روزنامه اقتصاد پویا شماره 3914 - مگ لند

روزنامه اقتصاد پویا شماره 3914

روزنامه اقتصاد پویا شماره 3914

روزنامه اقتصاد پویا شماره 3914

‫معاون اول رییس جمهوری‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫بسته حمایت از صادرات‬ ‫نهایی شده است‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد‪:‬‬ ‫ایرانخودراباشرایطحذف‬ ‫درامدهاینفتیتطبیقدادهاست‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش و پرورش استثنائی ‪:‬‬ ‫ضرورت اجرای نظام رتبه بندی‬ ‫فرهنگیان از اول فرودین ‪۹۹‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هدفگذاری برای پوشش‬ ‫‪ ۹۹‬درصدی سنجش سالمت‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬اردیبهشت ‪ 28 1399‬شعبان ‪ 22 1441‬اپریل ‪ 2020‬سال شانزدهم ‪ 8‬صفحه ‪ 2000‬تومان‬ ‫روزانهم‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫‪3914‬‬ ‫جذابیت ساختگی بورس‬ ‫اقتصاد پویا از تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بورس گزارش می دهد‬ ‫بازار سهام این روز ها تبدیل به دیگ جوشان سوددهی شــده و هر روز بر میزان‬ ‫نقدینگی موجود در بورس افزوده می شود‪ ،‬این در حالیســت که در چند روز اخیر‬ ‫شاخص کل بورس به طور متوسط با افزایش‪ ۲۰‬هزار واحدی روبرو بوده‪ ،‬حال نماگر‬ ‫اصلی بازار سهام با عبور از کانال‪ ۷۰۰‬هزار واحدی‪ ،‬به نظر می رسد فتح ابر کانال یک‬ ‫میلیونینیزدورازانتظارنیست‪.‬‬ ‫بعدازرشد‪ ۱۸۷‬درصدیبورستهراندرسالگذشته‪،‬شاخصکلسهامامسال‬ ‫نیز به روند صعودی خود ادامه داد و در هجده روز معامالتی سپری شده نماگر اصلی‬ ‫بازار دو ابرکانال را درنوردیده و بر قله ‪ ۷۰۰‬هزار ایســتاده است‪ ،‬اما مسئله مهم این‬ ‫استکهادامهمسیربورسچگونهخواهدبود؟‬ ‫این در حالیست که معامالت ســال‪ ۹۸‬بورس تهران در دو نیمه تقریبا مشابه به‬ ‫پایان رســید‪ .‬به طوری که در نیمه اول سال گذشته شــاخص کل سهام با رشد‪۶۹‬‬ ‫درصدیهمراهشدوتغییراتایننماگردرنیمهدومسالبه‪۶۹/۸‬درصدرسید‪.‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سامانه ارتباطی زنجیره کشاورزی و دولت گم شده مواد غذایی ایرانی‬ ‫اقتصاد پویا از کاهش چشمگیر‬ ‫قیمت نفت گزارش می دهد‬ ‫نفت صفـردالری‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫فشار هزینه‬ ‫بر قیمت محصوالت کشاورزی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫محجوب‪:‬‬ ‫دستمزد‪،‬اخراجوامنیتشغلی‬ ‫مهمتریندغدغهکارگران‬ ‫دبیرکل خانــه کارگر با اعالم موضع نســبت به واگذاری‬ ‫شستا‪ ،‬تشکیل هرچه سریع تر جلسه شورای عالی کار برای‬ ‫بازنگریدستمزدکارگرانراخواستارشد‪....‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مدیرکلبنادرخوزستانخبرداد‬ ‫واردات‪۱۷‬میلیونتنی‬ ‫کاالیاساسیبهبندرامام‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزســتان از واردات‬ ‫حدود‪۱۷‬میلیونتنیکاالیاساسیبهبندرامامخمینی(ره)‬ ‫درسالگذشتهوفروردینماهامسالخبردادو‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫طی نظرسنجی صورت گرفت‬ ‫کسب عنوان برتر در اســتان قم در شاخص های‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی عملکرد و دستاوردهای راه اهن در سه سال اخیر‬ ‫سال)‬ ‫اختصاصی جشــنواره شــهید رجائی طی سه سال‬ ‫‪‬‬ ‫کسب عنوان دستگاه فعال استان قم در سال ‪1398‬‬ ‫‪‬‬ ‫متمادی‬ ‫افزایش قطار های قم‪-‬تهــران از ‪ 3‬به ‪ 7‬رام در روز‬ ‫(طی سه سال)‬ ‫بازپس گیری انبارهای راه اهن از اداره کل غله پس‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش ســوانح ریلی بمیزان ‪ 50‬درصد( طی سه‬ ‫‪ ‬اخذ ســند مالکیت تک برگی ایستگاه مرکزی قم ‪‬‬ ‫ثبت ملی ایستگاه راه اهن قم‬ ‫(بعداز ‪ 80‬سال)‬ ‫از ‪ 45‬سال‬ ‫سال)‬ ‫احــداث زیرگذرهای قــم نو‪،‬خیابــان والیت و‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫توسعه‪ ،‬بهسازی و مقاوم ســازی ساختمان اداری‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بهسازی سیســتم عالئم الکتریکی ایستگاه های‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجــرای واریانت دربــالک ســاقه‪-‬محمدیه‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بلوارکارگر (برای عبور امن مردم و همجواران)‬ ‫اداره کل راه اهن قم‬ ‫نمکزار و سپر رستم‬ ‫(ایجادمســیر مستقیم ساقه – شــوراب)وراه اندازی‬ ‫ایستگاه رابط‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اتصال گمرک استان به شبکه ریلی کشور‬ ‫اجرای پروژه های زیربنائی متعدد در ایســتگاه‬ ‫محمدیه(محوطه سازی‪ ،‬احداث سرویسهای بهداشتی‬ ‫وبازسازی سکوی دوم‪ ،‬احداث پارکینگ و‪)...‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نوسازی سیستم عالئم الکتریکی ایستگاه قمرود‬ ‫نصب ســوزن های بتنی(ســنگین) در ایستگاه‬ ‫قمرود‬ ‫بهسازی خط( ‪ 15‬کیلومتر) بالک‬ ‫کاهش ‪ 38‬درصدی زمان تاخیرات لکوموتیوهای‬ ‫در وضعیت سیر(طی سه سال)‬ ‫انتخاب اداره کل راه اهن قم بعنوان مرکز داده های‬ ‫راه اهن کشور( پدافند غیرعامل)‬ ‫کاهش ‪ 25‬درصدی توقف واگــن های تعمیری در‬ ‫ایستگاه گار مانوری(طی سه سال)‬ ‫افزایش اموزش کارکنان (نفرساعت) بمیزان ‪326‬‬ ‫درصد‬ ‫افزایش تحقق اجرای قطارهای بــاری برنامه ای‬ ‫‪‬‬ ‫بمیزان ‪ 12‬درصد(طی سه سال)‬ ‫افزایش جــذب اعتبارات (جاری و ســرمایه ای)‬ ‫‪‬‬ ‫بمیزان ‪ 27‬درصد (طی سه سال)‬ ‫‪‬‬ ‫کالیبراسیون تجهیزات ســوخت گیری ‪ ،‬کاهش‬ ‫وکنترل مصرف سوخت‬ ‫‪‬‬ ‫راه اندازی کمیســیون اموزش ( اعزام ماهیانه به‬ ‫ایستگاهها) برای اولین باردربین مناطق راه اهن‬ ‫پیاده سازی نظام جانشین پروری‬ ‫‪‬‬ ‫گردهمایی ایمنی باحضور خانواده محترم کارکنان‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫( برای اولین باردر راه اهن)‬ ‫احداث خوابگاه و مهمانسرا برای کارکنان راه اهن‬ ‫‪‬‬ ‫افزایش درامــد بازرگانی ( حمــل بار)بمیزان ‪90‬‬ ‫ایستگاه‬ ‫لکوموتیو‬ ‫تعمیرات‬ ‫بزرگ‬ ‫کارخانه‬ ‫احداث‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫محمدیه_شوراب( بعداز‪ 25‬سال)‬ ‫گار مانوری‬ ‫بازسازی ‪ 7‬کیلومتر بالک ساقه_گارمانوری‬ ‫درصد ( طی سه سال)‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش مصرف انر ِژی(صرفــه جویی مصرف اب –‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫افتخار ما کارکنان اداره کل راه اهن قم این اســت‬ ‫های‬ ‫قطار‬ ‫اشــغال‬ ‫ضریب‬ ‫درصدی‬ ‫‪63‬‬ ‫افزایــش‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫احداث سکوی حمل خودرو‬ ‫مسافری (طی سه سال)‬ ‫‪‬‬ ‫راه اندازی اورژانس روانشناســی برای همکاران‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تکمیل و راه اندازی خط دوم گارمانوری_قمرود‬ ‫وخانواده های محترمشان‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی قطار های قم‪-‬مشهد(طی سه‬ ‫برق – گاز) بمیزان ‪6/5‬درصد ( طی سه سال)‬ ‫که شــبانه روز خادم زوار حضرت معصومه ســالم اهلل‬ ‫علیها هستیم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫به مناســبت (‪ 16‬فروردین)هشــتمین سالگرد‬ ‫تاســیس اداره کل راه اهن قم جهــت بهبود کیفیت‬ ‫خدمت رسانی‪،‬لطفادرنظرسنجی زیر شرکت کنید‪.‬‬ ‫باسالمواحترام‬ ‫خدمت اصحاب محترم رســانه‪ ،‬خبرنگاران عزیز‪،‬هم استانی های‬ ‫گرانقدر‪،‬مدیرانارجمندومنتقدانگرامی‬ ‫ضمن قدردانی از تمامی عزیزانی که در نظر ســنجی عملکرد سه‬ ‫ساله این اداره کل شرکت نمودندباستحضار میرساند که توجه و دقت‬ ‫نظرشما باعث انگیزه ماســت واینکه عملکرد ما را زیر ذره بین قرار می‬ ‫دهید موجب تالش و تکاپوی بیشتر ما میشودومارا مصمم میکند که‬ ‫در جهت ارائه خدمات بهتر و در شــان مجاورین وزائرین کریمه اهل‬ ‫بیت ســالم اهلل علیها و در سطح و اندازه اســتان مهم و استراتژیک قم‬ ‫‪،‬بیشتر همت کنیم ‪،‬بیشتر تالش کنیم وبیشتر کار کنیم ‪،‬کمال تشکر‬ ‫را داریم‪.‬‬ ‫ابتدا از اصحاب رسانه که فرصت نظرســنجی عملکرد راه اهن قم‬ ‫را در گروه های معظم و پرمخاطب ‪ :‬خبرنگاران ومدیران‪ ،‬مشــکالت‬ ‫وموفقیت های اســتان قم ‪ ،‬اخبار ورویدادهای فوری و‪ ...‬ایجاد کردند‬ ‫بســیار ممنون وسپاسگزاریم‪(.‬دراین نظرســنجی طی پنج روز ‪۴۸۷‬‬ ‫نفرشــرکت کردند شــامل‪ ۳۴۷ :‬رای عالی‪ ۲۴ ،‬رای خوب‪ ۲۸ ،‬رای‬ ‫متوسط ‪ ۸۸،‬رای ضعیف)‬ ‫فرصت نظرســنجی به پایان رســید‪،‬ازهمه رای دهندگان واقعا‬ ‫ممنویم‪ .‬شکرگزارخدای مهربان و قادر هستیم که عملکرد اداره کل راه‬ ‫اهن قم طی سه سال گذشته ‪ ،‬دیده شد و مورد رضایت شما هم استانی‬ ‫هایعزیزقرارگرفت‪.‬‬ ‫«ه ََذامِن َفضْ ِل َربِّی‪»...‬‬ ‫اماچندنکتهراباستحضارمیرساند‪:‬‬ ‫‪ -1‬ابتدا از منتقدین گرامی که رای متوســط وضعیف(متوســط‬ ‫‪۶‬درصد وضعیف ‪ ۱۸‬درصد) دادند بسیار ممنونیم و صمیمانه از اعماق‬ ‫وجود استدعا داریم که پیشــنهادات ‪،‬نظریات ‪ ،‬انتقادات ونقاط قابل‬ ‫بهبود را به ما یاداور شوند ‪ ،‬دست کمک به سوی همه شما دراز میکنیم و‬ ‫خواهشمیکنیمکهبهمابگوییدتابتوانیمبهترخدمتکنیم‪.‬‬ ‫نظرات وانتقادات خــود را با نام یا بــدون نام به ســامانه پیامکی‬ ‫باشــماره ‪ ۳۰۰۰۷۰۰۶۷۰۰۶۱۰‬و یــا ایمیــل ‪info@qom.‬‬ ‫‪ rai.ir‬ویــا درســایت رســمی اداره کل راه اهــن قــم بــه ادرس‬ ‫‪ www.qom.rai.ir‬و در شــبکه هــای اجتماعی بــه ادرس @‬ ‫‪ ravabetomomiqomrailway‬بــا ما درمیــان بگذارید‪ ،‬قطعا‬ ‫دعاگوی شما خواهیم بود و نتیجه پیگیری موارد را حتما اعالم خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪-2‬از توجه ولطف افرادیکه رای عالی وخــوب ( عالی ‪ ۷۱‬درصد و‬ ‫خوب ‪ ۵‬درصد)دادند متشکریم وامیدواریم که در راه خدمت همچنان‬ ‫ماراحمایتکنندتابهتربشویم‪.‬‬ ‫‪ -3‬حمایت و راهنمایی های استاندار محترم اقای دکترسرمست‬ ‫ومعاونین محترمشان(مخصوصا اقای دکتر بهشتی)و سایر مسئولین‬ ‫گرامی دراستانداری قم و سایر ارگانهای استانی همواره کمک بزرگی‬ ‫برای ما بوده و قطعا بدون حمایت ایشان راهی ازپیش نمی بردیم‪.‬از تک‬ ‫تکاینبزرگوارانسپاسگزاریموقدرشناسیم‪.‬‬ ‫‪ -4‬از اصحاب رســانه وخبرنگاران که همیشــه چشم بینا وبیدار‬ ‫وناظر بر عملکردمان هســتند و با تذکرات خود ما را کمک می کنند و‬ ‫فضای همدلی با مردم شریف اســتان بوجود اوردند تشکر و قدردانی‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫‪ -5‬این نظرســنجی هیچوقت باعث غرور ونخوت برای ما نخواهد‬ ‫شدبلکهمسئولیترابیشترمیکند‪.‬‬ ‫‪ -6‬اصوال خودرا به معرض نظرسنجی قراردادن کار خطیری است‪،‬‬ ‫ریسک اســت وجســارت زیادی میخواهد‪.‬توصیه های زیادی برای‬ ‫منصرف شــدن از این نظرسنجی شــد اما هم توکل بخدا کردیم وهم‬ ‫از انصاف هم استانی های شــریف‪ ،‬منتقدین ومدیران واصحاب رسانه‬ ‫مطمئن بودیم و البته مصمم بودیم که ببینیم انعکاس تالش شــبانه‬ ‫روزی سه ساله در جامعه چیست ؟‬ ‫کجاهارابایدتقویتکنیم؟‬ ‫و‪....‬خداروشکرمیکنیمکهشرمندهنشدیم‪.‬‬ ‫‪ -7‬تمامی اقداماتیکه که گزارش شد‪،‬حاصل کار جمعی است وبه‬ ‫هیچ وجه ‪،‬کسی به تنهایی قادر به انجام نبوده ونیست‪ .‬این دستاوردها‬ ‫حاصل تالش کل پرســنل (‪۹۶۰‬نفر) اداره کل راه اهن قم اســت‪ ،‬از‬ ‫همه کارکنان عزیزمــان ‪،‬مخصوصاکارگــران ومامورین متخصص‬ ‫‪،‬متعهد‪،‬زحمتکشوبیادعاسپاسگزاریمودستشانرامیبوسیم‪.‬‬ ‫خدایسبحانفرمود‪:‬‬ ‫ف َّ ُ‬ ‫َالیُ َکل ِّ ُ‬ ‫اهللن َ ْف ًسااِ َّال ُو ْس َع َها‬ ‫خداوند هیچ کس را‪ ،‬جز به اندازه تواناییش‪ ،‬تکلیف نمیکند‪( .‬بقره‬ ‫‪)۲۸۶-‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مسیر ترکیه برای تولیدات‬ ‫داخلی باز است‬ ‫حسینکریمی‬ ‫ایران و ترکیه روابــط تجاری خود‬ ‫را گســترش داده اند با توجه به اینکه‬ ‫ترکیه یکــی از خواهان مشــارکت با‬ ‫ایران است با وجود اینکه تحریم های‬ ‫ایران هر روز بیشــتر از قبل می شود‬ ‫و ترکیه کاالهــای ایرانی را خریداری‬ ‫می کند چرا که لیر ترکیه بازار جهانی‬ ‫ندارد و ایران می تواند شــریک خوبی‬ ‫برای معامــات تجاری این کشــور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫درست اســت که لیر ترکیه یک ارز‬ ‫جهانی محسوب نمی شود اما می تواند‬ ‫تعامل با ایران داشــته باشد؛ در همین‬ ‫رابطه اگر با ریــال کاالی خود را صادر‬ ‫کنیم و در ازای ان لیــر دریافت کنیم‬ ‫در نهایت تنهــا به تقویــت لیر منجر‬ ‫خواهد شــد و باید برای این مسئله راه‬ ‫دیگری را نیز انتخاب کرد‪.‬‬ ‫ترکیه ســال ها ســت که سیاست‬ ‫های پولی خود را بــا ایران اغاز کرده و‬ ‫به دنبال این است که تورم موجود در‬ ‫کشور خود را به صفر برســاند و ایران‬ ‫نیز به دلیل اینکه تحریم است و شاید‬ ‫اروپاییــان همکاری خــود را با ایران‬ ‫قطع کنند ترکیــه یکــی از راه های‬ ‫خارج شــدن ایران از تحریم ها است و‬ ‫از طرفی بازار جهانــی ترکیه می تواند‬ ‫برندهــای ایرانــی را در جهان مطرح‬ ‫سازد‬ ‫ترکیه در ســال های اخیر توانسته‬ ‫بازارهای زیادی را جذب کاالهای خود‬ ‫کند از این رو برای این کشــور حفظ و‬ ‫گســترش این بازارها اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد از روی دیگر ایران بهترین هدف‬ ‫برای مقصد تجاری ترکیه است‪.‬‬ ‫برای گســترش تعامــل تجاری با‬ ‫ترکیه باید دو موضــوع مورد اهمیت‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬در مرحله نخســت نباید‬ ‫از تعامــل دو طرفه غافل شــد به این‬ ‫معنی که تنها ایران بازار هدف ترکیه‬ ‫قرار نگیرد بلکه بــا توجه به تولیدات و‬ ‫ظرفیت های تولید‪ ،‬ایــران می تواند‬ ‫بازار ترکیــه را به عنوان بــازار هدف‬ ‫صادراتی خود قرار دهد‪.‬‬ ‫در نهایت کاالی ایرانــی می تواند‬ ‫از بازار ترکیه به کشــورهای اروپایی‬ ‫صادر شــود و یا اینکه برندهای ایرانی‬ ‫در جهان شناســایی و مطــرح گردد‪،‬‬ ‫چرا که ایرانیــان ثابت کــرده اند در‬ ‫شرایط دشوار می توانند بهترین راه را‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬حال باید دید مسوولین‬ ‫برای وارد شدن به بازار ترکیه و جهانی‬ ‫چه تصمیمی خواهند گرفت‬ ‫سیاست‬ ‫‪2‬‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫شماره ‪3914‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫بستهحمایتازصادراتنهاییشدهاست‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت می گوید از انجایی که کاال به وفور در کشــور موجود‬ ‫است‪،‬مشکلیدرتامینمایحتاجموردنیازمردمدرماهمبارکرمضانوجودندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬رضــا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از نشســت‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬جلســه امروز درباره اثرات اقتصادی کرونا‪،‬‬ ‫میزان تولید تجهیزات پزشکی و ‪ ...‬بود که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نشست‬ ‫برنامه هایخودبرایرفعنیازهایحوزهدرمانوکاهشتبعاتاقتصادیکروناراتشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی درباره تنظیم بازار در اســتانه ماه مبارک رمضان‪ ،‬افزود‪ :‬از اواسط سال گذشته‬ ‫جلسات متعددی به منظور تامین کاالی مورد نیاز مردم برگزار و به موجب ان کاالهای‬ ‫اساسی ذخیر شد‪ ،‬این اقدام منجر شد که پس از شروع کرونا مشکلی در تامین مایحتاج‬ ‫رمزگشایی از استراتژی بانک مرکزی برای دالر‬ ‫خبر‬ ‫رانت دالر ‪ 4200‬تومانی‬ ‫به کام رانت خواران‬ ‫رئیس سازمان عقیدتی سیاسی‬ ‫وزارت دفاع در دیدار فرمانده‬ ‫کل ارتش‪:‬‬ ‫اقتدار نیروهای مسلح مانع‬ ‫تعرض دشمنان می شود‬ ‫رئیس ســازمان عقیدتی سیاســی وزارت‬ ‫دفاع گفت‪ :‬اگر نیروهای مســلح از اقتدار باالیی‬ ‫برخوردار باشند بیگانگان به خود اجازه تعرض به‬ ‫کشور را نخواهند داد‪.‬گفت‪ :‬اگر نیروهای مسلح‬ ‫از اقتدار باالیی برخوردار باشند بیگانگان به خود‬ ‫اجازهتعرضبهکشوررانخواهندداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی‬ ‫وزارت دفاع‪ ،‬حجت االســام و المسلمین سید‬ ‫ضیاء الدین اقاجانپور رئیس ســازمان عقیدتی‬ ‫سیاسی وزارت دفاع به مناسبت‪ 29‬فروردین روز‬ ‫ارتش در دیدار با امیر سرلشکر موسوی فرمانده‬ ‫کل ارتش اظهار داشت‪ :‬امروز با گذشت ‪ ۴۱‬سال‬ ‫از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و تجربه ‪۸‬‬ ‫سال دفاع مقدس بخوبی این اقتدار و توانمندی‬ ‫را میتوانیم در مجموعه ارتش و ســپاه مشاهده‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حضرت امام (ره) ‪ ۲۹‬فروردین‬ ‫را روز ارتش نام گذاری فرمودند و دوم اردیبهشت‬ ‫سال‪ ۵۸‬فرمان تاسیس ســپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمیراصادرفرمودندومتعاقبادر‪ ۵‬اذرفرمان‬ ‫تشکیلبسیجبیستمیلیونیراصادرفرمودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امام بدرســتی میدانستند که این‬ ‫نظام با ارمانهایی که ارائه میکند دشــمنانی را‬ ‫خواهد داشت که دســت از عناد با نظام اسالمی‬ ‫برنخواهند داشت لذا تقویت بنیه دفاعی کشور‬ ‫از راهبردهــا و یادگارهای مانــدگار بنیانگذار‬ ‫جمهوریاسالمیاست‪.‬‬ ‫وی با بیان خاطره ای به نقــل از مقام معظم‬ ‫رهبری در دیدار با امام خمینی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در زمانی که صحبت از ارتش و سپاه به میان امد‬ ‫حضرت امام دو دست خود را باال بردند و فرمودند‬ ‫یک دست ارتش و دست دیگر سپاه است و این دو‬ ‫بازویتوانمندازانقالبومیهندفاعمینمایند‪.‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضائیه‬ ‫خبر داد؛‬ ‫اعالم نتایج پذیرش مشموالن‬ ‫متقاضی امریه سربازی‬ ‫معاونتمنابعانسانیقوهقضائیهنتایجپذیرش‬ ‫مشمولین متقاضی امریه سربازی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬معاونت منابع انسانی قوه قضائیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بنابر اعالم امور اداری و اســتخدامی‬ ‫کارکنــان اداری قــوه قضاییــه «‪sapp.ir/‬‬ ‫‪ ،»qazahrm‬مــدارک متقاضیــان اعزام‬ ‫‪( ۰۱/۰۴/۱۳۹۹‬تیــر مــاه) در حال بررســی‬ ‫است و نتایج پذیرش مشــمولین اعزام مذکور‬ ‫از طریق تماس تلفنی تا مــورخ ‪۳۰/۰۲/۱۳۹۹‬‬ ‫به متقاضیان اعــام می شود‪.‬ســربازیصرفاً با‬ ‫«پذیرفته شدگان امریه سربازی اعزام تیرماه» تا‬ ‫مورخ ‪ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸‬تماس حاصل می شود و در‬ ‫صورتی که با سایر متقاضیان تماس انجام نگیرد‬ ‫بهمنزله«عدمپذیرش»است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس‪:‬‬ ‫باید با کارامدی و وحدت‬ ‫مشکالت مردم را حل کنیم‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس گفــت‪ :‬در دوره‬ ‫جدید مجلس باید با روحیــه انقالبی و جهادی‪،‬‬ ‫کارامدی‪ ،‬وحدت‪ ،‬همدلی‪ ،‬افزایش ارزش پولی‪،‬‬ ‫مبارزه با فســاد از طریق اصالح قوانین فســادزا‬ ‫مشکالت اقتصادی و معیشتی و بیکاری مردم را‬ ‫حلکنیم‪.‬‬ ‫احمد امیرابادی فراهانی در جلسه علنی روز‬ ‫سه شنبهمجلسدرنطقمیاندستورخوداظهار‬ ‫داشت‪ ۳۵ :‬روز دیگر چراغ مجلس دهم خاموش‬ ‫و چراغ مجلس یازدهم روشن خواهد شد‪ .‬اینکه‬ ‫مجلس دهم چقدر موفق بوده باید قضاوت را به‬ ‫مردمواگذارکرد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬انچه که مســلم است تعداد‬ ‫بســیار اندکی از همکاران دوره دهــم‪ ،‬در دوره‬ ‫یازدهم مورد اعتماد ملت ایران قرار گرفتند‪ .‬اما‬ ‫هر انچه بود تمام شد و باید در روز واپسین همه‬ ‫ما پاسخگو باشیم‪ .‬اما همکاران دوره یازدهم باید‬ ‫توجه داشته باشــند که مردم بر امیدی بر شما‬ ‫اعتماد کردند و به خصوص به تعدادی از جوانان‬ ‫انقالبی رای دادند که مسئولیت ما را سنگین تر‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد ‪ :‬مردم‬ ‫از ما می خواهند در دوره جدید مجلس با روحیه‬ ‫انقالبیوجهادی‪،‬کارامدی‪،‬وحدت‪،‬همدلیحل‬ ‫مشکالتاقتصادیومعشیتیوبیکاری‪،‬افزایش‬ ‫ارزش پولی مبارزه با فساد از طریق اصالح قوانین‬ ‫فسادزا و تصویب قوانین ضدفساد و نظارت دقیق‬ ‫و محاســبه گرانه و دفاع از حقوق ملت و پاسخ گو‬ ‫کردنوزیرانومسئولیناجراییواردعملشوند‬ ‫که امید است پس از شکل گیری مجلس یازدهم‬ ‫همکارانمواردمذکورراموردتوجهقراردهند‪.‬‬ ‫روزانهمردمایجادنشود‪.‬‬ ‫واحدهایتولیدکنندهموادبهداشتی‪،‬با‪۱۰۰‬درصدظرفیتمشغولفعالیتهستند‬ ‫عضو کابینه دوازدهم ضمن تشکر از همکاری اصناف همزمان با شروع کرونا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از کسبه مانند نانوایی ها‪ ،‬سوپرمارکت ها و ‪ ...‬در ماه های اخیر حتی یک روز‬ ‫نیزتعطیلنبودند‪.‬‬ ‫معاون اســبق ارزی بانک مرکزی با اشــاره به اینکه در‬ ‫چند روز اخیر فاصله بین نرخ ارز نیمایی و ازاد به حدود ‪۲.۵‬‬ ‫درصد رسیده است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬به اعتقاد بنده این سیاست‬ ‫درستی است که بانک مرکزی در پیش گرفته و فاصله زیاد‬ ‫بین این دو نرخ نیز به مانند دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مشــکل زا‬ ‫است‪ ،‬اگر فاصله زیاد باشد واردکننده بیش اظهاری می کند‬ ‫و صادر کننده کم اظهاری در اعالم ارقام خود و این مســئله‬ ‫خودفساداوراست‪،‬چراکهارز هایاظهارنشدهرادربازارازاد‬ ‫می فروشند‪ ،‬اما حال که این دو نرخ در کانال ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫به هم نزدیک شده اند‪ ،‬باید این اقدام را مورد حمایت قرار داد‬ ‫و درخواست کرد ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی را نیز بردارند‪ ،‬زیرا که اگر‬ ‫یکروزهمکمتراینرانتدراختیارافرادقراربگیردنیزضرر‬ ‫انبسیارکمتراست‪.‬‬ ‫به نظر می رسد تغییرات قیمت نفت و کاهش ان‪ ،‬باعث‬ ‫شده تابانک مرکزی در سیاست ارزی خود تجدیدنظرکرده‬ ‫و با احتیاط بیشــتری ارز حاصل از صــادرات را وارد چرخه‬ ‫عرصه کند‪ ،‬با توجه بــه این موضوع‪ ،‬با نزدیک شــدن نرخ‬ ‫نیمایی به قیمت دالر در بازار ازاد‪ ،‬می توان گفت‪ :‬شــاید در‬ ‫اینده اینزدیکایندونرخباهمبرخوردداشتهباشند‪.‬‬ ‫به گزارش فــرارو‪ ،‬دومیــن هفته فروردین ماه ســال‬ ‫‪ ،۹۹‬زمانی برای اشتی دالری نیما و فردوسی بود‪ .‬نرخ بازار‬ ‫مدتی بود که از نرخ نیما فاصله گرفته بود‪ .‬اما از اواسط هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬قیمت دالر در میان معامله گران خیابان فردوسی‬ ‫ســیر نزولی گرفت و به یکباره از محــدوده‪ ۱۶‬هزار و‪۲۵۰‬‬ ‫تومانی عقب نشست و با نزول از مرز مهم ‪ ۱۶‬هزار تومانی تا‬ ‫بهای‪۱۵‬هزارو‪۸۴۰‬تومانپایینرفت‪.‬‬ ‫از ان سو‪ ،‬در سامانه نیما‪ ،‬قیمت دالر به یکباره با سرعت‬ ‫خیره کننده ای راه افزایشی را در پیش گرفت و تا میانه کانال‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومانی باال رفت‪ .‬دالر که در ابتدای هفته گذشته در‬ ‫سامانه نیما در محدوده ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومانی قرار داشت‪،‬‬ ‫در انتهای هفته حــدودا به قیمت ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫رسید‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬طی ‪ ۶‬روز‪ ،‬قیمت دالر نیمایی بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬درصد تقویت شد و به فاصله ‪ ۲ /۵‬درصدی نرخ بازار ازاد‬ ‫رسید‪.‬درحالیکهقبالفاصلهان هانزدیکبه‪۲۰‬درصدبود‬ ‫این در حالیست که به نظر می رسد سیاست گذار عرضه‬ ‫خود در ســامانه نیما را کاهش داده و ضعیف شــدن بخش‬ ‫عرضهدراینسامانه‪،‬بهاحتمالزیادموجبباالامدنقیمت‬ ‫شده است‪ .‬از ســویی بانک مرکزی تالش دارد در وضعیت‬ ‫نااطمینانیکهبه واسطهکاهشقیمتنفتوشیوعویروس‬ ‫کرونا ایجاد شده است‪ ،‬با احتیاط بیشتری منابع ارزی خود‬ ‫راهزینهکند‪.‬‬ ‫ارز‪۴۲۰۰‬تومانیتوزیعرانتاست‬ ‫سید کمال سیدعلی کارشناس مسائل ارزی در گفتگو‬ ‫با فرارو با اشاره به اینکه دولت با تخصیص ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫عمال میان یک عده رانت توزیع می کند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اگر‬ ‫شما فرض کنید که ساالنه ‪ ۱۰‬میلیارد دالر ارز دولتی برای‬ ‫واردات کاال های اساسی‪ ،‬دارو و لوازم پزشکی اختصاص داده‬ ‫می شود‪ ،‬یعنی ساالنه ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان میان برخی‬ ‫رانت پخش شده‪ ،‬از سویی با توجه به فاصله سه برابری نرخ‬ ‫ارز در بازار ازاد با ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬معلوم است که این قضیه‬ ‫بسیارفسادزااست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع گزارش دیوان محاســبات که اعالم‬ ‫کرد بیش از‪ ۴.۸‬میلیارد دالر از ایــن ارز های‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تکلیفشمعلومنیستنیزازهمینقضیهنشاتگرفته‪،‬حال‬ ‫رئیس بانک مرکزی می گوید ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر از این مبلغ‬ ‫گزارشتخلفانبهنهاد هاینظارتیوقوهقضائیهارائهشده‪،‬‬ ‫حال بحث این اســت که مگر ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر مبلغ کمی‬ ‫است‪ ،‬اصال چرا باید ارز به نرخ دولتی به وارد کننده داده شود‪،‬‬ ‫کهاوبتواندکاالبااینارزواردکنــد‪،‬اما انرابهنرخارزازادبه‬ ‫فروشبرساندویااینکهدرانبارخوداحتکارکندوبعدازگران‬ ‫شدنکاال هایواردشدهرابهبازارتزریقکند‪.‬‬ ‫سیدعلی گفت‪ :‬از سوی دیگر برخی از گیرندگان ارز این‬ ‫دالر ها را اصال صرف واردات نکرده اند‪ ،‬در این زمینه به گفته‬ ‫رئیس بانک مرکزی‪ ۱.۵‬میلیارد دالر معلوم نیســت صرف‬ ‫چه کاری شده است‪ ،‬بنابراین دیر یا زود دولت به این نتیجه‬ ‫می رسدکهباید این رانت را قطعکند‪ ،‬چراکههدف اولیه این‬ ‫سیاستمبنیبراینکهکاال هایاساسیوداروارزانبهدست‬ ‫مردمبرســدبههیچعنوان تحققنیافتهوواردکننده ایکه‬ ‫رییس اتاق ایران خواستار شد‬ ‫هم با این ارز کاال وارد کرده‪ ،‬اجناس خود را به قیمت ارز ازاد‬ ‫فروخته و در این بین تنها نقع این ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی به جیب‬ ‫کسانیرفتهکهتوانسته اند‪،‬ازاینارزدریافتکنند‪.‬‬ ‫معاون اســبق ارزی بانک مرکزی با اشــاره به اینکه در‬ ‫چند روز اخیر فاصله بین نرخ ارز نیمایی و ازاد به حدود ‪۲.۵‬‬ ‫درصد رسیده است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬به اعتقاد بنده این سیاست‬ ‫درستی است که بانک مرکزی در پیش گرفته و فاصله زیاد‬ ‫بین این دو نرخ نیز به مانند دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مشــکل زا‬ ‫است‪ ،‬اگر فاصله زیاد باشد واردکننده بیش اظهاری می کند‬ ‫و صادر کننده کم اظهاری در اعالم ارقام خود و این مســئله‬ ‫خودفساداوراست‪،‬چراکهارز هایاظهارنشدهرادربازارازاد‬ ‫می فروشند‪ ،‬اما حال که این دو نرخ در کانال ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫به هم نزدیک شده اند‪ ،‬باید این اقدام را مورد حمایت قرار داد‬ ‫و درخواست کرد ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی را نیز بردارند‪ ،‬زیرا که اگر‬ ‫یکروزهمکمتراینرانتدراختیارافرادقراربگیردنیزضرر‬ ‫انبسیارکمتراست‬ ‫این کارشــناس بازار ارز با تاکید بــر اینکه هرچقدر هم‬ ‫دولت بخواهد نرخ ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی و یا نرخ نیمایی را پایین‬ ‫نگهدارد‪،‬اینقیمتدربازارازاداستکهتعیینکنندهاست‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بــا توجه به میزان خروج ارزی کــه وجود دارد و‬ ‫همچنین تامیــن ارزی که برای کاال هــای قاچاق صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬این دو مولفــه برای روی نــرخ ارز ازاد تاثیرگذار‬ ‫هســتند و باعث باال رفتن نرخ دالر در بازار ازاد می شــوند‪،‬‬ ‫در این زمینــه دولت اگر می خواهد اقــدام صحیحی انجام‬ ‫دهد باید ثبات اقتصادی ایجاد کند‪ ،‬امنیت سرمایه گذاری‬ ‫را تضمین کــرده‪ ،‬نقل و انتقاالت مالی با کشــور های دیگر‬ ‫تسهیل شــود و‪ ،...‬در چنین صورتی اســت که نرخ ارز ارام‬ ‫می گیرد‪ ،‬در غیر ایــن صورت با دســتور و مداخله ارز هیج‬ ‫زمانی سامان نگرفته اســت‪ ،‬چرا که باید به صورت منطقی‬ ‫با اقداماتی انجام داد که دیگر خروج ارز از کشــور برای افراد‬ ‫جذابیت نداشته باشد و یا اینکه با مدیریت حجم قاچاق کاال‬ ‫راکاهشداد‪.‬‬ ‫یکسانسازینرخارزمقدورنیست‬ ‫سیدعلیبااشارهبهاینکهیکسانسازینرخارزدرشرایط‬ ‫فعلی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به وجود چهار عامل‪ ،‬پایین بــودن قیمت نفت‪ ،‬عدم فروش‬ ‫نفت به میزان کافی به دلیل تحریم ها‪ ،‬وجود نداشــتن این‬ ‫نگاه در دولت که سیاست هایی نظیر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باید‬ ‫حذف شود و نظایر ان و دســت اخر به دلیل وجود مسائلی‬ ‫نظیر شیوع ویروسکرونا و تحریم ها نمی توان ارز تک نرخی‬ ‫رااجراییکرد‪.‬‬ ‫وی خاظر نشان ساخت‪ :‬یکسان ســازی ارز در شرایطی‬ ‫اتفاق می افتد که منابع ارزی به میزان کافی در اختیار بانک‬ ‫مرکزی باشد‪ ،‬تا اگر در حین یکسان سازی نیاز بازار افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬به بازار ارز تزریق کند تا عرضه و تقاضا متعادل شــود‪،‬‬ ‫در شرایطی که کشــور با محدودیت های شدید ارزی روبرو‬ ‫است‪ ،‬نمی توان این سیاست را دنبال کرد‪ ،‬در همین رابطه‬ ‫نیزقراربوددرسالگذشتهبازارمتشکلارزیایجادشود‪،‬که‬ ‫بهدلیلمحدودیت هایارزینیزاینامرمحققنشد‪.‬‬ ‫معاون اســبق ارزی بانک مرکزی در پاســخ به این‬ ‫پرسش که برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند دالر‬ ‫تاپایانسالبه‪ ۲۰‬هزارتومانخواهدرسید‪،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫در صورتیکه این امر محقق شــود دیگر واردات کاال ها و‬ ‫مصرف ان ها مقرون به صرفه نیســت‪ ،‬با قیمت به فرض‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان‪ ،‬چرا که غیــر از واردات مواد اولیه برخی از‬ ‫کاال های خاص دیگر‪ ،‬مصرف کننده با ارز باال توان خرید‬ ‫ان را نخواهد داشــت و واردکننده نیز دیگر نمی تواند با‬ ‫دالر‪ ۲۰‬هزارتومانیکاالواردکند‪،‬چراکهصرفهاقتصادی‬ ‫ندارد و خرید ان نیز از توان و عهده مصرف کننده داخلی‬ ‫خارج است‪ ،‬از ســوی دیگر این دالر باال به بازار های دیگر‬ ‫نیز ریســک وارد می کند که خود این موضوع التهابات را‬ ‫دامنمی زند‪.‬‬ ‫ســید علی افزود‪ :‬اگر در ادامه و به مرور زمــان رابطه با‬ ‫امریکا بهبود یابد و یا تحریم ها کم شود و منابع ارزی بلوکه‬ ‫شده به کشور بازگردد‪ ،‬نرخ ارز متعادل می شود چرا که نرخ‬ ‫واقعی و منطقی دالر این قیمت ‪ ۱۶‬هزار تومان نیست‪ ،‬این‬ ‫در حالیست با توجه به ریسک های سیاسی که وجود دارد‪،‬‬ ‫قیمت ارز با این رشــد روبرو شده اســت‪ ،‬اما اگر گشایشی‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬نرخ ها تغییــر می کند‪ ،‬اما اگر همین وضعیت‬ ‫وجود داشــته باشــد‪ ،‬احتمال افزایش قیمت وجود دارد‪،‬‬ ‫اما این مســئله که در مورد واردات عرض کــردم نیز وجود‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬در هر حال نرخ را بازار ازاد تعیین می کند و‬ ‫ممکن است دالر مثال با نرخ های ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬هزار تومان هم با‬ ‫این وضعیت معامله شود‪ ،‬اما نکته مهم این است که با توجه‬ ‫به شرایطی که وجود دارد در هر زمان چه خوب و چه بد‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز در بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود‬ ‫و دولت با نرخ گذاری دستوری نمی تواند مانع از تاثیرگذاری‬ ‫بازارازادشود‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری‪:‬‬ ‫تسهیالت اقتصادی کرونا‪ ،‬موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی نشود‬ ‫ایران خود را با شرایط حذف درامدهای نفتی تطبیق داده است‬ ‫رییس اتاق ایران از معــاون اول رییس جمهوری‬ ‫خواست تدابیری اتخاذ شــود تا اجرای تسهیالت و‬ ‫تمهیدات اقتصادی مربوط به دوره شــیوع بیماری‬ ‫کرونا موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی مربوط به‬ ‫شرایطمعمولکشور‪،‬نشود‪.‬‬ ‫به گزارش اتاق ایران‪« ،‬غالمحســین شافعی» در‬ ‫نامهبهاسحاقجهانگیریباتاکیدبراینکهتقریبااکثر‬ ‫صنایعنسبتبهسالقبلشرایطبدتریدارند‪،‬نوشتهاست‪«:‬پیروتصمیمستادملیمبارزهباکرونامبنیبر‬ ‫معرفیدهرستهشغلیاسیبدیدهودرنظرگرفتنبرخیتسهیالتبیمه ایومالیاتیبرایایشان‪،‬سازمان‬ ‫تامیناجتماعیضمنابالغمصوبه«امهالحقبیمهسهمکارفرماییمربوطبهفهرستاسفندماه‪،۱۳۹۸‬‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۹‬و بعد» به شعب سازمان‪ ،‬اقدام به لغو کلیه مجوزها و تسهیالت در نظر گرفته شده توسط‬ ‫نهادهایی همچون ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید‪ ،‬شورای تامین کارگری‪ ،‬ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتیو‪...‬درخصوصسایرفعالیت هایخارجیازفهرستدهرستهشغلمذکورنمودهاست‪».‬‬ ‫پیش از این فهرست‪ ۱۰‬رسته شغلی اسیب دیده از شیوع کرونا از سوی بانک مرکزی به این شرح اعالم‬ ‫شده بود‪« :‬مراکز تولید و توزیع غذاهای اماده اعم از رستوران ها‪ ،‬بوفه ها‪ ،‬طباخی‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪ ،‬قهوه‬ ‫خانه ها‪ ،‬اغذیه فروشی ها و موارد مشابه به تشــخیص وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت»‪« ،‬مراکز مربوط به‬ ‫گردشگری شــامل هتل ها‪ ،‬هتل اپارتمان ها‪ ،‬مجتمع های جهانگردی و گردشــگری‪ ،‬مهمان پذیرها‬ ‫مهمانسراها‪ ،‬مسافرخانهها‪،‬زائرسراها‪ ،‬مراکزبومگردی‪ ،‬مراکز اقامتیوپذیراییو تفریحیو خدماتیبین‬ ‫راهیومواردمشابهبهتشخیسوزارتمیراثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایعدستی»‪«،‬حملونقلعمومی‬ ‫مسافر درون شهری و برون شــهری اعم از هوایی‪ ،‬جاده ای‪ ،‬ریلی و دریایی»‪« ،‬دفاتر خدمات مسافرتی و‬ ‫گردشگری»‪« ،‬تولید و توزیع پوشــاک»‪« ،‬تولید و توزیع کیف وکفش»‪« ،‬مراکز توزیع اجیل‪ ،‬خشکبار‪،‬‬ ‫قنادی‪ ،‬بستنی و ابمیوه»‪« ،‬مراکز و مجتمع های ورزشــی و تفریحی»‪« ،‬مراکز و مجتمع های فرهنگی و‬ ‫اموزشی»و«مراکزتولید‪،‬توزیعوفروشصنایعدستی»‪.‬‬ ‫شافعیدرنامهخودبهجهانگیرییاداورشدهکهایناقدامسازمانتامیناجتماعیموجبعمیقشدن‬ ‫بحران و باعث بیکاری حجم زیادی از کارگران و تعطیلی صنایع در ســالی خواهد شد که تحت عنوان «‬ ‫جهشتولید»نامگذاریشدهاست‪.‬‬ ‫معــاون اول رییس جمهوری گفــت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمیایرانبامدیریتوبرنامه ریزیهایانجامشده‬ ‫توانسته خود را با شــرایط حذف درامدهای نفتی از‬ ‫بودجهکشورتطبیقدهد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس‬ ‫جمهوری‪« ،‬اســحاق جهانگیری» روز سه شنبه در‬ ‫جلسه با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با اشاره‬ ‫به اخبار مربوط به قیمت نفت در سطح جهانی گفت‪ :‬اقتصاد امریکا که‪ ۲۵‬درصد تولید ناخالص دنیا را در‬ ‫اختیارداردازشبگذشتهنفترابهقیمتمنفیبهفروشگذاشتهوایننشانمی دهدکهبقیهکشورهای‬ ‫دنیانیزازپیامدهایاقتصادیکرونابی نصیبنخواهندماند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه نفت تا چند ماه پیش به قیمت‪ ۵۰‬تا‪ ۱۰۰‬دالر برای هر بشــکه در سطح جهانی‬ ‫معامله می شد و کســی باور نمی کرد که قیمت نفت اوپک امروز به زیر‪ ۲۰‬دالر برسد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬قطعاً‬ ‫کشورهای تولیدکننده نفت مثل عربستان که گفته می شد نمی تواند با نفت زیر‪ ۷۰‬دالر کشورش را اداره‬ ‫کند با مشکل روبه رو خواهند شد‪ ،‬این در شرایطی است که اعالم کاهش‪ ۱۰‬میلیون بشکه ای تولید نفت‬ ‫اعضایاوپکوغیراوپکنیزنتوانستهبرسیرنزولیقیمتهااثربگذارد‪.‬معاوناولرییسجمهوریبابیان‬ ‫اینکهجمهوریاسالمیایرانبهفضلالهیومدیریتوبرنامه ریزی هایانجامشدهتوانستهخودراباشرایط‬ ‫حذف درامدهای نفتی از بودجه کشــور تطبیق دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بحران ها و تحریم های ایاالت متحده امریکا‬ ‫باعث شده تا ما امادگی الزم را برای اداره کشور در شــرایط کنونی داشته باشیم‪.‬جهانگیری با بیان اینکه‬ ‫سایر کاالهای وابسته به نفت مثل صنایع پتروشــیمی و حتی فلزات نیز از تبعات اقتصادی بحران کرونا‬ ‫متاثر خواهند شد از دانشگاه ها و مراکز علمی خواســت راهکارهای علمی برای مواجهه با این مساله ارائه‬ ‫دهندودستگاه هانیزبهتدوینبرنامه هایمتناسببااینشرایطبپردازند‪.‬معاوناولرییسجمهورسپس‬ ‫به موضوع نامگذاری امسال به عنوان ســال جهش تولید از سوی رهبر معظم انقالب اشاره کرد و با تبیین‬ ‫محدودیت های منابع برای سرمایه گذاری های جدید و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی گفت‪ :‬باید ده‬ ‫تا‪ ۱۲‬رشتهپیشراناقتصادیراکهمی توانندبخش هایدیگررابهدنبالخودفعالکنندشناساییومنابع‬ ‫رابهانهاتزریقکنیم‪.‬یکیازرشته هایمورداجماعبهعنوانپیشرانفعالیت هایاقتصادیبخشمسکن‬ ‫استکهمی تواند‪۱۲۰‬رشتهصنعتیراباحرکتخودبهفعالیتدراورد‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری‪:‬‬ ‫جزئیاتحکمسهمتهمازپرونده هایمهماقتصادی‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه گفت‪ :‬کســانی که به هر دلیلی از روزه گرفتن‬ ‫معذور هستند‪ ،‬باید حرمت این ماه را نگه دارند و از خوردن و اشامیدن به‬ ‫صورتعلنیاجتنابکنندوکسبهمحترموفروشندهموادخوراکیباید‬ ‫بهحرمتاینماهتوجهداشتهباشند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایلنا‪ ،‬غالمحســین اسماعیلی در نشست خبری‬ ‫صبح امروز خود پیشاپیش ضمن گرامیداشت حلول ماه مبارک رمضان‬ ‫کهماهعبادت‪،‬ضیافتومهمانیخداونداست‪،‬گفت‪:‬رفتنبهمهمانی ها‬ ‫عموماواینمهمانیخصوصاادابومقدماتیداردوبایدبرایاینمهمانی‬ ‫امادهشدوبایدروحراازنافرمانیوگناهدورکرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ایام شیوع ویروس کرونا طهارت جسم و ضدعفونی‬ ‫کردن اماکن برای مقابله با این ویروس را تمرین کردیم؛ کرونا نباید ما را‬ ‫ازکروناهایخطرناکدیگرغافلکند‪.‬مواظبباشیدکرونایگناه‪،‬ظلم‪،‬‬ ‫تعدی‪،‬تجاوز‪،‬غفلتوفراموشیمارابهورطههالکتنکشاند‪.‬‬ ‫اســماعیلی افزود‪ :‬در مورد کووید ‪ ۱۹‬اموزش دیدیم که پنجره را باز‬ ‫کنیم که هوا گردش داشته باشــد؛ حاال پنجره رحمت الهی باز است که‬ ‫نباید از این فضا غافل شویم‪ .‬با بهانه های مختلف به دنبال روزه نگرفتن‬ ‫نباشــیم‪ .‬فتاوای علما درباره ممنوعیت روزه برای انهایی است که روزه‬ ‫برایانهاضررداردوواضحاستوامریتازهنیست‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه گفت‪ :‬کســانی که به هر دلیلی از روزه گرفتن‬ ‫معذور هستند‪ ،‬باید حرمت این ماه را نگه دارند و از خوردن و اشامیدن به‬ ‫صورتعلنیاجتنابکنندوکسبهمحترموفروشندهموادخوراکیباید‬ ‫بهحرمتاینماهتوجهداشتهباشند‪.‬‬ ‫اسماعیلیگفت‪:‬ازسنت هایخوباینماهبرپاییسفره هایافطاری‬ ‫بوده و هست؛ اگر امسال به دلیل شــرایط اجتماعی امکان گستراندن‬ ‫سفره های افطار فراهم نشد تاسی بجوییم به رفتار خداپسندانه رهبری‬ ‫که دستور فرمودند جهت تامین غذای نیازمندان سبد معیشتی تهیه‬ ‫شود و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در این مسیر پیشگام‬ ‫شــدند که از این اقدام و به ویــژه عنایت بنیاد مســتضعفان به خانواده‬ ‫زندانیانتشکرمی کنم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این سنت سبد معیشــتی قابل اجرا است؛ مومنانی که‬ ‫تمکن مالی دارند‪ ،‬حتما ســبدهای معیشــتی برای نیازمندان ارسال‬ ‫کنند و نیازمندان را در افطار دریابند‪ .‬بنده یک نظر و درخواست شخصی‬ ‫دارم که درخواست این است که بزرگوارانی که برای عموم فعالیت های‬ ‫اجتماعی و کسبه بازار و دانشگاه و مدارس دستورالعمل های بی شماری‬ ‫را برای رعایت فاصله اجتماعی تدوین کردند‪ ،‬برای تشــکیل جلسات‬ ‫محدودمذهبیونمازهایجماعتهمدستورالعملوپروتکلبنویسند‬ ‫و ساده ترین راه که تعطیلی مساجد باشــد را برنگزینند‪ .‬می شود درب‬ ‫مساجدراهممانندبازارباتدوینپروتکلبرایاینایامبازکرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ن از پساکرونا‬ ‫م ‬ ‫بیش از کرونا می ترسم‬ ‫رضادبیرینژاد‬ ‫فعالفرهنگی‬ ‫کرونا نرفتــه پســاکرونا امده اســت و‬ ‫نشــانه هایش از االن هویدا شده است‪ .‬کرونا‬ ‫ما را دگرگون نکرده فقــط هرچه بوده ایم را‬ ‫دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫متعصبین را متعصب تر‪،‬‬ ‫خرافاتی ها را خرافاتی تر‪،‬‬ ‫فقیرها را فقیرتر‪،‬‬ ‫باالنشینان را دورتر‪،‬‬ ‫خودخواهان را خودخواه تر‪،‬‬ ‫بی خیال ها را بی خیال تر‪،‬‬ ‫ساده انگاران را ساده تر‪،‬‬ ‫و خودبــاوران متکبــر را خودباورتــر و‬ ‫متکبرتر کرده است‪.‬‬ ‫مــن از همین ترهــا می ترســم چراکه‬ ‫همین ها از ادم ها در غــا ِر خانه ها یا باورها و‬ ‫خیال هایشــان فاصله های بیشتری ساخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتی ادم ها شدیدتر از هم دور می شوند‬ ‫و شکاف های جامعه عمیق تر می شود‪.‬‬ ‫شکاف ها هم ســقوط دارند هم ریزش و‬ ‫من از ریزش ادم ها بر یکدیگر می ترسم‪.‬‬ ‫وقتــی کارگری می گوید خــودش بیمه‬ ‫خــودش را مــی داده و حــاال تکلیــف چه‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی کارهایی تعطیل شــده‬ ‫و گروهــی بیکار شــده اند‪ ،‬وقتی کســانی‬ ‫می گویند تا دو ماه حقــوق و قرارداد ندارند‪،‬‬ ‫وقتی دیگــر نظــام ســنتی یاری گری در‬ ‫صنوف نیست‪.‬‬ ‫وقتی گروه های شــکننده پشــتیبانی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وقتی افــراد تغییــری نکرده انــد و تنها‬ ‫حســرت عقــب افتــادن روزمرگی هــا و‬ ‫عادت هایشــان را دارند وقتی بیشــتر برای‬ ‫برگشــتن به ان چه بوده اند عجلــه دارند و‬ ‫هر کس بــرای عادت های خــودش حرص‬ ‫می خورد و حتی خودش را محق می داند تا‬ ‫هر کاری بکند‪ ،‬هر توجیهی و هر کلکی‪.‬‬ ‫وقتــی بــرای مــرگ دیگــران توجیه‬ ‫می سازیم و پیشــاپیش مرگ و درد دیگری‬ ‫را بــی ارزش می کنیم یعنــی از کرونا عبور‬ ‫کرده ایــم و با همــان کوله بــار عادت های‬ ‫بی خیالــی‪ ،‬تعصــب‪ ،‬خرافه ســازی‪.‬‬ ‫خودخواهــی و عاقل پنــداری خــود بــه‬ ‫پساکرونا رفته ایم‪.‬‬ ‫من از پســاکرونا می ترســم چون عجول‬ ‫هستیم‪ ،‬صبر نداریم‪ .‬عجله کردن بازگشت‬ ‫اســت و نه تغییر برای نزدیک شدن و درک‬ ‫جمعــی‪ .‬همانطور کــه هنوز بــاور نداریم‬ ‫ســامتی یک نفر در گرو ســامتی همه و‬ ‫بیماری یک نفر خطری برای همه است‪.‬‬ ‫همه می خواهند روال طبیعی شوند و من‬ ‫از این طبیعی شدن می ترسم‪.‬‬ ‫طبیعی انگونه که بود و به واسطه عادت ها‬ ‫طبیعی شده بود‪ .‬طبیعی شدن بعد از کرونا‬ ‫نادیده گرفتن این دوران است‪ .‬طبیعی یعنی‬ ‫فراموش کردن یعنی فرار کردن از دردی که‬ ‫هست‪ ،‬فرار کردن از خانه نشینی‪ ،‬نمی دانم‬ ‫فرار از خانه طبیعی ســت‪ .‬فرار از خانه فرار‬ ‫خودمان اســت‪ ،‬فرار از ثبات و پناه بردن به‬ ‫چیزهای گذراست‪.‬‬ ‫می خواهند بــه همــه ان خودنمایی ها‬ ‫بازگردند کــه بیرون از خانــه محل نمایش‬ ‫بود و حاال درهای نمایشــگاه ها بسته شده‬ ‫است‪ .‬می خواهند ظاهر شوند و تظاهر کنند‬ ‫به هرچه هستند یا نیســتند و حسرتش را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کرونا تظاهرکنندگان را متظاهرتر کرده‬ ‫است‪.‬پســاکرونا عرصه همه چیزهایی ست‬ ‫که در کرونا بیشتر شــده است و من از ظهور‬ ‫انها می ترسم‪.‬کرونا بســیاری را فروریخته‬ ‫است از کار و معیشــت تا اندک تعلقاتشان‪.‬‬ ‫اینگونه کرونا گروهی را فقیرتر کرده اســت‪.‬‬ ‫گروهی را دردمندتــر‪ ،‬ضعیف تر‪ ،‬عصبی تر‪،‬‬ ‫ناامیدتر و افسرده تر کرده است‪.‬‬ ‫پســاکرونا جایی ســت کــه زور ایــن‬ ‫افســردگی ها‪ ،‬فقرهــا‪ ،‬تــرس از اینــده‬ ‫عصیان می کنــد و درها را می شــکند و به‬ ‫عرصه ظهور می ایند‪.‬‬ ‫پســاکرونا عرصه همنشــینی و برخورد‬ ‫همه ایــن شــدیدتر شــدنها از فاصله ها تا‬ ‫ضعف ها‪ ،‬از تعصب ها تا فقرهاست‪.‬‬ ‫مــا در پســاکرونا خطرهــای تــازه ای‬ ‫می ســازیم و خطرهای تــازه ای انتظارمان‬ ‫را می کشــد خطرهایی که همچون بیماری‬ ‫ســامت کل جامعه را به خطــر انداخته و‬ ‫می اندازد‪.‬‬ ‫ایا ما خطرسازان پســاکرونا خواهیم بود‬ ‫یا انان که شــدیدتر نمی شــوند‪ ،‬فراموش‬ ‫نمی کننــد و تغییر را می پذیرند تا مســبب‬ ‫فاصله بیشتر نباشند؟‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد دنیا در سراشیبی‬ ‫جمالرزاقی‬ ‫*رییساتاقبازرگانیشیراز‬ ‫ویــروس کرونا همچنان در جهــان می تازد‬ ‫و متاســفانه تلفات انســانی بر جای می گذارد‪.‬‬ ‫این ویروس بــر اقتصادهــای قدرتمند دنیا هم‬ ‫رحم نکرده و بحران هــای اقتصادی و اجتماعی‬ ‫بسیاریدرپیداشتهاست‪.‬‬ ‫کاهــش فعالیت های اقتصــادی و تعطیلی‬ ‫بیشتر کسب و کارها‪ ،‬نرخ بیکاری را افزایش داده‬ ‫وعالوهبرافزایشبالقوهفقروجرم‪،‬رکودشدیدی‬ ‫را بر بازارهای جهانی حاکم کرده اســت‪ .‬بحران‬ ‫مالی دولت ها و شکاف بودجه نیز از نتایج شیوع‬ ‫کرونامیباشد‪.‬تاثیرمنفیاینبیماریبرزنجیره‬ ‫تامین و تجارت جهانی نیز قابــل توجه بوده به‬ ‫طوری که سازمان تجارت جهانی کاهش ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۳۲‬درصدی حجم تجارت جهانی را برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬پیش بینی نموده است‪ .‬افزایش بیکاری‬ ‫و ناتوانی در پرداخت بدهی ها‪ ،‬موسســات مالی‬ ‫را دچار بحران کرده است‪ .‬برخی پیش بینی ها‬ ‫از وخیم تر بودن رکود ناشــی از کرونا نسبت به‬ ‫رکود بزرگ ‪ ۱۹۳۰‬و سال ‪ ۲۰۰۸‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫بســیاری از دولت ها در راستای کمک به کسب‬ ‫و کارهای اســیب دیده بســته های حمایتی‬ ‫مختلفی ارائه کرده اند‪ .‬تزریق نقدینگی ‪۲۳۰۰‬‬ ‫میلیارد دالری امریکا به بازارها‪ ،‬بسته حمایتی‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد یورویی کشــورهای عضواتحادیه‬ ‫اروپا و تســهیالت پرداخت بدهی صندوق بین‬ ‫المللی پول برای کشــورهای عضو از جمله این‬ ‫اقداماتمیباشد‪.‬‬ ‫در اخرین روزهای ســال گذشــته نرخ دالر‬ ‫با رســیدن به ‪ ۱۶‬هزار تومان به باالترین قیمت‬ ‫خود در ‪ ۱.۵‬سال گذشته رسید‪ .‬قیمت سکه نیز‬ ‫در پایان سال به ‪ ۶‬میلیون ‪ ۲۰‬هزار تومان رسید‬ ‫و در طول تعطیالت نوروز بــا تاثیرپذیری از بازار‬ ‫جهانی طال به ‪ ۶‬میلیون ‪ ۳۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫هر چند نرخ دالر در سال جدید نیز افزایش یافته‬ ‫و از مرز ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان گذشــته است اما‬ ‫در دو هفته اخیر روندی نسبتا کاهشی داشته و‬ ‫افت‪ ۲.۲‬درصدی را به ثبت رسانده است‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ ارز در سال جدید با توجه با کاهش تقاضای‬ ‫ارز معامالتی و مسافرتی‪ ،‬به علت هیجانات ناشی‬ ‫از گسترش ویروس کرونا و نااطمینانی از اینده و‬ ‫شرایط بازارها می باشد‪ .‬البته احتمال می رود با‬ ‫توجهبهکاهش تقاضای ارزو امکانکاهش حواله‬ ‫درهم‪ ،‬نرخ دالر کاهشــی باشــد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ممکناستبهدلیلنااطمینانیگسترده‪،‬افزایش‬ ‫تقاضای احتیاطی قیمــت دالر را افزایش دهد‪.‬‬ ‫همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬عرضه ارز را با مشکل مواجه کرده و زمینه‬ ‫ساز افزایش نرخ ارز خواهد شد‪ .‬سکه نیز در سال‬ ‫جدید به‪ ۶‬میلیون و‪ ۵۷۰‬هزار تومان رســید و با‬ ‫اندکی نوسان رشد ‪ ۱.۶‬درصدی را طی دو هفته‬ ‫گذشته از خود نشان داده است‪ .‬علی رغم افزایش‬ ‫قیمت جهانی طال‪ ،‬سکه به تبعیت از دالر اندکی‬ ‫کاهش داشته‪ ،‬هر چند کاهش قیمت طال در دو‬ ‫روز منتهی به هفته گذشــته نیز بر روند قیمتی‬ ‫سکهنیزتاثیرگذاربودهاست‪.‬‬ ‫شاخص کل بورس در اوایل سال جدید رشد‬ ‫‪ ۶.۸‬درصدی داشته و این در حالی است که بازار‬ ‫سهام کشــورهای قدرتمند اقتصادی به دلیل‬ ‫همه گیری کرونا وضعیت مناســبی نداشته اند‪.‬‬ ‫در حالی شاخص سهام در دو هفته گذشته رشد‬ ‫‪ ۱۳.۸‬درصدی را به ثبت رســانده که بسیاری از‬ ‫کارشناسان معتقدند این رشد با وجود تعطیلی‬ ‫بنگاه ها و هجوم تقاضا به بازار سرمایه و کم عمق‬ ‫بودن این بازار‪ ،‬ناشــی از حبــاب قیمتی در بازار‬ ‫می باشد‪ .‬عرض ه اولیه شرکت ســرمای ه گذاری‬ ‫تامین اجتماعی و حمایت دولت از بازار ســهام و‬ ‫همچنین ورود نقدینگــی از بازارهای موازی به‬ ‫بورس‪ ،‬روند افزایشی شاخص سهام را در روزهای‬ ‫اتیبهدنبالخواهدداشت‪.‬‬ ‫به دنبال کاهش تقاضای جهانی نفت‪ ،‬قیمت‬ ‫انواع نفت افت شدیدی را نشان داده است‪ .‬حتی‬ ‫توافق کاهش روزانه ‪ ۱۰‬میلیون بشکه ای تولید‬ ‫نفت نیز نتوانســت رشــد قیمت نفت را به ثبت‬ ‫ش بینی کرده‬ ‫رساند‪ .‬اژانس بین المللی انرژی پی ­‬ ‫تقاضا برای نفت در ماه اوریل‪ ۳۰‬درصد نسبت به‬ ‫قبل از شیوع کرونا و به میزان ‪ ۲۹‬میلیون بشکه‬ ‫ن ترین رقم در طی ‪ ۲۵‬سال‬ ‫کاهش یابد که پایی ­‬ ‫گذشتهمیباشد‪.‬اثرکاهش‪۳۰‬درصدیتقاضای‬ ‫نفت در ماه اوریل به دلیل شیوع ویروس کرونا به‬ ‫قدری بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده که تنها در‬ ‫بلندمدت و پس از فروکش کــردن بحران کرونا‬ ‫میتواناثرکاهشتولیدنفترامشاهدهنمود‪.‬‬ ‫کاهش تقاضــای نفت و ادامــه رکود جهانی‬ ‫باعث افزایش قیمت جهانی طال به عنوان دارایی‬ ‫امن گردیده است‪ .‬پیش بینی می شود با توجه به‬ ‫کاهش نرخ های بهره دنیا و ادامه رکود ناشــی از‬ ‫همه گیری کرونا همچنان بر قیمت جهانی طال‬ ‫افزوده شود‪ .‬قیمت بیت کوین نیز کاهش یافته و‬ ‫تاثیر رکود بازارهای مالی این تفکر را ایجاد کرده‬ ‫که ارزهای دیجیتالینمی توانندبه عنوان دارایی‬ ‫امنبهکاربردهشود‪.‬‬ ‫رشدنرخطالوسکهباافتقیمتنفت‬ ‫رئیس کمیســیون طال و جواهر اتاق اصناف اظهار داشت‪ :‬هرچند‬ ‫که در سال گذشــته باند ضرب سکه جعلی کشف و دستگیر شدند اما‬ ‫همچنان شــاهد جریان فروش ســکه جعلی در بازار هستیم چراکه‬ ‫مردم در این بــاره احتیاط نمی کنند و افراد ســودجو هم منتظر این‬ ‫فرصت هاهستند‪.‬محمدکشتی ارایدرگفت وگوباخبرنگاراقتصادی‬ ‫ایلنا درباره اثرپذیری بازار طال از کاهش قیمت نفت اظهار داشــت‪ :‬از‬ ‫انجایی که با کاهش قیمت نفت شاهد افت ارزش دالر بودیم بنابراین‬ ‫سرمایه گذاری از بازار ارز به سمت طال گرایش پیدا کرد و قیمت انس‬ ‫طال با ‪ 24‬دالر افزایش‪ ،‬از ‪ 1680‬دالر به ‪ 1704‬دالر رسید‪.‬وی با تاکید‬ ‫براینکهبازارطالوسکهایرانهممتاثرازقیمتدالروانسجهانیاست‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش انس باعث افزایش قیمت‬ ‫طالوسکهدربازارایرانشد‪.‬رئیسکمیسیونطالوجواهراتاقاصناف‬ ‫با اشاره به اخرین قیمت سکه و طال در ایران اظهار داشت‪ :‬قیمت سکه‬ ‫تمام طرح قدیم با ‪ 70‬هزار تومان افزایش نســبت به روز گذشته به ‪6‬‬ ‫میلیونو‪50‬هزارتومانرسید‪.‬‬ ‫فشار هزینه بر قیمت‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫فاطمه پاسبان می گوید‪ :‬اگر نتوانیم محصوالتی را که‬ ‫پیش از این وارد می کردیم‪ ،‬به وسیله تولید داخلی تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬تضمین امنیت غذایی جامعه به سختی امکان پذیر‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫در روزهای ابتدایی شــیوع کرونا‪ ،‬تصاویر قفسه های‬ ‫خالی از مواد غذایی تقریباً در تمامی کشورها دیده می شد‬ ‫و حاال مسئله تولید محصوالت کشاورزی به گونه ای تحت‬ ‫تاثیر قرار گرفته که ســازمان های بین المللی به دولت ها‬ ‫ش روی ان‬ ‫درباره «امنیت غذایی» مردم و تهدیدهای پی ‬ ‫هشدارمی دهند‪.‬‬ ‫سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو) درباره‬ ‫تاثیر ویروس کرونا بر کشــاورزی‪ ،‬زنجیــره تامین غذا و‬ ‫امنیت غذایی هشدار داده است‪ .‬در حال حاضر کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬اقدامات متفاوتی بــرای تضمین امنیت غذایی‬ ‫شهروندان خود در دست بررسی دارند‪ .‬کشورهای شورای‬ ‫همکاری خلیج فارس‪ ،‬شــبکه ای بــرای امنیت غذایی‬ ‫کشورهای عضو تاســیس کردند تا با پیامدهای کرونا در‬ ‫این زمینه مقابله کنند‪ .‬برخی کشــورها نیز برای تامین‬ ‫نیاز داخلی خود‪ ،‬صادرات محصوالت کشاورزی را متوقف‬ ‫کرده اند‪ .‬به گزارش فارین پالیسی‪ ،‬روسیه که بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده گندم در جهان است‪ ،‬صادرات غالت را از ماه‬ ‫اپریل (اردیبهشت) تا ژوئن (خرداد)‪ ،‬متوقف کرده است‪.‬‬ ‫مصر نیز که بزرگ ترین واردکننده گندم اســت‪ ،‬واردات‬ ‫غــات را افزایش و صــادرات حبوبــات را متوقف کرده‬ ‫است‪ .‬هند نیز به دلیل کاهش عرضه نیروی کار به اعمال‬ ‫محدودیتدرصادراتبرنجرویاوردهاست‪.‬‬ ‫کرونا در بازار مواد غذایی ایران؛ کاهش مصرف‬ ‫محصوالتوزیان‪۳۰۰۰‬میلیاردتومانی‬ ‫بخش کشــاورزی و بازار مواد غذایی ایــران نیز از این‬ ‫مسئله پذیرفته است‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫تشکل های صنعت دام و طیور ایران در بیانیه ای نسبت به‬ ‫کاهش‪ ۴۰‬درصدیمصرفمحصوالتدامیپسازشیوع‬ ‫کروناابرازنگرانیکردند‪.‬‬ ‫زهرا عبداللهــی مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه وزارت‬ ‫‪3‬‬ ‫مشکل ویزای تجار و رانندگان‬ ‫افغان حل شد‬ ‫اقتصادیبهانهانیزمواجهکرد هاست‪.‬‬ ‫دوعاملکاهندهتقاضایمحصوالتکشاورزی‬ ‫مســئله دوم‪ ،‬مربوط به طرف تقاضاســت‪ .‬اگر بخش‬ ‫تقاضای محصوالت کشاورزی را در نظر بگیریم‪ ،‬با توجه‬ ‫به کاهش ســطح درامد به دلیل تعطیلی کسب وکارها‬ ‫و مشــاغل‪ ،‬مشــاهده می شــود تقاضــای محصوالت‬ ‫کشاورزی نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه‪ ،‬قیمت برخی‬ ‫از محصوالت در بازار نیز کاهش داشته است‪ .‬این کاهش‬ ‫قیمت ها در واقع به دلیل کاهــش قدرت خرید واقعی رخ‬ ‫دادهاست‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬با توجــه به محدودیــت و ثابت بودن‬ ‫درامدها‪ ،‬اقــام دیگری که در حال حاضر بیشــتر مورد‬ ‫نیازند‪ ،‬مانند اقالم بهداشتی‪ ،‬در ســبد خانوار جایگزین‬ ‫شده اند و به نوعی‪ ،‬شاهد تغییر در الگوی مصرف و ترکیب‬ ‫سبد مصرفی خانوار هســتیم‪ .‬این موضوع نیز در کاهش‬ ‫تقاضای برای برخی محصوالت کشــاورزی نقش داشته‬ ‫اســت‪ .‬البته توجه به این نکته ضــرورت دارد که امکان‬ ‫خرید برخی محصوالت کشــاورزی مانند گوشت‪ ،‬برنج‬ ‫و حبوبات به دلیل قیمت باال بــرای خانوارهای با درامد‬ ‫متوسطوکمفراهمنیستوبهعبارتی‪،‬دسترسیفیزیکی‬ ‫به این اقالم وجود دارد‪ ،‬اما دسترســی و توانایی اقتصادی‬ ‫برای خرید نیســت‪ .‬این نکته باید مورد توجه مسئوالن‬ ‫باشد که موجودیت این کاالها در بازار به معنی تامین نیاز‬ ‫مصرف کنندگان نیست؛ بلکه به دلیل نبود قدرت خرید‬ ‫واقعیاست‪.‬حذفایناقالمازسبدغذایخانوار‪،‬بهمعنای‬ ‫شیوعناامنیغذاییدرکشوراست‪.‬‬ ‫بخش دیگــری از تقاضای محصوالت کشــاورزی از‬ ‫طرفبرخیکسب وکارهااتفاقمی افتدمانندرستوران ها‪،‬‬ ‫هتل ها و اماکن گردشگری که تعطیلی انها موجب شده‬ ‫هم بخشی از تقاضا برای محصوالت کشاورزی کم شود و‬ ‫هم بخشی از تامین مالی تولیدکنندگان مواد غذایی که با‬ ‫بستن قرارداد و دریافت پیش پرداخت و روش های مشابه‬ ‫انجام می شد‪ ،‬دچار چالش شود و به طور خاص در تامین‬ ‫سرمایهدرگردشبامانعمواجهشوند‪.‬‬ ‫کانال هایسنتیتوزیع‪،‬ناتواندربرابرکرونا‬ ‫مسئله ســوم‪ ،‬بحث بازار محصوالت کشاورزی است‪.‬‬ ‫در مورد بازار محصوالت کشــاورزی باید توجه داشــت‬ ‫کانال هایتوزیعوبازاریابیمحصوالتکشاورزیدرکشور‬ ‫ماچندانکارامدنیستندوبیشتربهروش هایسنتیانجام‬ ‫می شوند‪.‬اینروش هایسنتیبهدلیلتعطیلی هایاخیر‪،‬‬ ‫با مشکالتی مواجه شدند که الزم است از طریق کانال های‬ ‫جدیدونیزروش هاینوینبازاریابیوفروشمحصوالتتا‬ ‫حدودیبهحلاینمشکالتکمککرد‪.‬‬ ‫فشارهزینهبرقیمتمحصوالتکشاورزی‬ ‫مســئله چهارم‪ ،‬تغییر هزینه ها و قیمت تمام شده به‬ ‫دنبال شیوع کرونا اســت‪ .‬نیروی کار چه در بخش تولید و‬ ‫چه در بخش حمل ونقل ممکن است به دلیل محدودیت‬ ‫در جابه جایی و با توجه به ترس و واهمه ناشــی از ابتال به‬ ‫بیماری در محل کار خود حاضر نشــود و با کمبود عرضه‬ ‫نیروی کار مواجه شویم که هزینه های حقوق و دستمزد‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬افزایش این هزینه ها منجر به افزایش‬ ‫هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شــده می شود و هر دو‬ ‫طرف تولیدکننده و مصرف کننده را تحت الشــعاع خود‬ ‫قرار می دهد؛ تولیدکننــدگان امکان فروش محصوالتی‬ ‫را که افزایش قیمت داشــته اند در بــازار پیدا نمی کنند و‬ ‫مصرف کنندگاننیزتوانخریدنخواهندداشت‪.‬‬ ‫درمجموع‪،‬اینعواملموجبافزایشهزینهتمام شده‬ ‫و از دست رفتن مزیت رقابتی برای تولیدکننده می شود‪.‬‬ ‫بخشیازکشاورزانخرده پانیزکهسطحزیرکشتیامیزان‬ ‫تولید باالیی ندارند‪ ،‬اسیب پذیرین گروه بخش کشاورزی‬ ‫در چنین شــرایطی هســتند‪ ،‬چرا که هم از نظر تامین‬ ‫معیشت و هم از نظر پایداری تولید‪ ،‬تحت فشار قرار دارند‬ ‫که ضرورت دارد حمایت های منطقی و هوشمند از تولید‬ ‫ومعیشتانانبهعملاید‪.‬‬ ‫سقف معافیت مالیاتی حقوق ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬با اعالم‬ ‫میزان معافیت ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات‬ ‫بر درامد حقوق ســال ‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬سقف معافیت‬ ‫مالیاتی در سال جاری به صورت ساالنه ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫تومانوبهصورتماهانهسهمیلیونتوماناست‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬امیدعلیپارسابااشارهبهمقررات‬ ‫جزء (‪ )۲‬بند (الف) تبصره (‪ )۱۲‬قانون بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کل کشور اظهار کرد‪ :‬سقف معافیت مالیاتی‬ ‫موضوع ماده (‪ ) ۸۴‬قانون مالیات های مســتقیم در‬ ‫سال‪،۱۳۹۹‬ساالنهمبلغ‪۳۶‬میلیونتومانتعیینشدهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬نرخمالیاتبرکلدرامدکارکناندولتیوغیردولتیاعمازحقوقومزایایفوقالعادهوکارانه‬ ‫مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر ان مشمول مالیات ســاالنه به نرخ ‪ ۱۰‬درصد و نسبت به مازاد یک و‬ ‫نیم برابر تا دو و نیم برابر ان مشمول مالیات ساالنه‪ ۱۵‬درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر ان‬ ‫مشمولمالیاتساالنه‪۲۰‬درصدونسبتبهمازادچهاربرابرمشمولمالیات‪۲۵‬درصداست‪.‬‬ ‫درادامهرئیسکلسازمانامورمالیاتیکشورگفت‪:‬اشخاصیکهازمعافیت هایمالیاتیموضوعتبصره‬ ‫(‪ )۱‬ماده (‪ )۸۶‬قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند‪ ،‬مشــمول معافیت ماده (‪ ) ۸۴‬قانون مذکور‬ ‫مطابقمقرراتاینجزءنمی شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حقوق اعضای هیات علمی دانشــگاه ها با رعایت ماده (‪ )۵‬قانون اصالح پاره ای از مقررات‬ ‫مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی (اموزش و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات‬ ‫اموزشعالیمصوب‪ ۱۶‬اسفندماه‪ ۱۳۶۸‬یااصالحاتالحاقاتبعدی‪،‬بارعایتمعافیت هایمقرردرقانون‬ ‫مالیات هایمستقیم‪،‬درسال‪۱۳۹۹‬مشمولمالیاتبهنرخ‪۱۰‬درصدخواهدبود‪.‬‬ ‫بررسیقیمتخودروهایداخلیروزسهشنبه‪،‬دوم‬ ‫اردیبهشت ماه حاکی از افت دو تا سه درصدی قیمت ها‬ ‫نسبتبهروزاغازینهفتهجاریاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬امروز در گروه سایپا هر دستگاه پراید‬ ‫‪ ۱۱۱‬به ‪ ۶۷‬میلیون تومان‪ ،‬پراید ‪ ۱۳۱‬به ‪ ۶۴.۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬پراید ‪( ۱۵۱‬وانت پراید) ‪ ۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا‬ ‫‪ ۲‬به ‪ ۸۵‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا صندوق دار به ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫تومان و ساینا ‪ ۸۲‬میلیون تومان قیمت خورد‪.‬در گروه‬ ‫ایران خودرو نیز هر دستگاه ســمند ال ایکس ‪۱۰۷.۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬سمند ای اف‪ ۷‬دوگانه سوز‪ ۱۳۵‬میلیون تومان‪ ،‬پژو‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس‪ ۱۰۵.۵‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫پژو‪ ۴۰۵‬دوگانه ســوز‪۱۱۸‬میلیون تومان‪ ،‬پژو پارس‪ ۱۳۴‬میلیون تومان‪ ،‬پــژو‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬به‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬به ‪ ۱۳۷‬میلیون تومان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬وی ‪ ۸‬به ‪ ۱۴۳‬میلیون تومان و رانا ‪ ۱۰۵‬میلیون تومان‬ ‫قیمتگذاریشد‪.‬دراینزمینهبرخیفعاالنبازارخودرویپایتختگفتند‪:‬افزایشقیمتهاییکهدرچندروز‬ ‫گذشته در بازار شاهد بودیم به دلیل فروش تعدادی خودرو به صورت کارتکسی از سوی برخی نمایندگی های‬ ‫ایران خودرو به افرادی بود که در‪ ۱۸‬ماه اخیر در ســامانه این شرکت ثبت نام نکرده بودند‪.‬انان یاداور شدند‪ :‬به‬ ‫عنوان نمونه پژو‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬که در اخرین روزهای سال گذشــته حدود‪ ۱۰۲‬میلیون تومان قیمت داشت‪ ،‬از‬ ‫سوی این نمایندگی ها بین ‪ ۱۱۶‬تا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان بر روی کاغذ فروخته شد و همین موضوع سبب رشد‬ ‫قیمت هادربازارشد‪.‬بهگفتهانها‪،‬وقتیاینواحدهابهنمایندگیازایرانخودرواقدامبهفروشمحصولکردند‪،‬‬ ‫قیمتهایفروششانبهمبنایقیمتیتبدیلمیشودودراینصورتبدیهیاستاینقیمت هادربازارچند‬ ‫میلیونتومانیباالترباشد‪.‬اینفروشهاکهدرحدوددوهفتهادامهیافتودریکیدوروزاخیرجلویانهاگرفته‬ ‫شد‪،‬منجربهافزایشحداقل‪۱۰‬درصدیقیمتهانسبتبهچندماههاخیرشد‪.‬‬ ‫محجوب با اعالم موضع در خصوص واگذاری شستا تاکید کرد‬ ‫دستمزد‪،‬اخراجوامنیتشغلیمهمتریندغدغهکارگران‬ ‫دبیرکل خانــه کارگر بــا اعالم موضع نســبت به‬ ‫واگذاری شستا‪ ،‬تشکیل هرچه سریع تر جلسه شورای‬ ‫عالی کار برای بازنگری دســتمزد کارگران را خواستار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬علیرضا محجوب بــا بیان اینکه‬ ‫امسالبهدلیلشیوعکرونا‪،‬برگزاریمراسمهفتهکارگر‬ ‫به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬از همه تعقیب کنندگان‬ ‫موضوعات کارگری دعوت کرد تا هفته کارگر امسال را‬ ‫بهبهترینشکلوبهترازگذشتهبهشکلمجازیدنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در نشســت تبیین برنامه های هفته کارگر که‬ ‫به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬با اشاره به سابقه‬ ‫تاریخی اول ماه مه گفــت‪ :‬هفتــه و روز کارگر یاداور‬ ‫جنبش کارگران معدن شیکاگو در اعتراض به ساعات‬ ‫طوالنی کار اســت که در ان زمان از‪ ۱۴‬تا‪ ۱۶‬ســاعت‬ ‫در روز بود که به دنبال این اعتراضات‪ ،‬اجرای هشــت‬ ‫ساعتکاردرروزبهعنوانخواستهمهمکارگرانمعدن‬ ‫شیکاگوتبدیلبهقانونشدودرمقاوله نامهاولسازمان‬ ‫بین المللی کار نیز مورد پذیــرش قرار گرفت بر همین‬ ‫اساس ســازمان بین المللی کار اول ماه مه را به عنوان‬ ‫روز کارگر به رسمیت شــناخت و از ان پس همه ساله‬ ‫کارگراناینروزراجشنمی گیرند‪.‬‬ ‫دســتمزد‪ ،‬اخراج و امنیت شغلی مهمترین‬ ‫دغدغهکارگران‬ ‫محجوب مهمترین دغدغه کارگران در اول ماه مه‬ ‫شماره ‪3914‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در افغانستان‪:‬‬ ‫خودرو در سراشیبی قیمت‬ ‫را موضوع دستمزد‪ ،‬امنیت شغلی‪ ،‬اخراج و بیکار شدن‬ ‫در ایام شــیوع کرونا و مخاطرات بهداشت محیط کار و‬ ‫بحث درمان انها عنوان کرد که در روز کارگر باید به انها‬ ‫پرداختهشد‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه کارگــر با بیان اینکه خطر توســعه‬ ‫ویروس در کارگاه ها همچنــان وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬چند‬ ‫سالی است که اداره کل بهداشت کار در وزارت بهداشت‬ ‫و درمان ادغام شده و کارشناسان هرچه تالش کردند‬ ‫این اتفاق رخ ندهد تاثیری نداشت درحالی که تعطیلی‬ ‫اینادارهوعدمتوجهبهاندراینشرایطکهمی توانست‬ ‫بهدادمحیط هایکاربرسد‪،‬بسیارغم انگیزاست‪.‬‬ ‫به گفته وی قانون کار اجازه داده که درهر کارگاهی‬ ‫یک کمیته مخصوص بهداشــت محیــط کار وجود‬ ‫داشــته باشــد تا چنانچه کارگری در کارگاه در خطر‬ ‫بود یا کارگاهی لوازم بهداشتی را به درستی در اختیار‬ ‫کارگران قرار نداد بالفاصله دســتور به تعطیلی کارگاه‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫تاکید بر دستور وزارت بهداشت برای احیای‬ ‫ادارهکلبهداشتمحیطکار‬ ‫محجوب خاطرنشــان کرد‪ :‬باتوجه به شــروع کار‬ ‫در کارگاه که شــاهد ورود غالــب کارگاه ها به چرخه‬ ‫کار بودیم‪ ،‬وزارت بهداشــت و درمان باید دستور قاطع‬ ‫برای احیای اداره کل بهداشــت محیــط کار و ایجاد‬ ‫کمیته هایی که قانون کار معین کرده است را می داد تا‬ ‫شاهدرسیدگیبهوضعیتفعلیکارگرانباشیم‪.‬‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫خبر‬ ‫سامانهارتباطیزنجیرهکشاورزیودولتگمشدهموادغذاییایرانی‬ ‫بهداشــت نیز پیش از این‪ ،‬کاهش مصرف میوه و سبزی‬ ‫به دلیل تــرس از ابتال به کرونا و نااطمینانــی درباره نحوه‬ ‫صحیحضدعفونیایناقالمخبردادهبود‪.‬‬ ‫مرکزپژوهش هایمجلسنیزدرگزارشی‪،‬زیانبخش‬ ‫کشاورزی کشور را به دنبال شیوع کرونا در اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۳۲۵۰‬میلیــارد تومان در بخش مصــرف و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده و پیش بینی‬ ‫کرده تداوم شــیوع ویروس کرونا در ماه هــای فروردین‬ ‫و اردیبهشــت ســال جاری می تواند دامنه خسارت ها را‬ ‫به صورتتصاعدیگسترشدهد‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬ایرناپالس با فاطمه پاســبان‪ ،‬کارشناس‬ ‫مسائلاقتصادیوعضوهیئتعلمیموسسهپژوهش های‬ ‫برنامه ریــزی اقتصاد کشــاورزی و توســعه روســتایی‬ ‫گفت وگوییکردهکهمشروحانرامی خوانید‪:‬‬ ‫افزایشضایعاتوکمبــودنهاده هایتولیددر‬ ‫بخشکشاورزی‬ ‫بخش های مختلــف اقتصادی در ماه های گذشــته‬ ‫تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند‪ .‬تاثیر شــیوع این ویروس‬ ‫بر جنبه های گوناگون بخش کشــاورزی ایران را چگونه‬ ‫ارزیابیمی کنید؟‬ ‫اگر از جنبه تولید بخش کشــاورزی موضوع را تحلیل‬ ‫کنیم چند اتفاق رخ داده که هم اکنون بخش کشــاورزی‬ ‫را متاثر کرد ه و در اینده نیز این تاثیر بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫نخســت اینکه به دلیــل محدودیت هــای جابه جایی و‬ ‫قرنطینه‪ ،‬دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی کاهش‬ ‫پیدا کرده و در نتیجه‪ ،‬امکان انتقال بخشــی از تولیدات به‬ ‫بازار از بین رفته اســت‪ .‬در رابطه با ان بخش از محصوالت‬ ‫کشاورزی که فســادپذیر هســتند‪ ،‬تولیداتی که امکان‬ ‫عرضه به بازار را نیافته اند‪ ،‬به ضایعات تبدیل می شــوند‪.‬‬ ‫این موضوع به خصــوص در زمینه تولیدات کشــاورزان‬ ‫خرده پا که در بازارهای محلی و منطقه ­ای تولیداتشان را‬ ‫بهفروشمی رسانندبیشتربهچشممی خورد‪.‬عالوهبراین‪،‬‬ ‫محدودیت هایجابه جاییوتحرککمتر‪،‬تولیدکنندگان‬ ‫را با مسئله تامین نهاده های تولید و دسترسی فیزیکی و‬ ‫اقتصاد‬ ‫رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه درباره‬ ‫امکان ورود مجلس به مصوبه دســتمزد شورای عالی‬ ‫کار گفت‪:‬درست اســت که قانون کار مصوب مجمع‬ ‫تشــخیص اســت ولی مجلس در همه قوانین مصوبه‬ ‫دارد و مــواردی که مــورد اختالف اســت در مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است ولی قاعده‬ ‫اصلی مصوب بودن همه قوانین توسط مجلس است و‬ ‫وقتی در بودجه اعالم شده که ‪ ۲.۸‬میلیون تومان کف‬ ‫دریافتیباشداینقاعدهبایدرعایتشود‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به ایســنا در خصوص ارزیابی نحوه‬ ‫تعیین دستمزد ســال ‪ ۱۳۹۹‬کارگران گفت‪:‬امسال‬ ‫در تعیین دســتمزد کم لطفی محضی صورت گرفت‪.‬‬ ‫پیشازعیدتوافقاتیصورتگرفتهبودکهمبلغحداقل‬ ‫دستمزدکارگرانبهدومیلیونو‪ ۸۰۰‬هزارتومانبرسد‬ ‫ولی وقتی مذاکرات مزد از سر گرفته شد نتایج دیگری‬ ‫به دســت امد ولی اقدام نمایندگان کارگری را از این‬ ‫جهتکهصورتجلسهراامضانکردندنهتنهاتقبیحنمی‬ ‫کنم بلکه به دلیل وظیفه شناسی از باب دفاع از حقوق‬ ‫کارگرانتحسینمیکنم‪.‬‬ ‫تشکیل جلســه شــورای عالی کار برای‬ ‫بازنگریدستمزد‬ ‫محجوبدرعینحالتشکیلهرچهسریع ترجلسه‬ ‫شورای عالی کار را خواستار شد و افزود‪ :‬افزایش حداقل‬ ‫دستمزدکارگرانتاسقفدومیلیونو‪ ۸۰۰‬هزارتومان‬ ‫خواستهمجلسبودکهچهارشنبههفتهگذشتهبا‪۱۸۲‬‬ ‫امضا تصویب و اجرای ان را خواســتار شدند و لذا مصرا‬ ‫می خواهیم که شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد و‬ ‫اگر این درخواست مجلس مورد توجه قرار نگیرد حتی‬ ‫اگر مجلس بعدی هم تشکیل شود موضوع را حتما در‬ ‫دستورکارقرارمیدهد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد‪ :‬از ســوی‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اســامی نیز درخواستی‬ ‫مطرح شده و امروز نیز تقریباً همه ناطقین در مجلس‬ ‫رسیدگی به بحث حداقل دستمزد کارگران بر اساس‬ ‫تورم ‪ ۴۱‬درصدی یا سبد معیشــت را خواستار شدند‬ ‫و لذا انتظار ما از دولت این اســت که شرایط و زمینه را‬ ‫برایوزیرکارفراهمکندتاتصمیمبازنگریمزدگرفتهو‬ ‫نگرانیازجامعهکارگریبرطرفشود‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه کارگر در پاســخ به سوال دیگر ایسنا‬ ‫درباره طرح کمیســیون اجتماعی مجلس برای تغییر‬ ‫ترکیبشورایعالیکارنیزگفت‪:‬درحالحاضربیشتر‬ ‫مباحث کارگری برای مجلس فعلــی به لحاظ زمانی‬ ‫قابلیت رسیدگی و ارجاع از کمیسیون به صحن را ندارد‬ ‫و انتظار داریم در مجلس بعدی و با تشکیل فراکسیون‬ ‫کارگری این موضوع طرح شود و مباحث کارگری مورد‬ ‫توجهقرارگیرد‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت تجارت بین دو کشور ایران‬ ‫و افغانســتان‪ ،‬صدور ویزای تجــار‪ ،‬صنعتگران و‬ ‫رانندگان افغانســتانی برای ورود به خاک ایران از‬ ‫روزگذشته پس از بیش از دوماه وقفه از سر گرفته‬ ‫شــد‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬محمد مهدی جوانمرد‬ ‫قصاب‪-‬رایزنبازرگانیسفارتجمهوریاسالمی‬ ‫ایران در افغانستان ‪ -‬اعالم کرد‪:‬با توجه به اهمیت‬ ‫تجارت بین دو کشــور ایران و افغانستان و پس از‬ ‫پیگیریهای بعمل امده از ســوی وزارتخانه های‬ ‫خارجه‪ ،‬صمت و سازمان توســعه تجارت ایران و‬ ‫سفارت جمهوری اســامی ایران در افغانستان‪،‬‬ ‫صدور ویــزای تجــار‪ ،‬صنعتگــران و رانندگان‬ ‫افغانستانی برای ورود به خاک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که نقش به ســزایی در این خصوص دارند‬ ‫اغاز شد‪.‬وی در خصوص ویزای تجار و صنعتگران‬ ‫افزود‪ :‬روادیــد تجار و صنعتگران به شــرط ارائه‬ ‫تاییدیه سالمت یعنی عدم داشتن بیماری کووید‬ ‫‪١٩‬و به شرط ورود به صورت هوایی صادر خواهد‬ ‫شــد‪.‬جوانمرد قصاب در ادامه در خصوص شرط‬ ‫صدور روادید برای رانندگان افغانســتانی اظهار‬ ‫کرد ‪:‬روادید رانندگان افغانستانی نیز به شرط ارائه‬ ‫تاییدیه سالمت و عدم داشتن بیماری کووید ‪١٩‬‬ ‫صادرخواهدشد‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی‪:‬‬ ‫کمبودی در بازار قطعات‬ ‫یدکی نیست‬ ‫درحالیکهاتحادیهتعمیرکارانخودازکمبود‬ ‫لوازم یدکی ابــراز نگرانی کرده اند‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫اتحادیــه لوازم یدکــی خودرو و ماشــین االت‪،‬‬ ‫این موضوع را رد کرده و اعــام کرد که با توجه به‬ ‫تعطیلی فروشــگاه های عرضه قطعات یدکی در‬ ‫عینارائهخدماتمراکزتعمیرگاهی‪،‬ان هادرتهیه‬ ‫قطعات مشکل داشتند اما با اغاز مجدد فعالیت ها‬ ‫و بازگشــایی مراکز قطعات به فور در بازار موجود‬ ‫است‪.‬درپیاظهارنظراتحادیهتعمیرکارانخودرو‬ ‫مبنی براینکه با توجه به بازگشایی فروشگاه های‬ ‫لوازم یدکی خودرو‪ ،‬تعمیرگاه هــا با کمبود لوازم‬ ‫یدکی روبه رو شــده و اکثرا بــرای تامین بعضی‬ ‫قطعات خاص نیز با مشکل مواجه هستند‪ ،‬سید‬ ‫مهدی کاظمی‪ -‬سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی‬ ‫خــودرو‪ -‬در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬ضمن تکذیب‬ ‫موضوع کمبود لــوازم یدکــی خودروها در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ایــام قرنطینه و تعطیلی‬ ‫واحدهای صنفی و فروشگاهی که فروشندگان و‬ ‫مراکزعرضهقطعاتلوازمیدکینیزتعطیلبودند‪،‬‬ ‫مراکز تعمیر خودرو باز بوده و اجازه ارائه خدمات‬ ‫داشتند‪.‬وی افزود‪ :‬باتوجه به اینکه همکاران ما در‬ ‫عرضه قطعات یدکی خودرو تعطیل بودند‪ ،‬مراکز‬ ‫تعمیرگاهی نیز نمی توانســتد قطعات موردنیاز‬ ‫خود را تامین کنند؛ لذا با مشــکل تامین قطعات‬ ‫روبرو شــدند و مصرف کننده بــه مرکز خدمات‬ ‫تعمیرگاهی مراجعــه می کرد امــا قطعه مورد‬ ‫نیاز موجود نبود‪ .‬بنابرایــن اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫خودرو این موضوع را به مــا اعالم کردند که دران‬ ‫زمان ادعای به جایی هم بود؛ اما در حال حاضر‪ ،‬از‬ ‫روز شنبه که فعالیت ها از سر گرفته شده و اجازه‬ ‫بازگشایی مغازه ها داده شده است‪ ،‬قطعات به حد‬ ‫وفورموجودبودهوعرضهشدهاست‪.‬‬ ‫مدیر کل بنادر خوزستان خبر داد‬ ‫واردات ‪ ۱۷‬میلیون تنی کاالی‬ ‫اساسی به بندر امام‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان‬ ‫از واردات حدود ‪ ۱۷‬میلیون تنی کاالی اساسی به‬ ‫بندر امام خمینی (ره) در سال گذشته و فروردین‬ ‫ماه امســال خبر داد و گفت‪ :‬واردات انواع کاالی‬ ‫اساســی به این بندر در ســال و ماه گذشــته به‬ ‫ترتیب ‪ ۲۷‬و شش درصد نســبت به مدت مشابه‬ ‫در ســال های قبل از این بازه های زمانی افزایش‬ ‫یافته اســت‪.‬عادل دریس در گفت وگو با ایســنا‬ ‫درباره اخرین وضعیت عملکرد بندر امام خمینی‬ ‫(ره) و واردات کاالی اساســی در ســال گذشته و‬ ‫فروردین ماه امســال اظهار کرد ‪ :‬مجموع تخلیه و‬ ‫بارگیری دوازده ماه ه کاالهای نفتی و غیرنفتی در‬ ‫مجتمع بندری امام خمینی(ره) در سال گذشته‬ ‫با ‪ ٩‬درصد رشد به ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۶٨۴‬هزار و ‪٧٣۴‬‬ ‫تن رسید‪ .‬همچنین در این بازه زمانی ‪ ١۵‬میلیون‬ ‫و‪ ۴٧٣‬هزار و‪ ٣٧۶‬تن انواع کاالی اساســی شامل‬ ‫ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬کنجاله‪ ،‬دانه روغنی‪ ،‬شکرخام‪ ،‬روغن‬ ‫خوراکی‪ ،‬برنــج و گندم در ایــن مجتمع بزرگ‬ ‫بندری تخلیه شــده اســت که ‪ ٢٧‬درصد رشد‬ ‫را نســبت به مدت مشابه در ســال ‪ ۱۳۹۷‬نشان‬ ‫می دهد‪.‬وی افــزود‪ :‬مجموع تخلیــه و بارگیری‬ ‫کاالهای نفتی و غیرنفتی در فروردین امســال با‬ ‫‪ ١٧‬درصد کاهش به ‪ ٢‬میلیون و ‪ ٩٨۶‬هزار و ‪٣٧٨‬‬ ‫تن رسید و تخلیه کاالهای اساسی در همین ماه با‬ ‫‪ ۶‬درصد رشــد یک میلیون و‪ ٣٨٧‬هزار و‪ ١٢۶‬تن‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫شماره ‪3914‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫«جهشتولید»نیازبهقدرتخریدکارگرانوبازنشستگاندارد‬ ‫ناصر اقاجری با انتقاد از رویکرد نادرســت دولت گفت‪ :‬الفبای علم اقتصاد می گوید‬ ‫کارگربایدقدرتخریدداشتهباشد‪.‬‬ ‫گفتمان «تــورم زا بودن‬ ‫به گزارش ایلنــا‪ ،‬دو گفتمان روبروی هم قــرار گرفته اند؛‬ ‫ِ‬ ‫دستمزد» و گفتمان «خروج از رکود با افزایش دستمزد»‪ .‬به گفته ناصر اقاجری (فعال‬ ‫گفتمان اول‪ ،‬هیچ مبنا و ســندیتی ندارد و بیشتر توهمی برساخته‬ ‫کارگری پروژه ای)‬ ‫ِ‬ ‫اقتصاد پویا از تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بورس گزارش می دهد‬ ‫جذابیت ساختگی بورس‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست سازمان خدمات اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران اعالم کرد‬ ‫رکورد پذیرش معتادان‬ ‫و کارتن خواب ها در‬ ‫گرمخانه های تهران زده شد‬ ‫سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری‬ ‫تهران از افزایش‪ ۱۰۰‬درصدی جذب کارتن خواب ها‬ ‫در گرمخانه ها و مددســراهای شهرداری تهران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مالکحسینیدرگفت وگوباایسنا‪،‬بااشارهبهامار‬ ‫جذب معتادان کارتن خواب از ابتدای ســال جاری‬ ‫گفت‪ :‬در یک ماهه فروردین امسال‪ ۸۵۶۴،‬نفر از افراد‬ ‫کارتن خواب در گرمخانه ها و مددسراهای شهرداری‬ ‫تهران جذب شدند و شــاهد افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫مراجعات به این مراکز هستیم؛ چراکه در اسفند ‪،۹۸‬‬ ‫تعداد جذب افراد کارتن خواب‪ ۴۴۵۹ ،‬نفر بود‪.‬وی با‬ ‫بیاناینکهدرفروردینماهشاهدافزایش‪ ۴۸‬درصدی‬ ‫تماس های مردمی با سامانه ‪ ۱۳۷‬به منظور جذب و‬ ‫جمع اوری کارتن خواب ها بودیم‪ ،‬افــزود‪ :‬افزایش‬ ‫تعداد جذب کارتن خواب ها به دلیل شرایط خاصی‬ ‫است که این روزها در کشور داریم‪.‬سرپرست سازمان‬ ‫خدماتاجتماعیشهرداریتهرانبااشارهبهافزایش‬ ‫تعداد گشت های ویژه این سازمان برای جذب کارتن‬ ‫خواب ها‪،‬اظهارکرد‪:‬درهفتهگذشتهکهشاهدکاهش‬ ‫دمای هوا در تهران بودیم‪ ،‬گشــت های ویژه تنها در‬ ‫یک روز‪ ۶۳۲،‬نفر از افراد کارتن خواب را جذب کردند‬ ‫که متاســفانه باید اعالم کنم در این حــوزه‪ ،‬رکورد‬ ‫جدیدی ثبت شد؛ چراکه پیش از این بیشترین عدد‬ ‫جذب کارتن خواب ها مربوط به روزهای برفی تهران‬ ‫بود که ‪ ۳۶۲‬کارتن خواب توسط گشت های ما جمع‬ ‫اوری می شد‪.‬وی با اشاره به افزایش ظرفیت بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفری مددسرای خاورشــهر‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری‬ ‫با این شرط که ‪ ۶۵‬مددجوی رسوب کرده خاورشهر‬ ‫تحویل بهزیستی شــوند‪ ،‬اعالم امادگی کرده تا این‬ ‫مرکز را برای قرنطینه‪ ۲‬هفته ای معتادان جمع اوری‬ ‫شدهقراردهد‪.‬‬ ‫در صورت تداوم تعطیلی مدارس‬ ‫عنوان شد‬ ‫امتحانات نهایی پایه دوازدهم‬ ‫قطع ًا حضوری برگزار می شود‬ ‫معاون اموزش متوســطه وزیر اموزش و پرورش‬ ‫از پخش ‪ 1020‬جلسه درسی از شبکه های اموزش‬ ‫وچهارسیماخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬علیرضا کمرئی درگفت وگو با‬ ‫برنامه زنده در انتهای الوند شــبکه دوم سیما با اشاره‬ ‫به شیوع بیماری کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شیوع این بیماری‬ ‫باعث شد تا در بیش از ‪ 80‬درصد اموزش دنیا اخالل‬ ‫ایجاد شود و نظام های اموزشــی را وادار به واکنش‬ ‫کند‪.‬وی افزود‪ :‬ایجاد فرصت برای بســط و گسترش‬ ‫اموزش های مجازی ازجمله نکات مثبت شــرایط‬ ‫حاکم شده‪ ،‬اســت اما اینکه دانش اموزان عادت به‬ ‫روش ســنتی اموزش و حضور در مدرسه داشتند و‬ ‫اینکه از این موضوع محروم هســتند از نکات منفی‬ ‫شرایط کرونایی اســت‪.‬کمرئی تصریح کرد‪ :‬با معلوم‬ ‫شــدن این موضوع که تعطیالت به درازا می کشــد‬ ‫اموزش و پرورش برنامه ریزی کرد تا سال تحصیلی‬ ‫را به اتمام رســاند و اموزش ها متوقف نشود‪.‬معاون‬ ‫اموزش متوســطه وزیر اموزش و پرورش از پخش‬ ‫‪ 1020‬برنامه اموزشــی از تلویزیــون تاکنون خبر‬ ‫داد و خاطرنشان کرد‪ :‬بر اســاس بررسی های انجام ‬ ‫شده توسط کارشناسان پخش برنامه های اموزشی‬ ‫تلویزیون بازخورد خوبی در بین دانش اموزان داشته‬ ‫اســت و در ادامه فرایند اموزش موثر بوده است‪.‬وی‬ ‫ش و پــرورش در برابر کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقدام دوم امــوز ‬ ‫اغاز اموزش های پراکنــده در فضای مجازی بود که‬ ‫به صورت خودجوش توسط معلمان اغاز شد لذا برای‬ ‫انسجام بخشی به اموزش های فضای مجازی اقدام به‬ ‫راه اندازیشبکهاموزشیدانشاموزان(شاد)کردیم‪.‬‬ ‫ش و پرورش‬ ‫کمرئی شــبکه شــاد را مختص اموز ‬ ‫اعالم و عنوان کرد‪ :‬این شــبکه اموزشــی به گونه ای‬ ‫ش اموز را پوشش دهد‬ ‫طراحی شده تا‪ 15‬میلیون دان ‬ ‫ازویژگی هایاینشبکه‪،‬متناظربامدرسهحقیقیما‬ ‫مدرسه ایدرفضایمجازیتشکیلدادیم‪.‬ویاضافه‬ ‫کرد‪ :‬در شبکه اموزشی دانش اموزان همانند مدرسه‬ ‫حقیقی عالوه بر زنگ های کالســی‪ ،‬زنگ تفریح نیز‬ ‫برای دانش اموزان پیش بینی شــده تا دانش اموزان‬ ‫دچار خستگی نشوند و هر زنگ تفریح بین ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫دقیقه است‪.‬معاون اموزش متوسطه وزیر اموزش و‬ ‫پرورش افزود‪ :‬با توجه به اهمیت صدور مدرک دیپلم‬ ‫برای دانش اموزان‪ ،‬امتحانــات نهایی پایه دوازدهم‬ ‫قطعاً به صورت حضوری برگزار می شود اما ارزشیابی‬ ‫از سایر پایه ها ممکن است توسط معلمان و براساس‬ ‫فعالیت دانش اموزان انجام شود البته این در صورتی‬ ‫اســت که دانش اموزان قادر به حضور در مدرســه‬ ‫نباشند‪ ،‬هرچند هنوز چیزی در این خصوص قطعی‬ ‫نیســت‪.‬وی در خصوص کنکور گفــت‪ 85 :‬درصد‬ ‫ظرفیتدانشگاه هابراساسسوابقتحصیلیدانشجو‬ ‫جذب می کننــد و تنها‪ 15‬درصد از دانشــجویان از‬ ‫طریق کنکور وارد دانشگاه ها می شوند؛ البته اموزش‬ ‫ و پرورش تمایل دارد کــه همین‪ 15‬درصد نیز بدون‬ ‫کنکور و از طریق ســوابق تحصیلی به مراکز عالی راه‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫سرمایه داران است تا از حاشیه سودشان کاسته نشــود اما گفتمان دوم با واقعیت های‬ ‫اقتصاد کام ً‬ ‫ال همخوان است و با مروری بر تجربیات برامده از اقتصاد سیاسی کشورهای‬ ‫در حال توســعه‪ ،‬درمی یابیم که راه نجات جمعی در همین گفتمان دوم نهفته است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در هر کشــوری که مانند برزیل‪ ،‬قدرت خرید عامه مردم و به طور مشخص‪،‬‬ ‫کارگران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است‪ ،‬جهش واقعی در تولید اتفاق افتاده‬ ‫تشریح نقش دستمزد در‬ ‫و توانسته از سراشیب فرسایش و رکود خارج شود‪ .‬اقاجری به‬ ‫ِ‬ ‫رونق تولید می پردازد‪ :‬بازار داخلی نمی تواند متکی به اقلیت ســرمایه دار باشد زیرا این‬ ‫اقلیت قادر به جذب همه کاالهایی که با تولید انبوه بازار را پُر می کنند‪ ،‬نیست‪ .‬اکثریت‬ ‫مردم که کارگران و دیگر حقوق بگیران هســتند‪ ،‬قادر به جذب این کاالها هســتند‪،‬‬ ‫مشروطبراینکهقدرتخریدشراداشتهباشند‪.‬‬ ‫بازار سهام این روز ها تبدیل به دیگ جوشان سوددهی شده و هر روز‬ ‫بر میزان نقدینگی موجود در بورس افزوده می شــود‪ ،‬این در حالیست‬ ‫که در چند روز اخیر شــاخص کل بورس به طور متوسط با افزایش‪۲۰‬‬ ‫هزار واحدی روبرو بوده‪ ،‬حال نماگر اصلی بازار ســهام با عبور از کانال‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار واحدی‪ ،‬به نظر می رســد فتح ابر کانال یک میلیونی نیز دور‬ ‫ازانتظارنیست‪.‬‬ ‫بعد از رشد‪ ۱۸۷‬درصدیبورس تهران در سالگذشته‪ ،‬شاخصکل‬ ‫سهامامسالنیزبهروندصعودیخودادامهدادودرهجدهروزمعامالتی‬ ‫سپری شده نماگر اصلی بازار دو ابرکانال را درنوردیده و بر قله‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫ایستاده است‪ ،‬اما مسئله مهم این اســت که ادامه مسیر بورس چگونه‬ ‫خواهدبود؟‬ ‫این در حالیســت که معامالت ســال ‪ ۹۸‬بورس تهران در دو نیمه‬ ‫تقریبا مشــابه به پایان رســید‪ .‬به طوری که در نیمه اول سال گذشته‬ ‫شاخص کل سهام با رشد ‪ ۶۹‬درصدی همراه شد و تغییرات این نماگر‬ ‫درنیمهدومسالبه‪ ۶۹/۸‬درصدرسید‪.‬‬ ‫صعودبورسباکاهشنرخسودسپردهبانکی‬ ‫مدیر عامل شرکت کارگزاری کارامد با بیان این مطلب عنوان کرد‪:‬‬ ‫افزایش عرضه ســهام در برخی نمادها از سوی سهامداران حقوقی ان‬ ‫موجب شکل گیری روندی متعادل در معامالت سهام برخی مجموعه‬ ‫های بورســی و حتی افت قیمتی انها در پایان معامالت روزانه شد‪ ،‬به‬ ‫گونهایکهپیشبینیمیشودتاعبورازفصلبرگزاریمجامععمومی‬ ‫عادی سالیانه سهامداران شاهد شــکل گیری روندی نوسانی در بازار‬ ‫سهامباشیم‪.‬‬ ‫فرزامابوعلیدرادامهبهکاهشنرخسودسپردههایبانکیبهعنوان‬ ‫یکی از عوامل اثرگذار در شــکل گیری روند صعودی اشاره کرد و ابراز‬ ‫داشت‪ :‬اگرچه عوامل بســیاری در صعود شاخص کل و افزایش قیمت‬ ‫سهام مجموعه های بورسی اثرگذار بوده‪ ،‬اما می توان گفت قرار داشتن‬ ‫در فصل برگزاری مجامع و انتشــار صورت های مالی طی عملکرد‪12‬‬ ‫ماهه اخیر سال مالی گذشــته در کنار نزدیک شدن به حصول نتیجه‬ ‫نهایی از مذاکرات سیاسی کشــور و نیز کاهش نرخ سود بانکی توسط‬ ‫بانک مرکزی که شب گذشته رسما اعالم شد بیشترین تاثیر مثبت را‬ ‫دراینامردرپیداشتهاست‪.‬‬ ‫وی کسب بازدهی مناسب در بورس طی ســال جاری را منوط به‬ ‫سرمایه گذاری طی بازه زمانی میان مدت و بلندمدت دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مجموعه های فعال در گروه های پتروشیمی‪ ،‬بانکی و معدنی‬ ‫در حالی نسبت به سایر صنایع فعال بورسی در وضعیت مناسب تری به‬ ‫سر می برند که به نظر می رسد از توانایی رشد قیمتی سهام و نیز بهبود‬ ‫هرچهبیشتروضعیتسوداوریبرخوردارباشند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول همچنین به چشــم انداز مثبت گروه بانکی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مجموعه های فعال در این گروه در حالی به دلیل افزایش‬ ‫نقدینگیدرسیستمبانکیودرامدهایحاصلازمابهالتفاوتنرخسود‬ ‫سپردههایبانکیوبهرهدریافتیازتسهیالتبانکیاعطاییدروضعیت‬ ‫مطلوبی به سر می برند که به نظر می رسد بنا به دالیل عنوان شده و نیز‬ ‫درکناعدمتاثیرپذیریاینگروهازاجرایمرحلهدومقانونهدفمندی‬ ‫یارانهها‪،‬بتوانچشماندازمناسبیراپیشرویبانکیهامتصوربود‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار ســرمایه توقف تولید بنزیــن در واحدهای‬ ‫پتروشیمیرابهعنوانعاملمثبتاثرگذاربروضعیتتولیدوسوداوری‬ ‫این مجموعه ها برشــمرد و گفت‪ :‬مجموعه های پتروشیمی طی بازه‬ ‫زمانی اقدام به راه اندازی خط تولید بنزین با حاشیه سود پایین نموده‬ ‫اند‪ ،‬حل انکه انتظار ان می رود تا واحدهای پتروشــیمی در پی توقف‬ ‫اینخطتولیدیبهتولیدمحصوالتیباحاشیهسودباالبپردازندکهاین‬ ‫امر به طور قطع به نفع شرکت های مذکور خواهد بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اثار‬ ‫منفی ناشــی از افزایش نرخ خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی بر‬ ‫وضعیتسوداوریانهامشخصشدهونگرانیازاینبابتوجودندارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت کارگزاری کارامد در خاتمه پیرامون وضعیت‬ ‫صنعت خودرو نیز بیان کرد‪ :‬در صورتی می توان به شــکوفایی صنعت‬ ‫خودرو امیدوار بود که مراودات سیاسی کشور نسبت به گذشته بهبود‬ ‫یابد و وعده های دولت مبنی بر تخصیص ارز مبادله ای به خودروسازان‬ ‫به واقعیت بپیوندد‪ ،‬چراکه سرمایه گذاری در سهام شرکت های فعال‬ ‫در این گروه با ریسک ســرمایه گذاری باال و البته بازدهی بیشتر همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاثیرکاهشنرخسودبانکیبربورس‬ ‫همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه خبر کاهش‬ ‫نرخ سود سپرده های بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه کانون بانک های خصوصی نرخ سود را کم کردند‪ ،‬امری‬ ‫مهم صورت گرفته‪ ،‬چرا که در شرایط شــیوع کرونا خطر جدی رکود‬ ‫اقتصادیوجوددارد‪،‬همچنینازمعدوددفعاتیبودکهتصمیمیاتخاذ‬ ‫شدبسیاربهموقعبودوهمگامباکشور هایدیگررخداد‪،‬چراکهامریکا‪،‬‬ ‫المان‪،‬ژاپنو‪..‬نیزنرخبهرهخودراصفریامنفیکردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شــرایط رکود اقتصادی کشــور های سیاست های‬ ‫انبســاطی در پیش می گیرند تا رونق به اقتصادشان بازگردد‪ ،‬تصمیم‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی باعث خواهد شــد که منابع از بانک ها به تدریج‬ ‫خارج شده و به سمت تولید کشور‪ ،‬بورس و صنعت ساختمان حرکت‬ ‫کند که این امر موجبــات ان فراهم خواهد اورد تا اقتصاد کشــور به‬ ‫حرکتدراید‪.‬‬ ‫دارابی با تاکید بــر اینکه بازار این روز ها تشــنه عرضه های اولیه به‬ ‫خصوص شرکت های ارزنده و دولتی است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در معامالت‬ ‫شستا صف خریدی تشــکیل می شــود که ارزش ان بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اســت‪ ،‬این تنها برای یک ســهم بود‪ ،‬از سویی به دلیل‬ ‫اینکه دولت نسبت به عرضه سهام شرکت های خود مصمم است و وزیر‬ ‫اقتصادنیزنگاهمثبتوبسیارخوبیبهبازاردارد‪،‬بهطورقطعروندمثبت‬ ‫ورودجریاننقدینگیبهبورسادامهخواهدداشت‪.‬‬ ‫این کارشــناس بورس با بیان اینکه افزایش شاخص کل و ورود‬ ‫ان به کانال ‪ ۷۰۰‬هــزار واحدی طبیعی بوده و رســیدن به قله یک‬ ‫میلیون واحدی نیز دور از ذهن نیســت‪ ،‬بیان داشت‪ :‬بورس تهران‬ ‫به هیج وجه حباب ندارد و با توجه به سرمایه هایی که در بازار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت‪ ،‬به اعتقاد بنده‬ ‫بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد ارزش بازار را خطری تهدید نخواهد کرد و این‬ ‫روند مثبت در قبال ان ها همچنان ادامه خواهد داشــت‪ ،‬اما در ‪۱۰‬‬ ‫درصد باقیمانده‪ ،‬همیشــه این خطر وجود داشته که قیمت سهام‬ ‫این شرکت ها بیش از ارزش ذاتی شــان است‪ ،‬که این مسئله عمدتا‬ ‫مربوط به سهام شــرکت های بازار پایه می شود که اغلب ورشکسته‬ ‫و زیان ده هستد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ان ها با توجه به اینکه کوچک هســتند‪ ،‬تعداد سهم‬ ‫کمی دارند و عرضه به طور کلی کم اســت‪ ،‬بخشی از سهام ان ها نیز در‬ ‫درست شرکت های دولتی است و ان ها نیز تمایلی برای فروش ندارند‪،‬‬ ‫بنابراینتنهاراهچارهنیزافزایشسرمایهوبیشترشدنتعدادسهاماین‬ ‫شرکت ها است‪ ،‬تا با افزایش عرضه و تقاضا قیمت سهام این شرکت ها‬ ‫نیزمنطقیشود‪.‬‬ ‫انتشار نخستین مستند از تجارب ایران در شرایط کرونا‬ ‫مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی گفت‪ :‬نخستین مستند کرونا با‬ ‫همکاریجمعزیادیازهمکاران‪،‬صاحبنظرانومدیرانوزارتبهداشت‪،‬‬ ‫دانشگاه هایعلومپزشکیوسازمان هایهمکارباوزارتبهداشتمنتشرشد‬ ‫واینمجموعهشاملتجاربایرانازسیاست ها‪،‬فرصت هاوچالش هاینظام‬ ‫سالمتایرانتاپایانفروردینماهامسالاست‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬دکترمحمداساییمشاوروزیربهداشتدراموربهداشتی‬ ‫ورییسکمیتهمستندسازیمقابلهباکرونا‪،‬بااعالماینخبر‪،‬اظهارداشت‪:‬این‬ ‫گزارشمستندبااهدافیمانندگزارشعملکردمدیریتبحران‪،‬توانمندی ها‪،‬‬ ‫نقاطضعف‪،‬فرصت هاوچالش هاینظامسالمتایراندرمقابلهبابیماری‬ ‫کووید‪ 19‬وبهره گیریدرشرایطاضطراریاینده‪،‬بهاشتراک گذاریدرس‬ ‫اموخته هایاینبیماریباسایرکشورهاوسازمان هایبین المللی‪،‬استفادهاز‬ ‫مستنداتودرساموخته هابرایارتقایدانش‪،‬نگرشدرمدیریتبحرانو‬ ‫بهاشتراکگذاریتجارباستان هاباتکیهبرکارایی‪،‬عدالتوکیفیتخدمات‬ ‫ارائهشدهواثربخشیاناست‪.‬‬ ‫بنابراعالموبدا‪،‬ویافزود‪:‬برایتهیهاینمجموعهمستند‪26،‬سرفصلو‪90‬‬ ‫سنجهپیامدتدوینواطالعاتالزمدرحوزههایمختلفازجملهتصمیمات‬ ‫رئیس سازمان اموزش و پرورش استثنائی عنوان کرد‬ ‫ودستورالعملهایستادملیکرونا‪،‬گزارشاتکمیته هایتخصصیستاد‪،‬‬ ‫همکاریوهماهنگی هایبیننیروهایمسلح‪،‬دستگاه هایاجرایی‪،‬بین‬ ‫بخشی‪،‬نهادها‪،‬بنیادها‪،‬خیریه هاوسازمان هایمردمنهاد‪،‬روزنگارکمیته‬ ‫اپیدمیولوژی‪،‬اقداماتمرکزمدیریتبیماری هایواگیر‪،‬اعالمروزانهمرگو‬ ‫ابتال‪،‬فعالیت هایروابطعمومی‪،‬روابطبین المللواقداماتمعاونت هاوسایر‬ ‫واحدهای وزارت بهداشت و دیگر سازمان های همکار‪ ،‬دریافت و نخستین‬ ‫مجموعهاینگزارشمستنددر‪88‬صفحهبرایاستفادهعموم‪،‬منتشرشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در جلسه شورای سیاستگذاری طرح سنجش سالمت مطرح شد‬ ‫هدفگذاری برای پوشش ‪ ۹۹‬درصدی سنجش سالمت‬ ‫«جهش تحصیلی»‪ ،‬مورد تایید نیست‬ ‫رئیس سازمان اموزش و پرورش استثنائی درباره‬ ‫وضعیت جهش تحصیلی و برخی انتقادها نســبت‬ ‫به جهش تحصیلی از منظر تربیتی‪ ،‬گفت‪ :‬باید نامه‬ ‫مشترکی با معاونت اموزش ابتدایی اماده و موضوع‬ ‫جهش را کال حل کنیم‪ .‬الزم است کمیسیون ویژه ای‬ ‫درشورایعالیاموزشوپرورش‪،‬موردرابررسیکند‬ ‫وبهسمتحذفجهشتحصیلیحرکتکنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ســیدجواد حسینی در جلسه‬ ‫شورایسیاستگذاری«طرحسنجشسالمتجسمانیوامادگیتحصیلینواموزانبدوورودبهدبستانو‬ ‫پیشدبستانیدرسالاینده»کهبهصورتویدئوکنفرانسبرگزارشدبابیاناینکهاطالعاتطرحسنجش‬ ‫سالمتبرایانجامپژوهشهاواقداماتتکمیلیبسیاربیبدیلوحائزاهمیتاست‪،‬افزود‪ ۶۰:‬هزارپایگاه‬ ‫سنجشبابیشاز‪۲۰‬هزارنیرویانسانیمتخصصداریمکهیکمیلیونو‪۵۰۰‬هزارنواموزپیشبدستانی‬ ‫ونواموزبدوورودبهدبستانراموردغربالگریقرارمی دهندکهبایدباتوسعهکمیوکیفینیزهمراهشود‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬معتقدیمحتمابایدهدفگذاریمادرسالجاریپوشش‪ ۱۰۰‬درصدیباشد‪.‬نرخپوشش‬ ‫در سال گذشته‪ ۹۷.۶‬درصد بود‪ .‬امسال علیرغم مجموعه محدودیت ها چون عدم ثبت نام در مدرسه‪ ،‬فقر‬ ‫ازمونیو‪...‬برایسال‪۹۹‬پوشش‪۹۹‬درصدیراهدفگذاریمی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش و پرورش اســتثنایی با بیان اینکه برای غلبه بر فقر ازمونی پایگاه و بانک جامع‬ ‫ازمون ها را در ســازمان ایجاد کرده ایم که می تواند مرجع ازمون ها شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬باید علت عدم حضور‬ ‫نواموزانغایبدراینطرحوچگونگیحاضرکردناینهادرسنجشراپیگیریکنیم‪.‬‬ ‫وی درباره در اختیار قــرار گرفتن داده های حاصل از ســنجش به معاونت هــا و مجموعه های دیگر‬ ‫وزارتخانه گفت‪ :‬این اطالعات باید چه سامانه ای و چه غیرسامانه ای در اختیار همه ذینفعان قرار بگیرد و‬ ‫سازمان شیشه ای داشته باشــیم‪ .‬اطالعات غربالگری ها باید تا سطح مدرســه در دسترس باشد‪ .‬وقتی‬ ‫بیماری ها و اختالالتی را شناسایی می کنیم‪ ،‬اما در مراحل بعدی‪ ،‬تحصیل دانش اموز را رها می کنیم وی‬ ‫گرفتارتبعاتیخواهدشدکهیکیازانهابرچسبزنیاست‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایــی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫با اشاره به جهش تحصیلی دانش اموزان گفت‪ :‬بارها‬ ‫اعالم کرده ایم که جهــش تحصیلی به دالیل علمی‬ ‫مورد تایید ما نیســت‪ ،‬زیرا معتقدیــم ابعاد مختلف‬ ‫شــخصیت باید پرورش یابد و نباید کودکان مان را با‬ ‫ایناقدامبهبزرگسالیپرتابکنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬رضوان حکیم زاده در جلســه‬ ‫شورای سیاســتگذاری «طرح ســنجش سالمت‬ ‫جسمانی و امادگی تحصیلی نواموزان بدو ورود به دبســتان و پیش دبستانی در سال اینده» که از طریق‬ ‫ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬از رایگان بودن سنجش ســامت نواموزان عشایر قدردانی کرد و گفت‪ :‬طبق‬ ‫اساسنامه مدارس عشایری‪ ،‬همه خدمات دانش اموزان عشایر باید رایگان باشد که این اتفاق در سنجش‬ ‫سالمتمحققشدهاست‪.‬ویافزود‪:‬رویکردافزایشپوششسنجشسالمتدردورهپیشدبستانیمورد‬ ‫تاییدوحمایتماستوهرچقدرزودترسنجشسالمتانجامشود‪،‬امکانمداخلهبهموقعوبهنگاموکمک‬ ‫رسانیبهدانشاموزانیکهدارایمشکلهستند‪،‬فراهممی شود‪.‬اینامرباعثمیشوداندستهازکودکان‬ ‫پیش دبستانی که دارای اختالالتی هســتند با دریافت درمان های الزم‪ ،‬سریع تر به دانش اموزان عادی‬ ‫بپیوندند‪.‬معاوناموزشابتداییوزارتاموزشوپرورشبابیاناینکهامادههرگونههمکاریدراینزمینه‬ ‫با ســازمان اموزش و پرورش استثنایی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬طبق امار در سال گذشــته‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصد پیش‬ ‫دبستانی ها سنجش شده اند‪ .‬با توجه به نرخ پوشش‪ ۷۰‬تا‪ ۷۴‬درصدی پیش دبستانی در کشور این امکان‬ ‫وجود دارد که سنجش ‪ ۶۰‬درصد مابقی نیز سریع تر انجام شود‪.‬حکیم زاده درباره جهش تحصیلی دانش‬ ‫اموزاننیزگفت‪:‬بارهااعالمکرده ایمکهجهشتحصیلیبهدالیلعلمیموردتاییدمانیست‪،‬زیرامعتقدیم‬ ‫ابعادمختلفشخصیتبایدپرورشیابدونبایدکودکان مانراباایناقدامبهبزرگسالیپرتابکنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید برای این گونه دانش اموزان‪ ،‬غنی ســازی برنامه ها انجام شــود‪ .‬اما وقتی جهش رخ‬ ‫می دهد انها از همساالن شان جدا می شوند‪ .‬باید رشد اجتماعی و عاطفی کودکان با همساالن شان اتفاق‬ ‫افتد‪.‬‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد‪:‬‬ ‫ضرورتاجراینظامرتبه بندیفرهنگیانازاولفرودین‪۹۹‬‬ ‫رییس ســازمان برنامه و بودجه با تاکید براینکه نظــام رتبه بندی‬ ‫فرهنگیان از اول فروردین ‪ ۹۹‬الزم االجرا اســت‪ ،‬گفــت که اموزش و‬ ‫پرورشتاهفتهمعلمانرااجراییمیکند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در‬ ‫پایان سومین جلسه با نمایندگان تشــکل های فرهنگیان در خصوص‬ ‫تعیین تکلیف نظام رتبه بندی با تشریح مســیر طی شده در این راستا‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۶۳‬قانون برنامه ششم توســعه‪ ،‬اجرای نظام رتبه‬ ‫بندی برای فرهنگیان پیش بینی شــد که این نظام در سال‪ ۹۸‬اجرایی‬ ‫شد و از مهر ماه سال قبل فرهنگیان در قالب رتبه های پنج گانه از مزایای‬ ‫مربوطهبهره مندشدند‪.‬‬ ‫به گفته نوبخت بر اســاس مصوبه دولت جهت نظارت بر اجرای نظام‬ ‫رتبه بندی فرهنگیان کمیته ســه جانبه با ترکیــب وزارت اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی تشکیل شد‬ ‫ودرقانونبودجهسال‪۹۹‬نیزمواردالزمپیشبینیشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اجرای همزمان نظام رتبه‬ ‫بندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری‬ ‫در اسفند ماه اشــکاالتی را به وجود اورده که خرسندی فرهنگیان را به‬ ‫همراه نداشت‪ ،‬افزود‪ :‬برای اجرای وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫از وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬نمایندگان تشکل های فرهنگیان و سازمان‬ ‫اداری و استخدامی دعوت کرد اشکاالت مربوطه بررسی شود تا اگر قرار‬ ‫استاصالحیانجامشود‪،‬درچارچوبقانونباشد‪.‬‬ ‫نوبخت با ابراز تشکر از نمایندگان فهیم تشــکل های فرهنگیان به‬ ‫دلیلرایزنیوکمکفکریدراین‪ ۳‬جلسه‪،‬گفت‪:‬بانکاتیکهنمایندگان‬ ‫فرهنگیان گفتند‪ ،‬شــرایطی را فراهــم خواهیم کرد که قانــون از اول‬ ‫فروردین ‪ ۹۹‬با ترمیم و اصالح در قالب نظام رتبه بندی انجام شود البته‬ ‫انچهاموزشوپرورشانجامداداجرایقانونبوداماانتقاداتیکهازسوی‬ ‫فرهنگیان مطرح شد قابل پذیرش بود‪ ،‬به همین دلیل اصالحیه صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روند نگران کننده ابتالی کادر‬ ‫درمان فیلیپین به کرونا‬ ‫ســازمان جهانی بهداشــت (‪ )WHO‬از روند‬ ‫نگران کننده ابتالی کادر درمان فیلیپین به بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬خبرداد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬سازمانجهانی‬ ‫بهداشتضمنابرازنگرانینسبتبهشمارباالیکادر‬ ‫درمانی مبتال به کرونا در فیلیپین‪ ،‬اعالم کرد که در‬ ‫رابطهباراه هایمقابلهبااینمعضلباوزارتبهداشت‬ ‫این کشور همکاری نزدیک خواهد داشت‪.‬نماینده‬ ‫مدیریتبحرانکووید‪ ۱۹-‬سازمانجهانیبهداشت‬ ‫در منطقه اقیانــوس ارام غربی اعــام کرده که‪۱۳‬‬ ‫درصدازمواردابتالبهکروناویروسجدیددرفیلیپین‬ ‫مربوط به کادر درمانی این کشور بوده است‪ ،‬هرچند‬ ‫داده های دقیقــی برای توضیح این شــرایط وجود‬ ‫ندارد‪.‬بنابرگزارشخبرگزاریرویترز‪،‬اینکارشناس‬ ‫سازمان جهانی بهداشت تنها به این نکته اشاره کرد‬ ‫که احتماال این روند می تواند به شرایط دسترسی به‬ ‫تجهیزات حفاظت پزشکی و میزان ارتباط بین افراد‬ ‫الودهدراینکشوربستگیداشتهباشد‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران‬ ‫خبر داد‬ ‫تدوین دستورالعمل محیط زیستی‬ ‫مواد ضدعفونی کننده‬ ‫مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری‬ ‫تهران از تدوین دســتورالعمل محیط زیستی مواد‬ ‫ضدعفونی کننده مورد اســتفاده در زمان شــیوع‬ ‫کرونا توسط این اداره کل خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫شینا انصاری با اشــاره به افزایش اســتفاده از مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در جهت مقابله با شرایط بحرانی‬ ‫شــیوع بیماری کرونا در محیط های شهری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اداره کل با همکاری واحدهای تخصصی ذیربط‬ ‫اقدام به تهیه دســتورالعمل محیط زیســتی مواد‬ ‫ضدعفونی کننده مورد استفاده در مقابله با بیماری‬ ‫کرونا نموده اســتوی افزود‪ :‬در این دســتورالعمل‬ ‫تمامی مواد شیمیایی و روش های فیزیکی متداول‬ ‫برای ضد عفونی با استناد به فهرست و پروتکل های‬ ‫مراجع بین المللی ذی صالح احصا شــده است‪.‬بر‬ ‫اساس گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست‬ ‫و توسعه پایدار شهرداری تهران‪ ،‬انصاری با اشاره به‬ ‫ضرورت توجهات محیط زیستی در استفاده از مواد‬ ‫ضدعفونیکننده گفت‪:‬درایندستورالعملرویکرد‬ ‫اثربخشــی‪ ،‬صرفه جویی در هزینه و زمان و حداقل‬ ‫خسارتبهمحیطزیستبررسیوبهتفکیککاربرد‬ ‫در محیط های شــهری اعم از محیط های بســته‪،‬‬ ‫وسایل حمل و نقلی‪ ،‬معابر و سایر فضاهای شهر مد‬ ‫نظرقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫بازار داخلی نمی تواند متکی به اقلیت‬ ‫سرمایه دار باشد‬ ‫«جهش تولید» نیاز به قدرت خرید‬ ‫کارگران و بازنشستگان دارد‬ ‫ناصر اقاجری با انتقاد از رویکرد نادرســت دولت‬ ‫گفت‪ :‬الفبای علم اقتصاد می گوید کارگر باید قدرت‬ ‫خریدداشتهباشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنــا‪ ،‬دو گفتمان روبــروی هم قرار‬ ‫گفتمان«تورمزابودندستمزد»وگفتمان‬ ‫گرفته اند؛‬ ‫ِ‬ ‫«خروج از رکود با افزایش دســتمزد»‪ .‬به گفته ناصر‬ ‫گفتمــان اول‪،‬‬ ‫اقاجری (فعال کارگــری پروژه ای)‬ ‫ِ‬ ‫هیچ مبنا و سندیتی ندارد و بیشتر توهمی برساخته‬ ‫سرمایه داران است تا از حاشیه سودشان کاسته نشود‬ ‫اما گفتمان دوم با واقعیت های اقتصاد کام ً‬ ‫ال همخوان‬ ‫است و با مروری بر تجربیات برامده از اقتصاد سیاسی‬ ‫کشورهای در حال توسعه‪ ،‬درمی یابیم که راه نجات‬ ‫جمعی در همین گفتمان دوم نهفته اســت‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬در هر کشوری که مانند برزیل‪ ،‬قدرت خرید عامه‬ ‫مردم و به طور مشــخص‪ ،‬کارگران بــه میزان قابل‬ ‫توجهی افزایش یافته اســت‪ ،‬جهش واقعی در تولید‬ ‫اتفاق افتاده و توانســته از سراشیب فرسایش و رکود‬ ‫تشریحنقشدستمزددررونق‬ ‫خارجشود‪.‬اقاجریبه‬ ‫ِ‬ ‫تولیدمی پردازد‪:‬بازارداخلینمی تواندمتکیبهاقلیت‬ ‫سرمایه دار باشــد زیرا این اقلیت قادر به جذب همه‬ ‫کاالهایی که با تولید انبوه بازار را پُر می کنند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫اکثریت مردم کــه کارگران و دیگــر حقوق بگیران‬ ‫هســتند‪ ،‬قادر به جذب این کاالها هستند‪ ،‬مشروط‬ ‫بر اینکه قدرت خریدش را داشــته باشــند‪ .‬این یک‬ ‫واقعیت ناگزیراست‪ ،‬واقعیتی که سرمایه داری را در‬ ‫مرحلهسرمایه داریاولیهوامی دارددرمقابلمبارزات‬ ‫کارگران برای کارمزد بیشــتر یا همان قدرت خرید‪،‬‬ ‫عقب نشــینی کند و کارمزدهای کارگران را افزایش‬ ‫و ساعات کارشان را کاهش دهد‪.‬او ادامه می دهد‪ :‬در‬ ‫غیر این صورت با عدم فروش کاالهای تولیدی‪ ،‬رکود‬ ‫اقتصادی جامعه را فلج می کند‪ .‬ســرمایه داری اولیه‬ ‫ناگزیر بود در مقابل افزایش حداقل حقوق کارگران‬ ‫انعطافبهخرجبدهدتااینقدرتخریدزحمتکشان‬ ‫باعث برگشــت پول به بازار گردد و کاالها به فروش‬ ‫برســند و در نتیجه تولید و رونق ادامه یابد‪ .‬در واقع‬ ‫اوردن‬ ‫قدرت خرید بیشــتر کارگران‪ ،‬عالوه بر فراهم‬ ‫ِ‬ ‫درصدی رفاه برای کارگران و حقوق بگیران‪ ،‬ســطح‬ ‫باالتر از ســامت روانی جامعه را در پی می داشت و‬ ‫بیشتر عامل تداوم مناسبات سرمایه داری می شد و‬ ‫باعثتداومچرخهاقتصادیمی گردید‪.‬‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫خبر‬ ‫معارفه مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫بیمه ایران معین‬ ‫ائین معارفه داریــوش محمدی مدیرعامل‬ ‫جدید بیمه ایران معین‪ ،‬عصر امروز شــنبه ‪۳۰‬‬ ‫فروردین بــا حضور دکتر رضایــی مدیرعامل و‬ ‫اقایان اعالیــی عضو هیات مدیــره و محمدی‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع بیمــه ایران و‬ ‫اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین در‬ ‫ساختمان مرکزی این شــرکت در تهران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمــه ایران‪ ،‬در این‬ ‫مراسم دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران ضمن‬ ‫قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان بیمه ایران‬ ‫معین‪ ،‬اظهار امیدواری کــرد اقای محمدی در‬ ‫سمت جدید خود بتواند مسیر رو به پیشرفتی در‬ ‫اینشرکتداشتهباشد‪.‬‬ ‫داریوش محمدی مدیرعامــل جدید بیمه‬ ‫ایران معین نیز با تشکر از حسن اعتماد مجموعه‬ ‫بیمه ایران گفت‪ :‬امیدوارم بتوانم با اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هایموجوددرشرکتبیمهایرانمعین‪،‬‬ ‫عملکرد قابل قبول و کارنامه درخشــانی در این‬ ‫شرکتداشتهباشم‪.‬‬ ‫پرداخت بزرگترین خسارت‬ ‫هوایی صنعت بیمه کشور توسط‬ ‫بیمه ایران درسال جهش تولید‬ ‫شــرکت ســهامی بیمه ایــران بزرگترین‬ ‫خســارت هوایی در تاریخ صنعت بیمه کشور را‬ ‫به مبلغ‪ ۳۶۱‬میلیارد ریــال در کوتاهترین زمان‬ ‫پرداخت کرد؛ چک این مبلغ امروز با حضور دکتر‬ ‫رضایی مدیرعامل بیمه ایران تحویل مدیرعامل‬ ‫هواپیماییکاسپینشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمــه ایران‪ ،‬درپی‬ ‫وقوع ســانحه برای هواپیمــای ‪ MD‬خطوط‬ ‫هوایی کاسپین در فرودگاه ماهشهر در بهمن ماه‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬کارشناسان فنی بیمه ایران بالفاصله در‬ ‫همانروزوقوعحادثهبهمحلسانحهاعزامشدند‬ ‫تا از نزدیک بررسی های کارشناسی را انجام داده‬ ‫ونسبتبهبراوردخسارتاقدامنمایند‪.‬‬ ‫پس از برگزاری جلســات کارشناسی با بیمه‬ ‫گذار‪ ،‬بیمه ایران پرونده خســارتی مربوطه را در‬ ‫زمانی کمتر از ‪ ۴۵‬روز نهایی کرد اما با وجود انکه‬ ‫پرداخت خسارت در اواخر اسفند ‪ ۹۸‬میسر بود‬ ‫لیکن بدلیل محدودیت های ناشــی از شــیوع‬ ‫ویروس کرونا در کشــور‪ ،‬تحویل چک خسارتی‬ ‫به شرکت هواپیمایی کاسپین امروز (سه شنبه‬ ‫‪ )۹۹٫۲٫۲‬انجام شــد‪ .‬مبلغ این خسارت از نظر‬ ‫ریالی سنگین ترین خسارت پرداختی هواپیما‬ ‫در تاریخ هوانوردی کشور است که در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن‪ ،‬مورد بررســی و تسویه قرار گرفته‬ ‫و این امر در ســال ‪#‬جهش_تولید نقش بسیار‬ ‫مهمی در حفظ توانایی مالی شرکت هواپیمایی‬ ‫زیان دیده و حفظ سرمایه های اقتصادی و ملی‬ ‫دارد‪ .‬نکته حائز اهمیت اینکه تقریباً اکثر شرکت‬ ‫های هواپیمایی کشور به دلیل برخورداری بیمه‬ ‫ایران از تخصص و توانایی الزم‪ ،‬نزد این شــرکت‬ ‫دارایپوششبیمهایمیباشند‪.‬‬ ‫افزایش سقف و مدت تقسیط‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫بانک مسکن بخشنامه جدید افزایش سقف و‬ ‫مدت تقسیط تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را‬ ‫بهشعبسراسرکشورابالغکرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪ -‬هیبنا‬ ‫‪ ،‬براســاس بند ”الف“ تبصــره ‪ 16‬قانون بودجه‬ ‫سال‪ 1399‬کل کشور مقرر شده است‪ :‬به منظور‬ ‫حمایــت از ازدواج جوانان‪ ،‬تســهیالت قرض‬ ‫الحســنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد انان‬ ‫بعد از اول فروردین ماه ‪ 96‬می باشــد و تاکنون‬ ‫تســهیالت ازدواج دریافت نکرده اند‪ ،‬پرداخت‬ ‫شود‪.‬تســهیالت قرض الحســنه ازدواج برای‬ ‫هریک از زوجها در ســال ‪ ۱۳۹9‬پانصدمیلیون‬ ‫(‪ )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال بــا دوره بازپرداخت‬ ‫هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است‪.‬‬ ‫همچنین نرخ کارمزد تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواجهمچنان‪4‬درصدتعیینشدهاست‪.‬‬ ‫به گــزارش هیبنا‪ ،‬بخشــنامه جدید مبنای‬ ‫عملکردشعببانکمسکندرخصوصپرداخت‬ ‫تســهیالت ازدواج در ســال جاری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬مطابق با بخشنامه ابالغی افراد مندرج در‬ ‫مفاد ماده ‪ 50‬قانون خدمات رسانی به ایثارگران‪،‬‬ ‫می توانند به میزان ‪ 2‬برابر افرادعادی یعنی مبلغ‬ ‫یک میلیارد ریــال مطابق با شــرایط و ضوابط‬ ‫تعیین شده از این تسهیالت استفاده کنند‪.‬این‬ ‫بخشنامه می افزاید‪:‬در اعطای تسهیالت قرض‬ ‫الحسنه ازدواج‪،‬احراز توانایی مالی متقاضیان در‬ ‫بازپرداخت اقساط بر اساس ضوابط جاری بانک‬ ‫الزامی است‪.‬مطابق با شرایط پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج‪ ،‬افزایش سقف تسهیالت‬ ‫موصوفقابلتسریبهتسهیالتگیرندگانقبلی‬ ‫(پسازثبتقطعیقرارداد)نخواهدبود‪.‬‬ ‫ایرانسلشیوه هایتلفنیوپیامکیراهمبرایاهدایسیم کارترایگانبهسرپرستانخانوارراه اندازیکرد‬ ‫سرپرســتان خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی‬ ‫دولت که سیم کارتی به نامشان ثبت نام نشــده است‪ ،‬می توانند‬ ‫عالوه بر فروشــگاه اینترنتی ایرانســل‪ ،‬از طریق تمــاس با مرکز‬ ‫تماس فروش ایرانســل و یا از طریق ارســال پیام کوتاه‪ ،‬به صورت‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬بــرای دریافت ســیم کارت رایگان ثبت نــام و این‬ ‫سیم کارت را از طریق شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران‬ ‫دریافتکنند‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی ایرانســل‪ ،‬با توجه بــه اعالم دولت‬ ‫مبنی بر ارائه وام یک میلیون تومانی به سرپرســتان خانوار تحت‬ ‫پوشــش یارانه و لزوم ثبت نام واجدان شرایط با سیم کارت متعلق‬ ‫به سرپرست خانوار‪ ،‬ایرانسل در راستای مسوولیت اجتماعی خود‬ ‫و با هدف کاهش تردد‪ ،‬کمک بــه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و‬ ‫تسهیل شــرایط دریافت ســیم کارت برای متقاضیان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫وب ســایت‪ ،‬امکان ثبت نام از طریق تلفن و پیامک را نیز در اختیار‬ ‫متقاضیانقرارداد‪.‬‬ ‫حمایتبانکمهرایرانازکاالیایرانیدرسالجهشتولید‬ ‫اینچندمینسالاستکهرهبرانقالباسالمی‬ ‫نام ســال ها را با مضمونی اقتصادی برمی گزینند‬ ‫که خود نشــانی از اهمیت این حوزه برای توسعه و‬ ‫سربلندیکشوردارد‪.‬ایشانسال‪ ۱۳۹۹‬را«جهش‬ ‫تولید»نام گذاریکردند؛اینیعنیعالوهبرحمایت‬ ‫از کاالی ایرانی نیازمند یک جهش محســوس در‬ ‫حوزه تولیدات داخلی هســتیم‪ .‬حال در این میان‬ ‫نقش بانک ها چیست و چگونه می توانند به تحقق‬ ‫اینشعارکمککنند؟‬ ‫به گــزارش روابــط عمومی بانک مهــر ایران‪،‬‬ ‫حمایت از تولید داخلی می تواند به دو صورت انجام‬ ‫شود‪ .‬نخســت اینکه از تولیدکننده کاالی ایرانی‬ ‫حمایت شده و مث ً‬ ‫ال تخفیفات مالیاتی یا تسهیالت‬ ‫با شــرایطی اســان تر در اختیار وی قرار گیرد و‪. ...‬‬ ‫منتهامعادلهاستفادهازکاالیایرانی‪،‬عالوهبربخش‬ ‫تولید‪ ،‬سمت دیگری هم دارد و ان مصرف است‪ .‬اگر‬ ‫کاالی ایرانی به وفور تولید شود‪ ،‬اما مصرف کنند ه به‬ ‫حد کافی برای ان وجود نداشته باشد‪ ،‬عم ً‬ ‫ال پروژه‬ ‫حمایــت از تولید کاالی ایرانی با شکســت مواجه‬ ‫می شود‪ .‬حال پرسش این اســت که برای حمایت‬ ‫از اشخاصی که تصمیم به استفاده از کاالی ایرانی‬ ‫می گیرندچهبایدکرد؟‬ ‫حمایــت توامــان از تولیدکننــده و‬ ‫مصرف کنندهکاالیایرانی‬ ‫بانک مهر ایران به عنوان نخســتین و بزرگترین‬ ‫بانک قرض الحسنه کشــور‪ ،‬در این حوزه خدمتی‬ ‫را ارائه می کند تا مشــتریان بتوانند با اســتفاده از‬ ‫تسهیالت قرض الحســنه که کارمزد اندکی دارند‪،‬‬ ‫نســبت به خرید کاالی ایرانی اقــدام کنند‪ .‬بانک‬ ‫مهر ایران با راه اندازی طرح «کاال کارت» با تقویت‬ ‫بخش تقاضا بــه خریدار کاالی ایرانی تســهیالت‬ ‫قرض الحسنه می دهد و موجب می شود اشخاص‬ ‫تمایلبیشتریبهخریدکاالیایرانیداشتهباشند‪.‬‬ ‫افزون بر ایــن‪ ،‬نتیجه ثانویه این اقــدام‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولیدکننده ایرانی اســت‪ ،‬زیرا تقاضا برای خرید‬ ‫محصول وی نســبت به محصول مشابه خارجی‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬در حقیقت بانک مهر ایران در‬ ‫اینطرح‪،‬بایکتیردونشانزدهاست‪.‬‬ ‫اما سازوکار اســتفاده از طرح کاال کارت چگونه‬ ‫اســت؟ در چارچوب این طرح بانک با پذیرندگان‬ ‫متعددی کــه کاال یا خدمــات ارائــه می کنند‪،‬‬ ‫قراردادی را منعقد و مشــتریان خــود را به ان ها‬ ‫معرفیمی کند‪.‬درحقیقتبانکمهرایرانبه عنوان‬ ‫نهادی قابل اعتماد حلقه واسط فروشنده و مشتری‬ ‫می شود‪ ،‬به طوری که هر چند فروشنده‪ ،‬خریدار را‬ ‫نمی شناسد‪ ،‬اما از انجایی که خیالش از بانک راحت‬ ‫است‪ ،‬می تواند نســبت به فروش اقساطی کاالی‬ ‫خود اقدام کند‪ .‬مشتریان بانک مهر ایران می توانند‬ ‫به صورت اقســاطی و در بازه های زمانی مختلف از‬ ‫پذیرندگانی که طرف قرارداد بانک هستند‪ ،‬کاال و‬ ‫خدمات دریافت کنند‪ .‬همچنین سقف اعتبار ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومانی که برای این طــرح در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬باعث می شود بســیاری از کاالهای مصرفی‬ ‫بادوامبااستفادهازاینطرحقابلخریدباشد‪.‬‬ ‫اعتباری که فقط می تــوان صرف خرید‬ ‫کاالیایرانیکرد‬ ‫به طور مشخص سازوکار فعالیت طرح یاد شده‬ ‫به این صورت است که اعتباری در کارت ان دسته‬ ‫از مشتریان بانک مهر ایران که متقاضی دریافت ان‬ ‫باشند‪،‬شارژشدهوان هامی توانندازایناعتباربرای‬ ‫خرید کاال یا خدماتی که از سوی پذیرندگان طرف‬ ‫قراردادبانکارائهمی شود‪،‬استفادهکنند‪.‬البتهبانک‬ ‫مهرایرانبرایاینکهازمصرفاعتبارتخصیصیافته‬ ‫صرفاًدرمحل هایخاصتعریفشدهبرایاینطرح‬ ‫اطمینانیابد‪،‬سازوکاریطراحیکردهکهاعتباریاد‬ ‫شده تنها در دستگاه کارت خوان یا درگاه پرداخت‬ ‫اینترنتی پذیرندگان این طرح قابل استفاده باشد‪.‬‬ ‫به این صورت تقاضای واقعــی در اقتصاد دقیقاً به‬ ‫سمتی هدایت می شود که مد نظر سیاست گذاران‬ ‫کالنکشورقراردارد؛یعنیحمایتازکاالیایرانی‪.‬‬ ‫فروشــندگان دیگر از فروش اقساطی‬ ‫نگراننیستند‬ ‫برای فروش اقساطی همواره مشکالتی مطرح‬ ‫بوده از جمله اینکه فروشنده همواره نگران است‬ ‫که چک های دریافتی از مشــتری وصول نشود و‬ ‫وی حتما توان پرداخت قیمــت کاالی فروخته‬ ‫شده را داشــته باشــد‪ .‬اما بانک مهر ایران با قرار‬ ‫گرفتن بین دو طرف این معادله این نگرانی را بر‬ ‫طرف کرده اســت‪ .‬به این صورت که ان دسته از‬ ‫مشتریان بانک مهر ایران که به پذیرندگان طرف‬ ‫قرارداد بانــک معرفی می شــوند‪ ،‬اعتباری را در‬ ‫کارت خود دارند که به ان ها قابلیت خرید کاالی‬ ‫یاد شده را می دهد و نگرانی فروشنده در رابطه با‬ ‫احتمال پرداخت نشدن اقساط از سوی خریدار‬ ‫به صفر می رسد‪.‬‬ ‫اگر مشــتری بانک مهــر ایران هســتید‪،‬‬ ‫خوب است که با اســتفاده از این طرح‪ ،‬کاالی‬ ‫مد نظر خود را با فشــار کمتری بر درامد خود‬ ‫خریــداری کــرده و در عین حــال از کاالی‬ ‫ایرانی نیز حمایت کنید‪ .‬اگــر هم تولیدکننده‬ ‫یــا ارائه دهنده خدمتی هســتید‪ ،‬می توانید به‬ ‫جمــع پذیرندگان طــرف قــرارداد بانک مهر‬ ‫ایران بپیوندید‪ .‬بانک مهر ایران دست دوستی‬ ‫خود را به ســمت شــما دراز می کند تا با یاری‬ ‫یکدیگر بتوانیم بــرای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫و تحقق جهش تولید گام برداریم‪.‬‬ ‫بانک سامان برای دومین سال متوالی محبوب ترین بانک ایران شد‬ ‫با اعالم دبیرخانه جشــنواره «بانک محبوب من»‪ ،‬بانک سامان‬ ‫با کسب بیشــترین ارای مردمی در ششمین دوره این جشنواره و‬ ‫برای دومین سال متوالی محبوب ترین بانک ایران شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ســامان و بر اساس اعالم رسمی‬ ‫دبیرخانه جشــنواره «بانک محبوب من»‪ ،‬طی این نظرســنجی‬ ‫سراســری که از دی تا اسفند ســال گذشــته با حضور نزدیک به‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار نفر از مشــتریان شبکه بانکی کشــور برگزار شد‪ ،‬بانک‬ ‫ســامان از میان ‪ ۳۱‬بانک کشــور با رای مردمی به عنوان محبوب‬ ‫ترین بانک ایران در سال ‪ ۹۸‬انتخاب شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این نظرســنجی که بانک ســامان توانسته‬ ‫رتبه نخســت ان را به خود اختصاص دهد‪ ،‬شــاخص تصویر برند‬ ‫ســازمانی بانک ها از دیدگاه مشــتریان خرد در صنعــت بانکی‬ ‫کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این برای دومین ســال متوالی است که بانک ســامان توانسته‬ ‫به عنوان محبوب ترین بانــک ایران انتخاب شــود‪ .‬این در حالی‬ ‫است بانک سامان در تمامی ادوار این جشنواره خود را در معرض‬ ‫انتخاب مــردم قرار داده و همــواره جزو ‪ ۵‬بانک برتــر ایران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرانسل امادۀ جذب سرمایۀ ایرانیان از هر جای جهان است‬ ‫تخریب بیش از ‪ ۱۵۰‬دستگا ه خودپرداز با ضد عفونی غیر اصولی‬ ‫مدیرعامل ایرانسل‪ ،‬در گفت وگو با ایرانیان خارج‬ ‫از کشور طی یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی‪ ،‬فرصت های‬ ‫موجود برای ســرمایه گذاری و رویکردهای جدید‬ ‫اپراتور دیجیتال ایران را تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتر بیژن عباسی ارند‪ ،‬که ساعت ‪ 22‬یکشنبه‬ ‫شب‪ 31 ،‬فروردین ‪ ،1399‬در برنامۀ زندۀ «مشاور»‬ ‫شبکۀ جهانی جام جم حضور یافته بود‪ ،‬ضمن اعالم‬ ‫امادگی ایرانســل برای ارتباط بــا ایرانیان خارج از‬ ‫کشور و دریافت تجارب انان‪ ،‬به پرسش های مجری برنامه و مخاطبان ایرانی ان در جهان نیز پاسخ داد‪.‬‬ ‫معرفیفرصت هایسرمایه گذاریبرایایرانیانخارجازکشور‬ ‫مدیرعامل ایرانســل در پاسخ به پرسشــی در زمینۀ فرصت های ســرمایه گذاری موجود در حوزه‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات ایران‪ ،‬با ذکر مثالی از ســرمایه گذاری ایرانسل در خدمات تاکسی انالین‬ ‫«اســنپ»‪ ،‬ان را یک نمونۀ موفق سرمایه گذاری در ایران با حضور ســرمایه گذار خارجی عنوان کرد و‬ ‫با معرفی یک شرکت ســرمایه گذاری زیرمجموعۀ ایرانســل برای مدیریت جذب سرمایه و حمایت از‬ ‫کسب وکارهای نوپا‪ ،‬بازار ایران را دارای یک پتانسیل قوی برای جذب سرمایه دانست‪.‬‬ ‫وی حوزه های بهداشــت‪ ،‬ســامت و اموزش را از حوزه های مورد توجه ایرانســل دانست و گفت‪:‬‬ ‫«رویکرد جدید ایرانسل‪ ،‬به سمت «اپراتور دیجیتال» و توسعۀ خدمات دیجیتالی است که باعث ارتقای‬ ‫کیفیتزندگیمردمشود‪».‬‬ ‫ایرانسلپرچمدارتوسعۀارتباطاتموبایلدرایراناست‬ ‫عباسی ارند همچنین در این برنامه با اشاره به فرایند شکل گیری و تاریخچۀ تاسیس و رشد شرکت‬ ‫ایرانسل و سرمایه گذاری خارجی انجام شده در این پروژه‪ ،‬با بیان اینکه «ایرانسل هم اکنون نزدیک به‬ ‫‪ 50‬میلیون مشترک فعال دارد‪ ».‬گفت‪« :‬فناوری تلفن همراه ارائه شــده در ایران‪ ،‬از لحاظ تکنولوژی‬ ‫همان چیزی است که در کشورهای پیشرفته ارائه می شــود و صنعت مخابرات و ارتباطات موبایل که‬ ‫ایرانسل از پرچمداران توسعۀ ان در ایران است‪ ،‬از بخش هایی است که فاصلۀ ایران و جهان در این زمینه‬ ‫ناچیزاست‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬تجربۀ خوب این سرمایه گذاری نشان داد که می توان ان را تکرار کرد و این فرصت اکنون‬ ‫در حوزه های جدید و راه حل های دیجیتال (‪ )Digital Solutions‬نیز فراهم است‪».‬‬ ‫بومی سازیتولیدگوشیتلفنهمراه‬ ‫مدیرعامل ایرانسل همچنین در پاسخ به پرسشی دربارۀ امکان ورود سرمایه گذار خارجی در حوزۀ‬ ‫تولید تلفن همراه گفت‪ :‬در این زمینه خوشبختانه در ســال های اخیر کارهای خوبی در کشور شده و‬ ‫در حوزۀ تجهیزات شبکۀ موبایل که معموالً چند شــرکت معروف‪ ،‬تامین کنندۀ نیاز اپراتورها در دنیا‬ ‫هســتند‪ ،‬در بخش تجهیزات ‪ Passive‬اقدامات خوبی شــده و نزدیک به ‪ 90‬درصد بومی ســازی‬ ‫انجام شــده اســت و در مورد تجهیزات ‪ Active‬نیز شــرکت های داخلی با کمک اپراتورها در حال‬ ‫سرمایه گذاری هستند‪.‬وی افزود‪ :‬در مورد تولید گوشــی تلفن همراه در داخل‪ ،‬در گذشته به دلیل عدم‬ ‫رشد تکنولوژی و عدم دسترســی به بازار جهانی‪ ،‬برای تولید چنین محصولی جذابیت کمی در کشور‬ ‫وجود داشت؛ ولی در سال های اخیر به دلیل رشــد ارزش دالر و افزایش قیمت تمام شده این محصول‪،‬‬ ‫زمینۀ خوبی برای بومی سازی حداقل بخشی از ان به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید گوشــی تلفن همراه ایرانی یکی از پروژه هایی اســت کــه وزارت ارتباطات در‬ ‫حال پیگیری ان اســت و ایرانســل به عنوان یکی از محورهای اصلی این پروژه‪ ،‬کار خود را در راستای‬ ‫بومی سازی ان با همکاری شرکت های داخلی شــروع کرده و فکر می کنم یکی از حوزه هایی است که‬ ‫اگر ایرانیان خارج از کشور بتوانند مشارکت کنند‪ ،‬زمینۀ خوبی برای بازگشت سرمایه و کسب سود در‬ ‫ان وجود دارد‪.‬عباسی ارند همچنین «قیمت» و «کیفیت» را دو عامل بسیار مهم در تولید گوشی تلفن‬ ‫همراه دانست که الزم است در این زمینه مدنظر قرار گیرد و با توجه به دسترسی ایرانیان خارج از کشور‬ ‫به بخشی از تکنولوژی روز دنیا‪ ،‬کمک هموطنان مقیم خارج را در این زمینه مهم و موثر عنوان کرد‪.‬‬ ‫ضد عفونی اماکن عمومی از جملــه خودپردازها با‬ ‫شیوعکرونادردستورکارقرارگرفتاماضدعفونیغیر‬ ‫اصولی باعث شده تا به بیش از‪ ۱۵۰‬دستگاه خودپرداز‬ ‫بواردشودوبانک هاباچالشروبروشوند‪.‬‬ ‫اسی ‬ ‫باشیوعویروسکروناضدعفونیامکانومعابرعمومی‬ ‫مانندبوستان ها‪،‬پمپبنزین ها‪،‬بانک هاو‪...‬کهمحل هایی‬ ‫بارفتوامدمتعددشهروندانهستند‪،‬بهعنوانیکیاز‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع‬ ‫کرونادردستورکارقرارگرفتوهمچنانادامهدارد؛خودپردازهاازابزارهاییهستندکهتوسطتعدادزیادیاز‬ ‫شهروندانبرایانجاماموربانکیمورداستفادهقرارمی گیردوضمناینکهبایددراستفادهازانبایدنکاتبهداشتیرا‬ ‫رعایتکرد‪،‬نیازاستتادربازه هایزمانیمعینوبافاصلهکوتاهدستگاهتوسطافرادمتخصصباابزارهایمخصوص‬ ‫ازجملهمحلول هایالکلیضدعفونیشود‪.‬امارهایدریافتیتوسطخبرنگارایبِناازمعاونینفناوریاطالعات‬ ‫بانک هانشانمی دهد‪،‬ازاسفندماهتابهامروزضدعفونیغیراصولیواستفادهازمحلول هایغیرالکلیازجملهمواد‬ ‫شوینده‪،‬ابژاول‪،‬وایتکسو‪...‬برایضدعفونیدستگاه هایخودپردازتوسطافرادغیرمتخصصکهقصدداشتند‬ ‫درراستایاجرایمسئولیتاجتماعیوکمکبهجلوگیریازشیوعکروناکمککنند‪،‬باعثشدهتابهتعدادزیادی‬ ‫دستگاهخودپردازاسیب هاییجدیازجملهسوختگیصفحهکلیدوصفحهنمایشواردشودوشبکهبانکیدر‬ ‫اینروزهاباتوجهبهکمبودوقیمتباالیتجهیزاتیدکیبرایادامهفعالیتدستگاه هاوخدمترسانیباچالش‬ ‫روبروشوندوایناحتمالمی رودباادامهروندسوختگی‪،‬تخریبوتوقففعالیتاینماشین هایبانکیبهزودی‬ ‫تعدادخودپردازهایفعالکاهشیابدوشهروندانبرایانجامغیرحضوریبرخیازاموربانکیبهخصوصدرنقاط‬ ‫کمتربرخوداربامشکلروبروشوند‪.‬‬ ‫گزارش غیر رسمی دریافت شده توسط ایبِنا از افراد اگاه در بانک ها حاکی از ان است که پس از تخریب‬ ‫تعداد زیادی خودپرداز در اغتشاشــات ابان ماه حاال دوباره با ضد عفونی غیر اصولی دستگاه ها به شبکه‬ ‫بانکی شوک وارد شده و در مجموع به بالغ بر ‪ ۱۵۰‬دستگاه خودپرداز در سراسر کشور اسیب وارد شده که‬ ‫تعداد بسیار زیادی از ان ها با مدیریت صحیح و تامین به موقع تجهیزات هم اکنون دوباره در دسترس قرار‬ ‫گرفته اندامادرصورتادامهاینروند‪،‬شبکهخودپردازهایبانکیبامشکلمواجهخواهدشد؛دراینزمینه‬ ‫گزارشات رسمی تایید شده نشان از ان دارد که‪ ۶۸‬دستگاه خودپرداز در استان لرستان و‪ ۴‬دستگاه نیز در‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری در اثر ضد عفونی غیر اصولی تخریب شــده است‪.‬بانک مرکزی در راستای‬ ‫جلوگیری از شیوع کرونا نیز اعالم کرده بود تا به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق تماس‬ ‫فرد با صفحه کلید‪ ،‬دریچه دریافت پول و ‪ ...‬مقتضی اســت تمام دستگاه های خودپرداز به ویژه انهایی که‬ ‫عملیاتپرداختوجهنقدراانجاممی دهند‪،‬توسطعواملپول گذاریونگهداریدرفواصلزمانیمشخص‬ ‫ضدعفونی شود‪.‬حسین محمودی‪ ،‬مدیرکل اداره بانکداری شخصی بانک ملت در گفتگو با خبرنگار ایبِنا‬ ‫با اشاره به اقدامات بانک ملت در راستای جلوگیری از شــیوع کرونا گفت‪ :‬بانک ملت مانند سایر بانک ها‬ ‫دستورالعمل های ابالغی بانک مرکزی و وزارت بهداشــت را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا‬ ‫می کند و بر همین اساس نیز شعب و خودپردازها توسط کادر متخصص در فواصل زمانی کوتاه مدت ضد‬ ‫عفونیمی شود؛ضدعفونیخودپردازهانیازمندتوجهاتیویژهاستکهدرغیراینصورتدستگا هنیازمند‬ ‫تعمیر خواهد بود که عالوه بر هزینه های سنگین با توجه به کمبود برخی تجهیزات در کشور‪ ،‬احتمال از‬ ‫فعالیت خارج شدن برخی دســتگاه ها وجود دارد‪.‬وی در توصیه به شهروندان تاکید کرد‪ :‬برای استفاده از‬ ‫خودپردازهمانطورکهدرروندهایجهانیاعالمشدهازدستکشاستفادهکنندتانیازبهضدعفونینباشد‪،‬‬ ‫درصورتنیازبهضدعفونینیزازیکپارچهاغشتهبهالکلبهداشتیاستفادهشودوپارچهباسطحصفحه‬ ‫کلید تماس پیدا کند‪ ،‬به هیچ عنوان برای ضد عفونی از محلول های غیر الکی مانند مواد شوینده استفاده‬ ‫نشود و شــهروندان مواد الکلی را بر روی صفحه کلید و مانیتور اسپری نکنند چرا که احتمال سوختگی و‬ ‫اسیب رسیدن به دستگاه وجود خواهد داشت؛ گزارش ها حاکی از ان اســت که تا به امروز چندین مورد‬ ‫دستگاه خودپرداز و تجهیزات ان به دلیل ضد عفونی غیر اصولی دچار خرابی شده است که از شهروندان‬ ‫درخواستداریمتاباتوجهویژهباشبکهبانکیهمکاریکنند‪.‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫شماره ‪3914‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫اپلیکیشن«همراه نوین»‬ ‫کاملتر شد‬ ‫بانک اقتصادنوین به منظور تسهیل دریافت‬ ‫خدمــات بانکی نویــن از طریق تلفــن همراه‪،‬‬ ‫اپلیکیشن «همراه نوین» را به روزرسانی کرد و با‬ ‫امکاناتو قابلیت های جدید در دسترسکاربران‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین‪،‬‬ ‫در نسخه جدید اپلیکیشــن «همراه نوین» که‬ ‫از ابتدای اردیبهشــت ماه ‪ ،1399‬با قابلیت اجرا‬ ‫روی سیســت م عامل های ‪ Android‬و ‪IOS‬‬ ‫در دسترس قرار گرفته است‪ ،‬کاربران می توانند‬ ‫رابط کاربری مناسب تری را نسبت به نسخه های‬ ‫پیشینتجربهکنند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت اپلیکیشــن «همراه نوین»‬ ‫کاملتریــن خدمــات بانکی مبتنی بــر کارت‬ ‫و ســپرده را بر روی تلفن همراه به مشــتریان‬ ‫حقیقــی و حقوقــی ارائه می کند و مشــتریان‬ ‫ارجمند می تواننــد برای دانلود یا بروزرســانی‬ ‫این اپلیکیشــن به صفحه ویژه «همراه نوین»‬ ‫در پورتال بانــک اقتصادنوین به ادرس‪www.‬‬ ‫‪enbank.ir/mobile‬مراجعهکنند‪.‬‬ ‫افتتاح دو شعبه بانک پاسارگاد‬ ‫در شهرهای ساری و رباط کریم‬ ‫بانک پاســارگاد‪ ،‬اغاز فعالیت دو شعبه از این‬ ‫بانک را در شهرهای ســاری و رباط کریم اعالم‬ ‫کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد‪،‬‬ ‫در راستای گسترش شــبکه بانکی و دسترسی‬ ‫بهتر هم میهنان به خدمات بانکی‪ ،‬دو شــعبه ی‬ ‫ط کریم» و «امیر مازندرانی ساری» به جمع‬ ‫«ربا ‬ ‫شعبه های بانک پاسارگاد پیوسته و انواع خدمات‬ ‫بانکی اعم از ریالی و ارزی را به مراجعه کنندگان‬ ‫ارائه می کنند‪.‬گفتنی است شعبه «رباط کریم»‬ ‫در شهرســتان رباط کریم‪ ،‬بلــوار امام خمینی‪،‬‬ ‫باالتر از پل هوایی محبت‪ ،‬جنب فروشگاه معلم‪،‬‬ ‫پالک‪ 826‬و شعبه ی «امیر مازندرانی ساری» در‬ ‫شهرستان ساری‪ ،‬بلوار امیر مازندرانی‪ ،‬روبروی‬ ‫فرمانداریواقعشده است‪.‬‬ ‫فعالسازی بلیط امنیتی دی‬ ‫برای مشتریان خارج از کشور‬ ‫بانک دی امکان دریافت بلیط امنیتی را برای‬ ‫مشتریان خارج از کشــور فراهم کرد‪.‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک دی‪ ،‬محمدعلی بخشی زاده‪،‬‬ ‫معان فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬پس از راه اندازی ســرویس‬ ‫«بلیط امنیتی» در ســامانه های اینترنت بانک‪،‬‬ ‫اینترنت بانک همراه و همراه بانک دی و ارســال‬ ‫کدامنیتیدرهنگامتراکنش هایبانکیازطریق‬ ‫پیامک‪ ،‬امکان ارســال بلیط امنیتــی از طریق‬ ‫ایمیل نیز صرفاً برای مشــتریان خارج از کشور‬ ‫فراهم شــد‪.‬وی افزود‪ :‬به منظور تامین رفاه حال‬ ‫مشتریان خارج از کشور و افزایش ضریب امنیتی‬ ‫تراکنش های سامانه های بانکداری الکترونیک‪،‬‬ ‫ایندستهازمشتریانمی توانندباارائهدرخواست‬ ‫خود به شــعبه به همراه مســتندات مربوط به‬ ‫اقامت در خارج از کشور یا سفر به خارج از کشور‬ ‫با تشخیص و احراز هویت توسط رییس شعبه از‬ ‫ســرویس دریافت بلیط امنیتی از طریق ایمیل‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫با اعطای بیش از ‪ ١١٣‬هزار فقره وام‬ ‫در سال ‪٩٨‬؛‬ ‫بانک صادرات ایران ‪ ٣٥‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وام قرض الحسنه‬ ‫ازدواج پرداخت کرد‬ ‫بانک صادرات ایران بــا تخصیص بیش از ‪٣٥‬‬ ‫هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه در ســال‬ ‫‪ ٩٨‬بیــش از ‪ ١١٣‬هزار نفر را راهــی خانه بخت‬ ‫کرد‪.‬به گــزارش روابط عمومی بانــک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬تعداد‪ ١١٣‬هــزار و‪ ٥٠‬عروس و داماد طی‬ ‫سال ‪ ٩٨‬با دریافت وام قرض الحســنه ازدواج و‬ ‫تهیه جهیزیه بانک صادرات ایران به ارزش بالغ‬ ‫بر ‪ ٣٥‬هزار و ‪ ٢٢٤‬میلیارد ریــال موفق به ازدواج‬ ‫شــدند‪.‬این بانک از ابتدای سال‪ ٩٧‬تا پایان سال‬ ‫‪ ٩٨‬با پرداخت بالغ بر ‪ ٥٣‬هــزار میلیارد ریال وام‬ ‫قرض الحســنه‪ ،‬زمینه ازدواج ‪ ٢٢٩‬هزار و ‪٢٥١‬‬ ‫عروس و داماد را فراهم کرده است‪ .‬بانک صادرات‬ ‫ایراندرراستایعملبهمسئولیت هایاجتماعی‬ ‫خودوحمایتازاقشاراسیب پذیرجامعه‪،‬اعطای‬ ‫وام های قرض الحسنه برای ازدواج‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫سرپرســتان خانواده های تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬بهزیستی و معرفی شدگان وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬پرداخت تسهیالت مسکن‬ ‫اقشار ویژه‪ ،‬بهسازی و نوسازی مسکن روستایی‬ ‫و بافت فرســوده‪ ،‬پرداخت وام به اسیب دیدگان‬ ‫حوادث غیرمترقبه از جمله ســیل سال جاری‪،‬‬ ‫حمایت از بنگاه های کوچک و متوســط و سایر‬ ‫وام هایضروریراهمچناندردستورکاردارد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪6‬‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫شماره ‪3914‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫ترامپدررویایتوقفخریدنفتازعربستان‬ ‫رئیس جمهوری امریکا اعــام کرد‪ :‬با توجه بــه اینکه ایاالت متحــده هم اکنون‬ ‫از تولیدکنندگان بزرگ نفت به شــمار می اید‪ ،‬ما در حال بررسی توقف واردات نفت از‬ ‫عربستانهستیم‪.‬بهگزارشایلناوبهنقلازواشینگتن‪،‬دونالدترامپ‪،‬روزدوشنبه(یکم‬ ‫اردیبهشت ماه)اعالمکردکهواشینگتنبه عنواناقدامیبرایحمایتازصنعتحفاری‬ ‫داخلی تضعیف شده این کشور‪ ،‬در حال بررسی احتمال توقف ورود محموله های نفت‬ ‫اقتصاد پویا از کاهش چشمگیر قیمت نفت گزارش می دهد‬ ‫خبر‬ ‫نفت صفـر دالری‬ ‫اغاز تعمیرات خطوط لوله‬ ‫صادرات گاز ایران به ترکیه‬ ‫مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران از اغاز‬ ‫تعمیرات خطوط لوله صــادرات گاز ایران در خاک‬ ‫ترکیهخبرداد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬مهدیجمشیدی دانا‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬ترکیه تعمیرات خطــوط لوله واردات‬ ‫گاز از ایران را در خاک خود اغاز و اعالم کرده که این‬ ‫تعمیراتچندهفتهطولمی کشد‪.‬طبقاعالموزارت‬ ‫نفت‪ ،‬وی درباره دلیل تاخیر در از سرگیری صادرات‬ ‫گازبهترکیه‪،‬اظهارکرد‪:‬بهدلیلکاهشنیازترکیهبه‬ ‫گاز با عبور از فصل سرما و همچنین محدودیت های‬ ‫ناشی از ویروس کرونا‪ ،‬تعمیر خط لوله گاز صادراتی‬ ‫ایران به این کشور از سوی ترکیه با تاخیر اغاز شد و به‬ ‫همین دلیل صادرات همچنان متوقف است‪.‬واردات‬ ‫گاز ترکیه از ایران به دلیــل انفجار خط لوله در خاک‬ ‫ن امسال متوقف شد‪ .‬این حادثه‬ ‫ترکیه در‪ ۱۲‬فروردی ‬ ‫در مرز بازرگان و در خاک ترکیه رخ داد و این کشــور‬ ‫مسئولانجامتعمیراتوجبراناسیب هاست‪.‬‬ ‫سهمیه سوخت جانبازان‬ ‫تعدیل شد‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ایران از تعدیل سهمیه ســوخت جانبازان تا سقف‬ ‫روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر طبق مصوبــه کارگروه ماده ‪۸‬‬ ‫تصویب نامههیئتوزیرانخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت نفــت‪« ،‬کرامت ویس کرمی»‬ ‫در این باره گفت‪ :‬طبق مصوبه ایــن کارگروه‪ ،‬همه‬ ‫جانبازانعزیزیکهاطالعاتانهاتوسطبنیادشهیدو‬ ‫امورایثارگرانبهدستمارسیدهاست‪،‬شاملتعدیل‬ ‫ســهمیه ســوخت از طریق اعتباری در کارت های‬ ‫بانکی خواهند شــد‪.‬وی افزود‪ :‬روز گذشته اطالعات‬ ‫بیش از ‪ ۴۳‬هزار نفر از ایثارگران توسط بنیاد شهید‬ ‫و امور ایثارگران به شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتیارسالشدکهباتوجهبهامادگیزیرساخت های‬ ‫سامانه هوشــمند ســوخت‪ ،‬این تغییرات از امروز‪،‬‬ ‫سه شنبه (دوم اردیبهشــت ماه) در سامانه اعمال و‬ ‫هم اکنون همه سهمیه ســوخت ترمیمی از طریق‬ ‫اعتباری در کارت های بانکی این افراد اعمال شــده‬ ‫و این عزیــزان می تواننــد در جایگاه هــای عرضه‬ ‫ســوخت از طریق کارت های بانکی نسبت به خرید‬ ‫ســوخت اقدام کنند‪.‬ویس کرمی تاکید کرد‪ :‬سقف‬ ‫لحاظ شده برای تعدیل ســهمیه سوخت جانبازان‬ ‫روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر خواهد بود و افزون بر ان امکان‬ ‫دارد طبق فهرســت های دریافتی از بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران به تعداد این افراد باز هم افزوده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬این تعدیل ســهمیه در شرایطی‬ ‫انجام شده است که دیگر همچون گذشته نیازی به‬ ‫تعویض پالک خودرو و تغییــر ان به پالک معلوالن‬ ‫و جانبازان نیست‪ .‬شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی ایران پیش از این در اطالعیه شماره ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫مدیریت مصرف سوخت در کشور‪ ،‬سهمیه سوخت‬ ‫خودروهای سواری دارای پالک معلوالن و جانبازان‬ ‫را‪۴۰‬لیترافزایشدادهبود‪.‬‬ ‫رتبه جهانی ایران در کشف منابع‬ ‫نفت و گاز‬ ‫بهگفتهمدیراکتشافشرکتملینفتایران‪،‬‬ ‫این شرکت سال گذشــته با توجه به کشفیات‬ ‫اثبات و اعالم شــده‪ ،‬موفق به کســب رکوردی‬ ‫شــده که هرچند هنوز گزارش رسمی ان اعالم‬ ‫نشده‪ ،‬اما نشان می دهد که ایران در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به لحاظ کشــف منابع نفت و گاز موفق به احراز‬ ‫رتبه جهانی شده اســت‪.‬به گزارش شرکت ملی‬ ‫نفت ایران‪ ،‬سیدصالح هندی با اشاره به اهمیت‬ ‫مطالعهومدل سازیحوضه هایرسوبیبه عنوان‬ ‫یکــی از فعالیت های زیربنایی بــرای تضمین‬ ‫اکتشافات در ســال های اینده‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫اکتشاف تمام حوضه های رســوبی در کشور را‬ ‫شناســایی و اولویت بندی کرده است و یکایک‬ ‫این حوضه ها با دقــت مطالعه و بــا روش های‬ ‫جدید مدل سازی می شود‪.‬هندی با بیان اینکه‬ ‫سال گذشــته مطالعه و مدل سازی حوضه های‬ ‫رسوبی دزفول و دشت ابادان تکمیل شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این روند در امســال برای ســایر حوضه ها‬ ‫ادامه می یابد‪ ،‬چراکه این اقــدام موفقیت های‬ ‫اتی اکتشــاف را تضمین می کند و ریسک های‬ ‫ان را کاهش می دهــد‪.‬وی از برنامه ریزی برای‬ ‫اغاز حفاری هشت حلقه چاه جدید اکتشافی در‬ ‫ســال جاری خبر داد و گفت‪ :‬از این تعداد‪ ،‬شش‬ ‫حلقه در خشکی و دو حلقه در دریا حفر می شود؛‬ ‫حفاری پنج حلقه چاه نیز که سال گذشته اغاز‬ ‫شد‪ ،‬امسال ادامه می یابد‪.‬مدیر اکتشاف شرکت‬ ‫ملی نفت ایران درباره دو حلقه چاه دریایی که در‬ ‫برنامه امسال حفاری اکتشافی قرار دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬یکی از چاه های دریایی در منطقه ســیری‬ ‫واقع شــده که مدیریت اکتشــاف ان را به طور‬ ‫مســتقل حفاری می کند و حفاری چاه یلدا نیز‬ ‫با همکاری شــرکت نفت و گاز پارس در همین‬ ‫هفته شروع شــد که این همکاری بین اکتشاف‬ ‫و شرکت های توسعه ای و بهره برداری مبتنی بر‬ ‫نیازتولیدگازدرنوعخودبی نظیراست‪.‬‬ ‫خام از عربستان سعودی است‪ .‬وی در کنفرانس خبری روزانه خود‪ ،‬در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره درخواست برخی ســناتورهای جمهوریخواه برای مسدود کردن محموله های‬ ‫تحت اختیارات اجرایی وی گفــت‪ :‬این موضوع را بررســی می کنم‪.‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکاافزود‪:‬بدونشکمانفتزیادیداریمومنایناقدامرابررسیخواهمکرد‪.‬قیمت‬ ‫شاخص نفت خام امریکا روز دوشنبه (یکم اردیبهشت ماه)‪ ،‬برای نخستین بار در طول‬ ‫تاریخ منفی شد‪ ،‬قیمت این شــاخص برای لحظاتی‪ ،‬در بحبوحه مازاد عرضه ناشی از‬ ‫ویروسکروناودرتالشمعامله گرانبرایرهاییازایننوعنفت‪،‬بهقیمتمنفی‪ ۳۷‬دالر‬ ‫و‪ ۶۳‬سنت ارائه شد‪ .‬این سقوط قیمت‪ ،‬سبب تهدید شاخص نفت خام امریکا که زمانی‬ ‫روبهرشدبود‪،‬شد هاست‪.‬ترامپاینکاهشراکوتاه مدتوناشیاز«فشارمالی»توصیف‬ ‫واعالمکردصنعتنفتدرحالاسیبدیدنازکمبودتقاضاست‪.‬‬ ‫در اتفاقی تاریخی قیمت نفت پایه وســت تگزاس برای تحویل در‬ ‫معامالت اتی منفی شد‪ .‬در این بین کارشناســان بر این باورند که این‬ ‫مساله تاثیر چندانی روی بازار نفت ایران نخواهد داشت و با رفع بحران‬ ‫کرونا و افزایش تقاضا در جهان‪ ،‬وضعیت بازار نفت ایران بهبود نســبی‬ ‫پیداخواهدکرد‪.‬‬ ‫صفر شــدن ظرفیت ذخیره ســازی نفت بیشــتر خریــداران و‬ ‫تولیدکنندگان ان هم در زمانی که تقاضای خرید نفت به دلیل شیوع‬ ‫کروناوتعطیلیبخشبزرگیازکسبوکارهابهیکیازکمترینسطوح‬ ‫یک دهه اخیر رسیده اســت از اصلی ترین دالیل این سقوط بی سابقه‬ ‫هستند‪ .‬میشل تران‪ ،‬مدیر بخش انرژی در موسسه ار بی سی کپیتال‬ ‫مارکتس گفت‪ :‬در کوتاه مدت شــانس خیلی کمی برای جلوگیری از‬ ‫ریزش بیشــتر قیمت ها وجود دارد چرا که پاالیشــگاه ها از سفارش و‬ ‫پذیرشنفتجدیدامتناعمی کنند‪.‬‬ ‫از ابتدای امسال تاکنون قیمت نفت عمدتا نزولی بوده است و حتی‬ ‫توافق کشورهای بزرگ صادرکننده نفت موســوم به اوپک پالس نیز‬ ‫نتوانسته است این روند را تغییر دهد‪ .‬با این حال بعید است قیمت نفت‬ ‫در سطح منفی مدت زیادی دوام اورد چرا که هم تولید نفت با سرعت‬ ‫زیادی رو به کاهش اســت و هم تقاضا برای خرید احتمــاال به دنبال‬ ‫کاهش محدودیت های قرنطینه ای به تدریج زیاد خواهد شد‪ .‬تنها در‬ ‫امریکاشرکت هایاستخراجکنندهنفت‪۱۳‬درصدظرفیتاستخراجی‬ ‫خودراطییکهفتهکاهشداده اند‪.‬‬ ‫معاملهنفتدودالریدرشرایطخاصیصورتگرفت‬ ‫سید حمید حسینی کارشــناس بازار نفت با اشاره به اینکه معامله‬ ‫دو دالری نفت در تگزاس امریکا شرایط خاصی داشت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫اینکه تگزاس منطقه و بازار خاصی دارد‪ ،‬این قیمت دو دالری ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬از سوی به دلیل اینکه شرکت های تولیدکننده با محدودیت در‬ ‫ذخیره سازی نفت روبرو هستند‪ ،‬نفت را اینگونه معامله می کنند‪ ،‬چرا‬ ‫که اگر ان ها بخواهند در چاه های نفت خود را ببیند‪ ،‬بازکردن دوباره ان‬ ‫برایشانهزینهگزافیدارند‪،‬بنابرایندرشرایطاضطرارینفترادودالر‬ ‫می فروشند‪.‬وی افزود‪ :‬حتی ممکن است شرایط طوری پیش رود که‬ ‫قیمتنفتدرتگزاسمنفیشود‪،‬امااینامرنمی تواندتاثیرخاصیروی‬ ‫بازار جهانی نفت داشته باشــد‪ ،‬در حال حاضر با توجه به تصمیم اوپک‬ ‫و اوپک پالس در رابطه با کاهش ‪ ۱۰‬میلیون بشکه ای نفت در روز‪ ،‬این‬ ‫امیدواریوجودداردتاقیمت هامتعادلشود‪،‬هرچندکهاگربازهماین‬ ‫کاهش تولید افاقه نکند‪ ،‬کشور های تولیدکننده حاضر هستند دوباره‬ ‫سطحعمومیتولیدراکاهشدهند‪.‬حسینیبااشارهبهاینکهاگرکسب‬ ‫وکار هادرجهانبهحالتعادیبازگزدد‪،‬قیمتنفتنیزمتعادلخواهد‬ ‫شد‪ ،‬اظهار داشت در کشورمان نیز با توجه به بازگشایی های که صورت‬ ‫گرفته‪،‬مصرفبنرینبیشاز‪۱۵‬میلیونلیترافزایشپیداکرده‪،‬باتوجه‬ ‫به اینکه عادی شــدن اوضاع در اســتفاده از حمل و نقل عمومی تاثیر‬ ‫مستقیمی دارد‪ ،‬به تبع این موضوع مصرف بنزین افزایش پیدا خواهد‬ ‫کردواینبرایقیمتنفتبسیارمهمخواهدبود‪.‬‬ ‫این کارشــناس مســائل انرژی تاکید کرد‪ :‬کاهش شدید قیمت‬ ‫بنزین روی بهای طال سیاه بسیار تاثیر گذار است‪ ،‬در بازار های جهانی‬ ‫هر بشــکه بنزین به قیمت‪ ۱۷‬دالر رســیده و هر لیتر نیز به‪ ۱۷‬سنت‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬اگر شرایط عادی شــود‪ ،‬قیمت نفت نیز باال می رود‪ ،‬چرا‬ ‫که ارزش افزوده بســیاری از پاالیشــگاه ها تولید فراورده های سبک‬ ‫همچون بنزین اســت‪.‬وی با بیــان اینکه ایران در اغــاز فعالیت های‬ ‫اقتصادی در بین کشــور های درگیر ویروس کرونا پیشتاز بوده‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬اگر کشور هایی نظیر چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره جنوبی و ژاپن به شرایط‬ ‫عادی برگردند‪ ،‬به تبــع تقاضا افزایش می یابد بــه دنبال ان قیمت ها‬ ‫نیز دســتخوش افزایش خواهد شــد‪ ،‬از ســوی دیگر اغاز فعالیت ها‬ ‫در کشــور های دیگر نیــز در این رابطه بســیار مهم اســت‪ ،‬اگر این‬ ‫بازگشایی هایموفقیتامیزباشد‪،‬بهطورقطعکرونانیزمهارخواهد‪.‬‬ ‫اگرکرونامهارنشود‪،‬امکانکاهشبیشتروجوددارد‬ ‫این تحلیلگر انرژی اضافه کرد‪ :‬اما اگر کرونا مهار نشود و این وضعیت‬ ‫رکوداقتصادیادامهداشتهباشد‪،‬قیمتنفتنیزهمچناندراینسطح‬ ‫می ماند‪ ،‬اما اگر تالش های کشــور ها مثمرثمر باشد و واضاع روند روبه‬ ‫بهبودی را طی کند‪ ،‬به اعتقاد بنده قیمت هر بشکه نفت در کانال‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬دالریدرسال‪۲۰۲۰‬تثبیتخواهدشد‪.‬‬ ‫حســینی همچنین در مورد قیمت فعلی نفت ایــران‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به تحریم هایی که نفت ایران با ان مواجه اســت‪ ،‬کشــورمان‬ ‫با تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی نفت را می فروشــد‪ ،‬در حال حاضر هر تن نفت‬ ‫سنگین ایران ‪ ۸۰‬دالر و نفت ســبک نیز ‪ ۱۱۰‬دالر معامله می شود‪ ،‬به‬ ‫بیان دیگر هر بشکه نفت کشورمان این روز ها کمتر از‪ ۲۰‬دالر به فروش‬ ‫می رود‪.‬این کارشناس بازار نفت با اشاره به اینکه نقش اوپک نسبت به‬ ‫گذشته در تعیین معادالت جهانی تضعیف شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫دیگر اوپک به تنهایی تصمیم گیر در بازار نفت نیست و اوپک پالس با‬ ‫محوریت روسیه نیز در کنار اوپک قرار دارد‪ ،‬در قضیه کاهش تولید نیز‬ ‫اوپکدرکناراوپکپالسبههمراهتولیدکنندگانینظیرامریکا‪،‬کانادا‪،‬‬ ‫نروژوبرزیلیکسهضلعیراتشکیلدادندتاکاهشتولیدمحققشود‪،‬‬ ‫ازاینبهبعدنیزاینهمکاری هایمثلثسهضلعیادامهخواهدداشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با تشــکیل اوپک پالس در ســال ‪ ،۹۶‬قیمت نفت طی‬ ‫دو ســال با افزایش روبرو شد‪ ،‬به طوریکه در ســال‪ ۹۶‬که اوپک پالس‬ ‫تشکیل شــد‪ ،‬قیمت نفت در حدود‪ ۴۲‬دالر بود‪ ،‬اما در سال‪ ۹۷‬طالی‬ ‫سیاه به بهای ‪ ۵۰‬دالر و در سال گذشته از ‪ ۶۰‬دالر نیز فراتر رفت‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل شــیوع ویروس کرونا قیمت ها تا کانال‪ ۲۰‬دالری نیز پایین امد‪،‬‬ ‫حال در چنین شــرایطی دوباره تولیدکنندگان نفــت باید با یکدیگر‬ ‫همکاریکنندتاقیمت هابازهممتعادلشود‪.‬‬ ‫بازارنفتایرانبهطورغیرمستقیمتاثیرمی گیرد‬ ‫امادراینبینتاثیرکاهشقیمتنفتامریکابربازارایرانچهخواهد‬ ‫بود؟ جواد یارجانی‪ ،‬کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به این سوال گفت‪:‬‬ ‫تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای مختلف نفت متفاوت بوده و اتفاقی که‬ ‫برای بازار نفت امریکا رخ داده‪ ،‬برای ســایر بازارها نمی افتد و نمی توان‬ ‫گفت که این مســاله به طور مســتقیم روی بازار نفت ایران اثر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تاثیر کاهش قیمت نفت امریکا بر بازار نفت ایران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازار جهانی نفت در پی شــیوع ویروس کرونا دچار بحران‬ ‫مدیر پاالیشگاه هشتم پارس جنوبی خبرداد‪:‬‬ ‫اجرای ‪ ۹۷‬درصدی تعمیرات اساسی در سال گذشته‬ ‫یکیازمهمترینشاخص هاوعملکردپاالیشگاههشتم‪،‬‬ ‫انجام تعمیرات اساســی و فعالیت های روزمره عملیاتی‪،‬‬ ‫بدون کوچکترین حادثه انسانی همراه با استمرار و تداوم‬ ‫تولیدبودهاست‪.‬‬ ‫هادی چابوک‪ ،‬مدیر پاالیشــگاه هشتم پارس جنوبی‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا‪ ،‬با ذکر این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬در تعمیرات اساسی سال‪ ۱۳۹۸‬تعداد‪ 2‬هزار و‪400‬‬ ‫درخواستکاردرسهحوزهمکانیک‪،‬برق‪،‬ابزاردقیقوجود‬ ‫داشتهکهباتالشهمکارانباراندمانحدود‪۹۷‬درصدانجامشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز تاکنون حدود ‪ ۱۲۰۰‬درخوا ســت کار ثبت شده است که کارهای مقدماتی انها‬ ‫انجامشدهاستودرموعدمقررباموفقیتانجامخواهدشد‪.‬ویبابیاناینکهپاالیشگاههشتمبهتازگیراه اندازیشده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز برخی از واحدهای عملیاتی یا تجهیزات داخل فازهای ‪ 20‬و‪ 21‬راه اندازی نشده است و در همین‬ ‫راستاتالشمی شود‪،‬به منظورافزایششاخصدردسترس پذیریو‪، Availability‬تجهیزاتحیاتیباقیماندهدر‬ ‫اسرعوقتراه اندازیشوندودرمدارتولیدقرارگیرند‪.‬چابوکباذکراینمطلبکهشاخصتعمیراتبرنامه ریزیشده‬ ‫وپیشگیرانهباراندمانبسیارخوبیدرپاالیشگاهدرحالاجرااست‪،‬گفت‪:‬شاخصعملکردحجمیتعمیراتاساسی‬ ‫سالگذشتهحدود‪۹۷‬درصدبودهکهعددیبسیاررضایتبخشاست‪.‬‬ ‫شــده و متاســفانه این موضوع گریبانگیر ایران نیز به عنوان یکی از‬ ‫تولیدکنندگان نفت شده اســت اما نمی توان گفت که کاهش قیمت‬ ‫نفتامریکابربازارنفتایرانتاثیرچندانیدارد‪.‬‬ ‫نماینده اسبق ایران در اوپک با اشــاره به وضعیت ایران در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به دلیل تحریم هایی که وجــود دارد ما از نظر میزان‬ ‫تولید و صادرات با مشــکل مواجه بودیم و اکنون نیز با شیوع ویروس‬ ‫کرونادرجهانتبعاتوتاثیراتاینمسالهدربازارنفتایرانخودنمایی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه طبیعی است که این مساله روی بازار نفت ایران‬ ‫اثر بگذارد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬باید به این موضوع نیز توجــه کرد که تولید‬ ‫نفت امریکا مرسوم نیست؛ یعنی نحوه تولید‪ ،‬قیمت گذاری و شرایط‬ ‫تکنیکیاینکشورنسبتبهسایربازارهامتفاوتاستوبههمیندلیل‬ ‫تاثیرویروسکرونابراینبازارنسبتبهبازارهایمرسوممتفاوتخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یارجانی با بیان اینکه شرایط بازار‪ ،‬بحران ویروس کرونا و تصصمیم‬ ‫غلط اوپک در اواسط اسفندماه شرایطی را رقم زد که اکنون تقاضا دچار‬ ‫بحرانشود‪،‬گفت‪:‬بهبوداینشرایط بستگیبهاینداردکهبحرانکرونا‬ ‫چه زمانی پایان یابد و کشورهای مصرف کننده نفت به مصرف عادی‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچه این بحران ادامه داشته باشد‪ ،‬تاثیرپذیری بازار نفت‬ ‫ایران بیشتر خواهد شد؛ چراکه به دلیل وجود تحریم ها میزان صادرات‬ ‫و درامدهای ایران کاهش یافته بود که با وجود این شرایط بازهم میزان‬ ‫درامدهانسبتبهگذشتهبیشترکاهشمی یابد‪.‬‬ ‫این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه کرونا روی قیمت‬ ‫و تقاضای نفت تاثیر گذاشــته اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نتایج این مساله در‬ ‫بازارهای مختلف متفاوت بوده و انچه در بازار امریکا رخ داد به این معنا‬ ‫نیستکهاینرخدادرادرتولیداتدیگرشاهدباشیم؛لذامهمایناست‬ ‫کهبحرانکروناتاچهزمانیطولبکشد‪.‬‬ ‫تاثیرچندانیبربازارنفتایرانندارد‬ ‫همچنین محمد خطیبی‪ ،‬کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت‪:‬‬ ‫ایراناکنونبهخاطرتحریمهاباکاهشتولیدمواجهاستوتولیدکمی‬ ‫دارد و باتوجه به اینکه کاهش تولیــد در ایران خیلی زودتر از این اتفاق‬ ‫افتاده است‪ ،‬گمان نمی کنم که بتواند بیش از این میزان کاهش تولید‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهایراننقشچندانیدربهبودشرایطفعلیبازارندارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر قرار بود ایران نیز مانند سایر کشورها میزان تولید خود را‬ ‫کاهشدهدقطعامیزانکاهشبسیارکمتراززمانفعلیبودوبههمین‬ ‫دلیلنمی تواننقشایرانرادراینبینبزرگدانست‪.‬‬ ‫اینکارشناسحوزهانرژیبابیاناینکهایرانتاکنوننیزبهبازارنفت‬ ‫کمک زیادی کرده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرایط بازار نفت امریکا متفاوت‬ ‫است‪ .‬شرایط موجود در بازار امریکا در بازارهای دیگر و تولیدکنندگان‬ ‫مناطق دیگر دیده نمی شود و شرایط امریکا خاص است؛ چراکه توقف‬ ‫تولید نیز برای تولید کننــدگان هزینه دارد و این مســاله کار را برای‬ ‫تولیدکنندگاناینکشورسختکردهاست‪.‬‬ ‫به گفته وی این مساله تاثیر چندانی در بازار نفت ایران ندارد و بهبود‬ ‫بحران کرونا و رفع محدودیت ها می توانــد وضعیت را برای ایران بهتر‬ ‫کند‪ .‬‬ ‫درجوابیه ایازسویشرکتملیپخشفراورده هاینفتیاعالمشد؛‬ ‫منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به خزانه واریز شده است‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تمامی منابع حاصل از هدفمنــدی یارانه ها و‬ ‫صادرات فراورده به طور کامل به خزانه واریز شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬با توجــه به گزارش تفریق بودجه ســال‪ 97‬و‬ ‫مباحثی درباره اینکه وزارت نفت بخشــی از درامد‬ ‫صادرات فراورده ها را به ســازمان هدفمندی نداده‪،‬‬ ‫این شرکت تاکید کرده که مبالغ ریالی یادشــده بابت مصارف قانونی پرداخت تعدیل کرایه حمل ونقل‬ ‫فراورده های نفتی و کارمزد جایگاه داران مربوط به ســال‪ ۱۳۹۶‬اســت که ابتدای سال‪ ۱۳۹۷‬با توجه به‬ ‫شرایط خاص و اضطرار تشخیص داد ه شده توســط مراجع ذی صالح با هدف تسریع در پرداخت تعدیل‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۶‬بدون گردش خزانه و به طور مســتقیم به حســاب جایگاه داران و پیمانکاران حمل ونقل‬ ‫فراورده هاینفتیواریزشدهاست‪.‬‬ ‫دربارهمبالغارزیشایانذکراستکهشرکتملیپخشفراورده هاینفتیایرانبهنیابتازشرکتملی‬ ‫نفت ایران‪ ،‬فروش فراورده های صادراتی را انجام داده و وجوه حاصل از ان به حساب های شرکت ملی نفت‬ ‫ایرانواریزشدهواطالعاتمربوطبهتسویهحسابمربوطهدراختیارشرکتملینفتاست‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران‪:‬‬ ‫تمامحوضه هایرسوبیکشورشناساییواولویت بندیشد هاست‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشــاره به اهمیت مطالعه و‬ ‫مدل سازی حوضه های رســوبی به عنوان یکی از فعالیت های زیربنایی‬ ‫برای تضمین اکتشافات در ســال های اینده‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت اکتشاف‬ ‫تمام حوضه های رسوبی در کشور را شناسایی و اولویت بندی کرده است‬ ‫و یکایک این حوضه ها با دقت مطالعه و با روش های جدید مدل ســازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهگزارششرکتملینفتایران‪،‬سیدصالحهندیبابیاناینکهسال‬ ‫گذشته مطالعه و مدل سازی حوضه های رسوبی دزفول و دشت ابادان‬ ‫تکمیل شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این روند در امســال برای سایر حوضه ها ادامه‬ ‫می یابد‪ ،‬چراکه این اقدام موفقیت های اتی اکتشاف را تضمین می کند‬ ‫وریسک هایانراکاهشمی دهد‪.‬‬ ‫وی از برنامه ریزی برای اغاز حفاری هشت حلقه چاه جدید اکتشافی‬ ‫در سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬از این تعداد‪ ،‬شش حلقه در خشکی و دو‬ ‫حلقه در دریا حفر می شــود؛ حفاری پنج حلقه چاه نیز که سال گذشته‬ ‫اغازشد‪،‬امسالادامهمی یابد‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درباره دو حلقه چاه دریایی که‬ ‫در برنامه امسال حفاری اکتشافی قرار دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از چاه های‬ ‫دریایی در منطقه سیری واقع شــده که مدیریت اکتشاف ان را به طور‬ ‫مســتقل حفاری می کند و حفاری چاه یلدا نیز با همکاری شرکت نفت‬ ‫و گاز پارس در همین هفته شروع شــد که این همکاری بین اکتشاف و‬ ‫شــرکت های توســعه ای و بهره برداری مبتنی بر نیاز تولید گاز در نوع‬ ‫خود بی نظیر است‪.‬هندی ســال ‪ ۹۸‬را در حوزه فعالیت های اکتشافی‪،‬‬ ‫سال پرباری توصیف کرد و گفت‪ :‬پارســال در مجموع ‪ ۱۸‬هزار متر چاه‬ ‫اکتشــافی در قالب‪ ۶۰‬دکل ماه حفر شــد‪ ،‬به این معنا که هر ماه به طور‬ ‫میانگین پنج دکل حفاری فعال بود‪ ،‬همچنین حفاری چهار حلقه چاه‬ ‫اکتشافیبهپایانرسیدوادامهحفاریپنجحلقهچاهنیزبهامسالمنتقل‬ ‫شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود امسال حفاری هشت حلقه‬ ‫چاه اکتشافی نهایی شود‪.‬مدیر اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران با بیان‬ ‫اینکه در ســال های‪ ۱۳۹۷‬و‪ ۱۳۹۸‬از مجموع چاه های حفاری شــده‪،‬‬ ‫چاه ناموفق وجود نداشت و اخرین چاه ناموفق تابستان ‪ ۹۶‬پایان یافته‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار امیدواری کرد این رکورد ادامه یابد و مثل سال گذشته به‬ ‫کشف های خوبی برای شــرکت ملی نفت ایران و کشور تبدیل شود‪.‬به‬ ‫گفته هندی‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران ســال گذشته با توجه به کشفیات‬ ‫اثبات و اعالم شده‪ ،‬موفق به کسب رکوردی شده است که هرچند هنوز‬ ‫گزارش رسمی ان اعالم نشده‪ ،‬اما نشان می دهد که ایران در سال‪۲۰۱۹‬‬ ‫بهلحاظکشفمنابعنفتوگازموفقبهاحرازرتبهجهانیشدهاست‪.‬وی‬ ‫ابرازامیدواریکردپیروموفقیت هاییکهمدیریتاکتشافسالگذشته‬ ‫کسبکرد‪،‬اینموفقیت هادرسالجاریباتاکیدبرظرفیت هایموجود‬ ‫درجنوبغربکشورادامهیابد‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬در پروژه های لرزه نگاری‬ ‫به طور میانگین بین‪ ۳۰۰‬تا‪ ۳۵۰‬نفر مشغول به کار می شوند که اکنون با‬ ‫توجه به پروژه های تعریف شده‪ ،‬برای‪ ۵۰۰‬تا‪ ۶۰۰‬نفر به ویژه مردم بومی‬ ‫اشتغال ایجاد می شــود‪ ،‬ضمن اینکه با به نتیجه رسیدن حفاری چاه ها‬ ‫بی شکامسالرکوردهایبهترینسبتبهپارسالثبتخواهدشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫استانداردهای سوخت گیری در‬ ‫شرایط کرونا بازتعریف شود‬ ‫یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی باید با صدور دستورالعملی نیروی کمکی برای‬ ‫جایگاه داران در نظر گیرد تا افراد زیادی با نازل های‬ ‫سوختگیریدرتماسنباشند‪.‬‬ ‫اســداهلل قره خانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشــتی در پمپ‬ ‫بنزین ها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اســاس گزارشــات‪ ،‬جایگاه‬ ‫های ســوخت یکی از مراکز پرخطر از لحاظ انتقال‬ ‫ویروس کرونا به وســیله تماس افراد متعدد با نازل‬ ‫های سوخت گیری‪ ،‬کارت سوخت و پول نقد است و‬ ‫این روزها که تردد خودروهای شخصی نیز در سطح‬ ‫شهرافزایشیافتهاستکماکانجایگاههامیتوانند‬ ‫مراکز اصلی انتقال این ویروس باشــند‪.‬وی در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ما پیش از این هم شاهد بودیم‬ ‫کهپروتکلهابهصورتدقیقاجرایینمیشدوحال‬ ‫انکهمیزانسوختگیریدرجایگاههاافزایشیافته‬ ‫اســت‪ ،‬یقینا پروتکل ها به طور صحیح اجرایی نمی‬ ‫شود‪ .‬بنده خودم چند روز پیش در یک جایگاه بین‬ ‫راهی شاهد بودم که از دستکش استفاده نمی شد و‬ ‫علترانیزگرانیوکمبوددستکشعنوانکردند‪.‬این‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد‪ :‬بهترین‬ ‫راهکار این است که اســتانداردهای سوخت گیری‬ ‫بازتعریف شود و شــرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی دســتور العملی صادر کــرده و نیروی کمکی‬ ‫برای جایگاه های سوخت در نظر گیرد تا افراد مجبور‬ ‫نشوند خودشان ســوخت گیری کرده و به نازل ها‬ ‫دستبزنند‪.‬‬ ‫رکورد ذخیره سازی شناور نفت در‬ ‫جهان شکسته شد‬ ‫میزان نفــت ذخیره شــده شــناور در جهان با‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون بشکه رسید‪.‬به گزارش ایسنا به نقل از‬ ‫اسپوتنیک‪ ،‬با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای‬ ‫جهانی و پر شــدن ظرفیت پاالیشــگاه ها و انبارها‪،‬‬ ‫شرکت هایمختلفدرسراسرجهاندرحالذخیره‬ ‫سازی نفت به صورت شناور بر روی سکوها و کشتی‬ ‫ها هســتند‪.‬تنها در ماه فوریه‪ ۱۰‬نفتکش بزرگ‪ ،‬با‬ ‫ظرفیتی حدود‪ ۲‬میلیون بشــکه نفت‪ ،‬برای ذخیره‬ ‫سازی به صورت شــناور اجاره شــده بودند که این‬ ‫رقم در ابتدای ماه اوریل‪ ،‬بــه‪ ۲۵‬تا‪ ۴۰‬فروند و در ماه‬ ‫مارس به ‪ ۶۰‬کشــتی افزایش یافته است که بخش‬ ‫قابل توجهی از این کشــتی ها در نزدیکی سواحل‬ ‫امریکا و ســنگاپور لنگر انداختند‪.‬تخمین زده می‬ ‫شود اکنون حدود‪ ۱۶۰‬میلیون بشکه نفت به صورت‬ ‫شناور ذخیره شــده باشــد که این رقم ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫بشکه بیشتر از رکورد ثبت شده قبلی در زمان رکود‬ ‫بزرگ مالی سال‪ ۲۰۰۸‬است‪.‬طبق ارزیابی ها به طور‬ ‫متوسطحدود‪ ۳۵۰‬هزاربشکهنفتدرروزدرسراسر‬ ‫جهان به صورت شــناور ذخیره می شود‪ .‬خریداران‬ ‫امیدوارند با فروکش کردن بحران کرونا قیمت نفت‬ ‫در بازارهــای جهانی مجددا صعودی شــود و ان ها‬ ‫بتوانند از محل فروش این نفت ذخیره شــده سود‬ ‫خوبی کسب کنند‪.‬پیش از این رویترز نیز گفته بود‬ ‫چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت در جهان‬ ‫با سرعت بیشتری در حال ذخیره سازی نفت است‬ ‫تاجاییکهمیزانذخیرهسازینفتاینکشوردرسه‬ ‫ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫قبلتقریبادوبرابرشدهاست‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای اغاز حفاری‬ ‫هشت حلقه چاه جدید اکتشاف نفت‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به‬ ‫اهمیت مطالعه و مدل ســازی حوضه های رسوبی‬ ‫به عنوان یکی از فعالیت های زیربنایی برای تضمین‬ ‫اکتشــافات در ســال های اینده‪ ،‬گفــت‪ :‬مدیریت‬ ‫اکتشــاف تمام حوضه های رســوبی در کشــور را‬ ‫شناســایی و اولویت بنــدی کرده اســت و یکایک‬ ‫این حوضه ها با دقت مطالعه و بــا روش های جدید‬ ‫مدل سازی می شود‪.‬به گزارش ایلنا به نقل از شرکت‬ ‫ملی نفت ایران‪ ،‬سیدصالح هندی با بیان اینکه سال‬ ‫گذشته مطالعه و مدل ســازی حوضه های رسوبی‬ ‫دزفول و دشت ابادان تکمیل شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫روند در امسال برای ســایر حوضه ها ادامه می یابد‪،‬‬ ‫چراکهایناقدامموفقیت هایاتیاکتشافراتضمین‬ ‫می کند و ریســک های ان را کاهــش می دهد‪.‬وی‬ ‫از برنامه ریزی برای اغاز حفاری هشــت حلقه چاه‬ ‫جدید اکتشافی در سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫تعداد‪ ،‬شش حلقه در خشکی و دو حلقه در دریا حفر‬ ‫می شود؛ حفاری پنج حلقه چاه نیز که سال گذشته‬ ‫اغاز شد‪ ،‬امسال ادامه می یابد‪.‬مدیر اکتشاف شرکت‬ ‫ملی نفت ایران درباره دو حلقه چــاه دریایی که در‬ ‫برنامه امسال حفاری اکتشافی قرار دارد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی از چاه های دریایی در منطقه سیری واقع شده‬ ‫که مدیریت اکتشــاف ان را به طور مستقل حفاری‬ ‫می کندوحفاریچاهیلدانیزباهمکاریشرکتنفت‬ ‫وگازپارسدرهمینهفتهشروعشدکهاینهمکاری‬ ‫بین اکتشاف و شرکت های توسعه ای و بهره برداری‬ ‫مبتنیبرنیازتولیدگازدرنوعخودبی نظیراست‪.‬‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫خبر‬ ‫فرماندار اسالمشهر‪:‬‬ ‫مدیران محله های اسالمی حلقه‬ ‫میانی دولت و مردم هستند‬ ‫فرماندار اسالمشــهر با اشــاره به مشخص شدن‬ ‫‪ ۱۲‬مدیر محله اســامی در شهرستان گفت‪ :‬مدیران‬ ‫محله های اسالمی حلقه میانی دولت و مردم هستند‬ ‫و می توانند بخشی از مشــکالت مردم در محالت را به‬ ‫مسئوالنمنتقلکنند‪.‬‬ ‫اسالمشهرمسعودمرسلپورکهدرنشستبامدیران‬ ‫محله های اسالمی که با حضور علیرضا جعفری معاون‬ ‫سیاسیاجتماعیفرمانداروسرهنگایلکافرماندهسپاه‬ ‫ناحیه سیدالشهداء(ع) اسالمشــهر برگزار شد با بیان‬ ‫مطلب فوق اظهار داشت‪ :‬نخســتین درخواست ما از‬ ‫مدیرانمحلههایاسالمیشناساییمعضالتمختلف‬ ‫محالت در حوزه هــای اجتماعی و فرهنگــی و ارائه‬ ‫راهکارهایمناسببرایرفعانهاست‪.‬ویتصریحکرد‪:‬‬ ‫مدیران محله های اسالمی می توانند ما را در شناسایی‬ ‫مســتمندان واقعی و افراد نیازمندی که بنا به دالیل‬ ‫مختلف تحت پوشش ســازمانهای حمایتی نیستند‬ ‫نیز یاری دهند‪.‬مرسلپور با اشاره به اهمیت شناسایی‬ ‫افرادی که استعداد ارتکاب جرائم مختلف را دارند ادامه‬ ‫داد‪ :‬جذب این افراد و حمایت مــادی و معنوی از انان‬ ‫توسط مدیران محالت اســامی می تواند در کاهش‬ ‫اسیبهایاجتماعیدرمحلههایمختلفموثرباشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خدمات مختلــف در تمامی مناطق‬ ‫بخوبیتوزیعنشدهافزود‪:‬شناساییکمبودهاوکاستی‬ ‫های مناطق مختلف شهری و روستایی و انتقال انها به‬ ‫مسئوالن ذیربط توســط مدیران محله های اسالمی‬ ‫نیز می تواند به توسعه همگون و همه جانبه شهرستان‬ ‫کمک کند‪.‬فرماندار اسالمشهر اجرای طرح محله های‬ ‫اسالمی توسط سپاه پاسداران را بسیار ارزشمند عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پیش از این معرفی از این طرح انجام نشده‬ ‫بود اما با توضیحات فرمانده سپاه اسالمشهر و معرفی‬ ‫کامل این طرح‪ ،‬مدیران شهرستان نیز همکاری الزم را‬ ‫بااجرایمطلوبانخواهندداشت‪.‬‬ ‫مشکل تامین اب ‪ 1500‬خانوار‬ ‫روستایی گیالن مرتفع شد‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومــی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب اســتان گیالن‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫شرکتازتامیناب‪1500‬خانوارروستاییخبرداد‬ ‫ســید محســن حســینی رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب گیالن با اشــاره به‬ ‫بارش شــدید باران و رانش زمین در ســیاهکل اظهار‬ ‫داشت‪ 200 :‬متر از خط انتقال مجتمع ابرسانی توتکی‬ ‫سیاهکل تخریب و اب شــرب ‪ 800‬خانوار این روستا‬ ‫قطع شــدوی در ادامه افزود‪ :‬با اجــرای ‪ 200‬متر لوله‬ ‫گذاری جدید به قطر ‪ 110‬میلی متری‪ ،‬اب شرب این‬ ‫روستا در مدار بهره برداری قرار گرفت و مشکل تامین‬ ‫اب ‪ 800‬خانوار مرتفع شدحسینی‪ ،‬همچنین با اشاره‬ ‫به رفع مشکل اب شرب روستای سفیدرود شهرستان‬ ‫رودبار گفت‪ :‬با هزینه ای بالغ بــر ‪ 240‬میلیون ریال‪ ،‬با‬ ‫راه اندازی یک دستگاه پمپ شــناور ‪ 22‬کیلوواتی در‬ ‫تاسیسات ابرسانی این روستا مشکل افت فشار اب در‬ ‫شبکه توزیع این روستا مرتفع و ‪ 150‬خانوار از ان بهره‬ ‫مند شــدندمدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫گیالن با اعالم تقویت فشار اب شرب روستای جیرده‬ ‫شهرستان شفت خاطرنشان کرد‪ :‬با نصب و راه اندازی‬ ‫یک دســتگاه پمپ ‪ 7.5‬کیلوواتــی‪ 540 ،‬خانوار این‬ ‫روستاازفشارابمتعارفبرخوردارشدند‬ ‫مهندس داراب زاده‬ ‫برای اجرای پروژه های مهم استان‬ ‫‪ ،‬همکاری دستگاه های اجرایی‬ ‫ضروری است‬ ‫سرپرست شرکت برق منطقه ای گیالن با معاون‬ ‫هماهنگیوامورعمرانیاستانداریگیالندیدارکرد‪.‬‬ ‫مهندس علی اوســط اکبری مقدم معاون هماهنگی‬ ‫امور عمرانی استانداری گیالن در این دیدار‪ ،‬ضرورت‬ ‫همکاری دستگاه های اجرایی اســتان برای اجرای‬ ‫پروژه های مهم در زمان مقرر را مــورد تاکید قرار داد‬ ‫بر اســاس گزارش خبر نگار ما‪ ،‬در ادامه این جلســه‬ ‫مهندس داراب زاده سرپرست برق منطقه ای گیالن‬ ‫ضمنتبریکاعیادگذشتهوپیشروبااشارهبهشرایط‬ ‫موجودودرگیربودناستانگیالندرمبارزهبابیماری‬ ‫کرونا از مدافعان ســامت‪ ،‬کادر درمانی‪ ،‬پرستاران‪،‬‬ ‫پزشکان و مجموعه مدیران و دست اندرکاران مبارزه‬ ‫با این ویروس منحوس قدردانی کرد‪ .‬مهندس داراب‬ ‫زاده در بخشی دیگر از سخنان خود با ارائه گزارشی از‬ ‫اقدامات انجام گرفته‪ ،‬خواســتار همکاری و همیاری‬ ‫دســتگاه های مرتبط با انجام پروژه های صنعت برق‬ ‫استان شــد و بر ضرورت انجام کار و پایان پروژه های‬ ‫در دســت اقدام در زمان مقرر خود تاکید ورزید‪ .‬این‬ ‫گزارش حاکی است در بخش پایانی این جلسه معاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی اســتانداری گیالن مهندس‬ ‫داراب زاده را جهت تســریع در کار و هماهنگی الزم‬ ‫بین دســتگاه های اجرایی صادق خواندند و در پایان‬ ‫ابرازامیدواریکردندکهانشااهللشرایطسالمتکشور‬ ‫و استان از حیث وجود ویروس کرونا مطلوب شود و با‬ ‫رعایت مردم شــریف موجبات شکست این ویروس‬ ‫منحوسفراهمگردد‪.‬‬ ‫ازشرکتگازگیالنبهعنواندستگاهبرتردرامرترویجوتوسعهفرهنگنمازتقدیرشد‬ ‫درمراسمیباحضورنمایندهولیفقیهدرگیالنازدستگاههای‬ ‫دولتیموفقدرترویجوتوسعهفرهنگتجلیلبعملامد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ‪ ،‬حضرت ایت اهلل فالحتی‬ ‫نماینده ولی فقیه در گیالن در این مراسم با اشاره به اهمیت اقامه‬ ‫نماز به ویژه نماز جماعت گفت‪ :‬نماز مهم ترین وسیله تقرب به ذات‬ ‫بندهخوبخداهستندهموارهقابلتقدیروجاوداناست‪.‬همچنین‬ ‫دراینمراسمحجتاالسالمحجازیرییسستاداقامهنمازگیالن‬ ‫نیز گفت ‪ :‬با بررسی و پایش عملکرد‪ 75‬دستگاه اجرایی استان ‪20‬‬ ‫دســتگاه که عملکرد خوب و قابل دفاعی در زمینه ترویج فرهنگ‬ ‫نمازداشتندانتخابوازانانتجلیلمیشود‪.‬‬ ‫مقدس الهی اســت و باید برای ترویج این فریضه در بین نیروهای‬ ‫اداری همت گمارد‪.‬وی با بیان اینکه عالوه بر ترویج فرهنگ نماز‪،‬‬ ‫بایددرمجموعههایاداریتالششودبندهخوبخداراهمبسازیم‬ ‫افزود ‪ :‬هر چیزی پــس از پایان دوره کاری مدیران ممکن اســت‬ ‫فراموش شوداماسعیو تالشبرای تعلیموپرورشانسانهاییکه‬ ‫تشکیل‪83‬پایگاهکمکمومنانهبرایمبارزهباکرونادرشهرالوند‬ ‫نشســت خبری رزمایــش کمــک مومنانه‬ ‫بــا محویت مبــارزه با بیمــاری کرونــا در مقر‬ ‫فرماندهی ســپاه ناحیه امام رضا(ع) شهر الوند‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ طاهرخانی فرمانده ســپاه ناحیه‬ ‫امام رضا(ع) ضمن تبریک فرا رســیدن سالگرد‬ ‫تاسیس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬رزمایش کمــک مومنانه در راســتای‬ ‫عینیت بخشیدن به فرمایش رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در شهر الوند با ‪ 83‬پایگاه جهت خدمت‬ ‫رســانی به ‪ 12‬هزار و ‪ 500‬نفر نیازمند در قالب‬ ‫بسته های معیشــتی و کمک های نقدی برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این بســته ها در ســه مرحله به‬ ‫صورت بســته هایی به ارزش ‪ 300‬تا ‪ 400‬هزار‬ ‫تومان قبــل از ماه مبارک رمضــان ‪،‬والدت امام‬ ‫حسن مجتبی (ع) و روز عید فطر به افراد اسیب‬ ‫دیده از کرونا که قبال توســط نیروهای جهادی‬ ‫بسیج پایش و رصد شده اند ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫طاهرخانی گفــت‪ :‬نیروهای جهادی ســپاه‬ ‫پاسداران در راستای مبارزه با این بیماری در روز‬ ‫نیمه شعبان ‪ 1216‬بســته بهداشتی شامل ژل‪،‬‬ ‫ماسک‪ ،‬نان و دســتکش به صورت رایگان توزیع‬ ‫کردند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬از ســوم اسفند تا بیست‬ ‫و نهم فروردین ماه کمیتــه رفع الودگی به تعداد‬ ‫کننده و ‪ 3555‬بســته معیشــتی و بهداشتی به‬ ‫ارزش ‪ 203‬میلیون تومــان تولید و در بین مردم‬ ‫شریف الوند توزیع شد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه ناحیه امام رضا (ع) شهر الوند‬ ‫با اشاره به اقدامات ســپاه در سیل سال گذشته‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در سیل لرستان بیش از ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان کمــک نقدی و غیر نقدی از‬ ‫خیرین الوند جمع اوری شد و ‪ ۴‬واحد مسکونی‬ ‫با نظارت فنی گروه های جهادی مهندسی سپاه‬ ‫به مرحله بهره برداری رســید و تحویل صاحبان‬ ‫ان شد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬در طــرح غربالگری‬ ‫ســامت با شــماره ‪ 4030‬حــدود ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫جمعیت مورد غربالگری قرار گرفت و همچنین‬ ‫بخش اورژانس بیمارســتان رحیمیان با کمک‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و ظرفیت سپاه با استفاده‬ ‫از نیروی کادر درمان ســپاه با تعداد ‪ ۲‬پزشــک‬ ‫متخصص‪ ۱۲ ،‬پزشــک عمومی‪ ۱۰ ،‬پرستار‪۲۲ ،‬‬ ‫بهداشت کار راه اندازی شد و به یک هزار و ‪۸۵۸‬‬ ‫نفر خدمات پزشکی و درمانی ارائه شد‪.‬‬ ‫‪ 732‬نفر در قالب ‪ 138‬گــروه ‪ 7235‬مکان را در‬ ‫الوند گندزدایی و ضدعفونی کردند و با همراهی‬ ‫خیرین و مردم ‪ 12‬هزار شــیلد صورت به صورت‬ ‫رایگان و یــا به قیمت تمام شــده و ‪ 6875‬جفت‬ ‫دستکش التکس‪ 69205،‬لیتر ماده ضدعفونی‬ ‫پیامرییسدانشگاهعلومپزشکیالبرزبهمناسبتفرارسیدنهفتهیسالمت‬ ‫دکترکریمطیپیامیاغازهفتهیسالمتباشعارحمایتهمگانیاز‬ ‫مدافعانسالمتراگرامیداشت‪.‬‬ ‫به گزارش سرپرستی روزنامه اقتصاد پویا در استان البرز؛ متن پیام به‬ ‫شرح زیر است‪:‬سالمت و بهداشت یکی از مهم ترین مولفه های زندگی‬ ‫انسانیوبنیانتوسعهپایداردرهرکشوریاست‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت حوزه ی بهداشــت و سالمت‪ ،‬در کشور ما هر ساله‬ ‫یکهفتهبهسالمت وبرنامههاییباهدفحساسسازیجامعهبهمقوله‬ ‫سالمت اختصاص داده میشــود‪ .‬یکم تا هفتم اردیبهشت ماه به عنوان‬ ‫هفته سالمت با شعار « حمایت همگانی از مدافعان سالمت « نامگذاری‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫به راستی فرصت ارزشمند و مغتنمی اســت در این برهه ی حساس‬ ‫که کشور درگیر ویروس کرونا است این هفته را به پاسداشت از مدافعان‬ ‫سالمت و خانواده ی بزرگ بهداشت و درمان که از اغازین روزهای شیوع‬ ‫کرونا تا کنون ایثارگرانه و عاشقانه در راه سالمت هم وطنان تا پای جان‬ ‫ایســتاده اند و از خود گذشــتگی بی مثالی را به نمایش گذاشته اند به‬ ‫شایستگی تقدیر شود‪ .‬باید تاکید کنم همدلی ‪ ،‬همکاری و همبستگی‬ ‫بین تمامی ارگان ها‪ ،‬ادارات ‪ ،‬نهاد های مردمی و دولتی در مبارزه با کرونا‬ ‫در کشور عزیزمان به ویژه استان البرز بی نظیر بوده است و این همیاری‬ ‫با حوزه ی سالمت و دانشگاه سبب شد تا به این لحظه با بحران کمتری‬ ‫در مقابل این ویروس منحوس مواجهه شــویم و رشادت ها وایثار کادر‬ ‫بهداشتی‪،‬درمانی‪،‬فوریتهایپزشکی‪،‬کادراموزشیوتحقیقاتیهمه‬ ‫و همه باعث شد برگ زرینی از افتخار در دفتر سالمت نقش ببندد تا در‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استان مرکزی‪:‬‬ ‫شبکهاجتماعیشاد‪،‬راهکاریدرجهتاستمرارفعالیتاموزشیمدارس‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش اســتان مرکزی‬ ‫در گفتگو با بخش خبری شــبکه استانی افتاب‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد و راه اندازی شــبکه اموزشی دانش‬ ‫اموزان(شاد)راهکاریدرجهتاستمرارفعالیت‬ ‫اموزشی مدارس اســت‪.‬به گزارش اداره اطالع‬ ‫رسانی و روابط عمومی اموزش و پرورش استان‬ ‫مرکزی‪« ،‬شــهریار فوالدوند» با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬اپلیکیشن شاد یک شبکه اموزش دانش‬ ‫اموزی است که در مالکیت اموزش و پرورش می باشد‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬شیوع بیماری کرونا در‬ ‫جهان منجر به تعطیلی مدارس در همه کشورها از جمله ایران شــد و نظر به اهمیت و ضرورت‬ ‫ادامه اموزش دانش امــوزان‪ ،‬وزارت اموزش وپرورش با تاکید برایجاد مدارس در فضای مجازی‪،‬‬ ‫تالش های بی وقفه را در این راستا اغاز کرد و در کوتاه ترین فرصت شبکه اموزشی دانش اموزان‬ ‫(شاد) را راه اندازی کرد‪.‬مدیرکل اموزش و پرورش استان مرکزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اموزش و پرورش‬ ‫تاکنونتالشفراوانیرادرجهتاستمرارفراینداموزشیدانشاموزانداشتهاستوخوشبختانه‬ ‫با همراهی صداوسیما و پخش برنامه های اموزشی دانش اموزان از شبکه های اموزش و چهار و‬ ‫حضورفعالمعلماندرفضایمجازیتوانستیمپاسخگوینیازهایاموزشیدانشاموزانباشیم‪.‬‬ ‫فوالدوند با بیان اینکه ثبت نام و عضویت دانش اموزان در شبکه اجتماعی شاد از‪ 21‬فروردین ماه‬ ‫اغازشدهاستگفت‪:‬طبقبرنامهریزیهایبعملامده‪،‬برنامهدرسیمدارسبعدازایندرشبکه‬ ‫اموزشیدانشاموزانپیادهخواهدشدومدارسدربازدهزمانی‪ 8‬صبحتاساعت‪ 16‬فرصتدارند‬ ‫زماناموزشخودراباخانوادههاودانشاموزانهماهنگکنند‪.‬‬ ‫هفته ی سالمت که به شعار حمایت از مدافعان سالمت مزین شده است‬ ‫بتوانیم قدردان این عزیزان باشیم و در جهت حمایت از خانواده ی بزرگ‬ ‫سالمتگامبرداریم‪.‬‬ ‫بر خود الزم می دانم در هفته ی ســامت تالش و مجاهدت بهورزان‬ ‫‪ ،‬مراقبان ســامت و خانواده بهداشتی اســتان و همچنین پزشکان‪،‬‬ ‫پرستاران و خانواده نظام سالمت در مقابله با کرونا که جزء روزشمار این‬ ‫هفته نیز می باشــد ارج نهم و در این هفته به امر مهم و کلیدی اموزش‪،‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا پرداخته شود و همچنین‬ ‫بر هماهنگی و همکاری بین بخشــی ‪ ،‬نهاد دینی ‪ ،‬روحانیون ‪ ،‬همدلی‬ ‫مومنانه ‪ ،‬همیارانسالمت‪،‬رسانه ومشارکتاجتماعیدرمقابلهباکرونا‬ ‫تاکیدشود‪.‬‬ ‫پرداخت وام ‪ ۵۰‬میلیاردی برای نوسازی اتوبوس های فرسوده‬ ‫دولت از صندوق کارافرینی امید به ازای تعمیر و‬ ‫اورهال هر دســتگاه اتوبوس‪ ۲۵۰‬میلیون تومان وام‬ ‫قرض الحسنه پرداخت می کند‪ ،‬از این رو درخواست‬ ‫ما برای ‪ ۲۰۰‬دســتگاه اتوبوس مــورد موافقت قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بهگزارشسرپرستیروزنامهاقتصادپویادراستان‬ ‫البرز؛علی کمالی زاده شهردار کرج در حاشیه دیدار‬ ‫با رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور که با حضور‬ ‫استاندار البرز صورت گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬هفته گذشته اســتاندار البرز به صورت سرزده از روند پیشرفت پروژه‬ ‫کمربندشمالیکرجبازدیدکردندوبرایاتماماینپروژهتاپایانسال‪،‬مسائلومواردیمطرحشد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬یکیازاینموارد‪،‬بحثاوراقمشارکتبودکهنیازبهموافقتسازمانبرنامهوبودجهکشور‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬در کمتر از چهار روز پس از بازدید‪ ،‬استاندار البرز هماهنگی های الزم انجام داده و با‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجهکشوردیدارکردیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬از اســتاندار البرز تشــکر می کنم چرا که در حوزه پروژه های زیر ساخت استان و‬ ‫کالنشهرکرج‪،‬فعالیتبسیارخوبیرادارندوبهطورقطعثمرهایناقداماتبرایمردمبهیادگارخواهدماند‪.‬‬ ‫شهردارکرجاضافهکرد‪:‬نوسازیناوگاناتوبوسرانی شهررادرایندیدارمطرحکردیم‪،‬دولتازصندوق‬ ‫کارافرینی امید به ازای تعمیر و اورهال هر دستگاه اتوبوس‪ ۲۵۰‬میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت‬ ‫می کندازاینرودرخواستمابرای‪۲۰۰‬دستگاهاتوبوسبودکهموردموافقتقرارگرفت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تهاتر طلب شهرداری کرج از دســتگاه های دولتی با بدهی بانک ها بود که این موضوع نیز در‬ ‫قالب‪۱۰۰‬میلیاردتومانبادستوررئیسسازمانبرنامهوبودجهکشورتاپایانسال‪۹۹‬محققمی شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین‪:‬‬ ‫‪۵۰‬پروژهعمرانیوزیربناییدرقزویناجرامیشود‬ ‫حمیدرضا خانپور مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬در ســال جاری بیش از ‪ ۵۰‬پروژه عمرانــی و زیربنایی با‬ ‫سرمایه گذاری بالغ بر ‪ ۶۵۰‬میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫تابعهاجراییمی شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپــور اظهار کرد‪ :‬در ســال «جهش تولید» توســعه‬ ‫شهرک های صنعتی تقاضا محور موجود‪ ،‬ســاماندهی زیرساخت ها‪،‬‬ ‫جذب حداکثری ســرمایه گذار داخلی و خارجی و حفظ وضع موجود‬ ‫صنایع کوچک فعال از اولویت های کاری مهم است‪.‬مدیر عامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان قزوین گفت‪ :‬رشد بیش از یک ونیم برابری‬ ‫واگذاری زمین به متقاضیان ســاخت واحدهای تولیــدی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫خدماتی در شهرک های صنعتی در سال گذشته نسبت به سال‪،۱۳۹۷‬‬ ‫نشان از رونق تولید و اشــتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در‬ ‫استانصنعتیقزویناست‪.‬ویتصریحکرد‪:‬باتوجهبهاستقبالبی سابقه‬ ‫سرمایه گذاران از شهرک های صنعتی تقاضا محور در سال جاری بیش‬ ‫از‪ ۵۰۰‬هکتار از اراضی شــهرک های صنعتی کاســپین‪ ۱‬و کاسیین‪۲‬‬ ‫(ابیک)‪ ،‬خرمدشت و اراسنج در دستور کار قرار دارد که با اماده سازی و‬ ‫اجرای پروژه های زیر بنایی اماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری‬ ‫است‪.‬رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با‬ ‫اشاره به واگذاری در سال گذشته یاداور شــد‪ :‬پارسال با ‪ ۱۰۳‬متقاضی‬ ‫سرمایه گذار به میزان ‪ ۲۴۱‬هکتار زمین صنعتی در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی قرارداد منعقد شــد که میزان ســرمایه گذاری این طرح های‬ ‫صنعتی ‪ ۱۶‬هزار میلیارد ریال خواهد بود و بــا راه اندازی این واحدهای‬ ‫صنعتیزمینهاشتغالچهارهزارو‪۴۰‬نفرفراهمخواهدشد‪.‬‬ ‫خانپورهمچنینتوسعهوتکمیلزیرساخت هاوپروژه هایزیربنایی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی را از اولویت های دیگر عنوان کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در ســال جاری بیش از ‪ ۵۰‬پروژه عمرانی و زیربنایی با سرمایه‬ ‫گذاری بالغ بر ‪ ۶۵۰‬میلیارد ریال در شــهرک ها و نواحی صنعتی تابعه‬ ‫اجراییمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل تاصیکو در جلسه مدیران عامل شرکت های تابعه خبر داد‪:‬‬ ‫تماماهدافعملیاتیسال‪98‬هلدینگمحققشد‬ ‫بهگزارشروابطعمومیصدرتامین‪،‬اولینجلسه‬ ‫شورای راهبردی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین‬ ‫با حضور مدیران عامل و معاونین شرکت های تابعه‬ ‫و وابســته و معاونین و مدیران ستادی صدر تامین با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا به طور‬ ‫ویدیو کنفرانس برگزار شد‪ .‬در این جلسه در ابتدای‬ ‫امر سیاســت ها و اهداف تاصیکو مطــرح و در ادامه‬ ‫عملکرد شــرکت های تابعه و سیاست های اجرایی‬ ‫اناندردستورکارقرارگرفتواعالمشد‪.‬‬ ‫غالمرضا ســلیمانی مدیر عامل شرکت سرمایه‬ ‫گذاری صدر تامین در جلســه شــورای راهبردی‬ ‫شــرکت های تابعه و وابســته که به صورت ویدیو‬ ‫کنفرانسبرگزارشد‪،‬گفت‪:‬عصرکرونافصلجدیدی‬ ‫برای انالین کــردن ارتباطات ایجاد کرده اســت به‬ ‫طوری که به صورت مجازی در خدمت همکارانمان‬ ‫درشرکتهاهستیموازاینپسهفتگینیزجلسات‬ ‫متعدد با هیات مدیره ها و همکاران در شرکت های‬ ‫تابعهووابستهبهصورتمجازیخواهیمداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ صدر تامین ضمن تشــکر از‬ ‫جمال علیرضاپور‪ ،‬مشاور‪ ،‬بازرس ویژه مدیرعامل و‬ ‫مدیراداریکهپیشتردبیریجلساتراعهدهداربود‪،‬‬ ‫هوشنگ فرجی‪ ،‬مدیر امور نظارت بر شرکت ها را به‬ ‫عنواندبیرجلساتمعرفیکرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ صدر تامین از زحمات همه‬ ‫مدیران‪ ،‬هیات مدیره ها و مجموعه مدیریتی شرکت‬ ‫های تابعه تشــکر و قدردانی کرد و اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سالی که گذشــت همه با هم تالش خوبی داشتیم و‬ ‫توانستیمباالترازاهدافیکهوعدهدادهبودیمرامحقق‬ ‫کردیم و انشاهلل امســال نیز با تمام تالشمان سعی‬ ‫خواهیم کــرد که در هلدینگ و شــرکت های تابعه‬ ‫اهدافیکهتدوینشدهاسترامحققکنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن تشکر از مدیران شرکت های تابعه که‬ ‫با تدابیر الزم در سطح شرکت ها امکاناتی را به وجود‬ ‫اوردند تا از سالمت نیروی انسانی صیانت شود‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تا کنون در مجموعه هلدینــگ مورد حادی از‬ ‫بیماریکروناوجودنداشتهوانتظارمیروداینتدابیر‬ ‫ویژهادامهپیداکنند‪.‬‬ ‫ایران من‬ ‫روزانهماقتصادی‪-‬اجتماعیصبحاریان‬ ‫شماره ‪3914‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫خبر‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار هزار تن کلزا از کشاورزان‬ ‫ایالم خریداری شد‬ ‫مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایالم‬ ‫گفت‪ :‬چهار هزار تن کلزا با اغاز برداشت این محصول‬ ‫از کشاورزان استان خریداری شــده است‪ .‬کامران‬ ‫ســلیمان پور اظهار داشــت‪ :‬عملیات اغاز برداشت‬ ‫دانه روغنی کلزا در ســال زراعــی ‪ ۹۹ - ۹۸‬از اواخر‬ ‫هفته گذشته و در شهرســتان های مهران و دهلران‬ ‫اغاز شــد‪.‬وی افزود‪ :‬قیمت مصوب دولتی امســال‬ ‫برای خرید دانه روغنی کلزا بــه ازای هرکیلو گرم از‬ ‫کشاروزان ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ریال است‪.‬سلیمان پور با‬ ‫بیان اینکه سال گذشته ‪ ۲۱‬هزار تن دانه روغنی کلزا‬ ‫از کشاورزان خریداری شــد‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬براساس‬ ‫تخمین شــرایط موجود پیش بینی هــا حکایت از‬ ‫برداشت ‪ ۲۶‬هزار تن کلزا در ســال زراعی جاری در‬ ‫اســتان دارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬هشت مرکز خرید دانه‬ ‫روغنی کلزا در استان ایالم با ظرفیت ‪ ۲۶‬هزار تن در‬ ‫نظر گرفته شده است و در زمینه خرید و ذخیره کلزا‬ ‫هیچ گونه مشــکلی وجود ندارد‪.‬وی یاداور شد‪ :‬دانه‬ ‫روغنیکلزاباتوجهبهاینکهزودفاسدوخرابمی شود‬ ‫و همچین به علت نبود صنایع تبدیلی و روغن کشی‬ ‫در اســتان بالفاصله بعد از برداشــت به استان های‬ ‫دارای کارخانه های روغن کشی ارسال می شود‪۱۰.‬‬ ‫هزار هکتار از اراضی زراعی استان ایالم به زیر کشت‬ ‫کلزا رفته است‪.‬بر اساس ارزیابی های صورت گرفته‬ ‫کشاورزاناستانایالمتوانستندسالگذشتهجایگاه‬ ‫دوم را از نظر تولید محصول گندم با کیفیت در کشور‬ ‫کسب کنند و همچنین ایالم استان پیشرو در تحقق‬ ‫برنامه ‪ ۱۰‬ساله وزارت کشور در زمینه توسعه کشت‬ ‫کلزاست و اراضی سطح زیر کشت کلزا در استان ‪۲۰‬‬ ‫درصدنسبتبهبرنامه ابالغیبیشتر است‪ ۷۰.‬درصد‬ ‫محصول کلزای اســتان ایالم در شهرستان مرزی‬ ‫دهلرانتولیدمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۶‬قطعه زمین به روستاییان‬ ‫ایالم واگذار شد‬ ‫معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن انقالب‬ ‫اســامی ایالم گفت‪ :‬ســال گذشــته و در راستای‬ ‫تامین مسکن برای روســتاییان ‪ ۶۰۶‬قطعه زمین‬ ‫به واجدان شرایط در این اســتان واگذار شد‪ .‬شهرام‬ ‫کاکایی اظهار داشت‪ :‬این تعداد قطعه زمین در سال‬ ‫‪ ۹۸‬پس از تملک اراضی ملی و تفکیک و قطع بندی‬ ‫ان ها توســط اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫ایالم به متقاضیان واجد شــرایط واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صدور سند مالکیت روستایی در سال‬ ‫گذشته افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۶۶۵‬فقره اسناد مالکیت‬ ‫منازل مسکونی(‪ ۴۵۱‬جلد روســتایی‪ ۲۱۴ ،‬جلد‬ ‫شهری) در روستاها و شهرهای زیر‪ ۲۵‬هزار نفر صادر‬ ‫شده اســت‪.‬معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی ایالم‪ ،‬هدف از صدور سند مالکیت‬ ‫در روســتاها را ســاماندهی و تثبیت نظام مالکیت‬ ‫اراضیواقعدربافتروستاها‪،‬کاهشورفعاختالفات‬ ‫حقوقی ناشی از مالکیت ها در روستاها‪ ،‬اعالم کرد و‬ ‫یاداورشد‪:‬امکانبهرهگیریروستاییانازتسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬کمک به توســعه اقتصادی روستا از طریق‬ ‫افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی اماکن مسکونی و‬ ‫فراهم اوردن بستر مناسب قانونی به منظور تسریع‬ ‫در خدمات رســانی به روســتاها را از دیگر اهداف‬ ‫واگذاری صدور سند به روستائیان برشمرد‪.‬کاکایی‬ ‫با اشاره به اجرای طرح هادی به منظور سامان دهی‬ ‫بافت مناطق روستایی در استان گفت‪ :‬پارسال طرح‬ ‫هادی در‪ ۱۶۵‬روســتای باالی‪ ۲۰‬خانوار این استان‬ ‫با اعتبار ‪ ۷۲۴‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از محل‬ ‫منابع اعتباری(استانی‪ ،‬ملی‪ ،‬سیل) اجرایی شد‪.‬وی‬ ‫تاکیدکرد‪:‬اینمیزاناعتباربرایبازگشایی‪،‬برداشت‬ ‫موانع‪ ،‬زیرسازی‪ ،‬اســفالت‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬سنگ‬ ‫فرش‪،‬میدانسازیوهمچنینفضایسبزاینتعداد‬ ‫روستاهای اســتان هزینه شده اســت‪ .‬از زمان اغاز‬ ‫صدور تاکنون بیش از ‪ ۲۴‬هزار جلد ســند مالکیت‬ ‫روستایی و شهری (شــهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر) در‬ ‫استان ایالم صادر و این مهم موجب برقراری عدالت‬ ‫اجتماعیدرجامعهشدهاست‪.‬‬ ‫اجرای عملیات روسازی و اسفالت‬ ‫پروژه واریانت «میشخاص»‬ ‫در راستای تشکیل جلسه دادســتانی با اداره‬ ‫کل راه و شهرســازی (کارفرمــا) و پیمانکار جاده‬ ‫ایالم ‪ -‬میشخاص مقرر شــد که علی رغم انقضاء‬ ‫مهلتپیمان‪ ۱۸‬ماهه‪،‬کمتراز‪ ۷۰‬درصدپیشرفت‬ ‫فیزیکی داشت که با تذکر ماده‪ ۵۹۸‬قانون مجازات‬ ‫اسالمی (جرم تصرف غیر قانونی در بیت المال) به‬ ‫کارفرما و پیمانکار این پروژه در کمتر از یک ماه در‬ ‫حال اتمام قرار گرفته است‪.‬گفتنی است این محور‬ ‫یکی از مســیرهای حادثه خیز استان است‪.‬در این‬ ‫راستا علی اصغر کاظمی‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان ایالم گفت‪ :‬در راستای اصالح محور ایالم‪-‬‬ ‫بدره‪ -‬دره شــهر و رفع نقاط پرحادثــه این محور‬ ‫واریانت منطقه میشخاص در دستور کار این اداره‬ ‫کل قرارگرفت و اجرایی شــد که هم اکنون حدود‬ ‫‪ ۵/۱‬کیلومتر این واریانت در مرحله روســازی در‬ ‫دست اجرا بوده و عملیات اســفالت نیز اغاز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گوناگون‬ ‫شماره ‪3914‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫روزانهم‬ ‫صب‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماعی حاریان‬ ‫سال شانزدهم | روزنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬اتوسا قلیش لی‪ -‬مدیرمسئول‪ :‬درحال تغییر‬ ‫قائم مقام صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬حسین کریمی‬ ‫مدیر هنری‪ :‬علی کریمی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مونا ربیعیان‬ ‫دیگه چه خبر؟‬ ‫تهران‪ -‬جمالزاده جنوبی ‪ -‬نبش کوچه اقا صبوری‬ ‫پالک ‪- 146‬دفتر روزنامه اقتصاد پویا‬ ‫چاپ ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تلفن ‪66907488 :‬‬ ‫ایمیل ‪eghtesadpooya1@gmail.com :‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫اینجاکارخونهجوجهکِشیاستیاجوجه ُکشی؟!‬ ‫هنر عشق‬ ‫ورزیدن‬ ‫انچهکهدرکتابهنرعشق‬ ‫ورزیدننشاندادهخواهدشد‪،‬‬ ‫این است که عشق احساسی‬ ‫نیستکههرکس‪،‬صرفنظراز‬ ‫مرحلهبلوغخود‪،‬بتواندبهاسانیبدانگرفتارشود‪.‬اریکفرومدر‬ ‫شگفتارکتابهنرعشقورزیدنتاکیدمی کندکهاینکتاب‬ ‫پی ‬ ‫دستورالعملساده ایبرایعشــقورزیدننیستودرخالل‬ ‫کتاب‪،‬عشقورزیدنرابهعنوانیکهنرمعرفیمی کند‪.‬‬ ‫اریک فروم در کتاب هنر عشق ورزیدن تالش می کند که‬ ‫ش های او برای عشق‬ ‫خواننده را متقاعد کند که تمام کوشــ ‬ ‫ورزیدنمحکومبهشکستاستمگراینکه‪:‬باجدبرایتکامل‬ ‫تبینی‬ ‫همهجانب ٔه شخصیتخودبکوشدتاجاییکهبهجه ‬ ‫سازند هایبرسد‪.‬‬ ‫در قســمتی از پیش گفتار کتاب امده اســت‪ :‬این کتاب‬ ‫می خواهداثباتکندکهاگرادمیهمسایه اشرادوستنداشته‬ ‫باشدوازفروتنیواقعی‪،‬شهامت‪،‬ایمانوانضباطبی بهرهباشد‪،‬از‬ ‫عشقفردیخرسندنخواهدشد‪.‬درفرهنگهاییکهاینصفات‬ ‫نادرند‪،‬کسباستعدادمهرورزیدننیزبناچاردرحکمموفقیتی‬ ‫نادرخواهدبود‪.‬‬ ‫شعر‬ ‫امید ولی بیگی‬ ‫ایران ما؛ طبیعت زیبای ایالم‬ ‫ِ‬ ‫سد چم گردالن در نزدیکی شهرســتان ملکشاهی احداث شده و اب شرب بخش عمده ای از شهرســتان ایالم را برعهده دارد‪ .‬امامزاده سید ابراهیم (ع)‬ ‫معروف به ابراهیم قتال از نوادگان امام علی که با ‪ ۷‬واسطه به محمد حنفیه میرسد‪ ،‬در ‪ ۴۵‬کیلومتری شهرستان دهلران و از توابع بخش بیشه دراز می باشد‪.‬‬ ‫پنجره‬ ‫قیصر امین پور‬ ‫خسته ام از ارزوها؛ ارزوهای شعاری‬ ‫شوق پرواز مجازی؛ بالهای استعاری‬ ‫لحظه های کاغذی را؛ روز وشب تکرارکردن‬ ‫خاطرات بایگانی ؛ زندگی های اداری‬ ‫افتاب زرد وغمگین؛ پله های رو به پایین‬ ‫سقفهای سرد و سنگین؛ اسمانهای اجاری‬ ‫با نگاهی سرشکسته؛ چشمهایی پینه بسته‬ ‫خسته از درهای بسته؛ خسته از چشم انتظاری‬ ‫صندلیهای خمیده؛ میزهای صف کشیده‬ ‫خنده های لب پریده؛ گریه های اختیاری‬ ‫عصر جدولهای خالی؛ پارکهای این حوالی‬ ‫پرسه های بی خیالی؛ نیمکتهای خماری‬ ‫رونوشت روزها را؛ روی هم سنجاق کردم‬ ‫شنبه های بی پناهی؛ جمعه های بی قراری‬ ‫عاقبت پرونده ام را؛ با غبار ارزوها‬ ‫خاک خواهد بست روزی؛ باد خواهد برد باری‬ ‫روی میز خالی من؛ صفحه ی باز حوادث‬ ‫در ستون تسلیتها؛ نامی از ما یادگاری‬ ‫خبر‬ ‫یک عضو جامعه هتلداران تشریح کرد‬ ‫خطری که صنعت گردشگری با ان مواجه است‬ ‫یک عضو جامعه هتلداران ایران در نوشــتاری‪ ،‬با برشمردن مســائل و دغدغه های صنف‬ ‫خود‪ ،‬راه هایی برای برون رفت از وضعیت کرونایی را با خســارت کمتــر مطرح کرد‪ .‬او معتقد‬ ‫است که اگر برای مشــکالت این حوزه در دوران کرونایی فکری نشود‪ ،‬صنعت گردشگری با‬ ‫مخاطره جدی مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫ســیدعلی معین زاده ـ عضو جامعه هتلداران ایران ـ در یادداشــت خود نگاهی داشته به‬ ‫بسته حمایتی جبران خسارت های مالی ناشــی از ویروس کرونا و در عین حالی که محتویات‬ ‫ان بســته را درمانگر زخم های صنعت هتل و گردشگری ندانسته‪ ،‬پیشــنهادهای دیگری را‬ ‫در راســتای حمایت کارامد و بهینه از فعاالن گردشــگری مطرح کرده و خواستار غربالگری‬ ‫تاسیسات گردشگری برای دریافت تسهیالت شده است‪.‬‬ ‫مشــاور جامعه هتلداران ایران در یادداشتی که برای ایسنا فرســتاده‪ ،‬نوشته است‪« :‬اگر‬ ‫نمایندگان ما و بزرگان و کسانی را که انتخاب کردیم تا مدافع منافع صنفی ما باشند و ایشان‬ ‫در مقابله با پیامدهای این مهمــان ناخوانده‪ ،‬کروناویروس با زبان دیپلماســی و نرم و بدون‬ ‫هیچگونه تنش افرینی گاهی نظراتی را که بر گرفته از مشــکالت و معضالت ما فعاالن عرصه‬ ‫صنعت گردشگری کشــور اســت منعکس می کنند و به یقین باید سپاســگزار و قدرشناس‬ ‫ایشان باشــیم‪ ،‬اما دلیل ندارد که هر یک از فعاالن و دوســتداران این صنعت بدون هرگونه‬ ‫رودربایستی حق خواهی نکنند‪.‬‬ ‫جناب اقای علی اصغر مونســان ـ وزیر محترم و متولی صنعت گردشــگری کشور‪ ،‬جناب‬ ‫اقای همتی ـ ریاست محترم بانک مرکزی ـ و کســی که همه تصور می کنند صندوقی مملو‬ ‫از پول و اعتبار داریــد و در اعطای ان با احتیاط عمل می فرماییــد! و جناب اقای نهاوندیان ـ‬ ‫معاون اقتصادی ریاســت جمهوری ـ و کســی که با اعداد و ارقام به جست وجوی راهی است‬ ‫برای رهایی فعــاالن اقتصادی از این بحــران ناگهانی و در اخر جناب اقای شــافعی‪ ،‬مدافع‬ ‫صنفی کلیه فعاالن در امور صنعت و معدن و کشــاورزی‪ ،‬هر روز که ســپری می شود‪ ،‬دنیای‬ ‫صنعت گردشگری نگران کننده تر می شود و یقین داشــته باشید که با وعده و وعید نمی شود‬ ‫ان را نجات داد‪.‬‬ ‫هر ماهه با تمام مشکالتی که وجود داشــت و اینک که به نهایت ان رسیده‪ ،‬فهرست بیمه‬ ‫های خدمات اجتماعی و خدمات درمانی کارگران و کارکنان شــریف این تاسیسات را تنظیم‬ ‫و ضمن پرداخت سهم کارفرمایی و کارگری‪ ،‬ســه درصد بیمه بیکاری پرسنل را نیز پرداخت‬ ‫می کنیم و حال که وعده پرداخت ان داده شــده‪ ،‬تعدادی از کارکنان در هر یک از تاسیسات‬ ‫قدیمی این صنعت به افتخار بازنشستگی نایل شــده اند‪ ،‬ایا از ان سه درصد پرداختی ایشان‬ ‫که به نوعی ذخیــره روز مبادا بــود‪ ،‬هیچ مبلغی بــه کارفرمای انها عــودت دادید؟! این چه‬ ‫انتظاری است که از کارفرمای ان کارگاه و ان تاسیســات گردشگری کوچک وجود دارد که‬ ‫خود تعطیل است و هیچ فعالیتی ندارد اما کارکنان خود را اخراج نکند؟!‬ ‫مسووالن عزیز کشــور‪ ،‬هرچند خود به خوبی اگاه هســتید اما با انواع و اقسام زبان رسانه‬ ‫ای و با امار و اعداد و ارقام برای شــما ثابت کردیم که نیازمند نقدینگی فوری هســتیم و شما‬ ‫در مقابل‪ ،‬وعده وام دوســاله ان هم با بهره می دهید؟! وام را زمانی باید دریافت کرد که قصد‬ ‫توسعه و پیشرفت کار را داشــته باشــیم نه به منظور بقاء کار و فعالیت‪ .‬اگر صحبت نقدینگی‬ ‫بالعوض را کردیم فقط به منظور پرداخت هزینه های ســربار بوده و امیدی داشته باشیم که‬ ‫تا با این وجوه اعطایی‪ ،‬اماکن و تاسیســات خود را حفظ کنیم و جوابگوی بدهی های گسترده‬ ‫خود باشــیم و حق ندارید ان را از ما دریغ کنید‪ .‬ایا تصور می شود با امهال بدهی های مالیاتی‬ ‫و به تعویق انداختن پرداخت مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده و یا امهال ابونمان حامل‬ ‫های انرژی به نوعی به ما کمک می شــود؟! خیر این نه تنها کمک نیست‪ ،‬بلکه انباشته شدن‬ ‫بدهی ها برای ماه های اینده اســت که خود خطری بزرگتر اســت که دامنگیر تاسیســات‬ ‫گردشگری خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر باور دارید که یکی از مســیرهای نجات اقتصادی کشور از صنعت گردشگری می گذرد‬ ‫لذا بگذارید کمک تان کنیم و در غیر این صورت راه شما با ما جدا خواهد شد‪ .‬به یقین سرمایه‬ ‫گذار‪ ،‬رفتار با تاسیسات گردشــگری را در زمان مواجه شدن با چنین بحران هایی شاهد است‬ ‫و زمانی ترغیب به ادامه خواهد شــد که حمایت های بدون چشمداشــت دولت را ببیند‪ ،‬اما‬ ‫دریغ که در حال حاضر هیچگونه تمایلی به سرمایه گذاری ندارند‪.‬‬ ‫فرشاد شیخی‪:‬‬ ‫اجراهای خانگی نوازندگان‬ ‫بازخورد خوبی داشته است‬ ‫نوازنده هورن ارکستر ســمفونیک تهران می گوید پیامدهای شیوع‬ ‫ویروس کرونا به جز تاثیرات روحی و خانه نشــینی متاســفانه در بحث‬ ‫درامدی اکثــر هنرمندان نیز تاثیر بســیار منفی داشــته و به طور کل‬ ‫شرایط را خیلی سخت کرده است‪.‬‬ ‫فرشاد شیخی نوازنده هورن ارکستر سمفونیک تهران درباره پروژه‬ ‫نوازندگی در خانه که این روزها این روزها توسط نوازندگان ارکسترهای‬ ‫بنیاد رودکی با شــعار «در خانه می مانیم تا زودتــر روی صحنه برویم»‬ ‫دنبال می شــود به خبرنگار هنرانالین‪ ،‬گفت‪ :‬ایده نوازندگی در خانه به‬ ‫پیشنهاد استاد شهرداد روحانی مطرح شــد که به نظرم ایده خوبی بود‪.‬‬ ‫بســیاری از نوازندگان ارکستر سمفونیک با ســایق شخصی قطعاتی‬ ‫را انتخاب کردند و برای ایشــان فرستادند که در اینســتاگرام استاد به‬ ‫نمایش درامد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته در ادامه با پیشــنهاد بنیاد رودکی قســمت هایی‬ ‫از ســمفونی نهم بتهوون را هم اجرا کردیم که تا چندی دیگر منتشــر‬ ‫می شــود‪ .‬تا انجا که من اطالع دارم بازخورد این کار خوب و اســتقبال‬ ‫فوق العاده بوده اســت‪ .‬در هر صورت هنردوستان در هر شرایطی پیگیر‬ ‫فعالیت های هنری هستند‪.‬‬ ‫شــیخی درباره فعالیت های این روزهای خود هم گفت‪ :‬به دلیل این‬ ‫که عالقه شــدید به پروژه های تحقیقی در زمینه موســیقی دارم سعی‬ ‫می کنم بیشتر اوقات مطالعه کنم‪ ،‬عالوه بر این چند کتاب هم در دست‬ ‫تالیف دارم که به علت مشــغله شــغلی و این که درگیر روزمرگی شده‬ ‫بودم‪ ،‬نتوانستم به پایان برسانم و این شــرایط بهترین فرصت را فراهم‬ ‫کرد که در طول روز زمانی را هم صرف این کار کنم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬جدا از این‪ ،‬زمانی را هم به تمرین شخصی ساز اختصاص‬ ‫می دهم‪ ،‬اما با توجه به اینکه ســاز تخصصی بنده هورن اســت و صدای‬ ‫فراوانی دارد‪ ،‬انجام ان در اپارتمان کمی مشکل است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫اجالس‬ ‫اعالم برنده جایزه بین المللی «بوکر» به تعویق افتاد‬ ‫شش نویســنده راه یافته به فهرست نهایی جایزه‬ ‫بین المللی «بوکر» باید مدت بیشتری برای مشخص‬ ‫شدنبرندهنهاییایندورهازاینجایزهادبیصبرکنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین‪ ،‬زمان اعالم برنده‬ ‫نهایی جایزه بوکر به دلیل تاثیر منفی ویروس «کرونا»‬ ‫برفروشکتاب ها‪،‬بهتابستانموکولشد‪.‬قراربودبرنده‬ ‫جایزه ‪ ۵۰‬هزار پوندی بهترین کتاب ترجمه شــده به‬ ‫زبان انگلیسی در تاریخ نوزدهم «می» مشخص شود‪.‬‬ ‫اما به گفته مســووالن برگزاری این جایزه‪ ،‬پس اعالم‬ ‫نامزدهای نهایی جایزه بین المللی بوکر‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مختلفی برای تهیه کتاب ها توســط عالقه مندانی که‬ ‫در قرنطینه به سر می بردند‪ ،‬وجود داشت‪.‬تنها یکی از‬ ‫اثار فهرست نهایی بوکر یعنی رمان «پلیس حافظه»‬ ‫نوشته «یوکو اوگوا» نویســنده ژاپنی بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫نسخه فروش داشته اســت‪.‬این درحالی است که سه‬ ‫کتاب دیگر این فهرســت کمتر از هزار نسخه فروش‬ ‫داشته اند‪.‬بسیاری از ناشــران اثار راه یافته به فهرست‬ ‫نهایی از مســووالن برگزاری این جایزه خواسته‪‎‬اند تا‬ ‫اعالمبرندهایندورهرابهتعویقبیاندازند‪.‬‬ ‫امســال «ماجراهای اهن چینی» نوشته «گابریال‬ ‫کابزون» با ترجمــه ای از «ایونا مکینتایــر» و «فیونا‬ ‫این نوازنده درباره تاثیــر کرونا در جامعه هنری نیــز بیان کرد‪ :‬این‬ ‫اتفاق به جز تاثیرات روحی و خانه نشینی متاســفانه در بحث درامدی‬ ‫اکثر هنرمندان نیز تاثیر بسیار منفی داشته و به طور کل شرایط را خیلی‬ ‫سخت کرده است‪ .‬امیدوارم هرچه زودتر شرایط به حالت عادی برگردد‬ ‫تا بتوانیم فعالیت های روزانه خود را از سر بگیریم‪.‬‬ ‫مکینتاش» از زبان اســپانیایی‪« ،‬تیل» نوشته «دنیل‬ ‫کلمان» ترجمه شده توسط «راس بنجامین» از زبان‬ ‫المانی‪«،‬روشنگریدرختگوجه سبز»نوشتهشکوفه‬ ‫اذر نویسنده ایرانی مقیم استرالیا با مترجمی ناشناس‬ ‫از زبان فارسی‪« ،‬فصل طوفان» نوشته «فرناندا ملچر»‬ ‫با ترجمه «سوفی هیوس» از زبان اسپانیایی‪« ،‬پلیس‬ ‫حافظه» نوشــته «یوکو اوگوا» ترجمه شــده توسط‬ ‫«استفان ســیندر» از زبان ژاپنی و «ناراحتی غروب»‬ ‫نوشته «مارکی لوکاس ریجنولد» با ترجمه از «میشل‬ ‫هاچیسون» از زبان هلندی‪ ۶،‬اثری هستند که از میان‬ ‫‪ ۱۳‬اثر فهرست اولیه به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رقابتاثارایرانیدرجشنواره هایانگلیسولهستان‬ ‫فیلم کوتــاه «کفش هایش» در جشــنوار ه فیلم‬ ‫لهستان و ‪ ۲‬انیمیشن کوتاه «زمستان نیست» و «‪-C‬‬ ‫‪»۱۹‬درجشنواره ایدرانگلستانرقابتمی کنند‪.‬‬ ‫فیلــم کوتــاه کفش هایــش ســاخته احمــد‬ ‫سیدکشــمیری در بخش مســابقه ششــمین دوره‬ ‫جشــنواره بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوان‬ ‫‪kinolub‬لهستانبهنمایشدرمیاید‪.‬‬ ‫این فیلم قصه دختر بچه ای به نام محبوبه را روایت‬ ‫می کند که در کنار همکالسی خود به درک تازه ای از‬ ‫زندگیمی رسد‪.‬‬ ‫ششــمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوان ‪ kinolub‬لهستان که قرار بود در‬ ‫ماه ژوئن برگزار شود با توجه به شیوع بیماری کرونا به‬ ‫ماهاکتبرسالبعدمنتقلشد‪.‬‬ ‫فیلم کوتاه کفش هایش بر اساس قصه ای از محبوبه‬ ‫عباسی و به نویســندگی احمد سیدکشمیری تولید‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫از دیگــر عوامل تولید ایــن فیلم کوتــاه می توان‬ ‫به تصویربــرداری و تدوین‪ :‬احمد سیدکشــمیری‪،‬‬ ‫صدابرداران‪ :‬مهدی عســکری پور‪ ،‬مائده شاهمرادی‪،‬‬ ‫ســارا عابدی‪ ،‬مرتضی هزاره‪ ،‬حمید نقدی‪ ،‬حســین‬ ‫عابدی‪،‬افسانهمحمدپور‪،‬عکاس‪:‬سامیهامجدی‪،‬مدیر‬ ‫تولید‪ :‬ابولفضل نوری‪ ،‬مجری طرح‪ :‬انجمن سینمای‬ ‫جوانان کرج‪ ،‬تهیه کننده‪ :‬افسانه حیدری‪ ،‬با همکاری‬ ‫ادارهکلارشاداسالمیاستانالبرزاشارهکرد‪.‬‬ ‫انیمیشنکروناییبهجشنوارهانگلیسیمیرود‬ ‫همچنین ‪ ۲‬انیمیشــن کوتاه زمســتان نیست به‬ ‫کارگردانی حســن مختاری و ‪ ۱۹-C‬ساخته حسن‬ ‫دهقانیان به نخســتین دوره جشــنواره بین المللی‬ ‫‪GROUNDED‬انگلستانراهیافتند‪.‬‬ ‫نمایش فیلم هایاینجشنوارهبهدلیلشیوعبیمار‬ ‫کروناازطریقشبکه هایاجتماعیانجامشدهاست‪.‬‬ ‫مراســم اهدای جوایز نخســتین دوره جشنواره‬ ‫بین المللی ‪ GROUNDED‬انگلستان ‪ ۱۱‬اکتبر‬ ‫برابربا‪۲۰‬مهردرشهرلندنبرگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫فضای مجازی‬ ‫جشنوارهفیلمونیزبرسردوراهیلغووبرگزاری‬ ‫اینروزهابالغوفستیوالکن‪،‬تردیدهادربارهاحتمال‬ ‫لغو جشنواره فیلم ونیز نیز قوت گرفته است اما برخی‬ ‫اهالی ســینما هنوز امید دارند که با اعمال مالحظات‬ ‫سختگیرانه بهداشتی و رعایت فاصله ایمن‪ ،‬بتوان این‬ ‫جشنواره را چون ســال های قبل با حضور عالقمندان‬ ‫برگزارکرد‪.‬‬ ‫پس از ان که جشــنواره کــن ‪ ۲۰۲۰‬بــه منظور‬ ‫جلوگیری از گسترش ویروس کرونا لغو شد‪ ،‬حال تمام‬ ‫نگاه ها به تصمیمی اســت که درباره هفتاد و ششمین‬ ‫دوره قدیمی ترین جشــنواره ســینمایی دنیا یعنی‬ ‫جشنواره فیلم ونیز گرفته می شود که قرار است از دوم‬ ‫تا دوازدهم سپتامبر (‪ ۱۲-۲۲‬شهریور) در جزیره لیدو‬ ‫در ونیز ایتالیا برگزار شود‪.‬ایتالیا تا چندی پیش با ‪۱۷۰‬‬ ‫هزارمبتالو‪۲۲‬هزارقربانیبهعنوانکانونکرونادراروپا‬ ‫شناختهمی شد‪.‬بنابرایناگرچهدولتایتالیااینروزهابا‬ ‫تکیه بر خبر پایین امدن نرخ مرگ و میر مبتالیان ادعا‬ ‫می کند که به زودی کنترل اوضاع را در دســت خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬کمتر کســی می تواند وسعت اسیبی که کرونا‬ ‫به این کشور وارد کرده را نادیده گرفته و فراموش کند‪.‬‬ ‫قرنطینه در ایتالیا تا ســوم مه (‪ ۱۴‬اردیبهشت) تمدید‬ ‫شــده اما قطعا مردم پس از این تاریخ هــم تا مدت ها‬ ‫به ســالن های تئاتر و ســینما و دیگر گردهمایی های‬ ‫اجتماعی باز نخواهند گشت‪ .‬به همین علت هم چندان‬ ‫نمی توانرویاینکهتاحدودچهارماهونیمدیگرمردم‬ ‫ازادانه در یک فستیوال شرکت کنند‪ ،‬حساب باز کرد‪.‬‬ ‫با این حال برخی امید دارند از ان جایی که جشــنواره‬ ‫ونیز در شــرایط جغرافیایی خاص یعنی در یک جزیره‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬شــاید بتوان ان را یک استثنا در نظر‬ ‫گرفت‪.‬به گزارش اسکرین دیلی‪ ،‬ایتالیا با الگو گرفتن از‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬نرم افزارهایی را برای گوشی های هوشمند‬ ‫ارائه کرده اســت که می توان از ان ها بــرای ازمایش‬ ‫ابتالی افراد به کرونا استفاده کرد‪ .‬برخی معتقدند اگر‬ ‫انطور که پیش بینی می شود نرخ گسترش کرونا تا ماه‬ ‫ژوئن کاهش یابد‪ ،‬شاید بتوان جشنواره ونیز را با رعایت‬ ‫سفتوسختنکاتبهداشتیبرگزارکرد‪.‬دراینصورت‬ ‫می توان از شرکت کنندگان قبل از ورود تست گرفته و‬ ‫تنها به افراد ســالم اجازه ورود به مراسم داده شود‪ .‬این‬ ‫احتیاط ها در کنار اجباری شــدن اســتفاده از ماسک‬ ‫و دســتکش و رعایت فاصله ایمن برگزاری مراســم را‬ ‫در موعد مقرر ممکن می کند‪ .‬اما حتــی اگر تمام این‬ ‫موارد پیشگیرانه هم رعایت شــوند باید در نظر داشت‬ ‫که رســانه ها و خبرنگاران به دلیل نگرانی های موجه‬ ‫از تجمع در محیطی پرخطر‪ ،‬از این جشنواره استقبال‬ ‫سابق را نخواهند کرد و کمتر کسی از بازیگران مطرح و‬ ‫ستاره های شناخته شده سینما نیز حاضر می شود تا با‬ ‫ماسکبهفرشقرمزاینجشنوارپابگذارد‪.‬‬ ‫بدون حضور خبرنگاران و بازیگــران مطرح هم که‬ ‫جشنواره ونیز رنگ و بوی همیشــه را نخواهد داشت و‬ ‫برگزاریانهمفایده ایندارد‪.‬‬ ‫به هر روی تیم برنامه ریزی این جشنواره که یکی از‬ ‫بزرگترین رویدادهای سینماهایی در اروپا و در جهان‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬این روزها از طریق ویدئو کنفرانس در‬ ‫حال ارزیابی فیلم هایی هستند که قبل از بحران کرونا‬ ‫ساخته و تکمیل شدند‪ .‬بنابراین هنوز نمی توان به طور‬ ‫قطعمهرلغوبراینرویدادزد‪.‬‬ ‫با وجود تمام این گمانه زنی ها هنوز سرنوشت هفتاد‬ ‫و ششمین دوره جشــنواره فیلم ونیز روشن نیست و‬ ‫برگزارکنندگان این رویداد ســینمایی تصمیم گیری‬ ‫در این بــاره را به اواخر ماه مه و اوایــل ماه ژوئن موکول‬ ‫کرده اند‪ .‬با توجه به این که برگزارکنندگان جشــنواره‬ ‫کن به دلیل بحران کرونا برگزاری این جشــنواره را در‬ ‫شکل و قالب همیشــگی ان لغو کردند و در عوض قرار‬ ‫است میزبان بازار فیلم انالینی برای عالقمندان باشند‪،‬‬ ‫این فرضیه ایجاد شــده بود که شاید جشنواره ونیز هم‬ ‫به طور انالین برگزار شود اما البرتو باربرا (‪Alberto‬‬ ‫‪)Barbera‬مدیرجشنوارهایناحتمالراردکرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه اقتصاد پویا

ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!