هفته نامه بازار کار گیلان شماره 166 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 166

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 166

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 166

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 1500‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫معاون امور مجلس اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫تراز تجاری گیالن ارتقاء می یابد؛‬ ‫صادرات ‪ ۳۶۷‬هزار تن کاال از‬ ‫گیالن در ‪ ۵‬ماهه نخست امسال‬ ‫واحدهای صنفی متخلف پلمب می شود؛‬ ‫تشدید نظارت بر رعایت پروتکل ها‬ ‫در واحد های صنفی گیالن‬ ‫رئیس اداره صمت صومعه سرا خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۵۰۰‬واحد صنفی اسیب‬ ‫دیده از کرونا در سامانه کارا‬ ‫وزیر کار خبرداد‪:‬‬ ‫نیروهای شرکتی‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫ساماندهی می شوند‬ ‫?‬ ‫هدیه یک میلیون تومانی نگهداری‬ ‫از سالمندان باالی ‪ ۹۰‬سال‬ ‫?‬ ‫جزییات استخدام نیروهای درگیر با‬ ‫کرونا در وزارت بهداشت تشریح شد‬ ‫‪ ۵۸‬درصد متقاضیان بیمه بیکاری مستاجر هستند‬ ‫?‬ ‫‪ ۸۶‬درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد‬ ‫رشد ‪ ۵۳‬درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بنادر گیالن‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت لبین دامیاران‬ ‫(ماسو)‬ ‫تعدادی فروشنده حضوری‬ ‫بویم در منطقه شرق گیالن‬ ‫جذب یم نماید‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق ثابت ‪ +‬پورسانت‬ ‫‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪ +‬بیمه‬ ‫تکمییل و جوایز فروش‬ ‫ساعت تماس ‪ 9‬تا ‪09118340797 16‬‬ ‫استخدام فست فود خانه‬ ‫کنتایک (شعبه الهیجان)‬ ‫به چند نفر همکار خانم یا‬ ‫اقا به عنوان چرخکار ‪،‬‬ ‫کمک کار (وردست) ‪،‬‬ ‫شیرازه و دگمه دوز ماهر‬ ‫به صورت تمام وقت‬ ‫(‪ ۱‬ساعت استراحت) نیازمدیم‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم‬ ‫ سالندار اقا و خانم ‪-‬پیک موتوری‬‫‪ -‬نیروی کار در اشپزخانه‬ ‫لطفا برای اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره ی زیر تماس بگیرید‬ ‫‪09149722219‬‬ ‫️ ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان چیین‬ ‫‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫رستوران پیچ خمام افراد با‬ ‫شرایط ذیل را استخدام یم نماید‬ ‫مجرب‬ ‫سالن دار ‪ ٢٥-٢٠‬ساله‬ ‫با حقوق مکفی و بیمه تمام وقت‬ ‫تمام وقت‬ ‫ظرفشور اقا یا خانم‬ ‫‪01334427554‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارگــزاری رســی بیمــه مرکــزی درنظــر‬ ‫دارد از افــراد واجدالشــرایط در اســتان گیــان‬ ‫بــا عقــد قــرارداد رســی دعــوت بــه همــکاری‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫بخیش از مزایای کار برای پذیرفته شدگان‪:‬‬ ‫امکان اخذ نمایندیگ های رسیم و تخصیص‬ ‫امــکان فعالیــت همزمــان در همــه شــرکت هــای‬ ‫بیمــه ای مجــاز کشــور ( ایــران‪ ،‬اســیا‪ ،‬دانــا‪،‬‬ ‫پاســارگاد‪ ،‬ملــت‪ ،‬ســامان‪ ،‬کوثــر‪ ،‬معلــم و‪) ...‬‬ ‫امــکان فعالیــت در همــه رشــته هــای بیمــه‬ ‫ای از جملــه (ثالــث‪ ،‬بدنــه‪ ،‬اتــش ســوزی‪،‬‬ ‫مســئولیت‪ ،‬تکمیــی درمــان‪ ،‬عمــر و تامیــن‬ ‫اتیــه و‪)...‬‬ ‫ایجــاد ســابقه کار در سیســتم ســنهاب بیمــه‬ ‫مرکــزی و تضمیــن اینــده شــغیل بــرای اهــداف‬ ‫بلندمــت در صنعــت بیمــه کشــور‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش محصوالت‬ ‫بهداشیت در رشت تعدادی‬ ‫بازاریاب و تعدادی راننده‬ ‫(بدون خودرو) جذب یم‬ ‫‪01333716891‬‬ ‫نماید‬ ‫شرکت سحرگستر (شکالت لوکاکو)‬ ‫نماینده انحصاری محصوالت اُنیک‪ ،‬به به‪ ،‬داالس‪ ،‬وجین و‬ ‫تی تی کا جهت راه اندازی الین جدید محصوالت غذایی به‬ ‫‪01333618920 -21‬‬ ‫ویزیتور اقا و خانم نیازمند است‬ ‫حقوق جدید اعالم شده وزارت کار ‪ +‬هزینه ایاب و ذهاب کامل ‪ +‬پورسانت ‪+‬‬ ‫بیمه تکمیلی ‪ +‬هزینه غذا ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪ +‬هزینه ماموریت‬ ‫جذب ‪ ۱۳۲‬امریه در دانشگاه ها برای اول ابان ماه سال جاری‬ ‫?‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک موسسه اموزیش واقع‬ ‫در رشت‪ ،‬مدرس زبان‬ ‫(انگلییس‪ ،‬الماین‪ ،‬رویس‪ ،‬تریک‬ ‫استانبویل‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اسپانیایی‪،‬‬ ‫عریب) جذب یم نماید‬ ‫متقاضیان لطفاً روزمه خود را به‬ ‫شماره واتساپ زیر ارسال نمایند‬ ‫‪? WhatsApp: 09118018018‬‬ ‫واریــز درامــد طبــق ائیــن نامــه مصــوب‬ ‫بیمــه مرکــزی‬ ‫امــکان انتخــاب نــوع فعالیــت بــه صــورت پــاره‬ ‫وقــت و تماموقــت‬ ‫قــرارداد مســتقیم بــا کارگــزاری و برخــورداری‬ ‫از امتیــازات حمایــی و امــوزیش مــداوم‬ ‫و سایر مزایا‪..‬‬ ‫عالقــه منــدان میتواننــد جهــت بــریس و‬ ‫پذیــرش در مصاحبــه حضــوری مشــخصات‬ ‫خــود شــامل ‪ :‬نــام و نــام خانــوادیگ‪ ،‬مــدرک‬ ‫تحصیــی و محــل ســکونت خــود را بــه شــماره‬ ‫زیــر پیامــک نماینــد‪.‬‬ ‫بــه ســواالت متقاضیــان محتــرم فقــط در‬ ‫جلســه حضــوری پاســخ داده میشــود لــذا‬ ‫لطفــا از تمــاس مســتقیم خــودداری نماییــد‬ ‫‪50001040010600‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شــرکت مــواد غــذایی در شــهرک صنعــی‬ ‫در نظــر دارد بــا حقــوق پایــه قانــون کار جهــت‬ ‫تکمیــل کادر خــود از یــک نفــر پرســنل اداری‬ ‫خانــم و یــک نفــر کارشــناس فــروش خانــم بــا‬ ‫شــرایط زیــر دعــوت بــه همــکاری نمایــد‬ ‫جنسیت ‪ :‬خانم‬ ‫قدرت مذاکره و روابط عمویم باال‬ ‫اشنایی با اینترنت و کامپیوتر‬ ‫توانایی اداره پیج اینستاگرام‬ ‫تســلط در زبــان انگلیــی در انتخــاب تاثیــر‬ ‫مثبــت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ساعت تماس ‪ ۸‬تا ‪۱۷‬‬ ‫‪01341143814‬‬ ‫‪09058063328‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به تعدادی پرسنل جوان جهت‬ ‫مشاوره تحصییل ‪ -‬اموزیش در‬ ‫موسسه اموزیش‬ ‫حرف اخر نیازمندیم‪.‬‬ ‫شرکت ویتانا (بیسکویت مادر)‬ ‫شرایط جذب ‪:‬‬ ‫فن بیان خوب‬ ‫کار فقط به صورت تلفین است‪.‬‬ ‫محل سکونت‪ :‬استان گیالن‬ ‫جنسیت ‪ :‬اقا ‪ /‬خانم‬ ‫دانشجو نباشد‬ ‫دفتر مرکزی ‪ :‬رشت‪ ،‬سبزه میدان‬ ‫شعبه دوم ‪ :‬رشت‪ ،‬مطهری‬ ‫‪01333265190‬‬ ‫‪09120178622‬‬ ‫از اقایان و بانوان عالقمند‬ ‫و فعال (بویم و غیر بویم )‬ ‫برای بازاریایب دعوت‬ ‫به همکاری مینماید‬ ‫منطقه ویزیت استان گیالن‬ ‫همچنین به یک نفر‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫به همراه تیم فروش‬ ‫نیازمندیم ‪09112303431‬‬ ‫اقای یحیی زاده‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫تراز تجاری استان ارتقاء می یابد؛‬ ‫واحدهای صنفی متخلف پلمب می شود؛‬ ‫تشدید نظارت بر رعایت پروتکل ها در‬ ‫واحد های صنفی گیالن‬ ‫ارســان زارع در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در‬ ‫اســتانداری گیــان بــا بیــان اینکــه در ماه هــا و هفته هــای گذشــته‬ ‫دســتورالعمل هایی را مشــخص و به عنــوان مصوبــات قانونــی‬ ‫ابــاغ کــرده اســت اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی مطالبــه عمومــی اســت و همــه بایــد بــه ایــن قوانیــن‬ ‫احتــرام بگذارنــد تــا شــاهد اســیب حداقلــی ناشــی از کرونــا‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه تشــدید بازرســی ها و برخــورد‬ ‫قاطعانــه بــا متخلفانــی کــه مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا را‬ ‫رعایــت نمی کننــد گفــت‪ :‬اگــر اصنــاف پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫را رعایــت نکننــد به طــور قطــع بــا اخطــار و مجازات هــای قانونــی‬ ‫روبـه رو می شــوند کــه ایــن موضــوع در صــورت تکــرار می توانــد‬ ‫بــه پلمــب محــل کســب و انهــا نیــز منجــر شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در صــورت عــدم رعایــت دســتورالعمل ها‪،‬‬ ‫بازرســان به طــور قاطــع بــا متخلفــان و اصنافــی کــه پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد برخــورد می کننــد گفــت‪ :‬تشــدید‬ ‫نظارت هــا از فــردا در دســتور کار دســتگاه های نظارتــی قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت و ایــن موضــوع را بــه تمامــی فرمانــداران ابــاغ‬ ‫کردیــم و هیــچ کــس حــق کوتاهــی در انجــام وظایــف محولــه‬ ‫را نــدارد‪.‬‬ ‫زارع بــا بیــان اینکــه بــر میــزان رعایــت دســتورات بهداشــتی در‬ ‫ادارات دولتــی‪ ،‬مراکــز عمومــی و نهادهــای انقالبــی و همچنیــن‬ ‫در بخش هــای حمــل و نقــل به صــورت جــدی نظــارت می شــود‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬رعایــت دســتورات بهداشــتی یــک دســتور ملــی اســت‬ ‫و همــه ملــزم بــه رعایــت ان هســتند و در ایــن راســتا هیــچ عــذر و‬ ‫بهان ـه ای قبــول نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر هفتــه یــک میلیــون و ‪ 800‬هــزار‬ ‫ماســک بــه عــاوه تولیــدات گروه هــای جهــادی در گیــان تولیــد‬ ‫می شــود و در ایــن زمینــه کمبــود نداریــم افــزود‪ :‬اگــر کســی‬ ‫دســتورات بهداشــتی را رعایــت نکنــد قاطعانــه بــا او برخــورد‬ ‫خواهــد شــد زیــرا بهانه هایــی نظیــر کمبــود یــا نبــود ماســک قابــل‬ ‫پذیــرش نیســت و ماســک بــا کیفیــت در مراکــز مختلــف به وفــور‬ ‫یافــت می شــود‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گیــان اســتفاده از تمامــی‬ ‫ظرفیت هــا بــه نحــو مطلــوب در‬ ‫حــوزه تجــاری را الزم و ضــروری‬ ‫خوانــد و بــا بیــان اینکــه کمــک بــه‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــرای‬ ‫مــواد اولیــه و ماشــین االت‬ ‫ضــروری اســت عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬جلوگیــری از اخــال‬ ‫در بحــث تولیــد ان هــم در‬ ‫ســال مزیــن بــه شــعار جهــش‬ ‫تولیــد در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫علیــه ملــت و کشــورمان اجرایــی‬ ‫کردنــد و بــدون شــک هــر کشــور‬ ‫دیگــری اگــر در ایــن شــرایط‬ ‫قــرار می گرفــت دچــار مشــکالت‬ ‫عدیــده می شــد‪.‬‬ ‫راســتای حــل و فصــل مشــکالت‬ ‫و چالش هــای بخــش تولیــد و‬ ‫صنعــت جلســات کارگــروه رونــق و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد بــه شــکل مســتمر‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گیــان فشــار تحریمــی‬ ‫و شــیوع ویــروس کرونــا را دو‬ ‫موضوعــی کــه بــر روی اقتصــاد‪،‬‬ ‫صنعــت و چرخــه تولیــدات‬ ‫تاثیــرات مخربــی گذاشــت تلقــی‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬در ‪ 5‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال مزیــن بــه جهــش تولیــد و در‬ ‫مجمــوع ‪ 367‬هــزار و ‪ 875‬تــن کاال‬ ‫از اســتان گیــان بــه کشــورهای‬ ‫مختلــف منطقــه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت گیــان اولویــت‬ ‫برنامه هــای کارگــروه ســتاد‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد را‬ ‫حمایــت بــرای تکمیــل واحدهــای‬ ‫تولیــدی نیمه تمــام‪ ،‬مشــکل دار و‬ ‫ایجــاد واحدهــای جدیــد در گام‬ ‫بعــدی خوانــد و گفــت‪ :‬اغــاز‬ ‫بــه کار مجــدد و از ســرگیری‬ ‫فعالیــت و احیــاء صنایــع راکــد‬ ‫گیــان امــری اســت کــه بــرای ان‬ ‫زمینه ســازی های الزم در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫دلق پــوش عمــده محصــوالت‬ ‫دلق پــوش بــا بیــام اینکــه در‬ ‫ســال ‪ 99‬و در راســتای تحقــق‬ ‫سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫صــادرات ‪ 600‬میلیــون دالری‬ ‫گیــان هدفگــذاری شــده اســت از‬ ‫وجــود پتانســیل مناســب در اســتان‬ ‫بــرای تحقــق ایــن هــدف ســخن‬ ‫گفــت و افــزود‪ :‬میــزان صــادرات‬ ‫تحقــق یافتــه اســتان گیــان در ســال‬ ‫گذشــته از میــزان هدفگذاری هــا‬ ‫هــم فراتــر رفــت و بــه عــدد ‪587‬‬ ‫میلیــون دالر رســید‪.‬‬ ‫صادراتــی اســتان گیــان در ‪ 5‬ماهــه‬ ‫نخســت امســال را اقالمــی نظیــر‬ ‫کاالهــای نباتــی‪ ،‬معدنــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫غذایــی‪ ،‬محصــوالت نســاجی و‬ ‫محصــوالت پالســتیکی اعــام‬ ‫کــرد و ابــراز داشــت‪ :‬محصــوالت‬ ‫صادراتــی اســتان گیــان بــه‬ ‫کشــورهای روســیه‪ ،‬اذربایجــان‪،‬‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫عــراق صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی رشــد قابــل توجــه میــزان‬ ‫صــادرات اســتان گیــان در ســال‬ ‫‪ 98‬در مقایســه بــا ســال ‪ 97‬را مــورد‬ ‫اشــاره قــرار داد و بــا بیــان اینکــه این‬ ‫موضــوع از شــرایط خــوب اســتان‬ ‫حکایــت دارد گفــت‪ :‬دشــمنان‬ ‫انقــاب شــدیدترین تحریم هــا را‬ ‫وی اعمــال نــگاه جهــادی در‬ ‫کنــار اســتفاده بهینــه از داشــته های‬ ‫داخلــی در زمینــه تولیــدات را رمــز‬ ‫پیــروزی کشــورمان در شــرایط‬ ‫جنــگ اقتصــادی دانســت و بــا‬ ‫اذعــان بــه حمایت هــای دولــت از‬ ‫ایــن حــوزه خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫دلق پــوش برنامه ریــزی در‬ ‫راســتای تشــکیل کمیته هــای‬ ‫مشــترک مــرزی بــا‬ ‫کشــورهای همســایه و استانی‬ ‫بــا محوریــت اســتاندار گیــان‬ ‫را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه پیوســتن کشــورمان بــه‬ ‫جمــع کشــورهای عضــو‬ ‫معاهــده گمرکــی اوراســیا پیگیــری‬ ‫مبــادالت مــرزی و مــراودات‬ ‫تجــاری بــا کشــورهای همســایه‬ ‫بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫وی انســجام و اتحــاد در کنــار‬ ‫تکیــه بــر توانمندی هــای داخلــی‬ ‫و اســتفاده بهینه تــر از پتانســیل ها‬ ‫را رمــز موفقیــت در جنــگ‬ ‫اقتصــادی تلقــی کــرد و در‬ ‫همیــن زمینــه افــزود‪ :‬بــا حمایــت‬ ‫از تولیدکننــدگان‪ ،‬صنعتگــران و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و حــل مشــکالتی‬ ‫کــه در مســیر کار انــان بــه وجــود‬ ‫می ایــد بســتر الزم بــرای تحقــق‬ ‫شــعار راهبــردی جهــش تولیــد‬ ‫فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫در مازندران؛‬ ‫کالهبرداری هکر ‪ 14‬ساله در فضای مجازی‬ ‫اســتاندار گیــان بــا تاکیــد بــر تســریع در رونــد اطالع رســانی‬ ‫دربــاره برخوردهــای قانونــی و پلمــب واحدهــای متخلــف‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬حتی االمــکان از ترددهــای غیرضــروری پرهیــز‬ ‫شــود و در صــورت لــزوم بایــد تمــام پروتکل هــا به طــور دقیــق‬ ‫رعایــت شــود زیــرا ایــن کار بهتریــن قدردانــی مــا از کادر درمانــی‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــا اشــاره بــه اینکــه مهــار کرونــا‬ ‫نیازمنــد یــک عــزم همگانــی بــوده و تنهــا از عهــده کادر بهداشــت‬ ‫و درمــان برنمی ایــد بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه احتمــال ورود مســافر‬ ‫بــه اســتان‪ ،‬برپایــی اجتماعــات‪ ،‬چــادر و کمــپ ممنــوع اســت و‬ ‫بــه هیــچ وجــه اجــازه برپایــی چــادر در هیــچ نقطـه ای از شــهرها و‬ ‫روســتاها داده نمی شــود‪.‬‬ ‫زارع بــا بیــان اینکــه در اربعیــن امســال هیچگونــه راهپیمایــی‬ ‫برگــزار نمی شــود ابــراز داشــت‪ :‬حرکــت دســته جات نیــز ممنــوع‬ ‫اســت و مراســمات برگــزار شــده در خانه هــا نیــز بایــد بــا رعایــت‬ ‫دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی و حفــظ فاصلــه اجتماعــی باشــد و از‬ ‫ظرفیــت فضــای مجــازی و صــدا و ســیما نیــز بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫صادرات ‪ ۳۶۷‬هزار تن کاال از گیالن در ‪ ۵‬ماهه نخست امسال‬ ‫فرهــاد دلق پــوش‪ ،‬صادرکننــدگان‬ ‫را به ویــژه در شــرایطی کــه بــا‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه دشــمن و‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا مواجهیــم‬ ‫محــور تحــول اقتصــادی خوانــد‬ ‫و بــا اعــام اینکــه تــراز تجــاری‬ ‫اســتان گیــان بــا اســتفاده از تمــام‬ ‫ظرفیت هــا قابــل ارتقــاء اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬صــادرات گیــان در‬ ‫‪ 5‬ماهــه نخســت امســال در مقایســه‬ ‫بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫کالهبــرداری نوجــوان ‪ 14‬ســاله در‬ ‫فضــای مجــازی در مازندرانرئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان مازنــدران از‬ ‫کشــف کاله بــرداری ‪ 500‬میلیونــی‬ ‫نوجــوان ‪ 14‬ســاله در فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد در تشــریح ایــن خبــر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه تعــدادی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مبنــی‬ ‫بــر کاله بــرداری از انــان از طریــق‬ ‫کانال هــای صیغــه یابــی در فضــای‬ ‫مجــاری‪ ،‬موضــوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان مازنــدران‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و مهندســی‪ ،‬متهــم را‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگی هــای‬ ‫قضائــی دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫ســرهنگ خورشــاد در ادامــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متهــم کــه ‪ 14‬ســاله و اهــل‬ ‫یکــی از شهرســتان های اســتان‬ ‫مازنــدران اســت‪ ،‬در بازجویی هــای‬ ‫بــه‬ ‫تاکنــون‬ ‫به عمل امــده‬ ‫کاله بــرداری ‪ 500‬میلیونــی از افــراد‬ ‫مختلــف در سراســر کشــور اعتــراف‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی بابیــان این کــه متهــم پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪ ،‬از کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی خواســت‪ :‬در‬ ‫صــورت برخــورد بــا محتــوای‬ ‫مشــکوک و مجرمانــه بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬در قســمت‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫گــزارش مربوطــه را ارائــه دهنــد‬ ‫تــا برخــورد قانونــی بــا گرداننــدگان‬ ‫ایــن ســایت ها و صفحــات‬ ‫اجتماعــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫کمترین اشکال در مسیر‬ ‫سرمایه گذاری را نمی پذیریم‬ ‫ارســان زارع در جلســه شــورای اداری این شهرســتان‬ ‫ضمــن تبریــک فــرا رســیدن هفتــه نیــروی انتظامــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نــام نیــروی انتظامــی بــا شــجاعت و‬ ‫ایثارگــری غیورمردانــی گــره خــورده کــه همــواره در‬ ‫جهــت تحقــق اهــداف متعالــی نظــام تــاش کرده انــد‬ ‫و امنیــت را بــرای مــا بــه ارمغــان اورده انــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان امنیــت را موضوعــی مهــم در جامعــه‬ ‫عنــوان کــرد و بــا بیــان اینکــه ایــن مولفــه مهــم بایــد‬ ‫در ابعــاد مختلــف سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫و فرهنگــی وجــود داشــته باشــد گفــت‪ :‬مــردم در‬ ‫برقــراری امنیــت در جامعــه نقشــی بی بدیــل و‬ ‫انکارناپذیــر دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ملــت ایــران در چهــل ســال‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب بــا وجــود تمــام دشــمنی های‬ ‫دولت هــای مســتکبر هرگــز از ارمان هــای خــود‬ ‫کوتــاه نیامــده و از مقاومــت کــردن دســت‬ ‫نکشــیدند افــزود‪ :‬حفــظ وحــدت و تقویــت روحیــه‬ ‫و امیدبخشــی بــه مــردم و مشــارکت انــان در مســائل‬ ‫مختلــف یــک مولفــه مهــم اســت کــه بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫زارع شــرط پیــروزی در جنــگ اقتصــادی دشــمنان‬ ‫علیــه نظــام اســامی را در ســایه وحــدت عنــوان‬ ‫کــرد و ابــراز داشــت‪ :‬مــردم مومــن و والیتمــدار و‬ ‫بصیــر ایــران ایســتادگی و مقاومــت خــود در برابــر‬ ‫زورگویی هــای دشــمنان را فرامــوش و کمرنــگ‬ ‫نکرده انــد و همیــن مولفــه نیــز عامــل پیــروزی و‬ ‫ســرافرازی کشــورمان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان وجــود امنیــت در‬ ‫ســرمایه گذاری را خنثی کننــده همــه توطئه هــا‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬عــزت هــر ملتــی در گــرو انســجام‬ ‫و همبســتگی انهــا اســت و وحــدت و بــرادری‬ ‫از توصیه هــای پیامبــر(ص) بــه مســلمانان بــوده و‬ ‫رضوانشــهر تجلــی وحــدت بیــن اقــوام اســت کــه ایــن‬ ‫موضــوع ظرفیتــی بــزرگ بــرای توســعه شهرســتان‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر همــکاری همه جانبــه برپایــه قانــون‬ ‫اساســی کشــور بــا ســرمایه گذاران خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بایــد در چارچــوب تعییــن شــده توســط قانــون بــا‬ ‫ســرمایه گذاران در سراســر اســتان گیــان نهایــت‬ ‫تعامــل و همــکاری وجــود داشــته باشــد و کمتریــن‬ ‫اشــکال در مســیر ســرمایه گذاری را نمی پذیریــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان مزیت هــای شهرســتان رضوانشــهر را‬ ‫مــورد اشــاره قــرار داد و عنــوان کــرد‪ :‬قــرار گرفتــن‬ ‫در مســیر ترانزیــت یکــی از ظرفیت هــای قابــل توجــه‬ ‫رضوانشــهر اســت کــه بایــد بــرای بهره گیــری از ان‬ ‫در جهــت ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای جوانــان‬ ‫ایــن منطقــه برنامه ریــزی اصولــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫زارع بــا بیــان اینکــه مقابلــه بــا تخریــب جنگل هــای‬ ‫اســتان گیــان به عنــوان یــک موهبــت خــدادادی و‬ ‫ثــروت ملــی از ضروریــات اســت بیــان کــرد‪ :‬صیانــت‬ ‫از منابــع طبیعــی به ویــژه مقابلــه جــدی بــا قاچــاق‬ ‫چــوب و تخریــب جنــگل در قالــب طــرح زراعــت‬ ‫چــوب بایــد مــورد توجــه مســئوالن شهرســتان‬ ‫رضوانشــهر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان گیــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫زراعــت چــوب ضمــن جلوگیــری از اســیب دیــدن‬ ‫اراضــی جنگلــی‪ ،‬زمینــه اشــتغال زایی به ویــژه اشــتغال‬ ‫روســتایی در رضوانشــهر را فراهــم می کنــد افــزود‪:‬‬ ‫از فرمانــدار ایــن شهرســتان درخواســت می کنــم کــه‬ ‫در تعامــل بــا ســایر مســئوالن شهرســتان مشــکالت‬ ‫موجــود را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر خدمت رســانی و تــاش تــا اخریــن‬ ‫روز مســئولیت تصریــح کــرد‪ :‬بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫در بخــش کارگــری رضوانشــهر کــه مرتبــط بــا‬ ‫شــرکت های چــوکا و شــفارود اســت جلســات‬ ‫متعــددی در اســتان برگــزار کردیــم و پیگیری هایــی‬ ‫نیــز در ســطح ملــی انجــام شــده امــا ســهامداران ایــن‬ ‫مجموعه هــا‪ ،‬برنامه هــای اجرایــی و عملیاتــی بــرای‬ ‫بهبــود معیشــت کارگــران و تولیــد کارخانــه را در‬ ‫دســتور کار قــرار دهنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مزد توافقی بهانه جدید کارفرمایان؛‬ ‫کارگر انتخابی جز قبول‬ ‫توافق اجباری ندارد‬ ‫در شــرایطی کــه دســتمزد قانونــی وزارت کار هــم جوابگــوی‬ ‫تامیــن هزینــه هــای زندگــی کارگــران نیســت‪ ,‬هســتند‬ ‫کارفرمایانــی کــه بــه بهانــه هــای واهــی‪ ,‬حقوقــی کمتــر از وزارت‬ ‫کار را پرداخــت مــی کننــد و مدعــی انــد کــه دســتمزد مــورد‬ ‫رضایــت کارگــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬بحــث‬ ‫«مــزد توافقــی» ســال هــای ســال اســت کــه در میــان کارگــران و‬ ‫کارفرمایــان ســودجو عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن رســم تقریبــا ً مرســوم در بســیاری از کارگاه هــا نــه تنهــا‬ ‫طــرح طبقه بنــدی اجرایــی نمی شــود بلکــه همــان افزایــش‬ ‫دســتمزد ســالیانه کــه بــه نوعــی در تامیــن هزینــه هــای ســال بعــد‬ ‫تاثیــری نــدارد و بــا ایــن بهانــه از ســوی کارفرمایــان ســودجو بــه‬ ‫کارگــران پرداخــت نمــی شــود و کارفرمایــان بــا ایــن بهانــه واهــی‬ ‫و غیرانســانی کــه خــود کارگــر راضــی اســت و توافــق کــرده‪،‬‬ ‫همــان حــق قانونــیِ حداقلــی را هــم بــه کارگــران نمی پردازنــد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه صــف بیــکاران روز بــه روز در حــال افزایــش‬ ‫اســت و بــا کرونــا بیشــتر هــم شــده اســت‪ ,‬کارگــر انتخابــی‬ ‫جــز قبــول توافــق اجبــاری نــدارد‪ .‬چــرا اگــر ایــن توافــق را‬ ‫نپذیرد؛سرنوشــتش بیــکاری و تعدیــل اســت‪ ,‬بنابرایــن ناچــار‬ ‫اســت کــه بــه تــن بــه توافقــی ندهــد کــه کمتــر از حقــش اســت‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه کارگــران بــه دلیــل نداشــتن تشــکل مســتقل حــق‬ ‫اعتــراض ندارنــد ودر داخــل کارگاه قــدرت چانــه زنــی انهــا بــا‬ ‫فشــار درون کارگاهــی و بــرون کارگاهــی بــه حداقــل رســیده‬ ‫اســت‪ ,‬اینکــه کارفرمایــان بیــان کننــد کــه حقــوق کمتــر از حداقــل‬ ‫وزارت کار توافــق کارگــران بــوده اســت چیــزی جــز اجحــاف در‬ ‫حــق کارگــران بــی پنــاه نیســت‪.‬‬ ‫حســین حبیبــی‪ ،‬عضــو هیــات مدیــره کانــون عالــی شــوراهای‬ ‫اســامی کار کشــور در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی‬ ‫خبرگــزاری تســنیم دربــاره اینکــه ایــن روزهــا کارفرمایانــی‬ ‫هســتند کــه حقوقــی کمتــر از حقــوق وزارت کار پرداخــت مــی‬ ‫کننــد ومعتقــد هســتند کــه کارگــر موافــق اســت مــی گویــد‪:‬‬ ‫هــر پرداختــی کمتــر از حــق قانونــی و واقعــی کارگــر‪ ،‬مصـ ِ‬ ‫ـداق‬ ‫بهره کشــی اشــکار اســت؛ کارگــران بســیاری ایــن روزهــا مجبــور‬ ‫شــده اند بــا کمتــر از حــق واقعــی خــود بســازند و ســکوت کننــد‪.‬‬ ‫یعنــی همــان افزایــش ناقابــل دســتمزد نیــز در مــورد انهــا اجرایــی‬ ‫ِ‬ ‫مســلم اســتثمار اســت بــا‬ ‫مصــداق عینــی و‬ ‫نمی شــود‪ .‬ایــن امــر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬چــون یــک توافــق بــا رضایــت خــو ِد استثمارشــونده‬ ‫در جریــان اســت‪ ،‬نمی تــوان هیــچ دسترســی بــه کارگرانــی کــه‬ ‫در ایــن وضعیــت قراردارنــد‪ ،‬داشــت یــا امــار دقیقــی از انهــا بــه‬ ‫دســت اورد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬زمانــی کــه کارگــر کمتــر از حداقــل وزارت کار‬ ‫مــی گیــرد یعنــی حقوقــی کمتــر از ‪2‬میلیــون و ‪611‬هــزار تومــان‬ ‫حقــوق می گیرنــد‪ .‬در شــرایطی کــه فاصلــه بیــن ســبد معیشــت‬ ‫و دســتمزد بیــداد می کنــد کــدام کارگــری اســت کــه از ایــن‬ ‫دســتمزد رضایــت داشــته باشــد؟ مشــخص اســت کــه رضایــت‬ ‫کارگــران از ســر اجبــار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نــه تنهــا دســتمزد قانونــی حــق کارگــر اســت‬ ‫بلکــه اجــرای «طــرح طبقه بنــدی مشــاغل» نیــز حــق قانونــی‬ ‫کارگــران اســت افزود‪:‬حتــی در ایین نامــه طــرح طبقــه بنــدی‪،‬‬ ‫بایســتی امــکان تنــزل شــغلی بــا رضایــت و توافــق کتبــی خــود‬ ‫کارگــر حــذف شــود؛ چراکــه بــا اخــذ تعهــد کتبــی از کارگــر و‬ ‫رضایتنامه هــای اجبــاری نمی تــوان گــروه شــغلی او را تنــزل داد‪.‬‬ ‫حبیبــی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ 48‬و ‪ 49‬قانــون کار گفــت‪ :‬در قانــون‬ ‫کار نیــز‪ ،‬هــدف از اجــرای طــرح طبقه بنــدی‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫بهره کشــی از کا ِر دیگــری عنــوان شــده اســت و کارفرمایــان‬ ‫موظــف هســتند طــرح طبقه بنــدی مشــاغل کارگاه را تهیــه و بــه‬ ‫تاییــد ادارات کار برســاند‪.‬اگر طــرح طبــق بنــدی مشــاغل اجــرا‬ ‫شــود‪ ,‬حــق کارگــران کمتــر پایمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ 48-‬بــه منظــور جلوگیــری از بهره کشــی از کار دیگــری‬ ‫وزارت کار و امــور اجتماعــی موظــف اســت نظــام ارزیابــی و‬ ‫طبقه بنــدی مشــاغل را بــا اســتفاده از اســتاندارد مشــاغل و عــرف‬ ‫مشــاغل کارگــری در کشــور تهیــه نمایــد و بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫دراورد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ 49-‬بــه منظــور اســتقرار مناســبات صحیــح کارگاه یــا بــازار‬ ‫کار در زمینــه مــزد و مشــخص بــودن شــرح وظایــف و دامنــه‬ ‫مســئولیت مشــاغل مختلــف در کارگاه‪ ،‬کارفرمایــان مشــمول ایــن‬ ‫قانــون موظفنــد بــا همــکاری کمیتــه طبقه بنــدی مشــاغل کارگاه و‬ ‫یــا موسســات ذیصــاح طــرح طبقه بنــدی مشــاغل را تهیــه کننــد‬ ‫و پــس از تاییــد وزارت کار و امــور اجتماعــی بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫دراورنــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی؛‬ ‫جزییات استخدام نیروهای درگیر با کرونا در وزارت بهداشت تشریح شد‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و‬ ‫برنامه ریــزی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫پیشــنهاد مشــترک وزارت بهداشــت‬ ‫و ســازمان اداری و اســتخدامی و‬ ‫تصویــب شــورای توســعه مدیریــت‬ ‫و ســرمایه انســانی کشــور‪ ،‬بــرای‬ ‫مدافعــان ســامت در ازمون هــای‬ ‫بکارگیــری و اســتخدام دانشــگاه هــای‬ ‫علــوم پزشــکی تــا ســقف ‪ ۲۰‬امتیــاز‪،‬‬ ‫در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گزارش روز ســه شــنبه بــازارکار از‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬ســید کامــل تقــوی‬ ‫نــژاد افــزود‪ :‬کارکنــان قــراردادکار‬ ‫معیــن‪ ،‬کارگــری‪ ،‬شــرکتی‪ ،‬طــرح‬ ‫پزشــکان و پیراپزشــکان و متعهدیــن‬ ‫خدمــت کــه در راســتای وظایــف و‬ ‫ماموریــت هــای محولــه بــه صــورت‬ ‫مســتقیم در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫و درمــان بیمــاری کوویــد‪۱۹‬در‬ ‫مراکــز بهداشــتی و درمانــی زیــر‬ ‫مجموعــه وزارت بهداشــت درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی‪ ،‬انســتیتو پاســتور و‬ ‫فوریت هــای پزشــکی خدمــت کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬مشــمول اســتفاده از امتیازهــای‬ ‫ایــن دســتورالعمل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــازه زمانــی محاســبه‬ ‫ســوابق بــرای اعطــای امتیــازات ایــن‬ ‫تصویــب نامــه از اول اســفند مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬تــا زمــان اعــام خاتمــه‬ ‫فراگیــری بیمــاری کرونــا از طریــق‬ ‫ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع‬ ‫و برنامــه ریــزی وزارت بهداشــت‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬بــه ازای هــر مــاه فعالیــت‬ ‫مســتقیم کارکنــان یــاد شــده بــا‬ ‫بیمــاری کرونــا در بــازه زمانــی تعییــن‬ ‫شــده‪ ،‬دو درصــد امتیــاز کل بــه امتیــاز‬ ‫مکتســبه فــرد در مرحلــه ازمــون‬ ‫کتبــی و حداکثــر تــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫امتیــاز‪ ،‬در ازمــون هــای بکارگیــری‬ ‫و اســتخدام وزارت بهداشــت و زیــر‬ ‫مجموعــه هــای ان افــزوده خواهــد‬ ‫شــد؛ همچنیــن امتیــاز فعالیــت مســتقیم‬ ‫پرســنل صرفــا بــرای یــک مرحلــه‬ ‫تغییــر نــوع قــرارداد (شــرکتی بــه‬ ‫قــراردادی و یــا قــراردادی بــه پیمانــی)‬ ‫قابــل احتســاب اســت‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــه منظــور‬ ‫اجــرای دقیــق مفــاد ایــن دســتورالعمل‬ ‫در هــر دانشــگاه کمیتــه ای بــا‬ ‫مســئولیت رییــس دانشــگاه‪ ،‬دبیــری‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت ومنابــع و‬ ‫عضویــت مدیــر حراســت‪ ،‬مدیــر‬ ‫بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات‬ ‫دانشــگاه و نماینــده ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامــه ریــزی اســتان تشــکیل مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی یکــی از برنامــه هــای اصلــی ایــن‬ ‫کمیتــه را تعییــن واحــد های بهداشــتی‬ ‫و درمانــی‪ ،‬فوریــت هــای پزشــکی و‬ ‫واحــد هــای زیــر مجموعــه دانشــگاه‬ ‫کــه در بــازه زمانــی فراگیــری کرونــا‬ ‫بــه عنــوان واحــد درگیــر مســتقیم‬ ‫شــناخته مــی شــوند؛ عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در صورتــی کــه هــر یــک از‬ ‫واحدهــای مذکــور در بخشــی از بــازه‬ ‫زمانــی‪ ،‬درگیــر مســتقیم بــوده باشــند‪،‬‬ ‫صرفــا زمــان درگیــری مســتقیم بــرای‬ ‫ان واحــد لحــاظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد بررســی و تعییــن افــراد‬ ‫مشــمول بــرای اســتفاده از امتیــازات‪،‬‬ ‫بررســی و تاییــد مســتندات مربــوط بــه‬ ‫افــراد مشــمول دســتورالعمل و تعییــن‬ ‫ســابقه خدمــت انــان در واحــد هــای‬ ‫مزبــور‪ ،‬تاییــد فــرم مربــوط بــه ســابقه‬ ‫خدمــت افــراد مشــمول بــر اســاس‬ ‫مســتندات‪ ،‬بررســی گــزارش هــای‬ ‫واصلــه بــه کمیتــه و رســیدگی بــه‬ ‫شــکایات افــراد متقاضــی و بهرمنــدی‬ ‫از امتیــازات را از دیگــر اهــداف‬ ‫تشــکیل ایــن کمیتــه عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن امتیازهــا در ازمــون‬ ‫پیــش روی وزارت بهداشــت بــرای‬ ‫مدافعــان ســامت در نظــر گرفتــه مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫معاون سرمایه گذاری ‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی‪:‬‬ ‫پرداخت وام قرض الحسنه ‪ ۳۰‬میلیون تومانی اشتغال روستایی از هفته اینده‬ ‫معــاون ســرمایه گــذاری ‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی معاونــت توســعه‬ ‫روســتایی گفــت‪ :‬تســهیالت بانکــی‬ ‫قرض الحســنه ای ‪ ۳۰‬میلیــون تومانــی‬ ‫از هفتــه اینــده در ‪ ۵‬بانــک عامــل‬ ‫بــا ســود بانکــی ‪ ۴‬درصــدی قابــل‬ ‫پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫منوچهــر رزمجــو معــاون ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫معاونــت توســعه روســتایی کشــور‬ ‫امــروز در نشســت خبــری بــه مناســبت‬ ‫روز ملــی روســتا و عشــایر در ارتبــاط‬ ‫بــا نحــوه تخصیــص اعتبــارات‬ ‫تســهیالت اشــتغالزایی روســتایی و‬ ‫عشــایری اظهــار کــرد‪ 50 :‬درصــد‬ ‫ایــن اعتبــارات در بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫‪ 25‬درصــد در بخــش صنایــع و معــادن‬ ‫کوچــک‪ 4 ،‬درصــد در بخــش صنایــع‬ ‫دســتی و فرشــهای دســت بــاف‪10 ،‬‬ ‫درصــد در بخــش فنــاوری و خدمــات‬ ‫فنــاوری اطالعــات و مابقــی بــرای‬ ‫تامیــن ســرمایه درگــردش روســتائیان‬ ‫و عشــایر پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره ه اینکه اشــتغال روســتایی‬ ‫بــه صــورت پایــدار دنبــال مــی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬اشــتغالزایی در بخــش روســتا‬ ‫بــا کمــک صنــدوق کارافرینــی امیــد‪،‬‬ ‫بنیــاد برکــت و بنایــد علــوی پــروژه‬ ‫هــای بــرای اشــتغالزایی در میــان‬ ‫جوامــع روســتایی و عشــایر و بــرای‬ ‫‪ 3‬تــا ‪ 4‬هــزار نفــر شــغل ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســرمایه گــذاری ‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی معاونــت توســعه روســتایی‬ ‫کشــور ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس قانــون‬ ‫بودجــه جــاری ‪ 500‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه بــه‬ ‫روســتائیان تعلــق میگیــرد و ســقف‬ ‫تســهیالت از ‪ 10‬میلیــون تومــان بــه ‪30‬‬ ‫میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تســهیالت‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت روســتائیان و‬ ‫ایجــاد مشــاغل کوچــک پرداخــت‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫پروژه هــای روز ملــی روســتا بــه‬ ‫صــورت ویدئــو کنفرانــس توســط‬ ‫روحانــی افتتــاح می شــود‬ ‫رزمجــو اظهــار کــرد‪ :‬ایــن تســهیالت‬ ‫از هفتــه اینــده در ‪ 5‬بانــک عامــل‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬رفــاه‪ ،‬ملــت‪ ،‬ملــی و‬ ‫صــادرات بــه صــورت قــرض الحســنه‬ ‫و بــا ســود بانکــی ‪ 4‬درصــدی قابــل‬ ‫پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫اینــم مقــام مســئول گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫تســهیالت بانکــی صرفــا بــه روســتائیان‬ ‫ســاکن‪ ،‬نیازمنــدی پرداخــت مــی‬ ‫شــود کــه از خدمــات نهــاد هــای‬ ‫حمایتــی ماننــد کمیتــه امــداد اســتفاده‬ ‫نمی کننــد ‪.‬‬ ‫رزمجــو اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت‬ ‫بــا حداقــل ضمانــت و بــا یــک ضامــن‬ ‫قابــل پرداخــت اســت و دهیــاری هــا‬ ‫افــراد متقاضــی را بــه فرمانــداری هــا‬ ‫معرفــی می کننــد تــا بــرای دریافــت‬ ‫وام بــه بانکهــا مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرکز سنجش اموزش پزشکی اعالم کرد‪:‬‬ ‫کارت ازمون استخدامی علوم‬ ‫پزشکی از ‪ ۲۰‬مهر توزیع می شود‬ ‫مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی اعــام کــرد‬ ‫کــه کارت ورود بــه جلســه ازمــون اســتخدامی‬ ‫قــراردادی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬از ‪ ۲۰‬مهــر مــاه اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه مرکــز ســنجش امــوزش‬ ‫پزشــکی‪ ،‬ازمــون اســتخدامی قــراردادی دانشــگاه‬ ‫هــای علــوم پزشــکی کشــور ‪ ۱۳۹۹‬در دو نوبــت‬ ‫صبــح ســاعت ‪ ۸:۳۰‬و عصــر ســاعت ‪ ۱۴‬روز‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۲۴‬مهرمــاه در حــوزه هــای امتحانــی‬ ‫دانشــگاه هــای تهــران‪ ،‬شــهید بهشــتی‪ ،‬ایــران‪،‬‬ ‫اراک‪ ،‬ارومیــه‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬اهــواز‪ ،‬ایــام‪،‬‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬خراســان جنوبــی‪،‬‬ ‫بوشــهر‪ ،‬تبریــز‪ ،‬گیــان‪ ،‬زاهــدان‪ ،‬ســمنان‪،‬‬ ‫کردســتان‪ ،‬شــیراز‪ ،‬شــهرکرد‪ ،‬قزویــن‪ ،‬کرمــان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬گلســتان‪ ،‬لرســتان‪ ،‬مشــهد‪ ،‬همــدان‪،‬‬ ‫یاســوج‪ ،‬زنجــان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬یــزد‪ ،‬گنابــاد‪ ،‬کاشــان‪،‬‬ ‫ایرانشــهر‪ ،‬شــاهرود‪ ،‬ابــادان‪ ،‬دزفــول‪ ،‬جیرفــت‪،‬‬ ‫رفســنجان‪ ،‬گــراش و الرســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعیــه مرکــز ســنجش امــوزش‬ ‫پزشــکی زمــان دریافــت کارت ورود بــه جلســه از‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۰‬مهــر اغــاز مــی شــود و بــه مــدت دو‬ ‫روز تــا ســاعت ‪ ۲۴‬روز ‪ ۲۲‬مهــر مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫از ورود داوطلبــان فاقــد کارت ورود و کارت‬ ‫شناســایی (کارت ملــی یــا شناســنامه) بــه جلســه‬ ‫ازمــون ممانعــت بعمــل می ایــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫داوطلــب پــس از ورود بــا کــد رهگیــری‪ ،‬ابتــدا‬ ‫فــرم خــود اظهــاری کــه قابــل رویــت اســت را‬ ‫تکمیــل و ســپس ســامانه بــرای دریافــت کارت‬ ‫فعــال مــی شــود‪.‬‬ ‫مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫داوطلبــان تنهــا مجــاز بــه همــراه داشــتن مــداد‪،‬‬ ‫پــاک کــن‪ ،‬کارت شناســایی معتبــر و ماســک‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بــه منظــور رعایــت نــکات بهداشــتی و حفــظ‬ ‫ســامتی کلیــه داوطلبــان‪ ،‬افــراد مبتــا بــه بیمــاری‬ ‫کرونــا از ســایر داوطلبــان جــدا شــده و در فضــای‬ ‫مجــزا امتحــان می دهنــد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مانع تضعیف حقوق کادر‬ ‫درمان می شویم‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه‬ ‫دلگرمــی امــروز مــردم مــا‪ ،‬مدافعیــن ایثارگــر‬ ‫ســامت هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬قــدردان زحمــات کادر‬ ‫درمــان هســتیم و تــاش خواهیــم کــرد تــا مانــع‬ ‫تضعیــف حقــوق ان هــا شــویم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما بــه نقــل از‬ ‫خانــه ملــت‪ ،‬اقــای قالیبــاف در صفحــه شــخصی‬ ‫خــود در فضــای مجــازی نوشــت‪:‬‬ ‫«دلگرمــی امــروز مــردم مــا‪ ،‬مدافعیــن ایثارگــر‬ ‫ســامت هســتند‪ .‬امــروز در بیمارســتان امــام‪،‬‬ ‫پرســتاران و پزشــکانی را دیــدم کــه خودشــان‬ ‫بــه کرونــا مبتــا شــده بودنــد‪ ،‬ولــی نگرانــی‬ ‫اصلی شــان ارائــه ی بهتریــن خدمــات بــه بیمــاران‬ ‫بــود‪ .‬مــا بــه شــما افتخــار می کنیــم‪ ،‬قدردانتــان‬ ‫هســتیم و تــاش خواهیــم کــرد تــا مانــع تضعیــف‬ ‫حقــوق شــما شــویم‪».‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫وزیر کار خبرداد‪:‬‬ ‫هدیه یک میلیون تومانی نگهداری‬ ‫از سالمندان باالی ‪ ۹۰‬سال‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از واریــز یــک میلیــون تومــان بــه‬ ‫حســاب ســه هــزار و ‪ ۳۵۹‬خانــوار تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی کــه از‬ ‫ســالمندان بــاالی ‪ ۹۰‬ســال نگهــداری می کننــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪« ،‬محمــد شــریعتمداری» روز دوشــنبه در حســاب‬ ‫کاربــری خــود در توئیتــر نوشــت‪ :‬اقــدام مزبــور بــه مناســبت هفتــه‬ ‫ســالمندان و بــرای قدرشناســی از خانوارهــای تحــت پوشــش ســازمان‬ ‫بهزیســتی انجــام مــی شــود کــه بــا وجــود محدودیــت مالــی از ســالمند‬ ‫بــاالی ‪ ۹۰‬ســال نگهــداری می کننــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر اخریــن سرشــماری انجــام شــده در ســال ‪ ۹۵‬از کل جمعیــت‬ ‫کشــور هفــت میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر ( ‪ ۹.۲۸‬درصــد) در ســطح کشــور‬ ‫ســالمند محســوب مــی شــوند و پیش بینــی شــده کــه درصــد ســالمندان‬ ‫ایــران تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬بــه بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد از کل برســد و در واقــع‬ ‫افزایــش جمعیــت ســالمند در ایــران از میانگیــن جهــان و اســیا فراتــر‬ ‫خواهــد رفــت و از هــر ســه نفــر‪ ،‬یــک نفــر ســالمند بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫معاون امور مجلس اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫نیروهای شرکتی اموزش و پرورش‬ ‫ساماندهی می شوند‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫گفــت‪ :‬نیروهــای امــوزش دهنــده‪ ،‬اموزشــیار‪ ،‬پیــش دبســتانی و‬ ‫نیروهــای شــرکتی (خریــد خدمــات‪ ،‬حــق التدریــس) ســاماندهی‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز ســه شــنبه مرکــز اطــاع رســانی امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬قاســم احمــدی الشــکی افــزود‪ :‬وزارت امــوزش‬ ‫وپــرورش بــه دنبــال ســاماندهی نیــروی انســانی اســت و تفــاوت‬ ‫میــزان دریافتــی معلمــان در مناطــق و شــکل هــای مختلــف‬ ‫اســتخدامی بایــد ســاماندهی شــود‪ ،‬چهــار نــوع بــه کارگیــری نیــرو‬ ‫در امــوزش وپــرورش وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیروهــای امــوزش دهنــده‪ ،‬اموزشــیار‪ ،‬پیــش دبســتانی‬ ‫و نیروهــای شــرکتی (خریــد خدمــات‪ ،‬حــق التدریــس) در‬ ‫امــوزش و پــرورش جــذب می شــوند و قــرار برایــن اســت کــه‬ ‫ایــن نیروهــا ســاماندهی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫بــا اســتناد بــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در ســی وچهارمیــن‬ ‫اجــاس امــوزش و پــرورش یــاداور شــد‪ :‬ایشــان در ایــن اجــاس‬ ‫فرمودنــد «بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریــزی و ظرفیــت ســازی‬ ‫شــود کــه معلمــان سراســر کشــور فقــط از مســیر ‪ ۲‬دانشــگاه (یعنــی‬ ‫فرهنگیــان وشــهید رجائــی) وارد امــوزش وپــرورش شــوند‪،‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی نیــز بایــد در تصویــب طــرح هــا بــه گونــه‬ ‫ای عمــل کنــد کــه خــارج از ایــن دودانشــگاه ورودی امــوزش‬ ‫وپــرورش نداشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫احمــدی الشــکی ادامــه داد‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده و‬ ‫طبــق مصوبــه پنجــم مهرمــاه ‪ ۹۹‬دولــت معلمــان حــق التدریــس‬ ‫کــه موفــق بــه کســب نمــره قبولــی در ازمــون اســتخدامی نشــده‬ ‫انــد‪ ،‬اســتمرار بــه کارگیــری انــان کــه مطابــق بنــد هــای ‪ ۴‬و ‪۵‬‬ ‫اییــن نامــه اســتخدامی ازمــون نمــره قبولــی را در ازمــون کســب‬ ‫نکــرده انــد درصــورت نیــاز امــوزش وپــروش بــه عنــوان نیــروی‬ ‫حــق التدریــس بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫وی بــه مشــکالت موجــود در امــوزش و پــرورش اشــاره کــرد‬ ‫و اظهارداشــت‪ ۲۳ :‬نــوع مدرســه در سراســر کشــور وجــود دارد‬ ‫کــه انــواع مختلــف مدرســه در کشــور موجــب اســیب بــه نظــام‬ ‫امــوزش وپــرورش اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب ‪ ۱۱‬شــهریور مــاه در‬ ‫ســی وچهارمیــن اجــاس امــوزش و پــرورش بــا مــروری بــر مهــم‬ ‫تریــن دغدغــه هــای اموزشــی و پرورشــی در اســتانه اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی از معلمــان بــه عنــوان افســران ســپاه پیشــرفت کشــور‬ ‫یــاد کردنــد و نــگاه معلــم بــه جایــگاه خــود‪ ،‬نــگاه مســووالن بــه‬ ‫امــوزش و پــرورش و نیــز فرهنگســازی بــرای ترویــج احتــرام‬ ‫و اکــرام معلمــان را ســه عامــل اصلــی حفــظ و ارتقــای شــان و‬ ‫جایــگاه معلــم در جامعــه ارزیابــی کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای موضــوع جــذب و تربیــت معلــم‬ ‫را بســیار مهــم برشــمردند و بــا اشــاره بــه نقــش و جایــگاه دو‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان و شــهید رجایــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بایــد بــه‬ ‫گون ـه ای برنامه ریــزی و ظرفیت ســازی شــود کــه معلمــان سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬فقــط از مســیر ایــن دو دانشــگاه وارد امــوزش و پــرورش‬ ‫شــوند و مجلــس شــورای اســامی نیــز بایــد در تصویــب طرح هــا‬ ‫بــه گونــه ای عمــل کنــد کــه خــارج از مســیر ایــن دو دانشــگاه‪،‬‬ ‫ورودی بــه امــوزش و پــرورش وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫تولید ‪ ۲۷‬هزار تن چای خشک در گیالن و مازندران؛‬ ‫‪ ۸۶‬درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد‬ ‫ســبز از باغــات چــای خود برداشــت‬ ‫کــرده و بــه کارخانجــات تحویــل‬ ‫دادنــد‪.‬‬ ‫حبیــب جهانســاز‪ ،‬از پرداخــت‬ ‫‪ 86‬درصــد از مطالبــات چایــکاران‬ ‫دو اســتان گیــان و مازنــدران‬ ‫خبــر داد و بــا بیــان اینکــه مابقــی‬ ‫مطالبــات انــان هــم متعاقبـاً پرداخت‬ ‫می شــود اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫گزارشــات تاکنــون ‪ 26‬هــزار و ‪967‬‬ ‫تــن چــای خشــک در کارخانجــات‬ ‫چایســازی گیــان و مازنــدران‬ ‫تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه فراینــد چیــدن‬ ‫بــرگ ســبز چــای در گیــان و‬ ‫مازنــدران تــا ‪ 30‬مهــر ادامــه دارد‬ ‫مقــدار بــرگ ســبز چــای برداشــت‬ ‫شــده کشــاورزان در ســال جهــش‬ ‫تولیــد را برشــمرد و عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫کشــاورزان گیــان و مازنــدران‬ ‫امســال ‪119‬هــزار و ‪ 852‬تــن بــرگ‬ ‫جهانســاز رویکردهــای حمایتــی‬ ‫دولــت در بحــث چایــکاران و نتایــج‬ ‫حاصــل از ان را رضایت بخــش‬ ‫اعــام کــرد و بــا بیــان اینکــه‬ ‫کشــاورزان چایــکار بــرای ورود بــه‬ ‫باغــات چــای خــود رغبــت بیشــتری‬ ‫پیــدا کرده انــد ابــراز داشــت‪ :‬در‬ ‫کنــار ایــن موضــوع ســازمان چــای‬ ‫نیــز بنــا بــر رســالتی کــه بــر عهــده‬ ‫دارد اعطــاء تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫بــه چایــکاران را در دســتور کار‬ ‫خــود دارد‪.‬‬ ‫وی از افزایــش تولیــد بــرگ ســبز‬ ‫چــای در ســال جهــش تولیــد‬ ‫و جلوگیــری از تغییــر کاربــری‬ ‫اراضــی چــای ســخن گفــت و بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه ســازمان چــای در‬ ‫ایــن مســیر برنامه ریــزی می کنــد‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پرداخــت تســهیالت‬ ‫از محــل ســرمایه گذاری صنــدوق‬ ‫تخصصــی حمایــت از توســعه‬ ‫صنعــت چــای در دو بانــک توســعه‬ ‫تعــاون و بانــک مهــر اقتصــاد از‬ ‫جملــه ایــن اقدامــات محســوب‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور‬ ‫تعامــات و ارتباطــات مثبــت‬ ‫بیــن کارخانــه داران و کشــاورزان‬ ‫چایــکار و خریــد بــرگ ســبز‬ ‫چــای باالتــر از میــزان نــرخ خریــد‬ ‫تضمینــی اعــام شــده را نیــز مــورد‬ ‫اشــاره قــرار داد و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ازمایشــات علمــی نشــان داده چــای‬ ‫ایرانــی بــر خــاف چــای خارجــی‬ ‫ســالم ترین چــای و محصولــی‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا ارگانیــک محســوب‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫جهانســاز تامیــن و توزیــع کودهــای‬ ‫شــیمیایی مــورد نیــاز چایــکاران را‬ ‫یکــی از اقدامــات حمایتــی ســازمان‬ ‫چــای کشــور اعــام کــرد و بــا بیــان‬ ‫اینکــه بــرای تحقــق شــعار جهــش‬ ‫تولیــد بایــد از تولیدکننــده پشــتیبانی‬ ‫بــه عمــل ایــد افــزود‪ :‬بــدون شــک‬ ‫پرداخــت بــه موقــع مطالبــات‬ ‫چایــکاران کــه هم اینــک در حــال‬ ‫اجــرا اســت در افزایــش اشــتیاق‬ ‫کشــاورزان بــرای تولیــد موثــر اســت‬ ‫نماینده صومعه سرا‪:‬‬ ‫اقشار ک م درامد و اسی ب پذیر مشکالت عدیده معیشتی دارند‬ ‫ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و‬ ‫قضائــی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫الزم اســت دولــت بــرای شناســایی‬ ‫افــراد روش مشــخص و دقیقــی‬ ‫را تعریــف و پیاده ســازی کنــد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر مشــکالت‬ ‫و نابســامانی های ارزی‪ ،‬شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا نیــز معضــات‬ ‫زیــادی را در جامعــه ایجــاد کــرده‬ ‫اســت بنابرایــن سیاســت های‬ ‫حمایتــی در کشــور اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫ســیدکاظم دلخــوش اباتــری‪،‬‬ ‫ضمــن اشــاره بــه طــرح تامیــن‬ ‫کاالهــای اساســی جلوگیــری از‬ ‫فــرار مالیاتــی در کشــور را الزم و‬ ‫ضــروری خوانــد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اقشــار کم درامــد و اســیب پذیر‬ ‫بــه علــت نوســانات اقتصــادی‬ ‫مشــکالت عدیــده معیشــتی داشــته‬ ‫و بــه حمایــت و پشــتیبانی بیشــتری‬ ‫نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون قضائــی و‬ ‫حقوقــی مجلــس تــاش مجلــس‬ ‫یازدهــم بــرای پشــتیبانی از‬ ‫دهک هــای کم درامــد جامعــه‬ ‫و تدویــن برنامه هایــی در همیــن‬ ‫راســتا را مــورد تاکیــد قــرار داد‬ ‫و عنــوان کــرد‪ :‬طــرح حمایــت‬ ‫معیشــتی از مــردم و تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی در شــرایط فعلــی می توانــد‬ ‫کمــک خوبــی بــرای اقشــار‬ ‫اســیب پذیر جامعــه باشــد‪ .‬‬ ‫دلخــوش اباتــری بــا بیــان اینکــه در‬ ‫حــال حاضــر مــردم بــا چالش هایــی‬ ‫نظیــر مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫معیشــتی‪ ،‬نبــود فرصت هــای شــغلی‬ ‫و بیــکاری مواجــه هســتند تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مجلــس از ابتــدای شــروع‬ ‫فعالیــت خــود تاکنــون بحــث‬ ‫اقتصــاد و معیشــت مــردم و کمــک‬ ‫بــه بهبــود شــاخص های ایــن دو‬ ‫حــوزه را در دســتور کار قــرار داد‬ ‫و بــرای ان برنامه ریــزی می کنــد‪.‬‬ ‫وی تدویــن یــک جامعــه اطالعاتــی‬ ‫دقیــق از دهک هــا و اقشــار نیازمنــد‬ ‫جامعــه در راســتای کمــک بــه‬ ‫ان هــا در قال ـب طرح هــای معیشــتی‬ ‫و اقتصــادی را الزم و ضــروری‬ ‫اعــام کــرد و بیــان داشــت‪ :‬تمــام‬ ‫تــاش و ســعی مــا ایــن اســت کــه‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح حمایــت‬ ‫معیشــتی و تامیــن کاالهــای اساســی‬ ‫همــه افــراد و خانوارهــای نیازمنــد از‬ ‫ان بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫دلخــوش اباتــری ضمــن ابــراز‬ ‫امیــدواری از نتایــج اجــرای طــرح‬ ‫تامیــن کاالهــای اساســی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در ســنوات گذشــته‬ ‫تجربیــات خوبــی در ایــن زمینــه‬ ‫کســب شــده اســت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در زمــان جنــگ کــه بســیاری‬ ‫از کاالهــا کمیــاب شــده بــود بــا‬ ‫بهره گیــری از سیســتم توزیــع بــه‬ ‫روش کاالبــرگ توانســتیم کاالهای‬ ‫اساســی را بــه دســت مــردم برســانیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم صومعه ســرا در‬ ‫مجلــس تاکیــدات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در مــورد ضــرورت حــل‬ ‫و فصــل مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫حمایــت از گروه هــای اســیب دیده‬ ‫بــرای شــیوع ویــروس کرونــا را‬ ‫متذکــر شــد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پتانســیل های بســیار فــراوان و‬ ‫متنوعــی در کشــورمان وجــود دارد‬ ‫کــه بــا اســتفاده از ان هــا می توانیــم‬ ‫بــر مشــکالت ناشــی از بیــکاری‬ ‫فائــق اییــم‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫‪ ۴۸۰‬طرح اشتغال‬ ‫روستایی افتتاح شد‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ‪ ۴۸۰‬طــرح‬ ‫اشــتغال روســتایی و عشــایر را افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه بــازارکار‪« ،‬محمــد‬ ‫شــریعتمداری» در بیســت و هفتمیــن برنامــه جهــش‬ ‫تولیــد کــه بــه افتتــاح طرح هــای روســتایی و‬ ‫عشــایری اختصــاص داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬خدمــات‬ ‫دولــت در تامیــن زیرســاخت ها در روســتاها‬ ‫رنگیــن کمــان زیبایــی را بــه وجــود اورده اســت و‬ ‫موجــب مانــدگاری روســتاییان در روســتاها شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫بــه بیمــه روســتاییان و عشــایر گفــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫ی روســتاییان در ســال‬ ‫تشــکیل نهــاد بیمــه اجتماع ـ ‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬بیمــه اجتماعــی روســتاییان مغفــول مانــده‬ ‫بــود و در شــروع دولــت تدبیــر و امیــد تنهــا ‪۱۵۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۶‬خانــوار تحــت پوشــش صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی روســتاییان و عشــایر بودنــد و بــا همــوار‬ ‫شــدن مشــکالت جمعیــت تحــت پوشــش بیمــه بــه‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۷۸‬هــزار و ‪ ۷۳۹‬خانــوار رســید و‬ ‫در واقــع رشــد ‪ ۹۵‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‬ ‫شــریعتمداری افــزود‪ :‬در روز ملــی روســتاییان و‬ ‫عشــایر گام بــزرگ دیگــری در تحقــق اصــل ‪۲۹‬‬ ‫قانــون اساســی و اجــرای نظــام رفاهــی برداشــته‬ ‫شــد و شــرایطی فراهــم می شــود کــه تــا هیــچ‬ ‫نیازمنــدی از چتــر پوشــش بیمــه تامیــن خــارج‬ ‫نمانــد و یــک هــزار و ‪ ۴۲۵‬میلیــارد تومــان منابــع‬ ‫بــرای تامیــن ســهم دولــت بــرای بیمــه روســتاییان‬ ‫فراهــم شــد و در نتیجــه ارائــه خدمــات بــرای یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۴۰‬هــزار نفــر از خانوارهــای روســتایی‬ ‫کمتــر برخــوردار کــه تحــت پوشــش هیــچ نهــاد‬ ‫حمایتــی نیســتند فراهــم می کنــد تــا کمــک حــال‬ ‫ایــن افــراد در دوران پیــری و ازکارافتادگــی انهــا‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ســرانه دارایی هــای اعضــای‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان عشــایر در‬ ‫شــروع دولــت تدبیــر و امیــد چهــار میلیــون تومــان‬ ‫بــود کــه ایــن مبلــغ هــم اکنــون بــه ‪ ۸۰‬میلیــون‬ ‫تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مراســم دســتور ایجــاد پوشــش‬ ‫بیمــه فراگیــر یــک میلیــون و ‪ ۴۴۰‬هــزار خانــوار‬ ‫جدیــد صــادر شــد و اولیــن کارت بــه یــک‬ ‫خانــواده روســتایی ارائــه شــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون دربــاره طــرح اشــتغال روســتاییان‬ ‫و عشــایر گفــت‪ :‬بــدون اشــتغال بــا وجــود‬ ‫زیرســاخت ها در کشــور امــکان حیــات بــرای‬ ‫روســتاییان میســر نیســت و بــا توجــه بــه اختصــاص‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیــارد از صنــدوق توســعه ملــی مبلــغ ‪۲۲‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان مربــوط بــه اشــتغال روســتایی‬ ‫اســت تــا کنــون ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان بــه ‪۲۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۵۰‬روســتا و ‪ ۴۴۳‬شــهر بــرای اجــرای‬ ‫‪ ۱۳۵‬هــزار طــرح فعالیــت روســتایی پرداخــت‬ ‫شــد تــا موجبــات ایجــاد ‪ ۲۱۰‬هــزار اشــتغال فراهــم‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی میــزان انحــراف طرح هــای اشــتغال روســتایی‬ ‫کــه توســط دیــوان محاســبات انجــام شــده را ‪۴‬‬ ‫درصــد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون اظهارداشــت‪ :‬در دولــت تدبیــر امیــد‬ ‫ســهم اشــتغال روســتایی از ســبد اشــتغال کشــور از‬ ‫ســه درصــد بــه ‪ ۲۹‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‬ ‫و ‪ ۳۸‬درصــد کارافرینــان زنــان روســتایی هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد‪:‬‬ ‫مقررات مشاغل سخت و‬ ‫زیان اور نیاز به تجدیدنظر دارد‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــر لــزوم انجــام اصالحــات در‬ ‫قوانیــن و رویه هــای اجرایــی ایــن ســازمان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫مقــررات مربــوط بــه بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان اور‬ ‫نیازمنــد تجدیدنظــر اســت‪ .‬بخشــی از مشــاغل ســخت و زیــان اور‬ ‫درســت و بــر حــق و بخشــی نادرســت و ناحــق اســت کــه بایــد نســبت‬ ‫بــه اصــاح مقــررات ایــن حــوزه در اســرع وقــت اقــدام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫مقــررات مربــوط بــه بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان اور بــه‬ ‫تجدیــد نظــر نیــاز دارد؛ بخشــی از مشــاغل ســخت زیــان اور درســت و‬ ‫بــر حــق و بخشــی نادرســت و ناحــق اســت کــه بایــد نســبت بــه اصــاح‬ ‫مقــررات ایــن حــوزه در اســرع وقــت اقــدام شــود‪.‬‬ ‫مصطفــی ســاالری در جلس ـه ای بــا روســای کانون هــای بازنشســتگان‬ ‫تامیــن اجتماعــی سراســر کشــور گفــت‪ :‬از نیمــه دوم ســال گذشــته‬ ‫تعــادل بیــن منابــع و مصــارف ســازمان تامیــن اجتماعــی برقــرار اســت‬ ‫و حتــی در نیمــه اول ســال جــاری نیــز بــا وجــود شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا منابــع و مصــارف ایــن ســازمان‪ ،‬برابــر ارزیابــی می شــود‪.‬‬ ‫ســاالری در ادامــه بــا بیــان اینکــه طــی نیمــه اول ســال گذشــته شــاهد‬ ‫کســری منابــع نســبت بــه مصــارف بــه میــزان ماهیانــه دو هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان بودیــم‪ ، ،‬گفــت‪ :‬جبــران کســری منابــع از طریــق روش هــای‬ ‫مختلــف و تــوام بــا نهایــت مــدارا و مســاعدت نســبت بــه کارفرمایــان‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــر لــزوم انجــام اصالحــات در‬ ‫قوانیــن و رویه هــای اجرایــی ایــن ســازمان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫مقــررات مربــوط بــه بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان اور‬ ‫نیازمنــد تجدیــد نظــر اســت‪ .‬بخشــی از مشــاغل ســخت زیــان اور‬ ‫درســت و بــر حــق و بخشــی نادرســت و ناحــق اســت کــه بایــد نســبت‬ ‫بــه اصــاح مقــررات ایــن حــوزه در اســرع وقــت اقــدام شــود‪.‬‬ ‫ســاالری در خصــوص معیــار بازنشگســتگی افــراد گفــت‪ :‬در همــه‬ ‫جــای دنیــا ســن افــراد مــاک بازنشســتگی قــرار می گیــرد نــه ســنوات‬ ‫خدمــت‪ .‬البتــه کســانی کــه ســابقه کار بیشــتری دارنــد‪ ،‬در زمــان‬ ‫بازنشســتگی حقــوق باالتــری دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫ســاالری خواســتار برقــرای روالــی منطقــی بــرای نقــش حمایتــی‬ ‫ســازمانهای بیمــه اجتماعــی شــد و گفــت‪ :‬بیمــه شــدگان حمایتــی بایــد‬ ‫بــا منابــع دقیــق و مشــخص و قابــل وصــول تحــت پوشــش ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی ادامــه داد‪ :‬هزینــه درمــان نبایــد‬ ‫مشــکالت مالــی بــرای بازنشســتگان ایجــاد کنــد‪ .‬بــرای تحقــق ایــن‬ ‫هــدف عــاوه بــر تقویــت خدمــات درمــان مســتقیم و پرداخــت بــه‬ ‫موقــع مطالبــات مراکــز درمانــی‪ ،‬کمــک بیشــتر بــه بازنشســتگان بــرای‬ ‫اســتفاده از بیمــه تکمیلــی درمــان نیــز در دســتور کار ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســاالری افزایــش ‪ ۱۰‬برابــری تســهیالت قــرض الحســنه بازنشســتگان‬ ‫را از دیگــر برنامه هــای مهــم ایــن ســازمان در ســال جــاری را‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار دغــاد و اضافــه کــرد‪ :‬مرحلــه اول ایــن تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــده و مرحلــه دوم نیــز طــی روزهــای اینــده پرداخــت‬ ‫می شــود کــه در ایــن مرحلــه تمامــی فراینــد درخواســت‪ ،‬تاییــد‬ ‫و پرداخــت تســهیالت بــه صــورت غیرحضــوری و بــدون نیــاز بــه‬ ‫مراجعــه افــراد بــه شــعب تامیــن اجتماعــی و بانک هــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ســاالری بــا اظهــار اینکــه متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان بــا‬ ‫همفکــری و مشــورت نماینــدگان کانون هــای بازنشســتگی انجــام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مطابــق بــا نظــر تشــکل های بازنشســتگان چهــار‬ ‫درصــد مربــوط بــه ســنوات ســخت و زیــان اور در محاســبات مربــوط‬ ‫بــه متناسب ســازی اعمــال می شــود و مجمــوع مبالــغ مربــوط بــه‬ ‫متناسب ســازی در احــکام حقوقــی ایــن عزیــزان نیــز درج خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســاالری در پایــان از افزایــش ‪ ۱۰‬برابــری اعتبــار وســایل کمــک‬ ‫پزشــکی در اینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت‪ :‬مبالــغ مربــوط بــه‬ ‫وســایل کمــک پزشــکی را بــه قیمــت اجنــاس معمولــی بــازار‬ ‫رســانده ایم و هزینه هــا در مــوارد مختلــف حــدود ‪ ۱۰‬برابــر افزایــش‬ ‫می یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه عــاوه بــر ســخنان ســاالری‪ ،‬روســای کانون هــای‬ ‫بازنشســتگی اســتان ها نیــز نظــرات و پیشــنهادهای خــود را مطــرح‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫مدیر کل ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت وزارت علوم؛‬ ‫جذب ‪ ۱۳۲‬امریه در دانشگاه ها برای اول ابان ماه سال جاری‬ ‫مدیــر کل ارتبــاط دانشــگاه بــا‬ ‫جامعــه و صنعــت وزارت علــوم از‬ ‫جــذب ‪ ۱۹‬امریــه بــرای اول ابــان‬ ‫مــاه ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫از محــل ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۸‬مبلــغ ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل همــکاری دانشــگاه‬ ‫بــا صنعــت جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا دکتــر محمــد‬ ‫ســیف در نشســت مجــازی دفاتــر‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه هــا بــا صنعــت‬ ‫بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح تحــول‬ ‫همکاری هــای دانشــگاه ها بــا‬ ‫جامعــه و صنعــت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫برنامــه در مهرمــاه ســال گذشــته در‬ ‫وزارت علــوم تصویــب و توســط‬ ‫وزیــر علــوم ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح‬ ‫شــامل ‪ ۴۴‬اقــدام اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن برنامــه گســتره وســیعی‬ ‫از دانشــجویان‪ ،‬اســاتید و اعضــای‬ ‫هیــات علمــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬مهــارت‬ ‫افزایــی را پوشــش می دهــد و از‬ ‫ســال گذشــته دانشــگاه های بســیاری‬ ‫بــا ان همــکاری کردنــد‪.‬‬ ‫ســیف‪ ،‬شــریک قــرار دادن‬ ‫دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی و مراکــز علمــی و فنــاوری‬ ‫در تدویــن و اجــرای برنامــه توســعه‬ ‫پایــدار کشــور تــا ‪ ۱۴۰۴‬را از چشــم‬ ‫اندازهــای ایــن ســند نــام بــرد و ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در شــرایط موجــود تحقــق ایــن‬ ‫چشــم انــداز صــورت نخواهــد‬ ‫گرفــت‪ ،‬مگــر انکــه دانشــگاه ها‬ ‫و پژوهشــگاه ها در ان مشــارکت‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ارتبــاط دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت وزارت علــوم‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬شــیوه نامــه برنامــه تحــول‬ ‫همکاری هــای دانشــگاه بــا جامعــه و‬ ‫صنعــت در خردادمــاه ســال جــاری‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه تعــداد قراردادهــای دانشــگاه‬ ‫بــا صنعــت اشــاره کــرد و یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۲۷‬قــرارداد دانشــگاه بــا صنعــت‬ ‫بــه امضــا رســید کــه ایــن تعــداد در‬ ‫ســال ‪ ۹۴‬بــه ‪ ۸۰۰۲‬قــرارداد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۹۶‬تعــداد ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۷۲۳‬قــرارداد و‬ ‫در ســال ‪ ۹۵‬بــه تعــداد ‪ ۴‬هــزار و ‪۲۴۹‬‬ ‫قــرارداد بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســیف‪ ،‬حجــم قراردادهــای‬ ‫امضــا شــده میــان دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت در ســال ‪ ۹۸‬بالــغ بــر ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۳۷‬میلیــارد تومــان بــوده اســت‬ ‫کــه ایــن میــزان در ســال گذشــته‬ ‫هــزار و ‪ ۹۵۳‬میلیــارد تومــان بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــه امضــای ‪ ۱۳‬قــرارداد نفتــی‬ ‫کالن جدیــد بــا وزارت نفــت اشــاره‬ ‫و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن‬ ‫قراردادهــا بــه رشــد شــاخص های‬ ‫مرتبــط باارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســیف‪ ،‬در ســال ‪۱3۹۸‬‬ ‫مبلــغ ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان از محــل‬ ‫همــکاری دانشــگاه بــا صنعــت‬ ‫جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح فرصــت مطالعاتــی‬ ‫اســاتید در صنعــت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح‬ ‫فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیــات‬ ‫علمــی در صنعــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۱۴‬عضــو هیــات علمــی‬ ‫در ایــن طــرح مشــارکت کردنــد‬ ‫کــه ایــن تعــداد در ســال ‪ ۹۷‬تعــداد‬ ‫‪ ۵۰‬عضــو هیــات علمــی‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۹۶‬تعــداد ‪ ۱۷‬و در ســال ‪ ۹۵‬تعــداد‬ ‫‪ ۸‬عضــو هیــات علمــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســیف بــا اشــاره بــه اســتقبال اعضــای‬ ‫هیــات علمــی رشــته های علــوم‬ ‫انســانی در ایــن طــرح‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در دوره هــای مهــارت افزایــی‬ ‫‪ ۸۰‬دانشــگاه مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل دفتــر ارتبــاط دانشــگاه‬ ‫بــا صنعــت وزارت علــوم بــا اشــاره‬ ‫بــه اشــتغال فــارغ التحصیــان‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۵‬دانشــگاه‬ ‫گزارش هــای خــود را در ایــن زمینــه‬ ‫ارائــه کردنــد و بــه طــور کلــی مــا در‬ ‫زمینــه اشــتغال مشــکالتی داریــم‪.‬‬ ‫ماموریت گرا شدن دانشگاه ها‬ ‫وی بــه بیــان اقدامــات وزارت‬ ‫علــوم در زمینــه کارامــوزی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬پیــش نویــس اییــن‬ ‫نامــه بــرای برگــزاری دوره هــای‬ ‫کارامــوزی تدویــن شــده اســت و‬ ‫اجــرای ان بــه افزایــش بهــره وری‬ ‫ایــن دوره هــا منتهــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قــرار اســت ایــن پیــش نویــس در‬ ‫قالــب شــیوه نامــه ای ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ماموریــت گــرا‬ ‫شــدن دانشــگاه‪‎‬ها بــر اســاس‬ ‫مزیت هــای اســتانی‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬فعالیت هــای دانشــگاه ها‬ ‫بــر اســاس مزیــت اســتانی از‬ ‫اولویت هــای وزارت علــوم اســت؛‬ ‫چــرا کــه دانشــگاه ها در راســتای‬ ‫رفــع چالش هــا و مزیت هــای‬ ‫اســتانی همــه امکانــات را بســیج‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســیف بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا‬ ‫‪ ۲۳‬طــرح ارســال شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون فعالیت هــای‬ ‫دانشــگاه ها بــر مزیــت اســتانی‬ ‫متمرکــز نشــده اســت و امیدواریــم‬ ‫بــا حمایت هایــی کــه صــورت‬ ‫می گیــرد‪ ،‬دانشــگاه ها در ایــن‬ ‫زمینــه حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫امریه سربازان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح‬ ‫امریــه‪ ،‬گفــت‪ :‬مجمــوع جــذب‬ ‫نیــروی امریــه در اول دی‪ ،‬اول‬ ‫اســفندماه ســال گذشــته‪ ،‬اول‬ ‫اردیبهشــت مــاه‪ ،‬اول تیــر مــاه ســال‬ ‫جــاری بــه ایــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫نــام محــل تعــداد مجمــوع‬ ‫جــذب‬ ‫دانشگاه های معین ‪۹۶ ۳۱‬‬ ‫دانشگاه های بزرگ ‪۳۳ ۸‬‬ ‫پژوهشگاه ‪۷ ۱۱‬‬ ‫سایر دانشگاه ها ‪۴۸ ۶۱‬‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری ‪۲۷‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫مجموع ‪۲۰۲ ۱۳۲‬‬ ‫وی‪ ،‬تعــداد جــذب امریــه بــرای اول‬ ‫ابــان مــاه را ‪ ۱۹‬نفــر ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫اجرای نظام صالحیت حرفه ای‬ ‫ســیف خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــی از‬ ‫رشــته ها ماننــد مهندســی عمــران‬ ‫و روانشناســی نیــاز بــه صالحیــت‬ ‫حرفــه ای دارنــد و بــرای ســایر‬ ‫رشــته ها ایــن مســیر را اجرایــی‬ ‫خواهیــم کــرد و قانــون ان نیــز‬ ‫مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی خبر داد‪:‬‬ ‫صدور ‪ ۱۸۴۷‬پروانه برای فعالیت کسب وکارهای مجازی‬ ‫اتحادیــه کشــوری کســب و کارهــای‬ ‫مجــازی در تازه تریــن امــار خــود‬ ‫از صــدور هــزار و ‪ ۸۴۷‬پروانــه‬ ‫کســب وکار مجــازی خبــر داده و‬ ‫میــزان پراکندگــی ان هــا را بررســی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬اتحادیــه کشــوری‬ ‫کســب وکارهــای مجــازی در‬ ‫گزارشــی کــه امــروز منتشــر کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬امــار جالبــی از تعــداد‬ ‫پروانه هــا و میــزان پراکندگــی ان در‬ ‫کل کشــور اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی‬ ‫در راســتای تحقــق مــاده ‪ ۸۷‬قانــون‬ ‫نظــام صنفــی فعالیــت خــود را از‬ ‫ابــان ‪ ۹۶‬بــرای حمایــت از کســب و‬ ‫کارهــای اینترنتــی کشــور و تســهیل و‬ ‫تســریع بخشــیدن در رشــد و توســعه‬ ‫کســب و کارهــای اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش بــا هــدف نشــان دادن‬ ‫پراکندگــی پروانه هــای صــادر شــده‪،‬‬ ‫جهــت شــناخت بهتــر اکوسیســتم‬ ‫انالیــن در کل کشــور و همین طــور‬ ‫بررســی عالیــق و میــزان تمایــل‬ ‫جمعیــت در هــر اقلیــم بــه موضوعــات‬ ‫مختلــف کســب و کارهــا جمــع اوری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کار اتحادیــه کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی بــا ‪ ۲۲۳‬پروانــه در ســال ‪۹۵‬‬ ‫اغــاز و اکنــون پــس از چهــار ســال‬ ‫بــه صــدور‪ ۱۸۴۷‬پروانــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫از ابتــدای امســال تــا االن ‪ ۴۲۸‬پروانــه‬ ‫کســب از طریــق اتحادیــه کســب و‬ ‫کارهــای مجــازی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش از تعــداد کل‬ ‫پروانه هــا‪ ۱۹۹ ،‬پروانــه (‪۱۱‬درصــد)‬ ‫بــه نــام خانم هــا و ‪ ۸۹( ۱۶۴۸‬درصــد)‬ ‫نیــز بــه نــام اقایــان صــادر شــده‬ ‫اســت‪ ۹۲۰ .‬پروانــه (‪ ۴۸.۱‬درصــد)‬ ‫بــرای کســب و کارهــای حقیقــی و‬ ‫‪ ۹۲۷‬پروانــه بــرای کســب و کارهــای‬ ‫حقوقــی صــادر شــده اند کــه بیشــترین‬ ‫تعــداد پروانــه‪ ،‬بــه عرضــه انــواع‬ ‫خدمــات در فروشــگاه های مجــازی‬ ‫تعلــق دارنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون وزارت تعاون‪:‬‬ ‫داشتن مهارت راه را بر‬ ‫استخدام بی ضابطه می بندد‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد باورمــان ایــن باشــد کــه‬ ‫هیچکــس بــدون مهــارت در شــغلی ورود نکنــد؛‬ ‫ازســوی دیگــر الــزام بــه فراگیــری و برخــورداری‬ ‫از مهــارت‪ ،‬راه فــرار از هرگونــه فشــار بــرای‬ ‫اســتخدام افــراد بــدون ضابطــه اســت‪.‬‬ ‫علــی اوســط هاشــمی دوشــنبه ‪ ١٤‬مهــر در اییــن‬ ‫افتتــاح مرکــز “جــوار کارگاهــی” اتــاق بازرگانــی‬ ‫فــارس‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬امادگــی داریــم بخــش‬ ‫اعظمــی از اختیــارات فنــی و حرفــه ای را بــه‬ ‫بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم و هیــچ مرجعــی‬ ‫باالتــر از اتــاق بازرگانــی بــرای تعییــن صالحیــت‬ ‫حرفــه ای نیســت‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه اتــاق بازرگانــی نهــادی بــا وزن‬ ‫اجتماعــی اســت کــه قابلیت هــای سیاســی و‬ ‫اقتصــادی خــود را بــه رخ کشــیده و در قامــت‬ ‫یــک پارلمــان بــه نمایندگــی از تمــام مراجــع در‬ ‫حــوزه اشــتغال زایی و صیانــت از تولیــد در کشــور‬ ‫فعالیــت می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬نجــات کشــور در‬ ‫نــوع نقش افرینــی ایــن نهادهاســت و هــر میــزان‬ ‫دولــت اختیــار امــور را بــه اهلــش واگــذار کنــد‪،‬‬ ‫کاســتی ها و انحصارهــا بیشــتر شکســته می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه اتــاق بازرگانــی و بخــش خصوصــی و‬ ‫غیردولتــی بایــد در تدویــن راهبــرد ســند اســتانی‬ ‫مهــارت دخیــل باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬شــغل پایــدار و‬ ‫برگرفتــه از نیــاز جامعــه و متناســب بــا زمــان مهــم‬ ‫اســت و نــه کمیــت ان‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه امــوزش بایــد دنبالــه دار‬ ‫باشــد و کســی نمی توانــد خــود را بــه داشــته های‬ ‫پنــج ســال پیــش قانــع کنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد کــه‬ ‫جهــان حــول محــور مهــارت می گــردد و گفــت‪:‬‬ ‫مهارت امــوزی راهبــردی جهانــی اســت و اگــر‬ ‫نادیــده گرفتــه شــود‪ ،‬ســهم خــود را از بــازار‬ ‫جهانــی و داخلــی از دســت می دهیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای بــا اشــاره‬ ‫بــه ضــرورت نظــارت بــر مهــارت واحدهــای‬ ‫صنعتــی و تولیــدی‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر واحــد صنعتــی کــه‬ ‫در ایــن حــوزه ضعیــف باشــد بایــد در دوره هــای‬ ‫بازامــوزی ورود کنــد؛ همچنیــن اســاس کار بایــد‬ ‫بــر ایــن باشــد کــه نیــاز بــه مهــارت را عمومیــت‬ ‫بخشــیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اصــل‬ ‫ســرمایه را نیــروی انســانی دانســت و ادامــه داد‪:‬‬ ‫اتــاق بازرگانــی بایــد افــزون بــر سیاســتگذاری‬ ‫بــرای ایجــاد شــغل‪ ،‬براســاس مبانــی و نــگاه عمیــق‬ ‫ســندی بــرای راهبــری مهــارت اســتان تدویــن‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته دستمزد‪:‬‬ ‫دستمزد کارگران تنها ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫هزینه معیشت را جواب می دهد‬ ‫رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون عالــی شــورای‬ ‫اســامی کار بــا اشــاره بــه اینکــه دســتمزد تنهــا ‪۳۸‬‬ ‫درصــد ســبد معیشــت را پوشــش مــی دهــد گفــت‪:‬‬ ‫کارگــران بــرای جبــران ‪ ۶۲‬درصــدی هزینــه هــای‬ ‫خــود بایــد کارهــای کاذب کننــد‪.‬‬ ‫فرامــرز توفیقــی ‪ ،‬رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون‬ ‫عالــی شــوراهای اســامی کار کشــور در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری‬ ‫تســنیم‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه خــط فقــر از برنامــه‬ ‫چهــارم توســعه بــه عنــوان مطالبــات کارگــران‬ ‫بــوده اســت و دولــت موظــف اســت کــه خــط فقــر‬ ‫را اعــام کنــد گفت‪:‬چالــش هــای بســیار زیــادی‬ ‫در بحــث معیشــت کارگــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا افزایــش چشــمگیر قیمــت هــا‬ ‫فاصلــه بیــن معیشــت و دســتمزد کارگــران افزایــش‬ ‫چشــمگیر یافتــه اســت‪ ،‬بــه گونــه ای کــه در حــال‬ ‫حاضــر در ایــده ال تریــن شــرایط دســتمزد ‪38‬‬ ‫درصــد ســبد معیشــت حداقلــی میانگیــن کل‬ ‫کشــور را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫یک اشتغالزایی طالیی؛‬ ‫زعفران در اینده به عنوان یک دارو‬ ‫باعث اشتغال زایی می شود‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی ایــران گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫برنامه هــای اصلــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای زعفــران ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن محصــول در اینــده بــه عنــوان یــک دارو مطــرح و مــواد‬ ‫موثــره ان در ایــران باعــث اشــتغال زایی و ارزش افــزوده شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی طهماســبی‪ ،‬دوشــنبه شــب ‪ ۱۴‬مهرمــاه در حاشــیه‬ ‫جلســه جمع بنــدی ســفر دو روزه وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه‬ ‫خراســان جنوبی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬بیشــترین‬ ‫مصــرف زعفــران در دنیــا بــه صــورت بســته بندی مــورد اســتفاده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه جــز در مــواردی انــدک کــه بــرای پیکروکروســین و‬ ‫ســافت نانول مــواد موثــره زعفــران را بــرای مصــارف دارویــی‬ ‫جــدا می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬وی بــا اشــاره بــه فــروش فلــه ای زعفــران‬ ‫خراســان جنوبی در بــازار‪ ،‬افــزود‪ :‬زعفــران بایــد بــر اســاس‬ ‫خواســته مشــتری امــاده و در بــازار عرضــه شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی ایــران تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫بحــث زعفــران نیــز در حــال حاضــر حــدود یــک هــزار تــن‬ ‫سیســتم های بســته بندی بســیار پیشــرفته در ایــران وجــود دارد‬ ‫کــه می تواننــد زعفــران را از گرمــی گرفتــه تــا چنــد کیلویــی‬ ‫بســته بندی کننــد‪.‬‬ ‫طهماســبی ادامــه داد‪ :‬یکــی از برنامه هــای اصلــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده بــرای زعفــران ایــن اســت کــه ایــن محصــول در اینــده بــه‬ ‫عنــوان یــک دارو مطــرح و مــواد موثــره ان در ایــران باعــث‬ ‫اشــتغال زایی و ارزش افــزوده شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــا از هــر فــردی کــه قصــد ورود و فعالیــت در ایــن‬ ‫زمینــه را داشــته و تقاضــای کمــک کنــد حمایــت خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی ایــران اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫کشــور اعــام شــده افــرادی کــه تمایــل بــه ســرمایه گذاری در‬ ‫حــوزه فــراوری و مــواد موثــره زعفــران دارنــد از نظــر تســهیالت و‬ ‫هــر نــوع کمــک مــورد پشــتیبانی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫طهماســبی بــا بیــان اینکــه بــازار بــرای زعفــران وجــود دارد بــه‬ ‫شــرط این کــه از ظرفیت هــای موجــود اســتفاده و برندســازی‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اســپانیا زعفــران را برندســازی کــرده؛‬ ‫در حالــی کــه ایــن کار در ایــران انجــام نشــده کــه بایــد بــر برنــد‬ ‫ســازی زعفــران ایــران توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در شــورای ملــی زعفــران دولــت‪ ،‬نماینــدگان‬ ‫و بخــش خصــوص تصمیــم گرفتنــد قیمــت پایــه زعفــران را بــرای‬ ‫خریــداران گل زعفــران کیلویــی ‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬نگیــن ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون تومــان و پوشــال ‪ ۱۶‬میلیــون تومــان اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی ایــران بیــان کــرد‪ :‬تجــار فعــال‬ ‫در عرصــه زعفــران در ایــران بایــد شــورای بزرگــی ماننــد تمــام‬ ‫دنیــا تشــکیل دهنــد و همان گونــه کــه در بحــث بســته بــه موفقیــت‬ ‫دســت پیــدا کردنــد روزی در بحــث زعفــران نیــز موفــق شــوند‪.‬‬ ‫طهماســبی بــا بیــان اینکــه رســانه ها بایــد کمــک کننــد کــه‬ ‫بــازار زعفــران ایــران جایــگاه خــود را پیــدا کنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫بــرای معرفــی و تبلیــغ زعفــران تولیدکننــدگان رســانه ملــی اعــام‬ ‫امادگــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫نیکی ملکی خبرداد؛‬ ‫تکذیب خبر استخدام ‪ ۱۵۰۰‬نفر‬ ‫در بنیاد برکت‬ ‫حجــت اهلل نیکــی ملکــی رئیــس مرکــز اطــاع رســانی ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام (ره) در صفحــه توییتــری خــود نوشــت‪:‬‬ ‫«پیــرو انتشــار خبــری در شــبکه های اجتماعــی مبنــی بــر جــذب‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬نفــر در بنیــاد برکــت بــه اطــاع می رســاند ایــن خبــر‬ ‫صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫بنیــاد برکــت بــا روش هــای نویــن مدیریتــی و بهــره گیــری از‬ ‫فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات و نیــز بهــره منــدی از ظرفیت هــای‬ ‫مردمــی بــا ‪ ۴۰‬پرســنل متخصــص در حوزه هــای اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی اداره می شــود‪».‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫رشد ‪ ۵۳‬درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بنادر گیالن؛‬ ‫توجه به حمل و نقل دریایی عامل تقویت اقتصاد ملی است‬ ‫حمیدرضــا ابایــی در مراســم‬ ‫گرامیداشــت روز جهانــی دریانــوردی‬ ‫در انزلــی بــا اشــاره بــه تاثیــرات‬ ‫ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد جهــان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه و شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫امــا فعــاالن عرصــه دریــا توانســتند‬ ‫خدمــات شایســته ای در حــوزه تامیــن‬ ‫کاالهــای اساســی و جبهــه اقتصــادی‬ ‫ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫گیــان انجــام بیــش از ‪ 85‬درصــد‬ ‫تجــارت جهانــی از طریــق دریــا را‬ ‫مــورد اشــاره قــرار داد و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫عــدم توجــه کشــورها بــه حمــل و‬ ‫نقــل کاال از طریــق دریــا موجــب‬ ‫تضعیــف اقتصــاد انهــا می شــود زیــرا‬ ‫حمــل و نقــل دریایــی ایمنی تریــن‬ ‫و به صرفه تریــن شــیوه حمــل کاال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ابایــی بــا بیــان اینکــه شــعار‬ ‫«کشــتیرانی پایــدار بــرای ســیاره‬ ‫پایــدار» به عنــوان شــعار روز جهانــی‬ ‫دریانــوردی انتخــاب شــده اســت‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه میــزان‬ ‫بارندگی هــا در بندرانزلــی قصــد‬ ‫داریــم بــا همــکاری بخــش خصوصــی‬ ‫ترمینــال‪ ،‬اســکله های سرپوشــیده‬ ‫متناســب بــا تمــام فصــول احــداث‬ ‫کــرده و از مزایــای انهــا بهره منــد‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫گیــان کشــتیرانی پایــدار را محــل‬ ‫تالقــی صنعــت کشــتیرانی‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫و محیــط زیســت دریایــی دانســت و‬ ‫بــا اشــاره بــه دو دیــدگاه در حــوزه‬ ‫کشــتیرانی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پایــداری‬ ‫تکنولــوژی و اکولوژیکــی را مدنظــر‬ ‫داریــم کــه هــر دو نیازمنــد نیــروی‬ ‫انســانی کاردان‪ ،‬حرفــه ای و دلســوز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ابایــی بــا اشــاره بــه ســوابق درخشــان‬ ‫بنــدر انزلــی بیــان کــرد‪ :‬دریــای‬ ‫خــزر بزرگتریــن دریاچــه جهــان و‬ ‫منبــع بالقــوه ای بــرای اکوتوریســم‪،‬‬ ‫ماهیگیــری‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬کشــتیرانی‬ ‫و تجــارت اســت و بندرانزلــی‬ ‫نیــز بــا بیــش از ‪ 100‬ســال ســابقه‪،‬‬ ‫پرســابقه ترین بنــدر کشــور محســوب‬ ‫می شــود و قابــل توجــه بازرگانــان‪،‬‬ ‫تجــار و خطــوط کشــتیرانی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بندرانزلــی از‬ ‫دیربــاز به عنــوان دروازه اروپــا بــرای‬ ‫تبــادل کاال معرفــی می شــود تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬الیروبــی بندرانزلــی و اســتارا‪،‬‬ ‫الیروبــی بخشــی از تــاالب انزلــی‪،‬‬ ‫بومی ســازی بخــش درایــور انتــن‬ ‫بــرج کنتــرل ترافیــک دریایــی و‬ ‫راه انــدازی سیســتم هندهلــد از جملــه‬ ‫طرح هایــی اســت کــه اجــرا شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫گیــان افتتــاح ‪ 5‬طــرح بــا صــرف‬ ‫اعتبــار بیــش از ‪ 660‬میلیــارد ریــال در‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر اســتارا‬ ‫جــزو دیگــر اقدامــات انجــام شــده‬ ‫توســط اداره کل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫اســتان عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫زیباســازی و نورپــردازی جرثقیل هــای‬ ‫بندرانزلــی و تکمیــل پیــاده راه و‬ ‫مبلمــان موج شــکن غربــی انزلــی نیــز‬ ‫جــزو اقدامانــی اســت کــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫ابایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اهــدای‬ ‫ملزومــات پزشــکی و بهداشــتی‬ ‫بــه بســیاری از مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارســتانی و همچنیــن کســب مقــام‬ ‫دســتگاه اجرایــی برتــر اســتان در‬ ‫جشــنواره شــهید رجایــی بخشــی‬ ‫دیگــری از اقدامــات انجــام شــده‬ ‫توســط اداره کل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫اســتان گیــان اســت‪.‬‬ ‫وی از رشــد ‪ 53‬درصــدی عملیــات‬ ‫تخلیــه و بارگیــری کاال در شــش‬ ‫ماهــه نخســت امســال نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل خبــر داد و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در بخــش عملیــات کانتینــری‬ ‫نیــز حــدود ‪ 73‬درصــد نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد داشــتیم‬ ‫کــه نشــان می دهــد عملیات هــای‬ ‫دریایــی و بنــدری در بنــادر اســتان‬ ‫رونــد کاهشــی نــدارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫اســتان گیــان بــا اشــاره بــه توســعه‬ ‫همکاری هــای بنــدری و دریایــی‬ ‫بیــن ایــران بــا کشــورهای حاشــیه‬ ‫دریــای خــزر به ویــژه کشــورهای‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬قزاقســتان و روســیه‬ ‫افــزود‪ :‬توســعه همکاری هــای بنــدری‬ ‫و دریایــی دوجانبــه و اســتفاده بهینـه از‬ ‫حمــل و نقــل چنــد وجهــی در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ابایــی از انجــام پایلــوت شــماره کوبی‬ ‫بدنــه موتورهــای دو زمانــه در‬ ‫بندرانزلــی خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اقــدام بــه منظــور ســاماندهی تــردد‬ ‫شــناورهای دریایــی و ســاماندهی‬ ‫وضعیــت موجــود امــار ثبــت‬ ‫موتورهــای دو زمانــه پــس از اخــذ‬ ‫مصوبــه هیئــت دولــت انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری‬ ‫چندیــن پــروژه بــزرگ توســط‬ ‫مجموعــه بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫گیــان در ماه هــای اتــی ابــراز‬ ‫داشــت‪ :‬افتتــاح چنــد پــروژه بــزرگ‬ ‫در مجتمــع بنــدری انزلــی و ســاخت‬ ‫و تجهیــز زیرســاخت های بندرانزلــی‬ ‫بــا بهره گیــری از تــوان بخــش‬ ‫خصوصــی در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫ابای ـی بــا اشــاره بــه دیگــر برنامه هــا و‬ ‫پروژه هــای قابــل اجــرا عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫افتتــاح ســیلوی غــات ‪ 45‬هــزار تنــی‪،‬‬ ‫انبــار کاالی عمومــی بــه مقــدار ‪4‬‬ ‫هــزار و ‪ 500‬مترمربــع‪ ،‬یــک پســت‬ ‫اســکله جنــرال کارگــو بــه طــول‬ ‫‪ 200‬متــر و ‪ 2‬پســت اســکله دلفیــن‬ ‫نفتــی جهــت پهلودهــی کشــتی های‬ ‫تــا طــول ‪ 180‬متــر از بزرگتریــن‬ ‫پروژه هــای قابــل افتتــاح در مجتمــع‬ ‫بنــدری انزلــی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫اســتان گیــان بــر لــزوم توســعه‬ ‫همکاری هــای بنــدری ایــران و‬ ‫کشــورهای حاشــیه خــزر تاکیــد‬ ‫کــرد و ابــراز داشــت‪ :‬در ایــن میــان‬ ‫نــاوگان ملــی دارای پرچــم‪ ،‬میــزان‬ ‫فعالیــت دریانــوردان ایرانــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫به کارگیــری نیروهــای غیرایرانــی‪،‬‬ ‫ارائــه تخفیــف بــه کشــتی های‬ ‫کانتینــری و گردشــگری دریایــی از‬ ‫اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ابایــی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام‬ ‫شــده بــرای پایــش دقیــق پارامترهــای‬ ‫فیزیکــی و شــیمیایی اب دریــا‪،‬‬ ‫کانــال و تــاالب و وضعیــت جریــان‬ ‫ســنجیموج و نحــوه رســوب گذاری‪،‬‬ ‫نشســت رســوب و کاهــش حجــم انها‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه هــم قراردادهای‬ ‫مطالعاتــی منعقــد شــد و از نظــرات‬ ‫مشــاوره های علمــی بهره منــد شــدیم‬ ‫امــا نیازمنــد همــکاری محیــط زیســت‬ ‫و شــیالت اســتان هســتیم ‬ ‫وی بــه لــزوم به کارگیــری امکانــات‬ ‫جهــت تعلیــم و پــرورش نیروهــای‬ ‫متخصــص در زمینــه دریانــوردی و‬ ‫اســتفاده از ذخایــر و منابــع ماهیانــه‬ ‫دریایــی تاکیــد کــرد و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود امنیــت تــردد دریایــی کــه‬ ‫حاصــل تــاش و اقتــدار نیروهــای‬ ‫راهبــردی ارتــش و ســپاه پاســداران‬ ‫اســت می توانیــم بــرای تعلیــم‬ ‫و پــرورش نیروهــای متخصــص‬ ‫دریانــورد گام برداریــم‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫‪ ۵۸‬درصد متقاضیان بیمه‬ ‫بیکاری مستاجر هستند‬ ‫رئیــس موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۸.۴‬درصــد متقاضیــان بیمــه بیــکاری در کشــور‬ ‫مســتاجر و ‪ ۴۱.۶‬درصــد مالــک هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬روزبــه کردونــی بــا اشــاره بــه نتایــج‬ ‫نظرســنجی موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی‬ ‫از متقاضیــان «بیمــه بیــکاری» عنــوان کــرد‪ :‬اگاهــی‬ ‫دقیــق از وضعیــت جامعــه و انجــام پژوهــش و تحقیقــات‬ ‫مبتنــی بــر نظرســنجی‪ ،‬حرکــت بــه ســمت هرگونــه‬ ‫سیاسـت گذاری یــا مداخلـه ای را بــا کاهــش احتمــاالت‬ ‫قابــل توجهــی از شکســت‪ ،‬اتــاف منابــع یــا حتــی تحقــق‬ ‫اهدافــی ناخواســته و خــاف اهــداف موردنظــر مداخلــه‬ ‫کننــدگان روبــرو خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برایــن اســاس‪ ،‬موسســه عالــی پژوهــش‬ ‫تامیــن اجتماعــی در راســتای اهــداف ماموریتــی خــود‪،‬‬ ‫پژوهشــی (برپایــه نظرســنجی) بــه منظــور بررســی‬ ‫«وضعیــت متقاضیــان دریافــت بیمــه بیــکاری» را بــه‬ ‫انجــام رســاند کــه تحلیــل و نتایــج ان را در اختیــار‬ ‫متخصصیــن و سیاســت گــذاران حوزه هــای مرتبــط‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کردونــی افــزود‪ :‬ایــن نظرســنجی‪ ،‬وضعیــت بیــش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬هــزار متقاضــی بیمــه شــده تامیــن اجتماعــی‬ ‫را کــه در ســامانه بیمــه بیــکاری ثبت نــام کرده انــد‪،‬‬ ‫مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت‪ .‬برخــی نتایــج بدســت‬ ‫امــده (بــرای شــماری از متقاضیــان بیمــه بیــکاری کــه‬ ‫هنــوز بیــکار هســتند) نشــان می دهــد ‪ ۴۰.۴‬درصــد از‬ ‫پاســخگویان زن و ‪ ۵۹.۶‬درصــد مــرد بوده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۲۱.۲‬درصــد از پاســخگویان «مجــرد» و‬ ‫‪ ۷۲.۴‬درصــد «متاهــل» هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۲.۶‬درصــد از پاســخگویان دارای‬ ‫قــرارداد دائــم و ‪ ۷۷.۴‬درصــد نیــز دارای قــرارداد موقــت‬ ‫بوده انــد‪ ،‬افــزود‪ ۸۶.۴ :‬درصــد از ایــن متقاضیــان در‬ ‫گذشــته مقــرری بیمــه بیــکاری را دریافــت نکــرده ‬ ‫و ‪ ۷۶.۷‬درصــد از انهــا اعــام کرده انــد کــه خــود‪،‬‬ ‫درخواســت بیمــه بیــکاری را ثبــت کرده انــد‪.‬‬ ‫کردونــی ادامــه داد‪ :‬براســاس ایــن نظرســنجی‪۷۷.۱ ،‬‬ ‫درصــد پاســخ دهندگان در بخــش «خدمــات»‪۱.۴ ،‬‬ ‫درصــد در بخــش «کشــاورزی» و ‪ ۲۱.۵‬درصــد در‬ ‫بخــش «صنعــت» اشــتغال داشــته اند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪۷۶ :‬درصــد از متقاضیــان هــم بــه‬ ‫صــورت تمام وقــت‪۲۴ ،‬درصــد ســاعتی و ‪ ۵۸.۲‬درصــد‬ ‫از انهــا نیــز اعــام کرده انــد کــه کارفرمــای مربوطــه‪،‬‬ ‫نســخه ای از قــرارداد را بــه انهــا تحویــل نــداده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی‬ ‫همچنیــن افــزود‪ ۶۱.۹ :‬درصــد از متقاضیــان‪« ،‬سرپرســت‬ ‫خانــوار» بوده انــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه فقــط ‪۲۷.۱‬‬ ‫درصــد از پاســخگویان بیــان کرده انــد کــه شــخص‬ ‫دیگــری در خانــواده انهــا «حقوق بگیــر» اســت‪.‬‬ ‫رئیــس موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫اقســاط ماهیانــه مســتاجران متقاضیــان بیمــه بیــکاری هــم‬ ‫برابــر بــا ‪ ۲۵.۵‬درصــد (بیــن ‪ ۵۰۰‬هــزار تــا یــک میلیــون‬ ‫تومــان)‪ ۲۵ ،‬درصــد (بیــن یــک تــا دو میلیــون تومــان)‪،‬‬ ‫‪۱۶‬درصــد (کمتــر از ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان)‪ ۱۵.۶ ،‬درصــد‬ ‫(بــدون قســط)‪۱۰ ،‬درصــد (بیــن دو تــا ســه میلیــون‬ ‫تومــان)‪ ،‬چهــار درصــد (بیــن ‪ ۳‬تــا ‪۴‬میلیــون تومــان) و‬ ‫‪ ۳.۷‬درصــد (بیــش از چهــار میلیــون تومــان) گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کردونــی‪ ۸۷.۹ ،‬درصــد از متقاضیــان همچنیــن‬ ‫«یارانــه ‪ ۴۵‬هزارتومانــی» و ‪ ۵۴.۶‬درصــد نیــز «یارانــه‬ ‫معیشــتی» دریافــت می کننــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رئیس اداره صمت صومعه سرا خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۵۰۰‬واحد صنفی اسیب‬ ‫دیده از کرونا در سامانه کارا‬ ‫رئیــس اداره صمــت صومعــه ســرا گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۰۰‬واحــد صنفــی‬ ‫اســیب دیــده از کرونــا بــا اشــتغال زایــی بیــش از ‪ ۶۰۰‬نفــر در ســامانه کارا‬ ‫بــرای دریافــت تســهیالت ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫محمــد نیــک صفــت در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه واحدهــای‬ ‫تولیــدی فعــال در شهرســتان صومعــه ســرا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد صنعتــی در صومعــه ســرا وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ‪۱۰۰‬‬ ‫واحــد فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال ‪ ۹۹‬بــه عنــوان ســال «جهــش‬ ‫تولیــد»‪ ،‬افــزود‪ :‬اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان صومعــه ســرا‬ ‫تــاش می کنــد تــا اقدامــات خوبــی بــرای فعالیــت بیشــتر واحدهــای تولیــد‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫نیــک صفــت بــا بیــان اینکــه در واحــد بازرگانــی داخلــی توزیــع کاالهــای‬ ‫اساســی در شــش مــاه نخســت انجــام شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫فروشــگاه های بــزرگ توزیــع مــواد غذایــی صومعــه ســرا بــا ابــاغ ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار در حــال توزیــع ســه تــن گوشــت منجمــد بــا قیمــت ‪۵۹‬‬ ‫هــزار تومــان و ‪ ۱۷‬تــن مــرغ منجمــد بــا قیمــت ‪ ۱۳‬هــزار ‪ ۵۰۰‬تومــان بــه‬ ‫شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ابالغیــه ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار نــرخ مــرغ ‪ ۱۵,۷۵۰‬هــزار تومــان بــرای مصــرف کننــده در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره صمــت صومعــه ســرا بــه موضــوع گرانــی در ســطح شهرســتان‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اقدامــات الزم در زمینــه پیشــگیری از گــران فروشــی‬ ‫توســط تیم هــای مشــترک انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ثبــت نــام بــرای دریافــت تســهیالت کرونــا بــه‬ ‫واحدهــای اســیب دیــده بــا هماهنگــی اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــا تــا‬ ‫پایــان مهرمــاه تمدیــد شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۰۰‬واحــد اســیب‬ ‫دیــده بــا اشــتغالزایی ‪ ۶۱۸‬نفــر در ســامانه کارا جهــت دریافــت تســهیالت‬ ‫کرونــا ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫نیــک صفــت همچنیــن در ادامــه افــزود‪ :‬کســانی کــه دارای کــد کارگاهــی‬ ‫هســتند تســهیالت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۶‬میلیــون و همچنیــن انهایــی کــه فاقــد بیمــه و‬ ‫کــد کارگاهــی بــوده نیــز نصــف ایــن مبلــغ تســهیالت دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا دســتور ســتاد کرونــا برچســب نــام گــذاری فاصلــه اجتماعــی‬ ‫در تمــام نانوایی هــا شهرســتان رعایــت و اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫عضو شورای عالی کار ‪:‬‬ ‫رییس امور امار سازمان استخدامی ‪:‬‬ ‫تهدید به اخراج و عدم تمدید قرارداد ذکر زبان کارفرما شده است‬ ‫فرهــاد دلق پــوش‪ ،‬صادرکننــدگان‬ ‫را به ویــژه در شــرایطی کــه بــا‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه دشــمن و‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا مواجهیــم‬ ‫محــور تحــول اقتصــادی خوانــد‬ ‫و بــا اعــام اینکــه تــراز تجــاری‬ ‫اســتان گیــان بــا اســتفاده از تمــام‬ ‫ظرفیت هــا قابــل ارتقــاء اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬صــادرات گیــان در‬ ‫‪ 5‬ماهــه نخســت امســال در مقایســه‬ ‫بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گیــان اســتفاده از تمامــی‬ ‫ظرفیت هــا بــه نحــو مطلــوب در‬ ‫حــوزه تجــاری را الزم و ضــروری‬ ‫خوانــد و بــا بیــان اینکــه کمــک بــه‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــرای‬ ‫مــواد اولیــه و ماشــین االت ضــروری‬ ‫اســت عنــوان کــرد‪ :‬جلوگیــری از‬ ‫اخــال در بحــث تولیــد ان هــم در‬ ‫ســال مزیــن بــه شــعار جهــش تولیــد‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دلق پــوش بــا بیــام اینکــه در‬ ‫ســال ‪ 99‬و در راســتای تحقــق‬ ‫سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫صــادرات ‪ 600‬میلیــون دالری‬ ‫گیــان هدفگــذاری شــده اســت از‬ ‫وجــود پتانســیل مناســب در اســتان‬ ‫بــرای تحقــق ایــن هــدف ســخن‬ ‫گفــت و افــزود‪ :‬میــزان صــادرات‬ ‫تحقــق یافتــه اســتان گیــان در ســال‬ ‫گذشــته از میــزان هدفگذاری هــا‬ ‫هــم فراتــر رفــت و بــه عــدد ‪587‬‬ ‫میلیــون دالر رســید‪.‬‬ ‫وی رشــد قابــل توجــه میــزان‬ ‫صــادرات اســتان گیــان در ســال‬ ‫‪ 98‬در مقایســه بــا ســال ‪ 97‬را مــورد‬ ‫اشــاره قــرار داد و بــا بیــان اینکــه این‬ ‫موضــوع از شــرایط خــوب اســتان‬ ‫حکایــت دارد گفــت‪ :‬دشــمنان‬ ‫انقــاب شــدیدترین تحریم هــا را‬ ‫علیــه ملــت و کشــورمان اجرایــی‬ ‫کردنــد و بــدون شــک هــر کشــور‬ ‫دیگــری اگــر در ایــن شــرایط‬ ‫قــرار می گرفــت دچــار مشــکالت‬ ‫عدیــده می شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گیــان فشــار تحریمــی‬ ‫و شــیوع ویــروس کرونــا را دو‬ ‫موضوعــی کــه بــر روی اقتصــاد‪،‬‬ ‫صنعــت و چرخــه تولیــدات‬ ‫تاثیــرات مخربــی گذاشــت تلقــی‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬در ‪ 5‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال مزیــن بــه جهــش تولیــد و در‬ ‫مجمــوع ‪ 367‬هــزار و ‪ 875‬تــن کاال‬ ‫از اســتان گیــان بــه کشــورهای‬ ‫مختلــف منطقــه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫دلق پــوش عمــده محصــوالت‬ ‫صادراتــی اســتان گیــان در ‪ 5‬ماهــه‬ ‫نخســت امســال را اقالمــی نظیــر‬ ‫کاالهــای نباتــی‪ ،‬معدنــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫غذایــی‪ ،‬محصــوالت نســاجی و‬ ‫محصــوالت پالســتیکی اعــام‬ ‫کــرد و ابــراز داشــت‪ :‬محصــوالت‬ ‫صادراتــی اســتان گیــان بــه‬ ‫کشــورهای روســیه‪ ،‬اذربایجــان‪،‬‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫عــراق صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اعمــال نــگاه جهــادی در‬ ‫‪7‬‬ ‫کنــار اســتفاده بهینــه از داشــته های‬ ‫داخلــی در زمینــه تولیــدات را رمــز‬ ‫پیــروزی کشــورمان در شــرایط‬ ‫جنــگ اقتصــادی دانســت و بــا‬ ‫اذعــان بــه حمایت هــای دولــت از‬ ‫ایــن حــوزه خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫راســتای حــل و فصــل مشــکالت‬ ‫و چالش هــای بخــش تولیــد و‬ ‫صنعــت جلســات کارگــروه رونــق و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد بــه شــکل مســتمر‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت گیــان اولویــت‬ ‫برنامه هــای کارگــروه ســتاد‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد را‬ ‫حمایــت بــرای تکمیــل واحدهــای‬ ‫تولیــدی نیمه تمــام‪ ،‬مشــکل دار و‬ ‫ایجــاد واحدهــای جدیــد در گام‬ ‫بعــدی خوانــد و گفــت‪ :‬اغــاز‬ ‫بــه کار مجــدد و از ســرگیری‬ ‫فعالیــت و احیــاء صنایــع راکــد‬ ‫گیــان امــری اســت کــه بــرای ان‬ ‫زمینه ســازی های الزم در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫دلق پــوش برنامه ریــزی در راســتای‬ ‫تشــکیل کمیته هــای مشــترک‬ ‫مــرزی بــا کشــورهای همســایه‬ ‫و اســتانی بــا محوریــت اســتاندار‬ ‫گیــان را نیــز مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫داد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه پیوســتن کشــورمان بــه جمــع‬ ‫کشــورهای عضــو معاهــده گمرکــی‬ ‫اوراســیا پیگیــری مبــادالت مــرزی‬ ‫و مــراودات تجــاری بــا کشــورهای‬ ‫همســایه بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫امکان بومی گزینی در ازمون‬ ‫استخدامی فراهم می شود‬ ‫رییــس امــور امــار‪ ،‬برنامه ریــزی و تامیــن نیــروی‬ ‫انســانی ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور دربــاره‬ ‫مصوبــه بومــی گزینــی در هشــتمین ازمــون اســتخدامی‬ ‫فراگیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬مجلــس شــورای اســامی در شــانزدهم‬ ‫شــهریورماه امســال بومی گزینــی در ازمــون اســتخدامی‬ ‫را مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بومــی گزینــی بــا هــدف مانــدگاری‬ ‫نیروهــا در شهرستان هاســت‪ ،‬افــزود‪ :‬براســاس قانــون‪ ،‬بــه‬ ‫افــرادی بومــی شهرســتان اطــاق می شــود کــه یــا محــل‬ ‫تولدشــان شهرســتان مــورد نظــر بودهیــا اینکــه ســاکن ان‬ ‫شهرســتان بــا ســابقه حداقــل ‪ ۱۰‬ســال ســکونت باشــند‪.‬‬ ‫قنبــری افــزود‪ :‬البتــه در ایــن مصوبــه ایجــاد ســازوکاری‬ ‫بــرای تعییــن اولویــت جهــت جــذب داوطلبــان بومــی‬ ‫شهرســتان بــه اســتثنای شــهر تهــران و مراکــز اســتان ها‬ ‫مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬براســاس ایــن مصوبــه مقــرر شــده‬ ‫اســت شــورای توســعه مدیریــت اولویت هایــی را بــرای‬ ‫افــراد در نظــر بگیــرد و هــم اکنــون فراینــد تعییــن ایــن‬ ‫اولویت هــا در حــال انجــام اســت و پــس از نهایــی‬ ‫شــدن‪ ،‬فرصتــی بــرای شــرکت کنندگان فراهــم‬ ‫می شــود تــا اطالعــات خــود را در ســایت ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور ویرایــش کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بــر اســاس قانــون اصــاح مــاده (‪)۴۴‬‬ ‫قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب شــانزدهم‬ ‫شــهریورماه ‪۹۹‬مجلــس شــورای اســامی مبنــی بــر‬ ‫«اولویــت قائــل شــدن بــرای جــذب داوطلبــان بومــی‬ ‫شهرســتانی بــه اســتثنای شــهر تهــران و مراکــز اســتان ها»‬ ‫بــه متقاضیــان ثبــت نــام کننــده در ازمــون اجــازه داده‬ ‫خواهــد شــد بــر اســاس قانــون اصالحــی و شــغل‬ ‫محل هــای موجــود در دفترچــه راهنمــای ثبــت نــام بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســایت ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫نســبت بــه ویرایــش اطالعــات و شــغل محــل انتخابــی‬ ‫خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 7 ‫هفته انهم‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 22 - 1399‬صفر ‪ 10 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪166‬‬ ‫با نصب اپلیکیشن‬ ‫بازارکار‪ ،‬فرصت های‬ ‫استخدامی را سریعتر از‬ ‫دیگران دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی توسعه تجارت‬ ‫فرزانه واقع در شهرک صنعتی شماره‬ ‫یک منطقه ازاد انزلی به افراد (خانم‬ ‫و اقا) با شرایط ذیل نیازمند است‬ ‫اتوکار‬ ‫چرخ کار‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫الگوساز‬ ‫ساعت کاری از ‪ ٨‬تا ‪١٧:٣٠‬‬ ‫با حقوق مناسب و سرویس رفت و برگشت‬ ‫برای اطالعات بیشتر با این شماره‬ ‫‪09117598208‬‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫محصوالت غذایی شهدین‬ ‫شعبه گیالن (برند مطرح و‬ ‫پرفروش در صنایع غذایی)‬ ‫بازاریاب خانم و اقا با انگیزه‬ ‫باال و پتانسیل فروش با حقوق و‬ ‫مزایای عایل جذب یم نماید‬ ‫با طرحهای انگیزیش برای فروشگاه‬ ‫و سوپر مارکت و مشتری و‬ ‫بازاریاب در استان گیالن‬ ‫حقوق پایه‪ ،‬بیمه‪ ،‬پورسانت‬ ‫فروش‪ ،‬پورسانت انگیزیش‪،‬‬ ‫ایاب و ذهاب ‪09113174787‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکیت فعال در زمینه تولید و‬ ‫پخش مواد غذایی در نظر دارد جهت‬ ‫تکمیل کادر فروش سازمان‪ ،‬تعدادی‬ ‫محدودی از افراد با روابط اجتماعی باال‬ ‫را با حقوق مکفی استخدام نماید‪.‬‬ ‫حقوق اداره کار ‪ +‬پورسانت‬ ‫اموزش حرفه ای و رایگان‬ ‫بیمه پس از چند ماه‬ ‫روزی ‪ ۶‬ساعت کار‬ ‫دارای روابط عمویم باال‬ ‫اشنا به کار فروش‬ ‫سن ‪ ۲۰‬ایل ‪ ۴۰‬سال‬ ‫دارای مدرک حداقل دیپلم‬ ‫عدم سوء پیشینه‬ ‫ساکن رشت‬ ‫متقاضیان جهت تعیین وقت مصاحبه‪،‬‬ ‫نام‪ ،‬سن‪ ،‬شماره تماس و سابقه کاری‬ ‫خود را بطور مختصر به شماره زیر‬ ‫ارسال کنند‪09112834210 :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک نفر کارگر خانم‬ ‫جهت انجام امور منزل و‬ ‫اشپزی در رشت نیازمندیم‬ ‫حقوق پایه ‪ ۱,۶۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫ساعت کار‪:‬‬ ‫‪ ۳‬بعد از ظهر ایل ‪ ۱۰‬شب‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬گلسار‪،‬‬ ‫بلوار گیالن‬ ‫‪09114878373‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 1500‬تومان‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333237133 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫فرصت شغلی استخدام‬ ‫درشرکت شهدین‪ ،‬توسعه‬ ‫تجارت فرزانه‪ ،‬لبنیات‬ ‫ماسو‪ ،‬نمایندگی شرکت‬ ‫بیمه پاسارگاد و موسسه‬ ‫اموزشی حرف اخر و‪...‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت لیان صنعت گیل‬ ‫راستای تکمیل کادر پرسنیل و فروش‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر در‬ ‫رشت دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫عالقمندان جهت تعیین وقت مصاحبه کافی‬ ‫است رده شغیل مدنظر را به سامانه پیامیک‬ ‫زیر ارسال نمایند(در هر بار ارسال پیامک‬ ‫فقط یک کد ارسایل مورد قبول است)‬ ‫و شبکه نسیم مشاور تحصییل جذب یم نماید‬ ‫سالندار اقا و خانم‬ ‫دانشجویان و فارغ‬ ‫التحصیالنعصر‬ ‫‪ ۱۰:۳۰‬ایل ‪۱۸‬‬ ‫برایکاری روز‬ ‫ساعت‬ ‫مشاوره‬ ‫تخصیص‬ ‫اموزش‬ ‫دارای‬ ‫حقوق یک میلیون و دویست‬ ‫باال‬ ‫کارشنایس به‬ ‫التحصیالن‬ ‫کاریفارغ‬ ‫دانشجویان یا‬ ‫عصر‬ ‫شب ‪۱۷:۳۰‬‬ ‫شیفت‬ ‫ساعت‬ ‫‪۳۴۱:۳۰‬شب‬ ‫ایل‬ ‫سال‬ ‫افراد زیر‬ ‫چهارصد‬ ‫میلیون و‬ ‫حقوق‬ ‫روحیه کاری‬ ‫یکدارای‬ ‫فعال و‬ ‫بصورت پاره وقت و تمام وقت‬ ‫پرسنل خدمات شیفت روز و شب‬ ‫برای اطالعات بیشتر و دعوت به مصاحبه‬ ‫حقوق یک میلیون و سیصد هزار‬ ‫اطالعات خود را به شماره زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫سن‬ ‫فامییل‬ ‫اسم‬ ‫(مشخصات‪،‬‬ ‫سرگل‬ ‫میدان‬ ‫معلم ‪.‬‬ ‫ادرس ‪:‬‬ ‫محل سکونت)‬ ‫مقطع تحصییل‬ ‫کباب بابک‬ ‫‪09337993900‬‬ ‫‪09120460385‬‬ ‫فقط پیامک ارسال شود‪:‬‬ ‫اولویت با افراد با سابقه کار مرتبط یم باشد‬ ‫‪ :101‬ویزیتور حضوری (حقوق قانون کار ‪+‬‬ ‫بیمه ‪ +‬پورسانت)‬ ‫‪ :102‬بازاریاب تلفین (حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه)‬ ‫‪ :103‬حسابدار (مسلط به هلو‪ ،‬حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه)‬ ‫‪ :104‬صندوقدار (واحد فروشگاه)‬ ‫‪ :105‬فروشنده (واحد فروشگاه)‬ ‫‪ :106‬راننده دارای پیکان وانت یا نیسان‬ ‫(واحد توزیع)‬ ‫‪ :107‬راننده دارای ایسوزو یا امیکو (واحد توزیع)‬ ‫‪ :108‬کارگر ساده‬ ‫توجه؛ ثبت نام فقط از طریق ارسال‬ ‫کد به سامانه پیامیک امکانپذیر است‬ ‫سامانه پیامیک خانم ها ‪5000415000417‬‬ ‫سامانه پیامیک اقایان ‪5000415000418‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هلدینگ بازرگاین تانا‪ ،‬افراد واجد‬ ‫شرایط ذیل را استخدام یم نماید‬ ‫مسلط به کامپیوتر جهت انجام‬ ‫امور اداری‬ ‫?اپراتور کامپیوتر‬ ‫ساکن رشت‬ ‫?خانم مجرد‬ ‫حقوق ‪ :‬توافقی ‪ +‬بیمه‬ ‫?اشنا به کامپیوتر و افیس‬ ‫?ساعت کاری ‪ ۸‬صبح ایل ‪۱۴‬‬ ‫هزارتوماناقا‬ ‫‪ ۷۰۰‬وانت‬ ‫?حقوقپیکان‬ ‫راننده‬ ‫ساکن رشت‬ ‫گذاشته یم شود‬ ‫راننده‬ ‫خودرو در اختیار‬ ‫اداری‬ ‫?کارمند‬ ‫مجرد‪ +‬بیمه‬ ‫توافقی‬ ‫حقوق ‪:‬‬ ‫?خانم‬ ‫?جهت انجام امور اداری‬ ‫کسب‬ ‫میتوانند‬ ‫جهت ایل ‪۱۴‬‬ ‫هفته ‪۹‬‬ ‫متقاضیانروز در‬ ‫‪ ?۲‬ایل ‪۳‬‬ ‫‪ 753‬را به‬ ‫بیشتر عدد‬ ‫توافقی ‬ ‫اطالعات?حقوق‬ ‫شماره زیر در واتساپ ارسال نمایند‬ ‫‪09372540464‬‬ ‫واتساپ)‬ ‫(فقط‬ ‫دریایی‬ ‫توشیبا و نیرو‬ ‫?ادرس‪ :‬بین‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫خود‬ ‫تکمیل‬ ‫جهت‬ ‫بزرگترین بابک‬ ‫رستوران‬ ‫کادرتحت‬ ‫کشور و‬ ‫اموزیش‬ ‫موسسه‬ ‫خدمات‪،‬‬ ‫پرسنل‬ ‫صداو وخانم‬ ‫پوششاقا‬ ‫سالندار‬ ‫برنامه های‬ ‫سیماودارای‬ ‫مینماید‬ ‫جذب‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫در‬ ‫تلوزیوین در شبکه های یک و چهار و اموزش‬ ‫خانماستان‬ ‫اقتصاد میل در‬ ‫روزنامه اداری‬ ‫دفتر کارمند‬ ‫گیالن جهت تکمیل کادر خود به افراد‬ ‫دارای مدرک حداقل لیسانس‬ ‫زیر نیازمند یم باشد‪.‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرپرســی فــروش بیمــه هــای‬ ‫زنــدیگ بیمــه ملــت رشــت‬ ‫جهــت تکمیــل کادر تبلیغــات‬ ‫و فــروش خــود‪ ،‬افــراد واجــد‬ ‫شــرایط را اســتخدام یم نمایــد‪:‬‬ ‫کارشناس فروش اقا یا خانم‬ ‫روزی ‪ ۵‬ســاعت کار (صبــح یــا‬ ‫عصــر)‬ ‫‪ ۱‬میلیــون ثابــت ‪ +‬پورســانت‬ ‫‪ +‬بیمــه‬ ‫ســابقه مفیــد فروشــندیگ یــا‬ ‫عالقــه بــه فروشــندیگ‬ ‫سن ‪ ۲۰‬ایل ‪ ۴۵‬سال‬ ‫خانــه دار‪ ،‬دانشــجو ‪،‬‬ ‫شاغل(شــغل دوم)‪ ,‬فــارغ‬ ‫ا لتحصیــل‬ ‫عدم سوء پیشینه‬ ‫(شــغل دوم)‬ ‫عدم سوء پیشینه‬ ‫نصاب تراکت اقا‬ ‫روزی ‪ ۴‬ساعت کار‬ ‫‪ ۱‬میلیون ثابت‬ ‫تســویه حســاب بصــورت‬ ‫هفتــی‬ ‫فعالیــت در هــر ســاعت‬ ‫از شــبانه روز بــه انتخــاب‬ ‫متقــا یض‬ ‫امــکان تعویــض روزهــای کاری‬ ‫مطابــق بــا شــرایط متقــایض‬ ‫مسولیت پذیر‬ ‫سن ‪ ۲۰‬ایل ‪ ۳۵‬سال‬ ‫دانشــجو‪ ،‬ســرباز یــا شــاغل‬ ‫متقاضیــان نــام‪ ،‬نــام اگهــی‬ ‫(فروشــنده یــا نصــاب تراکــت)‪،‬‬ ‫ســن‪ ،‬شــماره تمــاس و ســابقه‬ ‫کاری خــود را بطــور مختصــر‬ ‫بــه شــماره واتســپ زیــر‬ ‫ارســال نماینــد‬ ‫لطفــا از برقــراری تمــاس‬ ‫خــودداری کنیــد‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه‬ ‫ســواالت احتمــایل در جلســه‬ ‫مصاحبــه پاســخ داده خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪09112460095‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 224

هفته نامه بازار کار گیلان 224

شماره : 224
تاریخ : 1401/11/01
هفته نامه بازار کار گیلان 223

هفته نامه بازار کار گیلان 223

شماره : 223
تاریخ : 1401/10/17
هفته نامه بازار کار گیلان 222

هفته نامه بازار کار گیلان 222

شماره : 222
تاریخ : 1401/09/26
هفته نامه بازار کار گیلان 221

هفته نامه بازار کار گیلان 221

شماره : 221
تاریخ : 1401/09/14
هفته نامه بازار کار گیلان 220

هفته نامه بازار کار گیلان 220

شماره : 220
تاریخ : 1401/08/21
هفته نامه بازار کار گیلان 219

هفته نامه بازار کار گیلان 219

شماره : 219
تاریخ : 1401/08/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!