هفته نامه بازار کار گیلان شماره 201 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 201

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 201

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 201

‫هفته انهم‬ ‫استخدام رستوران خانه‬ ‫کنتاکی (شعبه رشت)‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫اتاق اصناف ایران اعال کرد؛‬ ‫شرایط جدید‬ ‫فعالیت اصناف‬ ‫در زمان کرونا‬ ‫🔴‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬مجوز سرمایه گذاری در گیالن اماده‬ ‫واگذاری به فعاالن اقتصادی است‬ ‫🔴‬ ‫معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی‬ ‫🔴‬ ‫‪ 20‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫عضو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫کارخانجات نساجی صنایع پوشش گیالن‬ ‫تا پایان سال به چرخه تولید بازمی گردد‬ ‫🔴‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال‬ ‫استانداری گیالن‪ ۱۷ :‬میلیارد تومان به سهمیه‬ ‫تسهیالت مشاغل خانگی گیالن اضافه شد‬ ‫🔴‬ ‫گیالن‪ ۴۰۲ :‬میلیارد ریال غرامت به‬ ‫کشاورزان گیالن پرداخت شد‬ ‫🔴‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فرماندهی انتظامی گیالن‪ ۲ :‬مرکز‬ ‫پزشکی غیرمجاز در رشت پلمب شد‬ ‫صندوقدار ‪ -‬سالندار‬ ‫باریستا ‪ -‬پیک موتوری‬ ‫تک شیفت‪ :‬عصر دو شیفت‪ :‬صبح و عصر‬ ‫ حقوق ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان ‪ -‬همراه با بیمه‬‫ با سرویس برگشت برای پرسنل خانم‬‫همراه با نهار و شام‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه‬ ‫روی بانک ملی‪ ،‬جنب فرمانداری‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫سازمان بین المللی کار‪:‬‬ ‫شمار بیکاران در سراسر جهان به ‪ ۲۰۷‬میلیون‬ ‫نفر خواهد رسید‬ ‫فراخوان مشموالن اعزامی بهمن ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت صندوق‬ ‫توسعه ملی ‪ ۳‬برابر می شود‬ ‫🔴‬ ‫مدیر امور عشایری گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫نبود برند؛ گره فرش و گلیم عشایر گیالن در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی به سمت مدیر کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن منصوب شد‬ صفحه 1 ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪،‬‬ ‫فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران‬ ‫دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫ربات بازارکار گیالن در واتس اپ! 🔥‬ ‫(یک سرویس منحصربفرد و برای اولین بار در ایران)‬ ‫🔰‬ ‫جهت سهولت و دسترسی سریعتر به فرصت های شغلی‪ ،‬می توانید با عضویت رایگان در‬ ‫ربات واتس اپ بازارکار گیالن‪ ،‬اطالعیه های استخدامی را بصورت منظم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ربات ‪ ۷‬روز هفته و ‪ ۲۴‬ساعته انالین و پاسخگوست‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫عضویت در ربات واتساپ و دریافت خبرنامه استخدامی رایگان است‪ ،‬همچنین ما برای‬ ‫حریم خصوصی کاربران خود ارزش قائل هستیم و به هیچ وجه شما را در هیچ گروه واتساپی‬ ‫عضو نخواهیم کرد بنابراین شماره های اعضاء برای سایرین قابل مشاهده نخواهد بود و اطالعیه‬ ‫ها را توسط ربات بصورت یک پیام کامال خصوصی برای شما ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬نفر در ربات ثبت نام کرده اند‪ ،‬شما نیز برای ثبت نام کافیست شماره‬ ‫زیر را بعنوان مخاطب خود ذخیره و سپس یک پیام دلخواه در واتساپ ارسال نمایید‬ ‫🤖‬ ‫ربات واتساپ ‪09372540464 :‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۲‬مرکز پزشکی غیرمجاز در رشت پلمب شد‬ ‫حاصــل و موســس ایــن مراکــز را شناســایی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی‬ ‫انتظامــی گیــان بــا اشــاره بــه اجــرای‬ ‫طرح هــای مختلــف انتظامــی و نظارتــی‬ ‫اماکــن عمومــی در راســتای حفــظ حقــوق‬ ‫عامــه از شناســایی و پلمــب ‪ ۲‬مرکــز‬ ‫پزشــکی غیرمجــاز در رشــت در همیــن‬ ‫راســتا خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی نیــروی انتظامــی گیــان؛‬ ‫ســرهنگ مجیــد رســول زاده گفــت‪ :‬امنیــت‬ ‫و ســامتی مــردم از خطــوط قرمــز پلیــس‬ ‫اســت؛ از اینــرو پلیــس بــا تالش هــای‬ ‫شــبانه روزی بــرای پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جرایــم و برخــورد بــا متخلفــان و مجرمــان‬ ‫اهتمــام دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در پــی دریافــت خبــر‬ ‫فعالیــت ‪ ۲‬مرکــز پزشــکی غیرمجــاز در‬ ‫رشــت‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران اداره‬ ‫نظــارت بــر اماکــن عمومــی بــا توجــه بــه‬ ‫حساســیت موضــوع بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫همــه جانبــه از صحــت موضــوع اطمینــان‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫جلوگیــری از فعالیــت موسســات غیرمجــاز‬ ‫پزشــکی ضامــن ســامتی مــردم اســت‬ ‫از شــهروندان خواســت بــرای درمــان بــه‬ ‫مراکــز معتبــر پزشــکی و دارای مجــوز از‬ ‫وزارت بهداشــت و درمــان مراجعــه کننــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول زاده از مــردم خواســت‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک را از طریــق‬ ‫تمــاس بــا ســامانه ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطــاع‬ ‫دهنــد‬ ‫‪ ۵۰‬مجوز سرمای ه گذاری در گیالن اماده واگذاری به فعاالن اقتصادی است‬ ‫شــدن هــر ســه قســمت برنامــه داریــم‬ ‫و یکــی از دالیــل مشــکل دار بــودن‬ ‫محصــوالت کشــاورزی صادراتــی‪ ،‬کــم‬ ‫دقتــی بخــش خصوصــی متولــی واحــد‬ ‫قرنطینــه نباتــی بــود کــه مســئولش مــورد‬ ‫مواخــذه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان گفــت‪ ۵۰ :‬مجــوز‬ ‫بی نــام بــرای ســرمایه گذاران بخــش‬ ‫خصوصــی در بخش هــای مختلــف‬ ‫اســتان صــادر شــده اســت و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و کارافرینــان جهــت شــروع‬ ‫کار‪ ،‬نیــازی بــه طــی مراحــل اداری و‬ ‫اخــذ اســتعالم های وقت گیــر ندارنــد‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی عصــر پنجشــنبه در جلســه‬ ‫شــورای اداری در فرمانــداری اســتارا‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اســتانداری گیــان در‬ ‫راســتای برنامــه هــای دولــت ســیزدهم‬ ‫حرکــت مــی کنــد و طبــق تاکیــدی کــه‬ ‫وزیــر کشــور در ائیــن معارفــه مــن بــه‬ ‫عنــوان اســتاندار گیــان بــه اینجانــب‬ ‫داشــت‪ ،‬بســتر کار و ســرمایه گــذاری را‬ ‫بــرای بیــش از ‪ ۵۰‬ســرمایه گــذار فعــال‬ ‫فراهــم کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجوزهــا بــی نــام صــادر‬ ‫شــده انــد و فقــط بایــد بــه نــام ســرمایه‬ ‫گــذاران نوشــته شــوند تــا بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫و عملیاتــی شــدن وارد شــوند و بــا ایــن‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از اســتقرار در اســتانداری‬ ‫گیــان‪ ،‬ظرفیــت هــای کار را ارتقــا داده‬ ‫ایــم و بــه توســعه همــه جانبــه کمــک‬ ‫کــرده ایــم و از زمــان اغــاز بــه کار‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬یــک کارگــر در اســتان‬ ‫گیــان بیــکار نشــده اســت‪.‬‬ ‫عباســی ‪ ۷۰۰‬میلیــون دالر ظرفیــت‬ ‫صــادرات غیرنفتــی اســتان در ســال را‬ ‫قابــل ارتقــا بــه ‪ ۲‬میلیــارد دالر اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بــرای تحقــق ایــن امــر از‬ ‫ســرمایه گــذاری در صنایــع بســته بنــدی‬ ‫و تبدیلــی و تولیــد و فــراوری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی اســتقبال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫او اقتصــاد اســتارا را مربــوط بــه ســه‬ ‫حــوزه دریــا‪ ،‬کشــاورزی و گردشــگری‬ ‫اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬بــرای فعــال‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫تخصیص اعتبارات بانک ها جهت ایجاد‬ ‫اشتغال پیگیری می شود‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی‬ ‫انتظامــی گیــان بــا اعــام اینکــه در همیــن‬ ‫راســتا‪ ،‬مامــوران انتظامــی بــه همــراه‬ ‫نماینــده تعزیــرات حکومتــی و رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه ایــن‬ ‫‪ ۲‬مرکــز پزشــکی غیرمجــاز اعــزام شــدند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط کارشناســان‪ ،‬غیرمجــاز‬ ‫بــودن فعالیــت ایــن ‪ ۲‬موسســه محــرز و از‬ ‫ادامــه فعالیــت انهــا جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫اقــدام‪ ،‬فضــای خوبــی در بخــش صنعــت‪،‬‬ ‫تولیــد و اشــتغال اســتان ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اســتاندار گیــان مــرز و صــادرات را‬ ‫ابــروی اســتان دانســت و گفــت‪۹۰ :‬‬ ‫درصــد محصــوالت صادراتــی گیــان از‬ ‫مــرز اســتارا صــادر مــی شــود و مبــادالت‬ ‫اقتصــادی بنــادر اســتارا و اســتاراخان‬ ‫را تقویــت مــی کنیــم و بــرای بهبــود‬ ‫فضــای کســب و کار و رونــق صــادرات‪،‬‬ ‫برقــراری پــرواز رشــت ‪ -‬اســتاراخان در‬ ‫دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان عصــر امــروز پنجشــنبه‬ ‫بــه همــراه هیئتــی بــرای معرفــی سرپرســت‬ ‫فرمانــداری اســتارا و معــاون برنامــه‬ ‫ریــزی و هماهنگــی امــور عمرانــی او‬ ‫بــه ایــن شهرســتان ســفر کــرده بــود و‬ ‫عــاوه بــر شــرکت در جلســه شــورای‬ ‫اداری‪ ،‬از نــوار مــرزی اســتارا بازدیــد و‬ ‫بــا خانــواده شــهید ســیامک مجلســی در‬ ‫ایــن شهرســتان دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی بنــدر اســتارا بــا ‪۹۱‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت در منتهــی الیــه غــرب‬ ‫اســتان گیــان‪ ،‬حاشــیه دریــای خــزر و‬ ‫مــرز جمهــوری اذربایجــان واقــع شــده‬ ‫و گمــرک در مرزهــای زمینــی‪ ،‬دریایــی‬ ‫و ریلــی اســتارا بــه صــورت شــبانه روزی‬ ‫دایــر اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان گفــت‪ :‬جلســات متعــددی بــا بانک هــا‪ ،‬کمیتــه‬ ‫امــداد و بهزیســتی برگــزار می شــود تــا اعتبــارات اختصــاص‬ ‫یافتــه بــرای اشــتغال تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی در دیــدار بــا معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی اظهــار داشــت‪ :‬نبــود اشــتغال مهم تریــن مســئله‬ ‫و دغدغــه جوانــان در کشــور اســت از ایــن رو ایــن مقولــه و‬ ‫کاهــش نــرخ بیــکاری یکــی از برنامه هــای راهبــردی دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان گفــت‪ :‬اجــازه اخــراج یــک نیــرو از واحدهــای‬ ‫تولیــدی را نــدادم و بازدیدهــای مســتمری از ایــن واحدهــای‬ ‫داشــتم لــذا بــه کارفرمایــان اعــام شــد کــه در صــورت اخــراج‬ ‫نیــرو یــا تعطیلــی بــه مــا گــزارش دهنــد تــا بــا اقداماتــی نظیــر‬ ‫مذاکــره بــا بانک هــا از تعطیلــی و اخــراج جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکــه کارفرمایــان بــا ســرمایه گذاری خــود‪،‬‬ ‫باعــث ایجــاد اشــتغال می شــوند و حقــوق انــان و کارگــران‬ ‫بــرای مــا اهمیــت دارد افــزود‪ :‬برخــی از مشــکالت کنونــی‬ ‫مربــوط بــه قانــون کار اســت و وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بایــد بــه اشــتغال و معیشــت توجــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــا بیــان اینکــه بایــد واحدهــای‬ ‫نیمــه تعطیــل و تعطیــل بــا ارائــه تســهیالت فعــال شــوند تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬تســهیالت ارائــه شــده بــه افــراد بایــد منجــر بــه اشــتغال‬ ‫شــود در ایــن راســتا بایــد نظــارت الزم بــر روی تســهیالت ارائــه‬ ‫شــده اعمــال شــود تــا بــه مرحلــه تولیــد منتهــی شــود‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬بایــد در راســتای ایجــاد اشــتغال جلســات‬ ‫متعــددی بــا بانک هــای عامــل مثــل توســعه تعــاون و رفــاه‬ ‫اجتماعــی در کنــار صنــدوق کار افرینــی‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬کمیتــه‬ ‫امــداد و تامیــن اجتماعــی برگــزار شــود و اعتبــارات اختصــاص‬ ‫یافتــه بــه مقولــه اشــتغال تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان ضمــن قدردانــی از عبــاس علیــزاده مدیــرکل‬ ‫ســابق تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و بــا بیــان اینکــه در دوره‬ ‫مدیریتــی وی اقدامــات خوبــی در راســتای ارائــه تســهیالت و‬ ‫کاهــش نــرخ بیــکاری در گیــان انجــام شــد عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫امیــدوارم رونــد مذکــور توســط مدیــرکل فعلــی نیــز تــداوم یابــد‪.‬‬ ‫همچنیــن محمدرضــا حســینی معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ارتبــاط مســتقیم اکثــر‬ ‫مــردم جامعــه بــا وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪:‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی یکــی از متولیــان ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــرای جوانــان و در کنــار ســایر ارگان هــای دولتی اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫طرح ساماندهی کارکنان دولت جلوی‬ ‫استخدام های بی ضابطه را می گیرد‬ ‫عضو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫کارخانجات نساجی صنایع پوشش گیالن تا پایان سال به چرخه تولید بازم ی گردد‬ ‫بودنــد امــا عــده ای ان را بــا خــاک‬ ‫یکســان کردنــد و بیــش از هــزار و ‪750‬‬ ‫دســتگاه خــوب کارخانــه را بــا خــود‬ ‫بردنــد لــذا قصــد داشــتند بــرای ایــن‬ ‫مــکان‪ ،‬کاربــری مســکونی بگیرنــد‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت‪ :‬طــرح ســاماندهی‬ ‫کارکنــان دولــت جلــوی اســتخدام های بی ضابطــه در دســتگاه های‬ ‫دولتــی و عمومــی را می گیــرد و بــا متخلفیــن از اجــرای قانــون در ایــن‬ ‫بــاره حداقــل بــه ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه حبــس محکــوم می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش قــدس انالیــن‪ ،‬علــی بابایــی کارنامــی نماینــده مــردم‬ ‫ســاری در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه مشــکالت موجــود در‬ ‫بحــث اســتخدام ها گفــت‪ :‬طــرح ســاماندهی کارکنــان دولــت جلــوی‬ ‫اســتخدام های بی ضابطــه و ناعادالنــه را می گیــرد و بــرای متخلفیــن‬ ‫از قانــون در ایــن طــرح حداقــل ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه حبــس در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۷‬نــوع قــرارداد کاری داریــم کــه وجــود‬ ‫قوانیــن مــوازی در حــوزه جــذب و وجــود ایــن حجــم از قراردادهــای‬ ‫کاری زمینه ســاز سواســتفاده ها در حــوزه جــذب نیــرو اســت‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس اظهــار داشــت‪ :‬طبــق طــرح‬ ‫ســاماندهی کارکنــان دولــت در مشــاغلی کــه پای ـه دار هســتند نیروهــا‬ ‫پــس از تمدیــد قــرارداد تــا ســقف ‪ ۵‬ســال بــه صــورت رســمی تبدیــل‬ ‫وضعیــت می شــوند و جــذب نیــروی جدیــد تنهــا از طریــق ازمــون‬ ‫میســر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بابایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از نکاتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫خطــاب بــه مجلــس یازدهــم بــر ان تاکیــد داشــتند بحــث عدالــت بــود‬ ‫کــه ایــن عدالــت بایــد در بحــث اســتخدام ها اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس افــزود‪ :‬طــرح ســاماندهی‬ ‫کارکنــان دولــت بــرای مدیــران و متخلــف در جــذب نیــرو در‬ ‫دســتگاه های دولتــی مجــازات در نظــر گرفتــه همانطــور کــه گفتــم‬ ‫حداقــل ان ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه حبــس اســت‪.‬‬ ‫با امضای معاون اول رئیس جمهور؛‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰۰‬دســتگاه در‬ ‫کارخانــه صنایــع پوشــش گیــان در‬ ‫حــال نصــب اســت و تــا عیــد تعــداد‬ ‫زیــادی از کارگــران در شــرکت‬ ‫مشــغول بــه کار می شــوند‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون امــوزش و تحقیقــات‬ ‫مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی‬ ‫از اولویت هــای نماینــدگان گیــان‬ ‫در مجلــس یازدهــم ایــن بــود کــه‬ ‫شــرکت های نابــود شــده ماننــد‬ ‫کارخانــه پوشــش گیــان را احیــا کنیــم‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬در ایــن راســتا جلســات‬ ‫اســتانی و کشــوری متعــددی برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان‪،‬‬ ‫محمدرضــا احمــدی ظهــر در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از رونــد احیــای کارخانــه‬ ‫پوشــش گیــان اظهــار داشــت‪ :‬یکــی‬ ‫از اتفاقــات بســیار خوبــی کــه اکنــون‬ ‫در اســتان گیــان شــاهد ان هســتیم‬ ‫احیــای کارخانجــات پوشــش گیــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در زمــان ریاســت اقــای‬ ‫رییســی در قــوه قضاییــه موضــوع را‬ ‫بــا وی در میــان گذاشــتیم و ایشــان‬ ‫در ســفر اســتانی بــه گیــان ایــن امــر‬ ‫را مــورد توجــه قــرار دادنــد همچنیــن‬ ‫ریی ـس کل دادگســتری و معــاون وی و‬ ‫دادســتان اســتان نیــز بــرای راه انــدازی‬ ‫مجــدد پوشــش پــای کار امدنــد‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان در‬ ‫مجلــس افــزود‪ :‬بیــش از ‪ 4‬هــزار نیــروی‬ ‫کار در ایــن کارخانــه مشــغول بــه کار‬ ‫نماینــده مــردم رشــت و خمــام در‬ ‫مجلــس بــا بیــان اینکــه بنــده مــداوم‬ ‫پیگیــر درصــد پیشــرفت بازســازی‬ ‫احمــدی ضمــن تشــکر از تمامــی‬ ‫کســانی کــه بــرای احیــای کارخانــه‬ ‫پوشــش پــای کار امدنــد به ویــژه‬ ‫مســئوالن مجتمــع پوشــش کــه خرابــه‬ ‫باقی مانــده از پوشــش را احیــا و بــه‬ ‫ســالن ریســندگی رنگــرزی تبدیــل‬ ‫کردنــد اذعــان داشــت‪ :‬پــس از پایــان‬ ‫بازســازی ایــن ســالن ها‪ ،‬ســالن های‬ ‫دیگــر نیــز احیــا می شــود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون اصــل ‪ 90‬مجلــس‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه بــا احیــای صنایــع‬ ‫ورشکســته گیــان شــاهد کاهــش‬ ‫بیــکاری خواهیــم بــود گفــت‪:‬‬ ‫نماینــدگان گیــان بــا راه انــدازی‬ ‫مجــدد صنایــع رهــا شــده پیگیــر‬ ‫حــل مشــکل اشــتغال جوانــان بــوده و‬ ‫امیدواریــم در کل اســتان شــاهد ایــن‬ ‫اتفاقــات خــوب باشــیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم‪:‬‬ ‫دولت باید ساماندهی کارکنان و عدالت در پرداخ ت ها را در قالب ارائه الیحه دنبال کند‬ ‫اساسنامه صندوق کارافرینی‬ ‫امید اصالح و ابالغ شد‬ ‫بــا امضــای معــاون اول رئیــس جمهــور‪ ،‬اساســنامه صنــدوق کارافرینــی‬ ‫امیــد اصــاح و ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر هیئــت‬ ‫دولــت‪ ،‬هیئــت وزیــران در جلســه مــورخ ‪ ۲۸‬اذر ‪ ،۱۴۰۰‬بــه منظــور‬ ‫تامیــن نظــر هیئــت بررســی و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن در‬ ‫خصــوص اساســنامه صنــدوق کارافرینــی امیــد‪ ،‬بــا پیشــنهاد معاونــت‬ ‫حقوقــی رئیــس جمهــوی مبنــی بــر اصــاح اساســنامه مذکــور موافقــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه موجــب ایــن اصالحیــه‪ ،‬ترکیــب هیئــت مدیــره صنــدوق شــامل‬ ‫سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری‪ ،‬یکــی از معاونــان ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه کشــور و معــاون مربــوط بــه معــاون اول رئیــس جمهــور اســت‪.‬‬ ‫بخش هــای کارخانــه بــودم افــزود‪:‬‬ ‫اکنــون بیــش از ‪ 500‬دســتگاه در‬ ‫کارخانــه در حــال نصــب اســت و‬ ‫تــا پیــش از عیــد تعــداد زیــادی از‬ ‫کارگــران در شــرکت مشــغول بــه کار‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و‬ ‫بودجــه مجلــس یازدهــم گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫بایــد ســاماندهی کارکنــان و عدالــت در‬ ‫پرداخت هــا را در قالــب ارائــه الیحــه‬ ‫دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫محمــد خدابخشــی در گفت وگــو‬ ‫بــا ایســنا اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه برخــی مطالبــات مهــم مــردم و‬ ‫کارکنــان مرتبــط بــا مــوارد اداری و‬ ‫اســتخدامی اســت بــر ایــن اســاس در‬ ‫قانــون برنامــه ششــم توســعه احکامــی‬ ‫اورده ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال کــه ســال پایانــی‬ ‫اجــرای ایــن قانــون اســت در حــال‬ ‫ارزیابــی و پایــش عملکــرد دســتگاه ها‬ ‫در ایــن زمینــه هســتیم تــا مشــخص‬ ‫شــود ایــن احــکام مصــوب شــده تــا چــه‬ ‫انــدازه اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده الیگــودرز در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در پاســخ بــه اینکــه ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی زیــر نظــر کــدام‬ ‫نهــاد فعالیــت داشــته و چــه مســئولیتی‬ ‫در حــوزه ســاماندهی نیروهــا و عادالنــه‬ ‫کــردن نظــام پرداخــت برعهــده‬ ‫دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی کشــور زیــر نظــر مســتقیم‬ ‫رئیــس جمهــور اداره شــده و مباحــث‬ ‫مرتبــط بــا ان هــم بیشــتر ماهیــت‬ ‫بودجــه ای دارد‪ ،‬بنابرایــن بایــد زیــر‬ ‫نظــر ســازمان برنامــه و بودجــه تعریــف‬ ‫می شــد ‪.‬‬ ‫ماهانــه بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد بــرای‬ ‫پرداخــت حقــوق و دســتمزد پرداخــت‬ ‫مــی شــود‬ ‫خدابخشــی تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫ماهانــه بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد بــرای‬ ‫پرداخــت حقــوق و دســتمزد پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه اســتخدام ها‬ ‫و تبدیــل وضعیت هــا همــه بایــد زیــر‬ ‫نظــر ســازمان برنامــه و بودجــه صــورت‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه‬ ‫مجلــس یازدهــم خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫یکــی از مــواردی کــه بــرای کارکنــان‬ ‫بســیار مهــم بــوده‪ ،‬رفــع تبعیــض و‬ ‫پرداخت هــای عادالنــه اســت کــه در‬ ‫برنامــه ششــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه‬ ‫بــود‪ ،‬بنابرایــن الزم اســت ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه و ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی روابــط تنگاتنگــی بــا هــم‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مــوادی از قانــون‬ ‫برنامــه ششــم کــه مرتبــط بــا ســاماندهی‬ ‫کارکنــان و عادالنــه کــردن نظــام‬ ‫پرداخــت اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در مــاده‬ ‫دو قانــون برنامــه ششــم توســعه بــه‬ ‫عادالنــه کــردن نظــام پرداخــت و رفــع‬ ‫تبعیض هــا در ایــن زمینــه اشــاره دارد‪.‬‬ ‫خدابخشــی بــا بیــان اینکــه در شــرایط‬ ‫کنونــی بســیاری از گروه هــا بــه دنبــال‬ ‫همسان ســازی حقــوق بودنــد‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن راســتا بازنشســتگان‬ ‫درخواســت همسان ســازی حقوقشــان‬ ‫بــا شــاغالن و کارکنــان قــوه قضائیــه‬ ‫بــا زندان بانــان را دارنــد کــه ایــن‬ ‫امــر می طلبــد بــه طــور کارشناســی‬ ‫در قالــب یــک الیحــه ارائــه شــده‬ ‫یــا قانــون خدمــات کشــوری توســط‬ ‫دولــت مــورد بازنگــری قــرار گیــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫رئیس اداره محیط زیست بندرانزلی؛‬ ‫امسال حدود ‪ ۴۰‬شکارچی غیر مجاز در انزلی دستگیر شده اند‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و احتمــال وجــود‬ ‫انفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در‬ ‫ســالهای اخیــر موجــب شــد مســئوالن‬ ‫اســتان گیــان شــکار را ممنــوع اعــام‬ ‫کننــد و بــه رغــم ایــن محدودیــت هــا و‬ ‫نظــارت محیــط زیســت‪ ،‬از اغــاز ســال‬ ‫تاکنــون‪ ۴۰ ،‬شــکارچی غیــر مجــاز در‬ ‫انزلــی توســط محیــط بانــان دســتگیر شــده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا ‪،‬طــی ســالهای گذشــته در‬ ‫فصــل هــای پائیــز و زمســتان شــکارچیان‬ ‫بــا اخــذ مجــوز و پروانــه شــکار مــی‬ ‫توانســتند در روزهــای اخــر هفتــه اقــدام‬ ‫بــه شــکار انــواع کبوتــر‪ ،‬کبــک‪ ،‬تیهــو‪،‬‬ ‫بلدرچیــن‪ ،‬باقرقــره شــکم ســیاه و ســفید‪،‬‬ ‫غــاز خاکســتری‪ ،‬چنگــر‪ ،‬اردک سرســبز‪،‬‬ ‫خوتــکا‪ ،‬فیلــوش‪ ،‬اردک ارده ای‪ ،‬اردک‬ ‫نــوک پهــن و تنجــه کننــد ‪.‬‬ ‫ابــان مــاه امســال رئیــس کل دادگســتری‬ ‫اســتان گیــان اعــام کــرد محیــط زیســت‬ ‫بایــد بــر شــکار پرنــدگان مهاجــر در‬ ‫گیــان نظــارت مســتمر داشــته باشــد و‬ ‫خواســتار عــدم صــدور هرگونــه مجــوز‬ ‫شــکار بــرای افــراد بــدون صالحیــت در‬ ‫ایــن اســتان شــد و صــدور پروانه هــا و‬ ‫مجوزهــای شــکار را تفریحــی دانســت‬ ‫کــه در راســتای تامیــن معــاش افــراد‬ ‫نیســت ‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رئیــس کل دادگســتری‬ ‫گیــان ‪ ،‬فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت اســتان نیــز گفتــه بــود امســال‬ ‫هیــچ پروانــه شــکاری در گیــان صــادر‬ ‫نشــده اســت و شــکار پرنــدگان مهاجــر و‬ ‫زمســتان گــذر و دیگــر گونه هــا را ممنــوع‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫امســال ســومین ســال متوالــی پــس از‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و احتمــال وجــود‬ ‫انفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان اســت‬ ‫کــه در گیــان مجــوزی بــرای شــکار‬ ‫صــادر نشــد‪ .‬امــا متخلفــان فرصــت طلــب‬ ‫از بــارش بــاران و بــرف اســتفاده کــرده و‬ ‫اقــدام بــه شــکار غیــر مجــاز مــی کننــد ‪.‬‬ ‫در هفتــه جــاری بــارش بــرف موجــب‬ ‫افزایــش شــکار غیرمجــاز در تــاالب بیــن‬ ‫المللــی انزلــی شــد و محیــط بانــان اداره‬ ‫محیــط زیســت ایــن شهرســتان موفــق بــه‬ ‫دســتگیری و برخــورد بــا هفــت شــکارچی‬ ‫غیرمجــاز شــدند ‪.‬‬ ‫رئیــس اداره محیــط زیســت بندرانزلــی‬ ‫روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بــه طــور معمــول در هــر‬ ‫هفتــه حــدود ‪ ۲‬اســلحه از شــکارچیان‬ ‫ضبــط مــی شــود امــا طــی هفتــه جــاری بــا‬ ‫هفــت شــکارچی برخــورد قانونــی انجــام‬ ‫شــد ‪.‬‬ ‫ســید فرشــید فــاح افــزود ‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ممنوعیــت شــکار هــر شــکارچی کــه بــا‬ ‫اســلحه از منــزل بــه قصــد شــکار خــارج‬ ‫شــود متخلــف شــناخته مــی شــود در ایــن‬ ‫راســتا امســال حــدود ‪ ۴۰‬شــکارچی غیــر‬ ‫مجــاز در انزلــی دســتگیر شــده انــد ‪.‬‬ ‫وی در خصــوص شــدت برخــورد بــا‬ ‫متخلفــان گفــت ‪ :‬اگــر فــرد تنهــا اقــدام بــه‬ ‫شــکار کنــد و شــکاری صیــد نشــده باشــد‬ ‫‪ ،‬تنهــا اســلحه شــکارچی متخلــف ضبــط‬ ‫شــده و بــا اخــذ تعهــد در دادگاه فــرد ازاد‬ ‫مــی شــود ‪ .‬امــا اگــر متخلــف شــکار نیــز‬ ‫همــراه داشــته باشــد براســاس نــوع پرنــده‬ ‫شــکار شــده جریمــه هایــی را بــه دســتور‬ ‫قاضــی پرداخــت مــی کنــد ‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در برخــی مــوارد افــراد‬ ‫بــا اســلحه قاچــاق اقــدام بــه شــکار مــی‬ ‫کننــد کــه اگــر ایــن اســلحه گرفتــه شــود‬ ‫بــا تشــکیل پرونــده قضایــی متهــم تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی مــی شــود ‪.‬‬ ‫فــاح از شــکار بــی رویــه پرندگانــی غیــر‬ ‫از پرنــدگان بومــی اســتان نیــز خبــر داد و‬ ‫تصریــح کــرد ‪ :‬پــس از کــوچ پرنــدگان‬ ‫مهاجــر بــه بــه تــاالب انزلــی و ســایر‬ ‫تاالبهــای اســتان شــکارچیان بــدون توجــه‬ ‫بــه گونــه پرنــدگان بــا مشــاهده هرنــوع‬ ‫پرنــده بصــورت بــی رویــه اقــدام بــه شــکار‬ ‫مــی کننــد ‪.‬‬ ‫وی بیشــترین گونــه هــای شــکار شــده را‬ ‫مرغابــی ‪ ،‬خوتــکا ‪ ،‬خوتــکا ســر ســفید‪،‬‬ ‫چنگــر ‪ ،‬انــواع گونــه غــاز ‪ ،‬گیــار و در‬ ‫برخــی مــوارد قــو اعــام و خاطــر نشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬اداره محیــط زیســت انزلــی بــا‬ ‫توجــه بــه ممنوعیــت شــکار حداکثــر‬ ‫برخــورد قانونــی را بــا متخلفیــن خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬‬ ‫مهاجــرت پرنــدگان از عــرض هــای‬ ‫شــمالی کــره زمیــن شــامل مناطــق‬ ‫سردســیر ســیبری و اروپــای شــرقی و‬ ‫غربــی‪ ،‬همزمــان بــا ســرد شــدن هــوا‬ ‫و محدودیــت منابــع غذایــی در ایــن‬ ‫مناطــق بــه تــاالب هــای گیــان از اواخــر‬ ‫شــهریورماه اغــاز مــی شــود و ایــن‬ ‫پرنــدگان تــا نیمــه یــا اواخــر فروردیــن مــاه‬ ‫متناســب بــا درجــه دمــای هــوا در تــاالب‬ ‫هــای اســتان مــی ماننــد و از منابــع غذایــی‬ ‫ان تغذیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــرایط مســاعد اب و هوایــی‪ ،‬فراوانــی‬ ‫مــواد غذایــی مــورد نیــاز و امنیــت از‬ ‫دالیــل فــرود هــزاران پرنــده مهاجــر‬ ‫شــامل انــواع مرغابــی ســانان‪ ،‬قــو‪ ،‬غــاز‪،‬‬ ‫پرســتوهای دریایــی و چنگرهــا و ســایر‬ ‫پرنــدگان از ‪ ۸۱‬گونــه مختلــف بــه تــاالب‬ ‫هــا و ابگیرهــای گیــان اســت‪.‬‬ ‫پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنارابــزی در‬ ‫ســطح حــدود ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار از تــاالب‬ ‫بین المللــی انزلــی‪ ،‬امیــر کالیــه الهیجــان‪،‬‬ ‫اســتیل اســتارا‪ ،‬پــارک ملــی بوجــاق‬ ‫کیاشــهر و دیگــر ابگیرهــای گیــان‬ ‫زمســتان گذرانــی مــی کننــد‪ .‬اســتان‬ ‫گیــان در اقلیــم تقریبــا خشــک حــوزه‬ ‫جغرافیایــی ایــن بخــش از کــره زمیــن‪،‬‬ ‫بــا برخــورداری از بــارش ســاالنه بیــش از‬ ‫یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیمتــر بــاران و فراوانــی‬ ‫اب بنــدان هــای طبیعــی و منابــع غذایــی‪،‬‬ ‫بخــش مهمــی از کریدورهــای مهاجــرت‬ ‫پرنــدگان را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫تــاالب هــای امیــر کالیــه‪ ،‬پــارک ملــی‬ ‫بوجــاق و تــاالب بیــن المللــی انزلــی‬ ‫بویــژه پناهــگاه حیــات وحــش ســلکه‪،‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش ســرخانگل‬ ‫و منطقــه حفاظــت شــده ســیاه کشــیم‬ ‫بیشــترین میــزان ایــن مهاجــرت را بــه خــود‬ ‫اختصــاص مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرکل شیالت استان گیالن‪:‬‬ ‫پوشش بیمه مناسب مهمترین خواسته‬ ‫صیادان استان گیالن است‬ ‫مدیــرکل شــیالت اســتان گیــان گفــت‪ :‬معافیــت ‪ ۱۰‬درصــدی‬ ‫صیــادان از حــق بیمــه ســال ‪ ۹۷‬تصویــب امــا بعــد از چنــد مــاه لغــو‬ ‫شــد و شــیالت پیگیــر حــل مشــکل بیمــه صیــادان اســت‪.‬‬ ‫عظیــم مدبــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در رشــت‪،‬‬ ‫در تشــریح اخریــن امــار صیــد انــواع ماهیــان اســتخوانی توســط‬ ‫صیــادان در اســتان گیــان اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد ‪ 47‬شــرکت‬ ‫صیــادی پــره در اســتان گیــان از ‪ 20‬مهرمــاه امســال عملیــات‬ ‫صیــادی خــود را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت اســتان گیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن تعــداد‬ ‫شــرکت های صیــادی تــا پایــان دهــه دوم دی مــاه امســال موفــق‬ ‫شــدند مقــدار ‪ 748‬تــن انــواع ماهیــان اســتخوانی را صیــد کننــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ 26‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقدامــات شــیالت در توســعه پــرورش ماهیان ســردابی‬ ‫بــا توجــه بــه رتبــه دوازدهــم گیــان در ایــن بخــش گفــت‪ :‬از‬ ‫جملــه برنامه هــای مــا در ایــن حــوزه اصــاح و ارتقــای ظرفیــت‬ ‫اســمی مــزارع ابزی پــروری از طریــق اجــرای طــرح تجهیــز و‬ ‫مکانیزاســیون اســت‪.‬‬ ‫مدبــری بــا اشــاره بــه دیگــر برنامه هــای شــیالت گیــان در‬ ‫راســتای افزایــش بهــره وری و تولیــد در بخــش ماهیــان به ویــژه‬ ‫ماهیــان ســردابی ابــراز داشــت‪ :‬توســعه مشــاغل خانگــی و‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــا و پتانســیل های بالقــوه موجــود در حــوزه‬ ‫ابزی پــروری در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت اســتان گیــان تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫عرصــه از ظرفیت هــای خالــی مــزارع پــرورش ماهیــان گرمابــی‬ ‫در نیمــه دوم ســال از طریــق ترویــج پــرورش ماهیــان ســردابی در‬ ‫اســتخرهای خاکــی پــرورش کپــور ماهیــان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــاش داریــم تــا در زمینــه توســعه و ترویــج ماهیــان‬ ‫ســردابی از محیط هــای محصــور اســتفاده کنیــم و بدیــن منظــور‬ ‫از ظرفیــت اســتخرهای ذخیــره اب کشــاورزی یــا همــان‬ ‫اب بندان هــای اســتان در نیمــه دوم ســال کــه فصــول غیرزراعــی‬ ‫اســت بهره گیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫مدبــری بــا تاکیــد بــر لــزوم توســعه ابزی پــروری در محیط هــای‬ ‫محصــور یــا پــرورش در قفــس افــزود‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت و‬ ‫پتانســیل های بالقــوه پــرورش ماهیــان ســردابی در دریــا از طریــق‬ ‫پــرورش در قفس هــای دریایــی از دیگــر اقدامــات شــیالت در‬ ‫ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گیــان از تنگناهــای قانونــی ایجــاد شــده از‬ ‫ســوی ســایر ادارات و ارگان هــای ذی ربــط پیرامــون الــزام بــه‬ ‫رعایــت حریــم مربوطــه خبــر داد و ابــراز داشــت‪ :‬تــاش داریــم‬ ‫تــا ائین نامه هــا و دســتورالعمل های ابالغــی تعدیــل یــا اصــاح‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره نتیجــه پیگیری هــای انجــام شــده بــرای حــل مشــکل‬ ‫بیمــه صیــادان گفــت‪ :‬بــا تــاش چندیــن ســاله نماینــدگان و‬ ‫پیگیــری مجدانــه مســئوالن شــیالت معافیــت ‪ 10‬درصــدی حــق‬ ‫بیمــه صیــادان ســختکوش گیالنــی در ‪ 3‬ماهــه پاییــز ســال ‪ 97‬بــه‬ ‫ثمــر نشســت‪.‬‬ ‫مدبــری افــزود‪ :‬متاســفانه بعــد از گذشــت چنــد مــاه بــه دلیــل‬ ‫عــدم تامیــن اعتبــارات الزم از محــل هدفمنــدی یارانه هــا‪ ،‬تامیــن‬ ‫اجتماعــی خواســتار پرداخــت کامــل حــق بیمــه شــد و حتــی‬ ‫مابه التفــاوت و خســارات دیرکــرد ‪ 3‬ماهــه ســال ‪ 97‬را نیــز از‬ ‫صیــادان زحمتکــش گیالنــی گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گیــان بــا بیــان اینکــه اکنــون صیــادان ماننــد‬ ‫ســایرین ‪ 27‬درصــد حــق بیمــه پرداخــت می کننــد اذعــان کــرد‪:‬‬ ‫شــیالت گیــان از طریــق ســازمان شــیالت ایــران بــه جــد پیگیــر‬ ‫پرداخــت ســهم دولــت توســط ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا‬ ‫بــه تامیــن اجتماعــی اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫وظیفه عمومی اعالم کرد؛‬ ‫فراخوان مشموالن‬ ‫اعزامی بهمن ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وظیفــه عمومــی اعــام کــرد تمامــی مشــموالن دارای بــرگ امــاده بــه‬ ‫خدمــت بــه تاریــخ بهمــن مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بایــد در محــل و مراکــزی‬ ‫کــه در بــرگ معرفــی نامــه مشــموالن بــه مراکــز امــوزش نیروهــای‬ ‫مســلح اعــام شــده‪ ،‬حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬ســازمان وظیفــه عمومــی انتظامــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در اطالعیــه ای اعــام کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫مشــموالنی کــه بــرگ امــاده بــه خدمــت بــه تاریــخ بهمــن مــاه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬دریافــت کرده انــد‪ ،‬می بایســت بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتــر‬ ‫خدمــات الکترونیــک انتظامــی (پلیــس ‪ ،)۱۰+‬بــرگ معرفــی نامــه‬ ‫مشــموالن بــه مراکــز امــوزش را دریافــت و برابــر اطالعــات منــدرج‬ ‫در ان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ایــن دســته از مشــموالن می بایســت روز شــنبه دوم بهمــن مــاه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در ســاعت‪ ،‬محــل و مراکــزی کــه در بــرگ معرفــی نامــه‬ ‫مشــموالن اعــام شــده‪ ،‬حضــور یابنــد و بــه خدمــت دوره ضــرورت‬ ‫اعــزام شــوند‪.‬‬ ‫مشــموالن اعزامــی بهمــن مــاه می بایســت بــرگ واکسیناســیون کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬را بــا بــرگ واکســن مننژیــت و دوگانــه در روز اعــزام بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مشــموالن می بایســت اصــل مــدارک مــورد نیــاز اعــم از بــرگ امــاده‬ ‫بــه خدمــت‪ ،‬بــرگ محــل مراجعــه‪ ،‬بــرگ واکسیناســیون‪ ،‬کارت ملــی‬ ‫و شناســنامه و مــدارک مربــوط بــه شــرایط خــاص را بــه همــراه خــود‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬عــدم حضــور بــه موقــع در زمــان و‬ ‫محل هــای تعییــن شــده غیبــت محســوب شــده و برابــر مــاده ‪ ۱۰‬و ‪۵۸‬‬ ‫قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــا انــان رفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان در ایــن اطالعیــه متذکــر شــده اســت کــه متقاضیــان در‬ ‫صــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر می تواننــد از طریــق پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی ســازمان بــه نشــانی ‪ ، www.vazifeh.police.ir‬ســامانه‬ ‫تلفــن گویــا بــه شــماره ‪ ۰۹۶۴۸۰‬و یــا کانــال خبرســربازی در پیــام‬ ‫رســان ســروش بــه نشــانی ‪ @ khabaresarbazi‬از اخریــن اخبــار‬ ‫مربوطــه مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۱۷‬میلیارد تومان به سهمیه تسهیالت مشاغل خانگی گیالن اضافه شد‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی امــور ســرمایه‬ ‫گــذاری و اشــتغال اســتانداری گیــان بــا‬ ‫اشــاره بــه اختصــاص اعتبــار ‪۴۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی تســهیالت مشــاغل خانگــی بــه‬ ‫اســتان بــرای ســال جــاری گفــت‪۱۷ :‬‬ ‫میلیــارد تومــان دیگــر بــه ســهمیه تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی گیــان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫یونــس رنجکــش افــزود‪ :‬بــا تخصیــص‬ ‫ایــن اعتبــار جدیــد در مجمــوع میــزان‬ ‫تســهیالت مشــاغل خانگــی در ســال‬ ‫جــاری در اســتان گیــان بــه ‪ ۵۷‬میلیــارد‬ ‫تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه افزایــش ‪ 9‬برابــری ســهمیه‬ ‫تســهیالت مشــاغل اســتان گیــان در ســال‬ ‫جــاری اشــاره کــرد و اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫ســال گذشــته تنهــا ‪ ۶‬میلیــارد تومــان ســال‬ ‫تســهیالت بــرای ایــن حــوزه در نظــر‬ ‫گرفتــه شــد و اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری‬ ‫و اشــتغال اســتانداری گیــان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مهمتریــن سیاســت و برنامــه دولــت در‬ ‫ســال جــاری بــرای پرداخــت تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی اختصــاص ‪ ۷۰‬درصــد ان‬ ‫بــه پشــتیبانان و ‪ ۳۰‬درصــد بــه متقاضیــان‬ ‫مســتقل اســت کــه تقریبــا بــه تحقــق ایــن‬ ‫هــدف نزدیــک شــده ایــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رنجکــش ایــن تســهیالت از‬ ‫طریــق دســتگاههای اجرایــی مرتبــط کــه‬ ‫صادرکننــده مجوزهــای مشــاغل خانگــی‬ ‫هســتند بــا همــکاری ‪ 2‬بانــک عامــل توســعه‬ ‫تعــاون و رفــاه پرداخــت مــی شــود کــه‬ ‫ضــرورت دارد در جــذب ایــن اعتبــارات‬ ‫تســریع شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس اعــام دبیرخانــه‬ ‫تســهیالت مســتقر در اداره کل تعــاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی تاکنــون ‪ ۷۲۹‬فقــره‬ ‫تســهیالت بــه صــورت مســتقل و ‪۱۲۲‬‬ ‫طــرح بــه صــورت پشــتیبان بــه بانــک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــده اســت کــه از ایــن‬ ‫میــزان بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد از تســهیالت‬ ‫مرحلــه اول پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری‬ ‫و اشــتغال اســتانداری گیــان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه زمــان محــدود تــا پایــان‬ ‫بهمــن مــاه بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت‬ ‫دســتگاههای اجرایــی و بانک هــای عامــل‬ ‫بایــد بــا برنامه ریــزی و جدیــت بیشــتر در‬ ‫مــدت باقــی مانــده پرونــده هــای موجــود‬ ‫را تعییــن تکلیــف کننــد‪.‬‬ ‫رنجکــش تاکیــد کــرد ‪:‬بــا توجــه بــه‬ ‫تصمیمــات کمیتــه فنــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی موظــف هســتند تمامــی متقاضیــان‬ ‫پشــتیبان را جهــت دریافــت تســهیالت‬ ‫تخصیصــی جدیــد بــه بانــک هــای‬ ‫عامــل معرفــی کننــد و در صــورت وجــود‬ ‫تســهیالت مــازاد از مجمــوع اعتبــارات‬ ‫ایــن بخــش مابقــی بــه متقاضیــان مســتقل‬ ‫اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪:‬مشــاغل خانگــی نقــش‬ ‫مهمــی در افزایــش میــزان درامــد‬ ‫خانوارهــا داشــته و ســاماندهی انــان بــه‬ ‫واســطه وجــود پشــتیبانان مــی توانــد هــدف‬ ‫گــذاری هــا را بهتــر اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫مشــاغل یــا کســب و کار خانگــی؛ اندســته‬ ‫از فعالیــت هایــی اســت کــه توســط عضــو‬ ‫یــا اعضــا خانــواده در فضــای مســکونی در‬ ‫قالــب یــک طــرح کســب و کار بــدون‬ ‫مزاحمــت و ایجــاد اخــال در ارامــش‬ ‫واحدهــای مســکونی همجــوار شــکل مــی‬ ‫گیــرد و منجــر بــه تولیــد خدمــت و یــا‬ ‫کاالی قابــل عرضــه بــه بــازار خــارج از‬ ‫محیــط مســکونی مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۴۰۲‬میلیارد ریال غرامت به کشاورزان گیالن پرداخت شد‬ ‫غرامــت بــه ســایر محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اســتان در هــر مرحلــه پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس اعالم کرد‪:‬‬ ‫نحوه بررسی مجدد الیحه‬ ‫ رتبه بندی معلمان‬ ‫نماینــده و عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در توئیتــی از رونــد بررســی الیحــه رتبــه بنــدی معلمــان خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــهرارانیوز‪ ،‬مهــرداد ویــس کرمــی عضــو کمیســیون‬ ‫امــوزش و تحقیقــات مجلــس در توئیتــی نوشــت‪:‬‬ ‫ ســیر بررســی‪‎‬الیحــه رتبــه بنــدی معلمــان پــس از برگشــت بــه قــرار‬ ‫زیــر اســت‪.‬‬ ‫ایــرادات‪‎‬شــورای نگهبــان در کمیســیون امــوزش برطــرف و پــس از‬ ‫رای گیــری در صحــن مجلــس‪ ،‬بــه ان شــورا ارســال می گــردد‪.‬‬ ‫هنــوز نامــه شــورا در تبلــت مــا بارگــذاری نشــده و از محتــوای ان‬ ‫بــی خبــرم‪.‬‬ ‫تا هفته اینده هم نمایندگان در حوزه انتخابیه هستند‪.‬‬ ‫طــرح رتبــه بنــدی معلمــان دغدغــه ای دیگــر در حــوزه امــوزش و‬ ‫پــرورش اســت کــه پــس از گذشــت حــدود ‪ ۱۰‬ســال از تصویــب ان‬ ‫اکنــون تصویــب لوایــح ان در مجلــس شــورای اســامی در دســت‬ ‫بررســی اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح از اقداماتــی اســت کــه در وهلــه اول بــرای ارتقــای کیفیــت‬ ‫اموزشــی و ســپس در راســتای بهبــود وضعیــت معیشــت معلمــان در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫طــرح رتبــه بنــدی معلمــان یکــی از طرح هــای پــر ســرو صــدای ایــن‬ ‫روز هــا در مجلــس اســت‪ .‬زیــرا بــا انجــام طــرح رتبــه بنــدی معلمــان‬ ‫حقــوق معلمــان افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫معــاون خدمــات بیمـه ای بانــک کشــاورزی‬ ‫گیــان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۴۰۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫غرامــت بــه کشــاورزان ایــن اســتان «‪۱۴۰۰‬‬ ‫ ‪ »۱۳۹۹‬پرداخــت شــده اســت‪.‬‬‫پیمــان عبداللهی فــر روز یکشــنبه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن میــزان غرامــت بــه ‪ ۴۹‬هــزار‬ ‫بیمــه شــده در بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی شــامل شــالیکاری‪ ،‬باغــی‪ ،‬دام‪،‬‬ ‫طیــور و ابزیــان پرداخــت شده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ایــن میــزان غرامــت‬ ‫‪ ۳۷۸‬میلیــارد ریــال بــه شــالیکاران گیــان‬ ‫پرداخــت شده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫میــزان غرامــت نیــز بــه ‪ ۴۸‬هــزار نفــر از‬ ‫شــالیکاران اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات بیمـه ای بانــک کشــاورزی‬ ‫گیــان بیــان داشــت‪ :‬غرامــت تقریبــاً بــه‬ ‫همــه شــالیکاران خســارت دیــده اســتان‬ ‫پرداخــت شــد و بــه تعــدادی کــه مشــکل‬ ‫در حســاب بانکــی داشــتند‪ ،‬بعــد از رفــع‬ ‫اشــکال واریــز خواهــد شــد ضمــن اینکــه‬ ‫عبداللهی فــر بیــان داشــت‪ :‬غرامــت بــه‬ ‫کشــاورزان بــه دلیــل خســارت در بخــش‬ ‫خشکســالی‪ ،‬باران هــای سیل اســا و در‬ ‫بخــش دام بــه بیمارهــا و تلفــات دامــی‬ ‫پرداخــت شــد‪ ،‬ضمــن اینکــه در بخــش‬ ‫شــالیکاری بیشــترین خســارت مربــوط بــه‬ ‫باران هــای ســیل اســا بوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیمه گــذاری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــرای ســال‬ ‫زراعــی ‪ ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱‬در گیــان اغــاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰‬هــزار کشــاورز در ایــن اســتان بــرای‬ ‫بیمه گــذاری اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات بیمـه ای بانــک کشــاورزی‬ ‫گیــان اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان بــرای‬ ‫برخــورداری از بیمــه کشــاورزی زارعــی‪،‬‬ ‫باغــی‪ ،‬دامــی و ابزیــان می تواننــد بــه‬ ‫دفاتــر خدمــات بیمـه ای در شهرســتان هــای‬ ‫مختلــف اســتان یــا شــعب اصلــی بانــک‬ ‫کشــاورزی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫گیــان دارای ‪۳۱۴‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫کشــاورزی اســت و ‪ ۳۱۷‬هــزار نفــر‬ ‫از مــردم اســتان در بخــش کشــاورزی‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪ .‬برنــج‪ ،‬چــای‪،‬‬ ‫زیتــون ‪،‬پیلــه ابریشــم‪ ،‬بــادام زمینــی‪،‬‬ ‫زیتــون ‪ ،‬فنــدق و مرکبــات عمده تریــن‬ ‫محصــوالت کشــاورزی گیــان هســتند‪.‬‬ ‫گیــان همچنیــن یکــی از تولیــد کننــدگان‬ ‫مهــم طیــور در کشــور اســت‪.‬‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫شــمار مــی ایــد کــه بــا ‪ ۲۳۸‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور را از‬ ‫لحــاظ ســطح زیرکشــت و همچنیــن رتبــه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقـم هــای کیفــی‬ ‫و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو رقم هــای‬ ‫پرمحصــول اســت کــه در شــالیزارهای‬ ‫گیــان کشــت می شــود‪ ،‬بیشــترین رقــم ‬ ‫هــای کشــت شــده برنــج در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫رقم هــای کیفــی هاشــمی و علــی کاظمــی‬ ‫اســت کــه افــزون بــر ‪ ۸۵‬درصــد محصــول‬ ‫برنــج گیــان را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعه ســرا‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی تشریح کرد؛‬ ‫جزئیات جدید از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت‬ ‫دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت‪:‬‬ ‫مجلــس دربــاره تعدیــل نیروهــا هشــدارهای‬ ‫الزم را بــه وزارتخانه هــا‪ ،‬دســتگاه ها‪،‬‬ ‫نهادهــا و شــرکت ها اعــام کــرد و در‬ ‫صــورت اســتنکاف انهــا از اجــرای قانــون‬ ‫بــا انــان برخــورد قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫خلیــل بهروزی فــر شــامگاه پنجشــنبه در‬ ‫جمــع خبرنــگاران دربــاره اصــاح یــا‬ ‫حــذف ارز ‪ 4‬هــزار و ‪ 200‬تومانــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬دولــت و مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تــاش دارنــد کــه هزینه هــای اضافــی‬ ‫را کاهــش دهنــد و از بودجــه در جهــت‬ ‫توســعه کشــور اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا بیــان اینکــه در گذشــته تــراز‬ ‫عملیاتــی بودجــه منفــی و ‪ 300‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــود تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫الیحــه بودجــه ســال ‪ 1401‬برعکــس الیحــه‬ ‫بودجــه پیشــین مبلــغ ‪ 150‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تــراز مثبــت پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بهروزی فــر در تشــریح اخریــن وضعیــت‬ ‫طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان‬ ‫دولــت گفــت‪ :‬طــرح ســاماندهی اســتخدام‬ ‫کارکنــان دولــت همــه وزارتخانه هــا‪،‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬ســازمان ها و‬ ‫شــرکت های وابســته و تابعــه انــان‪،‬‬ ‫نهادهــای وابســته بــه مقــام معظــم هبــری‪،‬‬ ‫شــهرداری ها و صــدا و ســیما را مشــمول‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان در‬ ‫مجلــس دربــاره نظــارت مجلــس بــر اقــدام‬ ‫دســتگاه ها بــرای تعدیــل نیروهــا پیــش‬ ‫از اجــرای طــرح ســاماندهی کارکنــان‬ ‫افــزود‪ :‬مجلــس هشــدارهای الزم را بــه‬ ‫وزارتخانه هــا‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی‪،‬‬ ‫نهادهــای عمومــی غیردولتــی‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫و ســازمان های متبــوع اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در تصویــب قانــون ذیــل‬ ‫احــکام ان بــه جرم انــگاری پرداختیــم‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صــورت اســتنکاف‬ ‫مجموعه هــا از اجــرای قانــون بــا انــان‬ ‫برخــورد قانونــی می شــود و کمیســیون‬ ‫اجتماعــی بــر نحــوه اجــرای طــرح‬ ‫ســاماندهی کارکنــان دولــت پــس از‬ ‫تبدیــل ان بــه قانــون نظــارت می کنــد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی دربــاره اختــاف نظــر کمیســیون ‬ ‫اجتماعــی و ســازمان اداری اســتخدامی‬ ‫کشــور در مــورد طــرح ســاماندهی‬ ‫کارکنــان دولــت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫اختــاف بیــن مجلــس و ســازمان اداری‬ ‫اســتخدامی بــا دخالــت رئیــس جمهــور تــا‬ ‫حــدودی برطــرف شــد‪.‬‬ ‫بهروزی فــر بــا بیــان اینکــه مــا از دولــت‬ ‫خواســتیم در ایــن زمینــه الیحــه ای بــه‬ ‫مجلــس ارائــه کنــد تــا در کنــار طــرح‬ ‫مجلــس یــک قانــون جامــع تصویــب‬ ‫شــود گفــت‪ :‬طــرح ســاماندهی اســتخدام‬ ‫کارکنــان دولــت اکنــون بــه هیئــت رئیســه‬ ‫ارجــاع داده شــده تــا در دســتور صحــن‬ ‫قــرار گیــرد و بــا دوفوریــت بــه تصویــب‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح بــه‬ ‫گونــه ای بررســی شــده کــه جامعیــت‬ ‫ان قطعــی اســت و مشــمول اصــل ‪75‬‬ ‫نمی شــود و منابعــی را بــرای اجــرای ایــن‬ ‫قانــون در نظــر نگرفتیــم افــزود‪ :‬اختالفــی‬ ‫بیــن دریافتــی نیروهــا و شــرکت واســط‬ ‫وجــود دارد و انچــه شــرکت واســط‬ ‫دریافــت می کنــد دو برابــر اســت‪.‬‬ ‫بهروزی فــر گفــت‪ :‬وقتــی نیروهــا مســتقیماً‬ ‫بــا ســازمان ها قــرارداد می بندنــد امنیــت‬ ‫شــغلی دارنــد و بدیــن ترتیــب هیــچ‬ ‫ســازمانی تــا زمــان گذشــت ســنوات‬ ‫مشــخص شــده حــق اخــراج نیروهــا را‬ ‫نــدارد؛ اگــر نیروهــای قــرارداری قصــد‬ ‫تبدیــل دارنــد بایــد در ازمــون شــرکت‬ ‫کننــد و بــه ازای ســنوات خدمتــی امتیازاتــی‬ ‫را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم فومــن و شــفت در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در مــورد تاخیــر در‬ ‫ســاخت پــل غیرهم ســطح فومــن افــزود‪:‬‬ ‫در دولــت پیشــین جلســات متعــددی بــا‬ ‫وزارت راه و شهرســازی دربــاره پیگیــری‬ ‫مشــکل ســاخت پــل غیرهم ســطح فومــن‬ ‫داشــتیم و در دولــت ســیزدهم نیــز بــا وزیــر‬ ‫راه و شهرســازی و معاونــان او جلســاتی‬ ‫برگــزار کردیــم‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫در ایــن جلســات بنــا شــد در گیــان در‬ ‫ایــن زمینــه جلسـه ای بــا دســتگاه قضایــی و‬ ‫نظارتــی داشــته باشــیم کــه در ایــن جلســه‬ ‫مصــوب شــد میــدان بــزرگ و مبلمانــی‬ ‫در محــل پــل احــداث شــود کــه جنبــه‬ ‫توریســتی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی از دربــاره پیگیری هــای انجــام شــده‬ ‫بــرای رفــع مشــکل قطــع گاز در منطقــه‬ ‫باالدســت روســتای الســک شــفت گفــت‪:‬‬ ‫بــه دلیــل ســد مخرنــی الســک مــردم‬ ‫الســک‪ ،‬کلــوان و ویســرود بــا مشــکالتی‬ ‫مواجــه هســتند کــه بنــا شــد تــا خدمــات در‬ ‫حــوزه اب‪ ،‬بــرق و گاز بــه ایــن روســتاها‬ ‫داده شــود و گازرســانی هــم در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫بهروزی فــر دربــاره ســاخت پــل روســتایی‬ ‫قلعــه رودخــان و پــل ماکلــوان عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای پــل قلعــه رودخــان اعتبــار‬ ‫خوبــی گذاشــته شــد و امیدواریــم در ســفر‬ ‫ریاســت جمهــوری تســریع در عملیــات‬ ‫اجرایــی ان مــورد توجــه قــرار گیــرد؛‬ ‫پــل کلفــت فومــن نیــز در ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم فومــن و شــفت در مجلــس‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه پــل روســتای کلفــت‬ ‫فومــن در ســال ‪ 97‬در معــرض ســیل‬ ‫قــرار گرفــت و تخریــب شــد افــزود‪:‬‬ ‫همچنیــن پایــه هــای پــل ماکلــوان نیــز‬ ‫دچــار ابشســتگی شــده کــه قــرار اســت‬ ‫کف بنــدی در پاییــن دســت پــل ایجــاد‬ ‫شــود کــه پیمانــکار ان مشــخص شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رییس هیئت امنای کمیته امداد‪:‬‬ ‫ارتقای عزت نفس مددجویان از طریق خودکفایی و توانمندسازی ضروری است‬ ‫رییــس هیئــت امنــای کمیتــه امــداد بــر‬ ‫ضــرورت ارتقــای عــزت نفــس مددجویــان از‬ ‫طریــق توانمندســازی و خودکفایــی انــان تاکیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬حجت االســام و‬ ‫المســلمین محســن کازرونــی در همایــش مدیــران‬ ‫ســتادی و اجرایــی کمیتــه امــداد اســتان تهــران‬ ‫بــا ذکــر روایتــی از رســول اکــرم (ص)‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اصــل ســخاوت ایــن اســت کــه انســان از‬ ‫خیــر و مــال خــودش بــرای دیگــران ببخشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گشاده دســتی‪ ،‬انســان را‬ ‫بــه صدهــا خیــر دیگــر می رســاند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ســخاوت فقــط یــک خوبــی نیســت بلکــه هــزاران‬ ‫خوبــی اســت؛ ســخاوت گاهــی از جــان اســت‪،‬‬ ‫ماننــد شــهدای گرانقــدر در طــول تاریــخ کــه‬ ‫ســخی ترین انســان ها بودنــد و گاهــی بــا مــال‬ ‫اســت کــه وظیفــه همــه ماســت‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت امنــای کمیتــه امــداد توضیــح داد‪:‬‬ ‫عــزت نفــس خیلــی بهتــر از ســخاوت مــال اســت‪،‬‬ ‫امــا ســخاوت نفــس و اینکــه چشم داشــتی بــه‬ ‫ثــروت و موقعیــت دیگــران نداشــته باشــیم‪ ،‬خیلــی‬ ‫باالتــر اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مــا موظــف هســتیم کســانی کــه‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد هســتند در عیــن‬ ‫حــال کــه نیازشــان برطــرف می شــود‪ ،‬عــزت‬ ‫نفــس انهــا را هــم حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫کازرونــی افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد بایــد در‬ ‫خدمت رســانی تــاش کنــد تــا بــه کرامــت افــراد‬ ‫لطمــه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت امنــای کمیتــه امــداد بــا یــاداوری‬ ‫اینکــه خودکفایــی خانواده هــای تحــت حمایــت‬ ‫در راس اهــداف ایــن نهــاد اســت‪ ،‬گفــت‪۳۰ :‬‬ ‫درصــد اشــتغال کشــور را کمیتــه امــداد شــکل‬ ‫می دهــد و ایــن خیلــی مهــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر مــا میــزان اشــتغال و‬ ‫خودکفایــی مددجویــان را باالتــر ببریــم‪ ،‬یقینـاً در‬ ‫ارتقــای عــزت نفــس انــان موفــق خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت صندوق‬ ‫توسعه ملی ‪ ۳‬برابر می شود‬ ‫رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی گفــت‪ :‬بانک هــا دو برابــر‬ ‫اورده صنــدوق را تســهیالت می دهنــد و بــا ایــن کار‪ ،‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬ســه برابــر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬مهــدی غضنفــری در ارتبــاط تصویــری بــا‬ ‫بخــش خبــری ‪ 21‬شــبکه یــک ســیما افــزود‪ :‬منابــع ریالــی صنــدوق‬ ‫در نــزد بانک هــا ســپرده گــذاری و بــه صــورت ترجیحــی‪ ،‬وام داده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫مصوبــه روز یکشــنبه هفتــه گذشــته‪ ،‬بانک هــا دو برابــر اورده‬ ‫صنــدوق را تســهیالت می دهنــد‪ ،‬امــا نــرخ ســود یــا کارمــزدی کــه‬ ‫بانک هــا دریافــت می کننــد کاهــش پیــدا نمی کنــد و الزم نیســت‬ ‫حتمــاً وام هــای خــود را بــا نــرخ ترجیحــی بدهنــد بلکــه منابــع خــود‬ ‫را بــا منابــع صنــدوق توســعه ملــی کــه ترجیحــی اســت‪ ،‬تلفیــق و نــرخ‬ ‫کارمــزد معــادل را پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫غضنفــری افــزود‪ :‬نــرخ ســود تســهیالت صنــدوق‪ 12 ،‬تــا ‪ 14‬درصــد و‬ ‫نــرخ ســود بانک هــا ممکــن اســت حــدود ‪ 20‬درصــد باشــد بنابرایــن‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ان هــا مجبــور نیســتند نــرخ ســود خــود را کاهــش‬ ‫دهنــد پــس موجــب بــی رغبتــی ان هــا نمی شــود بلکــه موجــب‬ ‫می شــود ســه برابــر انچــه تاکنــون تســهیالت می دادیــم‪ ،‬ســرمایه‬ ‫ثابــت و ســرمایه در گــردش را در اختیــار تولیدکننــدگان و بخش هــای‬ ‫مختلــف تولیــد و تجــارت‪ ،‬بگذاریــم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬ابــزار‬ ‫الزم را بــرای پــس گرفتــن مطالبــات خــود دارد؟ گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق‬ ‫بــا هیچکــدام از مشــتریان خــود قــرارداد مســتقیم نــدارد و در واقــع‬ ‫بانک هــا بــه عنــوان واســطه میــان صنــدوق توســعه ملــی و مشــتریان‬ ‫قــرارداد بســتند و ایــن صنــدوق انتظــار دارد بانک هــای عامــل‪،‬‬ ‫مطالبــات سررســید شــده را وصــول کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی گفــت‪ :‬متاســفانه بانک هــا‬ ‫بــر اســاس تجربــه حســاب ذخیــره ارزی کــه یــک حســاب شکســت‬ ‫خــورده و تجربــه خیلــی تلخــی اســت‪ ،‬نقــش موثــری در بازپرداخــت‬ ‫ایــن مطالبــات ندارنــد و فقــط کار ان هــا ایــن اســت کــه بــه مشــتری‬ ‫مراجعــه کننــد و زمانــی کــه پاســخ «نــه» را از مشــتری می شــنوند‪ ،‬ان را‬ ‫بــه صــورت مکتــوب بــرای صنــدوق می نویســند مبنــی بــر اینکــه موفــق‬ ‫نشــدند ایــن مطالبــات را وصــول کننــد‪.‬‬ ‫غضنفــری افــزود‪ :‬بــا مصوبــه امــروز‪ ،‬صنــدوق می توانــد راســا عمــل‬ ‫کنــد و ابتــدا ســراغ بانک هــا بــرود و اگــر نیــاز شــد طرح هایــی را‬ ‫کــه بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪ ،‬امــا از بازپرداخــت منابــع صنــدوق‬ ‫خــودداری می کننــد ان هــا را تملــک کننــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بدهــکاران صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی بــه مــردم معرفــی نمی شــوند؟ گفــت‪ :‬بایــد مراحــل ابتدایــی‬ ‫عملیــات برخــورد بــرای وصــول مطالبــات‪ ،‬انجــام شــود‪ ،‬چــون در‬ ‫فضــای کســب و کار نبایــد نخســتین اقــدام ان‪ ،‬بدنــام کــردن ســرمایه‬ ‫گــذاران یــا دادگاهــی کــردن ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی افــزود‪ :‬اگــر بــه نقط ـه ای‬ ‫برســیم کــه برخــی از گیرنــدگان تســهیالت بخواهنــد سرســختی نشــان‬ ‫دهنــد؛ ایــن کار هــم انجــام می شــود‪ ،‬امــا اکنــون در نقطــه ای نیســتم‬ ‫کــه نیازمنــد برخورد هــای قضایــی یــا معرفــی بــه مــردم باشــیم‪ ،‬چــون‬ ‫فضــای کســب و کار بــه اطمینــان خاطــر و کاهــش ریســک نیــاز دارد‬ ‫و چنیــن رفتار هایــی ممکــن اســت ریســک فضــای کســب و کار را‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا ابزار هــای قانونــی‪ ،‬بهتــر می توانیــم ایــن کار را‬ ‫انجــام دهیــم تــا ســرمایه گــذاران احســاس ارامــش بیشــتری داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪۱۴۰۱‬؛‬ ‫‪ ۱۵‬هزار یورو؛ مبلغ خرید خدمت‬ ‫سربازی برای مشموالن خارج از کشور‬ ‫ایــن شــامل مشــموالنی مــی شــود کــه حداقــل ‪ ۵‬ســال از غیبــت ان هــا‬ ‫گذشــته باشــد‪ .‬ان هــا مــی تواننــد بــا پرداخــت ‪ ۱۵‬هــزار یــورو نســبت‬ ‫بــه خریــد خدمــت ســربازی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫یــک عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬گفــت کــه طبــق‬ ‫مصوبــه ایــن کمیســیون مشــموالن غایــب خــارج از کشــور بــا پرداخــت‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار یــورو مــی تواننــد جهــت خریــد خدمــت ســربازی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا میرتــاج الدینــی در گفت وگــو بــا ایســنا در توضیــح مصوبــه‬ ‫کمیســیون تلفیــق بــرای خریــد خدمــت ســربازی در ســال اینــده گفــت‪:‬‬ ‫طبــق ایــن مصوبــه ان دســته از مشــموالن غایــب خــارج از کشــور کــه‬ ‫پنــج ســال از زمــان فراخــوان انــان بــه خدمــت زیــر پرچــم می گــذرد‪،‬‬ ‫در ســال اینــده بــا رعایــت اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی مــی تواننــد‬ ‫خدمــت ســربازی شــان را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــامل مشــموالنی مــی شــود کــه حداقــل ‪ ۵‬ســال از‬ ‫غیبــت ان هــا گذشــته باشــد‪ .‬ان هــا مــی تواننــد بــا پرداخــت ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫یــورو نســبت بــه خریــد خدمــت ســربازی اقــدام کننــد‪ .‬هــدف از ایــن‬ ‫مصوبــه ایــن اســت کــه ایــن افــراد بــرای تــردد بــه کشــور بــا مشــکلی‬ ‫مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا؛‬ ‫کالهبرداری‬ ‫در پوشش اگهی استخدام‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫اخرین وضعیت دستمزد کارکنان دولت از زبان عضو کمیسیون تلفیق؛‬ ‫«جزییات» افزایش حقوق کارمندان در ‪ ۱۴۰۱‬اعالم شد‬ ‫عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مجلــس از تعییــن مقــدار افزایــش حقــوق‬ ‫و دســتمزد کارکنــان دولــت بــرای ســال‬ ‫اینــده در ایــن کمیســیون خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬عضــو کمیســیون‬ ‫تلفیــق بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬مجلــس از‬ ‫تعییــن مقــدار افزایــش حقــوق و دســتمزد‬ ‫کارکنــان دولــت بــرای ســال اینــده در‬ ‫ایــن کمیســیون خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از خبرانالیــن‪ ،‬حجت االســام‬ ‫محمدرضــا میرتاج الدینــی‪ ،‬مصوبــه ایــن‬ ‫کمیســیون دربــاره حقــوق و دســتمزدها را‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۱۲‬حقوق و دستمزد‬ ‫حقــوق گروه هــای مختلــف حقوق بگیــر‬ ‫در تمامــی دســتگاههای اجرایــی مــاده ‪۲۹‬‬ ‫قانــون برنامــه ششــم توســعه و همچنیــن‬ ‫نیروهــای مســلح‪ ،‬وزارت اطالعــات و‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی از قبیــل کارکنــان‬ ‫کشــوری و لشــکری‪ ،‬اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی و پژوهشــی و قضــات بــه طــور‬ ‫متوســط بــه میــزان ‪ ۱۰‬درصــد بــه شــرح‬ ‫زیــر بــه گونــه ای افزایــش می یابــد تــا‬ ‫طبقــات پایین تــر از درصــد افزایــش‬ ‫بیشــتری برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫‪ ۱-۱‬در حکــم کارگزینــی تمامــی‬ ‫گروه هــای مختلــف حقوق بگیــر مذکــور‬ ‫مبلــغ ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۳۳۸‬هــزار ریــال معــادل‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬امتیــاز بــرای مشــمولین قانــون‬ ‫مدیریــت خدمــات کشــوری یــا معــادل‬ ‫ایــن امتیــاز بــرای مشــمولین قانــون نظــام‬ ‫هماهنــگ پرداخــت و مشــمولین مقــررات‬ ‫خــاص در ســطری جداگانــه بــا عنــوان‬ ‫افزایــش حقــوق ســال ‪ ۱۴۰۱‬درج مــی‬ ‫گــردد کــه مشــمول کســور بازنشســتگی‬ ‫اســت و در محاســبه هیچ کــدام از‬ ‫امتیــازات مربــوط بــه حقــوق و مزایــای‬ ‫مســتمر و فــوق العــاده و نظایــر ان قابــل‬ ‫محاســبه نیســت عــاوه بــر مبلــغ مذکــور‬ ‫ضریــب حقــوق بــه میــزان ‪ ۳‬درصــد‬ ‫افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫قــول افزایــش حقــوق کارمنــدان و همســان‬ ‫ســازی از زبــان نماینــده مجلس‪/‬چــه‬ ‫دریافتــی هایــی بیشــتر مــی شــوند؟‬ ‫‪ ۲_۱‬پــس از اعمــال افزایشــات موضــوع‬ ‫بنــد ‪ ۱-۱‬مجمــوع مبلــغ منــدرج در حکــم‬ ‫کارگزینــی بــرای کارکنــان رســمی و‬ ‫پیمانــی و مبلــغ قــرارداد منعقــده ماهانــه‬ ‫بــرای کارکنــان قــرارداد کار معیــن و‬ ‫کارکنــان طــرح خدمــت پزشــکان و‬ ‫پیراپزشــکان در وزارت بهداشــت درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی بــه نســبت مــدت‬ ‫کارکــرد نبایــد از ‪ ۵۶‬میلیــون ریــال کمتــر‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۱-۳‬تفــاوت تطبیــق موضــوع مــاده ‪۷۶‬‬ ‫قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در‬ ‫حکــم حقــوق بــدون تغییــر باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اســیانیوز‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫رحیــم زارع ســخنگوی کمیســیون تلفیــق‬ ‫بودجــه از افزایــش حداقــل حقــوق از ‪۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان پیشــنهاد دولــت‬ ‫در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــه ‪ ۵‬میلیــون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان توســط کمیســیون تلفیــق‬ ‫مجلــس خبــر داد‪.‬‬ ‫مخالفت نمایندگان مجلس؛‬ ‫طرح الزام بخش های خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامــی در خصــوص کالهبــرداری در‬ ‫پوشــش اگهــی اســتخدام هشــدار داد‪.‬‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان زاهــدان ‪-‬سرهنگ»حســن کیخــا» در‬ ‫خصــوص کالهبــرداری در پوشــش اگهــی اســتخدام هشــدار داد و از‬ ‫شــهروندان خواســت‪ :‬از واریــز وجــه تحــت عنــوان هزینــه پیــش ثبــت‬ ‫نــام یــا بیعانــه در اگهی هــای کاریابــی منتشــر شــده در ســایت های‬ ‫واســطه گر خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ : :‬طــی چنــد روز اخیــر متاســفانه شــاهد کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان جویــای کاری در فضــای مجــازی بوده ایــم کــه صرفــاً‬ ‫بــه واســطه اعتمــاد بــه یــک «اگهــی کاریابــی» انتشــار یافتــه در ســایت‬ ‫واســطه گــر دیــوار قربانــی طمــع ورزی فــردی کالهبــردار قــرار گرفتــه‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســرهن کیخــا فــرد کالهبــردار تحــت عنــوان اســتخدام در‬ ‫شــهرک صنعتــی توانســته بــا ایجــاد حــس اعتمــاد افــراد جویــای کار از‬ ‫ان هــا مبالغــی را تحــت عنــوان هزینــه پیــش ثبت نــام دریافــت نمایــد‪،‬‬ ‫کــه برابــر بررس ـی های صــورت گرفتــه تــا کنــون بالــغ بــر ‪ ۶۰‬نفــر از‬ ‫هــم اســتانی های عزیــز قربانــی ایــن ترفنــد کالهبردارانــه شــده اند‪.‬‬ ‫او بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬از واریــز وجــه تحــت عنــوان «پیش ثبت‬ ‫نــام» یــا بیعانــه در اگهی هــای کاریابــی منتشــر شــده در ســایت های‬ ‫واســطه گــر امتنــاع نمــوده و از ان هــا خواســت تــا اطالعــات خصوصــی‬ ‫و شــخصی خــود را در اختیــار افــراد ناشــناس در فضــای مجــازی قــرار‬ ‫ندهنــد تــا مــورد کالهبــرداری قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کیخــا گفــت‪ :‬در صــورت مواجهــه باتبلیغــات یــا مــوارد‬ ‫مشــکوک در فضــای مجــازی می تواننــد موضــوع را از طریــق ســایت‬ ‫رســمی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــه جهــت برخــورد قانونــی بــا متخلفــان و مجرمــان‬ ‫منعکــس کننــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس بــا بررســی دو فوریتــی‬ ‫طــرح الــزام بخش هــای خصوصــی در بــه‬ ‫کارگیــری نیــرو از طریــق ادارات تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی مخالفــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما‬ ‫بــه نقــل از خانــه ملــت‪ ،‬نماینــدگان در‬ ‫نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫جریــان رســیدگی بــه تقاضــای دو فوریــت‬ ‫طــرح الــزام بخش هــای خصوصــی در بــه‬ ‫کارگیــری نیــرو از طریــق ادارات تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی بــا ‪ 59‬رای موافــق‪،‬‬ ‫‪ 123‬رای مخالــف و ‪ 6‬رای ممتنــع از‬ ‫مجمــوع ‪ 206‬نماینــده حاضــر در جلســه بــا‬ ‫دو فوریــت ان مخالفــت کــرده‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫ایــن طــرح بــه صــورت عــادی رســیدگی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا صباغیــان بافقــی بــه عنــوان‬ ‫طــراح ایــن طــرح بــا اســتناد بــه بنــد (‪)2‬‬ ‫اصــل (‪ )43‬قانــون اساســی دربــاره تامیــن‬ ‫شــرایط کار‪ ،‬بنــد (‪ )9‬اصــل (‪ )3‬دربــاره‬ ‫رفــع تبعیــض در همــه زمینه هــا و اصــل‬ ‫‪ 28‬دربــاره موظــف بــودن دولــت بــه‬ ‫ایجــاد شــرایط مســاوی جهــت احــراز‬ ‫مشــاغل گفــت‪ :‬برخــی دســتگاه ها بــرای‬ ‫بــه کارگیــری نیــرو ازمــون می گیرنــد کــه‬ ‫ایــن خــوب اســت امــا برخــی شــرکت های‬ ‫خصوصــی بــه خصــوص خصولتی هــا‬ ‫هرگونــه بخواهنــد اســتخدام می کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم مهریــز و بافــق و بهابــاد‬ ‫و خاتــم و ابرکــوه در مجلــس در ادامــه‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در صــورت تصویــب ایــن‬ ‫طــرح کســانی کــه قصــد اشــتغال در بخــش‬ ‫خصوصــی و خصولتــی را دارنــد‪ ،‬بــه اداره‬ ‫کار معرفــی شــده در انجــا ثبت نــام مــی‬ ‫کننــد و شــرکت ها نیــز بعــد از اســتعالم از‬ ‫ایــن اداره هــا بــه کارگیــری نیــرو خواهنــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر برخــی افــراد‬ ‫بیــش از ‪ 5‬ســال اســت کــه دنبــال شــغل‬ ‫هســتند امــا برخــی دیگــر از خدمــت نیامــده‬ ‫بــه علــت پارتــی بازی هــا بــه ســرعت بــه‬ ‫کارگیــری می شــوند لــذا ثبــت نــام در‬ ‫اداره کار باعــث می شــود نوبــت و شــرایط‬ ‫شــغلی و تخصــص رعایــت شــده و از ایــن‬ ‫طریــق نظــارت بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫مهــرداد گودرزوندچگینــی بــه عنــوان‬ ‫مخالــف دو فوریــت ایــن طــرح گفــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون در شــرکت ها و ســازمان های‬ ‫دولتــی کــه در اختیــار مــا بوده انــد نیــز‬ ‫نتوانســته ایم در بــه کارگیــری نخبــگان‬ ‫کمــک کنیــم لــذا نمی توانیــم دســتگاه های‬ ‫خصوصــی را ملــزم کنیــم تــا از طریــق‬ ‫ادارات دولتــی نیــرو اســتخدام کننــد بلکــه‬ ‫طبــق قانــون اساســی صرفــا بایــد امــکان‬ ‫ایجــاد شــغل را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫محمدرضــا احمــدی بــه عنــوان موافــق دو‬ ‫فوریــت ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه بســیاری‬ ‫از جوانــان دنبــال شــغل هســتند امــا فقــط‬ ‫بــا پــول و پارتــی می تــوان شــاغل شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه کارگیــری افــراد نیــاز بــه‬ ‫یــک ســاز و کار ثابــت دارد و جوانــان بــا‬ ‫ثبت نــام در ســامانه می تواننــد مشــغول بــه‬ ‫کار شــوند بــدون اینکــه تحقیــر شــوند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم رشــت در مجلــس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ایــن طــرح بــه عدالــت اجتماعــی بــرای‬ ‫جوانــان جویــای کار کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫محســن زنگنــه نیــز بــه عنــوان مخالــف دو‬ ‫فوریــت ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه نبایــد‬ ‫بخــش خصوصــی را ملــزم کــرد کــه‬ ‫نیروهــای خــود را از طریــق یــک اداره‬ ‫دولتــی بــه کارگیــری کنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اگــر ایــن قانــون بــرای ســازمان های‬ ‫دولتــی بــود‪ ،‬ایــراد نداشــت امــا نمی تــوان‬ ‫بخــش خصوصــی را بــه ایــن کار اجبــار‬ ‫کــرد چــرا کــه بــا اصــول قانــون اساســی‬ ‫بــه خصــوص اصــل ‪ 44‬مغایــرت دارد و‬ ‫خــاف حمایــت از تولیــد اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تربــت حیدریــه و مــه والت‬ ‫و زاوه در مجلــس همچنیــن تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫راه انــدازی ســامانه های کار نیــز بــر عهــده‬ ‫شــرکت های کاریابــی بــوده و وزارت راه‬ ‫صرفــاً بایــد بــه عنــوان یــک ســتاد عمــل‬ ‫کــرده و بــه چالش هــای حــوزه کار‪،‬‬ ‫قانــون کار‪ ،‬روابــط کارگــر و کارفرمــا و‬ ‫اصــاح موانــع تولیــد ورود کنــد‪.‬‬ ‫محمدحســن اصفــری بــه عنــوان موافــق‬ ‫پایانــی بــا اشــاره بــه موضــوع اشــتغال‬ ‫کــه مســئله جــدی جوانــان اســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬تبعیض هــای نــاروا باعــث بیــکار‬ ‫مانــدن جوانــان تحصیلکــرده شــده اســت و‬ ‫منظــور مــا صرفــا شــرکت های خصوصــی‬ ‫کوچــک نیســت بلکــه پتروشــیمی ها‪،‬‬ ‫پاالیشــگاه ها و کارخانه هــای بــزرگ‬ ‫مشــخص نیســت از چــه طریقــی اســتخدام‬ ‫می کننــد کــه معتقدیــم بایــد همــه‬ ‫متقاضیــان کار بــه اداره کار معرفــی شــده‬ ‫و شــرکت ها و کارخانجــات نیــز از ایــن‬ ‫اداره هــا اقــدام بــه اســتخدام کننــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫معطلی سرمای ه گذاران قابل بخشش نیست‬ ‫اســتاندار گیــان هشــدار داد‪ :‬امــروز‬ ‫دغدغــه کشــور تولیــد و اشــتغال اســت؛‬ ‫لــذا در بخــش ســرمایه گــذاری بــا احــدی‬ ‫تعــارف نداریــم و معطلــی ســرمایه گــذاران‬ ‫را نخواهــم بخشــید‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی شــامگاه یکشــنبه در‬ ‫نخســتین نشســت بــا فعــاالن حــوزه رســانه‬ ‫گیــان گفــت‪ :‬نســبت بــه اجــرای پیــام‬ ‫راهبــردی مقــام معظــم رهبــری در ابتــدای‬ ‫امســال مســئولیم و تولید‪،‬اشــتغال و مســکن‬ ‫از تعهــدات مــا اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــه دور از نــگاه سیاســی‬ ‫و بــا بینــش واقــع بینانــه دولــت ســیزدهم‬ ‫در شــرایط ســخت کرونــا و تحریــم و‬ ‫همچنیــن وضعیــف اســفبار کرونا ســکان را‬ ‫بدســت گرفــت‪ ،‬امــا امــروز مــی بینیــم اگــر‬ ‫چــه نســبت بــه ســویه جدیــد هشــدار مــی‬ ‫دهیــم امــا گیــان در بحــث واکسیناســیون‬ ‫جــزو رتبــه هــای نخســت کشــور اســت و‬ ‫رســانه هــا در ایــن خصــوص بــه لحــاظ‬ ‫تاثیرگــذاری از پیشــگامان بودنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان ذخیــره کاالهــای اساســی‬ ‫و ذخایــر اســتراتژیک را مهمتریــن‬ ‫بخــش عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اگــر چــه‬ ‫در روزهــای نخســت کاری ذخایــر ایــن‬ ‫کاالهــا یــک مــاه اعــام شــد امــا االن‬ ‫ذخایــر اســتراتژیک اســتان تــا اردیبهشــت‬ ‫مــاه پیــش بینــی شــده اســت و ذخایــر ارزی‬ ‫در شــرایط خوبــی اســت ‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪:‬کشــور بــه لحــاظ رفــع‬ ‫تحریــم و خنثــی کــردن تحریــم هــا در‬ ‫شــرایط خوبــی قــرار گرفتــه و بحــث‬ ‫دیپلماســی بســیار امیدبخــش اســت‬ ‫؛لذا‪،‬همراهــی مــردم تقویــت کننــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه چــرخ هــای‬ ‫رونــق بــه حرکــت درامــده اظهــار داشــت‬ ‫‪:‬در تالشــیم ایــن وضعیــت بهتــر و بــه‬ ‫ســمت بــه ســمت بهبــود ســوق یابــد‪.‬‬ ‫صــدور مجوزهــای بــی نــام دریچــه تــازه‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری در گیــان‬ ‫نماینــده عالــی دولــت افــزود‪ :‬نکتــه مهمــی‬ ‫کــه در بنــگاه هــای تولیــدی اتفــاق افتــاده و‬ ‫در گیــان منحصــر بــه فــرد اســت صــدور‬ ‫مجوزهــای بــی نــام اســت کــه شــرایط را‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاران تســهیل مــی کنــد؛‬ ‫امــروز بــا افتخــار مــی گوییــم ‪ ۵۲‬مجــوز‬ ‫بــی نــام در بخــش هــای گردشــگری‪،‬‬ ‫صنعتــی و کشــاورزی صــادر شــده و‬ ‫تشــریفات حــذف شــده اســت‪.‬‬ ‫عباســی بیــان کــرد‪ :‬بســیاری از پــروژه هــا‬ ‫بالتکلیــف بــود کــه بــرای تکمیــل انهــا‬ ‫بــه طــور حتــم اعتبــار مــی گذاریــم‪ .‬ایــن‬ ‫پــروژه هــا همچــون تــاالر مرکــزی رشــت‬ ‫و کتابخانــه مرکــزی رشــت روی دســتمان‬ ‫مانــده و پســماند یــک ابــر چالــش اســت‬ ‫کــه بــا مطــرح کــردن ان رئیــس جمهــور‬ ‫متاثــر شــدند و اعــام کردنــد کار بایــد‬ ‫انجــام بگیــرد و االن مــی بینیــم کارهایــی‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬در روزهــای اول امدنــم از‬ ‫روســیه پیغــام رســید محصــوالت اســتان‬ ‫مثــل فلفــل دلمــه ای ‪،‬کیــوی و امثــال اینهــا‬ ‫مشــکل پیــدا کــرده و دارنــد برگشــت مــی‬ ‫زننــد ؛بررســی کردیــم و متوجــه شــدیم‬ ‫در بحــث قرنطینــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بخــش خصوصــی خــوب عمــل نکــرده‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن راســتا ‪ ٢‬مســئول عــوض‬ ‫شــدند و گفتیــم قرنطینــه محصــوالت در‬ ‫اســتان کامــا انجــام شــود و محصولــی‬ ‫صــادر شــود کــه ســالم باشــد و در کشــور‬ ‫خــود مــا هــم همینطــور امنیــت غذایــی بایــد‬ ‫مــورد اهتمــام باشــد‪.‬‬ ‫گیــان بیشــترین تاثیــر در روابــط بــا‬ ‫اوراســیا را دارد‬ ‫اســتاندار گیــان بــا بیــان اینکــه گیــان بــه‬ ‫نوعــی دروازه ایــران بــه ســمت اوراســیا‬ ‫اســت و گفــت‪ :‬در ســفر رئیــس جمهــوری‬ ‫بــر تقویــت همــکاری هــای تجــاری بــا‬ ‫روســیه تاکیــد و برنامــه هــای مدونــی‬ ‫مطــرح شــد کــه گیــان نقــش مهمــی در‬ ‫ارتبــاط ‪ ٢‬کشــور و دیگــر کشــورهای‬ ‫منطقــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫عباســی ادامــه داد‪ :‬رئیــس جمهــوری در‬ ‫ســفر اخیــر خــود بــه روســیه بــه توافقاتــی‬ ‫دســت پیــدا کردنــد کــه یکــی از انهــا‬ ‫اتصــال راه اهــن بــه اوراســیا اســت و ایــن‬ ‫موضــوع بســیار حائــز اهمیــت خواهــد بــود‬ ‫و بایســتی درتقویــت بخــش گردشــگری‬ ‫دریایــی تــاش کنیــم ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اســتان گیــان در بحــث‬ ‫ترانزیــت کریــدور شــمال بــه جنــوب بایــد‬ ‫فعــال شــود و بــه ســطحی برســد کــه هــم‬ ‫ســطح توســعه گیــان کــه در ایــن موضــوع‬ ‫عقــب اســت و جــزو ‪ ۱۰‬اســتان اخــر‬ ‫هســتیم بــه ‪ ۱۰‬اســتان اول کشــور برســیم‬ ‫؛ اقتصــاد دریــا بــه معنــای واقعــی رونــق‬ ‫پیــدا کنــد و بحــث هــای زیســت محیطــی و‬ ‫بنــادر کــه هدفمنــد اســت بــر اســاس مزیــت‬ ‫هایــی فعــال شــود‪.‬‬ ‫وی بــر تقویــت اقتصــاد کشــاورزی تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در تولیــد کیــوی در کشــور‬ ‫حــرف اول را مــی زنیــم اعتبــارات الزم‬ ‫پیــش بینــی شــده و بحــث چــای در‬ ‫اقتصــاد کشــاورزی بایــد مــورد حمایــت‬ ‫قــرار گیــرد؛ چــرا نبایــد در بحــث باغــات‬ ‫چــای موضــوع توســعه مطــرح شــود؟چرا‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار هکتــار بــاغ چــای بــه ‪ ۲۲‬هــزار‬ ‫هکتــار برســد و بقیــه بــا اســتفاده باشــد؟‬ ‫چرابرنــج فقــط یکبــار کشــت شــود؟لذا‬ ‫بــرای تقویــت اقتصــاد کشــاورزی بحــث‬ ‫ابخیــز داری و زهکشــی بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد و دیگــر محصــوالت‬ ‫کشــاورزی درســت اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫عباســی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه ســفرها و‬ ‫نظــارت هــا برنامــه محــور انجــام مــی شــود‬ ‫افــزود ‪ :‬گیــان در بحــث تولیــد طیــور ‪۱۰‬‬ ‫درصــد مــرغ کشــور را تولیــد مــی کنــد‬ ‫و ایــن موضــوع بایــد تقویــت شــود و در‬ ‫بحــث تقویــت صنعــت اجــازه ندادیــم یــک‬ ‫کارگــر اخــراج شــود یــا تعدیــل شــود‪.‬‬ ‫سفر رئیس جمهوری به گیالن‬ ‫اســتاندار گیــان بــا توجــه بــه ســفر در پیش‬ ‫رئیــس جمهــوری بــه گیــان گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫مشــکالت و نیازهــای بخــش هــای مختلــف‬ ‫اســتان از جملــه اقتصــادی ‪،‬کشــاورزی و‬ ‫صنعتــی دســته بنــدی ‪،‬و میــزان اعتبــارات‬ ‫و تســهیالت مطــرح شــده اســت و تــاش‬ ‫مــی کنیــم در ســفر رئیــس جمهــوری حــق‬ ‫اســتان مطالبــه شــود‪.‬‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکــه نقــد عملکــرد را مــی‬ ‫پذیریــم اظهــار داشــت‪ :‬در ســفر رئیــس‬ ‫جمهــوری بــه گیــان فعالیــت رســانه ای‬ ‫رصــد مــی شــود و پــس از ســفر برتریــن‬ ‫هــا تجلیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی درخصــوص وضعیــت ســد شــفارود‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص پیمانــکار کــم‬ ‫کاری مــی کنــد و در ســفر وزیــر بــه‬ ‫اســتان ایــن موضــوع پیگیــری و تعییــن‬ ‫تکلیــف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مخــازن نفتــی در دریــای‬ ‫خــزر گفــت‪:‬در ایــن دریــا مخــازن نفتــی‬ ‫کشــف شــده و در ســال ‪۹۰‬رایزنــی شــد‬ ‫و در تغییــر دولــت یازدهــم و دوازدهــم در‬ ‫ارشــیو رفــت و اعــام کردنــد چــون عمــق‬ ‫دریــا بیــش از ‪ ۷۰۰‬متــر اســت و تکنولــوژی‬ ‫نداریــم هیــچ کاری نمــی توانیــم بکنیــم امــا‬ ‫االن تــاش مــی کنیــم کارگــروه تشــکیل‬ ‫شــود و مجــددا ایــن موضــوع فعــال‬ ‫شــود؛ در خصــوص پتروشــیمی کارخانــه‬ ‫پتروشــیمی را در لوشــان در حــال صــدور‬ ‫مجــوز هســتیم کــه فعــال شــود ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫با هدف افزایش انطباق‬ ‫اموزش های تخصصی با نیاز بازار کار؛‬ ‫انعقاد توافق نامه همکاری بین‬ ‫وزارتخانه های علوم و تعاون‬ ‫توافق نامــه اجرایــی برنامــه ملــی اشــتغال جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫منظــور اجرای بخشــی از «برنامــه ملــی ایجــاد و توســعه اشــتغال پایــدار‬ ‫بیــن وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی منعقــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه دانشــگاه خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬توافق نامــه اجرایــی‬ ‫برنامــه ملــی اشــتغال جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ذیــل مصوبــات شــورای‬ ‫عالــی اشــتغال‪ ،‬بــه منظــور اجرای بخشــی از «برنامــه ملــی ایجــاد و‬ ‫توســعه اشــتغال پایــدار بــا هــدف ایجــاد بــه طــور میانگیــن ســاالنه یــک‬ ‫میلیــون فرصــت شــغلی طــی ســال های ‪ ۱۴۰۰‬الــی ‪ »۱۴۰۴‬بیــن وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫منعقــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن توافق نامــه بــا هــدف افزایــش انطبــاق اموزش هــای تخصصــی بــا‬ ‫نیــاز بــازار کار بــه منظــور ایجــاد و تثبیــت اشــتغال و ارتقــای مهــارت‬ ‫تخصصــی و اشــتغال پذیری فــارغ التحصیــان بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫توســعه اموزش هــای فنــی و حرف ـه ای‪ ،‬مهارتــی و کســب و کار بــرای‬ ‫دانشــجویان از طریــق غنی ســازی اوقــات فراغــت و برنامه هــای فــوق‬ ‫برنامــه و بــا اســتفاده از ظرفیــت دروس مختلــف مرتبــط و فعال ســازی‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬پیگیــری لحــاظ امتیــاز (ترفیــع – ارتقــاء) بــرای اســاتیدی‬ ‫کــه بــه اشــتغال دانشــجویان و دانش اموختــگان کمــک می کننــد‪،‬‬ ‫کمــک دانشــگاه ها بــه شناســایی مزیت هــای اقتصــادی و فرصت هــای‬ ‫اشــتغال و بهبــود فضــای کســب و کار در اســتان ها و شهرســتان ها بــا‬ ‫روش هــای علمــی و کمــک بــه تقویــت و ترویــج فناوری هــای مربــوط‬ ‫بــه تولیــد و ایجــاد اشــتغال در ســطوح مختلــف ملــی‪ ،‬منطقــه ای و‬ ‫محلــی از جملــه مفــاد ایــن توافق نامــه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر مفــاد ایــن توافق نامــه می تــوان بــه کمــک بــه تقویــت و‬ ‫ترویــج فرهنــگ کار‪ ،‬تعــاون و اشــتغال و کارافرینــی بیــن دانشــجویان‬ ‫و اســاتید دانشــگاه‪ ،‬برنامه ریــزی بــرای تقویــت کلینیک هــای مشــاوره‬ ‫اشــتغال و کســب و کار بــرای دانشــجویان‪ ،‬برنامه ریــزی بــرای تقویــت‬ ‫فعالیت هــای نواورانــه و فن اورانــه در دانشــگاه ها‪ ،‬ایجــاد امــکان‬ ‫اســتفاده از امکانــات موجــود در دانشــگاه ها (فضــا و تجهیــزات و…)‬ ‫بــرای اشــتغال دانشــجویان و دانــش اموختــگان‪ ،‬ثبــت اقدامــات مرتبــط‬ ‫بــا اشــتغال در ســامانه های وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و‬ ‫کمــک بــه انطبــاق امــوزش و بــازار کار اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــر اســاس ایــن توافــق نامــه متعهــد‬ ‫اســت نســبت بــه ایجــاد و توســعه کســب و کار و اشــتغال پایــدار در‬ ‫مناطــق هــدف و بــرای گروه هــای هــدف مطابــق برنامــه اعالمــی و‬ ‫همچنیــن نســبت بــه ورود اطالعــات و داده هــای برنامـه ای بــا جزئیــات‬ ‫تعییــن جامعــه هــدف‪ ،‬مناطــق جغرافیایــی‪ ،‬منابــع مالــی و نقــش افرینــی‬ ‫در حلقــه و عوامــل موثــر در اشــتغال در درگاه داشــبرد برنامــه ملــی‬ ‫اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫ایجــاد زمینــه فعالیــت و مشــارکت طرفیــن در زیســت بــوم ملــی اشــتغال‬ ‫جهــت راهبــری و نظــارت بــر برنامه هــای اشــتغال‪ ،‬اقــدام و پیگیــری‬ ‫الزم جهــت تســهیل در اجــرای برنامه هــای اشــتغال در هماهنگــی بــا‬ ‫ســایر نهاد هــای ذیربــط در حــوزه تدویــن برنامــه و بودجــه در ســطح‬ ‫ملــی و اســتانی و هماهنگــی و پیگیــری الزم جهــت تامیــن منابــع‬ ‫مالــی برنامه هــای اشــتغال نیــز از تعهــدات وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــر اســاس ایــن توافــق نامــه اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن توافق نامــه کــه توســط محمدعلــی زلف ـی گل وزیــر‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و حجــت اهلل عبدالملکــی وزیــر تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی بــه امضــاء رســید‪ ،‬بــرای طرفیــن بــه مــدت دو‬ ‫ســال نافــذ و الزم االجراســت‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫تسهیالت حمایتی بنیاد برکت؛‬ ‫طبق اعالم اتاق اصناف ایران‪:‬‬ ‫اعالم شرایط جدید فعالیت‬ ‫اصناف در زمان کرونا‬ ‫طبــق اعــام اتــاق اصنــاف ایــران‪ ۹ ،‬گــروه صنفــی بــا داشــتن تاییدیــه‬ ‫تزریــق واکســن دو دوز در ســامانه امیــد و اخــذ ‪ QR‬کــد از ســامانه مجــاز‬ ‫بــه فعالیــت می شــوند و بایــد در وضعیــت قرنطینــه بیمــاری نباشــند و ســایر‬ ‫مشــاغل خــارج از لیســت‪ ،‬صرفــا بــا داشــتن تاییدیــه تزریــق واکســن و اخــذ‬ ‫‪ QR‬کــد مربوطــه از ســامانه و در وضعیــت قرنطینــه نبــودن‪ ،‬می تواننــد‬ ‫فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬اتــاق اصنــاف ایــران طــی اطالعی ـه ای اعــام کــرد‬ ‫کــه در راســتای اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا‪ ،‬بارگــذاری اطالعــات‬ ‫واحدهــای صنفــی سراســر کشــور بــر بســتر ســامانه امیــد بــه نشــانی ‪asnaf.‬‬ ‫‪ moi.ir‬الزامــی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس طــرح مدیریــت هوشــمند بیمــاری کرونــا‪ ،‬الزامــات و ضمانــت‬ ‫اجــرای فعالیت هــای پنــج گانــه مدیریــت هوشــمند بــر بســتر ســامانه امیــد‬ ‫بــرای «دســتگاه های اجرایــی»‪« ،‬خدمــات گیرنــدگان از دســتگاه هــای‬ ‫موضــوع مــاده ‪ ۲‬قانــون مدیریــت بحــران»‪ « ،‬واحدهــا و فعالیــت هــای‬ ‫صنفــی (تجــاری‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬خدماتــی‪ ،‬تفریحــی‪ ،‬رفاهــی‪ ،‬تولیــدی‪،‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کارگاهــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬تحقیقاتــی و اموزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی و «تــردد خودروهــای شــخصی و حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی (بــرون و درون شــهر) » ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫در بخــش «واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی (تجــاری‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫تفریحــی‪ ،‬رفاهــی‪ ،‬تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬کارگاهــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی»‪،‬‬ ‫مشــاغلی کــه اســامی ان هــا در ادامــه ذکــر می شــود‪ ،‬بــا داشــتن تاییدیــه‬ ‫تزریــق واکســن دو دوز در ســامانه امیــد‪ ،‬و اخــذ ‪ QR‬کــد از ســامانه مجــاز‬ ‫بــه فعالیــت می شــوند‪ .‬ضمنــا ایــن واحدهــا بایــد در وضعیــت قرنطینــه‬ ‫بیمــاری نباشــند‪ .‬ســایر مشــاغل خــارج از لیســت‪ ،‬صرفــا بــا داشــتن تاییدیــه‬ ‫تزریــق واکســن و اخــذ ‪ QR‬کــد مربوطــه از ســامانه و در وضعیــت قرنطینــه‬ ‫نبــودن در زمــان فعالیــت می تواننــد فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫مراجعــان بــه واحدهــا و فعالیت هــای صنفــی نیــز بایــد دارای تاییدیــه‬ ‫تزریــق واکســن در ســامانه بــوده و همچنیــن در وضعیــت قرنطینــه و بیمــاری‬ ‫نباشــند‪.‬‬ ‫ضمانــت اجرایــی ایــن طــرح در مرحلــه اول اخطــار کتبــی پلمــب بــه‬ ‫واحدهــا (صنفــی و …) کــه بــدون داشــتن الزامــات طــرح و اخــذ ‪QR‬‬ ‫کــد از ســامانه امیــد فعالیــت دارنــد‪ ،‬اســت‪ .‬مرحلــه دوم شــامل مســدود‬ ‫کــردن پــوز بانکــی بــه مــدت دو هفتــه بــرای واحدهــا (صنفــی و …) ناقــض‬ ‫الزامــات تعییــن شــده و در مرحلــه ســوم در صــورت عــدم رعایــت الزامــات‬ ‫بــه مــدت ‪ ۳۰‬روز پلمــب می شــود‪ .‬البتــه در صــورت رعایــت الزامــات و‬ ‫تاییــد وزارت بهداشــت نســبت بــه رفــع پلمــب اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســئوالن و ناظــران ایــن طــرح نیــز شــامل وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی (ناظــر عالــی)‪ ،‬اتــاق اصنــاف ایــران (ناظــر در اجــرا)‪،‬‬ ‫اتحادیــه مربــوط (مســئول اجــرا)‪ ،‬وزارت صمــت‪ ،‬نیــروی انتظامی‪ ،‬ســازمان‬ ‫هــای نظــام پزشــکی‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬کشــاورزی (همــکار)‪ ،‬وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی ‪ ،‬وزارت ورزش و جوانــان‪ ،‬وزارت میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی (ناظــر حــوزه هــای ذی ربــط) اســت‪.‬‬ ‫‪ ۹‬گــروه شــغلی کــه ملــزم بــه دریافــت دو دوز واکســن شــدند نیــز بــه شــرح‬ ‫زیر اســت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مراکــز ســرو غــذا در محــل از قبیــل‪ :‬رســتوران‪ ،‬چایخانــه‪ ،‬قهوه خانــه‪،‬‬ ‫کافــی شــاپ‪ ،‬فســت فــود‬ ‫‪ -۲‬تاالرپذیرائی و باغ تاالر‬ ‫‪ -۳‬اســتادیوم های و باشــگاه های مســابقات ورزشــی‪ ،‬باشــگاه های‬ ‫ورزشــی سرپوشــیده‪ ،‬اســتخرهای شــنای سرپوشــیده‪ ،‬پارک هــای تفریحــی‬ ‫ابــی‪ ،‬شــهر بــازی و مراکــز تفریحــی ) مســقف‬ ‫‪ -۴‬پاساژ‪ ،‬فروشگاه زنجیرهای‬ ‫‪ -۵‬تمامی مراکز اقامتی از قبیل هتل‪ ،‬متل‪ ،‬مسافرخانه‪ ،‬بوم گردیی‬ ‫‪ -۶‬تورهای گردشگری‬ ‫‪ -۷‬بانک ها و موسسات خدمات مالی‪ ،‬کارگزاری های بورس‬ ‫‪ -۸‬دفاتــر پیشــخوان دولــت‪ ،‬پلیــس بعــاوه ‪ ،۱۰‬دفاتــر خدمــات تلفــن‬ ‫همــراه‪ ،‬دفاتــر ارائــه خدمــات قضایــی و مراکــز مشــابه‬ ‫‪ -۹‬سالن های سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی‬ ‫اتــاق اصنــاف ایــران تاکیــد کــرده کــه الزم اســت اتاق هــا و اتحادیه هــای‬ ‫صنفــی‪ ،‬نظــارت فعاالنــه بــر اجــرای مصوبــه مذکــور را معمــول داشــته تــا‬ ‫بــا تغییــرات غیــر مترقبــه ناشــی از گســترش شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه تعطیلــی صنــوف نشــود‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫برکت کارافرینی به سبک کسب و کارهای خانگی در صومعه سرا‬ ‫در حالــی کــه نبــود نقدینگــی و نبــود‬ ‫حمایت هــای مالــی از تولیــدات و‬ ‫محصــوالت خانگــی از چالش هــای پیــش‬ ‫روی زنــان کارافریــن بــه شــمار مـی رود‪،‬‬ ‫بنیــاد برکــت از کســب وکارهای‬ ‫خــرد و کوچــک و حضــور بانــوان در‬ ‫تمــام مشــاغلی کــه اســتعداد و توانایــی‬ ‫راه انــدازی ان را داشــته باشــند‪ ،‬حمایــت‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از‬ ‫صومعه ســرا‪ ،‬اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫موتــور محــرک توســعه و رونــق اقتصــادی‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه اینکــه نیمــی از‬ ‫جمعیــت کشــور را بانــوان تشــکیل‬ ‫می دهنــد طبعـاً ایــن هــدف بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن نقــش موثــر ایــن قشــر از جامعــه‬ ‫محقــق نمی شــود‪.‬‬ ‫بانــوان موفــق و کارافریــن از گذشــته‬ ‫تــا بــه االن همــواره بــه طــور مســتقیم یــا‬ ‫غیرمســتقیم در تامیــن معــاش خانــواده‬ ‫همــکاری داشــته اند و دالیــل متعــددی‬ ‫از جملــه اســتقالل مالــی و کســب‬ ‫درامــد‪ ،‬کمــک بــه تامیــن هزینه هــای‬ ‫خانــواده‪ ،‬پس انــداز‪ ،‬فــرار از بیــکاری‪،‬‬ ‫خودشــکوفایی و کســب وجــه اجتماعــی‬ ‫در حضــور ان هــا در عرصه هــای‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال اثرگــذار بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫«ســید طیبــه ســیدی» از بانــوان موفــق‬ ‫در حــوزه تولیــدات محصــوالت و‬ ‫بســته بندی های خانگــی در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگار فــارس گفــت‪ :‬حمایــت از‬ ‫کســب وکارهای بانــوان بــه ویــژه زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار و ان هایــی کــه بــه‬ ‫نحــوی بــا بیــکاری اعضــا خانــواده روبــرو‬ ‫هســتند می توانــد بســتر شــغلی اعضــای‬ ‫خانــواده را ســبب شــود و بــا کمــک‬ ‫بــه معیشــت خانوارهــا فرصــت حضــور‬ ‫ان هــا در اجتمــاع را در کنــار رســیدگی‬ ‫بــه وظایــف خانــه و تربیــت فرزنــدان را‬ ‫فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تســهیالت حمایتــی‬ ‫بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام (ره) امیــد افرینــی را در‬ ‫جامعــه بانــوان فعــال و توانمنــد موجــب‬ ‫شــده و انتظــار مـی رود محــدود بــه مقطــع‬ ‫خــاص نباشــد و پایــدار باشــد ایــن نهضــت‬ ‫حمایت هــای بــا برکــت؛ اشــتغال کــه‬ ‫مهم تریــن عامــل در زمینــه شــکوفایی‬ ‫توانایــی زنــان در زمینه هــای متنــوع شــغلی‬ ‫اســت بــا تســهیالت کم بهــره می توانــد‬ ‫عرص ـه ای بــرای پرتــاب رســیدن اهــداف‬ ‫شــغلی بانــوان فعــال باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خانــم ســیدی‪ ،‬تولیــد کننــده‬ ‫طیــف وســیعی از محصــوالت خوراکــی‬ ‫کــه در خانــه تولیــد و بســته بندی‬ ‫می شــود؛ امــروزه طیف وســیعی از کســب‬ ‫و کارهــای خــرد و کوچــک در حــوزه‬ ‫بانــوان مــورد حمایــت بنیــاد برکــت قــرار‬ ‫گرفتــه کــه ایــن می توانــد در بخش هــای‬ ‫مختلــف اقتصــاد از جملــه صنایــع غذایــی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬باغــداری‪،‬‬ ‫فــراوری محصــوالت و خدماتــی‬ ‫فرصت هــای کســب و کار را توســعه‬ ‫بخشــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن فعــال می گویــد‪:‬‬ ‫قبــول نــدارم کســی بگویــد بیــکار هســتم‬ ‫مــا بــا انــدک امکاناتــی کــه در اختیــار‬ ‫داریــم می توانیــم درامدهــای قابــل‬ ‫توجهــی را ایجــاد کنیــم کــه اعضــای‬ ‫خانــواده نیــز از ایــن بســتر منتفــع شــوند و‬ ‫مشــغول بــه کار شــوند «خواســتن توانســتن‬ ‫اســت اگــر بخواهیــم میشــود» همــان طــور‬ ‫کــه مــن بــا وجــود بســیاری از مشــکالت‬ ‫اقتصــادی توانســتم بــا کارهــای کوچک و‬ ‫دســت بافته هــا شــروع کنــم و بســته بندی‬ ‫انــواع ســبزیجات معطــر خشــک‪ ،‬انــواع‬ ‫شــیرینی جات‪ ،‬ترشــیحات‪ ،‬عرقیــات‬ ‫گیاهــان‪ ،‬تنقالتــی کــه در اشــپزخانه‬ ‫خــود تولیــد کنــم بــه درامــدی کــه بتوانــد‬ ‫مطلــوب باشــد‪ ،‬برســم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه توســعه در حــوزه‬ ‫تولیــد مشــاغل می توانــد افزایــش منابــع‬ ‫تولیــد و رونــق درامدزایــی را رقــم‬ ‫زنــد گفــت‪ :‬بــا تســهیالت بنیــاد برکــت‬ ‫توانســتم بســیاری از امکانــات تولیــد از‬ ‫جملــه دســتگاه میــوه خشــک کــن و‬ ‫انــواع لــوازم کــه کارم را توســعه دهــم‬ ‫کــه قبــل از ان بــا اجــاره کــردن لــوازم‬ ‫بیشــتر دریافتــی فــروش محصوالتــم بــه ان‬ ‫ســمت هزینــه می شــد و درامــدم انــدک‬ ‫بــود‪ ،‬امــا امــروز توانســتم موفقانــه بــه راه‬ ‫تولیــد و توســعه شــغلم بــا حمایــت ایــن‬ ‫نهــاد حمایتــی ادامــه دهــم‪.‬‬ ‫گســترش اشــتغال پایــدار بــا ایجاد مشــاغل‬ ‫خانگــی یکــی از راه هــای رونــق اقتصــادی‬ ‫و بســتر مناســبی بــرای اشــتغال زایی‬ ‫اعضــای خانــواده بــه شــمار مــی رود‬ ‫کســب وکارهای خــرد و کوچــک‬ ‫خانگــی بــا کمتریــن هزینــه و مــواد اولیــه‬ ‫در کنــار خانــواده ضمــن ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار و درامدزایــی بــرای خانــواده در‬ ‫رشــد و پویایــی اقتصــاد و فعالیت هــای‬ ‫اجتماعــی موثــر اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل شیالت گیالن؛‬ ‫میزان پرورش ماهیان خاویاری در استان گیالن افزایش یافت‬ ‫مدیــرکل شــیالت اســتان گیــان گفــت‪:‬‬ ‫در ‪ ۸‬ماهــه نخســت امســال ‪ ۸۰۰‬کیلوگــرم‬ ‫خاویــار در اســتان تولیــد شــد کــه ایــن‬ ‫میــزان تولیــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫عظیــم مدبــری‪ ،‬دربــاره اقدامــات شــیالت‬ ‫اســتان گیــان بــرای حمایــت از افزایــش‬ ‫تولیــد در واحــد ســطح اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اداره کل شــیالت در راســتای تحقــق‬ ‫افزایــش تولیــد در واحــد ســطح اقــدام‬ ‫بــه ارائــه تســهیالت ســرمایه در گــردش‬ ‫متناســب بــا ظرفیــت تولیــدی می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گیــان عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫مدیــران و بهره بــرداران پــرورش ماهیــان‬ ‫گرمابــی می تواننــد بــا مراجعــه بــه ادارات‬ ‫شــیالت شهرســتان ها و ثبــت نــام در‬ ‫ســامانه مربــوط و ثبــت درخواســت‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه دریافــت تســهیالت ســرمایه در گــردش‬ ‫متناســب بــا ظرفیــت تولیــدی خــود اقــدام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی تامیــن و اختصــاص نهاده هــای اولیــه‬ ‫بــه فعــاالن حــوزه ابزی پــروری در‬ ‫راســتای افزایــش تولیــد در واحــد ســطح را‬ ‫مــورد اشــاره قــرار داد و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در همیــن رابطــه امســال بــه مقــدار حــدود‬ ‫‪ 4‬هــزار و ‪ 500‬تــن نهاده هــای اولیــه مــورد‬ ‫نیــاز بــرای متقاضیــان ارائــه شــد‪.‬‬ ‫مدبــری بــا بیــان اینکــه ایــن نهاده هــای‬ ‫اولیــه شــامل مــوادی از قبیــل ســویا‪ ،‬ذرت‬ ‫و جــو بــود ابــراز داشــت‪ :‬نهاده هــای‬ ‫مذکــور جهــت تهیــه خــوراک ماهــی از‬ ‫محــل ارز ترجیحــی و یاران ـه ای در اختیــار‬ ‫تشــکل های ابزی پــروری و کارخانجــات‬ ‫تولیــد خــوراک ماهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گیــان از اختصــاص‬ ‫ردیف هــای اعتبــاری بــرای اخــذ‬ ‫تســهیالت در راســتای اجــرای طرح هــای‬ ‫مربــوط بــه افزایــش ســطح تولیــد خبــر داد‬ ‫و افــزود‪ :‬جهــت افزایــش تولیــد در واحــد‬ ‫ســطح مــزارع ابزی پــروری بــا هــدف‬ ‫ارتقــای بهــره وری تولیــد عالقمنــدان‬ ‫می تواننــد از ایــن تســهیالت بهره گیــری‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا کلیــه‬ ‫متقاضیــان عالقمنــد بــه اجــرای طــرح‬ ‫تجهیــز و مکانیزاســیون می تواننــد پــس‬ ‫از اخــذ مجــوز از ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان از‬ ‫ردیف هــای اعتبــاری مربوطــه نســبت بــه‬ ‫اخــذ تســهیالت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدبــری در پاســخ بــه ســوال میــزان تولیــد‬ ‫خاویــار از ابتــدای ســال تاکنــون در اســتان‬ ‫گیــان ابــراز داشــت‪ :‬در ‪ 8‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال ‪ 1400‬میــزان ‪ 800‬کیلوگــرم خاویــار‬ ‫در اســتان تولیــد شــد کــه ایــن میــزان‬ ‫تولیــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گیــان بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایــش ‪ 26‬درصــدی صیــد ماهــی در‬ ‫گیــان گفــت‪ :‬بیشــتر ســبد صیــد صیــادان‬ ‫پــره دو گونــه ماهــی ســفید و کفــال بــوده‬ ‫کــه ایــن مقــدار صیــد بــرای ماهــی ســفید‬ ‫‪ 44‬درصــد‪ ،‬ماهــی کفــال ‪ 53‬درصــد و ‪3‬‬ ‫درصــد مربــوط بــه ســایر ابزیــان دریــای‬ ‫خــزر بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 10 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش کشور خبر داد‪:‬‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد‪:‬‬ ‫شرایط دریافت‬ ‫وام بدون ضامن‬ ‫در شــرایطی کــه مشــتریان بانک هــا بــرای دریافــت وام هــای خُ ــرد‬ ‫همــواره بایــد از هفــت خــوان رســتم عبــور کننــد‪ ،‬اظهــارات مســئوالن‬ ‫بانکــی و دســتور رئیــس جمهــوری حاکــی از ان اســت کــه زیــن پــس‪،‬‬ ‫فراینــد اخــذ ضامــن بــرای پرداخــت وام هــای زیــر‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه ســمت اعتبارســنجی م ـی رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایســنا‪ ،‬در نشســت امــروز رئیــس جمهــوری‬ ‫بــا مدیــران عامــل بانک هــا پنــج دســتور بــه شــبکه بانکــی ابــاغ شــد‬ ‫کــه حــول محورهایــی چــون ســخت گیری بــر بدحســاب ها‪ ،‬تســهیل‬ ‫پرداخــت وام بــه مــردم‪ ،‬واگــذاری بنگاه هــای تملیــک شــده توســط‬ ‫بانک هــا‪ ،‬اســترداد ســود مــازاد دریافتــی از مــردم و تولیدکننــدگان‬ ‫و بازنگــری در مقــررات و نظامــات بانکــی بــه نفــع مــردم و اجــرای‬ ‫عدالــت اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬رئیــس جمهــوری در ایــن جلســه بــه بانک هــا دســتور‬ ‫داد تــا پرداخــت تســهیالت خــرد بــه مــردم بــا اعتبارســنجی جایگزیــن‬ ‫اخــذ وثیقــه شــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬علــی بهــادری جهرمی_ســخنگوی دولــت هــم از‬ ‫تغییــر نــوع وثیق ـ ه بــرای وام هــای زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی ایــن تغییــر‪ ،‬کســی کــه کارمنــد یــا حقــوق بگیــر ثابــت‬ ‫دولــت اســت می توانــد حقــوق خــود را وثیقــه و اعتبــار وامــش کنــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرده بــود کــه‬ ‫نظــام بانکــی بــرای وثیقــه وام هــای خــرد بــه ســمت اعتبارســنجی‬ ‫حرکــت کــرده و بــا فراهــم شــدن مقدمــات ایــن امــر‪ ،‬بــه زودی افــراد‬ ‫می تواننــد ســیم کارت‪ ،‬ســهام عدالــت و یارانــه خــود را بــه عنــوان‬ ‫وثیقــه وام هــای خــرد بــه بانک هــا ارائــه دهنــد و وام مــورد نظــر را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫طراحی هفت سامانه ویژه فرش دستباف در کشور‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش کشــور بــا بیــان‬ ‫اینکــه هفــت ســامانه بــرای فــرش دســتباف‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫ســامانه کارت شناســایی هوشــمند صــادر‬ ‫می شــود و خدمــات متعــددی از جملــه‬ ‫ثبــت مهــارت قالیبافــی صــورت خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫فرحنــاز رافــع ‪ ۲۸‬دی مــاه در نشســت‬ ‫خبــری بــا بیــان اینکــه تعــداد بافنــدگان‬ ‫فــرش در کشــور‪ ،‬دو میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬از ایــن‬ ‫تعــداد بیــش از ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر بیمـه شــده‬ ‫هســتند‪ ،‬کــه ایــن افــراد در واحدهــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬تعاونی هــای شــهری و روســتایی‬ ‫مشــعول بــه کار هســتند و یقینــا تعــداد‬ ‫بافنــدگان بیــش از ایــن مقــدار اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش کشــور‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬هفــت ســامانه بــرای فــرش‬ ‫دســتباف طراحــی شــده اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫ســامانه کارت شناســایی هوشــمند صــادر‬ ‫می شــود و خدمــات متعــددی از جملــه‬ ‫ثبــت مهــارت قالیبافــی صــورت خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مشــکل اصلــی فــرش‬ ‫کشــور‪ ،‬صــادرات و رکــود در ایــن‬ ‫صنعــت و هنــر اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫دیگــر مشــکل اساســی صنعــت قالیبافــی‪،‬‬ ‫نبــود خودبــاوری در میــان تولیدکننــدگان‬ ‫و صادرکننــدگان اســت‪ ،‬فــرش جــزو‬ ‫کاالهایــی اســت کــه می توانــد از‬ ‫مشــوق های صادراتــی اســتفاده کنــد‪ ،‬الزم‬ ‫بــه یــاداوری اســت کــه نمایشــگاه های‬ ‫بین المللــی فــرش در اینــده ای نزدیــک‬ ‫دکتر سحر بنکدارپور خبر داد ؛‬ ‫برنامه مرکز نواوری و تحول دیجیتال برای رشد شرک ت های نوپا‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬اعــام مســئوالن بانــک مرکــزی حاکــی از ان اســت‬ ‫کــه دسترســی بــه ســامانه اعتبارســنجی بــرای عمــوم مــردم فراهــم شــده‬ ‫و می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه های کریدیــت و پرداخــت هزینـه ای‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰۰‬تومــان از وضعیــت اعتبــار ســنجی خــود مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــرای اینکــه بتوانیــد بــدون ضامــن وام دریافــت کنیــد‬ ‫بایــد از ســابقه اعتبــاری خوبــی برخــوردار و خــوش حســاب باشــید کــه‬ ‫رقــم و ســابقه چک هــای وصــول یــا برگشــت خــورده افــراد‪ ،‬پرداخــت‬ ‫بــه موقــع قبــوض بــرق‪ ،‬گاز و جرائــم رانندگــی از جملــه عوامــل‬ ‫تاثیرگــذار بــر کســب رتبــه اعتبــاری مناســب اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬رتبــه اعتبــاری بیانگــر میــزان ریســک اعتبــار ســنجی‬ ‫مشــتریان در بازپرداخــت تعهداتــش اســت و در اعتبارســنجی از‬ ‫اطالعــات وضعیــت گذشــته و جــاری متقاضــی اســتفاده می شــود تــا‬ ‫رفتــار او را در اینــده پیــش بینــی کنــد‪.‬‬ ‫در اعتبارســنجی‪ ،‬مشــتریان بــه ســه گــروه حقیقــی مصرفــی‪ ،‬حقیقــی‬ ‫حرفــه ای و حقوقــی دســته بنــدی می شــوند کــه اشــخاص حقیقــی‬ ‫مصرفــی‪ ،‬افــرادی هســتند کــه بــه عنــوان مصــرف کننــده‪ ،‬متقاضــی‬ ‫خریــد اعتبــاری هســتند و بــرای اعتبارســنجی اشــخاص حقیقــی‬ ‫مصرفــی معمــوال از متغیرهــای هویتــی‪ ،‬ســکونتی‪ ،‬درامــدی و ســابقه ای‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در روســیه و امــارات برگــزار می شــود و‬ ‫تمامــی صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان‬ ‫می تواننــد در ایــن نمایشــگاه حضــور‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رافــع بــا تاکیــد بــر اهمیــت برندســازی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن امــر را بایــد تولیدکننــده و‬ ‫تجــار انجــام دهنــد‪ ،‬البتــه ایــن امادگــی‬ ‫وجــود دارد کــه طرح هــا و نقش هــای‬ ‫خــاص ثبــت شــوند‪ ،‬به عــاوه تــاش بــر‬ ‫ایــن اســت کــه تعهــد ارزی بــر فــرش‬ ‫برداشــته شــود‪ ،‬قیمــت تمام شــده فــرش‬ ‫دســتباف در ایــران بــاال اســت و بایــد بــه‬ ‫دنبــال تولیــد فــرش هنــری حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش کشــور بــا بیــان‬ ‫اینکــه فــرش ایــران در دنیــا بالمنــازع‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اهمیــت ایــن هنــر ایرانــی‬ ‫بــه انــدازه ای اســت کــه اگــر صــادرات‬ ‫فــرش ایــران افــول کنــد‪ ،‬صــادرات فــرش‬ ‫در کل جهــان نیــز تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫گرفتــه و کاهــش پیــدا می کنــد‪ ،‬بــه بیــان‬ ‫دیگــر فــرش ایــران بــدون رقیــب بــوده و‬ ‫ایــن خودمــان بــرای خــود رقیــب ایجــاد‬ ‫می کنیــم ‪.‬‬ ‫درخصــوص‬ ‫پایــان‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫فارغ التحصیــان رشــته فــرش‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬اقداماتــی بــرای ایــن افــراد صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬امــا هنــوز ایــن امــور ثبــت‬ ‫نشــده اند‪ ،‬هــدف ایــن اســت کــه‬ ‫تحصیل کننــدگان حــوزه فــرش خــود بــه‬ ‫بازاریــاب و تولیدکننــده تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز نــواوری و تحــول دیجیتــال‪،‬‬ ‫کمــک بــه تجاری ســازی نــواوری در کس ـب ‬ ‫و کارهــای نویــن و نــواور در ایــن حــوزه را از‬ ‫ماموریت هــای ایــن مرکــز نــام بــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تجربیــات کســب شــده‪ ،‬حمایــت‬ ‫از شــرکت های بــزرگ را در دســتور کار قــرار‬ ‫دادیــم تــا از ایــن طریــق موفقیــت شــرکت های‬ ‫نوپــا تضمیــن شــود‪.‬‬ ‫دکتــر ســحر بنکدارپــور در گفــت و گــو بــا‬ ‫ایســنا‪ ،‬اتــاق بازرگانــی تهــران را بــه عنــوان‬ ‫نهــاد متولــی رشــد و توســعه اقتصــادی بخــش‬ ‫خصوصــی کشــور توصیــف کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس ایــن نهــاد همــگام بــا تغییــرات‬ ‫صــورت گرفتــه در انقــاب صنعتــی چهــارم و‬ ‫بــا هــدف توانمندســازی و ارتقــای قابلیت هــای‬ ‫توســعه نــواوری و گســترش فنــاوری در حــوزه‬ ‫کســب وکارها‪ ،‬اقــدام بــه راه انــدازی مرکــز‬ ‫نــواوری و تحــول دیجیتــال در ســال گذشــته‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تمرکــز مرکــز نــواوری اتــاق تهــران را‬ ‫ایجــاد همــکاری راهبــردی بیــن شــرکت های‬ ‫نوپــای فنــاور و کس ـب وکارها عنــوان کــرد و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ماموریت هــای مرکــز نــواوری‬ ‫و تحــول دیجیتــال‪ ،‬شــتابدهی و کمــک بــه‬ ‫تجاری ســازی نــواوری در کســب وکارهای‬ ‫نویــن و نــواور‪ ،‬ارتقــای جایــگاه ســرمایه‬ ‫انســانی نخبــه‪ ،‬مهارت افزایــی و کمــک‬ ‫بــه رفــع موانــع توســعه کســب وکارها و‬ ‫افزایــش ســهم بــازار و فرهنگ ســازی و‬ ‫ترویــج نــواوری و تحــول دیجیتــال در حــوزه‬ ‫کســب وکارها اســت‪.‬‬ ‫بنکدارپــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا کنــون‬ ‫همــواره از حمایــت از شــرکت های کوچــک‬ ‫و ‪ SME‬هــا صحبــت شــده‪ ،‬امــا تجربــه نشــان‬ ‫داد کــه ایــن اقدامــات کافــی نیســت؛ چــرا‬ ‫کــه بــر اســاس گزارش هــا درصــد حیــات‬ ‫و عمــر اســتارت اپ ها در دنیــا پاییــن و در‬ ‫ایــران بســیار پایین تــر از ســطح معمــول در دنیــا‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن اگــر حمایــت از شــرکت های‬ ‫بــزرگ و مگاترندهــا را در دســتور کار‬ ‫خــود بگذاریــم و در راســتای ایــن حمایــت‪،‬‬ ‫اســتارت اپ ها را بــه شــرکت های بــزرگ‬ ‫وصــل کنیــم‪ ،‬درصــد موفقیــت شــرکت های‬ ‫نوپــا هــم افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز نــواوری و تحــول دیجیتــال‬ ‫بــا بیــان اینکــه شــرکت های بــزرگ فنــاور‬ ‫نیــز انتفــاع بیشــتری از ایــن مــدل حمایتــی‬ ‫خواهنــد بــرد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ایــن دقیقــا همــان‬ ‫رویکــردی اســت کــه مرکــز نــواوری و تحــول‬ ‫دیجیتــال ان را دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در راســتای اجــرای‬ ‫ایــن اهــداف اقداماتــی از قبیــل برگــزاری‬ ‫رویدادهــای احصــاء نیــاز‪ ،‬دوره هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬مشــاوره های کســب وکار‪،‬‬ ‫مشــاوره های میــز خدمــت‪ ،‬بــه همرســانی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬نشســت های انتقــال تجربــه‪،‬‬ ‫رفــع چالــش شــرکت های بــزرگ و کوچــک‬ ‫از طریــق رایزنــی بــا نهادهــا و بخش هــای‬ ‫دولتــی‪ ،‬خصوصــی و خصولتــی را در دســتور‬ ‫کار خــود قــرار داده ایــم‪.‬‬ صفحه 12 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫فهرست عجیب مشاغل سخت و زیان اور؛‬ ‫درخواست ‪ ۱۲۰۰‬شغل برای قرار گرفتن در فهرست مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫بــه گــزارش شــهرارانیوز‪۱۵ ،‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬راننــده‬ ‫کامیــون و اتوبــوس به تازگــی نامــه ای بــرای‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬رئیــس ســازمان‬ ‫تامین اجتماعــی و رئیــس کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلــس نوشــته و خواســته اند کــه راننــدگان‬ ‫خودروهــای ســنگین را زیرمجموعــه مشــاغل‬ ‫ســخت و زیــان اور قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن نخســتین بار نیســت کــه کارکنــان یــک‬ ‫صنــف خواهــان قــرار گرفتــن در فهرســت مشــاغل‬ ‫ســخت و زیــان اور هســتند‪ .‬از ســال ‪۱۳۳۱‬کــه‬ ‫قانــون بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان اور‬ ‫بــرای نخســتین بار در قانــون بیمه هــای اجتماعــی‬ ‫کارگــران مطــرح شــد تــا بــه امــروز ده هــا صنــف‬ ‫خــود را مســتحق بازنشســتگی پــس از ‪۲۰‬ســال‬ ‫فعالیــت می داننــد‪ .‬گــواه ان درخواســت‬ ‫‪۱۲۰۰‬شــغل بــرای قــرار گرفتــن در فهرســت‬ ‫مشــاغل ســخت و زیــان اور در کمیتــه بررســی‬ ‫مشــاغل وزارت کار اســت کــه اغلــب انهــا فاقــد‬ ‫شــرایط عنــوان شــدند‪ .‬در ســال ‪۱۳۹۴‬پــس از‬ ‫بررس ـی های الزم حــدود ‪ ۱۱۰‬شــغل در ‪۱۳‬گــروه‬ ‫شــغلی احصــا و بــه تصویــب شــورای عالی‬ ‫حفاظــت فنــی رســید تــا از ایــن بــه بعــد کمیته هــای‬ ‫بــدوی ادارات تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســتان ها طبــق معیارهــای مشــخص شــده و‬ ‫دســتورالعمل واحــد‪ ،‬درخصــوص درخواســت‬ ‫بیمه شــدگان بــرای بازنشســتگی براســاس مشــاغل‬ ‫ســخت و زیــان اور تصمیم گیــری کننــد‪.‬‬ ‫‪۲‬گــروه مشــاغل ســخت و زیــان اور وجــود‬ ‫دارد؛ دســته اول کارهایــی اســت کــه در‬ ‫انهــا عوامــل فیزیکــی‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬مکانیکــی و‬ ‫بیولوژیکــی محیــط کار‪ ،‬غیراســتاندارد بــوده و‬ ‫بــر اثــر اشــتغال کارگــر تنشــی به مراتــب باالتــر‬ ‫از ظرفیت هــای طبیعــی (جســمی و روانــی) در او‬ ‫ایجــاد می شــود کــه نتیجــه ان بیمــاری شــغلی و‬ ‫عــوارض ناشــی از ان بــوده اســت و دســته دوم‬ ‫مشــاغلی هســتند کــه ماهیتــا ســخت و زیــان اور‬ ‫هســتند و درصــورت به کارگیــری تمهیــدات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ایمنــی و تدابیــر مناســب ســختی کار‬ ‫کاهــش می یابــد‪ ،‬ولــی ســخت و زیــان اوری‬ ‫ایــن مشــاغل حــذف نمی شــود‪۲ .‬دیــدگاه دربــاره‬ ‫افزایــش مشــاغل ســخت و زیــان اور و بــه تبــع ان‬ ‫بازنشســتگی پیــش از موعــد وجــود دارد؛ دســته ای‬ ‫از کارشناســان می گویندکــه ایــن قانــون باعــث‬ ‫ورشکســتگی صندوق هــای تامیــن اجتماعــی‬ ‫می شــود‪ ،‬ولــی گــروه دیگــر می گوینــد کــه‬ ‫افزایــش ‪۴‬درصــدی نــرخ پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫نســبت بــه شــرایط عــادی بازنشســتگی‪ ،‬باعــث‬ ‫افزایــش منابــع درامــدی تامیــن اجتماعــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫پایــداری صندوق هــای بازنشســتگی در خطــر‬ ‫اســت‬ ‫روزبــه کردونــی‪ ،‬رئیــس موسســه عالــی پژوهــش‬ ‫تامیــن اجتماعــی جــزو گــروه اول اســت‪ .‬او در‬ ‫این بــاره می گویــد‪ :‬طــرح بازنشســتگی پیــش‬ ‫از موعــد مشــاغل ســخت و زیــان اور‪ ،‬در حالــی‬ ‫مطــرح شــده کــه صندوق هــای بازنشســتگی‬ ‫کشــور بــه دالیــل مختلــف بــا چالش هــای‬ ‫پایــداری مالــی مواجــه هســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫نه تنهــا درامدهــا کفــاف هزینه هــای جــاری را‬ ‫نمی دهنــد‪ ،‬بلکــه اینــده تامیــن مالــی تعهــدات‬ ‫بلندمــدت انهــا نیــز بــا تهدیــد مواجــه اســت‪ .‬غیــر‬ ‫از ان‪ ،‬ایــن رونــد خــاف مســیری اســت کــه در‬ ‫راســتای افزایــش امیــد بــه زندگــی در کشــورهای‬ ‫مختلــف دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫کردونــی تاکیــد دارد کــه بایــد بــه مــردم دربــاره‬ ‫اســیب های اجــرای طــرح بازنشســتگی پیــش از‬ ‫موعــد اطالعــات بیشــتری داد تــا نســبت بــه تبعــات‬ ‫ان اگاه باشــند؛ «بازنشســتگی پیــش از موعــد از‬ ‫یک ســو بــا کاهــش درامدهــای صندوق هــای‬ ‫بیم ـه ای و از ســوی دیگــر بــا افزایــش هزینه هــای‬ ‫انهــا‪ ،‬پایــداری مالــی صندوق هــا را بــه خطــر‬ ‫می انــدازد‪ .‬همچنیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد‬ ‫مغایــر بــا اصــول بیمـه ای و دقیقــا معکــوس بــا روند‬ ‫اصالحــات صندوق هــای بازنشســتگی در جهــان‬ ‫اســت‪ .‬درحالی کــه تجربــه کشــورهای مختلــف‬ ‫نشــان از اصــاح قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی‬ ‫در راســتای افزایــش ســن بازنشســتگی دارد‪».‬‬ ‫برخــی می گوینــد کــه طــرح بازنشســتگی پیــش‬ ‫از موعــد‪ ،‬بــه افزایــش اشــتغال جوانــان کمــک‬ ‫می کنــد‪ ،‬امــا کردونــی معتقــد اســت کــه «ایــن‬ ‫ایــده پشــتوانه علمــی معتبــری نــدارد و شــواهد‬ ‫علمــی هیــچ ارتبــاط مثبــت قطعــی را بیــن کاهــش‬ ‫ســن بازنشســتگی و افزایــش اشــتغال جوانــان‬ ‫نشــان نمی دهــد‪ .‬حتــی بســیاری از مطالعــات‬ ‫نشــان می دهــد کــه کاهــش ســن بازنشســتگی‬ ‫بــه اشــتغال جوانــان کمکــی نمی کنــد‪ .‬اگــر هــم‬ ‫ایــن جایگزینــی در اقتصــاد ایــران تاییــد شــود‪،‬‬ ‫تضمینــی بــرای جایگزینــی کامــل و تناظــر‬ ‫یک به یــک ان نیســت‪».‬‬ ‫رئیــس موسســه پژوهــش تامیــن اجتماعــی در‬ ‫ادامــه بــه موضــوع ســالمندی جمعیــت اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬هنگامــی کــه ســالمندی جمعیــت‬ ‫در کشــور بــه وقــوع بپیونــدد‪ ،‬بــا ایــن حجــم‬ ‫از مســتمری بگیران تامیــن مالــی مســتمری ها‬ ‫به طــور قطــع بــا مشــکل مواجــه خواهــد بــود و بــار‬ ‫اجتماعــی گســترده ای بــه همــراه خواهــد داشــت و‬ ‫بــدون تردیــد از ایــن نظــر پایــداری جمعیتــی را بــه‬ ‫خطــر می انــدازد‪».‬‬ ‫گسترش بخش غیررسمی اقتصاد‬ ‫کردونــی بــا بیــان اینکــه بازنشســتگی زودهنــگام‪،‬‬ ‫بــا خارج کــردن افــراد غیرســالمند از بــازار کار‬ ‫رســمی‪ ،‬بــه رشــد اقتصــادی‪ ،‬در شــرایطی کــه‬ ‫بایــد بــرای وقــوع پدیــده ســالمندی در کشــور‬ ‫امادگــی داشــته باشــیم‪ ،‬ضربــه می زنــد‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬بازنشســتگی پیــش از موعــد چــون منجــر بــه‬ ‫گســترش بخــش غیررســمی می شــود‪ ،‬افزایــش‬ ‫هزینه هــای اداری و بازرســی درنتیجــه تمکیــن‬ ‫نکــردن بــه قانــون را ممکــن اســت در پــی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه شــرایط تورمــی‬ ‫کشــور و نظــر بــه قوانیــن موجــود درخصــوص‬ ‫اشــتغال بازنشســتگان‪ ،‬نظــر بــه اینکــه از یک ســو‬ ‫مســتمری ها کفــاف زندگــی مســتمری بگیران‬ ‫را نمی دهــد و از ســوی دیگــر مســتمری بگیران‬ ‫توانایــی انجــام کار را دارنــد‪ ،‬بازنشســتگی های‬ ‫زودهنــگام قطع ـاً بــه گســترش بخــش غیررســمی‬ ‫اقتصــاد دامــن خواهــد زد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از نقدهایــی کــه مخالفان بازنشســتگی‬ ‫پیــش از موعــد دارنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه بهداشــت‬ ‫روانــی افــراد را بــه خطــر می انــدازد‪ .‬کردونــی‬ ‫در این بــاره گفــت‪ :‬بازنشســتگی پیــش از موعــد‬ ‫فراینــد اســیب بــه بهداشــت روانــی افــراد‪،‬‬ ‫به خصــوص مــردان را کــه عمومـاً بــر اثــر کاهــش‬ ‫فعالیــت اجتماعــی در دوران بازنشســتگی رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬تســریع می کنــد‪ .‬همچنیــن طــرح‬ ‫بازنشســتگی پیــش از موعــد بــا سیاســت های‬ ‫ترویــج فرهنــگ کار در میــان مــردم در تناقــض‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫امــا موافقــان بازنشســتگی پیــش از موعــد و‬ ‫افزایــش فهرســت مشــاغل ســخت و زیــان اور‬ ‫می گوینــد کــه ایــن قانــون بــه افزایــش اشــتغال در‬ ‫میــان جوانــان کمــک می کنــد و از طــرف دیگــر‬ ‫نــرخ امیــدواری بــه زندگــی را در افــراد میانســال‬ ‫بــاال می بــرد‪ .‬همچنیــن موسســه عالــی پژوهــش‬ ‫تامیــن اجتماعــی اخیــرا تحقیقــی درخصــوص‬ ‫مشــاغل ســخت و زیــان اور بــا عنــوان «بررســی‬ ‫تاثیــر اجــرای بازنشســتگی پیــش از موعــد بــر‬ ‫منابــع و مصــارف ســازمان تامین اجتماعــی» ارائــه‬ ‫داده‪ ،‬کــه در فصــل چهــارم ان از زبــان موافقــان‬ ‫بازنشســتگی بیــش از موعــد نوشــته اســت‪:‬‬ ‫«به دلیــل افزایــش ‪۴‬درصــدی نــرخ حــق بیمــه‬ ‫نســبت بــه شــرایط عــادی بازنشســتگی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایــش منابــع درامــدی ســازمان تامین اجتماعــی‬ ‫بــه ازای تک تــک افــراد مشــمول هســتیم‪ .‬پــس‬ ‫ایــن روش بــه درامدزایــی صندوق هــا کمــک‬ ‫می کنــد‪».‬‬ ‫کارفرمایانی که قانون را دور می زنند‬ ‫البتــه اینگونــه نیســت کــه همــه کارکنــان مشــاغل‬ ‫ســخت و زیــان اور بتواننــد از مزایــای ان‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬بســیاری از انهــا به علــت دور‬ ‫زدن کارفرمــا بــرای نپرداختــن ســهم ‪۴‬درصــدی‬ ‫عمــا از بازنشســتگی ‪۲۰‬ســال کار محــروم هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر مباحــث دنبالــه داری دربــاره‬ ‫اینکــه کــدام صنــوف در گــروه مشــاغل ســخت و‬ ‫زیــان اور قــرار می گیرنــد بیــن فعــاالن کارگــری‬ ‫و کارفرمایــی به وجــود امــده اســت‪ .‬فعــاالن‬ ‫کارفرمایــی از قوانیــن مرتبــط بــا مشــاغل ســخت‬ ‫و زیــان اور و مصادیــق ایــن نــوع مشــاغل انتقــاد‬ ‫دارنــد و هرازگاهــی خواهــان بازنگــری در ایــن‬ ‫مــورد می شــوند؛ خواســته ای کــه می توانــد منجــر‬ ‫بــه تضییــع حقــوق کارگرانــی شــود کــه بــه ســختی‬ ‫کار می کننــد و کار انهــا اســیب های متعــدد‬ ‫روانــی و جســمی بــرای انهــا به دنبــال دارد‪.‬‬ ‫دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی‬ ‫کارگــران ایــران در این بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫«سوءاســتفاده هایی در بحــث مشــاغل ســخت‬ ‫و زیــان اور وجــود دارد‪ .‬بــرای مثــال برخــی‬ ‫کارفرمایــان کارگــران را مجبــور بــه توافــق‬ ‫می کننــد؛ یعنــی رضایــت انهــا را می گیرنــد‬ ‫تــا حــق بیمــه مشــاغل ســخت و زیــان اور را‬ ‫نپردازنــد و انهــا هــم به دلیــل تــرس از بیــکاری‬ ‫چیــزی نمی گوینــد‪ .‬در واقع‪،‬ان طــور نیســت‬ ‫کــه هــر کــس در مشــاغل ســخت و زیــان اور‬ ‫فعالیــت داشــت به صــورت اتوماتیـک وار مشــمول‬ ‫قوانیــن مربــوط بــه ان شــود‪ .‬افــراد بایــد پیگیــر‬ ‫ایــن وضعیــت باشــند و خیلی هــا ‪ ۳۰‬ســال کار‬ ‫می کننــد و دنبــال چنیــن چیــزی هــم نمی رونــد‪.‬‬ ‫هــادی ابویــی همچنیــن در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود گفــت‪ :‬یــک بحــث مهــم دیگــر‬ ‫دربــاره مشــاغل ســخت و زیــان اور نــوع پرداخــت‬ ‫حــق بیمــه اســت‪ .‬ایــن امــکان وجــود دارد کــه‬ ‫کارفرمایــان جــای پرداخــت ‪۴‬درصــد حــق‬ ‫بیمــه مشــاغل ســخت و زیــان اور به صــورت‬ ‫ماهانــه‪ ،‬ان را جمــع کننــد و یــک جــا بپردازنــد‬ ‫درحالی کــه وقتــی حــق بیمــه جمــع می شــود در‬ ‫مــوارد زیــادی مشــکل ایجــاد می شــود؛ بنابرایــن‬ ‫بهتــر اســت پرداخــت حــق بیمــه مشــاغل ســخت‬ ‫و زیــان اور ماه به مــاه باشــد‪ .‬همچنیــن بعضــی از‬ ‫کارفرمایــان افــراد دیگــری را به عنــوان کارگــر‬ ‫مشــاغل ســخت و زیــان اور معرفــی می کننــد کــه‬ ‫از دوســتان و نزدیکانشــان هســتند و بدین ترتیــب‬ ‫دنبــال سوءاســتفاده از ایــن قانــون می رونــد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیر امور عشایری گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫نبود برند؛ گره فرش و گلیم عشایر گیالن‬ ‫در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫مدیــر امــور عشــایری گفــت‪ :‬بــه دلیــل نبــود برنــد فــرش و گلیــم عشــایر‬ ‫گیــان از راهیابــی بــه بازارهــای بــزرگ داخلــی و خارجــی بازمانــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬حســن همتــی در گفــت و گــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا‬ ‫بیــان اینکــه تولیــدات عشــایر گیــان طرفــدار زیــادی دارد و از بــازار‬ ‫پســندی باالیــی برخــوردار اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه برندســازی قــوی در‬ ‫ایــن زمینــه وجــود نــدارد و انچنــان کــه شایســته اســت تولیــدات عشــایر‬ ‫اســتان بــه بازارهــای هــدف داخلــی و خارجــی شناســانده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان تالــش بیشــترین جمعیــت عشــایری گیــان‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پــس از تالــش‪،‬‬ ‫شهرســتان رودبــار بزرگتریــن شهرســتان دارای جمعیــت عشــایری‬ ‫گیــان اســت‪.‬‬ ‫همتــی بــا بیــان اینکــه مــی تــوان تولیــدات عشــایر گیــان را بــه جهانیــان‬ ‫عرضــه کــرد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ضــروری اســت زنجیــره تولیــد صنایــع دســتی‬ ‫عشــایر در گیــان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور عشــایری گیــان تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص بایــد از‬ ‫ظرفیت هــای اســتان اســتفاده شــود و بایــد موانعــی را کــه بســتر معرفــی‬ ‫فــرش و گلیــم عشــایر تالــش و دیگــر شهرســتان های عشــایری گیــان‬ ‫رضوانشــهر و رودبــار وجــود دارد را از ســر راه برداریــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر شــرایط بــرای عشــایر فراهــم شــود تولیــدات زیبایــی‬ ‫بــرای عرضــه بــه بازارهــای جهانــی دارنــد‪.‬‬ ‫همتــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر محصــوالت و تولیــدات عشــایر‬ ‫گیــان در نمایشــگاه و بازارهــای داخلــی بــه فــروش رســانده می شــود‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬فعــا تعاونــی عشــایری در اســتان فعالیــت خوبــی دارنــد و‬ ‫تولیــدات صنایــع دســتی را بــه بــازار عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بافــت گلیــم‪ ،‬فــرش و تولیــد دیگــر صنایــع دســتی‬ ‫بانــوان عشــایر از مشــاغل خانگــی عشــایر اســتان محســوب مــی شــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬زنــان عشــایر بــا فعالیــت در ایــن حــوزه درامــد‬ ‫خانــوار خــود را ارتقــا می دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور عشــایری گیــان تصریــح کــرد‪ :‬زنــان عشــایر در فــروش‬ ‫محصــوالت صنایــع دســتی خــود نیــز نقــش پررنگــی دارنــد؛ ضمــن‬ ‫اینکــه مــردان عشــایر نیــز در فــروش محصــوالت صنایــع دســتی فعالیــت‬ ‫قابــل توجهــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر عشــایر بــرای فــروش محصــوالت عشــایر همچنــان‬ ‫بــه صــورت ســنتی کار می کننــد و بازارهــای جدیــد مــی توانــد‬ ‫وضعیــت اقتصــادی عشــایر را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫همتــی اضافــه کــرد‪ :‬علی رغــم اینکــه مــواد اولیــه گــران شــده اســت‬ ‫امــا تولیــدات محصــوالت عشــایری چنــدان گــران نشــده و عشــایر بــه‬ ‫جــای گــران کــردن تولیداتشــان تــاش مــی کننــد کــه ســود کمتــری‬ ‫نصیبشــان شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بازارهــای فــروش در شهرســتان هــای گیــان‬ ‫بــرای فــروش تولیــدات عشــایری بســیار کمــک کننــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫افزایــش تولیــد محصــوالت عشــایری بــه خصــوص فــرش و گلیــم در‬ ‫شهرســتان های رودبــار‪ ،‬تالــش و رضوانشــهر شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور عشــایری گیــان از رســانه های اســتان خواســت در معرفــی‬ ‫و شناســایی محصــوالت عشــایر بــه خصــوص فــرش و گلیــم تالــش‬ ‫تــاش مضاعــف داشــته باشــند و گفــت‪ :‬زنــان عشــایر همچنــان هنــر‬ ‫زیبــای بافــت گلیــم و فــرش را بــه دختــران خــود امــوزش مــی دهنــد‬ ‫تــا انهــا نیــز بــا فعالیــت در ایــن عرصــه بتواننــد در اینــده درامــد‬ ‫خانــوار خــود را ارتقــا دهنــد‪.‬‬ ‫همتــی یــاداور شــد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۵۹۸‬نفــر خانــوار عشــایری در گیــان‬ ‫وجــود دارد کــه ‪ ۹۴۰‬نفــر از ایــن خانوارهــا در تالــش مســتقر هســتند‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫عبدالملکی‪:‬‬ ‫قران کریم مملو از‬ ‫تاکید بر کار و تعاون است‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کارو رفــاه اجتماعــی «حجــت اهلل عبدالملکــی»‪ ،‬درائین‬ ‫اختتامیــه پانزدهمیــن دوره مســابقات قــران کریــم‪ ،‬ویــژه جامعــه کار و‬ ‫تولیــد کــه بــه شــکل ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫زمینــه ســازی بــرای حضــور جامعــه کار و تولیــد در حــوزه فعالیــت‬ ‫هــای قرانــی بســیار ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برگــزاری مســابقات قرانــی‪ ،‬بــرکات زیــادی بــرای جامعــه‬ ‫کار و تولیــد دارد وایــن موضــوع بــه کل جامعــه نیــز تســری خواهــد‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬در تعالیــم دینــی از مــا‬ ‫خواســته شــده بــا مفاهیــم قــران انــس و تعامــل داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه قــران کریــم یــک ســند مهــم و جــدی‬ ‫بــرای انســان ســازی محســوب مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬رویدادهایــی ماننــد‬ ‫برگــزاری مســابقات قرانــی بــه طــور قطــع مســیری در قلــب انســان بــه‬ ‫ســمت باطــن بــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد‪ :‬حــوزه فرهنگــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫در ســتاد و اســتان ها تکلیــف دارنــد کــه درارتبــاط بــا موضــوع ترویــج‬ ‫موضوعــات قرانــی فعالیــت اساســی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار داشــت‪ :‬انتظــار داریــم‬ ‫هــر ســاله ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور تعــداد بیشــتری از افــراد‬ ‫برگــزار شــود‪ .‬در ایــن برنامــه هــا تعــدادی نوابــغ و اســتعدادهای جدیــد‬ ‫نیــز کشــف مــی شــوند کــه نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه منظــور حضــور در‬ ‫مســابقات کشــوری و بیــن المللــی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درهــم امیختگــی قــران بــا زندگــی مــا موضــوع بســیار‬ ‫مهمــی اســت کــه بایــد قــدردان ان باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز‬ ‫در ایــن نشســت گفــت‪ :‬مفاهیــم قرانــی بایــد بــا محــور انــس و تدبــر در‬ ‫میــان جامعــه کار و تــاش گســترش یابــد‬ ‫محمــد چکشــیان افــزود‪ :‬وجــود بیمــاری کرونــا مــی توانســت موجــب‬ ‫تضعیــف شــرایط برگــزاری مســابقات قرانــی شــود ولــی بــه فضــل‬ ‫الهــی بــا قــوت برگــزار شــد و امیــد اســت در ســالهای اینــده پــس از‬ ‫اتمــام کرونــا بتوانیــم مســابقات و همایــش هــای باشــکوهی در حــوزه‬ ‫فعالیــت هــای قرانــی برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از جامعــه کار و تولیــد بــرای حضــور و مشــارکت‬ ‫پربــار در مســابقات قرانــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه جمعیــت میلیونــی‬ ‫جامعــه کار و تولیــد الزم اســت از ایــن ظرفیــت در جهــت ترویــج‬ ‫مبانــی ‪ ،‬انــس و تدبــر در مفاهیــم قــران اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫چکشــیان افــزود‪ :‬در ایــن راســتا از ایــده هــای افــراد حاضــر در جامعــه‬ ‫کار و تولیــد اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫رویکــرد تقویــت کمــی و کیفــی مســابقات قرانــی و جریــان انــس و‬ ‫تدبــر در مفاهیــم قرانــی را محورهــای فعالیــت هــای فرهنگــی جامعــه‬ ‫کار و تولیــد دانســت‪.‬‬ ‫چکشــیان افــزود‪ :‬در همــه حــوزه هایــی کــه در بخــش هــای معرفتــی و‬ ‫دینــی بــه ان پرداختــه ایــم و حتــی موضوعاتــی ماننــد ورزش کارگــری‬ ‫و مســائل مرتبــط بــا کار و تولیــد‪ ،‬بــه هــم افزایــی و ایــده پــردازی همــه‬ ‫افــراد ایــن جامعــه نیازمنــد هســتیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه خانــواده هــا هــم مخاطــب مــا‬ ‫هســتند بایــد در حــوزه فعالیــت هــای قرانــی توجــه ویــژه ای بــه ان‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬در همــه حــوزه هــای فرهنگــی در چارچــوب فعالیــت هــای‬ ‫وزارت کار بایــد بــه دنبــال فعالیــت هــای تحولــی بــود‪.‬‬ ‫مرحلــه اســتانی ایــن دوره مســابقات بــا حــدود ‪ 2‬هــزار شــرکت کننــده‬ ‫از خــرداد اغــاز شــده و مرحلــه کشــوری نیــز از دوازدهــم دی مــاه‬ ‫شــروع و بــا حضــور ‪ 250‬شــرکت کننــده در ‪ 5‬رشــته در بخــش هــای‬ ‫خواهــران و بــرادران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫پــس از اجــرای مســابقات در بخــش هــای مختلــف بــا حضــور داوران‬ ‫برجســته قرانــی کشــور‪ ،‬برنــدگان ایــن مســابقات‪ ،‬مشــخص و اعــام‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت علوم خبر داد‪:‬‬ ‫تدوین طرح ملی ترویج کارافرینی در دانشگاه های کشور‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم‬ ‫گفــت‪ :‬تدویــن طــرح ملــی ترویــج‬ ‫کارافرینــی در دانشــگاه های کشــور در‬ ‫وزارت علــوم در حــال نهایــی شــدن اســت‬ ‫و پــس از تاییــد وزیــر علــوم بــه دانشــگاه ها‬ ‫ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از اداره کل روابــط‬ ‫عمومــی وزارت علــوم‪ ،‬دکتــر علــی‬ ‫خیرالدیــن در نشســت مشــترک بــا دکتــر‬ ‫مســعود گنجــی رئیــس صنــدوق رفــاه‬ ‫دانشــجویان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی و‬ ‫تاکیــد وزیــر علــوم بــر ارایــه راهــکاری‬ ‫در ایــن خصــوص‪ ،‬معاونــت فنــاوری و‬ ‫نــواوری بــا کمــک ســایر بخــش هــای‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تدویــن طــرح ملــی ترویــج‬ ‫کارافرینــی در دانشــگاه های کشــور را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن طــرح‪ ،‬از ایجــاد‬ ‫اشــتغال مبتنــی بــر دانــش کــه در قالــب‬ ‫فعالیــت در شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫و واحدهــای فنــاور صــورت بگیــرد‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت صنــدوق رفــاه‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬صنــدوق پژوهــش و فنــاوری‬ ‫و ســایر صنــدوق هــای مرتبــط ماننــد‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی حمایــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر امیــد رضایی فــر‪ ،‬سرپرســت دفتــر‬ ‫پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــواوری نیــز در‬ ‫خصــوص ایــن طــرح گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از‬ ‫حمایت هــای صنــدوق رفــاه دانشــجویان و‬ ‫ابتــکار عمــل معاونــت فنــاوی و نــواوری‬ ‫وزارت عتــف و پارک هــای علــم و‬ ‫فنــاوری طــرح دســتیار فنــاوری بــه‬ ‫صــورت ازمایشــی جهــت توانمندســازی‬ ‫دانشــجویان اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر مســعود گنجــی رئیــس صنــدوق رفاه‬ ‫دانشــجویان وزارت علــوم نیــز بــا اســتقبال‬ ‫از تدویــن طــرح ملــی ترویــج کارافرینــی‬ ‫در دانشــگاه های کشــور گفــت‪ :‬صنــدوق‬ ‫رفــاه دانشــجویان امادگــی کامــل دارد در‬ ‫چاچــوب وظایــف خــود حداکثــر حمایــت‬ ‫را از اجــرای ایــن طــرح بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معاونــت فنــاوری‬ ‫بــا همــکاری صنــدوق رفــاه دانشــجویان‬ ‫در خصــوص ســایر مــوارد قابــل اجــراء‬ ‫از جملــه موضــوع صندوق هــای حمایــت‬ ‫از فنــاوری‪ ،‬توســعه مراکــز کارافرینــی‬ ‫و گرنت هــای توســعه ســطح امادگــی‬ ‫فنــاوری بــرای ســطوح اولیــه دانشــگاهی را‬ ‫در قالــب تفاهم نامــه مــورد بررســی قــرار‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی کار‪:‬‬ ‫شمار بیکاران در سراسر جهان به ‪ ۲۰۷‬میلیون نفر خواهد رسید‬ ‫ســازمان بیــن المللــی کار در گزارشــی‬ ‫اورده اســت کــه شــمار بیــکاران جهــان در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬میــادی بــه ‪ ۲۰۷‬میلیــون نفــر‬ ‫خواهــد رســید کــه ایــن میــزان ‪ ۲۱‬میلیــون‬ ‫بیشــتر از شــمار بیــکاران در پایــان ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میــادی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از‬ ‫خبرگــزاری تــاس‪ ،‬در گــزارش ســازمان‬ ‫بیــن المللــی کار(‪ )ILO‬در خصــوص‬ ‫میــزان اشــتغال در ســطح جهــان اورده‬ ‫شــده اســت کــه اشــتغالزایی در کشــورهای‬ ‫بــا درامــد ســرانه بــاال بــا بهبــود ویــژه ای‬ ‫روبــرو خواهــد شــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه اشــتغالزایی در کشــورهای بــا درامــد‬ ‫متوســط ســرانه یــا پاییــن بــه رونــد نزولــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش ســازمان بین المللــی‬ ‫کار کــه روز دوشــنبه در ژنــو منتشــر شــد‪،‬‬ ‫ایــن ســازمان پیش بینــی کــرده اســت کــه‬ ‫تعــداد بیــکاران در جهــان در ســال جــاری‬ ‫بــه ‪ ۲۰۷‬میلیــون نفــر برســد کــه ایــن میــزان‬ ‫‪ ۲۱‬میلیــون نفــر بیشــتر از ســال ‪ ۲۰۱۹‬اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن گــزارش امــده اســت‪:‬‬ ‫پیــش بینــی می شــود نــرخ بیــکاری جهانــی‬ ‫حداقــل تــا ســال ‪ ۲۰۲۳‬باالتــر از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬باشــد‪ ،‬از طــرف دیگــر تعــداد کل‬ ‫بیــکاران نیــز در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــا ‪ ۷‬میلیــون‬ ‫نفــر کاهــش بــه ‪ ۲۰۷‬میلیــون نفــر خواهــد‬ ‫رســید‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد‬ ‫بیــکاران در سراســر جهــان در ســال ‪۲۱۰۹‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۸۶‬میلیــون نفــر بــود‪.‬‬ ‫ســازمان بیــن المللــی کار تاکیــد کــرده کــه‬ ‫از پیــش بینی هــای خوشــبینانه خــود بــرای‬ ‫بهبــود وضعیــت بــازار کار در ســال جــاری‬ ‫و پایــان همــه گیــری ویــروس کرونــا‬ ‫عقــب نشــینی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن پیش بینی هــای رشــد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ســازمان بیــن المللــی کار انتظــار‬ ‫دارد کل ســاعات کار در ســال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫تقریبــاً ‪ ۲‬درصــد کمتــر از ســاعات کاری‬ ‫قبــل از همه گیــری کرونــا باشــد‪ .‬ژوئــن‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬ایــن ســازمان پیــش بینــی‬ ‫کــرده بــو کــه ایــن رقــم در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۱‬درصــد کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬بحــران ناشــی از‬ ‫همه گیــری کرونــا‪ ،‬گروه هــای مختلــف‬ ‫کارگــران در کشــورها مختلــف را بــه‬ ‫انحــا مختلــف تحــت تاثیــر قــرار داده‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل ســطح نابرابری هــا در داخــل‬ ‫ایــن کشــورها عمیق تــر شــده و تقریبــاً‬ ‫بنیــان اقتصــادی‪ ،‬مالــی و اجتماعــی همــه‬ ‫دولت هــا را تضعیــف می کنــد‪.‬‬ ‫نشــانه های از بهبــود اشــتغالزایی در‬ ‫کشــورهای بــا درامــد ســرانه بــاال‬ ‫مشــاهده شــده ولــی بــا ایــن حــال وضعیــت‬ ‫اشــتغالزایی در کشــورهای بــا درامــد‬ ‫متوســط و پاییــن مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫کارشناســان دلگــرم کننــده تریــن‬ ‫نشــانه های بهبــود اشــتغالزایی را در اروپــا‬ ‫و امریــکای شــمالی مشــاهده می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا نســبت بــه وضعیــت اشــتغال در‬ ‫اســیای جنــوب شــرقی‪ ،‬امریــکای التیــن‬ ‫و دریــای کارائیــب خوشــبین نیســتند‪.‬‬ صفحه 14 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫معاون امور تعاون وزارت کار‪:‬‬ ‫پژوهشگران بررسی کردند‪:‬‬ ‫اتش نشان ها با چه مشکالت روان شناختی دست به گریبانند؟‬ ‫یکــی دیگــر از پیامدهــای روان شــناختی‬ ‫کــه اتش نشــانان حاضــر در ایــن مطالعــه‬ ‫بــه ان اشــاره کردنــد‪ ،‬مشــکل در برقــراری‬ ‫روابــط مطلــوب بــا اعضــای خانــواده‬ ‫اســت کــه عمدتــاً از شــرایط شغلیشــان‬ ‫ناشــی می شــود‪.‬‬ ‫مواجه شــدن بــا حــوادث ناخوشــایند‬ ‫گوناگــون در هنــگام کار‪ ،‬عاملــی اســت‬ ‫کــه از لحــاظ روانــی و عصبــی بــر افــراد‬ ‫اثــر می گــذارد و موجــب می شــود کــه‬ ‫ان هــا در خانــه نتواننــد روابــط مطلوبــی را‬ ‫بــا اعضــای خانــواده برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران بــا انجــام یــک مطالعــه‬ ‫و بــا بررســی مشــکالت روان شــناختی‬ ‫اتش نشــان ها دریافتنــد کــه اســترس‬ ‫مــداوم‪ ،‬مشــکالت خــواب‪ ،‬هیجان هــای‬ ‫منفــی ناشــی از حــوادث دردنــاک و‬ ‫مشــکل در برقــراری روابــط مطلــوب بــا‬ ‫اعضــای خانــواده از جملــه مشــکالت‬ ‫مبتالبــه اتش نشــان ها اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬اتش نشــانی‬ ‫یکــی از نمونه هــای مشــاغل منحصــر‬ ‫بــه فــرد اســت‪ .‬اتش نشــانان بــه دلیــل‬ ‫ماهیــت شغلشــان‪ ،‬در معــرض محیط هــای‬ ‫خطرنــاک‪ ،‬شــرایط اضطــراری و ســاعات‬ ‫کاری نامنظــم قــرار دارنــد و در زمینــه‬ ‫ســامت جســمی و روانــی خــود بــا‬ ‫چالش هــای متعــددی روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫خطــر هــر لحظــه و همه جــا بــرای‬ ‫اتش نشــان ها وجــود دارد و از ان جاکــه‬ ‫الزم اســت ان هــا در هــر لحظــه‪ ،‬در‬ ‫حالــت اماده بــاش قــرار داشــته باشــند‪،‬‬ ‫همیــن موضــوع ممکــن اســت هــم بــه‬ ‫ان هــا صدمــات جســمانی وارد کنــد و‬ ‫هــم باعــث ایجــاد مشــکالت مرتبــط بــا‬ ‫ســامت روان شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه همیــن موضــوع‪ ،‬پژوهشــگران‬ ‫روان شناســی بــا انجــام یــک مطالعــه بــه‬ ‫بررســی پیامدهــای روان شــناختی شــرایط‬ ‫شــغلی اتش نشــان ها پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مطالعــه کــه بــا روش ک ّمــی‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬پژوهشــگران بــا ‪ ۱۶‬نفــر‬ ‫ایســتگاه های‬ ‫اتش نشــان های‬ ‫از‬ ‫اتش نشــانی شــهر کرمــان در خصــوص‬ ‫تجــارب ان هــا از پیامدهــای روان شــناختی‬ ‫ناشــی از شــرایط شغلی شــان مصاحبــه‬ ‫انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫تحلیــل مصاحبه هــای انجام شــده بــا‬ ‫اتش نشــان ها حاکــی از ان بــود کــه‬ ‫پیامدهــای روان شــناختی ناشــی از ایــن‬ ‫شــغل در چهــار دســته اصلــی اســترس‬ ‫مــداوم‪ ،‬مشــکالت خــواب‪ ،‬هیجان هــای‬ ‫منفــی ناشــی از حــوادث دردنــاک و‬ ‫مشــکل در برقــراری روابــط مطلــوب بــا‬ ‫اعضــای خانــواده طبقه بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫تمامــی اتش نشــانا ِن شــرکت کننده‬ ‫در ایــن مطالعــه‪ ،‬در توصیــف شغلشــان‬ ‫بیــان کردنــد کــه ایــن شــغل بســیار‬ ‫استرس زاســت و ان هــا به صــورت‬ ‫مــداوم‪ ،‬اســترس را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گفته هــای مشــارکت کنندگان‪،‬‬ ‫عوامــل متعــددی در شــغل اتش نشــانی‬ ‫وجــود دارنــد کــه می تواننــد موجــب‬ ‫اســترس شــوند و یکــی از مهم تریــن‬ ‫عوامــل اســترس زایی کــه تمامــی افــراد بــه‬ ‫ان اشــاره کردنــد‪ ،‬صــدای «زنــگ حریــق»‬ ‫بــود‪ .‬ایــن افــراد بیــان کردنــد زمانــی کــه‬ ‫زنــگ حریــق بــه صــدا در می ایــد‪،‬‬ ‫صرف نظــر از این کــه مــورد اعالم شــده‬ ‫بــه چــه مســئله ای مربــوط باشــد‪ ،‬ســبب‬ ‫ایجــاد اســترس می شــود‪.‬‬ ‫مشــکل دیگــری کــه در ایــن مطالعــه‬ ‫عنــوان شــد‪ ،‬مشــکالت خــواب بــود‪.‬‬ ‫تمامــی اتش نشــانان شــرکت کننده در‬ ‫ایــن مطالعــه بیــان کردنــد کــه از زمــان‬ ‫ورود بــه ایــن شــغل‪ ،‬مشــکالت متعــددی‬ ‫در خوابشــان ایجــاد شــده اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از ایــن مشــکالت‪ ،‬بــه هــم خــوردن‬ ‫نظــم خــواب اســت کــه عمدت ـاً ناشــی از‬ ‫شــیفت های کاری ایــن شــغل اســت‪.‬‬ ‫هیجان هــای منفــی ناشــی از مواجهــه‬ ‫بــا حــوادث دردنــاک مــورد دیگــری‬ ‫اســت کــه اتش نشــان ها بــه عنــوان‬ ‫پیامدهــای روان شــناختی ایــن شــغل مطرح‬ ‫کردنــد‪ .‬در ایــن مطالعــه تقریبــاً تمامــی‬ ‫مشــارکت کنندگان عنــوان کردنــد کــه‬ ‫بــه دلیــل این کــه اتش نشــانی تنهــا‬ ‫محــدود بــه حــوادث اتش ســوزی‬ ‫نیســت‪ ،‬ان هــا بــا حــوادث دردنــاک و‬ ‫ناخوشــایندی ماننــد تصادفــات مواجــه‬ ‫می شــوند کــه موجــب اثــار نامطلوبــی بــر‬ ‫ان هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫تاثیــر حــوادث مربــوط بــه تصادفــات‪،‬‬ ‫مواجــه بــا مــرگ افــراد و ‪ ...‬بــه حــدی‬ ‫بــرای ایــن افــراد دردنــاک اســت کــه‬ ‫بعــد از گذشــت ســالیان طوالنــی از وقــوع‬ ‫حــوادث‪ ،‬همچنــان ایــن حــوادث را بــه‬ ‫یــاد اورده و از یــاداوری ان هــا ناراحــت‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نتایــج به دســت امده از ایــن مطالعــه‬ ‫نشــان دادنــد کــه اســترس مــداوم (ناشــی‬ ‫از صــدای زنــگ حریــق و اعــام‬ ‫حــوادث‪ ،‬تــاش بــرای رســیدن بــه موقــع‬ ‫بــه محــل حادثــه‪ ،‬نگرانــی از نرســیدن‬ ‫بــه موقــع و پیــدا نکــردن ادرس محــل‬ ‫حادثــه‪ ،‬شــرایط پیچیــده و نامشــخص‬ ‫حــوادث)‪ ،‬مشــکالت خــواب (شــامل بــه‬ ‫هــم خــوردن نظــم خــواب‪ ،‬بی خوابــی‪،‬‬ ‫مشــکل در حفــظ خــواب‪ ،‬بیــدار شــدن‬ ‫وحشــت زده و ناگهانــی از خــواب‪،‬‬ ‫حــرف زدن در خــواب)‪ ،‬هیجان هــای‬ ‫منفــی ناشــی از حــوادث دردنــاک و‬ ‫مشــکل در برقــراری روابــط مطلــوب بــا‬ ‫اعضــای خانــواده‪ ،‬مهم تریــن پیامدهــای‬ ‫روانشــناختی هســتند کــه اتش نشــانان بــه‬ ‫علــت شــرایط شغلیشــان تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران ایــن تحقیــق می گوینــد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه نقــش مهــم اتش نشــانان‬ ‫در ارائــه خدمــات در موقعیت هــای‬ ‫اضطــراری‪ ،‬پیامدهــای روانشــناختی ناشــی‬ ‫از ایــن شــغل‪ ،‬عوامــل خطــری هســتند‬ ‫کــه بــر ســامت و در نتیجــه عملکــرد‬ ‫اتش نشــانان‪ ،‬اثــر نامطلوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن محققــان معتقدنــد کــه الزم اســت‬ ‫اقدامــات و برنامه ریزی هــای مناســبی‬ ‫بــه منظــور مدیریــت و کاهــش اســترس‬ ‫مــداوم و بهبــود کیفیــت خــواب‬ ‫اتش نشــانان انجــام شــده و در راســتای‬ ‫مدیریــت و کاهــش هیجان هــای منفــی‬ ‫و مشــکالت خانوادگــی ان هــا نیــز‬ ‫اموزش هــای مناســبی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫در انجــام ایــن تحقیــق فهیمــه زراعــت‬ ‫حرفــه‪ ،‬محبوبــه شمســی نژاد و عبــاس‬ ‫رحمتــی؛ پژوهشــگران روان شناســی‬ ‫بالینــی دانشــگاه شــهید باهنــد کرمــان‪ ،‬بــا‬ ‫یکدیگــر مشــارکت داشــتند‪.‬‬ ‫یافته هــای ایــن مطالعــه پاییــز ســال جــاری‪،‬‬ ‫بــه صــورت مقالــه علمــی بــا عنــوان‬ ‫«پیامدهــای روان شــناختی شــرایط شــغلی‬ ‫اتش نشــانان‪ :‬یــک مطالعــه کیفــی» در‬ ‫فصلنامــه علمــی تخصصــی طــب کار‬ ‫منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫تعاونی ها در انتظار تسهیالت ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی اشتغال‬ ‫معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از ایجــاد خــط‬ ‫اعتبــاری دو هــزار میلیــارد تومانــی بــا همــکاری بانــک توســعه تعــاون و‬ ‫صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری بخــش تعــاون‪ ،‬جهــت ســرمایه گذاری‬ ‫و حمایــت از طــرح هــای اشــتغالزای جدیــد بخــش تعــاون خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬شــهریور مــاه امســال و در هفتــه تعــاون‪ ،‬تفاهــم‬ ‫نامــه «اختصــاص خــط اعتبــاری ‪ ۲۰۰۰‬میلیــارد تومانــی بــا نــرخ ترجیحــی»‬ ‫میــان معاونــت امــور تعــاون وزارت کار‪ ،‬بانــک توســعه تعــاون و صنــدوق‬ ‫ضمانــت ســرمایه گــذاری تعــاون بــه امضــا رســید و معاونــت تعــاون‬ ‫وزارتخانــه اعــام کــرد کــه خــط اعتبــاری مذکــور بــا همــکاری بانــک‬ ‫توســعه تعــاون جهــت ســرمایه گــذاری در بخــش تعــاون اختصــاص یافتــه‬ ‫تــا منابــع ان در ‪ ۶‬ماهــه دوم ســال در اختیــار تعاونی هــا قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بخــش تعــاون در اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی یکــی از ارکان و زیــر بخشــهای‬ ‫اقتصــاد ایــران در کنــار دو بخــش دولتــی و خصوصــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن بخــش در راســتای ایجــاد اشــتغال و افزایــش مشــارکت مردمــی در‬ ‫اقتصــاد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مهــدی مســکنی ـ معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی ـ مــی گویــد‪ :‬در اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری و بــا‬ ‫هــدف مانــع زدایــی و پشــتیبانی ازاجــرای طــرح هــای اشــتغالزای تعاونــی‬ ‫هــای کشــور‪ ،‬تفاهــم نامــه همــکاری بــا بانــک توســعه تعــاون و صنــدوق‬ ‫ضمانــت ســرمایه گــذاری امضــا شــد و طبــق ایــن تفاهــم نامــه‪ ،‬بخــش‬ ‫تعــاون خــط اعتبــاری ‪ ۲۰۰۰‬میلیــارد تومانــی را بــرای حمایــت از پایــداری‬ ‫و توســعه کســب و کارهــای اشــتغالزای تعاونــی بــرای طــرح هــای در‬ ‫حــال بهــره بــرداری‪ ،‬تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام و توســعه طــرح هــای‬ ‫موفــق تعاونــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬طــی هماهنگــی انجــام شــده بــا نهادهــای مالــی بخــش‬ ‫تعــاون‪ ،‬تســهیالت مذکــور بــا درنظــر گرفتــن حداکثــر تســهیل و تســریع‬ ‫قانونــی در اختیــار طــرح هــای واجــد شــرایط قــرار خواهــد گرفــت و‬ ‫نــرخ ســود تســهیالت مذکــور براســاس نــرخ مصــوب شــورای پــول‬ ‫واعتبــار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫انطــور کــه معــاون وزیــر تعــاون گفتــه‪ ،‬یارانــه مناســبی از محــل ردیــف‬ ‫شــکل گیــری و توانمندســازی تعاونــی هــا بــرای هــر نــوع از تعاونــی هــا‬ ‫اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز خــط اعتبــاری ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومانــی بــا هــدف حمایــت‬ ‫از تعاونــی هــای دانــش بنیــان تخصیــص یافتــه بــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه امــار بــاالی بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی‪ ،‬بــا‬ ‫توســعه و گســترش شــرکتهای تعاونــی و حمایــت و توانمندســازی بخــش‬ ‫تعــاون مــی تــوان بــه ایجــاد اشــتغال فراگیــر و ارزان کمــک کــرد‪.‬‬ ‫مطابــق اساســنامه بانــک توســعه تعــاون ‪ ۷۰‬درصــد منابــع بانــک بایــد در‬ ‫قالــب تســهیالت در اختیــار تعاونی هــا قــرار داده گیــرد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬توســعه تعاونی هــا بــه تولیــد و توزیــع عادالنــه‬ ‫ثــروت‪ ،‬رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار‪ ،‬اســتفاده از ســرمایه هــای‬ ‫خــرد مردمــی و تــاب اوری در جامعــه منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۹۴‬هــزار تعاونــی فعــال‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف تولیــدی‪ ،‬توزیعــی و خدماتــی در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه الزم اســت تجهیــز منابــع مــورد نظــر بــرای حمایــت ‬ ‫و توانمندســازی انهــا در دســتور کار قــرار گیــرد‪ .‬تعاونی هــا بهتریــن‬ ‫مســیر بــرای جــذب و تجمیــع ســرمایه های خــرد مردمــی و مهــار ســیل‬ ‫نقدینگــی در راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار بــه شــمار مــی رونــد و ضمــن‬ ‫ایجــاد اشــتغال ارزان موجــب افزایــش بهــره وری و اررزش افــزوده در‬ ‫بنــگاه مــی شــوند‪.‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫نتایج بررسی موسسه اقتصاد المان ‪:‬‬ ‫احتمال کمبود پنج میلیون نیروی‬ ‫متخصص در المان تا ‪۲۰۳۰‬‬ ‫در المــان متولدیــن ســال هایی کــه بیشــترین نــرخ تولــد در انهــا ثبــت‬ ‫شــده‪ ،‬رفته رفتــه بازنشســته می شــوند بــدون انکــه بــه انــدازه کافــی‬ ‫جایگزینــی بــرای انهــا باشــد‪ .‬بــر پایــه تحقیقــی جدیــد المــان بــه‬ ‫زودی بــا معضلــی بــه نــام کمبــود نیــروی کار روبــرو می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دویچــه ولــه‪ ،‬نتایــج بررســی جدیــد موسســه اقتصــاد‬ ‫المــان نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور تــا ســال ‪ ۲۰۳۰‬احتمــاال بــا‬ ‫کمبــود پنــج میلیــون نیــروی کار ماهــر روبــرو خواهــد بــود‪ .‬دلیــل‬ ‫ایــن کمبــود‪ :‬شــمار کســانی کــه بازنشســته می شــوند صدهــا هــزار‬ ‫نفــر بیشــتر از نیــروی کاری اســت کــه تــازه وارد بــازار کار می شــود‪.‬‬ ‫تنهــا در ســال ‪ ۲۰۲۲‬شــمار کســانی کــه بازنشســته می شــوند تقریبــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر بیشــتر از شــمار کســانی خواهــد بــود کــه پــا بــه بــازار‬ ‫کار می گذارنــد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن کمبــود تفــاوت نــرخ تولــد در ســال های مختلــف اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ســال ‪ ۱۹۶۴‬بــا یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تولــد یکــی‬ ‫از بهتریــن ســال ها از نظــر نــرخ تولــد بــه شــمار مــی رود‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬تنهــا نصــف ایــن شــمار یعنــی ‪ ۷۳۶‬هــزار کــودک در المــان‬ ‫زاده شــده اند‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب در ســال ‪ ۲۰۲۹‬هنگامــی کــه بخــش بزرگــی از‬ ‫متولدیــن ‪ ۱۹۶۴‬بازنشســته می شــوند‪ ،‬متولدیــن ســال های نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬تــازه وارد بــازار کار خواهنــد شــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب از همیــن‬ ‫اکنــون یــک خــاء حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــری نیــروی بالقــوه کار قابــل‬ ‫پیش بینــی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از نخســتین و مهمتریــن مشــکالتی کــه ایــن تفــاوت نــرخ تولــد و‬ ‫بــه تبــع ان کمبــود نیــروی کار بــا خــود بــه همــراه مـی اورد‪ ،‬مشــکلی‬ ‫اســت کــه متوجــه سیســتم های بیمــه تامیــن اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یکــی از کارشناســان ایــن حــوزه تامیــن خدمــات بــرای‬ ‫بازنشســتگان بــر عهــده شــاغالن اســت‪ .‬بــر هــم خــوردن تناســب میــان‬ ‫خروجی هــا و ورودی هــا‪ ،‬در وهلــه اول بــه معنــای افزایــش فشــار بــر‬ ‫تــازه واردان بــه بــازار کار در ایــن دوره زمانــی و کاهــش مزایــای‬ ‫بازنشســتگی بــرای خروجی هــا از بــازار کار اســت‪.‬‬ ‫یکــی از راهکارهایــی کــه برخــی کارشناســان بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫رونــد پیشــنهاد می دهنــد‪ ،‬افزایــش مهاجــرت کنترل شــده بــه المــان‬ ‫یــا پذیــرش افــراد بیشــتر در بــازار کار اســت‪.‬‬ ‫البتــه بــه بــاور دســته ای از متخصصــان ایــن حــوزه‪ ،‬تفــاوت چشــمگیر‬ ‫نــرخ تولــد در ســال های مختلــف بــه معنــای حفــره ای رو بــه رشــد‬ ‫اســت کــه «بــه دشــواری» می تــوان انــرا جبــران کــرد‬ ‫در جلسه شورای عالی فضای مجازی تاکید شد؛‬ ‫ضرورت رفع موانع توسعه پلتفرم های‬ ‫داخلی در حوزه کسب و کار‪ ،‬اطالع‬ ‫رسانی و رسانه‬ ‫در جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی بــر توســعه پلتفرم هــای‬ ‫داخلــی بویــژه در حــوزه کســب و کار‪ ،‬اطــاع رســانی و رســانه‬ ‫ای تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی‬ ‫عصــر ســه شــنبه بــه ریاســت ایــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫تشــکیل شــد و در ان بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت روزافــزون‬ ‫فضــای مجــازی در زندگــی و کســب و کار مــردم‪ ،‬موضــوع‬ ‫توســعه پلتفرم هــای داخلــی و ضــرورت رفــع موانــع موجــود در‬ ‫ایــن زمینــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬طــرح اجرائــی خــود همــراه بــا زمــان بنــدی‬ ‫ان را بــرای برطــرف کــردن موانــع موجــود در مســیر توســعه‬ ‫پلتفرم هــای داخلــی در حــوزه هــای کســب و کار‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی و رســانه ای بــه شــورای عالــی فضــای مجــازی ارائــه‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫قالیباف از موافقت رهبر معظم انقالب خبر داد؛‬ ‫اتش نشانان فداکار شهید خدمت محسوب می شوند‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫در مجلــس موضوعــی را بــا همراهــی‬ ‫دولــت پیگیــری می کنیــم تــا در زمینــه‬ ‫حقوق هــا تجدیدنظــر صــورت گرفتــه و‬ ‫ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از‬ ‫صداوســیما‪ ،‬محمدباقــر قالیبــاف رئیــس‬ ‫مجلــس شــورای اســامی عصــر امــروز‬ ‫در اســتانه ســالروز حادثــه تلــخ ســاختمان‬ ‫پالســکو بــا خانــواده اتش نشــان شــهید‬ ‫«امیرحســین داداشــی» دیــدار و گفتگــو‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫قالیبــاف در ایــن دیــدار خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫پــس از حادثــه تلــخ پالســکو در جمــع‬ ‫خانــواده شــهدای اتش نشــان گفتــم کــه‬ ‫تــا روزی کــه در قیــد حیاتــم‪ ،‬فــارغ از‬ ‫اینکــه کجــا هســتم‪ ،‬خــودم را مدیــون‬ ‫‪ ۱۶‬شــهید اتش نشــانی می دانــم کــه بــا‬ ‫جانفشــانی‪ ،‬جــان صدهــا نفــر را نجــات‬ ‫دادنــد و وظیفــه خــود می دانــم در‬ ‫خدمــت خانواده هــای انــان باشــم و هــر‬ ‫کاری از دســتم برایــد برایشــان انجــام‬ ‫دهــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــهید خدمــت‬ ‫محســوب شــدن شــهدای اتش نشــان در‬ ‫حادثــه پالســکو یکــی از خواســته های‬ ‫خانــواده شــهدا بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬حقیقتــا‬ ‫ایــن شــهدا‪ ،‬هماننــد رزمنده هــای تخریــب‬ ‫و عملیــات در جبهــه عمــل‪ ،‬و اگاهانــه و‬ ‫شــجاعانه بــرای حفــظ جــان شــهروندان‪،‬‬ ‫از خودگذشــتگی کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس افــزود‪ :‬ایــن شــهدا‬ ‫می توانســتند ســاختمان را تــرک کننــد‪،‬‬ ‫امــا بــرای اطمینــان از خــروج همــه افــراد‬ ‫از ســاختمان‪ ،‬تک تــک طبقــات را‬ ‫بررســی کردنــد و ایــن حادثــه تلــخ اتفــاق‬ ‫افتــاد امــا از مــردم تنهــا چنــد نگهبانــی‬ ‫کــه در زیــر زمیــن ســاختمان حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬جانشــان را از دســت دادنــد و‬ ‫فــرد دیگــری اســیب ندیــد‪.‬‬ ‫قالیبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی مدعــی‬ ‫بودنــد اگــر چنیــن حادثــه ای در کشــور‬ ‫دیگــری رخ داده بــود‪ ،‬کســی اســیب‬ ‫نمی دیــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در حادثــه ای مشــابه در‬ ‫یکــی از کشــورها‪ ۷۰ ،‬نفــر جانشــان را از‬ ‫دســت دادنــد‪ ،‬لــذا مــا مدیــون رشــادت و‬ ‫ایثــار اتش نشــانان مان هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیگیری هــای صــورت‬ ‫گرفتــه بــرای شــهید خدمــت نامیــدن‬ ‫شــهدای اتش نشــان حادثــه پالســکو‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن موضــوع را مجــددا یــک‬ ‫مــاه گذشــته پیگیــری کــرده و خدمــت‬ ‫مقــام معظــم رهبــری توضیــح دادم کــه‬ ‫ایــن شــهدا مصــداق عینــی افــرادی بودنــد‬ ‫کــه بــرای حفــظ جــان مــردم جانفشــانی‬ ‫کردنــد‪ ،‬رهبــر انقــاب نیــز ایــن موضــوع‬ ‫را پذیرفتنــد و از جهــت زمانــی هــم بــا‬ ‫ســالگرد ایــن شــهدا مصــادف شــد‪ ،‬لــذا‬ ‫خدمــت رســیدم تــا ضمــن ادای احتــرام‬ ‫و ابــراز همــدردی و گرامیداشــت یــاد‬ ‫شــهدای حادثــه تلــخ پالســکو ایــن خبــر‬ ‫را نیــز بدهــم‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی همچنیــن‬ ‫در پاســخ بــه درخواســت پــدر شــهید‬ ‫داداشــی در خصــوص افزایــش حقــوق‬ ‫اتش نشــانان گفــت‪ :‬حقوق هــا در شــرایط‬ ‫تورمــی فعلــی بــا گرانی هــا همخوانــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬لــذا در مجلــس موضوعــی را بــا‬ ‫همراهــی دولــت پیگیــری می کنیــم تــا‬ ‫در زمینــه حقوق هــا تجدیدنظــر صــورت‬ ‫گرفتــه و ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن پــدر شــهید داداشــی نیــز در‬ ‫ایــن دیــدار بــه بیــان مشــکالت معیشــتی‬ ‫اتش نشــانان و عــدم تناســب حقــوق‬ ‫ان هــا بــا ســختی شغل شــان و کمبــود‬ ‫تجهیــزات پرداختــه و از رئیــس مجلــس‬ ‫بــرای بهبــود وضعیــت پرداختــی بــه‬ ‫پرســنل اتش نشــانی درخواســت‬ ‫مســاعدت کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬زمانــی کــه حادثــه تلــخ‬ ‫پالســکو رخ داد‪ ،‬برخــی افــراد تصمیــم‬ ‫داشــتند بــا سوءاســتفاده از ایــن حادثــه‬ ‫موج ســواری و التهابــی در جامعــه ایجــاد‬ ‫کننــد امــا خانــواده شــهدای ایــن حادثــه بــا‬ ‫بصیــرت اجــازه چنیــن کاری ندادنــد‪.‬‬ ‫شــهید امیرحســین داداشــی در ســال ‪۱۳۶۸‬‬ ‫چشــم بــه جهــان گشــود و از اتش نشــانان‬ ‫ایســتگاه شــماره ‪ ۴۶‬ســازمان اتش نشــانی‬ ‫بــود کــه در ‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۳۹۵‬حیــن انجــام‬ ‫وظیفــه در حادثــه ســاختمان پالســکو‪،‬‬ ‫بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل امــد‪ ،‬وی‬ ‫جــزو نخســتین اتش نشــان هایی بــود کــه‬ ‫در اوار ســاختمان پالســکو گرفتــار شــد‪.‬‬ ‫اتش ســوزی و ریــزش ســاختمان‬ ‫پالســکو حادثــه ای بــود کــه صبــح روز‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۹( ۱۳۹۵‬ژانویــه‬ ‫‪ )۲۰۱۷‬در چهــارراه اســتانبول واقــع در‬ ‫مرکــز تهــران رخ داد‪ .‬در پــی وقــوع‬ ‫ایــن اتش ســوزی ســاختمان پالســکو‬ ‫بــه طــور کامــل فــرو ریخــت‪ .‬ســاختمان‬ ‫پالســکو در حالــی پــس از ســه و نیــم‬ ‫ســاعت ســوختن‪ ،‬فروریخــت کــه تعــداد‬ ‫‪ 16‬مامــور اتش نشــانی زیــر اوار ماندنــد‬ ‫و جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫عبدالملکی تشریح کرد‪:‬‬ ‫توضیحات وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی درباره نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫حجــت اهلل عبدالملکــی امــروز در‬ ‫حاشــیه جلســه کمیســیو ن اجتماعــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬در خصــوص‬ ‫موضوعــات مطرح شــده در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن جلســه دغدغه هایــی‬ ‫از ســوی نماینــدگان محتــرم مجلــس‬ ‫شــورای اســامی مطــرح شــد کــه متعاقب ـاً‬ ‫توضیحاتــی در ایــن مــورد داده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی وی بــا اشــاره بــه اعــام خبرهــای‬ ‫خــوب در ایــن جلســه گفــت‪ :‬ان شــاءاهلل‬ ‫بــا حمایــت ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫ســهمیه های جدیــدی بــرای بیمــه قالیبافــان‬ ‫اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد و ایــن خبــر‬ ‫خوبــی بــرای عزیــزان قالیبافــی اســت کــه‬ ‫بیمــه ان هــا از امســال اجرانشــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا‬ ‫اعــام ایــن خبــر کــه کمیتـه ای بــا حضــور‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تشــکیل داده ایــم‪ ،‬افــزود‪ :‬همــکاران‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای بازنگــری‬ ‫و ایجــاد تســهیل در بیمــه ی افــرادی کــه‬ ‫جــزو گروه هــای خــاص هســتند اقــدام‬ ‫می کننــد و ســهم حــق بیمــه کارفرمــا را‬ ‫دولــت به صــورت یارانــه ای پرداخــت‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامــه داد‪ :‬پیــرو درخواســت‬ ‫چندیــن مــاه بــرای توســعه بیمــه‬ ‫گروه هــای خــاص از محــل افزایــش‬ ‫بدهی هــای دولتــی بــا قــول رئیــس‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه ایــن مــورد‬ ‫عملیاتــی و فعــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ســواالتی در ارتبــاط بــا‬ ‫بحــث اشــتغال مطــرح کردنــد اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن خصــوص مصوبــات شــورای ملــی‬ ‫اشــتغال به ســرعت پیگیــری می شــود و‬ ‫وعــده یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار شــغل‬ ‫بــرای ‪ ۱۸‬مــاه یعنــی نیمــه دوم ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و کل ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا همــکاری ‪۷۱‬‬ ‫دســتگاه را پیــش می بریــم و در ایــن زمینــه‬ ‫‪ ۱۷۵‬برنامــه اشــتغال زا را مطــرح و تنظیــم‬ ‫کرد ه ایــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬عزیــزان مــا از‬ ‫اســتان های مــرزی دربــاره اشــتغال نگرانــی‬ ‫داشــتند کــه ‪ ۲‬مصوبــه بســیار مهــم در‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال فقــط بــرای ایــن‬ ‫اســتان ها گنجانده شــده اســت و در حــال‬ ‫اجراســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در‬ ‫پایــان بابیــان این کــه ‪ ۱۰۰‬نقطــه بحرانــی‬ ‫اشــتغال را در نظــر گرفتــه و بررســی‬ ‫میدانــی می شــوند تــا نســخه های متناســب‬ ‫بــا هرکــدام در نظــر گرفتــه شــود اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬هفتــاد نقطــه شناسایی شــده و‬ ‫کار عارضه یابــی و تدویــن بســته های‬ ‫اختصاصــی بــرای ان هــا کــه دغدغــه‬ ‫نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــود شروع شــده اســت و انشــاءاهلل‬ ‫بــا جدیــت پیــش مــی رود‪.‬‬ صفحه 16 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد؛‬ ‫بانک ها به مردم تسهیالت دهند و بنگاه داری نکنند‬ ‫اســان و در اعطــای تســهیالت بــه افــراد‬ ‫بدحســاب ســختگیرانه باشــد‪ .‬بدهــکاران‬ ‫بدحســاب بانکــی شناســایی‪ ،‬دسترســی‬ ‫انهــا بــه اعتبــارات بانکــی قطــع و در‬ ‫صــورت لــزوم معرفــی شــوند‪ .‬بعضــی‬ ‫بدحســاب ها بــا بانک هــای متعــدد در‬ ‫ارتبــاط هســتند‪ ،‬لــذا ایــن هماهنگــی‬ ‫بیــن بانک هــا وجــود داشــته باشــد کــه‬ ‫از ارتبــاط چنیــن افــرادی بــا بانک هــای‬ ‫مختلــف و متعــدد جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه بــه نتیجــه‬ ‫رســیدن تحــول اقتصــادی در گــرو‬ ‫موفقیــت در ایجــاد تحــول در نظــام‬ ‫بانکــی اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬وضــع‬ ‫موجــود نظــام بانکــی بایــد بــر مبنــای‬ ‫عدالــت و بــه نفــع مــردم متحــول شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ایــت اهلل ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی صبــح دوشــنبه در‬ ‫نشســتی بــا مدیــران عامــل بانــک هــا بــا‬ ‫بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم اصلی تریــن‬ ‫وظیفــه خــود را ایجــاد تحــول در‬ ‫عرصه هــای مختلــف و بویــژه تحــول‬ ‫در وضــع موجــود نظــام بانکــی بــه ســطح‬ ‫مطلــوب می دانــد‪ ،‬گفــت‪ :‬عدالــت بــه‬ ‫عنــوان مســیر و مقصــد حرکــت‪ ،‬مبنــای‬ ‫عمــل دولــت در ایجــاد تحــول در نظــام‬ ‫بانکــی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬نظــام بانکــی بــا‬ ‫دو دســته مشــکالت درونــی و بیرونــی‬ ‫مواجــه اســت‪ .‬اگــر مجموعه نظــام بانکی‬ ‫نتوانــد ایــن مشــکالت را مرتفــع کــرده و‬ ‫عملکــرد صحیحــی داشــته باشــد بالتبــع‬ ‫عدالــت را نیــز نقــض کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیســی ادامــه داد‪ :‬خــود بانک هــا بــا‬ ‫همــکاری بانــک مرکــزی‪ ،‬تــا پیــش از‬ ‫پایــان ســال کارگروهــی بــرای شناســایی‬ ‫و رفــع مشــکالت درونــی نظــام بانکــی‬ ‫تشــکیل دهنــد تــا بــا بازنگــری مقــررات‬ ‫بانکــی بــه رفــع تعارض هــا‪ ،‬ایجــاد‬ ‫شــفافیت و تســهیل مســیر فعالیت هــای‬ ‫بانکــی در زمینــه ارتبــاط مــردم و‬ ‫تولیدکننــدگان بــا بانک هــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور تصریــح کــرد‪ :‬بزرگترین‬ ‫ســرمایه بانک هــا ابــرو و اعتبــار نظــام‬ ‫بانکــداری کشــور نــزد مــردم اســت‬ ‫کــه ایــن ســرمایه بــا امانتــداری صحیــح‬ ‫بانک هــا از پــول مــردم بــه دســت امــده‬ ‫و حفــظ خواهــد شــد‪ .‬افــت ایــن اعتبــار‬ ‫فســاد در عملکــرد نظــام بانکــی اســت و‬ ‫لــذا نظــام بانکــی بــا «خودمراقبتــی» پیــش‬ ‫و بیــش از هــر کــس مانــع از مخــدوش‬ ‫شــدن حیثیــت و اعتبــارش شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بازنگــری در عملکردهــا‬ ‫را در کنــار بازنگــری در مقــررات بانکــی‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود‪ :‬هــدف‬ ‫تحــول و بازنگــری در نظــام بانکــی‬ ‫تطبیــق کامــل مــراودات بانکــی در‬ ‫کشــور بــا احــکام اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل رئیســی گفــت‪ :‬تجربــه و دانــش‬ ‫مدیــران بانکــی ســرمایه ای ارزشــمند‬ ‫اســت کــه بــه ایجــاد تحــول واقعــی در‬ ‫نظــام بانکــی کمــک می کنــد‪ .‬در عیــن‬ ‫حــال مدیــران بانک هــا بداننــد کــه‬ ‫شــرط موفقیــت در ایجــاد تحــول در‬ ‫نظــام بانکــی ان اســت کــه همــه اجــزا و‬ ‫کارکنــان نظــام بانکــی بــه تحــول مــورد‬ ‫نظــر مقیــد و متعهــد باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬مدیــران‬ ‫بانکــی همچنیــن بایــد ریســک پذیر و‬ ‫مســئولیت پذیر باشــند و مدیــری کــه‬ ‫شــجاعت نداشــته باشــد‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫مجــری خوبــی بــرای سیاســت های‬ ‫تحولــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیســی از مدیــران بانکــی خواســت‬ ‫کــه بــا حساســیت و دقــت و در عیــن‬ ‫حــال شــجاعت در چارچــوب مقــررات‬ ‫الــزام اور‪ ،‬بــرای ایجــاد تحــول در نظــام‬ ‫بانکــی تــاش کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن توســعه‬ ‫زیرســاخت ها و خدمــات الکترونیــک‬ ‫در بانک هــا را باعــث ارتقــای شــفافیت‬ ‫و تســهیل نظــارت بــر عملکــرد بانک هــا‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫رئیســی بــر ضــرورت توســعه جریــان‬ ‫قرض الحســنه در نظــام بانکــی تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بانک هــا تــاش کننــد‬ ‫کارمــزد و ســود تســهیالت اعطایــی را‬ ‫تــا حــد ممکــن کاهــش دهنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در پرداخــت تســهیالت خــرد بــه مــردم‬ ‫اعتبارســنجی جایگزیــن اخــذ وثیقــه‬ ‫شــود؛ بانک هــا بــه مــردم تســهیالت‬ ‫بدهنــد نــه تضییقــات‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مقــررات بانک هــا در اعطــای‬ ‫تســهیالت بــه مــردم بایــد ســهل و‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه دریافــت‬ ‫ســود مشــارکت از تســهیالت بانکــی‬ ‫دقیقــا بــر اســاس مقــررات مصــوب و‬ ‫ابالغــی بانــک مرکــزی انجــام شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اخــذ هرگونــه وجــه دیگــری‬ ‫تحــت هــر عنــوان از تســهیالت گیرنــده‬ ‫مجــاز نیســت و باعــث ایجــاد نــگاه‬ ‫منفــی در مــردم نســبت بــه نظــام بانکــی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬چنانچــه بانکــی مبالغــی‬ ‫غیــر از نــرخ ســود مشــارکت مصــوب از‬ ‫افــراد اخــذ کــرده ایــن مبالــغ را بــه انهــا‬ ‫بازگردانیــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بانک هــا‬ ‫تــا انجــا کــه ممکــن اســت از تملیــک‬ ‫واحدهــای تولیــدی خــودداری کننــد‪،‬‬ ‫امــا چنانچــه ناچــار بــه ایــن کار شــدند‪،‬‬ ‫در کوتاه تریــن زمــان ممکــن یــا ان‬ ‫واحــد تولیــدی را مجــددا ً راه انــدازی و‬ ‫یــا واگــذار کننــد تــا تولیــد دچــار وقفــه‬ ‫نشــود و کارگــران بیــکار نشــوند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــر ضــرورت هدایــت‬ ‫نقدینگــی بــه ســوی نظــام تولیــد تاکیــد‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬اگــر نقدینگــی‬ ‫بــه ســمت تولیــد هدایــت شــود‪ ،‬مشــکلی‬ ‫ایجــاد نخواهــد کــرد‪ ،‬امــا اگــر نقدینگــی‬ ‫بــه ســوی تولیــد نــرود‪ ،‬ماننــد ســیل در‬ ‫جامعــه بــه راه افتــاده و بــه هــر جــا برســد‪،‬‬ ‫خرابــی بــه بــار م ـی اورد‪.‬‬ ‫رئیســی ســرمایه گــذاری و ایجــاد‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی از ســوی بانک هــا‬ ‫را امــری مفیــد‪ ،‬امــا بنگاهــداری را مضــر‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایجــاد بنــگاه‬ ‫اری امــا بنگاهــداری هرگــز؛ ایــن بایــد‬ ‫اســاس کار بانک هــا باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بیــش از ‪ ۲‬ســاعت بــه‬ ‫طــول انجامیــد‪ ،‬عــاوه بــر مدیــران عامــل‬ ‫بانک هــای کشــور‪ ،‬معــاون اول رئیــس‬ ‫جمهــور‪ ،‬رئیــس کل بانک مرکــزی‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬وزیــر‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬معــاون‬ ‫اقتصــادی رئیــس جمهــور و رئیــس‬ ‫کل بانــک مرکــزی نیــز در ســخنانی‬ ‫بــه تشــریح برنامــه دولــت بــرای‬ ‫ایجــاد تحــول در نظــام بانکــی کشــور‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫توسط معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛‬ ‫ابالغ ایین نامه احراز صالحیت های‬ ‫مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‬ ‫بــا امضــای معــاون اول رئیــس جمهــور‪ ،‬اییــن نامــه احــراز‬ ‫صالحیــت هــای مدیــران عامــل و اعضــای هیــات مدیــره ابــاغ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬هیــات وزیــران در جلســه مــورخ ‪ ۲۲‬دی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و در اجــرای تکلیــف مقــرر در قانــون بودجــه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کل کشــور مبنــی بــر احــراز صالحیــت هــای مدیــران عامــل و‬ ‫اعضــای هیــات مدیره‪/‬هیــات عامــل و افــرادی کــه بــه نمایندگــی‬ ‫صاحــب ســهم دولــت در شــرکت هــا و یــا ســایر اشــخاص‬ ‫حقوقــی مربــوط بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره معرفــی مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬اییــن نامــه اجرایــی مربــوط را بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫بــه موجــب اییــن نامــه مصــوب هیئــت وزیــران‪ ،‬مدیــران عامــل‬ ‫و اعضــای هیــات مدیره‪/‬هیــات عامــل تمامــی شــرکت هــای‬ ‫دولتــی‪ ،‬بانــک هــا و موسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت‬ ‫منــدرج در قانــون‪( ،‬از جملــه شــرکت هایــی کــه شــمول قانــون‬ ‫و مقــررات عمومــی بــه انهــا مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام‬ ‫اســت‪ ،‬شــرکت هــای تابعــه وزارت نفــت از جملــه شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران‪ ،‬بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و شــرکت هــای‬ ‫تابعــه ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران‬ ‫و شــرکت هــای تابعــه انهــا) و شــرکت هــای تابعــه و ذی ربــط‬ ‫نهادهــای عمومــی غیردولتــی‪ ،‬مشــمولین اییــن نامــه مذکــور‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫شــرایط عمومــی الزم بــرای انتخــاب و انتصــاب افــراد در پســت‬ ‫هــای مدیریتــی موضــوع ایــن اییــن نامــه بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دارا بودن تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -۲‬دارا بــودن حداقــل مــدرک تحصیلــی کارشناســی در یکــی‬ ‫از رشــته هــای تحصیلــی منــدرج در شــرایط احــراز مشــاغل‬ ‫اختصاصــی شــرکت یــا یکــی از رشــته هــای گروه هــای‬ ‫تحصیلــی مدیریــت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬حســابداری‪ ،‬بیمــه‪ ،‬مالــی‪ ،‬حقــوق‬ ‫‪ -۳‬دارا بــودن صالحیــت عمومــی داوطلــب بــرای انتصــاب در‬ ‫یکــی از عناویــن پســت هــای موضــوع ایــن اییــن نامــه بــا تاییــد‬ ‫مراجــع قانونــی ذی ربــط‬ ‫‪ -۴‬عــدم عضویــت در هیئــت مدیــره شــرکت هــای دیگــر اعــم‬ ‫از دولتــی و غیــر دولتــی‬ ‫‪ -۵‬طی دوره های اموزشی تخصصی مرتبط‬ ‫‪ -۶‬دارا بــودن تجربــه مدیریتــی و ســابقه خدمــت الزم بــرای‬ ‫تصــدی پســت هــای مدیریتــی ذی ربــط‬ ‫‪ -۷‬عدم تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت‬ ‫روســای مجامــع عمومــی‪ ،‬شــوراهای عالــی یــا مقامــات مســئول‬ ‫(طبــق اساســنامه یــا قانــون تاســیس) و در شــرکت هــای دولتــی‬ ‫منــدرج در فهرســت مصــوب هیــات واگــذاری‪ ،‬وزیــر تخصصــی‬ ‫ذیربــط مکلفنــد افــراد پیشــنهادی و جایگزیــن کــه حائــز شــرایط‬ ‫عمومــی و اختصاصــی بــرای احــراز پســت هــای موضــوع ایــن‬ ‫اییــن نامــه مــی باشــند را بــه مجامــع عمومــی‪ ،‬شــوراهای عالــی‬ ‫یــا مراجــع ذیربــط (مطابــق اساســنامه یــا قانــون تاســیس) جهــت‬ ‫طــی تشــریفات مربــوط معرفــی نماینــد‪.‬‬ ‫هــر گونــه انتصــاب در پســت هــای موضــوع ایــن ایین نامــه‪ ،‬از‬ ‫تاریــخ ابــاغ ان بــر اســاس ســازوکار ایــن مــاده خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪201‬‬ ‫در ادامه تغییرات مدیریت استان گیالن‪:‬‬ ‫مدیرکل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گیالن منصوب شد‬ ‫بــه گــزارش روز چهارشــنبه روابــط عمومــی اداره کل تعــاون ف کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی گیــان‪ ،‬بــا حکــم حج ـت اهلل عبدالملکــی وزیــر تعــاون‪،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی ســیاوش اقاجانــی بــه عنــوان مدیــر کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گیــان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫ســیاوش اقاجانــی ســخنگوی شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب اســامی و‬ ‫معــاون تولیــد محتــوای شــورای هماهنگــی ســتادهای ایــت اهلل رئیســی در‬ ‫گیــان و بازرســی ســامت اداری اداره کل تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گیــان را در کارنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫وی پیــش از ایــن کارشــناس اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گیــان‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن عبــاس علیــزاده از مــرداد مــاه ســال ‪ ۹۷‬مدیــرکل اداره کل تعــاون‬ ‫‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گیــان را عهــده دار بــود‪.‬‬ ‫مراســم تودیــع و معارفــه سرپرســت جدیــد اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی امــروز چهارشــنبه ‪ ۲۹‬دی مــاه در رشــت برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫کسی حق ندارد‬ ‫با امید مردم بازی کند‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫بــا تاکیــد بــر ضــرورت مــردم گرایــی گفــت‪ :‬امیــد مــردم ســرمایه نظــام‬ ‫اســت و مــا حــق نداریــم بــا امیــد مــردم بــازی کنیــم و ان را بــه یــاس‬ ‫بکشــانیم‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی رشت‪:‬‬ ‫افزایش نرخ کرایه تاکسی در شهر رشت از سوی رانندگان تخلف است‬ ‫اســامی رشــت بــرای تاییــد بــه فرمانــداری‬ ‫شهرســتان رشــت ابــاغ مــی شــود‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬مصوبــه افزایــش میانگیــن‬ ‫‪ ۲۵‬درصــدی کرایــه تاکســی نیــز هماننــد‬ ‫ســایر مصوبــات بــه فرمانــداری ارایــه شــده ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل و ترافیــک‬ ‫شــورای اســامی رشــت بــا اشــاره بــه‬ ‫تصویــب افزایــش میانگیــن ‪ ۲۵‬درصــدی‬ ‫کرایــه تاکســی در ایــن شــهر و ارایــه ان‬ ‫بــه فرمانــداری بــرای تاییــد گفــت‪ :‬تــا قبــل‬ ‫از اعــام رســمی هرگونــه افزایــش قیمــت‬ ‫کرایــه تاکســی در شــهر رشــت از ســوی‬ ‫راننــدگان تخلــف اســت‪.‬‬ ‫مســعود عبــاس نــژاد روز چهارشــنبه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬الیحــه افزایــش کرایــه تاکســی‬ ‫مــاه گذشــته از ســوی شــهرداری رشــت‬ ‫ارایــه و در کمیســیون حمــل و نقــل و‬ ‫ترافیــک شــورای اســامی رشــت بررســی‬ ‫و رای موافــق اورد و پــس از ان در صحــن‬ ‫شــورا نیــز بــه تصویــب اعضــا رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تمــام مصوبــات شــورای‬ ‫رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل و ترافیــک‬ ‫شــورای اســامی رشــت بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه تــا قبــل از اعــام رســمی هرگونــه‬ ‫افزایــش قیمــت کرایــه تاکســی در شــهر‬ ‫رشــت از ســوی راننــدگان تخلــف اســت‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬راننــدگان تاکســی بایــد‬ ‫همچنــان همــان نــرخ گذشــته را دریافــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫عبــاس نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬فرمانــداری‬ ‫شهرســتان رشــت در صــورت تاییــد ایــن‬ ‫مصوبــه‪ ،‬ان را بــه شــورای اســامی رشــت‬ ‫ابــاغ می کنــد‪ ،‬شــورا نیــز بــه شــهرداری و‬ ‫شــهرداری نیــز بــه ســازمان مدیریــت حمــل‬ ‫و نقــل و بــار و مســافر واحــد تاکســیرانی‬ ‫ابــاغ خواهــد کــرد‪ ،‬راننــدگان تاکســی‬ ‫نیــز موظفنــد کــه نــرخ جدیــد را در پشــت‬ ‫شیشــه خــودرو نصــب کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســافران در صــورت‬ ‫مشــاهده تخلــف افزایــش کرایــه تاکســی‬ ‫در شــهر رشــت می تواننــد بــا شــماره ‪۱۳۷‬‬ ‫تمــاس گیرنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــه محــض‬ ‫دریافــت گــزارش راننــدگان متخلــف‬ ‫حســینی بــر اختیــارات مدیــران اســتانی در دوره کنونــی تامکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬مدیــران اســتقالل و اختیــار مناســبی دارنــد و هــر تغییــری را‬ ‫براســاس عقالنیــت و تدبیــر در چارچــوب مــی توانــد انجــام دهــد و در‬ ‫همیــن راســتا نیــز از وی حمایــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از زحمــات عبــاس علیــزاده مدیــرکل پیشــین‬ ‫تعــاون کار رفتــه اجتماعــی تقدیــر و ســیاوش اقاجانــی بــه عنــوان‬ ‫مدیــرکل جدیــد تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گیــان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هزینه هــای بــاالی‬ ‫اســتهالک تاکســی و مشــکالت درامــدی‬ ‫بــرای راننــدگان تاکســی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫کمیســیون حمــل و نقــل و ترافیــک‬ ‫شــورای اســامی رشــت و اعضــای‬ ‫شــورای اســامی ایــن شــهر تمــام جوانــب‬ ‫افزایــش قیمــت تاکســی را در نظــر گرفتــه‬ ‫و در تصویــب مبلــغ افزایــش کرایــه بــه‬ ‫شــهروندان نیــز توجــه شده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل و ترافیــک‬ ‫شــورای اســامی رشــت بــا بیــان اینکــه‬ ‫افزایــش نــرخ کرایــه تاکســی هــر ســاله‬ ‫قبــل از ســال جدیــد در اســفندماه اجــرا‬ ‫می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬قانــون اجــازه داده‬ ‫کــه هــر ‪ ۶‬مــاه افزایــش نــرخ تاکســی انجــام‬ ‫شــود امــا در ســال جــاری ایــن نخســتین‬ ‫افزایــش نــرخ در ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــای موجــود‪ ،‬نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۶‬هــزار تاکســی در رشــت موجــود اســت‬ ‫کــه از ایــن تعــداد حــدود چهــار هــزار‬ ‫خــودروی تاکســی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫استاندار گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫صدور «مجوزهای ب ی نام» با هدف تسهیل در سرمای ه گذاری اغاز شد‬ ‫زمین هــا را در اختیــار کســانی کــه مجــوز‬ ‫داشــتند قــرار داریــم امــا اقدامــی انجــام‬ ‫نشــد از ایــن رو انــان را ســریعاً خلــع یــد‬ ‫می کنیــم و ســعی داریــم واحدهــای نیمــه‬ ‫تعطیــل را فعــال کنیــم کــه امیدواریــم بــا‬ ‫هماهنگــی همــه دســتگاه بــه ایــن اهــداف‬ ‫برســیم‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا حســینی عصــر چهارشــنبه در جلســه تودیــع و معارفــه‬ ‫مدیــران پیشــین و جدیــد اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گیــان در رشــت بــا بیــان اینکــه فرصــت مدیریــت کوتــاه اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از مدیــرکل جدیــد انتظــار داریــم کــه مــردم گرایــی را اولویــت‬ ‫برنامــه هــای خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت گیــان بایــد متحــول شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫مدیــر خــادم مــردم بــوده و انهــا را بالتــر از خــود ببینــد و بــه طــور قطــع‬ ‫شــیوه مدیریــت همــه مدیــران در ســطح کشــور بــه طــور مســتمر رصــد‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اختیــارات‬ ‫مدیــرکل جدیــد بــرای انتصابــات و تغییــر و تحــوالت اســتانی‬ ‫زیرمجموعــه خــود خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مدیــر کل تنهــا بدهــکار مــردم‬ ‫بــوده و بــه هیــچ کــس دیگــر خــارج از دایــره مــردم و نظــام بدهــکار‬ ‫و وابســطه نیســت‪.‬‬ ‫فراخــوان مــی شــوند و در کمیتــه انضباطــی‬ ‫موضــوع مــورد بررســی قــرار می گیــرد‬ ‫ضمــن اینکــه در ایــن کمیتــه بســته هــای‬ ‫تنبیهــی و ارشــادی در نظرگرفتــه شــده ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی در حاشــیه بازدیــد از‬ ‫چنــد واحــد صنعتــی در رشــت بــا بیــان‬ ‫اینکــه اکنــون شــاهد افزایــش تولیــد در‬ ‫برخــی واحدهــای صنعتــی هســتیم اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بســیاری از محصوالتــی کــه تــا‬ ‫پیــش از ایــن وارداتــی بــود اکنــون در ایــن‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫تولیــد‬ ‫کارخانجــات‬ ‫اســتاندار گیــان بــا بیــان اینکــه در ســال‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا‬ ‫هســتیم و دولــت ســیزدهم بــه ایــن‬ ‫امــر تاکیــد ویــژه دارد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اســتفاده از همــه ظرفیت هــا بــرای رونــق‬ ‫تولیــد و افزایــش اشــتغال و حمایــت‬ ‫از تولیدکننــدگان جــزو برنامه هــای‬ ‫راهبــردی دولــت در اســتان گیــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در بازدیــد‬ ‫از دو شــرکت تولیــدی مشــکالت انــان را‬ ‫بررســی کردیــم و تســهیالت و مشــکالت‬ ‫ارزی از جملــه دغدغه هــای ایــن واحدهــا‬ ‫بــود گفــت‪ :‬بــازار بــرای مصــرف و تقاضــا‬ ‫وجــود دارد لــذا تــاش داریــم عرضــه را‬ ‫افزایــش دهیــم و بــا توســعه شــهرک های‬ ‫صنعتــی واحدهــای بیشــتری را ایجــاد‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکــه در ایــن مســیر‬ ‫مشــکالتی نیــز وجــود دارد افــزود‪:‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان گیــان‬ ‫از صــدور مجوزهــای بی نــام در اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬نکتــه حائــز اهمیــت‬ ‫بحــث در دســتور کار قــرار گرفتــن صــدور‬ ‫محوزهــای بی نــام اســت کــه زودتــر از‬ ‫موعــد اغــاز شــد تــا ســرمایه گذاران‬ ‫معطــل دســتگاه ها نشــوند و کارهــای انــان‬ ‫بــه ســرعت تســهیل شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ‪ 26‬مجــوز‬ ‫بی نــام براســاس مزیت هــا و امایش هــای‬ ‫ســرزمینی امــاده شــده و در حــال‬ ‫افزایــش اســت افــزود‪ :‬بــه زودی فراخــوان‬ ‫می دهیــم تــا ســرمایه گذاران از بیــن‬ ‫مجوزهــا هــر بخشــی کــه در ان توانمنــد‬ ‫هســتند را انتخــاب کننــد؛ ایــن صنایــع از‬ ‫صنایــع ســبک و دانش بنیــان اســت‪.‬‬ صفحه 18 ‫نشریه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 19 صفحه 20

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 246

هفته نامه بازار کار گیلان 246

شماره : 246
تاریخ : 1402/12/19
هفته نامه بازار کار گیلان 245

هفته نامه بازار کار گیلان 245

شماره : 245
تاریخ : 1402/12/05
هفته نامه بازار کار گیلان 244

هفته نامه بازار کار گیلان 244

شماره : 244
تاریخ : 1402/11/02
هفته نامه بازار کار گیلان 243

هفته نامه بازار کار گیلان 243

شماره : 243
تاریخ : 1402/10/09
هفته نامه بازار کار گیلان 242

هفته نامه بازار کار گیلان 242

شماره : 242
تاریخ : 1402/09/18
هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!