دو هفته نامه اقتصاد هویدا شماره 1 - مگ لند

دو هفته نامه اقتصاد هویدا شماره 1

دو هفته نامه اقتصاد هویدا شماره 1

دو هفته نامه اقتصاد هویدا شماره 1

‫اقتصادهویدا ازوضعیتقیمتکاالهایاساسیگزارشمیدهد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 2000‬تومان‬ ‫مردمچشمانتظارکاهشقیمتها‬ ‫اقتصاد هویدا از فروش لوازم خانگی‬ ‫ایرانی با برند خارجی گزارش می دهد‪:‬‬ ‫برند های ایرانی‬ ‫با پوشش خارجی‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫دو‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگاندرگفتوگوبااقتصادهویدامطرحکردند‪:‬‬ ‫جو روانی عامل‬ ‫گرانیوارزانیدالر‬ ‫بیهویت کردن‬ ‫برندهای با اصالت‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫لزومتاسیسسامانه‬ ‫شغلیابیبرحسب‬ ‫عالقه افراد‬ ‫خبری در رسانه های پیچید مبنی بر اینکه تولید کنندگان ایرانی در هر حوزه ای‬ ‫از پوشاک گرفته تا لوازم خانگی برندهای خارجی اســتفاده می کنند تا فروش لوازم‬ ‫شان بیشــتر شــود و یا حتی با افزایش صد در صدی قیمت لوازم تولید شده خود به‬ ‫مردم هستند‪.‬البته نباید نادیده گرفته شود که سال هاست که تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫برای فروش محصوالتشان از مارک خارجی استفاده می کنند‪ .‬سری به صنف مارک‬ ‫فروشان زدیم‪ .‬افرادی که می گویند این ایام سفارش مارک ایرانی نسبت به قبل رونق‬ ‫گرفته است‪.‬مردم اگر حاضر نشوند اجناس فیک خریداری کنند و به تولیدکنندگان‬ ‫خودماناعتمادکنندباعثمیشوندتا‪...‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫سرمایههای‬ ‫سرگردان به بازار‬ ‫بورس هدایت شوند‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫گزارش اقتصاد هویدا از شورای رقابت‬ ‫پای دالالن را شورای‬ ‫رقابت به بازارخودرو‬ ‫بـاز کـرد‬ ‫شــورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو تعبین شده بود که در حاضر این شورا‬ ‫به دلیل اینکه رقابتی در بین خودروها وجود نــدارد کاری هم ندارد از طرفی برخی‬ ‫ها براین باورند که این شــورا به وجود دالالن کمک کرده اســت‪.‬یک عضو شورای‬ ‫رقابت گفت‪ :‬این شورا با قیمت گذاری خودرو خداحافظی کرده و ستاد تنظیم بازار‬ ‫وسازمانحمایت‪،‬مجددااینمسئولیترابهعهدهگرفته اند‪....‬‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش اقتصاد هویدا از فساد مالی در نظام مهندسی‬ ‫تضاد منافع ‪،‬موجب فساد در‬ ‫حوزه ساخت وساز شده است‬ ‫معاون رئیس جمهور‪:‬‬ ‫قیمت دالر به زیر ‪ ۷۰۰۰‬تومان می رسد‬ ‫سرمقاله‪ /‬مدیر مسوول‬ ‫معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی‪ ،‬گفــت‪ :‬از بحران‬ ‫تغییرات قیمت ارز در حال عبور هستیم و براوردها نشان می دهد که قیمت ارز باید زیر‬ ‫‪۷۰۰۰‬تومانقراربگیرد‪.‬‬ ‫جمشید انصاری در شــورای اداری کردســتان اظهار کرد‪ :‬با به روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهم‪ ،‬در شرایطی سیاست های کشور اجرا شد که به دلیل تحریم ظالمانه امریکا در‬ ‫یکشرایطاقتصادیخاصقرارداشتیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در سال های ‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و‬ ‫در شهریور ماه ســال‪ ۱۳۹۲‬همزمان با به کار امدن دولت دکتر روحانی‪ ،‬نرخ تورم به‪۳۲‬‬ ‫درصدرسید‪.‬درواقعاثارمنفیبودنرشداقتصادیبرتورمتاثیرگذاشت‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور‪ ،‬با اشاره به این که از لحاظ وضعیت اداره واحدهای تولیدی نیز با‬ ‫مشکالتی مواجه شدیم‪ ،‬افزود‪ :‬سیستم بانکی به گونه ای برنامه ریزی شده بود که امکان‬ ‫مبادالت مالی را به سختی داشــتیم و معموال با هزینه های باالتری مبادالت مالی انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در چنین شرایطی دولت سیاست خود را حول دو محور تعریف کرد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬محور اول تنش زدایی در روابط بین الملی برای کاستن فشار تحریم ها و محور‬ ‫دوم تغییر سیاســت های اقتصادی کشــور و مثبت کردن ان‪ ،‬کاهش نرخ تورم و رونق‬ ‫بخشیدنبهفعالیتهایتولیدیبود‪.‬‬ ‫معاونرئیسجمهور‪،‬گفت‪:‬اثاروپیامدهایاینسیاستدرکشوربهویژهبعدازتوافق‬ ‫با کشــورهای‪ ۵+۱‬در اقتصاد‪ ،‬به گونه ای بود که در ســال‪ ۱۳۹۳‬به تدریج رشد اقتصاد‬ ‫کشورمثبتشدوباالترینرشدرادرسال‪۱۳۹۵‬شاهدبودیم‪.‬‬ ‫انصاری اظهار کرد‪ :‬در پایان سال ‪ ۱۳۹۴‬به نرخ تورم یک رقمی رسیدیم و بیش از ‪۴.۷‬‬ ‫درصدمتوسطرشداقتصادیدرسال های‪۱۳۹۳‬تا‪۱۳۹۵‬درکشوربهثبترسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ایجاد فرصت های شغلی در سال ‪ ۱۳۹۳‬حدود ‪ ۵۰۰‬هزار شغل در کشور‬ ‫ایجادشدودرسال‪ ۱۳۹۶‬اینتعدادباعدد‪ ۷۰۰‬هزاردرکشوربهثبترسید‪.‬‬ ‫معاونرئیسجمهور‪،‬بابیاناین کهمجموعتالشهایدولتدرراستایسیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در جهت حل مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نتایج فرصت شــغلی جدید بود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫سرعت بخشیدن به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و مرزی‪ ،‬منابعی در محل صندق‬ ‫توسعه ملی در مناطق محروم اختصاص یافت که تاثیر مثبتی در حوزه اشتغال و تولید‬ ‫داشت و استقبالی که در انتخابات ســال ‪ ۱۳۹۶‬برای بار دوم از اقای روحانی شد‪ ،‬دلیل‬ ‫روشناینامروامیدواریمردمبهایندهوتداومبرنامههایدولتتدبیرازسویمردمبود‪.‬‬ ‫انصاری افزود‪ :‬اولین هدف امریکا از اعمال تحریم‪ ،‬قطع دسترسی ایران به منابع ارزی‬ ‫و مالی با به صفر رساندن صادرات نفت و کاهش صادرات غیر نفتی است و برای تحقق این‬ ‫هدفبهتمامکشورهایطرفمعاملهوتجارتکشورمانفشارمی اورد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امریکا برای تحقق هدف مذکور‪ ،‬کشورهای طرف قرارداد خرید نفت‬ ‫باایرانراباروشتهدیدامیزملزمبهکاهشوبهتدریجقطعخریدنفتازایرانکردهاست‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با بیان این که در سال گذشته صادرات نفتی حدود دو میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت در روز بوده است افزود‪ :‬هدف دومی که امریکا از تحریم ها داشت‪،‬‬ ‫جلوگیریازامکانجابجاییمنابعارزیبود‪.‬‬ ‫انصاری بیان کرد‪ :‬هدف سوم امریکا از تحریم ها این است که کاال به ایران وارد نشود و‬ ‫اعالمکردهکهکشتی هاحملکنندهکاالبهمناطقایرانرابیمهنکنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران در سال گذشته ‪ ۴۶‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشت که معادل‬ ‫انکاالبهکشورواردشدهکهبخشیازانشاملخوراکدام‪،‬موادپروتئینی‪،‬لبنیاتودارو‬ ‫است‪.‬درهمینراستادردولتیکستادمقابلهباتحریمبابرنامهریزیمتقابلتدوینشده‬ ‫است‪ .‬به مردم اطمینان داده شــده که در تامین کاال های اساسی هیچ مشکلی نداریم و‬ ‫مردمنبایدهیچگونهنگرانیدراینزمینهداشتهباشند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور‪ ،‬گفت‪ :‬امســال ذخایر اساســی مانند تامیــن گندم با همت‬ ‫کشــاورزان نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون تن در کشور تولید شده و مشــکل خاصی در تامین‬ ‫خوراکدامموردنیازدرتولیدموادپروتیئنیودامدارینداریم‪.‬‬ ‫مدیرکل ارزیابی امنیتی محصوالت سازمان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫رمزارزملیمی تواندتبدالرراپاییناورد‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی امنیتــی محصوالت‬ ‫ســازمان فناوری اطالعات گفت‪ :‬اگر ما رمز‬ ‫ارزی را که تولید می کنیم دارای ارزش کنیم‪،‬‬ ‫همســایگانمان ان را بپذیرنــد و بتوانیم در‬ ‫تبادالت خود از ان اســتفاده کنیم‪ ،‬مراجعه‬ ‫مردم به دالر کمتر می شــود و به ســمت ان‬ ‫می ایند‪ .‬البتــه این به این معنی نیســت که‬ ‫یک ارز ملی بتواند جــای دالر را بگیرد؛ بلکه‬ ‫می تواند در کنار دالر‪ ،‬میزان گرایش را نسبت‬ ‫به دالر کاهش دهد‪.‬‬ ‫فروزنده دوست با بیان اینکه در مورد بیت‬ ‫کوین ســه ســناریو در دنیا مطرح می کنند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عــده ای معتقدنــد بیت کوین‬ ‫کالهبــرداری و هرمــی اســت و در نهایت‬ ‫نابود شده و همه ســرمایه ها را هدر می دهد‪.‬‬ ‫عده ای می گویند بیت کوین رشد خود را طی‬ ‫می کند‪ ،‬کم کم عرضه ان کــم و تفاضای ان‬ ‫زیاد می شود و ارزشش باال می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک عده هــم می گویند امریکا‬ ‫و اژانس امنیت ملی این کشــور بیت کوین را‬ ‫ساخته تا بداند واکنش جامعه جهانی نسبت‬ ‫به ان چگونه اســت و چقدر می تواند دالر را‬ ‫تحت تاثیر خود قرار دهد تا بتواند رمز ارز خود‬ ‫را بســازد و در دنیا فراگیر کند‪( .‬البته سازنده‬ ‫بیت کوین در هاله ای از ابهام اســت اما برخی‬ ‫سناریوی سوم را قبول دارند‪).‬‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی امنیتــی محصوالت‬ ‫ســازمان فنــاوری اطالعات ادامــه داد‪ :‬من‬ ‫به هیــچ وجه به ســناریوی ســوم اعتقادی‬ ‫ندارم؛ چراکه همین االن مــا رمز ارزی تحت‬ ‫عنوان تِتِر داریم که معادل دالر اســت‪ .‬البته‬ ‫نام درســت این ارز ‪ USDT‬اســت و تتر نام‬ ‫شرکت ان است اما مردم از این رمز ارز تحت‬ ‫عنوان تتر یاد می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تتر توســط امریکا ممیزی شده‬ ‫و یک بار هم امریــکا ان را محدود کرد اما تتر‬ ‫اعالم کرد معادل ارز دیجیتالــی که در بازار‬ ‫دارد‪ ،‬پشــتوانه دالری هم دارد‪ .‬هر تتر تقریبا‬ ‫معادل ‪ 1‬دالر اســت‪ .‬بعد هم مشــخص شد‬ ‫که این ادعا درست اســت و بانک های تایلند‬ ‫و تایوان هم معادل تتری که در بازار هســت‪،‬‬ ‫دالر دارند‪ .‬بنابراین سناریوی سوم نمی تواند‬ ‫درست باشد‪.‬‬ ‫فروزنده دوســت تصریح کرد‪ :‬در مواردی‬ ‫خانه و ماشــین هــم در دنیا با بیــت کوین‬ ‫معامله شــده اســت اما این عمومیت ندارد‬ ‫و مثل دالر و ریال پول رایج نیســت‪ .‬پیش از‬ ‫اینکه صرافی ها در کشــور بسته شوند‪ ،‬ما ‪40‬‬ ‫شرکت داشتیم که اجناسشان را با بیت کوین‬ ‫می فروختند‪ .‬این شــرکت ها عموما در حوزه‬ ‫کامپیوتر می کردند و با این تکنولوژی اشــنا‬ ‫بودند‪ .‬این شــرکت ها بعضا حتی محصوالت‬ ‫ســنگینی را که قیمت های چندین میلیارد‬ ‫تومانی داشــته اند‪ ،‬بــا بیت کویــن معامله‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایــن ارز عمومیت ندارد اما‬ ‫به عنوان ارز در بعضی جاها اســتفاده شده و‬ ‫همچنان استفاده می شــود‪ .‬حتی ‪ICO‬ها‬ ‫که ارز اولیه سکه هســتند‪ ،‬عموما برای جمع‬ ‫کردن سرمایه‪ ،‬از بیت کوین یا اِت ِریوم استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬اقتصاددانان و بانکی ها متفق القول‬ ‫هستند که رمز ارزها پول نیستند‪ .‬درواقع رمز‬ ‫ارزها مثل اوراق سهام هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ارز دیجیتالی که در داخل‬ ‫کشــور ایجاد شــود‪ ،‬می تواند به عنوان یک‬ ‫گزینه حاشــیه ای کنار دالر بــه کار رود که‬ ‫میزان تقاضــای دالر را پایین اورد‪ .‬چرا مردم‬ ‫نســبت به خرید دالر اقــدام می کنند؟ برای‬ ‫اینکه ارزش ریالشــان کاهش نیابــد‪ .‬اگر ما‬ ‫رمز ارزی را که تولیــد می کنیم دارای ارزش‬ ‫کنیم‪ ،‬همسایگانمان ان را بپذیرند و بتوانیم‬ ‫در تبادالت خود از ان استفاده کنیم‪ ،‬مراجعه‬ ‫مردم به دالر کمتر می شــود و به ســمت ان‬ ‫می ایند‪ .‬البتــه این به این معنی نیســت که‬ ‫یک ارز ملی بتواند جــای دالر را بگیرد؛ بلکه‬ ‫می تواند در کنار دالر‪ ،‬میزان گرایش را نسبت‬ ‫به دالر کاهش دهد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی امنیتــی محصوالت‬ ‫ســازمان فناوری اطالعات با اشاره به رمز ارز‬ ‫ملی که اخیرا از ان سخن گفته می شود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬براســاس اخبار موجود‪ ،‬اســتنباط من‬ ‫این اســت که نوع فنی ارزی که بانک مرکزی‬ ‫تولید خواهد کرد‪ ،‬کامال شــبیه بــه ریپل یا‬ ‫‪ XRP‬است و از مدل ان الگو گرفته اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این رمز ارز در مرحله اول‬ ‫در سیســتم بانکی می چرخد و تراکنش های‬ ‫بین بانکــی را انجام می دهــد و بعد در خرده‬ ‫خرج های مردم می ایــد؛ بنابراین گرایش به‬ ‫دالر را کم می کند و ان تب را می خواباند‪.‬‬ ‫وی در مورد مشکالت اســتفاده از این رمز‬ ‫ارزها گفت‪ :‬در حال حاضر حتی افراد سالمند‬ ‫ما کارت های الکترونیکی را می شناســند و از‬ ‫ان ها اســتفاده می کنند اما مردم ما چقدر از‬ ‫رمز ارز شــناخت دارند؟ حتی رمز ارز ملی که‬ ‫در کشــور جا افتاده باشــد‪ ،‬در چشم مردم با‬ ‫پیچیدگی های زیادی روبه روست‪.‬‬ ‫بهترین شکل اداره دولت چیست؟‬ ‫علی تاجرنیا‬ ‫عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫متاسفانه یک مسئله ای در کشور باب شده و ان اینکه‬ ‫در بوق و کرنا می کنیم‪ ،‬احــزاب توانایی الزم را برای اداره‬ ‫کشــور ندارند‪ ،‬حال انکه به لحاظ قانونی‪ ،‬رســانه ای و‬ ‫تشکل گرایی اجازه شــکل گیری تحزب و فعالیت حزبی‬ ‫داده نمی شــود و به انحــای مختلــف از فعالیت احزاب‬ ‫جلوگیری می شــود بنابرایــن نمی توان امــروز به نقد‬ ‫کارامدی تحزب پرداخت و ان را زیر سئوال برد‪.‬‬ ‫وقتی مجموعه ای مــی خواهد کشــور را اداره کند‪،‬‬ ‫بیش از هر مسئله ای انســجام و همدلی میان اعضای ان‬ ‫مجموعه اهمیت دارد‪ .‬به عبارت دیگر دولت و سیســتم‬ ‫اجرایی کشور یک تیم هســتند که همه اجزا تیم باید با‬ ‫یکدیگر همراه و هماهنگ باشند‪.‬‬ ‫بزرگترین اشــکال دولت هــای غیرحزبی و مجموعه‬ ‫ای هایی که ســعی می کنند خــود را غیرمتاثر از فضای‬ ‫حزبی و سیاسی قرار دهند این است که مجبورند به خاطر‬ ‫رفع اتهام کردن خــود از حزب گرایی ‪ ،‬افــرادی را به کار‬ ‫بگیرند که این افراد الزاما دارای انسجام الزم برای اجرای‬ ‫تصمیمات دولت نیستند‪ .‬در چنین فضایی‪ ،‬وضعیت بدتر‬ ‫از ان اســت که تحزب جای خود را به باند می دهد‪ .‬یعنی‬ ‫کسانی که نزدیک تر و رفیق تر هســتند و طول اشنایی‬ ‫بیشــتری دارند به مناصب بــاالی مدیریت منصوب می‬ ‫شوند‪ .‬معتقدم این اتفاق ضربه زننده به کشور است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال نمی شود سیاست های اقتصادی اعالم‬ ‫شود اما هر کدام از وزرای اقتصادی راه خود را بروند‪ .‬چرا‬ ‫این اتفاق می افتد؟ چون اعضــای تیم اقتصادی دولت از‬ ‫یک بستر فکری هماهنگ درباره ان سیاست ها برخوردار‬ ‫نیستند‪ .‬حال انکه اگر هر حزبی خواه موتلفه‪ ،‬خواه حزب‬ ‫اتحاد ملــت ایران اســامی دولت را در اختیــار بگیرد‪،‬‬ ‫حداقلش ان اســت که وزرایی در حوزه هــای مختلف‬ ‫معرفی می کند که به رویکرد حزب کامال وفادار باشــند‬ ‫بنابرایــن مهمترین اتفاقی که اگر حزب دولت تشــکیل‬ ‫می داد می افتاد این بود که در داخل دولت یک انســجام‬ ‫کامل مشاهده می شد چون احزاب دارای مانیفست برای‬ ‫اداره کشور هســتند و بین اجزای مختلف مانیفست اعم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعــی هماهنگی و‬ ‫همخوانی وجود دارد‪.‬‬ ‫در مجموع معتقــدم اقای روحانی درگیر یکســری‬ ‫تعارفات بین دوســتان و نزدیکان خودش اســت‪ .‬اقای‬ ‫روحانــی در جهت گیری های سیاســی خــود مانده و‬ ‫هنوز برای خودش شفاف نیســت‪ .‬بر همین اساس وقتی‬ ‫انتظارعمومی و کارشناســی برای کنارگذاشتن یکسری‬ ‫چهره های اقتصادی مطرح می شود‪ ،‬روابط عاطفی نمی‬ ‫گذارد که رئیــس جمهور تصمیم درســتی بگیرد‪ .‬اینها‬ ‫اشــکاالتی اســت که در یک دولت حزبی کمتر مشاهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ت های‬ ‫سیاس ‏‬ ‫احتیاطی کالن‬ ‫برای کنترل تورم‪ ،‬کاهش بیکاری و محدودن‬ ‫ب پذیری‏های بخش مالی‪ ،‬سه هدف‬ ‫کردن اسی ‏‬ ‫ثباتقیمت‏ها‪،‬ثباترشداقتصادیوثباتمالیدر‬ ‫دستورکارسیاستگذاراناقتصادکالنقرارگرفته‬ ‫است‪ .‬با این وجود‪ ،‬شواهد اقتصاد ایران بیانگر ان‬ ‫است که هر یک از ابرچالش‏های فوق‪ ،‬بخشی از‬ ‫اهدافکالنسیاستگذارانرامخدوشمی‏کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬شرایط حاکم بر نظام بودجه‏ریزی‪،‬‬ ‫مانندنسبتمخارججاریوعمرانیواندازهبهینه‬ ‫دولتنیزمی‏تواندرشداقتصادیراباچالشهمراه‬ ‫ت های مالی مخصوص‬ ‫سازد و نیازمند سیاســ ‏‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتی از وجــود محورهای فــوق به عنوان‬ ‫ابرچالش در اقتصاد ایران نام می بریم ‪ ،‬همزمان‬ ‫خود انها نیز به عنوان خروجی یک نظام تصمیم‬ ‫شزامطرحمی‏شوند‪.‬‬ ‫‏گیریوسیاستگذاریچال ‏‬ ‫بنابراین‪ ،‬اگر رویکرد سیاست گذاری اقتصاد‬ ‫کالن در قالب ساختارهای ناصحیح تداوم یابد‪،‬‬ ‫امیدیبهرفعاینچالش‏هاوجودنخواهدداشت‪.‬‬ ‫به سبب ارتباطاتی که بین بخش‏های مختلف‬ ‫اقتصادی وجود دارد‪ ،‬بدیهی است که هر یک از‬ ‫ش های فوق‪ ،‬ضمن اینکه بصورت مستقیم‬ ‫چال ‏‬ ‫یکیازاهــدافکالنراتحتتاثیرقرارمی‏دهد‪،‬‬ ‫بهصورتغیرمستقیمنیزبرسایراهدافاثرگذار‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫ش ها‬ ‫در این شــرایط‪ ،‬اگر هر یک از این چال ‏‬ ‫بصورت مجزا دیده شود‪ ،‬ممکن است تالش برای‬ ‫رفع ان به هزینه تشــدید دیگر مشکالت باشد‬ ‫ک ها و موسسات‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬مشــکالت بان ‏‬ ‫اعتباریوهمچنینصندوق‏هایتامیناجتماعی‬ ‫و بازنشستگی‪ ،‬که امروزه جریان وجوه را در سایر‬ ‫بخش‏ها و فعالیت‏های اقتصادی با چالش مواجه‬ ‫کردهاستولذابابروزتنگناهایاعتباری‪،‬سرمایه‬ ‫‏گذاری بنگاه‏های تولیــدی و مصرف خانوارها را‬ ‫کاهشدهد؛کهنتیجــهانکاهشتقاضایکلو‬ ‫بروزرکودخواهدبود‪.‬‬ ‫حاالباتوجهبهاینمسایلتورمناشیازتحریم‬ ‫هاهمبهنوبهخودمشکالتعدیدهایرابهاقتصاد‬ ‫ایران تحمیل می کند‪ .‬در این میان سود جویان‬ ‫چه داخل نظام چه خارج نظام در تشدید بحران‬ ‫هایاقتصادیکامالنقشموثریراایفامینمایند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد مســووالن نظام قبل از هر چیز‬ ‫ابتدا باید این سودجویان را شناسایی وبه سزای‬ ‫عملشان برســاند‪ .‬دوم اینکه جامعه را از شعار‬ ‫گراییبهسمتعملگراییپیشببرند‪.‬‬ ‫بهنظرمیرســدالویتهادراقتصادایرانگم‬ ‫شدهاست‪.‬بخشیازاینمسالهبهناتوانیمدیریت‬ ‫ها برمی گردد وبخشی نیز تعمد برخی از مدیران‬ ‫در گمراه ســازی راه حل ها ست امروز می بینیم‬ ‫برخی از مسووالن مسایل اصلی و حاد کشور را‬ ‫رها کرده اند و دنبال حاشیه ها هستند‪ .‬و فکر می‬ ‫کنند با گمراه کردن مردم می توانند صورتمسئله‬ ‫راپاککنند‪.‬ایندرحالیستکهشایدبیستسال‬ ‫پیشاینتاکتیکهاجوابمیدادامروزدردوران‬ ‫عصرارتباطاتکوچکترینخبرهاظرفیکثانیه‬ ‫از این سوی دنیا به انســو می رود‪ .‬و جایی برای‬ ‫فریباذهانعمومیباقینمیماند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‪ 16‬مهر‪۱۳۹۷‬‬ ‫رویداد‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫ورود چمدانی ارز به کشور تاثیر چندانی بر بازار ندارد‬ ‫گزارش‬ ‫جمعیت تولیدگرایان ایران‪:‬‬ ‫بیانیه ‪ 38‬اقتصاددان کشور‬ ‫مقدمه ای بر تقویت تولید‬ ‫ملی است‬ ‫جمعیــت تولیدگرایان ایــران در بیانیه ای‬ ‫ضمن حمایت از نامــه اقتصاددانان اعالم کرد‪:‬‬ ‫بیانیه ‪ 38‬اقتصاددان کشور که مورد توجه رهبر‬ ‫معظم انقالب نیز قرار گرفتــه‪ ،‬مقدمه ای برای‬ ‫گفت وگو‪ ،‬شفاف ســازی و رابطه بیشتر بخش‬ ‫خصوصی مولد و واقعی با دولت برای حمایت و‬ ‫تقویتتولیدملیاست‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده اســت‪ :‬پیشــرفت و رفاه‬ ‫جامعه وابسته به سیاســت گذاری ها و تصمیم‬ ‫هایی اســت که دولت ها و ملت ها متناســب با‬ ‫امکانات خود و در تعامل بــا دیگر جوامع اتخاذ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫«فقــر نظری و ضعــف تحلیل در مســائل‬ ‫اقتصادی و اجتماعی کشــور موجب شده که‬ ‫جامعه ایران با وجود همه مجاهدت ها و تالش‬ ‫هایی که برای حفظ استقالل و عزت خود کرده‬ ‫است همواره دچار اشــفتگی در برنامه ریزی و‬ ‫مدیریت اســتفاده از منابع انسانی و مادی برای‬ ‫حلمشکالتاقتصادیخودباشد‪».‬‬ ‫«جامعه ایران برخالف هزینه های باالیی که‬ ‫برای اداره امور داخلی و حفظ استقالل و امنیت‬ ‫خود ‪ ....‬می پــردازد‪ ،‬به دلیل نبود اســتراتژی‬ ‫و هماهنگــی‪ ،‬نمی توانــد از فرصت های ملی‬ ‫منطقه ای و بین المللی برای توســعه و افزایش‬ ‫توان اقتصادی خود به صورت بهینه اســتفاده‬ ‫کنــد؛ از ایــن رو در ابعاد فرهنگی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی دچار اســیب های جدی‬ ‫می شود و همواره با اتهام ها و پرسش های مردم‬ ‫درداخلوخارجازکشورروبرواست‪».‬‬ ‫بیانیه جمعیت تولیدگرایان ایران می افزاید‪:‬‬ ‫در فقدان حضور و مشــارکت احزاب و نهادهای‬ ‫سیاسی و اقتصادی نیرومند برای نقد و تحلیل‬ ‫اوضاع و بحران های جامعه ایــران‪ ،‬تعداد قابل‬ ‫توجهی از صاحبنظران و فعــاالن عرصه های‬ ‫مختلف با نگارش نامه هــا و بیانیه ها خطاب به‬ ‫مسئوالن کشور و بویژه سران قوای سه گانه‪ ،‬به‬ ‫تحلیل مســائل عمده و روی کشور پرداختند‬ ‫کهازجملهنامه‪ 38‬نفرازاقتصادداناناستکهبه‬ ‫صورتجامعتربهبرخیازچالش هایاقتصادی‬ ‫اشاره کرده و راهکارهایی نیز رائه داده اند و مورد‬ ‫توجه رهبر معظم انقالب و نخبگان جامعه قرار‬ ‫گرفتهاست‪».‬‬ ‫«جمعیت تولید گرایان ایران پیشــتر خود‬ ‫نیز طرح ها و تحلیل های تخصصی و موثر بویژه‬ ‫برای حل مشکالت فراروی تولید ملی‪ ،‬تجمیع‬ ‫عوارض‪ ،‬خطر افزایش نقدینگــی‪ ،‬ناکارامدی‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬استقالل بانک مرکزی و جلوگیری‬ ‫از ربا خواری و خطرات ناشــی از تاسیس بانک‬ ‫هایخصوصیوموسسههایمالی‪،‬اصالحنظام‬ ‫مالیاتی‪ ،‬ســاماندهی بازار بورس‪ ،‬اصالح نظام‬ ‫خودروســازی‪ ،‬کاهش خودروهای بی کیفیت‬ ‫و فرسوده‪ ،‬حمایت از ســرمایه گذاری خارجی‬ ‫در کشور‪ ،‬اصالح شــیوه های خصوصی سازی‬ ‫بنگاه های تولیدی‪ ،‬دخالت نکــردن دولت در‬ ‫ترکیب و انتخابات اتاق هــای بازرگانی و بهبود‬ ‫فضایکسبوکارارائهکردهاست‪».‬‬ ‫«ضمن سپاس از همه کسانی که با احساس‬ ‫مسئولیت در قبال مشکالت مردم و بحران های‬ ‫فرارویجامعهایرانبهاظهارنظرپرداختهاندوبا‬ ‫تحلیل های کارشناسان مقدمات و بستر ایجاد‬ ‫گفتمان های تخصصی و موثر را برای توســعه‬ ‫کشــور و رفاه بیشــتر مردم فراهم می کنند‪ ،‬از‬ ‫اعالم موضع و بیانیــه ‪ 38‬نفــر از اقتصاددانان‬ ‫کشور در نامه های نخست و دوم حمایت کرده‬ ‫و ان مواضع را مقدمه ای برای گفت وگو‪ ،‬شفاف‬ ‫سازی و رابطه بیشــتر بخش خصوصی مولد و‬ ‫واقعیبادولتبرایحمایتوتقویتتولیدملیو‬ ‫تحلیلعمیقمسائلاقتصادیدرمرحلهتحولو‬ ‫نواوریدرساختار تولیدواشتغالکشورارزیابی‬ ‫می کند‪«».‬انتظار دارد دیگر تشــکل ها و بویژه‬ ‫احزاب و نهادهای موثر در اقتصاد سیاسی بیش‬ ‫از گذشــته با تحلیل های عمیق و کارشناسی و‬ ‫تخصصی نسبت به مشــکالت جامعه حساس‬ ‫مسئولیتکردهواعالمموضعکنند‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪:‬‬ ‫نگران اجرای تحریم ها در‬ ‫بخش معدن نیستیم‬ ‫معاون امور معادن و صنایــع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اجرایی شــدن‬ ‫تحریم هــا‪ ،‬اجرای پروژه های معــدن و صنایع‬ ‫معدنی را کمتر با مشکل مواجه می کند و نگرانی‬ ‫کمتریدراینحوزهازفعالیتهاداریم‪.‬‬ ‫«جعفر ســرقینی» افــزود‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدنوتجارتدراجرایپروژههایمعدنیخود‬ ‫بههیچعنوانمعطلنمیماندوهرشرکتیکهبه‬ ‫دلیل تحریم ها از ایران خارج شده یا قصد خروج‬ ‫دارد‪،‬باشرکتدیگریجایگزینخواهدشد‪.‬‬ ‫بهگفتهوی‪،‬زمزمهخروجازبازارایرانبهدلیل‬ ‫تحریم ها تازه اغاز شــده و اگــر در عمل اتفاقی‬ ‫بیفتد یا مدت زمانی از خروج شــرکتی بگذرد‪،‬‬ ‫انگاه وزارتخانه در این زمینه به سرعت تصمیم‬ ‫گیریخواهدکرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک اقتصاددان گفت‪ :‬ورود چمدانی ارز به کشــور از سوی صرافان‬ ‫تاثیرچندانیروینرخارزنخواهدداشت‪.‬‬ ‫البرتبغزیاندربارهورودارزبهصورتاسکناسبهداخلکشوربدون‬ ‫محدودیت و مطابق با مقررات بانک مرکزی گفـت‪ :‬اینکه مجوز واردات‬ ‫ارز داده شود یعنی من صراف می توانم از طریق چمدان ان را وارد کشور‬ ‫کنم‪ .‬وقتی ما برای واردات کاالی ســاده ثبت سفارش انجام می دهیم‪،‬‬ ‫چگونهوارداتارزرااین چنینسهلمی گیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته پیش از این به خاطر ریسک باال و نیز مسائل مالیاتی‪،‬‬ ‫ارز به کشور قاچاق می شد اما اینکه بصورت ازادانه واردات صورت بگیرد‬ ‫تا االن مسبوق به سابقه نبوده است‪ .‬در ضمن این می تواند ما را متهم به‬ ‫پولشوییکنددرحالی کههنوزمساله‪FATF‬راحل وفصلنکرده ایم‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه تهران تصریح کرد‪ :‬تازه این تاثیر چندانی روی نرخ ارز‬ ‫نخواهد داشت چون نمی تواند حجم باالیی از نیازهای ارزی متقاضیان‬ ‫خارج از ارز ‪ 4200‬تومانی و ســامانه نیما را پوشــش دهد و به نظر من‬ ‫تاثیر ان موقت است‪.‬بغزیان در مورد جابجایی سپرده ها از بلندمدت به‬ ‫ل اجتناب است‪ ،‬یعنی‬ ‫کوتاه مدت گفت‪ :‬به نظر من این جابجایی غیرقاب ‬ ‫تا زمانی که بازار ارز تثبیت نشــود هرگونه اقدام جایگزین باعث التهاب‬ ‫در بازار دیگر می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با اینکه نرخ سود سپرده ها تغییری‬ ‫نکرده اما هم زمانی سررسید سپرده ها در شهریور و تحریم های امریکا‬ ‫موجبجابجاییدرحجمسپرده هاشدهاستوهمینکهبانکمرکزی‬ ‫برنامه ایبرایانندارد‪،‬اینمی تواندافرادرابیشترنگرانکند‪.‬‬ ‫اقتصاد هویدا از وضعیت قیمت کاالهای اساسی گزارش می دهد‬ ‫وقتی قیمــت دالر افزایش یافــت و ازطرفی‬ ‫فروشنده ها وشرکت ها به بهانه افزایش نرخ دالر‬ ‫قیمتاجناسخودراافزایشدادهاندولیدرحال‬ ‫حاضر که نرخ ارز کاهش پیدا کرده اســت حاضر‬ ‫نیستندکهقیمتکاالهایخودراکاهشدهند‪.‬‬ ‫حتیدرزمانافزایشنرخدالرمایحتاجروزمره‬ ‫مردم افرایش چشمگیری داشته است اما در این‬ ‫چند روزه قیمت کاالهای اساســی کاهش پیدا‬ ‫نکرد اســت در چند روز اخیر نیز شاهد بودیم که‬ ‫مردم در حال خرید کاالهای اساسی بودند وقتی‬ ‫قیمت دالر کاهش پیدا کرد مردم اجناســی که‬ ‫خریداری کرده بودند را درفروشگاه ها رها کرده‬ ‫ومنتظرکاهشقیمتکاالیاساسینیزهستند‪.‬‬ ‫چشم امید مصرف کنندگان به کاهش‬ ‫نرخدالر‬ ‫عضوکمیسیونکشاورزی‪،‬ابومنابعطبیعی‬ ‫مجلس‪،‬گفت‪:‬تولیدکنندگانومصرف کنندگان‬ ‫با توجه بــه روند نزولــی نــرخ ارز از جمله دالر‬ ‫می توانندامیدواربهکاهشقیمت هاباشند‪.‬‬ ‫علی ابراهیمی در خصوص کاهــش نرخ ارز‬ ‫و تاثیر ان بر کاهش قیمت گوشــت قرمز و مرغ‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬به دلیل اینکه در حــوزه تولید‬ ‫پروتئینیکیازوابستگی هاکشورتامیننهاده ها‬ ‫مانند ذرت‪ ،‬سویا‪ ،‬داروها و برخی مواد ویتامینه‬ ‫اســت که بخش عمــده ای از هزینه های تولید‬ ‫محسوبمی شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫طبیعی مجلس شورای اســامی با بیان اینکه‬ ‫ت ارز متعادل و کاهش داشــته باشــد و‬ ‫اگر قیم ‬ ‫ارزش پول ملی احیا شــود بــر روی هزینه تمام‬ ‫شــده تولید گوشــت قرمز و مرغ اثر می گذارد و‬ ‫قیمت ها کاهش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکننده اگر‬ ‫بتواند با هزینه کمتری تولید کنند محصول را با‬ ‫قیمتپایین تریدراختیارمصرفکنندگانقرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شــازند در مجلس شــورای‬ ‫مردم چشم انتظار کاهش قیمت ها‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه ارزش پول ملی ارتباط‬ ‫مســتقیمی با تمامب فعالیت ها از جمله تولید‬ ‫محصــوالت دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان با توجه به روند نزولی نرخ ارز از‬ ‫جمله دالر می توانند امیدوار به کاهش قیمت ها‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در پایان با تاکیــد بر اینکه قــدرت ارزش پولی‬ ‫همواره نشــان دهنده پویایی اقتصاد هر کشور‬ ‫است‪ ،‬خاظرنشان کرد‪ :‬در صورت تداوم کاهش‬ ‫قیمت دالر و کاهش هزینه تولید می توان شاهد‬ ‫تمحصوالتدربازارباشیم‪.‬‬ ‫کاهشقیم ‬ ‫کاهش نرخ ارز تاثیر بر قیمت کاالهای‬ ‫اساسیندارد‬ ‫وزیر جهادکشاورزی گفت‪ :‬کاهش قیمت ارز‬ ‫تاثیری روی نهاده های وارداتی بخش کشاورزی‬ ‫و کاالهای استراتژیک ندارد زیرا این اقالم با نرخ‬ ‫ارزدولتیتهیهوواردکشورمیشود‪.‬‬ ‫«محمود حجتی» درباره کاهــش نرخ ارز و‬ ‫تاثیر ان بر روی نرخ نهاده هــای وارداتی بخش‬ ‫کشاورزی افزود‪ :‬افزایش قیمت کاالهای اساسی‬ ‫همانند روغن‪ ،‬برنج‪ ،‬مرغ و لبنیات ناشی از نوسان‬ ‫نرخ ارز بی مورد اســت زیرا نهاده های دامی این‬ ‫محصوالتباارزدولتیواردکشورمیشود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬نبایــد در قیمت گذاری‬ ‫محصوالت کشــاورزی انتظار بی مــوردی در‬ ‫خصوص افزایش یا کاهش نرخ ها داشته باشیم‬ ‫زیرا هزینــه های تولید نقــش مهمی در قیمت‬ ‫گذاری محصــوالت کشــاورزی دارد و بنابراین‬ ‫بدون در نظــر گرفتن ان نبایــد انتظار کاهش‬ ‫قیمتهاراداشت‪.‬‬ ‫حجتی اظهارداشت‪ :‬امسال با افزایش قیمت‬ ‫مرغنسبتبهسالگذشتهمواجهبودیمکهامری‬ ‫طبیعی است زیرا سال گذشته نهاده های طیور‬ ‫همچون ذرت و کنجاله سویا با ارز ‪ 3200‬تومان‬ ‫وارد کشــور می شــد‪ ،‬اما امروز این نهاد ها با ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی وارد کشــور می شود که افزایش‬ ‫‪ 30‬درصدی قیمت این محصوالت ناشی از نرخ‬ ‫ارز می تواند روی محصول نهایی مرغ اثر داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وزیر جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید گفت‪:‬‬ ‫نوسان نرخ ارز سبب رشــد صادرات و در نهایت‬ ‫افزایش قیمت برخی محصوالت همچون سیب‬ ‫زمینی و گوجه فرنگی شد و با این اوصاف کاهش‬ ‫نرخ ارز می تواند بر کاهش نرخ ها در بازار داخلی‬ ‫اثربگذارد‪.‬‬ ‫حجتییاداورشد‪:‬باممنوعیتصادراتگوجه‬ ‫فرنگی تالش شد تا قیمت این محصوالت در بازار‬ ‫داخلی متعادل شــود هرچند که تنها صادرات‬ ‫گوجه فرنگی گلخانه ای مشمول این ممنوعیت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی درباره استقبال نکردن‬ ‫کشاورزان از طرح نکاشــت برنج به دلیل اعالم‬ ‫نشدن کشــت های جایگزین گفت‪ :‬کشت این‬ ‫محصول در برخی از استان هایی که در این طرح‬ ‫قرار دارند‪ ،‬کاهش یافته است اما برای اجرای این‬ ‫طرح باید الزام هایی از جمله درامد کشــاورزان‬ ‫مدنظرقرارگیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنون کشــت هــای جایگزین‬ ‫چغندرقند‪ ،‬کلزا و دانه های روغنی به جای برنج‬ ‫بهاستانهایمختلفکشورمعرفیشدهاستبه‬ ‫طوریکهکشتجایگزینکلزاودانههایروغنی‬ ‫دراستانگلستانتوسعهپیداکردهاست‪.‬‬ ‫بهگفتهحجتی‪،‬امسالبیشاز‪ 50‬هزارهکتار‬ ‫کشت دانه های روغنی فقط در استان گلستان‬ ‫اتفاقافتادهکهجایگزینکشتبرنجشدهاست‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬وزارتجهادکشاورزیبرنامه‬ ‫کشت برنج خشــک را در دســتور کار دارد که با‬ ‫بکارگیری سیستم های تحت فشــار می تواند‬ ‫کاهش فوق العــاده ای را در مصرف اب به همراه‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫طی هفته های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و‬ ‫رشد صادرات رب گوجه فرنگی و سیب زمینی‪،‬‬ ‫قیمتاینمحصوالتدربازارداخلیهرکیلوگرم‬ ‫گوجه فرنگی به بیش از هفت هزار تومان و سیب‬ ‫زمینیبهبیشاز‪3‬هزارو‪ 500‬تومانرسیدهبود‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫ساالنه بیش از ‪ 120‬میلیون تن انواع محصوالت‬ ‫کشاورزی زراعی‪ ،‬باغی‪ ،‬دام‪ ،‬طیور و شیالتی در‬ ‫کشورتولیدمیشود‪.‬‬ ‫کنایه خسروتاج به بازرگانان‬ ‫تجار از کوچه و خیابان دالر نمی خرند که دورنمای تجارت تغییر کند‬ ‫در حالی که بازرگانان معتقدند که نوســانات نرخ ارز دورنمای‬ ‫تجارت و کسب و کار را برایشان دشوار کرده است‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫توسعه تجارت می گوید که نرخ ارز تامین شــده برای واردات ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی یا ارز نیمایی بــوده‪ ،‬نه ارز کوچــه و خیابان های‬ ‫فردوسی که نوسان داشــته باشــد؛ بنابراین دورنمای تجارت و‬ ‫کسب وکار هم تغییری نکرده است‪.‬نوسانات ارزی که از اواخر سال‬ ‫گذشته اغاز شد و همچنان نیز در بازار ازاد مشاهده می شود تاثیر‬ ‫زیادی در بازار کاالهای مختلف داشــته است‪ .‬در حالیکه تعدادی‬ ‫از کاالها با ارز دولتی وارد می شــوند و بقیه با ارز بازار ثانویه و بارها‬ ‫مســئوالن اعالم کردند که حداقل قیمت کاالهای مشــمول ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نباید افزایش داشته باشد اما عمال مصرف کنندگان‬ ‫در بازار شــاهد ثبات قیمت ها نیســتد‪.‬در ماه های گذشته دولت‬ ‫دو بسته ارزی را رونمایی کرد که در بســته نخست‪ ،‬نرخ ارز برای‬ ‫واردات همه کاالها را روی ‪ ۴۲۰۰‬تومان ثابت نگه داشــت و برای‬ ‫کاالهای اساسی و استراتژیک به عالوه این نرخ یارانه و یارانه ‪۴۰۰‬‬ ‫تومانی هم در نظر گرفت‪ .‬در بسته دوم ارزی که دولت‪ ،‬اصالحات‬ ‫اساسی روی بســته قبلی انجام داد‪ ،‬فهرســت کاالیی را مشخص‬ ‫و اعالم کرد که کاالهای اساســی در قالب ‪ ۲۵‬گــروه کاالیی ابالغ‬ ‫شده مشــمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دولتی هســتند و ما بقی کاالها‬ ‫باید از ســامانه نیما ارز نیمایی بگیرند که به طور متوسط نرخ ان‬ ‫از نیمه مرداد مــاه تا کنون روی ‪ ۹۰۰۰‬تــا ‪ ۹۵۰۰‬تومان (به ازای‬ ‫هر یورو) ثابت بوده است‪.‬این در حالی اســت که برخی تاجران و‬ ‫بازرگانان معتقدند که نوســانات در بازار ارز دورنمای بازار و ادامه‬ ‫کســب وکار و تجارت را برایشان دشوار کرده اســت‪ .‬که مجتبی‬ ‫خسروتاج ‪ -‬رییس سازمان توســعه تجارت ‪ -‬درباره این موضوع‬ ‫به ایســنا گفت‪ :‬در حوزه تجارت ثبات نرخ ارز اهمیت باالیی دارد‬ ‫اما باید به این نکته توجه کنیم که ارز مــورد نیاز برای بازرگانان و‬ ‫واردات کاال از دو محل ارز دولتی (بانکی) بــا نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان یا‬ ‫ارز موجود در ســامانه نیما که به همان ارز نیمایی معروف است‪،‬‬ ‫تامین می شود که شاهد نوســان در این دو بخش نیستیم‪.‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت با بیان اینکه نوســانی در ارز مورد‬ ‫نیاز واردکنندگان وجود نــدارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کــدام تاجر و وارد‬ ‫کننده برای واردات یک کاال از کوچه و خیابان های فردوســی ارز‬ ‫تامین می کند که نوســانات ان روی تجارتش تاثیر منفی بگذارد‪.‬‬ ‫به گفته خسروتاج‪ ،‬همه واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بانک‬ ‫یا ســامانه نیما دریافت می کنند؛ بنابراین نمی توان این گذاره را‬ ‫که «نوســانات ارزی دورنمای تجارت را برای انها دشوار یا تاریک‬ ‫کرده اســت»‪ ،‬پذیرفت‪ ،‬چرا که مبنای نرخ ارز تامین شــده برای‬ ‫انها کوچه و خیابان نیســت‪.‬گرچه برخی تاجران و واردکنندگان‬ ‫برای واردات کاالهای در گمرک مانده خود مشــمول پرداخت ما‬ ‫به التفاوت ارزی شــده و بهای کاالهای وارداتی شان از ارز دولتی‬ ‫و بانکی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده اســت‪ ،‬اما با این‬ ‫اوصاف بسیاری از واردکنندگان به ویژه در زمینه کاالهای اساسی‬ ‫و مورد نیاز مردم نوســان ارزی چندانی نداشــته اند و نباید بازار‬ ‫محصوالت ان ها هم با نوسان و افزایش قیمت مواجه شود‪.‬‬ ‫قائم مقام حزب اتحاد ملت‪:‬‬ ‫مخالفان ‪ FATF‬توجه کنند‪ ،‬ایران شباهتی به کره شمالی ندارد‬ ‫قائم مقام حزب اتحاد ملت گفــت‪ :‬مخالفین توجه ندارند که‬ ‫دیروز ایران هیچ شــباهتی به کره شمالی نداشته که بخواهند با‬ ‫باقی ماندن نام ایران در کنار کره شــمالی به عنوان دو کشوری‬ ‫که با ‪ FATF‬مخالفت می کنند‪ ،‬امروز و فردای ایران را نیز مانند‬ ‫کره شمالی رقم بزنند‪.‬‬ ‫اذر منصــوری در ارتباط با علــت مخالفت برخــی با لوایح‬ ‫‪ FATF‬اظهار کرد‪ :‬ایــن حمله و مخالفت با ‪ FATF‬یا از ســر‬ ‫تقابل سیاسی است‪ ،‬که طبیعی هم هست یا از سر تغافل و تضاد‬ ‫منافع اســت؛ چرا که باتوجه به کارکردی کــه ‪ FATF‬تا کنون‬ ‫در جهان داشته است‪ ،‬همه دلســوزان کشور باید از ان استقبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کســانی که می خواهند در جهت شــفافیت‬ ‫هر چه بیشتر مبادالت ارزی کشــور تالش کنند‪ ،‬نمی توانند با‬ ‫‪ FATF‬مخالفت کنند‪ .‬الحاق بــه ‪ FATF‬به طور قطع در کنار‬ ‫شــفافیت و پاســخگویی زمینه «تســهیل همکاری های بین‬ ‫المللی »را نیز فراهم می کند‪.‬‬ ‫منصوری گفت‪ :‬عــده ای که ایــن شــفافیت را در مغایرت‬ ‫با اهداف و منافع باندی خــود می بینند نیز بــه بهانه های غیر‬ ‫کارشناسی و البته کامال سیاســی با ان مخالفت می کنند‪ .‬این‬ ‫الحاقیه تالش موثر دولت اســت که نتیجــه اش تعلیق ایران از‬ ‫لیســت ســیاه بوده و همین موفقیت به معنی یک گام به جلو‬ ‫رفتن اســت‪.‬این فعال سیاســی اصالح طلب گفت‪ :‬در حالی که‬ ‫دشمنان استراتژیک ایران در تالش هستند که ایران همچنان‬ ‫در لیست ســیاه بماند‪ ،‬عده ای در داخل از سر تغافل یا تجاهل و‬ ‫روشــن تر بگویم تقابل بدون توجه به تاثیــر رفتارهای خود در‬ ‫منافع ملی کشور‪ ،‬نفع خود را در مشــوش کردن افکار عمومی‬ ‫می بینند‪.‬وی یاداور شــد که ‪ FATF‬موضوعی است که حتی‬ ‫شــورای عالی امنیت ملی نیز نســبت به ان نظر مثبت داشته و‬ ‫همه مراحــل قانونی را برای الحاق طی نموده اســت‪.‬منصوری‬ ‫همچنین خاطرنشــان کــرد‪ :‬در چنین شــرایطی به نظرم مرز‬ ‫بین منافع گروهی و منافع ملی مخالفین نیز مخدوش اســت ‪.‬‬ ‫مواجهه برخــی نمایندگان مجلس دهــم و پیامک های تهدید‬ ‫امیزی که برای نمایندگان موافق ارسال می شود بر این واقعیت‬ ‫صحه می گذارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ســخنان و انتقادها درحالی است که مهم‬ ‫ترین اصل رســیدگی و مقابله با پولشــویی الزام شــفافیت در‬ ‫مبادالت تجاری اســت‪ .‬رعایت این اصل نه تنها ســد بزرگی در‬ ‫برابر فساد سازمان یافته در کشــور خواهد بود‪ ،‬بلکه به دولت به‬ ‫عنوان متولی اصلی توسعه کشور این فرصت را می دهد تا از این‬ ‫مســیر بر مجموعه ای از مشــکالت اقتصادی پیش رو ان هم‬ ‫در شرایط کنونی کشــور غلبه پیدا کند‪ .‬تحقق چنین امری نه‬ ‫تنها مغایرتی با منافع ملی ندارد ‪ ،‬بلکه با توجه به اهداف ســند‬ ‫چشــم انداز جمهوری اســامی ایران مقوم منافع ملی و تحقق‬ ‫اهداف این سند باالدستی نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫منصوری گفت‪ :‬مخالفیــن ‪FATF‬از قضا بــدون توجه به‬ ‫منافع ملی‪ ،‬برای از میــدان به در کردن رقیــب و تامین منافع‬ ‫کوتاه مدت گروهی خود‪ ،‬توجه ندارند که بر شــاخه نشسته اند‬ ‫و بن می برند‪.‬این عضو حزب اتحــاد ملت تصریح کرد‪ :‬مخالفین‬ ‫توجه ندارند کــه دیروز ایران هیچ شــباهتی به کره شــمالی‬ ‫نداشــته که بخواهند با باقی ماندن نام ایران در کنار کره شمالی‬ ‫به عنوان دو کشــوری که با ‪ FATF‬مخالفت می کنند‪ ،‬امروز و‬ ‫فردای ایران را نیز مانند کره شــمالی رقم بزنند‪ .‬بخصوص بعد از‬ ‫نشست اخیر سازمان ملل و موضع تحسین بر انگیز ایران در این‬ ‫نشست بهترین فرصت برای جمهوری اسالمی فراهم امده تا با‬ ‫پیوستن به ‪ FATF‬به دنیا ثابت کند نه تنها پایبند به توافقات و‬ ‫چارچوب های بین المللی است‪ ،‬بلکه از هر اقدام مشترکی برای‬ ‫مقابله با تروریسم حمایت می کند‪.‬‬ ‫بی توجهی دهلی نو به‬ ‫تحریم هایواشینگتن‬ ‫‪ ۲‬منبع صنعتی اعالم کردند که هند با وجود‬ ‫تحریم های امریکایی‪ ،‬در ماه نوامبر امسال نیز به‬ ‫خریدنفتازایرانادامهمی دهد‪.‬‬ ‫دومنبعصنعتیاعالمکردندهنددرماهنوامبر‬ ‫امسالبهخریدنفتازایرانادامهمی دهد‪.‬شرکت‬ ‫ایندین اویل و شــرکت پاالیش و پتروشــیمی‬ ‫مانگلور‪ ،‬از جمله خریداران هندی نفت ایران در‬ ‫ایندورههستند‪.‬‬ ‫یکی از منابع یاد شده گفت‪ :‬هند به روابطش با‬ ‫شریککلیدیانرژیخودیعنیایرانوهمچنین‬ ‫امریکاادامهمی دهد‪.‬‬ ‫اینمنبعافزود‪:‬درگذشته‪،‬هیچکانالاروپایی‬ ‫وجود نداشــت؛ این بار‪ ،‬اروپا با امریکا همکاری‬ ‫نمی کند و بنا بر این‪ ،‬قصد داریم سازوکاری (برای‬ ‫خریدنفتازایران)ایجادکنیم‪.‬‬ ‫به تازگی اعالم شده اســت که دولت امریکا‬ ‫فرایند بررسی اعطای معافیت به خریداران نفت‬ ‫ایرانرااغازکردهاست‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان‪:‬‬ ‫از هیچ کشوری درخواست‬ ‫پول نمی کنیم‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه گفت کــه دولت‪ ،‬به‬ ‫جــای روی اوردن به شــرکت های خارجی‪ ،‬بر‬ ‫توانایی هایداخلیتکیهخواهدکرد‪.‬‬ ‫«رجب طیــب اردوغــان» رئیس جمهوری‬ ‫ترکیه‪ ،‬روز ‪-‬شنبه‪ -‬گفت که درهای کشورش به‬ ‫روی سرمایه گذاری و حمایت باز است‪ ،‬اما انکارا‬ ‫تاکنونازکسیتقاضایپولنکردهاست‪.‬‬ ‫این در حالی است که ترکیه در حال حاضر با‬ ‫بحران اقتصادی دســت به گریبان است و ارزش‬ ‫لیر این کشــور در برابر دالر در هفته های گذشته‬ ‫بهشدتپایینامدهاست‪.‬‬ ‫اردوغان در گفت وگو با اعضای حزب «عدالت‬ ‫و توسعه» عنوان کرد که به وزرایش دستور داده‬ ‫تا هیچ مشــاوره مالی از «مک کینزی» شرکت‬ ‫مشاوره امریکایی‪ ،‬دریافت نکنند‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفتکهدولتبرتوانایی هایداخلیتکیهخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫توافق هند و روسیه برای کنار‬ ‫گذاشتن دالر‬ ‫هند و روسیه اعالم کردند از استفاده از ارزهای‬ ‫ملیبه جایدالردرمبادالتتجاریخودحمایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫دو طــرف توافــق کردند حجم مناســبات‬ ‫دوجانبه را تا پایان ســال ‪ ،۲۰۲۵‬به ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش دهند‪ .‬همچنیــن توافقاتی درباره‬ ‫ســرمایه گذاری دوجانبــه و انجــام پروژه های‬ ‫مشترک در نشست بین ناراندرا مودی‪ -‬نخست‬ ‫وزیر هند و والدمیر پوتین‪ -‬رئیس جمهور روسیه‬ ‫صورتگرفت‪.‬‬ ‫دو کشــور هم چنین مذاکراتی درباره امضای‬ ‫پیمان تجارت ازاد بین هند و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا داشــتند‪ .‬هند گفت که از سرمایه گذاری‬ ‫شرکت های روسی در هند در زمینه های راه اهن‪،‬‬ ‫شهرهایهوشمندوراه اهنحمایتمی کند‪.‬‬ ‫پیش تر خبرگزاری راشــاتودی گفته بود دو‬ ‫کشــور راه های دور زدن دالر را بررسی کرده اند‬ ‫که یکــی از ان ها اســتفاده از ارز ســومی نظیر‬ ‫دالر ســنگاپور در مبادالت دوجانبه بوده است‪.‬‬ ‫بانک های « اســبر بانک» و « ویجایا بانک» و یک‬ ‫بانک هندی از ســوی دو کشــور مامور شده اند‬ ‫راه هــای افزایش اســتفاده از ارزهــای ملی در‬ ‫مبادالتبیندوکشوررابررسیکنند‪.‬‬ ‫یکی از مقامات مطلع بــه مذاکرات بانکی دو‬ ‫کشور گفت‪ :‬یکی از گزینه های مطرح شده بین‬ ‫دو طرف‪ ،‬انتقال وجوه به بنگاه های تحریم نشده‬ ‫روســی بود اما این تصمیم به دلیل مشــکالت و‬ ‫موانعمتعددقانونیوحسابرسیعملینیست‪.‬‬ ‫قره خانی‪ :‬تصمیمی درباره‬ ‫سهمیه بندی بنزین گرفته‬ ‫نشده است‬ ‫سخنگویکمیسیونانرژیمجلسگفت‪:‬تابه‬ ‫امروزتصمیمیدرخصوصافزایشقیمتبنزین‪،‬‬ ‫دونرخیشدنوسهمیهبندیگرفتهنشدهاست‪.‬‬ ‫اما اگر چنانچه مصرف بنزین همچنان باال رود و‬ ‫قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه‬ ‫بایدتصمیماتیبگیرد‪.‬‬ ‫اسداهلل قره خانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره‬ ‫بهاخرینوضعیتقیمتبنزینبیانکرد‪:‬تاکنون‬ ‫هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین‬ ‫گرفتهنشدهاست‪.‬البتهزمزمه هاوشایعاتیدراین‬ ‫زمینهوجودداردواقعیتیکهوجوددارد این است‬ ‫که از زمانی که وضعیت دالر این چنین شده است‬ ‫قاچاچیان به تکاپو افتاده و شروع به قاچاق بنزین‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در بخش سوخت گازوئیل‬ ‫از انجا که کامیون داران کارت سوخت دارند و بر‬ ‫اساس پیمایش دریافت سوخت دارند تا اندازه ای‬ ‫موضوع قاچاق کنترل شده اســت‪ .‬اما در بخش‬ ‫بنزین متاسفانه در این ایام سطح قاچاق افزایش‬ ‫پیداکردهاست‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دوشنبه‪ 16‬مهر‪۱۳۹۷‬‬ ‫عمدهمشکالتاقتصادیکشورناشیازعواملداخلیاست‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه مقابله با تحریم های‬ ‫ما کجاست‬ ‫مونا ربیعیان‬ ‫دولت دونالد ترامپ مدعی شــده اســت‬ ‫همزمان با تشــدید فشــارهای واشینگتن‬ ‫بر تهران‪ ،‬بیــش از ‪ 50‬شــرکت بین المللی‬ ‫تمایــل خــود را به خــروج از ایــران اعالم‬ ‫کرده انــد‪ .‬گروه هایی همانند توتــال‪ ،‬پژو و‬ ‫زیمنس علی رغم حمایت کشورهایشــان از‬ ‫حضور در ایران اعالم کرده انــد به دلیل بیم‬ ‫از تحریم های امریکا از ایران خارج خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫«برایان هوک‪ »،‬یک مقام ارشــد وزارت‬ ‫خارجــه امریــکا که مســئولیت تشــدید‬ ‫فشــارها را بر ایران بر عهده دارد می کوشد‬ ‫تمام فشــارها را به ایران تحمیل کند‪ .‬این در‬ ‫حالیست که کشــور ما از لحاظ تولید داخلی‬ ‫در شرایط بدی قرار دارد‪ .‬هر چند در روزهای‬ ‫اخیر رییس جمهور کشــورمان تهدیدهایی‬ ‫را در واکنش بــه تحریم ها نشــان داد اما به‬ ‫نظر می رســد‪ .‬دولت برنامه مشخصی برای‬ ‫رویارویی با تحریم ها نــدارد و چرا که اقای‬ ‫روحانی در یکی از ســخنرانی هایش گفت‪:‬‬ ‫مردم یکســال صبر کنند دشــمن خودش‬ ‫خسته می شــود‪ .‬این در حالیست که خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬نوســانات قیمت ارز‪ ،‬گرانی‬ ‫افسار گســیخته برخی اقالم و نگرانی هایی‬ ‫که این مســائل بر بازار اقتصاد ایران برجای‬ ‫گذاشــت‪ ،‬موجب شــد که مجلــس از بعد‬ ‫نظارتی و دولت از جایــگاه اجرایی به دنبال‬ ‫اعمال راهکارهایی برای کاهش این فشــار‬ ‫اقتصادی بر مردم باشند‪ .‬چرا که همه بخوبی‬ ‫می دانند تحریم ها قبل از هر چیز به ســبد‬ ‫خانوارهای اسیب پذیر فشــار وارد می کند‬ ‫و مســوالن شاید اخرین کســانی باشند که‬ ‫مشکالت تحریم ها را در سفره هایشان حس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از طرفی هم مردم می بینند مســووالن‬ ‫به دنبال نصیحت انها هستند و این موضوع‬ ‫انها را ناراحت و عصبانی می کند که به جای‬ ‫نصیحت راهکاری عملی و نتیجه بخش برای‬ ‫حل مشــکالت و تنگناهــای اقتصادی پیدا‬ ‫نمی‏شــود‪ .‬انها به سیاســت های چندگانه‬ ‫ای که از ســوی برخی برای حل مشــکالت‬ ‫اقتصادی بیان می شود انتقاد دارند‪.‬‬ ‫برخی از مســووالن هم به دنبال اعمال‬ ‫سیاســت های ریاضتی در کشــور هستند‬ ‫و معتقدند باید با این سیاســت مشــکالت‬ ‫را پشــت ســر بگذاریم در حالی که همیشه‬ ‫دراین موارد مردم سنگ زیرین اسیاب بوده‬ ‫اند و بیشترین فشــارها به اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامعه وارد شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رســد این روزها مسوالن یک‬ ‫دهم وقتی را که صــرف متقاعد کردن مردم‬ ‫بــرای تحمل مشــکالت می گذارنــد برای‬ ‫برنامه ریــزی و ایجاد روش بــرای مقابله با‬ ‫تحریم ها صرف نمی کنند‪ .‬جالب اینکه چند‬ ‫طرحی را هم که در چند ماه اخیر برای ایجاد‬ ‫تعادل ارز گذاشــتند همه برای برخی ایجاد‬ ‫رانت کرد‪.‬‬ ‫اگر در زمان جنگ ایران وعــراق مردم با‬ ‫جان ودل به جبهه ها مــی رفتند بخاطر این‬ ‫بود که مسووالن فاصله چندانی با بدنه مردم‬ ‫نداشــتند‪ .‬زندگی انها چندان فرقی با قشر‬ ‫متوسط جامعه نداشــت ولی حاال مردم ان‬ ‫نزدیکی را با مســووالن احساس نمی کنند‪.‬‬ ‫چرا که حس می کنند در هــر طرح وبرنامه‬ ‫ای که توســط دولت و مســووالن ارایه می‬ ‫شود حتما رانتی برای خودی هاشان در نظر‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫مگر نه مــردم فهیم ایــران در طول تاریخ‬ ‫بارها وبارها نشــان داده اند کــه وقتی حرف‬ ‫بیگانه به میان بیاید با تمام وجود در برابرش‬ ‫می ایســتند به وچه بهتر که همه با هم یک‬ ‫صدا و متحد باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رجب طیب اردوغان‪:‬‬ ‫دشمنان تالش کردند اقتصاد‬ ‫ما را در تاریکی فرو ببرند‬ ‫رئیس جمهــوری ترکیــه گفــت کــه‬ ‫دولتــش در تالش اســت تا بر مشــکالت‬ ‫اقتصادی فائق اید‪«.‬رجب طیب اردوغان»‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری ترکیه‪ ،‬امروز ‪-‬دوشــنبه‪-‬‬ ‫گفت‪« :‬دشــمنان تالش کردند اقتصاد ما را‬ ‫در تاریکی فرو ببرند‪ .‬ما در پی ان هستیم تا بر‬ ‫این حمله ها فائق اییم‪».‬‬ ‫وی در پارلمان ترکیه به نمایندگان گفت‪:‬‬ ‫«ما کوهستان های قندیل و شهر سنجار را از‬ ‫وجود تروریست ها خالی خواهیم کرد‪».‬‬ ‫اردوغان همچنین عنــوان کرد که پرونده‬ ‫کشــیش امریکایی زندانــی در ازمیر صرفا‬ ‫بهانه ای برای اعمال تحریم های واشــنگتن‬ ‫علیه انکارا است‪.‬‬ ‫وی افزود که انکارا قوانین بازار ازاد را کنار‬ ‫نخواهد گذاشت و تاکید کرد که واشنگتن با‬ ‫ی که بــه راه انداخته‪ ،‬اعتبار‬ ‫جنگ های تجار ‬ ‫خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫یک استاد علوم اقتصادی با بیان این که علت مشکالت اقتصادی کشور‬ ‫عمدتاًعوامل داخلی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نبود اطمینان به اینده باعث تشــدید‬ ‫مشکالت اقتصادی شده است‪.‬دکتر «مجتبی برزگر» عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه پیام نور با بیان این که سیاســت های اقتصادی کشور برگرفته از‬ ‫اروپا و امریکاست‪ ،‬در ادامه اظهار کرد‪ :‬مشکلی در سیاست های اقتصادی‬ ‫کشور نیست اما اقتصاد‪ ،‬علمی اجتماعی است و ریشه در افکار مردم دارد‬ ‫و اعتمادسازی دولت در این باره ضروری اســت تا مردم با اطمینان خاطر‬ ‫از اینده با دولت همگام شــوند‪.‬وی با بیان این که در مشــکالت اقتصادی‬ ‫کشور بیشتر عوامل داخلی دخیل هستند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به این که در همه‬ ‫کشــورها با افزایش قیمت‪ ،‬تقاضا کاهش می یابد اما در وضعیت موجود با‬ ‫توجه به نبود اطمینان به اینده این اتفــاق نیفتاد و با افزایش قیمت تقاضا‬ ‫نیزافزایشیافت‪.‬اینکارشناساقتصادیدرادامهخاطرنشانکرد‪:‬شنیدن‬ ‫خبر فسادها و اختالس های مسئوالن به بی اعتمادی مردم به دولت منجر‬ ‫می شود که باید با معرفی این افراد به مردم شفاف سازی شود تا از به وجود‬ ‫خبر‬ ‫امدن این اتفاقات جلوگیری شــود‪.‬برزگر با تاکید بر این که باید مدیریت‬ ‫ریسک تقویت شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اعتماد صددرصدی به یک شخص به‬ ‫بروز چنین مشکالتی منجر می شود از این رو مسئوالن باید در نظر داشته‬ ‫باشــند که حتی برای افراد مورد اعتماد برای مسدود کردن راه های فساد‬ ‫باید نظارت مناسب وجود داشته باشد‪.‬این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‬ ‫نورافزود‪:‬دولتبرایکســباعتماد مردمبایددرچندحوز هکه مردمبا ان‬ ‫ارتباطبیشتردارندواردشوند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در گفت و گو با اقتصاد هویدا مطرح کردند‪:‬‬ ‫بی هویت کردن برندهای با اصالت‬ ‫مونا ربیعیان‪ -‬چند روز پیش خبری در رســانه‬ ‫های پیچید مبنی بر اینکه تولید کنندگان ایرانی‬ ‫در هر حوزه ای از پوشــاک گرفته تــا لوازم خانگی‬ ‫برندهای خارجی استفاده می کنند تا فروش لوازم‬ ‫شان بیشتر شــود و یا حتی با افزایش صد در صدی‬ ‫قیمتلوازمتولیدشدهخودبهمردمهستند‪.‬‬ ‫البته نباید نادیده گرفته شود که سال هاست که‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی برای فروش محصوالتشان‬ ‫از مارک خارجی استفاده می کنند‪ .‬سری به صنف‬ ‫مارک فروشان زدیم‪ .‬افرادی که می گویند این ایام‬ ‫سفارش مارک ایرانی نســبت به قبل رونق گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مردم اگر حاضر نشوند اجناس فیک خریداری‬ ‫کنند و به تولیدکنندگان خودمــان اعتماد کنند‬ ‫باعثمیشوندتابرندهایایرانیجایگزینبرندهای‬ ‫خارجی شــوند و تولیدکنندگان برندهای خود را‬ ‫بتوانند به جوامع دیگر معرفی کنند نه اینکه پشت‬ ‫برندهایخارجیقایمشوند‪.‬‬ ‫بیشترمارک هاساختخودماناست‬ ‫یکی از چیز هایــی که اینجا به چشــم می اید‬ ‫مدل های مختلف مارک هاســت‪ .‬مدل های ریز و‬ ‫درشتی که در جنس های گوناگونی مثل چرمی‪،‬‬ ‫فلزی و پارچه ای عرضه می شود‪ .‬هر کدام از مارک‬ ‫فروشــان اینجا با توجه به سفارشی که می گیرند‬ ‫تمام تالششــان را می کنند که تمیزترین کار را به‬ ‫خریدارانخودتحویلدهند‪.‬‬ ‫یکی از کاســب هایی بازاری در این حوزه است‬ ‫او درباره تولیــد این مارک ها می گوید‪« :‬بیشــتر‬ ‫این کار هایی که می بینید در حــال حاضر تولید و‬ ‫بافت های خودمان است‪ ،‬ولی تک وتوک می شود‬ ‫کار هایی مثل نمونه های فلزی را پیدا کرد که ان ها‬ ‫راواردمی کنیم‪».‬‬ ‫استفاده از برندهای خارجی در پوشاک‬ ‫معمولاست‬ ‫یکی از تولیدکنندگان پوشــاک در گفت و گو با‬ ‫افتاب اقتصادی گفت ‪ :‬برندهــای خارجی بهتر از‬ ‫برندهای ایرانی خریداری می شود این به این معنا‬ ‫است که مردم با اینکه می دانند ایران نمی تواند از‬ ‫کشورهای دیگر کاالیی وارد کند اما حاضرند با پول‬ ‫هایمیلیونیاجناسبرندخریداریکنند‪،‬پوشاک‬ ‫ایرانی با برند خارجی ادیداس و نایک با سود صد در‬ ‫صدیدرایرانبفروشمیرسد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده در ادامه درباره اینکه چرا قیمت‬ ‫پوشاکباکاهش قیمت ارزکاهشپیدانکرده است‬ ‫نیز اظهار داشت‪ :‬تولیدکنندگان اجناس الزم خود‬ ‫را سالیانه خرید می کنند اما به روز با مردم حساب‬ ‫میکننداینباعثمیشودتاوقتیکاالییگرانمی‬ ‫شود زمان ببرد تا قیمتش کاهش پیدا کند از طرفی‬ ‫هم شرایط اقتصادی ایجاب می کند تا تولید کنند‬ ‫برای خرید سال اینده خود ترس دارند و به همین‬ ‫دلیل قیمت پوشــاک و اجناس خــود را افزایش‬ ‫می دهند‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬جامعــه ما پر از دروغ‬ ‫است و این موضوع هم مانند دیگر دروغ های دیگر‬ ‫اما اجناس ما‪ 90‬درصد ایرانی اســت‪ 10‬درصد ان‬ ‫اورجینال اســت ولی مردم ما دوســت دارند که‬ ‫اجناسفیکراباقیمتاورجینالبخرندخودمردم‬ ‫هم میدانند که این اجناس ایرانی اســت و کشور با‬ ‫ادیداس و نایــک قرارداد ندارد که اگــر قردادادی‬ ‫هم داشت تیم ملی کشــورمان از لباس های ان ها‬ ‫استفادهمیکردنهمارکهایمتفرقه‪.‬‬ ‫وی در اخــر گفــت‪ :‬مردم مــا با هــم صادق‬ ‫نیستند و این امر باعث می شــود تا این اتفاقات در‬ ‫جامعه ما باشد به نظر من بهتر اســت که مردم به‬ ‫تولیدکنندگان خودمان اعتماد بیشــتری کنند‬ ‫تا تولیدکنندگان مجبور نشوند با اسامی مختلف‬ ‫و برندهــای خارجی کارهــای خــود را وارد بازار‬ ‫کنند‪ ،‬مردم بگذارند تا تولیدکنندگان با برندهای‬ ‫خودشانشناختهشوند‪.‬‬ ‫مردممی دانندکهمارک هااصلنیست‬ ‫در بازار یک خیابان است پر از مارک های شرکت‬ ‫های معروف دنیا ؛ مارک های چســبی و پارچه ای‬ ‫که در قالب های رولی و بعضا فله ای روی هم تلمبار‬ ‫شــده اند و منتظرند تا فروشــنده ها و خیاط های‬ ‫رییس مجلس اعالم کرد‪:‬‬ ‫پیمان سپاری ارزی دائمی نیست‬ ‫رییس مجلس با بیان اینکه نــرخ ارز در بازارهای ثانویه و ازاد باید به‬ ‫یکدیگر نزدیک شوند‪ ،‬اعالم کرد که موضوع پیمان سپاری ارزی دائمی‬ ‫نیستوباتوجهبهشرایطکشورتعیینواجرامیشود‪.‬‬ ‫علی الریجانی در نشســت با فعاالن بخش کشــاورزی که محمود‬ ‫حجتیوزیرجهادکشاورزیومحمدشریعتمداریوزیرصنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجارتومرتضیشهیدیرییسصندوقتوسعهملینیزدرانحضور‬ ‫داشتند‪،‬اینمطلبرااعالمکرد‪.‬‬ ‫وی درباره تک نرخی شدن ارز که یکی از دغدغه های حاضرین بود‪،‬‬ ‫گفت‪:‬استداللکافیوجودداردکهاگرارزدونرخیباشد‪،‬رانتبهوجود‬ ‫خواهد امد اما شرایط بازار در کشور حالت عادی ندارد‪ .‬رییس مجلس‬ ‫شورایاسالمیفاصلهبهوجودامدهبیننرخارزدربازارثانویهوبازارازاد‬ ‫را معلول شرایط اقتصادی ندانست و تصریح کرد که باید با نظاماتی این‬ ‫دونرخبهیکدیگرنزدیکشوند‪.‬‬ ‫الریجانی درباره انتقاد از اجباری شــدن پیمان سپاری ارزی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬قانون اجازه پیمان ســپاری ارزی را نداده و این موضوع دائمی‬ ‫نخواهد بود ولی با توجه به مجموعه مســائلی که در کشــور بود‪ ،‬باید‬ ‫موضوعبازگشتارزحاصلازصادراتکنترلمیشد‪.‬‬ ‫رییس قوه مقننــه دربــاره پیمان هــای پولی و مشــکالتی که‬ ‫صادرکنندگانبهعراقوافغانستانباانمواجههستندنیزاظهارداشت‪:‬‬ ‫مطالبی را صادرکنندگان به عراق و افغانســتان به ما منتقل کرده اند و‬ ‫بازاری سروقتشــان بیایند‪ .‬اینجا مارک ها پارچه‬ ‫ای به صورت رولی و نواری در دســترس تر هستند‬ ‫و یراق و مارک های فلزی که شکل لوکستری دارند‬ ‫جایشان پشت شیشه و ویترین مغازه هاست‪ .‬مغازه‬ ‫هایی که جلوی چشم عموم مردم دست به فروش‬ ‫مارک می زننــد و ظاهرا هیچ چیــز پنهانی دور از‬ ‫چشم فروشنده و خریداران هم اتفاق نمی افتد‪ .‬به‬ ‫همیندلیلاولینسوالیکهذهنمانبهانمشغول‬ ‫می شود این اســت که در حال حاضر با وجود علم‬ ‫فروشــنده و خریدار ایرانی دیگر چــه دلیلی برای‬ ‫اســتفاده از این مارک های خارجی باقی می ماند‬ ‫سعید‪ 26‬سال دارد و یکی سالی می شود که در این‬ ‫راستهمشغولبهکاراستکسیکهوقتیدربارهاین‬ ‫موضوع ازاو سوال می کنیم در جوابمان می گوید‪«:‬‬ ‫زدن مارک فارغ از همه بحث هــای اصل و تقلبی‬ ‫بودن ان‪ ،‬وجودش باعث می شود که محصول شما‬ ‫یک سر و شکل رســمی و بازاری به خودش بگیرد‬ ‫عالوه بر این؛ مارک یک جورهایی شناسنامه کار به‬ ‫حساب می اید و شما از طریق ان می توانید به سایز‬ ‫لباس یا به فراخور جنس پارچه ای که دارید از نحوه‬ ‫نگهداریانگاهباشید‪».‬‬ ‫بیشترمارک هاساختخودماناست‬ ‫یکی از چیزهایــی که اینجا به چشــم می اید‬ ‫مدل های مختلف مارک هاســت‪ .‬مدل های ریز و‬ ‫درشتی که در جنس های گوناگونی مثل چرمی‪،‬‬ ‫فلزی و پارچه ای عرضه می شود‪ .‬هر کدام از مارک‬ ‫فروشــان اینجا با توجه به سفارشی که می گیرند‬ ‫تمام تالششــان را می کنند که تمیزترین کار را به‬ ‫خریداران خود تحویل دهند‪ .‬حســین یکی دیگر‬ ‫از کاســب هایی بازاری در این حوزه است او درباره‬ ‫تولید این مارک ها می گوید‪«:‬بیشتر این کارهایی‬ ‫که می بینید در حــال حاضر تولیــد و بافت های‬ ‫خودمان اســت ولی تک وتوک می شود کارهایی‬ ‫مثل نمونه های فلــزی را پیدا کرد کــه انها را وارد‬ ‫می کنیم‪».‬‬ ‫باید با استفاده از مکانیزم هایی و با اســتفاده از ارزهای بومی معامالت‬ ‫انجامشود‪.‬‬ ‫وی بار دیگر تاکید کرد که پیمان ســپاری ارزی دائمی نیســت و‬ ‫تصمیمات اتخاذ شــده برای عبور از شرایط فعلی کشــور بوده است‪.‬‬ ‫الریجانی درباره بخشودگی جرائم دیکر تسهیالت کشاورزان از سوی‬ ‫نظام بانکی نیز تصریح کرد که بخــش نظارتی باید به این موضوع ورود‬ ‫کردهومطابقبند‪231‬اییننامهبامتخلفانبرخوردکند‪.‬‬ ‫رییس مجلس دربــاره پرداخت مابــه التفاوت ارز بــرای واردات‬ ‫محصوالت و کاالها نیز گفت‪ :‬در صورتی که افرادی از گذشــته اقدام به‬ ‫ثبت سفارس و واردات کاال کرده بودند‪ ،‬شرایط برای واردات و ترخیص‬ ‫کاالی انها مشخص شده و پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز ساماندهی و‬ ‫زمان بندی شده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع منطقی است‬ ‫که اگر از زمان تعیین شــده فردی کاالیی را وارد کرده باشد‪ ،‬باید مابه‬ ‫التفاوتنرخارزدولتیبابازارثانویهراپرداختکند‪.‬‬ ‫ چرا به سمت حذف دالر نمی رویم؟!‬ ‫ عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور با بیان اینکه حذف‬ ‫دالر با راه حل هایی مانند پیمان پولی دو جانبه قابل اجراست‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امروزه خیلی از کشــورهای دنیا برای حذف امپراطری دالر بر‬ ‫اقتصادشان و رفع نگرانی از تحریم های دالری امریکا به سمت حذف‬ ‫دالر از معامالت خود می روند‪.‬‬ ‫ اکبر ابدالی محمدی در توصیف دالیل تورم در کشور اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش قیمت های اخیر‪ ،‬بحث تورم یــک روند رو به افزایش‬ ‫شدیدیدارد‪،‬یکیازدالیلیکهشایدکمترموردبحثقرارگرفتهاست‬ ‫مشکلوابستهبودناقتصادبهدالراستکهسببتورمشدیدبهنامتورم‬ ‫وارداتی می شود‪ ،‬به عنوان مثال امریکا هر کاالیی را که نیاز داشته باشد‬ ‫برایخریداندالرچاپمیکندوبایکبرگهکاغذوبدونهیچمحتواو‬ ‫تقریبا رایگان از کشورهای دیگر کاال به کشور خود وارد می کند‪ ،‬لذا این‬ ‫چاپدالرصادراتتورموفقربهکشورهایدیگراست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی دالر امریکا وارد اقتصاد ایران می شــود‪ ،‬کشور‬ ‫باید متناسب با این دالرو برای اســتفاده از ان‪ ،‬ریال چاپ کند‪ ،‬این‬ ‫چاپ ریال حجم نقدینگی را افزایش می دهــد‪ ،‬از طرفی چون تولید‬ ‫متناســب با این حجم از نقدینگی افزایش پیدا نمی کند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫سبب تورم و افزایش قیمت می شود‪.‬‬ ‫چرابهسمتحذفدالرنرفته ایم؟‬ ‫این مدرس دانشــگاه بیان کرد‪ :‬وقتی چنین مشکلی با دالر داریم‬ ‫چرا به ســمت حذف دالر نرفته ایم؟‪ ،‬درصورتی که ایــن عمل با راه‬ ‫حل هایی مانند پیمان پولی دو جانبه قابل اجراســت؛ امروزه خیلی‬ ‫از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که دالر بر روی اقتصاد انها‬ ‫امپراطوری میکند و نگران تحریم های دالری امریکا هستند‪ ،‬لذا به‬ ‫ســمت حذف دالر از معامالت خود می روند‪ ،‬اما با اینکه هزار تومان‬ ‫افزایش دالر فشار روانی زیادی بر روی اقتصاد تحمیل می کند‪ ،‬باز هم‬ ‫عزم جدی در مسئولین برای حذف دالر از معامالت خارجی مشاهده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫احتکار خانگی؛ نتیجه مشــکل در نظــام توزیع کاال و‬ ‫خدمات‬ ‫عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از دالیل‬ ‫دیگر تورم در کشــور ما می توان به انتظارات تورمی اشاره کرد؛ مردم‬ ‫به انتظار اینکه قیمت کاال در اینده زیاد می شــود‪ ،‬کاال هــا را از بازار‬ ‫جمع می کنند کم شدن کاال از سطح بازار باعث افزایش تورم و کاهش‬ ‫ارزش پول می شود‪ .‬کســی که کاال را با امید حفظ ارزش پولش می‬ ‫خرد‪ ،‬در بلند مدت ضرر می کند و بعد از مدتی به دلیل احتکار خانگی‬ ‫ارزش پولش پاییــن تر می اید‪ ،‬مردم فکر می کننــد در اینده قیمت‬ ‫ها افزایش پیدا می کند و چون نگران این افزایش قیمت هســتند به‬ ‫ســمت خرید کاال هجوم می برند و تورمی که قرار است چندین ماه‬ ‫دیگر اتفاق بیافتد امروز به وقوع می پیوندد‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه تاکید کرد‪ :‬مشکل داشــتن نظام توزیع کاال و‬ ‫خدمات باعث احتکار خانگی می شود و افزایش قیمت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫در همین بحث پوشاک‪ ،‬در اخبار اعالم شــده بود که یکی از کارخانه‬ ‫ها تولید خود را ‪ 250‬درصد افزایش داده اســت ولــی باز هم با کمبود‬ ‫پوشــاک در بازار مواجه هســتیم‪ ،‬همه این ها به ترس مردم از تورم بر‬ ‫میگردد که با احتکار خانگی کاال را از سطح بازار جمع می کنند‪.‬‬ ‫ابدالی در پایان گفت‪ :‬فعالیت یا جنگ رســانه ای دشمن از جمله‬ ‫شــبکه های ماهواره ای باعث دامن زدن به تورم و افزایش قیمت ها‬ ‫شده است‪ ،‬این رســانه ها مردم را تحریک به خرید کاال واجناس می‬ ‫کنند به این ترتیب باعث کمبود کاال در جامعه می شوند و به دنبال ان‬ ‫تورم و گرانی شکل گیرد‪.‬‬ ‫کوپن؛ التیام یا درمان التهاب اقتصادی‬ ‫سیاســت قبلی دولت برای جلوگیری از تورم اقتصــاد به ویژه در‬ ‫کاالهای مصرفی شکســت خورد و همــه واردکننده ها بــا ارز دولت‬ ‫محصوالتراباقیمتیگرانیبهبازارعرضهکردند‪،‬اینباردولتبهدنبال‬ ‫ارائهکوپنالکترونیکیاستکهکارشناسانباحمایتازاجرایاینطرح‬ ‫معتقدندبایداصالحساختاراقتصادینیزبهموازاتاناجراشود‪.‬‬ ‫پس از اینکه سیاست دولت برای ایجاد ثبات در قیمت کاال در زمان‬ ‫نوسانات ارزی شکست خورد‪ ،‬بار دیگر دولت برای کاهش اسیب های‬ ‫تورم ناشــی از محدودیت های تحریمی به دنبال راهکارهایی رفت که‬ ‫پیش از این ازمایش شده باشــد‪ ،‬به عبارت دیگر تخصیص یارانه روی‬ ‫ارزودادن‪ 4200‬تومانیبهوارداتبرایحفظقیمتکاالنهتنهاتاثیری‬ ‫در قیمت بازار نداشــت‪ ،‬بلکه دامنه رانت و فساد را نیز توسعه داد‪ ،‬از این‬ ‫رو دولت در روش جدیــدی برای اینکه مصرف کننــده بتواند کاالی‬ ‫اساسی را ارزان تر بخرد‪ ،‬برنامه جدیدی تدوین کرد که مستقیم مردم‬ ‫از این حمایت ها بهره مند شود‪ .‬بر همین مبنا بود که محمدباقر نوبخت‬ ‫رییسسازمانبرنامهوبودجهاعالمکردکه«قراراستدر‪ 5‬نوبتکارت‬ ‫هایحمایتیبرایخریدکاالهایاساسیدراخیراقشارضعیفدرچند‬ ‫دهک پایین قرار گیرد‪ ».‬به گفته مسئوالن‪ ،‬این کارت ها که جایگزین‬ ‫کوپنمیشونددرهرنوبت‪100‬هزارتومانشارژخواهدشد‪.‬‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهکسانیکوپنمیگیرند‬ ‫عضوهیاترییسهکمیسیوناقتصادیمجلسدرگفتگوباخبرنگار‬ ‫خبرگزاری موج با اشــاره به اینکه کوپن های الکتریکی طرحی برای‬ ‫حمایت از اقشار اسیب پذیر است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر دولت برنامه ای‬ ‫دربارهجزئیاتمبلغواینکهچگونهوتاچهمدتیکوپنالکترونیکیاجرا‬ ‫خواهد شد‪ ،‬ارائه نکرده است‪ ،‬اما با توجه به رویکرد دولت بیشتر افرادی‬ ‫که تحت حمایت کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی و ‪ ...‬هستند مشمول این طرح‬ ‫خواهند شد‪.‬سیدجواد حسینی کیا با بیان اینکه تخصیص حمایت ها‬ ‫درزمانوارداتکاالسودیبرایمردمنداشت‪.‬‬ ‫سلطان سکه‬ ‫به اعدام محکوم شد‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬وحید مظلومین‬ ‫معروف به سلطان ســکه و باقری درمنی به اعدام‬ ‫محکومشدند‪.‬‬ ‫حجت االسالم غالمحســین محسنی اژه ای‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد‪ :‬اســامی ‪35‬‬ ‫محکوم دادگاه های ویژه که حکم انها در روزهای‬ ‫گذشتهاعالمشدهبود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وحید مظلومین‪ ،‬قاسمی و باقری‬ ‫درمنی‪ 3 ،‬محکوم بــه اعــدام‪ ،‬پرونده های اخیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعاملبانکملیایران‪:‬‬ ‫نظام بانکی‬ ‫از پس تحریم ها بر می اید‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد که نظام‬ ‫بانکیکشورازپستحریمهایظالمانهبرمیاید‪.‬‬ ‫دکتر محمد رضا حسین زاده با اشاره به سختی‬ ‫هایی که احتماال در اثر تحریــم های جدید علیه‬ ‫بانک های کشــور و تبادالت مالــی و پولی ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬کشــور ما ‪ 40‬سال است که به‬ ‫اشکالمختلفدرتحریمبهسرمیبردواینپدیده‬ ‫جدیدیبرایمانیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در یک دوره ‪ 10‬ســاله حتی تحریم‬ ‫های شدیدوبی سابقهدرجهانعلیه مااعمال شد‪،‬‬ ‫اماکشورباهمهمشکالتبراینتحریمهافائقشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران بــا تاکید بر این که‬ ‫نظام بانکی در این زمینه بی تجربه و نا اشنا نیست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گذر از دوران تحریم طبیعتا ســختی‬ ‫هایی دارد‪ ،‬اما بانک ها با تکیه بر تجارب نیروهای‬ ‫فرهیخته و متخصص‪ ،‬از این دوران هم ســربلند‬ ‫بیرونمیایند‪.‬‬ ‫نرخ واقعی دالر‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫یک کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد که‬ ‫مداخله بانک مرکزی در بــازار ارز منجر به تعدیل‬ ‫قیمتمی شود‪.‬‬ ‫هادی حق شناس با بیان اینکه بازار ارز از جمله‬ ‫مهم ترین بازارهایی اســت که دولت ها همواره بر‬ ‫ان نظارت داشــته و در مواقع بحران برای کنترل‬ ‫ان اقدام می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش اختیارات بانک‬ ‫مرکزی برای مداخله در بازار ارز از طریق عملیات‬ ‫بازار باز ارزی و تســهیل ورود ارز به کشور‪ ،‬اقدامی‬ ‫ضروری اســت که بــه کاهش التهــاب و کنترل‬ ‫نوساناتقیمتیمنجرخواهدشد‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی با تاکیــد براینکه‬ ‫بانک مرکزی حق قیمــت گذاری در بــازار ارز را‬ ‫ندارد بلکه وظیفه اش جلوگیری از انحراف شدید‬ ‫قیمت هاســت‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مرکزی باید با تشدید‬ ‫نظارت و کنترل بازار‪ ،‬نرخ ها را به ســمت قیمت‬ ‫واقعیهدایتکند‪.‬‬ ‫بهگفتهوی‪،‬نرخواقعیواقتصادیدالردرایران‬ ‫با توجه به مابه التفاوت تــورم داخلی به خارجی‬ ‫کمتر از ‪ 10‬هزار تومان اســت و هر نرخی بیش از‬ ‫این ناشی از متغیرهای سیاسی و انتظارات جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این صاحبنظر اقتصادی افزود‪ :‬خرید و فروش‬ ‫ارز در بازار ازاد با نرخ های فعلی اقتصادی نیست و‬ ‫بهمثابهیکقماربودهکهممکناستباسودیازیان‬ ‫کالن همراه باشد‪ .‬حق شــناس پیش بینی کرد‪:‬‬ ‫هیجاناتبازاربعداز‪ 13‬ابانفروکشکردهوبهیک‬ ‫تعادلمطلوبخواهدرسید‪.‬‬ ‫بسته حمایتی ارتباطی به یارانه‬ ‫نقدی ندارد‬ ‫عضو کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه ومحاسبات‬ ‫مجلس می گوید که قرار نیســت بسته حمایتی‬ ‫جایگزینیارانهنقدیشود‪.‬‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی در واکنش به اینکه گفته‬ ‫می شود بسته حمایتی جایگزین یارانه نقدی می‬ ‫شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بسته حمایتی که دولت در نظر‬ ‫دارد برای جبران گرانی ها به اقشــار اسیب پذیر‬ ‫بدهد ارتباطی به یارانه نقدی ندارد‪ ،‬این دو مقوله‬ ‫ای جدا و مجزا از یکدیگرنــد و ارائه یکی به معنی‬ ‫حذفدیگرینیست‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه ومحاسبات‬ ‫مجلس در توضیح بســته حمایتــی‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫بســته حمایتی در در چند وعده به اقشــار کم‬ ‫درامدو اســیب پذیر داده می شــود البته هنوز‬ ‫دولت مشــخص نکرده اســت که به چه شکلی‬ ‫می خواهد این بســته ها را در بین افراد مورد نظر‬ ‫توزیعکند‪.‬‬ ‫نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای‬ ‫اســامی ادامه داد‪ :‬با این حال قرار است دولت به‬ ‫اقشــاری که در شــرایط اقتصادی کنونی نیاز به‬ ‫حمایت دارند از جمله کارمندان و کارگران بسته‬ ‫هایی بدهد که این بســته در شــکل و قالب های‬ ‫متفاوتازجملهارائهکارتخریداست‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر اینکه بســته حمایتی هیچ‬ ‫ارتباطی به یارانه نقدی ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دولت‬ ‫باید پیشنهاد خود را برای نحوه ارائه بسته حمایتی‬ ‫به مجلس بیــاورد‪ ،‬مجلس امادگــی همکاری با‬ ‫دولــت را دارد و موافق تامین و ارائه چنین بســته‬ ‫حمایتیاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‪ 16‬مهر‪۱۳۹۷‬‬ ‫انرژی‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫ایران توان افزایش صادرات گاز را دارد‬ ‫خبر‬ ‫عضوپارلمانهند‪:‬‬ ‫هند باید به واردات نفت ایران‬ ‫ادامه دهد‬ ‫شاشی تارور‪ ،‬عضو پارلمان هند اظهار کرد این‬ ‫کشوربایداقداماتیبرایادامهوارداتنفتایراندر‬ ‫برابرتحریم هایامریکاانجامدهد‪.‬‬ ‫این عضــو پارلمان هنــد گفت‪ :‬نفــت ایران‬ ‫ارزانی ترین نفتی است که هند می تواند خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر کشور یا شرکتی که تحریمهای‬ ‫امریکا را نقض کند‪ ،‬هدف تحریم قرار می گیرد اما‬ ‫اتحادیه اروپا موضع جمعی اتخاذ و اعالم کرده در‬ ‫حالکاررویمکانیزمیبرایتجارتبااروپاباوجود‬ ‫تحریم های امریکا با استفاده از یورو به جای دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫تارورکهرییسکمیتهامورخارجیپارلمانهند‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬جالب خواهد بود ببینیم این مکانیزم‬ ‫چگونه کار می کند و ایا راهی برای کشوری مانند‬ ‫هند وجود دارد‪ .‬برای ما نفت ایــران ارزان ترین و‬ ‫راحت ترین نفتی اســت که می توانیم خریداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫یک منبع دولتی هند اعالم کرد با وجود این که‬ ‫اکثرپاالیشگاه هایهندیوارداتنفتخودازایران‬ ‫رادراستانهبازگشتتحریم هایامریکاعلیهتهران‬ ‫کاهش داده اند اما دولت هند از پاالیشگاه های این‬ ‫کشور نخواسته است واردات نفت ایران را متوقف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با وجود خرید کمتر پاالیشــگاه های هندی‪،‬‬ ‫ایران در اوت همچنان سومین صادرکننده بزرگ‬ ‫نفتبههندباقیماند‪.‬‬ ‫تحریم هایامریکاتاثیریبرصنعت‬ ‫ابوفاضالبندارد‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد تجهیزات اب و‬ ‫فاضالب کشور تولید داخل است‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندســی اب و فاضالب‬ ‫کشــور با کم تاثیر خواندن تحریم های یکجانبه‬ ‫امریکا علیه ایران بر صنعــت اب و فاضالب گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد تجهیزات اب و فاضالب کشور‬ ‫تولیدداخلاست‪.‬‬ ‫حمیدرضا جانباز‪ ،‬مدیرعامــل اب و فاضالب‬ ‫کشــور با تاکید بر اینکه این نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعــت اب و تاسیســات اب و فاضالب فرصت‬ ‫مناسبی برای اشــنایی سیســتم کارفرمایی با‬ ‫پتانسیل هایبخشخصوصیاست‪،‬گفت‪:‬تمامی‬ ‫محصوالت ارائه شــده در این نمایشــگاه به طور‬ ‫مستقیم در پروژه های بخش اب و فاضالب مورد‬ ‫استفادهقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندســی اب و فاضالب‬ ‫کشــور با تاکید بر اینکه این نمایشــگاه فرصت‬ ‫مناسبی برای اشــنایی سیســتم کارفرمایی با‬ ‫پتانســیل های بخــش خصوصی اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این نمایشــگاه فرصت مناســبی است تا بی‬ ‫واسطه مشــکالت فعاالن این حوزه را بشنویم و با‬ ‫پتانسیل هایبخشخصوصیاشناشویم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به حضور شــرکت های متعدد‬ ‫خارجی در ایــن دوره از نمایشــگاه صنعت اب و‬ ‫تاسیساتابوفاضالب‪،‬گفت‪:‬شرکت هایداخلی‬ ‫ما با مشــاهده محصوالت ارائه شده شرکت های‬ ‫خارجی به این باور خواهند رســید که می توانند‬ ‫بسیاریازفعالیت هارابهسرانجامبرسانندوتوانایی‬ ‫اجرایبسیاریازطرح هاراداراهستندبنابرایناین‬ ‫رویداد بین المللی باعث خودباوری شــرکت های‬ ‫داخلیمی شود‪.‬‬ ‫جانباز با تاکید بر اینکه تمامی محصوالت ارائه‬ ‫شدهدرایننمایشگاهبهطورمستقیمدرپروژه های‬ ‫بخش اب و فاضالب مورد استفاده قرار می گیرد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر در بخش اب کشــور به‬ ‫جز اقالمی جزیی در تصفیــ ه خانه ها‪ ،‬بیش از‪۹۰‬‬ ‫درصدتجهیزاتمامربوطبهتولیداتبخشداخلی‬ ‫اســت و در بخش فاضالب نیز به جز لوازم قسمت‬ ‫مدیریتلجنحدود‪ ۹۰‬درصدازتجهیزاتمربوط‬ ‫بهتولیدداخلکشوراست‪.‬‬ ‫توافق محرمانه عربستان و روسیه‬ ‫برای باال بردن تولید نفت‬ ‫منابعاگاهمدعیشــدندروســیهوعربستان‬ ‫ســعودی در ســپتامبر یک توافق محرمانه برای‬ ‫افزایشتولیدنفتومهارافزایشقیمتهاانجامدادند‬ ‫وپیشازنشستتولیدکنندگاندرالجزایر‪،‬امریکا‬ ‫رامطلعکردند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهــور امریکا‪ ،‬مکررا‬ ‫اوپک را عامل افزایش قیمتهــای نفت خوانده و از‬ ‫این گروه خواست با تولید بیشتر پیش از انتخابات‬ ‫کنگره امریکا در ششــم نوامبر‪ ،‬قیمتها را پایین‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫اینتوافقمحرمانهمنعکسکنندهاینحقیقت‬ ‫است که چگونه روسیه و عربستان سعودی پیش‬ ‫از مذاکره با ســایر اعضای اوپک‪ ،‬به میزان فزاینده‬ ‫درباره سیاستهای تولید نفت به صورت دوجانبه‬ ‫تصمیم می گیرند‪.‬چهار منبع اگاه به رویترز اظهار‬ ‫کردند خالد الفالح‪ ،‬وزیر انرژی عربستان سعودی‬ ‫و الکساندر نواک‪ ،‬همتای روسی وی در مجموعه‬ ‫دیدارهایی توافق کردند تولید نفــت را در فاصله‬ ‫ســپتامبر تا دســامبر افزایش دهند‪ .‬در ان زمان‬ ‫قیمت نفت نزدیک به ‪ ۸۰‬دالر در هر بشکه بود اما‬ ‫اکنونبهباالی‪۸۵‬دالردرهربشکهرسیدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز گفت‪ :‬ایران توانمندی و ظرفیت الزم را‬ ‫برای گسترش بازارهای صادرات گاز به کشورهای همسایه و دیگر‬ ‫مشتریاندارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عراقی در همایش بین المللی هفته انرژی روسیه در‬ ‫مســکو گفت‪ :‬قرار بود اقای زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در این رویداد شرکت‬ ‫کندکهبنابهدالیلیامکانحضورویمیسرنشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این همایش‪ ،‬ابعاد مختلــف انرژی و مصرف ان در‬ ‫سطح جهانی بررسی می شود و یکی از میزگردها به بررسی اینده‬ ‫انرژی گاز تا سال ‪ ۲۰۳۰‬اختصاص دارد‪ ،‬خوشبختانه فرایندهایی‬ ‫که مصرف انرژی در دنیا دارد نشــانگر این است که مصرف انرژی تا‬ ‫سال‪۲۰۳۰‬روندافزایشیخودراحفظخواهدکرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتملیگازبابیاناین کهافزایشمصرفانرژیاز‬ ‫نظر مکانی و صنعتی تفاوت دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیشترین مصرف در‬ ‫بخش های نیروگاهی و صنعت اســت و بیشترین مصرف انرژی در‬ ‫خبر‬ ‫سال هایایندهدربخشگازخواهدبود‪.‬‬ ‫عراقیتصریحکرد‪:‬باتوجهبهبحث هایزیستمحیطی‪،‬مصرف‬ ‫گازتاسال‪۲۰۳۰‬رشدفزایندهخواهدداشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران کشور از تولیدکنندگان بزرگ گازدر دنیاست و‬ ‫در اینده نه چندان دور بیشتر همسایگان از انرژی گاز ایران استفاده‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬این موضوع مســتلزم ان اســت که زمینه های این‬ ‫شرایطراامادهکنیم‪.‬‬ ‫تولید نفت ایران ‪ ۱۴۰‬هزار بشکه در روز کاهش یافت‬ ‫تولید نفت ایران در ماه اوت با کاهش ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز به‪ ۳.۳۶‬میلیون بشکه در روز رسید که‬ ‫پایینترینحدازاوایلسال‪۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫تولید اوپک در ماه گذشــته میالدی با جدی تر‬ ‫شــدن نبود نفت ایران به علت وضع دوباره تحریم‬ ‫های امریکا ‪ ،‬توسط ســایر اعضای اوپک افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫طبق یک نظرسنجی از مقامات و تحلیل گران‬ ‫و اطالعات ردیاب کشــتیها ‪ 15،‬کشور عضو اوپک‬ ‫در ماه سپتامبر ‪ 32.83‬میلیون بشکه در روز نفت‬ ‫تولید کردند ‪ ،‬یعنــی ‪ 30‬هزار بشــکه بیش از ماه‬ ‫گذشته‪.‬‬ ‫تولید نفت ایران در ماه اوت با کاهش ‪ 140‬هزار‬ ‫بشــکه در روز به ‪ 3.36‬میلیون بشکه در روز رسید‬ ‫که پایین ترین حد از اوایل ســال ‪ 2016‬است‪ .‬اما‬ ‫عربســتان ســعودی ‪،‬انگوال و لیبی این کمبود را‬ ‫جبرانکردند‪.‬‬ ‫کاهش تولید نفــت ایران در مــاه نوامبر با اغاز‬ ‫رسمی تحریم ها بیشتر هم خواهد شد‪ .‬خریداران‬ ‫عمده نفت ایــران به دنبال یافتــن منابع دیگری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جبرانکمبودنفت‬ ‫عالوه بــر وخامت اوضــاع در ونزوئــا به علت‬ ‫بحران اقتصادی و از دســت دادن نفت ان کشور‪،‬‬ ‫تحریم های امریکا بر ایران هــم قیمت نفت خام‬ ‫را تا بیش از‪ 80‬دالر در هر بشــکه در لندن باال برده‬ ‫است‪ .‬با اینکه ترامپ از سایر کشورهای عضو اوپک‬ ‫خواسته شیرهای نفت خود را باز کنند ‪ ،‬ولی انها تا‬ ‫حاال محتاط بوده اند و یا این کــه توانایی این کار را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫گر چه عربســتان ســعودی قــول داده تمام‬ ‫کمبودهاراجبرانکندولیاینکارتدریجیخواهد‬ ‫بود‪ .‬این کشور تولیدش را در ماه اوت‪ 80‬هزار بشکه‬ ‫در روز باال برده و به ‪ 10.53‬میلیون بشــکه در روز‬ ‫رساندهاست‪.‬‬ ‫انگــوال روزانه ‪ 90‬هزار بشــکه اضافــی تولید‬ ‫می کند‪ .‬نیجریه و لیبی هم میزان تولیدی را که به‬ ‫دلیل منازعات داخلی قطع کرده بودند ‪ ،‬دوباره احیا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫روسیه که در ائتالفی بزرگ در ‪ 2016‬شریک‬ ‫اوپک شــد ‪ ،‬در حال افزایش تولیــد نفت خود‬ ‫است‪ .‬ماه گذشــته تولید ان به ‪ 11.36‬میلیون‬ ‫بشکه در روز رسید که به گفته یک مقام دولتی‪،‬‬ ‫پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی یک‬ ‫رکورد بوده است‪.‬‬ ‫اینبدانمعناستکهاینکشورکاهشتولیدی‬ ‫را که سال گذشته اعمال کرده بود برعکس کرده و‬ ‫بهدنبالافزایشبیشترتولیداست‪.‬‬ ‫پایداری سیستم تولید گاز در پاالیشگاه های پارس جنوبی افزایش یافت‬ ‫با راه اندازی پســت برق پشــتیبان فازهای ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬پارس جنوبی‪ ،‬برق‬ ‫مطمئن با ولتاژ و فرکانس پایدار برای تولید گاز در اختیار پاالیشگاه های‬ ‫اولودومقرارگرفتکهاینموضوعدرپایدارسازیسیستمتولیدگازموثر‬ ‫خواهدبود‪.‬حسنمنتظرتربتی‪،‬مدیرعاملشرکتمهندسیوتوسعهگاز‬ ‫دربارهپستپشتیبانبرقفازهای‪ ۱‬تا‪ ۳‬پارسجنوبی‪،‬اظهارکرد‪:‬تاکنون‬ ‫برای تامین برق مورد نیاز پاالیشــگاه های پارس جنوبی از نیروگاه های‬ ‫محلی استفاده می شد که مشــکالت فراوان اســتفاده از این نیروگاه ها‪،‬‬ ‫شــرکت گاز را بر ان داشــت تا با احداث نیروگاهی متمرکز‪ ،‬به گونه ای‬ ‫مطمئن تر‪ ،‬اقتصادی تر و اسان تر‪ ،‬توان الکتریکی مورد نیاز پاالیشگاه ها را‬ ‫تامینکند‪.‬تربتیبابیاناین کهاینپروژههفتهگذشتهباحضورمعاونوزیر‬ ‫نفت در امور گاز افتتاح شــد‪ ،‬گفت ‪ :‬با راه اندازی پست پشتیبان‪ ،‬می توان‬ ‫بخشــی از توربین های قدیمی فازهای‪ ۱‬تا‪ ۳‬را که هزینه های نگهداری و‬ ‫مشکالت زیادی را به سیستم تحمیل می کنند‪ ،‬از مدار خارج کرد و توان‬ ‫الکتریکی قابل اطمینانی را برای افزایش پایــداری تولید گاز طبیعی در‬ ‫اختیارپاالیشگاه هایاولودومقرارداد‪.‬‬ ‫بهره برداریاز‪۱۷‬پروژهدریکسال‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توســعه گاز با بیان این که این شرکت‬ ‫پارسال در هر ماه به طور میانگین یک تا پنج پروژه را به صنعت گاز کشور‬ ‫تحویل داده است‪ ،‬گفت‪ :‬ســال ‪ ۹۶‬در مجموع ‪ ۱۷‬پروژه از سوی شرکت‬ ‫مهندسیوتوسعهگازبهپایانرسیدوبهشرکتملیگازایرانتحویلشد‪.‬‬ ‫تربتی ادامه داد‪ :‬تکمیل پروژه احــداث بیش از هزار کیلومتر خط لوله‬ ‫انتقال گاز و اتصال ان به شــبکه خطوط انتقال گاز نیز از مهم ترین اهداف‬ ‫شرکتمهندسیوتوسعهگازایرانتاپایانسال‪۹۷‬است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که این شــرکت‪ ،‬عمل به تعهدها و رســیدن به اهداف‬ ‫پیش رو را قابل تحقق می داند‪ ،‬افزود‪ :‬در مســیر اجرا توانســته ایم بیشتر‬ ‫چالش ها را پشت سر بگذاریم و به تعهدهای خود عمل کنیم‪ ،‬البته با توجه‬ ‫بهروندیکهازابتدایسالتاکنونپیموده ایم‪،‬دستیابیبهاهدافپیشرو‬ ‫رانیزدست یافتنیمی دانیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسیوتوسعهگاز‪،‬برقراریانضباطمالی‪،‬تامین‬ ‫کاال از موجودی های پیشین پروژه ها‪ ،‬تســهیل فرایندها‪ ،‬پیگیری های‬ ‫جدی مجریان و ستاد‪ ،‬رویکردهای جدید در حوزه اجرا و کنترل پروژه ها‪،‬‬ ‫حمایت از سازندگان داخلی و تمرکز بر پروژه هایی را که اولویت بیشتری‬ ‫دارند از عوامل مهم دســتیابی به اهداف شــرکت ملی گاز ایران دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬شــرکت مهندسی و توســعه گاز تاکنون در بحث رهبری‬ ‫سازمانی بسیار موفق عمل کرده است و توانسته حس تعلق را در الیه های‬ ‫گوناگون سیستم برانگیزد وکارکنان را به مشارکت دربرنامه های سازمان‬ ‫تشویقکند‪.‬‬ ‫پس از توقف خرید از ایران‬ ‫نفت برای ژاپنی ها گران تر شد‬ ‫هزینه واردات نفت ژاپن از سپتامبر‬ ‫افزایش خواهد یافت زیرا پاالیشگاه های‬ ‫ژاپنی در اســتانه بازگشت تحریم های‬ ‫امریکا علیه تهران‪ ،‬ناچار شده اند نفت‬ ‫گران تــر خاورمیانــه و نقــاط دیگر را‬ ‫جایگزیننفتایرانخواهندکرد‪.‬‬ ‫یک منبــع اگاه به پالتــس گفت‪:‬‬ ‫جایگزیــن کــردن نفت ایــران‪ ،‬یک‬ ‫ضــرر اقتصــادی قابــل توجــه برای‬ ‫پاالیشــگاه های ژاپنی خواهد بود که‬ ‫همچنــان امیدوارنــد دولــت ژاپن از‬ ‫تحریمهای امریکا کــه در پنجم نوامبر‬ ‫اغازمی شوندمعافیتبگیرد‪.‬‬ ‫در بحبوحــه ابهامــات پیرامــون‬ ‫معافیــت از تحریم هــای امریــکا‪،‬‬ ‫پاالیشــگاه های ژاپنی بــه طور موقت‬ ‫بارگیری نفت ایران را از اواسط سپتامبر‬ ‫متوقف کردند و اخرین نفتکش بزرگ‬ ‫حامل نفت ایران ماه میالدی جاری به‬ ‫ژاپنرسید‪.‬‬ ‫به گفتــه منابــع بــازار‪ ،‬برخی از‬ ‫پاالیشــگاه های ژاپنی جســت و جو‬ ‫برای منابع تامین جایگزین نفت ایران‬ ‫را اغاز کردنــد و همچنین خواســتار‬ ‫صــادرات باالتر ســایر صادرکنندگان‬ ‫خاورمیانه ایشدند‪.‬‬ ‫تحلیلگــران خاطرنشــان کردند‬ ‫کاهش خرید نفت ایــران و خرید باالتر‬ ‫از ســایر صادرکننــدگان خاورمیانه‪،‬‬ ‫احتماال هزینه هــای خرید نفت ژاپن را‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬سنت تا یک دالر در هر بشکه‬ ‫افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫پاالیشــگاه های ژاپنــی معمــوال‬ ‫گریدهای مدیــوم و ســنگین را وارد‬ ‫می کنند و نفت فروزان و نفت سنگین‬ ‫ایران عمده واردات نفت ژاپن از ایران در‬ ‫سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫بر پایه امار وزارت اقتصاد‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و صنعت ژاپــن‪ ،‬در فاصله ژانویه تا اوت‪،‬‬ ‫نفت سنگین ایران ‪ ۵۷.۴‬درصد و نفت‬ ‫فروزان ‪ ۲۸.۴‬درصد از مجموع واردات‬ ‫نفت ژاپن از ایران به میزان ‪ ۱۶۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۰‬بشکه در روز را تشکیل داد‪.‬‬ ‫به گفته منابع بازار‪ ،‬پاالیشــگاه های‬ ‫ژاپنی بدنبال خرید گرید عرب مدیوم‬ ‫عربستان و نفت ‪ KEC‬کویت به عنوان‬ ‫جایگزینــی برای نفت ســنگین ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اختالف قیمت میان نفت ســنگین‬ ‫ایران و عرب مدیوم عربســتان نشــان‬ ‫می دهــد کــه گریــد ایرانــی قیمت‬ ‫پایین تری از گرید ســعودی داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬برخی از پاالیشگاه های‬ ‫رئیس جمهوری روســیه به ترامپ اعالم کرد‬ ‫که برای یافتن مقصر افزایش قیمت نفت‪ ،‬باید در‬ ‫ایینهنگاهکند‪.‬والدیمیرپوتیندرهمایش«انرژی‬ ‫ویکروسیه»درمسکوگفت‪:‬دونالدترامپقیمت‬ ‫نفت را بیش از حد بــاال در نظر می گیرد و تا حدی‬ ‫حق دارد‪ ،‬اما بیایید صادق باشــیم؛ اقای ترامپ‪،‬‬ ‫اگر می خواهیــد مقصر افزایش قیمــت نفت را‬ ‫پیدا کنید‪ ،‬باید در ایینه نگاه کنید‪.‬وی همچنین‬ ‫اعالم کرد که روســیه اکنون تولیــد نفت خود را‬ ‫افزایش داده اســت و توان افزایــش روزانه ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تا‪ ۳۰۰‬هزار بشــکه نفت دیگر را دارد‪.‬رئیس‬ ‫جمهوری روسیه گفت‪ :‬قیمت های کنونی تا حد‬ ‫زیادی نتیجــه رفتار دولت کنونی امریکاســت؛‬ ‫انتظار تحریم ها علیه ایران و مشکالت سیاسی در‬ ‫ونزوئال و اتفاق هایی که در لیبی می افتاد‪ ،‬نتیجه‬ ‫سیاســت های غیرمسئوالنه اســت که تاثیری‬ ‫مســتقیم بر اقتصاد جهانی دارند‪.‬در همین حال‬ ‫خبرگزاری رویتــرز در خبری به نقــل از پوتین‬ ‫اعالم کــرد‪ :‬دونالــد ترامپ‪ ،‬رئیــس جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬درســت می گوید که قیمت کنونی نفت‬ ‫بسیار باالســت‪.‬وی در حاشــیه نشست «هفته‬ ‫انرژی روســیه» اعالم کرد‪ :‬قیمت نفت به دلیل‬ ‫تحریم های امریــکا ضد یکــی از اعضای اصلی‬ ‫سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪،‬‬ ‫افزایشیافته اند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که از نظر‬ ‫این کشــور‪ ،‬قیمت مطلوب نفت در بازه ‪ ۶۵‬تا ‪۷۵‬‬ ‫دالراست‪.‬‬ ‫اوپک قیمت نفت را دستکاری‬ ‫نکرده است‬ ‫وزیر انرژی و صنعت قطر از عملکرد اوپک دفاع‬ ‫و اعالم کرد این سازمان قیمت نفت را دستکاری‬ ‫نکرده است‪.‬محمد بن صالح الساده‪ ،‬وزیر صنعت‬ ‫و انــرژی قطراعالم کرد‪ :‬ســازمان کشــورهای‬ ‫صادرکنندهنفت(اوپک)تالشنمی کندقیمت ها‬ ‫را دســتکاری کند‪ ،‬این ســازمان تالش می کند‬ ‫توازن را به بازار بیــاورد‪.‬وی همچنین اعالم کرد‬ ‫افت قیمت نفــت‪ ،‬الزاما تاثیری مثبت بر رشــد‬ ‫اقتصاد جهانی نخواهد داشــت‪.‬وزیر انرژی قطر‬ ‫گفت‪ :‬هنگامی که قطر برای محدود کردن تولید‬ ‫خود و برخی از متحدانش اقدام کرد‪ ،‬هدف از این‬ ‫کار حذف ذخیره سازی اضافی بود که در ان زمان‬ ‫بهمیزانیبی سابقهرسیدهبودوبرقیمت هاتاثیری‬ ‫منفی داشت‪.‬الساده گفت‪ :‬سقوط قیمت نفت چه‬ ‫نتیجه ای داشت؟ ایا به رشد اقتصاد جهانی کمک‬ ‫کرد؟وی اعالم کرد‪ :‬اکنون در ســفر به بازسازی‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬ببینید چه اتفاقی افتاد؛ توازن میان‬ ‫عرضــه و تقاضا اتفــاق افتاده و اقتصــاد جهانی‬ ‫اکنون در بهترین شرایط اســت‪.‬وزیر انرژی قطر‬ ‫اعالم کرد ذخیره ســازی مازاد و افت قیمت نفت‪،‬‬ ‫دشــواری هایی برای تولیدکنندگان نفت ایجاد‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫روسیه خواهان همکاری بیشتر با‬ ‫ایران است‬ ‫ژاپنی با خریــد نفت گرانتــر قطر‪ ،‬به‬ ‫جبران کاهش خرید از ایران پرداختند‬ ‫به خصوص یک خریدار ژاپنی درصدد‬ ‫خرید اپر زاکوم ابوظبــی‪ ،‬بانوکو عرب‬ ‫مدیوم بحرین و مارس امریکا است‪.‬‬ ‫طبــق امــار وزارت دارایــی ژاپن‪،‬‬ ‫واردات نفــت ژاپن از ایــران در اوت بر‬ ‫مبنــای ‪ CIF‬بــه ‪ ۷۵.۷۹‬دالر در هر‬ ‫بشــکه بود در حالی که هزینه مجموع‬ ‫واردات نفت ژاپــن ‪ ۷۶.۹۴‬دالر در هر‬ ‫بشــکه بود‪ .‬میانگین قیمت هر بشکه‬ ‫نفــت امارات متحــده عربــی در اوت‬ ‫‪ ۷۷.۴۷‬دالر و عربســتان ســعودی‬ ‫‪ ۷۷.۲۹‬دالر در هر بشکه بود‪.‬‬ ‫مقامات ژاپنی در دیــداری که اول‬ ‫اکتبر در واشنگتن با همتایان امریکایی‬ ‫خــود داشــتند‪ ،‬همچنان خواســتار‬ ‫معافیــت از تحریم هــای امریکا علیه‬ ‫ایران بودند و تاکید کردند این تحریم ها‬ ‫نباید بر اقتصاد ژاپن تاثیر بگذارد‪.‬دیدار‬ ‫مذکور چهارمین دور مذاکرات مقامات‬ ‫ژاپنی و امریکایی بود و در زمانی برگزار‬ ‫شــد که قیمت نفت برنت به باالی ‪۸۵‬‬ ‫دالر در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫کاظم پور اردبیلی خبرداد‪:‬‬ ‫عصبانیت ترامپ از شکست اقداماتش در تحریم نفت ایران‬ ‫نماینده ایران در هیئت عامل اوپــک با تاکید بر این که تحریم نفت‬ ‫ایران شــدنی نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬اقای ترامپ به شــدت از ناتوانی برخی‬ ‫کشورهادرایجادظرفیتمازادبرایجایگزینکردننفتایرانعصبانی‬ ‫استواینعصبانیتبالحنبدیازیکسوبهشاهعربستانوازسویدیگر‬ ‫بهاوپکبرایافزایشندادنتولیدنفتبیانمی شود‪.‬‬ ‫حسینکاظم پوراردبیلیبابیاناین کهاینعصبانیتدونالدترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬نشــان دهنده شکست سیاست تحریم علیه‬ ‫ایران است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما پیش تر به رئیس جمهوری امریکا یاداوری‬ ‫کرده بودیم که ظرفیت کافی بــرای جایگزینی نفت ایران در بازارهای‬ ‫جهانی وجود ندارد و دســت از تحریم‪ ،‬پرخاشگری‪ ،‬اهانت به ملت ها و‬ ‫دولت هابردارد‪.‬‬ ‫وی‪،‬هرگونهکمکوتسهیلبرایموفقیتتحریمامریکاعلیهایران‬ ‫را خصمانه تلقی کرد و گفت‪ :‬چنانچه ایران تحریم باشــد قیمت نفت‬ ‫گران می شود و روسیه و عربستان هم برای عرضه اضافی نفت در بازار‬ ‫کارینمیتوانندبکنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا به تازگی در جمع هــواداران خود در ایالت‬ ‫«می سی ســی پی» اظهار کرده بــود‪« :‬به ملک ســلمان گفتم بدون‬ ‫حمایتنظامیما‪۲‬هفتهبیشتردوامنمی اورید‪».‬‬ ‫کاظم پور اردبیلی با اشاره به این که واشنگتن از ‪ ۲‬کشور عضو اوپک‬ ‫حمایت نظامی می کند و در عین حال ‪ ۲‬کشور دیگر عضو این سازمان‬ ‫را تحریم کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین شرایطی امریکا انتظار دارد بقیه‬ ‫کشــورهای عضو اوپک با افزایش تولید به کاهش قیمت نفت کمک‬ ‫ترامپ باید خودش را برای‬ ‫افزایش قیمت نفت مقصر بداند‬ ‫کنندکهاینانتظاربی پایهواساساست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته اعضای اوپــک دخالتی در تعیین قیمت نفت‬ ‫ندارند و قیمت نفت بر اســاس بنیان های بازار (عرضه و تقاضا) تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نماینده ایران در هیئــت عامل اوپک از ســکوت دبیرکل و رئیس‬ ‫دوره ای اوپک درباره اهانت پرزیدنت ترامپ به این سازمان بین المللی‬ ‫ابراز تاسف کرد و افزود‪ :‬اعضای این سازمان از این دو مقام انتظار دارند‬ ‫بهاهانت هاوجسارت هایامریکاپاسخقاطعدهند‪.‬کاظم پوراردبیلیبا‬ ‫اشاره به این که اوپک در ماه اوت نسبت به ماه مه در مجموع روزانه‪۸۷۰‬‬ ‫هزار بشکه نفت بیشتری تولید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره مورد بررسی‪ ،‬مقدار‬ ‫کاهش تولید از سوی ان دســته از اعضا که افت تولید داشته اند روزانه‬ ‫‪۴۶۸‬هزاربشکهبودهاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بــازه زمانی یاد شــده‪ ،‬مجمــوع افزایش تولید‬ ‫کشورهای غیرعضو اوپک ‪ ۲۷۳‬هزار بشــکه بوده و رقم افت تولید ان‬ ‫دستهازتولیدکنندگانغیرعضواوپککهکاهشتولیدداشته اند‪۲۹۳،‬‬ ‫هزاربشکهبودهاست‪.‬‬ ‫نماینده ایران در هیئت عامل اوپک‪ ،‬افزایش تولید نفت عربســتان‬ ‫و روســیه را در ماه اوت نســبت به ماه مه به ترتیــب‪ ۴۱۵‬و‪ ۲۳۵‬هزار‬ ‫بشــکه در روز اعالم کرد و گفــت‪ :‬چنانچه افزایش تولیــد نفت این‬ ‫‪ ۲‬کشــور نســبت به میزان تعهد کاهش تولیــد در بیانیه همکاری‬ ‫(‪ )Declaration of Cooperation‬در نظــر گرفتــه شــود‪،‬‬ ‫عربستان و روســیه به ترتیب‪ ۳۴۶‬و‪ ۲۵۰‬هزار بشــکه در روز افزایش‬ ‫تولید داشته اند که این افزایش تولید از ســوی این دو کشور تخلف از‬ ‫توافقکاهشتولیداست‪.‬‬ ‫کاظم پور اردبیلــی تصریح کرد‪ :‬با وجــود این که چنین تخلفی در‬ ‫افزایش تولیــد رخ داده و ایران کاهش تولیدی نداشــته اســت‪ ،‬بازار‬ ‫همچنان نگران کمبود عرضه نفت در ماه های پایانی ســال میالدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پایان با طرح پرسشــی مبنی بر این که اقای ترامپ چگونه‬ ‫می خواهدصادراتنفتایرانرابهصفربرساند؟اظهارکرد‪:‬تحریمنفت‬ ‫ایرانشدنینیستواقایترامپبهتراستبهجایعصبانیت‪،‬پایمیز‬ ‫مذاکرهبرگرددودرچارچوببرجامباایرانمذاکرهکند‪.‬‬ ‫وزیرانرژیروسیهاعالمکرداینکشورخواهان‬ ‫همکاری های بیشتر با ایران است‪.‬الکساندر نواک‬ ‫در حاشــیه همایش «انرژی ویک روسیه» اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مسکو به ادامه همکاری با ایران تمایل دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران شریک اقتصادی قدیمی ماست؛‬ ‫البته ما باید شــکل های (جدیدی از همکاری) را‬ ‫پیدا و برای اجرای پروژه های مشــترک همکاری‬ ‫کنیم‪.‬روســیه پیش بینی های دقیق تولید نفت‬ ‫برایماههایاکتبرودسامبرراتهیهنخواهدکرد‬ ‫وزیر انرژی روســیه همچنین اعــام کرد که‬ ‫روسیه برای ماه اکتبر و یا برای بقیه امسال‪ ،‬چشم‬ ‫انداز دقیق تولید نفت را ارائــه نخواهد کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫تولید این کشور به شــرایط تقاضای بازار بستگی‬ ‫خواهد داشت‪.‬تعداد زیادی از عوامل مختلف موثر‬ ‫بر برنامه های تولید نفت روســیه دخیل هستند‪.‬‬ ‫ویهمچنیندربارهصادراتگازروسیهگفت‪:‬این‬ ‫کشور امسال بیشترین حجم صادرات گاز به اروپا‬ ‫را خواهد داشت‪.‬وزیر انرژی روسیه تصریح کرد که‬ ‫اروپا با وجود فشارهای ایاالت متحده امریکا قصد‬ ‫داردامسالگازبیشتریازروسیهخریداریکند‪.‬‬ ‫گلدمنساکس‪:‬‬ ‫تحریم های ضد ایرانی قیمت نفت‬ ‫را باالی ‪ ۸۰‬دالر نگه می دارد‬ ‫یک بانک امریکایی اعالم کرد که تحریم های‬ ‫ضد ایرانی و معامــات احتیاطی تولیدکنندگان‬ ‫نفت‪،‬قیمتنفتراباالی‪۸۰‬دالرنگهمی دارد‪.‬‬ ‫بانک امریکایی گلدمن ســاکس اعالم کرد‪:‬‬ ‫این خطر وجود دارد که قیمت نفت تا پایان سال‬ ‫جاری میالدی بــاالی ‪ ۸۰‬دالر برای هر بشــکه‬ ‫باقی بماند‪ ،‬زیرا تحریم های امریکا علیه صادرات‬ ‫نفت ایران اغاز می شــود و تولیدکنندگان نفت‪،‬‬ ‫به معامالت احتیاطی خود پایــان می دهند‪.‬این‬ ‫بانک امریکایی اعالم کرد رقیبان ایــران در بازار‬ ‫نفت‪ ،‬ممکن است نتوانند افت تولید این کشور را‬ ‫جبران کنند‪.‬قیمت نفت اکنون بیش از ‪ ۸۲‬دالر‬ ‫برایهربشکهدربازارهایجهانینفتخاممعامله‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بازار کار‬ ‫دوشنبه‪ 16‬مهر‪۱۳۹۷‬‬ ‫دولت باید به افزایش دستمزدها تن بدهد‬ ‫خبر‬ ‫شرکت هوایی «رایان ایر»‪:‬‬ ‫تا پایان سال‬ ‫به توافق می رسیم‬ ‫مدیــر بازاریابــی شــرکت هوایــی‬ ‫«رایان ایر» گفت که این شرکت تالش دارد‬ ‫تا پیش از کریســمس با خدمه و خلبانان به‬ ‫توافق برسد‪.‬‬ ‫«کنیراجرز»مدیربازاریابیشرکتهوایی‬ ‫رایان ایر گفت که این شــرکت در تالش است‬ ‫با اتحادیه های تجاری اروپا به توافق برسد و تا‬ ‫لایندهمیالدیانرااجراییکند‪.‬‬ ‫سا ‬ ‫وی در گفت وگو با خبرنــگاران در مادرید‬ ‫گفت‪« :‬می خواهیم تا کریســمس با خدمه‬ ‫هواییوخلبان هابهتوافقبرسیم»‪.‬‬ ‫وی افــزود که این شــرکت درخواســت‬ ‫اتحادیه های اســپانیا را در زمینه اســتخدام‬ ‫کارکنانمحلیپذیرفتهاست‪.‬‬ ‫رایان ایــر از پیشــی بینی اولیه خود‬ ‫برای سوددهی در ســال جاری به میزان‬ ‫‪ ۱۲‬درصد عقب نشینی کرد و هشدار داد‬ ‫که چنانچــه اعتصاب هــای فعلی ادامه‬ ‫یابــد‪ ،‬این میــزان ضرردهــی می تواند‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫مذاکره کننده ارشد ایران اعالم کرد‬ ‫امیدواری به وارد شدن‬ ‫هواپیماهای جدید با حکم الهه‬ ‫مذاکره کننده ارشــد ایران در قراردادهای‬ ‫خریدهواپیمامعتقداستهرچندبایدمنتظر‬ ‫واکنش قطعی دولت ایــاالت متحده امریکا‬ ‫باشــیم‪ ،‬اما حکم دادگاه الهه می تواند زمینه‬ ‫حقوقی مثبتی را برای از ســرگیری فروش‬ ‫هواپیمابهایرانفراهمکند‪.‬‬ ‫اصغرفخریهکاشانتاکیدکرد‪:‬بحثفروش‬ ‫هواپیما به ایران با وجود نهایی شدن قراردادها‬ ‫با توجه به ورود دولت ترامپ از برجام متوقف‬ ‫شد‪ ،‬اما وقتی باالترین نهاد قضایی بین المللی‬ ‫به نفع ایران و علیه امریکا حکم داده می توان‬ ‫امیدواربودکهروندقراردادهاباردیگربهمسیر‬ ‫مثبتیواردشود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بــا این حکم شــرکت های‬ ‫هواپیماســاز می توانند از نظــر حقوقی یک‬ ‫پشــتوانه قوی برای فروش هواپیما به ایران‬ ‫داشتهباشندهرچندهمچنانموضوعدریافت‬ ‫مجوز از دولت ایاالت متحــده وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قائم مقام ســابق وزیر راه و شهرســازی با‬ ‫بیان این که ایران می توانــد مذاکرات خود با‬ ‫شرکت هایهواپیماسازمانندایرباس‪ ATR،‬و‬ ‫دیگرشرکت هاراازسربگیرد‪،‬اضافهکرد‪:‬البته‬ ‫این که امریکا در مقابل این حکم بین المللی‬ ‫چه واکنشی نشان دهد تعیین کننده خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما حکم دادگاه الهه الزم االجراست و در‬ ‫صورت ممانعت این کشور در اجرای ان امکان‬ ‫ان وجود دارد که این بحث حتی در شــورای‬ ‫امنیتسازمانمللنیزمطرحشود‪.‬‬ ‫دادگاه بین المللی الهه در حکمی موقت‬ ‫علیه تحریم های یک جانبه اعمال شــده از‬ ‫سوی امریکا واکنشی رسمی نشان داد و اعالم‬ ‫کرد که امریکا موظف است ذیل پیمان مودت‬ ‫صادرات برخی کاالهــا به ایــران را اجرایی‬ ‫کرده و محدودیت های موجود در این زمینه‬ ‫را رفــع کند‪.‬ایران ایر پس از اجرایی شــدن‬ ‫برجام قرارداد خریــد ‪ ۲۰۰‬فروند هواپیمای‬ ‫مســافربری را امضا کرد که پــس از تحویل‬ ‫‪ ۱۶‬فروند ان با خروج امریکا از برجام فرایند‬ ‫فروش ایــن هواپیماها متوقف شــد‪.‬دولت‬ ‫امریکا پیــش از ایــن اعمال کــرده بود که‬ ‫شرکت های هواپیماساز هم موظف هستند‬ ‫برای فروش هر هواپیمایی که الاقل‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تجهیزات ان از سوی شرکت های امریکایی‬ ‫ساخته شــده از وزارت خزانه داری این کشور‬ ‫مجوزدریافتکنند‪.‬‬ ‫گزارش استیضاح وزرای راه‬ ‫و صنعت تا هفته اینده باید به‬ ‫هیئت رییسه ارسال شود‬ ‫عضو هیئــت رییســه مجلــس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کمیسیونصنایعومعادنوعمرانبایدنظرات‬ ‫خود را درباره استیضاح دو وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و راه و شهرســازی تا هفته اینده به‬ ‫هیئترییسهارسالکنند‬ ‫علی اصغر یوسف نژاد با اشــاره به تقدیم‬ ‫اســتیضاح دو وزیر به هیئت رییسه مجلس‬ ‫شورای اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬براســاس روالی که‬ ‫وجودداردکمیسیونصنایعومعادنوعمران‬ ‫باید نظرات خود را درباره اســتیضاح دو وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت و راه و شهرســازی‬ ‫تا هفته اینده به هیئت رییســه ارسال کنند‪،‬‬ ‫بنابراینبایداستیضاحرادردستورکارنشست‬ ‫هفتهاتیخودقراردهند‪.‬‬ ‫عضــو هیئت رییســه مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬براساس ماده ‪ 218‬ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس شــورای اســامی اگر تعداد‬ ‫نمایندگان باقیمانده برای استیضاح بیش از‬ ‫‪ 10‬نفر باشد استیضاح در صحن علنی اعالم‬ ‫وصولمیشود‪.‬‬ ‫رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان گلستان‬ ‫با اشــاره به افزایش قیمت ها و تحت فشــار بودن کارگران از لحاظ‬ ‫هزینه ای‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید به افزایش دستمزدها تن بدهد‪.‬اعضای‬ ‫کارگری شــورای عالی کار (علی خدایی‪ ،‬ایت اســدی و احمدرضا‬ ‫معینی) طی روزهای اخیر‪ ،‬نامه ای به انوشــیروان محسنی بندپی‬ ‫(سرپرستوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی)نوشتندودرانمراتب‬ ‫اعتراض خود را به برگزار نشــدن جلسات شــورای عالی کار اعالم‬ ‫کردند‪ .‬در همین رابطه‪ ،‬نوراهلل ریاحــی (رییس کانون هماهنگی‬ ‫شوراهای اسالمی کار استان گلستان) گفت‪ :‬دولت ازجمله شرکای‬ ‫اجتماعی ما هســت و در شــرایط بغرنج اقتصادی کنونی‪ ،‬باید به‬ ‫افزایش دستمزدها تن بدهد‪ .‬در واقع‪ ،‬مساله دستمزد جزو حداقل‬ ‫خواســته های کارگران اســت‪.‬وی افزود‪ :‬گرچه هم اکنون وزارت‬ ‫کار و وزارت اقتصاد‪ ،‬وزیر ندارند و دارای سرپرســت هستند‪ ،‬با این‬ ‫حال‪ ،‬نمایندگان کارگران در شــورای عالــی کار‪ ،‬پیگیر مطالبات‬ ‫خبر‬ ‫کارگران هســتند‪ .‬اقای بندپی در مقام سرپرست وزارت کار نیز در‬ ‫این جامعه زندگی می کنند و به طور حتم‪ ،‬با مشــکالت هزینه ای‬ ‫گروه های کم درامد اشنا هستند و از این امر اگاه هستند که سفره‬ ‫کارگران روزبه روز در حال کوچک شدن است‪ .‬ایا به نظر وی‪ ،‬با این‬ ‫دستمزدهایاندکعمومادرحدیک میلیونوچهارصدهزارتومان‬ ‫و این تورم های افسارگســیخته که موجب چندبرابر شدن قیمت‬ ‫کاالهاشده‪،‬می تواندراینبازارگرانی هاوتورم‪،‬دواماورد؟!‬ ‫گزارش اقتصاد هویدا از وضعیت اشتغال جوانان‬ ‫لزوم تاسیس سامانه شغل یابی برحسب عالقه افراد‬ ‫اشتغال جوانان یکی از معضالت کشور است‬ ‫که در حــال حاضر ما بیشــتر از اینکــه جوانان‬ ‫کار داشته باشــند بیکار هســتند و جویای کار‬ ‫نمایندگان نیــز در این خصوص پیشــنهاداتی‬ ‫دادند باید دید این پیشــنهادات تا چه حد جدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫امار اشتغال واقعی نیست‬ ‫نائب رئیــس اتــاق بازرگانــی ارومیه گفت‪:‬‬ ‫اتفاقات بازار ارز در شرایط اقتصادی امروز بیش‬ ‫از انکه دالیل اقتصادی داشــته باشــد سیاسی‬ ‫است و بخشــی از ان نتیجه عدم تحقق وعده ها‬ ‫و برنامه های ســازمان برنامه و بودجه است اقای‬ ‫نوبخت برخی امارها را غلط به شــما داده اند به‬ ‫طور مثال اشــتغال‪ .‬من به عنوان تولید کننده و‬ ‫کســی که هــر روز وارد شــهرک های صنعتی‬ ‫می شــوم می بینم که هر روز اشــتغال کاهش‬ ‫پیدا می کند چگونه شما مدعی افزایش اشتغال‬ ‫هستید؟‬ ‫ایلمقانیــان افــزود‪ :‬برجام اتفــاق میمون و‬ ‫مبارکی برای کشــور بود و پــس از ان خطوط‬ ‫اعتباری برای فعاالن اقتصادی باز شــد و نرخ ان‬ ‫سال گذشته مشــخص شــود اما باید امسال ما‬ ‫چهار برابر سال گذشــته با بانک ها تسویه کنیم‬ ‫بیســاری از واحدهای اقتصادی بــرای تامین‬ ‫نقدینگی کاالی خــود را پیش فــروش کرده و‬ ‫پول ان را گرفته اند‪ .‬حاال بایــد به چه ارزی ان را‬ ‫پرداخت کنند و به سیستم نیما برگردانند‪.‬‬ ‫لزوم تاســیس ســامانه شــغل یابی‬ ‫برحسب عالقه افراد‬ ‫عضو کمیســیون اجتماعی مجلــس بابیان‬ ‫اینکه گســترش اســیبهای اجتماعی با ســد‬ ‫معیشت دست فروشان بدون شــغل جایگزین‬ ‫رابطه مستقیم دارد‪،‬گفت‪ :‬لزوم تاسیس سامانه‬ ‫شغل یابی برحســب عالقه افراد راهکاری برای‬ ‫پرکردن پازل اشتغال در کشور است‪.‬‬ ‫حســن لطفی درباره وضعیت ســاماندهی‬ ‫دستفروشان‪،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل اساسی رشد‬ ‫حضور دستفروشان در حوزه اشتغالهای ناپایدار‬ ‫را می توان در بروکراسی اداری و دیوان ساالری‬ ‫جســتجو کرد زیرا تولید کننده برای ایجاد یک‬ ‫کسب و کار کوچک مجبور است ‪،‬مدتها در صف‬ ‫مجوز به انتظار بنشیند‪.‬‬ ‫نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قانون پیچــده تامین اجتماعی در‬ ‫زمینه اشــتغال پایدار موجب شده است که فرد‬ ‫دستفروشی را به اشتغال پایدار ترجیع دهد زیرا‬ ‫فرد برای بیمه شــدن می بایست ماهیانه مبلغی‬ ‫درحدود ‪ 300‬هزار تومان پرداخت درشــرایطی‬ ‫پرداخت کندکه توان اقتصادی مناســبی برای‬ ‫پرداخت هزینه ها را ندارد ‪.‬‬ ‫لطفــی افزود‪ :‬بروکراســی اداری درکســب‬ ‫مجوزهای اشــتغال مانع پایداری تولید کننده‬ ‫در عرصه اشتغال می شــود زیرا تولیدکننده می‬ ‫بایست حداقل ‪ 6‬ماه به دنبال مجوز برود وسپس‬ ‫پس از پرداخت مالیات به اشتغال مشغول شود‬ ‫که این امر بطــور حتم از منظــر اقتصادی نمی‬ ‫تواند مثمر ثمر باشد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اتحادیه واصنــاف فاقد‬ ‫مدیرت جامع هســتند تصریح کرد‪ :‬اتحادیه و‬ ‫اصناف نقش بسزایی در توســعه اشتغال دارند‬ ‫بنابراین می بایست با یک برنامه ریزی منسجم‬ ‫‪ ،‬فراگیر و یکپارچه از ظرفیتهای توسعه اشتغال‬ ‫بهره ببرند تا بتوان تولیــد را در چرخه اقتصاد‬ ‫تقویت کرد‬ ‫عضو کمیســیون اجتماعی مجلــس بابیان‬ ‫اینکه گســترش اســیبهای اجتماعی با ســد‬ ‫معیشت دست فروشان بدون شــغل جایگزین‬ ‫رابطه مســتقیم داردیاداورشــد‪ :‬لزوم تاسیس‬ ‫سامانه شغل یابی برحسب عالقه افراد راهکاری‬ ‫برای پرکردن پازل اشتغال در کشور است‪.‬‬ ‫گزارش اقتصاد هویدا از تفکیک وزارتخانه کارو تعاون‬ ‫«صنــدوق تامیــن اجتماعــی»‬ ‫ِ‬ ‫عهــده دار اصلــی حمایت هــای‬ ‫اجتماعی ســت‪ .‬کارگــری کــه از‬ ‫داربســت ســقوط می کنــد و دچار‬ ‫حادثه می شــود؛ معدن کاری که بعد‬ ‫ســال ها جان کندن در اعماق زمین؛‬ ‫در ِ‬ ‫صف چندرغاز مســتمریِ دوران‬ ‫بازنشستگی ســت و ان زن بهیــاری‬ ‫که ســالهای دراز عمــر را به تعویض‬ ‫ملحفه ها و لباس های کثیف بیماران‬ ‫گذرانده‪ ،‬امیدشــان همــه به همین‬ ‫صندوق اســت‪ .‬صندوقی که بازیچه‬ ‫نزاع هــای گروهی‪ ،‬جناحــی و حتی‬ ‫فردی شــده و هــر روز برایش خواب‬ ‫تازه ای می بینند‪.‬‬ ‫این اعتقــاد که اســتیضاح علی‬ ‫ربیعی (وزیــر کار) نیز در راســتای‬ ‫همیــن دندان تیزکردن هــا بــرای‬ ‫صنــدوق تقریبــاً ســرپای تامین‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعی بــوده و تنهــا همین یک‬ ‫دلیــل‪ ،‬نمایندگان مجلــس را بر ان‬ ‫داشته تا شمشــیرها را از رو ببندند و‬ ‫نقــش باســمه ای «مدافع حقوق‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫کارگران»‪ ،‬اســتیضاح و برکناری را‬ ‫در دســتور کار قرار دهنــد‪ ،‬چندان‬ ‫پُربیراه نیســت‪« .‬استیضاح» پرده ی‬ ‫اول سناریویی بود که قدرتمندان‪ ،‬از‬ ‫جناح اصالح طلب و اصول گرا‪،‬‬ ‫هر دو‬ ‫ِ‬ ‫تصاحــب «صنــدوق تامین‬ ‫بــرای‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعی» نوشتند و با تردستی اجرا‬ ‫کردند و «طرح تفکیک» پرده ی دوم‬ ‫از همین سناریوست‪.‬‬ ‫قانون «ســاختار نظام جامع‬ ‫رفاه و تامین اجتماعی» هرگز به‬ ‫اهداف خود نرسید‬ ‫پس از تاســیس ســازمان تامین‬ ‫اجتماعــی در ســال ‪ ۱۳۵۲‬و فراز و‬ ‫نشــیب های بســیار‪ ،‬تصویب قانون‬ ‫«ســاختار نظام جامع رفــاه و تامین‬ ‫اجتماعــی» در ســال ‪ ۱۳۸۳‬را‬ ‫می توان یک گام رو به جلو برای انجام‬ ‫اصالحات پایدار در ســاختار رفاهی‬ ‫کشــور به حســاب اورد؛ اما فرامرز‬ ‫توفیقی (فعــال کارگــری و رئیس‬ ‫کمیته مــزد کانون عالی شــوراها)‬ ‫معتقد است این قانون هرگز به اهداف‬ ‫تعیین شده ی خود دست پیدا نکرد‪:‬‬ ‫«براساس ماده اول این قانون‪ ،‬هدف‬ ‫از تصویب قانون «ساختار نظام جامع‬ ‫رفــاه و تامیــن اجتماعــی»‪ ،‬ایجاد‬ ‫انسجام کالن سیاســت های رفاهی‪،‬‬ ‫توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از‬ ‫همه افراد کشور در برابر رویدادهای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬طبیعــی و‬ ‫پیامدهای ان است‪.‬‬ ‫اما ایا این قانون به فرجام مطلوبی‬ ‫نمایندگان مدافع کارگران نیستند‬ ‫رسید؟ مشــخصا خیر‪ .‬یک سال بعد‬ ‫از تصویب دیرهنگام این قانون‪ ،‬عمر‬ ‫دولت اصالحات به پایان رسیده بود‪.‬‬ ‫لذا سیاســت های این قانون به هیچ‬ ‫وجه به مرحلــه عملیاتی نرســید و‬ ‫به واســطه مدیریت منحصــر به فرد‬ ‫احمدی نژاد و یارانش به فراموشــی‬ ‫سپرده شد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬میــزان بدهی‬ ‫بــه ســازمان‪ ،‬در دولتــی کــه نام‬ ‫«اصالحات» بر تارک ان حک شــده‬ ‫بود در ســال ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۷‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومان افزایش پیــدا کرد تا‬ ‫مشخص شود دســت اندازی به منابع‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬اصالح طلب‬ ‫و اصولگرا نمی شناسد‪ .‬با این اوصاف‪،‬‬ ‫دولت خاتمی‪ ،‬نســبت به دولت های‬ ‫هاشــمی‪ ،‬احمدی نــژاد و روحانی‬ ‫کمترین میزان بدهی را به ســازمان‬ ‫تامین اجتماعــی‪ ،‬در کارنامه خود به‬ ‫ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫در ادامــه و در دولــت محمــود‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬نــگاه کمیته امدادی به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬به اوج خود‬ ‫رســید‪ .‬در کل احمدی نژاد‪ ،‬رکورد‬ ‫بدهکارتریــن دولت را در ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫اخیر به نام خود به ثبت رساند‪ .‬بدهی‬ ‫‪ ۶۰‬هزار میلیاردی به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی تنها یکی از اقالم ان است‪.‬‬ ‫این بدهــی در حالی رقــم خورد که‬ ‫دولت های نهم و دهــم بیش از عموم‬ ‫دولت های قبل از خــود‪ ،‬فروش نفت‬ ‫داشته است‪».‬‬ ‫پس ایــن قانون به اغمــا فرورفت‬ ‫و هیچ اثــری از «اثــار اصالحی» ان‬ ‫نمودار نشــد؛ در همان سال ‪،۱۳۸۳‬‬ ‫یــک بــار‪« ،‬تفکیک» اجرایی شــد‬ ‫و وزارتِ مجــزای «رفــاه و تامین و‬ ‫اجتماعی» شــکل گرفت‪ .‬محســن‬ ‫ایزدخواه (کارشــناس حوزه تامین‬ ‫اجتماعــی) دوران پــس از عملــی‬ ‫شدن تفکیک و به سرانجام نرسیدن‬ ‫اهداف ان را اینگونه توصیف می کند‪:‬‬ ‫«انچه اتفاق افتاد ایــن بود که دولت‬ ‫احمدی نژاد یک ســال بعد روی کار‬ ‫امد‪ .‬البته استنباط اولیه این بود که با‬ ‫توجه به فریادهای عدالت خواهی که‬ ‫اقای احمدی نژاد سر می داد این نهاد‬ ‫می بایســتی یک وزارتخانه کلیدی‬ ‫و حساس برای او باشــد‪ .‬اما انچه که‬ ‫در عمل شــاهدش بودیم وزارت رفاه‬ ‫و تامین اجتماعی به یــک وزارتخانه‬ ‫دست چندم تبدیل شــد‪ .‬در ابتدا که‬ ‫وزیر نداشت بعدا هم وزرای متعددی‬ ‫بدون برنامه به انجــا رفتند و در اخر‬ ‫هم‪ ،‬بدون در نظــر گرفتن تجربیات‬ ‫گذشــته‪ ،‬این وزارتخانه منحل و در‬ ‫وزارت کار ادغام شد»‪.‬‬ ‫پس در شرایطی که یک بار پیش از‬ ‫این‪« ،‬طرح ناکا ِم تفکیک» را اجرایی‬ ‫کرده اند و از ان هیچ نتیجه ای حاصل‬ ‫اصلی مهم ترین‬ ‫کارگران و صاحبــان ِ‬ ‫صندوق رفاهی کشــور یعنی «تامین‬ ‫اجتماعی» نشــده‪ ،‬تالش برای تکرار‬ ‫یک تجربه ناموفق از کدام ابشــخور‬ ‫نشــأت می گیرد؛ چرا می خواهند‬ ‫«ازموده» را دوباره بیازمایند؟!‬ ‫پیش تر امده اند؛ می خواهند‬ ‫اش را بــا جاش ببرنــد؛ ان هم‬ ‫قانونی قانونی!‬ ‫ِ‬ ‫علی خدایی (عضو کارگری شورای‬ ‫عالی کار) پاســخ این سوال را در یک‬ ‫کلمه ســاده می داند‪« :‬طمع ورزی»‪.‬‬ ‫او معتقد است دولت از انجا که به بن‬ ‫بســت مالی گرفتار امده‪ ،‬می خواهد‬ ‫سرپاترین صندوق کشور یعنی تامین‬ ‫اجتماعی را «تصاحــب» کنند تا هر‬ ‫زمان به بی پولی و کمبود منابع مالی‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫برخوردند‪ ،‬سراغ این صندوق بروند و‬ ‫با خیال راحت (چراکه دیگر کارگران‬ ‫در وزارتخانه ی جدیدالتاسیس رفاه‬ ‫جایگاه و نقشــی ندارند که بخواهند‬ ‫گالیه کنند و نگذارند) از ان برداشت‬ ‫کنند‬ ‫او نگرانــی خــود را در یــک‬ ‫چهارچــوب ســاده و ملمــوس‬ ‫می گنجاند‪ :‬نگرانیم که بعد از اجرای‬ ‫تفکیک‪ ،‬بدون اینکه خبردارشویم و‬ ‫یا کاری از دســتمان براید‪ ،‬از منابع‬ ‫تامین اجتماعــی بردارند و بریزند در‬ ‫خزانه دولت؛ همان بنــد «و» تبصره‬ ‫هفت الیحــه بودجه ‪ ۹۷‬نیــز که از‬ ‫ابتدای امســال اجرایی شــده برای‬ ‫انتقال همین منابع تامین اجتماعی‬ ‫به خزانه دولت اســت؛ حاال پیش تر‬ ‫امده اند؛ می خواهنــد اش را با جاش‬ ‫قانونی قانونی!‬ ‫ببرند؛ ان هم‬ ‫ِ‬ ‫خدایی ادامــه می دهــد‪ :‬همین‬ ‫االن هم‪ ،‬نه ماده ‪ ۱۷‬قانون ســاختار‬ ‫نظام جامع رفاه و تامیــن اجتماعی‬ ‫اجرایی می شــود و نه «شورای عالی‬ ‫تامین اجتماعی» احیا شــده است؛‬ ‫یعنی تامیــن اجتماعی‪ ،‬بــه صورتِ‬ ‫«ســه جانبه» و بــا در نظرگرفتــن‬ ‫ارای شــرکای اجتماعــی‪ ،‬مدیریت‬ ‫نمی شــود؛ ولــی همین «شــورای‬ ‫عالــی کار» کــه عالی تریــن نهــاد‬ ‫تصمیم گیــریِ ســه جانبه در مورد‬ ‫مسائل کارگران اســت در وزارت کار‬ ‫فعالیت دارد و می توانــد تا حدودی‬ ‫مانع دست اندازی ها شــود؛ حال اگر‬ ‫بخواهند تامین اجتماعــی را از بدنه‬ ‫وزارت کار منفک کننــد؛ همین اث ِر‬ ‫ســه جانبه ی حداقلی و غیرمستقیم‬ ‫هم از بین می رود و ان وقت باید گفت‬ ‫وامصیبتا!‬ ‫حمایت از کارگــران در راس‬ ‫اولویت های مسئوالن قرار گیرد‬ ‫عضــو کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلس‪ ،‬با تاکیــد بر ضرورت حمایت‬ ‫از کارگــران بــه عنــوان اولویــت‬ ‫مســئوالن یاداور شــد کــه چرخه‬ ‫توســعه کشــور با پشــتیبانی این‬ ‫قشرمی چرخد‪.‬‬ ‫علی کرد در مورد اظهارنظر رئیس‬ ‫فراکســیون کارگری شــورای شهر‬ ‫مبنی بر اینکه با توجه به تورم بســیار‬ ‫شــدیدی که با ان روبه رو هســتیم و‬ ‫فشــاری که این تورم بــه بخش های‬ ‫اسیب پذیر وارد می کند‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫در خصــوص حداقل بگیرهــا بیش‬ ‫از این بی تفــاوت باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫باید برای حوزه کار بــه ویژه در مورد‬ ‫کارگران که قشر اسیب پذیر جامعه‬ ‫هستند‪ ،‬چاره اندیشی کنیم و این در‬ ‫حالی است که متاســفانه تامین رفاه‬ ‫و حقــوق اجتماعــی و پرداخت حق‬ ‫بیکاری انها شفاف نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم خاش و نصرت اباد و‬ ‫میرجاوه و کورین در مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هــم اکنون در‬ ‫سراسر کشور در حق کارگران اجحاف‬ ‫می شــود‪ ،‬به این صــورت که نه حق‬ ‫بیمــه مطلوبی دریافت کــرده و نه از‬ ‫تعطیالت به خوبی استفاده می کنند‬ ‫و نه رفاه و حتی غذای مناسبی دارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وزارت تعاون‪،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعی که طــرح تفکیک‬ ‫ان نیز در کمیســیون تصویب شده و‬ ‫به زودی هم در صحن علنی بررســی‬ ‫می شــود و باید با همــکاری مجلس‬ ‫برای تامیــن رفاه کارگــران‪ ،‬قانون‬ ‫کار و مزایــای کارگــری تنظیم کند‬ ‫و دســتگاه های نظارتی نیــز بر روند‬ ‫اجرای ان نظارت کنند‪.‬‬ ‫این نماینــده مــردم در مجلس‬ ‫دهم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اغلــب کارگران که‬ ‫در مشاغل ســخت فعالیت دارند باید‬ ‫مورد حمایت قــرار بگیرند و از حقوق‬ ‫انها دفاع شــود و متولی مشــخصی‬ ‫برای این تحقق این مهم وجود داشته‬ ‫باشد و نظارت کند تا این قشر در رفاه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫شــورای اسالمی‪ ،‬یاداورشــد‪ :‬امروز‬ ‫چرخــه اصلــی توســعه مملکت با‬ ‫فعالیت و پشــتیبانی نیروی کارگری‬ ‫می چرخــد و اگر به انها رســیدگی‬ ‫نکنیــم‪ ،‬نارضایتی قشــر کارگر برابر‬ ‫با نابســامانی در حوزه های مختلف‬ ‫است‪ ،‬بنابراین باید حمایت از انها در‬ ‫راس اولویت های کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خرید دالر پر ریسک تر‬ ‫از همیشه است‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬احتمال ریزش شدید‬ ‫قیمتارزوطالدربازاروجوددارد‪.‬‬ ‫رمضانعلی ســبحانی فر در خصوص وضعیت‬ ‫قیمــت ارز در بــازار غیررســمی گفت‪:‬رونــد‬ ‫غیرمنطقی صعود قیمت دالر باعث شده قیمت‬ ‫دالر به میزان فعلیبرســدکه بههیچ عنوان قابل‬ ‫قبول نیســت چرا که با هیچ منطق اقتصای نمی‬ ‫تواننرخفعلیارزدربازارغیررسمیراتوجیهکرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ســبزوار‪،‬جغتای‪ ،‬جوین و‬ ‫خوشاب در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬دولت‬ ‫و بانک مرکزی اقداماتی را برای مهار التهابات بازار‬ ‫ارز دارند که بطور طبیعی پیش بینی می شود در‬ ‫کاهشنرخطالوسکهنیزتاثیرگذارباشد‪.‬‬ ‫سبحانی فر گفت‪:‬دشــمنان و مخالفان نظام‬ ‫جمهوریاسالمیایرانوســوداگرانبااخاللدر‬ ‫بازار ارز در پی بهره برداری سیاســی و اقتصادی‬ ‫هستندامابایدباانهامقابلهکرد‪.‬باتصمیماتاتخاذ‬ ‫شده برای مدیریت بازار ارز پیش بینی می شود با‬ ‫ریزشقیمتهابازاربهثباتنسبیبرسد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬باتوجهبهاعالمامادگیاروپاییها‬ ‫برایهمکاریباسیستمبانکیجمهوریاسالمی‬ ‫ایرانومنابعارزیدراختیاردولت‪،‬ریزشنرخدالر‬ ‫امکانپذیراست‪.‬‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورای‬ ‫اسالمییاداورشد‪:‬درهرصورتخریددالریاسکه‬ ‫طال با قیمت های کاذبی که در حال حاضر در بازار‬ ‫غیررسمیوجودداردریسکبزرگیمحسوبمی‬ ‫شود و توصیه می شود دالر با نرخ های باالی فعلی‬ ‫از سوی مردم خریداری نشــود چرا که هر لحظه‬ ‫امکانریزششدیدقیمتدربازارارزوجوددارد‪.‬‬ ‫سفیراتریشدرتهران‪:‬‬ ‫اروپا به دنبال اجرای کامل‬ ‫تعهدات در برجام است‬ ‫سفیر اتریش در تهران ضمن ابراز تاسف اروپا‬ ‫ازخروجیکجانبهامریکاازبرجام‪،‬گفت‪:‬معتقدیم‬ ‫ایرانبایدبتواندازمزایایبرجامدرحوزهاقتصادی‬ ‫بهرهبرداریکند‪.‬‬ ‫اشتفان شــولتز ســفیر اتریش در تهران در‬ ‫نشستکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی‬ ‫مجلس شورای اســامی با ســفرای ‪ 26‬کشور‬ ‫اروپایــی در تهران ضمن محکوم کــردن حادثه‬ ‫تروریستی اهواز گفت‪ :‬در ابتدا مراتب تاسف خود‬ ‫را به خاطر کشته و زخمی شــدن مردم حاضر در‬ ‫رژه اهواز در جریان حمله تروریستی‪ ۲۲‬سپتامبر‬ ‫اعالممیکنمکهدرهمینراستافدریکاموگرینی‬ ‫نماینده اتحادیه اروپا و تمامی اعضای این اتحادیه‬ ‫نیزخواستاربهبودیمجروحانایرانیهستند‪.‬‬ ‫ســفیر اتریش در تهران در ادامه با بیان اینکه‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا بر اساس سیاست مندرج در‬ ‫بیانیه مشــترک اوریل ‪ ۲۰۱۶‬در حال همکاری‬ ‫هســتند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فعالیت ایران و اروپا تا افق‬ ‫‪۲۰۲۰‬دنبالمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پروژه های مشترک میان ایران و‬ ‫اروپابرایپاسخبهچالش هایموجودتکمیلشده‬ ‫و تعدادی از برنامه های مشترک در سطح اتحادیه‬ ‫اروپادنبالمیشودهمچنینروابطبااتحادیهاروپا‬ ‫ومسائلکلیدیدیگریدرحالپیگیریهستیم‪.‬‬ ‫شولتزهمچنینباابرازتاسفازخروجامریکااز‬ ‫برجام‪،‬اظهارداشت‪:‬اتحادیهاروپاازتصمیمامریکا‬ ‫برای خروج از برجــام و تحمیل تحریم های یک‬ ‫جانبهمتاسفاست‪.‬‬ ‫ســفیر اتریش در تهران در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این جلســه بر لزوم از بین بردن تحریم ها‬ ‫تاکید شده تا ایران بتواند از مزایای برجام در حوزه‬ ‫اقتصادیبهره برداریکند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت کشــور اتریش در حال حاضر‬ ‫ریاستدورهایاتحادیهاروپارابرعهدهدارد‪.‬‬ ‫برخی در دفتر رییس جمهور‬ ‫دنبال طوالنی شدن روند‬ ‫انتخاب وزرا هستند‬ ‫یکمنبعاگاهنزدیکبهدولتازارادهنزدیکان‬ ‫روحانی برای طوالنی شــدن رونــد تغییرات در‬ ‫کابینهخبرداد‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه نزدیک به دفتر رییس جمهور‬ ‫درتشریحتصمیماتمربوطبهتغییراتدرکابینه‬ ‫گفت‪:‬قراربرایناســتکه‪ ۵‬تــا‪ ۶‬وزیردرکابینه‬ ‫تغییر کرده یا جابجا شوند که گویا نزدیکان اقای‬ ‫روحانی فعال بنای پیگیری موضوع را ندارند و در‬ ‫همینراستادردفتررییس جمهورنیزبرخیبرای‬ ‫اعمالنظراتخودبهدنبالطوالنیکردناینروند‬ ‫هستند‪.‬ویافزود‪:‬تعییناقایشریعتمداریبرای‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار رفاه قطعی شده و یکی از وزرای‬ ‫راه یا نیرو هم به وزارت صنعــت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خواهد رفت که اقای شــریعتمداری با این تغییر‬ ‫مخالفبودهوخواستارحضور خوددروزارتخانه‬ ‫فعلیاست‪.‬‬ ‫اینمنبعاگاهافزود‪:‬بحثتغییروزارتعلومنیز‬ ‫مطرحاستکهدرهمینرابطهدفتررییس جمهور‬ ‫ازایشانخواسته اند اســتعفادهدتاپسازایشان‬ ‫وزیرجدیدیواردکابینهشــود‪.‬پیشنهاداستعفا‬ ‫خطاب به اخوندی هم مطرح شده است که مورد‬ ‫موافقتویقرارنگرفتهاست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‪ 16‬مهر‪۱۳۹۷‬‬ ‫یادداشت‬ ‫احتمال فروپاشی‬ ‫سیستم تجارت جهانی‬ ‫نویسنده‪:‬انهکروگِر‬ ‫ترجمه‪:‬مرتضیچینی چیان‬ ‫حاال پس از گذشت ده سال از سقوط هلدینگ‬ ‫لهمــن برادرز(چهارمین بانک بزرگ ســرمایه‬ ‫گذاریِ ایاالت متحده امریــکا)‪ ،‬ما به خوبی می‬ ‫دانیم که اقدامات چندجانبه بین الملل چگونه از‬ ‫وخیم ترشدنرکودبزرگ‪ ۲۰۰۸‬جلوگیریکرد‪.‬‬ ‫در ان هنگام‪ ،‬سیســتم مالی جهانی متزلزل بود‪.‬‬ ‫اما امروز‪ ،‬بعد از ‪ ۷۰‬سال سیستم تجارت جهانی‬ ‫استکهدرمعرضخطرقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫در طول‪ ۷۰‬ســال گذشته‪ ،‬چندجانبه گرایی‬ ‫بخوبی به جهان خدمت کرده است‪ .‬پس از پایان‬ ‫جنگ جهانی دوم‪ ،‬ایاالت متحده امریکا نه تنها از‬ ‫اعمال مجازات و درخواست غرامت جنگی خود‬ ‫داری کرد‪ ،‬بلکــه راه را برای ایجــاد‪ ۳‬نهاد بزرگ‬ ‫اقتصادیبازنمود‪،‬یعنیصندوقبین المللیپول‪،‬‬ ‫بانکجهانیوسازمانتجارتجهانی‪، WTO،۳‬‬ ‫(قب ً‬ ‫عمومی تعرفه و تجارت‪،‬‬ ‫عنوان توافق‬ ‫ال تحت‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫یا گات)‪ .‬این‪ ۳‬نهاد تــا به امروز بنیان نظم اقتصاد‬ ‫بین المللیراپی ریزیکردهوشکلداده اند‪.‬‬ ‫هر یک از این ‪ ۳‬نهاد ســهم چشــم گیری در‬ ‫رشــد اقتصاد جهانی داشــته اند‪ ،‬اما هیچ یک به‬ ‫پای‪ WTO‬نمی رســند‪ .‬از جنــگ جهانی دوم‬ ‫تا به امروز‪ ،‬به خاطر گســترش سیستم تجاری‬ ‫چندجانبه زیر نظر گات‪ ،WTO/‬تجارت جهانی‬ ‫‪ ۱.۵‬برابر سریع تر از جی دی پی جهانی رشد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرچه اهمیــت امروزیــن چندجانبه گرایی‬ ‫کم تر از دوران پس از جنگ نیست‪ ،‬اما تهدیدات‬ ‫علیه ‪ WTO‬درحال افزایش اســت‪ .‬مهم ترین‬ ‫تهدید‪ ،‬حمالت دائمی دســتگاه اجرایی رئیس‬ ‫جمهور امریکاست که می کوشد هم در گفتار و‬ ‫همدررفتارپایه هایایننهادراسستکند‪.‬‬ ‫یک دهه قبل و در اغاز بحران مالی‪ ،‬بســیاری‬ ‫نگرانبودندکهکشورهاسدهایتجاریجدیدی‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬چون این امر در دهه‪۱۹۳۰‬و در سایر‬ ‫رکودهای بعداز جنگ سابقه داشت‪ .‬اما مداخله‬ ‫‪ WTO‬و جی‪ ۲۰‬از طریق تسهیل همکاری های‬ ‫چندجانبه ســبب شــد که از محدودیت های‬ ‫تجاری به شدت خودداری شود‪ .‬حجم تجارت ان‬ ‫اندازه ای که پیش بینی می شد کم نشد و در سال‬ ‫‪۲۰۱۱‬بهسطحقبلازبحرانرسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۴‬کشــور عضو ‪ WTO‬خود را متعهد به‬ ‫حمایت از سیستم چندجانبه‪ ،‬و قوانین مشترک‬ ‫و روش هایی می دانند که هدف ان کمک به رشد‬ ‫سیستم است‪ .‬این قوانین برای تجارت بین الملل‬ ‫همان نقشی را دارند که قوانین تجارت داخلی هر‬ ‫کشور برای طرفین قراردادها و معامالت در یک‬ ‫حوزهقضاییداخلیدارد‪.‬‬ ‫براساس قوانین ‪ ،WTO‬شرکت های تجاری‬ ‫بین المللی درست مثل شرکت های داخلی تابع‬ ‫مقررات هر کشوری هستند که در ان به فعالیت‬ ‫می پردازنــد‪ ،‬و بازرگانــان از همــان حقوقی در‬ ‫دادگاه های تجــاری برخوردارنــد که همتایان‬ ‫داخلی شان دارند‪ .‬دولت ها مجاز به تبعیض علیه‬ ‫سایر اعضاء ‪ WTO‬نیستند (این بدان معناست‬ ‫کههرامتیازیبراییکیازطرف هایتجاریباید‬ ‫به دیگران هم تسری یابد‪ :‬اصل دول کامله الوداد)‪.‬‬ ‫تعرفه ها تنها در شرایط خاصی قابل اعمال است‪.‬‬ ‫و ادعای تخطی از قانون به «هیئت حل اختالف‬ ‫‪»WTO‬ارجاعمی شود‪.‬‬ ‫از اغــاز‪ ،‬تضمین رفتــار نظارتــی و قضایی‬ ‫منصفانه با بنگاه های تجاری از سوی دولت های‬ ‫کشــورهای عضو جزء ضروریــات‪ ،‬و اصل عدم‬ ‫تبعیض پایه و اســاس سیســتم تجارت جهانی‬ ‫بوده اســت‪ .‬براســاس ســاختا ِر‪ ،WTO‬اصل‬ ‫دول کامله الــوداد امــکان مذاکــرات تجاری‬ ‫چندجانبه میان کشورهای متساوی الحقوق را‬ ‫فراهم اورده و می اورد‪ .‬به روشــنی می توان دید‬ ‫که از طریق این مذاکرات‪ ،‬و به خاطر نفع همگانی‪،‬‬ ‫متوسطتعرفهکاالهایصنعتیمیاناقتصادهای‬ ‫پیشرفته از حدود‪ ۴۰‬درصد ابتداء کار‪ ،‬به حدود‪۴‬‬ ‫درصدامروزینکاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫مکانیزم حــل اختالف ‪ WTO‬نیــز برای‬ ‫تجارت جهانی حیاتی اســت‪ .‬هــرگاه مقامات‬ ‫کشوری دریابند که طرف تجاری ان ها از قوانین‬ ‫مشترک تخطی می کند‪ ،‬می توانند مسئله را با‬ ‫‪ WTO‬مطرح کنند‪ .‬هیئت حکمیت ‪WTO‬‬ ‫دالیل هــر یک از طرفیــن را مــورد مداقه قرار‬ ‫می دهد و در صورت لزوم تنبیهاتی اعمال خواهد‬ ‫ی است‪ ،‬امریکا به نوبه خود‪ ،‬در بیش‬ ‫کرد‪ .‬گفتن ‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد پرونده های دعــاوی حل اختالف‬ ‫برنده بوده است‪.‬‬ ‫عملکــرد ‪ WTO‬مثــل فنر ســاعت های‬ ‫مکانیکی است‪ ،‬گرچه دیده نمی شود‪ ،‬اما قلب‬ ‫سیســتم تجارت جهانی اســت و برای ادامه‬ ‫کارکرد سیســتم ضرورت مطلق دارد‪ .‬مع هذا‬ ‫علی رغم اهمیت حیاتــی ان‪ WTO ،‬در حال‬ ‫تضعیف شدن است‪ .‬بیشترین تهدید مستقیم‬ ‫متوجــه مکانیزم حل اختالف اســت‪ .‬حداقل‬ ‫‪ ۳‬قاضــی داور برای هیئت حــل اختالف الزم‬ ‫است‪ ،‬اما دســتگاه اجرایی ترامپ از جایگزینی‬ ‫نامزدهای جدید به جای قضاتی که دوره شان‬ ‫به پایان رســیده جلوگیری می کند‪ .‬وقتی که‬ ‫دادگاه به حد نصاب نرســد هیچ شکایتی قابل‬ ‫رســیدگی نخواهد بود‪ ،‬و بعضی از کشورهایی‬ ‫کــه از قوانیــن ‪ WTO‬تخطــی کرده اند از‬ ‫مجازات مصون خواهند ماند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫گزارش اقتصاد هویدا از فساد مالی در نظام مهندسی‬ ‫تضادمنافع‪،‬موجبفساددرحوزهساختوسازشدهاست‬ ‫روز پنجشــنبه هشــتمین دوره انتخابات نظام‬ ‫مهندســی با حضور اخوندی و معاونانــش برگزار‬ ‫شد در این جلسه اعالم شد که فســاد مالی در نظام‬ ‫مهندسی ساختمانی وجود داشته است و شهرداری‬ ‫باید پاسخگو باشد‪ .‬شهرداری مستقیما با ساختمان‬ ‫سازهادرارتباطاستوپسبایدپاسخگوباشدکهچرا‬ ‫درساختمانسازیفسادبهوجودامدهاست‪.‬‬ ‫دالیلفسادمالیدرسازماننظاممهندسی‬ ‫ساختمان‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در خصوص دالیل گسترش‬ ‫فســاد مالی در ســازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫گفت‪:‬شهرداری هامسئولکنترلساختمانهستند‬ ‫وانهابایدمستقیماساختمانراکنترلکنند‪.‬‬ ‫عباس اخوندی در حاشــیه برگزاری هشتمین‬ ‫دورهانتخاباتنظاممهندسیمبنیبراینکهچرافساد‬ ‫مالیدرسازماننظاممهندسیزیادشدهوبرایاینکه‬ ‫اعتماد مردم به این ســازمان مثل گذشته باال برود و‬ ‫این سازمان مجددا مقبولیت پیدا کند چه باید کرد‬ ‫گفت‪ :‬نکته مهمی که به عنوان اشــکال ریشه ای به‬ ‫سازمان نظام مهندسی بازمی گردد این است که این‬ ‫سازمان که یک ســازمان حرفه ای است و باید در پی‬ ‫اعتالی این حرفه بوده و بتواند فناوری مهندسی را در‬ ‫رشته های مختلف مربوطه رشد دهد و مرتب در پی‬ ‫ائین نامه های نظام مهندسی باشد وارد یک عملیات‬ ‫پولی بین بهره بردار خدمات مهندسی و ارائه کننده‬ ‫خدماتمهندسیقرارگرفتهبود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬به نظر بنده در قانون نظام مهندسی به‬ ‫هیچوجهاینموضوعپیش بینینشدهبودویکاقدام‬ ‫بسیار نادرستی بود که سازمان های نظام مهندسی‬ ‫را دچار درگیری یکسری مسائل مادی کرد که االن‬ ‫در برخی از ســازمان های نظام مهندسی مشکالتی‬ ‫رخ داده و بحث ارائه خدمــت در کیفیت باال را دچار‬ ‫مشکلکردهاست‪.‬‬ ‫اخوندی خاطر نشــان کرد‪ :‬با بازنگــری کلی و‬ ‫اساسی که راجع به نظام کنترل ســاختمان انجام‬ ‫دادیم سعی کردیم که تمام درس هایی که از عمر‪20‬‬ ‫ساله قانون نظام مهندســی می گذرد این درس ها را‬ ‫مرورکنیمکهچهنقاطقوتوچهنقاطضعفیداشته‬ ‫استونقاطضعفرادرائین نامهجدیدمرتفعکنیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد‪ :‬اصل ما بر این‬ ‫اســت که ارائه کننده خدمات‪ ،‬مهندس اســت لذا‬ ‫در واقع خود مهندس بایــد در واقع در محور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪،‬پس یکی از مشکالتی که در مباحث‬ ‫قبلی بود که در واقع کســی که نظارت می کرد خود‬ ‫نیز می خواست بازرسی کند و کسی که می خواست‬ ‫منافع کارفرمــا را حفظ کند خود نیز می خواســت‬ ‫منافع عمومی و شــهرداری را حفظ کنــد‪ .‬در واقع‬ ‫این تضاد منافع باعث همین اشکاالت زیاد در حوزه‬ ‫ساختوسازدرایرانشد‪.‬‬ ‫اخوندی افــزود‪ :‬در ائین نامه و دســتورالعمل‬ ‫جدید وزارت راه و شهرســازی سعی کردیم منافع‬ ‫متضاد را کامال از هم جدا کنیــم و مهندس یا برای‬ ‫کارفرما یا برای شهرداری کار می کند پس اگر برای‬ ‫شــهرداری کار می کند برای کارفرما کار نمی کند‬ ‫و اگر بــرای کارفرما کار نمی کند برای شــهرداری‬ ‫مستقل اســت بنابراین با حل این مسئله تعارض‬ ‫منافع امیدوار هستیم که سالمت حرفه ای و ارتقاء‬ ‫ساخت و ساز در ایران افزایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫سازمان نظام مهندســی در انتخابات هیات مدیره‬ ‫مدارک تسلیم شده مهندســان را استعالم می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از بحث ها این اســت که باید برای صدور‬ ‫پروانه اشــتغال و بحث انتخابــات در هر مرحله ای‬ ‫سازمان های نظام مهندســی موظف به این هستند‬ ‫که ابتدا از اصالــت مدارک و ســپس اصالت تجربه‬ ‫مهندسی که متقاضی پروانه اشــتغال به کار است‬ ‫مطمئنباشند‪.‬‬ ‫وی به اهمیت سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫در بخش مهندسی ساختمان کشــور اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این ســازمان یکی از بزرگ ترین سازمان های‬ ‫حرفه ای ایران اســت و مســتقیما با زندگی مردم‬ ‫سروکاردارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حوزه فعالیت این سازمان از ساخت و‬ ‫ساز خانه تا ساختمان های عمومی گسترده است‪ .‬لذا‬ ‫همهمردمایرانباانسروکاردارند‪.‬‬ ‫اخوندی بــه تاثیــرات عملکرد ســازمان نظام‬ ‫مهندسی بر زندگی مردم اشاره کرد و گفت‪ :‬تاثیرات‬ ‫این ســازمان در حوزه های مختلف از جمله محیط‬ ‫زیست‪ ،‬شهرسازی ترافیک‪ ،‬نقشه برداری‪ ،‬پایداری‬ ‫مداوم مقابل زلزله‪ ،‬ســیل و حــوادث طبیعی و همه‬ ‫حوزههاکامالروشناست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمام انچه که روی زمین ســاخته می‬ ‫شــود‪ ،‬محصول کار مهندسانی اســت که به نحوی‬ ‫درگیر با سازمان هستند‪ .‬معماری‪ ،‬شهرسازی و انچه‬ ‫کهبهماهویتمی دهددراینسازمانشکلمی گیرد‪.‬‬ ‫اخونــدی ادامه داد‪ :‬ســازمان نظام مهندســی‪،‬‬ ‫سازمانی بسیار مهم و تاثیرگذار است و شاید یکی از‬ ‫تاثیرگذارترینسازمانهایایرانبهشمارمیایدودر‬ ‫ایندهکشورتاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سابقه‬ ‫حضور خود در ســازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫گفت‪ :‬من از ابتدا در تدوین الیحه این قانون در ســال‬ ‫های ‪ 72‬و ‪ 73‬حضور داشتم و افتخار داشتم که چند‬ ‫دوره در هیات مدیره حضور داشته باشم‪ .‬اکنون نیز به‬ ‫عنوان یک مهندس افتخار دارم که در این انتخابات‬ ‫شرکتمی کنم‪.‬‬ ‫افشای زوایایی جدید از فساد و تخلف در‬ ‫سازماننظام مهندسی‬ ‫اولیــن رئیــس شــورای مرکــزی ســازمان‬ ‫نظام مهندسی ســاختمان زوایای جدیدی از فساد و‬ ‫تخلفدرسازماننظام مهندسیراافشاکرد‪.‬‬ ‫محمد غرضی‪ ،‬رئیس ادوار اول تا چهارم شــورای‬ ‫مرکزی سازمان نظام مهندسی تهران در گفت وگو با‬ ‫ایلنا در رابطه با اخبار منتشرشده درباره جعل مدرک‬ ‫و حقوق ضایع شده مهندســان توسط سید مهدی‬ ‫هاشمی گفت‪ :‬در این خصوص مطلب اصلی این است‬ ‫که در ابتدا باید توجه کرد در ســال‪ ۹۰‬تعداد اعضای‬ ‫هیئت مدیره شورای مرکزی اســتان تهران ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫بوده که با یک اقدام غیرمعمول و بــا اعالم وزارتخانه‬ ‫این تعداد به ‪ ۲۵‬نفــر افزایش می یابد و بــا این اقدام‬ ‫سید مهدی هاشمی که نفر بیســت و پنجم لیست‬ ‫منتخبینبودبههیاتمدیرهراهمی یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا پس از اقدام غیرقانونی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بنده به دیوان عدالت اداری‬ ‫شــکایت کردم و دیوان عدالت نیز در ابتــدا‪ ،‬رای به‬ ‫تخلفصورتگرفتهداد‪،‬تخلفاتراتائیدکردهوحکم‬ ‫تغییر تعداد و ابطال اقدام صورت گرفته را اعالم کرد‬ ‫بااین حال اما پس از چند وقــت‪ ،‬قاضی حکم خود را‬ ‫پسگرفت‪.‬‬ ‫غرضی ادامه داد‪ :‬پس از ابطال حکم دیوان عدالت‬ ‫اداری شــاهد ان بودیم که نفر بیست و پنجم لیست‬ ‫به صورت اسانسوری به ریاست شورای مرکزی رسید‬ ‫درحالی که بنده در شورای مرکزی دارای ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اراماخوذهبودم‪.‬‬ ‫اولیــن رئیــس شــورای مرکــزی ســازمان‬ ‫نظام مهندسی ساختمان در رابطه با این موضوع که‬ ‫ادعا شده امضاء احمدی نژاد نیز در حکم ریاست سید‬ ‫مهدی هاشمی بر شورای مرکزی نظام مهندسی نیز‬ ‫جعل شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه فردی توانسته باشد‬ ‫مدارک ان را به قوه قضاییه ببــرد کمتر روی داده اما‬ ‫بندهاطالعزیادیدراینخصوصندارم‪.‬‬ ‫وی در خصوص تخلفات دیگری که در ســازمان‬ ‫نظام مهندســی در ان زمان روی داده اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬موضوع تخلفات و فسادهایی که در ان زمان‬ ‫روی داده است مســتلزم پیگیری است این در حالی‬ ‫است که اراده ای برای جلوگیری و پیگیری ان وجود‬ ‫نداشته است چراکه اگر بررسی شود خواهیم یافت در‬ ‫همان دوره نیز اتهاماتی متوجه نظام مهندسی بوده و‬ ‫بسیاریدراینتخلفاتشرکتداشته اند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫جو روانی عامل گرانی و ارزانی دالر‬ ‫بازار ارز طی هفته گذشته‪ ،‬روند معکوسی را طی کرد و یکباره ضرب‬ ‫افزایشی ان گرفته شــد که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران گرانی و‬ ‫ارزانی سریع و شــدید ارز در بازار‪ ،‬خارج از منطق اقتصادی بوده و عامل‬ ‫روانی دارد که ثبــات و ارامش ان نیازمند بازگشــت اعتماد عمومی و‬ ‫پیش بینیپذیرکردنبازاربرایفعاالناقتصادیاست‪.‬‬ ‫طی هفته گذشته بازار ارز روند معکوسی داشت و برخالف افزایش‬ ‫بی ســابقه و عجیب و غریب دالر و یورو‪ ،‬در هفته ای که گذشــت روند‬ ‫کاهشیراتجربهکردودالالنرامتعجبوعصبانی‪.‬‬ ‫در پی این کاهش قیمت‪ ،‬کارشناسان اقتصادی و بازرگانان مختلف‬ ‫اظهاراتی درباره ی اینده بازار ارز و قیمت ان در ایران ارائه کردند و برخی‬ ‫مانند ال اســحاق ‪ -‬رییس ســابق اتاق بازرگانی تهران ‪ -‬معتقدند که‬ ‫«قیمت واقعی دالر ‪ ۷۰۰۰‬تومان است و دولت باید بازار ارز را به سمت‬ ‫ان هدایت کند»‪ .‬اما کسانی که زندگی خود را وارد قمار بازار ارز کرده اند‬ ‫خساراتفراوانیکردهوبایدبدانندبازارارزبازارسوداگرینیستونباید‬ ‫سرمایه هایخودشانرابااینقمارخطرناکازبینببرند‪.‬‬ ‫بسیاری از مسئوالن دولتی معتقدند که روند کاهشی قیمت ارز در‬ ‫هفته جاری و روزهای پیش رو ادامه خواهد داشــت و باید نرخ انواع ارز‬ ‫منطقیومعقولشود؛بهگونه ایکهمحمدباقرنوبخت‪-‬رییسسازمان‬ ‫برنامه و بودجه ‪ -‬در این باره اعالم کرد که این سازمان با بسته هایی برای‬ ‫جبرانمدیریتبازارارزواردعملشدهاست‪.‬همچنینجمشیدانصاری‬ ‫معاون رییس جمهور و رییس امور استخدامی ‪ -‬نیز در این باره گفت که‬ ‫ازبحرانتغییراتنرخارزدرحالعبورهستیموبراوردهانشانمی دهد‬ ‫کهقیمتارزبایدزیر‪۷۰۰۰‬تومانقراربگیرد‪.‬‬ ‫بســیاری از مســئوالن و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در این‬ ‫زمینه می گویند که دولت باید نقش خود را در راستای تعادل و ارامش‬ ‫دربازارارزایفاکندچوناقتصادایرانطی شش ماهاخیر تاوان سنگینی‬ ‫پرداختهودچارافسارگسیختگیارزیشدهکهناشیازسرکوبارزیو‬ ‫بی تدبیریبودهاست‪،‬درحالیکهنرخمعقولدالرنبایداز‪ ۷۰۰۰‬تومان‬ ‫عبورکند‪.‬‬ ‫حاال که دولــت عزمش را بــرای کاهش و ثبات قیمــت ارز در بازار‬ ‫جزم کرده به نظر می رسد روند کاهشــی نرخ ارز در بازار همان گونه که‬ ‫مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و چین‬ ‫گفته‪ ،‬ادامه دار باشــد و به همان علت هایی کــه هیچ منطق اقتصادی‬ ‫پشتش نبود و باعث باالرفتن بی جهت دالر در ماه های اخیر شد‪ ،‬سبب‬ ‫پایینامدنانهمشدهاست‪.‬‬ ‫تحوالتاخیربازارارزغیراقتصادیاست‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی بغداد‪:‬‬ ‫به تخصص مهندسان ایرانی در صنعت نیاز داریم‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی بغداد گفت‪ :‬در حالی که تاجران ایرانی و‬ ‫عراقی هنوز از طریق صرافی ها مبادله تجاری انجام می دهند و هزینه‬ ‫و ریسک جابجایی پول را دارند‪ ،‬ترکیه عالوه بر گسترش روابط بانکی‬ ‫و بســتن قراردادهای دو جانبه با بانک های عراقی به تاجران فعال در‬ ‫جنوب عراق تسهیالت اعطا می کند‪.‬‬ ‫حکمت الدقاق در خصوص روند تجاری بین ایــران و عراق گفت‪:‬‬ ‫بنا بــر اطالعاتی که رئیس اتــاق بازرگانی عراق و ایــران اقای فاضل‬ ‫الحمدانی اعالم کرده اند روابط تجاری دو کشــور در ‪ 5‬ماه گذشــته‬ ‫‪ 30‬درصد افزایش داشته است که بیشتر شــامل واردات مواد غذایی‬ ‫و مصرفی بوده اســت‪.‬نایب رئیس اتاق بازرگانی بغداد گفت‪ :‬نوسانات‬ ‫ارزی در ایران باعث شــد که واردات از ایران صرفه اقتصادی داشــته‬ ‫باشــد که در این بین سهم صنایع کوچک و متوســط بیش از گذشته‬ ‫شده است‪ .‬اگر تاجران دو کشور به دنبال گسترده کردن این مراودات و‬ ‫خارج شدن ان از حوزه کاالهای مصرفی به سمت کاالهای سرمایه ای‬ ‫و صنعتی هســتند باید در ابتدا وضعیت بانکی و مالی دو کشور را سر و‬ ‫سامان دهند‪.‬وی اظهار داشــت‪ :‬به دلیل نزدیکی تاریخی که در حوزه‬ ‫اجتماعی و دینی بین مردم عراق و ایران وجود دارد مردم عراق تمایل‬ ‫به خرید کاالهای ایرانی دارند این امری است که هم تاجران سعودی‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی‪:‬‬ ‫از اخوندی حمایت می کنیم‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی با بیان‬ ‫اینکه از اقدامات اقای اخوندی در راستای‬ ‫مبارزه با فســاد حمایت می کنیم ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفم که اقای «مهدی هاشــمی»‬ ‫با مــدرک جعلــی در دولت نهــم و دهم‬ ‫سرپرست وزارت راه وشهرســازی بوده و‬ ‫ریاستکمیسیونعمرانرادرمجلسنهم‬ ‫برعهدهداشت‪.‬‬ ‫احمد خرم درباره اقدام اخیر وزیر راه و‬ ‫شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال‬ ‫به کار مهندسی «مهدی هاشمی»رئیس‬ ‫اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫کشور و رئیس کمیسیون عمران مجلس‬ ‫در دوره نهم ‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با دانشــگاه امام‬ ‫حســین مکاتبه ای داشــتیم و متاسفانه‬ ‫مدرک لیسانس اقای هاشمی جعلی است‬ ‫و به تبع ان مدارک فوق لیسانس و دکترای‬ ‫ویهمجعلیبودهاست‪.‬ویافزود‪:‬متاسفم‬ ‫فردی با مدرک جعلی در دولت نهم و دهم‬ ‫حتی سرپرســت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫بوده و ریاست کمیسیون عمران مجلس را‬ ‫دردورهنهمبرعهدهداشتهورییسسازمان‬ ‫نظام مهندســی هم بوده اســت‪.‬رییس‬ ‫سازماننظاممهندسیاستانتهرانبابیان‬ ‫اینکه مدیران دولت نهم و دهم امروز باید‬ ‫پاسخگو باشــند که چرا یک فرد با مدرک‬ ‫جعلی چنین سمت هایی را بر عهده داشته‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مراجع قضایی باید‬ ‫با شدت با این افراد برخورد کنند تا شاهد‬ ‫بروز دوبــاره این تخلفات نباشــیم‪.‬خرم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر امروز با این افراد متخلف به‬ ‫طور جدی برخورد نشود احتمال تکرار این‬ ‫تخلفات در اینده وجود دارد و فساد باید با‬ ‫برخوردهای جدی با مفسیدن ریشه کن‬ ‫شود‪.‬ویبابیاناینکهازاقایاخوندیبابت‬ ‫افشــاگری هایی که درباره مفسدان دارد‪،‬‬ ‫در این راســتا رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به غیراقتصادی بودن‬ ‫تحوالتاخیربازارارزمعتقداست‪.‬‬ ‫غالمرضا شافعی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬درباره بازار ارز باید‬ ‫گفت که افزایش قیمت ان در ماه های اخیر و کاهش شدیدش در هفته‬ ‫گذشتهدارایمنطقاقتصادینبودهونیستوعاملروانیداردکهبعضا‬ ‫بهاندامنزدهمی شود‪.‬البتهمهم ترینمسالهدراینزمینهنااطمینانی‬ ‫نسبتبهایندهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شــرایط همه تصور می کنند که اینده نامطمئنی‬ ‫دارند و میزان ســرمایه و نقدینگی که در اختیار دارند به شدت در حال‬ ‫کاهش است‪ ،‬لذا برای جلوگیری از ان چنین مسائلی به وجود می اید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر برنامه ریزی های اقتصادی به نحوی است که امروزه کسی‬ ‫برایانجامکارهایمولدمایلبهسرمایه گذارینیست‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران بــا بیان این که اینده ســرمایه گذاری‬ ‫بلندمدتدرکشورمشخصنیست‪،‬ادامهداد‪:‬نقدینگی هاوسرمایه هابه‬ ‫جای سرازیر شدن در کارها و فعالیت های مولد به کارهای زودبازده و به‬ ‫ویژهداللیواردمی شودواینسیلعظیمنقدینگیبههرسمتوسویی‬ ‫از جمله بازار مســکن‪ ،‬ارز و طال برود مشکالت متعدد و غیرمعقولی به‬ ‫وجودمی اورد‪.‬‬ ‫شافعی تاکید کرد‪ :‬مهم ترین کاری که مسئوالن در این دوره زمانی‬ ‫بایدانجامدهند تا ثباتوارامشبهبازارارزبازگرددایناستکهایندهرا‬ ‫برای فعاالن اقتصادی پیش بینی پذیر کنند‪ ،‬نااطمینانی را از بین ببرند‬ ‫و اعتماد را به مردم برگردانند‪ .‬در غیر این صورت هر اقدامی انجام شود‬ ‫موقتیبودهودربلندمدتنمی تواندامتدادپیداکند‪.‬‬ ‫و هم تاجران ترکیه ای از ان اطالع دارند و بر همین اساس برای جبران‬ ‫این برتری ایران‪ ،‬اقدام به اتخاذ برخی سیاست های تشویقی کرده اند‪.‬‬ ‫الدقاق ادامــه داد‪ :‬در حالی که تاجران ایرانی و عراقــی هنوز از طریق‬ ‫صرافی ها مبادله تجاری انجام می دهند و هزینه و ریســک جابجایی‬ ‫پول را دارند‪ ،‬ترکیه عالوه بر گسترش روابط بانکی و بستن قراردادهای‬ ‫دو جانبه با بانک های عراقی به تاجران فعال در جنوب عراق تسهیالت‬ ‫اعطا می کند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬حمل و نقل یکی دیگر از مشــکالت دو‬ ‫کشور است با وجود حجم باالی عبور و مرور از گمرکات هنوز فعالیت‬ ‫انها شبانه روزی نشده اســت و در هفته های اخیر برخی قوانین ارزی‬ ‫ایران باعث شــده که تاجران ایرانی نتوانند به موقــع کاال را به طرف‬ ‫عراقی برسانند‪ ،‬این در حالی است که عربستان برای سریع تر رسیدن‬ ‫کاال به عراق در حال ســاخت یــک راه انحصاری تجــاری به هزینه‬ ‫خودش در جنوب عراق است‪.‬‬ ‫حمایت می کنم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬این اقدامات‬ ‫می تواند به پیشــگیری از فساد و تبعیض‬ ‫کمک کند اما به طــور قطع تنها یک مورد‬ ‫نمی توانــد اغازگر یک حرکــت بنیادین‬ ‫برای ریشه کردن فساد در نظام مهندسی‬ ‫باشــد‪.‬رییس ســازمان نظام مهندسی با‬ ‫بیان اینکه فساد در تمام بخش های کشور‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬سیاست‪ ،‬بخش های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی اپیدمی شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فســادهای قابل توجهی تنهــا در بخش‬ ‫شهرداری رخ داده است به طوری که مجوز‬ ‫ساخت ‪ 127‬برج بر روی گسل زلزله داده‬ ‫شده است که تبعات بســیار منفی برای‬ ‫ساکنان تهران خواهد داشت‪.‬خرم تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مشکل جدی این است که متاسفانه‬ ‫با مفســدان برخورد جدی نمی شود و تا‬ ‫زمانی که امیال سایســی و اقتصادی افراد‬ ‫حاکمباشدوقانونومقرارت‪،‬شایستگی ها‬ ‫مالک انتخاب مدیران نباشد و باند بازی و‬ ‫منافع شخصی در کار باشد‪ ،‬فساد در تمام‬ ‫بخش هاپابرجاخواهدبود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای‬ ‫علمــی برای برخــورد با فســاد اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬الکترونیکی کردن پروســه و‬ ‫اموراداری‪ ،‬ســرعت بخشــیدن به این‬ ‫امور و عــدم دخالت عامل انســانی در‬ ‫این پروســه ها می تواند راهکار علمی‬ ‫پیشگری با فساد باشــد‪ .‬وقتی پروسه‬ ‫انجام امــور اداری چند روزه باشــد و‬ ‫با دخالت عامل انســانی انجام شــود‪،‬‬ ‫طبیعی اســت که انتظار وقوع فساد در‬ ‫ان نهاد و سازمان باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاونپارلمانیرئیس جمهور‪:‬‬ ‫روحانی تاکنون منتظر تعیین‬ ‫تکلیف تفکیک وزارتخانه ها بود‬ ‫معــاونپارلمانیرئیس جمهــورتاکیدکرد‪:‬‬ ‫اکنون که در مجلس شــورای اســامی تعیین‬ ‫تکلیف وزارتخانه ها مشخص شده است‪ ،‬براساس‬ ‫ســاختار کنونی دولت‪ ،‬رئیس جمهور در فرصت‬ ‫قانونیباقیماندهوزرایامــوراقتصادیوداراییو‬ ‫همچنین تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی را به پارلمان‬ ‫معرفی می کند‪.‬حســینعلی امیری درخصوص‬ ‫قوتگرفتنخبرجابجاییوزراوهمچنینمعرفی‬ ‫وزرای کار و اقتصاد به مجلس شــورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬باید ســعه صدر داشــت و صبر کرد و دید‬ ‫رئیس جمهور در نهایت چه تصمیمی می گیرند‪.‬‬ ‫انچه مسلم است‪ ،‬این است که با رای استمزاجی‬ ‫روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬موضوع‬ ‫تفکیک وزارتخانه ها دیگر عمال امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رئیس جمهور تاکنون منتظر بودند‬ ‫که وضعیت تفکیک وزارتخانه ها تعیین تکلیف‬ ‫شود و براساس ان‪ ،‬ســه یا شش وزیر پیشنهادی‬ ‫را به مجلس شورای اسالمی معرفی کنند‪.‬معاون‬ ‫پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به ساختار کنونی‬ ‫قوه مجریه اظهار داشــت‪ :‬اکنون که در مجلس‬ ‫شــورای اســامی تعیین تکلیف وزارتخانه ها‬ ‫مشخص شــده است‪ ،‬براساس ســاختار کنونی‬ ‫دولت‪ ،‬رئیس جمهور در فرصت قانونی باقیمانده‬ ‫وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین تعاون‪،‬‬ ‫کارورفاهاجتماعیرابهپارلمانمعرفیمی کند‪.‬‬ ‫امیری در پاســخ به این ســوال کــه ایا خبر‬ ‫درخواست رئیس جمهور از علی الریجانی مبنی‬ ‫بر توقف اســتیضاح ها صحت دارد؟ تصریح کرد‪:‬‬ ‫مجلس شــورای اسالمی از یکســری اختیارات‬ ‫قانونی برخودار است‪ .‬در شرایط کنونی نیز تعامل‬ ‫میان دولت و پارلمــان از ضرورت های غیرقابل‬ ‫اجتناب کشور اســت‪ .‬بنابراین در حال تعامل با‬ ‫مجلسشورایاسالمیهستیمتاان شااهللامورات‬ ‫کشور به شکلی که خیر و صالح و همچنین سود‬ ‫کشوراست‪،‬پیشرود‪.‬‬ ‫اقاپورعلیشاهیمطرحکرد‪:‬‬ ‫امایش اطالعاتی الزمه ی اخذ‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه امالک‬ ‫عضو هیئت رئیســه کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪:‬برای اخذ مالیات‬ ‫بر عایدی ســرمایه امالک باید امایش اطالعاتی‬ ‫وجود داشــته باشــد‪.‬معصومه اقاپور علیشاهی‬ ‫درباره مالیات بر عایدی ســرمایه امالک گفت‪ :‬با‬ ‫اخذمالیاتبرعایدیسرمایهامالکمخالفهستم‬ ‫چرا که با وجودی که اعالم شده هدف از طرح این‬ ‫مالیات مقابله با سوداگری در بخش امالک است‬ ‫اماباتوجهنبودزیرساختبرایمقابلهباسوداگری‪،‬‬ ‫انجاماینمهمحداقلدرمقطعزمانیفعلیممکن‬ ‫نیست‪.‬عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلسشورایاسالمی‪،‬ادامهداد‪:‬برایاخذمالیات‬ ‫بر عایدی ســرمایه امالک باید امایش اطالعاتی‬ ‫وجود داشته باشد چرا که در حال حاضر اطالعات‬ ‫موثقی در این رابطه وجــود ندارد‪.‬نماینده مردم‬ ‫شبستر در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪:‬اقتصاد‬ ‫کشور با رکود تورمی اســت و با توجه به باال بودن‬ ‫حجمنقدینگی‪،‬سختگیریبرایفعالیتبخش‬ ‫هایخصوصیبهتشدیدرکودمنتهیمیشود‪.‬‬ ‫اقاپورعلیشــاهیدرادامهگفتوگویخودبا‬ ‫خبرنگار خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬باید‬ ‫انگیزهسرمایهگذاریدربخشمسکنحفظشود‬ ‫تاشرایطبراینوسازیبافتفرسودهایجادشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح مالیات بر عایدی ســرمایه‬ ‫امالک باعث می شود انگیزه برای سرمایه گذاری‬ ‫در بخش مسکن با مســئله روبرو شود‪.‬باکنترل‬ ‫مصالح ســاختمانی می تــوان از افزایش قیمت‬ ‫مسکن جلوگیری کرد از طرفی با هدایت بیشتر‬ ‫نقدینگی به بخش مســکن زمینــه کاهش نرخ‬ ‫بیکاریفراهممیشود‪.‬‬ ‫حسینیشاهرودی‪:‬‬ ‫قیمت واقعی دالر چند است؟‬ ‫عضو هیات رییســه کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلسقیمتواقعیدالرراتشریحکرد‪.‬‬ ‫یکعضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورای‬ ‫اسالمیبابیاناینکهقیمتواقعیدالربین‪ ۷‬تا‪۹‬‬ ‫هزارتوماناستازبانکمرکزیخواستدالررادر‬ ‫اینقیمتنگهدارد‪.‬‬ ‫سیدحسن حسینی شاهرودی اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫سیاست های بانک مرکزی و احکام و مجوزهایی‬ ‫کهشورایهماهنگیسرانسهقوهبهبانکمرکزی‬ ‫داد با قوت ادامه یابد شاهد ایجاد ثبات در بازار ارز‬ ‫خواهیمبود‪.‬البتهبایدمراقبتشود‪،‬دخالتدولت‬ ‫در بازار به گونه ای باشــد که کاهش بیش از اندازه‬ ‫قیمتارزراشاهدنباشــیم‪.‬ویافزود‪:‬روندنزولی‬ ‫وصعودینــرخارزگاهیبهصورتطبیعیاتفاق‬ ‫می افتد اما اگر نــرخ ارز به صــورت غیر طبیعی‬ ‫افت کند بازار داللی و ســودجویان ارزی را رونق‬ ‫می دهد‪ .‬کسانی هستند که ارز را به قیمت باال به‬ ‫مردم فروختند و حاال ان را به قیمت واقعی جمع‬ ‫می کنند‪.‬انهادرشرایطدیگریامکانایجادبحران‬ ‫دیگــری را دارند‪.‬به گزارش ایســنا این نماینده‬ ‫مجلس در پایان گفــت که بانک مرکــزی باید‬ ‫دخالت کند و ارز را بر قیمت واقعی خود که بین‪۷‬‬ ‫تا‪۹‬هزارتوماناستحفظکند‪.‬‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫دوشنبه‪ 16‬مهر‪۱۳۹۷‬‬ ‫اقتصاددانان ‪:‬بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر ورود کند‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم سرمایه گذاری بیشتر‬ ‫در حوزه سالمت‬ ‫قاسمنیکمرام‬ ‫به عنوان یکــی از وزارتخانه هایی که دور از‬ ‫دغدغه امروز بدون حاشــیه همواره در تالش‬ ‫است وزارت بهداشــت را می توان نام برد ‪.‬در‬ ‫راستای تحقق بند‪ 12‬اصل سوم قانون اساسی‬ ‫‪ ،‬قدم اصلی توســط دولت و وزارت بهداشت‬ ‫مبتنی بر مصوبات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به‬ ‫عنوان حرکتی اساسی برای کاهش دغدغه ها‬ ‫و دردهای مردم برداشته شــده است و با رویه‬ ‫وزارتبهداشت‪،‬درمانبیمارانشکلتازه ایبه‬ ‫خود گرفته است‪ .‬در دوره قبلی بیمارستانهای‬ ‫دولتی به گونه ای رفتار می کردند که هر کس‬ ‫بیمارش را به بیمارستان دولتی می برد مردم‬ ‫مراســم ســوگواریش را تدارک می دیدند‪.‬تا‬ ‫اینکه در دولت روحانی با روی کار امدن اقای‬ ‫قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت عملکرد‬ ‫بیمارستانها بطور کلی تغییر پیدا کرد اگر چه‬ ‫هنوز به وضعیت مطلوب نرســیده ولی جای‬ ‫بسی امیدواری دارد ‪ .‬این روزها کمتر کسی را‬ ‫می بینید که دغدغه بیماری خاص ویا مواجه‬ ‫شدنباداروهایکمیابراداشتهباشد‪.‬معموال‬ ‫کسانی از مشکالت دارویی صحبت می کنند‬ ‫که قصد داشته باشــد داروها را از طریق دولت‬ ‫تهیه کرده در بازار ازاد فروش برسانند‪ .‬مگر نه‬ ‫این که بیماریهای متعدد و ســرطان ها بعد از‬ ‫تشکیل پرونده و احراز هویت بیمار به راحتی‬ ‫می توانند داروهای مورد نیاز خود را با حداقل‬ ‫قیمت ها تهیه کنند‪.‬بیمارستان های دولتی‬ ‫بخصوص در حوزه پزشــکی کمترین خطاها‬ ‫را دارند هر چند که هنوز بخش پرســتاری و‬ ‫کادر اداری بیمارستان ها هنوز اصرار دارند که‬ ‫بوروکراســی اداری را همچنان کشدار و با اب‬ ‫وتاب انجام دهند ولی در این شــرایط با توجه‬ ‫به اینکه وزارت بهداشت پس از سالها سکوت‬ ‫و سکون که معموال نقش نظارتی را بیشتر ایفا‬ ‫می کرد امروز پا به میدان گذاشته و وارد چرخه‬ ‫عملشدهاست‪.‬‬ ‫طبیعی است برای اســتمرار این حرکت‬ ‫عظیم که مایــه مباهات بخش ســامت در‬ ‫ســطح بین المللی هم هســت واگــذاری و‬ ‫تامین منابع مالی به صــورت ماهانه از محل‬ ‫درامدهای هدفمندی یارانه ها ضروری است‬ ‫و حرکت بــه گونه ای باید توســعه یابد که در‬ ‫گام بعدی مراکز و خانه های بهداشتی درمانی‬ ‫و روستاها به پزشــک دایمی و شبانه روزی و‬ ‫امکانات مورد نیاز تجهیز گردند‪.‬طرح سالمت‬ ‫با توجه به اینکه در دولت یازدهم کلید خورد‬ ‫امروز با مشکالتی برای تامین نقدینگی های‬ ‫الزم مواجه است که برای حل شدن این گونه‬ ‫مشکالت پیشنهاد می شــود با عمق بخشی‬ ‫به معرفت افرادی که در بدنه درمانی کشــور‬ ‫هستند‪ ،‬ســرمایه گذاری بهتری در این حوزه‬ ‫انجام داده شــود؛ با ایــن روش در هزینه های‬ ‫دولتنیزکاهشاساسیدادهمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تمرکز دولت بر مدیریت‬ ‫شرایط اقتصادی باشد‬ ‫عضو کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه ومحاسبات‬ ‫مجلس می گوید دلیل مخالفــت نمایندگان با‬ ‫تفکیکوزارتخانههایشرایطزمانیاست‪.‬‬ ‫حسنسلیمانیدرخصوصمخالفتمجلس‬ ‫با تفکیک وزارتخانــه ها‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بنده با‬ ‫تفکیکوزارتخانههاموافقبودهاماماجمعبندی‬ ‫نمایندگان این بود که فعال و درایــن بازه زمانی‬ ‫تفکیک ها صورت نگیرد‪.‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه ومحاســبات مجلس ادامــه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضرکار دووزارتخانهدر یک مجموعه انجام می‬ ‫شود اما وضعیت حاضر می طلبد که شرایط کار را‬ ‫برایوزارتخانههاسبککنیمتاهروزیربهامورات‬ ‫تخصصی خود برســد‪.‬نماینده مــردم کنگاور‪،‬‬ ‫هرسین و صحنه در مجلس دهم شورای اسالمی‬ ‫گفت‪:‬درحالحاضراموراتبهدستمعاونینوزیر‬ ‫انجاممیشودوبهجایاینکهوزیربرمسائلاشراف‬ ‫داشته باشد این معاونین هستند که به مشکالت‬ ‫وابعادمختلفکارهاتسلطپیداکردهاند‪.‬ویبیان‬ ‫داشت‪ :‬از انجایی که معاونین وزیر نمی توانند ان‬ ‫طورکهبایدوشایدبهمجلسپاسخگوباشند‪،‬بهتر‬ ‫اســتباکوچککردنوزارتخانههاوزرااموررابه‬ ‫دستگیرندوپاسخگویمسئولیتخودباشند‪.‬‬ ‫سلیمانی به دالیل رد تفکیک وزارتخانه ها از‬ ‫ســوینمایندگان‪،‬اظهارداشت‪:‬وکالیمردمبر‬ ‫اینباورندکهدرشرایطکنونیتفکیکوزارتخانه‬ ‫هایممکناســتوقتدولتصــرفانفکاکو‬ ‫جداســازی وزارتخانه های شــود که بهتر است‬ ‫تمرکزدولتبررفعمشکالتاقتصادیباشد‪.‬‬ ‫را مطرح کرد‪.‬ســپس اقتصاددانان‪ ،‬پس از طرح موضوع های مختلف‪،‬‬ ‫ضرورت دیدگاه واحد اقتصادی و هماهنگی سیاستی را واجد اهمیت‬ ‫دانستندوبریکصداییدراقتصادتاکیدکردند‪.‬تداومتدبیرهایجاری‬ ‫برای مدیریت شــبکه عرضه ارز با هدف جلوگیری از التهابات مقطعی‪،‬‬ ‫ضرورت ریزش نرخ ارز غیر رسمی‪ ،‬ورود بیشتر بانک مرکزی به بازار غیر‬ ‫رسمی ارز‪ ،‬هماهنگی سیاست های داخلی و خارجی‪ ،‬اهمیت سامانه‬ ‫نیما و ضرورت رفع مشــکالت ان و هدفمند کردن تخصیص ارز برای‬ ‫اقتصاددانان شرکت کننده در سومین جلســه با رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی بر ورود بیشــتر این نهاد به بازار غیررســمی ارز تاکید کردند و‬ ‫خواســتند تدابیر الزم در عرضه ارز برای جلوگیری از التهابات مقطعی‬ ‫استفادهشود‪.‬سومینجلسهعبدالناصرهمتیرییسکلبانکمرکزی‬ ‫با اقتصاددانان عصر دیروز به میزبانی بانک مرکزی برگزار شــد؛ در این‬ ‫جلسهکهترکیبیازدیدگاههایمختلفاقتصادیدرانحضورداشتند‪،‬‬ ‫درابتداهمتیمهمتریناقدامهاوتدابیربانکمرکزیدریکماههاخیر‬ ‫واردات‪ ،‬بررســی صادرات غیر نفتی و اثار انتظاری ان و ضروت تقویت‬ ‫ذخایر ارزی از موضوع های مطرح شــده در این جلســه بود‪.‬همچنین‬ ‫اقتصادداناندراینجلسهموضوعهایدیگریهمچون«شرایطموجود‬ ‫بازار ارز‪ ،‬عوامل موثر بر ان و بازار پول و مساله نقدینگی» را مورد بررسی‬ ‫قرار داده و نظرات خود را مطــرح کردند‪.‬احمد توکلی‪ ،‬احمد مجتهد‪،‬‬ ‫تیمور رحمانی‪ ،‬پویا جبل عاملی‪ ،‬احمد جاللی نائینی و حجت االسالم‬ ‫یوسفیازجملهحاضراندرایننشستبودند‪.‬‬ ‫گزارش اقتصاد هویدا از شورای رقابت‬ ‫شورای رقابت دالالن را به بازار خودرو اورده است‬ ‫شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو تعبین‬ ‫شدهبودکهدرحاضراینشورابهدلیلاینکهرقابتی‬ ‫در بین خودروهــا وجود ندارد کاری هــم ندارد از‬ ‫طرفیبرخیهابراینباورندکهاینشــورابهوجود‬ ‫دالالنکمککردهاست‪.‬‬ ‫شــورای رقابت با قیمت گذاری خودرو‬ ‫خداحافظیکرد‬ ‫یک عضو شــورای رقابــت گفت‪ :‬این شــورا با‬ ‫قیمت گــذاریخودروخداحافظیکردهوســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار و ســازمان حمایت‪ ،‬مجــددا این‬ ‫مسئولیترابهعهدهگرفته اند‪.‬‬ ‫محســن بهرامی ارض اقدس گفت‪ :‬از این پس‬ ‫شــورای رقابت فقــط چارچــوب قیمت گذاری‬ ‫خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و‬ ‫انحصاردربازاررامشخصوبهستادتنظیمبازارارائه‬ ‫تنهاییهرخودرو‬ ‫می کند‪،‬امامیزانافزایشوقیم ‬ ‫با مجوزاین ســتادودر سازمانحمایت تعیینوبه ‬ ‫خودروسازانابالغخواهدشد‪.‬‬ ‫عضو شورای رقابت افزود‪ :‬تاکنون شورای رقابت‬ ‫بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت های‬ ‫مســلط‪ ،‬وضعیت تهاجمــی و بــازار انحصاری‬ ‫هســتند‪ ،‬برخی محصوالت زیر‪45‬میلیون تومان‬ ‫دو خودروســاز بزرگ را که در بــازار رقیب ندارند‪،‬‬ ‫مشمول قیمتگذاری کرده بود‪ .‬سهم این خودروها‬ ‫از بازار داخلی بیش از‪ 85‬درصد بود و کامال وضعیت‬ ‫مسلطیدربازارداشتنداماافزایشقیمت‪،‬بسیاری‬ ‫از خودروها را از فهرســت قیمتگذاری شورا حذف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با اعالم نرخ تورم بخشی و نرخ‬ ‫پایه ارز و میزان ارزبــری خودروهای تولید داخل‬ ‫توسط بانک مرکزی‪ ،‬شورای رقابت با سرعت دامنه‬ ‫تغییرقیمت هاوخودروهاییراکهمصداقوضعیت‬ ‫مسلط در بازار هستند‪ ،‬به ســتاد تنظیم بازار ارائه‬ ‫می کند و این ســتاد درصورتی که افزایش قیمت‬ ‫این خودروها را الزم بداند‪ ،‬مجوز افزایش قیمت را‬ ‫به سازمان حمایت می دهد اما عدد میزان افزایش‬ ‫قیمتمحصوالتخودروسازاندرسازمانحمایت‬ ‫تعیینمی شود‪.‬‬ ‫شــورای رقابت به داللی در بازار خودرو‬ ‫دامنمی زند‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬نقشی که‬ ‫درحالحاضرشورایرقابتدرصنعتخودروبازی‬ ‫می کند کمک به جریان داللی و واســطه گری در‬ ‫بازارخودرواست‪.‬‬ ‫حســن کریمی ســنجری اظهار کرد‪ :‬شورای‬ ‫رقابت با قیمت گــذاری دســتوری و جلوگیری‬ ‫از واقعــی شــدن قیمــت خــودرو نه تنهــا به‬ ‫تولیدکنندگاناینمحصولاسیبمی زندبلکهحق‬ ‫مصرف کنندگانواقعیخودروراهمضایعمی کند‪.‬‬ ‫درشرایطیکهقیمتخودرودربازارازادفاصلهصد‬ ‫درصدیباقیمت هادرکارخانه هایسازندهداردهر‬ ‫چه خودروسازان تالش کنند و فیلترهایی را برای‬ ‫حذف دالالن از چرخه خرید خودرو ایجاد کنند باز‬ ‫همخودروبهدستمصرف کنندهواقعینمی رسد‪.‬‬ ‫اینکارشناسصنعتخودروادامهداد‪:‬بهعنوان‬ ‫مثالدرپیش فروشاخیرایرانخودروشاهدبودیم‬ ‫در شرایطی که این شــرکت برای حذف واسطه ها‬ ‫شــرط عدم مالکیت خودرو در زمان خرید خودرو‬ ‫را مطرح کرد‪ ،‬این بار برخی افراد فاقد خودرو اقدام‬ ‫به اجاره کارت ملــی خود به دالالن و واســطه ها‬ ‫کردنــد‪.‬در واقع به دلیــل تفاوت شــدید قیمت ‬ ‫خودرو در کارخانه و بازار‪ ،‬این دالالن هســتند که‬ ‫به انحاء مختلف قوانین را دور زده و مانع از رسیدن‬ ‫خودروهای تولیدی به دســت مصرف کنندگان‬ ‫واقعیمی شوند‪.‬‬ ‫کریمی ســنجری با بیان اینکه از ان ســو نیز‬ ‫کارخانه هایخودروســازیوقطعه سازیبهدلیل‬ ‫قیمت گذاری دســتوری مجبور هستند محصول‬ ‫خود را با قیمتی کمتر از نرخ های تمام شده و واقعی‬ ‫عرضه کنند و زیان می کنند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫واقع شــورای رقابت با اقدام خــود در جلوگیری از‬ ‫واقعی شــدن قیمت خودرو هم به خودروسازان و‬ ‫قطعه سازانوهمبهمصرف کنندگانومردماسیب‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشخص نیست چه منافعی وجود‬ ‫دارد که شــورای رقابت اصرار بر ادامه یک سیاست‬ ‫غلطوجلوگیریازواقعیشدنقیمت هادارد‪.‬وقتی‬ ‫هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از این سیاست‬ ‫ضربه می خورند چه منافعی در میان اســت که از‬ ‫اصالح وضعیت و واقعی شدن قیمت ها جلوگیری‬ ‫می شود!؟‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت خــودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر شــاهدیم که به دلیل واقعی نبودن‬ ‫قیمت خودرو در کارخانه های سازنده‪ ،‬برای خرید‬ ‫‪ 50‬هزار دســتگاه خودرو حدود‪ 11‬میلیون نفر به‬ ‫سایت فروش خودروساز مراجعه می کنند‪ .‬طبیعی‬ ‫استکه‪10‬میلیونو‪950‬هزارنفرازاینافرادموفق‬ ‫به خرید خودرو نشده و دچار نارضایتی می شوند در‬ ‫حالیکه اگر قیمت خودرو در کارخانه های سازنده‬ ‫واقعیبوددیگراینهجومتقاضابهطرح هایفروش‬ ‫خودروسازان وجود نداشــت و مصرف کنندگان‬ ‫واقعینیزازخریدخودرومحرومنمی شدند‪.‬‬ ‫گزارش اقتصاد هویدا از همراهی مردم در اقتصاد‬ ‫عدم اعتماد مردم دلیل اصلی فروپاشی اقتصاد‬ ‫بازار اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی است و این برگرفته از‬ ‫سیاست های غلط دولتمردان و عدم اعتماد مردم به مسوولین است‬ ‫که مردم به جای اینکه پشت دولت باشند سعی بر این دارند تا در بازار‬ ‫ارز دارایی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫کاهش اعتمــاد عمومی به بحران هــای اقتصادی دامن‬ ‫می زند‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‪ ،‬با اشاره به اینکه کاهش اعتماد‬ ‫عمومی به بحران های اقتصادی دامن می زنــد با انتقاد از بی توجهی‬ ‫مسئوالن نسبت به مطالبات مردمی از انها خواست که با پاسخگویی‪،‬‬ ‫اعتمادملتبهبخش هایحاکمیتیرااحیاکنند‪.‬‬ ‫سیده فاطمه حسینی تاکید کرد‪ :‬وضعیت نابسامان امروز حاصل‬ ‫سیاست های غلط فراوان و نظارت ناقصی است که در همه حوزه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاست داخلی و خارجی حاکم بوده‬ ‫است‪ ،‬خطاهایی که به وضوح قابل شــمارش است‪ ،‬انجا که در ایجاد‬ ‫نااطمینانی و ناامنی در اقتصاد بی محابا قدم برداشــته شد‪ ،‬انجا که‬ ‫ریســک ســرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی باال رفت و از امنیت ان‬ ‫کاسته شد‪ ،‬انجا که به رشد حاشیه نشینی و نابرابری های اجتماعی‬ ‫بی توجهی شــد‪ ،‬انجا که امنیت از فعاالن اقتصادی‪ ،‬سیاسی و مدنی‬ ‫سلب شــد و هر روز از تریبون های رســمی و غیر رسمی هر سخنی‬ ‫را به مثابه سیاســی به زبان اوردند‪ ،‬انجا که به برجام تاخته شــد‪ ،‬اما‬ ‫متوجه نبودند مردم در پی ایجاد اینده ای مطمئن هســتند و کسب‬ ‫و کارشان را بر اساس ثبات اینده بنا می کنند‪ ،‬انجا که از فساد غفلت‬ ‫شد‪ ،‬انجا که مطالبات کارگران‪ ،‬معلمان‪ ،‬دانشجویان و فعاالن مدنی‬ ‫و زیست محیطی نادیده انگاشــته و امنیتی تلقی شد‪ ،‬انجا که دولت‬ ‫تدبیر برخالف انچه وعده داد‪ ،‬مطابالت حقوق شــهروندی و حقوق‬ ‫ملت را در رفع محدودیت های سیاسی بر اساس قانون پیگیری نکرد و‬ ‫در مواجهه با مشکالت اقتصادی توصیه اقتصاددانان و صاحب نظران‬ ‫رانیزنشنید‪.‬‬ ‫حســینی اظهار کرد‪ :‬امروز نمی توان عملکرد مجلــس را نیز در‬ ‫التهابات اقتصادی و اجتماعی بی اثر دانســت‪ ،‬چرا که یکی از عوامل‬ ‫شــکل گیری وضعیت ملتهب امروز ناکارامــدی مجالس در ایفای‬ ‫نقش نظارتی و نظارت ناکارامد بر اجرای سیاست ها و قوانینی است‬ ‫که دولت را مکلف به اجرای ان می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر دولت بر اجرای سیاســت های غلط اصرار کرد‪ ،‬چرا‬ ‫مجالس در ایفای وظیفه نظارتیشــان ناکارامد هســتند؟ مجلس‬ ‫نسازمند اسیب شناســی ده دوره نظارت اســت و با اصالح رویه ها‪،‬‬ ‫قوانین و ابزارهای نظارتی این وظیفه مهم را به صورت کارامد در نهاد‬ ‫قانونگذارایفاکند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلــس دهم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بایــد به فکر این‬ ‫باشیم که چگونه اقشار کم درامد را به پناهگاه ببریم بدون اینکه موج‬ ‫جدیدی علیه انها ایجاد کنیم‪ ،‬بنابراین این پزسش مقابل ما است که‬ ‫چگونه اقشار کم درامد جامعه را به پناهگاه ببریم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اقدامات دولت باید به گونه ای باشد که موج جدیدی علیه اقشار‬ ‫کم درامد ایجاد نکند‪ ،‬اشتی را بجای قهر و رقابت ها بنشانیم و ایران را‬ ‫برایهمهایرانیانبخواهیم‪.‬‬ ‫همراهی مردم نباشــد‪ ،‬با قوی تریــن اقتصاددان های جهان هم‬ ‫همین اش و کاسه است‬ ‫شــهروز برزگر درخصوص وضعیت اقتصادی گفــت‪ :‬مقصر این‬ ‫وضعیت فقط دولت نیست و این شرایط یک ساله و دوساله و پنج ساله‬ ‫به وجود نیامده بلکه تورم و کلنگ زنی ها و وضعیت سیاسی جریان ها‬ ‫و تریبون های مختلف همه وضعیت کشــور را امروز به این نقطه ای‬ ‫رسانده که همه در ان سهیم هستیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با‬ ‫اشاره به تیم اقتصادی دولت گفت‪ :‬اقتصاد ما در شرایط فعلی نیازمند‬ ‫تیم قوی و وزرایی است که با وزیر اقتصاد هم سو باشند و از او حمایت‬ ‫کنند‪ .‬تنها شخص وزیر موثر نیست‪ .‬اگر وزیر دیگری بیاید و بخواهد‬ ‫همین رویه را ادامه دهد همین وضعیــت خواهد بود و چیزی تغییر‬ ‫پیدانخواهدکرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم سلماس گفت‪ :‬چرخش پول و سرمایه باید در بازار‬ ‫باشد‪ ،‬اگر پول و سرمایه در خانه ها باشد در نهایت خود مردم متضرر‬ ‫می شوند‪ .‬تیم اقتصادی باید این اعتماد مردم را جلب کند تا مردم به‬ ‫بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت اعتماد کنند و همگام با دولت قدم‬ ‫بردارند‪ ،‬اگر مردم همراه نباشند و همراهی نکنند و روندها مثل زمان‬ ‫اقای کرباسیان ادامه پیدا کند‪ ،‬شــما قوی ترین اقتصاددان جهان را‬ ‫هم که بیاورید باز هم همین اش و همین کاسه است‪.‬‬ ‫برزگر درباره انتقاد اصالح طلبان به دولت عنوان کرد‪ :‬فکر می کنم‬ ‫بخشی از این حرکت سیاسی است‪ .‬اصالح طلبان به طور قاطع از اقای‬ ‫روحانی حمایت کردند و وضعیت اقتصادی به گونه ای است که خود‬ ‫اصالح طلبان که برای دولت روحانی تبلیــغ و او را کمک کردند که‬ ‫در دور دوم هم رای بیاورد توســط مردم تحت فشار هستند که مردم‬ ‫دارندکم کمخوردهمی گیرند‪.‬‬ ‫این عضو کمیســیون امنیت ملی گفت‪ :‬مقصر این وضعیت فقط‬ ‫دولت نیست و این شــرایط یک ساله و دوســاله و پنج ساله به وجود‬ ‫نیامده بلکه تــورم و کلنگ زنی هــا و وضعیت سیاســی جریان ها و‬ ‫تریبون های مختلف همه وضعیت کشــور را امروز بــه این نقطه ای‬ ‫رسانده که همه در ان سهیم هستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫طرح کوپن الکترونیک جدی شد‬ ‫عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬کوپن الکترونیک‬ ‫می تواند تا با هدف تضمین تغذیه مردم کاالهای اساسی را با قیمت ارز‬ ‫دولتی در اختیار مردم قرار دهد‪.‬‬ ‫عبدالرضا مصری درباره طرح کوپن الکترونیک که توسط وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با همکاری بانک مرکزی بزودی عملیاتی‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬کشور به دالیل زیاد اقتصادی در شرایط سختی قرار‬ ‫گرفته و مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم افزایش پیدا کرده و‬ ‫به احتمال زیاد با توجه به تاکید مجلس طــرح کوپن الکترونیکی به‬ ‫صورت جدی پیگیری می شــود تا این طرح اجرا شــود و بتواند رفاه‬ ‫اجتماعی را بهبود ببخشد‪.‬عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با اشــاره به نحوه مطلوب اجرایی شــدن طرح کوپــن الکترونیکی‬ ‫گفت‪ :‬کشــور تجربه طرح کوپن را دارد و طرح کوپن الکترونیکی نیز‬ ‫در صورتی می تواند موفق شود که تمامی کاالهای اساسی مورد نیاز‬ ‫مردم با کیفیت مطلوب از کاالی ایرانی و خارجــی را با قیمت دالر ‪4‬‬ ‫هزار و‪ 200‬تومانی در مراکز خاصی مانند یک یک فروشگاه زنجیره ای‬ ‫توزیع شــود و مردم بتوانند با کارت کوپن الکترونیک این کاالها را در‬ ‫چارچوب و تعداد مشخصی خریداری کنند؛ اجرای طرح به اینگونه‬ ‫باعث می شــود تا مردم به جــای دریافت پول نه چنــدان کارامدی‬ ‫از دولت به عنوان یارانه کاال دریافت کنند که در نهایت این مســئله‬ ‫باعث می شــود تا فرایند عرضه و تقاضا دچار تعادل شــود‪.‬مصری‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از مزایای طرح کوپن الکترونیــک که در قالب کارت‬ ‫یارانه ها با توجه به بســتر اطالعاتی کامل اجرا خواهد شد‪ ،‬در صورت‬ ‫عملیانی شدن به صورت سالم قادر است تا به وسیله عرضه کاالهای‬ ‫اساسی توســط دولت تقاضای مردم برای کاالهای اساسی را کاهش‬ ‫و در نتیجه رشــد لحظه ای قیمت در بازار را متوقف کند؛ شارژ کوپن‬ ‫الکترونیک ‪ 150‬هزار تومان اعالم شده اما باید ساختاری برای مبلغ‬ ‫شارژ متفاوت کوپن الکترونیکی با توجه به تفاوت دریافت کنندگان‬ ‫ایجاد کرد و تمامی این مبالغ صرفا برای خریدهای اساسی انجام شود‬ ‫تا منابع در حال مصرف برای این طرح به منظور تضمین کاالی سفره‬ ‫مردم باشد و شارژ ان برای سایر مصارف استفاده نشود‪.‬‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترکمانچای واقعی دور ماندن‬ ‫از اقتصاد بین المللی است‬ ‫نه پیوستن به ‪FATF‬‬ ‫دیاکوحسینی‬ ‫کارشناسارشدروابطبین الملل‬ ‫همان طور که می دانیم پیوســتن به ‪ FATF‬با‬ ‫چالش هایی روبرو بوده و مخالفانی را دارد‪ .‬مسئله ای‬ ‫که در این میان مهم اســت این اســت که ابتدا باید‬ ‫این موضــوع را درک کنیم که پیوســتن به جامعه‬ ‫بین المللی در ابعاد اقتصادی و استفاده از مزیت های‬ ‫اقتصادی شــبکه ارتباطات بین المللی مســتلزم‬ ‫رعایت قوانین بین المللی است که همه کشورها ان‬ ‫را اجرا می کنند؛ یعنی همه کشورهایی که به دنبال‬ ‫بهره گیری از این وضعیت هســتند‪ ،‬این قوانین را‬ ‫اجرا می کنند و این موضوع مختص ایران نیســت‪.‬‬ ‫صحبت هایی که در خصــوص ‪ FATF‬در مجلس‬ ‫می شود و فشارهایی که در این زمینه وارد می شود‪،‬‬ ‫درستنیست‪.‬‬ ‫تفسیر سیاسی از یک موضوع اقتصادی این تلقی‬ ‫را ایجاد کرده است که ایران اساساً یک سیستم مالی‬ ‫نادرست و غیر شفاف دارد و به همین دلیل است که‬ ‫تاکید دارد تا به این مجموعه از قوانین ملحق نشود‪.‬‬ ‫بهنظرمی رسدمسائلیکهباعثبهتعویقافتادناین‬ ‫مسئلهمی شودکمکبهمخدوشکردنتصویرایران‬ ‫و افزایش شــبهاتی که در رابطه با عبور مالی بانکی‬ ‫ایران وجود دارد می کند و طبعاً این موضوع می تواند‬ ‫هم سرمایه گذارهای خارجی را از سرمایه گذاری در‬ ‫ایران دور کند و هم یک دستاویز سیاسی باشد برای‬ ‫کســانی که در وضعیت موجود به دنبال دشمنی با‬ ‫ایرانهستند‪.‬‬ ‫عضویت در ‪ FATF‬در درجــه اول باعث ایجاد‬ ‫شــفافیت در ارتباطات بانکی و مالی کشــورها با‬ ‫یکدیگر می شود و همین طور باعث یکدست شدن‬ ‫یکســری از قوانین و مقررات بانکی و مالی می شود‬ ‫که این موضوع کمک به تســهیل روابط و معامالت‬ ‫تجاری با کشورها می کند‪ .‬در مورد ایران هم اوضاع‬ ‫به همین منوال اســت ما نباید فکر کنیم که ایران با‬ ‫عضویتدر‪ FATF‬اطالعاتبانکیخودرادراختیار‬ ‫دیگران قرار می دهد و در ایــن میان تنها اتفاقی که‬ ‫می افتد این است که سلســله زمینه های مشترک‬ ‫دیگر هم تسریع و هم شــفاف می کند که خود این‬ ‫موضوعمی تواندسرمایه گذارخارجیراتشویقکند‬ ‫تا به ســمت ایران حرکت کند‪.‬شنیده شده برخی از‬ ‫مخالفــان الیحه‪ FATF‬عنــوان می کنند که این‬ ‫قرارداد ترکمانچای اســت‪ .‬باید گفت مطرح شدن‬ ‫این گونه مسائل حتماً انگیزه های سیاسی دارد که‬ ‫بخش عمده ای از ان هم ناشــی از نااگاهی نســبت‬ ‫به اصل مسئله است‪ .‬واقعیت این است که ‪FATF‬‬ ‫مجموع قراردادهایی اســت که اکثر کشــورهای‬ ‫دنیا در ان عضو هستند و هیچ گونه شبهاتی با انچه‬ ‫ترکمانچای نامیده می شــود به طور حتــم ندارد‪.‬‬ ‫ترکمانچایدورماندنازجامعهاقتصادیبین المللی‬ ‫است که منجر می شود به اینکه رقبا و دشمنان ایران‬ ‫بتوانندمزیت هاییرادرروابطتجاریوبین المللیبه‬ ‫دست بیاورند درحالی که ایران به دلیل عدم اگاهی‬ ‫و شــناخت کافی نســبت به این مقررات نسبت به‬ ‫مزایای ان دورمانده و خود را از ان دورنگه داشــته‬ ‫است؛بنابراینمی توانگفتترکمانچایواقعیعدم‬ ‫ورودوپیوستنبه‪ FATF‬استنهواردشدنبهان‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هر بانکی سیستم‬ ‫مراقبتی خاصی می خواهد‬ ‫رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسهشتمگفت‪:‬‬ ‫هدفازمدیریتنقدینگیکمکردنریسک‪،‬کاهش‬ ‫هزینه هایتامینمالیوبهینه سازیاستراتژی های‬ ‫مالیاستوهیچ گاهنمی تواننسخه یواحدیبرای‬ ‫تمامبنگاههایاقتصادیپیچید‪.‬‬ ‫ارســان فتحی پور با تاکید بــر اینکه مدیریت‬ ‫نقدینگی یکی از مهمتریــن وظایف مدیریت مالی‬ ‫بنگاه اقتصادی اســت و درمورد موسســات مالی و‬ ‫اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت ان افزون می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بانکها مــی توانند قبل از این کــه با تعهدات‬ ‫پرداخت باالتر مواجه شــوند با خریــد داراییهای‬ ‫مالی بانقدینگی بــاال‪ ،‬نقدینگی خــود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس در‬ ‫دوره های هشــتم و نهم با بیان اینکه اینکه کمبود‬ ‫نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده‬ ‫سیستمی دربر داشــته باشــد به اهمیت موضوع‬ ‫نقدینگی پرداخت و گفت‪ :‬مدیریت سررسید وامها‬ ‫یکــی از راهبردهای کنترل نقدینگی اســت از این‬ ‫روبهتراست بانکها قبل از این که تعهدات پرداخت‬ ‫ناشی از بدهیهایسررسید شــده انها افزایش پیدا‬ ‫کند به تطبیق جریانات نقــدی بدهیها و داراییهای‬ ‫غیر نقدینه خود بپردازند‪.‬وی معتقد اســت که یک‬ ‫بانک یا هر بنــگاه اقتصادی باید بداند در شــرایط‬ ‫عادی و یا نامطلوب‪ ،‬چه مقدار از وجوه موردانتظار را‬ ‫می تواند از طریق بازار تامین کند‪.‬این نماینده ادوار‬ ‫مجلس در ادامه با بیان اینکه هر بانک باید دارای یک‬ ‫سیستماندازهگیری‪،‬مراقبتوکنترلوضعیتهای‬ ‫نقدینگی برحســب پول های عمده ای باشد‪ ،‬که بر‬ ‫مبنایانهافعالیتمیکند‪،‬افزود‪:‬هربانکبهمنظور‬ ‫حفظتنوعبدهکاران‪،‬بایدبهطوراداوریامورمربوط‬ ‫به ایجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهی را مورد‬ ‫بررسیقراردهدوهدفشاینباشدکهاطمینانیابد‬ ‫کهتدابیراتخاذشده‪،‬امکانفروشداراییهارافراهم‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 2000‬تومان‬ ‫دو‬ ‫ناشران تاجر‬ ‫نشردرایرانبهاعتقادمنمثلبسیاریچیزهایفرهنگیدیگر‬ ‫معنای واقعی خودش را از دســت داده است‪ .‬اقایان بیش از ان که‬ ‫ناشر باشند تاجرند‪ .‬تاجر هم تا زمانی به چاپ کتاب توجه دارد که‬ ‫کتاب بتواند پول و ســود پولش را به او برگرداند‪ .‬ناشران خوشنام‬ ‫ایرانی متاسفانه گرفتار این مساله شــده اند و بعضا می بینیم که‬ ‫ناشــری مثل ققنوس داالن بهشــت الدن صفوی را منتشر می‬ ‫کند که به چاپ چهل و پنج ام رســیده است‪ .‬این یک کتاب عامه‬ ‫پسنداستووقتیازاودلیلاینکارراجویامیشویمیگویدباید‬ ‫قباد اذرایین‬ ‫سرمایهامرابرگردانم‪.‬‬ ‫متاسفانه باید بگویم که تیراژ کتاب در ایران به سیصد چهارصد‬ ‫نسخهرسیدهاست‪.‬زمانیازتیراژسههزارتاییگلهداشتیمواکنونبایدسرافکندهباشیمکهگاهی‬ ‫ناشرسیصدنسخهازیککتابخوبرامنتشرمیکندودرعوضکتاب هایراههایپولدارشدنو‬ ‫رازهای خوشبختی در تیراژهای ان چنانی وارد بازار می شوند‪ .‬چراکه ناشر به دنبال فرهنگ سازی‬ ‫نیست بلکه سود و بازگشت ســرمایه را در اولویت کار خود قرار می دهد‪ .‬بدیهی است که با گرانی‬ ‫قیمت کتاب ها نباید تعجب کرد که چرا کتاب از ســبد کاالی مردم بیرون رفته است‪ .‬مردم کتاب‬ ‫نمی خوانند چون گران است‪ .‬ناشران داللی هم این وسط هستند که هیچ گونه شناختی از حوزه‬ ‫فرهنگندارندوسوداگرانچاپبهحسابمیایند‪.‬این هاگاهیازجوانیکهجویایناماستاثری‬ ‫را گرفته اند و قول چاپ داده اند با این شرط که خودش هزینه چاپ را تقبل کند و نشر هم پخش را‬ ‫به عهده بگیرد‪ .‬پس از توافق به عنوان مثال ناشر پول هزار نسخه را می گیرد درحالی که صد نسخه‬ ‫منتشر کرده و به هر کتاب فروشی دو کتاب ارسال می کند و جوان که کتاب اش را همه جا می بیند‬ ‫گمان می کند همه چیز درست اســت‪ .‬این را هم بگویم که این کار را ناشرانی که نامی ندارند انجام‬ ‫می دهند‪ .‬وضعیت سانسور در این مملکت است هم که صدای همه را در اورده است‪ .‬اثار خارجی‬ ‫خوانده ام که حیرت کرده ام چگونه مجوز گرفته اســت در حالی که داستان های ما با کوچک ترین‬ ‫مشکلی باید اصالحیه بخورند و سال ها به انتظار مجوز بمانند و کتاب هم که در زمان خودش منتشر‬ ‫نشوددیگرتاثیریراکهباید‪،‬نمیگذارد‪.‬‬ ‫هشدار کزازی درباره مرگ زبان‪:‬‬ ‫زبان پیکره سنجیده اش را از دست خواهد داد‬ ‫میرجالل الدین کزازی می گوید‪ :‬اگر‬ ‫ایین هاوهنجارهایزبانیراپاسنداریم‬ ‫بی گمان زبان بدین گونــه ان پیکره‬ ‫سنجیدهوبه ایین اشراازدستخواهد‬ ‫دادواندکاندکبهامیزه ایازواژه هاکه‬ ‫هیچپیوندساختاریوسنجیده ایباهم‬ ‫ندارند فرو خواهد کاست‪ ،‬و کارایی زبان‬ ‫از دست خواهد رفت و مرگ زبان اغاز‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫این اســتاد زبان و ادبیات فارســی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬دربــاره این که عــده ای معتقدند‬ ‫غلط نویسی های رایج در زبان فارسی‪ ،‬اسیبی به زبان نمی زند و بخشی از پویایی زبان است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این مایه شگفتی است که کســی چنین دیدگاهی داشته باشــد که اگر ما زبان را به گونه ای‬ ‫نادرستبهکارببریماسیبیبهانواردنشود‪.‬‬ ‫کزازی سپس با بیان این که بی گمان رسانه های نو در این زمینه بسیار می توانند هم سودرسان‬ ‫باشــند و هم زیان بخش‪ ،‬گفت‪ :‬رســانه ها از جمله رادیو‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬روزنامه یا دیگر رســانه های‬ ‫اگاهی رسان‪ ،‬به تیغ دودم می مانند؛ بســته به این که از ان ها چگونه بهره ببریم می توانند به زبان‬ ‫اسیب برسانند‪ .‬در زمانی کوتاه‪ ،‬لغزشــی زبانی می تواند در دامنه ای بسیار گسترده پخش بشود‪.‬‬ ‫حتی روستایی که در دهی‪ ،‬پشــت کوهی اســت می تواند این لغزش را به کار بگیرد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫می تواند به زبان یاری برســاند و ان را توان ببخشــد‪ .‬این دوگانگی به چگونگــی کاربرد زبان در‬ ‫رسانه ها برمی گردد‪ .‬این نویســنده و مترجم افزود‪ :‬از ان میان‪ ،‬ابزارها و رســانه هایی هستند که‬ ‫ان ها را فضای مجازی می نامند؛ کســانی که از این ابزارهای نو بهره می گیرند از دو دید می توانند‬ ‫به زبان اسیب برسانند؛ یکی این که در این که پیام شــان را هرچه زودتر به دیگران برسانند شتاب‬ ‫دارند‪ ،‬پس هرچه زودتر می کوشــند کــه از کمترین واژگان بهره ببرند‪ .‬حتی از روش هایی ســود‬ ‫می جویند که هیــچ پیوندی با زبان ندارند‪ .‬گونه ای زبان برســاخته را بــه کار می گیرند و به جای‬ ‫واژه که بنیاد زبان بر ان است از نشــانه بهره می گیرند؛ هر کاربرد دیگری که واژه نیست به عبارت‬ ‫دیگر نمی توان ان را کاربرد زبانی دانســت که این می تواند نگاره ای باشــد یا واژه واره ای که هیچ‬ ‫پیشــینه ای در زبان ندارد‪ .‬دیگر ان که کاربران همه ان چنان که باید با زبان پارســی و هنجارها و‬ ‫قانونمندی های ان شاید اشنا نباشــند‪ ،‬بدین گونه لغزش و کجی و نارســایی را در زبان بگسترند‬ ‫که به هر روی به هر دو شــیوه به زبان اسیب می تواند رســید‪ .‬میرجالل الدین کزازی درباره نفوذ‬ ‫غلط نویسی ها به کتاب ها نیز گفت‪ :‬خوشــبختانه زبان برساخته به نوشــتار کتاب راه پیدا نکرده‬ ‫است و هنوز در رســانه های مجازی مانده اســت‪ .‬گمانم نمی رود ان چنان نیرومند و پایدار باشد‬ ‫که بتواند به کاربرد و هنجاری در زبان دگرگونه شــود‪ .‬او با اشــاره به این که ویراســتاری همواره‬ ‫در کار بوده و از این پس هم خواهد بود درباره وضعیت ویراســتاری کتاب هــا بیان کرد‪ :‬زیرا همه‬ ‫نویســندگان ان توانایی که نیاز است در نگارش نویســنده از ان برخوردار باشند ندارند‪ ،‬بی ان که‬ ‫از ان زبان برســاخته بهره ببرند متنی را می نویســند که نیاز به ویرایش دارد‪ .‬کار ویراســتار این‬ ‫است که ان کژی ها و کاســتی ها و بی اندامی های متن نوشته شــده را از میان ببرد‪ .‬این نارسایی ها‬ ‫و کژی ها بیشتر به ســاختار نحوی جمله بازمی گردد و گاهی نیز به واژگان‪ .‬ان سان که گفتم هنوز‬ ‫این لغزش های نو به زبان نوشــتاری در کتاب راه نیافته است که ویراســتار ناچار باشد این لغزش‬ ‫ها را هم به راه بیاورد و درست کند‪.‬کزازی در پاســخ به سوالی درباره مسئولیت فرهنگستان زبان و‬ ‫ادب فارسی در برابر این غلطنویسی ها گفت‪ :‬فرهنگستان برای ان پدید امده که در برابر واژه های‬ ‫بیگانه یا وام واژه ها‪ ،‬واژه های پارســی بســازد‪ .‬واژه هایی که از هر دید برازنده باشند‪ ،‬از دید زبان‪،‬‬ ‫با ایین ها و هنجارهای زبان واژه ســازگار باشــد و ســاختار اوایی ان کوتاه و خوش اهنگ باشد و‬ ‫رســانایی معنایی واژه به گونه ای باشد که خواننده یا شنونده به اســانی معنای واژه را دریابد؛ زیرا‬ ‫اگر واژه از این ویژگی ها بی بهره باشــد بخت ان را نخواهد داشــت که ایرانیان یا پارسی زبانان ان‬ ‫را به کار ببرند‪ ،‬اما این که فرهنگســتان به ویرایش متن هم بپردازد کاری نیســت که در قلمرو‬ ‫وظایف فرهنگستان بگنجد‪.‬‬ ‫بزرگداشت منصور اوجی با رونمایی از «یک عمر شاعری»‬ ‫ایین پاسداشــت منصور اوجی در اســتانه‬ ‫‪۸۲‬ســالگی همراه با رونمایی از کتاب «یک عمر‬ ‫شاعری» این شاعر در مرکز اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫فارسبرگزارشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در این مراســم‪ ،‬کــوروش کمالی‬ ‫سروســتانی‪ ،‬مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس‬ ‫گفت‪ :‬اوجی گویی در تکثر شــعرهایش‪ ،‬قصه های خود‬ ‫را می نویسد؛ شــاعری مصمم‪ ،‬خوش منش و اگاه؛ خیره به افق های دوردست تاریخ و روح شرقی‬ ‫دیراشنا‪ .‬در تار و پود شعر که می پیچد‪ ،‬ناممکن را در کالم‪ ،‬امکان می بخشد‪ .‬او شاعر طبیعت است‪،‬‬ ‫ُمول ِِع سحرخیزی است و کوهنوردی؛ به کشف شعرهایش از ُق ُرق تا خروسخوان در همین گشت و‬ ‫گذارها دست یافته است‪ .‬او درباره اوجی ادامه داد‪ :‬شعرهایش لبریز از کشف جهان بینی های خاص‬ ‫اوست‪.‬راویاحساس هاییاستکهدرجریانسیالذهنشهمارهوهرروزهشکلمی گیرد؛سیالن‬ ‫می کند و بر دل اسپید سطرها‪ ،‬سرزیر می شــود‪ ،‬تا روزی روزگاری‪ ،‬یک عمر شاعری منصور اوجی‬ ‫ِ‬ ‫خصلت کوتاهی‪ ،‬رسایی و شیوایی‪ ،‬تکرار بن مایه های مرگ و تکثر بن مایه ای‬ ‫ شود و با توامانی چند‬ ‫زندگی و شور و حیات‪ ،‬سرریز شویم از احساسی که در شعر او پا گرفته است‪ .‬منصور اوجی نیز در این‬ ‫مراسمگفت‪:‬کسیدرهررشته ایبخواهدکسیشودبایدموهبتیداشتهباشدوموقعیتی‪.‬برایمن‬ ‫این دو موقعیت فراهم بود؛ شاعری در خانواده ما ارثی است‪ .‬دو خواهر من شاعر هستند که از یکی از‬ ‫انها تاکنون دو کتاب شعر منتشر شده است‪ .‬من بیش از‪ ۸۰‬سال سن دارم و از کودکی در خانواده ای‬ ‫بزرگ شدم که شب های بارانی دور اجاق جمع می شدند و شعر می خواندند‪ ،‬لذا محیط هم برای من‬ ‫مساعدبود‪.‬اینشاعرهمچنینگفت‪:‬ازمندوکتابترجمهشعروسهکتابدیگرکه‪ 110‬نامهبهدو‬ ‫سیمین‪،‬تاریخشفاهیوسفرسبز(مجموعهمقاالتیدرخصوصبزرگانشعروقصه)‪،‬وچندگزیده‬ ‫شعر به چاپ رسیده که دو گزیده اشعار را زنده یاد گلشیری و ضیاءالدین خالقی منتشر کرده اند‪ .‬او‬ ‫عشق‪ ،‬بهارنارنج‪ ،‬الله عباسی و گنجشک و کالغ را از دیگر بن مایه های شعر خود برشمرد و در پایان‬ ‫گفت‪«:‬قالی»یکیدیگرازبن مایه هاستکههنوزکسیگزیده هایانراازمیانشعرهایمنبیرون‬ ‫نیاوردهومنتظرهمتاست‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪ :‬حسین کریمی‬ ‫رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬ابراهیم طالب نژاد‬ ‫زیر نظر شورای سر دبیری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مونا ربیعیان‬ ‫دبیر فرهنگ و تمدن ‪ :‬محسن لباف‬ ‫چاپ ‪ :‬گنجینه منیاتور‬ ‫تلفن ‪66907488 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬میدان انقالب ‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی ‪ -‬نبش کوچه اقا صبوری ‪ -‬پالک ‪ - 146‬واحد ‪7‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫مســعود حجازی‪ :‬رمان سیاه برازنده توست داستانی‬ ‫عاشــقانه اثر احالم مستغانمی نویســنده برجسته‬ ‫الجزایری اســت‪ .‬او نخستین نویسنده زن کتاب های‬ ‫عربی زبان است که نوشــته هایش به زبان انگلیسی‬ ‫ترجمه شده است‪ .‬قبال در ایران کتاب خاطرات تن از‬ ‫این نویسنده ترجمه شده است‪ .‬کتاب سیاه برازنده ی‬ ‫توســت ترجمه ای از رمان «االسود یلیق بک» است‬ ‫که در سال ‪ ۲۰۱۲‬منتشر شد و بالفاصله با استقبال‬ ‫عاشقانه ای درباره استعمار‬ ‫بســیار زیاد خوانندگان عرب روبه رو شد‪ .‬احالم که‬ ‫دختر محمدالشــریف مســتغانمی از رهبران نبرد‬ ‫الجزایر است در سال ‪ ۱۹۷۳‬مدرک لیسانس خود را‬ ‫در رشــته ادبیات عربی از دانشگاهی در الجزایر گرفت‪.‬‬ ‫او در اواخر دهــه ‪ ۱۹۷۰‬به پاریس مهاجرت کرد و در‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۲‬در رشته جامعه شناسی از دانشگاه سوربن‬ ‫دکتری گرفت‪ .‬این رمان داســتان یــک خواننده زن‬ ‫الجزایری به نام هاله و یک تاجر ثروتمند لبنانی االصل‬ ‫داریوش طالیی موسیقیدان در گفت و گو بااقتصاد هویدا ‪:‬‬ ‫فرهنگ موسیقی ما شفاهی است‬ ‫حســن مطهری‪ :‬داریــوش طالیی در‬ ‫‪ ۲۶‬بهمــن ‪ ۱۳۳۱‬در خانواده ای عالقه مند‬ ‫به موسیقی متولد شد‪ .‬او از یازده سالگی‬ ‫به هنرستان موســیقی رفت و به تحصیل‬ ‫موســیقی کالســیک غربی و موسیقی‬ ‫ایرانی با ســاز تخصصی تــار پرداخت‪.‬‬ ‫شــروع اموختن تار در همان هنرستان‬ ‫نزد علی اکبر شــهنازی باعث عالقه خاص‬ ‫او به ساز تار و موســیقی ایرانی شد‪ .‬پس‬ ‫از گرفتــن دیپلم هنرســتان همزمان به‬ ‫تحصیل در رشــته موســیقی دانشکده‬ ‫هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و کار در‬ ‫مرکز حفظ و اشاعه موســیقی پرداخت‪.‬‬ ‫در این مرکز با تشکیل و سرپرستی گروه‬ ‫موســیقی برنامه هایی از موسیقی اصیل‬ ‫ایرانی در چندین دوره جشــن هنر شیراز‬ ‫اجرا کرد‪.‬‬ ‫داریوش طالیی طی این دوران نزد استادانی‬ ‫چون علــی اکبر شــهنازی‪ ،‬نور علــی برومند‪،‬‬ ‫عبداهلل دوامی‪ ،‬یوســف فروتن و سعید هرمزی‬ ‫به تکمیــل اموخته هــای خود در ســنت ها و‬ ‫مکاتب مختلف موســیقی دســتگاهی ایرانی‬ ‫پرداخت‪.‬پس از اتمام تحصیالت دانشــگاه او از‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۵‬در دانشــگاه تهران به عنوان عضو‬ ‫هیئت علمی دانشــگاه موسیقی ایرانی تدریس‬ ‫کرد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۳۵۸‬با دریافت بورسیه از‬ ‫دولت فرانســه برای ادامه تحصیل عازم کشور‬ ‫فرانسه شــد و ضمن تحصیل موسیقی شناسی‬ ‫تا مقطع دکتری در دانشگاه نانتر به شناساندن‬ ‫موســیقی ایرانــی از طریق تدریــس‪ ،‬اجرای‬ ‫کنسرت و انتشــار موســیقی ایرانی در اروپا و‬ ‫امریکا پرداخت‪.‬‬ ‫داریوش طالیــی از زمان بازگشــت به ایران‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۱‬تا کنــون عضو هیئــت علمی‬ ‫گروه موسیقی دانشــگاه تهران است و طی این‬ ‫ســالها ضمن تدریس در دانشــگاه به تالیف اثار‬ ‫موسیقی و اجرای کنســرت پرداخته است‪.‬او به‬ ‫خاطر کتــاب تحلیل ردیف برنــده جایزه کتاب‬ ‫سال ایران در سال ‪ ۱۳۹۵‬شد‪.‬طالیی این کتاب‬ ‫را نقطــه عطفی در زندگی هنــری و علمی خود‬ ‫نامیده است‪.‬‬ ‫ابتدا بفرمایید رابطه شــما با موسیقی و‬ ‫خصوصا تار از چه زمانی و چگونه اغاز شد؟‬ ‫من موسیقی را ازدوران کودکی شروع کردم‬ ‫و قبل از ان هم خانواده عالقه و کشــش من را به‬ ‫موســیقی دیده بودند پدر من ویولن می زد و به‬ ‫هر حال موسیقی در خانواده ما حضور داشت‪ .‬از‬ ‫کالس پنجم ابتدایی به هنرستان موسیقی رفتم‬ ‫و ساز تار را به عنوان ساز تخصصی خودم انتخاب‬ ‫کردم و با عالقه مشغول به فراگیری ان شدم‪ .‬در‬ ‫واقع از ابتدا این ساز را دوســت داشتم‪ .‬ولی بعد‬ ‫از چند ســال که نزد اســتاد علی اکبر شهنازی‬ ‫مشغول به فراگیری ساز تار شدم واقعا عاشق ان‬ ‫شــدم و در واقع می توان گفت یک حس و عالقه‬ ‫بسیار عجیب نسبت به ان پبدا کردم‪ .‬باید بگویم‬ ‫بعد از چند سال هنوز ان عشــق و عالقه در من‬ ‫وجود دارد و بــه همان میزان به ســاز تار و البته‬ ‫مسائل دیگر موسیقی عالقمند هستم‪.‬‬ ‫نوازندگی و بداهه نوازی در سال های گذشته‬ ‫تغییرات بســیار زیادی در خود دیده و در دوره‬ ‫های مختلف همراه با ورود ابزار مدرنیته به ایران‬ ‫روایت موسیقی دســتگاهی ایرانی دستخوش‬ ‫تغییراتی می شــد‪.‬این اتفاقات را چگونه تحلیل‬ ‫می کنید؟‬ ‫ورود تکنولوژی تغییرات زیــادی را در همه‬ ‫هنرها از جمله موســیقی ایجاد کرده و می کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال سیســتم نوازندگی قبل از رادیو‬ ‫با بعد از ان بســیار متفاوت بود ‪ .‬قبل از تاسیس‬ ‫رادیو در ایران زمان اجرای موســیقی کم بود از‬ ‫همین رو اتفاقات زیادی در یــک زمان محدود‬ ‫اتفاق می افتاده و اجراها بسیار فشرده انجام می‬ ‫شــد اما در زمان رادیو امکاناتی برقرار می شود‬ ‫که با رویداد های اجتماعــی و هنری و تفکرات‬ ‫ان دوران همسو شــده و تاثیرات زیادی در ارائه‬ ‫موسیقی موجب می شود‪ .‬با امدن رادیو و صفحه‬ ‫گرامافون موسیقی مردم پسند شد ومخاطب ان‬ ‫عام تر شد‪ .‬وجه موسیقی ضربی و تصنیف سازی‬ ‫بر موسیقی اوازی و دســتگاهی غالب تر شد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال در برنامه گل ها که فرمی از موسیقی‬ ‫عام است تصنیفی اول اجرا می شد بعد در ادامه‬ ‫اواز و در انتها چند قطعه ضربی و مجددا تصنیف‬ ‫نواخته می شد‪.‬‬ ‫به اوازی بودن ردیف موســیقی اشاره‬ ‫کردید و این که به قطعات ضربی و تصنیف‬ ‫ها در ردیف موســیقی ایرانی بعد از ورود‬ ‫رادیو به ایران بیشتر پرداخته شد‪ .‬دلیل کم‬ ‫بودن قطعات ریتمیک و ضربی در موسیقی‬ ‫دستگاهی و ردیف به ســلیقه اساتید ان‬ ‫دوران مرتبط می شــود یا دالیل دیگری‬ ‫داشت ؟‬ ‫یکی از دالیلی که در ردیف موســیقی ایرانی‬ ‫تعداد قطعــات ضربی کم اســت ایــن بود که‬ ‫موسیقی دانان گذشته مثل طاهر زاده و ‪ ...‬بخش‬ ‫اصلی موسیقی ایرانی را موســیقی دستگاهی و‬ ‫اوازی می دانستند و از خواندن تصنیف اجتناب‬ ‫می کردند‪ .‬تصنیف خوانان نســبت به اواز خوان‬ ‫ها معموال خواننده های ضعیف تر و سطح پایین‬ ‫تری بودند و همان چندقطعــه ضربی هم که در‬ ‫ردیف موســیقی ایرانی وجود دارد ‪ ،‬اهنگســاز‬ ‫ندارد و از الگوهــای ضربی نوازی گرفته شــده‬ ‫است‪ .‬در موسیقی غربی اهنگساز با نوازنده از هم‬ ‫تفکیک شده است ولی در شرق نوازنده و سازنده‬ ‫اثر یک نفر است‪.‬‬ ‫چــرا در کارنامه هنری شــما فعالیت‬ ‫گروهی بســیار کم اســت ‪ .‬ایا خود شما‬ ‫رغبتی برای تشــکیل گروه موســیقی‬ ‫ای فیلم به «یتیم خانه ایران» می رود‬ ‫برنامه تلویزیونی «جلوه های‬ ‫سینمایی» یکشنبه ‪ ۱۱‬اذر به‬ ‫جلوه های ویژه بصری فیلم‬ ‫سینمایی «یتیم خانه ایران»‬ ‫می پردازد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــبکه‬ ‫ای فیلم‪،‬دربرنامه«جلوه هایسینمایی»قراراستطراحجلوه هایویژهبصری‬ ‫یاست‬ ‫فیلم«یتیم خانهایران»ازاسرارکارشبگوید‪«.‬یتیم خانهایران»فیلم ‬ ‫تاریخیبه کارگردانیابوالقاسمطالبیوتهیه کنندگیمحمدرضاتخت کشیان‬ ‫کهدرسال‪۱۳۹۵‬اکرانشد‪.‬اینفیلمداستانقحطیوخشکسالیعظیمایران‬ ‫استکهدرســال های‪ ۱۲۹۵‬تا‪ ۱۲۹۷‬ودردورانجنگجهانیاولدرزمان‬ ‫اشغالایرانبهدستقوایبیگانهروسوانگلیسرخدادوبهشیوعبیماریوبادر‬ ‫بینمردمایندوراننیزمی پردازد‪.‬حسنپیله ورطراحجلوه هایویژهرایانه ایو‬ ‫محسنروزبهانیطراحجلوه هایویژهمیدانیهشتمینفیلمطالبیبوده اند‪.‬‬ ‫«جلوه هایسینمایی»بهکارگردانیوتهیه کنندگیحسینمدحت‪،‬ساعت‬ ‫‪۲۲:۳۰‬روانهانتنمی شودودرساعت‪۰۶:۳۰‬روزدوشنبهبازپخشمی شود‪.‬‬ ‫نداشته اید و یا علت دیگری باعث شد که‬ ‫کمتر به فکر تشــکیل گروه های بزرگ و‬ ‫چندین نفره موسیقی باشید وبه جای ان‬ ‫بیشتر به فعالیت های انفرادی بپردازید؟‬ ‫من ســابقه فعالیت کار گروهی را داشــته ام‬ ‫اما ســابقه کار گروهی به صورت داشتن فعالیت‬ ‫گروهی با نفرات زیاد نداشــته ام‪ .‬همیشه گروه‬ ‫های من سه و یا چهار نفره بوده اند ‪ .‬بیشتر اعتقاد‬ ‫دارم به اینکه به فرم موســیقی اصیــل و بداهه‬ ‫نوازی بپردازم ‪.‬بخشــی که نقطه اوج موســیقی‬ ‫ایرانی است ‪.‬برای تشکیل گروههایی مثل انچه‬ ‫من در قدیم سرپرســتی میکردم باید حمایتی‬ ‫صورت پذیرد و مراکزی مثل حفظ و اشاعه شکل‬ ‫بگیرد تا بتوان گروه های بزرگ را تشکیل داد‪.‬‬ ‫وجه مردم پســند و عام موســیقی ما که من‬ ‫وجود ان را بســیار الزم می دانم و باید در جایگاه‬ ‫خودش قرار بگیرد با بخش موســیقی کالسیک‬ ‫ما متاســفانه در هم تنیده شــده اند و متاسفانه‬ ‫موسیقی عام غالب شده است‪.‬‬ ‫ازاثــار مکتوبی که در دســت دارید‬ ‫بفرمائید و این که ایا مکتوب شدن و به نت‬ ‫در امدن گوشه ها و دستگاه های موسیقی‬ ‫ایرانی کمکی به اصیل ماندن ان کرده است‬ ‫یا خیر ؟‬ ‫کتابی در دســت چاپ دارم کــه بر روی‬ ‫ردیف تحلیل دقیق تــری دارد و بیان کننده‬ ‫مفهوم جمالت ردیف است‪.‬توضیحات کاملی‬ ‫در ارتباط با گوشــه ها و دســتگاه ها در این‬ ‫کتاب داده ام و امیدوارم تا اوایل تیر ماه چاپ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ببینید ‪ ،‬موســیقی ما موســیقی شفاهی‬ ‫با یک ردیف امــا روایات مختلف اســت‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال اقا حســینقلی و میرزا عبداهلل از‬ ‫یک خانواده بوده اند امــا می بینیم دوروایت‬ ‫متفاوت از ردیــف نقل می کننــد ‪ .‬فرهنگ‬ ‫موسیقی ما شفاهی است که در ان نت گویای‬ ‫همه چیز موسیقی ما نیســت در واقع کتاب‬ ‫های موسیقی مثل نقشــه اند و به شما کمک‬ ‫می کند تا دید جامع تــر و دقیق تری از انچه‬ ‫باید فرابگیرید داشته باشید‪.‬‬ ‫به مناسبت روز مجلس و سالگرد شهادت ایت اهلل مدرس‬ ‫«مرغ حق» روی انتن ای فیلم می رود‬ ‫مجموعه تلویزیونی‬ ‫«مــرغ حــق» به‬ ‫کارگردانی مســعود‬ ‫فروتــنازامشــب‪،‬‬ ‫شــنبه ‪ ۱۰‬اذر روی‬ ‫انتن ای فیلم فارسی‬ ‫می رود‪.‬به گزارش روابط عمومی شبکه ای فیلم‪ ،‬این مجموعه تلویزیونی‬ ‫که محصول ســال‪ ۱۳۶۶‬است‪ ،‬به مناســبت‪ 10‬اذر‪ ،‬روز مجلس شورای‬ ‫اسالمی و سالگرد شــهادت ایت اهلل مدرس‪ ،‬از امشــب جایگزین سریال‬ ‫«خاطرات مرد ناتمام» می شــود‪«.‬مرغ حق» درباره زندگی و شــهادت‬ ‫ایت اهلل مدرس با بازی زنده یاد هادی اســامی اســت‪ .‬مرحوم جمشید‬ ‫اسماعیل خانی‪،‬دانیالحکیمی‪،‬عبدالرضافیاضیومحمودعزیزیازدیگر‬ ‫بازیگران این سریال تاریخی حماسی اند‪.‬بر اساس این گزارش‪« ،‬مرغ حق»‬ ‫هر شب ساعت‪ ۲۳:۰۰‬از شــبکه ای فیلم پخش می شود و تکرار ان نیز راس‬ ‫ساعت های‪ ۰۷:۰۰‬و‪ ۱۵:۰۰‬روزبعدخواهدبود‪.‬‬ ‫«همهمی دانند»فیلمافتتاحیهجشنواره«کراال»‬ ‫بیست وسومین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم «کراال» در کشــور هنــد میزبان‬ ‫نمایش پنج فیلم ایرانی در بخش رقابتی و‬ ‫سینمایجهاناست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این رویداد سینمایی که با‬ ‫نمایش فیلم اســپانیایی زبان «همه می دانند»‬ ‫به کارگرادانی اصغر فرهادی افتتاح خواهد شد‬ ‫و در بخش رقابتی بین المللی ان سه فیلم «حکایت دریا» ساخته بهمن‬ ‫ی ُمردم» به‬ ‫فرمان ارا‪« ،‬اتاق تاریک» از روح اهلل حجازی و «همچنان که م ‬ ‫کارگردانیمصطفیسیاریبهنمایندگیازسینمایایرانحضوردارند‪.‬‬ ‫در بخش رقابت بین المللی این رویداد ســینمایی عالوه بر سه فیلم‬ ‫ایرانی‪،‬اثاریازکشورهایترکیه‪،‬هند‪،‬ارژانتین‪،‬‬ ‫قرقیزســتان‪ ،‬مصر‪ ،‬مالزی‪ ،‬بوتان و برزیل برای‬ ‫کسبجایزهاصلیرقابتمی کنند‪.‬‬ ‫«‪ُ ۳‬رخ» ســاخته جعفر پناهی و «درســاژ»‬ ‫از پویــا بادکوبه نیز در بخش ســینمای جهان‬ ‫بیست وسومین جشنواره فیلم «کراال» هند به‬ ‫رویپردهمی روند‪.‬‬ ‫همچنین طبق اعالم پیشــین؛ مجید مجیدی کارگــردان ایرانی به‬ ‫عنوان رئیس هیات داوران بخش اصلی جشــنواره «کراال» انتخاب شده‬ ‫است‪ .‬بیست وسومین جشــنواره بین المللی فیلم «کراال» از تاریخ‪ ۷‬تا‪۱۳‬‬ ‫دسامبر‪۱۶(۲۰۱۸‬تا‪۲۲‬اذرماه)درکشورهندبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫به نام طالل اســت‪ .‬طالل برای اولین بار هاله را در‬ ‫یک برنامه تلویزیونی می بینــد‪ .‬برنامه ای که در ان‬ ‫هاله دلیل اینکه همیشــه لباس سیاه بر تن می کند‬ ‫را توضیح می دهد‪ .‬در این برنامه تلویزیونی طالل به‬ ‫شدت شیفته هاله می شود و تصمیم می گیرد هرجا‬ ‫که هاله حاضر می شود یک دسته گل برای او بفرستد‪.‬‬ ‫یک دسته گل متفاوت که در میان دیگر دسته گل ها‬ ‫کامال به چشم بیاید و بسیار خاص باشد‪.‬‬ ‫سیف اهلل صمدیان اعالم کرد‬ ‫محدود شدن مسوولیت دولت‬ ‫ســیف اهلل صمدیان در نشست خبری هفتمین‬ ‫همایش ‪ ۱۰‬روز با عکاســان گفت که با وجود اینکه‬ ‫می شــد این رویداد را مانند نمایشگاه مطبوعات‬ ‫برگزارنکنیم‪،‬اماماسعیمی کنیماینچراغخاموش‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬انجمن عکاســان ایران با مشارکت‬ ‫انجمن های تخصصی عکاسی‪ ،‬هفتمین همایش «‪ ۱۰‬روز‬ ‫با عکاســان» را‪ ۱۴‬تا‪ ۲۳‬اذر ماه در خانــه هنرمندان ایران‬ ‫برگزار می کند‪ .‬این دوره در بخش های نمایشگاه‪ ،‬نشست‬ ‫تخصصی‪ ،‬کارگاه اموزشی‪ ،‬به سوی نگاه شخصی و بخش‬ ‫ویژهبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫نشســت خبری این رویــداد شــنبه (‪ ۱۰‬اذر ماه) در‬ ‫ساختمان شــماره ‪ ۲‬خانه هنرمندان ایران برگزار شد؛ در‬ ‫ابتداسیف اهللصمدیانـرییسهیاتانجمنعکاسانایران‬ ‫ـ در سخنانی اظهار کرد‪ :‬شــاخص ترین چیزی که امسال‬ ‫می توانیم بگویم و تغییری که پس از ‪ ۴۰‬سال انتظار‪ ،‬اتفاق‬ ‫افتاده این است که دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫سر جای درست خودش قرار گرفت‪ .‬قرار شد همان چیزی‬ ‫که باید انجام می دادنــد را انجام بدهند و از دولت ســلب‬ ‫مسوولیت شــود‪ .‬به هیچ وجه در وظایف وزارت ارشاد این‬ ‫نیستکهمجریرویدادهایهنریباشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬حمایت و نظارت چیز دیگری اســت و اجرا‬ ‫موردی بود که سال هاست انجمن های تخصصی هنری به‬ ‫دنبال ان بودند‪ .‬ان ها می خواستند به این هدف برسند که‬ ‫اگردولتمی خواهدنظارتیداشتهباشددرهمانحدبماند‬ ‫واجرارابهدستکسانیبدهندکههمهاهلومحرمفرهنگ‬ ‫و هنر این کشــور هستند‪ .‬حتی شــروع جدی این‪ ۱۰‬روز‬ ‫خیلی دیر به لحاظ نداشتن اسپانسرهای مناسب اغاز شد‪.‬‬ ‫مابهنوعیازحمایترسیدیمکهحمایتاصلیراازادارهکل‬ ‫هنرهای تجسمی شاهد بودیم‪ .‬امیدوارم انجمن های دیگر‬ ‫سالایندهبی ینالخودرادرزمانخودشداشتهباشد‪.‬‬ ‫صمدیــان در ادامه صحبت های خود بیان کرد‪ :‬ســال‬ ‫گذشته از ســازمان فرهنگی هنری شهرداری لطمه مالی‬ ‫بدی خوردیم‪ .‬ما از ریاست ســازمان رضایت و تایید اولیه را‬ ‫گرفتیم؛ متاســفانه تا امروز نامه ای که رد و بدل شد انجام‬ ‫نشد و ریاســت جدید هم گفت چون قرارداد امضا نشده ما‬ ‫نمی توانیمکاریانجامبدهیم‪.‬یعنیرقم‪ ۷۰‬تا‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫بهدستمانرسیدوازنظراقتصادیدرشرایطنامناسبیکار‬ ‫راپیشبردیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با وجود اینکه می شــد این رویداد را مانند‬ ‫جشنواره مطبوعات برگزار نکنیم اما ما سعی می کنیم این‬ ‫چراغخاموشنشود‪.‬‬ ‫صمدیان هدف از تشــکیل‪ ۱۰‬روز با عکاسان را اینگونه‬ ‫توضیح داد‪ :‬ما هفت انجمن مطبوعاتــی‪ ،‬انقالب‪ ،‬میراث‪،‬‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬تئاتر‪ ،‬سینما و انجمن عکاســان ایران هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬روز با عکاسان چکیده ســاالنه هر انجمنی را مشخص‬ ‫می کند‪ .‬مجید ناگهی ـ دبیر این رویداد ـ نیز گفت‪ :‬همایش‬ ‫«‪ ۱۰‬روز با عکاسان» با شعار کلی عکاسی‪ ،‬فرهنگ و جامعه‬ ‫در ادوار گذشته و این دوره برنامه های خودش را جهت دهی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫با این حال امســال رویکرد ما در بخــش نگاهی به خود‬ ‫رویکرد «چهره ایران» را انتخاب کرد‪ .‬در این مســیر با این‬ ‫عنوان کلی برنامه ای طراحی و برای انجمن ها دعوتنامه ای‬ ‫ارســال شــد و ما تحت عنوان این پروتــکل از انجمن ها‬ ‫خواستیمنشست هاوبرنامه هاییطراحیکنند‪.‬‬ ‫دبیر این رویداد همچنین توضیح داد‪ :‬امسال فراخوانی‬ ‫اعالم شد تا از توانایی نهفته در دانشجویان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ما در بخش ارائه محتــوا و نمایش‪ ،‬عنــوان جدید حضور‬ ‫پادکســت ها و رادیو اینترنتی را به همایش اضافه کردیم‪.‬‬ ‫شماره صفر انچندیپیشمنتشر شد و امشب شماره یک‬ ‫ان منتشر خواهد شد که برای ارتباط گسترده تر بتوانیم از‬ ‫اناستفادهکنیم‪.‬‬ ‫نمایش اثار هنری ساحل عاج‬ ‫در تهران‬ ‫‪ ٣٠‬صورتک و‪ ٢٠‬مجسمه ازقبایلمختلفساحل‬ ‫عاجدرتهرانبهنمایشگذاشتهمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نمایشــگاه صورتک و اثار حجم قبایل‬ ‫ساحلعاجباعنوان«کووتدیووار»بههمتبخشفرهنگی‬ ‫ســفارت جمهوری ســاحل عاج در ایران و گالری کاما در‬ ‫تهران برپا می شود‪ .‬در این نمایشگاه که به کوشش محمد‬ ‫حمزه ای برگزار می شود‪ ٣٠ ،‬صورتک و ‪ ٢٠‬مجسمه از‬ ‫قبایل مختلف ســاحل عاج به نمایش گذاشته خواهد‬ ‫شد‪ .‬هنر قبیله ای یا قوم نگاری افریقا تاثیر بسیاری بر‬ ‫هنرمعاصرجهانداشتهاستوهنرمندانبزرگیمانند‬ ‫پابلو پیکاســو و مودیلیانی از هنر قبیله ای افریقا الهام‬ ‫گرفته اند‪ .‬نمایشگاه «کووت دیووار» از‪ ١٦‬تا‪ ٢٦‬اذر ماه‬ ‫جاریدرگالریکامابرگزارمی شود‪.‬‬

آخرین شماره های دو هفته نامه اقتصاد هویدا

ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!