هفته نامه بازار کار گیلان شماره 200 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 200

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 200

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 200

‫هفته انهم‬ ‫استخدام رستوران خانه‬ ‫کنتاکی (شعبه رشت)‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫صندوقدار ‪ -‬سالندار‬ ‫باریستا ‪ -‬پیک موتوری‬ ‫تک شیفت‪ :‬عصر دو شیفت‪ :‬صبح و عصر‬ ‫ حقوق ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان ‪ -‬همراه با بیمه‬‫ با سرویس برگشت برای پرسنل خانم‬‫همراه با نهار و شام‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه‬ ‫روی بانک ملی‪ ،‬جنب فرمانداری‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫‪ 20‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫دامداران گیالن‬ ‫برای بهره مندی از‬ ‫تسهیالت ثبت نام کنند‬ ‫🔴‬ ‫شرایط استخدام ‪ ۳۴‬هزار معلم جدید اعالم شد‬ ‫مدیر تعاون روستایی استان خبر داد‪:‬‬ ‫توزیع هوشمند کاالهای تنظیم‬ ‫بازار در گیالن اغاز شد‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری؛‬ ‫سایه استیضاح بر شهرداری رشت؛‬ ‫🔴‬ ‫مشکل استخدامی ایثارگران شاغل در تامین‬ ‫اجتماعی برطرف شد‬ ‫🔴‬ ‫پاسخ شهردار رشت‬ ‫شورا را قانع نکرد‬ ‫قائم مقام رئیس دانشگاه علمی کاربردی‪:‬‬ ‫امار بیکاران با تحصیالت‬ ‫عالی ‪ ۴۲‬درصد است‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫🔴‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۱‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به واحدهای تولیدی گیالن پرداخت شد‬ ‫سامانه تلفنی مقابله با اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز‪ ،‬اعالم شد‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان ‪۷۰‬‬ ‫درصد استخدام می شوند‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیالن‪:‬‬ ‫🔴‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت کار‪:‬‬ ‫حمایت های مالی برای بازسازی مشاغل‬ ‫خانگی تدوین می شود‬ ‫خبرهای خوش در زمینه بیمه قالیبافان و توسعه اشتغال با همکاری دستگاه های مختلف‬ صفحه 1 ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪،‬‬ ‫فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران‬ ‫دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫ربات بازارکار گیالن در واتس اپ! 🔥‬ ‫(یک سرویس منحصربفرد و برای اولین بار در ایران)‬ ‫🔰‬ ‫جهت سهولت و دسترسی سریعتر به فرصت های شغلی‪ ،‬می توانید با عضویت رایگان در‬ ‫ربات واتس اپ بازارکار گیالن‪ ،‬اطالعیه های استخدامی را بصورت منظم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ربات ‪ ۷‬روز هفته و ‪ ۲۴‬ساعته انالین و پاسخگوست‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫عضویت در ربات واتساپ و دریافت خبرنامه استخدامی رایگان است‪ ،‬همچنین ما برای‬ ‫حریم خصوصی کاربران خود ارزش قائل هستیم و به هیچ وجه شما را در هیچ گروه واتساپی‬ ‫عضو نخواهیم کرد بنابراین شماره های اعضاء برای سایرین قابل مشاهده نخواهد بود و اطالعیه‬ ‫ها را توسط ربات بصورت یک پیام کامال خصوصی برای شما ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬نفر در ربات ثبت نام کرده اند‪ ،‬شما نیز برای ثبت نام کافیست شماره‬ ‫زیر را بعنوان مخاطب خود ذخیره و سپس یک پیام دلخواه در واتساپ ارسال نمایید‬ ‫🤖‬ ‫ربات واتساپ ‪09372540464 :‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫خطیب جمعه استارا‪:‬‬ ‫وضع قوانین جدید متناسب با بانکداری اسالمی در اولویت قرار گیرد‬ ‫در ســایه تــاش دانشــمندان جــوان ایرانــی‬ ‫در زمینــه هــای نظامــی و دفاعــی متکــی بــه‬ ‫بیگانــگان نیســتیم و امــروز در مرزهــای‬ ‫خاکــی‪ ،‬هوایــی و ابــی از امنیــت کاملــی‬ ‫برخــوردار هســتیم‪.‬‬ ‫سهم پسماند استانهای شمالی در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬جدی دیده شود‬ ‫صالحــی بیــان کــرد‪ :‬خــاء هــای موجــود‬ ‫در حــوزه اموزشــی در ایــام کرونــا بایــد‬ ‫جبــران شــود تــا در زمینــه هــای مختلــف‬ ‫علمــی بــه پیشــرفت چشــمگیری دســت‬ ‫یابیــم و اگــر نظــام اموزشــی مــا تقویــت‬ ‫شــود‪ ،‬اینــده کشــور تضمیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت اســتارا بــا بیــان اینکــه‬ ‫دولــت و مجلــس بایــد بــرای درمــان‬ ‫اقتصــاد بیمــار کشــور بایــد برنامــه ریــزی‬ ‫کننــد گفــت‪ :‬وضــع قوانیــن جدیــد‬ ‫متناســب بــا بانکــداری اســامی و ارائــه‬ ‫تســهیالت بــا ســودهای پاییــن بایــد در‬ ‫دســتور کار قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا حجــت االســام ناصــر صالحــی در‬ ‫خطبــه هــای نمــاز جمعــه اســتارا در مصلــی‬ ‫افــزود‪ :‬پیشــرفت در زمینــه هــای علــم و‬ ‫صنعــت بــرای اینــده نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ضــروری اســت و متاســفانه‬ ‫وضعیــت فعلــی در ایــن ‪ ۲‬حــوزه مطلــوب‬ ‫و رضایــت بخــش نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمینــه هــای نظامــی و‬ ‫موشــکی ایــران اســامی بــه قــدرت فــوق‬ ‫العــاده ای دســت یافتــه و ایــن اقتــدار باعــث‬ ‫هــراس دشــمنان شــده اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اســتارا بــا اشــاره بــه پرتــاب‬ ‫موشــک ماهــواره بــر ســیمرغ‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫وی همچنیــن در ادامــه بــا اشــاره بــه فعــال‬ ‫نشــدن کیســه هــای هــوای خودروهــا‬ ‫در تصــادف زنجیــره ای بهبهــان گفــت‪:‬‬ ‫کیفیــت خودروهــای تولیــدی در کشــور‬ ‫مــا بســیار پاییــن اســت و وقتــی دانشــمندان‬ ‫ایرانــی در زمینــه تولیــد قطعــات موشــک‬ ‫موفــق عمــل مــی کننــد مطمئنــا در زمینــه‬ ‫تولیــد قطعــات خــودرو هــم عاجــز‬ ‫نیســتند و بایــد ســعی کنیــم در صنعــت‬ ‫خودروســازی بــا قطــع دســت واســطه هــا‬ ‫خودکفــا شــویم‪.‬‬ ‫در جریان سفر اعضای کمیسیون برنامه بودجه به بندرانزلی؛‬ ‫لزوم توسعه زیرساخت های بندر و حل مشکل تاالب بین المللی انزلی‬ ‫شــماری از اعضــای کمیســیون برنامــه و‬ ‫بودجــه مجلــس شــورای اســامی روز‬ ‫پنجشــنبه در جریــان دیــدار از بنــدر انزلــی‬ ‫‪ ،‬مســایل مرتبــط بــا زیرســاختهای بنــدری‬ ‫ایــن شــهر و نیــز مشــکالت تــاالب بیــن‬ ‫المللــی انزلــی را مــورد بررســی قــرار‬ ‫دادنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫‪ ،‬اعضــای کمیســیون برنامــه و بودجــه‬ ‫مجلــس در ســفر بــه گیــان از پــروژه‬ ‫ســد دیــورش رودبــار‪ ،‬ازاد راه قزویــن‬ ‫بــه رشــت ‪ ،‬محــل دپــوی زبالــه ســراوان‬ ‫رشــت‪ ،‬کارخانــه کمپوســت رشــت‪،‬‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابــی رشــت‪،‬‬ ‫رودخانه هــای گوهــر رود و زرچــوب‬ ‫رشــت بازدیــد کردنــد و بــا بررســی‬ ‫زیرســاختهای مجتمــع بنــدری انزلــی از‬ ‫نزدیــک بــا مشــکالت عدیــده ای کــه‬ ‫تــاالب بیــن المللــی انزلــی را تهدیــد مــی‬ ‫کنــد ‪ ،‬اشــنا شــدند ‪.‬‬ ‫تــاالب بیــن المللــی انزلــی در ســالهای‬ ‫اخیــر بــا مشــکالتی نظیــر افزایــش بــار‬ ‫رســوبی و مــواد االینــده و پســماند‪،‬‬ ‫تجمــع گیــاه ســنبل ابــی‪ ،‬انباشــت‬ ‫رســوبات و کاهــش تــراز اب دریــای‬ ‫خــزر روبــرو بــوده کــه ایــن مســایل‪،‬‬ ‫رونــد خشــک شــدن تــاالب را تســریع‬ ‫کــرده اســت ‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه مشــکالت عدیــده تــاالب بیــن‬ ‫المللــی انزلــی بازدیــد اعضــای کمیســیون‬ ‫برنامــه و بودجــه مجلــس از ایــن تــاالب‬ ‫مــی توانــد افــق روشــنی بــرای حــل‬ ‫مشــکالت ان باشــد‪.‬‬ ‫لــزوم اتصــال بنــدر بــه شــبکه‬ ‫حمــل و نقــل ریلــی و جــاده‬ ‫کمربنــدی انزلــی‬ ‫اعضــای کمیســیون برنامــه و بودجــه پــس‬ ‫از تــاالب‪ ،‬از مجمتــع بندری انزلــی بازدید‬ ‫کــرده و در خصــوص ظرفیــت هــای‬ ‫ایــن بنــدر توضیحاتــی بــه انهــا ارائــه شــد‬ ‫‪ .‬لــزوم اتصــال بنــدر بــه شــبکه حمــل و‬ ‫نقــل ریلــی و انزلــی و اتصــال بنــدر از‬ ‫طریــق جــاده دسترســی بــه کمربنــدی‬ ‫انزلــی در ایــن بازدیــد مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫گرفــت ‪.‬‬ ‫حمایــت از بخــش حمــل و نقــل دریایــی‬ ‫‪ ،‬کشــتی هــای رو رو ‪ ،‬کشــتی هــای‬ ‫تانکــری و ســاخت کارخانــه کشــتی‬ ‫ســازی در مجتمــع بنــدری انزلــی از جملــه‬ ‫مــوارد مطروحــه از ســوی اداره کل بنــادر‬ ‫و دریانــوردی گیــان در رونــد ایــن‬ ‫بازدیــد بــود ‪.‬‬ ‫مجتمــع بنــدری انزلــی بــا ســابقه ‪۳۰۰‬‬ ‫ســاله در عرصــه حمــل و نقــل دریایــی‬ ‫همــواره منطقــه مــورد توجــه بازرگانــان‬ ‫و تجــار کشــور بــوده اســت و امــروز‬ ‫بــا ‪ ۱۷‬پســت اســکله و امــکان تخلیــه و‬ ‫بارگیــری ‪ ۱۰‬میلیــون تــن کاال در ســال‬ ‫بزرگتریــن و مجهزتریــن مجتمــع بنــدری‬ ‫ایرانــی حاشــیه دریــای خــزر محســوب‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع بنــدری یکــی از پرســابقه‬ ‫تریــن بنــادر ایــران و از مهمتریــن و‬ ‫بزرگتریــن بنــادر شــمال کشــور محســوب‬ ‫مــی شــود کــه بــا قــرار گرفتــن در گــذر‬ ‫تجــاری بین المللــی از قبیــل کریــدور‬ ‫ترانزیتــی بیــن المللــی شــمال ‪ -‬جنــوب‬ ‫و تراســیکا و غیــره از دیربــاز عهــده دار‬ ‫نقــش برجســته در صنعــت حمــل و نقــل‬ ‫دریایــی بــا کشــورهای حاشــیه دریــای‬ ‫خــزر و اروپایــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه مشــکالت اســتان در بخــش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬مهمتریــن موضــوع را پســماند عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ضــروری اســت کــه ســهم پســماند اســتانهای شــمالی در بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫و برنامــه هفتــم توســعه بــه طــور ویــژه دیــده شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا ‪ ،‬اســداهلل عباســی عصــر پنجشــنبه‬ ‫در جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان بــا حضــور تعــدادی‬ ‫از اعضــای کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس افــزود‪:‬‬ ‫در صــورت نیــاز بــه الحــاق و الیحــه ای بــرای مشــکالت پشــماند‪،‬‬ ‫امادگــی داریــم تــا ایــن امــر انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام‬ ‫اســتان گیــان اظهــار داشــت‪ :‬پــروژه هایــی همچــون راه اهــن گیــان‬ ‫در هــر مســیری بین المللــی اســت کــه بــا توجــه بــه تاکیــد رئیــس‬ ‫جمهــوری بــرای تجــارت بــا همســایگان از اهمیــت بســیاری برخــوردار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان افــزود‪ :‬باقــی مانــده ازادراه رشــت ‪ -‬قزویــن نیــز‬ ‫بدلیــل گردشــگر پذیــر بــودن اســتان یــک پــروژه ملــی محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بــه همیــن دلیــل موضــوع اب و راه اســتان نیــز از اهمیــت‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫عباســی همچنیــن خواســتار حمایــت از چــای و چایــکاران اســتان گیالن‬ ‫شــد و گفــت‪ :‬چــای کاالیــی اســتراتژیک بــرای گیــان اســت و بخــش‬ ‫قابــل مالحظــه ای از کشــاورزی اســتان را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گیــان نیــز بــا اشــاره بــه‬ ‫بازدیــد کمیســیون تلفیــق و بودجــه از پــروژه هــای تاثیرگــذار نیمــه‬ ‫تمــام در اســتان گفــت‪ :‬اب شــرب‪ ،‬فاضــاب ‪ ،‬پســماند و تــاالب انزلــی‬ ‫از مهمتریــن پــروژه هــای عمرانــی دارای مشــکل در اســتان اســت‪.‬‬ ‫عبــاس صابــر با اشــاره بــه تغییــرات اقلیمــی اب و بدنبال ان خشکســالی‬ ‫گفــت‪ :‬عــدم تکمیــل ســد شــفارود ‪ ،‬پلــرود ‪ ،‬ســدهای الســتیکی بدلیــل‬ ‫نبــود اعتبــارات کافــی مشــکالت اجتماعــی ایجــاد کردند ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه فاضــاب نیــز تمامــی شــهرای اســتان فاقــد‬ ‫شــبکه جمــع اوری فاضــاب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پــروژه هــای در حــال‬ ‫ســاخت فاصــاب شــهرها نیــز حداکثــر تــا ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت دارنــد‪.‬‬ ‫صابــر همچنیــن بــا اشــاره بــه وضعیــت پســماند اســتان گفــت ‪ :‬طــرح‬ ‫مدیریــت جامــع پســماند هفــت پهنــه تقســیم شــده کــه هنــوز مشــکالت‬ ‫حــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتانداری گیــان ضعــف هــای زیرســاختی بــه‬ ‫خصــوص اســتان را جــدی و شــدید توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫بــه اعتبــارات مســتمر و قابــل مالحظــه ای بــرای تامیــن نیازهــای مــردم‬ ‫نیــاز دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫فرماندهی نیروی انتظامی استانه اشرفیه؛‬ ‫کمپ ترک اعتیاد متخلف در‬ ‫استانه اشرفیه پلمپ شد‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫مشکل استخدامی ایثارگران شاغل در تامین اجتماعی برطرف شد‬ ‫رنجکــش بــا بیــان اینکــه اگــر ایــن‬ ‫تســهیالت بــه موقــع جــذب نشــود احتمــال‬ ‫کاهــش ان در ســال اینــده وجــود دارد‬ ‫کــه بــه نفــع اســتان نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از‬ ‫دســتگاههای اجرایــی و بانــک هــای‬ ‫عامــل انتظــار اســت تــا بــا هماهنگــی و‬ ‫پیگیری هایــی کــه دبیرخانــه مســتقر در‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا‬ ‫همــکاری فرمانــداری هــا خواهنــد داشــت‬ ‫تــا پایــان بهمــن مــاه امســال ایــن تســهیالت‬ ‫جــذب شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســیدمهدی نجفی پــور روز سه شــنبه خبــر داد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه ایــن کمــپ بــه علــت عــدم دارا بــودن شــرایط الزم بــرای فعالیــت‬ ‫پلمــپ شــده افــزود‪ :‬ایــن کمــپ بــدون مجــوز الزم اقــدام بــه پذیــرش‬ ‫بیمــاران مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در بازدیــد از ایــن کمــپ کــه بــا حضــور نماینــده‬ ‫بهزیســتی و ماموریــن نیــروی انتظامــی صــورت گرفــت ‪ ،‬متصــدی ‪۴۱‬‬ ‫ســاله ان بــه علــت عــدم دارا بــودن شــرایط الزم بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫فرماندهــی نیــروی انتظامــی اســتانه اشــرفیه فعالیــت مراکــز تــرک‬ ‫اعتیــاد را منــوط بــه داشــتن صالحــت و همچنیــن امکانــات اســتاندار‬ ‫عنــوان کــرد و از مــردم خواســت تــا بــا مشــاهده مجموعــه هــای‬ ‫غیرمجــاز بــه مراجــع قضایــی و انتظامــی اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نجفی پــور در ادامــه بــر جلوگیــری از فعالیــت موسســات‬ ‫غیرمجــاز پزشــکی بــا هــدف حفــظ ســامت مــردم تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬همچنیــن طــی چنــد روز اخیــر ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۹۴‬نــخ ســیگار‬ ‫قاچــاق نیــز از یــک واحــد صنفــی واقــع در شــهر اســتانه اشــرفیه کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از بازرســی از ایــن واحــد صنفــی تعــداد ‪ ۷۲‬عــدد‬ ‫زهرگیــر ســیگار‪ ۴۰ ،‬عــدد توتــون و تنباکــو و ‪ ۳۴۴‬عــدد فنــدک‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ ۶۵‬میلیــون ریــال نیــز کشــف شــده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫متهــم ‪ ۳۵‬ســاله ایــن پرونــده بــه مرجــع قضایــی معرفــی و ایــن واحــد‬ ‫صنفــی بــه جهــت وجــود کاالی قاچــاق پلمــپ شــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیالن‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۱‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به واحدهای تولیدی گیالن پرداخت شد‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت گیــان بــا بیــان اینکــه بــرای امســال‬ ‫یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت رونــق تولیــد هدف گــذاری شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۱‬میلیــارد تومــان تســهیالت از منابــع بانکــی بــه صنایــع‬ ‫دارای اولویــت در اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫فرهــاد دلــق پــوش غــروب شــنبه در مراســم تجلیــل از واحدهــای صنعتــی و معدنــی‬ ‫برتــر اســتان افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت بــرای مــواردی همچــون تامیــن ســرمایه در‬ ‫گــردش‪ ،‬خریــد تجهیــزات‪ ،‬توســعه و صنایــع اولوی ـت دار پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تولیــدات صــادرات محــور و دانــش بنیــان و مــدرن را اولویــت اســتان دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬گیــان در پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد رتبــه اول کشــوری را‬ ‫کســب کــرده اســت و ایــن موفقیــت ماحصــل تــاش دســت انــدرکاران ایــن‬ ‫حــوزه مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت گیــان بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد بتوانــد از صنایــع‬ ‫حمایــت و انهــا را هدایــت کنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بخــش هــای داخلــی صنایــع و‬ ‫واحدهــای تولیــدی نیازمنــد دخالــت دولتــی نیســت امــا بــر اســاس حمایــت هــای‬ ‫مالــی ایــن حــق دولــت اســت کــه بــر حســن اجــرای امــور نظــارت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نرخ باالی سود تسهیالت بانکی برای صنعت توجیه ندارد‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت گیــان بــا بیــان اینکــه مســئله اصلــی و عاجــل صنعــت و‬ ‫معــدن در شــرایط کنونــی مســئله نقدینگــی‪ ،‬بدهی هــا و معوقــات و جریمــه هایــی‬ ‫اســت کــه صنعتگــران متحمــل می شــوند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد ایــن مشــکالت‬ ‫بــرای پیشــبرد امــور رفــع شــود‪.‬‬ ‫دلــق پــوش بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت از صنایــع گفــت‪ :‬ســود بــاالی‬ ‫تســهیالت در صنعــت توجیــه نــدارد و بایــد ایــن قانــون در مجلــس بازنگــری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بخشــی از صنایــع اســتان همچنــان در رتبــه‬ ‫هــای برتــر قــرار دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر گیــان در صنعــت ســلولزی در‬ ‫تولیــد فــراورده هــای مختلــف چوبــی جایــگاه نخســت و در صنعــت فــوالد مقــام‬ ‫چهــارم کشــور را دارد‪.‬‬ ‫دلــق پــوش بــا اشــاره بــه حضــور حامیــان برتــر از حقــوق مصــرف کننــدگان‬ ‫در جلســه بــا بیــان اینکــه امــروز در کنــار حمایــت از تولیــد‪ ،‬حقــوق مصــرف‬ ‫کننــدگان هــم نیــز رعایــت مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬رضایــت مشــتری دلگرمــی و بقــای‬ ‫تولیــد اســت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ‪ ،‬بــه روز بودن‪،‬ایمنــی‪ ،‬کیفیــت‪،‬‬ ‫ســامتی و بهداشــت از مولفــه هــای الزم بــرای تولیــدات بــا کیفیــت اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی امــور ســرمایه‬ ‫گــذاری و اشــتغال اســتانداری گیــان بــا‬ ‫بیــان اینکــه تاکنــون هفــت میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت مشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪ ،‬خواســتار تســریع‬ ‫در پرداخــت تســهیالت مشــاغل خانگــی‬ ‫توســط بانک هــای عامــل اســتان شــد‪.‬‬ ‫یونــس رنجکــش روز ســه شــنبه در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود ‪ :‬بیــش‬ ‫از ‪ ۳۳‬میلیــارد تومــان پرونــده دریافــت‬ ‫تســهیالت بــر اســاس اعــام دبیرخانــه بــه‬ ‫بانــک هــای توســعه تعــاون و رفــاه اســتان‬ ‫ارســال شــده کــه تاکنــون هفــت میلیــارد‬ ‫تومــان ان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان پرداخــت بــا‬ ‫توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال و‬ ‫محدودیــت زمانــی بــرای جــذب اعتبــارات‬ ‫مناســب نیســت و بایــد رونــد پرداخــت هــا‬ ‫شــدت گیــرد‪.‬‬ ‫طــی ســال گذشــته تعــداد ‪ ۱۲۹‬طــرح بــا‬ ‫مبلــغ تســهیالت ‪ ۶۲‬میلیــارد ریــال پرداخــت‬ ‫شــد کــه امســال حــدود ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای تســهیالت مشــاغل خانگــی‬ ‫اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری‬ ‫و اشــتغال اســتانداری گیــان یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات خوبــی کــه‬ ‫ســال گذشــته بویــژه در بحــث پرداخــت‬ ‫تســهیالت اشــتغال خانگــی بــه پشــتیبان در‬ ‫اســتان انجــام شــده اســت میــزان تســهیالت‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا افزایــش بیــش از شــش‬ ‫برابــری بــه حــدود ‪۴۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫مشــاغل یــا کســب و کار خانگــی؛ اندســته‬ ‫از فعالیــت هایــی اســت کــه توســط عضــو‬ ‫یــا اعضــا خانــواده در فضــای مســکونی در‬ ‫قالــب یــک طــرح کســب و کار بــدون‬ ‫مزاحمــت و ایجــاد اخــال در ارامــش‬ ‫واحدهــای مســکونی همجــوار شــکل مــی‬ ‫گیــرد و منجــر بــه تولیــد خدمــت و یــا‬ ‫کاالی قابــل عرضــه بــه بــازار خــارج از‬ ‫محیــط مســکونی مــی شــود‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫رویکردهای علمی و دانش بنیان برای ارتقا کشاورزی در گیالن مورد توجه قرار گیرد‬ ‫اســتاندار گیــان تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫افزایــش بهــره وری کشــاورزی‪،‬‬ ‫رویکردهــای علمــی‪ ،‬دانــش بنیــان و‬ ‫شــیوه هایی جدیــد و روزامــد مــورد‬ ‫توجــه باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫گیــان؛ اســداهلل عباســی روز چهارشــنبه‬ ‫در دیــدار بــا رئیــس ســازمان نظــام‬ ‫مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫کشــور‪ ،‬تحــول در کشــاورزی را‬ ‫موضوعــی مهــم عنــوان کــرد کــه‬ ‫همــراه بــا ارائــه اموزش هــای الزم بــه‬ ‫کشــاورزان بــرای افزایــش بهــره وری در‬ ‫امــر کشــاورزی‪ ،‬نیــاز امــروز اســت‪.‬‬ ‫وی مهــارت افزایــی را الزمــه فــارغ‬ ‫التحصیــان دانشــگاهی به ویــژه در‬ ‫حــوزه کشــاورزی ذکــر و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫الزم اســت فعالیت هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫امــور دامــی و ابــزی پــروری‪ ،‬بــا‬ ‫رویکردهــای دانــش بنیــان و شــیوه های‬ ‫جدیــد و روزامــد دنبــال شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان اتخــاذ راهبردهــای‬ ‫علمــی را در افزایــش بهــره وری‬ ‫کشــاورزی مهــم خوانــد و تکلیــف کرد‬ ‫کــه جلســه عملیاتــی بــرای برقــراری‬ ‫تقویــت ارتباطــات بیــن ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی و نظــام مهندســی‪ ،‬برگــزار‬ ‫و اقدامــات صورت گرفتــه‪ ،‬اســیب‬ ‫شناســی شــود‪.‬‬ ‫عباســی همچنیــن منابــع طبیعــی را یکــی‬ ‫از مــوارد دارای اهمیــت به ویــژه در‬ ‫گیــان دانســت و بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫میــزان جنــگل هــا‪ ،‬بــر ضــرورت توجــه‬ ‫بــه اقلیــم جنــگل هــای اســتان در جنــگل‬ ‫کاری و نیــز توســعه زراعــت چــوب‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور‬ ‫نیــز در ایــن دیــدار رســالت اصلــی‬ ‫ایــن ســازمان را علمــی و دانــش بنیــان‬ ‫کــردن اقتصــاد کشــاورزی ذکــر و بــا‬ ‫اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۱۳‬هــزار مهنــدس‬ ‫کشــاورزی در گیــان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در برنامه ریزی هــای خــود بــه دنبــال‬ ‫ان هســتیم کــه ایــن ســازمان‪ ،‬بــرای‬ ‫کشــاورز و کشــاورزان مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫شــاهرخ رمضــان نــژاد اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت هــای مردمــی‪ ،‬مهــارت‬ ‫محــوری و نزدیکــی بیــن علــم و فــن‬ ‫بــا تجربــه را از جهــت گیــری هــای‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی و منابــع طبیعــی‬ ‫بیــان کــرد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫در کشــور ‪ ۶۵۰‬مرکــز تــوان افزایــی و‬ ‫مهــارت امــوزی کشــاورزی داریــم و با‬ ‫اجــرای طــرح نظــام اجرایــی ســهم بری‬ ‫دانــش از تولیــد در کشــاورزی‬ ‫(ســدات)‪ ،‬مــی توانیــم پیونــدی پایــدار‬ ‫بیــن مهندســان کشــاورزی بــا دســت‬ ‫انــدرکاران تولیــد و کشــاورزان برقــرار‬ ‫ســازیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه در تــاش‬ ‫هســتیم در هــر دهســتان‪ ،‬مرکــز‬ ‫خدمــات کشــاورزی ایجــاد کنیــم تــا‬ ‫امــور مربوطــه ‪ ،‬در همانجــا از ســوی‬ ‫کشــاورزان پیگیــری شــود‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫انتظار گیالن از وزارت نیرو؛‬ ‫چشیدن طعم بهره برداری از پروژه های نیمه تمام‬ ‫حســینی بــا درخواســت از نماینــدگان‬ ‫مجلــس در شــورای اســامی بــرای توجــه‬ ‫بیشــتر در الیحــه بودجــه بــه فاضــاب‬ ‫شــهرهای شــمالی بویــژه فاضــاب هایــی‬ ‫کــه وارد وارد تــاالب انزلــی مــی شــود‬ ‫‪ ،‬افــزود‪ :‬پیشــنهاد مــی کنیــم بــرای ایــن‬ ‫امــر از محــل ســپرده اســتفاده نشــده بانــک‬ ‫هــای دولتــی گیــان بــا توجــه اینکــه‬ ‫تاییدیــه شــورای اقتصــاد را نیــز داریــم‬ ‫بــرای تعییــن تکلیــف فاضــاب ایــن‬ ‫شــهرها اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫اواســط هفتــه گذشــته اســتاندار گیــان بــا‬ ‫علــی اکبــر محرابیــان وزیــر نیــرو دیــدار‬ ‫کــرد و خواســتار تامیــن اعتبــار و تســریع‬ ‫در تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام مرتبــط‬ ‫بــا ایــن وزارتخانــه در شهرســتان های‬ ‫مختلــف اســتان شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا‪،‬‬ ‫اســداهلل عباســی روز دوشــنبه هفتــه جــاری‬ ‫در نشســتی بــا علــی اکبــر محرابیــان وزیــر‬ ‫نیــرو در پایتخــت کشــور بــه بررســی‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام اســتان پرداختنــد‪.‬‬ ‫پــروژه هاییــی کــه بــرای تکمیــل و بهــره‬ ‫بــرداری از انهــا طــی ســالیان دراز برنامــه‬ ‫ریــزی شــد امــا همــواره بــا مشــکالتی از‬ ‫جلمــه تحریــم هــای ظالمانــه‪ ،‬فقــدان منابــع‬ ‫مالــی و مشــکالتی از ایــن دســت رنــگ‬ ‫بهــره بــرداری را بــه خــود نیدیــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان وضعیــت پروژه هــای‬ ‫نیمــه تمــام مرتبــط بــا ایــن وزارتخانــه‬ ‫در شهرســتان هــای مختلــف اســتان را‬ ‫تشــریح کــرد و خواســتار تامیــن اعتبــار‬ ‫بــرای تســریع در تکمیــل ان هــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬امــا کــدام پــروژه هــای وزارت‬ ‫نیــرو در دســتور کار نماینــده عالــی دولــت‬ ‫قــرار گرفتــه اســت کــه وی را بــرای ایــن‬ ‫دغدغــه مهــم راهــی پایتخــت کشــور‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫اســتانداری گیــان امــده اســت کــه ایــن‬ ‫پــروژه هــا شــامل ‪ ۱۵‬طــرح مرتبــط بــا‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای‪ ۶ ،‬طــرح مربــوط‬ ‫بــه شــرکت اب و فاضــاب اســتان و ســه‬ ‫طــرح مرتبــط بــا شــرکت هــای توزیــع و‬ ‫بــرق منطقــه ای اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار در دیــدار خــود بــا وزیــر نیــرو‬ ‫اهتمــام بــه تکمیــل و اجــرای طــرح هــای‬ ‫یــاد شــده را در رفــع مشــکالت مــردم و‬ ‫نیــز کشــاورزان موثــر دانســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫توجــه بــه پــروژه ســد شــفارود و مطالبــات‬ ‫کارگــران و شــبکه هــای فرســوده بــرق از‬ ‫دیگــر مــواردی بــود کــه اســتاندار گیــان‬ ‫بــر انهــا تاکیــد داشــت و از وزیــر نیــرو‬ ‫خواســتار تامیــن اعتبــار و تســریع در بهــره‬ ‫بــرداری ایــن پــروژه هــای چندیــن و چنــد‬ ‫ســاله شــد‪.‬‬ ‫گیالن و دغدغه فاضالب شهری‬ ‫گیــان بدلیــل شــرایط اقلیمــی و‬ ‫موقعیــت راهبــردی یکــی از اســتان هــای‬ ‫مــورد توجــه در بخــش هــای مختلــف‬ ‫گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی و صنعتــی اســت‬ ‫ولــی در عیــن حــال طبیعــت نــاب ان طــی‬ ‫دهــه هــای اخیــر توســط فاضالب هــای‬ ‫شــهری بــه شــدت مــورد تهدیــد قــرار‬ ‫گرفتــه اســت کــه البتــه خطــرات ناشــی‬ ‫از ایــن الودگــی هــا منحصــر بــه طبیعــت‬ ‫و محیــط زیســت نیســت و مــی توانــد بــر‬ ‫ســامت انســان هــا نیــز تاثیرگــذار باشــد ‪.‬‬ ‫طــی ســال هــای گذشــته قــرار بــود‬ ‫پــروژه هایــی در زمینــه فاضــاب در‬ ‫چهارشــهر اســتان بــه بهــره بــرداری‬ ‫برســد تــا از ورود پســابها و فاضــاب‬ ‫شــهری بــه تــاالب انزلــی و در نهایــت‬ ‫دریــای خــزر جلوگیــری شــود امــا ایــن‬ ‫پــروژه هــا همچنــان نیمــه تمــام مانــد و‬ ‫بــا افزایــش قابــل توجــه نیــاز اعتبــاری‬ ‫بــرای تکمیــل انهــا بــه نظــر مــی رســد‬ ‫اعتبــارات اختصــاص یافتــه معمــول در‬ ‫الیحــه بودجــه نتوانــد پاســخگوی تامیــن‬ ‫نبــاز بــرای تکمیــل ایــن پــروژه هــا باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫گیــان در همیــن ارتبــاط بــا اشــاره بــه در‬ ‫حــال اجــرا بــودن چهــار پــروژه فاضــاب‬ ‫در شــهرهای رشــت ‪ ،‬انزلــی ‪،‬صومعــه ســرا‬ ‫و فومــن گفت‪:‬ایــن پــروژه هــای فاضــاب‬ ‫در رشــت ‪ ۵۶‬درصــد ‪ ،‬بندرانزلــی ‪۴۹‬‬ ‫درصــد‪ ،‬صومعــه ســرا ‪ ۳۷‬درصــد و فومــن‬ ‫‪ ۲۲‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح هــا تــا کنــون ‪۴۴۲‬‬ ‫میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۱۶۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار مصوب‬ ‫بــرای ایــن شــهرها در الیحــه بودجــه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مصــوب شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی میــزان بــراورد شــده اعتبــار بــرای‬ ‫تکمیــل ایــن طــرح هــا را ‪ ۹‬هــزار و ‪۲۶۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اگــر بخواهیــم ایــن پــروژه هــا را بــه ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد برســانیم بایــد از محــل دیگــری‬ ‫بــرای تامیــن اعتبــار انهــا بهــره بگیریــم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫گیــان یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫قیمــت هــا تــا دو ســال قبــل بــا ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان ایــن طــرح هــا قابــل‬ ‫تکمیــل و بهــره بــرداری بــود امــا اکنــون‬ ‫اعتبــار الزم بــرای تکمیــل ایــن طــرح هــا‬ ‫بــه ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان رســیده‬ ‫اســت کــه درصــورت عــدم اســتفاده‬ ‫از محــل اعتبــاری دیگــری در کنــار‬ ‫اعتبــارات الیحــه بودجــه ‪،‬ســاماندهی ایــن‬ ‫فاضــاب هــا چــار مشــکل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حرکــت الکپشــتی طــرح ابرســانی بــه‬ ‫غــرب اســتان‬ ‫در طــرح ابرســانی موســوم بــه طــرح‬ ‫«ابرســانی بــه غــرب نزدیــک» بــه‬ ‫شهرســتان های صومعــه ســرا‪ ،‬فومــن و‬ ‫شــفت نیــز تکمیــل پــروژه هــا بــا کنــدی‬ ‫پیــش مــی رود؛ براســاس اخریــن امــار‬ ‫ارائــه شــده ایــن طــرح ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه بــرای تکمیــل‬ ‫بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار دیگــر نیــاز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫گیــان در ایــن ارتبــاط نیــز گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫ابرســانی غــرب نزدیــک از ســال ‪ ۷۸‬بــرای‬ ‫تامیــن اب ســالم و پایــدار شهرســتان های‬ ‫صومعــه ســرا‪ ،‬شــفت و فومــن بــا بــراورد‬ ‫اعتبــار ‪ ۲۳‬میلیــارد تومــان اغــاز شــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــه دلیــل تزریــق قطــره چکانــی اعتبــار‪،‬‬ ‫افزایــش تــورم و گرانــی مصالــح‪ ،‬پــس‬ ‫از گذشــت ‪ ۲۲‬ســال و بــا صــرف بیــش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومــان هزینــه تاکنــون ‪۵۵‬‬ ‫درصــد پیشــرفت دارد‪.‬‬ ‫حســینی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن‬ ‫طــرح ‪ ۲۵۰ ،‬هــزار خانــوار از جمعیــت‬ ‫شهرســتان های غــرب گیــان از اب‬ ‫اشــامیدنی ســالم و بهداشــتی بهــره منــد‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای تکمیــل ایــن‬ ‫طــرح بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان دیگــر نیــاز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســاخت بیــش از ‪۳۲‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب مخــزن بتنــی بــرای‬ ‫ذخیــره اب در ایــن طــرح گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫تامیــن اب طــرح ابرســانی غــرب نزدیــک‬ ‫گیــان ‪ ۲۰ ،‬حلقــه چــاه در حــوزه ابریــز‬ ‫رودخانــه ماســوله حفــر شــده کــه‬ ‫خطــوط انتقــال ان شــامل ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫لوله گــذاری می شــود‪.‬‬ ‫تخلیه و بارگیری بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن کاال از بنادر گیالن‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان گفــت‪ :‬طــی ‪ ۹‬ماهــه ســال‬ ‫جــاری از بنــادر انزلــی و اســتارا یــک میلیــون و ‪ ۳۲۵‬هــزار تــن کاال‪،‬‬ ‫تخلیــه و بارگیــری شــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته در همیــن دوره‬ ‫زمانــی‪ ،‬رشــد ‪ ۱۲‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان ‪،‬حمیدرضــا ابایــی مدیــر کل بنــادر و‬ ‫دریانــوردی اســتان گیــان روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا تصریــح‬ ‫کــرد کــه میــزان تخلیــه و بارگیــری از بنــادر انزلــی و اســتارا از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‪ ۱۲ ،‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رشــد ‪ ۱۳‬درصــدی میــزان تخلیــه و بارگیــری‬ ‫از بنــدر اســتارا اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۱۷۷‬هــزار تــن کاالی نفتــی و غیــر نفتــی از بنــدر اســتارا تخلیــه و‬ ‫بارگیــری شــده اســت ایــن درحالیســت کــه ســال گذشــته ایــن مقــدار‬ ‫‪ ۱۵۶‬هــزار تــن بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ‪۹‬‬ ‫مــاه گذشــته ‪ ۱۶۷‬هــزار و ‪ ۵۰۵‬تــن کاالی غیرنفتــی نیــز از بنــدر اســتارا‬ ‫تخلیــه و بارگیــری شــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل بــا ‪ ۱۴۴‬هــزار و ‪ ۷۴۱‬تــن ‪ ۷/۱۵ ،‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳۲۴‬درصدری تخلیه و بارگیری کانتینر از بندر استارا‬ ‫ابایــی همچنیــن بــه رشــد ‪ ۳۲۴‬درصــدی تخلیــه و بارگیــری کانتینــری‬ ‫در بنــدر اســتارا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون‬ ‫‪ ۷۰۷‬کانتینــر (‪ )TEU‬در بنــدر اســتارا تخلیــه و بارگیــری شــد و میــزان‬ ‫ورودی کشــتی بــه ایــن بنــدر نیــز بــا ‪ ۱۱۱‬فرونــد کشــتی ‪ ۱۴‬درصــد‬ ‫رشــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از فروردیــن تــا پایــان اذرمــاه امســال ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۹۰۸‬تــن‬ ‫کاالی غیرنفتــی از بندراســتارا ترانزیــت شــد کــه ایــن مقــدار در مقایســه‬ ‫بــا ســال گذشــته ‪ ۲۰۷‬درصــد رشــد را نشــان میدهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫حــدود هشــت هــزار تــن کاالهــای نفتــی از ایــن بنــدر ترانزیــت شــد کــه‬ ‫افزایــش ‪ ۷۸‬درصــدی را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان ترانشــیپ کشــتی از ایــن‬ ‫بنــدر در ‪ ۹‬ماهــه امســال را ‪ ۱۱۹‬مــورد اعــام کــرد کــه ایــن مقــدار در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۰۰‬درصــد بــا رشــد همــراه بــود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۱‬درصدی تخلیه و بارگیری کاال از بندرانزلی‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان افــزود ‪ :‬از اغــاز ســال‬ ‫تاکنــون همچنیــن یــک میلیــون و ‪ ۱۴۸‬هــزار تــن کاال از مجتمــع‬ ‫بنــدری انزلــی تخلیــه و بارگیــری شــده کــه رشــد ‪ ۱۱‬درصــدی را نشــان‬ ‫می دهــد‪..‬‬ ‫ابایــی ایــن کاالهــا را شــامل غــات‪ ،‬کاالهــای اساســی‪ ،‬روغــن نباتــی‪،‬‬ ‫فلــزات‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬کاالهــای معدنی و ســاختمانی‪ ،‬شیشــه‪،‬‬ ‫کاشــی مــواد اولیــه و شــیمیایی‪ ،‬تختــه و چــوب‪ ،‬کاغــذ و مقــوا‪ ،‬کانتینــر‬ ‫و ســایر مــوارد اعــام کــرد‬ ‫اســتان گیــان بــا برخــورداری از ســه بنــدر مهــم‪ ،‬انزلــی‪ ،‬کاســپین و‬ ‫اســتارا در زمــره مناطــق اســتراتژیک کشــور قــرار دارد کــه همــواره‬ ‫نقــش مهمــی در صــادرات ‪ ،‬واردات و ترانزیــت کاال بــه اقصــی نقــاط‬ ‫کشــور پهنــاور جمهــوری اســامی ایــران ایفــاء مــی کنــد‪.‬‬ ‫مجتمــع بنــدری انزلــی بــا ســابقه ‪ ۳۰۰‬ســاله در عرصــه حمــل و نقــل‬ ‫دریایــی همــواره منطقــه مــورد توجــه بازرگانــان و تجــار کشــور بــوده‬ ‫اســت و امــروز بــا ‪ ۱۷‬پســت اســکله و امــکان تخلیــه و بارگیــری ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون تــن کاال در ســال بزرگتریــن و مجهزتریــن مجتمــع بنــدری‬ ‫ایرانــی حاشــیه دریــای خــزر محســوب مــی شــود‪ .‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫رئیس کانون کارافرینی گیالن‪:‬‬ ‫بانک جهانی‪:‬‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫رو به بهبود است‬ ‫بانــک جهانــی در گــزارش جدیــد خــود اعــام کــرد اقتصــاد ایــران‬ ‫پــس از یــک دهــه رشــد اقتصــادی ناچیــز (بــازه زمانــی میــان ســال هــای‬ ‫‪ 2011‬تــا ‪ ،)2020‬بــه تدریــج در حــال بهبــود اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از گــروه اقتصــاد بیــن الملــل فــارس‪ ،‬بانــک‬ ‫جهانــی در گــزارش جدیــد خــود کــه امــروز بعــد ازظهــر منتشــر شــد‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪ ،‬اقتصــاد ایــران پــس از یــک دهــه از دســت رفتــه بــا رشــد‬ ‫اقتصــادی ناچیــز (بــازه زمانــی میــان ســال هــای ‪ 2011‬تــا ‪ ،)2020‬بــه‬ ‫تدریــج در حــال بهبــودی اســت‪.‬‬ ‫کاهــش محدودیــت هــای کرونایــی‪ ،‬ســازگاری بــا شــرایط عــادی‬ ‫جدیــد ‪ -‬کــه بــه صــورت بهبــود در مصــرف نمــود پیــدا مــی کنــد و‬ ‫شــرایط مســاعدتر در بخــش نفــت‪ ،‬ســبب شــده اســت‪ ،‬اقتصــاد ایــن‬ ‫کشــور ‪ 4‬فصــل متوالــی پــس از ژوئــن ‪( 2020‬ســه ماهــه نخســت‬ ‫‪ ،)1399‬بــا بهبــود اقتصــادی (هرچنــد از ســطحی بســیار پاییــن) مواجــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫چشــم انــداز اقتصــادی ایــران تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا و چشــم انــداز‬ ‫تقاضــا از ســوی شــرکای مهــم صادراتــی اش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن گــزارش نوشــته شــده اســت‪ :‬ریســک هــای اصلــی‬ ‫بــرای چشــم انــداز اقتصــادی ایــران بــه رونــد همــه گیــری و چشــم‬ ‫انــداز تحــوالت ژئوپلتیکــی مربــوط مــی شــود‪ .‬اقتصــاد (ایــن کشــور)‬ ‫همچنیــن‪ ،‬هرچنــد کمتــر از گذشــته‪ ،‬نســبت بــه افــت بیشــتر قیمــت‬ ‫هــای جهانــی نفــت‪ ،‬اســیب پذیــر باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫افزایــش چالــش هــای تغییــرات اب و هوایــی (افزایــش دمــا) کــه بــه‬ ‫کمبــود شــدیدتر اب و بــرق منجــر خواهــد شــد‪ ،‬بــه همــراه تــورم بــاال‬ ‫مــی توانــد فشــارهای بیشــتری بــر اســیب پذیرتریــن اقشــار وارد اورد و‬ ‫بــر نارضایتــی هــای اجتماعــی بیفزایــد‪.‬‬ ‫احتمــال کاهــش تحریــم هــا مــی توانــد فعالیــت هــای اقتصــادی را‬ ‫تقویــت کنــد زیــرا اقتصــاد ایــن کشــور بــه صــورت مزمــن کمتــر از‬ ‫ظرفیــت بالقــوه فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی گیالن؛‬ ‫گیالن دهه فجر میزبان ‪ ۷۰۰‬شغل‬ ‫جدید در حوزه گردشگری است‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گیــان گفــت‪ ۳۵ :‬پــروژه گردشــگری در دهــه فجــر افتتــاح مــی شــود‬ ‫کــه بــرای ‪ ۷۰۰‬نفــر ایجــاد اشــتغال خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز ســه شــنبه روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫و صنایــع دســتی گیــان‪ ،‬ولــی جهانــی افــزود‪ :‬ایــن تعــداد پــروژه‬ ‫گردشــگری بــا بــراورد حجــم ســرمایه گــذاری حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان و اختصــاص تســهیالت بانکــی ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان در دهــه‬ ‫مبــارک فجــر بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از پــروژه هــای یادشــده تعــداد‬ ‫‪ ۱۵۰‬اتــاق و حــدود ‪ ۵۰۰‬تخــت بــه ظرفیــت اقامتــی اســتان افــزوده مــی‬ ‫شــود و اشــتغال مســتقیم حــدود ‪ ۲۰۰‬نفــر و غیــر مســتقیم ‪ ۵۰۰‬نفــر را بــه‬ ‫همــراه خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گیــان گفت‪:‬بــا حمایــت تســهیالتی بخصــوص اختصــاص تســهیالت‬ ‫بانکــی ارزان قیمــت طــرح هــای بســیار مناســبی کــه اشــتغال پایــداری‬ ‫نیــز بهمــراه خواهــد داشــت در شــش ماهــه پیــش رو بــه بهــره بــرداری‬ ‫خواهنــد رســید ‪.‬‬ ‫جهانــی ادامــه داد‪:‬بــی شــک ظرفیــت بــی بدیــل اســتان در ســه حــوزه‬ ‫ی میــراث فرهنگــی ‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی بــر کســی پوشــیده‬ ‫نیســت و ایــن پتانســیل مــی توانــد گــره گشــا مســائل اســتان اعــم از‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی واجتماعــی باشــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بهره بانکی‪ ،‬ضربه نف س گیر پنهان بر قلب کارافرینی‬ ‫معوقــات بانکــی و پیامدهــای اقتصــادی‬ ‫ســنگین ناشــی از تجمیــع ســود بانکــی‬ ‫و تملــک واحدهــای صنعتــی یکــی‬ ‫از بزرگتریــن چالش هــای ســالهای‬ ‫اخیــر تولیدکننــدگان داخلــی کشــور‬ ‫اســت؛ چالشــی نفس گیــر کــه نــه تنهــا‬ ‫تولیدکننــدگان قدیمــی و نوپــا را از پــا‬ ‫دراورده‪ ،‬بلکــه کارافرینــی را نیــز در‬ ‫اغلــب مواقــع بــا بن بســت مواجــه ســاخته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬مطالعــات مختلــف‬ ‫نشــان داده اســت کــه یکــی از مهمتریــن‬ ‫اهــداف توســعه اقتصــادی ایجــاد اشــتغال‬ ‫و مهمتریــن ســازوکار و ابــزار ان‪،‬‬ ‫کارافرینــی اســت‪ .‬کارافرینــی باعــث‬ ‫کاهــش بیــکاری و افزایــش بهــره وری‬ ‫افــراد و منابــع و در نهایــت افزایــش درامــد‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫مــردم جامعــه مــ ‬ ‫امــروزه کار افرینــی واژه ایســت کــه بــه‬ ‫کــرات شــنیده مــی شــود‪ .‬کارافرینــی‬ ‫شــغلی دولتــی و پشــت میزنشــینی بــا‬ ‫حقوقــی ثابــت نیســت زیــرا ایــن عرصــه بــا‬ ‫ایــده هــای نــو و خالقانــه بــا ســرمایه گذاری‬ ‫شــخصی و گاهــی حمایــت هــای دولتــی‬ ‫نــه تنهــا بــرای جامعــه بــه صــورت فــردی‬ ‫و جمعــی منفعــت ایجــاد مــی کنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫از طریــق ارتقــای ســطح زندگــی ناشــی از‬ ‫اشــتغالزایی امنیــت روانــی جامعــی را بــه‬ ‫همــراه خواهــد داشــت کــه یــاری بزرگــی‬ ‫بــرای دولــت هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اشــتغالزایی همــواره دغدغــه دولت هــا‬ ‫بــوده و بــرای فراهــم کــردن بســتر ان‬ ‫تســهیالت متعــددی در قالــب هــای‬ ‫مختلــف پرداخــت مــی کننــد‪ .‬تســهیالت‬ ‫بــرای کارافرینــان‪ ،‬تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫و رونــق تولیــد از جملــه حمایــت هــای‬ ‫دولتــی اســت کــه در بســیاری از کشــورها‬ ‫همچــون چیــن‪ ،‬افریقــای جنوبــی‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی و بســیاری از کشــورهای تــازه‬ ‫صنعتــی شــده امــری کامــا عــادی و‬ ‫ضــروری مــی باشــد‪.‬‬ ‫امــا طــی چنــد دهــه اخیــر در اقتصــاد‬ ‫ایران‪،‬انچــه بــه عنــوان خروجــی و نتیجــه‬ ‫ایــن تســهیالت حمایتــی بــرای کارافرینــان‬ ‫کشــور اشــکار شــده بــا وجــود حجــم‬ ‫بســیار گســترده میــزان تســهیالت امــا‬ ‫مطلــوب نبــوده اســت‪.‬‬ ‫چــرا بــا وجــود حمایت هــای متنــوع و‬ ‫گســترده دولــت‪ ،‬کارافرینــی موفــق نبــود؟‬ ‫انچــه بیــش از همــه طــی ســالهای اخیــر‬ ‫بــرای افــکار عمومــی و جامعــه رســانه ای‬ ‫مهــم بــوده ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود‬ ‫حمایت هــای همیشــگی و گســترده دولتــی‬ ‫انطــور کــه بایــد موفــق نبــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کانــون کارافرینــی گیــان بــرای‬ ‫روشــن شــدن ابعــاد مختلــف مشــکالت‬ ‫حــوزه کارافرینــی مهمــان خبرگــزاری‬ ‫جمهــوری اســامی گیــان بــود‪.‬‬ ‫افشــین رحیمــی بــا بیــان اینکــه در فضــای‬ ‫کســب و کار چهــار رکــن اصلــی وجــود‬ ‫دارد گفــت‪ :‬ایــن چهــار رکــن شــامل‬ ‫کارگــر‪ ،‬کارفرمــا‪ ،‬ســرمایه گــذار و یــا‬ ‫نهادهــای ســرمایه گــذاری و کارافریــن‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارافریــن کســی اســت کــه‬ ‫یــک ایــده مغفــول را شناســایی و بــرای‬ ‫عملــی شــدن و فراهــم کــردن تجهیــزات‬ ‫ان طراحــی و بــرای اولیــن بــار تغییــرات‬ ‫را اعمــال مــی کنــد و محصــول در اختیــار‬ ‫مصــرف کننــده ای قــرار مــی گیــرد کــه بــه‬ ‫ان نیــاز داشــته ولــی خــود اطــاع نداشــته‬ ‫اســت‪ .‬بــه طــور مثــال نیــم قــرن قبــل تامیــن‬ ‫اب بــا کــوزه از چشــمه بــود و هیــچ کســی‬ ‫فکــر نمــی کــرد یــک روز اب بســته‬ ‫بنــدی در بطــری هــای کوچــک و بــزرگ‬ ‫در بــازار عرضــه و در اختیــار مصــرف‬ ‫کننــدگان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کانــون کارافرینــی گیــان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متاســفانه همــواره در کشــور مــا‬ ‫بــه کســانی کــه ایــده پــرداز باشــند توجهــی‬ ‫نشــده اســت و انهــا را بخشــی از کار نمــی‬ ‫داننــد زیــرا در ایــن اکوسیســتم اینگونــه‬ ‫جــا افتــاده کــه پــول بخــش اصلــی تولیــد‬ ‫و عامــل اولیــه ســرمایه ســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر خریــد و فــروش پــول‬ ‫کاســبی محســوب مــی شــود کــه در‬ ‫طبقــه بنــدی اجتماعــی وارد یــک رکــن‬ ‫اقتصــادی غیرقابــل کنتــرل مــی شــود‪.‬‬ ‫رحیمــی معتقــد اســت کــه نمونــه مشــابه‬ ‫اقتصــاد کشــورمان درهیــچ کشــوری‬ ‫نیســت و اقتصــاد ایــران مبتنــی بــر نــزول‬ ‫مــی چرخــد کــه ایــن موضــوع از ســال ‪۸۴‬‬ ‫و ‪ ۸۵‬پــر رنگ تــر شــده اســت کــه ایــن‬ ‫اقتصــاد از لحــاظ شــرعی و قانونــی درســت‬ ‫نیســت و بــه طــور مــداوم تــورم هــای‬ ‫غیرقابــل بهبــود را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫رحیمــی بــا بیــان اینکــه سیســتم مالــی‬ ‫کشــورمان اغشــته بــه بهــره هــای پنهــان‬ ‫در تســهیالت بانکــی اســت کــه اقتصــاد‬ ‫را بــه ســمت سیســتم تورمــی جــذب مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه طــور معمــول وقتــی یــک‬ ‫قــرار داد مالــی بیــن متقاضی(کارفرمــا)‬ ‫و بانــک بســته مــی شــود بــه یــک ســری‬ ‫مــواد اولیــه و تجهیــزات نیــاز دارد و طبــق‬ ‫اســتانداردهای جهانــی بــرای رســیدن‬ ‫تولیــد بــه ســوددهی فقــط در بازارهــای‬ ‫محلــی و منطقــه ای نیازمنــد ‪ ۲‬تــا ســه ســال‬ ‫زمــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه تعــداد بانــک هــا بایــد محــدود‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬شــعبات بانکــی مــا از‬ ‫اســتاندارد جهانــی باالتــر اســت و تعــداد‬ ‫مجوزهایــی کــه بــرای تاســیس بانــک هــا‬ ‫صــادر شــده بســیار زیــاد اســت و اینهــا‬ ‫خلــق پــول اعتبــاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه خلــق پــول‬ ‫اعتبــاری‪ ،‬نقدینگــی را دامــن مــی زنــد؛‬ ‫افزایــش تــورم ‪ ،‬کاهــش ارزش پــول‬ ‫ملــی و کاهــش امنیــت ســرمایه گــذاری‬ ‫را از اشــکاالت ایــن امــر عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بدنبــال رفــع مشــکل تولیــد از‬ ‫طریــق تســهیالت نباشــیم ‪ ،‬رفــع مشــکل‬ ‫تولیــد در بهــره وری‪ ،‬کارایــی ‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫و فــروش‪ ،‬کیفیــت مــواد اولیــه و محصــول‬ ‫و دیپلماســی اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫میرعســکری اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی‬ ‫مشــکالت را مــی خواهیــم بــا بانــک حــل‬ ‫کنیــم در صورتــی کــه بانــک خــودش‬ ‫مشــکل دارد و دوبــاره تاکیــد مــی کنــم‬ ‫ســرمایه گــذار متناســب بــا فعالیتــی کــه می‬ ‫خواهــد انجــام دهــد مــی توانــد از بســتر‬ ‫بــازار ســرمایه اســتفاده کنــد‪ .‬در قالــب‬ ‫فــروش ســهام از منابــع ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫می تــوان تامیــن مالــی را انجــام داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬کشــورما پــس از جنــگ‬ ‫تــا بــه امــروز اقتصــادی همــواره تــورم و‬ ‫غیرقابــل بهبــود را پشــت سرگذاشــته و‬ ‫در هیــچ برهــه ای مــا شــانس بهبــود تــورم‬ ‫را پیــدا نکردیــم کــه بــه اقتصادمــان ثبــات‬ ‫بدهیــم‪ .‬اگــر مدتــی هــم از شــتاب تورمــی‬ ‫کاســته شــد‪ ،‬هماننــد فنــری تمام انــرژی ان‬ ‫جمــع و یکبــاره بعــد از رهــا شــدن جهــش‬ ‫هــای بســیاری تندتــری را بــه بــار اورد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در کشــور مــا‬ ‫عــادت شــده اســت کــه تولیدکننــدگان‬ ‫ســرمایه خــود را از محــل تســهیالت‬ ‫تامیــن کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بســیاری از شــرکت‬ ‫هــا ســود اوری الزم را ندارنــد و اخــذ‬ ‫تســهیالت را بــرای پوشــش هزینــه هــای‬ ‫شــان مــی خواهنــد کــه ایــن قالــب بــادوام‬ ‫نیســت و بــا بدهــی مشــکل عمیــق تــر مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کانــون کارافرینــی گیــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه اقتصــاد ایــران در حــوزه تســهیالت‬ ‫بانکــی گرفتــار پــول «نــزول» اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬البتــه منظــور از پــول نــزول بهــره‬ ‫بانکــی نیســت زیــرا اتفاقـاً بهــره ‪ ۱۵‬و حتــی‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد معقــول هــم هســت‪ .‬امــا بهــره‬ ‫واقعــی کــه موسســات مالــی یــا بانــک از‬ ‫یــک متقاضــی مــی گیرنــد در درصــد ان‬ ‫نیســت بلکــه در فراینــد «زمــان» و «مــدت‬ ‫قــرارداد» رخ مــی دهــد کــه چندیــن برابــر‬ ‫میــزان رســمی ان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫میــر عســکری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫نــوع فعالیــت کســانی را هــم کــه تســهیالت‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬بررســی کــرد کــه ایــا ایــن فــرد‬ ‫تولیــد کننــده واقعــی اســت؟؛ ضمــن اینکــه‬ ‫در صــورت عــدم توانایــی در پرداخــت‬ ‫اقســاط تســهیالت ‪ ،‬بانــک بایــد از توقــف‬ ‫فعالیــت واحــد تولیــدی در صــورت تملک‬ ‫هــم پرهیــز کنــد و ایــن رونــد کنونــی‬ ‫صحیــح نیســت و ایــن موضــوع نبایــد‬ ‫منجــر بــه تعطیلــی ان فعالیــت شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫معرفی کسب وکارهایی که با حداقل سرمایه ایجاد شده اند؛‬ ‫یک تا ‪ 10‬میلیون تومان سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال‬ ‫ایــن روزهــا بحــث ایجــاد اشــتغال‪ ،‬بــا‬ ‫ســرمایه یــک تــا ‪ 10‬میلیــون تومانــی در‬ ‫فضــای مجــازی و از زبــان مســووالن داغ‬ ‫شــده و عالمــت ســوالهایی را بــرای قشــر‬ ‫جــوان ایجــاد کــرده اســت؛ اینکــه بــا‬ ‫ســرمایه یــک تــا ‪ 10‬میلیــون تومــان چــه‬ ‫مشــاغلی را میتــوان ایجــاد کــرد؟ ایــا ایــن‬ ‫کار شــدنی اســت یــا خیــر؟‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬بــا گســترش‬ ‫اشــتغالزایی بــا ســرمایه خُ ــرد یــا ارزانقیمت‬ ‫در شــرایط کرونایــی و تعطیلــی و نیمــه‬ ‫تعطیلــی بســیاری از بازارهــا‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫کســبوکارهای خــرد و مشــاغل خانگــی‬ ‫رونــق گرفــت‪ .‬مشــاغلی کــه بیشــتر متکــی‬ ‫بــه مهارتامــوزی و کســب مهــارت اســت‬ ‫تــا بتــوان در ســطح فــردی یــا گروهــی در‬ ‫کارگاهــی کوچــک و خانگــی انهــا را‬ ‫اجرایــی و محصــول یــا کاالیــی را تولیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه کســبوکارهای خانگــی بــه عنــوان‬ ‫راهــکاری مهــم بــرای خوداشــتغالی‪،‬‬ ‫ایجــاد اشــتغال و درامــد تلقــی میشــود‪.‬‬ ‫ایــن نــوع مشــاغل بــه ایجــاد تــوازن بیــن‬ ‫مســئولیت خانوادگــی زنــان و اشــتغال‬ ‫انــان‪ ،‬حــذف هزینههــای مربــوط بــه‬ ‫خریــد‪ ،‬رهــن و اجــاره کارگاه و ایــاب‬ ‫و ذهــاب‪ ،‬اســتفاده از نیــروی کار ســایر‬ ‫اعضــای خانــواده و ایجــاد زمینههــای کار‬ ‫خانوادگــی و امــکان انتقــال تجــارب از‬ ‫طریــق امــوزش غیررســمی بــه شــیوه‬ ‫اســتاد‪ -‬شــاگردی بیــن اعضــاء خانــواده‬ ‫و بســیاری فوایــد کمــک شــایانی میکنــد‪.‬‬ ‫ســازمان فنــی و حرفهــای متولــی امــوزش‬ ‫مهارتهــای فنــی نقــش مهمــی در اموزشــها‬ ‫بــه مخاطبــان دارد تــا از ایــن طریــق بتواننــد‬ ‫بــا افزایــش توانمندیهــا در رشــتههای مورد‬ ‫عالقــه بــا ســرمایهای انــدک مشــغول بــه‬ ‫کار شــوند‪.‬‬ ‫معرفــی مشــاغلی بــا ســرمایه کــم و‬ ‫ارزانقیمــت در فضــای مجــازی بازتــاب‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬در همیــن راســتا‪،‬‬ ‫«بهــــزاد مهــــرکش» مشــاور و دســتیار‬ ‫ویــژه وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫در امــور فرهنگــی و رســانه در شــبکه‬ ‫فضــای مجــازی توییــت کــرد‪ :‬بــا ســرمایه‬ ‫یــک تــا ‪ 10‬میلیــون تومــان چــه مشــاغلی‬ ‫میتوانیــد ایجــاد کنیــد؟ کجــا امــوزش‬ ‫الزم را ببینیــد؟ چــه مزایایــی دارد؟‬ ‫در ایــن توییــت‪ ،‬فهرســتی از مشــاغل بــا‬ ‫ســرمایهای بیــن یــک تــا ‪ 10‬میلیــون تومــان‬ ‫معرفــی شــده اســت‪ .‬مشــاغلی از جملــه‬ ‫نقاشــی بــا رزیــن‪ ،‬تولیــد شــمعهای زینتــی‪،‬‬ ‫تولیــد عروســک بافتنــی‪ ،‬نقاشــی روی‬ ‫ســفال و خشــک کــردن میــوه و ســبزی‪.‬‬ ‫ایجاد کسب وکار با سرمایه کم‬ ‫زهــرا احمــدی یکــی از بانــوان شــاغلی‬ ‫اســت کــه در خانــه بــا خشــک کــردن‬ ‫میــوه بــرای خــود و خانــواده کســب‬ ‫درامــد میکنــد‪ ،‬وی در گفتوگــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا میگویــد‪ :‬از زمانــی کــه‬ ‫دختــرم متولــد شــد امــکان اینکــه در‬ ‫بیــرون از منــزل کار کنــم را نداشــتیم از‬ ‫ایــن رو بــا خریــد یــک دســتگاه میــوه‬ ‫خشــککن بــه مبلــغ حــدود یــک میلیــون‬ ‫تومــان اقــدام بــه خشــک کــردن میــوه‬ ‫کــردم‪.‬‬ ‫وی اضافــه میکنــد‪ :‬هفتهــای یــک روز بــه‬ ‫بــازار ترهبــار در محلــه و نزدیــک خانــه‬ ‫میــروم و چنــد نــوع میــوه مختلــف خریــد‬ ‫کــرده و بعــد میوههــا را خــرد میکنــم و در‬ ‫داخــل میــوه خشــککن قــرار میدهــم‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند تهرانــی‪ ،‬معتقــد اســت بــا‬ ‫اســتفاده از فضــای مجــازی زمینــه فــروش‬ ‫محصوالتــم را فراهــم کردهــام ضمــن‬ ‫اینکــه در ابتــدای مســیر بــا مشــکل اعتمــاد‬ ‫مــردم روبــرو بــودم امــا بــه مــرور وقتــی‬ ‫خریــداران کیفیــت کاالهایــم را دیدنــد‪،‬‬ ‫ســفارش گرفتــم‪.‬‬ ‫مینــا ســعیدی یکــی دیگــر از بانــوان اســت‬ ‫کــه بــا ســرمایهای ســه تــا پنــج میلیــون‬ ‫تومــان اقــدام بــه بــــرگزاری کالســهای‬ ‫رزیــن میکنــد‪ ،‬وی در گفتوگــو بــا ایرنــا‬ ‫اضافــه میکنــد‪ :‬مـــدتـــی بــود کــه تنهــا‬ ‫بــرای مصــرف داخــل خانــه کارهــای‬ ‫رزیــن از جملــه ظرفهــای تزیینــی را‬ ‫درســت میکــردم و بعــد تصمیــم گرفتــم‬ ‫ایــن کار را توســعه دهــم از ایــن رو اقــدام‬ ‫کــردم کالســهای خصوصــی را برگــزار‬ ‫کنــم‪.‬‬ ‫وی بیــان میکنــد‪ :‬مــواد اولیــه رزیــن را‬ ‫تهیــه کــردم و کالســهای خصوصــی‬ ‫را بــا ســه نفــر شــروع کــردم و اکنــون‬ ‫شــاهد حضــور اســتقبال بانــوان هســتم‪،‬‬ ‫ضمــن اینکــه تعــدادی از شــاگردانم بعــد‬ ‫از گذشــت حــدود دو ســال موفــق شــدند‬ ‫کارهــای رزینــی را در خانــه تهیــه کــرده و‬ ‫بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫علــی حســین زاده بــا ‪ 30‬ســال ســن دارای‬ ‫فروشــگاه کوچــک لــوازم ارایشــی‬ ‫بــود کــه بــه علــت کرونــا در دو ســال‬ ‫گذشــته بــا مشــکل روبــرو شــد‪ ،‬وی در‬ ‫گفتوگــو بــا خبرنــگار ایرنــا میگویــد‪ :‬در‬ ‫شــیوع کرونــا بــه خاطــر دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی مجبــور بــودم ماههــا فروشــگاهم‬ ‫را تعطیــل کنــم ولــی بــه مالــک اجارهبهــا‬ ‫پرداخــت میکــردم از ایــن رو تصمیــم‬ ‫گرفتــم کســبوکارم را بــه خانــه بیــاورم‬ ‫از ان رو بــه توصیــه یکــی از دوســتانم در‬ ‫فضــای مجــازی اجنــاس را معرفــی و بــه‬ ‫فــروش گذاشــتم‪.‬‬ ‫وی اضافــه میکنــد‪ :‬اکنــون بعد از گذشــت‬ ‫‪ 2‬ســال کســبوکار خوبــی دارم و دیگــر‬ ‫نیــازی بــه اجــاره ملــک و هزینههــای‬ ‫اضافــی نیســت‪.‬‬ ‫مشــاغل کمهزینــه یــا مشــاغل خانگــی‬ ‫امــروز مدنظــر بســیاری از خانوادههــا‬ ‫بهویــژه زنــان قــرار گرفتــه اســت تــا از ایــن‬ ‫طریــق در کســب معــاش خانــواده کمــک‬ ‫حــال باشــند‪.‬‬ ‫قائم مقام رئیس دانشگاه علمی کاربردی‪:‬‬ ‫امار بیکاران با تحصیالت عالی ‪ ۴۲‬درصد است‬ ‫قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه علمــی‬ ‫کاربــردی گفــت‪ :‬امــار بیــکاران بــا‬ ‫تحصیــات زیــر دیپلــم ‪ ۳۱‬درصــد‪،‬‬ ‫بیــکاران بی ســواد ‪ ۳‬درصــد‪ ،‬بیــکار بــا‬ ‫تحصیــات عالــی ‪ ۴۲‬درصــد و بیــکار بــا‬ ‫تحصیــات دیپلــم ‪ ۲۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬بــه نقــل از دانشــگاه‬ ‫جامــع علمــی کاربــردی‪ ،‬اصغــر کشــت‬ ‫کار در اولیــن همایــش نقــش دانشــگاه‬ ‫جامــع علمــی کاربــردی در توســعه و‬ ‫اشــتغال کشــور عنــوان کــرد‪ :‬دانشــگاه‬ ‫جامــع علمــی کاربــردی بایــد دنبــال نیــاز‬ ‫افرینــی باشــد‪ ،‬بایــد مشــاغل پردرامــد را‬ ‫پیــش بینــی کنــد و بــر ایــن اســاس نیــرو‬ ‫پــرورش دهــد‬ ‫کشــتکار اظهــار کــرد‪ :‬بیــکاران بســیاری در‬ ‫کشــور وجــود دارنــد‪ ،‬امــا بــر اســاس امــار‬ ‫بیــکاران زیــر دیپلــم بســیار کمتــر هســتند‪.‬‬ ‫امــار بیــکاران بــا تحصیــات زیــر دیپلــم‬ ‫‪ ۳۱‬درصــد‪ ،‬بیــکاران بــی ســواد ‪ ۳‬درصــد‪،‬‬ ‫بیــکار بــا تحصیــات عالــی ‪ ۴۲‬درصــد و‬ ‫بیــکار بــا تحصیــات دیپلــم ‪ ۲۴‬درصــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫کاربــردی افــزود‪ :‬نتیجــه ایــن موضــوع ایــن‬ ‫اســت کــه ‪ ۵۲‬درصــد شــرکت کننــدگان‬ ‫در کنکــور انتخــاب رشــته نمی کننــد‪.‬‬ ‫یعنــی درس نخوانــدن را ترجیــح می دهنــد‪،‬‬ ‫در واقــع امــوزش عالــی کشــور نتوانســته‬ ‫اســت اعتمــاد جوانــان را جلــب کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫کاربــردی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر امــوزش‬ ‫در دانشــگاه علمــی کاربــردی و فنــی و‬ ‫حرف ـه ای بــا کیفیــت انجــام شــود‪ ،‬مشــکل‬ ‫اشــتغال حــل خواهــد شــد‪ .‬شــغل هایی کــه‬ ‫تــازه ایجــاد می شــود تحصیــات عالــی‬ ‫می خواهــد‪ .‬هیــچ شــغلی تصــور نمی شــود‬ ‫کــه نیــاز بــه امــوزش نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫کشــت کار ادامــه داد‪ :‬هــر کــس بــرای‬ ‫موفقیــت بایــد مــدرک امــوزش عالــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬پایــه تمامــی مشــاغل در‬ ‫امــوزش عالــی اســت‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫رشــته های جدیــد ایجــاد شــود کــه شــغل‬ ‫انهــا تضمیــن شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رد کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه در مجلس؛‬ ‫واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به‬ ‫اعتراضات کارکنان قوه قضائیه‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از دیــوان عدالــت اداری‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫حکمتعلــی مظفــری رئیــس دیــوان عدالــت اداری در نطــق پیــش از‬ ‫دســتور جلســه هیــات عمومــی بــه طــرح تعییــن فــوق العــاده خــاص قــوه‬ ‫قضاییــه کــه در هفتــه گذشــته در مجلــس شــورای اســامی رد شــد‪،‬‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نماینــده هــا حــق دارنــد کــه هــر طــور صــاح‬ ‫کشــور هســت قانونگــذاری کننــد و مــا نبایــد بــه تصمیمــات مجلــس‬ ‫اعتــراض غیرقانونــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــا اشــاره بــه این کــه رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫از ابتــدای دوره حضــور در منصــب ریاســت دســتگاه قضایــی‪ ،‬جلســات‬ ‫متعــددی بــا نماینــدگان مجلــس و فراکســیون هــای مختلــف داشــته اند و‬ ‫بــه دلیــل اهمیــت موضــوع‪ ،‬یکــی از مــواردی کــه بــه ان پرداختــه شــده‬ ‫ترمیــم حقــوق کارکنــان بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬علیرغــم اعــام امادگــی‬ ‫نماینــدگان محتــرم مبنــی بــر موافقــت خــود بــرای تصویــب ایــن طــرح‪،‬‬ ‫متاســفانه ایــن طــرح توســط مجلــس شــورای اســامی رای نیــاورد‪.‬‬ ‫مظفــری بــا تاکیــد بــر اینکــه بــاب مطالبــه از طــرق قانونــی و منطقــی بــاز‬ ‫اســت و نبایــد انتظــارات غیــر منطقــی داشــته باشــیم‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا علــم بــر‬ ‫اینکــه بــر نامناســب بــودن سیســتم پرداخــت در دســتگاه قضایــی واقــف‬ ‫هســتیم‪ ،‬امــا در هــر حــال فعــا مصوبـه ای در ایــن خصــوص نداریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــان قضــاوت بایــد حفــظ شــود و مســئولین محتــرم قــوه‬ ‫قضائیــه هــم بایــد مطالبه گــر ایــن مهــم باشــند و در حفــظ ایــن جایــگاه‬ ‫کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــه مطالبه گــری از مســیرهای صحیــح و‬ ‫قانونــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هنــوز بــه بــن بســت نرســیده ایم و بــرای‬ ‫رســیدن بــه خواســته نبایــد از هــر مســیری اقــدام کــرد‪ ،‬چــرا کــه دشــمن‬ ‫بــه دنبــال فروپاشــی نظــام از درون اســت بلکــه بایــد هوشــیار باشــیم و‬ ‫اجــازه ندهیــم دشــمن از مطالبــه بــه حــق مــان در مســیر ناامنــی علیــه نظــام‬ ‫و انقــاب اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫مظفــری بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه تبلیغاتــی دشــمن بــرای دامــن زدن به‬ ‫مشــکل معیشــتی مــردم همیشــه در حــال ســیاه نمایــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬جای‬ ‫مطالبه گــری در کــف خیابــان نیســت و تردیــدی نداریــم کــه دشــمن از‬ ‫ایــن جریانــات ســوء اســتفاده می کنــد و ادامــه ایــن گونــه اعتراضــات بــه‬ ‫صــاح دســتگاه قضایــی نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بودجــه دســتگاه قضایــی از همــان ابتــدای انقــاب نیــز پاییــن‬ ‫بــوده اســت و نظــام حقــوق و دســتمزد در قــوه قضاییــه نیازمنــد تغییــرات‬ ‫جــدی اســت و حقــوق کارکنــان بایــد ترمیــم شــود‪ ،‬امــا ایــن دلیــل‬ ‫نمی شــود کــه اب بــه اســیاب دشــمن بریزیــم و اســباب ســوء اســتفاده‬ ‫ان هــا شــویم و دشــمنان از طریــق مــا بــه اهــداف خــود برســند‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری جایــگاه قضــاوت را خطیــر و قــوی دانســت‬ ‫و بــه اهمیــت ان در اســام اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬قضــا و قضــاوت‪،‬‬ ‫مشــخص تریــن‪ ،‬جایگاهــی اســت کــه از نظــر فقهــی بســیار اهمیــت‬ ‫داشــته و پرچالش تریــن منصــب در ســازمان حکومتــی محســوب مــی‬ ‫شــود و پیامبــر گرامــی اســام( ص) شایســته ترین فــرد بــرای قضــاوت‬ ‫می باشــد زیــرا خــود مســتقیما احــکام و دســتورات را از پیشــگاه خداونــد‬ ‫دریافــت کــرده اســت و شایســته ایــن منصــب حســاس حقوقــی و انســانی‬ ‫می باشــد و می توانــد ظرافت هــا و دقت هــای امــر قضــاوت را درک‬ ‫و اجــرا نمایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قاضــی بایــد مناعــت طبــع داشــته باشــد و بــه انــدازه ای تامیــن‬ ‫شــود کــه هیــچ کــس نتوانــد بــه او از ایــن راه نفــوذ کنــد‪.‬‬ ‫مظفــری بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا ســرباز فدایــی انقــاب‪ ،‬نظــام و امــام‬ ‫زمــان (عــج) هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬قطعــا مجموعــه قــوه قضائیــه مــورد عنایــت‬ ‫امــام (ره) و مقــام معظــم رهبــری بــوده و هســت و همــه مجموعه هــای‬ ‫حاکمیتــی بایــد انقالبــی باشــند و قــوه قضائیــه هــم از ایــن قاعــده مســتثنی‬ ‫نیســت و بایــد انقالبــی باشــد‪ ،‬انقالبــی بمانــد و انقالبــی عمــل کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری در پایــان از واکنــش منطقــی همــکاران‬ ‫قضایــی و اداری دیــوان بعــد از اعــام عــدم تصویــب طــرح فوق العــاده‬ ‫خــاص قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬بــه دلیــل تحریــم هــا و جنایــت هــای‬ ‫اقتصــادی امریــکا وضعیــت کنونــی دولــت بــه لحــاظ بودجــه مطلــوب‬ ‫نیســت و می خواهنــد از طریــق فشــارهای اقتصــادی مــردم ایــران‬ ‫را تســلیم کننــد‪ ،‬امــا همان طــور کــه در طــول بیــش از چهــل ســال‬ ‫گذشــته تســلیم نشــدیم از ایــن بــه بعــد هــم دوام خواهیــم اورد و تســلیم‬ ‫نمی شــویم و در برابــر تصمیمــات قانونــی دولــت و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی تمکیــن می کنیــم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫با حکم وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫غالمرضا عباسی مشاور وزیر‬ ‫در امور کارگری شد‬ ‫بــا حکــم دکتــر حجــت اهلل عبدالملکــی «غالمرضــا عباســی» بــه عنــوان‬ ‫مشــاور وزیــر در امــور کارگــری منصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در متــن ایــن حکــم امــده‬ ‫اســت‪ :‬نظــر بــه مراتــب تعهــد‪ ،‬تخصــص و تجــارب ارزشــمند جنــاب‬ ‫عالــی‪ ،‬بــه موجــب ایــن حکــم شــما را بــه عنــوان «مشــاور وزیــر در امــور‬ ‫کارگــری» منصــوب مــی کنــم‪.‬‬ ‫امیــد اســت بــا اتــکال بــه ذات اقــدس الهــی در انجــام وظایــف و امــور‬ ‫محولــه و تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقــاب (مدظلــه العالــی) و‬ ‫دولــت مردمــی ســیزدهم در وزارت مــردم موفــق و مویــد باشــید‪.‬‬ ‫عباســی‪ ،‬پیــش از ایــن رئیــس کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی‬ ‫کارگــران ایــران‪ ،‬قائــم مقــام کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی‬ ‫کارگــران ایــران‪ ،‬رییــس شــورای هیئــت اندیشــه ورز بســیج کارگــری‬ ‫تهــران‪ ،‬عضــو شــورای عالــی هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج‬ ‫کارگــری کشــور‪ ،‬مســئول کمیتــه قوانیــن و مقــررات ســازمان بســیج‬ ‫کارگــری کشــور و نماینــده کارگــران جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫اجــاس ســالیانه ســازمان بیــن المللــی کار (‪ )ILO‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫سوء استفاده از احساساسات مردمی؛‬ ‫کالهبرداری ساندویچی‬ ‫جدیدترین روش کالهبرداری‬ ‫کالهبــرداران همیشــه یــک قــدم از پلیــس جلوتــر هســتند و روش هــای‬ ‫نــو و عجیبــی را بــرای رســیدن بــه اهدافشــان بــکار می گیرنــد‪ .‬تــا پلیــس‬ ‫بــه روش ان هــا پــی ببــرد ان هــا مهلــت دارنــد بــدون دغدغــه دســت‬ ‫بــه ارتــکاب جــرم بزننــد‪ ،‬بعــد هــم بــا لــو رفتــن روششــان بــه ســمت‬ ‫روش هــای جدیدتــر رفتــه و از ان هــا بــرای رســیدن بــه اهدافشــان‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫در جدیدتریــن روش کالهبــرداری کــه در مناطــق مختلفــی در تهــران‬ ‫رخ می دهــد و اولیــن بــار در معروف تریــن ســاندویچی میــدان پالیــزی‬ ‫تهــران رخ داد‪ ،‬کالهبــرداران بــا اســتخدام یــک زن و برانگیختــن‬ ‫احساساســات مردمــی کــه بــرای غــذا خــوردن امده انــد‪ ،‬از ان هــا‬ ‫کالهبــرداری می کننــد‪ .‬در ایــن روش زن جــوان بــا نزدیــک شــدن‬ ‫بــه مــردان از ان هــا می خواهــد بــه دلیــل اینکــه گرســنه اســت بــرای‬ ‫او ســاندویچ بخرنــد‪ .‬مــردان نیــز از روی ترحــم یــا کار خیــر ایــن‬ ‫کار را انجــام داده و پــول یــک ســاندویچ را پرداخــت می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫ســاندویچی در کار نیســت و شــب بخشــی از پــول حاصــل از ایــن کار‬ ‫بــه ان زن پرداخــت و بخشــی دیگــر را صاحــب مغــازه بــرای خــود‬ ‫بــر م ـی دارد‪.‬‬ ‫کالهبــردار گاهــی در محــل ان ســاندویچی از ســوی برخــی‬ ‫مشــتریان شناســایی می شــود و بــرای اینکــه نشــان دهــد نیازمنــد‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ســاندویچی های اطــراف مــی رود و در انجــا ســاندویچ‬ ‫واقعــی می گیــرد تــا شــک افــراد را برطــرف کنــد‪ .‬در همیــن حــال‬ ‫بررســی های خبرنــگار جامعــه ‪ ۲۴‬نشــان می دهــد کالهبــرداران فقــط‬ ‫در یــک مغــازه معــروف روزی یــک میلیــون تومــان از ایــن روش‬ ‫کالهبــرداری می کننــد و ماهیانــه از احساســات مــردم حداقــل ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون تومــان در مــاه کالهبــرداری می شــود‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۱۰‬زنگ بزنید‬ ‫پیگیری هــای خبرنــگار جامعــه ‪ ۲۴‬از پلیــس تهــران بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســید کــه بــرای برخــورد بــا اینگونــه مــوارد‪ ،‬افــراد بالفاصلــه بعــد‬ ‫از دیــدن کالهبــرداران و روششــان بــا پلیــس ‪ ۱۱۰‬تمــاس بگیرنــد‬ ‫تــا بــا حضــور مامــوران پلیــس در محــل تحقیقــات اولیــه انجــام و‬ ‫کالهبــرداران دســتگیر شــوند‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد تــا پیگیــری و برخــورد پلیــس بــا ایــن کالهبــرداران‬ ‫بهتریــن روش ایــن اســت کــه افــراد خــود مراقــب ایــن نــوع‬ ‫کالهبــرداری باشــند و بعــد از پرداخــت پــول حتمــا ســاندویچ را‬ ‫تحویــل گرفتــه و بعــد از ان حتمــا از خــوردن ســاندویچ مطمئــن شــوند‪،‬‬ ‫در غیــر ایــن صــورت وجــه را از صاحــب مغــازه پــس گیرنــد‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫سنگ پران بزرگراه نواب تهران بعد دستگیری‪:‬‬ ‫م ی خواستم دل خودم را خالی کنم چون همه به من ظلم کردند‬ ‫مــرد ســنگ پران دو هفتــه بعــد‬ ‫از پرتــاب مرگبــار ســنگ بــه‬ ‫ســمت خــودروی یــک زن در‬ ‫بزرگــراه نــواب‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫مــردی کــه ســنگ پرانی اش‬ ‫همچــون اجــل معلــق بــر‬ ‫ســر برخــی از راننــدگان در‬ ‫بزرگراه هــای نــواب‪ ،‬یــادگار‬ ‫امــام و شــیخ فضــل اهلل نــوری‬ ‫نــازل شــده بــود‪ ،‬باالخــره بــا‬ ‫تحقیقــات و پیگیری هــای‬ ‫پلیــس دســتگیر شــد و بــه جــرم‬ ‫خــود اعتــراف کــرد‪ .‬او حــاال‬ ‫بــه برخــی پرســش ها دربــاره‬ ‫انگیــزه اش از ایــن اقدامــات‬ ‫پاســخ داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایســنا‪،‬‬ ‫حــدود دو هفتــه پیــش بــود کــه‬ ‫پلیــس تهــران از مــرگ یــک‬ ‫زن حیــن رانندگــی و بــر اثــر‬ ‫اصابــت ســنگی پرتــاب شــده‬ ‫از ســوی فــردی ناشــناس خبــر‬ ‫داد؛ خبــری کــه خیلــی زود‬ ‫فراگیــر شــد و البتــه تاییــدی‬ ‫شــد بــر اخبــار و گزارش هــای‬ ‫ضدونقیضــی کــه از پرتــاب‬ ‫ســنگ بــه ســمت خودروهــای‬ ‫ســواری در چنــد بزرگــراه‬ ‫تهــران بــه دســت رســانه ها‬ ‫رســیده بــود‪ .‬ایــن اقــدام گرچــه‬ ‫فراگیــری زیــادی نداشــت‬ ‫امــا بــه ســبب اینکــه تاکنــون‬ ‫وقوعــش ســابقه نداشــته اســت‪،‬‬ ‫موجــب وحشــت برخــی از‬ ‫راننــدگان شــده بــود ‪ .‬در‬ ‫همیــن راســتا نیــز پلیــس بــا‬ ‫تشــکیل بیــش از ‪ ۵۰‬تیــم ویــژه‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع را در‬ ‫دســتورکار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫ســرانجام نیــز پیگیری هــای‬ ‫پلیــس نتیجــه داد و عامــل‬ ‫اصلــی ایــن اقــدام‪ ،‬درســت دو‬ ‫هفتــه بعــد از پرتــاب مرگبــار‬ ‫ســنگ بــه ســمت خــودروی‬ ‫یــک زن در بزرگــراه نــواب بــه‬ ‫همــان صحنــه جــرم بازگشــت‬ ‫و در حالــی کــه قصــد تکــرار‬ ‫جرائــم قبلــی اش را داشــت‪،‬‬ ‫از ســوی مامــوران پلیــس‬ ‫پیشــگیری تهــران بــزرگ‬ ‫دســتگیر شــد‪ .‬بــا دســتگیری‬ ‫ایــن فــرد امــا راز جنایتــی‬ ‫دیگــر نیــز از ســوی مقامــات‬ ‫رســمی در دادســرا و پلیــس در‬ ‫اختیــار رســانه ها قــرار گرفــت‬ ‫و مشــخص شــد کــه متهــم‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۲‬اذرمــاه نیــز بــا‬ ‫پرتــاب ســنگ بــه ســمت یــک‬ ‫خــودروی ســواری در حــال‬ ‫حرکــت در بزرگــراه یــادگار‬ ‫امــام منجــر بــه مــرگ مــردی‬ ‫حــدودا ‪ ۳۳‬ســاله شــده اســت‬ ‫و دســت کــم دو مــورد قتــل را‬ ‫در پرونــده اش دارد‪.‬‬ ‫فــرد دســتگیر شــده کــه مــدام‬ ‫خواســتار حضــور پــدرش‬ ‫در کنــار خــود بــود‪ ،‬فــردی‬ ‫اســت ‪ ۴۵‬ســاله بــه نــام «ع»‬ ‫کــه بــه ســواالت خبرنــگار‬ ‫ایســنا در خصــوص انگیــزه اش‬ ‫از ارتــکاب ایــن جــرم پاســخ‬ ‫داده اســت‪ .‬بــا ایــن توضیــح‬ ‫کــه ممکــن اســت اظهــارات‬ ‫ایــن فــرد در مراحــل اولیــه‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده تمامــا‬ ‫مــورد تاییــد مقامــات رســمی‬ ‫نباشــد و صحــت ان نیازمنــد‬ ‫بررســی دســتگاه های مســئول‬ ‫اســت‪ ،‬انچــه می خوانیــد‬ ‫پاســخ هــای ســنگ پــران‬ ‫بزرگراه هــای تهــران بــه‬ ‫پرســش های مطــرح شــده‬ ‫اســت‪ :‬‬ ‫چند ساله ای؟‬ ‫‪ ۴۵‬سال‬ ‫چقدر درس خواندی؟‬ ‫دیپلــم دارم و بعــد از ان دلــم‬ ‫نمی خواســت درس بخوانــم‪،‬‬ ‫دوســت نداشــتم‪.‬‬ ‫شغلت چیست؟‬ ‫چندجــای مختلــف کار کــردم‬ ‫امــا فعــا بیــکارم‪.‬‬ ‫چنــد وقــت اســت کــه بــه‬ ‫ســمت خودروهــا ســنگ پــرت‬ ‫می کنــی ؟‬ ‫یــادم نیســت‪ .‬شــاید حــدود‬ ‫یکــی دو مــاه‪.‬‬ ‫چــه شــد کــه تصمیــم گرفتــی‬ ‫بــه ســمت خودروهــا ســنگ‬ ‫پــرت کنــی؟‬ ‫می خواســتم دل خــودم را‬ ‫خالــی کنــم چــون همــه بــه‬ ‫مــن ظلــم کردنــد‪ .‬همیــن مــردم‬ ‫در جامعــه یــک موقع هایــی‬ ‫مــن را مســخره می کردنــد‪.‬‬ ‫می خواســتند کتکــم بزننــد‪.‬‬ ‫اذیتــم می کردنــد‪ .‬مــن بلــد‬ ‫نبــودم از حــق خــودم دفــاع‬ ‫کنــم‪ .‬مــن زبــان دفــاع از‬ ‫خــودم را نــدارم‪ .‬مــن بــا کســی‬ ‫دشــمنی نداشــتم‪.‬‬ ‫همــه این هــا در همیــن یکــی‬ ‫دو مــاه برایــت رخ داد؟‬ ‫نــه‪{ .‬مکــث} امــا در ایــن‬ ‫مــدت حقــی کــه از مــن‬ ‫خوردنــد بیشــتر شــد‪ .‬ظلــم بــه‬ ‫مــن بیشــتر شــد‪ .‬مثــا در پیــاده‬ ‫رو راه می رفتــم و کســانی بــا‬ ‫عصبانیــت و چــپ چــپ بــه‬ ‫مــن نــگاه می کردنــد‪ .‬همیــن‬ ‫چنــد وقــت پیــش بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــرای دوســتم شــیرینی‬ ‫بــردم امــا شــیرینی فــروش ســر‬ ‫مــن را کاله گذاشــت‪ .‬قیمــت‬ ‫‪[ ۴۰‬هــزار] تومــان بــود امــا بــا‬ ‫مــن ‪[ ۸۰‬هزار]تومــان حســاب‬ ‫کــرد‪ .‬یــا یــک بــار یکــی بــه‬ ‫مــن چــپ چــپ نــگاه کــرد‪،‬‬ ‫گفتــم چــرا چــپ چــپ نــگاه‬ ‫می کنــی امــا او مــن را بلنــد‬ ‫کــرد و انداخــت در مغــازه‬ ‫موتورســازی اش و مــن رو‬ ‫کتــک زد و فحــش داد‪.‬‬ ‫حتــی طایفــه مــادرم‪ ،‬مــرگ‬ ‫او را بــر گــردن مــن انداختنــد‪.‬‬ ‫می گفتنــد مــادرم دیابــت و‬ ‫ناراحتــی قلبــی دارد و انقــدر‬ ‫حــرص و جــوش مــن را‬ ‫خورد‪،‬مــرد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫مــادرم عاشــق مــن بــود‪.‬‬ ‫مــادرم مــن را دوســت داشــت‬ ‫و بغــل می کــرد و می بوســید‬ ‫و می گفــت «تــو زبــان دفــاع‬ ‫نــداری همــه حــق تــو را‬ ‫مــی خورنــد و مــن تــو را‬ ‫می شنا ســم ‪» .‬‬ ‫مــادرت چــه زمانــی فــوت‬ ‫کــرد؟‬ ‫سال ها پیش فوت کرد‪.‬‬ ‫خواهر و برادر هم داری؟‬ ‫یــک خواهــر و یــک بــرادر‬ ‫دارم‪ .‬مــن بچــه بــزرگ‬ ‫خانــواده ام امــا جفــت ان هــا‬ ‫مــن را اذیــت می کردنــد‪.‬‬ ‫خواهــرم می گفــت بــرادر‬ ‫دیگــرم را بــه جــون مــن‬ ‫می انــدازد‪ .‬گردنبنــد و زنجیــر‬ ‫طالیــش را می بــرد و قایــم‬ ‫می کــرد می گفــت مــن‬ ‫دزدیــم‪ .‬بــرادرم هــم بــا رفقــای‬ ‫نابــاب رفــت و امــد داشــت‪.‬‬ ‫بــا چــه کســانی زندگــی‬ ‫می کنــی ؟ ‬ ‫مــن تنهــا زندگــی می کنــم و‬ ‫مســتاجرم‪.‬‬ ‫وقتــی بیــکاری از کجــا هزینــه‬ ‫زندگــی را در مــی اوری؟‬ ‫هزینــه اجــاره را پــدرم‬ ‫می د هــد ‪.‬‬ ‫زن و بچه هم داری؟‬ ‫نخیــر‪ .‬مجــردم‪ .‬البتــه‬ ‫می خواســتم ازدواج کنــم امــا‬ ‫بنــا بــه دالیلــی نشــد‪.‬‬ ‫از ســنگ پرانــی ات بیشــتر‬ ‫بگــو‪ ،‬می دانــی باعــث مــرگ‬ ‫دو نفــر شــدی؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫یعنــی روز پنجشــنبه هــم کــه‬ ‫رفتــی ســنگ پــرت کنــی‪،‬‬ ‫می خواســتی نفــر ســوم را‬ ‫بکشــی ؟‬ ‫نــه‪ .‬مــن قبلــش نمی دانســتم‬ ‫کــه باعــث مــرگ دو نفــر‬ ‫شــدم‪ .‬مــن فکــر می کــردم در‬ ‫حــد خرابــی ماشــین می مانــد‪.‬‬ ‫وقتــی دســتگیر شــدم‪ ،‬فهمیــدم‪.‬‬ ‫مــن فکــر می کــردم ســنگ‬ ‫بنــدازم فقــط ماشــین خــراب‬ ‫می شــود‪.‬از کجــا می دانســتم‬ ‫وارد ماشــین می شــود‪.‬‬ ‫یعنی خبرها را نخواندی؟‬ ‫نه‪.‬‬ ‫چندبــار ســنگ پرتــاب‬ ‫کــر د ی ؟‬ ‫یــادم نیســت‪ .‬بیشــتر پنــج یــا‬ ‫شــش بــار بــود‪.‬‬ ‫چــه ســاعتی ایــن کار را‬ ‫می کــر د ی ؟‬ ‫پنــج صبــح‪ .‬اگــر تــو روز‬ ‫و شــلوغی بــود‪ ،‬مــن را‬ ‫می گرفتنــد و خســارت‬ ‫ماشــین را از مــن می خواســتند‪.‬‬ ‫مــن درخلوتــی ایــن کار را‬ ‫می خواســتم‬ ‫می کــردم‪.‬‬ ‫خــودم را تخلیــه کنــم‪.‬‬ ‫یعنــی صبح هــا بــه همیــن قصــد‬ ‫از خــواب بیــدار می شــدی؟‬ ‫صبــح از شــدت اعصــاب‬ ‫داغــون کــه غــرور مــن را‬ ‫جریحــه دار کــرده بودنــد و‬ ‫حقــم را خــورده بودنــد از‬ ‫خــواب بیــدار می شــدم‪.‬‬ ‫هربــار چنــد ســنگ پــرت‬ ‫می کــر د ی ؟‬ ‫ســه یــا چهارتــا ســنگ پــرت‬ ‫می کــردم و فــرار می کــردم‪.‬‬ ‫ســنگ هــا را ازکجــا‬ ‫مــی ا و ر د ی ؟‬ ‫ســنگ ها از کنــار بلــوار و‬ ‫خیابــان مــی اوردم‪.‬‬ ‫در کجاهــا ســنگ پــرت کــرده‬ ‫بودی؟‬ ‫در بزرگــراه نــواب‪ ،‬بزرگــراه‬ ‫یــادگار امــام و بزرگــراه شــیخ‬ ‫فضــل اهلل نــوری‬ ‫سابقه هم داری؟ ‬ ‫نه‪.‬‬ ‫مواد مصرف می کنی؟‬ ‫نه‬ ‫ســابقه مشــکالت روانــی‬ ‫چطــو ر ؟‬ ‫‪ ۲۷‬ســال پیــش در یکــی از‬ ‫بیمارســتان های تهــران مــن را‬ ‫تحــت درمــان قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫حــاال هــم قــرص مصــرف‬ ‫می کنــی ؟‬ ‫قــرص نمی خــورم‪ ،‬مصــرف‬ ‫قرص هــا حالــت بــدی بهــم‬ ‫دســت مــی داد‪.‬‬ ‫ادعــای مطــرح شــده ازســوی‬ ‫ایــن فــرد بایــد بــا انجــام‬ ‫تحقیــق از ســوی پلیــس و‬ ‫دســتگاه قضایــی و همچنیــن‬ ‫بررســی پزشــکی قانونــی بــه‬ ‫اثبــات برســد و از ایــن رو‬ ‫انچــه کــه تاکنــون مطــرح‬ ‫کــرده صرفــا ادعاهــای اوســت‪.‬‬ صفحه 8 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» دوفوریتی در مجلس بررسی می شود ؛‬ ‫بودجه اشتغال زایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد افزایش م ی یابد‬ ‫دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای‬ ‫اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بودج ـه ای کــه‬ ‫امســال جهــت اشــتغالزایی بــرای ایــن‬ ‫افــراد در نظــر گرفتــه می شــود نســبت بــه‬ ‫ســال های گذشــته افزایــش دارد کــه البتــه‬ ‫ایــن مــورد در حــال حاضــر در کمیســیون‬ ‫تلفیــق بودجــه در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫«خلیــل بهروزی فــر»‪ ،‬دربــاره صحــت‬ ‫موضــوع منــوط شــدن ســاماندهی‬ ‫کارکنــان قــراردادی بــه دارا بــودن از‬ ‫ثبــت شناســه اظهــار داشــت‪ :‬براســاس‬ ‫انچــه تاکنــون در کمیســیون اجتماعــی‬ ‫بــه تصویــب رســید‪ ،‬ســاماندهی کارکنــان‬ ‫منــوط بــه ثبــت شناســه نمی شــود‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا‬ ‫بیــان اینکــه همــه کســانی کــه از بودجــه‬ ‫عمومــی دولــت اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫مشــمول ایــن طــرح می شــوند عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬قراردادهــای کارمعیــن و پیمانــی‬ ‫رســمی می شــود و مابقــی نیروهــا براســاس‬ ‫مــاده ‪ 29‬قانــون برنامــه شش ـم ذیــل طــرح‬ ‫طبقه بنــدی مشــاغل ســاماندهی می شــوند ‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم فومــن و شــفت در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫اجــرای طــرح ســاماندهی کارکنــان دولت‬ ‫در راســتای حــذف دســت دالالن از ایــن‬ ‫چرخــه ابــراز داشــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن‬ ‫طــرح شــرکت ها و پیمانکارهــا‪ ،‬حــذف‬ ‫و نیروهــا مســتقیماً بــا ســازمان‪ ،‬وزارتخانــه‬ ‫یــا شــرکت های مربوطــه قــرارداد منعقــد‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعضای کمیســیون‬ ‫اجتماعــی بــرای بررســی طــرح ســاماندهی‬ ‫کارکنــان اهتمــام جدی داشــتند افــزود‪ :‬در‬ ‫ادوار گذشــته مجلــس‪ ،‬ایــن طــرح مطــرح‬ ‫می شــد امــا در نهایــت در کمیســیون‬ ‫اجتماعــی و یــا صحــن از دســتور کار‬ ‫خــارج و بررســی دقیقــی بــر روی ان‬ ‫انجــام نمی شــد امــا مجلــس یازدهــم ایــن‬ ‫طــرح را در اولویــت قــرار داد‪.‬‬ ‫بهروزی فــر عــزم جــدی کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی بــرای‬ ‫اصــاح ســاختار اداری اســتخدامی گفــت‪:‬‬ ‫کمیســیون اجتماعــی بــا شــدت و اهمیــت‬ ‫بــاال ایــن طــرح را بررســی کــرد و اکنــون‬ ‫بــه نقطــه پایانــی رســیده اســت و یکشــنبه‬ ‫هفتــه اینــده نخســتین دســتور کاری‬ ‫کمیســیون اجتماعــی‪ ،‬تصویــب طــرح‬ ‫مذکــور اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره علــت تاخیــر در رســیدگی بــه‬ ‫طــرح اصــاح قانــون نظــام صنفــی گفــت‪:‬‬ ‫لوایــح فوریتــی در مجلــس وجــود دارد‬ ‫کــه نســبت بــه طــرح مذکــور اولویــت‬ ‫بیشــتری دارد از طرفــی اکنــون موضــوع‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ 1401‬بــه عنــوان ســند‬ ‫تحولــی و توســعه کشــور در مجلــس‬ ‫مطــرح بــوده و اولویــت دارد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی از بررســی دوفوریتــی‬ ‫طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان‬ ‫دولــت خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫پــس از تصویــب طــرح در کمیســیون بــا‬ ‫ارســال ان بــه صحــن علنــی بــا توجــه بــه‬ ‫حساســیت طــرح‪ ،‬بررســی دوفوریتــی ان‬ ‫را از نماینــدگان درخواســت می کنیــم‪.‬‬ ‫بهروزی فــر افــزود‪ :‬از طرفــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــرای حــل مشــکالت بیمــه ای‬ ‫اصنــاف تاکیداتــی بــه ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی داشــتند کــه ســازمان ایــن‬ ‫اصنــاف را کــه بعض ـاً بــه دلیــل زیان هــای‬ ‫وارده از کرونــا تــرک شــغل نیــز داشــتند‬ ‫از روز اغــاز شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫مشــمول بیمــه کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه رویکــرد‬ ‫نماینــدگان و فضــای حاکــم بــر مجلــس‬ ‫دوفوریتــی شــدن ایــن طــرح بــه تصویــب‬ ‫می رســد و پــس از تصویــب دوفوریتــی‬ ‫ان ‪ ،‬جزئیاتــش را در صحــن بررســی‬ ‫می کنیــم؛ یکــی از مهم تریــن موضوعــات‬ ‫در مجلــس یازدهــم ســاماندهی کارکنــان‬ ‫و تحــول ســاختار نظــام اداری اســتخدامی‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح ایــن موضوع‬ ‫از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه‬ ‫مجلــس ارائــه شــد گفــت‪ :‬دلیــل تاخیــر‬ ‫در رونــد حــل مشــکل بیمــه ای اصنــاف‬ ‫کامــل نشــدن طــرح مذکــور توســط‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــود و اکنــون مجلــس‬ ‫پــس از ارائــه طــرح بــا فوریــت ان را‬ ‫مــورد بررســی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی دربــاره اخریــن‬ ‫پیگیری هــای انجــام شــده بــرای رفــع‬ ‫مشــکل بیمــه بازنشســتگان کارگــری و‬ ‫پرداخــت بدهــی دولــت بــه ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫بــرای حــل مشــکل بازنشســتگان کارگــری‬ ‫پیگیری هایــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم فومــن و شــفت در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه کارگــران‬ ‫قشــر زحمتکــش و اســیب پذیر جامعــه‬ ‫هســتند و روبه رویــی بــا مشــکالت ایــن‬ ‫چنینــی در حــوزه بیمــه و ســایر بخش هــا‬ ‫حــق انــان نیســت افــزود‪ :‬در کمیســیون‬ ‫اجتماعــی نیــز پیگیــری مطالبــات بیم ـه ای‬ ‫بازنشســتگان کارگــری در دســتور کار‬ ‫اعضــای کمیســیون قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خلیــل بهروزی فــر‪ ،‬دربــاره اقدامــات‬ ‫مجلــس جهــت اشــتغالزایی بــرای‬ ‫مددجویــان نهادهــای حمایتــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مجلــس در حــوزه اشــتغالزایی‬ ‫بــرای مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه‬ ‫امــداد کــه از توانمنــدی الزم بــرای انجــام‬ ‫کار برخــوردار هســتند‪ ،‬اهتمــام دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم فومــن و شــفت در مجلــس‬ ‫دربــاره نظــارت مجلــس بــر کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از وظایــف مهــم مجلــس بعــد‬ ‫نظارتــی ان اســت و در ذیــل قوانینــی کــه‬ ‫مصــوب می شــود جرم انگاری هایــی‬ ‫را بــرای عــدم اجــرای قانــون در نظــر‬ ‫می گیر یــم ‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اثــرات‬ ‫ایــن جرم انگاری هــا خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن جرم انــگاری ذیــل قوانیــن ســبب‬ ‫می شــود مســئوالن و مدیــران دســتگاه ها‬ ‫نتواننــد قوانیــن را بــه طــرق مختلف تفســیر‬ ‫کــرده و ملــزم بــه رعایــت ان می شــوند‪.‬‬ ‫بهروزی فــر بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره‬ ‫از مجلــس نقــش نظارتــی نماینــدگان‬ ‫بــه مراتــب بیشــتر از ادوار گذشــته‬ ‫اســت اذعــان داشــت‪ :‬تمــام اهتمــام مــا‬ ‫بــر ایــن اســت کــه بــا مســئوالنی کــه‬ ‫قصــد اســتنکاف از اجــرای قانــون را‬ ‫دارنــد براســاس جرم انــگاری کــه قانــون‬ ‫پیش بینــی کــرده برخــورد کنیــم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫از سوی صندوق کارافرینی امید؛‬ ‫طراحان مد و لباس با الگوی اسالمی و‬ ‫ایرانی حمایت می شوند‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد گفــت‪ :‬طراحــان مــد و لبــاس‬ ‫بــا الگــوی اســامی و ایرانــی حمایــت می شــوند تــا در زنجیــره تولیــد‬ ‫نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪« ،‬نعمـت اهلل رضایــی» در نشســت جشــنواره «صبــا»‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طراحــی بایــد جاذبــه داشــته باشــد و الگــوی اســامی و‬ ‫ایرانــی در ان حفــظ شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طرح هایــی کــه مــورد تاییــد طراحــان بخــش دانشــگاه و‬ ‫صنعــت بــاش حمایــت می شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد بــا تاکیــد بــر اینکــه طراحــی‬ ‫را بایــد در تولیــد و زنجیــره ارزش پوشــاک تعریــف کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫طراحــی لبــاس و پارچــه داخلــی بایــد در جامعــه ملمــوس شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬دبیــر انجمــن طراحــان لبــاس و پارچــه‬ ‫بیان داشــت‪ :‬طراحــی لبــاس و پارچــه بــا توجــه بــه ســهم بــاال در‬ ‫زنجیــره ارزش پوشــاک و اســتانداردها‪ ،‬بســیار معتبــر و دارای‬ ‫کارکردهایــی اســت‪.‬‬ ‫«علــی دهقــان» اضافه کــرد‪ :‬طراحــی ‪ ۲۵‬درصــد در زنجیــره پوشــاک‬ ‫ســهم دارد‪ ،‬در صورتــی کــه از طراحــی حمایــت شــود پوشــاک‬ ‫می توانــد بــه جبــران خســارت اقتصــاد تک محصولــی بپــردازد و در‬ ‫همیــن زمینــه بایــد از ظرفیــت هــای بومــی و محلــی در طراحــی مــد و‬ ‫لبــاس بهــره بــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انجمــن طراحــان لبــاس و پارچــه بــا ارائــه اموزش هــای‬ ‫الزم‪ ،‬نقطــه اتصــال طراحــان بــه تولیــد فعــال اســت‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن طراحــان لبــاس و پارچــه بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز‬ ‫طراحــی مــد و لبــاس در داخــل کشــورمان مــورد اســتقبال جوانــان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طراحــی تضمین کننــده نقــش زیبایــی و اندیشــه‬ ‫در تولیــد یــک مجموعــه اســت کــه تشــخص اجتماعــی افــراد را نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬هویت هــای بازتابــی از طریــق پوشــاک در جامعــه‬ ‫معنــا پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫دهقــان بــا تاکیــد بــر اینکــه مســیر طراحــی تــا تولیــد بایــد کوتــاه شــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اموزش هایــی در ایــن زمینــه در حــال تدویــن اســت‬ ‫تــا ایــن هنــر مغفــول مانــده را جبــران کنــد و بــا کوتــاه کــردن فاصله هــا‬ ‫اشــتغال تضمیــن شــده ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هنرجــو را بــه صــورت مســتقیم بــا کارخانه هــای تولیــدی‬ ‫ارتبــاط می دهیــم‪.‬‬ ‫قاچاق به بازار پوشاک ضربه زد‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک تهــران‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه قاچــاق بــه بــازار پوشــاک‬ ‫ضربــه زد‪ ،‬گفــت‪ :‬قاچــاق لباس هــای بنگالدشــی بــرای تولیدکننــدگان‬ ‫پوشــاک مشــکل ایجــاد کــرد بــه گونــه ای کــه قیمــت تمــام شــده‬ ‫پوشــاک تولیــدی ایرانــی باالتــر از ایــن لبــاس هــا در می امــد و ایــن‬ ‫درحالــی اســت کــه پوشــاک ایرانــی از لحــاظ کیفیــت تــوان رقابــت بــا‬ ‫عرصــه جهانــی دارد‪.‬‬ ‫«ابوالقاســم شــیرازی» بیان داشــت‪ :‬چنــد ســالی بــود کــه صــادرات‬ ‫پوشــاک کشــورمان بــه ســایر کشــورها رونــق گرفتــه بــود کــه‬ ‫یک ســری از مــوارد از جملــه کرونــا‪ ،‬قیمــت بــاالی مــواد اولیــه و‬ ‫عــدم دسترســی بــه ایــن مــواد و همچنیــن مالیــات باعــث مشــکل در‬ ‫کارگاه هــای تولیــدی پوشــاک شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیــد پوشــاک ایرانــی بــا اســتانداردهای جهانــی‬ ‫برابــری مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تولیدکننــدگان داخلــی کاالهایــی بــا کیفیــت‬ ‫تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک تهــران‬ ‫افــزود‪ :‬تولیدکننــدگان در ایــن شــرایط نیازمنــد تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫بــرای ســرمایه در گــردش هســتند و در همیــن رابطــه صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد از تولیدکننــدگان حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه تولیــد لباس هایــی بــا طراحی هــای متنــوع و جــذاب تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن شــاخصه ها حفــظ ارزش هــای اســامی و‬ ‫ایرانــی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد در همیــن زمینــه مرکــز پژوهــش و‬ ‫مطالعــات در راســتای حفــظ ارزش هــا و صیانــت از فرهنــگ عفــاف و‬ ‫حجــاب در ایــن اتحادیــه راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد؛‬ ‫عنابستانی‪:‬‬ ‫اجرای قانون کار بدون اصالحیه دمیدن‬ ‫اتش بیکاری بر کشور است‬ ‫رئیــس کمیتــه اشــتغال و روابــط کار کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــوراى اســامى گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۹‬میلیــون نفــر شــاغل‬ ‫در کشــور وجــود دارد کــه بیمــه نیســتند ایــن موضــوع بایــد مــورد‬ ‫توجــه دولــت قــرار بگیــرد تــا نیــروی فعــال در زمــان بیــکاری بتوانــد‬ ‫حداقل هــای زندگــی خــود را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬علــی اصغــر عنابســتانی در گفــت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت‪ ،‬در مــورد افزایــش شــاغالن بــدون‬ ‫بیمــه در کشــور گفــت‪ :‬طبــق امــار رســمی و غیررســمی حــدود ‪۹‬‬ ‫میلیــون شــاغل در کشــور وجــود دارد کــه بیمــه نیســتند؛ ایــن موضــوع‬ ‫بــه عملکــرد اشــتباه ســازمان های بیمه گــر و نــوع قانون گــذاری در‬ ‫ایــن ســازمان ها ارتبــاط دارد؛ کــه بــه موجــب ان کارفرمــا مجــاب‬ ‫می شــود تــا بــه صــورت یکســان حقــوق ثابــت و بیمــه یکنواخــت‬ ‫بپــردازد؛ در حالــی کــه در مــاده ‪ ۴۱‬قانــون کار؛ دولــت موظــف اســت‬ ‫تــا بــر اســاس مناطــق مختلــف کشــور‪ ،‬صنــوف حداقــل درامــد را‬ ‫بــه کارکنــان خــود بپردازنــد‪ .‬بــه فــرض مثــال یــک کارگاه تولیــدی‬ ‫کوچــک در شهرســتان بــا یــک واحــد تولیــدی کوچــک در تهــران‬ ‫مطمئنــا بــه یــک میــزان درامــد و هزینــه ندارنــد کــه کارفرمــا مجبــور‬ ‫بــه پرداخــت حداقــل حقــوق و دســتمزد و بیمــه بــه صــورت یکســان‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫گاهی کارفرمایان قانون کار و بیمه را دور می زنند‬ ‫نماینــده مــردم ســبزوار‪ ،‬جغتــای‪ ،‬جویــن‪ ،‬خوشــاب‪ ،‬داورزن و‬ ‫س شــورای اســامی افــزود‪ :‬فشــار بیــش از انــدازه‬ ‫ششــتمد در مجلــ ‬ ‫بــه کارفرمایــان منجــر بــه دور زدن مســیرهای قانونــی و قانــون کار‬ ‫می شــود و بیمه کننــدگان بــا برگ هــای ســفید امضایــی کــه از‬ ‫کارگــران دریافــت می کننــد انهــا را مجبــور بــه دریافــت حقوقــی‬ ‫کمتــر از حداقــل حقــوق و دســتمزد قانونــی می کننــد‪ ،‬نــوع دریافتــی‬ ‫حقــوق و پرداخــت نشــدن بیمــه در کشــور بســیار زیــاد اســت امــا بایــد‬ ‫ببینــم کــه چــرا ایــن نــوع تخلــف در کشــور رو بــه رشــد اســت‪.‬‬ ‫قانون هــای وضــع شــده در خصــوص کار مبتنــی بــر امایــش منطقــه و‬ ‫ســرزمین مــا نیســت؛ طبیعــی اســت کــه تمــام کارفرمایــان نمی تواننــد‬ ‫حداقــل حقــوق و دســتمزد ســنگین را بپردازنــد‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬قانون هــای وضــع شــده در خصــوص‬ ‫کار مبتنــی بــر امایــش منطقــه و ســرزمین مــا نیســت؛ طبیعــی اســت‬ ‫کــه تمــام کارفرمایــان نمی تواننــد حداقــل حقــوق و دســتمزد ســنگین‬ ‫را بپردازنــد و میــزان بیمــه بایــد در تمــام مشــاغل متفــاوت باشــد و بــا‬ ‫در نظــر گرفتــن حداقــل حقــوق و دســتمزد از پذیــرش نیــروی جدیــد‬ ‫کار خــودداری می کننــد و عمــا بــا تصویــب چنیــن قانونــی بــه اتــش‬ ‫بیــکاری کشــور می دمیــم و بیــکاری را شــعله ورتــر می کنیــم‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون اجتماعــی در مجلــس یازدهــم ادامــه داد‪ :‬قانــون کار‬ ‫ابتــدا بایــد اصــاح و بعــد بــه مرحلــه اجــرا برســد و نیــاز بــه اصالحــات‬ ‫دارد‪ ،‬یکــی از دالیــل فــرار از بیمــه ایــن اســت کــه بــدون توجــه بــه‬ ‫ظرفیــت منطقـه ای‪ ،‬صنفــی و شــغلی حداقــل دســتمزد را بــرای کارکنــان‬ ‫تعییــن کرده ایم‪.‬گاهــی هزینه هــای تولیــد بــرای کارفرمــا بــه قــدری‬ ‫زیــاد می شــود کــه مانــع از اســتخدام نیــروی جدیــد شــده و گاهــی هــم‬ ‫اقــدام بــه دور زدن قانــون کار می کنــد‪ ،‬فــارغ از بازرس ـی های اصولــی‬ ‫بایــد درمــان اساســی بــرای ایــن مشــکل پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫اعالم تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امســال دولــت یــک‬ ‫ترکیبــی از عــدد ثابــت و درصــد پیشــنهاد‬ ‫بــرای افزایــش حقوق هــا داده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن پیشــنهادها در کمیســیون های‬ ‫تخصصــی و کمیســیون تلفیــق مــورد بحــث‬ ‫و بررســی قــرار می گیــرد تــا در نهایــت‬ ‫در صحــن علنــی مجلــس تصمیــم گیــری‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه مجلــس بــه‬ ‫پیشــنهادات پرداخــت حقــوق در ســنوات‬ ‫گذشــته اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬در یــک ســال‬ ‫قــرار شــد ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان بــه همــه اضافــه‬ ‫شــود‪ .‬افــرادی کــه حقــوق باالیــی دریافــت‬ ‫می کردنــد از ایــن موضــوع ناراحــت‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه مجلــس دربــاره‬ ‫پیشــنهاد دولــت بــرای افزایــش حقوق هــا‬ ‫در ســال اینــده گفــت‪ :‬دولــت قصــد دارد‬ ‫یــک عــدد ثابتــی بــه حقــوق همــه افــراد‬ ‫اضافــه شــود و یــک درصــدی نیــز نســبت‬ ‫بــه حقــوق همــه افــراد افزایــش صــورت‬ ‫بگیــرد کــه حــدود ‪ ۱۰‬درصــد در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینعلی حاجــی دلیگانــی بــا اشــاره بــه‬ ‫تاکیــد رئیــس جمهــور بــرای رعایــت‬ ‫عدالــت در پرداخــت حقوق هــا گفــت‪:‬‬ ‫مجلــس از ایــن نــوع نــگاه عدالــت محــور‬ ‫رئیــس جمهــور و دولــت اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬کســانی کــه حقــوق پاییــن‬ ‫تــری دارنــد‪ ،‬می تواننــد دریافتــی باالتــری‬ ‫نســبت بــه گذشــته داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا تصریــح بــر اینکــه مقصــود دولــت‬ ‫و مجلــس ایــن نیســت کــه همــه یکســان‬ ‫حقــوق دریافــت کننــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫دریافــت حقوق هــا بایــد بــه نحــوی باشــد‬ ‫کــه وقتــی بــه میــزان پرداختــی بــه افــراد و‬ ‫کارمنــدان نــگاه می کنیــم‪ ،‬عدالــت را در‬ ‫حاکمیــت مشــاهده کنیــم‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه مجلــس بــه‬ ‫پیشــنهادات پرداخــت حقــوق در ســنوات‬ ‫گذشــته اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬در یــک ســال‬ ‫قــرار شــد ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان بــه همــه اضافــه‬ ‫شــود‪ .‬افــرادی کــه حقــوق باالیــی دریافــت‬ ‫می کردنــد از ایــن موضــوع ناراحــت‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه مجلــس دربــاره‬ ‫پیشــنهاد دولــت بــرای افزایــش حقوق هــا‬ ‫در ســال اینــده گفــت‪ :‬دولــت قصــد دارد‬ ‫یــک عــدد ثابتــی بــه حقــوق همــه افــراد‬ ‫اضافــه شــود و یــک درصــدی نیــز نســبت‬ ‫بــه حقــوق همــه افــراد افزایــش صــورت‬ ‫بگیــرد کــه حــدود ‪ ۱۰‬درصــد در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬البتــه ایــن افزایــش‬ ‫درصــدی بــه صــورت پلکانــی اســت و‬ ‫کســانی کــه حقــوق پاییــن تــری دارنــد‬ ‫درصــد بیشــتری دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫حاجــی دلیگانــی بیــان کــرد‪ :‬مجلــس‬ ‫بــه دنبــال ایــن اســت کــه الیحــه دائمــی‬ ‫شــدن متناســب ســازی حقوق بازنشســتگان‬ ‫لشــگری‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و کشــوری‬ ‫توســط دولــت تعییــن تکلیــف شــود زیــرا‬ ‫از ‪ ۱۴۰‬الیحــه ای کــه دولــت قبــل بــه‬ ‫مجلــس فرســتاده بــود‪ ،‬دولــت ســیزدهم ‪۱۰‬‬ ‫مــورد را تقاضــای اســترداد کــرده اســت‬ ‫و حــدود ‪ ۱۰۰‬مــورد را تقاضــای تــداوم‬ ‫بررســی کــرده اســت‪ ۳۰ .‬الیحــه نیــز تعییــن‬ ‫تکلیــف نشــده اســت کــه یکــی از ان هــا‬ ‫الیحــه دائمــی شــدن متناســب ســازی‬ ‫حقــوق بازنشســتگان اســت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری؛‬ ‫شرایط استخدام ‪ ۳۴‬هزار معلم جدید اعالم شد‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی‬ ‫و امــور اداری وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫بــا بیــان “در ازمــون اســتخدامی امســال‬ ‫‪۳۴‬هــزار نفــر در اســتان های مختلــف‬ ‫کشــور جــذب خواهنــد شــد”‪ ،‬جزئیــات‬ ‫جدیــدی از ایــن ازمــون را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ناصــر ســلیمان زاده‬ ‫دربــاره برگــزاری ازمــون اســتخدامی‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه صحبت هایــی کــه بــا ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی انجــام شــد‪ ،‬اعــام‬ ‫کردنــد تــا اواخــر دی دفترچــه ازمــون را‬ ‫بارگــذاری می کننــد و امــکان ثبت نــام‬ ‫بــرای متقاضیــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ازمــون اســتخدامی امســال‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬هــزار نفــر جــذب می شــوند و از ســال‬ ‫گذشــته نیــز برخــی ســهمیه های خالــی‬ ‫باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی‬ ‫و امــور اداری وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫گفــت‪ :‬در ازمــون اســتخدامی امســال‬ ‫در شــهرهای مختلــف از جملــه تهــران‬ ‫اســتخدام نیــرو داریــم و در اســتان های‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬خراســان رضــوی‬ ‫و شهرســتان های تهــران به دلیــل شــدت‬ ‫نیــاز موجــود‪ ،‬ســهمیه اســتخدام قابــل‬ ‫توجــه اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬میثــم لطیفــی رئیــس ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی کشــور دربــاره‬ ‫زمــان برگــزاری ازمــون اســتخدامی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬گفتــه بــود‪ :‬به طــور‬ ‫قطــع‪ ،‬ازمــون اســتخدامی دســتگاه ها تــا‬ ‫پایــان امســال برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن پذیرفته شــدگان در‬ ‫ازمــون اســتخدامی ســال ‪ ۹۹‬کــه در‬ ‫مرحلــه مصاحبــه به دلیــل نبــود ظرفیــت‬ ‫کافــی پذیــرش نشــدند (کارنامه ســبزها)‬ ‫در اعتراضــات متعــدد مقابــل وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش خواســتار تخصیــص‬ ‫ســهمیه ازمــون اســتخدامی بــه انهــا بــرای‬ ‫اســتخدام بودنــد‪.‬‬ ‫هزینــه ثبت نــام در ازمــون اســتخدامی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی بــرای ســال ‪۶۱ ،۹۹‬‬ ‫هــزار تومــان بــود‪.‬‬ صفحه 10 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان‬ ‫‪ ۷۰‬درصد استخدام می شوند‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫حمایت های مالی برای بازسازی مشاغل خانگی تدوین می شود‬ ‫بــرای بازگــو کــردن مشــکالت و نشــان‬ ‫دادن هنــر دســت خــود دور هــم جمــع‬ ‫شــده انــد‪.‬‬ ‫وی ورود بــه بــازار فــروش را عمــده‬ ‫مشــکالت مشــاغل خانگــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران گفــت‪ ۱۰ :‬هــزار نفــر از فرزنــدان‬ ‫شــهدا و جانبــازان ‪ ۷۰‬درصــد تــا پایــان ســال جــذب دســتگاه هــای‬ ‫دولتــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی بیــان کــرد‪ :‬در بیانــات امــام راحــل(ره) و مقــام‬ ‫معظــم رهبــری درخصــوص اینــده انقــاب اســامی تــداوم ان را در‬ ‫پیونــد بــا حفــظ فرهنــگ ایثــار و شــهادت مــی داننــد و تعبیــر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری ایــن اســت کــه حفــظ حیــات انقــاب اســامی وابســته‬ ‫بــه حفــظ فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا بیــان اینکــه بــه گفتــه مقــام‬ ‫معظــم رهبــری دســتگاه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران دســتگاه‬ ‫حفــظ عصمــت و طهــارت اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران دســتگاه حفــظ‪ ،‬احیــاء‪ ،‬ترویــج‪ ،‬معرفــی و بقــای انقــاب‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کار اصلــی شــورای ترویــج و توســعه فرهنــگ ایثــار و‬ ‫شــهادت حفــظ پیوســتگی ســرزمین ایــران اســت و زمینــه پیوســت‬ ‫فکــری‪ ،‬گفتمانــی و فرهنگــی جامعــه دینــی مــا را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی بــا تاکیــد بــر اینکــه راه حفــظ فرهنــگ‪ ،‬مرجعیــت‬ ‫بخشــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پیامبــر اکــرم(ص) وقتــی مــی خواســتند اســام‬ ‫را معرفــی کننــد بــه وســیله خودشــان ایــن کار را انجــام مــی دادنــد و‬ ‫خودشــان الگــوی تامــه دیــن بودنــد‪ ،‬معصومیــن هــم همینطــور بودنــد‪،‬‬ ‫وقتــی مــی خواهیــم فرهنگــی را حفــظ کنیــم واجــدان و صاحبــان ان‬ ‫فرهنــگ بایــد مرجــع و الگــو شــوند بــه همیــن خاطــر امــام مــی فرماینــد‬ ‫کــه منزلــت و کرامــت شــهدا را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم رســیدگی بــه معیشــت جامعــه ایثارگــران‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایثارگــران الگــو هســتند و شرایطشــان بــا بقیــه افــراد‬ ‫جامعــه بایــد متفــاوت باشــد و در ایــن راه نیــاز بــه کار فرهنگــی و‬ ‫تربیتــی داریــم‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬توســعه مشــاغل خانگــی‪ ،‬یکــی‬ ‫از بهتریــن مســیرهای پیشــرفت‪ ،‬افزایــش‬ ‫شــغل ‪ ،‬مهــارت‪ ،‬انگیــزه و پایــداری‬ ‫خانــواده هاســت کــه در راس امــور و‬ ‫سیاســت گــذاری هــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل تعــاون‪،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان هرمــزگان‪ ،‬محمــود‬ ‫کریمــی بیراونــد در بازدیــد از طــرح‬ ‫ملــی توســعه مشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫هرمــزگان خاطرنشــان کــرد‪ :‬نمایشــگاه‬ ‫هــای خانگــی بســیار عالــی و بــا‬ ‫محصــوالت نواورانــه منطقــه تولیــد مــی‬ ‫شــود و عمــده مشــکل ان مرتبــط بــا حــوزه‬ ‫بــازار اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حمایــت هــای مالــی‬ ‫بــرای بازســازی مشــاغل خانگــی در‬ ‫حــال تدویــن و بــرای ابــاغ بــه سراســر‬ ‫کشــور امــاده اســت و بــا تزریــق تســهیالت‬ ‫مالــی‪ ،‬ایــن کســب و کارهــا جانــی دوبــاره‬ ‫می گیرنــد‪.‬‬ ‫کریمــی بیرانونــد در ایــن بازدیــد بــه پــای‬ ‫درد دل و مشــکالت کار افرینــان نشســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح ملــی بــا هــدف ایجــاد‪ ،‬توســعه‬ ‫و پایــدار ســازی مشــاغل خانگــی فعالیــت‬ ‫خــود را شــروع کــرده اســت‪.‬‬ ‫صدیقــه مظفــر‪ ،‬معــاون فــن اوری مرکــز‬ ‫رشــد جهــاد دانشــگاهی در حاشــیه ایــن‬ ‫بازدیــد گفــت‪ :‬از ‪ ۶۵‬نفــر پیشــران‪ ۱۵ ،‬نفــر‬ ‫خبرهای خوش در زمینه بیمه قالیبافان و توسعه اشتغال با همکاری دستگاه های مختلف‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬برخــی فکــر مــی کننــد ایثارگــری‬ ‫مربــوط بــه دوره ای بــوده و اکنــون بــه اتمــام رســیده و اکنــون وقــت‬ ‫مطالبــه گــری اســت‪ ،‬بایــد ان تصویــری را از خانــواده شــهدا و‬ ‫جانبــازان نشــان دهیــم کــه همچنــان پیوســته در حــال ایثــار هســتند و‬ ‫ایــن نیــاز بــه برنامــه ریــزی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مطلــوب بــودن شــرایط در همــه ابعــاد نســبت بــه‬ ‫ســالهای ابتدایــی جنــگ‪ ،‬افــزود‪ :‬چــه فضایــی بــر ان زمــان حاکــم بــود‬ ‫کــه اکنــون نیســت‪ ،‬ایــا داشــته هــا و اورده هــای اقتصــادی مــا کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده؟ یقینــا نــه و روحیــه هــا تغییــر پیــدا کــرده اســت و اگــر‬ ‫همــان روحیــه هــا را داشــته باشــیم یقینــا شــرایط متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی عنــوان کــرد‪ :‬ایثارگــران مطالبــات قانونــی بســیاری‬ ‫دارنــد کــه پاســخ داده نشــده و اگــر بخواهیــم تمامــی قوانیــن موجــود‬ ‫را بــرای ایثارگــران پیــاده کنیــم رقمــی در حــدود ‪ 126‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان نیــاز داریــم در حالــی کــه کل بودجــه مــا ‪ 31‬هــزار و ‪600‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مشــکالت بافنــدگان‬ ‫گفــت‪ :‬عمــده مشــکل ایــن صنــف بــازار‬ ‫فــروش اســت و اگــر بتوانیــم بــازار خارجی‬ ‫را احیــا کنیــم مــی توانیــم تعــداد مشــاغلین‬ ‫ایــن حــوزه را چندیــن برابــر کنیــم در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۲۰‬نفــر بــه صــورت متمرکــز و ‪۸۰‬‬ ‫نفــر بــه صــورت غیــر متمرکــز در ایــن‬ ‫کارگاه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫توضیحات وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی درباره نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس ؛‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی بیــان کــرد‪ :‬رفتــار مــا در رســیدگی بــه امــور جامعــه‬ ‫ایثارگــران صرفــا در حــد یــک ســازمان خدماتــی شــده و ایــن جهــت‬ ‫گیــری غلــط تبدیــل بــه یــک اصــل شــده در حالــی کــه ایــن فــرع‬ ‫بــوده و خــودش مســیری بــرای هــدف بزرگتــری بــوده و الزمــه ان‬ ‫ایــن اســت کــه شــخصیت هــا و الگوهــای برجســته ایــن حــوزه را بایــد‬ ‫برجســته کــرده و بــه جامعــه نشــان دهیــم‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد پنــج درصــد ســهمیه‬ ‫جهــش ملــی مســکن بــه ایثارگــران اختصــاص پیــدا کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫امــدن دولــت ســیزدهم و وجــود چهــره هــای انقالبــی امیدواریــم‬ ‫ســرعتی در حــوزه هــای مســکن و اشــتغال ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫دکتــر محمــود کریمــی بیراونــد گفــت‪ :‬از‬ ‫مزایــای مشــاغل خانگــی‪ ،‬هزینــه پاییــن و‬ ‫بهــره وری بــاالی انهــا و حداکثــر اســتفاده‬ ‫از زمــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دیگــر مزیــت هــای‬ ‫مشــاغل خانگــی گفــت‪ :‬ایــن تولیــد‬ ‫کننــدگان همزمــان در خانــه و بیــرون‪ ،‬در‬ ‫حــال فعالیــت هســتند و ایــن خــود‪ ،‬باعــث‬ ‫تمایــز ایــن شــغل از بقیــه شــغل هــا اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه مــژگان دادی پــور‪ ،‬رییــس‬ ‫اتحادیــه فرشــبافان و پیشــران طــرح ملــی‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی گفــت‪۳ :‬هــزار‬ ‫بافنــده زیــر مجموعــه ایــن کارگاه داریــم و‬ ‫بــا قــرار دادن مــواد اولیــه در اختیــار انــان‪،‬‬ ‫کار تولیــد فــرش را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی بعــد از‬ ‫نشســت بــا کمیســیون اجتماعــی مجلــس از‬ ‫بیمــه قالیبافــان و توســعه اشــتغال بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه هــای مختلــف خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی حجــت اهلل عبدالملکــی در‬ ‫حاشــیه جلســه کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬در خصــوص موضوعــات‬ ‫مطرح شــده در ایــن جلســه گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫جلســه دغدغه هایــی از ســوی نماینــدگان‬ ‫محتــرم مجلــس شــورای اســامی مطــرح شــد‬ ‫کــه متعاقبــاً توضیحاتــی در ایــن مــورد داده‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعــام خبرهــای خــوب در‬ ‫ایــن جلســه گفــت‪ :‬ان شــاءاهلل بــا حمایــت‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه ســهمیه های جدیــدی‬ ‫بــرای بیمــه قالیبافــان اختصــاص پیــدا خواهــد‬ ‫کــرد و ایــن خبــر خوبــی بــرای عزیــزان‬ ‫قالیبافــی اســت کــه بیمــه ان هــا از امســال‬ ‫اجرانشــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر کــه کمیتـه ای بــا حضــور نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی تشــکیل داده ایــم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬همــکاران ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫بــرای بازنگــری و ایجــاد تســهیل در بیمــه ی‬ ‫افــرادی کــه جــزو گروه هــای خــاص هســتند‬ ‫اقــدام می کننــد و ســهم حــق بیمــه کارفرمــا‬ ‫را دولــت به صــورت یارانــه ای پرداخــت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامــه داد‪ :‬پیــرو درخواســت‬ ‫چندیــن مــاه بــرای توســعه بیمــه گروه هــای‬ ‫خــاص از محــل افزایــش بدهی هــای دولتــی‬ ‫بــا قــول رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه ایــن‬ ‫مــورد عملیاتــی و فعــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ســواالتی در ارتبــاط بــا بحــث‬ ‫اشــتغال مطــرح کردنــد اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫خصــوص مصوبــات شــورای ملــی اشــتغال‬ ‫به ســرعت پیگیــری می شــود و وعــده یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار شــغل بــرای ‪ ۱۸‬مــاه یعنــی‬ ‫نیمــه دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬و کل ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا‬ ‫همــکاری ‪ ۷۱‬دســتگاه را پیــش می بریــم و در‬ ‫ایــن زمینــه ‪ ۱۷۵‬برنامــه اشــتغال زا را مطــرح و‬ ‫تنظیــم کرده ایــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬عزیــزان مــا از اســتان های‬ ‫مــرزی دربــاره اشــتغال نگرانــی داشــتند کــه ‪۲‬‬ ‫مصوبــه بســیار مهــم در شــورای عالــی اشــتغال‬ ‫فقــط بــرای ایــن اســتان ها گنجانده شــده اســت‬ ‫و در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در پایــان‬ ‫بابیــان این کــه ‪ ۱۰۰‬نقطــه بحرانــی اشــتغال را‬ ‫در نظــر گرفتــه و بررســی میدانــی می شــوند‬ ‫تــا نســخه های متناســب بــا هرکــدام در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود اضافــه کــرد‪ :‬هفتــاد نقطــه‬ ‫شناسایی شــده و کار عارضه یابــی و تدویــن‬ ‫بســته های اختصاصــی بــرای ان هــا کــه‬ ‫دغدغــه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــود شروع شــده اســت و انشــاءاهلل بــا‬ ‫جدیــت پیــش مــی رود‬ صفحه 12 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه کارافرینی وزارت کار‪:‬‬ ‫با هدف ایجاد فضای فروش؛‬ ‫نامگذاری میادین کارافرینی در شهرها‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫امــروزه بســیاری از شــهرهای جهــان نظیــر‬ ‫اســتانبول ترکیــه از موقعیــت گردشــگری‬ ‫خــود بــرای کارافرینــی و خلــق فرصتهــای‬ ‫شــغلی اســتفاده کــرده و یــا بــا ایجــاد‬ ‫شــهرهای کارافریــن و تبدیــل میادیــن‬ ‫شــهر بــه کانون هــای کارافرینــی‪،‬‬ ‫فضــای مســاعدی بــرای کســب و کارهــا‬ ‫و گســترش بنگاههــای خــرد و کوچــک‬ ‫فراهــم اورده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫کارافرینــی بــه عنــوان یــک راهــکار موثــر‬ ‫و مــورد اقبــال عمومــی در جهــت بهبــود‬ ‫وضــع اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬واژه کارافرینــی طــی‬ ‫ســالهای اخیــر از ســوی اقشــار‪ ،‬گروههــا‬ ‫و صنــوف مختلــف مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کارافرینــی نــه تنهــا یــک نیــروی‬ ‫محــرک و ســازنده اقتصــاد بلکــه در ابعــاد‬ ‫گســترده تر‪ ،‬عامــل پویایــی اجتماعــی‬ ‫و یکــی از ابزارهــای تحقــق اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی در شــهرها تلقلــی مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســالهای گذشــته‪ ،‬مفاهیمــی همچــون‬ ‫شــهرهای خــاق و شــهرهای کارافریــن‬ ‫بــه عنــوان راهــکار حــل معضالتــی‬ ‫همچــون بیــکاری‪ ،‬بزهــکاری‪ ،‬مهاجــرت‬ ‫و ‪ ...‬معرفــی و شــناخته شــده انــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا ایجــاد یــک اکوسیســتم‬ ‫کارافرینــی موفــق در محیــط شــهری بــا‬ ‫توجــه بــه فرصت هــا و تهدیدهــای حاضــر‪،‬‬ ‫تــا حــد زیــادی می توانــد فراینــد خلــق‬ ‫ثــروت را در یــک شــهر دائمــی کنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه شــهرهای‬ ‫کارافریــن عمدتــا بــا هــدف پشــتیبانی‬ ‫از اکوسیســتم فعالیتهــای کارافرینــی‬ ‫بــرای تقویــت رونــد تحــول اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی شــهرها ایجــاد مــی شــوند‬ ‫و دولتهــا بــه عنــوان ناظــر و هماهنــگ‬ ‫کننــده نقــش اصلــی را در ایــن زمینــه ایفــا‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫حجــت اهلل عبدالملکــی‪ ،‬وزیــر تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی از نــام گــذاری میادیــن‬ ‫کارافرینــی در کشــور بــا هــدف ایجــاد‬ ‫فضــای فــروش خبــر داده و مــی گویــد‪:‬‬ ‫بــه تمــام مدیــران کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بخشــنامه ارســال شــده تــا بــر‬ ‫اســاس مصوبــه ابالغــی وزارت کشــور‬ ‫در تعامــل بــا شــهرداران‪ ،‬یکــی از میادیــن‬ ‫شــهر بــه نــام میــدان کارافرینــی تغییــر نــام‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایجــاد اشــتغال‪،‬‬ ‫فضــای فــروش از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫قانــون‪ ،‬شــهرداری ها موظفنــد ایــن فضــا‬ ‫را در اختیــار قــرار دهنــد لــذا پیشــنهادی‬ ‫درکارگــروه زیرســاخت مطــرح شــده‬ ‫تــا در هــر شــهری‪ ،‬میدانــی بــه نــام‬ ‫کارافرینــی نــام گــذاری شــود کــه یکــی‬ ‫از کارکردهــای ان ایجــاد بــازار موقــت‬ ‫در ان میــدان باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر کار بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع‬ ‫از ســوی وزارت کشــور بــه تمــام‬ ‫اســتانداری ها و شــهرداری ها ابــاغ شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایجــاد کارگاههــای اموزشــی و‬ ‫مهارتــی را از دیگــر کارکردهــای ایــن‬ ‫میادیــن عنــوان کــرده و مــی گویــد‪ :‬مــردم‬ ‫هــم مــی تواننــد بــرای بهتــر شــدن محیــط‬ ‫کســب و کار در ایــن میادیــن‪ ،‬ایــده‬ ‫پــردازی کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کارافرینــان‪ ،‬کســب و کار‬ ‫خــود را از میدان هــای تــره بــار اغــاز‬ ‫کــرده و در تمــام کشــور نمایندگــی هــای‬ ‫فعــال دارنــد‪.‬‬ ‫امــروزه میادیــن کارافرینــی و شــهرهای‬ ‫کارافریــن در بســیاری از کشــورهای دنیــا‬ ‫از جملــه هنــد‪ ،‬مالــزی و چیــن ایجــاد شــده‬ ‫انــد کــه هنــگ کنــگ‪ ،‬نمونــه مناســبی در‬ ‫ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫نامگذاری میادین کارافرینی در شهرها‬ ‫امــروزه میادیــن کارافرینــی و شــهرهای‬ ‫کارافریــن در بســیاری از کشــورهای‬ ‫دنیــا از جملــه هنــد‪ ،‬مالــزی و چیــن ایجــاد‬ ‫شــده انــد‬ ‫هنــگ کنــگ‪ ،‬جزیــره ای در جنــوب‬ ‫چیــن و منطقــه ای خــود مختــار اســت و‬ ‫از هــر لحــاظ بــه ویــژه در زمینــه فعالیتهــای‬ ‫اقتصــادی شــهری پویــا و فعــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر از مهمتریــن بازارهــای مالــی‬ ‫و تجــاری اســیا و جهــان بــه شــمار مــی‬ ‫رود کــه ترکیبــی از ســنت هــای چینــی و‬ ‫مدرنیتــه بــا تکنولــوژی بــاال اســت و طــی‬ ‫ســالهای متوالــی کارافرینــان اروپایــی‬ ‫بســیاری را بــه ســمت خــود جــذب کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مزایــای مالــی ‪ ،‬تجــاری و قانونــی هنــگ‬ ‫کنــگ و نزدیکــی ان بــه بزرگتریــن و‬ ‫قــوی تریــن اقتصادهــای دنیــا‪ ،‬ایــن شــهر‬ ‫را بــه عنــوان یکــی از بهتریــن پایگاههــا‬ ‫بــرای کســب و کار در اســیا معرفــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫برخــی از شــهرهای جهــان نیــز از موقعیــت‬ ‫توریســتی خــود بــرای رونــق کســب و کار‬ ‫و خلــق فرصتهــای شــغلی بهــره بــرداری‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫علــی حیــدری ـ کارشــناس بــازار کار ـ در‬ ‫‪13‬‬ ‫گفــت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬از ترکیــه بــه عنــوان‬ ‫یکــی از کشــورهایی نــام مــی بــرد کــه از‬ ‫مزایــای کارافرینــی شــهری بهــره جســته‬ ‫و توانســته در اقتصــاد شــهرهای تحــت‬ ‫مدیریــت خــود نقــش افرینــی کنــد‪.‬‬ ‫او مــی گویــد‪ :‬اســتانبول ترکیــه‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫شــهری توریســتی پذیرفتــه شــده و برهمین‬ ‫اســاس‪ ،‬دولــت در ایــن شــهر و بســیاری از‬ ‫میدان هــای منتهــی بــه ان‪ ،‬کارگاههــا و‬ ‫بنگاههــای کوچــک و بزرگــی در حــوزه‬ ‫گردشــگری و فــروش صنایــع دســتی‬ ‫ایجــاد کــرده و کانون هــای گردشــگری‬ ‫را گســترش داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حیــدری‪ ،‬بــا وجــود انکــه در‬ ‫بســیاری از کشــورها‪ ،‬مقولــه کارافرینــی‬ ‫اجتماعــی و شــهری بــا نــگاه ویــژه ای رو‬ ‫بــه گســترش اســت‪ ،‬ایــن مســاله در کشــور‬ ‫مــا هنــوز انطــور کــه بایــد جایــگاه واقعــی‬ ‫خــود را پیــدا نکــرده و بــه طــور منســجم و‬ ‫ســازمان یافتــه ظاهــر نشــده اســت‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر مدیریــت شــهری‪،‬‬ ‫کارافرینــی شــهری را بــه عنــوان یکــی‬ ‫از الزامــات توســعه شــهری در دســتور کار‬ ‫قــرار داده و از توانمندســازی شــهروندان‬ ‫بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای خالــی مانــده‬ ‫اقتصــادی بهــره بــرده اســت‪.‬مراکز توانمنــد‬ ‫ســازی زنــان بــی سرپرســت در محــدوه‬ ‫شــهرها در قالــب برگــزاری غرفــه هــا و فن‬ ‫بازارهــا از جملــه مصادیــق پیونــد شــهری‬ ‫بــا کارافرینــی اســت‪.‬‬ ‫امــروزه یکــی از مشــکالت بــزرگ‬ ‫کارافرینــان‪ ،‬اتصــال بــه شــبکه های‬ ‫فــروش و عرضــه محصــول اســت‪.‬‬ ‫برندســازی و طراحــی نشــان مشــخص‬ ‫بــرای محصــوالت تولیــدی و ورود بــه‬ ‫شــبکه فــروش زنجیــره ای نیــز از دیگــر‬ ‫موضوعاتــی اســت کــه کســب و کارهــای‬ ‫کوچــک مقیــاس بــرای ان نیازمنــد‬ ‫حمایــت هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۱۶‬قانــون بهبــود مســتمر‬ ‫محیــط کســب و کار‪ ،‬شــهرداری هــا‬ ‫موظفنــد بــه منظــور بــاال بــردن امــکان‬ ‫دسترســی تولیدکننــدگان کوچــک و‬ ‫متوســط ایرانــی بــه بــازار مصــرف و ایجــاد‬ ‫امنیــت بــرای فروشــندگان کــم ســرمایه‬ ‫بــا اســتفاده از زمینهــای متعلــق بــه خــود‬ ‫و یــا وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬مکانهــای‬ ‫مناســبی بــرای عرضــه کاالهــای تولیــد‬ ‫داخــل امــاده نماینــد و بــر مبنــاء قیمــت‬ ‫تمــام شــده بــه صــورت روزانــه‪ ،‬هفتگــی‬ ‫و ماهانــه بــه متقاضیــان عرضــه کاالهــای‬ ‫ایرانــی اجــاره دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــا توســعه کارافرینــی‬ ‫و ایفــای نقــش دولــت در ایــن خصــوص‬ ‫مــی تــوان ضمــن رونــق دادن بــه کســب‬ ‫و کارهــای محلــی‪ ،‬وضعیــت زندگــی و‬ ‫افزایــش رفــاه اجتماعــی شــهروندان را‬ ‫بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫ایده های برتر در حوزه اشتغال‪ ،‬به‬ ‫سرمایه گذاران متصل می شوند‬ ‫افــراد برگزیــده در جشــنواره ملــی ایــده هــای برتــر اشــتغالزا و‬ ‫کارافرینــی کشــور؛ تســهیالت الزم را بــرای اجرایــی کــردن ایــده‬ ‫هــای شــان دریافــت و بــه ســرمایه گــذاران متصــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬دکتــر رحیــم ســرهنگی‪ ،‬مدیــرکل دفتــر توســعه‬ ‫کارافرینــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعــام ایــن خبــر‪،‬‬ ‫در خصــوص اتفاقــات مثبتــی کــه بــرای افــرادی کــه در جشــنواره ملــی‬ ‫ایــده هــای برتــر اشــتغالزا و کارافرینــی کشــور شــرکت می کننــد‪،‬‬ ‫توضیحاتــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫رحیــم ســرهنگی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از افــراد جــوان و‬ ‫تحصیلکــرده بــه دنبــال عملیاتــی کــردن ایــده هــای کارافرینانــه خــود‬ ‫هســتند گفــت‪ :‬از ایــده هــای برتــر اســتانی یــا ملــی در جشــنواره بــا‬ ‫تخصیــص تســهیالت و معرفــی بــه ســرمایه گــذاران حمایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگی تصریــح کــرد‪ :‬افــرادی کــه عالقــه منــد بــه اجرایــی کــردن‬ ‫ایــده خــود نیســتند‪ ،‬مــی تواننــد ان را در پلتفــرم «ایــده بــازار» کــه بــه‬ ‫همیــن منظــور در حــال طراحــی اســت در معــرض فــروش بگذارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه کارافرینــی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬ایــده هایــی‬ ‫کــه بــه مراحــل پایانــی نرســیده و برتــر نشــده انــد‪ ،‬ولــی ایــده خوبــی‬ ‫محســوب مــی شــوند‪ ،‬بــرای یافتــن ســرمایه گــذار در ایــده بــازار در‬ ‫معــرض نمایــش گذاشــته مــی شــوند‪.‬‬ ‫یــا در کارگــروه اســتانی تصمیــم گرفتــه مــی شــود بــرای عملیاتــی‬ ‫شــدن ان‪ ،‬تســهیالت از منابــع مختلــف تخصیــص داده شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگی در پایــان بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در زمــان‬ ‫ثبــت ایــده ‪ ،‬از ایــده پــرداز در خصــوص تمایلــش بــرای در معــرض‬ ‫عمــوم قــرار گرفتــن یــا نگرفتــن ایــده‪ ،‬ســوال مــی شــود‪.‬‬ ‫نخســتین جشــنواره ایــده هــای برتــر اشــتغالزا و‬ ‫کا ر ا فر ینــی‬ ‫فراخــوان نخســتین جشــنواره ایــده هــای برتــر اشــتغالزا و کارافرینــی از‬ ‫ســوی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬در متــن فراخــوان ایــن جشــنواره امــده اســت‪:‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا عنایــت بــه رویکــرد دولــت‬ ‫ســیزدهم در خصــوص تــاش بــرای ایجــاد و تثبیــت اشــتغال و بــه‬ ‫منظــور شــناخت ایــده پــردازان خــاق و فرصــت هــای ویــژه اشــتغال‬ ‫در مناطــق مختلــف کشــور‪ ،‬اقــدام بــه شناســایی و کمــک بــه عملیاتــی‬ ‫نمــودن ایــده هــای برتــر اشــتغالزا کــرده اســت‪.‬‬ ‫توســعه و ترویــج فرهنــگ ایــده پــردازی‪ ،‬کارافرینــی و اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫شناســایی ایــده هــای برتــر و تشــکیل بانــک اطالعاتــی از ایــده هــای‬ ‫برتــر و صاحبــان ایــده‪ ،‬فراهــم نمــودن زمینــه حمایــت از ایــده هــای‬ ‫برتــر اشــتغالزا و عملیاتــی نمــودن انهــا و کمــک بــه اشــتغال پایــدار در‬ ‫کشــور از جملــه اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن فراخــوان‪ ،‬صاحبــان ایــده در سراســر کشــور مــی تواننــد‬ ‫در بــازه زمانــی ‪ 20‬دی لغایــت ‪ 10‬بهمــن مــاه ســال جــاری بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســامانه کارافرینــان برتــر بــه نشــانی زیــر نســبت بــه ثبــت ایــده خــود‬ ‫اقــدام کننــد ‪:‬‬ ‫‪https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir‬‬ ‫ایــده هــای ارائــه شــده عــاوه بــر حــوزه کارافرینــی و اشــتغالزایی بــه‬ ‫صــورت کلــی‪ ،‬مباحثــی از قبیــل ؛ اشــتغال جوانــان و فــارغ التحصیــان‪،‬‬ ‫معلولیــن‪ ،‬معتادیــن بهبودیافتــه‪ ،‬زندانیــان ازادشــده‪ ،‬زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار‪ ،‬اشــتغال مرتبــط بــا محیــط زیســت (کارافرینــی ســبز)‪ ،‬اشــتغال‬ ‫در مناطــق کمتــر برخــوردار‪ ،‬اشــتغال در مناطــق روســتایی و اشــتغال در‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی مکــران را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫برتریــن ایــده هــا بــر اســاس نواورانــه بــودن‪ ،‬میــزان امــکان پذیــری‬ ‫اجــرای ایــده هــا‪ ،‬تاثیــر بــر اشــتغال کشــور و تعــداد اشــتغال ایجــادی‪،‬‬ ‫پایــدار بــودن اشــتغال و نیــاز بــه منابــع مالــی کمتــر بــرای اجــرای ان‬ ‫ایــده‪ ،‬ارزیابــی مــی شــوند‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫رئیس پلیس فتا خبر داد؛‬ ‫کسب رتبه ‪ ۷۱‬جهانی در فناوری؛‬ ‫جذب ‪ ۵۰‬هزار دانش اموخته دانشگاهی‬ ‫در شرکت های دانش بنیان‬ ‫بــه گــزارش ایســنا دکتــر علــی خیرالدیــن در مراســم گرامیداشــت هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری و تکریــم مقــام پژوهشــگران دانشــگاه خوارزمــی‬ ‫کــه بــه صــورت انالیــن در محــل ایــن دانشــگاه برگــزار شــد‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه ســابقه ‪ ۱۰۲‬ســال فعالیــت ایــن دانشــگاه‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن دانشــگاه یکــی‬ ‫از قدیمــی تریــن دانشــگاه های کشــور اســت کــه بــه امــر پــرورش و‬ ‫تربیــت نیروهــای انســانی چــون شــهید رجایــی پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص اینکــه‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان موثرتریــن مولفــه هــای اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫هســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس امارهــا جایــگاه ایــران در تولیــد علــم‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۱‬رتبــه ‪ ۱۶‬دنیــا بــوده اســت و امســال ایــن رتبــه بــه رتبــه‬ ‫‪ ۱۵‬جهانــی رســید کــه ایــن امــر بــه دلیــل تــاش هــای پژوهشــگران‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫خیرالدیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه رتبــه ایــران در شــاخص تولیــد علــم در‬ ‫منطقــه اول اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کشــور بعــد از ایــران‪ ،‬ترکیــه بــا‬ ‫اختــاف زیــاد اســت بــه گونــه ای کــه تعــداد مقــاالت منتشــر شــده‬ ‫از ســوی محققــان ایرانــی ‪ ۷۴‬هــزار ســند و تعــداد مقــاالت محققــان‬ ‫کشــور ترکیــه ‪ ۵۹‬هــزار ســند اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری وزیــر علــوم بــه وضعیــت و جایــگاه جهانــی ایــران در‬ ‫دو شــاخص نــواوری و فنــاوری اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪ :‬ایــران در‬ ‫شــاخص فنــاوری در ســال ‪ ۲۰۱۱‬در رتبــه ‪ ۹۵‬جهانــی و ایــن رتبــه در‬ ‫حاضــر بــه ‪ ۷۱‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی رتبــه جهانــی ایــران در شــاخص نــواوری را ‪ ۶۰‬عنــوان کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســال هــای گذشــته ایــن رتبــه ‪ ۱۲۰‬بــود کــه اکنــون بــه‬ ‫رتبــه ‪ ۶۰‬نائــل شــدیم و ایــن عــدد نشــان مــی دهــد کــه مــا نتوانســتیم از‬ ‫علــم تولیــد شــده‪ ،‬فنــاوری پدیــد اوریــم‪.‬‬ ‫خیرالدیــن‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس امارهــا ایــران حــدود ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫دانشــجوی دکتــری و ارشــد دارد و در حالــی کــه در امریــکا از هــر ‪۵۰۰‬‬ ‫پژوهــش یــک نــواوری پدیــد مــی ایــد در ایــران ایــن عــدد از هــر ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار پژوهــش یــک نــواوری ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری وزیــر علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اعــداد نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه مــا نتوانســتیم از پایــان نامــه هــای کارشناســی ارشــد و رســاله هــای‬ ‫دکتــری بــه خوبــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دانشــگاه هــای نســل اول دانشــگاه هــای امــوزش محــور‪،‬‬ ‫دانشــگاه نســل دوم دانشــگاه هــای پژوهــش محــور و دانشــگاه نســل‬ ‫ســوم دانشــگاه هــای کارافریــن هســتند و اکنــون مــا بایــد بــه ســراغ‬ ‫نســل هــای چهــارم و پنجــم دانشــگاه هــا برویــم‪ .‬ایــن دســته از دانشــگاه‬ ‫هــا دانشــگاه هــای جامــع و مســوولیت پذیــر هســتند‪.‬‬ ‫خیرالدیــن تحقیقــات را شــامل ‪ ۳‬دســته بنیــادی‪ ،‬کاربــردی و توســعه ای‬ ‫دانســت و یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضــر تمرکــز کشــور بــر تحقیقــات‬ ‫بنیــادی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر در دانشــگاهی ‪ ۴‬تحقیــق‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ۳ ،‬مــورد ان بایــد بــه کار بــرد‪ ،‬چــرا کــه بــا کاربــردی‬ ‫کــردن تحقیقــات اســت کــه مــی توانــد دانشــگاه کارافریــن ایجاد شــود‬ ‫و تولیــد ثــروت کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه بودجــه هــای‬ ‫دانشــگاه هــا بــه شــدت پاییــن اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ ۸۵ :‬درصــد از بودجــه‬ ‫هــای دانشــگاه هــا صــرف حقــوق و دســتمرد مــی شــود‪ ،‬از ســوی‬ ‫دیگــر بودجــه هــای دانشــگاه هــا بــه شــدت بــه بودجــه هــای عمومــی‬ ‫وابســته اســت و ایــن واقعیــات نشــان مــی دهــد کــه در دانشــگاه هــا‬ ‫نتوانســتیم تحقیقــات انجــام شــده را بــه فــروش برســانیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی معاونــت فنــاوری در وزارت علــوم بــا بیــان‬ ‫اینکــه در دانشــگاه هــا نیــز بایــد دو معاونــت فنــاوری و پژوهشــی ایجــاد‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬فنــاوری در دانشــگاه هــا بایــد متولــی داشــته باشــد تــا‬ ‫بتوانــد دانشــجویان را بــه ســمت اســتقرار در مراکــز رشــد ســوق دهــد‪.‬‬ ‫خیرالدیــن‪ ،‬بــه بیــان برنامــه هــای اولویــت دار معاونــت فنــاوری وزارت‬ ‫علــوم پرداخــت و افــزود‪ :‬رصــد و دیپلماســی فنــاوری و تعامــل دانشــگاه‬ ‫هــا بــا پــارک علــم و فنــاوری و توســعه فنــاوری هــای نــرم از جملــه‬ ‫برنامــه هــای اولویــت دار مــا اســت‪.‬‬ ‫وی توســعه فنــاوری هــای نــرم را شــامل حــوزه هایــی چــون معمــاری‪،‬‬ ‫هنــر و علــوم انســانی دانســت و خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــا در حــال بازنگری‬ ‫در اییــن نامــه هــا هســتیم و در تــاش هســتیم کــه روســای دانشــگاه هــا‬ ‫عضــو شــورای پــارک و روســای پــارک هــا عضــو شــورای دانشــگاه‬ ‫هــا باشــند‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫کالهبرداری رایان ه ای با شگرد کاریابی در بوشهر‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از‬ ‫بوشــهر‪ ،‬ســرهنگ مهــدی قاســمی رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان بوشــهر صبــح امــروز‬ ‫در گفتگــو بــا خبرنــگاران از شناســایی‬ ‫کالهبــردار اینترنتــی بــا شــگرد کاریابــی‬ ‫در اســتان بوشــهر خبــر داد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متاســفانه علیرغــم اگاهســازی های‬ ‫صــورت پذیرفتــه‪ ،‬بــه علــت ســهل انگاری‬ ‫وعــدم توجــه کافــی کاربــران بــه توصیه هــا‬ ‫و هشــدارهای ارائــه شــده‪ ،‬رونــد‬ ‫شــکل گیری کالهبــرداری اینترنتــی‪،‬‬ ‫افزایشــی بــوده و بــه روش هــا و اشــکال‬ ‫مختلــف در اســتان اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از مصادیــق‬ ‫کالهبــرداری در فضــای مجــازی‪ ،‬انتشــار‬ ‫تبلیــغ و اگهــی کاریابــی و اســتخدام در‬ ‫بســتر شــبکه های اجتماعــی اســت‪ .‬اخیــرا ً‬ ‫پیامــی بــا عنــوان اســتخدام در پتروشــیمی‬ ‫کاویــان در گروه هــای واتس اپــی انتشــار‬ ‫یافــت کــه میــزان بازنشــر ان هــم گســترده‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بوشــهر بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن اگهــی‪ ،‬اعــام شــده بــود‬ ‫کــه از بیــن متقاضیــان مــرد واجــد شــرایط‬ ‫در مقاطــع مختلــف تحصیلــی پــس از‬ ‫طــی مراحــل ازمــون کتبــی و مصاحبــه و‬ ‫معاینــات پزشــکی‪ ،‬بــه صــورت اقمــاری‬ ‫دعــوت بــه همــکاری می شــود و در پاییــن‬ ‫ایــن متــن نیــز لینــک اینترنتــی ثبت نــام‬ ‫جانمایــی شــده بــود و کاربــر پــس از‬ ‫وارد شــدن بــه لینــک مذکــور‪ ،‬چندیــن‬ ‫ایکــون راهنمــا در قالــب مراحــل ثبت نــام‬ ‫را مشــاهده کــرده و جهــت واریــز هزینــه‬ ‫اولیــه ثبــت نــام کــه یــک مبلــغ مشــخص‬ ‫بــود‪ ،‬بــه درگاه پرداخــت اینترنتــی بانکــی‬ ‫هدایــت و نهایتـاً مبلــغ بــه حســاب تعریــف‬ ‫شــده ای واریــز می گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به محــض رصــد اگهــی‬ ‫مذکــور در فضــای مجــازی‪ ،‬موضــوع‬ ‫توســط پلیــس فتــا مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفتــه و مشــخص گردیــد کــه ایــن‬ ‫اگهــی هیــچ ارتباطــی بــه شــرکت‬ ‫پتروشــیمی کاویــان نداشــته و توســط‬ ‫یــک فــرد کالهبــردار‪ ،‬طراحــی شــده و در‬ ‫حقیقــت‪ ،‬کلیــه مبالــغ پرداختــی متقاضیــان‬ ‫بــرای ثبت نــام اســتخدام در حســاب فــرد‬ ‫کالهبــردار واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بیــان کــرد‪ :‬بالفاصلــه‬ ‫ایــن اقــدام مجرمانــه بــه شــرکت کاویــان‬ ‫اعــام و در جهــت پیشــگیری از ایجــاد‬ ‫ضــرر و زیــان بیشــتر بــه کاربــران و هــم‬ ‫اســتانی های عزیــز‪ ،‬ضمــن اطالع رســانی‬ ‫گســترده در فضــای مجــازی مبنــی بــر‬ ‫خــاف واقــع بــودن اگهــی‪ ،‬بــا طــرح‬ ‫شــکایت توســط نماینــده حقوقــی‪،‬‬ ‫پیگیــری تکمیلــی و تخصصــی تــا مرحلــه‬ ‫دســتگیری فــرد کالهبــردار در اولویــت‬ ‫اقدامــات پلیــس فتــا شهرســتان عســلویه‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬نبایــد بــه صحــت اگهــی‬ ‫و تبلیغــات اســتخدام و کاریابــی کــه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی منتشــر می شــوند‪،‬‬ ‫بــدون تحقیــق و بررســی‪ ،‬اعتمــاد کــرد و‬ ‫قبــل از ارائــه مــدارک هویتــی و شــخصی‬ ‫یــا پرداخــت هرگونــه وجهــی در قالــب‬ ‫هزینــه ثبــت نــام یــا غیــره‪ ،‬از اصالــت‬ ‫هویــت شــرکت و محتویــات مطــرح شــده‬ ‫در اگهــی‪ ،‬یقیــن حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا اســتان بوشــهر اعــام‬ ‫داشــت‪ :‬توصیــه می شــود جهــت اشــتغال‬ ‫بصــورت حضــوری بــه شــرکت ها و‬ ‫موسســات معتبــر داخلــی مراجعــه و‬ ‫یــا در ازمون هــای اســتخدامی کــه از‬ ‫طریــق صداوســیما یــا رســانه های چاپــی‬ ‫کثیراالنتشــار اعــام می گــردد‪ ،‬اقــدام‬ ‫نماییــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی درخواســت کــرد‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک در فضــای مجــازی‪ ،‬بــه‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪ www. cyberpolice. ir‬مراجعــه و‬ ‫در بخــش گزارشــات مردمــی‪ ،‬موضــوع‬ ‫را ثبــت واعــام تــا از ایجــاد خســارت و‬ ‫اســیب بــرای ســایر هموطنــان خــود نیــز‬ ‫جلوگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫سرپرست میراث فرهنگی گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫راه اندازی پنجشنبه بازارهای صنایع دستی در گیالن از دهه فجر‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫گیــان از راه انــدازی برنامه هــای پنجشــنبه‬ ‫بــازار بــا ارائــه محصــوالت صنایــع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی در شهرســتان های اســتان‬ ‫گیــان خبــر داد‪.‬‬ ‫ولــی جهانــی در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬از راه انــدازی پنجشــنبه‬ ‫بازارهــای صنایــع دســتی خبــر داد و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ســنت مراســم پنجشــنبه بــازار در‬ ‫طــول نس ـل های مختلــف در ســطح اســتان‬ ‫گیــان برقــرار بــوده و ایــن مکان هــا‬ ‫زمینـه ای بــرای فــروش محصــوالت اغلــب‬ ‫دست ســاز بــرای خصوصــا اقشــار محلــی‬ ‫را فراهــم می کردنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان‬ ‫گیــان اضافــه کــرد‪ :‬اســتان گیــان‬ ‫از جملــه اســتان های بــا ظرفیــت بــاال‬ ‫درخصــوص هنرهــای ســنتی و صنایــع‬ ‫دســتی در ســطح کشــور بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ثبــت روســتای قاســم اباد‬ ‫در ســطح جهانــی بــا محوریــت‬ ‫چادرشــب بافی‪ ،‬پنــج روســتای ملــی و‬ ‫شــهر ملــی صنایــع دســتی رشــت بــا محــور‬ ‫رشــتی دوزی گواهــی بــر ایــن امــر اســت‪.‬‬ ‫جهانــی متذکــر شــد‪ :‬براســاس‬ ‫برنامه ریزی هــا مقــرر شــده تــا در ســطح‬ ‫شهرســتان های اســتان گیــان محل هایــی‬ ‫بــرای اســتقرار برنامه هــای پنج شــنبه‬ ‫بــازار بــا محوریــت عرضــه محصــوالت‬ ‫صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی بــه منظــور‬ ‫حمایــت از فــروش محصــوالت هنرمنــدان‬ ‫صنایــع دســتی دایــر شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از ‪ ۲۴‬هــزار‬ ‫هنرمنــد صنایــع دســتی در ســطح اســتان‬ ‫گیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬برنامه هــای‬ ‫پنجشــنبه بــازار بــه طــور هماهنــگ‬ ‫و متوالــی در روزهــای پنجشــنبه در‬ ‫مکان هــای مشــخص شــده دایــر خواهنــد‬ ‫شــد و امیدواریــم در دهــه مبــارک فجــر‬ ‫شــاهد اجــرای نخســتین برنامــه پنج شــنبه‬ ‫بــازار صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی در‬ ‫ســطح اســتان گیــان باشــیم‪.‬‬ ‫سرپرســت میــراث فرهنگــی گیــان‬ ‫همچنیــن از افتتــاح ‪ ۳۵‬پــروژه تاسیســات‬ ‫گردشــگری در ایــام دهــه مبــارک فجــر‬ ‫امســال خبــر داد و گفــت‪ :‬تعــداد ‪۳۵‬‬ ‫پــروژه زیرســاخت تاسیســات گردشــگری‬ ‫بــا بــراورد حجــم ســرمایه گذاری حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان و اختصــاص ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت بانکــی‪ ،‬در طــی‬ ‫ایــام دهــه مبــارک فجــر ســال جــاری بــه‬ ‫بهره بــرداری خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫جهانــی یــاداور شــد‪ :‬بــا بهره بــرداری از‬ ‫ایــن طرح هــا‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۵۰‬اتــاق و حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬تخــت بــه ظرفیــت اقامتــی اســتان‬ ‫گیــان افــزوده شــده و بــرای حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫نفــر اشــتغال زایی مســتقیم و بــرای حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفــر اشــتغال زایی غیرمســتقیم بهمــراه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ صفحه 14 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫جلسه فعاالن اقتصادی با مسئوالن اجرایی؛‬ ‫گالیه کارافرینان منطقه ازاد انزلی از نبود زیرساخ ت های الزم تا قوانین دست و پاگیر‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان ‪،‬‬ ‫کارافرینــان ‪ ،‬تجــار و بارزگانــان منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی طــی ســه ســال گذشــته‬ ‫نشســت هــای متعــددی تحــت عنــوان‬ ‫کافــه کارافرینــی برگــزار می کننــد و در‬ ‫ان معضــات موجــود مــورد بررســی قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬نشســت اخیــر بــا حضــور ناظــر‬ ‫گمــرکات گیــان و وعــده حــل برخــی از‬ ‫ایــن مشــکالت از ســوی ایــن اداره کل‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫از جملــه مــوارد مطــرح شــده در جلســ ه‬ ‫فعــاالن اقتصــادی بــا مســئوالن اجرایــی‬ ‫مــی تــوان بــه ضــرورت اطــاع تجــار‬ ‫از قوانیــن تجــاری جدیــد به ویــژه در‬ ‫گمــرک گیــان و اســتاراخان‪ ،‬معطلــی‬ ‫کامیون هــای بــار پشــت درهــای بســته‬ ‫گمــرک در خــارج از ســاعت اداری‬ ‫و طوالنــی بــودن رونــد فعالیت هــای‬ ‫گمرکــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫گله منــدی از قطعــی بــرق به ویــژه در‬ ‫روزهــای گــرم ســال کــه باعــث وارد‬ ‫امــدن خســارت بــه کاالهــای انبارشــده‬ ‫را مــی تــوان بــه عنــوان محورهــای اصلــی‬ ‫مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی عنــوان کــرد کــه در نشســت‬ ‫عصــر امــروز مطــرح گردیــد‪.‬‬ ‫هماهنگــی بیــن تجــار و‬ ‫دســتگاههای اجرایــی الزمــه‬ ‫فعالیــت اقتصــادی باثبــات‬ ‫رییــس انجمــن ســرمایه گــذاران و‬ ‫کارافرینــان منطقــه ازاد انزلــی در ایــن‬ ‫جلســه بــه نمایندگــی از فعــاالن اقتصــادی‬ ‫الزمــه فعالیــت اقتصــادی باثبــات را‬ ‫هماهنگــی بیــن تجــار و دســتگاههای‬ ‫اجرایــی دانســت و گفــت‪ :‬هرچــه‬ ‫هماهنگــی بیشــتری بــا دســتگاههای‬ ‫اجرایــی بوجــود ایــد بــه انجــام‬ ‫فعالیت هــای باثبات تــر کمــک خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اصغــر امانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه‬ ‫گــذاری نیــاز بــه فضایــی ســالم‪ ،‬ارام و‬ ‫بــدور از تنــش هــای تصمیم گیــری و‬ ‫اجرایــی دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســرمایه‬ ‫گــذاران و کارافرینــان تــاش مــی کننــد‬ ‫بــا همفکــری و هــم اندیشــی راههایــی‬ ‫کــه بــرای فعالیــت بهتــر وجــود دارد را‬ ‫یافتــه و بــه برداشــت یکســانی از قوانینــی‬ ‫کــه تفاســیر مختلفــی از ان وجــود دارد‬ ‫برســند ‪.‬‬ ‫بایــد زیرســاختها در گمــرک‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی مهیــا شــود‬ ‫ناظــر گمــرکات اســتان گیــان و مدیــرکل‬ ‫گمــرک انزلــی در ایــن نشســت بــا بیــان‬ ‫اینکــه بایــد زیرســاختهای الزم در‬ ‫گمــرک منطقــه ازاد انزلــی مهیــا شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای ارائــه خدمــات در‪ ۲‬شــیفت‬ ‫‪15‬‬ ‫رئیس سازمان چای کشور‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هکتار از باغات رهاشده چای به‬ ‫چرخه تولید بازمی گردد‬ ‫حبیــب جهانســاز‪ ،‬دربــاره اخریــن اقدامــات ســازمان چــای در‬ ‫راســتای اجــرای برنامــه احیــای باغــات چــای اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان‬ ‫چــای در حــال حاضــر اصــاح و به زراعــی باغــات چــای و بهســازی‬ ‫کارخانجــات را در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫گمــرک گلشــن منطقــه ازاد انزلــی بایــد‬ ‫ایــن زیرســاخت هــا از ســوی ایــن ســازمان‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ابوالقاســم یوســفی نــژاد افــزود‪ :‬فعالیــت‬ ‫هــای گمرکــی اســتان گیــان در گذشــته‬ ‫از ‪ ۲‬مــرز انزلــی و اســتارا انجــام مــی شــد‬ ‫کــه در ســالهای اخیــر بــا افزایــش تعــداد‬ ‫مرزهــای اســتان بــه پنــج مــرز ( بنــدر‬ ‫کاســپین و مرزهــای زمینــی و دریایــی‬ ‫و ریلــی بندراســتارا و بندرانزلــی)‪،‬‬ ‫گمــرکات گیــان بــا انــدک افزایــش‬ ‫نیــرو بصــورت شــبانه روزی فعالیــت خــود‬ ‫را ادامــه داد ‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬افزایــش تعــداد مرزهــا‬ ‫نیازمنــد توســعه نیــروی انســانی بــرای‬ ‫خدمــات بهتــر و ســریع تــر اســت تــا‬ ‫گمــرکات گیــان بتواننــد ســرویس دهــی‬ ‫الزم را در گســتره وســیع و بــازده زمانــی‬ ‫انــدک داشــته باشــد‬ ‫بدنبــال تبدیــل گمــرک گلشــن‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی بــه اداره کل‬ ‫هســتیم‬ ‫ناظــر گمــرکات اســتان گیــان و مدیــرکل‬ ‫گمــرک انزلــی گفــت‪ :‬گمــرکات گیــان‬ ‫سالهاســت پیگیــر تبدیــل گمــرک گلشــن‬ ‫بــه اداره کل اســت امــا بســتر الزم در ایــن‬ ‫خصــوص از ســوی ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫یوســفی نــژاد تصریــح کــرد ‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه ســاختار منطقــه ازاد انزلــی بــه عنــوان‬ ‫معبــر کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب و حجــم‬ ‫زیــاد ســرمایه گــذاری زیــادی در بنــدر‬ ‫کاســپین‪ ،‬ســاختار گمــرک گلشــن در‬ ‫ایــن منطقــه بایــد ارتقــاء یابــد تــا در رویــه‬ ‫هــا و ســایر فعالیتهــای مرتبــط خدمــات‬ ‫مثمــر ثمــری انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی زیرســاختهای الزم را شــامل‬ ‫ســاختمان اداری و تجــاری ‪ ،‬درب‬ ‫خــروج ‪ ،‬ســاختمان مســافری ‪ ،‬دوربیــن‬ ‫مــدار بســته اعــام کــرد و اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫گمــرک ‪ ۱۵‬ســال در بنــدر کاســپین بــدون‬ ‫ســاختار مناســب ارائــه خدمــات مــی کنــد‬ ‫کــه اصــا کافــی و مناســب بــرای توســعه‬ ‫فعالیــت هــای تجــاری و صادراتــی نیســت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــهرک هــای صنعتــی منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی از لحــاظ زیــر ســاختی ضعیــف‬ ‫هســتند کــه بایــد اصــاح شــود‪.‬‬ ‫اســتقبال ســرد شــرکت های‬ ‫گیالنــی از برنامــه «فعــاالن مجــاز‬ ‫اقتصــادی»‬ ‫ناظــر گمــرکات اســتان گیــان همچنیــن‬ ‫فعالیــت فعــاالن اقتصــادی اســتان را‬ ‫در برنامــه «فعــاالن مجــاز اقتصــادی‬ ‫« را کمرنــگ اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون فقــط چهــار شــرکت گیالنــی‬ ‫کــه بصــورت فعــال در اســتان فعالیــت‬ ‫اقتصــادی دارنــد در ایــن برنامــه ثبــت نــام‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫یوســفی نــژاد از تجــار گیــان خواســت‬ ‫تــا بــه ایــن برنامــه بپیوندنــد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پیوســتن تجــار و بازرگانــان بــه‬ ‫برنامــه «فعــاالن مجــاز اقتصــادی « بــه انهــا‬ ‫در صــادرات و واردات ‪ ،‬ارزش ‪ ،‬تعییــن‬ ‫ماهیــت و نحــوه پرداخــت کمــک مــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬ســازمان جهانــی‬ ‫گمــرک بــرای ایجــاد همــکاری هــای‬ ‫بیشــتر گمرکــی بــا فعــاالن اقتصــادی ایــن‬ ‫برنامــه را اجــرا کــرد تــا تجــار و بازرگانــان‬ ‫بــه صــورت داوطلبانــه همــکاری مــازادی‬ ‫بــا گمــرک داشــته باشــند و از مزایــای‬ ‫تعامــل بیشــتر بــا گمــرک بهــره منــد‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫یوســفی نــژاد افــزود ‪ :‬تولیــد کننــدگان‬ ‫‪ ،‬وارد کننــدگان‪ ،‬صادرکننــدگان‪،‬‬ ‫کارگــزاران گمرکــی و ســایرین بــا ثبــت‬ ‫نــام در ایــن برنامــه و اثبــات خــود بــه‬ ‫گمــرک مــی تواننــد فرایندهــای داخلــی‬ ‫باکیفیــت تــر و بــه دور از هرگونــه دخــل‬ ‫و تصــرف در کاال و بــا رعایــت کامــل‬ ‫قانــون مــداری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت‪ :‬در نیمــه دوم ســال بــرای‬ ‫عملیــات به زراعــی باغــات‪ ،‬انــواع هرس هــا‪ ،‬توســعه مکانیزاســیون و‬ ‫تامیــن منابــع ســرمایه در گــردش چایــکاران‪ ،‬تســهیالت ارزان قیمتــی‬ ‫پیش بینــی شــد و بــرای ســرمایه در گــردش تاکنــون ‪ 40.2‬میلیــارد‬ ‫تومــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫جهانســاز بــا بیــان اینکــه بــرای بهســازی باغــات‪ ،‬اصــاح و انــواع‬ ‫هرس هــا و ماشــین االت تاکنــون ‪ 13‬میلیــارد و ‪ 700‬میلیــون تومــان‬ ‫پرداخــت شــده اســت تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ 53.9‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــرای انجــام اقدامــات مذکــور بــه چایــکاران پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور از بازگشــت ‪ 2‬هــزار هکتــار از باغــات‬ ‫چــای رهــا شــده بــه چرخــه تولیــد تــا پایــان امســال خبــر داد و ابــراز‬ ‫داشــت‪ :‬پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان امســال عملیــات‬ ‫اصــاح‪ ،‬بهزراعــی و در نهایــت احیــا بــرای ‪ 2‬هــزار هکتــار از باغــات‬ ‫چــای انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫وی دربــاره پیگیری هــای ســازمان چــای بــرای اختصــاص ردیــف‬ ‫ویــژه بــرای صنعــت چــای در الیحــه بودجــه ‪ 1401‬افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫اختصــاص ردیــف اعتبــاری ویــژه بــرای صنعــت چــای مبالغــی در‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ 1401‬پیش بینــی شــده و ســازمان چــای و نماینــدگان‬ ‫گیــان در مجلــس پیگیــر ایــن امــر هســتند‪.‬‬ ‫جهانســاز مبلــغ پیشــنهادی دولــت بــرای خریــد تضمینــی و ارائــه‬ ‫تســهیالت بــه چایــکاران در الیحــه ســال اینــده را مناســب دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در الیحــه بودجــه ســال ‪ 1401‬بــه انــدازه کافــی مبالغــی‬ ‫را بــرای خریــد تضمینــی بــرگ ســبز چــای در ســال اینــده پیش بینــی‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور در پاســخ بــه ســوال اخریــن پیگیری هــا‬ ‫بــرای تعییــن تکلیــف اســتخدام ‪ 400‬ناظــر چــای گفــت‪ :‬جــذب ‪400‬‬ ‫ناظــر چــای نیازمنــد قوانیــن جدیــد بــوده و ســازمان چــای هــر ســاله‬ ‫پیگیــر جــذب ایــن ناظــران چــای اســت امــا بایــد بــرای انــان یــک‬ ‫ثبــت ســازمانی در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ناظــران چــای در قالــب قــرارداد موقــت‬ ‫و لــزوم تعییــن تکلیــف ایــن نیروهــا در قالــب اســتخدام در ســازمان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه پــس از طــی مراحــل‬ ‫اخــذ مجــوز بــرای اســتخدام ناظــران چــای از همیــن ‪ 400‬نیــرو‬ ‫بهره گیــری کنیــم‪.‬‬ ‫جهانســاز در مــورد اخریــن وضعیــت مطالبــات چایــکاران بــا بیــان‬ ‫اینکــه مبلــغ زیــادی از مطالبــات باقی نمانــده و تنهــا ‪ 4‬الــی ‪ 5‬کارخانــه‬ ‫در پرداخــت مطالبــات خــود عقــب هســتند افــزود‪ :‬بیــش از ‪ 99‬درصــد‬ ‫مطالبــات بــه چایــکاران پرداخــت شــده و مابقــی همیــن هفتــه و یــا‬ ‫اوایــل هفتــه اینــده بــه انــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫معاون امور تعاون ‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬محرک رشد‬ ‫اقتصادی هستند‬ ‫معــاون امــور تعــاون گفــت ‪ :‬فعالیــت هــای نواورانــه و دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫محــرک رشــد اقتصــادی هســتند و درصــد باالیــی از اقتصــاد ملــی‬ ‫کشــورها را در بــر گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬مهــدی مســکنی»‪ ،‬در بازدیــد‬ ‫از هفتمیــن نمایشــگاه تراکنــش ایــران اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫اســتارتاپ هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان در قالــب شــرکت تعاونــی‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ســازماندهی و ایجــاد ســاز و کار هــای تشــویقی بــرای‬ ‫حمایــت از تعاونــی هــای دانــش بنیــان بــا همراهــی بانــک توســعه‬ ‫تعاون‪،‬ســامانه اعتبــار ســنجی بانکــداری اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫هــای بالکچیــن هــا و توکنایــز کــردن پــروژه هــا‪ ،‬از جملــه برنامــه هــای‬ ‫مهــم ایــن معاونــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بانــک توســعه تعــاون‪ ،‬برنامــه هــای ویــژه ای در حــوزه‬ ‫ارائــه خدمــات اعتبــاری و بانکــی بــرای تعاونگــران در نظــر گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مســکنی تصریــح کــرد‪ :‬اعطــای تســهیالت بــا نــرخ ترجیحــی بــه تولیــد‬ ‫کننــدگان و کارافرینــان بخــش تعــاون از مهمتریــن ماموریــت هــای‬ ‫بانــک بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫معــاون امــور تعــاون‪ ،‬بــر نقــش مهــم بانــک توســعه تعــاون در حمایــت‬ ‫از تعاونــی هــای نــواور تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور بانــک توســعه تعــاون در طرح هــای ملــی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن بانــک بــا ایفــای نقــش عاملیــت در همــکاری بــا دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی‪ ،‬در طرح هــای اشــتغال زایــی حضــور دارد و معاونــت‬ ‫تعــاون نیــز بــرای حمایــت از تعاونگــران‪ ،‬همــکاری هــای گســترده ای‬ ‫بــا بانک‪،‬اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مســکنی همچنیــن در بازدیــد از شــرکت متمرکــز الکترونیــک توســعه‬ ‫تعــاون‪ ،‬ســمات گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بــه عنــوان زیــر مجموعــه بانــک‬ ‫توســعه تعــاون‪ ،‬اقدامــات مناســبی را در ارائــه محصــوالت فناورانــه‬ ‫ویــژه تعاونــی هــا و اســتارتاپ هــا و کمــک بــه گســترش زیرســاخت‬ ‫هــای بانکــداری الکترونیــک صــورت داده اســت و مزیتــی بــرای‬ ‫تســهیل گــری و ایجــاد هــاب فناورانــه در روابــط اقتصــادی میــان‬ ‫فعــاالن بخــش تعــاون محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه اینــده پژوهــی در حــوزه بانکــداری نیــاز‬ ‫جــدی داریــم‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن خبر داد؛‬ ‫هنرمندان گیالنی برگزیدگان جشنواره های بی ن المللی شدند‬ ‫فیلــم کوتــاه «حبــاب» بــه کارگردانــی‬ ‫«حامــد اریــب» هنرمنــد گیالنــی در هشــت‬ ‫بخــش اصلــی جشــنواره بیــن المللــی فیلــم‬ ‫«ارتیســان» انگلســتان برگزیــده شــد و‬ ‫مصطفــی نــوده عــکاس گیالنــی برنــده‬ ‫جایــزه دوم جوایــز بین المللــی عکــس‬ ‫ســیاه و ســفید منوکــروم شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز ســه شــنبه روابــط عمومی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گیــان اریــب بــا اشــاره بــه‬ ‫شــرکت فیلــم کوتــاه «حبــاب»‬ ‫در جشــنواره بین المللــی فیلــم‬ ‫«‪»Artisan Film Festival‬‬ ‫انگلســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن فیلــم در هشــت بخــش‬ ‫ایــن جشــنواره نامــزد دریافــت‬ ‫جوایــز اصلــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بهتریــن فیلــم‪،‬‬ ‫بهتریــن کارگردانــی‪ ،‬بهتریــن‬ ‫فیلمنامــه‪ ،‬بهتریــن تدویــن‪،‬‬ ‫بهتریــن طراحــی صــدا‪ ،‬بهتریــن‬ ‫فیلمبــرداری‪ ،‬بهتریــن طراحــی‬ ‫پوســتر و بهتریــن بازیگــر مــرد‬ ‫جوایــزی هســتند کــه فیلــم‬ ‫حبــاب نامــزد دریافــت انهــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کارگــردان فیلــم کوتــاه حبــاب‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فیلــم بــه عنــوان‬ ‫نماینــده ایــران در ایــن جشــنواره حضــور‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬مراســم اختتامیــه ایــن‬ ‫جشــنواره در تاریــخ ‪ ۲۰‬ژانویــه امســال‬ ‫میــادی در اســتراتفورد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اریــب ‪،‬بــا بیــان اینکــه فیلــم کوتــاه حبــاب‬ ‫کــه بــه تهیه کنندگــی مــن و همــکاری‬ ‫شــرکت ســینمایی «لوتــوس فیلــم» از‬ ‫کشــور هلنــد و شــرکت فیلم ســازی‬ ‫«ســیکا فیلــم» تهیــه شــده اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن فیلــم روایــت مــردی اســت کــه‬ ‫کشــور خــود را بــی خبــر و خداحافظــی‬ ‫تــرک می کنــد‪ ،‬و اکنــون در غربــت‪،‬‬ ‫مــادر‪ ،‬پاســخش را نمی دهــد‪.‬‬ ‫اریــب ادامــه داد‪« :‬حبــاب» روایــت‬ ‫سرگشــتی انســان اســت کــه در غربــت‬ ‫تجربــه می کنــد‪ ،‬روایــت جبــر و غربــت‬ ‫و بــرای یافتــن راهــی بــرای ادامــه زندگــی‬ ‫تــاش می کنــد‪ ،‬ولــی مهاجــرت و غــم‬ ‫غربــت ویرانگــر و زندگــی در تعلیــق‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــا بــه گــزارش یادشــده‬ ‫مصطفــی نــوده عــکاس گیالنــی برنــده‬ ‫جایــزه دوم جوایــز بین المللــی عکــس‬ ‫ســیاه و ســفید شــد‪.‬‬ ‫عکــس «ذهــن توفانــی» از مصطفــی نــوده‬ ‫در بخــش رقابــت حرفــه ای مفهومــی‪،‬‬ ‫جایــزه دوم بخــش عکاســی مونوکــروم را‬ ‫کســب کــرد‪.‬‬ ‫هیــات داوران در توصیــف ایــن عکــس‬ ‫اورده اســت‪« :‬ذهــن طوفانــی» کــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۶‬در گیــان ـ ایــران بــه تصویــر‬ ‫کشــیده شــده‪ ،‬ذهــن شــما را بــه وجــد‬ ‫مــی اورد و نمی توانیــد چشــم از ان‬ ‫برداریــد‪ ،‬جایــی کــه می توانیــد مکالمــه‬ ‫ســیاه و ســفید را بشــنوید‪.‬‬ ‫مصطفــی نــوده (متولــد ‪)۱۳۵۹‬‬ ‫هنرمنــد و عــکاس خوداموختــه‬ ‫ایرانــی مقیــم گیــان‪ ،‬در‬ ‫ســواحل شــمالی ایــران اســت‪.‬‬ ‫او بــه خاطــر عکس هــای‬ ‫جــذاب مناظــر مینیمالیســتی بــه‬ ‫رنــگ ســیاه و ســفید‪ ،‬کــه عمیقـاً‬ ‫ریشــه در مضامیــن‪ ،‬ایده هــا‬ ‫و نمادگرایــی دارد‪ ،‬بــا الهــام‬ ‫از عکاســی مفهومــی شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬نــوده پیشــینه ای در‬ ‫نقاشــی دارد و در حالــی کــه‬ ‫امــروزه عکاســی رســانه مــورد‬ ‫عالقــه اوســت‪ ،‬پیونــد قــوی بیــن‬ ‫نقاشــی و عکاســی را می شناســد‬ ‫و اغلــب جنبه هــای هــر دو را‬ ‫در فراینــد کاری خــود بــا هــم‬ ‫ترکیــب می کنــد‪.‬‬ ‫جایــزۀ عکاســی منوکــروم کــه بــا هـ ِ‬ ‫ـدف‬ ‫ِ‬ ‫اصلــیِ‬ ‫ســتایش تصاویــر ســیاه و ســفید و‬ ‫شناســایی اســتعدادهای برتــر در سرتاســر‬ ‫جهــان برگــزار مــی شــود‪ ،‬یکــی از عالــی‬ ‫تریــن و پرطرفدارتریــنِ رقابــت هــای‬ ‫ســاالنه در حیطــۀ عکاســی اماتــور و‬ ‫حرفــه ای اســت‪.‬‬ ‫در خصوص به کارگیری نیروی خارجی غیر مجاز؛‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی گیالن‪:‬‬ ‫سامانه تلفنی مقابله با اشتغال اتباع‬ ‫خارجی غیر مجاز‪ ،‬اعالم شد‬ ‫تامی ن اجتماعی گیالن هر ماه ‪ ۶۲۵‬میلیارد تومان مستمری پرداخت م ی کند‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫اجتماعــی اســتان گیــان اجــرا م ـ ‬ ‫ســامانه تلفنــی ‪ ۶۳۶۹‬وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬امــاده‬ ‫دریافــت شــکایات و گــزارش هــای مردمــی در خصــوص بــه‬ ‫کارگیــری نیــروی خارجــی غیــر مجــاز از ســوی کارفرمایــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در راســتای جلــب‬ ‫مشــارکت مردمــی بــرای صیانــت از نیــروی کار ایرانــی و برخــورد‬ ‫بــا کارفرمایــان متخلــف در بــه کارگیــری نیــروی کار خارجــی‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬ســامانه تلفنــی ‪ ،0216369‬امــاده دریافــت گزارشــات‬ ‫مردمــی اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام اداره کل اشــتغال اتبــاع خارجی وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬هموطنــان مــی تواننــد از ایــن پــس‪ ،‬شــکایات‬ ‫و گــزارش هــای خــود را در خصــوص بــه کارگیــری نیــروی کار‬ ‫خارجــی غیرمجــاز از طریــق ســامانه ‪ 0216369‬وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان مرکــز در ســاعات اداری بــرای دریافــت شــکایات و‬ ‫گــزارش هــای مردمــی از سراســر کشــور پاســخگو خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬یــک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫در ایــن اســتان تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی هســتند و ماهیانــه ‪۶۲۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه مســتمری بگیــران تامیــن‬ ‫اجتماعــی در گیــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا‪،‬‬ ‫علــی حســین نــژاد روز ســه شــنبه در برنامــه‬ ‫میــز خدمــت جهــادی در تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتارا افــزود‪ :‬در قالــب میــز خدمــت بــه‬ ‫مشــکالت مــردم رســیدگی مــی شــود‬ ‫و ایــن طــرح در شهرســتا ن هــای اســتان‬ ‫گیــان بــا مشــارکت بســیج اقشــار‪ ،‬بســیج‬ ‫ادارات و فرماندهــی بســیج اداره کل تامیــن‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬میــز خدمــت در شــعبات‬ ‫در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری و‬ ‫نــگاه دولــت مردمــی برپــا مــی شــود و در‬ ‫قالــب ان مدیــر کل‪ ،‬معاونیــن و روســای‬ ‫ادارات تخصصــی در شهرســتان هــای‬ ‫اســتان بــه ویــژه شــعبات مناطــق دور افتــاده‬ ‫حضــور یافتــه و بــه مطالبــات و خواســته‬ ‫ هــای مردمــی پاســخ مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی گیــان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال جــاری بنــدر اســتارا‬ ‫چهارمیــن شهرســتان گیــان اســت کــه در‬ ‫ان میــز خدمــت برپــا شــد و پیــش از ان‬ ‫میــز خدمــت جهــادی در شهرســتا ن هــای‬ ‫بنــدر انزلــی‪ ،‬خمــام و رودبــار برپــا شــده‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬جهــت رفــاه‬ ‫حــال بیمــه شــدگان و کاهــش مراجعــات‬ ‫غیرضــروری‪ ،‬ســامانه اســتحقاق درمــان‬ ‫بیمــه شــدگان فعــال شــده و بــا روش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬امــکان مشــاهده اعتبــار دفترچــه‬ ‫بیمــه شــدگان وجــود دارد و تامیــن‬ ‫اجتماعــی گیــان ماهیانــه ‪ ۲۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان هــم در بخــش بیمــه بیــکاری بــه‬ ‫افــراد تحــت پوشــش پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری اســتارا هــم‬ ‫افــزود‪ :‬تکیــه گاه اصلــی صنــدوق بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی مشــارکت ســه جانبــه‬ ‫کارفرمایــان‪ ،‬بیمــه شــدگان و دولــت در‬ ‫سیاســتگذاری‪ ،‬تصمیــم گیــری کالن و‬ ‫تامیــن منابــع مالــی اســت‪.‬‬ ‫ســعید میرقربانــی اضافــه کــرد‪ :‬همــکاری‬ ‫صنــوف و صاحبــان مشــاغل بــا ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬در صــورت اطــاع‬ ‫کافــی از خدمــات بیمــه بایــد افزایــش پیــدا‬ ‫کنــد و برگــزاری کارگاه هــای امــوزش‬ ‫کارفرمایــان بــرای معرفــی تســهیالت‬ ‫حمایتــی تامیــن اجتماعــی و خدمــات‬ ‫دولــت ضــروری اســت‪.‬‬ صفحه 16 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫سایه استیضاح بر شهرداری مرکز گیالن؛‬ ‫پاسخ شهردار رشت شورا را قانع نکرد‬ ‫‪17‬‬ ‫رئیس اداره امور شعب بانک ملی گیالن‪:‬‬ ‫یکهزار و ‪ ۱۲۱‬میلیارد ریال تسهیالت کرونا‬ ‫توسط بانک ملی در گیالن پرداخت شد‬ ‫رئیــس اداره امــور شــعب بانــک ملــی گیــان بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــه مشــاغل اســیب دیــده از کرونــا اعتبــارات‬ ‫گســترده ای اختصــاص یافــت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۱۲۱‬میلیــارد ریــال در قالــب ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۱‬پرونــده تســهیالت‬ ‫کرونــا از ســوی بانــک ملــی بــه متقاضیــان در اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫رســول میرخلفــی اظهــار داشــت‪ :‬بــه تمامــی افــراد‪ ،‬صاحبــان بنگاههــا‬ ‫و مشــاغلی کــه در کرونــا اســیب دیــده و مشــمول شــرایط دریافــت‬ ‫تســهیالت کرونایــی و متقاضــی بودنــد و بانــک ملــی را بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت انتخــاب کردنــد‪ ،‬تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت خــرد بخــش کرونــا بــدون مراجعــه بــه شــعبه و‬ ‫تنهــا از طریــق اپلیکیشــن ایــوا و براســاس ســفته و قــرارداد الکترونیــک‬ ‫درخواســت و کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت وجــه ان بــه حســاب متقاضــی واریــز‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پــس از حــدود ســه مــاه از فعالیــت ســید‬ ‫امیرحســین علــوی بــه عنــوان شــهردار‬ ‫مرکــز اســتان گیــان جلســه فــوق العــاده‬ ‫شــورای اســامی رشــت بــا موضــوع‬ ‫طــرح ســوال از شــهردار رشــت در صحــن‬ ‫شــورا برگــزار شــد کــه پــس از شــنیدن‬ ‫توضیحــات شــهردار شــورا بــا اکثریــت‬ ‫ارا نســبت بــه پاســخ هــای ارائــه شــده‬ ‫قانــع نشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان‪،‬‬ ‫سیدامیرحســین علــوی شــهردار رشــت‬ ‫کــه هفتــم مهرمــاه امســال بــه ایــن ســمت‬ ‫انتخــاب و منصــوب شــد‪ ،‬بــا حضــور در‬ ‫جلســه فــوق العــاده و علنــی شــورای شــهر‬ ‫بــه تعــدادی از ســواالتی کــه پیــش از ایــن‬ ‫توســط ‪ ٩‬عضــو شــورای اســامی ایــن‬ ‫شــهر مطــرح و بــه وی ارائــه شــده بــود‪،‬‬ ‫پاســخ داد‪.‬‬ ‫شــهردار رشــت در پاســخ عــدم رفــع‬ ‫نواقــص پــل هــای عابــر پیــاده ایــن شــهر‬ ‫گفــت‪ :‬در مــورد پــل جانبــازان رشــت‬ ‫بیــش از ‪ ١٠‬ســال پیــش قــرارداد منعقــد‬ ‫شــده بــود و ‪ ٢‬مــاه اخیــر در دوران‬ ‫مســئولیت بنــده را شــامل نمــی شــود‪.‬‬ ‫علــوی بــا بیــان اینکــه ایــن پــل بــه صــورت‬ ‫پلــه ثابــت اســتفاده مــی شــد و پلــه برقــی‬ ‫خــراب بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مکاتباتــی بــا ســرمایه‬ ‫گــذار مربوطــه انجــام شــده تــا بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت اقــدام شــود‪.‬‬ ‫شــهردار رشــت نیــز در ارتبــاط بــا تعــدادی‬ ‫دیگــر از پــل هــای عابــر پیــاده ســطح‬ ‫شــهر اظهــار داشــت‪ :‬نشســت هایــی بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت انجــام گرفتــه و از ســرمایه‬ ‫گــذاران خواســته شــد چنانچــه بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت نمــی تواننــد اقــدام کنــد‪،‬‬ ‫واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در جــواب ترمیــم نشــدن‬ ‫اســفالت هــای ورودی شــهر علیرغــم‬ ‫شــرایط جــوی مســاعد گفــت‪ :‬در طــول‬ ‫روز ‪ ۶‬اکیــپ در ارتبــاط بــا اســفالت‬ ‫شــهر رشــت مشــغول کار هســتند ضمــن‬ ‫اینکــه ســازمان عمــران شــهرداری رشــت‬ ‫جداگانــه در ایــن ارتبــاط فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫شــهردار رشــت در پاســخ بــه ســوال‬ ‫اعضــای شــورا مبنــی بــر ســهل انــگاری‬ ‫در پیگیــری مشــکالت مطــرح شــده‬ ‫در ســامانه ‪( ۱۳٧‬ســامانه پاســخگویی‬ ‫طالبــات مردمــی شــهرداری هــا)‬ ‫گفــت‪ :‬ســامانه ‪ ١٣٧‬دغدغــه همــه مــا‬ ‫در مجموعــه شــهرداری اســت‪ ،‬تمــام‬ ‫مدیــران شــهرداری را مکلــف کــرده ام‬ ‫کــه پاســخگوی مــردم و رفــع مشــکالت‬ ‫انــان باشــند‪.‬‬ ‫سیدامیرحســین علــوی بــا بیــان اینکــه‬ ‫بیشــترین تقاضــا در تمــاس هــای ‪١٣٧‬‬ ‫موضــوع اســفالت اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه رغــم همــه مشــکالت اقداماتــی بــرای‬ ‫رفــع ایــن مشــکل انجــام شــده و در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫شــهردار رشــت بــا بیــان اینکــه چنــد‬ ‫پیمانــکار از قبــل داشــته ایــم کــه در‬ ‫ارتبــاط بــا اســفالت فعالیــت دارنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا راهــداری نیــز مذاکراتــی انجــام‬ ‫داده ایــم کــه متاســفانه معطــل مانــده کــه‬ ‫پذیرفتــه انــد کــه اســفالت ‪ ٢‬مســیر شــامل‬ ‫جــاده تهــران و الکان را روکــش اســفالت‬ ‫را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی تخلفــات ســاختمانی و برخــی دیگر از‬ ‫تخلفــات را از دیگــر تمــاس هــای مردمــی‬ ‫بــا ســامانه ‪ ١٣٧‬عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬نظــام‬ ‫کنتــرل و راه انــدازی نــرم افــزاری در ایــن‬ ‫ارتبــاط در دســتور کار اســت کــه بــه‬ ‫زودی عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علــوی در ادامــه دربــاره قــدر ســهم‬ ‫شــهرداری از محــل واگــذاری‬ ‫جایگاههــای ســی ان جــی شــهرداری‬ ‫رشــت پاســخ داد‪ :‬در ایــن مــورد مناقصــه و‬ ‫قــرارداد قبــل از بنــده منعقــد شــده بایــد تــا‬ ‫ســال اینــده صبــر کنیــم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه جایگزینــی روابــط‬ ‫بــه جــای شایســته ســاالری در انتخــاب‬ ‫مدیــران شــهرداری رشــت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در موضــوع عــزل و نصــب هــا تمــام‬ ‫تالشــم ایــن بــود کــه براســاس شــناخت‬ ‫نیروهــا از مجموعــه شــهرداری انتصابــات‬ ‫را داشــته باشــم‪.‬‬ ‫علــوی بــا بیــان اینکــه تاکنــون تغییــرات‬ ‫گســترده ای در مجموعــه شــهرداری‬ ‫انجــام نشــد گفــت‪ :‬تغییــرات گســترده‬ ‫بایــد در الیــه هــای کارشناســی رقــم‬ ‫بخــورد‪.‬‬ ‫شــهردار رشــت در ادامــه افــزود‪ :‬عقــب‬ ‫ماندگــی هــای ایــن شــهر بســیار اســت‬ ‫اگــر یــک واحــد شــویم مــی توانیــم حــق‬ ‫ایــن شــهر را ادا کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از تذکــر و طــرح‬ ‫ســوال اعضــای شــورا ناراحــت نمــی شــوم‬ ‫‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تذکــر و ســوال مجموعــه‬ ‫شــورا بــه عنــوان نماینــدگان مــردم را‬ ‫فرصتــی بــرای پاســخگویی سیســتم مــی‬ ‫دانــم‪.‬‬ ‫شــهردار رشــت نتوانســت شــورا را‬ ‫قانــع کنــد‬ ‫پــس از پاســخ شــهردار رشــت بــه‬ ‫ســواالت اعضــای شــورا‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫رای گیــری مبنــی بــر قانــع شــدن و قانــع‬ ‫نشــدن اعضــای شــورا از جــواب هــای‬ ‫سیدامیرحســن علــوی رای گیــری شــد کــه‬ ‫در نهایــت از ‪ ١١‬عضــو شــورای اســامی‬ ‫شــهر رشــت ‪ ۶‬نفــر نســبت بــه پاســخ هــای‬ ‫شــهردار قانــع نشــدند‪ ،‬بنابرایــن اکثریــت‬ ‫اعضــای شــورا نســبت بــه پاســخ شــورا‬ ‫قانــع نشــدند‪.‬‬ ‫محمدحســین واثــق کارگرنیــا رییــس‬ ‫شــورای اســامی رشــت در حاشــیه‬ ‫برگــزاری ایــن جلســه بــه خبرنــگار‬ ‫ایرنــا‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتیضاح دســت اعضــای‬ ‫شــورا اســت بــه ایــن ترتیــب اگــر چهــار‬ ‫نفــر از اعضــای شــورای اســامی رشــت‬ ‫درخواســت اســتیضاح دهنــد‪ ،‬اســتیضاح‬ ‫شــهردار رشــت کلیــد مــی خــورد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور شــعب بانــک ملــی گیــان بــا اشــاره بــه نقــش بانــک‬ ‫در رونــق تولیــد‪ ،‬اشــتغال و حمایــت از اقشــار مختلــف جامعــه در شــرایط‬ ‫تحریــم هــای ظالمانــه و مشــکالت اقتصــادی ناشــی از ان گفــت‪ :‬فقــط‬ ‫امســال چهــار هــزار و ‪ ۲۵۱‬میلیــارد ریــال تســهیالت رونــق تولیــد در‬ ‫بخــش هــای مختلــف پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫میرخلفــی افــزود‪ :‬از ایــن میــزان ســه هــزار و ‪ ۶۱۶‬میلیــارد ریــال بــه بخــش‬ ‫صنعــت‪ ۶۴۱ ،‬میلیــارد ریــال بــه بخــش کشــاورزی‪ ۹ ،‬هــزار و ‪ ۸۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال بخــش بازرگانــی ‪ ۲۰۶ ،‬میلیــارد ریــال بــه بخــش مســکن و یکهــزار‬ ‫و ‪ ۷۳۵‬میلیــارد ریــال بــه بخــش خدمــات پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش بانــک ملــی در جهــت تحقــق شــعار ســال‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی هــا و مانع زدایی هــا افــزود‪ ۲۰ :‬درصــد تســهیالت‬ ‫پرداختــی ایــن بانــک در ســالهای اخیــر از ســایر بخــش هــا از جملــه‬ ‫خدمــات کاســته و بــه بخــش هــای تولیــدی اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور شــعب بانــک ملــی گیــان بــا اشــاره بــه پتانســیل هــای‬ ‫فــراوان از جملــه بســترهای مناســب تجــاری کــه بواســطه منطقــه ازاد‬ ‫بندرانزلــی و همچنیــن طــرح ارتبــاط ریلــی بــا کشــورهای همســایه بــه‬ ‫وجــود امــده اســت ‪ ،‬اســتان گیــان را برخــوردار از جغرافیــای مناســبی‬ ‫بــرای تحقــق اهــداف نظــام در زمینــه پیشــرفت اقتصــاد ‪ ،‬صنعــت‬ ‫وتجــارت دانســت کــه مــی توانــد از حمایــت تمــام قــد بانــک ملــی در‬ ‫زمینــه هــای پولــی و مالــی در ســالهای اتــی برخــودار باشــد‪.‬‬ ‫میرخلفــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن بانــک بــا مراکــز صنعتــی و تولیــدی‬ ‫کــه بواســطه همیــن تحریــم هــا در امــر بازدهــی بــا مشــکالت فراوانــی‬ ‫روبــرو شــده انــد و گاهــی نتوانســته انــد بــه تعهداتــی کــه نــزد بانــک‬ ‫دارنــد عمــل کننــد‪ ،‬تعامــل بســیار خوبــی ایجــاد کــرده و در امــر وصــول‬ ‫مطالبــات نهایــت همــکاری را بــا انهــا داشــته و خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه پرداخــت مســتمر تســهیالت حمایتــی از جملــه وام‬ ‫ازدواج ‪ ،‬تســهیالت قــرض الحســنه (بیمــاران و اقشــار حمایتــی ) ‪،‬‬ ‫تســهیالت مســکن روســتایی ‪ ،‬خــود اشــتغالی و مشــاغل خانگــی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬افــرادی کــه بانــک ملــی را در ســامانه هــای معیــن شــده‬ ‫بــرای دریافــت تســهیالت مذکــور انتخــاب کــرده انــد از حمایــت کامــل‬ ‫ایــن بانــک در اســتان برخــوردار بــوده و بــا ارائــه مســتندات و مــدارک‬ ‫الزم مــی تواننــد از تســهیالت موردنظــر خــود بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور شــعب بانــک ملــی گیــان افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون بیــش از پنــج هــزار و ‪ ۵۸۵‬فقــره تســهیالت ازدواج بــه ارزش‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫میرخلفــی بــه پرداختــی در زمینــه تســهیالت ودیعــه مســکن در اســتان از‬ ‫ســوی بانــک ملــی نیــز اشــاره و اظهــار کــرد‪ :‬تمامــی اعتبــار تخصیصــی‬ ‫بــه اســتان در بخــش تســهیالت ودیعــه مســکن در قالــب ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪۵۱۸‬پرونــده بــه مبلــغ یکهــزار و ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال در وجــه متقاضیــان‬ ‫کارســازی شــد و بــرای ســایر متقاضیــان نیــز در صــورت تامیــن اعتبــار از‬ ‫ســوی دولــت بــه همیــن نحــو انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی ‪ 14 - 1400‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪200‬‬ ‫مدیر تعاون روستایی استان خبر داد‪:‬‬ ‫توزیع هوشمند کاالهای‬ ‫تنظیم بازار در گیالن اغاز شد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی تعــاون روســتایی گیــان؛ عبــاس جعفرپــور مدیر‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در اجــرای برنامه هــای دولــت‬ ‫و در راســتای اجــرای سیاس ـت های امنیــت غذایــی در کنــار تولیــد‪ ،‬توزیــع‬ ‫هوشــمند در دســتور کار ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــر ایــن اســاس اتحادیــه تعاونــی روســتایی گیــان نیــز‬ ‫بــا بهره منــدی از ابزارهــای نویــن‪ ،‬از طریــق ســامانه هوشــمند فروشــگاهی‬ ‫فــروش محصــوالت کشــاوری خــود بــا نــام فروشــگاه روســتالند‪ ،‬بــه نشــانی‬ ‫الکترونیکــی ‪ http://www.rustaland.ir‬توزیــع هوشــمند اقــام تنظیــم‬ ‫بــازاری شــامل مــرغ‪ ،‬تخم مــرغ و برنــج یارانــه ای‪ ،‬را اغــاز کرده اســت‪.‬‬ ‫جعفرپــور گفــت‪ :‬کســب و کارهــای نــو و اســتارتاپ ها بــرای ارتقــا ســطح‬ ‫کیفــی خدمــات در زنجیــره نهایــی توزیــع بــا هــدف کنتــرل بــازار مصــرف‬ ‫بــه نفــع مــردم در حــال شــکل گیری اســت و شــبکه تعاونــی روســتایی‬ ‫گیــان نیــز همســو بــا سیاســت های اعــام شــده‪ ،‬ایــن طــرح را بــا توزیــع‬ ‫مــرغ گــرم‪ ،‬تخــم مــرغ و برنــج از طریــق کســب و کار اینترنتــی متعلــق بــه‬ ‫اتحادیــه تعاونــی روســتایی کــه خاســتگاه مــردم نهــاد تعاونــی روســتایی دارد‬ ‫اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی اســتان گیــان اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اســتقبال‬ ‫مصرف کننــدگان‪ ،‬توانایــی و ظرفیــت تامیــن و توزیــع ایــن اقــام در‬ ‫هفته هــای اینــده افزایــش خواهــد یافــت کــه اطــاع رســانی در ایــن بــاره‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫با تهدیدکنندگان سفره مردم و‬ ‫محتکران‪ ،‬برخورد جدی و فوری شود‬ ‫اســتاندار گیــان بــا تاکیــد بــر نظــارت مســتمر بــر بــازار و اطــاع‬ ‫رســانی از نظــارت هــای صــورت گرفتــه گفــت‪ :‬بایــد بــا متخلفــان‪،‬‬ ‫محتکــران و کســانی کــه ســفره مــردم را تهدیــد مــی کننــد برخــوردی‬ ‫جــدی و فــوری شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری گیــان؛ اســداهلل عباســی‬ ‫عصــر چهارشــنبه در جلســه مشــترک کارگــروه هــای تنظیــم و اقــدام‬ ‫مشــترک تنظیــم بــازار اســتان‪ ،‬بــا اشــاره بــه اصــاح قیمــت انــواع نــان‬ ‫توســط اتحادیــه نانوایــان‪ ،‬نظــارت مســتمر بــر قیمــت و کیفیــت نــان‬ ‫نیــز تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬اطــاع رســانی از نظــارت هــای صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬هــم موجــب بازدارندگــی اســت و هــم زمینــه ارامــش در بــازار‬ ‫را فراهــم مــی ســازد‪.‬‬ ‫وی برخــورد جــدی و فــوری بــا متخلفــان توســط تیــم هــای نظارتــی‬ ‫را یــاداور شــدو افــزود‪ :‬احتــکار و تهدیــد ســفره مــردم‪ ،‬مذمــوم و‬ ‫نابخشــودنی اســت و نبایــد بــا فــرد محتکــر و ســودجو‪ ،‬مســامحه شــود‬ ‫تــا هیــچ امنیتــی بــرای فعالیــت ســوء خــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫نظــارت بــر انبارهــا ‪ ،‬جلوگیــری از فعالیــت دالالن و نیــز ذخیــره ســازی‬ ‫مطمئــن از کاالهــا به ویــژه کاالهــای اساســی از دیگــر مــوارد مــورد‬ ‫تاکیــد اســتاندار گیــان در ایــن کارگــروه بــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان همچنیــن بــه فرمانــداران تکلیــف‬ ‫کــرد شــخصاً بازدیدهــای میدانــی از بــازار و اجــرای مصوبــات ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار اســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عباســی همچنیــن در ادامــه ســخنانش جشــنواره خریــد شــفاف کــه بــا‬ ‫محوریــت اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان و بــا پشــتیبانی ســازمان هــای‬ ‫صمــت و جهــاد کشــاورزی بــه منظــور تســهیل در خریــد کاالهــای‬ ‫اساســی و ضــروری انجــام مــی شــود را اقدامــی مناســب توصیــف و‬ ‫تاکیــد کــرد کــه گــزارش ان بــه طــور منظــم‪ ،‬بــه معاونــت هماهنگــی‬ ‫امــور اقتصــادی اســتانداری ارائــه شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه تولیــد مرکبــات در اســتان‪ ،‬از ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خواســت بــا اولویــت خریــد مرکبــات از باغــداران‬ ‫اســتان‪ ،‬خریــد میــوه شــب عیــد را انجــام دهــد و گفــت‪ :‬اســتان گیــان‬ ‫تولیدکننــده محصــوالت کشــاورزی ازجملــه کیــوی و مرکبــات در‬ ‫نیمــه دوم ســال اســت و بایــد رصــد قیمــت هــا بــرای تعــادل ســود تولیــد‬ ‫کننــده و نیــز صرفــه مصــرف کننــده‪ ،‬صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪:‬‬ ‫خط قرمز مجلس وضعیت معیشت مردم است‬ ‫دولــت را تقویــت کنــد؛ ضمــن اینکــه بایــد‬ ‫تصمیمــی گرفــت کــه جایــگاه مجلــس‬ ‫اســیب نبینــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از تعــدادی از‬ ‫پــروژه هــای نیمــه تمــام اســتان گیــان و‬ ‫موانــع پیــش امــده بــرای عــدم تکمیــل‬ ‫انهــا گفــت‪ :‬گیــان از اســتان هــای‬ ‫کلیــدی و از مرزهــای طالیــی مــا در‬ ‫کشــور محســوب می شــود کــه نشــان‬ ‫دهنــده امتیــازات بســیار بــاالی ان در‬ ‫حــوزه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و‬ ‫محاســبات مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬خــط قرمــز مجلــس وضعیــت‬ ‫معیشــت مــردم اســت و هــر اقدامــی کــه‬ ‫زندگــی مــردم را ســخت کنــد ‪ ،‬مــا در‬ ‫کنــار مــردم خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا‪،‬‬ ‫حمیــد رضاحاجــی بابایــی عصــر پنجشــنبه‬ ‫در جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫اســتان گیــان افــزود‪ :‬الیحــه بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــا هوشــیاری و دقــت قابــل توجــه بررســیی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم بــرای‬ ‫اولیــن ســال الیحــه بودجــه را بــه مجلــس‬ ‫تقدیــم مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بحــث هایــی‬ ‫بــرای نخســتین بــار مطــرح مــی شــود‬ ‫همچــون موضــوع ارز ترجیحــی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی کــه مباحــث و نگرانــی هــای هــم‬ ‫بــرای ان بیــن مــردم ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر‬ ‫تصمیمــی کــه گرفتــه شــود مــی توانــد‬ ‫تغییــرات وســیعی ایجــاد کنــد گفــت‪ :‬بــه‬ ‫طــور حتــم تصمیمــی گرفتــه نخواهــد شــد‬ ‫کــه معیشــت مــردم را بــه خطــر بیانــدازد‪.‬‬ ‫حاجــی بابایــی بــا بیــان اینکــه مــا از‬ ‫مشــکالت عبــور خواهیــم کــرد کــه نشــانه‬ ‫هــای انهــم موجــود اســت افــزود‪ :‬مجلــس‬ ‫مســیری را طــی خواهــد کــرد کــه از‬ ‫دولــت بــه عنــوان نهــاد مجــری حمایــت و‬ ‫رئیــس کمیســوین برنامــه وبودجــه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫همــه ویژگــی و ظرفیت هــای اســتان‪،‬‬ ‫مشــکالتی در حــوزه هــای پســماند‪ ،‬اب‬ ‫شــرب‪ ،‬ســدهای نیمــه تمــام‪ .‬فاضالب هــا‪،‬‬ ‫امکانــات بیمارســتانی‪ ،‬تــاالب انزلــی‬ ‫وجــود دارد کــه موجــب نگرانــی مجلــس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حاجــی بابایــی گفــت‪ :‬در موضوعــی مثــل‬ ‫پســماند گیــان‪ ،‬همــه مــا طــی ‪ ۴۲‬ســال‬ ‫گذشــته مقصــر بودیــم کــه ایــن اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از مدیریــت هــای پیشــین‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اســتان گیــان از ظرفیــت‬ ‫هــای بودج ـه ای خــود بــه خوبــی اســتفاده‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫دامداران گیالن برای بهره مندی از تسهیالت ثب ت نام کنند‬ ‫و گاومیــش) بــه ازای هــر راس هفــت‬ ‫میلیــون ریــال و بــرای دام ســبک ســه‬ ‫میلیــون ریــال واریــز می شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی گیــان از دامــداران‬ ‫عالقمنــد بــرای بهره ‪‎‬منــدی از تســهیالت‬ ‫«دامــدار کارت» خواســت تــا ثبــت نــام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫کمــک بــه تامیــن نقدینگــی دامــداران و بــه‬ ‫منظــور تهیــه نهاده هــای دامــی کاال کارت ‬ ‫هایــی بــا عنــوان دامــدار کارت در اختیــار‬ ‫دامــداران اســتان گیــان قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫میرحجــت اکبرنــژاد روز پنجشــنبه در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان‬ ‫اینکــه پرداخــت تســهیالت خریــد نهــاده‬ ‫بــه دامــداران در قالــب دامــدار کارت ارائــه‬ ‫مــی شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دامــداران بــرای‬ ‫برخــورداری از تســهیالت مذکــور بایــد‬ ‫در ســامانه ســیتا بــه نشــانه الکترونیکــی‬ ‫‪ /https://cita.maj.ir‬ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان گیــان گفــت‪:‬‬ ‫ســقف مبلــغ تســهیالت دامــدار کارت‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اســت کــه در مبالِــغ‬ ‫‪ ۲۰۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال متناســب بــا‬ ‫ظرفیــت فعالیــت قابــل صــدور و پرداخــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن ارتبــاط بــا هــدف‬ ‫اکبرنــژاد یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در‬ ‫دامــدار کارت بــرای دام ســنگین (گاو‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت تســهیالت‬ ‫در قالــب دامــدار کارت یکســاله و بــا‬ ‫ســود ‪ ۱۱‬درصــد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتفاده‬ ‫از تســهیالت تنهــا در پایانــه هــای فــروش‬ ‫(‪ )pos‬کارگــزاران کارخانجــات‬ ‫خــوراک دام‪ ،‬تعاونــی هــای شهرســتانی‪،‬‬ ‫شــرکت هــای پشــتیبانی امــور دام و مراکــز‬ ‫فــروش نهــاده هــای دامــی کــه توســط‬ ‫جهــاد کشــاورزی اعــام مــی شــود‪ ،‬مجــاز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گیــان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬متقاضیــان بــرای دریافــت دامــدار‬ ‫کارت می تواننــد بــه مدیریــت جهــاد‬ ‫کشــاورزی در شهرســتانها گیــان مراجعــه‬ ‫کــرده و بعــد از تاییــد «جهــاد کشــاورزی»‬ ‫ت نــام کننــد‪.‬‬ ‫در ســامانه ســیتا ثبــ ‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای حمایــت‬ ‫از تولیدکننــدگان بخــش دامــی کشــور‬ ‫برنام ـه ای بــا عنــوان «دامــدار کارت» را در‬ ‫دســت اقــدام دارد‪.‬‬ صفحه 18 ‫نشریه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 19 صفحه 20

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 220

هفته نامه بازار کار گیلان 220

شماره : 220
تاریخ : 1401/08/21
هفته نامه بازار کار گیلان 219

هفته نامه بازار کار گیلان 219

شماره : 219
تاریخ : 1401/08/14
هفته نامه بازار کار گیلان 218

هفته نامه بازار کار گیلان 218

شماره : 218
تاریخ : 1401/07/30
هفته نامه بازار کار گیلان 217

هفته نامه بازار کار گیلان 217

شماره : 217
تاریخ : 1401/07/23
هفته نامه بازار کار گیلان 216

هفته نامه بازار کار گیلان 216

شماره : 216
تاریخ : 1401/06/21
هفته نامه بازار کار گیلان 215

هفته نامه بازار کار گیلان 215

شماره : 215
تاریخ : 1401/05/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!