ٕبضی ظٔ ‪ٝٙ‬ای‪ ،‬ایٗ ‪ٞ‬فت‪ٚ ٝ‬اوس ‪ٙ‬بس ‪ ٖٛ‬افطاز ثنبالی‬ ‫‪ ۳۱‬سبَ اغبظ ٔتض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تطت ت سٗ افطاز ثطای ‪ٚ‬اوس ‪ٙ‬نبسن ن‪ٖٛ‬‬ ‫پبی ٗتط ٔتایس‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬ز ‪ٚ‬اػظت ض‪ٚ‬ظ ض‪ٙ‬ج‪ ٝ‬زض ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب ذجطٍ٘بض س بست اینط٘نب‬ ‫تبٔ ٗ ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬ب ضا ا‪ِٛٚ‬یت ٘رست ضی س خٕ‪ٟٛ‬ضی ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثرص لنبثنُ تن‪ٛ‬خن‪ٟ‬نت اظ‬ ‫٘طست لجّت ستبز التػبزی ز‪ِٚ‬ت ث‪ ٝ‬چٍ‪ٍ٘ٛ‬ت ت‪ ٝ ٟ‬ث‪ٛ‬زخ‪ ٝ‬تبٔ ٗ ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬ب ث‪ٝ‬ضىُ اضظی یب ضینبِنت‬ ‫اذتػبظ زاضت ‪ ٚ‬ضی س خٕ‪ٟٛ‬ضی ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬سبی ثب٘ه ٔطوعی ‪ ٚ‬سبظٔبٖ ثط٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ثن‪ٛ‬زخن‪ ٝ‬زسنتن‪ٛ‬ض زاز‪ٜ‬‬ ‫است تب اضظ ‪ ٚ‬ضیبَ اٖ ضا تبٔ ٗ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضی س زفتط ضی س خٕ‪ٟٛ‬ضی ‪ٕٞ‬ی‪ ٗ ٙ‬سبظٔبٖ غصا ‪ ٚ‬زاض‪ ٚ‬ضا پ ٍ ط ت‪ٚ ٝ ٟ‬اوسٗ ػ‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ ونطز ‪ٌ ٚ‬نفنت‪:‬‬ ‫چ‪ٙ‬سیٗ لطاضزاز ثست‪ ٝ‬ضس‪ٚ ٚ ٜ‬اوسٗ‪ٞ‬بی ٔت‪ٛٙ‬ػت ‪ٚ‬اضز وط‪ٛ‬ض ضس‪ٔ ٚ ٜ‬تض‪ٛ‬ز‪ .‬پس اظ ضط‪ٚ‬ع ‪ٚ‬اوس ‪ٙ‬بس ‪ٖٛ‬‬ ‫افطاز زض ٔؼطؼ ذکط ثبالی ‪ ۸۱‬سبَ ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ ٗ ٙ‬ثبالی ‪ ۱۱‬سبَ زاضای ث ٕبضی ظٔن ن‪ٙ‬ن‪ ٝ‬ای‪ ،‬اینٗ ‪ٞ‬نفنتن‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوس ‪ٙ‬بس ‪ ٖٛ‬افطاز ثبالی ‪ ۳۱‬سبَ اغبظ ٔتض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تطت ت سٗ افطاز ثطای ‪ٚ‬اوس ‪ٙ‬بس ‪ ٖٛ‬پبی ٗتط ٔتایس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اػظت ذبقط٘طبٖ وطز‪ :‬ثب ٍ٘ب‪ٞ‬ت ث‪ٕٛ٘ ٝ‬زاض زض ٔتیبث ٓ زضغس ف‪ٛ‬تت‪ٞ‬بی ثبالی ‪ ۱۱‬سبَ ثط اثط ثن نٕنبضی‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب ث طتط اظ س‪ ٗ ٙ‬زیٍط است‪ .‬ث‪ٙ‬بثطایٗ ا‪ِٛٚ‬یت ضا ث‪ ٝ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬افطازی زاز‪ٜ‬ایٓ و‪ ٝ‬زاضای ث ٕبضی ظٔ ‪ ٝٙ‬ای‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی ثب اثطاظ ذ‪ٛ‬شث ‪ٙ‬ت ثطای ‪ٚ‬اضزات ‪ ٚ‬ت‪ ِٛ‬س زاذّت ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬ب ٌفت‪ :‬لطاض است زض و‪ٙ‬بض ایٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضز ‪ٚ‬اوسٗ ض‪ٚ‬ست وط‪٘ٚ‬ب زض زاذُ وط‪ٛ‬ض ت‪ ِٛ‬س ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اػظت ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬پ ططفت‪ٞ‬بی ثس بض ذ‪ٛ‬ه زض ظٔ ‪ ٝٙ‬ت‪ ِٛ‬س ‪ٚ‬اوسٗ‪ٞ‬بی پبست‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ثطوت‪ ،‬اثطاظ أ س‪ٚ‬اضی‬ ‫وطز و‪ ٝ‬ثب قت ٔطاحُ ت‪ ِٛ‬س ‪ٚ‬اوسٗ زاذّت ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ ٗ ٙ‬ت‪ ِٛ‬س ٔطتطن اٖ ثب زیٍط وطن‪ٛ‬ض‪ٞ‬نب‪ ،‬فنطغنت‬ ‫ذطیس ‪ٚ‬اوسٗ اظ ذبضج ضا اظ زست ٘س‪.ٓ ٞ‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪-‬ثب ٘عزیه ضسٖ ث‪ ٝ‬ایبْ ثنطٌنعاضی‬ ‫أتحب٘بت پبیبٖ سبَ زا٘ص أ‪ٛ‬ظاٖ ‪ ٚ‬پس اظ ا٘تنطنبض‬ ‫ض ‪٘ ٜٛ‬بٔ‪ ٝ‬اضظض بثت پبیب٘ت زا٘ص أ‪ٛ‬ظاٖ و‪ ٝ‬زض اٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثطٌعاضی حؿ‪ٛ‬ضی أتحب٘بت پبی‪ ٚ ٟٓ٘ ٝ‬ز‪ٚ‬اظز‪ٓٞ‬‬ ‫اضبض‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬است‪ ،‬اػتطاؾبتت اظ سن‪ٛ‬ی ثنرنطنت اظ‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬زا٘ص أ‪ٛ‬ظاٖ ضلنٓ ذن‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬حنتنت‬ ‫تدٕؼبت و‪ٛ‬چىت اظ س‪ٛ‬ی زا٘ص أ‪ٛ‬ظاٖ زض ثطذت‬ ‫ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب ضىُ ٌطفت و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز زض ضطایف وط‪٘ٚ‬بیت ‪ٞ ٚ‬طساض‪ٞ‬ب ثطای ز‪ٚ‬ضی اظ تدٕؼبت ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪ٕٞ‬ت ‪ٞ‬ب‪،‬‬ ‫خبی تبُٔ زاضت‪.‬‬ ‫ثط اسبس ض ‪٘ ٜٛ‬بٔ‪ ٝ‬اثالغت ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضش زض اثتسای اضزیج‪ٟ‬طنت ٔنب‪ٔ ،ٜ‬نمنطض ضنس ون‪ٝ‬‬ ‫اضظض بثت زا٘ص أ‪ٛ‬ظاٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اثتسایت زض لبِت اضظض بثت و فت ‪-‬ت‪ٛ‬غ فت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت غ نطحؿن‪ٛ‬ضی‬ ‫ا٘دبْ ‪٘ ٚ‬تبیح حساوثط تب ز‪ ٓٞ‬ذطزاز ٔب‪ ٜ‬اػالْ ض‪ٛ‬ز‪ٕٞ .‬ی‪ ٗ ٙ‬قجک ایٗ ض ‪٘ ٜٛ‬بٔ‪ ٝ‬لطاض ضس أنتنحنب٘نبت‬ ‫زث طستب٘ت ‪ٞ‬ب قجک ظٔب٘ج‪ٙ‬سی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضش پس اظ ػ سسؼ س فکط ‪ ٚ‬اظ ‪ ۲۳‬اضزیج‪ٟ‬طت ٔنب‪ٜ‬‬ ‫اغبظ ‪ ٚ‬تب ‪ ۲۱‬ذطزاز ث‪ ٝ‬پبیبٖ ثطسس ‪ ٚ‬أتحب٘بت پبی‪ ٚ ٟٓ٘ ٝ‬ز‪ٚ‬اظز‪ ٓٞ‬حؿ‪ٛ‬ضی ثبضس‪.‬‬ ‫سر‪ٍٛٙ‬ی ستبز ّٔت ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وط‪٘ٚ‬ب زض تططیح تػٕ ٓ ستبز ّٔت ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ونط‪٘ٚ‬نب زضثنبض‪ ٜ‬ثنطٌنعاضی‬ ‫اظٔ‪ٞ ٖٛ‬بی ٔرتّف ٔطتجف ثب ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضش ٌفت‪ :‬اظٔ‪ ٖٛ‬پبی‪ ٟٓ٘ ٝ‬حؿ‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬اظ تبضید‬ ‫‪ ۲۳‬اضزیج‪ٟ‬طت تب ‪ ۲۱‬ذطزاز ٔب‪ ٚ ٜ‬اظٔ‪ ٖٛ‬پبی‪ ٝ‬ز‪ٚ‬اظز‪ ٘ ٓٞ‬ع ث‪ ٝ‬ضىُ حؿ‪ٛ‬ضی اظ تبضید ‪ ۲۳‬اضزیج‪ٟ‬طت‬ ‫تب ‪ ۲۱‬ذطزاز ٔب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ‪ٕٞ‬ی‪ ٗ ٙ‬اػالْ وطز و‪ ٝ‬اظٔ‪ ٖٛ‬س‪ٙ‬دص ّٔنت پنبین‪ ٝ‬ضنطنٓ زض ‪۲۱‬‬ ‫اضزیج‪ٟ‬طت ث‪ ٝ‬ضىُ حؿ‪ٛ‬ضی ثطٌعاض ٔتض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظٔ‪ ٖٛ‬سٕپبز زض تبضید ‪ ۲۰ ٚ ۲۱‬ذنطزاز ثنطٌنعاض‬ ‫ٔتض‪ٛ‬ز‪ٕٞ .‬ی‪ٔ ٗ ٙ‬مطض ضس اظٔ‪ٔ ٖٛ‬طحّ‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬إِپ بز‪ٞ‬بی ػّٕت زا٘ص أ‪ٛ‬ظاٖ زض تبضید ‪ ۲۱‬تنب ‪۲۱‬‬ ‫اضزیج‪ٟ‬طت ‪ٔ ٚ‬طحّ‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬اٖ ‪ ۲۷‬تب ‪ ۲۱‬ذطزاز ٘ ع ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت حؿ‪ٛ‬ضی ذن‪ٛ‬ا‪ٞ‬نس ثن‪ٛ‬ز‪ .‬اظٔن‪ٞ ٖٛ‬نبی‬ ‫استرسأت ‪ ٚ‬اظٔ‪ٖٞٛ‬ب ثب تؼساز وٓ ٘ ع زض ٔ‪ٛ‬ػس ذ‪ٛ‬زش ثطٌعاض ٔتض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اعالم جذیذتریی رتبِ بٌذی استاًْا در رعایت پرٍتکل ّای بْذاضتی‬ ‫حتی یک ًفر ّن اگر ٍاکسیٌِ ًطَد‬ ‫جْاى ایوی ًخَاّذ بَد‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪-‬زث ط لطاضٌب‪ ٜ‬ػّٕ بتت ٔجبضظ‪ ٜ‬ثنب‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب‪ ،‬ؾٕٗ اػالْ خسیستطیٗ ٌنعاضش اظ ضز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬سی استنبٖ ‪ٞ‬نب زض اخنطای پنط‪ٚ‬تنىنُ ‪ٞ‬نبی‬ ‫ث‪ٟ‬ساضتت‪ ،‬اظ پّٕت ‪ٚ ۷۳۷۲‬احس ث‪ ٝ‬ذنبقنط ػنسْ‬ ‫ضػبیت پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ب زض ٘ت د‪ ٝ‬ثبظضست تن نٓ ‪ٞ‬نبی‬ ‫٘ظبضتت ث‪ٟ‬ساضت ذجط زاز‪.‬‬ ‫ثبثه زیٗ پطست‪ٔ ،‬ؼب‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬سنؼن‪ٔ ٝ‬ن‪ٙ‬نکنمن‪ ٝ‬ای‬ ‫‪ٚ‬ظاضت وط‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬زث ط لطاضٌب‪ ٜ‬ػّٕ بتت ٔجبضظ‪ ٜ‬ثنب‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب‪ ،‬اذطیٗ ‪ٚ‬ؾؼ ت ضػبیت پط‪ٚ‬تنىنُ ‪ٞ‬نبی‬ ‫ث‪ٟ‬ساضتت زض سکح استب٘ن‪ٟ‬نبی وطن‪ٛ‬ض‪ ،‬زض ثنبظ‪ٜ‬‬ ‫ظٔب٘ت ‪ٞ‬طتٓ تب ‪ ۰۱‬اضزیج‪ٟ‬طت ٔب‪ ٜ‬ضا اػالْ ونطز‪.‬‬ ‫زیٗ پطست ذبقط ٘طبٖ وطز‪ :‬زض ثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ت ینبز‬ ‫ضس‪ ،ٜ‬ثطاسبس ٌعاضش ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساضت‪ ،‬ضػبیت‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ساضتت زض سنکنح ز‪ ٚ‬اسنتنبٖ‬ ‫اشضثبیدبٖ غطثت ‪ ٚ‬س ستبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چستبٖ ث نٗ ‪۷۷‬‬ ‫تب ‪ ۱۲‬زضغس ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬زث ط لطاضٌب‪ ٜ‬ػٕنّن نبتنت‬ ‫ٔجبضظ‪ ٜ‬ثب وط‪٘ٚ‬ب‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ‪ٔ ٗ ٕٞ‬ست‪ ،‬ضػنبینت‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ساضتت زض سنکنح ‪ ۰۱‬اسنتنبٖ‬ ‫اشضثبیدبٖ ضطلت‪ ،‬ایالْ‪ ،‬ث‪ٛ‬ض‪ٟ‬ط‪ ،‬چ‪ٟ‬بضٔنحنبَ ‪ٚ‬‬ ‫ثرت بضی‪ ،‬ذطاسبٖ ضٕبِت‪ ،‬ذ‪ٛ‬ظستبٖ‪ ،‬وطزستبٖ‪،‬‬ ‫و‪ّٛ ٍٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬یطاحٕس‪ ٌ ،‬الٖ‪ٌّ ،‬ستبٖ‪ِ ،‬طستبٖ‪،‬‬ ‫‪ٕٞ‬ساٖ‪ٔ ،‬طوعی‪ٔ ،‬بظ٘سضاٖ ‪ٞ ٚ‬طٔعٌبٖ‪ ،‬ث ٗ ‪۱۷‬‬ ‫تب ‪ ۱۰‬زضغس ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬سؼ‪ٙٔ ٝ‬کم‪ ٝ‬ای ‪ٚ‬ظیط وط‪ٛ‬ض‪ ۸ ،‬اسنتنب٘نت‬ ‫و‪ ٝ‬ضػبیت پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ساضتت زض سکح ا٘‪ٟ‬ب‬ ‫زض ثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ت ‪ٞ‬طتٓ تب پب٘عز‪ ٓٞ‬اضزیج‪ٟ‬نطنت ٔنب‪ٜ‬‬ ‫عذم دریافت اطالعات اًالیی از ثبت احَال‬ ‫برای ٍاریس اًی ّذیِ ازدٍاج ٍ غراهت بارداری‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی‪ٛ٘ٛٔ -‬س ض‪ٚ‬ذبس ٌفت‪ٚ :‬یط‪ٚ‬س وط‪٘ٚ‬نب‬ ‫ت‪ٟ‬سیسی ثطای ز٘ بست ‪٘ ٚ‬طبٖ اظ اٖ زاضز اینٗ ‪ٚ‬ینط‪ٚ‬س‬ ‫‪ ٞ‬چ ٔطظی ضا ٕ٘ ط‪ٙ‬بسس‪.‬‬ ‫ز٘ ُ ٔ‪ٛ٘ٛ‬س ض‪ٚ‬ذبس ضئ س ٕ٘بی‪ٙ‬سٌت وٕ ت‪ ٝ‬ث ٗ إِّّت‬ ‫غّ ت سطخ زض ٘طست ذجطی و‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ث‪ٙٔ ٝ‬بسجت ض‪ٚ‬ظ‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘ت غّ ت سطخ ‪ٞ ٚ‬الَ احٕط ثطٌعاض ضس اظ‪ٟ‬بض وطز‪:‬‬ ‫ٔب س‪ ٝ‬ػؿ‪ٞ ٛ‬ست ٓ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ضحبِ ٓ و‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ‪ٕٞ‬ن‪ ٝ‬زض اینٗ‬ ‫خٕغ حؿ‪ٛ‬ض زاضیٓ ‪ ٚ‬ایٗ ٘طبٖ ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬ا٘سدبْ است‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬زض ازأ‪ ٝ‬ث بٖ وطز‪ٔ :‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ػؿ‪ٛ‬ی اظ ضجنىن‪ ٝ‬ثطنط‬ ‫ز‪ٚ‬ستب٘‪ ٝ‬زض ز٘ ب حؿ‪ٛ‬ض زاضیٓ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ضحبِٓ و‪ ٝ‬ل‪ٛ‬یتطینٗ‬ ‫سبظٔبٖ ثطط ز‪ٚ‬ستب٘‪ ٝ‬زض ز٘ ب ثب ‪٘ ٖٛ ّ ٔ ۸۱‬فط ونبضٔن‪ٙ‬نس ‪ٚ‬‬ ‫٘ ط‪ ٚ‬زض حبَ اضائ‪ ٝ‬ذسٔت زض وُ ز٘ ب است‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ٘ٛ‬س ض‪ٚ‬ذبس تػطیح وطز‪ :‬وط‪٘ٚ‬ب ٘طبٖ ٔتز‪ٞ‬نس ون‪ٝ‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ‪ ٞ ٜ‬یىس ت‪ٟٙ‬ب ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬حتت یه ٘نفنط ‪ٞ‬نٓ‬ ‫اٌط ‪ٚ‬اوس ‪٘ ٝٙ‬ط‪ٛ‬ز خ‪ٟ‬بٖ ایٕٗ ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫برگ سبس خَدرٍ ٍاًت سایپا تیپ ‪ 151‬هذل ‪1396‬‬ ‫بطوارُ اًتظاظاهظی‪ :‬ایظراى ‪826-35‬ل‪71‬‬ ‫بطوارُ هَتَر‪ ٍ M13/5876014 :‬ضوارُ ضاسظی‪:‬‬ ‫‪ NAS451100H4968057‬هفقَد گردیظذُ از‬ ‫درجِ اعتبار ساقط هی باضذ‪19296 .‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذنجنطی‪ -‬ضئن نس ٔنطونع‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اقالػبت‪ ،‬أبض ‪ٔ ٚ‬حبسجنبت‬ ‫سبظٔبٖ تبٔ ٗ اختٕبػت ثن‪ ٝ‬تطنطینح‬ ‫اذطیٗ ض‪٘ٚ‬س استؼالْ ا٘الیٗ ‪ٚ‬لنبینغ‬ ‫ح بتت چن‪ٟ‬نبضٌنب٘ن‪ ٝ‬تن‪ِٛ‬نس‪ ،‬فن‪ٛ‬ت‪،‬‬ ‫اظز‪ٚ‬اج ‪ ٚ‬قالق پطزاذت ‪ٌ ٚ‬نفنت‪:‬‬ ‫ػّت ضغٓ ا٘ى‪ ٝ‬زض ٔػ‪ٛ‬ثبت ض‪ٛ‬ضای‬ ‫اخطایت ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اقالػبت ل س ضس‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬سبظٔبٖ ‪ٞ‬بی ٔطث‪ٛ‬ق‪ ٝ‬ثبیس ایٗ‬ ‫اقالػبت ضا ثطذف ث‪ٔ ٝ‬ب اضائ‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ ،‬أب ‪ٛٙٞ‬ظ ضتبه ‪ ٚ‬سنطػنت الظْ ضا‬ ‫٘ساض٘س‪.‬ػّت اوجط ضث غ ظاز‪ ،ٜ‬زضثبض‪ ٜ‬استؼالْ ‪ٚ‬لبیغ ح بتت چ‪ٟ‬بضٌب٘‪ ٝ‬تن‪ِٛ‬نس‪،‬‬ ‫ف‪ٛ‬ت‪ ،‬اظز‪ٚ‬اج ‪ ٚ‬قالق ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غ طحؿ‪ٛ‬ضی ضسٖ ثرص لبثُ ت‪ٛ‬خن‪ٟ‬نت‬ ‫اظ ذسٔبت سبظٔبٖ تبٔ ٗ اختٕبػت زض لبِت قطح ‪ ۷۱۳۱‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬ثطای‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘ ٓ سط‪ٚ‬یس ذسٔبت غ طحؿ‪ٛ‬ضی ضا ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی و‪ ٘ ٓ ٙ‬نبظٔن‪ٙ‬نس‬ ‫اٖ ث‪ٛ‬زیٓ و‪ ٝ‬اظ ثطذت سبظٔبٖ ‪ٞ‬ب اقالػبت زضیبفت و‪ٚ.ٓ ٙ‬ی افنع‪ٚ‬ز‪ :‬ثن‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ اٌط سبظٔبٖ ثجت اح‪ٛ‬اَ اقالػبت ‪ٚ‬لبیغ چن‪ٟ‬نبضٌنب٘ن‪ ٝ‬ضا ثن‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ضت ثطذف زض اذت بض ٔب لطاض ز‪ٞ‬س ٔت ت‪ٛ‬ا٘ ٓ ثس بضی اظ سط‪ٚ‬یس ‪ٞ‬ب ضا‬ ‫ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی و‪ ٚ ٓ ٙ‬یب اضتمبء ز‪ .ٓ ٞ‬ضرػت و‪ ٝ‬اظز‪ٚ‬اج ٔنت ون‪ٙ‬نس اظ ٔنب‬ ‫وٕه ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬اج زضیبفت ٔت و‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ سط‪ٚ‬یس وبٔال ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ضنٕن‪ٙ‬نس ‪ٚ‬‬ ‫ثطذف است ‪ ٚ‬ث ٕ‪ ٝ‬ضس‪ ٘ ٜ‬بظی ث‪ ٝ‬زضذ‪ٛ‬است ‪ ٚ‬ثجت سبٔب٘‪٘ ٝ‬نساضز ‪ ٚ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫ٔحؽ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اقالػبت اظ س‪ٛ‬ی ثجت اح‪ٛ‬اَ ثطای سبظٔبٖ تبٔ ٗ اختٕبػنت‬ ‫اضسبَ ض‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬حبسجبت الظْ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ذ‪ٛ‬زوبض ا٘دبْ ٔت ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اٌط فطز‬ ‫‪ٚ‬اخس ضطایف ثبضس پ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬حسبه ‪ٚ‬اضیع ‪ ٚ‬پ بٔه تجطینه اظز‪ٚ‬اج ثنطای‬ ‫‪ٚ‬ی اضسبَ ٔت ض‪ٛ‬ز‪.‬ضئ س ٔطوع ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اقالػبت‪ ،‬أبض ‪ٔ ٚ‬نحنبسنجنبت‬ ‫سبظٔبٖ تبٔ ٗ اختٕبػت ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬وٕه ‪ٞ‬عین‪ٙ‬ن‪ٔ ٝ‬نطاسنٓ تنطحن نٓ ‪ٞ‬نٓ‬ ‫‪ ٍٝ٘ٛٙ ٕٞ‬است یب فطظ٘ساٖ زذتطی و‪ ٝ‬اظز‪ٚ‬اج وطز‪ ٚ ٜ‬اظ تحنت تنىنفنُ‬ ‫‪ٚ‬اِسی‪ٙ‬طبٖ ذبضج ٔت ض‪٘ٛ‬س اظ زیٍط سط‪ٚ‬یس ‪ٞ‬بی ٔنبسنت‪ٞ .‬نٕنین‪ٙ‬ن نٗ‬ ‫سط‪ٚ‬یست زاضیٓ و‪ ٝ‬ثب احطاظ ضاثک‪ٔ ٝ‬بزض ن فطظ٘سی أىبٖ پطزاذت غطأنت‬ ‫زستٕعز ایبْ ثبضزاضی ضا ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت غ طحؿ‪ٛ‬ضی فطا‪ٔ ٓٞ‬ت و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫سًَاهی اختالالت رٍاًی‬ ‫پس از کرًٍا را جذی بگیرین‬ ‫ضئ س سبظٔبٖ ٘ظبْ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بست ‪ٔ ٚ‬طب‪ٚ‬ض‪ ٜ‬وط‪ٛ‬ض ثب ث بٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پنس‬ ‫اظ وط‪٘ٚ‬ب‪ٔ ،‬ب ثب س‪٘ٛ‬بٔت ٘بضت اظ اذتالالت ض‪ٚ‬ا٘ت ٔ‪ٛ‬اخن‪ٞ ٝ‬سنتن نٓ‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ایٗ اتفبق ثب ثط‪ٚ‬ظ اس ت‪ٞ‬بی اختٕبػت ض‪ٚ‬ا٘نت زض خنبٔنؼن‪ٝ‬‬ ‫پسیساض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ ٚ‬اظ أط‪ٚ‬ظ ثبینس اظ ‪ٚ‬لن‪ٛ‬ع چن‪ٙ‬ن نٗ پن نبٔنسی‬ ‫خّ‪ ٌٛ‬طی و‪.ٓ ٙ‬‬ ‫ٔحٕس حبتٕت ثب ث بٖ ای‪ٙ‬ى‪ٕ٘ ٝ‬ت ت‪ٛ‬ا٘ ٓ ثٍ‪ٛ‬یٓ ثن‪ ٝ‬سنالٔنت ض‪ٚ‬اٖ‬ ‫افطاز خبٔؼ‪ ٝ‬وبضی ٘ساضیٓ ‪ ٚ‬فمف ٔسئن‪ َٛ‬سنالٔنت خسنٓ ٔنطزْ‬ ‫‪ٞ‬ست ٓ‪ ،‬تػطیح وطز‪ :‬و‪ٛ‬زوبٖ اظ اػٕبَ ‪ ٚ‬ضفتبض ‪ٚ‬اِنسینٗ ٔنتنبثنط‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ٚ .‬لتت ٔسئ‪ٛ‬الٖ ٔب ث‪ ٝ‬فىط سالٔت ض‪ٚ‬اٖ افنطاز ثنبضن‪ٙ‬نس‪ ،‬زض‬ ‫٘ت د‪ٔ ٝ‬ت ت‪ٛ‬ا٘ ٓ سالٔت ض‪ٚ‬اٖ ضا و‪ٙ‬تطَ و‪.ٓ ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٔ ٓٞ :‬سئ‪ٛ‬الٖ‪ٔ ٓٞ ،‬طزْ ‪ ٓٞ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ب ثنبینس اینٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ع ضا خسی ٌطفت‪ ٚ ٝ‬ثطای ٔسیطیت اٖ ضا‪ٞ‬ىبض‪ٞ‬بی الظْ ضا اظ‬ ‫قطیک ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بسبٖ‪ٔ ،‬طب‪ٚ‬ضاٖ ‪ ٚ‬افطاز لبثُ اػتٕبز ثطای ظ٘سٌت فؼّنت‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ثب أىب٘بتت و‪ٛٔ ٝ‬خ‪ٛ‬ز است‪ ،‬زض ٘ظط ثٍ ط٘س‪.‬‬ ‫ضئ س سبظٔبٖ ٘ظبْ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بست ‪ٔ ٚ‬طب‪ٚ‬ض‪ ٜ‬وط‪ٛ‬ض اؾبف‪ ٝ‬وطز‪ٚ :‬لتنت‬ ‫یه ٘فط ث‪ ٝ‬ضٕب حّٕ‪ٔ ٝ‬ت و‪ٙ‬س‪ ،‬قج ؼت است و‪ ٝ‬زفبع ٔت و‪ ٙ‬س‪ .‬أب‬ ‫‪ٚ‬لتت ٔب زض حبَ زفبع ‪ٞ‬ست ٓ ث‪ ٝ‬ؾطث‪ ٝ‬ای و‪ٚ ٝ‬اضز ٔت ضن‪ٛ‬ز زلنت‬ ‫ٕ٘ت و‪ ٓ ٙ‬زض حبِت و‪ ٝ‬اٖ ؾطث‪ ٝ‬ضا ٔتحُٕ ضس‪ ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بس افع‪ٚ‬ز‪ :‬اظ ٘ظط ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بست ‪ٚ‬یط‪ٚ‬س وط‪٘ٚ‬ب اظ سبَ ‪۴۸‬‬ ‫و‪ٚ ٝ‬اضز ایطاٖ ضس‪ ،‬ث‪ ٕٝٞ ٝ‬ؾطث‪ ٝ‬ظز ‪ ٚ‬ایٗ ثحطاٖ ‪ٕٞ‬نین‪ٙ‬نبٖ ازأن‪ٝ‬‬ ‫زاضز‪ .‬اضظیبثت ٔب ایٗ است ٔطزْ زض ٔنست ینه سنبَ ٌنصضنتن‪ٝ‬‬ ‫زض فطبض ث‪ٛ‬ز٘س ‪ٞ ٚ‬ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫حبتٕت ذبقط٘طبٖ وطز‪ :‬قجک ل‪ٛ‬ا٘ ٗ ٘ب٘‪ٛ‬ضت‪ ٝ‬ای ‪ٞ‬نط تنحنطینه ‪ٚ‬‬ ‫فطبض‪ ،‬ػ‪ٛ‬اضؼ ض‪ٚ‬ا٘ت زاضز ‪ ٚ‬ایٗ ػ‪ٛ‬اضؼ ض‪ٚ‬ا٘ت ض‪ٚ‬ظی ذن‪ٛ‬ز ضا‬ ‫٘طبٖ ٔت ز‪ٞ‬س‪ ،‬اٖ ‪ٚ‬لت افطاز یه ض‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٔت این‪ٙ‬نس ‪ٔ ٚ‬نت‬ ‫ث ‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬چ ع‪ٞ‬بیت ضا زض ظ٘سٌت اظ زست زاز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ :‬ثطای ٔثبَ یىسطی ٔنٕنىنٗ اسنت اظز‪ٚ‬اج ‪ٚ‬‬ ‫تحػ ّطبٖ ث‪ ٝ‬تبذ ط افتبز‪ ٜ‬ثبضس‪ ،‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ای ػعیعضبٖ ضا اظ زسنت‬ ‫زاز‪ ٜ‬یب زضٌ ط وط‪٘ٚ‬ب ثبض‪ٙ‬س ‪...ٚ‬اٖ ‪ٚ‬لت ش‪ ٗٞ‬فؼبَ ‪ ٚ‬پن‪ٛ‬ینب زضٌن نط‬ ‫ایٗ ٔسبئُ ٔت ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ایٗ اتفبق ػ‪ٛ‬اضؼ ض‪ٚ‬ا٘ت ضا زض پت ذن‪ٛ‬ا‪ٞ‬نس‬ ‫زاضت‪.‬‬ ‫ضئ س سبظٔبٖ ٘ظبْ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بست وط‪ٛ‬ض ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اضؼ اٖ‬ ‫ٔت ت‪ٛ‬ا٘س تجسیُ ث‪ ٝ‬یه اذتالَ ض‪ٚ‬ا٘ت ثطحست ظٔ ‪ ٝٙ‬ف عیىت افطاز‬ ‫ض‪ٛ‬ز‪ ،‬تبو س وطز‪ :‬ثطای ٔثبَ افطاز ٕٔىٗ اسنت زچنبض ‪ٚ‬سن‪ٛ‬اس‪،‬‬ ‫افسطزٌت‪ ،‬اذتالَ ز‪ٚ‬لکجت‪ ،‬اؾکطاه‪ ،‬اؾکطاه پب٘ ه‪ ،‬اؾکطاه‬ ‫کطف بیص از یک تُی هَادهخذر‬ ‫در هرزّای کطَر‬ ‫ث ٗ ‪ ۱۲‬تب ‪ ۱۳‬زضغس ثجت ضس‪ ٜ‬است ضا ضنبٔنُ‬ ‫اغف‪ٟ‬بٖ‪ ،‬اِجنطظ‪ ،‬ذنطاسنبٖ ضؾن‪ٛ‬ی‪ ،‬ذنطاسنبٖ‬ ‫خ‪ٛٙ‬ثت‪ ،‬فبضس‪ ،‬لٓ‪ ،‬وطٔب٘طب‪ ٚ ٜ‬وطٔبٖ ثطضٕطز‪.‬‬ ‫ثط اسبس ٌعاضش پبیٍب‪ ٜ‬اقالع ضسنب٘نت ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫وط‪ٛ‬ض‪ ،‬زیٗ پطست‪ ،‬ضػنبینت پنط‪ٚ‬تنىنُ ‪ٞ‬نبی‬ ‫ث‪ٟ‬ساضتت زض سکح ‪ ۱‬اسنتنبٖ اضزثن نُ‪ ،‬تن‪ٟ‬نطاٖ‪،‬‬ ‫ظ٘دبٖ‪ ،‬سٕ‪ٙ‬بٖ‪ ،‬لع‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬یعز ضا زض ‪ٕٞ‬ن نٗ ثنبظ‪ٜ‬‬ ‫ظٔب٘ت ث ٗ ‪ ۱۸‬تب ‪ ۳۴‬زضغس اػالْ وطز‪.‬‬ ‫ٍرٍد ‪ 9‬هیلیَى دُز ٍاکسی کرًٍا‬ ‫طی یک هاُ اتی بِ کطَر‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی‪ -‬ضین نس‬ ‫خٕؼن نت ‪ٞ‬نالَ احنٕنط‬ ‫وطنن‪ٛ‬ضٔننبٖ اظ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ‪۴‬‬ ‫ٔ ّ ‪ ٖٛ‬زُظ ‪ٚ‬اوسٗ ونط‪٘ٚ‬نب‬ ‫قت ینه ٔنب‪ ٜ‬اتنت ثن‪ٝ‬‬ ‫وط‪ٛ‬ض ذجط زاز‪.‬‬ ‫وننطیننٓ ‪ٞ‬ننٕننتننت زض‬ ‫حبض ‪٘ ٝ‬طست ذجطی س‪ٝ‬خب٘ج‪ ٝ‬ثب ض‪ٚ‬سبی ٘نٕنبین‪ٙ‬نسٌنت فنسضاسن ن‪ٖٛ‬‬ ‫ث ٗإِّّت غّ ت سطخ ‪ٞ ٚ‬الَ احٕط ‪ ٚ‬وٕ ت‪ ٝ‬ث ٗإِّّت غّ ت سطخ‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بسجت ض‪ٚ‬ظ خ‪ٟ‬ب٘ت غّ ت سطخ ‪ٞ ٚ‬الَ احٕط ثطٌعاض ضس‪ ،‬زض‬ ‫خٕغ ذجطٍ٘بضاٖ ٌفت‪ :‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تبٔ ٗ ‪ٚ‬اوسٗ زستٍب‪ٜٞ‬بی ٔرتّفنت‬ ‫‪ٚ‬اضز ػُٕ ضس٘س ‪ ٚ‬ثب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ‪ٞ‬الَ احٕط زض ٔطحّ‪٘ ٝ‬رست یه ٔ ّ ‪ٖٛ‬‬ ‫زُظ ‪ٚ‬اوسٗ ‪ٚ‬اضز وط‪ٛ‬ض ضس و‪ ٝ‬زض اذت نبض ‪ٚ‬ظاضت ثن‪ٟ‬نساضنت لنطاض‬ ‫ٌطفت‪ٚ.‬ی زض پبسد زض ٔ‪ٛ‬ضز ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایب ‪ٞ‬الَ احنٕنط ‪ٚ‬اوسنٗ ‪ٞ‬نبی‬ ‫زیٍطی ٘ ع ‪ٚ‬اضز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز یب ذ ط؟ ٌفت‪ :‬قت یه ٔب‪ ٜ‬پن نص ض‪ٚ‬‬ ‫ثطاثط ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی غ‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٖٛ ّ ٔ ۴ ٝ‬زُظ ‪ٚ‬اوسٗ زیٍط ٘ن نع ‪ٚ‬اضز‬ ‫وط‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬ضی س خٕؼ ت ‪ٞ‬الَ احٕط زضثبض‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایب تنٕنبْ‬ ‫ایٗ ‪ ٖٛ ّ ٔ ۴‬زُظ اظ س‪ٛ‬ی ‪ٞ‬الَ احٕط ‪ٚ‬اضز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ٌ ،‬فت‪ :‬اخنبظ‪ٜ‬‬ ‫ز‪ ٞ‬س ٔب وبض‪ٞ‬بیٕبٖ ضا ا٘دبْ ز‪ ٚ ٓ ٞ‬ا٘ی‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ن‪ٟ‬نٓ اسنت تنأن نٗ‬ ‫‪ٚ‬اوسٗ ثطای ٔطزْ است‪ٔ .‬ب ‪ٞ‬ط ‪ٚ‬اوس‪ٙ‬ت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ ٟ‬ون‪ٙ‬ن نٓ زض ‪ٞ‬نٕنبٖ‬ ‫فط‪ٚ‬زٌب‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساضت تح‪ٛ‬یُ ذ‪ٛ‬ا‪ ٓ ٞ‬زاز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زضثبض‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وساْ ‪ٚ‬اوسٗ ‪ٞ‬ب ذطیساضی ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ضنس‪ٌ ،‬نفنت‪:‬‬ ‫‪ٚ‬اوسٗ ‪ٞ‬بیت و‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ ٟ‬ت و‪ ٓ ٙ‬تٕبٔب ٔ‪ٛ‬ضز تای س سبظٔبٖ ‪ٞ‬بی ٔؼتنجنط‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘ت ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ٚ ٗ ٙ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساضت ‪ ٚ‬سبظٔبٖ غصا ‪ ٚ‬زاض‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬تت زضثبض‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایب تٕبْ ‪ ٖٛ ّ ٔ ۴‬زُظ یىدب ‪ٚ‬اضز وطن‪ٛ‬ض ذن‪ٛ‬ا‪ٞ‬نس‬ ‫ضس یب ذ ط‪ٌ ،‬فت‪ :‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی غ‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬ثطای یه ٔب‪ ٜ‬پ ص ض‪ٚ‬‬ ‫است أب ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬حٕ‪ٞ ِٝٛ‬ب ث‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬ضىُ ‪ٚ‬اضز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس اخبظ‪ ٜ‬ز‪ٞ‬ن نس‬ ‫السأبت ا٘دبْ ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اختٕبػت‪ ،‬اذتالَ ضرػ ت یب حتت اذتالالت ضسیس ض‪ٚ‬ا٘نت ٔنت‬ ‫ض‪٘ٛ‬س‪ .‬پس ثب خبٔؼ‪ ٝ‬ای ٔ‪ٛ‬اخ‪ٞ ٝ‬ست ٓ و‪ ٕٝٞ ٝ‬افطاز ث‪ ٝ‬یه ضىّنت‬ ‫ثب ث ٕبضی ‪ ٚ‬اذتالالت ض‪ٚ‬ا٘ت زضٌ ط ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ ضا ٔنت ٌن‪ٛ‬ین نٓ‬ ‫س‪٘ٛ‬بٔت ض‪ٚ‬ا٘ت پس اظ وط‪٘ٚ‬ب‪.‬‬ ‫حبتٕت ثب ث بٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬س‪٘ٛ‬بٔت ض‪ٚ‬ا٘ت ٘بضنت اظ اذنتنالالت ض‪ٚ‬ا٘نت‪،‬‬ ‫پسبی‪ٙ‬س اٖ اس ت ‪ٞ‬بی اختٕبػت ض‪ٚ‬ا٘ت است‪ ،‬ذنبقنط٘طنبٖ ونطز‪:‬‬ ‫حبَ اس ت ‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ا٘ت چ‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س؟ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فطز اظ ضفتٗ ث‪ ٝ‬سنطونبض‬ ‫اخت‪ٙ‬به ٔت و‪ٙ‬س‪ .‬اٍ٘ ع‪ ٜ‬اش ضا اظ زست زاز‪ ٚ ٜ‬تٕبیّت ثن‪ ٝ‬ا٘ندنبْ‬ ‫‪ ٞ‬چ وبضی ٘ساضز‪ .‬اذتالفبت زض‪ ٖٚ‬ذب٘‪ٛ‬ازٌت ٔثُ افنعاینص ٘نطخ‬ ‫قالق ‪ ٚ‬اػت بز ایدبز ٔت ض‪ٛ‬ز یب ذ ّت ‪ٞ‬ب زضٌ ط ا٘‪ٛ‬اع اػنتن نبز ینب‬ ‫ا٘ع‪ٚ‬ا ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬بیت ٔت ض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬وست و‪ ٝ‬ایٗ فطبض‪ٞ‬ب ضا تحُٕ ٔنت ون‪ٙ‬نس‪ ،‬ثنطحسنت‬ ‫ٔحطوت و‪ ٝ‬ثسٖ تدطث‪ ٝ‬وطز‪ ،ٜ‬أىبٖ زاضز و‪ ٝ‬ایٗ اس ت ‪ ٚ‬فطبض‪ٞ‬ب‬ ‫ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زش ض‪ٛ‬ز یب ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬زیٍطی و‪ٙ‬س‪ .‬ثطای ٔثبَ اٌط ٔتن‪ٛ‬خن‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زش ثبضس زچبض افسطزٌت ٔت ض‪ٛ‬ز أب یه ظٔبٖ ٕٔىٗ اسنت‬ ‫فطز ایٗ فطبض‪ٞ‬ب ضا ثط‪ ٖٚ‬ضیعی وطز‪ٔ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬زیٍطاٖ و‪ٙ‬س‪ .‬ونبضی‬ ‫و‪ ٝ‬افطاز زچبض اذتالَ ضرػ ت ا٘دبْ ٔت ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ضئ س سبظٔبٖ ٘ظبضْ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بست وط‪ٛ‬ض ثب تبو س ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ذنب٘ن‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬خبٔؼ‪ ٝ‬ثبیس ذ‪ٛ‬زضبٖ ضا أبز‪ ٜ‬چ‪ ٗ ٙ‬ضفتبض‪ٞ‬بیت و‪ٙٙ‬س‪ ،‬تػنطینح‬ ‫وطز‪ :‬یىت اظ ضا‪ٞ‬ىبض‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬بست ثطای خّ‪ ٌٛ‬طی اظ ایٗ ‪ٚ‬ؾؼ نت‬ ‫‪ ٚ‬س‪٘ٛ‬بٔت ضىُ ٌ طی ض‪ٛ‬ضا‪ٞ‬بی ا٘سیط‪ٚ ٝ‬ضظ زض زَ ٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬ب‪ ،‬اضٌبٖ‬ ‫‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ستبز ّٔت ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وط‪٘ٚ‬ب ‪ ...ٚ‬است‪.‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذنجنطی‪-‬‬ ‫فطٔب٘س‪ٔ ٜ‬نطظثنب٘نت‬ ‫٘بخب ٌفنت‪ :‬زال‪ٚ‬ض‬ ‫ٔطزاٖ خبٖ ثطونف‬ ‫ٔنطظثنب٘نت ٘ن ننط‪ٚ‬ی‬ ‫ا٘تظبٔت قت چن‪ٙ‬نس‬ ‫ػّٕ بت خساٌب٘‪ ٝ‬زض ضطق وط‪ٛ‬ض تن‪ٛ‬ا٘سنتن‪ٙ‬نس ز‪ ٚ‬ثنب٘نس‬ ‫ثعضی لبچبق سالح‪ٕٟٔ ،‬بت ‪ٛٔ ٚ‬از ٔرسض ضا ٔ‪ٟٙ‬نسْ ‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٙ‬سیٗ لجؿ‪ ٝ‬سالح‪ ،‬تؼساز لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ت ٔ‪ٕٟ‬بت ‪ ٚ‬ث نص‬ ‫اظ یه تٗ ‪ ۰۱۱ ٚ‬و ّ‪ٌٛ‬طْ ٔ‪ٛ‬از ٔرسض ضا وطف و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ پبیٍب‪ ٜ‬ذجطی پّن نس‪ ،‬سنطزاض احنٕنس ػنّنت‬ ‫ٌ‪ٛ‬زضظی اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ :‬زض سحطٌب‪ ٜ‬ث ست ‪ ٚ‬سن‪ٔ ْٛ‬نب‪ٜ‬‬ ‫ٔجبضن ضٔؿبٖ ٔطظثب٘ت ٘ ط‪ٚ‬ی ا٘نتنظنبٔنت قنت چن‪ٙ‬نس‬ ‫ػّٕ بت ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ضس‪ ٚ ٜ‬ثب اضطاف اقالػبتت ت‪ٛ‬ا٘ست‪ٙ‬س‬ ‫ز‪ ٚ‬ثب٘س ثعضی لبچبق ضا زض ضطق وط‪ٛ‬ض ٔ‪ٟٙ‬سْ ‪ٔ ٚ‬مبزینط‬ ‫ظیبزی سالح ‪ٕٟٔ ٚ‬بت ‪ٛٔ ٚ‬از ٔرسض ضا وطف و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬طظزاضاٖ ‪ٔ ًٙٞ‬طظی خى ٍن‪ٛ‬ض ثنب ا٘ندنبْ‬ ‫السأبت اقالػبتت ‪ ٚ‬ضغس تحطوبت زض ٔ‪ٙ‬بقنک ٔنطظی‪،‬‬ ‫یه ثب٘س لبچبق سالح ‪ٕٟٔ ٚ‬بت زض اٖ سن‪ٛ‬ی ٔنطظ ضا‬ ‫ض‪ٙ‬بسبیت وطز٘س ‪ ٚ‬تطسیس السأبت و‪ٙ‬تطِت ‪ٔ ٚ‬طالجتنت ضا‬ ‫زض زست‪ٛ‬ض وبض لطاض زاز٘س‪.‬‬ ‫سطزاض ٌ‪ٛ‬زضظی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٔ :‬طظزاضاٖ پس اظ چ‪ٙ‬سیٗ ‪ٞ‬فت‪ٝ‬‬ ‫تالش ‪ ٚ‬ا٘دبْ السأبت ترػػت اقالػبتت‪ٔ ،‬ن‪ٛ‬فنک ثن‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٙ‬بسبیت ‪ٔ ٚ‬طرع وطزٖ ٔس ط تطزز لبچبلی نبٖ ضنس‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ساْ اٖ ثب٘س زض زست‪ٛ‬ض وبض ٔطظزاضاٖ لطاض ٌطفت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬طظزاضاٖ زال‪ٚ‬ض ‪ٔ ًٙٞ‬طظی خىن نٍن‪ٛ‬ض زض‬ ‫لبِت چ‪ٙ‬سیٗ ت ٓ پ‪ٛ‬ضطت ‪ ٚ‬ػّٕ بتت ثب اخطای ‪ٞ‬سفنٕن‪ٙ‬نس‬ ‫وٕ ٗ ‪ ٚ‬اخطای قطح ٔ‪ٟ‬بض ٔ‪ٙ‬کم‪ٛٔ ٝ‬ضز ٘ظط ضا زض و‪ٙ‬تنطَ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز لطاض زاز٘س ‪ ٚ‬ثب پطت جنب٘نت اقنالػنبتنت ‪ٞ ٚ‬نساینت‬ ‫ػّٕ بتت ٔطظثب٘ت استبٖ ٔ‪ٛ‬فک ضس٘نس پنس اظ چن‪ٙ‬نسینٗ‬ ‫سبػت ضغس ‪ ٚ‬پبیص ٔ‪ٙ‬کم‪ ٝ‬ثب استنفنبز‪ ٜ‬اظ تندن‪ٟ‬ن نعات‬ ‫اِىتط‪ ٘ٚ‬ىت ‪ ٚ‬اپت ىت‪ ،‬لبچبلی بٖ ضا ٔطب‪ٞ‬س‪ ٚ ٜ‬ثب ضػبیت‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬وبضٌ طی سالح زض خ‪ٟ‬ت خّ‪ٌٛ‬ن نطی اظ ‪ٞ‬نط‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬تدب‪ٚ‬ظ‪ ،‬تطزز ‪٘ ٚ‬ف‪ٛ‬ش ث‪ ٝ‬ػٕک ذبن وطن‪ٛ‬ضٔنبٖ ثن‪ٝ‬‬ ‫سٕت ا‪ٞ‬ساف ٔصو‪ٛ‬ض ت طا٘ساظی و‪ ٝ‬لبچبلی بٖ ٔمبثّ‪ ٝ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫ٔثُ وطز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬سٕت ٔطظزاضاٖ ت طا٘ساظی ونطز٘نس ون‪ٝ‬‬ ‫سطا٘دبْ ث‪ ٝ‬ػّت حدٓ ظیبز اتص ٔطظزاضاٖ‪ ،‬لبچبلی نبٖ‬ ‫تبه ٔمبثّ‪٘ ٝ‬ساضت‪ ،ٝ‬ػطغ‪ ٝ‬ضا ثط ذ‪ٛ‬ز ت‪ٙ‬نً زینس‪ ٚ ٜ‬ثنب‬ ‫ثطخب ٌصاضتٗ سالح ‪ٕٟٔ ٚ‬بت اظ ٔحُ ٔت‪ٛ‬اضی ضس٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ث بٖ زاضت‪ٔ :‬طظزاضاٖ ٔدب‪ٞ‬س ‪ٔ ًٙٞ‬طظی خى ٍ‪ٛ‬ض‬ ‫زض ایٗ ػّٕ بت ٔ‪ٛ‬فک ضس٘س ‪ ۳۷‬لجؿ‪ ٝ‬وّت ونٕنطی ثن‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ ۰۱۳ ٜ‬ت غ‪ ٝ‬ذطبه ‪ ۴۱ ٚ‬ػسز فط‪ ًٙ‬خ‪ٍٙ‬ت سنالح‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ق‪ ٝ‬ضا وطف و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اؾبف‪ ٝ‬وطز‪ :‬الظْ است زض ا‪ ٗ ِٚ‬لسْ ثب ‪ٚ‬یط‪ٚ‬س ونط‪٘ٚ‬نب ون‪ٙ‬نبض‬ ‫ث بیٓ‪ ،‬ظ٘سٌت وطز‪ ٚ ٜ‬اٖ ضا ث‪ ٝ‬ضسٕ ت ثط‪ٙ‬بس ٓ‪ٛٙٞ .‬ظ ذ ّت ‪ٞ‬ب زض‬ ‫فىط ‪ ٚ‬ا٘تظبض ایٗ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س و‪ٚ ٝ‬اوسٗ ثع٘‪ٙ‬س یب ثنب ا٘ندنبْ ونبضی اظ‬ ‫زست ایٗ ث ٕبضی ذالظ ض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫حبتٕت افع‪ٚ‬ز‪ :‬زضحبِت و‪ ٝ‬ایٗ ث ٕبضی ضفت‪ٙ‬ت ٘ ست ‪ ٚ‬زض ذب٘‪ٔ ٝ‬نب‬ ‫ٔب٘سٌبض است‪ٔ.‬ثُ ا٘فّ‪ٛ‬ا٘عا‪ .‬ایٗ ٔ‪ٕٟ‬بٖ ضنٕنبسنت ‪ ٚ‬اٌنط اینٗ‬ ‫ث ٕبضی ضا ثپصیطیس ‪ ٚ‬ثب اٖ ظ٘سٌت و‪ ٙ‬س‪ٔ ،‬ت ت‪ٛ‬ا٘ س ضا‪ٞ‬نىنبض‪ٞ‬نبی‬ ‫الظْ ثطای ظ٘سٌت ثب اٖ ضا ٘ ع ِحبل و‪ ٙ‬س‪ٔ .‬نثنُ این‪ٙ‬نىن‪ ٝ‬سنجنه‬ ‫ظ٘سٌت تبٖ ضا تغ ط ز‪ ٞ‬س‪ ،‬ذ‪ٛ‬زٔطالجتت ‪ ٚ‬زیٍط ٔنطالنجنتنت ا٘ندنبْ‬ ‫ز‪ ٞ‬س‪ٔ ،‬بسه ثع٘ س ‪ ...ٚ‬تب ظٔب٘ت و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ػسش ایٗ ث ٕبضی حنُ‬ ‫ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ضا‪ٞ‬ىبض‪ٞ‬بی ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب اٖ زض سکح وط‪ٛ‬ض ایدبز ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 91‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3095 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫قدرتوٌدتزیی اضعِ لیشر جْبى سبختِ ضد‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬هطققبى کفُای قؽـسوٌؽسفیی اٌلِ لیکـ خْبى ـا اثؽا کفؼُاًؽ کِ قؽـر اى قبثل‬ ‫هقبیىِ ثب هشوفکک کفؼى سوبم ًَـی کِ اق غَـٌیؽ ثِ قهیی هیسبثؽ ؼـ یک ًقطِ ‪ ۰۱‬هیدکدفٍهدشدفی‬ ‫اوز‪ .‬ثِ ًقل اق ؼیلی هیل‪ ،‬هطققبى کفُ خٌَثی قؽـسوٌؽسفیی اٌلِ لیکـ ـا اثؽا کفؼُاًؽ کِ ٌدؽر‬ ‫اى ثِ اًؽاق ‪ٍ ۰۱۲۱‬ار ثِ اقای ّف وبًشی هشف هفثع )‪(W/cm2‬اوز‪.‬‬ ‫هطققبى سَاًىشِاًؽ دبله ّبی لیکـ ـا ـٍی ًقطِای ثِ اًؽاقُ کوی ثیٍشف اق یک هیکفٍهشدف حضدؽٍؼ‬ ‫یک دٌدبّن قطف هَی اًىبى) هشوفکک کٌٌؽ‪.‬قؽـر ایی لیکـ قبثل هقبیىِ ثب هشوفکک کفؼى سوبم ًَـی‬ ‫کِ اق غَـٌیؽ ثِ قهیی هی سبثؽ ؼـ یک ًقطِ ‪ ۰۱‬هیکفٍهشفی اوز‪ ۰۱ .‬هیکفٍهشف سقفیجبً ثدِ اًدؽاقُ‬ ‫یک گلجَل قفهک غَى ح‪ ۶‬سب ‪ ۸‬هیکفٍهشف) اوز‪.‬هطققبى هفکک ‪CoReLS‬ؼـ اًىشدیدشدَ ‪IBS‬کدفُ‬ ‫خٌَثی ثب اوشفبؼُ اق یک ویىشن ثىیبـ دیسیؽُ اق ایٌِّب‪ ،‬لٌکّب‪ ،‬ضىگفّب ٍ سقَیز کٌٌؽُ ّدبی ثدف‬ ‫ایی اٌلِ ـا اثؽا کفؼُاًؽ‪.‬الجشِ ثیً اق یک ؼِّ طَل کٍیؽ سب قؽـسوٌؽسفیی لیکـ خْبى وبغشِ ٌَؼ‬ ‫ٍ ـکَـؼ ‪W/cm2 ۰۱۲۲‬لیکـ دیٍیی ـا ثٍکٌؽ کِ سَوط هطققبى ؼاًٍگبُ هیٍیگبى ؼـ وبل ‪۲۱۱۴‬‬ ‫هیالؼی اثؽا ٌؽُ ثَؼ‪ً.‬بم زبًگ ّی هؽیدف ‪CoReLS‬ؼـایدی ثدبـُ هدی گدَیدؽۺ ثدب کدودک‬ ‫قؽـسوٌؽسفیی لیکـ خْبى هیسَاى ؼـ ضَقُّبی زبلً ثفاًگیک اقهبیًّبی عدلدودی ثدِ غّدََ‬ ‫ضَقُ الکشفٍؼیٌبهیک کَاًشَهی )‪(QED‬فلبلیزّبیی اًدبم ؼاؼ‪.‬‬ ‫عوز ثبتزی هَثبیل ‪ ۴‬ثزاثز هی ضَد‬ ‫‪‬‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬ثِ سبقگی سفاٌِ ای ‪ً ۲‬بًَهشفی اثدؽا‬ ‫ٌؽُ کِ ثب اوشفبؼُ اق اى عوف ثبسفی هَثبیل ‪ ۴‬ثفاثف هدی‬ ‫ٌَؼ ٍ ّوسٌیی اق اًشٍبـ گبقّبی گلػبًدِ ای هدفاکدک‬ ‫ؼاؼُ کبوشِ غَاّؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اق ای ثی ام ًیَقـٍم‪ٌ ،‬دفکدز ای ثدی ام اق‬ ‫فٌبٍـی سفاٌِ ‪ً ۲‬بًَهشفی ـًٍوبیی کفؼُ اوز‪.‬‬ ‫ایی ٌفکز اؼعب هیکٌؽ عولکفؼ سفاٌِ ‪ً ۲‬بًَهشفی ای‬ ‫ثی ام ‪ ۴۴‬ؼـِؽ ثبالسف اق سفاٌِّبی ‪ً ۷‬بًَهشفی فدلدلدی‬ ‫ثبٌؽ کِ ؼـ ؼوشگبُ ّبی هػشدلدب ثدِ کدبـ هدی ـٍؼ‪.‬‬ ‫ّوسٌیی ایی سفاٌِ ؼـ هّفف اًفلی کبـاهؽسف اوز ثِ طَـی کِ هّفف اًفلی اى ‪ ۷۴‬ؼـِؽ کوشف‬ ‫اق سفاٌِّبی هؿکَـ اوز‪.‬یکی اق هکایبی سفاٌِّبی ‪ً ۲‬بًَهشفی زْبـ ثفاثف ٌؽى عوف ثبسفی هدَثدبیدل‬ ‫اوز‪ .‬ثِ ایی سفسیت کبـثفاى هیسَاًٌؽ هَثبیلّبیٍبى ـا ‪ ۴‬ـٍق یکجبـ ٌبـل کٌٌؽ‪.‬‬ ‫اق وَی ؼیگف فٌبٍـی خؽیؽ ثِ کبًّ اًشٍبـ گبقّبی گلػبًِای ؼـ هفاکک ؼاؼُ‪ ،‬وفعز عولکفؼ لدخ‬ ‫سبح‪ ،‬کوک ثِ ـؼیبثی وفیعسف اٌیب کوک هیکٌؽ‪.‬‬ ‫رٍضی سزیع ٍ دقیق ثزای ردیبثی تقلت در سَخت اثداع ضد‬ ‫تَلید پزٍتشّبی ساًَ ٍ لگی ثب تالش هحققبى ایزاًی‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬گفٍّی اق هطققبى ثب ّوکبـی‬ ‫یک دمٍٍّگف ایفاًی ـٌٍی وفیع ٍ ؼقیب ثدفای‬ ‫ـؼیبثی ؼوشکبـی ٍ سقلت ؼـ وَغز گبقٍئدیدل‬ ‫ؼـ هطل اثؽا کفؼُاًؽ‪.‬‬ ‫کٌشفل کیفی ودفیدع ٍ ؼقدیدب ثدفای ثدفـودی‬ ‫ؼوشکبـی ؼـ وَغز یکی اق ًگفاًیّبی هدْدن‬ ‫اقشّبؼی ٍ ثْؽاٌشی اوز‪ّ .‬ن اکٌدَى فدٌدبٍـی‬ ‫هَخَؼ قبؼـ ثِ اـائِ ـاُ ضل ّبی وفیع ٍ ؼقدیدب‬ ‫ؼـ هطل ففٍی وَغز )‪ً(POS‬یىز‪.‬‬ ‫ثیٍشف سطقیقبر اًدبم ٌؽُ ـٍی هطلَلّبی قبثل ضول ثِ طیب وٌدی خؿثی هشکی اوز کِ ـاُ‬ ‫ضلی کیفی ثب سلبهل ثیی وفعز ٍ ؼقز اـائِ هیؼّؽ‪.‬‬ ‫ؼـّویی ـاوشب گفٍّی اق هطققبى ثب ّوکبـی هىلَؼ اگبُ‪ ،‬هطقب ایفاًی ؼاًٍگبُ ٍیفخیٌیب سدک‬ ‫ؼـ دمٍٍّی خؽیؽ‪ ،‬ـٌٍی هجشٌی ثف کفٍهبسَگفافی هیکفٍگبقی )‪ (μGC‬ثفای سدکیِ ٍ سطلدیدل‬ ‫قبثل ضول ‪ ،‬وفیع ٍ ؼقیب ؼوشکبـی ٍ سفکیت گبقٍئیل ثب ًفز وفیؽ اـائِ کفؼُاًؽ‪.‬‬ ‫کفٍهبسَگفافیح )‪Chromatography‬یب وََاًِگبـی ـٌٍی ؼـ علن ٌیوی ثدفای خدؽاودبقی‬ ‫اخکای یک هػلَ ثب عجَـ ؼاؼى یک فبق هشطفک اق ـٍی یک فبق وبکی اوز‪.‬‬ ‫ؼـ ـٍی اـائِ ٌؽُ‪ ،‬وشَىّبی خؽاوبقی ثب اوشفبؼُ اق فٌبٍـی ویىشنّبی ـیک الکشفٍهکدبًدیدکدی‬ ‫)‪(MEMS‬وبغشِ هیًٌَؽ‪ .‬سطلیل هؿکَـ هجشٌی ثف ثفًبهِ ـیکی فٍبـ ٍ ؼهبی یک سفاٌِ اوز‬ ‫سب کفٍهبسَگفام ّبی خؽاٌؽُ ـا ثِ ؼوز اٍـؼ‪ .‬وشَىّب ثِ طَل ‪ ۰‬هشف ّىشٌؽ‪.‬‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬یک ٌفکز ؼاًً ثٌیبى سَلیؽکٌٌؽُ ددفٍسدک‬ ‫هفّل قاًَ ٍ لگی ثب ضوبیز ٌِؽٍ ًَاٍـی ٍ ٌکَفبیی ٍ‬ ‫اوشفبؼُ اق سىْیالر سَلیؽ ٌِلشی هدَفدب ثدِ سّدبضدت ‪۰۸‬‬ ‫ؼـِؽ اق وْن ثبقاـ ایی هطَّل ؼـ ایفاى ٌؽ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اق ـٍاثط عوَهی ٌِؽٍ ًَاٍـی ٌٍکَفبیی‪ّ ،‬دبؼی‬ ‫خَاّفی هؽیفعبهل ایی ٌدفکدز ؼاًدً ثدٌدیدبى ؼـ هدَـؼ‬ ‫هطَّالر ایی ٌفکز گفزۺ اًشقبل ؼاًً ٍ فٌبٍـی سَلدیدؽ‬ ‫کبٌشٌی ّبی اـسَدؽی ٍ سَولِ ٌِبیع هفسجط یکی اق اّدؽاف‬ ‫ٌفکز اوز‪ ،‬ایی ٌفکز سطز لیىبًه ٌفکز هدؽکدشدبی‬ ‫وَئیه )‪(Medacta‬اٍلیی سَلیؽکٌٌؽُ هفبِل قاًَ ٍ ـاى ؼـ ایفاى اوز‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایی کِ ایی هطَّل ثب ًوًَِّبیی کِ ثِ اوشػَاى دیر هیًٌَؽ‪ ،‬هشفبٍر اوز‪ ،‬غبطفًٍبى کفؼۺ ثدِ‬ ‫ایی ٌکل کِ دکٌک ثبفز اوشػَاًی ـا ثفیؽُ ٍ غبـج هیکٌؽ ٍ هفّلّدبی سدَلدیدؽی هدب ـا خدبیدگدکیدی‬ ‫هیکٌؽ‪ ،‬ؼـ ضبل ضبضف وِ هطَّل هفّل قاًَ‪ ،‬هفّل لگی ٍ ثبی دَالـ حًیوِ هفّل لگی) عدودؽُ سدفیدی‬ ‫سَلیؽار هب ـا سٍکیل هیؼّؽ‪.‬هؽیفعبهل ایی ٌفکز ؼاًً ثٌیبى ؼـهَـؼ وْن ثبقاـ ٍ هیکاى ظففیز سَلیؽ ایدی‬ ‫هطَّل گفزۺ ًیبق ثبقاـ ثِ هیکاى ضوبیز ؼٍلز اق عولّبی اـسَدؽی ؼـ ثیوبـوشبىّبی ؼٍلشی ثىشگی ؼاـؼ‪،‬‬ ‫ثِ عٌَاى هثبل ؼـ قهبى اخفای طفش والهز ٍ افکایً ضوبیز ؼٍلز هیکاى سقبضب ثفای ایٌگًَِ عول ّدب ًدیدک‬ ‫افکایً یبفز ٍ ثِ ّوبى هیکاى سقبضبی ثیٍشفی ثفای هطَّالر هب ٍخَؼ ؼاٌز‪ ،‬اهب ؼـ ودبل خدبـی هدیدکاى‬ ‫سقبضب ًّب ٌؽُ ثَؼ ٍ ًکؼیک ثِ ‪ّ ۲۲‬کاـ عول قاًَ ٍ ّویی هقؽاـ عول لگی ٍ ضؽٍؼ ‪ّ ۷۱‬کاـ عدودل ثدبی‬ ‫دَالـ ؼـ کٍَـ ؼاٌشین کِ هب ًکؼیک ثِ ‪ ۰۸‬ؼـِؽ اق ایی ثبقاـ ـا سبهیی کفؼین‪.‬‬ ‫تجدیل اثزیطن ثِ چزم قبثل ثبسیبفت‬ ‫ثب چبپگز سِ ثعدی‬ ‫تغییزات پزٍتئیٌی‪ ،‬عبهل هْن پیز‬ ‫ضدى کلیِّب ّستٌد‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬دمٍٍّگفاى اهفیکبیی ؼـ ثفـوی خؽیؽ‬ ‫غَؼ ًٍبى ؼاؼُاًؽ کِ سغییفار دفٍسئیٌی‪ً ،‬قً هْودی ؼـ‬ ‫دیف ٌؽى کلیِّب ثف عْؽُ ؼاـًؽ‪.‬ثِ گکاـی ایىٌب ٍ ثِ ًدقدل‬ ‫اق وبیٌهؼیلی‪ ،‬ثفـوی سغییفار دفٍسئیی ؼـ کلدیدِ ّدب ثدب‬ ‫افکایً وی ٍ ّوسٌیی ـًٍَیىی لىّدب‪ ،‬ثدِ اـائدِ یدک‬ ‫سَّیف کبهل اق ـًٍؽّبی هفسجط ثب وی ٍ وبل کِ ؼـ ایدی‬ ‫اًؽامّب ـظ هیؼٌّؽ‪ ،‬کوک هیکٌؽ‪.‬دیفی ثِ ثفٍق ثىیبـی‬ ‫اق سغییفار ؼـ ثؽى ٍ اًؽام ّبی ضفٍـی هبًٌؽ کدلدیدِ ّدب‬ ‫هٌدف هیٌَؼ‪ .‬سغییفار هفسجط ثب وی ٍ وبل ؼـ کلدیدِ ّدب‪،‬‬ ‫ثیٍشف ثب ثفـوی ـًٍَیىی لى ّدب گدکاـی ٌدؽُ اودز‪.‬‬ ‫ثفـوی خؽیؽ دمٍٍّگفاى اهفیکبیی ًٍبى هی ؼّدؽ کدِ‬ ‫ایی ـٍی ثِ ّوفاُ ثفـوی سغییفار ؼـ دفٍسئییّب‪ ،‬ؼـک‬ ‫ثْشفی ؼـ هَـؼ سغییفار هفسجط ثب وی ٍ وبل ؼـ کلیِّب ثِ‬ ‫هب هی ؼّؽ ٍ ٌبیؽ ثِ اـائِ ـٍیّبی خؽیؽی ثفای ؼـهبى‬ ‫اغشالل هفسجط ثب وی ٍ وبل ؼـ عولکفؼ کلیِ ثیبًدبهؽ‪.‬‬ ‫"یَکب سبکدودَى"ح)‪ ،Yuka Takemon‬ددمٍٍّدگدف‬ ‫اـٌؽ ایی دفٍلُ گفزۺ سغییفار فیکیَلَلیکی ؼـ عولکفؼ‬ ‫کلیِ ٌّگبم دیفی‪ ،‬ثِ غَثی اثجبر ٌؽُ اوز اهب اطالعدبر‬ ‫کوی ؼـ هَـؼ ففایٌؽّبی هَلکَلی کِ قهیٌدِ ودبق ایدی‬ ‫ًقُ عدودلدکدفؼ ّىدشدٌدؽ‪ٍ ،‬خدَؼ ؼاـؼ‪ .‬ثىدیدبـی اق‬ ‫دمًٍّ ّبی دیٍیی ؼـ هَـؼ ایی سغییفار فیکیَلَلیدکدی‪،‬‬ ‫ـًٍَیىی لىّب ثِ دفٍسئیی ّدب ـا ثدب اـقیدبثدی اـاى ای‬ ‫دیبمـوبى هَـؼ ثفـوی قفاـ ؼاؼُاًؽ اهب هب هی غدَاودشدیدن‬ ‫ثجیٌین کِ ایب ثِ ٍاوطِ سفکیت ایی ـٍی ثب ثفـوی وطدص‬ ‫دفٍسئییّب ؼـ کلیِ هیسَاًین ثدیدٌدً ّدبی ثدیدٍدشدفی ـا‬ ‫گفؼاٍـی کٌین‪.‬سبکوَى ٍ ّوکبـاًً ؼـ دمًٍّ غدَؼ‪،‬‬ ‫سغییفار هفسجط ثب وی ٍ وبل ؼـ عولکفؼ کلیدِ ّدب ـا ؼـ‬ ‫ضؽٍؼ ‪ ۶۱۱‬هَی کِ اق ًظف لًشیکی هشٌَ ثَؼًدؽ‪ ،‬هدَـؼ‬ ‫ثفـوی قفاـ ؼاؼًؽ‪ .‬اًْب سغییفار اـاى ای ددیدبم ـودبى ٍ‬ ‫دفٍسئیی ّب ـا ؼـ ًوًَِ ّبی کلیِ ضؽٍؼ یدک ودَم ایدی‬ ‫ضیَاًبر ثفـوی کفؼًؽ‪.‬دمٍٍّگفاى‪ ،‬یک الگَی هفسجدط‬ ‫ثب وی ٍ وبل ـا ّن ؼـ سغییفار اـاىای دیبمـوبى ٍ ّدن‬ ‫ؼـ دفٍسئییّبی هَیّب کٍب کفؼًؽ کِ ًٍدبى هدی ؼاؼ‬ ‫سلؽاؼ ولَل ّبی ایوٌی ٍ هیکاى الشْبه ؼـ کلیِّدبی ایدی‬ ‫ضیَاًبر ـٍ ثِ افکایً ٍ عولکفؼ اًْب ؼـ هیشَکٌؽـی ّدب‬ ‫ـٍ ثِ کبًّ اوز‪.‬ؼـ ّدف ضدبل‪ّ ،‬دودِ سدغدیدیدفار ؼـ‬ ‫دفٍسئیی ّب ثب سغییفار اـاىای دیبمـوبى هطبثقز ًؽاـًؽ ٍ‬ ‫ایی ًٍبى هیؼّؽ کِ سغییفار دفٍسئیی‪ ،‬ده اق ـًٍدَیىدی‬ ‫لىّب ثِ اـاىای ـظ هیؼٌّؽ‪ .‬ایی ًٍدبى هدی ؼّدؽ کدِ‬ ‫کلیِّبی دیفسف‪ ،‬کبـایی کوشفی ؼـ وبغز دفٍسئیی ّدبی‬ ‫خؽیؽ یب دفٍسئییّبیی ؼاـًؽ کِ ؼـ کلیِّبی دیفسف‪ ،‬قٍؼسف‬ ‫سدکیِ هیًٌَؽ‪ .‬اگف دمًٍّّبی ثیٍشفی ایی هَضَ ـا‬ ‫سبییؽ کٌٌؽ‪ ،‬ثؽیی هلٌبوز کِ ٌدبیدؽ ؼـهدبى ّدبیدی کدِ‬ ‫وبغز دفٍسئیی ـا سقَیز هیکٌٌؽ یب ثِ کٌؽ ٌؽى سدکیدِ‬ ‫اى هیاًدبهٌؽ‪ ،‬ثفای ؼـهبىّبی ثیودبـی ّدبی کدلدیدَی‬ ‫هفسجط ثب افکایً وی وَؼهٌؽ ثبٌٌؽ‪.‬‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬هطقدقدبى‬ ‫اهفیکبیی ثفای اٍلیدی ثدبـ‬ ‫هَفب ثِ سدَلدیدؽ زدفم ثدب‬ ‫اوشفبؼُ اق اثفیٍدن ٌدؽًدؽ‪.‬‬ ‫زفم ضبِل ٌدؽُ ثدؽیدی‬ ‫ٌیَُ ّن قبثل ثبقیبفز ثَؼُ‬ ‫ٍ ّن ثب اوشفبؼُ اق زدبددگدف‬ ‫وِ ثلؽی قبثل سَلیؽ اوز‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اق ًیَاطله‪ ،‬زفم ثِ علز اوشطکبم ٍ ؼٍام طَالًی اق قفىّدب قدجدل‬ ‫هَـؼ اوشفبؼُ ثَؼُ‪ ،‬اهب سَلیؽ اى هىشلکم کٍشبـ گىشفؼُ اضٍبم اوز‪.‬‬ ‫اق ّویی ـٍ هطققبى هؽسْبوز ؼـ سالی ّىشٌؽ خبیگکیدٌدی ودبقگدبـ ثدب‬ ‫هطیط قیىز ثفای ایی هطَّل ثیبثٌؽ‪ .‬دیً اق ایی اق قبـذ ثدفای سدَلدیدؽ‬ ‫زفم اوشفبؼُ ٌؽُ ثَؼ ٍ ایی ثبـ اق اثفیٍن ثؽیی هٌظَـ ثْفُ گدففدشدِ ٌدؽُ‬ ‫اوز‪ .‬اگف زِ ؼـ ظبّف زفم ٍ اثفیٍن ثىیبـ هشفبٍر ّىشٌؽ‪ ،‬اهب هدطدقدقدبى‬ ‫ثفای افکایً اوشطکبم‪ ،‬وػشی ٍ ؼٍام اثفیٍن ؼـ عیی ضفظ اًلطبف اى اق‬ ‫ثفغی هَاؼ ٌیویبیی اوشفبؼُ کفؼُاًؽ کِ ثب افکٍؼى اى ثِ اثفیٍن ؼـ ؼهدبی‬ ‫اسب هطَّل هطلَه ثِ ؼوز هیایؽ‪.‬‬ ‫ثؽیی هٌظَـ الیبف دیلِ کفم اثفیٍن ثب یک ًفم کٌٌؽُ غبَ ٍ ًیدک ًدَعدی‬ ‫ِوغ گیبّی سفکیت هیًٌَؽ ٍ ؼـ ًْبیز ایی سفکیت ثب اوشفبؼُ اق زبدگف‬ ‫وِ ثلؽی ثفای سَلیؽ زفم قبثل اوشفبؼُ اوز‪ .‬ثفای افکایً اوشطکبم ایدی‬ ‫سفکیت یک الیِ کیشَوبى ًیک ثِ اى افکٍؼُ هیٌَؼ کِ ؼـ اوکلز ثیفًٍی‬ ‫وػز دَوشبًی هبًٌؽ هیگَ ٍخَؼ ؼاـؼ‪.‬‬ ‫وددفٍیدده غددجددفی‪ -‬یددک‬ ‫اوشبـر اح ؼـ لدْدىدشدبى‬ ‫ثفای کبًّ ضبیلبر هدَاؼ‬ ‫غؿایی اق یدک ودیدىدشدن‬ ‫قیوز گؿاـی هدجدشدٌدی ثدف‬ ‫َّی هٌَّعدی اودشدفدبؼُ‬ ‫کفؼُ اوز‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اق اًگدز‪ ،‬سٌْدب ؼـ‬ ‫اهفیکب وبالًِ ثیی ‪ ۱۱‬سب ‪ ۴۱‬ؼـِؽ اق هَاؼ غؿایی وبلن ٍ قبثل هّفف ؼٍـ‬ ‫ـیػشِ هیًٌَؽ ٍ ایی کبـ سجلبر هٌفی اقشّبؼی ٍ قیىز هطیطی ثِ ّودفاُ‬ ‫هیاٍـؼ‪ .‬ایی ضبیلبر عبهل ًٍف گىشفؼُ گبقّبی گلػبًِای ًیک ّىشٌؽ‪.‬‬ ‫اوشبـر اح ٍیىز له ؼـ لْىشبى ثفای ضل ایی هٍکل اق یک ودیدىدشدن‬ ‫َّی هٌَّعی ثفای کبًّ غَؼکبـ قیوز هَاؼ غؿایی فبودؽٌدؽًدی ؼـ‬ ‫گؿـ قهبى اوشفبؼُ کفؼُ سب اق ففٍغشِ ًٍؽى اًْب خلَگیفی کٌؽ ٍ هٍشفیبى‬ ‫ـا ثِ غفیؽ اقالم هؿکَـ قجل اق فبوؽٌؽى اًْب سفغیت کٌؽ‪.‬‬ ‫ّف زقؽـ قهبى کوشفی ثِ اًقضبی سبـیع هّفف ایی اقالم غَـاکی ثدبقدی‬ ‫هبًؽُ ثبٌؽ‪ ،‬قیوز اًْب ثف هجٌبی الگَـیشن َّی هٌَّعی ثیٍدشدف کدبّدً‬ ‫هی یبثؽ‪ .‬قفاـ اوز الگَـیشن یبؼٌؽُ ثِ طَـ اقهبیٍی ثف ـٍی ًدفم افدکاـ‬ ‫ففٍی ٌفکز هشفٍ ًّت ٌَؼ کِ ؼاـای ‪ٌ ۶۷۸‬لجِ ؼـ ‪ ۲۴‬کٍَـ خدْدبى‬ ‫اوز‪ .‬اهیؽ هی ـٍؼ اوشفبؼُ اق ایی ویىشدن هدَخدت کدبّدً ضدؽٍؼ ًا ‪۴۱‬‬ ‫ؼـِؽی ضبیلبر هَاؼ غؿایی ٌَؼ‪ .‬ؼقز الگَـیشن یبؼٌؽُ ًیک ؼـ ضدؽٍؼ‬ ‫‪ ۸۱‬ؼـِؽ ثفاٍـؼ ٌؽُ اوز‪.‬‬ ‫»ّفت سبل دُ رٍس کن «ثزگشیدُ جطٌَارُ ّبلیٍَد سیلَر اسکزیی ضد‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬فیلن کَسبُ ّفز وبل ؼُ ـٍق‬ ‫کن هَفب ثِ کىت هقبم ؼٍم ثْشفیی فیدلدن ؼـ‬ ‫ی اهدفیدکدب ٍ‬ ‫خٌٍَاـُ ّبلیٍَؼ ویلَـ اوکفی ِ‬ ‫اًشػبه ؼـ ثػً ـقبثشی ًػىدشدیدی خٍدٌدَاـُ‬ ‫ففٌّگی ٌّفی سفاٍک ٌؽ‪.‬‬ ‫دیوبى ٌبُ هطوؽی دػً کٌٌؽُ ثیی الدودلدلدی‬ ‫فیلن کدَسدبُ ّدفدز ودبل ؼُ ـٍق کدن ثدِ‬ ‫کبـگفؼاًی ٍ سْیِ کٌٌؽگی ضودیدؽ ًدَـی اق‬ ‫اعطبی خبیکُ ؼٍم ثػً ـقبثشی ثِ ایی فیلن ؼـ‬ ‫فىشیَال ّبلیٍَؼ ویلَـ اوکفیی غجف ؼاؼ‪ .‬ایدی‬ ‫فیلن ؼـ ثیی ‪ ۶۰۴‬فیلن اق ‪ ۸۶‬کٍَـ هدَفدب ثدِ‬ ‫ضضَـ ؼـ ثیی ‪ ۰۱‬فیلن هٌشػت ٌؽ ٍ ؼـ ًْبیز‬ ‫سَاًىز هقبم ؼٍم ثْشفیی فیدلدن ـا اق ؼاٍـاى‬ ‫خٌٍَاـُ ّبلیٍَؼ ویلَـ اوکفیی کىت کٌؽ‪.‬‬ ‫ایی خٌٍَاـُ اهىبل‪ّ ،‬فشویی ؼٍـُ غَؼ ـا ثدِ‬ ‫ّوفاُ هَوىِ ‪victim to hero‬ثفگکاـ کفؼ‬ ‫کِ اق سبـیع ‪ ۲۴‬اٍـیل سب ‪ ۹‬هِ ‪ ۲۱۲۰‬ثفاثف ثب ‪۴‬‬ ‫سب ‪ ۰۹‬اـؼیجٍْز ؼـ ضبل ثفگکاـی اوز‪.‬‬ ‫ٌبؼهبًفف ّوسٌیی اق اًشػدبه ایدی فدیدلدن ؼـ‬ ‫ًػىشیی ؼٍـُ خٌٍَاـُ ففٌّگی ٌّفی سفاٍک‬ ‫غجف ؼاؼ‪ .‬ؼاٍـی ثػً فیلن خٌٍَاـُ سدفاٍک‬ ‫ـا علی هّفب‪ ،‬فبطوِ هلشوؽ اـیدب ٍ فدفًدَی‬ ‫ِوؽیجف عْؽُ ؼاـًؽ کِ اق ثیی ‪ ۴۸۲‬اثف اـوبلی‬ ‫ثِ ؼثیفغبًِ ایدی خٍدٌدَاـُ‪ ،‬ضدؽٍؼ ‪ ۷۲‬اثدف‬ ‫اًشػبه ٍ ثِ ثػً ـقبثشی خٌٍَاـُ ـاُ یدبفدشدِ‬ ‫اًؽ‪.‬هطَـیز ایدی خٍدٌدَاـُ ثدب سدکدیدِ ثدف‬ ‫هَضَعبر غبًِ ٍ غبًَاؼُ ٍ وفف اوز کِ ثدِ‬ ‫هٌبوجز ًکَؼاٌز دفٍفىَـ ایفج اعشّبم ددؽـ‬ ‫ًَیی هلوبـی ایفاى ؼـ زْدبـ ثدػدً فدیدلدن‪،‬‬ ‫عکه‪ ،‬کبـیکبسَـ ٍ ؼاوشبى ثفگکاـ هی ٌَؼ‪.‬‬ ‫اًیویطی سیٌوبیی »گٌج اصدّب «ثِ جطٌَارُ اًسی راُ یبفت‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬اًیویٍی ویٌوبیی گٌح الؼّب ثِ‬ ‫کبـگفؼاًی اٌکبى ـّگؿـ ثِ ثػً هیفدبددیدسدک‬ ‫خٌٍَاـُ ثیی الوللی اًیویٍی اًىی ففاًىِ ـاُ دیؽا‬ ‫ضجکِ پٌج سیوب ثب سزیبل کودی رٍسّبی اثی عید فطز را جطی هیگیزد‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬اٍلیی قىوز وفیبل سلَیدفیدًَدی‬ ‫ـٍقّددبی اثددی ثددِ کددبـگددفؼاًددی هددطددوددؽـضددب‬ ‫ضبخی غالهی ٍ سْیِکٌٌؽگی دفٍیک اهیفی دٌدٌٍجِ‬ ‫‪ ۲۱‬اـؼیجٍْز هبُ هّبؼف ثب عیدؽ ودلدیدؽ فدطدف‬ ‫وبعز ‪ ۲۱‬اق ٌجکِ دٌح ویوب دػً هی ٌدَؼ‪ .‬یدی‬ ‫وفیبل ؼـ ‪ ۲۶‬قىوز ‪ ۴۱‬ؼقیقدِ ای ثدِ ودفدبـی‬ ‫گفٍُ فیلن ٍ وفیبل ٌجکِ دٌح سْیِ ٍ سَلدیدؽ ٌدؽُ‬ ‫ٍ اکجف عجؽی‪ً ،‬بؼـ ولیوبًی‪ ،‬هْفاى ـخجی‪ ،‬فدفیدجدب‬ ‫استفبدُ اس َّش هصٌَعی‬ ‫ثزای کبّص ضبیعبت هَاد غذایی‬ ‫هشػُّ ٍ ایدفج ًدَؾـی اق ودفٌدٌدبن سدفیدی‬ ‫ٌّفهٌدؽاى ایدی ددفٍلُ سدلدَیدکیدًَدی ّىدشدٌدؽ‪.‬‬ ‫اق ؼیگف ثبقیگفاى ایی وفیبل ّن هیسَاى ثدِ ٍیدؽا‬ ‫خَاى‪ ،‬وبهبى ِفبـی‪ ،‬اهیدف غدفدبـهدٌدً‪ ،‬عدلدی‬ ‫ولیوبًی‪ ،‬ـاهیی ًبِف ًّیف‪ ،‬علیفضب خاللی سدجدبـ‪،‬‬ ‫افٍیی وٌگزبح‪ ،‬کیَاى وبکزاف‪ ،‬هدیؽ دشکی‪،‬‬ ‫هْىب غفَـی‪ ،‬هفسضی قاـ ‪ ،‬عبطفِ زَدبًی‪ ،‬هدیؽ‬ ‫ٌْفیبـی‪ ،‬دفّبم هَضؽی‪ ،‬دفیب هْدؽٍی ٍ اهدیدی‬ ‫کفؼ‪ .‬اًیویٍی ویٌوبیی گٌح الؼّب ثِ کبـگفؼاًی‬ ‫اٌکبى ـّگؿـ ٍ سْیِکٌٌؽگی هٍشدفک اـهدبى‬ ‫ـّگؿـ ٍ علیفضب کجیفی ؼـ کٌبـ ّفز اًیویٍدی‬ ‫ویٌوبیی ؼیگف اق کٍَـّبی اهفیدکدب‪ ،‬فدفاًىدِ‪،‬‬ ‫الوبى‪ ،‬ؼاًوبـک‪ ،‬هککیک‪ ،‬اًؽًٍکی ٍ لشًَی ثدِ‬ ‫ثػً هیفبدیسک خٌٍَاـُ ثییالوللدی اًدیدودیدٍدی‬ ‫اًىی ففاًىِ ـاُ دیؽا کفؼ‪.‬‬ ‫ثف ایی اوبن ‪ ۴۱۱‬دفٍلُ اًیویٍدٌدی اق ودفاودف‬ ‫خْبى هشقبضی ضضَـ ؼـ ایی ثػً ثَؼًدؽ کدِ‬ ‫ؼـ ثػً اًیویٍیّبی ویٌوبیی سٌْب ٍّز اثف ثدِ‬ ‫ایی ثػً ـاُ یبفشٌؽ‪.‬ثػً هیفب دیدسدک ‪(Mifa‬‬ ‫)‪Pitches‬ففِشی ؼـ اغشیبـ اًیودیدٍدی ودبقاى‬ ‫هی گؿاـؼ سب ثشَاًٌؽ دفٍلُ ّدبی غدَؼ ـا ثدفای‬ ‫هػبطجبى ضففِای اعدن اق سدْدیدِ کدٌدٌدؽگدبى‪،‬‬ ‫دددػددً کددٌددٌددؽگددبى‪ ،‬سددَقیددع کددٌددٌددؽگددبى ٍ‬ ‫وفهبیِ گؿاـاى اـائِ ؼٌّؽ‪ّ .‬وسٌیی خَایکی ؼـ‬ ‫ـاوشبی ضوبیز اق سَلیؽار ثِ ثفًدؽگدبى هدیدفدب‬ ‫دیسک اّؽا هیٌَؼ‪.‬دیً اق ایی اوشَؼیَ َّـغً‬ ‫علی ٌْىَاـی اٌبـُ کفؼ‪.‬‬ ‫ـٍقّبی اثی ؼـثبـُ غدبًدَاؼُ ای اودز کدِ ؼـ‬ ‫ٌفایط هبلی وػز قفاـ هیگیفؼ ٍ هدجَـ هیٌَؼ‬ ‫سب ؼـ ـٍوشبیی وبکی ًٌَؽ ٍ اـسجب اىّب ثب اّبلی‬ ‫ـٍوشب‪ ،‬هبخفایی کوؽی ٍ سب ضؽٍؼی فدبًدشدکی ـا‬ ‫دؽیؽ هیاٍـؼ‪ .‬قًؽگی غبًَاؼُای کِ ثب سَخدِ ثدِ‬ ‫هٍکالر هبلی دؽـ‪ ،‬هدجَـ ثِ سدفثِ قًدؽگدی ؼـ‬ ‫ـٍوشبی هبؼـی ٌدبى هدی ٌدًَدؽ ٍ ایدی اغدبق‬ ‫زبلًّبی سلع ٍ ٌیفیی اىّب ؼـ ـٍودشدب اودز‪.‬‬ ‫ـٍقّبی اثی اق ٌٌجِ سب دٌح ٌٌجِ ّفٌدت ودبعدز‬ ‫‪ ۲۱‬دػً هیٌَؼ ٍ سکفاـ اى ـٍق ثلؽ ‪۴۴‬ۺ‪۰۱ ،۰‬‬ ‫ثب اًیویٍی ویٌوبیی اغدفیدی ؼاودشدبى ؼـ ودبل‬ ‫‪ ۲۱۰۱‬ؼـ ایی ثػً دؿیففشِ ٌؽُ ثدَؼ‪ .‬ضضدَـ‬ ‫اغفیی ؼاوشبى ؼـ ایی ثدػدً‪ ،‬اٍلدیدی ضضدَـ‬ ‫ویٌوبی اًیویٍی ایفاى ؼـ خٌٍَاـُ اًىی ثَؼ‪ .‬کِ‬ ‫ثب ـاُ یبفشی گٌح الؼّب سدکدفاـ ٌدؽ‪.‬اًدیدودیدٍدی‬ ‫ویٌوبیی گٌح الؼّب ثب سکٌیک ؼٍ ثلؽی ؼـ ضبل‬ ‫سَلیؽ ؼـ اوشَؼیَ َّـغً ثب هٍبـکز هیىشیک‬ ‫َّن )‪(Mystic house‬کبًبؼاوز‪ .‬اٌدکدبى‬ ‫ـّگؿـ ٍ ایؽا ًٌَبلی ًیدک ثدِ طدَـ هٍدشدفک‬ ‫فیدلدودٌدبهدِ ایدی اًدیدودیدٍدی ـا ثدِ ًدگدبـی‬ ‫ؼـاٍـؼُ اًؽ‪.‬ؼـ غالِِ ؼاوشبى ایی اًدیدودیدٍدی‬ ‫اهؽُ اوز کِ؛ وبیِ ؼغشفی ‪ ۸‬وبلِ اودز کدِ‬ ‫ثفای ًدبر ـٍوشبی هبؼـ ثکـگً اق غٍکىبلی‬ ‫ـاّی یبفشی گٌح الؼّب هیٌَؼ ٍلی ًویؼاًؽ کِ‬ ‫گٌح ٍاقلی اه اودز کدِ ثدبیدؽ ؼٍثدبـُ ؼـ‬ ‫قٌبر ّبی غٍک ٌؽُ ـٍوشب خبـی ٌَؼ‪.‬ددیدً‬ ‫سَلیؽ ایی اًیویٍی اق اٍایل وبل ‪ ۰۱۹۹‬اغبق ٌؽُ‬ ‫اوز ٍ سب ًٌ هبُ ؼیگف اؼاهِ ؼاـؼ‪.‬‬ ‫ِجص ٍ ‪ ۰۹‬غَاّؽ ثَؼ‪.‬‬ ‫سزاضپش‬ ‫خَراک سیت سهیٌی‬ ‫ٍ هبّی کیلکب‬ ‫*الٌبساضزاقی‬ ‫هَاد السم‪:‬‬ ‫هبّی کیلکب ‪ ۲۴۱‬گفم‪ ،‬ویت قهیٌی ‪ ۴‬عؽؼ‪ّ ،‬دَیدح ‪۲‬‬ ‫عؽؼ‪ً ،‬ػَؼ ففًگی دػشِ ‪ ۰‬دیوبًِ‪ ،‬فلفدل ؼلدودِ ای ‪۰‬‬ ‫عؽؼ‪ ،‬دیبق هشَوط ‪ ۰‬عؽؼ‪ ،‬ویف ‪ ۰‬ضجدِ‪ ،‬عّدبـُ سدودف‬ ‫ٌّؽی ‪ ۰‬قبٌب وَح غَـی‪ ،‬ـٍغدی ‪ ۰‬قدبٌدب غدؿا‬ ‫غَـی‪ ،‬اه یک زْبـم دیوبًِ‬ ‫طزس تْیِ‪:‬‬ ‫اثشؽا ویت قهیٌی ّب ـا ثِ َِـر ٍـقِ غدفؼ کدفؼُ ٍ‬ ‫وفظ هی کٌین‪َّ .‬یح ّب ـا دػشِ ٍ غفؼ هی کٌین‪ .‬دیدبق‬ ‫ـا غاللی غفؼ کفؼُ ٍ وفظ هی کٌین‪ .‬وفهبّی ّدب ـا‬ ‫خؽا ٍ ٌکن اًْب ـا سویک هی کٌین ٍ ؼـٍى وه کِ اق‬ ‫اه‪ ،‬عّبـُ سوف ٌّؽی‪ً ،‬وک ٍ فلفل سٍکدیدل ٌدؽُ‬ ‫قفاـ هی ؼّین سب هکُ ؼاـ ٌَؼ‪ .‬وذه هدقدؽاـی ـٍغدی‬ ‫ؼاغل ظفف هی ـیکین ًػَؼ ففًگی‪َّ ،‬یح‪ ،‬دیبق ؼاغ ٍ‬ ‫ویف ـًؽُ ٌؽُ ـا ـیػشِ ٍ ویت قهیٌی ّب ـا ـٍی اًْدب‬ ‫هی زیٌین‪ .‬قىوز هفکک ـا غبلی هی گؿاـین ٍ هدبّدی‬ ‫ّب ـا اق قىوز وف ؼـ قىوز غبلی زیؽُ ٍ هدػدلدَ‬ ‫اه ٍ وه سوف ٌّؽی ـا هی ـیکین‪ .‬ثلؽ فلفل ؼلوِ ای‬ ‫ضلقِ ٌؽُ ـا زیؽُ ٍ ثِ هؽر ‪ ۲۱‬الی ‪ ۲۴‬ؼقدیدقدِ ؼـ‬ ‫قىوز ٍوط فف ‪ ۰۸۱‬ؼـخِ وبًشیگفاؼ قفاـ هی ؼّین‪.‬‬ ‫»پزسصّبی هْن سًدگی«‬ ‫در یک کتبه‬ ‫وفٍیه غجدفی‪ -‬کدشدبه‬ ‫دفوً ّبی هْن قًدؽگدی‬ ‫ًٌَشِ ـاخف اوکدفٍسدی ثدب‬ ‫سفخوِ علی اٍخجی هٌشدٍدف‬ ‫ٌؽ‪.‬‬ ‫ایی کشبه ؼـ ‪ِ ۲۶۸‬فدطدِ‬ ‫ٍ ثب قیوز ‪ّ۴۴‬کاـ سدَهدبى‬ ‫سَوط ًٍف غدکُ هدٌدشدٍدف‬ ‫ٌؽُ اوز‪.‬‬ ‫ؼـ هدددلدددففدددی کدددشدددبه‬ ‫دفوً ّبی هْن قًدؽگدی‬ ‫سَوط ًبٌف عٌَاى ٌؽُ اوزۺ دفوًّبی هْن قًؽگی‬ ‫ؼّویی کشبثی اوز کِ ًٍف غکُ ؼـ قبلت هدوَعدِ ای‬ ‫ثب عٌَاى دیبؼُـٍی ثب فلىفِ هٌشٍف هیکٌؽ‪.‬‬ ‫اوکفٍسی حفَـیِ ‪ -۰۹۴۴‬لاًَیِ ‪ )۲۱۲۱‬فیدلدىدَف ٍ‬ ‫ًَیىٌؽُ وفٌٌبن اًگلیىی ٍ اوشبؼ قیجبیی ٌدٌدبودی ٍ‬ ‫فلىفِ ویبوی‪ ،‬ؼـثبـُ ایی کشبه سَضیطی هیؼّؽ کدِ‬ ‫ثِ ضؽ کبفی گَیبوز ٍ ـٍش اى ـا اٌکبـ هی ودبقؼۺ‬ ‫ؼـ اثف دیً ـٍ‪ ،‬ؼـ دی اًن کِ ثِ فدلدىدفدِ خدؿاثدیدز‬ ‫ثػٍن‪ .‬اق ایی ـٍ‪ ،‬سٌْب ثِ ؼیؽگبُّبی ففیجٌؽُ ٍ گدیدفا‬ ‫دفؼاغشِام‪ ...‬هی ؼـ ایی کشبه‪ ،‬ؼـ دی اى ًیىشن کِ ثدِ‬ ‫سبـیع فلىفِ یب دمٍٍّی ؼـ ایی وبضز ثذفؼاقم‪ّ .‬دؽف‬ ‫هی اى اوز کِ فلىفٍِـقی ـا ثِ ٌوب ثیبهَقم‪ .‬ؼـ ایی‬ ‫عفِِ ثِ اًؽیٍِّبی ٌوبـی اق فالوفِ ثدکـ اٌدبـُ‬ ‫غَاّن کفؼ‪ ،‬اهب هىیف اطویٌبىثػٍی ثفای ؼوشیبثی ثدِ‬ ‫ؼیؽگبُّب ٍ ثبٍـّبیٌبى هلففی ًػَاّدن کدفؼ‪ ،‬قیدفا‬ ‫ٌفش ٍ سَضیصِ اوشؽالل ّدبی اًدبى‪ ،‬هدفا اق ّدؽف‬ ‫اِلیام د یلٌی ٍـٍؼ فلىفِ ثِ قًؽگی د ثبقهیؼاـؼ‪.‬‬ ‫علیزضب قزثبًی ثب خَاًٌدُ‬ ‫ٌّدی ّن اٍاس ضد‬ ‫وفٍیه غدجدفی‪-‬‬ ‫خؽیؽسفیی قطلِ اق‬ ‫دفٍلُ ثییالدودلدلدی‬ ‫علیفضب قفثدبًدی ٍ‬ ‫اضىبى هطَـی ثدب‬ ‫ّوکبـی ثدَهدجدبی‬ ‫خیٍفی هٌشٍف ٌؽ‪.‬‬ ‫ایی قطلدِ ثدب ًدبم‬ ‫ٌّؽی خشًِبّیؼیجَ حثِ فبـوی ۺ ًویگؿاـم ثفٍی) اق‬ ‫سبـیع ‪ ۰۴‬اـؼیجٍْز ؼـ سوبم دلشففم ّدبی قدبًدًَدی ٍ‬ ‫ثییالوللی ؼـ ؼوشفن عالقِهٌؽاى اوز‪.‬‬ ‫خشًِبّیؼیجَ خؽیؽسفیی قطلِ اق دفٍلُ ِؽاّب ٍ دلّب‬ ‫ثِ اٌّگىبقی اضىبى هطَـی ٍ غَاًٌؽگی عدلدیدفضدب‬ ‫قفثبًی اوز کِ ضؽٍؼ ؼٍ وبلی اوز اغبق ٌؽُ ٍ قفاـ‬ ‫اوز ثِ قٍؼی الجَم اى ّن هٌشٍف ٌَؼ‪ .‬ؼـ ایی ددفٍلُ‬ ‫ایی ؼٍ ٌّفهٌؽ سالی ؼاـًؽ سب هَویقی ٍ اٍاق ایفاًی ـا‬ ‫ثب هَویقیّب ٍ قثبى ّبی ؼیگف ؼًیب سلفیب کٌٌؽ‪ .‬ؼـ ایی‬ ‫دفٍلُ ؼُ ّب غَاًٌؽُ ٍ ًَاقًؽُ ثییالوللی ضضَـ ؼاـًدؽ‬ ‫ّوسٌیی اق اٌلبـ ٌلفای وفٌٌبوی اق سدودبهدی ؼًدیدب‬ ‫اوشفبؼُ ٌؽُ اوز‪.‬ؼـ قطلِ خشًِبّی ؼیدجدَ غدَاًدٌدؽُ‬ ‫وفٌٌبن ٌّؽی ٍ ًبهکؼ خبیکُ گفهی ثَهجبی خیٍدفی‬ ‫علیفضب قفثبًی ـا ّوفاّی هیکٌؽ‪ .‬ؼـ ایی قطلِ ـاهدبى‬ ‫کددبالى‪ ،‬هددبیددک ثددالک‪ ،‬اؼٍاـؼ دددفق ٍ ًددیددشددبى‬ ‫اوسبـم ؼاـًؽگبى خبیکُ گفهی ثدب ّدودفاّدی عدلدی‬ ‫هٌشظفی‪ ،‬گف الیه ٍ سلؽاؼی زٌؽ اق هَویقیؼاًدبى‬ ‫ایفاًی ٍ غیف ایفاًی ضضَـ ؼاٌشِاًؽ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫*‪ 91‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪3095‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪9011‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‪69‬‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬ؾب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫*ثاا‪ ٞ‬اى چاا‪(çi /çı /çü /çu) ٦‬اًاا‪ ٦‬ا‪ٔ٧‬اا‪٠‬‬ ‫ث‪٨‬طٓک‪٨‬ت‪ ،‬ثبؿٔ‪٨ٔ٨‬ن ‪ ٝ‬اوظٓٔ‪٨‬ی ث‪ٔ٨‬س‪٧‬ط‪ ٙ‬ؾوظخا‪ًٞ‬أاط‬ ‫توض‪ٟ‬زض‪:‬‬ ‫اض‪٥‬چ‪ ; ٦‬اض‪٧‬چ‪٨ٓ٦‬ن‬ ‫ا‪ٝ‬ز‪ٙٝ‬چ‪ ; ٞ‬ا‪ٝ‬ز‪ٛٝ‬چ‪ٞٓٞ‬م‬ ‫ُئط‪٥‬چ‪ُ ; ٦‬ئط‪٧‬چ‪٨ٔ٨‬ی‬ ‫ؾبؽچ‪ ; ٦‬ؾبؿچ‪٨ٔ٨‬ن‬ ‫ؾ‪ّٞ‬چ‪ ; ٞ‬ؾ‪ٓٞ‬چ‪ٞٓٞ‬م‬ ‫اؾالٗ‪٦‬چ‪ ; ٦‬اؾالٗچ‪٨ٔ٨‬ن‬ ‫ز‪٧‬کچ‪ ; ٦‬ز‪٧‬کچ‪٨ٓ٦‬ی‬ ‫ُوظٓ‪ًٞ‬چ‪ُ ; ٞ‬وظٓ‪ًٞ‬چ‪ٝٞ‬ى‬ ‫کٔؿل‪٠‬چ‪ ; ٦‬کٔؿل‪٠‬چ‪٨ٓ٦‬ی‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى از‪ُ ٚ٧‬وؾتاطز‪٧‬اِا‪ ٦‬ا‪ٛ‬االٗاب ثابؿأا‪ٝ ٦‬‬ ‫ٗره‪ٞ‬ل ن‪٨‬لت تره‪٨‬م ائسض‪:‬‬ ‫ه‪٨‬ف ; ه‪٨‬کٔ‪٨‬ن ظ‪ٗٝ‬بض (ه‪٨‬کب ٗره‪ٞ‬ل اش‪ٝ‬ه‪)٠‬‬ ‫‪٧‬بظ ; ‪٧‬بظٓ‪٨‬ن ًو‪ٜ٧‬ی (‪٧‬بظا ٗره‪ٞ‬ل ًو‪ٜ٧‬ی)‬ ‫‪٧‬بؿ‪٨‬ف ; ‪٧‬بؿ‪٨‬کٔ‪٨‬ن پبٓت‪٧( ٞ‬بؿ‪٨‬کب ٗره‪ٞ‬ل پبٓت‪)ٞ‬‬ ‫ز‪٘ٓٝ‬ب ; ز‪٘ٓٝ‬بٓ‪٨‬نث‪٨‬جط (ز‪٘ٓٝ‬ب‪٧‬ب ٗره‪ٞ‬ل ث‪٨‬ط)‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى ا‪ٓ٠٘ٔ٨ٌ٧‬طز‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ظٓسض‪:‬‬ ‫‪ٝ‬اضٓ‪٨‬ن – ‪ٞ٧‬ذٔ‪ٞ‬م‪ ،‬اظٓ‪٨‬ن – چ‪ٞ‬ذٔ‪ٞ‬م‪ ،‬اخأا‪٨‬ان –‬ ‫ت‪ٞ‬ذٔ‪ٞ‬م‪ُٞٔٓٞ ،‬ى – ُ‪ٞٓٞ‬ؾتب‪٨ٔٛ‬ن‪.‬‬ ‫ٓ‪ləyin ٚ٨٧٠‬‬ ‫*اؾٌ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ضًد‪٨ٗ ٠‬عز‪ ٟ‬از ؾ‪ ٞٔ٧ٞ‬ؾاوظخا‪ًٞ‬أاطز‪ٙ‬‬ ‫ظٗاااب‪ ٙ‬ظاااطکااا‪ ٦‬ز‪ٝ‬ظٓاااسضٗااا‪٨‬اااف ‪ ٝ‬ؾاااؽ‬ ‫ا‪ٛٞٗٞ٧ٝ‬ب ; ا‪٘٧ٝ‬بظٗ‪٨‬ف‪:‬‬ ‫اذکبٕ ; اذکبٕٓ‪ٚ٨٧٠‬‬ ‫ُئد‪ُ ; ٠‬ئد‪ٚ٨٧٠ٓ٠‬‬ ‫نبثبح ; نبثبحٓ‪ٚ٨٧٠‬‬ ‫ٗب‪(man /mən) ٙ‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى ث‪ٜ‬عضٓ‪٨‬ی ‪ٗ ٝ‬جبٓـ‪ ٠‬ث‪ٔ٨‬س‪٧‬طض‪:‬‬ ‫ه‪ٞ‬خب ; ه‪ٞ‬خبٗب‪ٙ‬‬ ‫ائْ ; ائٔ٘ب‪ٙ‬‬ ‫ت‪ٞ‬ضى ; ت‪ٞ‬ضً٘ب‪ٙ‬‬ ‫التی َجالی قًشغًالر‪:‬‬ ‫ا‪ٜ٨ٌ٧‬د‪ ٦‬ؾب‪٧‬سا ُئس‪ ٙ‬آت‪١ ٦‬ادابٓا‪ ٦‬ها‪ٞ‬قاـا‪ٞ‬الضزا‬ ‫زوضز ‪١‬دبٓ‪٨‬الض ً‪ٗ ٦٘٨‬رتٔق ‪ٛ‬ظٖ ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ػاالض‪٧‬ا٘ا‪٨‬اعزا‬ ‫ا‪٧‬کٔ‪٨٘ٔ٨ٛ٠‬کس‪٧‬ط‪ ،‬ث‪ٞٛ ٞ‬ػ‪ٖ١ ٙٞ‬ز‪ ٟ‬ز‪ٞ٧‬ا‪ٓ ٙ‬ـبت آتطى‬ ‫‪ٝ‬اؾغ‪ ٠‬ؾ‪ ٠ٔ٨‬آ‪٨٘٨‬ع‪ ٟ‬چبتب‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ا‪٧‬اٌا‪ٛ ٦‬ا٘ا‪ٛٞ‬ا‪ٓ ٠‬اط‪٥‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫‪ٝ‬اضز‪٧‬ط‪...‬‬ ‫ایمان مشتریسی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫شاعران تبریسی ی اذربایجاوی‬ ‫صراف تبریسی‬ ‫اؾتبز ؾر‪،ٚ‬قبػط ‪ٛ‬ـع ُلتبض ‪ ٝ‬زٓؿ‪ٞ‬ذت‪ٗ ٠‬طح‪ ٕٞ‬حبج ضضب نطاف تجط‪٧‬ع ‪ ٥‬زض ؾبّ ‪١ 1271‬دط‪ ٥‬ه٘ط‪ ٥‬زض‬ ‫ٗحٔ‪ ٥ ٠‬ضاؾت‪ًٞ ٠‬چ‪ ٠‬تجط‪٧‬ع زض زضث‪ٜ‬س حهبض ز‪٧‬س‪ ٟ‬ث‪ ٠‬خ‪٢‬ب‪ُ ٙ‬ک‪ٞ‬ز‪.‬زض ؾ‪ 12 ٚ‬ؾبِٓ‪ ٦‬پسض ذ‪ٞ‬ز ضا اظ زؾات‬ ‫زاز ث‪ٛ ٠‬بچبض ثطا‪ُ ٥‬صضا‪ٛ‬س‪ ٙ‬ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬ث‪ ٠‬قـْ پسضـ ‪٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬نطّاک‪ ٦‬ض‪ ٥ٝ‬ا‪ٝ‬ضز‪ٗ.‬ـبظ‪ ٟ‬اـ زض ت‪٘٨‬چا‪ ٥ ٠‬حابج‬ ‫ؾ‪٨‬س حؿ‪٨ٗ ٚ٨‬ب‪ ٠ٛ‬هطاض زاقت‪.‬زض ح‪ ٚ٨‬تدبضت‪،‬ث‪ ٠‬اٗ‪ٞ‬ذت‪ ٚ‬ازث‪٨‬بت کبضؾ‪ ٝ ٦‬ػطث‪ ٦‬پطزاذت‪.‬حبج ضضب نطاف‬ ‫‪٨٘١‬ک‪ ٠‬زض ٗحبکْ ػٔ٘‪ ٝ ٦‬ازث‪ ٦‬قطًت زاقت ‪ ٝ‬اظ ؾبّ ‪. ٟ 1291‬م (اظ ‪20‬ؾبِٓ‪ ٦ٌ٧ )٦‬اظ اػضب‪ ٥‬ثطخؿت‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ازث‪ ٦‬نلب ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬خٔؿبت ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬زض ذب‪ ٥ٝ ٠ٛ‬تکٌ‪ ٦ٗ ْ٨‬قس‪.‬ا‪٨٘١ ٝ‬ک‪ ٠‬اظ ٗحاضاط از‪٧‬ات ‪ٛ‬ابٗاساض‬ ‫ٗطح‪ٌٜٓ ٕٞ‬طا‪ ٦ٛ‬پ‪٨‬ف ًؿ‪ٞ‬ت ا‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬اؾتلبز‪ ٦ٗ ٟ‬ثطز‪.‬نطاف زض ػ٘ط ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز زض حس‪ٝ‬ز ‪ 2500‬ث‪٨‬ت‬ ‫قؼط ؾط‪ٝ‬ز‪ ٠ً ٟ‬ػال‪ ٟٝ‬ثط ؿعٓ‪٨‬بت‪،‬اقؼبض ‪ٛ‬ـع‪ ٥‬زض ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع حبزث‪ً ٥ ٠‬طثال ؾط‪ٝ‬ز‪ ٠ً ٟ‬حاٌاب‪٧‬ات اظ ػاالها‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬س‪ ٝ ٥‬اظ‪٢‬بض اضازت قبػط ث‪ ٠‬ؾبحت ٗوسؼ ٗؼٖٔ ثعضٍ ق‪٢‬بزت حضطت حؿ‪ ٙ ٚ٨‬ػٔ‪(٦‬ع) زاضز ‪ ٝ‬ثا‪٨‬اف‬ ‫اظ ‪ٛ‬هق ز‪ٞ٧‬ا‪ٛ‬ف ث‪ٗ ٠‬طاث‪ٗ ٝ ٦‬سا‪٧‬ح ا‪ ْ١‬ث‪٨‬ت(ع)اذتهبل ‪٧‬بکت‪ ٠‬اؾت‪.‬زض حو‪٨‬وت نطّاف ‪ ٦ٌ٧‬اظ ‪ 4‬قابػاط‬ ‫ثعضٍ ٗطث‪ ٠٨‬ؾطا‪ 150-100 ٥‬ؾبّ اذ‪٨‬ط ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪.‬ثطذ‪ ٦‬اظ قبػطا‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬ضا ؾؼس‪ ٥‬تطً‪ ٦‬ؾطا ‪ ٝ‬ثطذ‪ ٦‬ز‪ِ٧‬اط‬ ‫ا‪ ٝ‬ضا ثب ‪ٛ‬ظبٗ‪ٗ ٦‬وب‪٧‬ؿ‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪.‬قره‪٨‬ت ازث‪ ٦‬نطاف چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اظ ػظ٘ت ‪ ٝ‬اث‪٢‬ت ثطذ‪ٞ‬ضزاض اؾت ً‪ ٠‬قاؼاطا‪٥‬‬ ‫ثؼس اظ ا‪ ٝ‬اظ خ٘ٔ‪ ٠‬ؿعٓؿطا‪ٗ ٥‬ؼهط ػٔ‪ ٦‬اهب ‪ٝ‬احس تحت تبث‪٨‬طـ هطاض ُطکت‪٘١.٠‬چ‪ ٚ٨ٜ‬اؾتابز قا‪٢‬اط‪٧‬ابض اظ ا‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٜ‬ب‪ٗ ٙ‬تبثط ُطز‪٧‬س‪ ٠ً ٟ‬ا‪ ٝ‬ضا ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٦ٌ٧ ٙ‬اظ ‪ٞٛ‬اثؾ ازث‪ ٦‬اشضثب‪٧‬دب‪ٞٗ ٙ‬ضز ؾتب‪٧‬ف هطاض زاز‪ ٟ‬اؾت‪.‬نطاف ‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫ٗب‪ ٟ‬پؽ اظ نس‪ٝ‬ض کطٗب‪ٗ ٙ‬کط‪ٝ‬ع‪٨‬ت زض ‪ 17‬ضث‪٨‬غ اال‪ ّٝ‬ؾبّ ‪ 1325‬زض ؾ‪ 54 ٚ‬ؾبِٓ‪ ٦‬ثا‪ ٠‬ز‪ٛ‬اجابّ اثاتاال ثا‪٠‬‬ ‫ث‪٘٨‬بض‪ ٥‬اؾٖ زض تجط‪٧‬ع چکٖ اظ خ‪٢‬ب‪ ٦ٗ ٙ‬ث‪ٜ‬سز‪.‬ث‪ُ٘ ٦‬ب‪ ٙ‬حبج ضضب نطاف تجط‪٧‬ع ‪ ٦ٌ٧ ٥‬اظ هٔ‪١ ٠‬ب‪٨٘١ ٥‬کا‪٠‬‬ ‫ثٔ‪ٜ‬س قؼط تطً‪ ٝ ٦‬ث‪ ٠‬تؼج‪٨‬ط ق‪٢‬ط‪٧‬بض‪:‬اظ ‪ٞٛ‬اثؾ ازث‪ ٦‬اشضثب‪٧‬دب‪ ٙ‬اؾت‪ .‬زض ػطن‪ ٥ ٠‬ؿعّ‪،‬ق‪ٞ‬ض ا‪ٛ‬اِا‪٨‬اع تاط‪٧‬ا‪ٝ ٚ‬‬ ‫ٓغ‪٨‬ق تط‪ ٚ٧‬ؿعّ ‪١‬ب‪ ٥‬ظثب‪ ٙ‬تطً‪ ٦‬ث‪ ٠‬ظثب‪ ٙ‬ؾبز‪ ٝ ٟ‬ث‪٨‬ب‪ ٦ٛ‬ق‪ٞ٨‬ا ‪ ٝ‬ػبعل‪ ٦‬اظ ش‪ٝ‬م ‪ ٝ‬هط‪٧‬ح‪ ٥ ٠‬ؾاطقابضضاطاف‬ ‫واغیل‬ ‫جاوتیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬ؾب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫تب ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٛٞ‬ب ث‪٨‬ط ؾوظ زئ‪ ٠٨‬ث‪٠٘ٔ٨‬ز‪ .٥‬ثٔ‪ ،٦‬اظ ًئچاس‪،٥‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ ًئچس‪ ،٥‬خب‪ٛ‬ت‪٨‬ن زز‪ٟ‬ؾ‪ ٠ٜ٨‬زئس‪:٥‬‬ ‫ ٗ‪ُ ٚ‬ئس‪٧‬طٕ پط‪ ٥‬ذب‪ ٚ٨٘٨ٛ‬زآ‪ٜ٨‬دب‪.‬‬‫اتبؾ‪ ٦‬ه‪ٞ‬ضذس‪ ،٦ً ٝ‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬تٔق ا‪ٓٝ‬ؿ‪ ،ٙٞ‬چ‪ٛٞ‬اٌا‪٦‬‬ ‫پط‪ ٥‬ذب‪ ٖ٨ٛ‬ع‪ٔ٨‬ؿ‪ ٚ٨٘٨‬ا‪٧‬اچا‪٨‬ا‪ٜ‬اس‪ ٟ‬ا‪٧‬اس‪ .٥‬ثابقاالز‪٥‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٛٞ‬ب ‪٧‬بٓ‪ٞ‬اضٗبؿب ً‪:٦‬‬ ‫ ا‪ ٥‬ا‪ٝ‬ؿ‪ ،ّٞ‬ا‪ ٝ‬ه‪٨‬ع‪ ٚ٧‬ا‪ٝ‬ؾت‪ٛٞ‬س‪ ٚٗ ٟ‬چا‪ٞ‬خ هاب‪ٛ‬االض‬‫توً٘‪ٞ‬قٖ‪ ،‬پ‪ٓٞ‬الض ذطخٔ‪٨ٗ٠‬کٖ‪ ُْ .‬ؾ‪ ٚ‬ث‪ ٞ‬زاق‪ ٦‬ات‪ٜ٨٧٠‬س‪ ٙ‬توى! ً‪ ٚ٨٘٨‬ه‪٨‬ع‪ ٚ٧‬ا‪٧‬ؿت‪٨٧٠‬طؾ‪ ٚٗ ٚ‬ؾ‪ ٠ٜ‬آ‪.ٖ٨‬‬ ‫خب‪ٛ‬ت‪٨‬ن زئس‪:٥‬‬ ‫ ٗ‪ ٚ‬اوٓؿٖ ز‪ ،ٟ‬هبٓؿبٕ زا ا‪ ٝ‬ه‪٨‬ع‪ ٚ٧‬زآ‪ٜ٨‬دب ُئس‪ٟ‬خ‪ .ٖ٧٠‬پبزقب‪ ،ٟ‬اض‪ٝ‬از‪ ٠ٛ ٥‬هسض ‪٧‬بٓ‪ٞ‬اضز‪٧‬االضؾاب‪ٗ ،‬ا‪ٗٞ‬اٌا‪ٙٞ‬‬‫ا‪٘ٓٝ‬بز‪ .٥‬اذ‪٨‬طزا خب‪ٛ‬ت‪٨‬ن ه‪٨‬ؽ‪-‬ه‪ٞ٨‬ضام ُئ‪ٜ٨٨‬س‪ ،٥‬ا‪ٝ‬خ‪٧-‬بضاؿ‪ُ ٦ٜ٨‬وت‪ٞ‬ضز‪ ،ٝ‬ه‪ٜ٨ٔ٨‬د‪ ٦‬ثئٔ‪ ٠ٜ٨‬ثابؿاالز‪ ،٥‬پاط‪٥‬‬ ‫ذب‪ ٚ٨٘٨ٛ‬زآ‪ٜ٨‬دب ُئت٘‪ ٠٧٠‬حبضطالقس‪.٥‬‬ ‫ثٔ‪ ،٦‬خب‪ٛ‬ت‪٨‬ن ‪ٞ٧‬ال ز‪ٝ‬قس‪ ٠ُٛٞ ،ٝ‬ث‪٨‬ط ٗ‪ٜ‬ع‪ ،ْ٧‬ت‪ٜٗ-٦٨٨‬بظ‪ ،ْ٧‬زض‪ٟٓ‬طز‪ ٙ‬ؾئْ ً‪ ،٦٘٨‬تپ‪ٓ٠‬طز‪٧ ٙ‬ئْ ً‪ ،٦٘٨‬ثابز‪-٥‬‬ ‫نطنط ً‪ ،٦٘٨‬ز‪٧‬ع هبث‪٨‬طؿبزا‪ ،‬ا‪٧‬بم ا‪ٝ‬ظ‪٨ِٛ‬س‪ُ ٟ‬ئت٘‪ ٠٧٠‬ثبقالز‪ .٥‬اظ ُئتس‪ ،٥‬ا‪ٝ‬ظ ُئتس‪ ،٥‬زض‪ ،ٟ‬تپ‪ ٠‬ز‪ٝ‬ظ‬ ‫ُئتس‪ ،٥‬ا‪-ٙٝ‬ا‪ ٙٝ‬ثئف ُ‪ُ ّٞ٧ ٙٞ‬ئتس‪٨ُٔ ،٥‬ت اذکبٕ چبؿ‪ ٦‬ث‪٨‬ط چک٘ا‪ٛ ٠‬ا‪٨‬ا‪ ٚ‬ثابقا‪٨‬ا‪ٜ‬اسا زوضز ‪٧‬ا‪ٓٞ‬ا‪ٙٞ‬‬ ‫ا‪٧‬ط‪٧‬د‪ٜ٨‬سا ز‪ٝ‬قس‪ .ٝ‬ا‪٧‬ؿت‪٠‬ز‪ ٥‬ث‪٨‬ط اظ ضاحتال‪ٛ‬ؿ‪ ،ٚ٨‬ت‪ٞ‬هوب‪ ٚ٨ٛ‬آت‪ ٚ٨‬ث‪٨‬ط اظ ثطً‪٨‬تؿ‪ .ٚ٨‬ا‪ٛٝ‬سا ُوضز‪ُٙٞ ٝ‬چ‪٨‬رب‪ٙ‬‬ ‫عطکس‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ‪ٛ‬ط‪ٔ٧‬ت‪ ،٦‬ث‪٨‬ط ُ‪ٞ‬ض‪ٓٝ‬ت‪٨ُٔ ٞ‬ط ً‪٧ ،٦‬ئط‪ُ ،‬و‪ ٥‬ت‪٨‬تطُ‪٨‬ط‪ ،‬اظ هبٓ‪٨‬ط ه‪ٞ‬الم ت‪ٞ‬ت‪ٓٞ‬ؿ‪ .ٙٞ‬خب‪ٛ‬ت‪٨‬ن تائاع اتا‪٦‬‬ ‫ٗ‪ٜ٨‬س‪ ،٥‬ؾؽ ُٔ‪ ٚ‬عطک‪ُ ٠‬ئس‪٧‬ت ُوضز‪ ،٦ً ٝ‬ث‪٨‬ط هبضآت‪٨ُٔ ٦‬ط‪ .‬تئع ه‪٨‬کو‪٨‬طز‪:٥‬‬ ‫ ُٔ‪ ،ٚ‬ز‪ٝ‬ؾتؿب‪ ،ٙ‬ز‪ٝ‬ق٘‪ٜ‬ؿ‪ٚ‬؟ ؾؽ ُٔس‪ - :٥‬ز‪ٝ‬ؾتبٕ‪ .‬ثٔ‪ ،٦‬ثا‪ ٞ‬ازإ ُأاس‪ ٥‬چا‪٨‬اراس‪ ،٥‬خاب‪ٛ‬اتا‪٨‬اؤا‪٠‬‬‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ُوض‪ٝ‬قس‪ٓٝ‬ط‪ .‬ث‪ ٞ‬زا خب‪ٛ‬ت‪٨‬ن ً‪ ٦٘٨‬ه‪ٝٝٞ‬تٔ‪ ،٦‬خب‪ ٦ٔٛ‬ث‪٨‬ط خب‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ا‪٧‬س‪....٥‬‬ ‫اشىایی با سلسلٍ َای ترک تبار‬ ‫اق قًیًولً‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ق٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫امپراتًری پس از ایزین حسه‬ ‫‪ِٜ١‬بٗ‪ ٠ً ٦‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬حؿ‪ ٚ‬زض ا‪ ّٝ‬ق‪ٞ‬اّ ‪882‬م‪ 5/‬غا‪ .ٕ1478 ٠٧ٞٛ‬زض ؾ‪ٚ‬‬ ‫‪ 53‬ؾبِٓ‪ ٦‬زضُصقت‪ ،‬اٗپطات‪ٞ‬ض‪ ٥‬امه‪ ٞٔٛٞ٧ٞ‬اظ قؼت ػٔ‪٨‬ب‪ ٦٧‬کطات تاب‬ ‫ً‪٧ٞ‬ط ‪٘ٛ‬ی ثعضٍ ‪ ٝ‬اظ ًطٗب‪ ٙ‬تب ٗب‪ٝ‬ضا‪ ٥‬هلوبظ ‪٨ٗ ٝ‬ب‪ٙ‬ض‪ٝ‬زا‪ ٝ ٙ‬ذٔا‪٨‬اح‬ ‫کبضؼ ًک‪٨‬س‪ ٟ‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ثب ا‪ ٠ٌٜ٧‬پؿطـ ذٔ‪ ْ٨‬ؾٔغب‪ ٠ً ٙ‬ث‪ ٠‬خب‪ ٥ٝ ٥‬ث‪٠‬‬ ‫ؾٔغ‪ٜ‬ت ضؾ‪٨‬س‪ ،‬کوظ چا‪ٜ‬اس ٗاب‪ ٟ‬ثاط ؾاط هاسضت ثا‪ٞ‬ز‪ٓٝ ،‬ا‪ ٦‬ثاطازض‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ف ‪٧‬ؼو‪ٞ‬ه ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت پؽ اظ ثطا‪ٛ‬ساظ‪ ،٥ٝ ٥‬اٗپطات‪ٞ‬ض‪ ٥‬ضا ثا‪ٗ ٠‬است‬ ‫ز‪ٝ‬اظز‪ ٟ‬ؾبّ زض اضاٗف ‪ٛ‬ؿج‪ٛ ٦‬اِا‪٢‬اساضز‪ .‬پاؽ اظ ٗاطٍ ‪٧‬اؼاوا‪ٞ‬ه‬ ‫اٗپطات‪ٞ‬ض‪ ٥‬زضُ‪٨‬ط ‪٧‬ی ؾٔؿأا‪ٛ ٠‬اعاع ‪١‬اب‪ ٥‬ثا‪ٝ ٦‬هالا‪ ٠‬هاسضت قاس‪.‬‬ ‫زض ‪. ١896‬م‪ .ٕ1491/‬ثب‪٧‬ؿ‪ٜ‬وط‪ ،‬کطظ‪ٛ‬س ‪١‬کت ؾبٓ‪٧ ٠‬ؼو‪ٞ‬ه‪ ،‬تابخاِاصاض‪٥‬‬ ‫ًطز ‪٧ ٝ‬ی ؾبّ ثؼس زض ‪.١897‬م‪ .ٕ1492/‬ت‪ٞ‬ؾظ ضؾتٖ ذٔغ قس‪ .‬ضؾتٖ‬ ‫ت‪ٞ‬ؾظ هجب‪ ْ٧‬پط‪ٛ‬بى ‪ ٝ‬هدط تحت ض‪١‬جط‪ ٥‬اثطا‪ ٖ٨١‬ث‪٨‬ی زا‪ٛ‬ب ذٔ‪ ْ٨‬ثب‪ٜ٧‬سض‬ ‫ح٘ب‪٧‬ت ٗ‪٦‬قس‪ .‬زض ‪ 1494‬اثطا‪ ٖ٨١‬ث‪٨‬ی ثب‪ٜ٧‬سض زؾت‪ٞ‬ض زاز ً‪ ٠‬کاطظ‪ٛ‬اسا‪ٙ‬‬ ‫* شُریار‬ ‫نجح ا‪ٓٝ‬س‪١ ٥‬ط عطکس‪ ٙ‬ا‪ٝ‬خبٓس‪ ٥‬اشا‪ ٙ‬ؾؿ‪!٦‬‬ ‫ُ‪٧ٞ‬ب ُٔ‪٨‬ط ٗالئٌ‪ٓ ٠‬طز‪ ٙ‬هطا‪ ٙ‬ؾؿ‪!!!٦‬‬ ‫ث‪٨‬ط ؾؽ تبپب‪٨٘ٛ‬طإ ا‪ٛٝ‬ب ث‪ٜ‬ع‪ ٟ‬ض‪ ،‬ه‪ ٙٞ٧ٞ‬زئ‪:ٖ٨٨‬‬ ‫ث‪ٜ‬ع‪ ٟ‬ض ث‪ٛٞ‬ب اُط ائک‪٨‬س‪ٔ٧‬ؿ‪٨‬س‪ ٥‬خب‪ ٙ‬ؾؿ‪!!! ٦‬‬ ‫ؾب‪ ٦ٌٛ‬ا‪ٝ‬قبهٔ‪٨‬و‪٘٨ٜٛ ٦٘٨ً ٖ٨‬س‪٧ ٟ‬بت٘‪٨‬کبٕ ‪!...‬‬ ‫ال‪ ٥‬ال‪ ٥‬زئ‪٨٨‬ط ٗ‪ ٠ٜ‬ا‪ٛ‬بٗ‪٢ٗ ٚ٨‬طثب‪ ٙ‬ؾؿ‪! ٦‬‬ ‫ؾب‪ ٦ٌٛ‬ؾلطز‪ ٖ٧ ٟ‬ا‪٧ٝ‬بز‪٧‬طالض ً‪ ٦‬ز‪ٝ‬ض چبتبخ!‬ ‫ظ‪ َٛ‬قتط چبٓ‪٨‬ط ‪ً ،‬ئچ‪ ٠‬ضى ًبض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ؾؿ‪!!!٦‬‬ ‫ؾب‪ ٦ٌٛ‬چ‪ٞ‬ثب‪٧ ٙ‬ب‪٨٧‬ت ه‪ٞ‬ظ‪ ٦ٛٝ‬زاؿسا ‪ ٦ٛ‬چبٓ‪٨‬ط !‬ ‫ضو‪٧‬ب ز‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ض ه‪ٞ‬ظ‪ ٥‬ه‪ٞ‬الؿ‪ٜ٨‬سا چ‪ٞ‬ثب‪ ٙ‬ؾؿ‪!!! ٦‬‬ ‫خؿ٘‪ ٖ٨‬ه‪ٞ‬خبٓؿبزا ‪ ٠ٔ١‬ػکو‪ ٖ٨‬ه‪ٞ‬خبٓ٘‪ٞ٨‬ه‬ ‫خ‪ٔ٨ِٜ٨‬س‪٨٧ ٟ‬ط ‪ ٠ٔ١‬ه‪ٞ‬الؿ‪٘٨‬سا خ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ؾؿ‪! ٦‬‬ ‫ؾب‪ ٦ٌٛ‬ظٗب‪ ٠ُٓٞ ٙ‬قس‪ُٞ ٦ٜٗ ٥‬پؿس‪٧ ٥‬ئط‪ٟ‬‬ ‫قؼط‪٧ ٖ٧‬بظ‪ ٖ٧‬ا‪ٞٓٝ‬ه ‪٨٧‬ر‪٨‬ال‪ ٙ‬پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ؾؿ‪!!! ٦‬‬ ‫اذ‪٨‬ط ظٗب‪ٛ‬س‪ ٥‬ث‪٨‬ط ه‪ٞ‬الم اؼ ػطق‪ ٦‬ت‪٨‬تط‪ ٟ‬ز‪٧‬ط ‪...‬‬ ‫ٗٔت ٓط‪١ ٚ٧‬بضا‪ٗ ، ٥‬سز‪ ، ٥‬االٗب‪ ٙ‬ؾؿ‪!!! ٦‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ذعا‪ ٦ٛ‬ز‪٧‬ط توً‪ٞٓٞ‬ض خب‪ ٙ‬ذع‪٦٘٨ً ّ ٟ‬‬ ‫ؾبظتی ذع‪٧ ّ ٟ‬بؿب‪ٛ‬سا ؾ‪٨‬ع‪ٔ٧‬ساض ذعا‪ ٙ‬ؾؿ‪!!! ٦‬‬ ‫ه‪٨‬طخ ا‪ٔ٧‬س‪ ٥‬ز‪ٝ‬ؾتبؿبٕ هبال ث‪٘ٔ٨‬ع ا‪٧ ٝ‬بؿٔ‪ ٦‬ؾؽ ‪...‬‬ ‫‪٧‬بؽ ؾ‪٨‬ع ؾبزا هج‪ ّٞ‬ائٔ‪ٜٗ ٠‬س‪٧ ٙ‬ب‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ؾؿ‪! ٦‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ز‪ ٟ‬ؾؿ‪ ٖ٨‬ا‪ٝ‬خبٓؿب ُطى ز‪٧‬ط ‪٧،‬بٗب‪ ٙ‬زئ‪... ٖ٨٨‬‬ ‫ٗٔت اخ‪٨‬رٔ‪ ٦‬ز‪ ٥‬ا‪ٝ‬خبٓ‪٨‬جس‪٧ ٥‬بٗب‪ ٙ‬ؾؿ‪!!! ٦‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ض ‪ٞٛ‬اض‪ ٟ‬ه‪ ٥ٞ‬هبال ‪ ،‬ث‪٨‬ط ُ‪ ، ٙٞ‬ث‪ً ٞ‬وضپ‪ٓ ٠‬ط‬ ‫آو‪٨‬کالؾ‪ٜ٨‬ال ش‪ٝ‬م ا‪ ٠ٔ٧‬ث‪٨‬عز‪ ٙ ٟ‬هبال‪ ٙ‬ؾؿ‪! ٦‬‬ ‫ٗو‪ٜ‬بع‪٨‬ؽ ا‪ٓٝ‬ؿب ؾؿس‪ ٟ‬چٌط ‪ ،‬ا‪ٛ‬والثسا ثبخ !‬ ‫اظازٓ‪٨‬ن آس‪ ٥‬ؾطزاض‪ ٚ٨٘٧‬ه‪٢‬طٗب‪ ٙ‬ؾؿ‪! ٦‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ه‪ٞ‬خبٓ٘‪٨‬ف ا‪ٓٝ‬ؿب ‪،‬ه‪ٞ‬الذالض اؿ‪٨‬طالقبض‬ ‫ؾب‪٧ ٦ٌٛ‬بظ‪٧‬ن ه‪ٞ‬الذسا ‪ُٞ،‬ض‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ض ظٗب‪ ٙ‬ؾؿ‪! ٦‬‬ ‫ثب خ ث‪٨‬ط زض‪ ٚ٧‬ؾٌ‪ٞ‬ت‪ ٠‬ؾحط ‪١ ،‬ب‪ٛ‬ؿ‪ ٦‬ث‪٨‬ط ‪ٞٛ‬اض‬ ‫ضجظ ا‪ ٠٨ٔ٧‬ث‪ٔ٨‬ط ثئٔ‪ ٠‬ث‪٨‬ط خب‪ٝ‬زا‪ ٙ‬ؾؿ‪ ٦‬؟‬ ‫ؾب‪ٛ‬د‪٨‬ط ٗ‪ ٦ٜ‬ث‪ ٞ‬ک‪٨‬کوب چبال‪ٛ‬الضزا ق‪٢‬ط‪٧‬بض !!!‬ ‫ٗ‪ ٦ً ٖ٨٧ ٠ٔ٨ٛ ٚ‬ک‪٨‬کوب‪٧‬ب ث‪ٜ‬ع‪ ٟ‬ض ا‪٧‬ال‪ ٙ‬ؾؿ‪ ٦‬؟!!!‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫تطا‪ٝ‬ـ ًطز‪ ٟ‬اؾت‪.‬زض ظٗ‪ٗ ٥ ٠ٜ٨‬اسح‪ٗ،‬اطثا‪٨‬ا‪ ٝ ٠‬ثا‪ٜ‬اب‬ ‫ُؿتط‪ ٥‬اّ ػٔ‪(٦‬ع)ث‪ ٦‬قی نطاف اظ ٗطزٗ‪ ٦‬تط‪ٝ ٚ٧‬‬ ‫زٓؿ‪ٞ‬ذت‪ ٠‬تط‪ ٚ٧‬قبػطا‪ ٙ‬ق‪٨‬ؼ‪ ٦‬اؾت‪.‬ؾ‪ ٍٞ‬ؾط‪ٝ‬ز‪١ ٟ‬ب‪٥‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬زض ٗبتٖ ؾبالض ق‪٨٢‬سا‪ ٙ‬اٗبٕ حؿ‪(ٚ٨‬ع) ‪٧ ٝ‬ابضا‪ٛ‬اف‬ ‫‪ٝ‬ضز ظثب‪ ٙ‬ػبقوب‪ ٙ‬ا‪ ْ١‬ث‪٨‬ت(ع) زض ا‪٧‬اطا‪،ٙ‬خا٘ا‪٢‬ا‪ٞ‬ض‪٥‬‬ ‫اظضثب‪٧‬دب‪،ٙ‬تطً‪،٠٨‬زاؿؿتب‪ ٝ ٙ‬هلوبظ اؾات‪.‬ؾابزُا‪ٝ ٦‬‬ ‫ض‪ٝ‬ا‪ ٦ٛ‬اظ ‪٧ٝ‬ػُ‪٢٨‬ب‪ ٥‬ثبضظ ظثب‪ ٙ‬قؼط‪ ٥‬نطاف اؾت‪.‬‬ ‫قطاض ق٘غ ا‪٘٨١‬س‪ ٖ٨ٜٗ ٙ‬پط‪ٝ‬ا‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫اوظ‪٧ ٕٝ‬ب‪ٛ‬س‪ ًّٞ ٖ٧‬ا‪ٓٝ‬س‪ ٕٝ‬ؾ‪ٔ٢‬س‪ٝ‬ض ث‪ِ٨‬ب‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫تدال‪ ٥‬خ٘بّ خبٕ ؿ٘ٔ‪ ٚ‬ثئ‪ ٠ٔ٨‬ؾطُطٖٗ‬ ‫ز‪ٝ‬ت‪ٞ‬ه ا‪ٝ‬ز‪٧‬ب‪ٛ‬س‪ ٥‬خب‪ ٖ٨ٛ‬ث‪٘ٔ٨‬س‪ ٖ٧‬اٗب ‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫‪ٞ٧‬ظ‪ ٕٝ‬ؾ‪ ٚ٨٧ٞ‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٕٝ‬ؾ‪ٜ٧ٞ‬س‪ ٙ‬ا‪ٝ‬تط‪ ٥‬ؾ‪ ٦٘٨ًٞ‬ت‪ًٞ‬س‪ٕٝ‬‬ ‫ذدبٓتس‪ ٙ‬ؾ‪٧ٞ‬ب ز‪ٛٝ‬س‪٨ٗ ٝ ٦ٗ ٥‬رب‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫زئ‪ٗ ٙٞ٨‬د‪ ٠ٜٛٞ‬ث‪ ّٞ‬ث‪ ٦‬ذب‪٘ٛ‬ب‪ ٙ‬ا‪٘ٓٝ‬بذٔ‪٨‬و‪ ٚ٨‬هسض‪ٚ٧‬‬ ‫قؼبع حؿ‪٨ٓ ٚ‬الز‪ ٙ‬ؾطاؾط ذب‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫‪٧‬ب‪ٛ‬بضؾب‪ ٙ‬ا‪ ُْ ًّٞٛٞ ٥‬عط‪ ٟ‬خب‪ٛ‬ب‪ ٠ٛ‬چ‪ َٜ‬ا‪ٝ‬ضٗب‬ ‫‪ٛ‬چ‪ٗ ٙٞ‬کبع‪ٓ ٠‬ط چ‪ٜ٨ِٜ‬س‪ُ ٟ‬وضز‪ ٕٝ‬قب‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫ثال نحطاؾ‪ ٦‬ا‪ٓٝ‬دبم ٗؿٌ‪ ٖ٨ٜ‬ث‪٨‬ط ا‪ ٟ‬چٌس‪ٖ٨ً ٖ٧‬‬ ‫ز‪ٝ‬ت‪ٞ‬ه نحطا ٓطا‪ٝ‬ز نحطا‪ٛ‬ک‪ ٚ٨‬ز‪ٞ٧‬ا‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ؿٖ ً‪ٜ‬د‪ٛٞ‬س‪ ٟ‬ؾ‪ٜ‬ؿ‪٨‬ع ا‪ ٖ٨ٜٗ ٥‬ق٘غ قت اکط‪ٝ‬ظ‪ٖ٧‬‬ ‫پ‪٨‬بپ‪ ٦‬ا‪ٗ ٚٔ٨٘٨١‬کؼْ قب‪١‬ب‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫ٗحجت ث‪ٞ‬ت‪ ٠‬ؾ‪ٜ٨‬س‪٧ ٟ‬ب‪٘ٛ‬بز‪ ٥‬ث‪٨‬ط ‪ٛ‬وس‪ ٥‬نطاک‪ٚ٨‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ؾ‪ٞ‬ظ ػکو‪ ٚٔ٨‬چ‪ٞ‬خ ػبهْ ‪ ٝ‬کطظا‪ٓ ٠ٛ‬ط ‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ق٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫ثس‪ٙ‬‬ ‫‪،‬‬ ‫پ‪ٞ‬ؾت‪ٚ٨‬‬ ‫ثس‪ٙ‬‬ ‫;‬ ‫(ثس‪)ٙ‬‬ ‫ُز‬ ‫‪ٞ‬‬ ‫ًبٓجس; ًبّ (‪ + )ٕ.ٟ‬ث‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫پ‪ٞ‬ؾت‪ ٝ ٚ٨‬ثس‪ ٙٝ‬ض‪ٝ‬ح ‪ ،‬ثس‪ ٙ‬ذک‪ ٝ ٚ‬ػبض‪ ٥‬اظ ض‪ٝ‬ح‬ ‫ًب‪ًٌٜ ٝ ًٚ ٙ‬ب‪ً; ٙ‬ب‪ٌٛ‬ب‪ ٙ‬اظ ٗهسض ًب‪ٌٛ‬بٗابم ‪ٝ‬‬ ‫ًب‪ٌٛ‬ب‪٘ٛ‬بم (; ًب‪٧ٝ‬س‪ٝ ، ٙ‬ض ضکت‪ )ٚ‬ث٘ؼ‪ٜ‬ب‪ً ٥‬ب‪ٝ‬قِط‬ ‫‪ٝ ٝ‬ض ض‪ٛٝ‬س‪ .ٟ‬ػ٘‪ٗٞ‬بً ث‪ ٠‬چب‪ ًٚ ٟ‬اعالم ٗ‪ ٦‬ق‪ٞ‬ز ًا‪٠‬‬ ‫ُب‪ ٦١‬ا‪ٛ‬طا ثه‪ٞ‬ضت ًب‪ٗ( ٙ‬ؼس‪ًَ( ًٚ + )ٙ‬ا‪ٜ‬ا‪ٜ‬اس‪)ٟ‬‬ ‫تؼج‪٨‬ط ٗ‪ًٜٜ ٦‬س زضحبٓ‪ ٠ٌ٨‬ا‪ ٚ٧‬اؾٖ ثطا‪ٗ ٥‬ؼس‪ً ٙ‬ا‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬بؾت اؾت!‪ٗ .‬ؼبزّ ا‪ ٠ً٘ٔ ٚ٧‬زض کبضؾ‪ ٦‬چب‪ ٝ ًٚ ٟ‬زض ػطث‪ٗ ٦‬و‪ ٦ّٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ًَپَط; چَپَط ; ذب‪ ٤ٛ‬چ‪ٞ‬ث‪ ، ٦٨ٛ ٝ ٦‬حهبض‪ ٥‬اظ تطً‪١ ٠‬ب‪ ٥‬ؾجس‪ٛ ، ٥‬طز‪ ٟ‬؛ چپطٓ‪ٗ ٠‬ی ; ‪ٛ‬طز‪ً ٟ‬ک‪٨‬اس‪ ٙ‬؛‬ ‫ً‪ ، ٠ٗٞ‬ذب‪ ، ٦٨ٛ ٤ٛ‬آ‪ٛٞ‬ی ‪ ،‬ػط‪٧‬ف (‪)1‬‬ ‫ًَپی; ق‪ٞ‬ض‪ ٣‬ؾط ‪ ،‬ؾج‪ٞ‬ؾ‪ ٤‬ؾط ‪ً ،‬پی ض‪ٞٗ ٥ٝ‬از ؿصائ‪ ) 2( ٦‬؛ قب‪٧‬س‪ً :‬پی ; ًاپا‪٨‬ای ; ًاپا‪٦‬‬ ‫(ًپ‪٘٨‬ی ; ذکی قس‪ + )ٙ‬ى (اى) ; ذکٌ‪٨‬س‪ٟ‬‬ ‫ًپ‪٨‬س‪ ٙ‬اظ ٗهسض تطً‪ً ٦‬وپ٘ی (; ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ ٙ‬زض ٗوبٕ تحو‪٨‬ط ‪ًٞ ،‬کت ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ ، ٙ‬تَطً‪٨‬س‪ )ٙ‬؛ ً‪ٞ‬پ‪٨‬اس‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز ; ً‪ٞ‬کت ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز (‪)3،19‬‬ ‫ًتی;ًوتی ;ًوت‪ٞ‬ى ; ض‪٧‬ک‪ ٝ ٠‬قبذ‪ ٤‬زضذت ‪ٝ ،‬ؾ‪ ٤ٔ٨‬ظز‪ ، ٙ‬ظز‪ ، ٦ٛ‬ػِْ٘ ظز‪ٙ‬‬ ‫ًچْ; ًئچْ ; ًئچ‪( ٠‬ث‪ ٦‬ض‪٧‬ف ‪ ،‬ث‪ ٦‬پکٖ ‪ ،‬کطـ ث‪ ٦‬ذ‪ٞ‬اه ‪٘ٛ ،‬س) ‪ +‬اّ (اى) ; ث‪ ، ٞٗ ٦‬تابؼ ؛‬ ‫ًئچ‪ُ ٝ ٦‬ئچ‪ ; ٦‬ثع ث‪ ٦‬قبخ‬ ‫ًس; ً‪ٜ‬س ; ض‪ٝ‬ؾتب ‪ٌٔ٘ٗ ،‬ت ‪ٜٗ ،‬عّ ؛ ًسذسا ; ضئ‪٨‬ؽ ض‪ٝ‬ؾتب ‪ً ،‬سثب‪ ; ٞٛ‬ثب‪ٜٗ ٥ٞٛ‬عّ‬ ‫ًط; ًبض ; ‪ٛ‬بق‪ٜٞ‬ا ‪ ،‬اظ ض‪٧‬ک‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تطً‪ ٦‬ثبؾتب‪)17( ٙ‬‬ ‫ًُطپ‪ً ;٦‬وضپ‪ً ٝ ٞ‬وپط‪ ; ٝ‬پْ ‪ ،‬اؾٌٔ‪ )25( ٠‬؛ ثؿت زض ٌٗب‪٨ٛ‬ی ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬؛ ًجط‪ ...٥‬ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ق‪٨‬د ح‪٨‬سض نل‪ ٠ً ٥ٞ‬پ‪٨‬فتط پسضقب‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ؾظ ‪٧‬ؼو‪ٞ‬ه ًکت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬ثا‪ٞ‬ز‪،‬‬ ‫ث‪ ٠‬زٓ‪ ْ٨‬کؼبٓ‪٨‬ت ‪١‬ب‪ ٥‬ت‪٢‬س‪٧‬سً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬زض اضزث‪ ْ٨‬ثبظزاقت ق‪ٛٞ‬س‪ .‬اٗب زض ا‪٧‬ا‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪٨‬ب‪ًٞ ٙ‬چیتط‪ ٚ٧‬پؿط ث‪ٛ ٠‬بٕ اؾ٘بػ‪ ْ٨‬کطنت ‪٧‬بکات ثاِاط‪٧‬اعز ‪ ٝ‬ثا‪٠‬‬ ‫ال‪٨١‬دب‪ ٙ‬پ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬ثطز‪ .‬زض ‪902‬م‪ ٕ1497/‬ضؾتٖ ت‪ٞ‬ؾظ پؿاطػا٘اف احا٘اس‬ ‫ُ‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ثطً‪ٜ‬بض قس‪ .‬اح٘س ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬ز‪ ٥‬ثب عـ‪٨‬ب‪ ٙ‬اٗطا ث‪ ٠‬ض‪١‬جط‪ ٥‬اثطا‪ ٖ٨١‬ث‪٨‬ای‬ ‫ثب‪ٜ٧‬سض ض‪ٝ‬ثط‪ ٥ٝ‬قس ‪ ٝ‬زض ‪.١ 903‬م‪ .ٕ1498/‬زض انل‪٢‬ب‪ ٙ‬قٌؿت ذ‪ٞ‬ضز‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ ٠‬هتْ ضؾ‪٨‬س‪ .‬پؽ اظ ا‪ ٙ‬ث‪٠‬ع‪ٞ‬ض ‪ٖ١‬ظٗب‪ ٙ‬ؾ‪ ٠‬ؾٔغب‪ ٙ‬زض ‪ٛ‬وبط ٗرتٔاق‬ ‫اٗپطات‪ٞ‬ض‪ ٥‬حٌ‪ٗٞ‬ت ٗ‪ً٦‬طز‪ٛ‬س‪ :‬آ‪ٛٞ‬س زض ؿطه‪ ،‬هبؾٖ زض ز‪٧‬ابضثاٌاط ‪ٝ‬‬ ‫ٗح٘س‪ ٥‬زض کبضؼ ‪ ٝ‬ػاطام ػاداٖ‪ .‬ؾاطا‪ٛ‬ادابٕ زض پابئا‪٨‬اع ‪907‬م‪/‬‬ ‫‪ ٕ1501‬اؾ٘بػ‪ ْ٨‬نل‪ ٠ً ٥ٞ‬ز‪ ٝ‬ؾبّ پ‪٨‬ف اظ ال‪٨١‬دب‪ ٙ‬ثبظُکت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ثب‬ ‫اؾتلبز‪ ٟ‬اظ ‪ٛ‬ل‪ٞ‬ش ٗص‪١‬ج‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز ػس‪ ٟ‬ثؿ‪٨‬بض‪ ٥‬اظ خ‪ٜ‬اِادا‪٧ٞ‬اب‪ٙ‬‬ ‫تطً٘ب‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض ذ‪ٞ‬ز خ٘غ ً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬تجط‪٧‬ع پب‪٧‬ترت امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ضا ثا‪٠‬‬ ‫اقـبّ ذ‪ٞ‬ز زضا‪ٝ‬ضز‪ .‬قب‪ ٟ‬اؾ٘بػ‪ ْ٨‬زض تبثؿتب‪ ٙ‬ؾبّ ثؼس ًطٗب‪ ،ٙ‬کبضؼ ‪ٝ‬‬ ‫ػطام ػدٖ ‪ ٝ‬زض کبنٔ‪ ٠‬ؾبّ‪١‬ب‪.١913–14 ٥‬م‪ .ٕ1507–08/‬ز‪٧‬بضثٌط ‪ٝ‬‬ ‫زض پبئ‪٨‬ع ‪.١914‬م‪٨ٗ .ٕ1508/‬ب‪ٙ‬ض‪ٝ‬زا‪ ٙ‬ضا تؿر‪٨‬ط ًطز‪ .‬ؾطا‪ٛ‬دبٕ ثب ٗاطٍ‬ ‫ٗطاز‪ ،‬اذط‪ ٚ٧‬ؾٔغب‪ ٙ‬امه‪ ٠ً ٞٔٛٞ٧ٞ‬ؾؼ‪ ٦‬زاقت ثب ً٘ی ػث٘اب‪ٛ‬ا‪١ ٦‬اب‬ ‫تبج ‪ ٝ‬ترت ضا ثبظپؽ ُ‪٨‬طز‪ ،‬ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬زٗب‪ٜٗ ٙ‬وطو قس‪.‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫ث‪ ٞ‬ثبؿسا ثبض ا‪ٛٞٓٝ‬دب‬ ‫‪١‬ئ‪ٞ‬االض ‪ٛ‬بض ا‪ٛٞٓٝ‬دب‬ ‫ز‪ ْ٧‬اچبض زٓ‪ًٕٞٔٛٞ ٦‬‬ ‫ؾ‪٧ ٠ٜٗ ٚ‬بض ا‪ٛٞٓٝ‬دب‬ ‫******‬ ‫ن‪٨‬بزا ثبخ ن‪٨‬بزا‬ ‫ت‪ٞ‬ض‪ ٙٝ‬ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه هب‪٧‬سا‬ ‫ت‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬ب تطال‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ق‪ٞ‬ه‬ ‫ازاٗ‪ٞ٧ ٦‬خ ا‪٧ٝ‬بزا‬ ‫******‬ ‫ُ‪ ّٞ‬اًس‪ٌٗ ُّٞ ٖ٧‬ب‪ٛ‬سا‬ ‫‪٧‬ئط‪ ٚ٧‬ث‪ٌٗ ُّٞ ّٞ‬ب‪ٛ‬سا‬ ‫ؾ‪ُٓٞ ٚ‬س‪ٜٗ ٙٝ‬س‪ُٓٞ ٟ‬س‪ٕٝ‬‬ ‫ٗ‪١ ٚ‬ب‪ٛ‬سا‪ُ٘ٓٞ،‬ی ‪١‬ب‪ٛ‬سا‬ ‫******‬ ‫ُْ ُئسى زاـ ث‪ٞ‬الؿب‬ ‫ؾ‪٧ٞ‬ط ؾطذ‪ٞ‬ـ ث‪ٞ‬الؿب‬ ‫ث‪٨‬ط‪ ٚ٧‬ؾ‪ ٚ‬ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط‪ٚٗ ٚ٧‬‬ ‫ت‪ًٞ‬بخ هب‪ ٙ‬ثبق‪ ٦‬ث‪ٞ‬الؿب‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫‪ٗٞ٧‬ط‪ٗٞ٧ ٝ‬ط‪ٝٞ٧ ٝ‬اؾ‪ٞ٧ ، ٦‬ظ آٔ‪٨‬س‪ ٥‬ثبالؾ‪ٛ : ٦‬بض‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٗٞ٧‬ط‪ٗٞ٧ ٝ‬ط‪ٝٞ٧ ٝ‬اؾ‪ٞ٧ ، ٦‬ظ آٔ‪٨‬س‪ ٥‬ثبالؾ‪ ٖٔٓ ، ٦‬ائٔ‪ ٚ٨‬اق‪ٜ٨‬ب ‪ ،‬ائْ ت‪ٞ‬پالقبض‬ ‫ثبق‪ٜ٨‬ب ‪ٛ :‬بض‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٛٞ٧‬دب ‪٧‬ئ‪٨٨‬ت ‪ ،‬ز‪ٝ‬ق٘‪ ٠ٜ‬ث‪ ٥ٞ‬اَ‪ٓ َٚ٨٨٘٧‬ط ‪ :‬تطث‪٨‬عٓ‪ٔ٨‬ط‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٛٞ٧‬س‪ٝ‬هدب ‪ٞٓٞٛٞ٧‬ض ‪ُ ،‬ئس‪ٌ٧‬د‪ ٠‬ا‪ٝ‬ظا‪٨ٛ‬ط ‪ :‬ه‪ِٛٞ٧ ٞ٧ٞ‬تبٓس‪٧‬ودب ‪ ،‬ا‪٧‬ک‪٨‬وال‪ٛ‬بض ‪ :‬ه‪ٞ٧ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٞ٧‬ح ‪ٞٗٞ٧‬ض‪ ٝ‬ک‪ٜ٨‬س‪٧‬وچب ‪ ،‬ا‪٧‬چ‪ ٦‬ز‪ ٞٓٝ‬اّ ٗ‪ٜ٨‬د‪٨‬ن ‪ٛ :‬بض ‪ٞ٧‬ذبض‪ُ ٥‬ئتؿ‪ ، ٠‬اقبؿ‪٦‬‬ ‫َُٔ٘ع ‪٧ :‬بـ‬ ‫********************************************‬ ‫ظ‪ٛ‬د‪٨‬ط ه‪٨‬طاض ‪ ،‬چ‪ٞ‬خ پ‪٨٧ ّٞ‬ـبض ‪ :‬پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ، ٙ‬هبضاٗب‪ٙ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ظ‪ َٛ‬ظ‪ َٛ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ، ٟ‬ظ‪ َٛ‬ک‪٨‬ط‪ َٛ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ُ ٠ٛ ، ٟ‬و‪٧‬س‪ٝ ٟ‬اض ‪٧ ٠ٛ‬ئطز‪ ، ٟ‬ز‪ٝ‬ظ‪ٝ‬‬ ‫ک‪٨‬ط‪ َٛ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ : ٟ‬چ‪ٞ‬ال‬ ‫********************************************‬ ‫ظ‪ ْ٧‬ظ‪ ، ٖ٨ٔ٧‬ظ‪ٜ٧‬د‪٨‬ط ً‪ ، ٖ٨ٔ٨‬اؿ‪٨‬طز‪٧‬ط ؾ‪ ٠٨ٌٔٔ٨‬ث‪٨٘ٔ٨‬طَٕ ‪ُ :‬و‪٧ ، ٥‬ئْ‬ ‫ایضاع اجتماعی ی اقتصادی‬ ‫زض حٌ‪ٗٞ‬ت‪١‬ب‪ٛ ٦٧‬ظ‪٨‬ط امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت اتحبز‪٧‬ا‪ ٠‬ؾا‪٨‬ابؾا‪٦‬‬ ‫هجب‪ٞٗ ْ٧‬خ‪ٞ‬ز‪٧‬ت زاقت‪ٜ‬س (‪٘١‬چ‪ ٙٞ‬هطاه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ‪ ٝ‬حتا‪ ٦‬تا‪٨‬ا٘ا‪ٞ‬ض‪٧‬اب‪،)ٙ‬‬ ‫ثب ؾ‪ٞ٨‬ضؿبّ‪١‬ب‪ ٥‬ػظ‪ ٦٘٨‬اظ ز‪٧‬سُب‪ ٟ‬حو‪ٞ‬م ٗ‪ٜ‬غو‪٠‬ا‪ ٝ ٥‬اٗت‪٨‬بظات ٗاغأان‬ ‫ٗ‪ٞ‬اخ‪١ ٠‬ؿت‪ِٜ١ .ٖ٨‬بٗ‪ٜٗ ٠ً ٦‬بعن ‪ ٞٛ‬ظ‪٧‬ط ؾٔاغا‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬ات زضٗا‪ ٦‬اٗاس‪،‬‬ ‫‪ٞٛ‬اح‪ ٦‬پ‪٨‬ک‪ ٚ٨‬حبً٘ب‪ٗ ٙ‬حٔ‪ ٦‬ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ؾ‪ٞ٨‬ضؿبّ ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثطُکت زاز‪ٟ‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ٗ‪٦‬قس‪....‬‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫ت‪ ٠٧ٌٞٓٞ‬زئس‪ٔ٧‬ط ‪١‬ب‪ ٦ٛ‬قب‪١‬س‪ ٙٝ‬زئس‪ ٥‬ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬ؿ‪.ٕٞ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ثب‪ُ ٠١‬لت‪ ٚ‬قب‪١‬ست ً‪٠٨‬؟ ُلت‪ :‬زٗجٖ‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫خب‪ٝ ٙ‬ئط‪ٟ‬ض ٗبّ ‪ٝ‬ئطٗ‪ ٠‬ظ‪.‬‬ ‫خب‪ٛ‬ف ضا ثِ‪٨‬ط ‪ٗ ٦ٓٝ،‬بٓف ضا ‪٨ِٛ‬ط‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫خ‪ٞ‬خ‪ ٦ٛ ٠‬پب‪٨٧‬عزا ؾب‪٧‬بضالض‪.‬‬ ‫خ‪ٞ‬خ‪ ٠‬ضا اذط پب‪٨٧‬ع ٗ‪٦‬ق٘بض‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫خ‪ٜ‬سا‪ ٚ٨ٛ‬ز‪ٝ‬ػبؾ‪ٗ ٦‬ؿتدبه ا‪ٓٝ‬ؿب ‪٧ُٞ ،‬س‪ ٙ‬ؼ… ‪٧‬بؿبض‪.‬‬ ‫اُط زػب‪ ٥‬خ‪ٜ‬س‪ٗ ٟ‬ؿتدبه ٗ‪ ٦‬قس اظ اؾ٘ب‪ ٙ‬ى… ٗ‪ ٦‬ثبض‪٧‬س‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫چبٓ٘ب هبپ‪ ، ٦٘٨‬چبالضالض هبپ‪.٥ٞ٨‬‬ ‫زضٕ ضا ‪ٌٞٛ‬ه ‪ ،‬زض ت‪ ٞ‬ضا ‪ًٞ٦ٗ ٖ١‬ث‪ٜ‬س ‪ (.‬اظاضٕ ‪ٛ‬س‪ً ٟ‬ؿ‪ ٖ١ ٦‬تطا اظاض‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاز)‬ ‫********************************‬ ‫چ‪ٞ‬خ ُع‪ ٟٙ‬چ‪ٞ‬خ ث‪ٔ٨‬ط‪.‬‬ ‫خ‪٢‬ب‪ٛ‬س‪٧‬س‪ ٟ‬ثؿ‪٨‬بض ٗ‪ ٦‬زا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫حبخ‪ ٚ٨ٓ٠ٓ ٦‬اضت‪٨‬د ثبالؾ‪.٦‬‬ ‫خ‪ٞ‬خ‪ ٠‬اضبک‪ٓ ٦‬یٓی ‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫‪9011‬‬ ‫* ‪ 91‬اردیبهشت‬ ‫‪0109‬‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫‪9000‬‬ ‫* ‪ 02‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3095 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫جْص ۼ‪ ۹/۸‬درصدی حجن تجارت خارجی چیی‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬گضاسؽ ّب بکا اػت‪ ،‬اسصؽ کک‬ ‫زن کبدسات ٍ ٍاسدات چیی دس چْبس هبُ اٍل ػکبل‬ ‫ربسی هیالدی (‪ )۹۷۹۸‬ثب رْـا ۼ‪.‬ۿ‪ ۹‬دسککذی دس‬ ‫هقبیؼِ ثب دٍسُ هـبثِ ػبل قج ‪۹ ،‬۽‪ ۸۸.‬تشیلکیکَى یکَاى‬ ‫( ذٍد ۿ‪ ۸.‬تشیلیَى دالس) ثشاٍسد ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫اداسُ ک گوشک چیی سٍص ؿٌجِ افکالم ککشد܁ هکیکضاى‬ ‫کبدسات ٍ ٍاسدات ثِ هقٌبی افضایؾ ۿ‪ ۹۸.‬دسکذی دس‬ ‫هقبیؼِ ثب هیضاى ثشاٍسد ٍ حجت ؿذُ هشثَط ثِ دٍسُ قج اص ؿیَؿ کشًٍب دس ػبل ܀‪ ۹۷۸‬هیکالدی‬ ‫اػت‪.‬ثش اػبع ایی گضاسؽ‪ ،‬کبدسات چیی رْـا ۿ‪.‬ۺۺ دسککذی ٍ ٍاسدات ایکی کـکَس‬ ‫سؿذی ۾‪ ۹۹.‬دسکذی سا ثش اػبع ٍا ذ یَاى دس هقبیؼِ ثب هیضاى حجت ؿذُ دس ػبل ‪ ۹۷۹۷‬ثکِ‬ ‫حجت سػبًذُ اػت‪.‬گوشک چیی ّوچٌیی افالم کشد‪ ،‬هبصاد تزبسی چیی ًیض دس ثکبصُ صهکبًکا‬ ‫طاًَیِ‪ -‬اٍسی ػبل ‪ ،۹۷۹۸‬سؿذی ۾‪.‬܀ۻ‪ ۸‬دسکذی سا تزشثِ کشد ٍ ثِ اسصؽ ‪ ۸.۷۹‬تشیلکیکَى‬ ‫یَاى سػیذ‪ٍ .‬اسدات ٍ کبدسات چیی دس اٍسی ػبل ربسی هیالدی هزوَفب ثکِ اسصؽ ۼ‪.۸‬ۺ‬ ‫تشیلیَى یَاى سػیذ کِ ایی سقن ثِ هقٌبی افضایؾ ۽‪.‬۽‪ ۹‬دسکذی دس هقبیؼِ ثب ػبل ‪ ۹۷۹۷‬اػت‪.‬‬ ‫کوتزیی ٍ بیطتزیی ًزخ تَرم استاىّا در سال ‪۹۹‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬گضاسؽ هشکض اهبس ًـکبى هکا‬ ‫دّذ‪ً ،‬شخ تَسم ػبالًِ ۺ‪ ۸‬اػتبى اص ًشخ تَسم ک‬ ‫کـَس دس ػبل گزؿتِ کوتش ٍ ۻ‪ ۸‬اػتبى ّن ثیـتش‬ ‫اص ًشخ تَسم ک کـَس اػت‪.‬‬ ‫ثِ ًق اص پظٍّـکذُ پَلا ٍ ثبًککا‪ ،‬تکغکیکیکشات‬ ‫ؿبخق قیوکت ککبالّکب ٍ خکذهکبت هلکشفکا‬ ‫خبًَاسّب دس ػبل گزؿتِ‪ً ،‬ـبى هادّذ ًشخ تَسم‬ ‫ک کـَس دس ػبل قجک ثکِ سقکن ۻ‪.‬۽ۺ دسککذ‬ ‫سػیذُ اػت‪.‬‬ ‫ثشسػا ؿبخق قیوت هلشف کٌٌذُ ثِ تفکیک‬ ‫اػتبى ثیبًجش ایی اػت کِ دس ػبل ܀܀ۺ‪ ۸‬ثیـتشیکی‬ ‫ًشخ تَسم خبًَاسّبی کـَس هشثَط ثِ اػتبى کشهبًـبُ ثب ‪۷.۸‬ۻ دسکذ ٍ کوتشیی ًشخ تَسم هشثَط ثِ اػکتکبى‬ ‫هشکضی ثب ۺ‪.‬ۺۺ دسکذ اػت‪ّ .‬وچٌیی ؿکبف ًشخ تَسم ثیی اػتبىّبی هختلف دس ػبل ܀܀ۺ‪ ،۸‬ۿ‪.‬۽ دسککذ‬ ‫اػت کِ ًؼجت ثِ ػبل قج ۼ‪.‬ۻ ٍا ذ دسکذ کبّؾ یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫افشایص اهٌیت هبادالت با ثبت چک در ساهاًِ صیاد‬ ‫اهسال ‪ّ ۰۷‬شار ٍاحد ٍام ‪۷‬ۼۻ هیلیًَی هسکی دریافت هی کٌٌد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ اًزوی کٌفا کٌذٍ ّب ٍ‬ ‫ًْبدّبی ػشهبیِ گزاسی خغشپزیش ثب تبکیذ ثش ایٌککِ‬ ‫الضاها ؿذى حجت چ دس ػبهبًِ ککیکبد‪ ،‬ضکشیکت‬ ‫اهٌیت هجبدالت سا افضایؾ هادّذ‪ ،‬گکفکت܁ قکبًکَى‬ ‫رذیذ چ اگش ثِ کَست کبه ارکشایکا ؿکَد‪،‬‬ ‫افتجبس چ سا دس هجبدالت ا یب کشدُ ٍ تبحیش هخجکت‬ ‫قبث تَرْا ثش ثْجَد فضبی کؼکت ٍککبس کـکَس‬ ‫ها گزاسد‪.‬هموذهْذی فشیذًٍذ سئکیکغ اًکزکوکی‬ ‫کٌفا کٌذٍ ّب ٍ ًْبدّبی ػشهبیِگزاسی خغشپزیش (ٍی ػا) دس خلَف هـکالتا کِ چ ّکبی‬ ‫ثشگـتا ثشای فقبالى اقتلبدی ایزبد هاکٌذ‪ ،‬گفت܁ دس گزؿتِ هیضاى ثبالی چ ّبی ثشگـتا هَرت‬ ‫ؿذُ ثَد تب ٍکَل هغبلجبت فقبالى کؼت ٍ کبس ثب هـک هَارِ ؿَد کِ ایی هَضَؿ ّضیٌِّبی صیبدی‬ ‫قَقا ًبؿا اص چ ّبی ثشگـتا‬ ‫سا ثِ فقبالى فضبی کؼت ٍ کبس تموی هاکشد‪ٍ.‬ی افضٍد܁ سیؼ‬ ‫ثبفج هاؿذ تب ّضیٌِّبی ک ثٌجبُّب ٍ فقبالى اقتلبدی افضایؾ پیذا کٌذ کِ ایی هَضَؿ دس ؿکشایکظ‬ ‫فقلا اقتلبد‪ ،‬فـبس هضبففا سا ثِ تَلیذکٌٌذگبى کبال یب خذهبت ٍاسد هاکشد‪.‬‬ ‫سئیغ اًزوی کٌفا کٌذٍ ّب ٍ ًْبدّبی ػشهبیِگزاسی خغشپزیش کـَس اداهِ داد܁ دس ایی هیبى قبًکَى‬ ‫رذیذ چ دس ػبل ۾܀ ثِ تلَیت هزلغ سػیذ ٍ ؽبّشا تب االى ثخؾ ّبیا اص اى ارشا ؿذُ اػت ککِ‬ ‫ّویی ذ ارشای فقلا‪ ،‬هیضاى چ ّبی ثشگـتا سا کبّؾ دادُ اػت ٍ اًتؾبس هاسٍد ثب ارشای ککبهک‬ ‫قبًَى رذیذ چ ‪ ،‬هیضاى چ ّبی ثشگـتا ثیؾ اص پیؾ کبّؾ پیذا کٌذ‪.‬‬ ‫فشیذًٍذ ثب اؿبسُ ثِ ارشای هش لِ تبصُای اص قبًَى رذیذ چ اص اثتذای اهؼبل گفت܁ حجت چک ّکبی‬ ‫رذیذ دس ػبهبًِ کیبد‪ ،‬ضشیت اهٌیت هجبدالت سا افضایؾ هادّذ ٍ اص هفقَدی‪ ،‬ػشقت ٍ رقک چک‬ ‫رلَگیشی هاکٌذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬فضَ ّیئت هذیشُ ثبًک فکبهک‬ ‫ثخؾ هؼکی گفت܁ اهؼبل پشداخت تکب ‪۷‬۾ ّکضاس‬ ‫فقشُ تؼْیالت ػبخت هؼکی سا دس ثشًبهِ داسین‪.‬‬ ‫ثِ ًق اص ثبً فبه ثخؾ هؼکی‪ ،‬هکمکوکذ ؼکی‬ ‫فلوذاسی ثب ثیبى ایٌکِ اًکجکَُ ػکبصاى هؼکککی اص‬ ‫تؼْیالت ‪۷‬ۼۻ هیلیَى تکَهکبًکا ػکبخکت هؼکککی‬ ‫اػتقجبل خَاٌّذ کشد‪ ،‬گفت܁ ٍقتا دس ػبل گزؿتکِ‬ ‫کِ ػقف تؼْیالت ػبخت هؼکککی ثکشای اًکجکَُ‬ ‫ػبصاًا کِ اص فٌبٍسیّبی ًَیی اػتفبدُ هاککشدًکذ‬ ‫‪۷‬ۼ‪ ۹‬هیلیَى تَهبى ثَد ًؼجت ثِ ػبل ۿ܀ ثیؾ اص ۼۺ دسکذ سؿذ داؿت قغق ًب ثب ایکی افکضایکؾ ػکقکف‬ ‫تؼْیالت‪ ،‬سًٍذ اػتقجبل کِ ػبل گزؿتِ اداهِ داؿت اهؼبل ًیض اداهِ هایبثذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌکِ ایی هلَثِ پشداخت تؼْیالت ػبخت هؼکی ثِ اًجَُ ػبصاى ثب فٌبٍسی ًَیی اص اثکتکذای‬ ‫اهؼبل ثِ ؿقت اثالک ؿذُ اػت خبعشًـبى کشد܁ پیؾ ثیٌا هب ایی اػت کِ تؼْیالت ػبخت هؼکی ثکب‬ ‫تَرِ ثِ افضایؾ ػقف ٍ ثبال ثشدى قذست هبًَس ػبصًذگبى اص اػتقجبل خَثا ثشخَسداس ؿَد‪.‬‬ ‫فضَ ّیئت هذیشُ ثبً تخللا ثخؾ هؼکی اضبفِ کشد܁ ٍام ػبخت هؼکی دس تْشاى ٍ کالًـْشّب‬ ‫تب ػقف ‪۷‬ۼۻ هیلیَى تَهبى ٍ ٍام ًَػبصی ثبفت فشػَدُ ثِ ‪۷۷‬ۺ هیلیَى تَهبى افکضایکؾ یکبفکتکِ اػکت‬ ‫ثٌبثشایی اًچِ ثبیذ ثِ اى تبکیذ کشد ایی اػت کِ افضایؾ ٍام ػبخت ثب سٍؽ فٌبٍسیّبی ًکَیکی ثکشای‬ ‫اى دػتِ اص اًجَُػبصاًا اػت کِ ًؼجت ثِ توشکض هٌبثـ خَد ًضد ثبً اقذام کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫فلوذاسی دس پبػخ ثِ ایی ػَال کِ گفتِ ؿذُ ثَد کِ ًشخ ػَد تؼْیالت ػبخت هؼکی قشاس اػکت اص‬ ‫ۿ‪ ۸‬دسکذ کًٌَا اًذکا تٌضل پیذا کٌذ گفت܁ ثبً دس خلَف ًشخ ػَد ثکبًکککا تکبثکـ هلکَثکبت‬ ‫ؿَسای پَل ٍ افتجبس اػت‪.‬‬ ‫گزاًی لَاسم خاًگی اجتٌاب ًاپذیز است‪،‬قیوت ّا با دالر باال ًزفت‬ ‫خسارت ‪۷۷‬ۼ هیلیارد تَهاًی‬ ‫سیل بِ راُ ّای کطَر‬ ‫ػککشٍیککغ خککجککشی‪ -‬ػککخککٌککجککَی اًککزککوککی‬ ‫تَلیذکٌٌذگبى لَاصم خکبًکجکا گکفکت܁ سؿکذ‬ ‫دػتوضد ٍ ًشخ هَاد اٍلیِ خَد ثِ خَد هٌزش ثکِ‬ ‫افضایؾ قیوت لَاصم خبًجا ها ؿَد ٍ ؿشکتْکب‬ ‫ثشای تغییش قیوت هذاسک خَد سا ثکِ ػکبصهکبى‬ ‫وبیت اسػبل ها کٌٌذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیشک دفتش هذیشیت ثمشاى ٍ تزْکیکض‬ ‫هبؿیی االت ٍ ساّذاسخبًِ ّکبی ػکبصهکبى ساّکذاسی ٍ‬ ‫و ٍ ًق ربدُ ای اص ٍاسد ؿذى خؼبست ‪۷۷‬ۼ هیلیکبسد‬ ‫تَهبًا ػی ثِ همَسّبی هَاکالتا کـَس خکجکش داد ٍ‬ ‫گفت܁ اص هشدم تقبضب ها کٌین دس ؿشایظ کًٌَا قجک اص‬ ‫اًزبم ّش ػفش اضغشاسی اعالفبت َّاؿٌبػکا سا چک‬ ‫کٌٌذ ٍ ٍاسد هؼیشّبی کَّؼتبًا ٍ کَیشی ًـًَذ‪.‬‬ ‫فشّبد هْشیبسی اؽْبس کشد܁ دس ّفتِ ّبی اخیش ثبسؽ ّبی‬ ‫سگجبسی ًبگْبًا ثب ثؼیبسی ثب ؿذت ثبال داؿتین کِ ّوکبى‬ ‫عَس کِ ػبصهبى َّاؿٌبػا پیؾ ثیٌکا ککشدُ ثکَد ایکی‬ ‫ثبسؽ ّبی ػشیـ ٍ صیبد ػجت ٍقَؿ ػیاله دس هکٌکبعک‬ ‫هختلف ؿذ ثِ گًَِ ای کِ ثشخا اص اى ّب عا دِّ ّبی‬ ‫اخیش ثا ػبثقِ ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌکِ دس دٍ ّفتِ گزؿتِ ذٍد ‪۷۷‬ۼ هیکلکیکبسد‬ ‫تَهبى خؼبست ػیاله ثِ همَسّبی هَاکالتا هختکلکف‬ ‫ٍاسد ؿذ‪ ،‬افضٍد܁ اص صهبًا کِ ّـذاس ثشای ٍقَؿ ػکیکاله‬ ‫دس ّفتِ ّبی گزؿتِ دسیبفت ککشدیکن تکبککٌکَى ّکوکِ‬ ‫ساّذاساى دس هٌبع پشخغش اهبدُ ثبؽ ککبهک ثکَدًکذ ٍ‬ ‫هؼیشّبی ػی صدُ سا ثبصگـبیا کشدًذ الجتِ دس هقبعکقکا‬ ‫‪ ۹۷‬هؼیش اکلا کـَس ثؼتِ ؿذ اهب ثِ ػشفت ٍ ثب ککوک‬ ‫ساّذاساى ایی هؼیشّب ثبصگـبیا ؿذًذ‪.‬‬ ‫هذیشک دفتش هذیشیت ثمشاى ٍ تزْیض هبؿکیکی االت ٍ‬ ‫ساّذاسخبًِ ّبی ػبصهبى ساّذاسی ٍ و ٍ ًقک رکبدُ‬ ‫ای اداهِ داد܁ دس ؿجبًِ سٍص گزؿتِ ثبسؽ ّبی ؿکذیکذ ٍ‬ ‫ٍقَؿ ػیاله دس هٌبعقا اص اػتبى ّبی خشاػبى ؿوکبلکا‪،‬‬ ‫خشاػبى رٌَثا‪ ،‬ػوٌبى ٍ ؿوبل اکفْبى داؿتِ ایکن ککِ‬ ‫الجتِ دس بل بضش هـک خبکا ٍرَد ًذاسد‪.‬‬ ‫ویذسضب غضًَی‪ ،‬دس هَسد افضایؾ قیوت لَاصم‬ ‫خبًجا اؽْبس داؿت܁ ثب تَرِ ثکِ افکضایکؾ ܀ۺ‬ ‫دسکذی دػتوضد کبسگشاى ٍ افضایؾ ًشخ هکَاد‬ ‫اٍلیِ ثِ خلَف هغ‪ ،‬فکَالد ٍ الکَهکیکٌکیکَم‪،‬‬ ‫تَلیذکٌٌذُ لَاصم خبًجا چبسُ ای رض افکضایکؾ‬ ‫قیوت ًذاسد چشاکِ قیوت ّش کبالیا هکتکرحکش اص‬ ‫ًشخ هَاد اٍلیِ ٍ ّضیٌِ ّبػت‪.‬‬ ‫ػخٌجَی اًزوی تَلیذکٌٌذگبى لَاصم خکبًکجکا‬ ‫دس هَسد افضایؾ ۼ‪ ۹‬دسکذی ًکشخ ککبالّکبی‬ ‫ؿشکت پبسع خضس‪ ،‬گفت܁ ثؼیبسی اص ؿشکتّب‬ ‫افضایؾ قیوت ًذادُاًذ ٍ ثقضا ًکیکض ّکوکچکَى‬ ‫ّویی ؿشکت افضایؾ قیوت داؿتِ اػت‪.‬‬ ‫افشایص قیوت حبَبات‪ ،‬هقطعی است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً -‬بیت سئیغ اتب اکٌبف اّکَاص گکفکت܁ تکبککٌکَى‬ ‫افضایؾ قیوت اًچٌبًا ثش جَثبت افوبل ًـذُ اػت؛ ثبصاس کجکَثکبت‬ ‫تقشیجب کبه اػت ٍ تٌْب هقذاس اًذکا دس لَثیب چیتا‪ً ،‬کخکَد ٍ لک کِ‬ ‫کوجَد ٍرَد داسد‪.‬غالهقلا گلضاس دس خلکَف افکضایکؾ قکیکوکت‬ ‫جَثبت دس ثبصاس اؽْبس کشد܁ ایی افضایؾ قیوتّب هقوَال ثِ ککَست‬ ‫هقغقا اتفب هاافتذ؛ اکخش جَثبت هَسد ًیبص ثبصاس دس داخک کـکَس‬ ‫تَلیذ هاؿًَذ ٍ ثِ ًذست ٍاسدات جَثبت اص خبسد اص کـَس اًکزکبم‬ ‫هاؿَد‪ٍ.‬ی گفت܁ تبکٌَى افضایؾ قیوت اًچٌبًا ثش جَثبت افکوکبل‬ ‫ًـذُ اػت؛ ثبصاس جَثبت تقشیجب کبه اػت ٍ تٌْب هقذاس اًکذککا دس‬ ‫لَثیب چیتا‪ً ،‬خَد ٍ ل ِ کوجَد ٍرَد داسد‪ً.‬بیت سئیغ اتب اککٌکبف‬ ‫اَّاص ثب اؿبسُ ثِ هیضاى افضایؾ قیوت جَثبت گفکت܁ ایکی افکضایکؾ‬ ‫قیوت ثیی فشٍؿٌذگبى هتفبٍت اػت ٍ اص ‪ ۹‬دسککذ تکب ‪ ۸۷‬دسککذ‪،‬‬ ‫افضایؾ قیوت جَثبت هـبّذُ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫ًزخ رضد ًقدیٌگی رکَرد‪۹‬ۻسالِ راضکست‪،‬‬ ‫رضد‪۹۸۹‬درصدی تَلید ًاخالص داخلی‬ ‫گضاسؽ ثبً هشکضی اص تمَالت اقتلبد ککالى کـکَس دس ػکبل‬ ‫گزؿتِ ًـبى هادّذ کِ ًشخ سؿذ ًقذیٌجا ثکب سػکیکذى ثکِ ۽‪۷.‬ۻ‬ ‫دسکذ‪ ،‬ثبالتشیی ًشخ عا ‪۹‬ۻ ػبل گزؿتِ سا حجت کشدُ اػت‪.‬‬ ‫ثبً هشکضی گضاسؽ تمَالت اقتلبد کالى دس ػبل ܀܀ سا هٌکتکـکش‬ ‫کشدُ کِ ثش اػبع اى‪ ،‬سؿذ دٍاصدُ هبِّ پَل اص اٍد خکَد یکقکٌکا‬ ‫۽‪.‬ۿۿ دسکذ دس هْشهبُ ܀܀ۺ‪ ۸‬ثِ ۾‪۸.‬۽ دسکذ دس پبیکبى ػکبل ܀܀ۺ‪۸‬‬ ‫کبّؾ یبفتِ کِ بکا اص تقَیت هبًذگبسی ػ شدُّب دس هکبُ ّکبی‬ ‫اخیش ثَدُ ٍ ترییذی ثش کبّؾ اًتؾبسات تَسها ٍ اػتقجبل ثیکـکتکش اص‬ ‫ػ شدُگزاسی ثلٌذهذت دس ثبً ّب اػکت‪.‬دس ایکی گکضاسؽ اهکذُ‬ ‫اػت‪ ،‬یکا اص اسکبى هْن دس صهیٌِ ّذایت ًشخ تَسم ثِ ػوت تکَسم‬ ‫ّذف (‪ ۹۲۹۹‬دسکذ)‪ ،‬هذیشیت اًتؾبسات تَسها اػت کِ هؼکتکلکضم‬ ‫اسائِ اعالفبت دسػت ٍ ثٌِّجبم اص هزوَفِ تمَالت اقتلبد ککالى‬ ‫ٍ اقذاهبت اًزبم ؿذُ تَػظ ثبً هشکضی ثِ ا بد ربهقِ ٍ فقبلکیکی‬ ‫اقتلبدی اػت‪ .‬ایی اهش هَرت خَاّذ ؿذ تب فالٍُ ثش ؿک گکیکشی‬ ‫کمیح اًتؾبسات‪ ،‬ؿشایظ ثشای ثْجَد سؿذ اقتلبدی ًیض فشاّن ؿَد‪.‬‬ ‫ثش ایی اػبع ثبً هشکضی دس ؿشایظ ثْتشی اّذاف کفکؼ اسصؽ‬ ‫پَل هلا (کٌتشل تَسم) ٍ هؼبفذت ثِ سؿذ اقتلبدی سا پکیکجکیکشی‬ ‫کٌذ‪ .‬دس ػبل ܀܀ۺ‪ ۸‬تذاٍم تمشینّبی ؿذیذ ایبالت هتمذُ‪ ،‬ثکمکشاى‬ ‫ؿیَؿ ٍیشٍع کشًٍب ٍ ػفتِ ثبصی دس ثبصاس داسایاّب هَرت ؿکذ تکب‬ ‫اقتلبد کـَس ًَػبًبت ثیـتشی سا ًؼجت ثِ ػبل قج اص اى تکزکشثکِ‬ ‫کٌذ‪ .‬دس ایی ؿشایظ ثبً هشکضی تالؽ خَد سا ثِ گًَِای هقغَف‬ ‫کشد تب ضوی همذٍد کشدى احشات تَسها ًبؿا اص افوبل تمشینّب تب‬ ‫ذ اهکبى‪ ,‬احشات سکَدی ًبؿا اص اًتـبس ٍیشٍع کشًٍب ًیض همکذٍد‬ ‫ؿَد‪ .‬ثش ایی اػبع‪ ،‬هزوَفِ تمَالت اقتلکبد ککالى ٍ اقکذاهکبت‬ ‫ثبً هشکضی دس پبػخ ثِ تمَالت اقتلبد کالى دس ػبل ܀܀ۺ‪ ۸‬ثکِ‬ ‫ؿشح ری اػت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تحوالت اقتصاد کالن‬ ‫ًشخ سؿذ هبّبًِ ؿبخق ثْبی هلشفکٌٌذُ (ًشخ تَسم هبّکبًکِ) اص‬ ‫اسدیجْـتهبُ ػبل ܀܀ۺ‪ ۸‬ثِ دًجبل تـذیذ تمشینّب‪ ،‬ؿیکَؿ ٍیکشٍع‬ ‫کشًٍب ٍ ّوچٌیی تـذیذ سؿذ کویّت ّبی پَلکا ٍ لکزا اًکتکؾکبسات‬ ‫تَسها‪ ,‬اسقبم ثبالیا سا تزشثِ کشد ٍ ایی سًٍذ افضایـا دس هْشهکبُ ٍ‬ ‫اثبى هبُ ثِ اٍد خَد سػیذ‪.‬اهب اص ارسهبُ ثِ دًجبل تقذیک اًکتکؾکبسات‬ ‫تَسها‪ ،‬التْبثبت دس ثبصاس اسص ٍ دس ًتیزِ ثبصاس کبالّبیا کِ قکیکوکت‬ ‫اًْب ّوجؼتجا ثبالیا ثب تمَالت ًشخ اسص داؿتٌذ‪ ،‬هتَقف ؿذ‪ .‬لیکی‬ ‫دس ثْوی هبُ‪ ،‬سًٍذ ًضٍلا ًشخ تَسم فوذت ًب ثکِ فکلکت سؿکذ گکشٍُ‬ ‫خَساکاّب ٍ اؿبهیذًاّب‪ ،‬هترحش اص فَاه فللا ٍ ثشخا ًبسػبیاّب‬ ‫دس ًؾبم تَصیـ کبالّب‪ ،‬هتَقف ؿذ‪.‬‬ ‫ًکتِ ای کِ ثبیذ ثِ اى تَرِ کشد ایی اػت ککِ‬ ‫افضایؾ قیوت دس ؿشایظ فقلا ارتٌبه ًکبپکزیکش‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫فَالدػبص کبال سا ثب قیوت رْبًا ثِ تَلیذکٌٌکذُ‬ ‫داخلا هافشٍؿذ‬ ‫ٍی اداهِ داد܁ فَالدػبصاى هقبدى‪ ،‬گبص‪ ،‬ثکش ٍ‬ ‫ًیشٍی کبس اسصاى قیوت داسًذ ٍلا صهکبًکا ککِ‬ ‫قشاس اػت هملَل خَد سا ثکِ تکَلکیکذککٌکٌکذُ‬ ‫داخلا ثفشٍؿٌذ‪ ،‬قیوت ّب سا ثب قیوکت رکْکبًکا‬ ‫همبػجِ هاکٌٌذ‪ .‬اص اى عشف ّن قیوت رْبًکا‬ ‫افضایؾ داؿتِ اػت ٍ ثِ ّوبى تٌبػت فَالدػکبص‬ ‫کبال سا ثب قیوت ثبالتشی ثِ داخلاّب هافشٍؿذ‪.‬‬ ‫ظزفیت تَلید رٍغی ۺ بزابز ًیاس کطَر است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬‬ ‫هککقککبٍى اهککَس‬ ‫کککٌککبیککـ ٍصاست‬ ‫کٌقت‪ ،‬هقذى ٍ‬ ‫تزبست (کوت)‬ ‫گفت کِ ؽشفیت‬ ‫تَلیذ سٍغی ػکِ‬ ‫ثشاثش ًیبص کـکَس‬ ‫اػت ٍ دس صهیٌکِ‬ ‫تبهیی هَاد اٍلیِ ًیض گـبیؾ ّبی خَثا دس پبیبى ػکبل گکزؿکتکِ سخ‬ ‫دادُ‪ ،‬ثٌبثشایی هـکالت هشثَط ثِ ثبصاس سٍغی ربهذ ا توبال هشثَط ثِ‬ ‫صًزیشُ ٍ تشکیت فشضِ ثِ ثبصاس اػت‪.‬‬ ‫هْذی کبدقا ًیبسکا دسثبسُ ٍضقیت تَلیذ سٍغی گفت܁ دس کَصُ‬ ‫تَلیذ سٍغی ّیچ گلَگبّا ٍرَد ًذاسد ٍ دس بل بضکش ؽکشفکیکت‬ ‫ًلت ؿذُ ػِ ثشاثش ًیبص کـَس اػت‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ثِ گفتِ ٍی تَلیذ سٍغی دس ػبل گزؿتِ ًؼجت ثِ ػبل ۿ܀ۺ‪۸‬‬ ‫کبّؾ داؿتِ‪ ،‬اهب ًؼجت ثِ ػبلّبی قج ثیـتش ثَدُ اػت‪ .‬ثِ ٍیکظُ دس‬ ‫هبُ ّبی اخش ػبل گزؿتِ کِ رجشاى ؿذ ٍ ثِ ذٍد ۼ۾‪ّ ۸‬کضاس تکی‬ ‫سػیذ‪ .‬ایی دس بلا اػت کِ دس ػبلّبی قج اص ۿ܀ۺ‪ ،۸‬تَلیذ سٍغکی‬ ‫هبّبًِ ذٍد ‪ ۸۹۷‬تب ‪۷‬ۺ‪ّ ۸‬ضاس تی ثَد‪.‬‬ ‫کبدقا ًیبسکا ّوچٌیی دس پبػخ ثِ ػَالا دسثبسُ ًبثؼبهبًا ٍضقیکت‬ ‫ثبصاس سٍغی ربهذ گفت܁ خشیذ هَاد اٍلیِ اًزبم ؿذُ ٍ دس بل اًزکبم‬ ‫اػت ٍ هَرَدی هخبصى ًیض هٌبػت اػکت‪ .‬اهکب ایکٌکککِ چکشا ثکبصاس‬ ‫سٍغی ربهذ ّوچٌبى دچبس هـک اػت هشثَط ثِ صًزیشُ ٍ تکشککیکت‬ ‫فشضِ ثِ ثبصاس اػت‪.‬‬ ‫ثِ عَس کلا‪ّ ،‬ش چٌذ عا ػبل ܀܀ۺ‪ ،۸‬گشٍُّبی و ٍ ًق ‪ ،‬احبث‪،‬‬ ‫لَاصم ٍ خذهبت هَسد اػتفبدُ دس خبًِ ٍخَساکاّب ٍ اؿبهیذًا ّکب‬ ‫ثِ تشتیت ثیـتشیی تَسم سا تزشثِ کشدًذ‪ ،‬لیکی ػِ گشٍُ خَساکاّب‬ ‫ٍ اؿبهیذًا ّب‪ ،‬و ٍ ًق ٍ هؼکی‪ ،‬اه‪ ،‬ثکش ٍ گکبص ٍ ػکبیکش‬ ‫ػَختّب‪ ،‬ثب تَرِ ثِ ضشیت اّویت ثبالی اًْب دس ػکجکذ ؿکبخکق‬ ‫ثْبی کبالّب ٍ خذهبت هلشفا‪ ،‬ثیـتشیی ترحیش سا ثش تَسم ػبل ܀܀ۺ‪۸‬‬ ‫داؿتٌذ‪ّ .‬وچٌیی ثشسػا تَسم ؿبخق ثْکبی ککبالّکب ٍ خکذهکبت‬ ‫هلشفا ثِ تفکی گشٍُ کبال ٍ خذهت‪ ،‬گَیبی سؿذ قبثک تکَرکِ‬ ‫ؿبخق کبال ًؼجت ثِ خذهت ثَدُ اػت‪ .‬ثش اػبع اهکبس هکٌکتکـکشُ‬ ‫هشکض اهبس ایشاى‪ ،‬دس اًتْبی اػفٌذ ܀܀ۺ‪ً ۸‬کشخ تکَسم هکبّکبًکِ ۿ‪۸.‬‬ ‫دسکذ‪ً ،‬شخ تَسم ًقغِ ثِ ًقغِ ۾‪.‬ۿۻ دسکذ ٍ ًشخ تکَسم هکتکَػکظ‬ ‫ػبالًِ یب ّوبى ًشخ تَسم ػبل ܀܀ۺ‪ ۸‬ثشاثش ثب ۻ‪.‬۽ۺ دسکذ ثَدُ اػکت‪.‬‬ ‫ایی ٍضقیت تَسها هْش ترییذ ثش ّیچگًَِ ػیبػت پَلا اًجؼبعا دس‬ ‫ؿشایظ کًٌَا ًوا گزاسد‪ .‬ثشسػا اسقبم تَلیذ ًبخبلق داخکلکا ثکِ‬ ‫تفکی فقبلیت ّبی اقتلبدی بکا اص سؿذ هخجت تَلیذ ًکبخکبلکق‬ ‫داخلا دس گشٍُ کـبٍسصی ٍ کٌبیـ ٍ هقبدى دس فلَل اٍل تب ػکَم‬ ‫ػبل ܀܀ۺ‪ ۸‬ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫سؿذ اسصؽ افضٍدُ گشٍُ کـبٍسصی دس ػِ فل ًخؼت ػبل ܀܀ۺ‪۸‬‬ ‫ًؼجت ثِ دٍسُ هـبثِ ػبل قج اص اى‪ ،‬ثِتشتیت هقبدل ܀‪.‬ۻ‪.۸ ،‬ۻ ٍ ‪.۹‬ۼ‬ ‫دسکذ ٍ دس گشٍُ کٌبیـ ٍ هقبدى ثِتشتیت هقبدل ۽‪ ،۹.‬܀‪.‬۾ ٍ ‪.۷‬۾‬ ‫دسکذ ثَدُ اػت‪ .‬ثذیی تشتیت اسصؽ افکضٍدُ گکشٍُ کـکبٍسصی ٍ‬ ‫کٌبیـ ٍ هقبدى دس ًِهبِّ ًخؼت ػبل ܀܀ۺ‪ً ۸‬ؼجت ثِ دٍسُ هـکبثکِ‬ ‫ػبل قج اص اى‪ ،‬ثِتشتیت هقبدل ۽‪.‬ۻ دسککذ ٍ ‪.۷‬۽ دسککذ سؿکذ‬ ‫داؿتِاًذ‪ .‬دس گشٍُ ًفت‪ ،‬سؿذ هٌفا ٍ قبث تَرِ ۾‪.‬۽‪ -۸‬دسکذی دس‬ ‫فل اٍل ػبل ܀܀ۺ‪ ۸‬ثب سؿذّبی هخجت ‪ ٍ ۹۹.۹‬۾‪.‬܀ دسککذی دس‬ ‫فل ّبی دٍم ٍ ػَم دًجبل ٍ هٌزش ؿذ کِ اسصؽ افضٍدُ ایی گکشٍُ‬ ‫دس ًِهبِّ ًخؼت ػبل ܀܀ۺ‪ً ۸‬ؼجت ثِ دٍسُ هـبثِ ػبل قج هکقکبدل‬ ‫‪.۷‬۽ دسکذ افضایؾ یبثذ‪.‬‬ ‫ٍاردات ‪ّ ۸۹/‬شار تی ضکز‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬دس ػبل ربسی ثیؾ اص ۿ‪ّ ۸۹‬کضاس تکی‬ ‫ؿکش ٍاسد کـَس ؿذُ کِ دس هقبیؼِ ثب پبسػبل ثکیکؾ اص‬ ‫‪۷‬ۺ دسکذ افضایؾ داسد ٍلا ایی هملَل دس ثبصاس گشاى‬ ‫ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫اخیشا اتمبدیِ ثٌکذاساى هَاد غزایا اص پٌذ ًشخا ؿکذى‬ ‫ؿکش دس ثبصاس ٍ گشاًفشٍؿا دس ایی هملَل تب ثیکؾ اص‬ ‫‪۷‬܀ دسکذ‪ ،‬اًتقبد کشدُ ثَد‪ .‬الجتِ دلی ایکی گکشاًکا سا‬ ‫کوجَد ؿکش ًذاًؼتِ ٍ ًمَُ تَصیـ سا دس ایزبد ٍضقیکت‬ ‫هَرَد هَسد تبکیذ قشاس دادُ ثَد‪.‬‬ ‫ثِ ایی ثْبًِ رشیبى ٍاسدات ٍ قیوکت ؿکککش ثکش اػکبع‬ ‫اهبسّبی سػوا گوشک ایشاى ٍ هکشککض اهکبس هکَسد‬ ‫ثشسػا قشاس گشفت‪.‬‬ ‫افزایش واردات شکر‬ ‫ایی دس بلا اػت کِ هزوَؿ ٍاسدات ۼ‪ ۹‬قلکن ککبالی‬ ‫اػبػا دس فشٍسدیی اهؼبل ۺ‪ ۸.‬هیلکیکَى تکی ثکِ اسصؽ‬ ‫۽‪.‬۽ۼۿ هیلیَى دالس گضاسؽ ؿذُ اػت کِ اص ایی هکیکضاى‬ ‫ۿ‪.‬ۿ‪ّ ۸۹‬ضاس تی ثِ اسصؽ ۺ‪.‬ۼۼ هیلیَى دالس ثکِ ٍاسدات‬ ‫ؿکش اختلبف داسد‪.‬‬ ‫دس فشٍسدیی ػبل گزؿتِ ۼ‪.‬۾܀ ّضاس تی ؿکش ثکِ اسصؽ‬ ‫۾‪.‬ۻۺ هیلیَى دالس ٍاسدات اًزبم ؿذُ ثَد‪ .‬ثش ایی اػکبع‬ ‫ٍاسدات ؿکش اص لمبػ ٍصًا ‪۹‬ۺ دسککذ ٍ اسصؽ ܀ۼ‬ ‫دسکذ ًؼجت ثِ پبسػبل افضایؾ داسد‪.‬‬ ‫شکر ‪ ۵۸‬درصد گران شد‬ ‫اهب هشٍسی ثش اهبس قیوتا ٍ تَسم ؿکککش دس فکشٍسدیکی‬ ‫اهؼبل اص ایی کبیت داسد کِ ّش ککیکلکَگکشم اص ایکی‬ ‫هملَل ثِ عَس هتَػظ ۺ‪ّ ۸‬ضاس ‪ ۸۷۷‬تکَهکبى قکیکوکت‬ ‫خَسدُ ٍ تب ۽‪ّ ۸‬ضاس تَهبى ّن فشٍؽ سفتِ اػت‪ .‬ذاق‬ ‫قیوت ایی هملَل دس هبُ اثتذایا اهؼبل ‪ّ ۸۸‬ضاس ٍ ‪۷۷‬ۿ‬ ‫تَهبى گضاسؽ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثشایی اػبع ّش کیلَگشم ؿکش دس هقبیؼِ ثکب فکشٍسدیکی‬ ‫ػبل گزؿتِ کِ ‪۸۷۷‬۾ تَهکبى ثکَدُ ۼۿ دسککذ ٍ دس‬ ‫هقبیؼِ ثب اػفٌذ هبُ ًیض ۿ‪.‬ۻ دسکذ گشاى ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍرٍد کویسیَى صٌایع هجلس بِ گزاى‬ ‫کزدى خَدرٍ تَسط ضَاری رقابت‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬فضَ ّیبت سئیؼِ کویؼیَى کٌبیکـ ٍ‬ ‫هقبدى هزلغ اص ٍسٍد ایی کویؼیَى ثِ هَضَؿ افضایکؾ‬ ‫قیوت خَدسٍ دس ؿَسای سقبثت خکجکش داد ٍ گکفکت܁‬ ‫ؿَسای سقبثت ثبیذ دس تلویوؾ تزذیذًؾش کٌذ‪.‬‬ ‫هلغفا سضب ؼیٌا قغت اثبدی ثب اًتقکبد اص تلکوکیکن‬ ‫ؿَسای سقبثت هجٌا ثش افکضایکؾ قکیکوکت خکَدسٍ دس‬ ‫کبسخبًِ‪ ،‬گفت܁ هتبػفبًِ دس هؼبئ اقتلبدی کـَس ًؾن‬ ‫ٍ ًؼ خبکا دیذُ ًواؿَد‪ ،‬صیشا دس ؿشایظ کًٌَکا ثکب‬ ‫تَرِ ثِ ایٌکِ هشدم اص ًؾش اقتلبدی ٍ ثِ دلکیک ؿکیکَؿ‬ ‫ٍیشٍع کشًٍب تمت فـبس ثَدُ ٍ ثؼیکبسی اص کؼکت ٍ‬ ‫کبسّب ثِ تقغیلا کـیذُ ؿذُ‪ ،‬افضایؾ قیوت خَدسٍ دس‬ ‫کبسخبًِ هملا اص افشاه ًذاؿتِ ٍ هٌغقا ًیؼت‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ هشدم ؿْش ثبث دس هزلکغ ؿکَسای اػکالهکا‬ ‫افضایؾ قیوت خَدسٍ دس ؿکَسای سقکبثکت سا اقکذاهکا‬ ‫غیشکبسؿٌبػا تَکیف کشد ٍ افضٍد܁ ایی گشاًا ًِ تٌکْکب‬ ‫هَرت ؿَک ثِ ثبصاس هاؿَد ثلکِ ثش ػبیش کبالّب ًکیکض‬ ‫احشگزاس اػت‪.‬‬ ‫ٍی اضبفِ کشد܁ ػیش ًضٍلا ًشخ اسص دس هبُّبی گزؿتکِ‪،‬‬ ‫هزاکشات ٍیی ٍ کبّؾ فبککلکِ قکیکوکت خکَدسٍ دس‬ ‫کبسخبًِ ٍ ثبصاس ٍ‪ ...‬ثیبًجش ضکشٍست ککبّکؾ قکیکوکت‬ ‫چْبسچشخ ّب اػت دس بلیکِ ؿَسای سقبثکت ثکِ رکبی‬ ‫کبّؾ ثْبی خَدسٍ‪ ،‬قیوتّب سا افضایؾ داد‪.‬‬ ‫ایی ًوبیٌذُ هشدم دس هزلغ یبصدّن ثب ثیبى ایٌکِ ثِ ًکؾکش‬ ‫ها سػذ ثشخا دٍػت ًذاسًذ دس ربهقکِ ٍ ثکیکی هکشدم‬ ‫اػبیؾ ٍ سفبُ ثشقشاس ؿَد‪ ،‬اداهِ داد܁ ؿَسای سقبثت ثبیذ‬ ‫دس تلویوؾ تزذیذًؾش کٌذ‪ ،‬ثبیذ هـخق ؿکَد ایکی‬ ‫ؿَسا ثش چِ اػبػا ثِ خَدسٍػبصاى اربصُ افضایؾ قیوت‬ ‫دادُ اػت‪.‬‬ ‫فضَ ّیبت سئیؼِ کویؼیَى کٌبیـ ٍ هقبدى هزلکغ ثکِ‬ ‫خبًِ هلت گفت܁ کویؼیَى کٌبیـ ٍ هقبدى هزکلکغ ثکِ‬ ‫هَضَؿ افضایؾ قیوت خَدسٍ ٍسٍد هاکٌذ ٍ خَاػتکبس‬ ‫اسائِ تَضیمبت الصم اص ػَی سئیغ ٍ افضبی ایی ؿَسا‬ ‫خَاّذ ثَد؛ ّشچٌذ ایی افشاد ثشای تلویوبت خَد ثْبًکِ‬ ‫تشاؿا ها کٌٌذ‪ ،‬اهب هزلغ ًؼکجکت ثکِ ایکی هکَضکَؿ‬ ‫فکغالقو ًـبى هادّذ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫هذیش هسئَل ٍصبحب اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبکس‪24301605 9‬‬ ‫تلگشام(‪ -18241025618 9)Telegram‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًشبًی ‪ - 9‬تبشیض خیبببى اصادی ‪ -‬خیبببى هبساالى ًشسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫چبپخبًِ‪ 9‬شبخِ سبض(قن)‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫* یکشنبه ‪ 91‬اردیبهشت ‪ 1 * 9011‬می ‪ 02 *0109‬رمضان ‪ *9000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 3095 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫سستوی سکَسد جْبى سا شکست‬ ‫ٍ طالیی شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬زض ازأ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ز‪ ْٚ‬اظ ٔؿبثامابت‬ ‫جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ٚ‬ظ٘‪ٝ‬ثطزاضی تبیّ‪ٙ‬س‪ ،‬ض‪ٚ‬ح اِ‪ ٝ‬ضؾتٕای‬ ‫ّٔیپ‪ٛ‬ـ زؾت‪ ۴3 ٝ‬ویّ‪ٌٛ‬طْ وک‪ٛ‬ضٔبٖ ثا‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی‬ ‫ترت‪ ٝ‬ضست ثب قىؿتٗ ضو‪ٛ‬ضز ج‪ٟ‬ب٘ی‪ ،‬ثا‪ٔ ٝ‬اساَ‬ ‫عال ضؾیس‪ٚ .‬ح اِ‪ ٝ‬ضؾتٕی‪ٕ٘ ،‬بیا‪ٙ‬اس‪ ٜ‬زؾاتا‪۴3 ٝ‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬طْ تیٓ ّٔی ‪ٚ‬ظ٘‪ ٝ‬ثطزاضی ایطاٖ اضزیج‪ٟ‬کت‬ ‫ٔب‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی ترت‪ ٝ‬ضست ‪ ٚ‬ثب ٔا‪ٟ‬ابض ‪ٚ‬ظ٘ا‪۰۰0 ٝ‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬طٔی ت‪ٛ‬ا٘ؿت ز‪ٔٚ‬یٗ ٔساَ عالی ایطاٖ ضا‬ ‫ثسؾت ا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬ضو‪ٛ‬ضز ج‪ٟ‬بٖ ضا یه ویّ‪ٌ ٛ‬اطْ‬ ‫اضتمب ز‪ٞ‬س‪.‬ضؾتٕی‪ ،‬زض ا‪ِٚ‬یٗ حطوت ‪ٚ‬ظ٘‪۰06 ٝ‬‬ ‫ویّ‪ٛ‬یی ضا ثبالی ؾط ثطز‪ٚ .‬ی زض حاطوات ز‪ْٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سک ث‪ٟٔ ٝ‬بض ‪ٚ‬ظ٘‪ ۰00 ٝ‬ویّ‪ٌٛ‬طٔای قاس ‪ ٚ‬زض‬ ‫٘‪ٟ‬بیت زض ؾ‪ٔٛ‬یٗ حطوت ذ‪ٛ‬ز تا‪ٛ‬ا٘ؿات ‪ٚ‬ظ٘ا‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۰0‬ویّ‪ٌٛ‬طٔی ضا ٔ‪ٟ‬بض و‪ٙ‬اس ‪ ٚ‬ثاب ایاٗ ‪ٚ‬ظ٘ا‪ٝ‬‬ ‫ضو‪ٛ‬ضز ج‪ٟ‬بٖ ضا ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ضٔبٖ ثجت و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ایٗ زؾت‪ٕ٘ ٝ‬بی‪ٙ‬سٌب٘ی اظ ٌطجؿتبٖ ‪ ٚ‬تبیّ‪ٙ‬س ث‪ٝ‬‬ ‫تطتیت زض جبیٍب‪ ٜ‬ز‪ ٚ ْٚ‬ؾ‪ ْٛ‬لطاض ٌطست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫صعَد هلیپَشبى سٍئیٌگ ایشاى بِ فیٌبل اًتخببی الوپیک تَکیَ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬زض ازأ‪ٔ ٝ‬ؿبثمبت ض‪ٚ‬ئی‪ ًٙ‬ا٘تربثی إِپیاه‬ ‫ت‪ٛ‬وی‪٘ ،ٛ‬بظ٘یٗ ٔالیی ‪ ٚ‬ث‪٘ ٕٟٗ‬هیطی ٔ‪ٛ‬سک قس٘س ث‪ ٝ‬سی‪ٙ‬بَ ضز‪ٜ‬‬ ‫‪A‬نؼ‪ٛ‬ز و‪ٙٙ‬س‪ .‬زض ازأ‪ٔ ٝ‬ؿبثمبت ض‪ٚ‬ئی‪ ًٙ‬ا٘تربثی إِپایاه‬ ‫زض ت‪ٛ‬وی‪٘ ،ٛ‬بظ٘یٗ ٔالیی زض ز‪ٚ‬ض ٘یٕ‪ٟ٘ ٝ‬بیی ض‪ٚ‬ئی‪ ًٙ‬تىا‪ٙ‬افاط‪ٜ‬‬ ‫ؾ‪ٍٙ‬یٗ ‪ٚ‬ظٖ ثب٘‪ٛ‬اٖ ث‪ٔ ٝ‬هب حطیفبٖ ضست‪.‬‬ ‫ٔالیی زض ایٗ ز‪ٚ‬ض ثب حطیفب٘ی لغط‪ ،‬غاپٗ‪ ،‬ا٘س‪٘ٚ‬عی‪ ،‬چیٗ تبیپ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ؾ‪ٍٙ‬بپ‪ٛ‬ض ضلبثت وطز ‪ ٚ‬زض پبیبٖ ثب ظٔبٖ ‪ ۴:30.6۰‬زلیما‪ ٝ‬زض‬ ‫ضز‪ ٜ‬ز‪ ْٚ‬لطاض ٌطست ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سی‪ٙ‬بَ ضز‪ A ٜ‬نؼ‪ٛ‬ز وطز‪ .‬زض ایٗ ضلبثت پبض‪ٚ‬ظ٘بٖ غاپٗ ‪ ٚ‬چیٗ تبیپ‪ ٝ‬ا‪ ٚ َٚ‬ؾا‪ْٛ‬‬ ‫قس٘س‪.‬زض ثرف ٔطزاٖ ٘یع ث‪٘ ٕٟٗ‬هیطی زض ز‪ٚ‬ض ٘یٕ‪ٟ٘ٝ‬بیی ض‪ٚ‬ئی‪ ًٙ‬تى‪ٙ‬فط‪ ٜ‬ؾ‪ٍٙ‬یٗ ‪ٚ‬ظٖ ثب حطیفبٖ ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬‬ ‫قس ‪ ٚ‬زض پبیبٖ ثب ظٔبٖ ‪ 6:06.۱۱‬زلیم‪ ٝ‬زض ضز‪ ٜ‬ز‪ ْٚ‬لطاض ٌطست ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سی‪ٙ‬بَ ز‪ٚ‬ض ‪A‬نؼ‪ٛ‬ز وطز‪ .‬زض ایٗ ضلبثت‬ ‫پبض‪ٚ‬ظ٘بٖ لعاق ‪ ٚ‬اظثه ا‪ ٚ َٚ‬ؾ‪ ْٛ‬قس٘س‪ .‬تب ؾبػبتی زیٍط ز‪ٚ‬ض سی‪ٙ‬بَ ایٗ ضلبثت‪ٞ‬ب ثطٌعاض ذا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اس قاس ‪ٚ‬‬ ‫ّٔیپ‪ٛ‬قبٖ ایطاٖ زض ٔ‪ٛ‬از تى‪ٙ‬فط‪ ٜ‬ؾ‪ٍٙ‬یٗ ‪ٚ‬ظٖ ٔطزاٖ‪ ،‬تى‪ٙ‬فط‪ ٜ‬ؾ‪ٍٙ‬یٗ ‪ٚ‬ظٖ ثب٘‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ز‪٘ٚ‬فط‪ ٜ‬ؾجه ‪ٚ‬ظٖ ثب٘ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ثطای وؿت ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬إِپیه ثب حطیفبٖ ضلبثت ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬زض یه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پبیبٖ ِیً ثطتط س‪ٛ‬تؿابَ وکا‪ٛ‬ض تایآ‬ ‫ٔؽؾ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬ضظلبٖ ثب ‪ ۰‬أتیبظ اظ تؼمیت و‪ٙٙ‬سٌب٘ف پیف استبز‪.‬زض ‪ٞ‬فتا‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٔ ٟٓ‬طحّ‪ٟ٘ ٝ‬بیی ِیً ثطتط س‪ٛ‬تؿبَ وک‪ٛ‬ض تیٓ ٔؽؾ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬ضظلابٖ زض‬ ‫وط ث‪ٔ ٝ‬هب تیٓ ٔمب‪ٔٚ‬ت اِجطظ ضست ‪ ٚ‬زض حبِی و‪٘ ٝ‬یٕ‪٘ ٝ‬رؿت ثبظی ثب تؿب‪ٚ‬ی یه ثط یه ذبتٕ‪ ٝ‬یبست‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬ؿی‪ٞ‬ب زض ٘یٕ‪ ٝ‬ز‪ٛٔ ْٚ‬سک قس٘س ٘تیج‪ ٝ‬ثبظی ضا ‪ ۰‬ثط ‪ 0‬ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬ز ضلٓ ظز‪ 01 ٚ ٜ‬أتیابظی قا‪٘ٛ‬اس‪.‬أاب‬ ‫حؿبؼتطیٗ ثبظی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬زض ؾب‪ ٜٚ‬ثطاثط تیٓ‪ٞ‬بی ؾٗایچ ؾب‪ٌ ٚ ٜٚ‬یتی پؿ‪ٙ‬س انف‪ٟ‬بٖ ث‪ٛ‬ز‪ .‬زض ایاٗ ثابظی اٌاط‬ ‫ؾٗایچ ث‪ ٝ‬ثطتطی ٔی ضؾیس‪ ،‬وبض ٔؿی ‪ٞ‬ب ثطای ل‪ٟ‬طٔب٘ی زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پبیب٘ی ؾرت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اٌط ‪ ٚ‬أب ٔای وکایاس‪.‬اظ‬ ‫لضب تب زلبیک پبیب٘ی تیٓ ؾٗایچ ثب ٘تیج‪ 0 ٝ‬ثط ‪ ۰‬پیف ث‪ٛ‬ز‪ ،‬أب زض ِحظبت ثبلیٕب٘س‪ٌ ٜ‬یتیپؿ‪ٙ‬س ٔ‪ٛ‬سک ث‪ ٝ‬ظزٖ ‪۰‬‬ ‫ٌُ قس‪ ٚ ٜ‬ثبظی ضا ثب ٘تیج‪ ۰ ٝ‬ثط ‪ 0‬ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬پبیبٖ ضؾب٘س‪.‬زض یه ‪ٞ‬فت‪ٔ ٝ‬ب٘س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬پابیابٖ ِایاً ثاطتاط‬ ‫س‪ٛ‬تؿبَ وک‪ٛ‬ض تیٓ ٔؽ ؾ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬ثب ‪ 01‬أتیبظ ث‪ ٝ‬نسض جس‪ َٚ‬نؼ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض اؾتب٘‪ ٝ‬ل‪ٟ‬طٔب٘ی لاطاض ٌاطساتا‪ٚ ٝ‬‬ ‫تیٓ‪ٞ‬بی ٌیتیپؿ‪ٙ‬س انف‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬ؾٗایچ ؾب‪ ٜٚ‬ثب ‪ 06‬أتیبظ زض ضز‪ٜٞ‬بی ز‪ ٚ ْٚ‬ؾ‪ ْٛ‬لطاض ٌطست‪ٙ‬س‪ٔ.‬ؽؾا‪٘ٛ‬اٍا‪ٖٛ‬‬ ‫زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پبیب٘ی ٔیعثبٖ تیٓ وطاح اِ‪٘ٛ‬س اؾت‪ .‬ثبظی ضست ز‪ ٚ‬تیٓ زض ذب٘‪ ٝ‬حطیف ثب ثطتطی ٔؽ ؾ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫اتٕبْ ضؾیس‪٘ ٚ ٜ‬بض٘جیپ‪ٛ‬قبٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب تىطاض ثطز ث‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بضٔیٗ ل‪ٟ‬طٔب٘ی ذ‪ٛ‬ز زؾت یبث‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫تعذاد سْویِّبی ایشاى دس الوپیک تَکیَ بِ ‪ 51‬سسیذ‬ ‫هحشٍهیت سٌگیی دس اًتظبس‬ ‫‪ 2‬ببشگبُ هعشٍف اسٍپبیی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجاطی‪ -‬احاتإابَ زاضز ‪ 0‬ثابقاٍاب‪ٜ‬‬ ‫ی‪٘ٚٛ‬ت‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ضئبَ ٔبزضیس ‪ ٚ‬ثبضؾّ‪٘ٛ‬ب ثب ٔحط‪ٔٚ‬ایات‬ ‫ؾ‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی اظ ؾ‪ٛ‬ی اتحبزی‪ ٝ‬س‪ٛ‬تجبَ اض‪ٚ‬پاب ٔا‪ٛ‬اجا‪ٝ‬‬ ‫ق‪٘ٛ‬س‪.‬چ‪ٙ‬سی پیف ث‪ٛ‬ز و‪ 0۰ ٝ‬ثابقاٍاب‪ٔ ٜ‬اغاطح‬ ‫اض‪ٚ‬پبیی (ضئبَ ٔبزضیس‪ ،‬ی‪٘ٚٛ‬اتا‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ثابضؾاّا‪٘ٛ‬اب‪،‬‬ ‫اتّتیى‪ٔ ٛ‬بزضیس‪ٔ ،‬یالٖ‪ ،‬ای‪ٙ‬تط‪ٙٔ ،‬چؿتاطیا‪٘ٛ‬ابیاتاس‪،‬‬ ‫ِی‪ٛ‬ضپ‪ٙٔ ،َٛ‬چؿتطؾیتی‪ ،‬چاّاؿای‪ ،‬اضؾا‪ٙ‬ابَ ‪ٚ‬‬ ‫تبت‪ٟٙ‬بْ) السأبتی ضا ػّی‪ ٝ‬ی‪ٛ‬سب ا٘جبْ زاز٘اس ‪ ٚ‬ثاب‬ ‫ا٘تکبض ثیب٘ی‪ ٝ‬ای الساْ ث‪ ٝ‬ضا‪ ٜ‬ا٘اساظی تا‪ٛ‬ض٘إا‪ٙ‬ات‬ ‫جسیسی ث‪٘ ٝ‬بْ ؾ‪ٛ‬پط ِیً اض‪ٚ‬پب وطز٘س‪.‬‬ ‫پؽ اظ ایٗ وبض ‪ 0۰‬ثبقٍب‪ ٜ‬اض‪ٚ‬پبیی‪ ،‬ی‪ٛ‬سب اٖ ‪ٞ‬اب‬ ‫ضا ت‪ٟ‬سیس ث‪ٔ ٝ‬جبظات ؾ‪ٍٙ‬یاٗ واطز ‪ٞ ٚ‬إایاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ثبػ قس تب اوثط ثبقاٍاب‪ٞ ٜ‬اب اظ ایاٗ‬ ‫ت‪ٛ‬ضٕ٘‪ٙ‬ت ذبض ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫هس سًَگَى دس استبًِ چْبسهیی قْشهبًی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬تؼساز ؾ‪ٕٟ‬ی‪ٞ ٝ‬ابی وؿات قاس‪ ٜ‬تا‪ٛ‬ؾاظ‬ ‫‪ٚ‬ضظقىبضاٖ ایطاٖ ثطای حض‪ٛ‬ض زض ثبظی‪ٞ‬بی إِپایاه ‪۰3۰3‬‬ ‫ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ػسز ‪ ۱3‬ضؾیس‪.‬زض حابِای وا‪ 66 ٝ‬ض‪ٚ‬ظ تاب اغابظ‬ ‫ثبظی‪ٞ‬بی إِپیه ‪ ۰3۰3‬ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬ظٔبٖ ثبلی ٔاب٘اس‪ ،ٜ‬تابوا‪ٙ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫اػعاْ وبض‪ٚ‬اٖ ایطاٖ ثب ‪ٚ ۱3‬ضظقىبض ث‪ ٝ‬ایاٗ ض‪ٚ‬یاساز ثاعضی‬ ‫ٔؿجُ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ضؾیسٖ ث‪ ۱3 ٝ‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ثب ‪ ۰‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪ٝ‬ای ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زیاط‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬أاط‪ٚ‬ظ‬ ‫ثسؾت أس‪ .‬ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ٝ‬ػّی البٔیطظایی ّٔیپ‪ٛ‬ـ وک‪ٛ‬ضٔبٖ‬ ‫زض سی‪ٙ‬بَ وبیبن ته٘فط‪ٞ ٜ‬عاض ٔتط ‪ ٚ‬أط‪ٚ‬ظ ث‪٘ ٕٟٗ‬هایاطی ‪ٚ‬‬ ‫٘بظ٘یٗ ٔالیی زض ض‪ٚ‬ئی‪ٛٔ ًٙ‬سک ث‪ ٝ‬وؿت ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬قاس٘اس وا‪ٝ‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬اظ ٔیبٖ ٔالیی ‪٘ ٚ‬هیطی سمظ یه ٘فط ٔج‪ٛ‬ظ حضا‪ٛ‬ض زض‬ ‫إِپیه ضا ٔیٌیطز‪.‬‬ ‫ِیؿت وبُٔ ؾ‪ٕٟ‬ی‪ٞ ٝ‬بی ایطاٖ ثطای حض‪ٛ‬ض زض إِپیه ‪۰3۰3‬‬ ‫ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬و‪ ٝ‬تب أط‪ٚ‬ظ وؿت قس‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬قطح ظیط اؾت‪:‬‬ ‫ ‪ٚ‬اِیجبَ‪ 0۰ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ض)‬‫ ثؿىتجبَ‪ 0۰ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ض)‬‫ تیطا٘ساظی‪ ۱ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪ٟٔ( ٝ‬یبض نسالت‪ ،‬ج‪ٛ‬از سط‪ٚ‬غی‪ ،‬اضٔیا‪ٙ‬اب‬‫نبزلیبٖ‪ ،‬سبعٕ‪ ٝ‬وطْظاز‪ٞ ،ٜ‬ب٘ی‪ ٝ‬ضؾتٕیبٖ ‪٘ ٚ‬جٕ‪ ٝ‬ذسٔتی)‬ ‫ وکتی اظاز‪ ۱ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ( ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ض)‬‫ وکتی سطٍ٘ی‪ 5 :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ( ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ض)‬‫ وبضات‪ ۰ :ٝ‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬ث‪ ٕٟٗ‬ػؿٍطی‪ ،‬ؾجبز ٌ‪ٙ‬جظاز‪ ٜ‬یب شثایاح‬‫اهلل پ‪ٛ‬ضقیت‪ ،‬ؾبضا ث‪ٕٟٙ‬یبض ‪ ٚ‬حٕیس‪ ٜ‬ػجبؾؼّی)‬ ‫ قٕکیطثبظی‪ ۰ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ( ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ض)‬‫ تى‪ٛ‬ا٘س‪ ۰ :ٚ‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬اضٔیٗ ‪ٞ‬بزیپ‪ٛ‬ض ‪ٔ ٚ‬یط‪ٞ‬بقٓ حؿی‪ٙ‬ی)‬‫ ز‪ٔٚٚ‬یسا٘ی‪ ۰ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬حؿٗ تفتیبٖ ‪ ٚ‬احؿبٖ حسازی)‬‫ ث‪ٛ‬وؽ‪ ۰ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬زا٘یبَ ق‪ٝ‬ثرف ‪ ٚ‬قب‪ٞ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ی)‬‫ لبیمطا٘ی‪ ۰ :‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬ػّی البٔیطظایی ‪ ٚ‬یه ٘افاط اظ ٔایابٖ‬‫٘بظ٘یٗ ٔالیی ‪ ٚ‬ث‪٘ ٕٟٗ‬هیطی)‬ ‫ ز‪ٚ‬چطذ‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬اضی‪ :‬یه ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ض)‬‫ ت‪ٙ‬یؽ ض‪ٚ‬ی ٔیع‪ :‬یه ؾ‪ٕٟ‬ی‪٘( ٝ‬یٕب ػبِٕیبٖ)‬‫ تیطا٘ساظی ثب وٕبٖ‪ :‬یه ؾ‪ٕٟ‬ی‪( ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ وک‪ٛ‬ض)‬‫إِپیه ‪ ۰3۰3‬ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬لطاض اؾت اظ ا‪ َٚ‬تاب ‪ٔ 06‬اطزاز ؾابَ‬ ‫‪ 0۰33‬ثطٌعاض ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫هشاغِ شْشی بِ ٍسعت تبسیخ‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ٔکبث‪ٟ‬ی زض تم‪ٛ‬یٓ ث‪٘ ٝ‬بْ ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی ٔرتّف ایطاٖ ٔب٘‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ظ‬ ‫قیطاظ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظ انف‪ٟ‬بٖ ث‪ ٝ‬ثجت ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬أب ث‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس‪ ،‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ٔطاغ‪ ٝ‬غطیتتطی‪ٙ‬کبٖ ثبقس‪ ،‬چطا و‪ ٝ‬قؼّ‪ٝ‬ی ثیجبٖ قٕغ اییٗ ‪ٞ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫ؾ‪ٙ‬ت‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ظ ٔطاغ‪-ٝ‬ق‪ٟ‬طی ث‪ ٝ‬لسٔت ؾتبضٌابٖ ‪ ٚ‬سؿایاُ ‪ٞ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫زای‪ٙ‬بؾ‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب‪٘ -‬یبظ ث‪ ٝ‬اتکی ثطاسط‪ٚ‬ظ٘س‪ ٜ‬ثطای جبٖ ٌطستاٗ ایاٗ ض‪ٚ‬ظ‬ ‫زاضز‪.‬لسٔت تٕسٖ زض ق‪ٟ‬طؾاتابٖ ٔاطاغا‪ ٝ‬ثا‪ 0333 ٝ‬ؾابَ لاجاُ‬ ‫ثبظٔی ٌطزز ‪ ٚ‬ایٗ ثبؽ ق‪ٟ‬ط ث‪ ٝ‬زِیُ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز اثبض ٔؼٕبضی ‪ ٚ‬ثا‪ٙ‬اب‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔتؼسز ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬حى‪ٔٛ‬تی ا‪ٔ َٚ‬ب٘ب‪ٞ‬ب‪ ،‬اقىب٘ایابٖ‪ ،‬ؾابؾاب٘ای‪،‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اؾالٔی ‪ ٚ‬ؾّج‪ٛ‬لی یه ض‪ٚ‬ظ اظ تاما‪ٛ‬یآ ایاطاٖ ضا ثا‪٘ ٝ‬ابْ‬ ‫ذ‪ٛ‬زـ‪ ،‬اذتهبل زاز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٔطاغ‪ ٝ‬یب ث‪ ٝ‬ظثبٖ لسیٓ تط ٔبضا‪ٚ‬یب‪ ،‬ا‪ِٚ‬یٗ پبیتارات وکا‪ٛ‬ض زض ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ایّرب٘یبٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زاضای لسیٕیتطیٗ اثبض ثبؾتب٘ی اؾت‪ ،‬تإاسٖ زض‬ ‫ایٗ ق‪ٟ‬ط اظ اغبظ حى‪ٔٛ‬ت ایطاٖ تسا‪ ْٚ‬یبست‪ ٚ ٝ‬ؾبثم‪ ٝ‬حیبت زض ایاٗ‬ ‫ق‪ٟ‬ط ث‪ٔ 03 ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ؾبَ لجُ ثبظٔیٌطزز‪ٔ .‬ح‪ٛ‬ع‪ ٝ‬پابضیا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ؾا‪ٙ‬اٍای‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبی ‪ٚ‬ضج‪ٛ‬ی ٔطاغ‪ ٝ‬ثب تبضید ‪ٞ 053‬عاض ؾبِ‪ٙٔ ٚ ٝ‬غم‪ ٝ‬سؿیّی ایٗ‬ ‫ق‪ٟ‬ط یب ث‪ ٝ‬تؼجیط سؿیُ ق‪ٙ‬بؾبٖ‪ ،‬ث‪ٟ‬کت سؿیّی ایطاٖ اظ جإّا‪ ٝ‬اثابض‬ ‫اضظقٕ‪ٙ‬س تبضیری ٔطاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیای‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫گنبد سرخ مراغه‬ ‫ضنس ذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬اضظقٕ‪ٙ‬ستطیٗ اثط ػّٕی زض ایٗ ق‪ٟ‬طؾتبٖ ثا‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔؿبجس چ‪ٛ‬ثی ‪ٔ ٚ‬ؼٕبضی قبذم چ‪ٛ‬ثی ٔرتم ٔاطاغا‪ ٝ‬ثا‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔؼٕبضی ‪٘ ٚ‬مبقی ثط ض‪ٚ‬ی چ‪ٛ‬ه اظ ایٗ ق‪ٟ‬ط ث‪ ٝ‬انف‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬لاع‪ٚ‬یاٗ‬ ‫ضا‪ ٜ‬پیسا وطز‪ ٜ‬اؾت؛ ٔؼجس ٔ‪ٟ‬ط ‪ٚ‬ضج‪ٛ‬ی‪ٌٛ ،‬یج‪ ٝ‬لّؼا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫لّؼ‪ ٝ‬ای ٔغبِؼبتی ‪ٌٙ ٚ‬جس ؾطخ ‪ٌٙ ٚ‬جس‪ٞ‬بی وج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬غفبضی‪ ٚ ٝ‬ثاط‬ ‫ٔس‪ٚ‬ض اظ اثبض قبذم سط‪ٍٙٞ‬ی ق‪ٟ‬ط ٔطاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیای‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ػال‪ ٜٚ‬ثط پیکی‪ٝٙ‬ی غ‪ٙ‬ی تبضیری‪ ،‬سط‪ٞ ًٙٞ‬آ زض ٔاطاغا‪ ٝ‬حاط‬ ‫ظیبزی ثطای ٌفتٗ زاضز ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬اٖ ٔطاغ‪ ٝ‬ضا ق‪ٟ‬ط ٔ‪ٛ‬ؾیمیزاٖ ‪ٞ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ‪٘ ٓٞ‬بٔیس؛ ػجساِمبزض ٔطاغ‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ ٔاؼاّآ ثابِا‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی اظ ٔکب‪ٞ‬یط ایٗ ق‪ٟ‬ط ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ‪ٞ‬ط ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ تبضیاد‪ ،‬چا‪ٟ‬اط‪ٜ‬‬ ‫قبذم ٔ‪ٛ‬ؾیمی ضا زض ٔطاغ‪ ٝ‬زاقت‪ٝ‬ایٓ؛ ٔجس اِسیٗ جیّی ٔطاغ‪ٝ‬ای‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ٚ‬حسی ٔطاغ‪ٝ‬ای ‪ ٓٞ‬اظ ٔکب‪ٞ‬یط ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ػطسبٖ‪ ،‬حىٕت ‪ ٚ‬ازثایابت‬ ‫‪ ٚ‬سّؿف‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیای‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٞ 533‬ىتبض اظ ق‪ٟ‬طؾتبٖ ٔطاغ‪ ،ٝ‬ثبغی ث‪ٛ‬ز‪ 0۱ ٚ ٜ‬اضزیج‪ٟ‬کت ٔاب‪ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ض‪ٚ‬ظ ٔطاغ‪ ٝ‬تؼییٗ قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬تبؾیؽ ضنسذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ‬ ‫ذ‪ٛ‬اج‪٘ ٝ‬هیطاِسیٗ ع‪ٛ‬ؾی‪ ،‬ؾبثم‪ ٝ‬تبضیارای ایاٗ قا‪ٟ‬اط ‪ ٚ‬تاؼاسز‬ ‫‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ‪ ،‬زا٘کإا‪ٙ‬اساٖ ‪ ٚ‬نابحات ٘اظاطاٖ زض ایاٗ قا‪ٟ‬اط ‪ٚ‬‬ ‫تبثیطٌصاضیقبٖ ثط ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬بی ػّٕی ‪ ٚ‬سط‪ٍٙٞ‬ی زض ؾغح ٔاّای ‪ٚ‬‬ ‫ثیٗإِّّی اظ جّٕ‪ ٝ‬ػُّ ‪ٚ‬ج‪ ٝ‬تؿٕی‪ ٝ‬ایٗ ض‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیای‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ػال‪ ٜٚ‬ثط تبؾیؽ ضنسذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ایّرب٘یبٖ‪ ،‬وتبثراب٘ا‪ ٝ‬ای‬ ‫٘یع ثب حض‪ٛ‬ض زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ ٚ‬ػّٕب زض ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬بی ٔرتّف ٘یع زض ایاٗ‬ ‫ق‪ٟ‬ط تبؾیؽ قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬تؼساز وتبه‪ٞ‬بی اٖ و‪ٕٞ ٝ‬اٍای زؾات‬ ‫٘‪ٛ‬یؽ ‪ ٚ‬ذغی ث‪ٛ‬ز٘س ث‪ٞ ۰33 ٝ‬عاض جّس ٔیضؾیس‪.‬‬ ‫زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ٔطاغ‪ٝ‬ای ثب تاثیطٌصاضی ثط زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ ٚ‬ػّإابی ؾابیاط‬ ‫ذغ‪ٞٝ‬ب ٔب٘‪ٙ‬س تبجیىؿتبٖ‪ٌ ،‬طجؿتبٖ ‪ ٚ‬اضٔ‪ٙ‬ؿتبٖ و‪ ٝ‬اٖ ظٔبٖ جاع‪ٚ‬‬ ‫الّیٓ ایطاٖ ث‪ٛ‬ز٘س‪ٍٕٞ ،‬ی ؾجه ذبنی زض ثح ػاّا‪ٞ ْٛ‬ا‪ٙ‬اط ‪ٚ‬‬ ‫ازثیبت ایجبز وطز٘س ‪ ٚ‬ایٗ ٔىتت ث‪٘ ٝ‬بْ ٔىتت ٔطاغ‪ ٝ‬ق‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫زض ازأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اق‪ٙ‬بیی ثیکتط ثب ز‪ٛٔ ٚ‬ضز اظ ٔ‪ٟٓ‬تطیاٗ اثابض تابضیارای‬ ‫ٔطاغ‪ٔ ٝ‬یپطزاظیٓ‪:‬‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬اسالن ٕ٘ب ‪ ٚ‬ضنس ذب٘‪ ٝ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ ٔطاغ‪ ٝ‬زاضای ثعضٌتطیٗ‬ ‫‪ ٚ‬پیکطست‪ ٝ‬تطیٗ ضنس ذب٘‪ ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ تب لجُ اظ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اذتطاع تّؿاىا‪ٛ‬ح‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ا‪ٕٞ‬یت ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ث‪ِ ٝ‬حبػ تبضیری ‪ ٚ‬ػّٕی ثا‪ ٝ‬لاسضی‬ ‫ظیبز اؾت و‪ٔ ٝ‬ؿئ‪ِٛ‬یٗ ‪ ٚ‬زؾت ا٘سضوبضاٖ أط‪ ،‬ثاطٌاعاضی ز‪ٞ ٜ‬اب‬ ‫‪ٕٞ‬بیف ‪ ٚ‬و‪ٙ‬فطا٘ؽ ‪ ٓٞ ٚ‬ا٘سیکی ٘یع ثطای ثطضؾی ‪ ٚ‬تحّایاُ ایاٗ‬ ‫ػظٕت تبضیری وبسی ٕ٘ی زا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ضنسذاب٘ا‪ٔ ٝ‬اطاغا‪٘ ٝ‬ایابظٔا‪ٙ‬اس‬ ‫ق‪ٙ‬بذت زلیک ‪ ٚ‬ػّٕی اؾت‪.‬‬ ‫٘بْ ٔطاغ‪ٕٞ ٝ‬یک‪ ٝ‬ثب ٘بْ یىی اظ ثعضٌتطیٗ ٔطاوع پػ‪ٞٚ‬کی ٘اجا‪ٔٛ‬ای‬ ‫صذٍس الکتشًٍیکی کلیِ هجَصّب ٍ پشٍاًِّبی فعبلیت هشاکض گشدشگشی ارسببیجبى ششقی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬ؼب‪ٌ ٖٚ‬طزقٍطی اشضثبیجبٖ قطلی اظ ناس‪ٚ‬ض‬ ‫وّی‪ٔ ٝ‬ج‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ا٘‪ٞ ٝ‬بی سؼبِیت ٔطاوع ٌطزقٍطی اؾاتابٖ ثا‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت اِىتط‪٘ٚ‬یىی اظ اثتسای اضزیج‪ٟ‬کتٔب‪ ٜ‬ذجط زاز‪.‬‬ ‫ث‪ٌٝ‬عاضـ ض‪ٚ‬اثظػٕ‪ٔٛ‬ی ازاض‪ٜ‬وُ ٔیطا سط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬طزقٍاطی ‪ٚ‬‬ ‫ن‪ٙ‬بیغزؾتی اشضثبیجبٖ قطلی‪ ،‬ػّیطضب ثبیطاْ ظاز‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ظ پ‪ٙ‬جاکا‪ٙ‬اجا‪ٝ‬‬ ‫‪ 0۱‬اضزیج‪ٟ‬کتٔب‪ ،0۰33 ٜ‬ضٕٗ اػالْ ایٗ ذجط ٌفت‪ :‬زض ضاؾاتابی‬ ‫ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت اِىتط‪٘ٚ‬یه ‪ ٚ‬حص سطای‪ٙ‬س‪ٞ‬بی ظائس ‪ٚ ٚ‬لت ٌایاط‬ ‫زض نس‪ٚ‬ض ٔج‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ا٘‪ٞٝ‬بی سؼبِیت ٔطاوع ٌطزقٍطی ؾبٔب٘ا‪ٝ‬‬ ‫جبٔغ أبض ‪ ٚ‬اعالػبت‪ ،‬سؼبِیت ذ‪ٛ‬ز ضا اظ ا‪ َٚ‬اضزیج‪ٟ‬کت اغابظ ‪ٚ‬‬ ‫نس‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬تٕسیس وّی‪ٔ ٝ‬ج‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب اظ عطیک ایٗ ؾبٔب٘‪ ٝ‬ا٘جابْ ذا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اس‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ٌ ٖٚ‬طزقٍطی اشضثبیجبٖ قطلی‪ٌ ،‬فت‪ :‬ایٗ ؾبٔاب٘ا‪ ٝ‬ضإاٗ‬ ‫نطس‪ ٝ‬ج‪ٛ‬یی زض ظٔبٖ ‪ ٚ‬تؿ‪ٟ‬یُ وبض ثطای ٔاتامابضایابٖ‪ ،‬واب‪ٞ‬اف‬ ‫ث‪ٛ‬ضوطاؾی ازاضی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت اِىتاط‪٘ٚ‬ایاه عاطاحای ‪ ٚ‬ضا‪ٜ‬‬ ‫ا٘ساظی قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثبیطاْ ظاز‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬وبضوطز زیٍط ایٗ ؾبٔب٘‪ ٝ‬ثط‪ٚ‬ظ ضؾب٘ی ‪ ٚ‬تؿ‪ٟ‬یاُ‬ ‫أبضٌیطی اظ وّی‪ٔ ٝ‬طاوع ٌطزقٍطی زض ضاؾتبی ٔسیطیت ‪ٚ‬ثط٘بٔ‪ٝ‬‬ ‫ضیعی ‪ٞ‬بی اتی ٔؼب‪٘ٚ‬ت ٌطزقٍطی ‪ ٚ‬تکارایام ٘ایابظ اؾاتابٖ‬ ‫ثطای تىٕیُ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٔ ٝ‬طاوع ٌطزقٍطی اؾتبٖ ٔؼغ‪ ٛ‬ذا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اس‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ،‬زض ایٗ ضاؾتب ضط‪ٚ‬ضی اؾت وّی‪ٔ ٝ‬تمبضیبٖ نس‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬تٕاسیاس‬ ‫ٔج‪ٛ‬ظ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ازضؼ ای‪ٙ‬تط٘تی ‪ٔwww.myst.mcth.ir‬اطاجاؼا‪ٚ ٝ‬‬ ‫٘ؿجت ث‪ ٝ‬تىٕیُ زضذ‪ٛ‬اؾت ذ‪ٛ‬ز الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫بشاًکَ‪ 9‬بب عوبى قشاسداد داسم ٍ هزاکشُای بب ایشاى ًذاشتن‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾطٔطثی اؾجک‬ ‫تیٓ س‪ٛ‬تجبَ پطؾپ‪ِٛ‬یؽ ٌفت‪ :‬تاب‬ ‫پبیبٖ ؾبَ ‪ ۰3۰۰‬ثب تایآ ٔاّای‬ ‫ػٕبٖ لطاضزاز زاضْ ‪ٔ ٚ‬صاوط‪ٜ‬ای‬ ‫ثب ایطاٖ ٘ساقتٓ‪ .‬عی چا‪ٙ‬اس ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ٌصقت‪ ٝ‬اذجبضی ٔج‪ٙ‬ی ثط حضا‪ٛ‬ض‬ ‫ثطا٘ى‪ ٛ‬ای‪ٛ‬ا٘ى‪ٚٛ‬یچ زض تیٓ ّٔای‬ ‫ایطاٖ اظ ؾ‪ٛ‬ی ثطذی ضؾب٘‪ٞٝ‬ابی‬ ‫زاذّی ٔغطح قس‪.‬‬ ‫ٔا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ػای وا‪ ٝ‬ثاب ‪ٚ‬اوا‪ٙ‬ااف‬ ‫ؾطٔطثی اؾاجاک تایآ ٔاّای ‪ٚ‬‬ ‫پطؾپ‪ِٛ‬یؽ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثطا٘ى‪ ٛ‬ایا‪ٛ‬ا٘اىا‪ٚٛ‬یاچ زض ایاٗ‬ ‫ضاثغ‪ ٝ‬ثب یه ؾبیت ػٕب٘ی اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ٞ :‬یچ ٔصاوط‪ٜ‬ای ثب سسضاؾی‪ ٖٛ‬س‪ٛ‬تاجابَ ایاطاٖ ا٘اجابْ‬ ‫٘سازْ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬لطاضزازْ ثب تیٓ ّٔی ػٕبٖ پبیج‪ٙ‬س ‪ٞ‬ؿتٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اسع‪ٚ‬ز‪ :‬تب ؾبَ ‪ ۰3۰۰‬ثب ػٕبٖ لطاضزاز زاضْ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬سْ ث‪ ٝ‬تیٓ ّٔی ایٗ وک‪ٛ‬ض پبیج‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ا‪ٓٞ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾط ٔطثی اؾجک پطؾپ‪ِٛ‬یؽ ‪ ٚ‬تیٓ ّٔی ایطاٖ زض ازأ‪ ٝ‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬قطایظ تیٕف ذبعط٘کبٖ وطز‪:‬‬ ‫ٔب زض ٔؿبثمبت ا٘تربثی جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی لغط ثبیس ث‪ٔ ٝ‬هب ث‪ٍٙ‬الزـ‪ ،‬لغط ‪ ٚ‬اسغب٘ؿتبٖ ثاط‪ٚ‬یآ ‪ٚ‬‬ ‫تٕبْ تٕطوعْ ض‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬سمیت زض ٔؿبثمبت ثبلی ٔب٘س‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ثبیس قب٘ؽ ذ‪ٛ‬ز ضا ثطای نؼ‪ٛ‬ز ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔطحّ‪ ٝ‬ثؼسی ٔؿبثمبت ا٘تربثی جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی أتحبٖ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫یؼ‪ٙ‬ی ضنسذب٘‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اج‪٘ ٝ‬هیطع‪ٛ‬ؾی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ضنس ذب٘‪ٝ‬ای وا‪ٝ‬‬ ‫زض ظٔبٖ پبیترتی ٔطاغ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ ‪ٞ‬الو‪ ٛ‬ذبٖ ٔغ‪ َٛ‬ؾبذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ٔ‪ٙ‬بثغ تبضیری‪ ،‬ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬سمظ اثبض وٕی اظ‬ ‫اٖ ثبلی ٔب٘س‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬زضؾبَ‪ ۱56‬ث‪ ٝ‬زؾت‪ٛ‬ض ‪ٞ‬الو‪ٕٞ ٚ ٛ‬ت ذ‪ٛ‬اجا‪ٝ‬‬ ‫٘هیطاِسیٗ ع‪ٛ‬ؾی ث‪ٙ‬ب قس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬زضؾبذتإابٖ ‪ ٚ‬تکاىایاُ اٖ‬ ‫قرهیت‪ٞ‬بیی چ‪ ٖٛ‬ػالٔ‪ ٝ‬لغات اِاسیاٗ ساراطاِاسیاٗ ٔاطاغای‪،‬‬ ‫ٔحیاِسیٗ ٔغطثی‪ ،‬ػّی ثٗ ٔحٕ‪ٛ‬ز ٘جٓاِسیٗاالؾاغطالثی ‪ ٚ‬زیٍاط‬ ‫ثعضٌبٖ اٖ ض‪ٚ‬ظٌبض قطوت زاقت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بی ضناسذب٘‪05 ،ٝ‬ؾبَ ث‪ ٝ‬ع‪ َٛ‬ا٘جبٔیس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬زض ایٗ ٔست ثا‪ٝ‬‬ ‫أط ‪ٞ‬الو‪ ٛ‬وتبه ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اؾجبه ‪ ٚ‬االت ػّٕی ‪٘ ٚ‬ج‪ٔٛ‬ی ثؿیابضی زض‬ ‫اٖ جٕغ قس‪.‬ث‪ٌٛ ٝ‬ا‪ٞ‬ی تبضید ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬تب ؾبَ ‪ٞ 630‬اجاطی‬ ‫یؼ‪ٙ‬ی تب ظٔبٖ ؾّغبٖ ٔحّٕس ذساث‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬کغ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬وبض ‪ ٚ‬اثبز ث‪ٛ‬ز‪ِٚ ٜ‬ی‬ ‫پؽ اظ اٖ ثط اثط ػ‪ٛ‬أُ ٔتؼسز ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬تغییط پبیترت ‪ ٚ‬ثیت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ای‬ ‫حىبْ ض‪ ٚ‬ث‪ٚ ٝ‬یطا٘ی ضست ‪ ٚ‬زضحبَ حبضط اثبضی اظ ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬بی ٔتؼّاما‪ٝ‬‬ ‫اٖ ثبلی ٔب٘س‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ضنس ذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ٘ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬زِیُ ا‪ٕٞ‬یت تبضیری ثاّاىا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ذبعط ػّٓ ‪ ٚ‬زا٘کی اؾت و‪ ٝ‬زض اٖ ٌطز ‪ ٓٞ‬أس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ؾبِ‪ٟ‬ب ثاط‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ تبثیط ٌصاقت چ‪ٙ‬ب٘ى‪ ٝ‬ایٗ ضنس ذب٘‪ ٝ‬وتبهذب٘‪ٝ‬ای ثاب ‪۰33‬‬ ‫‪ٞ‬عاض جّس وتبه ‪ ٚ‬اثعاض‪ٞ‬بی اذتطق‪ٙ‬بؾای‪ ،‬اظ جإّا‪ ٝ‬شات اِاطثاغ‬ ‫زی‪ٛ‬اضی ث‪ ٝ‬قؼبع ‪ ۰03‬ؾب٘تیٔتط‪ ،‬وط‪ٜٞ‬بی شات اِاحاّاک‪ ،‬حاّاما‪ٝ‬‬ ‫ا٘مالثی‪ ،‬حّم‪ ٝ‬اػتساِی ‪ ٚ‬حّم‪ ٝ‬ؾٕ‪ٛ‬ت‪ ،‬ظیج ایّرب٘ی وا‪ ٝ‬قا‪ٟ‬اطت‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی زاضز ‪ ٚ‬ثؿیبضی اثبض ‪ ٚ‬اقیبی زیٍط ضا قبُٔ ٔیقس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ضنسذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ 0۱6 ٝ‬ؾابَ پایاف اظ احاسا‬ ‫ضنسذب٘‪ ٝ‬ؾٕطل‪ٙ‬س ؾبذت‪ ٝ‬قس ‪ ٚ‬زض ظٔبٖ اثبزا٘ی یىی اظ ٔؼتجطتطیٗ‬ ‫ضنسذب٘‪ٞ ٝ‬بی ج‪ٟ‬بٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬وبضق‪ٙ‬بؾب٘ی زض اٖ ظٔبٖ ث‪ ٝ‬سطٔابٖ‬ ‫ل‪ٛ‬ثیالی لباٖ أپطاع‪ٛ‬ضچیٗ ‪ ٚ‬ثطازض ‪ٞ‬الو‪ ٛ‬ذبٖ ثاطای أا‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬‬ ‫اٍِ‪ ٛ‬ثطزاضی اظ ضنسذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ق‪ٟ‬ط أس‪ ،ٜ‬پؽ اظ ٔطاجؼت‬ ‫ث‪ ٝ‬چیٗ ضنسذب٘‪ ٝ‬ای ث‪ ٝ‬تمّیس اظ ضنسذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬ؾبذت‪ٙ‬س؛ ػال‪ ٜٚ‬ثط‬ ‫ضنسذب٘‪ ٝ‬چیٗ‪ ،‬ضنسذب٘‪ٞٝ‬بی ؾٕطل‪ٙ‬س‪ ،‬اؾتب٘ج‪ٞ ٚ َٛ‬ا‪ٙ‬اس اظ ض‪ٚ‬ی‬ ‫ضنسذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬ؾبذت‪ ٝ‬قس‪ٜ‬ا٘س‪ .‬ضنس ذب٘‪ٔ ٝ‬طاغ‪ ٝ‬ثب قٕابض‪0۱65 ٜ‬‬ ‫زض س‪ٟ‬طؾت اثبض ّٔی وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬ثجت ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫سؿیُ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬سؿیّی ٔطاغ‪ ٝ‬لسٔت ‪ٞ‬فت ٔیّی‪ ٖٛ‬ؾبِ‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬غاما‪ٝ‬‬ ‫ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘رؿتیٗ اثط ّٔی‪ ،‬عجیؼی ‪ ٚ‬سؿیّی ایطاٖ ثبظٌ‪ٔ ٛ‬یو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫منطقه فسیلی مراغه‬ ‫زض اذطیٗ ٔغبِؼبت ن‪ٛ‬ضت ٌطست‪ ٝ‬سؿیُ‪ٞ‬بی اجساز ٔبٔ‪ٛ‬ت‪ ،‬ظضاس‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ ٛٞ‬زض ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬وکف قس‪ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫الی‪ٞٝ‬بی سؿیّی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز زض ٔطاغ‪ٔ ٝ‬طث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬اذط ز‪ٚ‬ضاٖ ٘‪ٛ‬ظیؿاتای‬ ‫ظٔیٗق‪ٙ‬بؾی یؼ‪ٙ‬ی چ‪ٟ‬بض تب ‪ٞ‬فت ٔیّی‪ ٖٛ‬ؾبَ لجُ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثب ا٘جبْ‬ ‫وب‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی ػّٕی ٔی ت‪ٛ‬اٖ اعالػبت ثؿیبض زلیمای ضا اظ ظ٘اسٌای‬ ‫جب٘‪ٛ‬ضاٖ غ‪ َٛ‬پیىط زض ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زؾت ا‪ٚ‬ضز‪ٙٔ .‬اغاما‪ ٝ‬سؿایاّای‬ ‫ٔطاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زِیُ زاضا ث‪ٛ‬زٖ سؿیُ ٔبؾتبز‪ٔ ٚ ٖٚ‬بٔ‪ٛ‬ت‪ٞ‬ب (ؾ‪ٍٛٙ‬اض‪ٜٞ‬بی‬ ‫پیف اظ تبضید) زاضای ق‪ٟ‬طت ج‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٛ‬ز‪ٞ ٚ ٜ‬آ اوا‪ٙ‬ا‪ٔ ٖٛ‬ا‪ٛ‬ضز‬ ‫حفبظت ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحیظ ظیؿت لطاض زاضز‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬سؿیّی ٔطاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘رؿتیٗ اثط ّٔی‪ ،‬عجیاؼای ‪ ٚ‬سؿایاّای‬ ‫ایطاٖ اظ ثبالتطیٗ ضز‪ٜٞ‬بی حفبظتی ؾبظٔبٖ ٔحیظ ظیؿت اؾت‪ .‬زض‬ ‫حس‪ٚ‬ز یه لطٖ پیف اؾتر‪ٛ‬اٖ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬سؿیّی ٔطاغ‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬ثمبیبی‬ ‫ازْ‪ٞ‬بی ل‪ٛ‬ی‪ٞ‬یىُ‪ ،‬ازْ ‪ٞ‬بی قبذساض‪ ،‬اؾت قبذساض ‪ ٚ‬زی‪٘ ٛ‬ؿجت‬ ‫ٔیزاز٘س‪.‬‬ ‫ٔغبِؼبت ا٘جبْ قس‪ ٜ‬عی یه لطٖ اذیط ت‪ٛ‬ؾظ حفبضاٖ ‪ٔ ٚ‬ىتکفبٖ‬ ‫زاذّی ‪ ٚ‬ذبضجی ٘کبٖ زاز و‪ ٝ‬زض ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬سؿیُ‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬ط‪ ٜ‬زاضاٖ‬ ‫٘یع ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫ث‪ٟ‬کت سؿیّی ٔطاغ‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬ا٘ی اؾت و‪ ٝ‬اظ ؾ‪ٛ‬ی سؿیُق‪ٙ‬بؾبٖ ث‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬زاز‪ ٜ‬قس‪ٜ‬اؾت‪ .‬سؿیُ‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬ط‪ٜ‬زاض ٔطاغ‪ ٝ‬اظ ٔست‪ٞ‬اب پایاف‬ ‫٘ظط ظٔیٗ ق‪ٙ‬بؾبٖ ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز جّت وطز‪ ٚ ٜ‬اظ ‪ٕٞ‬یٗ ض‪ٔ ٚ‬احامامابٖ‬ ‫ظیبزی اظ ض‪ٚ‬ؾی‪ ،ٝ‬أطیىب‪ ،‬سطا٘ؿ‪ ٚ ٝ‬غاپاٗ زض ایاٗ ٘ابحایا‪ ٝ‬وابض‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ثرکی اظ ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی سؿیّی زض ٔا‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫تبضید عجیؼی ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬پبضیؽ‪ِٙ ،‬سٖ ‪ِ ٚ‬ؽا٘جّؽ زض ٔؼطو ٕ٘بیاف‬ ‫لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫ؾبظٔبٖ ٔحیظ ظیؿت ٘یع ٘ظط ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بیی چ‪ٖٛ‬‬ ‫ازأ‪ٔ ٝ‬غبِؼبت جبٔغ زیطیٗ ق‪ٙ‬بؾی‪ ،‬قط‪ٚ‬ع ػإاّایابت اجاطایای ‪ٚ‬‬ ‫ؾبذتٕب٘ی ٔطوع تحمیمبت ‪ٛٔ ٚ‬ظ‪ ٜ‬سؿیُق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬ایجبز ا‪ِٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫نحطایی )‪(field museum‬ضا اغبظ وطز‪ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ٛٔ ٜ‬ظ‪ ٜ‬تبضید عجیؼی ت‪ٟ‬طاٖ زض ٔطاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایؿ‪ٙ‬ب ٔی ٌا‪ٛ‬یاس‪ :‬ثاب‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬زض سؿیُ ق‪ٙ‬بؾی زض ٘ظط زاضیآ تاب زض‬ ‫لبِت یه عطح ثعضی‪ ،‬غئ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ضیؿٓ ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ضا احیب وا‪ٙ‬ایآ‪ ،‬ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬زض غبض‪ٞ‬بیی چ‪ ٖٛ‬غبض وج‪ٛ‬تط و‪ ٝ‬اظ اػج‪ٛ‬ثا‪ٞ ٝ‬ابی اساطیا‪ٙ‬اف‬ ‫ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬سؿیّی ٔطاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ا‪ِٚ‬یٗ اثط ّٔی‪ -‬عجیاؼای سؿایاّای ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔؿبحت ‪ٞ 03۰۱‬ىتبض ثجت قس‪ ٚ ٜ‬ثبالتطیٗ ضز‪ ٜ‬حفبظتای ضا اذاص‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ذه‪ٛ‬ل ٍ٘‪ٟ‬ساضی ایٗ اثبض‪ ،‬ا‪ِٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬زیاطیا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬قا‪ٙ‬ابؾای ‪ٚ‬‬ ‫ؾ‪ٍٛٙ‬اض‪ ٜ‬ایطاٖ ث‪ٔ ٝ‬ؿبحت ‪ٔ 5333‬تط ٔاطثاغ زض ٔاطاغا‪ ٝ‬احاسا‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز تب اثبض ٔىک‪ٛ‬س‪ ٝ‬زض اٖ ٍ٘‪ٟ‬ساضی ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایٗ ٌعاضـ؛ ثبؽ ق‪ٟ‬ط و‪ٔ ٟٗ‬طاغ‪ٙٔ ٝ‬تظط اض ‪ ٚ‬لطثی ثطاثط‬ ‫ثب ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بیی ث‪٘ ٝ‬بْ زیٍط ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی وک‪ٛ‬ضٔبٖ اؾت تب ظطسایات ‪ٞ‬ابی‬ ‫ایٗ ق‪ٟ‬ط اٖ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬ثبیس ث‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ب٘یبٖ ق‪ٙ‬بؾب٘س‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ّفت اثش تبسیخی ٍ طبیعی ّوذاى اهبدُ ثبت دس هیشاث جْبًی یًَسکَ است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیطوُ ٔیطا سط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬طزقٍطی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیاغ‬ ‫زؾتی اؾتبٖ ‪ٕٞ‬ساٖ اظ أبز‪ ٜ‬ؾبظی پط‪٘ٚ‬س‪ٞ ٜ‬فت اثط تابضیارای ‪ٚ‬‬ ‫عجیؼی و‪ ٟٗ‬زیبض ‪ٕٞ‬ساٖ ثطای ثجت زض ٔیطا ج‪ٟ‬ب٘ای یا‪٘ٛ‬ؿاىا‪ٛ‬‬ ‫ذجط زاز ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ثطذی اظ ایٗ اثبض تىٕیُ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬یا‪٘ٛ‬ؿاىا‪ٛ‬‬ ‫اضؾبَ قس‪ ٚ ٜ‬ثطذی ٔطاحُ پبیب٘ی ٔغبِؼ‪ ٝ‬ضا ٔیٌصضا٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ػّی ٔبِٕیط اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬ایس‪ ٜ‬ثجت ج‪ٟ‬ب٘ی تپ‪ ٝ‬ثبؾتب٘ی ‪ٍٕٞ‬اتاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫زض ٘تیج‪ٔ ٝ‬صاوطاتی ‪ ٚ‬ضایع٘ی ثب وبضق‪ٙ‬بؾبٖ ی‪٘ٛ‬ؿاىا‪ ٛ‬ثا‪ٔ ٝ‬ا‪ٙ‬اظاط‬ ‫تبضیری ق‪ٟ‬طی اظ ‪ٍٕٞ‬تب٘‪ ٝ‬تب ‪ٕٞ‬ساٖ تجسیُ قاس ‪ ٚ‬ثا‪ ٝ‬ؾاطػات‬ ‫ٔطاحُ تىٕیُ ایٗ پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬زض حبَ ا٘جبْ اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبس‪ ٝ‬وطز‪ :‬پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬غبض ػّیهسض ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه اثط عجیؼای اظ‬ ‫اثبض ٔ‪ ٟٓ‬اؾتبٖ ‪ٕٞ‬ساٖ ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔیق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض س‪ٟ‬طؾت ٔا‪ٛ‬لات‬ ‫ی‪٘ٛ‬ؿى‪ ٛ‬لطاض ٌطست‪ ٝ‬اؾت‪ٔ .‬سیطوُ ٔیطا سط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬طزقٍاطی‬ ‫‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیغ زؾتای اؾاتابٖ ‪ٞ‬إاساٖ ذابعاط٘کابٖ واطز‪ :‬پاط‪٘ٚ‬اس‪ٜ‬‬ ‫وبض‪ٚ‬ا٘ؿطا‪ٞ‬بی تب اثبز ‪ ٚ‬ساطؾافاج ٘ایاع زض لابِات ظ٘اجایاط‪ٜ‬‬ ‫وبض‪٘ٚ‬ؿطا‪ٞ‬بی ایطاٖ ث‪ ٝ‬ی‪٘ٛ‬ؿى‪ ٛ‬اضؾبَ قس‪ ٚ ٜ‬تیطٔب‪ ٜ‬ؾابَ جابضی‬ ‫اضظیبثبٖ ثطای ثبظزیس ایٗ اثبض ث‪ٕٞ ٝ‬ساٖ ٔیای‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔبِٕیط ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٙٔ ٝ‬ظط تبضیری سط‪ٍٙٞ‬ای زض‪ ٜ‬اضظا٘افا‪ٛ‬ز‪ ،‬ؾاس‬ ‫اوجبتبٖ ‪ٚ ٚ‬ضوب٘‪ ٝ‬یىی اظ پط‪٘ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی پیک‪ٟٙ‬بزی ٔب ثاطای ثاجات‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی اؾت اسع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬غبِؼبت ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ایٗ اثط ٘یع ا٘جبْ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ا‪ٔ ٚ‬غبِؼبت ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اضی ثبؾتب٘ی ٘‪ٛ‬قیجبٖ ٘ایاع ثا‪ ٝ‬اتإابْ‬ ‫ضؾیس‪ ٚ ٜ‬پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ایٗ اثط ثطای ثجت ج‪ٟ‬ب٘ی تکىیُ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!