روزنامه ارک شماره 5208 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5208

روزنامه ارک شماره 5208

روزنامه ارک شماره 5208

‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫ایجاد ‪ّ 0۴‬ضاس شغل دس شْشکّا ٍ ًَاحی‬ ‫صٌؼتی کشَس دس سال گزشتِ‬ ‫تؼطیلی کشًٍایی تبشیض بشای‬ ‫ّفتِ ایٌذُ توذیذ شذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*شٌبِ ‪ 11‬اسدیبْشت ‪ 1* 1011‬هی ‪ 11*0101‬سهضاى ‪ *1000‬سال سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* شواسُ (سایی)‪ 5 * 8015:‬صفحِ ‪01111‬سیال ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شاًی الکتشًٍیکی ‪:‬سایت اختصاصی سٍصًاهِ اسک یا ‪www.rooznameark.com‬‬ ‫ًشخ بیکاسی ارسبایجاى ششقی ‪ 1‬دسصذ است ‪،‬‬ ‫‪ 11‬دسصذ جوؼیت استاى جَیای کاس‬ ‫سشهقالِ‬ ‫هٌافغ شٌاخت هسائل جاهؼِ‬ ‫*مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫جبٔؼ‪ ٝ‬ثٕثبث‪ٔ ٝ‬حیظ ٔبزی ‪ٔٚ‬ؼ‪ٛٙ‬ی احبز ٔطزْ است‪.‬‬ ‫زض ‪ٞ‬طٔحیغی ٔسبیُ ضیع ‪ٚ‬زضضت ظیبزی ٔغطح‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬ز‪ٔ .‬طزْ ‪ٔ ٚ‬سیطاٖ ج‪ٛ‬أغ ثاب وا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ضضاس‬ ‫اجتٕبػی ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی ذ‪ٛ‬ز ٘سجت ث‪ٔ ٝ‬سابیاُ ٔا‪ٛ‬جا‪ٛ‬ز‬ ‫جبٔؼ‪ ٝ‬و‪ٛ‬ج‪٘ ٝ‬طبٖ ٔی ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ج‪ٛ‬أغ زاضای ٔسبئُ ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ٔ ٖٛ‬بزی ‪ٔ ٚ‬اؼا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ی ٔای‬ ‫ثبض‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔسبیُ ‪ٔ ٚ‬طىالت ٔطزْ ‪ٔ ٚ‬سئ‪ِٛ‬یٗ ‪ٞ‬ط جبٔؼ‪٘ ،ٝ‬ساجات‬ ‫ث‪ ٝ‬سغ‪ٛ‬ح اٌب‪ٞ‬ی‪ٔ ،‬ایاعاٖ واط‪ٚ‬ت ٔاّای‪ ،‬واؼاسز ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٛٙ‬ع فط‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬زی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬لاسضت ‪ ٚ‬ساغاق الاتاػابز‪،‬‬ ‫اٌب‪ٞ‬ی ػّٕی ‪ ٚ‬اجتٕبػی ‪ ٚ‬و‪ٛ‬اٖ وجبضی ‪ ٚ‬غا‪ٙ‬اؼاتای‬ ‫فطق ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ا٘چ‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬سّٓ است ٔسبیُ ‪ٔٚ‬طىالت ‪ٚ‬لتای ثاغا‪ٛ‬ض‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬ه ػیت یبثی ‪ ٚ‬حُ ٔی ض‪٘ٛ‬س وا‪ ٝ‬ثاب اٌاب‪ٞ‬ای‬ ‫وحت ٘ظط ثبض‪ٙ‬س ‪ٛٞ ٚ‬ضٕ‪ٙ‬سا٘‪ ٝ‬ثطذ‪ٛ‬ضز ٌطز٘س‪.‬‬ ‫ثب‪ٚ‬ض ایٗ است و‪ ٝ‬غفّت ‪ ٚ‬ثی و‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ثا‪ٔ ٝ‬سابیاُ ‪ٚ‬‬ ‫زض‪ٛ‬اضی ‪ٞ‬ب‪ ،‬حُ ا٘‪ٟ‬ب ضا ٘بٕٔىٗ ‪ ٚ‬پط‪ٞ‬عی‪ٔ ٝٙ‬ی سبظز‪.‬‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز ٔضبض عطظ ثطذ‪ٛ‬ضز غایاط اغا‪ِٛ‬ای ‪ ٚ‬فابضؽ‬ ‫اظ ػّٓ ثب ٔطىالت ‪ٚ‬یب ضغس زائٕی أىب٘بت ‪٘ ٚ‬مبیع‬ ‫جبٔؼ‪ ٚ ٝ‬یبفتٗ ضا‪ ٜ‬حُ ‪ٞ‬بی ػّٕی ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬اب ٔای وا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔثبِ‪ٟ‬بی فطا‪ٚ‬ا٘ی شوط وطز‪.‬‬ ‫حطوت ز٘یب ثغطف ‪ٛٞ‬ضٕ‪ٙ‬س سبظی ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب وب حاس‪ٚ‬زی‬ ‫زض ج‪ٟ‬ت س‪ٛ‬ق زازٖ ض‪ٚ‬ش ضغس ‪ ٚ‬حاُ ٔساتإاط ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ضٕ‪ٙ‬س ٔطىالت ‪ٔ ٚ‬سبیُ ج‪ٛ‬أغ ٔی و‪ٛ‬ا٘س ضإاطز‪ٜ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫لیست جذیذ کشَسّای‬ ‫هوٌَع بشای سفش اػالم شذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫ٍاػظی‪ :‬گامّای بسیاس خَبی دس ًشست ٍیی‬ ‫بشداشتِ شذُ است‬ ‫کاّش حذٍد ‪ 80‬دسصذی باسًذگی‬ ‫اهسال دس هقایسِ با پاسسال‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ -‬سیطوُ وؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اجتٕبػی استبٖ اشضثبیجابٖ‬ ‫ضطلی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬طخ ثیىبضی استبٖ اشضثبیجبٖ ضطلی ‪ ۷‬زضغاس اسات‪،‬‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ ضلٓ زض ٔمبیس‪ ٝ‬ثب ٔیبٍ٘یٗ ٘طخ ثیىبضی وطا‪ٛ‬ضی‪ ۷.۷ ،‬زضغاس‬ ‫پبییٗ وط است‪.‬حسیٗ فتحی زض ٘طست ثب وؼسازی اظ وبضفطٔبیبٖ استبٖ وا‪ٝ‬‬ ‫ثطای ثطضسی ٔطىالت ‪ ٚ‬پیٍیطی پطتیجب٘ی ‪ٔ ٚ‬ب٘غ ظزایی اظ غ‪ٙ‬بیاغ اساتابٖ‬ ‫ثطٌعاض ضس‪ ،‬ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ 09 ٝ‬زضغس اظ جٕؼیت استبٖ و‪ ٝ‬زض سٗ وابض‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ ،‬ضبغُ ضس‪ ٜ‬ا٘س‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ 09 :‬زضغس اظ جٕؼیت فؼبَ استبٖ ‪ٓٞ‬‬ ‫ج‪ٛ‬یبی وبض ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬طخ ثیىبضی استبٖ اشضثبیجبٖ ضطلی ‪۷‬‬ ‫زضغس است‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ ضلٓ زض ٔمبیس‪ ٝ‬ثب ٔیبٍ٘یٗ ٘طخ ثیىبضی وطا‪ٛ‬ضی‪،‬‬ ‫‪ ۷.۷‬زضغس پبییٗ وط است و‪ ٝ‬زِیُ ثرطی اظ اٖ فط‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً ثابکی وابض ‪ٚ‬‬ ‫والش زض استبٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زِیُ زیٍط پبییٗ ث‪ٛ‬زٖ ٘طخ ثایاىابضی‪ٔ ،‬ا‪ٟ‬ابجاطت‬ ‫٘یط‪ٚ‬ی وبض ث‪ ٝ‬سبیط استبٖ ‪ٞ‬بست‪ٔ.‬سیطوُ وؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفاب‪ ٜ‬اجاتإابػای‬ ‫اشضثبیجبٖ ضطلی‪ ،‬اظ پیٍیطی ‪ ٚ‬ضفغ ٔطىالت وؼسازی اظ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٔطىُ‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫ّشذاس پلیس فتا بِ شْشًٍذاى؛ بِ بْاًِ ٍاکسی کشًٍا سشتاى کالُ ًشٍد‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ -‬ضییس ٔطوع وطریع ‪ ٚ‬پیطٍیطی اظ جطائٓ سبیجطی پّیس فتبی ٘بجب ٘سجت ث‪ ٝ‬وال‪ٞ‬جطزاضی اظ‬ ‫ض‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ زض پ‪ٛ‬ضص ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬طساض زاز‪.‬سط‪ ًٙٞ‬ػّیٔحٕس ضججی ضییس ٔطوع وطریع ‪ ٚ‬پیطٍایاطی‬ ‫اظ جطائٓ سبیجطی پّیس فتبی ٘بجب ٌفت‪ :‬زض ض‪ٚ‬ظ ‪ٞ‬بی ٌصضت‪ ٝ‬ثطای ثطذی اظ ض‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ وجّایاتابوای زض فضابی‬ ‫ٔجبظی یب پیبٔه ثب ٔضٕ‪ ٖٛ‬وجت ٘بْ ثطای زضیبفت ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬ب اضسبَ ضس‪ ٜ‬است‪ٚ.‬ی ثب ثایابٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬افاطاز‬ ‫س‪ٛ‬زج‪ ٛ‬زض پ‪ٛ‬ضص سبٔب٘‪ ٝ‬سیت یب زیٍط ٔ‪ٛ‬اضز لػس وال‪ٞ‬جطزاضی یب س‪ٛ‬ءاستفبز‪ ٜ‬اظ اعالػبت وبضثطاٖ ضا زاض٘س‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬زض ایٗ وجّیتبت اظ ض‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ذ‪ٛ‬است‪ٔ ٝ‬یض‪ٛ‬ز وب ث‪ ٝ‬یه ِی‪ٙ‬ه ٔطاجؼ‪ ٝ‬وطز‪ ٚ ٜ‬اعالػبت ذا‪ٛ‬ز ضا ثاطای‬ ‫وجت ٘بْ ‪ ٚ‬استفبز‪ ٜ‬اظ ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬ب وجت و‪ٙٙ‬س‪ .‬ایٗ زضحبِی است و‪ ٝ‬وبو‪ٞ ٖٛٙ‬یچ سبٔب٘‪ٝ‬ای ثطای واجات ٘ابْ ‪ٚ‬‬ ‫ومبضبی ‪ٚ‬اوسٗ زض وط‪ٛ‬ضٔبٖ ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ٘طس‪ ٚ ٜ‬اٌط زض ای‪ٙ‬س‪ ٓٞ ٜ‬ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ض‪ٛ‬ز حتٕب ازضس زلیک اٖ اظ س‪ٛ‬ی ٔسئ‪ٛ‬کٖ ستبزٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وط‪٘ٚ‬ب ‪ٚ ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساضت‬ ‫اػالْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫ػلی سبیؼی جاًشیی اشٌا دس هشکض بشسسیّای استشاتژیک سیاست جوَْسی شذ‬ ‫تبشیک‬ ‫هؼلوی ایثاس است ٍ گزشت با تشکش ٍ قذسداًی اص‬ ‫هؼلن بضسگَاس سشکاس خاًن فخشالذیٌی اص صحواا‬ ‫ایشاى دس ایی ایام کشًٍایی قذسداًی کشدُ ٍ ایای‬ ‫سٍص ػضیض سا خذهت ایشاى ٍ تواهی هؼلواى ػضیض ٍ‬ ‫صحوت کش تبشیک ػشض هی کٌین‪.‬‬ ‫اص طشف اٍلیای داًش اهَصاى کالس پٌجن دبستاى شْیذ هحوَدی‬ ‫ساًٌذگاى دس اٍلَیت سَم بشای ٍاکسیٌاسیَى کشًٍا قشاس گشفتٌذ‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ -‬سیطػبُٔ اوحبزی‪ ٝ‬وبوسیطا٘ی ‪ٞ‬بی ض‪ٟ‬طی وط‪ٛ‬ض زضثابض‪ ٜ‬اذاطیاٗ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ وبوسی زض پی ضی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یط‪ٚ‬س واط‪٘ٚ‬اب وا‪ٛ‬ضایاحابوای‬ ‫زاز‪ٔ.‬طوضی ضبٔ‪ٙ‬ی ٔسیطػبُٔ اوحبزی‪ ٝ‬وبوسیطا٘ی ‪ٞ‬بی ض‪ٟ‬طی وط‪ٛ‬ض اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬عجاک‬ ‫اػالْ ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساضت زض پبسد ث‪٘ ٝ‬بٔ‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬زضذ‪ٛ‬است‪ٞ‬بی ٔب‪ٚ ،‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ‬ ‫حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ػٕ‪ٔٛ‬ی زض ا‪ِٛٚ‬یت س‪ ْٛ‬لطاض ٌطفت‪ ٝ‬است‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٔ :‬اب ‪ٞ‬إاچا‪ٙ‬ابٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬تظطیٓ و‪ ٝ‬ثط اسبس ا‪ِٛٚ‬یتث‪ٙ‬سی ایٗ وبض ا٘جبْ ض‪ٛ‬ز‪ ،‬اِجت‪ ٝ‬زض چبضچ‪ٛ‬ه‪ٞ‬بی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫ث‪ٟ‬ساضت ٔب ‪ٕٞ ٓٞ‬ىبضی ‪ٞ‬بی کظْ ضا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاضت‪ٔ.‬سیطػبُٔ اوحبزی‪ ٝ‬وابوسایاطا٘ای‬ ‫‪ٞ‬بی ض‪ٟ‬طی وط‪ٛ‬ض افع‪ٚ‬ز‪ :‬ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ػٕ‪ٔٛ‬ی لطط ثسیبض اسایات پاصیاطی‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ثطاثط ‪ٚ‬یط‪ٚ‬س وط‪٘ٚ‬ب ثبیس ٔحبفظت ض‪٘ٛ‬س و‪ ٝ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬اٖ‪ٞ‬ب‬ ‫زض سطیغوطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ا٘جبْ ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫تاکٌَى ‪ّ 05‬ضاس کشًٍا هثبت دس کشَس‬ ‫ًقط قشًطیٌِ کشدُاًذ‬ ‫زاض زض فطای‪ٙ‬س و‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬ضفغ ٔطىالت پطزاذت ٔؼ‪ٛ‬لبت وبضٌطی ذجاط زاز‬ ‫‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬زض سبَ ‪ 09‬ثب و‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬طىالت ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز أس‪ ٜ‬ثطای غ‪ٙ‬بیاغ‪01 ،‬‬ ‫‪ٚ‬احس و‪ِٛ‬یسی ٔطىُ زاض زاضتیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثطذی اظ ایٗ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬ب وب ‪ٔ 00‬ب‪ٔ ٜ‬ؼ‪ٛ‬لبت پطزاذت حاما‪ٛ‬ق‬ ‫وبضٌطی زاضت‪ٙ‬س‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬زض سبَ ‪ 00‬ایٗ وؼساز ثاب پایاٍایاطی ‪ ٚ‬ضفاغ‬ ‫ٔطىالت ا٘‪ٟ‬ب ث‪ٚ 5 ٝ‬احس ضسیس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ایٗ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬ب ‪ ٓٞ‬أسابَ ثاب‬ ‫پطتیجب٘ی ‪ٔ ٚ‬ب٘غ ظزایی اظ و‪ِٛ‬یس‪ ،‬ث‪ ٝ‬فطای‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬ز ثبظٌطز٘س‪.‬‬ ‫فتحی ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض سبَ ٌصضت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زِیُ ٔطىالت التػبزی ‪ ٚ‬فا‪ٙ‬ای‬ ‫‪ٚ ۷1 ...ٚ‬احس غ‪ٙ‬ؼتی و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬ثعضی استبٖ زض سبَ ‪ 00‬واؼاغایاُ ضاس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز٘س‪ ،‬ذبعط ٘طبٖ وطز‪ :‬وب اذط سبَ ‪ 00‬اظ ایٗ وبضذب٘جبت وؼغیُ ضاس‪،ٜ‬‬ ‫‪ٛٔ 01‬ضز ث‪ ٝ‬چطذ‪ ٝ‬و‪ِٛ‬یس ثبظٌطت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬و‪ٟٙ‬ب ‪ٛٔ 09‬ضز وؼغیُ ضس وا‪ ٝ‬واالش‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ ٔطىالت ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ٞ ٝ‬ب ضا ‪ٞ‬آ ضفاغ واطز‪ ٚ ٜ‬ثا‪ ٝ‬چاطذا‪ٝ‬‬ ‫ثبظٌطزا٘یٓ‪.‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ -‬ضئیس جٕ‪ٟٛ‬ضی عی حىٕی ػّی ضثیؼی ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ضئیس ٔطوع ثطضسای ‪ٞ‬ابی اساتاطاواهیاه ضیابسات‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬ضی ٔ‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ه وطز‪ .‬پبیٍب‪ ٜ‬اعالع ضسب٘ی ضیبست جٕ‪ٟٛ‬ضی‪ ،‬زض پی اوفبلبت اذیط زض ذػا‪ٛ‬ظ ساطلات یاه فابیاُ‬ ‫غ‪ٛ‬وی ‪ ٚ‬استؼفبی حسبْ اِسیٗ اض‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬زِیُ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪ ،‬ضئیس جٕ‪ٟٛ‬ضی عی حىٕی ػّی ضثیؼی ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ضئیس ٔاطواع‬ ‫ثطضسی ‪ٞ‬بی استطاوهیه ضیبست جٕ‪ٟٛ‬ضی ٔ‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ه وطز‪.‬زض پیبْ ضئیس جٕ‪ٟٛ‬ضی أس‪ ٜ‬است‪٘ :‬ظط ث‪ٔ ٝ‬طاوت وؼ‪ٟ‬س‪ ،‬وجاطثا‪ٚ ٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬اثک اضظ٘س‪ ٜ‬ج‪ٙ‬به ػبِی‪ ،‬ث‪ٛٔ ٝ‬جت ایٗ حىٓ ثب حفظ سٕت ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ضئیس ٔطوع ثطضسی‪ٞ‬ابی اساتاطاواهیاه ٔا‪ٙ‬اػا‪ٛ‬ه‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬یس‪.‬ض‪ٚ‬حب٘ی وػطیق وطز‪ :‬ا٘تظبض است ثب ث‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬یطی اظ اضا ‪٘ ٚ‬ظطیبت ا٘سیطٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ ٚ‬غبحت ٘ظطاٖ ‪٘ ٚ‬ایاع ‪ٞ‬إاىابضی‬ ‫زستٍب‪ٜٞ‬بی اجطایی ٘سجت ث‪ ٝ‬اضائ‪ ٝ‬پیط‪ٟٙ‬بزات‪ٌ ،‬عاضضبت ‪ ٚ‬عطح‪ٞ‬بی جبٔغ ‪ ٚ‬ضا‪ٞ‬جطزی زض ظٔی‪ٞٝٙ‬بی ٔاراتاّاا سایابسای‪،‬‬ ‫التػبزی‪ ،‬اجتٕبػی ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی اػٓ اظ ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬بی زاذّی ‪ ٚ‬ثیٗإِّّی ثب ضػبیت سیبست‪ٞ‬بی وّی ٘ظبْ الساْ و‪ٙ‬یس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬و‪ٛ‬فیک ضٕب ضا زض ا٘جبْ ‪ٚ‬ظبیا ٔح‪ ِٝٛ‬ثب ضػبیت اغ‪ َٛ‬لب٘‪ٕ٘ٛ‬ساضی‪ ،‬اػتساَ ٌطایی ‪ٙٔ ٚ‬ط‪ٛ‬ض اذاللی ز‪ِٚ‬ت وسثایاط‬ ‫‪ ٚ‬أیس زض ذسٔت ث‪ ٝ‬اسالْ ‪ّٔ ٚ‬ت ضطیا ایطاٖ اظ ذسا‪٘ٚ‬س ثعضی ٔساِت زاضْ‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫پایاى فشصت ثبت ًام دس ساهاًِ اهالک‬ ‫بش اساس کذ هلی‬ ‫ًشخ بیکاسی ارسبایجاى ششقی ‪ 1‬دسصذ است ‪،‬‬ ‫‪ 11‬دسصذ جوؼیت استاى جَیای کاس‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض اه ‪ ٚ‬اثفبی ‪ٚ‬ظیط ٘یط‪ ٚ‬ثب‬ ‫اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬ضغ ثبض٘سٌی وط‪ٛ‬ض ٘سجت ث‪ ٝ‬سبَ‪ٞ‬بی‬ ‫پیص‪ ،‬ذ‪ٛ‬ه ٘یست‪ٌ ،‬فت‪٘ :‬سجت ث‪ ٝ‬پبضسبَ حس‪ٚ‬ز ‪5۵‬‬ ‫زضغس ‪٘ ٚ‬سجت ث‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬سظ ‪ 5۷‬سبَ ٌصضت‪ ٝ‬حاس‪ٚ‬ز ‪۵9‬‬ ‫زضغس‪ ،‬وب‪ٞ‬ص ثبض٘سٌی زاضیٓ‪.‬‬ ‫لبسٓ ومی ظاز‪ ٜ‬ذبٔسی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثبض٘سٌی‪ٞ‬بی ٔا‪ٙ‬ابساجای‬ ‫زض اضزیج‪ٟ‬طت‪ ،‬پیص ثی‪ٙ‬ی ضس‪ ٜ‬است وا‪ ٝ‬أایاس‪ٚ‬اضیآ‬ ‫ٔحمک ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وطز‪ :‬زض ‪ 5۷‬سبَ ٌصضت‪ٔ ،ٝ‬یعاٖ ثابض٘اسٌای‬ ‫زض حس‪ٚ‬ز ‪ ۷۷‬سبَ اظ ٔت‪ٛ‬سظ ثبکوط ‪ ٚ‬زض حاس‪ٚ‬ز ‪19‬‬ ‫سبَ‪ ،‬اظ ٘طٔبَ‪ ،‬وٕتط ثا‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسات‪.‬الابی وامای ظاز‪ٜ‬‬ ‫ذبٔسی ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ‪ 5۷‬سبَ اذیط‪ ،‬ثیاطاتاطیاٗ‬ ‫ثبض٘سٌی ضا زض سبَ ‪ 0109‬زاضتیٓ‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪:‬سبَ‪ٞ‬ابی‬ ‫پطثبضش ٔب ز‪ ٚ‬یب س‪ ٝ‬سبَ پطات ‪ٞ‬آ ثا‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسات ‪ٚ‬‬ ‫سبَ‪ٞ‬بی وٓ ثبضش ٔب ثطای حس‪ٚ‬ز یه ز‪ ٝٞ‬ث‪ٛ‬ز‪ٔ.‬ؼب‪ٖٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬ض اه ‪ ٚ‬اثفبی ‪ٚ‬ظیط ٘یط‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬اظ سبَ ‪ 019۱‬واب‬ ‫‪ 010۱‬ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی وٓ ثبضش ٔت‪ٙ‬ب‪ٚ‬ثی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضت‪.‬‬ ‫البی ومی ظاز‪ ٜ‬ذبٔسی ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬زض ثاطذای‬ ‫ٔ‪ٛ‬الغ‪ ،‬سیُ‪٘ ،‬ؼٕت است‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض استبٖ سیساتابٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثّ‪ٛ‬چستبٖ زض ‪ٞ‬طت ٔاب‪ٌ ٜ‬اصضاتا‪ ٝ‬فاماظ ‪ 1‬زضغاس‬ ‫ثبض٘سٌی زاضتیٓ‪ ،‬أب ٕٔىٗ است سیالثی اوفبق ثیفتس ‪ٚ‬‬ ‫وٓ اثی اٖ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ضا ثاطای ٔاسوای حاُ وا‪ٙ‬اس‪ٚ.‬ی‪،‬‬ ‫ثبضش ‪ٞ‬بی ضخ زاز‪ ٜ‬زض سبَ اثی جبضی ضا ثب ٔاتا‪ٛ‬ساظ‬ ‫ثبضش‪ٞ‬بی ‪ 5۷‬سبَ ٌصضت‪ٔ ،ٝ‬مبیس‪ ٚ ٝ‬اضبف‪ ٝ‬واطز‪ :‬زض‬ ‫زی‪ ،‬اساافاا‪ٙ‬ااس ‪ ٚ‬فااط‪ٚ‬ضزیااٗ أساابَ اظ ٘ااظااط‬ ‫ثبض٘سٌی‪ ،‬ثسوطیٗ ضطایظ ضا زض ‪ 5۷‬سابَ ٌاصضاتا‪ٝ‬‬ ‫زاضتیٓ‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض اه ‪ ٚ‬اثفبی ‪ٚ‬ظیط ٘یط‪ ٚ‬ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ضؼیت‬ ‫ٔربظٖ سس ‪ٞ‬بی وط‪ٛ‬ض اظ اثتسای سبَ اثای وابوا‪ٙ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬پبضسبَ ‪ ۷۵‬زضغس ٔربظٖ سس‪ٞ‬بی وطا‪ٛ‬ض پاط‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ،‬أب او‪ ٖٛٙ‬ایٗ ضلٓ ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ 59‬زضغاس ضسایاس‪ٜ‬‬ ‫است‪.‬البی ومی ظاز‪ ٜ‬ذبٔسای افاع‪ٚ‬ز‪ :‬پایاص ثایا‪ٙ‬ای‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ زض حس‪ٚ‬ز ‪ ۷59‬ض‪ٟ‬ط‪ ،‬و‪ٙ‬ص اثی زاضت‪ ٝ‬ثابضایآ‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ایٗ ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بی اٖ ٘یست و‪ ٝ‬اه ضا جایاط‪ ٜ‬ثا‪ٙ‬اسی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ؛ ثب ٔسیطیت فطبض‪ٔ ،‬سئّ‪ ٝ‬ضا حُ ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ػلی سبیؼی جاًشیی اشٌا دس هشکض بشسسیّای‬ ‫استشاتژیک سیاست جوَْسی شذ‬ ‫هٌظَم یادداشت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫هنر‬ ‫وب٘طی‪ٙ‬یٗ ‪ٙٞ‬طی یبضا٘یص‬ ‫ا٘سب٘یٗ ‪ٙٞ‬طی یبضبییص‬ ‫ٌوظ‪ِّ ٜ‬یه ‪ٙٞ‬طِ‪ ٝ‬ی‪ٛ‬وس‪ِ ٝ‬ط‬ ‫‪ٙٞ‬طِ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬حالض زی‪ٙ‬ج‪ِ ٝ‬ط‬ ‫ٌوظِّط ٌوضوٕی ‪ٙٞ‬ط زیط‬ ‫‪ٙٞ‬طِی ویٕس‪ِ ٝ‬ط ٌ‪ِٛ‬ط زیط‬ ‫سئ‪ٔٛ‬ه ِ‪ ٝ‬سئ‪ٛ‬یّٕه ثیط‪ٙٞ‬ط‬ ‫سئ‪ٌٛ‬یّ‪ ٝ‬ا٘سبّ٘یک ز‪ٚ‬ظ‪ِ ٜ‬ط‬ ‫‪ٙٞ‬طی یبضاِساض یبذطیالض‬ ‫یبذطیّیک اظاِساض اغطیالض‬ ‫ایجاد ‪ّ 0۴‬ضاس شغل دس شْشکّا ٍ ًَاحی صٌؼتی کشَس دس سال گزشتِ‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذجطی ‪ٔ -‬ؼب‪ٚ ٖٚ‬ظیط غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ ٚ‬وجبضت اظ ایجبز ‪ٞ ۵1‬اعاض ضاتاُ زض‬ ‫ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی غ‪ٙ‬ؼتی وط‪ٛ‬ض زض سبَ ‪ 0100‬ذجط زاز‪ .‬سبظٔبٖ غ‪ٙ‬بیغ وا‪ٛ‬چاه ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬بی غ‪ٙ‬ؼتی ایطاٖ‪ ،‬ػّی ضس‪ِٛ‬یبٖ افع‪ٚ‬ز‪ :‬سبَ ٌصضت‪ٞ ٝ‬سفٌصاضی ثطای احیبء‬ ‫‪ٚ 0599‬احس ضاوس زض ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی غ‪ٙ‬ؼتی ا٘جبْ ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬و‪ٛ‬ا٘ساتایآ ‪055۷‬‬ ‫‪ٚ‬احس ضاوس ضا احیبء و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬احیبء ایٗ وؼساز ‪ٚ‬احس ضاوس ‪ ٚ‬ثبظٌطت ث‪ ٝ‬چطذ‪ٝ‬‬ ‫و‪ِٛ‬یس‪ ،‬ثطای ‪ٞ ۷۷‬عاض ٘فط ضتُ ث‪ٚٝ‬ج‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ضییس ‪ٞ‬یبت ٔسیط‪ٔ ٚ ٜ‬سیطػبُٔ سبظٔبٖ غ‪ٙ‬بیغ و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬بی غ‪ٙ‬ؼتای ایاطاٖ‬ ‫زض ازأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬افعایص ‪ 0۵1‬زضغسی لطاضزاز‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اٌصاضی ظٔیٗ زض سابَ ‪ 0100‬اضابض‪ٜ‬‬ ‫وطز ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ایٗ ضلٓ ٘طبٌٖط ػالل‪ ٚ ٝ‬وٕبیُ سطٔبی‪ٌٝ‬صاضاٖ ‪ ٚ‬وابضافاطیا‪ٙ‬ابٖ ثاطای‬ ‫فؼبِیت و‪ِٛ‬یسی زض زض‪ ٖٚ‬ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی غ‪ٙ‬ؼتی ػّیضغٓ ‪ٔ ٕٝٞ‬طىالت‪ ،‬و‪ٍٙٙ‬ب‪ٞ‬اب‬ ‫‪ ٚ‬وحطیٓ‪ٞ‬بی ظبِٕب٘‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫ضس‪ِٛ‬یبٖ ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز وٕبْ ضطایظ سرت وحطیٕی‪ ،‬أب ضب‪ٞ‬س ضضس ‪ 19‬زضغاسی‬ ‫سطٔبی‪ٌٝ‬صاضی زض ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی غ‪ٙ‬ؼتی وط‪ٛ‬ض زض سبَ ٌصضت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض ذػ‪ٛ‬ظ وبٔیٗ اػتجبضات کظْ ثطای وىٕیُ ظیطسبذت‪ٞ‬ب زض ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٛ٘ ٚ‬احی غ‪ٙ‬ؼتی وط‪ٛ‬ض ثیبٖ وطز‪ :‬زض سبَ ٌصضت‪ٞ ۷ ٝ‬عاض ‪ٔ ۱99 ٚ‬یّیبضز و‪ٔٛ‬بٖ اػاتاجابض‬ ‫ثطای وىٕیُ ظیطسبذت‪ٞ‬ب ثطای استمطاض ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی غ‪ٙ‬ؼتی زض ض‪ٟ‬اطن ‪ٞ‬اب ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬احای‬ ‫غ‪ٙ‬ؼتی وط‪ٛ‬ض ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ٚ ٖٚ‬ظیط غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ ٚ‬وجبضت اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ٞ ۵۵ :‬عاض عطح سبذت ‪ ٚ‬سابظ زض‬ ‫حبَ اجطا ث‪ ٝ‬اضظش س‪ٞ ٝ‬عاض ‪ٔ 999 ٚ‬یّیبضز و‪ٔٛ‬بٖ ٘یع زض ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی غا‪ٙ‬اؼاتای‬ ‫وط‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫ضس‪ِٛ‬یبٖ زض ازأ‪ ٝ‬یبزا‪ٚ‬ض ضس‪ 9۷9 :‬ض‪ٟ‬طن ‪٘ ٚ‬بحی‪ ٝ‬غ‪ٙ‬ؼتی ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ٚ ٝ‬یاه‪ ٜ‬الاتاػابزی‬ ‫زضحبَ ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی زض وط‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز و‪ٞ ۵9 ٝ‬عاض ‪ٚ 0۷۱ ٚ‬احس غ‪ٙ‬ؼاتای زض ایاٗ‬ ‫ض‪ٟ‬طن ‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬احی ٔطت‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬وبض ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س ‪ ٕٝٞ ٚ‬ایٗ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬ب ٘یع ٔطث‪ٛ‬ط ثا‪ ۵9 ٝ‬سابِا‪ٝ‬‬ ‫اذیط پس اظ پیط‪ٚ‬ظی ا٘ماله اسالٔی است‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 11‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪8011‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫ظطیف ذَاستاض پایاى جٌگ ٍ ضفغ هحاصطُ یوی ضس‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٚ-‬شیس أ‪ٛ‬ز خبزج‪ ٝ‬ثب اثساش تبغف اش‬ ‫ؾسایط ‪ ۶‬غبِ‪ ٝ‬ج‪ ًٙ‬تحٕهیهّهی ثه‪ٔ ٝ‬هسرْ یهٕهٗ‪،‬‬ ‫خ‪ٛ‬اغتبز پبیبٖ ج‪ ٚ ًٙ‬زفغ ٔحبقس‪ ٜ‬ایٗ وؿ‪ٛ‬ز ؾد‪.‬‬ ‫اراز‪ ٜ‬وُ اطالعزغب٘ی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ز غخ‪ٙ‬هٍه‪ٛ‬یهی ‪ٚ‬شازت‬ ‫أ‪ٛ‬ز خبزج‪ٔ ،ٝ‬حٕد ج‪ٛ‬ار ظسیف و‪ ٝ‬رز ػهٕهبٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫غس ٔی ثسر ثب ٔحٕد ػجداِػالْ ٔراوس‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ازؾهد‬ ‫ر‪ِٚ‬ت ٘جبت ّٔی یٕٗ ریداز ‪ٌ ٚ‬فت‪ ٌٛٚ‬وسر‪.‬‬ ‫‪ٚ‬شیس أ‪ٛ‬ز خبزج‪ ٝ‬رز ایٗ ریداز ثب اثساش تهبغهف اش‬ ‫ؾسایط ‪ ۶‬غبِ‪ ٝ‬ج‪ ًٙ‬تحٕیّی ث‪ٔ ٝ‬سرْ یٕهٗ‪ ،‬پهبیهبٖ‬ ‫ج‪ ٚ ًٙ‬زفغ ٔحبقس‪ ٜ‬اش ایٗ وؿ‪ٛ‬ز زا خ‪ٛ‬اغتبز ؾد‪.‬‬ ‫ظسیف ثبز ریٍس ریدٌب‪ ٜ‬وؿ‪ٛ‬زٔبٖ ٔج‪ٙ‬ی ثس زا‪ ٜ‬حُ غیبغی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ت‪ٟٙ‬ب زا‪ ٜ‬حُ ثحساٖ یهٕهٗ زا‬ ‫ٔ‪ٛ‬زر تبوید لساز رار ‪ ٚ‬حٕبیت ایساٖ اش ثسلسازی اتؽ ثع ‪ٌ ٚ‬فت ‪ٌٞٛٚ‬بی یٕ‪ٙ‬ی‪ -‬یٕ‪ٙ‬ی زا ٔه‪ٛ‬زر‬ ‫تکسیح لساز رار‪ٔ.‬حٕدػجداِػالْ ٘یص رز ایٗ ریداز اش حٕبیت‪ٞ‬بی جٕ‪ٟٛ‬زی اغالٔی ایساٖ اش ٔهسرْ‬ ‫یٕٗ لدزرا٘ی وسر ‪ ٚ‬ظسیف زا رز جسیبٖ اخسیٗ تح‪ٛ‬الت یٕٗ لساز رار‪.‬‬ ‫تایسى‪ :‬زض هَضز تطًاهِ ّستِای ایطاى تا هتحساًواى ّوکاضی هیکٌین‬ ‫‪‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪-‬زئیع جٕ‪ٟٛ‬زی أسیىب ٌفت وه‪ ٝ‬رز‬ ‫ٔ‪ٛ‬زر ثس٘بٔ‪ٞ ٝ‬ػت‪ٝ‬ای ایساٖ ‪ ٚ‬وس‪ ٜ‬ؾٕبِی ثب ٔتحداٖ ایبالت‬ ‫ٔتحد‪ٕٞ ٜ‬ىبزی ٘صریىی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د راؾت‪ .‬ج‪ ٛ‬ثبیدٖ افهص‪ٚ‬رۺ‬ ‫رز ٔ‪ٛ‬زر ثس٘بٔ‪ٞٝ‬بی ‪ٞ‬ػت‪ٝ‬ای ایساٖ ‪ ٚ‬وهس‪ ٜ‬ؾهٕهبِهی وه‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬دیدی جدی ػّی‪ ٝ‬أ‪ٙ‬یت ٔب ‪ ٚ‬ر٘یب ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د ثب ٔتحهدا٘هٕهبٖ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبزی ٘صریىی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ راؾت تب اش طسیک ریپّٕبغی ‪ٚ‬‬ ‫ثبشراز٘دٌی ل‪ٛ‬ی ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬دید‪ٞ‬بی ٘بؾی اش ایهٗ وؿه‪ٛ‬ز‪ٞ‬هب‬ ‫ثپسراشیٓ‪ٚ.‬ی ٌفتۺ پع اش ‪ ۰۲‬غبَ ؾجبػت ‪ ٚ‬جب٘فؿب٘ی‬ ‫أسیىبیی‪ٞ‬ب او‪ ٖٛٙ‬شٔبٖ اٖ اغت و‪٘ ٝ‬یس‪ٞٚ‬بیٕبٖ زا ث‪ ٝ‬خب٘‪ ٝ‬ثبشٌسرا٘یٓ‪.‬ثبیدٖ افص‪ٚ‬رۺ اؾتجب‪٘ ٜ‬ى‪ٙ‬ید‪ .‬پهع‬ ‫اش ‪ ،۰۲۲۲‬ت‪ٟ‬دید‪ٞ‬بی تس‪ٚ‬زیػتی فساتس اش افغب٘ػتبٖ ٌػتسؼ یبفت‪ ٝ‬اغت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬بٖ رز ٔمبثُ ته‪ٟ‬هدیهد‪ٞ‬هب‬ ‫ػّی‪ ٝ‬أسیىب ‪ٛٞ‬ؾیبز ‪ٞ‬ػتیٓ‪ٚ .‬ی تکسیح وسرۺ اِمبػد‪ ٚ ٜ‬راػؽ رز یٕٗ‪ ،‬غ‪ٛ‬زی‪ ،ٝ‬غه‪ٔٛ‬هبِهی ‪٘ ٚ‬همهب‬ ‫ریٍسی رز افسیمب‪ ،‬خب‪ٚ‬زٔیب٘‪ ٚ ٝ‬فساتس اش اٖ ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬زئیع جٕ‪ٟٛ‬زی أسیىب رز خک‪ٛ‬ـ چیٗ ٘یص اظ‪ٟ‬بز‬ ‫راؾتۺ ٔب رز زلبثت ثب چیٗ ‪ ٚ‬غبیس وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب ثسای پیس‪ٚ‬شی رز لسٖ ثیػت ‪ ٚ‬یىٓ ‪ٞ‬ػتیٓ‪ .‬چیٗ ‪ ٚ‬ریهٍهس‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب ثػسػت رز حبَ ٘صریه ؾدٖ ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ذغیهظازُ‪ ،‬ذَاستاض ٍحست جْاًی تطای اظ تیی تطزى تحطینّای غیط قاًًَی ضس‬ ‫ٍاػظی‪ :‬گامّای تسیاض ذَتی زض ًطست ٍیی تطزاضتِ ضسُ است‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ -‬خ‪ ٚ ٍٛٙ‬زییع ٔسوص ریپّٕبغی ػٕه‪ٔٛ‬هی‬ ‫‪ٚ‬شازت أ‪ٛ‬ز خبزج‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اغتبز ‪ٚ‬حدت ج‪ٟ‬ب٘ی‪ٕٞ ،‬جػتٍی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبزی ثیٗ إِّّی ثسای اش ثیٗ ثسرٖ الدأبت یه جب٘هجه‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٟ‬سی اش جّٕ‪ ٝ‬تحسیٓ‪ٞ‬بی بیس لب٘‪٘ٛ‬ی ؾد‪ .‬غؼید خهرهیهت‬ ‫شار‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ش چ‪ٟ‬بزؾ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬رز غخ‪ٙ‬ب٘ی رز وٕیت‪ ٝ‬اطالػبت ٔجهٕهغ‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی غبشٔبٖ ُّٔ اش الداْ ثسخی وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی پیؿسفته‪ ٝ‬رز‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی ‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬یٗ ازتجبطی رز تحسیهف‪ ،‬جهؼهُ ‪ٚ‬لهبیهغ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬الؼیت ‪ٞ‬بی غبیس وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬یط‪ ٜ‬رز وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی رز حهبَ‬ ‫ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬اثساش تبغف وسر‪.‬خریت شار‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت ٔجبشی‬ ‫رز چ‪ ٚ ُٟ‬غ‪ٔٛ‬یٗ ٘ؿػت وٕیت‪ ٝ‬اطالػبت ٔجٕغ ػٕ‪ٔٛ‬ی غبشٔبٖ ُّٔ ٔتحد غخٗ ٔیٌفت‪ ،‬تبوید وسرۺ‬ ‫ایٗ ثسای ٔٗ یه افتخبز ثصزی اغت و‪ ٝ‬أس‪ٚ‬ش رز چ‪ ٚ ُٟ‬غ‪ٔٛ‬یٗ جّػ‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬اطالػبت غخ‪ٙ‬سا٘هی ٔهی‬ ‫و‪ٔ ٗٔ .ٓٙ‬ی خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬اش ایٗ فسقت اغتفبر‪ ٜ‬وسر‪ ٚ ٜ‬قٕیٕب٘‪ ٝ‬تجسیه خ‪ٛ‬ر زا ث‪ ٝ‬ج‪ٙ‬بثؼبِی ‪ ٚ‬غبیهس اػاهبی‬ ‫رفتس ثسای ا٘تخبه ؾٕب تجسیه ػسل و‪ .ٓٙ‬ثؼال‪ ٜٚ‬جٕ‪ٟٛ‬زی اغالٔی ایساٖ ‪ٕٞ‬سا‪ٞ‬ی خ‪ٛ‬ر زا ثهب ثهیهب٘هیه‪ٝ‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬زی ٌی‪ ٝٙ‬ث‪ٕ٘ ٝ‬بی‪ٙ‬دٌی اش ٌس‪ ٚ ۷۷ ٜٚ‬چیٗ اػالْ ٔی رازر‪.‬خریت شار‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بز راؾهتۺ ٔهب ا‪ٞ‬هٕهیهت‬ ‫وٕیت‪ ٝ‬اطالػبت زا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ اقّی تسیٗ ٘‪ٟ‬بر غیبغتٍرازی ثیٗ ر‪ِٚ‬تی ثسای ازائه‪ ٝ‬زا‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٕهبیهی رز ٔه‪ٛ‬زر‬ ‫غیبغت ‪ٞ‬بی غبشٔبٖ ُّٔ رز شٔی‪ ٝٙ‬ازتجبطبت ‪ ٚ‬اطالػبت ػٕ‪ٔٛ‬ی ث‪ ٝ‬زغٕیت ٔی ؾ‪ٙ‬بغیٓ‪ٔ .‬ب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬هیهٗ ثه‪ٝ‬‬ ‫وبز ‪ ٚ‬ػّٕىسر رپبزتٕبٖ ازتجبطبت ج‪ٟ‬ب٘ی )‪(DGC‬ا‪ٕٞ‬یت شیبری ٔی ر‪ٞ‬یٓ و‪ٞ ٝ‬دف اٖ ایٗ اغت وه‪ٝ‬‬ ‫غبشٔبٖ ُّٔ ثت‪ٛ‬ا٘د ازتجبطبت ‪ ٚ‬اتکبالت ث‪ٟ‬تسی زا ثب جبٔؼ‪ ٝ‬ثیٗ إِّّی ‪ٔ ٚ‬سرْ غساغس جه‪ٟ‬هبٖ اش طهسیهک‬ ‫پسراختٗ ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ػبت ثػیبز ٔ‪ ٟٓ‬ثسای جبٔؼ‪ ٝ‬ثیٗ إِّّی ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ز ثی طسفب٘‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬لغ ثسلساز غبشر‪.‬‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ -‬زییع رفتس زییع جٕ‪ٟٛ‬زی ثب اؾبز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬غیبغت ر‪ِٚ‬ت رز ٔراوهسات ‪ٚ‬یهٗ ػهجّه‪ٚ ٝ‬‬ ‫فسقت غ‪ٛ‬شی ٘یػت‪ٌ ،‬فتۺ تبو‪ٌ ٖٛٙ‬بْ‪ٞ‬هبی ثػهیهبز‬ ‫خ‪ٛ‬ثی رز ٘ؿػت ‪ٚ‬یٗ ثسراؾت‪ ٝ‬ؾهد‪ ٜ‬اغهت‪ٔ .‬هحهٕه‪ٛ‬ر‬ ‫‪ٚ‬اػظی افص‪ٚ‬رۺ أب ٘ػجت ث‪ ٝ‬پیچیدٌی اؼ‪ ،‬ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تهب‬ ‫ث‪ ٝ‬أس‪ٚ‬ش ا٘جبْ ؾد‪ ٜ‬أید‪ٚ‬ازو‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬اغت ‪ٌ ٚ‬هبْ ‪ٞ‬هبی‬ ‫خیّی خ‪ٛ‬ثی تبو‪ ٖٛٙ‬ثسراؾته‪ ٝ‬ؾهد‪ ٜ‬اغهت‪ٚ.‬ی ارأه‪ٝ‬‬ ‫رارۺ ثبید راخُ وؿ‪ٛ‬ز ‪ ٓٞ‬تالؼ ؾ‪ٛ‬ر ‪ٔ ٚ‬ساػبت و‪ٙ‬هیهٓ‬ ‫تب حسف ‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬اضغ ‪ ٚ‬زفتبز ٔب تم‪ٛ‬یهت وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد‪ ٜ‬تهیهٓ‬ ‫ٔراوس‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ثبؾد‪.‬زییع رفتس زییع جٕ‪ٟٛ‬زی رز ػیٗ حبَ خبطس٘ؿبٖ وسرۺ ‪ ٓٞ‬ت‪ٙ‬دز‪ٞٚ‬ب رز راخهُ‬ ‫أسیىب ‪ ٓٞ ٚ‬زضیٓ ق‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یػتی ث‪ ٝ‬ر٘جبَ ؾىػت ایٗ ٔراوس‪ ٚ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬تیج‪٘ ٝ‬سغیدٖ اٖ ‪ٞ‬ػته‪ٙ‬هد ‪ ٚ‬ثهسخهی‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬رم‪ ٓٞ ٝ‬ایٗ أس زا ر٘جبَ ٔی و‪ٙٙ‬د أب ٔ‪ ٟٓ‬ایٗ اغت خ‪ٛ‬رٔبٖ ٔسالجت و‪ٙ‬یٓ تهب ٔهراوهسات‬ ‫ش‪ٚ‬رتس ث‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬ثسغد‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثسراؾت‪ ٝ‬ؾدٖ ‪ٞ‬س چ‪ ٝ‬ش‪ٚ‬رتس تحسیٓ ‪ٞ‬هب ثه‪٘ ٝ‬هفهغ ‪ٞ‬هٕه‪ ٝ‬اغهت‪،‬‬ ‫افص‪ٚ‬رۺ اِجت‪ ٝ‬ایٗ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ی ٘یػت و‪ ٝ‬ػجّ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬غیبغت ر‪ِٚ‬ت رز ٔراوسات ‪ٚ‬یٗ ایهٗ اغهت وه‪ٝ‬‬ ‫ػجّ‪ ٚ ٝ‬فسقت غ‪ٛ‬شی ٕ٘ی و‪ٙ‬یٓ‪ٚ .‬اػظی تبوید وسرۺ ا٘چ‪ٙٔ ٝ‬بفغ وؿ‪ٛ‬ز اغت زا ‪ٍٕٞ‬بْ ثهب اقه‪ٚ َٛ‬‬ ‫چبزچ‪ٛ‬ه ٔؼیٗ ؾد‪ ٜ‬اش غ‪ٛ‬ی ٔمبْ ٔؼظٓ ز‪ٞ‬جسی پیٍیسی ٔی و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ث‪٘ ٝ‬ظس ٔی زغد رز ایٗ چبزچه‪ٛ‬ه‬ ‫ٌبْ ‪ٞ‬بی ثػیبز اغبغی ثسراؾت‪ ٚ ٝ‬تب و‪ ٖٛٙ‬رز ثخؽ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٕٟ‬ی تفب‪ ٓٞ‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬غ‪ٔٛ‬یٗ ر‪ٚ‬ز ٔراوهسات‬ ‫وٕیػی‪ٔ ٖٛ‬ؿتسن ثسجبْ اش ز‪ٚ‬ش غ‪ ٝ‬ؾ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ایٗ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬رز ‪ٚ‬یٗ اببش ؾد‪ ٜ‬اغت‪ .‬ؾسوت و‪ٙٙ‬دٌبٖ رز ایهٗ‬ ‫جّػ‪ ٝ‬ثس ِص‪ ْٚ‬تػسیغ رز فسای‪ٙ‬د ٔراوسات تبوید وسر٘د‪ .‬ایٗ ٔراوسات أس‪ٚ‬ش ‪ ٓٞ‬ارأ‪ ٝ‬رازر‪.‬‬ ‫ایطاى‪:‬تحطینّا هاًغ هقاتلِ تا تحطاى‬ ‫سالهت است‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٕ٘-‬بی‪ٙ‬دٌی رائٓ ایهساٖ رز غهبشٔهبٖ ٔهّهُ‬ ‫ٔتحد‪ ،‬تحسیٓ ‪ٞ‬بی یىجب٘ج‪٘ ٝ‬بٔؿس‪ٚ‬ع زا رز تمبثُ وهبٔهُ ثهب‬ ‫ثساثسی ریجیتبَ را٘ػت و‪ ٝ‬اثصاز ضس‪ٚ‬زی ثهسای ٔهمهبثّه‪ ٝ‬ثهب‬ ‫ثحساٖ و‪٘ٛٙ‬ی غالٔت اغت ‪ٌ ٚ‬فتۺ ٔتبغفب٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اغت‪ ٝ‬ثسحهک‬ ‫جبٔؼ‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ثسای پبیبٖ ثخؿیدٖ ث‪ ٝ‬ایٗ تحسیٓ‪ٞ‬ب ‪ٕٞ‬هچه‪ٙ‬هبٖ‬ ‫٘بؾ‪ٙ‬ید‪ٌ ٜ‬سفت‪ٔ ٝ‬یؾ‪ٛ‬ر‪ .‬رز غخ‪ٙ‬سا٘ی و‪ٕ٘ ٝ‬بی‪ٙ‬دٌی ایهساٖ رز‬ ‫اجالظ ػبِیستج‪ٕٞ ٝ‬ىبزی‪ٞ‬بی ریجیتبَ و‪ ٝ‬رز ٔجٕغ ػٕ‪ٔٛ‬ی‬ ‫غبشٔبٖ ُّٔ ٔتحد ازائ‪ ٝ‬رار‪ ٜ‬اغت‪ ،‬ایٗ ٔرّت ٔرس ؾد‪.‬‬ ‫رز ایٗ غخ‪ٙ‬سا٘ی أد‪ ٜ‬اغهتۺ ػهّهٓ ‪ ٚ‬فه‪ٙ‬هب‪ٚ‬زی اشجهّٕه‪ٝ‬‬ ‫ٔهه‪ٛ‬ضهه‪ٛ‬ػههبت ٔههسثهه‪ ٛ‬ثهه‪ ٝ‬فهه‪ٙ‬ههب‪ٚ‬زی اطههالػههبت ‪ٚ‬‬ ‫ازتجبطبت‪ ،‬اثصاز‪ٞ‬بی ضس‪ٚ‬زی ثسای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ثحساٖ غهالٔهت‬ ‫و‪٘ٛٙ‬ی ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪ .‬اش غ‪ٛ‬ی ریٍس‪ ،‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی اطالػبت ‪ ٚ‬ازتجبطهبت‬ ‫٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب اٌب‪ٞ‬ی ‪ٞ‬بی ػٕ‪ٔٛ‬ی رزخک‪ٛ‬ـ ‪ٌٕٝٞ‬یسی زا ث‪ ٝ‬طسش‬ ‫ثیغبثم‪ٝ‬ای افصایؽ رار‪ ٜ‬ثّى‪٘ ٝ‬مؽ ٔ‪ٕٟ‬ی زا رز پیؿهٍهیهسی‪،‬‬ ‫تؿخیف ‪ ٚ‬رزٔبٖ اٖ ایفب وسر‪ ٜ‬اغت‪ٕ٘ .‬بی‪ٙ‬دٌی رائٓ ایهساٖ‬ ‫رز غبشٔبٖ ُّٔ ٔتحد ثب اثساش ٍ٘سا٘ی اش ؾىبف ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ر ٔیهبٖ‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی رزحبَ ت‪ٛ‬غؼ‪ ٚ ٝ‬ته‪ٛ‬غهؼه‪ ٝ‬یهبفهته‪ ٝ‬ثه‪ٚ ٝ‬یهط‪ ٜ‬رز‬ ‫ح‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ریجیتبَ‪ ،‬فبئک أدٖ ثس ؾىبف ریجیتبَ ‪ ٚ‬ثهس ا‪ٚ‬زرٖ‬ ‫٘یبش‪ٞ‬بی وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب رز ایٗ ح‪ٛ‬ش‪ ،ٜ‬ثخک‪ٛ‬ـ ٘یهبش‪ٞ‬هبی فه‪ٛ‬زی‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب طی چ‪ٙ‬یٗ ؾسایط ثحسا٘ی زا اش ضس‪ٚ‬زیبت را٘ػهت‪.‬ایهٗ‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬دٌی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثس ا‪ٕٞ‬یت اجسای ٔک‪ٛ‬ثبت اجالظ غساٖ‬ ‫ا٘جٕٗ اطالػبتی و‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع چبِؽ ؾىبف ریجیتهبَ رز‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی رزحبَ ت‪ٛ‬غؼ‪ٔ ٓٞ ٝ‬ی پسراشر‪ ،‬تهبوهیهد وهسر ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ؿداز رار رزق‪ٛ‬زتیى‪ ٝ‬ایٗ فبقّ‪ ٝ‬ثسطسف ٘ؿ‪ٛ‬ر‪ ،‬حیهبت ‪ٚ‬‬ ‫زفب‪ٔ ٜ‬سرْ رز غساغس ج‪ٟ‬بٖ ت‪ٟ‬دید ٔهی ؾه‪ٛ‬ر ‪٘ ٚ‬هس فهمهس‪،‬‬ ‫ٌسغ‪ٍٙ‬ی‪ ،‬ثی غ‪ٛ‬اری ‪٘ ٚ‬بثساثسی رز وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬یبٖ وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب‬ ‫افصایؽ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د یبفت‪ .‬رز ایٗ غخ‪ٙ‬سا٘ی تهبوهیهد ؾهدۺ ثهسای‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب یه ‪ٌٕٝٞ‬یسی ثب ایٗ ‪ٚ‬غؼت ‪ ٚ‬ؾدت‪ ،‬تهجهسثهیهبت‬ ‫جٕؼی ٌرؾت‪ٔ ٝ‬ب رز ٔ‪ٛ‬ازری چ‪ٔ ٖٛ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ایدش ‪ ٚ‬اث‪ٛ‬ال ٘ؿبٖ‬ ‫ٔیر‪ٞ‬د و‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ر یه ٔحیط ثیس‪٘ٚ‬ی ٔػبػد‪ ،‬ثػیبز ضس‪ٚ‬زی‬ ‫اغت‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬دٌی رائٓ ایساٖ رز غبشٔبٖ ُّٔ ٔتهحهد تکهسیهح‬ ‫وسرۺ ثسای ایجبر چ‪ٙ‬یٗ ثػتس ٔ‪ٙ‬بغجی‪ ،‬رغتسغی ث‪ ٝ‬اثهصاز‪ٞ‬هبی‬ ‫اجسایی چ‪ ٖٛ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی ‪ٞ‬بی ازتجبطهبت ‪ ٚ‬اطهالػهبت‪٘ ،‬همهؽ‬ ‫حیبتی رازر‪.‬‬ ‫چیی ذَاستاض پیطسستی اهطیکا زض لغَ تحطین ّای ایطاى ضس‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی ‪ٚ -‬اً٘ چ‪ٕ٘ ٖٛ‬بی‪ٙ‬د‪ ٜ‬رائٓ چیٗ‬ ‫رز غبشٔبٖ ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی ٔػتمهس رز ‪ٚ‬یهٗ ثهب‬ ‫اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اببش ر‪ٚ‬ز جدیهد ٔهراوهسات ‪ٚ‬یهٗ رز‬ ‫ٔ‪ٛ‬زر ثسجبْ‪ ،‬خ‪ٛ‬اغتبز پیؿدغتی أسیىب رز ِهغه‪ٛ‬‬ ‫تحسیٓ ‪ٞ‬بی ایساٖ ؾد‪ٚ .‬اً٘ ٌفهتۺ ٔهراوهسات‬ ‫وٕیػی‪ٔ ٖٛ‬ؿتسن رز ٔ‪ٛ‬زر اشغسٌیسی تؼ‪ٟ‬دات‬ ‫أسیىب ‪ ٚ‬ایساٖ ‪ٚ‬ازر ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بزْ ؾد‪ ٜ‬اغت‪ ،‬ایٗ‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثػیبز ٔ‪ ٟٓ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬ر‪.‬ا‪ ٚ‬افهص‪ٚ‬رۺ رز حهبَ‬ ‫حبضس‪ ،‬پیؿسفت ‪ٞ‬بی ٔ‪ٕٟ‬ی رز ٔهراوهسات ثه‪ٝ‬‬ ‫رغت أد‪ ،ٜ‬أب ‪ٛٙٞ‬ش اختالفبت ٔه‪ٟ‬هٕهی ‪ٚ‬جه‪ٛ‬ر‬ ‫رازر‪ٚ.‬ی رزٔههه‪ٛ‬زرتهههستهههیهههت اشغهههسٌهههیهههسی‬ ‫اجسای تؼ‪ٟ‬دات أسیىب ‪ ٚ‬ایساٖ رز ٔ‪ٛ‬زر ثهسجهبْ‬ ‫ٌفتۺ ایٗ ر‪ِٚ‬ت غبثک أسیىب ث‪ٛ‬ر و‪ ٝ‬ثه‪ ٝ‬طه‪ٛ‬ز‬ ‫یىجب٘ج‪ ٝ‬اش ثسجبْ خبزد ؾد ‪ ٚ‬فؿبز حهداوهخهسی‬ ‫ػّی‪ ٝ‬ایساٖ اػٕبَ وسر و‪ٙٔ ٝ‬جس ث‪ ٝ‬ثس‪ٚ‬ش ثهحهساٖ‬ ‫گعاضش‬ ‫زٍ ػاهل سٌجص هَفقیت اهیع تَزى‬ ‫تَافق ایطاى ٍ چیی‬ ‫پبیٍب‪ ٜ‬تحّیُ چی‪ٙ‬ی ٘‪ٛ‬ؾت‪ ،‬ایساٖ ث‪ ٝ‬ؾسوبی خبزجی ثسای تهبٔهیهٗ‬ ‫ثبشاز‪ٞ‬بیی ثسای فس‪ٚ‬ؼ ٘فت ‪ ٚ‬غسٔبیه‪ٌ ٝ‬هرازی ثهسای ثهبشغهبشی‬ ‫التکبرؼ ٘یبش رازر‪ ،‬چیٗ ثب التکبری وبٔالً ‪ٚ‬اثػت‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بثغ ا٘هسضی‬ ‫خبزجی‪ ،‬وبٔالً ٔت‪ٙ‬بغت ثب ایٗ ؾسایط اغت ‪ ٚ‬تب شٔبٖ ارأه‪ ٝ‬فؿهبز‬ ‫أسیىب ث‪ٞ ٝ‬س ر‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز‪ ،‬غیبغت ت‪ٟ‬ساٖ ‪ ٚ‬پىٗ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ی اتحبر غ‪ٛ‬ق‬ ‫رار‪ٔ ٜ‬یؾ‪ٛ‬ر‪.‬پبیٍب‪ ٜ‬تحّیّی چبی‪ٙ‬ب ا٘د ی‪ ٛ‬اظ ف‪ٛ‬وِع رز یبرراؾهتهی‬ ‫٘‪ٛ‬ؾت؛ چیٗ ‪ ٚ‬ایساٖ رز ا‪ٚ‬اخس ٔب‪ٔ ٜ‬بزظ ‪ ۰۲۰۲‬یه غ‪ٙ‬د ‪ٕٞ‬ىبزی‬ ‫و‪٘ٛٙ‬ی ‪ٞ‬ػت‪ ٝ‬ای ایساٖ ؾد‪ .‬اش ایٗ ز‪ ٚ‬أسیىب اثتدا‬ ‫ثبید ‪ ٕٝٞ‬تحسیٓ ‪ٞ‬بی یىجب٘ج‪ ٚ ٝ‬بیسلب٘‪٘ٛ‬ی ػّهیه‪ٝ‬‬ ‫ایساٖ ‪ ٚ‬طسف ‪ٞ‬بی حبِج زا ِغ‪ ٛ‬و‪ٙ‬د‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬د‪ ٜ‬رائٓ‬ ‫چیٗ رز غبشٔبٖ ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی ٔػتمس رز ‪ٚ‬یهٗ‬ ‫ارأ‪ ٝ‬رارۺ ِغ‪ ٛ‬تحسیٓ ‪ٞ‬بی ایساٖ وّید ٔه‪ٛ‬فهمهیهت‬ ‫ٔراوسات اغت ‪ ٕٝٞ‬طسف ‪ٞ‬ب ثبید اثتدا ز‪ٚ‬ی ایٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اغبغی تٕسوص ‪ ٚ‬اٖ زا حُ وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هد‪ .‬رز‬ ‫ػیٗ حبَ‪ ،‬وٕیػی‪ٔ ٖٛ‬ؿتسن ثبید ٘ح‪ ٜٛ‬تبیید ِغ‪ٛ‬‬ ‫تحسیٓ ‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬غط أسیىب زا ثسزغی وه‪ٙ‬هد‪ٚ.‬ا٘هً‬ ‫ٌفتۺ چیٗ أید‪ٚ‬از اغت و‪ ٕٝٞ ٝ‬طسف‪ٟ‬بی ذی‪ٙ‬فغ‬ ‫ث‪ ٝ‬ز‪٘ٚ‬د فؼّی ٔراوسات ارأ‪ ٝ‬ر‪ٞ‬ه‪ٙ‬هد‪ .‬ثهس ٔػهیهس‬ ‫رزغت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬افک ٘ظس حبقُ ؾد‪ ٜ‬اقساز ‪ ٚ‬ثهسای‬ ‫زغیدٖ ث‪ٞ ٝ‬دف وّی ٔراوسات ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ز خػتٍی‬ ‫٘بپریس تالؼ و‪ٙٙ‬د‪.‬رز ایهٗ جهّهػه‪ ٝ‬حهبضهسیهٗ‬ ‫تکٕیٓ ث‪ ٝ‬تػسیغ ز‪٘ٚ‬د ٌفت‪ٌٞٛٚ‬ب ٌهسفهته‪ٙ‬هد ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افک ؾد فؼبِیت ٌس‪ٜٞٚ‬بی وبزؾ‪ٙ‬بغهی رز ر‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٛ‬ش‪ِ ٜ‬غ‪ ٛ‬تحسیٓ‪ٞ‬ب ‪ٞ ٚ‬ػت‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت فؿهسر‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬غسیغ ارأ‪ ٝ‬یبثد‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ تکٕیٓ ٌسفت‪ ٝ‬ؾد و‪ٝ‬‬ ‫ٌس‪ ٜٚ‬وبزؾ‪ٙ‬بغی غ‪ ْٛ‬ثب ٘بْ ٌس‪ ٜٚ‬وهبزؾه‪ٙ‬هبغهی‬ ‫تستیجبت اجسایی ثب ‪ٞ‬دف ٌفت‪ ٌٛٚ‬رز خک‪ٛ‬ـ‬ ‫تستیجبت ػّٕی ٔ‪ٛ‬زر ٘یبش ثسای اجسایی ؾدٖ ِهغه‪ٛ‬‬ ‫تحسیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬غپع ثبشٌؿت أسیىهب ثه‪ ٝ‬ثهسجهبْ‬ ‫تؿىیُ ؾ‪ٛ‬ر‪.‬‬ ‫اگْی هٌاقصِ ػوَهی(ًَتت اٍل)‬ ‫ضواضُ ‪ 6000003000000002‬هَضخ ‪ 30004640‬هٌسضج زض ساهاًِ تساضکات‬ ‫الکتطًٍیکی زٍلت ضواضُ ‪ 60‬سال ‪3000‬‬ ‫ضطکت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی زض ًظط زاضز هٌاقصِ ظیط ضا اظ هحل اػتثاضات زاذلی (جاضی) ٍ اظ عطیق هنٌناقصنِ‬ ‫(ػوَهی) زض ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تِ پیواًکاض ٍاجس ضطایظ ٍ زاضای(‪ -3‬هجَظ پطٍاًِ افتای ضیاست جوْنَضی تنطای‬ ‫ضطکت ٍ پطسٌل هطتثظ تا قطاضزاز ‪ -6‬هجَظ هقطضات ضازیَئی ‪ -0‬هتصل تِ ساهاًِ ‪ 366‬ضطکت اظ عطیق ذغَط اهی هنرناتنطاتنی‬ ‫‪ -0‬زاضا تَزى هَضَع پاسرگَیی تلفی زضاساسٌاهِ ٍاگصاض ًوایس‪ .‬کلیِ هطاحل هٌاقصِ اظ عطیق ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلنت‬ ‫(ستاز) تِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس ضس‪ .‬تسیْی است ّعیٌِ اگْی اظ تطًسُ هٌاقصِ اذص ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫* پاسرگَئی هطکع اضتثاعات هطزهی ٍ اهساز حَازث اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی‬ ‫الف) تِ پیطٌْازّای فاقس اهضاء‪ ،‬هططٍط‪ ،‬هرسٍش‪ ،‬هغلقا تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫ب) هثلغ تطاٍضز اٍلیِ هؼازل‪ 364/0040004000 :‬ضیال‬ ‫ج) هثلغ سپطزُ تضویی ضطکت زض فطایٌس اضجاع کاض هؼازل ‪26/40004000:‬ضیال هی تاضس‪.‬‬ ‫ز) هست اجطای کاض‪ 36 :‬هاُ‬ ‫ُ) سایط اعالػات ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هٌاقصِ هٌسضج است‪.‬‬ ‫ٍ) پیطٌْاز زٌّسُ هکلف است هؼازل هثلغ سپطزُ‪ ،‬تضویی ّای هؼتثط تسلین یا هثلغ هصکَض ضا تِ حساب تاًکی ضطکت ٍاضیع‬ ‫ٍ حسه هفاز اسٌاز هٌاقصِ ضواًت ًاهِ یا ضسیس ٍاضیع ٍجِ ضا تصَضت اصل زض ٍقت هقطض زض اسٌاز تِ کاضفطها تسلین ًوایس‬ ‫تِ پیطٌْازّای فاقس سپطزُ‪ ،‬سپطزُ ّای هرسٍش‪ ،‬سپطزُ ّای کوتط اظ هیعاى هقطض‪ ،‬چک ٍ ًظایط اى تطتیه اثنط زازُ‬ ‫ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫ضطکت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطقی‬ ‫‪*346/3‬ضٌاسِ اگْی‪* 336/200:‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* 3000406433 :‬اًتطاض ًَتت زٍم‪ * 3000406436:‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضک‬ ‫‪ ۰۵‬غبِ‪ٛٔ ٝ‬غ‪ ْٛ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ىبزی زا‪ٞ‬جسری جبٔغ ایساٖ ‪ ٚ‬چهیهٗ أاهب‬ ‫وسر٘د‪.‬رز حبِی و‪ ٝ‬جصئیبت ٘‪ٟ‬بیی ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔ‪ٙ‬تؿس ٘ؿهد‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٛ‬افم‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬الشْ االجسا ٘یػت‪ ،‬طس وّی اٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘د لبثُ ت‪ٛ‬جه‪ٝ‬‬ ‫ثبؾد‪ٌ .‬فت‪ٔ ٝ‬یؾ‪ٛ‬ر‪ ،‬چیٗ‪ ،‬پیؿ‪ٟٙ‬بر غسٔبی‪ٌٝ‬رازی ‪ٔ ۴۲۲‬هیهّهیهبزر‬ ‫رالزی طی ‪ ۰۵‬غبَ ث‪ ٝ‬ایساٖ رار‪ ٜ‬اغهت وه‪ ٝ‬ثهیهؽ اش ‪ ۸‬ثهساثهس‬ ‫غسٔبی‪ٌٝ‬رازیؽ رز یه ر‪ٌ ٝٞ‬رؾت‪( ٝ‬رز ایٗ وؿ‪ٛ‬ز) اغت‪.‬‬ ‫* ر‪ ٚ‬زا‪ ٜ‬ثسای غ‪ٙ‬جؽ ٔ‪ٛ‬فمیت أیص ث‪ٛ‬رٖ ت‪ٛ‬افک ایساٖ ‪ ٚ‬چیٗ‬ ‫ت‪ٛ‬اشٖ لدزت رز بسه اغیب‪ ،‬یه ؾج‪ ٝ‬تغییس ٕ٘یو‪ٙ‬د ‪ ٚ‬چهیهٗ ‪ٞ‬هٓ‬ ‫احتٕبال اش ٔؿبزوتؽ ثب زلجبی ٔ‪ٙ‬رم‪ ٝ‬ای ایهساٖ رغهت ٘هخه‪ٛ‬ا‪ٞ‬هد‬ ‫ؾػت‪ ،‬أب چ‪ٙ‬یٗ ت‪ٛ‬افمی ٔیت‪ٛ‬ا٘د یه زا‪٘ ٜ‬جبت ثػیبز ٔ‪ٟ‬هٓ ثهسای‬ ‫التکبر رزٌیس ایساٖ ثبؾد‪ .‬غس٘‪ٛ‬ؾت ٘‪ٟ‬بیی ایٗ پیؿ‪ٙ‬ه‪ٟ‬هبر طه‪ٛ‬ال٘هی‬ ‫ٔدت ث‪ٚ ٝ‬غیّ‪ ٝ‬ر‪ ٚ‬ػبُٔ ٔ‪ٛٔ ٟٓ‬زر غ‪ٙ‬جؽ لساز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬هد ٌهسفهتۺ‬ ‫تٕبیُ چیٗ ث‪ ٝ‬پبیج‪ٙ‬دی ث‪ ٝ‬تؼه‪ٟ‬هدات خه‪ٛ‬ر رز ٔه‪ٛ‬اجه‪ ٝ‬ثهب فؿهبز‬ ‫ثیٗإِّّی‪ ٚ ،‬ت‪ٛ‬ا٘بیی ر‪ِٚ‬ت ایساٖ رز بّج‪ ٝ‬ثس ٍ٘سا٘ی‪ٞ‬بی راخّی رز‬ ‫ٔ‪ٛ‬زر لسازرار ثب چیٗ‪.‬غس٘‪ٛ‬ؾت ٘‪ٟ‬بیی ث‪ٚ ٝ‬غیّ‪ ٝ‬ر‪ ٚ‬ػبُٔ ٔ‪ٔ ٟٓ‬ه‪ٛ‬زر‬ ‫غ‪ٙ‬جؽ لساز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ٌسفتۺ تٕبیُ چیٗ ث‪ ٝ‬پبیث‪ٙ‬دی ث‪ ٝ‬تهؼه‪ٟ‬هدات‬ ‫خ‪ٛ‬ر رز ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ثب فؿبز ثیٗ إِّّی‪ ٚ ،‬ت‪ٛ‬ا٘بیی ر‪ِٚ‬ت ایساٖ رز بّهجه‪ٝ‬‬ ‫ثس ٍ٘سا٘ی‪ٞ‬بی راخّی رز ٔ‪ٛ‬زر ‪ٚ‬اٌرازی ایٗ وؿ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬چیٗ‪.‬‬ ‫* حمیمت ث‪ٙ‬د‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬افک ایساٖ ‪ ٚ‬چیٗ چیػت؟‬ ‫ٌصازؼ ‪ٞ‬بی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬رزثبز‪ ٜ‬ایٗ ت‪ٛ‬افک‪ ،‬اش جّٕ‪ ٝ‬یه ‪ٚ‬الؼیت اؾهتهجهب‪ٜ‬‬ ‫رز ٔ‪ٛ‬زر ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬حمیمتب ثخؽ‪ٞ‬بی ایٗ ت‪ٛ‬افک چیػت‪ٔ ،‬ه‪ٛ‬زر ته‪ٛ‬جه‪ٝ‬‬ ‫زغب٘‪ٞ ٝ‬ب لساز ٌسفت؛ ثیؿتس ا٘چه‪ ٝ‬رز ٔه‪ٛ‬زر طهس وهّهی ایهٗ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبزیِ ٔرس ؾد‪ٔ ٜ‬ی را٘یٓ‪ ،‬اش پیؽ ٘‪ٛ‬یعِ اغ‪ٙ‬بری اغت و‪ ٝ‬رز‬ ‫ا‪ٚ‬اغط غبَ ‪ ۰۲۰۲‬ث‪ ٝ‬ثیس‪ ٖٚ‬رزش وسر‪ .‬ز‪ٚ‬ش٘بٔ‪ ٝ‬أسیىبیی ٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬زن‬ ‫تبیٕص‪٘ ،‬صریه ث‪ ۲۲۲ ٝ‬پس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬احتٕبِی ٔختّف زا رز ایهٗ پهیهؽ‬ ‫٘‪ٛ‬یع ٌصازؼ رار‪ ،‬اش جّٕ‪ ،ٝ‬احداث فس‪ٚ‬رٌب‪ٔ ،ٜ‬تس‪ ،ٚ‬خهط ا‪ٞ‬هٗ‪،‬‬ ‫غ‪ٙٔ« ٝ‬رم‪ ٝ‬اشار تجبزی »ٔختّف رز ایساٖ‪ ،‬غسٔهبیه‪ٌ ٝ‬هرازی رز‬ ‫تبغیػبت ت‪ِٛ‬ید ٘فت ‪ٌ ٚ‬بش طجیؼی‪ ،‬وٕه ث‪ ٝ‬احداث شیهسغهبخهت‬ ‫ازتجبطبت ‪G.۵‬‬ ‫رز ‪ٕٞ‬بٖ شٔبٖ‪ ،‬یه ٘ؿسی‪ ٝ‬ریٍس ٔدػی ؾد و‪ٔ ۰۸۲ ٝ‬یّیهبزر رالز‬ ‫رز ثخؽ ‪ٞ‬بی ٘فت‪ٌ ،‬بش ‪ ٚ‬پتس‪ٚ‬ؾیٕی ‪ ٚ‬ثبلی ‪ٔ ۲۰۲‬یّیبزر رالز رز‬ ‫ثخؽ شیسغبخت ‪ٞ‬صی‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ؾد‪ .‬ر‪ِٚ‬ت ایساٖ أب ایٗ ٌهصازؼ‬ ‫‪ٞ‬ب زا تىریت وسر‪.‬‬ ‫* ثسزغی زلٓ ‪ٞ‬بی ارػبیی رز لسازرار ایساٖ ‪ ٚ‬چیٗ رز ارأه‪ ٝ‬ایهٗ‬ ‫یبرراؾت أد‪ ٜ‬اغت‪ ،‬اٌس ٔب ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ تبحیس احتهٕهبِهی چه‪ٙ‬هیهٗ‬ ‫لسازراری زا رزن و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ایٗ أس فسضی اغت‪ٔ ،‬جج‪ٛ‬ز ‪ٞ‬ػتیٓ تهب‬ ‫زیص ‪ٞ‬صی‪ٞ ٝٙ‬ب زا ثسزغی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ایب زلٓ ‪ٔ ۴۲۲‬یهّهیهبزر رالز ؾهبٔهُ‬ ‫خسید ٘فت ‪ٌ ٚ‬بش چیٗ ٔی ؾ‪ٛ‬ر یب قسفب ث‪ ٝ‬غسٔبی‪ٌ ٝ‬هرازی ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔػتمیٓ جدید اؾبز‪ ٜ‬رازر؟ثدی‪ٟ‬ی اغت‪ٛٔ ،‬زر ر‪ ْٚ‬ثػیبز ٔ‪ ٟٓ‬تس اش‬ ‫ٔ‪ٛ‬زر ا‪ َٚ‬اغت‪ .‬اٌس حبثت ؾ‪ٛ‬ر ثیؿتس اطالػبتی و‪ ٝ‬لجال رزش وهسر‪ٜ‬‬ ‫اغت‪ ،‬رلیک ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪ ،‬ایٗ ت‪ٛ‬افک یه افصایهؽ جهدی رز غهسٔهبیه‪ٝ‬‬ ‫ٌرازی چیٗ رز ایساٖ زا ٘ؿبٖ ٔی ر‪ٞ‬د‪ .‬ثخؽ اػظٕی اش ایٗ ‪ٞ‬صی‪ٝٙ‬‬ ‫‪ٞ‬بی پیؿ‪ٟٙ‬بری رز ت‪ٛ‬غؼ‪ ٝ‬غبخت ‪ ٚ‬غبش‪ ،‬شیسغهبخهت ‪ ٚ‬قه‪ٙ‬هبیهغ‬ ‫غ‪ٍٙ‬یٗ ٔتٕسوص ؾد‪ ٜ‬اغت؛ تٕبْ ح‪ٛ‬ش‪ٞ ٜ‬بیی و‪ ٝ‬چیٗ رز اٖ رازای‬ ‫تخکف وبفی اغت‪.‬ایٗ ٘‪ٛ‬ع پس‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬ب ضسیت ‪ٞ‬بی ثصزٌی راز٘هد‪.‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب‪ ،‬تمبضب ثسای ؾسوت ‪ٞ‬بی غبخت ‪ ٚ‬غبش‪ ،‬تبٔهیهٗ وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هدٌهبٖ‬ ‫خدٔبت ٔستجط ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یدو‪ٙٙ‬دٌبٖ ٔکبِح غبختٕب٘ی زا افصایؽ ٔهی‬ ‫ر‪ٙٞ‬د‪٘(.‬ظیس ؾسوت ‪ٞ‬بی غیٕبٖ‪ ،‬ف‪ٛ‬الر ‪ ٚ‬اِه‪ٛ‬از) چهمهدز چه‪ٙ‬هیهٗ‬ ‫ٔؿبزوتی ثسای التکبر ایساٖ لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬اغت؟ چیٗ‪ ،‬رز ثبش‪۰۲۲۲ ٜ‬‬ ‫تب ‪ ،۰۲۰۲‬ت‪ٟٙ‬ب ‪ٔ ۲۸.۶‬یّیبزر رالز رز ایساٖ غسٔهبیه‪ٌ ٝ‬هرازی وهسر‬ ‫رزحبِی و‪ ٝ‬تمسیجب رز ر‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز ػسثػتبٖ ‪ ٚ‬أبزات‪ ،‬زلجهبی ایهساٖ‪،‬‬ ‫‪ٔ ۳۲‬یّیبزر رالز غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی وسر‪ ٜ‬اغت‪.‬غسٔبی‪ٌ ٝ‬هرازی ‪۴۲۲‬‬ ‫ٔیّیبزر رالزی طی ‪ ۰۵‬غبَ ثساثس ثهب حهد‪ٚ‬ر ‪ ۳.۵‬رزقهد ته‪ِٛ‬هیهد‬ ‫٘بخبِف راخّی ایساٖ )‪(GDP‬رز ‪ٞ‬س غبَ اغت‪ .‬ثسای ایهساٖ‪ ،‬اش‬ ‫ضتیؼی‪ :‬زض تلِ ضساًِ ّای تسذَاُ ٍعی ًیفتین‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی‪-‬غخ‪ٍٛٙ‬ی ر‪ِٚ‬ت ثب اؾهبز‪ ٜ‬ثه‪ ٝ‬فهبیهُ‬ ‫ٔػس‪ٚ‬ل‪ ٝ‬قحجت ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬شیس أ‪ٛ‬ز خبزجه‪٘ ٝ‬ه‪ٛ‬ؾهتۺ رز‬ ‫تّ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬زغب٘‪ٞ ٝ‬بی ثدخه‪ٛ‬ا‪ٚ ٜ‬طهٗ ثهسای تهخهسیهت‬ ‫فداوبزی‪ٟ‬بی غسثبشاٖ ٔب رز ٔیبٖ افىبز ػٕ‪ٔٛ‬ی طساحهی‬ ‫وسر‪ٜ‬ا٘د ٘یفتیٓ‪٘ -۲ .‬جبید اجبش‪ ٜ‬رار ت‪ٛ‬طئ‪ ٝ‬غسلتِ فهبیهُ‬ ‫ثب ت‪ٛ‬طئ‪ ٝ‬ثبشٕ٘بیی فبیُ ٔػس‪ٚ‬ل‪ ٝ‬تىٕیهُ ؾه‪ٛ‬ر‪ .‬وػهی‬ ‫رغت ٔب زا ثسای تفػیس رزغت ٔحت‪ٛ‬ای غخ‪ٙ‬بٖ‪٘ ،‬جػهته‪ٝ‬‬ ‫اغت‪٘.‬جبید ثب رغتی و‪ ٝ‬فبیُ زا غسلت وسر‪ ٚ ٜ‬رغهتهی‬ ‫و‪ ٝ‬پع اش غسلت رز ٔف‪ٔ ٚ ْٟٛ‬حت‪ٛ‬ای غخٗ رغهتهجهسر‬ ‫شر‪ٕٞ ،ٜ‬دغتی وسر‪ . ۰ .‬ثسخی ٘باٌب‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬تهفهػهیهسی زا‬ ‫ثسایٗ غخ‪ٙ‬بٖ تحٕیُ ٔیو‪ٙٙ‬د و‪ ٝ‬ػی‪ٙ‬ب ت‪ٛ‬غهط غهبزلهبٖ‬ ‫ثیبٖ ؾد‪ ،ٜ‬تّ‪ٛ‬یصی‪ٕٞ ٖٛ‬دغت زضیٓ اغهسائهیهُ رزز‪ٚ‬ش‬ ‫ثبشٕ٘بیی فبیُ ق‪ٛ‬تی ٌفت ظسیف ریٍس ٘هٕهی ته‪ٛ‬ا٘هد‬ ‫ثسٔمبْ فؼّی خ‪ٛ‬ر ثبلی ثبؾد‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی ٔراوس‪.ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػتجبزی ثسای ظسیف لبئُ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ؾد‪٘،‬ؿس ایٗ فهبیهُ‬ ‫ق‪ٛ‬تی ؾبْ اخس ظسیف ث‪ٛ‬ر ‪. ۳‬ا٘چه‪ ٝ‬غهبزلهبٖ قه‪ٛ‬ت‬ ‫ٔیٍ‪ٛ‬ی‪ٙ‬د ثبفبقّ‪ ٝ‬و‪ٛ‬تب‪ٞ‬ی تجدیُ ثه‪ ٝ‬پهط‪ٚ‬ان ثهسخهی‬ ‫تسیج‪ٞٛ‬بی راخّی ٔی ؾ‪ٛ‬ر‪.‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬د ؾبْ اخس ای‪ٙ‬ه‪ٟ‬هب ٔهی ٌه‪ٛ‬یه‪ٙ‬هد بهس‪ٚ‬ه‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬روؿی‪.‬‬ ‫غبزلیٗ ق‪ٛ‬ت ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬د ‪ٚ‬شیسخبزج‪ ٝ‬ریهٍهس پهع اش‬ ‫٘ؿسفبیُ ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘دٔراوسات تحسیٓ ؾى‪ٙ‬هی ثهسجهبْ زا‬ ‫پیؽ ثجسر‪،‬تسیی‪ٞ ٖٛ‬بی راخُ ‪ ٓٞ‬ایٗ غخٗ زا تهىهساز‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬د‪ .۴.‬رز تّ‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬زغب٘‪ٞٝ‬بی ثدخ‪ٛ‬ا‪ٚ ٜ‬طٗ ثهسای‬ ‫تخسیت فداوبزی‪ٟ‬بی غسثبشاٖ ٔب رز ٔیبٖ افىبز ػٕ‪ٔٛ‬هی‬ ‫طساحی وسر‪ٜ‬ا٘د ٘یفتیٓ‪ ،‬ر‪ٌٚ‬ب٘‪ٔ ٝ‬هراوهس‪ٔ-ٜ‬هیهداٖ وه‪ٝ‬‬ ‫اثداع ؾ‪ٕٞ ْٛ‬بٖ زغب٘‪ٞ ٝ‬بغت ثبشت‪ِٛ‬ید ٘ىه‪ٙ‬هیهٓ‪ ،‬ایهساٖ‬ ‫أس‪ٚ‬ش ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬اش٘ی ظسیف ٔیبٖ أس ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔیدا٘ی ‪ٚ‬أهس‬ ‫ریپّٕبغی ثیؽ اش ‪ٞ‬سشٔب٘ی ریٍس احتیبد رازر ‪ .۵‬فهىهس‬ ‫٘ى‪ٙ‬یٓ اٌس ٔیبٖ ٔراوس‪ٔ-ٜ‬یداٖ ر‪ٌٚ‬ب٘‪ ٝ‬غبشی و‪ٙ‬یهٓ ثه‪ٝ‬‬ ‫غیبغت یب ث‪ ٝ‬غسثبشاٖ ٘جسرٌب‪ٟٞ‬بی خه‪٘ٛ‬هیهٗ‪ ،‬خهدٔهت‬ ‫وسر‪ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫ضکایات زاٍعلثاى ضز صالحیت ضسُ‬ ‫اًتراتات ضَضاّا تطضسی هیضَز‬ ‫غس‪ٚ‬یع خجسی‪-‬زییع ‪ٞ‬یبت ػبِی ٘ظبزت ثس ا٘تخبثهبت‬ ‫ؾ‪ٛ‬زا‪ٞ‬بی ؾ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬غتب اغتبٖ ت‪ٟ‬ساٖ ٌفتۺ را‪ٚ‬طهّهجهبٖ‬ ‫زرقالحیت ؾد‪ ٜ‬رز ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی اجهسایهی ‪٘ ٚ‬هظهبزت‬ ‫ؾ‪ٟ‬سغتب٘‪ٟ‬ب ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د تهب ز‪ٚ‬ش یهىهؿه‪ٙ‬هجه‪- ٝ‬ر‪ٚ‬اشر‪ٞ‬هٓ‬ ‫ازریج‪ٟ‬ؿت‪ -‬رز ‪ٚ‬لت ارازی ؾىبیبت خ‪ٛ‬ر زا ٔهرهس‬ ‫و‪ٙٙ‬د‪ .‬احٕد ٘برزی رز جٕغ خجسٍ٘هبزاٖ ٌهفهتۺ رز‬ ‫زاغتبی زغیدٌی ث‪ ٝ‬ؾىبیبت را‪ٚ‬طّجبٖ زر قهالحهیهت‬ ‫ؾد‪ ٜ‬رز ‪ٞ‬یبت‪ٞ‬بی اجسایی ‪٘ ٚ‬ظبزت ؾ‪ٟ‬سغتب٘‪ٟ‬ب‪ٞ ،‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫را‪ٚ‬طّجبٖ ٔرو‪ٛ‬ز ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د اش فسرا ‪ -‬پ‪ٙ‬جؿ‪ٙ‬ج‪ -ٝ‬تهب ز‪ٚ‬ش‬ ‫یىؿ‪ٙ‬جه‪- ٝ‬ر‪ٚ‬اشر‪ٞ‬هٓ ازریهجه‪ٟ‬هؿهت‪-‬رز ‪ٚ‬لهت ارازی‬ ‫اش غبػت ‪ ۹‬اِی ‪ ۲۴‬ث‪٘ ٝ‬ؿب٘ی ت‪ٟ‬ساٖ‪ ،‬اته‪ٛ‬ثهبٖ ؾه‪ٟ‬هدای‬ ‫ٌٕ‪ٙ‬بْ‪ٚ ،‬ز‪ٚ‬ری ات‪ٛ‬ثبٖ وسرغتبٖ ث‪ ٝ‬غٕت ؾٕبَ‪ ،‬ثؼد اش‬ ‫تبالز ای‪ٛ‬اٖ ؾٕع‪ ،‬غبِٗ ‪ٚ‬زشؼ ؾ‪ٟ‬هدای وهسرغهتهبٖ‪،‬‬ ‫ٔساجؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬د‪.‬زییع ‪ٞ‬یبت ػبِی ٘ظبزت ثس ا٘هتهخهبثهبت‬ ‫ؾ‪ٛ‬زا‪ٞ‬بی ؾ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬غتب رز اغتبٖ ته‪ٟ‬هساٖ افهص‪ٚ‬رۺ ثهؼهد‬ ‫اش ثسزغی پس‪٘ٚ‬د‪ٞ ٜ‬ب رز وٕیت‪ ٝ‬زغیدٌی ث‪ ٝ‬ؾهىهبیهبت‪،‬‬ ‫رز ‪ٞ‬یبت اغتبٖ ثسزغی ٔجدر ق‪ٛ‬زت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ٌهسفهت‬ ‫تب حمی اش ‪ٞ‬یچ وع ضبیغ ٘ؿه‪ٛ‬ر‪٘.‬هبرزی خهبطهس٘ؿهبٖ‬ ‫وسرۺ تٕبْ تالؼ ‪ ٚ‬ثس٘بٔ‪ٝ‬زیصی رلیک ‪ٞ‬یبت‪ٞ‬بی ٘ظبزت‬ ‫اغتبٖ ت‪ٟ‬ساٖ رز ایٗ ر‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬ؼر‪ٛ‬ف ثه‪ ٝ‬ثهسزغهی رلهیهک‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت را‪ٚ‬طّجبٖ ثساغبظ ُٔس لب٘‪ ٖٛ‬اغت‪.‬‬ ‫أس‪ٚ‬ش‪ ،‬ایٗ ٘ؿبٖ ر‪ٙٞ‬د‪ ٜ‬یه افصایؽ ػظیٓ (غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی) اغت‪،‬‬ ‫جبیی و‪ٚ ٝ‬ز‪ٚ‬ری غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی ٔػتمیٓ خبزجی ٕٔىٗ اغت ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔیصاٖ ‪ ۲.۵‬رزقد اش ت‪ِٛ‬ید ٘بخبِف راخّی ثسغد‪ .‬ایٗ ازلبْ اغهیهت‬ ‫جدی زا و‪ ٝ‬زضیٓ تحسیٓ ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی ثب ‪ٞ‬دایت أهسیهىهب ثه‪ٝ‬‬ ‫التکبر ایساٖ ‪ٚ‬ازر وسر‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ تاحیس ثبِم‪ٔ ٜٛ‬ؿبزوهت تهحهمهک‬ ‫یبفت‪ ٝ‬ایساٖ ‪ ٚ‬چیٗ زا ٘ؿبٖ ٔی ر‪ٞ‬د‪ٛٔ.‬لؼیت ثیٗ اِهٕهّهّهی چه‪ٙ‬هیهٗ‬ ‫ت‪ٛ‬افمی ٘ػجتبً ‪ٚ‬اضح اغتۺ أسیىب فؿبز ثیؿتسی ‪ ٓٞ‬ثس چیٗ ‪ٞ ٚ‬هٓ‬ ‫ایساٖ رز ٔ‪ٙ‬بطک ٔسث‪ٛ‬ط‪ ٝ‬ؾبٖ ‪ٚ‬ازر ٔی و‪ٙ‬د‪ٔ ،‬صیت ‪ٞ‬ب ثهیهؿهتهس ٔهی‬ ‫ؾ‪ٛ‬ر ‪ٞ ٚ‬صی‪ٞ ٝٙ‬بی ‪ٕٞ‬ىبزی وب‪ٞ‬ؽ ٔی یبثد‪ .‬ثهب ٔؿهخهف ؾهدٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ر‪ِٚ‬ت ثهبیهدٖ رز تهالؼ اغهت تهب اش تهبوهتهیهه فؿهبز‬ ‫حداوخسی تسأپ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ا‪ٞ‬سٔی رز ٔراوس‪ٔ ٜ‬جدر رز ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬بی‬ ‫‪ٚ‬اؾ‪ٍٙ‬تٗ ثب ‪ٞ‬س ر‪ ٚ‬وؿ‪ٛ‬ز‪ ،‬اغتفبر‪ ٜ‬و‪ٙ‬د‪ ،‬أید‪ٚ‬ازی ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ثهبشٌؿهت‬ ‫ؾسایط ث‪ ٝ‬حبِت ا‪ َٚ‬اش غ‪ٛ‬ی ثبیدٖ »‪ ٓٞ‬رز چیٗ ‪ ٓٞ ٚ‬رز ایهساٖ‬ ‫وٕسً٘ ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬ر‪ِٚ‬ت ایساٖ ثبید ٔیبٖ ٘یهبش خه‪ٛ‬ر رز یهبفهتهٗ‬ ‫حبٔیبٖ ٔبِی خبزجی ‪ٔ ٚ‬ؿبزوت ‪ٞ‬بی التکبری‪ ،‬رز ثساثس ٔخبِفهت‬ ‫جدی راخّی ‪ ٚ‬تسظ اش ‪ٚ‬اٌرازی وؿ‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬یىی اش ثخهؽ ‪ٞ‬هبی‬ ‫اقّی غیبغت خبزجی ثی طسفی ‪ ٚ‬اغتهمهالَ ایهٗ وؿه‪ٛ‬ز اغهت‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬اشٖ ثسلساز و‪ٙ‬د‪.‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ؾت‪ ٝ‬ایٗ پبیٍب‪ ٜ‬تحّیّهی چهیه‪ٙ‬هی‪ ،‬ایهساٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫ؾسوبی خبزجی ثسای تبٔیٗ ثبشاز‪ٞ‬بیی ثسای فس‪ٚ‬ؼ ٘فت ‪ ٚ‬غسٔبیه‪ٝ‬‬ ‫ٌرازی ثسای ثبشغبشی التکبرؼ ٘یبش رازر‪ .‬چیٗ ثب التکبری وبٔهالً‬ ‫‪ٚ‬اثػت‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بثغ ا٘سضی خبزجی‪ ،‬وبٔالً ٔت‪ٙ‬بغت ثب ایٗ ؾسایط اغت ‪ٚ‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬حفظ تؼسف‪ٞ ٝ‬بی اػٕبِی ر‪ِٚ‬هت تهسأهپ ثهس وهبال‪ٞ‬هبی‬ ‫چی‪ٙ‬ی ت‪ٛ‬غط ر‪ِٚ‬هت ثهبیهدٖ ‪ ٚ‬ارأه‪ ٝ‬فؿهبز ثهس ایهٗ وؿه‪ٛ‬ز ثهس‬ ‫غس ٔؼبٔالت تجبزی‪ ،‬چیصی ٕ٘ب٘د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثخه‪ٛ‬ا‪ٞ‬هد پهىهٗ زا ثهسای‬ ‫وٕه ث‪ ٝ‬ایساٖ ٔجبشات و‪ٙ‬د‪ .‬چیٗ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اش افصایؽ ٘هفه‪ٛ‬ذ رز‬ ‫ایساٖ و‪ ٝ‬ثسخالف ػسثػتبٖ ‪ ٚ‬أبزات ‪ٞ‬یچ زاثر‪٘ ٝ‬ظبٔی ثب أسیهىهب‬ ‫٘دازر‪ ،‬خ‪ٛ‬ؾحبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬ر‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 11‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪8011‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫پلیس ارسبایجاى ضشلی دس ساستای پطتیباًی ٍ هاًع صدایی اص تَلیذ با لاچاق هباسصُ هیکٌذ‬ ‫هطکلی دس تاهیی کاالّای اساسی ارسبایجاىضشلی ٍجَد ًذاسد‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هقبٍى ّوبٌّفگفی اهفَس اٍفتفلفبدی‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیزبىؿشٍی گی ن هـْلی دس تفبهفیفی ٍ‬ ‫فشضِ ّبالّبی اػبػی اػتبى ٍرَد ًذاسد ٍ ارفٌفبع‬ ‫هَسد ًیبص ؿْشًٍذاى ثِ اًذاصُ ّبىی رخیشُػبصی ؿفذُ‬ ‫اػ ‪ .‬فلی رْبًگیشی اىضٍدن تاهیفی ٍ تفَصیفـ اٍفالم‬ ‫اػبػی ؿبهل سٍمی‪ ،‬ثشًذ‪ ،‬ؿْفش ٍ هفشک دس اػفتفبى‬ ‫اػتوشاس داسد ٍ ّوضهبى ثب سکذ ٍ ّفٌفتفشل هفَرفَدی‬ ‫اًجبسّبی اػتبى‪ً ،‬ؾبست ٍ ثبصسػی اص ٍاحذّبی کٌفیفی‬ ‫خشدُ ىشٍؿی ًیض دس حبل اًزبم اػ ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ توْیذات پیؾ ثیٌی ؿذُ دس خلَف تفبهفیفی‬ ‫ّبالّبی اػبػی خبعشًـبى ّشدن ّبالّبی اػبػی هشدم اػتبى ثذٍى ّیچگًَِ هحذٍدی ٍ ّوجَد‬ ‫تبهیی هی ؿَد ٍ هبیحتبد فوَهی ٍ ّبالّبی اػبػی هَسد ًیبص ؿْشًٍذاى اػتفبى اففن اص ثفشًفذ‪،‬‬ ‫سٍمی‪ٌٍ ،‬ذ‪ ،‬ؿْش ٍ چبی دس اًجبسّبی هشاّض پخؾ فوذُ ٍ خشدُ ثِ ٍىفَس ٍرفَد داسد‪.‬هفقفبٍى‬ ‫ّوبٌّگی اهَس اٍتلبدی اػتبًذاس ارسثبیزبى ؿشٍی ثب تبّیذ ثش سکذ ػیؼتوی‪ ،‬گفیف ن ضفشٍسی‬ ‫اػ توبم اکٌبه ثِ کٌذًٍ هْبًیضُ هتلل ؿًَذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬ىشهبًذُ اًتؾبهی ارسثبیزبى ؿشٍی ثب تبّیذ ثش ایٌِْ اهؼبل ًیض ًیشٍی اًتؾبهی اػتبى دس‬ ‫ساػتبی تحٌَ ؿقبس ػبل ثشای پـتیجبًی ٍ هبًـ صدایی اص تَلیذ ثب ٍبچبً هجبسصُ هیٌّذ گفیف ن ًفیفشٍی‬ ‫اًتؾبهی دس ساػتبی هجبسصُ ثب ٍبچبً ثشًبهِ ٍیظُای داسد‪ .‬ػشداس حؼیی فجذی اؽْبس داؿ ن تاهیی اهٌی‬ ‫تَلیذ ثِ هقٌبی پـتیجبًی اص تَلیذ ٍ سىـ ثشخی هَاًـ اػ تب تَلیذٌٌّذُ دس ایی صهیٌِ دمذمِای ًذاؿفتفِ‬ ‫ثبؿذ‪ٍ.‬ی ّبسگشاى سا دس هؼیش سؿذ ٍ تَػقِ اٍتلبدی ّـَس‪ً ،‬یشٍّبی هَلذ ربهقِ داًؼ ٍ گفیف ن‬ ‫سٍص ّبسگش‪ ،‬اٍذاهی دس ساػتبی پبػذاؿ هَبم ٍ هٌضل ٍ ربیگبُ ّبسگشاى دس ففشکفِ ّفبی ّفبس ٍ‬ ‫تالؽ اػ ‪.‬ىشهبًذُ اًتؾبهی ارسثبیزبى ؿشٍی ثب ثیبى ایٌِْ هیضاى رشائن ٍ اػیتّبی ارتوبفی ساثفغفِ‬ ‫هؼتَین ثب هیضاى اؿتنبل داسد‪ ،‬اىضٍدن دس ّش ربهقِای ِّ هیضاى اؿتنبل ثبال ثبؿذ دس اى رفبهفقفِ هفیفضاى‬ ‫رشائن ٍ اػیتّبی ارتوبفی ّبّؾ خَاٌّذ داؿ ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ایٌِْ اػتبى ارسثبیزبى ؿشٍی یْی‬ ‫اص اهیتشیی اػتبىّبی ّـَس اػ ‪ ،‬خبعش ًـبى ّشدن ایی اػتبى دس هیضاى ٍٍَؿ رشائن ٍ اػفیفت ّفبی‬ ‫ارتوبفی دس ّوتشیی هیضاى ٍشاس داسد‪.‬فجذی ثش اػتییبی حٌ ٍ حًََ ّبسگشاى ًیض تبّیذ ّشد ٍ اىفضٍدن‬ ‫ًیشٍی اًتؾبهی دس ّویؼیَى ّبی ّبسگشی ّن پیگیش هغبلجبت ّبسگشاى اػتبى خَاّذ ثَد‪ٍ.‬ی‪ ،‬ثب تبّیذ‬ ‫ثش ایٌِْ اهؼبل ًیض ًیشٍی اًتؾبهی اػتبى دس ساػتبی تحٌَ ؿقبسػبل ثشای پـتیجبًی ٍ هبًـ صدایی اص تَلیذ‬ ‫ثب ٍبچبً هجبسصُ هیٌّذ اثشاص داؿ ن ًیشٍی اًتؾبهی دسساػتبی هجبسصُ ثب ٍبچبً ثشًبهِ ٍیظُای داسد‪.‬‬ ‫تعطیلی کشًٍایی تبشیض بشای ّفتِ ایٌذُ توذیذ ضذ‬ ‫بیص اص ‪ّ ۱۳‬ضاس ًفش دس تعاًٍی ّای ارسبایجاى غشبی هطغَل بِ کاس ّستٌذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬ىشهبًذاس تفجفشیفض اص تفوفذیفذ ٍ تفذاٍم‬ ‫تقغیلیّبی ّشًٍبیی هـوَل ؿْشّبی ثب ٍضقی ٍشهض عفی‬ ‫ّیتِ ایٌذُ دس ایی ّالًـْش خجش داد‪.‬‬ ‫هْذٍی ىشهبًذاس تجشیض ثب اؿبسُ ثِ تذاٍم ٍضقی ٍشهض ؿفْفش‬ ‫تجشیض ثِ لحبػ ؿیَؿ ٍیشٍع ّشًٍب‪ ،‬گفیف نثفب تفَرفِ ثفِ‬ ‫اىضایؾ اهبس هجتالیبى ثِ ّشًٍب دس ایی ؿْش ّیتِ ایٌفذُ ًفیفض‬ ‫تقغیلیّب اداهِ داسد ٍ تٌْب گشٍُّبی ؿنلی ثب اٍلَی یفِ‬ ‫هزَص ىقبلی داسًذ‪.‬‬ ‫اٍ ثب اثشاص تبػو اص فذم سفبی ضَاثظ ثْذاؿتی تَػظ هشدم ٍ ّبّؾ هیضاى تَرِ ثِ ایی هفَاصیفی ٍ‬ ‫هَشسات ثْذاؿتی‪ ،‬گی ن اػتیبدُ ّن اص هبػِ ٍ ثی تَرْی ثِ ىبکلِ گزاسیّبی ارتوبفی هفَرفت‬ ‫اىضایؾ اهبسّبی ثیوبساى ّشًٍبیی دس تجشیض ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫هْذٍی ثب ثیبى ایٌِْ تذاٍم تقغیلی ثبصاس ٍ اکٌبه ّؼجِ ثیؿِ هقیـ ایی ٍـش سا ثب هـْفل هفَارفِ‬ ‫هیٌّذ‪ ،‬گی ن اهب دس ؿشایظ ًٌَّی چبسُای رض افوبل تقغیلیّب ٍرَد ًذاسد ٍ اهیذٍاسین ِّ ثب ثْجفَد‬ ‫ؿشایظ ؿبّذ ّبّؾ هحذٍدی ّب ثبؿین‪.‬‬ ‫اٍ گی ن تینّبی هختلو ثبصسػی ػتبد ؿْشػتبًی ّشًٍب ثش سفبی ضَاثظ ٍ هحذٍدی ّبی ّشًٍبیفی‬ ‫دس توبم ًَبط ؿْش تجشیض ًؾبست داسًذ‪ ،‬اهب اص ؿْشًٍذاى ًیض اًتؾبس داسین دس کَست ثشخَسد ثب هفَاسدی‬ ‫ِّ ًؼج ثِ هحذٍدی ّبی ٍبًًَی ثی تَرْی ًـبى هیدٌّذ هشاتت سا ثِ ىشهبًذاسی تفجفشیفض گفضاسؽ‬ ‫ٌٌّذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هذیشّل تقبٍى‪ّ ،‬بس ٍ سىفبُ ارفتفوفبففی‬ ‫ارسثبیزبى مشثی گی ن عی ػبل گزؿتِ اؿتنبلضایی ثفشای‬ ‫‪ً ۲۶۰۲‬یش دس تفقفبًٍفی ّفبی اػفتفبى کفَست گفشىفتفِ‬ ‫اػ ‪.‬فجبدی اهشٍص اىضٍدن دس ػبل ‪۹۹‬تقذاد ‪۰۰‬تفقفبًٍفی ثفب‬ ‫اؿتنبلضایی ‪ً۲۶۰۲‬یش تـْیل ؿذُ اػ ‪ٍ .‬ی ثفب اؿفبسُ ثفِ‬ ‫ایٌِْ دس حبل حبضش ‪۰۷۷۰‬تقبًٍی اص اٍل اًَاله تفبّفٌفَى‬ ‫دس ارسثبیزبى مشثی حج ؿذُ اػ ‪ ،‬تلشیح ّشدن دس حبل‬ ‫حبضش ‪ٍ ۶۲۰۰‬احذ تقبًٍی ىقبل ثب اؿتنبلفضایفی ‪ّ۱۶‬فضاس ٍ‬ ‫‪ً۶۲۰‬یش دس اػتبى ىقبلی داسًذ‪.‬فجبدی اؽْبسّشدن دس ػبل گزؿتِ ‪ ۲۲‬هیلیفَى دالس کفبدسات تفَػفظ‬ ‫تقبًٍی ّبی اػتبى اًزبم ؿذ ِّ ًؼج ثِ هذت هـبثِ ػبل ٍجل خَد ّبّؾ سا ًـبى هی دّذ ِّ دلفیفل‬ ‫اى ؿیَؿ ّشًٍب ثَد‪.‬هذیش ّل تقبٍى ّبس ٍ سىبُ ارتوبفی ارسثبیزبى مشثی ثب تبّیذ ثِ ایٌفْفِ دس ػفبل‬ ‫گزؿتِ ثیؾ اص ‪ّ ۶۴‬ضاسهَسد ثبصسػی اص ّبسگبُ ّبی اػتبى کَست گشىتِ‪ ،‬خبعش ًـبى ّشدن دس ػفبل‬ ‫گزؿتِ ‪ّ۶۶‬ضاسٍ ‪۴۶۶‬پشًٍذُ ؿْبی ّبسگشی ٍ ّبسىشهبیی ثِ اداسُ ّل ٍاسد ؿذ ِّ ثِ ‪۹۰‬دسکذ اًْب‬ ‫سػیذگی ؿذ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ایٌِْ دس ػبل گزؿتِ ثبتَرِ ثِ ؿقبس ػبل ‪ٍ۶۱‬احذ هـْل داس ؿفٌفبػفبیفی‬ ‫ؿذ‪ ،‬یبد اٍس ؿذن دس ػبل گزؿتِ ثب پیگیشی ّبی اًزبم ؿذُ ‪ ۲۲۶‬اؿتنبل هزذد ثیوِ ثیْفبسی کفَست‬ ‫گشى ٍ ثشای ‪ً ۰۶۶۶‬یش هَشسی ثیوِ ثیْبسی کبدس ؿذ‪.‬فجبدی اداهِ دادن دس حبل حبضفش ‪ً ۰۹۰۶‬فیفش‬ ‫هَشسی ثگیش ثیوِ دس اػتبى ٍرَد داسد‪ .‬هذیشّل تقبٍى‪ّ،‬بس ٍ سىبُ ارتوبفی اػتبى اىضٍدن ارسثفبیفزفبى‬ ‫مشثی دس ػبل ‪ ۹۹‬اص ًؾش فولْشد ّبس اىشیٌی رض ‪ ۹‬اػتبى ثشتش ّـَس هقشىی ؿذ‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫طشحّای ابشساًی ارسبایجاىضشلی‬ ‫دس اًتظاس تاهیی اعتباس‬ ‫ّبّؾ ثبسًذگیّب دس یْؼبل اخیش دس ارسثبیزفبى ؿفشٍفی ٍ ثفشٍص‬ ‫هـْل ّوجَد اه ثٍِیظُ اه اؿبهیذًی‪ ،‬ضشٍست اتوبم عشح ّفبی‬ ‫اثشػبًی دس ایی اػتبى سا دٍچٌذاى ّشدُ ٍ ایی عشحّفب دس اًفتفؾفبس‬ ‫تبهیی افتجبس ‪ ۴۰‬هیلیبسد تَهبًی هلَه ّیبت دٍل ّؼتٌذ‪ .‬ثشاػبع‬ ‫افالم اداسُ ّل َّاؿٌبػی ارسثبیزبى ؿشٍی دس ػبل صسافی رفبسی‬ ‫هیضاى ثبسًذگی دس اػتبى ‪ ۲۷‬دسکذ ّوتش ؿذُ ٍ ثشاػفبع ؿفبخفق‬ ‫ّبی اػتبًذاسد ثبسؽ ٍ تجخیش‪ ،‬دس ثشسػی یْؼبلِ حذٍد ‪ ۴۶‬دسکفذ‬ ‫هؼبح اػتبى دس خـْؼبلی ٍشاس داسد ِّ ثب تَرِ ثِ ّبّؾ هفیفضاى‬ ‫ثبسًذگی ثشًبهِ سیضی ثشای هذیشی هٌبثـ اثی ضشٍسی اػ ‪.‬‬ ‫دس ایی ساػتب ثشای هذیشی تٌؾ اثی ارسثبیزبى ؿشٍفی عفشح ّفبی‬ ‫هختلیی اص ػَی ؿشّ اه هٌغَِ ای ٍ اه ٍ ىبضاله اػتفبى دس‬ ‫دػ ارشاػ ٍ دٍل ثشای ػشف ثخـیذى ثِ ایی عشح ّب‪ ،‬ػفبل‬ ‫گزؿتِ هجلل ‪ ۴۰‬هیلیبسد تَهبى ثِ کَست تولِ داسایی ػشهبیفِ ای‪،‬‬ ‫تقشیو ّشد ِّ هتبػیبًِ تبٌَّى پشداخ ًـذُ ٍ ایی عشح ّب هقغل‬ ‫تخلیق ایی افتجبس ّؼتٌذ‪.‬ایی افتجبس ثفشای ارفشای خفظ اًفتفَفبل‬ ‫اثشػبًی اص ًٌْذ ثِ تجشیض‪ ،‬حیش ‪ ۱۶‬حلَِ چبُ ٍ ًیض اىضایفؾ ؽفشىفیف‬ ‫ایؼتگبُ پوپبط ؿوبسُ ‪ ۰‬اثشػبًی صسیٌِ سٍد دس ًؾش گشىتِ ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫ثب ٍرَد پیگیشی ّبی اًزبم ؿذُ‪ ،‬ایی هجلل تب ٌَّى دس اختیبس ػبصهبى‬ ‫ثشًبهِ ٍ ثَدرِ ارسثبیزبى ؿشٍی رْ تخلفیفق دس عفشح ّفبی‬ ‫هزَّس ٍشاس ًگشىتِ اػ ٍ ثِ گیتِ ّبسؿٌبػبى اهش دس کَست ففذم‬ ‫تبهیی افتجبس تبثؼتبى اهؼبل ثب تٌؾ اثی دس ارسثبیزبى ؿشٍی ٍ تجفشیفض‬ ‫هَارِ خَاّین ثَد‪.‬تجشیض دس ػبل ّبی اخیش ثب هـْفالت ففوفذُ دس‬ ‫صهیٌِ اه هَارِ ٍ ؿبّذ ٍغقی ّبی هْفشس اه ؿفشه دس ىلفل‬ ‫تبثؼتبى ثَدُ ِّ ًیبص ثِ تبهیی اه اص هٌبثـ هختلو ثب اىضایؾ ؽشىیف‬ ‫ّبی هَرَد ٍ تؼشیـ دس تْویل عشح ّبی ًیوِ توبم ثب افتجبس پفیفؾ‬ ‫ثیٌی ؿذُ ثشای َّتبُ هذت گشُ گـبی هـْالت اه ؿفشه ؿفْفش‬ ‫تجشیض خَاّذ ثَد‪.‬هذیشفبهل اه ٍ ىبضاله ارسثبیزبى ؿشٍی دس ایی‬ ‫خلَف ثِ ایشًب گی ن ًضدیِ ثِ یِ ّضاس ٍ ‪ ۴۰۶‬سٍػتب ٍ ‪ ۰۴‬ؿْش‬ ‫ثب روقی حذٍد ‪ ۴‬هیلیَى ًیش تح پَؿؾ ؿشّ اه ٍ ىبضاله‬ ‫اػتبى اػ ‪.‬فلیشضب ایوبًلَ اؽْبس ّشدن ثب تَرِ ثِ ّبّؾ ثبسًذگی ّب‬ ‫دس ػبل صسافی ربسی دس ‪ ۶۶‬ؿْشػتبى ثب هـْل سٍثشٍ خَاّین ؿفذ‬ ‫ٍ دس ؿْشّبیی ِّ اهْبى حیش چبُ ٍ یب اربسُ چبُ ّبی ّـبٍسصی ٍ‬ ‫هٌْذػی ٍرَد داسد ثِ دًجبل ثِ حذاٍل سػبًذى تٌؾ اثی ّؼتین‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌِْ ثیؾ اص ‪ ۷۶‬دسکذ تبهیی اه ّالًـْفش تفجفشیفض‬ ‫اص ػذّبی صسیٌِ سٍد ٍ ًٌْذ تبهیی ؿذ‪ ،‬گی ن هیضاى اه هخضى ػذ‬ ‫ًٌْذ صیبد اػ ٍ اگش ثتَاًین خظ اثشػبًی ًٌْذ سا ثِ اتوبم ثشػفبًفیفن‬ ‫خَاّین تَاًؼ ‪ ۱۶۶‬لیتش دس حبًیِ اه دسیبى ٌّین ٍ ًَبعی ِّ ثفب‬ ‫هـْل هَارِ ّؼتین سا ثشعشه ٌّین‪.‬ایوبًلَ ثب اؿفبسُ ثفِ تلفَیفت‬ ‫افتجبس ‪ ۴۰‬هیلیبسد تَهبًی ّیبت دٍل ثفشای عفشح ّفبی اثفشػفبًفی‬ ‫ارسثبیزبى ؿشٍی‪ ،‬اؽْبس ّشدن اگش تبهیی افتجبسات اًزبم ًگیفشد ایفی‬ ‫پشٍطُ ّب تْویل ًخَاٌّذ ؿذ ٍ تٌؾ اثی اػتبى سا ًخَاّین تَاًؼف‬ ‫هذیشی ٌّین‪ٍ.‬ی اداهِ دادن گشُ گـبی هـْل اه ؿشه تفجفشیفض‪،‬‬ ‫خظ اثشػبًی ًٌْذ اػ ِّ اگش ایی افتجبس تبهفیفی ؿفَد خفَاّفیفن‬ ‫تَاًؼ ایی عشح سا ثِ اتوبم ثشػبًین‪.‬هذیشففبهفل اه ٍ ىفبضفاله‬ ‫تاثیش ایجاد هٌطمِ اصاد اسدبیل دس سًٍک التصادی ایشاى ٍ ارسبایجاى هْن است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬اػتبًذاس اسدثیل تلَیت ٍ ایزبد هٌغَِ اصاد اػتبى‬ ‫اسدثیل سا دس سؿذ ٍ سًٌٍ اٍتلبدی دٍ ّـَس ایشاى ٍ ارسثبیزبى ثفب‬ ‫اّوی داًؼ ‪.‬اّجش ثٌْبم رَ‪ ،‬اػتبًذاس اسدثیل گفیف ن استفجفبط ثفب‬ ‫ّـَس ارسثبیزبى ثشای ایشاى ٍ اػتبى اسدثیل داسای اّوی ثفَدُ ٍ‬ ‫اٍذاهبت هٌبػجی دس ساػتبی ػشف ثخـی ثِ تلَیت هٌغَفِ اصاد‬ ‫اػتبى اًزبم گشىتِ اػ ‪.‬اٍ ثیبى ّشدن دس حبل حبضش ‪،‬الیحِ هٌفبعفٌ‬ ‫اصاد دس دٍل ٍ هزلغ هلَه ؿذُ ٍ دس ؿَسای ًگْجبى ّن تبییذ‬ ‫ؿذُ اػ ‪.‬اػتبًذاس اسدثیل اؽْبس ّشدن دس ّویؼیَى اٍتلبدی ٍ صیشثٌبیی هزوـ تـخیق هللح ًفؾفبم‬ ‫ّن هلَه ؿذُ ٍ دس کَست تلَیت دس کحی اکلی هزوـ تـخیق هللح ًؾبم دس ایٌذُ ًضدیفِ‬ ‫ثِ فٌَاى سًٌٍ ثخؾ اٍتلبدی دٍ ّـَس خَاّذ ثَد‪.‬ثٌْبم رَ تلشیح ّشدن ارشای ثفبساًفذاص سیفلفی دس‬ ‫ؿوبل اػتبى ًیض اص رولِ ضشٍست ّبی تَػقِ استجبعبت اٍتلبدی ثَدُ ٍ ثب رذی پیگیشی هفی ؿفَد‪.‬اٍ‬ ‫اىضٍدن اٍذاهبت ثبساًذاص سیلی ّن سٍ ثفِ رفلفَ ثفَدُ ٍ دس ٍصاست ّـفَس ٍ ٍصاست ساُ هلفَه‬ ‫ؿذُ ٍ هشاحل ًْبیی سا ثِ لحبػ تلَیت هی گزساًذ‪.‬ثٌْبم رَ اداهِ دادن دس داخل ّـَس ّن ًَـِ ّفبی‬ ‫هَسد ًیبص ثشای ارشای ثبساًذاص تْیِ ؿذُ ٍ دس ایٌذُ فولیبت ارشایی ّن امبص هی ؿَد‪.‬اٍ ثب ثیفبى ایفٌفْفِ‬ ‫ؿْشُ کٌقتی هـتشُ هَضَؿ رذیذی اػ ِّ دس ثیی ّـَسّبی دیفگفش ٍرفَد ًفذاؿفتفِ اػف ‪،‬‬ ‫هغبلقبت ٍ ارشای اى سا ًیبص ثِ تذٍیی ٍَاًیی داًؼ ‪.‬‬ ‫ایجاد اضتغال ٍ سشهایِگزاسی ساّکاس هْاجشت هعکَس دس اصفْاى است‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هذیشّل دىتش اهَس سٍػفتفبیفی‬ ‫اػتبًذاسی اکیْبى گی ن ساّْفبس هفْفبرفشت‬ ‫هقَْع ٍ ّبّؾ هْبرشت اص سٍػتب ثِ ؿْش ٍ‬ ‫رلَگیشی اص حبؿیِ ًـیٌی اختلبف تؼْیفالت‬ ‫اسصاى ٍیو ‪ ،‬ػشهبیِ گزاسی ٍ ایزبد اؿتنبل دس‬ ‫سٍػتبّبػ ‪.‬فلی سحوبًی اىضٍدن دس سٍػتبّبی‬ ‫اػتبى هْبرشت اص سٍػتب ثِ ؿْش کَست ًگشىتِ‬ ‫ٍ دس پٌذ ؿْشػتبى ّن هْبرشت هقْفَع س‬ ‫دادُ اػ ‪ٍ.‬ی تلشیح ّشد ن دٍل یبصدّفن ٍ‬ ‫دٍاصدّن تَرِ ٍیظُ ای ثِ ّبسّشدّبی صًذگی سٍػتبیی داؿتِ ٍ ثِ ّویی خبعش تَػفقفِ‬ ‫صیشػبخ ّب دس ایی ثخؾ ّبی ّـَس سا هَسد تَرِ ٍفشاس دادُ اػف ‪.‬ثفِ گفیفتفِ ٍی‬ ‫اختلبف یِ هیلیبسد ٍ ‪ ۰۶۶‬هیلیَى دالس افتجبس اص کٌذًٍ تَػقِ هفلفی ثفشای ایفزفبد‬ ‫اؿتنبل سٍػتبیی ٍ ّوچٌیی اىضایؾ اهْبًبت سىبّی دس ػبل ّبی اخیش ثش ایفی هفَضفَؿ‬ ‫هْن تبّیذ هی ٌّذ‪.‬سحوبًی یبداٍس ؿذن ػْن اػتبى اکیْبى ثشای رلَگیشی اص هْبرشت‬ ‫ثِ سٍػتبّب ٍ ػشهبیِ گزاسی تب ػبل ‪ ۹۲‬تَصیـ ؿذُ اػ ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ هـْالت حَصُ‬ ‫دّیبسی ّب اداهِ دادن اهٌی ؿنلی دّیبساى ٍ اختیبسات دّیبساى ثِ فٌَاى هذیش سٍػفتفب اص‬ ‫رولِ هـْالت اىّب ثِ ؿوبس هیسٍد‪.‬هذیشّل دىتش اهَس سٍػتبیی اػتبًذاسی اکفیفْفبى‬ ‫خبعشًـبى ّشدن ‪ ۲۲.۴‬دسکذ هقبدل ‪ّ ۱۶‬ضاس هیلیبسد تَهبى ثَدرِ ّل دّفیفبسی ّفب دس‬ ‫دٍل تذثیش ٍ اهیذ پشداخ ؿذُ اػ ‪ٍ.‬ی اضبىِ ّشدن ػبل گزؿتِ ‪ ۰۶۶‬هیلیبسد تفَهفبى‬ ‫اص هحل هبلیبت ثش اسصؽ اىضٍدُ ثَدرِ ثِ حؼبه دّیبسیّب ٍاسیض ؿذُ ّوچٌیی حفذٍد‬ ‫‪ ۰۶‬هیلیبسد تَهبى ّن ثِ حؼبه ىشهبًذاسیّب ثشای پشٍطُّبی فوشاًی سٍػتفبّفبی ىفبٍفذ‬ ‫دّیبسی ٍاسیض ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫ارسثبیزبى ؿشٍی ّوچٌیی ثب اؿبسُ ثِ حیش ‪ ۱۶‬حلَِ چفبُ‪ ،‬اىفضٍدن اص‬ ‫ایی تقذاد ‪ ۲۶‬حلَِ چبُ دس هحذٍدُ ّالًـْش تجشیض ٍ‪۶۶‬حلَِ چبُ دس‬ ‫هؼیش ؿْشّبی حبؿیِ خظ اثشػبًی صسیٌِ سٍد حیش ؿذُ ٍلفی ثفشای‬ ‫تزْیض ایی چبُ ّب ثبیذ افتجبس هلَه تبهیی ؿَد تب ثتَاًین ثفِ اتفوفبم‬ ‫ثشػبیٌن‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌِْ ثغَس هقوَل اص اثتذای خشداد هبُ هیضاى تفَلفیفذ‬ ‫ًؼج ثِ هیضاى هلشه ّوتش هی ؿَد ٍ حزن هخبصى ّفبّفؾ هفی‬ ‫یبثذ‪ ،‬خبعشًـبى ّشدن اگش َّچْتشیی خللی دس تبهیفی اه ایفزفبد‬ ‫ؿَد ػیؼتن ثب هـْل هَارِ خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ایوبًلَ اضبىِ ّشدن دس کَست فذم تبهیی اه پبیذاس ٍ ّبّؾ ػغح‬ ‫هخبصى ٍ امبص پیِ هلشه‪ ،‬تبهیی اه ثقذ اص ّبّؾ ػغح هخبصى‬ ‫ثِ دلیل هلشه ثبالی هـتشّیی اهْبى پزیش ًخَاّذ ثَدٍ ثبفج اى‬ ‫ىـبس ٍ ٍغقی هَضقی دس ؿجِْ خَّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌِْ اختاله استیبؿ ؿْش تجشیض ثیی پبییی تشیی ًفَفغفِ ٍ‬ ‫ثبالتشیی ًَغِ ‪ ۴۶۶‬هتش اػ ‪ ،‬گی ن چشخبًذى اه اگش ثیؾ اص ‪۶۶‬‬ ‫دسکذ ثبؿذ ػیؼتن اّسػبًی ثْن خَاّذ خَسد‪.‬‬ ‫هذیشفبهل اه ٍ ىبضاله ارسثبیزبى ؿشٍی اداهِ دادن ًیفن ػفبفف‬ ‫ٍغقی ثشً دس تجشیض هَرت فَت اىتبدگی ‪ ۲‬ػبفتِ دس ػیؼتن اه ٍ‬ ‫ىبضاله هی ؿَد صیشا ‪ ۶۶۶‬حلَِ چبُ دس ایی ّالًـْش ٍرفَد داسد‬ ‫ِّ ثب ٍغـ ثشً ساُ اًذاصی هزذد ٍ َّاگیشی ایی چبُ ّفب صهفبى ثفش‬ ‫اػ ‪.‬هذیشفبهل اه هٌغَِای ارسثبیزبىؿشٍی ًیض ثب اؿبسُ ثِ ایٌفْفِ‬ ‫‪ ۴۰‬هیلیبسد تَهبى اص ػَی ّیبت دٍل ثشای عفشح ّفبی اثفشػفبًفی‬ ‫اػتبى تخلیق یبىتِ‪ ،‬گی ن ثب ٍرَد پیگیشیّبی ثؼیبس ایی افتجبس تب‬ ‫ٌَّى پشداخ ًـذُ ٍ ثب تَرِ ثِ تٌؾ اثی پیؾ سٍ‪ ،‬ضشٍسی اػف‬ ‫ایی هجلل ّشچِ صٍدتش ثشای ػشف ثخـی ثِ عشحّب تبهیی ؿَد‪.‬‬ ‫یَػو میبسصادُ دس خلَف ٍضقی اثی هٌبثـ اػتبى اؽْبس ّفشدن‬ ‫ایی افتجبس ثشای ارشای خظ اًتَبل اثشػبًی اص ًٌْذ ثِ تجفشیفض‪ ،‬پفشٍطُ‬ ‫حیش ‪ ۲۶‬حلَِ چبُ ٍ ًیض اىضایؾ ؽشىی ایؼتگبُ پوپبط ؿفوفبسُ پفٌفذ‬ ‫اثشػبًی صسیٌِ سٍد دس ًؾش گشىتِ ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫ٍی اىضٍدن ثب ٍرَد توبم هـْالت ٍ ثذّی ّبی اًجبؿتِ ؿذُ هفبلفی‪،‬‬ ‫‪ ۷۶‬دسکذ عشح ّب سا ارشا ّشدُ این ٍلی ثشای تْویل اًْفبضفشٍسی‬ ‫اػ افتجبس هلَه ؿذُ پشداخ ؿَد‪.‬‬ ‫استاًذاس‪ :‬ستاد پیطگیشی ٍ همابلِ با کن ابی دس صًجاى تطکیل هیضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬اػتبًذاس صًزبى گی ن ػتبد پیـگیشی ٍ هَبثلِ ثب‬ ‫ّن اثی دس اػتبى ثِ هؼٍَلی هقبًٍ فوشاًی اػتفبًفذاسی ٍ ثفب‬ ‫ّذه سػیذگی ثِ هـْالت هشثَط ثِ ایفی حفَصُ ثفِ ٍیفظُ دس‬ ‫سٍػتبّب تـْیل ّوچٌیی هَضَؿ هذیشی هلشه اه ػفذّفبی‬ ‫ًیض ثِ کَست ّبسؿٌبػی ثشسػی هیؿَد‪ .‬ىتح اهلل حَیَی اىضٍدن ثش‬ ‫اػبع اهبس افالم ؿذُ هیضاى ثبسًذگی دس اػتبى ًؼجف ثفِ ثفلفٌفذ‬ ‫هذت ‪ ۲۷‬دسکذ سًٍذ ّبّـی ًـبى هی دّذ ِّ ثب ایی ؿبخق ّب‬ ‫صًزبى دس هیبًِ رذٍل ّـَسی ٍشاس گشىتِ اػ ‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌْفِ‬ ‫ٍضقی ثبسًذگی اػتبى چٌذاى خَؿبیٌذ ًیؼ ‪ ،‬اؽْبس داؿ ن ایی دس حبلی اػ ِّ ‪ ۰۶‬دسکذ اػتبى ّبی‬ ‫ّـَس ثب ّبّؾ ؿذیذ ثبسًذگی هَارِ ّؼتٌذ ِّ ایی ٍضقی ثذتشی سا ثشای اًْب ثِ ًؼج ایی اػتبى سٍفن‬ ‫صدُ اػ ‪.‬ایی هؼٍَل ثش لضٍم هذیشی ثْیٌِ هلشه اه دس ؿشایظ ثحشاًی ًٌَّی ّـفَس اؿفبسُ ّفشد ٍ‬ ‫گی ن اص عشىی ٍسٍدی اه ػذّبی اػتبى ًیض ‪ ۲۲‬هیلیَى هتشهْقت ّبّؾ یبىتِ اػ ثغَسیِْ ػفذ تفْفن‬ ‫ؿْش صًزبى ٍضقی هغلَثی ًذاسد چشاِّ اه ٍسٍدی ثِ ایی ػذ ًؼج ثِ هذت هـبثِ ػبل گفزؿفتفِ ‪۱۷‬‬ ‫دسکذ ّبّؾ یبىتِ اػ ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ایٌِْ اهبسّب ٍ ؿبخق ّب ًـبى هی دّذ ٍضقی خَثی دس حفَصُ‬ ‫اه ؿشه هلشىی ٍ دیگش ثخؾ ّب حبّن ًیؼ ‪ ،‬اؽْبس داؿ ن دس کَست فذم هذیشیف کفحفیفح ایفی‬ ‫حَصُ‪ ،‬حتی دس حَصُ اه ؿشه ثب هـْل رذی هَارِ خَاّین ؿذ‪.‬‬ ‫استاًذاس البشص‪ :‬جادُ طالماى بِ ضشط ایوی ساصی افتتاح هی ضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬اػتبًذاس الجشص افالم ّفشد‬ ‫ِّ ربدُ ّـتگشد ‪ -‬عبلَبى هـشٍط ثِ سىفـ‬ ‫ًَبط حبدحِ خیش ٍ ایوی ػبصی ّبهل اٍاخفش‬ ‫اسدیجْـ هبُ رفبسی اىفتفتفبح هفی ؿفَد‪.‬‬ ‫فضیضالِ ؿْجبصی اىفضٍدن دس هفذت ‪ ۲‬ػفبل‬ ‫پیگیشی هزذاًِ ٍ حزه اففتفجفبسات هفلفی‪،‬‬ ‫ؿبّذ ‪ ۱۷‬دسکذد پیـشى دس ایفی پفشٍطُ‬ ‫هقغل هبًذُ ّؼتین ٍ اٌَّى ًیض ایفی پفشٍطُ‬ ‫هْن پغ اص ‪ ۲‬دِّ اًتؾبس هشدم اهفبدُ ثفْفشُ‬ ‫ثشداسی اػ ‪ٍ.‬ی اداهِ دادن دس ایفی هفذت‬ ‫توبم هَاًـ پیـشى ایی پشٍطُ ِّ دس حذٍد هؼئَلی دٍل ثَد ثب پفیفگفیفشی ّفبی‬ ‫رذی ثشعشه ؿذ تب پیوبًْبس ثب ىشاک ثبل ثِ ّبس خَد اداهفِ دّفذ‪.‬اػفتفبًفذاس الفجفشص‬ ‫گی ن دس اثتذا ایی هؼیش یِ ربدُ دػتشػی سٍػتبیی ثَد ٍ صیشػبخ هٌبػجی ثفشای‬ ‫اى تبهیی ًـذُ ثَد ٍلی اٌَّى توبم تذاثیش الصم رْ اػتیبدُ گشدؿگشی ٍ ربدُ ای‬ ‫ؿْشی ثشای تشدد هشدم عبلَبى ثِ ػو ؿفْفشرفذیفذ ّـفتفگفشد اًفذیـفیفذُ ؿفذُ‬ ‫اػ ‪.‬ؿْجبصی ثیبى داؿ ن دس هؼیش ثبصدیذ اهشٍص تزّشات الصم سا رْ ًلت فالئن‬ ‫ّـذاسی ٍ ساًٌذگی‪ ،‬تزْیض هؼیش ثِ ثْوی گیش ٍ ّوچٌیی ایفوفی ػفبصی رفبدُ دس‬ ‫خلَف ساًؾ ٍ سیضؽ سا دادم‪ٍ.‬ی اىضٍدن توبم هغبلجفبت پفیفوفبًفْفبس ایفی رفبدُ‬ ‫پشداخ ؿذُ اػ ِّ پیؾ ثیٌی اهْبًبت اهذادی‪ ،‬اًتؾبهی‪ ،‬ساّذاسی ٍ پـفتفیفجفبًفی‬ ‫تلیی ّوشاُ ًیض اص اّن اهَس ایی ربدُ اػ ‪.‬اػتبًذاس الجشص گی ن ثیؾ اص ‪ ۶۱۶‬هیفلفیفبسد‬ ‫تَهبى تبٌَّى ثشای ایی ربدُ ّضیٌِ ؿذُ ضوی اًِْ حیبسی تًَل اى اًفزفبم ؿفذُ‬ ‫اػ ِّ دس هزوَؿ ‪ ۶۶۶‬هیلیبسد تَهبى ثشای تْویل تًَل ًیض الصم اػ ‪.‬‬ ‫صشفِ جَیی ٍ هذیشیت هصشف اب تٌْا‬ ‫ساُ عبَس اص بحشاى خطکسالی‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هقبٍى ثْفشُ ثفشداسی ؿفشّف اه‬ ‫هٌغَِ ای ارسثبیزبى ؿشٍی گیف ن کفشىفِ رفَیفی ٍ‬ ‫هذیشی هلشه اه تفٌفْفب ساُ ففجفَس اص ثفحفشاى‬ ‫خـْؼبلی اهؼبل اػ ‪ .‬هزتجی رلیل صادُ هقبٍى ثفْفشُ‬ ‫ثشداسی اه هٌغَِ ای ارسثبیزبى ؿفشٍفی ٍ ؿفْفشیفبس‬ ‫ىتحی ىشهبًذاس ثٌبه هشاػن تْشین ٍ هفقفبسىفِ هفذیفش‬ ‫رذیذ اهَس هٌبثـ اه ؿْشػتبى ثٌبه ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایی گضاسؽ‪ ،‬ىشهبًذاس ثٌبه دس ایی رلؼفِ ثفب‬ ‫اؿبسُ ثِ ّوجَد اه ٍ لضٍم کشىِ رَیفی دس هلفشه‬ ‫اى گی ن ثِ هٌؾَس رفلفَگفیفشی اص تفٌفؾ اثفی دس‬ ‫ؿْشػتبى کشىِ رَیی هٌبثـ اثی ثبیذ ثِ کَست رفذی‬ ‫هَسد تَرِ ّـبٍسصاى ٍشاس گیشد‪.‬ىتحی ضوی تَذیش ٍ‬ ‫تـْش اص صحوبت ٍ تالؽّبی ثیَُ فجبع صادُ هذیفش‬ ‫ػبثٌ اهَس هٌبثـ اه ثٌبه‪ ،‬ثشای فلی ًلفیفشی هفذیفش‬ ‫رذیذ ایی اداسُ دس اًزبم اهفَسات هفحفَفلفِ اسصٍی‬ ‫هَىَی ّشد‪.‬ىشهبًذاس ثٌبه اص هذیش رذیذ اهَس هفٌفبثفـ‬ ‫اه ؿْشػتبى خَاػ حیؼ هٌبثـ اه‪ ،‬تْشین اسثفبه‬ ‫سرَؿ ٍ پبُ دػتی سا ػشلَحِ ّبس خَد ٍشاس دّفذ‪۴.‬‬ ‫ّضاس حلَِ چبُ میشهزبص دس ؿْشػفتفبى ثفٌفبه ٍرفَد‬ ‫داسدایی گضاسؽ هی اىضایذ‪ ،‬دس اداهِ هشاػفن هفزفتفجفی‬ ‫رلیل صادُ هقبٍى ثْشُ ثشداسی اه هٌغَِای ارسثبیزبى‬ ‫ؿشٍی عی ػخٌبًی تٌْب ساُ فجَس اص ثحشاى خـْؼبلی ٍ‬ ‫ّوجَد اه دس ػبل صسافی ربسی سا کشىِ رفَیفی دس‬ ‫هلشه اه ّـبٍسصی‪ ،‬کٌقتی ٍ ؿفشه داًؼف ‪ٍ.‬ی‬ ‫تلشیح ّشدن دس ؿْشػتبى ثٌبه حذٍد ‪ّ ۴‬ضاس حفلفَفِ‬ ‫چبُ میشهزبص ٍرَد داسد ِّ ثبیؼتی دس ایی خلفَف‬ ‫هؼئَلیی ٍذم ثشداسًذ‪.‬رلیل صادُ دس اداهِ ضوی تَذیش ٍ‬ ‫تـْش اص صحوبت ثیَُ فجبع صادُ هذیش ٍجلفی‪ ،‬ففلفی‬ ‫ًلیشی سا ثِ فٌَاى هذیفش رفذیفذ اهفَس هفٌفبثفـ اه‬ ‫ؿْشػتبى ثٌبه هقشىی ّشد ٍ اص ایـفبى خفَاػف ثفب‬ ‫ّوْبسی ىشهبًذاس ٍ هؼئَلیی ؿْشػفتفبى دس ساػفتفبی‬ ‫حیؼ هٌبثـ اه ؿْشػتبى ٍذمّبی الصم سا ثشداسًذ‪.‬‬ ‫ًخستیی پایگاُ اهذاد کَّستاى دس‬ ‫استفاعات عیٌالی تبشیض ساُاًذاصی هیضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هذیشفبهفل ػفبصهفبى اتفؾ ًـفبًفی‬ ‫ؿْشداسی تجشیض گی ن ًخؼتیی پبیگبُ اهذاد َّّؼفتفبى‬ ‫ػبصهبى اتؾًـبًی دس استیبفبت تیشرگبُ فیٌبلی تجشیض‬ ‫ساُاًذاصی هیؿَد‪.‬‬ ‫اتؾ پبد فلیشضب صثشدػف اىفضٍدن ایفی پفبیفگفبُ دس‬ ‫ساػتبی خذه سػبًفی هفٌفبػفت ثفِ ؿفْفشًٍفذاى ٍ‬ ‫رلَگیشی اص حَادث احتوبلی دس تیشرگبُ پٌذ ّضاس ٍ‬ ‫‪ّْ ۰۲۶‬تبسی رٌگلی ٍ َّّؼتبًی فیٌبلی ثب هـبسّف‬ ‫ػبصهبى فیٌبلی ایزبد هی ؿَد‪ٍ.‬ی اؽْبس ّشدن ثب تَرفِ‬ ‫ثِ اىضایؾ ثبصدیذٌٌّذگبى ایی تیشرگبُ ثِ خلَف دس‬ ‫سٍصّبی تقغیل ثشای گزساًذى اٍٍبت ىشام ‪ ،‬پبیفگفبُ‬ ‫رذیذ ثشاػبع ًیبص ٍ ضفشٍست ٍ ثفب هفْفبى یفبثفی‬ ‫ّبسؿٌبػبى ػبصهبى اتؾ ًـبًی دس رْ تبهیی ایوٌفی‬ ‫ٍ اسائِ خذهبت ثِ ؿْشًٍذاى دس حذاٍل صهبى هفوفْفی‬ ‫دس هففَاٍففـ ثففحففشاًففی دس ایففی هففٌففغففَففِ احففذاث‬ ‫هیؿَد‪.‬هذیشفبهل ػبصهبى اتؾًـبًی ؿْشداسی تجشیفض‬ ‫ثب اؿبسُ ثِ تزْیض ػبصهبى اتؾًـبًی تجشیض ثِ ثؼفْف‬ ‫(ػجذ) اه‪ ،‬گی ن دسیبچِ داک گَلی ٍ اػفتفخفشّفبی‬ ‫اه خبم فیٌبلی دس استیبفبت ایی تیشرگفبُ ؽفشىفیف‬ ‫خَثی ثشای اثگیشی ػشیـ ثؼْ ٍ اٍذام ثِ هٍَفـ دس‬ ‫هْبس اتؾ ػَصیّبی احتوبلی دس تیشرگبُ ٍ ػفغفح‬ ‫ؿْش اػ ‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ّ ۳۱‬ضاس هیلیاسد سیال اعتباس بِ هٌاطک سٍستایی ٍ هحشٍم خَصستاى‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬اػفتفبًفذاس خفَصػفتفبى اص‬ ‫تخلیق ‪ّ ۶۲‬ضاس هیلیبسد سیفبل اففتفجفبس ثفِ‬ ‫هٌبعٌ سٍػتبیی ٍ هحشٍم ایی اػتبى خجفش داد‪.‬‬ ‫ٍبػن ػلیوبًی دؿتْی اؽْبس داؿف ن اهؼفبل‬ ‫یِ ّضاس ٍ ‪ ۲۴۰‬هیفلفیفبسد سیفبل اففتفجفبسات‬ ‫سٍػتبیی ٍ هٌبعٌ هحشٍم خَاّین داؿ ّفِ‬ ‫تَصیـ ؿْشػتبًی اى ّفن دس حفبل اًفزفبم‬ ‫اػ ‪ٍ .‬ی اىضٍدن ّوچٌیی ػفِ ّفضاس ٍ ‪۷۶۶‬‬ ‫هیلیبسد سیبل افتجبسات ساُ سٍػتفبیفی ٍ یفِ‬ ‫ّضاس ٍ ‪ ۷۶۶‬هیلیبسد سیبل ًیض دس ثفخفؾ اه‬ ‫سٍػتبیی هٌؾَس ؿذُ ِّ دس هزفوفَؿ حفذٍد‬ ‫‪ّ ۶۲‬ضاس هیلیبسد سیبل هیؿَد‪ .‬اػتبًذاس خَصػتبى گی ن اص ثٌیبد فلَی‪ ،‬ثٌیبد هؼتضقییی‪،‬‬ ‫ثٌیبد ثشّ ٍ گشٍُ ّبی ٍاثؼتِ ثِ ػپبُ ٍ ثؼیذ دسخَاػ ّشدین ثِ هٌبعفٌ هفحفشٍم ٍ‬ ‫سٍػتبیی ّوِ ٌٌّذ تب ‪ ۱۶۶‬پشٍطُ خشد اػتبى دس ثخؾ ّبی اه‪ ،‬ساُ‪ ،‬ثفْفذاؿف ٍ‬ ‫دسهبى‪ ،‬هذسػِ ػبصی ٍ ػبیش ًیبصّبی سٍػتبیی ارشایی ؿَد‪ٍ .‬ی ثب اؿبسُ ثِ ایفٌفْفِ ثفب‬ ‫اًزبم ایی عشح ّب‪ ،‬تحَل خَثی دس هٌبعٌ سٍػتبیی اػتبى خَاّین داؿف اىفضٍدن ایفی‬ ‫افتجبسات اختلبف یبىتِ رذا اص افتجبسات هبلیبت ثش اسصؽ اىضٍدُ ٍ حفٌ االیفٌفذگفی‬ ‫اػ ‪ .‬اػتبًذاس خَسػتبى گی ن اٍذاهبت دیگشی ثفشای اه ؿفشه‪ ،‬سٍاى اه ّفب ٍ‬ ‫پیـگیشی اص ػیل دس دػتَس ّبس داسین ّوچٌیی دس ساثغِ ثب پشٍطُ ّبی اؿتنبل صایی ثشای‬ ‫سٍػتبّب‪ ،‬ػقی هی ٌّین حذاّخش اػتیبدُ سا اص ایی اهْبًبت داؿتِ ثبؿین‪ٍ.‬ی ثیفبى ّفشدن‬ ‫دس صهیٌِ صیشػبخ ّب فالٍُ ثش افتجبسات اػتبًی‪ ،‬افتجبسات هلی خَثی ثشای ثؼفیفبسی اص‬ ‫ربدُ ّب ٍ پشٍطُ ّب اختلبف یبىتِ اػ ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 11‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪8011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫مُلت اوتخاب رضتٍ دکتزی ی ثثت وام تذین اسمًن داوطگاٌ اساد تمذیذ ضذ‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ّٟٔ -‬ت ا٘تخاب سؿت‪ ٝ‬اصٔ‪ ٖٛ‬دوتشی تخللی ‪ ٚ‬حثت ٘ااْ تاذ‪ ٖٚ‬اصٔا‪ ٖٛ‬ژ‪ٚ‬یاظ‪ٜ‬‬ ‫اػتٔذاد‪ٞ‬ای دسخـاٖ) دوتشی تخللی ػاَ ‪ 1401-1400‬دا٘ـٍا‪ ٜ‬اصاد اػالٔی تٕذیذ ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص دا٘ـٍا‪ ٜ‬اصاد اػالٔی‪ ،‬ا٘تخاب سؿت‪ ٝ‬د‪ٚ‬س‪ ٜ‬دوتشی تخللی ػاَ ‪ 1400‬دا٘ـاٍاا‪ ٜ‬اصاد‬ ‫اػالٔی تشای دا‪ًّٚ‬ثا٘ی و‪ ٝ‬دس اصٔ‪ ٖٛ‬ػشاػشی د‪ٚ‬س‪ ٜ‬دوتشی تخللی ػاصٔاٖ ػ‪ٙ‬زؾ أا‪ٛ‬صؽ‬ ‫وـ‪ٛ‬س ؿشوت وشد‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ حثت ٘اْ تذ‪ ٖٚ‬اصٔ‪ٚ ٖٛ‬یظ‪ ٜ‬اػتٔذاد‪ٞ‬ای دسخـاٖ ایٗ ٔاماٌاْ تاا‬ ‫ػآت ‪ 24‬س‪ٚ‬ص د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ث‪ 13 ٝ‬اسدیث‪ٟ‬ـت ٔا‪ ٜ‬تٕذیذ ؿذ‪.‬‬ ‫دا‪ًّٚ‬ثاٖ اصٔ‪ ٖٛ‬دوتشی تخللی و‪ ٝ‬تشاػاع واس٘أ‪ ٝ‬کادس‪ ٜ‬اص ػ‪ٛ‬ی ػاصٔاٖ ػ‪ٙ‬زؾ أا‪ٛ‬صؽ‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔزاص ت‪ ٝ‬ا٘تخاب سؿت‪ ٝ‬دس دا٘ـٍا‪ ٜ‬اصاد اػالٔی ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تا ٔشارٔ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ػأا٘‪ ٝ‬حاثات‬ ‫٘اْ اِىتش‪٘ٚ‬یىی ٔشوض ػ‪ٙ‬زؾ‪ ،‬پزیشؽ ‪ ٚ‬فاسٕ اِتحلیّی ت‪ ٝ‬ادسع ‪www.azmoon.org‬پغ‬ ‫اص ٌٔأِ‪ ٝ‬دلیک دفتشچ‪ ٝ‬سا‪ٕٙٞ‬ا ‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست دایش ت‪ٛ‬دٖ سؿت‪ٌ /ٝ‬شایؾ ٔ‪ٛ‬سد تامااهاای ایـااٖ دس‬ ‫دا٘ـٍا‪ ٜ‬اصاد اػالٔی اص ًشیک ػأا٘‪ٔ ٝ‬زو‪ٛ‬س ا٘تخاب سؿت‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔتماهیاٖ حثت ٘اْ تذ‪ ٖٚ‬اصٔ‪ٚ ٖٛ‬یظ‪ ٜ‬اػتٔذاد‪ٞ‬ای دسخـاٖ ایٗ ٔمٌْ پغ اص ٔاٌااِأا‪ٝ‬‬ ‫دفتشچ‪ ٝ‬سا‪ٕٙٞ‬ا ‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست داؿتٗ ؿشایی اتتذا ٘ؼثت ت‪ ٝ‬خشیذ واست آتثاسی الذاْ ‪ ٚ‬ػپاغ تاا‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬د ت‪ ٝ‬ػأا٘‪٘ ٝ‬ؼثت ت‪ ٝ‬حثت ٘اْ ‪ ٚ‬ا٘تخاب سؿت‪ٔ / ٝ‬حُ‪ٞ‬ای دسخ‪ٛ‬اػتی الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ادعای تًلذ ساالوٍ ‪َ 07‬شار کًدک معلًل غیزعلمی است‬ ‫ػالٔت تـىیُ ؿذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪ ،‬اتتذا ت‪ ٝ‬تثییٗ ساتٌ‪ٔ ٝ‬یاٖ ّٓ‪ ْٛ‬ا٘ؼا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫ػالٔت پشداخت‪ ٝ‬ؿذ ‪ ٚ‬ػپغ د‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ‬اص ٔؼائاُ ٓایا‪ٙ‬ای ٘اِااْ‬ ‫ػالٔت یٔ‪ٙ‬ی غشتاٍِشی ط٘تیه ‪ً ٚ‬ش تح‪٘ َٛ‬اِااْ ػاالٔات‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد تشسػی لشاس ٌشفت‪ .‬اوثشی تا اؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تٔثایاش ػاماشاى اص‬ ‫‪ُٚ‬ایف حاوٕیت ‪ ٚ‬حى‪ٔٛ‬ت دس یه وـ‪ٛ‬س ٓ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ :‬ػمشاى‬ ‫ػ‪ُٚ ٝ‬یف‪ ٝ‬أ‪ٛ‬صؽ‪ ،‬أ‪ٙ‬یت ‪ ٚ‬ػالٔت ‪ ٚ‬دس و‪ٙ‬اس ا٘‪ٟ‬ا یه سػاِت‬ ‫حفَ ‪ ٚ‬استمای ٔحییصیؼت سا تشای ػاختاس حاوٕیتی تأایایاٗ‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ‪ٚ .‬ی تا تاویذ تش ا‪ٕٞ‬یت ٔ‪ٛ‬ه‪ ّٛ‬ػالٔت‪ ،‬سفْ ٘اتشاتشی ‪ٚ‬‬ ‫تحمک ٓذاِت دس ػالٔت سا اص ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ ٔ‪ٛ‬ه‪ٓٛ‬اات دا٘ؼاتا‪ٚ ٝ‬‬ ‫تؼتش ایٗ ٘اتشاتشی ‪ٞ‬ا سا تثٔین ر‪ٙ‬ؼیاتای‪ ،‬تافاا‪ٚ‬ت دس ػاٌا‪ٛ‬‬ ‫دسأذ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی ت‪ٛ‬صیْ حش‪ٚ‬ت‪ ،‬ػٌح أ‪ٛ‬صؽ‪ٔ ،‬ا‪ٛ‬لأایات‬ ‫رغشافیایی‪ ،‬ل‪ٔٛ‬یت‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬فؼاد ت‪ٛ‬کیف وشد و‪ٕٞ ٝ‬اٍای ٔؼاائاُ‬ ‫ّٓ‪ ْٛ‬ا٘ؼا٘ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬استثاًی تا پضؿىی ٘ذاس٘ذ‪.‬سئیغ ا٘ازإاٗ‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ پضؿىی وـ‪ٛ‬س دس ادأ‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬س تحج خ‪ٛ‬د سا ٘اٍاا‪ٞ‬ای‬ ‫ٔذیشیتی دا٘ؼت ‪ ٚ‬دس ت‪ٛ‬هیح اٖ ت‪ ٝ‬ػٌحت‪ٙ‬ذی ّٓٓ ‪ ٚ‬راایاٍاا‪ٜ‬‬ ‫ٔذیشیت پشداخت‪ٔ :‬ذیشیت سا ت‪ ٝ‬ػ‪ ٝ‬ػٌاح ٓااِای‪ٔ ،‬ایاا٘ای ‪ٚ‬‬ ‫ارشایی‪ ّْٛٓ ٚ ،‬ت‪ ٝ‬ػ‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تلیشت‪ ،‬اخالق ‪ ٚ‬فٗ لاتُ تفىیه‬ ‫اػت‪ .‬دس ایٗ تمؼیٓ ت‪ٙ‬ذی‪ ،‬اخالق ‪ ٚ‬ا٘ؼا٘یت دس ‪ٞ‬إا‪ ٝ‬ػاٌا‪ٛ‬‬ ‫ٔذیشیت ت‪ ٝ‬یه ا٘ذاص‪ٛٔ ،ٜ‬سد٘یاص ‪ٞ‬ؼت‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬ت‪ٙ‬یاٌٖزاس أ‪ٛ‬صؽ پضؿىی رأٔ‪ٍ٘ٝ‬ش تا اؿااس‪ٜ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ادٓای ت‪ِٛ‬ذ ػاال٘‪ٞ 70 ٝ‬ضاس و‪ٛ‬دن ّٔٔ‪ َٛ‬دس کا‪ٛ‬ست‬ ‫ارشای ًش ر‪ٛ‬ا٘ی رٕٔیت ‪ ٚ‬حٕایت اص خا٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬غیشٓاّإای ‪ٚ‬‬ ‫غّی اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬واسؿ‪ٙ‬اع ٔؼاائاُ ط٘اتایاه دس ٔا‪ٛ‬ها‪ّٛ‬‬ ‫غشتاٍِشی ط٘تیه تایذ دس حذ واسؿ‪ٙ‬اػی حشف تض٘ذ‪.‬‬ ‫چ‪ٟ‬اسٔیٗ ٘ـؼت ًه تان ت‪ٙٔ ٝ‬اػثت چ‪ٟ‬اسٔیٗ ػاٍِشد تاػیغ‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ػالٔت ٔشوض سؿذ دا٘ـٍا‪ ٜ‬أاْ کادق ٓاّایا‪ ٝ‬اِؼاالْ تاا‬ ‫حو‪ٛ‬س ٔحٕذ اػٕآیُ اوثشی‪ ،‬ت‪ٙ‬یاٌٖازاس أا‪ٛ‬صؽ پاضؿاىای‬ ‫رأٔ‪ٍ٘ ٝ‬ش دس رٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ‪ ،‬تاشٌاضاس ؿاذ‪ .‬دس ایاٗ‬ ‫٘ـؼت و‪ ٝ‬تا ٔ‪ٛ‬ه‪ ّٛ‬سدٌیشی ّٓ‪ ْٛ‬ا٘ؼا٘ی دس ٔؼاائاُ ٘اِااْ‬ ‫مگس خاوگی تا ‪ ۲۸‬ساعت‬ ‫حامل کزیواییزیس است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬یه ٌٔأِ‪ ٝ‬رذیذ ٘ـاٖ داد‪ ٜ‬اػت وا‪ٝ‬‬ ‫ٍٔغ ‪ٞ‬ای خاٍ٘ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ وش‪٘ٚ‬اا‪ٚ‬یاش‪ٚ‬ع سا تاا ‪24‬‬ ‫ػآت پغ اص ٔ‪ٛ‬ار‪ ٟٝ‬تا ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع حُٕ و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬اص ٓ‪ٛ‬أاُ‬ ‫تاِم‪ ٜٛ‬ا٘تماَ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص تایّ‪ٙ‬ذ ٔذیىاَ ٘ی‪ٛ‬ص‪ٍٔ ،‬غ‪ٞ‬اای خاا٘اٍای تا‪ٝ‬‬ ‫ٓ‪ٛٙ‬اٖ ٓ‪ٛ‬أُ ا٘تماَ تیٕاسی ‪ٞ‬ای تاوتشیاایای‪ ،‬ا٘اٍاّای ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ػی ت‪ ٝ‬ا٘ؼاٖ ‪ ٚ‬حی‪ٛ‬ا٘ات ؿ‪ٙ‬اخت‪ٔ ٝ‬یؿا‪٘ٛ‬اذ‪ .‬تاا ایاٗ‬ ‫حاَ‪ ،‬تاوا‪ٙ‬ا‪٘ ٖٛ‬اماؾ ٔاٍاغ خاا٘اٍای دس ا٘اتامااَ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع تشسػی ٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اص ایٗ س‪ٔ ٚ‬حمماٖ ت‪ ٝ‬تشسػی ایٗ ٔ‪ٛ‬ه‪ ّٛ‬پشداختا‪ٙ‬اذ وا‪ٝ‬‬ ‫ایا ٍٔغ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ وش‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع سا تا خ‪ٛ‬د حُٕ وا‪ٙ‬اذ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع سا ص٘ذ‪ ٜ‬حفَ و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اٖ سا ت‪ ٝ‬ػٌ‪ ٛ‬ا٘تماَ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٌٔأِات رذاٌا٘‪ ٝ‬ای تشای تشسػی ایٗ ٔا‪ٛ‬ها‪ ّٛ‬ا٘ازااْ‬ ‫ؿذ‪ .‬دس ا‪ِٚ‬یٗ ٌٔأِ‪ٍٔ ،ٝ‬غ‪ٞ‬ای خاٍ٘ی پاغ اص لاشاس‬ ‫ٌشفتٗ دس ٔحیی یا ؿیش اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬وش‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع اص ٘اِاش‬ ‫اِ‪ٛ‬دٌی ٔ‪ٛ‬سد اصٔایؾ لشاس ٌشفت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ٔاٌااِأا‪ ٝ‬د‪،ْٚ‬‬ ‫ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬ای ٔحیٌی پغ اص تٕاع تا ٍٔغ‪ٞ‬ای اِا‪ٛ‬د‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع اص ِ٘ش اِا‪ٛ‬دٌای ٔا‪ٛ‬سد اصٔاایاؾ لاشاس‬ ‫ٌشفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘تایذ ٘ـاٖ داد تٕاْ ٍٔغ‪ٞ‬ای لشاسٌشفت‪ ٝ‬دس ٔحایای یاا‬ ‫ؿیش اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬وش‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع تا ‪ 4‬ػآت ‪ 24 ٚ‬ػآت تٔاذ‬ ‫اص لشاسٌیشی اص ِحاٍ ‪ٚRNA‬یش‪ٚ‬ػی ٔخثت ت‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚRNA‬یش‪ٚ‬ػی دس ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬ای ٔحیٌی تأاذ اص‬ ‫تٕاع ٍٔغ تا ػٌ‪ ٛ‬ؿ‪ٙ‬اػایی ؿذ‪.‬‬ ‫دس ٔزٕ‪ ّٛ‬تحت ؿشایی اصٔایـاٍاا‪ٞ‬ای‪ٔ ،‬اٍاغ ‪ٞ‬اای‬ ‫خاٍ٘ی وش‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ٓف‪٘ٛ‬ی سا تا ‪ 24‬ػاآات پاغ اص‬ ‫ٔ‪ٛ‬ار‪ ٟٝ‬ت‪ ٝ‬دػت ا‪ٚ‬سد‪ ٚ ٜ‬دس اختیاس داؿت‪ٙ‬اذ‪ٓ .‬اال‪ ٜٚ‬تاش‬ ‫ایٗ‪ٍٔ ،‬غ ‪ٞ‬ای خاٍ٘ی لادس ت‪ ٝ‬ا٘تماَ ٔىا٘یىی ‪RNA‬‬ ‫ط٘‪ٔٛ‬ی وش‪٘ٚ‬ا‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ت‪ٔ ٝ‬حیی اًشاف تا ‪ 24‬ػآت پاغ‬ ‫اص ٔ‪ٛ‬ار‪ ٟٝ‬ت‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫یاکسه َىذی تز کزیوای جُصیافتٍ َىذی موثز است‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ذیش ٔوػؼ‪ّٔ ٝ‬ی تیٕاسی ‪ٞ‬ای ٓف‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬اِاشطی أاشیاىاا ٌافات‪ٚ :‬اوؼاٗ ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذی‬ ‫و‪ٚٛ‬اوؼیٗ تش ر‪ٟ‬ؾ رذیذ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا دس ‪ٙٞ‬ذ ٔوحش اػت‪.‬ا٘ت‪٘ٛ‬ی فا‪ٚ‬چی‪ٔ ،‬ـا‪ٚ‬س اسؿذ پضؿىی واخ‬ ‫ػفیذ ٌفت‪ٚ :‬اوؼٗ ‪ٙٞ‬ذی و‪ٚٛ‬اوؼیٗ تش ر‪ٟ‬ؾ رذیذ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا دس ‪ٙٞ‬ذ ٔوحش اػت‪ .‬فا‪ٚ‬چی تا تیاٖ‬ ‫ایٗو‪ ٝ‬دس حاَ تشسػی س‪ٚ‬اص٘‪ ٝ‬داد‪ٜٞ‬ای ٔشت‪ٛ‬ى ت‪ٚ ٝ‬اوؼٗ‪ٞ‬ا ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ ،‬تلشیح وشد‪ :‬اخشیٗ اًالٓات ٘ـاٖ‬ ‫ٔی د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ػشْ افشادی و‪ٚ ٝ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ای ‪ٙٞ‬ذی سا تضسیک وشد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د٘ذ‪ ،‬لاتّیت خ‪ٙ‬خی وشدٖ ‪ٚ‬اسیاا٘ات‬ ‫‪ٙٞ‬ذی سا داسد ت‪ٙ‬اتشایٗ تا ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د تحشا٘ی و‪ ٝ‬دس ‪ٙٞ‬ذ ت‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬د أذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬وٕاواٖ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػایا‪ٓ ٖٛ‬اّایا‪ٝ‬‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٓأُ ٔوحشی تاؿذ‪.‬تفا‪ٚ‬ت ٌ‪ٙٞ ٝ٘ٛ‬ذی ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا تا ػایش ا٘‪ٛ‬اّ ؿ‪ٙ‬ااخاتا‪ ٝ‬ؿاذ‪ ٜ‬ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع دس ایٗ اػت و‪ ٝ‬د‪ ٌٝ٘ٛ ٚ‬ر‪ٟ‬ـی سا تا ‪ ٓٞ‬دس خ‪ٛ‬د داسد‪ .‬ایٗ ٌ‪ٚ ٝ٘ٛ‬یش‪ٚ‬ػی‪ ،‬ػشیْتش ‪ ٚ‬ساحتتاش‬ ‫ؿی‪ ّٛ‬پیذا ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ت‪ِ٘ ٝ‬ش ٔیسػذ تیٕاسی اٖ ٘یض ً‪ٛ‬ال٘یتش ‪ ٚ‬ػختتش اػت‪ٌ.‬ا‪٘ٛ‬ا‪ٞ ٝ‬ا‪ٙ‬اذی ‪ٚ‬یاش‪ٚ‬ع‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا و‪ ٝ‬تا ٘اْ ّٕٓی ‪B.1. 617‬ؿ‪ٙ‬اخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د تاو‪ ٖٛٙ‬د‪ ّٛ٘ ٚ‬تغییش ط٘تیىی دس پاش‪ٚ‬تانایاٗ ػاٌاح‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع داؿت‪ ٝ‬اػت؛ ر‪ٟ‬ؾ ا‪ٔ َٚ‬ذتی اػت و‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬اخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس ٌ‪ٞٝ٘ٛ‬ای تشیتا٘یایی‪ ،‬افشیمای ر‪ٛٙ‬تای‬ ‫‪ ٚ‬تشصیّی ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ٘یض ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داؿت؛ ر‪ٟ‬ؾ د‪٘ ْٚ‬یض دس ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع واِیفش٘یایی دیاذ‪ ٜ‬ؿاذ‪ ٜ‬تا‪ٛ‬د؛ دس‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٙٞ‬ذی ‪ٞ‬ش د‪ٚ‬ی ایٗ ر‪ٟ‬ؾ‪ٞ‬ا تشای ٘خؼتیٗ تاس ت‪ًٛ ٝ‬س ‪ٕٞ‬ضٔاٖ تا ‪ ٓٞ‬س‪ٚ‬ی داد‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬تا‪ٞ ٝ‬إایاٗ‬ ‫دِیُ دس ٌضاسؽ‪ٞ‬ای ّٕٓی اص اٖ تا ٓ‪ٛٙ‬اٖ ر‪ٟ‬ؾ ٔوآف یاد ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تاکىًن ‪َ ۸۴‬شار کزیوا مثثت در کطًر وقض قزوطیىٍ کزدٌاوذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔٔ -‬ا‪ ٖٚ‬ت‪ٟ‬ذاؿت ‪ٚ‬صیش ت‪ٟ‬ذاؿت‪ ،‬دسٔاٖ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ‬ ‫پضؿىی ٌفت‪ :‬تاو‪ٞ 48 ٖٛٙ‬ضاس وش‪٘ٚ‬ا ٔخثت ٘من لشٌ٘ی‪ ٚ ٝٙ‬تٔذاد‬ ‫صیادی اص ا٘‪ٟ‬ا تاالی یى‪ٟ‬ضاس ویّ‪ٔٛ‬اتاش دس ػاٌاح وـا‪ٛ‬س تاشدد‬ ‫وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ٔ ٝ‬ؼن‪ِٛ‬یت فشدی سا صیش پا ٌزاؿت‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ّٓیشها سئیؼی دس رّؼ‪ ٝ‬ا٘ٔماد تفا‪ٕٙٞ‬أ‪ٔٔ ٝ‬ا‪٘ٚ‬ت ‪ٞ‬ای فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫دا٘ـز‪ٛ‬یی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ذاؿت ‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿت تا تا٘ه لشم اِحؼ‪ٟٔ ٝٙ‬ش‬ ‫ایشاٖ و‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿت تشٌضاس ؿذ تا تیاٖ ای‪ٙ‬ىا‪ٚ ٝ‬هأایات‬ ‫وـ‪ٛ‬س سا ‪ٔ ٕٝٞ‬ی دا٘یذ‪ ،‬اُ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬تا ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬تا‪ٞ ٝ‬إا‪ٌ ٝ‬ایاشی ‪ٚ‬‬ ‫ر‪ٟ‬ؾ ‪ٞ‬ای ٔتٔذد ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع دیٍش اص او‪ ٖٛٙ‬ت‪ ٝ‬تٔذ تمشیثا دس اواخاش‬ ‫٘ماى د٘یا ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٞٚٚ‬اٖ وٕتش ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬اوخشا ‪ٚ‬یاش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬اای‬ ‫ر‪ٟ‬ؾ یافت‪ ٝ‬رایٍضیٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬ای لثّی ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ ًثیٔات‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع تٔذ اص یه ػاَ اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تلشیح وشد‪ :‬دِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اػأی ٔختّفی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬تاشصیاّای‪،‬‬ ‫اٍّ٘یؼی ‪ٙٞ ٚ‬ذی اص ایٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ٘اْ تشد‪ٔ ٜ‬ای ؿا‪ٛ‬د‪ ،‬ؿا‪ٙ‬ااػاایای‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع دس اٖ ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬اػت؛ ٌشچ‪ ٝ‬ؿشایی سا سکذ ٔیو‪ٙ‬یٓ أا چ‪ٝ‬‬ ‫تؼا ر‪ٟ‬ـی دس ایشاٖ ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای دیٍش‪ ٓٞ‬سخ داد‪ ٜ‬تااؿاذ وا‪ٝ‬‬ ‫ٕٔىٗ اػت ا٘‪ٛ‬اّ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع پخؾ ؿ‪ٛ‬د؛ ت‪ًٛ ٝ‬سی و‪ ٝ‬دس ایشاٖ ‪ٞ‬آ‬ ‫اوخشا ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع اٍّ٘یؼی وـ‪ٛ‬س سا دسٌیش وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫تا پایاٖ ػاَ ‪ 2021‬ؿایذ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬د٘یا وأُ ٘ـ‪ٛ‬د‬ ‫سئیؼی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ػشاػش د٘یا سا‪ًٛ ٜ‬ال٘ی سا دس پیؾ داسیآ‪،‬‬ ‫ٓ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ٚ :‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تحخی ٔ‪ ٟٓ‬اػت ‪ ٕٝٞ ٚ‬د٘ایاا دس یاه‬ ‫ٔیذاٖ سلاتت ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ تا ػشیْ تش ت‪ٚ ٝ‬اوؼاٗ دػات یااتا‪ٙ‬اذ؛ اٌاش‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬دس ػٌح د٘یا ت‪ ٝ‬تٔ‪ٛ‬یک افتذ‪ ،‬ایٗ ص٘زیش‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬دسػاتای‬ ‫لٌْ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬ایٗ تی ٓذاِتی و‪ ٝ‬دس د٘یا دس ساتٌ‪ ٝ‬تا ‪ٚ‬اوؼاٗ‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد ٔ‪ٛ‬ه‪ ّٛ‬تؼیاسرذی اػت‪ ،‬او‪ٞ ٖٛٙ‬فت وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬دلیاک‬ ‫تش اص اٖ ‪ 5‬وـ‪ٛ‬س دس د٘یا تیـتشیٗ ٔیضاٖ ‪ٚ‬اوؼٗ سا تاضسیاک واشد‪ٜ‬‬ ‫ا٘ذ ‪ ٚ‬تا پایاٖ ػاَ ‪ 2021‬ؿایذ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬د٘یا وأُ ٘ـا‪ٛ‬د وا‪ٝ‬‬ ‫ٔذت ً‪ٛ‬ال٘ی اػت ‪ ٚ‬لٌٔا ایٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ٔشی ‪ٔ ٚ‬یش ‪ ٚ‬لاشتاا٘ایااٖ‬ ‫تؼیاس صیادی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪.‬‬ ‫تمذیذ اعتثار مجًسَای صادرٌ تزای تاسیس مُذکًدک تا پایان سال‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی ‪-‬سئیغ ػاصٔاٖ ٔذاسع ‪ٔ ٚ‬شاوض‬ ‫غیشد‪ِٚ‬تی ٌفت‪ :‬آتثاس ٔز‪ٛ‬ص‪ٞ‬ای تاػیغ کادس‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػی ػاصٔاٖ ت‪ٟ‬ضیؼتی و‪ ٝ‬تاو‪ٙٔ ٖٛٙ‬زش ت‪ٝ‬‬ ‫سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ٘ـذ‪ٜ‬ا٘ذ تا آٌای یه ػاَ فشکت تا‬ ‫پایاٖ ‪ 1400‬تٕذیذ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شیاس ف‪ٛ‬الد‪٘ٚ‬ذ ٔٔا‪ٚ ٖٚ‬صیش ‪ ٚ‬سئیغ ػااصٔااٖ‬ ‫ٔااذاسع ‪ٔ ٚ‬ااشاوااض غاایااشد‪ِٚ‬ااتاای ‪ ٚ‬تاا‪ٛ‬ػاأاا‪ٝ‬‬ ‫ٔـاسوت‪ٞ‬ای ٔشدٔی ٌفت‪ :‬تا تل‪ٛ‬یه اػاػ‪ٙ‬أ‪ٝ‬‬ ‫ػاصٔاٖ تّٔیٓ ‪ ٚ‬تشتیت وا‪ٛ‬دن وا‪ ٝ‬دس ریاُ‬ ‫‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ لشاس ٌاشفاتا‪ ٚ ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٓ‪ٛٙ‬اٖ ٔت‪ِٛ‬ی تّٔیٓ ‪ ٚ‬تشتیت و‪ٛ‬دوااٖ تاا ؿاؾ‬ ‫ػاٍِی تٔییٗ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬الذأات الصْ ت‪ِٛٙٔ ٝ‬س‬ ‫ػأا٘ذ‪ٞ‬ی أ‪ٛ‬س ٔشت‪ٛ‬ى ت‪ٟٔ ٝ‬ذ‪ٞ‬اای وا‪ٛ‬دن اص‬ ‫ًشیاک ‪ٚ‬صاست أا‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پاش‪ٚ‬سؽ کا‪ٛ‬ست‬ ‫ٔیپزیشد‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ایٗ ساػتا تا ت‪ٛ‬افاک تایاٗ‬ ‫احتمال تزگشاری »اسمًن استخذامی «‬ ‫امًسش ی پزیرش در خزداد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬أاا‪ ٖٚ‬تاش٘اأا‪ٝ‬‬ ‫سیضی ‪ ٚ‬تا‪ٛ‬ػأا‪ٔ ٝ‬ا‪ٙ‬ااتاْ ‪ٚ‬صاست‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پاش‪ٚ‬سؽ تاا اؿااس‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫احااتاإاااَ تااشٌااضاسی اصٔاا‪ٖٛ‬‬ ‫اػتخذأی أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پاش‪ٚ‬سؽ دس‬ ‫خشداد ٔا‪ٌ ٜ‬فت‪ٛٙٞ :‬ص ٔز‪ٛ‬ص ٔیضاٖ‬ ‫رزب ٘یش‪ ٚ‬کادس ٘ـذ‪ٜ‬؛ پیـ‪ٟٙ‬اد ٔا‬ ‫تش اػاع ٘یاصی و‪ ٝ‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ داسد‪ ،‬کذ‪ٚ‬س ٔز‪ٛ‬ص تشای ‪ٞ 50‬ضاس‬ ‫٘فش دس ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬ؿىُ دا٘ـز‪ّٕٔٔٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬ااد‪ 28 ٜ‬اػااػا‪ٙ‬اأا‪ ٝ‬دا٘ـاٍاا‪ٜ‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬یاٖ اػت و‪ ٝ‬تشویه سا تایذ تا ػاصٔاٖ اداسی اػتخذأی ٘‪ٟ‬ایای ‪ٚ‬‬ ‫ٔـخق و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ا‪ّٓ ،‬ی اِ‪ٟ‬یاس تشوٕٗ دستاس‪ ٜ‬ػأا٘ذ‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬رزب ٘یاش‪ ٚ‬دس‬ ‫ػاَ تحلیّی ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اُ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬تشای رزب فاسٕ اِتاحالایاالٖ ػاایاش‬ ‫دا٘ـٍا‪ٞ ٜ‬ا و‪ ٝ‬دس لاِه ٔاد‪ 28 ٜ‬اػاػ‪ٙ‬أ‪ ٝ‬دا٘ـٍا‪ ٜ‬فش‪ٙٞ‬اٍایااٖ ٔاٌاش‬ ‫اػت د‪ ٚ‬الذاْ تشای ػاَ ‪ 1400‬دس دػت‪ٛ‬س واس داسیٓ‪٘ .‬خاؼات ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫تخـی اص ٔز‪ٛ‬ص‪ٞ‬ای ٔا دس ػاَ ٌزؿت‪ ٝ‬ت‪ًٛ ٝ‬س وأُ اػاتافااد‪٘ ٜ‬ـاذ ‪ٚ‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ٞ 10‬ضاس ٘فش اػت و‪ ٝ‬دس ا‪ِٚ‬یٗ اصٔ‪ ٖٛ‬اػتخذأی و‪ ٝ‬احاتإااال‬ ‫خشدادٔا‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػی ػاصٔاٖ ػ‪ٙ‬زؾ تشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د ایٗ ‪ٞ 10‬ضاس ٔز‪ٛ‬ص سا‬ ‫آالْ ‪ ٚ‬اػتفاد‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ؼیش د‪ٔ ،ْٚ‬ز‪ٛ‬ص اػتخذأی تشای ػاَ ‪ 1400‬اػت ‪ ٚ‬ؿاأاُ‬ ‫د‪ ٚ‬تخؾ رزب اص ًشیک و‪ٙ‬ى‪ٛ‬س تشای پزیشؽ دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬چا‪ٟ‬ااس ػااِا‪ٝ‬‬ ‫دا٘ـز‪ّٕٔٔٛ‬ی دا٘ـٍا‪ٞ ٜ‬ای فش‪ٍٙٞ‬یاٖ ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬یذ سرایی ‪ ٚ‬رزب اص ًشیک‬ ‫ٔاد‪ 28 ٜ‬اػاػ‪ٙ‬أ‪ ٝ‬دا٘ـٍا‪ ٜ‬فش‪ٍٙٞ‬یاٖ‪ ،‬یٔ‪ٙ‬ی اصٔ‪ ٖٛ‬اػتخذأی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔٔا‪ ٖٚ‬تش٘أ‪ ٝ‬سیضی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػٔ‪ٙٔ ٝ‬اتْ ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پاش‪ٚ‬سؽ تاا تایااٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ا ٔ‪ٛ‬اسد سا تا ػاصٔاٖ اداسی اػتخذأی ٌٔش ‪٘ ٚ‬یاص‪ٞ‬ای خا‪ٛ‬د سا‬ ‫آالْ وشد‪ ٜ‬ایٓ و‪ ٝ‬دس دػت تشسػی ‪ً ٚ‬ی فشای‪ٙ‬ذ کذ‪ٚ‬س ٔازا‪ٛ‬ص اػات‬ ‫ٌفت‪ :‬تش اػاع ٔز‪ٛ‬ص‪ٞ‬ای کادس‪ ٜ‬و‪ ٓٞ ٝ‬دس دفتشچ‪ ٝ‬وا‪ٙ‬اىا‪ٛ‬س ‪ٞ ٚ‬آ‬ ‫دفتشچ‪ ٝ‬اصٔ‪ٞ ٖٛ‬ای اػتخذأی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ أذ ٓالل‪ٙٔ ٝ‬اذاٖ ٔای تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اذ‬ ‫ؿشوت ‪ٚ ٚ‬اسد ػیؼتٓ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫یاکسهَای کزیوا چٍ مالحظاتی‬ ‫تزای تشریق داروذ؟‬ ‫تاو‪ ٖٛٙ‬چ‪ٟ‬اس ‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا ؿأُ اػپ‪ٛ‬ت‪ٙ‬یه ‪ٚ‬ی س‪ٚ‬ػی‪ ،‬ت‪ٟ‬ااسات‬ ‫‪ٙٞ‬ذی‪ٚ ،‬اوؼٗ چی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اػتشاص٘ىا وش‪ ٜ‬ر‪ٛٙ‬تی ‪ٚ‬اسد ایشاٖ ؿاذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫دس ٔزٕ‪ ّٛ‬د‪ٛ٘ ٚ‬تت ا‪ ٚ َٚ‬د‪ٞ 784 ،ْٚ‬ضاس ‪ 17 ٚ‬د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬اوؼاٗ تاا‬ ‫س‪ٚ‬ص پ‪ٙ‬زٓ اسدیث‪ٟ‬ـت ‪ 1400‬تضسیک ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ‪ٞ‬ای وش‪٘ٚ‬ا تشای تضسیک ت‪ٛ‬ػی ٔشالثاٖ ػالٔت ٔالحِااتای‬ ‫داس٘ذ و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد ت‪ٛ‬ػی تضسیک و‪ٙٙ‬ذٌاٖ ‪ٚ‬اوؼٗ دس ِ٘ش ٌشفتا‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬افشاد تش اػاع ا‪ِٛٚ‬یت ت‪ٙ‬ذی‪ٞ‬ای ػ‪ٙ‬ذ ّٔی ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػیا‪ٖٛ‬‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ ‪ 19‬تضسیک ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫مالحظات واکسن اسپوتنیک وی روسی‬ ‫یىی اص ‪ٚ‬اوؼٗ ‪ٞ‬ای وش‪٘ٚ‬ا و‪ ٝ‬پیؾ اص ‪ٞ‬إا‪ٚ ٝ‬اسد وـا‪ٛ‬س ؿاذ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ اػپ‪ٛ‬ت‪ٙ‬یه ‪ٚ‬ی ػاخت وـ‪ٛ‬س س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ تایاذ‬ ‫دس دٔای ٔ‪ٙ‬فی ‪ 20‬دسر‪ ٝ‬ػا٘تیٍشاد ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬فاکّ‪ ٝ‬تیٗ د‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬تت تضسیک اٖ‪ 28 ،‬س‪ٚ‬ص اػت‪.‬‬ ‫ػٗ ٔزاص تشای تضسیک ‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا اػپ‪ٛ‬ت‪ٙ‬یه ‪ٚ‬ی تاالی ‪ 18‬ػاَ‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬تضسیک اٖ تشای ٔادس تاسداس‪ٔ ،‬ادس ؿیشد‪ ،ٜ‬افشاد صیش ‪ 18‬ػاَ‪،‬‬ ‫افشاد داسای تیٕاسی حاد تا ته یا تذ‪ ٖٚ‬ته ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ افشادی وا‪ٝ‬‬ ‫ػاتم‪ٚ ٝ‬او‪ٙ‬ؾ ‪ٞ‬ای حؼاػیتی ؿذیذ داؿت‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬إا‪ٙ‬ا‪ ّٛ‬اػات‪ .‬ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٓوال٘ی تضسیک ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬مذاس د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬اوؼٗ تشای‬ ‫تضسیک ت‪ٞ ٝ‬ش ٘فش‪ 0.5 ،‬اػت‪.‬‬ ‫ٔذت صٔاٖ ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ٚ‬اوؼٗ اػپ‪ٛ‬ت‪ٙ‬ایاه ‪ٚ‬ی س‪ٚ‬ػای دس واّاذ‬ ‫تاوغ حذاوخش د‪ ٚ‬ػآت اػت‪ .‬ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ؿأُ د‪ ٚ‬د‪ٚ‬ص تا‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫و‪ٛ٘ ٝ‬تت ا‪ َٚ‬اٖ اتی سً٘ ‪ٛ٘ ٚ‬تت د‪ ْٚ‬لشٔض س٘اً اػات‪ٞ .‬اش‬ ‫‪ٚ‬یاَ ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ‪ ،‬ته د‪ٚ‬ص ت‪ٛ‬د‪ٚ ٚ ٜ‬یاَ ‪ٚ‬اوؼٗ لثُ اص تضسیک تایذ‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬الیٕت تىاٖ داد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫مالحظات واکسن بهارات هندی‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ت‪ٟ‬اسات یىی دیٍش اص ‪ٚ‬اوؼٗ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬اسداتی وش‪٘ٚ‬ا ت‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ػاخت ‪ٙٞ‬ذ اػت‪ .‬فاکّ‪ ٝ‬تیٗ د‪ٛ٘ ٚ‬تت تضسیک ایٗ ‪ٚ‬اوؼاٗ‬ ‫٘یض ‪ 28‬س‪ٚ‬ص اػت‪ .‬ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ت‪ ٝ‬افشاد ‪ 18‬تاا ‪ 55‬ػااَ تاضسیاک‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ٔ‪ٛ‬سد ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ٘یض‪ ،‬تضسیک تا‪ٔ ٝ‬اادس تااسداس‪ٔ ،‬اادس‬ ‫ؿیشد‪ ،ٜ‬افشاد داسای تیٕاسی حاد تا ته یا تذ‪ ٖٚ‬ته ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ افشاد‬ ‫تا ػاتم‪ٚ ٝ‬او‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬ای حؼاػیتی ؿذیذ‪ ّٕٛٙٔ ،‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ت‪ٟ‬اسات ‪ٙٞ‬ذی ٘یض ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٓوال٘ی تضسیک ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬مذاس‬ ‫د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬اوؼٗ تشای تضسیک ت‪ٞ ٝ‬اش ٘افاش‪ 0.5 ،‬اػات‪ٔ .‬اذت صٔااٖ‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ دس دٔای اتاق ‪ ٚ‬داخُ وّذ تاوغ وٕتاش اص‬ ‫‪ 6‬ػآت اػت‪ٞ.‬ش د‪ٛ٘ ٚ‬تت ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ یه ؿىُ اػت ‪ ٚ‬تأاذاد‬ ‫د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬اوؼٗ دس ‪ٞ‬ش ‪ٚ‬یاَ‪ 10 ،‬د‪ٚ‬ص اػت‪ٚ .‬یاَ ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ٘یض لاثاُ‬ ‫اص تضسیک تایذ تىاٖ داد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫مالحظات واکسن چینی‬ ‫یىی دیٍش اص ‪ٚ‬اوؼٗ‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬اسد ؿذ‪ٚ ،ٜ‬اوؼٗ چیا‪ٙ‬ای‬ ‫اػت‪ .‬فاکّ‪ ٝ‬تیٗ د‪ٛ٘ ٚ‬تت تضسیک ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ‪ 28 ٓٞ‬س‪ٚ‬ص تا‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫تضسیک اٖ تشای افشاد ‪ 18‬تا ‪ 60‬ػاَ ٔزاص اػت‪ .‬تضسیک ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ‬ ‫‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ ‪ ٚ‬ػاصٔاٖ ت‪ٟ‬ضیؼاتای‪،‬‬ ‫ٔمشس ؿذ آتثاس ٔز‪ٛ‬ص‪ٞ‬ای تاػیغ کاادس ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػی ػاصٔاٖ ت‪ٟ‬ضیؼتی و‪ ٝ‬تاو‪ٙٔ ٖٛٙ‬زش تا‪ ٝ‬سا‪ٜ‬‬ ‫ا٘ذاصی ٘ـذ‪ٜ‬ا٘ذ تا آٌای یه ػاَ فاشکات تاا‬ ‫پایاٖ ‪ 1400‬تٕذیذ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔٔا‪ٚ ٖٚ‬صیش تلشیح وشد‪ :‬فشای‪ٙ‬ذ تأایایاٗ ٘اشخ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ٟٔ ٝ‬ذ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬دن داسای ٔز‪ٛ‬ص اص ػاصٔاٖ‬ ‫ت‪ٟ‬ضیؼتی وـ‪ٛ‬س دس دػت‪ٛ‬س واس ‪ٚ‬صاست أا‪ٛ‬صؽ‬ ‫‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ لشاس ٌشفت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬پغ اص اخز ٔا‪ٛ‬افامات‬ ‫٘أ‪ ٝ‬اص ػاصٔاٖ حٕایت اص ٔلشف و‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذٌااٖ ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌاٖ‪ ،‬ارشایی ‪ ٚ‬آالْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫کاَص ‪ ۶۶‬درصذی مامًریتَای امذادی‬ ‫وسثت تٍ ‪ ۲‬سال گذضتٍ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثاشی‪ٔ -‬أاا‪ٖٚ‬‬ ‫ّٕٓیات ػاصٔااٖ أاذاد ‪ٚ‬‬ ‫٘زات رٕٔیت ‪ٞ‬الَ احٕاش‬ ‫دستاس‪ ٜ‬رضئیاات الاذأاات‬ ‫أذادی ا٘زاْ ؿذ‪ ٜ‬دس ػااَ‬ ‫راسی ت‪ٛ‬هیحاتی داد‪.‬‬ ‫ٔحٕذ تالش ٔحٕذی ٔٔاا‪ٖٚ‬‬ ‫ّٕٓیات ػاصٔاٖ أذاد ‪٘ ٚ‬زات رٕٔیت ‪ٞ‬الَ احإاش‪ ،‬تاا اؿااس‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٔأ‪ٛ‬سیت ‪ٞ‬اای أاذاد ‪٘ ٚ‬ازاات دس ػااَ رااسی اُا‪ٟ‬ااس واشد‪:‬‬ ‫ٔأ‪ٛ‬سیت‪ٞ‬ای أذاد ‪٘ ٚ‬زات ٘ؼثت ت‪ٔ ٝ‬ذت ٔـات‪ٛ٘ ٝ‬س‪ٚ‬ص ‪ ،99‬تا سؿاذ‬ ‫‪ 18‬دسکذی س‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬س‪ ٚ‬ت‪ٛ‬د‪ ،‬أا ٘ؼثت ت‪ٛ٘ ٝ‬س‪ٚ‬ص ‪ 98‬تا ‪ 66‬دسکذ وا‪ٞ‬ؾ‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ٔأ‪ٛ‬سیت‪ٞ‬ای أذاد ‪٘ ٚ‬ازاات تاشافایاىای‬ ‫٘ؼثت ت‪ٛ٘ ٝ‬س‪ٚ‬ص ‪ 99‬سؿذ ‪ 23‬دسکذی ‪٘ ٚ‬ؼثت ت‪ٛ٘ ٝ‬س‪ٚ‬ص ‪ 98‬وا‪ٞ‬ؾ ‪40‬‬ ‫دسکذی داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬تا اؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬رزب ٘یش‪ٞٚ‬ای أذادی دس ػااصٔااٖ أاذاد ‪٘ ٚ‬ازاات‬ ‫تلشیح وشد‪ :‬دس پایاٖ ػاَ ‪ 99‬تا ٔ‪ٛ‬افمت سیاػت رٕٔیت تٔذادی اص‬ ‫٘یش‪ٞ ٚ‬ای دا‪ًّٚ‬ه و‪ ٝ‬داسای دسر‪ ٝ‬ایخاس ت‪ٛ‬د٘ذ اص ًشیک لشاسداد ػآتی‬ ‫ت‪ٛٙٓ ٝ‬اٖ ٘یش‪ٞٚ‬ای پایٍا‪ ٜ‬رزب ؿذ٘ذ ‪ ٚ‬دس پایاٖ ػاَ ‪٘ 99‬یاض اصٔا‪ٖٛ‬‬ ‫دسر‪ ٝ‬ایخاس دس ػٌح وـ‪ٛ‬س تشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ٔٔا‪ّٕٓ ٖٚ‬یات ػاصٔاٖ أذاد ‪٘ ٚ‬زات رٕٔیت ‪ٞ‬الَ احٕش ٓ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪:‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس ػاَ ‪ 1400‬ػأا٘ذ‪ٞ‬ی أذادٌشاٖ ‪٘ ٚ‬زاتٍشاٖ ‪ ٚ‬تشٌاضاسی‬ ‫د‪ٚ‬س‪ٜٞ‬ای أ‪ٛ‬صؽ تخللی تا سٓایت دػت‪ٛ‬سإُِٔ‪ٞ‬اای تا‪ٟ‬اذاؿاتای‬ ‫تش٘أ‪ ٝ‬سیضی ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬پغ اص ٔا‪ٔ ٜ‬ثاسن سٔواٖ ٔشحّ‪ ٝ‬آاتاشام‬ ‫ت‪٘ ٝ‬تایذ اصٔ‪ ٖٛ‬ایخاس تشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬أؼاَ ٘یض ا٘تخاتات تاؿاٍاا‪ٜ‬‬ ‫أذادٌشاٖ ‪٘ ٚ‬زاتٍشاٖ ‪ ٓٞ‬دس ػٌح وـ‪ٛ‬س تشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬تا اؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ا٘زاْ ‪ٞ 3‬ضاس ‪ّٕٓ 150 ٚ‬یات ٘زات ف‪ٙ‬ی‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ػااَ‬ ‫ٌزؿت‪ٞ 26 ٝ‬ضاس ‪ٛٔ 275 ٚ‬سد ٔأ‪ٛ‬سیت ‪ ٚ‬خذٔاات أاذاد ‪٘ ٚ‬ازاات‬ ‫ا٘زاْ ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تیؾ اص ‪ٞ 207‬ضاس ٘فش اص اػیه دیذٌاٖ ح‪ٛ‬ادث ٔخاتاّاف‬ ‫خذٔات سػا٘ی ؿذ‪.‬‬ ‫٘یض تشای ٔادس تاسداس‪ٔ ،‬ادس ؿیشد‪ ،ٜ‬افشاد صیش ‪ 18‬ػاَ‪ ،‬افاشاد داسای‬ ‫تیٕاسی حاد تا ته یا تذ‪ ٖٚ‬ته ‪ٞ ٚ‬إاچا‪ٙ‬ایاٗ افاشاد تاا ػااتاما‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬ای حؼاػیتی ؿذیذ ٕٔ‪ ّٛٙ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ چی‪ٙ‬ی ‪ ٓٞ‬ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٓوال٘ی تضسیک ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬اماذاس د‪ٚ‬ص‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ تشای تضسیک ت‪ٞ ٝ‬ش ٘فش‪ 0.5 ،‬د‪ٚ‬ص اػت‪ .‬تٔذ اص تاص ؿذٖ ‪ٚ‬یاَ‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ‪ ،‬تالفاکّ‪ ٝ‬تایذ تضسیک ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬د‪ٛ٘ ٚ‬تت اٖ ٘یض تا‪ ٝ‬یاه‬ ‫ؿىُ اػت‪ .‬دس ‪ٞ‬ش ‪ٚ‬یاَ ‪ٚ‬اوؼٗ‪ ،‬یه د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬اوؼٗ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬یاَ اٖ لثُ اص تضسیک تایذ ‪ 2‬تا ‪ٔ 3‬شتث‪ ٝ‬تىاٖ داد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫مالحظات واکسن استرازنکا کره جنوبی‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ اػتشاص٘ىا ػاخت وـ‪ٛ‬س وش‪ ٜ‬ر‪ٛٙ‬تی اص ػثاذ وا‪ٚٛ‬اواغ‬ ‫‪ٚ‬اسد وـ‪ٛ‬س ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬فاکّ‪ ٝ‬تایاٗ د‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬تات تاضسیاک ‪ٚ‬اوؼاٗ‬ ‫اػتشاص٘ىا‪ 4 ،‬تا ‪ٞ 12‬فت‪ ٝ‬اػت‪ .‬ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ت‪ ٝ‬افشاد تاالی ‪ 18‬ػااَ‬ ‫تضسیک ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تضسیک اٖ تشای افشاد وٕتش اص ‪ 18‬ػااَ ‪ ٚ‬افاشاد‬ ‫داسای تیٕاسی حاد تا ته یا تذ‪ ٖٚ‬ته ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ افشاد تاا ػااتاما‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬ای حؼاػیتی ؿذیذ ٕٔ‪ ّٛٙ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ اػتشاص٘ىا ٘یض ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٓوال٘ی تضسیک ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬مذاس د‪ٚ‬ص‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ تشای ‪ٞ‬ش تضسیک‪ 0.5 ،‬اػت‪ٔ .‬ذت صٔااٖ ٘اٍا‪ٟ‬اذاسی ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ دس دٔای اتاق داخُ وّذ تاوغ پغ اص تااص ؿاذٖ ‪ٚ‬یااَ‪،‬‬ ‫حذاوخش ‪ 6‬ػآت اػت‪.‬‬ ‫د‪ٛ٘ ٚ‬تت ‪ٚ‬اوؼٗ اػتشاص٘ىا یه ؿىُ ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬تٔذاد د‪ٚ‬ص ‪ٚ‬اوؼاٗ‬ ‫دس ‪ٞ‬ش ‪ٚ‬یاَ‪ 10 ،‬د‪ٚ‬ص اػت‪ٚ .‬یاَ ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ لثُ اص تضسیک تایذ تا‪ٝ‬‬ ‫ٔالیٕت تىاٖ داد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد ‪ٚ‬اوؼٗ اػتشاص٘ىا تشای خا٘ٓ‪ٞ‬ای تاسداس آالْ ؿاذ‪ ٜ‬وا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ افشاد اٌش دس سیؼه تاالی اتتال ت‪ٚ ٝ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬ا٘‪ٙ‬ذ‬ ‫واسو‪ٙ‬اٖ ت‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬دسٔا٘ی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ خا٘ٓ ‪ٞ‬اای تااسداسی وا‪ٝ‬‬ ‫جشئیات فاس ‪ ۲‬یاکسیىاسیًن‬ ‫علیٍ کًییذ ‪۹۱‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی ‪ٔٔ-‬ا‪ ٖٚ‬ت‪ٟ‬ذاؿت ‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿات‪ ،‬دس‬ ‫استثاى تا س‪٘ٚ‬ذ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬افشادی و‪ ٝ‬دس فااص ‪ 2‬لاشاس‬ ‫داس٘ذ‪ ،‬ت‪ٛ‬هیحاتی اسائ‪ ٝ‬داد‪.‬‬ ‫ّٓیشها سئیؼی‪ ،‬دس استثاى تا س‪٘ٚ‬ذ ارشای ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػایا‪ٖٛ‬‬ ‫دس فاص ‪ٌ ،2‬فت‪ :‬فاص ‪ 2‬ؿأُ د‪ٌ ٚ‬ش‪ ٜٚ‬اص رٕٔیت وـ‪ٛ‬س‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪٘ .‬خؼت دس فاص ‪ ،2/1‬افشاد تاالی ‪ 85 ٚ 80‬ػاَ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تاالی ‪ 75‬ػاَ‪ 70 ،‬تا ‪ 75‬ػاَ‪ 65 ،‬تا ‪ 70‬ػاَ ‪ٚ‬‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 64‬ػاَ سا ؿأُ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬فاص ‪ 2/2‬ؿأُ افشاد ‪ 16‬تا ‪ 64‬ػاَ اػات وا‪ٝ‬‬ ‫دس ِیؼت تیٕاساٖ خاف ‪ ٚ‬کٔه أِالد لشاس داس٘ذ‪.‬‬ ‫ٔٔا‪ ٖٚ‬ت‪ٟ‬ذاؿت ‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿت تاویذ وشد‪ :‬تایإااساٖ‬ ‫دیاِیضی‪ ،‬پی‪٘ٛ‬ذی‪ ،‬اْ اع‪ ،‬تاالػٕی‪ٕٛٞ ،‬فیّی‪ ،‬تایإااساٖ‬ ‫دسٌیش ػشًاٖ فٔاَ ‪ ،ٚ‬دس فاص ‪ 2/2‬لشاس داس٘ذ‪.‬‬ ‫سئیؼی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٔ :‬ا ِیؼت ایٗ تیٕاساٖ سا دس ػأا٘‪ٞ ٝ‬اای‬ ‫تیٕ‪ٞٝ‬ا داسیٓ ‪ ٚ‬اص ایٗ تاتت ٔـىّی تشای دػتشػی ت‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫افشاد ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ٘ذاسد‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػتاد ّٔی ٔماتّ‪ ٝ‬تاا واش‪٘ٚ‬اا‬ ‫تاویذ وشد‪ :‬اًالّ سػا٘ی تشای ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػایا‪ ٖٛ‬ایاٗ د‪ٚ‬‬ ‫ٌش‪ ٜٚ‬دس فاص ‪ ،2‬اص ًشیک پیأه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس خل‪ٛ‬ف پایاٖ صٔاٖ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬افشاد فااص ‪،2‬‬ ‫ٌفت‪ :‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ 8.3‬یّی‪٘ ٖٛ‬فش ػإِ‪ٙ‬ذ ‪ٔ 6.2 ٚ‬یّیا‪٘ ٖٛ‬افاش‬ ‫تیٕاساٖ خاف ‪ ٚ‬کٔه أِالد ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬پایاؾ تایا‪ٙ‬ای‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ تا ٘یٕ‪ ٝ‬تیش ٔا‪ ،1400 ٜ‬ایٗ افشاد ‪ٚ‬اوؼٗ تض٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫خثزگشاری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جای مىاسه تثلیغ کاال یخذمات ضما‬ ‫درتاسارایزان یدویا‬ ‫ضمارٌ تماس‪7۱۹۸۸۹4۶۶۴7:‬‬ ‫ٓ‪ٛ‬اسم اتتال ت‪ ٝ‬تیٕاسی سا داس٘ذ‪ٔ ،‬اا٘ا‪ٙ‬اذ افاشاد داسای تایإااسی‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬ای‪ٚ ،‬اوؼٗ دسیافت و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬لثُ اص ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػیا‪٘ ٖٛ‬ایااصی تا‪ٝ‬‬ ‫تؼت تشسػی تاسداسی ٘یؼت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تاخیش دس تاسداسی ت‪ ٝ‬دِیاُ‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تا ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ت‪ٛ‬ػی ػاصٔاٖ ر‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬ذاؿت ت‪ٛ‬کی‪ٝ‬‬ ‫٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس ٔ‪ٛ‬سد ایٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ‪ ٚ‬تضسیک اٖ ت‪ ٝ‬خا٘آ ‪ٞ‬اای ؿایاشد‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬کی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اٖ دػت‪ ٝ‬اص ص٘ا٘ی و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬فشص٘ذ خ‪ٛ‬د ؿیش ٔید‪ٙٞ‬اذ‪،‬‬ ‫اٌش دس سیؼه تاالی اتتال ت‪ٚ ٝ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬ا٘‪ٙ‬ذ واسو‪ٙ‬اٖ‬ ‫ت‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬دسٔا٘ی ‪ ٚ‬خا٘ٓ‪ٞ‬ای ؿیشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس ٔأاشم اتاتاال تا‪ٝ‬‬ ‫تیٕاسی لشاس داس٘ذ‪ٔ ،‬ا٘‪ٙ‬ذ افشاد داسای تیٕاسی صٔی‪ ٝٙ‬ای‪ٚ ،‬اوؼایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬یاصی ت‪ ٝ‬لٌْ ؿیشد‪ٞ‬ی پغ اص ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪٘ ٖٛ‬یؼت‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایش٘ا‪ٚ ،‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬وش‪٘ٚ‬ا دس ایشاٖ اص س‪ٚ‬ص ‪ 21‬تا‪ٟ‬إاٗ‬ ‫‪ 1399‬اغاص ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬س‪٘ٚ‬ذ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تش اػااع ػا‪ٙ‬اذ ٔاّای‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬و‪ٚٛ‬یذ ‪ 19‬پیٍیشی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 11‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪8011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫* صفحه ‪8‬‬ ‫تواض ٍیذیَیی گرٍّی بِ تلگرام اضافِ هیشَد‬ ‫تَلیذ گَشی ‪ ۲۹۱‬دالری با شارشر بی ظین‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬یه ؿشوت چی‪ٙ‬ی اص ت‪ِٛ‬یذ ٌژ‪ٛ‬ؿژی‬ ‫رذیذی خجش داد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ‪ ۰۹۰‬دالس لیٕت داسد ‪ ٚ‬اص‬ ‫لبثّیت ؿبسط ثی ػیٓ ثشخ‪ٛ‬سداس اػت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬سد‪ ،‬ایٗ ٌ‪ٛ‬ؿی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػظ ؿشوت صد تژی‬ ‫ای ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬ثّیذ ‪ ۰۰‬پشایٓ ٘بْ داسد ‪ ٚ‬اص أش‪ٚ‬ص ثژشای‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ ػشض‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ ٌ‪ٛ‬ؿی داسای ٕ٘بیـٍش ‪ ۵.۶‬ای‪ٙ‬چی ثژب دلژت ‪۰۰۲‬‬ ‫پیىؼُ اػت ‪ ٚ‬دس اٖ اص ػیؼتٓ ػبٔژُ ا٘ژذس‪ٚ‬یژذ ‪۰۰‬‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬اص رّٕ‪ ٝ‬أژىژب٘ژبت ایژٗ ٌژ‪ٛ‬ؿژی‬ ‫ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ثبتشی ‪ٔ ۰۲۲۲‬یّی أپشی‪ ،‬تشاؿ‪ٔ ٝ‬ذیبته ‪ٌ ۰ ،۵۰۵۰‬یٍبثبیت سْ ‪ٌ ۵۰ ٚ‬یٍبثبیت حبفظ‪ٝ‬‬ ‫داخّی اؿبس‪ ٜ‬وشد‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ ٌ‪ٛ‬ؿی داسای د‪ ٚ‬د‪ٚ‬سثیٗ ‪ٍٔ ۸ ٚ ۰۵‬بپیىؼژّژی دس پـژت ‪ ٚ‬یژه‬ ‫د‪ٚ‬سثیٗ ‪ٍٔ ۸‬بپیىؼّی ثشای ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ػىغ‪ٞ‬بی ػّفی اػت‪ .‬دس ٔب‪ٜٞ‬بی اخیش ٌ‪ٛ‬ؿی‪ٞ‬بی اسصاٖ لیژٕژت‬ ‫دیٍشی ثب لبثّیت ؿبسط ثی ػیٓ ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬اص رّٕ‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ٛٔ ٝ‬تژ‪ ٛ‬رژی پژب‪ٚ‬س ‪ٚ ٚ‬اٖ‬ ‫پالع ٘‪ٛ‬سد اٖ ‪ ۰۲۲‬اؿبس‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫دظتگاُ هَرد ًیاز در صٌعت ٍاکطظازی بَهی شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬یه ؿشوت دا٘ژؾ ثژ‪ٙ‬ژیژبٖ ثژب‬ ‫تژژ‪ِٛ‬ژژیژژذ یژژه دػژژتژژٍژژب‪ ٜ‬داسای وژژبسثژژشد دس‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗػبصی اٖ سا ثب لیٕت وٕتش اص ٕ٘‪ٔ ٝ٘ٛ‬ـبث‪ٝ‬‬ ‫خبسری ػشض‪ ٝ‬وشد‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔؼب‪٘ٚ‬ت ػّژٕژی ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ ،‬حؼیٗ ٘زفی ٔذیشػبُٔ یه ؿژشوژت‬ ‫دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ ٌفتۺ ٔحژلژ‪ٛ‬الت ایژٗ ؿژشوژت‪،‬‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬بً دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬صیؼت ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ث‪ ٝ‬وژبس ٌژشفژتژ‪ٝ‬‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ٔ .‬ب دس ایٗ ؿشوت ٔحل‪ٛ‬التی تژ‪ِٛ‬ژیژذ‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تحمیمبت ‪ ٚ‬ؿشوژت ‪ٞ‬ژبی‬ ‫ت‪ِٛ‬یذی‪ٛٔ ،‬سد اػتفبد‪ ٜ‬لشاس ٔیٌیشد‪ٔ.‬ذیشػبُٔ ؿشوت دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ افض‪ٚ‬دۺ یىی اص ٔحل‪ٛ‬الت ایٗ‬ ‫ؿشوت ٔحل‪ َٛ‬ثی‪ٛ‬ساوت‪ٛ‬س ثب ویؼ‪ ٝ‬یىجبس ٔلشف اػت‪ .‬ایٗ ٔحل‪ َٛ‬ثب ٘بْ ثی‪ٛ‬ساوژتژ‪ٛ‬س یژىژجژبس‬ ‫ٔلشف ٘یض ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪ .‬اص ایٗ دػتٍب‪٘ ٜ‬یض دس ٔشاوض تحمیمبتی ‪ ٚ‬وبسخب٘‪ٞٝ‬بی ٔب٘‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ داس‪ ٚ‬اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬ایٗ فؼبَ دا٘ؾثیبٖ ضٕٗ ت‪ٛ‬ضیح ثیـتش دس ٔ‪ٛ‬سد ‪ٚ‬یظٌژی ‪ٞ‬ژبی فژ‪ٙ‬ژی‬ ‫دػتٍب‪ٌ ،ٜ‬فتۺ ‪ٚ‬اوؼٗػبصی‪ ،‬ت‪ِٛ‬یذ ویت ‪ٚ ٚ‬اوؼٗ ا٘ؼمبدی اص رّٕ‪ ٝ‬ثشخی اص ٔحل‪ٛ‬التی اػژت‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ثب وٕه ایٗ ٔحل‪ َٛ‬ت‪ِٛ‬یذ وشد‪ .‬ثی‪ٛ‬ساوت‪ٛ‬س ثب ویؼ‪ ٝ‬یىجبس ٔلشف‪ٔ ،‬ژحژلژ‪ِٛ‬ژی ثژب‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ثبال اػت و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ‪ٞ‬ضی‪ ٚ ٝٙ‬صٔبٖ ت‪ِٛ‬یذ سا ث‪ ٝ‬ؿىُ لبثُ ت‪ٛ‬ر‪ٟ‬ی وٓ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثیبٖ وشدۺ ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬ثشای اػتفبد‪ ٜ‬اص ایٗ ٔحل‪ َٛ‬ثبیذ فش‪ًٙٞ‬ػبصی الصْ دس ٔژیژبٖ‬ ‫ٔذیشاٖ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی ا٘زبْ ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬تب اٖ سا ربیٍضیٗ س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬بی ػ‪ٙ‬تی وژ‪ٙ‬ژ‪ٙ‬ژذ‪ .‬ا٘ژىژ‪ٛ‬ثژبتژ‪ٛ‬س‬ ‫دی اوؼیذ وشثٗ ٘یض یىی دیٍش اص ٔحل‪ٛ‬الت ایٗ ؿشوت اػت‪ٚ .‬احژذ‪ٞ‬ژبی تژحژمژیژمژبتژی دس‬ ‫دا٘ـٍب‪ٜٞ‬ب اص رّٕ‪ٔ ٝ‬ـتشیبٖ ایٗ ٔحل‪ٞ َٛ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ظاهاًِ پیشبیٌی زهاًی ٍ هکاًی‬ ‫هیساى شیَع کرًٍا راُاًذازی شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػبٔب٘‪ ٝ‬پیؾثی‪ٙ‬ی صٔب٘ی ‪ٔ ٚ‬ىب٘ی ٔژیژضاٖ‬ ‫ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ثب ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یشی اص ‪ٛٞ‬ؽ ٔل‪ٛٙ‬ػژی دس اػژتژبٖ‬ ‫ت‪ٟ‬شاٖ سا‪ٜ‬ا٘ذاصی ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص پظ‪ٞٚ‬ـٍب‪ ٜ‬استجبعبت ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی اعژالػژبت‪ ،‬ایژٗ‬ ‫ػبٔب٘‪ ٝ‬ثب حض‪ٛ‬س دوتش صاِی سئیغ ػتبد ٔمبثّ‪ ٝ‬ثژب وژش‪٘ٚ‬ژب‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ت‪ٟ‬شاٖ ‪ٔ ٚ‬ؼب‪٘ٚ‬بٖ دا٘ـٍب‪ٜٞ‬بی ػّ‪ ْٛ‬پضؿىی ت‪ٟ‬ژشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫اِجشص دس ٔشوض ت‪ٛ‬ػؼ‪ٛٞ ٝ‬ؽ ٔل‪ٛٙ‬ػی پظ‪ٞٚ‬ـٍب‪ICT ٜ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی سػیذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬حیذ یضدا٘یبٖ سئیغ پظ‪ٞٚ‬ـٍب‪ ٜ‬استژجژبعژبت ‪ ٚ‬فژ‪ٙ‬ژب‪ٚ‬سی‬ ‫اعالػبت دس ایٗ ٔشاػٓ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وژبسثژشد‪ٞ‬ژبی ‪ٞ‬ژ‪ٛ‬ؽ‬ ‫ٔل‪ٛٙ‬ػی ٌفتۺ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬یبفت‪ ٝ‬ر‪ٟ‬بٖ اص ‪ٞ‬ژ‪ٛ‬ؽ‬ ‫ٔل‪ٛٙ‬ػی ثشای وبسثشد‪ٞ‬بی ٔت‪ٛٙ‬ع ‪ ٚ‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬پژیژؾ ثژیژ‪ٙ‬ژی‬ ‫ٔیضاٖ ؿی‪ٛ‬ع اػتفبد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬اوژ‪ٙ‬ژ‪٘ ٖٛ‬ژیژض دس داخژُ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ثب ث‪ٟ‬ش‪ٌٜ‬یشی اص تزبسه ر‪ٟ‬ب٘ی ‪٘ ٚ‬یض ث‪ٔٛ‬ی ػژبصی‬ ‫اٍِ‪ٞٛ‬ب‪ ،‬ایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬یبفت‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ػشػت تحّیُ‬ ‫داد‪ٞ ٜ‬ب سا افضایؾ داد‪ ٚ ٜ‬ثش اػبع اػتفژبد‪ ٜ‬اص اعژالػژبت‬ ‫٘بؿ‪ٙ‬بع ‪ ٚ‬رٕغا‪ٚ‬سیؿذ‪ ٜ‬دس ػغح اػتبٖ ت‪ٟ‬شاٖ‪ ،‬وژٕژه‬ ‫ثؼیبس خ‪ٛ‬ثی ثشای و‪ٙ‬تشَ وش‪٘ٚ‬ب ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬شاحُ تىٕیّی اثش سایب٘‪ ٝ‬ػیژٕژشؽ اضژبفژ‪ٝ‬‬ ‫وشدۺ ثب سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی اثش سایب٘‪ ٝ‬ػیٕشؽ ػشػت تحّیُ داد‪ٜٞ‬ژب‬ ‫ثؼیبس ػشیغ تش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬ایٗ اثش سایب٘‪٘ ٝ‬یض دس خژذٔژت‬ ‫‪ٛٞ‬ؽ ٔل‪ٛٙ‬ػی لشاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌشفت‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٔشاػٓ دوتش صاِی فشٔب٘ذ‪ ٜ‬ػتبد ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ژب دس‬ ‫وال٘ـ‪ٟ‬ش ت‪ٟ‬شاٖ ٌفتۺ ایٗ تؼبٔالت ثبػج ٔیؿ‪ٛ‬د دا٘ژؾ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبساٖ ٔب ثب ٔفب‪ٞ‬یٓ ٔذیشیتی ایٗ ثژیژٕژبسی دس اػژتژبٖ‬ ‫ت‪ٟ‬شاٖ افضایؾ پیذا وشد‪ ٚ ٜ‬ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص اعژالػژبت ایژٗ‬ ‫داؿج‪ٛ‬سد‪ٞ‬ب ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٔذاخالت ٔ‪ٛ‬حشتشی دس ثژ‪ٟ‬ژذاؿژت ‪ٚ‬‬ ‫دسٔبٖ ثب ‪ٞ‬ذف افضایؾ ٔشالجت اص ثیٕبساٖ‪ ،‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی خبعش ٘ـبٖ وشدۺ ػال‪ ٜٚ‬ثش ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بیی و‪ ٝ‬تب ثژ‪ ٝ‬حژبَ‬ ‫ا٘زبْ ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬ب سا ث‪ ٝ‬ػٕت یه ٔذَ ثژ‪ٔٛ‬ژی دس اػژتژبٖ‬ ‫ت‪ٟ‬شاٖ ٘ضدیه وشد‪ ٜ‬اػت‪ ،‬ایٗ ٔذَ‪ ،‬صٔب٘ی ػژٕژّژىژشدی‬ ‫اػت و‪ٔ ٝ‬ب دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ذاؿت احبس ػژٕژّژىژشدی اٖ سا‬ ‫ثجی‪ٙ‬یٓ‪ٔ .‬ب دس ؿ‪ٟ‬ش ت‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ ۰۰۰‬دس اػتبٖ ت‪ٟ‬شاٖ ‪ٔ ۰۰۲‬حّژ‪ٝ‬‬ ‫داسیٓ ‪ ٚ‬ثب ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د رٕؼیت ٘بٔت‪ٛ‬اصٖ‪ٛ٘ ،‬ع استجبعژبت ٔژیژبٖ‬ ‫ٔشدْ‪ ،‬حزٓ ثبالی تشدد ‪ٔ ٚ‬ـىالت صیبدی ثشای تلٕیژٓ‬ ‫ٌیشی ٔحذ‪ٚ‬دیتی پیذا ٔیو‪ٙ‬یژٓ‪ِ .‬ژزا ٔژب ثژشای اػژٕژبَ‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬ب ٘یبص ث‪ٔ ٝ‬ذَ رغشافیبیی داسیٓ تژب الژذأژبت‬ ‫احشثخـی ثیـتشی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ثب داؿتٗ اعالػبت ٔ‪ٙ‬بػژت‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘یٓ ثشای ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬بی اتی پیؾ ثژیژ‪ٙ‬ژی ‪ٞ‬ژبی الصْ ‪ٚ‬‬ ‫الذأبت ٔت‪ٙ‬بػت ثب اٖ سا داؿت‪ ٝ‬ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬تٕبع ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی ٌش‪ٞٚ‬ی ٔب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬پیبْ سػبٖ تٍّشاْ اضبف‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایٗ ‪ٚ‬یژظٌژی‬ ‫ؿبُٔ پـتیجب٘ی ثشای و‪ٙ‬فشا٘غ ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی تحت ‪ٚ‬ه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬پب‪ َٚ‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬ف‪ٛٔ ،‬ػغ تٍّشاْ ایٗ خژجژش‬ ‫سا ثب اسػبَ یه پیبْ ٔت‪ٙ‬ی دس وب٘بَ سػٕی تٍّشاْ خ‪ٛ‬د اػالْ وشد ‪ٛ٘ ٚ‬ؿتۺ دس ٔژب‪ٔ ٜ‬ژ‪ ٝ‬یژه ثژؼژذ‬ ‫‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی ث‪ ٝ‬چت ک‪ٛ‬تی خ‪ٛ‬د اضبف‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد ‪ ٚ‬تٍّشاْ سا ث‪ ٝ‬پّتفشْ لذستٕ‪ٙ‬ذی ثژشای تژٕژبػژ‪ٟ‬ژبی‬ ‫‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی ٌش‪ٞٚ‬ی تجذیُ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬تٍّشاْ اغّت ث‪ ٝ‬سلیجب٘ؾ ثشای تبخیش دس افض‪ٚ‬دٖ ‪ٚ‬یظٌی‪ٟ‬ژبی رژذیژذ‬ ‫عؼ‪ٔ ٝٙ‬ی ص٘ذ أب خ‪ٛ‬د ایٗ پّتفشْ پیبْ سػبٖ دس صٔی‪ ٝٙ‬تٕبػ‪ٟ‬بی ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی ػمت تش اص سلیجب٘ؾ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب‬ ‫أىبٖ تٕبع ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی د‪٘ ٚ‬فش‪ ٜ‬سا دس ا‪ٚ‬ت ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬اضبف‪ ٝ‬وشد‪.‬تٍّشاْ دس یه پؼت ‪ٚ‬ثالی و‪ ٝ‬دس‬ ‫ا‪ٚ‬سیُ ػبَ ‪ ۰۲۰۲‬ث‪ٙٔ ٝ‬بػت سػیذٖ ؿٕبس وبسثشا٘ؾ ث‪ٔ ٝ‬شص ‪ٔ ۰۲۲‬یّی‪٘ ٖٛ‬فش اسػبَ وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪٘ ،‬ژ‪ٛ‬ؿژتژ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬دۺ لش٘غی‪ ٝٙ‬ر‪ٟ‬ب٘ی ضش‪ٚ‬ست ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د اثضاس استجبعی ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی لبثُ اعٕی‪ٙ‬بٖ سا ثبسص وژشد ‪ ٚ‬تژٕژبػژ‪ٟ‬ژبی‬ ‫‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی دس ػبَ ‪ ۰۲۰۲‬سا ث‪ ٝ‬اسػبَ پیبْ ٔت‪ٙ‬ی دس ػبَ ‪ ۰۲۰۲‬تـجی‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ثب ایٗ حبَ ثژش ا‪ٞ‬ژٕژیژت‬ ‫أ‪ٙ‬یت تٕبع ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی ٌش‪ٞٚ‬ی تبویذ داؿت ‪ ٚ‬ؿبیذ دِیُ تبخیش دس ػشض‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یظٌی ‪ٕٞ ٓٞ‬یٗ ٔؼئّژ‪ٝ‬‬ ‫ثبؿذ‪.‬ثش اػبع ٌضاسؽ اٍ٘زت‪ٛٔ ،‬ػغ تٍّشاْ دس پیبْ خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬سٔضٍ٘بسی اؿبس‪ ٜ‬وشد و‪ ٝ‬ؿبیذ اؿژبس‪ٜ‬‬ ‫ظشیفی ث‪ ٝ‬ػبثم‪ٔ ٝ‬ؼبئُ أ‪ٙ‬یتی ػش‪ٚ‬یغ تٕبع ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی ص‪ ْٚ‬ث‪ٛ‬د أب ٔـخق ٘ىشد و‪ ٝ‬ایب تژّژٍژشاْ دس‬ ‫تٕبػ‪ٟ‬بی ‪ٚ‬یذی‪ٛ‬یی ٌش‪ٞٚ‬ی اص سٔضٍ٘بسی ػشتبػشی اػتفبد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد یب خیش‪.‬‬ ‫دهای اتوعفر خارجی خَرشیذ بیش از یک هیلیَى درجِ فارًْایت اظت‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬تحمیمی رذیذ ٘ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ دٔژبی‬ ‫اتٕؼفش خبسری خ‪ٛ‬سؿیژذ ثژ‪ٔ ۰.۰ ٝ‬ژیژّژیژ‪ ٖٛ‬دسرژ‪ٝ‬‬ ‫فبس٘‪ٟ‬بیت ٔی سػذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔیُ‪ ،‬تحمیمی رذیذ ٘ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ دٔبی‬ ‫اتٕؼفش خبسری خ‪ٛ‬سؿیژذ ثژ‪ٔ ۰.۰ ٝ‬ژیژّژیژ‪ ٖٛ‬دسرژ‪ٝ‬‬ ‫فبس٘‪ٟ‬بیت ٔیسػذ‪ .‬دِیُ ایٗ أش ؿؼّ‪ٞٝ‬بی اتـی اػژت‬ ‫و‪ ٝ‬دس ػغح ػیبس‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬د ٔی ای‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػبصٔبٖ فضبیی اس‪ٚ‬پب ٘ضدیه تشیٗ تلب‪ٚ‬یش اص خ‪ٛ‬سؿیذ‬ ‫سا دس ط‪ٚ‬ئٗ ‪ٔ ۰۲۰۲‬یالدی حجت وشد‪ .‬تلب‪ٚ‬یش ٔژزوژ‪ٛ‬س‬ ‫ت‪ٛ‬ػظ وب‪ٚ‬ؿٍش ػ‪ٛ‬الس ا‪ٚ‬سثژیژتژش حژجژت ؿژذ‪ ٜ‬ثژ‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫ؿؼّ‪ٞٝ‬بی اتؾ دس ػشاػش ػغح ػتبس‪ ٜ‬سا ٘ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ تلب‪ٚ‬یش حذ‪ٚ‬د ‪٘ ۰۶۲۲‬مغ‪ ٝ‬دسخـبٖ و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬چـٕه صٖ سا ٘ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬دسخـؾ ا٘‪ٟ‬ب ثیٗ ‪ ۰۲‬تژب‬ ‫‪ ۰۲۲‬حب٘ی‪ ٝ‬ع‪ٔ َٛ‬یوـذ ‪ ٚ‬ػشم ‪ٞ‬ش وذاْ ثیٗ ‪ ۰۰۸‬تب ‪ٔ ۵۶۲۲‬بیُ اػت‪.‬‬ ‫اعالػبت رذیذ اص ػ‪ٛ‬الس ا‪ٚ‬سثیتش ٘ـبٖ ٔید‪ٙٞ‬ذ ایٗ ؿؼّ‪ٞٝ‬بی دسخـبٖ دس ٘تیز‪ ٝ‬فشای‪ٙ‬ذی ث‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬د أذ‪ٜ‬ا٘ذ و‪ٝ‬‬ ‫احتٕبالً ث‪ٌ ٝ‬شْ ؿذٖ اتٕؼفش خبسری خ‪ٛ‬سؿیذ ٔ‪ٙ‬زش ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ٘تیز‪ ٝ‬دٔبی اٖ ثژ‪ٔ ۰.۰ ٝ‬ژیژّژیژ‪ ٖٛ‬دسرژ‪ٝ‬‬ ‫فبس٘‪ٟ‬بیت ٔی سػذ‪.‬اعالػبت رذیذ ثشاػبع ؿجی‪ ٝ‬ػبصی ‪ٞ‬بی سایب٘ـی ٌش‪ٞٚ‬ی اص ٔحممبٖ ػبصٔبٖ فضبیی اس‪ٚ‬پژب‬ ‫اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬پش‪ٚ‬فؼ‪ٛ‬س ‪ٞ‬بسدی پیتش اص ا٘ؼتیت‪ٔ ٛ‬ىغ پال٘ه ایٗ ٔذَ‪ٔ ،‬یضاٖ ا٘تـبس ا٘شطی اص خ‪ٛ‬سؿژیژذ‬ ‫سا ٔحبػج‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ؿجی‪ ٝ‬ػبصی ‪ٞ‬ب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ فشای‪ٙ‬ذی سا ٘ـبٖ داد٘ذ و‪ ٝ‬عی اٖ خغ‪ٛ‬ط ٔیذاٖ‪ٞ‬بی ٔغ‪ٙ‬بعیؼی دس ر‪ٟ‬ت ٔخبِژ‬ ‫ٔیؿى‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػپغ د‪ٚ‬ثبس‪ٔ ٜ‬شتجظ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬دس ایٗ ثیٗ ا٘شطی اصاد ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫طرح اٍلیِ خَدرٍیی کِ هَاد االیٌذُ َّا را پاک هی کٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ث‪ ٝ‬تبصٌی خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬یی خ‪ٛ‬دساٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثشلی عشاحی ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ػژیژؼژتژٓ فژیژّژتژشیژ‪ٙ‬ژً‬ ‫ٔخل‪ٛ‬کی داسد تژب ‪ٞ‬ژ‪ٛ‬ای اِژ‪ٛ‬د‪ ٜ‬اعژشاف سا‬ ‫پبوؼبصی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔیُ‪ ،‬عشح ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬یژه خژ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی‬ ‫خ‪ٛ‬دساٖ ثشلی اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ االی‪ٙ‬ژذٌژی‬ ‫ایزبد ؿذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػظ خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی ثژشلژی سا رژٕژغ‬ ‫ا‪ٚ‬سی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ػ‪ٛ‬م ‪ٞ‬ژ‪ٛ‬ای تژٕژیژض ثژزژبی‬ ‫ثٍزاسد‪.‬‬ ‫ایٗ عشح ا‪ِٚ‬ژیژ‪ ٝ‬ای س‪٘ ( Airo) ٚ‬ژبْ داسد ‪ٚ‬‬ ‫اػت‪ٛ‬دی‪ٞ ٛ‬ذس‪ٚ‬یه دساٍّ٘یغ اٖ سا ث‪ ٝ‬ػژفژبسؽ‬ ‫ؿشوت خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػژبصی ای اْ ٔژ‪ٛ‬تژ‪ٛ‬سص چژیژٗ‬ ‫عشاحی وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬سا ٔژی تژ‪ٛ‬اٖ اص‬ ‫‪ٔ ۰۲۰۲‬یالدی ت‪ِٛ‬یذ وشد‪.‬‬ ‫دس خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی ای س‪ ٚ‬فضبیی ؿجی‪ ٝ‬اتبق غزاخ‪ٛ‬سی‬ ‫دس ٘ظش ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬ی تژ‪ٛ‬اٖ اٖ سا ثژ‪ ٝ‬د‪ٚ‬‬ ‫تختخ‪ٛ‬اه تجذیُ وشد تب ػش٘ـی‪ٙ‬بٖ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ٍٙٞ‬ژبْ‬ ‫ػفش‪ ،‬اػتشاحت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ػیّ‪٘ ٝ‬مّی‪ٔ ٝ‬زو‪ٛ‬س ثب ثشق وبس ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔز‪ٟ‬ض ث‪ ٝ‬یه ػیؼتٓ فیّتشی‪HEPA ًٙ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬صیش ثذ٘‪٘ ٝ‬لت ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬رسات االیژ‪ٙ‬ژذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ا سا پبوؼبصی ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫جایسُ ٍیصُ جشٌَارُ تگساض اهریکا برای »ّفت ٍ ًین«‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬فیّٓ ػی‪ٕٙ‬بیی «‪ٞ‬ژفژت ‪٘ ٚ‬ژیژٓ »‬ ‫ربیض‪ٚ ٜ‬یظ‪ٞ ٜ‬یبت دا‪ٚ‬ساٖ رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬تٍضاع أشیىژب‬ ‫سا دسیبفت وشد‪ٞ .‬فت ‪٘ ٚ‬یٓ ػبخت‪ٛ٘ ٝ‬یذ ٔحژٕژ‪ٛ‬دی‬ ‫دس ؿـٕیٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬رـ‪ٛٙ‬اس‪Indie Meme Film ٜ‬‬ ‫‪Festival, Texas, USA‬تژژ‪ٛ‬ا٘ؼژژت رژژبیژژض‪ٜ‬‬ ‫تمذیش ‪ٚ‬یظ‪ٞ ٜ‬یبت دا‪ٚ‬ساٖ سا دسیبفت و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فت ‪٘ ٚ‬یٓ ث‪ٛ٘ ٝ‬یؼ‪ٙ‬ذٌژی ‪ ٚ‬وژبسٌژشدا٘ژی ٘ژ‪ٛ‬یژذ‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬دی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی رٕـیذ ٔژحژٕژ‪ٛ‬دی ثژ‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ۰۵ ٜ‬فیّٓ دیٍژش اص رژ‪ٙ‬ژ‪ٛ‬ه اػژیژب دس ایژٗ‬ ‫رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬سلبثت وشد ‪ ٚ‬اص عشف ‪ٞ‬یبت دا‪ٚ‬ساٖ ٔ‪ٛ‬سد لذسدا٘ی لشاس ٌشفت‪.‬ایٗ رـ‪ٙ‬ژ‪ٛ‬اس‪ ٜ‬دس تژٍژضاع‬ ‫ثشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬فیّٓ ‪ٞ‬فت ‪٘ ٚ‬یٓ ‪ٕ٘ ۰‬بیؾ داؿت‪ٛ٘ .‬یذ ٔحٕ‪ٛ‬دی ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ا٘الیٗ دس رّؼ‪ ٝ‬پشػژؾ ‪ٚ‬‬ ‫پبػخ حبضش ؿذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬االت پبػخ داد‪ٞ.‬فت ‪٘ ٚ‬یٓ داس٘ذ‪ ٜ‬غضاَ عالیی رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬اػتشاِیب ٔژحژلژ‪َٛ‬‬ ‫ٔـتشن ایشاٖ ‪ ٚ‬افغب٘ؼتبٖ اػت و‪ ٝ‬ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬دس رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی فیّٓ ث‪ٛ‬ػبٖ افتتبح ؿژذ‪.‬فژیژّژٓ‬ ‫ثشادساٖ ٔحٕ‪ٛ‬دی داػتبٖ ص٘ذٌی ‪ٞ‬فت دختش افژغژب٘ژی ‪ ٚ‬ایژشا٘ژی سا دس ‪ٞ‬ژفژت اپژیژض‪ٚ‬د س‪ٚ‬ایژت‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬ؿشوت دسیٓ ِت فیّٕض ث‪ٔ ٝ‬ذیشیت ٘ؼشیٗ ٔیشؿت پخؾ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ثیٗ اِژٕژّژی فژیژّژٓ ثژشادساٖ‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬دی اػت‪٘.‬ذا رجشائیّی‪ٞ ،‬ؼتی ٔ‪ٟ‬ذ‪ٚ‬ی‪ ،‬ا٘ب‪ٞ‬یتب افـبس‪ ،‬فشؿت‪ ٝ‬حؼژیژ‪ٙ‬ژی‪ ،‬ؿژیژذا خژّژیژک‪ ،‬افؼژب٘ژ‪ٝ‬‬ ‫وٕبِی‪ٔ ،‬تیٗ حیذسی ٘یب‪ ،‬ؿبدی ٔختبسی‪ ،‬اتی‪ ٝ‬رب‪ٚ‬یذ‪ٔ ،‬حٕذسضب غفبسی‪ ،‬ػّیشضب وژٕژبِژی‪ ،‬حؼژیژٗ‬ ‫ٔ‪ٟ‬شی‪ ،‬س‪ٚ‬یب رب‪ٚ‬یذ٘یب‪ ،‬ػّیشضب اػتبدی‪ٞ ،‬ب٘ی‪ ٝ‬لبػٕی‪ ،‬س‪ٚ‬طاٖ تمی صاد‪ ،ٜ‬ص‪ٞ‬ژشا ثژ‪ٟ‬ژش‪ٚ‬صٔژ‪ٙ‬ژؾ‪ٔ ،‬ژ‪ٟ‬ژؼژب‬ ‫‪ٕٞ‬تی‪ٔ ،‬حیب کذسصاد‪ ،ٜ‬اسٔیتب فش‪ٚ‬ص٘ذ‪ ،ٜ‬فبعٕ‪ ٝ‬کبدلی ثبصیٍشاٖ ایٗ فیّٓ ػی‪ٕٙ‬بیی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اًتشار رهاى »خاًِ گربِّا«‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سٔبٖ خب٘‪ٌ ٝ‬شث‪ٞ ٝ‬ژب‬ ‫٘‪ٛ‬ؿت‪ٞ ٝ‬ی‪ٛ‬ا لبدس ثب تژشرژٕژ‪ٔ ٝ‬ژشیژ‪ٛ‬اٖ‬ ‫حّجچ‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی ٔ‪ٙ‬تـش ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ٔتشرٓ دسثبس‪ ٜ‬ایٗ سٔژبٖ وژ‪ ٝ‬دس‬ ‫چ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ٘ـش حبِج ٔژ‪ٙ‬ژتژـژش‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ایؼ‪ٙ‬ب ٌفتۺ خب٘‪ٌ ٝ‬شثژ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ب سٔب٘ی ٔذسٖ ثب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع یژه ٔژب‪ٜ‬‬ ‫وبس ارجبسی پ‪ٙ‬ب‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ای وُژشد اػژت‪.‬‬ ‫سٔبٖ ٔـتُٕ ثش ‪ ۰۰‬ثخؾ اػت ‪ٞ ٚ‬ژش‬ ‫ثخؾ ث‪ ٝ‬یه ٘ظاد اص ٌشث‪ٞ ٝ‬ب اختلبف داسد‪ .‬ؿخلیت‪ٞ‬بی سٔژبٖ اغژّژت‬ ‫ص٘بٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اثظ ا٘ؼبٖ‪ٞ‬ب ‪ٌ ٚ‬شث‪ٞ ٝ‬ب تبس ‪ ٚ‬پ‪ٛ‬د داػتبٖ سا تـژىژیژُ داد‪ٜ‬‬ ‫ا٘ذ‪ .‬دس‪ٖٔٚ‬بی‪ ٝ‬اکّی سٔبٖ ت‪ٟٙ‬بیی ا٘ؼبٖ‪ٞ‬بػت؛ ت‪ٟٙ‬بییای و‪ ٝ‬خژال اٖ ثژب‬ ‫حض‪ٛ‬س حی‪ٛ‬ا٘ی ٔب٘‪ٙ‬ذ ٌشث‪ ٝ‬پش ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تجذیُ ث‪ ٝ‬ؿشیه ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫ػبّٔی دس ٔؼیش ح‪ٛ‬ادث ص٘ذٌیؿبٖ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ثخـی اص ایٗ وتبه ٔیخ‪ٛ‬ا٘یٓۺ ٔشدٔبٖ ثبػتبٖ ٔؼتمذ ث‪ٛ‬د٘ذ ٌشث‪ٞ ٝ‬ژب ُ٘ژ‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬ح داس٘ذ‪ ،‬چ‪ ٖٛ‬خ‪ٛ‬دؿبٖ ثب یه س‪ٚ‬ح ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٙ‬ذ دس ثشاثش ثیٕبسی‪ٞ‬ژب ‪ٚ‬‬ ‫فزبیغ عجیؼی ٔمب‪ٔٚ‬ت و‪ٙٙ‬ذ؛ ‪ٕٞ‬یٗ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب ٔژجژتژال ٔژی ؿژذ٘ژذ‪ ،‬ص‪ٚ‬د‬ ‫ٔیٔشد٘ذ ‪ِٚ‬ی ٌشث‪ٞٝ‬ب دس ٔمبثُ ثیؾتش اٖ فزبیغ ٔمب‪ٔٚ‬ت وشد‪ ٜ‬ا٘ژذ ‪ ٚ‬تژب‬ ‫أش‪ٚ‬ص ٔب٘ذ‪ٜ‬ا٘ذ‪...‬‬ ‫‪ٛٞ‬ای اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬حب‪ٚ‬ی رسات ؿیٕیبیی خژغژش٘ژبوژی‬ ‫اػت و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی دیٍش ت‪ِٛ‬یذ ٔیو‪ٙٙ‬ژذ‪ .‬ایژٗ‬ ‫رسات و‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ٞ ٜ‬بی ٔختّفی داس٘ذ داخُ فژیژجژش‬ ‫فیّتش ث‪ ٝ‬داْ ٔیافت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬پغ اص عی ٔشاحّی اص ‪ٞ‬ژ‪ٛ‬ا‬ ‫پبوؼبصی ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ظراشپس‬ ‫پاظتا‬ ‫با قارچ اظتراگاًف‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫پبػتب ‪ٌ ۰۲۲‬شْ‪ ،‬لشس ‪ٚ‬سل‪ ٝ‬ؿذ‪ٌ ۶۲۲ ٜ‬شْ‪ ،‬پژیژبص خژشد‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬یه د‪ ْٚ‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬ػیش ‪ ۲‬حج‪ ،ٝ‬ؿیش ‪ِ ۰‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬خبٔ‪۰ ٝ‬‬ ‫ثؼت‪ ،ٝ‬وش‪ ۰ ٜ‬لبؿک غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬س‪ٚ‬غٗ صیت‪ ۰ ٖٛ‬لژبؿژک‬ ‫غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬ػغ خشدَ یه د‪ ْٚ‬لبؿک چبی خ‪ٛ‬سی‪،‬‬ ‫اسد ‪ ۰‬لبؿک غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬ا‪ٚ‬یـٗ یه د‪ ْٚ‬لبؿک چژبی‬ ‫خ‪ٛ‬سی‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتذا پبػتب سا ٔی پضیٓ‪ .‬دس ظشف دیٍشی پژیژبص سا دس‬ ‫ٔخّ‪ٛ‬ط س‪ٚ‬غٗ صیت‪ ٚ ٖٛ‬وش‪ ٜ‬تفت ٔی د‪ٞ‬ژیژٓ‪ .‬ػژپژغ‬ ‫لبسس سا افض‪ٚ‬د‪ ٚ ٜ‬تفت ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ .‬صٔب٘ی و‪ ٝ‬سً٘ ؿژبٖ‬ ‫وبسأّی ؿذ ػیش س٘ذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬سا اضبف‪ ٝ‬وشد‪ ٚ ٜ‬تفت ٔژی‬ ‫د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ػپغ ؿیش سا سیخت‪ ٚ ٝ‬اربص‪ٔ ٜ‬ی د‪ٞ‬یٓ چ‪ٙ‬ذ دلیم‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ر‪ٛ‬ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی ػغ ل‪ٛ‬اْ أذ حشاست سا وٓ وشد‪ ٚ ٜ‬خژبٔژ‪ ٝ‬سا‬ ‫ٔی سیضیٓ‪ .‬ثؼذ ػغ خشدَ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ سا افض‪ٚ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫اص س‪ٚ‬ی حشاست ثش ٔی داسیٓ‪ .‬ثالفبکّ‪ ٝ‬پبػتبی پخت‪ ٝ‬سا‬ ‫سیخت‪ ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ه ٔخّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ػپغ دس ظشف ٔ‪ٛ‬سد ٘ظش سیخت‪ ٚ ٝ‬ا‪ٚ‬یـٗ سا س‪ٚ‬ی اٖ‬ ‫ٔی پبؿیٓ‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ اص اه ٌ‪ٛ‬ؿت یب ػجضیزبت ث‪ ٝ‬ربی ؿیش‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ٔمذاسی ػغ ‪ٚ‬سچؼتش ٘یض اضبف‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫فراخَاى ششویی هْرٍارُ فصلی عکط هٌتشر شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ا٘زٕٗ ػىبػبٖ ٘ژ‪ٛ‬رژ‪ٛ‬اٖ وژب٘ژ‪ٖٛ‬‬ ‫پش‪ٚ‬سؽ فىشی و‪ٛ‬دوبٖ ‪٘ ٚ‬ژ‪ٛ‬رژ‪ٛ‬ا٘ژبٖ‪ ،‬فژشاخژ‪ٛ‬اٖ‬ ‫ؿشوت دس ؿـٕیٗ ٔ‪ٟ‬ش‪ٚ‬اس‪ ٜ‬فلّی ػىغ ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ژبس‬ ‫‪ ۰۰۲۲‬سا ٔ‪ٙ‬تـش وشد‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٟ‬ش‪ٚ‬اس‪ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪ٞ‬بی ٘یبیؾ‪ ،‬سٔضبٖ دس ؿژ‪ٟ‬ژش‬ ‫ٔٗ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬بس دس ؿ‪ٟ‬ش ٔٗ ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ثژ‪ٞ ٝ‬ژٓ صٔژب٘ژی ٔژب‪ٜ‬‬ ‫ٔجبسن سٔضبٖ ‪ ٚ‬فلُ ث‪ٟ‬بس ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ؿشوتو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص تٕبْ ِحظ‪ٞٝ‬بی ؿیشیژٗ‬ ‫٘یبیؾ ‪ٞ‬بی ٔب‪ٔ ٜ‬ژجژبسن سٔضژبٖ ‪ ٚ‬تلژ‪ٛ‬یژش‪ٞ‬ژبی‬ ‫ؿٍفتاٍ٘یض ث‪ٟ‬بس دس ؿ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتبی خ‪ٛ‬د ػىبػی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ؿـٕیٗ ٔ‪ٟ‬ش‪ٚ‬اس‪ ٜ‬فلّی ػىغ ‪ٚ‬یظ‪ٜ‬ی ػىبػبٖ ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬اٖ (‪ ۰۶ ٚ ۰۰‬ػبَ ث‪ ٝ‬ثبال)‪ ،‬اػضبی اسؿذ (‪ ۰۹‬تب ‪۰۰‬‬ ‫ػبَ) ‪ ٚ‬ػىبػبٖ ثضسیػبَ ‪ٚ‬یظ‪ٔ ٜ‬شثیبٖ ‪ ٚ‬وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ وب٘‪ ٖٛ‬دس د‪ٔ ٚ‬شحّ‪ ٝ‬اػتب٘ی ‪ ٚ‬وـژ‪ٛ‬سی ثژشٌژضاس‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬ثش اػبع فشاخ‪ٛ‬اٖ ؿـٕیٗ ٔ‪ٟ‬ش‪ٚ‬اس‪ ٜ‬فلّی ػىغ وب٘‪ٞ ٖٛ‬ش ؿشوتو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ۰۲‬لژغژؼژ‪ٝ‬‬ ‫ػىغ سا تب ‪ ۰۶‬خشداد ‪ ۰۰۲۲‬ث‪ ٝ‬دثیشخب٘‪ٞٝ‬بی اػتب٘ی ایٗ س‪ٚ‬یذاد اسػبَ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثش ‪ٕٞ‬یٗ اػبع ٘تبیذ دا‪ٚ‬سی دس ٔشحّ‪ ٝ‬اػتب٘ی ‪ ۰۶‬خشداد اػالْ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثشٌضیذٌبٖ وـ‪ٛ‬سی ‪ ۰۲‬تژیژش‬ ‫‪ٔ ۰۰۲۲‬ؼشفی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػالل‪ٙٔٝ‬ذاٖ ثشای اٌب‪ٞ‬ی ثیـتش اص ؿشایظ ؿشوت دس ؿـٕیٗ ٔ‪ٟ‬ش‪ٚ‬اس‪ ٜ‬ػىغ وب٘‪ٔ ٖٛ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬پبیژٍژب‪ٜ‬‬ ‫خجشی و‪ٛ‬دن ‪ٛ٘ ٚ‬ر‪ٛ‬اٖ ث‪٘ ٝ‬ـب٘ی ‪ٔkanoonnwes.ir‬شارؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست ِض‪ ْٚ‬ثب ؿٕبس‪ٞ ٜ‬ژبی‬ ‫‪ ۲۰۰۸۸۹۶۰۸۵۵ ٚ ۲۰۰۸۸۹۰۰۰۸۹ ،۲۰۰۸۸۹۰۰۰۸۸‬داخّی ‪ ۰۰۰‬تٕبع ثٍیش٘ذ‪.‬‬ ‫»بِ هَازات بیًْایت «هٌتشر شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خژجژشی‪ -‬اِژجژ‪ ْٛ‬ثژ‪ٔ ٝ‬ژ‪ٛ‬اصات‬ ‫ثی٘‪ٟ‬بیت ثب ته٘ژ‪ٛ‬اصی ػژ‪ٙ‬ژتژ‪ٛ‬س اسٔژبٖ‬ ‫ٔ‪ٟ‬ذی‪ ٝ‬دس طا٘ش ٔ‪ٛ‬ػیمی سدی دػتٍب‪ٞ‬ژی‬ ‫ایشاٖ پیؾ س‪ٚ‬ی ٔخبعجبٖ لشاس ٌشفژت‪.‬ثژ‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اصات ثی٘‪ٟ‬بیت ػ‪ٛٙ‬اٖ یىی اص تبص‪ٜ‬تشیٗ‬ ‫اِج‪ْٞٛ‬بی ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬دس ثبصاس ٔژ‪ٛ‬ػژیژمژی‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ثب ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذی اسٔبٖ ٔ‪ٟ‬ذی‪ ٝ‬دس دػتشع ٔخبعجبٖ لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫اسٔبٖ ٔ‪ٟ‬ذی‪ ٝ‬دس ت‪ٛ‬ضیح ایٗ احش ٔ‪ٛ‬ػیمبیی ٘‪ٛ‬ؿت‪ ٝ‬اػتۺ‬ ‫ث‪ٛٔ ٝ‬اصات ثی ٘‪ٟ‬بیت حىبیت ػیشی اػت ث‪ٛٔ ٝ‬اصات ثی ٘‪ٟ‬بیت‪ .‬ایٗ احش اص‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ٚ‬وب‪ٞٚ‬بی دس‪٘ٚ‬یاْ و‪ ٝ‬اص ٔزشای ٔ‪ٛ‬ػیمی ث‪ ٝ‬تش٘ٓ دسأذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬حژبکژُ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬اص ا٘زبیی و‪ٛٔ ٝ‬ػیمی سا سا‪ٞ‬ی ثشای ثیبٖ افژىژبس ‪ ٚ‬ػژ‪ٛ‬اعژ‬ ‫خ‪ٛ‬یؾ یبفت‪ ٝ‬اْ‪ .‬دس ایٗ احش ٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا حبفظ حشیٓ ٌزؿتٍبٖ دا٘ؼتٓ ‪٘ ٚ‬ژ‪ٝ‬‬ ‫ّٔضْ ث‪ٛ٘ ٝ‬ا‪ٚ‬سی؛ ثّى‪ ٝ‬ػؼی ثش اٖ داؿتٓ تب ثب ٍ٘ب‪ٞ‬ی تبص‪ ٜ‬ثش ‪ٛٞ‬یت دیشیژٗ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثیب٘ی ‪ٌ ٓٞ‬ب‪ ٜ‬ثب صٔبٖ حبَ ‪ ٓٞ ٚ‬صثبٖ ثب ٘بٌفت‪ٞٝ‬بی دس‪٘ٚ‬یاْ دػت یژبثژٓ‪.‬‬ ‫اص ایٗ س‪ ٚ ٚ‬دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػتب‪ ،‬دس پی دػت یبثی ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای خبف اص ثیبٖ دس‬ ‫ته ٘‪ٛ‬اصی‪ ،‬ػشاػش ایٗ احش‪ ،‬ثذ‪ٚ ٖٚ‬لف‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػجبستی یىؼش‪ ٜ‬ارشاؿذ‪ ٜ‬اػژت‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔذالػی‪ٞ ٖٛ‬بی ا٘زبْ ؿذ‪ ،ٜ‬رٍّٕی ٔغبثک و‪ٛ‬وی حبثژت ثژشای‬ ‫ػ‪ٙ‬ت‪ٛ‬س ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬سا ٔیت‪ٛ‬اٖ تالؿی دس ر‪ٟ‬ت ل‪ٛ‬ت ثخژـژیژذٖ ثژ‪ٝ‬‬ ‫حىبیت ٔح‪ٛ‬س ث‪ٛ‬دٖ احش پیؾ س‪ ٚ‬ثشؿٕشد‪.‬‬ ‫‪ ۱‬فیلن ایراًی از جشٌَارُ فیلنّای کردی لٌذى اًصراف دادًذ‬ ‫فیلوبرداری »هرغ بیعت هیلیًَی «بِ پایاى رظیذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬ؼت‪ٙ‬ذ فشص٘ذاٖ ؿت ‪ ٚ‬ا٘یژٕژیژـژٗ خژ‪ٛ‬سؿژیژذ‬ ‫اػٕبٖ‪ ،‬خ‪ٛ‬سؿیذ وبؿی دس پی عشح ٔؼبئُ رذایی عّجژب٘ژ‪ ٝ‬دس‬ ‫رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ‪ٞ‬بی وشدی ِ‪ٙ‬ذٖ‪ ،‬اص ایٗ رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬خبسد ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص استجبعبت ‪ ٚ‬اعالعسػب٘ی ٔشوض ٌؼتشؽ ػی‪ٕٙ‬بی ٔؼت‪ٙ‬ذ‬ ‫‪ ٚ‬تزشثی‪ٔ ،‬ؼت‪ٙ‬ذ فشص٘ذاٖ ؿت ‪ ٚ‬ا٘یٕیـٗ خژ‪ٛ‬سؿژیژذ اػژٕژبٖ‪،‬‬ ‫خ‪ٛ‬سؿیذ وبؿی ٔحل‪ٔ َٛ‬شوض ٌؼتشؽ ػیژ‪ٙ‬ژٕژبی ٔؼژتژ‪ٙ‬ژذ ‪ٚ‬‬ ‫تزشثی اص رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ‪ٞ‬بی وشدی ِ‪ٙ‬ذٖ خبسد ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ‪ٞ‬بی وشدی ِ‪ٙ‬ذٖ اص ػبَ ‪ ۰۲۲۰‬اغبص ث‪ ٝ‬وبس وشد‪ ٜ‬اػت‪ ،‬دس ایژٗ رـژ‪ٙ‬ژ‪ٛ‬اس‪ ٜ‬فژیژّژٓ ‪ٞ‬ژبی‬ ‫ػی‪ٕٙ‬بیی‪ ،‬و‪ٛ‬تب‪ ،ٜ‬ا٘یٕیـٗ ‪ٔ ٚ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬استجبط ٔضٕ‪٘ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬حت‪ٛ‬ایی ثب فش‪ ًٙٞ‬وشدی داس٘ذ‪ ،‬ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ دس‬ ‫ٔیایذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػذ رـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ‪ٞ‬بی وشدی ِ‪ٙ‬ذٖ ثب تش‪ٚ‬یذ ‪ ٚ‬ثشرؼت‪ ٝ‬ػبصی ٔؼبیُ ٔ‪ٛ‬سد ٔ‪ٙ‬بلـ‪ ٚ ٝ‬ثی پبی‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔغشح وشدٖ ا٘‪ٟ‬ب دس ثؼتش ػی‪ٕٙ‬ب ‪ ٚ‬تٕبیض ٔیبٖ ٔ‪ٛ‬لؼیت ػیبػی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ٔشدٔبٖ وشد ‪ ٚ‬دس پی تخژجژیژت‬ ‫ثؼتش ‪ ٚ‬اٍِ‪ٛ‬یی اػت و‪ ٝ‬دس الی‪ٞٝ‬بی صیشیٗ ث‪ ٝ‬پذیذ‪ ٜ‬رذاییعّجی ٔیپشداصد ‪ ٚ‬لشائتی ‪ٚ‬اس‪ ٝ٘ٚ‬اص فش‪ٙٞ‬ژً‬ ‫‪ٛٞ ٚ‬یت وشدی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ و‪ٟٗ‬تشیٗ ل‪ٔٛ‬یت ایشا٘ی ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ ٝ‬سا اسائ‪ٔ ٝ‬ید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬فیّٕجشداسی فیّٓ ثّ‪ٙ‬ذ ٔشؽ ثیژؼژت ٔژیژّژیژ‪٘ٛ‬ژی ثژ‪ٝ‬‬ ‫وبسٌشدا٘ی حبٔذ کّحٔیشصایی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی لژذست اهلل کژّژح‬ ‫ٔیشصایی ث‪ ٝ‬پبیبٖ سػیذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی پش‪ٚ‬ط‪ ،ٜ‬فیّٕجشداسی فیّٓ ثّ‪ٙ‬ذ ٔشؽ ثژیژؼژت‬ ‫ٔیّی‪٘ٛ‬ی ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی لذستاهلل کّحٔیشصایی ‪ ٚ‬وبسٌشدا٘ی حبٔذ‬ ‫کّحٔیشصایی ثب حض‪ٛ‬س ٔیشعب‪ٞ‬ش ٔظّ‪ٔٛ‬ی ‪ٟٔ ٚ‬ذی ٘بٔذاسی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫ؿخلیت‪ٞ‬بی اکّی لل‪ ٝ‬پبیبٖ یبفت‪.‬‬ ‫حبٔذ کّح ٔیشصایی وبسٌشداٖ فیّٓ دسثبس‪ ٜ‬ایٗ تزشثژ‪ٌ ٝ‬ژفژتۺ اص‬ ‫ا٘زبیی و‪ ٝ‬تزشث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ی ثشایٓ ثؼیبس رزاه اػت تلٕیٓ ٌشفتٓ وبسی ٔتفب‪ٚ‬ت ‪ ٚ‬رژذیژذ ا٘ژزژبْ‬ ‫د‪ ٚ ٓٞ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػبثم‪ٟٔ ٚ ٝ‬بست فش‪ٞ‬بد ٔحٕ‪ٛ‬دی ثؼذ اص چ‪ٙ‬ذ ثبس تؼت دس صٔبٖ پیؾ ت‪ِٛ‬یذ ث‪ ٝ‬پیـژ‪ٙ‬ژ‪ٟ‬ژبد‬ ‫ٔٗ تلٕیٓ ٌشفتیٓ و‪ ٝ‬ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص تى‪ِٛٛٙ‬طی س‪ٚ‬ص یؼ‪ٙ‬ی تل‪ٛ‬یشثشداسی ثب ٌ‪ٛ‬ؿی ایف‪ ۰۰ ٖٛ‬پژش‪ٔٚ‬ژىژغ‬ ‫فیّٕجشداسی سا ا٘زبْ د‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬ایٗ اتفبق افتبد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۺ وبس ثب سضبیت ‪ٛٔ ٚ‬فمیت وبُٔ ث‪ ٝ‬ػشا٘زبْ سػیذ ‪ ٚ‬أیذ‪ٚ‬اسْ و‪ ٝ‬ثب حبکُ وبس ثت‪ٛ‬ا٘یٓ دس‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ػخت ِحظبت ؿبدی سا ثشای ٔخبعجبٖ ث‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬د ثیب‪ٚ‬سیٓ‪.‬‬ ‫»احضار «در شبّای قذر‬ ‫پخش ًویشَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػشیبَ احضبس ػبخت‪ ٝ‬ػّیشضب افخٕژی‬ ‫دس ؿت‪ٞ‬بی لذس س‪ٚ‬ی ا٘تٗ تّ‪ٛ‬یضی‪ٕ٘ ٖٛ‬یس‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ثؼذ اص‬ ‫اٖ ادأ‪ٔ ٝ‬ی یبثذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظ ػٕژ‪ٔٛ‬ژی ػژشیژبَ‪ ،‬احضژبس ٔژغژبثژک‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ا٘زبْ ؿذ‪ ٜ‬دس ‪ ۰۶‬لؼٕت أژبد‪٘ ٜ‬ژٕژبیژؾ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬و‪ ۰۰ ٝ‬لؼٕت اٖ‪ ،‬لجُ اص ؿت‪ٞ‬بی لذس ‪ٔ ٚ‬بثژمژی‬ ‫اٖ ثؼذ اص ایٗ ؿت‪ٞ‬ب اص ؿجى‪ ٝ‬یه ػیٕب پخؾ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫پخؾ ایٗ ػشیبَ اص س‪ٚ‬ص ؿ‪ٙ‬ج‪ ۰۰ ٝ‬اسدیج‪ٟ‬ـت ٔژب‪۰۸( ٜ‬‬ ‫ٔب‪ ٜ‬سٔضبٖ) تب چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ ۰۵ ٝ‬اسدیج‪ٟ‬ـت ٔژب‪ٔ ۰۰( ٜ‬ژب‪ٜ‬‬ ‫سٔضبٖ) ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب ؿت‪ٞ‬بی لذس ٔ‪ٛ‬لتب ٔژتژ‪ٛ‬لژ ‪ ٚ‬اص‬ ‫ؿبٍٔب‪ ٜ‬پ‪ٙ‬زـ‪ٙ‬ج‪ ۰۰ ٝ‬اسدیج‪ٟ‬ـتٔب‪ٔ ۰۲( ٜ‬ژب‪ ٜ‬سٔضژبٖ)‬ ‫پخؾ ػشیبَ احضبس اص ػش ٌشفت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔزٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬تّ‪ٛ‬یضی‪٘ٛ‬ی احضبس ثب ٔضٕ‪٘ ٖٛ‬مذ ػشفبٖ ‪ٞ‬ژبی‬ ‫وبره پشثی‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬تشیٗ ػشیبَ تّ‪ٛ‬یضی‪ ٖٛ‬دس تّ‪ٛ‬ثی‪ ٖٛ‬اػژت‬ ‫‪ ٚ‬دس ایٗ ػبیت ‪ ٚ‬اپّیىیـٗ ثیؾ اص ‪ٔ ۶‬یّیژ‪ ٖٛ‬ثژبصدیژذ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ ػشیبَ ثژ‪ ٝ‬وژبسٌژشدا٘ژی ػژّژیژشضژب افژخژٕژی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ٔحٕذسضب تخـیذ دس ٔشوض ػیژٕژبفژیژّژٓ‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫*‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫*‪ 1‬می‬ ‫* ‪ 11‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪8011‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪0101‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‪19‬‬ ‫*دکتر حسیی هحوذزادُ صذیق‬ ‫ىکچٔ ؾا‪ ٔ٢ٕ ٠١‬اضز‪...ٟ‬‬ ‫جیک )‪(cik/cık /cük /cuk‬‬ ‫* ب٘ اک از موم٘ ٗ ‪١‬ا از ىوٗز‪ٙ‬ؾ‪١ ٖٚ٢‬اپا‪٢‬اکااض ٗ‬ ‫ؾک٘ى‪١ ٗ ٠‬ا م‪٢‬چ‪ ٗ ْٚ َ٢‬ص‪٢‬ف َطز‪ ٙ‬اضت‪٢‬طّا ىوؾ اطٓ‬ ‫ؾوظخ٘مَط توض‪ٙ‬زض‪:‬‬ ‫ائ٘ = ائ٘خ‪٢‬ل (م‪٢‬چ‪٢‬ل ائ٘)‬ ‫ا‪ٖ١‬د‪ = ٚ‬ا‪ٖ١‬د‪ٚ‬خ‪٢‬ل (چ٘خ ا‪ٖ١‬د‪)ٚ‬‬ ‫ازاُ = ازاّد‪٢‬ق (‪١‬اظ‪١‬ق ازُ)‬ ‫قاال = قاالخ‪٢‬ق (م‪٢‬چ‪٢‬ل قاال)‬ ‫باغچا = باغچاخ‪٢‬ق (م‪٢‬چ‪٢‬ل باغچا)‬ ‫إا = إاخ‪٢‬ق (چ٘خ ؾک٘‪ ٠َْ١‬إا)‬ ‫ذطّٔ = ذطّٖد‪٢‬ل (م‪٢‬چ‪٢‬ل ذطّٔ ‪١‬کط‪)ٟ‬‬ ‫*ب٘ اک ت٘ضمد‪٢ّٚ‬عز‪az ٙ‬ام‪ ٠‬ا‪َ١‬ا‪ ٚ‬با‪٢‬اطٍکا‪٢‬اب‬ ‫ب‪٢‬طٍکْ‪٢‬ف خ‪٢‬غاظ ‪Cığaz‬ام‪ ٠‬اٍْٗ٘قسٗض‪:‬‬ ‫ق‪٢‬ع = ق‪٢‬عخ‪٢‬غاظ‬ ‫ق٘ـ = ق٘ـخ‪٢‬غاظ‬ ‫زئ٘ = زئ٘خ‪ٚ٢‬ظ‬ ‫جیل )‪(cil /cıl /cül /cul‬‬ ‫*ب٘ اک ازالض‪ ٔ١‬موک ٗ ‪١‬ا ىوٗز‪ٍٙ‬ط‪١ ٖٚ١‬اپ‪٢‬کاض ٗ‬ ‫زٗقیَٕ٘٘ک اٍ‪٢‬کقإَ‪٢‬ق ٗ بٖع‪ٙ‬ضٍ‪٢‬ل إاالّاالض‪ٟ‬‬ ‫‪١‬ک ‪٢‬طٓ ؾوظخ٘مَط زٗظٍسض‪:‬‬ ‫ائ٘ = ائ٘خ‪( ٌ٢‬ائ٘‪ ٗ ٙ‬إؿإا اٍ‪٢‬کآ ق٘ـ)‬ ‫إؿآ = إؿإد‪٢‬اٌ (إؿاإاالضا افاطاط زضخا‪ ٚ‬ز‪ٙ‬‬ ‫ؾک٘ى‪ ٠‬ىوؾ طٓ)‬ ‫ازاُ = ازاّد‪(ٌ٢‬ازاُ‪١‬کْی‪٠‬ؾک٘ٓق٘ضز)‬ ‫ّٔ = ّٖد‪(ٌ٢‬اوظٕٗ٘ بیٖٔ)‬ ‫اوٍُ٘ = اوٍّ٘دً٘ (اوٍ٘ حاٍ‪ٖ٢‬ا ىَٔ)‬ ‫قابا = قاباقد‪( ٌ٢‬قاباقسا ىکسٓ)‬ ‫ا‪١‬ف = ا‪١‬کد‪( ٌ٢‬غک‪٢‬طتَ‪ ٗ ٠‬ا‪١‬ف ىوضٓ)‬ ‫چی )‪(çi /çı /çü /çu‬‬ ‫*ب٘ اک ازالض‪ ٔ١‬موک ٗ ‪١‬ا ىوٗز‪ٍٙ‬ط‪١ ٖٚ١‬اپ‪٢‬کاض ٗ‬ ‫ا‪١‬ف ٗ پکک‪ ٚ‬ازالض‪ ٟ‬زٗظ‪ٍٙ‬سض‪:‬‬ ‫ؾ٘ = ؾ٘تچ٘‪Sütçü‬‬ ‫اٗ‪ = ٓ٘١‬اٗ‪ٕ٘١‬چ٘‪Oyunçu‬‬ ‫اضز‪ٗ ٟ‬اض‬ ‫اٗ = اٗچ‪...٠‬‬ ‫شاطر اٍغالى‬ ‫* شْریار‬ ‫قاعط اٗغالٓ ى٘ضُٗ اٍال‪ ٙ‬ؾٖ‪ٗ ٚ‬ئطؾ‪ ٔ٢‬بطمت‬ ‫ق٘‪ ٟ‬إٗ٘ٓ ‪١‬اذک‪ ٠‬اٍٖؿ‪ ٔ٢‬ذْ‪٢‬ط‪ ٔ١‬اٍَٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫چ٘خ پ‪٢‬ک‪٢‬ط ‪١‬اذک‪ ٠‬پ‪٢‬ک‪٢‬ط ى٘‪١‬س‪ ٙ‬ق‪٢‬ط‪َ١‬سا م٘ض‪٠١ ٙ‬‬ ‫ّٖبط اٗؾ ‪ ٚ‬چ٘ض‪ ٔ٢١ ٙ‬ق٘‪ ٟ‬قاالٕ‪٢‬ب تََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫تٖس‪١‬ط‪ ٔ١‬ع٘ض تن‪ ٔ٢‬ػطق‪٢‬س‪ ٓ ٙ‬اٍؿ‪ ٔ٢‬ا‪١‬ک‪٢‬غ‪٠‬‬ ‫اضؾ‪ ٔ٢ٖ٢‬ب‪٢‬ط احطاض م‪ََٖ٢ّ ٠ْ٢‬ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ماؾ‪٢‬ب‪ ٔ٢‬ق‪٢‬ؿْ ‪٘١ ٠‬خ ‪١‬اغَ‪ ٠‬پ‪ َٗ٘٢‬زٗقَ‪ّ ٚ‬اغا‬ ‫ب٘ ‪١‬اٗآ ؾٖی‪ ٠١ ٚ‬ب‪٢‬طق٘‪ ٟ‬ؾاحاٍ‪٢‬ب ؾکََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ق‪٢‬طت‪ ٔ٢‬ق٘ضبإ‪ ٠‬ؾٔ ّ٘ق ط‪ ٠ٖ١‬تکع ‪٘١‬ال ؾاً‬ ‫ائٌ ا‪١‬چ‪ٖ٢‬س‪١ ٙ‬اضاّاظ اضٗاز اٗقاؽ ٗئََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ق٘‪ ٟ‬ا‪١‬ن‪٢‬ط‪١‬اٍَ‪٢‬غ‪ ٠‬ؾاتؿ‪ ٔ٢‬ذ٘ظ‪ ٙ‬ئ‪ ٔ٢‬ب‪٢‬ط ّإاتا‬ ‫ز‪١‬ک‪ ٠‬زٗقْ٘ـ ق٘خإ‪ ٔ٢‬اغع‪ ٕٚ ٟ‬ز‪١‬ط ز‪ََٖ١‬ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫اٗ ّٖ‪ ِ٢‬قؼط‪ ْٚ١‬چ٘خ ّا‪ ٌ٢١‬اٗالٓ ٗضزؾ ‪ٚ‬‬ ‫زئٖ‪ :ٚ‬قاػ‪٢‬ط چ٘ض‪ ٠١ ٙ‬ق٘‪ ٟ‬ق٘ضٗؾ٘ٓ ىٍَٖ٘ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ّٔ ٍ‪٢‬غ‪٢‬طؾا ‪١‬ک‪ ٚ٢‬ب‪َ٢‬ؿِ ز‪ ٙ‬فَ٘ؼ الظ‪ ِ١‬اٗالض‬ ‫ب٘ ؾ٘ؾ٘ظ باذچا ٕ‪ ٚ‬الظ‪ ِ١‬ب٘ قس‪ ٙ‬ضبکََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ؾاض‪١ ٟ‬اظٍ‪٢‬قسآ اٗالٓ ىٍَ٘‪ ٠‬ق‪٢‬عاضّ‪٢‬ف ؾٖیل‬ ‫ىط‪ ٙ‬ک اغعٕٗسا اض‪١‬ل تل اظ‪٢َ١‬ب ‪ََٖٛ‬ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ت‪ٜ‬طإ‪ ٔ٢‬غ‪٢‬طت‪٘١ ٠‬خ ق‪ٜ‬ط‪١‬اض ؾاذالّاغا‬ ‫قاچْکاُ تطب‪٢‬ع‪ ٙ‬تا ‪١‬اذک‪١ ٠‬اّآ بََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫باغچاّ‪٢‬ع فاؾس اٍٗ٘‪ٛ ،‬ط ٕ‪ ٚ‬اامطؾٔ اٍْٗاظ‬ ‫‪١‬کط‪ ٟ‬زاقَ‪٢‬قس‪ ٟ‬ىط‪ ٙ‬ک ت٘پطاق‪ ٠‬غطب‪ََٖ٢‬ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ّسػاؾ‪ ٠‬چ٘خ اٗالٓ عبٌ ت‪ ٠ٜ‬پطبازٗخ‬ ‫ٕ‪١ َٚ٢‬ل ضطٕاچ‪ ٔ٢ٕ ٠‬ب٘ضٕ٘ ىط‪ ٙ‬ک ‪١‬کََ‪ٕ ٚ‬ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ب٘ ى‪٢‬دََْٖ‪ ٚ‬زٓ ا‪ ٟ‬چطخ فَل ؾٖس‪٘١ ٙ‬ضًٗ‬ ‫ب٘ ح‪٢‬اؾ‪٢‬ع ىٕ٘‪ ٚ‬ى٘ظٍط ٕ‪ ٚ‬قس‪ ٙ‬ض ظ‪ََٖ١‬ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ؾؼس‪ ٔ٢ٕ ٟ‬باؽ ىَؿ إ‪ ٠‬ىط‪ ٙ‬ک حکط‪ ٙ‬قس‪ ٙ‬ض‬ ‫اٍْاؾ‪ ٠‬ؾََ‪٢ٍٖ ٚ‬ب ذطّاؾ‪ ٠‬ظٕب‪ََٖ٢‬ؿ‪ٔ٢‬‬ ‫ٍؼٖت اًٗ باز ذعإ‪ ٚ‬م‪ٕ ٠‬ظاّ‪ ٠‬باغ‪ٔ٢ٖ٢‬‬ ‫ب‪٢‬ط ‪١‬اٗا ىَبؿط‪ ٔ١‬ق٘‪ْ١‬از‪ ٟ‬مامََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫اضظٗ خَی‪ٍ ٚ‬ط‪ٖ١‬س‪ ٙ‬ب‪٢‬ع امٔ ّعضػ‪ٍ ٚ‬ط‬ ‫زئ‪ ٚ٢٢‬ؾٔ ؾاق‪٢ٍٖ ٚ‬ب ق٘‪ َٚٛ ٟ‬ؾٖبََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫قص‪ ٚ‬چ٘خ قاف‪٘١ ٚ٢‬خ اذ اض‪١‬طاُ تاپْ‪٘٢‬ضاُ‬ ‫‪١‬کط‪١‬س‪١‬ط ق‪ٜ‬ط‪١‬اض‪ ٔ١‬عبؼ‪ ٠‬ز‪ ٙ‬تٖبََٖؿ‪ٔ٢‬‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعراى تبریسی ٍ ارربایجاًی‬ ‫ًظاهی گٌجَی‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬اظ قْاض‪ ٝ‬قبٌ‪...‬‬ ‫ٕظاّ‪ ٠‬زض ّصطاع با قإ٘ٓ اٗظآ بطاٗضز‪ ٙ‬حطف ٕ‪ ٚ‬تٖ‪ٜ‬ا ٗاغ‪ ٙ‬اص‪ ٌ٢‬تطم‪ ٠‬اٗظآ ضا بناض بطز‪ ٙ‬بَن‪ ّْٜ ٚ‬اط‬ ‫اظ آ ؾ‪٢‬ا مالُ ٗ‪ ٟ‬اؾت م‪ ٠ّ ٚ‬ضؾإس ٗ‪ ٟ‬ب‪ ٚ‬ذ٘ب‪ ٠‬با ق‪ٕ٘ ٙ٘٢‬اظٕسى‪ ٗ ٠‬ذ٘إٖسى‪ ٠‬اٗظإ‪ٜ‬ا (ػاق‪٢‬ق ‪ٛ‬اا)‬ ‫اقٖا ب٘ز‪ ٙ‬اؾت‪ .‬ب‪ ٚ‬ػٖ٘آ ّثاٍ‪ٜ‬ا‪ ٠١‬ز‪١‬یط اظ مَْا تطم‪ ٠‬ب‪ ٚ‬ماض ضف ‪ ٚ‬زض اقؼاض ٕظاّ‪ ٠‬ب‪ٗ ٚ‬اغ‪ٛ ٙ‬ا‪ ٟ‬چاٍ‪٢‬ف‬ ‫(ٕعاع) ؾإدا (ب‪٢‬ط ) ت٘ت٘ (پطز‪ )ٙ‬زض ازب‪٢‬ا ظ‪١‬ط زقت مٖ‪٢‬س ‪:‬‬ ‫بط ضّ٘ظ ق‪ ٚ‬تا زّ‪٢‬طآ ضُٗ‬ ‫‪ْٛ‬ا‪ٖ١‬س چاٍف زض آ ّطظٗ بُ٘‬ ‫‪ٛ‬عاض ٗ چ‪ ٌٜ‬ؾٖدق پ‪َٟٜ٘‬‬ ‫ضٗآ زض پ‪ ٠‬ضا‪١‬ت ذؿطٗ‪ٟ‬‬ ‫تا مدْق‪ ٠‬زض ت٘ت٘ ٕ٘ض ب٘ز‬ ‫ذاض ظ ىٌ ٕ‪ ٠‬ظ قنط زٗض ب٘ز‬ ‫اٍب ‪ ٚ‬تاث‪٢‬ط ظبآ تطم‪ ٠‬زض اقؼاض ٕظاّ‪ ٠‬تٖ‪ٜ‬ا ب‪ ٚ‬ماضبطز ٍغا تطم‪ّ ٠‬حسٗز ْٕ‪ ٠‬ق٘ز بَنا‪ ٚ‬چاٖاإانا‪ ٚ‬اقااض‪ٙ‬‬ ‫ْٕ٘ز‪ٕ ِ١‬ظاّ‪ ٠‬ػالٗ‪ ٙ‬بط اؾ فاز‪ ٙ‬اظ فٍ٘نَ٘ض اشضبا‪١‬دآ زض اقؼاض ذ٘‪١‬ف؛ ح ‪ ٠‬تفنط ٗ إس‪١‬ک‪ ٚ‬تطم‪ ٠‬زاضز ب‪ٚ‬‬ ‫ػٖ٘آ ّثاً ٗ‪ ٟ‬زض ّصطاع ظ‪١‬ط ٗاغ‪ ٙ‬ىطه ضا ّف‪ ٠ّٜ٘‬ب‪ ٚ‬ماض ّ‪ ٠‬بطز م‪ ٚ‬فقظ زض فط‪ٖٛ‬و ٗ ازب‪٢‬ا تاطما‪٠‬‬ ‫ّ‪ ٠‬ت٘آ إطا ف‪٢ْٜ‬س ‪:‬‬ ‫پسض بط پسض ّط ّطا تطک ب٘ز‬ ‫ب‪ ٚ‬فطظإی‪ٛ ٠‬ط ‪١‬ن‪ ٠‬ىطه ب٘ز‬ ‫ّ‪ ٠‬زإ‪ ِ٢‬م‪ٗ ٚ‬اغ‪ ٙ‬ىطه زض فط‪ٖٛ‬و تطک ‪ٛ‬ا خا‪١‬یا‪١ٗ ٙ‬ػ‪ ٙ‬ا‪ ٟ‬زاضز ‪ .‬ب‪٢‬ک ط اق٘اُ تطک بط پطچِ ٗ ‪١‬ا مال‪ٙ‬‬ ‫ًاغیل‬ ‫قارا بالیق‬ ‫صبح ‪١‬اذ‪ ٔ٢‬القااضمأ ىإ٘اف ىاوظً اٗظٕٗا‪٠‬‬ ‫زاغالض‪ ٔ١‬زاٍ‪ٖ٢‬سآ ‪١‬ا٘ذااض‪ ٟ‬چانا‪ ٚ‬ضک ا‪١‬ؿا ا‪٠‬‬ ‫ا‪١‬ک‪٢‬غ‪ ٠ٖ٢‬زٕ‪٢‬ع‪ ٙ‬ؾاچ‪٢‬طز‪.ٟ‬باٍ‪٢‬ق الض زاقالض‪ ٔ١‬ز‪١‬ب‪ٖ٢‬س‪ٙ‬‬ ‫ٓ چ‪٢‬ر‪٢‬ب با٘تاا‪ ٟ‬اٗتاا‪١‬اا ىاکاس‪ ٙ‬ضک ‪١‬اکاْال‬ ‫اضا‪٢١‬طز‪١‬الض‪.‬ىَٕ٘ط‪ ٔ١‬ب‪٢‬ط ىٕٕ٘٘س‪ ٙ‬زٕ‪٢‬عز‪ ٙ‬باالخا قاضا‬ ‫باٍ‪٢‬ق زٗغٍ٘٘ض‪.‬قاضا باٍا‪٢‬اق زٕٗا‪٢‬اا اٗظٕٗا‪ ٚ‬ىاَاٖاسٓ‬ ‫چ‪ْْ٢‬ل باخاضاضز‪.ٟ‬‬ ‫اٗ ىٕ٘س‪ ٙ‬زٕا‪٢‬اعز‪ ٙ‬ىاع‪١‬اب ا‪١‬اط‪ ٟ‬بااٍا‪٢‬اق الضال‬ ‫اٗ‪ٖ١‬اضز‪.ٟ‬ب‪٢‬ط ى٘ٓ زٗؾ الض‪١‬ال اٗ‪ٖ١‬اضمٔ ب‪٢‬ط بوٍ٘ک ق‪٢‬طّ‪٢‬ع‪ ٟ‬باٍ‪٢‬ق ىَ‪٢‬ب ‪١‬إالض‪ٖ١‬سآ مکچس‪ .ٟ‬قاضا باٍا‪٢‬اق‬ ‫حؿطتَ‪ ٚ‬ق‪٢‬طّ‪٢‬ع‪ ٟ‬باٍ‪٢‬ق الض‪ ٔ١‬ضٕی‪ ٖٚ٢‬باذ‪٢‬ب اوظٗ‪ َٚ١‬زئس‪ :ٟ‬ماـ ّٔ ز‪ ٙ‬ق‪٢‬طّ‪٢‬ع ب٘‪١‬اٍ‪ ٠‬اٗال‪١‬اس‪١‬اِ‪ .‬ظاّاآ‬ ‫مکچس‪١‬ند‪ ٚ‬قاضا باٍ‪٢‬ق باقا زٗقط باٍ‪٢‬ق الض‪ ٔ١‬اضاؾ‪ٖ٢‬سا زئ‪٢٢‬ک‪٢‬نَط ٗاض‪ .‬بٕ٘الض قاضاز‪١‬الض قااالٓ بااٍا‪٢‬اق الض‬ ‫ا‪١‬ط‪ ٟ‬ب٘‪١‬ازاز‪١‬الض‪.‬‬ ‫قاضا باٍ‪٢‬ق اوظ ب٘‪١‬اؾ‪ٛ ٠ٖ٢‬کچ ؾکّ٘‪٢‬طز‪ ٟ‬موَٕ٘ ا‪١‬ؿ ‪٢١ ٚ‬طز‪ ٟ‬ا‪١‬ط‪ ٟ‬ب٘‪١‬ازا اٗال‪.‬ا‪١‬ط‪ ٟ‬باٍ‪٢‬اق الض‪ ٟ‬ىاوضٕاس‪ٙ‬‬ ‫اوظٕٗ٘ إٗالض‪ ٔ١‬ب٘‪١‬اؾ‪ٖ٢‬ا چ‪٢‬راضز‪١‬ب إٗالض ا‪١‬ال زٗالٕاضز‪ .ٟ‬اتا إااؾا‪ ٠‬إٗا٘ٓ با٘ ا‪١‬کا‪٢‬اٖاس‪ ٓ ٙ‬چا٘خ‬ ‫ا‪ٖ١‬د‪٢‬طز‪َ١‬ط‪ .‬اّْا قاضا باٍ‪٢‬ق ؾا‪ْ١‬ازآ اٗظ ا‪١‬ک‪ ٖٚ٢‬زاٗاُ ائَ‪٢١ ٚ‬طز‪ .ٟ‬قاضا باٍ‪٢‬ق اتا إااؾا‪٢‬اٖاسآ بااقاقاا ضٕایا‪ٚ‬‬ ‫ب٘‪١‬إْاالض‪ ٠ٖ١‬ا‪١‬ؿ ‪٢١ ٚ‬طز‪.ٟ‬‬ ‫اّْا اتا إاؾ‪ ٠‬زئ‪٢‬طز‪َ١‬ط‪ :‬قاضا ق‪ ٠َٖ٢‬باٍ‪٢‬غ‪٢ْ٢‬ع ىً٘ چ‪٢‬چنَ‪ ٠‬باٍ‪٢‬غ‪٢ْ٢‬ع ‪ .‬ق‪٢‬ط‪ ٔ١‬ز‪ََ١‬ا‪ ٠‬بااٍا‪٢‬اغا‪٢‬اْا‪٢‬اع‪.‬با‪٢‬اع‬ ‫اوظّٗ٘ظٗ ا‪١‬ط‪ ٟ‬ب٘‪١‬ا‪١‬ا ب٘‪١‬اؾا زا ‪١‬کٖ‪ ٚ‬قاضا باٍ‪٢‬ق ؾا‪٢َ٢١‬ط‪١‬ق‪.‬قاضا باٍ‪٢‬ق اتا إاؾ‪٢ٖ٢‬أ ضٕایا‪٢‬اٖاسٓ اٗتاإااضا‬ ‫تصْ‪ ِ٢‬زٗتاض زا‪ٛ‬ا إٗالض ا‪١‬ال ‪١‬اقاّاؾ‪ .ٔ٢‬قاضا باٍ‪٢‬ق اوظ ب٘‪١‬اؾ‪ ٔ٢‬زئ‪٢٢‬کس‪١‬ط‪١‬ب ق‪٢‬طّ‪٢‬ع ب٘‪١‬ا‪١‬ا ب٘ضٕٗ٘ض‪.‬ىَٕ٘ط‪ٔ١‬‬ ‫ب‪٢‬ط‪ٖ١‬س‪ ٙ‬ق‪٢‬طّ‪٢‬ع‪ ٟ‬باٍ‪٢‬ق الضال اٗ‪ٖ١‬ا‪٢١‬طز‪ ٟ‬اتا إاؾ‪ ٠ٖ٢‬اوظ اوٕٕ٘س‪ ٙ‬ىوضزٗ‪.‬اّْا ‪ٍ٘١‬اساقاالض‪١‬اٖا‪٢‬أ ‪١‬اإا‪٢‬اٖاسا‬ ‫اضز‪ٗ ٟ‬اض‬ ‫إٗالض‪ ٔ١‬ضٕی‪ٖ٢‬سٓ اٗتإاضا ؾا‪ْ١‬ازآ اٗ‪ٕٕ٘٘١‬ا زاٗاُ ائ‪ َٚ٢‬ز‪....ٟ‬‬ ‫اشٌایی با سلسلِ ّای ترک تبار‬ ‫ایلخاًاى‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬اظ قْاض‪ ٝ‬قبٌ‪...‬‬ ‫تَسعِ علَم در عْذ هغَالى‬ ‫‪ٛ‬دُ٘ ّغً٘ ب‪ ٚ‬ا‪١‬طآ زض ؾاً ‪ّ٘ . ٛ۶۱۶‬خب ٗ‪١‬اطإا‪ ٠‬بؿا‪٢‬ااض‪ ٟ‬اظ‬ ‫ّطامع ٗ ٕ‪ٜ‬از‪ٛ‬ا‪ ٟ‬ػَْ‪ ٗ ٠‬فط‪ٖٛ‬ی‪ ٠‬ا‪١‬طآ ىطز‪١‬س؛ اّا پؽ اظ ‪١‬ل زٗض‪ٙ‬‬ ‫ف ط فط‪ٖٛ‬ی‪ ٠‬زٗباض‪ ٙ‬بطذ‪ ٠‬اظ قاذ‪ٛٚ‬ا‪ ٟ‬زإف ‪ِٛ‬ظّآ با حامْ‪٢‬ت‬ ‫ا‪َ١‬رإآ ّغً٘ ٗ ب‪ْٛ ٚ‬ت إس‪١‬کْٖسآ ا‪١‬طإ‪ ٠‬قن٘فا قسٕس‪.‬‬ ‫زض ػصط آ ‪ٛ‬ا عب اذ طقٖاؾ‪ ٗ ٠‬ض‪١‬اض‪٢‬ا زض ا‪١‬طآ ت٘ؾؼا‪١ ٚ‬اافات‪.‬‬ ‫ب‪ٚ‬ع٘ض‪ٟ‬م‪ ٚ‬ػسُ ت٘خ‪ ٚ‬ا‪ ٔ١‬قُ٘ ب‪ ٚ‬ظبآ فاضؾ‪٢ٕ ٠‬ع با اظ‪ٜ‬اض ػالق‪ ٚ‬ظ‪١‬از‪ٟ‬‬ ‫م‪ ٚ‬ب‪ ٚ‬تاض‪١‬د ٕکآ ّ‪٠‬زازٕس خبطآ قس‪ .‬چطا م‪ ٚ‬م ا‪ٛ،‬ا‪ ٟ‬تاض‪١‬ر‪ ٠‬قابٌ‬ ‫ّالحظا‪ ٚ‬ا‪ ٟ‬زض ا‪١‬أ زٗض‪ ٙ‬با‪ ٚ‬فااضؾا‪ ٠‬تاسٗ‪١‬أ قاس ما‪ ٚ‬خااّاغ‬ ‫اٍ ٘اض‪١‬د (تاض‪١‬د ضق‪٢‬س‪ )ٟ‬زض آ ّ‪٢‬آ قا‪١‬س ٕرؿ ‪ ٔ٢‬تدطبا‪ّ ٚ‬ا٘فاق زض‬ ‫ٕیاضـ زؾ ‪ ٚ‬خْؼ‪ ٗ ٠‬ىطٗ‪ ٠ٛ‬تاض‪١‬د ب٘ز‪ .‬ب‪ ٚ‬ػالٗ‪ ٙ‬ت٘خ‪ ٚ‬بطذ‪ ٠‬اظ ا‪ٔ١‬‬ ‫ا‪َ١‬رإآ ب‪ ٚ‬ا‪١‬داز بٖا‪ٛ‬ا‪ ٟ‬ػظ‪ ٗ ِ٢‬ابازإ‪ ٠‬زض ذاعط ٕؿٌ‪ٛ‬ا‪ ٟ‬بؼس‪ ٟ‬با‪ٚ‬‬ ‫ّٖعٍ‪ ٚ‬خبطآ ىصق ‪ ٚ‬اذالف ٗحک‪ ٠‬ا‪ ٔ١‬قُ٘ زض ا‪١‬طآ ب٘ز چاٖاآ ما‪ٚ‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ذ٘ز قنٌ ىطه تطؾ‪ ٠ّ ِ٢‬مطزٕس ٗ افؿإ‪ٛ ٚ‬ا‪ ٟ‬ظ‪١‬از‪ٟ‬‬ ‫زض اضتباط با ىطه ‪ٛ‬ا ٗ تطک ‪ٛ‬ا افط‪١‬س‪ ٙ‬قس‪ ٙ‬اؾت م‪ٚ‬‬ ‫پطزاذ ٔ ب‪ ٚ‬إ‪ٜ‬ا زض ا‪ّ ٔ١‬داً ّ‪٢‬ؿط ٕ‪٢‬ؿت ‪ .‬زض ا‪ٖ١‬دا فقظ‬ ‫ب‪ ٚ‬ا‪ ٔ١‬خَْ‪ ٚ‬بؿٖس‪ ٠ّ ٙ‬مٖ‪ ِ٢‬م‪ ٚ‬ىطه زض تطم‪ ٠‬بط ذالف‬ ‫فاضؾ‪ْ٘ٛ ٠‬اض‪ ٙ‬باض ّؼٖا‪ّ ٠١‬ثبت زاق ‪ ٗ ٚ‬زٍ‪ ٌ٢‬بط فطظإی‪٠‬‬ ‫ٗ زإا‪ ٠١‬ب٘ز‪ ٙ‬اؾت ٗ ٕاُ زز‪ ٙ‬ق٘ض ق٘ضز ّ‪ ٠‬ت٘إس زٍ‪٠َ٢‬‬ ‫بطا‪ ٔ١‬ىف ‪ ٚ‬باقس ٗ ح ‪ ٠‬زض ‪١‬ن‪ ٠‬اظ زاؾ آ ‪ٛ‬ا‪ ٟ‬زز‪ٙ‬‬ ‫ق٘ضق٘ز ٗق ‪ ٠‬ق‪ٜ‬طّآ زاؾ آ ىطه ضا ّ‪ ٠‬ب‪ٖ٢‬س ّ‪ ٠‬ى٘‪١‬س‪:‬‬ ‫ق٘ضز ‪٘١‬ظ‪ّ ٟ‬باضک ز‪١‬ط ق٘ضز ا‪ َٔ١‬ب‪٢‬ط ذبطٍک‪» { ِ٢‬ز‪١‬ساض‬ ‫ىطه ّباضک اؾت بیصاض اظ ىطه ذبط بی‪٢‬طُ}‪.‬‬ ‫ٕظاّ‪ ٠‬زض ّرعٓ االؾطاض تطک ‪ٛ‬ا ضا ب‪ٕ ٚ‬ػاز اؾْإ‪ٕ ٠‬ؿبت‬ ‫زاز‪ ٗ ٙ‬با تْد‪٢‬س اظ إ‪ٜ‬ا ّ‪ ٠‬ى٘‪١‬س ‪:‬‬ ‫زٍٗت تطمآ چ٘ بَٖس‪ ٟ‬ىطفت‬ ‫َّْنت اظ زاز پؿٖس‪ ٟ‬ىطفت‬ ‫چٕ٘ن‪ ٚ‬ت٘ ب‪٢‬سازىط‪ ٟ‬پطٗض‪ٟ‬‬ ‫تطک ٕ‪ ٚ‬ا‪ ٟ‬؛ ‪ٖٛ‬سٗ‪ ٟ‬غاضتیط‪ٟ‬‬ ‫ٗ زض ‪ٛ‬فت پ‪٢‬نط ّ‪١ٕ٘ ٠‬ؿس ‪:‬‬ ‫ىفت ّٔ تطک ٕاظٕ‪ ٔ٢‬إساُ‬ ‫اظ پسض تطمٖاظ زاضُ ٕاُ‬ ‫ٗ زض اؾنٖسض ٕاّ‪ ٚ‬با اف راض تْاُ اظ زٍٗت تطک ‪ٛ‬ا ‪١‬از ّ‪٠‬‬ ‫مٖس ‪:‬‬ ‫ظ م٘‪ ٙ‬ذعض تا ب‪ ٚ‬زض‪١‬ا‪ ٟ‬چ‪ٔ٢‬‬ ‫‪ ْٚٛ‬تطک ب‪ ِٖ٢‬ظّ‪...ٔ٢‬‬ ‫یکصذ ّسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬زاضز‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬اظ قْاض‪ ٝ‬قبٌ‪....‬‬ ‫ذاازُ‬ ‫=‬ ‫(اک)‬ ‫ٗ‬ ‫‪+‬‬ ‫(ذسّت)‬ ‫قَُ‪ =٠‬قٍُ٘٘ = قًُ٘‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫فطظٕس پؿط پؿط ٕاُ اقا ؛ ‪ْٛ‬ط‪١‬ک‪ ٚ‬با غالُ ٗ غَْآ‬ ‫ٗ قَّق (‪)۵۲‬‬ ‫قَ‪٢‬آ= قاال‪١‬آ = قااال (قااالّاا = إابااقا أ‬ ‫بطافطٗذ ٔ ضٗقٔ مطزٓ ٗؾ‪ َٚ٢‬حطاضتا‪١ + )٠‬اآ‬ ‫(اک فاػَؿاظ) = بطافطٗظٕس‪ ٙ‬بطافطٗظٕس‪ ٗ ٙ‬ضٗقأ‬ ‫مٖٖس‪ ٙ‬با اتف ؛ اٗز قاالّا = اتف بطافطٗذ ٔ‬ ‫قَ‪٢‬چ= ق‪ِٖ٢َِ٢‬ح ٗ قَ‪٢‬ح ٗ ق‪٢َ٢‬ف = قْک‪٢‬ط ‪ :‬ا‪ ٟ‬اضؾالٓ قَ‪٢‬چ ّنف اظ ب‪ٜ‬طذ٘ٓ ّٔ × ػکقات ىاطفا ا‪ٚ‬‬ ‫خَْ‪ ٞ‬اخعاُ ّ٘ب‪ٍّٟ٘٘ /ّ٘ ٚ‬‬ ‫قْچ‪ =٠‬قاّچ‪ = ٠‬قاُ (قاّْا = ظزٓ ظزٓ بقصس مکت) ‪ +‬چ‪( ٠‬اک قغٌ) = ٗؾ‪ َٞ٢‬م ل ظزٓ‬ ‫تاظ‪١‬إ‪ ٗ ٚ‬قال ؛ ‪ْٛ‬ط‪١‬ک‪ ٚ‬با‪ :‬قْ‪ ٗ )ُ.ٙ( ٚ‬قاّ‪٢‬چ (مفی‪٢‬ط م‪ ٚ‬غصا ضا ب‪ ِٜ‬ظٕٖس) ٗ غاّ‪٢‬ف (‪ )ُ.ٙ‬؛ ّصسض‬ ‫ف٘ ٕبا‪١‬ؿ ‪ ٠‬با قإْا (ف‪٢ْٜ‬سٓ) ذَظ ق٘ز(‪:)۱‬‬ ‫قْچ‪ ٠‬ب‪ٕ ٚ‬اظ بٖسٗخفاضا ب‪ٜ‬إ‪ ٚ‬مٔ×باػاققآ ؾرٔ ب‪ ٚ‬ؾطتاظ‪١‬إ‪ ٚ‬مٔ‪/‬ؾ‪٢‬ف‪٠‬‬ ‫قْ‪ =ٚ‬قاّا = قاُ (قاّْا = ظزٓ ظزٓ بقصس مکت) ‪ +‬ا (اک) = ٗؾ‪ َٞ٢‬خٖی‪ ٠‬ذٖدط مالٓ ٕ٘ػ‪٠‬‬ ‫چاق٘ ؛ قَْ ‪ = ٠‬چاق٘‪ ٟ‬بعضه (باخ‪ :‬قْچ‪ ٗ ٠‬غاّ‪٢‬ف) (‪)۱ ، ۵۲‬‬ ‫قْ‪٢‬ع= قاّ‪ِ٢‬ع= قاُ (صفت ما‪ٖٛ‬آ ما‪ ٔٛ‬غ‪٢‬بی٘) ‪ +‬ا‪١‬ع (اک) = ّطب٘ط ب‪ ٚ‬ماض ما‪ٖٛ‬اآ قاطا‪،‬‬ ‫ٕ٘ق‪٢‬سٕ‪ ٠‬تطـ اظ ق‪٢‬ط ىاٗ ٗ ق ط خاُ پ‪٢‬اٍ‪ ٚ‬ؾاغط ؛ بصا٘ض ‪koumiss‬زض إایاَا‪٢‬اؿا‪ٗ ٠‬‬ ‫‪kymys‬زض ضٗؾ‪ ِٛ ٠‬اؾ فاز‪ ٠ّ ٙ‬ق٘ز‪ٛ :‬طىعقطا‪ ٗ ،‬قْ‪٢‬ع ٗ ْٕل ْٕ‪ ٠‬ذ٘ضز‪/‬حب‪٢‬ب اٍؿ‪٢‬ط‬ ‫قٖسا = قُٕ٘سا = ق٘ٓ (زؾ ‪ + )ٚ‬زا (اک) = ىطف ٖ‪ ٠‬زؾ ‪ ٚ‬زؾ ‪ ٞ‬اؾَح‪ ٚ‬پ٘قإسٕ‪ٕ٘ ٠‬ظاز ؛ قُٕ٘ح‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬زاضز‬ ‫= زؾ ‪...ٚ‬‬ ‫پ‪٢‬سا‪١‬ف ؾبل تَف‪٢‬ق‪ ّْ ٠‬اظ زض تااض‪١‬اد ّاؼاْااض‪ ٟ‬ا‪١‬اطآ ٕا ا‪٢‬ادا‪ٚ‬‬ ‫م٘قف‪ٛ‬ا‪ ٟ‬بطذ‪ ٠‬اظ ا‪ ٔ١‬اّ‪٢‬طآ ب٘ز‪.‬‬ ‫هلَک الطَایفی در ایراى در پایاى عْذ ایلخاًاى‬ ‫بَ‪ّ ٚ٢‬غ٘الٓ ٗ حنّ٘ت ا‪َ١‬رإآ زض ا‪١‬طآ زٗض‪ٙ‬ا‪ ٟ‬اظ افً٘ ٗ إاحاغااط‬ ‫ا‪١‬طإ‪٢‬آ ضا ب‪ْٛ ٚ‬طا‪ ٙ‬اٗضز‪ .‬ظٗاً اذال ٗ ّؼٖ٘‪١‬ا ٗ ضٗاج زمآ ض‪١‬ا ٗ‬ ‫ّ‪٢‬سآ زاض قسٓ ّسػ‪٢‬آ ٗ ّ کب‪ٜ‬آ ٗ ماضىاعاضآ ٕااقاا‪١‬ؿات ٗ ّااً‬ ‫إسٗظ بط پط‪١‬کإ‪ ٠‬اٗضاع ٗ ٕابؿاّإ‪ٛ ٠‬ا‪ ٟ‬اخ ْاػ‪ٛ ٠‬اط چا‪ ٚ‬با‪٢‬اکا اط‬ ‫ّ‪ ٠‬افعٗز‪ .‬زض پا‪١‬آ ضٗظىاض ا‪َ١‬رإآ ٗ ضؼف ٗ ظٗاً قاسض إاآ‬ ‫ؾطظّ‪ ٔ٢‬ا‪١‬طآ قا‪ٛ‬س ظ‪ٜ٘‬ض زٗباض‪ّ ٙ‬اَا٘ک اٍاغا٘ا‪١‬افا‪ ٠‬زض ػاطصا‪ٚ‬‬ ‫فطّإطٗا‪ ٠١‬اظ ‪١‬ل ؾ٘ ٗ ٕ‪ٜ‬ضت ‪ٛ‬ا‪ّ ٟ‬طزّ‪ ٗ ٠‬إقالب‪ ٠‬با ّا‪ ٢ٛ‬ا‪ ٠‬ضاس‬ ‫زٍٗ ‪ ٠‬اظ ؾ٘‪ ٟ‬ز‪١‬یط قس‪ٜٕ .‬ضت ؾطبساضآ خٖبف ؾْطقٖس ٗ ٕ‪ٜ‬ضات‬ ‫ػاّّ‪ ٚ‬خَ٘‪ٙ‬ا‪ ٟ‬اظ ضٗح ّطزُ ب‪ ٚ‬تٖو اّس‪ ٙ‬اظ اٗضاع ب٘ز‪.‬‬ ‫تصوین ایراى بِ عذم بازگشت بِ دًیای هغَالى‬ ‫با آ م‪ ٚ‬بؼس اظ ا‪َ١‬رإآ زٍٗت م٘ت‪ ٚ‬ػْط چ٘پإ‪٢‬آ ٗ باقا‪ّ ٠‬اإاسىاآ‬ ‫ّاخطاخ٘ ٗ ب‪ ٠‬ثبا ؾَؿَ‪ ٚ‬ا‪َ١‬رإ‪٢‬آ ت٘إؿ ٖس زؾت مِ بطا‪ّ ٟ‬استا‪٠‬‬ ‫م٘تا‪ ٙ‬تف٘ ػٖصط ّغً٘ ضا زض ػطص‪ ٚ‬ضٗ‪١‬ساز‪ٛ‬ا‪ ٟ‬ؾ‪٢‬اؾ‪ ٠‬ا‪١‬طآ حافا‬ ‫ْٕا‪ٖ١‬س اّا اػاز‪ ٙ‬آ قسض بطا‪ّ ٟ‬غ٘الٓ ز‪١‬یط ّاْانأ ٕکاس‪ .‬ازاّا‪ٚ‬‬ ‫بیلوجِ‬ ‫زاُ اٗؾ ‪ ٚ‬ز‪١‬ط زاّ‪٢ْ٢‬ع‬ ‫ق٘قا ز‪١‬ط ا‪٘١‬إ‪٢ْ٢‬ع‪.‬‬ ‫ؾٔ اٗضزآ چ‪٢‬د ّٔ ب٘ضزآ‬ ‫م٘ض اٍٗؿ٘ٓ زٗقْإ‪٢ْ٢‬ع‪.‬‬ ‫*********‬ ‫اٍ‪ٖ٢‬س‪ ٙ‬ؾاض‪ ٟ‬زاضا‬ ‫ّٔ ‪١‬اض‪ ٟ‬ىوضزُٗ با‪١‬ا ‪.‬‬ ‫قاچس‪ ِ١‬ت٘تا ب‪َْ٢‬س‪ِ١‬‬ ‫ؾ‪ٖ٢‬اؾآ بکَ‪ ٚ‬ا‪١‬ا ‪.‬‬ ‫*********‬ ‫ػع‪١‬ع‪ ِ١ٟ‬ق٘ضذا‪١‬ا‬ ‫‪١‬اض‪ ٟ‬ىوضزُٗ ّٔ با‪١‬ا ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬ا ‪ ً٘١‬ىک س‪ ِ١‬تاپْاز‪ِ١‬‬ ‫م٘ اٍٗؿ٘ٓ بکَ‪ ٚ‬ا‪١‬ا ‪.‬‬ ‫*********‬ ‫صإس‪١‬ق اٍ سا زوضز ا‪١‬ا‬ ‫‪١‬اض‪ ٠ْ١‬ىوضزُٗ با‪١‬ا ‪.‬‬ ‫چ٘خ ‪٘١٘١‬ضزُٗ چاتْاز‪ِ١‬‬ ‫ق‪٢‬ط‪َ١‬ؿ‪ ٔ٢‬بکَ‪ ٚ‬ا‪١‬ا ‪.‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫‪١‬ا‪١‬سا ‪٢١‬غاض ق‪٢‬کسا ‪َ٢٢١‬ط ‪ :‬قاض‪١‬کقا‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬اظزا ‪٢١‬غاض ‪١‬کْ‪ ٠ٖ٢١ ٚ‬چ٘خ ؾکَ٘ض اٗظ اّ‪٢٢١ ٠ٖ٢١ ٚ‬ب ‪١‬اتاض ‪١‬اظازَک ٕ‪ ٚ‬ز‪١‬ط‬ ‫از‪ ٟ‬تاپ‪ ٔ٢‬ىوضَک ‪ :‬قاض‪١‬کقا‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬اظز‪١‬ق‪ ٔ٢‬اٗذ٘‪١‬إْاظ ‪ :‬قَِ قْ‪٢‬ف زو‪١‬د‪ٚ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬اظ‪ ٔ١‬ىک‪ٖ٢٢‬ط ق‪٢‬ک‪ ٔ٢‬ؾ٘‪ٕ٘١‬اض ‪ :‬اغاج ‪١‬کسز‪ ٟ‬زٍَ‪٢‬نَ‪ ٠‬ت٘ذْا بٕ٘٘ ب‪ٔ١ َْٚ٢‬‬ ‫اذْا ‪ :‬باـ‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬کسز‪ ٟ‬اٗم٘ظُٗ ٗاض زَض‪َ١‬ط‪ٖ١‬سَٓ ب‪٢‬ط خ٘ چاض‪١‬ق چ‪٢‬رْاظ ‪ :‬ق٘ضباغا‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬کن‪ ٚ‬ظاغسا اٗت٘ظ ا‪١‬ن‪ ٠‬ق٘قٕ٘٘ٓ ب‪٢‬ط باقچ‪ ٠‬ؾ‪ٗ ٠‬اض ‪ :‬اغ‪٢‬ع ز‪١‬کَط ز‪ٌ١‬‬ ‫‪١‬کْ‪٢‬ط ا‪١‬کْ‪٢‬ط ىکد‪ ٚ‬ىٕ٘سٗظ ا‪١‬کَ‪٢‬ط ‪ :‬چ٘ال چاؽ‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬کط اٍ سا چٍَ٘٘ ق٘زٗ ‪ :‬ؾ٘غآ اوٍ٘‬ ‫********************************************‬ ‫‪١‬کط اٍ سا چٍَ٘٘ ‪١‬اتاض ‪ :‬ؾ٘غآ‬ ‫پاض‪ٙ‬ا‪ ٟ‬اظ ق‪ٛ ٙ٘٢‬اا‪ ٟ‬حاناّ٘ات ٗ ‪١‬ااؾاا‪ٛ‬اا‪ّ ٟ‬اغاً٘ زض قاَاْاطٗ‬ ‫م٘چل عغات‪ْ٘٢‬ض‪١‬آ خطخآ ٗ زض زؾ یا‪ ٙ‬اً مط ٗ اً ّظفط ‪ٛ‬اِ‬ ‫ب‪ ٚ‬پا‪ٖ١‬سى‪ ٗ ٠‬بقا‪ ٟ‬زٕ‪٢‬ا‪ ٟ‬چٖی‪٢‬ع ذإ‪ ٠‬مْن‪ٕ ٠‬نطز‪ٛ .‬ط چٖس ا‪١‬طآ تاا‬ ‫ٕ‪ ٌ٢‬ب‪١ ٚ‬نپاضچی‪ ٗ ٠‬اؾ قالً ‪ٖ٘ٛ‬ظ ضا‪ ٙ‬زضاظ‪ ٟ‬زض پا‪٢‬اف زاقات اّاا‬ ‫باظىکت ب‪ ٚ‬زٕ‪٢‬ا‪ّ ٟ‬غً٘ ‪ ِٛ‬ز‪١‬یط باطا‪١‬اف تصا٘ض ماطزٕا‪ٕ ٠‬ابا٘ز‪.‬‬ ‫ح ‪ ٠‬ت‪ْ٘٢‬ض م‪ ٚ‬با ‪٘١‬ضـ ‪ٛ‬ا‪ ٟ‬ذٕ٘‪ٗ ٗ ٔ٢‬حک‪٢‬إ‪ٚ‬اـ ‪١‬ل چٖس ذاعاط‪ٙ‬‬ ‫زٗضآ چٖی‪٢‬ع ضا باظ ب‪١ ٚ‬از اٗضز ّ٘فق ٕکس آ زٗضآ ضا اظ ٕ٘ باطقاطاض‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬زاضز‬ ‫ؾاظز‪....‬‬ ‫اتا بابا سَزلری‬ ‫اٗظٗ ب‪ ٚ‬ظمَ‪ ٠‬ا‪١‬چ‪ ٠‬ت‪ ٚ‬ظمَ‪٠‬‬ ‫ص٘ض بعک قس‪ ٙ‬زاذَف م٘ز پِ‪ِٜٔ‬‬ ‫******************‬ ‫اٗزا ىَْ‪٢‬ؿٔ ؾ٘‪١‬ا ؟‬ ‫ب‪ ٚ‬اتف اّس‪ٙ‬ا‪١ ٟ‬ا ا‪،‬؟ب‪ ٚ‬خٖو اّس‪١ ٟ‬ا صَح؟ اتف= خٖو‬ ‫******************‬ ‫قٕ٘ک٘ قٕ٘ک٘زآ ؾحط اٗ‪١‬إْاغ‪ ٠‬اوضى‪ ٕٚ ٚ‬ض‬ ‫‪ْٛ‬ؿا‪ ٚ١‬اظ ‪ْٛ‬ؿا‪ ٚ١‬صبح ب‪٢‬ساض قسٓ ضا ‪١‬از ّ‪٠‬ى‪٢‬طز‪.‬‬ ‫******************‬ ‫م٘ض اال‪ٛ‬سآ ٕ‪ ٚ‬ا‪١‬ؿ ط ا‪١‬ن‪ ٠‬ى٘ظ ب‪٢‬ط‪ ٟ‬اىط‪ ٟ‬ب‪٢‬ط‪ ٟ‬زٗظ‪.‬‬ ‫م٘ض اظ ذسا چ‪٢ّ ٠‬ر٘از زٗتا چکِ ‪١‬ن‪ ٠‬مح ‪١‬ل ؾاٍِ‪.‬‬ ‫******************‬ ‫ا‪١‬ت ‪٘ٛ‬ضض مطٗآ مکچط‬ ‫خ٘ا‪ ،‬ابَ‪ٜ‬آ ذاّ٘ق‪ ٠‬اؾت‬ ‫******************‬ ‫اٍال‪ٙ‬زآ اٗظٍْٗ‪ ٕٚ ٚ٢٢‬اوٍُ٘ ‪٘١‬ذسٗض‪.‬‬ ‫مؿ‪(٠‬ب‪ْ٢‬اض‪ )ٟ‬م‪ ٚ‬اّ‪٢‬سـ ضا اظ ذسا قغغ ٕنطز‪٢ّ٠ْٕ ٙ‬طز‪.‬‬ ‫ا اٍْاّ‪٢‬ف اذ‪٢‬ط چن‪٢‬ط‪.‬‬ ‫******************‬ ‫قبٌ اظ ا‪ٖ١‬ن‪ ٚ‬اؾب ضا برطز اذ٘ضـ ضا ّ‪٠‬ؾاظز‪.‬‬ ‫اتاّ‪ ٔ٢‬اوٍْ‪ ٚ‬ى‪ٖ٢‬سٓ ق٘ضذْ‪٢‬طاُ ق٘ضذ‪٢‬طاُ ػعضائ‪ ٌ٢‬قاپ‪ ٠ْ٢‬تإ‪٢٢‬ا‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫‪1011‬‬ ‫* ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫‪0101‬‬ ‫* ‪ 1‬می‬ ‫‪1000‬‬ ‫* ‪ 11‬رمضان‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪8011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫میسان ریغه خام مًجًد در بىادر ی گمرکات اعالم ضد‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪-‬ض‪٘ٚ‬می ٌفتۺ ٔیعاٖ ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬زی ض‪ٚ‬ؼٗ ذاْ ‪ٚ‬اضزاتی زض ب‪ٙ‬ازض ‪ٌٕ ٚ‬دطودا وطد‪ٛ‬ض‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۴۳۱‬عاض تٗ است‪ٟٔ.‬طزاز رٕاَ اض‪٘ٚ‬می‪ٔ ،‬عا‪ ٖٚ‬ـ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض ٌٕطوی ٌٕطن ایطاٖ‪ ،‬زضباض‪ٜ‬‬ ‫ٔیعاٖ ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬زی ض‪ٚ‬ؼٗ ذاْ زض ب‪ٙ‬ازض ‪ٌٕ ٚ‬طوا وط‪ٛ‬ض ٌفتۺ ٔیعاٖ ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬زی ض‪ٚ‬ؼٗ ذاْ ‪ٚ‬اضزاتی‬ ‫زض ب‪ٙ‬ازض ‪ٌٕ ٚ‬طوا وط‪ٛ‬ض حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۴۳۱‬عاض تٗ است و‪ ٝ‬اظ ایٗ بیٗ ‪ٞ ۴۷‬عاض تٗ زض ب‪ٙ‬سض أیط اباز‪،‬‬ ‫‪ٞ ۹۱‬عاض ‪ ۴۱۱ ٚ‬تٗ زض ب‪ٙ‬سض ٘‪ٛ‬ض‪ٟ‬ط‪ٞ ۶ ،‬عاض ‪ ۷۱۱ ٚ‬تٗ زض ب‪ٙ‬سض ا٘عِی‪ٞ ۹۶۹ ،‬عاض تٗ زض بد‪ٙ‬دسض أداٖ‬ ‫ذٕی‪ٙ‬ی ‪ٞ ۹۹۸ ٚ‬عاض تٗ زض ب‪ٙ‬س ض‪ٟ‬یس ضرایی ب‪ٙ‬سض عباس لطاض زاضز‪.‬اض‪٘ٚ‬می بیاٖ وطزۺ زض حاَ حاضط‬ ‫‪ ۲‬ض‪ٙ‬ا‪ٚ‬ض حأُ ‪ٞ ۷۶‬عاض تٗ ض‪ٚ‬ؼٗ زض ب‪ٙ‬سض ض‪ٟ‬یس ضرایی زض حاَ ترّی‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ ۳‬ضد‪ٙ‬دا‪ٚ‬ض‬ ‫حأُ ‪ٞ ۶۱‬عاض تٗ ض‪ٚ‬ؼٗ زض ب‪ٙ‬ازض أیط اباز أاْ ذٕی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬یس ضرایی زض ا٘تد داض وسدب ارداظ‪ٜ‬‬ ‫پ‪ٌّٟٛ‬یطی ‪ ٚ‬ترّی‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ وطتی‪ٞ‬ا پس اظ تىٕیُ اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬وسب اراظ‪ ٜ‬پ‪ٌّٟٛ‬یطی ب‪ ٝ‬سدطعدت‬ ‫ضط‪ٚ‬ع ب‪ ٝ‬ترّی‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؼٗ ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز تا ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬زی ض‪ٚ‬ؼٗ ذاْ ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬ز زض ب‪ٙ‬ازض زض سطی تطیٗ ظٔاٖ ب‪ٝ‬‬ ‫زست ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬سٌاٖ بطسس‪.‬ا‪ٌ ٚ‬فتۺساَ ٌصضت‪ ٝ‬تٕ‪ٟ‬یسا ذاغی بطای تطذیع واال‪ٞ‬ای اساسی‬ ‫ا٘سیطیس‪ ٜ‬ضس ‪ ٚ‬زض ٔمغعی با ‪ٕٞ‬ا‪ٍٙٞ‬ی با٘ه ٔطوعی‪ ،‬بطای پ‪ٙ‬ذ لّٓ واالی اساسدی ضدأدُ رد‪،ٛ‬‬ ‫شض ‪ ،‬و‪ٙ‬زاِ‪ ٝ‬س‪ٛ‬یا‪ ،‬زا٘‪ٞٝ‬ای ض‪ٚ‬ؼ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؼٗ ذاْ‪ ،‬غاحباٖ واال ٔیت‪ٛ‬ا٘ست‪ٙ‬س بدس‪ ٖٚ‬غدس‪ٚ‬ض ودس‬ ‫ض‪ٍٞ‬یطی ٘سبت ب‪ ٝ‬تطذیع الساْ و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬اِبت‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ساٖ اظ اٖ استمباَ ٘طس‪.‬‬ ‫دیلت سٍ َسار میلیارد تًمان برای بیمٍ کطایرزی کمک می کىد‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪ -‬ضئیس ساظٔاٖ ٔسیطیت بحطاٖ وط‪ٛ‬ض با اضداض‪ ٜ‬بد‪ٝ‬‬ ‫ذطىساِی ‪ ٚ‬احتٕاَ بط‪ٚ‬ظ ذساض ب‪ ٝ‬وطدا‪ٚ‬ضظاٖ ٌدفدتۺ ز‪ِٚ‬دت‬ ‫أساَ ‪ٞ ۳‬عاض ٔیّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ بط اساس تبػط‪ ۹۳ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ب‪ٛ‬زر‪ ٝ‬بدطای‬ ‫غ‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬بیٕ‪ ٝ‬وطا‪ٚ‬ضظی وٕه ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬اسٕداعدیدُ ٘دزداض‬ ‫اظ‪ٟ‬اض زاضتۺ ب‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔخاَ اٌط زضأس وطدا‪ٚ‬ضظی زض اسدتداٖ ‪۹۵‬‬ ‫ٔیّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ ب‪ٛ‬ز‪ٔ ۹۵۱ ، ٜ‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ پطزاذدت ضدس‪ ٜ‬اسدت‪ٚ.‬ی‬ ‫اظ‪ٟ‬اض وطزۺ اظ ب‪ٙ‬س خ ٔاز‪ ۳۳ ٜ‬استٕ‪ٟ‬اَ ‪ٚ‬اْ ‪ٞ‬ا ‪ ،‬ز‪ِٚ‬ت ساَ ٌصضدتد‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۶‬عاض ٔیّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ زض س‪ٔ ٝ‬دطحّد‪ ٝ‬اذدتدػداظ زاز ود‪ ٝ‬بدطش‬ ‫ض‪ٟ‬طستا٘ی اٖ ٘یع اعالْ ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضاـ‪ ٝ‬وطزۺ زض بط٘أ‪ٞ ٝ‬فتٓ ب‪ ٝ‬ز٘باَ ایٗ ‪ٞ‬ستیدٓ ود‪ ٝ‬لدا٘د‪٘ٛ‬دی‬ ‫بیا‪ٚ‬ضیٓ تا ٍ٘ا‪ ٜ‬ب‪ٟ‬تطی ٘سبت ب‪ ٝ‬ذساض ‪ٞ‬دای وطدا‪ٚ‬ضظی زاضدتد‪ٝ‬‬ ‫باضیٓ‪.‬‬ ‫٘زاض با بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض لا٘‪ٔ ٖٛ‬سیطیت بحطاٖ وط‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬از لدا٘د‪٘ٛ‬دی ‪ٚ‬‬ ‫بط٘أ‪ٞ ٝ‬ایی ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز زاضز‪ ،‬تػطیح وطزۺ ٔا ٔ‪ٛ‬ظفیٓ و‪ ٝ‬ایٗ بط٘أ‪ٞٝ‬ا ضا‬ ‫عّٕیاتی و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬بطاساس ٔاز‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی‪ ،‬بط٘أ‪ ٚ ٝ‬ب‪ٛ‬زرد‪ ٝ‬بدایدس شیدُ‬ ‫بط٘أ‪ٞٝ‬ای التػازی ب‪ٛ‬زر‪ٝ‬ای ضا زض ایٗ أط تػ‪ٛ‬یب و‪ٙ‬س ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ظٔی‪ ٝٙ‬پیطٍیطی ‪ ٚ‬سیاست‪ٟ‬ای ابالؼی ازأ‪ ٝ‬زازۺ زض ساَ ‪،۹۸‬‬ ‫‪ٞ ۵‬عاض ‪ٔ ۴۸۱ ٚ‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ ب‪ ٝ‬بط٘أ‪ ٚ ٝ‬ب‪ٛ‬زر‪ ٝ‬اعالْ وطزیٓ أا ـمظ‬ ‫بط٘أ‪ ٚ ٝ‬ب‪ٛ‬زر‪ٔ ۳۱۱ ٝ‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ اذتػاظ زاز‪.‬‬ ‫٘زاض با بیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أساَ بطای ساَ ‪ٞ ۷ ،۹۴۱۱ ٚ ۹۹‬دعاض ‪۵۱۱ ٚ‬‬ ‫ٔیّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ اظ ٔسیط‪ٞ‬ای لا٘‪٘ٛ‬ی اعالْ وطزیدٓ ‪ ،‬اـدع‪ٚ‬زۺ اظ ایدٗ‬ ‫ٔیعاٖ‪ٔ ۶۱۱ ،‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ اذتػاظ یاـت‪ ٝ‬است و‪ ٝ‬ایٗ اعدتدبداض اظ‬ ‫عطیک تفا‪٘ٓٞ‬أ‪ ٝ‬زض اذتیاض زستٍا‪ٟٞ‬ا لطاض ٔیٍیطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬اض وطز ۺ با ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬بط٘أ‪ٞ ٝ‬ا ‪ ٚ‬تزطب‪ٞ ٝ‬ای رد‪ٟ‬دا٘دی‪،‬بدحدج‬ ‫ذطددىددسدداِددی ضا ز٘ددبدداَ ٔددی ودد‪ٙ‬ددیددٓ ‪ ٚ‬بددطاسدداس ضدداذػدد‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ایی ‪ٕٞ‬چ‪ٔ ٖٛ‬یعاٖ باضش ٌطٔا ‪ ٚ‬ضع‪ٛ‬بت زض حاَ ت‪ٟ‬ی‪ٌ ٝ‬عاضضدی‬ ‫‪ٞ‬ستیٓ تا تػٕیٕا غحیحی اتراش ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ۸۳۸۳‬درصد از بیکاران کطًر‪ ،‬فارغالتحصیل داوطگاَی َستىد‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪ -‬بطضسی س‪ ٟٓ‬رٕعیت بیىاض تحػدیدّدىدطز‪ ٜ‬اظ‬ ‫ٔزٕ‪ٛ‬ع رٕعیت بیىاض وط‪ٛ‬ض ٘طاٖ ٔیز‪ٞ‬دس ود‪ ۳۸.۸ ٝ‬زضغدس‬ ‫بیىاضاٖ وط‪ٛ‬ض ـاضغاِتحػیُ زا٘طٍا‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫بطضسی اذطیٗ أاض ٔطب‪ٛ‬ط ب‪٘ ٝ‬یط‪ٚ‬ی واض زض ظٔستاٖ سداَ ‪۹۹‬‬ ‫٘طاٖ ٔیز‪ٞ‬دس ود‪ٞ ۹۶۱ ٝ‬دعاض ‪٘ ۶۲۶ ٚ‬دفدط اظ ردٕدعدیدت‬ ‫ـاضغاِتحػیالٖ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬بیىاض ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س؛ یع‪ٙ‬ی زض ایٗ ـػدُ ‪۹۴.۹‬‬ ‫زضغس اظ وُ رٕعیت ـعاَ ـاضغاِتحػیُ أ‪ٛ‬ظش عاِی‪ ،‬بیىاض‬ ‫ب‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا٘س‪ .‬ایٗ ٘طخ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض بیٗ ظ٘اٖ بیص اظ ٔطزاٖ اسدت بد‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬ضی و‪ٞ ۴۷۳ ٝ‬عاض ‪٘ ۷۹۹ ٚ‬فط اظ ایٗ رٕعیت ضا ٔطزاٖ ‪۴۸۶ ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪٘ ۹۱۸ ٚ‬فط ضا ظ٘اٖ ب‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتػاظ ٔیز‪ٞ‬د‪ٙ‬دس؛ اظ ٘د دط‬ ‫زضغسی ٘یع ٘طخ بیىاضی ـاضغاِتحػدیدالٖ ٌدط‪ٔ ٜٚ‬دطزاٖ ‪۹۱‬‬ ‫زضغس ‪ٌ ٚ‬ط‪ ٜٚ‬ظ٘اٖ ‪ ۲۳.۵‬زضغس است‪.‬‬ ‫اِبت‪٘ ٝ‬طخ بیىاضی ـاضغاِتحػیالٖ ‪ ٓٞ‬زض ٌط‪ٔ ٜٚ‬طزاٖ ‪ٞ ٚ‬دٓ زض‬ ‫ٌط‪ ٜٚ‬ظ٘اٖ زض ظٔستاٖ ساَ ‪٘ ۹۹‬سبدت بد‪ ٝ‬ظٔسدتداٖ سداَ ‪۹۸‬‬ ‫وا‪ٞ‬طی ب‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ ۳۸.۸‬زضغس اظ بیىاضاٖ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬ـاضغاِتحػیُ زا٘طٍا‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض حاَ حاضط ‪ٔ ۲‬یّی‪ٞ ۴۷۷ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۸۵۱ ٚ‬فط بیىداض‬ ‫زض وط‪ٛ‬ض زاضیٓ و‪ ٝ‬بطضسی س‪ ٟٓ‬رٕعیت بیىاض تحػیّىطز‪ ٜ‬اظ‬ ‫ٔزٕ‪ٛ‬ع رٕعیت بیىاض وط‪ٛ‬ض حاوی اظ اٖ اسدت ود‪۳۸.۸ ٝ‬‬ ‫زضغس بیىاضاٖ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬زض ٌط‪ ٜٚ‬ـاضغاِتحػیالٖ أ‪ٛ‬ظش عاِدی‬ ‫لطاض زاض٘س و‪ ٝ‬ایٗ س‪ ٟٓ‬زض ظٔستاٖ ساَ ‪ ۳۹ ،۹۸‬زضغس ب‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اِبت‪ ٝ‬س‪ ٟٓ‬رٕعیت ضاؼُ ـاضغاِتحػیُ اظ وُ ضاؼالٖ با ضضدس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ار‪ ٝ‬ب‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬ایٗ س‪ ۱.۲ ٟٓ‬زضغس اـعایدص زاضدتد‪ٝ‬‬ ‫است؛ أا ٘سبت ضضس رٕعیت بیىاض ـاضغاِتحػیُ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ عی‬ ‫ساَ ‪ٞ‬ای ٌصضت‪ ٝ‬بیص اظ ضضس رٕعیت ضاؼُ ـاضغاِدتدحدػدیدُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫تعرفٍ مصرف اب در ماٌَای ایىدٌ افسایص می یابد؟‬ ‫ریود وسیلی قیمتَا‬ ‫در بازار راکد خًدری‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪ -‬ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ا باظاض ذ‪ٛ‬زض‪ٕٞ ٚ‬چ‪ ٖٛ‬بسیاضی‬ ‫اظ ٔطاؼُ ‪ ٚ‬اغ‪ٙ‬اؾ زض تعغیّی ‪ ٚ‬ضو‪ٛ‬ز ب‪ٝ‬سط ٔدی بدطز ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٙٞ‬ظ اظ باظٌطایی اٖ زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اعالعی زض زسدت‬ ‫٘یست‪ .‬با ایٗ حاَ‪ ،‬لیٕت ‪ٞ‬ا زض ض‪ٚ‬ظ رداضی ٘سدبدت بد‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای ابتسایی أساَ ض‪٘ٚ‬س ٘ع‪ِٚ‬ی ب‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٌطـت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫با ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬تعغیّی ٕ٘ایطٍا‪ٞ ٜ‬دای ذد‪ٛ‬زض‪ٔ ،ٚ‬دط‪ٚ‬ضی بدط‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬ای اضائ‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬اظ س‪ٛ‬ی غداحدبداٖ ذد‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬دا زض‬ ‫ـضای ٔزاظی‪ ،‬حاودی اظ ـدط‪ٚ‬ودص ودطزٖ اـدعایدص‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬ای ایزاز ضس‪ ٜ‬زض ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬ای ٌصضت‪ ٚ ٝ‬باظٌطت بد‪ٝ‬‬ ‫لیٕت‪ٞ‬ای ‪ٚ‬اپسیٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای ساَ ‪ ۹۹‬اسدت‪.‬وداضضد‪ٙ‬داسداٖ‬ ‫ٔعتمس٘سۺ با ض‪٘ٚ‬س ٘ع‪ِٚ‬ی و‪٘ ٝ‬طخ اضظ زض پدیدص ٌدطـدتد‪،ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تعغیّی باظاض‪ٞ‬ا و‪ٔ ٝ‬طارع‪ ٝ‬وٕتط ٔطتطیاٖ ضا بد‪ٝ‬‬ ‫ز٘باَ زاضت‪ ،ٝ‬زیٍط وسی ٘بایس ا٘ت اض اـعایص لیٕت زاضت‪ٝ‬‬ ‫باضس‪ ،‬بّى‪ٕٔ ٝ‬ىٗ است لیٕت‪ٞ‬ا بیص اظ او‪ ٖٛٙ‬ودا‪ٞ‬دص‬ ‫یابس‪.‬ب‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ا٘اٖ‪ ،‬تا ظٔا٘ی و‪ ٝ‬باظاض ب‪ ٝ‬یه حبا ٘سدبدی‬ ‫٘طسس ٔطتطیاٖ لازض ب‪ ٝ‬تػٕیٌٓدیدطی زض ٔد‪ٛ‬ضز ذدطیدس‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪٘ ٚ‬ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ب‪ٛ‬ز‪ ،‬چطا و‪ ٝ‬ض‪٘ٚ‬س ٔخبت ٔدصاودط‪ٞ ٜ‬دای‬ ‫بطرأی با وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ‪ ۵+۹‬ا٘ت اض‪ٞ‬ا بطای وا‪ٞ‬ص ‪ٞ‬دطچد‪ٝ‬‬ ‫بیطتط لیٕت ‪ٞ‬ا ضا اـعایص زاز‪ٛٔ ٚ ٜ‬رب ضدس‪ٔ ٜ‬طدتدطیداٖ‬ ‫ذطیس ذ‪ٛ‬ز ضا ب‪ ٝ‬تع‪ٛ‬یک بیا٘ساظ٘س‪.‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ زض ٌط‪ ٜٚ‬سایپا‪ٞ ،‬ط زستٍا‪ ٜ‬پطایدس ‪ٔ ۹۹۹‬دسَ ‪۹۹‬‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۹۲۶‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ‪ ،‬پطایس ‪ٔ ۹۳۹‬سَ ‪٘ ۹۹‬عزیه بد‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ ۹۱۶‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ‪ ،‬تیبا ‪ٔ( ۲‬سَ ‪ )۹۴۱۱‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۹۳۲‬یّی‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬اٖ‪ ،‬سای‪ٙ‬ا ٔسَ ‪٘ ۹۴۱۱‬عزیه ب‪ٔ ۹۴۲ ٝ‬یّید‪ ٖٛ‬تد‪ٔٛ‬داٖ‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬ئیه ٔعٕ‪ِٛ‬ی (ٔسَ ‪ )۹۴۱۱‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۹۴۱‬یّی‪ ٖٛ‬تد‪ٔٛ‬داٖ‬ ‫‪ ٚ‬و‪ٛ‬ئیه ات‪ٔٛ‬اتیه (ٔسَ ‪ٔ ۲۹۱ )۹۴۱۱‬یّدید‪ ٖٛ‬تد‪ٔٛ‬داٖ‬ ‫لیٕتٌصاضی ضس‪ ٜ‬است‪ .‬ایٗ زض حاِی است و‪ ٝ‬و‪ٛ‬ئیه‬ ‫ات‪ٔٛ‬اتیه ‪ٔ ۲۲‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ ظیط ٘طخ واضذا٘‪ٝ‬ای لدیدٕدت‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪ٔ -‬عا‪ ٖٚ‬ضا‪ٞ‬بطی ‪٘ ٚ‬د داض بدط‬ ‫ب‪ٟ‬ط‪ ٜ‬بطزاضی ا ‪ ٚ‬ـاضال وط‪ٛ‬ض اظ احدتدٕداَ‬ ‫اـعایص تعطـ‪ ٝ‬ا زض ٔا‪ٞ ٜ‬ای ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ذبط زاز‪.‬‬ ‫حٕیسضضا وطفی ٔعا‪ ٖٚ‬ضا‪ٞ‬بطی ‪٘ ٚ‬د داض بدط‬ ‫ب‪ٟ‬ط‪ ٜ‬بطزاضی ا ‪ ٚ‬ـاضال وط‪ٛ‬ض ٌدفدتۺ زض‬ ‫حاَ حاضط ‪ ۴۱‬زضغس اظ ٔطتطواٖ ا وطد‪ٛ‬ض‬ ‫پطٔػطؾ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س و‪ ۶۱ ٝ‬زضغس اظ ٔد‪ٙ‬دابد ابدی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬ز ضا ٔػطؾ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬بطایٗ اساس ضدایدس‬ ‫رطایٕی بطای ایٗ زست‪ ٝ‬اظ ٔطتدطوداٖ زض ٘د دط‬ ‫ٌطـت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز‪ ،‬أا ب‪ٞ ٝ‬طحاَ ٔػطؾ بی ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ایدٗ‬ ‫برص سبب ٔی ض‪ٛ‬ز ود‪ ٝ‬بدطذدی اظ ضد‪ٟ‬دط ‪ٞ‬دا‬ ‫زسدتدطسددی بدد‪ ٝ‬ا ضدط پدایددساض ٘ددساضدتدد‪ٝ‬‬ ‫باض‪ٙ‬س‪.‬سر‪ٍٛٙ‬ی ضطوت ٔازض ترػػی ا ‪ٚ‬‬ ‫ـاضال وط‪ٛ‬ض ٌفتۺ با وا‪ٞ‬ص باض٘سٌی‪ٞ‬ا‪۹۵ ،‬‬ ‫زضغس اظ ٔ‪ٙ‬اب ت‪ِٛ‬یس ا زض وط‪ٛ‬ض وا‪ٞ‬ص یاـت‪ٝ‬‬ ‫است و‪ ٝ‬اٌط بر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ضطایظ أساَ ٔا٘‪ٙ‬س سداَ‬ ‫ٌصضت‪ ٝ‬باضس بایس تا ‪ ۹۵‬زضغس اظ ٔػاضؾ ذد‪ٛ‬ز‬ ‫زض ‪ ٕٝٞ‬برص ‪ٞ‬ا ودا‪ٞ‬دص ز‪ٞ‬دیدٓ‪.‬ا‪ ٚ‬اـدع‪ٚ‬زۺ اظ‬ ‫پیاز ارزان تر از کاٌ ضد‬ ‫خرید تضمیىی َر کیلً پیاز ‪ ۶۹۵‬تًمان‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبدطی‪ -‬عضد‪ٛ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ضای ٔدطودعی ٘د داْ‬ ‫غ‪ٙ‬فی وطا‪ٚ‬ضظی با ا٘تماز‬ ‫اظ ضدد‪ٛ‬ضای الددتددػدداز‬ ‫بطای تعییٗ ‪ ۵۹۶‬ت‪ٔٛ‬دا٘دی‬ ‫ذددطیددس تضددٕددیدد‪ٙ‬ددی‬ ‫‪ٞ‬طویّ‪ٌٛ‬طْ پیاظ ٌدفدتۺ‬ ‫لیٕت تدٕداْ ضدس‪ٞ ٜ‬دط‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬طْ اظ ایٗ ٔحػ‪ ۲۱۱۱ َٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ است؛ ایٗ ضطایظ باعدج ضدس‪ٜ‬‬ ‫بطذی وطا‪ٚ‬ضظاٖ اظ بطزاضت پیاظ اظ اضاضدی وطدا‪ٚ‬ضظی ذد‪ٛ‬ززاضی‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٔ .‬حٕس عّی پیطاست‪ ٝ‬عض‪ٛ‬ی ض‪ٛ‬ضای ٔدطودعی ٘د داْ غد‪ٙ‬دفدی‬ ‫وطا‪ٚ‬ضظی وط‪ٛ‬ض اظ‪ٟ‬اض وطزۺ ض‪ٚ‬ظٌاض پیاظ واضاٖ سیا‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬اسدت ‪ٚ‬‬ ‫ٔحػ‪ِٛ‬ی و‪ ٝ‬بطای ت‪ِٛ‬یس اٖ ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ظیازی ضس‪ ٜ‬است ب‪ ٝ‬لیٕت ٘اچیعی‬ ‫ذطیساضی ٔی ض‪ٛ‬ز ب‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬بطذدی اظ وطدا‪ٚ‬ضظاٖ حدتدی لدیدس‬ ‫بطزاضت ٔحػ‪ َٛ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ظز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـع‪ٚ‬زۺ ت‪ٟٙ‬ا زض ر‪ ٛٙ‬استاٖ وطٔاٖ ‪ٞ ۹۵‬عاض ‪ٞ ۷۵۱ ٚ‬ىتاض پدیداظ‬ ‫واضت‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬است ‪ ٚ‬اظ ‪ٞ‬ط ‪ٞ‬ىتاض زض ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ۳۵ ٝ‬تا ‪ ۷۱‬تٗ بدطزاضدت‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫عض‪ٛ‬ی ض‪ٛ‬ضای ٔطوعی ٘ اْ غ‪ٙ‬فی وطا‪ٚ‬ضظی وط‪ٛ‬ض ازأ‪ ٝ‬زازۺ ‪ٞ‬عی‪ٝٙ‬‬ ‫‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬وطا‪ٚ‬ضظ بطای ‪ٞ‬ط ‪ٞ‬ىتاض ٔتحُٕ ٔی ض‪ٛ‬ز با زض ٘ ط ٌدطـدتدٗ‬ ‫تٕاْ ‪ٞ‬عی‪ٞ ٝٙ‬ای ت‪ِٛ‬یس اظ ردّٕد‪ ٝ‬ارداض‪ ٜ‬ظٔدیدٗ‪ ،‬از‪ٚ‬ا وطدا‪ٚ‬ضظی‪،‬‬ ‫واضت‪ ،‬زاضت ‪ ٚ‬بطزاضت ‪ ٚ‬باظاض ضسا٘ی ‪ٔ ۹۴۱‬یّی‪ ٖٛ‬زض ‪ٞ‬دط ‪ٞ‬دىدتداض‬ ‫است؛ اظاز ساظی لیٕت ٘‪ٟ‬از‪ٞ ٜ‬ای ت‪ِٛ‬یس ‪ٌ ٚ‬طا٘ی زالض ‪ٞ‬عی‪ٙ‬د‪ٞ ٝ‬دای‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ضا ب‪ ٝ‬ضس اـعایص زاز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫أالن ‪ ٚ‬اسىاٖ حبت ٘اْ زاضت‪ ٝ‬باض‪ٙ‬س‪.‬بطاساس ایدٗ‬ ‫ٌعاضش ‪ٚ‬احس ‪ٞ‬ای ٔسدىد‪٘ٛ‬دی ‪ٚ‬الد زض تدٕدأدی‬ ‫ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ای باالی ‪ٞ ۹۱۱‬عاض ٘فط رٕعیت و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬استد‪ٙ‬داز‬ ‫سأا٘‪ّٔ ٝ‬ی أالن ‪ ٚ‬اسىاٖ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬زض ‪ٞ‬دط سداَ‬ ‫ٔاِیاتی زض ٔزٕ‪ٛ‬ع بیص اظ ‪ ۹۲۱‬ض‪ٚ‬ظ ساوٗ یا واضبط‬ ‫٘ساضت‪ ٝ‬باض‪ٙ‬س ب‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ذا٘‪ ٝ‬ذاِی ض‪ٙ‬اسایی ضس‪ ٚ ٜ‬ب‪ٝ‬‬ ‫اظای ‪ٞ‬طٔا‪ ٜ‬بیص اظ ظٔاٖ اعالْ ضس‪ٔ ٜ‬ا‪ٞ‬ا٘‪ٔ ٝ‬طدٕد‪َٛ‬‬ ‫بط اساس ض‪ٛ‬ابظ ارطایدی بد‪ٛ‬زرد‪ٝ‬‬ ‫ساَ راضی‪ ،‬غ‪ٙ‬س‪ٚ‬ق باظ٘طستدٍدی‬ ‫وط‪ٛ‬ضی ٔ‪ٛ‬ظؿ است ٘سدبدت بد‪ٝ‬‬ ‫پطزاذت وٕه ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬عائّ‪ٙٔ ٝ‬سی‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬الز ‪ ٚ‬عیسی بطای باظ٘طدسدتدٍداٖ‬ ‫زستٍا‪ٞ ٜ‬ای ارطایی ود‪ٞ ٝ‬دعید‪ٙ‬د‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٔصو‪ٛ‬ض تد‪ٛ‬سدظ سداظٔداٖ اظ‬ ‫اعتباضا ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ای ا٘‪ٟ‬ا لبال وسط ٌطزیس‪ ٜ‬است‪ ،‬الساْ ٕ٘ایس‪.‬‬ ‫ضدد‪ٛ‬ابددظ ارددطایددی بدد‪ٛ‬زردد‪ ٝ‬سدداَ ‪ ۹۴۱۱‬أددس‪ ٜ‬اسددت‪ ،‬زض سدداَ‬ ‫راضی بىاضٌیطی اـطاز رسیس ب‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ض حک اِتسضیدس‪ ،‬اظاز ‪ ٚ‬یدا‬ ‫ع‪ٙ‬ا‪ٚ‬یٗ ٔطاب‪ ٝ‬ب‪ٞ ٝ‬ط ضىُ ت‪ٛ‬سظ ازاضا وُ أ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضش استاٖ‬ ‫‪ٞ‬ا ٕٔ‪ٛٙ‬ع است‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ زض ٔداز‪ ۷ ٜ‬شودط ضدس‪ ٜ‬اسدت‪ ،‬غد‪ٙ‬دس‪ٚ‬ق‬ ‫باظ٘طستٍی وط‪ٛ‬ضی ٔ‪ٛ‬ظؿ است ٘سبت ب‪ ٝ‬پطزاذت وٕه ‪ٞ‬دعید‪ٙ‬د‪ٝ‬‬ ‫عائّ‪ٙٔ ٝ‬سی‪ ،‬ا‪ٚ‬الز ‪ ٚ‬عیسی بطای باظ٘طستٍاٖ زستٍا‪ٞ ٜ‬ای ارطایی و‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عی‪ٞ ٝٙ‬ای ٔصو‪ٛ‬ض ت‪ٛ‬سظ ساظٔاٖ اظ اعتباضا ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ای ا٘‪ٟ‬ا لبال وسط‬ ‫ٌطزیس‪ ٜ‬است‪ ،‬الساْ ٕ٘ایس‪.‬سایط ‪ٞ‬عی‪ٞ ٝٙ‬ای ٔطب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬باظ٘طستدٍداٖ اظ‬ ‫لبیُ وٕه ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬اد‪ ،‬وٕه ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ـ‪ ، ٛ‬حک بدیدٕد‪ ٝ‬عدٕدط ‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٛ‬ازث ت‪ٛ‬سظ زستٍا‪ٞ ٜ‬ای ارطایی شیطبظ پطزاذت ٔی ض‪ٛ‬ز‪ .‬سد‪ٟ‬دٓ‬ ‫زستٍا‪ ٜ‬ارطایی بطای حک بیٕ‪ ٝ‬زضٔاٖ باظ٘طستٍاٖ وط‪ٛ‬ضی (اظ ردّٕد‪ٝ‬‬ ‫باظ٘طستٍاٖ غ‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ٔصو‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬زستٍا‪ ٜ‬ارطایی ظٔاٖ اضتؽاَ ا٘اٖ بد‪ٝ‬‬ ‫برص ؼیط ز‪ِٚ‬تی ‪ٚ‬اٌصاض ضس‪ ٜ‬است)‪ ،‬ت‪ٛ‬سظ ساظٔاٖ بدیدٕد‪ ٝ‬سدالٔدت‬ ‫ایطاٖ پطزاذت ٔی ض‪ٛ‬ز‪.‬س‪ ٟٓ‬بیٕ‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬بابت حک بیدٕد‪ ٝ‬زضٔداٖ پداید‪ٝ‬‬ ‫ایخاضٌطاٖ باظ٘طست‪ ٝ‬غ‪ٙ‬س‪ٚ‬ق باظ٘طستٍی وط‪ٛ‬ضی تد‪ٛ‬سدظ زسدتدٍدا‪ٜ‬‬ ‫ارطایی ظٔاٖ اضتؽاَ ا٘اٖ پطزاذت ٔی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫کمک َسیىٍ عائلٍ مىدی ی عیدی‬ ‫بازوطستگان از کدام مىبع تامیه میضًد؟‬ ‫با ٌصضت حس‪ٚ‬ز س‪ ٝ‬ساَ اظ ارطای تع‪ٟ‬سا اضظی غازضو‪ٙٙ‬دسٌداٖ‪،‬‬ ‫سطا٘زاْ تىّیؿ اضظ‪ٞ‬ای بالی ٔا٘س‪ ٜ‬اظ ساَ ‪ ۹۳۹۷‬تدا ‪ ۹۴۱۱‬ض‪ٚ‬ضدٗ‬ ‫ضس‪.‬‬ ‫تع‪ٟ‬سا اضظی‪ ،‬بط٘أ‪ ٝ‬ای ب‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اظ س‪ٛ‬ی ز‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬پدس اظ بداظٌطدت‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬ای أطیىا ‪ٚ‬ض ضس تا ب‪ ٝ‬ایٗ تطتیب غازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ ؼیط٘فتی‬ ‫ّٔعْ ض‪٘ٛ‬س‪ ،‬اضظ حاغُ اظ ـط‪ٚ‬ش ٔحػ‪ٛ‬ال ذ‪ٛ‬ز زض باظاض‪ٞ‬ای بیدٗ‬ ‫ِّّٕی ضا ب‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ض باظٌطزا٘‪ٙ‬س تا ٔحس‪ٚ‬زیتی زض تأیٗ اضظ ٔ‪ٛ‬ضز ٘دیداظ‬ ‫بطای ‪ٚ‬اضزا واال‪ٞ‬ای اساسی ب‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ض ب‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬ز ٘یایس‪.‬‬ ‫زض ع‪ َٛ‬ساَ ‪ٞ‬ای ٌصضت‪ ،ٝ‬اذتالؾ ٘ ط‪ٞ‬ای ـطا‪ٚ‬ا٘ی ٔدیداٖ بدردص‬ ‫ذػ‪ٛ‬غی ‪ ٚ‬با٘ه ٔطوعی زض ٔسیط ارطا ایٗ تع‪ٟ‬س ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز زاضت‪ ٚ ٝ‬ز‪ٚ‬‬ ‫عطؾ باض‪ٞ‬ا یىسیٍط ضا ب‪ ٝ‬عسْ عُٕ ب‪ ٝ‬تع‪ٟ‬ساتطاٖ ٔت‪ ٟٓ‬وطز‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬بدا‬ ‫ٔاِیاتی بط ٔب‪ٙ‬ای ٔاِیا بط زضأس اراض‪ٔ ٜ‬یض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز با اضأص ٘سبی ب‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬ز أس‪ ٜ‬زض ٔا‪ٜٞ‬ای اذیط‪ ،‬بد‪٘ ٝ‬د دط‬ ‫ٔی ضسس با٘ه ٔطوعی سطا٘زاْ تىّیؿ غازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ بالی ٔدا٘دس‪ٜ‬‬ ‫اظ ساَ ‪ ۹۳۹۷‬تا ‪ ۹۴۱۱‬ضا ض‪ٚ‬ضٗ وطز‪ ٚ ٜ‬با تػ‪ٛ‬یب بست‪ ٝ‬سدیداسدتدی‬ ‫بطٌطت اضظ حاغُ اظ غازضا ساَ‪ٞ‬ای ‪ ۹۳۹۷‬تا ‪ ۹۴۱۱‬زض رّدسد‪ٝ‬‬ ‫وٕیت‪ٔ ٝ‬از‪ ) ۲( ٜ‬ض‪ٛ‬ضای عاِی ‪ٕٞ‬ا‪ٍٙٞ‬ی التػازی‪ ،‬ایفدای تدعد‪ٟ‬دسا‬ ‫اضظی غازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ تعییٗ تىّیؿ ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ب‪ ٝ‬ایٗ تطتیب‪ ،‬غازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ ساَ ‪ ۹۳۹۸‬تا پایاٖ تدیدطٔدا‪ٚ ۹۴۱۱ ٜ‬‬ ‫غازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ ساَ ‪ ۹۳۹۹‬تا پایاٖ ض‪ٟ‬طی‪ٛ‬ضٔا‪ّٟٔ ۹۴۱۱ ٜ‬ت زاض٘س تدا‬ ‫با ایفای تع‪ٟ‬سا اضظی غازضاتی ذ‪ٛ‬ز اظ ٔعداـدیدت ‪ٞ‬دای ٔدطبد‪ٛ‬عد‪ٝ‬‬ ‫ب‪ٟ‬ط‪ٜٙٔ‬س ض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ عبک ایٗ ٔػ‪ٛ‬ب‪ ،ٝ‬غدازضود‪ٙ‬د‪ٙ‬دسٌداٖ سداَ ‪ٞ‬دای ‪ٚ ۹۳۹۸‬‬ ‫‪ٔ ۹۳۹۹‬ىّف‪ٙ‬س ‪ ۹۱‬زضغس اضظش پط‪ٚ‬ا٘‪ٞٝ‬ای غازضاتی اعالٔی ت‪ٛ‬سظ‬ ‫ٌٕطن ضا ب‪ ٝ‬چطذ‪ ٝ‬التػازی وط‪ٛ‬ض بطٌطزا٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫بط اساس ایٗ ٔػ‪ٛ‬ب‪ ،ٝ‬ض‪ٚ‬ش‪ٞ‬ای بطٌطت اضظ حاغُ اظ غازضا ٘یدع‬ ‫ب‪ ٝ‬عطق‪ ،‬ـط‪ٚ‬ش اضظ زض سأا٘‪٘ ٝ‬یٕا‪ٚ ،‬اضزا زض ٔمابُ غازضا ذ‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫‪ٚ‬اٌصاضی اضظ حاغُ اظ غازضا بد‪ ٝ‬ؼدیدط‪ ،‬بداظپدطزاذدت بدس‪ٞ‬دی‬ ‫تس‪ٟ‬یال اضظی ‪ ٚ‬ـط‪ٚ‬ش اضظ ب‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ض اسى‪ٙ‬اس بد‪ ٝ‬بدا٘ده ‪ٞ‬دا ‪ٚ‬‬ ‫غطاـی‪ٞ‬ای ٔزاظ‪ ،‬تعییٗ ضس‪ٜ‬است‪.‬‬ ‫زض و‪ٙ‬اض غازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ اضظی‪ ،‬زض زست‪ٛ‬ض اِعُٕ ردسیدس ‪ٚ‬ضدعدیدت‬ ‫ابتسای اضزیب‪ٟ‬طت ٔا‪ ٜ‬أساَ ‪ٔ ٓٞ‬بّػ ٘اچیعی (‪۷‬‬ ‫زضغس) ت‪ٛ‬سظ ز‪ِٚ‬ت تػ‪ٛ‬یب ‪ ٚ‬پیط‪ٟٙ‬دازا ٔدا‬ ‫بطای اـعایص تعدطـد‪ ٝ‬بد‪ٔ ٝ‬دیدعاٖ بداالتدطی بد‪ٝ‬‬ ‫ظٔاٖ ‪ٞ‬ای زیٍطی ٔ‪ٛ‬و‪ َٛ‬ضس‪.‬وطفی زض پدایداٖ‬ ‫تػطیح وطزۺ ٔا ‪ ۷‬زضغس اـعایص تعطـ‪ ٝ‬زاضتدیدٓ‬ ‫و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ض پّىا٘ی ٔحاسب‪ٔ ٝ‬یضد‪ٛ‬ز ود‪ ٝ‬بدط‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ اساس ‪ ٓٞ‬تعطـ‪ ٝ‬اذص ٔیض‪ٛ‬ز‪ ،‬وسا٘ی ‪ٞ‬دٓ‬ ‫و‪ ٝ‬یه س‪ ْٛ‬اٍِ‪ٛ‬ی ٔػطؾ ضا استفاز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س زض‬ ‫عطح ا أیس لطاض ٔی ٌیط٘دس ‪ ٚ‬وسدا٘دی ود‪ٝ‬‬ ‫اٍِ‪ٛ‬ی ٔػطؾ ضا ضعایت و‪ٙٙ‬س‪ ،‬تعطـ‪ ٝ‬عدازی ‪ٚ‬‬ ‫ٔطتطوا٘ی و‪ ٝ‬بیص اظ اٍِ‪ٛ‬ی ٔػطؾ اسدتدفداز‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ،‬رطایٓ باالتطی ضا بایس پطزاذت و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫کمک َسیىٍ عائلٍ مىدی ی عیدی‬ ‫بازوطستگان از کدام مىبع تامیه میضًد؟‬ ‫پایان فرصت ثبت وام در ساماوٍ امالک بر اساس کد ملی‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪-‬اظ أط‪ٚ‬ظ حبت ٘اْ زض سأا٘‪ ٝ‬أالن‬ ‫‪ ٚ‬اسىاٖ بطای تٕأی ٔتماضیاٖ أىاٖ پصیط ضدس‪ٚ ٜ‬‬ ‫سطپطستاٖ ذا٘‪ٛ‬اض تا ‪ ۹۹‬ذطزاز بطای حبت اعالعدا‬ ‫ـطغت زاض٘س‪ّٟٔ.‬ت حبت ٘اْ زض سأا٘د‪ ٝ‬أدالن ‪ٚ‬‬ ‫اسىاٖ بطاساس اذطیٗ ضلٓ وس ّٔدی سدطپدطسدتداٖ‬ ‫ذا٘‪ٛ‬اض ب‪ ٝ‬اتٕاْ ضسیس‪ ٚ ٜ‬تٕأی سطپطستداٖ ذدا٘د‪ٛ‬اض‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س تا ‪ ۹۹‬ذطزاز بس‪ٞ ٖٚ‬یچ ضطعی زض سأدا٘د‪ٝ‬‬ ‫رکًرد تًلید لًازم خاوگی در کطًر ضکستٍ ضد‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪ٔ -‬سیطوُ زـتط غ‪ٙ‬ای بطق‪ ،‬ـّعی ‪ِ ٚ‬د‪ٛ‬اظْ ذدا٘دٍدی‬ ‫‪ٚ‬ظاض غٕت ٌفتۺوٕپطس‪ٛ‬ض یرچاَ ٔحػ‪ َٛ‬چ‪ٙ‬ساٖ پیدچدیدس‪ ٜ‬ای‬ ‫٘یست‪ ،‬أا ت‪ِٛ‬یس اٖ اظ ٘ ط التػازی ب‪ ٝ‬غطـ‪٘ ٝ‬یست‪.‬‬ ‫وی‪ٛ‬اٖ ٌطزاٖ ٔسیطوُ زـتط غ‪ٙ‬ای بطق‪ ،‬ـّعی ‪ِٛ ٚ‬اظْ ذاٍ٘ی ‪ٚ‬ظاض‬ ‫غٕت‪ ،‬زضباض‪ٔ ٜ‬طىُ تأیٗ ‪ٚ‬ضق ـد‪ٛ‬الزی زض وطد‪ٛ‬ض ٌدفدتۺ زض‬ ‫ٔزٕ‪ٛ‬ع زض وط‪ٛ‬ض با زض ٘ ط ٌطـتٗ ٘سبت ٘یاظ ب‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ودٕدبد‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ضق‬ ‫زاضیٓ‪ ،‬أا سعی وطزیٓ با ترػیع الیٗ رساٌا٘‪ ٝ‬بطای ز‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عت بعضی ‪ ٚ‬پط اضتؽداَ وطد‪ٛ‬ض یدعد‪ٙ‬دی‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ساظی ‪ِٛ ٚ‬اظْ ذاٍ٘ی ‪ ٚ‬ا٘زاْ سایط السٔا ٔػطؾ ‪ٚ‬ضق ـ‪ٛ‬الز ضا و‪ٙ‬تطَ وطزیٓ‪ .‬وٕبد‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ضق‬ ‫ـ‪ٛ‬الزی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔؽف‪ِٛ‬ی ب‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٔا ض‪ٚ‬ی اٖ زست ٌصاضتیٓ ‪ ٚ‬زض حاَ حاضط ٌالی‪ٞٝ‬ا ٘سدبدت بد‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ب‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض چطٍٕیطی ٘سبت ب‪ ٝ‬ساَ ٌصضت‪ٔ ٝ‬طتف ضس‪ ٜ‬است‪ٌ.‬طزاٖ زضباض‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس وٕپدطسد‪ٛ‬ض‬ ‫یرچاَ ‪ ٚ‬حٕایت اظ ساذت زاذُ زض ح‪ٛ‬ظ‪ِٛ ٜ‬اظْ ذاٍ٘ی تططیح وطزۺ وٕپطس‪ٛ‬ض یردچداَ ٔدحدػد‪َٛ‬‬ ‫چ‪ٙ‬ساٖ پیچیس‪ ٜ‬ای ٘یست ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬ا یه ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ض ته سیّ‪ٙ‬سض است‪ ،‬أا اظ ٘ ط اسىیُ التػدازی ‪ٞ‬د‪ٙ‬د‪ٛ‬ظ ٘دیداظ‬ ‫وط‪ٛ‬ض ب‪ ٝ‬حس واـی ٘طسیس‪ ٚ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس اٖ ب‪ ٝ‬غطـ‪٘ ٝ‬یست‪ .‬عبک بطذی بطا‪ٚ‬ضز‪ٞ‬ا بایس حسالُ ‪ٔ ۹۲‬دیدّدید‪ٖٛ‬‬ ‫وٕپطس‪ٛ‬ض یرچاَ ت‪ِٛ‬یس زاضت‪ ٝ‬باضیٓ تا با لیٕت ٔتعاضؾ ر‪ٟ‬ا٘ی بت‪ٛ‬ا٘یٓ ایٗ ٔحػ‪ َٛ‬ضا ت‪ِٛ‬یس و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی است‪ ،‬ساَ ا‪ٔ-َٚ‬عازَ ضص بطابدط ٔداِدیدا‬ ‫ٔتعّم‪ ،ٝ‬ساَ ز‪ٔ -ْٚ‬عازَ ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬بدطابدط ٔداِدیدا‬ ‫ٔتعّم‪ ،ٝ‬ساَ س‪ ْٛ‬ب‪ ٝ‬بعس ٔعازَ ‪ٞ‬زس‪ ٜ‬بطابط ٔداِدیدا‬ ‫ٔتعّم‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫بطاساس ایٗ ٌعاضش ‪ٚ‬احس‪ٞ‬ای ٘‪ٛ‬ساظ پدس اظ ‪۹۲‬‬ ‫ٔا‪ ٚ ٜ‬زض پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ای ا٘ب‪ ٜٛ‬ساظی پس اظ ‪ٔ ۹۸‬دا‪ ٜ‬اظ‬ ‫ظٔاٖ غس‪ٚ‬ض ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی اتٕاْ عّٕدیدا سداذدتدٕدا٘دی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔاز‪ ۹۱۱ ٜ‬لا٘د‪ ٖٛ‬ضد‪ٟ‬دطزاضی ٔػد‪۹۹ ٛ‬‬ ‫تیطٔا‪ ۹۳۳۴ ٜ‬با اغالحا ‪ ٚ‬اِحدالدا بدعدسی اٖ‬ ‫ٔطٕ‪ٔ َٛ‬اِیا ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ایٗ ٔاز‪ٔ ٜ‬یض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫غازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ ضیاِی ٘یع تعییٗ تىّیؿ ضس‪ ٜ‬است‪ .‬غازضو‪ٙٙ‬سٌدا٘دی‬ ‫و‪٘ ٝ‬سبت ب‪ ٝ‬ـط‪ٚ‬ش ضیاِی واال‪ٞ‬ای غازضاتی زض بداظ‪ ٜ‬ظٔدا٘دی ‪۲۲‬‬ ‫ـط‪ٚ‬ضزیٗ ‪ ۹۳۹۷‬تا ‪ٔ ۹۶‬طزاز ‪ ۹۳۹۷‬ب‪ ٝ‬عطاق ‪ ٚ‬اـؽا٘ستاٖ الساْ ودطز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬زض ٔ‪ٛ‬عس ٔمطض ٘سبت ب‪ ٝ‬حبت اعالعا ـدط‪ٚ‬ش ضیداِدی ذد‪ٛ‬ز زض‬ ‫سأا٘‪ ٝ‬رأ تزاض الساْ ٘ىدطز‪ ٜ‬ا٘دس‪ ،‬حدساودخدط تدا ‪ ۳۹‬ذدطزاز‬ ‫‪ ۹۴۱۱‬ـطغت زاض٘س تا با حبت اعالعا ـط‪ٚ‬ش ضیاِی زض ایٗ سأا٘د‪ٝ‬‬ ‫٘سبت ب‪ ٝ‬ضـ تع‪ٟ‬سا اضظی ذ‪ٛ‬ز الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫بُبًد یضعیت خردٌفریضی‬ ‫در اسفىدماٌ ‪۹۹‬‬ ‫سط‪ٚ‬یس ذبطی‪ -‬بط اساس اعالْ ٔعا‪٘ٚ‬ت الدتدػدازی ‪ٚ‬‬ ‫بط٘أ‪ ٝ‬ضیعی اتاق اغ‪ٙ‬اؾ ایطاٖ‪ ،‬ـط‪ٚ‬ش پایاٖ ساَ‪ ،‬ا‪ٞ‬سای‬ ‫واض ذطیس ب‪ ٝ‬واضو‪ٙ‬اٖ ازاضا ‪ ٚ‬اضائد‪ ٝ‬تدردفدیدفدا‬ ‫ـط‪ٚ‬ضٍا‪ٞ‬ی ٔ‪ٛ‬رب ضس تا ‪ٚ‬ضعیت ذدطز‪ ٜ‬ـدط‪ٚ‬ضدی زض‬ ‫اسف‪ٙ‬س ٘سبت ب‪ ٝ‬ب‪ ۹۳۹۹ ٕٟٗ‬ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬ز پیسا و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬عاضش اتاق اغ‪ٙ‬اؾ ایطاٖ‪ٔ ،‬دعدا‪٘ٚ‬دت الدتدػدازی ‪ٚ‬‬ ‫بط٘أ‪ ٝ‬ضیعی ایٗ ٘‪ٟ‬از ‪ٞ‬ط ٔدا‪ٌ ٜ‬دعاضش عدطح ضداذدع‬ ‫ٔسیطاٖ ذطیس )‪(PMI‬و‪ ٝ‬ضأد ٘أدیدس‪ٔ ٜ‬دی ضد‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ٔ‪ٙ‬تطط ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫بط اساس ایٗ ٌعاضش عسز ضدأدد ودُ ‪٘ ۵۸.۳۳‬طداٖ‬ ‫ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ضعیت ذطز‪ٜ‬ـط‪ٚ‬ضی زض اسف‪ٙ‬س ٔا‪٘ ٜ‬سدبدت‬ ‫ب‪ ٝ‬ب‪ٔ ٕٟٗ‬ا‪ ۹۳۹۹ ٜ‬و‪ ٝ‬بط ض‪ٚ‬ی عسز ‪ ۵۶.۷۳‬ب‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬است‪.‬‬ ‫ضاذع ٔیعاٖ سفاضضا رسیدس ٔطدتدطیداٖ ‪ ۵۳.۹۳‬زض‬ ‫اسف‪ٙ‬س‪ ،‬بیطتطیٗ ٔیعاٖ زضغس تؽییط ضاذع‪ٞ‬ا زض بیٗ پ‪ٙ‬ذ‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ف‪ ٝ‬اغّی ضأد ب‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫وا‪ٞ‬ص ‪ ۹۹‬غسْ زضغسی لیٕت ذطیس ٔد‪ٛ‬از ا‪ِٚ‬دید‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اـعایص ٔیعاٖ ـط‪ٚ‬ش واال‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ذسٔا ٘سبت ب‪ٝ‬‬ ‫ٔا‪ ٜ‬لبُ ٔ‪ٙ‬زط ب‪ ٝ‬اـعایص ‪ ۸.۳۳‬ضداذدع ا٘دتد داضا زض‬ ‫اضتباط با ـعاِیت‪ٞ‬ا ضطوت زض ٔا‪ ٜ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫با ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ب‪٘ ٝ‬تایذ ب‪ ٝ‬زست أس‪ ٜ‬اظ عطح ضأد اسف‪ٙ‬س ٔدا‪ٜ‬‬ ‫ضا‪ٞ‬س ض‪٘ٚ‬ک ٘سبی ‪ٚ‬ضعیت ذطز‪ٜ‬ـط‪ٚ‬ضی ٘سبت ب‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬لبُ‬ ‫ب‪ٛ‬زیٓ‪.‬‬ ‫ضاذع ٔیعاٖ سفاضضا رسیس ٔطتطیاٖ ٘سبت ب‪ ٝ‬ب‪ٕٟ‬دٗ‬ ‫ٔا‪ ٜ‬اـعایص ‪ ۲۸.۴۹‬زضغسی زاضت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زِیُ عدٕدس‪ ٜ‬ایدٗ‬ ‫اـعایص ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ٘اضی اظ اـعایص تمداضدا زض ٔدا‪ٞ ٜ‬دای‬ ‫پایا٘ی ساَ باضس‪.‬‬ ‫با ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬اـعایص ضاذع ـ‪ٛ‬ق‪ ،‬ضا‪ٞ‬س ض‪٘ٚ‬ک ‪ ٚ‬اـدعایدص‬ ‫زض ضاذع ‪ٞ‬ای ٔیعاٖ استرساْ ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬واضٌیدطی ٘دیدط‪ٚ‬ی‬ ‫ا٘سا٘ی با ‪ ۹۹.۳۴‬زضغس اـعایص ٘سبت ب‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬لبُ ضاذع‬ ‫ٔیعاٖ ـط‪ٚ‬ش واال با ‪ ۹۶.۲۶‬زضغس اـعایص ٘سبت ب‪ٔ ٝ‬دا‪ٜ‬‬ ‫لبُ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یدٗ ودا‪ٞ‬دص ‪ ۹۴.۵۸‬زضغدسی ضداذدع‬ ‫ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬زی ٔحػ‪ٟ٘ َٛ‬ایی زض ا٘باض ‪ٞ‬ستیٓ‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 14‬اهر‬ ‫اگهی تحذیذ حذود اختصاصی از بخش ‪ 02‬تبریس‬ ‫‪۹۱۴4۴4۸۳۶-۹۴۱۱4۲4۶‬‬ ‫٘ ط بط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضطساً٘ یه لغع‪ ٝ‬باغ ٔفط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬اظ پالن ‪ -۹۳۹‬اغّدی‬ ‫‪ ٚ‬بطٕاض‪ ۹۶۹ ٜ‬ـطعی ‪ٚ‬ال زض لطی‪ٔ ٝ‬عضع‪ٔ ٝ‬عاضع برص ‪ -۲۱‬تبطیع بد‪ٝ‬‬ ‫است‪ٙ‬از ضای ضٕاض‪ٜ‬ۺ ‪ٛٔ ۴۷۷۸‬ضذ‪ٝ‬ۺ ‪ٞ ۹۹4۸4۲۲‬یا لدا٘د‪ ٖٛ‬تدعدیدیدٗ‬ ‫تىّیؿ ٔستمط زض حبت ا‪ٞ‬ط ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬والس‪ٝ‬ۺ ‪ ٜ4۹۹4۸۴‬ب‪٘ ٝ‬اْ اِّد‪ٟ‬د‪ٛ‬یدطزی‬ ‫‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬ض ـطظ٘سۺ سّغا٘عّی تائیس ٔاِىیت ضس‪ ٚ ٜ‬تحدسیدس حدس‪ٚ‬ز اٖ‬ ‫تاو‪ ٖٛٙ‬ب‪ ٝ‬عُٕ ٘یأس‪ ٜ‬است‪ِ .‬صا ب‪ ٝ‬است‪ٙ‬از تبػط‪ٔ ٜ‬از‪ ۹۳ ٜ‬لا٘‪ٔ ٚ ٖٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫‪ ۹۳‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬لا٘‪ ٖٛ‬تعییٗ تىّیؿ ‪ٚ‬ضعیت حبتی اضاضی ‪ ٚ‬ساذتٕا٘‪ٟ‬ای‬ ‫ـالس س‪ٙ‬س ضسٕی تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ـ‪ٛ‬ق زض ض‪ٚ‬ظ ضد‪ٙ‬دبد‪ٔ ٝ‬د‪ٛ‬ضذد‪ٝ‬ۺ‬ ‫‪ ۹۴۱۱4۱۳4۲۹‬ساعت ‪ ۹۱‬غبح ضط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬عٕدُ ذد‪ٛ‬ا‪ٞ‬دس أدس‪ِ.‬دصا‬ ‫بسی‪ٛٙ‬سیّ‪ ٝ‬ب‪ٔ ٝ‬اِىیٗ ٔزا‪ٚ‬ض اذغاض ٔیط‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬عس ٔمطض زض ٔحُ‬ ‫‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه حاضط تا عبک ٔمطضا ٘سبت ب‪ ٝ‬تحسیدس حدس‪ٚ‬ز پدالن‬ ‫ـ‪ٛ‬ق الساْ ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬س اعتطاؼ ب‪ ٝ‬ایٗ اٌ‪ٟ‬ی بطابط ٔاز‪ ۲۱ ٜ‬لدا٘د‪ٖٛ‬‬ ‫حبت تا سی ض‪ٚ‬ظ اظ تاضید ت‪ ٙ‬یٓ غ‪ٛ‬ضتٕزّس تحسیس حس‪ٚ‬ز ٔی باضس‪.‬‬ ‫بطابط ٔاز‪ ۸۶ ٜ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬لا٘‪ ٖٛ‬حبت ٔعتطؼ بایس ظطؾ ٔس یه ٔدا‪ٜ‬‬ ‫اظ تاضید تسّیٓ اعتطاؼ ب‪ٔ ٝ‬طر حبتی‪ ،‬زازذ‪ٛ‬است ب‪ٔ ٝ‬طر شیػالح‬ ‫لضائی تمسیٓ ٕ٘ایس‪ .‬زض ؼیط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ض ٔتماضی حبت یا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی‬ ‫‪ٚ‬ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ب‪ ٝ‬زازٌا‪ٔ ٜ‬طب‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬طارع‪ٌ ٚ ٝ‬د‪ٛ‬ا‪ٞ‬دی عدسْ تدمدسیدٓ‬ ‫زازذ‪ٛ‬است ضا زضیاـت ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬حبت تسّیٓ ٕ٘ایدس زض اید‪ٙ‬دػد‪ٛ‬ض‬ ‫ازاض‪ ٜ‬حبت بس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬اعتطاؼ ٔعتطؼ عّٕیا حبتی ضا با ضعایدت‬ ‫ٔمطضا ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪.‬‬ ‫‪ */30/3‬تاریخ انتشار‪4122320344 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک اهر‪ -‬ابراهیم نوری‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر سراسری‬ ‫نشانی الکترونیکی روزنامه ارک‬ ‫سایت ‪www.rooznameark.com:‬‬ ‫ایمیل‪ark.tabriz@yahoo.com:‬‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫مجری سایت روزنامه‪:‬ساناز اشراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اضراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتطبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪ - 24301608 - 24310803 9‬تلفبکس‪24301605 9‬‬ ‫تلگرام(‪ -18241025618 9)Telegram‬ضوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫‪ishraghi@yahoo.com‬‬ ‫ًطبًی ‪ - 9‬تبریس خیبببى ازادی ‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫چبپخبًِ‪ 9‬ضبخِ سبس(قن)‬ ‫* شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1 * 1011‬می ‪ 11 *0101‬رمضان ‪ *1000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 8011 :‬صفحه ‪ * 1‬ورزش و گردشگری‬ ‫گسارش‬ ‫گردضگری هجبزی کَدکبى‬ ‫در رٍزّبی کرًٍبیی‬ ‫ٔیّی‪ٞ ٖٛ‬ا خا٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬دس ػشاػرش هر‪ٟ‬راٖ دس صٔراٖ ‬ ‫خا٘‪٘ ٝ‬ـی‪ٙ‬ی وش‪٘ٚ‬ایی‪ ،‬فشکت تیـتشی تشای تر‪ٛ‬دٖ ‬ ‫دس و‪ٙ‬اس ‪ ٓٞ‬سا تجشت‪ ٝ‬وشد٘ذ ‪ ٚ‬فشکت تیرـرترشی ‬ ‫ ‬ ‫تشای تجشت‪ ٝ‬ػفش‪ٞ‬ای ٔجراصی ترا ور‪ٛ‬دوراٖ سا ‬ ‫داؿت‪ٙ‬ذ‪ٌ .‬ـت ‪ٌ ٚ‬زاس‪ٞ‬ای ٔجاصی‪ ،‬س‪ٚ‬ؿی عاِی ‬ ‫تشای ٌزسا٘ذٖ س‪ٚ‬صٔشٌی اػت ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ترشای ‬ ‫ ‬ ‫د‪ٚ‬ساٖ تعطیالت تش٘أ‪ٝ‬سیضی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تشخی اص فعاِیت ‪ٞ‬ای ٔشتثط تا ػرفرش ٔرجراصی‪ ،‬‬ ‫یادٌیشی ‪ ٚ‬فعاِیت ‪ٞ‬ای عّٕی و‪ٛ‬دواٖ دس ریرُ ‬ ‫روش ؿذ‪ ٜ‬اػتۺ‬ ‫تورهای مجاسی کودکان‬ ‫تؼیاسی اص ٔىاٖ ‪ٞ‬ا اص هّٕ‪ٛٔ ٝ‬ص‪ٞ ٜ‬ای ه‪ٟ‬اٖ‪ ،‬ترا ‬ ‫ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬حذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬ای وش‪٘ٚ‬ایری تر‪ٔ ٝ‬ر‪ٙ‬ر ر‪ٛ‬س ‬ ‫وا‪ٞ‬ؾ ؿی‪ٛ‬ع تیٕاسی ت‪ٛ‬س‪ٞ‬رای ٔرجراصی اسا ر‪ ٝ‬‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬دواٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص خا٘‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ر‪ٙ‬راتر ‬ ‫أ‪ٛ‬صؿی ایٗ والع ه‪ٟ‬ا٘ی دستاس‪ ٜ‬عّٓ‪ٙٞ ،‬رش ‪ ٚ‬‬ ‫تاسیخ دػتشػی داؿت‪ ٝ‬تاؿ‪ٙ‬ذ‪ٚ .‬اِذیٗ تر‪ٞ ٝ‬رٕرشا‪ ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬دواٖ خ‪ٛ‬د ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ع یٓ اثراس ‬ ‫‪ٙٞ‬شی ‪ ٚ‬اثاس تاػتا٘ی ٔ‪ٛ‬ص‪ِٚٛ ٜ‬س پاسیغ یا ٔر‪ٛ‬ص‪ ٜ‬‬ ‫‪ٙٞ‬ش ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬ف‪ٛ‬هری ٌرشدؽ ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رذ ‪ ٚ‬دستراس‪ ٜ‬‬ ‫فؼیُ ‪ٞ‬ای دای‪ٙ‬اػ‪ٛ‬س‪ٞ‬ا‪ٔ ،‬اوت ‪ٞ‬رای ػر‪ ٝ‬ترعرذی ‬ ‫حی‪ٛ‬ا٘ات ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬اب ػ‪ٞ ًٙ‬ای دسخـاٖ ترشسػری ‬ ‫دلیک داؿت‪ ٝ‬تاؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ت‪ٔ ٝ‬جٕ‪ٛ‬ع‪ٙٔ ٝ‬اتر أر‪ٛ‬صؿری ‬ ‫ا٘الیٗ تشای و‪ٛ‬دواٖ ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬داؿت‪ ٝ‬تاؿیذ؛ تا ػفرش ‬ ‫ٔجاصی ٔی ت‪ٛ‬ا٘یذ ت‪ ٝ‬ایؼتٍا‪ ٜ‬فضایی تیٗ إِرّرّری ‬ ‫تش‪ٚ‬یذ ‪ ٚ‬تا پخؾ فیّٓ ‪ٞ‬ای أ‪ٛ‬صؿری اص ٔرشورض ‬ ‫فضایی و‪ٙ‬ذی (ٔحرُ پرشتراب ػرفریر‪ٙ‬ر‪ٞ ٝ‬را ‪ ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؿه ‪ٞ‬ای فضایری ٘راػرار دس ؿرثرىر‪ٞ ٝ‬رای ‬ ‫اهتٕاعی ت‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬االت ور‪ٛ‬دوراٖ خر‪ٛ‬د دستراس‪ ٜ‬‬ ‫ص٘ذٌی دس فضا پاػخ د‪ٞ‬یذ‪.‬‬ ‫اشنایی با موسیقی کشورهای دیگز‬ ‫تعذ اص اؿ‪ٙ‬ایی و‪ٛ‬دواٖ ترا ٔر‪ٛ‬ػریرمری دیرٍرش ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ا ٔی ت‪ٛ‬ا٘یذ اص ور‪ٛ‬دوراٖ ترخر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ریرذ ترا ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػیمی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای دیٍش سا تـخیق د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬یی ٔجاصی ‪ ٚ‬اؿ‪ٙ‬ایی تا دیٍش فش‪ًٞٙٞ‬ا‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫لل‪ٝ‬‬ ‫اٌش ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ و‪ٛ‬دواٖ ا٘ذوی اص کرفرحرات ‬ ‫ٕ٘ایـی فاکّ‪ ٝ‬تٍیش٘ذ‪ ،‬اص ا٘اٖ تخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ تا ٘رمرا ‬ ‫ٔختّف ه‪ٟ‬اٖ سا اص س‪ٚ‬ی وتاب وـف ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رذ‪ .‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘ذٖ‪ ،‬س‪ٚ‬ؿی عاِی تشای یادٌیشی دس ٔر‪ٛ‬سد ‬ ‫فش‪ٞ ًٙٞ‬ای دیٍش‪ ،‬ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬د ػ‪ٛ‬اد ‪ ٚ‬ایجاد ‪ٕٞ‬ذِری ‬ ‫تا دیٍشاٖ اػت‪ٌٛ .‬ؽ دادٖ تر‪ ٝ‬ورتراب ‪ٞ‬رای ‬ ‫ک‪ٛ‬تی ٘یض تشای و‪ٛ‬دواٖ فعاِیتی هزاب اػرت‪ .‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔی ت‪ٛ‬ا٘یذ ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س ٔجاصی و‪ٛ‬دواٖ سا ت‪ ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬س ٔجاصی لل‪ٌٛٝ‬یی تفشػتیذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫کاردستی‬ ‫فشص٘ذاٖ خ‪ٛ‬د سا ت‪ ٝ‬چاِؾ تىـیذ تا ػراص‪ٞ ٜ‬رای ‬ ‫ٔعش‪ٚ‬ف سا تا ٔ‪ٛ‬ادی ٔا٘‪ٙ‬ذ خان سع‪ٍِ ،‬ر‪ٞٛ‬رای ‬ ‫تاصی ‪ٔ ٚ‬م‪ٛ‬ا تؼاص٘ذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٔی ت‪ٛ‬ا٘یذ ت‪ٛ‬س‪ٞ‬رای ‬ ‫ٔجاصی تشای دیذٖ ٔعٕاسی ‪ٞ‬ای عجریره د٘ریرا ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬تاؿیذ تا و‪ٛ‬دواٖ تشای ػاخت‪ ،‬اص ا٘ر‪ٟ‬را ‬ ‫ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬تشداسی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫یادگیزی سبان جدید‬ ‫اٌش دس حاَ حاضش‪ ،‬أىاٖ ػفش فشا‪٘ ٓٞ‬ریرؼرت‪ ،‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘یذ خا٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د سا تشای تعطیالت ترضسی ‬ ‫تعذی أاد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یذ‪ .‬یادٌیشی یه صتاٖ خراسهری ‬ ‫‪ٞ‬ای ػشٌشْو‪ٙ‬ر‪ٙ‬رذ‪ ٜ‬ترشای ‬ ‫ ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ا٘‪ٛ‬اع فعاِیت ‬ ‫و‪ٛ‬دواٖ سا تحشیه و‪ٙ‬ذ‪ ،‬ت‪ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔثاَ‪ ،‬عثاسات ‬ ‫ ‬ ‫ػاد‪ٔ ٜ‬ا٘‪ٙ‬ذ ػالْ ‪ ٚ‬تـىش سا ت‪ ٝ‬صتاٖ‪ٞ‬ای ٔختّرف ‬ ‫ ‬ ‫ت‪ ٝ‬ا٘اٖ أ‪ٛ‬صؽ د‪ٞ‬یذ‪.‬‬ ‫سفز غذایی‬ ‫یىی اص ت‪ٟ‬تشیٗ لؼٕت ‪ٞ‬ای ػفش‪ ،‬أتحاٖ غرزای ‬ ‫ػایش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬فش‪ٞ ًٙٞ‬اػت‪ .‬پغ ٔی تر‪ٛ‬ا٘ریرذ ‬ ‫دػت‪ٛ‬س غزا‪ٞ‬ای ٔختّف سا أتحاٖ ‪ ٚ‬اص و‪ٛ‬دوراٖ ‬ ‫تخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ دس پخت غزا ت‪ ٝ‬ؿٕا وٕه و‪ٙٙ‬ذ ایرٗ ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسد ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ تجشت‪ ٝ‬چـیذٖ غزا‪ٞ‬ای ٔخترّرف ‬ ‫تشای و‪ٛ‬دواٖ سا فشا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬ذ ‪ٞ ٚ‬رٕرچر‪ٙ‬ریرٗ ترا ‬ ‫ؿشوت دس والع ‪ٞ‬رای اؿریرضی ا٘رالیرٗ‪ ،‬اص ‬ ‫اؿیضی ِزت تثشیذ‪.‬‬ ‫طبیعتگزدی‪ :‬فعاِیت ‪ٞ‬ای طثریرعرت ٌرشدی ‬ ‫صیادی تشای و‪ٛ‬دواٖ ‪ٚ‬هر‪ٛ‬د داسد؛ ؿر‪ٙ‬راخرت ‬ ‫پش٘ذٌاٖ دس حیا یا تاِىٗ خا٘‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ترشای ‬ ‫و‪ٛ‬دواٖ هزاب تاؿذ‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ؿ‪ٙ‬اػایی ٌُ ‪ٞ‬ا‪ ،‬‬ ‫دسختاٖ ‪ٌ ٚ‬یا‪ٞ‬اٖ اطشاف خا٘‪٘ ٝ‬یرض ترشای ا٘راٖ ‬ ‫ِزت تخؾ اػت‪ .‬تالؽ و‪ٙ‬یذ تا واؿتٗ ٌُ ‪ٞ‬ا سا ‬ ‫ت‪ ٝ‬و‪ٛ‬دواٖ أ‪ٛ‬صؽ د‪ٞ‬یذ‪ .‬‬ ‫‪ٞ‬ا ٔیت‪ٛ‬ا٘یرذ ترا ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اِثت‪ ٝ‬دس صٔاٖ وا‪ٞ‬ؾ ٔحذ‪ٚ‬دیت‬ ‫سعایت دػت‪ٛ‬ساِعُٕ ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ذاؿرتری تر‪ٞ ٝ‬رٕرشا‪ ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬دواٖ دس پاسن ٔحّی خ‪ٛ‬د لذْ تض٘یرذ ‪ ٚ‬اص ‬ ‫طثیعت ِزت تثشیذ‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ ضیرجِ اررببیجبىضرقی عبزم تَکیَ ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬جتثی ‪ِٚ‬یی‪ٛ‬س‪ّٔ ،‬ی پ‪ٛ‬ؽ ؿیشه‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔاٖ ‬ ‫تا ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی ٔحٕذسضا ؿى‪ٔ ،َٛ‬شتی ؿریرشهر‪ ٝ‬ارسترایرجراٖ ‬ ‫ؿشلی‪ ،‬تشای حض‪ٛ‬س دس ٔؼاتمات ا٘تخاتی إِییه‪ ،‬ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ویر‪ ٛ‬‬ ‫طاپٗ اعضاْ ؿذ٘ذ‪ .‬تیٓ ّٔی ؿیشه‪ ٝ‬ایشاٖ ت‪ٛ ٙٔ ٝ‬س حض‪ٛ‬س دس ‬ ‫ٔؼاتمات هاْ ه‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ا٘تخاتری اِرٕریریره ؿرأرٍرا‪ ٜ‬ػر‪ ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬عاصْ ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬طاپٗ ؿذ‪.‬‬ ‫هاْ ه‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬سلاتت ‪ٞ‬ای ا٘تخاتی إِییه ؿیشه‪ ٝ‬و‪ ٝ‬پیؾ اص ‬ ‫ایٗ ت‪ ٝ‬دِیُ ؿی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا دس وـ‪ٛ‬س طاپٗ ت‪ ٝ‬تع‪ٛ‬یک افتاد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪ ،‬تا اعالْ تاسیخ ٔجذد ت‪ٛ‬ػط فذساػی‪ ٖٛ‬‬ ‫ه‪ٟ‬ا٘ی ؿ‪ٙ‬ا‪ ،‬یاصد‪ ٓٞ‬تا ‪ٞ‬فذ‪ ٓٞ‬اسدیث‪ٟ‬ـت ػاَ ‪ ۰۰۱۱‬ت‪ٔ ٝ‬یضتا٘ی ؿ‪ٟ‬ش ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬تشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اص ‪ٕٞ‬یٗ س‪ٔ ٚ‬جتثی ‪ِٚ‬ی پ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬حٕیذ وشیٕی د‪ ٚ‬ؿیشه‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی اعضأی ت‪ٔ ٝ‬ؼاتمات هاْ ه‪ٟ‬ا٘ری ؿریرشهر‪ ٝ‬تر‪ ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ٔ ٜ‬شتیاٖ خ‪ٛ‬د ٔحٕذ سضا ؿى‪ ٚ َٛ‬ؿ‪ٟٙ‬اْ ٘ ش پ‪ٛ‬س ػاعت ‪ ۰۱ ٚ ۲۲‬ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬ؿه ت‪ٟ‬شاٖ سا تر‪ٔ ٝ‬رمرلرذ ‬ ‫ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬طاپٗ تشن وشد٘ذ‪ ،‬تا تا سلاتت تا حشیفاٖ خ‪ٛ‬د تشای وؼه ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬إِییه تالؽ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ص تا حض‪ٛ‬س ؿیشه‪ ٝ‬س‪ٞٚ‬ایی اص ػشاػش د٘یا پیٍیشی ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ؿیشه‪ ٝ‬س‪ٞ ٚ‬رای ایرشاٖ ‬ ‫ ‬ ‫ایٗ سلاتت ‪ٞ‬ا دس ‪ ۶‬‬ ‫دس د‪ٔ ٚ‬اد‪ ٜ‬تخت‪ ٝ‬ػ‪ٔ ٝ‬تش ‪ ٚ‬ػى‪ٛ‬ی ‪ٔ ۰۱‬تش تا حشیفاٖ خ‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬سلاتت خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ پشداخت‪.‬‬ ‫برًبهِ ًیوِ ًْبیی لیگ دستِ اٍل اهیذ اعالم ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬تش٘أ‪ ٝ‬د‪ٚ‬س سفت ‪ٚ‬تشٌـت ٘ریرٕر‪ ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬ایی ِیً دػت‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬أیذ تاؿٍا‪ٞ ٜ‬ای وـ‪ٛ‬س فلُ ‬ ‫‪ ۰۰۱۱-۰۰۹۹‬اعالْ ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اتط عٕ‪ٔٛ‬ی ػاصٔاٖ ِریرً فر‪ٛ‬ترثراَ ‬ ‫ایشاٖ‪ ،‬تش٘أ‪ٔ ٝ‬ؼاتمات ت‪ ٝ‬ؿشح صیش اػتۺ‬ ‫‪ 00‬هذال پَهسِرٍّبی ایراى در هسببقبت اًالیی جْبًی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٕ٘ -‬ای‪ٙ‬ذٌاٖ ایشاٖ ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬وؼره ‬ ‫‪ٔ ۰۰‬ذاَ سٍ٘اسً٘ دس ٔؼاتمات ا٘الیٗ ل‪ٟ‬رشٔرا٘ری ‬ ‫ه‪ٟ‬اٖ ؿذ٘ذ‪ .‬‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬ا‪ٔ َٚ‬ؼاتمات ل‪ٟ‬شٔا٘ی هر‪ٟ‬راٖ پر‪ٔٛ‬ؼر‪ ٝ‬تر‪ ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست ا٘الیٗ تا حض‪ٛ‬س ‪ ۰۸۶‬پر‪ٔٛ‬ؼر‪ ٝ‬س‪ ٚ‬اص ‪ ۰۹‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س تشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫تا پایاٖ لضا‪ٚ‬ت ٔشحّ‪ ٝ‬فی‪ٙ‬اَ ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص سلاتت ‪ٞ‬ا‪ ،‬‬ ‫ّٔی پ‪ٛ‬ؿاٖ ٘‪ٛ‬ه‪ٛ‬اٖ پ‪ٔٛ‬ؼ‪ ٝ‬وـر‪ٛ‬سٔراٖ ٔر‪ٛ‬فرک تر‪ ٝ‬‬ ‫وؼه ‪ٔ ۲‬ذاَ طال (سفیعی ‪ِ ٚ‬یٕ‪ٛ‬چیر‪ ،‬یه ٔرذاَ ‬ ‫٘مش‪( ٜ‬ص٘ذیر ‪ ٚ‬یه ٔذاَ تش٘ض (تاػأیر ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫دس تخؾ اصاد ٘یض ‪ٔ ۰‬رذاَ طرال (خرا٘ر‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬رای ‬ ‫حاتٕی ‪ٛٔ -‬ػی ٘یا ‪ٔ۲-‬ذاَ‪-‬ر‪٘ ۰ ،‬مش‪( ٜ‬تمی پر‪ٛ‬س ‪ ٚ‬‬ ‫خا٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬ای تشصٌشی ‪٘ -‬ر رشیر ‪ ٚ‬یره ترش٘رض ‬ ‫(کذالتر تذػت أذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ذایت ایٗ ٘فشات دس ترخرؾ پؼرشاٖ‪ ،‬ترشعر‪ٟ‬رذ‪ ٜ‬‬ ‫حؼی‪ٙ‬عّی ٘ شی ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ػشٔشتی ‪ ٚ‬ػریرذحؼریرٗ ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػی ٘یا ‪ ٚ‬حٕیذ ٘ شی ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔشتی اػت‪.‬‬ ‫دس تخؾ دختشاٖ ٘یض پشیؼا خا٘ی ػشٔشتیٍشی ایٗ ‬ ‫د‪ٚ‬س سفت ٘یٕ‪ٟ٘ ٝ‬اییۺ‬ ‫یکشنبه ‪ ۹۱‬اردیبهشت ‪۹۲۱۱‬‬ ‫خیثش خشْ اتاد‪ -‬ایٕاٖ ػثض ؿیشاص ‬ ‫پشػی‪ِٛ‬یغ لا ٕـ‪ٟ‬ش‪ّٛٔ -‬اٖ ت‪ٙ‬ذس ا٘ضِی ‬ ‫دوشنبه ‪ ۰۱‬اردیبهشت ‪۹۲۱۱‬‬ ‫تشق ؿیشاص‪ّٔ -‬ی حفاسی ا‪ٛٞ‬اص ‬ ‫ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ث‪ ۲۰ ٝ‬اسدیث‪ٟ‬ـت ‪۰۰۱۱‬‬ ‫ٔاؿیٗ ػاصی تثشیض‪ -‬ػ‪ٞٛ‬اٖ ٔحٕذ لٓ ‬ ‫د‪ٚ‬س تشٌـت ٘یٕ‪ٟ٘ ٝ‬ایی‬ ‫یىـ‪ٙ‬ث‪ ۲۶ ٝ‬اسدیث‪ٟ‬ـت ‪۰۰۱۱‬‬ ‫ّٔی حفاسی ا‪ٛٞ‬اص‪ -‬تشق ؿیشاص ‬ ‫ّٔ‪ٛ‬اٖ ت‪ٙ‬ذسا٘ضِی‪ -‬پشػی‪ِٛ‬یغ لا ٕـ‪ٟ‬ش ‬ ‫ایٕاٖ ػثض ؿیشاص‪ -‬خیثشخشْ اتاد‬ ‫ػ‪ٞٛ‬اٖ ٔحٕذ لٓ‪ٔ -‬اؿیٗ ػاصی تثشیض‬ ‫اهبرات هیسببى هسببقبت‬ ‫بَکس قْرهبًی اسیب ضذ‬ ‫٘فشات سا تشع‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داسد ‪٘ ٚ‬ؼتشٖ ّٔىی ٔشتری تریرٓ ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫رقیببى تین بسکتببل جَاًبى در جبم جْبًی هعرفی ضذًذ‬ ‫برًبهِ ‪ 4‬هسببقِ هعَقِ لیگ برتر اعالم ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬لشع‪ ٝ‬وـی هاْ ه‪ٟ‬ا٘ی تؼىتثاَ صیش ‪ ۰۹‬ػاَ ه‪ٟ‬راٖ دس ‬ ‫تخؾ پؼشاٖ ا٘جاْ ؿذ ‪ ٚ‬طی اٖ حشیفاٖ تیٓ ایشاٖ ٔـخق ؿذ٘ذ‪.‬ت‪٘ ٝ‬مرُ ‬ ‫اص س‪ٚ‬اتط عٕ‪ٔٛ‬ی فذساػی‪ ٖٛ‬تؼىتثاَ‪ٌ ،‬ش‪ ٜٚ‬ت‪ٙ‬ذی هاْ ه‪ٟ‬ا٘ی ه‪ٛ‬ا٘راٖ دس ‬ ‫ػاَ هاسی ٔیالدی ؿأٍا‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جـ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬ا٘جاْ ؿذ‪ .‬طثک لشعر‪ ٝ‬وـری ا٘رجراْ ‬ ‫ؿذ‪ ،ٜ‬تیٓ تؼىتثاَ ه‪ٛ‬ا٘اٖ ایشاٖ دس ٌش‪ ٜٚ‬ا‪ٔ َٚ‬ؼاترمرات ترا کرشتؼرتراٖ‪ ،‬‬ ‫پ‪ٛ‬ست‪ٛ‬سیى‪ ٚ ٛ‬تیٓ ٔیضتاٖ یع‪ٙ‬ی ِت‪٘ٛ‬ی ‪ٍٕٞ‬ش‪ ٜٚ‬ؿذ‪ ٜ‬اػرت‪.‬هراْ هر‪ٟ‬را٘ری ‬ ‫تؼىتثاَ صیش ‪ ۰۹‬ػاَ پؼشای ه‪ٟ‬اٖ ‪ ۰۲‬تا ‪ ۲۹‬تیشٔا‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬ریرضترا٘ری ِرتر‪٘ٛ‬ری ‬ ‫تشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬تیٓ تؼىتثاَ ه‪ٛ‬ا٘اٖ ایشاٖ تشای حض‪ٛ‬س دس ایٗ سلاتت ‪ٞ‬را ‬ ‫اسد‪ٚ‬ی أاد‪ ٜ‬ػاصی خ‪ٛ‬د سا دس تاتُ ‪ ٚ‬صیش ٘ ش سضا ٘ر‪ٛ‬سی اغراص ورشد‪ ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬تش٘أ‪ٔ ۵ ٝ‬ؼاتم‪ٔ ٝ‬ع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬ای تیؼتٓ ‪ ٚ‬تیؼت ‪ ٚ‬یىٓ ‬ ‫ِیً تشتش فلُ ‪ ۰۰۱۱-۰۰۹۹‬اعالْ ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اتط عٕ‪ٔٛ‬ی ػاصٔاٖ ِیً ف‪ٛ‬تثاَ ایشاٖ‪ ،‬تش٘رأر‪ٔ ٝ‬ؼراترمرات ‬ ‫ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؿشح صیش اػتۺ‬ ‫ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تیؼتٓ‬ ‫جمعه ‪ ۱۹‬اردیبهشت‪ :‬ک‪ٙ‬عت ٘فت اتاداٖ‪ -‬اػتمالَ ‬ ‫سه شنبه ‪ ۲‬خزداد‪ :‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتاٖ ‪-‬تشاوت‪ٛ‬س تثشیض‬ ‫ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تیؼت ‪ ٚ‬یىٓ‬ ‫جمعه ‪ ۱۹‬اردیبهشت‪ :‬ػاییا ‪ -‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتاٖ ‬ ‫سه شنبه ‪ ۲‬خزداد‪ :‬اػتمالَ ‪ -‬ؿ‪ٟ‬شخ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬أاست ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔیضتاٖ هذیذ سلاتت ‪ٞ‬رای ‬ ‫ت‪ٛ‬وغ ل‪ٟ‬شٔا٘ی تضسٌؼاالٖ اػیا ٔعشفی ؿذ‪ .‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س أاسات ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔیضتاٖ هذیذ سلاتت ‪ٞ‬ای ل‪ٟ‬شٔا٘ری ‬ ‫تضسٌؼاالٖ ایٗ لاس‪ٔ ٜ‬عشفی ؿذ‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایٗ لشاس ت‪ٛ‬د د‪ّٞ‬ی ٘‪ ٛ‬دس وـ‪ٛ‬س ‪ٙٞ‬ذ ٔیرضتراٖ ایرٗ ‬ ‫ٔؼاتمات تاؿذ‪ ،‬أا ت‪ ٝ‬دِیُ ؿی‪ٛ‬ع ٌؼتشد‪ ٜ‬پیش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ای ‬ ‫‪ٙٞ‬ذی دس ایٗ وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬اعالْ ‪ٚ‬ضعیت لشٔض‪ ،‬فرذساػریر‪ ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬وغ اػیا ٔیضتا٘ی سا اص ‪ٙٞ‬ذی‪ٞ‬ا ٌشفت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫طثک تش٘أ‪ ٝ‬اعالْ ؿذ‪ ،ٜ‬ایٗ سلاتت ‪ٞ‬ا اص یىٓ خشداد اغراص ‬ ‫ؿذ‪ ٚ ٜ‬تا یاصد‪ ٓٞ‬خشداد پیٍیشی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ .‬ت‪ٛ‬وؼ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای ‬ ‫ایشاٖ ٘یض دس حاَ أاد‪ٜ‬ػاصی خ‪ٛ‬د تشای حضر‪ٛ‬س دس ایرٗ ‬ ‫ ‬ ‫ٔؼاتمات ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔؼاتمات دس ‪ٚ ۰۱‬صٖ تشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬لرشاس اػرت ‬ ‫تیٓ ایشاٖ تا ‪ٞ‬ـت ت‪ٛ‬وؼ‪ٛ‬س ‪ٞ ٚ‬ذایت عّیشضا اػترىری دس ‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬یذاد حاضش ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ضکست زٍریب در ضب گلسًی صیبدهٌص‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ ص‪ٚ‬سیا دس دیذاس ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬‬ ‫د‪ ٓٞ‬سلاتت ‪ٞ‬ای ِیً ف‪ٛ‬تثاَ ا‪ٚ‬وشایٗ ‪ ٚ‬دس ؿه ٌرّرض٘ری ‬ ‫اِّ‪ٟ‬یاس کیادٔ‪ٙ‬ؾ تا ٘تیج‪ ۲ ٝ‬تش یه ؿىؼت خ‪ٛ‬سد‪ .‬‬ ‫دس دیذاس ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ ٓٞ‬سلاتت ‪ٞ‬ای ِریرً فر‪ٛ‬ترثراَ ‬ ‫ا‪ٚ‬وشایٗ تیٓ ‪ٞ‬ای ص‪ٚ‬سیا ‪ ٚ‬إِییه د‪٘ٚ‬تؼره تر‪ٔ ٝ‬لراف ‬ ‫یىذیٍش سفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تیٓ ص‪ٚ‬سیا و‪ ٝ‬اص د‪ ٚ‬تاصیىٗ ایشا٘ی ت‪٘ ٝ‬راْ ‪ٞ‬رای اِرّر‪ٟ‬ریراس ‬ ‫ٔیتشد دس ایٗ تاصی ‪ ۲‬ترش ‬ ‫کیادٔ‪ٙ‬ؾ ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬اب صا‪ٞ‬ذی ت‪ٟ‬ش‪ ٜ‬‬ ‫ ‬ ‫یه ؿىؼت خ‪ٛ‬سد‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬اب صا‪ٞ‬ذی اص اتتذا دس تشویه ص‪ٚ‬صیا لشاس داؿت ‪ ٚ‬دس ‬ ‫دلیم‪ ۸۰ ٝ‬های خ‪ٛ‬د سا ت‪ ٝ‬اِّ‪ٟ‬یاس کیادٔ‪ٙ‬ؾ داد‪.‬‬ ‫کیادٔ‪ٙ‬ؾ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ تاصیىٗ تع‪ٛ‬یضی ‪ٚ‬اسد ٔیذاٖ ؿرذ‪ ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬د دس دلیم‪ٌّ ۹۲ ٝ‬ض٘ی وشد أا ٘ت‪ٛ‬ا٘ؼت ٔا٘ اص ؿىؼرت ‬ ‫تیٕؾ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫لیست جذیذ کطَرّبی هوٌَع برای سفر اعالم ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػاصٔاٖ ‪ٛٞ‬اپیٕایی وـ‪ٛ‬سی ٌرفرتۺ اور‪ٙ‬ر‪ ٖٛ‬‬ ‫تشای ‪ ۰۲‬وـ‪ٛ‬س ت‪ ٝ‬عّت ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ٔحذ‪ٚ‬دیت ػفش اعالْ ؿرذ‪ ٜ‬ور‪ ٝ‬اص ‬ ‫تیٗ ا٘‪ٟ‬ا ػفش ت‪ ۰۵ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای تا ‪ٚ‬ضعیت ‪ٚ‬یظ‪ٔ ،ٜ‬رٕر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ع ‬ ‫اػت‪ .‬‬ ‫ٔحٕذ حؼٗ ریثخؾ افض‪ٚ‬دۺ او‪ ٖٛٙ‬ػفش ت‪ٞ ٝ‬ر‪ٙ‬رذ‪ ،‬پراوؼرتراٖ‪ ،‬فرشا٘ؼر‪ ،ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬تؼ‪ٛ‬ا٘ی‪ ،‬تشصیُ‪ ،‬هٕ‪ٟٛ‬سی چه‪ ،‬عشاق‪ ،‬اػت‪٘ٛ‬ی‪،‬ایشِ‪ٙ‬ذ‪ِ،‬ؼ‪ٛ‬ت‪ٔ ،ٛ‬اال‪ٚ‬ی‪ ،‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬صأثیه‪ ،‬اػّ‪ٛ‬اوی‪ ،‬افشیمای ه‪ٛٙ‬تی ‪ ٚ‬صأثیا تع‪ٛٙ‬اٖ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬رای داسای ‬ ‫ؿشایط ‪ٚ‬یظ‪ٕٛٙٔ ٜ‬ع اػت‪ٚ.‬ی ٌفتۺ تشای ایٗ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ا ٕٔ‪ٛٙ‬عیت پزیشؽ ‬ ‫ٔؼافش چ‪ ٝ‬تا پش‪ٚ‬اص ٔؼتمیٓ چ‪ ٝ‬غیشٔؼتمیٓ داسیٓ ور‪ ٝ‬اػرترثر‪ٙ‬را ری ترشای ‬ ‫دییّٕات ‪ٞ‬ا ‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬ذٌاٖ ػاصٔاٖ ‪ٞ‬ای تیٗ إِّّی ترا سعرایرت ؿرشایرط ‪ ٚ‬‬ ‫پش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ای وش‪٘ٚ‬ا لا ُ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪.‬ریثخؾ ٌفتۺ ف‪ٟ‬شػت ‪ ۲۷‬وـر‪ٛ‬س ٘ریرض ‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای پشخطش تا ؿشایط خاف ٔؼافش پزیشؽ ٔری ؿر‪ٛ‬د ‬ ‫ؿأُ اِثا٘ی‪ ،‬ا٘ذ‪ٚ‬سا‪ ،‬تحشیٗ‪ ،‬ت‪ِٛ‬ی‪ٛ‬ی‪ ،‬ت‪ٛ‬ػ‪ٙ‬ی ‪ٞ ٚ‬شصٌ‪ٛ‬یٗ‪ ،‬وّٕثیا‪ٔ ،‬لش‪ ،‬‬ ‫اػت‪٘ٛ‬ی‪ ،‬او‪ٛ‬اد‪ٚ‬س‪ٔ ،‬جاسػتاٖ‪ ،‬اسدٖ‪ ،‬و‪ٛ‬ص‪ِ ،ٚٚ‬رتر‪٘ٛ‬ری‪ِ ،‬رثر‪ٙ‬راٖ‪ٔ ،‬راِرت‪ ،‬‬ ‫ ‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ذا‪ٚ‬ی‪٘ٛٔ ،‬ت‪ٍ٘ ٝ‬ش‪ٔ ،ٚ‬مذ‪٘ٚ‬ی‪ ٝ‬ؿٕاِی‪ ،‬فّؼطیٗ‪ ،‬ػ‪ٙ‬ت ِ‪ٛ‬ػیا‪ ،‬کشتؼرتراٖ‪ ،‬‬ ‫ ‬ ‫ػیـُ‪ ،‬اػّ‪٘ٛ‬ی‪ ،‬ػ‪ ٛ‬ذ‪ ،‬ػ‪ٛ‬سی‪ ،ٝ‬تا٘ضا٘یا ‪ ٚ‬أاسات ٔتحذ‪ ٜ‬عشتی اعرالْ ٔری ‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػاصٔاٖ ‪ٛٞ‬اپیٕایی وـ‪ٛ‬سی اظ‪ٟ‬راس داؿرتۺ وـر‪ٛ‬س‪ٞ‬رای ‬ ‫پشخطش و‪ ٝ‬تا تش‪ٚ‬ص تاالی تیٕاسی ؿ‪ٙ‬اخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬داسای ؿشایط عذْ ٔر‪ٙ‬ر ‬ ‫ ‬ ‫ػاعت‪ ٝ‬دس ٔثذا ‪ ٚ‬ا٘رجراْ ‬ ‫ ‬ ‫تشدد تا اِضاْ اسا ‪ ٝ‬تؼت ‪ٙٔPCR‬فی تا اعتثاس ‪ ۹۶‬‬ ‫تؼت ٔجذد پغ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د تر‪ ٝ‬وـر‪ٛ‬س ترشای ٔؼرافرشاٖ تراالی ‪ ۸‬ػراَ ‬ ‫اػت‪.‬ریثخؾ افض‪ٚ‬دۺ ‪ ٕٝٞ‬اتثاع ایشا٘ی ‪ ٚ‬خاسهی و‪ ٝ‬للذ ػفش ت‪ ٝ‬ایشاٖ سا ‬ ‫داس٘ذ‪ّٔ ،‬ضْ ت‪ ٝ‬اسا ‪ٌٛ ٝ‬ا‪ٞ‬ی تؼت ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی( )‪ٙٔRT-PCR‬فی اص ٘ر رش ‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۹‬تا ٔذت اعتثاس حذاوثش ‪ ۹۶‬ػاعت اص اصٔایـٍرا‪ٞ ٜ‬رای ٔر‪ٛ‬سد ‬ ‫تاییذ ‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿت وـ‪ٛ‬س ٔثذا ت‪ ٝ‬صتاٖ اٍّ٘ریرؼری یرا ٔر‪ٛ‬سد ترایریرذ ‬ ‫و‪ٙ‬ؼ‪ٍِٛ‬شی پیؾ اص ػ‪ٛ‬اس ؿذٖ ت‪ٛٞ ٝ‬اپیٕا دس فش‪ٚ‬دٌا‪ٔ ٜ‬ثذا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػاصٔاٖ ‪ٛٞ‬اپیٕایی وـ‪ٛ‬سی ادأ‪ ٝ‬دادۺ ٔؼرافرشاٖ ترایرذ فرشْ ‬ ‫خ‪ٛ‬داظ‪ٟ‬اسی عذْ اتتال ت‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یذ‪ ۰۹‬سا دس فش‪ٚ‬دٌا‪ٔ ٜ‬ثذا لرثرُ اص کرذ‪ٚ‬س ‬ ‫واست پش‪ٚ‬اص تىٕیُ ‪ ٚ‬ت‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ؿشوت ‪ٛٞ‬اپیٕایی اسا ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‬ ‫هسیر گردضگری سرعیی – الَارس بْسبزی هیضَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ذیشوُ سا‪ ٚ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػاصی اػتاٖ ‬ ‫اسدتیُ ٌفت ۺ ٔؼیش ٌرشدؿرٍرشی ػرشعریرٗ ‪ -‬‬ ‫اِ‪ٛ‬اسع ت‪ ٝ‬ط‪ ۰۱ َٛ‬ویّ‪ٔٛ‬تش تعشیض ‪ ٚ‬تر‪ٟ‬رؼراصی ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٔ .‬حث‪ٛ‬ب حیذسی افض‪ٚ‬دۺ ایرٗ پرش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ترا ‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ت‪ٟ‬ؼاصی ‪ ٚ‬استمای ٔؼیش ٌشدؿٍشی ػشعیٗ ‬ ‫– اِ‪ٛ‬اسع ت‪ ٝ‬سا‪ ٜ‬اکّی ‪ ٚ‬ترا ‪ٞ‬رذف ػر‪ٟ‬ر‪ِٛ‬رت ‬ ‫دػتشػی ت‪ٙٔ ٝ‬طم‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی اِ‪ٛ‬اسع ت‪ ٝ‬طر‪ َٛ‬‬ ‫‪ ۰۱‬ویّ‪ٔٛ‬تش اهشا ٔری ؿر‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ٌرفرتۺ أؼراَ ‬ ‫ت‪ٟ‬ؼاصی ‪ ۷‬ویّ‪ٔٛ‬تش اص ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬دس دػتر‪ٛ‬س وراس ‬ ‫اػت ‪ ٚ‬ػ‪ ٝ‬ویّ‪ٔٛ‬تش تالی ٔا٘ذ‪ ٓٞ ٜ‬دس ػاَ ایر‪ٙ‬رذ‪ ٜ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ؼاصی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٔ.‬ذیشوُ سا‪ ٚ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػاصی اػتاٖ اسدتیُ ادأ‪ ٝ‬دادۺ اعتثاس ٔ‪ٛ‬سد٘یاص تشای تىٕیُ ایٗ پرش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬‬ ‫تاالی ‪ٔ ۵۱۱‬یّیاسد سیاَ اػت ‪ ٚ‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ تا تأیٗ اعتثاس ٔ‪ٛ‬سد ٘یاص پش‪ٚ‬ط‪ ، ٜ‬لطعاتی اص اٖ تىٕیُ ‪ ٚ‬ؿرا‪ٞ‬رذ ‬ ‫‪ٞ‬ای سا‪ٜ‬ػاصی ٔـىّی ‪ٚ‬ه‪ٛ‬د ‬ ‫ ‬ ‫ت‪ٟ‬ش‪ ٜ‬تشداسی اص اٖ تاؿیٓ‪ٚ.‬ی ٌفتۺ دس تأیٗ اعتثاس ٔ‪ٛ‬سد٘یاص تؼیاسی اص پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬‬ ‫٘ذاسد ‪ ٚ‬دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬تشخی ٔ‪ٛ‬اسد هاتجایی تاػیؼات صیشت‪ٙ‬ایی ‪ ٚ‬خذٔاتی دس حاَ ا٘جاْ اػت‪ٔ.‬ذیشوُ سا‪ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای سا‪ٜ‬ػاصی ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت تذتیش ‪ ٚ‬أریرذ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬شػاصی اػتاٖ اسدتیُ تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اهشای ػشی پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬‬ ‫لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬افض‪ٚ‬دۺ چ‪ٟ‬اس تا٘ذ‪ ٜ‬وشدٖ سا‪ٞ ٜ‬رای اکرّری ترا هرزب اعرترثراس ٔر‪ٛ‬سد ٘ریراص دس ایرٗ ‬ ‫تش٘أ‪ٝ‬سیضی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اػتاٖ ‬ ‫‪ٚ‬ی تیاٖ وشدۺ ‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬عّٕیات اػفاِت سیضی ‪ ٚ‬صیشػاصی پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬ای اهشایی دس اػتاٖ تا س‪٘ٚ‬ذ ٔ‪ٙ‬اػثی دس ‬ ‫حاَ اهشاػت ‪ٞ ٚ‬یچ ٔـىّی ‪ ٓٞ‬ت‪ِ ٝ‬حاظ ف‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬اِی دس ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬ا ‪ٚ‬ه‪ٛ‬د ٘ذاسد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬تش اص سا‪ٜٞ‬ای ٔ‪ٛ‬اکالتی اػتاٖ اسدتیُ تشای استما تر‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫حیذسی ادأ‪ ٝ‬دادۺ دس ػ‪ ٝ‬ػاَ اخیش تیؾ اص ‪ ۷۱۱‬‬ ‫تضسٌشا‪ ٜ‬داسای سدیف ّٔی ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تیاٍ٘ش ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬تضسٌشا‪ٞ‬ی اػت‪.‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬تش تضسٌشا‪ ٜ‬دس اػتاٖ اسدتیُ ت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ش‪ٜ‬تشداسی سػیذ‪ ٜ‬اػرت‪ ،‬اظر‪ٟ‬راسورشدۺ ‬ ‫ ‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تاو‪ ۰۸۵ ٖٛٙ‬‬ ‫ٔـٍیٗؿ‪ٟ‬ش تط‪ ۹۱ َٛ‬ویّ‪ٔٛ‬تش ‪ ٚ‬اتلاَ اٖ تر‪ ٝ‬ا‪ٞ‬رش‪ ،‬‬ ‫ ‬ ‫هاد‪ ٜ‬اسدتیُ ‪ -‬ػشچٓ ت‪ ٝ‬ط‪ ۰۷۸ َٛ‬ویّ‪ٔٛ‬تش‪ ،‬اسدتیُ‪ -‬‬ ‫اسدتیُ ‪ -‬اػتاسا ‪ ٚ‬احذاث ت‪ ُ٘ٛ‬د‪ ْٚ‬اٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ احذاث تضسٌشا‪٘ ٜ‬یش ‪ -‬ػشاب اص هرّٕر‪ ٝ‬پرش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬رای ‬ ‫تضسٌشا‪ٞ‬ی اػتاٖ اػت و‪ ٝ‬دس حاَ اهشا ٔیتاؿذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫فشْ تع‪ٟ‬ذ ٔؼافش سا دس ط‪ َٛ‬پش‪ٚ‬اص تىٕیُ ‪ ٚ‬دس فش‪ٚ‬دٌا‪ٔ ٜ‬ملذ ت‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬رذ‪ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿت ٔؼتمش دس فش‪ٚ‬دٌا‪ ٜ‬تح‪ٛ‬یُ د‪ٙٞ‬رذ‪ٔ.‬ر‪ٙ‬ر ‪ٔ ٚ‬رحرذ‪ٚ‬دیرت ‬ ‫ػفش‪ٞ‬ای خاسهی تا ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬ضعیت وش‪٘ٚ‬ایی وـر‪ٛ‬س‪ٞ‬رای ٔرمرلرذ ترا ‬ ‫تلٕیٓ ػتاد ٔثاسص‪ ٜ‬تا وش‪٘ٚ‬ا ‪ ٚ‬اتالغ اٖ اص ػ‪ٛ‬ی ػاصٔاٖ ‪ٛٞ‬اپیٕایی ا٘جراْ ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬پش‪ٚ‬اص‪ٞ‬ای اٍّ٘یغ ت‪ ٝ‬دِیُ عادی ؿذٖ ؿرشایرط دس ایرٗ ‬ ‫وـ‪ٛ‬س تشلشاس اػت‪ ،‬أا اص حذ‪ٚ‬د یه ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬ػفش ت‪ٙٞ ٝ‬ذ ‪ ٚ‬پاوؼتاٖ ‬ ‫ٕٔ‪ٛٙ‬ع ‪ ٚ‬تّیت فش‪ٚ‬ؿی دس ایٗ ٔؼیش‪ٞ‬ا ٘یض غیشلا٘‪٘ٛ‬ی اعالْ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫خبًِّبی خالق صٌبیعدستی هیتَاًٌذ هحل اتصبل بِ ببزارّبی جْبًی ببضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ذیشعأُ کر‪ٙ‬رذ‪ٚ‬ق تر‪ٛ‬ػرعر‪ ٝ‬‬ ‫ک‪ٙ‬ای دػتی‪ ،‬فشؽ دػتثاف ‪ ٚ‬احیا ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ترشداسی ‬ ‫اص أاوٗ تاسیخی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ٌفرتۺ خرا٘ر‪ٞ ٝ‬رای ‬ ‫خالق ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٔحّی تشای اسا ر‪ ٝ‬اثراس فراخرش ‬ ‫ک‪ٙ‬ای دػتی تا ٔ‪ٟ‬ش اکاِت ّٔی ‪ ٚ‬تیٗ اِرٕرّرّری ‪ ٚ‬‬ ‫تاصاسیاتی ‪ ٚ‬اتلاَ ت‪ ٝ‬تاصاس‪ٞ‬ای ّٔی ‪ ٚ‬هر‪ٟ‬را٘ری ‪ ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٔ‪ٟ‬استأ‪ٛ‬صی تاؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تشٌضاسی واسٌا‪ٜ‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اترط عرٕر‪ٔٛ‬ری کر‪ٙ‬رذ‪ٚ‬ق تر‪ٛ‬ػرعر‪ ٝ‬‬ ‫ک‪ٙ‬ای دػتی‪ ،‬فشؽ دػتثاف ‪ ٚ‬احیا ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ترشداسی ‬ ‫اص أاوٗ تاسیخی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬دس ٘ـؼت ٔـترشن ‬ ‫تا حض‪ٛ‬س عیؼی ٔ‪ٙ‬ل‪ٛ‬سی ٔعا‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬واسافشی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اؿتغاَ ‪ٚ‬صاست تعا‪ ،ٖٚ‬واس ‪ ٚ‬سفا‪ ٜ‬اهتٕاعری‪ٞ ،‬رادی ‬ ‫ٔیشصایی ٔذیشعأُ ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ک‪ٙ‬ای دػتی‪ ،‬فشؽ دػتثاف ‪ ٚ‬احیا ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ش‪ ٜ‬تشداسی اص أاوٗ تاسیرخری ‪ ٚ‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٔ ٚ‬حٕذحؼیٗ عؼٍشپ‪ٛ‬س ٔذیشوُ دفتش تؼ‪ٟ‬یالت ‪ ٚ‬تأیٗ ٔر‪ٙ‬راتر ‪ٚ‬صاست ٔریرشاث فرش‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری‪ ،‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ای دػتی‪ ،‬صٔی‪ٕٞ ٝٙ‬ىاسی ‪ٞ‬ای ٔـتشن دس ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬ای ک‪ٙ‬ای دػتی‪ ،‬اص هّٕ‪ ٝ‬خرا٘ر‪ٞ ٝ‬رای ‬ ‫خالق ‪ ٚ‬اؿتغاَ پایذاس س‪ٚ‬ػتایی تشسػی ‪ٔ ٚ‬مشس ؿذ واسٌش‪ٞٚ‬ی ٔـتشن تا ٔح‪ٛ‬سیت ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬تشای ‬ ‫اهشایی وشدٖ ‪ٞ‬ش چ‪ ٝ‬ػشی تش ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ای ٔـتشن تـىیُ ؿ‪ٛ‬د‪ٞ.‬ادی ٔیشصایی ٔذیشعأُ ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق تر‪ٛ‬ػرعر‪ ٝ‬‬ ‫ک‪ٙ‬ای دػتی‪ ،‬فشؽ دػتثاف ‪ ٚ‬احیا ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ش‪ ٜ‬تشداسی اص أاوٗ تاسیخی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ٌفتۺ عال‪ ٜٚ‬تش ٔرأر‪ٛ‬سیرت ‬ ‫احیا ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ش‪ ٜ‬تشداسی اص أاوٗ تاسیخی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬حٕایت‪ ،‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٚ ٝ‬تش‪ٚ‬یج ک‪ٙ‬ای دػتی ‪ ٚ‬تـ‪ٛ‬یک ‪ ٚ‬تىرشیرٓ ‬ ‫دػتی ‪ ٚ‬فشؽ دػتثاف ٘یض ت‪ٔ ٝ‬أ‪ٛ‬سیت‪ٞ‬ای ایٗ ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق اضاف‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ‪ ،‬پیـىؼ‪ٛ‬تاٖ ‪ ٚ‬فعاالٖ تخؾ ک‪ٙ‬ای ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تعشیف واستشی خا٘‪ ٝ‬خالق تشای ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای تاسیخی دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػتا تر‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػرت‪ٔ.‬ریرشصایری‪٘ ،‬رثر‪ٛ‬د ‬ ‫ٔذیشیت یىیاسچ‪ ٚ ٝ‬تش٘أ‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ثشدی سا اص هّٕ‪ ٝ‬ع‪ٛ‬أُ اکّی ا٘حشاف خا٘‪ٞٝ‬ای خالق اص ٔأ‪ٛ‬سیت اکرّری ‬ ‫ ‬ ‫خ‪ٛ‬د ع‪ٛٙ‬اٖ وشد ‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬تشای اکالح ایٗ س‪٘ٚ‬ذ‪ ،‬تاویذ داسد و‪ ٝ‬ایٗ خا٘‪ٞٝ‬ا عرال‪ ٜٚ‬ترش ‬ ‫ ‬ ‫دػتی تا ٔ‪ٟ‬ش اکاِت ّٔی ‪ ٚ‬تیٗإِّّی تراؿرذ‪ ،‬أرىراٖ ترشٌرضاسی ‬ ‫ ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬حّی تشای اسا ‪ ٝ‬اثاس فاخش ک‪ٙ‬ای ‬ ‫واسٌا‪ٞ ٜ‬ای ٔـتشن‪ٟٔ ،‬است أ‪ٛ‬صی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذػاصی عالل‪ٙٔ ٝ‬ذاٖ‪ ،‬تش٘ذػاصی ‪ ٚ‬تراصاسیراتری ‪ ٚ‬اتلراَ تر‪ ٝ‬‬ ‫تاصاس‪ٞ‬ای ّٔی ‪ ٚ‬ه‪ٟ‬ا٘ی ٘یض دس ایٗ أاوٗ فشا‪ ٓٞ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!