دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 37 - مگ لند
0

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 37

‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫اﺻﻼﺣﯿﻪ‬ ‫اﺻﻼﺣﯿــﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪98‬‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬دﯾﻤﺎه ‪ - 1398‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 36‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﭘﯿﺮﻣﺮد ‪ 80‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻘﺪﺳﯽ‪:‬‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی وام ازدواج‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ رواﺑﻄﻤــﺎن را ﺑﺎ دﻧﯿـــﺎ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ راه را ﺑﺮای ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﮐـﺎﺑﻮس اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی‬ ‫دود زا ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی‬ ‫از ﺟﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ﺟﺮم اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﻧﮕــﺎه ﺑﻪ اﺳﺘــﺎن ﻣــﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎو ﺷﯿﺮده‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ‬ ‫و ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻬﻢ دراﻣﺪ ‪ 3600‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻘﺪاری دور از ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻠﺴـــﻪ‬ ‫ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺘﺎن ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 40‬درﺻـﺪی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﺳـﺎل‬ ‫اﯾﻨﺪه را دور از واﻗﻌﯿﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ‪40‬‬ ‫درﺻـﺪی وﺻـﻮﻟﯿﻬﺎ را ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل اﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺸـــــﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن وارد‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴـﺖ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ رﻗﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺳﺎل‬ ‫‪ 99‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﮐﻞ ﮐﺸـــﻮر ‪ 23‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ رﻗﻢ ‪ 40‬درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ و ﺻــﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎدﮔﺎری رﺋﯿﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳـــﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺑﻮدﺟﻪ در‬ ‫اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 1 4‬درﺻﺪی ﮐﻞ رﻗﻢ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻦ ‪ 8‬ﺗﺎ ‪ 9‬درﺻﺪ اﻋﻼم‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺰان وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل‬ ‫ﺟﺎری را ‪ 97‬درﺻــﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه از‬ ‫ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ‪ 100‬درﺻﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ از‬ ‫ﻣﯿﺰان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم و درﺻــﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ در ﺳــﺎل اﯾﻨﺪه در اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺣﺪود دو و ﺳﻪ دﻫﻢ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸـﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﯾﮏ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﺻﺪم ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﮐﺸـﻮر و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﯾﮏ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺻﺪم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد در ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ‪ 14‬درﺻـﺪی در ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﮐﺸـﻮر در ﺳﺎل اﯾﻨﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﯿﻦ ‪ 8‬ﺗﺎ ‪ 9‬درﺻـﺪ اﻋﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ در‬ ‫ﺳـﺎل اﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ‪ 1 5‬درﺻـﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد در اﺳـﺘﺎن ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴــــﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ دراﻣﺪ و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺷﯿﺮده ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﺪت ﯾﺎﺑﺪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼـــــﺎدی ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زور‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن را ﺳـﺮﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻪ اﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از دراﻣﺪ در اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺎو ﺷﯿﺮده ﻧﺤﯿﻒ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺗﺠﻠﯿـﻞ از ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘـﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺤﺚ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﻮ و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ و ارز اوری را رﺳــﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ‪ ،‬ﺗﺠﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫*ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ‪،‬ﻣﻌﺪن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴـﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫از ‪ 23‬ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﺼــــﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و اﺟﺮای ان از‬ ‫ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻧﺸـﺪن ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪:‬ﺣﻀــﻮر ﺳﻔﺮا و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـــﺎدی و ﺗﺠﺎری‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن ﻧﺸـﺎن از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﺎدرات‪ ،‬روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎن را ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬دوﻟﺖ در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﯽ ﺷﮏ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد و روﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای‬ ‫اﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫*رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ‬ ‫ﺻﺎدرات‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﮐﺸـــﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در‬ ‫اﯾﻦ اﯾﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻟﺰوم ﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪23 :‬ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﺻﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از اﻧﺎن‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺗﻮﺳـــﻄﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﻌﺪ ازﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬ﻧﻘﻄﻪ ی ﺗﻌﺎﻟﯽ و اوج‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺸـــﻮر ﺻﺎدرات اﺳﺖ‪،‬ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری را ﺑﺎ ﮐﺸـﻮر دوﺳﺖ‬ ‫و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻋﺮاق دارﯾﻢ و ﺣﻀـﻮر ﺳﻔﯿﺮ ﻋﺮاق در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر‬ ‫و ﺗﺠﺎرت ‪ ،‬ﺻﺎدرات اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ‪ ،‬ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ‬ ‫‪،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻣﺮاﺳــﻢ‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺖ‪،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫‪،‬ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬روﯾﮑﺮد ﻣﺎ در اﺳـﺘﺎن روﯾﮑﺮدی‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ازﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺳـﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮔﺬر ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ و ﺻـﺎدرات اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳـﺎل ‪ 97‬ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردو ﺳـﯿﺰده‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ‪ 8 4‬ﮐﺸــــﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﮐﺸـــــﻮرﻫﺎی‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪،‬ﻋﺮاق ‪،‬ﺗﺮﮐﯿﻪ ‪،‬ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐﺸـﻮر ﻫﺎ‬ ‫ﻣﻘﺼــــﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ وارداﺗﯽ ارزش‬ ‫واردات ‪402‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ‪59‬ﮐﺸـــﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮدن‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺄ ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ وﻣﺎﺷـــﯿﻦ اﻻت ﺟﺰء ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﺪه ی‬ ‫وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ‪،‬ﺗﺮﮐﯿﻪ ‪،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪،‬اﻟﻤﺎن و ﻫﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎن را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫‪ 415‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺎری در اﺳـﺘﺎت را‬ ‫ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺧﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر در ﺧﺼـﻮص دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼـــــﺮﯾﺢ‬ ‫ﮐﺮد‪:‬از ‪23‬ﻧﻔﺮ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات در اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫وی ارزش رﻗﻢ ﺻـﺎدرات در ‪9‬ﻣﺎﻫﻪ ﺳــﺎل ﺟﺎری اﺳــﺘﺎن را ﺣﺪود‬ ‫‪760‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬ارزش ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪2‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷـﺖ و واردات ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎﻫﻪ ‪348‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻرﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮان اﺳﺘﺎن را ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‬ ‫‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺰد ﺻﺎدرات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀـﻼت اﺻﻠﯽ در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻــﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﮔﺸــﺖ‬ ‫ارز ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ارزش اﻓﺰوده ای ﮐﻪ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه در ﺳـﺎزﻣﺎن‬ ‫اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺮدد ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ﺑﺨﺶ ﺣﺬف‬ ‫ﺳﻘﻒ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی واردات ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺑﻮدو ﻃﺒﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه ﺑﺮای واردات ﻣﺎﺷــــﯿﻦ اﻻت‬ ‫‪،‬ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑـﺮای ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﯽ ﻏﯿـﺮ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎن‪:‬ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸـــــﻮق ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻓﺮاﺗﺮ از ان در ﺻـﺎدرات درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫رﻫﻨﻤﺎ از ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸـﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ وﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪،‬ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸـﻮق ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺷﻮد‪،‬ﺑﺴـﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ان را در ﺻﺎدرات درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸــــــــــﻮرﻫﺎی ﻫﺪف‬ ‫ﺻﺎدراﺗﻤﺎن‪ ،‬ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﻨﻬﺎﻫﺴــﺘﯿﻢ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎ و ﺳﻔﯿﺮان و‬ ‫واﺑﺴـــــﺘﮕﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫*ﮐﺸﻮر دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ‬ ‫راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺮد‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان‬ ‫ﻧﯿﺰ در اﯾﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬ﻋﻠﯽ‬ ‫رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮردر ‪ 9‬ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫اﻣﺴﺎل ﺑﻪ رﻗﻢ ‪ 31‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 900‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻮری ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼــــﺎدی‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﮐﺸـﻮر دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ‬ ‫ورود ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮﻟﯽ‪ ،‬اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت‬ ‫ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫رﻓﻊ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده در ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫درﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳــﻢ از ﺻــﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳــﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ ‪ .‬ﻧﺼـــــﺮاﻟﻪ رﻫﻨﻤﺎ)ﮔﺎم اراک(‬ ‫‪،‬ﻣﻬﺪی ﺗﻤﺪن دﻻل)ﮐﺎﻟﻮپ( ‪ ،‬رﺿﺎ ﻗﺎری )اﮐﺴــﯿﺮ ﭘﻮﯾﺎن( ‪،‬ﻣﺘﯿﻦ‬ ‫ﺷـــــﻔﯿﻌﯽ)دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﺎم دﻟﯿﺠﺎن( ‪ ،‬ﻣﺠﯿﺪﻣﻬﺎدی)ﺳـــــﯿﻤﺒﺎف(‬ ‫‪،‬ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺟﻼﻟﯽ)اﻟﯿﺎف ﺷﯿﺸـــﻪ ﺳﯿﻨﺎ دﻟﯿﺠﺎن( ‪ ،‬ﺟﻮاد ﺻﻔﺮی‬ ‫)ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺳﻤﺎ ﺑﺎم دﻟﯿﺠﺎن ( ‪ ،‬ﻣﺤﺴـــﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )ﺳﺎزه ﻫﺎی‬ ‫ﻓﻠﺰی ﯾﺎﺳﺎن( ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺟﻌﻔﺮی )اراک ﺗﮏ ﺳﻮز( ‪ ،‬ﺣﺴــــﯿﻦ‬ ‫ﺻــﯿﺎدی)داروﯾﯽ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی زاﮔﺮس داروﭘﺎرﺳــﯿﺎن( ‪1،‬ﺣﺠﺖ‬ ‫ﻧﻮروزی)ﮐﯿﺶ ﭼﯿﭙﺲ( ‪ ،‬رﺿــﺎ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ )ﭘﺎرس ﻓﻨﺮ( ‪ ،‬رﺿـــﺎ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ)ﭘﻮﯾﺎ ﭘﻼﺳـﺖ ﻣﺘﯿﻦ( ‪ ،‬ﻣﻬﺪی ﺷـﺎﻫﺮﺧﯽ)اﺑﺰی ﭘﺮور( ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺗﻘﯽ ﺣﺴـــــﯿﻨﯽ )ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﺳﭙﻬﺮ دﻟﯿﺠﺎن( ‪ ،‬ﻣﮋﮔﺎن دادرس)ارﯾﺎ‬ ‫ﺳﭙﻬﺮ ﺷﯿﻤﯽ ( ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﻗﯿﻤﺎﺳﯽ )ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﯿﻤﯿﺎرزﯾﻦ‬ ‫اراک ( ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ)ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺎﯾﺎن ﺑﺮق( ‪،‬ﺳـﻌﯿﺪ ﻣﻠﮑﯽ‬ ‫)روﺋﯿﻦ ﻧﻮر ارﯾﺎ( ‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎﯾﯽ)ﻓﻨﺮﺳــﺎزی ﺧﺎور( ‪ ،‬ﻣﻬﺪی‬ ‫ﻗﺎﺳﻤﯽ )ﺻﻨﺎﯾﻊ زرﯾﻦ ﺷﯿﺸــﻪ ﻣﺮﮐﺰی( ‪،‬اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﻧﺎﺧﺪا)ﻟﻮﻟﻪ و‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺎوه ﮐﺸﺎورز ‪ ،‬رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪی)اﻟﻮان ﻗﯿﺮ دﻟﯿﺠﺎن(‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﺧﺒــﺎر‬ ‫ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ‬ ‫از ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در اراک‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر‬ ‫اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺴــﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی از اراک ﺑﻪ ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻـــﻤﺖ ‪ " ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ‬ ‫ﺣﺎﺟﯽﭘﻮر " ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺤﺼــــــﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع‬ ‫اﺟﺎقﮔﺎز و ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی از راه اﻧﺪازی دﻓﺘـــﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮑـــﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕـــﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺒﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﮐﯿﻪای در ﺗﺴـﺨﯿﺮ‬ ‫ﺧﻮد دارد‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺤﺼـــﻮﻻت‬ ‫ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری »اﻧﺘﯿﮏ« از اﯾﻦ واﺣﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﻮان ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را در‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪدﺳﺖ اورده اﺳﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼــــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﯾﺎداور ﺷﺪ‪ :‬ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 500‬ﻫﺰار دﻻر اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳـــﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ‪ 2‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر‬ ‫ﺻﺎدرات ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﯽﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺴـﯿﺎری ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم دارد‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی از‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﮏ اﺳﺘــﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﻣﺪه اﺳﺖ ‪ :‬ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی و ﻣﯿﻼد ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺣﻀﺮت‬ ‫ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ )ع( ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪ‪ ،‬ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﭘﯿﺮوان‬ ‫ﭘﺎک ﻧﻬﺎد و راﺳﺘﯿﻦ ان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و اراﻣﻨﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ‪ ،‬ﺳﺎل ‪ 2020‬ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻠﺢ و‬ ‫اراﻣﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻬﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده _ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬دﯾﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره‪36‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر‬ ‫زﻧﺪﯾﻪ وﮐﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳـــــﺘﺎﻧﺪاری‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷــﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺳــــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای اراک‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻼشﻫﺎ در راﺳـــﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﻫﺎی ﻣﺪون ﺗﺮی اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺳـﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده اﻓﺰود ‪ :‬ﮔﺰارشﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه ﺷــﻤﺎر ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی اﻟﻮده در اراک ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل‬ ‫‪ 95‬ﺣﺪود‪ 55 ،‬درﺻـﺪ ﺷــﻤﺎر روزﻫﺎی اﻟﻮده ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ‪9‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪی اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﺳﺎل ‪ 92‬در ﭘﺎﻻﯾﺸــــﮕﺎه و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ‪ 800‬ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫رﺳـﯿﺪه و ‪ 700‬دﯾﮓ اﻧﺪﺳـﺎزی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ‪ 50‬ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷـﺪه و‬ ‫ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ اﻃﺮاف اراک ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪ 500‬ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻼشﻫﺎ در راﺳـﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــــﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﻫﺎی ﻣﺪون ﺗﺮی‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺎﻫﺶ روزﻫﺎی اﻟﻮده اراک در ﺳـــﺎﯾﻪ‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬ﺗﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻫﯿﭻﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﺪارد‪،‬‬ ‫ﻓﺮدا را ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼـــــــﻮص ﺑﺪﻫﯽ ‪230‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی‬ ‫ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬از اول اﻣﺴـﺎل ‪100‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻘﯽ ان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن و‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزده اﻓﺰود‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮای ﭘﺎک در ﺳـﺎل ‪ 99‬ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫* ﻫﯿﭻ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺎزﻧﺪ ﻧﺪارﯾﻢ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﻮدﮔﯽ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼـﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ ﻧﺼــﻒ ﺷﺪن ﻣﺼــﺮف‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن رد ﺷـﺪ ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ‪ :‬ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف ﻣﺎزوت‬ ‫در ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﮔﺎز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫* ﻣﻨﺸﺎ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺸــــــﺎ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ؛ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻧﭽﻪ در ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫اﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ در اﺳـﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪ :‬ﺻـﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﺳــﺘﮕﺎه ﺳــﻨﺠﺶ‬ ‫اﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪاﻻﯾﻨﺪ ﻫﺎ را ﻧﺸـــﺎن دﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮای اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻫﻢ ﺻـﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﮑﻮن ﻫﻮا در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﻣﺤﺪود‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺸـﻮد‪،‬‬ ‫ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫زﻧﺪﯾﻪ وﮐﯿﻠﯽ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در ﺣﻮزه ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼــــــﻤﯿﻢ‬ ‫ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای اراک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 95‬ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪55‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫رﺿﺎ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ" ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـــﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴــﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬روزﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در اراک ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 12‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﺴﺎل ‪ 227‬روز ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ در‬ ‫اراک داﺷﺘﯿﻢ‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪ 35‬روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در اراک ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺎر ‪ 40‬روز ﺑﻮده اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬در ﺳﺎل ﺟﺎری ‪ 27‬روز ﭘﺎک‪ 34 ، ،‬روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﮔﺮوه‬ ‫ﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ‬ ‫را ﺷـــــﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫اﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔـﺮوه ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔـﯽ ﻫﻮا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻮدﮔـﯽ ﻫﻮای‬ ‫اراک ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 95‬ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 55‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫اﻓﺰود‪ :‬ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺎزﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮﺧﺖ ‪ 100‬درﺻﺪی ﮔﺎز در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر دارد‪ ،‬و در روزﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ اراک درﮔﯿــﺮ اﻟﻮدﮔـــﯽ ﻫﻮا ﺑﻮد‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻔﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺷﻦ و‬ ‫ﻣﺎﺳـﻪ‪ ،‬ﮐﻮره ﻫﺎی اﺟﺮﭘﺰی و ﮐﺎﻫﺶ ‪50‬درﺻـﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه‬ ‫اﻧﺪ ﺳﺎزی اﯾﺮاﻟﮑﻮ و ﮔﺸﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻘﺪﺳﯽ‪:‬‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ رواﺑﻄﻤــﺎن را ﺑﺎ دﻧﯿـــﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﭘﯿﺮﻣﺮد ‪ 80‬ﺳﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ راه را ﺑﺮای ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‬ ‫وام ازدواج ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﮐﺸـــــﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣــﺮﮐــﺰی ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣــﺮدم اراک‪،‬ﺧﻨﺪاب‬ ‫وﮐﻤﯿﺠﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و اﺑﺮاز ﮔﻼﯾﻪ ﻣﻨﺪی از ان ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿــــﻮﻋﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻓﻀـﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ‪،‬ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت ﻣﺎ را دﭼﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪،‬ﺣﻖ‬ ‫ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﮐﻮب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﭘﺎک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪،‬ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺎ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ را ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ‬ ‫رﺳﺪ ‪،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻔﻤﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫وی از ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد واﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎزی‪ ،‬ﻧﻔﺘﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﮐﺸـــﻮر و ﺑﺮﺧﻮرداری از‬ ‫ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـــﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻓﺮاﺗﺮ از‬ ‫رﻗﻢﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫؟وﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ‪99‬اﯾﻨﻘﺪر ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣـﺮدم اراک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺮﺧـﯽ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪت ﻫﺎ‬ ‫اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬از‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﯿﺺ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ راه را ﺑﺮای ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﺠﺎر ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺳﯿﺎﺳـﯽ‬ ‫ﮐﺮد ‪ ،‬ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری‬ ‫ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼــﻮر ﮐﺮدن ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ‪،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮاﺿــﻊ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎ ﮐﺠﺎ اﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﺮد ؛ اﮔﺮ اﯾﺮادی در‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وان را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ رواﺑﻄﻤﺎن را ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد‪:‬ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ ‪،‬ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن‬ ‫ﮐﻬﻦ ﻫﺴـﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺤﺼـﻮر ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﻣﺮاوده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮادات ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ‪ .‬ﻣﻘﺪﺳﯽ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸـﯽ‬ ‫از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻼل وﺑﺨﺸـﯽ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺻﻼح روﺷﻬﺎ‬ ‫وﺳﺎﺧﺘﺎر اداری وﺑﻮدﺟﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪،‬ﺷﺠﺎﻋﺖ در اﺻﻼح روش‬ ‫ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ ‪،‬ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳـﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳــﺎل ‪ 9 9‬ﻣﺒﻬﻢ اﺳــﺖ‪ ،‬از ﻃﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸـﻮر ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸــﻮر اﯾﻦ رﻗﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴـــــﺖ‪ ،‬از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه‬ ‫ﺳــﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺰم ﺟﺪی در‬ ‫راﺳﺘﺎی ﺗﻨﺶ زداﯾﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج از‬ ‫ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ زوج ‪ 80‬ﺳﺎﻟﻪ و زوﺟﻪ ‪ 65‬ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪" ،‬اﻣﺮاﷲ زﻧﺪ« در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒـﺮ‬ ‫اﻓﺰود‪ 600 :‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﻪ اﯾﻦ زوج ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬زوج در ﺗﺎرﯾﺦ دﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ‪ 1318‬در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎوه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ‬ ‫اﻣﺪه دارای ﻫﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ‪ 13 ،‬ﻧﻮه‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺳــﻪ داﻣﺎد و ﺳـــﻪ ﻋﺮوس ﺑﻮده و‬ ‫اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﻐﺎل دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج اﯾﻦ زوج را ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸـﺖ‬ ‫ﺳﺎلﺟﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﻤﺴـــﺮ اول زوج در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل‬ ‫‪ 1396‬ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻧﺪ اﻓﺰود‪ :‬زوﺟﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 22‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ‪ 1332‬در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎری ﺑﻪ‬ ‫دﻧﯿﺎ اﻣﺪه و دارای ‪ 2‬ﻓﺮزﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻮه‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ‪ 2‬داﻣﺎد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ زوج اﮐﻨﻮن در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎوه‬ ‫زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﺪف و ﻋﻠﺖ از ازدواج اﻧﻬﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔـﯽ و‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ازدواج ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻧﺪ ﯾﺎداور ﺷﺪ‪ :‬ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪ 238‬ﻧﻔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه و ‪ 849‬ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ‪ 272‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 120‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫رﯾﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ دوﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺪاری‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ا ﯽ ﯽ دو ﻪ ﯿﺪا ری ﺗ ﯽ ا ﯽ ﯽ ﺬ د ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪32215787 :‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم دادﮔﺴــﺘﺮی اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣـﺮﮐــﺰی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒــﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ در‬ ‫ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی واﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺤﺴﻦ ﺧﯿﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻃﺒﻖ‬ ‫دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸــــﮕﯿﺮی و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻘﺶ ﺳـــــــﺘﺎد‬ ‫ﭘﯿﺸـــــﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎم‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ را دﻋﻮت ﮐﺮده و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای اﻧﻬﺎ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ) ‪ (33418905‬و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم را ﺑﺮای ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻋﻼم و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺧﯿﺮﻣﻨﺪ در ﺧﺼــــــﻮص ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ‪،‬ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در ﻓﻀــﺎی‬ ‫ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ دو ﺳﻪ ﻣﻮردی‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از اﻧﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸــــــﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪادی ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪:‬ﻣﺎ ﺳﻌﯽ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ای اﯾﺠﺎد ﻧﺸـﻮد و ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات‬ ‫اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﯿﺮﻣﻨﺪ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﺰود ‪:‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫داوﻃﻠﺒﯿﻦ‪،‬ﻗﺎﻧﻮن را دﻗﯿﻖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻤﮑـﯿﻦ ﮐـﻨـﻨﺪ ‪.‬وی در اداﻣﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺷــــﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳــــﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷـﺪه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد داوﻃﻠﺒﯿﻦ اﻧﭽﻪ را ﺷـﻮرای‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ان ﺷﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻌﻮر و ﻧﺸﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮔﺎوﺧﺎﻧﻪ‬ ‫در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮔﺎوﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ درﺧﻮاﺳـﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ و اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ‪،‬ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫دﻫﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮔﺎوﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪه دار ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ و اﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪی‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــــﯿﻮن ﻋﻤﺮان و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻮرای‬ ‫ﮐﻼﻧﺸـــﻬﺮ اراک در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯿﺪاری در ﺧﺼــــﻮص‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎی ﮔﺎوﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﺼــﺎص‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻃﺮح ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﺴــــــﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷــﻬﺮ اراک در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـــﯽ و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﻃﺮح‬ ‫ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ اراک در ﺣﺮﯾﻢ ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک ﻗﺮار دارد و داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﻗﻊ ﻧﺸـــﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎت رﺳــﺎﻧﯽ اﺗﻮﺑﻮﺳــﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری و واﮔﺬاری ﺑﺨﺸــﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺧﺎرج از ﺿـــﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی اراک در اداﻣﻪ‬ ‫ﺻــــﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭼﻮن دﻫﯿﺎر روﺳــــﺘﺎی ﮔﺎوﺧﺎﻧﻪ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس در روﺳﺘﺎی ﮔﺎوﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎده ﻓﺮاﻫﺎن‬ ‫را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ داده‪،‬در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀـــــــﻮر ﻣﺮادی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫ﺷـﻬﺮداری اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ ‪ ،‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺒﻖ‬ ‫راﻫﮑﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ‪ ،‬ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺷـﻬﺮداری و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪه دار ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ و اﻣﺪ ﺷﻮد و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــــﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراک‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ‬ ‫ﺣﺎﻣﯽ ﯾﺎر در اراک اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی‪،‬اﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن‬ ‫‪،‬ﺣﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎ زاده در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﻣﻮ ﺳﺴـﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﯾﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺂﺳﯿﺲ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ‬ ‫اﺛﺮات ﺑﺴــــﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎی‬ ‫ﺑﮕﺬارد‪ .‬اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬در اﺳــﺘﺎن ﺣﺪود ‪240‬‬ ‫ﮐﻮدک زﯾﺮ ‪ 18‬ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﯾﺎر ﻫﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫‪،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪ 220‬ﻣﻌﻠﻢ داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳــــــﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن داوﻃﻠﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴــــﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﯾﺎر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﮐﺸــﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪:‬اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ‬ ‫درون ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اراک ﺗﺂﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ و در ﺳـﺎل ‪ 95‬ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺷـﺮوع ﮐﺮد و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ای ﺑﺎ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺗﻤﺪﯾﺪ روﺣﯿﻪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ‬ ‫اﻻم اﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴــﺖ و ﻫﺪف از راه اﻧﺪاز ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری ازﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن دوره ‪ 4‬رﺷﺘﻪ ﻓﻨﯽ در اردوﮔﺎه ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ازﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن دوره ‪ 4‬رﺷﺘﻪ ﻓﻨﯽ در اردوﮔﺎه ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه اراک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣـﯽ اردوﮔﺎه ﮐﺎردرﻣﺎﻧـﯽ اراک ‪،‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﯾﻦ اردوﮔﺎه از ﺑﺮﮔﺰاری ازﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن دوره ‪ 4‬رﺷـــﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در‬ ‫اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﺧﺒﺮ داد ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـﻦ ﻧﺼــﯿﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫ازﻣﻮن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی درﯾﻞ ﮐﺎر و اره ﮐﺎر ‪ ،‬ﺟﻮﺷﮑﺎری ‪ ،‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در اﯾﻦ دوره ازﻣﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪه ﺗﻌﺪاد ‪ 100‬ﻧﻔﺮ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﻧﺼــﯿﺮی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ : :‬اﺟﺮای دوره ﻫﺎی اﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷـﺘﻐﺎل و دراﻣﺪ زا از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ ای در اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎزﺧﻮرد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ازادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن‬ ‫اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﺮم و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ‬ ‫زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬دﯾﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪36‬‬ ‫اﺻﻼﺣﯿـــﻪ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪98‬‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و در راﺳﺘﺎی ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ‪ ،‬ﻣﻘﺮرات و اﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد‪ ،‬از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ‪ ،‬ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‪ ،‬دﯾﭙﻠﻢ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼـﺼـﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ )ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن(‪ ،‬ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ )اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی( ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ازﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫* ﺟﺪول ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫ردﯾﻒ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ )در ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ(‪،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ)ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ(‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ‬ ‫)اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ( ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد‪/‬ﻣﺘﺎﻟﻮرژی‬ ‫ﮐﺎرداﻧﯽ ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ ،‬ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‪HSE ، ،‬ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت‪ ،‬ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺮان‪ ،‬ﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ‪ ،‬ﻣﺘﺎﻟﻮرژی و ﻣﻮاد‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ‬ ‫دﯾﭙﻠﻢ) در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ(‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫راﻧﻨﺪه ﻟﯿﻔﺘﺮاک‪،‬ﺗﺮاﺷﮑﺎر‪،‬ﺟﻮﺷﮑﺎر ﮐﺪ‪،‬ﻓﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻗﮑﺎر ﮐﺮن‪ ،‬ورﻗﮑﺎر‪ ،‬ﻧﻘﺎش‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ‪ ،‬ﺻﺎﻓﮑﺎر و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﺮن‬ ‫راﻧﻨﺪه اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‪/‬ﮐﺎرداﻧﯽ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺧﺬ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫و ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎی ازﻣﻮن‬ ‫‪ 98/10/12‬ﻟﻐﺎﯾﺖ ‪98/10/25‬‬ ‫‪ 98/11/1‬ﻟﻐﺎﯾﺖ ‪98/11/3‬‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ازﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ‪ 15‬روز ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ‪:‬‬ ‫‪ 1-1‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪.‬‬ ‫‪ 2-1‬ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ :1‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ و ﯾﺎ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ازﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ :2‬اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ 4-1‬دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 30‬ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‪ 28 ،‬ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺮای ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ‪ 26‬ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ‪32‬‬ ‫ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ازﻣﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ : 1‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 5-1‬ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول اﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼــﺮه‪ :1‬ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺗﻘﻠﯿﻞ در ﻣﻌﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪) .‬درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﺷﺮط‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺗﻘﻠﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(‬ ‫ﺗﺒﺼـﺮه ‪ :2‬ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ‪ /‬ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ‪ /‬ﺷﺮﯾﻒ‪ /‬ﺷﯿﺮاز‪ /‬اﺻﻔﻬﺎن‪ /‬ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ‪ /‬ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ‪ /‬ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ‪ /‬ﻓﺮدوﺳﯽ‬ ‫ﻣﺸﻬﺪ‪ /‬ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز‪ /‬ﺻﻨﻌﺘﯽ اراک و داﻧﺸﮕﺎه اراک ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ‪/‬ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺮاز ‪ /‬ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼـﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼـﺮه ‪ : 3‬ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن دارای ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﻬﯽ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖ ‪ ،‬ﮐﻪ دارای ﮐﺎرت ﻋﻀــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در ازﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ :4‬ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ازﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 6-1‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ‪) .‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(‬ ‫‪ 7-1‬ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ‪.‬‬ ‫‪ 8-1‬ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ‪ ،‬ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ : 1‬ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در اﮔﻬﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪرک ﻣﺄﺧﻮذه و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء در ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ 9-1‬ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪ 10-1‬اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺼــــﻒ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 3‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﯽ اﻧﺎن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻧﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ‪ 29‬ﺳﺎل ‪ ،‬ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ‪ 31‬ﺳﺎل‪ ،‬ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ‪ 33‬ﺳﺎل و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 35‬ﺳﺎل ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ 11-1‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ردﯾﻒ ‪ 4‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ازﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و از اﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ :‬اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ردﯾﻒ ‪ 4‬اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 12-1‬ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﮑﺘﺴـﺒﻪ در ازﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء و اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻨﺎن)‪ ،(%15‬ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻤﺘﺎز )داﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎی‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ‪ 18‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ( ‪ %5‬اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﻮرد از اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﻮق‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ‪:‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻣﺮد‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﺮد‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﺮد‬ ‫ــــ‬ ‫ﻣﺮد‬ ‫ــــ‬ ‫ﻣﺮد‬ ‫*ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ردﯾﻒ ﻫﺎی ‪ 1‬و ‪ 2‬اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴــــﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫*ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ردﯾﻒ ﻫﺎی ‪ 3‬و ‪ 4‬اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴــــﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ)ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ(ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫* ﻣﻼک ﺗﺸـــﺨﯿﺺ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ‪ 4‬ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫* ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻃﺮف ﻗﺮارداد‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ‪www.arpc.ir 2 :‬‬‫‪ 2‬ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر‪2 .‬‬‫‪ 23‬ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ‪ :‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﮑﺲ ‪ 3*4‬ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺮض ‪ 150‬و ارﺗﻔﺎع ﭘﯿﮑﺴﻞ وـ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ‪JPG 200‬و ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 200‬ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﯾﺖ اﺳﮑﻦ ﻧﻤﻮده و‬‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 4-2‬داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻـﺒﺢ ﻣﻮرخ ‪ 12/10/98‬ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳـﺎﻋﺖ ‪ 24‬ﻣﻮرخ ‪25/10/98‬ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ادرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ و وارﯾﺰ اﻧﻼﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ‪000/400‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸـﮕﺎه‬ ‫اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ :‬ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار)‪ (000/150‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫* زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ازﻣﻮن ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد‪) .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺷـﺪه ‪ ،‬ﻣﻘﺪور‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪(.‬‬ ‫ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ان را دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره رﻫﮕﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺴـــــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ در ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﻬﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ در روز ﺑﺮﮔﺰاری ازﻣﻮن ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ازﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓﺮدی ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺪل‪ ،‬ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ازﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ازﻣﻮن در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪www.arpc.ir‬و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ازﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ) .‬اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺮی ازﻣﻮن وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(‬ ‫‪ -3‬ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ‬ ‫) ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑﺮ ازﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ‪ ،‬ازﻣﻮن ﻫﺎی رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼـﺼــﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻧﺎن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪-4‬در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪ 086-32633057‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی در واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀــــــﺮی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪ 10‬ﺳﺎل اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻫﺮ ﻗﺮارداد در ﺻﻮرت‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺪداً ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻗﺮارداد ﻓﺮد ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﯾﮑﯽ از ردﯾﻒ ﻫﺎی ﺟﺪول ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ‪ ،‬ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪوا"در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﮑﺎر‬ ‫ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ارﺗﻘﺎء ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬دﯾﻤﺎه ‪ 1398‬ﺷﻤﺎره ‪36‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ ‪ :‬ﻣﻬﺪی ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪bidari.markazi@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب‬ ‫رﻣـــﺎن اﻧﺎ ﮐﺎرﻧﯿﻨــﺎ‬ ‫اﺛﺮ ﻟﺌﻮ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی‬ ‫“ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮﺷـﺒﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷـﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﺴــــﺘﻨﺪ ‪.‬وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪،‬ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺪﺑﺨﺖ‪،‬ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد‪،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕـﺮی‬ ‫ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪".‬‬ ‫رﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت اﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎ و‬ ‫اﺷـﺮاف ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﻓﺮاوان‬ ‫و ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼــﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﺸــــﺎن دارﻧﺪ ‪.‬ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺶ اﻣﺪه ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺎ ﮐﺎرﻧﯿﻨﺎ از اﺛﺎر ﺷـــــﺎﺧﺺ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳـــــﯿﮏ اﺛﺮ ﻟﺌﻮ‬ ‫ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی‪،‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روﺳﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ رﻣﺎن رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺷـﺮاف را در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫﺎی رﻗﺺ و ﺻــﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳــﺮ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و زوال ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫اﺷﺮاف روﺳﯿﻪ در ﺑﺎﻓﺖ داﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺟﺮا ازﯾﻦ ﺟﺎ ﺷــﺮوع ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ اﻧﺎ ﮐﺎرﻧﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر از ﺳـــﻦ‬ ‫ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽ اﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ اﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺮادرش و ﻫﻤﺴﺮ‬ ‫او دارﯾﺎ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ ‪،‬اﯾﻦ ﺳﻔﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﮐﻨﺖ وراﻧﺴﮑﯽ‬ ‫ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ اﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺺ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬ﺑﺎ وراﻧﺴــﮑﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ‬ ‫اﺷﻨﺎ ﺷﺪه و درﮔﯿﺮ ﻋﺸـﻘﯽ ﺧﺎرج از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎﺟـﺮاﻫﺎی رﻣﺎن را ﻣـﯽ‬ ‫ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﻟﺌﻮﺗﻮﻟﺴــﺘﻮی ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪500‬ﺷﺨﺼﯿﺖ از اﺛﺎر ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﺑﯿﺎت‬ ‫ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ رﻣﺎن ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻫﺎی رﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫وراﻧﺴﮑﯽ‪،‬ﮐﺎرﻧﯿﻦ ﻫﻤﺴـﺮ اﻧﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻔﮑﺮات ﻟﻮﯾﻦ در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اﯾﻦ اﺛﺮ‪،‬در اﺣﺴـــــﺎﺳﺎت دوﮔﺎﻧﻪ اﻧﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی او ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶ اﻣﺪه ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎ او ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫و در ﺷﺎﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺴــﺘﻮی ﺧﻠﻖ ﮐﺮده‪،‬در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴـﺎﺳﺎت دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻓﺖ رواﺑﻂ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺷﺮاﻓﯽ و‬ ‫زوال اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ رﻣﺎن از ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻼل اﻧﮕﯿﺰ‬ ‫و رواﺑﻂ ﺳــﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺷــﺮاف و زﻧﺪﮔﯽ اﺷـــﺮاﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺎرﻧﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻏﺮق ﺷﺪه و ﮐﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اش از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﮓ اﻣﺪه ﺑﺮﻋﺸـــﻘﯽ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﮐـﺎﺑﻮس اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی دود زا ﺗﻤــﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﺑﯿﺪاری ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﺎﭘﺎری ‪ -‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در‬ ‫اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس اﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ دود و ﻣﯽ ﺧﻨﺪد و ﻣﺎدرش ﺑﺎ اﺧﻢ ﺷﺎل‬ ‫ﮔﺮدﻧﺶ را دور دﻫﺎﻧﺶ ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬ﺷـﺎﻟﺘﻮ ﺑﺒﻨﺪ ﻫﻮا‬ ‫ﺳﺮده‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷـﮑﻞ ﻫﺎی دودی ﮐﻪ از اﮔﺰوز اﺗﻮﺑﻮس‬ ‫ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻏﻮل ﻫﺎی ﺳﯿﺎه اﻓﺴــــﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻢ و درﺧﯿﺎﻻت ﺑﺎ ان ﻫﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪم‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻦ دﯾﺮم ﺷﺪه ؛ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ‪،‬ﺑﻌﻀـــﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽ رﻓﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺮ ﮐﺎر ‪) ،‬ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾﮏ داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺳــﺖ ( و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷـــﺪم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮوم ﻣﺪت ﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ و اﺧﺮ ﻫﻢ ﯾﮏ رﺑﻊ دﯾﺮﺗﺮ ﯾﺎ زودﺗﺮ ﺑﺮﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺗﺮدد ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﺮﺟﯿﺢ‬ ‫ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ادم وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺒﺎﺷـﯿﻢ و ﭘﻮﻟﻤﺎن اﺧﺮ ﻣﺎه ﺗﻪ‬ ‫ﺑﮑﺸـﺪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ‪،‬ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪه وﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺑﻮی دل اﻧﮕﯿﺰ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻨـﺮ و اﻫﻦ اﻻﺗـﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻی در اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﺮون زده روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷـــﻮﯾﻢ‪.‬ﺷـــﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺳﻬﺮاب ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ‪ " :‬ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ‪،‬ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫دﯾﺪ!!! "‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ روی ﻫﻤﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ اول ﺑﺸـﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻی در ﺧﯿﺮه ﺷـــﻮﯾﺪ ؛ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﺻــــﺪای ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﺪن ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﮔﺎز ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ و‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺻـﺤﻨﻪ ی ﻧﻮﺳـﺘﺎﻟﮋﯾﮏ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺗﻮن‬ ‫ﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﭽﮕﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان درﺳﺖ از ﮐﺎر درﻧﻤﯽ اﻣﺪﻧﺪ‬ ‫و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر از ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺸـﺎن ﻓﻨﺮ وﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ‬ ‫زد و ﻗﯿﺎﻓﻪ داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻬﯿﺐ ﻫﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﻣﯽ اﯾﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و‬ ‫ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ اﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﺻﺪا ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴـﯿﺮی در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺳﻮراﺧﯽ در ﮐﻒ اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺖ‪،‬ﮐﻪ ﮔﺎه اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺗﻤﺎﺷـــــﺎی ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺣﺮﮐﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن دﯾﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای وروﺟﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﮐﻒ اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻘﺪر ﺷﺠﺎع ﻫﺴــﺘﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺠﺎ؟ اﻻن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺳﻪ راﻫﯽ ﺧﻤﯿﻦ !! ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ‬ ‫اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس از ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮ دور اﺳﺖ‪،‬ﺟﺬاب ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻞ ﯾﺎ ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴـــﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷـﺠﺎﻋﺖ و ﻫﻢ ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را در ﮔﺬﺷـﺘﻦ از ﺟﺎده‬ ‫ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﺎن ﻣﯽ اﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳـﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺷــﻬﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزدﻫﯽ‬ ‫ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ داﻧﺶ اﻣﻮزان اﺳﺖ ؛ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ؟ اﻻن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ‬ ‫دﻫﻢ ‪ .‬اول ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺎن ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﯽ در ﺷـﻠﻮﻏﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﻦ‬ ‫داﻧﺶ اﻣﻮزان در ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاب اول ﺻـﺒﺢ از ﺳــﺮﺷــﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﭘـﺮد‪،‬ﺣﺎﻻ ﻓﮑــﺮش را ﮐﻨﯿﺪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺧﻠﻮت ﻣﻼل اﻧﮕﯿــﺰ ﭼﻪ‬ ‫اﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺷﺎداﺑﯽ داﻧﺶ اﻣﻮزان در‬ ‫اول ﺻﺒﺢ ﻣﯽ زﻧﺪ!؟‬ ‫راﺳﺘﺶ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴــﺖ ‪.‬ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد‪،‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮای‬ ‫رﻓﺖ و اﻣﺪ ﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪،‬ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺴـﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ‪.‬‬ ‫* ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ در ﺷﻮرای‬ ‫ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮداری اراک‪ ،‬ﺟﻠﺴـﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳــﺮاﻧﯽ ﺷــﻬﺮداری ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎوه ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴـــﻪ ﺑﻪ ﻣﺸــــﮑﻼت اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺷـــــﻬﺮداری اراک از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ در‬ ‫ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺮﺳـﻮده ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن‪ ،‬ﻧﺒﻮد ﺳـﺮﭘﻨﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳـﺐ‪ ،‬اﯾﺠﺎد اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا از ﺳـﻮی اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻓﺮﺳـﻮده‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزرﺳــﯿﻦ ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی‪،‬در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿــــﻮع ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ در‬ ‫ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی‪ ،‬از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻬﺮداری اراک‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮى در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺟﻠﺴـــﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫زﯾﺴﺖ اراک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮای ﭘﺎک در ﺧﺼﻮص‬ ‫اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ‬ ‫ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺷﺨﺼــﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺺ اﺗﻮﺑﻮس‬ ‫ﻫﺎی ﺷـﻬﺮداری ﺷـﺪ و اﻓﺰود‪ 80:‬درﺻـﺪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳـﺮاﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮادی رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻬﺮداری‬ ‫اراک ﮔﻔﺖ ‪:‬وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳـﺮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ در ﮐﻞ‬ ‫ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺸــﺪار رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در‬ ‫ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود ‪ 75‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش روﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑﻮس اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﺴـﻞ ﻗﺒﻞ را‬ ‫ﺷـﻬﺮدار اراک داد ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﻬﺮدار ؛ اراک دارای ‪ 150‬دﺳــﺘﮕﺎه‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ 5 0‬دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺳـﻮز ﺑﻮده و ﻫﺮ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺑﺎ اﻋﻼم ورود ﺑﯿﺴـــــﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﯾﻮرو ‪4‬ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﻔﺘﺎد اﺗﻮﺑﻮس ﻓﺮﺳﻮده و ﻣﺴــﺘﻬﻠﮏ در‬ ‫ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ!!!‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ؛‬ ‫اﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ‪ 50‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در اراک‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﭘﺮوژه ﭘﺮوژه ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺷـﻬﺮ اراک ﺑﻪ ﻃﻮل ‪50‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷﻬﺮدار و اﻋﻀــﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪11،‬دی ﻣﺎه ‪ 98‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬ﭘﺮوژه ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اراک ﺑﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴــــﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ‪ ،‬در‬ ‫ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬دی ‪ 98‬ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ اﻏﺎز‬ ‫ﺷـﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳــﺎل ‪ 50‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ‬ ‫ﻧﻮری در ﺷﻬﺮ اراک ﮐﺎﻧﺎل ﮔﺬاری ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻬﺮدار اراک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﭘﺮوژه ‪ ،‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران؛ ﺷﻬﺮداری و اﯾﺮاﻧﺴــــــﻞ‪40 ،‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک و ‪ 5‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬در اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎری ﻣﺸﺘﺮک اﻣﺎ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴـــﻞ در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ‪،‬در ﻗﺒﺎل ﻣﺠﻮز‪،‬در ‪ 42‬ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼــــــﺎل ﻓﯿﺒﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮداری دﻫﺪ و ﻣﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴـﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻮﺷـــﻤﻨﺪﺳـــﺎزی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻓﯿﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴــــﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم ان زده اﻧﺪ‪،‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻓﻀـﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ‪FCP‬ﻫﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ را ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری‬ ‫داﻧﺴــﺖ و ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻣﺮوز اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮل ‪ 50‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴــﻞ اﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه اﯾﻦ ﻣﺴــﯿﺮ را زﯾﺮ ﺑﺎر ﺑﺮده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ اﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿـﻮع زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮارد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺴــﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ‪،‬ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳـــﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺿــﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺧﺮﺳــﻨﺪی از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه در‬ ‫اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪:‬ﺧﻮﺷــــــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﻗﺪم اول را ﺑﺮای‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴــــــﺘﻢ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﭘﯿﺎده ﺳـﺎزی‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ‪،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ و‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮ اراک ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ‪:‬اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ‬ ‫ﻧﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳـﺎزی را ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗـﯽ اب ‪ ،‬ﺑـﺮق‪،‬ﮔﺎز‬ ‫‪،‬ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴـــــﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﻤﺮاه ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫* ﺷﻬﺮ اراک اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫اﯾﺮج رﺿﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴـــﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮرا و‬ ‫ﺷـﻬﺮداری ﺑﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﺪ اﻋﻼ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد‪ ،‬ﺗﻼش ﮐﺮده دو‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﭘﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳـﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺴــــﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﺋﻪ‬ ‫ﮐﺮده اﺳـﺖ ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪،‬اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴــــــﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮔﺴــــﺘﺮش ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ‪،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه‪،‬در دو ﺣﻮزه‬ ‫؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی‬ ‫ﺳـــــﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺼــﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اداری و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ داری از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﺿـﺎﯾﯽ اﻓﺰود‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه اﺳــﺖ اﺳــﺘﺎﻧﺪاری و‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﻢ در ﻣﺴــﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ‪.‬ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﺷـﮑﻞ ﮔﯿﺮی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ودوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻀـــﻮ ﺷﻮرا ﮔﻔﺖ ‪:‬اﯾﻦ اﻏﺎز ﮐﺎر اﺳﺖ و در ﻣﺎه ﻫﺎی‬ ‫اﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷـــــﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ‪FCP‬ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 70‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اراک اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪:‬ﻣﺎﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اراک در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸـﻮر را‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری‬ ‫و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎم ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ‪،‬ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷـﻬﺮ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸـﻮر ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪،‬ودر رده واﻗﻌﯽ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑﺴــﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪﺷـــﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﭘﺲ از‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾـﺮﯾﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻋﻤﺪه اﻣﻮر ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی‬ ‫ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﻬﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪09198866022‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬

آخرین شماره های دو هفته نامه بیداری مرکزی

دو هفته نامه بیداری مرکزی 43

دو هفته نامه بیداری مرکزی 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/07/06
دو هفته نامه بیداری مرکزی 42

دو هفته نامه بیداری مرکزی 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/04/15
دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/07/18
دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

شماره : 39
تاریخ : 1398/11/20
دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

شماره : 38
تاریخ : 1398/11/03
دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/10/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!