سالنامه کالای سلامت ایران شماره 2 - مگ لند

سالنامه کالای سلامت ایران شماره 2

سالنامه کالای سلامت ایران شماره 2

سالنامه کالای سلامت ایران شماره 2

Hospital Engineering Magazine ‫محل برگزاری‬ ‫نام نمایشگاه‬ ‫نمایشگاه سﻼمت بریتانیا‬ ‫‪Health GB‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی قزاقستان‬ ‫‪KIHE‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی افریقا هلث‬ ‫‪Africa Health‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی سﻼمت هند‬ ‫‪Medicall- Chennai‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی‪ ،‬دارویی‪ ،‬ازمایشگاهی و دندانپزشکی‬ ‫‪MedicalPhil‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی سﻼمت هند‬ ‫‪Medicall- New Delhi‬‬ ‫نمایشگاه ارایشی و بهداشتی لهستان‬ ‫‪Beauty Days‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی شرق افریقا‬ ‫‪Medic East Africa‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی سﻼمت اکراین‬ ‫‪Public Health‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی‪ ،‬دارویی‪ ،‬ازمایشگاهی و دندانپزشکی‬ ‫‪Medical Myanmar‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی سﻼمت باکو‬ ‫‪BIHE‬‬ ‫نمایشگاه ارایشی بهداشتی افریقا‬ ‫‪Beauty West Africa‬‬ ‫نمایشگاه هلث توریسم افریقا‬ ‫‪The Patient Show‬‬ ‫نمایشگاه دارویی روسیه‬ ‫‪Pharmtech‬‬ ‫نمایشگاه منسوجات لهستان‬ ‫‪Fast Textile‬‬ ‫نمایشگاه عرب هلث‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ‪ -‬انگلﺴﺘان‬ ‫الماتی‪ -‬قزاقﺴﺘان‬ ‫ژوهانﺴبورگ‪ -‬افﺮیقای جﻨوبی‬ ‫چﻨای‪ -‬هﻨﺪ‬ ‫ﻣانیل‪ -‬فیلیپین‬ ‫دهلی نو‪ -‬هﻨﺪ‬ ‫ورشو‪ -‬لهﺴﺘان‬ ‫نایﺮوبی‪ -‬کﻨیا‬ ‫کی یف‪ -‬اکﺮاین‬ ‫یانگون‪ -‬ﻣیانمار‬ ‫باکو‪ -‬اذربایجان‬ ‫ﻻگوس‪ -‬نیجﺮیه‬ ‫ﻻگوس‪ -‬نیجﺮیه‬ ‫ﻣﺴکو‪ -‬روﺳیه‬ ‫ورشو‪ -‬لهﺴﺘان‬ ‫دبی‪ -‬اﻣارات‬ ‫‪Arab Health‬‬ ‫نمایشگاه ازمایشگاهی مد لب‬ ‫‪MEDLAB‬‬ ‫نمایشگاه پزشکی و دارویی شرق اسیا‬ ‫‪SE-Asian Healthcare & Pharma‬‬ ‫دبی‪ -‬اﻣارات‬ ‫کواﻻﻻﻣپور‪ -‬ﻣالزی‬ ‫تاریخ برگزاری‬ ‫‪ ٣٠‬اوریل تا ‪ ٢‬ﻣی ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٠-١٢‬اردیبهشت ‪٩٧‬‬ ‫‪ ١٨-١٦‬ﻣی ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٢٨-٢٦‬اردیبهشت ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٩-٣١‬ﻣی ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٠-٨‬خﺮداد ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٧-٢٩‬جوﻻی ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٥-٧‬ﻣﺮداد ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٤-٦‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٣-١٥‬شهﺮیور ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٣‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬شهﺮیور تا ‪ ١‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٣‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬شهﺮیور تا ‪ ١‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٧-٢٥‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٥-٣‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٥-٣‬اکﺘبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٣-١١‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ١٢-١٠‬اکﺘبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٢٠-١٨‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ١-٣‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٠-١٢‬ابان ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٣‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬ابان تا ‪ ٢‬اذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٢‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬ابان تا ‪ ١‬اذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٠-٢٣‬نواﻣبﺮ ‪2018‬‬ ‫‪ ٢٩‬ابان تا ‪ ٢‬اذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٢-٢٤‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١-٣‬اذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٨-٣١‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫‪١١‬ـ‪ ٨‬بهمن ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٤-٧‬فوریه ‪٢٠١٩‬‬ ‫‪ ١٥-١٨‬بهمن ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٩-١١‬اوریل ‪٢٠١٩‬‬ ‫‪ ٢٠-٢٢‬فﺮوردین ‪٩٨‬‬ ‫برای حضور در بازارهای صادرات به کشورهای فوق و تهیه غرفه‪ ،‬با دفتر نمایندگی نمایشگاه در ایران‪،‬‬ ‫شرکت ارپکس تماس حاصل نمایید‪.‬‬ 24th 1 - 3 NOVEMBER 2018 ‫کاالی‬ ‫سالمت‬ ‫ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫نشریه کاالی سالمت ایران‬ ‫شماره مجوز ‪76968‬‬ ‫ترتیب انتشار‪ :‬سالیانه‬ ‫شماره دوم‪ ،‬بهمن ‪96‬‬ ‫(چاپ دوم‪ ،‬خرداد ‪)97‬‬ ‫تعداد صفحات‪284 :‬‬ ‫قیمت‪ 30000 :‬تومان‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪ :‬مهندس یحیی رضوی‬ ‫امور بازرگانی و اگهی‪ :‬مونا هرشچی (فاطمی)‬ ‫امور صفحه ارایی و گرافیک‪ :‬میترا حدادی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان فاطمی‪ ،‬فلسطین شمالی‪ ،‬نبش زرتشت‪ ،‬شماره ‪ ،562‬واحد ‪7‬‬ ‫تلفن‪88982100 :‬‬ ‫فاکس‪88982098 :‬‬ ‫ایمیل‪info.arpex@gmail.com :‬‬ ‫وب سایت‪www.arpexhibitions.com :‬‬ ‫چاپخانه‪:‬سبزارنگ‪ :‬نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان سپهبد قرنی‪ ،‬نرسیده به خیابان سمیه‪ ،‬کوچه شهید اسماعیل‬ ‫محمدی‪ ،‬پالک ‪6‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت‪ ،‬با تشکر ویژه از واحد تحقیق و توسعه‬ ‫سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به نشانی ‪ imed.ir‬بر مبنای اطالعات مندرج در پاییز ‪.96‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فهرست‬ ‫فصل‪:1‬‬ ‫ ‬ ‫انی‬ ‫مشخصات کامل تولیدکنندگان کاالی سالمت ایر ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ (شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬ادرس‪ ،‬لیست تولیدات)‬ ‫فصل‪:2‬‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫تولیدکننده ان ‬ ‫ ‬ ‫فهرست کامل الفبایی کاالهای ساخت ایران و نام شرکت های‬ ‫‪25‬‬ ‫ ‬ ‫‪43‬‬ ‫فصل‪:3‬‬ ‫ ‬ ‫فصل‪:4‬‬ ‫خارجی‬ ‫مشخصات کامل شرکت های واردکننده کاالی سالمت ‬ ‫ ‬ ‫(شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬ایمیل‪ ،‬لیست کاالهای وارداتی‪ ،‬نام کمپانی مادر‪ ،‬کشور سازنده)‬ ‫فهرست کامل الفبایی کاالهای سالمت خارجی و نام شرکت های واردکننده ان ‬ ‫‪159‬‬ ‫فهرست الفبایی کمپانی های خارجی و نام شرکت های نمایندگی ان ها در ایران ‬ ‫‪229‬‬ ‫فصل‪:5‬‬ ‫توجه‪ :‬اطالعات مندرج در این نشریه‪ ،‬بر مبنای اخرین نسخه اطالعات وب‬ ‫سایت اداره کل تجهیزات پزشکی (به نشانی ‪ )imed.ir‬در پاییز ‪ 96‬تهیه‬ ‫شده است‪ .‬بدیهی است تغییراتی نسبت به زمان استخراج داده ها در طول‬ ‫یک سال انتشار این سالنامه ایجاد می شود و نمایندگی بعضی کمپانی های‬ ‫خارجی ممکن است منقضی یا افزوده شود‪ .‬یا محصوالت بعضی شرکت های‬ ‫تولیدکننده تغییراتی کند‪.‬‬ ‫تغییرات و اطالعات جدید‪ ،‬در شماره بعدی چاپ و منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ 4 ‫سخناول‬ ‫نشریه سالیانه کاالی سالمت ایران بنا به خواست گروهی از مخاطبان که در بخش های مختلف حوزه سالمت فعالیت دارند‬ ‫چندین سال است منتشر می شود‪ .‬امسال با توجه به عالقمندی مخاطبان گرامی‪ ،‬این نشریه با رویکرد جدیدی منتشر شده‬ ‫و با مشاوره ی صاحب نظران‪ ،‬اطالعاتی را که هنوز در نشریات موجود به ان پرداخته نشده و جای خالی ان دیده می شد‪،‬‬ ‫در اختیار متقاضیان عزیز قرار داده است‪.‬‬ ‫دست یابی به اطالعات مورد نیاز‪ ،‬اولین گام در شروع هر کسب و کاری است‪ .‬این اطالعات را در حوزه کاالی سالمت از‬ ‫منابع گوناگونی می شود دریافت کرد‪ .‬وب سایت ها‪ ،‬فضای مجازی‪ ،‬مجالت و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که بسته‬ ‫به نوع مخاطب‪ ،‬اطالعات مفیدی را ارایه می دهند‪ .‬این نشریه با نیاز سنجی دقیقی که انجام داده سعی کرده است تا خال‬ ‫موجود را شناسایی و در جهت رفع ان گام بردارد‪.‬‬ ‫امسال سالنامه کاالی سالمت ایران دارای پنج بخش اصلی است که به صورت دایرکتوری و کتاب مرجع چاپ می‬ ‫شود‪ .‬مخاطبان اصلی این نشریه‪ ،‬استفاده کنندگان کاالهای سالمت چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی اعم از‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬دانشگاههای علوم پزشکی کشور‪ ،‬ازمایشگاه ها‪ ،‬بیمارستان ها و کلینیک های سراسر کشور و‪....‬هستند‪ .‬به‬ ‫طور خالصه‪ ،‬در این نشریه دسترسی به فهرست کامل کاالهای تولید داخل و وارداتی‪ ،‬نام و مشخصات تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنندگان این کاالها و نیز نام کمپانی های خارجی و محصوالت و نمایندگان ان ها در ایران فراهم شده است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شایان توجه اینکه‪ ،‬این اطالعات از اخرین نسخه به روز داده های مندرج در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی در پاییز‬ ‫‪ 96‬برگرفته شده است‪ .‬بدیهی است زمانی که نشریه به دستتان می رسد‪ ،‬تغییراتی نسبت به ان تاریخ ایجاد شده است‪ .‬لذا‬ ‫احتمال دارد بعضی نمایندگی کمپانیهای خارجی منقضی شده باشد و یا بعضی شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده‪ ،‬فعالیت‬ ‫جدیدی را شروع کرده باشند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫همین علت سبب شده تا ما هر سال نشریه کاالی سالمت ایران را به روز کرده و با جدیدترین اطالعات در اختیار مخاطبان‬ ‫قرار دهیم تا حداکثر بهره مندی را از مراجعه به ان ببرند‪.‬‬ ‫در فصل های پنج گانه نشریه این موارد را می توانید ببینید‪:‬‬ ‫فصل یک‪ :‬مشخصات کامل تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‪ .‬شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬ادرس‪ ،‬لیست تولیدات‪.‬‬ ‫فصل دو‪ :‬فهرست کامل الفبایی کاالهای ساخت ایران و اینکه چه شرکت هایی این کاالها را تولید می کنند‪.‬‬ ‫فصل سه‪ :‬مشخصات کامل شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‪ .‬شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬ایمیل‪ ،‬لیست کاالهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬نام کمپانی مادر‪ ،‬کشور سازنده‪.‬‬ ‫فصل چهار‪ :‬فهرست کامل الفبایی کاالهای سالمت خارجی و اینکه چه شرکت هایی واردات این کاالها را انجام می دهند‪.‬‬ ‫فصل پنج‪ :‬فهرست الفبایی کمپانی های خارجی و اینکه چه شرکت هایی نمایندگی ان ها را در ایران به عهده دارند‪.‬‬ ‫البته قصد داریم برای شماره بعدی‪ ،‬فصل های مورد نیاز دیگری را بنا به خواست مخاطبان گرامی به این نشریه سالیانه‬ ‫بیافزاییم و یقین داریم تنها با هم فکری شما مخاطبان عزیز با اقبال روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ 6 ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫ان‬ ‫نندگ انی‬ ‫یدک تایر س‪،‬‬ ‫لتول الم ادر ت)‬ ‫کام یس س‪ ،‬یدا‬ ‫ت ال فاک تول‬ ‫صا کا ن‪ ،‬ت‬ ‫لف یس‬ ‫شخ‬ ‫ل‬ ‫م‪،‬ت‬ ‫م‬ ‫لنا‬ ‫شام‬ ‫(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ابتین مبتکران قرن‬ ‫ادرس‪ :‬تهران یوسف اباد خیابان جهان ارا کوچه ‪ 39‬پالک ‪ /38‬نام کاال‪:‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان سوکت‬ ‫اپادانا ترمیم‬ ‫ادرس‪ :‬اوقاف خ شهید سعید واالئیان ک ‪12‬متری دوم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9122042206 :‬نام کاال‪ :‬اسپاکلوم واژینال‬ ‫اتا طب سان پوریا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬میدان پونک‪ ،‬خیابان میرزابابایی‪ ،‬بعد از چهارراه عدل‪ ،‬پالک ‪،1‬‬ ‫ساختمان اسپیناس‪ ،‬طبقه دوم شرقی‪ /‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬‬ ‫راد تیتانیوم‪ ،‬میلگرد ‪ ،UHMWPE Crosslinked‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫قالب المینار‪ ،‬بخش فمورال ریخته گری شده پروتز مفصل زانو‪ ،‬بخش تیبیال ریخته‬ ‫گری شده پروتز مفصل زانو‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫جایگزین جسم مهره ای ثابت‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره‬ ‫ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪،‬‬ ‫پروفیل تیتانیوم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط‬ ‫زانو‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬میلگرد‬ ‫‪ ،PEEK‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬میلگرد کروم کبالت‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی‬ ‫سیمانی توتال‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬متعلقات جسم مهره ای بازشونده‪،‬‬ ‫کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬بدنه اصلی جسم مهره ای بازشونده‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‬ ‫اترا ارتوپد ارومیه‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی ‪ -‬فاز ‪ -2‬خیابان صنعتگران ‪ 2‬خیابان پانزدهم شرکت اترا‬ ‫ارتوپد ارومیه‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4433744730 :‬نام کاال‪ :‬پیچ کنسلوس سه و نیم‬ ‫و‪ ،4‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک پهن سنگین‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬شنز اسکرو‪ ،‬پلیت پاشنه پا‪ ،‬پالک دی سی‬ ‫اس‪ ،‬پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه‬ ‫و نیم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬پالک الکینگ فیبوال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پالک‬ ‫توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬پین‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پالک گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪،‬‬ ‫پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک برگ شبدری‬ ‫وای تی ال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال رادیوس سه و نیم‪ ،‬واشر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پیچ کنسلوس الکینگ سه و نیم و‬ ‫‪ ،4‬فیکساتورهای خارجی استخوان شانز یک و سه دهم رزوه‪ ،‬پالک کندیالر چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ الترال سه و نیم‪ ،‬نیل‬ ‫دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫دیستال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک کالویکل ترقوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫راد تیوبیوالر‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک زائده ارنج الکینگ‬ ‫اولکرانون سه و نیم‬ ‫اتیال ارتوپد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬بزرگراه کردستان ‪ -‬خیابان ‪ 64‬شرقی ‪ -‬پالک ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188066666‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬میلگرد‬ ‫استیل ‪ ،316LVM‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬پالک برگ شبدری وای‬ ‫تی ال سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪،‬‬ ‫پیچ ای سی ال پی سی ال غیرجذبی استخوان تاندون استخوان‪ ،‬پالک بازسازی‪،‬‬ ‫پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک کم تماس سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پروفیل استیل ‪،316LVM‬‬ ‫‪8‬‬ ‫میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال راد‬ ‫به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬پین‪ ،‬پالک باریک سبک‬ ‫چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک سینه ای‪ ،‬پالک الکینگ سبک‬ ‫چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پالک مهره ای کمری‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم‬ ‫و‪ ،4‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه راست‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬ورق‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای سینه ای‪ ،‬پالک‬ ‫دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه چپ‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر‬ ‫ناودانی سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک کمری‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای‬ ‫گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬واشر‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات مش کیج‪ ،‬پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬بدنه‬ ‫اصلی جسم مهره ای بازشونده‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی پی‪،‬‬ ‫پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‬ ‫ارمان تندرست‬ ‫ادرس‪ :‬امانیه‪ ،‬خیابان منصفی‪ ،‬پالک ‪ /18‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166959111 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه سنگ شکن درون اندامی پنومانتیک‬ ‫ارمان ماسک‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان امام خمینی‪-‬روبرو بیمارستان سینا‪-‬کوچه جهانگردی‪-‬پالک ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166725325 :‬نام کاال‪ :‬ماسک جراحی‬ ‫ارنیکا فام پرند‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی پرند‪-‬میدان فناوری خیابان فناوری جنوبی خیابان الله پالک‬ ‫‪ 10‬قطعه ‪ /68D‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177347711 :‬نام کاال‪ :‬پروفیل تیتانیوم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود قالویز‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫پلیت اربیتال با میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم با میله‪ ،‬پین‪ ،‬کریشنر وایر‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬پالک الکینگ بازسازی‬ ‫ریکانسترکشن چهارونیم‪ ،‬ورق تیتانیوم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پیچ‬ ‫کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ‬ ‫جنرال خود دریل‪ ،‬پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬واشر‪ ،‬پالک یک‬ ‫سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه پلیت اچ شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫بار هول‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪،‬‬ ‫لوازم جانبی دریل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان کالمپ‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال بدون‬ ‫میله‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬میلگرد ‪ ،PEEK‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬پالک کالویکل‬ ‫ترقوه‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال رادیوس سه و نیم‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه پلیت ای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی‬ ‫کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬پالک دی اچ اس‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تیوبیوالر‪ ،‬شنز اسکرو‪ ،‬پالک کم تماس سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس سه و نیم‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک کال کانئال‬ ‫پاشنه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ تی و تی باترس و ال باترس چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس‬ ‫نیل‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ الترال سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس‬ ‫شکل‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی الکینگ چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج‬ ‫گردنی قدامی‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫نیل اینترالک ریم پروکسیمال فمور مولتی فانکشنال‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‬ ‫اروند فن پارس‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید پاک نژاد بل دریا طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188562132‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه فیلم و کاغذ بسته بندی‬ ‫اروین اذر طب‬ ‫ادرس‪ :‬تبریز خیابان طالقانی شمالی نرسیده به تقاطع ‪17‬شهریور ساختمان سهند طبقه‬ ‫‪ 4‬پالک ‪ /195‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4135552518 :‬نام کاال‪ :‬مش پلیمریک‬ ‫اریا طب سورن‬ ‫ادرس‪ :‬شهر ک صنعتی طوس ‪ -‬فاز ‪ -1‬بلوار تالش شمالی تالش ‪ 5‬صنعتگران ‪6‬‬ ‫شماره ‪ /615‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‪ ،‬دستگاه همودیالیز‬ ‫اریا طب فیروز‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪20‬جاده دماوند‪ -‬پارک فناوری پردیس ‪-‬خیابان نواوری‪ -8‬پالک ‪/86‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2176250786 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه همودیالیز‬ ‫اریا مبنا تشخیص‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ رودکی شمالی ک صائب طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166433236‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‬ ‫اریان سرنگ‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬شهرک صنعتی فرامان ‪،‬بلواربیستون‪ ،‬خیابان پنجم‪،‬کدپستی‬ ‫‪ /6744131700‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ‬ ‫اسیاجراح پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز ‪ -‬خیابان شهید شوریده ‪ -‬پالک ‪ - 3‬واحد ‪ /14‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188989711‬نام کاال‪ :‬تامپون مغز و اعصاب رادیو اپک پنبه دم دار‪ ،‬مش پلیمریک‪،‬‬ ‫سر ساکشن‪ ،‬کاور ‪ ،c-arm‬پینات رادیو اپک‪ ،‬مش واژینال‪ ،‬مش بینی‪ ،‬پد لوزه رادیو‬ ‫اپک تامپون لوزه‪ ،‬کاور دسته چراغ اتاق عمل‪ ،‬کاور میکروسکوپ‪ ،‬کاور دوربین‪ ،‬کاور‬ ‫پروب سونوگرافی‪ ،‬ست یکبارمصرف پانسمان‬ ‫افتاب فروزان اریا‬ ‫ادرس‪ :‬تخت طاووس خ ولی عصر خ ناهید طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188107070‬نام کاال‪ :‬دستگاه میکرودرم ابریژن‬ ‫اوا تجهیز ایرانیان‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه تشک بستری‬ ‫اوان طب‬ ‫ادرس‪ :‬فلکه دوم صادقیه‪-‬ابتدای اشرفی اصفهانی خ مرودشت پالک ‪ -1‬طبقه سوم‬ ‫واحد ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2144299362 :‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‪،‬‬ ‫ژنراتور مونوپالر بای پالر‬ ‫اوان طب معتبر‬ ‫ادرس‪ :‬شهرستان قم شهرک صنعتی شکوهیه فاز ‪ 2‬بلوار شهید همت فرعی ‪ 3‬پالک‬ ‫‪ /FN216‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2533346389 :‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‬ ‫ایسان ارکا ویژن‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده شمالی ک نادر ک پروین طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166907470‬نام کاال‪ :‬لوله های سانتریفوژ‪ ،‬لوازم مصرفی اناالیزرهای بیوشیمی‪،‬‬ ‫ظروف نمونه ادرار‪ ،‬انواع لوله ازمایش بدون ماده ضد انعقاد‪ ،‬انواع پتری دیش ها‪ ،‬قالب‬ ‫نگهداری بافت (تیشو کاست)‪ ،‬ظرف نمونه برداری مدفوع‪ ،‬سرسمپلرها‬ ‫ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪27 -‬جاده قوچان ‪ -‬شهرک صنعتی فن اوریهای برتر ‪ -‬خیابان صنعت‬ ‫پالک ‪ /139‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5132400859 :‬نام کاال‪ :‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪،‬‬ ‫بدنه اصلی جسم مهره ای بازشونده‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک باریک سبک‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‬ ‫الکینگ‪ ،‬پیچ نیل اینترالک‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬اشتین من پین‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬متعلقات جسم مهره ای بازشونده‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪،‬‬ ‫پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پالک کالکانئال‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬نیل اینترالک ریم پروکسیمال‬ ‫فمور گاما‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دی سی اس‪،‬‬ ‫پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه‬ ‫و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬میلگرد استیل ‪ ،316LVM‬میلگرد تیتانیوم‪،‬‬ ‫پالک زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه‬ ‫و نیم‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پالک مهره ای گردنی‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پالک استئوتومی اطفال الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬پالک کالویکل‬ ‫ترقوه‪ ،‬اکسترنال فیکساتور دست‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پالک پس سری‪ ،‬پالک دیستال رادیوس سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات اتصال عرضی‪ ،‬صفحه انتهایی جسم مهره ای بازشونده‪ ،‬پالک الکینگ تی و تی‬ ‫باترس و ال باترس چهارونیم‪ ،‬پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ‬ ‫مدیال سه و نیم‪ ،‬پالک کال کانئال پاشنه‪ ،‬واشر‬ ‫ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫ادرس‪ :‬شهر صنعتی کاوه خ ‪ 22‬قطعه دوم جنوبی‪ /‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی نیمه ساخته‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬لور‪ ،‬پنست‬ ‫اتروماتیک‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪،‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬تیغه‬ ‫الرینگوسکوپ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬دیالتورها‪،‬‬ ‫کانوالی ساکشن‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬پروب‪ ،‬سیم گیر‪،‬‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬قیچی دایسکتیگ‪ ،‬قیچی لیگاتور و بخیه‪،‬‬ ‫کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و‬ ‫بینی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬پنست بی دندانه‪،‬‬ ‫اسکالپل هندل‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬دسته الرینگوسکوپ‪ ،‬ابزار جراحی گوش و‬ ‫حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬قیچی لباس و نوار زخم‪ ،‬تراکستومی (فوالد زنگ نزن)‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬تروکار‪ ،‬وایر کاتر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪،‬‬ ‫دستگاه الرینگوسکوپ‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬سایر قطعات یدکی الرینگوسکوپ‪ ،‬پانچ‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‬ ‫ابزار درمان‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ سینک خ سهروردی شمالی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188746270 :‬نام کاال‪ :‬اتل گچی‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬باند سوختگی‪،‬‬ ‫باند گچی‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬تثبیت کننده زانو‪ ،‬کمربند طبی‪ ،‬باند طبی چسب‬ ‫دار‪ ،‬ژل اولتراسونیک‪ ،‬ژل لوبریکانت‪ ،‬گاز طبی سوختگی وازلینه‪ ،‬باند سرجی فیکس‪،‬‬ ‫تثبیت کننده ارنج‪ ،‬باند کشی لوله ای‪ ،‬ساق بند پا‪ ،‬ژل الکترود الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬مچ‬ ‫بند دست‪ ،‬ژل تاخیری‪ ،‬کتف بند‪ ،‬گرمکن کلیه‪ ،‬تثبیت کننده کمر‪ ،‬گردن بند‪ ،‬جوراب‬ ‫واریس و انتی امبولیسم‪ ،‬قوزک بند‬ ‫ابزار سازان درمانگر‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی جاده سنندج بلوار پرفسور حسابی بعد از میدان شرکت‬ ‫ابزارسازان درمانگر‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /8334284137 :‬نام کاال‪ :‬اسپاکلوم واژینال‬ ‫ابزار طب پویا‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خیابان دوم پالک ‪ 18‬واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188987030 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬رینگ کپسول چشم‪ ،‬مواد اولیه خط تولید‪ ،‬چاقوی چشمی‪ ،‬اجزاء و قطعات چاقوی‬ ‫چشمی‪ ،‬اجزاء و قطعات اینجکتور کارتریج‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه اسپونژ چشمی پلی وینیل الکل‪ ،‬مواد اولیه لنز داخل چشمی‪ ،‬اسپونژ چشمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫احسان طب پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬ب مدرس‪ -‬روبروی بیمارستان تامین اجتماعی‪ -‬جنب بیمه سامان ‪-‬کدپستی‬ ‫‪ /8915876836‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‬ ‫احسان طب سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬شهرک صنعتی جی‪-‬خیابان یکم‪-‬پالک‪ /92‬نام کاال‪ :‬باند طبی‬ ‫کناربافت‪ ،‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز‬ ‫طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی استریل‬ ‫احیا نوزاد قرن‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬سی متری جی ‪ -‬خ سادات ‪ -‬خ رجبی ‪ -‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9127155300‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت نوزاد‪ ،‬دستگاه فتوتراپی نوزاد‪ ،‬دستگاه هود‬ ‫اکسیژن‬ ‫ارم کوشا‬ ‫ادرس‪ :‬شیراز خیابان وصال جنوبی کوچه ‪ 4‬پالک ‪ /128‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7132352700‬نام کاال‪ :‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬دستکش معاینه التکس‬ ‫ارکان ارا تجارت البرز‬ ‫ادرس‪ :‬ویال خ شهید سپهبد قرنی خ اراک طبقه ‪ 1‬واحد شرقی‪ /‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫الکتروکاردیوگرافی‬ ‫اسطوره تجهیز درمان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی ‪ 8‬غربی پالک ‪ 39‬کدپستی‬ ‫‪ /8314885893‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3145274709 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فتال داپلر‬ ‫اشاورز (سهامی خاص)‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬سیدخندان‪ ،‬ابتدای سهروردی شمالی‪ ،‬کوچه شهید سلطانی (قرقاول)‬ ‫پالک ‪ ،81‬طبقه سوم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88505244-88505236 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫تیوب های یکپارچه الومینیومی برای بسته بندی انواع پمادها‪ ،‬کرم ها و سایر نیمه‬ ‫جامدات از حجم ‪ 15‬تا ‪ 120‬میلی لیتر با سی سال سابقه‪ ،‬مناسب برای بسته بندی‬ ‫محصوالت دارویی‪ ،‬ارایشی و بهداشتی و غذایی مانند رنگ مو‪ ،‬کرم شکالت و‪/...‬‬ ‫وب سایت‪ /www.ashavarz.com :‬ایمیل‪info@ashavarz.com :‬‬ ‫اطهران جراح شرق‬ ‫ادرس‪ :‬تبریز ‪ 17 -‬شهریور جدید ‪ -‬ساختمان پزشکی خاتم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9141158010‬نام کاال‪ :‬میکروست‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گرید پزشکی‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫ست خون‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬چست باتل‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات میکروست‪ ،‬ست خون‪ ،‬لوله ساکشن‬ ‫افق صنعت مدیسا‬ ‫ادرس‪ :‬ونک خ ارارات خ افتاب س پزشکان طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188625570‬نام کاال‪ :‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬سایر قطعات ساخت‬ ‫دستگاه فشار سنج دیجیتال بازویی‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‬ ‫اکسیر فارمد پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی ‪ ،‬اول خیابان گلستان شرقی ‪ ،‬پالک ‪ 7‬مجتمع‬ ‫امید و ارزو طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /28‬تلفن‪ -‬فکس‪ /214443292 :‬نام کاال‪HCG RT :‬‬ ‫الهام طب‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ فرصت شیرازی خ اسکندری شمالی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /9‬نام کاال‪:‬‬ ‫پک های جراحی‪ ،‬ماسک جراحی‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬گان جراح‬ ‫الکترو پرتو علم و صنعت‬ ‫ادرس‪ :‬تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – نرسیده به چهارراه خاور – خیابان‬ ‫شهید حسینعلی – پالک ‪ – 9‬مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /77497788 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه وریدیاب‬ ‫الکترومدپرشین توس‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 12‬جاده قوچان پارک علم و فناوری خراسان رضوی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /5135425484‬نام کاال‪Stabilizer :‬‬ ‫الکترونیک هسته ای‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪،‬‬ ‫ژنراتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫‪10‬‬ ‫امواج نگار سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬خمینی شهر بلوار دانشگاه صنعتی شهرک علمی و تحقیقاتی پارک فن اوری‬ ‫ساختمان فن افرینی یک شماره ‪ /127‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3133932377 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫سایر قطعات ساخت ‪ECG‬‬ ‫انجیر طالیی‬ ‫نام کاال‪ :‬مواد اولیه کاندوم‪ ،‬کاندوم ها مردان‬ ‫اندیش کاران صنعت یاسمین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان طالقانی غربی ‪ -‬خیابان فریمان ‪ -‬کوچه افتاب ‪ -‬پالک‪2‬‬ ‫ طبقه‪ 1‬کد پستی ‪ /1416873145‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دماسنج دیجیتال‬‫انستیتو پاستور ایران‬ ‫ادرس‪ :‬میدان پاستور‪ -‬خیابان پاستور‪ -‬خیابان ‪ 12‬فروردین جنوبی‪ -‬پ ‪ /75‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس ‪ /2188559639 :‬نام کاال‪Brucella species Micro� ،Reagents :‬‬ ‫‪biology Reagents‬‬ ‫ایمن ابتکار سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان بهشتی‪ -‬خیابان اندیشه اندیشه نهم‪ -‬پالک ‪ 13‬واحد ‪ /6‬نام‬ ‫کاال‪ :‬الکترود خنثی ضد سوختگی الکتروکوتر‬ ‫ایده ال اندیشان سعادت‬ ‫ادرس‪ :‬مهر شهر‪-‬بلوار شهرداری خیابان ‪-306‬پالک‪-223‬واحد‪ /9‬نام کاال‪ :‬ماسک‬ ‫اکسیژن ساده‪ ،‬نازال کانوال‪ ،‬اروفارنژیال ایروی‪ ،‬لوله رابط اکسیژن‪ ،‬اسپاکلوم واژینال‪،‬‬ ‫یورین بگ اطفال کیسه ادرار اطفال‬ ‫ایده سالمت دانش‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر پایین تر از جمهوری کوچه نظام پالک ‪ 24‬واحد‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166419826 :‬نام کاال‪ :‬کیف کمکهای اولیه‪ ،‬دستگاه برانکارد‬ ‫ایران هاسکو‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین خ ایت اله طالقانی خ فریمان طبقه ‪ 6‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬دستکش‬ ‫معاینه التکس‬ ‫ایرانیان شفا سازه‬ ‫ادرس‪ :‬اتوبان شهید محالتی بزرگراه امام علی کوچه مظلومی پ‪ 19‬واحد ‪ /1‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه رگوالتور گاز فشار باال‪ ،‬دستگاه ساکشن‬ ‫ایالم سرنگ‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار شهید بهشتی‪ /‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات سرنگ‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع فاطمی مجتمع اداری کامران طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ 14‬پالک ‪ /770/3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121775484 :‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی نیمه‬ ‫ساخته‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم برای بازسازی‬ ‫مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم با میله‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش هگزاگونال‪ ،‬پالک باریک‬ ‫سبک چهارونیم‪ ،‬پروفیل استیل ‪ ،316LVM‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت لفورت‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫سه بعدی مربع و مستطیل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال‬ ‫ساده غیر جذبی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه مش مثلثی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پالک تی شکل مینی‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫پلیت اچ شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال بدون میله‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬پالک‬ ‫پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت اربیتال با میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫دینامیک کامپرشن‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت بار هول‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪ ،‬پالک بازسازی چهارونیم‪،‬‬ ‫قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش‬ ‫دایروی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه میکرو مش‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت زی شکل‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مینی بار هول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬کاتر استخوان‪،‬‬ ‫وایر کاتر‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت چانه‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫کوتاه‪ ،‬ایمپلنت های استخوانی قفسه سینه پالک دنده‪ ،‬الویتور میکروسرجیکال گوش‬ ‫و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬ورق‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت انگوالر‬ ‫بنیان اتیه درمان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان شریعتی خیابان قدوسی خیابان امجدی منش کوچه زمانی‬ ‫پالک ‪ 12‬واحد‪ /38‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9125435684 :‬نام کاال‪ :‬پنست بی دندانه‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬کلمپ‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬تروکار‪ ،‬ابزار جراحی مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬پنست اتروماتیک‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬ابزار جراحی مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی عمومی‬ ‫استاندارد‪ ،‬تراکستومی (فوالد زنگ نزن)‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫کاتر استخوان‪ ،‬پنست بیوپسی‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬سیم گیر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و‬ ‫رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪،‬‬ ‫وایر کاتر‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬انبردست‬ ‫و دم باریک‬ ‫ایمن پرتو کار‬ ‫ادرس‪ :‬امیراباد شمالی خ شانزدهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره‬ ‫‪ 2‬واحد ‪ 105‬شرکت ایمن پرتوکار‪ /‬نام کاال‪ :‬گارد دهانی‪H pylori RT ،‬‬ ‫به پوشان سالمت بخش‬ ‫ادرس‪ :‬سنندج شهرک صنعتی شماره یک خیابان تعاون جنب شرکت پوشش طب‬ ‫مانی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /8733384253 :‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‬ ‫ایکس ری ایران‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان انقالب‪-‬خیابان ابوریحان‪-‬روبروی خانه کارگر‪-‬پالک ‪ /59‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166966787 :‬نام کاال‪ :‬مواد ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی دندانپزشکی‪،‬‬ ‫دستگاه پروسسور فیلم رادیولوژی‪ ،‬مواد اولیه داروی ظهور و ثبوت‬ ‫به سو شفا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان بیمه ‪ 5‬نبش کوچه یاس شرقی پالک‪ /35‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144631592‬نام کاال‪ :‬باند فایبر گالس‬ ‫باران بسپار قم‬ ‫ادرس‪ :‬قم شهرک صنعتی شکوهیه ‪ -‬فاز ‪ -2‬خیابان فکوری ‪ -‬کوچه ‪ -10‬پالک‬ ‫‪ /1402‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2533343741 :‬نام کاال‪ :‬کاندوم ها مردان‪ ،‬التکس با گرید‬ ‫پزشکی‬ ‫بازرگانی امیر طب گستر اسیا‬ ‫نام کاال‪ :‬پیچ ساده‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رینگ پنج و هشت دهم‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان هینج ماسوالین‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت‬ ‫کانکشن کوتاه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان کوپل‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫راد با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان مهره‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان واشر‬ ‫کروی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان ساپورت ماسوالر اند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان کالمپ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان واشر ساده‬ ‫بازرگانی وتولیدی فیروز طب زمان‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکی‬ ‫باند طبی شمال‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شریعتی خیابان ظفر پالک ‪ 22‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪/2122920244 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندکشی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬النگ گاز‬ ‫باند و گاز افرند‬ ‫ادرس‪ :‬خرم اباد ‪ -‬شهرک صنعتی شماره ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /6633426545 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندکشی‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬گاز طبی استریل‬ ‫باند و گاز و پنبه کاوه‬ ‫ادرس‪ :‬افریقا خ ولیعصر خ شهیدفیض اله عاطفی س کیمیا طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /13‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122050301 :‬نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی سوختگی وازلینه‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبی کناربافت‪،‬‬ ‫گاز توپی‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‬ ‫بسیم رویان طب‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان سئول شهرک سئول ک نسترن ک نرگس پالک ‪ 20‬طبقه ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188032387 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فلش المپ‬ ‫بنیان اتیه جراح‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان میرزای شیرازی ‪-‬پالک ‪-83‬طبقه اول‪-‬واحد‪ /A3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /982188348959‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی نیمه ساخته‪ ،‬دستگاه الرینگوسکوپ‪ ،‬متزنبام‪،‬‬ ‫کلمپ‪ ،‬لیستون|‪ ،Liston&gt‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‪ ،‬کرو‪18‬سانت‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور‬ ‫و پانچ‬ ‫بهار اردین‬ ‫ادرس‪ :‬تخت طاووس خ شهید روح اله عبادی خ شهید محمد حسن مقدم طبقه ‪4‬‬ ‫واحد غربی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121133892 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پری اپیکال دی سی‬ ‫بهزیست طب دامون شرق‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد کیلومتر ‪ 27‬جاده مشهد قوچان ‪ -‬شهرک ماشین سازی فناوریهای‬ ‫برتر ‪ -‬صنعت ‪ - 1‬پالک ‪ /459‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5132400016 :‬نام کاال‪ :‬پک های‬ ‫جراحی‪ ،‬گان جراح‬ ‫بهنوار ایران‬ ‫ادرس‪ :‬ونک بلوار میرداماد غربی کوچه دفینه پالک ‪ 4‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /3‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188783286 :‬نام کاال‪ :‬چسب زخم‪ ،‬چسب زینک اکساید‬ ‫بهیار صنعت سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار دانشگاه صنعتی‪ ،‬شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬میدان فوالد‪ ،‬خیابان ‪6‬‬ ‫کد پستی ‪ /8415683121‬نام کاال‪ :‬دستگاه برانکارد‪ ،‬دستگاه تخت اطفال الکتریکی‪،‬‬ ‫دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 3‬قمره‪ ،‬دستگاه تخت (صندلی)‬ ‫دیالیز‪ ،‬تخت الکترومکانیکی اتاق عمل‪ ،‬دستگاه تخت بستری الکتریکی‪ ،‬دستگاه چراغ‬ ‫سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‬ ‫بهین پژوهان ماندگار‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬کیلومتر ‪ 16‬بزرگراه شهرری قرچک ‪ ،‬نرسیده به ایستگاه راه اهن بهرام‬ ‫‪ ،‬شهرک صنعتی ولی عصر (عج) بلوک ‪ 1001‬شماره ‪ /A55‬نام کاال‪ :‬نوار ادراری چند‬ ‫پارامتری‪ ،‬مواد و فراورده های ازمایشگاهی تحقیقاتی‬ ‫بوشهر پالست کار‬ ‫ادرس‪ :‬بوشهر‪ ،‬بعد از میدان برج ‪،‬اول جاده بوشهر‪ -‬برازجان‪ -‬جنب پمپ بنزین‪-‬‬ ‫گروه صنعتی پلیمر بوشهر‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /7733443700 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه انواع‬ ‫چسب‪ ،‬چسب زخم‬ ‫بینا ساز ابزار‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ کلهر تقاطع اسکندری پالک ‪ 180‬قدیم ‪ 170‬جدید طبقه همکف‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166901407 :‬نام کاال‪ :‬رترکتور دستی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬هوک چشمی‪ ،‬کانوال چشمی‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫فیکسیشن رینگ چشمی‪ ،‬مارکر چشمی‪ ،‬اچار تیپ فیکو قدامی‪ ،‬دپرسور چشمی‪ ،‬ابزارهای‬ ‫برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬استئوتوم چیزل گوژ چشمی‪ ،‬چکش‬ ‫چشمی‪ ،‬محافظ صلبیه‪ ،‬پالگ اسکلرا‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ ،‬پروب‬ ‫بیونیک‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 18‬جاده مخصوص کرج خ داروپخش‪ /‬نام کاال‪،Triglycerides :‬‬ ‫‪،Creatinine ،C Reactive Protein ،Gamma Glutamyltransferase‬‬ ‫‪ ،Blood Urea Nitrogenn‬مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‪As� ،Glucose ،‬‬ ‫‪Alanine Amino Trans� ،Uric Acid ،partate Amino Transferasee‬‬ ‫‪Anti Streptolysin O quantita� ،Rheumatoid Factors ،ferasee‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪High Density Lipoprotein Cholesterol ،Cholesterol ،tive‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر باالتر از جامی خیابان اذربایجان کوچه بوذرجمهر پالک ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166411054 :‬نام کاال‪ :‬کانوالی ساکشن‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی واژینال‬ ‫و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‬ ‫گوش و حلق و بینی‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پنست‬ ‫گرسپینگ‪ ،‬کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬کلمپ‪ ،‬الویتور میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫رترکتور خودکار‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬نیدل‬ ‫هلدر معمولی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬پنست بی‬ ‫دندانه‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪،‬‬ ‫ابزار جراحی نیمه ساخته‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬پانچ‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬قیچی لباس و نوار زخم‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬پروب‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬چاقو‪،‬‬ ‫فشارسنج عقربه ای‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬پنست بادندانه‪،‬‬ ‫کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬کورت مغز‬ ‫و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬چکش‬ ‫عمومی‪ ،‬سیم گیر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ ،‬قیچی لیگاتور و بخیه‪ ،‬گاید اره ژیگلی‪،‬‬ ‫پین کاتر‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‬ ‫پادتن علم‬ ‫نام کاال‪Human Growth ،Urine Albumin Microalbuminuria :‬‬ ‫‪Prostatic Specific ،Phenylalanine ،Alphafetoprotein ،Hormone‬‬ ‫‪Micro� Beta2 ،Carcinoembryonic Antigen ،Prolactin ،Antigenn‬‬ ‫‪Neonatal ،Thyroxine ،Thyroid Stimulating Hormone ،globulin‬‬ ‫‪Beta ،H pylorie Antibody IgA ،Thyroid Stimulating Hormone‬‬ ‫‪،H pylorie Antibody IgG ،Human Chorionic Gonadotropin‬‬ ‫‪،125 Cancer Antigen ،Immunoglobulin E Total ،Triiodothyronine‬‬ ‫‪Follicle Stimulating Hormone ،Luteinising Hormone ،Ferritin‬‬ ‫پارمدیک‬ ‫ادرس‪ :‬رباط کریم شهرک صنعتی پرند خ صنعتگران روبروی خ کیمیا گران‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫تخت ‪ ،C-Arm‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 3‬قمره‪ ،‬دستگاه تخت (صندلی) دیالیز‪،‬‬ ‫دستگاه تخت بستری مکانیکی‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬دستگاه برانکارد‪،‬‬ ‫دستگاه تخت زایمان الکتریکی‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک‬ ‫ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬تخت الکترومکانیکی اتاق عمل‪ ،‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‬ ‫پاالیش و پژوهش خون‬ ‫ادرس‪ :‬بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری تقاطع شهید همت جنب برج میالد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2143690000 :‬نام کاال‪ :‬معرف تشخیصی انتی ژن ‪ ،D‬انتی بادی تشخیصی‬ ‫سیستم گروه خونی ‪ ،Hanks Solution ،ABO‬کمپلمان خرگوش‪ ،‬البومین سرم‬ ‫گاوی‪ ،‬انتی هیومن گلوبولین چند ظرفیتی‬ ‫پالیز طب شفق‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ پاکستان‪ .‬ک شهیدعباس ساوجی نیا (هشتم ) طبقه ‪2‬‬ ‫واحد ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188732070 :‬نام کاال‪ :‬ژل اولتراسونیک‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ژل‬ ‫الکترود الکتروکاردیوگرافی ‪ ........................‬باند سوختگی‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬باند طبی‬ ‫با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‬ ‫پانسمان بهگاز کرمان‬ ‫ادرس‪ :‬جاده باغین‪ -‬شهرک صنعتی شماره ‪(2‬خضرا)‪ -‬جنب اداره مخابرات‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /3433386256 :‬نام کاال‪ :‬باند سوختگی‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬باند طبی با‬ ‫بافت ساده‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‬ ‫پدیده سالمت پارس‬ ‫ادرس‪ :‬خ مالصدرا بعد از تقاطع شیراز روبروی بانک سپه پ ‪ 107‬ط دوم واحد‬ ‫‪ /21‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‬ ‫پادیاب طب‬ ‫ادرس‪ :‬اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار غزالی غربی الدن ‪ /2‬نام‬ ‫کاال‪ :‬مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‪Tricyclic ،Amphetamines RT ،‬‬ ‫‪ ،Antidepressants RT‬مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‪Follicle ،‬‬ ‫‪Cocaine and Cocaine Metabolites ،Stimulating Hormone‬‬ ‫‪Hep� ،Free Thyroxine ،Morphine RT ،Cannabinoids RT ،RTT‬‬ ‫‪،Fecal Occult Blood IC ،Prolactin ،atitis B Surface Antigen‬‬ ‫‪Thyroid ،Methamphetamine RT ،HCG RT ،Methadone RT‬‬ ‫‪ ،Barbiturates RT ،Free PSA ،Stimulating Hormone‬کیت سنجش‬ ‫سریع ترامادول ‪Beta Human Cho� ،Benzodiazepines RT ،Ferritin ،‬‬ ‫‪ ،rionic Gonadotropin‬کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪Free ،T Uptake ،‬‬ ‫‪HCV Anti ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Triiodothyroninee‬‬ ‫‪،HIV Multiple Antibody ،Luteinising Hormone ،body Total‬‬ ‫‪3،4Methlene ،Phencyclidine RT ،Prostatic Specific Antigen‬‬ ‫‪Dioxy Methamphetamine‬‬ ‫پزشکی طبیب صبا افزار‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شریعتی روبروی ملک ساختمان باغ صبا پالک ‪ 483‬طبقه سوم واحد‬ ‫پنجم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177510444 :‬نام کاال‪ :‬اتل های فایبرگالس‪ ،‬اتل گچی‪،‬‬ ‫باند طبی کناربافت‪ ،‬باند زیر گچ‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬اتل رگ گیری اطفال‪،‬‬ ‫باند فایبر گالس‪ ،‬باند گچی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬باند سوختگی‪،‬‬ ‫گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‬ ‫پارس ازمون‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ دکترفاطمی روبروی وزارت کشور خ سوم شماره‪9‬ط‪ /3‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،Lactate Dehydrogenase‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‬ ‫پویندگان دانش سیستمهای توان افزای پاسارگاد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان انقالب خیابان خارک پالک ‪ /11‬نام کاال‪ :‬دستگاه رباتهای‬ ‫توانبخشی درمانی‬ ‫پارس بهداد سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار نلسون ماندال(افریقا) خیابان گلخانه پالک ‪ 11‬واحد هشتم شرقی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126203958 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت زایمان الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬عباس اباد ‪ ،‬خیابان شهید بهشتی ‪ ،‬خیابان پاکستان ‪ ،‬کوچه دوم ‪،‬‬ ‫پالک ‪ ، 22‬واحد ‪ ، 3‬کدپستی ‪ /1531613615 :‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188736933 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پالک تی تی باترس ال‬ ‫شکل چهارونیم‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬میلگرد استیل ‪،316LVM‬‬ ‫نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک برگ شبدری وای تی ال سه و نیم‪ ،‬پالک توبوالر‬ ‫ناودانی چهارونیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس‬ ‫سه و نیم و‪ ،4‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬نیل اینترالک انریم‬ ‫هومروس‪ ،‬پروفیل استیل ‪ ،316LVM‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک کم تماس سه‬ ‫و نیم‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک انریم فمور انتی گرید‪ ،‬پیچ‬ ‫مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫انریم تیبیال‪ ،‬ورق استیل ‪ ،316LVM‬پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪،‬‬ ‫پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پیچ نیل اینترالک‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫دیستال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس‬ ‫پارس دیدگان‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ دکتر علی شریعتی بن خندان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122858002‬نام کاال‪ :‬منسوج نبافته لمینیت شده‬ ‫پارس سینوهه پاد‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ جلفا ک پاکروان پالک ‪ 20‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122883390‬نام کاال‪ :‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش حرارت‬ ‫خشک‪ ،‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‪ ،‬دستگاه استریالیزر پالسما‪ ،‬کاست استریالیزر‬ ‫پالسما‪ ،‬سایر قطعات ساخت بی خطر ساز بیمارستانی به روش حرارت خشک‬ ‫پارسیان طب پژوهش‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید عبدالمجید صابونچی ک هشتم پالک ‪ 3‬طبقه ‪/1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188528362 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس اکسی متر رومیزی‪ ،‬دستگاه‬ ‫کپنوگراف‪ ،‬دستگاه پالس اکسی متر دستی‬ ‫پرشین سیلک‬ ‫ادرس‪ :‬کیان شهر خ صالحی پالک ‪ /172‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‬ ‫پرشیا سمعک نیوشان کیش‬ ‫ادرس‪ :‬تهران کارگر شمالی نصرت نرسیده به جمالزاده کوچه بنده ای (امینیان)پ‪2‬‬ ‫واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166591810 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی سمعک‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬نیل اینترالک ریم هومروس‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال‬ ‫تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‬ ‫پویندگان راه سعادت‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان رسالت‪ -‬خیابان هنگام‪ -‬خیابان دانشگاه علم و صنعت ‪-‬‬ ‫ساختمان شماره ‪ /48‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177180630 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت‬ ‫مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ ،‬دستگاه الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬دستگاه مانیتور بیمار‬ ‫کنار تخت خوابی و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانیتور بیمار سیستم سانترال‬ ‫پویندگان فنون پزشکی اریا دی‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 20‬جاده دماوند ‪ ،‬پارک فناوری پردیس کوچه نو اوری ‪ ،14‬پالک‬ ‫‪ /142‬نام کاال‪ :‬تخت الکترومکانیکی اتاق عمل‬ ‫پیاوار‬ ‫ادرس‪ :‬فردوس خ شهید علیرضا خانبابایی خ شهید علی اکبر سلیمی جهرمی طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستری مکانیکی‪ ،‬دستگاه برانکارد‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫بستری الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت اطفال الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‬ ‫پیشتاز طب زمان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬شهرک گلستان‪ ،‬بلوار گلها‪ ،‬خیابان یاس سوم‪ ،‬نبش ‪ 18‬متری یاسمن‬ ‫جنوبی‪ ،‬پال ک ‪ /،1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2142197000 :‬نام کاال‪Free Triiodothy� :‬‬ ‫‪ ،ronine‬مواد اولیه انواع معرف ژنتیک مولکولی‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‪،‬‬ ‫‪Low Density Lipoprotein ،Aspartate Amino Transferase‬‬ ‫‪،HIV Multiple Ag Ab Test ،Triiodothyronine ،Cholesterol‬‬ ‫‪Brucella melitensis ،Free Thyroxine ،Thyroxine ،CMV IgM‬‬ ‫‪Glycosylated or Glycated Haemo� ،Antibody Assays IgMM‬‬ ‫‪ ،Immunoglobulin E Total ،globin CC‬مواد اولیه پلیت ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫‪،T Uptake ،Hepatitis B Surface Antigen ،Serum Albumin CC‬‬ ‫‪Car� ،Free PSA ،H pylorie Antibody IgG ،Calcium Electrolytee‬‬ ‫‪Alanine ،Uric Acid ،IgG 2+HSV1 ،cinoembryonic Antigen‬‬ ‫‪Creatine ،Alkaline Phosphatase Total ،Amino Transferase‬‬ ‫‪Beta Human ،Luteinising Hormone ، Kinase Isoenzymes‬‬ ‫‪ ،HCV Antibody Total ،Chorionic Gonadotropin‬مواد اولیه انواع‬ ‫معرف بیوشیمی بالینی‪،Phosphate Dehydrogenase 6 Glucose ،‬‬ ‫‪،Magnesium Electrolyte ،Lactate Dehydrogenase ،Iron‬‬ ‫‪Prostatic ،Phosphorus Inorganic Phosphate Electrolyte‬‬ ‫‪Thyroid Stimulating ،Prolactin ،CMV IgG ،Specific Antigen‬‬ ‫‪Amy� ،Glucose ،Creatinine ،Blood Urea Nitrogen ،Hormonee‬‬ ‫‪،IgM 2+HSV1 ،Fasciola hepatica Antibodies Total ،lase Total‬‬ ‫‪C Re� ،Follicle Stimulating Hormone ،Serum Total Proteinn‬‬ ‫‪Choles� ،Urine Total Protein ،Triglycerides ،active Proteinn‬‬ ‫‪Brucella melitensis ،Gamma Glutamyltransferase ،terol‬‬ ‫‪Toxoplasma ،Toxoplasma gondii IgG ،Antibody Assays IgG‬‬ ‫‪ ،gondii IgMM‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪Alphafetopro� ،D‬‬ ‫‪،H pylorie Antibody IgA ،Creatine Kinase Total ،Ferritin ،tein‬‬ ‫‪High Density Lipoprotein Cholesterol‬‬ ‫پیشروان امداد درمان پارس‬ ‫ادرس‪ :‬مجیدیه شمالی خ شهید استاد حسن بنا خ شهید برادران ابوالحسنی س پردیس‬ ‫طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122333428 :‬نام کاال‪ :‬اتل رگ گیری اطفال‪،‬‬ ‫اتل گچی‪ ،‬باند گچی‬ ‫پیشگام ایده ال خاورمیانه‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ فریمان ک شهید محمدشمس طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪،‬‬ ‫‪ ،Closed Wound Drainage‬اجزاء و قطعات میکروست‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬اجزاء و‬ ‫قطعات ست سرم‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬میکروست‪ ،‬کاتتر‬ ‫ساکشن مسیر بسته‪ ،‬اروفارنژیال ایروی‪ ،‬چست تیوب‪ ،‬نازو گاستریک کاتتر‪ ،‬هپارین الک‬ ‫پیشگامان سنجش ایساتیس‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک غرب‪ ،‬بلوار فرحزادی‪ ،‬گلستان سوم پالک ‪ ،86‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2122086551 :‬نام کاال‪ :‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین‬ ‫‪H pylorie ،Thyroxine ،T Uptake ،H pylorie Antibody IgG ،D‬‬ ‫‪،Luteinising Hormone ،Triiodothyronine ،Antibody IgA‬‬ ‫‪،Follicle Stimulating Hormone ،Prostatic Specific Antigen‬‬ ‫‪Free Triiodothy� ،Thyroid Stimulating Hormone ،Prolactinn‬‬ ‫‪Free Thyroxine ،Ferritin ،ronine‬‬ ‫تابان سار‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید پاک نژاد خ فروردین طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬دتکتور‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪،‬‬ ‫تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫تجهیزات اوحد‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مطهری ‪ ،‬مقابل میرعماد ‪ ،‬پالک ‪ /242‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188840722 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬اتلت‪ ،‬دستگاه ستون سقفی‪ ،‬دستگاه کنسول باالی تخت‪ ،‬دستگاه فلومتر‬ ‫اکسیژن‪ ،‬دستگاه ساکشن دیواری‬ ‫تجهیزات پزشکی اریانا تشخیص ابزار‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان اسدابادی‪ ،‬تقاطع فتحی شقاقی‪ ،‬پالک ‪ 22‬ط ‪ 2‬واحد ‪ /4‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه تشک بستری‬ ‫تجهیزات پزشکی افق طب‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد ک شمشک (ک هدیه ) خ رودبار شرقی نبش بن بست لشگرک‬ ‫پالک ‪ 19‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122900842 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه سوزن‬ ‫بیوپسی بن مارو( ‪ ،) I / J‬مواد اولیه دسته درن ‪ -‬ماندرن‬ ‫تجهیزات پزشکی التیام گستر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان پیروزی خیابان مقداد کوچه کالله جو پالک ‪ /25‬نام کاال‪:‬‬ ‫بانداژها باندکشی‬ ‫تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد‬ ‫ادرس‪ :‬جاده مشهد قوچان ‪ -‬نرسیده به پیچ ساغروان‪ -‬شهرک صنعتی فناوری های‬ ‫برتر ‪ -‬صنعت ‪ -1‬بلوار اول سمت راست ‪ -‬واحد ‪ /455‬نام کاال‪ :‬اتل های فایبرگالس‪،‬‬ ‫باند فایبر گالس‬ ‫تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫ادرس‪ :‬نیلوفر م شهید محمدرضا عشقیار (نیلوفر) خ شهید مجید حیدرنژاد (هفتم)‬ ‫س رئوف طبقه ‪ 5‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188759015 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات‬ ‫یدکی اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪،‬‬ ‫سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬دتکتور‬ ‫دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‪ ،‬مونو بالک‬ ‫دستگاه ‪ C ARM‬عمومی(قطعه ساخت)‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه ‪C ARM‬‬ ‫عمومی‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان‪ ،‬دستگاه سی ارم عمومی‪،‬‬ ‫دتکتور ماموگرافی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‬ ‫تجهیزات پزشکی رایت ارین فارمد‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ یازدهم نبش خ شهید ابوالفضل فراهانی پور پالک ‪12‬طبقه ‪ 4‬واحد‬ ‫شمالی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188701635 :‬نام کاال‪ :‬جوراب واریس و انتی امبولیسم‬ ‫تجهیزات پزشکی مرهم رازی‬ ‫ادرس‪ :‬توانیر ولیعصر خیابان نظامی گنجوی پالک ‪ 13‬واحد ‪ /54‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188871981‬نام کاال‪ :‬باند طبی کناربافت‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬باند‬ ‫طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬گاز‬ ‫طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‬ ‫تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‬ ‫ادرس‪ :‬شیراز خیابان برق کوچه ‪ 7‬پالک ‪ /21‬تلفن‪ -‬فکس‪ /7132320415 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪،‬‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دتکتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ‬ ‫دستگاه رادیوگرافی انالوگ(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬تیوب‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال‪ ،‬دتکتور‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی موبایل‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 52‬جاده تهران قزوین ‪ -‬نرسیده به پل کردان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2692108615‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬اجزاء و قطعات ست لوله‬ ‫های رابط دیالیز‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬پلی کربنات با گرید پزشکی‪ ،‬گسکت‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن فیستوال‪ ،‬هالوفایبر پلی سولفان با سرعت جریان متوسط‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫انواع سوزن‪ ،‬اجزاء و قطعات ست خون‪ ،‬سوزنهای فیستوال وریدی شریانی‪ ،‬ست لوله رابط‬ ‫همودیالیز‪ ،‬اجزاء و قطعات سوزن های زیرجلدی‪ ،‬فیلتر همودیالیز ‪ ،‬هالوفایبر پلی سولفان‬ ‫با سرعت جریان کم‪ ،‬سر سوزن دندانپزشکی‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬اورینگ‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫فیلم و کاغذ بسته بندی‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گرید پزشکی‪ ،‬چسب ایزوسیانات‪ ،‬ست خون‪،‬‬ ‫مواد اولیه انواع چسب‪ ،‬چسب پلی یول‪ ،‬هالوفایبر پلی سولفان با سرعت جریان زیاد‪،‬‬ ‫میکروست‪ ،Stabilizer ،‬سرنگ انسولین سوزن ثابت‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫سوزنهای زیرجلدی‬ ‫تجهیزات پیشرفته درمان‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک ژاندارمری(انقالب) خ ایثار ک ابراهیمیان طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪:‬‬ ‫سایر قطعات ساخت الکتروشوک دستی‬ ‫تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان زرتشت غربی خیابان سوم ساختمان کیان قسمت اداری طبقه سوم‬ ‫واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188982612 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ماشین بیهوشی‬ ‫تجیهزات پزشکی ارسک یکتا تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬سجادیه ‪ 8‬بلوک ‪ 1‬پالک ‪ /105‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135425489 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫سر مته شیور ارتروسکوپی‬ ‫تحرک فن اور رباتیک‬ ‫ادرس‪ :‬کارگر شمالی‪-‬خیابان گردافرید‪-‬نبش خیابان هیئت پالک ‪ 15‬پارک علم و‬ ‫فناوری مدرس واحد ‪ /301‬نام کاال‪ :‬دستگاه ربات اموزش گام برداری‬ ‫تحقیقاتی و تولیدی سیناژن‬ ‫ادرس‪ :‬کرج پل فردیس جاده مالرد سه راه انبار نفت به سمت شهریار شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت نبش میدان سوم پالک ‪ /72‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2636670335 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫مواد اولیه معرف های محیط کشت میکروبی‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‬ ‫تدبیر طب پارسیان‬ ‫ادرس‪15 :‬خرداد ک ‪15‬خرداد ‪ 48‬طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬چسب زخم‬ ‫توس درمان طب‬ ‫ادرس‪ :‬جاده سنتو‪ ،‬پارک علم و فناوری استان خراسان ‪ ،‬بلوک ‪ /22‬نام کاال‪:‬‬ ‫تولید قطعات تزریقی پالستیکی لمس الرستان‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی ‪ -‬فاز ‪ 2‬بلوک و ‪ -‬بلوار گلهای صنعت‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7152341420‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‬ ‫تولید لوازم پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‬ ‫ادرس‪ :‬امیر اباد شمالی خ شهیدمحمدشیخلر(ششم ) خ دکتر سید حسین فاطمی‬ ‫س تهران طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /17‬نام کاال‪ :‬لوله ساکشن‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش‬ ‫(نالتون)‪ ،‬چست باتل‪ ،‬لوله های درناژ‬ ‫تولیدی الوند شیمی تویسرکان‬ ‫ادرس‪ :‬تویسرکان‪ -‬شهرک صنعتی فرسفج‪-‬شماره ‪ 31‬و ‪- 32‬تولیدی الوند شیمی‬ ‫تویسرکان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /213394460 :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‬ ‫تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ارژانتین خیابان احمد قصیر کوچه دهم غربی پ ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9191146897‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه ویال بطری ازمایشگاهی‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف‬ ‫ایمونوشیمی‪ ،Free Thyroxine ،‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪ ،‬معرف‬ ‫اندازه گیر ی ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪Proges� ،Potassium Electrolyte ،D‬‬ ‫‪،T Uptake ،Thyroxine ،Prostatic Specific Antigen ،terone‬‬ ‫‪H pylorie ،Triiodothyronine ،Carcinoembryonic Antigen‬‬ ‫‪AFP and ،17OH Progesterone ،Calcitonin ،Antibody IgG‬‬ ‫‪Dehydro ،Testosterone Dehydro and Total ،Prolactin ،CEA‬‬ ‫‪،epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandrosterone‬‬ ‫‪،Ferritin ،Luteinising Hormone ،H pylori Antigen Detection‬‬ ‫‪Thyroid Stimulating ،Beta Human Chorionic Gonadotropin‬‬ ‫‪Free Triiodothy� ،Follicle Stimulating Hormone ،Hormonee‬‬ ‫‪Adreno� ،Estradiol ،Parathyroid Hormone intact ،roninee‬‬ ‫‪High ،Cortisol ،Alphafetoprotein ،cortiotropic Hormone‬‬ ‫‪Low Density Lipoprotein ،Density Lipoprotein Cholesterol‬‬ ‫‪Sodium Electrolyte ،Cholesterol‬‬ ‫توس نگاه‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد‪ -‬شهرک صنعتی توس ‪ -‬فاز‪-2‬اندیشه‪-3‬قطعه ‪ /426‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /5135411240‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬مواد اولیه تولید چسب برش جراحی‪ ،‬پد‬ ‫چشمی‪ ،‬گان جراح‪ ،‬نوار چشم فلورسین‬ ‫تولیدی بازرگانی ملورین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ ازادی مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان کاوه پ‪8‬ط‪2‬واحد‪/10‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9111111111 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه یونیت دندانپزشکی‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫ساخت یونیت دندانپزشکی‬ ‫توسعه درمان فرتاک‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان هفت تیر ‪ -‬بین کوچه ‪ 23‬و ‪ - 25‬پالک ‪ /274‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2536610684‬نام کاال‪ :‬دستگاه تصفیه اب ‪ RO‬غیر پرتابل‬ ‫تولیدی بافته‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی سنگتاب قائم شهر خ جاده کیاکال طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫النگ گاز‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬باند طبی با بافت ساده‬ ‫توسعه صنایع تصویر برداری پرتو نگار پرشیا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪-‬انتهای بلوار کشاورز ‪-‬مجتمع بیمارستان امام خمینی‪-‬جنب بانک پیوند‬ ‫اعضا ‪-‬ساختمان کابلی‪-‬شرکت پرتونگار پرشیا‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /216690753 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه گاما پروب‬ ‫توسعه صنایع پزشکی ماد‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی ک شهیدعلیرضاقزوینی (‪ ) 6‬خ شهید سعید کبکانیان س‬ ‫مهسا طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /19‬نام کاال‪ :‬باند گچی‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬میکروست‪ ،‬اسپاکلوم‬ ‫واژینال‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬نخ سیلک چند رشته ای‪ ،‬چست باتل‪ ،‬نخ‬ ‫پلی گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬نخ پلی گلیکاپرون‪ ،‬نخ کت گوت کرومیک‪ ،‬لوله‬ ‫ساکشن‪ ،‬نخ نایلون‪ ،‬ست خون‪ ،‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬سه راهی تزریق‬ ‫توسعه طب همراد‬ ‫ادرس‪ :‬بهار شمالی خ جهان خ شهید جواد کارگر طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫کنسول باالی تخت‬ ‫تولید باند و گاز سبز شمال‬ ‫ادرس‪ :‬گیالن فومن خ شهید اندرز گو پ ‪ /7‬نام کاال‪ :‬باند طبی کناربافت‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندکشی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬دستگاه فتوتراپی نوزاد‪ ،‬دستگاه گرمکن ریکاوری نوزاد‪ ،‬دستگاه‬ ‫انکوباتور ثابت نوزاد‪ ،‬دستگاه فتوتراپی خانگی نوزاد‪ ،‬دستگاه تخت احیاء نوزاد‪ ،‬دستگاه‬ ‫وارمر نوزاد‬ ‫‪14‬‬ ‫تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪-‬سعادت اباد‪-‬میدان سرو‪-‬عالمه شمال‪-‬ساختمان چهل ستون‪-‬طبقه‬ ‫اول جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122097416 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فتوتراپی نوزاد‬ ‫تولیدی باند و گاز صفا طب‬ ‫ادرس‪ :‬سجاد خ شهید شیخ عباس خلیلی بن بکتاش طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند‬ ‫سوختگی‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی استریل با نخ حاجب باریم دار‪،‬‬ ‫گاز توپی‪ ،‬پد چشمی‪ ،‬گاز طبی سوختگی وازلینه‪ ،‬ماسک جراحی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل‬ ‫با نخ حاجب باریم دار‬ ‫تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان نلسون ماندال‪ -‬خیابان کیش‪ -‬بن بست کیش‪ -‬پالک ‪ -1‬طبقه‬ ‫‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188885002 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه تولید باند فایبرگالس‪ ،‬اتل‬ ‫رگ گیری اطفال‪ ،‬اتل های فایبرگالس‪ ،‬باند طبی کناربافت‪،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندکشی‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬باند گچی‪ ،‬اتیلن وینیل استات‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬مواد اولیه تولید باند گچی‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬اتل گچی‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬باند فایبر‬ ‫گالس‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬باند گچی‪ ،‬مواد اولیه پانسمان‬ ‫بانداژهای چسبنده‬ ‫تولیدی پایدار فرد‬ ‫ادرس‪ :‬بزرگراه فتح بعد از میدان شیر پاستوریزه خ فتح ‪ 15‬پالک ‪ /22‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166808818‬نام کاال‪ :‬چسب زخم‪ ،‬مواد اولیه انواع چسب‬ ‫تولیدی دستکش حریر ایران‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی‪ -‬باالتر از بلوار کشاورز‪ -‬کوچه غزائی عتیق‪ -‬پالک ‪/19‬‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188916436 :‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه نیتریل‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬دستکش معاینه التکس‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬کاغذ بسته بندی‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫دستکش جراحی التکس‪ ،‬مواد اولیه دستکش جراحی ضدحساسیت‬ ‫تولیدی صنعتی ارمان جاوید سلمان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬اتوبان شهید احمد کاظمی ‪-‬بلوار شفق‪-‬خیابان نیروگاه‪-‬روبروی‬ ‫معاونت بهره برداری‪ /‬نام کاال‪ :‬دستگاه برانکارد‬ ‫تولیدی صنعتی توان جم‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬جاده شیراز ‪ -‬بعد از پل راه اهن ‪ -‬جنب اداره هواشناسی ‪ -‬کوی‬ ‫بوستان ‪ -‬پالک ‪ /6‬نام کاال‪ :‬دستگاه فلومتر اکسیژن‬ ‫تولیدی طبی مادران‬ ‫ادرس‪ :‬پونک جنوبی ب شهید ایت اله اشرفی اصفهانی خ گلزار یکم شهید حسن هفت‬ ‫لنگ طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند سرجی فیکس‪ ،‬ماسک جراحی‬ ‫تولیدی فارمد بهین ازما‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ شهید یوسف جعفر قلی خ خوش شمالی طبقه ‪ 4‬واحد جنوبی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166427924 :‬نام کاال‪ ،Methamphetamine RT :‬مواد اولیه کیت‬ ‫تشخیص سریع مت امفتامین‪ ،‬مواد اولیه معرف تشخیصی سوء مصرف دارو‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫کیت تشخیص سریع امفتامین‪ ،‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع کوکایین‪ ،‬مواد اولیه کیت‬ ‫تشخیص سریع اکستازی‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪،Morphine RT ،‬‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع باربیتورات‪ ،‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع ترامادول‪،‬‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع بوپرونرفین‪ ،‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع مورفین‪،‬‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع حشیش‪ ،‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع متادون ‪Am� ،‬‬ ‫‪phetamines RT‬‬ ‫تولیدی فن اوری تجهیزات پزشکی عطا طب نوین‬ ‫ادرس‪ :‬افریقا ب شهیدحقانی ب افریقا طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188781216‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‪ ،‬منسوج نبافته‬ ‫تولیدی لنز دیدار‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪-‬مطهری ‪ -‬مفتح شمالی ‪-‬کوچه بخشی موقر ‪-‬پالک ‪- 40‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188844355 :‬نام کاال‪ :‬افاکیا محفظه قدامی‪ ،‬مواد اولیه لنز داخل‬ ‫چشمی‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬رینگ کپسول چشم‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫اینجکتور کارتریج‬ ‫تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫ادرس‪ :‬کوی نصر خ شهید محمود یوسفی (‪ )27‬خ نصر طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /16‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188486070 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات استنت حالب‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫گایدوایر‪ ،‬چست تیوب‪ ،‬رابط فشار قوی‪ ،‬اجزاء و قطعات ست تزریق داروهای شیمی‬ ‫درمانی‪ ،‬کاتترهای ادراری حالب‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گرید پزشکی‪ ،‬اجزاء و قطعات چست‬ ‫تیوب‪ ،‬اجزاء و قطعات سه راهی تزریق‪ ،‬مواد اولیه انواع سوزن‪ ،‬اجزاء و قطعات رابط فشار‬ ‫قوی‪ ،‬مواد اولیه تولید کیت انژیوگرافی‬ ‫تولیدی مهندسی بهساز طب‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ارژانتین ـ انتهای خ الوند ‪ -‬نبش کوچه سیاوش پالک ‪ 17‬واحد ‪20‬‬ ‫طبقه زیر همکف‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123409540 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه رادیوگرافی‬ ‫موبایل انالوگ‪ ،‬تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل انالوگ(قطعه ساخت)‬ ‫تولیدی مهندسی کوشا فن پارس‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید محمد مهدی فرحزادی خ سپهر طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188364940 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوکالو رومیزی‬ ‫تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬مرکزی منطقه صنعتی سروشبادران خ سروشبادران خ شهرک فاز دوم طبقه‬ ‫‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی استریل‪،‬‬ ‫اتل گچی‪ ،‬باند گچی‬ ‫تولیدی و صنعتی و تجاری پاک گستر‬ ‫ادرس‪ :‬بروجن ‪ -‬شهرک صنعتی خادم القرانی ‪ -‬خیابان کار افرین‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3834227330‬نام کاال‪ :‬اتل گچی‬ ‫ثمین طب باربد‬ ‫نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی غیراستریل‬ ‫با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬باند زیر گچ‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬گاز طبی استریل‬ ‫ثمین طب مهر‬ ‫ادرس‪ :‬میدان هفت تیر خیابان سنایی کوچه ‪ 22‬پالک ‪ /13‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188826264‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات میکروست‪ ،‬اسپاکلوم واژینال‪ ،‬رابط های‬ ‫تزریق‪ ،‬ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬لوله ساکشن‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات ست خون‪ ،‬چسب نان وون‬ ‫حبیب تابان‬ ‫ادرس‪ :‬پل کریمخان خیابان سنایی کوچه اول پالک ‪ 3‬واحد همکف شرقی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /218839695 :‬نام کاال‪ :‬لنز تماسی‬ ‫حریر نوین سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی جی خیابان یک فرعی ‪ 9‬پالک ‪ /156‬نام کاال‪ :‬باند طبی‬ ‫کناربافت‪ ،‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندکشی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‬ ‫حنان طب پارس‬ ‫نام کاال‪ :‬نوار ادراری چند پارامتری‪ ،Morphine RT ،‬کیت سنجش سریع ترامادول‪،‬‬ ‫‪،3،4Methlene Dioxy Methamphetamine ،Cannabinoids RT‬‬ ‫‪ ،Barbiturates RT ،Methadone RT‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪،‬‬ ‫‪ ،Benzodiazepines RT‬کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪Cocaine and ،‬‬ ‫‪Amphet� ،Methamphetamine RT ،Cocaine Metabolites RTT‬‬ ‫‪Multiple Drugs of Abuse Toxicology ،amines RT‬‬ ‫خدمات و ماشین االت شفا درد‬ ‫ادرس‪ :‬شرکت خدمات و ماشین االت پزشکی تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان‬ ‫خرمشهر خیابان عربعلی خیابان هفتم پالک‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88759016 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش بخار‪ ،‬دستگاه بی خطرساز زباله‬ ‫بیمارستانی به روش حرارت خشک‬ ‫دارو سازی طب ایران‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد شهرک صنعتی مشهد خیابان کوشش جنوبی پالک ‪ /93‬نام کاال‪:‬‬ ‫ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬میکروست‪ ،‬چست باتل‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫میکروست‬ ‫داروساحل میرود‬ ‫ادرس‪ :‬بهنمیر شهرک صنعتی خ شهرک صنعتی خ اصلی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند‬ ‫فایبر گالس‪ ،‬مواد اولیه تولید باند فایبرگالس‬ ‫داریا دانش بارثاوا‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد‪ -‬کیلومتر ‪ 12‬جاده قوچان ‪ -‬پارک علم و فناوری ‪ -‬ساختمان موسسات‬ ‫فناور ‪ -‬اتاق ‪ /201‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135425538 :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپی‪،‬‬ ‫دستگاه وارمر سرم‬ ‫دانش بنیان تکوین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران جاده ابعلی پارک فناوری پردیس ساختمان سراج واحد ‪ /134‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2176250075 :‬نام کاال‪ :‬اسپیراسیون و جمع اوری تخمک‪ ،‬کاتتر ‪ ،IUI‬مواد‬ ‫اولیه انواع سوزن‪ ،‬سیستم های فیلتراسیون اسپرم‬ ‫دانش بنیان مایا اسلیم اریا‬ ‫ادرس‪ :‬ظفر خ شهیدعلی اصغرگوی ابادی خ شهیدمحمد علی راجیان طبقه ‪ 3‬واحد‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه میکرودرم ابریژن‪ ،‬دستگاه اولتراسوند متمرکز شده شدت باال‬ ‫دانش پژوهش فجر‬ ‫ادرس‪ :‬گرگان شهرک صنعتی اق قال ابتدای بلوار سازندگی نبش صنعت یکم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس ‪ /1734533270 :‬نام کاال‪ :‬انکوباتور دارای شیکر‪Culture Media Pre� ،‬‬ ‫‪ ،parators Analysers‬فریزرهای چندمنظوره اتاقکی ازمایشگاهی‪ ،‬شیکرهای‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬یخچال های چندمنظوره اتاقکی ازمایشگاهی‬ ‫دانش طب امروز‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ سیدجمال الدین اسدابادی خیابان سی و چهارم پالک‪23‬‬ ‫کدپستی‪ /1431943591:‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188930927 :‬نام کاال‪ :‬امالگام سپریتور‬ ‫دایموند ابزار تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬انقالب اسالمی ک پیام اوران خ نصرت م البرزدانش طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬قیچی عمومی‬ ‫استاندارد‪ ،‬کلمپ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫درمان افرین نو اندیش افاق‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان انقالب‪ ،‬خیابان قدس‪ ،‬روبروی خیابان ایتالیا‪ ،‬درب دانشکده دندانپزشکی‬ ‫علوم پزشکی تهران‪ ،‬مرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی‪ ،‬طبقه همکف‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت بار هول‬ ‫روناس تجهیز طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران فلکه دوم صادقیه بلوار ایت اله کاشانی خیابان اعتمادیان پشت‬ ‫بیمارستان ابن سینا پال‪ 36‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /44052055 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫وسیله کشنده کورپورا‪ ،‬دستگاه پمپ وکیوم‬ ‫درمان پویش طلوع‬ ‫ادرس‪ :‬یزد بلوار جمهوری جنب بانک صادرات صنعتی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3532633102‬نام کاال‪ :‬نخ نایلون‪ ،‬نخ سیلک چند رشته ای‪ ،‬مواد اولیه سوزن بخیه‪،‬‬ ‫نخ پلی گلیکاپرون‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬نخ پلی گالیکولیک اسید چند رشته‬ ‫ای‪ ،‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬نخ کت گوت کرومیک‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬نخ پلی بوتستر چند‬ ‫رشته ای‬ ‫روناک تجهیز ارا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران فردوس شرق خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان پالک‪ 46‬واحد ‪/6‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144972173 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه رادیو فرکانسی‪ ،‬دستگاه فلش المپ‬ ‫درمان تجهیز افرید‬ ‫ادرس‪ :‬خ مفتح شمالی نبش ک دوست محمدی پ ‪ 366‬واحد ‪ /11‬نام کاال‪ :‬ابزار‬ ‫جراحی نیمه ساخته‬ ‫ریحان تن ارا مد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ نیاوران خ صادقی قمی خ بوکان پالک‪ /56‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2533343299‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‬ ‫درمانگر‬ ‫ادرس‪ :‬ولی عصر خ ولی عصر ک جاوید طبقه ‪ 0‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت‬ ‫سیستم جاذبه‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستگاه تخت (صندلی) دیالیز‪ ،‬دستگاه‬ ‫تخت نوزاد‪ ،‬میکروست‬ ‫زرین طب کاال‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی رفسنجان خ نیلوفر بل شمشاد طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬اتل‬ ‫پلی استر‬ ‫دنیز دارو درمان‬ ‫ادرس‪ :‬تقاطع خ ولیعصر وطالقانی پ‪ 480‬ساختمان اطمینان ط ‪ 7‬واحد ‪ /33‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166401756 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‬ ‫رازان پرداز تهران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ ازادی خ شهیدان برج زیتون ط ‪ 8‬واحد ‪ /a2‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫برانکارد‪ ،‬دستگاه تخت بستری الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬مکانیکی‪ ،‬دستگاه‬ ‫تخت بستری مکانیکی‪ ،‬دستگاه تخت (صندلی) دیالیز‪ ،‬دستگاه تخت ‪ICC/CCU‬‬ ‫الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت معاینه مکانیکی‪ ،‬دستگاه تخت اطفال مکانیکی‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫احیاء (‪ ،)CPR‬دستگاه تخت‍ژینکولوژی‪ ،‬دستگاه تخت زایمان الکتریکی‬ ‫رازان طب‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید عبدالمجید صابونچی خ هویزه غربی پالک ‪/159‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /989121111352 :‬نام کاال‪ :‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‬ ‫راهبانان سازندگی‬ ‫ادرس‪ :‬استان البرز کرج کمالشهر جاده بهشت سکینه قطب صنعتی بهارستان گلستان‬ ‫ششم غربی پالک ‪ /137‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت معاینه مکانیکی‪ ،‬فشارسنج عقربه ای‪،‬‬ ‫فشارسنج جیوه ای‪ ،‬دستگاه اتوسکوپ‪ ،‬افتالموسکوپ‬ ‫راهیان طب صبا‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد‪ -‬خیابان ‪- 37‬پالک ‪ -48‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188681297‬نام کاال‪ :‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬قیچی عمومی‬ ‫استاندارد‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ضربه‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬‬ ‫الویتور‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬کورت‬ ‫ارتوپدی‪ ،‬چاقو‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪،‬‬ ‫نیدل هلدر معمولی‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪،‬‬ ‫پروب‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق‬ ‫و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کلمپ‬ ‫اتروماتیک‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‬ ‫رمز اسا‬ ‫ادرس‪ :‬خ جمهوری اسالمی نبش اسکندری پ‪ 1363 ( 713‬جدید )‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2161047‬نام کاال‪ :‬دستگاه ساکشن‬ ‫ره گستر ابتاب اتیه‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪-‬خیابان قائم مقام فراهانی‪-‬خیابان مشاهیر‪ -‬پالک ‪- 30‬واحد‪/2‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188323201 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به‬ ‫روش بخار‪ ،‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش حرارت خشک‬ ‫روشن تجارت سهند‬ ‫نام کاال‪ :‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬ابزار گوش و‬ ‫حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬رترکتور دستی‬ ‫‪16‬‬ ‫روشن رای سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬سروش ک اهلل اکبر ک شهید محسن امامی دوست طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫گارد دهانی‬ ‫زیست ازمون پلیمر‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مرزداران ‪ -‬خیابان سرسبزجنوبی ‪ -‬خ گلدیس ‪ 8‬پ‪ 3‬ط‪ /5‬نام کاال‪:‬‬ ‫انواع پتری دیش ها‪ ،‬ظروف نمونه ادرار‬ ‫زیست تجهیز شریف‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ازادی خیابان حبیب اهلل خیابان قاسمی کوچه گلستان پالک‪ /4‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‬ ‫زیست شیمی‬ ‫نام کاال‪Uric ،Serum Albumin CC ،Alanine Amino Transferase :‬‬ ‫‪،Chloride Electrolyte ،Iron Binding Capacity Total CC ،Acid‬‬ ‫‪Blood Urea Nitro� ،Haemoglobin determinations Total Hbb‬‬ ‫‪Aspartate Amino Transfer� ،Magnesium Electrolyte ،genn‬‬ ‫‪،Serum Total Protein ،Creatinine ،Calcium Electrolyte ،ase‬‬ ‫‪Phosphorus ،Acid Phosphatase Prostatic ،Iron ،Cholesterol‬‬ ‫‪Gamma ،Direct Bilirubin ،Inorganic Phosphate Electrolyte‬‬ ‫‪High Density Lipoprotein ،Glucose ،Glutamyltransferase‬‬ ‫‪Alkaline Phosphatase Total ،Triglycerides ،Cholesterol‬‬ ‫زیست کار پیرا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ستارخان خ کوثردوم ک امینی پ ‪ /21‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166569184 :‬‬ ‫نام کاال‪T ،Luteinising Hormone ،Prostatic Specific Antigen :‬‬ ‫‪ ،Thyroid Stimulating Hormone ،Uptake‬نوار ادراری چند پارامتری‪،‬‬ ‫‪،Ferritin ،Prolactin ،Beta Human Chorionic Gonadotropin‬‬ ‫‪،Follicle Stimulating Hormone ،Free Thyroxine ،Thyroxine‬‬ ‫‪Triiodothyronine ،Free Triiodothyronine‬‬ ‫ژیوان طب اسیا‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار پاسداران پایین تر از بیمارستان قدس‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی کردستان‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬مواد اولیه انواع معرف خون شناسی بافت شناسی سلول شناسی‬ ‫ساتراپ طب مد‬ ‫ادرس‪ :‬تبریز ‪-‬شهرک صنعتی شهید رجائی‪،‬ضلع جنوبی‪ 20،‬متری پنجم غربی‪،‬پالک‬ ‫‪ /14‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4134200650 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستری مکانیکی‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬دریل برقی‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران «سوپا”‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سردار جنگل‪ -‬چهارراه میرزابابائی‪-‬بین بهشت ‪ 2‬و ‪-3‬پالک ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144422280 :‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬اجزاء و‬ ‫قطعات ست لوله های رابط دیالیز‪ ،‬نازوفارنژیال ایروی‪ ،‬لوله های درناژ‪ ،‬میکروست‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست کتتر فولی‪ ،‬ظروف نمونه ادرار‪ ،‬اجزاء و قطعات کاتتر (سوند) فولی‪،‬‬ ‫انواع پتری دیش ها‪ ،CVP Ruler ،‬نخ سیلک چند رشته ای‪ ،‬کاتتر ساکشن لوله تراشه‪،‬‬ ‫سوزنهای فیستوال وریدی شریانی‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬اجزاء و قطعات میکروست‪ ،‬اسکالپ‬ ‫وین‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬نخ نایلون‪ ،‬نخ پلی‬ ‫گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬رابط های تزریق‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬ظرف نمونه برداری مدفوع‪،‬‬ ‫نازو گاستریک کاتتر‪ ،‬لوله رابط اکسیژن‪ ،‬یورین بگ اطفال کیسه ادرار اطفال‪ ،‬اروفارنژیال‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫ایروی‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬پیپت ها‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬مکونیوم اسپیراتور‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫نخ بخیه سیلک‪ ،‬وسیله شستشوی زخم‪ ،‬نخ کت گوت کرومیک‪ ،‬تیوب مقعدی رکتال‬ ‫تیوب‪ ،‬ست خون‪ ،‬سرنگ انسولین سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬ست لوله رابط همودیالیز‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه سوزن بخیه‪ ،‬ست یکبارمصرف پانسمان‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬تیوب ایریگیشن میکروموتور‬ ‫جراحی‪ ،‬کاتترهای ادراری خارجی کاندوم شیت‪ ،‬اتل رگ گیری اطفال‪ ،‬کیسه استومی‪،‬‬ ‫کلمپ بندناف‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه پلی گالیکولیک‪ ،‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬نازال کانوال‪،‬‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه پی وی دی اف‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬سر ساکشن‪ ،‬سه راهی‬ ‫تزریق‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه نایلون‪ ،‬چست تیوب‪ ،‬فیدینگ تیوب‬ ‫سازگر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران جاده شهریار ایستگاه قره تپه جنب پمپ اب پ‪ /457‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫استریالیزر بخار اتوکالو‪ ،‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش بخار‪ ،‬دستگاه‬ ‫استریالیزر اتیلن اکساید‬ ‫سامان داروی هشتم‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد‪ ،‬جاده قوچان‪ ،‬بعد از تقاطع فردوسی‪ ،‬پارک علم و فناوری‪ ،‬ساختمان‬ ‫مرکزی‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬واحد ‪ /511‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135421990 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫انکوباتور دارای شیکر‬ ‫سپاهان بهبود پارسا‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪-‬شهرک صنعتی جی‪-‬خیابان یکم‪-‬فرعی نهم‪-‬پالک‪ /127‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /35723435 :‬نام کاال‪ :‬باند طبی کناربافت‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬گاز طبی استریل‬ ‫با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز توپی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی سوختگی‬ ‫وازلینه‪ ،‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‬ ‫سرامد طب پارایه‬ ‫ادرس‪ :‬خ شریعتی خ قبا پ ‪ 12‬واحد ‪ /16‬نام کاال‪ :‬مدار بیهوشی‪ ،‬مدار تنفسی‬ ‫ونتیالتور‪ ،‬ماسک ونچوری‪ ،‬دستگاه ماشین بیهوشی‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گرید پزشکی‪،‬‬ ‫ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت‬ ‫فیلتر دار‬ ‫سالمت صنعت بو علی‬ ‫ادرس‪ :‬قم‪-‬شهرک صنعتی شوهیه‪-‬میدان شهید همت‪-‬خیابان شهید کالهدوز ‪ -‬نبش‬ ‫کالهدوز ‪ 13‬شماره ‪ /546‬نام کاال‪ :‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‬ ‫سها طب ابزار‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان ازادی ‪ ،‬جنب ایران فیلم ‪ ،‬خیابان میرقاسمی ‪ ،‬پالک ‪ 44‬طبقه‬ ‫سوم واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166015265 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت ‪ICC/CCU‬‬ ‫الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت ‍ژینکولوژی‪ ،‬تخت الکترومکانیکی اتاق عمل‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫زایمان الکتریکی‬ ‫سهل گستران درمان‬ ‫ادرس‪ :‬اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد بلوار دکتر حسابی غربی سوسن ‪ 2‬سنبل ‪2‬‬ ‫شماره ‪ /3892‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2637778657 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات ست سرم‪،‬‬ ‫مواد اولیه دستکش جراحی التکس‪ ،‬اجزاء و قطعات میکروست‪ ،‬مواد اولیه دستکش‬ ‫معاینه وینیل غیر استریل‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬دستکش معاینه التکس‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬میکروست‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫دستکش معاینه التکس غیر استریل‪ ،‬اجزاء و قطعات انژیوکت‬ ‫سهند بهامین طب‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مطهری‪ -‬خیابان ترکمنستان‪ -‬پالک ‪ -4‬طبقه ‪ -1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /88498075 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تشک بستری‬ ‫سورنا طب کیان‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ولیعصر‪-‬ابتدای خیابان کریمخان زند‪-‬ساختمان کیمیا‪-‬طبقه پنجم‪-‬‬ ‫واحد ‪ /54‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188924622 :‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‬ ‫سیما طب مهر ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬میدان نماز‪ -‬بلوار شهدای مخابرات خیابان پارسیان پالک ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9123997915‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستری الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت (صندلی)‬ ‫دیالیز‪ ،‬دستگاه تخت زایمان الکتریکی‬ ‫شایا طب ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬خ بهشتی خ سرافراز ک ‪ 5‬پ ‪ 9‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188520344 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬کاتتر فولی دو راه‬ ‫شایان تجارت ایساتیس‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی ایوانکی انتهای صنعت ‪ 5‬پالک ‪ 57‬کارخانه شایان تجارت‬ ‫ایساتیس‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2334584138 :‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬دریپ‬ ‫انژیوگرافی‪ ،‬گان جراح‪ ،‬دریپ جراحی‬ ‫شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ارژانتین خیابان احمد قصیر کوچه دهم غربی پ ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /91911468977‬نام کاال‪Low Density Lipoprotein Cho� ،Ferritin :‬‬ ‫‪Parathyroid Hor� ،Follicle Stimulating Hormone ،lesteroll‬‬ ‫‪H ،Estradiol ،Testosterone Dehydro and Total ،mone intact‬‬ ‫‪Beta Human Chorionic Gonadotro� ،pylorie Antibody IgGG‬‬ ‫‪ ،pinn‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪Dehydro epiandros� ،D‬‬ ‫‪،T Uptake ،terone Sulphate and Dehydro epiandrosterone‬‬ ‫‪High Density Lipo� ،Alphafetoprotein ،17OH Progesteronee‬‬ ‫‪،Cortisol ،Carcinoembryonic Antigen ،protein Cholesterol‬‬ ‫‪Free ،Calcitonin ،Prostatic Specific Antigen ،Progesterone‬‬ ‫‪Triiodothy� ،Potassium Electrolyte ،Thyroxine ،Thyroxinee‬‬ ‫‪،H pylori Antigen Detection ،Free Triiodothyronine ،ronine‬‬ ‫‪So� ،Thyroid Stimulating Hormone ،Luteinising Hormonee‬‬ ‫‪Adrenocortiotropic Hor� ،AFP and CEA ،dium Electrolytee‬‬ ‫‪Prolactin ،mone‬‬ ‫شرق مرهم توس‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی مشهد ( جاده کالت ) تالش جنوبی ‪ 5‬قطعه ‪ /387‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /5132454056 :‬نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی استریل‬ ‫شرکت تعاونی ‪ 233‬تولید باند و گاز پزشکی‬ ‫ادرس‪ :‬میاندواب‪-‬کیلومتر‪9‬جاده شاهیندژ‪-‬شهرک صنعتی میاندواب‪-‬خیابان صنعتگران‬ ‫پالک‪ /20‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4445357253 :‬نام کاال‪ :‬باند طبی کناربافت‪ ،‬گاز طبی‬‫غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬گاز طبی غیراستریل‬ ‫با نخ حاجب باریم دار‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی مه شکن سازه‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شهید مطهری‪ -‬خیابان فجر‪ -‬خیابان غفاری‪ -‬پالک ‪ /47‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188848777 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه برانکارد‪ ،‬دستگاه ونتیالتور ترانسپورت‬ ‫شهاب باند‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی چناران فاز ‪ ۲‬میدان اول سمت چپ قطعه ‪ /۱۶۲۵‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9153166302 :‬نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ‬ ‫حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‬ ‫شهاب طب اورانوس‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد‪ -‬شهرک صنعتی توس‪ -‬شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی‪-‬‬ ‫واحد‪ /303‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135424355 :‬نام کاال‪ :‬پالک دیستال تییال الکینگ‬ ‫مدیال سه و نیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پست فمیناین اند‪ ،‬میلگرد استیل‬ ‫‪ ،316LVM‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تیوبیوالر‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان کانولیتد بولت‪ ،‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫سبک کم تماس چهارونیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬کریشنر وایر‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان هاف رینگ یک و دو دهم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان فول رینگ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان وایر ساده‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان کالمپ‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن بلند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫اسالتد بولت‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هینج ماسوالین‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان پلیت کانکشن کوتاه‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪4‬‬ ‫شیماپرتو‬ ‫ادرس‪ :‬هفت تیر ک نگین خ قائم مقام فراهانی طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188314156‬نام کاال‪ :‬دستگاه سی ارم عمومی‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی موبایل انالوگ‪،‬‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫شیک طب پرشیا‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع م دندان بان مرکز تجارت‬ ‫و تجهیزات طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9124266176 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات‬ ‫ساخت یونیت دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه یونیت دندانپزشکی‬ ‫صانع طب‬ ‫ادرس‪ :‬قزوین سبزه میدان اول خیابان نادری ساختمان روزبه پالک ‪ 16‬طبقه دوم‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬پک های جراحی‪ ،‬دریپ جراحی‪،‬‬ ‫گاز طبی استریل‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬باند طبی کناربافت‪ ،‬گاز طبی‬ ‫سوختگی وازلینه‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم‬ ‫دار‪ ،‬گان جراح‬ ‫صفا بهبود مهر ایین‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی سروش فاز ‪/2‬بن بست نسیم ‪/‬پالک‪ /81‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3138553315‬نام کاال‪ :‬باند طبی کناربافت‪ ،‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز توپی‪ ،‬النگ‬ ‫گاز‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬بانداژها باندکشی‪ ،‬باند سوختگی‪ ،‬گاز طبی‬ ‫غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز طبی استریل‬ ‫صنایع ارتوپدی پارس‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد شهرک صنعتی طوس‪ /‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‬ ‫صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران کریمخان خردمند جنوبی پالک ‪ 43‬ط ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /21888263411‬نام کاال‪C Re� ،Anti Streptolysin O quantitative :‬‬ ‫‪Syphilis ،Morphine RT ،Rheumatoid Factors ،active Protein‬‬ ‫‪Amphetamines ،Cannabinoids RT ،Antigen Antibody Tests‬‬ ‫‪ ،LH RT ،Methamphetamine RT ،HCG RT ،RT‬مواد اولیه انواع معرف‬ ‫ایمنی شناسی‬ ‫صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫ادرس‪ :‬اقدسیه خ صنایع خ شهید حاج حسین لنگری طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬میلگرد‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ورق تیتانیوم‪EEG ،‬‬ ‫‪ ،Unit‬دستگاه ساکشن‪ ،‬دستگاه تله مانیتورینگ ‪ ،ECG‬دستگاه مانیتور عمق بیهوشی‪،‬‬ ‫میلگرد ‪ ،PEEK‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای کمری‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای گردنی‬ ‫صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ارژانتین خ الوند پ‪ /48‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188781074 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دتکتور دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه‬ ‫ماموگرافی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه‬ ‫رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬تیوپ دستگاه ماموگرافی انالوگ(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ‬ ‫دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه ماموگرافی انالوگ‬ ‫صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مالصدرا پالک ‪ 200‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188619108 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬مکانیکی‪ ،‬دستگاه برانکارد‪ ،‬دستگاه تشک بستری‪،‬‬ ‫دستگاه تخت معاینه مکانیکی‪ ،‬دستگاه تخت احیاء (‪ ،)CPR‬دستگاه تخت اطفال‬ ‫الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت ‍ژینکولوژی‪ ،‬دستگاه تخت بستری مکانیکی‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت بستری الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت زایمان الکتریکی‬ ‫صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر‬ ‫ادرس‪ :‬نارمک خیابان ایت نرسیده به تهران نو خیابان رجب بلوکات پالک ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2177907396 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ادرس‪ :‬خ ولیعصر ‪ -‬پایین تراز چهارراه جمهوری ساختمان علومی ط ‪ 3‬واحد ‪ /48‬نام کاال‪:‬‬ ‫پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک کال کانئال پاشنه‪ ،‬پیچ کامپرشن دی سی اس‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم‬ ‫‪18‬‬ ‫با میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت چانه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت زی شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه پلیت مستقیم برای بازسازی مندیبل‪ ،‬پالک کم تماس سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫برگ شبدری وای تی ال سه و نیم‪ ،‬واشر‪ ،‬پالک سنگین کم تماس چهارونیم‪ ،‬پالک سبک‬ ‫کم تماس چهارونیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پروفیل استیل ‪ ،316LVM‬پالک سه و نیم دی سی پی‪،‬‬ ‫پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اچ‬ ‫شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت وای شکل‪ ،‬پالک الکینگ سنگین‬ ‫چهارونیم‪ ،‬میلگرد استیل ‪ ،316LVM‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت بار‬ ‫هول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون‬ ‫میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه ارچ بار‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم‬ ‫توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پین‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال‬ ‫خود قالویز‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪ ،‬ورق استیل‬ ‫‪ ،316LVM‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫بازسازی چهارونیم‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬شنز اسکرو‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫اربیتال بدون میله‪ ،‬پالک کالویکل ترقوه‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک دی اچ اس‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪ ،‬نیل دی سی اس‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال با میله‪ ،‬پالک‬ ‫توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پالک‬ ‫استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ ای ام اف‪،‬‬ ‫پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‬ ‫صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬اشتهارد ‪ -‬شهرک صنعتی اشتهارد بلوار غزالی غربی گلریز دوم گلچین‬ ‫دوم پالک ‪ /1467‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2637777240 :‬نام کاال‪ :‬نخ نایلون‪ ،‬نخ پلی‬ ‫گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه سیلک‪ ،‬مواد اولیه سوزن بخیه‪ ،‬نخ‬ ‫پلی گلیکاپرون‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬نخ کت گوت کرومیک‪ ،‬نخ پلی دیاکسانون‪ ،‬نخ پلی‬ ‫پروپیلن‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬نخ سیلک چند رشته ای‬ ‫صنایع پزشکی تایان طب خاورمیانه‬ ‫ادرس‪ :‬بستان اباد – بعداز پلیس راه تبریز‪ -‬میانه – شهرک صنعتی عالی نسب – خ‬ ‫صنعت ‪ – 2‬اخرین قطعه سمت راست‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4136309328 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫پک های جراحی‪ ،‬گان جراح‬ ‫صنایع پزشکی رحیمی پارس مهر و شرکا‬ ‫ادرس‪ :‬خ خاوران شهرک مشیریه خ ‪ 30‬متری صالحی ک مهر شرقی پ‪ 52‬ط‬ ‫همکف‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2133471113 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستری مکانیکی‬ ‫صنایع پزشکی سلیم طب‬ ‫ادرس‪ :‬بهار شمالی خ بهار شمالی خ شهید جواد کارگر طبقه ‪ 3‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121386180‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه وینیل‬ ‫صنایع پزشکی فارمد‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد‪ ،‬پایین تر از میدان کاج‪ ،‬نبش خیابان شهید میرزایی‪ ،‬پالک ‪،44‬‬ ‫طبقه ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9128128218 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات ست لوله های‬ ‫رابط دیالیز‪ ،‬اجزا و قطعات کیسه خون‪ ،‬اجزاء و قطعات سوزن فیستوال‪ ،‬کیسه جمع اوری‬ ‫خون اهدایی‪ ،‬کاتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪ ،‬سوزنهای فیستوال وریدی شریانی‪،‬‬ ‫گرانول ‪ PVC‬با گرید پزشکی‪ ،‬ست لوله رابط همودیالیز‪ ،‬هموفیلتر بزرگسال جراحی‬ ‫قلب‪ ،‬کیسه فصد خون‪ ،‬مواد اولیه هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‬ ‫صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد ‪ -‬خیابان سعدی شرقی ‪ -‬نخلستان اول ‪ -‬پالک ‪/234‬‬ ‫نام کاال‪ :‬گوتا پرکا‪ ،‬کن کاغذی‪ ،‬مواد پاک کننده دندان مصنوعی‪ ،‬مواد اولیه تولید چسب‬ ‫دندان مصنوعی‪ ،‬چسب اتصال دندان مصنوعی‪ ،‬چسب میخچه‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬فایل دستی‬ ‫صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد‪ ،‬بلوار غزالی غربی‪ ،‬گلریز دوم‪ ،‬گلچین دوم‪ ،‬پالک‬ ‫‪ /2/1467‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2637774013 :‬نام کاال‪ :‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫نخ بخیه پلی پروپیلن‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه پلی گالیکولیک‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه پلی‬ ‫گلیکاپرون‪ ،‬مواد اولیه سوزن بخیه‪ ،‬نخ نایلون‪ ،‬نخ پلی دیاکسانون‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه‬ ‫پی وی دی اف‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه پلی دیاکسانون‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬نخ پلی‬ ‫گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬نخ سیلک چند رشته ای‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬نخ کت‬ ‫گوت کرومیک‪ ،‬نخ پلی گلیکاپرون‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫صنایع پزشکی و بازرگانی مدد بخش‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین ک شهید اسداله دستخوش خ فریمان س مجید طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /D‬نام‬ ‫کاال‪ :‬میکروست‪ ،‬ست خون‬ ‫صنایع پزشکی وبهداشتی گل ارکیده خراسان‬ ‫نام کاال‪ :‬باند زیر گچ‬ ‫صنایع پویان طب هگمتانه‬ ‫نام کاال‪ :‬پیچ کورتیکال چهارونیم‬ ‫صنایع دندانپزشکی نوید اکباتان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ازادی خ زارع پ‪17‬و‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166583219 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک کم تماس سه و نیم‪ ،‬پالک سبک کم تماس چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی‬ ‫پی‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک بازسازی‪،‬‬ ‫پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پالک سنگین کم تماس چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‬ ‫صنعتی وبازرگانی دندان توس تهران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ازادی ‪ -‬مقابل دانشکده دامپزشکی ‪ -‬مجتمع بزرگ تجاری‬ ‫کاوه ‪ -‬شماره ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166429866 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت‬ ‫یونیت دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه تخت (صندلی) دیالیز‪ ،‬صندلی یونیت دندانپزشکی‬ ‫طاهر تاج پارس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز خ کبکانیان ک فرگاه پ ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188992017‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت فلش المپ‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‬ ‫طب تجهیز قرن‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان انقالب خ بهار برج بهار ط ‪ 5‬واحد ‪ /608‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2177504390‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪،‬‬ ‫رینگ کپسول چشم‪ ،‬افاکیا محفظه قدامی‬ ‫طب گستران حیان ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬خ ازادی ابتدای خ اذربایجان پ ‪ 1058‬ط ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪/9127331862 :‬‬ ‫نام کاال‪،Blood Urea Nitrogen ،Triglycerides ،Cholesterol :‬‬ ‫‪Iron Binding Ca� ،Total Bilirubin ،Direct Bilirubin ،Uric Acidd‬‬ ‫‪Glucose ،Creatinine ،pacity Total CC‬‬ ‫ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬فیض خ اپادانااول بن مهدی طبقه ‪ 3‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬انواع لوله ازمایش‬ ‫بدون ماده ضد انعقاد‪ ،‬ظروف نمونه ادرار‪ ،‬انواع پتری دیش ها‪ ،‬انواع درب های لوله‬ ‫ازمایش‪ ،‬اسپاکلوم واژینال‪ ،‬وسایل چند بار مصرف ازمایشگاهی‪ ،‬سیتو براش‪ ،‬دستگاه‬ ‫اسپیراتورهای بینی‪ ،‬کاتتر ‪ ،IUI‬وسایل یکبار مصرف ازمایشگاهی‪ ،‬کلمپ بندناف‪ ،‬قالب‬ ‫نگهداری بافت (تیشو کاست)‪ ،‬امنیو هوک یا قالب امنیوتومی‪ ،‬کاور پروب سونوگرافی‬ ‫ظفر تجهیزتهران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان یوسف اباد ‪ ،‬خیابان فتحی شقاقی پالک ‪ 5‬طبقه ‪ 5‬واحد ‪/15‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستکش معاینه نیتریل‬ ‫عاج پالس طب تک‬ ‫ادرس‪ :‬بزرگراه نواب صفوی ‪ -‬بین پل کمیل و مرتضوی‪ -‬مرکز مواد و تجهیزات‬ ‫دندانپزشکی ایران دنتال سنتر ‪ -‬پالک ‪ /56‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166859760 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه امالگاماتور کپسولی‬ ‫عالی پیام‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه یکم پالک ‪ 25‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188745925 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فیکو قدامی‬ ‫عرشیا طب رازی‬ ‫ادرس‪ :‬توحید ک بهروز خ کوثر اول طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166921146 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستکش معاینه وینیل‬ ‫عصر صنعت اتبین‬ ‫ادرس‪ :‬خ شهید بهشتی خ پاکستان ک ‪ 8‬پ‪ 20‬ط ‪ /2‬نام کاال‪ :‬دستگاه استریالیزر‬ ‫بخار اتوکالو‪ ،‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪ ،‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش بخار‬ ‫فخر سینا‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع س برجساز طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /66912351 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکی‪،‬‬ ‫سایر قطعات ساخت اتوکالو رومیزی‪ ،‬دستگاه یونیت دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه اتوکالو‬ ‫رومیزی‪ ،‬هندپیس دوربین داخل دهانی‪ ،‬موتور صندلی یونیت دندانپزشکی‬ ‫فراز گستر فرهام‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولی عصر خیابان فتحی شقاقی بین جهان مهر و میدان سلماس پالک‬ ‫‪ 100‬واحد ‪ /3‬نام کاال‪ :‬گرمکن کلیه‪ ،‬بازو بند‪ ،‬مچ بند دست‪ ،‬شکم بند‪ ،‬بند اویز دست‪،‬‬ ‫کتف بند‪ ،‬کمربند طبی‪ ،‬گردن بند‬ ‫فرایند پیشرفته اینده ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬شهرارا خ شهید مازیار منصوری ب جالل ال احمد طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫مدار بیهوشی‪ ،‬مدار تنفسی ونتیالتور‬ ‫فرزانه ارمان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬نجف اباد ‪ -‬شهرک صنعتی نجف اباد ‪ - 2‬خیابان رازی ‪ -‬پالک ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3142695550 :‬نام کاال‪ :‬لوله های خونگیری بدون خالء‬ ‫فن اوری ایرانیان همگام مهر‬ ‫ادرس‪ :‬توحید بل فرزانه خ باقرخان پالک ‪65‬طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166910360‬نام کاال‪ :‬دستگاه تشک بستری‪ ،‬دستگاه تشک مواج‪ ،‬دستگاه برانکارد‬ ‫فن اوری روز ازمون‬ ‫ادرس‪ :‬میدان انقالب خیابان کارگرشمالی نرسیده به بلوار کشاورز خیابان قدر پالک‬ ‫‪ 6‬طبقه ‪ /3‬نام کاال‪ :‬خون کنترل‪CBC Reagents Cleaning Diluting ،‬‬ ‫‪Lysing Sheatfluids‬‬ ‫فن اذرخش‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪-‬خیابان گاندی‪ -‬خیابان پانزدهم‪-‬پالک ‪-23‬طبقه دوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188648080 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی سمعک‬ ‫فنی و مهندسی کامپوزیت گستر سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬خ شیخ صدوق شمالی‪ -‬ساختمان عرفان‪ -‬طبقه ‪ 6‬واحد ‪ /603‬نام کاال‪ :‬اندام‬ ‫مصنوعی تحتانی‬ ‫فنی مهندسی توسعه مدار هیرو‬ ‫ادرس‪ :‬تهران اتوبان شهید نواب صفوی خیابان دامپزشکی پالک ‪ 537‬برج گردون‬ ‫طبقه ‪ 13‬واحد ‪ /1301‬نام کاال‪ :‬دستگاه لیزر دایود‬ ‫فنی و مهندسی اطلس فناور گیتی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران یوسف اباد میدان سلماس خیابان فتحی شقاقی پالک ‪133‬واحد‪ /4‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‬ ‫فنی و مهندسی هوشمند پژوه‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار شهران ‪ ،‬باالتر از میدان دوم ‪ ،‬ساختمان بانک پاسارگاد‪ ،‬طبقه‬ ‫سوم واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2144329808 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شیکر کیسه خون‬ ‫فهم الکترونیک‬ ‫ادرس‪ :‬تهران کیلومتر ‪ 6‬جاده مخصوص کرج بلوار گلها خ مرداد ب ‪ 15‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144565372 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ویلچر پله رو‬ ‫کاوشگر گستر طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬بین خیابان ویال و سپهبد قرنی ‪ -‬کوچه صف شکن‬ ‫ پالک ‪- 2‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188899330 :‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبی تثبیت‬‫کننده ها‪ ،‬شکم بند‪ ،‬ساپورت ران و لگن و زانو‪ ،‬جوراب واریس و انتی امبولیسم‪ ،‬کمربند‬ ‫طبی‪ ،‬بند اویز دست‪ ،‬گرمکن کلیه‪ ،‬مچ بند دست‪ ،‬قوزک بند‬ ‫کاووش دیان ازما‬ ‫ادرس‪ :‬تهران نارمک‪-‬خیابان دماوند‪-‬ایستگاه ایت‪-‬خیابان دین محمدی‪-‬پالک ‪-67‬طبقه‬ ‫اول ‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /77907104 - 77900302:‬ایمیل‪info@kavooshmega.ir :‬‬ ‫‪/‬نام کاال‪ :‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‬ ‫کهن درمان سالم‬ ‫ادرس‪. :‬اصفهان‪ -‬کیلومتر ‪6‬جاده فرودگاه –خیابان پارس بتون –فرعی دوم –کارخانه‬ ‫نساجی البافت‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3135581000 :‬نام کاال‪ :‬باند طبی با بافت ساده‪ ،‬گاز‬ ‫طبی استریل‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کیان طب کاسپین‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی نقره ده ‪ ،‬یاس ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /1342850515 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نخ نایلون‪ ،‬کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ ،‬نازو گاستریک کاتتر‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬کتترهای‬ ‫متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬نخ سیلک چند رشته ای‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫فیدینگ تیوب‬ ‫کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫ادرس‪ :‬سمیه خ بهار جنوبی خ سمیه س خاقانی طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188835083‬نام کاال‪ :‬تامپون بینی‪ ،‬مواد اولیه پانسمان های ترمیم زخم‪ ،‬سایر‬ ‫پانسمانها‪ ،‬دستگاه تزریق بدون سوزن (زیرجلدی)‪ ،‬پانسمان ترمیم کننده زخم های‬ ‫غیرفعال حفره ای‪ ،‬پوشش هموستاتیک‪ ،‬پانسمانهای زخم های عمیق‪ ،‬گاز طبی‬ ‫سوختگی وازلینه‪ ،‬پانسمان فوم بنداورنده خون‪ ،‬کیف کمکهای اولیه‪ ،‬باند اورژانسی‪ ،‬همو‬ ‫گاز‪ ،‬پانسمان جاذب ترشحات زخم‪ ،‬فوم ترمیم کننده زخم‪ ،‬باند طبی چسب دار‪ ،‬تامپون‬ ‫دندانی‪ ،‬پانسمان جاذب ترشحات و بوی بد زخم‪ ،‬منسوج نبافته‪ ،‬ژل ترمیم کننده زخم‪،‬‬ ‫فوم ها‪ ،‬پد پانسمان حذف بافت نکروزه‬ ‫کیمیا فناوران پردیس‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 20‬جاده دماوند‪ ،‬پارک فناوری پردیس‪ ،‬خیابان نواوری ‪،7‬شماره ‪/73‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /76250696 :‬نام کاال‪ :‬الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‬ ‫کیهان بد‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از میرداماد‪ ،‬ساختمان پیروز‪ ،‬طبقه ‪ ،4‬واحد ‪ /405‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاندوم ها مردان‪ ،‬مواد اولیه کاندوم‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬مواد اولیه خط تولید‬ ‫گار نی ریز پرداز‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی شمالی‪ -‬باالتر از چهارراه عباس اباد‪ -‬کوچه افشار‬ ‫جوان‪ -‬پالک ‪ /2‬نام کاال‪،Microplate Washer ،Microplate Reader :‬‬ ‫شیکر اوربیتالی‬ ‫گازهای طبی ایران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ وصال شیرازی بین بزرگمهر و طالقانی ساختمان وصال پالک ‪49‬‬ ‫طبقه اول‪ /‬نام کاال‪ :‬دستگاه کنسول باالی تخت‪ ،‬دستگاه فلومتر اکسیژن‪ ،‬اتلت‪،‬‬ ‫دستگاه ساکشن دیواری‬ ‫گازهای طبی ره پویان و توسعه تهران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪-‬بلوارکشاورز‪-‬مابین فلسطین ونادری‪-‬جنب هتل اسپیناس‪-‬‬ ‫پالک‪(132‬ساختمان صدف)طبقه دوم‪-‬واحد‪ /303‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88975232 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬اتلت‪ ،‬دستگاه کنسول باالی تخت‪ ،‬دستگاه ساکشن دیواری‬ ‫گروه اوا پزشک‬ ‫ادرس‪ :‬خ ‪ 24‬متری سعادت اباد خ یکم شرقی خ شب بو شرقی پال ‪ /17‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126417275 :‬نام کاال‪ :‬سرنگ خود تخریب‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬سرنگ انسولین‬ ‫سوزن ثابت‪ ،‬لوله های خون گیری خالء‪ ،‬سرنگ محافظ دار نیدل استیک لوئرالک‪،‬‬ ‫سوزنهای زیرجلدی‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‪ ،‬سوزن النست‪ ،‬سرنگ سوزن‬ ‫متحرک لوئراسلیپ‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 14‬جاده قوچان‪ ،‬کوچه مصطفی حسینی‪ ،‬گروه تولید پزشکی ورید‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /5135422283 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه خط تولید‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو‬ ‫فولی سه راه‪ ،‬گارد دهانی‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬اجزاء و قطعات ست سرم‪ ،‬دستکش معاینه‬ ‫وینیل‪ ،‬سوزنهای زیرجلدی‪ ،‬سرنگ انسولین سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬سرنگ کارتریج‬ ‫مواد بی حسی بدون محافظ‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫میکروست‪ ،‬میکروست‪ ،‬سرنگ خود تخریب‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‪ ،‬سرنگ‬ ‫گاواژ‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ انسولین‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‬ ‫گسترش پرتو پارس‬ ‫ادرس‪ :‬خ استاد نجات الهی ‪ -‬خ سمیه ‪ -‬خ پورموسی نبش کوچه شیرین پ ‪18‬‬ ‫واحد‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188805719 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دستگاه تخت‬ ‫‪ ICC/CCU‬الکتریکی‬ ‫گلچای‬ ‫ادرس‪ :‬اتوبان کرج‪-‬قزوین‪ ،‬شهرک کردان‪ ،‬جاده برغان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/44693414 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬پانسمان‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬مواد قالبگیری الژینات‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪،‬‬ ‫سمان زینک اکساید اوژنول‬ ‫‪20‬‬ ‫الب ترون‬ ‫ادرس‪ :‬هشتگرد (شهرک صنعتی ) خیابان ‪ 21‬شرکت الب ترون‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2644225865‬نام کاال‪ :‬کانتر هماتولوژی‪ ،‬رولر میکسر‬ ‫ماد طب غرب‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی شماره یک ‪ .‬روبروی کارخانه شیر ‪ .‬خیابان یکم‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫لوله های خونگیری بدون خالء‬ ‫مازوطب‬ ‫ادرس‪ :‬استان تهران‪-‬کیلومتر ‪ 35‬اتوبان تهران قم‪-‬شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫گلبن‪ 17‬پالک ‪ 24‬شرکت بهسازپلیمراریا پدیده‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2156231931 :‬‬‫نام کاال‪ :‬لوله ساکشن‪ ،‬اسپاکلوم واژینال‬ ‫ماهان طب ارمان‬ ‫ادرس‪ :‬فردوس خ شهید مجید قبادی بل فردوس طبقه ‪ 2‬واحد شمالی‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان واشر کروی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان مهره‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان فول رینگ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان وایر ساده‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان کالمپ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت قوس دار‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان رینگ ارک با سوراخ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫واشر ساده‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن با انتهای رزوه‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان کوپل‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رینگ یک و دو دهم‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد بولت‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان ساپورت‬ ‫ماسوالر اند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تیوبیوالر‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان پلیت پیچشی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد واشر‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان راد با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان سوکت‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان وایر با استاپر‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن بلند‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پست فمیناین اند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫کانولیتد بولت‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رینگ پنج و هشت دهم‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان هینج ماسوالین‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مهرشهر فرودگاه پیام خیابان شهید عباس بابایی خیابان شهید شیرودی‬ ‫بلوک ‪ 27‬قطعه ‪ /3‬نام کاال‪ :‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ‬ ‫اس‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬پالک برگ شبدری وای تی ال سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬میلگرد استیل ‪ ،316LVM‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫ریم فمور انتی گرید‪ ،‬ورق استیل ‪ ،316LVM‬پیچ الکینگ کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا‬ ‫شش و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک یک‬ ‫سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پروفیل استیل ‪،316LVM‬‬ ‫پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ بازسازی‬ ‫ریکانسترکشن چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پیچ کنسلوس الکینگ سه‬ ‫و نیم و ‪ ،4‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال بلند‪ ،‬پیچ نیل اینترالک‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پین‪ ،‬پیچ کنسلوس‬ ‫چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالک کالویکل ترقوه‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای نات اسلیو کلمپ پیچ پدیکوالر‪،‬‬ ‫ورق تیتانیوم‪ ،‬پالک کال کانئال پاشنه‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪ ،‬واشر‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پالک بازسازی چهارونیم‪،‬‬ ‫پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬استیپل‪ ،‬سیم‬ ‫ارتوپدی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پالک کالکانئال‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬سایر متعلقات نیل‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ‬ ‫اس نیل‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره‬ ‫ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫ریجید تن ایندرنیل‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‬ ‫مبتکران دنیای فردا‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬سایر قطعات ساخت فلش المپ‪ ،‬دستگاه رادیو فرکانسی‪،‬‬ ‫دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه میکرودرم ابریژن‪ ،‬دستگاه محصوالت ترکیبی زیبایی‪،‬‬ ‫دستگاه میکرونیدل‪ ،‬دستگاه اولتراسوند متمرکز شده شدت باال‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫مدار سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬اذربایجان ک بوذرجمهر ک لقمان الدوله ادهم س بهروز طبقه ‪ 4‬واحد ‪/10‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت تشک مواج‪ ،‬دستگاه تشک مواج‬ ‫مدی تک سیس‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد‪ ،‬پایین تر از میدان کاج‪ ،‬نبش خیابان شهید میرزایی‪ ،‬پالک ‪،44‬‬ ‫طبقه ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9128128218 :‬نام کاال‪ :‬هالوفایبر پلی سولفان با سرعت‬ ‫جریان کم‪ ،‬فیلتر همودیالیز‪ ،‬اورینگ‪ ،‬هالوفایبر پلی اترسولفان با سرعت جریان زیاد‪،‬‬ ‫پلی کربنات با گرید پزشکی‪ ،‬سوزنهای فیستوال وریدی شریانی‪ ،‬هالوفایبر پلی سولفان‬ ‫با سرعت جریان زیاد‪ ،‬هالوفایبر پلی اترسولفان با سرعت جریان کم‪ ،‬ست لوله رابط‬ ‫همودیالیز‪ ،‬پلی اوره تان با گرید پزشکی‪ ،‬هوزینگ دیالیز‪ ،‬چسب ایزوسیانات‬ ‫مدیا کاوش‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شهید دکتر بهشتی خیابان شهید مفتح شمالی پالک ‪ 358‬طبقه پنجم‬ ‫جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88521207 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه نبوالیزر اولتراسونیک‪ ،‬دستگاه‬ ‫پمپ سرنگ‬ ‫مدیریت سامان احیاء‬ ‫ادرس‪ :‬ستارخان – خیابان باقرخان غربی – پالک‪ 116‬واحد‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9123402505‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه پانسمان بانداژهای چسبنده‬ ‫من‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز ‪ -‬نبش خیابان قدس ‪ -‬ساختمان اکوچنگ ‪ -‬پالک ‪ - 41‬طبقه‬ ‫پنجم ‪ /‬نام کاال‪ ،Glucose :‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪Glycosylat� ،‬‬ ‫‪CBC Reagents Cleaning ،ed or Glycated Haemoglobin CC‬‬ ‫‪،Serum Calibrators or Standards ،Diluting Lysing Sheatfluids‬‬ ‫‪Urine ،Uric Acid ،Triglycerides ،Lactate Dehydrogenase ،Iron‬‬ ‫‪Alkaline Phospha� ،Alanine Amino Transferase ،Total Proteinn‬‬ ‫‪Ammonia ،Chloride Electrolyte ،Amylase Total ،tase Total‬‬ ‫‪Creatine ،Low Density Lipoprotein Cholesterol ،Electrolyte‬‬ ‫‪Creatine Kinase Muscle Brain ،Total Bilirubin ،Kinase Total‬‬ ‫‪Urine Albumin Microalbumin� ،Calcium Electrolyte ،Activityy‬‬ ‫‪،Aspartate Amino Transferase ،Blood Urea Nitrogen ،uria‬‬ ‫‪High Density Li� ،Serum Abnormal Controls ،Direct Bilirubinn‬‬ ‫‪Serum Normal ،Serum Total Protein ،poprotein Cholesterol‬‬ ‫‪ ،Cholesterol ،Creatinine ،Controls‬خون کنترل‪Urine ،Lactate ،‬‬ ‫‪Phosphate Dehydroge� 6 Glucose ،Calibrators or Standardss‬‬ ‫‪Adenos� ،Magnesium Electrolyte ،Serum Albumin CC ،nasee‬‬ ‫‪Phosphorus Inorganic Phos� ،ine Deaminase (ADA) Test Kitt‬‬ ‫‪H pylori Microbiology Reagents ،phate Electrolyte‬‬ ‫مهر طب ماکو‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مطهری ‪ -‬خیابان میر عماد ‪-‬نبش کوچه چهارم ‪-‬ساختمان ‪-280‬واحد‬ ‫‪ /19‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188531095 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات انژیوکت‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫تولید کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬کاور دوربین‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬مواد اولیه تولید‬ ‫ساکشن ایریگیشن‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‬ ‫مهران طب مد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪-‬بزرگراه فتح ‪-‬خیابان فتح ‪-7‬پالک ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /21668081834‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستری الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت ‪ICC/‬‬ ‫‪ CCU‬الکتریکی‪ ،‬دستگاه برانکارد‪ ،‬دستگاه تخت بستری مکانیکی‬ ‫مهرپویان بهداشت‬ ‫ادرس‪ :‬تهران کریمخان زند خ ابان جنوبی نبش ش صارمی پ‪96‬ط‪ /2‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه تخت معاینه مکانیکی‪ ،‬دستگاه تخت بستری الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت بستری‬ ‫مکانیکی‪ ،‬دستگاه تخت اطفال الکتریکی‬ ‫مهرداور‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬شهرک غرب‪ -‬خ فالمک ‪ -‬خ درخشان‪ -‬پالک ‪ /1468‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188092641 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه لنز داخل چشمی‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪،‬‬ ‫کاشتنی های حلقوی درون قرنیه‪ ،‬اصالح عیوب انکساری‪ ،‬افاکیا فیکساسیون عنبیه‬ ‫مهندسی پارسیان طب زمان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان سعدی شمالی‪-‬خیابان شهید برادران قائدی‪-‬پالک ‪-239‬واحد‪ /1‬نام‬ ‫کاال‪Bilirubin ،Erythrocyte Sedimentation Rate Analyser :‬‬ ‫‪Luminometer ،Analyser‬‬ ‫مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک استقالل‪-‬خ جالل‪ -‬انتهای کوچه رضا‪ -‬پ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144528329‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی‬ ‫موبایل انالوگ‪ ،‬دتکتور رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪،‬‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات ساخت رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه‬ ‫ساخت)‪ ،‬تیوب اشعه ایکس رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی موبایل‬ ‫دیجیتال‪ ،‬دستگاه سی ارم عمومی‪ ،‬ژنراتور اشعه ایکس رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪،‬‬ ‫دستگاه رادیوگرافی انالوگ‪ ،‬تیوب اشعه ایکس رادیوگرافی موبایل انالوگ‪ ،‬دستگاه‬ ‫فلوروسکوپی دیجیتال‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور اشعه‬ ‫ایکس رادیوگرافی موبایل انالوگ‬ ‫مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان دروازه دولت خ باب الرحمه بن بست فیروزه پ ‪ /21/1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /3132219840 :‬نام کاال‪ :‬سیتو براش‪ ،‬دستگاه فتال مانیتور‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‬ ‫مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران به ادرس تهران –خ مطهری –خیابان سلیمان خاطر‪ -‬کوچه اسالمی –‬ ‫پالک‪ 41‬کدپستی‪ /1578637911‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188861173 :‬نام کاال‪ :‬سرنگ‬ ‫انسولین سوزن متحرک لوئرالک‪ ،‬اجزاء و قطعات میکروست‪ ،‬سرنگ انسولین سوزن‬ ‫متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬اجزاء و قطعات ست تزریق داروهای شیمی درمانی‪ ،‬سرنگ انسولین‬ ‫سوزن ثابت‪ ،‬اجزاء و قطعات ست سرم‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫سرنگ انسولین‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬مواد اولیه اسکالپ وین‪ ،‬مواد اولیه یورین بگ کیسه ادرار‬ ‫مهندسی پزشکی ارطی طب‬ ‫ادرس‪ :‬فردوس خ رامین شمالی ب ایت اله کاشانی طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144022303‬نام کاال‪CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing :‬‬ ‫‪Sheatfluids‬‬ ‫مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬میدان هروی ‪ -‬بلوار گلزار ‪ -‬خیابان امیر کیانوش ‪ -‬پالک ‪ /23‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126317186 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش بخار‪،‬‬ ‫دستگاه شستشو ضدعفونی‪ ،‬دستگاه شستشوی ابزار جراحی‪ ،‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪،‬‬ ‫کالس شش‪ ،emulator-‬دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش شیمیایی‪،‬‬ ‫دستگاه شستشو جراحی‪ ،‬دستگاه اندوسکوپ شوی‪ ،‬دستگاه تخت شستشوی بیمار‪،‬‬ ‫دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‬ ‫مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫ادرس‪ :‬استان مرکزی ‪ -‬شهرستان محالت‪ -‬انتهای خیابان انقالب جنب میدان‬ ‫شهرداری ‪ -‬شرکت طب ابزار‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /1852- :‬نام کاال‪ :‬فشارسنج عقربه‬ ‫ای‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه فشار سنج عقربه ای‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات ساخت دستگاه فشار سنج دیجیتال بازویی‬ ‫مهندسی پزشکی فنون طب فرتاک‬ ‫ادرس‪ :‬ستارخان‪ ،‬نرسیده به میدان توحید‪ ،‬خ کوثر یکم‪ ،‬بن بست صالحی‪ ،‬پالک‬ ‫‪ /5‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت تشک مواج‪ ،‬دستگاه تشک مواج‪ ،‬دستگاه ساکشن‬ ‫مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬تقاطع طالقانی و ولیعصر‪ ،‬مجتمع نور تهران‪ ،‬پالک ‪ ،1574‬طبقه ‪10‬‬ ‫اداری‪ ،‬واحد ‪ /2203‬نام کاال‪ :‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫مهندسی تجهیزات پزشکی سندس طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪-‬خ طالقانی غربی‪-‬خ فریمان‪-‬پالک‪-30‬طبقه ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166490390‬نام کاال‪CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing :‬‬ ‫‪ ،Sheatfluids‬دستگاه فتال داپلر‬ ‫مهندسی رایین صنعت‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار دهکده المپیک خ شهید مهدی یعقوبی (خیابان ‪ )15‬پالک ‪ 22‬طبقه‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144761765 :‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬دریل برقی‪،‬‬ ‫دستگاه تورنیکت‬ ‫مهندسی سازگان گستر‬ ‫ادرس‪ :‬خ ظفر شرقی خ اقازاده فرد خ پانزدهم پ‪ /40‬تلفن‪ -‬فکس‪/9123256891 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانیتور‬ ‫‪21‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانیتور بیمار سیستم سانترال‬ ‫دوم – واحد ‪ /206‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135425484 :‬نام کاال‪ :‬کاور دوربین‬ ‫مهندسی سالمت یار حکیم‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان ‪ ،‬میدان ازادی ‪ ،‬خیابان سعادت اباد ‪ ،‬خیابان فرایبورگ ‪ ،‬چهارراه رسالت‬ ‫ازادی ‪ ،‬پالک ‪ ، 23‬ساختمان پورسینای حکیم ‪ ،‬طبقه همکف کد پستی ‪/8168773113‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3136686302 :‬نام کاال‪ :‬گارد دهانی‬ ‫نوین باند اصفهان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان شهرک صنعتی رازی خ چهارم پالک ‪ /465‬نام کاال‪ :‬چسب نان‬ ‫وون‪ ،‬چسب زخم‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬چسب کاغذی‪ ،‬مواد اولیه انواع چسب‬ ‫مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫ادرس‪ :‬چهار باغ باال خ شریعتی خ چهار باغ باال م تجاری پارسیان طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /510‬نام کاال‪ :‬دستگاه اولتراسوند تراپی‪ ،‬دستگاه لیزرتراپی‪ ،‬دستگاه ترکشن‪ ،‬دستگاه‬ ‫مگنتوتراپی‬ ‫مهندسی طب تصویر‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان کریمخان زند ‪ -‬خیابان به افرین ‪ -‬پالک ‪ - 4‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188936989 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسپیرومتر تشخیصی‬ ‫مهندسی فراد تجهیز سپنتا‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان خیابان توحید میانی کوی شماره بیست پالک ‪ /30‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3195015567‬نام کاال‪ :‬دستگاه رگوالتور گاز فشار باال‪ ،‬دستگاه فلومتر اکسیژن‪،‬‬ ‫دستگاه ساکشن دیواری‬ ‫مهندسی فرسارتجارت‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد‪-‬میدان کاج ‪-‬سروغربی‪-‬خیابان صدف‪-‬خیابان سپیدار‪-‬پالک‬ ‫‪-31‬ساختمان فرسار‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2124517 :‬نام کاال‪ :‬سیستم وکیوم مرکزی‬ ‫بیمارستان‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬دستگاه ساکشن دیواری‪ ،‬سیستم هوای‬ ‫مدیکال بیمارستانی‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل‪ ،‬دستگاه کنسول باالی تخت‪ ،‬دستگاه‬ ‫فلومتر اکسیژن‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪1‬‬ ‫قمره‪ ،‬اتلت‪ ،‬دستگاه ستون سقفی‬ ‫مهندسی فن اور پویا سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان کشاورزی ‪ -‬جنب اداره دارائی ‪ -‬مجتمع اداری پاسارگاد ‪-‬‬ ‫طبقه سوم ‪ -‬واحد ‪ /17‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3137759042 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت‬ ‫دستگاه میکرونیدل‪ ،‬دستگاه میکرونیدل‪ ،‬دستگاه میکروپگمنتیشن‪ ،‬سایر قطعات ساخت‬ ‫دستگاه میکروپگمنتیشن‪ ،‬دستگاه میکرودرم ابریژن‬ ‫مهندسی کاوندیش سیستم‬ ‫ادرس‪ :‬سهروردی شمالی ‪ -‬خیابان هویزه شرقی ‪ -‬خیابان سهند ‪ -‬کوچه متحیری‬ ‫شرقی ‪ -‬پالک ‪ 26‬واحد‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188531318 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه مکش‬ ‫دود‬ ‫نادر طب گستران جنوب‬ ‫ادرس‪ :‬جهرم‪ -‬کیلومتر‪ 4‬جاده جهرم شیراز‪-‬شهرک صنعتی جهرم‪ -‬بلوار سرمایه ‪-‬‬ ‫خیابان اقتصاد جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /7154484395 :‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪،‬‬ ‫گان جراح‬ ‫نانوپوش طب‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ دکتر علی شریعتی بن خندان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122858002‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‬ ‫نفس یار طب‬ ‫ادرس‪ :‬مالصدرا خ شیراز جنوبی خ برزیل غربی س سلمان فارسی طبقه ‪ 0‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188602049 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز خانگی یا‬ ‫پرتابل‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‬ ‫‪22‬‬ ‫نیک اوا پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬شهریار مارلیک فاز یک کوچه مهتاب بلوار شهدای هفت تیر مارلیک ساختمان‬ ‫ارین پالک ‪ 492‬طبقه دوم واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2165151622 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،EMG EP Unit‬الکترود یکبار مصرف الکترومایوگراف‬ ‫نیک رهنماکار‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬م جمهوری ابتدای بزرگراه نواب ‪-‬نبش اذربایجان شرقی ‪ -‬برج‬ ‫گردون ‪-‬ط ‪- 9‬واحد ‪ /901‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166383111 :‬نام کاال‪ :‬سوزن النست‪،‬‬ ‫سر سوزن دندانپزشکی‪ ،‬سوزنهای فیستوال وریدی شریانی‪ ،‬النست ایمنی‪ ،‬اجزاء و‬ ‫قطعات سوزن فیستوال‪ ،‬اجزاء و قطعات ست لوله های رابط دیالیز‪ ،‬ست لوله رابط‬ ‫همودیالیز‪ ،‬دستگاه کاتر سرسوزن‬ ‫نیکجو ابزار طب‬ ‫ادرس‪ :‬م فلسطین ک فتحی پ‪ 3‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪ :‬پالک تی شکل مینی‪ ،‬پالک‬ ‫زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ ،‬پالک کالویکل ترقوه‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪،‬‬ ‫پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬پالک دیستال‬ ‫تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک تی‬ ‫شکل الکینگ مینی‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‬ ‫هپا سکو‬ ‫ادرس‪ :‬دفتر مرکزی ‪ :‬تهران ‪ ،‬خ مطهری ‪ ،‬خ قائم مقام فراهانی ‪ ،‬ک ‪ ،26‬پ ‪ - 4‬ط‬ ‫‪ - 5‬واحد ‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188811045 :‬نام کاال‪ :‬پالک سه و نیم دی سی‬ ‫پی‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کنسلوس‬ ‫چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دیستال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک کال کانئال پاشنه‪ ،‬پالک استئوتومی‬ ‫الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک باریک سبک‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پیچ کورتیکال‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ تی و تی باترس و‬ ‫ال باترس چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬ورق استیل ‪ ،316LVM‬پروفیل استیل‬ ‫‪ ،316LVM‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان کالمپ‪ ،‬پیچ نیل‬ ‫اینترالک‪ ،‬شنز اسکرو‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پین‪ ،‬پالک‬ ‫کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪ ،‬میلگرد استیل ‪،316LVM‬‬ ‫پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬وایرمونت‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬درپوش‬ ‫انتهای نیل‪ ،‬مینی اکسترنال فیکساتور دست‪ ،‬اکسترنال فیکساتور دست‬ ‫هما سرنگ خوزستان‬ ‫ادرس‪ :‬خوزستان‪-‬اهواز‪-‬کیلومتر ‪ 8‬حاده اهواز ماهشهر ‪-‬کمر بندی ابادان‪-‬شهرک‬ ‫صنعتی اهواز ‪-3‬خیابان سازندگی ‪-2‬بین اندیشه ‪ 3‬و ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪/6134427625 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬اجزاء و قطعات سوزن تزریق‬ ‫همانند ساز بافت کیش‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد بلوار دریا خیابان صرفهای جنوبی کوچه نوزدهم جنوبی شرقی‬ ‫پالک ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188690071 :‬نام کاال‪ :‬گرانول بیو مواد استخوانی‬ ‫پرکننده استخوانی الو گرافت با منشا انسانی‪ ،‬قطعه بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی‬ ‫الو گرافت با منشا انسانی‪ ،‬الوگرفت پوست‪ ،‬پودر بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی‬ ‫الو گرافت با منشا انسانی‪ ،‬بافتهای مصرفی الوگرافت تاندون‪ ،‬دریچه های بیولوژیکی‬ ‫قلب‪ ،‬الوگرفت فاشیا‬ ‫نوا تیس طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان سعادت اباد نبش کوچه شهید میرزایی پالک ‪ 44‬طبقه چهارم‬ ‫کدپستی ‪ /1998836791‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122074001 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تصفیه‬ ‫اب ‪ RO‬پرتابل‪ ،‬دستگاه تصفیه اب ‪ RO‬غیر پرتابل‪ ،‬دستگاه تخت (صندلی) دیالیز‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات ساخت تخت دیالیز‪ ،‬سایرقطعات ساخت تصفیه اب ‪ RO‬غیرپرتابل‬ ‫هیراب طب عرشیا‬ ‫ادرس‪ :‬میدان پاستور‪ -‬خیابان پاستور‪ -‬خیابان ‪ 12‬فروردین جنوبی‪ -‬پ ‪ /75‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس ‪ /64112805 :‬نام کاال‪Semi automated Coagulation Sys� :‬‬ ‫‪ ،tem‬دستگاه سیتولوژی فاز مایع‬ ‫نوا طب پارس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی جنب بیمارستان مهرگان بن بست‬ ‫مهرگان ساختمان مهرگان پالک ‪ 4‬طبقه سوم واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188850309 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬ژل بیلیچینگ‬ ‫ویرا طب تجهیز ویژن‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شهید ایت اهلل مدنی ‪ ،‬خیابان شهید احمد مرادبک‪ ،‬مجتمع‬ ‫تجاری مسعود ‪ ،‬پالک ‪ ، 26‬واحد‪ /204‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177032594 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪Microplate Washer‬‬ ‫نوین سازان سالمت پاسارگاد‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد – میدان دکتر شریعتی – مجتمع تجاری مسکونی زیست خاور – طبقه‬ ‫ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان سمیه‪ ،‬بین مفتح و رامسر‪ ،‬پالک‪ ،132‬طبقه‪ ،5‬واحد‪ /53‬تلفن‪-‬‬ ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫فکس‪ /2188594191 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه معرف تشخیصی سوء مصرف دارو‪،‬‬ ‫‪ ،Cannabinoids RT‬کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪،Amphetamines RT ،‬‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع ترامادول ‪3،4Methlene Dioxy Metham� ،‬‬ ‫‪ ،phetamine‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع اکستازی‪ ،‬مواد اولیه کیت تشخیص‬ ‫سریع امفتامین‪ ،‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع مورفین‪ ،‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع‬ ‫متادون‪ ،Benzodiazepines RT ،‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع بوپرونرفین‪،‬‬ ‫‪ ،Morphine RT‬مواد اولیه کیت تشخیص سریع باربیتورات‪Cocaine and ،‬‬ ‫‪ ،Methadone RT ،Cocaine Metabolites RT‬مواد اولیه کیت تشخیص‬ ‫سریع حشیش‪ ،Barbiturates RT ،‬کیت سنجش سریع ترامادول‪ ،‬مواد اولیه کیت‬ ‫تشخیص سریع مت امفتامین‪ ،Methamphetamine RT ،‬مواد اولیه کیت‬ ‫تشخیص سریع کوکایین‪Multiple ،Tricyclic Antidepressants RT ،‬‬ ‫‪Drugs of Abuse Toxicology‬‬ ‫ویستا طب ارنیکا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مطهری ‪،‬خیابان علی اکبری‪ ،‬خیابان نقدی‪ ،‬پالک ‪، 17‬طبقه همکف‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188508107 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اندوسکوپ شوی‪ ،‬دستگاه ستون‬ ‫سقفی‪ ،‬دستگاه کنسول باالی تخت‬ ‫یزد سرنگ‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان جردن‪ ،‬تقاطع ظفر‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬واحد‪ ، 2‬پالک ‪ /93‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188780706‬نام کاال‪ :‬سرنگ گاواژ‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ ،‬اجزاء‬ ‫و قطعات سرنگ‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ انسولین‪ ،‬سرنگ انسولین سوزن متحرک‬ ‫لوئراسلیپ‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‪ ،‬سرنگ خود تخریب‪ ،‬سرنگ کارتریج مواد‬ ‫بی حسی با محافظ سوزن‬ ‫‪23‬‬ Health Products Directory of Iran 24 ‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫الفب نو‬ ‫امل تایرا ان‬ ‫ده‬ ‫تک‬ ‫خ‬ ‫ا کنن‬ ‫هرس یس ید‬ ‫ف ها تول‬ ‫ال ی‬ ‫کا ها‬ ‫ت ‬ ‫رک‬ ‫مش‬ ‫نا‬ ‫ایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ :17OH Progesterone‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Carcinoembryonic Antigen‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده ال‬ ‫تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :3،4Methlene Dioxy Methamphetamine‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب‬ ‫پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids‬فن اوری‬ ‫روز ازمون‪ ،‬من‪ ،‬مهندسی پزشکی ارطی طب‪ ،‬مهندسی تجهیزات پزشکی سندس طب‬ ‫‪ :Acid Phosphatase Prostatic‬زیست شیمی‬ ‫‪ :Chloride Electrolyte‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Adenosine Deaminase (ADA) Test Kit‬من‬ ‫‪ :Cholesterol‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران‬ ‫حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Adrenocortiotropic Hormone‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :AFP and CEA‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان‬ ‫تجهیز نور‬ ‫‪ :Closed Wound Drainage‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‬ ‫‪ :CMV IgG‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Alanine Amino Transferase‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست‬ ‫شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :CMV IgM‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Alkaline Phosphatase Total‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪،‬‬ ‫من‬ ‫‪ :Cocaine and Cocaine Metabolites RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪،‬‬ ‫ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Alphafetoprotein‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪،‬‬ ‫شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Cortisol‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Ammonia Electrolyte‬من‬ ‫‪ :Amphetamines RT‬پادیاب طب‪ ،‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬حنان طب پارس‪،‬‬ ‫صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Amylase Total‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Anti Streptolysin O quantitative‬بیونیک‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی‬ ‫انیسان‬ ‫‪ :Creatine Kinase Isoenzymes‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Creatine Kinase Total‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Creatinine‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران‬ ‫حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Culture Media Preparators Analysers‬دانش پژوهش فجر‬ ‫‪ :CVP Ruler‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Aspartate Amino Transferase‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Direct Bilirubin‬پارس ازمون‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Barbiturates RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :EEG Unit‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫‪ :Benzodiazepines RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :EMG EP Unit‬نیک اوا پیشرو‪ ،‬مهندسی پارسیان طب زمان‬ ‫‪ :Beta Human Chorionic Gonadotropin‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Estradiol‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Beta2 Microglobulin‬پادتن علم‬ ‫‪ :Bilirubin Analyser‬مهندسی پارسیان طب زمان‬ ‫‪ :Blood Urea Nitrogen‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪،‬‬ ‫طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Brucella melitensis Antibody Assays IgG‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‬ ‫‪ :Brucella species Microbiology Reagents‬انستیتو پاستور ایران‬ ‫‪ :C Reactive Protein‬بیونیک‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی‬ ‫انیسان‬ ‫‪ :Calcitonin‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Calcium Electrolyte‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Cancer Antigen 125‬پادتن علم‬ ‫‪ :Cannabinoids RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی‬ ‫انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ :Cholinesterase‬پارس ازمون‬ ‫‪ :Fasciola hepatica Antibodies Total‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Fecal Occult Blood IC‬پادیاب طب‬ ‫‪ :Ferritin‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Follicle Stimulating Hormone‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Free PSA‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Free Thyroxine‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Free Triiodothyronine‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Gamma Glutamyltransferase‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫زیست شیمی‬ ‫‪ :Glucose‬بیونیک‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫‪ :Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Glycosylated or Glycated Haemoglobin CC‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :H pylori Antigen Detection‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص‬ ‫ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :H pylori Microbiology Reagents‬من‬ ‫‪ :Microplate Reader‬گار نی ریز پرداز‬ ‫‪ :Microplate Washer‬گار نی ریز پرداز‪ ،‬ویرا طب تجهیز ویژن‬ ‫‪ :Morphine RT‬پادیاب طب‪ ،‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬صنایع‬ ‫ازمایشگاهی وداروئی انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Multiple Drugs of Abuse Toxicology‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب‬ ‫زاگرس‬ ‫‪ :H pylori RT‬ایمن پرتو کار‬ ‫‪ :Neonatal Thyroid Stimulating Hormone‬پادتن علم‬ ‫‪ :H pylorie Antibody IgA‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‬ ‫‪ :.p.a‬پارس ازمون‬ ‫‪ :H pylorie Antibody IgG‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Haemoglobin determinations Total Hb‬زیست شیمی‬ ‫‪ :Hanks Solution‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫‪ :HCG RT‬اکسیر فارمد پارسیان‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :HCV Antibody Total‬اریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Hepatitis B Surface Antigen‬اریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‬ ‫‪ :High Density Lipoprotein Cholesterol‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‪ ،‬من‬ ‫‪ :HIV Multiple Ag Ab Test‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :HIV Multiple Antibody‬اریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‬ ‫‪ :HSV1+2 IgG‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :HSV1+2 IgM‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Human Growth Hormone‬پادتن علم‬ ‫‪ :Immunoglobulin E Total‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Iron‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Iron Binding Capacity Total CC‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‬ ‫‪ :Lactate‬پارس ازمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Lactate Dehydrogenase‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :LH RT‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :Low Density Lipoprotein Cholesterol‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‪ ،‬من‬ ‫‪ :Luminometer‬مهندسی پارسیان طب زمان‬ ‫‪ :Parathyroid Hormone intact‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Phencyclidine RT‬پادیاب طب‬ ‫‪ :Phenylalanine‬پادتن علم‬ ‫‪ :Phosphorus Inorganic Phosphate Electrolyte‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Potassium Electrolyte‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص‬ ‫ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Progesterone‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان‬ ‫تجهیز نور‬ ‫‪ :Prolactin‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Prostatic Specific Antigen‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Rheumatoid Factors‬بیونیک‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :Salmonella species Microbiology Reagents‬انستیتو پاستور ایران‬ ‫‪ :Semi automated Coagulation System‬هیراب طب عرشیا‬ ‫‪ :Serum Abnormal Controls‬من‬ ‫‪ :Serum Albumin CC‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Serum Calibrators or Standards‬پارس ازمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Serum Normal Controls‬من‬ ‫‪ :Serum Total Protein‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Sodium Electrolyte‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Stabilizer‬الکترومدپرشین توس‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫‪ :Syphilis Antigen Antibody Tests‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :Luteinising Hormone‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان‬ ‫سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص‬ ‫ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :T Uptake‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال‬ ‫تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Magnesium Electrolyte‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Testosterone Dehydro and Total‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Methadone RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Methamphetamine RT‬پادیاب طب‪ ،‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬حنان طب‬ ‫پارس‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Thyroid Stimulating Hormone‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪27‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ :Thyroxine‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Total Bilirubin‬پارس ازمون‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Toxoplasma gondii IgG‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Toxoplasma gondii IgM‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Tricyclic Antidepressants RT‬پادیاب طب‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Triglycerides‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران‬ ‫حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه‬ ‫درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫بنیان اتیه جراح‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫ابزار جراحی نیمه ساخته‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه جراح‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬درمان تجهیز افرید‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫‪ :Triiodothyronine‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫‪ :UIBC‬پارس ازمون‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫‪ :Uric Acid‬بیونیک‪ ،‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان‬ ‫ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫‪ :Urine Albumin Microalbuminuria‬پادتن علم‪ ،‬من‬ ‫‪ :Urine Calibrators or Standards‬من‬ ‫‪ :Urine Total Protein‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬ساتراپ طب مد‪ ،‬مهندسی رایین صنعت‬ ‫ابزارهای اندازه گیری‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بینا ساز ابزار‬ ‫ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫اتیلن وینیل استات‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫اجزا و قطعات کیسه خون‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫اجزاء و قطعات استنت حالب‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات اینجکتور کارتریج‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ :‬بیکران ابی‬ ‫اجزاء و قطعات انژیوکت‪ :‬سهل گستران درمان‪ ،‬مهر طب ماکو‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬راهیان‬ ‫طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات چاقوی چشمی‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫اجزاء و قطعات چست تیوب‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه‬ ‫درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات رابط فشار قوی‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان‬ ‫اتیه جراح‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات ست تزریق داروهای شیمی درمانی‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر‬ ‫شفا‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‬ ‫اجزاء و قطعات ست خون‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ثمین‬ ‫طب مهر‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪،‬‬ ‫مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بیکران ابی‪،‬‬ ‫راهیان طب صبا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬لور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫اجزاء و قطعات ست لوله های رابط دیالیز‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ساخت‬ ‫وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه‬ ‫درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات سرنگ‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایالم سرنگ‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل‬ ‫ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫اجزاء و قطعات سرنگ انسولین‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت‬ ‫فاخر‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ :‬بینا ساز ابزار‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپاچوال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬دایموند ابزار تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫‪28‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‬ ‫اجزاء و قطعات سه راهی تزریق‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن تزریق‪ :‬هما سرنگ خوزستان‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن فیستوال‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪،‬‬ ‫نیک رهنماکار‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن های زیرجلدی‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ :‬ابزار جراحی پارس‬ ‫مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات کاتتر (سوند) فولی‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‬ ‫اجزاء و قطعات گایدوایر‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫اجزاء و قطعات میکروست‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬ثمین طب‬ ‫مهر‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪،‬‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫اروفارنژیال ایروی‪ :‬ایده ال اندیشان سعادت‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫اسپاکلوم واژینال‪ :‬اپادانا ترمیم‪ ،‬ابزار سازان درمانگر‪ ،‬ایده ال اندیشان سعادت‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع پزشکی ماد‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‪ ،‬مازوطب‬ ‫اسپونژ چشمی‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫استم اکستنشن زانوی سیمانی‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫استیپل‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫استئوتوم چیزل گوژ چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال بدون میله‪ :‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت انگل برای بازسازی‬ ‫مندیبل‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت انگوالر‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ :‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ای شکل‪ :‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت بار هول‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬درمان افرین نو اندیش افاق‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫اسکالپ وین‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬گروه اوا پزشک‪ ،‬مهندسی بسپار‬ ‫صنعت فاخر‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪ :‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫اسکالپل هندل‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت چانه‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‬ ‫اصالح عیوب انکساری‪ :‬مهرداور‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل انگل برای بازسازی‬ ‫مندیبل‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫اشتین من پین‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫اکسترنال فیکساتور دست‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫الکترود یکبار مصرف الکترومایوگراف‪ :‬نیک اوا پیشرو‬ ‫الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ :‬کیمیا فناوران پردیس‬ ‫الکترود خنثی ضد سوختگی الکتروکوتر‪ :‬ایمن ابتکار سالمت‬ ‫الویتور میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫انبردست و دم باریک‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان‬ ‫طب صبا‬ ‫اندام مصنوعی تحتانی‪ :‬فنی و مهندسی کامپوزیت گستر سپاهان‬ ‫انکوباتور دارای شیکر‪ :‬دانش پژوهش فجر‪ ،‬سامان داروی هشتم‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل وای شکل‪ :‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دینامیک کامپرشن‪ :‬ایمن‬ ‫ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت زی شکل‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت سه بعدی مربع و مستطیل‪:‬‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت لفورت‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم با میله‪ :‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫انواع پتری دیش ها‪ :‬ایسان ارکا ویژن‪ ،‬زیست ازمون پلیمر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪ :‬ارنیکا‬ ‫فام پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫انواع درب های لوله ازمایش‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم برای بازسازی‬ ‫مندیبل‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫انواع لوله ازمایش بدون ماده ضد انعقاد‪ :‬ایسان ارکا ویژن‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫اورینگ‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی تک سیس‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مینی بار هول‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال راد به راد‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت وای شکل‪ :‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ :)PLIF/TLIF‬اتا‬ ‫طب سان پوریا‪ ،‬ارنیکا فام پرند‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪ :‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬ارنیکا‬ ‫فام پرند‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود قالویز‪ :‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه ارچ بار‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال ساده غیر جذبی‪:‬‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اچ شکل‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال با میله‪ :‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش دایروی‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش مثلثی‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش هگزاگونال‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه میکرو مش‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد‬ ‫ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پدیده سالمت‬ ‫پارس‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد‬ ‫ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی‬ ‫پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک پس سری‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک سینه ای‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک کمری‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت های استخوانی قفسه سینه پالک دنده‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫اینجکتور کاتریج‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬رازان طب‪ ،‬طب تجهیز قرن‬ ‫اتل پلی استر‪ :‬زرین طب کاال‬ ‫اتل رگ گیری اطفال‪ :‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬پیشروان امداد درمان پارس‪ ،‬تولیدی‬ ‫باندهای پزشکی ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫اتل گچی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬پیشروان امداد درمان پارس‪ ،‬تولیدی‬ ‫باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و صنعتی و تجاری پاک گستر‬ ‫اتل های فایبرگالس‪ :‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد‪،‬‬ ‫تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫اتلت‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬گازهای طبی ایران‪ ،‬گازهای طبی ره پویان و توسعه تهران‪،‬‬ ‫مهندسی فرسارتجارت‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال بلند‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫اچار تیپ فیکو قدامی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال کوتاه‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال بلند‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫اسیا‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال کوتاه‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای نات اسلیو‬ ‫کلمپ پیچ پدیکوالر‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫اسپیراسیون و جمع اوری تخمک‪ :‬دانش بنیان تکوین‬ ‫افاکیا فیکساسیون عنبیه‪ :‬مهرداور‬ ‫افاکیا محفظه خلفی‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬رازان طب‪ ،‬طب تجهیز قرن‪،‬‬ ‫مهرداور‬ ‫البومین سرم گاوی‪ :‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫الوگرفت پوست‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫الوگرفت فاشیا‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫امالگام سپریتور‪ :‬دانش طب امروز‬ ‫امنیو هوک یا قالب امنیوتومی‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫انتی بادی تشخیصی سیستم گروه خونی ‪ :ABO‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای سینه ای‪ :‬اتیال‬ ‫ارتوپد‬ ‫انتی هیومن گلوبولین چند ظرفیتی‪ :‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای کمری‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫انژیوکت‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مهر طب ماکو‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ :‬اترا ارتوپد‬ ‫ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫بازکننده دهان و ابزار زبان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین جسم مهره ای ثابت‪ :‬اتا طب‬ ‫سان پوریا‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای کمری‪:‬‬ ‫صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای گردنی‪:‬‬ ‫صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه چپ‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫بازو بند‪ :‬فراز گستر فرهام‬ ‫بافت های مصرفی الوگرافت تاندون‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫باند اورژانسی‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫باند زیر گچ‪ :‬باند طبی شمال‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬ثمین طب باربد‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫وبهداشتی گل ارکیده خراسان‬ ‫باند سرجی فیکس‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬تولیدی طبی مادران‬ ‫باند سوختگی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب‬ ‫صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی باندهای‬ ‫پزشکی ایران‪ ،‬حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان بهبود پارسا‪ ،‬صانع طب‪ ،‬صفا بهبود مهر ایین‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اتیال ارتوپد‬ ‫باند طبی با بافت ساده‪ :‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪،‬‬ ‫پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولیدی بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا‬ ‫طب‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‪ ،‬ثمین طب باربد‪ ،‬حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان‬ ‫بهبود پارسا‪ ،‬شرق مرهم توس‪ ،‬شرکت تع‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات مش کیج‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫باند طبی چسب دار‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال‬ ‫باند طبی کناربافت‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه راست‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫‪30‬‬ ‫ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع‬ ‫الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید‬ ‫باند و گاز سبز شمال‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی‬ ‫و بازرگانی عادل نوین سپاهان‬ ‫باند فایبر گالس‪ :‬به سو شفا‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی پارسیان طب‬ ‫بهزاد‪ ،‬داروساحل میرود‪ ،‬زرین طب کاال‪ ،‬ابزار درمان‬ ‫باند گچی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬پیشروان امداد درمان پارس‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع پزشکی ماد‪ ،‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و صنعتی و تجاری پاک گستر‬ ‫بانداژها باندکشی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پزشکی طبیب‬ ‫صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی التیام گستر‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز‬ ‫سبز شمال‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬ثمین طب باربد‪ ،‬حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان بهبود‬ ‫پارسا‪ ،‬شرکت تعاونی ‪ 233‬تولی‬ ‫بخش تیبیال ریخته گری شده پروتز مفصل زانو‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک برگ شبدری وای تی ال سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬پویندگان‬ ‫پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫پالک پروکسیمال هومروس سه و نیم‪ :‬ارنیکا فام پرند‬ ‫پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬مبتکران پارسیان‬ ‫درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک پهن سنگین چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫بخش فمورال ریخته گری شده پروتز مفصل زانو‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫پالک ترقوه الکینگ‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫بدنه اصلی جسم مهره ای بازشونده‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه اسیا‬ ‫پالک توبوالر ناودانی چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫بند اویز دست‪ :‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫پالک توبوالر ناودانی الکینگ چهارونیم‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‬ ‫پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪،‬‬ ‫راهیان طب صبا‬ ‫پانسمان‪ :‬گلچای‬ ‫پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پانسمان ترمیم کننده زخم های غیرفعال حفره ای‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالک تی شکل الکینگ مینی‪ :‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پانسمان جاذب ترشحات زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالک تی شکل مینی‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پانسمان جاذب ترشحات و بوی بد زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالک دیستال تییال الکینگ الترال سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‬ ‫پانسمان فوم بنداورنده خون‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پد پانسمان حذف بافت نکروزه‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالک دیستال رادیوس سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه اسیا‬ ‫پانسمانهای زخم های عمیق‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پد چشمی‪ :‬توس نگاه‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‬ ‫پد لوزه رادیو اپک تامپون لوزه‪ :‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پروب‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بینا ساز ابزار‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫پالک دیستال هومروس سه و نیم‪ :‬ارنیکا فام پرند‬ ‫پروفیل استیل ‪ :316LVM‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پروفیل تیتانیوم‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬ارنیکا فام پرند‬ ‫پالک دی اچ اس‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪،‬‬ ‫پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پک های جراحی‪ :‬اریا طب سورن‪ ،‬اوان طب‪ ،‬اوان طب معتبر‪ ،‬احسان طب پارسیان‪،‬‬ ‫الهام طب‪ ،‬به پوشان سالمت بخش‪ ،‬بهزیست طب دامون شرق‪ ،‬پرشین سیلک‪ ،‬توس‬ ‫درمان طب‪ ،‬توس نگاه‪ ،‬تولیدی فن اوری تجهیزات پزشکی عطا طب نوین‪ ،‬ریحان تن ارا‬ ‫مد‪ ،‬سورنا طب کیان‪ ،‬شایان تجارت ایساتیس‪ ،‬صانع طب‪ ،‬صنایع پز‬ ‫پالک باریک سبک چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار‬ ‫طب‬ ‫پالک بازسازی‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪،‬‬ ‫پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان‬ ‫طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک بازسازی چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‬ ‫پالک بازسازی الکینگ‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪،‬‬ ‫پالک دی سی اس‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالک زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫اسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک سه و نیم دی سی پی‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک کال کانئال پاشنه‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک کالویکل ترقوه‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک کم تماس سه و نیم‪ :‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫پالک کندیالر چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‬ ‫پلیت پاشنه پا‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‬ ‫پالک الکینگ بازسازی ریکانسترکشن چهارونیم‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪،‬‬ ‫نیکجو ابزار طب‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫پنست اتروماتیک‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‬ ‫پنست بادندانه‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪،‬‬ ‫روشن تجارت سهند‬ ‫پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پنست بی دندانه‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب‬ ‫صبا‬ ‫پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫اسیا‬ ‫پنست بیوپسی‪ :‬بنیان اتیه درمان‬ ‫پالک الکینگ دیستال تیبیا مدیال چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک الکینگ دی اچ اس‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالک الکینگ دی سی اس‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان‬ ‫درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پالک الکینگ سه و نیم‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پالک الکینگ فیبوال سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‬ ‫پنست میکروسرجیکال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫پودر بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی الو گرافت با منشا انسانی‪ :‬همانند‬ ‫ساز بافت کیش‬ ‫پوشش هموستاتیک‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پیچ ای سی ال پی سی ال غیرجذبی استخوان تاندون استخوان‪ :‬اتیال ارتوپد‬ ‫پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پیچ کامپرشن دی سی اس‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا‬ ‫فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ :4‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬پویندگان‬ ‫پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب‬ ‫هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پیچ کنسلوس الکینگ سه و نیم و ‪ :4‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پیچ کورتیکال چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪،‬‬ ‫صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پیچ کورتیکال سه و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪،‬‬ ‫صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک استئوتومی اطفال الکینگ سه و نیم‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک سبک کم تماس چهارونیم‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‬ ‫پالک سنگین کم تماس چهارونیم‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان‬ ‫طب هگمتانه‬ ‫پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک الکینگ تی و تی باترس و ال باترس چهارونیم‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالگ اسکلرا‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫پلی اوره تان با گرید پزشکی‪ :‬مدی تک سیس‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫‪32‬‬ ‫پنست گرسپینگ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫پیچ الکینگ کامپرشن دی اچ اس‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پیچ الکینگ کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پیچ مالئوالر چهارونیم‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پیچ نیل اینترالک‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان‬ ‫درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫پین‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پینات رادیو اپک‪ :‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫پیپت ها‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫پیچ ساده‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر اسیا‬ ‫چاقوی چشمی‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫چسب اتصال دندان مصنوعی‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫چسب ایزوسیانات‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی تک سیس‬ ‫چسب پلی یول‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫پین کاتر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه جراح‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫چسب زخم‪ :‬بهنوار ایران‪ ،‬بوشهر پالست کار‪ ،‬تدبیر طب پارسیان‪ ،‬تولیدی پایدار فرد‪،‬‬ ‫نوین باند اصفهان‬ ‫تامپون بینی‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫چسب زینک اکساید‪ :‬بهنوار ایران‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬نوین باند اصفهان‬ ‫تامپون دندانی‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫چسب کاغذی‪ :‬نوین باند اصفهان‬ ‫تامپون مغز و اعصاب رادیو اپک پنبه دم دار‪ :‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫چسب میخچه‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫تثبیت کننده کمر‪ :‬ابزار درمان‬ ‫چسب نان وون‪ :‬الهام طب‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬درمانگر‪ ،‬نوین باند اصفهان‬ ‫تثبیت کننده ارنج‪ :‬ابزار درمان‬ ‫چست باتل‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬تولید لوازم پزشکی یکبار‬ ‫مصرف سرمددرمان‪ ،‬دارو سازی طب ایران‬ ‫تثبیت کننده زانو‪ :‬ابزار درمان‬ ‫تخت ‪ :C-Arm‬پارمدیک‬ ‫تخت الکترومکانیکی اتاق عمل‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬پویندگان فنون‬ ‫پزشکی اریا دی‪ ،‬سها طب ابزار‬ ‫تراکستومی (فوالد زنگ نزن)‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‬ ‫تروکار‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‬ ‫تروکار اندوسکوپی‪ :‬داریا دانش بارثاوا‬ ‫تیغه الرینگوسکوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫تیوب اشعه ایکس رادیوگرافی موبایل انالوگ‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫تیوب اشعه ایکس رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫تیوب ایریگیشن میکروموتور جراحی‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫تیوب مقعدی رکتال تیوب‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬الکترونیک هسته ای‪ ،‬تابان‬ ‫سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد‬ ‫الکترونیک‪ ،‬مهندسی ارین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی انالوگ(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران طب‬ ‫شیراز‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل انالوگ(قطعه ساخت)‪ :‬تولیدی مهندسی‬ ‫بهساز طب‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی‬ ‫مهران طب شیراز‪ ،‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫تیوپ دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران‬ ‫طب شیراز‬ ‫تیوپ دستگاه ماموگرافی انالوگ(قطعه ساخت)‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫تیوپ دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫جوراب واریس و انتی امبولیسم‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬تجهیزات پزشکی رایت ارین فارمد‪،‬‬ ‫کاوشگر گستر طب‬ ‫چاقو‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‬ ‫چست تیوب‪ :‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫چکش چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫چکش عمومی‪ :‬بیکران ابی‬ ‫خمیر پروفیالکسی‪ :‬گلچای‬ ‫خون کنترل‪ :‬فن اوری روز ازمون‪ ،‬من‬ ‫دپرسور چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫دتکتور رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫دتکتور ماموگرافی دیجیتال‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫دتکتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تابان سار‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی‬ ‫ارین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫دتکتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران‬ ‫طب شیراز‬ ‫دتکتور دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪،‬‬ ‫صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫درپوش انتهای نیل‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫دریپ انژیوگرافی‪ :‬شایان تجارت ایساتیس‬ ‫دریپ جراحی‪ :‬شایان تجارت ایساتیس‪ ،‬صانع طب‬ ‫دریچه های بیولوژیکی قلب‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫دریل برقی‪ :‬ساتراپ طب مد‪ ،‬مهندسی رایین صنعت‬ ‫دستکش جراحی التکس‪ :‬ارم کوشا‪ ،‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل گستران‬ ‫درمان‪ ،‬کیهان بد‬ ‫دستکش معاینه التکس‪ :‬ارم کوشا‪ ،‬ایران هاسکو‪ ،‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل‬ ‫گستران درمان‬ ‫دستکش معاینه نیتریل‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬ظفر تجهیزتهران‬ ‫دستکش معاینه وینیل‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی سلیم طب‪ ،‬عرشیا طب رازی‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫دستگاه اتوسکوپ‪ ،‬افتالموسکوپ‪ :‬راهبانان سازندگی‬ ‫دستگاه تخت احیاء (‪ :)CPR‬رازان پرداز تهران‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‬ ‫دستگاه اتوکالو رومیزی‪ :‬تولیدی مهندسی کوشا فن پارس‪ ،‬عصر صنعت اتبین‪ ،‬فخر‬ ‫سینا‪ ،‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه تخت احیاء نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه اسپیرومتر تشخیصی‪ :‬مهندسی طب تصویر‬ ‫دستگاه استریالیزر اتیلن اکساید‪ :‬سازگر‬ ‫دستگاه تخت اطفال مکانیکی‪ :‬رازان پرداز تهران‬ ‫دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‪ :‬پارس سینوهه پاد‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪،‬‬ ‫سازگر‪ ،‬سالمت صنعت بو علی‪ ،‬صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر‪ ،‬عصر صنعت اتبین‪،‬‬ ‫مهندسی پزشکی توسن تجهیز‪ ،‬کاووش دیان ازما‬ ‫دستگاه تخت بستری الکتریکی‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پیاوار‪ ،‬رازان پرداز تهران‪،‬‬ ‫سیما طب مهر ایرانیان‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‪ ،‬مهران طب مد‪ ،‬مهرپویان‬ ‫بهداشت‬ ‫دستگاه استریالیزر پالسما‪ :‬پارس سینوهه پاد‬ ‫دستگاه تخت بستری مکانیکی‪ :‬پارمدیک‪ ،‬پیاوار‪ ،‬رازان پرداز تهران‪ ،‬ساتراپ طب مد‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‪ ،‬صنایع پزشکی رحیمی پارس مهر و شرکا‪ ،‬مهران طب‬ ‫مد‪ ،‬مهرپویان بهداشت‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬فنی و مهندسی‬ ‫اطلس فناور گیتی‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‪ :‬زیست تجهیز شریف‪ ،‬نفس یار طب‬ ‫دستگاه تخت زایمان الکتریکی‪ :‬پارس بهداد سالمت‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬رازان پرداز تهران‪،‬‬ ‫سها طب ابزار‪ ،‬سیما طب مهر ایرانیان‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‬ ‫دستگاه الکتروکاردیوگرافی‪ :‬ارکان ارا تجارت البرز‪ ،‬امواج نگار سپاهان‪ ،‬پویندگان‬ ‫راه سعادت‬ ‫دستگاه تخت‍ژینکولوژی‪ :‬رازان پرداز تهران‪ ،‬سها طب ابزار‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان‬ ‫تجهیز اطلس‬ ‫دستگاه اندوسکوپ شوی‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‪ ،‬ویستا طب ارنیکا‬ ‫دستگاه تخت شستشوی بیمار‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه انکوباتور ثابت نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه تخت معاینه مکانیکی‪ :‬رازان پرداز تهران‪ ،‬راهبانان سازندگی‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫ارمان تجهیز اطلس‪ ،‬مهرپویان بهداشت‬ ‫دستگاه اولتراسوند تراپی‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫دستگاه تخت نوزاد‪ :‬احیا نوزاد قرن‪ ،‬درمانگر‬ ‫دستگاه اولتراسوند متمرکز شده شدت باال‪ :‬دانش بنیان مایا اسلیم اریا‪ ،‬مبتکران‬ ‫دنیای فردا‬ ‫دستگاه ترکشن‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫دستگاه اسپیراتورهای بینی‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫دستگاه تزریق بدون سوزن (زیرجلدی)‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫دستگاه امالگاماتور کپسولی‪ :‬عاج پالس طب تک‬ ‫دستگاه تشک مواج‪ :‬فن اوری ایرانیان همگام مهر‪ ،‬مدار سالمت‪ ،‬مهندسی پزشکی‬ ‫فنون طب فرتاک‬ ‫دستگاه برانکارد‪ :‬ایده سالمت دانش‪ ،‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬پیاوار‪ ،‬تولیدی‬ ‫صنعتی ارمان جاوید سلمان‪ ،‬رازان پرداز تهران‪ ،‬شرکت تولیدی و صنعتی مه شکن سازه‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‪ ،‬فن اوری ایرانیان همگام مهر‪ ،‬مهران طب مد‬ ‫دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش بخار‪ :‬خدمات و ماشین االت‬ ‫شفا درد‪ ،‬ره گستر ابتاب اتیه‪ ،‬سازگر‪ ،‬عصر صنعت اتبین‪ ،‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش حرارت خشک‪ :‬پارس سینوهه‬ ‫پاد‪ ،‬خدمات و ماشین االت شفا درد‪ ،‬ره گستر ابتاب اتیه‬ ‫دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستانی به روش شیمیایی‪ :‬مهندسی پزشکی‬ ‫توسن تجهیز‬ ‫دستگاه پالس اکسی متر دستی‪ :‬پارسیان طب پژوهش‬ ‫دستگاه پالس اکسی متر رومیزی‪ :‬پارسیان طب پژوهش‬ ‫دستگاه پروسسور فیلم رادیولوژی‪ :‬ایکس ری ایران‬ ‫دستگاه پری اپیکال ای سی‪ :‬بهار اردین‬ ‫دستگاه پمپ سرنگ‪ :‬مدیا کاوش‬ ‫دستگاه پمپ وکیوم‪ :‬روناس تجهیز طب‬ ‫دستگاه تخت (صندلی) دیالیز‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬درمانگر‪ ،‬رازان پرداز‬ ‫تهران‪ ،‬سیما طب مهر ایرانیان‪ ،‬صنعتی وبازرگانی دندان توس تهران‪ ،‬نوا تیس طب‬ ‫دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارس بهداد سالمت‪،‬‬ ‫پارمدیک‪ ،‬پیاوار‪ ،‬رازان پرداز تهران‪ ،‬سها طب ابزار‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‪،‬‬ ‫مهران طب مد‬ ‫دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬مکانیکی‪ :‬رازان پرداز تهران‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان تجهیز‬ ‫اطلس‬ ‫‪34‬‬ ‫دستگاه تخت اطفال الکتریکی‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پیاوار‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان‬ ‫تجهیز اطلس‪ ،‬مهرپویان بهداشت‬ ‫دستگاه تشک بستری‪ :‬اوا تجهیز ایرانیان‪ ،‬تجهیزات پزشکی اریانا تشخیص ابزار‪،‬‬ ‫سهند بهامین طب‪ ،‬صنایع پزشکی ارمان تجهیز اطلس‪ ،‬فن اوری ایرانیان همگام مهر‬ ‫دستگاه تصفیه اب ‪ RO‬پرتابل‪ :‬نوا تیس طب‬ ‫دستگاه تصفیه اب ‪ RO‬غیر پرتابل‪ :‬توسعه درمان فرتاک‪ ،‬نوا تیس طب‬ ‫دستگاه تله مانیتورینگ ‪ :ECG‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫دستگاه تورنیکت‪ :‬مهندسی رایین صنعت‬ ‫دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 1‬قمره‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬مهندسی‬ ‫فرسارتجارت‬ ‫دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‪ :‬افق صنعت مدیسا‪ ،‬بهیار صنعت سپاهان‪،‬‬ ‫پارمدیک‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 3‬قمره‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‬ ‫دستگاه رادیو فرکانسی‪ :‬روناک تجهیز ارا‪ ،‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫دستگاه رادیوگرافی انالوگ‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ :‬تابان سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬دنیز دارو درمان‪ ،‬شیماپرتو‪ ،‬صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی‬ ‫ارین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫دستگاه رادیوگرافی موبایل انالوگ‪ :‬تولیدی مهندسی بهساز طب‪ ،‬شیماپرتو‪ ،‬مهندسی‬ ‫ارین درمان پژوه‬ ‫دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬شیماپرتو‪،‬‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫دستگاه ماموگرافی دیجیتال‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫دستگاه ربات اموزش گام برداری‪ :‬تحرک فن اور رباتیک‬ ‫دستگاه مانیتور بیمار سیستم سانترال‪ :‬پویندگان راه سعادت‪ ،‬مهندسی سازگان‬ ‫گستر‬ ‫دستگاه رباتهای توانبخشی درمانی‪ :‬پویندگان دانش سیستمهای توان افزای‬ ‫پاسارگاد‬ ‫دستگاه رگوالتور گاز فشار باال‪ :‬ایرانیان شفا سازه‪ ،‬مهندسی فراد تجهیز سپنتا‬ ‫دستگاه ساکشن‪ :‬ایرانیان شفا سازه‪ ،‬تجهیزات اوحد‪ ،‬گازهای طبی ایران‪ ،‬گازهای طبی‬ ‫ره پویان و توسعه تهران‪ ،‬مهندسی فراد تجهیز سپنتا‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه ساکشن‪ :‬رمز اسا‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مهندسی پزشکی فنون طب‬ ‫فرتاک‬ ‫دستگاه ستون سقفی‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‪ ،‬ویستا طب ارنیکا‬ ‫دستگاه سنگ شکن درون اندامی پنومانتیک‪ :‬ارمان تندرست‬ ‫دستگاه سی ارم عمومی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬شیماپرتو‪ ،‬مهندسی ارین درمان‬ ‫پژوه‬ ‫دستگاه سیتولوژی فاز مایع‪ :‬هیراب طب عرشیا‬ ‫دستگاه شستشو جراحی‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه شستشو ضدعفونی‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه شستشوی ابزار جراحی‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه شیکر کیسه خون‪ :‬فنی و مهندسی هوشمند پژوه‬ ‫دستگاه مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ :‬پویندگان راه سعادت‪ ،‬مهندسی‬ ‫سازگان گستر‬ ‫دستگاه مانیتور عمق بیهوشی‪ :‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫دستگاه محصوالت ترکیبی زیبایی‪ :‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫دستگاه مکش دود‪ :‬مهندسی کاوندیش سیستم‬ ‫دستگاه مگنتوتراپی‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫دستگاه میکرونیدل‪ :‬مبتکران دنیای فردا‪ ،‬مهندسی فن اور پویا سپاهان‬ ‫دستگاه میکروپگمنتیشن‪ :‬مهندسی فن اور پویا سپاهان‬ ‫دستگاه میکرودرم ابریژن‪ :‬افتاب فروزان اریا‪ ،‬دانش بنیان مایا اسلیم اریا‪ ،‬مبتکران‬ ‫دنیای فردا‪ ،‬مهندسی فن اور پویا سپاهان‬ ‫دستگاه نبوالیزر اولتراسونیک‪ :‬مدیا کاوش‬ ‫دستگاه همودیالیز‪ :‬اریا طب فیروز‬ ‫دستگاه هود اکسیژن‪ :‬احیا نوزاد قرن‬ ‫دستگاه وارمر سرم‪ :‬داریا دانش بارثاوا‬ ‫دستگاه وارمر نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه فتال داپلر‪ :‬اسطوره تجهیز درمان‪ ،‬مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‪،‬‬ ‫مهندسی تجهیزات پزشکی سندس طب‬ ‫دستگاه وریدیاب‪ :‬الکترو پرتو علم و صنعت‬ ‫دستگاه فتال مانیتور‪ :‬مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‬ ‫دستگاه وسیله کشنده کورپورا‪ :‬روناس تجهیز طب‬ ‫دستگاه فتوتراپی خانگی نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‪ ،‬احیا نوزاد قرن‬ ‫دستگاه ونتیالتور ترانسپورت‪ :‬شرکت تولیدی و صنعتی مه شکن سازه‬ ‫دستگاه فلش المپ‪ :‬بسیم رویان طب‪ ،‬روناک تجهیز ارا‪ ،‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫دستگاه ویلچر پله رو‪ :‬فهم الکترونیک‬ ‫دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬مهندسی ارین‬ ‫درمان پژوه‬ ‫دستگاه یونیت دندانپزشکی‪ :‬تولیدی بازرگانی ملورین‪ ،‬شیک طب پرشیا‪ ،‬فخر سینا‬ ‫دسته الرینگوسکوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫دستگاه فلومتر اکسیژن‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬تولیدی صنعتی توان جم‪ ،‬گازهای طبی ایران‪،‬‬ ‫مهندسی فراد تجهیز سپنتا‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دیالتورها‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بینا ساز ابزار‪ ،‬پالیز طب شفق‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫دستگاه فیکو قدامی‪ :‬عالی پیام‬ ‫رابط فشار قوی‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫دستگاه کاتر سرسوزن‪ :‬نیک رهنماکار‬ ‫رابط های تزریق‪ :‬ثمین طب مهر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫دستگاه کپنوگراف‪ :‬پارسیان طب پژوهش‬ ‫رترکتور بازکننده دنده‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه جراح‬ ‫دستگاه کنسول باالی تخت‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬توسعه طب همراد‪ ،‬گازهای طبی ایران‪،‬‬ ‫گازهای طبی ره پویان و توسعه تهران‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‪ ،‬ویستا طب ارنیکا‬ ‫رترکتور خودکار‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ، ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‬ ‫دستگاه گاما پروب‪ :‬توسعه صنایع تصویر برداری پرتو نگار پرشیا‬ ‫رترکتور دستی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بینا ساز ابزار‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫دستگاه گرمکن ریکاوری نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه الرینگوسکوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه جراح‬ ‫رولر میکسر‪ :‬الب ترون‬ ‫رینگ کپسول چشم‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬طب تجهیز قرن‬ ‫دستگاه لیزر دایود‪ :‬طاهر تاج پارس‪ ،‬فنی مهندسی توسعه مدار هیرو‪ ،‬مبتکران دنیای‬ ‫فردا‬ ‫ژل الکترود الکتروکاردیوگرافی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پالیز طب شفق‬ ‫دستگاه لیزرتراپی‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫ژل اولتراسونیک‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پالیز طب شفق‬ ‫دستگاه ماشین بیهوشی‪ :‬تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر‪ ،‬سرامد طب پارایه‬ ‫ژل بیلیچینگ‪ :‬نوا طب پارس‬ ‫دستگاه ماموگرافی انالوگ‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫ژل تاخیری‪ :‬ابزار درمان‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ژل ترمیم کننده زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫ژل لوبریکانت‪ :‬ابزار درمان‬ ‫ژنراتور اشعه ایکس رادیوگرافی موبایل انالوگ‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫ژنراتور اشعه ایکس رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬الکترونیک هسته ای‪،‬‬ ‫تابان سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد‬ ‫الکترونیک‪ ،‬مهندسی ارین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫سایر قطعات یدکی اکسیژن ساز بیمارستانی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫سایر قطعات یدکی رادیوگرافی دیجیتال‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫سایر قطعات یدکی سمعک‪ :‬پرشیا سمعک نیوشان کیش‪ ،‬فن اذرخش‬ ‫سایر قطعات یدکی الرینگوسکوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫ژنراتور دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی‬ ‫مهران طب شیراز‬ ‫سایر متعلقات نیل‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ژنراتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬الکترونیک هسته ای‬ ‫سایرقطعات ساخت تصفیه اب ‪ RO‬غیرپرتابل‪ :‬نوا تیس طب‬ ‫ژنراتور ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫ست خون‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪،‬‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی و بازرگانی مدد بخش‬ ‫ساپورت ران و لگن و زانو‪ :‬کاوشگر گستر طب‬ ‫ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬تولیدی الوند شیمی تویسرکان‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪،‬‬ ‫درمانگر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی‬ ‫ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫سایر پانسمانها‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫ست کتتر فولی‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫سایر قطعات ساخت ‪ :ECG‬امواج نگار سپاهان‬ ‫ست لوله رابط همودیالیز‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪ ،‬مدی تک سیس‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫ژنراتور مونوپالر بای پالر‪ :‬اوان طب‬ ‫ساق بند پا‪ :‬ابزار درمان‬ ‫سایر قطعات ساخت اتوکالو رومیزی‪ :‬فخر سینا‬ ‫سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز بیمارستانی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‪ :‬نفس یار طب‬ ‫سایر قطعات ساخت الکتروشوک دستی‪ :‬تجهیزات پیشرفته درمان‬ ‫ست یکبارمصرف پانسمان‪ :‬اسیاجراح پیشرو‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫سر ساکشن‪ :‬اسیاجراح پیشرو‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫سر سوزن دندانپزشکی‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫سر مته شیور ارتروسکوپی‪ :‬تجیهزات پزشکی ارسک یکتا تجهیز‬ ‫سایر قطعات ساخت بی خطر ساز بیمارستانی به روش حرارت خشک‪:‬‬ ‫پارس سینوهه پاد‬ ‫سرسمپلرها‪ :‬ایسان ارکا ویژن‬ ‫سایر قطعات ساخت تخت دیالیز‪ :‬نوا تیس طب‬ ‫سرنگ انسولین سوزن ثابت‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬گروه اوا پزشک‪،‬‬ ‫مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫سایر قطعات ساخت تشک مواج‪ :‬مدار سالمت‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه ‪ C ARM‬عمومی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫سرنگ انسولین سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ :‬گسترش پرتو پارس‬ ‫سرنگ انسولین سوزن متحرک لوئرالک‪ :‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ :‬تابان سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی ارین‬ ‫درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫سرنگ خود تخریب‪ :‬گروه اوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه فشار سنج دیجیتال بازویی‪ :‬افق صنعت مدیسا‪،‬‬ ‫مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه فشار سنج عقربه ای‪ :‬مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫‪36‬‬ ‫سایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکی‪ :‬بازرگانی وتولیدی فیروز طب زمان‪،‬‬ ‫تولیدی بازرگانی ملورین‪ ،‬شیک طب پرشیا‪ ،‬صنایع دندانپزشکی نوید اکباتان‪ ،‬صنعتی‬ ‫وبازرگانی دندان توس تهران‪ ،‬فخر سینا‬ ‫سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ‪ :‬اریان سرنگ‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪،‬‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬گروه اوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬هما‬ ‫سرنگ خوزستان‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‪ :‬تولید قطعات تزریقی پالستیکی لمس الرستان‪،‬‬ ‫گروه اوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال‪ :‬الکترونیک هسته ای‬ ‫سرنگ کارتریج مواد بی حسی با محافظ سوزن‪ :‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه میکروپگمنتیشن‪ :‬مهندسی فن اور پویا سپاهان‬ ‫سرنگ کارتریج مواد بی حسی بدون محافظ‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه میکرونیدل‪ :‬مهندسی فن اور پویا سپاهان‬ ‫سرنگ گاواژ‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دماسنج دیجیتال‪ :‬اندیش کاران صنعت یاسمین‬ ‫سرنگ محافظ دار نیدل استیک لوئرالک‪ :‬گروه اوا پزشک‬ ‫سایر قطعات ساخت رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ :‬مهندسی ارین درمان پژوه‬ ‫سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫سایر قطعات ساخت فلش المپ‪ :‬طاهر تاج پارس‪ ،‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫سمان زینک اکساید اوژنول‪ :‬گلچای‬ ‫سایر قطعات ساخت مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ :‬پویندگان راه‬ ‫سعادت‪ ،‬مهندسی سازگان گستر‬ ‫سه راهی تزریق‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی‬ ‫ماد‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫سوزن النست‪ :‬گروه اوا پزشک‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫سوزنهای زیرجلدی‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬گروه اوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی‬ ‫پزشکی ورید‬ ‫سوزنهای فیستوال وریدی شریانی‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪ ،‬مدی تک سیس‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫سیتو براش‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‪ ،‬مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‬ ‫سیم ارتوپدی‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن با انتهای رزوه‪ :‬ماهان طب‬ ‫ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن بلند‪ :‬ماهان طب ارمان‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن کوتاه‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر‬ ‫اسیا‪ ،‬شهاب طب اورانوس‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان راد با رزوه‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر اسیا‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب ارمان‬ ‫سیستم های فیلتراسیون اسپرم‪ :‬دانش بنیان تکوین‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان رینگ ارک با سوراخ‪ :‬ماهان طب ارمان‬ ‫سیستم هوای مدیکال بیمارستانی‪ :‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان ساپورت ماسوالر اند‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر‬ ‫اسیا‪ ،‬ماهان طب ارمان‬ ‫سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬مهندسی‬ ‫فرسارتجارت‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان سوکت‪ :‬ابتین مبتکران قرن‪ ،‬ماهان طب ارمان‬ ‫سیم گیر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان شانز یک و سه دهم رزوه‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‬ ‫شکم بند‪ :‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان کانولیتد بولت‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫ارمان‬ ‫شنز اسکرو‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫شیکر اوربیتالی‪ :‬گار نی ریز پرداز‬ ‫شیکرهای ازمایشگاهی‪ :‬دانش پژوهش فجر‬ ‫صفحه انتهایی جسم مهره ای بازشونده‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫صندلی یونیت دندانپزشکی‪ :‬صنعتی وبازرگانی دندان توس تهران‬ ‫ضربه‪ :‬راهیان طب صبا‬ ‫ظرف نمونه برداری مدفوع‪ :‬ایسان ارکا ویژن‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫ظروف نمونه ادرار‪ :‬ایسان ارکا ویژن‪ ،‬زیست ازمون پلیمر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫فایل دستی‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫فرز الماسه‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان کالمپ‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬بازرگانی امیر طب گستر‬ ‫اسیا‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب ارمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان کوپل‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر اسیا‪ ،‬ماهان طب‬ ‫ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان مهره‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر اسیا‪ ،‬ماهان طب‬ ‫ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رینگ پنج و هشت دهم‪ :‬بازرگانی امیر‬ ‫طب گستر اسیا‪ ،‬ماهان طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان هینج ماسوالین‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر اسیا‪،‬‬ ‫شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان واشر ساده‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر اسیا‪ ،‬ماهان‬ ‫طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان واشر کروی‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر اسیا‪ ،‬ماهان‬ ‫طب ارمان‬ ‫فریزرهای چندمنظوره اتاقکی ازمایشگاهی‪ :‬دانش پژوهش فجر‬ ‫فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫فشارسنج جیوه ای‪ :‬راهبانان سازندگی‬ ‫فیلتر همودیالیز‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی تک سیس‬ ‫فشارسنج دیجیتال بازویی‪ :‬افق صنعت مدیسا‪ ،‬مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان راد تیوبیوالر‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب ارمان‬ ‫فشارسنج عقربه ای‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬راهبانان سازندگی‪ ،‬مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫فوم ترمیم کننده زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫فوم ها‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫فیدینگ تیوب‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد بولت‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد واشر‪ :‬ماهان طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پست فمیناین اند‪ :‬ماهان طب ارمان‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت پیچشی‪ :‬ماهان طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت قوس دار‪ :‬ماهان طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان فول رینگ‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رینگ یک و دو دهم‪ :‬شهاب طب‬ ‫اورانوس‪ ،‬ماهان طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان وایر با استاپر‪ :‬ماهان طب ارمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان وایر ساده‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫ارمان‬ ‫فیکسیشن رینگ چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫قالب نگهداری بافت (تیشو کاست)‪ :‬ایسان ارکا ویژن‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫قطعه بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی الو گرافت با منشا انسانی‪:‬‬ ‫همانند ساز بافت کیش‬ ‫‪37‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫قوزک بند‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫قیچی دایسکتیگ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫قیچی عمومی استاندارد‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬دایموند ابزار‬ ‫تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫کانوالی ساکشن‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کاور ‪ :c-arm‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫قیچی لباس و نوار زخم‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ :‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬تولید لوازم‬ ‫پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهر طب ماکو‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫قیچی میکروسرجیکال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫کرو‪18‬سانت‪ :‬بنیان اتیه جراح‬ ‫قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کالس شش‪ :emulator-‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫کاتتر ‪ :IUI‬دانش بنیان تکوین‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫کلمپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه جراح‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‪ ،‬دایموند ابزار تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫قیچی لیگاتور و بخیه‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کاتتر فولی دو راه‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬شایا طب ایرانیان‪ ،‬گروه تولیدی‬ ‫پزشکی ورید‬ ‫کلمپ اتروماتیک‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫کاتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫کمپلمان خرگوش‪ :‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫کورت ارتوپدی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫کورت چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کاندوم ها مردان‪ :‬انجیر طالیی‪ ،‬باران بسپار قم‪ ،‬کیهان بد‬ ‫کورت زنان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کاور پروب سونوگرافی‪ :‬اسیاجراح پیشرو‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫کورت گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کاور دسته چراغ اتاق عمل‪ :‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫کورت مغز و اعصاب‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کاور دوربین‪ :‬اسیاجراح پیشرو‪ ،‬مهر طب ماکو‪ ،‬نوین سازان سالمت پاسارگاد‬ ‫کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪ :‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب‬ ‫زاگرس‬ ‫کاور میکروسکوپ‪ :‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫کتف بند‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‬ ‫کریشنر وایر‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬شهاب طب اورانوس‬ ‫کلسیم هیدروکساید‪ :‬گلچای‬ ‫کلمپ بندناف‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫کمربند طبی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫کن کاغذی‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫کیسه استومی‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫کاتتر ساکشن مسیر بسته‪ :‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‬ ‫کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫کاتترهای ادراری حالب‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫کاتترهای ادراری خارجی کاندوم شیت‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫کیت سنجش سریع ترامادول‪ :‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫کیسه جمع اوری خون اهدایی‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫کیسه فصد خون‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫کیف کمکهای اولیه‪ :‬ایده سالمت دانش‪ ،‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫گارد دهانی‪ :‬ایمن پرتو کار‪ ،‬روشن رای سپاهان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی‬ ‫سالمت یار حکیم‪ ،‬نوین سازان سالمت پاسارگاد‬ ‫گاز توپی‪ :‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬سپاهان بهبود پارسا‪ ،‬صفا‬ ‫بهبود مهر ایین‬ ‫گاز طبی استریل‪ :‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان‬ ‫بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز سبز‬ ‫شمال‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‪ ،‬ثمین طب باربد‪،‬‬ ‫حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان‬ ‫گاز طبی غیراستریل با بافت ساده‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪،‬‬ ‫باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز سبز شمال‪ ،‬تولیدی بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی‬ ‫باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عا‬ ‫کاتر استخوان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫گاز طبی غیراستریل با نخ حاجب باریم دار‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند‬ ‫و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز سبز شمال‪ ،‬تولیدی بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪،‬‬ ‫تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عا‬ ‫کاشتنی های حلقوی درون قرنیه‪ :‬مهرداور‬ ‫گاز طبی استریل با نخ حاجب باریم دار‪ :‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬سپاهان‬ ‫بهبود پارسا‬ ‫کاست استریالیزر پالسما‪ :‬پارس سینوهه پاد‬ ‫کاغذ بسته بندی‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‬ ‫کانتر هماتولوژی‪ :‬الب ترون‬ ‫کانتینر‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫‪38‬‬ ‫کانوال چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫گان جراح‪ :‬اریا طب سورن‪ ،‬اوان طب‪ ،‬اوان طب معتبر‪ ،‬احسان طب پارسیان‪ ،‬الهام طب‪،‬‬ ‫بهزیست طب دامون شرق‪ ،‬پرشین سیلک‪ ،‬توس نگاه‪ ،‬تولیدی فن اوری تجهیزات پزشکی‬ ‫عطا طب نوین‪ ،‬ریحان تن ارا مد‪ ،‬سورنا طب کیان‪ ،‬شایان تجارت ایساتیس‪ ،‬صانع طب‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی تایان طب خاورمیانه‪ ،‬نادر طب گس‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫گاید اره ژیگلی‪ :‬بیکران ابی‬ ‫گرانول ‪ PVC‬با گرید پزشکی‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪،‬‬ ‫تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‪ ،‬سرامد طب پارایه‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫گرانول بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی الو گرافت با منشا انسانی‪:‬‬ ‫همانند ساز بافت کیش‬ ‫گردن بند‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‬ ‫گرمکن کلیه‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫گسکت‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫گوتا پرکا‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫التکس با گرید پزشکی‪ :‬باران بسپار قم‬ ‫النست ایمنی‪ :‬نیک رهنماکار‬ ‫النگ گاز‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪،‬‬ ‫پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولیدی‬ ‫بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‪ ،‬ثمین طب باربد‪،‬‬ ‫حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان‬ ‫لنز تماسی‪ :‬حبیب تابان‬ ‫لوازم جانبی تثبیت کننده ها‪ :‬کاوشگر گستر طب‬ ‫لوازم جانبی دریل‪ :‬ارنیکا فام پرند‬ ‫لوازم مصرفی اناالیزرهای بیوشیمی‪ :‬ایسان ارکا ویژن‬ ‫متزنبام‪ :‬بنیان اتیه جراح‬ ‫متعلقات جسم مهره ای بازشونده‪ :‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫مچ بند دست‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫محافظ صلبیه‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫مدار بیهوشی‪ :‬سرامد طب پارایه‪ ،‬فرایند پیشرفته اینده ایرانیان‬ ‫مدار تنفسی ونتیالتور‪ :‬سرامد طب پارایه‪ ،‬فرایند پیشرفته اینده ایرانیان‬ ‫مش بینی‪ :‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫مش پلیمریک‪ :‬اروین اذر طب‪ ،‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫مش واژینال‪ :‬اسیاجراح پیشرو‬ ‫معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪ :D‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان‬ ‫سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‪ ،‬شبکه تشخیص ازمایشگاهی سامان‬ ‫تجهیز نور‬ ‫معرف تشخیصی انتی ژن ‪ :D‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫مکونیوم اسپیراتور‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫منسوج نبافته‪ :‬تولیدی فن اوری تجهیزات پزشکی عطا طب نوین‪ ،‬کیفیت تولید‬ ‫تکاپو(کیتوتک)‬ ‫منسوج نبافته لمینیت شده‪ :‬پارس دیدگان‬ ‫مواد اولیه الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ :‬کیمیا فناوران پردیس‬ ‫لوله تراشه بدون کاف‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اولیه انواع چسب‪ :‬بوشهر پالست کار‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬تولیدی‬ ‫پایدار فرد‪ ،‬نوین باند اصفهان‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر‬ ‫شفا‪ ،‬دانش بنیان تکوین‬ ‫لوله تراکئوستومی کافدار‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اولیه پانسمان بانداژهای چسبنده‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬مدیریت‬ ‫سامان احیاء‬ ‫لوله رابط اکسیژن‪ :‬ایده ال اندیشان سعادت‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اولیه کاندوم‪ :‬انجیر طالیی‪ ،‬کیهان بد‬ ‫لوله ساکشن‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی‬ ‫ماد‪ ،‬تولید لوازم پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪،‬‬ ‫درمانگر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی‬ ‫ورید‪ ،‬مازوطب‪ ،‬مهر طب ماکو‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع اکستازی‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫لوله تراشه کافدار‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫لوله های خونگیری بدون خالء‪ :‬فرزانه ارمان‪ ،‬ماد طب غرب‬ ‫لوله های درناژ‪ :‬تولید لوازم پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی‬ ‫ایران "سوپا"‬ ‫لوله های خون گیری خالء‪ :‬گروه اوا پزشک‬ ‫لوله های سانتریفوژ‪ :‬ایسان ارکا ویژن‬ ‫لیستون|‪ :Liston&gt‬بنیان اتیه جراح‬ ‫مارکر چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ماسک جراحی‪ :‬ارمان ماسک‬ ‫ماسک اکسیژن ساده‪ :‬ایده ال اندیشان سعادت‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬ثمین طب‬ ‫مهر‪ ،‬سرامد طب پارایه‬ ‫ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد‪ :‬سرامد طب پارایه‬ ‫ماسک ونچوری‪ :‬سرامد طب پارایه‬ ‫مبدل گرما و رطوبت فیلتر دار‪ :‬سرامد طب پارایه‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع امفتامین‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع باربیتورات‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع بوپرونرفین‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع ترامادول‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع حشیش‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع کوکایین‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع مت امفتامین‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا‬ ‫نوین طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع متادون‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه کیت تشخیص سریع مورفین‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین طب‬ ‫زاگرس‬ ‫‪39‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫مواد اولیه لنز داخل چشمی‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬مهرداور‬ ‫مواد اولیه اسپونژ چشمی پلی وینیل الکل‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫مواد اولیه اسکالپ وین‪ :‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‪ :‬اریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‪ :‬بیونیک‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬تحقیقاتی و تولیدی‬ ‫سیناژن‪ ،‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‬ ‫مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪ :‬پارس ازمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده‬ ‫ال تشخیص اتیه‪ ،‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬من‬ ‫مواد اولیه انواع معرف خون شناسی بافت شناسی سلول شناسی‪ :‬ژیوان‬ ‫طب اسیا‬ ‫مواد اولیه انواع معرف ژنتیک مولکولی‪ :‬پیشتاز طب زمان‬ ‫مواد اولیه پانسمان های ترمیم زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫مواد اولیه پلیت ازمایشگاهی‪ :‬پیشتاز طب زمان‬ ‫مواد اولیه تولید باند فایبرگالس‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬داروساحل میرود‬ ‫مواد اولیه تولید باند گچی‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫مواد اولیه تولید چسب برش جراحی‪ :‬توس نگاه‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه سیلک‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه نایلون‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه پلی گالیکولیک‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫مواد اولیه ویال بطری ازمایشگاهی‪ :‬تولیدی ایده ال تشخیص اتیه‬ ‫مواد اولیه یورین بگ کیسه ادرار‪ :‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫مواد پاک کننده دندان مصنوعی‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫مواد ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی دندانپزشکی‪ :‬ایکس ری ایران‬ ‫مواد قالبگیری الژینات‪ :‬گلچای‬ ‫مواد و فراورده های ازمایشگاهی تحقیقاتی‪ :‬بهین پژوهان ماندگار‬ ‫موتور صندلی یونیت دندانپزشکی‪ :‬فخر سینا‬ ‫مونو بالک دستگاه ‪ C ARM‬عمومی(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫مواد اولیه تولید چسب دندان مصنوعی‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫میکروست‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل‬ ‫ایران‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪ ،‬درمانگر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی‬ ‫ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬صنایع پزشکی و بازرگانی مدد بخش‪ ،‬گروه تولیدی‬ ‫پزشکی ورید‬ ‫مواد اولیه تولید کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ :‬مهر طب ماکو‬ ‫میلگرد ‪ :PEEK‬اتا طب سان پوریا‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫مواد اولیه تولید کیت انژیوگرافی‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫میلگرد ‪ :UHMWPE Crosslinked‬اتا طب سان پوریا‬ ‫مواد اولیه خط تولید‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬کیهان بد‬ ‫میلگرد استیل ‪ :316LVM‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪،‬‬ ‫نیکجو ابزار طب‬ ‫مواد اولیه دستکش معاینه وینیل غیر استریل‪ :‬سهل گستران درمان‬ ‫میلگرد تیتانیوم‪ :‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫مواد اولیه تولید ساکشن ایریگیشن‪ :‬مهر طب ماکو‬ ‫مواد اولیه داروی ظهور و ثبوت‪ :‬ایکس ری ایران‬ ‫مواد اولیه دستکش جراحی ضدحساسیت‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‬ ‫میلگرد کروم کبالت‪ :‬اتا طب سان پوریا‬ ‫مواد اولیه دستکش جراحی التکس‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل گستران‬ ‫درمان‬ ‫مینی اکسترنال فیکساتور دست‪ :‬نیکجو ابزار طب‬ ‫مواد اولیه دستکش معاینه التکس غیر استریل‪ :‬سهل گستران درمان‬ ‫نازال کانوال‪ :‬ایده ال اندیشان سعادت‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اولیه دسته درن ‪ -‬ماندرن‪ :‬تجهیزات پزشکی افق طب‬ ‫نازو گاستریک کاتتر‪ :‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫کیان طب کاسپین‬ ‫مواد اولیه سوزن بخیه‪ :‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه سوزن بیوپسی بن مارو( ‪ :) I / J‬تجهیزات پزشکی افق طب‬ ‫مواد اولیه فیلم و کاغذ بسته بندی‪ :‬اروند فن پارس‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫مواد اولیه معرف تشخیصی سوء مصرف دارو‪ :‬تولیدی فارمد بهین ازما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه معرف های محیط کشت میکروبی‪ :‬تحقیقاتی و تولیدی سیناژن‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه پلی پروپیلن‪ :‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه پلی دیاکسانون‪ :‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه پلی گلیکاپرون‪ :‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫‪40‬‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه پی وی دی اف‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نازوفارنژیال ایروی‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬درمان پویش طلوع‬ ‫نخ پلی پروپیلن‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ پلی دیاکسانون‪ :‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج‬ ‫طب کیهان‬ ‫نخ پلی گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش‬ ‫طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ پلی گلیکاپرون‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ جراحی پی وی دی اف‪ :‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان ان‬ ‫نخ سیلک چند رشته ای‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج‬ ‫طب کیهان‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫نخ کت گوت پلین‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ کت گوت کرومیک‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج‬ ‫طب کیهان‬ ‫نخ نایلون‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‪،‬‬ ‫کیان طب کاسپین‬ ‫نوار ادراری چند پارامتری‪ :‬بهین پژوهان ماندگار‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬زیست کار پیرا‬ ‫نوار چشم فلورسین‪ :‬توس نگاه‬ ‫نیل اینترالک انریم تیبیال‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نیل اینترالک انریم فمور انتی گرید‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نیل اینترالک انریم هومروس‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نیل اینترالک ریم پروکسیمال فمور گاما‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫نیل اینترالک ریم پروکسیمال فمور مولتی فانکشنال‪ :‬ارنیکا فام پرند‬ ‫نیل اینترالک ریم تیبیال‪ :‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ :‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫هندپیس دوربین داخل دهانی‪ :‬فخر سینا‬ ‫هوزینگ دیالیز‪ :‬مدی تک سیس‬ ‫هوک چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫واشر‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫وایر کاتر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫ورق استیل ‪ :316LVM‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫ورق تیتانیوم‪ :‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‬ ‫وسایل چند بار مصرف ازمایشگاهی‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫وسایل یکبار مصرف ازمایشگاهی‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫وسیله شستشوی زخم‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫یخچال های چندمنظوره اتاقکی ازمایشگاهی‪ :‬دانش پژوهش فجر‬ ‫یورین بگ اطفال کیسه ادرار اطفال‪ :‬ایده ال اندیشان سعادت‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی‬ ‫ایران "سوپا"‬ ‫یورین بگ کیسه ادرار‪ :‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫نیل اینترالک ریم هومروس‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نیل دی سی اس‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫نیدل هلدر معمولی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان اتیه جراح‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‪ ،‬دایموند ابزار تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان اتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫نیل اینترالک ریجید تن ایندرنیل‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ :‬اتیال ارتوپد‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ :‬اترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ارنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه اسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫هالوفایبر پلی اترسولفان با سرعت جریان زیاد‪ :‬مدی تک سیس‬ ‫هالوفایبر پلی اترسولفان با سرعت جریان کم‪ :‬مدی تک سیس‬ ‫هالوفایبر پلی سولفان با سرعت جریان زیاد‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪،‬‬ ‫مدی تک سیس‬ ‫هالوفایبر پلی سولفان با سرعت جریان کم‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی‬ ‫تک سیس‬ ‫هالوفایبر پلی سولفان با سرعت جریان متوسط‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫هپارین الک‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده ال خاورمیانه‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪،‬‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران"سوپا"‬ ‫همو گاز‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫‪41‬‬ 42 ‫شا‬ ‫(‬ ‫ی‬ ‫ت ها جی‬ ‫ر ی‬ ‫شرک خا الها ده)‬ ‫ت تکا سازن‬ ‫ل‬ ‫کام‬ ‫الم یس شور‬ ‫ل‬ ‫ت یس ل‪ ،‬ر‪،‬ک‬ ‫یمی ماد‬ ‫صا اال س‪،‬ا انی‬ ‫شخ‬ ‫هک اک مپ‬ ‫د ‪،‬ف مک‬ ‫م‬ ‫نن ن ی‪،‬نا‬ ‫ف‬ ‫دک ‪،‬تل ردات‬ ‫وار لنام وا‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ابادگران سایه گستر اسمانی‬ ‫ایمیل‪ /majid-marzban@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬رترکتور دستی‪،‬‬ ‫ابزار جراحی‪-‬سوزن‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق‬ ‫و بینی‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬قیچی لباس و نوار‬ ‫زخم‪ ،‬رترکتور متصل به تخت‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬رترکتور‬ ‫خودکار‪ ،‬وایر کاتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH (Germany‬‬ ‫ابادیس طب امروز‬ ‫تهای‬ ‫ایمیل‪ /padideh85@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬فایل دستی‪ ،‬پس ‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬اسپیریدر‪ ،‬دستگاه اولتراسونیک کلینر‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬دستگاه ایر‬ ‫فلو‪ ،‬باندینگ‪ ،‬دستگاه توربین‪ ،‬دستگاه امالگاماتور کپسولی‪ ،‬دستگاه انگل اندو متصل‬ ‫شونده به ایرموتور‪ ،‬عینک محافظ با ذره بین‪ ،‬دستگاه الیت کیور‪ ،‬دستگاه ایرموتور‪،‬‬ ‫هندپیس اندو‪ ،‬ماتریس بند‪ ،‬دستگاه دوربین داخل دهانی‪ ،‬مواد قالبگیری الژینات‪،‬‬ ‫دستگاه واترپیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DEI ITALIA S.R.L. (Italy)، Delma Medical Instruments (Guangzhou) Co.‬‬ ‫‪ltd (China)، DENMAT HOLDINGS LLC (United States)، Waterpik Inc‬‬ ‫)‪(China‬‬ ‫ابتین کنترل شرق‬ ‫ادرس‪ :‬سجاد خ مرجان خ گویا‪( 6‬مرجان ‪ )5‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬اینسافلیتور‬ ‫ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬کیبورد اندوسکوپی‪ ،‬ترالی ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬مانیتور ویدئو‬ ‫الپاراسکوپ‪ ،‬کمرا هد ویدئو الپاراسکوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Vims ) France‬‬ ‫ابگینه کاوش پاسارگاد‬ ‫ادرس‪ :‬حافظ خ شهید محمود صارمی خ شهید دکتر حسن عضدی طبقه ‪ 6‬واحد‬ ‫غربی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188903347 :‬ایمیل‪mehdisarafiang@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬چمبر یکبار مصرف هیومدیفایر نوزاد‪ ،‬تیوب شکمی استومک تیوب‪،‬‬ ‫الرنژیال ماسک‪ ،‬مدار تنفسی ونتیالتور‪ ،‬کاتتر ساکشن مسیر بسته‪ ،‬لوله برونشیال‪،‬‬ ‫ماسک های مدیریت ائروسل درمانی اکسیژن هوا‪ ،‬بگ بیهوشی تنفسی‪ ،‬احیاء کننده‬ ‫( امبوبگ ) ریوی ‪ ،‬دستی ‪ ،‬یک بار مصرف‪ ،‬تروکار‪ ،‬نازوفارنژیال ایروی‪ ،‬ماسک های‬ ‫مدیریت ائروسل درمانی اکسیژن هوا‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫بدون کاف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Da Chung Medical Co., Ltd (Taiwan)، SUMI (Poland)، Armstrong‬‬ ‫‪medical Ltd (Ireland)، BESMED HEALTH BUSINESS CORP. (Taiwan)،‬‬ ‫)‪SEJONGMEDICAL Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫ابنوس نکوپرداز‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان وصال شیرازی کوچه نایبی پالک ‪ 19‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166580851‬نام کاال‪ :‬ارسی پرپ‪ ،‬اچینگ‪ ،‬باندینگ‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬سیلر‪،‬‬ ‫سمان زینک اکساید اوژنول‪ ،‬مواد ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه‬ ‫دوربین داخل دهانی‪ ،‬دستگاه الیت کیور‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬پانسمان‪،‬‬ ‫کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬دستگاه امالگاماتور کپسولی‪ ،‬دستگاه اپکس فایندر‪ ،‬سرنگ‬ ‫کارتریج مواد بی حسی با محافظ سوزن‪ ،‬سر سوزن دندانپزشکی‪ ،‬فیلمهای دستی پری‬ ‫اپتیکال‪ ،‬نگهدارنده فیلم جهت دستگاه رادیوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICLUS CO,.LTD (Korea, South)، TURKUAZ MEDICAL KOZMETIK VE‬‬ ‫‪DIS TICARET LTD (Turkey)، GOOD DOCTORS CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫‪GLOBAL TOP INC (Korea, South)، MADESPA S.A (Spain)، KMG CO.,LTD‬‬ ‫‪(Korea, South)، C-K DENTAL IND.CO.,LTD (Korea, South)، FLOW X-RAY‬‬ ‫)‪CORPORATION (United States‬‬ ‫اپادانا تابناک سیستم‬ ‫ادرس‪ :‬اتوبان همت غرب ‪،‬شهرک راه اهن‪ ،‬بلوار گلها‪ ،‬انتهای یاس سوم نبش‬ ‫‪ 18‬متری یاسمن جنوبی پالک‪ 1‬کد پستی‪ 1494734463‬واحد ‪ 2‬شمالی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فک‪:‬س‪ /218851032 :‬ایمیل‪ /assistantdepart@gmail.com :‬نام کاال‪Che� :‬‬ ‫‪/Clinical Chemistry Immunoassay Analysers ،miluminescent Analyser‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Paramax Diagnostics Inc (United States)، Gold Standard Diagnostics‬‬ ‫)‪CORP (United States‬‬ ‫ ‬ ‫‪44‬‬ ‫اپادانا ترمیم‬ ‫ادرس‪ :‬اوقاف خ شهید سعید واالئیان ک ‪12‬متری دوم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9122042206 :‬نام کاال‪ :‬میکروست‪ ،‬پانسمان بانداژهای چسبنده‪ ،‬چسب‬ ‫نان وون‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬ماسک‬ ‫اکسیژن ساده‪ ،‬چسب بخیه‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬هپارین‬ ‫الک‪ ،‬تیغه‪ ،‬پانسمان عمومی‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Xuyi Webest Medical Product Co.,Ltd (China) ،HANGZHOU YONINER‬‬ ‫‪PHARMACEUTICAL CO.,LTD (China) ،Romsons International (India)،‬‬ ‫‪GCMEDICA ENTERPRISE LTD. (WUXI) (China) ،DFS-DIAMON GmbH‬‬ ‫‪(Germany) ،CHILECOM MEDICAL DEVICES CO,.LTD. (China) ،HUAIAN‬‬ ‫‪TIANDA MEDICAL INSTRUMENTS CO,LTD. (China‬‬ ‫اپادانا تک‬ ‫ادرس‪ :‬دانشگاه تهران ک فردانش خ قدس طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188972447‬ایمیل‪ /apadana@apadanatak.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ایر‬ ‫فلو‪ ،‬سیلر‪ ،‬پودر بی کربنات سدیم دستگاه ایر فلو‪ ،‬بندهای االستیک‪ ،‬دستگاه توربین‪،‬‬ ‫دستگاه انگل معمولی با سرعت ثابت‪ ،‬پانسمان جراحی‪ ،‬دستگاه ایرموتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫یونیت دندانپزشکی‪ ،‬سمان ام تی ای‪ ،‬دستگاه اولتراسونیک کلینر‪ ،‬دستگاه اولتراسونیک‬ ‫کلینر‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬چسب مواد‬ ‫قالبگیری دندان‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬گامپری کپ‪Scalers Dental ،Scalers Adaptor ،‬‬ ‫‪ ،Ultrasonic Cord‬دستگاه دوربین داخل دهانی‪ ،‬میکرو براش‪ ،‬تیوب ایریگیشن‬ ‫میکروموتور جراحی‪ ،‬بندهای االستیک‪ ،EDTA ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬ژل تامپ‪ ،‬سیلر‪ ،‬فایل‬ ‫روتاری‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬موم‪ ،‬رابردم‪ ،‬گوتا پرکا‪ ،OPG Without Ceph Unit ،‬دستگاه‬ ‫میکروموتور جراحی‪ ،Scalers Tipe ،‬خمیر ضد حساسیت و پوسیدگی‪ ،‬مواد قالبگیری‬ ‫سیلیکونی‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪ ،‬سایر قطعات ساخت‬ ‫اتوکالو رومیزی‪ ،‬میکرو براش‪ ،‬بند ارتودنسی‪ ،‬سمان ارتودنسی‪ ،‬سیم ارتودنسی‪،‬‬ ‫اسپری اکلوژن‪ ،‬باندینگ‪ ،‬نازل دستگاه ایر فلو‪ ،‬دستگاه پیزوسرجری‪ ،‬مواد قالبگیری‬ ‫الژینات‪ ،‬نخ زیر لثه‪ ،‬سرساکشن جراحی‪ ،‬کوپلینگ توربین‪ ،‬دستگاه پری اپیکال دی‬ ‫سی‪ ،‬سر سوزن دندانپزشکی‪ ،‬اسپری روغن کاری‪ ،Scalers Hand Pice ،‬دستگاه‬ ‫الیت کیور‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬صندلی یونیت دندانپزشکی‪ ،‬سایر قطعات یدکی یونیت‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬تابلت یونیت دندانپزشکی‪ ،‬بازوی تابلت یونیت دندانپزشکی‪ ،‬دیسکهای‬ ‫ساینده‪ ،‬اچینگ‪ ،‬سمان ارتودنسی‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬تیوپ ارتودنسی‪ ،‬دستگاه ار وی‬ ‫جی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Switzerland)، SEPTODONT‬‬ ‫‪(France)، EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Germany)، 3M‬‬ ‫‪UNITEK (United States)، W&H DENTALWERK BURMOOS (Austria)،‬‬ ‫‪CEFLA SC (Italy)، Coltene/Whaledent AG (Switzerland)، Coltene/‬‬ ‫‪Whaledent AG (United States)، Coltene/Whaledent AG (Germany)،‬‬ ‫‪EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (France)، Denbur,Inc (United‬‬ ‫‪States)، 3M UNITEK (Germany)، Coltene/Whaledent AG (France)،‬‬ ‫‪Coltene/Whaledent AG (Malaysia)، W&H STERILIZATION (Italy)،‬‬ ‫‪HUANGHUA PROMISEE DENTAL CO.,LTD (China)، 3M UNITEK (Mex‬‬‫‪ico)، SEPTODONT (India)، Coltene/Whaledent AG (Korea, South)،‬‬ ‫‪RITTER CONCEPT GMBH (Germany)،‬‬ ‫اتا سنجش طب‬ ‫ایمیل ‪ /aast.medical@gmail.com :‬نام کاال‪Double Pressure Transduc� :‬‬ ‫‪ ،Single Pressure Transducer ،er‬الرنژیال ماسک‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی‬ ‫سی‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬تیغه الرینگوسکوپ‪ ،‬بازکننده دهان و‬ ‫ابزار زبان‪ ،‬دسته الرینگوسکوپ‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Metko MEDIKAL VE TIBBI CIHAZLAR DIS TICARET LTD.STI. (Turkey)،‬‬ ‫‪Anji Jenston Medical Technology Co.,Ltd (China)، ISOMed s.a.r.l‬‬ ‫‪(France)، SURU INTERNATIONAL PVT. LTD (India)، Swantia Medi‬‬‫)‪cal(pvt)Limited (Pakistan)، AlfaMed (Italy‬‬ ‫اتا طب سان پوریا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬میدان پونک‪ ،‬خیابان میرزابابایی‪ ،‬بعد از چهارراه عدل‪ ،‬پالک ‪،1‬‬ ‫ساختمان اسپیناس‪ ،‬طبقه دوم شرقی‪ /‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جایگذاری پروتز زانو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪(TIPSAN (Turkey‬‬ ‫اتی نیک پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان طالقانی غربی ‪ ،‬چهارراه فریمان ‪ ،‬جنب بانک ملت ‪ ،‬پالک‬ ‫‪، 548‬ساختمان ‪ ، 118‬طبقه ‪ ، 4‬واحد ‪ /12‬ایمیل‪ /elahiamin@gmail.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نخ پلی تترافلورو اتیلن‪ ،‬دریچ ههای بیولوژیکی قلب‪/Patch ،‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GORE MEDICAL (United States) ،Auto tissue Berlin GmbH (Germany‬‬ ‫اتیان طب ایرانیان‬ ‫ایمیل‪ /atlmedical.co@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله‬ ‫تراکئوستومی کافدار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NANCHANG KAIMED MEDICAL APPARATUS CO.,LTD (China‬‬ ‫اتیال ارتوپد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬بزرگراه کردستان ‪ -‬خیابان ‪ 64‬شرقی ‪ -‬پالک ‪ /12‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188066666 :‬نام کاال‪ :‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی‬ ‫گرانول‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی قطعه‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست‬ ‫جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری‬ ‫(‪ ،)PLIF/TLIF‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری ستون فقرات‪،‬‬ ‫بدنه اصلی اینتراسپاینوس‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست کایفوپالستی‪ ،‬بیو مواد استخوانی‬ ‫سیمان استخوانی سیمان ستون فقرات‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان‬ ‫ستون فقرات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ‬ ‫های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه راست‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب زاویه چپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬پروب مانیتور اعصاب حین عمل‪ ،‬الکترود مانیتور اعصاب حین عمل‪ ،‬دستگاه‬ ‫مانیتور اعصاب حین عمل‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال راد‬ ‫به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست‬ ‫جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک پس سری‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پالک گردنی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Germany) ،MEDTRONIC Inc (United States)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (China) ،MEDTRONIC Inc (France) ،MEDTRONIC Inc‬‬ ‫‪(Switzerland) ،MEDTRONIC Inc (Italy) ،SMT Schilling Metalltechnik‬‬ ‫)‪GmbH (Germany) ،MEDTRONIC Inc (Puerto Rico‬‬ ‫اداک راد‬ ‫ادرس‪ :‬پاسداران خ پاسداران ک نارنجستان سوم س هودیان طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122802348 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تراش کدکم‪ ،‬ماده پالیش‪ ،‬دستگاه کد‬ ‫کم‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬بلوک کدکم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪AMANN GIRRBACH AG (Austria) ،AMANN GIRRBACH (Austria‬‬ ‫ادلی هوفر‬ ‫ادرس‪ :‬درب دوم خ شهید مهندس محمد میرزاپور خ شهید محمد رضا قلندری‬ ‫پالک ‪ 6‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122025616 :‬نام کاال‪ :‬قوزک بند‪ ،‬تثبیت‬ ‫کننده مچ پا‪ ،‬تثبیت کننده زانو‪ ،‬تثبیت کننده ارنج‪ ،‬مچ بند دست‪ ،‬تثبیت کننده مچ‬ ‫دست‪ ،‬ساق بند پا‪ ،‬ساپورت ران و لگن و زانو‪ ،‬فتق بند‪ ،‬گن بعد از جراحی‪ ،‬تثبیت‬ ‫کننده کمر‪ ،‬کمربند طبی‪ ،‬تثبیت کننده شانه‪ ،‬جوراب واریس و انتی امبولیسم‪ ،‬تثبیت‬ ‫کننده تمام بدن‪ ،‬بند اویز دست‪ ،‬اورتز مچ دست‪ ،‬تثبیت کننده گردن‪ ،‬گردن بند‪،‬‬ ‫تفکیک کننده انگشت پا‪ ،‬دستگاه پدهای حرارتی الکتریکی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OPPO MEDICAL CORP (Taiwan) ،BESMED HEALTH BUSINESS CORP.‬‬ ‫)‪(Taiwan‬‬ ‫ادینه تجارت راما ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬ولی عصر خ انقالب اسالمی خ ولی عصر م کامپیوتر ابریشم طبقه ‪ 7‬واحد‬ ‫‪ /701‬ایمیل‪ /ramagroup.sale@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سیستم‬ ‫جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫ ‬ ‫)‪HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China‬‬ ‫اذر برزین راستین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران میدان فاطمی خیابان فلسطین شمالی کوچه میرهادی غربی ساختمان‬ ‫‪ 644‬طبقه اول واحد شمالی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188946477 :‬ایمیل‪alirezaharir� :‬‬ ‫‪ /chii@gmail.com‬نام کاال‪ :‬مدار تنفسی ونتیالتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GCMEDICA ENTERPRISE LTD. (WUXI) (China‬‬ ‫اذر بهبود پرتو‬ ‫ادرس‪ :‬ولیعصر خ فلسطین شمالی خ دمشق طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9120252028‬نام کاال‪ :‬پالک دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تیبیا‬ ‫مدیال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪PLIF/‬‬ ‫‪ ،)TLIF‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی با جنتا مایسین‪ ،‬بیو‬ ‫مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی‬ ‫قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پالک گردنی‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬پالک پهن سنگین‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پالک گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ‬ ‫اس نیل‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس الکینگ سه و نیم و ‪ ،4‬پالک‬ ‫ترقوه الکینگ‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک الکینگ دیستال‬ ‫فمور چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال‬ ‫تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ الترال سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال‬ ‫هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا‬ ‫مدیال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات نات‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری‬ ‫ستون فقرات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TIPMED (Turkey) ،SPINEWAY (France) ،SYNIMED (France) ،KYERON‬‬ ‫)‪(Netherlands‬‬ ‫اذر سینا مد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ ولیعصر باالتر از جامی روبروی ک مهر پ ‪ 8‬ط دوم واحد ‪ /15‬نام‬ ‫کاال‪ :‬اسکالپ وین‪ ،‬میکروست‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed‬‬ ‫‪Group) (China)، CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO LTD‬‬ ‫)‪(China‬‬ ‫اذر مهر نوید‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان استاد نجات اللهی باالتر از سپند کوچه خسرو پالک ‪ 58‬واحد‬ ‫‪ /3‬نام کاال‪ :‬لنز تماسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪E.O.S Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫اذر نبض تبریز‬ ‫ادرس‪ :‬ماراالن ک شهید پارسا بل ازادی م پزشکی ازادی طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9809126793499 :‬ایمیل‪ /yahoo.com@far-mog71 :‬نام کاال‪ :‬کتتر‬ ‫مکش لخته‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SCHWAGER MEDICA (Switzerland‬‬ ‫اذرمدیک‬ ‫ادرس‪ :‬کریم خان زند خ ایرانشهر ک بهرام چوبینی طبقه ‪ 6‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫کاتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪ ،‬لوازم جانبی‬ ‫‪45‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫اینفیوژن و اینجکشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪KIMAL International Healthcare FZE (United Kingdom‬‬ ‫اذین طب اراد‬ ‫ادرس‪ :‬میدان پونک ‪ ،‬بلوار شهید فالح زاده (همیال) ‪ ،‬خ شهید برادران اورک ‪ ،‬خ‬ ‫چهارم ‪ ،‬پالک ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2144431904 :‬نام کاال‪ :‬کلمپ‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬کاتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪،‬‬ ‫استپلر حلقوی جراحی‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪،‬‬ ‫گرسپینگ فورسپس یکبارمصرف‪ ،‬بگ اندوسکوپی‪ ،‬هندل بدون کارتریج استپلر‬ ‫الپاروسکوپی خطی برشی‪ ،‬کارتریج استپلر الپاراسکوپی‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬هندل به همراه‬ ‫کارتریج استپلر خطی جراحی باز‪ ،‬کاتریج استپلر خطی جراحی باز‪ ،‬استپلر حلقوی‬ ‫هموروئید‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬تروکار‪ ،‬رترکتور اندوسکوپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TOUCHSTONE INTERNATIONAL MEDICAL SCIENCE CO.,LTD., (China)،‬‬ ‫)‪LAGIS Enterprise Co., Ltd (Taiwan‬‬ ‫اذین واردات اسیا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران میدان بهارستان خیابان ایران خیابان فیاض بخش کوچه زارع نژاد‬ ‫پال ک ‪ 6‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9128491792 :‬ایمیل‪bazargany.aminza� :‬‬ ‫‪ /deh@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه التکس‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪،‬‬ ‫ست سرم تحت سیستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD (Malaysia) ،Suqian‬‬ ‫‪Green Glove Co., Ltd (China) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIP‬‬‫)‪MENT GROUP LTD. (China‬‬ ‫ارا تجهیز الیزه‬ ‫ادرس‪ :‬خ ازادی مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان های کاوه برجساز‬ ‫بلوک ا ط ‪ 8‬شماره ‪ /38‬نام کاال‪ :‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪ ،‬دستگاه دماسنج‬ ‫یمتر انگشتی‪ ،‬دستگاه نبوالیزر‬ ‫دیجیتال مادون قرمز پوست‪ ،‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫اولتراسونیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medisana AG (China) ،Medisana AG (Taiwan‬‬ ‫ارا صبا طب‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ونک خ مالصدرا خ شیراز شمالی جنب بانک کشاورزی پ ‪ 154‬طبقه‬ ‫‪ /6‬نام کاال‪ :‬مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود جراحی‪ ،‬ژل لوبریکانت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Kulzer GmbH (Germany‬‬ ‫ارا مد داتک‬ ‫نبست هرمزان‪ ،‬پالک ‪/،14‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان توانیر‪ ،‬خیابان رستگاران‪ ،‬ب ‬ ‫ایمیل‪ /alaveh@medidatec.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه لیزر دایود جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ENDOTEQ Medizinische Laser Deutschland GmbH (Germany)، Far‬‬‫)‪co-Pharma GmbH (Germany‬‬ ‫اراد تجهیز ازما‬ ‫ایمیل‪ /gmail.com@a.habibzadeh2010 :‬نام کاال‪ :‬معرف اندازه گیری ‪25‬‬ ‫هیدروکسی ویتامین ‪ ،D‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪/Gastrin ،D‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪RD-RatioDiagnostics GmbH (Germany) ،Biohit Oyj (Finland‬‬ ‫اراد لوتوس فارمد‬ ‫ایمیل‪ /sjsajkj@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬بالن گاستریک‪ ،‬دستگاه استخراج کننده‬ ‫های مکشی زایمانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HELIOSCOPIE (France) ،CLINICAL INNOVATIONS LLC (United States‬‬ ‫اراد مهر تیام‬ ‫ایمیل‪ /mohammad.saffari@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬کاتترهای اسپاینال‬ ‫اپیدورال‪ ،‬سوزن اسپاینال‪ ،‬کیتهای بیهوشی اپیدورال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪UNISIS CORP (Japan‬‬ ‫اراد هیوا طب‬ ‫ادرس‪ :‬امیر اباد شمالی خ شهید علیرضا دائمی خ دکتر سید حسین فاطمی طبقه ‪6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫واحد ‪ /12‬نام کاال‪ ،DVT Foot Cuff :‬دستگاه تسهیل کننده گردش خون‪ ،‬دستگاه تست‬ ‫ورزش‪ ،ECG Holter Recorder Unit ،‬دستگاه هولتر فشار خون‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک‬ ‫ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬دستگاه فلومتر قلب و عروق‪ ،‬سایر قطعات یدکی فلومتر قلب و عروق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAESUNG MAREF Co., Ltd (Korea, South) ،LABTECH Kft (Hungary)،‬‬ ‫)‪SURGIRIS SAS (France) ،PERIMED AB (Sweden‬‬ ‫ارامیس تجهیز سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ازادی ابتدای خ زارع روبروی پارکینگ کاوه پ ‪ 40‬واحد ‪/25‬‬ ‫ایمیل‪ /sara-ahmadbeygi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬وایر کاتر‪ ،‬وایر کاتر‪ ،‬لوازم‬ ‫جانبی دریل‪ ،‬لوازم جانبی دریل‪ ،‬دریل دستی‪ ،‬دریل دستی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ‬ ‫گوشتی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬کانتینر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت دبل وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل‬ ‫وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه مش هگزاگونال‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫مش هگزاگونال‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود قالویز‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پیچ جنرال خود قالویز‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش‬ ‫دایروی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش دایروی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OSTEONIC CO., LTD (Korea, South) ،OSTEONIC CO., LTD (Korea,‬‬ ‫)‪North‬‬ ‫ارامیس طب تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده شمالی خ سین دخت خ هما طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166948005‬نام کاال‪ :‬پانسمانهای مسدود کننده‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان ساپورت ماسوالر اند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان مهره‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان وایر ساده‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان کانولیتد بولت با رزوه‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان بوش‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان واشر کروی‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان رینگ ارک با سوراخ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان کانولیتد بولت‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رینگ یک و دو‬ ‫دهم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رینگ پنج و هشت دهم‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان پست فمیناین اند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هینج ماسوالین‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان واشر ساده‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت‬ ‫قوس دار‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن کوتاه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان پلیت پیچشی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تلسکوپی‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان راد با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان سوکت‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان امگا رینگ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد واشر‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد بولت‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان وایر با‬ ‫استاپر‪ ،‬فوم ها‪ ،‬چسب بخیه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OSNovation Systems, Inc (United States) ،S.H. PITKAR ORTHOTOOLS‬‬ ‫‪PVT LTD (India) ،GENADYNE Biotechnolgies Inc (United States)،‬‬ ‫)‪ZipLine Medical, Inc (United States‬‬ ‫اران تدبیر نیکان‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده شمالی ک معین خ دکتر محمد قریب طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /12‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166572675 :‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جایگذاری ست کایفوپالستی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج‬ ‫گردنی قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬کیج کمری قدامی(‪ ،)ALIF‬فیکسیشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬ایمپلنت طب ورزشی استیپر‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫راد به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات قالب زاویه راست‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های‬ ‫منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ‬ ‫های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی‬ ‫کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای‬ ‫پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫نات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HANCHANG CO., Ltd (Korea, South) ،CREASPINE (France) ،L&K‬‬ ‫‪BIOMED Co.,Ltd (Korea, South) ،YellowSteps (France) ،EVOLUTIS‬‬ ‫‪(France) ،ORTHO TECH (Korea, South) ،KYUNGWON MEDICAL‬‬ ‫)‪Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫اران دندان طب‬ ‫ایمیل‪ /ymail.com@alisaedi82 :‬نام کاال‪ :‬پین های نگهدارنده دندانی داخل‬ ‫عاج‪ ،‬فایل دستی‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬اسید اچ پرسلن‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬پین های نگهدارنده‬ ‫دندانی داخل عاج‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬باندینگ‪ ،‬ژل بی حسی‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪،‬‬ ‫مواد ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی دندانپزشکی‪ ،‬رول پنبه‪ ،‬ژل فلوراید‪ ،‬مواد قالبگیری‬ ‫سیلیکونی‪ ،‬گوتا پرکا‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬کن کاغذی‪ ،‬دستکش معاینه التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTAL WORLD S.R.L. (Italy) ،FRANK DENTAL GmbH (Germany) ،DFL‬‬ ‫‪INDUSTRIA E COMERICO SA (Brazil) ،Guangzhou Lingchen Trading‬‬ ‫)‪Co.,Ltd (China) ،MARCON RUBBER INDUSTRY SDN. BHD. (Malaysia‬‬ ‫اران طب ادنا‬ ‫ادرس‪ :‬خ فرصت شیرازی ‪ -‬بین جمالزاده شمالی و واعصر ‪ -‬پالک ‪ - 94‬طبقه‬ ‫‪ - 2‬واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166120073 :‬ایمیل‪info@arantebadena. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب زاویه چپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال بلند‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات قالب پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه راست‪ ،‬بدنه‬ ‫اصلی جسم مهر های بازشونده‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MAHE MEDICAL GmbH (Germany) ،Norm Tibbi Urunler Ithalat Ihra‬‬‫)‪cat San. ve Tic. Ltd. Sti (Turkey‬‬ ‫ارایه زیستی پیشرفته‬ ‫ادرس‪ :‬خ شهید بهشتی خ قنبرزاده خ ‪ 16‬پالک ‪ 24‬ط اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188761885‬نام کاال‪ :‬دستگاه ونتیالتور مراقبت ویژه نوزاد‪ ،‬دستگاه ونتیالتور‬ ‫مراقبت ویژه بزرگسال‪ ،‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه اکوکاردیوگرافی‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی سونوگرافی‪ ،‬سایر قطعات یدکی استریالیزر بخار اتوکالو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IMTMEDICAL AG (Switzerland) ،SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL‬‬ ‫)‪ELECTRONICS CO., LTD (China) ،CISA PRODUCTION SRL (Italy‬‬ ‫ارتا پار سیس‬ ‫ایمیل‪ /sahar-d1981t@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه‬ ‫تمرین تنفسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ECM (France) ،MEDINET S.r.l (Italy‬‬ ‫ارتمن سپید اریا‬ ‫ادرس‪ :‬خ ولیعصر باالتر از پارک ملت خ پروین پالک ‪ 3‬طبقه ‪ 3‬واحد شرقی‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2126204814 :‬نام کاال‪Closed ،Closed Wound Drainage :‬‬ ‫‪ ،Wound Drainage‬رابط های تزریق‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی ساق پا‪Closed ،‬‬ ‫‪ ،Wound Drainage‬لوله های درناژ‪ ،Closed Wound Drainage ،‬کاشتنیهای‬ ‫برجست هسازی چانه فک‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی باسن‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی‬ ‫گونه‪ ،‬پانسمان سیلیکون شیت‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی بینی‪ ،‬کاشتنیهای‬ ‫برجست هسازی ماهیچه‪ ،‬تیغه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SHANDONG BRANDEN MEDICAL DEVICE CO., LTD (China) ،SHAN‬‬‫‪DONG BRANDEN MEDICAL DEVICE CO., LTD (Chile) ،PERFECT‬‬ ‫‪MEDICAL INDUSTRY CO.,Ltd (Viet Nam) ،Hanson Medical Inc (United‬‬ ‫‪States) ،SURU INTERNATIONAL PVT. LTD (India) ،MEDINORM‬‬ ‫‪MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany) ،Medical Z S.A.S (France) ،PARA‬‬‫)‪MOUNT SURGIMED LTD (India‬‬ ‫ارتمن مدیا طب‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد خ شنگرف بل میرداماد طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ایمپلنت‪،‬‬ ‫اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬فیکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RITTER IMPLANTS GMBH & CO. KG (Germany) ،Sterngold (United‬‬ ‫)‪States‬‬ ‫اردین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ـ بلوار نلسون ماندال (افریقا) ـ خیابان سعیدی ـ تقاطع مهرشاد‬ ‫ـ پالک ‪ 64‬ـ طبقه ‪ 4‬ـ واحد ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982126202924 :‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /reihaneh.moghaddam@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه میکروسکوپ‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه یونیت دندانپزشکی‪ ،‬الواتور‪ ،‬فورسپس دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه‬ ‫یونیت دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه پری اپیکال دی سی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Alltion (Guangxi) Instrument Co., Ltd (China) ،TAKARA BELMONT‬‬ ‫‪CORPORATION (Japan) ،SURGIMAX INSTRUMENTS (Pakistan) ،TAKA‬‬‫)‪RA BELMONT CORPORATION (Viet Nam‬‬ ‫ارسین سالمت ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید جواد سرافراز خ دوم(ب) طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫کالس چهار‪ ،Test Pack ،‬کالس شش‪ ،emulator-‬کالس یک چسب اتوکالو‪،‬‬ ‫کالس پنج‪ ،Strip PCD ،‬شیشه ای ویال‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬کاور‬ ‫میکروسکوپ‪ ،Clips ،‬کلیپ اپالیر‪ ،‬بگ اندوسکوپی‪ ،‬کاغذ کرپ‪ ،‬بگ اندوسکوپی‪،‬‬ ‫‪ ،Clips‬کاغذ کرپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Propper Manufacturing Company, Inc (United States) ،GUANGZHOU‬‬ ‫‪T.K MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. (China) ،BNR Co. Ltd (Korea,‬‬ ‫‪South) ،GRUP A MEDIKAL TEKS. TIBBI MALZ. IKLIMLENDRIME SAN.‬‬ ‫‪TIC. LTD. STI (Turkey) ،M-D-D MEDICAL DEVICE DEVELOPMENT‬‬ ‫‪GMBH (Germany) ،WIPAK OY (Finland) ،QINGDAO KINGSTON‬‬ ‫‪MEDICAL DEVICES LTD (China) ،SHANGHAI JIANZHONG MEDICAL‬‬ ‫)‪PACKAGING CO. LTD (China‬‬ ‫ارش طب پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ستارخان خیابان کوثر دوم کوچه امینی پالک ‪ 8‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166569716 :‬نام کاال‪ :‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز لگن‪ ،‬کیج و‬ ‫رینگ‪ ،‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬پیچ کنسلوس الکینگ سه و‬ ‫نیم و ‪ ،4‬پیچ کانوله‪ ،‬پیچ الکینگ کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬محدودکننده‬ ‫پالگ‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬سیم ارتوپدی‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست تزریق‬ ‫سیمان‪ ،‬پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات اتصال عرضی‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس‬ ‫نیل‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬هد‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس‬ ‫سه و نیم و‪ ،4‬پین‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬پیچ‪ ،‬پیچ‬ ‫نیل اینترالک‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک دیستال رادیوس‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ‬ ‫های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای‬ ‫پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪،‬‬ ‫اگمنت تیبیال زانو‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی‬ ‫سیمانی توتال‪ ،‬کشکک‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز‬ ‫زانو‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬نیل اینترالک انریم‬ ‫فمور رتروگرید‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪،‬‬ ‫الینر‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪،‬‬ ‫بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی با جنتا مایسین‪ ،‬نیل‬ ‫اینترالک انریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک انریم تیبیال‪ ،‬واشر‪ ،‬پالک برگ‬ ‫شبدری وای تی ال سه و نیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ بازسازی‬ ‫ریکانسترکشن چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ‬ ‫مدیال سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال تیبیا‬ ‫مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ الترال سه و نیم‪ ،‬پالک زائده ارنج الکینگ‬ ‫اولکرانون سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫فیبوال سه و نیم‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک کالویکل ترقوه‪/‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIMETAL LTD (Hungary) ،LimaCorporat S.P.A (Italy) ،OTIS BIOTECH‬‬ ‫)‪CO.,Ltd (Korea, South) ،SYNIMED (France‬‬ ‫ارشام طب ازما‬ ‫ایمیل‪ /Vida.azarioun@yahoo.com :‬نام کاال‪،Newborn screening Tests :‬‬ ‫‪/Phenylalanine‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Labsystems Diagnostics Oy (Finland‬‬ ‫ارمان بهبود اریا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان طیب ‪ -‬کوچه مهدوی ‪ -‬مجتمع ارمان ‪ -‬واحد ‪ /108‬تلفن‪-‬‬ ‫فک‪:‬س‪ /2188470289 :‬نام کاال‪ :‬کاتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪Proce� ،‬‬ ‫‪ ،dure Kit‬کاتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪ ،‬دستگاه هایپرترمیا پریتونئال‪ ،‬کاتتر‬ ‫همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪ ،‬کیت های بیهوشی اسپاینال‪ ،‬پمپ تزریق یکبار مصرف‬ ‫االستومریک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CARDIOMED SUPPLIES INC. (Canada) ،ThermaSolutions Inc (United‬‬ ‫‪States) ،SHENZHEN SHUNMEI MEDICAL TECHNOLOGY CO ,LTD‬‬ ‫‪(China) ،ARGON MEDICAL DEVICES INC. (United States) ،Epimed‬‬ ‫‪International Inc (United States) ،ROYAL FORNIA MEDICAL EQUIP‬‬‫)‪MENT CO., LTD (China‬‬ ‫ارمان بهبود کام اندیش‬ ‫ادرس‪ :‬ستارخان خ ستارخان خ بهبودی طبقه ‪ 1‬واحد جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166505337‬نام کاال‪ :‬لنز تماسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)ISIS VISION (Korea, South‬‬ ‫ارمان پویش طب‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ توحید ک شهید ابوالفضل حاج رضائی طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /989121577174 :‬نام کاال‪ ،Biopsy Box :‬کیت ‪/PRP‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Tecnobilife S.r.l (Italy) ،SEAWON MEDITECH CO., LTD (Korea, South‬‬ ‫ارمان تجارت پارس‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان‪-‬ابتدای سهروردی شمالی‪-‬کوچه حاج حسنی‪-‬پالک ‪-5‬واحد‪/7‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188530418 :‬ایمیل‪ /armantp@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫فشارسنج عقربه ای‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Dongguan Mars Medical Products Co., Ltd (China‬‬ ‫ارمان تجهیز مدیسا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران سعادت اباد خیابان سرو غربی خیابان ریاضی بخشایش کوچه سبز‬ ‫پالک ‪ 22‬واحد ‪ /11‬ایمیل‪ /a.mahnama@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسکنر‬ ‫فشاری کف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEDICAPTEURS France S.A.S (France‬‬ ‫ارمان تندرست‬ ‫ادرس‪ :‬امانیه‪ ،‬خیابان منصفی‪ ،‬پالک ‪ /18‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166959111 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاتتر بسکت‪ ،‬سایر قطعات یدکی تخت الکترومکانیکی‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫انکوباتور ثابت نوزاد‪ ،‬هندپیس سنگ شکن درون اندامی پنوماتیک‪ ،‬دستگاه سنگ‬ ‫شکن درون اندامی لیزر‪ ،‬دستگاه شاک ویوتراپی فیزیوتراپی و توانبخشی‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی میکروسکوپ مغز و اعصاب‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با‬ ‫قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬اداپتور اندوسکوپی‪ ،‬سایر قطعات یدکی سنگ شکن درون‬ ‫یها‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫اندامی پنوماتیک‪ ،‬کاب ‬ ‫شاک ویوتراپی فیزیوتراپی و توانبخشی‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی سنگ شکن درون اندامی پنوماتیک‪ ،‬دستگاه ماشین بیهوشی‪ ،‬دستگاه‬ ‫پمپ سرنگ‪ ،‬دستگاه پمپ سرم‪ ،‬سایر قطعات یدکی وارمر نوزاد‪ ،‬دستگاه فتوتراپی‬ ‫نوزاد‪ ،‬کلمپ‪Lithotripter Laser Fiber ،Lithotripter Laser Fiber Stripper ،‬‬ ‫‪ ،Cutter‬سایر قطعات یدکی سنگ شکن درون اندامی لیزر‪ ،‬عینک ایمنی سنگ‬ ‫شکن درون اندامی لیزر‪ ،‬سایر قطعات یدکی درون اندامی سنگ شکن درون اندامی‬ ‫اولتراسونیک‪ ،‬پروب‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،‬سایر فیبرهای سنگ شکن درون اندامی لیزر‪،‬‬ ‫دستگاه سنگ شکن درون اندامی پنومانتیک‪ ،‬دستگاه انکوباتور ثابت نوزاد‪ ،‬یورین‬ ‫بگ کیسه ادرار‪ ،‬دستگاه میکروسکوپ گوش و حلق و بینی‪ ،‬دستگاه میکروسکوپ‬ ‫مغز و اعصاب‪ ،‬دستگاه مگنتوتراپی‪ ،‬دستگاه سنگ شکن برون اندامی‪ ،‬دستگاه لیزر‬ ‫دی اکسیدکربن جراحی‪ ،‬دستگاه ونتیالتور مراقبت ویژه نوزاد‪ ،‬دستگاه شاک ویوتراپی‬ ‫‪48‬‬ ‫فیزیوتراپی و توانبخشی‪ ،‬دستگاه سنگ شکن درون اندامی اولتراسونیک‪ ،‬لوازم جانبی‬ ‫کتتر گذاری‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Endosmart Gesellschaft fur Medizintechnik mbH (Germany)،‬‬ ‫‪SCHMITZ u.Sohne GmbH & Co.KG (Germany) ،FANEM LTDA (Brazil)،‬‬ ‫‪EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Switzerland) ،LISA LASER‬‬ ‫‪PRODUCTS OHG (Germany) ،Iskra medical d.o.o (Slovenia) ،LEICA‬‬ ‫‪MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBH (Germany) ،RICHARD WOLF GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،COLOPLAST A/S (France) ،Fritz Stephan GmbH (Germa‬‬‫‪ny) ،CODAN ARGUS AG (Switzerland) ،Pro Med Instruments GmbH‬‬ ‫‪(Germany) ،EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Germany) ،OP‬‬‫‪TIMUM MEDICAL SOLUTIONS (United Kingdom) ،LEICA MIKROSYS‬‬‫)‪TEME VERTRIEB GMBH (Singapore‬‬ ‫ارمان تندرست مد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ .‬تقاطع طالقانی ‪ -‬ولیعصر ‪ .‬پالک ‪ . 480‬ساختمان اطمینان ‪ .‬طبقه‬ ‫سوم ‪ .‬واحد ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /66959111 :‬ایمیل‪technical.supervisor@ :‬‬ ‫‪ /atmedical.ir‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی ساکشن‪ ،‬دستگاه ماشین بیهوشی‪،‬‬ ‫دستگاه پمپ سرنگ‪ ،‬دستگاه ساکشن‪ ،‬دستگاه پمپ سرم‪ ،‬وسیله نگهدارنده و حالت‬ ‫دهنده جمجمه‪ ،‬دستگاه ونتیالتور مراقبت ویژه نوزاد‪ ،‬سایر قطعات یدکی مراقبت ویژه‬ ‫نوزاد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDELA AG (Switzerland) ،Fritz Stephan GmbH (Germany) ،CODAN‬‬ ‫)‪ARGUS AG (Switzerland) ،Pro Med Instruments GmbH (Germany‬‬ ‫ارمان دارو پیشرو فارس‬ ‫ادرس‪ :‬درکی بل سفیر خ صاحب االمر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7136462563‬ایمیل‪ /armandaroo@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کیت گوش‬ ‫سوراخ کن‪ ،‬ابزار گوش سوراخ کن‪ ،‬مصرفی گوش سوراخ کن‪ ،‬دستکش معاینه‬ ‫التکس‪ ،‬باند فایبر گالس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Caflon Ltd (United Kingdom) ،KOON SENG SDN.BHD.CO (Malaysia)،‬‬ ‫)‪ALTOCHEM CO.,LTD (Korea, South‬‬ ‫ارمان درمان پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ شهید رسول زارع خ ازادی س برجسازبلوک ‪ C C‬طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫‪ /126‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166581286 :‬نام کاال‪ :‬سمان پلی کربوکسیالت‪ ،‬سمان‬ ‫پلی کربوکسیالت‪ ،‬اچینگ‪ ،‬اچینگ‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪،‬‬ ‫سمان کامپوزیت رزینی‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬کامپوزیت تک‬ ‫تیوپ‪ ،‬فایل دستی‪ ،‬فایل دستی‪ ،‬سیلر‪ ،‬سیلر‪ ،‬باندینگ‪ ،‬باندینگ‪ ،‬میکرو براش‪ ،‬میکرو‬ ‫براش‪ ،‬ماده ضد عفونی کننده کانال‪ ،‬ماده ضد عفونی کننده کانال‪ ،‬اسید اچ پرسلن‪،‬‬ ‫اسید اچ پرسلن‪ ،‬وارنیش‪ ،‬وارنیش‪ ،‬ژل فلوراید‪ ،‬ژل فلوراید‪ ،‬ژل تامپ‪ ،‬ژل تامپ‪ ،‬مواد‬ ‫قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬باندینگ‪ ،‬باندینگ‪ ،‬کامپوزیت کیت‪،‬‬ ‫کامپوزیت کیت‪ ،‬رابردم‪ ،‬رابردم‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬سمان ارتودنسی‪،‬‬ ‫سمان ارتودنسی‪ ،‬باربورچ‪ ،‬باربورچ‪ ،‬نخ زیر لثه‪ ،‬نخ زیر لثه‪ ،‬سایلن‪ ،‬سایلن‪ ،‬باندینگ‪،‬‬ ‫سها‪،‬‬ ‫باندینگ‪ ،‬سمان زینک اکساید اوژنول‪ ،‬سمان زینک اکساید اوژنول‪ ،‬بر ‬ ‫سها‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬سر سوزن‬ ‫بر ‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬سر سوزن دندانپزشکی‪ ،‬پانسمان‪ ،‬پانسمان‪ ،‬سمان زینک فسفات‪ ،‬سمان‬ ‫تهای دندانپزشکی‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪ ،‬ژل‬ ‫تهای دندانپزشکی‪ ،‬پس ‬ ‫زینک فسفات‪ ،‬پس ‬ ‫بیلیچینگ‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪ ،‬دهان باز کن‪ ،‬دهان باز کن‪،‬‬ ‫دیسکهای ساینده‪ ،‬دیسکهای ساینده‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪ ،‬سمان کامپوزیت‬ ‫رزینی‪ ،‬سمان گالس اینومر‪ ،‬سمان گالس اینومر‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬کامپوزیت‬ ‫تک تیوپ‪ ،‬کامپوزیت فیشو رسیالنت‪ ،‬کامپوزیت فیشو رسیالنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TECHNICAL & GENERAL LTD. (United Kingdom) ،DENTSCARE LTDA‬‬ ‫‪(Brazil) ،DMG CHEMISCH- PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH (Ger‬‬‫)‪many‬‬ ‫ارمان راهبرد توسعه ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران – کارگر شمالی – خیابان دوم امیراباد – پالک ‪ – 40‬طبقه ‪/1‬‬ ‫ایمیل‪ /gmail.com@commercialdep1 :‬نام کاال‪ :‬دستکش جراحی التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫ارمان شفا تدبیر‬ ‫ادرس‪ :‬اذربایجان ک لقمان الدوله ادهم خ ولی عصر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‪/‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GBA Oxy-tech Co., Ltd (China‬‬ ‫ارمان طب مشرق زمین‬ ‫ایمیل‪ /armanteb.company@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فرکشنال‬ ‫میکرونیدل‪ ،‬دستگا ههای ترکیبی با ان دی یگ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOTEC ITALIA S.r.l (Italy‬‬ ‫ارمان طب نیوساد‬ ‫ادرس‪ :‬باالتر از میدان ولیعصر ‪ -‬کوچه ناصر ‪ -‬پالک ‪ 18‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪:‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های‬ ‫منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ‬ ‫های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره‬ ‫ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج‬ ‫کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی‬ ‫کناری (‪/)PLIF/TLIF‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ORANGE SPINE (Germany‬‬ ‫ارمان طبیعت سبز پویا‬ ‫ایمیل‪ /commercial.dep@atspco.com :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪،‬‬ ‫کیت جراحی ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medimecca Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫ارمان طالیی ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬محمودیه خ ولیعصر بن توتیا طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9120209657‬ایمیل‪ /info@armantai.com :‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزنی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SMC (Korea, South‬‬ ‫ارمان عصر سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬دزاشیب خ دکتر علی شریعتی بن مهنا‪1‬‬ ‫‪ /arasmedical.com‬نام کاال‪ :‬سه راهی تزریق‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف‬ ‫ای‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪ ،‬شیت فمورال بلند‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬دستکش‬ ‫معاینه التکس‪ ،‬دستکش معاینه نیتریل‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬شیت رادیال استاندارد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫پالک ‪ /3‬ایمیل‪tilekoo@ :‬‬ ‫‪lifeline Services pvt.ltd (India) ،BALTON SP. Z O O. (Poland) ،AYRA‬‬ ‫‪MEDIKAL YATIRIMLAR LIMITED SIRKETI (Turkey) ،WELLMED IN‬‬‫‪TERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،SUPERMAX LATEX PROD‬‬‫)‪UCTS SDN.BHD (Malaysia) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫ارمان فارمد دارو‬ ‫ادرس‪ :‬خ افریقا خ پیروز پ ‪ 3‬ط همکف‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188480489 :‬‬ ‫ایمیل‪ /hamidreza.jalili@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬هیالورونیک اسید‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Laboratoires Genevrier S.A. (France‬‬ ‫ارمان مدیریت سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬کوی نصر خ شهید اکبر ملکی (‪ )36‬خ نصر طبقه ‪ 1‬واحد جنوب غربی‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی ام ار ای‪ ،‬دستگاه ام ار ای‪ ،‬ویدئو الرنگوسکوپ‪ ،‬ویدئو‬ ‫الرنگوسکوپ‪ ،‬دستگاه سی تی اسکن‪ ،‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALLTECH MEDICAL SYSTEMS,LLC (China) ،AllTech Medical Systems‬‬ ‫‪America Inc. (United States) ،HUGER MEDICAL INSTRUMENTS CO.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،Verathon Medical (Canada) ULC (Canada) ،Shanghai‬‬ ‫‪United Imaging Healthcare Co., Ltd (China) ،DISPOSAFE HEALTH AND‬‬ ‫)‪LIFE CARE LIMITED (India‬‬ ‫ارمان نوین شفا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ سهروردی شمالی خ شهیدکاووسی فر ساختمان سپیدار پ ‪81‬‬ ‫ط‪ 3‬واحد‪ /11‬نام کاال‪،Cryostat Microtome Spare Parts ،Cover slipper :‬‬ ‫‪Tissue ،Rotary Microtom Spare Parts ،Rotary Microtom Spare Parts‬‬ ‫‪Cover Slipper ،Tissue processor Spare parts ،processor Spare parts‬‬ ‫‪cytological Centrifuge Non ،Tissue processor Spare parts ،Spare parts‬‬ ‫‪ ،Blade Microtome ،refrigerated Consumables‬دستگاه میکروتوم روتاری‪،‬‬ ‫‪Rotary ،Tissue processor Spare parts ،Tissue Embedding Equipments‬‬ ‫‪ ،Microtom Spare Parts‬دستگاه میکروتوم کرایو‪cytological Centrifuge Non ،‬‬ ‫‪،Cytological Centrifuge Non refrigerated ،refrigerated Accessories‬‬ ‫‪Cryostat Microtome ،Tissue processor ،Tissue Processor Accessories‬‬ ‫‪Tissue ،Slide Stainers Histology ،Slide Stainers Histology ،Consumbles‬‬ ‫‪Rotary Microtom ،Cover Slipper Consumable ،Embedding Equipments‬‬ ‫‪ ،Spare Parts‬دستگاه میکروتوم روتاری‪،Package sealers ،Tissue processor ،‬‬ ‫قالب بلوک گیری بافت ‪Tissue Proces� ،Tissue Processore Consumables ،‬‬ ‫پهای نوری زمینه روشن‬ ‫‪ ،sore Consumables‬دستگاه میکروتوم کرایو‪ ،‬میکروسکو ‬ ‫ازمایشگاهی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sakura Seiki Co., Ltd (Japan) ،Sakura Finetek U.S.A. Inc (United‬‬ ‫‪States) ،Sakura Finetek U.S.A. Inc (Germany) ،Sakura Seiki Co., Ltd‬‬ ‫‪(Germany) ،MILESTONE S.R.L (France) ،MILESTONE S.R.L (Japan)،‬‬ ‫‪Sakura Finetek U.S.A. Inc (Switzerland) ،MILESTONE S.R.L (Italy)،‬‬ ‫‪SAKURA FINETEK EUROPE BV (Netherlands) ،Sakura Finetek U.S.A.‬‬ ‫‪Inc (Japan) ،Sakura Finetek U.S.A. Inc (China) ،SAKURA FINETEK‬‬ ‫)‪EUROPE BV (United Kingdom‬‬ ‫ارمیتا پرتو‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ گلستان خ گلبرگ ‪ 3‬شرقی س چهل چشمه طبقه ‪ 3‬واحد‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬دستگاه فتال مانیتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫یوروفالمتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shantou Institute of Ultrasonic Instrument Co., Ltd (China) ،BISTOS‬‬ ‫‪CO.,Ltd (Korea, South) ،TIC MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫ارمیتا طب نوین‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ پنجم ک چهاردهم شرقی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122888386‬نام کاال‪ :‬دستگاه افرزیس خون اهدایی پالسما‪ ،‬سانتریفوژهای‬ ‫رومیزی سرعت پایین بدون یخچال‪ ،‬ست پالسما فرز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SICHUAN NIGALE BIOTECHNOLOGY CO., LTD (China) ،MTC INVITRO‬‬ ‫)‪DIAGNOSTICS AG (Germany‬‬ ‫ارنا درمان هگمتانه‬ ‫ایمیل‪ /yahoo.com@pouyafar.mostafa58 :‬نام کاال‪ :‬کابل الکترود‬ ‫الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬کابل پروب پالس اکسی متر رومیزی‪ ،‬دستگاه وریدیاب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medical Cables, S.L (Spain) ،Novarix Ltd (United Kingdom‬‬ ‫ارنا کارا پزشک‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ ولی عصر ک نادر طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /13‬نام کاال‪ :‬نازال‬ ‫پرونگ ان سی پپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DEAS S.R.L (Italy‬‬ ‫ارنیکا تجارت دانش روز‬ ‫نام کاال‪ :‬سیستم دوزیمتری‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪IBA Dosimetry GmbH (Germany‬‬ ‫ارنیکا فام پرند‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی پرند‪-‬میدان فناوری خیابان فناوری جنوبی خیابان الله پالک‬ ‫‪ 10‬قطعه ‪ /68D‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177347711 :‬ایمیل‪arnicafam@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست‬ ‫جایگذاری ستون فقرات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CHANGZHOU YONGHUA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD (China‬‬ ‫اروند فن پارس‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید پاک نژاد بل دریا طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188562132‬نام کاال‪ :‬دستگاه استریالیزر پالسما‪ ،‬سوزن بیوپسی بن مرو‪ ،‬سوزن‬ ‫‪49‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫نشانه گذاری پستان‪ ،‬دستگاه شستشو ضدعفونی‪ ،‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪ ،‬سوزن‬ ‫بیوپسی بافت نرم‪ ،Strip PCD ،‬کالس چهار‪ ،‬کالس شش‪ ،emulator-‬کالس‬ ‫یک چسب اتوکالو‪ ،‬مواد اولیه فیلم و کاغذ بسته بندی‪ ،‬خارج کننده بزاق‪ ،‬دستگاه‬ ‫استریالیزر بخار اتوکالو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪STERIFAST-Sterilization & Disinfection Systems, Lda (Portugal)،‬‬ ‫‪TSUNAMI S.R.L (Italy) ،STEELCO SPA (Italy) ،EURONDA SPA (Italy)،‬‬ ‫‪INTERSTER INTERNATIONAL (Netherlands) ،ARJOWIGGINS HEALTH‬‬‫)‪CARE SAS (France‬‬ ‫اروین طب اریا‬ ‫ادرس‪ :‬خ دانشگاه س تجاری اداری پردیس ‪ ، 1‬بلوک جنوبی طبقه ‪ 2‬واحد ‪/124‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3136295971 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬هندپیس لیزر دایود‬ ‫پوست‪ ،‬عینک محافظ لیزر دایود پوست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BEIJING SYNTECH LASER CO.,LTD (China‬‬ ‫اروین طب ثمین‬ ‫ادرس‪ :‬تهرانپارس خ اتحاد خ پانزدهم غربی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬لوله های‬ ‫خونگیری بدون خالء‪ ،‬سرسمپلرها‪ ،‬سوزن خونگیری‪ ،‬تورنیکت‪ ،‬نگهدارند ههای لوله‬ ‫نگیری خالء‪/‬‬ ‫یها)‪ ،‬لول ههای خو ‬ ‫نگیری (جالول ها ‬ ‫خو ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEUS SRL (Italy) ،ROLL s.a.s (Italy) ،KIMETEC GMBH (Germany)،‬‬ ‫)‪VACUTEST KIMA SRL (Italy‬‬ ‫اریا طب پدیده‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر نبش خ مقدم پ‪/294‬‬ ‫نام کاال‪ :‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬کیج و رینگ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پالک گردنی‪ ،‬محدودکننده پالگ‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬کاپ‬ ‫بای پوالر‪ ،‬پیچ‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی‬ ‫سیمان ارتروپالستی با جنتا مایسین‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان‬ ‫ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬پوشش هموستاتیک‪ ،‬هد‪ ،‬کاپ‬ ‫غیرسیمانی‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال‬ ‫هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پیچ کنسلوس‬ ‫الکینگ سه و نیم و ‪ ،4‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال‬ ‫تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک زائده ارنج الکینگ‬ ‫اولکرانون سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تییال‬ ‫الکینگ مدیال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ‬ ‫اس‪ ،‬پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال راد به‬ ‫راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬کشکک‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬کامپوننت‬ ‫تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬سطح مفصلی‬ ‫اینسرت توتال زانو‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪ ،‬اگمنت تیبیال زانو‪ ،‬اگمنت فمورال‬ ‫زانو‪ ،‬اکسسوری پروتز زانو‪ ،‬هد‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪ ،‬پیچ‪ ،‬الینر‪ ،‬محدودکننده پالگ‪،‬‬ ‫الینر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬دستگاه‬ ‫شستشو جراحی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬پیچ کورتیکال‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جایگذاری ست کایفوپالستی‪ ،‬نیل اینترالک انریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک ریم‬ ‫فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک انریم تیبیال‪ ،‬پیچ نیل اینترالک‪ ،‬نیل اینترالک ریم‬ ‫هومروس‪ ،‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی‬ ‫سیمان ستون فقرات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ /MEDICAL BIOMAT‬کشور‪France :‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اریا اکسیر پویا‬ ‫ادرس‪ :‬کریم خان زند خ شهید مصطفی حسینی بل کریم خان زند طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫نگیری خالء‪ ،‬سوزن خونگیری‪ ،‬لوله های خونگیری بدون‬ ‫نام کاال‪ :‬لول ههای خو ‬ ‫خالء‪/Nucleic Acid Extraction Kits ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫& ‪MEDICAL BIOMAT (France) ،MERETE (Germany) ،ORTHOPAEDIC‬‬ ‫‪SPINE DEVELOPMENT (OSD) (France) ،CORENTEC CO., LTD (Korea,‬‬ ‫‪South) ،SYNIMED (France) ،RESORBA (Germany) ،K-IMPLANT GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،K-IMPLANT GMBH (China) ،IRENE (China) ،Ningbo Five‬‬ ‫‪Continents Medical Instrument Co., Ltd (China) ،Imedicom Co., Ltd‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫اریا پادمهر اذین‬ ‫ادرس‪ :‬پیچ شمیران خ انقالب اسالمی خ بهار جنوبی ب بهار طبقه ‪ 3‬واحد ‪/551‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9123041037 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شستشو جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Ningbo Five Continents Medical Instrument Co., Ltd (China‬‬ ‫اریا پردیس درمان‬ ‫ادرس‪ :‬کوی نصر ک سیزدهم ب شهیدچمران طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188484812‬نام کاال‪ :‬دستگاه پری اپیکال دی سی‪ ،‬دستگاه پری اپیکال دی‬ ‫سی‪،OPG With Ceph Double Sensor Unit ،OPG Without Ceph Unit ،‬‬ ‫‪ ،Dental CBCT Unit‬دستگاه فسفور پلیت‪ ،‬فیلمهای دستی پری اپتیکال‪ ،‬دستگاه ار‬ ‫وی جی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CARESTREAM HEALTH SA (France) ،CARESTREAM HEALTH, INC‬‬ ‫)‪(France) ،CARESTREAM HEALTH, INC (United States‬‬ ‫اریا پیشرو طب ازما‬ ‫ادرس‪ :‬تهران شهرک غرب بولوار فرحزاد خ طاهرخانی خ باران ک یکم طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122124862 :‬نام کاال‪،Electrophoresis Buffer :‬‬‫‪Automated ،Anti Streptolysin O quantitative ،Nephlometer Accessories‬‬ ‫‪Comple� ،Semi automated Coagulation System ،Electrophoresis Spare partss‬‬ ‫‪Comple� ،C3c/Complement Component C3 ،Inhibitor ment Component C1‬‬ ‫‪Apolipo� ،C Reactive Protein ،Haemoglobin Controls ،ment Component C4‬‬ ‫‪،Urine Albumin Microalbuminuria ،Lambda chain ،Kappa chain ،protein A I‬‬ ‫‪،Haptoglobin ،HbC HbF HbS etc excl HbA1 Haemoglobin subtypes HbA2‬‬ ‫‪Haemoglobin ،HbC HbF HbS etc excl HbA1 Haemoglobin subtypes HbA2‬‬ ‫‪Pre ،Immunoglobulin G ،Immunoglobulin M ،Immunoglobulin A ،Controls‬‬ ‫‪/Antitrypsin Protease inhibitor Alpha1 ،albumin or Transthyretin‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HELENA BIOSCIENCE (United Kingdom) ،GOLDSITE DIAGNOSTICS‬‬ ‫)‪INC. (China‬‬ ‫اریا تشخیص پارس‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ شهید سید حسن دانش کیان خ فلسطین شمالی طبقه ‪3‬‬ ‫نگیری خالء‪،‬‬ ‫واحد غربی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188919643 :‬نام کاال‪ :‬لول ههای خو ‬ ‫‪ ،CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids‬لوله های خونگیری‬ ‫بدون خالء‪ ،‬سوزن خونگیری‪/Swab Speciment Collection ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD (China)،‬‬ ‫)‪LABNOVATION TECHNOLOGIES, INC (China) ،Deltalab S.L (Spain‬‬ ‫اریا جام جهان‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی ک شهید مرتضی امینی خ فلسطین شمالی طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188993343 :‬نام کاال‪ :‬نوار تست قند خون‪ ،‬سر سوزن‬ ‫قلم انسولین‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪IME-DC GMBH (Germany‬‬ ‫اریا جهان مکمل‬ ‫ایمیل‪ /pedramnafarieh@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کامپوزیت فیشو رسیالنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OrthoSource,Incorporated (United States‬‬ ‫اریا حکیم پارس‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده شمالی ک پروین خ دکتر سید حسین فاطمی طبقه ‪ 0‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9121128776 :‬ایمیل‪ /g.foroutan@ahpmed.com :‬نام‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کاال‪ :‬پالک زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬پیچ کنسلوس‬ ‫سه و نیم و‪ ،4‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬کریشنر وایر‪،‬‬ ‫پیچ کورتیکال مینی‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬کشکک‪،‬‬ ‫کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬سطح‬ ‫مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال مینی‪ ،‬دیستال رادیوس الکینگ مینی ال شکل‪،‬‬ ‫دیستال رادیوس الکینگ مینی اناتومیکال‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی‬ ‫سیمان ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان‬ ‫ارتروپالستی با جنتا مایسین‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ستون‬ ‫فقرات‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ الترال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ‬ ‫مدیال سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال‬ ‫مدیال تیبیا الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک مستقیم الکینگ مینی‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پالک سه‬ ‫و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک ال شکل الکینگ مینی‪ ،‬دیستال رادیوس مینی ال شکل‪،‬‬ ‫پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪،‬‬ ‫پالک تی شکل الکینگ مینی‪ ،‬پالک دیستال رادیوس سه و نیم‪ ،‬پالک تی تی‬ ‫باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬پالک دیستال‬ ‫رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬دیستال رادیوس مینی اناتومیکال‪ ،‬پیچ کنسلوس الکینگ‬ ‫سه و نیم و ‪ ،4‬واشر‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬قطعات یدکی دریل‪ ،‬کاپ‬ ‫غیرسیمانی‪ ،‬محدودکننده پالگ‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬هد‪،‬‬ ‫پیچ‪ ،‬الینر‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست ورتروپالستی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪AAP IMPLANTATE AG (Germany‬‬ ‫اریا درمان گستر بهنود‬ ‫ادرس‪ :‬تهران – خیابان نامجو – خیابان یزدی – پالک ‪ /96‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188982479‬ایمیل‪ /yahoo.com@naser.naderi78 :‬نام کاال‪ :‬سیستم های‬ ‫فیکس کننده بیمار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪KLARITY MEDICAL & EQUIPMENT CO , LTD (China‬‬ ‫اریا درمان گلسار‬ ‫ایمیل‪ /adg-medical@outlook.com :‬نام کاال‪ :‬اینفلیتور‪ ،‬رابط فشار قوی‪،‬‬ ‫شیت فمورال استاندارد‪ ،‬شیت رادیال بلند‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی هیدروفیلیک‪ ،‬گایدوایر‬ ‫انژیوگرافی پی تی اف ای‪ ،‬رادیال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SCW MEDICATH LTD (China‬‬ ‫اریا رویان طب‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ونک خ نیلو (ش ابراهیم شمس الهیجانی) ک هشتم طبقه ‪ 1‬واحد‬ ‫طهای کشت و‬ ‫‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /219125330740 :‬نام کاال‪ ،ICSI Pipet :‬محی ‬ ‫یهای محیط کشت ‪/Holding Pipet ،IVF/IUI‬‬ ‫افزودن ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ORIGIO a/s (Denmark‬‬ ‫اریا سان تهران‬ ‫ادرس‪ :‬ارژانتین خ شهید عماد مغنیه ( بهاران ) خ زاگرس طبقه ‪ 3‬واحد شمال‬ ‫غربی‪ /‬نام کاال‪ :‬اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪ ،‬ست استاندارد فیدینگ تیوب‬ ‫اندوسکوپی‪ ،Injection Needle For Reusable Metal Sheath ،‬ست کامل‬ ‫فیدینگ تیوب اندوسکوپی‪ ،‬بسکت یکبارمصرف گرسپینگ‪،Guardus Overtube ،‬‬ ‫اسنیر یکبار مصرف الکتروسرجیکال به همراه اینجکشن نیدل‪Injection Needle ،‬‬ ‫‪ ،For Reusable Metal Sheath‬گرسپینگ فورسپس یکبارمصرف‪ ،‬فورسپس‬ ‫بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف با سوزن‪،‬‬ ‫اسفنکتروتوم یکبارمصرف تریپل لومن‪ ،‬گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری‪ ،‬هموکلیپس‪،‬‬ ‫اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪ ،‬بسکت خروج سنگ یکبارمصرف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪US ENDOSCOPY (United States) ،MICRO-TECH (NANJING) CO, LTD (China‬‬ ‫اریا سپاهان ثنان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران میدان چیذر خیابان پارس کوچه فیروزه پالک ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166582631‬ایمیل‪ /ymail.com@alisaedi82 :‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزی‪،‬‬ ‫فیکسچر‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪I-RES Sagl (Switzerland‬‬ ‫اریا شایان ویرا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شهید دکتر بهشتی‪ ،‬خیابان پاکستان‪ ،‬کوچه دوم‪ ،‬پالک‬ ‫شش‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188544046 :‬ایمیل‪mostafahasankhani@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬بسکت خروج سنگ‬ ‫یکبارمصرف‪ ،‬اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف‬ ‫بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف با سوزن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU LOOKMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China)،‬‬ ‫)‪Zhuji Pengtian Medical Instrument Co.,Ltd (China‬‬ ‫اریا طب گادزا‬ ‫ادرس‪ :‬جردن بل افریقا بن بابک مرکزی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188202494‬ایمیل‪ /m.ameli@godza.ir :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ایرموتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫دوربین داخل دهانی‪ ،‬دستگاه توربین‪ ،‬سایر قطعات یدکی یونیت دندانپزشکی‪ ،‬هندیس‬ ‫میکروموتور جراحی‪ ،‬بدنه انگل معمولی با سرعت ثابت‪ ،‬دستگاه انگل معمولی با‬ ‫سرعت ثابت‪ ،‬عینک محافظ با ذره بین‪ ،‬دستگاه انداز هگیری دیجیتال طول پاکت‪،‬‬ ‫کوپلینگ توربین‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MK-DENT (Germany) ،orangedental GmbH & Co. KG (Germany‬‬ ‫اریا طلوع شرق‬ ‫ادرس‪ :‬باغ فیض خ گلبرگ خ شهید وحید خجسته پور (باهنر) م مسکونی باران‬ ‫بلوک ‪ 1‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /14‬نام کاال‪ :‬کانوالی بالنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Soft Medical Aesthetic s.a.s (France‬‬ ‫اریا فر درمان ویرا‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ سیدجمال الدین اسد ابادی خ ششم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9126181986 :‬ایمیل‪ /p.mirkhan@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬لید پیس‬ ‫میکر داخلی دو حفره ای‪ ،‬لوازم اکسترکشن لید ای سی دی‪ ،‬سایر قطعات یدکی پمپ‬ ‫سرم‪ ،‬دستگاه مانیتور کاشتنی قلبی‪ ،‬دستگاه تله مانیتورینگ ‪ ،ECG‬لید ای سی دی‬ ‫سه حفره ای‪ ،‬دستگاه پیس میکر داخلی دو حفره ای‪ ،‬دستگاه پیس میکر داخلی تک‬ ‫حفره ای‪ ،‬دستگاه پیس میکر داخلی سه حفره ای‪ ،‬دستگاه ای سی دی دو حفره ای‪،‬‬ ‫دستگاه ای سی دی سه حفره ای‪ ،‬دستگاه ای سی دی تک حفره ای‪ ،‬لید ای سی‬ ‫دی دو حفره ای‪ ،‬لید ای سی دی تک حفره ای‪ ،‬پروگرمر ای سی دی تک حفره ای‪،‬‬ ‫پروب پالس اکسی متر سازگار با ام ار ای‪ ،‬اینترودیوسر ای سی دی سه حفره ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOTRONIK SE & CO. KG (Germany) ،PLC Medical Systems INC (Unit‬‬‫)‪ed States) ،Shenzhen Caremed Medical Technology Co.,Ltd (China‬‬ ‫اریا مبنا تشخیص‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ رودکی شمالی ک صائب طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166433236‬نام کاال‪ :‬سر سوزن قلم انسولین‪ ،‬قلم انسولین‪ ،‬النست ایمنی‪،‬‬ ‫‪ ،HIV Multiple Ag Ab Rapid Test ،HCV Antibody Rapid Test‬لول ههای‬ ‫نگیری خالء‪/‬‬ ‫خو ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HTL-STREFA S.A. (Poland) ،COPERNICUS Sp. z o.o (Poland) ،OraSure‬‬ ‫)‪Technologies, Inc (United States) ،GREINER BIO ONE GmbH (Austria‬‬ ‫اریا مریک کیمیا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ افریقا باالتر از بلواراسفندیار ک رحیمی پ‪ 3‬ط‪ 2‬واحد‪4‬و‪5‬و‪6‬‬ ‫کدپستی ‪ /1967936193‬نام کاال‪ :‬هندل به همراه کارتریج استپلر خطی برشی‬ ‫جراحی باز‪ ،‬استپلر حلقوی جراحی‪ ،‬هندل بدون کارتریج استپلر الپاروسکوپی خطی‬ ‫برشی‪ ،‬کارتریج استپلر الپاراسکوپی‪ ،‬کاتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬کاتریج‬ ‫استپلر خطی جراحی باز‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر خطی جراحی باز‪ ،‬استپلر‬ ‫حلقوی هموروئید‪ ،‬هندپیس رابط اولتراسونیک‪ ،‬دستگاه الکتروسرجیکال اولتراسونیک‪،‬‬ ‫پروب اولتراسونیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪REACH SURGICAL, INC. (China‬‬ ‫اریا نور درمان‬ ‫ایمیل‪ /arianoordarmaan@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬پودر استخوان حیوانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Chiyewon Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫اریا نوید پایا‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی ک هیجدهم خ شهید احمد قصیر س طال ‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ /9121398760‬نام کاال‪ :‬هد گیر‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬پیچ‬ ‫ارتودنسی‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬پیچ ارتودنسی‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬بندهای االستیک‪،‬‬ ‫بندهای االستیک‪ ،‬سمان ارتودنسی‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ORTHODONTIC MANUFACTURER SIA S.r.l (Italy) ،BERNHARD FOR‬‬‫‪STER GMBH (Germany) ،ORTHOLUTION CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫)‪HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL EQUIPMENT FACTORY (China‬‬ ‫اریا هوشمند ازما‬ ‫ایمیل ‪ /ariahooshmandazma@gmail.com :‬نام کاال‪Enzyme Immu� :‬‬ ‫‪،5Part Differential Automated Cell Counters ،noassay Spare parts‬‬ ‫‪Enzyme ،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Microplate Washer‬‬ ‫‪،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Immunoassay Consumables‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،3Part Differential Automated Cell Counters/2‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،Enzyme Immunoassay Analysers ،Spare parts‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،Enzyme Immunoassay Analysers ،Analysers‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Spare parts‬‬ ‫‪،Hemoglobin POC ،Semi automated Coagulation System ،Spare parts‬‬ ‫‪Anti ،Anti Cardiolipin Antibodies ،ANA Screening ،Microplate Reader‬‬ ‫‪،dsDNA Antibodies ،Gliadin Antibodies ،Cyclic Citrullinated Peptide‬‬ ‫‪PR3 ،Anti Phosphatidylserin Antibodies ،MPO ANCA ،ENA Screening‬‬ ‫‪،Thyroid Peroxidase Antibodies ،Thyroglobulin Autoantibody ،ANCA‬‬ ‫‪،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Enzyme Immunoassay Spare parts‬‬ ‫‪Enzyme Immu�،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Discrete Analyserr‬‬ ‫‪/noassay Spare parts‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Malay‬‬‫‪sia) ،DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. (China) ،HUMAN Gesellschaft für‬‬ ‫‪Biochemica und Diagnostica mbH (China) ،HUMAN Gesellschaft‬‬ ‫‪für Biochemica und Diagnostica mbH (United States) ،HUMAN Ge‬‬‫‪sellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Germany) ،HUMAN‬‬ ‫‪Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Austria) ،HUMAN‬‬ ‫‪Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Switzerland) ،HU‬‬‫‪MAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Denmark)،‬‬ ‫‪HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Czech‬‬ ‫‪Republic) ،HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica‬‬ ‫‪mbH (Hungary) ،HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diag‬‬‫‪nostica mbH (Sweden) ،HUMAN Gesellschaft für Biochemica und‬‬ ‫‪Diagnostica mbH (Italy) ،AMS S.p.A (Italy) ،HUMAN Gesellschaft‬‬ ‫‪für Biochemica und Diagnostica mbH (United Kingdom) ،HUMAN‬‬ ‫)‪Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Australia‬‬ ‫اریا وجد‬ ‫ادرس‪ :‬خیایان ستارخان ابتدای خیابان باقرخان پالک ‪ 129‬طبقه چهارم‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166903721 :‬ایمیل‪ /aryavajdco@neda.net :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪،Basic Culture Media ،Manual M Analysers ،Differential Culture Media‬‬ ‫‪/Selective Culture Media‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Merck KGaA (Germany‬‬ ‫اریا کوروش تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬میدان امام حسین (ع ) خ دماوند ک ایران طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬کپسول‬ ‫اندوسکوپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Capsovision, Inc (United States‬‬ ‫اریان تندرست‬ ‫ادرس‪ :‬امانیه خ منصفی ک کیانی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166959111 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬اینسافلیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬منبع نور ویدئو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RICHARD WOLF GMBH (Germany) ،MIELE & CIE. KG (Germany)،‬‬ ‫)‪MIELE & CIE. KG (Austria‬‬ ‫اریان تندرست طب‬ ‫ادرس‪ :‬امانیه خ منصفی ک کیانی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166959111‬ایمیل‪ /maryam.kabki@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬تیغه‪،‬‬ ‫اسکالپل هندل‪ ،‬چاقو‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬قیچی دایسکتیگ‪ ،‬قیچی‬ ‫میکروسرجیکال‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست اتروماتیک‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬پنست‬ ‫‪52‬‬ ‫بی دندانه‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬پروب‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور‬ ‫دایسکتور‪ ،‬ابزار جراحی‪-‬سوزن‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫یها‪ ،‬قیچی لیگاتور و بخیه‪ ،‬وایر کاتر‪ ،‬کلمپ‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫میکروسرجیکال‪ ،‬کاب ‬ ‫اتروماتیک‪ ،‬کلمپ‪ ،‬شیت اندوسکوپی‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬هوک میکروسرجیکال‬ ‫گوش و حلق و بینی‪ ،‬سایر قطعات یدکی اندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و‬ ‫بینی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬سیستم اسپیریشن و ایریگشن‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬ارتروسکوپ‪ ،‬فوت پدال کنسل شیور ارتروسکوپی‪ ،‬هیستروسکوپ‪،‬‬ ‫اینسافلیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬دستگاه کنسول شیور ارتروسکوپی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار گوش و حلق و‬ ‫بینی‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪ -‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪،‬‬ ‫کورت ارتوپدی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬دستگاه‬ ‫های گچ بر‪ ،‬قیچی لباس و نوار زخم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬لوازم جانبی دریل‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬تیغ اره‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬تیوب ساکشن‬ ‫ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬کانوالی‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬سر مته‬ ‫شیور ارتروسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پروکتوسکوپ‪ ،‬منبع نور‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬منبع نور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحی مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬بوژی‪ ،‬ویدئو پروسسور اندوسکوپی‪ ،‬کورت مغز و اعصاب‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪،‬‬ ‫چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق‬ ‫و بینی‪ ،‬سرمته کنسول جراحی‪ ،‬سایر قطعات یدکی کنسول جراحی‪ ،‬درماتوم‪،‬‬ ‫ست ابزار جایگذاری پیچ استخوانی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬دریل دستی‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬لور‪ ،‬کانکتور اندوسکوپی‪ ،‬کابل انتقال نور سرد ویدئو الپاراسکوپ‪،‬‬ ‫هندل اندوسکوپی‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬گرسپینک فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬پنست‬ ‫بی دندانه‪ ،‬اینسرت گرسپر الپاروسکوپی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال‬ ‫گوش و حلق و بینی‪ ،‬کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬چاقوی اندوسکوپی‪ ،‬پروب‪ ،‬اداپتور‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬ست کامل گرسپر الپاروسکوپی‪،seal for laparoscopy trocar ،‬‬ ‫قالب اندوسکوپی‪ ،‬هندل گرسپر الپاروسکوپی‪ ،‬سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬شفت گرسپر‬ ‫الپاروسکوپی‪ ،‬پانچ اندوسکوپی‪ ،‬کمرا هد ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬پنست‬ ‫گرسپینگ‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،Obturators ،‬تلسکوپ ویدئو الپاراسکوپ‪،‬‬ ‫یها‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬تروکار‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫پنست بادندانه‪ ،‬کاب ‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬کلمپ اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬‬ ‫الویتور دایسکتور‪ ،‬هندپیس کنسول شیور ارتروسکوپی‪ ،‬رزکتور‪ ،‬هندپیس کنسول‬ ‫جراحی‪ ،‬دستگاه کنسول جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICON (Germany) ،RICHARD WOLF GMBH (Germany) ،RICHARD‬‬ ‫)‪WOLF GMBH (Ecuador‬‬ ‫اریان سناء‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ قائم مقام فراهانی ک ازادگان طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /25‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188102240 :‬نام کاال‪ :‬باند فایبر گالس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MIKA MEDICAL CO. (Korea, South‬‬ ‫اریان طب ارامش‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬بزرگراه نواب ( جنوب به شمال )‪ ،‬نرسیده به پل کمیل‪ ،‬مجتمع‬ ‫افرا‪ ،‬طبقه چهارم‪ ،‬واحد ‪ /409‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2155439541 :‬نام کاال‪ :‬کابل‬ ‫الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬پروب پالس اکسی متر رومیزی‪ ،‬کابل پروب پالس اکسی متر‬ ‫رومیزی‪ ،‬کاف فشار سنج‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN MED-LINK ELECTRONICS TECH CO., LTD (China‬‬ ‫اریانا حکیم اتیه‬ ‫ادرس ‪ :‬خ فاطمی غربی‪ ،‬نرسیده به خ جمالزاده‪ ،‬پ ‪ ،246‬ط ‪ /2‬ایمیل‪A.nikoom� :‬‬ ‫‪ /azhab@arianahaakim.com‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین‬ ‫دیسک بین مهره ای گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره‬ ‫ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پالک خاجی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫ترنسورس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست‬ ‫کایفوپالستی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای نات‬ ‫اسلیو کلمپ پیچ پدیکوالر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای‬ ‫گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات کیج گردنی قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫(‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICREA INTERNATIONAL S.A (France) ،Pan Medical Ltd (United‬‬ ‫)‪Kingdom‬‬ ‫ارین تیام طب‬ ‫ایمیل‪ /tiamtebco@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کلمپ‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬رترکتور‬ ‫خودکار‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬لور‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬قیچی‬ ‫عمومی استاندارد‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬سرنگ‪ ،‬قیچی لیگاتور و بخیه‪،‬‬ ‫کانوالی ساکشن‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬رترکتور متصل به تخت‪،‬‬ ‫نیدل هلدر معمولی‪ ،‬پین کاتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PRAISE CORPORATION (Pakistan‬‬ ‫ارین مدجوی‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ نی ریزی ک شهیدعلی پیمانی(یازدهم) طبقه ‪ 1‬واحد ‪/4‬‬ ‫ایمیل‪ /info@arianmedjoy.com :‬نام کاال‪ :‬پک های جراحی‪ ،‬پک های جراحی‪،‬‬ ‫پک های جراحی‪ ،‬پک های جراحی‪ ،‬دریپ جراحی‪ ،‬دریپ جراحی‪ ،‬دریپ جراحی‪،‬‬ ‫دریپ جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Molnlycke Health Care AB (Thailand) ،Molnlycke Health Care AB‬‬ ‫)‪(Belgium) ،Molnlycke Health Care AB (Czech Republic‬‬ ‫ارینا حیات دانش‬ ‫ایمیل ‪ /info@arinahayat.com :‬نام کاال‪Multiple Chromosomal Anoma� :‬‬ ‫‪/lies Detection Test‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪premaitha Health (United Kingdom‬‬ ‫ارینا طب جاوید‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬همایون شهر – خیابان کاشانی پور – کوچه طاهری – پالک‬ ‫‪ -59‬واحد ‪ /2‬ایمیل‪ /afsharradmehdi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬اپلیکاتور‬ ‫اولتراسوند تراپی‪ ،‬کابل اپلیکاتور‪ ،‬اولتراسوند تراپی‪ ،Electrode Straps ،‬دستگاه‬ ‫مگنتوتراپی‪ ،‬دستگاه شاک ویوتراپی فیزیوتراپی و توانبخشی‪ ،‬دستگاه لیزرتراپی‪،‬‬ ‫دستگاه الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه شورت ویو دیاترمی‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪EMILDUE S.R.L (Italy‬‬ ‫اریو برزن سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬چهار باغ باال خ چهار باغ باال بن ابن سینا س اداری سینا طبقه ‪ 0‬واحد ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3136643743 :‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ‬ ‫های پلی اکسیال بلند‪ ، ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای‬ ‫پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ، ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TI-TAMED (South Africa) ،ELITE SURGICAL PTY LTD (South Africa‬‬ ‫ازاد تجارت پارس پرنیان‬ ‫ادرس‪ :‬فاطمی خ شهید سرتیپ فکوری خ کاج طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬کن‬ ‫کاغذی‪ ،‬گوتا پرکا‪ ،‬باندینگ‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬سمان ام تی ای‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪،‬‬ ‫الینر حفره‪ ،‬دستگاه الیت کیور‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬دستگاه تزریق گوتا پرکای‬ ‫حرارتی‪ ،‬دستگاه الیت کیور‪ ،‬مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬باندینگ‪ ،‬سمان‬ ‫کامپوزیت رزینی‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬دستگاه اپکس فایندر‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬فیکسچر‪،‬‬ ‫اسید اچ پرسلن‪ ،‬پانسمان‪ ،‬سیلر‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Meta Biomed Co., Ltd (Korea, South) ،SPIDENT Co., Ltd (Korea,‬‬ ‫‪South) ،BIOMTA (Korea, South) ،OSSTEM IMPLANT CO.,LTD (Korea,‬‬ ‫)‪South) ،DXM Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫ازاد طب درمان‬ ‫ادرس‪ :‬هفت تیر ک سپیدان خ فجر طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /11‬نام کاال‪ :‬پولینگ بگ‪ ،‬ست‬ ‫مصرفی دستگاه کاهنده پاتوژن در خون‪ ،‬ست پالکت فرز‪ ،‬ست پالسما فرز‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی شتابدهنده خطی‪ ،‬دستگاه کاهنده پاتوژن در خون‪ ،‬دستگاه افرزیس‬ ‫درمانی‪ ،‬دستگاه افرزیس خون اهدایی پالکت‪ ،‬سایر قطعات یدکی افرزیس درمانی‪،‬‬ ‫کیت مصرفی دستگاه تابش پرتو ‪ ،UVA‬دستگاه شتابدهنده خطی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TERUMOBCT EUROPE N.V (United ،)TERUMOBCT EUROPE N.V (Japan‬‬ ‫‪SHANDONG XINHUA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD (Chi� ،)Statess‬‬ ‫‪)Med Tech Solutions GmbH (Italy ،)na‬‬ ‫اژند ازما طب‬ ‫نگیری خالء‪ ،‬سوزن‬ ‫ایمیل‪ /ajandmedical@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬لول ههای خو ‬ ‫خونگیری‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd (China‬‬ ‫اسا اونیک‬ ‫ادرس‪ :‬ونک خ ولیعصر خ شهید برادران شریفی ب خشایار طبقه ‪ 4‬واحد ‪/401‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9121868410 :‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزی‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪،‬‬ ‫ابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنت‪ ،‬غشاء جراحی‪ ،‬پودر استخوان حیوانی‪ ،‬کیت جراحی‬ ‫ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪JDENTALCARE S.r.l (Italy) ،TECNOSS S.r.l (Italy‬‬ ‫اسا دندان پارس گستر طب‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع م دندان بان طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166583281 :‬نام کاال‪ :‬قیچی دندانپزشکی‪ ،‬ابزار دستی‬ ‫جراحی‪ ،‬انبرک‪ ،‬پروپ دهانی‪ ،‬جعبه ابزار اندودنتیک‪ ،‬حمل کننده امالگام‪ ،‬چیزل‪ ،‬اینه‬ ‫ها‪ ،‬دستکش معاینه التکس‪ ،‬دستکش معاینه نیتریل‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬ظرف‬ ‫استریلیزاسیون‪ ،‬سوندها‪ ،‬کلمپ رابردم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ASA DENTAL S.P.A (Italy) ،ASA DENTAL S.P.A (Malaysia‬‬ ‫اسا فارمد سینا‬ ‫ایمیل‪ /asafarmed@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬مواد پاک کننده دندان مصنوعی‪،‬‬ ‫چسب اتصال دندان مصنوعی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BONYF AG (Switzerland‬‬ ‫اسان تجارت تجهیز فرتاک‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد‪-‬باالتر از میدان کاج‪ -‬خیابان یکم ‪ -‬برج ارم ‪ -‬طبقه ‪ - 10‬واحد‬ ‫‪ /1‬ایمیل‪ /keikha.saeed@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬باندینگ‪ ،‬کامپوزیت تک‬ ‫تیوپ‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬اچینگ‪ ،‬کامپوزیت فیشو رسیالنت‪ ،‬وارنیش‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PERFECTION PLUS LTD (United Kingdom‬‬ ‫اسان تجهیز ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از سهروردی‪ ،‬پالک ‪ ،42‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188450124‬ایمیل‪ /gmail.com@nazarpour82 :‬نام کاال‪ :‬ست ابزار‬ ‫جایگذاری ست کایفوپالستی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست کایفوپالستی‪ ،‬استنت دارویی‪،‬‬ ‫استنت دارویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BM KOREA CO., LTD. (Korea, South) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORA‬‬‫)‪TION (Ireland‬‬ ‫اسانا نوین طب‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ ولی عصر بن شهید حسین کوزه گر طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کشکک‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال‬ ‫زانو‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬پیچ‪ ،‬استم غیرسیمانی‪،‬‬ ‫استم سیمانی‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬کیج و رینگ‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی‬ ‫سیمان ارتروپالستی با جنتا مایسین‪ ،‬هد‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪ ،‬الینر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MATHYS (Switzerland‬‬ ‫اسپیان گستران ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬رسالت خ شهدای هفتم اذر (ازادگان) خ شهید حسن حقیقی طبقه ‪1‬‬ ‫واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9357209606 :‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزنی‪ ،‬دستگاه‬ ‫محرک طب سوزنی‪ ،‬سوزن طب سوزنی‪ ،‬سوزن طب سوزنی‪ ،‬سوزن طب سوزنی‪،‬‬ ‫دستگاه محرک طب سوزنی‪ ،‬دستگاه محرک طب سوزنی‪ ،‬سوزن طب سوزنی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪sedatelec (France) ،Hansol Medical (Korea, South) ،SUZHOU HUANQIU‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ACUPUNCTURE MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD. (China) ،Seirin Corpora‬‬‫‪tion (Japan) ،WUJIN GREATWALL MEDICAL DEVICE CO.,LTD.CHANG‬‬‫)‪ZHOU (China) ،SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY (China‬‬ ‫اسمان ابی طب‬ ‫ادرس‪ :‬خ افریقا بین پل میر داماد وجهان کودک جنب پارک خشایار برج افرا واحد‬ ‫‪ /428‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188881075 :‬نام کاال‪ :‬فیکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Blue Sky Bio, LLC (United States‬‬ ‫اسمان دندان پارس‬ ‫ادرس‪ :‬شیراز چهارراه ستارخان ساختمان خضرادو طبقه چهارم پالک چهل و چهار‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /7136494374 :‬ایمیل‪ /RASSAFIANI@ITI.CO.IR :‬نام کاال‪:‬‬ ‫اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬سمان زینک اکساید اوژنول‪ ،‬فیکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Alpha Dent Implants Ltd (Germany‬‬ ‫اسیا شیمی فارمد‬ ‫ایمیل‪ /kamranbnh@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬الژینات‪ ،‬فوم ها‪ ،‬هیدروکلوئید‪،‬‬ ‫هیدروژل‪ ،‬پانسمان سیلیکون شیت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪T&L Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫اسیاگلدمن‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان میرزای شیرازی خیابان نژادکی پالک ‪ /17‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188833095‬ایمیل‪ /info@r-pd.ir :‬نام کاال‪ :‬لوله های درناژ‪Percutaneous ،‬‬ ‫‪ ،Drainage Set‬لوازم جانبی اورتزها‪ ،‬اورتز مچ دست‪ ،‬شانت مغزی‪ ،‬اورتز پشت‪،‬‬ ‫پوشش هموستاتیک‪ ،Closed Wound Drainage ،‬مارکر پوستی‪ ،‬تثبیت کننده کمر‪،‬‬ ‫مش پلیمریک‪ ،‬وسایل نگهدارنده پروتز سینه خارجی‪ ،‬پروتز سینه خارجی‪ ،‬اسپیلنت‬ ‫داخلی‪ ،Grommet ،‬پروتز استخوانچه های گوش میانی‪/T Tube ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪REDAX S.P.A (Italy) ،ORFIT INDUSTRIES (Belgium) ،SOPHYSA (France)،‬‬ ‫‪MASCIA BRUNELLI S.p.A (Italy) ،DeRoyal Industries Inc (United‬‬ ‫‪States) ،COUSIN BIOTECH s.a.s (France) ،TRULIFE (Canada) ،TRULIFE‬‬ ‫)‪(Ireland) ،NETWORK MEDICAL PRODUCTS LTD (United Kingdom‬‬ ‫اسیا شیمی طب‬ ‫ادرس‪ :‬ولیعصر خ ولیعصر خ شهید مهندس سعید ناصری م ابن سینا طبقه ‪ 0‬واحد‬ ‫‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188646030 :‬ایمیل‪ /asiachemitebco@gmail.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬رول پنبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Coltene/Whaledent AG (Switzerland) ،Coltene/Whaledent AG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫اسیا طب دندان‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ فرزین خ باقرخان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬کامپوزیت تک تیوپ‪،‬‬ ‫سها‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬سمان‬ ‫خمیر پروفیالکسی‪ ،‬ماتریس بند‪ ،‬باندینگ‪ ،‬بر ‬ ‫کامپوزیت رزینی‪ ،‬وج بندهای دندانی‪ ،‬باندینگ‪ ،‬اچینگ‪ ،‬کیت ترمیمی پرسلن‪،‬‬ ‫تهای دندانپزشکی‪ ،‬کامپوزیت فیشو رسیالنت‪ ،‬دستگاه موم ذوب کن‪ ،‬کامپوزیت‬ ‫پس ‬ ‫کیت‪ ،‬خمیر ضد حساسیت و پوسیدگی‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪ ،‬خمیر‬ ‫پروفیالکسی‪ ،‬اسید اچ پرسلن‪ ،‬نگهدارنده ماتریس‪ ،‬کامپوزیت کیت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MICERIUM S.P.A (Italy) ،COSMEDENT,INC. (United States‬‬ ‫اسیاجراح پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز ‪ -‬خیابان شهید شوریده ‪ -‬پالک ‪ - 3‬واحد ‪ /14‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188989711 :‬ایمیل‪ /Md-ahmadi@hotmail.com :‬نام کاال‪ :‬پلیت‬ ‫یکبار مصرف دو لبه‪ ،‬پلیت یکبار مصرف یک لبه‪ ،‬مارکر پوستی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TELIC S.A.U (Spain) ،MEDPLUS INC (China‬‬ ‫افاق سالمت بهینا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان افریقا باالتر از ظفر بن بست بابک مرکزی پالک ‪ 5‬واحد ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2186080626 :‬ایمیل‪ /gmail.com@yaser1353 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬هوک چشمی‪ ،‬مارکر‬ ‫چشمی‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬کانتینر‪ ،‬فیکسیشن‬ ‫رینگ چشمی‪ ،‬پروب‪ ،‬دستکش معاینه نیتریل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China) ،MAIS‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTD (India) ،KERATOCONUS SOLUTIONS‬‬ ‫)‪S.A (Spain) ،Microtrack (India) ،Hartalega NGC Sdn. Bhd (Malaysia‬‬ ‫افتاب فروزان اریا‬ ‫ادرس‪ :‬تخت طاووس خ ولی عصر خ ناهید طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188107070‬نام کاال‪ :‬دستگاه لیپوساکشن‪ ،‬دستگاه وکیوم تراپی‪ ،‬دستگاه لیزر‬ ‫کیوسوئیچ ان دی یگ‪ ،‬دستگاه لیزر دی اکسیدکربن‪ ،‬دستگاه لیزر النگ پالس ان دی‬ ‫یگ‪ ،‬دستگاه لیزر النگ پالس الکساندرایت‪ ،‬دستگاه لیزر ترکیبی الکساندرایت و ان‬ ‫دی یگ‪ ،‬سیستم خنک کننده دی اکسیدکربن پوست‪ ،‬دستگاه رادیو فرکانسی‪ ،‬کاتریج‬ ‫اولتراسوند متمرکز شده شدت باال‪ ،‬ژنراتور مونوپالر بای پالر‪ ،‬دستگاه فرکشنال‬ ‫میکرونیدل‪ ،‬دستگاه لیزر کیوسوئیچ ان دی یگ‪ ،‬دستگاه لیزر ترکیبی الکساندرایت‬ ‫و ان دی یگ‪ ،‬دستگاه لیزر النگ پالس ان دی یگ‪ ،‬گن بعد از جراحی‪ ،‬دستگاه‬ ‫رادیو فرکانسی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬دستگاه فرکشنال میکرونیدل‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫فرکشنال میکرونیدل ‪ ،RF‬سایر قطعات یدکی فلش المپ‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر‬ ‫ترکیبی الکساندرایت و ان دی یگ‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر دی اکسید کربن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪EUROMI S.A. (Belgium) ،I-Tech Industries S.R.L (Italy) ،Bison Medical‬‬ ‫‪Co.,Ltd (Korea, South) ،cutera (United States) ،ZIMMER MEDIZIN‬‬‫‪SYSTEME GmbH (Germany) ،CHUNGWOO CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫‪HIRONIC CO.,Ltd (Korea, South) ،LED SPA (Italy) ،Eto Garments Aps‬‬ ‫‪(Denmark) ،Senbitec Co.,Ltd (Korea, South) ،VIOL.co .,Ltd (Korea,‬‬ ‫)‪South) ،SHANGHAI APOLO MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (China‬‬ ‫افتاب گستران البرز‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان سهروردی شمالی کوچه مهاجر پالک ‪ 34‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪/8‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188517268 :‬ایمیل‪ /ali@aga.co.ir :‬نام کاال‪ :‬کلمپ‪،‬‬ ‫یها‪ ،‬سیم‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬سایر قطعات یدکی اندوسکوپی‪ ،‬کاب ‬ ‫رابط ابزارهای جانبی بای پالر‪ ،‬شیت اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬ارتروسکوپ‪،‬‬ ‫پانچ بیوپسی‪-‬یکبار مصرف‪ ،‬کانتینر‪ ،‬کانکتور اندوسکوپی‪ ،‬اداپتور اندوسکوپی‪ ،‬پنست‬ ‫بیوپسی‪ ،‬سیستوسکوپ‪ ،Obturators ،‬سینوسکوپ‪ ،‬تروکار‪ ،‬اسلیو‪ ،‬هیستروسکوپ‪،‬‬ ‫سیم رابط ابزارهای جانبی مونوپالر‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت‬ ‫اتصال الکتریکی‪ ،‬قلم بای پالر‪ ،‬کابل انتقال نور سرد ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬پروسسور‬ ‫سازگار ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬کمرا هد ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬منبع نور اندوسکوپی‪،‬‬ ‫منبع نور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬دستگاه دیجیتایزر فیلم‪ ،‬ترالی اندوسکوپی‪ ،‬سیستم‬ ‫مستندسازی اندوسکوپی‪ ،‬دستگاه ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬تلسکوپ ویدئو الپاراسکوپ‪،‬‬ ‫کانوالی اندوسکوپی‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬گاید وایر‬ ‫ریوی‪ ،‬هندل اندوسکوپی‪ ،‬الکترود الکتروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪،‬‬ ‫سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬کلیپ اپالیر‪ ،‬سیستم اسپیریشن و ایریگشن اندوسکوپی‪،‬‬ ‫اینسافلیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬رزکتور‪ ،‬سایر قطعات یدکی الرینگوسکوپ‪ ،‬سرنگ‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬فورسپس بیوپسی چندبارمصرف با سوزن‪ ،‬اینسرت گرسپر الپاروسکوپی‪،‬‬ ‫هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬قیچی‬ ‫دایسکتیگ‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫قیچی لیگاتور و بخیه‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪،‬‬ ‫پنست بی دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬فورسپس چندبارمصرف هموستاتیک‪ ،‬کلمپ‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬اپالیر عروقی‪ ،‬اپالیر مغز و اعصاب‪ ،‬کلیپس مغز و‬ ‫اعصاب‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬رترکتور‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬قالب اندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحی‪-‬‬ ‫سوزن‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬لوازم جانبی رترکتور‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬برش پوست‪ ،‬تیغه‪،‬‬ ‫پروب‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬ویدئو الرنگوسکوپ‪ ،‬تیغه الرینگوسکوپ‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬‬ ‫گوژ‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬الویتور میکروسرجیکال گوش و‬ ‫حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬لور‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪،‬‬ ‫سیم گیر‪ ،‬وایر کاتر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬نیدل‬ ‫هلدر معمولی‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬ابزار جراحی مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پنست اتروماتیک‪ ،‬گرسپینک فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬کورت زنان‪،‬‬ ‫رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و‬ ‫بینی‪ ،‬کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار‬ ‫گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬‬ ‫گوژ‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬چاقو‪ ،‬ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬استپلر حلقوی جراحی‪ ،‬استپلر‬ ‫حلقوی هموروئید‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬کاتریج‬ ‫استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر خطی جراحی باز‪،‬‬ ‫کاتریج استپلر خطی جراحی باز‪ ،‬دستگاه میکروسکوپ گوش و حلق و بینی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RUDOLF Medical GmbH + Co. KG (Germany) ،RUDOLF Medical‬‬ ‫‪GmbH + Co. KG (Georgia) ،RUDOLF Medical GmbH + Co. KG (Domini-‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ca) ،SUZHOU BEINUO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. (China) ،KARL‬‬ ‫)‪KAPS GMBH & CO.KG (Germany‬‬ ‫التون شنوا‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز بین بیمارستان ساسان و پارس ک شهید شوریده پ‪15‬‬ ‫واحد‪ /18‬نام کاال‪ ،ABR Unit :‬دستگاه اودیومتر‪ ،‬دستگاه سمعک‪ ،‬دستگاه‬ ‫تمپانومتری‪ ،‬سایر قطعات یدکی اودیومتر‪ ،‬سایر قطعات یدکی سمعک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪INTERACOUSTICS A/S (Denmark) ،OTICON A/S (Denmark‬‬ ‫التون طب پویا‬ ‫ایمیل‪ /altonteb@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬اندیکاتور استریلیزاسیون‪ ،‬کالس یک‬ ‫چسب اتوکالو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INC. (United States‬‬ ‫‪(STERITEC PRODUCTS‬‬ ‫التون کاران پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬زعفرانیه ‪ -‬خ مقدس اردبیلی ‪ -‬پ ‪ - 35‬واحد ‪ /4‬ایمیل‪atlmedical. :‬‬ ‫‪ /co@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه نیتریل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shandong Intco Medical Products Co., Ltd (China‬‬ ‫التین مدیا طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان افریقا ‪ ،‬باالتر ظفر ‪ ،‬کوچه بابک مرکزی ‪ ،‬پالک ‪ ، 5‬واحد‬ ‫‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122007890 :‬ایمیل‪/vahidgoodarzi@altinteb.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬هیالورونیک اسید‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Anika Therapeutics S.R.L (Italy‬‬ ‫امون طب تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬سهروردی شمالی کوچه ازادی پالک ‪ /38‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تیتانیوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BK MEDITECH Co.LTD (Korea, South‬‬ ‫امیتیس تجارت گسترخاورمیانه‬ ‫ایمیل‪ /maryamhakimipour@gmail.com :‬نام کاال‪/LH RT :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NANOREPRO AG (Germany‬‬ ‫انالیز‬ ‫ادرس‪ :‬میدان ارژانتین ابتدای بلوار افریق پالک ‪ 12‬واحد ‪ /14‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188641265‬نام کاال‪Haemoglobin subtypes ،Serum Normal Controls :‬‬ ‫‪Hepatitis B ،HIV Multiple Ag Ab Test ،HbC HbF HbS etc excl HbA1 HbA2‬‬ ‫‪/Surface Antigen‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIO - RAD (United States) ،BIO - RAD (France‬‬ ‫انکو دارو‬ ‫ادرس‪ :‬میدان فاطمی‪ -‬خیابان شهید گمنام‪ -‬نبش خیابان ‪ -2.1‬پالک ‪ -85 -‬طبقه‬ ‫‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188979430 :‬ایمیل‪/s.khoshkhoo@oncodarou.com :‬‬ ‫نام کاال‪/Faeces Occult Blood HT :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOMERICA,INC (United States‬‬ ‫اوا درمان اریا‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ شهید رسول زارع خ ازادی س برجسازبلوک ‪ C C‬طبقه ‪ 4‬واحد‬ ‫‪ /139‬ایمیل‪ /avadarman@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬سیلر‪ ،‬دستگاه الیت کیور‪،‬‬ ‫کلسیم هیدروکساید‪ ،‬ماده ضد عفونی کننده کانال‪ ،‬دستگاه اپکس فایندر‪ ،‬دستگاه ضد‬ ‫عفونی کننده کانال‪ ،‬رزین دندان مصنوعی سلف کیور‪ ،‬فایل دستی‪ ،‬فایل روتاری‪،‬‬ ‫سیلر‪ ،‬وارنیش‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬دستگاه امالگاماتور کپسولی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Humanchemie GmbH (Germany) ،PREMIUM PLUS INTERNATIONAL‬‬ ‫‪LIMITED (China) ،DEM Dental Equipment Manufacturer Limited (Unit‬‬‫‪ed Kingdom) ،Reliance Dental Mfg. Inc (United States) ،US Endodon‬‬‫‪tics (United States) ،MARUCHI CO (Korea, South) ،Pascal Company, Inc‬‬ ‫)‪(United States) ،NEOLIX SAS (France) ،ATS Dental S.r.l (Italy‬‬ ‫اوا طب اسیا‬ ‫ایمیل‪ /amin.kiany.nejad@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستکش جراحی التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫اوا طب برنا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران – خیابان ازادی –چهارراه اسکندری – پاساژ ازادی – طبقه دوم –‬ ‫واحد ‪ /79‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166928454 :‬ایمیل‪/e.baratinia@gmail.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دندان مصنوعی‪ ،‬دندان مصنوعی‪ ،‬پودر پرسلن‪ ،‬پودر پرسلن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHOFU INC (Japan‬‬ ‫اوا طب رازی‬ ‫ادرس‪ :‬چهار باغ باال خ بوستان ملت خ چهار باغ باال م تجاری کوثر ورودی‬ ‫اخر طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /338‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3136204615 :‬نام کاال‪ :‬بدنه اصلی‬ ‫اینتراسپاینوس‪ ،‬متعلقات اینتراسپاینوس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های‬ ‫منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PARADIGM SPINE GmbH (Germany) ،COLIGNE AG (Switzerland‬‬ ‫اوا گستر سبحان‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ بوعلی سینا شرقی خ چهلستون س چهلستون طبقه ‪ 8‬واحد‬ ‫‪ /802‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982188994666 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه سمعک‪،ABR Unit ،‬‬ ‫دستگاه اودیومتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INTERTON A/S (Denmark) ،PILOT BLANKENFELDE MEDIZ‬‬‫‪INISCH-ELEKTRONISCHE GERATE GMBH (Germany) ،AUDITDATA A/S‬‬ ‫)‪(Denmark‬‬ ‫اوا نیکا ایتک‬ ‫ادرس‪ :‬مالصدرا ک بهزادی (اول) خ باغ سرا طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188662727‬نام کاال‪ ،Denudation Pipet :‬اسپیراسیون و جمع اوری تخمک‪،‬‬ ‫طهای‬ ‫نی انجماد و نگهداری ایمن جنین‪ ،‬وسایل یکبار مصرف ازمایشگاهی‪ ،‬محی ‬ ‫یهای محیط کشت ‪ ،Fertility Test for Men ،IVF/IUI‬کاتترهای‬ ‫کشت و افزودن ‬ ‫انتقال جنین‪ ،‬کاتتر ‪/Semen Analyser ،semen Analyser Accessories ،IUI‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪GYNETICS MEDICAL PRODUCTS N.V. (Belgium) ،CRYOLOGIC PTY. LTD‬‬ ‫‪(Australia) ،WEST MEDICA PRODUKTIONS - UND HANDELS-GMBH‬‬ ‫)‪(Austria) ،FERTIPRO N.V (Belgium‬‬ ‫اوان نوش دارو‬ ‫ادرس‪ :‬ویال خ شهید سپهبد قرنی ک خسرو پالک ‪ 25‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /9‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9126068059 :‬نام کاال‪ :‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬ست سرم تحت سیستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬رابط فشار قوی‪ ،‬کتترهای متناوب‬ ‫بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬میکروست‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬کاتتر فولی دو‬ ‫راه‪ ،‬سوزن اسپاینال‪ ،‬هپارین الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD. (China) ،JIANGSU WEBEST‬‬ ‫‪MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،VITROMED HEALTHCARE (In‬‬‫)‪dia) ،Ishwari Healthcare pvt.ltd (India‬‬ ‫اویژه طب پارسین‬ ‫ادرس‪ :‬گاندی خ گاندی جنوبی خ هفدهم طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /14‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبی‬ ‫ابزارهای اماده سازی پوستی‪ ،‬لوازم جانبی ابزارهای اماده سازی پوستی‪ ،‬درماتوم‪،‬‬ ‫درماتوم‪ ،‬دستگاه گرم کننده بیمار‪ ،‬دستگاه گرم کننده بیمار‪ ،‬دستگاه لیزر داپلر‪ ،‬دستگاه‬ ‫لیزر داپلر‪ ،‬مش گرفت پوستی‪ ،‬مش گرفت پوستی‪ ،‬هموستاتیک مدیا‪ ،‬هموستاتیک‬ ‫مدیا‪ ،‬کاشتنیهای دورا‪ ،‬کاشتنیهای دورا‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AYGUN SURGICAL INSTRUMENT (Turkey) ،THE SURGICAL COMPANY‬‬ ‫‪INTERNATIONAL B.V (Netherlands) ،Moor Instruments Ltd (United‬‬ ‫‪Kingdom)3 ،D Matrix Europe SAS (France) ،MBP,MEDICAL BIOMATE‬‬‫)‪RIAL PRODUCTS GMBH (Germany‬‬ ‫‪55‬‬ Health Products Directory of Iran AngioDynamics Incorporated (United States) :‫کمپانی سازنده‬ ‫ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫ خیابان‬- ‫ شهرک صنعتی فن اوریهای برتر‬- ‫جاده قوچان‬27 - ‫ کیلومتر‬:‫ادرس‬ ‫ ایمپلنت استخوانی‬:‫ نام کاال‬/5132400859 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/139 ‫صنعت پالک‬ /‫ستون فقرات اتصال عرضی‬ :‫کمپانی سازنده‬ )IRAN( ‫ابزار پزشکی اسوه اسیا‬ ‫ابزار درمان پرشیا‬ ‫ کیسه یکبار‬:‫ نام کاال‬/NAZARIAN.IRANPHARMIS@GMAIL.COM :‫ایمیل‬ ‫ سایر قطعات‬،Collection Canisters ،‫مصرف ساکشن جراحی همراه با پودر جاذب‬ /‫یدکی ساکشن‬ :‫کمپانی سازنده‬ DAIKEN MEDICAL CO., LTD (Thailand) ،DAIKEN MEDICAL CO., LTD (Japan ‫ابزار طب اسمان‬ -‫ تلفن‬/1 ‫ طبقه‬4 ‫ خیابان شیخ بهایی جنوبی بن بست اعظم پالک‬:‫ادرس‬ OPG . :‫ نام کاال‬/pahlavan@abteb.com :‫ ایمیل‬/2188613920 :‫فکس‬ OPG ،OPG With Ceph Single Sensor Unit ،With Ceph Single Sensor Unit OPG With Ceph Single Sensor ،With Ceph Single Sensor Spare parts ‫ دستگاه‬،‫ سایر قطعات یدکی اسپکت‬،‫ سایر قطعات یدکی اسپکت‬،Spare parts ‫ دستگاه رادیوگرافی‬،‫ دستگاه رادیوگرافی موبایل انالوگ‬،‫ دستگاه اسپکت‬،‫اسپکت‬ ‫ دستگاه سی ارم‬،‫ دستگاه سی ارم عمومی‬،‫ دستگاه سی ارم عمومی‬،‫موبایل انالوگ‬ OPG Without Ceph ،OPG Without Ceph Unit ،‫ دستگاه سی ارم انژیو‬،‫انژیو‬ /‫ دستگاه پری اپیکال ای سی‬،‫ دستگاه پری اپیکال ای سی‬،Unit :‫کمپانی سازنده‬ J. MORITA MFG CORP (Japan) ،Mediso Ltd (Hungary) ،Intermedical s.r.l (Italy) ‫ابزار طب پویا‬ /2188987030 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/8 ‫ واحد‬18 ‫ یوسف اباد خیابان دوم پالک‬:‫ادرس‬ /‫ چاقوی چشمی‬،‫ افاکیا محفظه خلفی‬:‫نام کاال‬ :‫کمپانی سازنده‬ CRISTALENS INDUSTRIE (France) ،SURGISTAR INC (United States) ‫ابزار طب روز‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/9 ‫ بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پالک‬:‫ادرس‬ ‫ دستگاه تست‬:‫ نام کاال‬/abzartebrooz@gmail.com :‫ ایمیل‬/2188464116 ‫ نوار تست قند‬،‫ نوار تست قند خون‬،‫ دستگاه تست قند خون خانگی‬،‫قند خون خانگی‬ /‫خون‬ :‫کمپانی سازنده‬ GLUCOPLUS INC. (Taiwan) ‫ابطحی طب‬ :‫ نام کاال‬/2 ‫ واحد‬0 ‫ شهید بهشتی خ شهید احمد قصیر خ یازدهم طبقه‬:‫ادرس‬ Auto ،Auto Refractometer Unit ،Lensometr Unit ،Fundus Camera Unit ‫ دستگاه اسپکوالر‬،‫ افاکیا محفظه خلفی‬،‫ اینجکتور کاتریج‬،Ref Keratometer Unit Auto ،‫ دستگاه فیکو قدامی‬،‫ دستگاه فیکو قدامی خلفی‬،Chart Unit ،‫میکروسکوپ‬ ‫ دستگاه لیزر ان دی یاگ فرکانس‬،‫ دستگاه توپوگرافی‬،Ref Keratometer Unit ‫ دستگاه‬،Tonometer Unit ،‫ دستگاه لیزر دایود چشم‬،Lensometr Unit ،‫دوبل شده‬ ‫ پک مصرفی‬،Ophthalmic Workstation ‫ سایر قطعات یدکی‬،‫بیومتری چشم‬ A B ،Slit Lamp Unit ،‫ دستگاه اتو رفرکتور‬،OCT‫ دستگاه توموگرافی چشمی‬،‫چشمی‬ ‫ دستگاه‬،‫ دستگاه لیزر ان دی یاگ چشم‬،‫ دستگاه لیزر ان دی یاگ چشم‬،Scan Unit /‫ لنز تماسی‬،‫ لنز تماسی‬،‫لیزر فمتو سکند‬ :‫کمپانی سازنده‬ Nidek Co.,Ltd (Japan) ،RODENSTOCK INSTRUMENTS (Japan) ،Rayner Intraocular Lenses Limited (United Kingdom) ،SIS LTD.,Surgical Instrument Systems (Switzerland) ،RODENSTOCK INSTRUMENTS (Germany) ،SIE AG , Surgical Instrument Engineering (Switzerland)، NIDEK MEDICAL PRODUCTS,INC (Japan) ،COOPERVISION (United Kingdom) ،EYEMED TECHNOLOGIES S.r.l (Italy) ‫اترف‬ /‫ لنز تماسی‬:‫ نام کاال‬/shams@atraf.co.ir :‫ایمیل‬ :‫کمپانی سازنده‬ ‫اویژه درمان متین پارس برتر‬ /1 ‫ طیقه منفی‬266 ‫خیابان دستگردی شرقی(ظفر شرقی) پالک‬،‫ تهران‬:‫ادرس‬ ،‫ پنست گرسپینگ‬،‫ پنست گرسپینگ‬:‫ نام کاال‬/2126705476 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ ،‫ لوله های درناژ‬،‫ قیچی عمومی استاندارد‬،‫ قیچی عمومی استاندارد‬،‫پنست اتروماتیک‬ ،‫ هندل به همراه کارتریج استپلر پوستی‬،‫ نیدل هلدر معمولی‬،‫قلم مونوپالر یکبارمصرف‬ /‫دستگاه وریدیاب‬ :‫کمپانی سازنده‬ GERATI HEALTHCARE (Pvt.) Ltd (Pakistan) ،INTELLIGENT MEDICAL INNOVATIONS (Pakistan) ،A.M.I. AGENCY FOR MEDICAL INNOVATIONS GMBH (Austria) ،MSB MEDICAL (WUHAN) CO., LTD (China)، CHANGZHOU LOOKMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China) ‫ایبک طب پارس‬ -‫ تلفن‬/‫ واحد‬2 ‫ شهید بهشتی خ شهید خالد اسالمبولی خ سوم طبقه‬:‫ادرس‬ ،‫ قیچی میکروسرجیکال‬،‫ قیچی عمومی استاندارد‬:‫ نام کاال‬/2188102023 :‫فکس‬ ،‫ کلمپ‬،‫ پنست میکروسرجیکال‬،‫ پنست بادندانه‬،‫ پنست بی دندانه‬،‫افاکیا محفظه خلفی‬ ،‫ دیالتورها‬،‫اسپاچوال‬-‫ ابزار جراحی چشمی‬،‫ چاقوی چشمی‬،‫نیدل هلدر معمولی‬ ‫ کانوالی‬،‫ هندپیس اسپیریشن قدامی خلفی‬،‫ پنست گرسپینگ‬،‫تریفانیهای پیوند قرینه‬ /‫ رترکتور دستی‬،‫ ابزارهای اندازه گیری‬،‫ درپوشهای مجرای اشکی‬،‫ساکشن‬ :‫کمپانی سازنده‬ DUCKWORTH & KENT LTD (United Kingdom) ،HOYA CORPORATION (Singapore) ،EAGLE VISION, INC (United States) ‫ایتک ویژن ایرانیان‬ ‫ نام‬/‫ واحد غربی‬3 ‫ ونک بل افریقا خ شهید مصطفی والی نژاد طبقه‬:‫ادرس‬ Fun� ،Slit Lamp Table ،Auto Refractometer Unit ،‫ عینک تنبلی چشم‬:‫ال‬:‫کا‬ Ophthalmic ،Fundus Camera Unit ،‫ دستگاه اتو رفرکتور‬،dus Camera Unit ،Lensometr Unit ،‫ دستگاه پریمتر‬،Fundus Camera Unit ،Workstation Unit ،Slit Lamp Unit ،Ophthalmic Workstation Unit ،Chart ‫ پایه‬،Chart Unit Ophthalmic Workstation ،Auto Ref Keratometer Unit ،Tonometer Unit /Tonometer Unit ،Unit :‫کمپانی سازنده‬ ADAPTICA S.R.L (Italy) ،CHONGQING SUNKINGDOM MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD (China) ،MEDIMAGING INTEGRATED SOLUTION, INC. (Taiwan) ،MEDIZS INC (Korea, South) ،CENTERVUE (Italy)، MDT SP ZO.O (Poland) ،Crystalvue Medical Corporation (Taiwan)، TAIYUAN XINYUAN HIGH-TECH. CENTER, NORTH UNIVERSITY OF CHINA (China) ،FRASTEMA S.R.L (Italy) ،OPTILASA S.L. (Spain) ،RODEK CO. LTD (Korea, South) ‫ایسان ارکا ویژن‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/2 ‫ واحد‬1 ‫ جمالزاده شمالی ک نادر ک پروین طبقه‬:‫ادرس‬ Toxoplasma gondii ،Toxoplasma gondii IgG :‫ نام کاال‬/2166907470 H ،CMV IgM ،CMV IgG ،Rubella Virus IgM ،Rubella Virus IgG ،IgM ،Alphafetoprotein ،H pylorie Antibody IgG ،pylori Antigen Detection ،Thyroxine ،Thyroid Stimulating Hormone ،Carcinoembryonic Antigen Luteinising ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،Triiodothyronine ،‫ ال مهای میکروسکوپی‬،Prolactin ،Follicle Stimulating Hormone ،Hormone Faecal Occult Blood ،D ‫ هیدروکسی ویتامین‬25 ‫ معرف اندازه گیری‬،H pylori RT Enterobacteriaceae ،‫ وسایل یکبار مصرف ازمایشگاهی‬،‫ سرسمپلرها‬،Strips E coli Antigen ،Salmonella Antigen Detection ،Microbiology Reagents Urine ،‫ نوار ادراری چند پارامتری‬،Urine Calibrators or Standards ،Detection /Single Tests Strips :‫کمپانی سازنده‬ ACON BIOTECH(HANGZHU) CO.,LTD (China) ،YANCHENG MINGSHENG GLASS INSTRUMENTS FACTORY (China) ،Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd. (China) ،ImmunDiagnostik AG (Germany) ،HONGKONG SERVEND LIMITED (China) ،Sifin diagnostics GmbH (Germany) ‫ایسان طب تجهیز‬ /2188520344 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/3 ‫ واحد‬9 ‫ پ‬5 ‫ خ بهشتی خ سرافراز ک‬:‫ادرس‬ /Single Pressure Transducer ،Double Pressure Transducer :‫نام کاال‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOSENSORS INTERNATIONALPte.Ltd (Singapore) ‫ابریشم تجهیز دارو‬ ‫ کاتتر همودیالیز‬:‫ نام کاال‬/‫ واحد‬0 ‫ کوچه حنا بل منتظر قائم بن نخل طبقه‬:‫ادرس‬ /‫عروقی‬ 56 ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫)‪WOHLK contactLinsen Gmbh (Germany) ،SOLEKO S.P.A (Italy‬‬ ‫احیا درمان پیشرفته‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد ک سوم خ رودبارغربی طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122250555‬نام کاال‪ :‬ماسک دهان و بینی سی پپ‪ ،‬سایر قطعات یدکی فشار‬ ‫هوای مثبت پیوسته سی پپ‪ ،‬دستگاه فشار هوای مثبت پیوسته سی پپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫ونتیالتور ترانسپورت‪ ،‬سایر قطعات یدکی ونتیالتور ترانسپورت‪ ،‬تیوب ‪،CT Scan‬‬ ‫‪ ،PSG Unit ،PSG Unit‬ژنراتور سی تی اسکن‪ ،‬دستگاه فشار هوای مثبت دوسطحی‬ ‫بای پپ‪ ،‬سایر قطعات یدکی فشار هوای مثبت دو سطحی بای پپ‪ ،‬دستگاه سی تی‬ ‫اسکن‪ ،‬دستگاه ونتیالتور ترانسپورت‪ ،‬نازال ماسک سی پپ‪ ،‬ویدئو الرنگوسکوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ResMed Limited (Australia) ،Neusoft Medical Devices Co., Ltd‬‬ ‫‪(United States) ،NATUS MEDICAL INCORPORATED (United States)،‬‬ ‫‪NATUS MEDICAL INCORPORATED (United Kingdom) ،Neusoft Med‬‬‫‪ical Devices Co., Ltd (China) ،AIRON CORPORATION (United States)،‬‬ ‫)‪intubrite (United States‬‬ ‫احیاگران سالمت جهان‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی ک ارژنگ خ فرشید طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬چسب پی‬ ‫ای‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬هپارین الک‪،‬‬ ‫میکروست‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬سه راهی تزریق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO,LTD (China) ،Yangzhong‬‬ ‫‪Jinxiang Emulsion Products Co.Ltd (China) ،Xuyi Webest Medical‬‬ ‫)‪Product Co.,Ltd (China‬‬ ‫اراسیمای تهران‬ ‫ادرس‪ :‬خ ولیعصر نرسیده به میدان ونک خ ‪ 16‬گاندی پ‪ 11‬واحد ‪ /4‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188662202 :‬نام کاال‪ :‬گن بعد از جراحی‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی‬ ‫گونه‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی چانه فک‪ ،‬پمپ تزریق یکبار مصرف االستومریک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DESIGN VERONIQUE (United States) ،SURGICAL TECHNOLOGY LABO‬‬‫)‪RATORIES INC (United States) ،LEVENTON S.A.U (Spain‬‬ ‫ارب دارو درمان‬ ‫ادرس‪ :‬ونک ‪ -‬مالصدرا ‪ -‬بن بست صدر ‪ -‬پالک ‪ - 10‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188671949‬نام کاال‪ :‬دستگاه درمان حرارتی تومورها‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Pyrexar Medical Corporation (United States‬‬ ‫ارسان درمان اندیش‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ ابن سینا خ بیست و پنجم پالک ‪ ،11‬واحد ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188554037 :‬نام کاال‪ :‬چسب زینک اکساید‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پی‬ ‫ای‪ ،‬نخ پلی گالکیتن‪ ،‬نخ پلی گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬نخ پلی گلیکاپرون‪ ،‬نخ‬ ‫پلی دیاکسانون‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬نخ پلی بوتستر چند رشته ای‪ ،‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬نخ‬ ‫نایلون‪ ،‬نخ سیلک چند رشته ای‪ ،‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SEYITLER KIMYA A. S (Turkey) ،GENKO MED GROUP S.A. (Romania)،‬‬ ‫)‪AXEL S.R.L. (Tunisia‬‬ ‫ارشان اریا مد‬ ‫ادرس‪ :‬پارک ساعی خ شهید خالد اسالمبولی خ سی و دوم م یاس طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ /503‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188881191 :‬نام کاال‪ :‬اسپانچ هموستاتیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GELITA MEDICAL GmbH (Germany‬‬ ‫ارشن طب اریا‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید پاک نژاد خ ‪ 12‬متری خرداد طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /7‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /babakhajilou@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬پمپ تزریق یکبار مصرف االستومریک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪S&S MED Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫ارمان ایده گسترپارس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان نلسون ماندال کوچه گلخانه پالک ‪ 5‬واحد ‪ /404‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،non Covered Maligment non TTS Esophageal Metal Stent2‬ست کامل‬ ‫فیدینگ تیوب اندوسکوپی‪ ،‬کاتتر همودیالیز عروقی‪ ،‬بالون اشاالزی‪ ،‬اسفنکتروتوم‬ ‫یکبارمصرف تریپل لومن‪،TTS Colonic ،)non TTS Removable(fully covered ،‬‬ ‫فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬گرسپینگ فورسپس یکبارمصرف‪ ،‬سوزن‬ ‫اسکلروتراپی‪ ،‬بالون خروج سنگ‪ ،‬کاتتر همودیالیز عروقی‪ ،‬گایدوایر یکبارمصرف‬ ‫بیلیاری‪ ،Gastrostomy Replacement Tube ،‬سوزن اسکلروتراپی‪ ،‬اسنیر‬ ‫یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪ ،‬ست کامل فیدینگ تیوب اندوسکوپی‪،Duodenal ،‬‬ ‫‪ ،Removable(fully covered) TTS Biliary Metal Stent‬اسنیر یکبارمصرف‬ ‫الکتروسرجیکال‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف با سوزن‪Covered Maligment ،‬‬ ‫‪non Covered Maligment TTS Biliary Metal ،TTS Biliary Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Stent‬اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪M.I.TECH CO., LTD (Korea, South) ،Halyard Health, Inc (United‬‬ ‫‪States) ،ARGON MEDICAL DEVICES INC. (United States) ،Hobbs‬‬ ‫‪Medical, Inc (United States) ،CONMED (United States) ،Jiangsu‬‬ ‫‪VedKang Medical Science and Technology Co., Ltd (China) ،CONMED‬‬ ‫‪CORPORATION (United States) ،AngioDynamics Incorporated (United‬‬ ‫)‪States) ،Kimberly Clark (Mexico‬‬ ‫ارمغان سالمت کیش‬ ‫ایمیل‪ /trading@arsak.co :‬نام کاال‪ :‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬کیت ‪ ،PRP‬جذب‬ ‫کننده های لیپوپلی ساکارید و توکسین‪ ،‬سیستم جمع اوری و کنترل مدفوع‪ ،‬پروب‬ ‫یک بار مصرف اکسی متر مغزی‪ ،‬دستگاه تصفیه خون‪ ،‬لوله تراکئوستومی بدون کاف‪،‬‬ ‫دستگاه اکسی متر مغزی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Germany) ،REGENLAB‬‬ ‫‪(Switzerland) ،Cytosorbents, Inc (United States) ،Nonin Medical Inc‬‬ ‫)‪(United States) ،Infomed SA (Switzerland‬‬ ‫ارنیکا پارسیان پدیده‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده شمالی خ دکتر محمد قریب بل کشاورز طبقه ‪ 0‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪:‬‬ ‫هد‪ ،‬کیج و رینگ‪ ،‬پیچ‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬الینر‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬استم‬ ‫غیرسیمانی‪ ،‬استم سیمانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪EVOLUTIS (France‬‬ ‫اروم تجهیز افق‬ ‫نگیری خالء‪/‬‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار رسالت‪ ،‬کوی ‪ ،15‬پالک ‪ /113‬نام کاال‪ :‬لول ههای خو ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temizlik Mad‬‬‫)‪deleri San. A.S (Turkey‬‬ ‫ارکان ارا تجارت البرز‬ ‫ادرس‪ :‬ویال خ شهید سپهبد قرنی خ اراک طبقه ‪ 1‬واحد شرقی‪ /‬نام کاال‪ :‬تردمیل‬ ‫تست ورزش‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافی‪ ،‬سایر قطعات یدکی ‪ ،ECG‬دستگاه فتال‬ ‫مانیتور‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬پروب فتال مانیتور‪ ،‬سایر قطعات یدکی اسپیرومتری‪،‬‬ ‫دستگاه اکوکاردیوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDISOFT GROUP (Belgium) ،ZONARE MEDICAL SYSTEMS, Inc‬‬ ‫‪(United States) ،Bionet Co., Ltd (Korea, South) ،WALLACH SURGICAL‬‬ ‫)‪DEVICES (United States‬‬ ‫ارکان درمان‬ ‫ادرس‪ :‬ویال خ شهید استاد نجات الهی خ سپندشرقی پالک ‪ 36‬طبقه ‪ 6‬واحد‬ ‫جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982188907234 :‬ایمیل‪anourmohammadi@ :‬‬ ‫‪ /arkandarman.com‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬انتی میکروبیال نقره‪ ،‬انتی میکروبیال نقره‪،‬‬ ‫پانسمانهای سوختگی‪ ،‬پانسمانهای سوختگی‪ ،‬لوازم جانبی دریل‪ ،‬لوازم جانبی دریل‪،‬‬ ‫نیل اینترالک ریم پروکسیمال فمور مولتی فانکشنال‪ ،‬نیل اینترالک ریم پروکسیمال‬ ‫فمور مولتی فانکشنال‪ ،‬انتی میکروبیال ید‪ ،‬انتی میکروبیال ید‪ ،‬پیچ نیل اینترالک‪،‬‬ ‫پیچ نیل اینترالک‪ ،‬پروب دستگاه ابلیشن کنترل شده(کوبلیشن)‪ ،‬پروب دستگاه ابلیشن‬ ‫کنترل شده(کوبلیشن)‪ ،‬ایمپلنت طب ورزشی ترمیم تاندون بدون سوزن‪ ،‬ایمپلنت طب‬ ‫ورزشی ترمیم تاندون بدون سوزن‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬سطح مفصلی‬ ‫اینسرت توتال زانو‪ ،‬فوم ها‪ ،‬فوم ها‪ ،‬فیلم شفاف‪ ،‬فیلم شفاف‪ ،‬دریل در عمل شانه‪،‬‬ ‫دریل در عمل شانه‪ ،‬ابزار عبور دهنده نخ در عمل شانه‪ ،‬ابزار عبور دهنده نخ در عمل‬ ‫شانه‪ ،‬گاید تیبا ای سی ال‪ ،‬گاید تیبا ای سی ال‪ ،‬دریل ای سی ال پی سی ال‪ ،‬دریل‬ ‫ای سی ال پی سی ال‪ ،‬سر مته شیور ارتروسکوپی‪ ،‬سر مته شیور ارتروسکوپی‪ ،‬گاید‬ ‫تیبیا پی سی ال‪ ،‬گاید تیبیا پی سی ال‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ ،‬فیکسیشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪ ،‬فوم ها‪ ،‬فوم ها‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی بن کارت‪،‬‬ ‫انکورها قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی بن کارت‪ ،‬پیچ گوشتی ای سی ال پی‬ ‫سی ال‪ ،‬پیچ گوشتی ای سی ال پی سی ال‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬پیچ‬ ‫ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال غیرجذبی بافت نرم‪ ،‬پیچ ای‬ ‫‪57‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫سی ال پی سی ال غیرجذبی بافت نرم‪ ،‬سوهان ای سی ال پی سی ال‪ ،‬سوهان ای‬ ‫سی ال پی سی ال‪ ،‬پانسمان سیلیکون شیت‪ ،‬پانسمان سیلیکون شیت‪ ،‬کانوال درناژ‬ ‫ارتروسکوپی‪ ،‬کانوال درناژ ارتروسکوپی‪ ،‬ابزار کارگذاری کانوال در عمل شانه‪ ،‬ابزار‬ ‫کارگذاری کانوال در عمل شانه‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬ابزار هل دادن‬ ‫گره در عمل شانه‪ ،‬ابزار هل دادن گره در عمل شانه‪ ،‬اگمنت فمورال زانو‪ ،‬اگمنت‬ ‫فمورال زانو‪ ،‬اکسسوری پروتز زانو‪ ،‬اکسسوری پروتز زانو‪ ،‬پین ای سی ال پی سی‬ ‫ال‪ ،‬پین ای سی ال پی سی ال‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬تیوب ساکشن‬ ‫ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬ابزار جداسازی بافت در‬ ‫عمل شانه‪ ،‬ابزار جداسازی بافت در عمل شانه‪ ،‬ابزار کارگذاری سوچر انکور در عمل‬ ‫شانه‪ ،‬ابزار کارگذاری سوچر انکور در عمل شانه‪ ،‬ابزار اماده سازی گرفت ای سی پی‬ ‫سی ال‪ ،‬ابزار اماده سازی گرفت ای سی پی سی ال‪ ،‬فیکسیشن مینیسک سریع‪،‬‬ ‫فیکسیشن مینیسک سریع‪ ،‬ابزار بریدن گره در عمل شانه‪ ،‬ابزار بریدن گره در عمل‬ ‫شانه‪ ،‬استم اکستنشن زانوی غیر سیمانی‪ ،‬استم اکستنشن زانوی غیر سیمانی‪ ،‬انکورها‬ ‫قالب های رباط مصنوعی بدون گره‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی بدون گره‪،‬‬ ‫کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪،‬‬ ‫کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری پروتز زانو‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز زانو‪ ،‬کشکک‪ ،‬کشکک‪ ،‬اگمنت‬ ‫تیبیال زانو‪ ،‬اگمنت تیبیال زانو‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی روتیتور‬ ‫کاف‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی روتیتور کاف‪ ،‬ابزار گیرنده نخ‬ ‫درعمل شانه‪ ،‬ابزار گیرنده نخ درعمل شانه‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی جذبی‬ ‫روتیتور کاف‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی جذبی روتیتور کاف‪ ،‬سطح مفصلی‬ ‫اینسرت توتال زانو‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی‬ ‫توتال‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬اکسسوری پروتز زانو‪ ،‬اکسسوری پروتز‬ ‫زانو‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪ ،‬اگمنت فمورال‬ ‫زانو‪ ،‬اگمنت فمورال زانو‪ ،‬استم اکستنشن زانوی غیر سیمانی‪ ،‬استم اکستنشن زانوی‬ ‫غیر سیمانی‪ ،‬هیدروکلوئید‪ ،‬هیدروکلوئید‪ ،‬هیدروژل‪ ،‬هیدروژل‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪،‬‬ ‫پانسمان پروانه ای‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬پانسمانهای غیر چسبنده‪ ،‬پانسمانهای‬ ‫غیر چسبنده‪ ،‬فیکسیشن مینیسک دوخت جزئی‪ ،‬فیکسیشن مینیسک دوخت جزئی‪،‬‬ ‫نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬درپوش‬ ‫انتهای نیل‪ ،‬فیلم شفاف‪ ،‬فیلم شفاف‪ ،‬سایر پانسمانها‪ ،‬سایر پانسمانها‪ ،‬سایر پانسمانها‪،‬‬ ‫سایر پانسمانها‪ ،‬پانسمانهای ائروسل‪ ،‬پانسمانهای ائروسل‪ ،‬انکورها قالب های رباط‬ ‫مصنوعی جذبی بن کارت‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی جذبی بن کارت‪،‬‬ ‫کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬اگمنت‬ ‫تیبیال زانو‪ ،‬اگمنت تیبیال زانو‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت‬ ‫فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬سطح مفصلی‬ ‫اینسرت توتال زانو‪ ،‬کشکک‪ ،‬کشکک‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪ ،‬استم اکستنشن‬ ‫زانوی سیمانی‪ ،‬پانسمانهای زخم های عمیق‪ ،‬پانسمانهای زخم های عمیق‪ ،‬دستگاه‬ ‫وکیوم تراپی زخم‪ ،‬دستگاه وکیوم تراپی زخم‪ ،‬فوم وکیوم تراپی زخم‪ ،‬فوم وکیوم‬ ‫تراپی زخم‪ ،‬جار وکیوم تراپی زخم‪ ،‬جار وکیوم تراپی زخم‪ ،‬کیت وکیوم تراپی زخم‪،‬‬ ‫کیت وکیوم تراپی زخم‪ ،‬کاپ وکیوم تراپی زخم‪ ،‬کاپ وکیوم تراپی زخم‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی وکیوم تراپی زخم‪ ،‬سایر قطعات یدکی وکیوم تراپی زخم‪ ،‬کامپوننت فمورال‬ ‫زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬نیل اینترالک ریم‬ ‫فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬استریپر ای سی ال پی سی ال‬ ‫باز‪ ،‬استریپر ای سی ال پی سی ال باز‪ ،‬استریپر ای سی ال پی سی ال بسته‪ ،‬استریپر‬ ‫ای سی ال پی سی ال بسته‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی جذبی روتیتور‬ ‫کاف‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی جذبی روتیتور کاف‪ ،‬بیو مواد استخوانی‬ ‫سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی با جنتا مایسین‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان‬ ‫استخوانی سیمان ارتروپالستی با جنتا مایسین‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی‬ ‫سیمان ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان‬ ‫ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Smith & Nephew Inc (United States)، Smith & Nephew Inc (United‬‬ ‫& ‪Kingdom)، Smith & Nephew Inc (United Arab Emirates)، Smith‬‬ ‫& ‪Nephew Inc (Sweden)، Smith & Nephew Inc (India)، JOHNSON‬‬ ‫‪JOHNSON PROFESSIONAL EXPORT (United States)، Smith & Nephew‬‬ ‫)‪Inc (Switzerland)، Smith & Nephew Inc (China‬‬ ‫اریس مهر درمان پویا‬ ‫ادرس‪ :‬توانیر خ ولیعصر خ شهید دکتر عباسپور طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188884094‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک‬ ‫گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LIFE SPINE (United States‬‬ ‫‪58‬‬ ‫اسپادان طب کام گستر‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان خیابان میر ابتدای خیابان مصلی نبش کاخ سعادت اباد شرقی‬ ‫مجتمع پارسیان طبقه پنجم واحد ‪ /53‬ایمیل‪ /m-moazzen@hotmail.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬شیت فمورال استاندارد‪ ،‬شیت رادیال استاندارد‪ ،‬شیت فمورال بلند‪ ،‬کتتر مکش‬ ‫لخته‪ ،SC Balloon ،‬دستگاه استیمولیتور نخاعی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Oscor Incorporated (United States) ،AMG INTERNATIONAL GMBH‬‬ ‫)‪(Germany) ،Stimwave Technologies, Inc (United States‬‬ ‫اسپرلوس الکترونیک‬ ‫ادرس‪ :‬کوی نصر خ سیزدهم ک ورزش پالک ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188230560‬ایمیل‪ /setareh@zeroandone.com :‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج‬ ‫کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬قیچی‬ ‫عمومی استاندارد‪ ،‬نفروسکوپ‪ ،‬سیستوسکوپ‪ ،‬هیستروسکوپ‪ ،‬نازوفارنگوسکوپ‪،‬‬ ‫الرنگواستروبوسکوپ‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪،‬‬ ‫منبع نور اندوسکوپی‪ ،‬ویدئو پروسسور اندوسکوپی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست‬ ‫جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره‬ ‫ای گردنی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬پودر بیو مواد استخوانی پرکننده‬ ‫استخوانی زنو گرافت با منشا حیوانی‪ ،‬الکترود رادیوفرکانسی درمان سرطان‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات متعلقات کیج گردنی‪ ،‬پی چهای کیج پی چدار گردنی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کیج گردنی پیچ دار‪ ،‬کلمپ‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور‬ ‫دایسکتور‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری باز شونده‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جایگذاری ست جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستی‪ ،‬چاقو‪ ،‬فایبر لیزر پالسما‪ ،‬دستگاه رادیوفرکانسی درمان سرطان‪ ،‬ابزارهای اندازه‬ ‫گیری‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال‬ ‫کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال بلند‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪،‬‬ ‫پروب‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬‬ ‫اره‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬وایر کاتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SEOHANCARE CO., LTD (Korea, South) ،ELCON Medical Instruments‬‬ ‫‪GMBH (Germany) ،DIO MEDICAL CO.,LTD (Korea, South) ،Meta‬‬ ‫‪Biomed Co., Ltd (Korea, South) ،RF MEDICAL CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫)‪REV-MED, INC. (Korea, South‬‬ ‫اسطوره تجهیز درمان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی ‪ 8‬غربی پالک ‪ 39‬کدپستی‬ ‫‪ /8314885893‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3145274709 :‬ایمیل‪@amin-amin2316 :‬‬ ‫‪ /yahoo.com‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی فتال مانیتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN LUCKCOME TECHNOLOGY INC. LTD. (China‬‬ ‫اسطوره طب پارس‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد ب کردستان خ پنجاه و سوم طبقه ‪ 0‬واحد شمالی‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫قیچی دایسکتیگ‪ ،‬مارکر چشمی‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬کانوال‬ ‫چشمی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬ابزارهای برشی‪-‬‬ ‫میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬فیکسیشن رینگ چشمی‪ ،‬دیالتورها‪،‬‬ ‫هوک چشمی‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬استئوتوم چیزل گوژ چشمی‪ ،‬پانچ چشمی‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پروب‪ ،‬چکش چشمی‪ ،‬تریفانیهای پیوند قرینه‪ ،‬هوک‬ ‫چشمی‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬دپرسور چشمی‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬محافظ صلبیه‪،‬‬ ‫محافظ صلبیه‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬کانتینر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALBERT HEISS GMBH & CO. KG (Germany) ،MEDIPHACOS ltda (Bra‬‬‫)‪zil) ،ALBERT HEISS GMBH & CO. KG (Georgia‬‬ ‫اسکان طب اسیا‬ ‫ایمیل‪ /info@eskantebasia.com :‬نام کاال‪flow Cytometer Without :‬‬ ‫‪Flow Cytometer without Cell Sorter Single ،Cell Sorter Spare parts‬‬ ‫‪،Colorectal cancer Panel ،n ras ،k ras ،EGFR Mutation Test ،BRAF ،Laser‬‬ ‫‪/Molecular Analyser‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫افق دارو پارس‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/‫ واحد‬5 ‫ سعادت اباد ک اریا بل سرو غربی طبقه‬:‫ادرس‬ ‫ تثبیت‬،‫ مچ بند دست‬:‫ نام کاال‬/info@ofoghdarou.com :‫ ایمیل‬/2122062512 /‫ لوازم جانبی تثبیت کننده ها‬،‫ ساپورت ران و لگن و زانو‬،‫کننده مچ دست‬ :‫کمپانی سازنده‬ 3M HEALTH CARE (United States) ‫اقلیم دانش‬ Blood Gas pH :‫ نام کاال‬/2166962131 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/‫ تهران‬:‫ادرس‬ ،Blood Gas pH Calibrators or Standards ،Calibrators or Standards Blood Gas Pluse Electrolyte ،Blood Gas Pluse Electrolyte Spare parts Blood Gas ،Blood Gas Electrodes ،Blood Gas Electrodes ،Spare parts Blood Gas Pluse Electrolyte ،Blood Gas pH Electrodes ،pH Electrodes blood gas ،Blood Gas Pluse Electrolyte Consumables ،Consumables ،‫ باندینگ‬،‫ کامپوزیت تک تیوپ‬،‫ کامپوزیت تک تیوپ‬،blood gas and PH ،and PH Blood ،Blood Gas plus Electrolyte Analyser ،‫ اچینگ‬،‫ اچینگ‬،‫باندینگ‬ Blood Gas pH ،Blood Gas pH Controls ،Gas plus Electrolyte Analyser Blood ،Electrodes Blood Gas CO2 ،Electrodes Blood Gas CO2 ،Controls ‫ فرز‬،‫ فرز الماسه‬،‫ فرز الماسه‬،Electrodes Blood Gas O2 ،Electrodes Gas O2 /‫ فرز تنگستن کاربایدی‬،‫تنگستن کاربایدی‬ :‫کمپانی سازنده‬ TECHNO MEDICA Co.,Ltd (Japan) ،SAREMCO Dental AG (Switzerland) ،Vanetti SA (Switzerland) ‫اکبریه‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/100 ‫ دانشگاه تهران ک اسکو خ بزرگمهر پالک‬:‫ادرس‬ Histology Slide Stainers Consum� ،Amylase Total :‫ نام کاال‬/21884641166 Glycosylated or Glycated Haemo� ،Gamma Glutamyltransferase ،abless Acid ،Toxicology Calibrators ،Acetaminophene Paracetamol ،globin CC Adrenocortio� ،Endocrine Hormone Calibrators ،Phosphatase Prostaticc Alphafe� ،Continuous Flow Analayser Consumables ،tropic Hormonee Urine Albumin Microalbumin� ،Tumour Markers Calibrators ،toproteinn Anti Mullerian ،Alkaline Phosphatase Total ،Serum Albumin CC ،uria ،a-Amylase Pancreatic ،Amphetamines Group ،Amikacin ،Hormone HAV Antibody ،HAV Antibody IgM ،Anti Cyclic Citrullinated Peptide ،Hepatitis B Core Antibody IgM ،Hepatitis B Core Antibody Total ،Total ،Histology cytology Antisera ،HCV Antibody Total ،HEV Antibody Total Thrombin Antithrombin ،Thyroglobulin Autoantibody ،AID Calibrators ،TSH Receptor Antibodies ،Thyroid Peroxidase Antibodies ،III Complex ‫ لوازم جانبی‬،Streptococcal Antibody Assay streptolysin O ،Lipoprotein Chemiluminescent ،Total Bilirubin ،Direct Bilirubin ،‫اینفیوژن و اینجکشن‬ Serum Calibrators or ،Benzodiazepines ،Analysers Consumables Urine ،Serum Albumin Controls ،Cardiac Marker Calibrators ،Standards Cancer An� ،C3c/Complement Component C3 ،Calibrators or Standardss Cancer Antigen ،9 19 Cancer Antigen ،3 15 Cancer Antigen ،125 tigen ،Carcinoembryonic Antigen ،Carbamazepine ،Calcium Electrolyte ،4 72 Creatine ،Cholesterol ،Cholinesterase ،Genetic Analyser Consumables Enzyme Calibrators ،Creatine Kinase Muscle Brain Activity ،Kinase Total Auto� ،Carbon Dioxide Electrolyte ،CMV IgM ،CMV IgG ،or Standardss Microbiology Reagent ،HPV NAT Reagents DNA ،mated Urine Analyser Microbiology Molecular Analyser ،Infectious Immunology Control Blood Gas ،Clinical Chemistry Immunoassay Analysers ،Consumables ،Continuous flow Analyser ،plus Electrolyte plus Metabolite Analyser Automated ،Chemiluminescent Analyser ،Nucleic Acid Extraction Kits Cocaine Cocaine ،‫ نوار ادراری چند پارامتری‬،Urine Analyzer Consumable ،Drugs of Abuse Controls ،Complement Component C4 ،Metabolites Diabetes ،Cortisol ،Microbiology Molecular Analyser Consumables Immunology ،Creatinine ،C Reactive Protein ،C Peptide ،Calibrators Immunochemistry Reagents TDM Drug ،Reagents Cyclosporine Specific ،Haemostasis Controls ،Cystatin C ،Cyclosporine Specific ،Calibrators Dehydro epiandrosterone Sulphate ،D Dimer ،Haemostasis Calibratiors Hepatitis ،EGFR Mutation Test ،Digoxin ،and Dehydro epiandrosterone ،Ferritin ،Everolimus ،Ethanol Alcohol ،B Surface Antibody Total Free ،Prostatic Specific Antigen ،Fructose ،Folate ،Anaemia Calibrators Thyroid ،Follicle Stimulating Hormone ،Beta HCG prenatal Screening Gentami� ،Free Thyroxine ،Free Triiodothyronine ،Hormone Calibratorss ،Hepatitis B Surface Antigen Confirmatory ،Haptoglobin ،Glucose ،cin ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،Hepatitis B Surface Antigen 59 :‫کمپانی سازنده‬ SYSMEX EUROPE GmbH (Germany) ،Biocartis NV (Belgium) ،Biocartis NV (United Kingdom) ‫اشترومن خاورمیانه‬ ‫ ابزارهای جایگذاری پروتز‬:‫ نام کاال‬/nazanin.adibi@straumann.com :‫ایمیل‬ /‫ فیکسچر‬،‫ اباتمنت ایمپلنت‬،‫ کیت جراحی ایمپلنت‬،‫ قطعات پروتزی‬،‫ایمپلنت‬ :‫کمپانی سازنده‬ Institut Straumann AG (Switzerland) ‫اشتود کار‬ ‫ واحد‬-4 ‫ طبقه‬-3 ‫ پالک‬-‫ بلوار گلشهر‬-)‫ خ نلسون ماندال شمالی(افریقا‬:‫ادرس‬ ،‫ پدل اکسترنال الکتروشوک دستی‬:‫ نام کاال‬/2122040199 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/7 ‫ دستگاه احیاء کننده مکانیکال‬،‫کابل مانیتورینگالکتروکاردیوگرافی الکتروشوک دستی‬ ‫ باطری الکتروشوک‬،‫ دستگاه الکتروشوک دستی‬،‫ پد الکتروشوک دستی‬،‫قلبی ریوی‬ ‫ کابل پالس‬،‫ دستگاه الکتروکاردیوگرافی‬،‫ سایر قطعات یدکی تشک مواج‬،‫دستی‬ ،‫ کابل فشار خون غیرتهاجمی الکتروشوک دستی‬،‫اکسیمتر الکتروشوک دستی‬ ‫ دستگاه ونتیالتور‬،‫ پدل اینترنال الکتروشوک دستی‬،‫ساکسی متر رومیزی‬ ‫دستگاه پال‬ /‫ترانسپورت‬ :‫کمپانی سازنده‬ GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH (Germany) ،SUZRIC ENTERPRICE CO.LTD (Taiwan) ،MEDIANA CO .,LTD (Korea, South)، Medlab Medizinische Diagnosegerate GmbH (Germany) ،SPENCER ITALIA S.R.L (Italy) ‫اطلس اروپا ارس‬ /PRP ‫ کیت‬:‫ نام کاال‬/afsharradmehdi@yahoo.com :‫ایمیل‬ :‫کمپانی سازنده‬ Rhein Device GmbH (Germany) ‫اطلس طب نور‬ 176 ‫ پالک‬، ‫ خیابان استاد نجات الهی‬، ‫ خیابان کریم خان زند‬- ‫ تهران‬:‫ادرس‬ ‫ دستگاه‬:‫ نام کاال‬/atlasteb.noor@gmail.com :‫ ایمیل‬/6‫ واحد‬، ‫ طبقه دوم‬، /‫ویلچر مکانیکی‬ :‫کمپانی سازنده‬ FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTORY Ltd (China) ‫اطلسین‬ ‫ پالک‬- ‫ خیابان هفدهم‬- ‫ خیابان احمد قصیر‬- ‫ میدان ارژانتین‬- ‫ تهران‬:‫ادرس‬ /houtan.alamshahi@atlasin.ir :‫ ایمیل‬/2188725434 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/22 ‫ سایر قطعات‬،‫ دستگاه فشار هوای مثبت دوسطحی بای پپ‬،PSG Unit :‫نام کاال‬ /‫ ماسک دهان و بینی سی پپ‬،‫یدکی فشار هوای مثبت دو سطحی بای پپ‬ :‫کمپانی سازنده‬ HEINEN + LOWENSTEIN Medizine-Elektronik GmbH (Germany)، Lowenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Germany) ‫اعتماد منصور‬ -‫ تلفن‬/‫ واحد‬0 ‫ سهروردی شمالی خ سیبویه شمالی خ قرقاول طبقه‬:‫ادرس‬ /‫ پودر استخوان حیوانی‬:‫ نام کاال‬/9122079848 :‫فکس‬ :‫کمپانی سازنده‬ Botiss biomaterials GmbH (Germany) ‫افرا طب تندرست‬ 3 ‫ بلوار شهید سید حسن مدرس خیابان شقایق پنجم پالک‬1 ‫ اندیشه فاز‬:‫ادرس‬ ‫ قلم مونوپالر‬:‫ نام کاال‬/atlmedical.co@gmail.com :‫ ایمیل‬/1 ‫طبقه اول واحد‬ /‫ پلیت یکبار مصرف یک لبه‬،‫یکبارمصرف‬ :‫کمپانی سازنده‬ ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD (China) ‫افرند اطلس‬ :‫ نام کاال‬/4 ‫ ط‬231‫ خ مطهری بعداز سرافراز ساختمان سیتی زن ش‬:‫ادرس‬ /‫ فیکسچر‬،‫ مواد قالبگیری سیلیکونی‬،‫اباتمنت ایمپلنت‬ :‫کمپانی سازنده‬ DIO CORPORATION (Korea, South) ،Crown Delta Corporation (United States) Health Products Directory of Iran /3Part Differential Automated Cell Counters/2 :‫کمپانی سازنده‬ DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. (China) ،SYSMEX EUROPE GmbH (Japan)، SYSMEX EUROPE GmbH (Germany) ،SYSMEX EUROPE GmbH (United States) ،SYSMEX EUROPE GmbH (China) ،HAMILTON MEDICAL AG (Switzerland) ،SYSMEX EUROPE GmbH (Mexico) ،SYSMEX EUROPE GmbH (Korea, South) ‫الیا اوید راد‬ -‫ تلفن‬/4 ‫ واحد‬18 ‫ پنجم شرقی پ‬1 ‫ استان البرز کرج رجائی شهر فاز‬:‫ادرس‬ ‫ دستگاه‬:‫ نام کاال‬/m.mahooti@gmail.com :‫ ایمیل‬/2634465624 :‫فکس‬ /‫لیزر دایود جراحی‬ :‫کمپانی سازنده‬ WUHAN GIGAA OPTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD (China) ‫امید بازرگانی توان بخشی‬ ‫ دستگاه‬:‫ نام کاال‬/64 ‫ واحد‬6 ‫ ولیعصر خ دمشق خ فلسطین شمالی طبقه‬:‫ادرس‬ /‫ویلچر مکانیکی‬ :‫کمپانی سازنده‬ Sunrise Medical GMBH (Germany) ‫امیدطب پارس‬ /107 ‫ واحد‬1 ‫ انقالب اسالمی خ قدر خ کارگر شمالی س سامان طبقه‬:‫ادرس‬ ‫ چسب اتصال دندان‬،‫ پیچ ارتودنسی‬:‫ نام کاال‬/info@omidtebpars.org :‫ایمیل‬ ‫ ژل‬،‫ الینر حفره‬،‫ مواد پاک کننده دندان مصنوعی‬،‫تهای دندانپزشکی‬ ‫ پس‬،‫مصنوعی‬ /‫ پودر پرسلن‬،‫ پودر پرسلن‬،‫ تری‬،‫ اسپری اکلوژن‬،‫بیلیچینگ‬ :‫کمپانی سازنده‬ LEWA DENTAL (Germany) ،HELAGO PHARMA GMBH (Germany)، AXIS DENTAL SARL (Switzerland) ،WILLMANN & PEIN GMBH (Germany) ،Dentaco Gmbh & Co (Germany) ،WOHLWEND AG (Liechtenstein) ،WOHLWEND AG (Switzerland) ‫امیران پزشکی پارس‬ ‫ ابزار‬،‫ پنست بادندانه‬:‫ نام کاال‬/m.qarigozli@boqratmedicals.com :‫ایمیل‬ ‫ ابزار جراحی‬،‫اسپاچوال‬-‫ ابزار جراحی چشمی‬،‫ رترکتور دستی‬،‫اسپکلوم‬-‫جراحی چشمی‬ ،‫ پروب‬،‫ کورت چشمی‬،‫الویتور دایسکتور‬-‫ ابزار جراحی مغز و اعصاب‬،‫سوزن‬-‫چشمی‬ ‫ نیدل هلدر‬،‫ پنست میکروسرجیکال‬،‫رانژور استخوان‬-‫ ابزار جراحی ارتوپدی‬،‫دیالتورها‬ ‫ هوک‬،‫ کانوال چشمی‬،‫ قیچی عمومی استاندارد‬،‫ کانوالی ساکشن‬،‫میکروسرجیکال‬ /‫ قیچی میکروسرجیکال‬،‫ فیکسیشن رینگ چشمی‬،‫چشمی‬ :‫کمپانی سازنده‬ CARL TEUFEL GMBH & CO.KG (Germany) ‫امیران راد تجهیز‬ ‫ دستگاه لیزر ترکیبی الکساندرایت‬:‫ نام کاال‬/amir@amiranradtech.com :‫ایمیل‬ ‫ سیستم‬،‫ دستگاه محصوالت ترکیبی زیبایی‬،‫ دستگاه رادیو فرکانسی‬،‫و ان دی یگ‬ ‫ دستگاه لیزر فرکشنال دی‬،‫خنک کننده لیزر ترکیبی الکساندرایت و ان دی یگ‬ /‫اکسیدکربن‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOS SRL (Italy) ،H & O EQUIPMENTS (Belgium) ،ZIMMER MEDIZINSYSTEME GmbH (Germany) ‫امیران طب ایرانیان‬ ‫ چهارباغ عباسی ک عالم ارا خ شمس ابادی س عالم ارا س عالم ارا طبقه‬:‫ادرس‬ ‫ پمپ تزریق یکبار مصرف‬:‫ نام کاال‬/3132242679 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/203 ‫ واحد‬2 /‫االستومریک‬ :‫کمپانی سازنده‬ Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd (China) ‫امیرحسین شاه بین و شریک‬ /25 ‫ خیابان ازادی خیابان اسکندری شمالی پاساژ ازادی طبقه اول واحد‬:‫ادرس‬ :‫ نام کاال‬/Amir-dental@yahoo.com :‫ ایمیل‬/2166572407 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ /‫ اندیکاتور استریلیزاسیون‬،‫خارج کننده بزاق‬ :‫کمپانی سازنده‬ E.LINE S.r.l (Italy) ‫امین طب کیان‬ ‫ نخ‬،‫ نخ پلی تترافلورو اتیلن‬:‫ نام کاال‬/gmail.com@aminmanesh96 :‫ایمیل‬ Rigid Otoscope ،‫ افتالموسکوپ‬،‫ دستگاه اتوسکوپ‬،‫ نخ پلی دیاکسانون‬،‫پلی بوتستر‬ Human Epididymis Protein ،Slide Stainers Histology ،Homocysteine HIV Multiple Ag Ab ،Antigen HIV P24 ،Human Growth Hormone ،4 ،IgG 1-HSV ،Cardiac Marker Controls ،Cardiac Marker Calibrators ،Test Immunoglobulin ،Allergy Calibrators ،Immunoglobulin A ،IgG 2-HSV Cytokines ،Cytokines ،Immunoglobulin M ،Immunoglobulin G ،E Total Continuous Flow Analayser Consum� ،Insulin ،Chemokines Calibratorss ،Electrolyte Calibrators or Standards ،Electrolyte Buffers ،Iron ،ables Low Density Lipoprotein Choles� ،Lactate Dehydrogenase ،Lactatee Magnesium ،Lipase ،Lithium Electrolyte ،Luteinising Hormone ،terol Microbiology Molecular Analyser ،Methadone incl EDDP ،Electrolyte ،Phenytion ،Phenobarbital ،Procalcitonin ،Myoglobin ،Consumables ،Serum Normal Controls ،Phosphorus Inorganic Phosphate Electrolyte Tumour Markers ،Serum Abnormal Controls ،Cardiac Marker Controls Lipid ،Microbiology Reagent Infectious Immunology Control ،Controls ،Thyroid Hormone Controls ،Endocrine Hormone Controls ،Controls Brain Natriuretic Pepetide ،Drugs of Abuse Calibrators ،Urine Controls ،Gastrin-Releasing Peptide ،Progesterone ،Procainamide ،BNP proBNP Histology Slide Stainers Acces� ،Parathyroid Hormone intact ،Prolactinn 100 Protein S ،Rubella Virus IgM ،Rubella Virus IgG ،Troponin T ،sories ،Sex Hormone Binding Globulin ،Squamous Cell Carcinoma Antigen ،B ،Sodium Electrolyte ،Immunology Reagents Rapamycin Sirolimus Immunochemistry Reagents ،Tacrolimus ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Thyroglobulin ،Testosterone Dehydro and Total ،TDM Drug Controls Serum Total ،Antitrypsin or Elastase Trypsin Alpha1 ،Cannabinoids Urine Total ،Toxoplasma gondii IgM ،Toxoplasma gondii IgG ،Protein T ،Thyroid Stimulating Hormone ،Troponin I ،Transferrin ،Protein Vitamin ،Vitamin B12 ،Blood Urea Nitrogen ،UIBC ،Uric Acid ،Uptake Cross Linked ،Microglobulin Beta2 ،‫ کلی کلسیفرول‬D ‫ ویتامین‬،Calibrators /C Telopeptides :‫کمپانی سازنده‬ Roche Diagnostics GmbH (Germany) ،Roche Diagnostics GmbH (United States) ،H & B ELECTRONIC GMBH & Co. KG (Germany)، Roche Diagnostics GmbH (Hungary) ،Roche Diagnostics GmbH (Japan) ،Roche Diagnostics GmbH (Switzerland) ،Roche Diagnostics GmbH (United Kingdom) ‫الماس دندان ایرانیان‬ ،‫ فیکسچر‬،‫ اباتمنت ایمپلنت‬:‫ نام کاال‬/drhassani.omfs@gmail.com :‫ایمیل‬ /‫سیستم ایمپلنت‬ :‫کمپانی سازنده‬ MOZO-GRAU S.A (Spain) ‫الماس رویان پارس‬ /8 ‫ واحد‬2 ‫ پارک ساعی خ ولی عصر بن مهرگان م پزشکان صدرا طبقه‬:‫ادرس‬ ،‫ غشاء جراحی‬،‫ نخ پلی تترافلورو اتیلن‬:‫ نام کاال‬/2188193970 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ ،‫ دستگاه انگل اندو متصل شونده به ایرموتور‬،‫ سمان گالس اینومر‬،‫اباتمنت ایمپلنت‬ ،‫ کیت جراحی ایمپلنت‬،‫ مواد قالبگیری سیلیکونی‬،‫ سمان پلی کریستالین‬،‫فیکسچر‬ ‫ دستگاه لیزر اربیوم یاگ‬،‫ پودر استخوان حیوانی‬،‫دستگاه لیزر دایود دندانپزشکی‬ /‫ دستگاه لیزر دایود دندانپزشکی‬،‫دندانپزشکی‬ :‫کمپانی سازنده‬ OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (United States) ،INTRA-LOCK INTERNATIONAL, INC. (United States) ،Doxa Dental AB (Sweden)، DENJOY DENTAL CO.LTD (China) ،DRM Research Laboratories Inc (United States) ،BUKWANG Inc (Korea, South) ،Konftec Corporation (Taiwan) ،NIBEC Co., Ltd (Korea, South) ،LAMBDA SpA (Italy) ‫الکترونیک پزشکی پیشرفته‬ Discrete :‫ نام کاال‬/‫ ط ششم‬130 ‫ خیابان قائم مقام فراهانی شماره‬:‫ادرس‬ Discrete Analyser spareُ ،Automated Cell Counter Spare part ،Analyser Automated Coagulation ،Automated Cell Counter Spare part ،parts CBC Reagents Clean� ،Automated Cell Counter Consumables ،Systemm ‫ خون‬،‫ لوازم مصرفی اناالیزرهای بیوشیمی‬،ing Diluting Lysing Sheatfluids ‫ دستگاه ونتیالتور مراقبت ویژه‬،Automated Cell Counter Spare part ،‫کنترل‬ Automated Cell ،‫ سایر قطعات یدکی ونتیالتور مراقبت ویژه بزرگسال‬،‫بزرگسال‬ Automated Coagula� ،Whole Blood Standard ،Counter Spare partt Whole ،Specific Reticulocyte Reagents ،tion System Consumables Automated ،Automated Cell Counter Spare part ،Blood Calibrators ،5Part Differential Automated Cell Counters ،Cell Counter Spare part 60 ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ ،Video Otascope Unit ،Unit‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬تیغه‪ ،‬نخ پلی گلیکاپرون‪ ،‬نخ نایلون‪،‬‬ ‫نخ پلی گالکیتن‪ ،‬نخ پلی گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬نخ سیلک چند رشته ای‪،‬‬ ‫نخ استیل ضد زنگ چند رشته ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Sutures Limited (United Kingdom) ،SPENGLER SAS (France‬‬ ‫امیکو یسنا پارس‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شریعتی شماره ‪ 1643‬طبقه ششم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2122645870 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬تیپ فیکو قدامی‪ ،‬دستگاه لیزر النگ پالس الکساندرایت‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪،‬‬ ‫فوت پدال قدامی‪ ،‬لنز تماسی‪ ،‬لنز تماسی‪ ،‬لنز تماسی‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر ترکیبی‬ ‫الکساندرایت و ان دی یگ‪ ،Lensometr Unit ،‬پنست بادندانه‪ ،‬کاست یکبار مصرف‬ ‫فیکو قدامی‪ ،‬دستگاه لیزر رنگی پالسی‪ ،‬کابل دیاترمی قدامی‪ ،‬تیپ فیکو یکبار مصرف‬ ‫فیکو قدامی‪ ،‬هندپیس اسپیریشن قدامی‪ ،‬هندپیس ایرگشن قدامی‪ ،‬دستگاه لیزر‬ ‫ترکیبی الکساندرایت و ان دی یگ‪ ،‬هندپیس اولتراسونیک قدامی‪ ،‬لنز تماسی‪ ،‬کیت‬ ‫فیلتر اب‪ ،‬پروب‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬پنست‬ ‫میکروسرجیکال‪Auto Ref Keratometer ،Ophthalmic Workstation Unit ،‬‬ ‫‪ ،Tonometer Unit ،Unit‬سایر قطعات یدکی ‪Auto ،Ophthalmic Workstation‬‬ ‫‪ ،Slit Lamp Unit ،Refractometer Unit‬هندپیس ایریگیشن اسپیریشن قدامی‪،‬‬ ‫دستگاه لیزر کیوسوئیچ ان دی یگ‪ ،‬دستگاه فیکو قدامی‪ ،‬اچار تیپ فیکو قدامی‪ ،‬قلم‬ ‫دیاترمی قدامی‪ ،‬اسلیو سیلیکونی قدامی‪ ،‬اورینگ‪ ،‬دستگاه انژیوگرافی چشم‪ ،‬دستگاه‬ ‫لیزر دایود‪ ،‬دستگاه لیزر فرکشنال الکساندرایت‪ ،‬یو اس بی ارتقا سیستم‪ ،‬دستگاه لیزر‬ ‫اربیوم یگ‪ ،‬دستگاه لیپولیزر‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬دستگاه رادیو فرکانسی‪ ،‬تست چمبر‬ ‫قدامی‪ ،‬هندپیس ویترکتومی فیکو قدامی‪ ،Slit Lamp Unit ،‬دستگاه فیکو قدامی‪،‬‬ ‫افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬لنز تماسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ABBOTT MEDICAL OPTICS,LTD (United States) ،CYNOSURE (United‬‬ ‫‪States) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD., (Malaysia) ،ALCON PHAR‬‬‫‪MACEUTICALS LTD., (Indonesia) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD.,‬‬ ‫‪(United States) ،Huvitz Co., Ltd (Korea, South) ،GEUDER AG (Germa‬‬‫‪ny) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD., (Germany) ،SCITON (United‬‬ ‫‪States) ،OPTOS PLC (United Kingdom) ،LUNEAU S.A.S. (France)،‬‬ ‫‪ABBOTT MEDICAL OPTICS,LTD (Netherlands) ،ALCON PHARMACEU‬‬‫)‪TICALS LTD., (Switzerland‬‬ ‫انجیر درسا استهبان‬ ‫ادرس‪ :‬استهبان فارس خیابان اسلمان روبروی اداره اوقاف قدیم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7153223936‬ایمیل‪ /dorsafig@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬پروب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SIDAPHARM GREECE (Greece‬‬ ‫اندیشه سازان جام جم اصفهان‬ ‫ایمیل‪ /behnam.nael@jamejammedical.com :‬نام کاال‪ :‬تروکار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪STERIMEDIX LTD (United Kingdom‬‬ ‫اندیشه گران بهداشت و درمان ابد‬ ‫ایمیل‪ /abadmedical.com@import1 :‬نام کاال‪،Extra Stiff ،SuperStiff :‬‬ ‫استنت کاروتید‪ ،SC Balloon ،14Guide Wire Compatible ،Work Horse ،‬اس‬ ‫اف ای‪ ،‬ایلیاک‪ ،‬رنال‪،Carotid Protection Device ،NC Balloon ،SC Balloon ،‬‬ ‫کاردیاک فمورال‪ ،‬گایدینگ کتتر ‪Non Compliant Endovas� ،IVUS Catheter ،‬‬ ‫‪ ،cular‬استنت غیردارویی‪ ،14Guide Wire Compatible ،IVUS Catheter ،‬استنت‬ ‫دارویی‪ ،NC Balloon ،Work Horse ،‬کاتتر اترکتومی‪ ،‬گایدینگ کتتر‪18Guide ،‬‬ ‫‪ ،Wire Compatible‬گایدوایر انژیوپالستی هجده هزارم‪ ،‬ونوس‪Semi Compliant ،‬‬ ‫‪/35 Hydrophilic ،Endovascular‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (United States) ،BOSTON SCIEN‬‬‫‪TIFIC CORPORATION (Ireland) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION‬‬ ‫)‪(Costa Rica) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Mexico‬‬ ‫اندیشگران هیراد طب‬ ‫ادرس‪ :‬پارک ساعی خ ولی عصر ک سی و ششم م ولی عصر‪ 2‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪/211‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9122722064 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه بازتوانی قلبی‪ECG Holter ،‬‬ ‫‪ ،Recorder Unit‬پروب دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪،‬‬ ‫دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه اکوکاردیوگرافی‪ ،‬دستگاه الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬دستگاه‬ ‫هولتر فشار خون‪ ،‬دستگاه تست ورزش‪ ،‬دستگاه فتال مانیتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LODE B.V. (Netherlands) ،CARDIOLINE SPA (Italy) ،VINNO TECHNOLO‬‬‫‪GY (SUZHOU) CO., LTD (China) ،HUNTLEIGH HEALTHCARE Ltd (United‬‬ ‫‪ ،GEOMED MEDIZIN-TECHNIK GMBH & CO. KG‬اندیشمند پرداز‪Kingdom) ،‬‬ ‫)‪(Germany) ،SCHAERER MEDICAL AG (Swaziland‬‬ ‫اندیشمند پرداز‬ ‫ادرس‪ :‬امانیه خ شهید سید ابراهیم مهری خ مشیری طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /a-rafiei@andishmanpardaz.com.com‬نام کاال‪ :‬قیچی میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست‬ ‫بادندانه‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬پنست بی دندانه‪،‬‬ ‫پنست میکروسرجیکال‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫معمولی‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬ابزارهای‬ ‫برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬کانوالی‬ ‫ساکشن‪ ،‬پروب‪ ،‬پروب‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش‬ ‫و حلق و بینی‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪،‬‬ ‫قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی واژینال‬ ‫و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬رترکتور بازکننده‬ ‫دنده‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬ابزار جراحی مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬استئوتوم‪-‬‬ ‫چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬کاتر‬ ‫استخوان‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬کانتینر‪ ،‬کانتینر‪ ،‬سایر قطعات یدکی تخت الکترومکانیکی‪،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی تخت الکترومکانیکی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEUS SRL (Italy) ،ROLL s.a.s (Italy) ،VACUTEST KIMA SRL (Italy‬‬ ‫اندیشه داران ساعی پارس‬ ‫ادرس‪ :‬مهران بل اباذر ب ایت اله کاشانی طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9128236208‬نام کاال‪ :‬لوله های خونگیری بدون خالء‪ ،‬سوزن خونگیری‪،‬‬ ‫یها)‪/‬‬ ‫نگیری (جالول ها ‬ ‫نگیری خالء‪ ،‬نگهدارند ههای لوله خو ‬ ‫سرسمپلرها‪ ،‬لول ههای خو ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEUS SRL (Italy) ،ROLL s.a.s (Italy) ،VACUTEST KIMA SRL (Italy‬‬ ‫اندیشه ودرمان‬ ‫ایمیل‪ /khatamih@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی ‪EMG EP ،EEG‬‬ ‫‪ ،Unit‬سایر قطعات یدکی ‪/EEG Unit ،EMG EP‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NIHON KOHDEN CORPORATION (Japan‬‬ ‫اندیشه یاران قلب‬ ‫ادرس‪ :‬اذربایجان ک بوذرجمهر ک لقمان الدوله ادهم طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫سوزن النست‪ ،‬هموفیلتر اطفال جراحی قلب‪ ،‬هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪ ،‬الکترود‬ ‫یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬قلم النست‪ ،‬ارتریال فیلتر بزرگسال‪ ،‬فشارسنج‬ ‫دیجیتال بازویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICA ،)BEIJING RUICHENG MEDICAL SUPPLIES CO.LTD (China‬‬ ‫‪SASAN MEDICAL DISPOSABLE ،)CERACARTA S.P.A (Italy ،)S.P.A (Italy‬‬ ‫‪SHENZHEN URION TECHNOLOGY CO., LTD ،)PRODUCTS S.A. (Italy‬‬ ‫‪ ،)(China‬اوزان‪)DEMOPHORIUS Limited (China ،‬‬ ‫اوزان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان نجات الهی پائین تر از کریم خان زند شماره ‪ /277‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188804690‬نام کاال‪ :‬کیسه جمع اوری خون اهدایی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ /DEMOPHORIUS Limited‬کشور‪China :‬‬ ‫اوشن طب دانش‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ سیمرغ پالک ‪ 2‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪/9121013950 :‬‬ ‫ایمیل‪ /info@oceanteb.com :‬نام کاال‪ :‬ابزار استریو تاکسی‪ ،‬استنت الرنژیال‪،‬‬ ‫لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬تراشئو برونشیال استنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ELEKTA INSTRUMENT AB (Sweden) ،BOSTON MEDICAL PRODUCTS‬‬ ‫)‪INC. (United States) ،NOVATECH SA (France‬‬ ‫اوکسین بین الملل شیمی‬ ‫ادرس‪ :‬جردن خیابان رحیمی پالک ‪ 19‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪ :‬پروکتوسکوپ‪ ،‬نخ پلی‬ ‫گالیکولیک اسید چند رشته ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Angiologica B.M S.r.l (Italy) ،Catgut GmbH (Germany‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ایران ممکو‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ولیعصر ‪ -‬خیابان بزرگمهر ‪ -‬پالک ‪ - 44‬طبقه دوم‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9126156722 :‬ایمیل‪ /mmco@mftmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،Slit Lamp Unit ،Slit Lamp Unit‬دستگاه توموگرافی چشمی‪Lensometr ،OCT‬‬ ‫‪ ،Unit‬سایر قطعات یدکی میکروسکوپ چشم پزشکی‪Auto Ref Keratometer ،‬‬ ‫‪ ،Tonometer Unit ،Unit‬دستگاه اسپکوالر میکروسکوپ‪ ،‬دستگاه اوسی تی انژیو‪،‬‬ ‫‪ ،Fundus Camera Unit‬دستگاه میکروسکوپ چشم پزشکی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‬ ‫چشم‪ ،Slit Lamp Unit ،‬دستگاه انژیوگرافی چشم‪ ،‬سایر قطعات یدکی انژیوگرافی‬ ‫چشم‪ ،‬دستگاه لنزهای تشخیصی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪C.S.O. SRL (Italy) ،Haag Streit AG (Switzerland) ،TOPCON CORPO‬‬‫‪RATION (Japan) ،TOPCON CORPORATION (United States) ،VOLK‬‬ ‫)‪OPTICAL, INC. (United States‬‬ ‫اکسون دی الکتریک‬ ‫ادرس‪ :‬ولیعصر خ شناسا خ ولیعصر س صورتی طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /38‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه پری اپیکال دی سی‪OPG With Ceph ،OPG Without Ceph Unit ،‬‬ ‫‪/Double Sensor Unit‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TRIDENT S.R.L (Italy‬‬ ‫اکسیر دانش ابزار نوین‬ ‫ادرس‪ :‬پارک ساعی خ ولی عصر ک سی و ششم م ولی عصر‪ 2‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪/211‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9122722064 :‬ایمیل‪/khosro.eftekhari@hiradmed.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Edan Instruments, Inc (China‬‬ ‫اکسیر ردکا‬ ‫ادرس‪ :‬دروس م هدایت خ سعیدی پالک‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪/2122783487 :‬‬ ‫نام کاال‪/Histology cytology Antisera :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BioGenex Laboratories Inc (United States‬‬ ‫اکسیر طب مداوا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولی عصر پاییت تر از جمهوری ساختمان سینوهه پالک ‪2807‬‬ ‫طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /E405‬ایمیل‪ /info@etmrecoo.com :‬نام کاال‪ :‬پانسمان عمومی‪،‬‬ ‫پد چشمی‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬چسب نان وون‪،‬‬ ‫چسب پی ای‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬پانسمان بانداژهای چسبنده‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،Shang‬‬‫)‪hai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed Group‬‬ ‫)‪(China) ،Shandong Intco Medical Products Co., Ltd (China‬‬ ‫اکسیس بینا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ولیعصر پالک ‪ 2115‬کدپستی ‪ /1511713514‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188726406 :‬نام کاال‪ :‬کاشتنیهای برجست هسازی گونه‪ ،‬پروب‪ ،‬صفحات‬ ‫بازسازی جراحی پالستیک‪ ،‬صفحات بازسازی جراحی پالستیک‪ ،‬کاشتنیهای‬ ‫برجست هسازی چانه فک‪ ،‬کاشتنیهای کف کاسه چشم‪ ،‬کاشتنی های کره چشم‪،‬‬ ‫کاشتنیهای برجست هسازی گونه‪ ،‬کاشتنیهای دیواره حدقه چشم‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪،‬‬ ‫کاشتنیهای کف کاسه چشم‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی چانه فک‪ ،‬کاشتنیهای‬ ‫برجست هسازی بینی‪ ،‬کاشتنیهای دیواره حدقه چشم‪ ،‬کاشتنی های کره چشم‪،‬‬ ‫کاشتنیهای برجست هسازی بینی‪ ،‬تروکار‪ ،‬تیشواکسپندر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Stryker Leibinger GmbH & CO.KG (United States) ،OSMED GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،Stryker Leibinger GmbH & CO.KG (Germany) ،Poriferous‬‬ ‫)‪LLC (United States) ،MEDICEL AG (Switzerland‬‬ ‫اکسین ازما جاوید‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ ازادی ک امیر اسماعیل سامانی طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪ :‬ست‬ ‫سرم تحت سیستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China‬‬ ‫ایده برترکیوان‬ ‫ادرس‪ :‬به همان نشانی قبلی‪ /‬نام کاال‪ :‬تیوپ ارتودنسی‪ ،‬وایر‪ ،‬هندیس میکروموتور‬ ‫جراحی‪ ،‬دستگاه میکروموتور جراحی‪ ،‬دستگاه اپکس فایندر‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬سیم‬ ‫‪62‬‬ ‫ارتودنسی‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬بند ارتودنسی‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬بندهای االستیک‪،‬‬ ‫ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬روکش موقت‪ ،‬براکت ارتودنسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Hangzhou DTC Medical Apparatus Co., Ltd (China) ،M.I.B SASU (Unit‬‬‫‪ed States) ،M.I.B SASU (France) ،TBR GROUP (France) ،Shinhung‬‬ ‫)‪Company Ltd (Korea, South‬‬ ‫ایده پزشکی ارتیمان‬ ‫ادرس‪ :‬ونک خ زاینده رود شرقی خ پردیس س پردیس طبقه ‪ 5‬واحد ‪/21‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188665828 :‬نام کاال‪ :‬میکرونیدل فرکشنال میکرونیدل‪،‬‬ ‫دستگاه فرکشنال میکرونیدل‪ ،‬سیستم انتقال لیزر فیبراپتیک دایود پوست‪ ،‬دستگاه لیزر‬ ‫دی اکسیدکربن‪ ،‬دستگاه لیزر دی اکسیدکربن جراحی‪ ،‬دستگاه کرایولیپولیز‪ ،‬پد انتی‬ ‫فریز رادیو فرکانسی‪ ،‬هندپیس کرایولیپولیز‪ ،‬هندپیس لیزر دایود پوست‪ ،‬دستگاه فلش‬ ‫المپ‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬هندپیس فلش المپ‪ ،‬هندپیس رادیوفرکانسی بدن‪ ،‬دستگاه‬ ‫اناالیزر ترکیبات بدن‪ ،‬دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه لیزر فرکشنال دی اکسیدکربن‪،‬‬ ‫دستگاه رادیو فرکانسی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬دستگاه لیزر کیوسوئیچ‬ ‫ان دی یگ‪ ،‬دستگاه لیزر النگ پالس ان دی یگ‪ ،‬دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه رادیو‬ ‫فرکانسی‪ ،‬دستگاه لیزر ترکیبی الکساندرایت و ان دی یگ‪ ،‬دستگاه لیزر کیوسوئیچ‬ ‫الکساندرایت‪ ،‬میکرومنیپوالتور لیزر دی اکسیدکربن جراحی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‪،‬‬ ‫دستگاه رادیو فرکانسی‪ ،‬دستگاه لیزر فرکشنال دی اکسیدکربن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IDS Ltd (Korea, South) ،A.R.C. LASER GMBH (Germany) ،BIOS SRL‬‬ ‫‪(Italy) ،High Technology Products S.L(CoCoon Medical) (Spain) ،EUN‬‬‫‪SUNG GLOBAL CORP (Korea, South) ،AHWON MEDI-INSTRUMENT‬‬ ‫‪CO. (Korea, South) ،InBody Co., Ltd (Korea, South) ،Novavision Group‬‬ ‫‪S.p.a (Italy) ،livetec Ingenieurburo GmbH (Germany) ،Erchonia‬‬ ‫‪Lasers Limited (United States) ،LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS Ind. e‬‬ ‫)‪COM. Ltda (Brazil) ،QUANTA SYSTEM S.P.A (Italy‬‬ ‫ایده سازان سالمت‬ ‫ایمیل‪ /gmail.com@mohsenm59 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شستشو جراحی‪،‬‬ ‫سانتریفوژهای رومیزی سرعت پایین بدون یخچال‪ ،‬دستگاه میکس سیمان ارتوپدی‬ ‫تحت خال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Dongguan Kaiser Technology Co (China) ،B.T.I. Biotechnology Insti‬‬‫)‪tute S.L (Spain‬‬ ‫ایده سالمت دانش‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر پایین تر از جمهوری کوچه نظام پالک ‪ 24‬واحد‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166419826 :‬ایمیل‪ /ebrahimdalirkhoo@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫یمتر انگشتی‪ ،‬فشارسنج دیجیتال‬ ‫دستگاه الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫بازویی‪ ،‬دستگاه ساکشن‪ ،‬فشارسنج عقربه ای‪ ،‬دستگاه دماسنج دیجیتال مادون قرمز‬ ‫پوست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd (China) ،SHENZHEN‬‬ ‫‪AEON TECHNOLOGY CO.,LTD (China) ،AViTA Corporation (Taiwan)،‬‬ ‫‪3A HEALTH CARE S.R.L. (Italy) ،DANYANG JIANLING MEDICAL APPLI‬‬‫)‪ANCE CO.,LTD (China‬‬ ‫ایده گستر قدرت‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد رودبار شرقی پ ‪ 19‬و‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2126412172 :‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /d.golkaran@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬ویدئو الرنگوسکوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Vecmedical SPAIN S.L (Spain‬‬ ‫ایدول تجهیزات ارس‬ ‫ادرس‪ :‬منطقه ازاد ارس ‪ -‬جلفا میدان امام حسین پاساژ شمس طبقه همکف‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /4136690143 :‬ایمیل‪ /yahoo.com@farnam88 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫کیسه نگهدارنده محلول جهت تزریق وریدی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Valmed srl (Italy‬‬ ‫ایران ایرون‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ ازادی مقابل دانشکده دامپزشکی بازار بزرگ کاوه بلوک ‪ c‬ط‪ 7‬ش‬ ‫‪ /155‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121186086 :‬ایمیل‪ /h-sharifirad@yahoo.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪،‬‬ ‫سرقلم جرم گیر اولتراسونیک‪ ،‬سر سوزن دندانپزشکی‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪،‬‬ ‫پانسمان‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬مواد قالبگیری الژینات‪ ،‬باندینگ‪،‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تهای دندانپزشکی‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬عینک‬ ‫اچینگ‪ ،‬سرساکشن جراحی‪ ،‬پس ‬ ‫محافظ با ذره بین‪ ،‬نگهدارنده ماتریس‪ ،‬ماتریس بند‪ ،‬پانسمان‪ ،‬دیسکهای ساینده‪،‬‬ ‫مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬وارنیش‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬گوتا پرکا‪ ،‬ماده ضد عفونی‬ ‫کننده کانال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Vericom Co., Ltd (Korea, South) ،PREMIER DENTAL PRODUCTS COM‬‬‫‪PANY (United States) ،BMS Dental (Italy) ،TECNOFAR S.P.A. (Italy)،‬‬ ‫‪TEMREX Corporation Copalite jr Rand (United States) ،EMIL LANGE‬‬ ‫)‪Zahnbohrer Fabrik e.k. (ELA) (Germany‬‬ ‫ایران بات‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ نی ریزی ک شهیدعلی پیمانی(یازدهم) طبقه ‪ 1‬واحد‬ ‫‪ /4‬ایمیل‪ /info@iranbat.co :‬نام کاال‪ :‬پورت تزریق‪ ،‬سوزن پورت‪40cm< ،‬‬ ‫‪،Non Compliant Endovascular ،Non Compliant Endovascular ،Normal‬‬ ‫‪ ،Peripheral Stent Graft‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬سوزن نشانه گذاری پستان‪،‬‬ ‫اس اف ای‪ ،Patch ،‬کاتتر همودیالیز عروقی‪ ،‬کاتتر همودیالیز عروقی‪ ،‬هماچوری‪،‬‬ ‫هماچوری‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬سوزن نشانه گذاری پستان‪ ،‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬گان‬ ‫بیوپسی اتوماتیک برش کناری‪ ،‬سوزن بیوپسی داخل استخوانی‪ ،‬سوزن بیوپسی‬ ‫داخل استخوانی‪ ،‬فلت‪ ،‬نخ پلی تترافلورو اتیلن‪ ،‬پلجت‪ ،‬کاتترهای ادراری سوپراپوبیک‪،‬‬ ‫کاتترهای ادراری سوپراپوبیک‪ ،‬مارکر اشعه ایکس ‪Semi Compliant Endovas� ،‬‬ ‫‪ ،14Guide Wire Compatible ،cular‬ایلیاک‪50cm ،40cm Normal< <25cm ،‬‬ ‫‪ ،> Non Supported Coated‬ونوس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪C.R. BARD GMBH (Mexico) ،C.R. BARD GMBH (United States) ،C.R.‬‬ ‫‪BARD GMBH (Germany) ،C.R. BARD GMBH (Malaysia) ،C.R. BARD‬‬ ‫)‪GMBH (China) ،C.R. BARD GMBH (Ireland‬‬ ‫ایران بهداشت‬ ‫ادرس‪ :‬خیبابان طالقانی غربی بین وصال و میدان فلسطین خ فریمان س مجید‬ ‫پالک ‪ 45‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166494347 :‬نام کاال‪ :‬کتتر کرایو‬ ‫ابلیشن قلبی‪ ،Aortic Root ،‬هندپیس کنسول جراحی‪ ،‬دستگاه ای سی دی دو حفره‬ ‫ای‪ ،Intracoronary Shunt ،‬کابل رابط الکترود دستگاه تحریک مغز‪ ،‬دستگاه ای‬ ‫سی دی تک حفره ای‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬دستگاه ثبت میکروالکترود‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی استیمولیتور نخاعی‪ ،‬ابزار استریو تاکسی‪ ،administration set ،‬شانت مغزی‪،‬‬ ‫‪ ،Flexible‬دریچ ههای بیولوژیکی قلب‪ ،‬سرمته کنسول جراحی‪ ،‬اسپیلنت داخلی‪،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی کنسول شیور‪ ،‬فوت پدال کنسول شیور‪ ،‬سرمته کنسول شیور‪،‬‬ ‫سرمته کنسول شیور‪ ،‬دستگاه کنسول شیور‪ ،‬هندپیس کنسول شیور‪ ،‬دستگاه تحریک‬ ‫مغناطیسی مغز‪ ،‬لید پیس میکر داخلی تک حفره ای‪ ،‬کاتتر مغز و اعصاب‪ ،‬دریچه‬ ‫میترال‪ ،‬دریچه ائورتیک‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪،Self Inflate ،Malleabale ،‬‬ ‫اکسیژناتور بزرگسال بدون فیلتر‪ ،‬کابل پمپ کاهش درد ‪ ،Handle ،PCA‬فوت پدال‬ ‫کنسول جراحی‪ ،‬سایر قطعات یدکی کنسول جراحی‪ ،Sizer ،‬کابل کرایو ابلیشن قلبی‪،‬‬ ‫کتتر کرایو ابلیشن قلبی‪،Activated Clotting Time POC ،ACT Cartridge POC ،‬‬ ‫دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪ ،‬دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪ ،‬دستگاه پیس‬ ‫میکر داخلی دو حفره ای‪ ،Costum Pack ،‬کتتر مکش لخته‪ ،‬ارتریال فیلتر بزرگسال‪،‬‬ ‫‪ ،14Guide Wire Compatible‬دستگاه هولتر فشار خون‪ ،‬دستگاه ای سی دی سه‬ ‫حفره ای‪ ،‬سایر قطعات یدکی پیس میکر سه حفره ای‪ ،‬بالن کرایو ابلیشن قلبی‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی کرایو ابلیشن قلبی‪ ،Non Reinforced Curved Tip ،‬ایلیاک‪ ،‬اتچمنت‬ ‫کنسول جراحی‪ ،‬لید پیس میکر داخلی دو حفره ای‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و‬ ‫حلق و بینی‪ ،‬اکسیژناتور بزرگسال همراه با فیلتر‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪،‬‬ ‫پنست میکروسرجیکال‪ ،‬دستگاه گوشی پزشکی مکانیکی‪ ،‬دکاپوالر ثابت‪ ،‬تک جهته‪،‬‬ ‫لوازم اکسترکشن لید ای سی دی‪ ،‬کلیپس مغز و اعصاب‪ ،SuperStiff ،‬دستگاه‬ ‫کنسول جراحی‪ ،‬استنت کاروتید‪ ،‬دستگاه کرایو ابلیشن قلبی‪ ،‬کورت گوش و حلق و‬ ‫بینی‪ ،Reinforced Curved Tip ،‬الکترود دستگاه تحریک مغز‪ ،‬دریچه های گفتاری‪،‬‬ ‫مصرفی استریوتاکسی‪ ،‬سرمته کنسول جراحی‪ ،‬دستگاه پیس میکر خارجی دو حفره‬ ‫ای‪ ،‬کاردیاک فمورال‪ ،‬کتتر تشخیصی رادیال‪ ،‬الکترود مانیتور اعصاب حین عمل‪ ،‬چاقو‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫دستگاه الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬کابل رابط بیمار مانیتور اعصاب حین عمل‪ECG Holter ،‬‬ ‫‪ ،Sensor ،Recorder Unit‬دستگاه پیس میکر داخلی تک حفره ای‪ ،‬ست درناژ‬ ‫بطنی‪ ،‬کانوالی شریانی فمورال‪ ،‬شیت کرایو ابلیشن قلبی‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫‪ ،Onnuloplasty Ring‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی ماشین پمپ قلب و ریه‪ ،Coronary Ostial Perfusion ،‬هولدر‬ ‫اکسیژناتور‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬رنال‪ ،‬ابزار جراحی گوش‬ ‫و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬اینترودیوسر ای سی دی سه حفره ای‪ ،‬استنت غیردارویی‪،‬‬ ‫گایدوایر انژیوگرافی هیدروفیلیک‪ ،‬گایدینگ کتتر‪ ،‬لید ای سی دی سه حفره ای‪،‬‬ ‫لید ای سی دی دو حفره ای‪ ،‬الکترود دستگاه تحریک مغز‪ ،Two Stage ،‬ابزارهای‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬استنت دارویی‪ ،‬دستگاه پمپ تزریق انسولین‪NC ،Manualy Inflate ،‬‬ ‫‪ ،Balloon‬پروب مانیتور اعصاب حین عمل‪ ،‬کابل محرک عصب مانیتور اعصاب حین‬ ‫عمل‪ ،‬دستگاه مانیتور اعصاب حین عمل‪ ،‬پروگرمر پمپ کاهش در د ‪Stabi� ،PCA‬‬ ‫‪ ،lizer‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬کابل ارتباطی پیس‬ ‫میکر خارجی تک حفره ای‪ ،18Guide Wire Compatible ،‬بالون دارویی‪ ،‬اکسیژناتور‬ ‫اطفال بدون فیلتر‪ ،‬سی دی نرم افزار پمپ کاهش درد ‪ ،PCA‬پروگرمر پیس میکر‬ ‫داخلی سه حفره ای‪ ،‬پروتز استخوانچه های گوش میانی‪Non ،reservoir syringe ،‬‬ ‫‪ ،Compliant Endovascular‬دستگاه پمپ قلب و ریه پرتابل‪ ،‬اس اف ای‪ ،‬قیچی‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫فیکس کننده جمجمه‪ ،Grommet ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫‪ ،SC Balloon‬دستگاه استیمولیتور نخاعی‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪Non ،‬‬ ‫‪ ،Reinforced Straight Tip‬کانوالی ساکشن‪ ،‬دستگاه پمپ کاهش درد ‪،PCA‬‬ ‫کوادروپوالر‪ ،‬کانتینر‪ ،‬دستگاه تست ورزش‪ ،T Tube ،‬دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Canada) ،MEDTRONIC Inc (United States)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Switzerland) ،Integra York PA, Inc (France)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Denmark) ،Integra York PA, Inc (United States)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Puerto Rico) ،MEDTRONIC Inc (Mexico) ،INVATEC‬‬ ‫‪S.R.L (Italy) ،MORTARA INSTRUMENT, Inc (United States) ،Integra‬‬ ‫‪York PA, Inc (Germany) ،MEDTRONIC Inc (Netherlands)3 ،M (United‬‬ ‫‪States) ،MEDTRONIC Inc (Germany) ،MEDTRONIC Inc (Brazil)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Malaysia) ،Sorin Group Deutshland GmbH (Germa‬‬‫)‪ny) ،MEDTRONIC Inc (Ireland) ،INVATEC S.R.L (Ireland‬‬ ‫ایران فارمیس‬ ‫ادرس‪ :‬شهید مطهری خ شهید محمدحسین علی اکبری خ شهید محمد صحاف‬ ‫زاده طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬ایمیل‪ /gmail.com@mojtaba100169 :‬نام کاال‪ :‬کاتتر‬ ‫ورید مرکزی سی وی سی‪ ،‬سوزن بیوپسی بن مرو‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر‬ ‫خطی جراحی باز‪ ،‬کاتتر همودیالیز عروقی‪ ،‬سوزن بیوپسی داخل استخوانی‪ ،‬کاتتر‬ ‫همودیالیز عروقی‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬ست نرو بالک‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬تروکار‪ ،‬گایدینگ‬ ‫شیت فمورال‪ ،‬سایر پانسمانها‪ ،‬کیت بیوپسی بن مرو‪ ،‬کاتتر همودیالیز ورید مرکزی‬ ‫دوراه‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬فیلم شفاف‪ ،‬الژینات‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬نازوفارنژیال ایروی‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪ ،‬کیت تراکئوستومی‪،‬‬ ‫کلیپ اپالیر‪ ،‬ارتریال کتتر‪ ،‬استپلر حلقوی هموروئید‪ ،‬ست نفروستومی‪ ،‬کاتترهای‬ ‫ادراری سوپراپوبیک‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬پانسمان عمومی‪ ،‬پانسمان بانداژهای چسبنده‪،‬‬ ‫کلیپ اپالیر‪ ،‬هماچوری‪ ،‬هیدروژل‪ ،Access window ،‬ست نرو بالک‪ ،‬دستگاه بالن‬ ‫پمپ ائورتی‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪ ،‬سوزن تزریق درون استخوانی‪Percutaneous ،‬‬ ‫‪ ،Drainage Set‬انتی میکروبیال نقره‪ ،‬کتتر مونت‪ ،‬کیسه استومی‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪،‬‬ ‫تیوپ داخلی(کانوال) لوله تراکئوستومی‪ ،‬لوله برونشیال‪ ،‬سوزن اسپاینال‪ ،‬خمیر استومی‪،‬‬ ‫پانسمان محافظ استومی‪ ،‬کتتر امبولکتومی‪ ،‬کیتهای بیهوشی اپیدورال‪ ،‬گاید ارولوژی‪،‬‬ ‫استایلت لوله تراشه‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فیلتر دار‪ ،‬فیلتر ضد باکتری ویروسی‪ ،‬سایر‬ ‫پانسمانها‪ ،‬هیدروکلوئید‪ ،‬پانسمان عمومی‪ ،‬هیدروژل‪ ،‬چسب بخیه‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬فوم ها‪ ،‬اپالیر عروقی‪ ،Clips ،‬ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد‪ ،‬اپالیر‬ ‫قلبی‪ ،‬کاتتر بالن پمپ ائورتی‪ ،‬دستگاه تمرین تنفسی‪ ،‬ارتریال کتتر‪ ،‬میکروست‪،‬‬ ‫چسب کاغذی‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫مقاوم به لیزر‪ ،‬کاتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬کاتریج استپلر خطی جراحی‬ ‫باز‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬اتمایزر‪ ،‬الرنژیال ماسک‪،‬‬ ‫ست جراحی ترانسفورمینال‪ ،‬ست کامل گرسپر یکبارمصرف الپاروسکوپی‪ ،‬ابزارهای‬ ‫اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،‬دستکش معاینه‬ ‫نیتریل‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬سوزن ورس‪،‬‬ ‫پانچ ائورت‪ ،‬لوله تراکئوستومی بدون کاف‪ ،‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬هندل به همراه‬ ‫کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬ست نفروستومی‪ ،‬بگ اندوسکوپی‪ ،‬کاتتر فولی‬ ‫دو راه‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ ،‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬دستگاه‬ ‫مانیتور فشار مسیر هوای تنفسی‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬هماچوری‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪،‬‬ ‫کاتتر بسکت‪ ،‬لوله های درناژ‪ ،‬الژینات‪ ،‬منگنه بازکن استپلر پوستی‪ ،‬گاید ارولوژی‪،‬‬ ‫استپلر حلقوی جراحی‪ ،‬هندل بدون کارتریج استپلر الپاروسکوپی خطی برشی‪،‬‬ ‫کارتریج استپلر الپاراسکوپی‪ ،‬ست نفروستومی‪ ،‬کاتترهای ادراری حالب‪ ،‬کاتترهای‬ ‫ادراری سوپراپوبیک‪ ،‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬کاتترهای ادراری حالب‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه کارتریج استپلر پوستی‪ ،‬هموکلیپس‪ ،‬دستگاه یکبارمصرف بخیه اتوماتیک‪،‬‬ ‫پدهای پانسمان‪ ،‬کلیپ اپالیر‪ ،‬دریپ جراحی‪ ،‬دریپ جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Teleflex Medical (Mexico) ،Teleflex Medical (United States) ،STAPLE‬‬‫‪LINE MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany) ،Teleflex Medical (Czech‬‬ ‫‪Republic) ،DERMA SCIENCES INC. (Canada) ،ANSELL S.A (Sri Lanka)،‬‬ ‫‪PAUL HARTMANN AG (Germany) ،Teleflex Medical (Germany) ،AN‬‬‫‪SELL S.A (Malaysia) ،Teleflex Medical (Malaysia) ،Urotech (Germa‬‬‫‪ny) ،PAUL HARTMANN AG (Spain) ،TG Eakin Ltd (Ireland) ،DR. JAPAN‬‬ ‫‪CO. LTD. (China) ،Teleflex Medical (Denmark) ،PAUL HARTMANN AG‬‬ ‫‪(Switzerland) ،PAUL HARTMANN AG (Malaysia) ،ZHEJIANG KINDLY‬‬ ‫‪MEDICAL DEVICES CO., LTD (China) ،NITTO DENKO CORPORATION‬‬ ‫‪(Japan) ،Teleflex Medical (China) ،Teleflex Medical (United King-‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪dom) ،Teleflex Medical Ireland (United Kingdom) ،Teleflex Medical‬‬ ‫‪Ireland (United States) ،Hoogland Spine Products GmbH (Germany)،‬‬ ‫‪Teleflex Medical Ireland (Malaysia) ،PAUL HARTMANN AG (France)،‬‬ ‫)‪PAUL HARTMANN AG (China) ،PAUL HARTMANN AG (Czech Republic‬‬ ‫ایران هاسکو‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین خ ایت اله طالقانی خ فریمان طبقه ‪ 6‬واحد‪ /‬نام کاال‪،EEG Unit :‬‬ ‫کویل خنک کننده دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪EMG ،‬‬ ‫‪ ،EP Unit‬دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪ ،‬دستگاه نروفیدبک‪ ،‬ژل الکترود ‪،EMG EP‬‬ ‫الکترود ‪ ،EMG EP‬الکترود ‪/EMG EP‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪EB NEURO S.P.A (Italy) ،TERANG NUSA SDN BHD (Malaysia) ،TMS IN‬‬‫‪TERNATIONAL B.V. (Netherlands) ،WEAVER AND COMPANY (United‬‬ ‫)‪States) ،Bionen S.a.s (Italy‬‬ ‫ایرانیان مد سینا‬ ‫ادرس‪ :‬امانیه خ شهید سید ابراهیم مهری خ مشیری طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬کانوالی‬ ‫ساکشن‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬تیغه‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬قیچی دایسکتیگ‪ ،‬قیچی‬ ‫میکروسرجیکال‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬پنست‬ ‫اتروماتیک‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬پروب‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫معمولی‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کاتر‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬استئوتوم‪-‬‬ ‫چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬لور‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬چاقو‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬‬ ‫چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫کلمپ‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬پنست بیوپسی‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پیچ استخوانی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ریمر‪،‬‬ ‫کانتینر‪ ،‬ابزار سفارشی راهنمای جراحی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ ،‬پیچ نیل‬ ‫اینترالک‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪ -‬سوهان‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‪،‬‬ ‫دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬سایر قطعات یدکی چراغ سیالتیک ثابت‪ ،‬نیل‬ ‫اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬نیل اینترالک انریم فمور رتروگرید‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪REDA INSTRUMENTE GMBH (Germany) ،REDA INSTRUMENTE GMBH‬‬ ‫‪(Georgia) ،TRAUMED GmbH (Germany) ،S.I.M.E.O.N MEDICAL‬‬ ‫)‪GMBH & CO.KG (Germany‬‬ ‫ایرمان تجهیز پارت‬ ‫ایمیل‪ /farhang.parham@irmanmed.ir :‬نام کاال‪ :‬هندل به همراه کارتریج‬ ‫استپلر خطی جراحی باز‪ ،‬استپلر حلقوی هموروئید‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر‬ ‫خطی برشی جراحی باز‪ ،‬استپلر حلقوی جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪STAPLELINE MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany‬‬ ‫ایساتیس درمان ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬نواب خ شهید داود محبوب مجاز ب نواب صفوی س اقاقیای ‪ 6‬تجاری‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ /104‬نام کاال‪ :‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬سیستوسکوپ‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی‬ ‫و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪،‬‬ ‫تروکار اندوسکوپی‪ ،‬شیت اندوسکوپی‪ ،‬کابل انتقال نور سرد ویدئو الپاراسکوپ‪،‬‬ ‫کلیپ اپالیر‪ ،‬تلسکوپ ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬یورتروسکوپ‪ ،‬کانوالی اندوسکوپی‪ ،‬برس‬ ‫شستشو‪ ،‬پانچ اندوسکوپی‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬سرنگ‬ ‫یها‪Obtura� ،‬‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬بوژی‪ ،‬قالب اندوسکوپی‪ ،‬کالب ‬ ‫‪ ،tors‬نفروسکوپ‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ ،‬هندل‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬اداپتور اندوسکوپی‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RZ MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany) ،SEWOON MEDICAL CO LTD‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫ایلیا درمان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران – خیابان شهید فیاضی – خیابان الهیه – ساختمان اداری مجتمع‬ ‫مدرن الهیه – طبقه ‪ 4‬اداری – واحد ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122656570 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬انتی میکروبیال نقره‪ ،‬سایر پانسمانها‪ ،‬فوم ها‪ ،‬الژینات‪ ،‬انتی میکروبیال نقره‪،‬‬ ‫سایر پانسمانها‪ ،‬هیدروکلوئید‪ ،‬هیدروژل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪COLOPLAST A/S (Hungary) ،COLOPLAST A/S (United States) ،COL‬‬‫)‪OPLAST A/S (United Kingdom) ،COLOPLAST A/S (Norway‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ایلیا طب اپادانا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران – بزرگراه نواب – جنب پل کمیل – پاساژ ابریشم – واحد‪/31‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166380410 :‬ایمیل‪ /gmail.com@alphadent2014 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستکش معاینه التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD (Malaysia‬‬ ‫ایلیا طب فردوسی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران میدان فردوسی به سمت ویال نبش کوچه شاهرود پالک‪ 631‬طبقه‬ ‫اول واحد‪ /3‬ایمیل‪ /hoseinjahrani@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تست قند‬ ‫خون خانگی‪ ،‬نوار تست قند خون‪ ،‬نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LOBECK MEDICAL AG (Taiwan) ،LOBECK MEDICAL AG (Switzerland‬‬ ‫ایماطب متین‬ ‫ایمیل‪ /imatebmed@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تمرین تنفسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LEVENTON S.A.U (Spain‬‬ ‫ایمان داروپارس‬ ‫ایمیل‪ /info@idp-co.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه همودیالیز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Germany‬‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع فاطمی مجتمع اداری کامران طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ 14‬پالک ‪ /770/3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121775484 :‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫ایمن ایجاز (‪)Iran‬‬ ‫ایمن پرتو کار‬ ‫ادرس‪ :‬امیراباد شمالی خ شانزدهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان‬ ‫شماره ‪ 2‬واحد ‪ 105‬شرکت ایمن پرتوکار‪ /‬ایمیل‪/dehghandar@ipkxray.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NEWTECH MEDICAL DEVICES (India‬‬ ‫ایمن یاران مداوا نگر‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان فلسطین نبش خیابان بزرگمهر پالک ‪ 354‬طبقه دوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166463002 :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬دستکش معاینه‬ ‫وینیل‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬سه راهی‬ ‫تزریق‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬میکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China) ،ZIBO‬‬ ‫‪INTCO MEDICAL PRODUCTS CO.LTD (China) ،La-med Healthcare Pvt.‬‬ ‫‪ltd (India) ،LARS MEDICARE PVT. LTD (India) ،HEBEI GUOHUA LATEX‬‬ ‫)‪PRODUCTS CO., LTD (China‬‬ ‫ایکس ری ایران‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان انقالب‪-‬خیابان ابوریحان‪-‬روبروی خانه کارگر‪-‬پالک ‪ /59‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166966787 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه یونیت گوش و حلق و بینی‪ ،‬دوربین‬ ‫یونیت گوش و حلق و بینی‪ ،‬دستگاه میکروسکوپ گوش و حلق و بینی‪ ،‬منبع نور‬ ‫یونیت گوش و حلق و بینی‪ ،‬سایر قطعات یدکی مونوپالر بای پالر الکتروسرجیکال‪،‬‬ ‫اندواستربوسکوپ یونیت گوش و حلق و بینی‪ ،‬ژنراتور مونوپالر بای پالر‪ ،‬سیم رابط‬ ‫ابزارهای جانبی بای پالر‪ ،‬سایر قطعات یدکی یونیت ‪ ،ENT‬پدال بای پالر‪ ،‬المپ‬ ‫پیشانی یونیت گوش و حلق و بینی‪ ،‬دستگاه الرینگوسکوپ‪ ،‬فیلم ماموگرافی‪،‬‬ ‫مانیتور یونیت گوش و حلق و بینی‪ ،‬پانورکس او پی جی‪ ،‬فیلم رادیولوژی معمولی‪،‬‬ ‫فیلم کمری‪ ،‬داروی بسته بندی ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫الرینگوسکوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ATMOS MEDIZINTECHNIK GmbH & CO.KG (Germany) ،Agfa Health‬‬‫)‪care NV (Belgium) ،TETENAL EUROPE GMBH (Germany‬‬ ‫بازرگانی پیشتاز تجارت طب اسیا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان مطهری خیابان سلیمان خاطر پالک ‪ 116‬برج دلتا طبقه‬ ‫چهارم واحد ‪ 410‬کد پستی ‪ /1575918118‬ایمیل‪pishtaztebasia@gmail. :‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬قلم مونوپالر یکبارمصرف‪ ،‬پلیت یکبار مصرف یک لبه‪ ،‬پلیت یکبار‬ ‫مصرف دو لبه‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD (China)،‬‬ ‫)‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India‬‬ ‫بازرگانی پیشرو زرتاب کیان مهر‬ ‫ایمیل‪ /gmail.com@commercialdep1 :‬نام کاال‪ :‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬سمان‬ ‫ام تی ای‪ ،‬ماده ضد عفونی کننده کانال‪ ،‬خمیر ضد حساسیت و پوسیدگی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OCO Praparat GmbH OCO Praparat GmbH (Germany‬‬ ‫بازرگانی تولیدی ماندگار حسین محمدی راد‬ ‫ایمیل‪ /mohammaditrading-inc@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬پدهای پانسمان‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CEDERROTH DISTREX.S.A.U. (Spain‬‬ ‫بازرگانی ارمان دارو پارس‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صدف ‪ -‬ارغوان ‪ -‬پالک ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4433382996 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬انژیوکت‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬سه راهی تزریق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،WELLMED INTERNATIONAL‬‬ ‫)‪INDUSTRIES PVT. LTD (India‬‬ ‫بازرگانی افراترنج‬ ‫ایمیل‪ /info@afratorange.com :‬نام کاال‪ :‬کالس یک چسب اتوکالو‪ ،‬غالف‬ ‫پالستیکی‪ ،‬کالس شش‪ ،emulator-‬کالس سه‪ ،‬ابزار خوانش اندیکاتور‪،Test Pack ،‬‬ ‫‪ ،Sheet‬کالس چهار‪ ،‬کالس پنج‪ ،‬کالس پنج‪ ،‬نواری‪ ،‬ابزار خوانش اندیکاتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Albert Browne Limited (United Kingdom) ،Albert Browne Limited‬‬ ‫)‪(United States‬‬ ‫بازرگانی افق طب دنیا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬جاده مخصوص کرج ‪ -‬شهرک دانشگاه تهران ‪ -‬فاز ‪ 3‬بلوک‬ ‫‪ 34‬شرقی طبقه اول شرقی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121547692 :‬نام کاال‪ :‬دستکش‬ ‫جراحی التکس‪ ،‬دریپ جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TERANG NUSA SDN BHD (Malaysia) ،Startip Tibbi Malzemeler ith.ihr.‬‬ ‫)‪San.Ve Tic.Ltd.Sti (Turkey‬‬ ‫بازرگانی اکسیر طب صبا‬ ‫ادرس‪ :‬پارک ساعی خ سی و دوم خ اشکانی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬نام کاال‪ :‬نخ پلی‬ ‫دیاکسانون‪ ،‬نخ استیل ضد زنگ‪ ،‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬مش پلیمریک‪ ،‬نخ پلی بوتستر چند‬ ‫رشته ای‪ ،‬نخ پلی گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬نخ پلی گالکیتن‪ ،‬نخ سیلک چند‬ ‫رشته ای‪ ،‬نخ پلی گلیکاپرون‪ ،‬نخ نایلون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SMI A.G. (Belgium‬‬ ‫بازرگانی بهساز گسترعلم و صنعت‬ ‫ادرس‪ :‬تهران میدان ولیعصر کوچه ولدی ‪ -‬پالک ‪69‬واحد ‪ /2‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫لیزر اگزایمر‪ ،‬دستگاه لیزر اگزایمر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OPTOSYSTEMS LTD (Russian Federation‬‬ ‫بازرگانی بین المللی طب اردیبهشت پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬خ ولیعصر‪ ،‬پایینتر از خ جمهوری‪ ،‬کوچه لقمان‪ ،‬پالک ‪ ،10‬بلوک بی‪ ،‬طبقه‬ ‫‪ ،4‬واحد ‪ /45‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2126603614 :‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزنی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY (China‬‬ ‫بازرگانی پارسیان طب حکیم‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان پیروزی‪ -‬بعد از چهارراه کوکاکوال ‪ -‬خیابان افراسیابی ‪ -‬بعد‬ ‫از چهار راه ائمه اطهار ‪ -‬کوچه محمد اسماعیل سماواتی ( دی سابق ) ‪ -‬پالک ‪10‬‬ ‫‪ /‬نام کاال‪ :‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬نخ پلی گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬نخ نایلون‪ ،‬نخ‬‫سیلک چند رشته ای‪ ،‬مش پلیمریک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FSSB Chirurgische Nadeln GmbH (Germany) ،PETERS SURGICAL‬‬ ‫)‪(France‬‬ ‫بازرگانی پارسیان گیتی ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬ونک خ گاندی شمالی خ شهید محمد صانعی طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /5‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /989122029548 :‬نام کاال‪ :‬ماسک جراحی‪ ،LH RT ،HCG RT ،‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HUBEI WANLI PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD. (China) ،HANGZHOU‬‬ ‫‪CLONGENE BIOTECH CO ., LTD. (China) ،WELLMED INTERNATIONAL‬‬ ‫)‪INDUSTRIES PVT. LTD (India‬‬ ‫بازرگانی پایدار تجهیز یزدان‬ ‫ایمیل‪ /naghmeh.saligheh@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬قیچی عمومی استاندارد‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Avellanus med GmbH (Germany‬‬ ‫بازرگانی پرسا طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ قائم مقام فراهانی خ‪26‬پ‪4‬ط‪1‬واحدشماره‪ /3‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫برانکارد‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬سایر قطعات یدکی فتال داپلر‪ ،‬دستگاه تشک مواج‪،‬‬ ‫دستگاه فتال مانیتور‪ ،‬سایر قطعات یدکی فتال مانیتور‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز خانگی‬ ‫یا پرتابل‪ ،‬احیاء کننده ( امبوبگ ) ریوی ‪ ،‬دستی ‪ ،‬یک بار مصرف‪ ،‬ماسک‪ ،‬دهان به‬ ‫ماسک سی پی ار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHANGJIAGANG XIEHE MEDICAL APPARATUS & INSTRUMENTS CO.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،TOITU CO., LTD. (Japan) ،HADECO,INC. (Japan) ،GRAND‬‬ ‫‪HEALTHCARE CO., LTD. (Taiwan) ،KUNSHAN DYNMED MEDICAL‬‬ ‫)‪TECHNOLOGY (China) ،XIAMEN WINNER TRADE CO., LTD (China‬‬ ‫بازرگانی پرشین ارسا‬ ‫ادرس‪ :‬پونک جنوبی بل عدل خ شهید حسن علیقلی نژاد طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188372567 :‬نام کاال‪ :‬میکروست‪ ،‬هموکلیپس‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪،‬‬ ‫ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی‬ ‫و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬کاتتر ساکشن مسیر بسته‪ ،‬تروکار‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬پلیت یکبار مصرف یک لبه‪ ،‬پلیت یکبار مصرف دو لبه‪ ،‬گرسپینگ‬ ‫فورسپس یکبارمصرف‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬پد چشمی‪ ،‬پنست اتروماتیک‪ ،‬ابزارهای‬ ‫اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬تروکار‪ ،‬کانوالی اندوسکوپی‪،‬‬ ‫قیچی اندوسکوپی‪ ،‬اسپانچ هموستاتیک‪ ،‬پودر هموستاتیک‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬کلیپس‬ ‫اپالیر‪ ،‬هموکلیپس‪ ،‬قلم مونوپالر یکبارمصرف‪ ،‬سیم رابط ابزارهای جانبی مونوپالر‪،‬‬ ‫پلیت یکبار مصرف دو لبه‪ ،‬پلیت یکبار مصرف یک لبه‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬سوزن ورس‪،‬‬ ‫ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬دستکش معاینه‬ ‫التکس‪ ،‬پانسمان عمومی‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬کاتتر ساکشن مسیر بسته‪،‬‬ ‫هپارین الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،HANGZHOU‬‬ ‫‪KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China) ،Changzhou Xin‬‬ ‫‪Neng Yuan Medical Stapler Co., Ltd (China) ،Tianjin Plastics Research‬‬ ‫‪Institute Co., Ltd (China) ،BIO PROTECH INC (Korea, South) ،GERATI‬‬ ‫‪HEALTHCARE (Pvt.) Ltd (Pakistan) ،CHANGZHOU HUALIAN HEALTH‬‬ ‫‪DRESSING CO. LTD. (China) ،CHANGZHOU ANKANG MEDICAL‬‬ ‫‪INSTRUMENTS CO,LTD (China) ،CuraMedical B.V (Netherlands)،‬‬ ‫‪H&SURGICAL CO., LTD (Korea, South) ،ZHEJIAN JINHUA HUATONG‬‬ ‫‪MEDICAL APPLIANCE CO.LTD (China) ،SHANDONG ZIBO SHANCHUAN‬‬ ‫‪MEDICAL INSRUMENT CO LTD (China) ،HUAIANCITY HENGCHUN‬‬ ‫‪MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN.‬‬ ‫)‪BHD (Malaysia) ،PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD (Taiwan‬‬ ‫بازرگانی پرشین پلیمر ساسانی‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان پامنار ک پامنار ک شهید حق پرست (‪ )1‬طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188930478 :‬نام کاال‪ ،Grommet :‬ارتریال فیلتر بزرگسال‪ ،‬هموفیلتر‬ ‫بزرگسال جراحی قلب‪ ،‬سوزن انژیوگرافی‪ ،‬سوزن انژیوگرافی‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی‬ ‫وی سی‪ ،Stabilizer ،CTO Balloon ،SC Balloon ،‬ارتریال فیلتر اطفال‪ ،‬ارتریال‬ ‫فیلتر بزرگسال‪ ،‬هموفیلتر اطفال جراحی قلب‪ ،‬هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪،‬‬ ‫اسپونژ چشمی‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪ ،‬گایدوایر‬ ‫انژیوگرافی پی تی اف ای‪ ،35 Hydrophilic ،‬گایدوایر انژیوگرافی هیدروفیلیک‪،‬‬ ‫کاتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪ ،‬رابط فشار قوی‪ ،‬رابط فشار قوی‪ ،‬مارکر پوستی‪،‬‬ ‫اینفلیتور‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪ ،‬کیت انژیو‪ ،‬ارتریال فیلتر اطفال‪ ،‬هموفیلتر‬ ‫اطفال جراحی قلب‪ ،‬رادیال‪ ،‬اسپونژ چشمی‪ ،‬تامپون بینی‪ ،‬شیت رادیال استاندارد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AD MEDIKAL UR. IC VE DIS TIC. SAN. LTD. STI (Turkey) ،SHANDONG‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO.,LTD (China) ،DR.SURGICAL‬‬ ‫‪(India) ،B.L. LIFESCIENCES PVT. LTD. (India) ،CONIC VASCULAR TECH‬‬‫‪NOLOGY S.A, (Switzerland) ،Huizhou Foryou Medical Devices Co.LTD‬‬ ‫)‪(China) ،SHANGHAI MULTI –MED UNION CO LTD (China‬‬ ‫بازرگانی پویان تجهیز طب‬ ‫ادرس‪ :‬سهروردی شمالی خ سهروردی شمالی بن جهانگیری طبقه ‪ 2‬واحد ‪/6‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188506176 :‬نام کاال‪ :‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬رابط فشار قوی‪ ،‬نخ‬ ‫پلی بوتستر‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪ ،‬نخ پلی تترافلورو اتیلن‪ ،‬نخ استیل ضد‬ ‫زنگ‪ ،‬پلجت‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪ ،‬گایدوایر‬ ‫انژیوگرافی هیدروفیلیک‪ ،‬کیت انژیو‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬سوزن انژیوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SANTEC MEDICALPRODUKTE GMBH (Germany) ،VASCARD MEDICAL‬‬ ‫‪INC (Canada) ،Intra special catheters GmbH (Germany) ،GORE MED‬‬‫)‪ICAL (United States‬‬ ‫بازرگانی تبیان جراح‬ ‫ادرس‪ :‬امیر اباد شمالی ب کردستان خ بیست و دوم طبقه ‪ 6‬واحد ‪ /16‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188005103 :‬ایمیل‪ /yahoo.com@ali-f1979 :‬نام کاال‪،Specialty :‬‬ ‫گایدوایر انژیوگرافی هیدروفیلیک‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪ ،‬رابط فشار‬ ‫قوی‪ ،‬سوزن انژیوگرافی‪ ،‬کیت انژیو‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬رادیال‪ ،35 Hydrophilic ،‬فمورال‬ ‫غیرقابل جذب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUNNY MEDICAL DEVICE(shenzhen) CO., LTD (China‬‬ ‫بازرگانی تولیدی بینا ساز پژوهش‬ ‫ایمیل‪ /hbina@bsp-co.com :‬نام کاال‪ :‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی‬ ‫ویتامی ن ‪Dehydro epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandros� ،D‬‬ ‫‪،Cortisol ،Androstenedione ،Aldosterone ،Testosterone Free ،terone‬‬ ‫‪،Follicle Stimulating Hormone ،Ferritin ،Estradiol ،Dihydrotestosterone‬‬ ‫‪Luteinising ،Leptin ،C Reactive Protein ،Human Growth Hormone‬‬ ‫‪Sex ،Procalcitonin ،Progesterone ،Plasma Renine Activity ،Hormone‬‬ ‫‪Thyrox� ،Testosterone Dehydro and Total ،Hormone Binding Globulinn‬‬ ‫‪/Microglobulin Beta2 ،Triiodothyronine ،ine‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DIAGNOSTIC BIOCHEM CANADA INC. (Canada‬‬ ‫بازرگانی تولیدی مروا بن‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ ازادی مقابل دانشکده دامپزشکی بازار بزرگ کاوه بلوک ‪ c‬ط‪7‬‬ ‫ش ‪ /155‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121186086 :‬نام کاال‪ :‬سمان زینک فسفات‪،‬‬ ‫ژل بیلیچینگ‪ ،‬تری کروزول فرمالین‪ ،‬سمان زینک اکساید اوژنول‪ ،‬ارسی پرپ‪،‬‬ ‫کامپوزیت سلف کیور‪ ،‬سایلن‪ ،‬ژل بی حسی‪ ،‬سمان ارتودنسی‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪،‬‬ ‫پانسمان‪ ،‬ماده پالیش‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬ژل فلوراید‪،‬‬ ‫کامپوزیت فیشو رسیالنت‪ ،‬الینر حفره‪ ،‬سمان گالس اینومر‪ ،EDTA ،‬خمیر ضد‬ ‫حساسیت و پوسیدگی‪ ،‬باندینگ‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪ ،‬دستگاه فسفور پلیت‪،‬‬ ‫باربورچ‪ ،‬نگهدارنده ماتریس‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪ ،‬سرقلم جرم گیر‬ ‫اولتراسونیک‪ ،‬اسپیریدر‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬گیتس‪ ،‬فایل دستی‪ ،‬مارپیچ لنتولو‪ ،‬وارنیش‪،‬‬ ‫دستگاه الیت کیور‪ ،‬پیزو‪ ،‬سمان پلی کربوکسیالت‪ ،‬سیلر‪ ،‬دستگاه جرم گیر پیزو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTONICS, INC (United States) ،APIXIA CORPORATION (Taiwan)،‬‬ ‫‪F.F.D.M PNEUMAT (France) ،TOR VM (Russian Federation) ،DENTAM‬‬‫)‪ERICA INC (Taiwan‬‬ ‫بازرگانی چشم انداز کاال‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188983048 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی سی‬ ‫ار‪ ،‬دستگاه سی ار‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه ایمیجر‪ ،‬فیلم های دیجیتال‬ ‫خشک‪ ،‬فیلم ماموگرافی‪ ،‬پانورکس او پی جی‪ ،‬فیلم رادیولوژی معمولی‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی ایمیجر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Agfa Healthcare NV (Germany) ،Agfa Healthcare NV (Belgium) ،Agfa‬‬ ‫)‪Healthcare NV (Japan‬‬ ‫بازرگانی حسینی تجارت پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع س برجساز طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /68‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166439731 :‬ایمیل‪hosseinitejarateparsian@ :‬‬ ‫‪ /yahoo.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه توربین‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬کامپوزیت‬ ‫تک تیوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO LTD (China) ،HeyDent‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪GmbH (Germany) ،Medical Burs Industria e Comercio de Produtos‬‬ ‫)‪Abrasivos Ltda (Brazil) ،NEXOBIO CO., LTD (Korea, South‬‬ ‫بازرگانی خسرو مدیسا طب‬ ‫ادرس‪ :‬ونک خ سئول خ ارارات خ افتاب پالک ‪ /34‬تلفن‪ -‬فکس‪/2182430 :‬‬ ‫ایمیل‪ /mona.merati@kmtmed.ir :‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبی تثبیت کننده ها‪،‬‬ ‫دستگاه شورت ویو دیاترمی‪ ،‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫اولتراسوندتراپی والکتراپی و لیزرتراپی‪ ،‬دستگاه ماشین بیهوشی‪ ،‬دستگاه ماشین‬ ‫بیهوشی‪ ،‬دستگاه ونتیالتور مراقبت ویژه بزرگسال‪ ،‬دستگاه تست ورزش‪ ،‬پانسمان‬ ‫سیلیکون شیت‪ ،‬دستگاه کرایولیپولیز‪ ،‬کیت تزریق درون استخوانی‪ ،‬رول پنبه‪،‬‬ ‫دستگاه اولتراسوندتراپی و الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپی‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫اولتراسوندتراپی و الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک‬ ‫ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬تورنیکت‪ ،‬وسیله نگهدارنده و‬ ‫حالت دهنده جمجمه‪ ،‬اینه ها‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬دستگاه اولتراسوند متمرکز شده‬ ‫شدت باال‪ ،‬دستگاه اندوسکوپ شوی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Pyng Medical Corporation (Dominican Republic) ،DJO LLC (Germa‬‬‫‪ny) ،Belimed AG (Switzerland) ،DJO LLC (United States) ،GE Medical‬‬ ‫‪Systems (China) Co., Ltd (China) ،Datex-Ohmeda, Inc (United States)،‬‬ ‫‪GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, INC (United‬‬ ‫‪States) ،Merz Pharmaceuticals GmbH (Germany) ،ZELTIQ Austetics,‬‬ ‫‪Inc (United States) ،Pyng Medical Corporation (Canada) ،Plura‬‬‫‪dent AG & Co KG (Germany) ،DJO LLC (Mexico) ،DJO LLC (France)،‬‬ ‫‪Dr.Mach GmbH & Co.KG (Germany) ،INTEGRA LIFE SCIENCES CORPO‬‬‫)‪RATION (United States) ،Ulthera, Inc (United States‬‬ ‫بازرگانی دانشمند نوین پارس‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬مش پلیمریک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HERNIAMESH SRL (Italy‬‬ ‫بازرگانی ره طب پویان‬ ‫ادرس‪ :‬میدان توحید‪ .‬خیابان نصرت غربی پالک ‪ 54‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166921340‬نام کاال‪ :‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬فیکسیشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز زانو‪ ،‬کاپ بای‬ ‫پوالر‪ ،‬هد‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی‬ ‫توتال‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬الینر‪ ،‬پیچ‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪،‬‬ ‫کشکک‪ ،‬اگمنت تیبیال زانو‪ ،‬اگمنت فمورال زانو‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی‬ ‫با جنتا مایسین‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی بدون جنتا‬ ‫مایسین‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SCIENCE APPLICATIONS INDUSTRIES (France) ،MEDICAL BIOMAT‬‬ ‫‪(France) ،SURGIVAL COMPANY (Spain) ،SURGIVAL COMPANY (Neth‬‬‫)‪erlands‬‬ ‫بازرگانی ژرف خرد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران بزرگراه کردستان خیابان ادریس حسین پور (سی و سوم) پالک ‪/42‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /989121163006 :‬ایمیل‪ /farshchi-habib@yahoo.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬سیستم های فیلتراسیون اسپرم‪ ،‬سایر قطعات یدکی مراقبت ویژه نوزاد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NIDACON INTERNATIONAL AB (Sweden) ،SECHRIST (United States‬‬ ‫بازرگانی شایان صبای امید‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ ولیعصر ک شهید نجف غزایی عتیق پالک ‪ 17‬طبقه ‪3‬‬ ‫واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188915594 :‬نام کاال‪ :‬پالک مستقیم مینی‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬پالک کندیالر چهارونیم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان کالمپ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان کالمپ‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال مینی‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬نیل اینترالک ریجید تن ایندرنیل‪ ،‬شنز اسکرو‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬کریشنر وایر‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پیچ نیل اینترالک‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پالک‬ ‫استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬شنز اسکرو‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پیچ استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پیچ‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پیچ استخوانی‪ ،‬اشتین من پین‪ ،‬نیل اینترالک انریم‬ ‫تیبیال‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تیوبیوالر‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫راد تیوبیوالر‪ ،‬واشر‪ ،‬استیپل‪ ،‬پین‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬پالک دیستال تییال‬ ‫الکینگ الترال سه و نیم‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬پالک زائده‬ ‫ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پالک کا لکانئال پاشنه‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال‬ ‫تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال مدیال تیبیا الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک پهن‬ ‫سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک برگ شبدری وای تی ال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دیستال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک فیوژن مچ دست الکینگ‪ ،‬پالک یک سوم‬ ‫توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کامپرشن‬ ‫دی اچ اس‪ ،‬پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪ ،‬پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کورتیکال مینی‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪،‬‬ ‫پیچ الکینگ کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پیچ کانوله‪،‬‬ ‫پیچ کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پیچ کنسلوس چهارونیم و‬ ‫شش و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس الکینگ سه و نیم‬ ‫و ‪ ،4‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫انریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک انریم هومروس‪ ،‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪،‬‬ ‫نیل اینترالک ریم فمور رتروگرید‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫ریم پروکسیمال فمور مولتی فانکشنال‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬واشر‪ ،‬سیم‬ ‫ارتوپدی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SIORA SURGICALS PVT. LTD (India) ،ORTHO CARE (India) ،AUXEIN‬‬ ‫)‪MEDICAL PRIVATE LIMITED (India‬‬ ‫بازرگانی شکوه شایگان‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع م دندان بان طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166583281 :‬نام کاال‪ :‬پودر پرسلن‪ ،‬دندان مصنوعی‪،‬‬ ‫رزین دندان مصنوعی هیت کیور‪ ،‬الیاژ غیرگرانبها‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALPHADENT (Korea, South) ،SCHOTTLANDER (United Kingdom)،‬‬ ‫‪shandong huge dental material corporation (China) ،MESA di sala‬‬ ‫)‪giacomo & c.s.n.c (Italy‬‬ ‫بازرگانی صوفیا طب‬ ‫ادرس‪ :‬مطهری‪ -‬میرعماد‪ -‬کوچه ‪ -12‬پالک ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2143048 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاست فیکو قدامی‪ ،‬هندپیس ایریگیشن اسپیریشن قدامی‪ ،‬پروب ویترکتومی‬ ‫قدامی‪ ،‬تیپ فرگماتوم فیکو قدامی خلفی‪ ،‬کاست یکبار مصرف فیکو قدامی‪ ،‬قلم‬ ‫دیاترمی قدامی خلفی‪ ،‬قلم دیاترمی قدامی خلفی‪ ،‬کابل دیاترمی قدامی‪ ،‬کابل دیاترمی‬ ‫قدامی خلفی‪ ،‬کاست یکبار مصرف فیکو قدامی خلفی‪ ،‬هندپیس فرگمنتیشن فیکو‬ ‫قدامی خلفی‪ ،‬تیپ فیکو قدامی‪ ،‬کاست فیکو قدامی خلفی‪ ،‬فوت پدال قدامی خلفی‪،‬‬ ‫پروب ویترکتومی خلفی‪ ،‬سایر قطعات یدکی بیومتری چشم‪ ،‬ایریگیشن اسپیریشن‬ ‫تیوبینگ ست قدامی‪ ،‬پروب سیلیکونی قدامی خلفی‪ ،‬هندپیس اولتراسونیک قدامی‪،‬‬ ‫اسلیو سیلیکونی قدامی‪ ،‬اسلیو سیلیکونی قدامی خلفی‪ ،‬سایر قطعات یدکی فیکو‬ ‫قدامی‪ ،‬هندپیس اولتراسونیک قدامی خلفی‪ ،‬پروب نور سرد قدامی خلفی‪ ،‬تروکار‬ ‫یکبارمصرف‪ ،‬اینفلو فیکو قدامی خلفی‪ ،‬تیپ فیکو قدامی خلفی‪ ،‬دستگاه فیکو قدامی‪،‬‬ ‫ست تزریق گاز و مایع‪ ،‬ایریگیشن اسپیریشن تیوبینگ ست قدامی خلفی‪ ،‬ست سرم‬ ‫فیکو قدامی خلفی‪ ،‬پروب اندو لیزر ان دی یاگ چشم فرکانس دوبل شده‪ ،‬فیلتر‬ ‫محافظ چشم لیزر ان دی یاگ چشم فرکانس دوبل شده‪ ،‬دستگاه فیکو قدامی خلفی‪،‬‬ ‫تروکار‪ ،‬تیپ فیکو یکبار مصرف فیکو قدامی‪ ،‬رابط فیلتر هوا فیکو قدامی خلفی‪،‬‬ ‫چاقوی چشمی‪ ،‬اینجکتور چند بار مصرف‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬دستگاه توپوگرافی‪ ،‬پک‬ ‫مصرفی چشمی‪ ،‬دستگاه توپوگرافی‪ ،‬سیستتم تصویربرداری سه بعدی‪ ،‬افاکیا محفظه‬ ‫خلفی‪ ،‬میز فیکو قدامی خلفی‪ ،‬دستگاه لیزر ان دی یاگ فرکانس دوبل شده‪ ،‬بگ‬ ‫تخلیه فیکو قدامی‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬پروب‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬مارکر‬ ‫چشمی‪ ،‬کلمپ‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫میکروسرجیکال‪ ،‬دپرسور چشمی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬نخ نایلون‪ ،‬دستگاه بیومتری چشم‪ ،‬دستگاه‬ ‫لیزر اگزایمر‪ ،‬دستگاه پکیمتر‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر اگزایمر چشم‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی فیکو قدامی خلفی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALCON PHARMACEUTICALS LTD., (United States) ،ALCON PHARMA‬‬‫‪CEUTICALS LTD., (Switzerland) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD.,‬‬ ‫)‪(Germany) ،E. JANACH S.r.l (Italy‬‬ ‫بازرگانی فراوران همگام‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬کاتتر همودیالیز عروقی‪ ،‬کاتتر همودیالیز ورید مرکزی‬ ‫دوراه‪ ،‬اسپکلوم کولون هیدروتراپی‪ ،‬دستگاه کولون هیدوتراپی‪ ،‬دستگاه ونتیالتور‬ ‫ترانسپورت‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪ ،‬سوزن پورت‪ ،‬کاتتر دیالیز صفاقی‪ ،‬پورت‬ ‫تزریق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDCOMP (United States) ،PPHIC (PRIME PACIFIC HEALTH INNO‬‬‫‪VATIONS CORPORATION) (Canada) ،S.I.E.M. SRL (Italy) ،FB MEDICAL‬‬ ‫)‪(France‬‬ ‫بازرگانی فرشاد پاداش ستوده‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد خیابان بخشایش کوچه هفدهم پالک‪ 54‬برج اداری و تجاری‬ ‫عرفان ط دوم پالک‪ /209‬ایمیل‪ /f.sotoodeh@fpsiran.com :‬نام کاال‪ :‬چسب‬ ‫میخچه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪EUROSIREL SPA (Italy‬‬ ‫بازرگانی ماورای فنون عصر‬ ‫ادرس‪ :‬داودیه خ دکتر شریعتی ک شهید حبیب اله شواری طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاتتر جراحی اندوسکوپی‪/‬اندوسرجری‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون‬ ‫سوزن‪ ،‬دستگاه بالون کنترلر‪ ،‬هموکلیپس‪ ،‬پروتز کاشتنی در الت‪ ،‬بسکت خروج‬ ‫سنگ یکبارمصرف‪ ،‬دستگاه ویدئو کلونوسکوپ‪،Single Stent ،Access sheet ،‬‬ ‫‪ ،Gastrostomy Replacement Tube‬ابزار جانبی پروتز الت‪ ،‬بالون اشاالزی‪،‬‬ ‫‪ ،Preassembled Kit‬کاتتر جراحی اندوسکوپی‪/‬اندوسرجری‪ ،‬هندل بالون اینفلیتور‬ ‫پمپ بالون‪ ،‬سرنگ بالون اینفلیتور پمپ بالون‪ ،‬گاید ارولوژی‪ ،‬کاتتر دیالتور کلیه‪،‬‬ ‫شیت نفرستومی امپالتس شیت‪ ،‬پروتز اسفنکتر مجرای ادراری‪ ،‬دستگاه سنگ شکن‬ ‫درون اندامی لیزر‪ ،‬بالون بیلیاری صفراوی‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف با سوزن‪،‬‬ ‫منبع نور اندوسکوپی‪ ،‬نخ پلی گالیکولیک اسید چند رشته ای‪ ،‬دستگاه یکبارمصرف‬ ‫بخیه اتوماتیک‪ ،‬دستگاه اندو لیزر‪ ،‬برونکوفایبرسکوپ‪ ،‬کانوالی یکبارمصرف بیلیاری‪،‬‬ ‫بالون ازوفاژیال مری‪ ،Lithotripter Laser Fiber Cutter ،‬کاتترهای ادراری‬ ‫حالب‪ ،‬ویدئو برونکوسکوپ‪ ،‬ویدئو دئودنوسکوپ‪ ،‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه ویدئو‬ ‫گاستروسکوپ‪ ،‬ویدئو اینترسکوپ‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،FNA ،‬دستگاه ونتیالتور مراقبت‬ ‫ویژه بزرگسال‪ ،Lithotripter Laser Fiber Stripper ،‬گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری‪،‬‬ ‫هیت پروب‪ ،‬بندلیگاتور مری یکبارمصرف‪ ،‬نشت ازما اندوسکوپی‪ ،‬ژنراتور مونوپالر‪،‬‬ ‫‪Covered Malig� ،non Covered Maligment TTS Biliary Metal Stentt‬‬ ‫‪ ،ment TTS Biliary Metal Stent‬دستگاه ونتیالتور ترانسپورت‪Pusher and ،‬‬ ‫‪ ،Delivery Systems‬بالون دیالتور کلیه‪ ،Pancreatic ،‬بالون دیالتور حالب‪ ،‬ست‬ ‫کامل فیدینگ تیوب اندوسکوپی‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬پانکچرنیدل شیبانیدل‪ ،‬پانکچرنیدل‬ ‫شیبانیدل‪ ،‬ست نفروستومی‪ ،‬اسفنکتروتوم یکبارمصرف تریپل لومن‪Double ،‬‬ ‫‪ ،Pigtail Stent‬نخ پلی بوتستر چند رشته ای‪ ،‬مش پلیمریک‪ ،‬اسنیر یکبارمصرف‬ ‫الکتروسرجیکال‪ ،‬نخ پلی پروپیلن‪ ،‬سیتولوژی براش اندوسکوپی‪ ،‬هولدر اندوسکوپی‪،‬‬ ‫‪ ،Removable(fully covered) TTS Biliary Metal Stent‬سوزن اسکلروتراپی‪،‬‬ ‫سرنگ ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬اسفنکتروتوم یکبارمصرف تریپل لومن‪ ،‬کاتتر‬ ‫کوالنژیوسکوپ‪ ،‬کوالنژیوسکوپی‪ ،‬بالون خروج سنگ‪ ،‬ویدئو پروسسور اندوسکوپی‪،‬‬ ‫‪non Covered ،Covered Maligment non TTS Esophageal Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Maligment non TTS Esophageal Metal Stent2‬کاتتر دیالتور حالب‪non ،‬‬ ‫‪ ،)non TTS Removable(fully covered ،Duodenal ،TTS Colonic‬سایر قطعات‬ ‫یدکی سونوگرافی‪ ،‬سایر قطعات یدکی سنگ شکن درون اندامی لیزر‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی اندوسکوپی‪ ،‬سایر قطعات یدکی ونتیالتور مراقبت ویژه بزرگسال‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی ونتیالتور ترانسپورت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Mederi Therapeutics INC (United States) ،BOSTON SCIENTIFIC‬‬ ‫‪CORPORATION (United States) ،FUJIFILM CORPORATION (Japan)،‬‬ ‫‪AMERICAN MEDICAL SYSYTEMS, INC (United States) ،Xeridiem‬‬ ‫‪Medical Devices (United States) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORA‬‬‫‪TION (Ireland) ،StarmedTec GmbH (Germany) ،BOSTON SCIENTIFIC‬‬ ‫‪CORPORATION (Costa Rica) ،MAUNA KEA TECHNOLOGIES (France)،‬‬ ‫‪FUJIFILM Sonosite, Inc (United States) ،AIR LIQUIDE MEDICAL SYS‬‬‫)‪TEMS S.A (France‬‬ ‫بازرگانی نیشام اریانا‬ ‫ادرس‪ :‬حسینیه ارشاد ک اذر خ قبا طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /8‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ایمپلنت‪،‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫سایر قطعات یدکی لیزر دایود دندانپزشکی‪ ،‬پودر استخوان مصنوعی‪ ،‬دستگاه کد‬ ‫کم‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر اربیوم یاگ‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬هد هندپیس دوربین داخل‬ ‫دهانی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود دندانپزشکی‪ ،‬پودر استخوان حیوانی‪ ،‬هندپیس لیزر دایود‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود دندانپزشکی‪ ،‬فایبر لیزر دایود دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه کد‬ ‫کم‪ ،‬فایبر لیزر اربیوم یاگ دندانپزشکی‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی دستگاه کد کم‪ ،‬اسکنر کدکم‪ ،‬اسکنر کدکم‪ ،‬دستگاه دوربین داخل دهانی‪،‬‬ ‫دستگاه لیزر اربیوم یاگ دندانپزشکی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTEGRIS DEUTCHLAND GMBH (Germany) ،BIOLASE TECHNOLO‬‬‫‪GY, INC. (United States) ،MEDICAL BIOMETRIAL PRODUCTS GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،imes-icore GmbH (Germany) ،Qinhuangdao Aidite‬‬ ‫‪High-technical Ceramics co., Ltd (China) ،DURR DENTAL AG (Germa‬‬‫‪ny) ،WUHAN GIGAA OPTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD (China) ،BI‬‬‫‪OLASE TECHNOLOGY, INC. (Germany)3 ،Shape TRIOS A/S (Denmark)،‬‬ ‫)‪BIOLASE TECHNOLOGY, INC. (Denmark‬‬ ‫بازرگانی نیک بین طب اریا‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ میر عماد ک شانزدهم طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188738212‬نام کاال‪ :‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬کاشتنی های حلقوی درون قرنیه‪،‬‬ ‫دستگاه تابش اشعه ماوراء بنفش ‪ ،UV‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬دستگاه پکیمتر‪A B Scan ،‬‬ ‫‪ ،Unit‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDENNIUM, INC (United States) ،MEDIPHACOS ltda (Brazil)،‬‬ ‫‪MLASE AG (Germany) ،RET Inc (Korea, South) ،DGH Technology,Inc‬‬ ‫)‪(United States) ،EYEKON MEDICAL ,INC (United States‬‬ ‫بازرگانی و تجهیزات پزشکی هماز برنا‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ پاکستان ک چهارم س گیاه طبقه ‪ 3‬واحد جنوبی‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬انژیوکت‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،TG MEDI‬‬‫)‪CAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫بازرگانی و فناوری اروین پژوهان نور‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ شهید ابوالفضل فراهانی پور خ یکم (‪ )1/19‬طبقه ‪ 0‬واحد ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فک‪:‬س‪ /2188704116 :‬نام کاال‪Ac� ،Prothrombin time Quick Test :‬‬ ‫‪Thrombin ،Haemostasis Controls ،tivated Partial Thromboplastin Time‬‬ ‫‪Lupus Anticoagu� ،Haemostasis Calibratiors ،Antithrombin III Complexx‬‬ ‫‪/Protein S Activity ،Protein C ،Hepatitis B Surface Antigen ،lant‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HYPHEN BIOMED (Germany) ،HYPHEN BIOMED (France) ،GENERAL‬‬ ‫)‪BIOLOGICALS CORPORATION (Taiwan‬‬ ‫بازرگانی وتجهیزات پزشکی ارمین درمان تهران‬ ‫ایمیل‪ /armin-darman@yahoo.de :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تست قند خون خانگی‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪ ،‬دستگاه دماسنج دیجیتال‪ ،‬کاف فشار‬ ‫سنج‪ ،‬دستگاه دماسنج مادون قرمز گوش‪ ،‬سایر قطعات یدکی دماسنج مادون قرمز‬ ‫یمتر انگشتی‪/‬‬ ‫گوش‪ ،‬دستگاه دماسنج دیجیتال مادون قرمز پوست‪ ،‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Beurer GmbH (Taiwan) ،Beurer GmbH (China‬‬ ‫بازرگانی وتولیدی فیروز طب زمان‬ ‫ایمیل‪ /firoozdental@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت یونیت‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه جرم گیر اولتراسونیک‪ ،‬دستگاه پری اپیکال دی سی‪ ،‬دستگاه‬ ‫اپکس فایندر‪ ،‬دستگاه انگل معمولی با سرعت ثابت‪ ،‬دستگاه الیت کیور‪ ،‬دستگاه ار‬ ‫وی جی‪ ،‬دستگاه پری اپیکال ای سی‪ ،‬دستگاه یونیت دندانپزشکی اطفال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHUHAI SIGER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (China) ،GUILIN‬‬ ‫‪WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China) ،CEFLA SC‬‬ ‫)‪(Italy) ،HUNAN JINME DENTAL HANDPIECE CO.,LTD (China‬‬ ‫بازرگانی کاردان اکسیر‬ ‫ادرس‪ :‬انقالب خ فلسطین خ شهید وحید نظری طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166971814‬نام کاال‪ :‬دیالتور سرویکال‪/ROM RT ،Preterm Delivery ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICEM TECNOLOGY S.R.O (Czech Republic) ،Parsagen Diagnostics‬‬ ‫)‪Inc (United States) ،AMNISURE INTERNATIONAL LLC (United States‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بازرگانی کاظمینی و شرکا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان سمیه مابین بهار و مفتح شماره ‪ 83‬ساختمان خاقانی طبقه ششم‬ ‫غربی واحد ‪ /45‬نام کاال‪ :‬دستگاه امالگاماتور کپسولی‪ ،‬اچینگ‪ ،‬باندینگ‪ ،‬ژل‬ ‫بیلیچینگ‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬دستگاه الیت کیور‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪ ،‬سمان‬ ‫گالس اینومر‪ ،‬کامپوزیت فیشو رسیالنت‪ ،‬کامپوزیت کیت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)SDI Limited (Australia‬‬ ‫بازرگانی کیهان مهر ارام‬ ‫ادرس‪ :‬مال محسن فیض کاشانی ک شهید حسین الماسی بن شهیدجواد تمنائی‬ ‫دوم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HI-TECH MEDICARE DEVICES PVT.LTD (India‬‬ ‫باال دید پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪،‬پایین تر از میدان کتابی‪ ،‬ابتدای جلفا‪،‬کوچه درنا‪،‬پالک ‪،10‬واحد ‪/7‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9123320958 :‬ایمیل‪/bazargany.aminzadeh@gmail.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬لنز تماسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DK MEDIVISION Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫بانیان اکسین زایا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان قایم مقام فراهانی‪ -‬پایین تر از خیابان مطهری‪ -‬کوچه‬ ‫الوند‪ -‬پالک ‪ 11‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬تروکار‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست ورتروپالستی‪ ،‬فورسپس‬ ‫بیوپسی چندبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و‬ ‫شش و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬دستگاه ‪ Navigation‬جراحی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬نیل اینترالک ریجید تن‬ ‫ایندرنیل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی بازشونده‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬ارتروسکوپ‪ ،‬کانتینر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬تیوب‬ ‫ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬پروب‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کانکتور‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک دی سی اس‪،‬‬ ‫نیل اینترالک ریم فمور رتروگرید‪ ،‬پیچ کورتیکال مینی‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬قالب اندوسکوپی‪،‬‬ ‫پیچ نیل اینترالک‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬‬ ‫سرمته‪ ،‬پانچ اندوسکوپی‪ ،‬هندل اندوسکوپی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری ستون‬ ‫فقرات‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک ریم هومروس‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫ریم پروکسیمال فمور گاما‪ ،‬بسکت چندبار مصرف گرسپینگ(‪ ،)Handle+Basket‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬ریمر‪ ،‬بوژی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ‬ ‫کانکتور‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک خاجی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پالک خاجی‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪،‬‬ ‫هولدر اندوسکوپی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری ایمپلنت های فک و صورت‪ ،‬بیو‬ ‫مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه چپ‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪،‬‬ ‫پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کورتیکال مینی‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم‬ ‫توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات کیج کمری باز شونده‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬کابل ارتوپدی‪،‬‬ ‫پالک استئوتومی پا الکینگ مینی‪ ،‬پالک کال کانئال پاشنه‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاویه راست‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫کایفوپالستی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ایمپلنت کایفوپالستی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬برس شستشو‪ ،‬نیل‬ ‫اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬نیل اینترالک انریم تیبیال‪ ،‬پالک برگ شبدری وای تی ال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫انریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک ریم رادیوس‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک‬ ‫پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬دیستال رادیوس الکینگ مینی اناتومیکال‪،‬‬ ‫پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬بدنه اصلی فیوژن اینتراسپاینوس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH (Germany) ،FRADIS MED‬‬‫‪ICAL (France) ،SYNIMED (France) ،joimax GmbH (Germany) ،TREU‬‬ ‫‪INSTRUMENTE GMBH (Germany) ،VEXIM SA (France) ،SpineGuard‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪S.A (France) ،SMART SPINE (France) ،Inion Oy (Finland) ،Vertebral‬‬ ‫‪Technologies, Inc (United States) ،KASIOS SAS (France) ،Mikron Maki‬‬‫)‪na sanayi Ticaret limited sirketi (Turkey) ،Aurora Spine (United States‬‬ ‫بانیان اریا بیتا‬ ‫ادرس‪ :‬فردوس خ شهید علی اکبر سلیمی جهرمی بل فردوس س ارکیده طبقه‬ ‫‪ 5‬واحد ‪ /14‬ایمیل‪ /kolahyan@yahoo.com :‬نام کاال‪Creatine Kinase :‬‬ ‫‪ ،Muscle Brain Activity (CKMB) RT & POCT‬ژل الکترود الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬ژل‬ ‫الکترو د ‪Strepto� ،Myoglobin RT ،LH RT ،Fluorometric Analysers ،EMG EP‬‬ ‫‪،Troponin I RT ،H pylori RT ،Faeces Occult Blood HT ،cocci A Rapid Test‬‬ ‫ژل اولتراسونیک‪ ،‬نوار ادراری چند پارامتری‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TURKLAB TIBBI MALZEMELER SAN.TIC.A.S (Turkey) ،TURKUAZ SAGLIK‬‬ ‫‪HIZMETLERI MEDIKAL TEMIZLIK KIMYASAL URUNLER SANAYII VE TIC‬‬ ‫)‪LTD. STI (Turkey‬‬ ‫بانیان تندرستی ارین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان قایم مقام فراهانی‪ -‬پایین تر از خیابان مطهری‪ -‬کوچه الوند‪-‬‬ ‫پالک ‪ 11‬واحد ‪ /7‬ایمیل‪ /boxmed@outlook.com :‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت وای‬ ‫شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود قالویز‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم برای بازسازی مندیبل‪ ،‬کانتینر‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ ای ام اف‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫پلیت انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬اپالیر ارتوپدی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫لفورت‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت زی شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت دبل وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت اربیتال بدون میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫چانه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت سه بعدی مربع و مستطیل‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪PLIF/‬‬ ‫‪ ،)TLIF‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک کمری‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫بار هول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه میکرو مش‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Genesys Spine (United States) ،STEMA Medizintechnik GmbH‬‬ ‫‪(Germany) ،KASIOS SAS (France) ،ITEM (France) ،Dieter Marquardt‬‬ ‫)‪Medizintechnik GmbH (Germany‬‬ ‫بانیان راه توسعه و رشد برتر‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ بزرگمهر خ شهید عباس سرپرست طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166419093 :‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبی ابزارهای اماده سازی پوستی‪،‬‬ ‫لوله برونشیال‪ ،‬پانسمانهای تراکئوستومی‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فیلتر دار‪ ،‬استایلت لوله‬ ‫تراشه‪ ،‬انتی میکروبیال نقره‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کاتترهای ادراری خارجی کاندوم شیت‪،‬‬ ‫ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬ماسک ونچوری‪ ،‬کیسه استومی‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬لوله‬ ‫تراشه کافدار‪ ،‬بالون دیالتور کلیه‪ ،‬بالون دیالتور حالب‪ ،‬کاتترهای ادراری سوپراپوبیک‪،‬‬ ‫گاید ارولوژی‪ ،‬گاید ارولوژی‪ ،‬کتترهای متناوب پوشش دار‪ ،‬کتترهای متناوب پوشش‬ ‫دار‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬ماسک بیهوشی‪ ،‬چسب پایه‪ ،‬شیت نفرستومی‬ ‫امپالتس شیت‪ ،‬مش پلیمریک‪ ،‬ست شستشوی کلون‪ ،‬کمربند استومی‪ ،‬گرفت‬ ‫بیولوژیک پوست‪ ،‬گان بیوپسی اتوماتیک برش انتهایی‪ ،‬کرم محافظ استومی‪ ،‬سایر‬ ‫پانسمانها‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬پانکچرنیدل شیبانیدل‪ ،‬هیدروکلوئید‪ ،‬گیره استومی‪ ،‬خمیر استومی‪،‬‬ ‫سایر پانسمانها‪ ،‬پانسمان محافظ استومی‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬کاتترهای ادراری‬ ‫سوپراپوبیک‪ ،‬ست نفروستومی‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬استنت حالب‪،‬‬ ‫کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬نوار تست قند خون‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪،‬‬ ‫پد چشمی‪ ،‬لوازم جانبی کتتر گذاری‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستی‪ ،‬ست لوله رابط همودیالیز‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬بالون دیالتور کلیه‪ ،‬قلم مونوپالر‬ ‫یکبارمصرف‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو‬ ‫فولی سه راه‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬چسب برش جراحی‪ ،‬سیستوسکوپ‪ ،‬تیغه‪،‬‬ ‫کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ ،‬کاتتر سیستوستومی‪ ،‬پروتز کاشتنی در الت‪،‬‬ ‫فیلتر ضد باکتری ویروسی‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگی‪ ،‬درماتوم‪ ،‬نازال کانوال‪،‬‬ ‫استنشاق کننده ها ائروسل‪ ،‬سوزن تزریق در مثانه‪ ،‬سوزن تزریق در مثانه‪ ،‬کتترهای‬ ‫متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬ترمیم کننده عصب‪ ،‬ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس‬ ‫مجدد‪ ،‬پودر استومی‪ ،‬کیسه استومی‪ ،‬الژینات‪ ،‬کاتتر دیالتور کلیه‪ ،‬پانسمان بانداژهای‬ ‫چسبنده‪ ،‬پانسمان عمومی‪ ،‬چسب بخیه‪ ،‬هماچوری‪ ،‬هماچوری‪ ،Access sheet ،‬کاتتر‬ ‫فولی دو راه‪ ،‬گان بیوپسی اتوماتیک برش انتهایی‪ ،‬سوزن اسپاینال‪ ،‬لوازم جانبی کتتر‬ ‫گذاری‪ ،‬فوم ها‪ ،‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬کاتترهای ادراری حالب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INTEGRA LIFE SCIENCES CORPORATION (United States) ،WELL LEAD‬‬ ‫‪MEDICAL CO .,Ltd (China) ،PHARMAPLAST S.A.E (Egypt) ،COLOPLAST‬‬ ‫‪A/S (Denmark) ،COLOPLAST A/S (France) ،COLOPLAST A/S (Hun‬‬‫‪gary) ،BIOMED HEALTHCARE PRODUCTS PVT. LTD (India) ،COL‬‬‫‪OPLAST A/S (United States) ،EPS BIO TECHNOLOGY CORP (Taiwan)،‬‬ ‫‪COLOPLAST A/S (Malaysia) ،WUHAN CFHD INDUSTRIAL (China)،‬‬ ‫‪ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD (China)،‬‬ ‫‪SUZHOU RIYUEXING PLASTIC (China) ،ZHEJIANG KINDLY MEDICAL‬‬ ‫)‪DEVICES CO., LTD (China‬‬ ‫باهرمهد‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ بزرگمهر بن بست حکمت پ ‪ 1‬ط ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166480797‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی لیزر اگزایمر چشم‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫فیکو قدامی خلفی‪ ،‬عینک محافظ چشم لیزر دایود چشم‪ ،‬دستگاه لیزر اگزایمر‪ ،‬اسلیت‬ ‫المپ لیزر دایود چشم‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر دایود چشم‪ ،‬کاست یکبار مصرف فیکو‬ ‫قدامی‪ ،‬دستگاه فیکو قدامی‪ ،‬دستگاه فیکو قدامی خلفی‪ ،‬فوت پدال قدامی‪ ،‬هندپیس‬ ‫اولتراسونیک قدامی‪ ،‬کاست یکبار مصرف فیکو قدامی خلفی‪ ،‬پروب ویترکتومی قدامی‪،‬‬ ‫پروب ویترکتومی خلفی‪ ،‬پروب نور سرد قدامی خلفی‪ ،‬پروب سیلیکونی قدامی خلفی‪،‬‬ ‫تروکار یکبارمصرف‪ ،‬کابل دیاترمی قدامی‪ ،‬دستگاه لیزر دایود چشم‪ ،‬پروب اندو لیزر‬ ‫دایود چشم‪ ،‬تیپ فیکو قدامی‪ ،‬سایر قطعات یدکی فیکو قدامی‪ ،‬قلم دیاترمی قدامی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫& ‪SCHWIND eye-tech-solutions GmbH & Co.KG (Germany) ،Bausch‬‬ ‫‪Lomb Incorporated (United States) ،IRIDEX CORPORATION (United‬‬ ‫)‪States) ،Bausch & Lomb Incorporated (Germany‬‬ ‫بایا طب تابان‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد خ رودبار غربی بن اذر طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122916050‬نام کاال‪ :‬استم سیمانی‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬پیچ‪،‬‬ ‫الینر‪ ،‬محدودکننده پالگ‪ ،‬هد‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪COVISION MEDICAL TECHNOLOGIES (United Kingdom‬‬ ‫بایودنتا ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬ونک خ نسترن خ سوم غربی طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزی‪،‬‬ ‫اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬ایمپریشن‪ ،‬اتچمنت‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی دستگاه کد کم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIODENTA (Switzerland‬‬ ‫بردر تجهیز صنعت و ازمایشگاه‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان پاسداران‪ ،‬خیابان هروی‪ ،‬ابتدای بلوار پناهی نیا (گلزار) جنب‬ ‫بانک کوثر‪ ،‬پالک ‪ ،174‬طبقه ‪ ،4‬واحد ‪ / 11‬تلفن‪ -‬فکس‪ / 22977939 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه های تجهیزات انالیز ازمایشگاهی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SGE (Australia) ،RAYLEIGH ،BERL‬‬ ‫بردیا طب اریا‬ ‫ادرس‪ :‬اسالم اباد ک (حسینی ) خ شریعتی(‪20‬متری) طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9123628085 :‬ایمیل‪ /bardia.teb.aria@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫الژینات‪ ،‬هیدروژل‪ ،‬پانسمان بانداژهای چسبنده‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬فوم ها‪،‬‬ ‫هیدروکلوئید‪ ،‬پانسمان سیلیکون شیت‪ ،‬انتی میکروبیال نقره‪ ،‬فیلم شفاف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FARMAC - ZABBAN S.P.A. (Italy‬‬ ‫برسیان طب پارس‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد خ عالمه طباطبائی شمالی خ شهید حمید اقبال ملی طبقه ‪2‬‬ ‫واحد‪ /‬نام کاال‪ ،Work Horse :‬استنت دارویی‪/SC Balloon ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ABBOTT VASCULAR (Ireland) ،BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP‬‬ ‫‪LTD (Singapore) ،CONIC VASCULAR TECHNOLOGY S.A, (Switzerland)،‬‬ ‫)‪BOSTON SCIENTIFIC (United States) ،MEDTRONIC (Ireland‬‬ ‫برنا تجهیز ابدان‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ فلسطین شمالی ک راد س راد طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬نام‬ ‫کاال‪ :‬سیم رابط ابزارهای جانبی بای پالر‪ ،‬قلم مونوپالر یکبارمصرف‪ ،‬پلیت یکبار‬ ‫‪69‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫مصرف یک لبه‪ ،‬پلیت یکبار مصرف دو لبه‪ ،‬سیم رابط ابزارهای جانبی مونوپالر‪،‬‬ ‫گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪ ،‬اینفلیتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ABBOTT VASCULAR (Ireland) ،BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP‬‬ ‫‪LTD (Singapore) ،CONIC VASCULAR TECHNOLOGY S.A, (Switzerland)،‬‬ ‫)‪BOSTON SCIENTIFIC (United States) ،MEDTRONIC (Ireland‬‬ ‫برنا تندرست‬ ‫ایمیل‪ /info@bornatandorost.com :‬نام کاال‪ :‬کاتترهای نمونه برداری‬ ‫اندومتر‪ ،‬کلپوسکوپ‪ ،‬کاتتر ‪ ،Cytology Brush ،IUI‬ژنراتور مونوپالر‪ ،‬هیستروسکوپ‪،‬‬ ‫هیستروسالپینگوگرافی‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬دیالتور سرویکال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MedGyn Products Inc (United States‬‬ ‫برنا فن شنوا‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه سمعک‪ ،‬سایر قطعات یدکی سمعک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Bernafon AG (Switzerland‬‬ ‫برنا قلب دنا‬ ‫ادرس‪ :‬پیچ شمیران خ دکتر علی شریعتی خ شهید حمید صدیق طبقه ‪ 0‬واحد‪/2‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2177539277 :‬نام کاال‪ :‬پروب پالس اکسی متر رومیزی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪shenzhen UpnMed Equipment co.,Ltd (China‬‬ ‫بسیم رویان طب‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان سئول شهرک سئول ک نسترن ک نرگس پالک ‪ 20‬طبقه ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188032387 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه وکیوم تراپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIONIX S.R.L (Italy‬‬ ‫بقراط گیتی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ ولیعصر باالتر از جامی ک اردشیر کاظم پ ‪ 1/6‬ط ‪ 3‬واحد ‪ /5‬نام‬ ‫کاال‪ :‬فشارسنج عقربه ای‪ ،‬قلم مونوپالر یکبارمصرف‪ ،‬پلیت یکبار مصرف یک لبه‪،‬‬ ‫دستگاه گوشی پزشکی مکانیکی‪ ،‬میکروست‪ ،‬دستگاه ویلچر مکانیکی‪ ،‬ترمومتر دهانی‪،‬‬ ‫ترمومتر مقعدی‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬پانسمان پروانه‬ ‫ای‪ ،‬پلیت یکبار مصرف دو لبه‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬دستکش‬ ‫معاینه وینیل‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬سه راهی‬ ‫تزریق‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬میکروست‪ ،‬یورین‬ ‫بگ کیسه ادرار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WUXI MEDICAL INSTRUMENT FACTORY (China) ،ZHEJIAN JINHUA‬‬ ‫‪HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.LTD (China) ،SHANDONG ZIBO‬‬ ‫‪SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD (China) ،GUANGDONG‬‬ ‫‪KAIYANG MEDICAL TECHNOLOGY GROUP Co .,Ltd (China) ،WUXI‬‬ ‫‪HONGGUANG MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD (China) ،Shanghai‬‬ ‫‪Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed Group) (China)،‬‬ ‫‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،Romsons International‬‬ ‫‪(India) ،CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China)،‬‬ ‫‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،WEIFANG HUAXING MEDICAL‬‬ ‫‪INSTRUMENT CO.LTD (China) ،FUZHOU KANGLITE MEDICAL APPARA‬‬‫)‪TUS CO.,LTD (China‬‬ ‫بلور دندان اسپادان‬ ‫ایمیل‪ /yahoo.com@farnam2008 :‬نام کاال‪ :‬حمل کننده امالگام‪ ،‬باندینگ‪،‬‬ ‫ماتریس بند‪ ،‬وج بندهای دندانی‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬روکش موقت‪ ،‬کاغذ ارتیکوالتور‪ ،‬فریم‬ ‫رابردم‪ ،‬اسپیریدر‪ ،‬گیتس‪ ،‬پیزو‪ ،‬کلمپ رابردم‪ ،‬فورسپس کلمپ رابردم‪ ،‬پانچ رابردم‪،‬‬ ‫گها‬ ‫مواد پاک کننده دندان مصنوعی‪ ،‬اینه ها‪ ،‬پین دوقلو‪ ،‬ابزار دستی جراحی‪ ،‬رن ‬ ‫اشکارساز پوسیدگی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Astek Innovations Limited (United Kingdom) ،SVENSKA DENTORAMA‬‬ ‫)‪AB (Sweden‬‬ ‫بن افرین پیوند‬ ‫ادرس‪ :‬جهان کودک خ نلسون ماندال (افریقا) خ کیش طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫فیکسچر‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOGENESIS (Korea, South‬‬ ‫‪70‬‬ ‫بن تاژ پارس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران بلوار میرداماد م مادر خ بهروز ک‪ 4‬پ‪6‬ط‪ /3‬نام کاال‪ :‬اباتمنت‬ ‫ایمپلنت‪ ،‬قطعات پروتزی‪ ،‬چسب مایع‪ ،‬ابزار دستی جراحی‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪،‬‬ ‫ابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنت‪ ،‬ابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪،‬‬ ‫کیت جراحی ایمپلنت‪ ،‬کورت‪ ،‬تری قالب گیری‪ ،‬الواتور‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪ ،‬اباتمنت‬ ‫ایمپلنت‪ ،‬قطعات پروتزی‪ ،‬قطعات پروتزی‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪ ،‬پودر استخوان‬ ‫حیوانی‪ ،‬پودر استخوان مصنوعی‪ ،‬پودر استخوان حیوانی‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده‬ ‫استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬فورسپس‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬غشاء جراحی‪ ،‬چسب‬ ‫مایع‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SIC INVENT AG (Switzerland) ،glustitch inc (Canada) ،HELMUT ZEPF‬‬ ‫‪MEDIZNTECHNIK GMBH (Germany) ،SIC INVENT AG (Germany)،‬‬ ‫‪THOMMEN MEDICAL (Switzerland) ،ARTOSS GmbH (Germany)،‬‬ ‫)‪TIGRAN Technologies AB (Sweden) ،Regedent AG (Switzerland‬‬ ‫بنیان تجارت تجر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران کریم خان خیابان ویال‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188911033 :‬ایمیل‪:‬‬ ‫یمتر انگشتی‪/‬‬ ‫‪ /ah.sharifi@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO.,LTD (China‬‬ ‫بنیان درمان‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد ک پله سوم خ ولیعصر ب نگین ساعی طبقه ‪ 8‬واحد ‪/4‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188703050 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪Glycosylated ،‬‬ ‫‪ ،Glycated Haemoglobin A1C RT‬سایر قطعات یدکی اتو کالو رومیز‪ ،‬دستگاه‬ ‫تشک مواج‪ ،Activated Partial Thromboplastin Time ،‬دستگاه تست ورزش‪،‬‬ ‫دستگاه اسپیرومتر تشخیصی‪ ،Buffers Coagulation ،‬دستگاه ارگو اسپیرومتری‪،‬‬ ‫دستگاه تست قند خون خانگی‪ ،‬نوار تست قند خون‪،Haemostasis Calibratiors ،‬‬ ‫‪Prothrombin ،Cholesterol Test Strips RT ،Fibrinogen Assays Factor I‬‬ ‫‪/Glycated Hemoglobin POC ،time Quick Test‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Cominox SRL (Italy) ،SD BIOSENSOR, INC (Korea, South) ،NOVACARE‬‬ ‫‪GMBH (Taiwan) ،ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG (Germany)،‬‬ ‫‪BTL INDUSTRIES LTD (Bulgaria) ،BTL INDUSTRIES LTD (Hungary) ،SD‬‬ ‫)‪BIOSENSOR, INC (Japan‬‬ ‫بنیان دندان ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬امیر اباد شمالی خ اشکان خ هفتم طبقه ‪ 3‬واحد‪ /‬ایمیل‪mrkarimip@ :‬‬ ‫‪ /hotmail.com‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزی‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬دستگاه‬ ‫میکروموتور جراحی‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shinhung MST Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫به داروی تهران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ مالصدرا ساختمان مالصدرا پ ‪ 256‬اپارتمان ‪ /14‬نام کاال‪:‬‬ ‫یها)‪ ،‬سه راهی‬ ‫نگیری (جالول ها ‬ ‫سرنگ خود تخریب‪ ،‬نگهدارند ههای لوله خو ‬ ‫تزریق‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‪ ،‬سرنگ انسولین سوزن ثابت‪ ،‬سر سوزن‬ ‫قلم انسولین‪ ،‬سر سوزن قلم انسولین‪ ،‬سوزنهای زیرجلدی‪ ،‬سوزنهای زیرجلدی‪،‬‬ ‫النست ایمنی‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‪ ،‬سرنگ سوزن متحرک لوئرالک‪،‬‬ ‫نگیری خالء‪ ،‬نگهدارند ههای لوله‬ ‫هپارین الک‪ ،‬سوزن اسپاینال‪ ،‬لول ههای خو ‬ ‫نگیری‬ ‫یها)‪ ،‬سوزن خونگیری‪ ،‬سوزن خونگیری‪ ،‬لول ههای خو ‬ ‫نگیری (جالول ها ‬ ‫خو ‬ ‫نگیری خالء‪،‬‬ ‫یها)‪ ،‬لول ههای خو ‬ ‫نگیری (جالول ها ‬ ‫خالء‪ ،‬نگهدارند ههای لوله خو ‬ ‫یها)‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬انژیوکت‪/‬‬ ‫نگیری (جالول ها ‬ ‫نگهدارند ههای لوله خو ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Belgium) ،BECTON, DICKIN‬‬‫‪SON AND COMPANY (United Kingdom) ،BECTON, DICKINSON AND‬‬ ‫‪COMPANY (Mexico) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Ireland)،‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Spain) ،BECTON, DICKIN‬‬‫‪SON AND COMPANY (United States) ،BECTON, DICKINSON AND‬‬ ‫‪COMPANY (Germany) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Japan)،‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Sweden) ،BECTON, DICKIN‬‬‫‪SON AND COMPANY (India) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY‬‬ ‫)‪(Singapore‬‬ ‫بهار اردین‬ ‫ادرس‪ :‬تخت طاووس خ شهید روح اله عبادی خ شهید محمد حسن مقدم طبقه ‪4‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫واحد غربی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121133892 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Melag Medizintechnik OHG (Germany‬‬ ‫بهار طب ماهان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ازادی خیابان اسکندری شمالی پاساژ ازادی طبقه اول واحد ‪/25‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166572407 :‬ایمیل‪ /nikteb-co@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫فرز تنگستن کاربایدی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪VERDENT SP. Z O.O (Poland‬‬ ‫بهان سالمت طب‬ ‫ادرس‪ :‬خ شریعتی ‪ -‬خ ظفر ‪ -‬پ ‪ /6‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه التکس‪ ،‬ست‬ ‫سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪،‬‬ ‫دستکش جراحی التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD (Malaysia)،‬‬ ‫‪HUAIANCITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China)،‬‬ ‫‪SHANDONG KANGLILAI MEDICAL APPARATUS CO. LTD (China) ،SU‬‬‫)‪PERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD (Malaysia‬‬ ‫بهبود ارا کیش‬ ‫ادرس‪ :‬جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه ‪ 3‬ـ واحد ‪ 301‬ـ صندوق پستی ‪/. 212‬‬ ‫ایمیل‪ /ceo@behboodara.com :‬نام کاال‪ :‬جوراب واریس و انتی امبولیسم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (Italy‬‬ ‫بهبود برتر بالین‬ ‫ادرس‪ :‬اتوبان اهنگ خ میثم خ اهلل اکبر پ‪ 3‬زنگ ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166485617‬ایمیل‪ /yahoo.com@smmardani55 :‬نام کاال‪ :‬ست سرم‬ ‫تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگی‪،‬‬ ‫دستگاه تست قند خون خانگی‪ ،‬نوار تست قند خون‪ ،‬نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Applied Medical Resources Corporation (United States) ،Sferamed‬‬ ‫‪- Medical Supplier Lda (Portugal) ،AngioDynamics Incorporated‬‬ ‫‪(United States) ،OCCLUTECH International AB (Germany) ،OCCLU‬‬‫)‪TECH International AB (Turkey‬‬ ‫بهترین های پزشکی پارس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان نلسون ماندال‪ -‬خیابان کیش‪ -‬بن بست کیش‪ -‬پالک‬ ‫‪ -1‬طبقه ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188885002 :‬نام کاال‪ :‬الکترود یکبارمصرف‬ ‫الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIO PROTECH INC (Korea, South) ،TOP GLOVE SDN.BHD (Malaysia)،‬‬ ‫)‪MEDIPLUS (INDIA) LIMITED (India‬‬ ‫بهراد طب بیدار‬ ‫ادرس‪ :‬چهارراه استانبول خ فردوسی بن صمصام س بازار بزرگ فردوسی بازارچه‬ ‫جدید طبقه ‪ 1-‬واحد ‪ /108‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی ویلچر مکانیکی‪ ،‬دستگاه‬ ‫باالبر بیمار‪ ،‬دستگاه ویلچر مکانیکی‪ ،‬تشکچه ویلچر مکانیکی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTORY Ltd‬‬ ‫)‪(China) ،shenzhen saien gel product co.ltd (China‬‬ ‫بهروز گلبندی وشرکاء‬ ‫ادرس‪ :‬تهران شهرک غرب خیابان فالمک خیابان درخشان پالک ‪ /1468‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188092641 :‬ایمیل‪ /bgolbandi@apadana.com :‬نام کاال‪ :‬محلول‬ ‫شستشو لنزهای تماسی‪ ،‬مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬باندینگ‪ ،‬سمان زینک فسفات‪،‬‬ ‫اچینگ‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪ ،‬سمان گالس اینومر‪ ،‬سمان ام تی ای‪ ،‬سمان پلی‬ ‫کربوکسیالت‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬سمان زینک اکساید اوژنول‪،‬‬ ‫چسب مواد قالبگیری دندان‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LAPIS LAZULI INTERNATIONAL NV (Netherlands) ،HARVARD DENTAL‬‬ ‫)‪INTERNATIONAL GMBH (Germany‬‬ ‫‪CHIPING YIGUANG MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD (China) ،OK‬‬ ‫)‪BIOTECH CO. LTD (Taiwan‬‬ ‫بهستان بهداشت‬ ‫ادرس‪ :‬ونک خ زاینده رود شرقی خ پردیس س ثریا پالک ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188879766‬ایمیل‪ /h.shokoohi@behestan-chc.com :‬نام کاال‪ :‬لنز‬ ‫تماسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OKODENT PREUSSER OHG (Germany‬‬ ‫بهستان دارو‬ ‫ادرس‪ :‬م ونک‪-‬خ مالصدرا‪-‬خ پردیس‪-‬پ‪(-10‬ساختمان ثریا)‪-‬ط‪-4‬واحد‪/41‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188464116 :‬ایمیل‪/a-salarian@behestandarou.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی افرزیس خون اهدایی پالسما‪ ،‬دستگاه افرزیس خون‬ ‫اهدایی پالسما‪ ،‬ست پالسما فرز‪ ،‬ست پالسما فرز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫بهبود پیروز‬ ‫ادرس‪ :‬تهرانپارس ‪ -‬خ ‪ -174‬غربی ‪ -‬پ‪ -90‬واحد ‪ -4‬ط‪ /-2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9125034249‬ایمیل‪ /drhrka@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬فرز الماسه‪ ،‬فرز تنگستن‬ ‫کاربایدی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫بهبود سالمت ایکاد‬ ‫ادرس‪ :‬تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی کوچه امام جعفر صادق پالک ‪ 6‬ط‪1‬‬ ‫‪ /1657687761‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166858151 :‬ایمیل‪a.bahmanove@ :‬‬ ‫‪ /bsekad.com‬نام کاال‪ :‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬اسنیر‬ ‫یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر پوستی‪ ،‬بالون خروج‬ ‫سنگ‪ ،‬بسکت خروج سنگ یکبارمصرف‪ ،‬سیتولوژی براش اندوسکوپی‪ ،‬بالون پیلور‪،‬‬ ‫گرسپینگ فورسپس یکبارمصرف‪non Covered Maligment TTS ،TTS Colonic ،‬‬ ‫‪Covered Maligment non TTS Esophageal Metal ،Biliary Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Stent‬منگنه بازکن استپلر پوستی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU JIUHONG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. (China)،‬‬ ‫‪SINOLINKS MEDICAL INNOVATION ,INC (China) ،CHANGZHOU CITY‬‬ ‫)‪ZHIYE MEDICAL DEVICE INSTITUTE (China‬‬ ‫بهبود صنعت درمان‬ ‫ادرس‪ :‬ونک ک تالش خ شهید مصطفی والی نژاد طبقه ‪ 5‬واحد جنوبی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188203230 :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬استپلر‬ ‫حلقوی جراحی‪ ،‬کانوالی اندوسکوپی‪ ،‬رترکتور اندوسکوپی‪ ،‬فمورال پریفرال‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬کاتتر همودیالیز عروقی‪ ،‬هندل بدون‬ ‫کارتریج استپلر الپاروسکوپی خطی برشی‪ ،ASD ،PFO ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬‬ ‫رترکتور‪ ،‬استپلر حلقوی هموروئید‪ ،‬بگ اندوسکوپی‪ ،‬قیچی دایسکتیگ‪ ،‬اینفلیتور‪،‬‬ ‫گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪،Plug Types ،Muscular ،Occluder Delivery ،‬‬ ‫‪ ،Sizing Balloon‬هندل به همراه کارتریج استپلر خطی جراحی باز‪ ،‬کاتریج استپلر‬ ‫خطی برشی جراحی باز‪ ،‬کارتریج استپلر الپاراسکوپی‪ ،‬کاتریج استپلر خطی جراحی باز‪،‬‬ ‫پورت تزریق‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬اینفیوژن کتتر‪/‬‬ ‫‪Bausch & Lomb Incorporated (Ireland) ،Bausch & Lomb Incorporated‬‬ ‫)‪(United States) ،Bausch & Lomb Incorporated (Brazil‬‬ ‫‪Fresenius Kabi AG (Germany) ،SICHUAN NIGALE BIOTECHNOLOGY‬‬ ‫)‪CO., LTD (China‬‬ ‫بهگام توان ارای سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬احمد اباد ک شهیدمصطفی حکمت پور خ شهید مفتح م تجاری بزرگمهر‬ ‫طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬اندام مصنوعی تحتانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MAND k TRADING CO (Italy‬‬ ‫بهکاران عرصه‬ ‫ادرس‪ :‬کریم خان زند خ شهید مصطفی حسینی بل کریم خان زند طبقه ‪ 4‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9122054950 :‬نام کاال‪ :‬الکترود یکبار مصرف الکترومایوگراف‪،‬‬ ‫دستگاه سمعک‪ ،‬دستگاه اودیومتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AMBU A/S (Malaysia) ،UNITRON HEARING GMBH (Canada) ،MRS‬‬ ‫)‪SRL (Italy‬‬ ‫بهین ایجاز افق‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک ازمایش خ ‪ 12‬متری اول ک مهدی اول طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬پالک‪/213‬‬ ‫بهای لوله ازمایش‪،‬‬ ‫نام کاال‪ :‬انواع لوله ازمایش بدون ماده ضد انعقاد‪ ،‬انواع در ‬ ‫ظروف ذخیر هسازی کرایوژنیک‪/‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Micronic Europe B.V (Netherlands‬‬ ‫بهین ایده ارمان‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صدف ‪ -‬ارغوان ‪ -‬پالک ‪ /3‬ایمیل‪/sale@behinortho.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬فیکسچر‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HUMAN TECH GERMANY GMBH (Germany‬‬ ‫بهین ایده ارتوپد‬ ‫ادرس‪ :‬نارمک خ شهید حمید عالم نجف ابادی خ شهید ایت اله مدنی س البرز‬ ‫طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /22‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123382799 :‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه ارچ‬ ‫بار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت بار هول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پیچ ای ام اف‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت مستقیم برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه مفصل کندایل بدون پلیت بازسازی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت سه بعدی مربع و مستطیل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫پلیت اربیتال بدون میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم با‬ ‫میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت چانه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت لفورت‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل انگل برای بازسازی مندیبل‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه میکرو مش‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه مش دایروی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش‬ ‫مثلثی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود قالویز‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه وایر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪General Implants GmbH Deutschland (Germany) ،HUMAN TECH‬‬ ‫)‪GERMANY GMBH (Germany‬‬ ‫بهین درمان اسیا‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد‪ ،‬خیابان راهنمایی‪ ،‬نبش چهارراه سلمان فارسی‪ ،‬برج تجاری و اداری‬ ‫سلمان‪ ،‬طبقه پنجم‪ ،‬واحد دوم‪ /.‬ایمیل‪ /info@bda.ir :‬نام کاال‪ :‬کاتتر همودیالیز‬ ‫ورید مرکزی دوراه‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪ ،‬سه راهی تزریق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫& ‪GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG (Germany) ،JOHNSON‬‬ ‫‪JOHNSON (MIDDLE EAST) Inc (United States) ،MASIMO Corporation‬‬ ‫‪(United States) ،SECA GMBH & CO .KG (Germany) ،SEMPERIT TECH‬‬‫)‪NISCHE PRODUKTE GMBH (Austria‬‬ ‫بیتا دندان تهران‬ ‫ایمیل‪ /bitadentco@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬رزین دندان مصنوعی هیت کیور‪،‬‬ ‫بلوک کدکم‪ ،‬استر دندان مصنوعی سخت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Intra special catheters GmbH (Germany‬‬ ‫)‪BREDENT (Germany‬‬ ‫بهین درمان طب‬ ‫تاللهی (ویال) کوچه خسرو پالک ‪23‬‬ ‫مخان زند خیابان استاد نجا ‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان کری ‬ ‫طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188911114 :‬نام کاال‪ :‬پیچ پروتز تومور بازو و‬ ‫شانه‪ ،‬تومور اتچمنت تیوپ زانو و فمور‪ ،‬کانکتور تومور زانو و فمور‪ ،‬کامپوننت دیستال‬ ‫فمور تومور‪ ،‬استم هومرال شانه تومور‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬اکستنشن‬ ‫تومور‪ ،‬شانه تومور گلنوئید‪ ،‬گلنوسفرشانه تومور‪ ،‬کاپ شانه تومور‪ ،‬کانکتور تومور بازو‬ ‫و شانه‪ ،‬اکستنشن تومور بازو و شانه‪ ،‬هد شانه تومور‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پین‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬اینسرت تومور‪ ،‬کامپوننت‬ ‫فمورال پروکسیمال تومور‪ ،‬کامپوننت پروکسیمال تیبیال تومور‪ ،‬پروکسیمال اولنا تومور‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ریمر‪ ،‬پیچ پروتز تومور زانو و‬ ‫فمور‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬پالگ تومور بازو و شانه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫بیتا طب پرگاس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬دهکده المپیک ‪ -‬بلوار دهکده ‪ -‬خیابان بیست و سوم ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 12‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123469131 :‬ایمیل‪ /info@bitateb.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه تست قند خون خانگی‪ ،‬نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪IMPLANTCAST GMBH (Germany‬‬ ‫بوژان نوین پارسه ارمان‬ ‫ادرس‪ :‬ستارخان ک شکور خ دستبند غربی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144240672‬ایمیل‪ /yahoo.com@Amin-r6627 :‬نام کاال‪Ion Selective :‬‬ ‫‪/Electrolyte Analyser‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN GENIUS ELECTRONICS CO.LTD (China‬‬ ‫بی ان ام‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ بیهقی خ بخارست(هشتم ‪ )8 -‬پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188734856‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال‬ ‫خود قالویز‪ ،‬سیستم ساکشن دود‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه میکرو مش‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫‪72‬‬ ‫و جمجمه ارچ بار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت چانه‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت لفورت‪ ،‬هد‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه دیسترکتور مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه مش دایروی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫پلیت مینی بار هول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت بار هول‪،‬‬ ‫محدودکننده پالگ‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت‬ ‫‪ 3‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سیالتیک ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت مستقیم برای بازسازی مندیبل‪ ،‬پروب پالس اکسی متر رومیزی‪ ،‬الینر‪،‬‬ ‫کاپ سیمانی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪،‬‬ ‫دستگاه اناالیزر ترکیبات بدن‪ ،‬ژنراتور مونوپالر‪ ،‬ژنراتور مونوپالر بای پالر‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫دبل وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اچ شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال‬ ‫بدون میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم با میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه پلیت زی شکل‪ ،‬استم اکستنشن زانوی غیر سیمانی‪ ،‬کامپوننت‬ ‫تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬اگمنت فمورال زانو‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی‬ ‫ساکسی متر‬ ‫یمتر دستی‪ ،‬دستگاه پال ‬ ‫توتال‪ ،‬پیچ‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪ ،‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫رومیزی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه دیسترکتور ماکزیال‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬کابل‬ ‫پروب پالس اکسی متر رومیزی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت سه‬ ‫بعدی مربع و مستطیل‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬کشکک‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان‬ ‫استخوانی سیمان ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه وایر‪ ،‬استم اکستنشن زانوی سیمانی‪ ،‬اگمنت تیبیال زانو‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه دیسترکتور مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه دیسترکتور مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه دیسترکتور‬ ‫مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه دیسترکتور مندیبل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪All Medicus Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫بیدار تابان اریا‬ ‫ادرس‪ :‬خ کارگر شمالی‪ -‬باالتر از بیمارستان قلب‪ -‬ساختمان شماره ‪-1831‬د‬ ‫طبقه ‪ - 5‬واحد ‪ /36‬ایمیل‪ /gmail.com@rira.ganji2915 :‬نام کاال‪ :‬اسنیر‬ ‫یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪،Urea Breath Analysers POC Consumables ،‬‬ ‫فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف با سوزن‪،‬‬ ‫فورسپس بیوپسی یکبارمصرف با سوزن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪G-FLEX EUROPE Sprl (Belgium) ،KIBION AB (Sweden) ،HANGZHOU‬‬ ‫)‪KANGSHENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (China‬‬ ‫بین المللی ایران مواد‬ ‫ادرس‪ :‬شهید مطهری خ کوه نور خ هفتم پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121254890‬ایمیل‪ /iranmavad@neda.net :‬نام کاال‪ :‬هموفیلتر بزرگسال‬ ‫جراحی قلب‪ ،‬دستگاه کولون هیدوتراپی‪ ،‬اکسیژناتور بزرگسال بدون فیلتر ‪Cardiople� ،‬‬ ‫‪ ،gia Heat Exchangers‬ارتریال فیلتر بزرگسال‪ ،‬هموفیلتر اطفال جراحی قلب‪ ،‬هولدر‬ ‫ارتریال فیلتر‪ ،‬اکسیژناتور نوزاد بدون فیلتر‪ ،‬اکسیژناتور اکمو اطفال‪ ،‬هولدر هموفیلتر‪،‬‬ ‫اکسیژناتور اطفال بدون فیلتر‪ ،‬اکسیژناتور بزرگسال همراه با فیلتر‪ ،‬هولدر اکسیژناتور‪،‬‬ ‫ست درناژ بطنی‪ ،‬دستگاه ماشین پمپ قلب و ریه‪ ،‬اسپکلوم کولون هیدروتراپی‪ ،‬ست‬ ‫مصرفی اتوترانسفیوژن پروسس خون‪ ،‬شانت مغزی‪/‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sorin Group Italia srl (Italy) ،CLEAN COLON ITALY S.r.l (Italy) ،FUJI‬‬ ‫)‪SYSTEMS CORPORATION (Japan‬‬ ‫بین المللی پیمان پیشبرد اریانا‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ تیسفون ک ایروان شرقی پالک ‪ 62‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188039332 :‬نام کاال‪OPG With ،OPG Without Ceph Unit :‬‬ ‫‪/Dental CBCT Unit ،Ceph Single Sensor Unit‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Yoshida Dental Mfg Co (Japan‬‬ ‫بین المللی دیانا طب فردا‬ ‫ایمیل‪ /r.malmir@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬سری پوار اب و هوا‪ ،‬حمل کننده‬ ‫امالگام‪ ،‬دهان باز کن‪ ،‬تری قالب گیری‪ ،‬میکرو براش‪ ،‬رول پنبه‪ ،‬خارج کننده بزاق‪،‬‬ ‫مواد ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی دندانپزشکی‪ ،‬فیلمهای دستی پری اپتیکال‪،‬‬ ‫سرساکشن جراحی‪ ،‬وج بندهای دندانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HUANGHUA PROMISEE DENTAL CO.,LTD (China) ،LIANYUNGANG‬‬ ‫‪BAISHUM MEDICAL TREATMENT ARTICLES CO.LTD (China) ،DISPO‬‬‫)‪TECH S.R.L (Italy) ،FOMA BOHEMIA SPOL. S R.O. (Czech Republic‬‬ ‫بین المللی راسم‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید پاک نژاد بل دریا طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188562132‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوکالو رومیزی‪ ،‬ست نفروستومی‪ ،‬گاید ارولوژی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TECNO-GAZ S.p.A (Italy) ،GALLINI S.r.l (Italy‬‬ ‫بین المللی مدیا دنیا‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد ک پله سوم خ ولیعصر ب نگین ساعی طبقه ‪ 11‬واحد ‪ /9‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188100143 :‬نام کاال‪/Basic Culture Media :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HIMEDIA LABORATORIES PVT.LTD (India‬‬ ‫بین المللی همگام بهداشت‬ ‫ادرس‪ :‬میدان هفت تیر خیابان سنایی کوچه ‪ 22‬پالک ‪ /13‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188826264‬ایمیل‪ /hamgambehdasht@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬ماسک‬ ‫بیهوشی‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬سه راهی تزریق‪،‬‬ ‫هپارین الک‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬نازال کانوال‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬تیغه‪،‬‬ ‫پانسمان پروانه ای‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬پانسمان بانداژهای چسبنده‪ ،‬چسب‬ ‫زینک اکساید‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬میکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed‬‬ ‫‪Group) (China) ،JIANGSU KAISHOU MEDICAL APPARATUS CO.,LTD‬‬ ‫‪(China) ،DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LIMITED (India)،‬‬ ‫‪WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،GCMEDICA‬‬ ‫‪ENTERPRISE LTD. (WUXI) (China) ،ANHUI HONGYU WUZHOU MED‬‬‫‪ICAL MANUFACTURER CO.,LTD (China) ،Jiangxi 3L Medical Products‬‬ ‫‪Group Co., Ltd (China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،Sichuan‬‬ ‫)‪Kangany Medical Products Co.,Ltd (China‬‬ ‫بینا گستر نو اوران‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان جهموری بعد از پل حافظ کوچه شاهرخ بزرگان اپتیک ط ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /240‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9125234291 :‬ایمیل‪ /bina-lens@yahoo.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬لنز تماسی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪I-SEE VISION TECHNOLOGY INC. (Taiwan) ،DREAMCON CO.,LTD‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫بینا مد‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عربعلی کوچه سوم شماره‬ ‫‪ 5‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /50‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9191241609 :‬ایمیل‪binamed.compa� :‬‬ ‫‪ /ny@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتو رفرکتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PLUSOPTIX GmbH (Germany‬‬ ‫بیو دارو‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ بزرگمهر خ شهید عباس سرپرست طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166419093 :‬ایمیل‪/managingdirector@biodarou.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬ست پالسما فرز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOTEQUE CORPORATION (Taiwan) ،SHANGHAI DAHUA medical‬‬ ‫)‪apparatus co.,ltd (China‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر باالتر از جامی خیابان اذربایجان کوچه بوذرجمهر پالک ‪/2‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166411054 :‬نام کاال‪ :‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬کورت ارتوپدی‪،‬‬ ‫پنست بادندانه‪ ،‬پروب‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪،‬‬ ‫سرنگ اندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬سرنگ‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫پنست گرسپینگ‪ ،‬کلمپ‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستی‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬شیت اندوسکوپی‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و‬ ‫بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬قیچی عمومی‬ ‫استاندارد‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬قیچی لباس و نوار‬ ‫زخم‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬چاقو‪ ،‬نیدل‬ ‫هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کورت گوش و‬ ‫حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬چاقو‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪،‬‬ ‫تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪،‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬سیم گیر‪ ،‬قیچی لباس و نوار‬ ‫زخم‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬وایر کاتر‪ ،‬کورت گوش و حلق و‬ ‫بینی‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬سوزن ورس‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬قیچی دایسکتیگ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور‬ ‫و پانچ‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال‬ ‫گوش و حلق و بینی‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬پانچ اندوسکوپی‪،‬‬ ‫کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬کانکتور اندوسکوپی‪،‬‬ ‫یها‪ ،‬سایر‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫دستگاه اتوسکوپ‪ ،‬افتالموسکوپ‪ ،‬هولدر اندوسکوپی‪ ،‬کاب ‬ ‫قطعات یدکی اندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پنست بیوپسی‪،‬‬ ‫چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬ابزار جراحی گوش‬ ‫و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کلمپ‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬پروب‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬بازکننده‬ ‫دهان و ابزار زبان‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬سرنگ‪ ،‬کلمپ‬ ‫اتروماتیک‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار گوش و‬ ‫حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬سوزن بیوپسی‬ ‫بافت نرم‪ ،‬سوزن بیوپسی بن مرو‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال‬ ‫الکتریکی‪ ،‬گان بیوپسی اتوماتیک برش انتهایی‪ ،‬گان بیوپسی نیمه اتوماتیک‪ ،‬اسکالپل‬ ‫هندل‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬تیغه‬ ‫‪Ophthalmoscope‬الرینگوسکوپ‪ ،‬دستگاه الرینگوسکوپ‪ ،‬دسته الرینگوسکوپ‪،‬‬ ‫‪ ،‬سایر قطعات یدکی اتوسکوپ‪ ،‬افتالموسکوپ‪ ،‬ابزار‪Unit ،Rigid Otoscope Unit‬‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬اداپتورهای اسلیت المپ‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬دستگاه گوشی پزشکی‬ ‫‪ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD (Pakistan) ،LAWTON GMBH‬مکانیکی‪/‬‬ ‫‪CO. KG (Germany) ،LAWTON GMBH CO. KG (Pakistan) ،MEDICAL‬‬ ‫‪DEVICES (PVT) LTD. (Pakistan) ،GERMAN MEDICAL TECHNOLOGY‬‬ ‫‪(China) ،NINGBO FREE TRADE ZONE TENSO MEDICAL INSTRUMENTS‬‬ ‫)‪CO.,LTD. (China‬‬ ‫پائیزان تجارت مهر‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان سهروردی شمالی‪ ،‬خیابان خرمشهر‪ ،‬پالک ‪ ،18‬طبقه ‪ /3‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188761056 :‬ایمیل‪ /armin.ghaedi@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪/Percutaneous Drainage Set ،Pneumothorax Drainage Systems‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ROCKET MEDICAL (United Kingdom‬‬ ‫پاد اندیشه درمان‬ ‫ادرس‪ :‬مالصدرا ک بهزادی (اول) خ باغ سرا طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /6‬نام کاال‪ :‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬پین‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬بیو مواد‬ ‫استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی قطعه‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬پیچ‬ ‫الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬فیکسیشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SCIENCE FOR BIO MATERIALS,SBM S.A.S (France‬‬ ‫پاد پژوهش ازما‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس خ شهیدبراردان کریمی رامشه خ توحید دوم طبقه ‪ 0‬واحد‪/‬‬ ‫‪73‬‬ Health Products Directory of Iran APTEC DIAGNOSTICS NV (Belgium) :‫کمپانی سازنده‬ ‫پادیر تجهیز نوین‬ /Tubes Agar Media :‫ نام کاال‬/dastyafteh@gmail.com :‫ایمیل‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOSIGMA S.R.L (Italy) ‫پادینا تشخیص ایرانیان‬ ‫ نام‬/2171386 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/3‫ ط‬12‫ شریعتی کوچه محسنی پالک‬:‫ادرس‬ Fol� ،Thyroid Peroxidase Antibodies ،Chemiluminescent Analyser :‫ال‬:‫کا‬ Lu� ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،licle Stimulating Hormonee Alphafeto� ،D ‫ هیدروکسی ویتامین‬25 ‫ معرف اندازه گیری‬،teinising Hormonee 19 Cancer Antigen ،3 15 Cancer Antigen ،125 Cancer Antigen ،protein Dehydro ،Cortisol ،CMV IgM ،CMV IgG ،Carcinoembryonic Antigen ،9 Fo� ،Estradiol ،epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandrosteronee Free ،Free Triiodothyronine ،Testosterone Free ،Free PSA ،Ferritin ،late Insu� ،IgM 2+HSV1 ،IgG 2+HSV1 ،Human Growth Hormone ،Thyroxinee Parathyroid Hormone ،Insulin ،lin like Growth Factor I Somatomedin C Rubella ،Prolactin ،Chemiluminescent Analysers Consumables ،intact Testosterone ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Rubella Virus IgM ،Virus IgG ،Toxoplasma gondii IgG ،Prostatic Specific Antigen ،Dehydro and Total /Vitamin B12 ،Thyroid Stimulating Hormone ،Toxoplasma gondii IgM :‫کمپانی سازنده‬ SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING Co.,ltd (China) ‫پارت ایمن طب‬ ‫خ ایوانک خ فالمک جنوبی مجتمع‬5‫ تهران شهرک قدس فاز‬:‫ادرس‬ paraffin :‫ نام کاال‬/tjahadi@gmail.com :‫ ایمیل‬/8‫واحد‬40‫صداوسیمابلوک‬ /wax :‫کمپانی سازنده‬ CellPath Ltd (United Kingdom) ،FEATHER SAFETY RAZOR CO.,LTD (Japan) ‫پارس ابادیس تجارت‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/18‫ لویزان خ شهید حسن شاهرضائی خ شیان پنجم پالک‬:‫ادرس‬ ‫ فیل مهای‬:‫ نام کاال‬/gmail.com@alireza.salami3 :‫ ایمیل‬/9121259089 /‫جلوگیری از چسبندگی پس از جراحی‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOM’UP S.A (France) ‫پارس ازمون‬ :‫ ایمیل‬/3‫ط‬9‫ تهران خ دکترفاطمی روبروی وزارت کشور خ سوم شماره‬:‫ادرس‬ High Density Lipoprotein :‫ نام کاال‬/f.noorizasdeh@parsazmun.com Serum Calibrators or ،Protein Calibrators ،Glucose ،Lipase ،Cholesterol Serum Abnormal ،Serum Normal Controls ،Protein Controls ،Standards /Lipid Controls ،Controls :‫کمپانی سازنده‬ (Iran ،)DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Germany) ‫پارس التیام کاال‬ /4 ‫ واحد‬3 ‫ تهران خیابان میرزای شیرازی کوچه عزیزالهی ( هشتم )پالک‬:‫ادرس‬ ‫ تنظیم نسبت هواو‬،‫ سایر قطعات یدکی فشار هوای مثبت نازال ان سی پپ‬:‫نام کاال‬ ،‫ دستگاه وارمر نوزاد‬،‫ تنظیم نسبت هواو اکسیژن ان سی پپ‬،‫اکسیژن ان سی پپ‬ ،‫ دستگاه فشار هوای مثبت نازال ان سی پپ‬،‫دستگاه مانیتورینگ عملکرد مغزی‬ ‫ ست مدار تنفسی ان سی‬،Hemoglobin POC ،Hemoglobin POC Consumable ،‫ رابط بین لوله و نازال(ژنراتور) ان سی پپ‬،‫ چمبر یکبار مصرف هیومدیفایر نوزاد‬،‫پپ‬ ‫ کاله ان‬،‫ نازال کانوال ان سی پپ‬،‫ نازال پرونگ ان سی پپ‬،‫نازال ماسک ان سی پپ‬ /‫ دستگاه سرد کننده نوزاد‬،‫سی پپ‬ :‫کمپانی سازنده‬ MEDIN MEDICAL INNOVATIONS GMBH (Germany) ،MEDIN MEDICAL INNOVATIONS GMBH (United States) ،KANMED AB (Sweden) ،EMS Handels Gesellschaft m.b.H (Austria) ،HEMOCUE AB (Sweden)، INSPIRATION HEALTHCARE Limited (United Kingdom) ‫پارس بهداد سالمت‬ /‫ واحد هشتم شرقی‬11 ‫ بلوار نلسون ماندال(افریقا) خیابان گلخانه پالک‬:‫ادرس‬ Glycated Haemoglobin HbA1C :‫ نام کاال‬/2188361624 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ ،High Density Lipoprotein Cholesterol ،C Reactive Protein ،Analyser ،Low Density Lipoprotein Cholesterol ،Anti Streptolysin O quantitative /Syphilis Microbiology Reagents ،Rheumatoid Factors QCA Quimica Clinica Aplicada S.A (Spain) :‫کمپانی سازنده‬ ‫پاد تن دانش‬ 3 ‫ جنت اباد جنوبی م عالمه محمد تقی جعفری خ مطهری س سپهر طبقه‬:‫ادرس‬ Varicella ،Rubella Virus IgM ،EBV VCA IgM ،Calcitonin :‫ نام کاال‬/8 ‫واحد‬ ‫ هیدروکسی‬25 ‫ معرف اندازه گیری‬،17OH Progesterone ،Zoster Virus IgG ،Renine Direct ،Vitamin B12 ،Metanephrine ،Adrenalin ،D ‫ویتامین‬ Anti Mitochondrial ،Aldosterone ،Aldosterone ،Alphafetoprotein Andro� ،Androstenedione ،ANA Screening ،ANA Screening ،Antibodiess Anti Cardiolipin An� ،Glycoprotein I Antibodies Anti Beta2 ،stenedionee ،Anti Cyclic Citrullinated Peptide ،Anti Cardiolipin Antibodies ،tibodies ،dsDNA Antibodies ،Gliadin Antibodies ،Anti Cyclic Citrullinated Peptide Tissue Transglutaminase ،ANCA PR3 ،MPO ANCA ،dsDNA Antibodies Anti Cyclic Citrullinated ،Thyroid Peroxidase Antibodies ،Antibodies Anti Phos� ،MPO ANCA ،Tissue Transglutaminase Antibodies ،Peptidee ،Anti Striated Muscles Antibodies ،ANCA PR3 ،phatidylserin Antibodies ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،Anti Streptolysin O quantitative Brucella Antibody Assays ،Other Brucella species Antibody Assays IgG Cancer Antigen ،Other Brucella species Antibody Assays IgM ،Total ،Calprotectin ،Calprotectin ،Calcitonin ،9 19 Cancer Antigen ،3 15 ،Antibodies to Endomysial Autoantigenes ،Carcinoembryonic Antigen Chlamydia trachomatis Antibody ،Total Complement Activity CH50 ،C3c/Complement Component C3 ،Complement Component C1q ،IgG ،C Peptide ،Coxiella burnetii Antibody Assays Total ،Cortisol ،CMV IgG Dehydro epiandrosterone Sulphate ،D Dimer ،CMV IgM ،CMV IgG ،Testosterone Dehydro and Total ،and Dehydro epiandrosterone ،Estradiol ،Entamoeba histolytica IgG ،Echinococcus Antibody Total Estriol Unconjugated ،Estriol Unconjugated or free ،‫ کیت فتویئن‬،Ferritin Testosterone ،Testosterone Free ،Free Thyroxine ،Free PSA ،or free Human ،Giardia lamblia Antigen ،Follicle Stimulating Hormone ،Free H ،Diabetes Calibrators ،H pylori Antibody Assays ،Growth Hormone Human Growth ،Antibodies Total 2+HSV1 ،pylori Antigen Detection ،C Reactive Protein ،Homocysteine ،Neuron Specific Enolase ،Hormone Chemiluminescent ،Echinococcus Antibody Total ،C Reactive Protein ،Aldosterone ،17OH Progesterone ،1.25Dihydroxyvitamin D ،Analyser Insulin like Growth ،Human Growth Hormone ،Testosterone Free ،Insulin like Growth Factor I Somatomedin C ،3 Factor Binding Protein Insulin like Growth ،Immunoglobulin A ،Parathyroid Hormone intact Insulin like Growth Factor I Somatomedin ،Factor I Somatomedin C ،Parathyroid Hormone intact ،Parathyroid Hormone intact ،Insulin ،C Leptospira species ،Leptin ،Chemiluminescent Analysers Accessory ،MV IgM ،Leptospira species Antibody Assays IgM ،Antibody Assays IgG Mycoplasma pneumoniae ،Mumps Parotitis Virus Antibodies Total Pregnancy Associated Plasma Pro� ،Noradrenalin ،Antibody Assays IgGG ،5HIAA ،Prolactin ،Progesterone ،Plasma Renine Activity ،tein A Downs Serotonin ،Rubella Virus IgG ،Rheumatoid Factors ،Renine Direct ،Triiodothyronine ،Strongyloides stercoralis IgG Ab ،Uptake Platelets ،Immunoglobulin E Total ،Estriol ،Testosterone Dehydro and Total Thyroid Stimulating ،Toxoplasma gondii IgG ،Prostatic Specific Antigen /Varicella Zoster Virus IgG ،TSH Receptor Antibodies ،Hormone :‫کمپانی سازنده‬ BIOMERICA,INC (United States) ،VIRCELL, S.L (Spain) ،NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH (Germany) ،Diametra Srl (Italy) ،ImmunoDiagnostic Systems (United Kingdom) ،LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD (Germany) ،Axis -Shield PoC AS (United Kingdom) ،GA GENERIC ASSAYS GMBH (Germany) ،NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH (Norway) ،ImmunoDiagnostic Systems (France) ،ImmunoDiagnostic Systems (Belgium) ‫پاد گستر ازما‬ BAHRAMRAGH@ :‫ ایمیل‬/1 ‫ واحد‬1 ‫ توحید ک یوسف خ نصرت طبقه‬:‫ادرس‬ Glyco� ،Diabetes Calibrators ،Diabetes Controls :‫ نام کاال‬/GMAIL.COMM /sylated or Glycated Haemoglobin IC 74 ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2126203958 :‬ایمیل‪ /arrokni@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬لوازم‬ ‫جانبی اینفیوژن و اینجکشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪YUKON MEDICAL, LLC (United States‬‬ ‫پارس بهزی دارو‬ ‫ادرس‪ :‬گلسار ‪-‬خیابان ‪- 142‬ساختمان اکباتان‪ -‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9113306373‬نام کاال‪ :‬اسکالپ وین‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China‬‬ ‫پارس تنفس‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان استاد نجات الهی باالتر از چهارراه طالقانی روبروی خیابان اراک‬ ‫کوچه شش پالک ‪ 5‬واحد ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123958862 :‬ایمیل‪info@ :‬‬ ‫‪ /parstanafos.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه ونتیالتور مراقبت ویژه نوزاد‪ ،‬دستگاه‬ ‫ونتیالتور مراقبت ویژه بزرگسال‪ ،‬دستگاه ونتیالتور ترانسپورت‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫ونتیالتور مراقبت ویژه بزرگسال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CAREFUSION (United States‬‬ ‫پارس تک ژن‬ ‫ایمیل ‪ /info@ptgene.com :‬نام کاال‪Immunosup� ،MV NAT Reagents :‬‬ ‫‪Mumps ،CNS infectious panel NAT ،pressed pathogen panel NAT‬‬ ‫‪،Respiratory infectious panel NAT ،Parotitis virus NAT Reagents RNA‬‬ ‫‪Tropical ،causing rash and fever and childhood infectious panel NAT‬‬ ‫‪Respiratory Gastrointestinal causing rash ،fever infectious panel NAT‬‬ ‫‪sexually transmitted infec� ،CCHF NAT Reagents ،infectious panel NATT‬‬ ‫‪/tious panel NAT‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FAST - TRACK DIAGNOSTICS (Luxembourg‬‬ ‫پارس داروی پاسارگاد‬ ‫ادرس‪ :‬فالح خ شهید داود اقاجانی ک شهید محمدرضا عباسی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIPLUS (INDIA) LIMITED (India) ،WELLMED INTERNATIONAL‬‬ ‫)‪INDUSTRIES PVT. LTD (India‬‬ ‫پارس دیدگان‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ دکتر علی شریعتی بن خندان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122858002‬نام کاال‪ :‬بالون ازوفاژیال مری‪ ،‬بالون خروج سنگ‪ ،‬اسنیر‬ ‫یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪ ،‬اسفنکتروتوم یکبارمصرف تریپل لومن‪ ،‬فورسپس‬ ‫بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف با سوزن‪ ،‬فورسپس‬ ‫بیوپسی چندبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بیوپسی چندبارمصرف با سوزن‪ ،‬پروب‬ ‫اندو لیزر ان دی یاگ چشم فرکانس دوبل شده‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬دستگاه لیزر‬ ‫دایود چشم‪ ،‬دستگاه تابش اشعه ماوراء بنفش ‪ ،UV‬گان بیوپسی اتوماتیک برش‬ ‫انتهایی‪ ،‬گان بیوپسی اتوماتیک برش کناری‪ ،‬سوزن نشانه گذاری پستان‪ ،‬سوزن‬ ‫بیوپسی بن مرو‪ ،‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬دستگاه لیزر ان دی یاگ چشم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Telemed Systems Inc (United States) ،Emtron Elektronik ve Mekanik‬‬ ‫‪San. ve Tic. Ltd. Sti (Turkey) ،SAV-IOL SA (Switzerland) ،LIGHTMED‬‬ ‫‪CORPORATION (Taiwan) ،LIGHTMED CORPORATION (United States)،‬‬ ‫‪Matek MEDIKAL AYGITLAR TEKNOLOJI SAN.VE TIC .LTD .STI (Turkey)،‬‬ ‫)‪Medax Srl Unipersonale (Italy‬‬ ‫پارس سینوهه پاد‬ ‫ادرس‪ :‬سیدخندان خ جلفا ک پاکروان پالک ‪ 20‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122883390‬ایمیل‪ /a.almasi@psptrade.com :‬نام کاال‪ :‬کاست استریالیزر‬ ‫پالسما‪ ،‬دستگاه شتابدهنده خطی‪ ،‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‪ ،‬دستگاه شستشو‬ ‫ضدعفونی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RENOSEM CO.,LTD (Korea, South) ،SORDINA S.P.A (Italy) ،BMM‬‬ ‫)‪WESTON (United Kingdom) ،SMEG S.P.A (Italy‬‬ ‫پارس طب پاسارگاد‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان فاطمی خ چهارم کوچه رامین پالک ‪ 26‬طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188993104 :‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات مش کیج‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کیج کمری باز شونده‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬انکورها قالب های رباط مصنوعی جذبی‬ ‫شانه‪ ،‬فیکسیشن مینیسک سریع‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ ،‬ست ابزار جایگذاری‬ ‫ست کایفوپالستی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫سنگین چهارونیم‪ ،‬ریمر ای سی ال پی سی ال‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی‬ ‫توتال‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط انگشتان‬ ‫دست و پا‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز زانو‪ ،‬ابزار اماده سازی گرفت ای سی پی سی‬ ‫ال‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی قطعه‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده‬ ‫استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی گرانول‪،‬‬ ‫انکورها قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی شانه‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال‬ ‫جذبی‪ ،‬کشکک‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ستون فقرات‪ ،‬پالک‬ ‫برگ شبدری وای تی ال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی‬ ‫قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک پس سری‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫قالب پدیکل‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬پیچ اتصال تاندون استخوان‪،‬‬ ‫انکورها قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی مفاصل کوچک‪ ،‬استم اکستنشن‬ ‫زانوی سیمانی‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬پیچ کورتیکال مینی‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دی سی اس‪ ،‬پالک اچ شکل مینی‪ ،‬پیچ الکینگ کنسلوس مینی‪ ،‬پالک‬ ‫تی شکل الکینگ مینی‪ ،‬پالک وای شکل الکینگ مینی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬اسلیو‪ ،‬استیپل‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫فیبوال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال‬ ‫هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک فیبوال سه و نیم‪ ،‬کابل ارتوپدی‪ ،‬پالک کابلی‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس سه‬ ‫و نیم و‪ ،4‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پیچ کامپرشن دی‬ ‫اچ اس‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک مستقیم الکینگ مینی‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پیچ دبل تریدد اچ سی‬ ‫اس‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال غیرجذبی استخوان تاندون استخوان‪ ،‬پالک تی‬ ‫تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬پالک بازسازی‬ ‫الکینگ‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ کنسلوس الکینگ سه و نیم‬ ‫و ‪ ،4‬پالک فیوژن مچ دست الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب زاویه چپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫زاویه راست‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬واشر‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پالک‬ ‫ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬کیس ابزار ای سی ال پی سی ال‪،‬‬ ‫نگهدارنده ای سی ال پی سی ال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪MEDYSSEY CO.LTD (Korea, South) ،S14 BIOSPINE IMPLANTS‬‬ ‫‪(France) ،A-SPINE ASIA CO (Taiwan) ،FUTURE SPINE ELOS MEDICAL‬‬ ‫‪AB (Sweden) ،TDM CO (Korea, South) ،KYUNGWON MEDICAL Co.,Ltd‬‬ ‫‪(Korea, South) ،ORTHOMED SAS (France) ،CERAVER -LES LABORA‬‬‫‪TOIRES OSTEAL MEDICAL (France) ،BIOMATLANTE (France) ،AD‬‬‫‪VANCED MEDICAL TECHNOLOGIES AG (Germany) ،X-SPINE Systems‬‬ ‫)‪Inc (United States‬‬ ‫پارس طب دانا‬ ‫ادرس‪ :‬طرشت ک جعفری خ پارس طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬پروتز استخوانچه‬ ‫های گوش میانی‪ ،Grommet ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬دستگاه‬ ‫اندوسکوپ گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬دریچه‬ ‫های گفتاری‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫‪/Grommet‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Heinz Kurz GmbH Medizintechnik (Germany) ،ATOS MEDICAL AB‬‬ ‫‪(Sweden) ،TERANG NUSA SDN BHD (Malaysia) ،Fentex Medical‬‬ ‫)‪GmbH (Germany‬‬ ‫پارس طب مبین‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد خ شهید برادران صرافها خ سی و هفتم طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188681032 :‬نام کاال‪ :‬سر مته شیور ارتروسکوپی‪ ،‬پیچ ای سی ال پی‬ ‫سی ال غیرجذبی استخوان تاندون استخوان‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ ،‬انکورها‬ ‫‪75‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی شانه‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی بدون‬ ‫گره‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬پانچ اندوسکوپی‪،‬‬ ‫ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬تیغه‪ ،‬پروب‪ ،‬تروکار‪ ،‬ایمپلنت طب ورزشی نخ ترمیم‬ ‫تاندون با سوزن‪ ،‬شیت اندوسکوپی‪ ،Obturators ،‬سرقلم مونوپالر‪ ،‬ست کامل گرسپر‬ ‫الپاروسکوپی‪ ،‬اپالیر مغز و اعصاب‪ ،‬قلم بای پالر‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و‬ ‫پانچ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پین‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬پیچ اتصال تاندون‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬سر مته شیور ارتروسکوپی‪ ،‬کلیپس مغز‬ ‫و اعصاب‪ ،‬کلیپس مغز و اعصاب‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DR MEDICAL AG (Switzerland) ،PARCUS MEDICAL LLC (United‬‬ ‫‪States) ،REMA MEDIZINTECHNIK (Germany) ،PETER LAZIC GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،BIORETEC LTD (Finland) ،NEOS SURGERY (Spain) ،VIMEX‬‬ ‫)‪SP z o.o. (Poland‬‬ ‫پارس فرما شیمی‬ ‫ادرس‪ :‬شهرارا پالک ‪ 142‬واحد‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188285066 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫میکرو کتتر‪ ،Particle ،‬گایدوایر انژیوپالستی هجده هزارم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MERIT MEDICAL SYSTEM, INC (United States) ،MERIT MEDICAL‬‬ ‫)‪SYSTEM, INC (France‬‬ ‫پارس مهام تیراژه‬ ‫ایمیل‪ /farhad@heshmati.org :‬نام کاال‪ :‬کیت مصرفی دستگاه تابش پرتو‬ ‫‪/UVA‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Macopharma (France‬‬ ‫پارس نیک تابان‬ ‫ایمیل‪ /kianiali@hotmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه محصوالت ترکیبی زیبایی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LLC “LasMedTech” (Russian Federation‬‬ ‫پارس نیک تاش‬ ‫ادرس‪ :‬دولت خ فتح بن یاس طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫نگیری خالء‪Serum Normal ،‬‬ ‫‪ /2122638089‬نام کاال‪ :‬لول ههای خو ‬ ‫‪C Reactive ،Fluorometric Analysers ،Haemostasis Controls ،Controls‬‬ ‫‪Automated Elec� ،Haemostasis Calibratiors ،Prolactin ،Proteinn‬‬ ‫‪Automated ،Serum Calibrators or Standards ،trophoresis System‬‬ ‫‪coagulation Analysers POC ،Electrophoresis System Consumables‬‬ ‫‪،Semi Automated Coagulation System Consumable ،Consumables‬‬ ‫‪Coagulation factor ،Coagulation factor V ،Coagulation factor IX‬‬ ‫‪Fibrinogen ،Coagulation factor VII ،Coagulation factor XI ،VIII‬‬ ‫‪،Hemoglobin POC ،Thromboelastometry reagents ،Assays Factor I‬‬ ‫‪Urine ،Fluorometric Analysers Accessoriesّ ،Haemoglobin Controls‬‬ ‫‪Glycosylated or Glycated Haemoglobin ،Albumin Microalbuminuria‬‬ ‫‪Carcinoembry� ،Cardiac Marker Controls ،Alphafetoprotein ،CCC‬‬ ‫‪،Fecal Occult Blood IC ،Ferritin ،D Dimer ،Cortisol ،onic Antigen‬‬ ‫‪Human Chorionic Gonadotropin ،Follicle Stimulating Hormone‬‬ ‫‪Rheuma� ،Prostatic Specific Antigen ،Luteinising Hormone ،Totall‬‬ ‫‪Thyroid ،Troponin I ،Testosterone Free ،Thyroxine ،toid Factors‬‬ ‫‪Haemostasis ،thromboelastometry analyzer ،Stimulating Hormone‬‬ ‫‪13 ADAMTS ،Antigen 13 ADAMTS ،Coagulation factor XIII ،Controls‬‬ ‫‪Automated Coagulation ،Thrombin Time ،Activity 13 ADAMTS ،INH‬‬ ‫‪ ،Semi automated Coagulation System ،System‬نوار ادراری چند پارامتری‪،‬‬ ‫‪/Discrete Analyser spare parts،ُ Semi Automated Urine Analyser‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DEMOPHORIUS Limited (Cyprus) ،BODITECH MED INC (Korea,‬‬ ‫‪South) ،TECHNOCLONE GmbH (Austria) ،CELL-START PROJECT‬‬ ‫‪SAS (Italy) ،Tem Innovations GmbH (Germany) ،KOMMANDITGE‬‬‫‪SELLSCHAFT BEHNK ELEKTRONIK GmbH & CO (Germany) ،URIT‬‬ ‫‪MEDICAL ELECTRONIC CO. LTD (China)،‬‬ ‫پارسا فن ازمون‬ ‫ادرس‪ :‬نظام اباد جنوبی خ شهید اصغر قجاوند خ شهید ایت اله مدنی طبقه‬ ‫‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122097196 :‬نام کاال‪،ISE Consumable :‬‬ ‫‪،Ion Selective Electrolyte Analyser ،Automated Cell Counter Spare part‬‬ ‫‪/Discrete Analyser ،Electrolyte Calibrators or Standards‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪BPC Biosed Srl (Italy) ،JOKOH CO.,LTD (Japan) ،DIRUI INDUSTRIAL‬‬ ‫)‪CO.,LTD. (China‬‬ ‫پارسان درمان پاد‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان افریقا‪-‬خیابان تور‪-‬پالک ‪-72‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122655100‬نام کاال‪ :‬چسب مایع‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GEM S.R.L (Italy‬‬ ‫پارسان طب گستر رهاورد‬ ‫ادرس‪ :‬خ ولیعصر باالتر از پارک ساعی خیابان شهید پرویز مردوخی پالک ‪19‬‬ ‫طبقه ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188658783 :‬نام کاال‪Angiotensin Converting :‬‬ ‫‪ ،Pyruvate ،Oxalate ،Citrate ،Aldolase ،Enzyme‬نوار ادراری چند پارامتری‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BEN S.r.l (Italy) ،AMEDA LABORDIAGNOSTIK GMBH (Austria‬‬ ‫پارسه اتکال‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ مطهری خ میرعماد ک ‪13‬پ‪12‬واحد‪ /4‬نام کاال‪ :‬اباتمنت‬ ‫ایمپلنت‪ ،‬مواد قالبگیری سیلیکونی‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪،‬‬ ‫چیزل‪ ،‬کورت‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬الواتور‪ ،‬دستگاه اپکس فایندر‪ ،‬اچینگ‪ ،‬ژل‬ ‫فلوراید‪ ،‬فورسپس دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه جرم گیر اولتراسونیک‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬ماده‬ ‫پالیش‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪ ،‬سرنگ کارتریج مواد بی حسی با محافظ سوزن‪ ،‬قیچی‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬باندینگ‪ ،‬ابزار دستی جراحی‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬دستگاه فسفور پلیت‪ ،‬دستگاه‬ ‫پری اپیکال دی سی‪OPG Without ،OPG With Ceph Double Sensor Unit ،‬‬ ‫‪/Ceph Unit‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTAURUM DENTAL (Germany) ،DMP LTD (Greece) ،BUSCH GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،HU-FRIEDY MFG.CO.,LLC (United States) ،INTENSIV‬‬ ‫‪SA (Switzerland) ،Schlumbohm Gmbh & Co.KG (Germany) ،DURR‬‬ ‫‪DENTAL AG (Germany) ،DENTAL HI TEC (France) ،DURR DENTAL AG‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫پارسه طب الیت‬ ‫ایمیل‪ /afsharradmehdi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬تیوب‬ ‫ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬تروکار‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬هندل اندوسکوپی‪،‬‬ ‫گرسپینک فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت‬ ‫اتصال الکتریکی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬کلیپس اپالیر‪ ،‬کلمپ اندوسکوپی‪،‬‬ ‫قیچی اندوسکوپی‪ ،‬کاتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬هولدر اندوسکوپی‪،‬‬ ‫تروکار اندوسکوپی‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬تیوب‬ ‫ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬استپلر الپاروسکوپی حلقوی‪ ،‬بگ اندوسکوپی‪،‬‬ ‫تروکار اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬کارتریج استپلر‬ ‫الپاراسکوپی‪ ،‬گرسپینگ فورسپس یکبارمصرف‪ ،‬کلیپ اپالیر‪ ،‬کلیپ اپالیر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WISAP Medical Technology GmbH (Germany) ،MEDI LINE SRL (Italy)،‬‬ ‫‪HANGZHOU TONGLU SHIKONGHOU MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD‬‬ ‫‪(China) ،SINOLINKS MEDICAL INNOVATION ,INC (China) ،AHM‬‬ ‫‪GROUP YASAM TEKNOLOJILERI (Turkey) ،Tonglu Qianyan Medtech‬‬ ‫)‪Co., Ltd (China) ،Beijing Zksk Technology Co.,Ltd (China‬‬ ‫پارسیان پرتو تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬بلوار استقالل‪ ،‬کوچه ندا‪ ،‬پالک ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9123335160‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسپکت سی تی‪ ،‬دستگاه گاما کمرا دوال هد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEDX, INC (United States‬‬ ‫پارسیان طب موفقیت‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬ستارخان‪ ،‬خیابان پاک شمالی‪ ،‬ابتدای خیابان اطاعتی‪ ،‬خیابان مهدی‬ ‫اول‪ ،‬پالک ‪ ،53‬طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ /21‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188262064 :‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /pars-tebmova@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ‬ ‫لگ اسکرو‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ریمر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت جذبی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش جذبی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Inion Oy (Finland‬‬ ‫پارسین شکوفا درمان‬ ‫ادرس‪ :‬جمهوری خ ولی عصر بن صفاری طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ /9123887885‬نام کاال‪ :‬دستگاه دماسنج دیجیتال‪ ،‬فشارسنج عقربه ای‪ ،‬دستگاه‬ ‫گوشی پزشکی مکانیکی‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LTD (China) ،HONSUN (NANTONG) CO.,‬‬ ‫)‪LTD (China) ،SHENZHEN PANGO ELECTRONIC Co.,Ltd (China‬‬ ‫پارمیس طب سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬فرمانیه ک رامین ک شهیمحمدتقی تیموری طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪ ،‬سوزن انژیوگرافی‪ ،‬کیت انژیو‪14Guide Wire ،‬‬ ‫‪،Semi Compliant Endovascular ،18Guide Wire Compatible ،Compatible‬‬ ‫‪ ،SC Balloon ،NC Balloon ،CTO Balloon‬شیت فمورال استاندارد‪،NC Balloon ،‬‬ ‫‪/SC Balloon‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NAKLET TEKNOLOJIK TIBBI URUNLER TICARET VE SANAYI LIMITED‬‬ ‫‪SIRKETI (Turkey) ،NATEC MEDICAL LTD (Mauritius) ،SIMEKS TIBBI‬‬ ‫)‪URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI (Turkey‬‬ ‫پاسارگاد طب ایرسا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران کریم خان زند ‪ -‬قائم مقام فراهانی‪ -‬کوی فریور ‪ -‬پالک ‪ - 72‬طبقه‬ ‫‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188835233 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسپیرومتر تشخیصی‪ ،‬دستگاه‬ ‫بادی پلتیسموگراف‪ ،‬دستگاه اسپیرومتر تشخیصی‪ ،‬دستگاه ارگو اسپیرومتری‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CareFusion Germany 234 GmbH (Germany) ،CareFusion UK 232 Ltd‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫پاسارگاد طب پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬خ شهید بهشتی بین اندیشه و سهروردی کوچه داریوش پ ‪ 4‬طبقه دوم‬ ‫واحد ‪ /4‬نام کاال‪ :‬شیت اندوسکوپی‪ ،‬سیستم اسپیریشن و ایریگشن اندوسکوپی‪،‬‬ ‫سیستوسکوپ‪ ،‬یورتروسکوپ‪ ،‬سایر قطعات یدکی اندوسکوپی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪،‬‬ ‫یها‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫کاب ‬ ‫الکتریکی‪ ،‬رزکتور‪ ،Obturators ،‬چاقوی اندوسکوپی‪ ،‬سرنگ اندوسکوپی‪ ،‬منبع نور‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬اینسافلیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬هندل اندوسکوپی‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬پانچ‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬هولدر اندوسکوپی‪ ،‬سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬تیوب ساکشن‬ ‫ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬رترکتور اندوسکوپی‪ ،SC Balloon ،‬پنست بیوپسی‪ ،‬پروب‪ ،‬کتتر‬ ‫مکش لخته‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪STEMA Medizintechnik GmbH (Germany) ،IBERHOSPITEX S.A. (Spain‬‬ ‫پالیز تجهیز ارین‬ ‫ادرس‪ :‬شهید قندی ک سیزدهم خ شهید دکتر قندی طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188747308 :‬نام کاال‪ :‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪،‬‬ ‫‪ ،MUCUS Extractor‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬دستگاه پمپ تزریق انسولین‪ ،‬کیسه استومی‪،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی اسپیرومتری‪ ،‬پالک استئوتومی پا الکینگ مینی‪ ،‬انتی میکروبیال‬ ‫نقره‪ ،‬کانوال درناژ ارتروسکوپی‪ ،‬پالک فیوژن مچ پا‪ ،‬سیتو براش‪Adhesive ،‬‬ ‫‪ ،Remover‬پانسمان محافظ استومی‪ ،‬گیره استومی‪ ،‬کیسه استومی‪ ،‬هیدروکلوئید‪،‬‬ ‫هیدروکلوئید‪ ،‬هیدروژل‪ ،‬چسب پایه‪ ،‬کاتترهای نمونه برداری اندومتر‪ ،‬گارد دهانی‪ ،‬لوله‬ ‫تراشه کافدار‪ ،‬پروتز مفصل سر استخوان رادیال‪ ،‬پیچ کنسلوس مینی‪ ،‬سیستم جمع‬ ‫اوری و کنترل مدفوع‪ ،‬کیسه جمع اوری مدفوع‪ ،‬استایلت لوله تراشه‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کورتیکال مینی‪ ،‬سیتو براش‪ ،‬پیچ الکینگ کنسلوس مینی‪ ،‬پودر استومی‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫بدون کاف‪ ،‬کمربند استومی‪ ،‬فیلتر اسپیرومتر‪ ،‬خمیر استومی‪ ،‬پروتز مفصل انگشت‬ ‫شصت‪ ،‬مارکر پوستی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IDEAL HEALTHCARE Sdn. Bhd (Malaysia) ،Medbar Tibbi Malzemeler‬‬ ‫‪Turizm San Ve Tic. A.S (Turkey) ،SHINMYUNG MEDIYES CO., LTD‬‬ ‫‪(Korea, South) ،ConvaTec Limited (Dominican Republic) ،MADA‬‬ ‫‪Spirometry Filters S.R.L (Italy) ،WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY,‬‬ ‫‪INC (United States) ،ConvaTec Limited (United Kingdom) ،SGS INC‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫پایوران پیشگامان کوشا‬ ‫ادرس‪ : :‬تهران خیابان سید جمال الدین اسدابادی کوچه سیزدهم پالک ‪ 37‬برج‬ ‫پرشیا طبقه ‪ 7‬واحد ‪ 75‬کدپستی ‪ /1433673119‬ایمیل‪hfahmadi@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬دستگاه ترکیب مدالیتی های تصویربرداری اولتراسوند و ام ار ای‪،‬‬ ‫دستگاه ترکیب مدالیتی های تصویربرداری اولتراسوند و ام ار ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Eigen (United States‬‬ ‫پایا ازمون پرشین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان شهید دکتر مفتح کوچه چهاردهم پالک‪ 3‬طبقه همکف‬ ‫واحد ‪ /2‬ایمیل‪ /payaazmoonpersian@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس‬ ‫یمتر دستی‪ ،‬دستگاه مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪/‬‬ ‫اکس ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CHARM CARE CO.,LTD (Korea, South‬‬ ‫پایا دندان پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مالصدرا خیابان شهید عباس شیرازی جنوبی بن بست امینی‬ ‫پالک ‪ 18‬طبقه سوم واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188608711 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت‬ ‫ایمپلنت‪ ،‬سیستم ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZIMMER (United States) ،ZIMMER DENTAL INC. (United States)،‬‬ ‫پایا زیست ارایه‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ شهید یوسف جعفر قلی خ خوش شمالی طبقه ‪ 4‬واحد شمالی‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166426547 :‬نام کاال‪Multi Paramiter Electrolyte Blood :‬‬ ‫‪ISE ،Ion Selective Electrodes ،Blood Gas pH Controls ،Gas Metabolite‬‬ ‫‪،Blood Gas plus Electrolyte Analyser ،Blood Gas Analyser ،Consumable‬‬ ‫‪Blood Gas Plus Electrolyte Plus ،Ion Selective Electrolyte Analyser‬‬ ‫‪،Other ISE Accessories ،Blood Gas Electrodes ،Metabolite Consumables‬‬ ‫‪ ،Multi Analytes‬دستگاه وارمر خون‪ ،‬دستگاه پمپ تزریق قابل حمل‪ ،‬ست مصرفی‬ ‫وارمر خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICA CORPORATION (United States) ،Belmont Instrument Corpo‬‬‫)‪ration (United States‬‬ ‫پایا مد اوا‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد خ شهید الن ابکار شاه نظری خ دوم طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /5‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126411338 :‬نام کاال‪ :‬نخ پلی اتیلن چند رشته ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FOOSIN MEDICAL SUPPLIES INC. LTD (China‬‬ ‫پایا مهر تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬بهار شمالی خ دکتر علی شریعتی خ نقدی م رازی طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /8‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2177512398 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه لیزرتراپی‪ ،‬دستگاه الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه‬ ‫اولتراسوند تراپی‪ ،‬دستگاه کرایوتراپی‪ ،‬دستگاه کرایوتراپی‪ ،‬دستگاه سی پی ام‪ ،‬دستگاه‬ ‫مگنتوتراپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NEW AGE ITALIA S.R.L. (Italy) ،MECOTEC GMBH (Germany‬‬ ‫پایکاربنیان طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪-‬شهید خالد اسالمبولی روبروی خیابان ‪ 35‬ام‪ -‬پ ‪/102‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2182441296 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی فشارسنج‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی فشارسنج‪ ،‬سایر قطعات یدکی الرینگوسکوپ‪ ،‬فشارسنج عقربه ای‪،‬‬ ‫یمتر انگشتی‪،‬‬ ‫فشارسنج عقربه ای‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪ ،‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫یمتر انگشتی‪ ،‬دستگاه اتوسکوپ‪ ،‬افتالموسکوپ‪ ،‬دستگاه اتوسکوپ‪،‬‬ ‫دستگاه پالس اکس ‬ ‫افتالموسکوپ‪ ،‬دستگاه رتینوسکوپ‪ ،‬دستگاه رتینوسکوپ‪ ،‬دستگاه یونیت گوش و حلق‬ ‫و بینی‪ ،‬دستگاه یونیت گوش و حلق و بینی‪ ،‬هد گوشی پزشکی مکانیکی‪ ،‬هد گوشی‬ ‫پزشکی مکانیکی‪ ،‬دستگاه منبع نور‪ ،‬دستگاه منبع نور‪ ،‬دستگاه الرینگوسکوپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫الرینگوسکوپ‪ ،‬سایر قطعات یدکی فشارسنج‪ ،‬سایر قطعات یدکی فشارسنج‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی دستگاه نبوالیزر کمپرسور هوای فشرده‪ ،‬سایر قطعات یدکی دستگاه‬ ‫نبوالیزر کمپرسور هوای فشرده‪ ،‬دستگاه گوشی پزشکی مکانیکی‪ ،‬دستگاه دماسنج‬ ‫دیجیتال‪ ،‬دستگاه دماسنج مادون قرمز گوش‪ ،‬دستگاه دماسنج مادون قرمز گوش‪،‬‬ ‫دستگاه دماسنج دیجیتال مادون قرمز پوست‪ ،‬دستگاه دماسنج دیجیتال مادون قرمز‬ ‫پوست‪ ،‬دستگاه نبوالیزر کمپرسور هوای فشرده‪ ،‬تورنیکت‪ ،‬هیستروسالپینگوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Rudolf Riester GmbH (Germany) ،OMRON Healthcare Europe B.V.‬‬ ‫‪(Philippines) ،OMRON Healthcare Europe B.V. (China) ،OMRON‬‬ ‫‪Healthcare Europe B.V. (Viet Nam) ،OMRON Healthcare Europe B.V.‬‬ ‫)‪(Italy) ،OMRON Healthcare Europe B.V. (Japan‬‬ ‫پخش پزشکی بهین جاودان‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صدف ‪ -‬ارغوان ‪ -‬پالک ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9144435108 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬دستکش معاینه التکس‪ ،‬هپارین الک‪،‬‬ ‫میکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،HINDUSTAN SYRINGES & MED-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ICAL DEVICES LIMITED (India) ،TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN. BHD‬‬ ‫)‪(Malaysia) ،Xuyi Webest Medical Product Co.,Ltd (China‬‬ ‫پخش تجهیزگران بهداشت نوین‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ استادنجات الهی خ سپندشرقی پ‪ 50‬ط‪4‬شمال‪ /‬نام کاال‪ :‬سه‬ ‫راهی تزریق‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪،‬‬ ‫انژیوکت‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪،‬‬ ‫هپارین الک‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬میکروست‪ ،‬کتترهای‬ ‫متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬اسکالپ‬ ‫وین‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬چسب زینک اکساید‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪La-med Healthcare Pvt.ltd (India) ،JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES‬‬ ‫‪CO.,LTD (China) ،JIANGSU ZHIYU MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.‬‬ ‫‪(China) ،Hospital & Homecare Imp.& Exp.Co.,Ltd.Nanjing (China)،‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،JIANGSU‬‬ ‫‪WEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،Yangzhong Jinxiang‬‬ ‫)‪Emulsion Products Co.Ltd (China‬‬ ‫پخش کاال داران‬ ‫ایمیل‪ /gmail.com@ashkangudarzi65 :‬نام کاال‪/Fecal Occult Blood IC :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Acro biotech Inc (United States‬‬ ‫پخش کران سام رویان‬ ‫ادرس‪ :‬نونهاالن خ شهیدمحمددلیری ک جهاندوست طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188248902 :‬ایمیل‪ /yahoo.com@61-Karaneh :‬نام کاال‪ :‬الرنژیال‬ ‫ماسک‪ ،‬تیغه‪ ،‬دستگاه گرم کننده باند گچی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪P.J.DAHLHAUSEN & CO.GMBH (Germany) ،onbone oy (Finland‬‬ ‫پدرام درمان حیات گستر شیراز‬ ‫ادرس‪ :‬مالصدرا خ مالصدرا بن ‪ 7‬شهیدنجابت پور س ‪ 210‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪/7‬‬ ‫ایمیل‪ /pedramdarman@yahoo.com :‬نام کاال‪/Collection Canisters :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪VACSAX Limited UK (United Kingdom‬‬ ‫پدیده توانبخش اریا‬ ‫ادرس‪ :‬انقالب خ شهدای ژاندارمری خ عبدالرضا منیری جاوید ساختمان ‪253‬‬ ‫طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /504‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166176045 :‬نام کاال‪Self Adhesive :‬‬ ‫‪ ،Electrodes‬سیستم شاک ویو تراپی زیبایی‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپی و الکتروتراپی‪،‬‬ ‫دستگاه الکتروتراپی‪ ،Rubber Electrodes ،‬دستگاه اولتراسوند تراپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shenzhen Dongdixin Technology CO., LTD (China) ،EME Srl (Italy‬‬ ‫پدیده درمان تکسان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان شریعتی باالتر از چهارراه سمیه ساختمان جواهری طبقه سوم‬ ‫واحد ‪ /32‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177625061 :‬ایمیل‪Bijan@padidehdarman. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ ،Reinforced Curved Tip :‬کانوالی شریانی فمورال‪،Flexible ،‬‬ ‫‪/Aortic Root ،Three Stage ،Two Stage‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FREE LIFE MEDICAL GMBH (Germany‬‬ ‫پدیده سالمت پارس‬ ‫ادرس‪ :‬خ مالصدرا بعد از تقاطع شیراز روبروی بانک سپه پ ‪ 107‬ط دوم‬ ‫واحد ‪ /21‬ایمیل‪ /info@padidehsalamat.com :‬نام کاال‪ ، :‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ست ابزار جایگذاری ست‬ ‫جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای‬ ‫گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره‬ ‫ای گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪،)PLIF/TLIF‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬بدنه اصلی اینتراسپاینوس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی‪،‬‬ ‫پی چهای کیج پی چدار گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی پیچ دار‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬رترکتور متصل به تخت‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پالک گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی پالک دار‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫‪78‬‬ ‫بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Spineart (Switzerland) ،SCIENTX (France) ،CONDOR GMBH (Germany‬‬ ‫پرتو پرداز اریا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران میدان فلسطین خ طالقانی خ شهیدسرپرست جنوبی ک پارس پ‪/55‬‬ ‫نام کاال‪ ،Enzyme Immunoassay Analysers :‬دستگاه گاما کمرا تک هد‪ ،‬دستگاه‬ ‫گاما کمرا دوال هد‪Automated ،Automated Urine Analyzer Consumable ،‬‬ ‫‪ ،Urine Analyser‬نوار ادراری چند پارامتری‪/Semi Automated Urine Analyser ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAS SRL (Italy) ،MiE MEDICAL IMAGING ELECTRONICS GmbH (Ger‬‬‫)‪many) ،DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. (China‬‬ ‫پرتو تصویر درمان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر ساختمان شیرین پالک ‪ 2959‬واحد ‪ 203‬ط ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122650881 :‬ایمیل‪ /Imaging.partotasvir@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬دستگاه پری اپیکال دی سی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LEADER ITALIA (Italy) ،CSN INDUSTRIE SRL (Italy‬‬ ‫پرتو درمان صمیمی‬ ‫ادرس‪ :‬شهید مطهری خ یکم خ شهید جواد سرافراز ب موج طبقه ‪ 9‬واحد ‪ /38‬نام‬ ‫کا‪:‬ال‪ :‬ایلیاک‪ ،‬رنال‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی هیدروفیلیک‪14Guide Wire Compati ،‬‬ ‫‪ ،Non Coated ،CTO ،Covered Self Expandable ،ble‬استنت غیردارویی‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی هولتر فشار خون‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر اربیوم یاگ‪ ،‬میکرو کتتر‪ ،‬اس‬ ‫اف ای‪ ،Semi Compliant Endovascular ،‬استنت دارویی‪ ،‬سیستم خنک کننده‬ ‫لیزر اربیوم یگ‪ ،‬ساپورت کتتر‪ ،‬هندپیس لیزر اربیوم یاگ دندانپزشکی‪،SuperStiff ،‬‬ ‫شیت فمورال بلند‪Mounted ،SC Balloon ،> 50cm Supported Coated ،‬‬ ‫‪ ،Stent‬دستگاه لیزر النگ پالس الکساندرایت‪ ،‬هندپیس لیزر ترکیبی با ان دی یگ‪،‬‬ ‫فمورال پریفرال‪ ،‬هندپیس اربیوم یگ‪Coated ،Aortic Knitted ،Coil Types ،‬‬ ‫‪ ،Woven‬دستگاه لیزر اربیوم یاگ دندانپزشکی‪ ،SuperStiff ،‬شیت فمورال استاندارد‪،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی لیزر ترکیبی با ان دی یگ‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی هیدروفیلیک‪،‬‬ ‫دستگا ههای ترکیبی با ان دی یگ‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر النگ پالس الکساندرایت‪،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی لیزر ترکیبی الکساندرایت و ان دی یگ‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر‬ ‫کیوسوئیچ ان دی یگ‪ ،‬سایر قطعات یدکی لیزر رنگ‪ ،Transeptal Needle ،‬اسنر‪،‬‬ ‫‪Peripheral Stent ،Peripheral Stent Graft ،50cm< Supported Coated‬‬ ‫‪/Mounted Stent ،Peripheral Stent Graft ،Graft‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CID S.P.A (Italy) ،COOK MEDICAL (United States) ،William Cook‬‬ ‫‪Europe Aps (United States) ،GETINGE GROUP (United States) ،Sorin‬‬ ‫‪Group Italia srl (Italy) ،FOTONA D.O.O (Slovenia) ،ZIMMER MEDIZ‬‬‫‪INSYSTEME GmbH (Germany) ،William Cook Europe Aps (Denmark)،‬‬ ‫‪CANDELA CORPORATION (United States) ،GETINGE GROUP (France)،‬‬ ‫‪William Cook Europe Aps (Australia) ،William Cook Europe Aps‬‬ ‫)‪(Ireland‬‬ ‫پرتو سیستم درمان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان طالقانی‪ ،‬تقاطع فریمان‪ ،‬ساختمان ‪( 118‬پالک ‪ ،)548‬طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166954281 :‬ایمیل‪ /n-hajebi@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫کاف کرایوتراپی‪ ،‬دستگاه کرایوتراپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HILOTHERM GMBH (Germany‬‬ ‫پرتو طب کارمانیا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان وصال شیرازی‪ ،‬کوچه شمس‪ ،‬پالک ‪ ،32‬طبقه سوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166407055 :‬نام کاال‪OPG With ،OPG Without Ceph Unit :‬‬ ‫‪ ،Ceph Single Sensor Unit‬دستگاه ار وی جی‪ ،‬دستگاه فسفور پلیت‪ ،‬دستگاه پری‬ ‫اپیکال دی سی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OWANDY RADIOLOGY SAS (France)،‬‬ ‫پرشیا ایده پارس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬صادقیه‪-‬بلوار فردوس‪-‬پالک‪-239‬مجتمع ابشار‪-‬ط‪-2‬واحد‪/2f‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144049500 :‬ایمیل‪ /omid-z13@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫سر سوزن دندانپزشکی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SOFIC (France‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پرشیا مهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران بزرگراه جالل ال احمد ک پروانه پ ‪ 4‬ط ‪ 3‬واحد ‪ /25‬نام کاال‪:‬‬ ‫بالون جهت اندازه گیری حجم معده‪ ،‬باند گاستروپالستی‪ ،‬نزدیک کننده لبه زخم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICAL INNOVATION DEVELOPPEMENT (France)،‬‬ ‫پرشین ایده ال سیستم‬ ‫ادرس‪ :‬ولیعصر ک مدیر خ شهید علی یزدان پناه طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /2‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‪ ،‬دستگاه فشار هوای مثبت پیوسته سی پپ‪،‬‬ ‫دستگاه فشار هوای مثبت دوسطحی بای پپ‪ ،‬نازال ماسک سی پپ‪ ،‬ماسک دهان‬ ‫و بینی سی پپ‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‪ ،‬دستگاه فشار هوای مثبت‬ ‫پیوسته سی پپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FISHER ،)SEFAM (France ،)Gas Control Equipment Ltd (United States‬‬ ‫‪KARE MEDICAL AND ،)& PAYKEL HEALTHCARE Ltd (New Zealand‬‬ ‫‪)ANALYTICAL DEVICES LIMITED COMPANY (Turkey‬‬ ‫پرشین مد دیبا‬ ‫ادرس‪ :‬باغ فیض خ بهاران ک مریم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /101‬نام کاال‪ :‬سوزن تزریق در‬ ‫مثانه‪ ،‬مش پلیمریک‪ ،‬کاشتنیهای بیضه‪ ،‬عامل حجم دهنده بافت اورولوژیک‪ ،‬پروتز‬ ‫کاشتنی در الت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PROMEDON S.A PROMEDON S.A (Argentina‬‬ ‫پرگاس ارمان سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از خیابان بهشتی‪ ،‬کوچه پردیس‪ ،‬پالک ‪ ،3‬واحد ‪/1‬‬ ‫نام کاال‪ :‬انژیوکت‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬قلم مونوپالر یکبارمصرف‪ ،‬پلیت یکبار مصرف‬ ‫یک لبه‪ ،‬پلیت یکبار مصرف دو لبه‪ ،‬میکروست‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سیستم جاذبه‪ ،‬پک های جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIPLUS (INDIA) LIMITED (India) ،ZHEJIAN JINHUA HUATONG MED‬‬‫‪ICAL APPLIANCE CO.LTD (China) ،HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL‬‬ ‫‪PRODUCT CO.,LTD (China) ،MAIS INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTD‬‬ ‫)‪(India) ،NURTEKS TEKSTIL NAKIS SAN .VE TIC.LTD. STI (Turkey‬‬ ‫پرنیان پویش سالمت پارس‬ ‫ایمیل‪ /omid.rp@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬فیکساتورهای خارجی استخوان بوش‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان کانولیتد بولت با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫واشر کروی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تلسکوپی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان هاف رینگ یک و دو دهم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هینج ماسوالین‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان وایر ساده‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان رینگ‬ ‫ارک با سوراخ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد بولت‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان مهره‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان وایر با استاپر‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان پست فمیناین اند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان ساپورت ماسوالر اند‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن کوتاه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫راد با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت پیچشی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SIORA SURGICALS PVT. LTD (India‬‬ ‫پرنیان مهر پردیس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬نرسیده به خیابان مطهری ‪ ،‬کوچه افتخار ‪ ،‬پالک‬ ‫‪ /48‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9125397047 :‬ایمیل‪parnianmehrpardis@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزنی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MAANSHAN BOND MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD (China‬‬ ‫پزشکی تهران قلب‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد خ نفت شمالی بل میرداماد شماره ‪ 221‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122255421 :‬نام کاال‪ :‬کاتترهای ادراری سوپراپوبیک‪ ،‬کاتترهای ادراری‬ ‫سوپراپوبیک‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬دایالتور‪ ،‬دایالتور‪ ،‬فمورال غیرقابل جذب‪،‬‬ ‫فمورال غیرقابل جذب‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کاتترهای ادراری‬ ‫شستشو فولی سه راه‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ ،‬گاید وایر اسپیرال‪،‬‬ ‫گاید وایر اسپیرال‪ ،Mitral Balloon ،Mitral Balloon ،‬گاید ارولوژی‪ ،‬گاید ارولوژی‪،‬‬ ‫استرچینگ تیوب بالون اینویی‪ ،‬استرچینگ تیوب بالون اینویی ‪External Counter� ،‬‬ ‫‪،External Counterpulsation System ECP Unit ،pulsation System ECP Unit‬‬ ‫دستگاه انژکتور ماده حاجب انژیوگرافی‪ ،‬دستگاه انژکتور ماده حاجب انژیوگرافی‪،‬‬ ‫‪ ،PET Infusion Unit ،PET Infusion Unit‬دستگاه انژکتور ماده حاجب ‪ ،CT‬دستگاه‬ ‫انژکتور ماده حاجب ‪ ،CT‬دستگاه انژکتور ماده حاجب ‪ ،MRI‬دستگاه انژکتور ماده‬ ‫حاجب ‪ ،MRI‬دستگاه انژکتور ماده حاجب ‪ ،CT‬دستگاه انژکتور ماده حاجب ‪ ،CT‬ست‬ ‫نفروستومی‪ ،‬ست نفروستومی‪ ،‬رادیال‪ ،‬رادیال‪ ،‬استایلت‪ ،‬استایلت‪ ،‬کاتترهای ادراری‬ ‫حالب‪ ،‬کاتترهای ادراری حالب‪ ،‬دستگاه تخت استرس اکو‪ ،‬دستگاه تخت استرس اکو‪،‬‬ ‫دستگاه بازتوانی قلبی‪ ،‬دستگاه بازتوانی قلبی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AMECATH ( AMECO MEDICAL INDUSTRIES ) (Egypt) ،TORAY IN‬‬‫‪DUSTRIES,INC (Japan) ،BENQ MATERIALS CORPORATION (Taiwan)،‬‬ ‫‪VASOMEDICAL Inc (United States) ،Bayer Medical Care INC (United‬‬ ‫& ‪States) ،Bayer Medical Care INC (Australia) ،ERGO - FIT GmbH‬‬ ‫)‪CO.KG (Germany‬‬ ‫پزشک ابزار پیشگام‬ ‫ادرس‪ :‬توانیر خ ولیعصر خ نظامی گنجوی طبقه ‪ 2‬واحد شمالی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188208953‬نام کاال‪ :‬میکروست‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬ست سرم تحت‬ ‫سیستم جاذبه‪ ،‬میکروست‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬سه راهی‬ ‫تزریق‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬هپارین الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WEIFANG KAWA MEDICAL PRODUCTS CO. ,LTD (China) ،DISPOSAFE‬‬ ‫‪HEALTH AND LIFE CARE LIMITED (India) ،ANGIPLAST PRIVATE LIM‬‬‫‪ITED (India) ،ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،Suqian Green‬‬ ‫)‪Glove Co., Ltd (China) ،Shree Umiya Surgical pvt.ltd (India‬‬ ‫پزشک ابزار مسعود‬ ‫ادرس‪ :‬شیراز ‪ -‬خیابان نادر طبقه فوقانی چلوکباب ملی‪ /‬نام کاال‪ :‬تلسکوپ‬ ‫ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬کانوالی اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬ابزارهای اندوسکوپی و‬ ‫اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬اینسرت گرسپر الپاروسکوپی‪ ،‬سیستوسکوپ‪،‬‬ ‫سینوسکوپ‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬فورسپس بیوپسی چندبارمصرف‬ ‫بدون سوزن‪ ،‬اینسرت گرسپر‪ ،‬کلیپ اپالیر‪ ،‬رزکتوسکوپ‪ ،‬بسکت چندبار مصرف‬ ‫گرسپینگ(‪ ،)Basket‬رترکتور اندوسکوپی‪ ،‬گرسپینک فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬بسکت‬ ‫چندبار مصرف گرسپینگ(‪ ،)Handle‬سایر قطعات یدکی اندوسکوپی‪ ،‬شفت گرسپر‪،‬‬ ‫یها‪ ،‬سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬یورتروسکوپ‪ ،‬سوزن‬ ‫لها و اکسسور ‬ ‫قیچی اندوسکوپی‪ ،‬کاب ‬ ‫ورس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MAHE MEDICAL GmbH (Germany‬‬ ‫پزشکی ازمایشگاهی پیشرو پژوهان فردا‬ ‫ادرس‪ :‬ملک ک یاسمین خ ترکمنستان م ‪ 2‬طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /504‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،Prothrombin time Quick Test‬نوار ادراری چند پارامتری‪Activated Partial ،‬‬ ‫‪،Activated Partial Thromboplastin Time ،Thromboplastin Time‬‬ ‫‪،Discrete Analyser ،Haemoglobin Controls ،Haemostasis Calibratiors‬‬ ‫‪/Prothrombin time Quick Test‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOLABO SAS (France) ،DFI CO LTD (Korea, South) ،Abliance (France‬‬ ‫پزشکی ایران تومل‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ ولی عصر بن شهید حسین کوزه گر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک سه و نیم‬ ‫دی سی پی‪ ،‬پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پالک دی‬ ‫اچ اس‪ ،‬پالک دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پیچ‬ ‫نیل اینترالک‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ بازسازی ریکانسترکشن چهارونیم‪،‬‬ ‫پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پالک باریک‬ ‫سبک چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی‬ ‫چهارونیم‪ ،‬نیل اینترالک انریم فمور انتی گرید‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SANATMETAL LTD (Hungary‬‬ ‫پزشکی بینا چشم تهران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬یوسف اباد‪ ،‬خ جهان ارا‪ ،‬خ شهید حسین پور سی و سوم‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،36‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88007744 :‬ایمیل‪delaram.mirahmadi@ :‬‬ ‫‪ /gmail.com‬نام کاال‪ :‬کاست فیکو قدامی‪ ،‬سایر قطعات یدکی فیکو قدامی‪ ،‬فوت‬ ‫‪79‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫پدال قدامی‪ ،‬دستگاه فیکو قدامی خلفی‪ ،‬ست تزریق گاز و مایع‪ ،‬عنبیه مصنوعی‪،‬‬ ‫هندپیس اسپیریشن قدامی خلفی‪ ،‬هندپیس ایریگشن قدامی خلفی‪ ،‬کابل دیاترمی‬ ‫قدامی‪ ،‬بگ تخلیه فیکو قدامی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬تیوبینگ تزریق روغن سیلیکون‪،‬‬ ‫ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬پروب ویترکتومی‬ ‫خلفی‪ ،‬ایریگیشن اسپیریشن تیوبینگ ست قدامی‪ ،‬هندپیس ایریگیشن اسپیریشن‬ ‫قدامی‪ ،‬ست سرم فیکو قدامی‪ ،‬پروب نور سرد قدامی خلفی‪ ،‬افاکیا محفظه خلفی‪،‬‬ ‫اداپتور تزریق روغن سیلیکون‪ ،‬هندپیس اولتراسونیک قدامی‪ ،‬تیپ فیکو قدامی‪ ،‬تیپ‬ ‫فیکو قدامی خلفی‪ ،‬تیپ فرگماتوم فیکو قدامی خلفی‪ ،‬اچار تیپ فیکو قدامی‪ ،‬فیلتر‬ ‫نور دستگاه منبع نور‪ ،‬دستگاه فیکو قدامی‪ ،‬سایر قطعات ساخت فیکو قدامی‪ ،‬تروکار‬ ‫یکبارمصرف‪ ،‬اسلیو سیلیکونی قدامی‪ ،‬اسلیو سیلیکونی قدامی خلفی‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی فیکو قدامی خلفی‪ ،‬پروب ویترکتومی خلفی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FRITZ RUCK OPHTHALMOLGISCHE SYSTEME GMBH (Germany) ،HU‬‬‫‪MAN OPTICS AG (Germany) ،RET Inc (Korea, South) ،Kirwan Surgical‬‬ ‫‪Products llc (United States) ،MICROVISION INC. (United States)،‬‬ ‫)‪STERIMEDIX LTD (United Kingdom) ،Midlabs Inc (United States‬‬ ‫پزشکی تجهیزگران طب نوین‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ بزرگمهر خ شهید عباس سرپرست طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166419093 :‬نام کاال‪ :‬چسب بخیه‪ ،‬اینفیوژن کتتر‪ ،‬کاتتر ورید‬ ‫مرکزی سی وی سی‪ ،‬دستگاه گوشی پزشکی مکانیکی‪ ،PICC ،‬ست نرو بالک‪،‬‬ ‫ارتریال کتتر‪ ،‬لوازم جانبی اینفیوژن و اینجکشن‪ ،‬پانسمان محافظ استومی‪ ،‬اسپری‬ ‫سرد‪ ،‬ست خون‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬ارتریال کتتر‪ ،‬دستگاه گوشی پزشکی‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬سوزنهای داخل عروقی‪ ،‬دستگاه دماسنج دیجیتال‪ ،‬رابط های تزریق‪ ،‬پک‬ ‫های جراحی‪ ،‬دستگاه عصب یاب‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬پانسمانهای غیر‬ ‫چسبنده‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬پانسمانهای ضد باکتری‪ ،‬فیلم شفاف‪ ،‬فیلم شفاف‪ ،‬فیلم‬ ‫شفاف‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬اینفیوژن کتتر‪ ،‬کیتهای بیهوشی اپیدورال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪3M HEALTH CARE (United States) ،VYGON S.A (France) ،VYGON S.A‬‬ ‫‪(Germany)3 ،M HEALTH CARE (United Kingdom) ،DISPOTECH S.R.L‬‬ ‫‪(Italy) ،ANSELL S.A (Malaysia) ،MEDICAL INDICATOR (United States)،‬‬ ‫‪VYGON S.A (Italy)3 ،M Deutschland GmbH (Germany)3 ،M HEALTH‬‬ ‫)‪CARE (Germany) ،VYGON S.A (Belgium‬‬ ‫پزشکی سامان تابش امید‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ شهید عباسقلی علیزاده(پنجم) ک رامین طبقه ‪ 4‬واحد‬ ‫جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188991219 :‬نام کاال‪ :‬سیستم دوزیمتری‪ ،‬مارکرها‪،‬‬ ‫دستگاه برش شیلد‪ ،‬سیستم دوزیمتری‪ ،‬چشمه رادیواکتیو‪ ،‬سیستم دوزیمتری‪ ،‬لیزر‬ ‫‪ ،Positioning‬دوزیمتری‪ ،‬سیستم طراحی درمانتی پی اس‪ ،‬اپلیکاتورهای براکی‬ ‫تراپی‪ ،‬پانسمانهای سوختگی‪ ،‬دستگاه براکی تراپی‪ ،‬سیستم طراحی درمان‪Portal ،‬‬ ‫‪/Imaging‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪computerized imaging reference systems, Inc (United States)،‬‬ ‫‪Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Germany) ،PAR SCIEN‬‬‫‪TIFIC A/S (Denmark) ،Standard Imaging Inc (United States) ،ECKERT‬‬ ‫‪& ZIEGLER BEBIG GMBH (Germany) ،ScandiDos AB (Sweden) ،LAP‬‬ ‫‪GmbH Laser Applikationen (Germany) ،DOSISOFT S.A (France)،‬‬ ‫‪Water-Jel Technologies LLC (United States) ،Cablon Medical BV‬‬ ‫)‪(Netherlands‬‬ ‫پزشکی طبیب صبا افزار‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شریعتی روبروی ملک ساختمان باغ صبا پالک ‪ 483‬طبقه سوم واحد‬ ‫پنجم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177510444 :‬نام کاال‪ :‬انژیوکت‪ ،‬ست سرم تحت سیستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪POLYBOND INDIA PVT , LTD (India) ،SHANDONG ZIBO SHANCHUAN‬‬ ‫‪MEDICAL INSRUMENT CO LTD (China) ،DISPOSAFE HEALTH AND LIFE‬‬ ‫‪CARE LIMITED (India) ،Xuyi Webest Medical Product Co.,Ltd (China)،‬‬ ‫)‪Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd (China‬‬ ‫پژواک پارس نیوشا‬ ‫ادرس‪ :‬خ شهید بهشتی خ صابونچی (مهناز) پ ‪ 4‬واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188521521‬نام کاال‪ :‬انژیوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India‬‬ ‫پژوهشهای صنعتی پیروز‬ ‫ایمیل‪ /behzad.sohi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬باندینگ‪ ،‬اچینگ‪ ،‬سمان گالس‬ ‫‪80‬‬ ‫اینومر‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Swiss MediTec GmbH (Switzerland‬‬ ‫پژوهشی و تولیدی ارم طب نور‬ ‫ادرس‪ :‬تهران جالل ال احمد خ پروانه پ ‪ 4‬ط ‪ 4‬واحد ‪ /33‬نام کاال‪Blood Gas :‬‬ ‫‪Multi Paramiter Electrolyte ،pH Electrolyte Metabolite POC Analysers‬‬ ‫‪ ،22 Nuclear Matrix Protein ،Blood Gas Metabolite‬نوار تست قند خون‪،‬‬ ‫دستگاه تست قند خون خانگی‪/HIV Multiple Ag Ab Rapid Test ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Epocal Inc (Canada) ،ALERE SCARBOROUGH, INC (United States)،‬‬ ‫‪ACON BIOTECH(HANGZHU) CO.,LTD (China) ،STANDARD DIAGNOS‬‬‫)‪TICS, INC (Korea, South‬‬ ‫پل سالمت ایرانیان‬ ‫ادرس‪ 45 :‬متری گلشهر خ پونه شرقی ساختمان سهند طبقه ‪ 6‬واحد ‪/11‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2634642868 :‬نام کاال‪ :‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪،‬‬ ‫پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬نیل اینترالک انریم هومروس‪،‬‬ ‫درپوش انتهای نیل‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پیچ کنسلوس الکینگ سه و نیم‬ ‫و ‪ ،4‬فیکساتورهای خارجی استخوان کانولیتد بولت‪ ،‬پیچ کورتیکال چهارونیم‪ ،‬پیچ‬ ‫نیل اینترالک‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تلسکوپی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫کالمپ‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ نیل‬ ‫اینترالک‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪ ،‬سایر متعلقات نیل‪ ،‬نیل‬ ‫اینترالک ریجید تن ایندرنیل‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک ایکس شکل الکینگ مینی‪ ،‬پالک مستقیم الکینگ مینی‪ ،‬پالک کندیالر‬ ‫الکینگ مینی‪ ،‬پالک وای شکل الکینگ مینی‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال مینی‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال مینی‪ ،‬پالک ال شکل الکینگ مینی‪ 8 ،‬پلیت‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪،‬‬ ‫پالک دیستال تییال الکینگ الترال سه و نیم‪ ،‬نیل اینترالک انریم پروکسیمال فمور‬ ‫گاما‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان رینگ ارک با سوراخ‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ‬ ‫بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬پالک الکینگ تروکانتر چهارونیم‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کامپرشن‬ ‫دی اچ اس‪ ،‬نیل اینترالک انریم فمور رتروگرید‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫واشر کروی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن کوتاه‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان هاف رینگ یک و دو دهم‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دی سی اس‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک استئوتومی‬ ‫الکینگ چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت تی شکل‪ ،‬هندل‬ ‫به همراه کارتریج استپلر پوستی‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پست فمیناین اند‪،‬‬ ‫نیل اینترالک انریم فمور انتی گرید‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تیوبیوالر‪،‬‬ ‫پالک الکینگ فیبوال سه و نیم‪ ،‬پالک فیوژن مچ دست الکینگ‪ ،‬نیل اینترالک ریم‬ ‫هومروس‪ ،‬پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‬ ‫الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ بازسازی ریکانسترکشن چهارونیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان کانولیتد بولت با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان ساپورت ماسوالر‬ ‫اند‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬دیستال رادیوس الکینگ مینی اناتومیکال‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫ریم پروکسیمال فمور مولتی فانکشنال‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان مهره‪ ،‬پالک‬ ‫زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان وایر با‬ ‫استاپر‪ ،‬پالک استئوتومی اطفال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک پروکسیمال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال‬ ‫تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬نیل‬ ‫اینترالک انریم رادیوس‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان اسالتد واشر‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان اسالتد بولت‪ ،‬دیستال رادیوس الکینگ مینی ال شکل‪ ،‬دیستال‬ ‫رادیوس الکینگ مینی تی شکل‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان راد با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت کانکشن با انتهای‬ ‫رزوه‪ ،‬نیل اینترالک انریم تیبیال‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪،‬‬ ‫نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان شانز یک و سه دهم رزوه‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان وایر ساده‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان پلیت‬ ‫پیچشی‪ ،‬نیل اینترالک انریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک انریم پروکسیمال فمور‬ ‫مولتی فانکشنال‪ ،‬نیل اینترالک انریم تیبیال‪ ،‬نیل اینترالک انریم اولنا‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان واشر ساده‪ ،‬واشر‪ ،‬پالک دیستال اولنا الکینگ سه و نیم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TST RAKOR ve TIBBI ALETLER SAN.ve TIC . LTD . STI (Turkey) ،ORTHO‬‬ ‫‪MEDICAL GmbH IMPLANTS (Germany) ،XI AN KAYDEE MEDICAL‬‬ ‫‪ ،BROADGENESIS MEDITECH‬پل طالئی اسیا‪APPLIANCE CO.LTD (China) ،‬‬ ‫‪(QINGDAO) LIMITED (China) ،Shenzhen Yuantai Medical Equipment‬‬ ‫‪Co.,Ltd (China) ،MEDCOME MEDICAL SUPPLIES LTD.china (China)،‬‬ ‫‪zhejiang runqiang medical instruments co.ltd (China)،‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پل طالئی اسیا‬ ‫ایمیل‪ /MD@AGBTRADE.COM :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬رابط‬ ‫های تزریق‪ ،‬ماسک بیهوشی‪ ،‬ست خون‪ ،‬بگ بیهوشی تنفسی‪ ،‬مدار تنفسی ونتیالتور‪،‬‬ ‫کتتر مونت‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فیلتر دار‪ ،‬میکروست‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سیستم جاذبه‪ ،‬پمپ تزریق یکبار مصرف االستومریک‪ ،‬میکروست‪ ،‬لوازم جانبی‬ ‫اینفیوژن و اینجکشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PAKUMED MEDICAL PRODUCTS GMBH (Germany) ،DIROS TECHNOL‬‬‫)‪OGY INC (Canada) ،ZHEJIANG FERT MEDICAL DEVICE CO., LTD (China‬‬ ‫پویان تجهیز طب اسیا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان ولیعصر کوچه فرشید پالک‪ 13‬طبقه ‪ 2‬کد پستی‬ ‫‪ /1415844149‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88801025 :‬ایمیل‪mhpooyande@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬پورت تزریق‪ ،‬پورت تزریق‪ ،‬ابزار جراحی‪-‬سوزن‪ ،‬ابزار جراحی‪-‬‬ ‫سوزن‪ ،‬سوزن پورت‪ ،‬سوزن پورت‪ ،‬پمپ تزریق یکبار مصرف االستومریک‪ ،‬پمپ‬ ‫تزریق یکبار مصرف االستومریک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PAKUMED MEDICAL PRODUCTS GMBH (Germany) ،DIROS TECHNOL‬‬‫)‪OGY INC (Canada) ،ZHEJIANG FERT MEDICAL DEVICE CO., LTD (China‬‬ ‫پویه تجارت امید ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬انقالب خ جمالزاده جنوبی ک دانشور س ‪ 36‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪:‬‬ ‫ماتریس بند‪ ،‬پنست اتروماتیک‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪ ،‬دستگاه تشک مواج‪ ،‬ظرف‬ ‫استریلیزاسیون‪ ،‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪ ،‬فشارسنج دیجیتال مچی‪ ،‬رترکتور خودکار‪،‬‬ ‫ابزار دستی جراحی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬کلیپر جراحی‪ ،‬پنست بیوپسی‪،‬‬ ‫قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬پروب‪ ،‬قیچی دایسکتیگ‪ ،‬دستگاه گوشی پزشکی مکانیکی‪،‬‬ ‫اینه ها‪ ،‬فشارسنج عقربه ای‪ ،‬دستگاه دماسنج دیجیتال‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪،‬‬ ‫سمان پلی کربوکسیالت‪ ،‬سمان زینک فسفات‪ ،‬وارنیش‪ ،‬سمان کامپوزیت رزینی‪،‬‬ ‫قیچی لباس و نوار زخم‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬نگهدارنده ماتریس‪ ،‬چاقو‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫معمولی‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬دستگاه دماسنج دیجیتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪E.HAHNENKRATT GMBH (Germany) ،Moeen Corporation PVT Ltd‬‬ ‫‪(Pakistan) ،ROSSMAX INTERNATIONAL LTD. (Switzerland) ،ROSSMAX‬‬ ‫‪INTERNATIONAL LTD. (Taiwan) ،ECO INSTRUMENTS CO (Pakistan)،‬‬ ‫)‪HOFFMANN DENTAL MANUFACTUR GMBH (Germany‬‬ ‫پویا طب برابران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران صادقیه خیابان شهید گالب پالک ‪ /85‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت چانه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت قوس دار‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال بدون میله‪ ،‬ریمر ای سی‬ ‫ال پی سی ال‪ ،‬اینسافلیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی‬ ‫غیرجذبی روتیتور کاف‪ ،‬ابزار کارگذاری سوچر انکور در عمل شانه‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫سنگین چهارونیم‪ ،‬مانیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال‬ ‫سه و نیم‪ ،‬منبع نور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬عبور دهنده نخ ای‬ ‫سی ال پی سی ال‪ ،PICC ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال‬ ‫الکتریکی‪ ،‬ابزار بریدن گره در عمل شانه‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال مینی‪ ،‬سیستم‬ ‫اسپیریشن و ایریگشن اندوسکوپی‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬لوازم‬ ‫جانبی دریل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون‬ ‫میله‪ ،‬کمرا هد ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬پروسسور سازگار ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ابزارهای‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل انگل برای‬ ‫بازسازی مندیبل‪ ،‬سوهان ای سی ال پی سی ال‪ ،‬پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪،‬‬ ‫کورت ای سی ال پی سی ال‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫ای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت سه بعدی مربع و‬ ‫مستطیل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت زی شکل‪ ،‬تیغه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ایکس شکل‪ ،‬ابزار جداسازی‬ ‫بافت در عمل شانه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت یو شکل‬ ‫برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل‬ ‫وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اچ شکل‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت بینی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت وای شکل‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬کابل انتقال نور سرد ویدئو الپاراسکوپ‪،‬‬ ‫گاید فمور ای سی ال‪ ،‬گاید تیبا ای سی ال‪ ،‬کیس ابزار ای سی ال پی سی ال‪،‬‬ ‫ژنراتور بای پالر‪ ،‬قلم بای پالر‪ ،‬پدال بای پالر‪ ،‬پالک ال شکل مینی‪ ،‬سیستم‬ ‫پوزیشنینگ شانه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود‬ ‫دریل‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی جذبی شانه‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال‬ ‫جذبی‪ ،‬پیچ گوشتی ای سی ال پی سی ال‪ ،‬ناچر ای سی ال پی سی ال‪ ،‬پالک‬ ‫کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک کال کانئال پاشنه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه پلیت مینی بار هول‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پیچ کنسلوس‬ ‫چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬پالک کالویکل ترقوه‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دینامیک کامپرشن‪ ،‬ابزار اماده سازی‬ ‫گرفت ای سی پی سی ال‪ ،‬ایمپلنت طب ورزشی ترمیم تاندون بدون سوزن‪،‬‬ ‫ابزار گیرنده نخ درعمل شانه‪ ،‬پیچ کورتیکال مینی‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬پیچ‬ ‫کورتیکال چهارونیم‪ ،‬سر مته شیور ارتروسکوپی‪ ،‬پالک دی اچ اس‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫کامپرشن دی اچ اس‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ‬ ‫بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬دستگاه کنسول شیور ارتروسکوپی‪ ،‬کابل ها و اکسسوری ها‪،‬‬ ‫هندپیس کنسول شیور ارتروسکوپی‪ ،‬سایر قطعات یدکی دستگاه کنسول شیور‬ ‫ارتروسکوپی‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬پالک دیستال هومروس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک دیستال رادیوس سه و نیم‪ ،‬دیستال رادیوس مینی ال شکل‪ ،‬دیستال‬ ‫رادیوس الکینگ مینی ال شکل‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫دیستال رادیوس الکینگ مینی تی شکل‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک الکینگ دیستال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال فمور چهارونیم‪،‬‬ ‫دیستال رادیوس الکینگ مینی اناتومیکال‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬انکورها‬ ‫قالب های رباط مصنوعی جذبی روتیتور کاف‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک‬ ‫پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور‬ ‫انتی گرید‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬تلسکوپ ویدئو‬ ‫الپاراسکوپ‪ ،‬ست ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬ایمپلنت طب ورزشی نخ‬ ‫ترمیم تاندون با سوزن‪ ،‬پالک اچ شکل مینی‪ ،‬دستگاه ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬وایر کاتر‪،‬‬ ‫پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک تی شکل الکینگ مینی‪ ،‬پالک وای شکل الکینگ مینی‪ ،‬پالک کم تماس‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ تی و تی باترس و ال باترس‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک کندیالر الکینگ مینی‪ ،‬پالک الکینگ دی سی اس‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ دی اچ اس‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ فیبوال سه و نیم‪ ،‬پالک مستقیم الکینگ مینی‪ ،‬پیچ‬ ‫نیل اینترالک‪ ،‬پالک تی شکل مینی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫پیچ جنرال خود قالویز‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری‬ ‫ست جایگذاری ایمپلنت های فک و صورت‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه میکرو مش‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت لفورت‪،‬‬ ‫انکورها قالب های رباط مصنوعی غیرجذبی شانه‪ ،‬دیستال رادیوس مینی تی‬ ‫شکل‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬نیل اینترالک ریم پروکسیمال فمور گاما‪ ،‬سایر متعلقات‬ ‫نیل‪ ،‬نیل اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬پالک زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪،‬‬ ‫پالک زائده ارنج اولکرانون‪ ،‬پالک یک سوم توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬فوت پدال‬ ‫کنسل شیور ارتروسکوپی‪ ،‬انکورها قالب های رباط مصنوعی بدون گره‪ ،‬دریل‬ ‫برقی‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال‬ ‫فمور چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‬ ‫الکینگ‪ ،‬پالک الکینگ بازسازی ریکانسترکشن چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬ابزار‬ ‫عبور دهنده نخ در عمل شانه‪ ،‬فیکسیشن مینیسک سریع‪ ،‬کیس ابزار در عمل شانه‪،‬‬ ‫ترالی ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم‬ ‫با میله‪ ،‬پالک مستقیم مینی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫مستقیم برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫تی شکل‪ ،‬پین‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬استریپر ای سی ال پی سی‬ ‫ال بسته‪ ،‬واشر‪ ،‬دیستال رادیوس مینی اناتومیکال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JEIL MEDICAL CORPORATION (Korea, South) ،CONMED LINVATEC‬‬ ‫‪(United States) ،CONTACT CO. (Ukraine) ،Medtronic Kanghui (China)،‬‬ ‫‪Medical Components Inc (United States) ،CONMED LINVATEC (Mexi‬‬‫)‪co) ،CONMED LINVATEC (Germany‬‬ ‫پویا طب زکریا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان رسالت غرب‪ ،‬ابتدای خیابان استاد حسن بنای شمالی‪ ،‬کوچه مرادی‪،‬‬ ‫پالک ‪ 2‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123141248 :‬ایمیل‪m.abasalta@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬ماسک بیهوشی‪ ،‬ماسک بیهوشی‪ ،‬ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬ماسک‬ ‫اکسیژن ساده‪ ،‬سایر قطعات یدکی محفظه جمع اوری دستگاه اسپیراتور‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی محفظه جمع اوری دستگاه اسپیراتور‪ ،‬کیسه یکبار مصرف ساکشن جراحی‬ ‫همراه با پودر جاذب‪ ،‬کیسه یکبار مصرف ساکشن جراحی همراه با پودر جاذب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SANAYI VE TICARET LTD STI‬‬ ‫)‪(Turkey‬‬ ‫پویا فارمد فام‬ ‫ادرس‪ :‬تهران کوی نصر نبش خیابان شهید احمدی ( سی و هشتم ) پالک ‪241‬‬ ‫طبقه سوم واح د ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122708520 :‬ایمیل‪sahand.m@pha� :‬‬ ‫‪ /medical.com‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی رادیوفرکانسی درمان سرطان‪ ،‬تیوب‬ ‫ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬گرسپینگ فورسپس یکبارمصرف‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪،‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫گرسپینگ فورسپس یکبارمصرف‪ ،‬سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪seal ،‬‬ ‫‪ ،for laparoscopy trocar‬بگ اندوسکوپی‪laparoscopic smoke evacuation ،‬‬ ‫‪ ،system‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه کارتریج استپلر پوستی‪ ،‬بگ اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪،‬‬ ‫بگ اندوسکوپی‪ ،‬دستگاه نبوالیزر اولتراسونیک‪ ،‬هندل اندوسکوپی‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪،‬‬ ‫قالب اندوسکوپی‪ ،‬دستگاه وریدیاب‪ ،‬دستگاه رادیوفرکانسی درمان سرطان‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪STARmed Co., Ltd (Korea, South) ،LaproSurge Limited (United King‬‬‫‪dom) ،Hunan Handlike Minimally Invasive Surgery Co., Ltd (China)،‬‬ ‫‪CHANGZHOU LOOKMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China)،‬‬ ‫& ‪KTMED INC (Korea, South) ،Shenzhen Vivolight Medical Device‬‬ ‫)‪Technology Co., Ltd (China‬‬ ‫پویان عاج‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ جمالزلده شمالی باالتر از فرصت شیرازی پ ‪ 205‬ط ‪ 3‬واحد ‪/5‬‬ ‫ایمیل‪ /info@pouyanag.com :‬نام کاال‪ :‬سیستم ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪B&B DENTAL SRL (Italy‬‬ ‫پویش طب اتیه ارکا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان ازادی ‪ ،‬تقاطع اسکندری شمالی ‪ ،‬بازار بزرگ ازادی ‪ ،‬طبقه‬ ‫اول ‪ ،‬واحد ‪ /34‬ایمیل‪ /ahmad.mogoei@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬سمان گالس‬ ‫اینومر‪ ،‬پانسمان‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬سمان زینک اکساید اوژنول‪ ،‬سمان ام تی ای‪،‬‬ ‫اسید اچ پرسلن‪ ،‬وازلین دندانپزشکی‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪ ،‬نخ زیر لثه‪،‬‬ ‫گها اشکارساز پوسیدگی‪ ،‬باندینگ‪ ،‬ژل فلوراید‪ ،EDTA ،‬ماده ضد‬ ‫سمان ارتودنسی‪ ،‬رن ‬ ‫عفونی کننده کانال‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬وارنیش‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬خمیر ضد حساسیت‬ ‫و پوسیدگی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA (Brazil‬‬ ‫پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬عباس اباد ‪ ،‬خیابان شهید بهشتی ‪ ،‬خیابان پاکستان ‪ ،‬کوچه دوم ‪،‬‬ ‫پالک ‪ ، 22‬واحد ‪ ، 3‬کدپستی ‪ /1531613615 :‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188736933 :‬‬ ‫نام کاال‪)Biohit Oyj (Finland :‬‬ ‫پویندگان طب کاوه‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬ایمیل‪ /yahoo.com@ali-dental2 :‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه‬ ‫التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫پوینده طب ارکا‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد خ شهیدصرافهای جنوبی خ سی و هفتم طبقه ‪ 4‬واحد ‪/6‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188692087 :‬نام کاال‪ :‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)AMECO MEDICAL INDUSTRIES (Egypt‬‬ ‫پی نگار سینا‬ ‫ادرس‪ :‬میدان فردوسی خیابان رامسر کوچه نوروزی پالک ‪ 4‬واحد ‪ /4‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188594083 :‬ایمیل‪ /siamakalizadehmd@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه مانیتور اعصاب حین عمل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DR. LANGER MEDICAL GMBH (Germany‬‬ ‫پیام طب حیات‬ ‫ادرس‪ :‬انقالب اسالمی خ قدر خ جمالزاده شمالی س کارگر طبقه ‪ 0‬واحد ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166573318 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تست سیکل قاعدگی‪ ،‬سوزن‬ ‫نشانه گذاری پستان‪ ،‬سوزن بیوپسی بن مرو‪ ،‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬کاتترهای‬ ‫نمونه برداری اندومتر‪ ،‬گان بیوپسی اتوماتیک برش انتهایی‪ ،‬هیستروسونوگرافی‪،‬‬ ‫پساری‪ ،‬کورت اندومتریوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Panpac Medical corporation (Taiwan) ،GTA S.R.L (Italy‬‬ ‫پیام کیهان طب‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی ‪ -‬بعد از وزارت کار ‪ -‬پالک ‪ 241‬واحد ‪ /3‬نام کاال‪ :‬لوله تراشه بدون‬ ‫کاف‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪Hangzhou Bever Medical Device Co,Ltd (China) ،COPPER MEDICAL‬‬ ‫‪TECHNOLOGY CO,LTD (China) ،ROYAL FORNIA MEDICAL EQUIPMENT‬‬ ‫)‪CO., LTD (China‬‬ ‫پیش گامان تندرستی ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬هفت تیر خ شهید مهندس زیرک زاده خ وراوینی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /8‬نام‬ ‫کاال‪ :‬ای یو دی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PREGNA INTERNATIONAL LTD. (India‬‬ ‫پیشتاز طب زمان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬شهرک گلستان‪ ،‬بلوار گلها‪ ،‬خیابان یاس سوم‪ ،‬نبش ‪ 18‬متری‬ ‫یاسمن جنوبی‪ ،‬پالک ‪ /،1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2142197000 :‬نام کاال‪Insulin like :‬‬ ‫‪ ،1 Growth Factor Binding Protein‬انتی بادی تشخیصی سیستم گروه خونی‬ ‫‪Other ،Monospecific Anti human Serum ،Rhesus Phenotypes ،ABO‬‬ ‫‪ ،Blood Group‬معرف تشخیصی انتی ژن ‪ ،D‬البومین سرم گاوی‪،ROM RT ،‬‬ ‫ُ‪/Discrete Analyser spare parts‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Oy Medix Biochemica Ab (Finland) ،Lorne Laboratories Ltd (United‬‬ ‫)‪Kingdom) ،FURUNO (Japan‬‬ ‫پیشرفت درمان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ شهید بهشتی خ شهید قنبر زاده خ ‪ 12‬پ ‪ 25‬ط ‪ /2‬نام کاال‪:‬‬ ‫سایر قطعات یدکی ‪ ،ABR‬سایر قطعات یدکی ‪ ،ABR‬دستگاه سمعک‪ ،‬پروب ارگون‬ ‫پالسما‪ ،‬دستگاه ارگون پالسما‪ ،Tonometer Unit ،‬سایر قطعات یدکی اودیومتر‪،‬‬ ‫دستگاه فیتینگ سمعک‪ ،‬دستگاه بیومتری چشم‪ ،‬سایر قطعات یدکی بیومتری‬ ‫چشم‪ ،Slit Lamp Unit ،‬دستگاه سمعک‪،OAE Unit ،ABR Unit ،OAE Unit ،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی میکروسکوپ گوش و حلق و بینی‪ ،‬پلیت یکبار مصرف دو‬ ‫لبه‪ ،‬دستگاه کرایوسرجیکال تنفسی‪ ،‬دستگاه کرایوسرجیکال چشمی‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی کرایوسرجیکال چشمی‪ ،‬سایر قطعات یدکی فیدینگ سمعک‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی میکروسکوپ چشم پزشکی‪ ،‬دستگاه میکروسکوپ مغز و اعصاب‪ ،‬دستگاه‬ ‫میکروسکوپ چشم پزشکی‪ ،‬دستگاه میکروسکوپ گوش و حلق و بینی‪ ،‬دستگاه‬ ‫تست تعادل‪ ،‬سرقلم مونوپالر‪ ،‬دستگاه اودیومتر‪ ،‬دستگاه تمپانومتری‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی میکروسکوپ مغز و اعصاب‪ ،‬سایر قطعات یدکی ‪ ،OAE‬سایر قطعات یدکی‬ ‫‪ ،OAE‬دستگاه پریمتر‪ ،‬سایر قطعات یدکی پریمتر‪ ،ABR Unit ،‬سایر قطعات یدکی ‪Slit‬‬ ‫‪ ،Lamp‬دستگاه اودیومتر‪ ،‬دستگاه تمپانومتری‪ ،‬سایر قطعات یدکی تمپانومتری‪ ،‬ژنراتور‬ ‫مونوپالر‪ ،‬پدال مونوپالر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Path medical GmbH (Germany) ،GN Otometrics A/S (Denmark) ،GN‬‬ ‫‪ReSound A/S (Denmark) ،Erbe Elektromedizin GmbH (Germany)،‬‬ ‫‪Haag Streit AG (Switzerland) ،Beltone A/S (Denmark) ،Moller-Wedel‬‬ ‫)‪GmbH &Co.KG (Germany) ،INMEDICO A/S (Denmark‬‬ ‫پیشرفت مستند دندانپزشکی‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188516740 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬سیستم‬ ‫ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪s&s biomat (United Kingdom‬‬ ‫پیشرو افزار شفابخش پارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید برادران کاووسی فر خ شهید حسین میرزائی زینالی‬ ‫س کیهان طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188735783 :‬نام کاال‪Pusher :‬‬ ‫‪ ،and Delivery Systems‬بسکت خروج سنگ یکبارمصرف‪ ،‬بالون اشاالزی‪،‬‬ ‫‪Covered ،Single Stent ،Covered Maligment TTS Biliary Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Maligment TTS Esophageal Metal Stent‬گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری‪،‬‬ ‫کانوالی یکبارمصرف بیلیاری‪ ،‬بالون ازوفاژیال مری‪ ،‬سوزن جراحی اندوسکوپی ‪Pan� ،‬‬ ‫‪ ،creatic‬بالون خروج سنگ‪ ،‬اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال‪ ،‬فورسپس بیوپسی‬ ‫یکبارمصرف با سوزن‪ ،‬فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬اسفنکتروتوم‬ ‫یکبارمصرف تریپل لومن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medi-Globe GmbH (Germany) ،BCM Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫پیشرو ایمن پژوه‬ ‫ادرس‪ :‬شهران شمالی خ شهید حسین اسحاقی بن دوم طبقه ‪ 1‬واحد غربی‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144328639 :‬نام کاال‪،Antibiogram Disk/Manual Test :‬‬ ‫‪/Antibiogram Disk/Manual Test ،Patch Test ،MIC Test Strip‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LIOFILCHEM S.R.L (Italy) ،CHEMOTECHNIQUE MB DIAGNOSTIC AB‬‬ ‫)‪(Sweden‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پیشرو تشخیص‬ ‫ادرس‪ :‬دکترعلی شریعتی خ خواجه نصیر طوسی ک شهید محمد مفیدی م‬ ‫مفید طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /19‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177650008 :‬نام کاال‪،Aldolase :‬‬ ‫‪ ،Antibiogram Disk/Manual Test‬خون کنترل‪Angiotensin Converting ،‬‬ ‫‪Basic Culture ،Reagents microbiology chemical identification ،Enzyme‬‬ ‫‪،Selective Culture Media ،Citrate ،Whole Blood Calibrators ،Media‬‬ ‫‪،Copper ،Serum Abnormal Controls ،Oxalate ،Serum Normal Controls‬‬ ‫‪/Zinc ،Skin Test Allergy‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Biomaxima (Poland‬‬ ‫پیشرو تجارت رادان‬ ‫ادرس‪ :‬نواب صفوی خ کمیل ک فرهنگیان س بلوک ‪ 5‬نرگس ‪ 14 2‬طبقه ‪ 1‬واحد‬ ‫‪ /13‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9127273468 :‬نام کاال‪ :‬رترکتور دستی‪ ،‬تنظیم کننده جریان‬ ‫ورودی درون وریدی‪ ،‬ست تزریق شیمی درمانی‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NELIS (Korea, South) ،MEINNTECH CO. LTD. (Korea, South) ،YILES‬‬ ‫)‪MEDICAL CO., LTD (China‬‬ ‫پیشرو طب پرشیا‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده شمالی ک پروین بن (کوچه نادر) س نیلوفر طبقه ‪ 3‬واحد ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /216657400 :‬نام کاال‪ :‬سیستم نوردرمانی فرابنفش‪ ،‬سیستم‬ ‫خنک کننده لیزر النگ پالس الکساندرایت‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫لیزر النگ پالس الکساندرایت‪ ،‬دستگاه فرکشنال میکرونیدل‪ ،‬میکرونیدل فرکشنال‬ ‫میکرونیدل‪ ،‬دستگاه لیزر النگ پالس الکساندرایت‪ ،‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬دستگاه فلش‬ ‫المپ‪ ،‬سایر قطعات یدکی فلش المپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Dr. Honle Medizintechnik GmbH (Germany) ،ZIMMER MEDIZINSYS‬‬‫‪TEME GmbH (Germany) ،ILOODA CO., LTD (Korea, South) ،FINEMEC‬‬ ‫‪CO., LTD. (Korea, South) ،Beijing Sincoheren Science and Technology‬‬ ‫)‪Development Co., Ltd (China‬‬ ‫پیشرو طب حکیم ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان گاندی جنوبی جنب بیمارستان گاندی پالک ‪ 132‬طبقه ‪6‬‬ ‫واحد ‪ /26‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188192395 :‬ایمیل‪ /contact@cardio.ir :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬استنت دارویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BOSTON SCIENTIFIC (Ireland‬‬ ‫پیشرو کارا تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد ک پله سوم خ ولیعصر س سپهر ساعی طبقه ‪ 9‬واحد ‪ /6‬نام‬ ‫کاال‪ :‬پمپ تزریق یکبار مصرف االستومریک‪ ،‬پمپ تزریق یکبار مصرف پیستونی‪،‬‬ ‫پورت تزریق‪ ،‬مش پلیمریک‪ ،‬لوله های درناژ‪ ،‬لوازم جانبی سیستم های درناژ‪ ،‬سوزن‬ ‫پورت‪ ،‬کاتتر همودیالیز عروقی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAIKEN MEDICAL CO., LTD (Japan) ،DISTRICLASS MEDICAL SA‬‬ ‫‪(France) ،FEG TEXTILTECHNIK MBH (Germany) ،Intra special cath‬‬‫& ‪eters GmbH (Germany) ،STERYLAB S.R.L (Italy) ،JOLINE GmbH‬‬ ‫)‪CO.KG (Germany‬‬ ‫پیشرو کاسپین سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬توحید خ فرزین خ باقرخان طبقه ‪ 1‬واحد شمالی‪ /‬نام کاال‪ :‬پانسمان پروانه‬ ‫ای‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬چسب زینک‬ ‫اکساید‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬پانسمان پروانه‬ ‫ای‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگی‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬میکروست‪،‬‬ ‫میکروست‪ ،‬میکروست‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬هپارین الک‪،‬‬ ‫هپارین الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،TIANJIN‬‬ ‫‪MEDIC MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China) ،SHANDONG PROTOS‬‬ ‫‪MEDICAL (China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،CHANGZHOU‬‬ ‫‪HULIAN HEALTH DRESSING CO. LTD (China) ،JIANGSU WEBEST‬‬ ‫‪MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،Changzhou Yuekang Medical‬‬ ‫‪Appliance Co.,Ltd (China) ،Changzhou Major Medical Products‬‬ ‫‪Co.,Ltd (China) ،DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LIMITED (India)،‬‬ ‫‪YUE QING LONGTERM MEDICAL TECHNOLOGY CO ,LTD (China)،‬‬ ‫‪SHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD (Chi‬‬‫‪na) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China)،‬‬ ‫‪TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATON (Taiwan) ،LARS MEDICARE PVT.‬‬ ‫‪LTD (India) ،Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Chan‬‬‫‪nelmed Group) (China) ،CHANGZHOU CORNWALL MEDICAL DEVICES‬‬ ‫)‪CO., LTD. (China‬‬ ‫پیشگام پرتو اسپادانا‬ ‫ادرس‪ :‬شریف واقفی خ ملک خ هشت بهشت غربی س روژین طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3132736969 :‬ایمیل‪ /adabju@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫هیستروسالپینگوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Titus Medical, LLC (United States‬‬ ‫پیشگام تجارت مبنا‬ ‫ادرس‪ :‬ولیعصر خ شهید برادران مظفر خ ایت اله طالقانی س اطمینان طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166968503 :‬ایمیل‪ /ptmeslami@neda.net :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستکش جراحی التکس‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬ست سرم تحت‬ ‫سیستم جاذبه‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه‬ ‫راه‪ ،‬میکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪KANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،Hospital & Homecare‬‬ ‫‪Imp.& Exp.Co.,Ltd.Nanjing (China) ،JIANGSU WEBEST MEDICAL‬‬ ‫)‪PRODUCT CO.,LTD (China‬‬ ‫پیشگام تجهیزات پزشکی ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬ولیعصر بل افریقا خ شهید سیدرضا سعیدی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /5‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188881394 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه لیزر دایود‪ ،‬دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫فرکشنال میکرونیدل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪blue moon s.r.l (Italy) ،BEIJING KES BIOLOGY TECHNOLOGY CO.,LTD‬‬ ‫)‪(China) ،SHENB Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫پیشگام طب تابان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران – خیابان مطهری – نبش کوچه مرجان – پالک ‪ – 394‬واحد‬ ‫زیر همکف‪ /‬ایمیل‪ /info@medscientists.com :‬نام کاال‪Anti Mullerian :‬‬ ‫‪ ،Hormone‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪/Inhibin A ، D‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Ansh Labs LLC (United States) ،RD-RatioDiagnostics GmbH (Germa‬‬‫)‪ny‬‬ ‫پیشگام طب سرمد‬ ‫ادرس‪ :‬امیریه ک فرد تمیز خ مسعود مدرس طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2155481457‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫دستکش معاینه التکس‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬دستکش‬ ‫جراحی التکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Suqian Green Glove Co., Ltd (China) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL‬‬ ‫‪EQUIPMENT GROUP LTD. (China) ،PREMIER OUTLOOK SDN BHD‬‬ ‫‪(Malaysia) ،TIANJIN MEDIC MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China)،‬‬ ‫)‪ST.MARY’S RUBBERS PVT.LTD (India‬‬ ‫پیشگامان پرتو سپاهان‬ ‫ادرس‪ :‬کاشانی ک شهید نعمتی خ ایت اله کاشانی م تجاری زرافشان ‪ 1-3‬طبقه ‪1‬‬ ‫واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3133932276 :‬نام کاال‪ :‬سیستم دوزیمتری‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUN NUCLEAR CORPORATION (United States‬‬ ‫پیشگامان توسعه درمان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان دولت‪ -‬خیابان شهید برادران رحمانی‪ -‬کوچه دلدار‪ -‬پالک ‪-25‬‬ ‫طبقه دوم‪ /‬ایمیل‪ /gmail.com@commercialdep1 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ایمپلنت‪،‬‬ ‫فیکسچر‪ ،‬قطعات پروتزی‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOTEC SRL (Italy)،‬‬ ‫پیشگامان صنعت تایماز‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید احمد قصیر خ نهم ب بخارست طبقه ‪ 6‬واحد ‪/21‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /218838282038 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی انژیوگرافی‪،‬‬ ‫دستگاه شستشو ضدعفونی‪ ،PSG Unit ،PSG Unit ،‬دستگاه انژیوگرافی‪ ،‬افاکیا‬ ‫پهای‬ ‫پهای نوری معکوس ازمایشگاهی‪ ،‬میکروسکو ‬ ‫محفظه خلفی‪ ،‬میکروسکو ‬ ‫نوری ازمایشگاهی استریو‪ ،‬سایر قطعات یدکی ونتیالتور ترانسپورت‪ ،‬دستگاه فشار‬ ‫هوای مثبت دوسطحی بای پپ‪ ،‬سایر قطعات یدکی فشار هوای مثبت دو سطحی‬ ‫بای پپ‪ ،‬دستگاه سی تی اسکن‪ ،‬دستگاه سی ارم عمومی‪ ،‬دستگاه فلوروسکوپی‬ ‫دیجیتال‪ ،‬نازال ماسک سی پپ‪ ،cough assist ،IVUS Unit ،‬افاکیا محفظه خلفی‪،‬‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه فشار هوای مثبت پیوسته سی پپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات یدکی اکسیژن ساز خانگی یا پرتال‪ ،‬دتکتور‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬ماسک دهان و بینی سی پپ‪ ،‬دستگاه ام ار ای‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی ام ار ای‪ ،‬دستگاه نبوالیزر کمپرسور هوای فشرده‪ ،‬دستگاه لیزر اگزایمر‪ ،‬دستگاه‬ ‫پهای‬ ‫ماموگرافی دیجیتال‪ ،‬تیوب ‪ ،CT Scan‬دستگاه سی تی اسکن‪ ،‬میکروسکو ‬ ‫پهای نوری معکوس ازمایشگاهی‪ ،‬سایر‬ ‫نوری زمینه روشن ازمایشگاهی‪ ،‬میکروسکو ‬ ‫قطعات یدکی فشار هوای مثبت پیوسته سی پپ‪ ،‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‪،‬‬ ‫کویل ام ار ای‪ ،‬دستگاه ماشین بیهوشی‪ ،‬سایر قطعات یدکی ‪ ،CT Scan‬سایر قطعات‬ ‫یدکی ماموگرافی دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات یدکی رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات یدکی انژیوگرافی‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی ام ار ای‪ ،‬دستگاه استریالیزر بخار اتوکالو‪ ،‬پک مصرفی چشمی‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی ونتیالتور ترانسپورت‪ ،‬دستگاه ونتیالتور ترانسپورت‪ ،‬دستگاه لیزر فمتو سکند‪،‬‬ ‫تیوب انژیوگرافی‪ ،‬تیوب ماموگرافی دیجیتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (United States) ،MMM Munchener‬‬ ‫‪Medizin Mechanik GmbH (Germany) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS‬‬ ‫‪(Netherlands) ،CARL ZEISS MEDITEC AG (Germany) ،CARL ZEISS‬‬ ‫‪MICROSCOPY GMBH (Germany) ،PHILIPS HEALTHCARE (United‬‬ ‫‪States) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Germany) ،CARL ZEISS MEDITEC‬‬ ‫‪AG (United States) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (China) ،PHILIPS‬‬ ‫‪MEDICAL SYSTEMS (France) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Unit‬‬‫‪ed Kingdom) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Sweden) ،CARL ZEISS‬‬ ‫‪MICROSCOPY GMBH (China) ،MMM Munchener Medizin Mechanik‬‬ ‫)‪GmbH (Czech Republic) ،DAMECA A/S (Denmark‬‬ ‫تابان ابزار ازما‬ ‫ادرس‪ :‬خ شریعتی ‪ -‬خ دولت ‪ -‬قبل از بلوار کاوه ‪ -‬نبش کوچه تراب ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 354‬واخد ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122577060 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فیکو قدامی‪،‬‬ ‫فوت پدال قدامی‪ ،‬هندپیس اولتراسونیک قدامی‪ ،‬تیپ فیکو قدامی‪ ،‬اسلیو سیلیکونی‬ ‫قدامی‪ ،‬اچار تیپ فیکو قدامی‪ ،‬هندپیس ایریگیشن اسپیریشن قدامی‪ ،‬کابل دیاترمی‬ ‫قدامی‪ ،‬قلم دیاترمی قدامی‪ ،‬ایریگیشن اسپیریشن تیوبینگ ست قدامی‪ ،‬دستگاه‬ ‫کرایوسرجیکال چشمی‪ ،‬کاست فیکو قدامی‪ ،‬کاست یکبار مصرف فیکو قدامی‪ ،‬پروب‬ ‫ویترکتومی قدامی‪ ،‬هندپیس ایریگیشن اسپیریشن قدامی‪ ،‬هندپیس اسپیریشن قدامی‪،‬‬ ‫هندپیس ایرگشن قدامی‪ ،‬تست چمبر قدامی‪ ،‬سایر قطعات یدکی فیکو قدامی‪ ،‬تیپ‬ ‫فیکو قدامی‪ ،‬اسلیو سیلیکونی قدامی‪ ،‬اچار تیپ فیکو قدامی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OPTIKON 2000 SPA (Italy) ،MICRO SURGICAL TECHNOLOGY (United‬‬ ‫)‪States‬‬ ‫تابان تصویر میهن‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مطهری‪ -‬خیابان جم‪ -‬پ ‪ -32‬ط ‪ -3‬واحد ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121017152‬ایمیل‪ /info@tabantasvir.com :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی‬ ‫شتابدهنده خطی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHANDONG XINHUA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD (China‬‬ ‫تابان مداوا طب اریا‬ ‫ادرس‪ :‬چهارراه عزیزخان خ حافظ بن ایرانیان طبقه ‪ 4‬واحد غربی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166756142‬ایمیل‪ /hassani@aryamodava.com :‬نام کاال‪ :‬مبدل گرما‬ ‫و رطوبت‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فیلتر دار‪ ،‬ماسک ونچوری‪ ،‬فیلتر ضد باکتری‬ ‫ویروسی‪ ،‬ماسک های مدیریت ائروسل درمانی اکسیژن هوا‪ ،‬ماسک بیهوشی‪ ،‬تیغه‬ ‫الرنگوسکوپ یکبار مصرف‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬ست‬ ‫الرینگوسکوپ ریجید‪ ،‬ماسک‪ ،‬دهان به ماسک سی پی ار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪،‬‬ ‫لوله تراشه کافدار‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬رابط های تزریق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Kung shin plastics co., ltd (Taiwan) ،HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS‬‬ ‫‪CO., LTD (Taiwan) ،HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO.‬‬ ‫‪LTD. (China) ،Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd (China)،‬‬ ‫)‪United Medicare (India‬‬ ‫‪84‬‬ ‫تابش گستر مهیاد‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شهید بهشتی‪ ،‬خیابان پاکستان‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬پالک ‪ ،14‬طبقه‬ ‫اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188532083 :‬ایمیل‪ /tgm@tabeshgostar.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نخ لیفت ‪/PLA‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Silhouette Lift Inc (United States‬‬ ‫تپاک‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خ دکترعلی شریعتی ‪-‬خ نیرو ‪ -‬ساختمان تپاک ‪-‬پ‪ /16‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9121045126 :‬نام کاال‪ :‬کیت ارتقاء انالوگ به دیجیتال رادیوگرافی‬ ‫انالوگ‪ ،‬سایر قطعات یدکی سی ار‪ ،‬دستگاه سی ار‪ ،‬دستگاه ایمیجر‪ ،‬کاست سی ار‪،‬‬ ‫فیلم های دیجیتال خشک‪ ،‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه سونوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪KONICA MINOLTA, INC (Japan) ،KONICA MINOLTA, INC (Australia‬‬ ‫تپش نگار شرق‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد ‪4‬راه دکترا ابن سینا مجتمع پزشکان کیمیا قطعه ‪ /3‬نام کاال‪NC :‬‬ ‫‪ ،Work Horse ،18Guide Wire Compatible ،SC Balloon ،Balloon‬گایدوایر‬ ‫انژیوگرافی هیدروفیلیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INSITU TECHNOLOGIES INC (United States) ،LAKE REGION MEDICAL‬‬ ‫)‪(Ireland‬‬ ‫تجارت بین الملل موج‬ ‫ایمیل‪ /gmail.com@om75059 :‬نام کاال‪ :‬تخت الکترومکانیکی اتاق عمل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BRUMABA GmbH & Co.KG (Germany‬‬ ‫تجارت درمان سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ اسکندری شمالی خ ازادی س ‪ 241‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /65‬نام کاال‪:‬‬ ‫کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو‬ ‫فولی سه راه‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬کاتتر فولی‬ ‫دو راه‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬ماسک جراحی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed‬‬ ‫‪Group) (China) ،URO TECHNOLOGY SDN BHD (Malaysia) ،HAIYAN‬‬ ‫‪KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. (China) ،LARS MEDI‬‬‫‪CARE PVT. LTD (India) ،SWORD XIANTAO DISPOSABLE PROTECTIVE‬‬ ‫)‪PRODUCTS FACTORY(SWORD WUHAN CO.,LTD) (China‬‬ ‫تجارت دیبا پاسارگاد‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ شهید رسول زارع خ ازادی س برجسازبلوک دوم ‪ B‬دوم طبقه ‪1‬‬ ‫واحد ‪ /66‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982166420274 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه الیت کیور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PREMIUM PLUS INTERNATIONAL LIMITED (China‬‬ ‫تجارت گستر برازمان‬ ‫ایمیل‪ /hosseinipars@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬جوراب واریس و انتی امبولیسم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GIBAUD (France‬‬ ‫تجارت و مدیریت ارمغان سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان ولیعصر ‪ -‬باالتر از میدان ولیعصر ‪ -‬کوچه فرشید ‪ -‬پالک ‪ - 8‬واحد‬ ‫‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188926607 :‬ایمیل‪armaghansalamatco@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬چسب زینک اکساید‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO,LTD (China) ،KEHR SUR‬‬‫)‪GICAL PRIVATE LIMITED (India‬‬ ‫تجارتی امرافر‬ ‫ادرس‪ :‬م ارژانتین خ احمد قصیر (بخارست) نبش ک نهم برج بخارست پ‪ 1‬ط‪4‬‬ ‫واحد جنوب شرقی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188721109 :‬نام کاال‪Class I B Loci :‬‬ ‫‪/B27‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TBG Biotechnology Corp (Taiwan) ،Fujirebio europe NV (Belgium)،‬‬ ‫)‪Zinexts Life Science Corp (Taiwan‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تجارتی تافان‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید خالد اسالمبولی خ شهید بهزاد شفق (هفدهم ) طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121469033 :‬ایمیل‪ /tafanco@tafanco.com :‬نام‬ ‫کاال‪NA Extractors Spare ،HPV NAT Reagents DNA ،Class I B Loci B27 :‬‬ ‫‪Semi Automated Immunoblot ،Class I II Combined Molecular ،Parts‬‬ ‫‪Class II ،Class I ،Nucleic Acid Extraction Kits ،NA Extractors ،Analayzer‬‬ ‫‪Class ،Nucleic Acid Extraction Kits ،HCV Antibody Total ،Class II ،DQ Loci‬‬ ‫‪ ،I C Loci‬افاکیا محفظه خلفی‪ ،‬چاقوی چشمی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CROMA GMBH (Austria) ،Tecfen Medical (United States‬‬ ‫تجارتی و ساختمانی ایران تومل‬ ‫ادرس‪ :‬توانیر خ ولیعصر ک شروان طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/9123966636 :‬‬ ‫ایمیل‪ /m.torab@irantomel.ir :‬نام کاال‪ :‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪،‬‬ ‫نیل اینترالک انریم تیبیال‪ ،‬ست ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک دی اچ اس‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پین‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی‬ ‫سیمانی توتال‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت توتال زانو‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬پالک پهن سنگین‬ ‫چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬پالک ترقوه الکینگ‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری پیچ استخوانی‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پیچ کورتیکال مینی‪ ،‬کاپ سیمانی‪ ،‬پالک الکینگ دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫دیستال تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪،‬‬ ‫درپوش انتهای نیل‪ ،‬هد‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ نیل‬ ‫اینترالک‪ ،‬الینر‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬کابل ارتوپدی‪ ،‬پالک باریک‬ ‫سبک چهارونیم‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬پیچ‪ ،‬پالک‬ ‫سه و نیم دی سی پی‪ ،‬نیل اینترالک انریم پروکسیمال فمور گاما‪ ،‬نیل اینترالک ریم‬ ‫پروکسیمال فمور گاما‪ ،‬پالک مستقیم مینی‪ ،‬پالک الکینگ تی و تی باترس و ال‬ ‫باترس چهارونیم‪ ،‬سایر متعلقات نیل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MATHYS (Switzerland) ،SANATMETAL LTD (Hungary) ،MATHYS‬‬ ‫)‪(Swaziland‬‬ ‫تجارتی وخدماتی تهران ارکاک‬ ‫ادرس ‪ :‬تهران خ ولیعصر خ توانیر خ نظامی گنجوی پ‪ /80‬ایمیل‪info@tehra� :‬‬ ‫‪ /nArkak.net‬نام کاال‪ :‬پالک زائده ارنج الکینگ اولکرانون سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت اربیتال بدون میله‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم بدون میله‪ ،Stabilizer ،‬پالک ترقوه‬ ‫الکینگ‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ مدیال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬لوازم جانبی دریل‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک کندیالر چهارونیم‪ ،‬پیچ کانوله‪ ،‬پالک پروکسیمال مدیال تیبیا‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬اپالیر ارتوپدی‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری پروتز زانو‪ ،‬پیچ کورتیکال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫نات‪ ،‬پالک تی تی باترس ال شکل چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت بار هول‪ ،‬پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی‪ ،‬استم اکستنشن زانوی‬ ‫سیمانی‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬اگمنت فمورال زانو‪ ،‬اگمنت تیبیال‬ ‫زانو‪ ،‬اکسسوری پروتز زانو‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی‬ ‫با جنتا مایسین‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی کناری (‪PLIF/‬‬ ‫‪ ،)TLIF‬استم اکستنشن زانوی غیر سیمانی‪ ،‬پالک دیستال تییال الکینگ الترال‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال تیبیا الکینگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه پلیت اچ شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش‬ ‫دایروی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای گردنی‪،‬‬ ‫پالک الکینگ تی و تی باترس و ال باترس چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه پیچ جنرال ساده غیر جذبی‪ ،‬پیچ کنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت دبل وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک‬ ‫و صورت و جمجمه پلیت انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬متعلقات جسم مهره ای‬ ‫بازشونده‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت مستقیم با میله‪ ،‬واشر‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پیچ جنرال خود قالویز‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه مفصل کندایل با پلیت بازسازی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت انگوالر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫اتصال راد به راد‪ ،‬بدنه اصلی جسم مهره ای بازشونده‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات کیج کمری پیچ دار‪ ،‬پالک الکینگ فیبوال سه و نیم‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫برای پالک اتچمنت‪ ،‬پالک اتچمنت الکینگ سه و نیم‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان‬ ‫استخوانی سیمان ستون فقرات‪ ،‬پیچ کورتیکال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پیچ کورتیکال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬وایرمونت‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز لگن‪ ،‬اشتین من پین‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬پالک الکینگ سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پالک کالویکل ترقوه‪ ،‬پالک دیستال هومروس‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک پروکسیمال هومروس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک مستقیم‬ ‫الکینگ مینی‪ ،‬پالک تی شکل الکینگ مینی‪ ،‬پالک وای شکل الکینگ مینی‪،‬‬ ‫دیستال رادیوس الکینگ مینی تی شکل‪ ،‬پالک کندیالر الکینگ مینی‪ ،‬پالک دی‬ ‫اچ اس‪ ،‬پالک تروکانتر چهارونیم‪ ،‬پالک دی سی اس‪ ،‬کریشنر وایر‪ ،‬اپالیر مغز و‬ ‫اعصاب‪ ،‬کابل ارتوپدی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬هد‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جایگذاری ست جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬رترکتور دستی‪،‬‬ ‫ست ابزار جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پیچ استخوانی‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری ست جایگذاری ایمپلنت های فک و صورت‪ ،‬کاپ بای پوالر‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬محدودکننده پالگ‪ ،‬پیچ های کیج پیچ دار‬ ‫گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت چانه‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬دریل برقی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬استم‬ ‫غیرسیمانی‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬پیچ کورتیکال مینی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پین‪ ،‬نیدل‬ ‫هلدر معمولی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های‬ ‫پلی اکسیال بلند‪ ،‬فیکسیشن تاندون رباط زانو‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬پین‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬پیچ دبل تریدد اچ سی اس‪ ،‬بدنه اصلی اینتراسپاینوس‪،‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پالک کم تماس سه و نیم‪ ،‬پیچ های‬ ‫کیج پیچ دار کمری‪ ،‬پالک ناودانی یک سوم توبوالر الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫استئوتومی اطفال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ بازسازی ریکانسترکشن چهارونیم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ریمر‪ ،‬الینر‪،‬‬ ‫کاپ سیمانی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬پالک استئوتومی‬ ‫پا الکینگ مینی‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬سطح مفصلی اینسرت‬ ‫توتال زانو‪ ،‬کشکک‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪ ،‬پیچ‪ ،‬پالک بازسازی چهارونیم‪ ،‬بیو مواد‬ ‫استخوانی سیمان استخوانی سیمان ارتروپالستی بدون جنتا مایسین‪ ،‬پالک‬ ‫پروکسیمال تیبیا الترال چهارونیم‪ ،‬پیچ الکینگ کورتیکال مینی‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫دیستال فمور چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی پیچ دار‪ ،‬نیل‬ ‫اینترالک انریم تیبیال‪ ،‬نیل اینترالک انریم فمور انتی گرید‪ ،‬نیل اینترالک انریم‬ ‫هومروس‪ ،‬سایر متعلقات نیل‪ ،‬استیپل‪ ،‬نیل اینترالک ریجید تن ایندرنیل‪ ،‬درپوش‬ ‫انتهای نیل‪ ،‬پالک پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پالک پس سری‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ‬ ‫اس نیل‪ ،‬نیل اینترالک انریم پروکسیمال فمور مولتی فانکشنال‪ ،‬پالک یک سوم‬ ‫توبوالر ناودانی سه و نیم‪ ،‬پالک ناودانی مینی‪ ،‬پالک باریک سبک چهارونیم‪،‬‬ ‫پالک پهن سنگین چهارونیم‪ ،‬پالک توبوالر ناودانی چهارونیم‪ ،‬پالک دیستال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک روتیشن کورکشن الکینگ مینی‪،‬‬ ‫پالک مستقیم الکینگ مینی‪ ،‬پالک مستقیم مینی‪ ،‬پالک اچ شکل مینی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت ال شکل‪ ،‬پالک ال شکل مینی‪ ،‬پالک‬ ‫استئوتومی اطفال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت‬ ‫ایکس شکل‪ ،‬پالک پروکسیمال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال رادیوس‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالک دیستال رادیوس الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ پروکسیمال‬ ‫تیبیا مدیال چهارونیم‪ ،‬پالک بازسازی‪ ،‬پالک بازسازی الکینگ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه پلیت زی شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک‬ ‫گردنی‪ ،‬پالک الکینگ دی اچ اس‪ ،‬دیستال رادیوس الکینگ مینی اناتومیکال‪،‬‬ ‫پالک الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک الکینگ‬ ‫پروکسیمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک ایکس شکل الکینگ مینی‪ ،‬دیستال رادیوس‬ ‫الکینگ مینی ال شکل‪ ،‬پالک الکینگ سبک چهارونیم‪ ،‬پالک فیوژن مچ دست‬ ‫الکینگ‪ ،‬پالک دیستال اولنا الکینگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پلیت سه بعدی مربع و مستطیل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت وای شکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه پلیت تی‬ ‫شکل‪ ،‬پالک استئوتومی چهارونیم‪ ،‬پالک کال کانئال پاشنه‪ ،‬پالک برگ شبدری‬ ‫وای تی ال سه و نیم‪ ،‬پالک کندیالر مینی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و‬ ‫جمجمه پلیت دبل انگل برای بازسازی مندیبل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت‬ ‫و جمجمه پیچ ای ام اف‪ ،‬پیچ نیل اینترالک‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و‬ ‫صورت و جمجمه پیچ جنرال خود دریل‪ ،‬پیچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پیچ کامپرشن دی‬ ‫اچ اس‪ ،‬پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد‬ ‫تیوبیوالر‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان مهره‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫کالمپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک کمری‪ ،‬فیکساتورهای خارجی‬ ‫استخوان راد با رزوه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مفصل کندایل‬ ‫بدون پلیت بازسازی‪ ،‬سیم ارتوپدی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه‬ ‫مش مثلثی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه میکرو مش‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان شانز یک و سه دهم رزوه‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی‬ ‫سنتزی گرانول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه دیسترکتور مندیبل‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬نیل‬ ‫اینترالک ریم تیبیال‪ ،‬نیل اینترالک ریم فمور انتی گرید‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات قالب پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب زاویه چپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫زاویه راست‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هینج ماسوالین‪ ،‬بیو مواد استخوانی‬ ‫پرکننده استخوانی سنتزی قطعه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه وایر‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی قدامی ‪/‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SYNTHES (Switzerland) ،JOHNSON & JOHNSON (Switzerland) ،JOHN‬‬‫‪SON & JOHNSON (United States) ،JOHNSON & JOHNSON (United‬‬ ‫‪Kingdom) ،JOHNSON & JOHNSON (China) ،SYNTHES (Swaziland)،‬‬ ‫‪SYNTHES (Germany) ،JOHNSON & JOHNSON (Ireland) ،SYNTHES‬‬ ‫‪(Hungary) ،SYNTHES (United States) ،SYNTHES (Austria) ،JOHNSON‬‬ ‫)‪& JOHNSON (France) ،SYNTHES (China) ،TEKNIMED SAS (France‬‬ ‫تجارتی وستا‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ ابن سینا خ بیست و پنجم پالک ‪ ،11‬واحد ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188554037 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه داپلر عروق مغز‪ ،‬پمپ تزریق یکبار‬ ‫مصرف االستومریک‪ ،‬دستگاه پمپ سرنگ‪ ،‬دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CJ-OPTIK GMBH & CO.KG (Germany‬‬ ‫تجهیز طب بارمان‬ ‫ایمیل‪ /ttb.co@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬ژل لوبریکانت‪ ،‬پانسمان عمومی‪ ،‬نیدل‬ ‫هلدر معمولی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OPTIMUM MEDICAL SOLUTIONS (United Kingdom) ،ZHEJIANG‬‬ ‫‪HONGYU MEDICAL COMMODITY CO,. LTD (China) ،Garana Industries‬‬ ‫)‪(Pvt) ltd (Pakistan‬‬ ‫تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب‬ ‫ادرس‪ :‬جردن بل افریقا بن پیروز طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188676543 :‬‬ ‫ایمیل‪ /Vahidreza.beheshti@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬ست پالسما فرز‪ ،‬ست‬ ‫پالسما فرز‪ ،‬هیدروژل‪ ،‬هیدروژل‪ ،‬ابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنت‪ ،‬ابزارهای‬ ‫جایگذاری پروتز ایمپلنت‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬قطعات پروتزی‪ ،‬قطعات‬ ‫پروتزی‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬دستگاه افرزیس خون اهدایی پالسما‪ ،‬دستگاه افرزیس‬ ‫خون اهدایی پالسما‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪ ،‬کیت جراحی ایمپلنت‪ ،‬استنت دارویی‪،‬‬ ‫استنت دارویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫تجهیز طب حافظ‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی خ وصال شیرازی ک شهید رضا نایبی طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ /13‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫میکروسرجیکال‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ ،‬کلمپ‪ ،‬دیالتورها‪،‬‬ ‫قیچی دایسکتیگ‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‬ ‫گوش و حلق و بینی‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی‪-‬سوزن‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬سرنگ‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬سرنگ‪ ،‬کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬بازکننده‬ ‫دهان و ابزار زبان‪ ،‬دستگاه الرینگوسکوپ‪ ،‬دستگاه الرینگوسکوپ‪ ،‬وایر کاتر‪ ،‬رترکتور‬ ‫خودکار‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬دریل دستی‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق‬ ‫و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬چاقو‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‬ ‫گوش و حلق و بینی‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬پروب‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬قیچی‬ ‫لباس و نوار زخم‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬کلمپ اتروماتیک‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬‬ ‫اسپکلوم‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬‬ ‫رانژور استخوان‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫تجهیز پرتو ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگی‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫تجهیز طب شریان‬ ‫ادرس‪ :‬رسالت خ ‪18‬متری فجر خ اقبال اذر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /4133359472‬نام کاال‪ :‬لوله های درناژ‪ ،‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬سوزن بیوپسی‬ ‫بن مرو‪ ،‬سیستمهای هموپرفیوژن‪Percutaneous ،Percutaneous Drainage Set ،‬‬ ‫‪ ،Drainage Set‬سوزن اسکلروتراپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Compumedics Germany GmbH (Germany) ،ADRIA.MED. SRL (Italy)،‬‬ ‫‪MICREL Medical Devices SA (Greece) ،NEUROSOFT Ltd (Russian‬‬ ‫)‪Federation‬‬ ‫تجاری زیتون سبزپارسیان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪،‬خیابان وصال شیرازی‪ ،‬کوچه شهید نایبی‪ ،‬پالک‪ ،19‬واحد‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166956517 :‬ایمیل‪ /zeytoun-sabz@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. (China‬‬ ‫‪Scinomed Limited (China) ،LEVTRADE INTERNATIONAL (PTY) LTD‬‬ ‫‪(South Africa) ،TRI DENTAL IMPLANTS INT. AG (Switzerland) ،STEN‬‬‫)‪TYS (France‬‬ ‫‪SHENZHEN PUMP MEDICAL SYSTEM CO. LTD. (China) ،APEX BIO‬‬‫)‪TECHNOLOGY ‍CORP (Taiwan‬‬ ‫تجهیز تجارت چکاد‬ ‫ادرس‪ :‬شهید مطهری خ کوه نور خ دوم طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2186030213‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی اکسیژن ساز خانگی یا پرتال‪،‬‬ ‫هیومدیفایر سی پپ‪ ،‬دستگاه فشار هوای مثبت پیوسته سی پپ‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز‬ ‫خانگی یا پرتابل‪ ،‬دستگاه فشار هوای مثبت دوسطحی بای پپ‪/PSG Unit ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DeVilbiss Healthcare LLC (United States) ،SOMNOMEDICS GMBH‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫تجهیز دارو زنوزی‬ ‫ادرس‪ :‬سعادت اباد خ دوم شمالی خ بهزاد طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122146530‬نام کاال‪ :‬کاپ بای پوالر‪ ،‬استم سیمانی‪ ،‬هد‪ ،‬ست ابزار جایگذاری‬ ‫پروتز لگن‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های‬ ‫پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ‬ ‫های منو اکسیال کوتاه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Brazil‬‬ ‫تجهیز طب اثر‬ ‫ادرس‪ :‬امیر اباد شمالی خ شهید کیومرث شکراله خ کارگر شمالی طبقه ‪ 2‬واحد ‪/9‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188021458 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬دستگاه میکروسکوپ‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬قطعات پروتزی‪ ،‬ابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنت‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬کیت‬ ‫‪86‬‬ ‫جراحی ایمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAUD JEE MFG CO (Pakistan) ،PROFESSIONAL HOSPITAL FURNISHERS‬‬ ‫)‪(Pakistan‬‬ ‫‪CHIMED S.R.L (Italy) ،Thiebaud SAS (France) ،Jafron Biomedical Co.,‬‬ ‫)‪Ltd (China) ،MEDI SURG GMBH (Germany‬‬ ‫تجهیز طب فن اوران‬ ‫بهای‬ ‫ایمیل‪ /info@ttf-med.ir :‬نام کاال‪ :‬سواب جاذب گوش و حلق و بینی‪ ،‬سوا ‬ ‫نمون هبرداری و انتقال نمونه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪COPAN Italia S.p.A (Italy‬‬ ‫تجهیز گران پزشکی نوین پویا‬ ‫ادرس‪ :‬خ طالقانی غربی خ فریمان پالک ‪ /61‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166418442 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬سرنگ انسولین سوزن‬ ‫متحرک لوئرالک‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD (India) ،HINDUSTAN‬‬ ‫‪SYRINGES & MEDICAL DEVICES LIMITED (India) ،CHANGZHOU‬‬ ‫)‪HUANKANG MEDICAL DEVICE CO-LTD (China‬‬ ‫تجهیز گران پوران صفا‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان فلسطین نبش خیابان بزرگمهر پالک ‪ 354‬طبقه دوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166463002 :‬نام کاال‪ :‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬انژیوکت‪،‬‬ ‫انژیوکت‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬میکروست‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫دستکش جراحی التکس‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستکش معاینه التکس‪،‬‬ ‫دستکش معاینه نیتریل‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪،‬‬ ‫چسب زینک اکساید‪/‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Zibo Hengchang Plastic & Rubber Products CO., LTD (China) ،MAIS‬‬ ‫‪INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTD (India) ،Ishwari Healthcare pvt.‬‬ ‫‪ltd (India) ،ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،TIANJIN MEDIC‬‬ ‫‪MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China) ،JIANGSU WEBEST MEDICAL‬‬ ‫‪PRODUCT CO.,LTD (China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia)،‬‬ ‫‪ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO,LTD (China) ،MULTISAFE‬‬ ‫‪SDN. BHD. (Malaysia) ،CHANGZHOU CORNWALL MEDICAL DEVICES‬‬ ‫)‪CO., LTD. (China‬‬ ‫تجهیز گستر ابادیس‬ ‫نام کاال‪ :‬اسپری سرما دندانپزشکی‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬اسپری روغن کاری‪،‬‬ ‫باندینگ‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬سمان زینک اکساید اوژنول‪ ،‬ماده ضد عفونی کننده‬ ‫کانال‪ ،EDTA ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪ ،‬سمان گالس اینومر‪ ،‬اچینگ‪،‬‬ ‫ژل تامپ‪ ،‬الینر حفره‪ ،‬سمان زینک فسفات‪ ،‬پانسمان‪ ،‬سمان پلی کربوکسیالت‪،‬‬ ‫کامپوزیت فیشو رسیالنت‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪ ،‬ژل بیلیچینگ‪ ،‬پین های نگهدارنده دندانی‬ ‫داخل عاج‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬فرز فوالدی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FRIEDRICH HUBER AERONOVA GMBH&CO. (Germany) ،Medicinos‬‬ ‫‪linija, UAB (Lithuania) ،BIO COSMETICS S.L. (Spain) ،NTI-KAHLA‬‬ ‫)‪GMBH (Germany‬‬ ‫تجهیز گستر تامین سالمت پارس‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان بهشتی چهارراه اندیشه خیابان سهند ساختمان فراز پلک ‪ 10‬طبقه‬ ‫‪ /8‬ایمیل‪ /r.barati@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دریپ جراحی‪ ،‬سوزن اسپاینال‪ ،‬چسب‬ ‫نان وون‪ ،‬دریپ انژیوگرافی‪ ،‬الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Startip Tibbi Malzemeler ith.ihr.San.Ve Tic.Ltd.Sti (Turkey) ،DR. JAPAN‬‬ ‫‪CO. LTD. (China) ،NITTO DENKO CORPORATION (Japan) ،LEONHARD‬‬ ‫)‪LANG GMBH (Austria‬‬ ‫تجهیز گسترش سینا‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه الکتروشوک نیمه اتوماتیک‪ ،Blood Gas pH Controls ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی الکتروشوک نیمه اتوماتیک‪ ،‬کابل مانیتورینگالکتروکاردیوگرافی‬ ‫الکتروشوک دستی‪،Blood Gas pH Electrolyte Metabolite POC Analysers ،‬‬ ‫‪blood gas ،Blood Gas PH Electrolyte Metabolite POC Spare parts‬‬ ‫‪ ،Blood Gas plus Electrolyte plus Metabolite Analyser ،and PH‬دستگاه‬ ‫اکوکاردیوگرافی‪ ،‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬سایر قطعات یدکی فتال مانیتور‪ ،‬پروب فتال‬ ‫مانیتور‪ ،‬دستگاه فتال مانیتور‪ ،‬دستگاه فتال مانیتور‪Blood Gas pH Electrolyte ،‬‬ ‫‪ ،Metabolite POC Consumables‬سایر قطعات یدکی دستگاه تحریک مغناطیسی‬ ‫مغز‪ ،‬کویل خنک کننده دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫الکتروشوک نیمه اتوماتیک‪ ،‬سایر قطعات یدکی الکتروشوک دستی‪ECG Holter ،‬‬ ‫‪ ،EEG Unit ،Recorder Unit‬کارتریج استپلر الپاراسکوپی‪ ،‬پروب دما‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی الکتروشوک نیمه اتوماتیک‪ ،‬دستگاه الکتروشوک دستی‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫الکتروشوک نیمه اتوماتیک‪ ،‬دستگاه مانیتور بیمار سیستم سانترال‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫مانیتور کنارتخت خوابی و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪،‬‬ ‫پدل اینترنال الکتروشوک دستی‪ ،EMG EP Unit ،‬باطری الکتروشوک دستی‪ ،‬دستگاه‬ ‫تحریک مغناطیسی مغز‪ ،‬دستگاه تحریک مغناطیسی مغز‪ ،‬الکترود یکبار مصرف‬ ‫الکترومایوگراف‪ ،‬پد الکتروشوک دستی‪ ،‬استپلر حلقوی هموروئید‪ ،‬استپلر حلقوی‬ ‫جراحی‪ ،‬کابل پالس اکسیمتر الکتروشوک دستی‪ ،‬کاتریج استپلر خطی برشی جراحی‬ ‫باز‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز‪ ،‬کاتریج استپلر خطی‬ ‫جراحی باز‪ ،‬هندل به همراه کارتریج استپلر خطی جراحی باز‪Multi Paramiter ،‬‬ ‫‪ ،Electrolyte Blood Gas Metabolite‬دستگاه تست ورزش‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫اکوکاردیوگرافی‪ ،‬پدل اکسترنال الکتروشوک دستی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (United States) ،RADIOMETER MEDICAL‬‬ ‫‪APS (Denmark) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Germany) ،PHILIPS‬‬ ‫‪HEALTHCARE (United States) ،RADIOMETER MEDICAL APS (United‬‬ ‫‪States) ،MAGVENTURE (Denmark) ،NATUS MEDICAL INCORPORAT‬‬‫‪ED (Canada) ،REACH SURGICAL, INC. (China) ،PHILIPS MEDICAL‬‬ ‫‪SYSTEMS (Malaysia) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Taiwan) ،NATUS‬‬ ‫‪MEDICAL INCORPORATED (Denmark) ،TONICA ELECTRONICS A/S‬‬ ‫)‪(Denmark) ،NATUS MEDICAL INCORPORATED (Ireland‬‬ ‫تجهیز گسترش کاوه‬ ‫ادرس‪ :‬بزرگراه شهیدچمران خ جیم ک یکم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121759883‬نام کاال‪ :‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی کرایوسرجیکال زنان و زایمان و نازایی‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستی‪ ،‬سرمته کنسول جراحی‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬سرمته کنسول جراحی‪ ،‬نیدل هلدر‬ ‫معمولی‪ ،‬دستگاه کنسول جراحی‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HONER MEDIZIN TECHNIK (Germany) ،NOUVAG AG (Switzerland)،‬‬ ‫‪TONTARRA Medizintechnik GMBH (Germany) ،ADEOR MEDICAL AG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی هرمز پژوهان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران م ونک پ ‪ 48‬اپارتمان ‪ /105‬نام کاال‪Mycobacteria species :‬‬ ‫‪Mycobacteria species Antigen Antibody ،Antigen Antibody Tests‬‬ ‫‪ ،Anti Mullerian Hormone ،Interferons α β ɣ ،Tests‬معرف اندازه گیری ‪25‬‬ ‫هیدروکسی ویتامین ‪/Inhibin A ،D‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪QIAGEN GmbH (Austria) ،QIAGEN GmbH (Australia) ،QIAGEN GmbH‬‬ ‫)‪(United States) ،BIOACTIVA DIAGNOSTICA (United States‬‬ ‫تجهیزات اسا توانبخش‬ ‫ایمیل‪ /mmoayedi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪،‬‬ ‫هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪ ،‬اکسیژناتور بزرگسال بدون فیلتر‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬کاتترهای ادراری خارجی کاندوم شیت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FREE LIFE MEDICAL GMBH (Germany) ،MEDOS CARDIOPULMONARY‬‬ ‫‪SOLUTIONS (Germany) ،SANGER (Germany) ،MANFRED SAUER‬‬ ‫)‪GMBH (Germany‬‬ ‫تجهیزات ایران سپتا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ جمهوری بین چهارراه ابوریحان و فلسطین ساختمان ‪107‬ط‪4‬غربی‬ ‫ش ‪ /46‬نام کاال‪ :‬سولنوئید اپلیکاتور‪ ،‬دستگاه شورت ویو دیاترمی‪ ،‬دستگاه پرشر‬ ‫تراپی‪ ،‬دستگاه الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپی و الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه لیزرتراپی‪،‬‬ ‫دستگاه مگنتوتراپی‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپی‪ ،‬دستگاه لیزرتراپی‪ ،‬دستگاه وکیوم تراپی‪،‬‬ ‫دستگاه ترکشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOMAG-KAREL HRNCIR (Czech Republic) ،ITO CO.,LTD. (Japan)،‬‬ ‫‪DAESUNG MAREF Co., Ltd (Korea, South) ،STRATEK CO.LTD (Korea,‬‬ ‫)‪South‬‬ ‫تجهیزات پزشکی ارمان طب سبحان‬ ‫ادرس‪ :‬فلسطین شمالی ک سیاوش خ یکم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ‬ ‫های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OTIS BIOTECH CO.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫تجهیزات پزشکی اریا حکیم‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده خ بعثت خ دکتر سید حسین فاطمی س اریا طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166592272 :‬نام کاال‪ :‬پوشش هموستاتیک‪ ،‬شیت فمورال استاندارد‪،‬‬ ‫گایدینگ کتتر‪،Work Horse ،35 Hydrophilic ،Carotid Protection Device ،‬‬ ‫شیت رادیال استاندارد‪ ،14Guide Wire Compatible ،‬شیت فمورال بلند‪ ،‬پروتز‬ ‫سینه کاشتنی‪ ،‬رابط فشار قوی‪ ،‬کاردیاک فمورال‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف ای‪،‬‬ ‫‪ ،Semi Compliant Endovascular ،NC Balloon ،SC Balloon‬فمورال پریفرال‪،‬‬ ‫سوزن انژیوگرافی‪ ،IVC ،IVC ،‬رنال‪ ،‬ایلیاک‪Non Compliant ،Unmounted Stent ،‬‬ ‫‪ ،Semi Compliant Endovascular ،Endovascular‬استنت کاروتید‪18Guide ،‬‬ ‫‪ ،18Guide Wire Compatible ،Wire Compatible‬تیشواکسپندر‪ ،‬سایزرهای پروتز‬ ‫سینه‪ ،14Guide Wire Compatible ،‬اس اف ای‪،Biopsy Forceps Catheter ،‬‬ ‫سایزرهای پروتز سینه‪ ،‬گایدوایر انژیوپالستی هجده هزارم‪ ،‬گایدینگ شیت فمورال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL EXPORT (United States)،‬‬ ‫‪Cordis Corporation (Mexico) ،Cordis Corporation (United States)،‬‬ ‫‪JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL EXPORT (Costa Rica) ،Cordis‬‬ ‫‪Corporation (Ireland) ،Cordis Cashel (Mexico) ،Mentor Medical‬‬ ‫‪Systems B.V (Netherlands) ،CREGANNA TACTX MEDICAL (Singapore)،‬‬ ‫‪Cordis Cashel (Japan) ،Cordis Cashel (United States) ،Clearstream‬‬ ‫)‪Technologies Ltd (Ireland) ،MENTOR (United States‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تجهیزات پزشکی اریانا تشخیص ابزار‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان اسدابادی‪ ،‬تقاطع فتحی شقاقی‪ ،‬پالک ‪ 22‬ط ‪ 2‬واحد ‪ /4‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /info@arianamed.com‬نام کاال‪ :‬پد پوزیشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)CLEARVIEW HEALTHCARE PRODUCTS Inc (Korea, South‬‬ ‫تجهیزات پزشکی ارین مواد‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک ‪ 28‬طبقه ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122275318‬ایمیل‪ /arianmed@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کاشتنیهای برجست هسازی‬ ‫باسن‪ ،‬کاشتنیهای برجست هسازی چانه فک‪ ،‬پروتز سینه کاشتنی‪ ،‬تیشواکسپندر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH (Germany‬‬ ‫تجهیزات پزشکی اذردرمان گستر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خیابان استاد مطهری‪ ،‬خیابان سلیمان خاطر پالک‪ 78‬طبقه زیرین‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188846514 :‬ایمیل‪ /adg.med.co@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫رترکتور متصل به تخت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CM INSTRUMENTE GMBH (Germany‬‬ ‫تجهیزات پزشکی ارمین طب کارون‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک قدس ک گل افشان ‪ 3‬خ شهید دکتر رحمان دادمان طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫شرقی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /989198880564 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شستشو ضدعفونی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Belimed Sauter AG (Swaziland‬‬ ‫تجهیزات پزشکی افق طب‬ ‫ادرس‪ :‬میرداماد ک شمشک (ک هدیه ) خ رودبار شرقی نبش بن بست لشگرک‬ ‫پالک ‪ 19‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122900842 :‬ایمیل‪info@ :‬‬ ‫‪ /ofoghteb-otc.com‬نام کاال‪ :‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬سه راهی تزریق‪،‬‬ ‫سوزن بیوپسی امینوسنتز‪ ،‬سوزن بیوپسی بن مرو‪ ،‬سوزن نشانه گذاری پستان‪ ،‬کتتر‬ ‫امبولکتومی‪ ،‬ماسک بیهوشی‪ ،‬دستگاه تمرین تنفسی‪ ،‬احیاء کننده ( امبوبگ ) ریوی ‪،‬‬ ‫دستی ‪ ،‬یک بار مصرف‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬هماچوری‪ ،‬احیاء کننده ( امبوبگ ) ریوی‬ ‫‪ ،‬دستی ‪ ،‬چند بار مصرف‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪،‬‬ ‫ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬گاید ارولوژی‪ ،‬رزکتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TSK LABORATORY JAPAN (Japan) ،George Philips Medical Engineering‬‬ ‫‪Pvt.Ltd (India) ،ISOMED s.r.l (France) ،BESMED HEALTH BUSINESS‬‬ ‫‪CORP. (Taiwan) ،FORTUNE MEDICAL INSTRUMENT Corp (Taiwan) ،RIB‬‬‫)‪BEL INTERNATIONAL LTD (India) ،BIORAD MEDISYS PVT. LTD (India‬‬ ‫تجهیزات پزشکی الکتریکی وفن اوری اطالعات وارتباطات پزشکی‬ ‫تک تام‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ شهید رسول زارع خ ازادی س برجساز بلوک ‪ A‬طبقه ‪ 5‬واحد ‪/21‬‬ ‫تلفن‪ -‬فک‪:‬س‪ /2166593745 :‬ایمیل‪ /info@taktam.com :‬نام کاال‪Immu� :‬‬ ‫‪ ،nohaematology Control Kits‬انتی هیومن گلوبولین چند ظرفیتی‪Red Blood ،‬‬ ‫‪ ،Cell Storage Solution‬انتی بادی تشخیصی سیستم گروه خونی ‪Rhesus ،ABO‬‬ ‫‪ ،Phenotypess‬معرف تشخیصی انتی ژن ‪Monospecif� ،Other Blood Group ،D‬‬ ‫‪ ،Other Blood Group ،ic Anti human Serum‬البومین سرم گاوی‪ ،‬البومین سرم‬ ‫گاوی ‪Au� ،Immunohaematology Control Kits ،Coombs Control Cells ،‬‬ ‫‪،Enhancement Media Enzymes ،tomated Blood Grouping Instrument‬‬ ‫‪،Enhancement Media Low Ionic ،Antibody Identification Cell Panels‬‬ ‫معرف تشخیصی انتی ژن ‪Automated ،Enhancement Media Low Ionic ،D‬‬ ‫‪Immunohaematology ،ABO grouping cells ،Blood Grouping Instrument‬‬ ‫‪/Coombs Control Cells ،Control Kits‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IMMUCOR MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK GmbH (Germany) ،CE-Im‬‬‫‪mundiagnostika GmbH (Germany) ،IMMUCOR MEDIZINISCHE‬‬ ‫)‪DIAGNOSTIK GmbH (United States‬‬ ‫تجهیزات پزشکی بهکوش‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ افریقا بلوار گلشهر پ‪4‬ط‪ /1‬نام کاال‪17OH ،Estradiol :‬‬ ‫‪Activated Partial ،Aminoasid Analyser Consumable ،Progesterone‬‬ ‫‪Androstenedi� ،Aldosterone ،Alphafetoprotein ،Thromboplastin Timee‬‬ ‫‪Cancer ،125 Cancer Antigen ،Free Beta HCG prenatal Screening ،one‬‬ ‫‪Total ،Carcinoembryonic Antigen ،9 19 Cancer Antigen ،3 15 Antigen‬‬ ‫‪،Cortisol ،Semi Automated Urine Analyser ،Complement Activity CH50‬‬ ‫‪Dehydro epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandros� ،C Peptidee‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪،Free Triiodothyronine ،Estriol Unconjugated or free ،Ferritin ،terone‬‬ ‫‪Haemostasis ،Follicle Stimulating Hormone ،Testosterone Free‬‬ ‫‪،Luteinising Hormone ،Insulin ،Prothrombin time Quick Test ،Controls‬‬ ‫‪Testosterone Dehydro ،Prolactin ،Progesterone ،Micro Array Scanners‬‬ ‫‪Thyroid Stimulating ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Estriol ،and Total‬‬ ‫‪/Free Thyroxine ،Hormone‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH (Italy) ،PMA Purification‬‬ ‫‪Membrans Analytics GmbH (Germany) ،BIOMEDICA DIAGNOSTIC‬‬ ‫‪INC (Canada) ،High Technology Inc (United States) ،EUROIMMUN‬‬ ‫‪Medizinische Labordiagnostika AG (Germany) ،NOVATEC IMMUNDI‬‬‫)‪AGNOSTICA GMBH (Germany‬‬ ‫تجهیزات پزشکی پارس‬ ‫ادرس‪ :‬الوند خ زاگرس خ سی و سوم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188198445‬نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬سایر قطعات یدکی سی ارم انژیو‪،‬‬ ‫سایر قطعات یدکی ‪ ،CT Scan‬تیوب ‪ ،CT Scan‬دستگاه سی تی اسکن‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی سونوگرافی‪ ،‬تیوب ‪ ،CT Scan‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬ژنراتور سی تی اسکن‪،‬‬ ‫دستگاه ام ار ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japan) ،TOSHIBA MEDICAL‬‬ ‫‪SYSTEMS CORPORATION (Korea, South) ،TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS‬‬ ‫‪CORPORATION (United States) ،TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORA‬‬‫)‪TION (China) ،TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Mexico‬‬ ‫تجهیزات پزشکی پارس حکیم‬ ‫ادرس‪ :‬تهران شهر تهران‪-‬اذربایجان‪-‬کوچه بوذرجمهر‪-‬کوچه لقمان الدوله ادهم‪-‬‬ ‫پالک ‪-14‬طبقه سوم‪ /--‬نام کاال‪ :‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪،‬‬ ‫پنست میکروسرجیکال‪ ،‬لوازم جانبی دریل‪ ،‬هوک چشمی‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬تیغه‪ ،‬دریل برقی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬رترکتور دستی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ASANUS MEDIZINTECHNIK GmbH (Germany) ،MST - INSTRUMENTE‬‬ ‫‪GMBH (Germany) ،ScienceMedic Co.,Ltd (Korea, South) ،HEINZ‬‬ ‫‪HERENZ MEDIZINALBEDARF GMBH (Germany) ،WELMED INSTRU‬‬‫)‪MENTS CO (Pakistan‬‬ ‫تجهیزات پزشکی پارس معراج مهدی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان شهید بهشتی‪ -‬خیابان میرعماد‪-‬کوچه ‪ -9‬پالک ‪ -13‬طبقه‬ ‫‪-2‬واحد ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2141951 :‬ایمیل‪ /info@parsmearaj.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬مدار تنفسی ونتیالتور‪ ،‬مدار بیهوشی‪ ،‬چمبر یکبار مصرف هیومدیفایر نوزاد‪،‬‬ ‫الرنژیال ماسک‪ ،‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬مدار تنفسی ونتیالتور‪ ،‬مبدل گرما و‬ ‫رطوبت فیلتر دار‪ ،‬نازال کانوال‪ ،‬مدار بیهوشی‪ ،‬کیت های بیهوشی اسپاینال‪ ،‬ماسک‬ ‫بیهوشی‪ ،‬گان بیوپسی نیمه اتوماتیک‪ ،‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬مدار تنفسی ونتیالتور‪،‬‬ ‫چمبر یکبار مصرف هیومدیفایر بزرگسال‪ ،‬مدار بیهوشی‪ ،‬ماسک بیهوشی‪ ،‬فیلتر ضد‬ ‫باکتری ویروسی‪ ،‬کتتر مونت‪ ،‬کتتر مونت‪ ،‬کتتر مونت‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬ماسک‬ ‫اکسیژن ساده‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬الرنژیال ماسک‪ ،‬سوزن اپیدورال‪ ،‬کیتهای بیهوشی‬ ‫اپیدورال‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فیلتر دار‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فیلتر دار‪ ،‬الرنژیال‬ ‫ماسک‪ ،‬لوله برونشیال‪ ،‬مدار بیهوشی‪ ،‬ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد‪ ،‬ماسک‬ ‫های مدیریت ائروسل درمانی اکسیژن هوا‪ ،‬مدار تنفسی ونتیالتور‪ ،‬ماسک بیهوشی‪،‬‬ ‫احیاء کننده ( امبوبگ ) ریوی ‪ ،‬دستی ‪ ،‬چند بار مصرف‪ ،‬سوزن اسپاینال‪ ،‬لوله‬ ‫تراکئوستومی کافدار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NINGBO HUAKUN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (China) ،Zhejiang‬‬ ‫‪Haisheng Medical Device CO., Ltd (China) ،VADI MEDICAL TECH‬‬‫‪NOLOGY CO.,LTD (Taiwan) ،Nanjing Hong An Medical Appliance Co.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. TIC. LTD. STI‬‬ ‫)‪(Turkey) ،R Vent Medikal Üretim A.S (Turkey) ،DEAS S.R.L (Italy‬‬ ‫تجهیزات پزشکی پردازش رایان طب‬ ‫ادرس‪ :‬ازگل خ گلچین شمالی خ شهید سیدامین صدر نژاد س اجالس طبقه ‪6‬‬ ‫واحد ‪ /62‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122198159 :‬نام کاال‪ :‬پروب دستگاه سونوگرافی‪،‬‬ ‫دستگاه سی ار‪ ،‬دستگاه ایمیجر‪ ،‬فیلم های دیجیتال خشک‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی‬ ‫دیجیتال‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪،‬‬ ‫فیلم رادیولوژی معمولی‪ ،‬دستگاه ‪ ،CBCT‬دستگاه سونوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CARESTREAM HEALTH, INC (United States) ،CARESTREAM HEALTH,‬‬ ‫‪INC (China) ،SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. (Korea, South) ،SAM‬‬‫)‪SUNG ELECTRONICS CO.,LTD. (Spain‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تجهیزات پزشکی پور مهر طب‬ ‫ادرس‪ :‬ولیعصر ک نظام ک شهیدسیداردشیرناظم س پاسارگاد طبقه ‪ 3‬واحد‪/‬‬ ‫ایمیل‪ /hamid.hesaraki@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬فشارسنج عقربه ای‪ ،‬دستگاه‬ ‫گوشی پزشکی مکانیکی‪ ،‬دستگاه دماسنج جیو های دهانی‪ ،‬دستگاه دماسنج جیو های‬ ‫رکتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WENZHOU BOKANG INSTRUMENTS CO., LTD. (China) ،WUXI HONG‬‬‫)‪GUANG MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD (China‬‬ ‫تجهیزات پزشکی پویان طب نور‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬اسید اچ پرسلن‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪،‬‬ ‫براکت ارتودنسی‪ ،‬سمان گالس اینومر‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬بند‬ ‫ارتودنسی‪ ،‬تیوپ ارتودنسی‪ ،‬عینک محافظ با ذره بین‪ ،‬بندهای االستیک‪ ،‬سیم ارتودنسی‪،‬‬ ‫هد گیر‪ ،‬ارسی پرپ‪ ،‬تری‪ ،‬سمان ارتودنسی‪ ،‬فیس بو‪ ،‬فیس بو‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪،‬‬ ‫اینه ها‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬بندهای االستیک‪ ،‬دیسکهای‬ ‫ساینده‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬فیس ماسک ارتودنسی‪ ،‬تری‪ ،‬تری‪ ،‬تیوپ ارتودنسی‪،‬‬ ‫ماده ضد عفونی کننده کانال‪ ،‬اسید اچ پرسلن‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬نوار‬ ‫پرداخت‪ ،‬باندینگ‪ ،‬سرنگ کارتریج مواد بی حسی با محافظ سوزن‪ ،‬سیلر‪ ،‬بند ارتودنسی‪،‬‬ ‫بندهای االستیک‪ ،‬بندهای االستیک‪ ،‬دیسکهای ساینده‪ ،‬رابردم‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬اسید‬ ‫اچ پرسلن‪ ،‬سمان ارتودنسی‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬کلسیم هیدروکساید‪ ،‬باندینگ‪ ،‬کلسیم‬ ‫هیدروکساید‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬وایر‪ ،‬اسید اچ پرسلن‪ ،‬بندهای االستیک‪ ،‬دهان باز کن‪،‬‬ ‫سرنگ کارتریج مواد بی حسی با محافظ سوزن‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬بند ارتودنسی‪،‬‬ ‫بند ارتودنسی‪ ،‬بندهای االستیک‪ ،‬تیوپ ارتودنسی‪ ،‬رابردم‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬بند ارتودنسی‪،‬‬ ‫فیس بو‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،EDTA ،‬تری‪،‬‬ ‫تری‪ ،EDTA ،‬اینه ها‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬سمان گالس اینومر‪،‬‬ ‫فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬فیس بو‪ ،‬هد گیر‪ ،‬تری‪ ،‬سمان ام تی ای‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬سیم‬ ‫ارتودنسی‪ ،‬عینک محافظ با ذره بین‪ ،‬فیس بو‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬فیس ماسک ارتودنسی‪،‬‬ ‫نوار پرداخت‪ ،‬دهان باز کن‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬براکت ارتودنسی‪ ،‬سیلر‪ ،‬سیم ارتودنسی‪،‬‬ ‫وایر‪ ،‬فیس بو‪ ،‬فیس بو‪ ،‬سمان ام تی ای‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬ارسی پرپ‪،‬‬ ‫بند ارتودنسی‪ ،‬تیوپ ارتودنسی‪ ،‬فیس بو‪ ،‬کامپوزیت کیت‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬براکت‬ ‫ارتودنسی‪ ،‬سیم ارتودنسی‪ ،‬ماده ضد عفونی کننده کانال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PPH CERKAMED WOJCIECH PAWLOWSKI (Poland) ،ZHEJIANG PROTECT‬‬ ‫‪MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China) ،ORTHO ORGANIZERS INC (Unit‬‬‫‪ed States) ،G & H WIRE COMPANY (United States) ،AMERICAN ORTHO-‬‬ ‫)‪DONTICS (United States) ،HIGHLAND METALS Inc (United States‬‬ ‫تجهیزات پزشکی دوستکام‬ ‫ادرس‪ :‬پیچ شمیران ک طباطبائی مقدم ک شهید حمید صدیق طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬باربورچ‪ ،‬اباتمنت ایمپلنت‪ ،‬دستگاه روغن کاری هندپیس‪ ،‬دستگاه ایرموتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫توربین‪ ،‬دستگاه اپکس فایندر‪ ،‬دستگاه انگل معمولی با سرعت ثابت‪ ،‬دستگاه انگل اندو‬ ‫متصل شونده به ایرموتور‪ ،‬تیپس پیزوسرجری‪ ،‬هندیس میکروموتور جراحی‪ ،‬دستگاه‬ ‫موتور اندو‪ ،‬دستگاه میکروموتور جراحی‪ ،‬دستگاه جرم گیر اولتراسونیک‪ ،‬دستگاه ایر فلو‪،‬‬ ‫دستگاه پیزوسرجری‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬سیستم ایمپلنت‪ ،‬اسپیریدر‪ ،‬پودر بی کربنات سدیم‬ ‫دستگاه ایر فلو‪ ،‬گیتس‪ ،‬فیکسچر‪ ،‬فایل دستی‪ ،‬ابزار دستی جراحی‪ ،‬ابزارهای جایگذاری‬ ‫پروتز ایمپلنت‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬فایل دستی‪ ،‬پیزو‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIN a.s (Czech Republic) ،Dr. Ihde Dental AG (Switzerland) ،NA‬‬‫)‪KANISHI INC (Japan) ،MANI INC (Viet Nam) ،MANI INC (Japan‬‬ ‫تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫ادرس‪ :‬نیلوفر م شهید محمدرضا عشقیار (نیلوفر) خ شهید مجید حیدرنژاد (هفتم) س‬ ‫رئوف طبقه ‪ 5‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188759015 :‬ایمیل‪necrapolis@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬تلسکوپ ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪ ،‬سه راهی تزریق‪،‬‬ ‫سوزن اسپاینال‪ ،‬دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬اسکالپ‬ ‫وین‪ ،‬فورسپس بیوپسی چندبارمصرف با سوزن‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬گرسپینک فورسپس‬ ‫چندبارمصرف‪ ،‬سوزنگیراندوسکوپی‪ ،‬رترکتور اندوسکوپی‪ ،‬استنت دارویی‪ ،‬هیستروسکوپ‪،‬‬ ‫ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی‪ ،‬ست سرم تحت سیستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬کاتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه‪ ،‬دستکش معاینه التکس‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪،‬‬ ‫کانکتور اندوسکوپی‪ ،‬دستکش معاینه نیتریل‪ ،‬کاتتر ورید مرکزی سی وی سی‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬تیغه‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬میکروست‪،‬‬ ‫چسب پی ای‪ ،‬الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬سایر قطعات یدکی اندوسکوپی‪،‬‬ ‫کاتترهای ادراری شستشو فولی سه راه‪ ،‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫سه راهی تزریق‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬دستکش جراحی التکس‪،‬‬ ‫سیستم هوای مدیکال بیمارستانی‪Semi Compliant ،SC Balloon ،NC Balloon ،‬‬ ‫‪ ،Endovascular‬سیم رابط پلیت‪ ،‬استنت غیردارویی‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬سه راهی‬ ‫تزریق‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬ست استاندارد فیدینگ تیوب اندوسکوپی‪ ،‬پلیت‬ ‫یکبار مصرف یک لبه‪ ،‬پلیت یکبار مصرف دو لبه‪ ،‬مانیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬کمرا هد ویدئو‬ ‫الپاراسکوپ‪ ،‬پروسسور سازگار ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬منبع نور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬اینسافلیتور‬ ‫ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬کانتینر‪ ،‬دستگاه سنجش تراکم استخوان‪ ،‬فیلم های‬ ‫دیجیتال خشک‪OPG With Ceph ،OPG Without Ceph Unit ،Dental CBCT Unit ،‬‬ ‫‪ ،Double Sensor Unit‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬نخ پلی گالکیتن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SOPRO (Germany) ،WRP ASIA PACIFIC SDN BHD (Malaysia) ،EXELINT‬‬ ‫‪INTERNATIONAL CO (India) ،APELEM SAS (France) ،POLY MEDICURE‬‬ ‫‪Limited (India) ،MERIL LIFE SCIENCES LTD (India) ،ANHUI EASYWAY‬‬ ‫‪MEDICAL SUPPLIES CO. LTD (China) ،SOPRO (France) ،EXEL INTERNA‬‬‫‪TIONAL CO (India) ،LEONHARD LANG GMBH (Austria) ،HARSORIA‬‬ ‫‪HEALTHCARE PVT. LTD (India) ،CONOD MEDICAL CO., LIMITED‬‬ ‫‪(China) ،YANGZHOUNG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،Atlas Copco Airpower NV (Belgium) ،DMS‬‬ ‫‪(France) ،SONY PROFESSIONAL SOLUTIONS MIDDLE‬‬ ‫‪EAST (Japan) ،de Götzen S.r.l. - ACTEON Group (Italy)،‬‬ ‫)‪EXELINT INTERNATIONAL CO (United States‬‬ ‫تجهیزات پزشکی رایت ارین فارمد‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ یازدهم نبش خ شهید ابوالفضل‬ ‫فراهانی پور پالک ‪12‬طبقه ‪ 4‬واحد شمالی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188701635‬ایمیل‪mnickhou@rightarianfarmed. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬کاغذ کرپ‪ ،‬کاغذ کرپ‪ ،‬جوراب واریس و انتی‬ ‫امبولیسم‪ ،‬جوراب واریس و انتی امبولیسم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WESTFIELD MEDICAL LIMITED (United Kingdom)،‬‬ ‫)‪Maxis a.s (Czech Republic‬‬ ‫تجهیزات پزشکی رستاک طب پارسه‬ ‫ادرس‪ :‬امیر اباد شمالی خ دوم ( انتصاریه ) خ کارگر شمالی‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188354258 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫گایدوایر انژیوگرافی هیدروفیلیک‪ ،‬گایدوایر انژیوگرافی پی تی اف‬ ‫ای‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬کیت انژیو‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬کاور پروب اکوکاردیوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDpro Medical B.V (Netherlands) ،NEWTECH MEDICAL‬‬ ‫‪DEVICES (India) ،GEMED SAGLIK URUNLERI SAN VE TIC.LTD‬‬ ‫‪(Turkey) ،Palmedic B.V (Netherlands‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تجهیزات پزشکی فراز اندیش طب‬ ‫یمتر‬ ‫ایمیل‪ /e.marashi@famcomed.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫ساکسی متر رومیزی‪ ،‬دستگاه پالس اکسی متر سازگار با ام ار ای‪،‬‬ ‫دستی‪ ،‬دستگاه پال ‬ ‫یمتر انگشتی‪ ،‬دستگاه‬ ‫پروب پالس اکسی متر سازگار با ام ار ای‪ ،‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫کپنوگراف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Nonin Medical Inc (United States‬‬ ‫تجهیزات پزشکی مانی صفا‬ ‫ادرس‪ :‬جنت اباد جنوبی خ ‪ 22‬بهمن خ جنت اباد س بانک ملی طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /13‬نام کاال‪ :‬پنست بی دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬کلمپ‪،‬‬ ‫ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫هوک چشمی‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬محافظ صلبیه‪ ،‬ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫کورت چشمی‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪،‬‬ ‫دیالتورها‪ ،‬پروب‪ ،‬مارکر چشمی‪ ،‬کانوال چشمی‪ ،‬کانتینر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HUAIAN TISURG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD (China‬‬ ‫تجهیزات پزشکی نارین‬ ‫ادرس‪ :‬خ جالل ال احمد نرسیده به شهر ارا پالک ‪ 101‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2186015735‬ایمیل‪ /info@narinmed.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه محفظه جمع‬ ‫اوری دستگاه اسپیراتور‪ ،‬دستگاه نبوالیزر کمپرسور هوای فشرده‪ ،‬دستگاه لیپوساکشن‪،‬‬ ‫یمتر انگشتی‪/‬‬ ‫دستگاه پالس اکس ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FLOW METER S.P.A. (Italy) ،CA-MI S.R.L (Italy‬‬ ‫تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 52‬جاده تهران قزوین ‪ -‬نرسیده به پل کردان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2692108615‬ایمیل‪ /ir.rahmani@soha1 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه همودیالیز‪،‬‬ ‫دستگاه همودیالیز‪ ،‬ست لوله رابط همودیالیز‪ ،‬ست لوله رابط همودیالیز‪ ،‬فیلتر همودیالیز‬ ‫اطفال‪ ،‬فیلتر همودیالیز اطفال‪ ،‬سایر قطعات یدکی همودیالیز‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫همودیالیز‪ ،‬میکروست‪ ،‬میکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Germany) ،Fresenius Medi‬‬‫)‪ ،Iran‬تولیدی تجهیزات پزشکی هالل ایران ()‪cal Care AG & Co. KGaA (Italy‬‬ ‫تجهیزات چشم پزشکی لردگان‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ ولیعصر خ بوعلی سینا شرقی س بوعلی سینا طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫‪ /10‬ایمیل‪ /skmeftah@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬افاکیا محفظه خلفی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AAREN Scientific Inc (United States) ،LENSTEC (United States)،‬‬ ‫تجهیزات درمان رونقی‬ ‫ایمیل‪ /yahoo.com@farnam88 :‬نام کاال‪ :‬فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬فرز الماسه‪،‬‬ ‫فایل دستی‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬فایل روتاری‪ ،‬سرنگ تزریق مواد به داخل کانال‪،‬‬ ‫تهای دندانپزشکی‪ ،‬فرز الماسه‪/‬‬ ‫سیلر‪ ،‬پس ‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪GEBR. BRASSELER GMBH & CO. KG (Denmark) ،GEBR. BRASSELER‬‬ ‫)‪GMBH & CO. KG (Germany‬‬ ‫تجهیزات دندانپزشکی کوشا طب پیوند‬ ‫ادرس‪ :‬خ ازادی ‪ -‬روبروی دانشکده دامپزشکی ‪ -‬بازار کاوه ‪ -‬طبقه همکف ‪-‬‬ ‫راهروی دوم ‪ /45 -‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166420287 :‬ایمیل‪talaie@ktp-dental. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬فیلمهای دستی پری اپتیکال‪ ،‬مواد قالبگیری الژینات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Kulzer GmbH (Belgium) ،Kulzer GmbH (Netherlands‬‬ ‫تجهیزات مغز و اعصاب فناوران فکرت طب‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان سهروردی شمالی ‪ ،‬خیابان خرمشهر ‪ ،‬کوچه گلشن ‪،‬‬ ‫کوچه یکم ‪ ،‬پالک ‪ ، 10‬واحد ‪ ، 3‬کدپستی ‪ /1554814774‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188731418‬ایمیل‪ /info@fekratteb.com :‬نام کاال‪ :‬کاتتر مغز و اعصاب‪،‬‬ ‫کاشتنیهای دورا‪ ،‬شانت مغزی‪ ،‬کاتتر مغز و اعصاب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INTEGRA LIFE SCIENCES CORPORATION (United States) ،INTEGRA‬‬ ‫)‪LIFE SCIENCES CORPORATION (France‬‬ ‫تجهیزجراح خاورمیانه‬ ‫ایمیل‪ /sahar.darvishian@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬وسیله نگهدارنده و حالت‬ ‫‪90‬‬ ‫دهنده جمجمه‪ ،‬کانتینر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Aygun cerrahi Aletler Sanayi Ve Ticaret a.s (Turkey‬‬ ‫تجهیزگران پویای امید سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد‪ -‬ابتدای بلوار مدرس‪،‬روبه روی بنیاد شهید‪،‬ساختمان مسکن‪،‬طبقه‬ ‫‪،4‬واحد‪ /44‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5132280204 :‬ایمیل‪ammedical.pooyafar@ :‬‬ ‫‪ /gmail.com‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sonic Innovations, Inc (United States) ،MedRx, Inc (United States)،‬‬ ‫‪AURICA LTD (Russian Federation) ،BIOMED JENA GMBH (Germany)،‬‬ ‫‪NEUROSOFT Ltd (Russian Federation) ،Varibel Innovations B.V (Neth‬‬‫)‪erlands) ،ORL VISION (Germany‬‬ ‫تحقیقات تولیدی رهاورد مبین نیک‬ ‫ادرس‪ :‬شهید بهشتی خ قائم مقام فراهانی خ عرفان طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188706990 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه سمعک‪ ،‬دستگاه فیتینگ سمعک‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات یدکی سمعک‪ ،ABR Unit ،ABR Unit ،VNG Unit ،‬دستگاه اودیومتر‪OAE ،‬‬ ‫‪ ،Unit‬ویدئو اتوسکوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sonic Innovations, Inc (United States) ،MedRx, Inc (United States)،‬‬ ‫‪AURICA LTD (Russian Federation) ،BIOMED JENA GMBH (Germany)،‬‬ ‫‪NEUROSOFT Ltd (Russian Federation) ،Varibel Innovations B.V (Neth‬‬‫)‪erlands) ،ORL VISION (Germany‬‬ ‫تحقیقاتی تولیدی فارمد اوران سبز‬ ‫ایمیل‪ /khosravi@phasco.com :‬نام کاال‪،Anti Cardiolipin Antibodies :‬‬ ‫‪،Thyroxine ،Prostatic Specific Antigen ،Progesterone ،dsDNA Antibodies‬‬ ‫‪،Free Thyroxine ،Estriol Unconjugated or free ،1.25Dihydroxyvitamin D‬‬ ‫‪Parathyroid Hormone ،Estradiol ،ANA Screening ،Free Triiodothyronine‬‬ ‫‪Folli� ،Ferritin ،Thyroid Stimulating Hormone ،Testosterone Free ،intactt‬‬ ‫‪Triiodothy� ،Testosterone Dehydro and Total ،cle Stimulating Hormonee‬‬ ‫‪/Prolactin ،Luteinising Hormone ،ronine‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CALBIOTECH INC. (United States‬‬ ‫تحلیل سیستم پرتو‬ ‫ایمیل‪ /ali.namavari@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DK MEDICAL SYSTEMS (Korea, South‬‬ ‫تدارکات درمان التیام بخش ساوه‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان شریعتی پایین تر از بهار شیراز کوی نیرو پالک ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2177654222‬نام کاال‪ :‬سه راهی تزریق‪ ،‬سه راهی تزریق‪ ،‬کیسه جمع اوری خون‬ ‫اهدایی‪ ،‬کیسه جمع اوری خون اهدایی‪ ،‬دستگاه حمام ‪ ،CO2‬دستگاه حمام ‪،CO2‬‬ ‫فیلتر همودیالیز‪ ،‬انژیوکت‪ ،‬کیسه خون بند ناف‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬پودر بیکربنات‪ ،‬پودر‬ ‫بیکربنات‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬دستگاه پمپ سرم‪ ،‬کاندوم ها مردان‪ ،‬دستگاه‬ ‫همودیالیز‪ ،‬دستگاه پمپ سرنگ‪ ،‬سایر قطعات یدکی پمپ سرنگ‪ ،‬سایر قطعات یدکی‬ ‫همودیالیز‪ ،‬ویپورایزر دستگاه بیهوشی‪ ،‬ویپورایزر دستگاه بیهوشی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Neotec Medical Industries Pte Ltd (Singapore) ،JMS SINGAPORE PTE‬‬ ‫‪LTD (Singapore) ،MITSUBISHI RAYON CLEANSUI CO., LTD (Japan)،‬‬ ‫‪SAFIL TIBBI URUNLER ULUSLAR ARASI NAKLIYAT SAN. VETIC.A.S‬‬ ‫‪(Turkey) ،JMS CO LTD (Japan) ،Sera Yatrim San. ve Tic. A.S (Turkey)،‬‬ ‫‪SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD (Malaysia) ،Beijing Aeonmed‬‬ ‫)‪Co., Ltd (China‬‬ ‫تدارکات پزشکی اریا قلب پیشرو‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان مالصدرا بعد از خوارزمی ساختمان فردوس طبقه ‪ 4‬واحد ‪/14‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188060850 :‬نام کاال‪ :‬مش پلیمریک‪NC ،CTO Balloon ،‬‬ ‫‪ ،NC Balloon ،Balloon‬روانداز دستگاه گرم کننده خنک کننده‪ ،‬دستگاه گرم‬ ‫کننده خنک کننده بیمار‪ ،‬هموستاتیک قابل جذب‪ ،SC Balloon ،‬گان بیوپسی نیمه‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬وسیله تثبیت کننده مش جراحی‪،Semi Compliant Endovascular ،‬‬ ‫مش پلیمریک پی جی ای‪ ،‬لوازم جانبی سیستم بیوپسی پستان ماموگرافی دیجیتال‪،‬‬ ‫دستگاه نمونه برداری از پستان‪ ،14Guide Wire Compatible ،‬بالون دارویی‪ ،‬میکرو‬ ‫کتتر‪ ،‬اینفلیتور‪ ،‬هموستاتیک مدیا‪ ،‬کیت انژیو‪ ،‬لوازم مصرفی سیستم بیوپسی پستان‬ ‫ماموگرافی دیجیتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪C.R. BARD GMBH (United States) ،ACROSTAK (SCHWEIZ) AG‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪(Switzerland) ،Brosmed Medical Co., Ltd (China) ،BARD(Medivance‬‬ ‫‪Inc) (United States) ،Clearstream Technologies Ltd (Ireland) ،Bard/‬‬ ‫‪SENORX,INC (Thailand) ،Bard/SENORX,INC (United States) ،BARD/‬‬ ‫)‪LUTONIX, Inc (United States) ،SUNNY MEDICAL DEVICE(shenzhen‬‬ ‫)‪CO., LTD (China‬‬ ‫تدارکات پزشکی ماوراء بحار‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد خ سیدجمال الدین اسد ابادی خ شصت و چهارم طبقه ‪ 2‬واحد‪/‬‬ ‫نام کاال‪ ،Sizer ،Onnuloplasty Ring ،SuperStiff ،Costum Pack :‬میکرو‬ ‫کتتر‪ ،Extra Stiff ،‬دریچه ائورتیک‪ ،‬اکسیژناتور بزرگسال همراه با فیلتر‪ ،‬اکسیژناتور‬ ‫بزرگسال بدون فیلتر‪ ،‬اکسیژناتور نوزاد بدون فیلتر‪ ،‬اکسیژناتور اطفال بدون فیلتر‪،‬‬ ‫دریچه میترال‪ ،‬استنت کاروتید‪SC ،14Guide Wire Compatible ،Work Horse ،‬‬ ‫‪ ،Balloon‬اس اف ای‪ ،‬ایلیاک‪ ،‬رنال‪،PTA Balloon ،Carotid Protection Device ،‬‬ ‫کویل‪ ،‬کاتتر مغز و اعصاب‪ ،‬کاردیاک فمورال‪ ،‬کویل‪ ،‬کویل‪ ،‬گایدینگ کتتر‪IVUS ،‬‬ ‫‪ ،Catheter‬دریچ ههای بیولوژیکی قلب‪ ،Non Compliant Endovascular ،‬استنت‬ ‫غیردارویی‪ ،14Guide Wire Compatible ،IVUS Catheter ،‬استنت دارویی‪NC ،‬‬ ‫‪ ،Balloon‬کاتتر اترکتومی‪ ،‬گایدینگ کتتر‪18Guide Wire ،Intracoronary Shunt ،‬‬ ‫‪ ،Compatible‬استنت مغزواعصاب‪ ،‬اکسیژناتور بزرگسال بدون فیلتر‪ ،‬میکرو گایدوایر‪،‬‬ ‫گایدوایر انژیوپالستی هجده هزارم‪ ،‬ونوس‪،Semi Compliant Endovascular ،‬‬ ‫‪/35 Hydrophilic‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TERUMO CORPORATION (Singapore) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORA‬‬‫‪TION (United States) ،Sorin Group Italia srl (Italy) ،Stryker Neurovas‬‬‫‪cular (Ireland) ،TERUMO CORPORATION (Japan) ،BOSTON SCIENTIFIC‬‬ ‫‪CORPORATION (Ireland) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Costa‬‬ ‫‪Rica) ،Stryker Neurovascular (United States) ،Stryker Neurovascular‬‬ ‫‪(Mexico) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Mexico) ،Chase Medi‬‬‫)‪cal LP (United States) ،TERUMO CORPORATION (United States‬‬ ‫تدارکات صنعتی و پزشکی نیک جویان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران خ میرداماد خ شنگرف ک یکم ساختمان سبز ط‪1‬جنوبی‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬بدنه انگل معمولی با سرعت ثابت‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬دستگاه توربین‪ ،‬اسکنر‬ ‫سها‪،‬‬ ‫کدکم‪ ،‬دستگاه اپکس فایندر‪ ،‬تشخیص رنگ دندان‪ ،‬اپلیکاتور دندانپزشکی‪ ،‬بر ‬ ‫دستگاه الیت کیور‪ ،‬کامپوزیت سلف کیور‪ ،‬دستگاه جرم گیر اولتراسونیک‪ ،‬کیت‬ ‫تشخیص پوسیدگی‪ ،‬دستگاه انگل معمولی با سرعت ثابت‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬کامپوزیت‬ ‫کیت‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬باندینگ‪ ،‬پودر پرسلن‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬پودر‬ ‫پرسلن‪ ،‬مواد پلی کریستالین البراتواری‪ ،‬کامپوزیت تک تیوپ‪ ،‬پودر پرسلن‪ ،‬ماده‬ ‫جدا کننده‪ ،‬رزین دندان مصنوعی هیت کیور‪ ،‬رزین دندان مصنوعی سلف کیور‪ ،‬مواد‬ ‫پاک کننده دندان مصنوعی‪ ،‬الیت گایت‪ ،‬دستگاه ایرموتور‪ ،‬سایلن‪ ،‬سمان کامپوزیت‬ ‫رزینی‪ ،‬اچینگ‪ ،‬ماده پالیش‪ ،‬دهان باز کن‪ ،‬دیسکهای ساینده‪ ،‬اپلیکاتور دندانپزشکی‪،‬‬ ‫اپلیکاتور دندانپزشکی‪ ،‬اپلیکاتور دندانپزشکی‪ ،‬ماده پالیش‪ ،‬رزین دندان مصنوعی سلف‬ ‫کیور‪ ،‬رزین دندان مصنوعی هیت کیور‪ ،‬دندان مصنوعی‪ ،‬بلوک کدکم‪ ،‬فیس بو‪ ،‬ژل‬ ‫بیلیچینگ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Beyes Dental Canada Inc (Canada) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Swit‬‬‫‪zerland) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Poland) ،IVOCLAR VIVADENT‬‬ ‫‪AG (Liechtenstein) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Philippines) ،IVOCLAR‬‬ ‫‪VIVADENT AG (Austria) ،IVOCLAR VIVADENT AG (United States)،‬‬ ‫‪Beyes Dental Canada Inc (Switzerland) ،IVOCLAR VIVADENT AG‬‬ ‫‪(Swaziland) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Italy) ،Beyes Dental Canada Inc‬‬ ‫)‪(Germany) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Germany‬‬ ‫تدارکات طب و بهداشت عظیم‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان طیب جنب پمپ بنزین ساختمان نقش جهان طبقه‪ 4‬واحد ‪/7‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3132207341 :‬ایمیل‪ /info@azimteb.com :‬نام کاال‪ :‬فرز‬ ‫تنگستن کاربایدی‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬روکش موقت‪ ،‬دستگاه امالگاماتور کپسولی‪ ،‬دستگاه‬ ‫الیت کیور‪ ،‬فرز تنگستن کاربایدی‪ ،‬فرز الماسه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IQDENT Sp. z o.o (Poland) ،PENG LIM ENTERPRISE CO. , LTD (Taiwan)،‬‬ ‫)‪G & Z INSTRUMENT GMBH (Austria‬‬ ‫تداوی گستر سالمت‬ ‫ادرس‪ :‬داودیه خ دکتر شریعتی ک احمدیه یکم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /103‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122895993 :‬ایمیل‪ /tadavi-gostar@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫میکروست‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬اسکالپ وین‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shengguang Medical Instrument Co,Ltd (China‬‬ ‫تدبیر پژوه شمس‬ ‫ادرس‪ :‬یوسف اباد ک دوم الف خ شهید مصطفی جهانمهر طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /4‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاست استریالیزر پالسما‪ ،‬دستگاه کرایوتراپی‪ ،‬دستگاه استریالیزر پالسما‪،‬‬ ‫دستگاه الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه شاک ویوتراپی فیزیوتراپی و توانبخشی‪ ،‬دستگاه وکیوم‬ ‫تراپی‪ ،‬دستگاه میکروویو دیاترمی‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپی‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپی‬ ‫و الکتروتراپی‪ ،‬دستگاه سایر محصوالت ترکیبی فیزیوتراپی‪ ،‬دستگاه ترکشن‪ ،‬دستگاه‬ ‫شورت ویو دیاترمی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LOWTEM CO.,LTD (Korea, South) ،GBO MEDIZINTECHNIK AG (Germa‬‬‫)‪ny) ،Likamed GmbH (Germany‬‬ ‫تدبیر طب پارسیان‬ ‫ادرس‪15 :‬خرداد ک ‪15‬خرداد ‪ 48‬طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت‬ ‫سیستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO. LTD (China‬‬ ‫تدبیر گستر درمان ایرانیان‬ ‫ادرس‪ :‬خلیج شمالی ک مهر خ بهشتی طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166491947‬نام کاال‪ :‬چسب زینک اکساید‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬میکروست‪،‬‬ ‫انژیوکت‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬دستکش معاینه وینیل‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬پانسمان‬ ‫پروانه ای‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سیستم جاذبه‪ ،‬پانسمان بانداژهای چسبنده‪ ،‬پانسمان عمومی‪ ،‬چسب نان وون‪،‬‬ ‫پد چشمی‪ ،‬پانسمان پروانه ای‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پی ای‪ ،‬دستکش جراحی‬ ‫التکس‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬اسکالپ وین‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬یورین بگ کیسه‬ ‫ادرار‪ ،‬چسب زینک اکساید‪ ،‬ماسک جراحی‪ ،‬میکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،JIANGSU‬‬ ‫‪WEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،SURU INTERNATIONAL‬‬ ‫‪PVT. LTD (India) ،Suqian Green Glove Co., Ltd (China) ،Changzhou‬‬ ‫‪Major Medical Products Co.,Ltd (China) ،ZHEJIANG BANGLI MEDICAL‬‬ ‫‪PRODUCTS CO,LTD (China) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT‬‬ ‫‪GROUP LTD. (China) ،ANHUI TIANKANG MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD‬‬ ‫‪(China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،HUAIAN CITY HENGC‬‬‫‪HUN MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،HUBEI HAIXIN PROTEC‬‬‫)‪TIVE PRODUCTS GROUP CO., LTD (China‬‬ ‫تدبیر نگاران زاگرس‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان نیاوران خیابان یاسر ‪،‬خیابان فرخ ‪،‬کوچه ارجی پالک ‪ 6‬واحد‬ ‫‪ /1‬نام کاال‪ :‬فشارسنج دیجیتال بازویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪A&D COMPANY, LIMITED (Japan) ،A&D COMPANY, LIMITED (China‬‬ ‫تدبیر کیمیا اکسیر‬ ‫ادرس‪ :‬جاده لشگرک ب ارتش خ شهید حسن عرب حلوائی طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /aghasian-azar@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬استنت دارویی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Ireland) ،MEDTRONIC Inc‬‬ ‫)‪(Ireland‬‬ ‫ترنج طب تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬شهید مطهری خ اورامان خ شهید استاد مطهری طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188320563 :‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ‬ ‫های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج کمری خلفی‬ ‫کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج گردنی تیغه دار‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کیج کمری پیچ دار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات کیج‬ ‫گردنی قدامی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ‬ ‫های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای‬ ‫پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کیج کمری پیچ دار‪/PK M2 ،Calprotectin ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Norm Tibbi Urunler Ithalat Ihracat San. ve Tic. Ltd. Sti (Turkey) ،REB‬‬‫)‪STOCK INSTRUMENTS GMBH (Germany) ،EUROSPINE S.A.R.L (France‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تروند سینا تجهیز‬ ‫ادرس‪ :‬یزد‪ -‬سراه تعاون‪ -‬مرکز زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد‪ -‬طبقه‬ ‫دوم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3538254933 :‬ایمیل‪ /info@tstlab.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪/Calprotectin‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BUHLMAN LABORATORIES AG (Switzerland) ،schebo biotech AG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫تروند طب‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک ژاندارمری خ سپهر خ سپهر ‪ 9‬طبقه ‪ 1‬واحد جنوبی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2144273158 :‬نام کاال‪ :‬سوزن بیوپسی بافت نرم‪ ،‬سوزن بیوپسی پستان‪،‬‬ ‫‪non TTS Remov� ،Removable(fully covered) TTS Biliary Metal Stentt‬‬ ‫‪ ،)able(fully covered‬سوزن بیوپسی بن مرو‪ ،‬سوزن نشانه گذاری پستان‪ ،‬گان‬ ‫بیوپسی اتوماتیک برش کناری‪ ،‬گان بیوپسی اتوماتیک برش انتهایی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Medax Srl Unipersonale (Italy) ،SEWOON MEDICAL CO LTD (Korea,‬‬ ‫)‪South‬‬ ‫تری مد‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان انقالب‪-‬خیابان ابوریحان‪-‬روبروی خانه کارگر‪-‬پالک ‪ /59‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166966787 :‬نام کاال‪ :‬فیلم رادیولوژی معمولی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Agfa Healthcare NV (Belgium‬‬ ‫تسنیم بهبود ارمان‬ ‫ادرس‪ :‬قیطریه ک شهیدعلی ثابتی خ شهیدامیرحسین کریمی س گلزار طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122691140 :‬نام کاال‪ :‬پساری‪Self Adhesive ،‬‬ ‫‪ ،Electrodes‬کاتتر فولی دو راه‪ ،‬دستگاه یورو داینامیک‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬رزکتوسکوپ‪،‬‬ ‫مانیتور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬کمرا هد ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬تروکار اندوسکوپی‪ ،‬سیستم‬ ‫اسپیریشن و ایریگشن اندوسکوپی‪ ،‬دستگاه ابلیشن‪ ،‬کلپوسکوپ‪ ،‬قالب اندوسکوپی‪،‬‬ ‫کتتر یورو داینامیک‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬کلپوسکوپ‪ ،‬کلپوسکوپ‪ ،‬سیستم مستندسازی‬ ‫اندوسکوپی‪ ،‬هیستروسالپینگوگرافی‪ ،‬پروسسور سازگار ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫فتال مانیتور‪ ،‬کابل انتقال نور سرد ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬تلسکوپ ویدئو الپاراسکوپ‪،‬‬ ‫هیستروسکوپ‪ ،‬دستگاه روبات جراحی‪ ،‬منبع نور ویدئو الپاراسکوپ‪ ،‬ژنراتور مونوپالر‪،‬‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬لوازم جانبی رترکتور‪ ،‬دستگاه استخراج کننده‬ ‫یمتر دستی‪،‬‬ ‫های مکشی زایمانی‪ ،‬کاتترهای نمونه برداری اندومتر‪ ،‬دستگاه پالس اکس ‬ ‫‪ ،manipulate‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬دستگاه مکش دود‪ ،‬اینسافلیتور ویدئو الپاراسکوپ‪،‬‬ ‫دستگاه ابلیشن‪ ،‬کتتر ابلیشن‪ ،‬دستگاه رادیو فرکانسی‪ ،‬پانچ اندوسکوپی‪ ،‬دیالتور‬ ‫واژینال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CooperSurgical, INC (United States) ،BODY CLOCK HEALTH CARE LIM‬‬‫‪ITED (China) ،Andromeda medizinische Systeme GmbH (Germany)،‬‬ ‫‪WISAP Medical Technology GmbH (Germany) ،Edan Instruments,‬‬ ‫‪Inc (China) ،ATMOS MEDIZINTECHNIK GmbH & CO.KG (Germany)،‬‬ ‫‪Ecleris SRL (Argentina) ،ENDOCONTROL (France) ،Idoman Teoranta‬‬ ‫)‪(Ireland) ،GENERAL PROJECT S.r.l (Italy‬‬ ‫تسنیم گستر‬ ‫ادرس‪ :‬خ سهروردی شمالی ‪ -‬خ خرمشهر ‪ -‬خ مرغاب ‪ -‬کوچه ایازی پالک‬ ‫‪ 19‬واحد ‪ /18‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188503551 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فتال مانیتور‪،‬‬ ‫دستگاه ترمال بالن ابلیشن داخل رحمی‪ ،‬کاتتر ترمال ابلیشن داخل رحمی‪ ،‬دستگاه‬ ‫سونوگرافی‪ ،‬دستگاه سیتولوژی فاز مایع‪ ،‬کیت سیتولوژی فاز مایع‪ ،‬دستگاه فتال‬ ‫مانیتور‪ ،‬سیتو براش‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BISTOS CO.,Ltd (Korea, South) ،Veldana Medical SA (Switzerland)،‬‬ ‫‪Promed Group Co., Ltd (China) ،LGM INTERNATIONAL INC (United‬‬ ‫)‪States) ،ROVERS MEDICAL DEVICES BV (Netherlands‬‬ ‫تشخیص بافت ارا ژن‬ ‫ایمیل‪ /INFO@TBA-INC.COM :‬نام کاال‪،Histology cytology Antisera :‬‬ ‫‪Monoclonal Antibody Flow ،Basic Culture Media ،Other Solution Stain‬‬ ‫‪Molecular Assay ،paraffin wax ،Cytometery Immunoflourescence‬‬ ‫‪/Reagents‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAKO DENMARK A/S (Denmark) ،DDK-Diagnostic Diffusion Kits S.r.l (Italy)،‬‬ ‫)‪THERMO FISHER SCIENTIFIC (United States) ،ZYTOVISION GMBH (Germany‬‬ ‫‪92‬‬ ‫تصویر طب اسیا‬ ‫ایمیل‪ /tasvirteb.com@iman1 :‬نام کاال‪ :‬الکترود یکبارمصرف‬ ‫الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FARUM S.A (Poland) ،HUREV CO., LTD (Korea, South‬‬ ‫تصویر طب هامرز‬ ‫ادرس‪ :‬کاشانک خ شهید مجید خداوردی ک اراسته طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2126118990‬نام کاال‪ :‬دستگاه سی ار‪ ،‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬فیلم های‬ ‫دیجیتال خشک‪ ،‬سنسور فسفورپلیت‪ ،‬دستگاه فسفور پلیت‪ ،‬دستگاه ار وی جی‪،‬‬ ‫دستگاه دوربین داخل دهانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Agfa Healthcare NV (Germany) ،Agfa Healthcare NV (Belgium)،‬‬ ‫)‪SOPRO-ACTEON GROUP (France‬‬ ‫تضامنی نیازی و شرکا‬ ‫ادرس‪ :‬نواب خ کمیل ب نواب صفوی م دندانپزشکی ایران دنتال سنتر طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /34‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2155434276 :‬نام کاال‪ :‬سطح مفصلی اینسرت توتال‬ ‫زانو‪ ،‬کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال‪ ،‬کامپوننت تیبیال زانوی سیمانی توتال‪،‬‬ ‫الینر‪ ،‬کاپ غیرسیمانی‪ ،‬هد‪ ،‬استم غیرسیمانی‪ ،‬استم سیمانی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪C2F IMPLANTS (France‬‬ ‫تعلیم‬ ‫ایمیل‪ /elahiamin@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬سیم قلبی پیس میکر خارجی تک‬ ‫حفره ای‪ ،‬لید قلبی پیس موقت تک حفره ای‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEDICAL CONCEPTS EUROPE B.V (Netherlands‬‬ ‫تکاپو طب‬ ‫ادرس‪ :‬خ کریمخان زند‪-‬خ خردمندجنوبی‪-‬شماره ‪- 43‬طبقه ‪ /4‬نام کاال‪BCM :‬‬ ‫‪ ،Automated Tests‬سیستم بیوپسی پستان ماموگرافی دیجیتال‪Monoclonal ،‬‬ ‫‪HPV High Risk Type ،Antibody Flow Cytometery Immunoflourescence‬‬ ‫‪ ،NAT Reagents DNA‬لوازم جانبی سیستم بیوپسی پستان ماموگرافی دیجیتال‪ ،‬لوازم‬ ‫مصرفی سیستم بیوپسی پستان ماموگرافی دیجیتال‪Automated Blood Culture ،‬‬ ‫‪Monoclonal Antibody Flow Cytometery Immunofloures� ،Analyserr‬‬ ‫‪MIC Test ،Flow Cytometer without Cell Sorter - Multi Laser ،cence‬‬ ‫‪ ،Antibiogram Disk/Manual Test ،Automatic M Analysers ،Strip‬دستگاه‬ ‫سنجش تراکم استخوان‪Microbiology Molecular ،Manual M Analysers ،‬‬ ‫‪ ،Analyser‬کیت سیتولوژی فاز مایع‪ ،‬تیوب سنجش تراکم استخوان‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫یدکی ماموگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه ماموگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه سیتولوژی فاز مایع‪،‬‬ ‫مارکر اشعه ایکس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (United States) ،HOLOGIC n.v.‬‬ ‫)‪(United States) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Netherlands‬‬ ‫تکوین طب‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان اپادانا پالک‪ /32‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی سونوگرافی‪ ،‬دتکتور‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه سونوگرافی‪ ،‬دستگاه الکتروشوک نیمه اتوماتیک‪،‬‬ ‫دستگاه مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪OPG ،OPG Without Ceph Unit ،‬‬ ‫‪،OPG With Ceph Double Sensor Unit ،With Ceph Single Sensor Unit‬‬ ‫‪ ،Dental CBCT Unit‬دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافی‪ ،‬ژنراتور‬ ‫اشعه ایکس رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬سایر قطعات یدکی الکتروشوک دستی‪ ،‬دستگاه‬ ‫اکوکاردیوگرافی‪ ،‬دستگاه الکتروشوک دستی‪ ،‬سایر قطعات یدکی ‪ ،ECG‬سایر قطعات‬ ‫یدکی رادیوگرافی دیجیتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SAMSUNG MEDISON CO., LTD (Korea, South) ،DRGEM CORPORA‬‬‫‪TION (United States) ،NIHON KOHDEN CORPORATION (Japan) ،HDX‬‬ ‫‪WILL CORP (Korea, South) ،DRGEM CORPORATION (Korea, South)،‬‬ ‫)‪NIHON KOHDEN CORPORATION (China‬‬ ‫تکوین درمان طب‬ ‫ایمیل‪ /Afsharradmehdi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپی‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Hangzhou Valued Medtech Co.,ltd (China‬‬ ‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تکوین طب پیما‬ ‫ادرس‪ :‬جمالزاده شمالی خ جمالزاده شمالی خ شهیدغالمرضا طوسی طبقه ‪1‬‬ ‫واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166565027 :‬ایمیل‪/takvinteb@takvinteb.com :‬‬ ‫نام کاال‪Blood ،CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids :‬‬ ‫‪CBC ،Ion Selective Electrolyte Analyser ،Gas plus Electrolyte Analyser‬‬ ‫‪ ،Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids‬نوار ادراری چند پارامتری‪،‬‬ ‫‪ ،5Part Differential Automated Cell Counters‬دستگاه تست قند خون خانگی‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪blood gas and ،Blood Gas pH Calibrators or Standards ،‬‬ ‫‪/PH‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CONVERGENT Technologies GmbH & CO.KG (Hungary) ،CONVER‬‬‫‪GENT Technologies GmbH & CO.KG (Germany) ،CONVERGENT‬‬ ‫)‪Technologies GmbH & CO.KG (Taiwan‬‬ ‫تکین تجارت ویرا‬ ‫ادرس‪ :‬تهران انتهای اتوبان رسالت ‪ -‬بعد از اتوبان باقری ‪ -‬خ رشید شمالی ‪-‬‬ ‫ساختمان اشکان ‪ -‬پالک ‪ - 10‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177722236 :‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪ /ladanirani.ttv@gmail.com‬نام کاال‪ :‬اسلینگ‪ ،‬کتتر یورو داینامیک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CL MEDICAL (France) ،PRINCE MEDICAL (France‬‬ ‫تمهید طب‬ ‫ادرس‪ :‬ازادی خ شهید رسول زارع خ ازادی پاساژ کاوه‪ -‬پالک ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫سها‪ ،‬سیلر‪ ،‬نوار‬ ‫‪ /2166439193‬نام کاال‪ :‬کاغذ ارتیکوالتور‪ ،‬اسپاتول سمان‪ ،‬بر ‬ ‫پرداخت‪ ،‬چسب اتصال دندان مصنوعی‪ ،‬فیلمهای دستی پری اپتیکال‪ ،‬باندینگ‪ ،‬فرز‬ ‫الماسه‪ ،‬سمان پلی کریستالین‪ ،‬اچینگ‪ ،‬پانسمان جراحی‪ ،‬پانسمان‪ ،‬کامپوزیت کیت‪،‬‬ ‫سمان ارتودنسی‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪ ،‬مواد پاک کننده دندان مصنوعی‪ ،‬کامپوزیت‬ ‫تک تیوپ‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬ابزار دستی ارتودنتیک‪ ،‬سمان پلی کربوکسیالت‪،‬‬ ‫کامپوزیت فیشو رسیالنت‪ ،‬دیسکهای ساینده‪ ،‬خمیر پروفیالکسی‪ ،‬فرز تنگستن‬ ‫کاربایدی‪ ،‬ابزار دستی