هفته نامه بازار کار گیلان شماره 171 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 171

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 171

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 171

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫صدور و تمدید مجوزهای‬ ‫کشاورزی تسریع شود‬ ‫وزارت علوم؛‬ ‫هشتمین فراخوان پذیرش‬ ‫سرباز امریه پژوهش یار‬ ‫الیانی خبر داد‪:‬‬ ‫پلمپ یک واحد غیرمجاز‬ ‫کار های غیرضروری تا ‪ ۶‬بعداز ظهر است‬ ‫?‬ ‫? اسنپ زنان سرپرست خانواده را از پرداخت کمیسیون معاف کرد‬ ‫گردشگری در رشت‬ ‫تصمیمات جدید وزارت صمت برای بهبود فضای کسب و کار‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی؛‬ ‫?‬ ‫بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد سال‬ ‫‪ ۹۹‬دستگاه های اجرایی ابالغ شد‬ ‫بیش از ‪ ۳۲‬هزار نفر از بیکار شدگان سال ‪ 98‬مهارت نداشتند‬ ‫?‬ ‫پایان قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان در ‪ ۳۰‬اذر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش و بسته بندی نارین تک کاسپین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نارین تک کاسپین نماینده انحصاری تک ماکارون‪ ،‬یونیلیور و چندین‬ ‫برند معتبر در استان گیالن‪ ،‬جهت تکمیل کادر تخصیص خود از افراد بویم‬ ‫واجد شرایط زیر استخدام مینماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغیل‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫‪1‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫اقا‬ ‫‪2‬‬ ‫راننده ایسوزو ‪6‬‬ ‫تن ‪5 /‬تن ‪ -‬نیسان‬ ‫اقا حداکثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫ترجیحا تحصیالت دانشگاهی واشنا به‬ ‫مناطق استان گیالن‬ ‫راننده دارای تحصیالت دیپلم‬ ‫به باال‬ ‫و گواهینامه رانندیگ مرتبط‬ ‫مامور توزیع‬ ‫اقا حداکثر‪ 35‬سال‬ ‫تحصیالت دانشگاهی و سابقه کار‬ ‫‪3‬‬ ‫اقا حداکثر‪ 35‬سال‬ ‫ترجیحا تحصیالت دیپلم به باال‬ ‫اقا حداکثر‪ 35‬سال‬ ‫ترجیحا تحصیالت دیپلم به باال‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات نظافیت‬ ‫‪5‬‬ ‫کارگر ساده‬ ‫شرایط پرداخت ‪ :‬حقوق طبق قانون کار‪+‬بن و خواربار‪ +‬بیمه تامین‬ ‫اجتماعی‪+‬بیمه تکمییل درماین ‪ +‬پورسانت حرفه ای ویژه فروش ‪ +‬کمک‬ ‫هزینه ایاب و ذهاب ویژه فروش ‪+‬جوایز نقدی ارزنده‬ ‫واجدین شرایط‪ ،‬حضورا با در دست داشتن یک قطعه عکس برای تکمیل فرم‬ ‫استخدایم همه روزه به غیر از جمعه ها فقط (ازساعت ‪ 10:00‬ایل ‪ ) 14:00‬به‬ ‫ادرس مندرج در اگهی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬جاده رشت به انزیل‪ -‬بعداز کارخانه پوشش‪ -‬روبروی‬ ‫نمایندیگ سایپا ‪ -‬جنب پمپ بنزین عبداله زاده ‪ - 33705654‬شماره‬ ‫موبایل‪(09112320913‬واحد منابع انساین )‬ ‫‪narintak.pakhsh@yahoo.com‬‬ ‫ادرس پست الکترونییک جهت ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گــروه صنایــع غذایــی‬ ‫درنــا (بــا نیــم قــرن تجربــه‬ ‫کاری در عرصــه تولیــد‬ ‫کیــک و کلوچــه) دعــوت بــه‬ ‫همــکاری مــی نمایــد‪.‬‬ ‫راننده موزع‬ ‫دارای ســابقه کار پخــش‪،‬‬ ‫مــدرک تحصیلــی حداقــل‬ ‫دیپلــم‪ ،‬ضامــن معتبــر و‬ ‫حداکثــر ســن ‪ ۳۵‬ســال‬ ‫شرکت سحرگستر (شکالت لوکاکو)‬ ‫نماینده انحصاری محصوالت اُنیک‪ ،‬به به‪ ،‬داالس‪ ،‬وجین و‬ ‫‪01333618920 -21‬‬ ‫تی تی کا استخدام می نماید‬ ‫راننده ایسوزو اقا (بدون خودرو) ‪ -‬ویزیتور اقا و خانم‬ ‫مزایای ویزیتور‪:‬حقوق جدید اعالم شده وزارت کار ‪ +‬هزینه ایاب و ذهاب کامل ‪+‬‬ ‫پورسانت ‪ +‬بیمه تکمیلی ‪ +‬هزینه غذا ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪ +‬هزینه ماموریت‬ ‫روحانی‪ :‬ساعت پایان کار کسب و‬ ‫استفاده از سامانه‬ ‫نسخه الکترونیک‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫اغاز شد‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫شــرکت نیــکان نماینــده انحصــاری‬ ‫کیــک اشــنا ‪ ،‬محصــوالت رشــد‪،‬‬ ‫زغــال وزیــن ‪ ،‬بهرامــن ‪ ،‬چیپــس باتــو‬ ‫‪ ،‬شــوینده کلــن و نمــک تابــان ‪ ،‬جهــت‬ ‫تکمیــل کادر بازاریابــی و فــروش‬ ‫خــود از افــراد واجــد شــرایط ذیــل‬ ‫دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد ‪:‬‬ ‫ویزیتــور خانــم واقــا ســاکن رشــت و‬ ‫ســاکن غــرب گیــان‬ ‫راننــده بــا ماشــین نیســان و پیــکان‬ ‫وانــت بــرای رشــت و غــرب گیــان‬ ‫بیمــه تامیــن اجتماعــی ‪ +‬حقــوق‬ ‫طبــق قانــون کار ‪ +‬پورســانت عالــی‬ ‫حداقــل دریافتــی ‪ ۵‬میلیــون تومــان‬ ‫شــرایط عمومــی ‪:‬مــدرک تحصیلــی‬ ‫حداقــل دیپلــم ســن تــا ‪ 35‬ســال‬ ‫داشــتن کارت پایــان خدمــت‬ ‫‪09351427571 - 09113829692‬‬ ‫بیمــه و حقــوق ثابــت بهمــراه‬ ‫پورســانت‬ ‫فروشنده حضوری (بازاریاب)‬ ‫اقــا یــا خانــم بومــی رشــت‪،‬‬ ‫شــرق و غــرب گیــان‬ ‫بــا مــدرک تحصیلــی حداقــل‬ ‫دیپلــم و حداکثــر ســن ‪۳۵‬‬ ‫ســال‬ ‫حقوق ثابت به همراه مزایا‬ ‫پورسانت نامحدود‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پاداش فروش‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ایاب ذهاب‬ ‫ادرس ‪ :‬رشــت‪ ،‬کیلومتــر ‪۵‬‬ ‫جــاده الهیجــان‪ ۳۰۰ ،‬متــر‬ ‫باالتــر از شــرکت کالــه‬ ‫نرســیده بــه دور برگــردان‬ ‫ســمت راســت‪ ،‬شــرکت درنــا‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد همــه‬ ‫روزه ازســاعت ‪ ۸‬الــی ‪ ۱۶‬بــا‬ ‫شــماره هــای زیــر تمــاس‬ ‫یــا بــه ادرس ذکــر شــده‬ ‫مراجعــه و یــا رزومــه ارســال‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫شماره تماس جهت‬ ‫هماهنگی ویزیتور‪:‬‬ ‫‪09113483657 - 09114367174‬‬ ‫شماره تماس جهت‬ ‫هماهنگی راننده‪:‬‬ ‫‪09116091455‬‬ ‫‪01333874000‬‬ ‫‪? 09038304323 - 09116956506‬‬ ‫به ‪ 2‬نفر پرسنل خانم جهت‬ ‫همکاری در فروشگاه لوازم یدیک‬ ‫خودرو با حقوق ماهیانه‬ ‫‪ 1,500,000‬تومان نیازمند است‬ ‫ساعت کار ‪ 8:30‬تا ‪ 13:30‬و ‪ 16‬تا ‪20‬‬ ‫لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫حضورا مراجعه نمایید‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬رشت بلوار امام ‪ ۲۰۰‬متر‬ ‫مانده به میدان امام عیل‪ ،‬ساختمان‬ ‫‪۰۹۱۱۹۳۶۶۳۴۹‬‬ ‫سیامین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برشکار ماهر و چرخکار‬ ‫جهت تولیدی پوشاک (مانتو‪،‬‬ ‫شلوار و شومیز) در صومعه‬ ‫سرا و مزدی دوز در گیالن‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪09376375282‬‬ ‫رستوران پیچ خمام افراد با‬ ‫شرایط ذیل را استخدام یم نماید‬ ‫مجرب‬ ‫سالن دار ‪ ٢٥-٢٠‬ساله‬ ‫با حقوق مکفی و بیمه تمام وقت‬ ‫تمام وقت‬ ‫ظرفشور اقا یا خانم‬ ‫‪01334427554‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش نارسیس نوین گیالنیان‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد‬ ‫واجد شرایط زیر نیازمند میباشد‬ ‫ویزیتور اقا با مدرک باالی دیپلم و روابط عمویم باال‬ ‫فروشنده اقا دارای ماشین وانت جهت پخش در سطح استان گیالن‬ ‫بازاریاب اقا با تجربه و دارای وسیله نقلیه جهت فروش مویریگ‬ ‫جهت ارتباط و هماهنیگ با شماره های زیر تماس بگیرید‬ ‫‪09119895015 - 09119295905‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫جبار کوچکی نژاد‪:‬‬ ‫راه اندازی شهرک های کشاورزی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفر را در گیالن صاحب شغل می کند‬ ‫جبــار کوچکی نــژاد در مراســم انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری بیــن‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬ســازمان نظــام مهندســی بــا‬ ‫دانشــگاه ازاد گیــان و افتتــاح رســمی کلینیــک گیاه پزشــکی‬ ‫دانشــگاه ازاد گیــان اظهــار داشــت‪ :‬موضــوع تقویــت ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه بــا بخــش صنعــت همــواره حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه‬ ‫تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت پــس از انقــاب یکــی از‬ ‫موضوعــات جــدی کشــور بــود امــا تــا امــروز ایــن ارتبــاط‬ ‫به درســتی برقــرار نشــد تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه زمــان زیــادی‬ ‫از دســت دادیــم امــا ایــن حلقــه ارتباطــی بیــن دانشــگاه و صنعــت‬ ‫تقویــت نشــد‪.‬‬ ‫کوچکی نــژاد افتتــاح رســمی کلینیــک گیاه پزشــکی دانشــگاه‬ ‫ازاد گیــان بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی و نظــام مهندســی‬ ‫اســتان را مــورد اشــاره قــرار داد و بیــان داشــت‪ :‬بخــش کشــاورزی‬ ‫امــروز بــا افتتــاح ایــن کلینیــک در کنــار دانشــگاه قــرازر گرفتــه و‬ ‫ایــن مجموعــه را به بهره بــرداری می رســاند‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات مجلــس بــا اشــاره‬ ‫بــه مشــکالت اقتصــاد دانشــگاه های ازاد در کشــور افــزود‪ :‬صــد‬ ‫درصــد اقتصــاد ایــن دانشــگاه وابســته بــه شــهریه دانشــجویی اســت‬ ‫از طرفــی بــا مســاله کاهــش دانشــجو نیــز مواجــه هســتیم و میــزان‬ ‫دریافتــی کارمنــدان و هیئــت علمــی دانشــگاه های دولتــی بــا‬ ‫دانشــگاه های ازاد متفــاوت اســت لــذا دانشــگاه ازاد بایــد بحــث‬ ‫درامــد خــود را خــارج از شــهریه دانشــجویی حــل کنــد‪.‬‬ ‫افزایش هزینه تولید محصوالت کشاورزی در گیالن؛‬ ‫نهاده ها با قیمت حمایتی باید تامین شود‬ ‫اســت کــه ایــن موضــوع در‬ ‫بخــش کشــاورزی نیــز اثرگــذار‬ ‫اســت و افزایــش قیمــت کــود‪،‬‬ ‫امنیــت روانــی و در نتیجــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ارســان زارع در دیــدار بــا وزیــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه‬ ‫تــداوم کشــاورزی و باغــداری‬ ‫نیازمنــد تامیــن نهاده هــای‬ ‫کشــاورزی اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در شــرایط متاثــر از تحریم هــای‬ ‫دشــمنان بایــد از تامیــن نهاده هــای‬ ‫کشــاورزی به ویــژه ســم و‬ ‫کــود حمایــت شــود تــا ضریــب‬ ‫خوداتکایــی کشــاورزی بــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی افزایــش‬ ‫‪.‬‬ ‫بــد‬ ‫یا‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه تامیــن نهاده هــای تولیــد‬ ‫و قیمــت حمایتــی جهــت حفــظ‬ ‫امنیــت روانــی کشــاورزان حائــز‬ ‫اهمیــت اســت اضافــه کــرد‪ :‬اســتان‬ ‫گیــان شــاهد حــوادث غیرمترقبــه‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان‬ ‫گیــان بــا اعــام اینکــه در‬ ‫حلقه هــای مختلــف صنعــت طیــور‬ ‫رتبــه دوم تــا پنجــم کشــوری متعلــق‬ ‫بــه اســتان گیــان اســت تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬تمامــی حلقه هــای صنعــت‬ ‫طیــور در اســتان وجــود دارد و‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و‬ ‫ظرفیت هــای ایــن بخــش‪ ،‬یکــی از‬ ‫قطب هــای تولیــد مــرغ در کشــور‬ ‫محســوب می شــویم‪.‬‬ ‫زارع بــا تاکیــد بــر اینکــه اراضــی‬ ‫شــالیکاری و باغــات چــای اســتان‬ ‫به دلیــل خرده مالکــی‪ ،‬محدودیــت‬ ‫ســطح اراضــی مــورد بهره بــرداری‬ ‫بــرای ســایر فعالیت هــای اقتصــادی‬ ‫از افزایــش جهــش قیمــت نهاده هــا‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار گرفته انــد افــزود‪:‬‬ ‫عــاوه بــر دالیــل ذکرشــده‪ ،‬ارزش‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات مجلــس بــه ضرورت‬ ‫شفاف ســازی در حــوزه مذکــور اشــاره کــرد و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫مجلــس نیــز وظیفــه دارد کــه در ایــن بخــش بیشــتر ورود کنــد از‬ ‫طرفــی گیــان در حــوزه کشــاورزی دارای ظرفیت هــای متعــددی‬ ‫اســت از ایــن رو ســازمان انــرژی اتمــی هــم اعــام امادگــی کــرده‬ ‫کــه در حــوزه کشــاورزی در گیــان فعالیت هایــی داشــته باشــد و‬ ‫یــک مرکــز راه انــدازی کنــد‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان گیــان بــا بیــان اینکــه بــا‬ ‫راه انــدازی مرکــز هســته ای کشــاورزی در گیــان‪ ،‬دانشــجویان و‬ ‫اســاتید گیالنــی می تواننــد از ایــن فضــا اســتفاده کننــد تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اعتبــار الزم بــرای راه انــدازی ایــن مرکــز در اختیــار ســازمان‬ ‫انــرژی اتمــی قــرار گرفتــه و انتظــار داریــم کــه ایــن موضــوع مــورد‬ ‫پیگیــری جــدی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم رشــت در مجلــس از راه اندازی شــهرک کشــاورزی‬ ‫در گیــان خبــر داد و بیــان داشــت‪ :‬حــدود ‪ 3‬هــزار هکتــار زمیــن‬ ‫در کنــار دانشــگاه ازاد قــرار دارد کــه می توانــد بــه شــهرک‬ ‫کشــاورزی تبدیــل شــود کــه به نفــع دانشــگاه و اســتان خواهــد‬ ‫بــود و در ایــن راســتا ‪ 10‬هــزار مهنــدس کشــاورزی می تواننــد در‬ ‫ایــن شــهرک های کشــاورزی فعالیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــاالی متصــور از پتانســیل های‬ ‫تغییــر کاربــری باعــث شــده اســت‬ ‫اراضــی از افزایــش قیمــت ســم و‬ ‫کودهــای فســفر و پتــاس بیشــتر‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان علــل افزایــش‬ ‫هزینه هــای تولیــد را برشــمرد‬ ‫و عنــوان کــرد‪ :‬افزایــش شــدید‬ ‫هزینه هــای حمل ونقــل ســوخت‬ ‫و انــرژی و وجــود مشــکالت‬ ‫در تامیــن نهــاده بــا ارز دولتــی و‬ ‫تخصیــص دیرهنــگام و ناکافــی ان‬ ‫باعــث ایجــاد چالــش در بخــش‬ ‫تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان‬ ‫بــا ابــراز اینکــه واحدهــای پــرورش‬ ‫دام و طیــور اســتان به طــور‬ ‫میانگیــن ماهانــه ‪ 8.4‬میلیــون قطعــه‬ ‫جوجه ریــزی نیــاز دارنــد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬واحدهــای پــرورش دام و‬ ‫طیــور ســنتی اســتان بــه بیــش از‬ ‫‪520‬هــزار تــن نهــاده کنجالــه ســویا‬ ‫و ذرت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواد اموزی‪:‬‬ ‫‪ 17‬هزار اموزش دهنده نهضت در ازمون استخدامی قبول شدند‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬دولــت یــک مصوبـه ای داشــت مبنــی بــر اینکــه‬ ‫کل مراکــز اموزشــی عالــی وابســته بــه دســتگاه های دولتــی‬ ‫می بایســت تعطیــل شــود به عنــوان مثــال یــک اداره یــا حتــی‬ ‫اداره محیط زیســت نیــازی نیســت کــه هــر کــدام یــک دانشــگاه‬ ‫داشــته باشــند و ایــن مصوبــه شــورای عالــی و اداری باعــث شــد‬ ‫کــه ایــن مراکــز اموزشــی وابســته بــه نهادهــای دولتــی تعطیــل و‬ ‫یــک فضــای جدیــدی بــرای دانشــگاه ازاد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫کوچکی نــژاد بــا اشــاره بــه امتیــاز برخــورداری از واحدهــای‬ ‫بین الملــل در دانشــگاه پیــام نــور بیــان کــرد‪ :‬یکــی از مصوبــات‬ ‫هیئــت امنــا ایــن بــود کــه هــر دانشــجوی دولتــی کــه در هــر‬ ‫شهرســتانی قبــول می شــود بــرای ایــن دانشــجو رقمــی در بودجــه‬ ‫تعییــن می شــود و ایــن دانشــجو در هــر جــای کشــور کــه مشــغول‬ ‫تحصیــل باشــد می توانــد از ان بودجــه اســتفاده کنــد امــا بارهــا‬ ‫شــده کــه بودجــه در دانشــگاه ها موجــود اســت امــا به نحــوی از‬ ‫دانشــجویان پــول می گیرنــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫بیســت وســومین جلســه شــورای‬ ‫معاونیــن ومدیــران ســازمان بــه‬ ‫ریاســت محمــدزاده معــاون‬ ‫وزیــر ورییــس ســازمان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬محمــد‬ ‫زاده پــس از اســتماع گزارشــات‬ ‫از ســوی واحدهــای تخصصــی‪،‬‬ ‫ســخنان خــود را بــا نثــار ســام‬ ‫وصلــوات بــر ارواح طیبــه شــهدا‪،‬‬ ‫روح ملکوتــی امــام شــهیدان‬ ‫وارزوی ســامتی بــرای مقــام‬ ‫معظــم رهبــری اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان‬ ‫نهضــت ســواد امــوزی در‬ ‫ابتــدای صحبت هــای خــود‬ ‫بــه اهمیــت ســواد امــوزی‬ ‫وخدمــت بــه محروم تریــن افــراد‬ ‫جامعــه پرداختــه وگفــت‪ :‬همــه‬ ‫وظیفــه داریــم خدمتگــزار مــردم‬ ‫شــریف کشــور عزیزمــان باشــیم‬ ‫بــه خصــوص ایــن وظیفــه بــرای‬ ‫مــا در نهضــت ســواد امــوزی‬ ‫دوچنــدان خواهــد بــود چــرا‬ ‫کــه خدمــت بــه محروم تریــن‬ ‫قشــر جامعــه در اولویــت کار‬ ‫مــا قــرار دارد امــوزش خوانــدن‬ ‫ونوشــتن‪ ،‬حســاب کــردن‬ ‫و روخوانــی قــران بــه ایــن‬ ‫عزیــزان یکــی از مقدس تریــن‬ ‫فعالیــت هاســت کــه مــورد‬ ‫رضــای خداونــد واولیــای الهــی‬ ‫می باشــد و باعــث اســتقالل‬ ‫یادگیــری در مخاطبیــن می شــود‬ ‫مخاطبینــی کــه غالــب ان هــا از‬ ‫مناطــق محــروم بــوده ومردمانــی‬ ‫ســختکوش واز نظــر مالــی‬ ‫زیــر خــط فقــر می باشــند چــه‬ ‫توفیقــی باالتــر از خدمــت بــه‬ ‫ایــن بزرگــواران کــه خداونــد‬ ‫نصیب مــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمــد زاده در ادامــه گفــت‬ ‫شــرایط حاکــم بــر کشــور در اثــر‬ ‫شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا‬ ‫یــک شــرایط حــاد وبحرانــی‬ ‫اســت کــه بــر فعالیت هــای‬ ‫مــا در نهضــت ســواد امــوزی‬ ‫نیــز تاثیــر بســزایی داشــته‬ ‫اســت وبایــد بــا برنامــه ریــز ی‬ ‫صحیــح و توجــه بــه ایــن مســئله‬ ‫در برنامــه ریزی هایمــان ایــن‬ ‫تاثیــر را بــه حداقــل برســانیم مــا‬ ‫تمامــی مصوبــات ســتاد ملــی‬ ‫مبــارزه باکرونــا را بــه جــد در‬ ‫فعالیت هــای نهضــت ســواد‬ ‫امــوزی رعایــت می کنیــم وبــه‬ ‫عنــوان خــط قرمــزدر تمامــی‬ ‫فعالیت هایمــان بــه ان توجــه‬ ‫می نماییــم وهمکاران مــان در‬ ‫اســتانها و شهرســتانها مصوبــات‬ ‫اســتانداران وفرمانــداران را در‬ ‫ایــن مــورد مــورد عنایــت قــرار‬ ‫می د هنــد ‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر ورئیــس ســازمان‬ ‫نهضــت ســواد امــوزی گفــت‪ :‬از‬ ‫مدیــران کل امــوزش وپــرورش‬ ‫اســتانها در خصــوص اجــرای‬ ‫ســاختار جدیدمعاونــت ســواد‬ ‫امــوزی در حــال پیگیــری هســتم‬ ‫تــا معاونــت ســواد امــوزی در‬ ‫اســتانها بــا ســاختار جدیــد و‬ ‫توزیــع مناســب پســت ها شــکل‬ ‫بگیــرد و نتیجــه کار بــه نفــع‬ ‫ســواد امــوزی وفعالیت هــای‬ ‫ان باشــد‪.‬‬ ‫محمــد زاده در خصــوص‬ ‫اســتخدام امــوزش دهنده هــا‬ ‫ونیــروی انســانی همچنیــن گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه امــار ارائــه شــده‪،‬‬ ‫بــرای فعالیت هایمــان در ســواد‬ ‫امــوزی وتحــت پوشــش بــردن‬ ‫کل حجــم ابالغــی بــه اســتانها بــا‬ ‫کمبــود نیــروی امــوزش دهنــده‬ ‫مواجــه نخواهیــم بــود از ‪۲۳‬هــزار‬ ‫امــوزش دهنــده ومشــمول‬ ‫قانــون اســتخدام حــدود ‪۱۷‬هــزار‬ ‫امــوزش دهنــده در ازمــون‬ ‫قبــول شــده اند کــه در حــال‬ ‫معرفــی بــه دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫هســتند وحــدود ‪۶‬هــزار نفــر‬ ‫دیگرهــم طبــق اخریــن مصوبــه‬ ‫مجلــس وتاییــد کمیســیون‬ ‫وهمچنیــن در صــورت تصویــب‬ ‫در صحــن علنــی مجلــس تعییــن‬ ‫تکلیــف خواهنــد شــدکه پــس از‬ ‫معرفــی بــه دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه‬ ‫اســتخدام می شــوند‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫پرداخت غیرحضوری کمک‬ ‫هزینه ازدواج به بیمه شدگان‬ ‫معــاون بیم ـه ای ســازمان تامیــن اجتماعــی از پرداخــت‬ ‫غیرحضــوری کمــک هزینــه ازدواج بــه بیمــه شــدگان‬ ‫ایــن ســازمان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما بــه نقــل از اداره‬ ‫کل روابــط عمومــی ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬مهــرداد‬ ‫قریــب اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای بهینــه ســازی‬ ‫فرایند هــا بــا رویکــرد کاهــش مراجعــات‪ ،‬افزایــش‬ ‫رضایتمنــدی بیمه شــدگان‪ ،‬توســعه خدمــات دیجیتــال‬ ‫و غیرحضــوری بــا بهــره گیــری از بانک هــای‬ ‫اطالعاتــی و بــا توجــه بــه برقــراری ارتبــاط بــا ســازمان‬ ‫ثبــت احــوال کشــور زمینــه پرداخــت کمــک هزینــه‬ ‫ازدواج بــه عنــوان اولیــن خدمــت کامــا غیرحضــوری‪،‬‬ ‫راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬شناســایی بیمه شــدگان‬ ‫حائــز شــرایط مــاده (‪ )۸۵‬قانــون تامیــن اجتماعــی و‬ ‫فرایند هــای مربــوط بــه ثبــت مشــخصات‪ ،‬انجــام‬ ‫محاســبات‪ ،‬صــدور اســناد و ارســال بــه اداره کل امــور‬ ‫مالــی در ســامانه متمرکــز تعهــدات کوتــاه مــدت بــرای‬ ‫واجدیــن شــرایط کــه دارای شــماره حســاب و شــماره‬ ‫تلفــن همــراه معتبــر در سیســتم هســتند‪ ،‬در پایــان‬ ‫هرمــاه بــه صــورت هوشــمند و بــدون نیــاز بــه مراجعــه‬ ‫بیمه شــده بــه واحــد اجرایــی صــورت می پذیــرد و‬ ‫مراتــب نیــز از طریــق پیامــک بــه بیمه شــده اعــام‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫قریــب ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬امــکان ثبــت‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه ازدواج توســط بیمه شــده از‬ ‫طریــق ســامانه خدمــات غیرحضــوری ‪eservices.‬‬ ‫‪ tamin.ir‬فراهــم اســت‪.‬‬ ‫معــاون بیمــه ای ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫افــرادی کــه بــا وجــود تکمیــل اطالعــات شــماره‬ ‫حســاب و شــماره تلفــن همــراه در ســامانه خدمــات‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬در پایــان مــاه مربوطــه‪ ،‬پیامــک ثبــت‬ ‫کمــک هزینــه ازدواج را دریافــت نمی کننــد‪،‬‬ ‫می تواننــد از طریــق مراجعــه بــه نشــانی اینترنتــی‬ ‫مذکــور از مســیر (منــوی بیمــه شــدگان ‏‪ /‬حمایت هــای‬ ‫کوتــاه مــدت ‏‪ /‬درخواســت کمــک هزینــه ازدواج)‬ ‫از علــت عــدم دریافــت کمــک هزینــه ازدواج مطلــع‬ ‫شــوند و در صــورت اعتــراض بــا ثبــت درخواســت‬ ‫پشــتیبانی و بارگــذاری تصاویــر عقدنامــه و صفحــه‬ ‫ازدواج شناســنامه از طریــق منــوی «افــزودن تصاویــر‬ ‫جدیــد» بــرای ارائــه درخواســت و پیگیری هــا اقــدام‬ ‫کننــد؛ بنابرایــن گــزارش طــرح ‪ ،۳۰۷۰‬ارائــه ‪۳۰‬‬ ‫خدمــت بــه صــورت غیرحضــوری بــرای کاهــش‬ ‫‪ ۷۰‬میلیــون مراجعــه بــه واحد هــای اجرایــی ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســت کــه روز گذشــته اغــاز بــه کار‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫شکرانه ایجاد ‪ ۱۵۰‬هزار شغل‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬در حــوزه قضایــی‬ ‫اجــرای عدالــت‪ ،‬برنامــه محــوری در کشــور اســت‬ ‫و انچــه می توانــد جلــوی تولیــد پرونــده و فســاد‬ ‫اجتماعــی را بگیــرد‪ ،‬عدالــت اقتصــادی و ایجــاد‬ ‫اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما؛‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ســید ابراهیــم رییســی‬ ‫در مراســم شــکرانه ایجــاد ‪ ۱۵۰‬هــزار شــغل بــا‬ ‫همــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام خمینــی (ره)‬ ‫افــزود‪ :‬شــاید اگــر همــه تالش هــای ســتاد اجرایــی‬ ‫را می شــد بــه نمایــش گذاشــت‪ ،‬مشــخص می شــد‬ ‫گام هــای ارزشــمند و مانــدگاری در جهــت تولیــد‬ ‫و اشــتغال و کار دانــش بنیــان و تحقــق منویــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا تاکیــد براینکــه می توانیــم‬ ‫در مقابــل توطئه هــا و کارشــکنی های دشــمن و‬ ‫تهدید هــا ایســتادگی کنیــم‪ ،‬از ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام بــه عنــوان جلــوه «مــا می توانیــم» یــاد‬ ‫کــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫استفاده از سامانه نسخه الکترونیک‬ ‫تامین اجتماعی اغاز شد‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت کــه گام مهمــی در‬ ‫تکمیــل ســامانه نســخه الکترونیــک برداشــته شــده اســت‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫وی؛ تمامــی ارائــه دهنــدگان خدمــات درمانــی امــکان اســتفاده از‬ ‫ســامانه نســخه الکترونیــک ایــن ســازمان را دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکاربــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬مصطفــی ســاالری در جلســه ویدئو کنفرانســی که‬ ‫بــه منظــور اعــام شــروع بــه کار ســامانه نسخه نویســی الکترونیکــی‬ ‫ایــن ســازمان بــا حضــور مدیــران درمــان تامیــن اجتماعــی سراســر‬ ‫کشــور برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســامانه نســخه الکترونیــک‬ ‫از امــروز در اختیــار تمامــی ارائــه دهنــدگان خدمــات درمانــی‬ ‫قــرار دارد و انتظــار مــی رود کــه پزشــکان‪ ،‬داروخانه هــا‪ ،‬مراکــز‬ ‫پاراکلینیــک و درمانگاه هــا بــه مــرور از ایــن ســامانه اســتفاده کننــد‬ ‫و در نهایــت بیمارســتان ها نیــز بتواننــد ســامانه های خــود را بــه‬ ‫ســامانه نســخه الکترونیــک متصــل کننــد و بــه زودی شــاهد حــذف‬ ‫کامــل دفترچه هــای کاغــذی باشــیم‪.‬‬ ‫وی تــاش حداکثــری مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی اســتانها را‬ ‫در پیشــبرد ایــن برنامــه بســیار مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت‪ :‬مدیــران‬ ‫درمــان اســتانها مدیریــت پیشــبرد موضــوع را شــخصا و بــا جدیــت‬ ‫در دســتور کار قــرار می دهنــد و پیشــرفت کار را بــه صــورت‬ ‫روزانــه کنتــرل و بــه ســتاد مرکــزی ســازمان گــزارش می دهنــد‪.‬‬ ‫ســاالری قابلیــت اتصــال ســامانه نســخه الکترونیــک تامیــن اجتماعی‬ ‫بــه ســایر ســامانه ها و نــرم افزارهــای نسخه نویســی و نســخه پیچــی را‬ ‫از ویژگی هــای ممتــاز و بســیار حائــز اهمیــت عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از گالیه هــای پزشــکان و ســایر ارائــه دهنــدگان خدمــات‬ ‫درمانــی تعــدد ســامانه های نســخه الکترونیــک ســازمان های‬ ‫بیمه گــر اســت کــه بــا ایجــاد ‪ API‬در ســامانه نسخه نویســی‬ ‫تامیــن اجتماعــی ایــن مشــکل برطــرف شــده و ارائــه دهنــدگان‬ ‫خدمــات درمانــی می تواننــد از ایــن طریــق اطالعــات مــورد نیــاز‬ ‫را در ســامانه های مختلــف بــه صــورت همزمــان بارگــذاری و یــا‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــر اختیــاری بــودن اســتفاده‬ ‫از ســامانه نســخه الکترونیــک ایــن ســازمان تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫تمامــی پزشــکان دارای امضــای دیجیتــال می تواننــد بــا اســتفاده‬ ‫از ایــن ســامانه ‪ ۹۵‬درصــد ســهم ســازمان تامیــن اجتماعــی از‬ ‫مبلــغ ویزیــت را بــه روز دریافــت کننــد و پزشــکان فاقــد امضــای‬ ‫دیجیتــال نیــز ‪ ۸۰‬درصــد از ســهم ســازمان تامیــن اجتماعــی را‬ ‫روزانــه دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫امیرعبــاس منوچهــری‪ ،‬معــاون درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫نیــز در ایــن جلســه حــذف دفترچــه و برنامــه نســخه الکترونیــک‬ ‫را از مهمتریــن اولویت هــای ایــن ســازمان برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫امــکان نسخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیــک بــرای تمامــی‬ ‫ارائــه دهنــدگان خدمــات درمانــی در بســتر ســامانه ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫صفی خانــی‪ ،‬مدیــر پــروژه نســخه الکترونیــک ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی در ادامــه ایــن جلســه گفــت‪ :‬امــروز نتیجــه زحمــات‬ ‫مجموعــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا شــروع بهره بــرداری از‬ ‫ســامانه نســخه الکترونیــک بدســت امــده اســت و مرحلــه جدیــدی‬ ‫از تکمیــل ایــن ســامانه را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اهتمــام دکتــر ســاالری بــرای اجــرای پــروژه موجــب‬ ‫پیشــبرد کار و نتیجــه بخشــی یــک کار تیمــی بــا ارزش شــد و‬ ‫طراحــی و تســت ســامانه بــه پایــان رســیده و بهــره بــرداری از ان‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ربیــع زاده‪ ،‬رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات‪ ،‬امــار و‬ ‫محاســبات ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت‪ :‬بــه منظــور بهبــود‬ ‫شــرایط و موفقیــت اجــرای برنامــه نســخه الکترونیــک پهنــای بانــد‬ ‫اختصاصــی بــه ایــن ســامانه ‪ ۳‬برابــر و ظرفیــت پــردازش ‪ ۵‬برابر شــده‬ ‫اســت و در مجمــوع پایــداری ســامانه بــه ‪ ۹۹‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای حلقه هــای مختلــف ایــن ســامانه امــاده همــکاری‬ ‫بــا بخــش خصوصــی و اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های تولیــد‬ ‫کننــده نرم افــزار و اپلیکیشــن هســتیم‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مدیــران درمــان تامیــن اجتماعــی چنــد اســتان نیــز‬ ‫بــه بیــان دیدگاه هــا و نقطــه نظــرات خــود دربــاره ســامانه نســخه‬ ‫الکترونیــک پرداختنــد‪.‬‬ ‫با عبور از اسمان عربستان؛‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫صدور و تمدید مجوزهای کشاورزی تسریع شود‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد موسســه‬ ‫پژوهش هــای برنامه ریــزی‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫کشــاورزی و توســعه روســتایی بــر‬ ‫روی ایــن موضــوع کار کنــد تــا‬ ‫بدانیــم نیــاز ایــن بخــش چیســت و‬ ‫بــه چــه حمایت هایــی نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪:‬‬ ‫مــا بایــد نیــاز بــه تاییدیــه را در‬ ‫زیــر بخــش هــای وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی کاهــش دهیــم تــا‬ ‫مشــکل متقاضیــان ســریع تر رفــع‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬کاظــم‬ ‫خــاوازی در ششــمین جلســه ســتاد‬ ‫عالــی گلخانه هــای کشــور در رابطــه‬ ‫بــا موانــع صــدور و تمدیــد مجوزها‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــا هماهنگــی ســایر‬ ‫دســتگاه ها بایــد نیــاز بــه تاییدیــه‬ ‫را در زیــر بخش هــای وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی کاهــش دهیــم‬ ‫تــا مشــکل متقاضیــان ســریع تر رفــع‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــاوازی تاکیــد کــرد‪ :‬مســئولیت‬ ‫بررســی پروانه هــا بــر عهــده‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی کشــور و معاونــت‬ ‫باغبانــی اســت و بانــک کشــاورزی‬ ‫بایــد بــر اســاس اســتعالمات ایــن‬ ‫دو بخــش‪ ،‬تمدیــد و تخصیــص‬ ‫اعتبــارات را تســریع کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی در‬ ‫رابطــه بــا موانــع ایجــاد شــده در‬ ‫صــدور پروانه هــا تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اقــای رئیــس جمهــور بســیار بــر‬ ‫روی رفــع موانــع جهــش تولیــد و‬ ‫مقررات زدایــی حســاس هســتند‬ ‫و مــدارک و مســتندات مربــوط‬ ‫بــه موانــع ایجــاد شــده توســط‬ ‫دســتگاه های ذیربــط بایــد بــه‬ ‫هیئــت دولــت ارســال شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خــود اجرایــی‬ ‫در تامیــن ســرمایه بــرای تاســیس‬ ‫گلخانه هــا‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫زمینــه خــود اجرایــی گلخانه هــا‪،‬‬ ‫پتانســیل خوبــی وجــود دارد و بایــد‬ ‫ایــن مســئله بــه درســتی بررســی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بایــد در زمینــه‬ ‫تولیــد محصــوالت گلخانــه ای‬ ‫اطالعــات کاملــی داشــته باشــیم؛ بــه‬ ‫عنــوان مثــال بایــد بدانیــم در حــال‬ ‫حاضــر چــه میــزان گوجــه فرنگــی‬ ‫در گلخانه هــا وجــود دارد تــا در‬ ‫اســرع وقــت بــه بــازار تزریــق شــود‪.‬‬ ‫خــاوازی افــزود‪ :‬بایــد نــوع‬ ‫گلخانه هــای خــود اجرایــی‪ ،‬نحــوه‬ ‫ترکیــب کشــت و میزان ســوداوری‬ ‫انهــا مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه‬ ‫بــا ایــن بررســی‪ ،‬نــوع مشــوق های‬ ‫مــا بــرای ایــن گلخانه هــا بــا ســایر‬ ‫گلخانه هــا متفــاوت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خــاوازی افــزود‪ :‬بایــد ســامانه ای‬ ‫داشــته باشــیم کــه بتوانیــم از طریــق‬ ‫ان کشــت های گلخانــه ای را مــدام‬ ‫رصــد کنیــم تــا از ایــن طریــق‬ ‫ترکیــب کشــت را بــه صــورت‬ ‫دقیــق بــه دســت بیاوریــم‪.‬‬ ‫محققان موسسه «ام‪.‬ای‪.‬تی»؛‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی برای درک میزان استرس افراد در محل کار‬ ‫محققــان موسســه “ام‪.‬ای‪.‬تــی” اخیرا‬ ‫در حــال کار بــر روی ازمایشــی‬ ‫هســتند کــه طــی ان بــا کمــک‬ ‫هــوش مصنوعــی می تواننــد افــرادی‬ ‫را کــه دچــار اســترس در محــل کار‬ ‫خــود هســتند شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از‬ ‫انالیتیکیــس اینســایت‪ ،‬محققــان‬ ‫موسســه فنــاوری ماساچوســت‪/‬‬ ‫ام ای تــی(‪ )MIT‬در حــال کار‬ ‫بــر روی ماشــین های هوشــمندی‬ ‫هســتند کــه می تواننــد بــه محققــان‬ ‫در شناســایی افــراد دارای حاالتــی‬ ‫ماننــد احســاس خســتگی شــناختی‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ماشــین های‬ ‫هوشــمند مذکــور می تواننــد‬ ‫راهکارهایــی را بــرای کمــک بــه‬ ‫فــرد در بهبــود عملکــرد نیــز پیشــنهاد‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن پــروژه مبتنــی بــر هــوش‬ ‫مصنوعــی در جهــت شناســایی‬ ‫اســترس و خســتگی کار و بــا هــدف‬ ‫اســتفاده از توانایــی فناوری هایــی‬ ‫ماننــد هــوش مصنوعــی و انســان‬ ‫بــرای حــل مشــکالت پیچیــده‬ ‫طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫“مایــکل پیتروچــا”(‪Michael‬‬ ‫‪ )Pietrucha‬متخصــص سیســتم‬ ‫هــای محاســباتی در ازمایشــگاه‬ ‫ام ای تــی گفــت کــه در زمینــه‬ ‫همــکاری انســان و ماشــین‪ ،‬او و‬ ‫تیمــش اغلــب دربــاره ایــن فنــاوری‬ ‫فکــر می کننــد‪ .‬بــرای مثــال اینکــه‬ ‫چگونــه می تواننــد انهــا بــر ایــن‬ ‫فنــاوری نظــارت کننــد‪ ،‬ان را درک‬ ‫کننــد و مطمئــن شــوند کــه درســت‬ ‫عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‬ ‫کــه کار گروهــی هماننــد یــک‬ ‫خیابــان دو طرفــه اســت و ایــن‬ ‫دســتگاه می توانــد بــه انســان ها‬ ‫کمــک کنــد تــا عملکــرد انهــا را‬ ‫نیــز بــاال ببــرد‪ .‬پیتروچــا یکــی از‬ ‫محققــان ازمایشــگاهی اســت کــه‬ ‫قصــد دارد سیســتم های مبتنــی بــر‬ ‫هــوش مصنوعــی را توســعه دهــد‬ ‫کــه بتوانــد خســتگی شــناختی فــرد‬ ‫را کــه در عملکــرد کار او تاثیــر‬ ‫می گــذارد حــس کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر او “مــگان بلــک‬ ‫ول”(‪)Megan Blackwell‬‬ ‫معــاون ســابق پژوهــش علــوم و‬ ‫فنــون زیســتی ازمایشــگاه ام ای تــی‬ ‫توضیــح داد کــه نظــارت عصبــی‬ ‫امــروزه خاص تــر و اســان تر شــده‬ ‫اســت‪ .‬مــا اکنــون قصــد داریــم از‬ ‫فنــاوری بــرای نظــارت بــر خســتگی‬ ‫یــا مشــکالت شــناختی اســتفاده‬ ‫کنیــم بــرای مثــال دریابیــم هــر فــرد‬ ‫چقــدر از نظــر ذهنــی امــاده اســت‬ ‫یــا اینکــه کــدام فــرد خســته اســت‬ ‫زیــرا اگــر بتوانیــد انســان را تحــت‬ ‫نظــر داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد قبــل‬ ‫از انکــه اتفــاق بــدی رخ دهــد‬ ‫مداخلــه کنیــد‪.‬‬ ‫یــک دهــه اســت کــه هــدف‬ ‫محققــان اســتفاده از فنــاوری مناســب‬ ‫بــرای خوانــدن وضعیــت شــناختی یــا‬ ‫عاطفــی افــراد بــوده اســت‪ .‬سیســتم‬ ‫تشــخیص اســترس و خســتگی بــر‬ ‫‪3‬‬ ‫روی داده هــای بیومتریــک ماننــد‬ ‫صــدای ضبــط شــده و فیلــم از‬ ‫شــخصی کــه صحبــت مــی کنــد‪،‬‬ ‫عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫محققــان بــا پــردازش ایــن داده هــا‬ ‫بــا الگوریتم هــای پیشــرفته هــوش‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬نشــانگرهای زیســتی‬ ‫را در شــرایط مختلــف روانــی و‬ ‫عصبــی رفتــاری پیــدا کردنــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال از ایــن نشــانگرهای‬ ‫زیســتی بــرای امــوزش مدل هایــی‬ ‫اســتفاده شــده اســت کــه می توانــد‬ ‫ســطح افســردگی فــرد را بــا دقــت‬ ‫تخمیــن بزنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از مطالعــه‪،‬‬ ‫محققــان تحقیقــات نشــانگر زیســتی‬ ‫خــود را بــر روی یــک سیســتم‬ ‫مجهــز بــه هــوش مصنوعــی بــرای‬ ‫ارزیابــی وضعیــت شــناختی یــک‬ ‫فــرد اعمــال خواهنــد کــرد و در‬ ‫ان احســاس خســتگی ‪ ،‬اســترس یــا‬ ‫فشــار بیــش از حــد فــرد احســاس‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ایــن سیســتم از‬ ‫نشــانگرهای زیســتی مشــتق شــده‬ ‫از داده هــای فیزیولوژیکــی ماننــد‬ ‫صــدای ضبــط شــده و صــورت‪،‬‬ ‫ضربــان قلــب‪ ،‬نــوار مغــزی و عالئــم‬ ‫نــوری فعالیــت مغــز و حرکــت‬ ‫چشــم بــرای تشــخیص خســتگی‬ ‫و اســترس اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬ایــن پــروژه در‬ ‫مراحــل اولیــه اســت زیــرا محققــان‬ ‫در حــال جمــع اوری داده هــا بــرای‬ ‫امــوزش الگوریتم هــای خــود و‬ ‫توســعه بیشــتر ایــن فنــاوری هســتند‬ ‫ورود اولین گردشگران‬ ‫اسرائیلی به دبی‬ ‫ایــن هواپیمــا مســیر میــان فــرودگاه بن گوریــون‬ ‫در تل اویــو تــا فــرودگاه دبــی را در حــدود ســه‬ ‫ســاعت و بــا عبــور از اســمان عربســتان ســعودی‬ ‫طــی کــرد‪.‬‬ ‫بــرای نخســتین بــار یــک هواپیمــای شــرکت‬ ‫“فــای دبــی” امــارات یــک گــروه گردشــگر‬ ‫اســرائیلی را بــه فــرودگاه دبــی منتقــل کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫پــرواز گام دیگــری در مســیر عادی ســازی روابــط‬ ‫میــان اســرائیل و امــارات متحــده عربــی بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪.‬‬ ‫هواپیمــای اماراتــی حامــل هیــات ایــن کشــور‬ ‫در اولیــن بازدیــد رســمی از اســرائیل در ‪ ۲۰‬اکتبــر‬ ‫‪۲۰۲۰‬‬ ‫ورود اولیــن گردشــگران اســرائیلی بــه دبــی بــا‬ ‫هواپیمایــی امــارات‬ ‫دویچــه ولــه بــا اعــام ایــن خبــر نوشــت‪ :‬عصــر‬ ‫یک شــنبه هشــتم نوامبــر (‪ ۱۸‬ابــان) یــک بوئینــگ‬ ‫‪ ۷۳۷‬شــرکت هواپیمایــی “فــای دبــی”‪ ،‬حامــل‬ ‫گروهــی از گردشــگران اســرائیلی‪ ،‬در فــرودگاه‬ ‫بین المللــی شــهر دبــی بــر زمیــن نشســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری اسوشــیتدپرس ایــن‬ ‫هواپیمــا مســیر میــان فــرودگاه بن گوریــون در‬ ‫تل اویــو تــا فــرودگاه دبــی را در حــدود ســه‬ ‫ســاعت و بــا عبــور از اســمان عربســتان ســعودی‬ ‫طــی کــرد‪.‬‬ ‫امــارات متحــده عربــی نخســتین کشــور عربــی‬ ‫حــوزه خلیــج فــارس اســت کــه بــا میانجیگــری‬ ‫دولــت دونالــد ترامــپ رونــد عادی ســازی روابــط‬ ‫بــا اســرائیل و برقــراری مناســبات دیپلماتیــک میــان‬ ‫دو کشــور را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫خبــر ایــن توافــق ‪ ۱۳‬اوت (‪ ۲۳‬مــرداد) پــس از‬ ‫گفت وگــوی تلفنــی دونالــد ترامــپ رئیــس‬ ‫جمهــوری امریــکا‪ ،‬بــا بنیامیــن نتانیاهــو‬ ‫نخس ـت وزیر اســرائیل و محمــد بــن زایــد ولیعهــد‬ ‫ابوظبــی اعــام شــد‪.‬‬ ‫دهــم شــهریور و کمتــر از ســه هفتــه پــس از اعــام‬ ‫ایــن خبــر‪ ،‬یــک هواپیمــای شــرکت هواپیمایــی‬ ‫“العــال” بــا یــک هیــات بلنــد پایــه اســرائیلی و‬ ‫امریکایــی پــس از عبــور از اســمان ریــاض‪ ،‬در‬ ‫فــرودگاه بین المللــی ابوظبــی بــر زمیــن نشســت‪.‬‬ ‫عربســتان دو روز بعــد بــا انتشــار بیانیــه ای بــدون‬ ‫نــام بــردن از اســرائیل‪ ،‬بــه طــور رســمی بــا عبــور‬ ‫هواپیماهــای مســافربری اســرائیلی از حریــم هوایــی‬ ‫خــود موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫در بیانیــه ریــاض تاکیــد شــده اســت کــه‬ ‫هواپیماهــای مســافربری “همــه کشــورها” اجــازه‬ ‫دارنــد در مســیر رفــت و برگشــت بــه امــارات‬ ‫بــدون هیــچ محدودیتــی از حریــم هوایــی عربســتان‬ ‫عبــور کننــد‪.‬‬ ‫در فضــای مجــازی تصاویــری منتشــر شــده کــه‬ ‫ظاهــرا دو فرونــد از هواپیماهــای شــرکت “فــای‬ ‫دبــی “ را در فــرودگاه بن گوریــن نشــان می دهنــد‬ ‫کــه یکــی از انهــا گردشــگران اســرائیلی را بــه‬ ‫دبــی بــرده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫معان اول رئیس جمهور؛‬ ‫لزوم تدوین برنامه جامع‬ ‫حمایتی از بخش کشاورزی‬ ‫معــان اول رئیــس جمهــور‪ ،‬کشــاورزان را جــزو پرتالش تریــن و‬ ‫زحمتکش تریــن اقشــار جامعــه دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬برنام ـه ای‬ ‫جامــع بــرای نحــوه حمایــت دولــت از بخــش کشــاورزی تدویــن‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صداوســیما؛ اقــای جهانگیــری‬ ‫صبــح ســه شــنبه در جلســه کارگــروه رفــع موانــع جهــش تولیــد‪،‬‬ ‫بخــش کشــاورزی را از مهمتریــن و اصلی تریــن بخش هــای‬ ‫تولیــدی کشــور عنــوان و بــر ضــرورت حمایــت از کشــاورزان و‬ ‫فعــاالن ایــن بخــش تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬کشــاورزان از پرتالش تریــن‬ ‫و زحمــت کش تریــن اقشــار جامعــه هســتند کــه مســئوالن بایــد بــا‬ ‫جدیــت بــه مشــکالت و درخواس ـت های ان هــا رســیدگی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه در ادوار گذشــته تصــور همــه دولت هــا ایــن‬ ‫بــوده اســت کــه امتیاز هــای فراوانــی بــه بخــش کشــاورزی داده‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا امــروز بــا ازاد شــدن قیمــت نهاده هــای بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬هزینه هــای تولیــد بــرای کشــاورزان مضاعــف شــده‬ ‫کــه الزم اســت سیاســت گذاری هــا و برنامــه ریزی هــای الزم در‬ ‫راســتای حمایــت از ایــن بخــش انجــام شــود‪.‬‬ ‫اقــای جهانگیــری از وزارت جهــاد کشــاورزی خواســت مــوارد‬ ‫حمایــت دولــت از بخــش کشــاورزی و نیــز محدودیت هــای‬ ‫اعمــال شــده نظیــر قیمــت گــذاری و جلوگیــری از صــادرات را‬ ‫بــه صــورت دقیــق احصــاء و برنامـه ای جامــع بــرای نحــوه حمایــت‬ ‫دولــت از بخــش کشــاورزی تدویــن کنــد تــا در جلســه هیــات‬ ‫دولــت مــورد تصمیــم گیــری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه یکــی از‬ ‫موضوعــات مطــرح شــده در جلســه در خصــوص تعییــن قیمــت‬ ‫کــود شــیمیایی اوره‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نقــش پراهمیــت کــود‬ ‫شــیمیایی اوره در تولیــدات کشــاورزی و بــه ویــژه تولیــد گنــدم‪،‬‬ ‫الزم اســت ایــن نهــاده بــا قیمــت یاران ـه ای در اختیــار کشــاورزان‬ ‫قــرار گیــرد تــا خدش ـه ای بــه خودکفایــی گنــدم در کشــور وارد‬ ‫نشــود‪.‬‬ ‫وزرای جهــاد کشــاورزی‪ ،‬امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬روســای‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران و تهــران و نماینــدگان قــوه قضائیــه و‬ ‫مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن جلســه حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫گزارشــی از وضعیــت تامیــن نهاده هــای کشــاورزی ارائــه و پــس‬ ‫از بحــث و تبــادل نظــر‪ ،‬پیشــنهاد شــد کــه بدلیــل نقــش مهــم کــود‬ ‫شــیمیایی اوره در تولیــدات کشــاورزی بخصــوص گنــدم‪ ،‬قیمــت‬ ‫ایــن نهــاده کشــاورزی تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه صــورت یارانـه ای‬ ‫تعییــن شــود‪.‬‬ ‫وزارت علوم؛‬ ‫هشتمین فراخوان پذیرش‬ ‫سرباز امریه پژوهش یار‬ ‫پایــگاه اینترنتــی جــذب نیــروی امریــه وزارت علــوم بــا انتشــار فراخوانــی تاریــخ‬ ‫اغــاز ثبت نــام جــذب ســرباز امریــه پژوهش یــار در وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬بــا هــدف بــه‬ ‫کارگیــری نیروهــای متخصــص بــا مــدرک کارشناســی ارشــد و یــا دکتــری در‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری سراســر کشــور جهــت‬ ‫بهره‪‎‬منــدی از خدمــات انــان در امــور پژوهشــی و کار در ازمایشــگاه ها بــه‬ ‫تشــخیص معاونــت پژوهــش و فنــاوری از مشــموالن واجــد شــرایط دعــوت بــه‬ ‫همــکاری می کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن فراخــوان به منظــور ایجــاد فرصــت برابــر و رعایــت عدالــت بــرای‬ ‫تمامــی مشــموالن وظیفــه و دانش اموختگانــی کــه تمایــل بــه گذرانــدن دوره‬ ‫ســربازی خــود در قالــب نیــروی پژوهــش یــار امریــه را دارنــد بــا داشــتن برگــه‬ ‫اعــزام بــا تاریــخ اول اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬می تواننــد جهــت اطــاع از اعــام نیــاز‬ ‫اســتان ها‪ ،‬شــرایط جــذب و مــدارک مــورد نیــاز از تاریــخ ‪ ۱‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬لغایــت ‪۱۸‬‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۹‬نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت امریــه وزارت علــوم بــه نشــانی ‪www.‬‬ ‫‪ amriye.msrt.ir‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نتایــج اولیــه ایــن ثبــت نــام جهــت تاییــد یــا رد درخواســت در تاریــخ ‪ ۲۶‬اذر‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اعــام خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ اعــام نیــاز دانشــگاه ها بــرای ایــن دوره از دهــم‬ ‫اذرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬شــروع شــده و تــا تاریــخ ‪ ۲۷‬اذرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام روابــط عمومــی وزارت علــوم‪ ،‬متقاضیانــی کــه تمایــل بــه‬ ‫گذرانــدن خدمــت ســربازی خــود در قالــب امریــه را دارنــد بایســتی در تاریــخ‬ ‫مقــرر شــده نســبت بــه ثبت نــام و بارگــذاری مــدارک اعــام شــده در ســایت‬ ‫امریــه وزارت علــوم و تکمیــل فرم هــای پیوســتی اقــدام کننــد تــا درخواســت‬ ‫ایــن دانش اموختــگان بــر اســاس دارا بــودن صالحیــت عمومــی جــذب در‬ ‫دســتگاه های دولتــی و وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و پــس از کســب‬ ‫امتیــاز الزم در مصاحبــه تشــخیص توانایــی کار در ازمایشــگاه و امــور پژوهشــی‬ ‫بررســی و از طریــق پنــل ثبــت نــام متقاضــی نتایــج اعــام شــود‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫در تعیین شغل؛‬ ‫طرح معافیت زنان سرپرست؛‬ ‫نحوه نوشتن رزومه کاری خوب و حرف ه ای‬ ‫نوشــتن یــک رزومــه کاری خــوب‬ ‫و بــی نقــص در تعییــن شــغل نقــش‬ ‫زیــادی دارد و برخــی از اشــتباهات‬ ‫رایــج در رزومــه نویســی مــی توانــد‬ ‫اینــده شــغلی شــما را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬اشــتباه کــردن در‬ ‫رزومــه تــان اســان اســت و جبــران‬ ‫کــردن خســارت وقتــی کارفرمــا‬ ‫ان را دریافــت مــی کنــد ‪ ،‬بســیار‬ ‫ســخت اســت پــس جلوگیــری‬ ‫از اشــتباه بســیار ضــروری اســت‬ ‫بخصــوص اگــر تــا بــه حــال رزومــه‬ ‫ننوشــته ایــد‪ .‬شــایع تریــن اشــتباهات‬ ‫و اینکــه چگونــه از ان هــا دوری‬ ‫کنیــد اینجــا امــده اســت پــس بــا‬ ‫دقــت مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 10‬اشــتباه بــه نظــر ســاده ولــی مهــم‬ ‫در نوشــتن رزومــه کاری‬ ‫‪ -1‬اشتباهات امالیی و دستوری ‪:‬‬ ‫رزومــه شــما بایــد از نظــر دســتور‬ ‫زبــان بــی نقــص باشــد‪ .‬اگــر نیســت‪،‬‬ ‫کارفرمــا روی ان دقیــق شــده و‬ ‫دربــاره شــما نتیجــه گیــری نــه‬ ‫چنــدان جالبــی مــی کنــد مثــا «ایــن‬ ‫ادم توانایــی نوشــتن را نــدارد‪ ».‬یــا‬ ‫«مشــخص اســت کــه بــرای ایــن ادم‬ ‫مهــم نیســت‪».‬‬ ‫نوشتن رزومه کاری‬ ‫نکاتــی جهــت نوشــتن یــک رزومــه‬ ‫کاری‬ ‫‪ -2‬نبود اطالعات دقیق ‪:‬‬ ‫کارفرمــا بایــد متوجــه شــود کــه‬ ‫شــما چــه موفقیتــی داشــته و یــا‬ ‫چــه کار انجــام داده ایــد بــه طــور‬ ‫مثال‪:‬الــف) در محیــط رســتوران بــا‬ ‫کارمنــدان کارکــرده ام‪.‬‬ ‫ب) بیــش از بیســت کارمنــد را در‬ ‫رســتوران بــا فــروش ســاالنه ی‬ ‫دو میلیــون دالر اســتخدام کــرده‪،‬‬ ‫امــوزش داده و بــر ان هــا نظــارت‬ ‫کــرده ام‪.‬‬ ‫هــر دو ایــن جمــات یــک شــخص‬ ‫را توصیــف مــی کننــد امــا جزئیــات‬ ‫مــورد ‪ ،‬بــه احتمــال بیشــتری مــورد‬ ‫توجــه کارفرمــا قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تــاش بــرای یــک رزومــه بــرای‬ ‫همــه ‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه شــما رزومــه ای‬ ‫یکســان بــرای همــه مــی فرســتید‪،‬‬ ‫تقریبــا همیشــه کارفرمــا ان را در‬ ‫ســطل زبالــه مــی انــدازد‪ .‬کارفرمایان‬ ‫مــی خواهنــد شــما یــک رزومــه‬ ‫خــاص بــرای انــان بفرســتید و‬ ‫کامــا نشــان دهیــد چطــور و چــرا‬ ‫بــرای یــک موقعیــت خــاص در‬ ‫ســازمان مناســب هســتید‪.‬‬ ‫نوشتن رزومه کاری‬ ‫اشــتباه هــای رایــج در رزومــه‬ ‫نو یســی‬ ‫‪ -4‬تمرکــز بیشــتر روی وظایــف‬ ‫نســبت بــه موفقیــت هــا ‪:‬‬ ‫داشــتن حالتــی کــه در ان شــما‬ ‫شــروع بــه لیســت کــردن وظایــف‬ ‫شــغلی بــرای رزومــه میکنیــد راحــت‬ ‫اســت بــه طــور مثال‪:‬رفتــن بــه‬ ‫جلســات گروهــی و ضبــط جلســه‪.‬‬ ‫کار کــردن بــا کــودکان در محیــط‬ ‫مراقبــت روزانــه‪.‬‬ ‫بروزرســانی پرونــده هــای بخــش‬ ‫و ‪. ...‬‬ ‫نوشتن رزومه کاری‬ ‫اشتباهات مهم در رزومه کاری‬ ‫امــا کارفرمایــان اهمیــت زیــادی‬ ‫راجــع بــه کارهــای انجــام شــده‬ ‫نســبت بــه موفقیــت هــای شــما‬ ‫نمــی دهنــد ان هــا بیشــتر بــه‬ ‫دنبــال جمالتــی مثــل ایــن هســتند‪:‬با‬ ‫اســتفاده از لــپ تــاپ جلســات‬ ‫هفتگــی را ضبــط کــرده و در‬ ‫ماکروســافت ورد بــرای ارجاعــات‬ ‫اینــده ذخیــره کــرده ام ‪.‬‬ ‫ســه فعالیــت روزانــه بــرای کــودکان‬ ‫پیــش دبســتانی ایجــاد کــردم و‬ ‫بــرای یــک فعالیــت ده دقیقــه ای‬ ‫مراســم جشــن‪ ،‬امــاده شــان کــردم‬ ‫‪،‬پرونــده هــای بهــم ریختــه ده ســال‬ ‫را دوبــاره مرتــب کــردم تــا بــرای‬ ‫افــراد بخــش دسترســی اســان باشــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬زیــاد ادامــه دادن یــا بیــش از حــد‬ ‫کوتــاه کــردن متن ‪:‬‬ ‫علیرغــم چیزهایــی کــه شــاید ببینیــد‬ ‫یــا بشــنوید‪ ،‬قانونــی واقعــی بــرای‬ ‫طــول رزومــه وجــود نــدارد چــرا؟‬ ‫چــون انســان هایــی کــه خواســته هــا‬ ‫و توقعــات متفاوتــی بــرای رزومــه‬ ‫هــا دارنــد‪ ،‬ان را مــی خواننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه‬ ‫بایــد پنــج صفحــه رزومــه بنویســید‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی معمــوال بایــد نهایتــا‬ ‫دو صفحــه بنویســید امــا اگــر یــک‬ ‫صفحــه کافــی ســت‪ ،‬نیــازی بــه دو‬ ‫صفحــه نیســت‪ ،‬برعکــس از مطالــب‬ ‫خــوب رزومــه تــان بــرای یــک‬ ‫صفحــه شــدنش کــم نکنیــد‪.‬‬ ‫نوشتن رزومه کاری‬ ‫ایــن اشــتباهات را در رزومــه نوشــتن‬ ‫مرتکــب نشــوید‬ ‫‪ -6‬هدف بد ‪:‬‬ ‫کارفرمایــان بخــش مقصــود شــما‬ ‫در رزومــه را مــی خواننــد امــا‬ ‫در مــوارد زیــادی از تبلیغــات‬ ‫پرســروصدای مبهــم میگذرنــد‪،‬‬ ‫مثــل «بــه جســتجوی موقعیتــی‬ ‫چالشــی کــه رشــد حرفــه ای هدیــه‬ ‫دهــد‪ ».‬بــه کارفرمایــان چیــزی دقیــق‬ ‫دهیــد و مهــم تــر از ان‪ ،‬چیــزی‬ ‫کــه روی نیازهــای انــان ماننــد‬ ‫نیــاز شــما تمرکــز کنــد مثال‪«:‬یــک‬ ‫موقعیــت ابتدایــی چالــش برانگیــز‬ ‫در بازاریابــی کــه بــه مــن اجــازه‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دهــد توانایــی هــا و تجاربــم را در‬ ‫یافتــن پــول بــه دالیــل غیرانتفاعــی‬ ‫بــه کار گیــرم‪».‬‬ ‫‪ -7‬اســتفاده نکــردن از افعــال عملــی‬ ‫‪:‬‬ ‫از کلماتــی مثــل «مســئول بــودن»‬ ‫پرهیــز کنیــد‪ .‬بــه جــای ان از افعــال‬ ‫عملــی اســتفاده کنید‪«:‬بــه ســواالت‬ ‫مشــترکین بــه عنــوان پشــتیبانی‬ ‫ای تــی در شــرکتی بــا چهارهــزار‬ ‫دانــش امــوز و کارمنــد پاســخ‬ ‫دادم‪».‬‬ ‫نوشتن رزومه کاری‬ ‫چگونــه یــک رزومــه خــوب‬ ‫بنو یســیم‬ ‫‪ -8‬ننوشتن اطالعات مهم ‪:‬‬ ‫ممکــن اســت وسوســه شــوید و بــه‬ ‫طــور مثــال کارهــای اضافــه کــه‬ ‫بــرای پــول دراوردن در مدرســه‬ ‫انجــام داده ایــد را ننویســید امــا‬ ‫بــه طــور معمــول مهــارت هــای‬ ‫ســاده ای کــه از ایــن تجــارب‬ ‫بــه دســت اوردیــد (مثــا تعهــد‬ ‫کاری‪ ،‬مدیریــت زمــان) بیشــتر از‬ ‫چیــزی کــه فکــر مــی کنیــد بــرای‬ ‫کارفرمایــان اهمیــت دارنــد‪ ،‬را‬ ‫فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شلوغ بودن از نظر ظاهری ‪:‬‬ ‫اگــر رزومــه شــما دیــوار تــا دیــوار‬ ‫متــن اســت کــه بــا پنــج فونــت‬ ‫متفــاوت نوشــته شــده اســت‪،‬‬ ‫احتمــال زیــاد کارفرمــا را دچــار‬ ‫ســردرد مــی کنــد ‪ ،‬پــس بایــد‬ ‫رزومــه تــان را قبــل از ارســال بــه‬ ‫چنــد نفــر نشــان دهیــد کــه بــه نظــر‬ ‫ان هــا ظاهــر جذابــی دارد؟ اگــر‬ ‫چیــزی کــه داریــد چشــم را خســته‬ ‫میکنــد‪ ،‬بازنگــری کنیــد‪.‬‬ ‫نوشتن رزومه کاری‬ ‫چــه اشــتباهاتی ســبب ایجــاد مشــکل‬ ‫در رزومــه نویســی مــی شــود‬ ‫‪ -10‬اطالعات ارتباطی نادرست ‪:‬‬ ‫مــن زمانــی بــا دانشــجویی کار مــی‬ ‫کــردم کــه رزومــه اش بــه نظــر‬ ‫بــه شــدت قــوی مــی رســید امــا‬ ‫کارفرمایــی او را قبــول نمــی کــرد‬ ‫پــس یــک روز بــه شــوخی از او‬ ‫پرســیدم کــه شــماره ای کــه روی‬ ‫رزومــه نوشــته درســت اســت؟‬ ‫درســت نبــود‪ ،‬تــازه هنگامــی‬ ‫کــه تغییــر داد‪ ،‬تمــاس هایــی کــه‬ ‫منتظرشــان بــود گرفتــه شــد و ایــن‬ ‫بــه دلیــل تغییــر اطالعــات نادرســتی‬ ‫بــود کــه در روزمــه کاری خــود‬ ‫نوشــته بــود‪ .‬پــس هــر چــه زودتــر‬ ‫حتــی ریزتریــن و پذیرفتــه شــده‬ ‫تریــن جزئیــات را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫اسنپ زنان سرپرست خانواده را‬ ‫از پرداخت کمیسیون معاف کرد‬ ‫اســنپ بــار دیگــر طــرح معافیــت زنــان سرپرســت‬ ‫خانــواده از پرداخــت کمیســیون را اجــرا می کنــد‬ ‫ایــن طــرح از ابتــدای اذر تــا پایــان ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫دوبــاره فعــال خواهــد شــد در مرحلــه قبــل طــرح‬ ‫«همــراه زنــان ســرزمینم» کــه ســال گذشــته همزمــان‬ ‫بــا روز ملــی کارافرینــی اجــرا شــد ‪ ۴۱۷‬نفــر از زنــان‬ ‫سرپرســت خانــواده عضــو نــاوگان اســنپ تــا پایــان‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۸‬از پرداخــت کمیســیون معــاف شــدند‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن امــار رســمی اعــام شــده ‪ ۸۵‬درصــد از‬ ‫زنــان سرپرســت خانــواده بیــکار هســتند و بــا توجــه بــه‬ ‫همه گیــری کرونــا و مشــکالت اقتصــادی پیش امــده‬ ‫احتمــاال ایــن تعــداد بــا افزایــش روب ـه رو شــده اســت‬ ‫بــه همیــن دلیــل و بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده از‬ ‫طــرح معافیــت زنــان سرپرســت خانــواده از پرداخــت‬ ‫کمیســیون‪ ،‬اســنپ تصمیــم گرفتــه بــار دیگــر همــراه‬ ‫زنــان ســرزمین خــود شــود‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫عمومــی اســنپ‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪۵۰‬هــزار‬ ‫راننــده زن در سراســر ایــران در نــاوگان اســنپ‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند عــاوه بــر ثبت نامی هــای‬ ‫قبلــی‪ ،‬زنانــی کــه تــا کنــون عضــو نــاوگان اســنپ‬ ‫نبوده انــد نیــز می تواننــد در صــورت داشــتن شــرایط‬ ‫الزم از طــرح معافیــت زنــان سرپرســت خانــواده از‬ ‫پرداخــت کمیســیون بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‬ ‫ایــن طــرح شــامل دو دســته از زنــان می شــود‪:‬‬ ‫زنانــی کــه همسرشــان فــوت شــده اســت و زنانــی‬ ‫کــه حضانــت فرزنــد یــا فرزنــدان خــود را برعهــده‬ ‫دارنــد متقاضیــان واجــد شــرایط از ‪ ۲۰‬ابــان تــا پایــان‬ ‫اذر فرصــت دارنــد تــا بــه صــورت انالیــن بــرای‬ ‫شــرکت در طــرح معافیــت از پرداخــت کمیســیون‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬در حــال حاضــر ثبت نــام متقاضیــان از‬ ‫طریــق ســامانه ثبت نــام غیرحضــوری اســنپ انجــام‬ ‫می شــود متقاضیــان می تواننــد مــدارک مربــوط بــه‬ ‫سرپرســتی خــود را از طریــق پشــتیبانی انالیــن اســنپ‬ ‫ارســال کننــد‪.‬‬ ‫افــراد متقاضــی بــرای اســتفاده از ایــن طــرح بایــد‬ ‫شناســنامه‪ ،‬گواهــی فــوت همســر یــا مدرکــی دال بــر‬ ‫حــق حضانــت فرزنــدان خــود را ارائــه دهنــد کســانی‬ ‫کــه ســال گذشــته ثبت نــام کرده انــد در صــورت‬ ‫تمایــل بــه اســتفاده دوبــاره از ایــن طــرح می تواننــد‬ ‫عــدد ‪ 900‬را بــه سرشــماره ‪ 1000550‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫ایــن دســته از متقاضیــان نیــز بــار دیگــر بایــد مــدارک‬ ‫خــود را از طریــق پشــتیبانی انالیــن اســنپ ارســال‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫الیانی خبر داد‪:‬‬ ‫پلمپ یک واحد غیرمجاز‬ ‫گردشگری در رشت‬ ‫رئیــس دفتــر بررســی و همــکاری اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬یــک واحــد غیرمجــاز گردشــگری در‬ ‫رشــت پلمــپ شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا از رشــت‪ ،‬رئیــس دفتــر‬ ‫بررســی و همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گیــان گفــت ‪:‬‬ ‫یــک واحــد گردشــگری بــدون مجوزهــای الزم‪،‬‬ ‫اقــدام بــه جــذب مســافر و برگــزاری تورهــای‬ ‫گردشــگری مــی کــرد کــه از ادامــه فعالیــت ایــن‬ ‫واحــد صنفــی غیرمجــاز جلوگیــری و مدیــر ان بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫روزبــه الیانــی از عالقــه منــدان بــه ســفر و تورهــای‬ ‫گردشــگری خواســت بــه دفاتــر مجــاز گردشــگری‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫اوحدی؛‬ ‫ایین نامه شهدای‬ ‫مدافع سالمت تصویب شد‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری و رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫گفــت ‪:‬اییــن نامــه اعمــال حکــم شــهید بــرای شــهدای مدافعــان‬ ‫ســامت در شــورای عالــی امنیــت ملــی تصویــب شــد‪.‬‬ ‫ســعید اوحــدی روز ســه شــنبه در جمــع خبرنــگاران در زنجــان بــا‬ ‫بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب تاکیــد فرمــوده انــد کــه شــهدای‬ ‫مدافــع ســامت بایــد در حکــم شــهید تلقــی بشــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬یــک‬ ‫کمیتــه ملــی بــرای اجــرای اییــن نامــه بــا مســوولیت و ریاســت‬ ‫وزیــر بهداشــت و درمــان و بــا حضــور ســازمان بینــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران‪ ،‬ســازمان امــور اداری و اســتخدامی و ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا کنــون بیســت پرونــده شــهدای مدافــع ســامت کــه‬ ‫کامــل شــده بــود تحویــل بنیــاد شــهید شــده اســت و خانــواده هــای‬ ‫ایــن عزیــزان از همــه ظرفیــت هــای بینــاد شــهید اســتفاده خواهنــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اوحــدی گفــت‪ :‬امیدواریــم طــی ‪ ۲‬هفتــه اینــده در اغــاز هفتــه‬ ‫بســیج ( ‪ ۵‬اذر)‪ ،‬بتوانیــم وضعیــت همــه پرونــده هــای شــهدای مدافــع‬ ‫ســامت را تعییــن تکلیــف کنیــم و همــه پرونــده هــا بــه بنیــاد شــهید‬ ‫منتقــل شــود‪.‬‬ ‫تامیــن ‪ ۱۲۵۰‬قطعــه زمیــن بــرای ســاخت مســکن جامعــه ایثارگــران‬ ‫در ســطح کشــور‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری و رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا‬ ‫بیــان اینکــه بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده قــرار اســت در ‪۲۲‬‬ ‫بهمــن امســال‪ ،‬در ‪ ۲۲‬اســتان عملیــات اجرایــی احــداث واحدهــای‬ ‫مســکونی جامعــه ایثارگــران شــروع شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا پشــتیبانی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی در تامیــن زمیــن هــا و بانــک مرکــزی در‬ ‫تامیــن وام بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی جامعــه ایثارگــری‪،‬‬ ‫امیدواریــم اجــرای طــرح هــا در موعــد تعییــن شــده بــه ســرانجام‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫اوحــدی افــزود‪ :‬بــر اســاس لیســتی کــه بینــاد شــهید ارائــه مــی کنــد‪،‬‬ ‫اولویــت اجــرای پــروژه هــا مشــخص مــی شــود و وام ســاخت‬ ‫واحدهــای مســکونی نیــز بــه صــورت جامــع در اختیــار پیمانــکار‬ ‫پــروژه قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه ظرفیــت هــای‬ ‫خوبــی در قانــون بــرای تامیــن اشــتغال جامعــه ایثارگــری لحــاظ شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اخیــرا مصوبــه ای در مجلــس یازدهــم بــرای تبدیــل‬ ‫وضعیــت اســتخدامی فرزنــدان جامعــه ایثــار کــری را داشــتیم‪.‬‬ ‫اوحــدی افــزود‪ :‬بنــد ج مــاده ‪ ۸۷‬برنامــه ششــم هــم بــر ایــن موضــوع‬ ‫تاکیــد دارد کــه دولــت موظــف و ملکــف اســت کــه فرزنــدان شــهدا‬ ‫و فرزنــدان جانبــازان بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد را بــه اســتخدام در بیــاورد‪.‬‬ ‫مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار خبر داد؛‬ ‫‪ ۱۴‬هزار میلیارد ریال وام کرونایی به‬ ‫رانندگان تاکسی پرداخت شد‬ ‫مدیــرکل توســعه اشــتغال وزارت کار گفــت‪ :‬تاکنــون بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۲۳۴‬هــزار پرونــده مربــوط بــه راننــدگان تاکســی‪ ۱۴ ،‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت کرونایــی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬عالالدیــن ازوجــی در گفــت و گــوی‬ ‫تلویزیونــی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۴۵‬هــزار پرونــده بــرای‬ ‫پرداخــت وام بــه راننــدگان تاکســی بــه سیســتم بانکــی ارســال‬ ‫شــده اســت کــه ‪ ۳۵۸‬هــزار شــاغل را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل توســعه اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد بــه بیــش از ‪ ۲۳۴‬هــزار پرونــده ‪ ۱۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در مــورد ثبــت نــام جدیــد هــم گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اتمــام‬ ‫مهلــت ثبــت نــام وام مربــوط بــه کرونــا کــه تــا اخــر مهرمــاه بــود‪،‬‬ ‫سیســتم بســته شــده و امــکان ثبــت نــام جدیــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ازوجــی تصریــح کــرد‪ :‬بررســی های کالن وزارت کار نشــان‬ ‫می دهــد کــه اســتقبال راننــدگان مســافری در بخــش حمــل و نقــل‬ ‫درون شــهری و بــرون شــهری از وام کرونایــی نســبت بــه ســایر‬ ‫رســته ها بهتــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫نادیده گرفتن حقوق پرستاران در بخش خصوصی؛‬ ‫حق کرونای کارمندان بیشتر است یا پرستاران؟‬ ‫عضــو نظــام پرســتاری قزویــن بــا انتقــاد‬ ‫از رعایــت نشــدن دقیــق پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی در بخــش خصوصــی گفــت‪:‬‬ ‫پرســتاران بــه خصــوص در بخــش‬ ‫خصوصــی بــا دشــواری های بســیار‬ ‫روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا‪ ،‬نزدیــک‬ ‫بــه یــک ســال از شــیوع کرونــا در‬ ‫کشــور می گــذرد‪ .‬بــا گســترش ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬روز بــه روز شــرایط کاری‬ ‫پرســتاران ســخت تر می شــود و ایــن‬ ‫موضــوع زندگــی شــخصی انهــا را‬ ‫هــم تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫درحالیکــه پرســتاران بیمارســتان های‬ ‫دولتــی شــرایط بســیار ســختی را پشــت‬ ‫ســرمی گذارند‪ ،‬وضعیــت پرســتاران‬ ‫بخــش خصوصــی بــه مراتــب ســخت تر‬ ‫اســت چــون خطــر اخــراج و بیــکار‬ ‫شــدن همــواره پرســتاران بخــش‬ ‫خصوصــی را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫حســین علی نســایی (عضــو اســبق‬ ‫شــورای عالــی نظــام پرســتاری و عضــو‬ ‫فعلــی هیــات مدیــره نظــام پرســتاری‬ ‫قزویــن) بــا انتقــاد از وضعیــت پرســتاران‬ ‫گفــت‪ :‬ســردی هــوا‪ ،‬بــاز شــدن یــک‬ ‫هفت ـه ای مــدارس و دانشــگاه ها‪ ،‬ســفر ها‬ ‫و رعایــت نکــردن پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی توســط مــردم باعــث شــد‬ ‫تــا مــوج شــدیدی از کرونــا کشــور را‬ ‫درگیــر کنــد و ایــن شــرایط‪ ،‬همــکاران‬ ‫مــا را بســیار تحــت تاثیــر قــرار داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ابتــای پرســتاران اتــاق‬ ‫عمــل بــه ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬تســت کرونــای ‪ ۵‬نفــر از همــکاران‬ ‫اتــاق عمــل مــا در اســتان قزویــن مثبــت‬ ‫اســت‪ .‬پیــش از ایــن همــکاران تک تــک‬ ‫بــه کرونــا مبتــا می شــدند ولــی در ایــن‬ ‫مــوج تســت کرونــای ‪ ۵‬نفــر همزمــان‬ ‫مثبــت شــد‪ .‬برخــی از همــکاران عالئــم‬ ‫کرونــا را ندارنــد و تســت نداده انــد‬ ‫ولــی ممکــن اســت مبتــا شــده باشــند‪.‬‬ ‫پرســتاران در تمــام ایــران کــم و بیــش‬ ‫ایــن وضعیــت را دارنــد‪.‬‬ ‫علی نســایی دربــاره نادیــده گرفتــن‬ ‫حقــوق پرســتاران اتــاق عمــل گفــت‪:‬‬ ‫حــق پرســتاران اتــاق عمــل بــه شــدت‬ ‫نادیــده گرفتــه می شــود‪ .‬تجهیــزات‬ ‫مراقبتــی کــه در اختیــار بخش هــای‬ ‫دیگــر قــرار می دهنــد‪ ،‬بــه اتــاق عمــل‬ ‫نمی دهنــد یــا ایــن تجهیــزات را‬ ‫ســهمیه بندی می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از عملکــرد رســانه ها و‬ ‫بــه ویــژه صداوســیما گفــت‪ :‬رســانه ها‬ ‫می گوینــد تولیــد ماســک در کشــور‬ ‫افزایــش یافتــه اســت ولــی ارائــه امکانات‬ ‫افــت داشــته و ســهمیه بندی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســهمیه بندی شــاید بــه دلیــل کمبــود‬ ‫بودجــه اســت و وزارت بهداشــت نســبت‬ ‫بــه ایــن مــوارد‪ ،‬سیاســت انقباضــی‬ ‫دارد‪ .‬رســانه ها و صداوســیما بــه دنبــال‬ ‫ایــن هســتند تــا خبــر افزایــش حقــوق‬ ‫پرســتاران را رســانه ای کننــد؛ ایــن خبــر‬ ‫بــه نــام مــا اســت ولــی بــه کام مــا نیســت‪.‬‬ ‫در خبرهــا می گوینــد کارانــه پرســتاران‬ ‫را پرداخــت کرده انــد ولــی ایــن پــول‬ ‫را بــه مــا نداده انــد‪ .‬کارانــه پزشــکان‬ ‫پرداخــت شــده ولــی کارانــه مــا را‬ ‫هنــوز پرداخــت نکرده انــد‪ .‬افزایــش‬ ‫حقــوق پرســتاران زیــر مجموعه هــای‬ ‫وزارت بهداشــت بــا تاخیــر ‪ ۵‬ســاله در‬ ‫اســفندماه انجــام شــد‪ .‬ایــن فقــط یکبــار‬ ‫اتفــاق افتــاد امــا هــزار بــار ان را اعــام‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫حق کرونای پرستاران ناچیز است‬ ‫ایــن پرســتار بــا انتقــاد از وضعیــت‬ ‫دریافتــی حــق کرونــای پرســتاران‬ ‫می گویــد‪ :‬تمامــی بخش هــای‬ ‫بیمارســتان ها درگیــر کرونــا هســتند ولــی‬ ‫دریافتــی حــق کرونــا برخی از همــکاران‬ ‫بســیار کــم اســت‪ .‬پرســتاران اتــاق عمــل‬ ‫نســبت بــه گروه هــای دیگــر‪ ،‬وضعیــت‬ ‫نامناس ـب تری دارنــد‪ .‬مدیــران پرســتاری‬ ‫از وضعیــت پرســتاران اتــاق عمــل خبــر‬ ‫نــدارد درحالیکــه پرســتاران اتــاق عمــل‬ ‫بیشــترین ارتبــاط را بــا کرونــا را دارنــد‪.‬‬ ‫وی نســبت بــه دریافتــی متفــاوت حــق‬ ‫کرونــای کارمنــدان بانــک اشــاره کــرده‬ ‫و بــه ایــن موضــوع انتقاداتــی وارد‬ ‫می کنــد‪ :‬وقتــی پاداش هــای بانکی هــا‬ ‫را بــا حــق کرونــای صنــف پرســتاران‬ ‫مقایســه می کنیــم‪ ،‬بانکی هــا بســیار‬ ‫بیشــتر دریافــت می کننــد‪ .‬پرســتارانی‬ ‫کــه در بخش هــای کرونایــی فعــال‬ ‫هســتند شــاید بــه انــدازه ی یــک چنــدم‬ ‫دســتورالعمل ها حــق کرونــا دریافــت‬ ‫می کننــد‪ .‬بهتریــن دریافتی هــا حــدود ‪۱‬‬ ‫میلیــون ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان یــا ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫تومــان بــرای ‪ ۳‬مــاه اســت‪ .‬اگــر دریافتــی‬ ‫مــا مثــل برخــی بخش هــای دیگــر‬ ‫باشــد‪ ،‬مشــکلی نداریــم‪ .‬ایــن احتمــال‬ ‫هــم وجــود دارد کــه هزینه هــا صــرف‬ ‫امــور دیگــری می شــود‪ .‬شــاید تمامــی‬ ‫ایــن مــوارد بــه دلیــل سیاســت های‬ ‫انقباضــی اســت تــا نقدینگــی در جامعــه‬ ‫بــاال نــرود و تــورم بیشــتر نشــود‪ .‬مــا از‬ ‫مســئوالن می خواهیــم تــا حقیقــت را‬ ‫دربــاره پرداختی هــای پرســتاران بــه‬ ‫جامعــه بگوینــد‪.‬‬ ‫علی نســایی دربــاره وضعیــت نامناســب‬ ‫پرســتاران بخــش خصوصــی توضیــح‬ ‫داد‪ :‬در حــق پرســتاران بخــش خصوصی‬ ‫بســیار ظلــم می شــود و قانــون ارتقــای‬ ‫بهــره وری در انهــا اجــرا نمی شــود‪.‬‬ ‫همــکاران بخــش خصوصــی نســبت بــه‬ ‫اجــرا نشــدن ایــن قانــون شــاکی هســتند‬ ‫و تجهیــزات پیشــگیری انهــا نســبت بــه‬ ‫بخــش دولتــی بســیار بدتــر اســت‪.‬‬ ‫عــدم رعایــت قوانیــن در بخــش‬ ‫خصو صــی‬ ‫وی دربــاره پرســتاران مبتــا شــده بــه‬ ‫کرونــا در بخــش خصوصــی افــزود‪:‬‬ ‫اگــر پرســتاری در بخــش خصوصــی‬ ‫بــه کرونــا مبتــا شــود ایــن موضــوع‬ ‫بســیار سربســته خواهــد مانــد‪ .‬بخــش‬ ‫خصوصــی گاه حقــوق این پرســتار را در‬ ‫طــول ایــن دوره مرخصــی نمی دهــد یــا‬ ‫انهــا را اخــراج می کنــد‪ .‬پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی گاه در بیمارســتان های‬ ‫بخــش خصوصــی بــه درســتی رعایــت‬ ‫نمی شــود و اگــر پرســتاران بــه ایــن‬ ‫موضــوع اعتــراض کننــد‪ ،‬بیــکار‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫او دربــاره قانــون ارتقــای بهــره وری هــم‬ ‫توضیــح داد‪ :‬ایــن قانــون مــادر قوانیــن‬ ‫گــروه پرســتاری اســت و بندهــای‬ ‫مختلفــی دارد‪ .‬بندهــای ایــن قانــون‬ ‫ســختی کار و تعرفه گــذاری اســت و‬ ‫هــدف از ان محدودیت هــای شــیفتی‬ ‫بــرای پرســتاران اســت تــا بیشــتر از ‪۱۲‬‬ ‫ســاعت بــه صــورت مــداوم شــیفت‬ ‫نباشــند‪ .‬در ایــن قانــون امــده اســت‬ ‫اگــر پرســتاری در بیمارســتانی دیگــر‬ ‫کار کنــد ایــن مزایــا بــه او تعلــق‬ ‫نمی گیــرد‪ .‬مزایــای ایــن قانــون ایــن‬ ‫اســت کــه شــیفت شــب را بــا ضریــب‬ ‫‪ ۵/۱‬برابــر حســاب می کنــد‪ .‬کار در‬ ‫بیمارســتان شــیفت در گــردش اســت‬ ‫و بــه ازای هــر شــیفت در روزهــای‬ ‫تعطیــل‪ ۷ ،‬ســاعت از شــیفت موظفــی‬ ‫کــم می شــود‪ .‬موظفــی کار مــا در‬ ‫مــاه ‪ ۱۷۵‬بــود ولــی در ‪ ۶‬ماهــه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۱۹۸‬ســاعت و ‪ ۱۹۱‬ســاعت در‬ ‫‪ ۶‬ماهــه دوم ســال اســت‪ .‬ایــن قانــون‬ ‫بندهــای دیگــری هــم دارد‪ ،‬یعنــی بــا هــر‬ ‫‪ ۴‬ســال ســابقه ‪ ۳۰‬دقیقــه از ایــن ســاعات‬ ‫کــم می شــود و یــا ســختی کار شــامل‬ ‫کســر ســاعت می شــود‪ .‬امــا بخــش‬ ‫خصوصــی فقــط شــیفت شــب را ‪۵/۱‬‬ ‫برابــر محاســبه می کنــد ولــی روزهــای‬ ‫تعطیــل را از ســاعات موظفــی کــم‬ ‫نمی کنــد‪ .‬ضرایــب ســختی و ســنواتی‬ ‫در بیمارســتان های بخــش خصوصــی‬ ‫بی معنــی اســت و بــا وجــود افزایــش‬ ‫ســاعت کاری در ایــن دوران کرونــا‪،‬‬ ‫پرســتاران بخــش خصوصــی مجبــور‬ ‫هســتند بــه تعــداد ســاعت ‪ ۶‬ماهــه اول‬ ‫ســال کار کننــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صمت؛‬ ‫تصمیمات جدید وزارت صمت‬ ‫برای بهبود فضای کسب و کار‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اعــام کــرد‪ :‬از همــه فعــاالن بخــش تولیــد‬ ‫و تجــارت‪ ،‬صاحــب نظــران و تشــکلهای بخــش‬ ‫خصوصــی خواســته ایــم کــه گلوگاههــای مرتبــط‬ ‫بــا وزارتخانــه را بــه مــا اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از وزارت صمــت‪ ،‬ســعید‬ ‫زرنــدی در جلســه کارگــروه بهبــود فضــای کســب‬ ‫و کار افــزود‪ :‬اصــاح فرایندهــا و حــذف رویــه‬ ‫هــای مخــل حــوزه تولیــد و تجــارت در راســتای‬ ‫بهبــود فضــای کســب و کار در دســتور کار قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شناســایی گلوگاههــای وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کــه منجــر بــه کنــدی‬ ‫فعالیتهــا و بــروز نارضایتــی هایــی در ذینفعــان شــده‬ ‫و رفــع انهــا را بــا جدیــت دنبــال خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص از بســیاری از تشــکل‬ ‫هــا و فعــاالن ایــن بخــش درخواســت کــرده ایــم‬ ‫موضوعــات را منعکــس نماینــد‪.‬‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه تصریــح کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫رویکردهــا و نــگاه همــه دســتگاهها و نهادهــا‬ ‫بــه مقولــه تولیــد تغییــر اساســی و بنیــادی کنــد و‬ ‫موضــوع تســهیل فضــای کســب و کار تولیــد بــه‬ ‫عنــوان یــک رســالت در ســرفصل اقدامــات خــود‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬دفتــر امــور اقتصــادی و‬ ‫سیاســتهای تجــاری محوریــت جمــع بنــدی ایــن‬ ‫موضوعــات را برعهــده دارد و از همــگان دعــوت‬ ‫مــی کنیــم در صــورت وجــود نظــرات در ایــن‬ ‫زمینــه؛ نظــرات خــود را بــرای ایــن دفتــر ارائــه‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫تصمیمات برای قرارداد جدید‪:‬‬ ‫پایان قرارداد بیمه تکمیلی‬ ‫فرهنگیان در ‪ ۳۰‬اذر‬ ‫مدیــرکل تعــاون و پشــتیبانی وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش اخریــن وضعیــت بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬اذرمــاه بــه پایــان مــی رســد و همچنیــن‬ ‫جدیدتریــن تصمیمــات اتخــاذ شــده بــرای قــرارداد‬ ‫جدیــد را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫گــودرز کریمــی فــر در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در ایــن‬ ‫بــاره اظهــار کــرد‪ :‬بــرای بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان فعــا‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬اذرمــاه فرصــت داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حتمــا در انعقــاد قــرارداد بیمــه تکمیلــی‬ ‫درمــان‪ ،‬در راســتای صرفــه و صــاح‪ ،‬شــفافیت مالــی‬ ‫و البتــه کاهــش هزینــه هــا‪ ،‬اعــام فراخــوان عمومــی‬ ‫از طریــق اســتعالم بــرای کلیــه شــرکت هــای بیمــه ای‬ ‫معتبــر خواهیــم داشــت و تعییــن تکلیــف خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون و پشــتیبانی وزارت امــوزش و پرورش‬ ‫بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی هــای دقیــق و عمیــق بــا‬ ‫رویکــرد ســازماندهی‪ ،‬ســاماندهی‪ ،‬هماهنگــی‪ ،‬کنتــرل‬ ‫و نظــارت بــر بیمــه تکمیلــی درمــان گفــت‪ :‬طــی یــک‬ ‫ســال گذشــته موفــق شــدیم عــاوه بــر افزایــش مراکــز‬ ‫درمانــی طــرف قــرار داد‪ ،‬کلیــه خســارت هــا و هزینــه‬ ‫هــای پرداختــی را بــه روز رســانی کنیــم‪.‬‬ ‫کریمــی فــر افــزود‪ :‬البتــه بایــد گفــت کــه هزینــه‬ ‫بیمــاران صعــب العــاج بــه تعــداد ‪ ۷۵۰۰‬نفــر بــه‬ ‫صــورت انالیــن و بــه موقــع پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی؛‬ ‫بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد سال‬ ‫‪ ۹۹‬دستگاه های اجرایی ابالغ شد‬ ‫رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی‪ ،‬نحــوه ارزیابــی عملکــرد‬ ‫دســتگاه های اجرایــی را در ســطوح ملــی و اســتانی بــر اســاس‬ ‫شــاخص های عمومــی و اختصاصــی ســال ‪ ۱۳۹۹‬ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ســازمان اداری و اســتخدامی‪،‬‬ ‫ایــن ســازمان در بخشــنامه ای کــه بــه منظــور ســنجش موفقیــت‬ ‫دســتگاه ها در راســتای تحقــق اهــداف و وظایــف محول شــده و‬ ‫همچنیــن تکالیــف تعیین شــده در نقشــه راه اصــاح نظــام اداری‬ ‫و برنامــه جامــع اصــاح نظــام اداری – دوره دوم – ابــاغ شــده‬ ‫اســت‪ ،‬شــاخص های عمومــی ارزیابــی عملکــرد ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در ســطح ملــی مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در خصــوص شــاخص های عمومــی ســطح اســتانی‬ ‫و دســتورالعمل امتیازدهــی شــاخص های عمومــی ارزیابــی‬ ‫عملکــرد ســال ‪ ۱۳۹۹‬متعاقبــاً در وبســایت ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی کشــور اطالع رســانی و شــاخص های اختصاصــی‬ ‫ســتاد دســتگاه ها و ســازمان های وابســته توســط ســازمان اداری‬ ‫و اســتخدامی کشــور نهایــی و ابــاغ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن بخشــنامه‪ ،‬ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتانی در بعــد شــاخص های عمومــی و اختصاصــی توســط‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان ها و از طریــق ســامانه‬ ‫جامــع مدیریــت عملکــرد دولــت انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بخشــنامه تصریــح شــده اســت؛ مهلــت دریافــت گــزارش‬ ‫خودارزیابــی ســتاد دســتگاه و ســازمان های وابســته در بعــد‬ ‫شــاخص های عمومــی حداکثــر تــا تاریــخ ‪ ۲۸‬اســفندماه ‪۱۳۹۹‬و‬ ‫در بعــد شــاخص های اختصاصــی ســتاد دســتگاه و گــزارش‬ ‫خودارزیابــی ســطح اســتان در بعــد شــاخص های عمومــی و‬ ‫اختصاصــی حداکثــر تــا تاریــخ ‪ ۳۱‬اردیبهش ـت ماه ‪ ۱۴۰۰‬از طریــق‬ ‫ســامانه جامــع مدیریــت عملکــرد دولــت صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬اخریــن ســال اجــرای برنامــه جامــع‬ ‫اصــاح نظــام اداری – دوره دوم – اســت‪ ،‬ارزیابــی عملکــرد‬ ‫شــاخص های عمومــی ســتاره دار در ســطوح ملــی و اســتانی بــر‬ ‫اســاس اهــداف و عملکــرد تجمیعــی سه ســاله (‪ ۹۷‬تــا ‪ )۹۹‬انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬نتایــج ارزیابی هــای انجام شــده‪ ،‬ضمــن ارائــه در‬ ‫شــورای عالی اداری و گــزارش بــه رئیس جمهــوری‪ ،‬در جشــنواره‬ ‫شــهید رجایــی اعــام و بــه اطــاع عمومــی خواهــد رســید‪.‬‬ ‫توسعه خدمات الکترونیکی در اولویت است؛‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون نفر بیمه شده‬ ‫تامین اجتماعی هستند‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ :‬بــا الکترونیکــی شــدن‬ ‫‪ ۳۰‬خدمــت حضــوری در تامیــن اجتماعــی ‪ ۷۰‬میلیــون مراجعــه‬ ‫مردمــی منتفــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬اقــای مصطفــی‬ ‫ســاالری در نشســت خبــری افــزود‪ :‬در دوره شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مــورد تاکیــد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری و رئیــس جمهــور بــوده اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم در‬ ‫ارائــه خدمــات دیجیتــال و غیــر حضــوری پیشــگام باشــیم‪.‬‬ ‫اقــای ســاالری افــزود‪ :‬بــا الکترونیکــی شــدن ارائــه ‪ ۳۰‬خدمــت‬ ‫اصلــی از حــدود ‪ ۹۶‬میلیــون مراجعــه ای کــه در ســال داریــم ‪۷۰‬‬ ‫میلیــون مراجعــه بــه کارگزاری هــا حــذف می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخــش دیگــری از ایــن ‪ ۳۰‬خدمــت از طریــق اســتقرار‬ ‫نســخه نویســی الکترونیــک ارائــه خواهــد شــد و امیدواریــم در‬ ‫بهمــن مــاه اعــام کنیــم بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد مراجعــه حضــوری‬ ‫مــردم بــا اجــرای طــرح ‪ ۳۰۷۰‬بــه تامیــن اجتماعــی منتفــی و غیــر‬ ‫حضــوری شــده اســت و دیگــر خدمــات غیرحضــوری و دیجیتــال‬ ‫را بــا مراجعــه حضــوری ارائــه نمی کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــکاران مــا در کنــار درب ورودی شــعب بــه‬ ‫مراجعــه کننــدگان توضیــح می دهنــد و بــرای نــوع خدمتــی کــه‬ ‫می خواهنــد دریافــت کننــد اگــر جــزو ‪ ۳۰‬خدمــت باشــد ان‬ ‫شــخص را راهنمایــی می کننــد تــا بــا گوشــی همــراه ســرویس‬ ‫مــورد نظــر را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۴۵ :‬میلیــون نفــر بیمــه شــده تامیــن اجتماعــی هســتند‬ ‫یعنــی بیــش از نصــف جمعیــت کشــور بــه عــاوه کارفرمایــان کــه‬ ‫بــه نوعــی شــرکای اجتماعــی تامیــن اجتماعــی هســتند هــم از ایــن‬ ‫ســرویس ها و خدمــات اســتفاده می کننــد کــه جمعیــت قابــل‬ ‫توجهــی اســت‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫کاهش ‪ ۱۷.۲‬درصدی مقرری بگیران جدید در سال ‪ ۹۸‬؛‬ ‫بیش از ‪ ۳۲‬هزار نفر از بیکار شدگان مهارت نداشتند‬ ‫بررســی رونــد پرداخــت بیمــه‬ ‫بیــکاری در ســال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه سیاســت حفــظ‬ ‫اشــتغال موجــود‪ ،‬موثــر بــوده و ‪۱۷.۲‬‬ ‫درصــد از تعــداد مقرری بگیــران‬ ‫جدیــد کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز سه شــنبه‬ ‫بــازارکار‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی اعالم کــرد‪ :‬در‬ ‫شــرایط کنونــی کشــور‪ ،‬رویکــرد‬ ‫ایجــاد اشــتغال جدیــد نــدارد بلکــه‬ ‫بــه دنبــال توســعه فرصت هــا و‬ ‫زمینه هــای اشــتغال موجــود اســت‪.‬‬ ‫بررســی تعــداد مقرری بگیــران‬ ‫جدیــد بیمــه بیــکاری می توانــد‬ ‫در ارزیابــی میــزان موفقیــت ایــن‬ ‫وزارتخانــه در اجــرای سیاس ـت های‬ ‫اشــتغال کمــک کنــد‪ .‬هم اکنــون‬ ‫رویکــرد جهانــی نیــز کاهــش‬ ‫تعــداد مقرری بگیــران بــا تاکیــد بــر‬ ‫حفــظ اشــتغال اســت‪ ،‬زیــرا افزایــش‬ ‫تعــداد ایــن افــراد می توانــد بیانگــر‬ ‫مشــکالت اقتصــادی کارگاه هــا و‬ ‫تعطیلــی انهــا باشــد‪.‬‬ ‫مرکــز امــار و اطالعــات راهبــردی‬ ‫وزارت تعــاون گزارشــی از وضعیــت‬ ‫مقرری بگیــران جدیــد بیمــه بیــکاری‬ ‫در ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬منتشــر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن گــزارش در‬ ‫حالــی کــه تعــداد مقرری بگیــران‬ ‫جدیــد بیمــه بیــکاری در ســال ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۲۵۹‬هــزار و ‪ ۲۸۶‬نفــر بــوده اســت‪،‬‬ ‫ایــن میــزان در ســال گذشــته بــه ‪۲۲۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۲۹‬نفــر رســیده و ‪ ۳۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۷‬نفــر (‪ ۱۷.۲‬درصــد) از تعــداد‬ ‫انــان کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫از بیــن مقرری بگیــران جدیــد بیمــه‬ ‫بیــکاری در ســال گذشــته ‪ ۱۸۵‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬نفــر متاهــل بودنــد‪ .‬تهــران‬ ‫بــا ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۲۷‬نفــر بیشــترین و‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد بــا ‪ ۶۷۰‬نفــر‬ ‫کمتریــن مقرری بگیــر جدیــد را بــه‬ ‫نــام خــود در ســال گذشــته ثبــت‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫به چه کسی بیکار می گویند؟‬ ‫از نظــر قانــون بیمــه بیــکاری‪ ،‬بی کار‬ ‫بــه شــخص بیمه شــده ای اطــاق‬ ‫می شــود کــه بــدون میــل و اراده‬ ‫خــود بیــکار شــده و اکنــون امــاده به‬ ‫کار اســت و می توانــد در محیــط کار‬ ‫جدیــد فعالیــت خــود را اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫براســاس قانــون‪ ،‬اگــر فــرد بیمه شــده‬ ‫ِ‬ ‫اقتصادی‬ ‫بــه علــت تغییــرات ســاختار‬ ‫محــل کار و بنــا بــه تشــخیص‬ ‫وزارتخانــه مربوطــه و تاییــد‬ ‫شــورای عالــی کار‪ ،‬شــغل خــود‬ ‫را از دســت دهــد‪« ،‬بیــکار موقــت»‬ ‫شــناخته می شــود و مشــمول قانــون‬ ‫بیمــه بیــکاری اســت‪ .‬ایــن قانــون در‬ ‫مــورد بیمه شــدگانی کــه بــه خاطــر‬ ‫حــوادث غیرمترقبــه ماننــد ســیل‪،‬‬ ‫زلزلــه‪ ،‬جنــگ و اتش ســوزی شــغل‬ ‫خــود را از دســت می دهنــد نیــز‬ ‫صــدق می کنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ـکاری‬ ‫ارادی یــا غیــرارادی بــودن بیـ‬ ‫فــرد‪ ،‬بــه تشــخیص کمیتــه ای‬ ‫متشــکل از نماینــدگا ِن ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی و اداره کار و امــور‬ ‫اجتماعــی محــل اشــتغال بیمه شــده‬ ‫بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار نفــر از بیــکار‬ ‫شــدگان مهــارت نداشــتند‬ ‫براســاس اعــام مرکــز امــار‬ ‫وزارت تعــاون‪ ۶ ،‬هــزار و ‪۶۸۸‬‬ ‫نفــر از بیکارشــدگان هیــچ مهارتــی‬ ‫نداشــتند و ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۹۸‬نفــر دیگــر‬ ‫نیــز تقریبــا نیمه ماهــر بودنــد‪.‬‬ ‫متولیــان اجــرای قانــون بیمــه‬ ‫بیــکاری موظــف هســتند دوره هــای‬ ‫مهــارت اموزشــی بــه بیکارشــدگان‬ ‫مقرری بگیــر ارائــه دهنــد و در‬ ‫ایــن راســتا کارگــران بیــکار شــده‬ ‫از روزی کــه مشــمول دریافــت‬ ‫مقــرری بیمــه بیــکاری می شــوند‪،‬‬ ‫بــرای یادگیــری مهــارت بــه ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای معرفــی‬ ‫می شــوند و دوره هــای بازامــوزی و‬ ‫ارتقــای مهارت امــوزی را به طــور‬ ‫رایــگان در ســازمان فنــی و حرفـه ای‬ ‫طــی می کننــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۷۲۷‬نفــر از بیکارشــدگان‬ ‫بــه نهضــت ســواداموزی و ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۴۸‬نفــر بــه ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای بــرای افزایــش‬ ‫ســطح ســواد و مهــارت معرفــی‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫مــاک پرداخــت مقــرری بیمــه‬ ‫بیــکاری چیســت؟‬ ‫براســاس قانــون‪ ،‬پرداخــت مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری بــه کســانی انجــام‬ ‫می شــود کــه به طــور غیــرارادی‬ ‫و بــه علــت حــوادث غیرمترقبــه‬ ‫ماننــد ســیل‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬اتش ســوزی‬ ‫و مــواردی همچــون کرونــا بیــکار‬ ‫شــده باشــند‪.‬‬ ‫مطابــق مــاده ‪ ۶‬قانــون بیمــه بیــکاری‪،‬‬ ‫افــراد بیــکار شــده موظفنــد حداکثــر‬ ‫در مــدت ‪ ۳۰‬روز مراتــب بیــکاری‬ ‫خــود را بــه اداره هــای کار اســتان‬ ‫محــل ســکونت خــود اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مجردیــن دســت کم ‪ ۶‬مــاه و‬ ‫حداکثــر ‪ ۳۶‬مــاه و کارگــران متاهــل‬ ‫حداقــل ‪ ۱۲‬مــاه و حداکثــر ‪ ۵۰‬مــاه‬ ‫بــا داشــتن ســابقه پرداخــت حــق بیمه‬ ‫می تواننــد از حمایــت اجتماعــی‬ ‫بیمــه بیــکاری برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬مقــرری روزانــه‬ ‫بیمــه بیــکاری ‪ ۵۵‬درصــد متوســط‬ ‫دســتمزد‪ ،‬حقــوق یــا کارمــزد‬ ‫روزانــه فــرد بیمه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای افــراد متاهــل و متکفــل‪ ،‬بــه‬ ‫ازای هــر یــک از افــراد تحــت‬ ‫تکفــل (حداکثــر تــا چهــار نفــر)‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد حداقــل دســتمزد زمــان‬ ‫شــروع بیــکاری بــه ایــن مبلــغ اضافــه‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا در هــر صــورت مبلــغ‬ ‫کلــی ان نبایــد از حداقــل دســتمزد‬ ‫تعیین شــده بــرای هــر ســال کمتــر‪،‬‬ ‫یــا از ‪ ۸۰‬درصــد متوســط دســتمزد‬ ‫یــا حقــوق بیمه شــده بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫دالیل قطع مقرری بیمه بیکاری‬ ‫کارگرانــی کــه از مقــرری بیمــه‬ ‫بیــکاری اســتفاده می کننــد‪ ،‬در‬ ‫صــورت اشــتغال مجــدد‪ ،‬مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری انــان قطــع می شــود‪.‬‬ ‫چنان چــه مــدت پرداخــت بیمــه‬ ‫بیــکاری تمــام شــود یــا اینکــه‬ ‫فــرد بــه کار جدیــدی مشــغول‬ ‫شــود یــا در صــورت پیــدا شــدن‬ ‫کار تخصصــی اش از قبــول ان‬ ‫خــودداری کنــد‪ ،‬همچنیــن اینکــه‬ ‫مشــمول دریافــت مســتمری‬ ‫بازنشســتگی و از کارافتادگــی کلــی‬ ‫شــود‪ ،‬دیگــر نمی توانــد از مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام مرکــز امــار وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬ســال گذشــته مقــرری ‪۲۴۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۶۰‬نفــر قطــع شــده اســت‬ ‫کــه ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۴۴۵‬نفــر از انهــا‬ ‫شــغل جدیــد پیــدا کردنــد‪۱۷ .‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۹۱‬نفــر نیــز بــه صــورت‬ ‫پنهــان مشــغول بــه کار بودنــد و‬ ‫همزمــان مقــرری بیــکاری دریافــت‬ ‫می کردنــد کــه ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی متوجــه شــد و مقــرری‬ ‫انانهــا را قطــع کــرد‪ .‬دوره دریافــت‬ ‫اســتحقاق مقــرری ‪ ۱۸۶‬هــزار و ‪۶۸۲‬‬ ‫نفــر هــم در ســال گذشــته بــه پایــان‬ ‫رســید و مقــرری انــان قطــع شــد‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازنگری قانون بیمه؛‬ ‫تالش برای حل مشکل‬ ‫بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫نایــب رئیــس کانــون انجمــن هــای صنفــی‬ ‫کارگــران ســاختمانی از بازنگــری مــاده ‪ ۵‬قانــون‬ ‫بیمــه اجتماعــی کارگــران ســاختمانی بــه منظــور‬ ‫تامیــن منابــع مــورد نیــاز بیمــه انهــا خبــر داد‪.‬‬ ‫هــادی ســاداتی در گفــت وگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬بــا پیگیــری هایــی کــه اخیــرا مجموعــه‬ ‫کانــون هــا و انجمــن هــای صنفــی کارگــران‬ ‫ســاختمانی در سراســر کشــور بــرای اعمــال‬ ‫تغییراتــی در مــاده ‪ ۵‬قانــون بیمــه کارگــران‬ ‫ســاختمانی صــورت دادنــد‪ ،‬درخواســت بازنگــری‬ ‫ایــن مــاده را از طریــق نماینــدگان بــه مجلــس ارائــه‬ ‫کردیــم کــه امیدواریــم از ایــن طریــق مشــکل منابــع‬ ‫بیمــه کارگــران ســاختمانی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬موضــوع بازنگــری مــاده ‪ ۵‬توســط‬ ‫نماینــدگان بــه هیــات رئیســه مجلــس ارســال و‬ ‫خوشــبختانه اعــام وصــول شــده اســت‪ .‬مــاده ‪۵‬‬ ‫قانــون بیمــه اجتماعــی کارگــران ســاختمانی‪ ،‬منبــع‬ ‫درامــد ســازمان تامیــن اجتماعــی را از محــل انجــام‬ ‫بیمــه کارگــران ســاختمانی تعریــف مــی کنــد کــه‬ ‫بازنگــری ان موجــب مــی شــود منابــع مــورد نیــاز‬ ‫بــرای ایــن منظــور فراهــم شــود و ایــن نگرانــی‬ ‫دیگــر وجــود نداشــته باشــد کــه پولــی کــه از محــل‬ ‫ســهم کارفرمــا دریافــت مــی شــود‪ ،‬کفــاف پوشــش‬ ‫بیمــه کارگــران ســاختمانی را نمــی دهــد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کانــون انجمــن هــای صنفــی‬ ‫کارگــران ســاختمانی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر هیــات رئیســه مجلــس بــرای چکــش کاری‬ ‫مجــدد ایــن طــرح را اعــام وصــول کــرده کــه در‬ ‫مجلــس مطــرح شــود و بــرای تصویــب بــه صحــن‬ ‫علنــی بــرود تــا بــه ایــن ترتیــب ســهم کارفرمــا‬ ‫مشــخص و وضعیــت بیمــه درامــدی ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی از محــل بیمــه کارگــر ســاختمانی تعییــن‬ ‫تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســاداتی‪ ،‬ســهمی کــه ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی از بابــت کارگــر ســاختمانی‪ ،‬دریافــت می‬ ‫کنــد ســهمی مســتمر اســت و یــک منبــع درامــدی‬ ‫بــاال بــرای تامیــن اجتماعــی بــه شــمار مــی رود کــه‬ ‫‪ ۷‬درصــد ان را کارگــر ســاختمانی نقــدا بــه حســاب‬ ‫تامیــن اجتماعــی مــی پــردازد و مابقــی ســهمی کــه‬ ‫کارگــر ســاختمانی دارد از طریــق شــهرداری هایــی‬ ‫کــه کارفرمایــان را بابــت پرداخــت ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫عــوارض پروانــه هــای ســاختمانی بــه ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی معرفــی مــی کننــد پرداخــت مــی شــود و‬ ‫تامیــن اجتماعــی هــم ســهم ‪ ۷‬درصــدی کارگــر و‬ ‫هــم ســهم کارفرمــا را بــه طــور مســتقیم دریافــت‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬برابــر مــاده ‪ ۵‬قانــون بیمــه‬ ‫اجتماعــی کارگــران ســاختمانی‪ ،‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی مکلــف اســت بــا دریافــت هفــت‬ ‫درصــد حــق بیمــه ســهم بیمــه شــده کارگــر و‬ ‫پانــزده درصــد مجمــوع عــوارض صــدور پروانــه‬ ‫ســاختمانی از مالــک نســبت بــه تــداوم پوشــش بیمــه‬ ‫تمــام کارگــران ســاختمانی اقــدام کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫درصــورت عــدم تامیــن منابــع الزم جهــت گســترش‬ ‫پوشــش بیمــه ای کارگــران ســاختمانی بــا تصویــب‬ ‫هیــات وزیــران‪ ،‬امــکان افزایــش ســقف مجمــوع‬ ‫عــوارض تــا ‪ ۲۰‬درصــد فراهم شــده و بالمانع اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن معــاون امــور اقتصــادی وزیــر کار بــر‬ ‫لــزوم تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای پوشــش‬ ‫جدیــد بیمــه کارگــران ســاختمانی تاکیــد کــرده و‬ ‫گفتــه بود»ســازمان تامیــن اجتماعــی نمی توانــد بــا‬ ‫منابــع داخلــی خــود کســی را بیمــه کنــد و منابعــی‬ ‫کــه در بودجــه هــای ســنواتی تخصیــص مــی یابــد‬ ‫تکافــوی پوشــش جدیــد بیمــه را نــدارد‪« .‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫در ماه اکتبر؛‬ ‫افت اشتغال کره جنوبی به‬ ‫بیشترین سطح ‪ ۶‬ماهه رسید‬ ‫گــزارش جدیــد اداره امــار کره جنوبــی نشــان داد کــه افــت‬ ‫میــزان اشــتغال در ایــن کشــور در مــاه اکتبــر بــا طوالنــی شــدن‬ ‫پاندمــی کرونــا‪ ،‬بــه بیشــترین حــد خــود در ‪ ۶‬مــاه اخیــر رســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از شــین هوا‪ ،‬گــزارش جدیــد‬ ‫اداره امــار کره جنوبــی نشــان داد کــه افــت میــزان اشــتغال در‬ ‫ایــن کشــور در مــاه اکتبــر بــا طوالنــی شــدن پاندمــی کرونــا‪ ،‬بــه‬ ‫بیشــترین حــد خــود در ‪ ۶‬مــاه اخیــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫در مــاه اکتبــر تعــداد شــاغالن رســمی کره جنوبــی بــه ‪۲۷,۰۸۸,۰۰۰‬‬ ‫نفــر رســید کــه ایــن ‪ ۴۲۱‬هــزار نفــر از مــاه مشــابه ســال گذشــته‬ ‫کمتــر اســت‪ .‬ایــن بدتریــن افــت در میــزان اشــتغال کره جنوبــی از‬ ‫مــاه اوریــل تــا کنــون را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن هشــتمین مــاه متوالــی افــت اشــتغال در کره جنوبــی اســت؛‬ ‫‪ ۱۹۵‬هــزار شــغل در مــاه مــارس‪ ۴۷۶ ،‬هــزار شــغل در مــاه اوریــل‪،‬‬ ‫‪ ۳۹۲‬هــزار شــغل در مــاه مــی‪ ۳۵۲ ،‬هــزار شــغل در مــاه ژوئــن‪۲۷۷ ،‬‬ ‫هــزار شــغل در مــاه جــوالی‪ ۲۷۴ ،‬هــزار شــغل در مــاه اگوســت و‬ ‫‪ ۳۹۲‬هــزار شــغل در مــاه ســپتامبر از دســت رفــت‪.‬‬ ‫تعــداد افــراد بیــکار در مــاه اکتبــر بــه ‪ ۱,۰۲۸,۰۰۰‬نفــر رســید کــه‬ ‫‪ ۱۶۴‬هــزار نفــر از مــاه مشــابه ســال گذشــته بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫در مــاه اکتبــر نــرخ بیــکاری ‪ ۰.۷‬درصــد رشــد کــرد و بــه ‪۳.۷‬‬ ‫درصــد رســید‪ .‬ایــن باالتریــن نــرخ بیــکاری مــاه اکتبــر از ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬تــا کنــون اســت‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری در بریتانیا رکورد زد؛‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫وضعیت کارگران و کارمندان بریتانیایی در ماه های اینده سخ ت تر م ی شود‬ ‫میلیاردهــا پونــد در قالــب طرح هــای‬ ‫حمایتــی هزینــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارفرمایــان بریتانیایــی بــه دلیــل‬ ‫تضعیــف شــرایط اقتصــادی دوران‬ ‫کرونــا تعــداد زیــادی از کارگــران و‬ ‫کارمنــدان خودشــان را در ســه ماهــه‬ ‫ســوم ســال جــاری اخــراج کرده انــد‪.‬‬ ‫تعدیــل و بیــکاری کارمنــدان و‬ ‫کارگــران پیــش از اغــاز طرح هــای‬ ‫حمایتــی «ریشــی ســوناک» (وزیــر‬ ‫دارایــی بریتانیــا) اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا بــه نقــل‬ ‫از رویتــرز‪ ،‬اداره امــار ملــی بریتانیــا‬ ‫گزارشــی دربــاره تعدیــل کارگــران‬ ‫و کارمنــدان بریتانیایــی از ســوی‬ ‫کارفرمایــان منتشــر کــرد و در ایــن‬ ‫گــزارش نوشــت‪ ۳۱۴ :‬هــزار نیــروی‬ ‫کار بریتانیایــی در ســه ماهــه منتهــی‬ ‫بــه ســپتامبر بیــکار شــده اند کــه ایــن‬ ‫امــار نســبت بــه ســه ماهــه دوم ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬حــدود ‪ ۱۸۱‬هــزار نفــر افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬نــرخ بیــکاری در بریتانیــا‬ ‫حــدود ‪ ۴.۸‬درصــد بــراورد شــده‬ ‫کــه بیشــترین نــرخ بیــکاری ‪ ۳‬ســال‬ ‫گذشــته در بریتانیــا اســت‪ .‬پیــش از‬ ‫ایــن بیشــترین نــرخ بیــکاری بــرای ســه‬ ‫ماهــه منتهــی بــه نوامبــر (اگوســت‪،‬‬ ‫ســپتامبر و اکتبــر) ‪ ۲۰۱۶‬بــود کــه نــرخ‬ ‫بیــکاری در ایــن ســال حــدود ‪۴.۵‬‬ ‫درصــد بــراورد شــد‪.‬‬ ‫خبــر موفقیــت ‪ ۹۰‬درصــدی ازمایــش‬ ‫واکســن کرونــا روز دوشــنبه منتتشــر‬ ‫شــد و خوشــحالی مــردم بریتانیــا را‬ ‫بــه همــراه داشــت‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه اداره امــار ملــی بریتانیــا‬ ‫می گویــد شــرایط مــردم بریتانیــا در‬ ‫ماه هــای اینــده ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر دارایــی برتانیــا کــه مجبــور‬ ‫اســت تــا ‪ ۸۰‬درصــد از حقــوق‬ ‫کارگــران تعدیــل شــده را بــه طــور‬ ‫موقــت تامیــن کنــد‪ ،‬ایــن طــرح را تــا‬ ‫پایــان مــاه مــارس تمدیــد کــرد‪ .‬او‬ ‫‪7‬‬ ‫دولــت انگلیــس در مــاه جــاری از ‪۵.۵‬‬ ‫میلیــون نفــر کارمنــد و کارگــر تعدیــل‬ ‫شــده در سراســر انگلســتان حمایــت‬ ‫کــرد‪ .‬تعــداد کارگرانــی کــه در مــاه‬ ‫اکتبــر تحــت پوشــش حمایتــی دولــت‬ ‫بودنــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۲‬میلیــون نفــر بودنــد‪.‬‬ ‫کارفرمایــان بریتانیایــی در هفــت‬ ‫هفتــه منتهــی بــه پایــان دوره گــذاز از‬ ‫برگزیــت (خــروج بریتانیــا از اتحادیــه‬ ‫اروپــا) اعتمــاد به نفــس خودشــان را از‬ ‫دســت دادنــد و در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫هیــچ معاملــه تجــاری بیــن بریتانیــا و‬ ‫اتحادیــه اروپــا صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫«جاناتــان رینولــدز» (ســخنگوی حزب‬ ‫کارگــر بریتانیــا) دربــاره عملکــرد‬ ‫دولــت در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت در دوران کرونــا‬ ‫درخصــوص بحــران شــغلی عملکــرد‬ ‫مناســبی داشــته و هزینه هــای زندگــی‬ ‫بســیاری از کارمنــدان و کارگــران‬ ‫تعدیــل شــده را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۴۰۰‬نفــر در بــازه زمانــی ‪ ۳‬ماهــه‬ ‫بیــکار شــده اند و ایــن امــار بیشــتر‬ ‫از حــد انتظــار اســت‪ .‬داده هــای‬ ‫اطالعاتــی کــه در روز سه شــنبه منتشــر‬ ‫شــد حاکــی از کاهــش ‪ ۳۳‬درصــدی‬ ‫تعــداد کارمنــدان در مــاه اکتبــر و‬ ‫تقریبــا ‪ ۸۰۰،۰۰۰‬نفــر از مــاه مــارس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ساعت پایان کار کسب و‬ ‫کار های غیرضروری تا‬ ‫‪ ۶‬بعداز ظهر است‬ ‫رئیــس جمهــور در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ :‬پایــان‬ ‫کار فعالیــت کســب و کار بــه غیــر از مــوارد ضــروری بــرای‬ ‫بخــش ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬از ‪ ۲۰‬ابــان تــا ‪ ۲۰‬اذر بایــد تــا ‪ ۶‬بعدازظهــر‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســن روحانــی روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا گفــت‪ :‬مــردم نزدیــک ‪ ۹‬اســت کــه بــا بیمــاری و‬ ‫ویــروس کرونــا روبــرو بودنــد و مشــکالت فراوانــی را مواجــه‬ ‫شــدند بــه خصــوص در مــوج ســوم کــه همــه گیــری بیشــتر‬ ‫و ابتــا شــدیدتر بــود در همــه دنیــا ایــن چنیــن شــرایطی را‬ ‫داشــتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا وی افــزود‪ :‬امیدواریــم بــا همــکاری یکدیگــر‬ ‫و چارچوب هایــی کــه ســتاد مصــوب مــی کنــد و همــه‬ ‫مــواردی کــه قــرارگاه در اجــرا تــاش مــی کنــد بــه تدریــج‬ ‫شــاهد کاهــش ایــن شــرایط باشــیم‪.‬همانطور کــه مــردم ســطح‬ ‫مراعــات خــود را بــاال مــی برنــد و مــوارد ضــروری ســتاد‬ ‫تصویــب می کنــد شــاهد ارامــش بیشــتری در جامعــه باشــیم‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری در ادامــه گفــت‪ :‬مــردم مــا در طــول ســه‬ ‫ســال گذشــته بــا تروریســم اقتصــادی مواجــه بودنــد در ایــن‬ ‫زمینــه مقاومــت‪ ،‬صبــر و ایســتادگی شایســته ای را نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫تصمیــم کشــور مــا همیشــه روشــن بــوده و در هــر شــرایطی‬ ‫کــه باشــد ملــت مقاومــت و صبــوری خــود را ادامــه می دهــد‬ ‫تــا طــرف مقابــل در برابــر قانــون و مقــررات ســر فــرود اورد‪.‬‬ ‫روحانــی گفــت‪ :‬امیدواریــم شــرایط بــه گونــه ای باشــد کــه‬ ‫تحریــم کننــدگان متوجــه شــده باشــند کــه راهشــان‪ ،‬راه‬ ‫نادرســت و ناصحیحــی بــوده و بــه هیــچ عنــوان بــه اهــداف‬ ‫خــود دســت نخواهنــد یافــت و ایــن تجربــه ســه ســاله بــرای‬ ‫انهــا درســی باشــد کــه دولــت اینــده امریــکا در برابــر قانــون‬ ‫و مقــررات تســلیم باشــد و بــه همــه تعهــدات خــود برگــردد و‬ ‫مــردم پــاداش صبــر و مقاومــت و ایســتادگی خــود را لمــس‬ ‫کننــد و ببینند‪.‬داریــم کــه تمهیداتــی بیشــتری را مدنظــر قــرار‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫?‬ ‫ما برای شما کار پیدا می کنیم!!‬ ‫?‬ ‫? مشاغل مورد نظر رو تیک بزنید‬ ‫? حقوق مدنظرتون رو اعالم کنید‬ ‫‪ ℹ‬بازارکار‪ ،‬به وقتش بهتون اطالع میده‬ ‫? رزومه از شما‪ ،‬خبر از ما‬ ‫? ‪? b2n.ir/bkgres‬‬ ‫رزومه خودتون رو ثبت کنید‬ صفحه 7 ‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 28 - 1399‬ربیع االول ‪ 14 - 1442‬نوامبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪171‬‬ ‫با نصب اپلیکیشن‬ ‫بازارکار‪ ،‬فرصت های‬ ‫استخدامی را سریعتر از‬ ‫دیگران دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام فست فود خانه‬ ‫کنتایک (شعبه الهیجان)‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم‬ ‫ سالندار اقا و خانم ‪-‬پیک موتوری‬‫ نیروی کار در اشپزخانه‬‫️ ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان چیین‬ ‫‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به تعدادی کارگر اقا‬ ‫جهت بارگیری و تخلیه مصالح‬ ‫ساختماین‪ ،‬قالب و تیرچه‬ ‫‪09111386808‬‬ ‫نیازمندیم‬ ‫ساعت کار ‪ ۸:۳۰‬تا ‪۱۴‬‬ ‫و ‪ ۱۵:۳۰‬تا ‪۱۹‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فین و مهندیس‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنیل خود از‬ ‫افراد فعال با شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری یم نماید‬ ‫تکنسین برق و مکانیک‬ ‫فقط ‪ ۵‬نفر اقا‬ ‫دارای حداقل یکسال سابقه کاری‬ ‫پرسنل خدمایت بازنشسته‬ ‫مسئول امور دفتری‬ ‫مسلط به کامپیوتر‪ ،word، Excel ،‬اینترنت‬ ‫دارای حداقل یک سال سابقه کاری‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬بلوار ولیعصر‪،‬‬ ‫خیابان عرفان‬ ‫ساعت تماس جهت تعیین زمان‬ ‫مصاحبه‪ ۱۰ :‬ایل ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۵‬ایل ‪۱۷‬‬ ‫‪09121038197‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به تعدادی موتور سوار با‬ ‫موتور جهت کار در پیک‬ ‫با سابقه نایم با درامد‬ ‫بسیار باال نیازمندیم‬ ‫‪09115630300‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجموعه معتبر در رشت از‬ ‫افراد ذیل بدون محدودیت سین‪،‬‬ ‫تاهل و تحصییل‪ ،‬بصورت نیمه وقت‬ ‫دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫بازاریاب تلفین‬ ‫منیش تلفین‬ ‫ساعت کار ‪ ۹:۳۰‬ایل ‪۱۵‬‬ ‫حقوق‪ ۱,۵۰۰,۰۰۰ :‬تومان‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان مطهری‬ ‫‪01333327556‬‬ ‫‪09331247976‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خود‬ ‫کادر‬ ‫ایتکمیل‬ ‫جهت‬ ‫بابک‬ ‫فعال‬ ‫کاشف‬ ‫حرفه‬ ‫رستورانفین‬ ‫دفتر‬ ‫سالندار اقا و خانم و پرسنل خدمات‪،‬‬ ‫تعدادی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫در زمینه‬ ‫در‬ ‫جذب مینماید‬ ‫نتورک شب‬ ‫شیفت روز و‬ ‫کارمند فروش استخدام یم نماید‬ ‫سالندار اقا و خانم‬ ‫همراه با اموزش رایگان کسب‬ ‫ساعت کاری روز ‪ ۱۰:۳۰‬ایل ‪ ۱۸‬عصر‬ ‫فضای‬ ‫اینستاگرام و‬ ‫درامد‬ ‫دویست‬ ‫حقوقازیک میلیون و‬ ‫شب ‪ ۱۷:۳۰‬عصر‬ ‫شیفت‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫مجازی‬ ‫ایل ‪ ۱:۳۰‬شب‬ ‫پرداختوهزینه‬ ‫بدون‬ ‫چهارصد‬ ‫یک میلیون‬ ‫حقوق‬ ‫درصورت تمایل فعالیت بصورت‬ ‫پرسنل خدمات شیفت روز و شب‬ ‫است‬ ‫امکانپذیر‬ ‫هزار‬ ‫سیصد‬ ‫دورکاریمیلیون و‬ ‫حقوق یک‬ ‫عالقمند جهت کسب اطالعات‬ ‫ادرس ‪ :‬معلم ‪ .‬میدان سرگل‬ ‫بیشتر لطفاً با شماره زیر تماس‬ ‫کباب بابک‬ ‫خود را به‬ ‫بگیرند و یا رزومه‬ ‫‪09337993900‬‬ ‫شماره واتساپ ارسال نمایند‬ ‫‪09164255056‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اقای خود‬ ‫تکمیل کادر‬ ‫جهت‬ ‫پرسنل‬ ‫بابکنفر‬ ‫رستورانیک‬ ‫به‬ ‫خدمات‪،‬‬ ‫پرسنل‬ ‫و‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫جوان اقا‬ ‫سالندار‬ ‫برای کار در فروشگاه‬ ‫در شیفت روز و شب جذب مینماید‬ ‫پروتیین‪ ،‬بخش مرغ و ماهی و‬ ‫شرایط ذیل‬ ‫مربوطه‬ ‫با خانم‬ ‫اقا و‬ ‫خدمات سالندار‬ ‫نیازمندیم‬ ‫ساعت کاری روز ‪ ۱۰:۳۰‬ایل ‪ ۱۸‬عصر‬ ‫تمام‬ ‫وقتدویست‬ ‫میلیون و‬ ‫حقوق یک‬ ‫عصر‬ ‫‪۱۷:۳۰‬‬ ‫شیفت شب‬ ‫دارایکاری‬ ‫ساعت‬ ‫اخالق‬ ‫برخورد و‬ ‫حسن‬ ‫روابطشب‬ ‫ایل ‪۱:۳۰‬‬ ‫عمویم باال‬ ‫مناسب و‬ ‫چهارصد‬ ‫میلیون و‬ ‫حقوق یک‬ ‫رشت‬ ‫ساکن‬ ‫بیمه و حقوق ثابت‬ ‫پرسنل خدمات شیفت روز و شب‬ ‫حضوری‬ ‫گزینش‬ ‫صورتسیصد هزار‬ ‫یکبهمیلیون و‬ ‫حقوق‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫معلم ‪،‬‬ ‫خیابان‬ ‫رشت‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫سرگل‬ ‫معلم ‪ ،.‬میدان‬ ‫ادرس ‪:‬‬ ‫بلوارکباب بابک‬ ‫شمیس پور‬ ‫‪09337993900‬‬ ‫‪09112464124‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333237133 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫فرصت شغلی استخدام‬ ‫در شرکت پخش و بسته‬ ‫بندی نارین تک کاسپین‪،‬‬ ‫شرکت نوژن گستر گیل‪،‬‬ ‫صنایع غذایی درنا‪ ،‬شرکت‬ ‫نارسیس نوین گیالنیان و‪...‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دایا گستر اونگ گیالن در زمینه‬ ‫ی فعالیت در پخش و توزیع محصوالت ارایشی‬ ‫بهداشتی و درمانی در استان گیالن جذب پرسنل‬ ‫جهت ویزیت پزشک و داروخانه می نماید‬ ‫شرایط کاری‪:‬‬ ‫ویزیت صبح داروخانه ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪۱۳‬‬ ‫ویزیت عصر پزشک ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫در هفته چهار روز ویزیت رشت و دو روز ویزیت‬ ‫شهرستان‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق ثابت ‪ ۲‬میلیون تومان ایاب ذهاب با‬ ‫توجه رفت امد ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬درصد پورسانت پاداش‬ ‫بیمه ندارد‬ ‫شرایط احراز‪ :‬جنسیت‪ :‬فقط خانم سن‪ :‬حداقل ‪۲۵‬‬ ‫و حداکثر ‪ ۳۵‬تحصیالت‪ :‬حداقل دیپلم‬ ‫ساکن رشت مستقل و با روابط عمومی باال و ظاهر‬ ‫مناسب و خوش رو‬ ‫افراد دارای سابقه و وسیله نقلیه دارای اولویت می باشند‬ ‫تماس و واتساپ ‪09119442294‬‬ ‫شرکت لیان صنعت گیل‬ ‫راستای تکمیل کادر پرسنیل و فروش‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر در‬ ‫رشت دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫عالقمندان جهت تعیین وقت مصاحبه کافی‬ ‫است رده شغیل مدنظر را به سامانه پیامیک‬ ‫زیر ارسال نمایند(در هر بار ارسال پیامک‬ ‫فقط یک کد ارسایل مورد قبول است)‬ ‫اولویت با افراد با سابقه کار مرتبط یم باشد‬ ‫‪ :101‬ویزیتور حضوری (حقوق قانون کار ‪+‬‬ ‫بیمه ‪ +‬پورسانت)‬ ‫‪ :102‬بازاریاب تلفین (حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه)‬ ‫‪ :103‬حسابدار (مسلط به هلو‪ ،‬حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه)‬ ‫‪ :104‬صندوقدار (واحد فروشگاه)‬ ‫‪ :105‬فروشنده (واحد فروشگاه)‬ ‫‪ :106‬راننده دارای پیکان وانت یا نیسان‬ ‫(واحد توزیع)‬ ‫‪ :107‬راننده دارای ایسوزو یا امیکو (واحد توزیع)‬ ‫‪ :108‬کارگر ساده‬ ‫توجه؛ ثبت نام فقط از طریق ارسال‬ ‫کد به سامانه پیامیک امکانپذیر است‬ ‫سامانه پیامیک خانم ها ‪5000415000417‬‬ ‫سامانه پیامیک اقایان ‪5000415000418‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نوژن گستر گیل در گیالن (رشت)‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد با شرایط ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫بازاریاب تلفین (خانم)‬ ‫مدیر فروش‬ ‫ساعت کاری ‪ ۷‬ماه اول سال ‪ :‬از شنبه تا چهارشنبه ‪ ۸‬ایل ‪ ۱۷:۳۰‬و پنجشنبه ‪ ۸‬ایل ‪۱۳‬‬ ‫ساعت کاری ‪ ۵‬ماه پایاین سال‪ :‬از شنبه تا چهارشنبه ‪ ۸‬ایل ‪ ۱۶:۳۰‬و پنجشنبه تعطیل‬ ‫حقوق ثابت ‪ +‬پورسانت ‪ +‬پورسانت پاداش ‪ +‬بیمه ‪...+‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط یم توانند رزومه خود را به شماره‬ ‫و یا ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفاً از هرگونه تماس با شماره زیر خودداری نمایید‬ ‫‪09114819004‬‬ ‫‪info@mynojan.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
هفته نامه بازار کار گیلان 240

هفته نامه بازار کار گیلان 240

شماره : 240
تاریخ : 1402/08/20
هفته نامه بازار کار گیلان 239

هفته نامه بازار کار گیلان 239

شماره : 239
تاریخ : 1402/07/29
هفته نامه بازار کار گیلان 238

هفته نامه بازار کار گیلان 238

شماره : 238
تاریخ : 1402/07/22
هفته نامه بازار کار گیلان 237

هفته نامه بازار کار گیلان 237

شماره : 237
تاریخ : 1402/07/01
هفته نامه بازار کار گیلان 236

هفته نامه بازار کار گیلان 236

شماره : 236
تاریخ : 1402/06/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!