هفته نامه بازار کار گیلان شماره 202 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 202

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 202

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 202

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫‪ 20‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333521330 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار اعالم کرد؛‬ ‫هزینه سبد معیشت کارگران به مرز ‪ ۹‬میلیون تومان رسید‬ ‫مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیالن؛‬ ‫مدیران بانک های گیالن در‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫صورت تخلف از بخشنامه وام‬ ‫بدون ضامن برکنار می شوند‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان اعتبار برای جوانسازی‬ ‫باغات چای اختصاص یافت‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫سهم ‪ ۵۰‬درصدی بومیان از نیروی انسانی‬ ‫منطقه ازاد انزلی باید رعایت شود‬ ‫افزایش سرعت مهاجرت پرستاران در شرایط کمبود نیرو‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫بانکها باید واحدهای تولیدی تحت تملک را‬ ‫واگذار یا فعال کنند‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫سخنگوی منطقه ازاد انزلی‪:‬‬ ‫🔴‬ ‫وزیر صنعت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های‬ ‫صنعتی گیالن پیش بینی شد‬ ‫وزیر صمت در صومعه سرا‪ :‬کارخانه ابریشم را احیا می کنیم‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در رشت‪:‬‬ ‫بدهی سنگینی به پیمانکاران داریم‬ ‫برخی کارگران ‪ ۷‬ماه حقوق نگرفته اند‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزان گیالن فرصت‬ ‫بیمه گذاری را از دست ندهند‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار ایثارگر‪ ،‬جویای شغل در کشور هستند‬ صفحه 1 ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪،‬‬ ‫فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران‬ ‫دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫ربات بازارکار گیالن در واتس اپ! 🔥‬ ‫(یک سرویس منحصربفرد و برای اولین بار در ایران)‬ ‫🔰‬ ‫جهت سهولت و دسترسی سریعتر به فرصت های شغلی‪ ،‬می توانید با عضویت رایگان در‬ ‫ربات واتس اپ بازارکار گیالن‪ ،‬اطالعیه های استخدامی را بصورت منظم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ربات ‪ ۷‬روز هفته و ‪ ۲۴‬ساعته انالین و پاسخگوست‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫عضویت در ربات واتساپ و دریافت خبرنامه استخدامی رایگان است‪ ،‬همچنین ما برای‬ ‫حریم خصوصی کاربران خود ارزش قائل هستیم و به هیچ وجه شما را در هیچ گروه واتساپی‬ ‫عضو نخواهیم کرد بنابراین شماره های اعضاء برای سایرین قابل مشاهده نخواهد بود و اطالعیه‬ ‫ها را توسط ربات بصورت یک پیام کامال خصوصی برای شما ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬نفر در ربات ثبت نام کرده اند‪ ،‬شما نیز برای ثبت نام کافیست شماره‬ ‫زیر را بعنوان مخاطب خود ذخیره و سپس یک پیام دلخواه در واتساپ ارسال نمایید‬ ‫🤖‬ ‫ربات واتساپ ‪09372540464 :‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان استارا خبر داد؛‬ ‫‪ ۱۳‬راننده خارجی مبتال به کرونا از مرز استارا بازگردانده شدند‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان اســتارا‬ ‫از بازگردانــده شــدن ‪ ۱۳‬راننــده خارجــی‬ ‫کامیون هــای تزانریــت کاال از مــرز ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بــه علــت مثبــت بــودن تســت‬ ‫کرونــا خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر فریــد بصیــری مقــدم در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا تصریــخ کــرد‪:‬‬ ‫راننــدگان خارجــی مبتــا بــه کرونــا روز‬ ‫گذشــته توســط مامــوران بهداشــت و‬ ‫قرنطینــه مــرزی شناســایی و بازگردانــده‬ ‫شــدند و پایــش مســتمر ترددکننــدگان در‬ ‫مــرز‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا ورود افــراد کرونــا‬ ‫مثبــت بــه کشــور بــا قــوت ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫اســتارا در راســتای پایــش و کنتــرل‬ ‫کرونــا در مرزهــای ایــن شهرســتان‪ ،‬خــوب‬ ‫عمــل کــرده اســت و بــرای الگوبــرداری‬ ‫از عملکــرد ایــن شــبکه‪ ،‬فــردا همایــش‬ ‫معاونــان بهداشــت دانشــگاه هــای علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان هــای مــرزی کشــور در‬ ‫اســتارا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان اســتارا‬ ‫وضعیــت ایــن شهرســتان از نظــر شــیوع‬ ‫کرونــا را زرد اعــام کــرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا هــر ازمایــش مثبــت کرونــا‬ ‫حاکــی از ابتــا بــه گونــه اومیکــرون اســت‬ ‫و مراقبــت هــای بهداشــتی بخصــوص‬ ‫اســتفاده از ماســک بایــد مدنظــر عمــوم‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫بــا اوج گرفتــن صــادرات‪ ،‬واردات و‬ ‫ترانزیــت کاال در نیمــه دوم ســال‪ ،‬صــف‬ ‫کامیــون هــای تجــارت خارجــی از ورودی‬ ‫اســتارا از ســمت تالــش تــا درب بنــدر‪،‬‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر و مــرز زمینــی‬ ‫گمــرک ایــن شهرســتان بــه چشــم مــی‬ ‫خــورد و برخــی از راننــدگان خارجــی کــه‬ ‫از اتبــاع جمهــوری اذربایجــان‪ ،‬داغســتان‬ ‫و روســیه هســتند در داخــل شــهر اســتارا‬ ‫رفــت و امــد مــی کننــد و اغلــب ماســک‬ ‫نمــی زننــد‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا کــه از ‪ ۲‬ســال قبــل‬ ‫جهــان را مبتــا کــرده‪ ،‬اکنــون بــا ســویه‬ ‫یــا گونــه اومیکــرون در جوامــع انســانی‬ ‫ظاهــر شــده اســت و کارشناســان بهداشــت‪،‬‬ ‫رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی‬ ‫و واکسیناســیون را بهتریــن راهــکار‬ ‫پیشــگیری از ان اعــام مــی کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی بنــدر اســتارا بــا ‪۹۱‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت در منتهــی الیــه غــرب‬ ‫اســتان گیــان‪ ،‬واقــع شــده و بــا جمهــوری‬ ‫اذربایجــان از طریــق ســه مــرز زمینــی‪،‬‬ ‫دریایــی و ریلــی در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫سخنگوی منطقه ازاد انزلی‪:‬‬ ‫سهم ‪ ۵۰‬درصدی بومیان از نیروی انسانی منطقه ازاد انزلی باید رعایت شود‬ ‫رای دیــوان عدالــت اداری کشــور در‬ ‫بهمــن مــاه ســال ‪ ،۱۳۹۸‬روســتای مزبــور‬ ‫جــزو محــدوده منطقــه ازاد انزلــی بــود‬ ‫امــا از ان تاریــخ ایــن روســتا از محــدوده‬ ‫منطقــه خــارج شــده و بــا عنایــت بــه تاکید‬ ‫قانــون‪ ،‬ســازمان هــای مناطــق ازاد قــادر‬ ‫بــه هزینــه کــرد در خــارج از محــدوده‬ ‫خــود نیســت ‪.‬‬ ‫ســخنگوی منطقــه ازاد انزلــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ســرمایه گــذاران حــوزه هــای‬ ‫مختلــف ایــن منطقــه بایــد ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫نیــروی انســانی را از افــراد بومــی منطقــه‬ ‫تامیــن کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مصوبــه در‬ ‫ســال جــاری بــا جدیــت و نظــارت‬ ‫بیشــتری پیگیــری و اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا ‪ ،‬مهــدی کاظمیــان در‬ ‫گفــت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬در ارتبــاط بــا‬ ‫بهــره گیــری از نیروهــای بومــی در منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی‪ ،‬رویکــرد ســازمان منطقه ازاد‬ ‫انزلــی طــی ســالهای اخیــر و همزمــان بــا‬ ‫توســعه فعالیت هــای زیرســاختی‪،‬خدماتی‬ ‫و تولیــدی در ســطح منطقــه بهــره گیــری‬ ‫از نیروهــای بومــی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن موضــوع در قالــب‬ ‫مصوبــه هیــات مدیــره ســازمان نیــز قابــل‬ ‫ارجــاع اســت کــه براســاس ان تمــام‬ ‫ســرمایه گــذاران در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف موظــف بــه تامیــن ســهم ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی از نیــروی انســانی بومــی منطقــه‬ ‫هســتند‪ ،‬مصوبــه ای کــه از ســال جــاری‬ ‫بــا جدیــت و نظــارت بیشــتری پیگیــری و‬ ‫اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی منطقــه ازاد انزلــی خاطر نشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬ســازمان منطقــه ازاد انزلــی ارائــه‬ ‫خدمــات بــرای روســتاوندان و شــهروندان‬ ‫منطقــه و اســتان را بــه منظــور ارتقــای‬ ‫ســطح کیفــی زندگــی و توانمندســازی‬ ‫جوامــع محلــی در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫داده و بــاور دارد رونــق فضــای کســب و‬ ‫کار زمینــه افزایــش شــاخص هــای اشــتغال‬ ‫و عمــران و ابادانــی بیشــتر را فراهــم مــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫کاظمیــان بــا اشــاره بــه انتقــادات اخیــر‬ ‫بانــوی گورابجیــر صحرایــی در جریــان‬ ‫ســفر رئیــس جمهــور بــه منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی‪ ،‬اظهــار داشــت ‪ :‬پیــش از صــدور‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬ایــن مســئله شــامل‬ ‫هزینــه عمــران روســتایی و هــر گونــه‬ ‫امکانــات و ارائــه خدمــات مــی شــود؛ در‬ ‫نتیجــه اجــرای ایــن مهــم در حــال حاضــر‬ ‫از ســوی ســازمان منطقــه ازاد بنــا بــه نظــر‬ ‫قانــون امــکان پذیــر نیســت امــا براســاس‬ ‫پیگیــری هــای بــه عمــل امــده ایــن‬ ‫ســازمان در خصــوص افزایــش محــدوده‬ ‫منطقــه کــه در مرحلــه تصویــب از ســوی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی قــرار دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫مهــم را در دســتور کار ســازمان قــرار‬ ‫خواهــد داد ‪.‬‬ ‫در جریــان ســفر ریاســت جمهــوری بــه‬ ‫اســتان گیــان انتقاداتــی درخصــوص‬ ‫عــدم بهــره گیــری ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی از نیروهــای بومــی منطقــه مطــرح‬ ‫شــده بــود کــه از جملــه ایــن انتقــادات‪،‬‬ ‫فیلمــی بــود از یــک بانــوی اهــل روســتای‬ ‫گورابجیــر صحــرا کــه بــه ایــن منطقــه‬ ‫درخصــوص گرفتــن زمینهای کشــاورزی‬ ‫مــردم ایــن روســتا و بــر اســتفاده نیــروی‬ ‫هــای غیربومــی انتقــاد داشــت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیالن؛‬ ‫مدیران بانک های گیالن در صورت تخلف از‬ ‫بخشنامه وام بدون ضامن برکنار می شوند‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی گیــان بــا اشــاره بــه اجرایــی‬ ‫شــدن پرداخــت وام تــا ســقف یکصــد میلیــون تومــان بــدون‬ ‫ضامــن بــرای افــراد مشــمول گفــت‪ :‬بــا مدیــران متخلــف برخــورد‬ ‫قانونــی مــی شــود و طبــق ابــاغ وزیــر اقتصــاد و دارایــی تخلــف‬ ‫بانــک هــا مــی توانــد عــزل مدیــر بانــک یــا شــعبه را بدنبــال‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫علیرضــا نــوروزی در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه شــعار‬ ‫محــوری دولــت ســیزدهم رشــد تــوام بــا عدالــت اســت ‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هــر اقدامــی کــه بــه نفــع مــردم باشــد و منافــع عامــه جامعــه را‬ ‫دنبــال مــی کنــد بــرای دولــت در اولویــت اســت‪.‬‬ ‫وی مطالبــه رئیــس جمهــور را در ایــن فرمــان‪ ،‬ســاده ســازی‬ ‫فراینــد و تســهیل درامــور وام دهــی و پرداخــت تســهیالت‬ ‫بانکــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬گــزارش هــای متعــددی مطــرح‬ ‫شــد تــا تســهیالت خــرد بــه مردمــی کــه نیازمنــد دریافــت وام و‬ ‫انجــام هزینــه هــای روزمــره هســتند ‪ ،‬در اولویــت قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــا دســتور رئیــس جمهــوری و ابــاغ بخشــنامه وام بــدون ضامــن‬ ‫تــا ســقف یکصــد میلیــون تومــان بــه بانــک هــا ؛ از روز یکشــنبه‬ ‫دهــم بهمــن مــاه در اســتان در حــال اجــرا شــدن اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا بیــان اینکــه برخــی از افــراد تصــور مــی کننــد کــه‬ ‫مطــرح شــدن وام بــدون ضامــن تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه معنــای پرداخــت تســهیالت بــرای همــه اقشــار اســت ‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مطــرح شــدن ایــن بحــث بــه معنــای انســت کــه اگــر‬ ‫کســی قصــد دریافــت وام تــا مبلــغ یکصــد میلیــون تومــان را دارد‬ ‫و یــا از قبــل اقداماتــی را بــرای دریافــت وام تــا مبلــغ ‪ ۵۰‬یــا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلــون تومــان انجــام داده و اکنــون نوبــت دریافــت وامــش فــرا‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬درصــورت واجــد شــرایط بــودن مــی توانــد از وام‬ ‫بــدون ضامــن اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی گیــان اظهــار داشــت‪ :‬بانک هــا‬ ‫حــق دریافــت ســپرده بــرای ارائــه تســهیالت را ندارنــد و هــر‬ ‫شــرط اضافــی و بیشــتر از بخشــنامه ابالغــی بــه بانک هــا تخلــف‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس بخشــنامه دریافــت وام تــا ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون تومــان تنهــا بــا نامــه کســر از حقــوق و دریافــت وام تــا‬ ‫‪۱۰۰‬میلیــون تومــان یــک نامــه کســر از حقــوق همــراه بــا چــک‬ ‫یــا ســفته صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی گیــان جامعــه هــدف پرداخت‬ ‫تســهیالت خــرد بــدون ضامــن را شــامل شــاغالن‪ ،‬بازنشســتگان و‬ ‫مســتمری بگیــران دســتگاه های دولتــی ذکــر کــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بــرای کارکنــان شــرکت هــای خصوصــی بســته بــه رده اعتبــاری‬ ‫فــرد وام گیرنــده‪ ،‬دریافــت تضامیــن هــم متفــاوت امــا قطعــا‬ ‫ســهل تــر و ســاده تــر از قبــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نــوروزی گفــت‪ :‬وجــود تســهیل گــری در تضامیــن بــه معنــای‬ ‫تعییــر در میــزان یــا ســقف وام هــای فعلــی نیســت و بــرای ذی‬ ‫نفعــان ایجــاد حــق جدیــد نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل اینکــه تمامــی بانــک هــا‬ ‫زیــر نظــر بانــک مرکــزی هســتند در نظــر اســت تــا در مراحــل‬ ‫بعــدی دریافــت وام تــا ســقف یکصــد میلیــون تومــان از بانــک‬ ‫هــای دیگــر نیــز بــدون نیــاز بــه ضامــن انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــوکل امــور اقتصــادی و دارایــی گیــان اظهــار داشــت‪:‬دولت‬ ‫بتدریــج فرایندهــا را تســهیل و ضمانــت هــای مخــل اخــذ‬ ‫تســهیالت را حــذف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اداره کل امــور اقتصــاد و دارایــی مســتقیما‬ ‫پیگیــر امــور شــعب بانــک هــا مــی باشــد‪ ،‬از وام گیرنــدگان‬ ‫خواســت درصــورت مشــاهده تخلــف کارکنــان بانــک بــه مدیــر‬ ‫شــعبه ‪ ،‬مدیــر امــور شــعب و یــا دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانــک‬ ‫هــا ‪ ،‬ســامانه ‪ ۱۱۱‬ســامد و روابــط عمومــی اداره کل اقتصــاد و‬ ‫دارایــی گــزارش دهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت‪:‬‬ ‫اختصاص نیمی از تسهیالت بانک رسالت‬ ‫به توسعه مشاغل خرد‬ ‫حســین زاده‪ ،‬مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه رســالت گفــت‪ :‬بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد وام هــای پرداختــی بانــک صــرف توســعه و پایــداری‬ ‫مشــاغل خــرد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از ایب ِنــا‪ ،‬محمــد حســین حســین زاده‪ ،‬مدیــر‬ ‫عامــل بانــک قرض الحســنه رســالت در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه اظهــار داشــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۰‬کــه پدیــده جدیــدی بــه نــام بانــک‬ ‫قرض الحســنه رســالت در بانکــداری جمهــوری اســامی رقــم خــورد‪،‬‬ ‫بســیاری از مــردم بــا نــام قرض الحســنه اشــنا نبودنــد امــا در ایــن ‪۱۰‬‬ ‫ســال اتفاقــات خوبــی در بانــک رســالت بــه عنــوان اولیــن بانــک‬ ‫قرض الحســنه کشــور افتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬یکــی از اهــداف بانــک قرض الحســنه در نظــر‬ ‫گرفتــن عامــه مــردم بــوده اســت‪ ،‬یعنــی شــهرهای کوچــک و روســتاها‬ ‫هــم از خدمــات اســان و ارزان بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل بانــک قرض الحســنه رســالت در ایــن خصــوص بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز نزدیــک بــه ‪ ۴‬میلیــون تراکنــش وجــود دارد و حــدود‬ ‫یــک میلیــون فقــره در بانــک رســالت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬برداشــت شــده‬ ‫و مــی شــود کــه چنانچــه بــه صــورت ســنتی انجــام مــی شــد‪ ،‬هزینــه‬ ‫زیــادی مــی بــرد‪ .‬امــروز بانــک قرض الحســنه رســالت بــه عنــوان‬ ‫اولیــن بانــک دیجیتــال در تمــام کشــور فعالیــت مــی کنــد کــه ایــن کار‬ ‫ســرعت خدمــات را‪ .‬بــاال بــرد‪ ،‬بطوریکــه در کمتــر از ‪ ۷۲‬ســاعت وام‬ ‫تعلــق گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســین زاده در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬یکــی از مهم تریــن مســائل در‬ ‫بانــک قرض الحســنه رســالت‪ ،‬بانکــداری بــدون شــعبه اســت کــه‬ ‫در زمینــه کســب و کار خــرد و خانگــی تحــت عنــوان کارافرینــی‬ ‫اجتماعــی توفیقــات خوبــی بــه دســتور اورده اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد وام هــای پرداختــی صــرف توســعه و پایــداری مشــاغل‬ ‫خــرد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا اعتبارســنجی متقاضیــان وام تصریــح کــرد‪ :‬بیــش از‬ ‫چهــار ســال ســامانه مــرات طراحــی شــده و حــدود ســه و نیــم میلیــون‬ ‫عضــو هــم دارد کــه مــدارک انهــا در ایــن ســامانه وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه رســالت دربــاره پرداخــت اقســاط وام‬ ‫از ســوی مشــتریان افــزود‪ :‬مــردم بــه موضــوع قرض الحســنه اهمیــت‬ ‫می دهنــد و هیــچ نگرانــی بابــت ایــن موضــوع وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم یکهزار واحد صنعتی را به چرخه تولید بازگرداند‬ ‫و شــهرک های صنعتــی ایــران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون یــک هــزار و ‪ ۴۸۵‬واحــد در‬ ‫داخــل شــهرک ها بــه عرصــه تولیــد‬ ‫بازگشــتند کــه ‪ ۲۵‬هــزار شــغل جدیــد‬ ‫را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت و مدیرعامــل ســازمان صنایــع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران از بازگشــت بیــش از یکهــزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحــد تولیــدی راکــد در داخــل‬ ‫و خــارج شــهرک های صنعتــی طــی‬ ‫امســال بــه چرخــه تولیــد خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬فعالســازی یکهــزار واحــد از‬ ‫ایــن تعــداد در دولــت ســیزدهم انجــام‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫علــی رســولیان همزمــان بــا ســفر‬ ‫رییــس جمهــور و هیــات دولــت بــه‬ ‫اســتان گیــان در گفــت و گــوی‬ ‫اختصاصــی بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫طــرح افزایــش تولیــد را در کشــور در‬ ‫‪ ۲‬بخــش احیــای پروژه هــا و واحدهــای‬ ‫تولیــدی راکــد و افزایــش تولیــد واحــد‬ ‫فعــال اغــاز کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح راهکارهایــی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت کــه یکــی از ابــزار‬ ‫مالــی ان زنجیــره تامیــن مالــی اســت ‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬صنایــع کوچــک متولــی طــرح‬ ‫افزایــش تولیــد عنــوان کــرد ‪.‬‬ ‫در بازدیــد رئیــس جمهــور از کارخانــه پوشــش رشــت ‪ ،‬ایــت اهلل‬ ‫رســول فالحتــی نماینــده ولــی فقیــه در گیــان ‪ ،‬اســداهلل عباســی‬ ‫اســتاندار ایــن اســتان‪ ،‬حجــت االســام حمــزه خلیلــی رئیــس‬ ‫دادگســتری و ســایر مســئوالن ارشــد گیــان حضــور داشــتند‬ ‫همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــوری‬ ‫بــه گیــان تعــدادی از وزرا و معاونــان‬ ‫وزیــر وی را همراهــی مــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری استان گیالن؛‬ ‫برخورد شدید دستگاه قضا با متجاوزین به محیط زیست گیالن‬ ‫کوشــش های جنگل بانــان در‬ ‫حراســت و صیانــت از انفــال و منابــع‬ ‫طبیعــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه طــور‬ ‫حتــم کســانی کــه در مقابــل قانــون‬ ‫و مامــوران قانــون بایســتند‪ ،‬عقوبــت‬ ‫ســختی را پیــش رو خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رییس جمهور از کارخانه‬ ‫پوشش رشت بازدید کرد‬ ‫کارخانــه پوشــش رشــت ‪ ،‬مجهزتریــن و بزرگتریــن کارخانــه‬ ‫نســاجی خاورمیانــه بــود کــه در ســال ‪ ۸۴‬بــا کمتــر از ســه درصــد‬ ‫پیــش پرداخــت‪ ،‬بــه صــورت اقســاط ‪ ۳۶‬ماهــه بــه بخــش خصوصــی‬ ‫واگذارشــد و یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬کارگــر ان بیــکار شــدند‪.‬‬ ‫مشــکل کارخانــه پوشــش رشــت پــس از ســفر ســال گذشــته اقــای‬ ‫رییســی بــه گیــان کــه ریاســت قــوه قضاییــه را برعهــده داشــت‪ ،‬مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت و بخشــی از ان مشــکالت نیــز برطــرف شــد و‬ ‫تــا مــاه اینــده‪ ،‬یــک فــاز ان در مــدار بهــره بــرداری قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫رســولیان بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۷‬واحــد راکــد در کشــور وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬احیــای یــک هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬واحــد در داخــل شــهرکها و یــک‬ ‫هــزار و‪ ۴۰۰‬واحــد صنعــت در خــارج‬ ‫از شــهرک هــا بــرای امســال هــدف‬ ‫گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک‬ ‫در جریان سفر یک روزه؛‬ ‫ایــت اهلل ســیدابراهیم رییســی رییــس جمهــوری روز جمعــه پــس از‬ ‫ورود بــه اســتان گیــان‪ ،‬از کارخانــه پوشــش رشــت بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســیدابراهیم رییســی در ســفر یکــروزه خــود بــه‬ ‫اســتان گیــان‪ ،‬در نخســتین برنامـه اش ‪ ،‬از کارخانــه پوشــش رشــت بــه‬ ‫طــور ســرزده بازدیــد و از مشــکالت ایــن کارخانــه وهمچنیــن اخریــن‬ ‫تغییــر و تحــوالت ان مطلــع شــد‪.‬‬ ‫رســولیان همچنیــن بــه فعالســازی بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬واحــد تولیــدی خــارج از‬ ‫شــهرک هــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع واحدهــای احیــا شــده طــی‬ ‫ســال جاری حــدود یکهــزار واحــد از‬ ‫زمــان اســتقرار دولــت ســیزدهم بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬دســتگاه قضــا گیــان برخــورد‬ ‫شــدیدی را بــا متجاوزیــن بــه محیــط‬ ‫زیســت ایــن اســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫داشــت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬برخــورد شــدید و‬ ‫قانونــی بــا متجاوزیــن بــه محیــط زیســت‬ ‫در دســتور کار دســتگاه قضایــی قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫حمــزه خلیلــی روز پنجشــنبه در دیــدار‬ ‫بــا ‪ ۲‬جنگلبــان لنگــرودی کــه بــه‬ ‫دلیــل درگیــری بــا قاچاقچیــان چــوب‬ ‫مصــدوم شــده بودنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫عقوبــت ســختی در انتظــار کســانی‬ ‫کــه در مقابــل قانــون و مامــوران قانــون‬ ‫بایســتند‪ ،‬در پیــش اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای قضایــی اســتان گیــان‬ ‫بــا بیــان اینکــه بــرای دو ضــارب و‬ ‫مجــرم ایــن پرونــده‪ ،‬قــرار تامیــن‬ ‫مناســب صــادر شــده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫دادســتان شهرســتان لنگــرود دســتور داد‬ ‫تــا بــه ایــن پرونــده قضایــی رســیدگی‬ ‫شــده و بــدون هیچ گونــه ارفاقــات‬ ‫قانونــی در راســتای اجــرای عدالــت‬ ‫کیفــری‪ ،‬بــا متعرضــان برخــورد شــود تــا‬ ‫عبرتــی بــرای ســایرین باشــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اقــدام‬ ‫جســورانه و گســتاخانه تعــدادی از‬ ‫متعرضیــن بــه انفــال و منابــع طبیعــی‬ ‫کــه ناراحتــی مــردم منطقــه را در پــی‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان‬ ‫گیــان بــا قدردانــی از زحمــات و‬ ‫حجت االســام حمــزه خلیلــی رئیــس‬ ‫کل دادگســتری گیــان بــه همــراه‬ ‫تعــدادی از مســئوالن قضایــی ایــن‬ ‫اســتان بــا ‪ ۲‬جنگلبــان لنگــرودی که روز‬ ‫ســه شــنبه در درگیــری بــا قاچاقچیــان‬ ‫چــوب در مناطــق جنگلــی اطاقــور ایــن‬ ‫شهرســتان مصــدوم شــده بودنــد‪ ،‬دیــدار‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬جنگلبــان روز سه شــنبه در حیــن‬ ‫گشــت زنی در منطقــه جنگلــی اطاقــور‬ ‫بــا قاچاقچیــان چــوب در ایــن منطقــه‬ ‫مواجــه شــدند کــه قاچاقچیــان چــوب‬ ‫بــه هشــدار جنگلبانــان توجهــی نکردنــد‬ ‫و بــا ســاح ســرد بــا انــان درگیــر و‬ ‫ســبب مصدومیــت جنگلبانــان شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن درگیــری ‪ ۲‬جنگلبــان لنگرودی‬ ‫از ناحیــه ســر و دســت مجــروح شــدند‬ ‫کــه بــا رســیدن جنگلبانــان دیگــر و‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ ،‬متهمــان دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫مشاغل خانگی ‪ ،‬از موثرترین راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع بیکاری؛‬ ‫افت موازی کاری دستگاه ها بر بذر مشاغل خانگی‬ ‫مشــاغل خانگــی در مقیاســی کوچــک امــا‬ ‫بــا تاثیراتــی بــزرگ یکــی از موثرتریــن‬ ‫راهکارهــای بهبــود وضعیــت اقتصــادی و‬ ‫رفــع بیــکاری بــه شــمار مـی رود کــه البتــه‬ ‫مــوازی کاری دســتگاه ها‪ ،‬بروکراســی‬ ‫اداری و ضعــف در بازاریابــی مانعــی بــرای‬ ‫گســترش ایــن مشــاغل شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرگــزاری فــارس از اصفهــان؛ کارگاهی‬ ‫را بــا ســقف ارزوهــای خــود و بــه وســعت‬ ‫همدلــی و همراهــی جوانــان راه انــدازی‬ ‫کــرده و عطــر خــوش گیاهــان بــا بــوی‬ ‫رفاقــت و یکرنگــی همــراه شــده‬ ‫اســت؛ کارکنــان پشــت دســتگاه های‬ ‫خشــک کن‪ ،‬ریشــه بیــکاری را خشــک‬ ‫کرده انــد و از ظرفیــت گیاهــان دارویــی‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغالی پویــا بهــره‬ ‫گرفتند‪«.‬بارهــا دیــده ام کــه مــردم ایــن‬ ‫منطقــه گیاهــان را بــر روی پشــت بــام‬ ‫خــود خشــک می کننــد امــا اغلــب بــه‬ ‫دلیــل نحــوه نادرســت خشــک کــردن‪،‬‬ ‫فاســد و یــا خــراب می شــدند از ایــن‬ ‫رو بــا وام کارافرینــی کارگاهــی را‬ ‫بــرای خشــک کــردن مکانیــزه گیاهــان‬ ‫راه انــدازی کــردم»‪ .‬ایــن صحبــت فریبــا‬ ‫جــزی اســت‪ .‬فــردی کــه بــه عنــوان یــک‬ ‫کارافریــن دهــه شــصتی بــا بررســی نیــاز‬ ‫بــازار و مــردم منطقــه فریدونشــهر توانســته‬ ‫بــه توســعه و رونــق مشــاغل خانگــی‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فریبــا جــزی‪ ،‬کارافریــن فریدونشــهری در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس بــا اشــاره‬ ‫بــه ایجــاد اشــتغال مســتقیم و غیــر مســتقیم‬ ‫بــرای زنــان خانـه دار و سرپرســت خانــواده‬ ‫می گویــد‪ :‬در فراینــد خــرد و خشــک‬ ‫کــردن گیاهــان دارویــی و همچنیــن‬ ‫بســته بندی ایــن محصــوالت حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر از زنــان خانــه دار بــه کار گرفتــه‬ ‫شــدند‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ۵‬نفــر از افــرادی‬ ‫کــه در کارگاه حضــور دارنــد بیمــه شــدند‬ ‫و اگــر بتوانــم بــا حمایــت مســئوالن افــراد‬ ‫بیشــتری را تحــت پوشــش بیمــه قــرار‬ ‫می دهــم‪.‬‬ ‫وی کرفــس کوهــی را یکــی از گیاهــان‬ ‫کمیــاب ایــن منطقــه می دانــد و‬ ‫می گویــد‪ :‬بــرای مانــدگاری بیشــتر ایــن‬ ‫گیــاه عــاوه بــر گســترش کاشــت‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه خشــک شــدن توســط دســتگاه های‬ ‫مکانیــزه دارد و بــه دلیــل شــرایط ویــژه‬ ‫رویــش ایــن گیــاه‪ ،‬ایــن منطقــه می توانــد‬ ‫در تولیــد و ســپس صــادرات و توزیــع‬ ‫ســرامد باشــد‪.‬‬ ‫ظرفیت پنهان اشتغال خانگی‬ ‫جــزی بــازار داللــی را از افت هــای‬ ‫مشــاغل خانگــی عنــوان می کنــد و‬ ‫می گویــد‪ :‬دالالن بــا خریــد محصــوالت‬ ‫خــام و بــه قیمــت پاییــن تنهــا بــه ضــرر‬ ‫تولیدکننــده کار می کننــد و بعــد از ان بــه‬ ‫صــورت خرده فروشــی و قیمــت بــاال ایــن‬ ‫محصــوالت را بــه فــروش می رســانند‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن جــوان بیــان می کنــد‪ :‬هــر‬ ‫منطقــه ای ظرفیت هــای منحصــر بــه فــرد‬ ‫خــود را بــرای تولیــد و ایجــاد اشــتغال‬ ‫خواهــد داشــت و منطقــه فریدونشــهر‬ ‫محصــوالت و حبوبــات دیمــی بســیاری‬ ‫دارد کــه حتــی زمســتان هــم قابــل کشــت‬ ‫و برداشــت اســت‪ ،‬امــا مجوزهــای ان در‬ ‫مســیر تهــران باقــی مانده اســت و حتــی در‬ ‫مســیر توســعه و گســترش گیاهــان دارویــی‬ ‫نیــز بســیاری از مجوزهــا‪ ،‬سرنوشــت‬ ‫مشــابهی در مســیر بروکراســی اداری‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫رضــا صفــری‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان‬ ‫فریدونشــهر بزرگ تریــن اســیب‬ ‫کارگاه هــای کوچــک و مشــاغل خانگــی‬ ‫را فعالیــت بــدون برنــد و ضعــف در‬ ‫بازاریابــی می دانــد و در گفت وگــو‬ ‫بــا خبرنــگار فــارس می گویــد‪ :‬ایــن‬ ‫منطقــه دارای حــدود ‪ ۲۵۰‬هکتــار کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی بــا انــواع و اقســام‬ ‫مختلــف گونه هــای گیاهــی ماننــد‬ ‫کرفــس کوهــی‪ ،‬نعنــاع فلفلــی‪ ،‬موســیر‪،‬‬ ‫اســتوخودوس‪ ،‬اویشــن‪ ،‬زرشــک و‪...‬‬ ‫اســت؛ امــا محصــوالت مشــاغل خانگــی‬ ‫اغلــب بــه صــورت خــام خریــداری‬ ‫می شــود و در مکان هــای دیگــری بــه‬ ‫نــام خودشــان برندســازی و بــه فــروش‬ ‫می رســانند‪ ،‬هرچنــد کــه واحدهــای‬ ‫کوچــک برندســازی را انجــام می دهنــد‬ ‫امــا ایــن امــر نیــاز بــه ســرمایه گذار و‬ ‫بازاریابــی قوی تــری دارد‪.‬‬ ‫طرحی به توسعه متقاضیان شغل‬ ‫پــس از تصویــب قانــون حمایــت از‬ ‫مشــاغل خانگــی در ســال ‪ ۱۳۸۹‬بــه منظــور‬ ‫یکــی از سیاســت های اشــتغالزایی و‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬طــرح توســعه مشــاغل‬ ‫خانگــی بــه صــورت مــداوم پیگیــری‬ ‫می شــود کــه اجــرا کننــده ایــن قانــون‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســت و متقاضیــان می تواننــد پــس از‬ ‫ثبت نــام و تائیــد و بررســی‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫دریافــت تســهیالت اقــدام کننــد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس امــار و جــدول ســامانه ملــی‬ ‫مشــاغل خانگــی اســتان اصفهــان‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ ۹۵‬تــا ‪ ۹۷‬میــزان ثبت نامی هــا و مجــوز‬ ‫صــادره ســیر صعــودی را طــی کــرده و‬ ‫از ســال ‪ ۹۸‬بــه بعــد رونــد نزولــی داشــته‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۹۹‬تعــداد مجوزهــای‬ ‫صــادره ‪ ۵۶۹‬عــدد اســت‪.‬‬ ‫حســین باقــری‪ ،‬معــاون اشــتغال و‬ ‫کارافرینــی اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان اصفهــان در خصــوص‬ ‫جزئیــات طــرح مشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫می گویــد‪۷۷ :‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫در ســال جــاری بــه متقاضیــان مشــاغل‬ ‫خانگــی در اســتان اصفهــان اختصــاص‬ ‫یافتــه کــه میــزان ان بــرای هــر فــرد در‬ ‫قالــب پشــتیبان بــه تشــخیص دســتگاه‬ ‫اجرایــی مربــوط اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫حجــم فعالیــت و اورده متقاضــی تعییــن‬ ‫می شــود‪ .‬در واقــع بررســی طــرح و میــزان‬ ‫تســهیالت بــه دســتگاه های تخصصــی‪،‬‬ ‫ســازمان میــراث‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعــت و معــدن اســتان‪ ،‬ارشــاد‪ ،‬ســازمان‬ ‫فنــی و حرفــه ای‪ ،‬بنیــاد شــهید‪ ،‬کمیتــه‬ ‫امــداد و صنــدوق کارافرینــی امیــد ســپرده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫پرداخــت ‪ ۲۵‬درصــد از اعتبــارات مشــاغل‬ ‫خانگــی اصفهــان‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪ :‬از شــهریور مــاه‬ ‫تاکنــون کــه تســهیالت بــه اســتان ابــاغ‬ ‫شــده بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد اعتبــارات‬ ‫مذکــور مصــوب و بــه بانک هــای عامــل‬ ‫معرفــی کــه در واقــع حــدود ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫اعتبــارات توســط بانک هــای عامــل‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اشــتغال و کارافرینــی اداره کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهــان در خصــوص شــرایط دریافــت و‬ ‫ثبــت نــام می گویــد‪ :‬بــرای ثبــت نــام در‬ ‫ســامانه فقــط عکــس و گواهــی مهــارت‬ ‫و در برخــی مواقــع تاییدیــه رشــته های‬ ‫ســتاره دار مــورد نیــاز اســت همچنیــن‬ ‫بانک هــا در صــورت تاییــد پرونــده‬ ‫متقاضــی جهــت اخــذ تســهیالت و واجــد‬ ‫شــرایط بــودن‪ ،‬مطابــق بــا بخشــنامه های‬ ‫ابالغــی بانــک مرکــزی بایــد نســبت بــه‬ ‫اخــذ تضمیــن اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تفکیــک جنســیتی‬ ‫بــرای ثبــت نــام وجــود نــدارد‪ ،‬ادامــه‬ ‫می دهــد‪ :‬شــاغالن دولتــی مشــمول ایــن‬ ‫تســهیالت نمی شــوند و متقاضیــان جهــت‬ ‫کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص‬ ‫شــرایط دریافــت ایــن تســهیالت‬ ‫می تواننــد بــه ادارات تعــاون‪،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی شهرســتان محــل فعالیــت خــود‬ ‫مراجعــه کننــد‪ .‬ســایت ‪mkh.mcls.‬‬ ‫‪ gov.ir‬بــرای ثبــت نــام عمــوم متقاضیــان‬ ‫قابــل دسترســی اســت‪.‬‬ ‫باقــری در پاســخ بــه علــت کاهــش‬ ‫ثبــت نــام و صــدور مجــوز از ســال ‪۹۸‬‬ ‫می گویــد‪ :‬در ان چنــد ســال ســهمیه‬ ‫تســهیالت اشــتغالزا کاهــش پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫افتی به نام موازی کاری دستگاه ها‬ ‫ابوالفضــل ابوترابــی‪ ،‬عضــو کمیســیون‬ ‫امــور داخلــی کشــور در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫فــارس‪ ،‬بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه‬ ‫مشــاغل خانگــی می گویــد‪ :‬امــروزه بایــد‬ ‫بپذیریــم کــه خانم هــای تحصیل کــرده‬ ‫خانــه دار بســیار زیــادی بــا تمایــل بــه‬ ‫مکانیــزم دورکاری و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫فضــای مجــازی در جامعــه رشــد پیــدا‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت کــه فضــای مشــاغل‬ ‫خانگــی نیــاز بــه ســاماندهی دارد کــه‬ ‫ایــن امــر بــا یــک اقــدام مهندســی و‬ ‫ســاختاری بــه کمــک دانش بنیان هــا‬ ‫امکان پذیــر اســت‪ .‬زیــرا اشــتغال در بســتر‬ ‫فضــای مجــازی بــه خوبــی دیــده شــده‬ ‫کــه بهتریــن ظرفیــت ان زنــان خانــه دار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ابوترابــی علــت عــدم ترویــج و گســترش‬ ‫ظرفیــت مشــاغل خانگــی را در مشــکالت‬ ‫ســاختاری و مــوازی کاری دســتگاه ها‬ ‫می دانــد و می گویــد‪ :‬متاســفانه‬ ‫دســتگاه ها در زمــان دریافــت بودجــه ‬ ‫بــا امارســازی تنهــا بــه دنبــال افزایــش‬ ‫بودجــه خــود هســتند حتــی در زمــان ارائــه‬ ‫گــزارش می گوینــد وظیفــه مــا نبــوده و از‬ ‫انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫مربوطــه ســرباز می زننــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫بانکها باید واحدهای تولیدی تحت تملک‬ ‫را واگذار یا فعال کنند‬ ‫اســتاندار گیــان بــا بیــان اینکــه سیاســت دولــت ســیزدهم ایــران‬ ‫قــوی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بانک هــا بایــد واحدهــای صنعتــی اســتان را‬ ‫هرچــه ســریع تر واگــذار و یــا خودشــان ســرمایه گذاری و فعــال‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی روز ســه شــنبه در حاشــیه بازدیــد از شــرکتهای‬ ‫پوشــش و ایــران پوپلیــن افــزود‪ :‬متاســفانه ســالها عــده ای از‬ ‫مســئوالن بــه بهان ـه ی اجــرای اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی ســرمایه را‬ ‫بــه دســت افــراد نااهــل ســپرده و پــس از مدتــی کارخانجــات را‬ ‫بــه حــال خودشــان رهــا کردنــد و بــه دنبــال ســودجویی هــا و دالل‬ ‫بــازی هــای خودشــان رفتنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرکت هایی همچــون پوشــش‪ ،‬ایــران پوپلیــن‪،‬‬ ‫بــرک‪ ،‬خــاور و فومنــات کارخانجــات بســیار بزرگــی بــا هــزاران‬ ‫شــاغل و کارگــر کــه امــروز مــی توانســتند بخشــی از زنجیــره‬ ‫صادراتــرا تشــکیل دهنــد‪ ،‬متاســفانه بــا اجــرای رویکــرد فــوق و‬ ‫بازکــردن مرزهــا بــر روی واردات ایــن کارخانجــات را زمین گیــر‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه اســیب هایی کــه برخــی‬ ‫کارخانجــات بــه دلیــل مســائلی همچــون بــرف دیدنــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬کــه ایــت اهلل رئیســی ریاســت قــوه قضاییــه‬ ‫را برعهــده داشــتند بــه گیــان امــده بودنــد و دســتور دادنــد تــا‬ ‫کارخانــه پوشــش را راه انــدازی کننــد کــه یــک خــط تولیــدی از‬ ‫ایــن شــرکت راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت ســیزدهمدر اســتان گیــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بــرای راه انــدازی خطــوط بعــدی تولیــد هــم کمــک می کنیــم‬ ‫تــا ایــن واحــد تولیــدی بــا حداکثــر ظرفیــت خــود بــه کار ادامــه‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان کارخانــه پوشــش را در مرحلــه راه انــدازی عنــوان‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬ایــران پوپلیــن نیــز کــه بــه عنــوان یــک برنــد‬ ‫گیالنــی هــا بــه شــمار مــی ایــد بــه صــورت کارمــزد در حــال‬ ‫فعایــت اســت کــه ایــن واحــد تولیــدی نیــز راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن شــرکت صنعتــی در‬ ‫اختیــار بانک هــا اســت‪ ،‬گفــت ‪ :‬بانک هــا بایــد واحدهــای‬ ‫صنعتــی راکــد در تملــک خــود را هرچــه ســریع تــر واگــذار و یــا‬ ‫خودشــان بــا ســرمایه گذاری فعــال کننــد‪.‬‬ ‫عباســی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــازه نمی دهیــم کــه ایــن ســرمایه ها‬ ‫را رهــا و بــا اســتفاده بگذارنــد ‪ ،‬افــزود‪ :‬سیاســت دولــت ســیزدهم‬ ‫ایــران قــوی اســت و بــه دســتور رئیــس جمهــوری تمامــی بنــگاه‬ ‫هــا و شــرکت هــای تعطیــل و یــا نیمــه فعــال را بــا حداکثــر ظرفیــت‬ ‫راه انــدازی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان ادامــه داد‪ :‬دســتگاه قضایــی نیــز در کنــار دولــت‬ ‫بــه صــورت جــدی پیگیــر موضــوع واحدهــای تولیــدی راکــد و‬ ‫در تملــک بانکهــا هســتند تــا مشــکالت قضایــی انهــا را بــرای‬ ‫احیــا رفــع کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫مدیرعامل صندوق توسعه کارافرینی امید‪:‬‬ ‫‪ ۲۵‬هزار طرح تولیدی در کشور به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه کارافرینــی امیــد گفــت‪ :‬همزمــان بــا‬ ‫ایــام اهلل دهــه فجــر و در سراســر کشــور ‪ ۲۵‬هــزار طــرح تولیــدی و‬ ‫اشــتغالزا بــا حمایــت صنــدوق کارافرینــی امیــد بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫نعمـت اهلل رضایــی در گفـت و گــو بــا خبرنــگار مهــر‪ ،‬در حاشــیه افتتــاح‬ ‫طرح هــای اشــتغالزای مــورد حمایــت صنــدوق کارافرینــی امیــد اســتان‬ ‫اردبیــل اظهــار کــرد‪ :‬همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر ایــن طرح هــای‬ ‫اشــتغالزا و تولیــدی در قالــب بنگاه هــای خــرد خانگــی و بنگاه هــای‬ ‫کوچــک‪ ،‬متوســط بــا حمایــت صنــدوق کارافرینــی امیــد افتتــاح‬ ‫می شــود تــا زمینــه اشــتغال ‪ ۳۷‬هــزار نفــر فراهــم ایــد‪.‬‬ ‫وی ســرمایه گذاری انجــام شــده در ایــن طرح هــا را ‪ ۱۶‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بخشــی از ایــن ســرمایه از طریــق صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد پرداخــت شــده تــا طرح هــای تولیــدی و اقتصــادی در‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور بــه ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه کارافرینــی امیــد تصریــح کــرد‪ :‬همزمــان‬ ‫بــا مناطــق مختلــف کشــور‪ ،‬در اســتان اردبیــل نیــز ‪ ۷۰۰‬طــرح تولیــدی‬ ‫و اقتصــادی بــه بهره بــرداری می رســد کــه ایــن طرح هــا در مقیــاس‬ ‫کوچــک‪ ،‬متوســط و خــرد خانگــی اســت‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬حجــم ســرمایه گذاری انجــام شــده بــرای طرح هــای‬ ‫اســتان اردبیــل ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه میــزان اشــتغال در ایــن‬ ‫طرح هــا یک هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫طرح هــا متناســب بــا وضعیــت اقتصــادی اســتان کــه عمدتــاً بــر پایــه‬ ‫کشــاورزی اســت‪ ،‬اجرایــی و عملیاتــی شــده و مــا شــاهد بهره بــرداری‬ ‫از انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫رضایــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا همراهــی مســئوالن اســتانی شــاهد افتتــاح‬ ‫کارخانــه تولیــد قــزل شــیمیایی لیــان تولیدکننــده ســموم شــیمیایی‬ ‫کشــاورزی هســتیم کــه متناســب بــا زنجیــره تولیــد بخــش کشــاورزی‬ ‫اســت کــه در ایــن منطقــه بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫رحیم زارع اعالم کرد‪:‬‬ ‫موافقت کمیسیون تلفیق با تبدیل وضعیت‬ ‫استخدامی ایثارگران‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫مصوبــه ایــن کمیســیون بــرای تبدیــل وضعیــت اســتخدامی ایثارگــران‬ ‫در ســال اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رحیــم زارع در توضیــح اخریــن مصوبــات‬ ‫کمیســیون تلفیــق بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪ :‬طبــق مصوبــه ایــن کمیســیون‪،‬‬ ‫ایثارگــران و رزمنــدگان موظفــی کــه مــدت ســه چهــارم خدمــت شــان‬ ‫در شــهرهای مناطــق جنگــی و یــا منطقــه جنگــی بیــش از ‪ ۶‬مــاه بــوده‬ ‫و بــا عناویــن مختلــف در دســتگاه های موضــوع قانــون شــاغل هســتند‬ ‫و رابطــه شــغلی انهــا بــه صــورت پیمانــی‪ ،‬قــرارداد انجــام کار معیــن یــا‬ ‫شــرکتی مــی باشــد‪ ،‬مشــمول وضعیــت اســتخدام رســمی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مبلــغ هــزار میلیــارد تومــان منابــع در اختیــار دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــرای اجــرای ایــن قانــون قــرار داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زارع در پایــان گفــت کــه ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان از محــل منابــع درامــدی‬ ‫حاصــل از واردات خــودرو بــه ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــرای‬ ‫انســداد مرزهــا و صیانــت از نــوار مــرزی اختصــاص پیــدا مــی کنــد‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫به دنبال ایجاد پای ه های مالیاتی جدید در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬هستیم‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬مجلــس بــه دنبــال افزایــش‬ ‫مالیــات نبــوده و قصــد دارد پایه هــای مالیاتــی‬ ‫جدیــدی را بنــا نهــد‪.‬‬ ‫مهــرداد گودرزونــد در گفت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫تســنیم در رشــت‪ ،‬دربــاره ســازوکار مالیــات بــر‬ ‫خان ـه و ماشــین های لوکــس در الیحــه بودجــه‬ ‫‪ 1401‬اظهــار داشــت‪ :‬هــدف قانون گــذار از‬ ‫مالیــات بــر خانه هــای خالــی در الیح ـه بودجــه‬ ‫‪ 1400‬ایــن بــود کــه ایــن خانه هــا خالــی نمانــده‬ ‫و بــازار مســکن بــه تعــادل برســد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات‬ ‫مجلــس بــا بیــان اینکــه دولــت در الیحــه بودجــه‬ ‫‪ 1401‬نیــز مالیــات بــر خانــه و ماشــین های‬ ‫لوکــس را اعمــال کــرد گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫تــورم موجــود در کشــور مجلــس معیــاری کــه‬ ‫دولــت بــرای لوکــس بــودن خانــه و ماشــین ها‬ ‫تعیی ـن کــرده بــود را تغییــر داد‪.‬‬ ‫گودرزونــد بــا بیــان اینکــه در کمیســیون‬ ‫تلفیــق عــدد جدیــدی بــرای مشــموالن مالیــات‬ ‫بــر خانــه و ماشــین های لوکــس تعریــف شــد‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بــرای خانه هــای لوکــس ایــن‬ ‫مبلــغ بــه حــدود ‪ 30‬میلیــارد تومــان تغییــر یافــت‬ ‫همچنیــن ایــن میــزان بــرای ماشــین های لوکــس‬ ‫هــم تعییــر پیــدا کــرد امــا هنــوز در صحــن‬ ‫نیامــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنــا بــود بــا ایــن اقــدام از فــرار‬ ‫مالیاتــی افــرادی کــه در حــوزه خــودرو‬ ‫ســرمایه گذاری های کالن کردنــد جلوگیــری‬ ‫شــود و مجلــس بــه دنبــال ایــن اســت کــه‬ ‫پایه هــای جدیــد مالیاتــی را بنــا نهــد لــذا بــه‬ ‫دنبــال افزایــش مالیــات از انچــه اکنــون مشــمول‬ ‫مالیــات اســت‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان گیــان در مجلــس‬ ‫ادامــه داد‪ :‬دولــت در الیحــه بودجــه ‪1401‬‬ ‫حــدود ‪ 150‬هــزار میلیــارد تومــان مالیــات‬ ‫را نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داده‬ ‫اســت امــا مجلــس بــه دنبــال پایه هــای جدیــد‬ ‫مالیاتــی بــرای گروهــی کــه مالیــات پرداخــت‬ ‫نمی کننــد اســت کــه ایــن مســئله را ســال‬ ‫گذشــته نیــز مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫امســال هــم مجلــس شــورای اســامی اهتمــام‬ ‫دارد تــا الیحــه بودجــه ســال ‪ 1401‬بــه گونـه ای‬ ‫تنظیــم شــود تــا شــرایطی کــه فشــار بــر جامعــه‬ ‫را مضاعــف می کنــد بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫گودرزونــد دربــاره راهــکار دولــت بــرای‬ ‫جایگزینــی حــذف ارز ‪ 4‬هــزار و ‪ 200‬تومانــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مجلــس تاکنــون بــا دالیــل‬ ‫دولــت بــرای حــذف ارز ترجیحــی از کاالهــا‬ ‫قانــع نشــده اســت و نماینــدگان بــه دنبــال‬ ‫ایــن هســتند کــه دولــت راهــکاری را بــرای‬ ‫جایگزینــی ارز ‪ 4‬هــزار و ‪ 200‬تومانــی ارائــه‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد تشــریح‬ ‫کنــد کــه چگونــه می خواهــد ایــن فشــار را از‬ ‫روی دوش مــردم بــردارد افــزود‪ :‬ایــن مســئله‬ ‫بــرای همــه اقتصاددانــان نیــز روشــن اســت کــه‬ ‫ارز ترجیحــی بــه دســت مــردم نمی رســید و‬ ‫رانــت خــواران و دالالن از ارز ترجیحــی بهــره‬ ‫بیشــتری نســبت بــه مــردم می برنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان رودبــار در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی اذعــان داشــت‪ :‬ارز ترجیحــی‬ ‫فســاداور اســت امــا از طرفــی مــا مخالــف‬ ‫حــذف ارز بــدون جایگزینــی ان هســتیم از ایــن‬ ‫رو اکنــون دو راهــکار از ســوی صاحب نظــران‬ ‫مطــرح بــوده و مجلــس در حــال بررســی ان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گودرزونــد گفــت‪ :‬یــک راهــکار ایــن‬ ‫اســت کــه دولــت کاربــرگ ارائــه کنــد‬ ‫البتــه کاربــرگ بایــد بــه روش جدیــد ارائــه‬ ‫شــود و دولــت مبالغــی را در نظــر گرفتــه بــه‬ ‫تولیدکننــدگان یــا مــردم دهــد تــا کاال بــا قیمــت‬ ‫واقعــی بــه دســت مــردم برســد؛ راهــکار بعــدی‬ ‫پرداخــت نقــدی اســت کــه مخالفــان زیــادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫مخالفــان ایــن راهــکار معتقدنــد کــه ایــن مبالــغ‬ ‫نیــز بــه دســت مــردم نخواهــد رســید و بایــد بــه‬ ‫شــکل کارت الکترونیکــی مســتقیم بــه دســت‬ ‫مــردم برســد امــا مجلــس تاکنــون قانــع نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد جایگزیــن‬ ‫ارز را بــه گون ـه ای ارائــه کنــد کــه در زندگــی‬ ‫مــردم اثــار تورمــی نداشــته باشــد اذعــان‬ ‫کــرد‪ :‬مجلــس در ایــن موضــوع تامــل بیشــتری‬ ‫خواهــد داشــت تــا اثــار حــدف ارز ترجیحــی‬ ‫در زندگــی و اقتصــاد مــردم کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫در انتظار استخدام؛‬ ‫قریب به ‪ ۵‬هزار مهندس ناظر کشاورزی سال ها به صورت قراردادی کار کرده اند‬ ‫قریــب بــه ‪ ۵‬هــزار نفــر از مهندســین ناظــر‬ ‫کشــاورزی کشــور کــه ســال ها بــه صــورت‬ ‫قــراردادی کار کرده انــد مدت هاســت در‬ ‫انتظــار اســتخدام هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا‪ ،‬در ســال ‪۸۶‬‬ ‫طرحــی در وزارت جهــاد کشــاورزی اغــاز‬ ‫شــد کــه در ان فارغ التحصیــان کشــاورزی‬ ‫بــه صــورت قــرارداد خریــد خدمــت جــذب‬ ‫وزارت شــوند و بــه عنــوان نیــروی صنفــی و‬ ‫رابــط بیــن کشــاورزان‪ ،‬اخریــن یافته هــای‬ ‫علمــی را بــه بهره بــرداران منتقــل و بــر‬ ‫اجــرای ان نظــارت داشــته باشــند‪ .‬ایــن طــرح‬ ‫بــه «مهندســین ناظــر کشــاورزی» معــروف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فعالیــت ایــن ناظــران در زمینــه کنتــرل و‬ ‫مبــارزه بــا افــات و بیماری هــای گیاهــی‬ ‫و نظــارت جهــت کاهــش مصــرف ســموم‬ ‫شــیمیایی بــوده کــه از ایــن حیــث نقــش‬ ‫مهمــی در تامیــن امنیــت غذایــی و ســامت‬ ‫جامعــه دارنــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬مصوبــه ای تصویــب شــد کــه ‪۱۰‬‬ ‫هــزار نیــروی ناظــر کشــاورزی طــی چنــد‬ ‫ســال اســتخدام وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫شــوند‪ .‬حــدود دو ســوم ناظــران بــا ســوابق‬ ‫ســه الــی ‪ ۱۰‬ســال اســتخدام شــدند امــا مابقــی‬ ‫نیروهــا همچنــان در انتظــار اســتخدام هســتند‪.‬‬ ‫محســن ســمندری (نماینــده کشــوری‬ ‫مهندســین ناظــر جهــاد کشــاورزی)‬ ‫می گویــد‪« :‬از ســال ‪ ۹۰‬و قبــل از ان بــا‬ ‫حداقــل دریافتــی بــه امیــد اســتخدام در‬ ‫جهــاد کشــاورزی کار کردیــم امــا متاســفانه‬ ‫از ســال ‪ ۹۸‬بــا مــا قــرارداد بســته نشــد و بــه‬ ‫حــال خــود رهــا شــدیم‪ .‬حــاال بســیاری‬ ‫از نیروهــا کــه تعــداد ان هــا قریــب بــه ‪۵‬‬ ‫هــزار نفــر اســت وضعیــت شــغلی مشــخصی‬ ‫ندارنــد‪».‬‬ ‫او افــزود‪« :‬ناظرانــی کــه در ایــن طــرح‬ ‫می تواننــد اســتخدام شــوند افــرادی هســتند‬ ‫کــه بــه واســطه شــرکت ها و کلینیک هــا بــا‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان ها قــرارداد داشــته‬ ‫و برایشــان بیمــه رد شــده اســت؛ هــر چنــد‬ ‫بیمه هــا هــم کامــل نیســت‪».‬‬ ‫ســمندری ادامــه داد‪« :‬طــی یکســال گذشــته‬ ‫طــرح تعییــن اســتخدام مهندســین ناظــر جهاد‬ ‫کشــاورزی در مجلــس بــه ثبــت رســید و اذر‬ ‫مــاه ‪ ۹۹‬کلیــات ان در کمیســیون کشــاورزی‬ ‫مصــوب شــد‪ .‬در یــک مــاه قبــل جلســاتی‬ ‫در کمیســیون کشــاورزی برگــزار شــد‪ .‬در‬ ‫مــورد بــار مالــی طــرح هــم قــرار بــر ایــن‬ ‫شــد جلس ـه ای بــا حضــور یکــی حقوقدانــان‬ ‫شــورای نگهبــان برگــزار شــود کــه هنــوز‬ ‫ایــن جلســه برگــزار نشــده و قریــب بــه ‪۵‬‬ ‫هــزار نفــر مهنــدس ناظــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫در انتظــار تعییــن تکلیــف هســتند‪».‬‬ ‫عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس‪:‬‬ ‫اشــکال طــرح بنــد مالــی ان اســت‬ ‫ذبیــح اهلل اعظمــی ســاردوئی (عضــو هیــات‬ ‫رئیســه کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس) در همیــن‬ ‫بــاره بــه ایلنــا گفــت‪« :‬اشــکال طــرح تــا‬ ‫بــه اینجــا بنــد مالــی ان و نحــوه پرداخــت‬ ‫حقــوق افــراد اســت‪ .‬مــا اعــام کردیــم‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۳‬نفــر کــه در وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بازنشســت می شــوند یــک نفــر‬ ‫از ایــن مهندســان اســتخدام شــوند‪».‬‬ ‫او در خصــوص زمــان برگــزاری جلســه بــا‬ ‫یکــی از حقوقدانــان شــورای نگهبــان هــم‬ ‫گفــت‪« :‬قــرار بــود یکشــنبه هفتــه قبــل ایــن‬ ‫جلســه برگــزار و ایــرادات طــرح بررســی‬ ‫شــود کــه لغــو شــد‪ ،‬بعــد از ان هــم کرونــا‬ ‫تاثیــر گذاشــت و فعــا بالتکلیــف اســت‪».‬‬ ‫اعظمــی ســاردوئی افــزود‪« :‬هفتــه اینــده‬ ‫مجلــس تعطیــل اســت‪ .‬بعــد از ان هــم‬ ‫بررســی بودجــه شــروع می شــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال اگــر نماینــده شــورای نگهبــان حاضــر‬ ‫شــود ســریعا موضــوع حــل و فصــل می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫بعــد از رفــع ابهــام‪ ،‬طــرح بــه لیســت انتظــار‬ ‫صحــن مجلــس مـی رود‪ .‬بــا توجــه بــه درگیــر‬ ‫بــودن تمــام وقــت مجلــس بــه بودجــه در‬ ‫اســفند بــه نظــر می رســد ایــن طــرح در‬ ‫پایــان امســال شانســی بــرای بررســی نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بنابرایــن همــه امــورات ایــن طــرح چــه‬ ‫مثبــت و چــه منفــی بــه ســال اینــده موکــول‬ ‫می شــود‪».‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک؛‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید‪:‬‬ ‫تامین مسکن کارگری نیروهای شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در ایــن تفاهــم نامــه همــکاری کــه بــه‬ ‫امضــای علــی رســولیان معــاون وزیــر‪،‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران و علیرضــا جعفــری سرپرســت‬ ‫شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای‬ ‫جدیــد رســیده اســت‪ ،‬طرفیــن بــر حمایــت‬ ‫از نیروهــای شــاغل در ســطح شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی و تامیــن مســکن کارگــری‬ ‫در جهــت ترویــج اســکان پایــدار در‬ ‫شــهرهای جدیــد بــا توجــه بــه اجــرای‬ ‫طــرح جهــش تولیــد مســکن در ســطح‬ ‫کشــور تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران و شــرکت عمــران شــهرهای‬ ‫جدیــد بــرای تامیــن مســکن کارگــری‪،‬‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک امضــاء‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران‪ ،‬در ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫همــکاری کــه بــه امضــای علــی رســولیان‬ ‫معــاون وزیــر‪ ،‬رئیــس هیــات مدیــره و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایــران و علیرضــا‬ ‫جعفــری سرپرســت شــرکت مــادر‬ ‫تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬طرفیــن بــر حمایــت از نیروهــای‬ ‫شــاغل در ســطح شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی و تامیــن مســکن کارگــری در‬ ‫جهــت ترویــج اســکان پایــدار در شــهرهای‬ ‫جدیــد بــا توجــه بــه اجــرای طــرح جهــش‬ ‫تولیــد مســکن در ســطح کشــور تاکیــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫تامیــن مســکن شــاغالن‪ ،‬ترویــج اســکان‬ ‫پایــدار در شــهرهای جدیــد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫رضایتمنــدی اجتماعــی در اقشــار کارگــری‬ ‫بــه لحــاظ ایجــاد تعلــق خاطــر ســاکنان بــه‬ ‫محــل ســکونت خــود‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫اســکان تمامــی اقشــار شــاغل به صــورت‬ ‫ترکیبــی اعــم از مدیــران‪ ،‬کارکنــان و‬ ‫کارگــران‪ ،‬کاهــش تــردد نیــروی کار‬ ‫شــاغل در راســتای افزایــش بهــره وری‬ ‫نیــروی کار و کاهــش ترافیــک در ورودی‬ ‫و خروجــی کالنشــهرها‪ ،‬تســریع و تســهیل‬ ‫شــرایط تامیــن مالــی پروژه هــا و شــاغالن‬ ‫در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور‪،‬‬ ‫از جملــه زمینه هــای همــکاری دو طــرف‬ ‫در ایــن تفاهــم نامــه همــکاری اســت‪.‬‬ ‫طرفیــن در ایــن تفاهــم نامــه متعهــد‬ ‫شــده اند نســبت بــه اولویــت گــذاری‬ ‫محورهــای اســتقرار شــهرک های صنعتــی‬ ‫از نظــر میــزان جمعیــت شــاغل‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی‪ ،‬معرفــی و ســاماندهی متقاضیــان‬ ‫شــاغل در واحدهــای صنعتــی‪ ،‬معرفــی‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬ظرفیت هــا و طرح هــای تامیــن‬ ‫مســکن در قالــب شــهرهای جدیــد و یــا‬ ‫شــهرک های مســکونی‪ ،‬پیگیــری ثبــت‬ ‫مشــخصات‪ ،‬احــراز شــرایط و تشــکیل‬ ‫پرونــده متقاضیــان‪ ،‬پیگیــری و معرفــی‬ ‫ســازنده و برقــراری تســهیالت بانکــی‬ ‫مصــوب در قالــب طــرح جهــش تولیــد‬ ‫مســکن اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫همــکاری مشــترک ســازمان صنایــع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی و‬ ‫شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد در قالــب‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه بــه مــدت دو ســال معتبــر‬ ‫و در صــورت توافــق طرفیــن قابــل تمدیــد‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت‪ ،‬معــاون وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت پیــش از ایــن در نشســت‬ ‫مشــترک بــا معــاون وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫بــا بیــان این کــه فراهــم اوردن زمینــه‬ ‫اســکان و ارامــش کارگــران در مناطــق‬ ‫همجــوار شــهرک های صنعتــی بــه کاهــش‬ ‫هزینه هــای بخــش صنعــت منجــر و کمبــود‬ ‫نیــروی کار در شــهرک های صنعتــی را‬ ‫جبــران خواهــد کــرد‪ ،‬گفتــه بــود‪ :‬بایــد‬ ‫شــرایط‪ ،‬تســهیالت و مشــوق های الزم‬ ‫تعریــف و برنامه ریــزی شــود تــا کارفرمــا‬ ‫و صنعتگــر بــرای حفــظ نیــروی کار خــود‬ ‫متقاضــی ایجــاد مســکن بــرای کارگــران‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫علــی رســولیان افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫قریــب یــک میلیــون نفــر در بیــش از ‪48‬‬ ‫هــزار واحــد تولیــدی مســتقر در شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی کشــور اشــتغال دارنــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ایــن حجــم و گســتردگی‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تامیــن مســکن و اســایش ان هــا از طریــق‬ ‫کاهــش هزینــه رفــت و امــد و ترافیــک‬ ‫بــرای مــا امــری مهــم تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪11‬‬ ‫محــور بــا ‪ 55‬شــهرک صنعتــی در کشــور‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه بــا توجــه بــه‬ ‫اشــتغال حــدود ‪ ۳۶۵‬هــزار نفــر در ایــن‬ ‫شــهرک ها‪ 220 ،‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫بــرای ســکونت ان هــا مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بالــغ بــر ‪ 55‬هزار‬ ‫نفــر در محــور صنعتــی تهــران ـ ایوانکــی‬ ‫شناســایی شــده اند کــه تــا کنــون تعــداد ‪3‬‬ ‫هــزار و ‪ 800‬نفــر ان هــا بــرای اســتقرار و‬ ‫ســکونت در شــهر جدیــد ایوانکــی اعــام‬ ‫امادگــی نموده انــد‪.‬‬ ‫رســولیان اظهــار امیــدواری کــرده بــود‬ ‫همــکاری مشــترک ســازمان صنایــع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران و‬ ‫شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد‪ ،‬فرصــت‬ ‫مناســبی را بــرای هــر دو بخــش در جــذب‬ ‫نیــروی انســانی بــرای واحدهــای صنعتــی و‬ ‫ارتقــاء شــهرهای جدیــد فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران و شــرکت های اســتانی‬ ‫تابعــه ان اکنــون بــا دارا بــودن ‪506‬‬ ‫شــهرک و ‪ 326‬ناحیــه صنعتــی و چهــار‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی درحــال بهــره ‬ ‫بــرداری‪ ۸۱ ،‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی‬ ‫تخصصــی‪ 7 ،‬شــهرک فنــاوری‪38 ،‬‬ ‫مرکــز خدمــات فنــاوری و کســب و کار‪،‬‬ ‫‪ ۲‬مجتمــع فنــاوری اطالعــات و خدمــات‬ ‫نــرم افــزاری‪ 96 ،‬هــزار و ‪ 841‬قــرارداد‬ ‫منعقــده و بهــره بــرداری از ‪ ۴۸‬هــزار و ‪535‬‬ ‫واحــد صنعتــی و ســه هــزار و ‪ 182‬واحــد‬ ‫کارگاهــی‪ ،‬زمینــه اشــتغال مســتقیم ‪961‬‬ ‫هــزار و ‪ 910‬نفــر را در سراســر کشــور‬ ‫فراهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم ایجاد ماهانه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫شغل را برنامه ریزی کرده است‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم ایجــاد‬ ‫ماهانــه ‪ ۱۰۰‬هــزار فرصــت شــغلی را بــرای رفــع بیــکاری در کشــور در‬ ‫برنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫نعمــت اهلل رضایــی در ائیــن افتتــاح کارخانــه تولیــد صنایــع الکترونیکی‬ ‫هــرو در شهرســتان کوثــر افــزود‪ :‬بــر اســاس برنامــه ریــزی قــرار شــده تــا‬ ‫از شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬تــا اســفند ‪ ۱۴۰۱‬و در ظــرف ‪ ۱۸‬مــاه یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار شــغل در مناطــق عمدتــا محــروم و روســتایی کشــور ایجــاد‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دولــت بــرای ایــن منظــور قصــد ایجــاد صنــدوق‬ ‫پیشــرفت و عدالــت را در الیجــه ‪ ۱۴۰۱‬پیــش بینــی کــرده اســت کــه‬ ‫بــا ایجــاد ایــن صنــدوق منابــع مالــی پیــش بینــی نشــده صــرف ســرمایه‬ ‫گــذاری و ایجــاد شــغل بــرای جوانــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــعار اصلــی دولــت ســیزدهم عدالــت محــوری و‬ ‫ســپردن کار دســت مــردم اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اگــر منابــع ایــن صنــدوق‬ ‫بــه درســتی صــرف ســرمایه گــذاری در بخــش تولیــد شــود شــاهد‬ ‫تحــول در مناطــق محــروم کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال اینــده ‪ ۱۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان از طریــق‬ ‫صنــدوق پیشــرفت و عدالــت بــرای ایجــاد رونــق کســب و کار پیــش‬ ‫بینــی شــده اســت کــه ایــن منابــع بــا ضریــب ‪ ۲‬از ســوی بانــک هــا‬ ‫مبلغــی معــادل ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در حوزه فاوا؛‬ ‫ارائه تسهیالت به‬ ‫کسب و کارهای نوپا و غیر نوپا‬ ‫شــرکتهای نوپــا و غیــر نوپــا کــه در ســامانه نوافریــن ثبــت‬ ‫نــام نموده انــد و در نظــام صنفــی رایانــه ای یــا اتحادیــه‬ ‫کشــوری کســب و کارهــای مجــازی عضویــت دارنــد‪.‬‬ ‫نوع و میزان تسهیالت حمایتی‬ ‫میــزان تســهیالت‪ :‬حداکثــر ‪ 400‬میلیــون تومــان (بــه ازای‬ ‫هــر اشــتغال ‪ 100‬میلیــون تومــان)‬ ‫نرخ بهره ‪ 10 :‬درصد‬ ‫اورده متقاضی‪ 25 :‬درصد میزان تسهیالت‬ ‫دوره تنفس‪ 12 :‬ماه‬ ‫مدت زمان باز پرداخت‪ 36 :‬ماه پس از تنفس‬ ‫زمانبنــدی ارزیابــی طــرح توســعه کســب وکارهــای نوپــا‪:‬‬ ‫‪ 20‬روز کاری‬ ‫زمــان پرداخــت تســهیالت‪ :‬حداکثــر ‪ 15‬روز کاری در‬ ‫صــورت کامــل بــودن مــدارک و بــه کارگیــری نیــروی‬ ‫انســانی تعهــد شــده توســط شــرکت‬ ‫نحــوه ثبــت نــام‪ :‬ســامانه تــوان افریــن ‪Tavanafarin.‬‬ ‫‪ ito.gov.ir‬پــس از اخــذ کــد نوافریــن از ســامانه‬ ‫‪irannoafarin.ir‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫جانشین رئیس پلیس؛‬ ‫زنی که ‪ ۵۵‬میلیارد تومان‬ ‫کالهبرداری کرد بازداشت شد‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫لزوم راه اندازی سامانه برای شناسایی کارگران فاقد بیمه؛‬ ‫کارگران فاقد بیمه باز هم درگیر ب ی توجهی وزارت کار‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس تهــران از دســتگیر زنــی خبــر داد کــه بــا‬ ‫ترفنــد تاســیس شــرکت خصوصــی از شــهروندان ‪ ۵۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از پرســون‪ ،‬ســردار حمیــد هداونــد گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫ارجــاع پرونــده ای بــه قــرارگاه جلــب پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ‬ ‫مبنــی بــر بازداشــت یــک زن کالهبــردار‪ ،‬شناســایی مخفیــگاه متهــم و‬ ‫بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در ســال ‪ ۱۳۹۱‬تحــت پوشــش شــرکت فــروش‬ ‫اتوبــوس اقــدام بــه تاســیس شــرکت خصوصــی در شــهر تهــران‬ ‫کــرده و بــا تبلیــغ ذی نفــوذ بــودن در دســتگاه های اجرائــی و توانایــی‬ ‫واگــذاری اتوبــوس بــا برنــد شــرکت های معــروف جهانــی‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫جــذب مشــتری و دریافــت مبالــغ هنگفتــی از شــهروندان کــرده بــود‪.‬‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم پــس از‬ ‫کالهبــرداری بــا هویــت جعلــی بــه زندگــی مخفیانــه پرداختــه و بــه‬ ‫طــور مرتــب محــل ســکونتش را تغییــر مـی داد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مخفیگاه‬ ‫متهــم در محلــه بریانــک شناســایی و درعملیاتــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم بــا ‪ ۲۰‬شــاکی روانــه مرجــع قضائــی شــد و ارزش‬ ‫کالهبــرداری انجــام شــده ‪ ۵۵‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫ویژه دانشجویان مددجوی کمیته امداد گیالن؛‬ ‫برگزاری دومین رویداد‬ ‫استارتاپی پازل کارافرینی‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان گیــان‪،‬‬ ‫دومیــن رویــداد اســتارتاپی پــازل کارافرینــی بــا حضــور ‪ ۱۴۳‬نفــر‬ ‫دانشــجوی مددجــوی تحــت حمایــت کمیتــه امــداد گیــان در حــال‬ ‫برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان‪ ،‬عبــاس اهرابــی در جمــع خبرنــگاران بــا‬ ‫اشــاره بــه برگــزاری دومیــن رویــداد اســتارتاپی پــازل کارافرینــی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن دوره در راســتای اجــرای سیاســت های کالن ســازمان و‬ ‫همچنیــن بــا توجــه بــه رویــه تحولــی ایــن نهــاد در ایجــاد اشــتغال پایــدار‬ ‫بــا بهره منــدی از ظرفیــت مشــاغل خالقانــه و دانــش بنیــان‪ ،‬برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد گفــت‪ :‬هــدف‬ ‫از برگــزاری ایــن رویــداد‪ ،‬امــوزش و کمــک بــه راه انــدازی‬ ‫کســب وکارهای نویــن و همچنیــن شناســائی ایده هــای خالقانــه در‬ ‫ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان گیــان‪،‬‬ ‫انتقــال تجربیــات مربیــان موفــق کســب وکار و حمایــت از ایده­ هــای‬ ‫منتخــب در جهــت ایجــاد کســب و کار موفــق از دیگــر اهــداف‬ ‫برگــزاری ایــن رویــداد اســت‪.‬‬ ‫اهرابــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه نهادهــای همــکار در برگــزاری ایــن رویــداد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن دوره بــا همــکاری مرکــز رشــد دانشــگاه گیــان‪ ،‬پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری و بنیــاد علمــی نخبــگان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن رویــداد در دو مرحلــه اجــرا می شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مرحلــه پیــش رویــداد در روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه ‪ ۱۳‬و‬ ‫‪ ۱۴‬بهمــن مــاه‪ ،‬بــا حضــور ‪ ۱۴۳‬دانشــجوی مددجــوی تحــت حمایــت‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان و بــا محورهــای ترویــج فرهنــگ کار و تــاش‪،‬‬ ‫اشــنائی بــا مفاهیــم حقوقــی کســب وکار‪ ،‬اشــنائی بــا فنــون بازاریابــی‬ ‫در کســب و کار‪ ،‬شــنااخت بــوم کســب و کار‪ ،‬تیــم ســازی و انجــام‬ ‫امــور مشــارکتی در ســرمایه گــذاری‪ ،‬توســعه فــردی و چگونگــی‬ ‫فراینــد تبدیــل ایــده تــا اجــرا برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اهرابــی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬رویــداد اصلــی در روزهــای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬اســفندماه برگــزار‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) بــه‬ ‫منظــور راه انــدازی مشــاغل دانــش بنیــان بــا مشــارکت موسســه دانــش‬ ‫بنیــان برکــت تــا ســقف ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان ســرمایه گــذاری مشــارکتی‬ ‫نیــز انجــام خواهــد داد‬ ‫همــه کارگــران بایــد مشــمول بیمــه شــوند‬ ‫و بازرســان وزارت کار و تامیــن اجتماعــی‬ ‫بایــد بــا مراجعــه بــه مناطــق مختلــف‬ ‫وضعیــت کارگــران را بررســی کننــد امــا‬ ‫تاکنــون برنامــه ای بــرای شناســایی ایــن‬ ‫افــراد اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مشــرق‪ ،‬طبــق مــاده یــک‬ ‫قانــون کار‪ ،‬کلیــه کارفرمایــان‪ ،‬کارگــران‪،‬‬ ‫کارگاه هــا و موسســات تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪،‬‬ ‫خدماتــی و کشــاورزی تحــت پوشــش‬ ‫قانــون کار قــرار دارنــد و بــر اســاس مــاده‬ ‫‪ ۱۴۸‬قانــون کار‪ ،‬کارفرمایــان کارگاه هــای‬ ‫مشــمول ایــن قانــون مکلــف هســتند کــه‬ ‫مطابــق بــا قانــون تامیــن اجتماعــی‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه بیمــه کــردن کارگــران واحــد خــود‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬از ســویی دیگــر بــر اســاس‬ ‫بنــد الــف مــاده ‪ ۴‬قانــون تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫کلیــه افــرادی کــه بــه هــر عنــوان در مقابــل‬ ‫دریافــت مــزد یــا حقــوق کار می کننــد‪،‬‬ ‫مشــمول قانــون تامیــن اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن هــر کارگــری (کــه مشــمول‬ ‫قانــون تامیــن اجتماعــی باشــد) حــق دارد از‬ ‫اولیــن روز اشــتغال بــه کار تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫مســاله بیمــه شــدن کارگــران بــه قــدری‬ ‫حائــز اهمیــت اســت کــه طبــق اعــام‬ ‫ســازمان بیمــه تامیــن اجتماعــی‪ ،‬کارگــران‬ ‫روزمــزد ســاعتی هــم مشــمول بیمــه‬ ‫اجبــاری تامیــن اجتماعــی می شــوند‪.‬‬ ‫نحــوه محاســبه دســتمزد یــک ســاعت و‬ ‫مزایــای حیــن کار نیــز بــه نســبت ســاعت‬ ‫کار موضــوع مــاده ‪ ۳۹‬بایــد محاســبه و‬ ‫پرداخــت شــود‪ .‬همچنیــن حتــی اگــر‬ ‫کارگــر و کارفرمایــی در بخــش خصوصی‬ ‫بــرای عــدم بیمــه شــدن توافــق کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫توافــق باطــل اســت و در نهایــت کارفرمــا‬ ‫محکــوم و جریمــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کارگــران فاقــد بیمــه‪ ،‬از مزایــای قانــون‬ ‫کار محــروم هســتند‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬کارفرمایــان معمــوالً بــه‬ ‫دالیلــی همچــون کســب منافــع مالــی‬ ‫بیشــتر‪ ،‬پرداخــت حقــوق کــم و همچنیــن‬ ‫عــدم پرداخــت ســنوات و عیــدی‬ ‫کارگــران‪ ،‬بــه موضــوع بیمــه توجهــی‬ ‫نمی کننــد؛ امــا مســاله حائــز اهمیــت ایــن‬ ‫اســت کــه شــاید بــرای یــک شــخص‬ ‫کارفرمــا‪ ،‬عــدم بیمــه شــدن کارگــران‬ ‫ســودده باشــد‪ ،‬امــا ایــن موضــوع بــرای‬ ‫قشــر کارگــر عواقــب خوشــی نــدارد زیــرا‬ ‫نــه تنهــا موضــوع بازنشســتگی کارگــران‬ ‫را بــا مشــکل مواجــه می کنــد بلکــه در‬ ‫شناســایی ایــن افــراد نیــز در زمانــی کــه‬ ‫حــوادث مترقبــه و غیرمترقبــه ای رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬وقفــه ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع کارگــری کــه بیمــه نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬نــه تنهــا از مزایــای بیمــه همچــون‬ ‫در حوزه هــای مربــوط بــه ســامت بــی‬ ‫بهــره اســت بلکــه ســال ها کار کــردن فــرد‬ ‫جــزو ســوابق کار او محســوب نمی شــود و‬ ‫در زمــان بازنشســتگی و یــا نیــاز بــه بیمــه‬ ‫بیــکاری‪ ،‬از هــر دوی ایــن مــوارد بــی‬ ‫نصیــب می مانــد؛ در اینجــا می تــوان بــه‬ ‫کارگرانــی اشــاره کــرد کــه تحــت عنــوان‬ ‫کارگــران زیرپلــه و شــاغل در واحدهــای‬ ‫خــرد و کوچــک شــناخته می شــوند کــه‬ ‫عمدتــاً از حداقل هــای قانــون کار و بیمــه‬ ‫و حقــوق مصــوب شــورای عالــی کار‬ ‫محرومنــد و حتــی بعض ـاً در امــار مربــوط‬ ‫بــه کارگــران نیــز جایــی ندارنــد‪.‬‬ ‫حتــی در زمــان حمایــت دولــت از‬ ‫کارگــران بــه دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬شــاهد ایــن بودیــم کــه کارگــران‬ ‫فاقــد بیمــه در دســته بندی هــای حمایتــی‬ ‫جایــی نداشــتند و مبلغــی تحــت عنــوان‬ ‫بیمــه بیــکاری دریافــت نکردنــد؛ ایــن در‬ ‫حالــی بــود کــه در ان زمــان اعــام شــد‬ ‫کــه ‪ ۶‬میلیــون نفــر از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا اســیب دیده انــد کــه ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر از انهــا فاقــد بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه انکــه اگرچــه محمــد‬ ‫شــریعتمداری وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی دولــت قبــل در بهمــن مــاه ســال‬ ‫گذشــته اعــام کــرده بــود کــه «کارگــران‬ ‫غیــر رســمی رونــد رو بــه افزایشــی دارنــد‬ ‫و کرونــا ایــن تعــداد را بــاال بــرده کــه بایــد‬ ‫ایــن موضــوع را اصــاح کنیــم‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۷‬میلیــون کارگــر رســمی بیمــه‬ ‫نشــده داریــم‪ .‬یعنــی ‪ ۷‬میلیــون کارگــری‬ ‫را شناســایی کردیــم کــه کارگــر هســتند و‬ ‫کار می کننــد ولــی عضــو تامیــن اجتماعــی‬ ‫نیســتند‪ ».‬امــا اقــدام خاصــی بــرای شناســایی‬ ‫ایــن افــراد در دولــت قبــل انجــام نشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــار منتشــر شــده از ســوی مرکز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس نشــان می دهــد کــه‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد از شــاغلین کشــور فاقــد بیمــه‬ ‫هســتند کــه ایــن افــراد بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا چندیــن برابــر شــاغلین دارای بیمــه‬ ‫اســیب دیــده انــد‪.‬‬ ‫کارگــران فاقــد بیمــه بــاز هــم درگیــر بــی‬ ‫توجهــی وزارت کار‬ ‫بــر اســاس جــدول بــاال‪ ،‬در بهــار امســال‬ ‫‪ ۴۵۰‬هــزار نفــر بــه تعــداد ایــن افــراد‬ ‫افــزوده شــده کــه در کل بخش هــای‬ ‫اقتصــاد در حــدود ‪ ۳.۴‬درصــد رشــد داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رقــم بــرای بخــش صنعــت ‪۱۰‬‬ ‫درصــد و بخــش خدمــات ‪ ۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالیســت کــه همانگونــه کــه اشــاره‬ ‫شــد اولیــن مــاده از قانــون کار اشــاره دارد‬ ‫کــه کلیــه کارگــران مشــمول ایــن قانــون‬ ‫هســتند؛ یعنــی اگــر فــردی در جایــی‬ ‫مشــغول بــه کار اســت حتمــاً بایــد تحــت‬ ‫پوشــش بیمــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وزارت کار از انجــام وظایــف قانــون خــود‬ ‫ســر بــاز می زننــد‬ ‫در ایــن رابطــه ناصــر چمنــی عضــو ســابق‬ ‫شــورای عالــی کار در گفــت و گــو بــا مهــر‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اقــای شــریعتمدار وزیــر کار‬ ‫ســابق اعــام کــرده بــود کــه ‪ ۷‬میلیــون نفــر‬ ‫کارگــر فاقــد بیمــه داریــم اگــر ایــن امــار‬ ‫درســت اســت چــرا در دولــت دوازدهــم‬ ‫اقدامــی بــرای بیمــه کــردن ایــن افــراد‬ ‫انجــام نشــد؟ وزارت کار و ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی بــه وظایــف قانــون خــود عمــل‬ ‫نکردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقــای عبدالملــی وزیــر کار‬ ‫فعلــی نیــز در زمــان معرفــی بــه مجلــس‬ ‫صحبت هــای اقــای شــریعتمداری را‬ ‫تکــرار کــرد امــا متاســفانه در ‪ ۶‬مــاه‬ ‫گذشــته هیــچ اتفاقــی نیفتــاده و وزارت کار‬ ‫هیــچ گونــه ورودی بــه مســاله کارگــران‬ ‫فاقــد بیمــه نداشــته اســت‪.‬‬ ‫چمنــی گفــت‪ :‬بایــد بازرســان وزارت کار‬ ‫و تامیــن اجتماعــی بــا مراجعــه مســتمر و‬ ‫بابرنامــه بــه کارگاه هــا و واحدهــا اقــدام‬ ‫بــه شناســایی کارگــران فاقــد بیمــه کننــد؛‬ ‫ســامانه جامــع روابــط کار را راه انــدازی‬ ‫کردنــد تــا قــراداد کارگــران در ان ثبــت‬ ‫شــود اگــر نظارت هــا دقیــق بــود چــرا‬ ‫تاکنــون اقدامــی بــرای شناســایی کارگــران‬ ‫فاقــد بیمــه انجــام نشــده اســت؟‬ ‫ایــن فعــال کارگــری تصریــح کــرد‪ :‬وظیفــه‬ ‫بازرســان وزارت کار و تامیــن اجتماعــی‬ ‫بازدیــد از مناطــق مختلــف و کارگاه هــا‬ ‫بــرای شناســایی کارگــران اســت امــا‬ ‫متاســفانه بــه وظیفــه قانونــی خــود بــه‬ ‫درســتی عمــل نمی کننــد‪.‬‬ ‫لــزوم راه انــدازی ســامانه بــرای شناســایی‬ ‫کارگــران فاقــد بیمــه‬ ‫چمنــی گفــت‪ :‬اگــر وزارت کار و ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی نمی خواهنــد بــازرس را‬ ‫مســتقیم بــه کارگاه بفرســتند‪ ،‬بایــد یــک‬ ‫ســامانه ای طراحــی کننــد تــا کارگــران فاقد‬ ‫بیمــه بــا ارســال یــک پیامــک وضعیــت‬ ‫خــود را بــه مســئوالن اطــاع دهنــد و بــه‬ ‫نوعــی خوداظهــاری صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کارگــری کــه بیمــه‬ ‫نداشــته باشــد از هیــچ امکاناتــی نمی توانــد‬ ‫اســتفاده کنــد و حتــی بازنشســتگی هــم‬ ‫نــدارد؛ یعنــی فــرد ســال ها کار می کنــد‬ ‫امــا در نهایــت نمی توانــد از مزایــای قانــون‬ ‫کار اســتفاده کنــد کــه اجحــاف در حــق‬ ‫کارگــر اســت‪ .‬وزارت کار بایــد بــدون‬ ‫معطلــی بــه ایــن ماجــرا ورود کنــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه خبر داد؛‬ ‫امکان ثبت نام برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه انها قطع شده است‬ ‫کــرده و ثبــت نــام کننــد تــا بعــد از بررســی‬ ‫مجــدد‪ ،‬یارانــه انهــا برقــرار شــود‪.‬‬ ‫ایــن افــراد می تواننــد بــه ســامانه‬ ‫الکترونیکــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی مراجعــه کــرده و ثبــت نــام کننــد‬ ‫تــا بعــد از بررســی مجــدد‪ ،‬یارانــه انهــا‬ ‫برقــرار شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬مجلــس مصوبــات جلســات‬ ‫ایــن کمیســیون را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایلنــا‪ ،‬رحیــم زارع‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬مجلــس در تشــریح نشســت‬ ‫ایــن کمیســیون گفــت‪ :‬کمیســیون تلفیــق‬ ‫در جریــان بررســی بخــش هزینـه ای الیحــه‬ ‫بودجــه‪ ،‬بــا افزایــش منابــع درامــدی ســهم‬ ‫ســامت وزارت بهداشــت موافقــت کــرد و‬ ‫برایــن اســاس در اجــرای بنــد یــک مــاده‬ ‫‪ ۳۸‬قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده‪۱۰۰ ،‬‬ ‫درصــد درامــد حاصــل از یــک درصــد‬ ‫ارزش افــزوده ســهم ســامت بــه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫اختصــاص داده مــی شــود و اعتبــار‬ ‫‪ ۲۱۶,۶۲۲‬میلیــارد ریالــی ایــن حــوزه بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۳۷۳,۵۰۰‬میلیــارد ریــال افزایــش‬ ‫می یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن اعضــای‬ ‫کمیســیون تلفیــق بودجــه‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫را در ســال اینــده ملــزم کردنــد تــا بــا‬ ‫همــکاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫ظــرف یــک مــاه بعــد از ابــاغ قانــون‬ ‫ضمــن تکمیــل زیرســاخت ها تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۱‬خدمــات الکترونیــک را در‬ ‫سراســر کشــور اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫زارع ادامــه داد‪ :‬برایــن اســاس وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬اقداماتــی از جملــه گســترش‬ ‫نظــم ارجــاع پزشــک خانــواده‪ ،‬نســخه‬ ‫نویســی الکترونیکــی‪ ،‬توســعه و تکمیــل‬ ‫داده هــای پایــگاه اطالعــات برخــط بیمــه‬ ‫شــدگان‪ ،‬مدیریــت منابــع و مصــارف‪،‬‬ ‫تقویــت نظــارت مجلــس بــر عملکــرد‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬تکمیــل ســامانه تی تــک‬ ‫در بخــش دارو و یکپارچــه کــردن‬ ‫اطالعــات در دولــت الکترونیــک در‬ ‫بخــش دولتــی و غیردولتــی را بــه موجــب‬ ‫ایــن قانــون بایــد اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬مجلــس بیــان کــرد‪ :‬بــه موجــب‬ ‫مصوبــه ایــن کمیســیون دولــت مجــاز بــه‬ ‫اصــاح ســاختار شــرکت های بــرق و‬ ‫توزیــع بــرق کشــور شــد و اساســنامه ان‬ ‫بــا پیشــنهاد وزیــر نیــرو بــه تصویــب هیــات‬ ‫وزیــران خواهــد رســید و منابــع حاصلــه از‬ ‫صرفه جویــی ناشــی از اصــاح ســاختار نیــز‬ ‫توســط وزارت نیــرو بــرای ایجــاد‪ ،‬تکمیــل‬ ‫و توســعه شــبکه بــرق کشــور صــرف‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬براســاس مصوبــه دیگــر‬ ‫کمیســیون تلفیــق بودجــه و بــه موجــب‬ ‫مــاده (‪ )۲۹‬قانــون برنامــه پنجســاله ششــم‬ ‫توســعه تمامــی دســتگاه ها از جملــه بانــک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬ســازمان امــور مالیاتــی کشــور‪،‬‬ ‫ســازمان بــورس و اوراق بهــادار‪ ،‬نیــروی‬ ‫انتظامــی‪ ،‬خزانــه داری کل کشــور‪ ،‬بیمــه‬ ‫مرکــزی و ســازمان ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫مکلــف شــدند‪ ،‬اطالعــات مــورد نیــاز‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی را‬ ‫بــه صــورت انالیــن و رایــگان در راســتای‬ ‫تکمیــل پایــگاه رفــاه ایرانیــان در اختیــار‬ ‫ایــن وزارتخانــه قــرار دهنــد و وزارت کار‬ ‫نیــز ملــزم بــه رعایــت مســائل امنیتــی در‬ ‫ایــن خصــوص شــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلــس بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬اعضــای کمیســیون تلفیــق بودجــه‬ ‫بــا همسان ســازی حقــوق اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی دانشــگاه های وابســته بــه وزارت‬ ‫علــوم و اعضــای هیئــت علمــی ســایر‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬دانشــگاه شــهید رجایــی و‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان بــا اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی غیــر بالینــی وابســته بــه وزارت‬ ‫بهداشــت و درمــان موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫زارع در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بــه موجــب‬ ‫مصوبــه کمیســیون تلفیــق بودجــه‪ ،‬مبلــغ‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان از محــل منابــع‬ ‫صنــدوق ملــی مســکن بــرای ســامانه ملــی‬ ‫امــاک و مســکن کشــور‪ ،‬ســامانه ثبــت‬ ‫نــام و پاالیــش متقاضیــان و ســامانه کنتــرل‬ ‫طــرح هــای برنامــه تولیــد مســکن و جهــش‬ ‫تولیــد اختصــاص یافــت‪ .‬همچنیــن از محــل‬ ‫تنخــواه گــردان‪ ۵۵۰ ،‬میلیــارد تومــان‬ ‫در اختیــار جمعیــت هــال احمــر و ‪۱۸۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان هــم در اختیــار وزارت‬ ‫بهداشــت و درمــان بــرای اعتبــارات هزینــه‬ ‫ای قــرار داده شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬مجلــس ضمــن تاکیــد‬ ‫براینکــه اعضــای کمیســیون ثبــت نــام بــرای‬ ‫سرپرســت خانوارهایــی کــه یارانــه انهــا‬ ‫قطــع شــده را نیــز در بودجــه ســال اینــده‬ ‫امکانپذیــر کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن افــراد‬ ‫می تواننــد بــه ســامانه الکترونیکــی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی مراجعــه‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کمیســیون تلفیــق بودجــه در‬ ‫ادامــه مصوبــات خــود‪ ،‬بانــک مرکــزی را‬ ‫مکلــف بــه پرداخــت مبلــغ ‪ ۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت بــرای برقــی کــردن‬ ‫چاه هــای کشــاورزی از طریــق شــرکت‬ ‫هــای تابعــه وزارت نیــرو بــا تضمیــن ایــن‬ ‫وزارتخانــه کــرد‪ .‬همچنیــن در راســتای‬ ‫حمایــت از صنــدوق بیمــه کشــاورزان‬ ‫و اجــرای مــواد ‪ ۳۲‬و ‪ ۳۳‬برنامــه ششــم‬ ‫توســعه مبلــغ ‪ ۶‬هــزار میلیــارد تومــان جهــت‬ ‫پرداخــت ســهم دولــت بــه صنــدوق بیمــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه صــورت‬ ‫نقــدی یــا اســناد خزانــه اســامی یکســاله بــا‬ ‫تضمیــن دولــت اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫زارع تاکیــد کــرد‪ :‬بــا موافقــت اعضــای‬ ‫کمیســیون تلفیــق بودجــه مالیــات هــر‬ ‫واحــد مســکن مهــر ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫تعییــن شــد کــه منابــع درامــدی حاصــل از‬ ‫ایــن مالیــات بــرای امــاده ســازی‪ ،‬زیربنایــی‬ ‫و روبنایــی مســکن مهــر هزینــه خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬هــزار میلیــارد تومــان نیــز از ســرجمع‬ ‫ده هــزار میلیــارد تومــان امــوال منقــول و‬ ‫غیرمنقــول و زمیــن هــای مــازاد وزارت‬ ‫راه و شهرســازی بــرای احــداث راه هــای‬ ‫عشــایری اختصــاص پیــدا کــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫‪ ۲‬درصــد از حقــوق مالکانــه ســهم معــادن‬ ‫اســتان ها نیــز بــرای بهســازی جــاده هــای‬ ‫مربــوط بــه همــان منطقــه و اســتان در ســال‬ ‫اینــده اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬مجلــس در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫مبنــی براینکــه ایــا خبرهایــی در خصــوص‬ ‫عــدم افزایــش میــزان مبلــغ یارانــه ‪ ۴۵‬هــزار‬ ‫تومانــی در ســال اینــده صحیــح اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت در الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬حــذف ارز ترجیحــی را پیش بینــی‬ ‫کــرده بــود تــا از محــل منابــع درامــدی ان‬ ‫مبلــغ یارانه هــا را افزایــش دهــد‪ .‬کمیســیون‬ ‫تلفیــق بودجــه ضمــن مخالفــت بــا حــذف‬ ‫ارز ترجیحــی بــه دلیــل بــروز مشــکالتی‬ ‫بــرای تامیــن معیشــت مــردم‪ ۹ ،‬میلیــارد‬ ‫دالر بــرای تامیــن کاالهــای اساســی در‬ ‫ســال اینــده در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کمیســیون تلفیــق همچنیــن‬ ‫از محــل یارانــه پیــش بینــی شــده در تبصــره‬ ‫‪ ۱۴‬حــدود ‪ ۳‬میلیــارد دالر نیــز بــرای خریــد‬ ‫گنــدم بــا نــرخ ‪ ۹۵۰۰‬تومــان در نظــر‬ ‫گرفــت‪ ،‬برایــن اســاس یارانــه هــا بــا همــان‬ ‫مبلــغ قبلــی باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫زارع در خصــوص ارســال نامــه رئیــس‬ ‫جمهــور بــه رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز اظهــار کــرد‪ :‬هفتــه گذشــته‬ ‫رئیــس جمهــور بــا هــدف تقویــت ســازمان‬ ‫بــورس و اوراق بهــادار و کاهــش نــرخ‬ ‫خــوراک پتروشــمی هــا و نــرخ ســوخت‬ ‫گازی پتروشــیمی هــا نام ـه ای بــا مضمــون‬ ‫اصالحــی ایــن مــوارد در الیحــه بودجــه‬ ‫ســال اینــده بــه مجلــس ارســال کــرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سرپرست میراث فرهنگی گیالن خبر داد‬ ‫اجرای ‪ ۲۴۱‬پروژه‬ ‫گردشگری در گیالن‬ ‫سرپرســت میــراث فرهنگــی گیــان‪ ،‬از اجــرای ‪ ۲۴۱‬پروژه گردشــگری‬ ‫در ســطح اســتان خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬روســتای قاســم ابــاد بــا‬ ‫محوریــت چادرشــب ثبــت جهانــی شــده اســت و حــدود ‪ ۶۰۰‬هنرمنــد‬ ‫چادرشــب بــاف داریــم‪.‬‬ ‫ولــی جهانــی در حاشــیه ســفر بــه شهرســتان لنگــرود و معارفــه رئیــس‬ ‫جدیــد اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی ایــن‬ ‫شهرســتان در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا بیــان اینکــه اســتان گیــان ‪۵۲۰۰‬‬ ‫اثــر تاریخــی شناســایی شــده دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪۱۲۰۰‬‬ ‫اثــر تاریخــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۲۷‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی و هنرهــای‬ ‫ســنتی در گیــان‪ ،‬افــزود‪ ۳۰۶۶ :‬تاسیســات گردیگــری شــامل اقامتــگاه‪،‬‬ ‫بوم گــردی‪ ،‬هتــل‪ ،‬متــل‪ ،‬مهمان پذیــر و واحــد خدمــات مســافری‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گیــان‪ ،‬از اجــرای ‪ ۲۴۱‬پــروژه گردشــگری در ســطح اســتان خبــر داد و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬روســتای قاســم اباد بــا محوریــت چادرشــب ثبــت جهانــی‬ ‫شــده اســت و حــدود ‪ ۶۰۰‬هنرمنــد چادرشــب باف داریــم‪.‬‬ ‫جهانــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره ها‪ ،‬همایش هــا و‬ ‫نشســت های تخصصــی در روســتای قاســم اباد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬مــوزه‬ ‫خصصــی مردم شناســی و چادرشــب بافی را راه انــدازی کردیــم‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی خانــه خالقیــت نیــز در روســتای قاســم اباد خبــر داد‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــه هنرمنــدان ایــن روســتا می تواننــد اقــدام بــه‬ ‫عرضــه داشــته های خــود در حــوزه ایــن هنــر کننــد‪ ،‬زیــر چادرشــب‬ ‫یــک برنــد بــوده و کل کشــور نســبت بــه ان شــناخت دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت میــراث فرهنگــی گیــان‪ ،‬بــا بیــان اینکــه اکثــر خانه هــای‬ ‫روســتای قاســم ابلد دارای پاچال(دســتگاه ســنتی چادرشــب بافی)‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ثبــت جهانــی ایــن هنــر شــاهد اشــتغالزایی هســتیم‪.‬‬ ‫براســاس کارکردهــای انجــام گرفتــه تاکنــون بیــش از یــک میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت بــه هنرمنــدان چادرشــب بافی در ســامانه کارا‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا جاللــی‪ ،‬سرپرســت فرمانــداری لنگــرود نیــز در حاشــیه‬ ‫دیــدار بــا سرپرســت میــراث فرهنگــی اســتان‪ ،‬بــا اشــاره بــه فرصت هــای‬ ‫طبیعــی و ارزشــمند گردشــگری در ایــن شهرســتان‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫در جهــت جــذب ســرمایه گذاران در حــوزه گردشــگری تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم تســهیل و تســریع در امــور طرح هــای‬ ‫ســرمایه گذاری بــا محوریــت گردشــگری‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬نیازمنــد‬ ‫پیگیــری و رفــع مشــکالت فعــاالن حــوزه گردشــگری و فعال ســازی‬ ‫کارگروه هــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری لنگــرود‪ ،‬بــا اشــاره بــه پتانســیل های ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بایــد بــرای نگهــداری از داشــته های تاریخــی‬ ‫و فرهنگــی و شناســاندن انهــا بــه جامعــه داخلــی و خارجــی تــاش‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی اســتان گیــان همچنیــن در جریــان بازدیــد از مقبــره‬ ‫ســردار شــهید حســین امالکــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬پرونــده ثبــت ملــی مقبــره‬ ‫ســردار شــهید حســین امالکــی در روســتای کوالک محلــه شهرســتان‬ ‫لنگــرود بــه زودی تکمیــل و بــه منظــور ثبــت در فهرســت اثــار‬ ‫ناملمــوس ملــی بــه تهــران ارســال می شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬حســین عابــد چافــی بــه عنــوان سرپرســت اداره میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی لنگــرود معارفــه شــد و از‬ ‫تالش هــای ســمیه میربلوکــی تجلیــل بــه عمــل امــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت خیر داد؛‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار‪:‬‬ ‫هزینه سبد معیشت کارگران به مرز ‪۹‬‬ ‫میلیون تومان رسید‬ ‫بــه گفتــه مقامــات کارگــری‪ ،‬هزینــه خوراکی هــا در ســبد معیشــت‬ ‫کارگــران نســبت بــه دی مــاه ســال قبــل ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش قیمــت‬ ‫را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫هزینــه ســبد معیشــت خانوارهــای کارگــری در شــورای عالــی کار ‪۸‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۷۹‬هــزار تومــان تعییــن شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایســنا‪ ،‬بــر اســاس اعــام نماینــده کارگــران‬ ‫در شــورای عالــی کار هزینــه ســبد معیشــت خانوارهــای کارگــری بــه‬ ‫حــدود ‪ ۹‬میلیــون تومــان در مــاه افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پــس از برگــزاری چهارمیــن نشســت شــورای عالــی کار بــا حضــور‬ ‫شــرکای اجتماعــی‪ ،‬اعضــا روی رقــم ســه میلیــون و ‪ ۲۸۶‬هــزار تومــان‬ ‫بــه عنــوان هزینــه اقــام خوراکــی و غذایــی کارگــران بــه توافــق‬ ‫رســیدند و مقــرر شــد در خصــوص اقــام غیرخوراکــی جلســه دیگــری‬ ‫تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫هــادی ابــوی‪ ،‬نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار در گفــت‬ ‫و گــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن جلســه ســهم مــواد غذایــی و‬ ‫خوراکــی مشــخص شــد کــه ‪ ۳۶‬درصــد هزینــه ســبد معیشــت را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده و ‪ ۶۴‬درصــد مابقــی را غیرخوراکــی هــا از جملــه‬ ‫هزینــه مســکن و اجــاره بهــا‪ ،‬درمــان‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تفریحــات و‪ ...‬شــامل‬ ‫کــه بــا محاســبه ان حــدود پنــج میلیــون و ‪ ۶۹۳‬هــزار تومــان مــی شــود‬ ‫و رقــم ‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۹۷۹‬هــزار تومــان بــه دســت مــی ایــد‪.‬‬ ‫علــی حســین رعیتــی فــرد ‪ -‬معــاون روابــط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی ‪ -‬نیــز در یــک در گفــت و گــوی تلویزیونــی بــا اشــاره‬ ‫بــه رقــم ‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۹۷۹‬هــزار تومــان بــه عنــوان هزینــه ســبد معیشــت‬ ‫کارگــران بــا محاســبه اقــام خوراکــی وغیرخوراکــی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫جلســات مســتمر کمیتــه دســتمزد و شــورای عالــی کار را حاصــل‬ ‫همراهــی و همــکاری و تــاش شــرکای اجتماعــی دانســت‪.‬‬ ‫بنیاد برکت با احیای ‪ ۱۷۷‬واحد صنعتی ‪ ۶‬هزار نفر را شاغل کرد‬ ‫بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‬ ‫در ســال جــاری ‪ ۱۷۷‬واحــد صنعتــی و‬ ‫تولیــدی را احیــا کــرده و بــه چرخــه تولیــد‬ ‫بازگردانــد کــه ایــن اقــدام بــرای ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۹‬نفــر بــه ویــژه در مناطــق محــروم و‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه کشــور شــغل ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬مدیرعامــل بنیــاد‬ ‫برکــت بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه‬ ‫نامگــذاری ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه عنــوان ســال‬ ‫«تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا» از‬ ‫ســوی رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬بنیــاد برکــت‬ ‫اقــدام بــه مشــارکت‪ ،‬ســرمایه گذاری و‬ ‫ارائــه تســهیالت بــه ‪ ۱۷۷‬بنــگاه متوســط‬ ‫تولیــدی و صنعتــی کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا روشــن شــدن چــراغ ایــن تعــداد‬ ‫واحــد تولیــدی راکــد و نیمه راکــد و‬ ‫بازگشت شــان بــه چرخــه تولیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۹‬نفــر بــه ویــژه در‬ ‫مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافته‬ ‫بــا توجــه بــه اعــام رســمی هزینــه ســبد معیشــت کارگــران ‪ ،‬ایــن رقــم‬ ‫بــه مــرز ‪ ۹‬میلیــون تومــان در مــاه رســیده و مــی تــوان گفــت نهایــی‬ ‫شــده اســت کــه در مقایســه بــا رقــم شــش میلیــون و ‪ ۸۹۵‬هــزار تومــان‬ ‫ســال قبــل بیــش از دو میلیــون تومــان افزایــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جلســه بعــدی شــورای عالــی کار در هفتــه ســوم‬ ‫اســفند مــاه برگــزار خواهــد شــد و اعضــای شــورا بــر مبنــای مــاده ‪۴۱‬‬ ‫قانــون کار و نــرخ تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی و هزینــه‬ ‫ســبد معیشــت کارگــران کــه در جلســه اخیــر شــورا بــه دســت امــد بــه‬ ‫مذاکــرات تعییــن دســتمزد ‪ ۱۴۰۱‬ورود خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫کشــور شــغل ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد ترکمانــه ادامــه داد‪ :‬حجــم کل‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای احیــای ایــن ‪۱۷۷‬‬ ‫واحــد تولیــدی و بنــگاه صنعتــی ‪۲۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۵۴‬میلیــارد ریــال اســت‪ .‬وی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬بســیاری از ایــن واحد هــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬متاثــر از شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫دچــار رکــود شــده و بــه حالــت تعطیــل‬ ‫و نیمه تعطیــل درامــده و بــا حداقــل‬ ‫ظرفیــت تولیــد فعالیــت می کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت‪،‬‬ ‫بنگاه هــای تولیــدی و صنعتــی احیاشــده‬ ‫توســط ایــن بنیــاد در حوزه هــای مختلــف‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬فنــی و مهندســی‪،‬‬ ‫دامپــروری‪ ،‬صنایــع تبدیلــی و بســته بندی‬ ‫فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واحد هــای تولیــدی احیــا‬ ‫شــده در اســتان های سراســر کشــور‬ ‫از جملــه چهارمحــال و بختیــاری‪،‬‬ ‫کردســتان‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬زنجــان‬ ‫و خراســان جنوبــی و شــمالی قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬ترکمانــه در تشــریح فراینــد‬ ‫توانمندســازی اقتصــادی واحد هــای‬ ‫صنعتــی گفــت‪ :‬بنیــاد برکــت در چهــار‬ ‫مــدل تســهیالت محور‪ ،‬بنگاه محــور‪،‬‬ ‫کارگاهــی و پشــتیبانی کســب و کار‬ ‫اقــدام بــه توانمندســازی‪ ،‬احیــا و افزایــش‬ ‫تولیــد بنگاه هــای متوســط صنعتــی و‬ ‫تولیــدی می کنــد‪ .‬ایــن مســئول تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬اقدامــات بنیــاد برکــت در حــوزه‬ ‫توانمندســازی اقتصــادی بــه خصــوص‬ ‫در بخش هــای کارگاهــی و حمایتــی‬ ‫باعــث احیــای تعــدادی از بنگاه هــای‬ ‫اســیب دیده از کرونــا و بازگشت شــان‬ ‫بــه چرخــه تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد برکــت دربــاره‬ ‫فعالیت هــای ایــن بنیــاد در حــوزه‬ ‫توانمندســازی واحد هــای تولیــدی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بنیــاد برکــت تــا بــه امــروز‬ ‫و در مجمــوع اقــدام بــه مشــارکت‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬ارائــه تســهیالت و‬ ‫پشــتیبانی از ‪ ۸۵۰‬بنــگاه متوســط صنعتــی‬ ‫در سراســر کشــور کــرده کــه باعــث‬ ‫ایجــاد فرصت هــای کســب و کار بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۲۱۱‬هــزار متقاضــی اشــتغال‬ ‫شــده اســت‪ .‬ترکمانــه بــا تاکیــد بــر‬ ‫سیاســت عــدم تصدی گــری از ســوی‬ ‫بنیــاد برکــت ادامــه داد‪ ۸۰ :‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای توانمندســازی ایــن ‪ ۸۵۰‬بنــگاه‬ ‫ســرمایه گذاری شــده و بنیــاد پــس از‬ ‫تثبیــت و بــه ســوددهی رســیدن‪ ،‬از ‪۲۹۰‬‬ ‫بنــگاه خــارج شــده و ســهام خــود را بــه‬ ‫کارافرینــان و بخــش خصوصــی واگــذار‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫مشاور امور بانوان کمیته امداد خبر داد‪:‬‬ ‫فعالیت ‪ ۸۲۳‬مرکز نیکوکاری با مدیریت بانوان در سطح کشور‬ ‫مســکن و ‪ ...‬اشــاره و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اقدامــات کمیتــه امــداد در حــوزه بانــوان‪،‬‬ ‫مبتنــی بــر سیاســت های کلــی ابالغــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬برنامــه ششــم توســعه‬ ‫کشــور‪ ،‬اساســنامه کمیتــه امــداد و برنامــه‬ ‫پنج ســاله ایــن نهــاد اســت‪.‬‬ ‫وی پیــش از ایــن گفتــه بــود‪ :‬در تــاش هســتیم هرچــه ســریع تر ســبد‬ ‫معیشــت خانــوار تعییــن و میــزان تــورم توســط بانــک مرکــزی اعــام‬ ‫شــود تــا بتوانیــم بــرای رقــم مــزد ‪ ۱۴۰۱‬کارگــران بــه جمع بنــدی‬ ‫برســیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مقامــات کارگــری‪ ،‬هزینــه خوراکی هــا در ســبد معیشــت‬ ‫کارگــران نســبت بــه دی مــاه ســال قبــل ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش قیمــت‬ ‫را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مشــاور امــور بانــوان کمیتــه امــداد بــا‬ ‫اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۸۲۳‬مرکــز نیکــوکاری‬ ‫بــا مدیریــت بانــوان در ســطح کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬بــه منظــور هم افزایــی اقدامــات‬ ‫نیکوکارانــه‪ ،‬شــبکه بانــوان خیــر و‬ ‫نیکــوکار تشــکیل می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬اللــه افتخــاری‬ ‫بــا تبریــک ایــام اهلل دهــه فجــر افــزود‪ :‬کمیته‬ ‫امــداد از نخســتین دســتگاه هایی اســت کــه‬ ‫پــس از انقــاب بــا دســتور امــام راحــل‬ ‫(ره) تشــکیل شــد و در بیــش از چهــار‬ ‫دهــه فعالیــت‪ ،‬خدمــات موثــری بــرای‬ ‫کمــک بــه محرومــان انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیت هــای متنــوع ایــن نهــاد در‬ ‫زمینه هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اشــتغال‪،‬‬ ‫مشــاور امــور بانــوان کمیتــه امــداد بــا بیــان‬ ‫اینکــه یــک میلیــون و ‪ ۲۹۷‬هــزار نفــر زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار تحــت حمایــت ایــن‬ ‫نهــاد هســتند‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در مجمــوع‬ ‫‪ ۶۳‬درصــد جامعــه هــدف کمیتــه امــداد‬ ‫را زنــان تشــکیل می دهنــد کــه ایــن رقــم‬ ‫در برخــی اســتان ها ماننــد تهــران بــه ‪۸۰‬‬ ‫درصــد نیــز می رســد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۶۲‬درصــد بانــوان‬ ‫مددجــو ســاکن شــهرها و مابقــی روســتایی‬ ‫و عشــایری هســتند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪۱۱ :‬‬ ‫درصــد زنــان سرپرســت خانــوار مددجــو‪،‬‬ ‫مســتاجر هســتند کــه اولویــت کمیتــه امــداد‬ ‫در حــوزه مســکن‪ ،‬تامیــن ســرپناه بــرای‬ ‫ایــن افــراد اســت‪.‬‬ ‫مشــاور امــور بانــوان کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫بی اطالعــی و عــدم اگاهــی زنــان از‬ ‫روندهــای حقوقــی را از چالش هــای‬ ‫ایــن حــوزه دانســت و ادامــه داد‪ :‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۵‬هــزار مشــاوره حقوقــی بــه زنــان‬ ‫تحــت حمایــت ارائــه شــده و ‪ ۲۱۷۳‬مــورد‬ ‫وکالــت رایــگان بــرای ایــن جامعــه هــدف‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫افتخــاری از تشــکیل شــورای قــران‬ ‫و عتــرت همزمــان بــا دهــه فجــر در‬ ‫کمیتــه امــداد خبــر داد و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫تشــکیل هیــات اندیشــه ورز بانــوان از‬ ‫دیگــر اقدامــات ایــن نهــاد در جهــت‬ ‫توســعه مشــارکت بانــوان در روندهــای‬ ‫تصمیم گیــری اســت‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت تقویــت فرهنــگ کار‬ ‫و روحیــه خودبــاوری در زنــان و دختــران‬ ‫مددجــو تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬معرفــی‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار خودکفــا و ارائــه‬ ‫محصــوالت انــان در نمایشــگاه ملــی و‬ ‫بین المللــی از جملــه فعالیت هــا بــرای‬ ‫توانمندســازی و ایجــاد درامــد پایــدار‬ ‫بــرای انــان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ صفحه 10 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫معاون دانشگاه ازاد در رشت‪:‬‬ ‫حرکت جدی برای تربیت کارافرین در‬ ‫دانشگاه الزمه حیات دانشگاه است‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری دانشــگاه ازاد اســامی گفــت‪:‬‬ ‫حرکــت کــردن جــدی بــه ســمت دانشــگاه نســل ســومی و دانشــگاه‬ ‫کارافرین ســاز بــرای حیــات دانشــگاه ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ی فیرزابــادی‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از رشــت‪ ،‬روح اهلل دهقانـ ‬ ‫در نشســت تخصصــی تبییــن ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی و رویــداد ملــی گام دوم انقــاب در رشــت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫وظیفــه دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬انسان ســازی اســت و ایــن دانشــگاه‬ ‫بایــد برگــردد بــه سیســتم خــود و کار کنــد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در دانشــگاهِ نســل نخســت‪ ،‬افــراد بــرای کار کــردن‬ ‫در بنگاه هــا‪ ،‬شــرکت های تولیــدی و نهادهــا تربیــت می شــدند امــا‬ ‫امــروز بایــد کاری کنیــم تــا دانشــگاه بتوانــد کارافریــن تربیــت کنــد‬ ‫و ایــن نیــاز بــه تغییــر جــدی در ســاختار امــوزش دانشــگاه دارد تــا‬ ‫دوبــاره احیــاء شــود‪.‬‬ ‫دهقانــی فیرزابــادی بــا بیــان اینکــه کســب و کار دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی گیــان روی پــرورش انســان و امــوزش تنظیــم شــده اســت‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬حرکــت کــردن جــدی بــه ســمت دانشــگاه نســل ســومی‬ ‫و دانشــگاه کارافرین ســاز بــرای حیــات دانشــگاه ضــروری اســت و‬ ‫ایــن حرکــت جــدی بــه صــورت گزارشــی و حکمــی نباشــد‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری دانشــگاه ازاد اســامی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای توســعه کارافرینــی و بــردن دانشــگاه بــه ســمت فنــاوری‬ ‫و نــواوری‪ ،‬زیرســاخت قانونــی ایــن کار در باالتریــن ســطح وجــود‬ ‫دارد امــا بعضــی روســای مــا در دانشــگاه ازاد کمــاکان در قالب هــای‬ ‫قبلــی مانده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم بایــد بداننــد و ببیننــد کــه دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫عــزم خــود را جــزم کــرده کــه بــرای اینــده و اشــتغال فرزنــدان ایــن‬ ‫شــهر بــه طــور جــدی برنامه ریــزی و اقــدام کنــد و در ایــن راســتا تمــام‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬کارگاه هــا و امکانــات خــود را بــه میــدان اورده تــا بــه‬ ‫فرزنــدان ایــن ســرزمین یــاد دهــد کــه چطــور شــغل پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫دهقانــی فیرزابــادی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ازاد اســامی از‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬اســاتید مجــرب‪ ،‬امکانــات و تجهیــزات بســیار خوبــی‬ ‫برخــوردار اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه مــردم اعــام کنیــم کــه در‬ ‫دانشــگاه ازاد بــرای اشــتغال فرزنــدان شــما برنامــه داریــم و در ایــن‬ ‫ی کنیــم کــه مــردم ایــن هــدف‬ ‫مســیر زمینه ســازی خواهیــم کــرد و کار ‬ ‫را در شــعار و عمــل ببیننــد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬دانشــگاه ازاد اســامی یــک نهــاد بــزرگ فناورانــه‪،‬‬ ‫دارای تجهیــزات بســیار و توانمندی هــا در کشــور اســت کــه بایــد‬ ‫احیــاء شــود و تکانــی بــه خــود دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی اســتان گیــان نیــز در ایــن مراســم ایــن‬ ‫دانشــگاه را مولــود انقــاب اســامی دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬تبییــن‬ ‫ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه ازاد اســامی به صــورت یــک مجموعــه‬ ‫یکپارچــه نشــان از اهتمــام ویــژ ه دانشــگاه ازاد بــرای نقــش ایفــا کــردن‬ ‫در جهــت تحقــق مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب دارد‪.‬‬ ‫محمــد دوســتار خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه زیرســاخت های‬ ‫خــوب دانشــگاه ازاد اســامی گیــان در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬ایــن‬ ‫دانشــگاه می توانــد نقــش ویــژه ای در ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه‬ ‫ازاد ایفــا کنــد همانطــور کــه در حــوزه پژوهــش و امــوزش تاکنــون‬ ‫نقش افرینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مسئول سازمان بسیج علمی‪ ،‬پژوهشی و فناوری سپاه گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫صاحبان طرح های کاربردی برای حل مشکالت گیالن «تسهیالت ک م بهره» م ی گیرند‬ ‫مســئول ســازمان بســیج علمــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری ســپاه گیــان گفــت‪ :‬بــه‬ ‫مخترعــان و پژوهشــگرانی کــه دارای‬ ‫طرحــی بــرای حــل مســائل اســتان باشــند‪،‬‬ ‫تســهیالت کم بهــره بــا ســود ‪ ۴‬درصــد‬ ‫اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســیدجلیل قاســمی در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرگــزاری تســنیم در‬ ‫رشــت‪ ،‬دربــاره پیگیری هــای ســازمان‬ ‫بســیج علمــی پژوهشــی جهــت اجــرای‬ ‫علمــی طرح هــا اظهــار داشــت‪ :‬تــاش‬ ‫داریــم تــا طرح هــا و پروژه هایــی کــه‬ ‫در حــوزه ســازمان بســیج علمــی انجــام‬ ‫می شــود بــر پایــه علــم باشــد‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج علمــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری ســپاه اســتان گیــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســعی مــا ایــن اســت کــه طرح هــا‬ ‫را بــا اســتفاده از مشــاوران دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫اســاتید و نخبــگان و ارتباطــی کــه بــا‬ ‫مراکــز علمــی و اســاتید دانشــگاهی داریــم‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا دراوریــم‪.‬‬ ‫قاســمی ابــراز داشــت‪ :‬همچنیــن بســیاری‬ ‫از طرح هــا و پروژه هــا کــه در حــوزه‬ ‫اجرایــی ایجــاد می شــود‪ ،‬درصورتــی کــه‬ ‫بــه ســازمان بســیج علمــی پژوهشــی ســپاه‬ ‫پیشــنهاد داده شــود ان هــا را بــه مجمــع‬ ‫اســاتید دانشــگاه و اهــل فــن انتقــال‬ ‫می دهیــم تــا بــه بهتریــن نحــو بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا در بیاینــد‪.‬‬ ‫وی کــم رنــگ بــودن پیونــد بیــن‬ ‫دانشــگاه و صنعــت در اجــرای طرح هــا را‬ ‫مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت‪ :‬ارتبــاط‬ ‫بیــن دانشــگاه ها و طرح هــای اجرایــی در‬ ‫کشــور بســیار ضعیــف اســت کــه پیشــنهاد‬ ‫می شــود بــرای تقویــت ایــن موضــوع‬ ‫و رفــع موانــع موجــود دولــت قدم هــای‬ ‫موثــری بــردارد‪.‬‬ ‫قاســمی بــا اشــاره بــه برگــزاری‬ ‫کالس هــای نخبــگان دانشــگاهی‬ ‫جهــت اجــرای طرح هــا بــر پایــه علمــی‬ ‫و پژوهشــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫راســتا ارتبــاط بــا دانشــگاه ها‪ ،‬مدیــران‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز علمــی از جملــه‬ ‫اقدامــات مهــم انجــام شــده در اســتان‬ ‫گیــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج علمــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری ســپاه گیــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫ارتباط گیــری بــا نخبــگان و تشــکیل‬ ‫بانــک اطالعاتــی مربــوط بــه نخبــگان‬ ‫از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن‬ ‫حــوزه در گیــان اســت گفــت‪ :‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن ایجــاد مراکــز رشــد در تمامــی‬ ‫شهرســتان های اســتان گیــان در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقدامــات ایــن ســازمان جهــت‬ ‫حمایــت از بــرای پیشــبرد طرح هــا و‬ ‫انبوه ســازی محصــوالت فنــاوران‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬در ایــن راســتا تســهیالت‬ ‫کم بهــره بــا ســود ‪ 4‬درصــد در اختیــار‬ ‫مخترعــان و پژوهشــگرانی کــه دارای‬ ‫طرحــی بــرای حــل مســائل اســتان باشــند‪،‬‬ ‫اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫قاســمی یکــی از کارکردهــای ســازمان‬ ‫بســیج علمــی و پژوهشــی را حمایــت از‬ ‫نخبــگان و هدایــت انــان خوانــد و افــزود‪:‬‬ ‫در کنــار حمایت هــای مالــی نخبــگان بــه‬ ‫امکانــات ازمایشــگاهی نیــز نیــاز دارنــد‬ ‫لــذا تجهیــز و تامیــن امکانــات مراکــز‬ ‫رشــد از دیگــر برنامه هایــی اســت کــه‬ ‫بایــد در اینــده بســیار نزدیــک انجــام‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج علمــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری ســپاه گیــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫نیازســنجی نســبت بــه تامیــن وســائل‬ ‫ازمایشــگاهی در دســتور کار بســیج‬ ‫علمــی پژوهشــی اســت عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫پــس از بررســی دقیــق متناســب بــا نیــاز‬ ‫نخبــگان نســبت بــه تامیــن تجهیــزات‬ ‫اقــدام می کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن پیگیــری فــروش‬ ‫و تجاری ســازی محصــوالت مبتکریــن‬ ‫و مخترعــان در ســازمان بســیج علمــی‬ ‫و پژوهشــی گیــان از جملــه اقدامــات‬ ‫مهمــی اســت کــه پیگیــر ان هســتیم تــا‬ ‫بتوانیــم بــا ظرفیت هــای موجــود اســتان‬ ‫حمایت هــای مناســبی از جامعــه نخبگانــی‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در رشت‪:‬‬ ‫بدهی سنگینی به پیمانکاران داریم‪ /‬برخی کارگران ‪ ۷‬ماه حقوق نگرفت ه اند‬ ‫رســتم قاســمی شــامگاه در جلســه شــورای‬ ‫اداری اســتان گیــان در رشــت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اعتبــار اختصــاص داده شــده بــه‬ ‫حــوزه حمــل و نقــل در ایــن ســفر ‪ 2‬هــزار‬ ‫و ‪ 176‬میلیــارد تومــان در ‪ 26‬پــروژه و ‪650‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل راه اهــن اســت‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫‪ 350‬میلیــارد تومــان بــرای ازادرا ه قزویــن‪-‬‬ ‫رشــت‪ 250 ،‬میلیــارد تومــان بــرای راه هــای‬ ‫روســتایی و مابقــی هــم بــرای تقاطــع‬ ‫هم ســطح و نقــاط حادثه خیــز پیش بینــی‬ ‫شــده اســت کــه امیدواریــم بــا اختصــاص ان‬ ‫شــاهد تحولــی در حــوزه راه هــا باشــیم‪.‬‬ ‫قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان های‬ ‫شــمالی و گیــان بــه دلیــل تــردد ملــی بایــد‬ ‫مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیرنــد ابــراز‬ ‫داشــت‪ :‬ترافیــک و تصادقــات زیــاد‪ ،‬گرانــی‬ ‫اجــرای طرح هــای جــاده ای بــه دلیــل تملــک‬ ‫گــران زمیــن در گیــان و حمــل مصالــح از‬ ‫راه دور برخــی از مشــکالت گیــان در ایــن‬ ‫حــوزه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از طرح هــای‬ ‫ضــروری مثــل کمربنــدی رشــت و انزلــی در‬ ‫ایــن ســفر مطــرح نشــد کــه خواســتاریم در‬ ‫مصوبــات ایــن ســفر منظــور شــود افــزود‪:‬‬ ‫‪ 30‬میلیــون تــن ظرفیــت بنــدری در شــمال‬ ‫کشــور داریــم کــه تنهــا ‪ 6‬میلیــون تــن ان‬ ‫برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی علــت ایــن موضــوع‬ ‫را فراهــم نبــودن حمــل و نقــل ترکیبــی‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای اســتفاده‬ ‫از ایــن ظرفیت هــا بایــد بــه فکــر راه هــای‬ ‫ترکیبــی حمــل و نقــل باشــیم و ایــن امــر در‬ ‫دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 90‬هــزار مســکن‬ ‫در ‪ 4‬ســال در گیــان ســاخته می شــود‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬ســاخت بخشــی از واحدهــا‬ ‫اغــاز و بخشــی تعییــن تکلیــف شــده اســت‬ ‫و ‪ 13‬هــزار و ‪ 800‬ملــک امــروز در اســتان‬ ‫گیــان تعییــن تکلیــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه گــران بــودن زمین در‬ ‫گیــان بــرای طــرح ملــی مســکن مشکل ســاز‬ ‫اســت اذعــان کــرد‪ :‬بابــد زمین هــای دولتــی‬ ‫اســتفاده شــود از طرفــی بــرای رشــت کــه‬ ‫بیشــترین متقاضــی مســکن را دارد پیشــنهاد‬ ‫داریــم کــه از بخــش ســپیدرود ‪ 600‬هکتــار‬ ‫بــه ایــن امــر اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه بدهــی‬ ‫ســنگینی بــه پیمانــکاران کشــور داریــم و‬ ‫یــک ســوم تخصیص هــا امســال گرفتــه شــده‬ ‫اســت تصریــح کــرد‪ :‬در گیــان ‪ 600‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه پیمانــکاران بدهــکار هســتیم و‬ ‫برخــی از کارگــران نیــز بیــش از ‪ 7‬مــاه اســت‬ ‫کــه حقــوق دریافــت نکردن ـد ‪.‬‬ صفحه 12 ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫معلمان حق التدریسی‪:‬‬ ‫سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای‪:‬‬ ‫دانشگاه فن ی وحرف ه ای ب ه دنبال عملگرا بودن و تربیت نیروی کار ماهر‬ ‫سرپرســت دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بــا‬ ‫بیــان ایــن کــه دانشــگاه فنــی و حرفــه ای‬ ‫می خواهــد عملگــرا باشــد و نیــروی‬ ‫کار ماهــر تربیــت کنــد‪ ،‬دو رکــنِ‬ ‫مهارت محــور بــودن و مردم محــور بــودن‬ ‫را از عوامــل تحقــق ایــن برنامــه دانشــگاه‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر عرفان خســرویان‪،‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه فنــی و حرفــه ای‬ ‫در جلســه ای کــه بــه منظــور تقدیــر از‬ ‫اقدامــات خیریــن در ســال جاری و بررســی‬ ‫برنامه هــای ایــن دانشــگاه در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در ســالن حــوزه ریاســت برگــزار شــد‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه ســند تحــول گفــت‪ :‬بایســتی در‬ ‫خصــوص مســیر دانشــگاه فنــی و حرف ـه ای‬ ‫تصمیمــی جــدی گرفــت‪ .‬دانشــگاه فنــی‬ ‫و حرفــه ای می خواهــد عملگــرا باشــد و‬ ‫نیــروی کار ماهــر تربیــت کنــد‪ .‬نیــروی‬ ‫ماهــری کــه بــه خوشـه کســب و کار تبدیل‬ ‫شــود‪ .‬ایــن مســئله در برنام ـه هفتــم توســعه‬ ‫در حــال تدویــن اســت‪.‬‬ ‫خســرویان‪ ،‬دو رکــنِ مهارت محــور بــودن‬ ‫و مردم محــور بــودن را از عوامــل تحقــق‬ ‫برنامــه دانشــگاه دانســت و گفــت‪ :‬دغدغ ـه ‬ ‫خانواده هــا ایــن اســت کــه فرزندان شــان‬ ‫بیــکار نباشــند و هویــت شــغلی بــه دســت‬ ‫اورنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مراکــز دانشــگاهی بــه رشــد‬ ‫خوبــی رســیده ایم‪ .‬امــا بایســتی تعــدادی‬ ‫از ان هــا بــا هــم ادغــام شــوند‪ .‬دولــت‬ ‫ســیزدهم در حــوزه مهــارت رویکــرد‬ ‫بســیار مثبتــی دارد‪ .‬مبنــای دانشــگاه فنــی‬ ‫و حرفــه ای حرکــت بــه ســمت بــازار‬ ‫و صنعــت اســت‪ .‬دانشــجویان فنــی و‬ ‫حرفــه ای معــرق کاری می کننــد‪ ،‬گلیــم‬ ‫می بافنــد‪ ،‬طراحــی مــد و لبــاس می کننــد‬ ‫امــا از طرفــی‪ ،‬موانــع فــروش وجــود دارد‪.‬‬ ‫بایســتی‪ ،‬طراحــی مــدل کنیــم‪ .‬دانشــگاه‬ ‫فنــی و حرفــه ای‪ ،‬بــه لحــاظ فیزیکــی و‬ ‫منابــع انســانی ارزان‪ ،‬زیرســاخت ها را دارد‪.‬‬ ‫بــرای تجهیــز کارگاه هــا و ازمایشــگاه ها‪،‬‬ ‫بــه مشــارکت بخــش خصوصــی نیــاز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دکتــر منتظرالقائــم‪ ،‬مشــاور رئیــس دانشــگاه‬ ‫فنــی و حرفــه ای در امــور حامیــان و‬ ‫خیریــن دانشــگاه نیــز ضمــن خیرمقــدم بــه‬ ‫مدعویــن‪ ،‬بــه معرفــی اعضــا پرداخــت و‬ ‫گزارشــی از فعالیت هــا و اقدامــات دفتــر‬ ‫خیریــن و حامیــان دانشــگاه طــی دو ســال‬ ‫اخیــر ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اهــداف مشــارکت‬ ‫خیریــن و حامیــان بــا دانشــگاه فنــی و‬ ‫حرفـه ای در چهــار زمینـ ه معرفــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫تنوع ســازی درامدهــا‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫عمرانــی و حمایــت از دانشــجویان توضیــح‬ ‫داد و در ادامــه‪ ،‬بــه معرفــی مختصــری‬ ‫از پروژه هــای دانشــگاهی از جملــه‬ ‫اموزشــکده فنــی و حرفــه ای ســیرجان‪،‬‬ ‫دختــران قــم‪ ،‬پســران رســتم اباد‪ ،‬پســران‬ ‫دزفــول‪ ،‬دختــران اهــواز‪ ،‬دختــران خوانســار‬ ‫و پســران مینــاب پرداخــت‪.‬‬ ‫دکتــر منتظرالقائــم همچنیــن در خصــوص‬ ‫ســاختار جامعــه خیریــن و حامیــان‪،‬‬ ‫متشــکل از «مشــاور رئیــس دانشــگاه در‬ ‫امــور حامیــان و خیریــن؛ دفتــر جــذب‬ ‫مشــارکت های مردمــی؛ جامعــه حامیــان‬ ‫دانشــگاه» توضیحاتــی ارائــه کــرد وگفــت‪:‬‬ ‫بــرای حامیــان و خیریــن دانشــگاه‪ ،‬صفحــه‬ ‫مســتقلی در ســایت ایجــاد می شــود تــا‬ ‫اخبــار ایــن حــوزه در دســترس خیریــن و‬ ‫حامیــان‪ ،‬اســاتید‪ ،‬کارکنــان‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫و‪ ...‬قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه خیریــن حاضــر در جلســه‪ ،‬ضمــن‬ ‫تبریــک انتصــاب دکتــر خســرویان بــه‬ ‫پســت سرپرســتی دانشــگاه فنــی و حرفـه ای‬ ‫و معرفــی خــود‪ ،‬خالصــه ای از اقدامــات‬ ‫و برنامه هــا و طرح هــای مدنظــر خویــش‬ ‫را مطــرح کردنــد و بــا ارزوی تحقــق‬ ‫برنامه هــای پیش بینی شــده و رفــع برخــی‬ ‫موانــع‪ ،‬پیشــنهادات خــود را در فضایــی‬ ‫صمیمانــه بــا سرپرســت دانشــگاه فنــی و‬ ‫حرفــه ای در میــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫تشــکیل هســته های اســتانی حامیــان و‬ ‫خیریــن دانشــگاه‪ ،‬تقویــت رشــته هایی‬ ‫ماننــد پوشــاک و مــد و معرفــی‬ ‫محصــوالت و کاالهــای تولیــدی بــه‬ ‫دیگــر کشــورها و انعقــاد تفاهم نامه هــای‬ ‫درامــدزا‪ ،‬اشــتغال زایی و تاســیس‬ ‫شــرکت های کوچــک و اســتارت اپ ها‪،‬‬ ‫جــذب ایده هــای دانشــجویی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫پلت فرم هــای انالیــن و غیرحضــوری‪،‬‬ ‫فراهم ســازی اکوسیســتم جــذب خیریــن‪،‬‬ ‫ایجــاد ابزارهــای تشــویق خیریــن و‬ ‫تکریــم ان هــا‪ ،‬ایجــاد کارگاه هــای‬ ‫مختــص توانمندســازی‪ ،‬اهمیــت ایجــاد‬ ‫صفحــه «حامیــان و خیریــن» در وب ســایت‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬ایجــاد پلت فرم هایــی بــرای‬ ‫مهارت هــای ســازگار بــا زیســت بو ِم‬ ‫ایــران جهــت فراهم ســازی زمینــه‬ ‫بــرای اشــتغال دانشــجویان‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫هنرســتان ها و هدایــت تحصیلــی ان هــا و‬ ‫فرهنگ ســازی‪ ،‬توجــه بــه منابــع انســانی و‬ ‫حمایــت از نیروهــای توانمنــد‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫رســالت اصلــی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای‬ ‫در پــرورش کاردان ماهــر‪ ، ،‬به روزرســانی‬ ‫تجهیــزات و اماده ســازی کارگاه هــا بــرای‬ ‫ورود بــه عرصــه تولیــد کالن‪ ،‬انطبــاق‬ ‫رشــته های فنــی و حرفــه ای بــا نیازهــای‬ ‫صنعــت و جامعــه‪ ،‬ضــرورت توجــه‬ ‫بــه پــرورش تکنیســین ماهــر‪ ،‬نــواور و‬ ‫کارافریــن و ایجــاد ســازوکارهای تربیــت‬ ‫و حفــظ تکنیســین ها بــا علــم و دانــش‬ ‫معاصــر از جملــه محورهــای مــورد اشــاره‬ ‫و بحــث در ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫بــه نقــل از دانشــگاه فنــی و حرفــه ای‪ ،‬در‬ ‫پایــان ایــن نشســت از خیریــن و حامیــان‬ ‫دانشــگاه تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی البرز خبر داد‪:‬‬ ‫کالهبرداری ‪ ۱۰‬میلیاردی فقط با یک اگهی!‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی البــرز گفــت‪:‬‬ ‫فــردی کــه بــا اگهــی فــروش تراکتــور در‬ ‫ســایت دیــوار از ‪ ۵۰‬نفــر از شــهروندان ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده بــود‪،‬‬ ‫توســط پلیــس فتــا ســاوجبالغ دســتگیر و‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایســنا‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫محمــد معظمــی گــودرزی گفــت‪:‬‬ ‫در پــی ارجــاع پرونده هــای متعــدد‬ ‫کالهبــرداری از طریــق ســایت دیــوار‬ ‫بــرای فــروش تراکتــور بــه پلیــس فتــا‬ ‫شهرســتان ســاوجبالغ‪ ،‬بررســی موضــوع‬ ‫در دســتورکار کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی های اولیــه پلیــس‬ ‫حاکــی از ایــن بــود کــه فــردی بــا اگهــی‬ ‫فــروش تراکتــور در ســایت دیــوار بــا قیمتی‬ ‫بســیار نــازل‪ ،‬اقــدام بــه فریــب ســوژه های‬ ‫خــود کــرده و بــا چــرب زبانــی نامبــردگان‬ ‫را وادار بــه واریــز مبلغــی بــه عنــوان بیعانــه‬ ‫کــرده و پــس از دریافــت وجــه دیگــر‬ ‫پاســخ انهــا را نمــی داد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ادامــه مامــوران پــس از‬ ‫انجــام یـک ســری اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫و هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‪ ،‬متهــم را‬ ‫طــی یــک عملیــات غافلگیرانــه در شــهرک‬ ‫ملــک ابــاد شهرســتان چهاربــاغ دســتگیر و‬ ‫مقــدار زیــادی کارت بانکــی و تلفــن‬ ‫همــراه از مخفیــگاه او کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اعتــراف‬ ‫متهــم بــه ‪ ۵۰‬فقــره کالهبــرداری از ایــن‬ ‫طریــق بــا همدســتی دو نفــر دیگــر‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا اقدامــات صــورت گرفتــه همــه‬ ‫‪13‬‬ ‫مــال باختــگان ایــن پرونــده شناســایی و بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــا اشــاره دســتگیری‬ ‫همدســتان متهــم در ســطح شهرســتان‬ ‫چهاربــاغ‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان ارزش‬ ‫کالهبــرداری صــورت گرفتــه توســط‬ ‫اعضــای ایــن بانــد را حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد می کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز‬ ‫در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران‬ ‫اینترنتــی در صــورت قصــد خریــد از‬ ‫ســایت هــای خریــد و فــروش لــوازم دســت‬ ‫دوم‪ ،‬قبــل از رویــت جنــس و خریــدار‪ ،‬بــه‬ ‫هیــچ وجــه مبالغــی را بــه عنــوان بیعانــه بــه‬ ‫حســاب کســی واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫معلم‬ ‫حقوق‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫حق التدریسی با ‪ ۱۰‬سال سابقه کار‬ ‫یکــی از معلمــان حق التدریســی می گویــد‪ :‬مــن بــا کارشناســی ارشــد‬ ‫و بعــد از ده ســال ســابقه ی کا ِر معلمــی ‪۸۰۰‬هــزار تومــان حقــوق‬ ‫می گیــرم‪ .‬قراردادهــای مــا کوتــاه مــدت اســت و امــوزش و پــرورش‬ ‫هیــچ تعهــدی در قبــال مــا برعهــده نمی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایلنــا‪ :‬یکــی از معلمــان حق التدریســی‬ ‫می گویــد‪ :‬مــن بــا کارشناســی ارشــد و بعــد از ده ســال ســابقه ی کا ِر‬ ‫معلمــی ‪۸۰۰‬هــزار تومــان حقــوق می گیــرم‪ .‬قراردادهــای مــا کوتــاه‬ ‫مــدت اســت و امــوزش و پــرورش هیــچ تعهــدی در قبــال مــا برعهــده‬ ‫نمی گیــرد‪.‬‬ ‫جمعــی از معلمــان حق التدریــس اســتان ایــام ‪ ،‬از مطــرح نشــدن طــرح‬ ‫ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت در صحــن علنــی مجلــس ابــراز‬ ‫نگرانــی کردنــد و گفتنــد‪ :‬نگرانیــم مافیــای پیمانــکار بــا البی گــری‪،‬‬ ‫مانــع تصویــب طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت در‬ ‫مجلــس شــوند‪ .‬قــرار بــود چنــد هفتــه پیــش ایــن طــرح بــا گرفتــن رای‬ ‫نماینــدگان بــه صــورت دوفوریتــی بــه صحــن ارائــه شــود کــه متاســفانه‬ ‫هنــوز مســکوت مانــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن معلمــان می گویــد‪ :‬مــن بــا کارشناســی ارشــد و بعــد‬ ‫از ده ســال ســابقه ی کا ِر معلمــی ‪۸۰۰‬هــزار تومــان حقــوق می گیــرم‪.‬‬ ‫قراردادهــای مــا کوتــاه مــدت اســت و امــوزش و پــرورش هیــچ گونــه‬ ‫تعهــدی در قبــال مــا برعهــده نمی گیــرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اگــر بابــت‬ ‫دســتمزد پاییــن اعتــراض کنیــم بــه راحتــی می گوینــد برویــد!‬ ‫بــه گفت ـه ی ایــن معلمــان؛ امــوزش و پــرورش بــه ان هــا نیــاز دارد امــا‬ ‫حاضــر نیســت بــه شــکل منصفانه تــری ان هــا را بــه خدمــت بگیــرد‪.‬‬ ‫یــک از ایــن معلمــان حــق التدریســی می گویــد‪ :‬مــن ســه پایــه تدریــس‬ ‫می کنــم و ‪ ۴۰‬دانش امــوز در کالس بــا پایه هــای مختلــف دارم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تدریــس ایــن تعــداد دانش امــوز در‬ ‫امــوزش و پــرورش می دانــد‬ ‫یــک کالس ان هــم بــا پایه هــای مختلــف کار بســیار ســختی اســت‪.‬‬ ‫جــدا از اینکــه ایــن موضــوع کیفیـ ِ‬ ‫ـت کار را پاییــن م ـی اورد‪ ،‬حقــوق‬ ‫زیــر یــک میلیــون تومان ـی ای کــه بــه مــا می دهنــد انگیــزه ای بــرای مــا‬ ‫باقــی نگذاشــته اســت‪ .‬ایــا ایــن انصــاف اســت؟‬ ‫امــوزش و پــرورش سالهاســت کمبــود نیــروی معلــم خــود را بــا‬ ‫معلمــان خریــد خدمــات‪ ،‬حــق التدریســی‪ ،‬نهضتــی‪ ،‬ســرباز معلــم و‬ ‫پیــش دبســتانی جبــران می کنــد‪ .‬ایــن معلمــان حداقــل حقــوق وزارت‬ ‫کار را نیــز دریافــت نمی کننــد و بســیاری از ان هــا حقوقشــان بــه یــک‬ ‫و نیــم میلیــون تومــان هــم نمی رســد‪ .‬ایــن درحالیســت کــه ان هــا بایــد‬ ‫هزین ـه ی رفتــن بــه مناطــق محــروم و دور افتــاده را از جیــب خودشــان‬ ‫بپردازنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بســیاری از نیروهــای پیمانــکاری منتظرنــد ببیننــد ایــا‬ ‫طــرح مجلــس بــرای ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت تصویــب‬ ‫خواهــد شــد یــا نــه و اگــر تصویــب شــود چــه کســانی مشــمول ان‬ ‫می شــوند‪ .‬براســاس ایــن طــرح؛ کارگــران شــاغل در نهادهــای دولتــی‪،‬‬ ‫نیمه دولتــی‪ ،‬خصولتــی و عمومــی بــا گذرانــدن مراحلــی تبدیــل‬ ‫وضعیــت می شــوند و مهم تــر انکــه شــرکتهای پیمانــکاری نیــز حــذف‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫پیشــتر ولــی اســماعیلی (رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس) در‬ ‫گفتگویــی بــا ایلنــا از تــاش بــرای جمــع اوری ‪ ۵۰‬امضــا بــرای‬ ‫تصویــب دو فوریــت ایــن طــرح در مجلــس خبــر داده بــود؛ وعــده ای‬ ‫کــه تاکنــون محقــق نشــده و باعــث نگرانــی بســیاری از نیروهــای‬ ‫پیمانــکاری شــده اســت‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫وعده استخدام علمی نشد؛‬ ‫افزایش سرعت مهاجرت‬ ‫پرستاران در شرایط کمبود نیرو‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫با محوریت شناسایی کسب و کارهای کم سرمایه و زودبازده؛‬ ‫معرفی ایده های برتر رویداد کارافرینی و نواوری مشاغل ُخ رد‬ ‫مشــکل تبدیــل وضعیــت پرســتاران در شــرایطی اســت کــه بــه گفتــه‬ ‫محمــد شــریفی مقــدم (دبیــرکل خانــه پرســتاری)‪ ،‬کشــور حداقــل بــه‬ ‫هــزار پرســتار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫دبیــرکل خانــه پرســتار کشــور گفــت‪ :‬در حالــی کــه هــم اکنــون کشــور‬ ‫بــه جــذب حداقــل هــزار پرســتار نیــاز دارد‪ ،‬در یکســال گذشــته حــدود‬ ‫‪ 2‬هــزار پرســتار از کشــور مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایلنــا‪ ،‬تبدیــل وضعیــت و برچیــده شــدن تمــام‬ ‫شــرکت های واســطه پیمانــکاری یکــی از مهم تریــن خواســته های‬ ‫صنفــی پرســتاران اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه علیرغــم توصیه هــای‬ ‫دوســاله و موکــد مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬همچنــان شــاهد حضــور‬ ‫پرســتاران شــرکتی بــا چندیــن قــرارداد متفــاوت و دریافتی هــای غیــر‬ ‫عادالنــه در کادر درمــان هســتیم‪.‬‬ ‫بهــرام عیــن اللهــی (وزیــر بهداشــت) اذرمــاه امســال از پیگیــری‬ ‫جــدی وضعیــت پرســتاران ‪ ۸۹‬روزه از ســوی معاونــت توســعه وزارت‬ ‫بهداشــت خبــر داد‪ .‬بــا ایــن حــال تاکنــون در ایــن خصــوص اقــدام‬ ‫موثــری انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫پرســتاران کــه پیــش از ایــن بــه شــکل مکتــوب و بــا نامه نــگاری‬ ‫مشــکالت خــود را پیگیــری می کردنــد‪ ،‬هفتــه گذشــته بــه خیابــان‬ ‫امدنــد تــا شــاید پــس از دو ســال وعده هــای بی ســرانجام‪ ،‬صدایشــان‬ ‫بــه جایــی برســد‪.‬‬ ‫مشــکل تبدیــل وضعیــت پرســتاران در شــرایطی اســت کــه بــه گفتــه‬ ‫محمــد شــریفی مقــدم (دبیــرکل خانــه پرســتاری)‪ ،‬کشــور حداقــل بــه‬ ‫هــزار پرســتار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫او بــه ایلنــا گفــت‪« :‬از نظــر اســتاندارد در دنیــا بــه ازای هــر هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت بــه طــور متوســط پنــج تــا ‪ ۶‬پرســتار الزم اســت و در کمتریــن‬ ‫حالــت حداقــل ‪ ۳‬پرســتار‪ .‬در کشــور طبــق اخریــن اطالعــات بــه ازای‬ ‫هــر هــزار نفــر ‪ ۱.۶‬پرســتار وجــود دارد کــه از حداقــل هــم کمتــر اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حســاب کشــور بــه هــزار پرســتار نیــاز دارد‪ .‬از طرفــی ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی تاکیــد دارد تعــداد پرســتاران از حداقــل هرچــه کمتــر‬ ‫باشــد‪ ،‬مــرگ و میــر بیشــتر می شــود‪».‬‬ ‫شــریفی مقــدم می گویــد‪« :‬در دنیــا مشــکل کمبــود پرســتار در دوران‬ ‫کرونــا بــا جــذب پرســتار جدیــد انجــام شــد‪ ،‬حتــی مهاجــرت پرســتاران‬ ‫کشــور نیــز در دوران کرونــا افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬در یکســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار پرســتار از کشــور مهاجــرت کردنــد کــه دلیــل ان هــم‬ ‫جذابیــت کشــورهای مقصــد اســت‪».‬‬ ‫او افــزود‪« :‬در کشــور پــس از اوج گیــری کرونــا هیــچ گونــه‬ ‫اســتخدامی انجــام نشــده و تنهــا جــذب نیــرو ‪ ۸۹‬روزه صــورت گرفــت‬ ‫کــه قراردادهــای ان هــا بــه مــرور بــا طوالنــی شــدن رونــد کرونــا‬ ‫تمدیــد شــد‪ .‬بــه دنبــال ایــن اتفاقــات امــروز مــا در دنیــا بیشــترین امــار‬ ‫جانباختــگان پرســتاری در دوران کرونــا را داریــم‪».‬‬ ‫دبیــرکل خانــه پرســتار گفــت‪« :‬وزارت بهداشــت همیشــه وعــده داده‬ ‫اســت‪ ،‬اخریــن ازمونــی کــه بــرای اســتخدام پرســتاران انجــام شــد‬ ‫‪ ۳۹‬هــزار نفــر پذیــرش و از ایــن تعــداد تنهــا حــدود ‪ ۱۰‬درصــد کادر‬ ‫پرســتاری جــذب شــدند کــه رقــم بســیار کمــی بــود‪».‬‬ ‫او در خصــوص طرحــی ســاماندهی کارکنــان دولــت گفــت‪« :‬شــهریور‬ ‫امســال مجلــس بــه دلیــل وجــود قراردادهــای مختلــف طرحــی بــه‬ ‫عنــوان ســاماندهی کارکنــان دولــت پیشــنهاد کــرد و ‪ ۴۵‬روز بــه‬ ‫دولــت وقــت داد بــرای ان الیحــه بیــاورد کــه بــه واســطه ان تمــام‬ ‫شــرکت های واســطه حــذف شــوند‪ .‬ایــن طــرح نیــز تاکنــون نتیجــه‬ ‫نداشــته و تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم بودجــه خاصــی بــرای ان در‬ ‫نظــر گرفتــه نشــده اســت‪».‬‬ ‫اختتامیــه رویــداد کارافرینــی و نــواوری‬ ‫بــا محوریــت شناســایی کســب و کارهــای‬ ‫کــم ســرمایه و زودبــازده در حــوزه مشــاغل‬ ‫خُ ــرد (مشــاغل خانگــی) بــا مشــارکت‬ ‫جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان و کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی(ره) اصفهــان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫از پنــج ایــده راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی‬ ‫ایــن رویــداد‪ ،‬ســه ایــده به عنــوان ایــده‬ ‫برتــر و دو ایــده نیــز شایســته تقدیــر‬ ‫شناســایی و تجلیــل شــدند‪ .‬نــوع ارائــه‬ ‫اطالعــات‪ ،‬نیــاز بــه ســرمایه کــم و امــکان‬ ‫اشــتغال بــاال و در نهایــت مــدل ارائــه افــراد‬ ‫از جملــه نــکات مــورد توجــه داوران در‬ ‫ایــن رویــداد بــود‪.‬‬ ‫هومــن ســراج‪ ،‬دبیــر اجرایــی رویــداد‬ ‫کارافرینــی و نــواووری امــروز (یکشــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬بهمن مــاه) در اییــن اختتامیــه ایــن‬ ‫رویــداد در تــاالر زیتــون دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اصفهــان‪ ،‬توجــه و حمایــت از‬ ‫مشــاغل خُ ــرد را ضــروری دانســت و‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن دســت‬ ‫همایش هــا تلنگــری بــرای شــکوفایی‬ ‫ایده پــردازی در ذهــن جوانــان باشــد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬در مرحلــه نخســت‬ ‫رویــداد کارافرینــی و نــواووری‪ ،‬تعــداد‬ ‫‪ ۵۵‬ایــده بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه‬ ‫در نهایــت ‪ ۱۵‬طــرح برگزیــده و از میــان‬ ‫ایــن طرح ‪‎‬هــا پــس دو مرحلــه داوری‪ ،‬پنــج‬ ‫طــرح بــه ارائــه نهایــی راه یافتنــد‪.‬‬ ‫احمــد رضایــی‪ ،‬معــاون اشــتغال و‬ ‫خودکفایــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) اســتان اصفهــان نیــز بــا بیــان اینکــه‬ ‫دســتگاه ‪‎‬های مختلــف در کشــور در‬ ‫حــوزه اشــتغال مشــغول بــه کار هســتند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬امــا متاســفانه در ایــن زمینــه‬ ‫همچنــان مشــکل داریــم و دلیــل ان نبــود‬ ‫هم افزایــی میــان دســتگاه ها اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫در زمینــه مردم ســازی اقتصــاد فعالیــت‬ ‫دارد و گام هایــی برداشــته اســت‪ .‬نمونــه‬ ‫ان مراکــز نیکــوکاری کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینـی (ره) اســت‪ .‬هرجــا دســت مــردم در‬ ‫کار بــوده موفقیــت حاصــل شــده اســت و‬ ‫بایــد از ایــن پتانســیل اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه در کشــور ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون نفــر در ســن اشــتغال قــرار‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۱۵‬میلیــون نفــر انهــا دانــش‬ ‫اموزنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بایــد بدانیــم چــه‬ ‫برنامه ریــزی بــرای اشــتغال ایــن جوانــان‬ ‫داشــته ایم؟‬ ‫معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان اصفهــان‬ ‫افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی در‬ ‫زمینــه اشــتغال فعالیت هایــی داشــته و بنــا‬ ‫بــه اعــام مرکــز امــار‪ ۴۰ ،‬درصــد فرصــت‬ ‫اشــتغال کشــور توســط کمیتــه امــداد انجــام‬ ‫شــده اســت و یــک ســوم نیکــوکاران‬ ‫کشــور مخاطبــان کمیتــه امــداد هســتند‪.‬‬ ‫وی خبــر داد‪ :‬بــرای ســال اینــده ‪۵۰۰‬هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی بــرای کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی اعــام امادگــی همــکاری بــا‬ ‫ایده هــای برتــر ایــن رویــداد در قالــب وام‬ ‫را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬طــرح مریــم کاظمــی‬ ‫در حــوزه طراحــی و چــاپ‪ ،‬طــرح‬ ‫«گلخانــه الــوورا» از زینت الســادات‬ ‫حســینی و طــرح بهــاره قاراخانــی بــا‬ ‫نام«ایینه هــا و هدایــای موزاییکــی»‪ ،‬طــرح‬ ‫زهــرا نیکوبخــت بــا تولیــد «کیت هــای‬ ‫پارچ ـه ای حامــی محیــط زیســت» و طــرح‬ ‫امیرمحمــد داوودی بــا عنــوان «وب ســایت‬ ‫اموزشــی انالیــن ویــژه مددجویــان کمیتــه‬ ‫امــداد» بــه ترتیــب بــه عنــوان طرح هــای‬ ‫برتــر و شایســته تقدیــر معرفــی و تجلیــل‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار ایثارگر‪ ،‬جویای شغل در کشور هستند‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر قوانینــی ماننــد‬ ‫تبدیــل وضعیــت شــغلی ایثارگــران وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا پاســخگوی تعــداد ایثارگــران‬ ‫جویــای شــغل نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬سیدامیرحســین‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی رئیــس بنیــاد شــهید‬ ‫و امــور ایثارگــران در دیــدار بــا جمعــی‬ ‫از مدیــران عامــل بانک هــا و صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بیــان داشــت‪ :‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن موضوعاتــی کــه توســط دولــت‬ ‫ســیزدهم پیگیــری می شــود موضــوع‬ ‫اشــتغال اســت کــه ســهمیه ای بــرای ایجــاد‬ ‫شــغل توســط تمــام دســتگاه ها در ســطح‬ ‫ملــی در شــورای عالــی اشــتغال و همچنیــن‬ ‫در ســفرهای اســتانی در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫از ایثارگــران جویــای شــغل در کشــور‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر قوانینــی‬ ‫ماننــد تبدیــل وضعیــت شــغلی ایثارگــران‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬امــا پاســخگوی تعــداد‬ ‫ایثارگــران جویــای شــغل نیســت و حتــی‬ ‫در ایــن زمینــه نیــز مشــکالتی از جملــه‬ ‫کاهــش جــذب نیــرو توســط دســتگاه ها‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از برنامه هــای اصلــی‬ ‫بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در زمینــه‬ ‫اشــتغال زایی‪ ،‬تولیــد شــغل از طریــق‬ ‫تاســیس بنگاه هــای شــغلی بــا حضــور‬ ‫مجموعـه ای از ایثارگــران اســت و رویکرد‬ ‫تخصیــص وام بــه ایثارگــران بــدون ایجــاد‬ ‫شــغل را دنبــال نخواهیــم کــرد‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫موضــوع بــه تامیــن منابــع مالــی از ســوی‬ ‫بانک هــا نیــاز داریــم کــه تنهــا شــخص‬ ‫ایثارگــران را در بــر نگیــرد و شــامل‬ ‫تخصیــص بــه موسســات و شــرکت های‬ ‫متعلــق بــه ایثارگــران هــم شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مطابــق قانــون موسســات‬ ‫مربــوط بــه ایثارگــران نیــز مشــمول‬ ‫دریافــت منابــع بــرای اشــتغال هســتند و‬ ‫اگــر ایــن رویــه در تخصیــص منابــع جــاری‬ ‫شــود قطعــاً شــاهد حــل بخــش مهمــی از‬ ‫مشــکل اشــتغال ایثارگــران و همچنیــن‬ ‫کمــک بــه حــوزه تولیــد در کشــور‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫روح اهلل خدارحمــی مدیرعامــل بانــک‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬حجــت اهلل مهدیــان‬ ‫مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون‪ ،‬علیرضــا‬ ‫قیطاســی مدیرعامــل بانــک دی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫میرمحمدصادقــی رئیــس هیئــت عامــل‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬محمدحســن ازمــا‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫ایثارگــران و ســردار حســن زاده مدیــرکل‬ ‫اشــتغال و کارافرینــی ایثارگــران بنیــاد‬ ‫شــهید و امــور ایثارگــران نیــز بــه بیــان‬ ‫مســائل و نکاتــی در خصــوص تخصیــص‬ ‫منابــع پرداختنــد و بــر تســریع فرایندهــای‬ ‫اعطــای وام اشــتغال بــه ایثارگــران تاکیــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ صفحه 14 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫دبیرکل خانه کارگر مطرح کرد؛‬ ‫دهقانی فیرورابادی‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد تومان سرمای ه گذاری روی استارت اپ ها پیش بینی م ی شود‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی گفــت‪ :‬دومیــن‬ ‫هــدف رویــداد گام دوم ایــن اســت کــه‬ ‫دانشــگاه های ازاد سراســر کشــور از‬ ‫امــور همدیگــر باخبــر شــوند؛ فقــط در‬ ‫صنــدوق دانشــگاه ازاد ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســرمایه گذاری روی اســتارت اپ ها‬ ‫و شــرکت ها در نظــر گرفته ایــم و‬ ‫پیش بینــی می شــود در تقاهم نامــه ای کــه‬ ‫بــا شــرکت ها می بندیــم‪ ،‬ظرفیــت هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی جــذب ســرمایه گذاران‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه دانشــگاه ایســکانیوز‪،‬‬ ‫روح اهلل دهقانــی فیروزابــادی در نشســت‬ ‫تخصصــی تبییــن ســند تحــول و تعالــی‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی کــه بــا حضــور‬ ‫مســئوالن دانشــگاه های ازاد اســامی‬ ‫اســتان های زنجــان و قزویــن و مســئوالن‬ ‫اســتانی در ســالن اجتماعــات دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد رشــت برگــزار شــد‬ ‫بــا بیــان بــه اینکــه بســیاری از دانشــگاه های‬ ‫غیرانتفاعــی یــا پیــام نــور از نظــر ســطح‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬اســتاد و امکانــات قابــل مقایســه‬ ‫بــا دانشــگاه ازاد نیســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫فعالیت هــا و کارهــای در دســت اقــدام‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی بایــد بــرای مــردم‬ ‫تبییــن و روشــنگری شــود‪.‬‬ ‫وی ابــراز کــرد‪ :‬تنهــا چیــزی کــه‬ ‫دانشــگاه های کنونــی دارنــد و همــان‬ ‫نیــز در حــال از بیــن رفتــن بــوده اعتبــار‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬پــس دانشــجو تصمیــم‬ ‫می گیــرد در دانشــگاه غیرانتفاعــی درس‬ ‫بخوانــد؛ زمانــی مــردم بــرای تحصیــل‬ ‫در دانشــگاه ازاد رزرو می کردنــد و‬ ‫کافــی بــود فــرد فقــط ســواد دانشــگاهی‬ ‫داشــته باشــد تــا دولــت جایــی را بــرای‬ ‫اســتخدامش ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی بیــان کــرد‪ :‬از ایــن‬ ‫رو خــود مــردم بــرای ســاخت دانشــگاه های‬ ‫ازاد پیشــگام شــدند‪ ،‬وقتــی پیش تــر رفتیــم‬ ‫نیــاز بــه تحصیــات تکمیلــی حــس‬ ‫شــد و دانشــگاه ازاد نیــز بــرای توســعه‬ ‫خــود نیــاز بــه فارغ التحصیــان ارشــد‬ ‫و دکتــری داشــت؛ امــا اکنــون بســیاری‬ ‫از فارغ التحصیــان دکتــری حتــی ار‬ ‫دانشــگاه های تــراز یــک کشــور نیــز بیــکار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی بــا بیــان اینکــه‬ ‫بنگاه هــای دولتــی و غیردولتــی یــا ظرفیــت‬ ‫ندارنــد و یــا ورشکســته شــدند‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن شــرایط بایــد بــا نســل تــازه‬ ‫وارد دانشــگاه شــویم کــه اعتقــاد دارد‬ ‫دیگــر دانشــجوی کارگــر کــه بــرای‬ ‫بنگاه هــا کار کنــد را تربیــت نمی کنــد؛‬ ‫بلکــه یــک کارافریــن تحویــل جامعــه‬ ‫می دهــد و ایــن تفــاوت دانشــگاه نســل اول‬ ‫و دوم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا عنــوان اینکــه دانشــگاه نســل اول را‬ ‫ترمیــم کردیــم و بــا چنــد ســال کارکــرد و‬ ‫امــدن مقطــع ارشــد و دکتــری از دانشــگاه‬ ‫فروریختــه نســل دوم هــم کار گرفتیــم؛ امــا‬ ‫دیگــر ایــن سیســتم کار نمی کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اگــر ایــن نســل ادامــه یابــد‪ ،‬دانشــگاه ها‬ ‫تبدیــل بــه بناهــای یادبــود می شــوند؛‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬تجهیــزات ورزشــی دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی ‪ ۳‬هــزار میلیــارد تومــان و درامــد‬ ‫حاصلــه از ایــن تجهیــزات ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بــود‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫یــک حرکــت جــدی بــرای زنــده مانــدن‬ ‫دانشــگاه الزم اســت نــه حرکــت تعارفــی و‬ ‫گزارشــی اظهــار کــرد‪ :‬زیرســاخت قانونــی‬ ‫توســعه فنــاوری‪ ،‬نــواوری و کارافرینــی‬ ‫در دانشــگاه در باالتریــن ســطح خــود قــرار‬ ‫دارد؛ امــا برخــی روســا و مدیــران بــه ایــن‬ ‫امــر توجــه ندارنــد‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی بــا بیــان اینکــه اگــر‬ ‫بهتریــن زیرســاخت کارافرینــی را فراهــم‬ ‫کنیــم؛ امــا مــردم از ان اطــاع نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬فایــده نــدارد‪ ،‬پــس ایــن تغییــر‬ ‫نگــرش بایــد بــه گــوش مــردم برســد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬اکثــر اســتادان دانشــگاه های‬ ‫دولتــی پژوهشــگرانی هســتند کــه دوســت‬ ‫دارنــد کارافرینــی داشــته باشــند و اکثــر‬ ‫اســتادان دانشــگاه ازاد اســامی خودشــان‬ ‫کارافریــن بــوده و تجــارت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کار علمــی‬ ‫دانشــگاه ازاد بایــد ثروت افرین تــر‬ ‫بــوده و تفاوتــی بــا ســایر مــردم داشــته‬ ‫باشــد کــه انــان نیــز از دانشــگاه امــوزش‬ ‫‪15‬‬ ‫ببیننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در کشــورهای دنیــا مســیر‬ ‫تولیــد ثــروت از دانشــگاه و مراکــز رشــد‬ ‫می گــذرد و شــتاب دهی و رشــد مطــرح‬ ‫اســت کــه ثروت افرینــی می کننــد؛ امــا‬ ‫در کشــورمان مراکــز رشــد بــه ســاختمانی‬ ‫تشــریفاتی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه رویــداد ملــی‬ ‫گام دوم دانشــگاه ازاد اســامی برنامــه ای‬ ‫در همیــن راستاســت‪ ،‬اهــداف رویــداد‬ ‫را تشــریح و عنــوان کــرد‪ :‬ایــن رویــداد‬ ‫ماننــد مســابقات جــام جهانــی اســت کــه‬ ‫پیــش از ایــن نقطــه و بعــد از ان اتفافــات‬ ‫زیــادی رقــم خواهــد خــورد؛ دانشــگاه ازاد‬ ‫اژدهــای بــزرگ توانمنــدی اســت کــه در‬ ‫خــواب رفتــه و هــدف رویــداد گام دوم‬ ‫ایــن اســت کــه دانشــگاه ازاد اســامی را‬ ‫بــه مســئوالن بانک هــا‪ ،‬ســرمایه گذاران و‬ ‫‪ ...‬نشــان دهــد‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی ادامــه داد‪ :‬دومیــن‬ ‫هــدف رویــداد گام دوم ایــن اســت کــه‬ ‫دانشــگاه های ازاد سراســر کشــور از‬ ‫امــور همدیگــر باخبــر شــوند؛ فقــط در‬ ‫صنــدوق دانشــگاه ازاد ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســرمایه گذاری روی اســتارت اپ ها‬ ‫و شــرکت ها در نظــر گرفته ایــم و‬ ‫پیش بینــی می شــود در تقاهم نامــه ای کــه‬ ‫بــا شــرکت ها می بندیــم‪ ،‬ظرفیــت هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی جــذب ســرمایه گذاران‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی بیــان کــرد‪ :‬هــدف‬ ‫بعــدی گام دوم دانشــگاه ایــن اســت کــه‬ ‫واحدهــای دانشــگاهی اســتارت اپ ها‬ ‫را فعــال کننــد‪ ،‬ســپس تــک تــک‬ ‫مجموعه هــا شناســنامه پیــدا می کننــد و‬ ‫ســال های بعــد پیگیــری می شــود کــه‬ ‫همــکاری بــا ایــن مجموعه هــا در دانشــگاه‬ ‫بــه چــه صــورت بــوده پــس اقدامــات فقــط‬ ‫نمایشــگاهی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــاک ارزیابــی‬ ‫روســای دانشــگاه های اســتان ها‪ ،‬معاونــان‬ ‫و نیروهــای اســتانی عملکــرد انــان در‬ ‫برنامــه گام دوم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫امــار بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد برنامه هــا بــه‬ ‫صــورت غیرمســتقیم بــه حــوزه فنــاوری‬ ‫برمی گــردد‪.‬‬ ‫اساسی اعاده حقوق کارگران‪،‬‬ ‫راه‬ ‫ِ‬ ‫تقویت تشکل ها است‬ ‫دبیــرکل خانــه کارگــر گفــت‪ :‬تشــکل قدرتمنــد‪ ،‬کارگــر قدرتمنــد‬ ‫می ســازد و کارگــر قدرتمنــد‪ ،‬کشــور قدرتمنــد ایجــاد می کنــد‪ .‬در‬ ‫مقابــل‪ ،‬تشــکل های ضعیــف باعــث تضعیــف کارگــران و کشــور‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایلنــا‪ ،‬علیرضــا محجــوب (دبیــرکل خانــه‬ ‫کارگــر) در مراســمی کــه بــه مناســبت دهــه فجــر بــا حضــور‬ ‫تشــکل های کارگــری در خانــه کارگــر برگــزار شــد‪ ،‬در خصــوص‬ ‫تشــکل های کارگــری گفــت‪ :‬مــا در قانــون گذشــته ســندیکا داشــتیم‬ ‫و در قانــون جدیــد انجمــن صنفــی داریــم‪ .‬در واقــع در قانــون اساســیِ‬ ‫بعــد از انقــاب بــه جــای اســتفاده از عبــارت ســندیکا از عبــارت‬ ‫انجمــن صنفــی کــه در واقــع معــادل فارســی ســندیکا اســت‪ ،‬اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اصــل ‪ ۱۰۴‬قانــون اساســی بــه موضــوع مهــم شــوراهای‬ ‫اســامی اعتصــاب کــه بعــد از انقــاب بــه شــوراهای اســامی‬ ‫کارخانجــات و بعــد هــم شــوراهای اســامی کار موصــوف شــد‪،‬‬ ‫پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫محجــوب بیــان کــرد‪ :‬در زمــان انقــاب‪ ،‬شــوراهای اعتصــاب بیــش از‬ ‫همــه تاثیرگــذار بودنــد البتــه ســندیکاها هــم مهــم بودنــد امــا کارگــران‬ ‫بــا شــوراهای اعتصــاب همراهــی بیشــتری داشــتند‪.‬‬ ‫دبیــرکل خانــه کارگــر گفــت‪ :‬در دولــت اقــای بــازرگان پیش نویســی‬ ‫راجــع بــه شــوراها نوشــته شــده بــود کــه اختیــار شــوراها را کــم‬ ‫می کــرد؛ مــن در مــورد ایــن پیش نویــس بــا شــهید بهشــتی صحبــت‬ ‫کــردم کــه ایشــان گفتنــد پیــش از ایــن پیش نویــس را ندیــده بــودم و‬ ‫علیــه ایــن پیش نویــس صحبــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مســئله ی تشــکل های کارگــری و حقــوق و اختیــار ایــن‬ ‫تشــکل ها از مهم تریــن و اساس ـی ترین موضوعاتــی اســت کــه مــا بایــد‬ ‫ان را پیگیــری کنیــم‪ .‬انقــاب را ایــن تشــکل‪ ‎‬ها پیــش بردنــد‪ .‬در ان‬ ‫زمــان محیــط اکنــده از فضــای فعالیــت تشــکل ها بــود و مــا امیدواریــم‬ ‫مجــددا چنیــن فضایــی ایجــاد شــود کــه اکنــده از قــدرت تشــکل ها‬ ‫باشــد و حــوزه اختیــار ایــن تشــکل ها کــه در راس ان شــوراهای‬ ‫اســامی کار اســت افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫دبیــرکل خانــه کارگــر ضمــن اشــاره بــه طــرح مجلــس بــرای اصــاح‬ ‫قانــون شــوراهای اســامی کار گفــت‪ :‬ایــن طــرح در مجلــس گذشــته‬ ‫مطــرح و در مجلــس فعلــی هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت و مــا‬ ‫امیدواریــم ایــن طــرح بــه تصویــب برســد‪ .‬اصالحــات موثــری از‬ ‫زمــان و مهلــت شــوراها تــا نــوع نظــارت ان هــا در ایــن طــرح دیــده‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن طــرح بایــد توســط نماینــدگان کارگــری و اعضــای‬ ‫شــوراها پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تشــکل قدرتمنــد‪ ،‬کارگــر قدرتمنــد می ســازد‬ ‫و کارگــر قدرتمنــد کشــور قدرتمنــد ایجــاد می کنــد‪ .‬در مقابــل‪،‬‬ ‫تشــکل های ضعیــف باعــث تضعیــف کارگــران و کشــور می شــود‪.‬‬ ‫دبیــرکل خانــه کارگــر گفــت‪ :‬عــده ای بــه دنبــال ضعیــف کــرد ِن ایــن‬ ‫تشــکل ها هســتند امــا مــا بایــد بکوشــیم ایــن تشــکل ها را همانطــور کــه‬ ‫در قانــون اساســی امــده و مــورد نظــر بــزرگان ماســت‪ ،‬قدرتمنــد کنیــم‪.‬‬ ‫محجــوب گفــت‪ :‬مقــام معظــم رهبــری در اولیــن کنگــره شــوراهای‬ ‫اســامی کار در مــورد اهمیــت ایــن تشــکل صحبــت کردنــد‪ .‬اینهــا‬ ‫ســرمایه هایی اســت کــه بایــد حفــظ شــود و مــا خوشــحالیم کــه طــرح‬ ‫اصــاح قانــون شــوراها در دســتور کار مجلــس اســت و امیدواریــم‬ ‫هرچــه زودتــر تصویــب شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن قدردانــی از حضــور نماینــدگان تشــکل ها تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر بــه دنبــال اعــاده حقــوق نیــروی کار هســتیم‪ ،‬راه اساســی‬ ‫تقویــت تشــکل ها اســت‪.‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی در رشت‪:‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون ‪:‬‬ ‫بهبود وضعیت معیشتی کارگران‪ ،‬معیار‬ ‫اصلی تصمیم گیری هاست‬ ‫معــاون روابــط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بهبــود‬ ‫وضعیــت معیشــتی کارگــران را معیــار اصلــی وزارت مــردم در تعییــن‬ ‫حداقــل حقــوق و دســتمزد در ســال ‪ ۱۴۰۱‬دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬علــی حســین رعیتــی فــرد» در‬ ‫جریــان بازدیــد از نوبــت کاری شــب کارخانه هــای تولیــدی هلدینــگ‬ ‫میهــن و شــرکت تولیــد ژالتیــن کپســول ایــران گفــت‪ :‬هــدف از ایــن‬ ‫بازدیدهــای شــبانه تقدیــر از تــاش هــای مدیــران تولیــد و کارگــران‬ ‫زحتمکــش اســت کــه در وضعیــت جنــگ اقتصــادی همچنــان عامــل‬ ‫تــدوام چرخــه تولیــد در کشــور هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیداریــم کارخانــه هــا بــا توســعه کمــی و کیفــی‬ ‫محصــوالت بتواننــد کشــور را در تامیــن نیازهــای داخلــی خودکفــا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه مقــدار ســبد معیشــتی کارگــران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬مشــخص شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ســبد معیشــتی کارگــران بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده‬ ‫از مراجــع رســمی ‪ ۸‬میلیــون و‪ ۹۸۷‬هــزار تومــان تعییــن شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن ســبد شــامل ‪ ۳۶.۵‬اقــام خوراکــی و ‪۶۳.۴‬‬ ‫اقــام غیرخوراکــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد‪ :‬حداقــل حقــوق‬ ‫و دســتمزد بــا توجــه بــه شــاخص های مرکــز امــار ایــران و بانــک‬ ‫مرکــزی بــا حضــور شــرکای اجتماعــی «نماینــدگان کارگریــی و‬ ‫کارفرمایــی» تعییــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رعیتــی فــرد خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم براســاس کارشناســی‬ ‫صــورت گرفتــه و حضــور فعاالنــه نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی‬ ‫حداقــل حقــوق کارگــران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تامیــن کننــده دغدغــه هــا و‬ ‫معیشــت زندگــی کارگــران باشــد‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا حضــور‬ ‫در شــیفت شــب ایــن کارخانه هــا بــا تبــادل نظــر در جریــان دغدغه هــا‬ ‫و مشــکالت کارگــران از جملــه موضوعــات عیــدی‪ ،‬حقــوق کارگــری‬ ‫‪ ،‬بیمــه درمانــی و‪ ...‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان برای زهکشی اراضی استان گیالن اختصاص م ی یابد‬ ‫ســاداتی نژاد از اختصــاص اعتبــارات‬ ‫جهــت زهکشــی اراضــی در ‪ 3‬اســتان‬ ‫شــمالی خبــر داد و بیــان کــرد‪700 :‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای زهکشــی اراضــی در‬ ‫گیــان اختصــاص می یابــد و بــرای احیــا‬ ‫و توســعه باغــات چــای و زیتــون نیــز بیــش‬ ‫از ‪ 125‬میلیــارد تومــان اعتبــار تخصیــص‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی از اختصــاص‬ ‫اعتبــارات جهــت زهکشــی اراضــی در‬ ‫‪ ۳‬اســتان شــمالی خبــر داد و گفــت‪۷۰۰ :‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای زهکشــی اراضــی در‬ ‫گیــان اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان‪ ،‬جــواد‬ ‫ســاداتی نژاد در جلســه شــورای اداری‬ ‫اســتان گیــان کــه بــا حضــور رییــس‬ ‫جمهــور برگــزار شــد اظهــار داشــت‪30 :‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان محصــول کشــاورزی‬ ‫در اســتان گیــان تولیــد می شــود و ‪48‬‬ ‫درصــد اقتصــاد ایــن اســتان بــه حــوزه‬ ‫کشــاورزی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه‬ ‫قطــب کشــاورزی بــودن گیــان گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از هــزار و ‪ 600‬میلیــارد تومــان‬ ‫مصوبــات ایــن ســفر بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫اختصــاص دارد و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫برنــج دومیــن غلــه پرمصــرف کشــورمان‬ ‫اســت لــذا خودکفایــی برنــج یکــی از‬ ‫محورهــا در دولــت ســیزدهم اســت کــه‬ ‫بــرای ایــن امــر زهکشــی اراضــی بایــد‬ ‫مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫کارخانه ابریشم را احیا م ی کنیم‬ ‫برطــرف کــردن نقــاط ضعــف و خــاء‬ ‫هــای باقــی مانــده از دولــت هــای گذشــته‬ ‫بــوده ایــم کــه برخــی از اثــار تصمیمــات‬ ‫و برنامه ریزی هــای اقتصــادی ایــن چنــد‬ ‫ماهــه نتیجــه خــود را بــر نظــام تولیــد و‬ ‫توزیــع گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیر کل روابط کار و‬ ‫جبران خدمت منصوب شد‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در متــن ایــن حکــم امــده‬ ‫اســت‪« :‬نظــر بــه مراتــب تعهــد‪ ،‬تخصــص و تجربیــات ارزشــمند‬ ‫جنــاب عالــی‪ ،‬بــه موجــب ایــن حکــم شــما را بــه عنــوان‬ ‫«مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت» منصــوب مــی کنــم‪.‬‬ ‫امیــد اســت بــا اتــکال بــه ذات اقــدس الهــی در انجــام وظایــف‬ ‫و امــور محولــه و تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقالب(مدظلــه‬ ‫العالــی) و دولــت مردمــی ســیزدهم در وزارت مــردم موفــق و‬ ‫مویــد باشــید‪».‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی از اختصــاص‬ ‫اعتبــار بــرای توســعه صنایــع شــالیکوبی‬ ‫در اســتان خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬توزیــع‬ ‫هوشــمند محصــوالت کشــاورزی در‬ ‫گیــان و گردشــگری کشــاورزی نیــز‬ ‫در دســتور کار و حمایــت وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وزیر صمت در صومعه سرا‪:‬‬ ‫با حکم وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛‬ ‫بــا حکــم دکتــر «حجــت اهلل عبدالملکــی» وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی‪« ،‬احمــد غریــوی یوســف ابــاد» مدیــرکل روابــط‬ ‫کار و جبــران خدمــت شــد‪.‬‬ ‫وی فعالیــت مرکــز تحقیقــات فنــدق و‬ ‫کیــوی را از مصوبــات ســفر بــه گیــان‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ 3 :‬پســت جدیــد‬ ‫قرنطینــه در اســتان گیــان ایجــاد می شــود‬ ‫کــه در بخــش ســامت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی فعالیــت می کننــد و بــرای‬ ‫کمــک بــه فعالیــت ابخیــزداری نیــز ‪40‬‬ ‫میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وزیــر صمــت گفــت‪ :‬یارانــه ای کــه‬ ‫اکنــون بــه نهاده هــای دامــی‪ ،‬تخم مــرغ‪،‬‬ ‫لبنیــات و غیــره تخصیــص پیــدا می کنــد‪،‬‬ ‫مســتقیم بــه مصرف کننــده پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان از صومعــه‬ ‫ســرا‪ ،‬ســید علیرضــا فاطمــی امیــن‬ ‫در جلســه شــورای اداری شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا بــا تاکیــد براینکــه طــرح‬ ‫امایــش ســرزمین در دولــت ســیزدهم در‬ ‫حــال اقــدام اســت گفــت‪ :‬هــدف دولــت‬ ‫محقــق شــدن اشــتغال زایی در تمامــی‬ ‫نقــاط شــهرها بــا توجــه بــه نــرخ بیــکاری‬ ‫و ظرفیــت خــود منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام تــاش دولــت‬ ‫احیــای صنایــع راکــد در ســطح کشــور‬ ‫اســت و ایــن موضــوع در خصــوص‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬برنــج‪ ،‬صنعــت ابریشــم و‬ ‫حــوزه چــوب شهرســتان نیــز مصــداق‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا بیــان‬ ‫اینکــه از برنامــه هــای وزارت صمــت‬ ‫در سیاســت گذاری های کالن اجــرای‬ ‫برنامــه توســعه تــوازن اســت ادامــه داد‪:‬‬ ‫کارخانــه ابریشــم صومعه ســرا از ظرفیــت ‬ ‫ارزشــمندی برخورداراســت کــه مــی‬ ‫توانــد بهــره وری خوبــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه ابریشــم‬ ‫گیــان پیشــینه بســیار خوبــی دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ابریشــم صومعه ســرا‬ ‫پیشــینه غنــی و قــوی صنعــت اســتان و‬ ‫کشــور اســت کــه از ایــن شــاخصه بــرای‬ ‫احیــای ایــن کارخانــه و فعالیــت جــدی و‬ ‫افزایــش ظرفیــت ا ن بایــد اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ 4‬ماهــه دولــت‬ ‫ســیزدهم تصریــح کــرد‪ :‬در چهــار مــاه‬ ‫گذشــته در حــال اصــاح ســاختاری و‬ ‫وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه بــا‬ ‫تمام کارهــای انجام شــده‪ ،‬بازهــم شــرایط‬ ‫اقتصــادی امــروز قابــل دفــاع نیســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تمــام تــوان دولــت در کنتــرل‬ ‫شــرایط و مدیریــت اقتصــاد کشــور‬ ‫باهــدف بهبــود معیشــت مــردم صــورت‬ ‫می گیــر د ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مطالعــات گســترده ای‬ ‫در ارزیابــی ارز ‪ 4200‬بــا تمرکــز کامــل‬ ‫تیــم تخصصــی اقتصــادی در دســت اقــدام‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر موضوعی‬ ‫بــه نام حــذف ارز ‪ 4200‬تومانی در کشــور‬ ‫نداریــم‪ ،‬بلکــه قــرار اســت یاران ـه ای کــه‬ ‫اکنــون بــه نهاده هــای دامــی‪ ،‬تخم مــرغ‪،‬‬ ‫لبنیــات و غیــره تخصیــص پیــدا می کنــد‪،‬‬ ‫بــه مصرف کننــده پرداخــت گــردد‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه یارانــه بایــد‬ ‫بــه مصرف کننــده برســد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایــن فراینــد یــک دوران گــذار اســت و‬ ‫برنامــه در دولــت ســیزدهم بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه اصــاح ســازو کار موجــود‬ ‫هیــچ شــوکی بــه بــازار تحمیــل نکنــد‪.‬‬ صفحه 16 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫مسئول میز اوراسیا گمرک ایران‪:‬‬ ‫گیالن سهم ‪ ۳۰‬درصدی از تبادالت اقتصادی اوراسیا دارد‬ ‫ارزش دالری ‪ ۲۶۱‬میلیــون دالر از اســتان‬ ‫گیــان بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه‬ ‫اقتصــادی اوراســیا صــادر شــده کــه‬ ‫بــا ‪ ۱۰‬درصــد رشــد ‪ ،‬ســهم گیــان از‬ ‫بــازار اوراســیا بــه لحــاظ ارزش ریالــی‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از صــادرات کل ایــران بــه‬ ‫اوراســیا بــوده اســت‪.‬‬ ‫مســئول میــز اوراســیا گمــرک ایــران بــا‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۸۶‬درصــد حجــم تجــارت‬ ‫خارجــی بــا کشــورهای همســایه از‬ ‫اتحادیــه اوراســیا اســت گفــت ‪۳۰ :‬‬ ‫درصــد ایــن تبــادالت اقتصــادی بــا‬ ‫کشــورهای عضــو ارواســیا از گیــان‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان ‪ ،‬مهــدی‬ ‫قربانــی در نشســتی بــه مناســبت روز‬ ‫جهانــی گمــرک در اداره کل گمــرک‬ ‫انزلــی‪ ،‬رویکــرد دولــت ســیزدهم‬ ‫را نــگاه بــه همســایگان اعــام کــرد‬ ‫و اظهــار داشــت ‪ :‬ایــران ‪ ۱۵‬همســایه‬ ‫اســتراتژیک دارد و ســومین کشــور پــر‬ ‫همســایه جهــان اســت‪ .‬امضــای موافقــت‬ ‫نامــه هــای ‪ ۲‬و چنــد جانبــه بــا کشــورهای‬ ‫همســایه در ســنوات گذشــته موجــب‬ ‫شــد بتوانــد بــه عضویــت اتحادیــه هــای‬ ‫مختلــف در ایــد و بــا ســازمانهای مهمــی‬ ‫تفاهــم نامــه هایــی را منعقــد کنــد کــه از‬ ‫جملــه نمونــه هــای موفــق ان مــی تــوان‬ ‫بــه اکــو ‪ ،‬پیمــان شــانگهای و اتحادیــه‬ ‫اقتصــادی اوراســیا اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اســتان گیــان‬ ‫طوالنــی تریــن مــرز را بــا کشــورهای‬ ‫عضــو اتحادیــه اوراســیا دارد و از پنجــم‬ ‫ابــان ‪ ۹۸‬موافقــت نامــه موقــت ازاد‬ ‫تجــاری بــا اتحادیــه اوراســیا شــکل‬ ‫گرفــت و بــه ایــن ترتیــب ‪ ۸۶‬درصــد‬ ‫حجــم تجــارت خارجــی بــا کشــورهای‬ ‫همســایه از اتحادیــه اوراســیا بــوده کــه‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد ایــن تبــادالت از اســتان‬ ‫گیــان صــورت گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫درصــد ‪ CT۳‬کــه یکــی از فــرم هــای‬ ‫مهــم بــرای تخفیفــات تعرفــه ای اســت‬ ‫از اتــاق بازرگانــی گیــان انجــام مــی‬ ‫شــود کــه بــه نقــش ارزنــده گیــان در‬ ‫ایــن زمینــه اشــاره دارد ‪ .‬محدودیــت‬ ‫هــای نیــز بــرای تبدیــل موافــق نامــه‬ ‫هــای موقــت بــه ازاد داریــم کــه از‬ ‫ان جملــه محدودیتهــای توســعه زیــر‬ ‫ســاختهای بنــادر اســت کــه بایــد فرصــت‬ ‫پهلوگیــری کشــتی هــا بــا تنــاز بــاال را‬ ‫فراهــم کنــد و همچنیــن شــرکت فعــال‬ ‫تجــار و بازرگانــان در نمایشــگاههای‬ ‫اقتصــادی عضــور اتحادیــه اوراسیاســت‬ ‫کــه بــه علــت عــدم اطــاع رســانی‬ ‫درســت تجــار کمــی از ایــران در ایــن‬ ‫نمایشــگاهها شــرکت مــی کننــد ‪.‬‬ ‫مســئول میــز اوراســیا گمــرک ایــران‬ ‫گفــت ‪ :‬در زمینــه امــور گمرکــی در‬ ‫اتحادیــه اوارســیا هــچ مشــکلی وجــود‬ ‫نــدارد امــا بــه لحــاظ مشــکل ارزش‬ ‫گــذاری گمرکــی بــه تجــار اعــام شــد‬ ‫کــه چنانچــه در زمینــه ارزش گــذاری‬ ‫صادراتــی بــا مشــکل مواجــه هســتند‬ ‫مشــکل را بــه دفتــر ارزش هــای گمــرک‬ ‫ایــران ارجــاع دهنــد تــا مشــکل انهــا‬ ‫در کمیتــه ارزش گــذاری بررســی حــل‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫قربانــی افــزود ‪ :‬در کشــور مــا ســاز و‬ ‫کاری بــرای ارزش گــذاری و منشــا‬ ‫کاالی صادراتــی وجــود نــدارد و ایــن‬ ‫مــواردی اســت کــه بایــد قبــل از انعقــاد‬ ‫هرگونــه تفاهــم نامــه بــا هــر کشــوری‬ ‫ان را مــد نظــر قــرار دهیــم تــا مشــکالت‬ ‫داخلــی حــل نشــود نمــی توان مشــکالت‬ ‫بیرونــی را حــل کــرد ‪ .‬گمــرک ایــران‬ ‫در کارگــروه ملــی امــور گمرکــی‬ ‫ســه بســته پیشــنهادی را بــه کشــورهای‬ ‫عضــو اتحادیــه اوراســیا ارائــه کــرده‬ ‫کــه ســه موافقــت نامــه خــوب گمرکــی‬ ‫را منعقــد کنــد و از ان جملــه مــی تــوان‬ ‫بــه تبــادل الکترونیکــی ارتبــاط ‪ ،‬موافقــت‬ ‫نامــه اداری بیــن گمــرکات طرفیــن و‬ ‫شناســایی فعالیــن اقتصــادی مجــاز اشــاره‬ ‫کــرد ؛ رایزنــی در ایــن زمینــه انجــام و در‬ ‫برخــی مــوارد بــه مرحلــه امضــا رســیده‬ ‫ســات و در بخــش فعالیــن اقتصــادی‬ ‫مجــاز پیشــنهاداتی ارائــه شــده کــه‬ ‫تاکنــون جوابــی دریافــت نشــده اســت ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬اکنــون مســئول‬ ‫اجــرای موافقــت نامــه موقــت منطقــه‬ ‫ازاد تجــاری ایــران و اتحادیــه اوراســیا‬ ‫وزارت صمــت اســت قبــا ایــن موافقــت‬ ‫نامــه بــه جهــت رویکــرد گمرکــی قــرار‬ ‫بــود بــه گمــرک واگــذار شــود کــه‬ ‫بــا تشــخیص رئیــس جمهــور پــس از‬ ‫تصویــب مجلــس بــه وزارت صمــت‬ ‫واگــذار شــد و در حــال حاضرمتصــدی‬ ‫مســتقیم ایــن وزارتخانــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل گمــرک انزلــی نیــز در ایــن‬ ‫نشســت اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪۴۵۰‬هــزار تــن کاال بــه‬ ‫‪17‬‬ ‫ابوالقاســم یوســفی نــژاد ســهم گمــرکات‬ ‫گیــان از تجــارت خارجــی کشــور را‬ ‫چهــار درصــد اعــام کــرد و گفــت ‪:‬‬ ‫در رابطــه بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا‬ ‫توفیقــات خوبــی کســب کردیــم امــا‬ ‫بــرای پیوســتن بــه ایــن اتحادیــه بایــد‬ ‫چنــد نکتــه را مــد نظــر قــرار داد کــه‬ ‫اولیــن نکتــه اتصــال بنــدر اســتارا بــه‬ ‫خــط ریــل سراســری اســت کــه دولــت‬ ‫خدمتگــذار هــم در برنامــه هــای خــود‬ ‫بــه ایــن امــر توجــه دارد و در صــورت‬ ‫برقــراری ایــن اتصــال عــاوه بــر رشــد‬ ‫صــادرات بــه کشــورهای اوراســیا در‬ ‫حجــم ترانزیــت کشــور نیــز اثــر گــذار‬ ‫خواهیــم بــود ‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه بیش‬ ‫از ‪ ۷۵‬درصــد صــادرات اســتان گیــان را‬ ‫محصــوالت کشــاورزی تشــکیل مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬کمبــود واگــن هــای یخچالــی و‬ ‫کانتینــر هــای یخچــال دار بــرای کشــور‬ ‫مــا از اســیب هــا محســوب مــی شــود‬ ‫و در کنــار ان اســتفاده از کشــتی هــای‬ ‫رورو در بنــادر گیــان بایــد مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد تــا حجــم صــادرات خارجــی‬ ‫را افزایــش دهیــم ‪.‬‬ ‫ناظــر گمــرکات اســتان گیــان یکــی‬ ‫دیگــر از مشــکالت کشــور در بخــش‬ ‫اوراســیا را بحــث نقــل و انتقــال پــول‬ ‫بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اعــام و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬کشــور ایــران بــه جهــت‬ ‫تحریــم هــای ظالمانــه بــا مشــکل انتقــال‬ ‫پــول مواجــه اســت کــه ایــن مســاله بایــد‬ ‫حــل شــود ‪.‬‬ ‫یوســفی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫صــدور ‪ ۹۲۶‬هــزار تــن کاال بــه ارزش‬ ‫‪ ۵۵۸‬میلیــون دالر طــی ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته‬ ‫از گمــرکات گیــان بــه ســایر کشــورها‬ ‫گفــت ‪:‬ایــن مقــدار بــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه قبــل بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۶‬درصــد و‬ ‫ارزش دالری هشــت درصــد افزایــش را‬ ‫نشــان مــی دهــد ‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬عمــده تریــن کاالی‬ ‫صــادر شــده محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اســت کــه بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد از‬ ‫کاالهــای صــادر شــده را تشــکیل مــی‬ ‫دهــد کــه بــه کشــورهای روســیه ‪،‬اذر‬ ‫بایجــان ‪،‬قزاقزســتان ‪،‬گرجســتان و‬ ‫امــارات بــوده اســت‪.‬‬ ‫کشاورزان گیالن فرصت‬ ‫بیمه گذاری را از دست ندهند‬ ‫معــاون خدمــات بیمـه ای بانک کشــاورزی گیــان از کشــاورزان‬ ‫ایــن اســتان خواســت تــا فرصــت بیمه گــذاری محصــوالت باغــی‬ ‫و زارعــی را از دســت ندهنــد‪.‬‬ ‫پیمــان عبداللهی فــر روز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا‬ ‫اشــاره بــه تمدیــد فــروش بیمــه نامــه محصــوالت باغــی و تنــه‬ ‫درختــان اظهــار داشــت‪ :‬زمــان فــروش بیمــه نامــه محصــوالت‬ ‫باغــی و تنــه درختــان تــا ‪ ۱۵‬بهمــن مــاه امســال تمدیــد شده اســت‪.‬‬ ‫وی مهلــت بیمه گــذاری محصــوالت زراعــی را تــا پایــان‬ ‫بهمــن مــاه جــاری عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ســایر محصــوالت‬ ‫تحــت پوشــش جــز ماهیــان گــرم ابــی و زنبــور عســل بــدون‬ ‫محدودیــت زمانــی اســت‪.‬‬ ‫عبداللهی فــر بیــان داشــت‪ :‬مــواردی از جملــه تقســیط حــق بیمــه‪،‬‬ ‫تســهیالت بیم ـه ای و تخفیفــات بیم ـه ای نمایندگی هــای بیمــه از‬ ‫ســایر تمهیداتــی اســت کــه توســط شــعب بانــک کشــاورزی‬ ‫و ‪ ۲۰‬نمایندگــی بیمــه کشــاورزی گیــان‪ ،‬بــرای بهره بــرداران‬ ‫بخــش کشــاورزی در خریــد بیمــه نامــه ارایــه می شــود‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات بیمــه ای بانــک کشــاورزی گیــان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنــون افــزون بــر ‪ ۲۱‬هــزار نفــر از کشــاورزان ایــن‬ ‫اســتان بــرای بیمه گــذاری اقــدام کرده انــد‪.‬‬ ‫در ســال جــاری ‪ ۴۰۲‬میلیــارد ریــال غرامــت بــه کشــاورزان‬ ‫گیــان پرداخــت شــد کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۷۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫مربــوط بــه شــالیکاران اســت ضمــن اینکــه پرداخــت خســارت‬ ‫بــه بیمه گــذاران پــس از بررســی همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گیــان دارای ‪۳۱۴‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی اســت و‬ ‫‪ ۳۱۷‬هــزار نفــر از مــردم اســتان در بخــش کشــاورزی مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت هســتند‪ .‬برنــج‪ ،‬چــای‪ ،‬زیتــون ‪،‬پیلــه ابریشــم‪ ،‬بــادام‬ ‫زمینــی‪ ،‬زیتــون ‪ ،‬فنــدق و مرکبــات عمده تریــن محصــوالت‬ ‫کشــاورزی گیــان هســتند‪ .‬گیــان همچنیــن یکــی از تولیــد‬ ‫کننــدگان مهــم طیــور در کشــور اســت‪.‬‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام بومــی و بــا کیفیــت برنــج‬ ‫در کشــور بــه شــمار مــی ایــد کــه بــا ‪ ۲۳۸‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و‬ ‫همچنیــن رتبــه دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪ ،‬حســنی و دیلمانــی جزو‬ ‫رقــم هــای کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو رقم هــای‬ ‫پرمحصــول اســت کــه در شــالیزارهای گیــان کشــت می شــود‪،‬‬ ‫م هــای کشــت شــده برنــج در ایــن اســتان‪ ،‬رقم هــای‬ ‫بیشــترین رقـ ‬ ‫کیفــی هاشــمی و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫محصــول برنــج گیــان را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعه ســرا بیشــترین ســهم را از‬ ‫مســاحت اراضــی شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪.‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5 - 1400‬رجب ‪ 7 - 1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال هشتم ‪ -‬شماره ‪202‬‬ ‫علی حاج علی عسگری؛‬ ‫پیشکسوت تئاتر‬ ‫گیالن درگذشت‬ ‫علــی حــاج علــی عســگری پیشکســوت تئاتــر گیــان بــر اثــر ســکته قلبــی‬ ‫در گذشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬اســتاد حــاج علــی عســگری زاده ‪۱۳۲۲‬‬ ‫پژوهشــگر تئاتــر بویــژه در زمینــه تعزیــه بــود و مقالــه هــای پژوهشــی در ایــن‬ ‫حــوزه ارائــه کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نویســنده نمایــش نامه هــای گیلــه مــرد‪ ،‬عاشــورا‪ ،‬خورشــید کاروان‪،‬‬ ‫خــاک و کارگــردان نمایــش نامه هــای متعــددی چــون خورشــید کاروان و‬ ‫چهــره بــه چهــره بــود‪.‬‬ ‫علــی حاج علــی عســگری بازیگــر ســینما و تلویزیــون نیــز بــوده و در اثــاری‬ ‫همچــون فیلــم ســینمایی «اتــش در زمســتان» فعالیــت داشــته اســت‬ ‫بــازارکار درگذشــت ایــن هنرمنــد پیشکســوت را بــه خانــواده ایشــان و اهالــی‬ ‫فرهنــگ و هنــر اســتان تســلیت مــی گویــد‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫جوانسازی باغات چای اختصاص یافت‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور‪:‬‬ ‫کسب و کار زنان سرپرست خانوار گیالن ‪۵۰‬میلیارد تومان اعتبار م ی گیرد‬ ‫در بخــش هــای مختلــف ســنتی و صنایــع‬ ‫خــاق از جملــه رشــتی دوزی‪ ،‬حصیربافــی‬ ‫و تنــوع غذایــی کــه بــه صــورت ملــی‬ ‫ثبــت شــده اســت و همچنیــن در فنــاوری‬ ‫ارتباطــات و کســب و کارهــای مجــازی‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده رییــس‬ ‫جمهــور بــا بیــان اینکــه جمعیــت زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار در ایــن اســتان در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪ ،‬گفــت‪ ۵۰ :‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای کســب و کار زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازراکار گیــان‪ ،‬انســیه‬ ‫خزعلــی در جلســه شــورای اداری کــه‬ ‫بــا حضــور رییــس جمهــوری برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در شهرســتان های گیــان‬ ‫‪ ۸۰‬تعاونــی وجــود دارد کــه نیمــی متعلــق‬ ‫بــه بانــوان اســت و همچنیــن از ‪ ۱۴‬پــروژه‬ ‫زیســتی ‪ ۱۳‬پــروژه بــه زنــان اختصــاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان در‬ ‫اســتان گیــان را ‪ ۶‬درصــد بیشــتر از ســایر‬ ‫کشــور عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن زنــان‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده رییــس‬ ‫جمهــور ادامــه داد‪ ۵۰ :‬میلیــاردی اعتبــار‬ ‫بــرای زنــان سرپرســت خانــوار گیــان در‬ ‫مشــاغل خــرد در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫کــه بایــد در بحــث کشــاورزی و تعاونــی‬ ‫هــا بــا نــگاه عادالنــه توزیــع شــود‪.‬‬ ‫خزعلــی بــا بیــان اینکــه در زمینــه زنــان‪،‬‬ ‫خانــواده و فرهنــگ مشــکالتی وجــود دارد‬ ‫افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه گیــان باالتریــن‬ ‫نــرخ جمعیــت زنــان را دارد ولــی از‬ ‫کمتریــن نــرخ بــاروری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گیــان ســالمندترین اســتان‬ ‫کشــور اســت کــه حــدود ‪ ۱۳‬تــا ‪۱۶‬درصــد‬ ‫جمعیتــش را ســالمند تشــکیل میدهــد و‬ ‫ممکــن اســت در مــدت کوتاهــی ایــن‬ ‫جمعیــت بــه ‪ ۲‬برابــر افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده رییــس‬ ‫جمهــور افــزود‪ :‬گیــان جــز پنــج اســتان‬ ‫اول کشــور در حــوزه طــاق و جــز‬ ‫اســتان های اول در خصــوص امــار فــرار‬ ‫دختــران اســت‪.‬‬ ‫خزعلــی بــا اشــاره بــه بازدیــد از مرکــز‬ ‫نگهــداری و بازپــروی زنــان اســیب دیده‬ ‫و مرکــز نگهــداری دختــران فــراری گفت‪:‬‬ ‫بــا کمــک بانــوان خیــر و کمک هــای‬ ‫مردمــی بایــد ایــن مراکــز تحــت پوشــش‬ ‫و حمایــت مــادی و معنــوی قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور زنــان بــا اشــاره بــه ازادســازی‬ ‫‪ ۸‬زن زندانــی جرایــم غیرعمــد گیــان در‬ ‫هفتــه زن تصریــح کــرد‪ :‬امیــد اســت ازادی‬ ‫زنــان زندانــی بــا مشــارکت خیریــن ادامــه‬ ‫دار شــود‪.‬‬ ‫خزعلــی بــا اشــاره بــه ارائــه تســهیالت‬ ‫و مشــاوره قبــل ازدواج‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫تســهیالت ویــژه ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومانــی بــه‬ ‫متولدیــن روســتایی دهــه ‪ ۶۰‬کــه تــا پایــان‬ ‫امســال ازدواج کننــد داده می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬توســعه مرکــز‬ ‫نابــاروری رشــت بــا توجــه بــه انکــه قطــب‬ ‫محســوب می شــود و از کشــورهای دیگــر‬ ‫نیــز بــه ان مراجعــه می کننــد نیازمنــد‬ ‫تجهیزاتــی اســت کــه بــا دســتور رئیــس‬ ‫جمهــور میســر می شــود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های صنعتی گیالن پی ش بینی شد‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نــژاد در ســفر یــک روزه رئیــس جمهــوری و‬ ‫هیــات همــراه بــه اســتان گیــان‪ ،‬در بازدیــد از کارخانــه چــای نوشــینه‬ ‫در لنگــرود گفــت‪ :‬نخســتین ایســتگاه تحقیقــات کیــوی و فنــدق در‬ ‫اســتان راه انــدازی می شــود و افزایــش تولیــد یــک میلیــون تــن برنــج‬ ‫در کشــور‪ ،‬از برنامه هــای اصلــی ایــن وزارت خانــه در اســتان های‬ ‫شــمالی کشــور اســت‪.‬‬ ‫صومعــه ســرا بــه مــدت ‪ ۱۲‬ســال متوقــف‬ ‫بــوده اســت کــه اخیــرا ایــن کارخانــه‬ ‫مجــددا راه انــدازی شــد و ‪ ۸۰‬نفــر بــه ســر‬ ‫کار برگشــتند کــه امیــد اســت بــا همــکاری‬ ‫جهــاد کشــاورزی ایــن کارخانــه مجــددا‬ ‫بــه روزهــای اوج خــود برگــردد‪.‬‬ ‫چــای یکــی از محصــوالت اســتراتژیک و مهــم در بخــش باغبانــی‬ ‫اســت و بــرگ چــای تنهــا محصــول باغبانــی کشــور اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل مصــرف عــام و روزمــره جــزو کاالهــای اساســی کشــور قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای رفــع مشــکل‬ ‫واحدهــای تولیــد در حــوزه تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه فلــزی مشــکالت حــل شــده اســت‬ ‫امــا بــرای پتروشــیمی بایــد پیگیــری هــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان هــای گیــان و مازنــدران بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار خانــوار چایــکار و‬ ‫حــدود ‪ ۲۸‬هــزار هکتــار بــاغ چــای دارد کــه حــدود ‪ ۹۰‬درصــد بــاغ‬ ‫هــای چــای در اســتان گیــان و ‪ ۱۰‬درصــد ان در اســتان مازنــدران‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی پــس از حضــور در گلــزار شــهدای شهرســتان‬ ‫رودســر و ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهدای ایــن شهرســتان‪ ،‬از‬ ‫شــرکت چایســازی نوشــینه بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بازدیــد از پــروژه ســدپلرود‪ ،‬تصفیه خانــه طــول الت‪ ،‬طــرح‬ ‫پــرورش ماهیــان خاویــاری‪ ،‬پــل غیرهمســطح و حضــور در شــورای‬ ‫اداری از برنامــه هــای ســفر وزیــر جهــاد کشــاورزی عنوان شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ کارخانــه چــای نوشــینه بــا ظرفیــت پنــج هــزار تنــی در‬ ‫زمــان حاضــر بــا ظرفیــت ســه هــزار تنــی فعالیــت فــراوری و بســته‬ ‫بنــدی چــای را انجــام مــی دهــد‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ‪ ۱۶‬طــرح مهــم صنعتــی در‬ ‫گیــان نیمــه تمــام مانــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن طرح هــا نیــاز بــه بیــش‬ ‫از ‪۲‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار اســت کــه‬ ‫بــرای تامیــن اعتبــار انهــا بــا بانــک هــا‬ ‫توافــق شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬ســیدرضا‬ ‫فاطمــی امیــن جمعــه شــب در جلســه‬ ‫شــورای اداری اســتان گیــان کــه بــا‬ ‫حضــور رییــس جمهــوری برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا تکمیــل طــرح هــای‬ ‫صنعتــی نیمــه تمــام اســتان گیــان بــرای‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر اشــتغال زایــی خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل زیرســاخت‬ ‫شــهرک های صنعتــی بــه ‪ ۱۳۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار نیــاز اســت گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫تامیــن گاز و بــرق واحدهــای تولیــدی‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات نیــروگاه راه انــدازی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه‬ ‫ظرفیــت بــاالی اســتان گیــان در صــادرات‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــرای اســتفاده از این‬ ‫ظرفیــت بــه احــداث هفــت خــط جدیــد‬ ‫کشــتیرانی از انزلــی و اســتارا ‪ ،‬الیــه روبــی‬ ‫بنــدر اســتارا و همچنیــن خریــد کشــتی‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن بــه راه انــدازی مجــدد‬ ‫کارخانــه هــای راکــد اســتان تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــه عنــوان مثــال کارخانــه ابریشــم‬ ‫وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه ظرفیــت‬ ‫هــای صنعتــی و معدنــی گیــان بســیار‬ ‫ارزشــمند اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر همــه مــا‬ ‫بتوانیــم عملکــردی جهــادی داشــته باشــیم‬ ‫می توانیــم در بخــش رونــق صنعــت و‬ ‫معــدن و تجــارت اقدامــات مهمــی را‬ ‫انجــام دهیــم ‪.‬‬ ‫وزیــر صمــت همچنیــن بــه مشــکالت‬ ‫صنعــت خودروســازی در گیــان نیــز‬ ‫اشــاره و بیــان کــرد ‪:‬صنعــت خــودرو‬ ‫صنعــت پرچالشــی اســت و در حــال‬ ‫حاضــر بدهــی ایــن صنعــت ‪ ۲۷‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــه قطعه ســازان اســت کــه‬ ‫اخیــرا ً گشــایش هایــی بــرای ایــن منظــور‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ صفحه 18 ‫نشریه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 19 صفحه 20

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 245

هفته نامه بازار کار گیلان 245

شماره : 245
تاریخ : 1402/12/05
هفته نامه بازار کار گیلان 244

هفته نامه بازار کار گیلان 244

شماره : 244
تاریخ : 1402/11/02
هفته نامه بازار کار گیلان 243

هفته نامه بازار کار گیلان 243

شماره : 243
تاریخ : 1402/10/09
هفته نامه بازار کار گیلان 242

هفته نامه بازار کار گیلان 242

شماره : 242
تاریخ : 1402/09/18
هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
هفته نامه بازار کار گیلان 240

هفته نامه بازار کار گیلان 240

شماره : 240
تاریخ : 1402/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!