دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 33 - مگ لند
0
صفحه قبل

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 33

صفحه بعد

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 33

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 33

‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ ﭼــﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺑــﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﺗﺴﺎوی اﻟـﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‬ ‫در روز ﺑــﺎراﻧﯽ اراک‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ - 1398‬ﺷﻤﺎره ‪ 8 - 33‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎری ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺎرﯾﺦ اراک ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫در ﮐﺸﻮر؛‬ ‫اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﭘﯽ ﺑﺎزار اراک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﻓﻮری و اﺳﺎﺳﯽ دارد‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺸﻒ‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘـــﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎق از‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫در اراک‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮدار اراک‪:‬‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫روز اراک‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای‬ ‫درﮔﯿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﻤﮕــﺮاﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺴﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﻪ‪۸‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری روز اراک ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺻﺪارت اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ؛‬ ‫ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﻓـﺮاﻫﺎﻧـﯽ )زاده‪1186 :‬‬ ‫ﻫﺰاوه اراک‪ ،‬درﮔﺬﺷــــــﺘﻪ‪ 20 :‬دی ‪1230‬‬ ‫ﮐﺎﺷﺎن ( ﻣﺸــــــــﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺻـﺪراﻋﻈﻢ ﻫﺎی اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻧﺎﺻــﺮاﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد‪ .‬اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻫﻤﺴــﺮ ﻋﺰت اﻟﺪوﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ‬ ‫ازدواج دﺧﺘـﺮش ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک ﺑﺎ ﻣﻈﻔــﺮاﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر‪ ،‬ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه از دودﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر‪،‬‬ ‫ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﺸـﻤﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ‬ ‫ﺷﺎه‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود‪.‬‬ ‫اﺻﻼﺣﺎت اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن وی‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪارت اﻏﺎز ﮔﺸــــﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺪارت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه او دﻧﺒﺎل ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪت ﺻﺪارت اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ‪39‬‬ ‫ﻣﺎه )ﺳﻪ ﺳـﺎل و ﺳـﻪ ﻣﺎه( ﺑﻮد‪ .‬وی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار‬ ‫دار‪‬اﻟﻔُﻨﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑــــــﺮای اﻣﻮزش داﻧﺶ و‬ ‫ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ ﻓـﺮﻣﺎن او در ﺗﻬــﺮان ﭘﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺷﺪ ‪ .‬ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸــﺎرروزﻧﺎﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽ اﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺳـــﺮدار ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎن ﻣﻮﮐﺮی داﻣﺎد اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ و‬ ‫رﻫﺒﺮ ﻗﺸــــﻮن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻮد‪ .‬اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﯿﺴــــﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎه از‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷـﺪ‪ ،‬در‬ ‫ﺣﻤﺎم ﻓﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ‬ ‫رﺳﯿﺪ‪ .‬ﭘﯿﮑﺮ وی در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده‬ ‫اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ از ﺗــﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺻﺪارت‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ‬ ‫ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ‪ 1186‬در روﺳﺘﺎی‬ ‫ﻫﺰاوه )از ﺗﻮاﺑﻊ اراک( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـــــﺪ‪ .‬ﭘﺪر وی‬ ‫ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎن ﻧﺎم داﺷـﺖ و اﺷـﭙﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎدر اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎم داﺷـﺖ و‬ ‫ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷــــــــﺖ و ﻣﺮگ ﻫﺮ دو‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ را دﯾﺪ ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷـﺪ و در ﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸــﯽ ﮔﺮی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ اورد‪.‬‬ ‫ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ دو ﺑﺎر ازدواج ﮐـﺮد‪ .‬ازدواج اول وی ﺑﺎ‬ ‫»ﺟﺎن ﺟﺎن ﺧﺎﻧﻢ« دﺧﺘﺮ ﺣﺎج ﺷـــــﻬﺒﺎزﺧﺎن‬ ‫)ﻋﻤﻮی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ( ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﻮﻻک‪،‬‬ ‫اﻣﯿﺮ در زﻣﺎن ﺻﺪارت ﺧﻮد از اﯾﻦ زن ﺟﺪا ﺷﺪه‬ ‫و »ﺟﺎن ﺟﺎن ﺧﺎﻧﻢ« ﺣﺪود ﺳـــﺎل ‪ 1248‬در‬ ‫اذرﺑﺎﯾﺠﺎن درﮔﺬﺷﺖ‪ .‬دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴــــﺮ اﻣﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻨﯽ ﻧﺎﺻــﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـــﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫»ﻣﻠﮏ زاده ﺧﺎﻧﻢ« ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﺰت اﻟﺪوﻟﻪ‬ ‫ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ‪ 26‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 22) 1227‬رﺑــﯿﻊ‬ ‫اﻻول ‪ 1265‬ق( ﺑﺎ وی ازدواج ﮐـﺮد‪ .‬او دﺧﺘـﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷـــﺎه و ﻣﻬﺪ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﻮد‪ .‬او در ﺷـــﺎﻧﺰده‬ ‫ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﻣﯿﺮ دراﻣﺪ‪ .‬اﻣﯿﺮ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﺣﺪود ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ازدواج‬ ‫ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ و اﺷـﺎره ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه‬ ‫ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ‬ ‫اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ اﯾﺪ ‪ :‬از اول‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ و ﻋﯿﺎل ﺷﻮم ‪ .‬ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎﯾﻮن و ﺑﺮای ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻗﺪام ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺮ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد »ﺟﺎن ﺟﺎن ﺧﺎﻧﻢ«‬ ‫ﺳـﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷــﺖ ‪ .‬ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺳــﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻠﮏ ﻣﺸـــــــــﻬﻮر ﺑﻪ »اﻣﯿﺮزاده« ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﻮراﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی ﺑﺰرگ ازدواج‬ ‫ﻧﻤﻮد و دو دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ان ﻫﺎ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه اﺳــﺖ‪ .‬از ﻋﺰت اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﯿﺰ دو دﺧﺘﺮ‬ ‫داﺷــــــﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ »ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک ﺧﺎﻧﻢ« و‬ ‫دﯾﮕﺮی »ﻫﻤﺪم اﻟﻤﻠﻮک ﺧﺎﻧﻢ« ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوﻟﺘﻤﺮدی و ﺻﺪارت‬ ‫ﻧﺨﺴـــﺘﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎﯾﺪوف در اﯾـﺮان‪،‬‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ دﺳـﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸـــﯽ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺧﺴــﺮو ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﺰار روﺳﯿﻪ ﺑﺮود ‪ .‬وی در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﺳـﺎل ‪ 1244‬ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺣﺪود‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﺎدﻋﻠﯿﺎن ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ اﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ﺷﺸﮑﻼﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﻮﯾﺾ وﮐﺎﻟﺖ ‪1398/07/23-29850‬دﻓﺘﺮ ‪ 30‬اراک‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ دوﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀـﺎ ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‪13‬و ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻌﯿﺮ ﻣﺸــﺎع از ‪96‬ﺷﻌﯿﺮ ﺷﺸــﺪاﻧﮓ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺛﻤﻨﯿﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ان ﺑﻪ ﭘﻼک ﯾﮏ ﻓﺮﻋﯽ از‪1511‬اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ دو اراک ﻣﻤﺮ ﻧﻈﻢ اﺑﺎد ذﯾﻞ‬ ‫دﻓﺘﺮ‪211‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ 100‬ﺑﺸـﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪31471‬ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﺎدﻋﻠﯿﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺴــﻠﺴــﻞ ‪612773‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻔﻘﻮد‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ‪120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره‬ ‫‪،‬ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪ 10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀـﺎ ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل‬ ‫واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫م اﻟﻒ‪1035‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک ‪ -‬اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫‪ 2 2‬ﺳــﺎل داﺷـــﺖ ‪ .‬ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دوم وی ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎم اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﺻــــﺮ اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﯿـﺮزای وﻟـﯽ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ اﯾـﺮوان رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗـﺰار‬ ‫روس ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ اﻣﺪه ﺑﻮد دﯾﺪار داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ اﻣﯿﺮ‬ ‫رﯾﺎﺳــﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ‬ ‫ارزﻧﻪ اﻟﺮوم در ﺳــــــــﺎل ‪ 1259‬ﺑﺮای ﺣﻞ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣـﺮزی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧــﯽ ﺑﻮد ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎه در ﺷـﺐ ﺷـﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪ 1848‬ﻣﯿﻼدی ﻓﻮت ﮐﺮد‪ .‬ﮐﺎردار ﺳــــﻔﺎرت‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا در ﺗﺒﺮﯾﺰ رﺳﺎﻧﺪ ‪ .‬ﻣﯿﺮزا ﻓﻀــﻞ اﷲ‬ ‫ﻧﺼﯿﺮاﻟﻤﻠﮏ ﭘﯿﺸـﮑﺎر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﻣﻬﯿﺎ‬ ‫ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺷـﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان درﻣﺎﻧﺪ‬ ‫و ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاض ﺳﯽ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﺗﺪارک ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣـﯽ ﮐﺎﻓـﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺷﺎه راﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ ‪ .‬ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺷﺶ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳـــﯿﺪ‪ .‬ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺑﺮای‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺷــﺄن ﺷـــﺎه ﺟﻮان از اﻣﺪن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد‬ ‫و دﻟﯿﻞ وی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﯿﺮزا از ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ وی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐــــﺮد ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪت ﻣﻬﺪ ﻋﻠﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺑﻮد و ﻣﯿـﺮزا اﻗﺎ ﺧﺎن ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ‪ .‬ﻣﯿﺮزا‬ ‫ﻧﺼﺮاﷲ ﺻﺪر اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﺰد اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺻﺪارت ﻣﯽ داﻧﺴــــﺖ در ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزا‬ ‫اﻗﺎﺳﯽ ﻣﻨﺰل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺸــﻐﻮل دﺳﯿﺴــﻪ‬ ‫ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺑﻮد ‪ .‬اﻣﺎ ﺷـﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮان رﺳـﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺻـــﺪارت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻟﻘﺐ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ را ﺑﻪ‬ ‫وی اﻋﻄﺎ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 22‬ذﯾﻘﻌﺪه ‪ 1264‬ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه‬ ‫ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸــﺴــﺖ واﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﺻﺪارت‬ ‫ﻋﻈﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ ‪ :‬ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﺎدﻋﻠﯿﺎن ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ اﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ﺷﺸﮑﻼﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﻮﯾﺾ وﮐﺎﻟﺖ ‪1398/07/23-29850‬دﻓﺘﺮ ‪ 30‬اراک‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ دوﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‪13‬و ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻌﯿﺮ ﻣﺸﺎع از ‪96‬ﺷﻌﯿﺮ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺛﻤﻨﯿﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ان ﺑﻪ ﭘﻼک ‪1512‬اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ دو اراک ﻣﻤﺮ ﻧﻈﻢ اﺑﺎد ذﯾﻞ دﻓﺘﺮ‪211‬ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪ 88‬ﺑﺸــﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪31467‬ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﺎدﻋﻠﯿﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺴــﻠﺴــﻞ ‪612776‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼـﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ‪120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ‪،‬ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪ 1 0‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀـﺎ ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ‬ ‫ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫م اﻟﻒ ‪1036‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک ‪ -‬اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﺧﺒـﺎر‬ ‫ﻫﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ؛‬ ‫ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳــــــﻮی ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺑـــﺮﮔـــﺰاری ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ‪ ،‬ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﺧﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﻫﯿﺎت ﺑﺎزرﺳـﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ‬ ‫در اﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻫﯿﺎت ﺑﺎزرﺳــــــــﯽ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸــــﮑﯿﻞ ﺷﺪه و‬ ‫ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﻀـــﻮ ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮد را اﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪ :‬اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪون ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫اﺻـﻠﯽ ﻫﯿﺎت ﺑﺎزرﺳـﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ ‪ :‬ﺳــﺎﺑﻘﻪ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺸـﺎن اﺳﺖ و اﻣﺴـﺎل‬ ‫ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀـــــﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎتﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎزرﺳـــﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺸــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دورهای ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻔﺖ ﮐﺮﺳــﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دارد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷــﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐــﺎﻣﯿﻮن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼــﺎق در دﻟﯿﺠﺎن ﺷـﺪﻧﺪ‪ ،‬ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی‬ ‫ﮐﺎﻣــﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق را در‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 200‬ﻣـﯿﻠـﯿﻮن رﯾﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﺎزرﺳـــﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو‪420،‬‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻘﺎﺷﯽ و واﮐﺲ داﺷﺒﻮرد ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﻋﺪد واﮐﺲ داﺷﺒﻮرد و ‪ 916‬ﻋﺪد ﭘﯿﺴﻮﻟﻪ و ﮐﺎﺳﻪ رﻧﮓ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺗﺸــﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣﺎﻣﻮران‬ ‫ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷــــﻨﺎس‬ ‫اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‬ ‫‪ 200‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿـــــــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬راﻧﻨﺪه ﺧﻮدرو در اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـــﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪33‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﺨــﺮﯾﺐ ﺗﺎرﯾﺦ اراک ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫ﭘﯽ ﺑﺎزار اراک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﻓﻮری و اﺳﺎﺳﯽ دارد‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﭘـﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار‬ ‫اراک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮﻣﺖ ﻓﻮری اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣـﺮﮐـﺰی ‪ ،‬ﻣﺪﯾــﺮﮐﻞ‬ ‫ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﺻــــﻨﺎﯾﻊ دﺳــــﺘﯽ و‬ ‫ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی اﺳـــﺘﺎن در ﮐﺎرﮔﺮوه اﺣﯿﺎ و‬ ‫ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراک ﺑﺎ اﺷــــــﺎره ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎرشﻫﺎی اﺧﯿﺮ و اﺣﺘﻤﺎل اﺳــﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎرش ﺑﻪ ﭘﯽ ﺑﺎزار ﻧﻔﻮذ‬ ‫ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷـــﻬﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮﻣﺖ اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﯾﺰدی ﺗﺼـــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﻣـــﺮﻣﺖ ﺑﺎم ﺑﺎزار‪ ،‬ﭘـــﯽﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ و ﻓﻮری دارد ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐــﺮد ‪ :‬ﻣــﺮﻣﺖ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻓﺮاﺑﺨﺸـﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﻓـﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻧﻤــﯽﺗﻮان اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫رﺳﺎﻧﺪ ‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎزار‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮان ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳـــﺖ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز اﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه‪ ،‬ﮐﺎر اﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﺰدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻓﺮش ‪ 150‬ﻣﺘﺮ از‬ ‫راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی‬ ‫ﺑﺮق اﺳــــــﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﺮی اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﺑﺎزار ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫اول و اﺧﺮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻒﺳﺎزی‬ ‫ﺑﺎزار اراک اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎور ﻃﺮح‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﺳــﺘﻔﺎده از‬ ‫اﺟﺮ داﺷﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷـﺪن ﮐﺎر و ﮔﺮدوﺧﺎک ﻧﺎﺷــﯽ از‬ ‫اﺟﺮﻓﺮش ﮐﺮدن ﮐﻒ ﺑﺎزار اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺳــــــﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار‪ ،‬ﺳﻨﮕﻔﺮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬اراک ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪای‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴـــــــــﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻫﻮﯾﺖ اراک ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی‬ ‫ﺳـﺒﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺷــﻬﺮ ﻫﺮ روز از‬ ‫ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ‬ ‫و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿـﺮاث ﻓـﺮﻫﻨﮕـﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴــﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ و‬ ‫ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـــــﺎره ﺑﻪ داﻻن زﻧﺪوﮐﯿﻠﯽ در‬ ‫ﻣﯿﺪان ارگ اراک ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ داﻻن ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای اراک‬ ‫ﻣﺤﺴــــﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن از ان‬ ‫ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﻣﯽاﯾﺪ و‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ دﭼﺎر ﺧﻠﻞ ﺷـــﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫داﻻن در ﺑﺎرش ﻫﺎی اﺧﯿـﺮ دﭼﺎر ﺗﺨــﺮﯾﺐ‬ ‫ﺷﺪه و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻨﺪ ان داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ان ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ 558‬واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ‪ 558‬واﺣﺪ ﻣﺴـــــﮑﻮﻧﯽ در‬ ‫اﺟﺮای ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴــﮑﻦ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﺒﺮ داد ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــــﺰارش ﺑﯿﺪاری ‪ ،‬ﻣﺪﯾــــﺮﮐﻞ راه و‬ ‫ﺷـﻬﺮﺳـﺎزی اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮوع ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ اﺣﺪاث و ﻋﺮﺿــﻪ‬ ‫ﻣﺴـــــﮑﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺑﻼﻏـــﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿـﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣـﯽ راﺳﺦ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾـﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟـﺮای ﻃﺮح ﻣﻠـﯽ ﺑﺎزاﻓﺮﯾﻨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴــﯿﺮ‬ ‫دﺷــــﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا و اﺳــــﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدی و ﺗـﻮان ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼــــﻮﺻﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ‬ ‫اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻣﺮزﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴـــــﮑﻦ ﺑﺎ ﻓﻦ‬ ‫اورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳــــــــﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫اﺳـــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی روز اﺷـــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧـــﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭘـــﺮوژه‬ ‫‪2 4 0‬واﺣﺪی در ﻣـــﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎغ ﺧﻠﺞ اراک‬ ‫ﺻـــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 9325‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارای اﻣﮑﺎﻧـﺎت‬ ‫روﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺗﺠﺎری ‪ ،‬ﻣﺴـﺠﺪ و ﻓﻀــﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ وزﯾﺮ راه و ﺷــﻬﺮﺳــﺎزی در‬ ‫ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﺳـﺘﺎن ﻧـﮕﺎه‬ ‫وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻣﺤﻼت وﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨـﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮ اﻓﺘﺎب داﺷـﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﺎزاﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸـــﺒﺮد ﭘﺮوژه ﻫﺎ و‬ ‫ﺗﻤﻠﮏ اراﺿــﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺻـﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺳﻮی ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن اﯾﻦ اداره ﮐﻞ‬ ‫ودر راﺳﺘﺎی ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑـﻦ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳــﺎل ﺟـﺎری ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ‪558‬واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻـﯽ و‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ‪336‬واﺣﺪی‬ ‫ﺑﺎغ ﺧﻠﺞ اراک واﻗﻊ در ﺳـــــﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮ‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﺮوج رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺎل‬ ‫اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸــــﺘﻤﻞ ﺑﺮ‬ ‫ﺷﺶ ﺑﻠﻮک ﺑﻮده و دارای ﺳﻄﺢ ﻓﻀـــﺎی‬ ‫ﺳﺒﺰ ‪ %65‬اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮق دارای ‪13‬‬ ‫واﺣﺪ ﺗﺠﺎری و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ‪-‬ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ دوﯾﺴﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‬ ‫‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﻼت‬ ‫ﻫﺪف‪ ،‬ﺑﺎزاﻓﺮﯾﻨﯽ و ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖ‬ ‫ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮرﺳــﻤﯽ ﺷــﻬﺮﻫﺎی اﺳــﺘـﺎن ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪46‬ﭘــﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ‪361‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫رﯾﺎل ﻣﺼـﻮب ﮔﺮدﯾـﺪه ‪ ،‬ﮐﻪ درﺳﻪ ﻣﺮﺣـﻠﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح ‪ ،‬در ﺣﺎل اﺟـﺮا و ﯾﺎ ﺑـﺮﮔـﺰاری‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﭘﺮوژه ‪ 336‬واﺣﺪی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎری‬ ‫وﻓـــﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﺑﺎغ ﺧﻠﺞ اراک و ﭘـــﺮوژه‬ ‫‪151‬واﺣﺪی ﻋﻠﻮی ﺳﺎوه و ‪ 71‬واﺣﺪی ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫اراک را از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح‬ ‫درزﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﻣـــﺮزﺑﺎن اﻓــــﺰود ‪ :‬در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺼــــﻮب از‬ ‫ﺳــﻮی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﯿﺰان وام ‪500‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻼﻧﺸـــﻬﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴــﮑﻦ و ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای‬ ‫ودﯾﻌﻪ ﻣﺴــﮑﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻨﺎ‪ ،‬در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ‪ 227‬ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻣﺴــﮑﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و‬ ‫‪ 1739‬ﻣﻮرد وام ﺻﻨﺪوق ﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی درﮔﯿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺴﺖ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــــــﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و رﻫﺎ ﺷﺪه‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه در ﻓﺼـــﻞ‬ ‫ﺑﺎرش ﺑﻮﺟﻮد اورده اﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻻزم‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣـﺮﮐــﺰی ‪ ،‬ﻓــﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺘــﯽ در‬ ‫ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ راﺑﻄﯿﻦ و ﮐﺎرﺷـــﻨﺎﺳـــﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾــﺮﯾﺖ ﺑﺤـــﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿـــﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی‬ ‫ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺳـﻄﺢ‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و اﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﺗﺨﺼــﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳــــــﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿـــــﻄﺮاری‪،‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال اﺣﺪاث ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳــﻼﻣﺖ وﯾﮋه‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و درﻣﺎن ﭘﺎﮐﺒﺎﻧﺎن در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی‬ ‫واﮔﯿﺮدار و‪ ...‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴـــــﯿﻮن در‬ ‫راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸـﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺘﺎد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳـــﺎﺧﺖ و ﺳــــﺎزﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ازادﺳﺎزی ﻣﺴـــﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن در ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و‬ ‫رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد‬ ‫اورده اﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸـﯽ ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای‬ ‫رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه‬ ‫در ﻣﺴـــﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﺎرش ﺧﻄﺮ اﻧﻬﺎ دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــــــﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸــــﻬﺮ اراک ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری‪ ،‬ﺷﻬﺮداری‬ ‫و ﺳـﺎزﻣﺎن اب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻻزم ارﺳــﺎل ﺷــﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴـﯽ ﻋﻬﺪه دار اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﻧﯿﺴــﺖ ‪ .‬ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﭙﺮدازد و‬ ‫ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸـــﯽ را از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺳﺮﻫﻨﮓ "ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫ﮐﺸﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘـــﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﭼﺎق از‬ ‫ﺧﻠﺠﯽ" ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﻓـﺮﻣﺎﻧﺪﻫـﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣـﯽ‬ ‫ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ در اراک‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺎﻣﻮران اداره‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣـﯽ‬ ‫در ﻃﺮح ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺻــﻨﻔﯽ‪ ،‬ﯾﮏ واﺣﺪ ﻋﺮﺿــﻪ‬ ‫اﺳـﺘﺎن‪ ،‬در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷــﮑﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺷـﻬﺮ اراک ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ‪71‬‬ ‫ﻗﺎﭼﺎق در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻـﻨﻔﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷــﻬﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اراک ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـــــﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺎ دﻋﻮت از‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﻧﺸـــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪71‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ای‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـﺎﺋﯽ ارﺟﺎع‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪33‬‬ ‫ﺗﺴﺎوی اﻟـﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در روز ﺑــﺎراﻧﯽ اراک‬ ‫از ﺳﺮی ﻣﺴـــﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸـــــﻮر ﺟﺎم‬ ‫ازادﮔﺎن ودر ﻫﻔـﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﺗـﯿﻢ ﻓﻮﺗـﺒﺎل‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک ﻋﺼــــﺮ‪ 5‬ﺷﻨﺒﻪ دوم‬ ‫اﺑﺎن ﻣﺎه و در ورزﺷﮕﺎه ‪ 15‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮی‬ ‫اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ اراک ﻣﯿـﺰﺑﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﺲ‬ ‫رﻓﺴـــﻨﺠﺎن ﺑﻮدﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴــــــﺎوی ‪ 2‬ﺑﺮ ‪ 2‬ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫رﺳــﯿﺪ‪،‬ﺷـــﺎﯾﺎن ذﮐﺮاﺳـــﺖ اﯾﻦ دوﺗﯿﻢ‬ ‫درﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻــﻒ اراﯾﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸــﺘﻢ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‬ ‫اراک ﺑﺎ ‪ 1 5‬اﻣﺘﯿﺎزدر رده ﻫﻔـﺘﻢ وﺗـﯿﻢ ﻣﺲ‬ ‫رﻓﺴــﻨﺠﺎن ﺑﺎ ‪ 1 8‬اﻣﺘﯿﺎزﺻﺪرﻧﺸــﯿﻦ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺑﻮد ‪.‬ﺗﯿﻢ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک ازاﻧﮕﯿﺰه ی ﺧﻮﺑـﯽ‬ ‫ﺑــﺮﺧﻮردارﺑﻮدﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺑــﺮد دراﯾﻦ ﺑﺎزی‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدرادرﺟﺪول ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸـﺪوﺑﻪ‬ ‫ﺻــﺪرﻧﺰدﯾﮏ ﺷـــﻮد‪،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺲ‬ ‫رﻓﺴـــــــﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ درﺗﻼش ﺑﺮای اﺛﺒﺎت‬ ‫ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ارا ک‬‫ﺳﺠﺎد ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ)‪ (1‬ﻋﻠﯽ ﮔﻮدرزی)‪ (5‬ﻣﯿﺜﻢ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪی)‪ (20‬اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ رﻧﮕﺮزﺟﺪی)‪(2‬‬ ‫راﻣﺘﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن زاده)‪ (4‬ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻌﻤﺘﯽ)‪(14‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد)‪ (13‬ﺳــــــــﯿﺪﻣﻬﺪی‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﯽ)‪ (6‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺧﻮاه)‪ (69‬ﻋﻠﯽ‬ ‫زﯾﻨﺎﻟﯽ ﻗﻠﻌﻪ)‪ (9‬ﺳﯿﺪﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮی)‪(11‬‬ ‫ﺧﻼﺻــــﻪ ﺑﺎزی و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ و‬ ‫دﻗﺎﯾﻖ ﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﺎزی ﺑﺎﺳﻮت ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﻏﺎزﺷﺪ‪،‬‬ ‫در دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾـــــــﯽ دوﺗﯿﻢ ﺑﺎزی روان‬ ‫ودرﮔﯿﺮاﻧﻪ ای رااز ﺧﻮدﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪﺗﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ‪ 24‬ﺑﺎزی روی ﺿـﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ‬ ‫ﻣﯿﺜﻢ ﻣﺠﯿﺪی ﺑﻪ اﺷـﺘﺒﺎه دروازه ﺧﻮدی راﺑﺎ‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﺳـﺮﺑﺎزﮐﺮد‪،‬دراداﻣﻪ ﺑﺎزی درﻧﯿﻤﻪ اول‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک ﻫـــﺮﭼﻪ زدﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫درﺑﺴــــﺘﻪ ﺧﻮرد وﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﮔﻞ‬ ‫درﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫درﻧﯿﻤﻪ دوم اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣــــﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ازاﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻧﺪ وﯾﮏ ﺑﺮ ﺻـﻔﺮﻋﻘﺐ‬ ‫ازﺑﺎزی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎﻓﺸــــﺎرﻣﯽ اورد و‬ ‫ﻣﯿﺸـــــﻪ ﮔﻔﺖ زﻣﺎن ﮔﻞ زدﻣﻮن ﺑﻮدوﻟﯽ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ اون اﺷــﺘﺒﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷـــﺪ ﮔﻞ‬ ‫رادرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪،‬وﻟﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷــﻮن‬ ‫اﻣﺪﻧﺪ وﺧﺪاروﺷـــــــﮑﺮ ﻫﻢ درﻧﯿﻤﻪ اول‬ ‫وﺑﻌﺪازﮔﻞ ﺑﺎزی ﺑﺴـــــــﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ رااراﺋﻪ‬ ‫دادﻧﺪ‪،‬درﻧﯿﻤﻪ دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮاﻧﺴـــﺘﻨﺪ اراﻣﺶ ﺧﻮد‬ ‫راﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪوﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻣﺴــﺎوی را‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ‪،‬و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺸـﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺮﯾﻒ اوردﯾﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪﯾﻢ ﮔﻞ دوم راﻫﻢ‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدن ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺷﺪ‪،‬وﻟﯽ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ روی ﺧﻄﺎﯾﯽ ک اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و‬ ‫ﺣﻮاﺳـﻤﺎن ازﺑﺎزی ﭘﺮت ﺷــﺪ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿــــﺎﻗﻮﯾﺪل)‪ (12‬ﻋﺒﺎس ﯾﺤﯿﯽ‬ ‫ﺑﯿﮕـﯽ)‪(7‬ﻣﯿﻼدﻗــﺮﺑﺎﻧــﺰاده)‪(78‬ﻋﻠــﯽ‬ ‫ﻣﯿﺮزاﯾﯽ)‪(37‬ﻣﺤﻤﻮدﻗﺎﺋﺪرﺣﻤﺘﯽ)‪(8‬ﺳـﻌﯿﺪ‬ ‫ﺧﺮدﻣﻨﺪ)‪ (17‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﺣﻤﺪی)‪(16‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻓﮑﺮی‬ ‫اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن‬ ‫ﻧﯿﻤﺎﻋﻠﯿﭙﻮر)‪ (80‬ﻣﺴـــــــﻌﻮد اﺳﺪی)‪(98‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﭘﻮرﻣﺤﻤﺪ)‪ (77‬ﻣﻬﺮداد اوخ)‪(70‬‬ ‫ﺑﻬﺮوز اﻓﺸــﺎر)‪ (36‬ﻣﺤﺴـــﻦ اذرﺑﺎر)‪(23‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻣﺤﻤﻮدی)‪ (17‬ﻓﺮﺷـﯿﺪﭘﺎداش)‪(11‬‬ ‫ﻣﻬﺮداد رﺿــــﺎﯾﯽ)‪ (10‬ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻠﺰاری)‪(8‬‬ ‫ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺮﺗﻮ)‪(5‬‬ ‫ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎن‬ ‫ﺣﻤﯿﺪﻋــﺮﻓﺎﻧــﯽ)‪ (1‬ﻋﻠــﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪ)‪(7‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـــــــــــــﯿﻦ ﭘﻮر)‪ (21‬ﻓﺮزاد‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی)‪(24‬ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮﻣﯿﺮﺑﺰرﮔﯽ)‪ (68‬وﺣﯿﺪ‬ ‫ﻓﺎروغ)‪ (72‬ﺳﯿﺪ روح اﻟﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ)‪(99‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺑﯿﻌﯽ‬ ‫داوره ی‬ ‫ﺳـــﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳـــﯿﺪﻋﻠﯽ)داور وﺳـــﻂ(‬ ‫ﻫﯿﻮاﺑﻬﻤﻨــــــــــــﯽ )ﮐﻤﮏ داور اول (‬ ‫ﺳـــﻌﯿﺪﺑﺎﻫﻨﺮ)ﮐﻤﮏ داور دوم( ﺳــــﺠﺎد‬ ‫ﯾﺎری)داور ﭼﻬﺎرم(‬ ‫اﺧﻄﺎری ﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﯽ ﮔﻮدرزی ﮐﺎرت زرد )اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک(‬ ‫ﻧﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﮐﺎرت زرد)ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن(‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان‪ :‬ﺣﺪود‪ 3000‬ﻧﻔﺮ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا‪ :‬ﺑﺎراﻧﯽ‬ ‫اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺸـــــﺎر راروی دروازه ﻣﺲ‬ ‫ﺑﯿﺸــــﺘﺮﮐﺮدﻧﺪﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ‪ 64‬ﺑﺎزی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺿـﺮﺑﻪ ای دﯾﺪﻧﯽ دروازه‬ ‫ﻣﺲ را ﺑﺎزﮐﺮد و ﺑﺎزی راﺑﻪ ﺗﺴــــــــﺎوی‬ ‫ﮐﺸــــﺎﻧﺪ‪،‬دراداﻣﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﮐﻪ‬ ‫روﺣﯿﻪ ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮدرا دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳـﺖ‬ ‫اورده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی زدﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﺳـﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮی ﺑﺎ ارﺳـﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫ازﺟﻨﺎح راﺳﺖ روی دروازه ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴــــﺖ‬ ‫ﺑﺎﺿﺮﺑﻪ ﺳـﺮ ودردﻗﯿﻘﻪ ‪ 7 1‬ﮔﻞ دوم را ﺑﺮای‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﺛﻤﺮﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ‪،‬دراداﻣﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن‬ ‫ﻣﺲ ﺧﻮدرا ﺑﺮای ﮔﻞ ﺗﺴﺎوی ﺑﻪ اب واﺗﯿﺶ‬ ‫زدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ‪ 75‬ﻣﻬﺮداد رﺿـﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴـــﺖ ﮔﻞ دوم ﻣﺲ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و‬ ‫ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺗﺴـﺎوی ﮐﺸـﺎﻧﺪ ‪ .‬ودر اداﻣﻪ و در‬ ‫‪ 1 5‬دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎزی‪ ،‬ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ زدﻧﺪﺑﻪ درﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮرد و ﺑﺎزی ﺑﺎﻫﻤﺎن‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ 2‬ﺑﺮ‪ 2‬ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴـﺎوی‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮد در رده ﺷﺸـــﻢ‬ ‫ﺟﺪول اﯾﺴﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮدﻓﮑﺮی ﺳــــــــﺮﻣﺮﺑﯽ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‬ ‫اراک ‪:‬ﺟﺎداره ﺗﺸـــــــﮑﺮﮐﻨﻢ ازﺗﮏ ﺗﮏ‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﻢ‪،‬ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی‬ ‫ﺑﺎ ﺳـﭙﯿﺪرودﯾﮑﯽ ازﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎﻣﻮن ﺑﻮد‬ ‫وﺑﺎزی ﺑﺴــــﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ دادﯾﻢ ودرﯾﮏ‬ ‫اﺷـﺘﺒﺎه ﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و درﺷــﺮاﯾﻄﯽ‬ ‫زود ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻞ دوم رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺎﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﻮد وﻣﺎ‬ ‫ﻣــﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻮاﻧﻤــﺮداﻧﻪ وزﯾﺒﺎ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺸــــــﺘﺎدﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ وﯾﺎاﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳـﺒﮏ ﺑﺎزی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﺷـﯿﻪ‬ ‫ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ وﻗﺘﯽ زورﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وﻗﺖ ﮐﺸــﯽ‬ ‫ﻣـﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ‪،‬وﻟـﯽ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزی ﺧﯿﻠــﯽ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدوﺟﺎداره ﺗﺸــــﮑﺮﮐﻨﻢ از ﯾﮑﺎﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن واﻣﯿﺪوارﻫﺴـــﺘﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﻮب‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐــــــﺮدن رااداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و‬ ‫درﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫــــــﯽ ﮐﻪ درﺟﺪول‬ ‫ﺣﻘﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ واﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫راﺑﺎورداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪدرﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ وﺣﺘﯽ زودﺗﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪرﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ‪.‬‬ ‫ودرﭘﺎﯾﺎن ازﻫﻮاداران ﻣـــﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎدﻗﯿﻘﻪ‬ ‫‪ 9 0‬وﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ اﺧﺮﺗﯿﻢ راﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪوﻧﻘﺶ‬ ‫ﺧﻮدراﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮدﻓﮑﺮی درﭘﺎﺳـــــﺦ ﺑﻪ ﺳـــــﻮال‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرورزﺷــــﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮدرﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗـﺮی اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک اﻗﺎی‬ ‫اﻣﯿﺮﻣﻨﺼــﻮرﯾﺎن وﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ درﺑﺎزی‬ ‫ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﺮﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮدﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﮑﺴــــــــــﺮی اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت‬ ‫درﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺰرﮔﺴــــﺎل ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫داﺷـــــﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ ﯾﺎ دو‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻦ ان ﺷـــــــــــﺮاﯾﻂ ﺧﻮب‬ ‫ﺧﻮدراﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪،‬ﻣﺘﺎﺳـــﻔﺎﻧﻪ‬ ‫اﻣﯿﺮﻣﻨﺼــــﻮرﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﯾﮑﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮدﮐﻪ روی اون ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴــــــﺎب‬ ‫ﻣﯿﮑــــــــﺮدﯾﻢ ودﻓﺎع ﭼﭗ اوﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﻨﺼـــــــﻮرﯾﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫درﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﻗﺘﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﺳﯿﺮروﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫راﻧﺪارد وﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﺧﻮدراﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ازﻣﯿﺜﻢ ﻣﺠﯿﺪی درﭘﺴﺖ‬ ‫دﻓﺎع ﭼﭗ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪،‬ودﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ درﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮدﮐﻪ اﻧﺸـﺎاﻟﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪو ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ارﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدراﭘﯿﺪاﮐﻨﺪازﻣﻨﺼــــــــﻮرﯾﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰدرﺑﺎزی ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺑﯿﻌﯽ ﺳـــــــــــــﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﺲ‬ ‫رﻓﺴـــــﻨﺠﺎن‪:‬ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره‬ ‫ﭼﻬــﺮه ﻋــﺰﯾــﺰان رو ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ واﻓﺘﺨﺎراﯾﻦ‬ ‫راداﺷﺘﻢ ﮐﻪ درﻧﯿﻢ ﻓﺼـــــﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫درﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻮدم‪،‬ﺧﺴـﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‬ ‫ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻪ ﮐﺎدرﻓﻨﯽ وﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‬ ‫اراک وﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ ﺑﺎﺷـــﮕﺎه‪،‬‬ ‫وﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮐﻨﺎن ﺧﻮدم ﺧﺴـــــﺘﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷــــﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ‬ ‫ازﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳـــــــﻨﮕﯿﻦ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪ‪،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴـــــﺎﺑﻘﻪ اﻧﺮژی‬ ‫ﺑﺴـــــــﯿﺎری ازدوﺗﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ودودﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﺴـــــﯿﺎرﻋﻤﺪه داﺷﺖ ‪ :‬ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﭼﻤﻦ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪورزﺷـــﮕﺎه ﺑﻮد ودﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷــــــﺪﯾﺪ اﻣﺮوز اراک ﺑﻮد‪،‬درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮدوﺗﯿﻢ ﺧﺴـﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﮕﻢ وﻫﺮدوﺗﯿﻢ‬ ‫از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺴـــﯿﺎرﺧﻮب اﯾﻦ ﻓﺼـــﻞ‬ ‫ﻣﺴـــﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزی ﻫﺎواﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻗﻀـﺎوت ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎداره ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ‬ ‫ﺗﯿﻢ داوری ﺗﺸﮑﺮ وﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫رﺑﯿﻌـــــﯽ درﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ‪:‬اﮔـــــﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪوﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دوﺳﺖ دارم ﮐﺪام ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﺻــــﻌﻮدﮐﻨﺪﺑﻪ ﻏﯿﺮازﺗﯿﻢ ﺧﻮدم ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺳــــــﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ﺗﯿﻢ‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک اﺳـــــــــﺖ وﻣﺮدم اﯾﻦ‬ ‫ﺷـــــﻬﺮﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ وﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزی‬ ‫ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن درﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺷــﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‪:‬اراک ﭼﻪ ﮐﺎرش ﻣﯿﮑﻨﻪ‪،‬ﺳــــــﻮراخ‬ ‫ﺳﻮراﺧﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ‪،،،‬اﯾﺮاﻟﮑﻮ ﮔﻞ ﺑﺰن ﻣﺴــﯽ‬ ‫رو اﺗﯿﺶ ﺑــﺰن‪،،،‬اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺑﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﻠــﯽ‬ ‫ﻣﺪدﺗﯿﻢ دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﻠـﯽ ﻣﺪد‪ ،،،‬اﯾـﺮاﻟﮑﻮ ﮔﻞ‬ ‫ﺑﺰن ورزﺷـﮕﺎه ﺑﯽ ﻗﺮاره و‪ ...‬از ﺗﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دراﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﯿﺪی ﻣﺪﯾــﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻟﮑﻮ‪،‬دﮐﺘﺮ ﺑﻮاﻟﺤﺴــــﻨﯽ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷـــــــــــــﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‪،‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤـﺮاﺑــﯽ ﻣﺪﯾــﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‪،‬ﻣﻬﻨﺪس اﻧﺠﻔﯽ ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﺑﺎﺷـــــﮕﺎه درﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ورزﺷـــــﮕﺎه‬ ‫ﺣﻀـﻮرداﺷﺘﻨﺪ واز ﻧﺰدﯾﮓ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﺧﺒــﺎر‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی‬ ‫ﺑﺎﻧـــﻮان اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در اراک ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در دو رﺷﺘﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺎدی و‬ ‫ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ در اراک ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺎﻫﺮه ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی‬ ‫ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و‬ ‫ورزش ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ‪ 30‬ورزﺷﮑﺎر در ﺳﺎﻟﻦ اﺧﺘﺼــــﺎﺻﯽ‬ ‫ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻬﺪای ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد اراک‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت در رده ﺳﻨﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﻮان در دو رﺷﺘﻪ‬ ‫ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺎدی و ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و‬ ‫ورزش در اراک ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد‪ :‬در رﺷﺘﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺎدی‪ ،‬ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ‬ ‫اﻧﻌﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴـﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ اورد ‪ .‬زﻫﺮا ﺑﯿﺎت ﻧﺎﯾﺐ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪ و ﺳﻌﯿﺪه ﻣﯿﺮزاﯾﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﺴﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد‪:‬‬ ‫در رﺷﺘﻪ ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﯿﻨﺎ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﮑﻮی ﻧﺨﺴـــﺖ‬ ‫اﯾﺴـﺘﺎد ‪ .‬ﻧﺮﮔﺲ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﮑﻮی دوم ﺗﮑﯿﻪ زد و ﻧﺎزﻧﯿﻦ‬ ‫داوری ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺒﺎﯾﯽ و اﻗﺎﯾﺎن ﻏﻼﻣﯽ و ﺣﯿﺪری‬ ‫داوری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت زﯾﺮ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮﮔﺰاری ﻟﯿﮓ ورزﺷﯽ‬ ‫واﻟﯿﺒــﺎل در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴـــــــﺌﻮﻟﯿﻦ ورزش اﺳﺘﺎن و‬ ‫ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن راﺳﺘﯿﻦ ورزش ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸــــــﯽ‬ ‫رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳــﺘﺎن ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺮداری وراﻣﯿﻦ ‪ -‬ﭘﯿﺎم ﺧﺮاﺳﺎن‬ ‫ﺳﺎﯾﭙﺎ ‪ -‬راهﯾﺎب ﻣﻠﻞ ﻣﺮﯾﻮان‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪ اراک ‪ -‬ﭘﯿﮑﺎن‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﮔﻨﺒﺪ ‪ -‬ﺷﻬﺮداری اروﻣﯿﻪ‬ ‫ﻓﻮﻻد ﺳﭙﺎﻫﺎن ‪ -‬ﻓﻮﻻد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن‬ ‫ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺎزﻧﺪارن ‪ -‬ﺷﻬﺪاب ﯾﺰد‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ‪ ،‬رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ از ﻫﺸــﺘﻢ اﺑﺎن اﻏﺎز‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﻢ ﻓﺼــﻞ اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ‪ 27‬اذر ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪،‬ﺑﺎﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺻــــــــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﯿﻢﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷـﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﭘﻠﯽ اف ﻣﯿﺎن ﻫﺸﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﺳﻔﺮه ﻫﺎی اب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﺸﻨﻪ اﻧﺪ‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ‬ ‫و داﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ‬ ‫روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ‪ ،‬از ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺗﺼــﺎدفﺗﺮﯾﻦ‬ ‫روزﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﺮا در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﺷــــــﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ؛ ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ان را در ﻃﻮل‬ ‫ﯾﮏ روز ﻣﯽﺷــﻨﻮﯾﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ »ﯾﮏ روز« ﺑﺎراﻧﯽ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷـــﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻗﺪری ان را ﻣﯽﺷـــﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎلﻣﺎن ﺑﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷــﻮد‪ .‬ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﺑﺎ ﺷﯿﺸـﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ی‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ان روز ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر‪ ،‬داﻧﺸــﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺑﺮوﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻫﺸــﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ! ﻫﺸــﺪار ﯾﮏ روز‬ ‫ﺳــﺨﺖ و ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ‪ .‬ﺑﻠﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﺟﺬاب ﺑﺎﺷـــــــﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻫﻢ‬ ‫دﯾﻮاﻧﻪﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺴـــﺎﻟﺖﺑﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ‪ ،‬زﯾﺮ ﺳﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﺳـﻮال ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﺮا‬ ‫در ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﺳـﻔﺮ ﺷــﻬﺮی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﯿﺴـــﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸــــﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهی دوﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ‪،‬در ﮐﺘﺎب اﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی‬ ‫راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﮐﻠﻤﻪی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ »اﻣﺪ و ﺷــﺪ‬ ‫وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺷـﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و ﺑﯿﻦ ﺷـﻬﺮی«‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪،‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ »ﺳـﻨﮕﯿﻦ« ﻣﯽﺷـﻮد‪ ،‬ﯾﺎ ﺷــﺮﯾﺎنﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮی و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺗﻨﮓﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ .‬اﯾﻦ دو ﻣﻮرد‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ‬ ‫ﻫﺴــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن‬ ‫ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗـﺮاﻓﯿﮏ‪ ،‬ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو‬ ‫ﻣﻮرد‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺼــــﺎدﻓﺎت‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻت را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣـﯽزﻧﺪ؛‬ ‫ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺪل‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺳـﺮاغ ﺷـﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺷـﻬﺮی ﻣﯽروم؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ان ﺟﻮﻻن‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼــﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺎرش ﺑﺎران روی ﻫﺮ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺮ راﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺻﺎفﺗﺮ و‬ ‫در دﺳــﺘﺮسﺗﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎ‪ ،‬ﭼﯿﺰی در ﯾﮏ‬ ‫ﺷﻬﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ‪ .‬ابﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺸـﺴـﺖ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و در روزﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺳــﻘﻮط درﺧﺖﻫﺎ و‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮی‪ ،‬از دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺷـــﻬﺮی اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮏ درﺧﺖ وﺳـــــﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺘﺎده‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑـﺮ اﺛـﺮ ابﮔـﺮﻓﺘﮕـﯽ در ان رﯾـﺰش ﮐـﺮده و‬ ‫ﻣﺴـﺪود ﺷﺪه‪ ،‬در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞ را‬ ‫ﻫﻢ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺷـﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻋﺒﻮر و‬ ‫ﻣﺮور ﺷﻬﺮی را ﻣﺴــــﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪ .‬ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﺷﺪن اب ﻣﻮﺟﻮد در انﻫﺎ ﺑﺎ روﻏﻦ‪ ،‬دود اﮔﺰوز و ﻣﻮارد‬ ‫اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ از وﺳـــﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﺮاوش ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﻐﺰﻧﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣـﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻠﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؛‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــــﺮﮐﺖ اب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ اﺑﯽ در دﺷـﺖﻫﺎی اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺑﺎرش ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴـــﺮی اب ﺳﻔﺮهﻫﺎی‬ ‫زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳـﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﻋـﺰت اﷲ اﻣــﺮه ای‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷـــــــﺖ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎرش ﻫﺎی اﺧﯿـــــﺮ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد و ﺧﺴﺎرتﻫﺎی درازﻣﺪت در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﺒﺮان‬ ‫ﻧﮑﺮده و ﻓﻘﻂ ﮐﺴــــﺮی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎدهاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬وی اﻓﺰود‪ :‬وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﯽ در دﺷـﺖﻫﺎی‬ ‫اراک‪ ،‬زرﻧﺪﯾﻪ و ﺳﺎوه در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳـﺖ وﻟﯽ وﺿـﻊ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﯽ در دﺷـﺖ ﻫﺎی ﺷــﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻨﺪاب‪ ،‬ﺧﻤﯿﻦ‪ ،‬ﮐﻤﯿﺠﺎن‪،‬‬ ‫دﻟﯿﺠﺎن و ﻣﺤﻼت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرشﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب اﻣﺴــــــﺎل‪،‬‬ ‫ﺧﻮباﺳﺖ‪ .‬وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ اﺑﯽ در دﺷﺖﻫﺎی‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺘﺎن رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴـﺮی ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼــــﺮف‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪33‬‬ ‫ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎری ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر؛‬ ‫اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫زﻫﺮا اﻣﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴـــــﺘﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣـﺮﮐـﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻃـﯽ ﻗـﺮاردادی ﺑﺎ ﻫﺌﯿﺖ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اداره‬ ‫ﺑﻬﺰﯾﺴــــﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ؛‪ 110‬ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل اراک ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎﺑﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺌﯿﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ اﺳﺘﺎن ‪ ،‬زﻫﺮا اﻣﯿﻨﯽ در‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﯾﮑــــــــﯽ از‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از‬ ‫اﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ و اﺳـﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌــــﺮﻓــــﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در‬ ‫دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫ﺑﻬﺰﯾﺴـــﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ارﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺑـــــﺮای‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌــﺮﻓــﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در‬ ‫ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اراک ﻧﻤﻮده‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴـــﺌﻮل اﻓﺰود ‪ :‬ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴــــﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸـﺎن را‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﺷــــــﺎﻫﺪ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮوری اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﻼد ﻣﺸــــﺎﯾﺨﯽ رﯾﯿﺲ ﺑﻬﺰﯾﺴـــــﺘﯽ‬ ‫ﺷـــﻬﺮﺳـــﺘﺎن اراک ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ اورد وﻗﺘـﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺷﺨﺼــﯿﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ان را در‬ ‫ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﺮده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ورزﺷﯽ و‬ ‫ﺗﯿﻤـﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣـﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣـﯽ در ﺟﻬﺖ‬ ‫رﻓﻊ ارزوﻫﺎی ورزﺷﯽ اﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﺸـــــﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ‪ ،‬ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸـﯽ‪ ،‬اﯾﺠﺎد‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳـﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺎ‬ ‫اﺳــــﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد‬ ‫ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ‬ ‫از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳــــﺮﭘﻨﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺴﻢ و روح ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫اﺳـﯿﺐﭘﺬﯾﺮ را از ﺗﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری دور‬ ‫ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ ﭼــﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑــﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦاﻻت راﻫﺴﺎزی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ وزارت‬ ‫ﮐﺎر از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ راﻫﺴــﺎزی ﮐﺸــﻮر ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﻻت از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ ﺧﺒﺮ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒـﺮﮔـﺰاری‬ ‫ﻣﻬﺮ ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ وزارت‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ از ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸــــﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭘﺲ از اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺳـﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ان‬ ‫اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐـﺮﯾﻢ ﯾﺎوری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒـﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬـﺮ‪،‬‬ ‫درﺑﺎره اﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ راهاﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﻫﭙﮑﻮی اراک‪ ،‬اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷﺖ‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ راه‬ ‫اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀــــﺎی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 30‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ‬ ‫وزارت ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﻮد‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳــﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و راﻫﺴــﺎزی‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﺑـﺮای ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮارداد ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺎ دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در‬ ‫اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺴـﺎزی ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴـــﺌﻮﻻن ﮐﺸـــﻮری و‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺴــــﺘﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﺗﺴـﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ اﻻت‬ ‫راﻫﺴﺎزی ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷـﻬﺮداری ﻫﺎ از ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـــﺮﯾﻌﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـــﻮد ‪.‬‬ ‫ﯾﺎوری درﺑﺎره اﺧﺮﯾﻦ وﺿـــﻌﯿﺖ واﮔﺬاری‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل از‬ ‫ﺳـــﻮی ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳـــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﯿﺎی‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴـــــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫واﮔﺬاری ان ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری و ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ زن در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت اداره اب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﯽ اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﺳﻮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـــﻞ ﺷﻬﺒﺎز‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـــﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿـــﻼب‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺎوه ﻟﯿﻼ ﻣﻌﯿﻦ رﺿـﺎ ﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﭘﺮﺳــﺖ اداره اب وﻓﺎﺿــﻼب‬ ‫ﺷـــــﻬﺮﻏﺮق اﺑﺎد و ﻋﻠﯽ ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺳــﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺟﺪﯾﺪ اداره اب وﻓﺎﺿــﻼب‬ ‫ﺷﻬﺮاوه ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿـﻼب اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‬ ‫ﺑﺎﻧﻮان در ﭘﺴــﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫‪ 3 0‬درﺻﺪی ﺗﺼﺪی ﭘﺴـﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧﻮان در راﺳـﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿــﺮ و اﻣﯿﺪ ‪ ،‬ﺑــﺮای‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺎﺳـﺖ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ادارات اب و ﻓﺎﺿـﻼب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺤﻮل‬ ‫و ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﻼ ﻣﻌﯿﻦ رﺿــــﺎ ﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره اب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮ ﻏﺮق‬ ‫اﺑﺎد ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴـﻪ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺋﯿﺲ‬ ‫اداره اب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اوه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳـﺎوه ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک اﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷــــﻬﺮداری‬ ‫اراک‪ ،‬ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺑﻪ رﯾﺎﺳـــﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ارﮔﺎن‬ ‫ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ‪ ،‬ﻋﺴـــﮕﺮی ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺷﻬﺮی‪ ،‬ﺳﺎده وﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﮐﻠﯽ‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری اراک‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻی ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ‬ ‫از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸـــﻮر و‬ ‫ﺿــﺮورت وﺟﻮد اﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﺳــﺘﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن و اﻣﺪادی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاری و ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﺎی‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن‬ ‫ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻓـﺰود ‪ :‬ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث و‬ ‫ﺗﺸــــﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴــــﺎت اﺿﻄﺮاری ﺳﺘﺎد‬ ‫ﭘﯿﺸــــــﮕﯿﺮی ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﺳـــــﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از‬ ‫اﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﻬﻞ‬ ‫اﻧﮕﺎری دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳــﺎن و‬ ‫اﻣﺪادی در ﺷـــــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬اﺟﺮا ﻣﺼــﻮﺑﺎت‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد‪ ،‬ﺑﺴـﯿﺞ و‬ ‫ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد‬ ‫و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺷﻬﺮدار و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اوه‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ از ﺗﻼش ﻫﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀــــــﻞ‬ ‫ﺟﻌﻔﺮی رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸـﯿﻦ اداره اب وﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺷــــﻬﺮ اوه ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻋﻠﯽ ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫رﺋﯿﺲ اداره اﺑﻔﺎﺷﻬﺮ اوه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀــــﯽ رﺿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮدار‬ ‫وﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﻤﺲ رﺋﯿﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷـﻬﺮ اوه ﺑﺎ اﻫﺪاء ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﻼش ﻫﺎی‬ ‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻌﻔﺮی رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸـﯿﻦ اداره اب‬ ‫وﻓﺎﺿﻼب اوه ﺗﺸﮑﺮ وﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اراﻣﺶ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺴـــﻮوﻻن و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﭘﺎی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺴــــــــﮕﺮی ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻋﻼم اﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷــﻬﺮداری ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗـﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرش‬ ‫ﻧﺰوﻻت اﺳــﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷــﺮﮐﺖ اب‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ارﮔﺎن ﻫﺎی ذﯾــــﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬رﻓﻊ ﺗﺼــــﺮف و‬ ‫ازادﺳﺎزی ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴــــــــﻪ ﮔﺰارش‬ ‫ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴـﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی‬ ‫دﯾﻮاره ﺳـــــﺎﺣﻠﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت در‬ ‫ﺧﺼــﻮص ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزی ﻧﻘﺎط اﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری اراک اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ از ﻇﻬـﺮ روز ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻓﻮت ﺣﻔﺎر ﭼﺎه در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﺷﺎزﻧﺪ ﺷﻨﺒﻪ دوم اﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺼـﺪوﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓـﺮدی در ﺣﯿﻦ ﺣﻔـﺮ ﭼﺎه در ﯾﮑـﯽ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﺟﺴـﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﻔﺮ‬ ‫ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫از‬ ‫ﭼﺎه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻓﺮد ﺣﻔﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را‬ ‫‪ 110‬اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺗﯿﻤﯽ ﮔﺸـﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ"ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫دﺳﺖ داد‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﺷـــﺪ‪ .‬وی اﻓﺰود‪:‬در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه‪،‬‬ ‫در‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫اﺳـﺘﺎن‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﺧﻠﺠﯽ"ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﺣﯿﻦ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﻪ‬ ‫ﺣﺎوی ﺧﺎک از دﺳــﺖ ﻓﺮزﻧﺪش رﻫﺎ ﺷــﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در‬ ‫داﺧﻞ ﭼﺎه در ﺣﯿﻦ ﺣﻔﺎری ﺑﻮده اﺳــﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳــﺖ ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺧﻠﺠﯽ ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ‪ ،‬ﻓﺮدی ﮐﻪ در‬ ‫ﭼﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺼـﺪوم و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﯽ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﺪت ﺟﺮاﺣﺎت وارده‬ ‫ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪5‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪33‬‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫‪ 563‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿــــــﺎ ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺳــﻼﻣﺖ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬در ﻣﺮاﺳـــﻢ‬ ‫ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷـﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ‪ ،‬از ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷــــﺶ ﺑﻮدن ‪ 563‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐـﺰی ‪ ،‬ﺟﯿـﺮﯾﺎﯾـﯽ ﺑﺎ‬ ‫اﺷـــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ در ﺳــﺎل ‪ 1373‬ﺗﻮﺳـــﻂ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷــﻮرای اﺳـــﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ‪:‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﻣﻠﮑﻒ ﺷﺪ ﭘﻮﺷـﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را‬ ‫ﺑﺮای اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺳـــــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل‪1374‬در ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷــــــﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪6 0‬درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ اﯾـــﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻧﺪاﺷــﺘﻦ ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﯽ از درﻣﺎن ﺧﻮد‬ ‫ﺻــــــﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در‬ ‫ﺳـــﺎل‪ 1376‬اﯾﻦ ﺳـــﺎزﻣﺎن ‪،‬ﺻـــﻨﺪوق‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﺗﺸـــــــــﮑﯿﻞ دادو ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮو ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ ‪ 20‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳــﻼﻣﺖ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳـــــــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺣﺪود‬ ‫‪320‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸــــــﺎﯾﺮو‬ ‫ﺷــﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ‪20‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺻـــﻮرت‬ ‫راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬در ﺳﺎل ‪ 93‬ﭘﯿﺮو‬ ‫اﺑﻼغ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی در ﺣﻮزه‬ ‫ﺳــﻼﻣﺖ و اﺟﺮای ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ‪ 3 8‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ‬ ‫ﻣﮑﻠﻒ ﺷــــﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫راﯾﮕﺎن ﻫﻤﻪ اﻓـﺮاد را ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 115‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‪،‬ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﺸـــﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق‬ ‫ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﯾﯽ از ﻣﻮ‪‬ﺳﺴــﺎت ﻃﺮف ﻗﺮار داد‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪85 :‬درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷــــﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪88‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮﺟﻤﻌﯿﺖ داردو ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸــﺎر ﻫﻢ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪32‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه دارد‪.‬‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷــﺪن ﺣﺪود‪563‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﺳـــﺘﺎن ﺧﺒﺮداد و اﻓﺰود‪:‬ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـــــﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را از‬ ‫ﻣﻮ‪‬ﺳﺴــــــــﺎت ﻃﺮف ﻗﺮار دادﮐﻪ ﺣﺪود‬ ‫‪730‬ﻣﻮ‪‬ﺳﺴﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در ﻣﺎه ﺣﺪود‪250‬‬ ‫ﻫــﺰار ﻣــﺮاﺟﻌﻪ ﺑــﺮای ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮ‪‬ﺳﺴـﺎت دارﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻣـﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ‪2 0‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد‪.‬‬ ‫* ﭘﺮداﺧﺖ ‪ 14‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص‬ ‫اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻫﺰارو ﺻﺪو ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻧﻔﺮ اﺳـﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص‬ ‫در ﺳـﺎل ‪ 97‬ﺣﺪود‪ 14‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﺻــﺮف ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ‪ 215‬ﻧﻔﺮ از اﻧﻬﺎ‬ ‫دﯾﺎﻟﯿـﺰی ‪595،‬ﻧﻔــﺮ دﭼﺎر ام اس‪82،‬ﻧﻔــﺮ‬ ‫ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ‪41‬ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫*ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻫﺪر‬ ‫رﻓﺖ داروﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳــﺮﻋﺖ‬ ‫در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺣﺎل اﺟﺮای ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺳــــﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در‬ ‫ﺳـﻄﺢ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺷــﺎره ﮐﺮد و درﺑﺎره روﻧﺪ‬ ‫اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳـﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﺟﺮای‬ ‫ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻧﺴــﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴــﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﺟﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻼت‬ ‫‪،‬دﻟﯿﺠﺎن و ﺷـﺎزﻧﺪ ﻫﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬ ‫‪،‬اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﺳــﺎل در ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷــــﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎرت‬ ‫داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ‪.‬ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﺪر‬ ‫رﻓﺖ داروﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ‪،‬ﺳـﺮﻋﺖ در‬ ‫رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳـﻨﺎد وﺳــﺮﻋﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد را از دﯾﮕـﺮ‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﺷﻤﺮد‬ ‫و ﮔﻔﺖ ‪ :‬از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﺑﻪ رﺳــﯿﺪﮔﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﺳـــﻨﺎد‬ ‫ﺑﺴـــــــﺘﺮی ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﻫﺮ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫اﺷــﺎره ﮐﺮدﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ان ﺻــﺮﻓﻪ‬ ‫ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼــــــﺮف ﮐﺎﻏﺬ واز ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ‬ ‫ﺳـﻼﯾﻖ در رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳـﻨﺎد ﭘﺰﺷـﮑﯽ و‬ ‫ارﺳﺎل ﺷـﻔﺎف اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫رﯾﺰی وﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ‪1666‬ﺻــﺪای ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـــﺎزﻣﺎن و ﻃﺮح‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪ 1666‬ﺻﺪای‬ ‫ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪،‬ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﻪ اﯾﯽ ﺧﻮد‬ ‫‪،‬اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدات را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ‪،‬در‬ ‫واﻗﻊ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫*اﺟﺮای اﺟﺒﺎری ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧــﯽ ﺑــﺮای اﻓـــﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮدادو‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬در ﻧﯿﻤﻪ اول اﺑﺎن ﻣﺎه ‪،‬اﺳــﺘﺎرت اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زده ﻣﯽ ﺷـــﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮاﺳــﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ی ﺷﺸـﻢ ‪،‬ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ را‬ ‫ﺷــﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد‪،‬ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫‪3‬ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬دﺳـــﺘﻪ اول اﻓﺮادی‬ ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﺷـﺎن ‪،‬زﯾﺮ ‪40‬درﺻـﺪ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳـــــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ‬ ‫ﺻــﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـــﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬دﺳـــــــﺘﻪ دوم اﻓﺮادی ﮐﻪ دراﻣﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮارﺷـﺎن ﺑﯿﻦ ‪40‬درﺻـﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و‬ ‫ﺻﺪدرﺻﺪ اﺳﺖ‪،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸــــﺎرﮐﺖ‬ ‫‪5 0‬درﺻﺪ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ی‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪو ﭘﻨﺠﺎه درﺻــــﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ را‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﭘـﺮداﺧﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﮔﺮوه ﺳﻮم اﻓﺮادی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار‬ ‫اﻧﻬﺎ ‪،‬ﺑﺎﻻی ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق دﺳـﺘﻤﺰد و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﮐﺎر اﺳــﺖ‪،‬ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷــﺪن‪،‬ﺣﻖ‬ ‫ﺳﺮاﻧﻪ ی ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼـﻮص ﺗﺴـﻬﯿﻼت درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷـﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷـﺶ ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد اﺷﺎره ﮐﺮد و‬ ‫اداﻣﻪ داد ‪:‬اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻃﯽ ﺷــﺶ ﻣﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺷــﺎره ﺷـــﺪه‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫*ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﻫﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺑﯿﺪاری ‪ ،‬ﻣﺪﯾـﺮﮐﻞ دﻓﺘــﺮ اﻣﻮر‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـــﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸــﻮر‪،‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪:‬ا ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ درﮐﺸـﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺶ‬ ‫از ‪80‬ﺳﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ی اﺟﺮاﯾﯽ دارد‪،‬وﻟﯽ ﻫﻨﻮز‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫و اﺛﺎر زﯾﺎن ﺑﺎر ان را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻗﺘﺼـــﺎد‬ ‫ﮐﺸـﻮر و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﻟﻤﺲ ﮐﺮد‪،‬در ﻫﻤﻪ‬ ‫دﻧﯿﺎ ‪،‬ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺖ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﺑﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود ‪:‬ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ‬ ‫ودرﻣﺎﻧﯽ را در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺮاد ﻻزم اﺳـﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ اﺑـﺰاری ﮐﻪ‬ ‫اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺷــــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ‬ ‫اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷــﻮد‪ ،‬را اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن‬ ‫اﻣﻮر داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﺑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود ‪:‬درﺑﯿﻤﻪ ﺳـــــﻼﻣﺖ‬ ‫‪4 4‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه دارﯾﻢ وﻟﯽ درﮐﺸﻮر ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ‪،‬درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸـــﻮر‪10،‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺸـــﺘﺮ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸــــﻮر‬ ‫اﺳـﺖ‪،‬ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ان ﻫﻢ ﭘﻮﺷــﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﯽ‬ ‫اﺳـﺖ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ و داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ‬ ‫اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺗﺼـﺎدف ! اﺻﻼ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺼــﺎدﻓﺎت‬ ‫ﺷﻬﺮی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ‪ .‬ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ در روزﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ و وﺟﻮد اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻣﺴﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ‪ ،‬رﯾﺴـﮏ ﺗﺼـﺎدف را‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶﺗﺮ دو ﻣﻮرد را ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺷــﺪن‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷـﻬﺮی ﻣﻮﺛﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺷــﺮﯾﺎنﻫﺎ و‬ ‫دﯾﮕﺮی‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺳﺮاغ دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽروم‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﺳـﺎﻋﺖ ‪ 6‬ﺻـﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷـﻮﯾﺪ و‬ ‫ﺻﺪای ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺸـﻨﻮﯾﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺷـﻠﻮغ و‬ ‫ﭘـﺮ ﺗـﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ﺧــﺮوج از‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺪون درﻧﮓ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ‬ ‫)اﮔﺮ از ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی ﻫﺴـــــﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ روز اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺧﻮد‬ ‫را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ( و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺮ ﻧﺮﺳـــﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﮐﺎر‪ ،‬ﺳـﻮار ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷــﻮﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﺗﺎن ﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی‬ ‫از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون زدهاﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷــــﻤﺎ و انﻫﺎ‬ ‫ﻫﺴـــــﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‪ ،‬رادﯾﻮ را روﺷﻦ و اﺧﺒﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫را ﺑﺮرﺳـــــﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷـــــﺪن‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧــﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳـﺘﻔﺎدهی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم‬ ‫از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ روزﻫﺎ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼـــــﺎدﻓﺎت ﺷﻬﺮی در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ‬ ‫اﺷـﺎره ﮐﺮدﯾﻢ‪،‬ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺷــﺮاﯾﻂ دﯾﺪاری را ﺑﺮای‬ ‫راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﺷﯿﺸـــــﻪی‬ ‫اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﺎ رﯾﺰش ﻗﻄﺮات ﺑﺎران روی ﺻــــﻮرت‬ ‫راﮐﺐ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﻂ‬ ‫انﻫﺎ روی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت‬ ‫زﯾﺎدی را در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ذﮐﺮ ﺷـﺪﻧﺪ‪ ،‬از اﺻـﻠﯽﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮاردی ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ‪ ،‬ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور‬ ‫ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸــﮑﻞ روﺑﻪرو و ان را ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺳـــﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن‬ ‫ﯾﮏ ﺳــــﺮی ﻣﻮارد‪ ،‬از روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﻢﺷــﻬﺮیﻫﺎیﻣﺎن‬ ‫ﺳﺨﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ در اﯾﻦ روزﻫﺎ‪ ،‬ﺑﯿﺸــﺘﺮ از وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺧﻠﻮتﺗﺮ ﮐﺮدن‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎ‪ ،‬ﺷـﺎﻧﺲ ﺑﻪوﺟﻮد اﻣﺪن ﺗﺮاﻓﯿﮏ را‬ ‫ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺜﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽاﯾﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﯿﺸـــــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎط‬ ‫راﻧﻨﺪﮔـﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬از ﺗﻮﻗﻒ زﯾــﺮ ﭘﻞﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﺻـــﻠﻪی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎﺷـــﯿﻦ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ را ﺑﻪ ﺣﺪی‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺗﺼـﺎدف ﮐﻢ و ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد ‪ .‬ﻫﻮای‬ ‫ﻣﻮﺗﻮریﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫از ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﯿﺴـــــﺖ ‪ .‬ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از ﻫﻮای ﭘﺎک‬ ‫و ﺑﺎﺣﺎل ﺷﻬﺮﻣﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ ‪ :‬ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺠﺎرو‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﺧﺒﺎر ﺣﻮادث‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرق‬ ‫ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺳــــﺎرق ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﻮﺷــــﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐـﺰی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒـﺮی‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ‪ ،‬ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷـــﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻃﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﯽ وﻗﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﺳـﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷـﯽ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه در‬ ‫دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﻟﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎن داﺷـــﺖ‪ :‬در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺳـﺎرق ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ در‬ ‫ﻣﺨﻔﯿﮕﺎﻫﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺳﺎرق ﺑﻪ ‪ 8‬ﻓﻘﺮه ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﯽ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬در‬ ‫ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﻠﯿﺲ از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺳـﺎرق ‪ 9‬دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷـﯽ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﻒ و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻒ ‪ 160‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺟﺎﻧﺸــﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن از ﮐﺸــﻒ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 600‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺎﻣﻞ ‪180‬‬ ‫ﻫـــﺰار ﻋﺪد ﺑﺎدﮐﻨﮏ‪ ،‬ﺗﻌﺪادی ﺗﻠﻮﯾــــﺰﯾﻮن و اﻗﻼم‬ ‫ﺧﻮراﮐﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺎزﻧﺪ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﺳﻒ ﺳـﭙﻬﻮﻧﺪ‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ‪ ،‬ﺗﯿﻤـــــﯽ از ﻣﺎﻣﻮران‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق را در ﯾﮑــــﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﺎزرﺳـﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻌﺪاد ‪ 180‬ﻫﺰار‬ ‫ﻋﺪد ﺑﺎدﮐﻨﮏ‪ 190 ،‬ﺑﺴــــﺘﻪ ﭘﺸــــﻤﮏ‪ 4 ،‬دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺗﻠﻮﯾــﺰﯾﻮن و ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﯿﻮه ﻣﻮز ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫــﺮ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻮد‪ ،‬ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬راﻧﻨﺪه ﺧﻮدرو در اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮگ ﻣﺮد ‪ 50‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺎز زﻏــﺎل در اراک‬ ‫روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدی ‪ 50‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻨﺸـــﺎق ﮔﺎز‬ ‫زﻏﺎل در داﺧﻞ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﻣﺴـــﺎﻓﺮﺗﯽ در اراک ﺟﺎن‬ ‫ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒـﺮی‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺳــــﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﺠﯽ ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻇﻬﺮ روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﮔﺰارﺷــﯽ از ﻣﺮگ ﻓﺮدی در ﯾﮏ‬ ‫ﭼﺎدر ﻣﺴــﺎﻓﺮﺗﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ‪ 110‬اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﻼﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻣﺪادی و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﺷـﺪﻧﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﯿﻢ اورژاﻧﺲ ﻣﺸــــﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻨﺸــﺎق ﮔﺎز زﻏﺎل ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺗﺸــــﮑﯿﻞ و در ﺣﺎل ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﺗﺪاوم‬ ‫ﮐﺸﻒ ‪ 52‬ﻫﺰار ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﺎوه ﻃــﺮح ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻼﻧﺘﺮی ‪ 14‬ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻼﻧﺘﺮی ‪ 14‬ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺳــﺎوه‪،‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ 5 2‬ﻫﺰار ﻧﺦ ﺳـــﯿﮕﺎر ﻗﺎﭼﺎق در ﺑﺎزرﺳـــﯽ از ﯾﮏ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق را در‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺳﻤﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮوﯾﺰ اﺳﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺎوه وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺧﻮدرو‪ ،‬ﻣﻘﺪار ‪51‬‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 800‬ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺸــــﻒ و راﻧﻨﺪه‬ ‫ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺪاوم ﻃﺮح ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼـﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪6‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪33‬‬ ‫اﻧﻬﺪام ﺑﺎﻧــﺪ ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ‪ 27‬ﻓﻘــﺮه ﺳﺮﻗﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــــﺘﺎن از اﻧﻬﺪام ﺑﺎﻧﺪ‬ ‫ﺳـــــــﺎرﻗﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺰل در ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣـﺮﮐــﺰی ‪ ،‬ﻓــﺮﻣﺎﻧﺪه‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﺳــﺮﮐﺮده اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ‪ 5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‬ ‫‪ 300‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺷــــﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ در ‪27‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿـﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮔــﺰارشﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳــــــﺮﻗﺖ ﻣﻨﺎزل در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﻬﺮ اراک‪ ،‬ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﻪ‬ ‫ﺻـــﻮرت وﯾﮋه در دﺳــــﺘﻮر ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ از‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳـــﺮﻗﺖ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫اﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺤﺴـﻮس‬ ‫و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫از ﺷـﯿﻮه و ﺷــﮕﺮد ﺳــﺎرﻗﺎن‪ ،‬ﺳــﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎﯾﯽ از اﻋﻀــﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای‬ ‫ﺳﺎرﻗﺎن ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار‬ ‫ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮﻗﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳـﺖ‬ ‫اﻣﺪ و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀــﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﯿﻔﺮی ﻫﺴـــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳــﺮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ اراک ﺗﺮدد‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳـــﺮﮐﺮده‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻠﯿﺲ در ‪ 3‬اﺳـــﺘﺎن‬ ‫ﮐﺸــــﻮر ﺑﻮد‪ ،‬اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﻞ‬ ‫اﺧﺘﻔﺎی اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳـــﺖ اﻣﺪ و ﻣﺄﻣﻮران‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮد‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ اﺻــﻠﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﭘــﺮوﻧﺪه را در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿـــﺮاﻧﻪ در‬ ‫ﻣﺨﻔﯿﮕﺎﻫﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳـﺮﻫﻨﮓ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﯽ‬ ‫اﺿـــﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻓﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﺳـﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪدﺳــﺖاﻣﺪه‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫‪ 27‬ﻓﻘﺮه ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ارزش ‪5‬‬ ‫ﻣـﯿﻠـﯿﺎرد و ‪ 300‬ﻣـﯿﻠـﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ‪ 2‬ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از دوﺳـﺘﺎﻧﺶ‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﻠﯿﺲ در دﺳـــــــﺘﮕﯿﺮی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﻤﺪﺳـﺘﺎن اﯾﻦ ﻓﺮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ در ﺻـــﺤﻨﻪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺮﻗﺖ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴــــــﺘﺮﻫﺎی‬ ‫اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮای اﻋﻀـــــﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷــــﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻮﺻــــﯿﻪ ﻫﺎ و‬ ‫ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑـﺮ ﺗﺪاوم ﻃــﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎرﻗﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷـﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫در ﺻﻮرت روﯾﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸـﮑﻮک‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮع را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫‪ 110‬ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻠﻤﺐ ‪ 60‬واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در اراک‬ ‫ﺟﺎﻧﺸـــــﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن از‬ ‫ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن‪ ،‬اﺗﺎق اﺻﻨﺎف و‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻـــﻨﻔﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬از‬ ‫اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﺟﺎری ‪ 60‬واﺣﺪ ﺻــــﻨﻔﯽ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ در اراک ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ "ﯾﻮﺳﻒ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ" در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺒـﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒــﺮی ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﮑﺮر‬ ‫ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫‪ ،110‬ﺗﺸــــــــﺪﯾﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻮاز ﮐﺴــــــﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀــﺎﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺎق‬ ‫اﺻـﻨﺎف و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ در ﺷــﻬﺮ‬ ‫ﮐﺸﻒ ‪ 2‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫در ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﯿﺮی ‪ 3‬ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه در اراک‬ ‫در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫اراک‪ 3 ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دﺳـﺘﮕﯿﺮ‬ ‫و ﻣﻘﺪار ‪ 2‬ﮐﯿﻠﻮﮔــــﺮم اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از‬ ‫اﻧﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳـــــــﺮﻫﻨﮓ "اﻣﯿﺮ ﻣﺨﺘﺎری" ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺒـﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒـﺮی ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ اﻋﻼم ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫در ﺧﺼـــﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮادی در ‪ 3‬ﻣﻨﺰل‬ ‫ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی‬ ‫‪ 13‬ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ و ‪ 17‬ﻗﺎﺋﻢ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع در‬ ‫دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓــﺰود‪ :‬ﺑﺎ اﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ‪،‬ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻫﺮ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺪار ‪ 3‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫و ﺳﻨﺘﯽ از اﻧﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـــﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻠﻔﻦ ‪ 110‬در ﮐﻠﯿﻪ ﺳـﺎﻋﺎت‬ ‫ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز اﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫اراک اﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬اﯾﻦ ﻃـﺮح ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗـﯽ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ‪ 27‬و ‪ 28‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻــﻨﻔﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻـــﻨﻮف ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﮐﺴﺐ در ﺷﻬﺮ اراک اﺟﺮا ﺷﺪ‪ ،‬از ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿـــــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬از اﻏﺎز‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن از‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﮏ دﺳــــﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﯿﻮن‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠـﯿﺎرد و ‪ 200‬ﻣـﯿﻠـﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻘﺎﺷـﯽ و واﮐﺲ داﺷـﺒﻮرد ﺧﺒﺮ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ﺳـﺮﻫﻨﮓ"ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷـﻤﯽ"در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ در ﺗﺸـــﺮﯾﺢ‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺒــــﺮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣــــﯽ‬ ‫ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪﻧﺪ‪ ،‬ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه‬ ‫ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣـــﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق را در‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻬــﺪام ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ‪ 27‬ﻓﻘﺮه ﺳــﺮﻗﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــــﺘﺎن از اﻧﻬﺪام ﺑﺎﻧﺪ‬ ‫ﺳـــــــﺎرﻗﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺰل در ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒـﺮی ﭘﻠﯿﺲ ‪ ،‬ﻓـﺮﻣﺎﻧﺪه‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﺳــﺮﮐﺮده اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ‪ 5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‬ ‫‪ 300‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺷـــــﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ در ‪27‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ"ﺣﺴــــﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ"‬ ‫اﻓــــﺰود ‪ :‬در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿــــﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻨﺎزل در‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﻪ ﺻــﻮرت وﯾﮋه در دﺳـــﺘﻮر ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ از‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳــــﺮﻗﺖ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫اﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺤﺴـﻮس‬ ‫و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫از ﺷــﯿﻮه و ﺷــﮕﺮد ﺳــﺎرﻗﺎن‪ ،‬ﺳــﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ از اﻋﻀـــﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪای‬ ‫ﺳﺎرﻗﺎن ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار‬ ‫ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮﻗﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳـﺖ‬ ‫اﻣﺪ و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀــﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﯿﻔﺮی ﻫﺴـــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳــﺮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ اراک ﺗﺮدد‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳـــﺮﮐﺮده‬ ‫ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴــﺎل ﺗﻌﺪاد‪ 60‬واﺣﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﮐﺴـﺐ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ ‪ 166‬واﺣﺪ ﺗﺬﮐﺮ داده‬ ‫ﺷــﺪ و ﺑﺮای ‪ 166‬واﺣﺪ ﺻــﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﻄﺎر‬ ‫ﭘﻠﻤﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻣﺘﺼــــﺪﯾﺎن واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻠﯿﺲ در ‪ 3‬اﺳـــﺘﺎن‬ ‫ﮐﺸــــﻮر ﺑﻮد‪ ،‬اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﻞ‬ ‫اﺧﺘﻔﺎی اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳـــﺖ اﻣﺪ و ﻣﺄﻣﻮران‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮد‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ اﺻـــﻠﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﭘــﺮوﻧﺪه را در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿـــﺮاﻧﻪ در‬ ‫ﻣﺨﻔﯿﮕﺎﻫﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫در ﻣـــــﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻓـــــﺮد‬ ‫دﺳـﺘﮕﯿﺮﺷـﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳــﻨﺎد و ﻣﺪارک‬ ‫ﺑﻪدﺳـﺖاﻣﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ‪ 27‬ﻓﻘﺮه ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ‬ ‫ارزش ‪ 5‬ﻣﯿﻠـﯿﺎرد و ‪ 300‬ﻣـﯿﻠـﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ‪ 2‬ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از دوﺳـﺘﺎﻧﺶ اﻋﺘﺮاف‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﺎزرﺳـﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو‪420،‬‬ ‫ﻋﺪد واﮐﺲ داﺷﺒﻮرد و ‪ 916‬ﻋﺪد ﭘﯿﺴﻮﻟﻪ و‬ ‫ﮐﺎﺳـــﻪ رﻧﮓ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ‬ ‫ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷـــــﻨﺎس اداره‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫـــﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﻠـﯿﺎرد و ‪ 200‬ﻣـﯿﻠـﯿﻮن رﯾﺎل ارزش‬ ‫ﮔﺬاری ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿـــــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬راﻧﻨﺪه‬ ‫ﺧﻮدرو در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳــــــﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﻠﯿﺲ در دﺳـــــــﺘﮕﯿﺮی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﻤﺪﺳـﺘﺎن اﯾﻦ ﻓﺮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ در ﺻـــﺤﻨﻪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺮﻗﺖ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴــــــﺘﺮﻫﺎی‬ ‫اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮای اﻋﻀــــــﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷــــﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻮﺻــــﯿﻪ ﻫﺎ و‬ ‫ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑـﺮ ﺗﺪاوم ﻃــﺮح ﻫﺎی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎرﻗﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــــﺎن‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷـﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫در ﺻﻮرت روﯾﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸـﮑﻮک‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ‪110‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره‬ ‫ﻣﺮگ ﺟﻮان ﺷﺎزﻧﺪی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻘﻮط از ﮐﻮه ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﺣﺪود ﺳـــــﺎﻋﺖ ‪ 10:50‬روز‬ ‫ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮔﺰارﺷــﯽ از ﺳــﻘﻮط ﺟﻮاﻧﯽ از‬ ‫ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻮه دو ﺧﻮاﻫﺮان ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺟﻮان ‪ 20‬ﺳـﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳــﻘﻮط از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻮه دو‬ ‫ﺷـــﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ‪ 110‬اﻋﻼم ﺷـــﺪ و‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد‪.‬‬ ‫ﺳـــﺮﻫﻨﮓ"ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﺠﯽ"ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻـــــﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻣﺪادی و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت رﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از‬ ‫ﮐﻮه ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬ﺟﺴـــﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی اﻣﺪادی از ﮐﻮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷــــﺪ و در اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ و در ﺣﺎل ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪7‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪33‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ زﻣﯿﻨﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐـﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق‬ ‫ﻣﺸـــــﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ در اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ زﻣﯿﻨﯽ در دﺳـﺘﻮر‬ ‫ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺣﯿﺪری ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ‬ ‫اﻧﺪﯾﺸـﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺮق ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﺳــــــﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺳـــــﻌﻪ ﺷـــــﺒﮑﻪ ﺑﺮق زﻣﯿﻨﯽ از اﻫﺪاف‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﯾﺒﺎ ﺳﺎزی‬ ‫ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــــﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺣﺬف ﺷـــﺎﺧﻪ زﻧﯽ در راﺳـــﺘﺎی‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازاﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺴـــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷــﻬﺮی‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮد وﻟﺘﺎژ و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﺮق ﺗﺤﻮﯾﻠـﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻓﻨـﯽ و‬ ‫ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣــﺰاﯾﺎی اﺟــﺮای اﯾﻦ ﻃـــﺮح ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺷﻤﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺣﯿﺪری ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی اﺳـﺖ‪،‬اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ اﺻـﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺑﺮق ﺑﯿﺶ از ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫اﻧﺮژی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺻـﻨﻌﺖ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺳـﺎﯾﺮ ﺻـﻨﺎﯾﻊ دارد‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ ﺿﺮوری‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای‬ ‫اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣﺸــﺎرﮐﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺿﺮوری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد اﻓﺰود ‪:‬ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل‬ ‫اﺧﯿﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزه‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در ﺷﻬﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳـﺎوه اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ در ﺣﻮزه‬ ‫روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺑﻨﺪی و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﯿﺶ از ‪ 730‬ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮق در‬ ‫اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮق اﻧﺎن از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ‪16‬ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴـــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‪20 ،‬‬ ‫ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ و ‪ 45‬ﭘﺴـــﺖ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ‪،‬ﮐﺸﺎورزان‬ ‫و ادارات ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺎری ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺮای ﮔﺬر‬ ‫از ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﭘﺎداش‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺸـــﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح‬ ‫ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﺸــﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳــــــﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ در ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸـﻮر‬ ‫‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺳﺎزی از اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼــــﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎﯾﺴــــــﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬اﻧﺸــﻌﺎب‬ ‫ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــــﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارای اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫اﺳﺖ ‪،‬اﻓﺰود ‪:‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ دارای‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬ ‫در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳــﺎوه در اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴــﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﺑﺮق در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در راﺳـﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎ در راﺳﺘﺎی‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴـــﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در‬ ‫ﮔﺬر از ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎوه و‬ ‫زرﻧﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و از ﭘـﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑـﺮق در‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀــــﻮر ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ارﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری ‪132‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ وﻗﻒ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫از ﺑﺮﮔﺰاری ‪ 132‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ وﻗﻒ‬ ‫ﺧﺒﺮ داد ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در‬ ‫اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ‬ ‫دﻫﻪ وﻗﻒ ﺑﺎ اﺻـﺤﺎب رﺳــﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺒﺪاﷲ واﺣﺪی ﺑﺎ اﺷـﺎره‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ واﻗﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳــﻼم‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ اﯾﺎم رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ‬ ‫دوازدﻫﻢ اﺑﺎن ﻣﺎه ‪،‬دﻫﻪ وﻗﻒ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺮوﯾﺞ ﻓــﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ و ﻣﻌــﺮﻓــﯽ‬ ‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻠﯽ در اﯾﺎم دﻫﻪ وﻗﻒ‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع ‪ 132‬ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓـﺮﻫﻨﮕـﯽ در‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ‪12‬ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ در‬ ‫اراک و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﻌﺎر “ ﻫﻤﻪ واﻗﻒ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ “ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪:‬ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ‪ 28‬ﺻـﻔﺮ‬ ‫ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺣﻀــﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( و اﻣﺎم‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( در ‪ 68‬ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ‪ ،‬و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ‪ 30‬ﺻــﻔﺮ و ﺳــﺎﻟﺮوز‬ ‫ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ‪ 86‬ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎن اﯾﯿﻦ ﺳـﻮﮔﻮاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روز ﺷﻤﺎر دﻫﻪ وﻗﻒ ﮔﻔﺖ‪ :‬روز‬ ‫ﺷــﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ‪ ،‬ﺑﻬﺮهوری‬ ‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و روﻧﻖ ﺗﻮﻟـــﯿﺪ‪ ،‬ﭘـــﻨﺠﻢ اﺑﺎن ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺼــﺎدف ﺑﺎ رﺣﻠﺖ ﺣﻀـــﺮت رﺳﻮل و اﻣﺎم‬ ‫ﺣﺴـــــﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ‪،‬‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮان و ﻋﺘﺮت ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺷﺸـﻢ اﺑﺎن را وﻗﻒ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫اﺟﺮای اﻣﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎت واﻗﻔﯿﻦ‪ ،‬ﻫﻔﺘﻢ اﺑﺎن وﻗﻒ‪،‬‬ ‫ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳـــــﺎز ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺎم دوم‬ ‫اﻧﻘﻼب‪ ،‬ﻫﺸــﺘﻢ اﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫زﯾﺴـــﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد و‬ ‫اﻓـﺰود ‪ :‬ﻧﻬﻢ اﺑﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ‪ ،‬ﺗﺤﮑﯿﻢ‬ ‫ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫دﻫﻢ وﻗـﻒ‪ ،‬وﻗـﻒ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﺗﻤﺪن ﻧــﻮﯾﻦ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﯾﺎزدﻫﻢ اﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﭘـــــــﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن‪،‬‬ ‫دوازدﻫﻢ اﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ‪ ،‬ﻣﻮﺳﺴـــــﺎت‬ ‫ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸــــﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و‬ ‫ﺳــﯿﺰدﻫﻢ اﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ‪ ،‬رﺳــﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﮑﺮﯾﻢ واﻗﻔﯿﻦ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷـــﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳـــﻼم واﺣﺪی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬در‬ ‫ﺑـﺮﮔـﺰاری اﯾﻦ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از وﺟﻮد ‪12‬ﻣﺒﻠﻎ از‬ ‫ﺷـﻬﺮ ﻗﻢ و ‪ 58‬ﻣﺒﻠﻎ از اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻬﺮه‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ‪.‬ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﯽ دﻫﻪ اﺧﺮ‬ ‫ﻣﺎه ﺻـﻔﺮ را ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺧﯿﻤﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫او اﻓﺰود‪:‬در ‪11‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳـﺘﺎن وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﯾﺎوران وﻗﻒ ﺑﻪ ﻣـﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠـﯿﻞ از واﻗﻔــﯿﻦ ‪،‬‬ ‫ﺧﯿﺮﯾﻦ وﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ در ﺳـﻄﺢ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳــــﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺻﻨﻮف‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺷـــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اداره ﮐﻞ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش و‬ ‫ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺸﺴـﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼــﺺ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣـﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗـﺮوﯾﺞ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ ﺑﺮدارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷــــﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان‬ ‫‪،‬ﻋﯿﺎدت از ﺑﯿﻤﺎران‪،‬ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻄﺮاﻓﺸــــﺎﻧﯽ و‬ ‫ﻏﺒﺎرروﺑﯽ از ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ‬ ‫ﻫﺮ ﺷــﻬﺮﺳـــﺘﺎن اﺷـــﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود‪:‬در‬ ‫ﻫﺮﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﻼس اﻣﻮزش ﺳـﺒﮏ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﯾﺎزده‬ ‫ﺑﻘﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺼﺪی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳــﻼم واﺣﺪی ﮔﻔﺖ‪:‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ‬ ‫وﻗﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪7‬ﺳـــــﻮﯾﯿﺖ در ﺧﻨﺪاب ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻫﺘﻞ اﭘﺎرﺗﻤﺎن در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﺟﻠﻮه‬ ‫ﻫﺎی وﻗﻒ در اﻣﺎﻣـﺰاده ﺧﺎﺗﻮن اراک ﮔﻔﺖ و‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــــــﮕﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ وﻗﻒ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ در اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﯾﺎن از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺷـﺒﻬﺎت دﯾﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺴـﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎم ﻓﻮﺗﺴــﺎل‬ ‫اﺣﺴـــﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ﺻــﺪاو ﺳـــﯿﻤﺎ‪ ،‬ازادی ﺗﻌﺪادی از‬ ‫زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺎت‬ ‫و اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻫﻪ وﻗﻒ ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اﺑﺎﻧﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪33‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ ‪ :‬ﻣﻬﺪی ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪bidari.markazi@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻧﺎﺗﻮرِ دﺷﺖ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ‪:‬‬ ‫ﺟﯽ ‪.‬دی ‪ .‬ﺳﻠﯿﻨﺠﺮ‬ ‫}} ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴــﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮ ‪ .‬اﮔﻪ ﺑﮕﯽ‬ ‫دﻟﺖ ﺑﺮا ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ {{‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ‪ 2 2‬ﺳـــﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪم و‬ ‫ﭘﺲ از زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷــﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ‬ ‫ﭼﺮا اﻧﻘﺪر دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳـﺮاغ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻓﺘﻢ ‪ .‬داﺳـﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻃﻐﯿﺎنﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳـﻪ‬ ‫روز اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺷـــﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﭘﺲ از اﺧﺮاج ﺷـﺪﻧﺶ‬ ‫از ﻣﺪرﺳﻪ اﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫داﺳــﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳــﻪ روز اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﯽاﻓﺘﺪ‪ ،‬ﺷـﻤﺎ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺖ و‬ ‫ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ “ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻤﺶ “‬ ‫ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺗﻮر دﺷــــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻــــﻠﯽ ‪The‬‬ ‫‪ Catcher in the Rye‬اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر و‬ ‫ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺟﺮوم دﯾﻮﯾﺪ ﺳﻠﯿﻨﺠﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل‬ ‫‪ 1951‬ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ اﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 65‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ از ان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ رﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ در‬ ‫ادﺑﯿﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪35‬‬ ‫زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮوف ﮔﻮدرﯾﺪز ﺑﯿﺶ از ‪ 750‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺗﻮر دﺷــﺖ ﻧﻤﺮه ‪ 5‬از ‪ 5‬را دادهاﻧﺪ و در‬ ‫ﮐﻞ ﺑﺎ رای ﺑﯿﺶ از ‪ 2/2‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔــــﺮ اﯾﻦ رﻣﺎن‬ ‫ﻧﻤﺮه ‪ 3/8‬از ‪ 5‬را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎردﯾﻦ‬ ‫ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﻣﺎن را ﺟﺰء ‪ 100‬رﻣﺎن ﺑـﺮﺗـﺮ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ‪72‬‬ ‫ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻼت اﺑﺘﺪاﯾــــــﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮدش را ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ روﺷــﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷـــﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ رﻣﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ‪ .‬ﺟﻤﻼت‬ ‫اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺗﻮر دﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﮔﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺧﻮای ﻗﻀـــﯿﻪ رو ﺑﺸـــﻨﻮی‪ ،‬ﻻﺑﺪ‬ ‫اولﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺪوﻧـﯽ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ دﻧﯿﺎ‬ ‫اوﻣﺪهم و ﺑﭽﮕﯽِ ﮔَﻨﺪ‪‬م ﭼﻪﺟﻮری ﺑﻮده و ﭘﺪرﻣﺎدرم‬ ‫ﻗﺒﻞِ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪﻧﻢ ﭼﯿﮑﺎر ﻣـﯽﮐـﺮدهن و از اﯾﻦﺟﻮر‬ ‫ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت‪ ‬دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﭘﺮﻓﯿﻠﺪی؛ وﻟﯽ ﻣﻦ اﺻـــــﻼ‬ ‫ﺣﺎلوﺣﻮﺻـﻠﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدنِ اﯾﻦﭼﯿﺰا رو ﻧﺪارم ‪.‬‬ ‫اوﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮐ‪‬ﺴ‪‬ﻠﻢ ﻣـﯽﮐﻨﻪ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻫﻢ اﮔﻪ ﯾﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰِ ﺑﻪ ﮐُﻞ ﺧﺼـــﻮﺻﯽ از ﭘﺪرﻣﺎدرم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺟﻔﺖﺷﻮن ﺳﺮدرد دوﻗﺒﻀـــــــــﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮن ‪.‬‬ ‫ﻫﺮدودﺷﻮن ﺳﺮِ اﯾﻦ ﭼﯿﺰا ﺣﺴــﺎﺑﯽ ﺣﺴـــﺎﺳﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺼــــﻮﺻﺎ ﭘﺪرم‪ .‬ﻫﺮدوﺷﻮن ادﻣﺎی ﺧﻮﺑﯽان”‬ ‫ﻣﻨﻈﻮری ﻧﺪارم” وﻟﯽ ﻋﯿﻦِ ﭼﯽ ﺣﺴـــﺎﺳﻦ‪ .‬ﺗﺎزه‪،‬‬ ‫اﺻﻼ ﻗﺮار ﻧﯿﺴــــﺖ ﮐﻞّ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ‪ ‬ﻧﮑﺒﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﻪﭼﯿﺰی رو ﺑﺮات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻗﺼـﻪی‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎی ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻧﯽ رو واﺳــــــﻪت ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دوروﺑ‪‬ﺮِ ﮐﺮﯾﺴـــــﻤﺲِ ﭘﺎرﺳﺎل‪ ،‬ﻗﺒﻞِ‬ ‫اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺴــــﺎﺑﯽ ﭘﯿﺮم دراد‪ ،‬ﺳﺮم اوﻣﺪ و ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫ﺷﺪم ﺑﯿﺎن اﯾﻦﺟﺎ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻃﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕـــﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ان در ﺳﺎل ‪ 1393‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﮔﺎن‬ ‫‪ 10‬ﻫﺰار ﻧﺴــﺨﻪ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع‬ ‫ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﻫﻢ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮدار اراک‪:‬‬ ‫روز اراک ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕــﺮاﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮ اﺳﺖ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫روز اراک ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﺪارت‬ ‫رﺳــــــﯿﺪن ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷــــﻬﺮدار‬ ‫ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اراک ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز اراک در‬ ‫ﻧﺸﺴـﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻫﺪف از ﻧﺎﻣﮕﺬاری‬ ‫روزی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ را‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺷـــﻔﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روز‬ ‫اراک ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺻﺪارت رﺳـﯿﺪن ﻣﯿﺮزا‬ ‫ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻣﺰﯾﻦ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ روز ﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿـــــﻮع‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ ﺑﺤﺚ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ و‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺷــﻬﺮ اراک در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری و ﺷـﻬﺮﺳــﺎزی و در ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﻫﻮﯾﺖ اراک‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی‬ ‫و ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن درﺳـﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼــــــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ‪،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﺷـﺎن را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫زد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼـﺎدف ﺷﺪن اﻣﺴـﺎل ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻬﺮداری اراک اﻓﺰود ‪ :‬ﻫﺪف ﻣﺎ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪن ﺷﻬﺮﻧﺸــــــﯿﻨﯽ در رﻓﺎه ﺷﻬﺮی و‬ ‫اراﻣﺶ و ﻧﺸـﺎط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و روز اراک روز ﺑﺰرﮔﯽ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑـــﺮای اﯾﻦ ارﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ‬ ‫روز ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ‪.‬‬ ‫وی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی را در ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼــــﻮﺻﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک داﻧﺴــــﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ داده‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬روز اراک ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﻋﻄﻔﯽ اﺳـﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮ ‪.‬‬ ‫ﺷــﻔﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺎﻟﺮوز ﺻــﺪارت‬ ‫اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷــــﺖ روز اراک ‪2 8 ،‬‬ ‫ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﺎم ﺳـﻮﮔﻮاری ﻣﺎه ﺻـﻔﺮ ﻣﻘﺎرن‬ ‫ﺷﺪه ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﯾﻦ اﯾﺎم ﺟﺸـــــــﻦ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺪاﺷـــــﺖ روز اراک ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎه‬ ‫ﻣﻮﮐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬روز اراک روﯾﺪاد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮرای ﺷـﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ‬ ‫داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸــﻪ ی ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮ را ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎور‬ ‫ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷــﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷــﻬﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﺮو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﮐﻼﻧﺸـــﻬﺮ اراک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ‪ ،‬زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷــﺪ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬روز اراک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑـﺮش‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫و اﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫و اﺑﺎداﻧﯽ ﺷـﻬﺮﻣﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ‪ .‬اﯾﻦ روز ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ اﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸـــﮑﻼت ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪی اﯾﻦ‬ ‫روﻧﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺪه ‪،‬‬ ‫ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺮای‬ ‫ان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ‪ ،‬ﭘﺮوژه ‪ 17‬ﺳـﺎل ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐـﯿـﻨﮓ و ﻣﺠـﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری‬ ‫اﻓﺘﺎب اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ‪ 6‬ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ﺻـﺪد‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ان ﺑﺮاﻣﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺑـﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘــﺮوژه ﺣﺪود ‪ 60‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ ‪ ،‬ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم را اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﮐﺎری ﺷـــﻬﺮداری در ﺣﻮزه ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـــﺘﺎ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی ﺗﺎ دﻫﻪ ﻓﺠـــــﺮ و ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺪی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل‬ ‫ﻣﯽﺷــﻮد ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﺳــــﻄﺢ در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( ﻧﯿﺰ در‬ ‫دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺗﻤﻠﮏ اﻣﻼک ﺿﻠﻊ‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ ﺳﻨﺠﺎن‬ ‫ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷــﻬﺮداری اراک ﺑﻮد ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳــﺖ و ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــــﻔﯿﻌﯽ در اداﻣﻪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫وﯾﮋه ﯾﮑﺼـﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻬﺮداری اراک در ‪13‬‬ ‫اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود ‪ :‬ﺳﻨﺪ و ﻣﻨﺸـــﻮر‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه‬ ‫و در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷــﻬﺮی ‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳـــﯽ و‬ ‫ﺗﺼــﻮﯾﺐ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫*ﻧﺎﻣﮕﺬاری دو ﺧﯿﺎﺑﺎن اراک ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎوه و دﻟﯿﺠﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﺳﻮراﻧﻪ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک‪ ،‬ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷــــﺪه روز اراک ﻧﻮاﺧﺘﻦ‬ ‫زﻧﮓ روز اراک در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺻﻤﺼــﺎﻣﯽ‬ ‫‪،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﺸــــــﻮر ‪,‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸـﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻏﺬاﻫﺎی‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ و ﺳــﻮﻏﺎت اراک ‪ ,‬روﻧﻤﺎﯾﯽ ازﺗﻤﺒﺮ‬ ‫روز اراک و ﺛﺒﺖ ﺳــﺮود اراک و ﺛﺒﺖ روز‬ ‫اراک در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻠﯽ را از ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روز‬ ‫اراک ﻋﻨﻮان ﮐـﺮد و اﻓـﺰود‪ :‬ﺑــﺮای اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪،‬دو ﺧﯿﺎﺑﺎن از‬ ‫ﺷـــﻬﺮ اراک را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳــــﺎوه و‬ ‫دﻟﯿﺠﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐـــــــــﺮد‬ ‫‪،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻄﺎی ﮐﺎرت ﺷـــــــﻬﺮوﻧﺪ‬ ‫اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ در اراک ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه‬ ‫در اﯾﻦ روز اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫*ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼق ‪ ،‬داﺷﺘﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻼق اﺳﺖ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ‪،‬در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﮕﺬاری روز اراک‬ ‫ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷــــــﺪ ‪ :‬روز اراک را اﻏﺎزی ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن و روز اﻣﯿﺪﺑﺨﺸـــﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺪﮔﺎن‬ ‫اﺳـﺘﺎن و اﯾﻦ ﻣﺮزوﺑﻮم ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ‪ .‬اراک ﻣﻬﺪ‬ ‫ﻣﻔﺎﺧﺮو اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ‬ ‫از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﺨﺒﮕﺎن ‪،‬ﻓـــــﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ‬ ‫‪،‬اراک ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺧﺸـﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و در‬ ‫اﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪ ان ﻣﯽ رود ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ از‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻻزﻣﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼق در‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻼق اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد ‪:‬ﻧﺎﻣﮕﺬاری روز‬ ‫اراک اﻏﺎزی اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﯿﻢ‬ ‫و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﻼق را ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼق ‪،‬دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺧﻼق ‪،‬اﻗﺘﺼـــﺎد‬ ‫وﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧﻼق اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺷـﻬﺮ ﺑﮑﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪،‬داﺷـﺘﻦ‬ ‫ﺷـﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻼق اﺳــﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳــﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ‪،‬در اﯾﻨﺪه‬ ‫ﺷـﺎﻫﺪ اﻓﺮاد ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﺎم و ﺻـﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺰ‬ ‫*ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی‪،‬ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫ﺷــﻮرای ﺷـــﻬﺮ اراک ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸـﺴــﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪:‬ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﻬﺮ اراک و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮدن‬ ‫ﺷـــﻬﺮ اراک ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷــﻬﺮ ﺷــﺪه‬ ‫اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ از‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺴـــــــﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراک را‬ ‫ﺳـــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷـــﻬﺮ اراک و اﺟﺮای‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺴـــﺎن ﻣﺤﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و‬ ‫اﻓﺰود‪:‬ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻪ در ﺷــﻬﺮ اراک‬ ‫اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺸـﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ و‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﺴــﺘﺮ ﺳﺎزی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺪار ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺷــﻬﺮ اراک اﺳـــﺖ و‬ ‫اﻣﯿﺪاورﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻘﻄﻪ ﺷـــﺮوﻋﯽ‬ ‫ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷــﻬﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫*روز اراک ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺮور داﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ‬ ‫ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫اراﮐﯽ اﺳﺖ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـــــﯿﻮن ﻓﻨﯽ وﻋﻤﺮان ﺷﻮرای‬ ‫ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ‬ ‫ﺷـﻬﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ در ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮدم ﺷـﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد اورد ﮔﻔﺖ‪:‬ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ‪،‬اﻧﺴــــﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﮐﻠﯿﺪی دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺴـﺠﺎم‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪،‬ﻫﻤﺪﻟﯽ ‪ ،‬ﻣﺸـــــﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی و‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ‪،‬ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز اراک ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮدارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪی در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐـــﺮد‪:‬روز‬ ‫اراک ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮور داﺷـﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ و ﻓــﺮﻫﻨﮕـــﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ‬ ‫ارزﺷــﻤﻨﺪی در ﺑﯿﻦ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ‪،‬و‬ ‫ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫‪،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳـﯿﺎﺳـﯽ ﺷـﻬﺮ اراک را ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫دﻗﯿﻖ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اراک را در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮر ﺑﺴــﻨﺠﯿﻢ ‪ .‬اﯾﻦ روز ﻓﺮﺻﺘﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸـــــﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺼـــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪،‬ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در‬ ‫ﺗﺼـــــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮ ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﻋﺚ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪی‬ ‫ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪،‬و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮای ﮔــﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺴـﺎب‬ ‫ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬

آخرین شماره های دو هفته نامه بیداری مرکزی

دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/07/18
دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

شماره : 39
تاریخ : 1398/11/20
دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

شماره : 38
تاریخ : 1398/11/03
دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/10/29
دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/10/11
دو هفته نامه بیداری مرکزی 35

دو هفته نامه بیداری مرکزی 35

شماره : 35
تاریخ : 1398/10/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!