روزنامه ارک شماره 5207 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5207

روزنامه ارک شماره 5207

روزنامه ارک شماره 5207

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫ٍاحذّای صٌعتی دیسل شاًراتَرّای‬ ‫خَد را اهادُ کٌٌذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫رضذ بیص از ‪ 81‬درصذی صادرات در‬ ‫فرٍردییهاُ‪ 89 ،‬هیلیَى هاسک در اًبارّا است‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*پٌجطٌبِ ‪ 9‬اردیبْطت ‪ 99* 0011‬اٍریل ‪ 01*9190‬رهضاى ‪ *0009‬سال سی ٍ یکن ( اٍتَزبیریٌجی ایل )* ضوارُ (سایی)‪ 8 * 7915:‬صفحِ ‪91111‬ریال ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طاًی الکترًٍیکی ‪:‬سایت اختصاصی رٍزًاهِ ارک یا ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫سرهقالِ‬ ‫پَیائی زباى ترکی ارربایجاًی‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫ظثبى تطکی اشضثبیجبًی اظ پَیبئی ذبنیی ثیطذیَضزاض‬ ‫اؾت‪ .‬پسیسُ ای هعوَال پَیب قٌبذتِ هی قَز کیِ زض‬ ‫تعبهل ثب پسیسُ ّبی هطتجط زییریط اظ اًیعیفیب ٍ‬ ‫ؾیبلیت الظم ثطذَضزاض ثبقس ٍ زض هییساى ضایبثیت ٍ‬ ‫ضٍاثط ذَیف ثب زیرطاى عالٍُ ثط تبثیط ثط پسیسُ ّبی‬ ‫ضایت زض ظهیٌِ تبثیط ٍ تبثط کن ًیبٍضز ٍ حسٍز ٍ ثغَض‬ ‫ذَز ضا ًیع حفظ ًوبیس ٍ ظًسُ ثوبًس‪.‬‬ ‫زضهیبى ٍیػُ گی ّبی هْن هؿجت پَیبیی ظثبى تیطکیی‬ ‫اشضثبیجبًی زاقتی ؾبذتبض اٌّریی ٍ ظیجبئی ٍاغگیبى‬ ‫ایی ظثبى اؾت‪ .‬ثسیی هعٌی کِ ضیکِ زؾتَضی کلویب‬ ‫ّجبئی ٍ اٌّریی اییی ظثیبى اظ ًیدیط زییساضی ٍ‬ ‫قٌیساضی زض ذَاًسى ٍ ًَقتی اظ ظیجبئی ٍ هیَؾییی یی‬ ‫ذبل ثطذَضزاض ّؿتٌس‪ .‬هضبف ًب ایٌیهیِ ظثیبى تیطکیی‬ ‫اشضثبیجبًی ظثبًی کبهال ابًًَوٌس هی ثیبقیس‪ .‬لیبلیت‬ ‫تَلِ اؾت کِ ایی ظثبى ثجع یک فعل (ثَزى) عیبضی‬ ‫اظّط گًَِ فعل ثیابعسُ اؾت‪ .‬زاقتی گطاهط کبهل ًیع‬ ‫یهی اظ عَاهل حفظ پَیبئی ٍ اؾبًی اهیَظـ ظثیبى‬ ‫تطکی اشضثبیجبًی هحؿَه هی قیَز‪ .‬ظثیبى تیطکیی‬ ‫اشضثبیجبًی کِ ظثبى هبزضی حسٍز ‪ ۶۳‬الی ‪ ۷۳‬هیلیییَى‬ ‫ایطاًی ٍزُ ّب هیلیَى اّبلی زیرطککَضّبی ّیویؿیبییِ‬ ‫هی ثبقس ثب تهیِ ثط ذهَنیت ّیبی فیَا الیصکیط‬ ‫تَاًؿتِ زض تٌرٌبی هحسٍزیت ّب ٍ ًساقیتیی قیطاییط‬ ‫هٌبؾت حفظ ٍ ضقس ًِ تٌْب اظ هیبى ًطٍز ثیلیهیِ ثیِ‬ ‫حیب عیٌی ٍ شٌّی زضعطنِ ّبی فطزی التویبعیی‬ ‫فطٌّری هصّجی فَلهلَضیک ٍ ازثی هیییلیییَى ّیب‬ ‫لوعیت عکبیطی ضٍؾتبئی ٍقْطی ایطاى ازاهِ زّس‪.‬‬ ‫ثب ایٌهِ ظثبى تطکی اشضثبیجبًی زاضای ًیَعیی ذیَز‬ ‫ایوٌی شاتی اؾت ٍلی ثطای قهیَفیبییی هیفیلیَثیتیط‬ ‫ًیبظهٌس کٌفگطاى ازثی ٍ فطٌّری هطزم ذَز اؾت‪.‬‬ ‫عسم تَلِ ثِ ضقیس ٍ حیفیظ اییی ظثیبى هیعیجیعُ‬ ‫اهیع ًَعی ًیبقیهیطی ثیِ ظحیویب گیصقیتیریبى‬ ‫اشضثبیجبى زض ضاُ ذلق ٍ حفظ اى تل ی هی قَز‪.‬‬ ‫ٍزیر راُ ٍضْرسازی‪ :‬فرٍش‬ ‫اهتیاز هسکی هلی تخلف است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ٍ -‬ظیط ضاُ ٍ قْطؾبظی گفت‪ :‬فطٍـ‬ ‫اهتیبظ ططح هؿهی هلی ترلف اؾت ٍ اقربنیی کیِ‬ ‫اهتیبظ ذَزقبى ضا هیفطٍقٌس ااساهی غیط ابًًَی اًجیبم‬ ‫زازُاًس ٍ ثب اطهع قسى فطم ج زیرط اههیبى زضییبفیت‬ ‫ایی اهتیبظ ضا ًرَاٌّس زاقت‪ .‬هحوس اؾیالهیی گیفیت‪:‬‬ ‫توبم تالـ هب ایی اؾت لطیبى تَلیس هؿهی زض ککَض‬ ‫پبیساض ثبقس ٍ ثب تَاًوٌسؾبظی زض فطاّن کطزى ظهیی ٍ‬ ‫تؿْیلرطی لْت اذص هجَظّب هطزم ثتَاًٌس ؾیبذیت‬ ‫ٍاحسّبی ذَزقبى ضا ضٍ ثِ للَ حطکیت زّیٌیس‪ٍ.‬ی‬ ‫افعٍز‪ّ :‬وِ ایی هَاضز زض ابلت انالح ائیی ًیبهیِ ّیب‬ ‫اًجبم گطفتِ اؾت کِ ‪ّ ۸۳۳‬عاض هؿهی زض ططح اایسام‬ ‫هلی هؿهی زض الطای کبض اطاض گطفتِ ٍ ایی ثطًبهیِ اظ‬ ‫قطایط پطالتْبه ثبظاض للَگیطی هیکٌس‪ٍ .‬ظییط ضاُ ٍ‬ ‫قْطؾبظی زضثبضُ فطٍـ اهتیبظ هؿهی هیلیی گیفیت‪:‬‬ ‫اقربنی کِ اهتیبظ ذَزقبى ضا هیفطٍقٌس فطم ج اًْب‬ ‫اطهع قسُ ٍ زیرط ًویتَاًٌس زٍثبضُ اهتیبظ زاقتِ ثبقٌس‪.‬‬ ‫ایی کبض اًْب هوٌَع ٍ ذال ثیَزُ ٍ ثیب اییی کیبض‬ ‫اهتیبظقبى حص هیقَز‪.‬اؾالهی ثب اقبضُ ثِ اؾتی یجیبل‬ ‫هطزم اظ ؾبهبًِ اهالک ٍ اؾهبى گفت‪ :‬تجلیغب هٌیفیی‬ ‫زض هَضز ایی ؾبهبًِ اًجبم گطفت ٍ کوپیی ّیبییی ضاُ‬ ‫اًساظی قس تب هطزم زض اى ثجت ًیبم ًیهیٌیٌیس‪ .‬ثیطای‬ ‫ٍظاض ضاُ ٍ قْطؾبظی هْن اییی اؾیت کیِ اهیبض‬ ‫زایق ثجتی اظ ٍضعیت هؿهی زاقتِ ثبقس تب ضًٍس اًجبم‬ ‫کبض ثب ثطًبهِ پبیساضی ّوطاُ ثبقس‪ .‬ؾبالًیِ ‪ّ ۰۳۳‬یعاض‬ ‫ٍاحس هؿهًَی ًیبظ ککَض اؾت ٍ ‪ّ ۵۳۳‬یعاض ٍاحیس‬ ‫ضٍؾتبیی کِ زض هیجیویَع ثیطای ‪ّ ۸۳۳‬یعاض ٍاحیس‬ ‫هؿهًَی ثطًبهِ ضیعی قسُ اؾت‪ٍ.‬ی افیعٍز‪ :‬زض اییی‬ ‫ظهیٌِ زض قطایفی اطاض گطفتین کیِ ثیریکیی اظ اییی‬ ‫ٍاحسّب تَؾط ذَز هطزم ؾبذتِ هیقَز‪ .‬یعٌی پطٍاًیِ‬ ‫ؾبذت اظ قْطزاضی زضیبفیت کیطزُ ٍ پیبییبى کیبض‬ ‫هییی گیییییطًییس ٍ الظم ثییَز کییِ ثییطای کؿییطی اى‬ ‫ثطًبهِ ضیعی اًجبم قَز‪ .‬ثِ ذهَل ثب ّس ذبًِ زاض‬ ‫کطزى هطزهی کِ قطایط ذطیس ذبًِ زض ثبظاض ضا ًساضًس‬ ‫تب ثتَاًٌس ثب ایییویت هیٌیبؾیت تیط هیٌیعل ذیَزقیبى‬ ‫ضا اثتیبع کٌٌس‪ .‬ثِ ّویی ذبطط ؾبذت ‪ّ ۷۳۳‬عاض ٍاحیس‬ ‫ؾبلیبًِ زض ططح ااسام هلی ثطًبهِ ضیعی قس کِ تفبضیل‬ ‫اى اظ ‪ّ ۰۳۳‬عاض ٍاحس هَضز ًییبظ هیطزم ‪ّ ۶۳۳‬یعاض‬ ‫ٍاحس اؾت کِ ذَز هطزم زض ایی چٌس ؾبل ثیِ طیَض‬ ‫ثبثت کبض ؾبذت ٍ ؾبظ ضا اًجبم زازُ ثَزًس‪ .‬ایی ‪۷۳۳‬‬ ‫ّعاض ٍاحس ثطًبهِ ضیعی قسُ ّن اکٌَى زض زؾت الطا‬ ‫اطاض گطفتِ کِ زاضای تساٍم ثَزُ ٍ یعیٌیی اییی ضًٍیس‬ ‫ّطؾبل هیتَاًس ازاهِ زاقتِ ثبقس‪.‬‬ ‫دضوٌاى با بحراىّای ساختگی دًبال برّن زدى‬ ‫اراهص کطَر ّستٌذ‬ ‫ٍزیر راُ ٍضْرسازی‪ :‬فرٍش‬ ‫اهتیاز هسکی هلی تخلف است‬ ‫همین صفحه‬ ‫هرهت خاًِ تاریخی کلکتِ چی‬ ‫با جذیت اداهِ دارد‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫عراقچی‪ّ :‬وِ تحرین ّا بایذ لغَ ضَد‬ ‫حقَق قاًًَی اقَام با ضعار تاهیی ًوی ضَد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫دضوٌاى با بحراىّای ساختگی دًبال برّن زدى اراهص کطَر ّستٌذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬هعبٍى اٍل ضییؽلوَْضی گفت‪ :‬ثبیس فطیبز ٍ نیسای‬ ‫هب فطیبز ٍ نسای ضؾیسگی ثِ هؿبئل هطزم ٍ حط ٍ ؾیریی زلؿیَظی‬ ‫ثطای هطزم ثبقس تب ککَض اظ ثحطاىّبی ؾبذتری کِ زقوٌبى علییِ هیلیت‬ ‫ططاحی کطزُ اًس عجَض کٌس‪ .‬اؾحبا لْبًریطی ضذیبطیطًکیبى کیطز‪ :‬زض‬ ‫ککَضی اضام ٍ اهی اطاض زاضین کِ گبّی هَج ّبی هرتلفی ثلٌس هی قیَز‬ ‫تب اضاهف ککَض ضا ثط ّن ثعًس‪ .‬هطزم ثب تَلِ ثِ هکهیال ٍ گیطفیتیبضی‬ ‫ًبقی اظ تحطین ّبی ااتهبزی اهطیهب ٍ قیَع ثیوبضی کطًٍب ثِطَض طجیعی‬ ‫ایی اًتدبض ضا اظ ًرجربى زلؿَظاى ٍ نبحجٌدطاى زاضًس کِ ثِ حل هؿیبئیل‬ ‫ککَض کوک کٌٌس‪ٍ.‬ی تاکیس کطز‪ :‬هی تَاًین ثب ّوسلی ّیویبّیٌیریی ٍ‬ ‫هْطثبًی اظ هَج ّبی هرتلف عجَض کٌین ٍ ًجبیس البظُ زّین ثحطاى ّیبییی‬ ‫کِ زقوٌبى هلت ططاحی هی کٌٌس ککَض ضا ٍاضز ثحطاى ّبی لسیس کٌس‪.‬‬ ‫هعبٍى اٍل ضییؽ لوَْضی گفت‪ :‬زلؿَظاى هلت ثِ فیهیط اییطاى ٍ حیل‬ ‫هکهال هطزم ثبقٌس‪ .‬هی تَاًین ثب اتهب ثِ ظطفیت ثبالی هَلَز زض ککَض‬ ‫هکهال ضا زض زاذل حل کٌین ٍ البظُ ًسّین کِ زقیویٌیبى هیطزم ضا‬ ‫هایَؼ کٌٌس‪.‬لْبًریطی زض ثرف زیرطی اظ ؾرٌبى ذَز ثب ایسضزاًیی اظ‬ ‫کبزض زضهبى ککَض ٍ توبم کؿبًی کِ زض ثرف ؾالهت ثِ هطزم ثِ ٍیػُ زض‬ ‫زٍضاى قیَع ثیوبضی کطًٍب ذسهت ضؾبًی هی کٌٌس تاکییس کیطز‪ :‬کیبزض‬ ‫پعقهی ٍ ثرف اٍضغاًؽ زض ‪ ۴۷‬هبُ قیَع ثیوبضی کطًٍب کبضی هبًسگیبض‬ ‫زض تبضید ایطاى اًجبم زاز ٍ ّیچ گبُ هطزم ایطاى ایی ایبم ؾرت ضا فطاهَـ‬ ‫ًوی کٌٌس‪ٍ.‬ی افعٍز‪ :‬ثرف ّبیی اظ ککَض کِ زض ه بثلِ ثب ٍیطٍؼ کیطًٍیب‬ ‫ٍ حفبظت ٍ حطاؾت اظ ؾالهت هطزم ایؿتبزگی کطزًس ٍ زض ضاؼ اًیْیب‬ ‫کبزض زضهبًی ککَض کِ ؾالهت ذَز ضا ثِ ذفط اًساذتٌس اظ ؾطهبییِ ّیبی‬ ‫ککَض ّؿتٌس کِ زض ایی هؿیط لبى ذَز ضا اّسا کطزًس ٍ ثِ ه بم قیْیبز‬ ‫ًبیل اهسًس‪.‬لْبًریطی ثب اقبضُ ثِ ایٌهِ ایطاى ًیع ّوبًٌس اغلت ککَضّب زض‬ ‫قطایط هربططُ اهیع طجیعی اطاض زاضز گفت‪ :‬زض زٍلت زٍاظزّن عیالٍُ‬ ‫ثط ظلعلِ کطهبًکبُ کِ زض ؾفح یک اتفبا لْبًی ثَز ٍ ؾیل ذبًوبى ؾیَظ‬ ‫ؾبل ‪ ۸۹‬ثب زضثطگیطی ‪ ۵۸‬اؾتبى ککَض ٍ ّوچٌیی قیَع ثیوبضی کطًٍیب زض‬ ‫‪ ۴۶‬هبُ گصقتِ لوَْضی اؾالهی ایطاى ثب هربططُ لٌگ ااتهبزی اهطیهب‬ ‫ضٍثطٍ قس کِ توبم قئًَب ظًسگی هطزم ایطاى ضا زض ثط گطفت ٍ اهؿبل ًیع‬ ‫طجق گعاضـ ّب یهی اظ ؾبل ّبی ذکیهیؿیبلیی زض ککیَض اؾیت کیِ‬ ‫اهیسٍاضین ثب کوک ذساًٍس ثتَاًین اظ ایی هربططا عجَض کٌین‪.‬‬ ‫ٍی تاکیس کطز‪ :‬لبهعِ زضگیط ایی هربططا اًتدبض زاضز کیِ ًیْیبزّیبی‬ ‫هٌبؾت ثطای پبؾررَیی اظ لحبظ فهطی ٍ اذالای ٍلَز زاقتِ ثیبقیس تیب‬ ‫حساکثط ذسهت ضؾبًی ثِ هطزم زض ککَض اًجبم قَز‪.‬هعیبٍى اٍل ضییییؽ‬ ‫لوَْضی ثب ثیبى ایٌهِ ثبیس لبهعِ ثِ ؾوتی ثطٍز کِ زض ثیطذیَضز ثیب اییی‬ ‫هربططا اظ تبه اٍضی ٍ تحول ثبالیی ثطذَضزاض قیَز ٍ ّیویسلیی ٍ‬ ‫ّوطاّی هطزم ظیبز قَز تاکیس کطز‪ :‬ایی ؾطهبیِ ثعضگ ککَض اؾت کیِ‬ ‫زض حبزثِ ؾیل ٍ ظلعلِ ّوِ هطزم ایطاى ًؿجت ثِ ّن زلؿَظ ّؿیتیٌیس ٍ اظ‬ ‫اؾتبًی ّوبًٌس ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى کِ ثب قطایط ف ط زضگیط اؾت کبهییَى‬ ‫الٌبؼ هَضز ًیبظ ظلعلِ ظزگبى کطهبًکبُ ضا فطاّن کطزًس ٍ ثِ غطه ککَض‬ ‫هٌت ل کطزًس ٍ ایی فطٌّگ ؾطهبیِ ثعضگی زض اذتیبض ککَض اؾت ٍ اییی‬ ‫ضٍحیِ هب ضا زض اًجبم ٍظبیف کوک هی کٌس‪.‬لْبًریطی ثب اقبضُ ثِ ایٌهیِ‬ ‫زض ظهبى قیَع ثیوبضی کطًٍب زلؿَظاى هطزم زض اٍضغاًؽ زض ه فعیی زض‬ ‫کٌبض ثیوبضاى گطفتبض کطًٍب حبضط هی قسًس کِ ّوِ اعضبی ذبًَازُ اًیْیب‬ ‫اظ اى فطز فبنلِ هی گطفتٌس ازاهِ زاز‪ :‬ثبیس اسض ًْبز ٍ هطکعی ّیویبًیٌیس‬ ‫اٍضغاًؽ ضا ثساًین ٍ اضظـ کبض اًبى ظهیبًیی هکیریم هیی قیَز کیِ‬ ‫ًعزیهتطیی فطز ذبًَازُ اظ فطز هجتال ثِ کطًٍب فبنلِ هی گییطز اهیب اًؿیبى‬ ‫ّبیی ّوبًٌس فطقتِ ًجب ثط ؾط ثبلیی ثیوبض حبضط هی قًَیس‪.‬هیعیبٍى اٍل‬ ‫ضییؽ لوَْضی ّوچٌیی ثِ قیَع پیک چْبضم کطًٍب اقبضُ کطز ٍ افیعٍز‪:‬‬ ‫زض حبل حبضط ثبض انلی ثط زٍـ ثیوبضؾتبى ّب ٍ کبزض زضهبى اؾت کِ هی‬ ‫تَاى ثب تَلِ ثِ ًیطٍی اًؿبًی ظثسُ ٍ پطؾتبضاى زلؿیَظ زض کیٌیتیطل اییی‬ ‫ثیوبضی زض ککَض گبم ّبی هَثط ٍ ثْتطی ثطزاضین‪.‬‬ ‫رضذ بیص از ‪ 81‬درصذی صادرات در فرٍردییهاُ‪ 89 ،‬هیلیَى هاسک در اًبارّا است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ٍ -‬ظیط نٌعت هعسى ٍ تجبض (نیویت) اظ ضقیس‬ ‫ثیف اظ ‪ ۹۳‬زضنسی نبزضا زض فطٍضزییهبُ اهؿبل ًؿجیت ثیِ ؾیبل‬ ‫گصقتِ ٍ شذیطُ ؾبظی ثیف اظ ‪ ۹۵‬هیلیَى عسز هبؾک زض اًجبضّب ذجیط‬ ‫زاز‪.‬علیطضب ضظمحؿیٌی اظْبض کطز‪ :‬ثیف اظ ؾِ هیلیَى ٍ ‪ّ ۷۳۳‬یعاض‬ ‫هیلیبضز تَهبى ً سیٌری زض اایتیهیبز ککیَض ٍلیَز زاضز ٍ ٍظاض‬ ‫نٌعت هعسى ٍ تجبض هَظف ثیِ ثؿیتیطؾیبظی ٍ فیطاّین اٍضی‬ ‫ظهیٌِ ّبی الظم ثطای لصه ایی ً سیٌری زض ثرف تَلیس اؾت‪ .‬ثیبییس‬ ‫ثرف تَلیس ثطای ؾطهبیِ گصاضی ؾَزاٍض ثبقیس تیب ؾیطهیبییِ ّیبی‬ ‫ؾطگطزاى ثِ ؾوت ایی ثرف ّسایت قًَس‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌهِ اظ ططییق‬ ‫ؾیبؾت ّبی تبهیی هبلی زٍلت کِ تهبلیف ٍ ٍظبیف ابًًَی اى ضظم‬ ‫لیست جذیذ کطَرّای هوٌَع برای سفر اعالم ضذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬ؾبظهبى َّاپیوبیی ککَضی اؾبهی ککَضّبیی کِ فیطٍـ‬ ‫ثلیت پطٍاظ ثِ اًْب هوٌَع اؾت ضا اعالم کطز‪.‬حؿی ذَقرَ هسیطکل زفیتیط‬ ‫ًدبض ثط قطکت ّبی َّاپیوبیی زفبتط ذسهب هؿبفط ّیَاییی ؾیبظهیبى‬ ‫َّاپیوبیی ککَضی زض اطالعیِ َّاًَضزی )‪(NOTAM‬ذَز ثیِ زفیبتیط‬ ‫فطٍـ ثلیت اعالم کطز‪ :‬پیطٍ ههَثِ ؾتبز هلی ه یبثلیِ ثیب کیطًٍیب اؾیبهیی‬ ‫ککَضّبیی کِ فطٍـ ثلیت پطٍاظ ثِ اًْب هوٌَع اؾت ثِ زفبتط فطٍـ ثلییت‬ ‫اثالغ هیقَز‪.‬ثط اؾبؼ اعالم ایی ؾبظهبى زض نَض فطٍـ ثلیت پطٍاظ ثِ ککَضّبی هصکَض هجَظ زفبتیط ذیسهیب‬ ‫هؿبفط َّایی ثبطل ذَاّس قس‪.‬ککَضّبی زاضای هوٌَعیت ؾفط ثِ قطح ظیط اؾت‪ٌّ :‬س پبکؿتبى فطاًؿِ ثَتؿَاًیی‬ ‫ثطظیل لوَْضی چک عطاا اؾتًَی ایطلٌس لؿَتَ هبالٍی هَظاهجیک اؾلَاکی افطی بی لٌَثی ظاهجیب‪.‬‬ ‫حؿیٌی ثب اقبضُ ثِ ذَزکفبیی ٍ نبزضا ااالم ثْساقتی هیطتیجیط ثیب‬ ‫کطًٍب گفت‪ :‬ثیف اظ ‪ ۹۵‬هیلیَى عسز هبؾک زض اًجبضّب هَلَز اؾت‬ ‫زض حَظُ زؾتربُّبی ًٍتیالتَض نبزضا هحَض قسین ٍ کبضذبًِّیبی‬ ‫قَیٌسُ زٍ یب ؾِ قیفت کبض هیکٌٌس‪ٍ.‬ی ّوچٌیی اظ تبهیی هیبلیی ‪۵۰‬‬ ‫ّعاض هیلیبضز تَهبًی اظ ططیق ایی ططح تَؾط قطکتّبی ثطتط (طیطح‬ ‫تبم) ذجط زاز ٍ اظْبض کطز‪ :‬ثطاٍضز هب ایی اؾت کِ ضان ابثل تَلیْیی‬ ‫اظ ططیق ایی ططح ثِ نَض پَلی (هبلی) ٍ اعتجبضی ثِ ثرف تیَلیییس‬ ‫تعضیق قَز‪ٍ .‬احسّبی ضاکس ًیوِ تعفیل ٍ ظطفیتّبی ذبلی ضا ًیییع‬ ‫ثِ نَض ّسفوٌس زض ضاؾتبی ایی ططح تبهیی هبلی ذَاّین کطز‪.‬‬ ‫ایی ه بم هؿٍَل ذلق پَل اظ هؿیط تَلیسکٌٌسگبى ٍ قطکت ّبی ثطتیط‬ ‫هٌظَم یادداضت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫یبخشیلیق گوزه للیک دیر‬ ‫گاظُ للیک ٍئطگی زیط تبًطی زاى‬ ‫ؾبذالیبض اًؿبًی اغطی زاى‬ ‫یبذکیالض زٍغطٍچَ گاظُ ل زیط‬ ‫اَضتبضاض ائللطی ثبغلی زاى‬ ‫فبیسالی ائتری لط گاظُ لسیط‬ ‫زًٍیبًی گاظُ للط زٍظُ لسیط‬ ‫پیؿلیک لط اغطی زیط ٍاضلی سا‬ ‫یبذکیلیق فبیساؾی اوظُ لسیط‬ ‫ّبضازا گاظُ ل چَخ پیؿلیک اظ‬ ‫گاظُ لی چَخ ائلیی کئفی ؾبظ‬ ‫یبذکیلیق گاظُ للیک زئوک زیط‬ ‫چَخ یئطزُ ثَ ؾاظُ ثیلیک اظ‬ ‫یبذکیؿبى گاظُ ل ؾی قهط ائلِ‬ ‫ثبقبضؾبى ثَ یَلسا ضقس ائلِ‬ ‫اَللَا ائت ائلیٌِ اٍضُ ک زى‬ ‫اَی چیرؿیی ایکیٌلِ ثیط یئطُ‬ ‫ضا ضطٍضی زاًؿت ٍ تهطیح کطز‪ :‬زض ایی ضاؾتب ؾبل گیصقیتیِ ‪۴۳۳‬‬ ‫قطکت ثعضگ ٍ تَاًوٌس قٌبؾبیی قسُ اؾت کِ تفبّن ًبهِ ّبیی ضا ثب‬ ‫اًْب اهضب کطزُ ٍ ایی ططح ًیع اهؿبل تساٍم زاضز‪ .‬زض ظهیٌِ ثطًبهِ ّبی‬ ‫ٍظاض نوت ثطای تَؾعِ نٌعتی زض هٌبطق کوتط ثطذَضزاض اظ ططیق‬ ‫ططح ااتهبز ه بٍهتی ثب قطکت ّبی ثطتط ًیع قطکت ّبی ثطتیط ثیطای‬ ‫حَظُ تَلیس تبهیی هبلی ذَاٌّس کطز‪.‬‬ ‫ٍظیط نوت زض پبیبى ؾرٌبى ذَز اظ ضقیس ثیییف اظ ‪ ۹۳‬زضنیسی‬ ‫نبزضا زض فطٍضزیی هبُ اهؿبل ًؿجت ثِ ؾبل گیصقیتیِ ذیجیط زاز ٍ‬ ‫گفت‪ٍ :‬اضزا کبالّبی هَضز ًیبظ تَلیس تجْیعا ٍ افیعیب هیَضز‬ ‫ًیبظ کبضذبًجب ثِ نَض ّسفوٌس زًجبل هیی قیَز ٍ زض نیَض‬ ‫ثطزاقتِ قسى تحطین ّب ًیع ؾیبؾت ت َیت ٍ تعویق ؾیبذیت زاذیل‬ ‫تساٍم زاضز‪.‬‬ ‫کاّص ضیب کرًٍا در چٌذ استاى‪ ،‬کرًٍای ٌّذی ٌَّز هطاّذُ ًطذُ است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬هعبٍى ٍظیط ثْساقت گفت‪ :‬زض ّوِ اؾتبىّب ضًٍس ثؿتطیّب ثبثت قسُ اؾت ٍ ثِ قیطاییط‬ ‫پبیساض ضؾیسُاین ٍ اهیسٍاضین زض اذط ایی ّفتِ ٍ ّفتِ ایٌسُ ضًٍس کبّکی زض ثطذی اؾتبىّب اغبظ قَز‪ .‬ابؾن‬ ‫لبى ثبثبیی زض گچؿبضاى گفت‪ّ :‬ن اکٌَى ضًٍس هجتالیبى ٍ فَتیّبی ًبقی اظ کطًٍب زض ثطذی هٌبطق اضامتیط‬ ‫قسُ ٍ قطایط افعایکی ّفتِّبی اجل هتَفف قسُ اؾت‪ٍ.‬ی افعٍز‪ :‬زض ّوِ اؾتبىّب ضًٍس ثؿتطیّب ثبثت قسُ‬ ‫اؾت ٍ ثِ قطایط پبیساض ضؾیسُ این ٍ اهیسٍاضین زض اذط ایی ّفتِ ٍ ّفتِ ایٌسُ ضًٍیس کیبّکیی زض ثیطذیی‬ ‫اؾتبىّب اغبظ قَز‪.‬لبى ثبثبیی ثب اقبضُ ثِ ایٌهِ هَاضزی اظ کطًٍبی لْف یبفتِ کِ زض لٌَه ککَض هکبّیسُ‬ ‫قسُ اظ ًَع افطی بیی اؾت ٍ ٌَّظ کطًٍبی ٌّسی هکبّسُ ًکسُ گفت‪ :‬ایی ٍیطٍؼ تبکیٌیَى چیٌیسییی ثیبض‬ ‫لْف یبفتِ اؾت‪.‬هعبٍى ٍظیط ثْساقت ٍزضهبى ٍ اهَظـ پعقهی افعٍز‪ :‬ثب ّط پیک ٍیطٍؼ لْف هییبثس ٍ هتاؾفبًِ تبکٌَى ّیچ کسٍم اظ لْفّب ثیِ‬ ‫ؾوت ضعیف قسى ًجَزُ اؾت‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫*‪ 9‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 99‬اوریل‬ ‫* ‪ 01‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪7915‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫لالیباف‪ً :‬یشٍی ًظاهی خاسجی باعث تْذیذ ٍ ًااهٌی دس هٌطمِ است‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬ضییؽ ٔدّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ٌفوت‪:‬‬ ‫‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬حض‪ٛ‬ض ٘یط‪ٚ‬ی ٘ظبٔی ذبضج اظ ٔ‪ٙ‬طم‪ ،ٝ‬أو‪ٙ‬ویوت‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ضا حفظ ‪ ٚ‬تم‪ٛ‬یت ٕ٘ی و‪ٙ‬س ثّى‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ا٘‪ٟ‬ب ثبػث‬ ‫ت‪ٟ‬سیس ‪٘ ٚ‬بأ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ؿا‪ٙ‬س‪ٔ .‬حٕسثبلوط لوبِویوجوب‪ٌ :‬وفوت‪:‬‬ ‫٘یط‪ٞٚ‬بی ٘ظبٔی ذبضج اظ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬زض ضاؼ ا٘‪ٟ‬ب أوطیوىوب‬ ‫ثبػث ثط‪ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ضزٖ أ‪ٙ‬یت ‪ ٚ‬اظ ثیٗ ضفاٗ فوطنوت ‪ٞ‬وبی‬ ‫الاهبزی ‪ ٓٞ‬زض ٔ‪ٙ‬طم‪ ٓٞ ٚ ٝ‬ذبضج اظ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬اؾوت‪ٚ.‬ی‬ ‫ٌفت‪ :‬أط‪ٚ‬ظ اٌط یه فبنّ‪ ٚ ٝ‬قىبفی ثیٗ قٕبَ ذّیح‬ ‫فبضؼ ‪ ٚ‬خ‪ٛٙ‬ه ذّیح فبضؼ اؾت ثو‪ ٝ‬زِویوُ حضو‪ٛ‬ض‬ ‫٘یط‪ٞٚ‬بی أطیىبیی زض ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬اؾت‪.‬ا٘‪ٟ‬وب أوس‪ ٜ‬ا٘وس توب‬ ‫پسیس ‪ٞi‬بی ٔاؼسزی ضا زض ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ایدبز و‪ٙٙ‬س تب ‪ ٓٞ‬ض‪٘ٚ‬س‪ٞ‬ب ضا ایدبز و‪ٙٙ‬س ‪ ٓٞ ٚ‬و‪ٙ‬اطَ و‪ٙٙ‬س‪.‬لبِیجب‪:‬‬ ‫یبزا‪ٚ‬ض قس‪ :‬ایطاٖ ل‪ٛ‬ی زض ػُٕ ٘کبٖ زاز و‪ٞ ٝ‬طٌع اخبظ‪٘ ٜ‬ساز زؾت أطیىب ث‪ ٝ‬قٕبَ ذّیح فوبضؼ‬ ‫اثطی زاقا‪ ٝ‬ثبقس ‪ ٚ‬خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی زؾت ا‪ ٚ‬ضا اظ قٕبَ ذّیح فبضؼ لطغ وطز‪ .‬أیوس‪ٚ‬اضیوٓ وو‪ٝ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬زض و‪ٙ‬بض یىسیٍط پبی أطیىب ضا اظ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬لطغ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫عشالچی‪ّ :‬وِ تحشین ّا بایذ لغَ ضَد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ؾیس ػجبؼ ػطالچی ٔؼوب‪ ٖٚ‬ؾویوبؾوی‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬ایطاٖ ٌفت‪ٛٔ :‬ضغ ٔب وٕبوبٖ ٔ‪ٛ‬ضغ‬ ‫ٌصقا‪ ٝ‬اؾت و‪ ٕٝٞ ٝ‬تحطیٓ‪ٞ‬ب ثبیس ِغ‪ ٛ‬ق‪ٛ‬ز ‪ٔ .‬وصاووط‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اضقس ایطاٖ زض ٘کؿت ‪ٚ‬یٗ افع‪ٚ‬ز‪ :‬أط‪ٚ‬ظ ؾو‪ٔٛ‬ویوٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ ثب خّؿ‪ ٝ‬وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کواوطن اغوبظ‬ ‫قس‪ ،‬اِجا‪ ٝ‬لجُ اظ خّؿ‪ ٝ‬زیساض‪ٞ‬بی فکطز‪ ٜ‬ز‪ٚ‬خب٘وجو‪ ،ٝ‬ؾو‪ٝ‬‬ ‫خب٘ج‪ ٚ ٝ‬پ‪ٙ‬ح خب٘ج‪ ٝ‬زاقایٓ‪ .‬ز‪ ٚ‬ثبض ثب البی ٔ‪ٛ‬ضا ‪ٕٞ‬ب‪ٙٞ‬وً‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اتحبزی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب زیساض زاقآ‪.‬ػطالچی اظ خّؿ‪ ٝ‬ؾو‪ٝ‬‬ ‫خب٘ج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ثب ض‪ٚ‬ؾی‪ ٚ ٝ‬چیٗ ذجط زاز ‪ ٚ‬ایٗ خّؿ‪ ٝ‬ضا ثؿیبض‬ ‫ٔفیس زا٘ؿت ‪ٌ ٚ‬فت‪ٔ:‬ب ‪ٞ‬ط ثبض ایٗ خّؿ‪ ٝ‬ؾ‪ ٝ‬خب٘ج‪ ٝ‬ضا ثطٌعاض ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ایٗ ثبض لجُ اظ ٘کؿت وٕیوؿویو‪ٖٛ‬‬ ‫ایٗ خّؿ‪ ٝ‬ثطٌعاض قس‪ .‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ٚ ٝ‬چیٗ زض ٔصاوطات ٔ‪ٛ‬اضغ ثؿیبض ذ‪ٛ‬ثی زاض٘س ‪ ٚ‬ایوٗ ثوبض ‪ٞ‬وٓ یوه ثوبض‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ثب ض‪ٚ‬ؾی‪ ٚ ٝ‬چیٗ ن‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ٚ.‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اػالْ وطز‪ :‬یه خّؿ‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بضخب٘ج‪٘ ٝ‬یع ثب ؾ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‬ ‫اض‪ٚ‬پبیی زاقآ‪ .‬ثؼس وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کاطن ضا تکىیُ زازیٓ‪ٔ ،‬دٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ایٗ ‪ٞ‬ب ٘کوب٘وٍوط ا‪ ٚ‬خوسیوت ‪ٞ‬وٕو‪ٝ‬‬ ‫طط‪ٞ:‬بؾت ‪ ٚ‬ایٗ احؿبؼ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬تٕبْ طط‪ٞ :‬ب خسی ‪ٞ‬ؿا‪ٙ‬وس وو‪ ٝ‬ایوٗ ٔوصاووطات ثو‪ ٝ‬یوه‬ ‫ؾطا٘دبٔی ثطؾس ‪ ٚ‬ایٗ اِجا‪ ٝ‬زِیُ ایٗ ٘یؿت و‪ ٝ‬چبِکی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٘ساضز‪.‬ضییؽ ‪ٞ‬یات ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایطا٘ی زض‬ ‫وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کاطن ثطخبْ افع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬ب چبِف‪ٞ‬بی ؾرای ضا ؾط ضا‪ ٜ‬زاضیٓ‪ِٚ ،‬ی خسیت ‪ ٕٝٞ‬طط‪ٞ:‬ب ٔکرم‬ ‫اؾت‪ .‬زض وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کاطن تهٕیٓ ٌطفا‪ ٝ‬قس و‪ٔ ٝ‬مساضی ث‪ ٝ‬وبض ؾطػت زاز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬ػوطالوچوی تهوطیو‬ ‫وطز‪ :‬وبضٌط‪ٜٞٚ‬بی ‪ٞ‬ؿا‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ضفغ تحطیٓ‪ٞ‬ب اظ ثؼس اظ وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کاطن وبض ذ‪ٛ‬ز ضا قط‪ٚ‬ع ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬قط‪ٚ‬ع ٍ٘بضـ ٔاٗ ٘‪ٟ‬بیی زاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثبیس ‪ٚ‬اضز ٍ٘بضـ ٔاٗ ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫بالشصادُ‪ :‬بایذ بشای همابلِ با ٍسٍد ٍیشٍس‬ ‫ٌّذی هشصّای ضشلی سا بست‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪٘-‬بیت ضییؽ وٕیؿی‪ ٖٛ‬ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔوبٖ‬ ‫ٔدّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ثب ثیبٖ ایٗ و‪ ٝ‬ثبیس ٔطظ‪ٞ‬وبی قوطلوی‬ ‫وک‪ٛ‬ض ثطای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ٌ‪ ٝ٘ٛ‬خ‪ٟ‬ف یبفا‪ٙٞ ٝ‬وسی ووط‪٘ٚ‬وب‬ ‫ثؿا‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ٌ ،‬فت و‪٘ ٝ‬یط‪ٞٚ‬بی ٔؿّ زض ثؿاٗ ٔوطظ‪ٞ‬وب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز‬ ‫وطز‪ ٜ‬تب وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬اضز چبِف خسیس ٘ک‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ػّی انغط ثبلطظاز‪ ٜ‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬کساض‪ٞ‬بی زاز‪ ٜ‬قس‪ٔ ٜ‬ج‪ٙ‬ی ثوط‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ٌ‪ ٝ٘ٛ‬خ‪ٟ‬ف یبفا‪ٚ ٝ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب اظ ‪ٙٞ‬س ٌفت‪ :‬یىی اظ‬ ‫ث‪ٟ‬اطیٗ ضا‪ٞ ٜ‬ب ثطای خّ‪ٌٛ‬یطی اظ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ‪ٚ‬یوط‪ٚ‬ؼ ‪ٞ‬و‪ٙ‬وسی ثو‪ٝ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ضٔبٖ ثؿاٗ ٔطظ‪ٞ‬بی ظٔی‪ٙ‬ی اظ ؾٕت افغب٘ؿابٖ ‪ ٚ‬پبوؿابٖ‬ ‫اؾت‪ .‬زض حبِت ػبزی ایٗ ٔطظ‪ٞ‬ب ‪ٍِٙٚ‬بض ‪ ٚ‬ثبظ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬زِیُ‬ ‫ٌؿاطزٌی اٖ پ‪ٛ‬قف ‪ٞ‬ب ذ‪ٛ‬ه ٘یؿت ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظا٘و‪ٝ‬‬ ‫ضفت ‪ ٚ‬أوس ثویوٗ ٔوطظی ظیوبز اؾوت ‪ ٚ‬حواوی توجوبزَ‬ ‫وب ‪ ٓٞ‬ن‪ٛ‬ضت ٔی ٌیطز‪ .‬پؽ ا‪ِٚ‬یٗ ٘ىا‪ ٝ‬ثطای ٔوموبثّو‪ ٝ‬ثوب‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ‪ٙٞ‬سی ثؿاٗ ٔطظ‪ٞ‬بی ط‪٘ ٛ‬وی قوطق وکو‪ٛ‬ض‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ثحث زیٍط ٌٕطوبت ‪ ٚ‬تجبز ت ٔطظی اؾوت‬ ‫و‪ ٝ‬ثبیس ٔ‪ٛ‬ضز ضنس ‪ ٚ‬زلت لطاض ٌیطز‪ٔ .‬طظ‪ٞ‬وبی ‪ٞ‬و‪ٛ‬ایوی ‪ٚ‬‬ ‫تطزز ‪ٛٞ‬اپیٕب ث‪ ٝ‬ؾٕت پبوؿابٖ ‪ٚ ٚ‬ض‪ٚ‬ز ٔؿبفط ‪ ٚ‬ووب ‪ٞ‬وب ‪ٚ‬‬ ‫ٌٕطوبت ثبیس ثب زلت ضنس ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اٖ قبءاهلل وک‪ٛ‬ض زضٌیط‬ ‫چبِف خسیس ٘ک‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘بیت ضییؽ وٕیؿی‪ ٖٛ‬ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔبٖ ٔودوّوؽ قو‪ٛ‬ضای‬ ‫اؾالٔی ت‪ٛ‬ضی زاز و‪ٚ ٝ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬بی ‪ٙٞ‬سی ثو‪ٔ ٝ‬وطاتوت‬ ‫ٔیعاٖ ؾطایت ‪ٔ ٚ‬طی ‪ٔ ٚ‬یط اٖ ثب تط اؾت ‪ ٚ‬ثبیس الوسأوبت‬ ‫پیکٍیطا٘‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٌیطز تب ثا‪ٛ‬اٖ اظ ایٗ ٔطحّو‪ ٝ‬ػوجو‪ٛ‬ض ووطز‬ ‫‪ٌٚ‬ط٘‪ ٝ‬زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثؿیبض ٘عزیه اتفبلبت ٘بٌ‪ٛ‬اضتط ضخ زاز‪ٚ ٜ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬اضز چبِف خسیس ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثبلطظاز‪ ٜ‬اضبف‪ ٝ‬وطز‪ :‬ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس ز‪ِٚ‬ت ت‪ٛ‬اٖ ثؿاٗ ٔطظ‪ٞ‬ب‬ ‫ضا ٘ساضز ‪٘ ٚ‬یط‪ٞٚ‬بی ٔؿّ ثبیس ‪ٚ‬اضز قو‪٘ٛ‬وس‪ .‬ذو‪ٛ‬ا‪ٞ‬کوٓ اظ‬ ‫٘یط‪ٞٚ‬بی ٔؿّ ایٗ اؾت و‪ ٝ‬زض ثؿاٗ ٔطظ‪ٞ‬وب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وس‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ ط‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬پیف اظ ایٗ ‪ ٓٞ‬زض وبض‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬بزی ‪ٔ ٚ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب و‪ٙ‬بض ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت ث‪ٛ‬ز٘س‪ ،‬ایٗ ثبض ‪٘ ٓٞ‬مف خوسی‬ ‫زاقا‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫دس تالش بشای ًضدیک ساصی دیذگاُ ایشاى ٍ کطَسّای عشبی ّستین‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٚ-‬ظیط ذبضخ‪ ٝ‬ػطاق زض ؾر‪ٙ‬ب٘ی ٌفت‬ ‫و‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ضـ ؾؼی زاضز زیسٌب‪ ٜ‬ایطاٖ ‪ ٚ‬وکو‪ٛ‬ض‪ٞ‬وبی‬ ‫ػطثی حبقی‪ ٝ‬ذّیح فبضؼ ضا ث‪ ٝ‬یىسیٍط ٘عزیه ٕ٘بیس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬ػطاق اظ تالـ ایوٗ وکو‪ٛ‬ض ثوطای‬ ‫٘عزیه وطزٖ زیسٌب‪ ٜ‬ایوطاٖ ‪ ٚ‬وکو‪ٛ‬ض‪ٞ‬وبی ػوطثوی‬ ‫حبقی‪ ٝ‬ذّیح فبضؼ ذجط زاز‪.‬ف‪ٛ‬از حؿیٗ ثب اقوبض‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ؾفط ٔحٕس خ‪ٛ‬از ظطیف ‪ٚ‬ظیط أو‪ٛ‬ض ذوبضخو‪ٝ‬‬ ‫ایطاٖ ث‪ ٝ‬ػطاق‪ٌ ،‬فت و‪ ٝ‬ػطاق زض ضاؾواوبی ٘وعزیوه‬ ‫وطزٖ زیسٌب‪ ٜ‬ایطاٖ ‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ػطثی حبقی‪ ٝ‬ذّویوح‬ ‫فبضؼ تالـ ٔیو‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثی ثجبتی زاذّی ػطاق ثط ض‪ٚ‬اثط ثب ٔحیط ذبضخی تاثیط ٌصاقاو‪ ٝ‬اؾوت‬ ‫أب ٔب ٔطحّ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضی اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ضا پکت ؾط ٌصاقا‪ ٝ‬ایٓ ‪ٚ ٚ‬اضز ٔطحّ‪ٕٞ ٝ‬ىبضی زض ظٔی‪ٞٝٙ‬بی ٔراوّوف‬ ‫قس‪ ٜ‬ایٓ‪.‬ف‪ٛ‬از حؿیٗ ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ؾیبؾت ذبضخی زض ظٔبٖ ز‪ِٚ‬ت ٔهطفی اِىبظٕی ٘رؿت ‪ٚ‬ظیط ػوطاق‬ ‫ثط ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ای اظ ان‪ٔ ٚ َٛ‬جب٘ی اؾا‪ٛ‬اض اؾت ‪ ٚ‬ا‪ َٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ٔحیط ٔ‪ٙ‬طم‪ٝ‬ای فؼبَ ثبقیٓ ‪ ٚ‬اثاىبض ػٕوُ‬ ‫ضا ث‪ ٝ‬زؾت ٌیطیٓ‪.‬‬ ‫علی اف‪ :‬هشصّای جوَْسی ارسبایجاى ٍ ایشاى هحل دٍستی است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬اِ‪ٟ‬بْ ػّی ا‪ :‬ضییؽ خٕو‪ٟ‬و‪ٛ‬ضی‬ ‫اشضثبیدبٖ تبویوس ووطز وو‪ٔ ٝ‬وطظ‪ٞ‬وبی ٔکواوطن‬ ‫وک‪ٛ‬ضـ ثب خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ ٔطظ‪ٞ‬بی ز‪ٚ‬ؾای‬ ‫اؾت‪ .‬ػّی ا‪ :‬طی ؾر‪ٙ‬ب٘وی زض ٔوطاؾوٓ افواواوبد‬ ‫پبزٌبٖ ٘یط‪ٚ‬ی ٔطظثب٘ی ایٗ وک‪ٛ‬ض زض ق‪ٟ‬طؾابٖ اظاز‬ ‫قس‪ ٜ‬خجطایُ زض ٔطظ ایطاٖ‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض خطیبٖ خ‪ٙ‬وً‬ ‫اذیط (زضٌیطی ٘ظبٔی خٕو‪ٟ‬و‪ٛ‬ضی اشضثوبیودوبٖ ثوب‬ ‫اضٔ‪ٙ‬ؿابٖ زض لط‪ ٜ‬ثبؽ)‪ ۹۰1 ،‬ویّ‪ٔٛ‬اط ٔطظ خٕو‪ٟ‬و‪ٛ‬ضی‬ ‫اشضثبیدبٖ ‪ ٚ‬ایطاٖ و‪ ٝ‬تحت اقغبَ لطاض ٌطفا‪ ٝ‬ثو‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض وبُٔ تهط‪ :‬قس‪ ٜ‬اؾت ‪.‬ضییؽ خٕ‪ٟٛ‬ضی اشضثبیدبٖ ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا٘دوبْ الوسأوبت ظْ ثوطای‬ ‫تم‪ٛ‬یت حفبظت اظ ٔطظ‪ٞ‬بی ٔکاطن ثالفبنّ‪ ٝ‬پؽ اظ پبیبٖ خ‪ ًٙ‬لط‪ ٜ‬ثبؽ ٌفت‪ٔ :‬طظ‪ٞ‬بی وکو‪ٛ‬ض ٔوب ‪ٚ‬‬ ‫ایطاٖ ٔطظ‪ٞ‬بی ز‪ٚ‬ؾای اؾت ‪ ٚ‬حفبظت اظ ایٗ ٔطظ‪ٞ‬ب ثطای ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اثط ز‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض اظ ا‪ٕٞ‬ویوت ذوبنوی‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضزاض اؾت ‪.‬ػّی ا‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬ضی اشضثبیدبٖ زض ٔؿیط‪ٞ‬بی زیٍط ٘یع ٔوطظ‬ ‫ٔکاطن ثب خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ زاضز‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ ٔطظ‪ٞ‬ب زض ‪ٚ‬الغ ٔطظ‪ٞ‬بی ز‪ٚ‬ؾای ‪ٕٞ ٚ‬ىبضی اؾت ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ‪ٞ‬ط ز‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬اظ ایٗ ٔطظ‪ٞ‬ب تطزز ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬اظ ٔعایبی اٖ ثو‪ٟ‬وطٔو‪ٙ‬وس ٔوی قو‪٘ٛ‬وس ‪.‬ضیویوؽ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ضی اشضثبیدبٖ زض ثرف زیٍطی اظ ؾر‪ٙ‬بٖ ذ‪ٛ‬ز اضبف‪ ٝ‬وطز‪ :‬حدٓ ض‪ٚ‬ظافع‪ ٖٚ‬تطزز ٔحٕ‪ِٞٝٛ‬ب ٘یوع‬ ‫ثیبٍ٘ط ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اثط خٕ‪ٟٛ‬ضی اشضثبیدبٖ ‪ ٚ‬ایطاٖ اؾت‪.‬ػّی ا‪ ،:‬پُ ذساافطیٗ ثط ض‪ٚ‬ی ض‪ٚ‬ز اضؼ زض‬ ‫٘عزیىی پبزٌبٖ ٔطظی ق‪ٟ‬ط خجطاییُ ضا ٔ‪ٛ‬ضز اقبض‪ ٜ‬لطاض زاز ‪ ٚ‬اٖ ضا ٕ٘بز ز‪ٚ‬ؾای خٕ‪ٟٛ‬ضی اشضثبیودوبٖ‬ ‫‪ ٚ‬ایطاٖ ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز ‪.‬‬ ‫اًتماد ایشاى اص اًفعال ضَسای اهٌیت دس ًمض حمَق غیشًظاهیاى‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٕ٘ -‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زائٓ ایطاٖ زض ؾبظٔوبٖ‬ ‫ُّٔ ٔاحس ثب ا٘امبز اظ ا٘فؼبَ ق‪ٛ‬ضای أو‪ٙ‬ویوت زض‬ ‫٘مض حم‪ٛ‬ق غیط٘ظبٔیبٖ زض زضٌیطی‪ٞ‬ب‪ ،‬ؾىو‪ٛ‬ت‬ ‫زض لجبَ خ‪ٙ‬بیبت ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿت‪ٞ‬ب‪ ۶ ،‬ؾوبَ تودوب‪ٚ‬ظ‬ ‫ؾؼ‪ٛ‬زی ث‪ ٝ‬یٕٗ ‪ ٚ‬تحطیٓ یىدوب٘وجو‪ ٝ‬ؾو‪ٛ‬ضیو‪ ٝ‬ضا‬ ‫ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬بی ایٗ ضفابض ٔ‪ٙ‬فؼال٘و‪ ٝ‬زا٘ؿوت‪ٔ .‬ودویوس‬ ‫ترتض‪ٚ‬ا٘چی افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض حبِیى‪ٕٛٙٔ ٝ‬ػیت خ‪ًٙ‬‬ ‫یه انُ ث‪ٙ‬یبزیٗ حم‪ٛ‬ق ثیٗإِوّوُ اؾوت‪ ،‬أوب‬ ‫ٔااؾفب٘‪ ٝ‬زضٌیطی ‪ٞ‬بی ٔؿوّوحوب٘و‪ٞ ٝ‬و‪ٙ‬و‪ٛ‬ظ یوه‬ ‫‪ٚ‬الؼیت ظٔبٖ ٔب اؾت ‪ ٚ‬زض ػیوٗ حوبَ‪ ،‬لو‪ٛ‬اػوس‬ ‫ٔؿّٕی ٘ظیط حفبظت اظ غیط٘ظبٔیبٖ ٘یع ضػوبیوت‬ ‫ٕ٘یق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٔ :‬ااؾفب٘‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ضای أو‪ٙ‬ویوت‬ ‫٘یع زض ثطاثط ٘مض ٔب‪ٛٞ‬ی ‪ ٚ‬حای ٘ظبْ ٔو‪ٙ‬وس ایوٗ‬ ‫ل‪ٛ‬اػس ضفابضی ٔ‪ٙ‬فؼال٘‪ ٝ‬زاضز‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زائوٓ ایوطاٖ‬ ‫زض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔاحس ث‪ ٝ‬ضفابض‪ٞ‬بی غیطا٘ؿوب٘وی ‪ٚ‬‬ ‫غیطلب٘‪٘ٛ‬یِ ٘ظبْٔ‪ٙ‬س ضغیٓ اؾطائیُ طی ز‪ٞ‬و‪ٞ ٝ‬وبی‬ ‫ٌصقا‪ ٝ‬زض ؾطظٔیٗ‪ٞ‬بی اقغبِی فّؿطویوٗ اقوبض‪ٜ‬‬ ‫وطز و‪ ٝ‬طیف ‪ٚ‬ؾیؼی اظ السأبت ؾجؼب٘‪ٔ ٝ‬وب٘و‪ٙ‬وس‬ ‫پبوؿبظی ٘ػازی ٌؿاطز‪ ،ٜ‬ترطیت ذوب٘و‪ٞ ٝ‬وب ‪ٚ‬‬ ‫ٔهبزض‪ ٜ‬أالن فّؿطی‪ٙ‬یبٖ‪ٔ ،‬حبنط‪ ٜ‬غیطلب٘و‪٘ٛ‬وی‬ ‫٘‪ٛ‬اض غع‪ ٚ ٜ‬وکابض غیط٘ظبٔیبٖ اظ خوّٕو‪ ٝ‬ظ٘وبٖ ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ثی ٌ‪ٙ‬ب‪ ٜ‬اقبض‪ ٚ ٜ‬اظ ا٘و‪ٟ‬وب ثو‪ ٝ‬ػو‪ٙ‬و‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔهووبزیووک ض‪ٚ‬قووٗ خوو‪ٙ‬ووبیووبت خوو‪ٙ‬ووٍووی یووبز‬ ‫وطز‪.‬ترتض‪ٚ‬ا٘چی اضبف‪ ٝ‬وطز‪ٚ :‬حکیٍطی ‪ٞ‬وبی‬ ‫ػطثؿابٖ زض ‪ ۶‬ؾبَ تدب‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬یٕٗ اؾوت ٘وٕو‪٘ٛ‬و‪ٝ‬‬ ‫زیٍطی اؾت و‪ ٝ‬زض اٖ ‪ٞ‬عاضاٖ غیوط٘وظوبٔوی اظ‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬ظ٘بٖ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬زوبٖ وکا‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ا٘س؛ ذوب٘و‪ٞ ٝ‬وب‪،‬‬ ‫ٔؿبخس‪ ،‬ثیٕبضؾابٖ ‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬ساضؼ‪ٔ ،‬وطاووع ذوطیوس‪،‬‬ ‫أبوٗ زیپّٕبتیه ‪ ٚ‬حای ٔطاؾٓ‪ٞ‬بی ػط‪ٚ‬ؾوی ‪ٚ‬‬ ‫ػعا ٔ‪ٛ‬ضز حّٕ‪ ٝ‬لطاض ٌطفا‪ٝ‬ا٘س؛ ‪ٌ ٚ‬طؾ‪ٍٙ‬ی زازٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬غیط٘ظبٔیبٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه ض‪ٚ‬ـ خ‪ٍٙ‬ی اؾافبز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثبػث ایدبز ثستطیٗ ثحطاٖ ثکطز‪ٚ‬ؾاب٘‪ٔ ٝ‬ؼبنوط‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ قس‪ ٜ‬اؾت‪ٚ.‬ی یبزا‪ٚ‬ض قس‪ :‬اثطات اػوٕوبَ‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬بی یىدب٘ج‪ ٝ‬غیط ا٘ؿب٘ی ػّی‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ضی‪ ٝ‬وو‪ٝ‬‬ ‫اظ ‪ٚ‬اضزات وب ‪ٞ‬بی ثکطز‪ٚ‬ؾاب٘‪ ٝ‬اظ خّٕ‪ ٝ‬غوصا ‪ٚ‬‬ ‫زاض‪ ٚ‬خّ‪ٌٛ‬یطی ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثبػث اؾیت خسی ثو‪ٝ‬‬ ‫ظ٘سٌی ٔطزْ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬چ‪ٙ‬ساٖ وٕاط اظ ٌطؾ‪ٍٙ‬ی‬ ‫زازٖ ث‪ٔ ٝ‬طزْ ٘یؿت ‪ ٚ‬ای‪ٍ٘ٛٙ‬و‪ ٝ‬الوسأوبت ثوبیوس‬ ‫ف‪ٛ‬ضی ٔا‪ٛ‬لف ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضلیک تیشّای ّطذاس کطتی اهشیکایی پس اص ًضدیک ضذى لایکّای ًظاهی ایشاى‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬اضتف أطیىب ٔسػی قس و‪ٝ‬‬ ‫وکای ایٗ وک‪ٛ‬ض پؽ اظ ا٘ى‪ ۰ ٝ‬لوبیوک ؾوپوب‪ٜ‬‬ ‫پبؾساضاٖ زض ذّیح فبضؼ ث‪ ٝ‬اٖ ٘عزیه قس٘س‪،‬‬ ‫تیط‪ٞ‬بی ‪ٞ‬کساض قّیه وطز‪ .‬اضتوف أوطیوىوب‬ ‫ٔسػی قس و‪ ٝ‬وکای ایٗ وک‪ٛ‬ض پؽ اظ ا٘ى‪۰ ٝ‬‬ ‫لبیک ؾپب‪ ٜ‬پبؾساضاٖ زض ذّویوح فوبضؼ ثو‪ ٝ‬اٖ‬ ‫٘عزیه قس٘س‪ ،‬تیط‪ٞ‬بی ‪ٞ‬کساض قّیه وطز‪.‬‬ ‫اضتف أطیىب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اػالْ وطز وو‪ ٝ‬لوبیوک‬ ‫‪ٞ‬بی ؾپب‪ ٜ‬پبؾساضاٖ ایطاٖ پؽ اظ قّیه ٌّ‪ِٛ‬و‪ٝ‬‬ ‫یکدّن اًتخابات کطَس بِصَست الکتشًٍیک بشگضاس هیضَد‬ ‫‪ٞ‬بی ‪ٞ‬کساض ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فبنّ‪ٝ‬ای أوٗ ٔو‪ٙ‬واوموُ‬ ‫قس٘س‪ٚ.‬ظاضت زفبع أطیىب ٘یع ٔسػی قوس وو‪ٝ‬‬ ‫لبیک‪ٞ‬بی ت‪ٙ‬سض‪ٚ‬ی ؾپب‪ ٜ‬پبؾساضاٖ زض اه ‪ٞ‬وبی‬ ‫ثیٗإِّّی ذّیح فبضؼ‪ ،‬ثس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اذوطوبض‬ ‫ضازی‪ٛ‬یی ٘ب‪ٞٚ‬بی أطیىبیی‪ ،‬تب فبنّ‪ٔ ۶۳ ٝ‬اوطی‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب پیف ضفا‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫پ‪ٙ‬ابٌ‪ٔ ٖٛ‬ی ٌ‪ٛ‬یس و‪ ٝ‬پؽ اظ چو‪ٙ‬وس قوّویوه‬ ‫اذطبضأیع ٘ب‪ٞٚ‬بی أطیىبیی‪ ،‬لبیک‪ٞ‬بی ت‪ٙ‬وسض‪ٚ‬‬ ‫ؾپب‪ ٜ‬پبؾساضاٖ اظ ایٗ ق‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض‪ٞ‬ب فبنّ‪ٌ ٝ‬طفا‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫تعلیک گضیٌطی تحشینّا‪ ،‬هطکالت التصادی‬ ‫سا افضایص هیدّذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ػض‪ ٛ‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬ثط٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬زخ‪ٔ ٝ‬دّؽ‬ ‫ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ٌفت‪ :‬زض حبَ حبضط الاهبز وک‪ٛ‬ض ث‪ٝ‬‬ ‫حبِت تحطیٕی ػبزت وطز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬تؼّیک تحطیوٓ ‪ٞ‬وب‪،‬‬ ‫الاهبز وک‪ٛ‬ض ضا ثب ٔکىالت ز‪ ٚ‬چو‪ٙ‬وساٖ ض‪ ٚ‬ثو‪ ٝ‬ض‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬خؼفط لبزضی ػض‪ ٛ‬وٕیؿیو‪ ٖٛ‬ثوط٘وبٔو‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬زخ‪ٔ ٝ‬دّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ‪ ،‬زض ذهو‪ٛ‬ل توالـ‬ ‫ز‪ِٚ‬ت ثطای تؼّیک تحطیٓ ‪ٞ‬ب‪ٌ ،‬فت‪ :‬تحطیٓ‪ٞ‬بی أطیىب‬ ‫ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ قبُٔ ‪ ۴‬زؾا‪ٞ ٝ‬ؿا‪ ٝ‬ای‪ٛٔ ،‬قوىوی‪ ،‬حومو‪ٛ‬ق‬ ‫ثکطی ‪ ٚ‬تط‪ٚ‬ضیؿای اؾت‪ .‬اٌط ‪ ٕٝٞ‬ایٗ چو‪ٟ‬وبض زؾواو‪ٝ‬‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬ب ِغ‪٘ ٛ‬ک‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬نطفبً تحطیٓ ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؿا‪ ٝ‬ای ِوغو‪ٛ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪ٞ ،‬یچ اتفبق ذبنی زض الاهبز وک‪ٛ‬ض ضخ ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬وس‬ ‫زاز‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬ت‪ٟٙ‬ب ِغ‪ ٛ‬وّیو‪ ٝ‬توحوطیوٓ ‪ٞ‬وب ثو‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت وبُٔ اؾت و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘س ٔکىالت الواوهوبزی‬ ‫وک‪ٛ‬ض ضا وب‪ٞ‬ف ز‪ٞ‬س زض غیط ایٗ ن‪ٛ‬ضت ثوب توؼوّویوک‬ ‫ثطذی اظ تحطیٓ ‪ٞ‬ب ٔکىّی حُ ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪٘.‬وٕوبیو‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫ٔطزْ قیطاظ زض ٔدّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ثب ثیبٖ ایو‪ٙ‬وىو‪ٝ‬‬ ‫ِغ‪ٌ ٛ‬عی‪ٙ‬کی تحطیٓ ‪ٞ‬ب وٕوىوی ثو‪ ٝ‬حوُ ٔکوىوالت‬ ‫الاهبزی ٕ٘ی و‪ٙ‬س چ‪ ٝ‬ثطؾس ثو‪ ٝ‬توؼوّویوک ٌوعیو‪ٙ‬وکوی‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب‪،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض حبَ حبضط الاهبز وکو‪ٛ‬ض ثو‪ ٝ‬حوبِوت‬ ‫تحطیٕی ػبزت وطز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬تؼّیک تحطیٓ ‪ٞ‬ب‪ ،‬الاوهوبز‬ ‫وک‪ٛ‬ض ضا ثب ٔکىالت ز‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ساٖ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫لبزضی ٌفت‪ٔ :‬ه‪ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬دّؽ ٔج‪ٙ‬ی ثط السأبت ضا‪ٞ‬جطزی‬ ‫ثطای ِغ‪ ٛ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ب ثبیس ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت وبُٔ اخطایی قو‪ٛ‬ز‬ ‫‪ِ ٚ‬غ‪ ٕٝٞ ٛ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ب زض زؾا‪ٛ‬ض وبض لطاض ٌیطز‪.‬‬ ‫سلبای سیاسی با دس ًظش گشفتی هطکالت‬ ‫ًاضی اص تحشین‪ ،‬ضشایط سا ًمذ کٌٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬پبضِٕب٘ی ضییؽ خوٕو‪ٟ‬و‪ٛ‬ضی ثوب‬ ‫تبویس ثط ایٗ و‪ ٝ‬زغسغ‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬ضییؽ خٕ‪ٟٛ‬ضی ضفوغ‬ ‫ٔکىالت ٔؼیکای‪ ،‬الاهبزی ٔطزْ ‪ ٚ‬ازاض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ی‪ّٕٔ ٝٙ‬ىت‬ ‫اؾت‪ ،‬تبویس وطز‪ :‬ضلجبی ؾیبؾی ز‪ِٚ‬وت ثوب زض ٘وظوط‬ ‫ٌطفاٗ ٔؿبئُ ‪ٔ ٚ‬کىالت ٔاؼسزی و‪ ٝ‬ثرف ػٕوس‪ٚ ٜ‬‬ ‫لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اظ اٖ ٘بقی اظ تحطیٓ‪ٞ‬بی ظبِٕب٘‪ ٝ‬اؾوت‪،‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مس ػّٕىطز ز‪ِٚ‬ت ثپطزاظ٘س‪ .‬حؿی‪ٙ‬ؼّی أیطیوٍوفوت‪:‬‬ ‫اؾ‪ٙ‬بز زض تبضید ٌ‪ٛ‬یبی ٘‪ٛ‬ع ظیؿت‪ ،‬فط‪ٙٞ‬وً‪ ،‬حومو‪ٖٛ‬‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬وسی اؾوت‪ .‬زض ایوطاٖ لوسٔوت اٖ ثو‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ربٔ‪ٙ‬کیبٖ ٔی ضؾس ‪ ٚ‬زض ترت خٕکیس وو‪ ٝ‬یوىوی اظ‬ ‫ٔظب‪ٞ‬ط تٕسٖ ایطا٘ی زض تبضید ز٘یوبؾوت ٔوطوطد ثو‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ .‬زض ظٔبٖ ؾبذت ترت خٕکیس اضقی‪ ،ٛ‬ثبیٍب٘ی ‪ٚ‬‬ ‫اؾابز ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬لطاض ٌطفا‪ ٝ‬اؾت‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬أو‪ٛ‬ض‬ ‫ٔدّؽ ضییؽ خٕ‪ٟٛ‬ض یبزا‪ٚ‬ض قس‪ :‬اٌط أط‪ٚ‬ظ اظ ؾ‪ٛ‬اثوک‬ ‫حم‪ٛ‬ق ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬سی ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق ا٘ؿبٖ‪ٞ‬ب زض ایطاٖ نوحوجوت‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تبضید ٌصقا‪ٔٝ‬بٖ افاربض ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ ،‬ث‪ ٝ‬زِیُ‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٔساضن ‪ ٚ‬اؾ‪ٙ‬بز اؾت‪.‬‬ ‫ا٘چ‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ٔ‪ٛ‬خت ٔیق‪ٛ‬ز ٔب ث‪ ٝ‬تٕسٖ پطافاربض ایوطاٖ‬ ‫اؾالٔی ثجبِیٓ ث‪ ٝ‬زِیُ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز ث‪ٛ‬زٖ اضقی‪ ٚ ٛ‬ثوبیوٍوب٘وی‬ ‫اؾ‪ٙ‬بز اؾت‪ ،‬اؾ‪ٙ‬بز ‪ٔ ٚ‬ساضن ‪ ٚ‬حفظ ا٘‪ٟ‬ب‪ ،‬حفظ حبفظ‪ٝ‬‬ ‫تبضیری یه ّٔت اؾت و‪ ٝ‬زاضای ا‪ٕٞ‬یت ف‪ٛ‬ق اِوؼوبز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫أیطی ثب ثیبٖ ایٗ و‪ ٝ‬فمساٖ یه ؾ‪ٙ‬س ٔؼاجط ٔوی تو‪ٛ‬ا٘وس‬ ‫ٔؿبئُ ‪ٔ ٚ‬کىالت اخإبػی ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یای ایدبز وطز‪ ٚ ٜ‬زض‬ ‫ثؿیبضی اظ ٔ‪ٛ‬الغ ٔ‪ٛ‬خت زػ‪ٛ‬ا ‪ ٚ‬زضٌیطی ق‪ٛ‬ز‪ٌ ،‬فوت‪:‬‬ ‫حفظ اؾ‪ٙ‬بز زض ایطاٖ اظ ؾبَ ‪ ۹۰۳۱‬قط‪ٚ‬ع ٔیقو‪ٛ‬ز وو‪ٝ‬‬ ‫تبویس ثط تٕطوع اؾ‪ٙ‬بز ز‪ِٚ‬ای زض یه ٔحُ ‪ٚ‬احس زاضز‪.‬‬ ‫زض ؾبَ ‪ ۹۰۴۱‬ؾبظٔبٖ اؾ‪ٙ‬بز ّٔی قىُ ٔیٌیطز ‪ٔ ٚ‬ؿیط‬ ‫تىبّٔی ذ‪ٛ‬ز ضا طی ٔی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ط‪ٚ‬ض حفظ اؾو‪ٙ‬وبز اظ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظط ػّٕی ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬لطاض ٔیٌیطز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضئیؽ ‪ٞ‬یئت ٔطوعی ٘ظوبضت اؾالٔی ق‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾاب زض ذهو‪ٛ‬ل ا٘واوروبثوبت‬ ‫ثط ا٘اربثبت ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ق‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾاب ٌفت‪ :‬اِىاط‪٘ٚ‬یه‪ ،‬تهطیو ووطز‪ :‬ظوطفویوت ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫یه ز‪ ٓٞ‬ا٘اربثبت وک‪ٛ‬ض ث‪ٝ‬ن‪ٛ‬ضت اِىاط‪٘ٚ‬یوه وک‪ٛ‬ض ‪ٞ ۰1‬عاض ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق اذص ضای اِىاوط‪٘ٚ‬ویوه‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬ایٗ تؼساز ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ز‪ٞ ٜ‬عاض قؼجو‪ ٝ‬ضا زض‬ ‫ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾیس حٕیسضضب وبظٕی اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬توفوب‪ٞ‬وٓ زض وک‪ٛ‬ض پبؾرٍ‪ ٛ‬اؾت زضن‪ٛ‬ضتیوو‪ ٝ‬ثوب ی ‪۰۳‬‬ ‫ذه‪ٛ‬ل تکىیُ یه ‪ٞ‬یئت اخطایوی ‪ٚ‬احوس ثوب ‪ٞ‬عاض قؼج‪ ٝ‬اذص ضای زض وکو‪ٛ‬ض زاضیوٓ ‪ ٚ‬زض‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی ق‪ٛ‬ضای ٍ٘‪ٟ‬جبٖ ثطای ا٘اربثبت ٔراوّوف قطایط فؼّی ٔیت‪ٛ‬اٖ یه ز‪ٞ‬وٓ ا٘واوروبثوبت ضا‬ ‫‪ ٓٞ ٚ‬ظٔبٖ‪ ،‬فطا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬ضزٖ ثؿاط ٔو‪ٙ‬وبؾوت ثوطای ث‪ٝ‬ن‪ٛ‬ضت اِىاط‪٘ٚ‬یه ثطٌعاض وطز‪.‬‬ ‫ثجت ٘بْ اِىاط‪٘ٚ‬یىی زا‪ٚ‬طّجبٖ ‪ ٚ‬انالد ثرکی اظ وبظٕی ثب اػالْ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض حبَ حبضط ‪ٔ ۹۶‬وطووع‬ ‫ایطازات لب٘‪ ٖٛ‬ا٘اربثبت ق‪ٛ‬ضا‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬ثوب توفوب‪ٞ‬وٓ اؾابٖ ‪ ۸ ٚ‬وال٘ک‪ٟ‬ط ا٘واوروبثوبت ضا ثو‪ ٝ‬نو‪ٛ‬ضت ‪ٞ‬ؿا‪ٙ‬س‪.‬ضئیؽ ‪ٞ‬یئت ٔطوعی ٘ظبضت ثط ا٘اربثوبت‬ ‫‪ٚ‬ظاضت وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬زض خو‪ٟ‬وت حضو‪ٛ‬ض ثویوکواوط اِىاط‪٘ٚ‬یه ثطٌعاض ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ووطز‪ ،‬ذوبطوط٘کوبٖ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ق‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾاب ‪ٕٞ‬وچو‪ٙ‬ویوٗ أوبض‬ ‫زا‪ٚ‬طّجبٖ ن‪ٛ‬ضت ٌطفت اظ خّٕ‪ ٝ‬تب ظٔب٘وی وو‪ ٝ‬وطز‪ :‬زض ت‪ٟ‬طاٖ ث‪ ٝ‬ذبطط ثطٌعاضی چ‪ٟ‬بض ا٘اربثبت ثجت ٘بْ زا‪ٚ‬طّجبٖ زض ق‪ٛ‬ضا‪ٞ‬بی اؾالٔی ض‪ٚ‬ؾابیوی‬ ‫ضؾیسٌی ث‪ ٝ‬نالحیت افوطاز زض ‪ٞ‬ویوئوت ‪ٞ‬وبی ‪ ٓٞ‬ظٔبٖ‪ ،‬أىبٖ ا٘اربثبت اِىواوط‪٘ٚ‬ویوه ‪ٚ‬خو‪ٛ‬ز ضا زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬قکٓ ‪ٞ 1۴۸‬عاض ‪٘ ۰۶۱ ٚ‬فط و‪ ٝ‬قبٔوُ‬ ‫اخطایی ث‪ ٝ‬پبیبٖ ٘طؾیس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ثجت٘بْ لطؼی قس‪٘ ٜ‬ساضز‪ٚ.‬ی أبض زا‪ٚ‬طّجبٖ قوطووت وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وس‪ ٜ‬زض ‪ٞ‬فت زضنس ذب٘ٓ‪ٞ‬ب ‪ ۱۰ ٚ‬زضنس البیوبٖ اػوالْ‬ ‫‪ ٚ‬افطاز ثا‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثطٌ‪ ٝ‬ػسْ ؾ‪ٛ‬ءپیکی‪ ٝٙ‬ضا ث‪ ٝ‬پط‪٘ٚ‬وس‪ ٜ‬ا٘اربثبت قکٕیٗ ٔطحّ‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ق‪ٟ‬ط ضا وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ أبض ٘کبٖ ز‪ٞ‬و‪ٙ‬وس‪ٞ ٜ‬وٕوسِوی‪،‬‬ ‫‪ٞ ۱۹‬عاض ‪٘ ۱۱۶ ٚ‬فط زض وک‪ٛ‬ض اػوالْ ووطز وو‪ٕٞ ٝ‬طا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬حٕبیت ٔؿئ‪ِٛ‬یٗ ‪ ٚ‬زؾتا٘سضوبضاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ّٔحک و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضئیؽ ‪ٞ‬یئت ٔطوعی ٘ظبضت ثط ا٘اربثبت ق‪ٛ‬ضای قبُٔ ‪ ۹1‬زضنس ذب٘ٓ‪ٞ‬ب ‪ ۸۸ ٚ‬زضنوس الوبیوبٖ ٔطزْ اؾت‪.‬‬ ‫تهٕیٓ ٌطفا‪ ٝ‬قس و‪ٌ ٝ‬ط‪ ٜٚ‬ووبضقو‪ٙ‬وبؾوی ؾو‪ ْٛ‬ثوب ٘وبْ ٌوط‪ ٜٚ‬ن‪ٛ‬ضت ایٗ اطالػبت ٘بث‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ .‬زض ‪ٕٞ‬بٖ ظٔبٖ ‪٘ ٓٞ‬بظوطاٖ‬ ‫وبضق‪ٙ‬بؾی تطتیجبت اخطایی ثب ‪ٞ‬س‪ٌ :‬وفوت ‪ٌٚ‬و‪ ٛ‬زض ذهو‪ٛ‬ل ٔؿبئُ ؾیبؾی ایٗ ت‪ٛ‬افک ضا فطنت ث‪ ٝ‬زیپّٕبؾی اضظیبثی وطز٘س‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫تطتیجبت ػّٕی ٔ‪ٛ‬ضز ٘یبظ ثطای اخطایی قسٖ ِغ‪ ٛ‬تحطیٓ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؾوپوؽ ض‪ٞ‬جط ا٘ماله اؾالٔی ‪ ٓٞ‬زضاؾاب٘‪ٔ ٝ‬ب‪ٔ ٜ‬جبضن ضٔضبٖ ‪ٚ‬زض توبضیود‬ ‫ثبظٌکت أطیىب ث‪ ٝ‬ثطخبْ تکىیُ ق‪ٛ‬ز‪.‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اَ ٌصقا‪ٞ ٝ‬وٕوعٔوبٖ ‪ 1۱‬فط‪ٚ‬ضزیٗ ٔب‪ ٜ‬خبضی زض ٔحفُ ا٘ؽ ثب لطاٖ فطٔ‪ٛ‬ز٘س‪« :‬زضثوبض‪ٜ‬‬ ‫تسشیع دس هزاکشات؛ ساّی بشای جلَگیشی‬ ‫‪ٞ‬یبت ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬أطیىب ٘یع ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض غیطٔؿامیٓ زض خطیبٖ ض‪٘ٚ‬س لضی‪ ٝ‬ثطخبْ ‪ ٚ‬تحطیٓ ‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬ب ؾیبؾت وک‪ٛ‬ض ضا اػالْ ووطزیوٓ ‪ ٚ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬ب لطاض ٔیٌیطز‪.‬زض ایٗ ٘کؿت ؾیس ػوجوبؼ ػوطالوچوی ٔؿئ‪ِٛ‬یٗ ‪ٌ ٓٞ‬فایٓ‪ ،‬زض نحجت ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ٌ ٓٞ‬فایٓ‪ .‬ؾیبؾت وک‪ٛ‬ض‬ ‫اص اثشات الذاهات ایزایی بش بشجام‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬ؾیبؾی ‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬ضیبؾت ‪ٞ‬یات ایطا٘ی ضا ثط ػو‪ٟ‬وس‪ٔ ٜ‬ؼّ‪ ْٛ‬اؾت‪ ،‬ذت حب تکریم ٔؿئ‪ِٛ‬یٗ ٔب ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ثوط‪ٚ‬یوٓ‬ ‫زاضز ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬سٌب٘ی اظ ؾبیط زؾاٍب‪ٞ ٜ‬بی شیطثط اظ خوّٕو‪ٚ ٝ‬ظاضت ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ تب ‪ٕٞ‬یٗ ؾیبؾت ضا اػٕبَ و‪ٙ‬یٓ‪ٔ .‬ب ثحثی ٘ساضیوٓ زض‬ ‫٘فت‪ ،‬ثب٘ه ٔطوعی ‪ ٚ‬ؾبظٔبٖ ا٘طغی اتٕی ٘یع زض تطویوت ‪ٞ‬ویوات ایٗ ظٔی‪ٙٔ ٝٙ‬ا‪ٟ‬ب ثبیس ٔطالجت ثک‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬صاوط‪ ٜ‬فطؾبیکی ٘جبیس ثبقوس‪.‬‬ ‫ایطا٘ی لطاض زاض٘س‪.‬زض ‪ٕٞ‬یٗ چبضچ‪ٛ‬ه‪ ،‬أط‪ٚ‬ظ ز‪ ٚ‬زیساض ٔیبٖ زوواوط ٘جبیس خ‪ٛ‬ضی ثبقس و‪ ٝ‬ططف‪ٟ‬ب ثر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ‪ٕٞ‬یٗ ط‪ٛ‬ض وف ثس‪ٙٞ‬وس وو‪ٝ‬‬ ‫ػطالچی ‪ ٚ‬ا٘طیى‪ٛٔ ٝ‬ضا ثطٌعاض قس‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ پیف اظ ظ‪ٟ‬ط أط‪ٚ‬ظ زض ایٗ ثطای وک‪ٛ‬ض ضطض زاضز‪ٛٔ.‬ض‪ٛ‬ع زیٍطی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک فؼّوی ضا اظ‬ ‫خّؿ‪ ٝ‬ؾ‪ٝ‬خب٘ج‪ٕٟٔ ٝ‬ی و‪ٔ ٝ‬یبٖ ض‪ٚ‬ؾبی ‪ٞ‬یات‪ٞ‬بی ایطاٖ‪ ،‬ض‪ٚ‬ؾویو‪٘ ٚ ٝ‬ظط ظٔب٘ی حبئع ا‪ٕٞ‬یت ٔیو‪ٙ‬س‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ع ا٘اربثبت ‪ ٚ‬تغییوط ز‪ِٚ‬وت‬ ‫چیٗ‪ ،‬ثطٌعاض قس‪ ،‬طط‪ٞ:‬ب ثط ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی وبُٔ ٔیبٖ ؾو‪ ٝ‬وکو‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬زض ایطاٖ اؾت‪ .‬ایٗ تغییط ٕٔىٗ اؾت زض فطای‪ٙ‬س ا٘دبْ ٔوصاووطات السأبت ترطیجی ‪ ٚ‬ایصایی ضا زض زؾا‪ٛ‬ض وبض لطاض ز‪ٙٞ‬وس‪ .‬ثوب ‪ٚ‬خو‪ٛ‬ز‬ ‫یه فبنّ‪ ٝ‬ظٔب٘ی ایدبز و‪ٙ‬س چطا و‪ ٝ‬زؾایبثی ث‪ ٝ‬ف‪ٔ ٟٓ‬کواوطن ثوب ایٗ ٔؿبئُ‪٘،‬س پطایؽ ؾر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬أوطیوىوب زض‬ ‫ِع‪ ْٚ‬ضفغ یىدبی تحطیٓ‪ٞ‬ب ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ تاویس وطز٘س‪.‬‬ ‫پیف اظ ایٗ ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اػوالْ ووطز‪ ٜ‬ثو‪ٛ‬ز٘وس وو‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت خسیس ٕٔىٗ اؾت ظٔب٘جط ثبقس‪ .‬ایٗ فبنّ‪ ٝ‬ظٔب٘ی ٘وبقوی اظ و‪ٙ‬فطا٘ؽ ذجطی قت ٌصقا‪ ٝ‬زض پبؾد ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬ایب ا٘اظبض ٘‪ٟ‬وبیوی‬ ‫ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ پیچیس‪ ٚ ٜ‬ؾرت اؾت ‪ ٚ‬أب اٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬ظوط ٔوی تغییط ز‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬تغییط تیٓ ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪٘ ٚ ٜ‬یع ضؾیسٖ ث‪ ٝ‬ف‪ٔ ٟٓ‬کاطن قسٖ چیعی ضا زض ایٗ ز‪ٚ‬ض اظ ٔصاوطات زاضز یب ٘‪ ،ٝ‬ثیبٖ وطز‪ :‬فىوط‬ ‫ضؾس ز‪ ٚ‬طط‪ :‬ثطای احیبی ثطخبْ اضاز‪ ٜ‬زاض٘س تحطیٓ‪ٞ‬بیی وو‪ ٝ‬زض ظیبز ثبقس‪ٕٔ ،‬ىٗ اؾت ٔ‪ٛ‬اضغ ٔصاوطاتی ططفیٗ و‪ ٝ‬تب حس‪ٚ‬زی ث‪ٔ ٝ‬یو‪ٞ ٓٙ‬فا‪ٌ ٝ‬صقا‪ ٝ‬اظ ٔمبٔبت ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬ق‪ٙ‬یوسیوس وو‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ت ز‪٘ٚ‬بِس تطأپ ػّی‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬ضی اؾوالٔوی ایوطاٖ ‪ٚ‬ضوغ قوس‪ ،‬یىسیٍط ٘عزیه قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬اظ یىسیٍط فبنّ‪ ٝ‬ثوٍویوطز ‪ ٚ‬ضا‪ٞ‬ی ط‪٘ ٛ‬ی زض پیف زاضیٓ‪ .‬حسالُ ٔب فىط ٔیو‪ٙ‬یٓ و‪ٔ ٝ‬ؿویوطی‬ ‫ؾرتتطیٗ ثرف احیبی ثطخبْ اؾت‪ٚ.‬الؼیت ایٗ اؾت و‪ ٝ‬فطنای حه‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ثطای ٔامبػس وطزٖ أطیىب ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬لف لب٘‪ٖٛ‬قى‪ٙ‬ی ثو‪ ٝ‬ط‪٘ ٛ‬ی ثبقس‪ .‬فىط ٔی و‪ ٓٙ‬چیعی و‪ٞ ٝ‬فا‪ ٝ‬پیف ٌفاوٓ‪ ،‬ایوٗ وو‪ٝ‬‬ ‫حبضطاٖ زض ٘کؿت وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کاطن ثطخبْ زض حبِی ثط ضط‪ٚ‬ضت و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ثطای ثبظٌکت طط‪ٞ :‬ب ث‪ ٝ‬اخطای تؼ‪ٟ‬وسات ثوطخوبْ ‪ٚ‬خو‪ٛ‬ز ط‪ َٛ‬ا٘دبٔس‪.‬طی ‪ٞ‬فا‪ٞٝ‬بی اذیط ‪ٕٞ ٚ‬عٔبٖ ثب ایٗ ٔصاوطات اتفبلبت احإب ٔؿیطی و‪ ٝ‬پیف ض‪ ٚ‬زاضیٓ اظ ٔؿیطی و‪ ٝ‬پکت ؾط ٌصاقا‪ٝ‬‬ ‫تؿطیغ زض ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ تبویس وطز٘س و‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬ظط ٔوی ضؾوس ایوٗ زاضز‪ .‬ظٔبٖ ظیبزی تب پبیبٖ ٔ‪ّٟ‬ت ؾ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٝٞ‬ت‪ٛ‬افک ایطاٖ ‪ٚ‬اغا٘ؽ ثیٗ ‪ ٚ‬السأبت ایصایی ثطای تحت تبثیط لطاضزازٖ ایٗ ٌفت ‪ٌٞٛ ٚ‬ب ضخ ایٓ ط‪٘ ٛ‬یتط اؾت‪ ،‬أط‪ٚ‬ظ ‪ ٓٞ‬زضؾت اؾت‪ .‬ثبیس زیس وو‪ ٝ‬ضاثوطت‬ ‫ض‪ٚ‬یىطز ٔی ت‪ٛ‬ا٘س تب حس ظیبزی ٔب٘وغ اظ توبثویوطٌوصاضی ٔوروطه إِّّی ا٘طغی اتٕی زضثبض‪ ٜ‬زؾاوطؾوی اغا٘وؽ ثو‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضثویوٗ ‪ٞ‬وبی زاز و‪ٕٟٔ ٝ‬اطیٗ اٖ الساْ ذطاثىبضا٘‪ ٚ ٝ‬تط‪ٚ‬ضیؿاوی ‪ٞ‬ؿواو‪ ٝ‬ای زض ٔبِی ‪ ٚ‬تیٕف زض ٔیساٖ ٔصاوط‪ ٜ‬زض ‪ٚ‬یٗ ثو‪ ٝ‬چو‪ ٝ‬چویوعی زؾوت‬ ‫السأبت ایصایی ثطای احیبی ایٗ ت‪ٛ‬افک ثیٗ إِّّی ق‪ٛ‬ز‪ٔ .‬صاووطات ؾبیت‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؿا‪ٝ‬ای ثبلی ٕ٘ب٘س‪ ٜ‬اؾت ثط اؾبؼ ایٗ ت‪ٛ‬افک وو‪ ٝ‬زض ؾبیت ٘ط‪ٙ‬ع ث‪ٛ‬ز‪ .‬و‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬س‪ :‬ذبِی وطزٖ زؾت ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬وسٌوبٖ ٔییبث‪ٙ‬س‪.‬ثب ػ‪ٙ‬بیت ث‪ٔ ٝ‬ؿبئُ ‪ٔ ٚ‬اغییط‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س پبیبٖ ٔ‪ّٟ‬ت تو‪ٛ‬افوک‬ ‫‪ٞ‬یبت‪ٞ‬بی ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایطاٖ ‪ ۹+۴ ٚ‬زض ‪ٚ‬یٗ اظ ؾط ٌطفا‪ ٝ‬قس‪ .‬زض خطیبٖ ؾفط ضافبئُ ٌط‪ٚ‬ؾی ٔسیط وُ اغا٘ؽ ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬طاٖ ا٘دبْ قوس‪ ،‬ایطا٘ی زض ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ اخطا قس ثب ایٗ حوبَ ایوطاٖ ‪ٞ‬وٓ ثوب ضا‪ ٜ‬ایطاٖ ‪ ٚ‬اغا٘ؽ‪ ،‬ا٘اربثبت ضیبؾت خٕ‪ٟٛ‬ضی زض ایطاٖ‪ ٚ ،‬الوسأوبت‬ ‫ز‪ٚ‬ض ا‪ َٚ‬ایٗ ٘کؿت حبضطیٗ تهٕیٓ ث‪ ٝ‬تؿطیغ ض‪٘ٚ‬س ٌفت‪ٌٞٛٚ‬وب ٔمطض قس ز‪ٚ‬ضثیٗ‪ٞ‬بی ٔؿامط زض ؾبیت‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؿا‪ٝ‬ای اطالػبت ایوٗ ا٘ساظی ؾب٘اطیفی‪ٛ‬غ‪ٞ‬بی خسیس ‪ ٚ‬اغبظ غو‪ٙ‬وی ؾوبظی ‪ ۶۳‬زضنوسی ترطیجی ‪ ٚ‬ایصایی ٔربِفبٖ ثطخبْ ث‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬سٌوبٖ‬ ‫ٌطفا‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬افک قس فؼبِیت ٌط‪ٜٞٚ‬بی وبضق‪ٙ‬بؾی زض ز‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ظ‪ِ ٜ‬وغو‪ ٛ‬ؾبیت‪ٞ‬ب ضا ضجط و‪ٙٙ‬س اٌط زض ٔ‪ّٟ‬ت ؾ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٝٞ‬تحطیٓ‪ٞ‬بی ایطاٖ ِغ‪ ٛ‬ثطی ‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا ض‪ ٚ‬وطز‪.‬ثب ایٗ حبَ ٘جبیوس فوطأو‪ٛ‬ـ ووطز وو‪ٞ ٝ‬ط چ‪ ٝ‬ؾطیؼاط ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬سات ذ‪ٛ‬ز ثبظٌکا‪ ٚ ٝ‬فىط ثو‪ٟ‬وط‪ ٜ‬ثوطزاضی اظ‬ ‫تحطیٓ‪ٞ‬ب ‪ٞ ٚ‬ؿا‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت فکطز‪ ٚ ٜ‬ؾطیغ ازأ‪ ٝ‬یبثس‪ٕٞ.‬چو‪ٙ‬ویوٗ قس ایٗ اطالػبت زض اذایبض اغا٘ؽ لطاض ٔیٌیطز ‪ ٚ‬زض غویوط ایوٗ ٕٔىٗ اؾت ٔربِفبٖ ثطخبْ ثطای تبثیطٌصاضی ثط ٔصاوطات ثبظ ‪ٞ‬وٓ تحطیٓ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثط ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ اػٕبَ قس‪ ٜ‬ضا اظ ؾط ثیط‪ ٖٚ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫*‪ 9‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 99‬اوریل‬ ‫* ‪ 01‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪7915‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫سْن ‪ ۵.۴‬درصذی اررثبیجبى ضرقی از صبدرات ثخص کطبٍرزی کطَر‬ ‫اهبدُ احذاث ضْرک تخصصی فرش دستجبف در تجریس ّستین‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬ؼب‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی أا‪ٛ‬س الاتالابدی‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیدبٖ ؿشلای ٌافات‪ ۸‬ثاشای احاذا‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن تخللی فشؽ دػتجبفت دس اػاتابٖ أابد‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ‪ .‬ػّی خ‪ٟ‬بٍ٘یشی ٌفت‪ ۸‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ک‪ٙ‬ؼت فاشؽ‬ ‫اػتبٖ‪ ،‬یىی اص اکّی تشیٗ ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بی ٔبػات ‪ ٚ‬اص‬ ‫‪ٞ‬یچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬وٕه ‪ ٚ‬حٕبیتی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬دسیغ ٘إای‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬فشح‪ٙ‬بص سافغ‪ ،‬سییغ ٔشوض ّٔی فشؽ ایشاٖ ٘ایاض‬ ‫دس ایٗ دیذاس‪ ،‬ظشفیت اػتبٖ ارسثبیدابٖ ؿاشلای سا‬ ‫ثشای ثشپبیی ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬ؼتی فشؽ دػتجبف‪ ،‬س‪٘ٚ‬ک ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬کبدسا فشؽ دػتجابف ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬غابٖ‬ ‫داسی‪ ،‬ف‪ٛ‬قاِؼبد‪ ٜ‬اسصیبثی وشد‪ٚ.‬ی ٌفت‪ ۸‬ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی احذا ‪ ٚ‬سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ایٗ ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬اتفبق ‪ٚ‬‬ ‫حٕبیت اػتب٘ذاسی‪ ،‬اداس‪ ٜ‬کٕت اػتبٖ ‪ ٚ‬حٕبیت ٔشوض ّٔی فشؽ ایشاٖ ا٘دبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ ؿاذ ‪ ٚ‬ایاٗ‬ ‫ٔشوض أبدٌی خ‪ٛ‬د سا ثشای حٕبیت اص ٌؼتشؽ ‪ٙٞ‬ش ک‪ٙ‬ؼت فشؽ دػتجبف اػتبٖ‪ ،‬دسیغ ٘اخا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ‬ ‫وشد‪.‬دس ایٗ دیذاس صٔی‪ٞ ٝٙ‬بی ایدبد ؿ‪ٟ‬شن تخللی فشؽ دػتجبفت دس اػتبٖ ثشسػی ؿذ‪.‬‬ ‫ٍاحذّبی صٌعتی دیسل شاًراتَرّبی خَد را اهبدُ کٌٌذ‬ ‫‪ّ ۰۸‬سار تی سیت در سردخبًِّبی اررثبیجبىغرثی در صف صبدرات است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬سییغ ػابصٔابٖ کا‪ٙ‬اؼات‪ٔ ،‬اؼاذٖ ‪ ٚ‬تادابس‬ ‫ارسثبیدبٖغشثی ٌفت‪ ۵۲ ۸‬تب ‪ٞ ۶۲‬ضاس تٗ ػیت دس ػشدخاب٘ا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫اػتبٖ دس ا٘تظبس کبدسا اػت‪ .‬ػّی ثبثبیی افض‪ٚ‬د‪ ۸‬اخاجابس ٔا‪ٛ‬خا‪ٛ‬د‬ ‫ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬دسثبس‪ٔ ٜ‬یضاٖ ا٘جبؿت ػیت دس ػاشدخاب٘ا‪ٞ ٝ‬ابی اػاتابٖ‬ ‫ک یح ٘ج‪ٛ‬د‪ٞ ٚ ٜ‬ذفی خض ٘بأیذوشدٖ ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌابٖ ٘اذاس٘اذ‪ٚ.‬ی‬ ‫اضبف‪ ٝ‬وشد‪ ۸‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع چبِـی ثشای ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع کبدسا ٔ اؼا‪ٛ‬ه‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬سییغ ػبصٔبٖ ک‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼذٖ ‪ ٚ‬تدبس ارسثبیدبٖ غشثی ثب‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تمبضب ثشای ٔبؿیٗ ‪ٞ‬بی یخچبَ داس افضایؾ یبفت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬ثیبٖ وشد‪ ۸‬تا‪ٛ‬لاد دس ٔاشص‪ٞ‬اب ٘ایاض‬ ‫٘بٔـخق ‪ٌ ٚ‬ب‪ٞ‬ی ع‪ٛ‬ال٘ی اػت ‪ ٚ‬ػّت ایٗ ت‪ٛ‬لد ‪ٞ‬بی ٘بٔـخق ‪ ٓٞ‬ثابصاسچا‪ ٝ‬ای ثا‪ٛ‬دٖ کابدسا‬ ‫اػت‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۸‬یبسا٘‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت دس ث ث کبدسا سا‪ٞ‬ىبس ایٗ ٔـىُ اػت ‪ِٚ‬ی ‪ٚ‬ضؼیت ثا‪ٛ‬دخا‪ ٝ‬ای‬ ‫ثشای اسائ‪ ٝ‬یبسا٘‪ ٝ‬کبدسا ٔؼبػذ ٘یؼت ‪ٞ‬ش چ‪ٙ‬ذ دس ٔب‪ٞ ٜ‬بی اخیش ٔـ‪ٛ‬ق ‪ٚ‬اسدا ٔ‪ٛ‬ص دس اصای کبدسا‬ ‫ػیت ٔ‪ٛ‬خت ٘دب ػیت دسختی اػتبٖ اص ا٘جبس ؿذٖ دس ػشدخب٘‪ٞ ٝ‬ب ث‪ٛ‬د‪.‬ثبثبیی ٌفت‪ ۸‬یىی دیاٍاش اص‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ وب‪ٞ‬ؾ کبدسا دس تٕبٔی وبال‪ٞ‬ب افت ٘شخ اسص ‪ ٚ‬دالس ث‪ٛ‬د چشا و‪ ٝ‬کبدس و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ثب ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی‬ ‫ثبالی حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ٔتضشس ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ایٗ س‪٘ٚ‬ذ کبدسا سا و‪ٙ‬ذ ٔی و‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۸‬صیشػبخت ‪ٞ‬بی‬ ‫ػشدخب٘‪ ٝ‬ای اػتبٖ ‪ ٓٞ‬ثؼیبس ٔذسٖ ٘یؼت‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬غّ‪ٛ‬ثیت ‪ ٚ‬ویفیت ػیت س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ ٔی یابثاذ‪.‬ثابثابیای‬ ‫ٌفت‪ ۸‬یبفتٗ ساثغ‪ ٝ‬ای ٔتؼبدَ ثیٗ ایٗ ‪ٛٔ ۰‬ض‪ٛ‬ع پیچیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬سییغ ػبصٔبٖ ک‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼذٖ ‪ ٚ‬تادابس‬ ‫ارسثبیدبٖ غشثی ٌفت‪ ۸‬أبسی و‪ ٝ‬اص ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تّ‪ٙ‬جبس ؿذٖ کذ‪ٞ‬ب تٗ ػیت دس ػشدخب٘‪ٞ ٝ‬بی اػتبٖ اسائ‪ٝ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪٘ ،‬بدسػت اػت ‪ ٓٞ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬کبدسا خبسخی ‪ٔ ٚ‬لشف داخّی ػیت دسختی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬سئیغ ػبصٔبٖ ک‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼاذٖ ‪ٚ‬‬ ‫تدبس اػتبٖ ارسثبیدبٖ ؿشلی‪ٌ ،‬فت‪ٚ ۸‬احذ‪ٞ‬ابی‬ ‫ک‪ٙ‬ؼتی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ؼبصی ‪ ٚ‬أابد‪ ٜ‬ػابصی دیاضَ‬ ‫ط٘شات‪ٛ‬س‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬حجیت أیٗصاد‪ ٜ‬أش‪ٚ‬ص‬ ‫دس ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب خجشٍ٘بساٖ ضٕٗ تاویذ ثش ا‪ٕٞ‬یات‬ ‫الذأب ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬ؼتی‪ٔ ،‬ؼذ٘ی ‪ ٚ‬تدبسی پیاؾ‬ ‫اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬پیه ثبس ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یاٗ دس فلا‪ َٛ‬پایاه‬ ‫ٔلشف‪ ،‬ثش ضش‪ٚ‬س اخشای ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ػاجا‪ٛ‬س اص‬ ‫پیه ٔلاشف ا٘اشطی دس ػابَ ‪ ۸۲۲۲‬تلاشیاح‬ ‫وشد‪ٚ.‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اثالغی‪ٔ ٝ‬اذیاشیات ثا اشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ؿشوت ت‪ٛ‬صیغ ٘یش‪ٚ‬ی ثشق اػتبٖ دس خل‪ٛ‬ف عشاحی ثش٘بٔ‪ٙٔ ٝ‬ؼدٓ دس ساػتبی وب‪ٞ‬ؾ ثبس ک‪ٙ‬بیغ ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬س‬ ‫دلیک ‪ ٚ‬س‪ٚ‬صا٘‪ٌ ،ٝ‬فت‪ ۸‬کبحجبٖ ک‪ٙ‬بیغ ‪ ٚ‬فؼبالٖ التلبدی دس و‪ٙ‬بس ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تذا‪ ْٚ‬ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬ثب ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی وبُٔ‪ ،‬أبد‪ ٜ‬ػج‪ٛ‬س اص پیه ثبس دس ػبَخبسی ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬أیٗ‪.‬صاد‪ ٜ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬احذ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬ؼاتای‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ؼبصی ‪ ٚ‬أبد‪ٜ‬ػبصی دیضَ ط٘شات‪ٛ‬س‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ ۸‬ػ‪ٛ‬خت ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص دیضَ‬ ‫ط٘شات‪ٛ‬س ک‪ٙ‬بیغ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ؼتی ثب ‪ٕٞ‬ىبسی ؿشوت پخؾ فشا‪ٚ‬سد‪ٜٞ‬بی ٘فتی اػتابٖ ا٘ادابْ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬سئیغ ػبصٔبٖ کٕت اػتبٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۸‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثا‪ٔ ٝ‬لا‪ٛ‬ثاب ػاتابد اػاتاب٘ای ٔامابثّا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫ثیٕبسی وش‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬تؼغیّی ٔـبغُ تؼییٗ ؿذ‪ ،ٜ‬اک‪ٙ‬بف ‪ ٚ‬ثبصاسیبٖ ضٕٗ ت‪ٛ‬خا‪ ٝ‬ثا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ع یابد ؿاذ‪،ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی الصْ دس خل‪ٛ‬ف سػبیت ٔلشف ا٘شطی ‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬خت سا داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫خَاّرخَاًذگی ضْر تجریس ضرٍعی‬ ‫ثرای تَسعِ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش خ‪ٛ‬ا٘ذٌی وال٘ـ‪ٟ‬ش تجشیض ثب ؿ‪ٟ‬ش ‪ٞ‬بی ٔخاتاّاد ٌابٔای دس‬ ‫ساػتبی ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض اػت‪.‬تفاب‪ٞ‬آ خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اش خا‪ٛ‬ا٘اذٌای ثایاٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بیی أضب ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ٛ٘ ٝ‬ػی ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬تـبث‪ٕٞ ٚ ٝ‬اؼاب٘ای اص لاجایاُ‬ ‫‪ٚ‬یظٌی‪ٞ‬بی ثبػتبٖ ؿ‪ٙ‬بختی‪ ،‬تبسیخی‪ ،‬فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٕ٘ ،‬بد‪ٞ‬ب ٔـتشن ‪... ٚ‬‬ ‫ثب یىذیٍش داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ تب اص ظشفیت‪ٞ‬بی یىذیاٍاش ثاشای پایاـاجاشد‬ ‫ا‪ٞ‬ذاف خبف ػّٕی‪ ،‬ف‪ٙ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪٘ ٚ‬ظبیش اٖ اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش خ‪ٛ‬ا٘ذٌی ثذ‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬لشاسداد‪ٞ‬بی سػٕی ثیٗ د‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ب ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ػیّ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداساٖ و‪ ٝ‬استجبط ٘ضدیىتشی ثب ؿ‪ٟ‬اش‪٘ٚ‬اذاٖ داس٘اذ ا٘ادابْ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د ایٗ پیٕبٖ ثبػث ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬پبیذاس ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب‪ ،‬تاجابدَ تاداشثایاب ‪،‬‬ ‫تؼبٔال فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬تالؽ ثشای اسػبَ وٕه‪ٞ‬بی ثـشد‪ٚ‬ػاتاب٘ا‪ ٝ‬دس‬ ‫صٔبٖ ث شاٖ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬لذٔت تبسیخی یىی اص ؿبخل‪ٞٝ‬بیی اػات وا‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ‪ٞ‬ب سا ثشای ایدبد پی‪٘ٛ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی ثب دیٍش ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی وا‪ٟ‬اٗ‬ ‫تشغیت ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬خ‪ٛ‬ا٘پ‪ٛ‬س سئیغ دا٘ـٍب‪ ٜ‬اصاد اػالٔی تجشیض ٌافات‪۸‬‬ ‫یىی اص ٔؼیبس‪ٞ‬بی الصْ ثشای ایدبد پی‪٘ٛ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش خ‪ٛ‬ا٘ذٌی ٔایابٖ د‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ثج‪ ٛ‬لذٔت تبسیخی اػت؛ یؼ‪ٙ‬ی ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دس عا‪َٛ‬‬ ‫تبسیخ دس ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬بی فش‪ٍٙٞ‬ی ٘مؾ افشیٗ ث‪ٛ‬د‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ا٘تخبه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اش‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ ٜ‬دػت ٔی ص٘‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الغ‪ ،‬ت‪ٙ‬بػجب فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬تبسیخای تا‪ٙ‬ا‪ٟ‬اب‬ ‫الصٔ‪ ٝ‬ایٗ پی‪٘ٛ‬ذ اػت ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬بػت التلبدی ‪ ٚ‬ػیبػی دس ایاٗ صٔایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔغشح ٘یؼت‪.‬‬ ‫ا‪ٌ ٚ‬فت‪ ۸‬ثشخی اص ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب داسای ‪ٚ‬یظٌی‪ٞ‬بی ثشخؼت‪ ٚ ٝ‬وبسیضٔبتیه‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ؛ یؼ‪ٙ‬ی ث‪ ِ ٝ‬بػ تدبسی‪ٌ ،‬شدؿٍشی‪ ،‬ک‪ٙ‬ؼتی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ٘ؼجت‬ ‫ث‪ ٝ‬ثمی‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب اسخح ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ثشای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬د‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ش اص تٕبْ لبثّیات ‪ٞ‬ابی‬ ‫خ‪ٛ‬د ثشای پیـشفت ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثٍیش٘ذ ‪ ٚ‬دس ػیٗ حبَ ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬پبیذاس حابِات‬ ‫سلبثتی داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ٔ ،‬مبٔب ؿ‪ٟ‬شی اٖ ‪ٞ‬ب الذاْ ث‪ ٝ‬ثاشلاشاسی پایا‪٘ٛ‬اذ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش خ‪ٛ‬ا٘ذٌی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬ؿ‪ٟ‬یٗ ثب‪ٞ‬ش ؿ‪ٟ‬شداس تجشیض ٌفت‪ ۸‬افاضایاؾ‬ ‫تؼبٔال فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٚ ٚ‬سصؿی ٔیبٖ تجشیض ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اش خا‪ٛ‬ا٘اذ‪ٜ‬‬ ‫اؽ‪٘ ،‬بٍٔزاسی خیبثبٖ‪ٞ‬ب ث‪٘ ٝ‬بْ ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ـب‪ٞ‬یش یىذیٍش‪ ،‬تجبدَ اػتبد‬ ‫‪ ٚ‬دا٘ـد‪ ،ٛ‬اختلبف ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی تّ‪ٛ‬یضی‪٘ٛ‬ی ثشای ٔؼشفی ؿا‪ٟ‬اش ‪ٞ‬ابی‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ ٚ ٜ‬ثشٌضاسی ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬بی فش‪ٍٙٞ‬ی اص خّٕ‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذافای ثا‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬دس ثشلشاسی پی‪٘ٛ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی ٔیبٖ تجشیض ‪ ٚ‬ػبیاش ؿا‪ٟ‬اش ‪ٞ‬اب‬ ‫پیٍیشی ؿذ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت مک سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬یٗ ثب‪ٞ‬ش افض‪ٚ‬د‪۸‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش خ‪ٛ‬ا٘ذٌی لشاسدادی ثیٗ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ٔختاّاد‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬ؼٕ‪ٛ‬ال ایٗ پی‪٘ٛ‬ذ ثیٗ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بیی ا٘دبْ ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬صٔی‪ٞٝٙ‬ابی‬ ‫ٔـتشوی ثب یىذیٍش داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ایٗ صٔی‪ٞٝٙ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ دس صٔی‪ٞٝٙ‬بی‬ ‫تبسیخی‪ ،‬فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬اداه ‪ ٚ‬سػ‪ ٚ ْٛ‬التلبدی ثابؿاذ‪.‬ا‪ ٚ‬افاض‪ٚ‬د‪ ۸‬ایاٗ‬ ‫لشاسداد ‪ٞ‬ب ثشای ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬دیپّٕبػی ایدبد ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬ایاٗ ساثاغا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫٘ـؼت ٔؼئ‪ٛ‬الٖ اسؿذ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ٌ ٝ‬اشدؿاٍاشی‪ٔ ،‬ـابسوات دس‬ ‫ثبصػبصی ‪ ٚ‬تجبدَ ٔذیشیت أ‪ٛ‬س ؿ‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬سفت ‪ ٚ‬أذ ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ سا ثاب‬ ‫خ‪ٛ‬د ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٔ ٜ‬یا‪ٚ‬سد‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬یٗ ثب‪ٞ‬ش ٌفت‪۸‬ایدبد پی‪٘ٛ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی ٘ـبٖ اص پاتاب٘ؼایاُ ‪ٚ‬‬ ‫ظشفیت‪ٞ‬بی تجشیض اػت و‪ ٝ‬دیٍش ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬بٖ سا ثشای ایٗ پایا‪٘ٛ‬اذ‬ ‫ساغت وشد‪ ٜ‬اػت ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬سیى‪ ٝ‬دس حبَ حبضش تاجاشیاض ثاب ‪ ۸۴‬ؿا‪ٟ‬اش‬ ‫ٔختّد پی‪٘ٛ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی داؿت‪ ٚ ٝ‬دس صٔیا‪ٙ‬ا‪ٞ ٝ‬ابی ٔاخاتاّاد‬ ‫ثبیىذیٍش ٔـبسوت ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬ا‪ ٚ‬اص تفب‪ ٓٞ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ثشای خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌای‬ ‫ًرخ تَرم در اردثیل ‪ ۸.۰‬درصذ پبیییتر از هیبًگیی کطَری‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬أبس ‪ ٚ‬اعالػاب ػابصٔابٖ ٔاذیاشیات ‪ٚ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی اػتبٖ اسدثیُ ٌفت‪٘ ۸‬شخ ت‪ٛ‬سْ دس یه ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬دس‬ ‫ایٗ اػتبٖ ‪ ۲.۰‬دسکذ پبییٗتش اص ٔیبٍ٘ایاٗ وـا‪ٛ‬سی ثا‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػات‪.‬‬ ‫فشیجشص د‪ٞ‬مبٖ اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۸‬ت‪ٛ‬سْ ‪ٔ ۸۰‬ب‪ٙٔ ٜ‬ت‪ٟ‬ی ث‪ ٝ‬فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ ۸۲۲۲‬دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ‪ ۱۶.۷‬دسکذ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس اػتبٖ اسدثیُ ایٗ ٔایاضاٖ ثا‪۱۶.۵ ٝ‬‬ ‫دسکذ سػیذ‪ٚ.‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثیـتشیٗ ت‪ٛ‬سْ دس ثاخاؾ غایاش‬ ‫خ‪ٛ‬ساوی‪ٞ‬ب ٔب٘‪ٙ‬ذ ٔؼىٗ ‪ِٛ ٚ‬اصْ خبٍ٘ی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ ۸‬ؿبخق‬ ‫وُ ت‪ٛ‬سْ دس ػبَ ٌزؿت‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ح ػبَ پیؾ اص اٖ دس وـا‪ٛ‬س‬ ‫‪ ۱۲۴.۸‬دسکذ ‪ ٚ‬دس اػتبٖ اسدثیُ ‪ ۱۲۲.۴‬دسکذ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬أبس ‪ ٚ‬اعالػب ػبصٔابٖ ٔاذیاشیات ‪ٚ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی اػتبٖ اسدثیُ ثیبٖ وشد‪ ۸‬ایٗ ؿبخق دس ثخؾ خ‪ٛ‬ساوی‪ٞ‬ب دس اػتبٖ ‪ ۱۶۱.۵‬دسکذ ‪ ٚ‬دس وـ‪ٛ‬س‬ ‫‪ ۱۷۴.۳‬دسکذ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وشد‪ ۸‬ؿبخق وـ‪ٛ‬سی دس ثخؾ غیش خ‪ٛ‬ساوی‪ٞ‬ب ٘یض ‪ ۰۵۰.۱‬دسکذ ‪ٚ‬‬ ‫دس اػتبٖ اسدثیُ ‪ ۰۳۶‬دسکذ ثشا‪ٚ‬سد ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬د‪ٞ‬مبٖ‪ ،‬لیٕت ‪ ۲۵۳‬لّٓ وبال ‪ ٚ‬خذٔب دس ثشسػی‬ ‫٘شخ ت‪ٛ‬سْ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثش ‪ٕٞ‬یٗ اػبع ٘شخ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؿبخق‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬سٔی دس ثاخاؾ خا‪ٛ‬ساوای ‪ ٚ‬غایاش‬ ‫خ‪ٛ‬ساوی اػالْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ ۸‬أبسٌیشی اص ؿبخق لیٕت ‪ٞ‬اب ثا‪ ٝ‬کا‪ٛ‬س ٔاب‪ٞ‬اب٘ا‪ ٝ‬ا٘ادابْ‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬اػتبٖ اسدثیُ ثب ثیؾ اص یه ٔیّی‪ٞ ۰۲۶ ٚ ٖٛ‬ضاس ٘فش خٕؼیت‪ ،‬ؿبُٔ ‪ ۸۰‬ؿ‪ٟ‬شػتبٖ اػت و‪ ٝ‬اص ایاٗ‬ ‫ٔیبٖ ‪ٞ ۲۲۶‬ضاس ‪٘ ۳۳۲ ٚ‬فش دس یه ‪ٞ‬ضاس ‪ ۳۳۳ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب ػى‪٘ٛ‬ت داس٘ذ‪.‬‬ ‫تجشیض ثب ؿبً٘ ‪ٞ‬بی چیٗ خجش داد ‪ ٚ‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی‬ ‫ثب ایٗ ؿ‪ٟ‬ش دس ک‪ٛ‬س لغؼی ؿذٖ‪ ،‬یىی اص ٔ‪ٕٟ‬تشیاٗ پایا‪٘ٛ‬اذ ‪ٞ‬ابی‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی وال٘ـ‪ٟ‬ش تجشیض ٔ ؼ‪ٛ‬ه ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فت‪ ۸‬ت مک ایاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع دس‪ٚ‬اص‪ٜ‬ای ثشای ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثظ تجشیض دس صٔی‪ٞٝٙ‬بی فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫اختٕبػی ثب وـ‪ٛ‬س چیٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬یٗ ثب‪ٞ‬ش ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ تفب‪٘ ٓٞ‬بٔ‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ فشکت‪ٞ‬بی ٔختاّاد‬ ‫‪ ٚ‬خذیذی ثشای ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٞ‬بی د‪ ٚ‬خب٘ج‪ ٝ‬ثیٗ ایٗ د‪ ٚ‬وـا‪ٛ‬س ثابؿاذ‪،‬‬ ‫ٌفت‪ ۸‬ؿ‪ٟ‬شداسی تجشیض ضٕٗ اػتفبد‪ ٜ‬اص تدبسه ایٗ وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪ ٝ‬د٘جابَ‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یشی اص تدشثیب ؿبً٘‪ٞ‬بی دس صٔی‪ٔ ٝٙ‬اذیاشیات ؿا‪ٟ‬اشی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬استجبعب دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس تجشیض ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ت مک ایٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخا‪ٛ‬ا٘اذٌای سا ٌابٔای دس‬ ‫ساػتبی ایدبد ظشفیت ‪ٞ‬بی خذیذ ٌشدؿٍشی تجشیض ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ واشد ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت‪ ۸‬ؿبً٘ ‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یىی اص ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬د٘یب ‪ ٚ‬تاداشثایاب‬ ‫ٔختّد دس صٔی‪ٌ ٝٙ‬شدؿٍشی ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ اٍِ‪ٛ‬ی خ‪ٛ‬ثی ثشای ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ک‪ٙ‬ؼت ٔ‪ ٟٓ‬دس تجشیض ثبؿذ‪ .‬حبخی صاد‪ٔ ٜ‬ذیشوُ استجبعاب ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬س‬ ‫ثیٗ إُِّ ؿ‪ٟ‬شداسی تجشیضدسثبس‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی تجشیض ثب ؿ‪ٟ‬ش ث‪ٛ‬سػب‬ ‫دس تشوی‪ٌ ٝ‬فت‪ ۸‬ؿ‪ٟ‬ش ث‪ٛ‬سػب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ چ‪ٟ‬بسٔیٗ ؿا‪ٟ‬اش پاشخإاؼایات‬ ‫تشوی‪ ،ٝ‬دس ٌزؿت‪ ٝ‬پزیشای ٌشْ ث‪ٙ‬یبٍ٘زاس خٕ‪ٟٛ‬سی اػاالٔای ایاشاٖ‬ ‫حضش أبْ خٕی‪ٙ‬ی (س‪ )ٜ‬دس د‪ٚ‬ساٖ تجؼیذ دس سطیٓ ٔ‪ٛ ٙ‬ع پا‪ٟ‬اّا‪ٛ‬ی‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬حبخی صاد‪ ٜ‬ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬د‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض ‪ ٚ‬ثا‪ٛ‬سػاب داسای‬ ‫اؿتشاوب فشا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ افض‪ٚ‬د‪۸‬استمبی اعالػب ػّٕی ‪ ٚ‬ػّٕای دس‬ ‫صٔی‪ٔ ٝٙ‬ذیشیت أ‪ٛ‬س ؿ‪ٟ‬شی‪ ،‬تجبدَ دا٘ؾ ‪ ٚ‬تدبسه ؿا‪ٟ‬اشی‪ ،‬س‪٘ٚ‬اک‬ ‫ثخـیذٖ ث‪ ٝ‬ک‪ٙ‬ؼت ٌشدؿٍشی‪ ،‬ا٘دبْ ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ای ‪ ٚ‬الاذأاب الصْ‬ ‫ثشای تشغیت ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬س پش سً٘ تدبس‪ ،‬ثبصسٌب٘بٖ ‪ ٚ‬فؼبِیت تا‪ِٛ‬ایاذی‪،‬‬ ‫ٔؼشفی ظشفیت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذی‪ٞ‬بی ؿ‪ٟ‬ش تجشیض ‪ ٚ‬ایدبد استاجابعاب ثاب‬ ‫ٔ بفُ فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ادثی ث‪ٛ‬سػب اص خّٕ‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذاف ایٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘اذٌای‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اػتمبد وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ افضایؾ خزه ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی‪ٞ‬بی خبسخی ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اػغ‪ ٝ‬پی‪٘ٛ‬ذ‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی اتفبق ٔثجتی اػت و‪ ٝ‬دس ػبَ‪ٞ‬ابی‬ ‫اخیش س‪ٚ‬ی داد‪ ٚ ٜ‬دس ثبصاسیبثی ‪ٞ‬بی ک‪ٛ‬س ٌشفتا‪ ٝ‬ثاب وـا‪ٛ‬س ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔختّد وبس‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ثی ک‪ٛ‬س ٌشفت‪ ٚ ٝ‬تفب‪ٞ‬آ ٘ابٔا‪ٞ ٝ‬ابیای ثاشای‬ ‫ٔـبسوت ‪ ٚ‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی والٖ تجشیض ثؼت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫استبًذار زًجبى‪ :‬هجَز خرٍج گٌذم ثِ خبرج از استبى دادُ ًخَاّذ ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬اػتب٘ذاس ص٘دبٖ‪ ،‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬اىا‪ٔ ٝ‬ایاضاٖ ٔلاشف‬ ‫ٌ‪ٙ‬ذْ ثبیذ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬س دلیک احلب ؿ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فت‪ ۸‬دس فلُ ثاشداؿات‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬یچ ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔد‪ٛ‬ص خش‪ٚ‬ج ٔ ل‪ٌٙ َٛ‬ذْ اص اػتبٖ داد‪٘ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ‬ ‫ؿذ ‪ ٚ‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬وبسخب٘دب خبسج اص اػتبٖ ٘یض ثب ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی الصْ‬ ‫تخلیق ٔی یبثذ‪ .‬فتح اهلل حمیمی افض‪ٚ‬د‪ ۸‬ایٗ ٔیضاٖ ٔا الا‪ َٛ‬اص‬ ‫‪ٞ ۲۱۲‬ضاس تٗ ٌ‪ٙ‬ذْ ػبَ لجُ عجک پیؾ ثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب أؼبَ ث‪ٞ ۰۶۲ ٝ‬ضاس‬ ‫تٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سػیذ‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وشد‪ ۸‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٘ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ وا‪ٝ‬‬ ‫ثبیذ ثب ا٘ؼدبْ ثخـی‪ ،‬ات بد‪ٕٞ ،‬ب‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬تالؽ ٔضبػد خاشیاذ‬ ‫حذاوثشی ٔ ل‪ َٛ‬اػتشاتظیه ٌ‪ٙ‬ذْ دس ایٗ اػتبٖ ا٘دبْ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اص عشفی افضایؾ یه‪ٞ‬ضاس ت‪ٔٛ‬ب٘ی لایإات‬ ‫خشیذ تضٕی‪ٙ‬ی ٌ‪ٙ‬ذْ اٍ٘یض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تشی سا ثشای وـب‪ٚ‬سصاٖ خ‪ٟ‬ت ت ‪ٛ‬یُ ٔ ل‪ َٛ‬ت‪ِٛ‬یذی ث‪ ٝ‬ػیّا‪ٞٛ‬ابی ایادابد‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬اػتب٘ذاس ص٘دبٖ ٌفت‪ ۸‬خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ٚ ٝ‬ضؼیت ثبس٘ذٌی اػتبٖ ٘ؼجت ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سی دس ٔیاب٘ا‪ ٝ‬خاذ‪َٚ‬‬ ‫لشاس داسد و‪ ٝ‬سد‪ٞ ٜ‬بی پبییٗ تش ‪ٚ‬ضؼیت ثذتشی سا تشػیٓ ٔی وشد‪ ،‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ٔیضاٖ ٌ‪ٙ‬ذْ پیؾ ثایا‪ٙ‬ای ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫ثشای ػبَ صساػی خبسی ٘ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ا‪ٞ‬تٕبْ ‪ ٚ‬تالؽ ثیٗ دػتٍب‪ٟٞ‬بی ٔت‪ِٛ‬ی أش ث‪ٚ ٝ‬یاظ‪ ٜ‬فاشٔاب٘اذاساٖ‬ ‫ثیؾ اص ٌزؿت‪ ٝ‬افضایؾ یبثذ‪.‬حمیمی ثب لذسدا٘ی اص ‪ٕٞ‬ىبسی اػضبی تبٔیٗ اػتبٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ٞ ۸‬إاىابسی ‪ٞ‬ابی‬ ‫ا٘بٖ ثب دیٍش دػتٍب‪ٟٞ‬بی ٔت‪ِٛ‬ی أش دس ٔذ ‪ ۰‬ػبِ‪ ٝ‬فؼبِیت‪ٛٔ ،‬خت ؿذ اػتبٖ ث‪ ِ ٝ‬بػ خاشیاذ ‪ ٚ‬ا٘اتامابَ‬ ‫ٌ‪ٙ‬ذْ ث‪ ٝ‬ػیّ‪ٞٛ‬ب ٔ‪ٛ‬فک تشیٗ دس وـ‪ٛ‬س ثبؿذ‪.‬‬ ‫ضرکت ضبیستگبى پیطرٍ ارٍیی سْبهی خبظ‬ ‫اگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی ثطَر فَق العبدُ‬ ‫اگْی دعَت سْبهذاراى ضرکت ضبیستگبى پیطرٍ ارٍیی سْبهی خبظ ثجت ضذُ ثِ ضوبرُ ‪ٍ ۴1۰3۰‬‬ ‫ضٌبسِ هلی‪ 3۵۸۸4۰40۴4۰‬جْت تطکیل هجوع عوَهی عبدی ثطَر فَق العبدُ‬ ‫ثذیی ٍسیلِ از کلیِ سْبهذاراى ضرکت دعَت هی ضَد تب در جلسِ هجوع عوَهی عبدی ثطَر‬ ‫فَق العبدُ کِ در سبعت ‪ 3۸:۸۸‬هَرخ ‪ 3۵۸۸0۸۰0۰۰‬در ادرس ‪ :‬تجریس‪ ،‬ضْرک رجهبیهی‬ ‫جٌَثی‪ 1۸ ،‬هتری دٍم‪ ۰۸ ،‬هتری دٍم غرثی‪ ،‬پالک ‪ , 66‬ضرکت ضبیستگبى پیطرٍ ارٍیی کذ‬ ‫پستی‪ ۴163013۰6۰‬تلفی ‪ ۸۵3 - 1۵۰3۵1۵۸‬تطکیل هی گردد حضَر ثْورا ُ رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَر جلسِ‬ ‫‪ -3‬اًتخبه ّیئت هذیرُ‬ ‫‪ -۰‬اًتخبه ثبزرسبى‬ ‫‪ -1‬اًتخبه رٍزًبهِ‬ ‫‪*30۰4۸‬تبریخ اًتطبر‪* 3۵۸۸0۸۰0۸4 :‬رٍزًبهِ سراسری ارک‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬سئیغ ػبصٔبٖ خ‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی ارسثبیدبٖ ؿشلی ٌفت‪ٔ ۸‬یضاٖ کابدسا وـاب‪ٚ‬سصی‬ ‫اػتبٖ دس ػبَ ‪ ،۷۷‬ثبِغ ثش ‪ٔ ۰۶۲‬یّی‪ ٖٛ‬دالس تخٕیٗ صد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬اوجش فاتا ای دس خلا‪ٛ‬ف اخاشیاٗ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت کبدسا ٔ ل‪ٛ‬ال وـب‪ٚ‬سصی دس ػبَ ‪ ،۷۷‬اظ‪ٟ‬بس واشد‪ٔ ۸‬ایاضاٖ کابدسا ٔا الا‪ٛ‬ال‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی وـ‪ٛ‬س دس ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ثشاثش ‪ٔ ۴.۰‬یّیبسد دالس ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ذ ٔـبث‪ ٝ‬ػابَ لاجاُ‪ ،‬اص‬ ‫افضایؾ ؿؾ دسکذی ثشخ‪ٛ‬سداس اػت‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ایٗو‪ٔ ٝ‬یضاٖ ثا‪ٟ‬اجا‪ٛ‬د تاشاص تادابسی ٔا الا‪ٛ‬ال‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ػبَ ‪٘ ۷۷‬ؼجت ث‪ ٝ‬ػبَ لجُ ثشاثش ‪ٔ ۸.۶‬یّیبسد دالس اػات‪ ،‬افاض‪ٚ‬د‪ ۸‬کابدسا ٔا الا‪ٛ‬ال‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی وـ‪ٛ‬س‪ ۸۶ ،‬دسکذ اص وُ ٔیضاٖ کبدسا غیش ٘فتی سا ؿبُٔ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثش اػابع ثاشا‪ٚ‬سد‪ٞ‬اب‬ ‫٘یض ػ‪ ٟٓ‬کبدسا ٔ ل‪ٛ‬ال وـب‪ٚ‬سصی ارسثبیدبٖ ؿشلی اص کبدسا غیش ٘فتی اػاتابٖ ثابِاغ ثاش ‪۰۲‬‬ ‫دسکذ اػت‪ٚ.‬ی دس خل‪ٛ‬ف ػٕذ‪ ٜ‬الالْ وـب‪ٚ‬سصی کبدساتی اػتبٖ‪ ،‬تـشیح وشد‪ ٔ ۸‬الا‪ٛ‬ال صیاش‬ ‫ثخؾ ثبغجب٘ی حذ‪ٚ‬د ‪ ۴۴‬دسکذ اص کبدسا ثخؾ وـب‪ٚ‬سصی اػتبٖ سا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اختلبف داد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ؿبُٔ‬ ‫اٍ٘‪ٛ‬س خـه ؿذ‪ ٜ‬ثب ثیؾ اص ‪ٞ ۴۲‬ضاستٗ وـٕؾ ‪ ٚ‬اسصا‪ٚ‬سی ثبِغ ثش ‪ ۸.۱‬دالس ث‪ ٝ‬اصای ‪ٞ‬ش وایاّا‪ٌٛ‬اشْ‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬فت ی افض‪ٚ‬د‪ ٔ ۸‬ل‪ َٛ‬کبدساتی دیٍش ثخؾ ثبغی اػتبٖ‪ ،‬ػیت دسختی اػت و‪ ٝ‬ثب ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یاشی‬ ‫اص اخشای عشح ثبصاس ث‪ ٝ‬اصای ثبصاس کبدسا اٖ دس ػغح وـ‪ٛ‬س اص سلٓ خ‪ٛ‬ثی ثشخ‪ٛ‬سداسی ثا‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ػغح ‪ٞ ۶۶۲‬ضاستٗ سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اه اصفْبى جیرُثٌذی ًویضَد‪ ،‬اهب‬ ‫کبّص فطبر ضجکِ دارین‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی ‪ ٚ‬تا‪ٛ‬ػاؼا‪ ٝ‬اه‬ ‫ؿشوت اثفبی اػتبٖ اکف‪ٟ‬بٖ ثب تبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اکف‪ٟ‬ابٖ‬ ‫أؼبَ دس ؿٕبس ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ثب ت‪ٙ‬ؾ اثی اػت‪ٌ ،‬فات‪ ۸‬دس‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬صیغ اه ػبَ خبسی‪ ،‬اکال ثش٘بٔ‪ ٝ‬خیش‪ ٜ‬ثا‪ٙ‬اذی‬ ‫اه ثشای اکف‪ٟ‬بٖ ٘اذاسیآ‪ ،‬أاب ثاب واب‪ٞ‬اؾ فـابس‬ ‫ؿجى‪ ٝ‬اه ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د چشا و‪٘ ٝ‬ایابص ٔاشدْ ثاب‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ اه ثشاثشی ٕ٘ی و‪ٙ‬ذ‪٘ .‬بکش اوجشی اظ‪ٟ‬بس واشد‪۸‬‬ ‫ث‪ ٝ‬دِیُ رخیش‪ ٜ‬ا٘ذن ػذ صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س لاغاغ دس‬ ‫ٔب‪ٞ ٜ‬بی ٌشْ پیؾ س‪ ٚ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿشه ‪ ٚ‬خبٍ٘ی ؿب‪ٞ‬اذ‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ فـبس اه ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ ،‬أب اٌش ٔشدْ ػشا٘ا‪ٔ ٝ‬لاشف‬ ‫اه ؿشه خ‪ٛ‬د سا ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ ‪ِ ۸۳‬یتش ٔذیشیات وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‪،‬‬ ‫ثذ‪ ٖٚ‬دغذغ‪ ٝ‬اص تبثؼتبٖ أؼبَ ٌزس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ واشد‪ٚ.‬ی‬ ‫ت‪ٛ‬ضیح داد‪ ۸‬دس ٘خؼتیٗ ػبَ ‪ٞ‬بی خـه ؿذٖ صای‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫س‪ٚ‬د ‪ٚ‬ضؼیت ػفش‪ٞ ٜ‬بی اه صیشصٔی‪ٙ‬ی غ‪ٙ‬ی تش ث‪ٛ‬د‪ ،‬أاب‬ ‫ؿشایظ أؼبَ ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ ػبَ ‪ ۸۱۷۵‬اػت و‪ ٝ‬ثاب واب‪ٞ‬اؾ‬ ‫ٔیضاٖ ثبس٘ذٌی ‪ٞ‬ب س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬س‪ ٚ‬ث‪ٛ‬دیٓ‪ٔ .‬ؼب‪ ٖٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثاشداسی‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬اه ؿشوت اثفبی اػتبٖ اکف‪ٟ‬بٖ دس ادأ‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫تفب‪ ٚ‬أؼبَ ثب ػبَ ‪ ۷۵‬اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬افات‪ ۸‬أؼابَ‬ ‫اکف‪ٟ‬بٖ اص ِ بػ خـىی ‪ ٚ‬ثبسؽ ‪ٞ‬ب ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬اذ ػابَ ‪۷۵‬‬ ‫اػت‪ ،‬ثب ایٗ تفب‪ ٚ‬و‪ٕٞ ٝ‬ب٘‪ٙ‬ذ ػبَ ‪ ۷۷‬دس ‪ٚ‬ضاؼایات‬ ‫ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬ایٗ ؿشایظ سا ثؼیبس ػخات تاش‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬اوجشی تبویذ وشد‪ ۸‬أؼبَ اکافا‪ٟ‬ابٖ خاض‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ثب ت‪ٙ‬ؾ اثی اػت‪ ،‬چشاو‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب یاه چا‪ٟ‬ابسْ‬ ‫ػذ صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د رخیش‪ ٜ‬اه داسد ‪ ٚ‬ثابسؽ ‪ٞ‬اب ٔایاضاٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػجی ٘ذاؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ضْردار کرج ‪:‬ثذٍى کوک دٍلت اجرای‬ ‫پرٍشُّبی ثسرگ سختتر ثَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬‬ ‫ؿاا‪ٟ‬ااشداس وااشج‬ ‫ٌاافاات‪ ۸‬ثااذ‪ٖٚ‬‬ ‫وٕه ٔؼائا‪ٛ‬الٖ‬ ‫اػتب٘ی ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ات‪،‬‬ ‫تاا اااماااک ایاااٗ‬ ‫الذأب ػخت تش‬ ‫ٔاای ؿااذ‪.‬ػااّاای‬ ‫واإااابِااای صاد‪ٜ‬‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ ۸‬اػتبٖ اِجشص دس د‪ ٚ‬ػبِی و‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ،‬ػختتشیٗ‬ ‫ؿشایظ ٕٔىٗ سا اص٘ظش التلبدی تاداشثا‪ ٝ‬واشد‪ٚ.‬ی اص‬ ‫ؿشایظ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ک‪ٙ‬ؼت و‪ ٝ‬احذا ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذ ‪ ۸۲۲‬دسکاذ‬ ‫سػیذ ‪ ٚ‬افضایؾ ‪ ۲۲‬دسکذی حما‪ٛ‬ق وابسوا‪ٙ‬ابٖ عای‬ ‫ػبَ‪ٞ‬بی اخیش ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ثخـای اص ‪ٚ‬ضاؼایات ػاخات‬ ‫ػپشی ؿذ‪ ٜ‬یبدوشد ‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۸‬ث‪ ٝ‬دِیُ ؿی‪ٛ‬ع ثایإابسی‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ٘یض ثشای دسیبفت ػ‪ٛ‬اسم ٘جبیذ ث‪ٔ ٝ‬شدْ ػاخات‬ ‫ٔی ٌشفتیٓ ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی ٘‪ٟ‬بدی دسأاذ‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬اػت ‪ ٚ‬ثخـای اص دسأاذ‪ٞ‬ابی ؿا‪ٟ‬اشداسی اص‬ ‫ػ‪ٛ‬اسم ث‪ ٝ‬دػت ٔی ایذ‪ ،‬وٕی وبس ؿ‪ٟ‬شداسی دسصٔی‪ٝٙ‬‬ ‫التلبدی ػختتش ؿذ‪.‬وٕبِی صاد‪ ٜ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثاب ایاٗ‬ ‫ؿشایظ اٌش حٕبیت ‪ٞ‬بی اػتب٘اذاسی اِاجاشص ‪ٚ ٚ‬صاس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٘ج‪ٛ‬د‪ ،‬ؿشایظ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؿىّی و‪ ٝ‬اص ث اشاٖ ‪ٞ‬اب ػاجا‪ٛ‬س‬ ‫وشدیٓ‪ ،‬عی ٕ٘یؿذ‪ٕٞ،‬ذِی ایدبدؿذ‪ٔ ٜ‬یبٖ ٔؼائا‪ٛ‬الٖ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ ،‬اػتب٘ی ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬سی سا حابکاُ اتا ابدی ٔاّای‬ ‫خ‪ٟ‬ت خذٔت سػب٘ی ٔغّ‪ٛ‬ه ث‪ٔ ٝ‬شدْ اػاالْ ‪ ٚ‬اظا‪ٟ‬ابس‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسی وشد‪ ۸‬ایٗ ات بد ‪ٕٞ ٚ‬ذِی تذا‪ ْٚ‬داؿت‪ ٝ‬ثابؿاذ‬ ‫تب ثیؾ اصپیؾ ؿب‪ٞ‬ذ اسائ‪ ٝ‬خذٔب ثاضسی‪ ،‬ثا‪ٟ‬ایا‪ٙ‬ا‪ٚ ٝ‬‬ ‫اسصؿٕ‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫ضرکت ضبیستگبى پیطرٍ ارٍیی سْبهی خبظ‬ ‫اگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی فَق العبدُ‬ ‫اگْی دعَت سْبهذاراى ضرکت ضبیستگبى پیطرٍ ارٍیی سْبهی خبظ ثجت ضذُ ثهِ‬ ‫ضوبرُ‪ ٍ ۴1۰3۰‬ضٌبسِ هلی‪ 3۵۸۸4۰40۴4۰‬جْت تطکیل هجوع عوَهی فَق العبدُ‬ ‫ثذیی ٍسیلِ از کلیِ سْبهذاراى ضرکت دعَت هی ضَد تب در جلسِ هجوع عوَهی فَق‬ ‫العبدُ کِ در سبعت‪ ۸۰:۸۸‬هَرخ ‪ 3۵۸۸0۸۰0۰۰‬در ادرس‪ :‬تجریس‪ ،‬ضْرک رجبیهی‬ ‫جٌَثی‪ 1۸ ،‬هتری دٍم‪ ۰۸ ،‬هتری دٍم غرثی‪ ،‬پالک ‪ ، 66‬ضرکت ضبیستگبى پیهطهرٍ‬ ‫ارٍیی کذ پستی ‪ ۴163013۰6۰‬تطکیل هی گردد حضَر ثْورا ُ رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَر جلسِ ‪:‬‬ ‫‪ -3‬کبّص ‪ 0‬افسایص تعذاد اعضب ّیئت هذیرُ ( اصالح هبدُ اسبسٌبهِ )‬ ‫ّیئت هذیرُ ضرکت‬ ‫‪*30۰۰4‬تبریخ اًتطبر‪* 3۵۸۸0۸۰0۸4 :‬رٍزًبهِ سراسری ارک‬ ‫ّیئت هذیرُ ضرکت‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 9‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 99‬اوریل‬ ‫* ‪ 01‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪7915 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ستاد صیاًت از جوعیت در ٍزارت بْذاضت تطکیل هیضَد‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫عزٍیظ خجزی‪ -‬ثب دعتَر عؼید ًوٌی ثِ هؼبًٍت ثْداؽتتتی‬ ‫ٍسارت ثْداؽت‪ً ،‬ویتِ عتبدی فیتبًتت اس رتوتؼتیتت ثتب‬ ‫هؾبرًت هؼبًٍت ّبی ثْداؽت ٍ درهتبى ایتی ٍساراتهتبًتِ‬ ‫اؾٌیل هی ؽَد‪ .‬عؼید ًوٌی‪ٍ ،‬سیتز ثتْتداؽتت‪ ،‬درهتبى ٍ‬ ‫اهَسػ پشؽٌی در ًبهِ ای خغبه ثِ ػلیزضب رئیغی‪ ،‬هؼبٍى‬ ‫ثْداؽتی ًَؽتۺ ثب اَرِ ثِ رًٍد کتشایتٌتدُ ًتبّتؼ ًتز‬ ‫ثبرٍری ٍ اـییز در عبختبر روؼیتی ًؾَر‪ ،‬ثِ داًؾگبُ ّتب ٍ‬ ‫داًؾٌدُ ّبی ػلَم پشؽٌی ٍ خدهبت ثْداؽتی ٍ درهبًی ابًید ؽدُ اعت ًِ اهداهبت السم‬ ‫را ثزای ثزًبهِ ریشی روؼیتی اًزبم دٌّد‪ٍ.‬ی اکشٍدۺ ثز ایی اعبط السم اعت ثزای رلتَیتیتزی‬ ‫اس ایی رًٍد‪ً ،‬ویتِ عتبدی فیبًت اس روؼیت ثب هؾبرًت هؼبًٍت ّبی ثْتداؽتت ٍ درهتبى‬ ‫ٍسارت ثْداؽت اؾٌیل ؽَد‪ّ .‬وچٌیی السم اعت ًظبرت ثز کزایٌد ادٍیی ثزًبهِ ػتوتلتیتباتی‬ ‫روؼیتی داًؾگبُ ّب اب ‪ ۳۳‬اردیجْؾت (رٍس هلی روؼیت) ًْبیی ؽَد‪ً.‬وٌی ابًید ًزدۺ ثزًبهتِ‬ ‫ریشی ثزای عزح ایی هَضَع در ارالط رٍعبی داًؾگبُ ّبی ػلَم پتشؽتٌتی هتجتل اس ‪۳۳‬‬ ‫اردیجْؾت اًزبم ؽَد ٍ یشارػ پیؾزکت اهداهبت ثِ ایٌزبًت ارائِ ؽَد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫هتٌاسب سازی حقَق بازًطستگاى‬ ‫با فرٍش اهَال هحقق ضذُ است‬ ‫عزٍیظ خجزی‪-‬‬ ‫ؽًَت یتلتتۺ‬ ‫درحتبل حتبضتتز‬ ‫ابهیی ارتوبػی ثب‬ ‫کتتزٍػ اهتتَال‬ ‫خَد هتتتٌتبعتت‬ ‫عبسی را ارزا هی ًٌد ٍ ایی االبم خَثی ًتیتغتت‪.‬اًتجتز‬ ‫ؽًَت ػضَ ّیبت اهٌب عبسهبى ابهتیتی ارتتتوتبػتی در‬ ‫یلتٍیَی الَیشیًَی‪ ،‬اظْبر ًزدۺ ثزای ًشدیی ثِ ‪۱۴‬‬ ‫هیلیَى خبًَار‪ ،‬ثیوِ پزداس دارین ًِ ثب اػضتبی ختبًتَادُ‬ ‫‪ ۳۷‬هیلیَى ًلز هیؽًَد ٍ حدٍد ‪ ۴‬هیلیَى ًلز هغتتتوتزی‬ ‫ثگیز دارین ًِ ثب اػضبی خبًَادُ حدٍد ‪ ۷‬هیلتیتَى ًتلتز‬ ‫ّغتٌد‪ ،‬روؼب ‪ ۴۵‬هیلیَى ًلز احت پَؽؼ عبسهبى ابهیتی‬ ‫ارتوبػی ّغتٌد‪ٍ.‬ی اکشٍدۺ اس ایی ‪ ۱۴‬هیلیَى ثیوِ ؽتدُ‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬هیلیَى ًلز ثیوِ ؽدُ ارجبری ٍ ‪ ۴‬هیلیَى ًلز ثیوِ ؽدُ‬ ‫خبؿ ّغتٌد‪.‬ؽًَت در پبعخ ثِ عَالی هجٌی ثز ایتٌتٌتِ‬ ‫ثیی دٍ ٍاصُ هتٌبعت عبسی ٍ ّوغبى عبسی‪ً ،‬دام را ثبید‬ ‫ثگَیین یلتۺ اوزیجتب ثتزاٍردی اس ّتز دٍ اعتت ٍ‬ ‫اَاکوبای ًبًَى ثبسًؾغتگبى ًؾَر‪ ،‬ثبثت ّوغبى عتبسی‬ ‫اًزبم ؽدُ ثَد‪ .‬ایی اَاکوبت هجٌی ثز ایی ثَد ًِ عبلتیتبًتِ‬ ‫‪ّ ۱۶‬شار هیلیبرد اَهبى ثبثتت ّتوتغتبى عتبسی حتوتَم‬ ‫ثبسًؾغتگبى اختقبؿ یبثد‪ ،‬حوَم ًبریز ٍ ثبسًؾغتِ ثتِ‬ ‫دلیل اَرم ّب خیلی کبفلِ اکتبدُ اعت ٍ اَاکن ؽد ًِ ‪۷۵‬‬ ‫درفد ایی ػوت اکتبدیی ّب‪ ،‬ثِ اوبهتی ثتبسًؾتغتتتگتبى‬ ‫پزداخت ؽَد‪.‬ػضَ ّیبت اهٌب عبسهبى ابهیی ارتتتوتبػتی‬ ‫اقزیح ًزدۺ رهن هتٌبعت عبسی اهغتبل ثتِ ‪ّ ۴۵‬تشار‬ ‫هیلیبرد اَهبى رعید ٍ ثبسًؾغتِای ًِ ‪ ۳۳‬عبل عبثوِ دارد‬ ‫ٍ حداهل ثگیز اعت هجلؾ یی هیلیَى ٍ ‪ّ ۳۳۳‬شار اَهتبى‬ ‫حوَم دریبکت خَاّد ًزد‪ .‬ایی رهتن ثتؼتد اس اػتوتبل‬ ‫اکشایؼ عبلیبًِ اعت ٍ هیبًگیی ثبالی ‪ ۲‬هیلیَى اَهبى ثتِ‬ ‫حوَم ًل ثبسًؾغتگبى اضبکِ خَاّد ؽد‪.‬ؽًَت اداهتِ‬ ‫دادۺ ثزخی اس اکزاد ثب ‪ ۶۳‬عبل عی‪ ۲۳ ،‬عبل عبثوِ دارًد ٍ‬ ‫ردا اس اکشایؼ عبلیبًِ ًِ ثزای اوبم ثبسًؾغتگبى یٌغتبى‬ ‫اعت‪ ،‬ثز اعبط عٌَات‪ ،‬خدهت ثبسًؾغتِ هتٌبعت عبسی‬ ‫هیؽَد‪ .‬چزاًِ دٍر اسػدالت اعت ًِ هبًٌد ثبسًؾغتِای‬ ‫ًِ‪ ۳۳‬عبل حن ثیوِ پزداخت ًزدُ دریبکت ًٌد‪.‬‬ ‫درهاى کرًٍاییّا چٌذ؟‬ ‫عتتزٍیتتظ ختتجتتزی‪-‬‬ ‫عتتهتتٌتتگتتَی ٍسارت‬ ‫ثْداؽت ّشیٌِ درهتبى‬ ‫ثیوبراى هجتال ثِ ًتزًٍتب‬ ‫ٍ عْن ثیوِ ّب اس ایتی‬ ‫ّشیٌِ ّب را اػالم ًزد‪.‬‬ ‫دًتز عیوب عبدات الری‪ ،‬درثبرُ ّشیٌِ درهتبى ثتیتوتبراى‬ ‫ًزًٍبیی‪ ،‬یلتۺ هیشاى پزداختی ثیوِ ؽدیبًی ًِ هجتتتال‬ ‫ثِ ٍیزٍط ًزًٍب هی ؽًَد ّیچ اـییزی ًٌزدُ ٍ ثیوتِ ّتب‬ ‫‪ ۹۳‬درفد اس ّشیٌِّبی ثهؼ ثغتزی ٍ ‪ ۷۳‬درفتد اس‬ ‫ّشیٌِّبی ثهؼ عزپبیی را پزداخت هیًٌٌد‪.‬‬ ‫ٍی اکشٍدۺ ّوچٌیی عبسهبى ثیوتِ عتالهتت در ثتهتؼ‬ ‫خقَفی ًیش ّویی هیشاى را ثب اؼزکِ دٍلتتتی پتزداختت‬ ‫هی ًٌد‪ .‬در ًتیزِ هیشاى پزداختی ثیوبراى هجتال ثِ ٍیزٍط‬ ‫ًزًٍب در ثهؼ ثغتزی ‪ ۱۳‬درفد ٍ ثتهتؼ عتزپتبیتی‬ ‫‪ ۳۳‬درفد اعت‪.‬‬ ‫الری اداهِ دادۺ ّوچٌیی در هَرد دارٍی رهدعیَیتز در‬ ‫حَسُ درهبى عزپبیی در ًلیٌییّبی ثیوبرعتتبًتی ٍ ثتب‬ ‫اؾٌیل پزًٍدُ ثغتزی‪ ،‬پَؽؼ ‪ ۹۳‬درفتدی اس عتزف‬ ‫ثیوِ عالهت دادُ هیؽَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌٌِ عبسهبى ثیوِ عالهت ابًٌَى حتدٍد دٍ‬ ‫ّشار هیلیبرد اَهبى در ثهؼ ّبی ثغتتتزی‪ ،‬عتزپتبیتی ٍ‬ ‫دارٍیی ثزای ثیوبراى هجتال ثِ ًزًٍب ّشیٌِ ًتزدُ اعتت‪،‬‬ ‫یلتۺ ّز ثیوبر هجتال ثِ ًزًٍب ثِ عَر هتَعظ ثیی ‪ ۶.۵‬اتب‬ ‫‪ ۸‬هیلیَى اَهبى در ثهؼ دٍلتی ّتشیتٌتِ دارد ًتِ ‪۹۳‬‬ ‫درفد اى در ثهؼ ثغتزی اتَعتظ ثتیتوتِ پتزداختت‬ ‫هیؽَد‪.‬‬ ‫کذام گرٍُ ّای خًَی را بیطتر ًیاز دارین‪ /‬کوبَد خَى در ‪ ۲‬استاى‬ ‫‪‬‬ ‫عزٍیظ خجزی‪ -‬عهٌگَی عبسهبى اًتوبل خَى ایزاى‪ٍ ،‬ضؼیت ابهیی خَى در ًؾَر را اؾزیح ًتزد ٍ در‬ ‫هَرد ًوجَد یزٍُ ّبی خًَی اَضیحبای ارائِ داد‪.‬ثؾیز حبری ثیگی‪ ،‬ثِ اؾزیح ٍضؼیت ااهیتی ختَى در‬ ‫ًؾَر پزداخت ٍ یلتۺ رٍسُ داری هٌؼی رْت اّدای خَى ًیغت‪.‬‬ ‫ٍی ثب ػٌَاى ایی هغلت ًِ در حبل حبضز اّدای خَى ّیزبًی ربی خَد را ثِ اقوین ایبّبًِ ٍ اّتدای‬ ‫خَى هغئَالًِ دادُ اعت‪ ،‬اکشٍدۺ در ًؾَر هب اّدای خَى فد درفد داٍعلجبًِ اعت ٍ ایزاى اس ًؾَرّبی‬ ‫پیؾزٍ در رْبى در حذف خَى ربیگشیی ثَدُ اعت‪.‬‬ ‫حبری ثیگی ثب اؽبرُ ثِ ٍضؼیت اّدای خَى در هبُ هجبرى رهضبى‪ ،‬یلتۺ ّوَعتٌتبى‪ ،‬اّتدای ختَى را‬ ‫ههتـ ثِ ؽتّبی هدر ًٌٌٌد سیزا ًیبس ثِ خَى ٍ کزاٍردُّبی خًَی‪ ،‬رٍساًِ ٍ ّویؾگی اعت‪.‬‬ ‫عهٌگَی عبسهبى اًتوبل خَى ایزاى‪ ،‬ثب ػٌَاى ایی هغلت ًِ ٍضؼیت اّدای خَى در ًل ًؾَر هبثل هجتَل‬ ‫اعت‪ ،‬اداهِ دادۺ هغبػدتّبی اًزبم ؽدُ ثب عبسهبى اًتوبل خَى در ٍسارت ًؾَر‪ً ،‬یزٍی اًتظبهی ٍ پلتیتظ‬ ‫راَّر‪ ،‬عتَدًی اعت‪ .‬ثِ عَری ًِ ثهؾَدیی رزاین راًٌدیی اّداًٌٌدیبى خَى در رٍسّبی هزارؼِ ثتِ‬ ‫عبسهبى اًتوبل خَى‪ً ،‬وی ثشریی ثزای ااهیی خَى ٍ کزاٍردُّبی خًَی در عزاعز ًؾَر اعت‪.‬‬ ‫ٍی اکشٍدۺ ّوَعٌبًی ًِ یزٍُ خًَی اًْب هٌلی اعت ٍ ّوچٌیی اّداًٌٌدیبى یزٍُ خًَتی ‪AB‬هتختجتت‬ ‫اهجبل ثیؾتزی ًغجت ثِ اّدای خَى داؽتِ ثبؽٌد‪.‬‬ ‫‪۷۳‬درصذ از جَاًاى توایل بِ ازدٍاج ًذارًذ‬ ‫اطالع رساًی ًَبت ٍاکسی کرًٍا با ارسال پیاهک‬ ‫عزٍیظ خجزی ‪-‬هؼبٍى عبهبًدّی اهَر رَاًبى‬ ‫یلتۺ ثزاعبط پبیؼ ّب ٍ ثزرعی ّبی اختیتز‪،‬‬ ‫‪ ۳۷‬درفد رَاًبى حتی ثب رکغ اوبهی هؾٌالت‬ ‫اهتقبدی ثبس ّن اوبیلی ثِ اسدٍاد ًدارًد‪.‬‬ ‫هحود هْدی اٌدیَیبى هؼبٍى عبهبًدّی اهتَر‬ ‫رَاًبى ٍسارت ٍرسػ ثتب اؽتبرُ ثتز اًتزتبم‬ ‫پضٍّؾی ثب هَضَع ثزرعی هیشاى ٍهَع اسدٍاد‬ ‫علید در ًؾَر‪ ،‬یلتۺ اخیز ًا پتضٍّؾتی را ثتب‬ ‫هَضَع اسدٍاد اًزبم دادُاین ًِ ًتبیذ اى را‬ ‫در عتبد عبهبًدّی ًیش ثتِ عتبسهتبى ّتب اػتالم‬ ‫ًزدُ این‪ .‬ایی پضٍّؼ در هَضَع اسدٍاد ثب هحَریت ًگزػ رَاًبى ثِ اؾٌیل خبًَادُ ٍ کزسًتداٍری‬ ‫ٍ اًَاع اراجبط ّبی رَاًبى اعت ًِ ثهؾی اس اى ًیش ؽبهل ثزرعی ٍضؼیت اسدٍاد علتیتد در ًؾتَر‬ ‫هی ؽَد‪ٍ.‬ی اکشٍدۺ در ایی پضٍّؼ هیشاى ًیبس رَاًبى ثِ اسدٍاد را در فَرت رکتغ ّتوتِ هؾتٌتالت‬ ‫اهتقبدی ثزرعی ًزدُ ٍ راٌّبرّبی ربیگشیی رَاًبى ثزای اراجبط ثب رٌظ ههبلق هَرد احلیل هتزار‬ ‫یزکتِ اعت‪.‬‬ ‫ال یی ًَع راحت علجی در هتیتبى ًغتل‬ ‫هؼبٍى عبهبًدّی اهَر رَاًبى ٍسارت ٍرسػ اثزاس داؽتۺ ػو ً‬ ‫رَاى ثِ ٍرَد اهدُ ٍ حتی ایز ثهؾی اس ایی هَاًغ اهتقبدی هَرَد ثزای اسدٍاد رکغ ؽتَد ثتبس ّتن‬ ‫ثزخی رَاًبى اًگیشُ السم ثزای اسدٍاد را ًدارًد‪.‬‬ ‫ٍی اظْبر داؽتۺ ثز اعبط ایی پبیؼ‪ ۳۷ ،‬درفد رَاًبى ًؾَر اػالم ًزدُاًد ًِ اًتگتیتشُ اؾتٌتیتل‬ ‫خبًَادُ را ًدارًد ٍ اًزبم ػول اسدٍاد رش لشٍهبت سًدیی اًْب ًیغت‪.‬‬ ‫عزٍیظ خجزی‪ -‬هؼبٍى ثْداؽت ٍسارت ثْتداؽتت‬ ‫رشییبت اعالع رعبًی درثبرُ ًَثت ٍاًغیٌتبعتیتَى‬ ‫ّوَعٌبى را اؾزیح ًزد‪.‬‬ ‫دًتز ػلیزضب رئیغی‪ ،‬درثبرُ ٍاًغیٌبعیَى ًزًٍب در‬ ‫کبس دٍم یلتۺ خَؽجهتبًِ ثِ خَثی عتزاحتی السم‬ ‫فَرت یزکتِ ٍ البّوی ثب ادارُ حجت احَال اًتزتبم‬ ‫دادین‪ .‬در حبل حبضز حدٍد ‪ ۷۵‬هیلیَى ًتد هتلتی‬ ‫اختقبفی در عبهبًِ ّبیوبى هَرتَد اعتت‪ .‬هتبثتِ‬ ‫التلبٍت ًد هلی ّب ًِ حدٍد ّؾت هیلیَى اعت را هزار ؽد حجت احَال در اختیبر هب هزار دّد ٍ ایی‬ ‫ثبػج هی ؽَد هب ًد هلی ٍ ؽوبرُ اللی ّوِ اکزاد را داؽتِ ثبؽین‪.‬‬ ‫ٍی اکشٍدۺ ثز ّویی اعبط ّیچ ًیبسی ثِ هزارؼِ حضَری ثزای حجت ًبم ٍاًغی ٍرَد ًدارد‪ .‬حتتتی‬ ‫در هَارد اعتخٌبئی ّن ایز ٍرَد داؽتِ ثبؽد ٍ یی درفد ًد هلی ًغی را ًداؽتِ ثبؽیتن‪ ،‬عتبهتبًتِ‬ ‫‪ salamat.gov.ir‬را هؼزکی هی ًٌین ًِ اس اٍاخز ّلتِ ایٌدُ اکتزادی ًتِ در اٍلتَیتت کتؼتلتی‬ ‫ٍاًغیٌبعیَى ّغتٌد ٍ پیبهی ثزایؾبى ًزکتِ اعت‪ ،‬اػالم هی ًٌین ًِ ثؼد اس هدت هؾهقی ٍارد ایی‬ ‫عبهبًِ ؽدُ ٍ ًبم ٍ ًد هلی خَد را حجت ًٌٌد‪ّ .‬ویی ًبکی اعت‪ .‬سیزا اعالػباؾبى در عبهبًِ هتب هتی‬ ‫ًؾیٌد ٍ هب ثز اعبط اى پیبهی ّبی هَرد ًیبس را ثِ اًْب ارعبل هی ًٌین‪.‬‬ ‫رئیغی ابًید ًزدۺ پیبهی ّب کبس ثِ کبس ارعبل هی ؽَد‪ .‬هب ثز اعبط هَرَدی ٍاًغی هبى ثزای اکتزاد‬ ‫پیبهی هی کزعتین ٍ یی ّلتِ هجل ّن حجت ًبم ّز یزٍّی را اًزبم هی دّین‪ .‬احتوبل سیبد اس حتدٍد‬ ‫‪ ۲۳‬اردیجْؾت حجت ًبم ٍ کزاخَاى اکزاد ‪ ۷۳‬اب ‪ ۷۵‬را ثِ اًْب اعالع هی دّین ٍ اػالم هی ًٌین ًتِ در‬ ‫ایی سهبى هزارؼِ ًٌید‪.‬‬ ‫هوٌَعیت تجَیس دارٍّای خارج از راٌّوای ابالغی کٍَیذ ‪۶۱‬‬ ‫عزٍیظ خجزی ‪-‬هؼبٍى درهبى ٍسارت ثْداؽتت‬ ‫در ًبهِای ثِ هؼبًٍیی درهبى داًؾگبُ ّبی ػتلتَم‬ ‫پشؽٌی عزاعز ًؾَر‪ ،‬ضوی اثالؽ هوتٌتَػتیتت‬ ‫ازَیش دارٍّبی خبرد اس راّتٌتوتبی اثتالؿتی‬ ‫ًٍَید ‪ ،۱۹‬ثز ًظبرت هغتتوتز ثتز رًٍتد ارائتِ‬ ‫خدهبت ًیش ابًید ًزد‪.‬‬ ‫ثِ ًول اس ٍسارت ثْداؽت‪ ،‬هبعن ربى ثبثبیی در‬ ‫ًتتبهتتِ ای ثتتِ هتتؼتتبًٍتتبى درهتتبى داًؾتتگتتبُ ّتتب‬ ‫ٍ داًؾٌدُ ّبی ػتلتَم پتشؽتٌتی ٍ ختدهتبت‬ ‫ثْداؽتی درهبًی ًتَؽتتۺ ثتب ارسٍی هتجتَلتی‬ ‫عبػبت‪ ،‬ثب اَرِ ثِ اثالؽ راٌّوبی اؾتهتیتـ ٍ‬ ‫درهبى ثیوبری ًٍَید ‪ ٍ ۱۹‬لشٍم رػبیت اى در‬ ‫ًلیِ هزاًش درهبًی ًؾَر ٍ ثِ هٌظتَر اراتوتبی‬ ‫عغح ارائِ خدهبت‪ً ،‬بّؼ ػَارک ًبخَاعتتتِ‬ ‫درهبًی ٍ رلَییزی اس احویل ّشیٌِّتبی ؿتیتز‬ ‫ضزٍری ثِ ثیوبراى ٍ ابًید چٌتدثتبرُ ثتز ػتدم‬ ‫ازَیش دارٍّب ‪ ،(IVIG‬عیٌَرا‪ ،‬پیزکتٌتیتدٍى) ٍ‬ ‫رٍػّبی درهبًی خبرد اس راٌّوبّبی اثتالؿتی‪،‬‬ ‫هوتضی اعت ثب ًظبرت هغتوز ثتز رًٍتد ارائتِ‬ ‫خدهبت ٍ ثزرعی پتزًٍتدُ ّتب ٍ درهتبى ّتبی‬ ‫ازَیشی‪ ،‬در فَرت هؾبّدُ اهلق ثب اعتٌبد ثِ‬ ‫هلبد اییی ًبهِ اًتظبهی رعیدیی ثتِ اتهتلتلتبت‬ ‫فٌلی ٍ حزکِ ای هؾبؿل پشؽٌی ٍ ٍاثغتِ هتی‬ ‫رولِ هَاد ‪ ،۱۷ ٍ ۱۱،۱۴‬هتهللبى ثتِ دادعتزای‬ ‫اًتظبهی ًظبم پشؽٌی هؼزکی یزدًد‪.‬‬ ‫ثز اعبط اػتالم ٍسارت ثتْتداؽتت‪ ،‬درهتبى ٍ‬ ‫‪ّ ۲‬سار دٍربیی ثبت تخلف در جادُّا ًصب هیضَد‬ ‫عزٍیظ خجزی‪ -‬رئیظ عتبسهتبى‬ ‫راّداری ثب ابًیتد ثتز ایتی ًتِ‬ ‫اراوبی ایوٌی ربدُ ّتب دؿتدؿتِ‬ ‫افتتلتتی عتتبسهتتبى اعتتت اس‬ ‫ثزًبهِ ریشی ثزای ًقت ‪ّ ۲‬تشار‬ ‫دٍرثتیتتی حتجتتت اتتهتلتتلتتبت در‬ ‫ربدُّبی ًؾَر خجز داد‪.‬‬ ‫ثِ ًول اس عتبسهتبى راّتداری ٍ‬ ‫حول ٍ ًول ربدُای‪ ،‬داریَػ اهبًی ثب یزاهیداؽت ‪ ۷‬اردیجتْتؾتت رٍس‬ ‫هلی ایوٌی حول ٍ ًول اظْبر ًزدۺ ثب اَرِ ثِ اّویت هَضَع ایوٌی در‬ ‫حول ٍ ًول ٍ ااحیز اى در اَعؼِ اهتقبدی‪ً ،‬بهگذاری ایی رٍس ثِ ػٌَاى‬ ‫رٍس ایوٌی حول ٍ ًول در راعتبی ااًید ثیؼ اس پیؼ ثز رػبیت ًٌتبت‬ ‫ایوٌی در ؽوَم ههتلق حول ٍ ًول ٍ اس رولِ ثهؼ حتوتل ٍ ًتوتل‬ ‫ربدُ ای ثَدُ اعت‪ٍ.‬ی اداهِ دادۺ ثِ ایی ازایت هَضَع حیبای ٍ هتْتن‬ ‫ایوٌی ّز عبلِ هَرد اَرِ احبد ههتلق ربهؼِ ثِ ٍیضُ دعتتتگتبُ ّتبی‬ ‫هزثَعِ هزار ییزد ٍ اّویت ایبُعبسی ربهؼِ‪ ،‬اهَسػ ٍ اًزبم اهداهبت‬ ‫هوحز در سهیٌِ اراوبی ایوٌی هَرد اَرِ هزار ییزد‪.‬‬ ‫ٍی در اداهِ ثِ اهداهبت فَرت یزکتِ در رْت اکشایؼ ایوٌی حول ٍ‬ ‫ًول ربدُ ای ًؾَر اؽبرُ ًزد ٍ اکشٍدۺ در راعتبی افالح ٍ رکغ ًتوتبط‬ ‫پزحبدحِ در عَل هحَرّبی هَافالای ًؾَر‪ ،‬ایی ًوبط ؽٌبعبیی ؽدُ ٍ‬ ‫عی البّن فَرت یزکتِ ثب پلیظ راُ‪ ،‬ثهؼ سیبدی اس ًتوتبط هتذًتَر‬ ‫ابًٌَى رکغ ؽدُ اعت‪.‬‬ ‫اهیدٍارین عبیز ًوبط ؽٌبعبیی ؽدُ ًیش اب پبیبى عبل ربری رکغ ؽَد ٍ اب‬ ‫سهبى رکغ ًوبط هذًَر‪ ،‬پیؼثیٌی السم ثزای اؽٌبرعبسی ایی ًتوتبط ٍ‬ ‫اعالعرعبًی السم ثِ راًٌدیبى در عَل هغیزّب فَرت یزکتِ اعت‪.‬‬ ‫رئیظ عبسهبى راّداری ٍ حولًٍول ربدُای یلتۺ عبخت هزتوغّبی‬ ‫خدهبای – رکبّی در عَل راُّب اس اهداهبت ثٌیبدیی عبسهبى راّداری ٍ‬ ‫حول ٍ ًول ربدُای در رْت ایزبد اهٌبى اعتزاحت ًبرثزاى رتبدُ ای‬ ‫ٍ پیؾگیزی اس حَادث ٍ اراوبی ایوٌی اعت‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫از هحذٍدیت استخذام دختراى هجرد‬ ‫تا اختیاری ضذى غربالگری‬ ‫عزح رَاًی روؼیت ٍ حوبیت اس خبًَادُ هقَه هزلظ ؽَرای‬ ‫اعالهی ًِ ثزای اػالم ًظز ثِ ؽَرای ًگْجبى ارعبل ؽدُ ثتَد؛ ثتِ‬ ‫ػلت ٍرَد ایزادات ٍ اثْبهبت هتؼدد اس عَی ؽَرای ًگْجتبى ثتِ‬ ‫هزلظ اػبدُ ؽد‪ .‬ثِ ًظز هی رعد ایٌگًَِ حَاؽی پتیتزاهتَى ایتی‬ ‫عزح ًِ هؼغَف ثِ اًتوبدات فبحت ًظزاى درثبرُ ثزخی هَاد اى‬ ‫ثَد‪ ،‬ثب افالحبای دٍثبرُ ارام ییزد‪.‬‬ ‫عبلْبعت ًِ ًبرؽٌبعبى ثز عجل ثحزاى روؼیت هیًَثٌد ٍ خغتز‬ ‫پیزی ٍ ًبّؼ روؼیت ًؾَر را ثِ هغئَلیی یَؽشد هیًٌٌد‪.‬‬ ‫در ّویی راعتب ثَد ًِ ًوبیٌدیبى هزلظ ًْن عتزحتی را اتحتت‬ ‫ػٌَاى عزح ربهغ روؼیت ٍ اؼبلی خبًَادُ در دعتَر ًتبر ختَد‬ ‫هزار دادًد‪ .‬عزحی ًِ اس ّوبى اثتدا ثب حَاؽی هتتتؼتددی ًتظتیتز‬ ‫هحدٍدیت اعتهدام دختزاى هززد ٍ ثبًَاى ثدٍى کتزسًتد ٍ هتزار‬ ‫یزکتی دختزاى هززد در اٍلَیت اخز اعتهدام هتَارتِ ؽتد اهتب‬ ‫ًْبیتب ًلیبت اى ػلیزؿن ایٌٌِ هغئَلیی هؼتود ثِ اجؼیضبت ًتبرٍای‬ ‫اى در هَرد خبًنّب ثَدًد؛ عبل ‪ ۹۴‬در هزلظ ثِ اقَیت رعید‪.‬‬ ‫ثب رٍی ًبر اهدى هزلظ دّن در عبل ‪ ۹۵‬ایی عزح اػالم ٍفتَل‬ ‫ؽد ٍ رییظ ًویغیَى کزٌّگی ٍهت هزلظ ًیش اس رکتغ ایتزادات‬ ‫ٍاردُ ثز اى خجز داد‪ .‬در ایی هیبى اهب ثب خبرد ؽدى ایتی عتزح اس‬ ‫دعتَر ًبر هزلظ در هْز ‪ ۹۵‬ثِ ػلت پظ یزکتی اهضبی اؼدادی‬ ‫اس ًوبیٌدیبى‪ٍ ،‬هلِای در ثزرعی اى اکتبد اهب هزددا اس ختزداد ‪۹۶‬‬ ‫اب پبیبى دٍلت دّن ثزرعی عزح ربهغ روؼیت ٍ اؼبلی خبًَادُ در‬ ‫دعتَر ًبر ًویغیَى کزٌّگی هزلظ ثَد‪.‬‬ ‫درحبلی ًِ ثب پبیبى ًبر هزلظ ٍ هؾهـ ًؾدى اتٌتلتیتق ایتی‬ ‫عزح‪ ،‬اًتوبداای ثِ هزلظ دّن ٍارد ثَد؛ عزح روؼیت ٍ اتؼتبلتی‬ ‫خبًَادُ ثِ ػٌَاى ًهغتیی عزح هزلظ یتبسدّتن در ختزداد ‪۹۹‬‬ ‫اػالم ٍفَل ٍ ثزرعی اهققی اى در هْز ‪ ۹۹‬ثتب اتـتیتیتز ًتبم‬ ‫ثِ رَاًی روؼیت ٍ حوبیت اس خبًَادُ ثِ پبیبى رعید‪.‬‬ ‫دی هبُ ‪ ۹۹‬ثَد ًِ ًجزی خشػلتی‪ ،‬رئتیتظ ؽتَرای کتزّتٌتگتی‬ ‫ارتوبػی سًبى ٍ خبًَادُ در حغبه اَئیتزی خَد ًَؽتتۺ ػتزک‬ ‫اجزیی ثِ هبدراى ٍ پزعٌل خدٍم ٍسارت ثْتداؽتت ثتبالختزُ ثتب‬ ‫االػ ثزخی اس ًوبیٌدیبى اًوالثی هزلظ ارجبر ثتِ ؿتزثتبلتگتزی‬ ‫اَعظ هبدر ٍ پشؽٌبى ثب ازَیشّبی ؿیزاعتبًدارد ٍ ؿیزهتوی ػلوی‬ ‫(ًِ ثبػج هتل رٌیی هیؽد) ثزداؽتِ ؽد‪ .‬حبال دیگز ّیچ پشؽتی‬ ‫ٍ هبدری هزجَر ثِ ؿزثبلگزی ٍ ًؾتی رٌیی ًیغت‪.‬‬ ‫ایی عهٌبى خشػلی ٍاًٌؼ ثغیبری اس کؼبلیی حَسُ سًبى‪ًَ ،‬دًبى‬ ‫ٍ هتهققبى ثْتداؽتت ٍ درهتبى ٍ هغتئتَلتیتی ری رثتظ را‬ ‫ثزاًگیهت‪ .‬ایی در حبلی اعت ًِ پظ اس اى عهتٌتگتَی ّتیتبت‬ ‫رییغِ هزلظ اظْبر ًزد ًِ هزلظ ؽَرای اعالهی هقَثِای در‬ ‫هَرد حذف ؿزثبلگزی سًبى ثبردار ًداؽتِ اعت‪.‬‬ ‫عهٌگَی ًویغیَى اللین الیحِ ثَدرِ ‪ً ۱۴۳۳‬یش ثب ثیتبى ایتٌتٌتِ‬ ‫پیؾٌْبد حذف ؿزثبلگزی سًبى ثبردار را ثِ حغبه هزلظ ًگذارید‬ ‫یلتِ ثَد ًِ ایی پیؾٌْبد در ًویغیَى ٍیضُ خبًَادُ هغتزح اعتت‪،‬‬ ‫افسایص استرس ٍ افسردگی‬ ‫ضذیذ بِ ‪ ۶۱‬درصذ‬ ‫اهَسػ پشؽٌی‪ ،‬ابًٌَى دٍ هیلیَى ٍ ‪ّ ۴۳۸‬شار‬ ‫ٍ ‪ً ۱۹۳‬لز در ًؾَر ثِ عَر هغؼی ثتِ ٍیتزٍط‬ ‫ًزًٍب هجتال ؽدُ ٍ ثب کَت ‪ً ۴۶۲‬لز اس ثتیتوتبراى‬ ‫هجتال ثِ ًزًٍب در ‪ ۲۴‬عبػت یذؽتِ‪ ،‬اؼداد رتبى‬ ‫ثبختگبى ًزًٍب در ًؾَر ثِ ‪ّ ۷۳‬شار ٍ ‪ً ۵۳۲‬لتز‬ ‫رعیدُ اعت‪.‬‬ ‫ثبت ًام ًقل ٍاًتقال فرٌّگیاى از ایی هاُ‬ ‫عزٍیظ خجزی‪ -‬رئیظ هزًش ثزًبهِ ریشی هٌبثغ اًغبًی ٍ اهَر اداری‬ ‫ٍسارت اهَسػ ٍ پزٍرػ اػالم ًزدۺ ثهؾٌبهِ ًول ٍ اًتوبالت اهتبدُ‬ ‫ؽدُ ٍ عی ّویی چٌد رٍس اثالؽ ٍ ثز رٍی پزابل ثبریذاری هی ؽَد ‪.‬‬ ‫ًبفز علیوبى سادُ‪ ،‬درثبرُ سهبى اؿبس کزایٌد ًول ٍ اًتوبل کتزّتٌتگتیتبى‬ ‫اظْبر ًزدۺ کزایٌد ًول ٍ اًتوبالت دارای ردٍل سهبًجٌدی ّغت ٍ اس‬ ‫ّویی هبُ حجت ًبم ّب ؽزٍع هی ؽَد ‪ٍ.‬ی در پبعخ ثِ ایٌٌِ ایب ؽزایظ‬ ‫ًول ٍ اًتوبل ًغجت ثِ عبل یذؽتِ اـییزااتی دارد یتلتتۺ ؽتزایتظ‬ ‫خبفی اضبکِ ًؾدُ اعت اهب کزایٌد اغْیل ؽدُ ٍ ّوتٌتبراى ًتوتتتز‬ ‫دچبر هؾٌل خَاٌّد ؽد‪ .‬ؽلبکیت را ثبالاز ثزدُ این ضتوتی ایتٌتٌتِ‬ ‫دعت اعتبى ّب را ًیش ثزای ربثزبیی ثبساز یذاؽتِ این‪.‬‬ ‫علیوبى سادُ ّوچٌیی در پبعخ ثِ ایٌٌِ ایب اهداهبای ثتزای احتتتغتبه‬ ‫عَاثن هؼلوبى ؿیزدٍلتی در اسهَى اعتهداهی عبل رتبری فتَرت‬ ‫یزکتِ اعت یلتۺ هب ّز عبل پیؾٌْبد هی دّین اهتب چتَى اسهتَى‬ ‫کزاییز ثزای ًل دعتگبُ ّبی ًؾَر اعت اب ًٌتَى چتیتشی اضتبکتِ‬ ‫ًٌزدُ اًد؛ اهغبل ّن االػ هی ًٌین اهب افال هَلی ًتوتی دّتیتن ٍ‬ ‫احتوبل ایٌٌِ ثپذیزًد ًن اعت‪ .‬ؽزایظ ػوَهی را هب اؼییی ًوی ًٌین‪،‬‬ ‫عبسهبى اهَر اداری اعتهداهی اؼییی هی ًٌد ٍ اب ایی لحظتِ چتٌتیتی‬ ‫االبهی ًیلتبدُ اعت‪.‬‬ ‫اس اػضبی ایی ًویغیَى هیخَاّن اى را رد ًٌٌد چتزا ًتِ ایتز‬ ‫چٌیی پیؾٌْبدی ثِ اقَیت ثزعد ثِ هؼٌی هجبرسُ ثب ػلن اعت ٍ هتب‬ ‫دیگز ًجبید ادػبی ػلوی ثَدى ًٌین‪ًْ.‬بیتب اعلٌد ‪ ۹۹‬ثَد ًتِ ختجتز‬ ‫اقَیت ًوبیٌدیبى هزلظ ثِ ارتزای اسهتبیؾتی عتزح رتَاًتی‬ ‫روؼیت ثِ هدت ّلت عبل هٌتؾز ؽد‪ .‬اهیز حغتیتی ثتبًتٌتی پتَر‬ ‫عهٌگَی ًویغیَى هؾتزى ایی عزح ًیش در ّویی راعتب یتلتتتِ‬ ‫ثَد ًِ ػجبرت حذف ثزًبهِ ؿزثبلگزی را حذف ًزدین چَى ایی‬ ‫اؽتجبُ پیؼ اهدُ ثَد ًِ هزلظ ثِ دًجبل حذف ًل ؿزثبلگزی در‬ ‫ثبرداری اعت‪ ،‬هب ثزای ًجَد ّیچ ثزداؽت ؿلغی ایی ػجبرت ٍ ًل‬ ‫ؿزثبلگزی را حذف ًزدین‪ .‬هغبثن ثتب هتبدُ ‪ ۵۳‬عتزح رتَاًتی‬ ‫روؼیت ارجبر ثِ ؿزثبلگزی هوٌَع ؽدُ اعت ٍ ثِ ػتٌتَاى اهتزی‬ ‫اهققی در اختیبر پشؽی هتهقـ یب ثِ ػٌَاى اهزی اختیبری ثِ‬ ‫ٍالدیی هؼغَف ؽدُ اعت ٍ دیگز پشؽٌی ثِ دلیل ػتدم اررتبع‬ ‫هبدر ثبردار ثِ ؿزثبلگزی ثبسخَاعت ًهَاّد ؽد ٍ هتزتبسااتی در‬ ‫فَرت ارجبر ثِ ؿزثبلگزی ثزای پشؽٌبى ٍرَد دارد‪.‬‬ ‫اهب حَاؽی پیزاهَى عزح رَاًی روؼیت ٍ حوبیت اس خبًَادُ ثتِ‬ ‫ّوییرب ختن ًؾد‪.‬‬ ‫حذف ارجبر در ارربع هبدراى ثبردار ثتِ ؿتزثتبلتگتزی اس عتَی‬ ‫پشؽٌبى‪ ،‬خغز اکشایؼ اَلد ًَساداى هؼلَل‪ً ،‬تبّتؼ ارادُ سًتبى‬ ‫ثزای کزسًداٍری ٍ در هؼزک خغز هزار یزکتی عالهت سًتبى اس‬ ‫رولِ اًتوبداای ثَد ًِ ًبرؽٌبعبى ٍ هغئَلیی ریرثظ ثِ ایی عتزح‬ ‫ٍارد ًزدًد‪.‬‬ ‫اًتوبدات اس عَی ربهؼِ ػلوی ٍ هغئَلیی ری رثتظ ٍ هتتتَلتیتبى‬ ‫هجبحج هزثَط ثِ ؿزثبلگزی ٍ هؼلَلیی ثِ هدری اکشایؼ یبکت ًتِ‬ ‫هغئَلیی سیبدی اس رولِ ٍسیز ثْداؽت ثِ ؽَرای ًگتْتجتبى ًتبهتِ‬ ‫عزٍیظ خجزی‪ -‬هدیزًل هؾبٍرُ ٍ اهَر رٍاًؾٌتبختتتی‬ ‫عبسهبى ثْشیغتی ًؾَر ضوی ثیبى احلیلی اس اتاحتیتزات‬ ‫رٍاًی ٍ ارتوبػی پبًدهی ًزًٍتب در رتبهتؼتِ یتلتتۺ‬ ‫ثزرعی ّبی عبهبًِ خَدارسیتبثتی رٍاًؾتٌتبختتتی ًؾتبى‬ ‫هیدّد ًِ در عَل ‪ ۶‬هبُ اٍل ؽیَع ًتزًٍتب ‪ ۹‬اتب ‪۱۱‬‬ ‫درفد اعتزط‪ ،‬اضغزاه ٍ اکغزدیی ؽدید ٍ هتتتَعتظ‬ ‫یشارػ ؽدُ اعت ٍ اًٌَى ایتی رهتن ثتِ ‪ ۱۶‬درفتد‬ ‫اکشایؼ یبکتِ اعت‪.‬‬ ‫ثْشاد ٍحیدًیب‪ ،‬ثب اؽبرُ ثِ ابحیزات ًزًٍب ثز رٍی هغبئتل‬ ‫رٍاًی ٍ ارتوبػی ثیبى ًزدۺ کؾبرّبی رٍاًی ثتِ ٍیتضُ‬ ‫عٍَ یغتزدُ ًبؽی اس ثحزاى ًزًٍب ٍ پیبهدّبی اى اس‬ ‫یی عَ ٍ اـییزات اهتقبدی ٍ ارتتوتبػتی ٍ اکتشایتؼ‬ ‫یزاًی ٍ ثیٌبری اس عَی دیگز‪ ،‬ثغتز اـییز ٍ اتؼتوتیتن‬ ‫الگَی اعیت ّبی ارتوبػی را کزاّن ًزدُ اعت‪ .‬ایتی‬ ‫ػَاهل ًبرًزد اکزاد ٍ احغبط اهتٌتیتت‪ً ،‬تلتبیتت ٍ‬ ‫رضبیت اًْب را احت ابحیز هزار دادُ ٍ هَرت اکتشایتؼ‬ ‫اختالالت رٍاًی ثِ ٍیضُ اختالالت اضغزاثی ثِ ػتٌتَاى‬ ‫سیزثٌبی عیتق ٍعتیتؼتی اس عتبیتز اختتتالالت ؽتدُ‬ ‫اعت‪ٍ.‬حیدًیب در اداهِ ایی یلتٍیَ ثِ اکشایؼ اتؼتداد‬ ‫ثیوبراى رٍاًی ثغتزی در ًؾَر اؽبرُ ًزد ٍ اکشٍدۺ ایتی‬ ‫هغئلِ ههتـ ًؾَر هب ًیغت ٍ ّوتِ یتیتزی ًتزًٍتب‬ ‫ؽبخـّبی هزثَط ثِ عالهت رٍاًی ارتوبػی ثغتیتبری‬ ‫اس ًؾَرّب را اـییز دادُ اعت‪ ،‬اهب ثِ اٌبعت ظزکیت ّتب‪،‬‬ ‫ثزًبهِّبی هداخالای ٍ حوبیت رٍاًی ٍ ارتوتبػتی ّتز‬ ‫ًؾَر‪ ،‬هیشاى اٌؾی ًِ هزدم اززثِ هیًٌٌد‪ ،‬هتتتلتبٍت‬ ‫اعت‪.‬ثٌبثز اظْبرات ٍی‪ ،‬در ایی دٍراى اٌْب ‪ ۱۷‬درفد اس‬ ‫‪ً ۱۱۶‬ؾَر رْبى‪ ،‬ثَدرِ ّتبی هتزثتَط ثتِ ختدهتبت‬ ‫عالهت رٍاى خَد را اکشایؼ دادُ اًد ًِ حداًخز هیشاى‬ ‫اى ًیش حدٍد ‪ ۲‬درفد اس ثَدرِ ثْداؽتی اى ًؾَرّب‬ ‫ثَدُ اعت‪.‬‬ ‫ًَؽتٌد ٍ خَاعتبر اػبدُ ایی عزح ثِ هزلظ ثتزای ثتزرعتی ّتبی‬ ‫ًبرؽٌبعی ثیؾتز ؽدًد‪.‬‬ ‫چٌدی پجؼ ًیش ػجبعؼلی ًدخدایی‪ ،‬عهٌگَی ؽَرای ًٌْجبى در‬ ‫حغبه اَییتزی خَد ًَؽتۺ عزح رَاًی روؼیت ٍ حوتبیتت اس‬ ‫خبًَادُ پظ اس ثزرعی ًبرؽٌبعی ٍ رعیدیی در چٌدیی رتلتغتِ‬ ‫ػبدی ٍ کَم الؼبدُ ؽَرای ًگْجبى‪ ،‬ثب ایزادات ٍ اثْبهبت هتؼتددی‬ ‫هَارِ ٍ رْت افالح ثِ هزلظ اػبدُ ؽد‪ .‬ثب اَرِ ثتِ اّتوتیتت‬ ‫رَاًی روؼیت‪ ،‬اهیدٍارین اؽٌبالت هغتزٍحتِ ثتِ دهتت هتَرد‬ ‫رعیدیی ًوبیٌدیبى هحتزم هزار ییزد‪.‬‬ ‫در ایی هیبى اس ًوبیٌدیبى هزلظ اًتظبر هیرٍد‪ ،‬ثب ثزرعی دهین اتز‬ ‫ٍ اػوبل ًظزات ًبرؽٌبعبًِ هتهققیی ایی حَسُ در رًٍد ثزرعی‬ ‫هزدد عزح رَاًی روؼیت‪ ،‬ثزًبهِ اکشایؼ روؼیت ًؾَر را ًتِ‬ ‫اس سهبى اقَیت ًلیباؼ اس عبل ‪ ۹۴‬اب ًٌَى حدٍد ‪ ۶‬عبل اعت ثِ‬ ‫اؼَین اکتبدُ‪ ،‬ثِ ثْتزیی ؽٌل ثِ هوقد ثزعبًٌد‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 9‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 99‬اوریل‬ ‫* ‪ 01‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪7915 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫کٌترل باد تایر با گَشی هوکی شذ‬ ‫هشخصات تلَیسیَى جذیذ اٍپَ فاش شذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪ -‬ا‪ٜ‬پ‪ ٝ‬نهس زاضز اظ یى تٓ‪ٝ‬یعی‪٠ ٘ٝ‬و‪ٝ‬قوٗو‪ٛ‬وس‬ ‫ض‪ٜٗٚ‬بیی ی‪ٛ‬س ی‪ ٟ‬نبزض ث‪ ٟ‬ت‪ْٝ‬یس ‪ٖ ۷..۷‬یٓیبضز ض‪ ٍٚ‬اؾت‪.‬ث‪ٚ ٟ‬هّ‬ ‫اظ َیعٖ‪ٝ‬چبی‪ٛ‬ب‪ ،‬قطیت ا‪ٜ‬پ‪ ٝ‬تهٗیٕ زاضز زض ٖوطاؾوٗوی یو‪ٟ‬‬ ‫قکٕ ٖی زض چی‪ ٙ‬ثطَعاض ٖیق‪ٝ‬ز‪ ،‬حوسانوّ اظ ‪ ۴‬زؾوتوُوب‪ٞ‬‬ ‫ض‪ٜٗٚ‬بیی ی‪ٛ‬س‪ .‬ای‪ ٙ‬زؾتُب‪٠ٞ‬ب ا‪ٜ‬پ‪ ،G۵ ۹Kٝ‬ا‪ ًٝٚ‬ایط‪ ،‬زؾتوجو‪ٛ‬وس‬ ‫ا‪ٜ‬پ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬س ‪ ٜ‬تٓ‪ٝ‬یعی‪ٝ٠ ٘ٝ‬قٗ‪ٛ‬س ‪٠ ۹K‬ؿت‪ٛ‬س‪ .‬ای‪ ٙ‬قطیت نجوّ اظ‬ ‫ثطَعاضی ٖطاؾٕ ‪ٜ‬یػَی‪٠‬ب‪ ،‬نبثٓیت‪٠‬ب ‪ ٜ‬عطاحی ٖحه‪ٝ‬الت ضا‬ ‫قبـ یطز‪ ٞ‬اؾت‪ .‬ض‪ٜ‬ظ َصقت‪ٚ ٟ‬یع ای‪ ٙ‬قطیت ثطذی اظ ‪ٜ‬یػَی‪٠‬بی انٓی تٓ‪ٝ‬یعی‪ ٘ٝ‬جسیس ذو‪ٝ‬ز ضا‬ ‫زض ٖیًط‪ٜ‬ثالٌ ‪ٜ‬یج‪ ٝ‬قبـ یطز‪.‬عجم اعالػبت ٖ‪ٝ‬ج‪ٝ‬ز زض حؿبه ضؾٗی ا‪ٜ‬پ‪ ٝ‬زض ‪ٜ‬یج‪ ،ٝ‬ای‪ ٙ‬تٓ‪ٝ‬یعی‪٘ٝ‬‬ ‫زض ؾ‪ ٟ‬ا‪ٚ‬ساظ‪ ۶۵ ٜ ۵۵، ۴۴ ٞ‬ای‪ٛ‬چی ػطض‪ٖ ٟ‬یق‪ٝ‬ز‪ٗ٠ .‬چ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬قطیت ازػب ٖیی‪ٛ‬س زؾتوُوب‪ ٞ‬نوبزض ثو‪ٟ‬‬ ‫ت‪ْٝ‬یس ‪ٖ ۷..۷‬یٓیبضز ض‪ ٍٚ‬اؾت‪ .‬ث‪ٛ‬بثطای‪ ٙ‬احتٗبالً ‪ٜ‬ض‪ٝ‬ح ته‪ٝ‬یط زض ‪٠‬ط ‪ٚ ۴‬ؿر‪ ٟ‬تٓ‪ٝ‬یعی‪K ۴ ٘ٝ‬ذ‪ٝ‬ا‪٠‬س‬ ‫ث‪ٝ‬ز‪ٗ٠ .‬چ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬ای‪ ٙ‬تٓ‪ٝ‬یعی‪ ٘ٝ‬زاضای َ‪ٝ‬ا‪٠‬ی‪ٛ‬بٖ‪ ۷.+HDR ٟ‬اؾت‪ٖ .‬تاؾکب‪ ٟٚ‬ث‪ ٟ‬غیط اظ ٖکرهبت َکوتو‪ٟ‬‬ ‫قس‪ ،ٞ‬ثهی‪ٜ ٟ‬یػَی‪٠‬بی زؾتُب‪ ٞ‬قبـ ‪ٚ‬کس‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ال ٖو‪ٝ‬قوم ثو‪ٟ‬‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪ -‬یى قطیت اتطیکی ی‪ ٟ‬نج ً‬ ‫ت‪ْٝ‬یس تی‪ٝ‬ه ‪٠‬بی زاذٓی ؾجى‪ٖ ،‬ؿتحًٕ ‪ ٜ‬پوالوؾوتویوًوی‬ ‫ثطای ز‪ٜ‬چطذ‪٠ ٟ‬ب قس‪ ٞ‬ث‪ٝ‬ز‪ ،‬ای‪ ٙ‬ثبض ی‪ٛ‬تطِ ثبز تبیط الؾتیوى‬ ‫ضا ثب َ‪ٝ‬قی ًٖٗ‪ ٙ‬یطز‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٚ ٟ‬هّ اظ ‪ٚ‬ی‪ٝ‬اعٓؽ‪ ،‬قطیت تی‪ٝ‬ث‪ْٝ‬یت‪ ٝ‬ثسی‪ٖٛ ٙ‬ظ‪ٝ‬ض تطاق‪ ٟ‬ای‬ ‫ث‪ ٟ‬تبیط‪٠‬بی یى ٖسِ اظ ز‪ٜ‬چطذ‪٠ٟ‬بی ت‪ْٝ‬یسی ذ‪ٝ‬ز اقوع‪ٜ‬ز‪ٞ‬‬ ‫ی‪ ٟ‬ی‪ٛ‬تطِ ثبز ز‪ٜ‬چطذ‪ ٟ‬ضا ثب اؾتکبز‪ ٞ‬اظ یى اپوٓویوًویوکو‪ٙ‬‬ ‫ًٖٗ‪ٖ ٙ‬یی‪ٛٛ‬س‪.‬تی‪ٝ‬ه یبزقس‪ ٞ‬ی‪ ٟ‬ثطای ز‪ٜ‬چطذ‪٠ٟ‬بی یو‪ٞٝ‬‬ ‫‪ٝٚ‬ضزی ت‪ْٝ‬یس قس‪ٚTubo-MTB PSENS ،ٞ‬بٔ زاضز ‪ ٜ‬یى تطاق‪ ٟ‬ا٘ اف ؾی ثطای زضیوبقوت ثوی‬ ‫ؾیٕ اعالػبت ٖطث‪ٝ‬ط ث‪ ٟ‬ثبز تبیط زض زض‪ ٜ٘‬ا٘ ‪ٚ‬هت قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬ای‪ ٙ‬تطاق‪ ٟ‬ت‪١ٛ‬ب چ‪ٛ‬س َوطٔ ‪ٜ‬ظ٘ زاضز ‪ٜ‬‬ ‫زاز‪٠ٞ‬بی زضیبقتی ضا ث‪ ٟ‬ع‪ٝ‬ض ٖطتت ثطای اپٓیًیک‪ ٙ‬تٓک‪ٗ٠ ٙ‬طا‪ ٞ‬اضؾبِ ٖیی‪ٛ‬س‪.‬ای‪ ٙ‬یبض اظ عوطیوم اٖو‪ٝ‬ا‬ ‫ضازی‪ٝ‬یی ن‪ٝ‬ضت ٖی َیطز ی‪ ٟ‬اظ عطیم ذ‪ٝ‬ز َ‪ٝ‬قی نبثّ ا‪ٚ‬تهبِ ث‪ ٟ‬تطاق‪ ٟ‬اؾت ‪ْ ٜ‬صا تطاق‪ ٟ‬یبزقس‪ ٞ‬ثطای‬ ‫قؼبْیت ‪ٚ‬یبظی ث‪ ٟ‬ثبتطی ‪ٚ‬ساضز‪ .‬اپٓیًیک‪ ٙ‬عطاحی قس‪ ٞ‬ثسی‪ٖٛ ٙ‬ظ‪ٝ‬ض ثب ایک‪َٝ ٜ ٘ٝ‬قی ‪٠‬وبی ا‪ٚ‬وسض‪ٜ‬یوسی‬ ‫ؾبظَبضی زاضز ‪ ٜ‬ثب نطاض زاز٘ َ‪ٝ‬قی زض قبنٓ‪ ٟ‬ؾ‪ ٟ‬ؾب‪ٚ‬تیٗتطی تطاق‪ ٟ‬قؼبِ ٖیق‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫ابذاع یک رٍش هَثر برای درهاى سرطاى خَى‬ ‫ًسل جذیذ کیت ازهایشگاّی ایراًی تشخیص هَلکَلی کٍَیذ‪ ۹۱-‬تَلیذ شذ‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪ -‬پػ‪٠ٜ‬کُطا٘ زا‪ٚ‬کُب‪ ٞ‬یٗجطیج ض‪ٜ‬ـ‬ ‫جسیسی ضا ثطای ٖهبثٓ‪ ٟ‬ثب ؾطعب٘ ذ‪ ٘ٝ‬اثساع یطز‪ٞ‬ا‪ٚ‬وس‬ ‫ی‪ ٟ‬زض ا٘‪ ،‬ا‪ٚ‬عیٕ ‪٠‬بی ثیف قؼبِ ػبّٖ ای‪ ٙ‬ثویوٗوبضی‬ ‫‪٠‬سف نطاض ٖیَیط‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٚ ٟ‬هّ اظ ‪ٚ‬ی‪ٝ‬اعٓوؽ‪ ،‬ایو‪ ٙ‬ض‪ٜ‬ـ زضٖوب‪ٚ‬وی ثوط ض‪ٜ‬ی‬ ‫ٖ‪ٝ‬ـ ‪٠‬ب اظٖبیف قس‪ٚ ٜ ٞ‬تبیج اٖیس‪ٜ‬اضی‪ٛٛ‬س‪ ٞ‬ای زاقت‪ٟ‬‬ ‫ی‪ ًٖٙٗ ٟ‬اؾت زض ای‪ٛ‬س‪ٖٛ ٞ‬جط ث‪ ٟ‬تو‪ْٝ‬ویوس زاض‪٠ٜ‬وبی‬ ‫ضسؾطعب٘ ذ‪ ٘ٝ‬جسیس ثطای زضٖب٘ ا‪ٚ‬ؿب٘‪٠‬ب ق‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٝٚ‬ػی اظ ؾطعب٘ ذ‪ ٘ٝ‬ی‪ ٟ‬اٖیس ٖیض‪ٜ‬ز ثسی‪ ٙ‬قی‪ ٞٝ‬زضٖب٘ ق‪ٝ‬ز‪ْٝ ،‬ؾٗی حبز ٖغع اؾتر‪ٝ‬ا٘ یب ای أ‬ ‫اِ ‪ٚ‬بٔ زاضز‪ .‬زض جطیب٘ ای‪ ٙ‬ؾطعب٘ ثسذیٕ ٖغع اؾتر‪ٝ‬ا٘‪ٖ ،‬یٓ‪ ٝ‬ثالؾت‪٠‬ب (‪ٝٚ‬ػی َٓوجو‪ ِٝ‬ؾوکویوس)‪،‬‬ ‫َٓج‪٠ِٝ‬بی نطٖع یب پالیت‪٠‬بی غیطعجیؼی ٖیؾبظز‪.‬‬ ‫پػ‪٠ٜ‬کُطا٘ ثب ثطضؾی ؾیط اثتالء ث‪ ٟ‬ای‪ ٙ‬ؾطعب٘‪ٖٝ ،‬قم ث‪ ٟ‬ق‪ٛ‬بؾبیی پط‪ٜ‬تئی‪ٛ‬ی ٖرطه قس‪ٞ‬ا‪ٚ‬س ی‪ ٟ‬زض‬ ‫زی ا٘ ای ؾٓ‪٠ِٝ‬ب جب ذ‪ٝ‬ـ ٖیی‪ٛ‬س ‪ ٜ‬ؾپؽ ا‪ٚ‬عیٕ‪٠‬بیی ای‪ ٙ‬پط‪ٜ‬تئی‪ ٙ‬ضا ث‪ ٟ‬اض ا٘ ای ٖ‪ٛ‬تهّ یوطز‪ٞ‬‬ ‫‪ ٜ‬ا‪١ٚ‬ب ضا تًثیط ٖیی‪ٛٛ‬س‪ .‬زض ای‪ ٙ‬ض‪ٜٚ‬س یى ا‪ٚ‬عیٕ ذبل ث‪ٚ ٟ‬بٔ ‪ٚ ۴METTL‬هف ٖوثطی زاضز ی‪ٟ‬‬ ‫ٖهبثٓ‪ ٟ‬ثب ا٘ ث‪ٖ ٟ‬سا‪ٜ‬ای ؾطعب٘ ذ‪ ٘ٝ‬یٗى ٖیی‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٖحههب٘ زا‪ٚ‬کُب‪ ٞ‬یٗجطیج ٖ‪ًْْٝٝ‬ی ث‪ٚ ٟ‬بٔ ‪ ۲۴۵۷STM‬ضا ق‪ٛ‬بؾبیی یوطز‪ ٞ‬ا‪ٚ‬وس یو‪ٖ ٟ‬وی تو‪ٝ‬ا‪ٚ‬وس‬ ‫‪ ۴METTL‬ضا ٖ‪١‬بض ی‪ٛ‬س‪ .‬زض ن‪ٝ‬ضت اثجبت یبضایی ای‪ ٙ‬ض‪ٜ‬ـ اًٖب٘ ٖسا‪ٜ‬ای ا‪ٝٚ‬اع زیُط ؾطعب٘‬ ‫ی‪ ٟ‬ای‪ ٙ‬ا‪ٚ‬عیٕ ػبّٖ ایجبز ا‪١ٚ‬بؾت ‪ٚ‬یع ‪ٜ‬ج‪ٝ‬ز زاضز‪.‬ا‪ٚ‬تظبض ٖیض‪ٜ‬ز ثطضؾی ‪٠‬بی ٖطثو‪ٝ‬ط ثو‪ٖ ٟ‬ویوعا٘‬ ‫اثطَصاضی ای‪ ٙ‬ض‪ٜ‬ـ ثطای زضٖب٘ ؾطعب٘ ذ‪ ٘ٝ‬زض ٖ‪ٝ‬ـ‪٠‬ب تب یى ؾبِ ای‪ٛ‬س‪ ٞ‬ع‪ ِٝ‬ثًکس‪.‬‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪ٚ -‬ؿّ جسیس یویوت اظٖوبیکوُوب‪٠‬وی‬ ‫تکریم ٖ‪ًْْٝٝ‬ی ی‪ٜٝ‬یس ‪ ۷۹ -‬ث‪ ۲ ٟ‬ن‪ٝ‬ضت ٖحوٓو‪ِٝ‬‬ ‫(ٖبیغ) ‪ْ ٜ‬ی‪ٝ‬قیٓیع‪ ٞ‬ت‪ٝ‬ؾظ پػ‪٠ٜ‬کُطا٘ ایطا‪ٚ‬ی زض ٖجتٗغ‬ ‫ت‪ْٝ‬یسی تحهیهبتی ا‪ٚ‬ؿتیت‪ ٝ‬پبؾت‪ٝ‬ض یط ت‪ْٝ‬یس قس‪.‬‬ ‫ثب ثط‪ٜ‬ظ ثیٗبضی یط‪ٜٚ‬ب اظ حس‪ٜ‬ز ‪ٖ ۷۵‬ب‪ ٞ‬پیف‪ٚ ،‬یبظ ث‪ ٟ‬ای‪ٙ‬‬ ‫‪ٝٚ‬ع ییت اظٖبیکُب‪٠‬ی زض یک‪ٝ‬ض ثؿیبض ثیکتط احؿبؼ‬ ‫قس ‪ ٜ‬قطیت ‪٠‬بی زا‪ٚ‬ف ث‪ٛ‬یب٘ ‪ ٜ‬اؾتبضتبح ‪٠‬ب ثب ‪ٜ‬ض‪ٜ‬ز‬ ‫زض ای‪ ٙ‬ػطن‪ ٟ‬ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬ؿت‪ٛ‬س ذسٖبت ثؿیبض اضظقٗ‪ٛ‬سی اضای‪ٟ‬‬ ‫ی‪ٛٛ‬س ‪ ٜ‬حتی یک‪ٝ‬ض ضا زض ای‪ ٙ‬ظٖی‪ ٟٛ‬ثی ‪ٚ‬یبظ ی‪ٛٛ‬س‪.‬‬ ‫ؾبذت ‪ٚ‬ؿّ جسیس ییت ‪٠‬بی اظٖبیکُب‪٠‬ی تکریوم‬ ‫ٖ‪ًْْٝٝ‬ی ی‪ٜٝ‬یس‪ ۷۹-‬زض زؾت‪ٝ‬ض یبض اؾتبضت اح ‪ٚ‬ؿیٕ تکریم اظٖب ٖؿتهط زض ٖطیع ضقس ظیؿوت قو‪ٛ‬وب‪ٜ‬ضی‬ ‫ا‪ٚ‬ؿتیت‪ ٝ‬پبؾت‪ٝ‬ض ایطا٘ نطاض َطقت ‪ٖ ٜ‬حههب٘ ای‪ٖ ٙ‬جٗ‪ٝ‬ػ‪ٖٝ ٟ‬قم ث‪ ٟ‬ت‪ْٝ‬یس ای‪ٖ ٙ‬حه‪ ِٝ‬ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضا‪ ٟٚ‬قس‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫زیتط ٖجیس ٖؿُط ت‪١‬طا‪ٚ‬ی ٖؿ‪ٜ ِٜٝ‬احس ت‪ْٝ‬یس ییت ‪٠‬بی تکریهی ‪ٖ ٜ‬ؿ‪ ِٜٝ‬اظٖبیکُوب‪ ٞ‬قو‪ٛ‬وب‪ٜ‬ض ا٘ توی ای‬ ‫) ‪ٖ (NTA‬جتٗغ ت‪ْٝ‬یسی تحهیهبتی پبؾت‪ٝ‬ض یط ض‪ٜ‬ظ چ‪١‬بضق‪ٛ‬ج‪ ٟ‬زض ٖ‪ٝ‬ضز ای‪ ٙ‬زؾتب‪ٜ‬ضز ث‪ ٟ‬ذوجوط‪ٚ‬وُوبض َوط‪ٜٞ‬‬ ‫اٖ‪ٝ‬ظـ ایط‪ٚ‬ب َکتۺ ق‪ٛ‬بؾبیی چ‪١‬بض ‪ٝٚ‬ع ‪ٜ‬یط‪ٜ‬ؼ ج‪١‬ف یبقت‪ ٟ‬یط‪ٜٚ‬ب‪ ،‬ؾبذت ییت ث‪ ٟ‬ن‪ٝ‬ضت ْی‪ٝ‬قیٓیع‪ ٜ ٞ‬ت‪ْٝ‬یوس‬ ‫پطایٗط‪٠‬بی ا٘ (ٖبز‪ ٞ‬ا‪ْٜ‬ی‪ )ٟ‬اظ ٖ‪ٕ١‬تطی‪ٖ ٙ‬عیت ‪٠‬بی ‪ٚ‬ؿّ جسیس ییت ‪٠‬بی اظٖبیکُب‪٠‬ی تکریم ٖو‪ْٝ‬وًو‪ْٝ‬وی‬ ‫ی‪ٜٝ‬یس ‪ٚ ۷۹ -‬ؿجت ث‪ٖ ٟ‬حه‪ٖ ِٝ‬کبث‪ ٟ‬اؾت‪ٜ.‬ی یًی اظ ٖکًالت انٓی ییت ‪٠‬وبی اظٖوبیکوُوب‪٠‬وی قوؼوٓوی‬ ‫تکریم ٖ‪ًْْٝٝ‬ی ی‪ٜٝ‬یس‪ ۷۹-‬ضا حکظ ظ‪ٚ‬جیط‪ ٞ‬ؾطز اػالٔ یطز ‪ ٜ‬اقع‪ٜ‬زۺ ای‪ ٙ‬ییت ‪٠‬ب ثبیس زض زٖبی ٖ‪ٛ‬کوی ‪۲.‬‬ ‫زضج‪١ُٚ ٟ‬ساضی ق‪ٚٝ‬س تب اًٖب٘ جبثجبیی ا‪١ٚ‬ب قطا‪ ٕ٠‬ق‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫ایا هیذاًیذ ٍ اطالعات عوَهی‬ ‫* ایبٖیسا‪ٚ‬یس یٕ ذ‪ٝ‬اثی ٖیت‪ٝ‬ا‪ٚ‬س ؾیؿتٕ ایٗ‪ٛ‬ی ثس٘ قٗوب ضا‬ ‫ضؼیف ‪ٝٗٚ‬ز‪ ٜ ٞ‬نبثٓیت ٖهبثٓ‪ ٟ‬ثب ػک‪ٚٝ‬ت ‪٠‬ب ضا یب‪٠‬ف ز‪٠‬س‬ ‫* ایب ٖی زا‪ٚ‬یس َ‪ٝ‬ـ ‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬ی زض تٗبٔ ع‪ ِٝ‬ػٗط ضقس ٖوی‬ ‫ی‪ٛٛ‬س‬ ‫* ایب ٖی زا‪ٚ‬یس پطتهبِ ذ‪ٚٝ‬ی تبثیط ظیبزی زض پیکُیطی اظ‬ ‫ؾطعب٘ ز‪٠‬ب٘ ‪ ٜ‬ؾطعب٘ ؾی‪ ٟٛ‬زاضز!‬ ‫*ایب ٖیسا‪ٚ‬یسۺی‪ ٟ‬ظ‪ٚ‬ب٘ ظ‪ٜ‬زتط اظ ٖطزا٘ ید ٖی ظ‪ٛٚ‬س‬ ‫* ایب ٖی زا‪ٚ‬یسۺَ‪ٝ‬ضیّ ضا ثطای ای‪َٝ ٙ‬ضیّ ‪ٚ‬بٖیس‪ ٞ‬ا‪ٚ‬س یو‪ٟ‬‬ ‫ػالن‪ ٟ‬ظیبزی ث‪ ٟ‬ذ‪ٝ‬اثیس٘ ض‪ٜ‬ی ضیّ نغبض زاضز‪.‬‬ ‫*ایب ٖیسا‪ٚ‬یسۺ‪ ۸۷‬زضنس نحجت ا‪ٚ‬ؿب٘ ‪٠‬ب زض ض‪ٜ‬ظ‪َ ،‬وکوت‬ ‫‪َٜٝ‬یی اؾت ی‪ ٟ‬زض ش‪ ٙ٠‬ذ‪ٝ‬زقب٘ ا‪ٚ‬جبٔ ٖی ز‪ٛ٠‬س‬ ‫*ایب ٖیسا‪ٚ‬یس ‪ ٜ‬اعالػبت ػٗ‪ٖٝ‬ی ؾطی ز‪ٜٔ‬‬ ‫*ایب ٖیسا‪ٚ‬یس نغط قب‪٠‬طٌ َطز٘ ‪ٖ ۶‬یٓیٗتط ٖیجبقس!‬ ‫*ایب ٖیسا‪ٚ‬یس اظ ‪٠‬ط ‪ٚ ۸۵..‬کط قهظ یى ‪ٚ‬وکوط نوٓوجوف زض‬ ‫ؾٗت ضاؾت ‪٠‬ؿت‬ ‫*ایب ٖیزا‪ٚ‬یسۺاؾتطؼ زض ‪ٚ‬تیج‪ ٟ‬اظٖبیف ذ‪ ٘ٝ‬توبثویوط ٖوی‬ ‫َصاضز‪ٖ .‬ثال ٖیعا٘ ن‪ٛ‬س ذ‪ ٘ٝ‬ضا اقعایف ٖی ز‪٠‬س‪.‬‬ ‫* ایب ٖیسا‪ٚ‬ؿتیس ی‪ ٟ‬ذطؼ ی‪ٝ‬اال ‪٠‬طَع اه ‪ٗٚ‬ی ‪ٝٚ‬قوس ‪ٜ‬‬ ‫اه ٖ‪ٝ‬ضز ‪ٚ‬یبظ ذ‪ٝ‬ز ضا ثب ذ‪ٝ‬ضز٘ ثطٌ َیب‪٠‬ب٘ تبٖی‪ٖ ٙ‬ی ی‪ٛ‬س؟‬ ‫* ایب ٖیسا‪ٚ‬یس ٖ‪ٝ‬ق‪١‬بی نحطایی ؾبال‪ ٟٚ‬یى ؾ‪ ٔٝ‬شذوبیوط‬ ‫غصایی ج‪١‬ب٘ ضا ‪ٚ‬بث‪ٝ‬ز ٖیؿبظ‪ٚ‬س!‬ ‫* ایبٖیسا‪ٚ‬یس ات‪ ،ٙ‬پبیترت ی‪ٚٝ‬ب٘‪ ،‬ت‪١ٛ‬ب پبیتروت اض‪ٜ‬پوبیوی‬ ‫اؾت ی‪ ٟ‬ثطای ق‪١‬ط‪ٜٚ‬سا٘ ٖؿٓٗب٘ ٖؿجس ‪ٚ‬ساضز‬ ‫*ایب ٖیسا‪ٚ‬یسۺثبزأ ‪ٛ٠‬سی ٖتؼٓم ث‪ ٟ‬ج‪ٝٛ‬ه قطنی ثطظیّ اؾت‬ ‫* ایب ٖی زا‪ٚ‬یس زا‪ٜ‬ی‪ٛ‬چی ثب یى زؾت ٖی ‪ٚ‬و‪ٝ‬قوت ‪ ٜ‬ثوب‬ ‫زؾت زیُط ‪ٚ‬هبقی ٖی یکیس‬ ‫* ایب ٖی زا‪ٚ‬یسۺثؼضی اظ ٖیًط‪ٜ‬ه ‪٠‬ب ثؼس اظ ‪ٖ ۴‬یٓی‪ ٘ٝ‬ؾوبِ‬ ‫ی‪ ٟ‬ید ‪٠‬بی ؾیجطی ثیط‪ ٜ٘‬ا‪ٜ‬ض‪ ٞ‬قس‪ ٞ‬ا‪ٚ‬س ‪ٝٛ٠‬ظ ظ‪ٚ‬س‪ ٞ‬ث‪ٝ‬ز‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫*ایب ٖی زا‪ٚ‬یس ۺیطٔ ذبیی ‪ٖ ٟٚ‬ی ثی‪ٛ‬س ‪ٖ ٟٚ ٜ‬ی ق‪ٝٛ‬ز‪.‬‬ ‫* ایب ٖی زا‪ٚ‬ؿتیس ی‪ ٟ‬الی‪ ٟ‬پ‪ٝ‬ؾتوی یو‪ ٟ‬اض‪ٚ‬وج زؾوت ضا‬ ‫پ‪ٝ‬قب‪ٚ‬س‪٠ ٞ‬ط ‪ ۷۷‬ض‪ٜ‬ظ یى ثبض ػ‪ٝ‬و ٖی ق‪ٝ‬ز!‬ ‫* ایبٖیسا‪ٚ‬یس پ‪١‬جبز ‪٠‬بی ث‪ ٟ‬غ‪ٛ‬یٗت َطقت‪ ٟ‬قس‪ ٞ‬اظ اٖوطیوًوب‬ ‫زض ایطا٘ قج‪ ٟ‬ؾبظی قس‪ ٜ ٞ‬ذظ ت‪ْٝ‬یس ا‪ٚ‬ج‪ ٞٝ‬ا‪١ٚ‬ب ‪ٚ‬ویوع ضا‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ساظی قس‪ ٞ‬اؾت‬ ‫*ایب ٖیزا‪ٚ‬یسۺاؾیبیی ‪٠‬ب یٗتط اظ ٖطزٖب٘ چ‪١‬بض نبض‪ ٞ‬زیُط‬ ‫ث‪ ٟ‬ثیٗبضی ‪٠‬بی نٓجی ‪ ٜ‬ؾطعب٘ ٖجتال ٖی ق‪ٚٝ‬س‪.‬‬ ‫ایب ٖی زا‪ٚ‬یس ػٓت ضقت‪ ٙ‬اٖبٔ حؿی‪ ٙ‬اظ ٖسی‪ ٟٛ‬ای‪ ٙ‬ثو‪ٝ‬ز یو‪ٟ‬‬ ‫حبیٕ ٖسی‪ ٟٛ‬اظ حضطت‪ ،‬ثیؼت ثب یعیس قبؾم ضا ذو‪ٝ‬اؾوتو‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٝ‬ز!‬ ‫تَلیذ رباتی کِ با سرعت اًساى هیَُ هی چیٌذ‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪ٖ -‬حهوهوب٘‬ ‫اؾتطاْیبیی اظ ت‪ْٝ‬ویوس یوى‬ ‫ضثبت جسیس ٖی‪ ٞٝ‬چی‪ ٙ‬ذجط‬ ‫زاز‪ٞ‬ا‪ٚ‬س ی‪٠ ٟ‬ط ‪٠‬کت ثوب‪ٚ‬ویو‪ٟ‬‬ ‫ٖی ت‪ٝ‬ا‪ٚ‬س یى ؾیوت ضا اظ‬ ‫زضذت ثچی‪ٛ‬س ‪ ٜ‬ؾوطػوتوی‬ ‫ٖکبث‪ ٟ‬ثب ا‪ٚ‬ؿب٘‪٠‬ب زاضز‪.‬‬ ‫ث‪ٚ ٟ‬هّ اظ ‪ٚ‬ویو‪ٝ‬اعوٓوؽ‪ ،‬ثوب‬ ‫قی‪ٝ‬ع ‪ٜ‬یط‪ٜ‬ؼ یط‪ٜٚ‬ب یٗج‪ٝ‬ز یبضَط ثطای ٖی‪ ٞٝ‬چی‪ٛ‬ی زض ثبؽ‪٠‬ب ‪ ٜ‬ظٖی‪٠ ٙ‬وبی‬ ‫یکب‪ٜ‬ضظی اؾتطاْیب ث‪ٖ ٟ‬کًٓی جسی ٖجسِ قس‪ ٜ ٞ‬حبال ضثبت‪٠‬بی ٖی‪ ٞٝ‬چیو‪ٙ‬‬ ‫ٖیت‪ٝ‬ا‪ٛٚ‬س ثطای یٗى ث‪ ٟ‬حّ ای‪ ٙ‬چبْف ث‪ٖ ٟ‬یسا٘ ثیبی‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫پیف اظ ای‪ ٙ‬اظ ضثبت ‪٠‬ب ثطای ثطضؾی یویوکویوت ٖوحوهو‪ٝ‬الت یکوب‪ٜ‬ضظی‪،‬‬ ‫چ‪ٝ‬پب‪ٚ‬ی ‪ َٟٓ ٜ‬زاضی ‪ ٜ‬غیط‪ ٞ‬اؾتکبز‪ ٞ‬قس‪ ٞ‬ث‪ٝ‬ز ‪ ٜ‬ضثبت جسیس ی‪ٖ ٟ‬جو‪١‬وع ثو‪ٟ‬‬ ‫یى ثبظ‪ٜ‬ی ٖ‪ٛ‬ؼغف اؾت ثب اؾتکبز‪ ٞ‬اظ ٖوجوٗو‪ٝ‬ػو‪ ٟ‬ای اظ ز‪ٜ‬ضثویو‪٠ ٙ‬وب ‪ٜ‬‬ ‫اُْ‪ٝ‬ضیتٕ‪٠‬بی ‪ٝ٠‬ـ ٖه‪ٝٛ‬ػی زضذت‪٠‬ب ضا اؾًو‪ ٙ‬یوطز‪ٖ ٜ ٞ‬ویو‪٠ ٞٝ‬وب ضا‬ ‫ق‪ٛ‬بؾبیی ٖی ی‪ٛ‬س‪.‬ای‪ ٙ‬ضثبت زنت ثبالیی زاضز ‪ٖ ٜ‬وحوبؾوجوبت ذو‪ٝ‬ز ضا ثو‪ٟ‬‬ ‫َ‪ٟٚٝ‬ای ا‪ٚ‬جبٔ ٖیز‪٠‬س ی‪ ٟ‬اظ اؾیت زیس٘ ث‪ ٟ‬قبخ ‪ ٜ‬ثوطٌ زضذوت ‪٠‬وب ‪ٜ‬‬ ‫‪ٗ٠‬ی‪ ٙ‬ع‪ٝ‬ض ٖحیظ اعطاف جٓ‪َٝ‬یطی ق‪ٝ‬ز‪ .‬زؾت‪ ٟ‬ای‪ ٙ‬ضثبت ث‪ ٟ‬ن‪ٝ‬ضتی ‪ٚ‬طٔ ‪ٜ‬‬ ‫ثب چ‪١‬بض ا‪ُٚ‬کت عطاحی قس‪ ٜ ٞ‬ثطای جٓ‪َٝ‬یطی اظ اؾیت زیس٘ ؾویوت ‪٠‬وب‬ ‫یى ؾیؿتٕ ًٖف ‪ٚ‬یع ثطای ا٘ زض ‪ٚ‬ظط َطقت‪ ٟ‬قس‪ ٞ‬تب ی‪ٛ‬س‪ ٞ‬قس٘ ؾیت‪٠‬ب ثوب‬ ‫حسانّ ذؿبضت ا‪ٚ‬جبٔ ق‪ٝ‬ز‪.‬زنت ای‪ ٙ‬ضثبت ثطای ق‪ٛ‬بؾبیی ‪ ٜ‬جوٗوغ ا‪ٜ‬ضی‬ ‫ؾیت‪٠‬ب ث‪ ۹. ٟ‬زضنس ٖیضؾس ‪ ٜ‬ثبظ‪ٜ‬ی ا٘ ٖیت‪ٝ‬ا‪ٚ‬س ؾیت‪٠‬بیی زض قوبنوٓو‪ٟ‬‬ ‫حسایثط ‪ٖ ۷.۲‬تطی اظ ضثبت ضا جٗغا‪ٜ‬ضی ی‪ٛ‬س‪ .‬ضثوبت یوبزقوس‪ ٞ‬نوبزض ثو‪ٟ‬‬ ‫قؼبْیت زض قت ‪ ٜ‬زض قطایظ اه ‪ٝ٠ ٜ‬ایی ‪ٚ‬بٖؿوبػوس ‪ٚ‬ویوع اؾوت ‪ ٜ‬ثوطای‬ ‫ق‪ٛ‬بؾبیی ‪٠‬ط ؾیت ثط ض‪ٜ‬ی زضذت ث‪ ٟ‬ت‪١ٛ‬ب ‪ٖ ۲..‬یٓی ثب‪ٚ‬ی‪ ٟ‬ظٖب٘ ‪ٚ‬یبظ زاضز‪.‬‬ ‫فضَلی‪ ،‬فاضل اشعار ترکی‪،‬‬ ‫فارسی ٍ عربی‬ ‫حًیٕ ٖال ٖحٗس قض‪ْٝ‬ی‪ ،‬قبػط ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬وسیکوٗو‪ٛ‬وس‬ ‫ٖتکًط ‪ ٜ‬قبػط ؾ‪ ٟ‬ظثب‪ٟٚ‬ای اؾوت یو‪ ٟ‬تواثویوط‬ ‫ػٗیهی زض تبضید ازثیبت تطیی‪ ،‬ػطثی ‪ ٜ‬قبضؾی‬ ‫ثط جبی ‪١ٚ‬بز‪ ٞ‬اؾت ‪َ ٜ‬کت‪ ٟ‬قس‪ ٞ‬یو‪ ٟ‬زض ؾوبِ‬ ‫‪٠ ۹۷.‬جطی زض ذب‪ٝٚ‬از‪ٞ‬ای قیوؼوی ٖوص‪٠‬وت ‪ٜ‬‬ ‫اشضثبیجب‪ٚ‬ی‪ ،‬زض ج‪ٝ‬اض ٖوطنوس حضوطت ؾویوس‬ ‫اْکّ‪١‬سا(ع)‪ ،‬زض یطثال ث‪ ٟ‬ز‪ٚ‬یب اٖس‪ ٞ‬اؾت ‪ ٜ‬ا‪ ٜ‬ضا‬ ‫ثعضَتطی‪ ٙ‬قبػط تطیی اشضثبیجوب‪ٚ‬وی زض ؾوس‪ٞ‬‬ ‫ز‪٠ ٕ٠‬جطی نٗطی ‪ٚ‬یع ٖیزا‪ٛٚ‬س‪.‬‬ ‫قض‪ْٝ‬ی قبػطی ا‪ٚ‬سیکٗ‪ٛ‬س اؾوت ‪ ٜ‬زض قوؼوط‬ ‫تطیی یس ع‪ٝ‬الیی زاضز ی‪ ٟ‬زض ٖهسٖ‪ٟ‬ی زیو‪ٝ‬ا٘‬ ‫تطیی ذ‪ٝ‬ز ٖیَ‪ٝ‬یسۺ قوؼوط ػوبضی اظ ػوٓوٕ‬ ‫‪ٗ٠‬چ‪ ٘ٝ‬زی‪ٝ‬اضی ثیث‪ٛ‬یب٘ ثبقس ‪ ٜ‬زی‪ٝ‬اض ثیث‪ٛ‬ویوب٘‬ ‫ضا ؾطا‪ٚ‬جبٔ اػتجبض ‪ٚ‬کبیس‪.‬‬ ‫اػتجبض ‪ ٜ‬اضظـ اقؼبض ‪ٚ ٜ‬ثط ‪ٚ‬غع حًیٕ ٖالٖحٗس‬ ‫قض‪ْٝ‬ی ثط ‪٠‬یچ یؽ پ‪ٝ‬قیس‪ٚ ٞ‬یؿت ‪٠ ٜ‬طا‪ٚ‬وًو‪ٟ‬‬ ‫َ‪ٝ‬ق‪ ٟ‬چکٗی ث‪ ٟ‬ازثیبت ی‪ ٙ١‬ایو‪ ٙ‬ؾوطظٖویو‪ٙ‬‬ ‫زاقت‪ ،ٟ‬اظ تجحط ‪ ٜ‬زا‪ٚ‬بیی ا‪ ٜ‬زض جطیب٘ اقوؼوبضـ‬ ‫ٖس‪ٝ٠‬ـ قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫اًتشار هَسیقی دٍ فیلن بییالوللی‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪ -‬اْج‪ٖ ٔٝ‬و‪ٝ‬ؾویوهوی ٖوتو‪ٙ‬‬ ‫قیٕٓ‪٠‬بی ؾی‪ٗٛ‬بیی ؾٗک‪ٚٝ‬وی ‪ٚ‬و‪١‬وٕ ‪ ٜ‬نهوط‬ ‫قیطی‪ ٙ‬ی‪ ٟ‬زض ػطن‪ ٟ‬ؾی‪ٗٛ‬بی ج‪١‬ب٘ ذو‪ٝ‬ـ‬ ‫زضذکیس‪ٚ‬س ث‪ ٟ‬ا‪ُٛ٠‬ؿبظی اٖی‪٠ ٙ‬و‪ٛ‬وطٖو‪ٛ‬وس‪،‬‬ ‫ٖ‪ٛ‬تکط قس‪ .‬اْج‪ٖٝ ٔٝ‬ؾیهی ٖتو‪ ٙ‬ز‪ ٜ‬قویوٓوٕ‬ ‫ایطا‪ٚ‬ی پطٖربعت زض زاذّ یک‪ٝ‬ض ‪ٖ ٜ‬و‪ٝ‬قوم‬ ‫زض ػطن‪ ٟ‬ؾی‪ٛ‬بی ج‪١‬ب٘ ٖو‪ٛ‬وتوکوط قوس‪.‬ایو‪ٙ‬‬ ‫اْج‪ٖ ٔٝ‬طث‪ٝ‬ط ث‪ٖٝ ٟ‬ؾیهی قیٕٓ نهط قیطی‪ ٙ‬ث‪ ٟ‬یبضَطزا‪ٚ‬ی ضضب ٖیطیوطیوٗوی ‪ ٜ‬ثوب‬ ‫حض‪ٝ‬ض حبٖس ث‪١‬ساز ٖحه‪ ِٝ‬ؾبِ ‪ ۷۴۹۷‬اؾت‪ٖٝ .‬ؾیوهوی ٖوتو‪ ٙ‬ایو‪ ٙ‬قویوٓوٕ ثو‪ٟ‬‬ ‫ا‪ُٛ٠‬ؿبظی اٖی‪ٛ٠ ٙ‬طٖ‪ٛ‬س‪ ،‬ثط‪ٚ‬س‪ ٞ‬ؾیٗطؽ ثٓ‪ٝ‬ضی‪ ٙ‬ث‪١‬تطی‪ٖٝ ٙ‬ؾیهی ٖوتو‪ ٙ‬اظ ؾوی ‪ٜ‬‬ ‫‪٠‬کتٗی‪ ٙ‬جک‪ٝٛ‬اض‪ ٞ‬قیٕٓ قجط ‪ٚ ٜ‬بٖعز زضیبقت ث‪١‬تطی‪ٖٝ ٙ‬ؾیوهوی اظ جکو‪ٛ‬و‪ٝ‬اض‪٠ ٞ‬وبی‬ ‫ایٗجی‪ ٙ‬ای‪ٛ‬سیب (اؾپب‪ٚ‬یب) ‪ٖ ٜ‬ص‪٠‬ت اٖط‪ٜ‬ظ (ایتبْیب) قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬زض نؿٗت زیوُوط ایو‪ٙ‬‬ ‫اْج‪ٖٝ ٔٝ‬ؾیهی ٖت‪ ٙ‬قیٕٓ ؾٗک‪ٚٝ‬ی ‪ ٕ١ٚ‬ث‪ ٟ‬یبضَطزا‪ٚ‬ی ٖحٗسضضب ‪ٛ٠‬طٖ‪ٛ‬س ‪ ٜ‬ثب حض‪ٝ‬ض‬ ‫حٗیس قطخ ‪ٚ‬ػاز‪ ،‬ؾبض‪ ٞ‬ثیبت‪ٖ ،‬حٗسضضب قط‪ٜ‬ت‪ ٜ ٙ‬پػٖب٘ ثبظغی ٖحه‪ ِٝ‬ؾبِ ‪۷۴۹۷‬‬ ‫ضا ذ‪ٝ‬ا‪٠‬یٕ ق‪ٛ‬یس‪َ .‬کت‪ٛ‬ی اؾت ی‪ ٟ‬ای‪ ٙ‬قیٕٓ ‪ٚ ٕ٠‬بٖعز زضیبقت ‪ ۵‬جبیوع‪ ٞ‬اظ ؾوی ‪ٜ‬‬ ‫‪٠‬کتٗی‪ ٙ‬جک‪ٝٛ‬اض‪ ٞ‬قیٕٓ قجط ث‪ٝ‬ز‪.‬اْج‪ٖٛ ٔٝ‬تکط قس‪ ٞ‬قبّٖ ت‪ٝٛ‬ع نوبثوّ تو‪ٝ‬جو‪١‬وی زض‬ ‫ؾجى ‪ ٜ‬تطییت ؾبظی اؾت ‪ ٜ‬ػال‪ ٜٞ‬ثط ؾبظ‪٠‬بی ٖطؾ‪ ٔٝ‬اضیؿتوط ؾوٗوکو‪ٚٝ‬ویوى‪،‬‬ ‫َط‪ ٜٞ‬یُط‪ ،‬ؾبظ‪٠‬بی ایطا‪ٚ‬ی ‪ ٜ‬ثب‪ٚ‬ؿ‪ٝ‬ضی (ؾبظ ‪ٛ٠‬سی‪-‬پبیؿتب‪ٚ‬ی) ‪ٚ‬یع زض ا٘ ثو‪ ٟ‬یوبض‬ ‫ضقت‪ ٟ‬اؾت‪ٝٚ .‬اظ‪ٚ‬سَب‪ٚ‬ی اظ جٗٓ‪ ٟ‬ػٓی جؼکطی پ‪ٝ‬یب٘‪ ،‬اٖی‪ ٙ‬غکبضی‪ ،‬قط‪ٜ‬ی‪١ٖ ٙ‬بجوط‪،‬‬ ‫اضغ‪ ٍٚ‬ؾیکی ظاز‪ ٜ ٞ‬ؾب‪ٚ‬سض‪ ٜ‬قطزضیى زض ضجظ ای‪ٖ ٙ‬جٗ‪ٝ‬ػ‪ٚ ٟ‬هف زاقت‪ٟ‬ا‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫پتَیّای ضذهیکرٍب ٍ کٌُذسَز تَلیذ شذ‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪ٖ -‬حهوهوب٘‬ ‫یک‪ٝ‬ض ٖو‪ٝ‬قوم ثو‪ ٟ‬تو‪ْٝ‬ویوس‬ ‫پت‪٠ٝ‬بیی قوس‪ٚ‬وس یو‪ ٟ‬ضوس‬ ‫ٖیًط‪ٜ‬ه ‪ ٜ‬ی‪ٛ‬سؾ‪ٝ‬ظ اؾوت‬ ‫ی‪ ٟ‬ث‪١‬تطی‪ ٙ‬یبضثوطز ا٘ زض‬ ‫‪ٝ٠‬اپیٗب‪٠‬بؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٚ ٟ‬هّ اظ ؾوتوبز تو‪ٝ‬ؾوؼو‪ٟ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ب‪ٜ‬ضی ‪ٚ‬ب‪ ،ٝٚ‬یى قوطیوت‬ ‫زا‪ٚ‬ف ث‪ٛ‬یب٘ ت‪ْٝ‬یس ی‪ٛٛ‬س‪ ٞ‬پت‪٠ٝ‬بی ‪ٝ٠‬اپیٗب‪ ،‬پت‪ٝ‬یوی اظ جو‪ٛ‬وؽ پوٓوی اؾوتوط‪-‬‬ ‫ایطیٓیى ا‪ٚ‬تیثبیتطیبِ حب‪ٜ‬ی ‪ٚ‬ب‪ٝٚ‬شضات ت‪ْٝ‬یس یطز‪ ٞ‬اؾت ی‪ٖ ٟ‬یت‪ٝ‬ا‪ٚ‬س ثو‪ٟ‬‬ ‫اضتهبی ؾالٖت ٖؿبقطا٘ زض پط‪ٜ‬اظ‪٠‬ب ‪ ٜ‬ذغ‪ٝ‬ط ‪ٝ٠‬ایی یٗى ی‪ٛ‬س‪ .‬ای‪ ٙ‬پت‪٠ٝ‬ب‬ ‫ث‪َٟٚٝ ٟ‬ای عطاحی قس‪ٞ‬ا‪ٚ‬س ی‪ ٟ‬زض ثطاثط اتف ٖهب‪ٖٜ‬ت ثبالیی زاقت‪ ٟ‬ثبق‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٖؼٗ‪ٝ‬الً پت‪٠ٝ‬بی ٖ‪ٝ‬ضز اؾتکبز‪ ٞ‬زض ذغ‪ٝ‬ط ‪ٝ٠‬اپیٗبیی‪ ،‬قؿت‪ٖ ٜ ٟ‬جسزاً اؾتکبز‪ٞ‬‬ ‫ٖیق‪ٚٝ‬س‪ .‬زض ثطذی ٖ‪ٝ‬اضز ای‪ ٙ‬پت‪٠ٝ‬ب اظ ٖ‪ٝ‬از نبثّ ثبظیبقت ‪ٚ‬یع ؾبذت‪ ٟ‬قس‪ٜ ٞ‬‬ ‫ثؼس اظ ٖهطف ثطای ثبظیبقت قطؾتبز‪ٖ ٞ‬یق‪ٚٝ‬س‪.‬‬ ‫اغٓت ٖ‪ٝ‬اضز ثؼس اظ اؾتکبز‪ ٞ‬اظ پت‪٠ٝ‬بی ذغ‪ٝ‬ط ‪ٝ٠‬ایی‪ ،‬ا٘‪٠‬ب زض یى ؾیؿتٕ‬ ‫ذکىق‪ٝ‬یی ن‪ٛ‬ؼتی قؿت‪ٖ ٟ‬ی ق‪ٚٝ‬س‪ .‬ای‪ ٙ‬پت‪٠ٝ‬بی ؾوجوى یو‪ ٟ‬نوبثوٓویوت‬ ‫َطٔی‪ٛٛ‬سَی ٖ‪ٛ‬بؾجی زاض‪ٚ‬س ٖؼٗ‪ٝ‬الً اظ پبضچ‪٠ٟ‬بیی ثب ج‪ٛ‬ؽ ٖطغو‪ٝ‬ه ثوبقوتو‪ٟ‬‬ ‫ٖیق‪ٚٝ‬س چطا ی‪ ٟ‬الظٔ اؾت ثبض‪٠‬ب ‪ ٜ‬ثبض‪٠‬ب قؿت‪ ٟ‬ق‪ٚٝ‬س‪.‬‬ ‫ای‪ ٙ‬پت‪٠ٝ‬ب ًٖٗ‪ ٙ‬اؾت زض حی‪ ٙ‬اؾتکوبز‪ ٞ‬تو‪ٝ‬ؾوظ ٖؿوبقوطا٘‪ ،‬ثوبیوتوطی ‪ٜ‬‬ ‫ٖیًط‪ٜ‬ه‪٠‬بیی جصه ی‪ٛٛ‬س ی‪ ٟ‬زض حی‪ ٙ‬قؿتک‪ ٝ‬اظ ثی‪ٚ ٙ‬طقت‪ٖٝ ٜ ٟ‬جت ایجبز‬ ‫ثیٗبضی زض ٖؿبقطا٘ ثؼسی ق‪ٚٝ‬س‪.‬‬ ‫ثطای یٗى ث‪ ٟ‬ضقغ ای‪ٖ ٙ‬کًوّ‪ ،‬یوى قوطیوت زا‪ٚ‬وف ثو‪ٛ‬ویوب٘ پوتو‪ٝ‬ی‬ ‫ا‪ٚ‬تیثبیتطیبْی ت‪ْٝ‬یس یطز‪ ٞ‬ی‪ ٟ‬زض ا٘ اظ پبضچ‪ ٟ‬پٓیاؾتط‪ -‬ایطیٓیى اؾتکوبز‪ٞ‬‬ ‫قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫اشضثبیجب٘ ‪ٝٗ٠‬اض‪ٜ ٞ‬ظ‪ ٟٚ‬ای ثهویوّ زض ‪٠‬و‪ٝ‬یوت‬ ‫ثرکی ازثیبت‪ ،‬تبضید‪ ،‬قط‪ٛ٠ ،ٍٛ٠‬ط ‪ٜ ٜ‬ضظـ‬ ‫ای‪ٖ ٙ‬طظ‪ٜ‬ث‪ ٔٝ‬ث‪ٝ‬ز‪ ٜ ٞ‬جبیُب‪ ٞ‬ا٘ ا‪ًٚ‬بض ‪ٚ‬وبپوصیوط‬ ‫اؾت‪ ،‬اَطچ‪ٖ ٟ‬کب‪٠‬س‪َ ٞ‬ب‪ ٞ‬ث‪َ ٟ‬ب‪ٚ ٞ‬بثرطزی‪٠‬بیی‬ ‫اظ جٗٓ‪ ٟ‬اظ‪١‬بضات ٖؼٕٓ ‪ ٜ‬یبضقو‪ٛ‬وبؼ ازثویوبت‬ ‫اٖ‪ٝ‬ظـ ‪ ٜ‬پط‪ٜ‬ضـ زض قجً‪ٖٓ ٟ‬ی تو‪ٝ‬ا٘ ضذو‪ٛ‬و‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ساظی زض ای‪ ٙ‬اػتجبض ضا ‪ٚ‬ساضز اٖب ثبض زیُط ایو‪ٙ‬‬ ‫ٖهطع حًیٕ قض‪ْٝ‬ی ضا یبزا‪ٜ‬ض ٖی ق‪ٝ‬ز یو‪ ٟ‬ۺ‬ ‫زی‪ٝ‬اض ثیث‪ٛ‬یب٘ ضا ؾطا‪ٚ‬جبٔ اػتجبض ‪ٚ‬کبیس‪.‬‬ ‫ضؾب‪ٖٓ ٟٚ‬ی ث‪ ٟ‬ػ‪ٝٛ‬ا٘ ‪ٜ‬یتطیو‪ ٙ‬جوبٖوؼو‪ ٟ‬ایوطا‪ٚ‬وی‬ ‫ٖ‪ٝ‬ظف اؾت ی‪ ٟ‬زض ا‪ٚ‬تربه یبضق‪ٛ‬بؾب٘ ذو‪ٝ‬ز‬ ‫ی‪ ٟ‬ثو‪ ٟ‬پوط‪ٜ‬ضـ ایو‪ٛ‬وسَوب٘ ایو‪ ٙ‬ؾوطظٖویو‪ٙ‬‬ ‫ٖیپطزاظز‪ٖ ،‬حتبطتط ‪ًٚ ٜ‬ت‪ٟ‬ؾ‪ٛ‬جی ضا زض ضاؼ‬ ‫اٖ‪ٝ‬ض ذ‪ٝ‬ز نطاض ز‪٠‬س‪ ،‬چوطایو‪ ٟ‬ثو‪ٛ‬ویوب٘ اقوًوبض‬ ‫ای‪ٛ‬سَب٘ اَط ثطپبی‪ ٟ‬ػٕٓ ‪ ٜ‬ثطَطقت‪ ٟ‬اظ توبضیود‬ ‫‪ٚ‬ووجووبقووس‪ ،‬اػووتووجووبضی ‪ٚ‬ووروو‪ٝ‬ا‪٠‬ووس زاقووت‪ْ ،‬ووصا‬ ‫ؾ‪ّ١‬ا‪ُٚ‬بضی‪٠‬بی پیزضپی ‪ ٜ‬تؼطو ث‪ ٟ‬توبضیود‪،‬‬ ‫قط‪ ،ٍٛ٠‬ازثیبت‪ٛ٠ ،‬ط ‪ ٜ‬ان‪ٝ‬أ زْیط ای‪ ٙ‬ؾطظٖی‪ٙ‬‬ ‫‪ٗ٠‬چ‪ ٘ٝ‬اشضثوبیوجوب٘ تو‪ٝ‬ؾوظ یوبضقو‪ٛ‬وبؾوب٘‬ ‫‪ٚ‬بثرطزی ‪ٗ٠‬چ‪ ٘ٝ‬ثط‪ٚ‬بٖ‪ٖ ٟ‬سضؾ‪ ٟ‬ایطا‪ٚ‬ی قوجوًو‪ٟ‬‬ ‫چ‪١‬بض‪ ،‬قطنتی ثطای ٖ‪١‬بجوٗوب٘ قوط‪٠‬و‪ٛ‬وُوی ‪ٜ‬‬ ‫زقٗ‪ٛ‬ب٘ غطثی ذ‪ٝ‬ا‪٠‬س ث‪ٝ‬ز تب ؾ‪ّ١‬ا‪ُٚ‬بضی‪٠‬بیوی‬ ‫‪ٗ٠‬چ‪ ٘ٝ‬ای‪ ٙ‬اتکبل ‪ٚ‬بٖیٗ‪ ٘ٝ‬ضا ث‪ ٟ‬زؾت ا‪ٜ‬یوعی‬ ‫ثطای تکطن‪ٟ‬اقً‪ٛ‬ی ‪ ٜ‬ایجبز ٖربْکت‪٠‬بی نو‪ٖٝ‬وی‬ ‫تجسیّ ی‪ٛٛ‬س‪.‬‬ ‫ایطا٘ ؾطقطاظ زض ؾس‪٠ٞ‬بی َصقت‪٠ ٟ‬وٗو‪ٝ‬اض‪ ٞ‬ثوب‬ ‫اؾت‪ٝ‬اضی ان‪ٝ‬أ زْیط ذ‪ٝ‬ز اظ ثع‪ُٚ‬ب‪٠ٞ‬بی تبضیروی‬ ‫ؾطثٓ‪ٛ‬س َصض یطز‪ ٜ ٞ‬ثیٕ ثیُب‪ُٚ‬ب٘ ضا ثب ‪ٗ٠‬سْوی‬ ‫ثیف اظ پیف زض ٖو‪ٝ‬ضز قوًوؿوت ‪ٚ‬وبپوصیوطی‪،‬‬ ‫ػٗیم تط ؾبذت‪ ٟ‬اؾت‪ْ ،‬صا ضؾب‪ٖٓ ٟٚ‬ی ‪ ٜ‬اٖ‪ٝ‬ظـ‬ ‫‪ ٜ‬پط‪ٜ‬ضـ ث‪ ٟ‬ػ‪ٝٛ‬ا٘ ز‪١ٚ ٜ‬بز اثطَصاض زض حکظ ‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬کط ٖ‪ٝ‬اضیث ‪ٝ٠‬یتی ٖیثوبیؿوت زض حوکوظ ‪ٜ‬‬ ‫ته‪ٝ‬یت ‪ٜ‬حست‪ ،‬اػتجبض ‪ٗ٠ ٜ‬سْی انو‪ٝ‬أ یکو‪ٝ‬ض‬ ‫ثیف اظ پیف ی‪ٝ‬قب ثبقس تب ثوبضزیوُوط قوب‪٠‬وس‬ ‫‪ٚ‬بثرطزی‪٠‬بیی ای‪ ٙ‬چ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬زض جبیُب‪ ٞ‬ضؾب‪ٟٚ‬ای ‪ٜ‬‬ ‫ٖهبٔ ‪ٜ‬االی ٖؼٓٗی ‪ٚ‬جبقیٕ‪.‬‬ ‫دیَار ًاهرئی اثری از هحبَبِ ًجفخاًی هٌتشر شذ‬ ‫ؾط‪ٜ‬یؽ ذجطی‪-‬ضٖب٘ ‪ٝٚ‬ج‪ٝ‬ا٘ زی‪ٝ‬اض ‪ٚ‬بٖوطیوی‬ ‫‪ٝٚ‬قت‪ ٟ‬اٖیٓی ض‪ٜ‬زا ‪ ٜ‬تطجٗ‪ٖ ٟ‬حج‪ٝ‬ث‪ٚ ٟ‬جفذب‪ٚ‬ی‬ ‫ثب ٖضٗ‪ٚٝ‬ی ٖج‪ٛ‬ی ثط ا‪ٗ٠‬یت ث‪ٛ‬یوبز ذوب‪ٚ‬و‪ٝ‬از‪ٜ ٞ‬‬ ‫ثحطا٘ ز‪ٜ‬ضا٘ ثٓ‪ٝ‬ؽ ثب ؾبذوتوبضی قوب‪ٚ‬وتوعی اظ‬ ‫عطف ا‪ٚ‬تکبضات ٖسضؾ‪ٖٛ ٟ‬تکط ‪ ٜ‬ض‪ٜ‬ا‪ٚ‬و‪ ٟ‬ثوبظاض‬ ‫‪ٚ‬کط قس‪.‬زاؾتب٘ قب‪ٚ‬تعی زی‪ٝ‬اض ‪ٚ‬وبٖوطیوی زضثوبض‪ٞ‬‬ ‫پؿطی ث‪ٚ ٟ‬بٔ پبتطیوى اؾوت یو‪ ٟ‬ذو‪ٝ‬ا‪٠‬وطی‬ ‫ثعضٌتط ‪ ٜ‬ثطازضی ی‪ٝ‬چىتط اظ ذ‪ٝ‬ز زاضز ‪ٜ‬‬ ‫ٖثّ ‪ ٟٗ٠‬ثچ‪ٜ ٟ‬ؾغی‪٠‬ب‪ ،‬احؿبؼ ٖییو‪ٛ‬وس ثو‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ساظ‪ ٞ‬قطظ‪ٚ‬سا٘ زیُط ٖ‪ٝ‬ضز ت‪ٝ‬ج‪ ٟ‬ذب‪ٝٚ‬از‪ ٞ‬نطاض ‪ٗٚ‬یَیطز ‪ ٜ‬احؿبؼ ت‪١ٛ‬بیی ٖوی یو‪ٛ‬وس‪.‬‬ ‫پبتطیى ی‪ ٟ‬ػبقم ‪٠‬یجب٘ ثبظی‪٠‬بی یبٖپی‪ٝ‬تطی اؾت‪ ،‬ض‪ٜ‬ظی ‪ُٛ٠‬بٔ ثبظی یبٖپیو‪ٝ‬توطی‬ ‫‪ٚ‬بَ‪١‬ب٘ ثبظی نغغ ٖیق‪ٝ‬ز ‪ ٜ‬قرهی ض‪ٜ‬ی نکح‪ٗٚ ٟ‬بیف ظب‪٠‬ط ٖوی قو‪ٝ‬ز ‪ ٜ‬اظ یوى‬ ‫ٖؿبثه‪ ٟ‬تٓ‪ٝ‬یعی‪ٚٝ‬ی ثب جبیع‪ ٞ‬یى ٖیٓی‪ ٘ٝ‬زالضی ذجط ٖیز‪٠‬س ‪ٖ ٜ‬یَ‪ٝ‬یس ی‪ٖ ٟ‬ؿبثهو‪٠ ٟ‬وط‬ ‫ق‪ٛ‬ج‪ ،ٟ‬ؾبػت ز‪ ،ٞ‬زض یب‪ٚ‬بِ ‪٠‬کت تٓ‪ٝ‬یعی‪ ٘ٝ‬ثطَعاض ٖیق‪ٝ‬ز‪.‬قطیتی‪ٛٛ‬س‪ ٞ‬ثوطای ثوطز٘‬ ‫جبیع‪ ،ٞ‬ثبیس ٖؼٗب‪٠‬بیی قؼطَ‪ ٟٚٝ‬ضا حّ ی‪ٛ‬س ‪ ٜ‬ث‪ ٟ‬جؿت‪ٜ‬ج‪ٝ‬ی اقیبیی َٗکوس‪ ٞ‬ثوط‪ٜ‬ز‪.‬‬ ‫ػجیت ای‪ ٙ‬ی‪ ،ٟ‬زض ق‪١‬ط ا٘‪٠‬ب چ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬یب‪ٚ‬بِ ‪ٖ ٜ‬ؿبثه‪ٟ‬ای ‪ٜ‬ج‪ٝ‬ز ‪ٚ‬ساضز‪ .‬تب ایو‪ ٙ‬یو‪ ٟ‬ض‪ٜ‬ظ‬ ‫ق‪ٛ‬ج‪ ٟ‬پبتطیى ثب ٖبزضـ ث‪ٖ ٟ‬طیع ذطیس ز‪ً٠‬س‪ٖ ٞ‬یض‪ٜ‬ز‪.‬زض یًی اظ قط‪ٜ‬قُب‪٠ ٞ‬وب‪ ،‬یوى‬ ‫تٓ‪ٝ‬یعی‪ ٘ٝ‬ض‪ٜ‬ق‪ٖ ٙ‬یثی‪ٛ‬س‪ .‬یب‪ٚ‬بِ ‪٠‬کت ضا ٖیظ‪ٚ‬س ‪ ٜ‬یى زقؼ‪ٗ٠ ،ٟ‬ب٘ ٖجطی ض‪ٜ‬ی نکح‪ٟ‬‬ ‫ظب‪٠‬ط ٖیق‪ٝ‬ز ‪ ٜ‬پبتطیى ضا ث‪ٖ ٟ‬ؿبثه‪ ٟ‬زػ‪ٝ‬ت ٖیی‪ٛ‬س‪ .‬پبتطیى ٖی پصیطز ‪ ٜ‬یًجبض‪ٟٗ٠ ٞ‬‬ ‫جب تبضیى ٖیق‪ٝ‬ز ‪ ٜ‬پؽ اظ چ‪ٛ‬س ثب‪ٚ‬ی‪ ،ٟ‬ذ‪ٝ‬ز ضا زاذّ ؾبْ‪ٖ ٙ‬ؿبثه‪ٖ ٟ‬یثی‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫ًاى حلسًٍی‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫اضز ‪ ۴‬پیٗب‪ ،ٟٚ‬ذٗیط ٖبی‪ ٟ‬ز‪ ٜ ٜ‬یى ز‪ ٜٔ‬نوبقوم چوبی‬ ‫ذ‪ٝ‬ضی‪ ،‬قًط ‪ ۴‬نبقم غصا ذ‪ٝ‬ضی‪ ،‬پ‪ٝ‬زض ن‪ٛ‬س ث‪ٖ ٟ‬وهوساض‬ ‫الظٔ‪ٗٚ ،‬ى ‪ٝٚ‬و نبقم چبی ذ‪ٝ‬ضی‪ ،‬ظضز‪ ٞ‬ترٕ ٖوطؽ‬ ‫‪ ۴‬ػسز‪ ،‬یط‪ ٞ‬اه قس‪ ٞ‬یى ز‪ ٜٔ‬پیٗب‪ ،ٟٚ‬ذبٖ‪ ٟ‬ث‪ٖ ٟ‬هوساض‬ ‫الظٔ‪ ،‬قیط ؾ‪ ٟ‬چ‪١‬بضٔ پیٗب‪ ،ٟٚ‬اه یى ز‪ ٜٔ‬پیٗب‪،ٟٚ‬‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا اه َطٔ ضا ثب ‪ ۷‬نبقم غصا ذ‪ٝ‬ضی قًط ٖوروٓو‪ٝ‬ط‬ ‫یطز‪ ٜ ٞ‬ذٗیط ٖبی‪ ٟ‬ضا اضبق‪ٖ ٟ‬وی یو‪ٛ‬ویوٕ‪ ۷. .‬زنویوهو‪ٟ‬‬ ‫اؾتطاحت ٖی ز‪٠‬یٕ تب ذٗیط ٖبی‪ ٟ‬پف ی‪ٛ‬س‪ .‬ؾپؽ قویوط‬ ‫َطٔ‪ ،‬ثبنی قًط‪ ،‬یط‪ ٜ ٞ‬ترٕ ٖطؽ ضا اقع‪ٜ‬ز‪ ٜ ٞ‬ثب ‪ٗ٠‬وع٘‬ ‫زؾتی ٖرٓ‪ٝ‬ط ٖی ی‪ٛ‬یٕ‪ .‬اضز ضا یٕ یٕ تب جبیوی ٖوی‬ ‫ضیعیٕ ی‪ ٟ‬ذٗیط یٗی چؿج‪ٛ‬بو ثبقس‪ .‬پؽ اظ ‪ ۷‬ؾبػت‬ ‫اؾتطاحت زاز٘ پف ذٗیط ضا َطقت‪ ٜ ٟ‬ض‪ٜ‬ی ؾغح اضز‬ ‫پبقیس‪ ٞ‬قس‪ ٞ‬نطاض ٖی ز‪٠‬یٕ‪ .‬ثوب ‪ٜ‬ضز‪ٚ‬و‪ ٟ‬ذوٗویوط ضا ثو‪ٟ‬‬ ‫ضربٖت ‪ٚ‬یٕ ؾب‪ٚ‬تیٗتط ‪ ٜ‬ث‪ ٟ‬قًّ ٖؿتغیّ ثبظ ٖی ی‪ٛ‬یوٕ‪.‬‬ ‫ؾپؽ ذٗیط ضا ث‪ٝٚ ٟ‬اض‪٠‬بی ‪ ۲‬ؾب‪ٚ‬تیٗتطی ثوطـ زاز‪ٜ ٞ‬‬ ‫ض‪ٖ ِٜ‬ی ی‪ٛ‬یٕ‪ .‬یف ؾی‪ٛ‬ی قط یبغص ض‪ٜ‬غ‪ٛ‬ی ا‪ٚ‬ساذتو‪ٜ ٟ‬‬ ‫ض‪٠ ِٜ‬ب زض ا٘ نطاض ٖی ز‪٠‬یٕ‪ .‬ض‪٠ ِٜ‬وب ضا ‪ ۷‬ؾوبػوت‬ ‫اؾتطاحت ٖی ز‪٠‬یٕ‪ .‬ؾپؽ ثب ثطؼ ض‪ٜ‬ی ا‪١ٚ‬ب ذبٖ‪ ٟ‬ظز‪ٞ‬‬ ‫‪ ٜ‬زض قط ‪ ۷۸.‬زضج‪ ٟ‬ؾب‪ٚ‬تیُطاز ثو‪ٖ ٟ‬وست ‪ ۷۵‬اْوی ‪۲.‬‬ ‫زنیه‪ٖ ٟ‬ی پعیٕ‪ .‬ؾپؽ اظ قط ذبض یطز‪ ٜ ٞ‬اجوبظ‪ٖ ٞ‬وی‬ ‫ز‪٠‬یٕ ذ‪ٛ‬ى ق‪ٚٝ‬س‪ .‬پ‪ٝ‬زض ن‪ٛ‬س ضا ض‪ٚ ٜ‬ب٘ ‪٠‬وب پوبقویوس‪ٜ ٞ‬‬ ‫ؾط‪ٖ ٜ‬ی ی‪ٛ‬یٕ‪.‬‬ ‫اًتشار ًسخِ ٍیژُ ًابیٌایاى‬ ‫»هسافراى «با صذای صابر اَبَر‬ ‫ؾووووط‪ٜ‬یووووؽ‬ ‫ذجطی ‪-‬نبثط‬ ‫اثووط قوویووٓووٕ‬ ‫ؾوویوو‪ٛ‬ووٗووبیووی‬ ‫ٖؿوووبقوووطا٘‬ ‫ؾبذت‪ ٟ‬ث‪١‬وطأ‬ ‫ثیوضوبیوی ضا‬ ‫ثطای ‪ٚ‬بثی‪ٛ‬بیب٘‬ ‫ت‪ٝ‬ضیحزاض یطز‪.‬‬ ‫ث‪ٚ ٟ‬هّ اظ ض‪ٜ‬اثظ ػٗ‪ٖٝ‬ی ؾ‪ٝ‬ی‪ٛ‬ب‪ ،‬ای‪َ ٙ‬ط‪ٚ ٜٞ‬ؿر‪ٜ ٟ‬یوػ‪ٞ‬‬ ‫‪ٚ‬بثی‪ٛ‬بیب٘ قیٕٓ ؾی‪ٗٛ‬بیی ٖؿبقطا٘ ؾبذت‪ ٟ‬ث‪١‬طأ ثیضبیی ضا‬ ‫ض‪ٜ‬ظ پ‪ٛ‬جک‪ٛ‬ج‪ ۹ ٟ‬اضزیج‪١‬کت ٖب‪ ٞ‬زض چبضچو‪ٝ‬ه ثوط‪ٚ‬وبٖو‪ٟ‬‬ ‫قیٓٗرب‪ٖٛ ٟٚ‬تکط ٖیی‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ای‪ ٙ‬قیٕٓ ض‪ٜ‬ظ پ‪ٛ‬جک‪ٛ‬ج‪ ٟ‬ؾبػت ‪ ۷۹‬اظ ضازی‪ ٝ‬ؾ‪ٝ‬ی‪ٛ‬ب پروف‬ ‫ٖیق‪ٝ‬ز ‪ ٜ‬پؽ اظ ا٘‪ ،‬ض‪ٜ‬ی ؾبیت ؾ‪ٝ‬ی‪ٛ‬ب زض زؾوتوطؼ‬ ‫ٖربعجب٘ نطاض ٖیَیطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظبضت ٖت‪ ٜ ٙ‬ضجظ ای‪ ٙ‬ثط‪ٚ‬بٖ‪ ٟ‬ث‪ ٟ‬ػ‪١‬س‪ ٞ‬یی‪ٝ‬ا٘ یثیطیوب٘‬ ‫ث‪ٝ‬ز‪ٖ ،ٞ‬ت‪ ٙ‬ض‪ٜ‬ایت ای‪ ٙ‬قیٕٓ ضا قیسا ٖحٗسعب‪٠‬ط ‪ٝٚ‬قت‪ٜ ٟ‬‬ ‫زض اؾت‪ٝ‬زی‪ ٝ‬قطاظ ضجظ ‪ٖ ٜ‬یًؽ قس‪ ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫ػالنٗ‪ٛ‬سا٘ ٖیت‪ٝ‬ا‪ٛٚ‬س ثب ٖطاجؼ‪ ٟ‬ث‪ ٟ‬پبیُب‪ ٞ‬ای‪ٛ‬تط‪ٚ‬تی ؾ‪ٝ‬ی‪ٛ‬وب‬ ‫ث‪ٚ ٟ‬کب‪ٚ‬ی ‪www.sevinagroup.com‬ث‪ ٟ‬قبیّ ن‪ٝ‬توی‬ ‫قیٕٓ‪٠‬بی ؾی‪ٗٛ‬بیی ت‪ٝ‬ضیحزاض زؾتطؾی زاقت‪ ٟ‬ثبق‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫قؼبْیت‪٠‬بی َط‪ ٜٞ‬ؾ‪ٝ‬ی‪ٛ‬ب (ؾی‪ٗٛ‬بی ‪ٚ‬بثی‪ٛ‬بیوب٘) اظ ا‪ٜ‬ایوّ‬ ‫ؾبِ ‪ ٜ ۷۴۹۸‬ث‪ٖٛ ٟ‬ظ‪ٝ‬ض اضای‪ٖ ٟ‬حه‪ٝ‬الت قوط‪٠‬و‪ٛ‬وُوی ‪ٜ‬‬ ‫‪ٛ٠‬طی ث‪ٚ ٟ‬بثی‪ٛ‬بیب٘ ‪ٗ٠ ٜ‬چ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬حٗبیت اظ ت‪ٝ‬ا‪ٛٗٚ‬سی ‪٠‬وبی‬ ‫‪ٚ‬بثی‪ٛ‬بیب٘ یک‪ٝ‬ض زض ظٖی‪٠ ٟٛ‬بی قط‪ُٛ٠‬ی ‪٠ ٜ‬و‪ٛ‬وطی اغوبظ‬ ‫قس‪٠ .‬سف اثتسایی ای‪َ ٙ‬ط‪ ،ٜٞ‬ت‪ٝ‬ضیحزاض یطز٘ ‪ ٜ‬یوب‬ ‫پطز‪ٞ‬ذ‪ٝ‬ا‪ٚ‬ی قیٕٓ ‪٠‬ب ث‪ٝ‬ز اٖب ا‪٠‬ساف ‪ٖ ٜ‬اٖ‪ٝ‬ضیوت ‪٠‬وب ثو‪ٟ‬‬ ‫ؾطػت ث‪ ٟ‬ؾبیط ح‪ٝ‬ظ‪٠ٞ‬ب َؿتطـ یبقت ‪ ٜ‬اٖط‪ٜ‬ظ ایوطا٘‬ ‫قیٕٓ ت‪ٝ‬ضیحزاض‪ٚ ،‬هس ‪ ٜ‬ثطضؾی یتوبه ‪٠‬وبی نو‪ٝ‬توی‪،‬‬ ‫ضازی‪ ٝ‬ؾ‪ٝ‬ی‪ٛ‬ب‪ ،‬توالـ ثوطای زؾوتوطؼ پوصیوط یوطز٘‬ ‫‪ٚ‬طٔاقعاض‪٠‬بی یبضثطزی ‪ ٜ‬ت‪ْٝ‬یس پبزیؿت‪٠‬بی ‪ٜ‬یوػ‪ ٞ‬ضا‬ ‫قبّٖ ٖیق‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫فیلن تحسییشذُ جشٌَارُ ًٍیس راّی فجر هیشَد‬ ‫ؾوووط‪ٜ‬یوووؽ ذوووجوووطی‪ -‬پوووسض ٖوووب ثووو‪ٟ‬‬ ‫یبضَطزا‪ٚ‬یًٓ‪ٝ‬زی‪ٝٚ ٝ‬چ‪ ٟ‬زض جک‪ٝٛ‬اض‪ ٞ‬ج‪١‬ب‪ٚ‬وی‬ ‫قیٕٓ قجط حض‪ٝ‬ض ذ‪ٝ‬ا‪٠‬س زاقت‪.‬‬ ‫قیٕٓ ؾی‪ٗٛ‬بیی پسض ٖب ؾ‪ٖٝ‬ی‪ ٙ‬ؾبذت‪ًٓ١‬و‪ٝ‬زیو‪ٝ‬‬ ‫‪ٝٚ‬چ‪ ٟ‬یبضَطزا٘ ا‪ ّ٠‬ایتبْیب اؾت‪ .‬ای‪ ٙ‬قویوٓوٕ‬ ‫زض ثرف ٖؿبثه‪٠ ٟ‬کتبز‪٠ٜ‬کتٗویو‪ ٙ‬جکو‪ٛ‬و‪ٝ‬اض‪ٞ‬‬ ‫قیٕٓ ‪ٜٚ‬یع (ثی‪ٛ‬بْ‪ )ٟ‬ث‪ٗٚ ٟ‬بیف زضاٖس ‪ ٜ‬جوبیوع‪ٞ‬‬ ‫ی‪ٝ‬پب ‪ْٜ‬پی ثوطای ثو‪١‬وتوطیو‪ ٙ‬ثوبظیوُوط ٖوطز‬ ‫ث‪١‬پیطقطا‪ٚ‬چؿًو‪ ٝ‬قوب‪ٜ‬یو‪ٛ‬و‪ ٜ ٝ‬جوبیوع‪َ ٞ‬وط‪ٜٞ‬‬ ‫قیٓٗجطزاضی ث‪ ٟ‬ضاقبیٓ‪ ٝ‬اْ‪ ٟ‬ت‪ ٝ‬ا‪٠‬سا قس‪.‬‬ ‫ای‪ ٙ‬قیٕٓ ثطَطقت‪ ٟ‬اظ ظ‪ٚ‬سَی قرهی یبضَطزا٘ ‪ ٜ‬ض‪ٜ‬ایت زیساض ‪ ۲‬قطز زض ظٖب٘ حبِ اؾت یو‪ٟ‬‬ ‫ثبظَکتقب٘ ث‪ ٟ‬ذبعطات َصقت‪ٖ ٟ‬ؿٓتعٔ ا‪ٚ‬تهبٖی زضز‪ٚ‬بو اؾت؛ ‪ ۲‬قرم ی‪ ٟ‬پیٗب٘ ز‪ٜ‬ؾوتوی‬ ‫ٖیث‪ٛ‬س‪ٚ‬س ‪ ٜ‬زض ‪١ٚ‬بیت ثب یًسیُط ض‪ٜ‬ایتی زیُطَ‪ ٟٚٝ‬اظ ظ‪ٚ‬سَی ضا قًّ ٖیز‪ٛ٠‬س‪ٖ ٟٗ٠ .‬ؿبیّ اظ‬ ‫زیسَب‪ٜ ٞ‬اْطی‪ٖ ٝ‬غطح ٖیق‪ٝ‬ز ی‪ ٟ‬ن‪١‬طٖب‪ٚ‬ف‪ ،‬پسض پٓیؽ ‪ٖ ٜ‬هتسضـ اؾت‪ .‬ض‪ٜ‬ایت زاؾوتوب٘ ایو‪ٙ‬‬ ‫ضقبنت زیطپب ثب اؾتکبز‪ ٞ‬اظ نغؼ‪ ٟ‬تبثؿتب٘ اظ چ‪١‬بض قهّ ا‪ٚ‬ت‪ٚٝ‬ی‪ٜ ٝ‬ی‪ٝ‬اْسی‪ ،‬ضطها‪ُٛ٠‬ی غطیت ث‪ٟ‬‬ ‫قیٕٓ ثرکیس‪ ٞ‬اؾت ‪ ٜ‬زض ثرف‪٠‬بیی تهب‪ٜ‬یط ضا ‪ٚ‬یع ث‪ ٟ‬ا‪ٖ ٜ‬یضؾب‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫یٓ‪ٝ‬زی‪ٝٚ ٝ‬چ‪ ٟ‬تبی‪ ٘ٝٛ‬چ‪١‬بض ثبض زض جک‪ٝٛ‬اض‪ ٞ‬قیٕٓ ‪ٜٚ‬یع قطیت یطز‪ ٞ‬ث‪ٝ‬ز؛ ‪ ۲‬ثبض ثب اثبض ی‪ٝ‬توب‪ٜ ٞ‬‬ ‫‪ ۲‬ثبض ثب اثبض ثٓ‪ٛ‬س ی‪ ٟ‬یًی اظ ا٘‪٠‬ب ثب ػ‪ٝٛ‬ا٘ نجح ثریط ػٗب٘ زض ‪٠‬کت‪ٖٛ ٟ‬تهسی‪ ٙ‬زض ؾوبِ ‪۲..۹‬‬ ‫حض‪ٝ‬ض زاقت‪ .‬ا‪ ٜ‬زض ؾبِ ‪ٚ ۲.۷۴‬یع ثب قیٕٓ ج‪ ُّٛ‬یدظز‪ ٞ‬ثب ثبظی اٖیط ی‪ٝ‬ؾت‪ٝ‬ضیتؿب زض ثوروف‬ ‫ٖؿبثه‪ ٟ‬جک‪ٝٛ‬اض‪ ٞ‬ت‪ٝ‬یی‪ ٜ ٝ‬جک‪ٝٛ‬اض‪ ٞ‬قیٕٓ ضٔ قطیت یطز‪ ٞ‬ث‪ٝ‬ز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫*‪ 9‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 99‬اوریل‬ ‫* ‪ 01‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪7915‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0009‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‪09‬‬ ‫*دکتر حسیه محمذزادٌ صذیق‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی ارربایجاوی‬ ‫وظامی گىجًی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫ثب ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ت‪ ٠ٌٛ‬تثبض ‪ٛ‬ظبٗی اظ ‪ٛ‬ظط اع‪ٜ‬به زض تر‪ ٝ ٚ‬ثبظی ثب ٓلبػ ‪ ٝ‬ت‪ٝ‬ضز‪ ٙ‬اصغالحب ػٔ٘ی ‪ ٝ‬کٔاسالای ‪ٝ‬‬ ‫تطًیجب ػطثی کطا‪ٝ‬ا‪ ٝ ٙ‬پیچیسُی ٗؼب‪ٛ‬ی ثؼضی اظ اثیب ‪،‬هبثْ ذطز‪ُ ٟ‬یطی ات ‪ٓٝ ،‬ی ٗحبت‪ً ٚ‬الٕ ا‪ ٝ‬ثا‪٠‬‬ ‫هسضی ات ً‪ ٠‬ثبیس ا‪ ٝ‬ضا یٌی اظ ثعضُتطی‪ ٚ‬ضؼطای ایطا‪ٛ ٙ‬بٗیس ‪ٗ ٝ‬رص‪ٞ‬صبً زض ک‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ز ثی ‪٘١‬تب ‪ ٝ‬ثی ‪ٛ‬ظایاط‬ ‫ٗؼطکی ًطز‪ٛ.‬ظبٗی زض ثعٕ تطایی‪ ،‬ثعضُتطی‪ ٚ‬ضبػط ازثیب پبضتی ات ‪.‬ث‪ ٠‬جطا ٗی ت‪ٞ‬ا‪ُ ٙ‬ل ً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬زض‬ ‫تطایص ٓحظ‪١ ٠‬بی ضبزًبٗی ثی ‪٘١‬تبت ‪ ،‬ظثب‪ٛ‬ص ضیطی‪ ٚ‬ات ‪ٝ ٝ‬اغُب‪ٛ‬ص ‪ٛ‬طٕ ‪ٓ ٝ‬اغایاق‪ُ ٝ ،‬الاتابضش‬ ‫زٓ‪ٜ‬طی‪ .ٚ‬ت‪ ٠ً ٠ُٛٞ ٙ‬زض ثبظُ‪ٞ‬یی ٓحظ‪١ ٠‬بی ضظٕ‪ٛ ،‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ست‪ ٠‬اظ کطبض ثعٕ ض‪١‬بیی یابثاس ثا‪ ٠‬اضاؼابض ضظٕ ‪ٛ‬ایاع‬ ‫‪ٛ‬بذ‪ٞ‬زتُب‪ ٟ‬ض‪ َٛ‬ؿ‪ٜ‬بیی زاز‪ ٟ‬ات ‪.‬‬ ‫برجستگیُا ی ییژگیُای شعر وظامی‬ ‫‪ -1‬تطجی‪٢‬ب ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ضیحب ا‪ ،ٝ‬ظیجب ‪ٜ١ ٝ‬طٗ‪ٜ‬سا‪ ٝ ٠ٛ‬ثسیبض ذیبّ ا‪ِٛ‬یع‪ٛ‬س‪ -2.‬زض تص‪ٞ‬یط جاعئایاب عاجایاؼا ‪ٝ‬‬ ‫حبال ‪ ،‬ثسیبض ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬بت ‪ -3.‬ا‪ٛ‬تربه آلبػ ‪ً٘ٔ ٝ‬ب ٗ‪ٜ‬بتت ً‪ٛ ٠‬تیج‪ ٠‬تضٌبض ت‪ٞٗ ،ٙ‬تیوی ضؼط ا‪ٝ‬تا ‪-4.‬‬ ‫ایجبز تطًیجب ذبظ ‪ ٝ‬اثساع ‪ ٝ‬اذتطاع ٗؼب‪ٛ‬ی ‪ٗ ٝ‬ضبٗی‪ ٝ ٞٛ ٚ‬زٓپس‪ٜ‬س‪-5.‬تبظُی ٗؼب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اثساع تطًیجب تبظ‪ٟ‬‬ ‫ً‪ ٠‬زض ضؼط ‪ٛ‬ظبٗی ث‪ٝ ٠‬ک‪ٞ‬ض یبک ٗی ض‪ٞ‬ز‪ً ،‬الٕ ‪ٝ‬ی ضا ُب‪١‬ی زچبض اث‪٢‬بٕ ٗی ً‪ٜ‬س‪ ،‬ػال‪ ٟٝ‬ثط ای‪ٜ‬ا‪٢‬اب ًا اط‬ ‫ٓـب ػطثی ‪ ٝ‬اصغالحب ػٔ‪ ٝ ٕٞ‬اص‪ٗ ٝ ّٞ‬جب‪ٛ‬ی کٔسل‪ٗ ٝ ٠‬ؼبضف اتالٗی تر‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬ضابػاط ضا زضا‪ٞ‬اض ‪ٝ‬‬ ‫پیچیس‪ً ٟ‬طز‪ ٟ‬ات ‪.‬ازػبی تلطضی ث‪ٞ‬ز‪ٛ ٙ‬ظبٗیجؼضب ازػب‪١‬بئی ثط تلطضی ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬ضبػط ثعضٍ ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬ز ات ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ازػب ػ٘ستبً ت‪ٞ‬تظ ا‪١‬بٓی تلطش ٗغطح ٗی ُطزز ‪ ٝ‬عجن ای‪ ٚ‬ازػب ض‪ٝ‬تتبی تبً‪ ٠‬اظ ت‪ٞ‬اثغ تلطش اتا ثا‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ظازُب‪ ٟ‬اصٔی ‪ٛ‬ظبٗی ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ی ُطزز‪ٜٗ .‬طب ای‪ ٚ‬ازػب‪١‬ب ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س اضؼبض شیْ اظ اهجبٓا‪ٜ‬ابٗا‪ٗ ٠‬ای تا‪ٞ‬ا‪ٛ‬اس‬ ‫ثبضس‪.‬ث‪ ٠‬تلطش ز‪١‬ی ‪١‬س تب ‪ٛ‬بِٕ ا‪ٛٝ‬اااظبٗاای اظ ت‪ٛ‬اااجب ضااس‪ٛ ٟ‬بٗج‪ٞ‬آجت‪ ٠‬صح ‪ ٝ‬توٖ ای‪ ٠ٌٜ‬ای‪ ٚ‬اضؼبض زض‬ ‫واغیل‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬تبیی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬تضزی‪...‬‬ ‫جا )‪(ca/cə‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى تز ‪ ٝ‬تزت‪ٞ‬یٔ‪ً ٞ‬وى ‪ُ ٝ‬و‪ٝ‬ز‪ٟٓ‬ط‪ ٟ‬یبپیاطابض‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ٜ‬ع‪ ٟ‬ضٓیی‪ ،‬ثیطٓیی ‪ٛ ٝ‬ساجا یاب ُاوض‪ٓ ٟ‬ایای‬ ‫ت‪ٛ‬الٗالضی ‪ٝ‬ئطض‪:‬‬ ‫زٓی; زٓیج‪( ٠‬زٓی ًی٘ی‪+‬‬ ‫یبش; یبضجب (یبش ثبذی٘ی‪ٜ‬سا‪...+ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٜٗ ; ٚ‬ج‪ُ ٠ٜٗ( ٠‬وض‪+ٟ‬‬ ‫ثیع ; ثیعج‪( ٠‬ثیع‪ُ ٟ‬وض‪+ٟ‬‬ ‫تیع ; تیعج‪( ٠‬تیع‪ُ ٟ‬وض‪+ٟ‬‬ ‫ض‪ٛٝٞ‬یس ; ض‪ٛٝٞ‬یستج‪( ٠‬ض‪ٛٝٞ‬یست‪ُ ٠‬وض‪+ٟ‬‬ ‫*ا‪ٞٓٝ‬تالضی‪ ٚ‬تزالضی‪ٜ‬ب یبپیطبض‪ ،‬زیْ ‪ ٝ‬یب یبضیٖ زیاْ‬ ‫تزالضی‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ظٓسض‪:‬‬ ‫ت‪ٞ‬ضى ; ت‪ٞ‬ضًج‪٠‬‬ ‫کبضس ; کبضتجب‬ ‫ً‪ٞ‬ضز ; ً‪ٞ‬ضزج‪٠‬‬ ‫ُیٔی ; ُیٌٔج‪٠‬‬ ‫تبٓیص ; تبٓیطجب‬ ‫ػطه ; ػطثج‪٠‬‬ ‫کطا‪ٛ‬سیع ; کطا‪ٛ‬سیعجب‬ ‫ا‪ِٔٛ‬یس ; ا‪ِٔٛ‬یعج‪٠‬‬ ‫ض‪ٝ‬س ; ض‪ٝ‬تجب‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى تبیالض ‪ ٝ‬صیلتٔط‪ٟ‬ز‪ ٟ‬یابپایاطابض ‪ ٝ‬ا‪ٛٝ‬االضا‬ ‫ث‪ٜ‬عضٓیی ت‪ٛ‬الٗی ‪ ٝ‬یب زضج‪ٝ ٠‬ئطض‪:‬‬ ‫ثیط ; ثیطج‪( ٠‬یبٓ‪ٜ‬یع‪+‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ ; چ‪ٞ‬ذجب(چ‪ٞ‬ذب ث‪ٜ‬طظ‪+‬‬ ‫تظ ; تظجب (تظا ث‪ٜ‬عض‪+‬‬ ‫ُوظّ ; ُوظٓج‪ُ( ٠‬وظٓ‪٠‬ث‪ٜ‬عض‪+‬‬ ‫هیسب ; هیسبجب (تظ هیسب‪+‬‬ ‫ا‪ٝ‬ظ‪ ; ٙٝ‬ا‪ٝ‬ظ‪ٛٝ‬جب (ثیطتظ ا‪ٝ‬ظ‪+ٙٝ‬‬ ‫ایٌی ; ایٌیج‪( ٠‬یبٓ‪ٜ‬یع ایٌی‪...+‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى ظاٗب‪ ٙ‬ت‪ٛ‬الٗیزا ‪ٝ‬ئطض‪:‬‬ ‫ا‪ ; ّّٝ‬ا‪ّٓٝ‬ج‪٠‬‬ ‫تیالض ; تیالضجب‬ ‫ایٔٔط ; ایٔٔطج‪٠‬‬ ‫*ث‪ ٞ‬اى یئط تزالضیزا ز‪ٝ‬ظٓسض‪:‬‬ ‫هیعیْ ; هیعیٔجب‬ ‫زاضٔی ; زاضٔیجب‬ ‫ه‪ ; ٞٔٗٞ‬ه‪ٞٔٗٞ‬جب‬ ‫تضزی ‪ٝ‬اض‬ ‫ُوی ; ُویج‪...٠‬‬ ‫پادشاَال پیىٍ چی‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬تبیی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬تضزی‪..‬‬ ‫پی‪ ٠ٜ‬چی زئسی ‪:‬ت‪ٞ‬ظ‪١ ٙٝ‬ط‪ ٟ‬تی‪ ٠ٜ‬ثیط هیعیْ ‪ٝ‬ئاطتا‪ٚ‬‬ ‫زئی‪ ٠‬ضٕ‪ٝ.‬ضیط ضاضی الضسی ‪.‬پی‪ ٠ٜ‬چی زئاسی ‪:‬ضاب‪ٟ‬‬ ‫آی‪ٜ‬ی ثبضی‪ٜ‬ب ه‪ٞ‬ی٘بهسا ت‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضا‪ٞ‬ضزی ًا‪ ، ٠‬ثابضایا‪ٚ‬‬ ‫تالٗ ا‪٘ٓٝ‬بم ا‪ٝ‬چ‪ ٠ٛ ٙٞ‬ائت٘ی الظٗسیط ‪ ٚٗ.‬آی٘ی‬ ‫زیٔی٘‪ٝٝ ٠‬ضز‪ ٠ً ٕٝ‬زیٔی‪ٜ‬ی تبً ه‪ٞ‬یسب‪ ، ٙ‬ثابضایا‪ٚ‬‬ ‫تالٗ ا‪ٝ‬الض ‪.‬تا‪ٛٞ‬اطا ا‪ ٝ‬زئاسی‪:‬ز‪ٝ‬هاوا‪ٞ‬ظ ا‪ٝ‬چا‪٠‬‬ ‫‪ٝٝ‬ضز‪٘ٛٝ‬ی ‪.‬‬ ‫یؼ‪ٜ‬ی یبظی ‪ ،‬یبیی ‪ ،‬پبئیعی – ز‪ٝ‬هو‪ٞ‬ظ تیی ایطٔ‪ ٠‬ییت ا‪ٝ‬چ تی هیطیسا ز‪ٝ‬ال‪٘ٛ‬بم ا‪ٝ‬چا‪ ٙٞ‬ض‪ٝ‬ظی تا‪ٞ‬پابالیاب‬ ‫ثیٔیجس‪ٜ٘‬ی ؟زئسیٖ ‪:‬ایطٔ‪ ٠‬زیٖ ثیط ضی چیر٘بزی ‪ ٖ١ .‬ز‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ظ ایٌی زیطی٘س‪ ٙ‬تضتا٘ابزی ‪ .‬تا‪ٛٞ‬اطا ضاب‪ٟ‬‬ ‫زئسی ‪:‬ا‪ٝ‬ظاهساتب‪ ، ٙ‬یبذی‪ٜ‬سا ؟ ا‪ٝ‬ظاؿی ُ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضت‪ ٚ‬ی‪ٞ‬ذسب یبذی‪ٜ‬ی ؟ ٗ‪ ٚ‬ج‪ٞ‬اه ‪ٝ‬ئاطزیاٖ ًا‪ ، ٠‬یابذایا‪ٜ‬ای‬ ‫ُ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضٕ ‪.‬ایٌیس‪ ٟ‬ت‪ ٚ‬ا‪ٝ‬چس‪ . ٟ‬یؼ‪ٜ‬ی تیبهالضی‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ظ‪ ٠ٛٝ‬ثبذیطٗی ‪ .‬زئسیٖ ً‪ ٠‬ایٌی ‪ٛ‬ی ا‪ٝ‬چ ائٔ‪ٗ ٠‬یطٖ‪ .‬یؼا‪ٜ‬ای‬ ‫ایٌی تیبؿی٘ال یطی٘‪ ٠ُ ٠‬چتی‪ٓ ٚ‬یی چٌیطٕ ‪ .‬آی٘‪ ٠‬تؿبج زا تٓ٘یطبٕ ‪ .‬تذطزا ضب‪ ٟ‬زئسی ‪ :‬هبظ ُا‪ٛٞ‬اسضتاٖ‬ ‫ی‪ٞ‬الضتب‪٘ٛ‬ی ؟ زئسیٖ ً‪ ٠‬ی‪ٞ‬الضإ ‪ .‬ا‪ ٝ‬هبظ زا ت‪ ٚ‬ایسی‪ . ٚ‬پ‪ٓٞ‬الضی‪ٜ‬ی آی‪ٜ‬س‪ ٙ‬تٓسیٖ ‪ٝ.‬ظیط پی‪ ٠ٜ‬چی ی‪ ٠‬چ‪ٞ‬ذٔای‬ ‫هیعیْ ‪ٝ‬ئطزیِی‪ٜ‬س‪ ٙ‬پطی٘ب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬سی‪.‬تتی ت‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ُئت٘ی ایست‪ ٠‬ی‪ٜ‬س‪ ٟ‬کٌط ٓطسی ً‪ ، ٠‬ه‪ٞ‬ی ٗ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ا‪ٛٝ‬ب تئا‪ٞ‬اّ‬ ‫ت‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض‪ ، ٕٞ‬ج‪ٞ‬اه ‪ٝ‬ئط‪ ٟ‬ثیٔ٘س‪ ، ٠‬زثج‪ ٠ٓ ٠‬ییٖ پ‪ٓٞ‬الضی٘ی تٓیٖ ‪ٝ.‬ظیط زئسی ‪:‬ت ًیطی ایا‪ٜ‬اسی تا‪ ٚ‬ز‪ ٟ‬زی‬ ‫ُ‪ٞ‬ض‪ ٕٝ‬ث‪ ٞ‬تبػ پبزضب‪ ٠ٛ ٟ‬ائٔ‪ ٠‬ییط ؟‬ ‫پی‪ ٠ٜ‬چی ثیط تٓتسا‪ ٙ‬ی‪ٞ‬ذبضی ثبذیت زئسی ‪:‬ت‪ ٚ‬ثیٔیطت‪ ، ٠ً ٚ‬پبزضب‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ی‪ٞ‬ى تزاٗسی ‪ ،‬پبزضب‪ ٟ‬حاواوایا‪ٜ‬اس‪ٟ‬‬ ‫زا‪ٛ‬یطب‪ٛ‬سا ُطى ثیط تظ حطٗتٔی ا‪ٝ‬الم ‪ .‬ای‪ٜ‬سی ٗ‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ضٗ‪ٞ‬ضبٕ ه‪ٞ‬ض‪ ٝ‬یطز‪ ، ٟ‬هبثبهی٘سا زا جیطین – جایا‪ٜ‬اسیاط‬ ‫تیبم هبثی الض ( ثبض٘بهالض ‪ . +‬ث‪ٞ‬ضزا‪ ٙ‬ضب‪١‬ی‪ ٚ‬حووی‪ٜ‬س‪ ٟ‬زا‪ٛ‬یط٘بم ا‪ٝ‬الض ؟ ُْ ت‪ ٚ‬تتی ‪ٝ‬ئط ٗ‪ٜ‬ا‪ ، ٠‬ا‪ ٝ‬ظضٓای‬ ‫تضزی ‪ٝ‬اض‬ ‫ػجب‪ٛ‬ی زا تبّ چیِ‪ٜ‬ی٘‪ ، ٠‬هبٗچی‪ٜ‬ی ز‪ٝ ٟ‬ئط آی٘‪ ٠‬ت‪ٛٞ‬طا زئییٖ ‪ٝ.‬ظیط ضاضی ا‪ٓٝ‬سی ‪...‬‬ ‫اشىایی با سلسلٍ َای ترک تبار‬ ‫ایلخاوان‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫زض ٗااحاایااظ کااط‪١‬اا‪ٜ‬ااِاای جااسیااس کااؼاابٓاایاا ‪ٛ‬ااواابضااب‪ ٙ‬زض‬ ‫ػطص‪ً ٠‬تبه‪ِٛ‬بضی ‪ٝ‬تؼتی هبثْ ٗالحظ‪ ٠‬یبک ‪ًٞ .‬ضص ت‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثیاص اظ‬ ‫پیص ٗؼغ‪ٞ‬ف ضس ث‪ ٠‬حْ ٗطٌْ ‪ٛ‬ب‪٘١‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ت‪١ ٜ‬ب ‪ ٝ‬تاثیطا ٗرتٔق‬ ‫‪ٜ١‬طی؛ ‪ ٝ‬ثٔ‪ٜ‬سپط‪ٝ‬اظی یب ػاله‪ٜٗ٠‬سی حبٗیب‪ٛ ٙ‬یع ت‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ضا زض ضتایاس‪ ٙ‬ثا‪٠‬‬ ‫ایااا‪١ ٚ‬اااسف یااابضی ًاااطز‪.‬تاااسا‪ ٕٝ‬ایااا‪ٝ ٚ‬ضاااغ زض‬ ‫ظٗب‪ ٙ‬ای‪ٜ‬ج‪ٞ‬ضیب‪ٗ ،ٙ‬ظلطیب‪ ٝ ٙ‬جالیطیب‪ ،ٙ‬ث‪ ٠‬ضٌُْایاطی یای تاجای‬ ‫‪ٗٞٛ‬بی‪ ٠‬زض ‪ِٛ‬بضُطی ایطا‪ٛ‬ی ا‪ٛ‬اجابٗایاس‪ .‬تاحا حا٘ابیا ایأاراب‪ٛ‬اب‪ٙ‬‬ ‫ًتبه‪ِٛ‬بضی زض ظٗی‪ ٠ٜ‬ػٔ٘ی ‪ ٝ‬تبضیری ض‪ٛٝ‬ن ُطک ‪ .‬ثطذی ٗت‪ ٙٞ‬هسیٖ‬ ‫چ‪ ٙٞ‬ضب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬کطز‪ٝ‬تی ‪ٛ‬یع ث‪ ٠‬تلبضش ت‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثبظ‪ٞٛ‬یسای ‪ٗ ٝ‬صا‪ٞ‬ض ضاس‪.‬‬ ‫ًااابضُاااب‪١‬ااا‪٢‬ااابی تااا‪ٓٞ‬ااایاااس‪ٛ‬سااارااا‪١ ٠‬ااابی ٗصااا‪ٞ‬ضػااا٘اااستا ابً‬ ‫زض ٗطاؿ‪ ٝ ٠‬تجطیع (پبیتر ؿبظا‪ ٙ‬ذب‪ +ٙ‬هطاض زاضت‪ٜ‬س‪ .‬هسی٘یتطی‪ٛ ٚ‬سر‪٠‬‬ ‫ٗص‪ٞ‬ض ای‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ض‪ ،ٟ‬تطج٘‪ ٔ٠‬کبضتی ٗ‪ٜ‬بکغ آحَیَ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اث‪ ٚ‬ثرتیط‪ٞ‬ع ات ً‪ ٠‬ث‪٠‬‬ ‫زتت‪ٞ‬ض ؿبظا‪ ٙ‬ذب‪ ٙ‬زض ٗطاؿ‪ ٠‬تس‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ضس (‪ٛ .+689‬سر‪ٗ ٠‬ص‪ٞ‬ض زیِطی ثاب‬ ‫گًزیم ایذیه‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫اهجبٓ‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬اصٔی ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬یب ثؼسا زض ت‪ٝ ٙ‬اضز ضس‪ٞٗ ٟ‬ضز ثاحا‬ ‫ات ‪.‬زالیْ ظیبزی زض ضز ای‪ ٚ‬ازػب اضائ‪ ٠‬ضس‪ ٟ‬ات اظ ج٘ٔ‪٠‬‬ ‫زٓیْ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬یب ض‪ٝ‬تتبئی ث‪ٜ‬بٕ تب ت‪ٞ‬تظ اتتبز ‪ٛ‬لیسی‪ .‬اٗاب‬ ‫زٓیْ اتتبز ‪ٛ‬لیسی اظ ت‪ٛ‬جبئیٌ‪ ٠‬ض‪ٝ‬تتبئی ثسی‪ٛ ٚ‬بٕ ٗا‪ٞ‬جا‪ٞ‬ز‬ ‫ات هبعغ ‪ٛ‬یس ‪.‬هبعغ تطی‪ ٚ‬زٓیْ ثطای ضز ای‪ ٚ‬ازػاب ایا‪ٚ‬‬ ‫ات ً‪ ٠‬تلطش ضا تب پیص اظ هط‪١ ٙ‬طتٖ عجطس ٗی‪ٜ‬بٗیس‪ٛ‬س ‪ٝ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ضا ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬زض ‪ٛ‬بٕ ضید عجطتی– ػبٖٓ ‪ٗ ٝ‬الاسّاط هاط‪ٙ‬‬ ‫پ‪ٜ‬جٖ‪ -‬زیس‪.‬زضُصضت‪ ٠٘٢‬ػ٘ط ضا ث‪ ٠‬جع تلط ً‪ٞ‬تب‪١‬ی ً‪ ٠‬ث‪٠‬‬ ‫زػ‪ ٞ‬هعّ اضتال‪ +581-587( ٙ‬ث‪ ٠‬یٌی اظ ‪ٞٛ‬احی ‪ٛ‬عزیی‬ ‫ُ‪ٜ‬ج‪ً ٠‬طز‪ ،‬زض ‪ٝ‬ع‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ز ثبهی ٗب‪ٛ‬س تب زض تابّ ‪ 602‬زض‬ ‫‪٘١‬ی‪ ٚ‬ض‪٢‬ط زض ت‪ ٚ‬ضص ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬تبِٓی زضُصضا ‪ ٝ‬ثا‪٠‬‬ ‫ذبى تپطز‪ ٟ‬ضس‪ .‬ثؼضی زضُصض ا‪ ٝ‬ضا ثی‪ ٚ‬تبٓ‪٢‬بی ‪599‬‬ ‫تب ‪ ٝ 602‬ػ٘طش ضا ضص ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬تبّ ‪ ٝ‬ضص ٗب‪ٛ ٟ‬ا‪ٞ‬ضاتا‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬س‪.‬تثبضذ٘س‪ ٠‬یب پ‪ٜ‬ج ُ‪ٜ‬ج ‪ٛ‬ظبٗی ضبْٗ‪ٓ *:‬یٔی ‪ٗ ٝ‬ج‪ٜ‬ا‪*ٙٞ‬‬ ‫‪١‬ل پیاٌاط* ذساط‪ ٝ ٝ‬ضایاطیا‪ٗ *ٚ‬اراع‪ ٙ‬االتاطاض*‬ ‫اتٌ‪ٜ‬سض‪ٛ‬بٗ‪ٗ ٠‬طتْ٘ ثط اهجبٓ‪ٜ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ضطک‪ٜ‬بٗ‪٢‬اواسیا٘ای تاطیا‪ٚ‬‬ ‫ٗ ‪ٜٞ‬ی ‪ٛ‬ظبٗی ٗرع‪ ٙ‬االتطاض ات ‪ ٝ‬ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬ت‪٢ٛ‬ب ذساط‪ٝ ٝ‬‬ ‫ضیطی‪ ٚ‬ات ‪ .‬اضؼبض ‪ٛ‬ظبٗی ثیب‪ِٛ‬ط تطى ظثب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬حتی تطى‬ ‫ظثب‪ٛ‬ی ٗطزٕ ُ‪ٜ‬ج‪ ٠‬زض ت‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظُبض ات ‪ .‬ث‪ٜ‬ب ث‪ٛ ٠‬ا‪ٞ‬ضاتا‪ ٠‬ی‬ ‫ػٔیبض صلطٓی ‪ ٝ‬ذٔیْ ی‪ٞ‬تلی زض اضؼبض کبضتی ُ‪ٜ‬ج‪ٞ‬ی ‪ٝ‬‬ ‫ذبهب‪ٛ‬ی تلٌط تطًی ‪ ٝ‬حتی تیبم ازثی تطًی ث‪ ٠‬چطٖ ٗای‬ ‫ذ‪ٞ‬ضز‪.‬پط‪ٝ‬کس‪ٞ‬ض ح٘یس تضاتٔی ‪ 700‬ضطه آ٘ ْ زض ذ٘س‪ٛ ٠‬ظبٗی ُ‪ٜ‬ج‪ٞ‬ی یبکت‪ ٠ً ٠‬اظ ظثب‪ ٙ‬ضلاب‪١‬ای ٗاطزٕ‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫تشضثبیجب‪ ٙ‬زض تثبض جب‪ٝ‬زا‪ٝ ٠ٛ‬ی ‪ٝ‬اضز ضس‪ ٟ‬ات ‪...‬‬ ‫یکصذ َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ض٘طیطذب‪ٙ‬‬ ‫;‬ ‫ذب‪ٙ‬‬ ‫هیٔی‪ٜ‬ج‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫هٔج ذب‪ ;ٙ‬هیْٔیْچ ذب‪ٙ‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ٓوت ذبهب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬تطى ث٘ؼ‪ٜ‬بی ضب‪١‬ی ً‪ ٠‬زضٗ‪ّ٘٢‬اب ‪ٝ‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬ض ًط‪ٞ‬ضی چ‪ ٙٞ‬ض٘طیط ثطّ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ثبضس‬ ‫هُٔچبم; ه‪ْٓٞ‬چبم ; ه‪( ّْٞ‬ثابظ‪ ، ٝ‬زتا ‪ +‬چ چابم‬ ‫(اى‪ ; +‬زتتی ‪ ،‬ثبظ‪ٝ‬ث‪ٜ‬س ‪ ،‬زتتٌص ثس‪ ٙٝ‬ا‪ِٛ‬طتی‬ ‫ضبعط‪١‬ب ‪ ،‬ثبظ‪ ٝ‬ث‪ٜ‬س کٔعی ً‪ ٠‬زض ج‪٢ِٜ‬ب زتت‪٢‬ب ضا ٗای‬ ‫پ‪ٞ‬ضب‪ٛ‬س‪ :‬ظ هٔچابم چیعی زُط ‪ٛ‬یس ث‪ ٠ً × ٠‬تبػاس‬ ‫اظ ا‪ ٝ‬یبک زت ظض‪ٗ /ٟ‬یطظا عب‪١‬ط ‪ٝ‬حیس‬ ‫هٔچ٘بم; ه‪ ّْٞ‬چ‪ْٗٞ‬بم;ه‪(ّْٞ‬ثبظ‪ +ٝ‬چ چ‪ْٗٞ‬بم (‪ ; +ٕ.ٟ‬چ٘بم ثبظ‪ٗ ، ٝ‬طز پطظ‪ٝ‬ض‬ ‫هٔسض; ه‪( ّْٞ‬هط‪ٗ ، ٙٞ‬طًع هط‪ +ٙٞ‬چ ز‪ٝ‬ض (ز‪ٝ‬ضٗبم ; ٗب‪ٛ‬س‪ ; +ٙ‬ػبْٗ ٗب‪ٛ‬اسُابضی هطا‪ ، ٙٞ‬ها‪ٞ‬ی ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬یط‪ٜٗٝ‬س ‪ ،‬زظز ‪ ٝ‬ضا‪١‬ع‪ٙ‬‬ ‫هٔؼ‪ ;٠‬هبال ; هبّ (هبٓ٘بم ; ٗب‪ٛ‬س‪ ، ٙ‬پبثطجب ٗب‪ٛ‬س‪ +ٙ‬چ ا (اى‪ٗ ; +‬ب‪ٛ‬سُبض ‪ ،‬پبثطجب‬ ‫هٍٍٔن; هیْ (هیٔ٘بم ; ُعاضز‪ ، ٙ‬ازا ًطز‪ ، ٙ‬ضکتبض ًطز‪ +ٙ‬چ ین (اى‪ ; +‬ضکتبض ذبظ ‪ٍٖٓ ،‬‬ ‫هُّٔن; ه‪ْٞٔٓٞ‬م ; ه‪( ّٞ‬ذسٗ ‪ +‬چ ٓ‪ٞ‬م (اى‪ ; +‬ذسٗتٌبضی ‪ ،‬ث‪ٜ‬سُی ‪ ٝ‬ؿالٗی زض زضثبض‪١‬ب‬ ‫هٔ٘ب; هبٓ٘ب ; هبّ (هبٓ٘بم ; ٗب‪ٛ‬س‪ ، ٙ‬پبثطجب ٗب‪ٛ‬س‪ +ٙ‬چ ٗب (اى‪ٗ ; +‬ب‪ٛ‬س‪ٛ‬ی ‪ ،‬کاالذا‪ ، ٚ‬تٓا تا‪ٜ‬اَ‬ ‫ا‪ٛ‬ساظی چ‪ٞ‬پب‪٢ٛ‬ب (‪ +27‬؛ اُط اظ ای‪ ٚ‬ضیط‪ ٠‬ثبضس اضتجبعص ضا ‪٘ٛ‬ی زا‪.ٖٛ‬‬ ‫ال ‪٘١‬طیط‪ ٠‬ثاب هاالش (‪+ٕ.ٟ‬‬ ‫هَٔ٘بش; هبٓ٘بش ; ‪١‬طظ‪ٛ ، ٟ‬بٗؼو‪ ، ّٞ‬زض‪ٝ‬ؿِ‪ ، ٞ‬یب‪ +19، 8( ُٞ ٟٝ‬؛ احت٘ب ً‬ ‫ات ‪:‬‬ ‫ثب ت‪ٞ‬هٔ٘بضیب ذ‪ٞ‬ا‪ُ ٖ١‬ل ‪١‬ب‪ × !ٙ‬ص‪ٞ‬کیب!ذ‪ٞ‬ش پ‪ ٚ٢‬ثِطب ُ‪ٞ‬ش جب‪ٞٓٞٗ /ٙ‬ی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ث‪ٜ‬س ً‪ٗ ٚ‬طی تر‪ ٚ‬پبضی ا ضا × ‪ٝ‬اٌٗ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬جب‪ ٙ‬هٔ٘بضی ا ضا‪ٞٓٞٗ /‬ی‪...‬‬ ‫‪ٛ‬بٕ جبٗغ آت‪ٞ‬اضید ضضیسآسی‪ ٚ‬کضْاهلل تٌ‪ٞ‬ی‪ ٚ‬یبک ًا‪ ٠‬ثاراص ‪١‬ابی‬ ‫‪ٛ‬بهصی اظ ت‪ٞٗ ٙ‬ج‪ٞ‬ز ات ‪ .‬اظ زیِط ٗحص‪ٞ‬ال ًبضُب‪ ٟ‬تجاطیاع‪ ،‬یای‬ ‫ضب‪ٜ١‬بٗ‪ٗ ٠‬ص‪ٞ‬ض ثعضٍ ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬اٗط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ًسی ً‪ ٠‬ت‪ ٙ‬ضا زض‬ ‫ا‪ٝ‬ایْ تس‪ ٟ‬ثیستٖ تصبحت ًطز‪ ،‬ث‪ ٠‬ضب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬زٗ‪ٗ ٞ‬ط‪ٞ٢‬ض ضاس‪ ٟ‬اتا ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬سر‪ٗ ٠‬عث‪ٞ‬ض احت٘بالً زض اصْ حس‪ٝ‬ز ‪ِٛ 120‬بض‪ ٟ‬زاضت‪ ٠ً ٠‬ت‪ٞ‬تظ چا‪ٜ‬اس‬ ‫‪ٛ‬وبش اجطا ضس‪ ٟ‬ثا‪ٞ‬ز‪ٛ‬اس؛ ‪ٓٝ‬ای چا‪ٜ‬استصا‪ٞ‬یاطپاطاًا‪ٜ‬اس‪ ٟ‬اظت‪ ٙ‬ثابهای‬ ‫ٗب‪ٛ‬س‪ٟ‬ات ‪.‬اث‪ٞ‬تؼیس‪ٛ‬بٗ‪ًٔ ،٠‬یٔ‪ٝ ٠‬زٗ‪ٗ ،٠ٜ‬ؼطاج‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬تبضید چا‪ٜ‬اِایاعی اظ‬ ‫ج٘ٔ‪ً ٠‬تبث‪٢‬بیی ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ت‪ٞ‬تظ ‪ِٛ‬بضُطی ث‪ٛ ٠‬بٕ اح٘سِ ٗ‪ٞ‬تی زض ظٗب‪ٙ‬‬ ‫تٔغب‪ ٙ‬اث‪ٞ‬تؼیس ٗص‪ٞ‬ضًطزً‪ ٠‬ثطذی ا‪ٝ‬ضام پطاً‪ٜ‬س‪ ٟ‬ت‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثبهی ات ‪.‬‬ ‫دیه‬ ‫زض ظٗب‪ ٙ‬کتح ایطا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬تظ ٗـ‪ٞ‬ال‪ ،ٙ‬ثیطتط ایطا‪ٛ‬یب‪ٗ ٙ‬سٔ٘ب‪ ٙ‬ا‪١‬اْ تا‪ٜ‬ا‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬اهٔی ‪١‬بی ً‪ٞ‬چی ظضتطتی ‪ٝ ٖ١‬ج‪ٞ‬ز زاضت‪ٜ‬س اٗب ‪ٛ‬وطی زضجا‪٠‬‬ ‫ز‪ ٕٝ‬زض ظ‪ٛ‬سُی زی‪ٜ‬ی ًط‪ٞ‬ض ایلب ٗیًطز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٗسیحیب‪ ٝ ٙ‬ی‪ٞ٢‬زیب‪ ٖ١ ٙ‬زض ایطا‪ ٙ‬حبضط ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س اٗاب جا٘اؼایاتاطاب‪ ٙ‬اظ‬ ‫ٗسیحیب‪ ٝ ٙ‬ی‪ٞ٢‬زیب‪ ٙ‬تطظٗی‪١ٚ‬بی ٗسٔ٘ب‪ ٙ‬ػطهظثب‪ً٘ ٙ‬تط ثا‪ٞ‬ز‪.‬حا٘ٔا‪٠‬‬ ‫ٗـ‪ ّٞ‬ث‪ ٠‬ایطا‪ٛ ٝ ٙ‬بث‪ٞ‬زی ذالک ثـساز ت‪ٞ‬تظ ‪١‬الً‪ ٞ‬ذب‪ ،ٙ‬ثسا‪ٗ ٙ‬اؼا‪ٜ‬اب‬ ‫ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثطای ا‪ٓٝ‬ی‪ٗ ٚ‬طتج‪ ٠‬زض تبضید اتالٕ‪ ،‬ثرص ثعضُی اظ ٗا٘ابٓای‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫* شُریار‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫اتالٗی تح حبً٘ی ؿیط ٗسٔ٘ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬زضتٗس‪ٟ‬اتا ‪ .‬ت‪١ ٙ‬اٖ ؿایاط‬ ‫ٗسٔ٘ب‪ٛ‬ب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬زض اثتسا ػ٘الً اتالٕتتیع ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬زض ػی‪ ٚ‬حابّ‪ٛ ،‬ابثا‪ٞ‬زی‬ ‫هسض تیبتی ات٘بػیٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٞ‬تظ ٗـ‪١ ّٞ‬ب اتالِٕ ضایج ضا اظ ات٘بػیٔایا‪٠‬‬ ‫ذالصی ثرطیس‪ .‬ث‪ ٠‬ػال‪ٛ ،ٟٝ‬بث‪ٞ‬زی ذالک ثـساز ا‪ ْ١‬تا‪ٜ‬ا ضا ثاطای‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ثبض ثس‪ ٙٝ‬هسض تیبتی ظب‪١‬طی ض‪١‬ب ًطز ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ت‪٢ٜ‬اب ثا‪ ٠‬تا‪ٞ‬ز‬ ‫تطیغ ث‪ٞ‬ز؛ ای‪ ٠ٌٜ‬ضیؼیب‪ ٙ‬اظ تو‪ٞ‬ط ذالک زضیؾ ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ضز‪ٛ‬س‪ ،‬تاواطیاجابً زض‬ ‫‪ٜٗ ٠٘١‬بثغ ت‪ ٙ‬ػصط ٗط‪ٞ٢‬ز ات ‪ ،‬حبّ ت‪ ٠ٌٛ‬تبضیدزا‪ٛ‬ب‪ ٝ ٙ‬ازثیب‪ ٙ‬تا‪ٜ‬ای‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ت‪ ٙ‬ضا چ‪ ٙٞ‬ثالیی تت٘ب‪ٛ‬ی ت‪ٞ‬صیق ًطز‪ٟ‬ا‪ٛ‬س‪...‬‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫ُ‪ٞ‬ظ‪ ٕٝ‬تیسی‪ُٞ ،ٚ‬ض‪ٝ‬ضٕ ت‪ُٔٞ‬ی هبضزاضالضی٘ی‬ ‫ثبت٘یطبٕ ثبؿطی٘ب ئ‪ٞ‬ظ ز‪ٝ‬ؿ٘ب هبضی‪ٜ‬ساضالضی٘ی‬ ‫تچ٘یطبٕ ه‪ٓٞ‬الضی ذٔوی٘‪ ٠‬ا‪ٝ‬ظ‪ٝ‬ى حٔو‪ ٠‬تی تی‬ ‫تبٓ٘یطبٕ حٔو‪ ٠‬ی‪ ٠‬هی٘تٔی ا‪ٝ‬ظ‪ٝ‬ى هبضالضی٘ی‬ ‫کٌٔی‪ ٚ‬چطذی‪ٜ‬ی تی‪ٜ‬سیطٗیطبٕ ا‪ ّٝ‬زاضسا‬ ‫ات‪ُ ٠‬ی٘س‪ ٠ٔ١ ٟ‬ز‪ ٟ‬تبذالٗیطبٕ زاضالضی٘ی‬ ‫تچ٘یطبٕ هط‪٘ٛ‬یعی‪ ٚ‬ثبؿٔی هبال‪ ٙ‬ی‪ٓٞ‬الضی‪ٜ‬ی‬ ‫تبپ٘یطبٕ ی‪ٞ‬ظ ت‪ ٠ٜ‬ؿطثتس‪ً ٟ‬ی ی‪ٓٞ‬ساضالضی٘ی‬ ‫ث‪ ٞ‬تٔی٘ب‪ ٙ‬زی یب‪ٛ‬ی٘سا‪ُٞ ،‬ض‪ ٟ‬ت‪ ٚٗ ٚ‬ای‪ٜ‬ب‪ٛ‬یٖ؟‬ ‫ُب‪ ٟ‬تچیپ ُب‪ ٟ‬هییطإ ُ‪ٞ‬ظٓطی٘ی‪ ،‬هبضالضی٘ی‬ ‫ییـیطی‪ ٚ‬ض‪ٜٔ‬یی ائس‪ ٟ‬ى هط‪٘ٛ‬یعی‪ ٚ‬ثبیطاٗسیط‬ ‫تیْ ُ‪ٞ‬ظی٘س‪ ٙ‬ث‪ ٞ‬ی‪ٞ‬ظ ایٔس‪ ٙ‬ثطی ُ‪ٞ‬ظ یبضالضی٘ی‬ ‫ی‪ٞ‬ظ ثبضیٖ ا‪ٓٝ‬سبزا‪ ،‬ا‪ٓٝ‬س‪ ،ٙٞ‬ی‪ٞ‬خ ا‪ٝ‬ظ‪ٗٝ‬س‪ ٟ‬هیطیطیٖ‬ ‫ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬بٕ‪ً ،‬یٖ ‪ ٠ٛ‬ثیٔیط ُیعٓ‪ ٠‬زیطٕ یبضالضی٘ی‬ ‫ه‪ٞ‬چی هطثب‪ٛ‬الضی٘ی ًسسی ‪ٝ‬ع‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ی‪ٜ‬بضی٘یع‬ ‫هب‪ٛ‬ی٘ی ذیطا ائسض ً‪ ٚ‬یسی ث‪ٞ‬ظثبضالضی٘ی‬ ‫ت‪ٛ‬ب ا‪ٝ‬ی‪ٜ‬بضی٘ی ؿیط ُ‪ٞ‬ظی ُ‪ٞ‬ضت‪ًٞ ٠‬ض ا‪ٞٓٝ‬ض‬ ‫ٗ‪ُٞ ٠ٛ ٚ‬ظٓ‪ُٞ ٠‬ض‪ ٟ‬ثیٖٔٔ ‪ٝ‬ع‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ی‪ٜ‬بضالضی٘ی‬ ‫ُئس‪ٓ ٟ‬یٖ هبکوبظ ا‪ٝ‬ضبهالضی‪ٜ‬ی تجٔیْ ائس‪ٓ ٟ‬یٖ‬ ‫ض‪٢‬طیبضیٖ‪ ،‬زاضا تبهوالضی٘ی‪ ،‬تبضالضی٘ی‬ ‫یبضاتیع‪،‬‬ ‫ذست‪ ٠‬ا‪٘ٓٝ‬بظ یبضاتیع‪.‬‬ ‫ً‪ٞ‬ض ا‪ٓٝ‬س‪ُ ٙٞ‬وظ‪ ،ٙٝ‬کٔی‬ ‫‪١‬بضإ هبٓسی یبضاتیع‪.‬‬ ‫*********‬ ‫هط‪ٛ‬لیٖٔ‪ ،‬هٔ٘سیع‪،‬‬ ‫هطاضیٖ ُٔ٘یط ت‪ٜ‬سیع‪.‬‬ ‫ی‪ٞ‬ذ‪ ٞ‬حطاٗی‪ ٚ‬ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫‪ٛ‬ئج‪ ٠‬یبتیطتب‪ٜٗ ٙ‬سیع‪.‬‬ ‫*********‬ ‫هط‪ٛ‬لیٖٔ‪ ،‬هٔ٘سیع‪،‬‬ ‫هطاضیٖ ُٔ٘ع ت‪ٜ‬سیع‪.‬‬ ‫تیبهالضی‪ ٚ‬ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬ت‪،ٙٞ‬‬ ‫‪ٛ‬ئج‪ُ ٠‬عیطت‪ٜٗ ٚ‬سیع‪.‬‬ ‫*********‬ ‫زاٗ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬زاٗب زاٗی٘یع‪،‬‬ ‫یبذی‪ ٚ‬زیط ذیطٗب‪ٛ‬ی٘یع‪.‬‬ ‫ت‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ضزا‪ ٙ‬چید‪ ٚٗ ،‬ث‪ٞ‬ضزا‪،ٙ‬‬ ‫ً‪ٞ‬ض ا‪ٓٝ‬س‪ ٙٞ‬ز‪ٝ‬ض٘ب‪ٛ‬ی٘یع‪.‬‬ ‫یبضیْ تبؿیٖ ‪ٝ‬اض‪،‬تّ هیطٗیعی ا‪ٝ‬تبؿیٖ‪،‬ث‪ٞ‬ظ پبٓتبضی٘سا ‪ُ ،‬وی ه‪ٞ‬ضضبؿیٖ ‪ :‬هبضپیع‬ ‫********************************************‬ ‫یبتب‪ٛ‬سا ی‪ٞٗٞ‬ض‪ ٝ‬یبتبض ‪ ،‬اَتی‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ذتبهب تبتبض‪ً،‬یٖ ایست‪ ٠‬ت‪ ٠‬ت‪ٞ‬تس‪، ٙٞ‬تیٌب‪ٛ‬الضی‬ ‫آی‪ ٠ٜ‬ثبتبض ‪ً :‬یطپی‬ ‫********************************************‬ ‫یبتبض یبتبٗ٘بظ ‪ ،‬ز‪ٝ‬ضاض ز‪ٝ‬ضاٗ٘بظ ‪ ،‬ثیط هبضیص ُئتَ٘س‪ ٠‬تتبٕ ُئس‪َ٘ٛ‬ع ‪ :‬ثبض٘بم‬ ‫********************************************‬ ‫یبذطی ُوظّ ‪١‬بٗییب ثبذیط ‪ ،‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٠ٛٝ‬ثبذب‪ٛ‬ی یب‪ٛ‬سیطیط یبذیط ‪ُٛٞ :‬ص‬ ‫********************************************‬ ‫یبیسا ت ا‪ٝ‬ی‪ٜ‬بزاض ‪ ،‬هیطسا ز‪ٝ‬ضط هبپیالضا ‪ ،‬زیٔ‪َٜ٘‬ی‪ : ٠‬هبضیطوب‬ ‫********************************************‬ ‫یبیسا ز‪ٛٝ‬بض ‪ ،‬هیطسا اَضییط ‪ :‬ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬ز ‪ ،‬ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬‬ ‫********************************************‬ ‫یبیسا ُئیی‪َٜ‬ط ‪ ،‬هیطسا ت‪ٞ‬ی‪ٛٞ‬بض ‪ :‬تؿبج‬ ‫********************************************‬ ‫یبیسا ُٔط ‪ ،‬هیطسا ُئسَض ‪ :‬ث‪ٞ‬ثج‪ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫یبیسا ییـبض ‪ ،‬هیطسا یییَط ‪ :‬هبضیطوب‬ ‫چ‪ٞ‬خ یبضبیب‪ ٙ‬چ‪ٞ‬خ ثیٔ٘ع‪ ،‬چ‪ُ ٞ‬ع‪ ٙ ٟ‬چ‪ٞ‬خ ثیٔط‬ ‫ًسی ً‪ ٠‬ظیبز ػ٘ط ً‪ٜ‬س ظیبز ‪٘ٛ‬یسا‪ٛ‬س‪ً ،‬سی ً‪ ٠‬ظیبز تلط ً‪ٜ‬س ظیبز‬ ‫ٗیسا‪ٛ‬س‬ ‫******************‬ ‫چبٓ٘ب هبپی٘ی ‪ ،‬چبالض الض هبپی‪ٜ‬ی‬ ‫زضٕ ضا ‪ٌٞٛ‬ه‪ ،‬زض ت‪ ٞ‬ضا ‪ٗ ٖ١‬ی ً‪ٞ‬ث‪ٜ‬س‬ ‫******************‬ ‫تج هبضی‪ ، ٚ‬تجی تیطا‪ٙ‬‬ ‫ضٌٖ ُطت‪ ،٠ٜ‬ز‪ٝ‬ؽ تٔد‬ ‫******************‬ ‫ایتی‪ ٚ‬ایبؿی‪ٜ‬سا‪ ٙ‬تیٌب‪ ٙ‬چیربضزیط‬ ‫اظ پبی تَ ذبض زض ٗیت‪ٝ‬ضز‪.‬‬ ‫******************‬ ‫ایطی ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ضام ز‪ٝ‬ظ زا‪ٛ‬یطبم‬ ‫ًج ثطی‪ ،ٚ‬ضات صحج ً‪.ٚ‬‬ ‫******************‬ ‫ایطٔ‪ ٠‬ی‪ ٚ‬زٗیطی‪ ،‬پبس ثبت٘بظ‬ ‫ت‪ٜ١‬ی ً‪ً ٠‬بض ً‪ٜ‬س ظ‪٘ٛ َٛ‬ی ظ‪ٛ‬س‬ ‫******************‬ ‫ا‪ٝ‬ظ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ظًٔی ‪ ،‬ایچی ت‪ ٠‬ظًٔی‬ ‫ص‪ٞ‬ض ثعى ضس‪ ،ٟ‬زاذٔص ً‪ٞ‬ز ‪،‬پِ‪ِٚ٢‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 9‬اردیبهشت‬ ‫‪9190‬‬ ‫* ‪ 99‬اوریل‬ ‫‪0009‬‬ ‫* ‪ 01‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪7915 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫فریش بىسیه ‪ ۳۷‬درصذ کاَص یافت‬ ‫سرویس ذثری‪-‬یئیس غنف خرایرگرایرس ی‬ ‫کطای ت ت ز زما فس یص قیمت ترنرسیرن و‬ ‫ضیاع کروناف تنسین ساپر تا ستقثال مرز ما خه‬ ‫نطس و تالیس و ػرضه ته خایگا یا یرم ضریره‬ ‫نسولی ز ضته ست‪.‬‬ ‫ته نقب ز غس و سیماف سس هلل قلیز ز ف ت رت‬ ‫تهعای کلی خایگا یا زی سال تذضته تا کایص‬ ‫‪ ۷۲‬تا ‪ ۳۲‬زیغسی فروش ما خه تازنس و حتری‬ ‫زی یا ػیس نیس میس فروش زی مقایسه تا سالیای قثب ز کرونا تسیای پایینتر تاز و ین مرایز‬ ‫زی تنسین ساپر کایص تیطتر و مس و تری ی ته زنثال ز ضت‪.‬وی ز مه ز ز قیمت تاالی تنرسیرن‬ ‫ساپر نسثت ته تنسین مؼمالی و سهمیه ی نثاز ا غلیترین ػامب ستقثال نکرز مررز ز‬ ‫ین فراویز ست‪.‬ته ت ته ین مقا مس ال ز عرفی خایگا یای ساذت ته زلیب فروش نرفتن‬ ‫سریغ ین فراویز و تثریر تاالتر ا نسثت ته تنسین مؼمالی زچای زیا و ذسایت میضانس و‬ ‫حتی تایس خریمه کسری ناضی ز تثریر تاال ی یم تپرز زنس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫فرم »ج «فریضىذگان امتیاز‬ ‫طرح ملی مسکه قرمس میضًد‬ ‫سرویس ذثری‪ -‬وزیر ی و ضهرسازی تر رت فرروش‬ ‫متیاز عرح مسکن ملی ترلف ست و ضررراغری کره‬ ‫متیاز ذازضا ی میفروضنس قس می غیر قانانری نردرا‬ ‫ز ز نس و تا قرمس ضس فر ج زیگر مکا زییافرت یرن‬ ‫متیاز ی نرا ینس ز ضت‪.‬‬ ‫ته نقب ز وز یت ی و ضهرسازیف محرمرس سرالمری زی‬ ‫حاضیه خلسه کمیسیا یمنی ی یا زی خمغ ذثرنرگرای‬ ‫زی ذػاظ اذرین وضؼیت ساذت مسکن زی کطرایف‬ ‫ت ت تما تالش ما ین ست خریا تالیس مسرکرن زی‬ ‫کطای پایس ی تاضس و تا تا نمنسسازی زی فرر یرم کررز‬ ‫زمین و تسهیلگری خهت ذذ مدازیاف مرز ترترا نرنرس‬ ‫ساذت و حسیای ذازضا ی یو ته خلا حرکت زینس‪.‬‬ ‫وی فسوز یمه ین ما یز زی قاله غالح ائین نامره یرا‬ ‫ندا ترفته ست که ‪ ۱۲۲‬یس ی مسکن زی عررح قرس‬ ‫ملی مسکن زی خر ی کای قر ی ترفته و ین تررنرامره ز‬ ‫ضر یظ پر لتهاب تاز ی خلاتیری میکنس‪ .‬ضا یرس نطرا‬ ‫می زیس ین یونس ته یا سمت تا ثرثرات ترر زی حرال‬ ‫حرکت ست‪.‬وزیر ی و ضهرسازی زیتای فروش متیراز‬ ‫مسکن ملی ت ت ضراغی که مرتریراز ذرازضرا ی‬ ‫میفروضنس فر ج انها قرمس ضس و زیگر نرمری ترا نرنرس‬ ‫زوتای متیاز ز ضته تاضنس‪ .‬ین کای انها ممناع و ذرالف‬ ‫تاز و تا ین کای متیازضا حذف میضاز‪.‬‬ ‫سالمی تا ضای ته ستقثال مرز ز سرامرانره مرال و‬ ‫سکا ت ت تثلیغات من ی زی مایز ین سامانره نردرا‬ ‫ترفت و کمپین یایی ی نس زی ضس تا مرز زی ا ثثت‬ ‫نا نکننس‪ .‬تر ی وز یت ی و ضهرسازی مهم یرن سرت‬ ‫که امای زقی ثثتی ز وضؼیت مسکن ز ضته تاضس تا یونس‬ ‫ندا کای تا ترنامه پایس یی یمر تاضس‪ .‬ساالنه ‪ ۳۲۲‬یس ی‬ ‫و حس مسکانی نیاز کطای سرت و ‪ ۰۲۲‬یرس ی و حرس‬ ‫یوستایی که زی مدماع تر ی ‪ ۹۲۲‬یس ی و حس مسکرانری‬ ‫ترنامه ییسی ضس ست‪.‬‬ ‫چىذ درصذ از اضتغال کطًر‬ ‫مربًط بٍ افراد باالی ‪ ۵۶‬سال است؟‬ ‫سرویس ذثری‪ -‬ترر سراس امرای‬ ‫نسثت ضتغال فر ز ‪ .۱‬ساله کطرای‬ ‫زی ‪ ۹‬سال تذضته ته عای میانگریرن‬ ‫‪ ۲۰.۷‬زیغس تاز و یرن ضراذرع‬ ‫یونس نسولی ز ضته و ز ػرسز ‪۲۷.۳‬‬ ‫زیغس سال ‪ ۹۲‬ته ‪ ۲۲.۱‬زیغس زی‬ ‫سال ‪ ۹۹‬یسیس ست‪ .‬تازنطستگری‬ ‫یسیس ته ضر یغی ست که تر ساس ا فرز تا کایی ش کرایرص‬ ‫یافته و زیگر قسیت و تا نایی سات ی تر ی ز مه فؼالیت و کای نرس یز‪.‬‬ ‫زی خا مغ تاناتا تا تاخه ته ضر یظ قتػرازی و خرترمراػری سرن‬ ‫تازنطستگی می تا نس مت اوت ز ‪ ۱۱‬سال ترفته تا ‪ ۳۲‬سال تاضرس‪.‬عرثر‬ ‫قانا تامین ختماػی مػاب سال ‪۲۷۱۴‬ف حس قب سن الز تازنطستگی‬ ‫‪ ۱۱‬سال تا ‪ ۷۲‬ساتقه و یا ‪ .۲‬سال تا کمتر ز ‪ ۷۲‬سال ساترقره سرت‪ .‬مرا‬ ‫تسیایی فر ز پس ز سن تازنطستگی تر ی تامیرن مرررایج زنرستریف‬ ‫تذی وقات و یا ته یر زلیب زیگری زست ز فؼالیت ترنمی ز ینرس و‬ ‫زوتای و یز تاز ی کای میضانس‪.‬‬ ‫عث اذرین امای ػالمی مرکس امای کطای ‪ ۲۷.۳‬زیغس ضتغال کطای‬ ‫زی سال ‪ ۹۲‬زی ذتیای فر ز ‪ .۱‬ساله و تیطتر تاز ست‪ .‬یرن یقرم زی‬ ‫سالیای تؼس یمچنا یونس نسولی ز ضته ته ین غایت که سرال یرای‬ ‫‪ ۹۲‬و ‪ ۹۰‬ته ترتیه تر تر ‪ ۲۷.۱‬و ‪ ۲۰.۹‬زیغس تاز‪.‬‬ ‫ز سال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۹۱‬نسثت ضتغال ترو سنی ‪ .۱‬ساله و تیطتر تین ‪ ۲۲.۱‬ترا‬ ‫‪ ۲۲.۹‬زیغس متغیر تاز و ز سال ‪ ۹.‬و یز محسوز ‪ ۲۰.۲‬زیغس ضس‪ .‬زی‬ ‫سال ‪ ۹۹‬ین یقم تر تر ‪ ۲۲.۱‬زیغس ػال ضس ست که زی مقرایسره ترا‬ ‫سال ‪ ۹۲‬کایص ‪ ۰.۰‬زیغسی ی نطا میزیس‪.‬‬ ‫تر ساس ین تس یش نسثت ضتغال فر ز ‪ .۱‬ساله و تیطتر زی مرنراعر‬ ‫ضهری کمتر ز یوستایاست‪ .‬زی یوستا تیص ز ‪ ۰۲‬زیغس ضتغال و زی‬ ‫ضهریا تیص ز یطت زیغس مرتاط ته ین ترو سنی ست‪.‬‬ ‫تجارت ایران با ایراسیا ‪ ۱۱‬درصذ کاَص یافت‬ ‫‪‬‬ ‫سرویس ذثری‪ -‬تدایت یر تا تحازیه وی سیا زی سال ‪۹۹‬‬ ‫مؼازل ‪ ۰.۲‬میلیایز زالی تاز که نسثت ته سال ‪ ۹۹‬ترا کرایرص‬ ‫حسوز ‪ ۲۲‬زیغسی یمر تاز ست‪.‬‬ ‫ته نقب ز تاق تازیتانی تهر ف تدایت کاالیی ترسو نر رت‬ ‫ذا یر تا تحازیه وی سیا زی سال ‪ ۲۷۹۹‬مؼازل ‪ ۰.۲‬میلیرایز‬ ‫زالی تاز که حسوز یا میلیایز زالی ا و یز ت یرر ز‬ ‫ین تحازیه و ‪ ۲.۲‬میلیایز زالی ا نیس غازی ت یر تره یرن‬ ‫کطاییا تاز ست‪.‬‬ ‫تدایت یر تا تحازیه وی سیا زی سال ‪ ۲۷۹۹‬نسثت ته سال ‪ ۲۷۹۹‬تا کایص حسوز ‪ ۲۲‬زیغسی یمر تاز‬ ‫که حسوز ‪ ۰‬و حس زیغس ا ناضی ز فت غازی ت (‪ ۴‬زیغسی) و ‪ ۹‬و حس زیغرس ا نراضری ز فرت‬ ‫و یز ت (‪ ۲..۱‬زیغسی) تاز ست‪ .‬کایص تاا غازی ت و و یز ت زی ین سال ی میتا ناضی ز تحر‬ ‫کاویس ‪ ۲۹-‬ز نست‪.‬‬ ‫یزش غازی ت یر ته تحازیه وی سیا زی فهرست قال ما فقتنامهف تیص ز ‪ ۰۱.‬میلریرا زالی تراز کره‬ ‫حسوز قریه ته ‪ ۰۱‬زیغس ز کب غازی ت یر ته تحازیه وی سیا زی سال ‪ ۲۷۹۹‬ی تطکیب می زیس‪.‬‬ ‫افسایص ‪ ۷۳‬درصذی ورخ بیمٍ ضخص ثالث‬ ‫مردم را ضًکٍ کرد‬ ‫جسئیات مالیات بر سیگار‬ ‫ی تىباکً اعالم ضذ‬ ‫سرویس ذثری‪ -‬زتیرر ضرای ی‬ ‫ػالی تامین ختماػی ترا تریرا‬ ‫ینکه فرس یرص ‪ ۷۳‬زیغرسی‬ ‫قیمت تیمه ضرع ثالث مررز‬ ‫ی ضاکه کررز سرتفتر رت‬ ‫فؼاال ین حاز تایس پاسرگرا‬ ‫تاضنس و یرا حرس قرب قرثرب ز‬ ‫سرویس ذثری‪ -‬مؼاو زیامسیای مالیاتی سازما مرای‬ ‫مالیاتی کطای خسئیات مالیات و ػا یؼ و یزکننسترا‬ ‫و تالیسکننستا محػاالت زذانی ی تطریح کرز‪.‬‬ ‫ته نقب ز سازما مای مالیاتی کطایف محمس مسریرحری‬ ‫ظهای ز ضت زی خر ی تنس (ف) ترثرػرر (‪ ).‬قرانرا‬ ‫تازخه سال ‪ ۲۴۲۲‬کب کطرایف ترالریرسکرنرنرسترا و‬ ‫و یزکننستا سیگای و تنثاکا مکل نس زی پایا یر زوی‬ ‫مالیاتی ػالو تر تسلیم ظهاینرامره مرالریرات ترر یزش‬ ‫فسوز ف وی کلیه ػرضه کننستا سیگای و محػراالت‬ ‫زذانی ظهاینامه ماضاع ماز (‪ )۳۷‬قانا ترنامه ضرطرم‬ ‫تاسؼه ی نیس تسلیم و مالیات متؼلقه ی پرز ذت کننس‪.‬‬ ‫وی تػریح کرز زی خر ی مراز ‪ ۳۷‬قرانرا تررنرامره‬ ‫پندساله ضطم تاسؼهف ز تتس ی سال ‪ ۲۴۲۲‬تره قریرمرت‬ ‫ذرز فروضی یر ند سیگای تالیس ز ذب تا نطا یرر نری‬ ‫مثلغ ‪ ۰۱۲‬ییالف تالیس ز ذب تا نطا (ترنس) تین لرمرلرلری‬ ‫مثلغ ‪ ۱۲۲‬ییالف یر ند سیگای و یز تی مثلغ ‪ ۲۱۲۲‬ییال و‬ ‫یر تسته پندا ترمی تنثاکای قلیا ز ذلی ‪ ۷۷‬یس ی ییال‬ ‫ته ػنا مالیات و یر تسته پنردرا تررمری ترنرثراکرای‬ ‫و یز تی ‪ ۲۲۲‬یس ی ییال ته ػنا حقاق ویوزی ضرافره‬ ‫میضاز‪.‬‬ ‫فس یص قیمتف زمینه سازی کننس‪.‬‬ ‫محمس کثر ضرفی زتیر ضای ی ػالی تامین ختماػی و ػضرا یریر رت‬ ‫مسیر کانا مرکسی کایکنا تازنطسته و مستمری ترگریرر ترامریرن‬ ‫ختماػی کب کطای زی مػاحثه تا ی زیا تا تیا ینکه فس یص نرخ حر‬ ‫تیمه تایس تر ساس مؼیای و ضاذع یایی ندا ضاز ت ت تر ضاذع‬ ‫یایی که تر ی فس یص قیمت تیمه ضرع ثالث وخاز ز یز حس قب تایس‬ ‫تر ی خامؼه یسف مطرع ضاز یؼنی مرز تایس تس ننس که ین یقا تر‬ ‫ساس چه فؼب و ن ؼاالت ػلمی و یا تدرتی و قتػازی ترؼریریرن مری‬ ‫ضاز‪.‬وی فسوز فس یص نرخ ح تیمه تراثریرر زیرازی یوی زنرستری‬ ‫یوزمر مرز می تذ یز چر که تیمه ضرع ثالث خثایی ست و لرذ‬ ‫یر زیغسی که ته ا ضافه می ضاز تایس تر مثنرای یرا انرالریرس و‬ ‫تریسی و تحقیقات میس نی و ػلمی تاضس‪.‬زتیر ضرای ی ػرالری ترامریرن‬ ‫ختماػی تا تیا ینکه فس یص ‪ ۷۳‬زیغسی قیمت تیمه ضررع ثرالرث‬ ‫مرز ی ضاکه کرز ت ت فؼاال ین حاز تایس پاسرگا تاضنس و یرا‬ ‫حس قب قثب ز فس یص قیمتف زمینه سازی کننس تا مرز یم زی خریرا‬ ‫کای قر ی تگیرنس‪ .‬ضرفی فس یص نظایت یا زی حاز تیمه ی تره ویر‬ ‫تیمه ضرع ثالث و سایر تیمه یای غنؼتی ی ذا ستایضس و فسوز تره‬ ‫ز ی فس یص ح تیمه ضرع ثالث تایس تؼهس تی یم تؼریف ضاز مرا‬ ‫تا تاخه ته ماقؼیت زیامسی و زییافتی مرز تایس نظایت یا ی تیطتر و‬ ‫تر ی فس یص قیمتها نیس مثانی ی تؼریف کنیم‪.‬‬ ‫زمان یاریس یاراوٍ معیطتی‬ ‫اردیبُطت ماٌ اعالم ضذ‬ ‫باوکُا مجاز بٍ اعطای تسُیالت بٍ کارگساریَا ضذوذ‬ ‫سرویس ذثری‪ -‬یئیس کب تانا مررکرسی ترا‬ ‫تیا ینکه ز ین پسف ترانرا یرا زی ػرغرای‬ ‫تسهیالت ته کرایترس یی یرا و ضررکرت یرای‬ ‫سرمایه تذ یی یستنسف ت ت نرخ تسرؼریرر یز‬ ‫ز ی یییای یزی تانکها غالح میضاز‪.‬‬ ‫ػثس لناغر یمتی زی غ حه ضررػری ذراز زی‬ ‫فضای مدازیف ز مرا فرقرت یرن ترانرا ترا‬ ‫تػمیماتی ز خرملره ػرغرای تسرهریرالت تره‬ ‫کایتس یییا و ضرکتیای سرمایره ترذ یی و‬ ‫غالح نرخ تسؼیر ز ی یییای یزی تانایا زی‬ ‫ی ستای حمایت ز تاز ی سرمایه ذثر ز ز‪.‬‬ ‫وی فسوز زو خلسه م ػب زیذػاظ ترایس‬ ‫گسارش‬ ‫پیطىُادات ‪ ۱۷‬گاوٍ سازمان‬ ‫بًرس در دیلت تصًیب ضذ‬ ‫یئیس سازما تایس ز تػایه پیطنهاز ت ‪ ۲۲‬ترانره سرازمرا‬ ‫تایس زی زولت ذثر ز ز و خسئیات ین تسته ی تطریح کرز‪.‬‬ ‫محمس ػلی زیقا زینای یئیس سازما تایس زی تتس ی نطسرت‬ ‫ذثری سرنگای زولت خسئیات تسته خسیس حمایت ز ترایس ی‬ ‫تطریح کرز و ت ت تس یضی زی مایز تسته ‪ ۳+۷‬کره پریرطرنرهراز‬ ‫زیگانه ی تاز که زی یی ت زولت تػایه ضس ی ئه ذا یرم ز ز‪.‬‬ ‫تا تػایه ین تسته زی ضای ی ػالی یماینگی قتػازی قا مکا‬ ‫ی ئه تستهیای حمایتی قای فر یم میضاز‪.‬‬ ‫زیقا زینای زی تطریح خسئیات ین تسته ت ت زی مػراتره ی‬ ‫مقری ضس یا زیغس ز مناتغ غنسوق تاسؼه مرلری تره غرنرسوق‬ ‫تثثیت تاز ی ذتػاظ ز ز ضازف لذ مقری ضرس ترانرا مررکرسی‬ ‫مؼازل ییالی ‪ ۰۲۲‬میلیا زالی تر ی و ییس ته غنسوق تثثیرت تراز ی‬ ‫کایسازی کنس تا ز مناتغ تر ی حمایت ز تاز ی ست از کنیم‪.‬‬ ‫وی ز مه ز ز ضرکتیای سرمایه تذ ییف یلسینگ یای ترسی‬ ‫و نهازیای مالی تاز ی سرمایه ممناػیت یایری ترر ی سرتر راز ز‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 8506‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اتهی ماضاع ماز ‪ ۷‬قانا وماز‪۲۷‬ائین نامه قانا تؼیین تکلیف وضؼیت‬ ‫ثثتی و ی ضی وساذتمانهای فاقس سنس یسمی‬ ‫تر تر ی ی ضمای ‪ ۲۷۹۹۰۲۰۰۲۹-۲۷۹۹.۲۷۲۴۲۲۱۲۲۰۹۲۳‬یریرات مراضراع‬ ‫قانا تؼیین تکلیف وضؼیت ثثتی ی ضی و ساذتمانهای فاقرس سرنرس یسرمری‬ ‫مستقر زی و حس ثثتی حاز ثثت ملا مرنس تػرفات مرالرکرانره ترالمرؼرایؼ‬ ‫متقاضی اقای حسین سلغانی فرزنس محمس تطمای ضناسنامه ‪ ۲۱۷۲‬غرازی ز‬ ‫مرنس زی ضطس نگ یکثاب نثایی تا کایتری تدهیس ت ضرهرری تره مسراحرت‬ ‫‪ ۲.۲۰۴۳‬مترمرتغ ته پال ‪ ۲۲۹۰۲‬فرػی ز ‪ -۴۹‬غلی م روز و مدسی ضس ز‬ ‫پال ‪ ۴۴۴‬فرػی ز ‪ -۴۹‬غلی و قغ زی زیسخیکا ترص ‪ ۲۱‬تثریس ذریس یی‬ ‫ز مالا یسمی اقای ذلیب یضائی زیسخیکا و ضرکاء محرز ترزیس ست‪.‬‬ ‫لذ ته منظای عالع ػما مر ته زی زو ناتت ته فاغله ‪ ۲۱‬یوز اتهی میرطراز‬ ‫زی غایتی که ضراظ نسثت ته غسوی سنس مالکیت متقاضی ػتر ضی ز ضته‬ ‫تاضنس می تا ننس ز تایید نتطای ولین اتهی ته مست زو ما ػتر ؼ ذاز ی ته‬ ‫ین ز ی تسلیم و پس ز ذذ یسیسف ظرف مست یا ما ز تراییرد تسرلریرم‬ ‫ػتر ؼف ز زذا ست ذاز ی ته مر خغ قضائی تقسیم نماینس‪.‬تسیهی سرت زی‬ ‫غایت نقضای مست مذکای و ػس وغال ػتر ؼ عرثر مرقرری ت سرنرس‬ ‫مالکیت غازی ذا یس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۴۰۲۹‬تایید نتطای ناتت ول ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۲۹‬‬ ‫تایید نتطای ناتت زو ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۰۱‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ ‫ز ضتیم‪ .‬یکی زی ستاز یماینگی قتػازی زولت‬ ‫و زی حضای یئیس محتر خمهرای و زیرگرری‬ ‫خلسه ی زی مدلس ضای ی سالمی زی حضرای‬ ‫یئیس محتر مدلس که نطرا مری زیرس ی ز‬ ‫خمؼی زولت و مدلسف حمایت ز تاز ی سرمایره‬ ‫و قس تر ی فس یص ػتماز سهامس ی ته تراز ی‬ ‫تایس ست‪.‬‬ ‫ته ت ته یمتیف تػمیمرات مرترررذ زیخرهرت‬ ‫حمایت ز تایس ذػاغاً سهامس ی ذرز تاز‪.‬‬ ‫وی ظهای ز ضت مداز تاز تانایا زی ػغای‬ ‫تسهیالت ته کرایترس یی یرا و ضررکرت یرای‬ ‫سرمایهتذ ییف پیطنهاز مستثنی ضس تانایا ز‬ ‫قانا یفغ ما نغ تالیس زی ذریس سهرا ترایسری‬ ‫غیر مسیریتیف فروش ‪ ۰۲۲‬میلیا زالی ز مرنراترغ‬ ‫غنسوق تاسؼه ملی و پرز ذت مؼازل ییالی ا‬ ‫ته غنسوق تثثیت سها و نیس غالح نرخ تسؼریرر‬ ‫ز ی یرری یررای یزی تررانررا یرراف مررا یزی ز‬ ‫ما فقتیای تانا مرکسی تاز‪.‬‬ ‫تسهیالت تانکی خهت ذریس سها و تاسؼه سرمایه ترذ یی یرای‬ ‫ذاز زی سها ز ضتنس که مقری ضس ین ممناػیتیا کنای ترذ ضرتره‬ ‫ضاز تا نهازیای مالی تتا ننس تر ی تاسؼه سرمایه تذ یی ذراز زی‬ ‫پرت ای سها ز تسهیالت تانکی ست از کننس‪.‬‬ ‫یئیس سازما تایس تػریح کرز ػغای قامت پنح سرالره ترر ی‬ ‫سرمایه تذ ی ذایخی ز ضتیم که مقری ضس ذریس سها زی تراز ی‬ ‫سرمایه نیس ته یکی ز مػازی سرمایه تذ یی سررمرایره ترذ ی‬ ‫ذایخی تثسیب ضاز که ز ین عری میتا ننس قامت پرنرح سرالره‬ ‫زییافت کننس‪ .‬زیقا زینای ز مه ز ز ین سه مرایز مػراب و‬ ‫خر می ضاز و ی ت مایز زیگر نیس ته ضای ی ػالی یرمرایرنرگری‬ ‫قتػازی یخاع ذا یس ضس که میسو ییم تتا نیم مػاته ین ضرای‬ ‫ی ز ضته تاضیم‪ .‬وی زی تطریح ین ی ت مایز ت ت مقری ضس ‪۹۲‬‬ ‫زیغس مالیات حاغب ز نقب و نتقال سها زی سال ‪ ۲۴۲۲‬ته ػنا‬ ‫اویز زولت زی حساب غنسوق تثثیت تاز ی و یز ضاز و ز یرن‬ ‫وخا تر ی حمایت ز تاز ی و تطای سرمرایره ترذ یی زی تراز ی‬ ‫سرمایه ست از ضاز‪.‬‬ ‫یئیس سازما تایس ت ت خهت ترغیه ضرکتیرایری کره زی‬ ‫تایس فؼال یستنسف تر ی تاسؼه سرمایه تذ یی یا و تا تاسرؼره‬ ‫خسیس مقری ضس ساز نثاضته ین ضرکتیا زی غایتی که غررف‬ ‫فس یص سرمایه انها ضازف ته یما نس ز ز مالیات مؼاف ضانس‪.‬‬ ‫وی فسوز ضرکت یایی که نسثت ته ذرریرس سرهرا ذراز و یرا‬ ‫زیرمدماػه یای ذازضا زی خرهرت حرمرایرت ز تراز ی قرس‬ ‫میکننسف تا ‪ ۱۲‬زیغس مثلغی که غرف ذریس سها کرز نرس تره‬ ‫ػنا مهال مالیاتی ته مست یا سال تر ی انها منظای میضاز‪ .‬ته‬ ‫ػثایت زیگر خاز ز ز میضاز ترطی ز مالیات ضرکتیا ی تره‬ ‫مست یا سال نسز ذاز نگهس یی کننس و تا ا مناتغ ذریس سهرا‬ ‫ضرکتیا ی ندا زینس و ز ین عری یم عرف تقاضا ی تقایرت‬ ‫کننس و یم ز فطای ػرضه تکاینس‪.‬‬ ‫زیقا زینای ظهایز ضت ز تانایا و موسسات ػتثایی ته زلیب‬ ‫ػالقه منسی ته سرمایه تذ یی زی تاز ی سررمرایره و حرمرایرت ز‬ ‫سهامی که متؼل ته انها و زیرمدماػهیایطا ترازف زیذرا سرت‬ ‫ز ضتیم که و یز تاز ی سرمایه ضانس ولی ما ز ‪ ۲.‬و ‪ ۲۳‬قانرا یفرغ‬ ‫ما نغ تالیس مانغ ین کای تاز و خر یمی ی زی نظرر تررفرتره ترازف‬ ‫تناتر ین پیطنهاز ضس تر تانایا و موسسات ػتثایی و یز ذرریرس‬ ‫سها ضسنس یا ما ل و ز ی یییای ماز ز ذاز ی و یز تاز ی سرمرایره‬ ‫کرزنسف ته مست سه سال ز ضمال ماز ‪ ۲.‬و ‪ ۲۳‬قانا یفغ مرا نرغ‬ ‫تالیس مؼاف ضانس‪ .‬ین مػاته کما میکنس مناتغ مالی تانایا ته‬ ‫حمایت ز تاز ی سرمایه تیایس‪.‬‬ ‫یئیس سازما تایس ت ت پیطنهاز ضس مکا سررمرایره ترذ یی‬ ‫غنسوق تاسؼه ملی زی تاز ی سرمایه فر یم ضاز‪ .‬عث سراسرنرامره‬ ‫غنسوق تاسؼه ملیف سرمایه تذ یی زی تاز ییای پالری و مرالری‬ ‫ذایخی خسو مػایف مداز غنسوق ضمرز ضرس ترازف لرذ مرا‬ ‫پیطنهاز ز زیم تاز ی سرمایه ز ذلی که محب حضای تسیترترریرن و‬ ‫ض افترین ضرکت یای قتػازی کطای ستف نیس مطمال سرمایه‬ ‫تذ یی غنسوق تاسؼه ملی ضاز‪ .‬ین ماضاع زی زولت تػایره‬ ‫ضس و میسو ییم زی ضای ی ػالی یماینگی قتػازی نیس تػرایره‬ ‫ضاز‪.‬‬ ‫وی ز مه ز ز ته غنسوق تثثیت تاز ی و غنسوق تاسؼه تاز ی خراز‬ ‫ز ز ضس تا سقف ‪ ۰۲‬یس ی میلیایز تاما وی ق تسیی تا ضرمرانرت‬ ‫زولت منتطر کننس تا ز محب ین مناتغ تتا ننس سیاستیای حمایتی‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 8585‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اتهی ماضاع ماز ‪ ۷‬قانا وماز‪۲۷‬ائین نامه قانا تؼیین تکلیف وضؼیت‬ ‫ثثتی و ی ضی وساذتمانهای فاقس سنس یسمی‬ ‫تر تر ی ی ضمای ‪ ۲۷۹۹۰۲۲۰۲۹-۲۷۹۹.۲۷۲۴۲۲۱۲۲۰۲۷۰‬یریرات مراضراع‬ ‫قانا تؼیین تکلیف وضؼیت ثثتی ی ضی و ساذتمانهای فاقس سرنرس یسرمری‬ ‫مستقر زی و حس ثثتی حاز ثثت ملا مرنس تػرفات مرالرکرانره ترالمرؼرایؼ‬ ‫متقاضی اقای تا ل ضب حمسی فرزنس محمس تطمای ضرنراسرنرامره ‪۰۱۱۷۷‬‬ ‫غازی ز مرنس زی ضطس نگ یکثاب مغاز تا کایتری مسکانی تره مسراحرت‬ ‫‪ ۰۲۰۳۷‬مترمرتغ ته پال ‪ ۴۳‬فرػی ز ‪ -۷۷۱۹‬غلی م روز و مدسی ضرس ز‬ ‫پال ‪ ۲۰‬فرػی ز ‪ -۷۷۱۹‬غلی و قغ زی مرنس ترص ‪ ۲۱‬تثریس ذریس یی ز‬ ‫مالا یسمی اقای قرتا قرتا ز ز ذانه سر محرز ترزیرس سرت‪ .‬لرذ تره‬ ‫منظای عالع ػما مر ته زی زو ناتت ته فاغله ‪ ۲۱‬یوز اتهی مریرطراز زی‬ ‫غایتی که ضراظ نسثت ته غسوی سنس مالکیت متقاضی ػتر ضری ز ضرتره‬ ‫تاضنس می تا ننس ز تایید نتطای ولین اتهی ته مست زو ما ػتر ؼ ذاز ی‬ ‫ته ین ز ی تسلیم و پس ز ذذ یسیسف ظرف مست یا ما ز تایید تسلریرم‬ ‫ػتر ؼف ز زذا ست ذاز ی ته مر خغ قضائی تقسیم نماینس‪.‬تسیهی سرت زی‬ ‫غایت نقضای مست مذکای و ػس وغال ػتر ؼ عثر مرقرری ت سرنرس‬ ‫مالکیت غازی ذا یس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۴۰۰۲‬تایید نتطای ناتت ول ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۲۹‬‬ ‫تایید نتطای ناتت زو ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۰۱‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 8586‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اتهی ماضاع ماز ‪ ۷‬قانا وماز‪۲۷‬ائین نامه قانا تؼیین تکلیف وضؼیت‬ ‫ثثتی و ی ضی وساذتمانهای فاقس سنس یسمی‬ ‫تر تر ی ی ضمای ‪ ۲۷۹۹۰۲۲۰۲۹-۲۷۹۹.۲۷۲۴۲۲۱۲۲۰۲۷۲‬ییات مراضراع‬ ‫قانا تؼیین تکلیف وضؼیت ثثتی ی ضی و ساذتمانهای فاقس سنس یسرمری‬ ‫مستقر زی و حس ثثتی حاز ثثت ملا مرنس تػرفات مالکانه ترالمرؼرایؼ‬ ‫متقاضی اقای حثیه زینالی فرزنس غغر تطمای ضناسنامه ‪ .‬غرازی ز‬ ‫مرنس زی ضطس نگ یکثاب مغاز تا کایتری مسکانی ته مسراحرت ‪۰۰۰۲۲‬‬ ‫مترمرتغ ته پال ‪ ۴.‬فرػی ز ‪ -۷۷۱۹‬غلی م روز و مدسی ضس ز پال‬ ‫‪ ۲۰‬فرػی ز ‪ -۷۷۱۹‬غلی و قغ زی مرنس ترص ‪ ۲۱‬تثریرس ذرریرس یی ز‬ ‫مالا یسمی اقای قرتا قرتا ز ز ذانه سر محرز ترزیس ست‪ .‬لرذ تره‬ ‫منظای عالع ػما مر ته زی زو ناتت ته فاغله ‪ ۲۱‬یوز اتهی میطاز زی‬ ‫غایتی که ضراظ نسثت ته غسوی سنس مالکیت متقاضی ػتر ضی ز ضته‬ ‫تاضنس می تا ننس ز تایید نتطای ولین اتهی ته مست زو ما ػتر ؼ ذراز‬ ‫ی ته ین ز ی تسلیم و پس ز ذذ یسیسف ظرف مست یا ما ز تراییرد‬ ‫تسلیم ػتر ؼف ز زذا ست ذاز ی ته مر خغ قضائی تقسیم نماینس‪.‬تسیرهری‬ ‫ست زی غایت نقضای مست مذکای و ػرس وغرال ػرترر ؼ عرثر‬ ‫مقری ت سنس مالکیت غازی ذا یس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۴۰۰۲‬تایید نتطای ناتت ول ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۲۹‬‬ ‫تایید نتطای ناتت زو ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۰۱‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ ‫سرویس ذثری‪ -‬سازما یسفمنسسازی یای نهیا تا غسوی‬ ‫عالػیه ی زما و ییس یای نه مؼیطتی یزیثهطت ما سرال‬ ‫‪ ۲۴۲۲‬ی ػال کرز‪.‬ستاز یسفمنسسرازی یرای نره یرا ترا‬ ‫غسوی عالػیه ی ػال کرز ترسیرنراسریلره تره عرالع‬ ‫یماعنا می یسانس یدسیمین مرحله یای نه مرؼریرطرتری‬ ‫مرتاط ته یزیثهطت ما سال خایی ته خهرت مػرازف‬ ‫ضس تا یوز خمؼهف یا یوز زوزتر ز ماػس مرقرری یرر‬ ‫ما و زی یوز پنح ضنثه مایخ ‪ ۲۴۲۲۰۲۰۰۲۹‬ی س ساػت‬ ‫‪ ۰۴ ۲۲‬ته حساب سرپرستا ذانا ز یا و ییس میضاز‪.‬‬ ‫یماننس زوی یای قثبف ذانا ز یای یا ن رر ‪ ۱۱‬یرس ی‬ ‫تاما ف ذرانرا ز یرای زو نر رر ‪ ۲۲۷‬یرس ی ترامرا ف‬ ‫ذانا ز یای سه ن ر ‪ ۲۷۹‬یس ی تاما ف ذانا ز یای چهای‬ ‫ن ر ‪ ۲۳۰‬یس ی تاما و ذانا ز یای پنح ن ر و تریرطرترر‬ ‫‪ ۰۲۱‬یس ی تاما یای نه مؼیطتی زییافت ذا ینس کرز‪.‬‬ ‫پندمین قسظ ز پرز ذت زومین مرحله و یا میلیرا‬ ‫تامانی کرونایی ز حساب سرپرستا ذانا ییرایری کره‬ ‫ین و ی زییافت کرز نس کسر ذا یس ضس‪.‬‬ ‫ذاز ز تاز ی ی زنثال کننس‪.‬‬ ‫یئیس سازما تایس ظهایز ضت کسانی که غنسوق قاتب مؼاملره‬ ‫پاالیص یکم یا ‪ETF‬ی ز زولت ذریرس یی کررزنرس تره زلریرب‬ ‫ناسانات تاز ی متحمب زیا ضسنسف لذ مقری ضس زیا ین زستره ز‬ ‫فر ز خثر ضاز‪.‬‬ ‫وی فسوز تر ی خثر زیا ین فر ز مقری ضس ز عری و حسیای‬ ‫سرمایه تذ یی ین غنسوق یا سایر سها یایی کره زولرت ترر ی‬ ‫و تذ یی ذا یس ز ضتف سهامی ته ػنا خایس تین ین فرر ز تره‬ ‫نس ز ی که زیا کرز نسف یثه ضاز تا زیانطا ز ین محب خثر‬ ‫ضاز‪ .‬ین کای زی ی ستای تقایت ػرترمراز سررمرایره ترذ ی و‬ ‫مس الیت پذیری زولت ته ػنا یا ناضر زی تاز ی سرمایه مرایز‬ ‫زیذا ست ما تاز که ما فقت ضس‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 8586‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اتهی ماضاع ماز ‪ ۷‬قانا وماز‪۲۷‬ائین نامه قانا تؼیین تکلیف وضؼیت‬ ‫ثثتی و ی ضی وساذتمانهای فاقس سنس یسمی‬ ‫تر تر ی ی ضمای ‪ ۲۷۹۹۰۲۰۰۲۷-۲۷۹۹.۲۷۲۴۲۲۱۲۲۰۳۷۳‬یریرات مراضراع‬ ‫قانا تؼیین تکلیف وضؼیت ثثتی ی ضی و ساذتمانهای فاقرس سرنرس یسرمری‬ ‫مستقر زی و حس ثثتی حاز ثثت ملا مرنس تػرفات مرالرکرانره ترالمرؼرایؼ‬ ‫متقاضی اقای ػلی کثر قر تاغی یامچی فرزنس کاظم تطمای ضناسنامه ‪۴۲۳۲‬‬ ‫غازی ز مرنس زی ضطس نگ یکثاب ذانه تا کایترری ویزضری تره مسراحرت‬ ‫‪ ۰۷۴۰.۲‬مترمرتغ ته پال ‪ ۲۲۹۰۷‬فرػی ز ‪ -۴۹‬غلی م روز و مدسی ضس ز‬ ‫پال ‪ ۲۰۷‬فرػی ز ‪ -۴۹‬غلی و قغ زی زیسخیکا ترص ‪ ۲۱‬تثریس ذریس یی‬ ‫ز مالا یسمی اقای حسن تیس ی محرز ترزیس ست‪ .‬لذ ته مرنرظرای عرالع‬ ‫ػما مر ته زی زو ناتت ته فاغله ‪ ۲۱‬یوز اتهی میطراز زی غرایتری کره‬ ‫ضراظ نسثت ته غسوی سنس مالکیت متقاضی ػتر ضی ز ضته تاضنس می تا ننس‬ ‫ز تایید نتطای ولین اتهی ته مست زو ما ػتر ؼ ذاز ی ته ین ز ی تسلیم‬ ‫و پس ز ذذ یسیسف ظرف مست یرا مرا ز تراییرد تسرلریرم ػرترر ؼف‬ ‫ز زذا ست ذاز ی ته مر خغ قضائی تقسیم نماینس‪.‬تسیهی سرت زی غرایت‬ ‫نقضای مست مذکای و ػس وغال ػتر ؼ عث مقری ت سنس مالکیت غازی‬ ‫ذا یس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۴۰۰۰‬تایید نتطای ناتت ول ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۲۹‬‬ ‫تایید نتطای ناتت زو ‪۲۴۲۲۰۲۰۰۰۱‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪-‬محرم کنعانی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫هذیش هسئَل ٍصبحب اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبمس‪24301605 9‬‬ ‫تلگشام(‪ -18241025618 9)Telegram‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًشبًی ‪ - 9‬تبشیض خیبببى اصادی ‪ -‬خیبببى هبساالى ًشسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫چبپخبًِ‪ 9‬شبخِ سبض(قن)‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* پنجشنبه ‪ 9‬اردیبهشت ‪ 99 * 0011‬اوریل ‪ 01 *9190‬رمضان ‪ *0009‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 7915 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫افتخبس دیگشی بشای تنَاًذٍ استبى ارسببیجبىششقی‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬زی تىًاوسیواض اشضتایزانضطلی‬ ‫زض مساتمات المپیه زض ترتص تتیتمتی ی یته‬ ‫تىًاوسیواض زض ترص اوفطازی حضًض ذتًاَتىتس‬ ‫زاضِ‪.‬تط اساس پیطىتُتاز فتسضاستیتًن رتُتاوتی‬ ‫تىًاوسی ی تاییس ومیتٍ تیته التمتلتلتی التمتپتیته‬ ‫)‪(IOC‬تطای ورستیه تاض ضلتاتتِ َتای تتیتمتی‬ ‫مطتطن تىًاوسی تٍ صًضت اظمایطی زض المپیه‬ ‫تًویً تطگعاض می ضًز ی تیم ایطان ی چیه متًفتک‬ ‫ضسوس سُمیٍ حضًض زض ایه ضییساز ضا تتٍ زستِ‬ ‫ایضوس‪.‬تا اعال ساظمان تیم َای ملی‪ ،‬تتیتم متلتی‬ ‫ایطان تا تطویه امیطمحمس ترطی‪ ،‬عطفان واظتمتی‪،‬‬ ‫یلسا یلی وژاز ی ملیىا میطحسیىی زض ایته ضییتساز‬ ‫حضًض پیسا میوىس‪.‬عثک مساتمات لثلی وٍ تٍ ایته‬ ‫ضیًٌ تطگعاض ضسٌ‪َ ،‬ط تیم میتایسِ حسال ‪ ۰‬ی‬ ‫حساوخط ‪ ۰‬تىًاوسیواض زض تطویه ذتًز زاضتتتٍ‬ ‫تاضس وٍ یه یضظضىاض تٍ عىًان وفط شذیطٌ اعال‬ ‫میضًز ی ‪ًَ ۰‬گًپًش مطز تتا یتىتسیتگتط ی ‪۰‬‬ ‫تىًاوسیواض ظن ویع تا َم مثاضظٌ می وىىس‪.‬‬ ‫تسیه تطتیه زض المپیه تًویً میطَاضم حسیتىتی‬ ‫زض ترص اوفطازی ی امیطمحمس ترطتی ی عتطفتان‬ ‫واظمی زض ترص تیمی تتٍ عتىتًان وتمتایتىتسگتان‬ ‫اشضتایزان ضطلی حضًض ذًاَىس زاضِ‪.‬‬ ‫اسبهی داٍساى چْبس دیذاس اص هشحلِ یل ّشتن جبم حزفی‬ ‫سطیی ذتثتطی‪ -‬تتا اعتال وتمتیتتتٍ زایضان‬ ‫فسضاسیًن‪ ،‬اسامی زایضان لضایت وىىسٌ زض چُاض‬ ‫زیساض اظ مطحلٍ یه َطتم وُایتی رتا حتصفتی‬ ‫وطًض مطر ضس‪.‬تٍ گعاضش ضیاتتظ عتمتًمتی‬ ‫ساظمان لیگ فًتثا ایطان ی تٍ وتمت اظ ستایتِ‬ ‫ضسمی فسضاسیًن فًتثا ‪ ،‬اسامی زایضان لضتایت‬ ‫وىىسٌ تٍ ضطح ظیط اسِۻ‬ ‫* پنجشنبه ‪ ۹‬اردیبهشت‬ ‫گ گُط سیطران – پاضس رىًتی رم‬ ‫علیطضا حیسضپىاٌ – سیس محمس َاضمی وسته –‬ ‫عسوان پیطیی ‪ -‬محمس ضضا تاضخ * واظطۻ تتاتته‬ ‫یسیلٍ تط‬ ‫ذًضٍ عالیی سایٌ – فًالز مثاضوٍ سپاَان‬ ‫یحیس ظماوی – حسه یًسفی – حمیس وتازضی –‬ ‫میخم حیسضی* واظطۻ مرتاض مُسیی‬ ‫ذیثط ذط اتاز – صىعِ وفِ اتازان‬ ‫یحیس صالحی – َیًا تُتمتىتی – حتمتیتس ضضتا‬ ‫اشضویاز – مُسی ارالی* واظطۻ مُطزاز شَثی‬ ‫وساری ماظوسضان – ملًان تىسضاوعلی‬ ‫ویًان علیمحمسی – یًسف مغطیضی – متًستی‬ ‫مٍ اتازی – علی تای* واظطۻ علیطضا ضرثلً‬ ‫تشامتَس تٌْب تین بذٍى شنست ایشاًی‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬تیم فًتثا تطاوتًض تثطیع تىُا تیم ایتطاوتی‬ ‫زض لیگ لُطماوان اسیاسِ وٍ َىًظ عتعتم ضتىتستِ ضا‬ ‫وچطیسٌ اسِ‪ .‬تیم فًتثا پطسپًلی اظ ایطان ممات الًحتسٌ‬ ‫اماضات ته تٍ ضىسِ یه تط صفط زاز‪ ،‬اما َمچىان تتا ‪۰۰‬‬ ‫امتیاظ زض صسض رسی گطیٌ ‪E‬مساتمات لطاض زاضز‪ .‬اما ایته‬ ‫ضىسِ تاعج ضس تا تطاوتًض اظ تثطیع وتٍ زض گتطیٌ ‪B‬‬ ‫حاضط اسِ‪ ،‬تىُا تیم تسین ضىسِ ایطاوی زض پتایتان ضیظ‬ ‫پىزم ایه مساتمات تاضس‪ .‬ایه زض حالتی استِ وتٍ فتًالز‬ ‫ذًظستان تا پصیطفته ‪ ۰‬ضىسِ‪ ،‬تیطتطیه تاذِ ضا زض تتیته‬ ‫تیمَای ایطاوی تحم وطزٌ اسِ‪.‬‬ ‫ضاگطزان ضسً ذغیثی وٍ رع یه تاظی زض سایط زیساضَای ذًز ممات حطیفان متتتًلتف ضتسٌ اوتس‪ ،‬تتىتُتا‬ ‫تًاوستٍاوس ویطیی ًَایی عطاق ضا زض ایلیه ضه اظ زیض تطگطِ مطحلٍ گطیَی تا یه گ ضىسِ زَىس وٍ ایه‬ ‫ته پیطیظی اوُا تا ایىزای واض اسِ‪ .‬تطاوتًض َمطاٌ تا پطسپًلی تا ‪ ۰‬گ ذًضزٌ زض ‪ ۰‬تاظی‪ ،‬تُتطیه عملىتطز‬ ‫ضا زض فاظ زفاعی زاضتىس ی فًالز تا ‪ ۰‬گ زض ‪ ۰‬تاظی تعس اظ اوُاسِ‪ .‬استمال َم تا زضیافِ ‪ ۹‬گ زض ‪ ۰‬تتاظی‪،‬‬ ‫ضعیفتطیه تیم ایطاوی تٍ لحاػ ضفتاضَای زفاعی اسِ‪.‬‬ ‫زض فاظ تُارمی ویع استمال علیطغم یه تاظی ومتط وسثِ تٍ زیگط تیمَا َمچىان تا ‪ ۰۰‬گ ظزٌ زاضای تُتتطیته‬ ‫عملىطز اسِ ی تعس اظ اتیپًضان ویع پطسپًلی تا ‪ ۰۱‬گ زض ‪ ۰‬تاظی ی تطاوتًض تا ‪ ۰‬گ زض ‪ ۰‬تاظی زض ضزٌَای‬ ‫تعسی لطاض میگیطوس‪ .‬فًالز ذًظستان تا ‪ ۰‬گ زض ‪ ۰‬تاظی ضعیفتطیه عملىطز ضا زض ضفتاضَای تُارمی زاضز‪.‬‬ ‫تُتطیه گلعن تیمَای ایطاوی ویع ضید زیاتاتٍ اظ استمال تا ‪ ۰‬گ ظزٌ اسِ ی پ اظ ای ویع فطضیس اسماعتیتلتی تتٍ‬ ‫َمطاٌ مُسی لایسی اظ استمال ی ضُطیاض مغاولً اظ پطسپًلی تا ‪ ۰‬گ ظزٌ لطاض زاضوس‪.‬‬ ‫مُسی تطاتی َافثه میاوی تیم پطسپًلی َم تا ‪ ۰‬پاس گ ‪ ،‬گ ساظتطیه تاظیىه ایطاوتی استِ ی تتعتس اظ ای‬ ‫اضسالن مغُطی تٍ َمطاٌ فطضیس اسماعیلی اظ استمال َط یه تا ‪ ۰‬پاس گ لطاض زاضوس‪.‬‬ ‫عبلویبى سٍی لبِ تیغ هحبسببت جْبًی‬ ‫هسببقبت لیگ بشتش ٍالیببل سبحلی ایشاى دس یضد بِ تعَیق افتبد‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬مًلعیِ فعلی وًضاز عالمیان زض ضوتىتیتىتگ‬ ‫المپیىی تىی ضیی میع حىایِ اظ اععا ای تٍ تتًوتیتً زاضز‬ ‫الثتٍ تٍ ضطط عس تغییط رایگاٌ یی ی َمرًاوتی زاضتتته تتا‬ ‫محاسثات فسضاسیًن رُاوی!فسضاسیًن رُاوی تىی ضیی میع‬ ‫تا چىس ضیظ ایىسٌ تا اوتطاض ضوىیىگ رسیس المپیىتی ذتًز ی‬ ‫مطر وطزن تاظیىىان صاحه سُمیٍ اظ ایته ضوتىتیتىتگ‪،‬‬ ‫فُطسِ پیىگ پىگ تاظان ضطوِ وىىسٌ زض تاظی َای ‪۰۱۰۱‬‬ ‫تًویً ضا وُایی می وىسم فُطستی وٍ حضًض ویما عالمیتان زض‬ ‫ان لغعی اسِ تط ذالس تطازضش وًضاز وٍ امیس ای تىی ضیی میع تطای المپیه تًز اما حاال ضیی لثتٍ‬ ‫تی لطاض زاضز‪.‬ایه مًلعیِ حساس وًضاز عالمیان تطای حضًض زض فُطسِ مسافطان تتًوتیتً تتٍ یاستغتٍ‬ ‫مًلعیِ فعلی یی زض ضوىیىگ المپیىی پیىگ پىگ تاظان ایزاز ضسٌ وٍ الثتٍ ضلاتِ َای اوتراتی اضیپا ی‬ ‫تصمیمات اتراش ضسٌ تطای ان َم زض ایه مًلعیِ تی تاحیط وثًزٌ اسِ‪.‬‬ ‫مساتمات تىی ضیی میع تاظی َای المپیه تًویً تا حضًض ‪ ۹۲‬تاظیىه تطگعاض می ضًز‪ .‬اظ ایه تعساز ‪۸۱‬‬ ‫تاظیىه تطگعاض وىىسٌ ضلاتِ َای اوفطازی ‪ -‬زض َط یه اظ ترص َای مطزان ی تاوًان ‪ -‬ذًاَىس تًز وتٍ‬ ‫اظ عطیک ضلاتِ َای گعیىطی تیمی (‪ ۰۰‬وفط)‪ ،‬اوتراتی لاضٌ ای‪ ،‬یایلس واضت ی ضوىیىگ رُاوی مطترت‬ ‫می ضًوس‪ .‬تط ایه اساس تا تٍ امطیظ تىلیف ‪ ۰۸‬سُمیٍ (اظ ‪ ۸۱‬سُمیٍ) تطای زیساضَای اوفطازی مستاتتمتات‬ ‫تىی ضیی میع المپیه مطر ضسٌ اسِ‪ .‬تىلیف یه سُمیٍ تایس اظ عطیک معطفی ومایىسٌ الیتاوتًستیتٍ‬ ‫مطر ضًز ی زض مًضز یه سُمیٍ یایلسواضت (اَسایی) َم فسضاسیًن رُاوی تایس تصمیم گیطی وىس‪.‬‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬مسیط ارطایی تاضگاٌ ممایمِ گلساپًش یعز‬ ‫گفِۻ َفتٍ سً ی چُاض لیگ تطتط یالیثا ساحلی لُطمتاوتی‬ ‫وطًض وٍ لطاض تًز اظ چُاضضتىتثتٍ زض یضظضتگتاٌ ستلتمتان‬ ‫محمًزاتاز مطوع استان تطگعاض ضًز تٍ ذاعط زض پیتص تتًزن‬ ‫ضهَای لسض ماٌ ضمضان تٍ تعًیک افتاز‪.‬‬ ‫سیس حسه میطحسیىی افعیزۻ ایه مساتمات ظیطوظط فسضاستیتًن‬ ‫تا ضعایِ وىات تُساضتی اظ ‪ ۰۰‬الی ‪ ۰۰‬اضزیثُطِماٌ رتاضی‬ ‫پیگیطی میضًز‪.‬‬ ‫یی ازامٍ زازۻ زض ایه ضلاتَِا ‪ ۰۰‬تیم تطتط َىستا اظ سطاسط وطًض مساتمات ضا عثک تطوامٍ ساظمان لتیتگ‬ ‫تٍ صًضت زیضٌای ی مزتمع تطگعاض میوىس تا چُطٌ تیم لُطمان مطر ضس ‪.‬‬ ‫تٍ گفتٍ ایه فعا عطصٍ یضظش استان یعز زض ایه ضلاتَِا تیمَای مًد سًاضان تًضُط‪ ،‬سایاوا تتُتطتُتط‪،‬‬ ‫پیىان تىسض زیط‪ ،‬ضعس پسافىس تُطان‪ ،‬سطیلامتان تات ‪ ،‬زضیازالن گىایٌ‪ ،‬تًیه تاتلستط‪ ،‬یاضوتا ضتُتطتتاضان‪،‬‬ ‫ًَضسان ضامسط‪ ،‬مىغمٍ اظاز چاتُاض ی ضُساب ی ممایمِ گلتستاپتًش یتعز ( متیتعتتان) حضتًض زاضز‪.‬‬ ‫میطحسیىی تا تیان ایىىٍ حضًض ‪ ۰‬تیم یعز زض ایه لیگ وطان زَىسٌ ظطفیِ ی تًاوایی یالیثا ساحلی استان‬ ‫اسِ تطای ‪ ۰‬ومایىسٌ استان اضظیی مًفمیِ وطز‪.‬گطچٍ یعز تٍ زلیلی محصًض تًزن زض ذطىی تتٍ زضیتا‬ ‫زستطسی وساضز ی تسین ساح اسِ اما یىی اظ مسعیان یالیثا ساحلی ایطان اسِ‪.‬‬ ‫یعز ‪َ ۰۹‬یات یضظضی ی ‪َ ۲۰‬عاض یضظضىاض تیمٍ ضسٌ زاضز‪ ،‬ایه استان یه میلیتًن ی ‪َ ۰۱۱‬تعاض وتفتط‬ ‫رمعیِ زاضز وٍ ‪ ۹۸‬زضصس زض ‪ ۰۰‬ضُط ی تمیٍ زض ضیستاَا ی اتازی َا ظوسگی میوىىس‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫هَصُ گشاى هیشَد؟‬ ‫تعغیلی مًظٌَا ی واَص زضامس انَا تطذی مًظٌَا ضا تٍ صطافتِ‬ ‫گطاوی زض زیضان تاظگطایی اوساذتٍ اسِ‪ .‬تا ایه یرًز‪ ،‬متسیتطوت‬ ‫مًظٌَا میگًیس لطاض ویسِ وطخ یضیزیٍ مًظٌَا زض ستا ‪۰۰۱۱‬‬ ‫تغییط وىس‪.‬‬ ‫مًظٌَا تٍ علِ تعغیلی َای پی زض پی زض زیضان وتطیوتا تتا افتِ‬ ‫ضسیس زضامس مًارٍ ضسٌاوس‪ .‬پیصتیىیَا تط ایه تتًز وتٍ زضامتس‬ ‫مًظٌَا زض سا ۺۺ تٍ عسز ‪ ۰۱۱‬میلیاضز تًمان تطسس‪ ،‬امتا تتىتا تتط‬ ‫اماضی وٍ محمسضضا واضگط ت مسیطو مًظٌَا ت زازٌ‪ ،‬مًظٌَا تتا‬ ‫اتانماٌ ۺۺ حسیز چُاض میلیاضز تًمان زضامس وسه وطزوس ی پت‬ ‫اظ ان تا اسفىسماٌ ۺۺ زیتاضٌ تعغی ضسوس‪.‬‬ ‫تعساز تاظزیسوىىسگان مًظٌَا زض تعغیالت وًضیظ ۺۺ ویع تٍ گتفتتتٍ‬ ‫واضگط‪ ،‬یهَطتم وًضیظ ‪۹‬ۺ تًزٌ ی زضامس ایه ترص زض حس صفط‬ ‫ضماضش ضسٌ اسِ‪ .‬ای میگًیس تیطتتتطیته زضامتس متًظٌ َتا اظ‬ ‫گطزضگطان ذاضری تًزٌ وٍ تیطتط اظ یه سا اسِ انَا ضا زض‬ ‫ایطان وساضیم‪.‬‬ ‫پیصتیىی ازاضٌ و مًظٌَا تطای زضامتس ستا ‪ ۰۰۱۱‬عتسز ‪۰۱۱‬‬ ‫میلیاضز تًمان اسِ وٍ تٍ وظط میضسس تا یرًز تزطتٍ سا ۺۺ ی تتا‬ ‫علم تٍ ازامٍ یضعیِ وطیوا زض وطًض ی تًلف سفط گتطزضتگتطان‬ ‫ذاضری تٍ ایطان‪ ،‬پیصتیىی زضستی صًضت وگطفتٍ اسِ‪.‬‬ ‫تا ایه حا ‪ ،‬یضعیِ مًظٌ َای زیلتی تا تًرٍ تٍ تتًزرتٍ زضوتظتط‬ ‫هشهت خبًِ تبسیخی ملنتِ چی بب جذیت اداهِ داسد‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬ضُطزاض مىغمٍ ‪ ۹‬اظ تسای عملیات مطمتی ی استحىتا تترتطتی ذتاوتٍ‬ ‫تاضیری ولىتٍ چی مغاتک ومطٍ َا ی عطح ایلیٍ ایه ذاوٍ ذثط زاز‪.‬‬ ‫تٍ گعاضش ضُطیاض‪ ،‬علی مستط تا اعال ایه ذثط افعیزۻ تا عىایِ تٍ فطسًزگی زیًاض َتا ی‬ ‫ستًوُا ی ترطیه ترص یسیعی اظ ذاوٍ تاضیری ولىتٍ چی‪ ،‬ی تٍ مىظًض احیاء زیتاضٌ ایه‬ ‫ذاوٍ تاضیری‪ ،‬ضُطزاضی مىغمٍ ‪ ۹‬عملیات استحىا ترطی ی پایساض ستاظی ایته ذتاوتٍ‬ ‫تاضیری ضا مغاتک عطح ی ومطٍ ساتک ایه ذاوٍ‪ ،‬اغاظ ومًزٌ ی زض فاظ ورسِ ایته عتطح‬ ‫زیًاضَا ی سمفُای ترطیه ضسٌ ذاوٍ‪ ،‬احیا ی تاظساظی میگطزز‪.‬‬ ‫ای تا اضاضٌ تط اضظش ذاوٍ تاضیری ولىتٍچی افتعیزۻ چتىتسیته ستا لتثت تتا یرتًز‬ ‫محسیزیِ مالی مىغمٍ تما تًان ذًز ضا تطای تمله ایه ذاوٍ تاضیری تتىتاض تستتتٍ ی‬ ‫تًاوستیم ماوع ترطیه ذاوٍ ولىتٍ چی ضًیم‪.‬‬ ‫ضُطزاض مىغمٍ ‪ ۹‬تثطیع افعیزۻ متاسفاوٍ تسلی عس مطمِ ی وگُساضی مىاسه‪ ،‬یضتعتیتِ‬ ‫ایه ذاوٍ تاضیری زض یضعیِ وامىاسه تًز وٍ فًضا عملیات مطمتی ایه ذاوٍ تاضیرتی ضا‬ ‫عی ماٌ َای اذیط اغاظ ومًزٌ ایم وٍ تٍ ظیزی ضاَس احیا ی تاظساظی ذاوٍ ولىتتٍ چتی‬ ‫ذًاَیم تًز‪.‬‬ ‫گطفتٍضسٌ ضایس چىسان یذیم وثاضس‪ ،‬مگط ایهوٍ اعتثاضات تزُتیتع‬ ‫ی تامیه امىیِ ی یا پطزاذِ حمًق ویطیَای تسین لطاضزاز مًظٌَتا‬ ‫ی محًعٍ َای تاضیری اظ مح ایه زضامسَا تامیه میضسٌ وٍ زض‬ ‫یضع مًرًز‪ ،‬لغعا امسا تا ومثًز ی چالص مًارٍ ذًاَىتس ضتس‪.‬‬ ‫گمان مسیطو مًظٌَا تط ایه اسِ وٍ مًظٌَای ذصًصی امستا‬ ‫تا واستی تیطتطی مًارٍ ضًوتس‪ ،‬چتًن اظ تتًزرتٍ ی اعتتتثتاضی‬ ‫تطذًضزاض ویستىس‪.‬ومثًز زضامس زض یه سا گصضتتتٍ‪ ،‬وتٍ تتىتُتا‬ ‫مًظٌَای ذصًصی وٍ تطذی مًظٌَای ذاضد اظ حتًظٌ اذتتتیتاض‬ ‫یظاضت میطاث فطَىگی‪ ،‬گطزضگطی ی صىایع زستتتی ضا تتط ان‬ ‫زاضتٍ تا وطخ یضیزیٍ ضا افعایص زَتىتسم متختال متًظٌ متمتس وتٍ‬ ‫ظیطمزمًعٍ زاوطگاٌ تُطان لطاض زاضز‪ ،‬زض اسفىسماٌ وتٍ تتاظ ضتس‬ ‫اعال وطز اظ سا ‪ ۰۰۱۱‬لیمِ تلیِ یضیزی اش اظ َطتِ َتعاض‬ ‫تًمان تٍ ‪َ ۰۱‬عاض تًمان افعایص ذًاَس یافِ‪.‬‬ ‫زض تعغیالت وًضیظ وٍ محسیزیِ سفط تطزاضتٍ ضتس‪ ،‬متًظٌ َتای‬ ‫یاتستٍ تٍ ساظمان َا ی وُازَایی غیط اظ یظاضت میطاث فتطَتىتگتی‪،‬‬ ‫گطزضگطی ی صىایع زستی ی مًظٌَتای ذصتًصتی وتیتع متثتلت‬ ‫یضیزیٍَا ضا ومی افعایص زازوس تا ترطی اظ ذساضتَای وطیوا ضا‬ ‫رثطان وىىس‪ .‬تا ایه حا مسیطو مًظٌَا ی امًا مىمً تتاضیترتی‬ ‫تاویس می وىس وٍ لطاض ویسِ امسا ضاَس افعایص وطخ زض یضیزیتٍ‬ ‫هوٌَعیت تَسّبی گشدشگشی بذٍى لغَ پشٍاص هونی ًیست‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬ضئتیت َتیتات متسیتطٌ‬ ‫اوزمه صىفی‪ ،‬زفاتط ذتسمتات مستافتطت‬ ‫ًَایی ی رُاوگطزی تتا اضتاضٌ تتٍ ذتثتط‬ ‫زضذًاسِ ممىًعیِ تًض مستافتطتتی تتٍ‬ ‫تطویٍ گتفتِۻ متمتىتًعتیتِ تتًضَتای‬ ‫گطزضگطی تسین لغً پطیاظ ممىه ویسِ‪.‬‬ ‫ایه ضیظَا ضاَتس اید گتیتطی ییتطیس‬ ‫وطیوا زض تیطتط وطًضَا َستیمم تتیتطتتتط‬ ‫مطز حسیز زی سا اسِ وٍ زض ذاوٍ ماوسٌ اوس ی سفط وطفتٍ اوسم اما ترطی اظ مطز وتیتع‬ ‫ذستٍ اظ ایه زیضان سرِ ی لطوغیىٍ تٍ سفط می ضیوسم تسیاضی معتمسوس سفط تتٍ ضتیتً‬ ‫تیطتط وطیوا ومه می وىس ی الثتٍ ترطی اظ واضضىاسان حتی زض حًظٌ تُساضِ مسعتی‬ ‫َستىس سفط ایمه تٍ ضیً تیطتط ییطیس وطیوا مىزط ومی ضًز‪ .‬مًضً وٍ ایته ضیظَتا‬ ‫زض فضای مزاظی ی حتی ضساوٍ َای ضسمی مىتطط می ضًز تًض تطویٍ اسِ‪ .‬تتٍ زلتیت‬ ‫ضیً گستطزٌ وطیوا زض تطویٍ تسیاضی اظ گطزضگطان اظ رملٍ ایطاوی َا ضغثتی تطای سفط‬ ‫ی گطزضگطی زض ایه وطًض وساضوس‪.‬زض حالِ عازی تیه ایطان ی تطویتٍ َتفتتتگتی ‪۰۱۱‬‬ ‫فطیوس ًَاپیما مزًظ پطیاظ زاضوس اما ساظمان ًَاپیمایی اعال وطزٌ ایه پتطیاظَتا تتا ‪۰‬ۺ‬ ‫زضصس واَص یافتٍ اسِ‪َ.‬فتٍ گصضتٍ تًز وٍ ساظمان ًَاپیمایی ذثط زاز وٍ فمظ پتىتذ‬ ‫زضصس اظ و تًافک پطیاظَا تیه زی وطتًض اوتزتا متی ضتًز‪ .‬سترتىتگتًی ستاظمتان‬ ‫ًَاپیمایی‪ ،‬زضتاضٌ اذطیه یضعیِ پطیاظَای اوزا ضسٌ تیه ایطان ی تطویٍ گفتٍ تًزۻ اظ‬ ‫پایان سفطَای وًضیظی تاوىًن تا یرًز ظطفیِ تاالی پطیاظی تیه ایطان ی تطویٍ‪ ،‬تتىتُتا‬ ‫پىذ زضصس ان مًضز استفازٌ لطاض گطفتٍ اسِ وٍ الثتٍ تعلیک تتًضَتای مستافتطتتی وتیتع‬ ‫می تًاوس اظ زالی ایه واَص تاضس‪.‬زض ایه ضطایظ لیمِ تًض مسافطتی تتٍ تتطوتیتٍ وتیتع‬ ‫واَص چطمگیطی زاضتٍ اسِ‪ .‬اوىًن اگُی تًض تُاضی تطویٍ ان َم تٍ لیمِ َایی وتٍ‬ ‫چىسان گطان تٍ فضای مزاظی ی سایِ َای تثلیغاتی مطاَسٌ می ضًز‪ .‬پیامه َای تتًض‬ ‫گطزضگطی تٍ اوتالیا ی استاوثً ویع تٍ یفًض ضیظاوٍ تٍ گًضی ذیلی اظ ضُطیوسان فطستازٌ‬ ‫می ضًز‪.‬اوىًن تطوامٍ ای تطای لغع وام پطیاظَا تیه زی وطًض تا ظمتان اتتالر ضستمتی‬ ‫ستاز مثاضظٌ تا وطیوا یرًز وساضز ی واَص پطیاظَا تطاساس تًافمات صًضت گطفتٍ تیته‬ ‫زی وطًض اوزا ضسٌ اسِ تٍ گًوٍ ای وٍ زض مسیط مصوًض زض ‪ ۰۰‬ساعِ گصضتتٍ پتىتذ‬ ‫پطیاظ ذطیری ی ‪ ۸‬پطیاظ یضیزی اوزا ضسٌ اسِ‪.‬‬ ‫تَقف سئبل بشابش چلسی دس هبدسیذ‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬رسا حساس ضئا مازضیس ی چلسی زض‬ ‫زیض ضفِ ویمٍ وُایی لیگ لُطماوان اضیپا تطوسٌ وساضِ ی‬ ‫تا تسایی یه تط یه تٍ پایان ضسیس‪.‬تٍ گعاضش ایسىا‪ ،‬زیض‬ ‫ضفِ ویمٍ وُایی لیگ لُطماوان اضیپا تا اوزا یته زیتساض‬ ‫اغاظ ضس وٍ زض ان ضئا متازضیتس تتٍ مصتاس چتلتستی‬ ‫ضفِ‪.‬ایه تاظی وٍ تٍ میعتاوی ضئا مازضیتس تتطگتعاض ضتس‬ ‫تطوسٌ وساضِ ی تا تسایی یه تط یه تٍ پایان ضسیس‪.‬‬ ‫ّشی میی ببصینی سبل لیگ بشتش شذ‬ ‫سطیی ذثطی‪َ -‬طی ویه تٍ عىًان تاظیىه تتطتتط ستا‬ ‫فًتثا تاضگاَی اوگلی اوتراب ضس‪.‬تا اوتراب اتتحتازیتٍ‬ ‫فًتثا اوگلی ‪ ،‬مُارم ‪ ۰۸‬سالٍ َاتسپط تٍ عىًان تُتتطیته‬ ‫تاظیىه ضزٌ تاضگاَی اوگلی زض یه سا اذیط تطگعیسٌ‬ ‫ضس‪ .‬یی زض ایه مست تًاوسِ ‪ ۰۰‬گ زض لیگ تطتط تعوتس‬ ‫ی ‪ ۰۰‬پاس گ زَس‪.‬زض ایه گعیىتص ضلتثتای یی ستًن‬ ‫ًَیىگ میه‪ ،‬مُارم وطٌ ایی تاتىُا ‪ ،‬متیتستًن متًوتِ‬ ‫(چلسی) ی زوالن ضای (یستُا ) تًزوس‪.‬‬ ‫مًظٌَا ی اماوه تاضیری تاضیم ی گطاوی ورًاَیم زاضِ‪.‬‬ ‫اذطیه تغییط لیمِ مًظٌَا زض سا ‪۹‬ۺ ضخ زازٌ استِ‪َ .‬تیتات‬ ‫یظیطان زض تیطماٌ َمان سا تا شوط زالیلی چًن تاال ضفته َتعیتىتٍ‬ ‫وگُساضی‪ ،‬مطمِ ی تزُیع مًظٌَا ی تىاَای تاضیری زض ستا َتای‬ ‫اذیط‪ ،‬تا افعایص مثل یضیزیٍ مًظٌَا ی اماوه فطَىگی ‪ -‬تاضیترتی‬ ‫مًافمِ وطز‪ .‬تط َمیه اساس‪ ،‬یضیزیٍ مًظٌَای ملی‪ ،‬مىغتمتٍ ای‪،‬‬ ‫واخمًظٌ َا ی احاض تاضیری (غیطمىمً )‪ ،‬حثِ رُاوی ی ضتاذت‬ ‫تطای تاظزیسوىىسگان زاذلی حساوخط تتٍ متثتلت ‪َ ۰۱‬تعاض ضیتا‬ ‫(پىذَعاض تًمان) ی تطای تاظزیسوىىسگان ذاضری حساوخط تٍ مثتلت‬ ‫یه میلیًن ضیا (یىصسَعاض تًمان) ی یضیزیٍ مًظٌَای محتلتی‪،‬‬ ‫استاوی ی سایط احاض تاضیری ‪ -‬فتطَتىتگتی (غتیتطمتىتمتً ) تتطای‬ ‫تاظزیسوىىسگان زاذلی حساوخط تٍ ‪َ ۰۱‬تعاض ضیتا (چتُتاضَتعاض‬ ‫تًمان) ی تطای تاظزیسوىىسگان ذاضری حساوخط تٍ ‪َ ۰۱۱‬عاض ضیتا‬ ‫(‪َ۰۱‬عاض تًمان) افعایص یافِ‪.‬‬ ‫ایه مصًتٍ زض ان سا ‪ ،‬وٍ تاظزیس اظ مًظٌَا ضا تطای گطزضتگتطان‬ ‫ذاضری تا پىذ تطاتط گطان وتطز‪ ،‬تتا اعتتتطای ضتسیتس فتعتاالن‬ ‫گطزضگطی مًارٍ ضس وٍ مسیطو مًظٌَا زض یاوتىتص تتٍ ان‬ ‫اوتمازَا گفِ لاوًن اراظٌ زازٌ تا تطاساس تًض ساالوٍ ی وطخ زالض‪،‬‬ ‫َط سٍ سا یه تاض لیمِ یضیزی مًظٌَا تاظتیىی ضًز‪.‬‬ ‫جلَی فشٍش »هذسسِ ّذایت «اسٍهیِ ببیذ گشفتِ شَد‬ ‫سطیی ذثطی‪ -‬یظیتط‬ ‫متتیتتطاث فتتطَتتىتتگتتی‪،‬‬ ‫گتتتتطزضتتتتگتتتتطی ی‬ ‫صىایع زستتتی گتفتِۻ‬ ‫فطیش مسضسٍ َتسایتِ‬ ‫اضیمیٍ ذتالس لتاوتًن‬ ‫اسِ ی تتایتس رتلتًی‬ ‫فطیش ایه تىای وفتیت‬ ‫گطفتٍ ضًز‪.‬‬ ‫مسضسٍ تاضیری َسایِ‬ ‫وٍ زض ستا ‪ ۰۰۸۰‬تتٍ‬ ‫حثِ ملی ضسیسٌ اسِ‪ ،‬یىی اظ تىاَای تاضیری ضُط اضیمیٍ محسًب متی ضتًز وتٍ‬ ‫لسمِ ان تٍ ایاذط زیضٌ لاراض تطمی گطززم ایه مسضسٍ اتتسا یىتی اظ ذتاوتٍ َتای‬ ‫لسیمی ایه ضُط تًزٌ ی تٍ یىی اظ تعضگان ای لاراض تعلک زاضتٍ وٍ زض ستا ‪۰۰۰۸‬‬ ‫تًسظ ماله رسیس تٍ مسضسٍ تغییط واضتطی زاز‪.‬‬ ‫وتیثٍَای مسضسٍ َسایِ ترطیه ضسٌ اسِ‪ ،‬تٍ َمیه زلی تاضید زلیک احتساث ی‬ ‫وا معماض ساظوسٌ ان مطر ویسِ‪ ،‬اما تا تًرٍ تٍ وً مصالح ی فتط متعتمتاضی‪،‬‬ ‫تاضید احساث ان تٍ ایاذط زیضٌ لاراض میضسس‪ .‬ایه تىا زض یالع تًسظ ضُطیاضان زض‬ ‫ان ظمان احساث ضسٌ اسِ ی زض رىگ رُاوی ای َم مستی فطاوستًی َتا اظ ان‬ ‫استفازٌ وطزٌاوس‪.‬‬ ‫اوتطاض اگُی فطیش ایه مسضسٍ تاضیری وٍ ایاذط تُمه سا ۺۺ‪ ۰۰‬متىتتتطتط ضتس‪،‬‬ ‫مًری اظ یاوىصَا ضا زض پی زاضِ ی واضتطان ضثىٍَای ارتماعی وًضتىس چگًوتٍ‬ ‫ممىه اسِ وٍ یه مسضسٍ تاضیری‪ ،‬اوُم تىایی وٍ تٍ حثِ ملی ضسیسٌ اسِ‪ ،‬تطای‬ ‫فطیش اگُی ضًز‪.‬‬ ‫اوىًن علی اصغط مًوسان یظیط میطاث فطَىگی‪ ،‬گطزضگطی ی صتىتایتع زستتتی زض‬ ‫پىزمیه رلسٍ ومیتٍ تطری وفای ملی ی واضتطی َم ضان احط‪ ،‬تا اوتماز اظ فتطیش‬ ‫مسضسٍ َسایِ اضیمیٍ تٍ عىًان یه تىای وفی ‪ ،‬اعال وطزۻ تایس رلًی فطیش ایته‬ ‫تىای وفی گطفتٍ ضًز‪ ،‬ایه واض ذالس لاوًن اسِ ی زض ایه ضاستا مىاتثات الظ تتا‬ ‫زستگاٌَای شیطتظ اوزا ذًاَس ضس‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!