هفته نامه بازار کار گیلان شماره 199 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 199

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 199

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 199

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫وزیر کار‪:‬‬ ‫سال اینده نیم میلیون‬ ‫شغل برای ‪ ۵‬دهک‬ ‫پایین درامدی‬ ‫کشور ایجاد می شود‬ ‫🔴‬ ‫صندوقدار ‪ -‬سالندار‬ ‫باریستا ‪ -‬پیک موتوری‬ ‫تک شیفت‪ :‬عصر دو شیفت‪ :‬صبح و عصر‬ ‫ حقوق ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان ‪ -‬همراه با بیمه‬‫ با سرویس برگشت برای پرسنل خانم‬‫همراه با نهار و شام‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه‬ ‫روی بانک ملی‪ ،‬جنب فرمانداری‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫دکتر نوری وزیر اموزش و پرورش خبر داد؛‬ ‫برنامه جذب و استخدام ‪ 34‬هزار معلم و ساماندهی نیرو‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫دغدغه ها و نگرانی ها‬ ‫کسب وکارها از طرح صیانت رفع شد‬ ‫🔴‬ ‫‪ 20‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫استخدام رستوران خانه‬ ‫کنتاکی (شعبه رشت)‬ ‫امام جمعه اهواز به وزارت علوم‪:‬‬ ‫از پذیرش باالی جوانان‬ ‫در دانشگاه جلوگیری کنید‬ ‫🔴‬ ‫با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی کشور ؛‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬دستگاه حقوق کارکنان را اعالم نکردند‬ ‫🔴‬ ‫🔴‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫خودروسازان ‪ ۲۵‬هزار نیروی مازاد دارند‬ ‫موافقت با پرداخت تسهیالت از محل منابع بازپرداختی تسهیالت اشتغال روستایی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام فست فود خانه کنتاکی (شعبه الهیجان)‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم ‪ -‬سالندار اقا و خانم‬ ‫نیروی کار در اشپزخانه خانم و اقا ‪ -‬پیک موتوری‬ ‫️ ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪ ،‬روبروی استخر‪ ،‬ساختمان چینی‬ ‫‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ صفحه 1 ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪،‬‬ ‫فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران‬ ‫دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫ربات بازارکار گیالن در واتس اپ! 🔥‬ ‫(یک سرویس منحصربفرد و برای اولین بار در ایران)‬ ‫🔰‬ ‫جهت سهولت و دسترسی سریعتر به فرصت های شغلی‪ ،‬می توانید با عضویت رایگان در‬ ‫ربات واتس اپ بازارکار گیالن‪ ،‬اطالعیه های استخدامی را بصورت منظم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ربات ‪ ۷‬روز هفته و ‪ ۲۴‬ساعته انالین و پاسخگوست‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫عضویت در ربات واتساپ و دریافت خبرنامه استخدامی رایگان است‪ ،‬همچنین ما برای‬ ‫حریم خصوصی کاربران خود ارزش قائل هستیم و به هیچ وجه شما را در هیچ گروه واتساپی‬ ‫عضو نخواهیم کرد بنابراین شماره های اعضاء برای سایرین قابل مشاهده نخواهد بود و اطالعیه‬ ‫ها را توسط ربات بصورت یک پیام کامال خصوصی برای شما ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬نفر در ربات ثبت نام کرده اند‪ ،‬شما نیز برای ثبت نام کافیست شماره‬ ‫زیر را بعنوان مخاطب خود ذخیره و سپس یک پیام دلخواه در واتساپ ارسال نمایید‬ ‫🤖‬ ‫ربات واتساپ ‪09372540464 :‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور عنوان کرد‪:‬‬ ‫حرف مردم گیالن با استاندار ؛‬ ‫مشکالت تسهیالت سرمای ه گذاری و کارافرینی‬ ‫عابــر پیــاده و پل هــای مکانیــزه از جملــه‬ ‫درخواســت هایــی بــود کــه امــروز‬ ‫مراجعــه کننــدگان در دیــدار بــا اســتاندار‬ ‫گیــان مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان صبــح امــروز سه شــنبه‬ ‫‪ ۷‬دی ‪ ۱۴۰۰‬طبــق روال هــر هفتــه ســامه‬ ‫ارتبــاط مــردم و دولــت بــا جمعــی از مــردم‬ ‫گیــان بــرای بررســی مشکالتشــان دیــدار‬ ‫کــرد و دریافــت تســهیالت و صــدور‬ ‫مجــوز ســرمایه گذاری عمــده مشــکل‬ ‫مراجعــه کننــدگان بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکارگیــان بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬اســداهلل عباســی اســتاندار گیــان‬ ‫امــروز بــی واســطه بــا تعــدادی از مــردم‬ ‫اســتان بــه صــورت مراجعــه حضــوری‬ ‫و همچنیــن از طریــق ســامانه تلفنــی ‪۱۱۱‬‬ ‫ســامد (ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم‬ ‫و دولــت) دیــدار و مشــکالت انــان‬ ‫نشســت‪.‬‬ ‫بــرای‬ ‫تســهیالت‬ ‫درخواســت‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬صــدور مجوزهــای‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای کارافرینــی‪،‬‬ ‫مشــکالت مدیریــت شــهری در برخــی‬ ‫شهرســتانها همچــون اســفالت‪ ،‬پــل‬ ‫طــی ایــن دیــدار کــه بــا رعایــت فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی و پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی صــورت گرفــت‪ ،‬پــس از طــرح‬ ‫مســائل توســط مراجعه کننــدگان‪ ،‬نماینــده‬ ‫عالــی دولــت در گیــان‪ ،‬ضمــن بررســی‬ ‫موضوعــات مطــرح شــده‪ ،‬دســتورهای‬ ‫الزم را بــرای اقــدام بــه هریــک از معاونــان‬ ‫و مدیــران ســتادی اســتانداری و نیــز‬ ‫مدیــران دســتگاه های اجرایــی اســتانی‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان‬ ‫همچنیــن در راســتای پاســخگویی بــه‬ ‫درخواســت های شــهروندان‪ ،‬از طریــق‬ ‫ســامانه تلفنــی ‪ ( ۱۱۱‬ســامانه الکترونیکــی‬ ‫ارتبــاط مــردم و دولــت ‪ -‬ســامد) بــه‬ ‫تماس هــای مــردم پاســخ داد و دســتورهای‬ ‫الزم بــرای رســیدگی را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ؛‬ ‫اغاز فعالیت سامانه جامع کاریابی های وزارت کار‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬حجــت اهلل‬ ‫عبدالملکــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی دربــاره مصوبــات جلســه ی‬ ‫امــروز شــورای عالــی اشــتغال گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن جلســه ابتــدا تحلیلــی از وضعیــت‬ ‫بیــکاری و اشــتغال در کشــور ارائــه شــد‬ ‫و در نهایــت اقداماتــی کــه در دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای اشــتغال اتفــاق افتــاده‬ ‫گــزارش شــد و ‪ ۱۴‬بنــد مصوبــه داشــتیم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در طــول ‪ ۳‬مــاه گذشــته‬ ‫‪ ۲۱۵‬فرصــت شــغلی جدیــد ایجــاد و در‬ ‫ســامانه رصــد وزارت تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اضافــه شــد ایــن عــدد در ‪۶‬‬ ‫ماهــه اول ‪ ۲۰۰‬هــزار بــوده اســت یعنــی‬ ‫تــا بــه حــال بــه ‪ ۴۱۵‬هــزار فرصــت شــغلی‬ ‫رســیدیم و امیدواریــم کــه تــا پایــان ســال‬ ‫بتوانیــم بــه ‪ ۷۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬برســیم‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامــه داد‪ :‬در ایــن جلســه‬ ‫دربــاره منابــع مــورد نیــاز بــرای فعالیــت‬ ‫زیســت بــوم ملــی اشــتغال پرداختــه شــد‬ ‫و ‪ ۳۲‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــارات در‬ ‫بخــش هزینــه ای و ‪ ۱۶۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تســهیالت مطــرح شــد و مصــوب شــد‬ ‫در نیمــه ی دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬و تــا پایــان‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در قالــب قانــون بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــرای ایجــاد یــک میلیــون و‪ ۸۵۰‬هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی کــه برنامـه ی مــا بــرای ‪۱۸‬‬ ‫مــاه اســت یعنــی از شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۰‬تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬تخصیــص داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تقســیم بنــدی و تفکیــک‬ ‫برنامــه اشــتغال اســتان های مختلــف از‬ ‫ایــن یــک میلیــون ‪ ۸۵۰‬هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی مشــخص و مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن نشســت پیشــنهاد وزارت‬ ‫کشــور بــرای راه انــدازی میــدان‬ ‫کارافرینــی ارائــه شــد کــه بــر اســاس‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬در هــر شــهر فضایــی بــه‬ ‫عنــوان میــدان کارافرینــی در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود کــه می توانــد محــل‬ ‫کســب و کار هــای موقتــی و غرفه هــای‬ ‫دستفروشــی و همچنیــن محلــی بــرای‬ ‫تجمــع کارفرمایــان و کارافرینــان باشــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی دربــاره ســامانه جامــع‬ ‫کاریابی هــا گفــت‪ :‬ســامانه جامــع‬ ‫کاریابــی کشــور بــر روی ســایت اصلــی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫فعالیــت خــود را از امــروز شــروع کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه کاریابــی محلــی‬ ‫اســت کــه کارفرمایــان بــرای درخواســت‬ ‫نیــروی کار مــورد نیــاز خــود بــه ان‬ ‫مراجعــه کننــد همچنیــن کســانی کــه‬ ‫کارجــو هســتند اطالعــات خــود را وارد‬ ‫کننــد تــا کار مــورد نظــر خــود را پیــدا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬ســامانه جامــع کاریابــی کــه‬ ‫امــاده شــده اســت خــاء بیــکاری نیــروی‬ ‫کار و مشــکل پیــدا کــردن نیــرو بــرای‬ ‫کارفرمایــان را بــر طــرف می کنــد و ابتــدا‬ ‫از کارفرمایــان می خواهــم کــه نیــروی‬ ‫مــورد نیــاز خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی اظهــار کــرد‪ :‬کارجویــان هــم‬ ‫‪3‬‬ ‫می تواننــد بــه مــرور اطالعــات خــود‬ ‫را ثبــت کننــد تــا بــازار هوشــمند متصــل‬ ‫کــردن کارفرمــا و کارجــو شــکل بگیــرد‬ ‫و در مرحلـه ی بعــد ســازمان اموزش هــای‬ ‫فنی وحرفــه ای ورود می کنــد چــرا کــه‬ ‫بــر اســاس پیش بینی هــا بــه کارجویانــی‬ ‫نیــاز اســت کــه مهــارت الزم را ندارنــد و‬ ‫اموزش هــای الزم را خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی پــس‬ ‫از برگــزاری دومیــن جلســه شــورای‬ ‫عالــی اشــتغال‪ ،‬درخصــوص فعالیــت‬ ‫ســامانه جامــع کاریابــی هــا توضیحاتــی‬ ‫را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬حجــت اهلل‬ ‫عبدالملکــی‪ ،‬وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی پــس از دومیــن جلســه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال گفــت‪ :‬ســامانه‬ ‫جامــع کاریابــی هــا بــه نشــانی ‪karyabi.‬‬ ‫‪ mcls.gov.ir‬کــه از امــروز راه انــدازی‬ ‫شــده‪ ،‬محلــی بــرای معرفــی کارجویــان‬ ‫بــه کارفرمایــان اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬بســیاری از‬ ‫کارفرمایــان مشــکل خــود را دسترســی‬ ‫نداشــتن بــه کارجویــان مــورد نیــاز خــود‬ ‫عنــوان می کردنــد و همزمــان کارجویــان‬ ‫فراوانــی بیــکار بودنــد کــه بــا ایــن ســامانه‬ ‫ایــن مشــکالت رفــع می شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫کارفرمایــان بــه حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫نیــروی کار نیــاز دارنــد‪ .‬از کارفرمایــان‬ ‫می خواهیــم کــه نیرو هــای مــورد نیــاز‬ ‫خــود را در ســامانه ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫طرح دولت برای اجرای «نهضت احیا»‬ ‫در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی‬ ‫معــاون اول رییس جمهــور گفــت‪ :‬دولــت درپــی طراحــی و اجــرای‬ ‫نهضــت احیــاء اســت تــا بــر اســاس ایــن طــرح بنگاه هــای تولیــدی کــه‬ ‫تعطیــل شــده و یــا بــا ظرفیــت پاییــن فعالیــت دارنــد تحــت حمایــت قــرار‬ ‫گیرنــد و بــا توانــی جدیــد بــه فعالیــت اقتصــادی خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز چهارشــنبه بــازارکار از پایــگاه اطــاع رســانی معــاون‬ ‫اول رییس جمهــور‪ ،‬محمــد مخبــر در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اهتمــام‬ ‫ویــژه و عــزم جــدی دولــت بــرای حمایــت از بخــش تولیــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تولیــد تنهــا راه نجــات اقتصــاد کشــور اســت و می توانــد مســائلی ماننــد‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬ســرمایه گــذاری‪ ،‬ارتقــای ارزش پــول ملــی و‬ ‫کنتــرل تــورم را محقــق کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه برنامه هــا و رویکردهــای دولــت‬ ‫بــرای حمایــت از بنگاه هــای تولیــدی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دولــت بــه دنبــال‬ ‫طراحــی و اجــرای برنامــه ای تحــت عنــوان نهضــت احیــاء اســت تــا بــر‬ ‫اســاس ایــن طــرح بنگاه هــای تولیــدی کــه تعطیــل شــده و یــا بــا ظرفیــت‬ ‫پاییــن فعالیــت دارنــد تحــت حمایــت قــرار گیرنــد و بــا توانــی جدیــد بــه‬ ‫فعالیــت اقتصــادی خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫مخبــر بــا تاکیــد بــر ضــرورت جلوگیــری از واردات کاالهایــی کــه‬ ‫نمونــه مشــابه ان در کشــور تولیــد مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه جــز در مــواردی‬ ‫کــه موضــوع رقابــت و ســاماندهی قیمــت و کیفیــت مطــرح اســت‪،‬‬ ‫در ســایر مــوارد نبایــد کاالیــی کــه نمونــه مشــابه ان در داخــل تولیــد‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه کشــور وارد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرایط کشــور در زمــان اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬خوشــبختانه امــروز دغدغــه ای بــرای تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی و ارز مــورد نیــاز ان در کشــور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مخبــر بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای متعــدد کشــور نظیــر دریــا و معــدن‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از امتیــازات مهــم ایــران برخــورداری از معــادن اســت‬ ‫کــه متاســفانه بــا وجــود ظرفیت هــای گســترده در ایــن حــوزه‪ ،‬شــاهد‬ ‫اقدامــات و برنامــه ریزی هــای مناســب در ایــن زمینــه نبــوده ایــم‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور همچنیــن بــه دسترســی بــه دریــا و ‪۲۷۰۰‬‬ ‫کیلومتــر ســاحل دریایــی در کشــور اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــا اتــکا بــه‬ ‫نعمت هــای خــدادادی و ظرفیت هــای موجــود در کشــور می تــوان‬ ‫اقدامــات گســترده ای در راســتای توســعه اقتصــادی انجــام داد امــا‬ ‫متاســفانه ان طــور کــه بایــد ایــن نعمت هــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫مخبــر بــر لــزوم پرهیــز از خــام فروشــی مــواد معدنــی تاکیــد و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر بــر اقتصــاد دیجیتــال و اقتصــاد دریامحــور تمرکــز کنیــم گام‬ ‫هــای موثــری در راســتای توســعه کشــور برداشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر‬ ‫اهمیــت دیپلماســی اقتصــادی نیــز تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ســفرا بایــد بــه‬ ‫موضــوع دیپلماســی اقتصــادی بــه ویــژه بــا کشــورهای همســایه توجــه‬ ‫جــدی داشــته باشــند چــرا کــه ایــن امــر مــی توانــد بــه گشــایش های‬ ‫اقتصــادی بــرای کشــور منجــر شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز بــه ارائــه نظــرات و دیــدگاه هــای خــود پرداختنــد و دغدغــه‬ ‫هــای موجــود در حــوزه صنعــت و معــدن را مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫ضــرورت حمایــت از تولیــد داخــل و فعــال شــدن ظرفیــت هــای خالی در‬ ‫بخــش تولیــد‪ ،‬توجــه بــه بخــش معــدن و نوســازی ماشــین االت فرســوده‬ ‫و حمایــت از معــدن کاران‪ ،‬ســاماندهی وضعیــت تولیــد‪ ،‬قیمــت و‬ ‫کیفیــت خــودرو‪ ،‬گســترش مــراودات اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه‬ ‫و قدردانــی از اقدامــات دولــت در گســترش واکسیناســیون از مهــم تریــن‬ ‫موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه توســط اعضــای کمیســیون‬ ‫صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی بــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫جهت تامین نظر شورای نگهبان؛‬ ‫اصالح طرح تسهیل صدور مجوزهای‬ ‫کسب و کار در مجلس‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬طــرح تســهیل صــدور برخــی‬ ‫مجوزهــای کســب و کار را جهــت تامیــن نظــر شــورای نگهبــان اصــاح‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنــی امــروز (یکشــنبه‬ ‫‪ ۵‬دی مــاه) بــه طــرح تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار را جهــت‬ ‫تامیــن نظــر شــورای نگهبــان اصــاح کردنــد‪.‬‬ ‫مطابــق بــا ایــن مصوبــه‪ ،‬تبصــره مــاده ‪ ۱‬قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه‬ ‫وکالــت دادگســتری بــه شــرح زیــر اصــاح و یــک تبصــره بــه عنــوان‬ ‫تبصــره ‪ ۲‬بــه ان الحــاق می شــود‪:‬‬ ‫تبصــره ‪ -۱‬کانــون وکالی دادگســتری و مرکــز وکال‪ ،‬کارشناســان‬ ‫رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه مکلفنــد هــر ســال از طریــق‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور نســبت بــه برگــزاری ازمــون پروانــه‬ ‫وکالــت اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫داوطلبانــی کــه حداقــل هفتــاد درصــد (‪ )٪۷۰‬امتیــاز میانگیــن نمــرات‬ ‫یــک درصــد (‪ )٪۱‬حائــزان باالتریــن امتیــاز را کســب کرده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان پذیرفتــه شــده‪ ،‬جهــت طــی مراحــل مقتضــی بــه مرجــع صــدور‬ ‫مجــوز مربــوط معرفــی می گردنــد‪.‬‬ ‫نظــارت بــر اجــرای ایــن تبصــره بــر عهــده قــوه قضائیــه اســت و قــوه‬ ‫مزبــور مکلــف اســت درصــورت اســتنکاف کانــون کارشناســان رســمی‬ ‫دادگســتری و مرکــز وکال‪ ،‬کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده‬ ‫قــوه قضائیــه از برگــزاری ازمــون‪ ،‬راســا بــه برگــزاری ان اقــدام کنــد‬ ‫و مســتنکفین توســط قــوه قضائیــه از مقــام خــود عــزل می شــوند‪ .‬هــر‬ ‫گونــه ســابقه ای جایگزیــن ازمــون وکالــت نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫دانشگاه فرهنگیان خبر داد‪:‬‬ ‫پذیرش بیش از ‪ 35‬هزار نفر از‬ ‫مشموالن قانون تعیین تکلیف‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬بــا صــدور اطالعیــه از موفقیــت ‪ 35‬هــزار و‬ ‫‪ 275‬نفــر در ازمــون جامــع مشــموالن قانــون تعییــن تکلیــف وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش و مهــارت امــوزان مــاده ‪ 28‬روز ‪ 19‬اذر مــاه خبــر‬ ‫داد‪ .‬اســامی ایــن افــراد بــه مرکــز منابــع انســانی وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش ارســال شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز اطــاع رســانی و روابــط عمومــی‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش‪ ،‬پــس از برگــزار شــدن ازمــون جامــع‬ ‫ســری ســوم مشــموالن قانــون تعییــن تکلیــف وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش و همچنیــن مهــارت امــوزان مــاده ‪ 28‬ورودی ســال ‪ 99‬و‬ ‫جامانــدگان ســال هــای قبــل توســط مرکــز ســنجش صالحیــت هــای‬ ‫حرفــه ای منابــع انســانی دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬مجمــوع کل قبــول‬ ‫شــدگان ایــن ازمــون بــه رقــم ‪ 35‬هــزار و ‪ 275‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬از ایــن مجمــوع تعــداد ‪ 17‬هــزار و ‪ 396‬نفــر‬ ‫مهــارت امــوز مــاده ‪ ،28‬تعــداد ‪ 16‬هــزار و ‪ 221‬نفــر مشــمول قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وزارت امــوزش و پــرورش و جامانــدگان هــر دو‬ ‫ســری نیــز یــک هــزار و ‪ 658‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬اســامی و مشــخصات قبــول شــدگان ازمــون جامــع‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬بــه منظــور شــروع فراینــد تبدیــل وضعیــت و‬ ‫صــدور احــکام مرتبــط روز دوشــنبه ‪ 29‬اذر بــه مرکــز منابــع انســانی‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش ارســال شــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت؛ عالقــه منــدان مــی تواننــد بــا ورود بــه ســامانه‬ ‫ازمــون هــای الکترونیکــی دانشــگاه بــه نشــانی‪azmoon.cfu.ac.ir :‬‬ ‫نتایــج را دریافــت کننــد‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫مشکل استخدامی ایثارگران شاغل در تامین اجتماعی برطرف شد‬ ‫میرهاشــم موســوی گفــت‪ :‬تبدیــل وضعیت‬ ‫اســتخدامی ایثارگــران ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی و مجموعه هــای تابعــه معطــل‬ ‫مانــده بــود کــه بــا صــدور دو بخشــنامه‬ ‫اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬میرهاشــم‬ ‫موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن بخشــنامه ها‬ ‫بــا عنایــت بــه بخشــنامه مشــترک ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی و ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه کشــور و همچنیــن در راســتای‬ ‫اجــرای تکلیــف بنــد “د” تبصــره (‪)۲۰‬‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور‬ ‫پــس از تاییــد هیــات مدیــره ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــه واحد هــای اجرایــی‬ ‫ســازمان در سراســر کشــور و همچنیــن‬ ‫شــرکت های تابعــه و بانــک رفــاه ابــاغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در بخشــنامه صــادر شــده توســط میرهاشــم‬ ‫موســوی کــه بــه مدیــران تامیــن اجتماعــی‬ ‫سراســر کشــور بــرای تبدیــل وضعیــت‬ ‫اســتخدامی ایثارگــران شــاغل در تامیــن‬ ‫اجتماعــی ابــاغ شــده‪ ،‬امــده اســت‪:‬‬ ‫مشــموالن ایــن بخشــنامه عبارتنــد از‬ ‫مشــمولین ذیــل کــه در زمــان تصویــب‬ ‫قانــون مذکــور (‪۲۶‬‏‏‏‪۱۲ /‬‏‏‪ )۱۳۹۹ /‬بــه‬ ‫صــورت تمــام وقــت در یکــی از حــاالت‬ ‫رسمی–ازمایشــی‪ ،‬پیمانــی‪ ،‬قــرارداد مــاده‬ ‫‪ ۲۰‬اییــن نامــه اســتخدامی و شــرکتی بــرای‬ ‫انجــام فعالیت هــای جــاری در واحد هــای‬ ‫ســازمانی بکارگیــری و قــرارداد انــان در‬ ‫ســال جــاری تمدیــد و در حــال حاضــر نیــز‬ ‫اشــتغال بــه کار دارنــد‪.‬‬ ‫مشــمولین مــاده (‪ )۲۱‬قانــون جامــع‬ ‫خدمات رســانی بــه ایثارگــران عبارتنــد از‪:‬‬ ‫الــف) خانــواده شــهدا شــامل‪ :‬پــدر‪ ،‬مــادر‪،‬‬ ‫همســر‪ ،‬فرزنــد‪ ،‬بــرادر و خواهــر شــهید‪.‬‬ ‫ب) ‏جانبــازان‪ ،‬فرزنــد جانبــاز (بــا هــر‬ ‫درصــد جانبــازی)‪ ،‬همســر جانبــاز ‪۲۵‬‬ ‫درصــد و باالتــر‪.‬‬ ‫ج)‏ازادگان‪ ،‬فرزنــد ازاده (بــا هــر مــدت‬ ‫اســارت)‪ ،‬همســر ازاده بــاالی یکســال‬ ‫اســارت‪.‬‬ ‫د) ‏‏رزمنــدگان بــا حداقــل شــش مــاه‬ ‫حضــور داوطلبانــه در جبهــه‪ ،‬همســر‬ ‫و فرزنــدان انــان (ســه چهــارم مــدت‬ ‫حضــور غیرداوطلبانــه در جبهــه‪ ،‬داوطلبانــه‬ ‫محســوب می شــود‪).‬‬ ‫حســب تبصــره (‪ )۲‬قانــون اصــاح بنــد‬ ‫«و» مــاده (‪ )۴۴‬قانــون برنامــه پنجســاله‬ ‫پنجــم توســعه (موضــوع تبصــره (‪)۱‬‬ ‫بنــد (‪ )۴‬بخشــنامه فوق االشــاره) صرفــا‬ ‫تبدیــل وضعیــت «رزمنــدگان بــا حداقــل‬ ‫شــش مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهــه‪،‬‬ ‫جانبــازان‪ ،‬ازادگان و همســران شــهداء‪،‬‬ ‫جانبــازان و ازادگان و فرزنــدان شــاهد و‬ ‫جانبــاز و ازاده» بــدون الــزام بــه رعایــت‬ ‫شــرط ســنی‪ ،‬تحصیلــی و ازمــون صــورت‬ ‫می پذیــرد و تبدیــل وضعیــت ســایر‬ ‫ایثارگــران بــا رعایــت شــرایط خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ :۱‬رعایــت شــرایط احــراز از نظــر‬ ‫مــدرک تحصیلــی در مشــاغل کارشناســی‬ ‫و تخصصــی بــا رعایــت طــرح طبقــه بنــدی‬ ‫و ارزشــیابی مشــاغل ســازمان ضــروری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تبدیــل وضعیــت «پــدر‪ ،‬مــادر‪ ،‬خواهــر‬ ‫و بــرادر شــهید‪ ،‬همســر و فرزنــدان‬ ‫رزمنــدگان» منــوط بــه قبولــی در ازمــون‬ ‫و بــا رعایــت شــرایط ســنی و تحصیلــی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ :۱‬افــرادی کــه قبــا در ازمون هــای‬ ‫ورودی شــرکت و پــس از قبولــی در‬ ‫ازمــون مربوطــه جــذب و بکارگیــری‬ ‫شــده اند‪ ،‬از شــرکت در ازمــون مجــدد‬ ‫معــاف می باشــند‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ :۲‬در صــورت عــدم تطابــق و‬ ‫پیش بینــی مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی‬ ‫مشــمولین ایــن بنــد (ایثارگرانــی کــه در‬ ‫زمــره تبصــره (‪ )۲‬قانــون اصــاح بنــد «و»‬ ‫مــاده (‪ )۴۴‬قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم‬ ‫توســعه نمی باشــند) بــا شغل‏‏‪/‬پســت مــورد‬ ‫تصــدی‪ ،‬مــدرک مرتبــط مقطــع پایین تــر‬ ‫یــا دیپلــم مــاک عمــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بکارگیــری نیــروی انســانی جدیــد بــه‬ ‫جایگزینــی نیرو هــای تبدیــل وضعیــت‬ ‫یافتــه کــه در اجــرای ایــن بخشــنامه بــه‬ ‫اســتخدام رســمی در می اینــد ممنــوع‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در صــورت وجــود هرگونــه ابهــام در‬ ‫خصــوص نیرو هایــی کــه در مرخصــی‬ ‫اســتعالجی‏‏‪ /‬مرخصــی بــدون حقــوق‏‏‪/‬‬ ‫مامــور بــه ســایر دســتگاه ها و ‪ ...‬می باشــند‪،‬‬ ‫معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع انســانی‬ ‫مرجــع تشــخیص و احــراز شــرایط خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در بخشــنامه صــادر شــده توســط‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه‬ ‫مدیــران عامــل شــرکت ها‪ ،‬موسســات و‬ ‫بانــک تابعــه ایــن ســازمان بــرای تبدیــل‬ ‫وضعیــت اســتخدامی ایثارگــران شــاغل‬ ‫در شــرکت ها‪ ،‬موسســات و بانــک تابعــه‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی امــده اســت‪:‬‬ ‫بــه منظــور ترویــج و تحکیــم فرهنــگ ایثــار‬ ‫و جهــاد و ســاماندهی وضعیــت اســتخدامی‬ ‫جامعــه ایثارگــران معــزز در شــرکت ها‪،‬‬ ‫موسســات و بانــک تابعــه و بــا عنایــت‬ ‫بــه بخشــنامه مشــترک ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی و ســازمان برنامــه و بودجــه‪،‬‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬موسســات و بانــک تابعــه ایــن‬ ‫ســازمان نیــز مشــمول بخشــنامه اخیرالذکــر‬ ‫بــوده و در راســتای اجــرای تکلیــف بنــد‬ ‫“د” تبصــره (‪ )۲۰‬قانــون بودجــه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کل کشــور‪ ،‬نســبت بــه اســتخدام و تبدیــل‬ ‫وضعیــت مشــمولین مــاده (‪ )۲۱‬قانــون‬ ‫جامــع خدمــات رســانی بــه ایثارگــران‬ ‫شــاغل در شــرکت ها‪ ،‬موسســات و بانــک‬ ‫تابعــه بــه رســمی (دائمــی) اقــدام شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت دســتورالعمل اجرایــی‬ ‫اســتخدام و تبدیــل وضعیــت شــاغلین فــوق‬ ‫الذکــر نیــز توســط معاونــت اقتصــادی و‬ ‫ســرمایه گــذاری ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫دستور رییس جمهور به سازمان اداری واستخدامی؛‬ ‫ارائه الیحه ساماندهی کارکنان دولت به مجلس‬ ‫رییــس کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلــس‪ ،‬از دســتور رییــس جمهــور‬ ‫بــه رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫کشــور بــرای ارائــه الیحــه ســاماندهی‬ ‫اســتخدام کارکنــان دولــت بــه مجلــس‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ولــی اســماعیلی‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫خبرگــزاری خانــه ملــت‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫‪ 3‬روز گذشــته مکاتبــه ای بــا رییــس‬ ‫جمهــور بــرای یــاداوری ضــرورت‬ ‫ارائــه الیحــه از ســوی دولــت بــرای‬ ‫ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت‬ ‫داشــته اســت در تشــریح نتیجــه ایــن‬ ‫مکاتبــه‪ ،‬گفــت‪ :‬ابتــدا از رییــس‬ ‫جمهــور تشــکر می کنــم کــه طــی ‪ 3‬روز‬ ‫ایــن نامــه را بررســی کــرده و دســتور‬ ‫الزم را جهــت همــکاری رییــس‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بــا‬ ‫کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی صــادر کــرده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫ایــن اقــدام حساســیت رییــس جمهــور‬ ‫نســبت به موضــوع ســاماندهی اســتخدام‬ ‫کارکنــان دولــت و رفــع تبعیــض در‬ ‫ایــن حــوزه را می رســاند‪ .‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫در متــن ایــن دســتور امــده اســت کــه‬ ‫ضمــن بررســی و ارائــه الیحــه جامــع‬ ‫در جهــت اجــرای عدالــت در جــذب‬ ‫و تغییــر وضعیــت اســتخدامی کارکنــان‬ ‫دولــت بــا کمیســیون محتــرم اجتماعــی‬ ‫همــکاری الزم را معمــول گردانیــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلــس‬ ‫یازدهــم‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن دســتور در‬ ‫حالــی اهمیــت موضــوع ســاماندهی‬ ‫اســتخدام کارکنــان دولــت را نشــان‬ ‫می دهــد کــه پیــش از ایــن رییــس‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در‬ ‫جلســه کمیســیون بــا ارائــه ایــن الیحــه‬ ‫مخالفــت کــرده بــود‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال ایــن دســتور کمیســیون اجتماعــی‬ ‫از طریــق الیحــه دولــت موضــوع‬ ‫ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت‬ ‫را پیگیــری می کنــد کــه قطعــا مشــکل‬ ‫خیــل عظیمــی از جامعــه را حــل‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫برای حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اشتغال ؛‬ ‫اختصاص ‪12‬هزار میلیارد تومان تسهیالت کم بهره‬ ‫کارهــای کارشناســی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه‬ ‫محــض اینکــه مرحلــه ازمایشــی و انجــام‬ ‫مطالعــات کارشناســی تکمیــل شــود‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در سراســر کشــور‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬جــواد اوجــی‬ ‫وزیــر نفــت در جمــع خبرنــگاران اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در هیــچ حــوزه ای مثــل نفــت‬ ‫طرح هــای زودبــازده‪ ،‬کم ریســک و بــا‬ ‫اقتصــاد بــاال وجــود نــدارد و مــا بســته های‬ ‫ســرمایه گذاری متنوعــی را بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه های داخلــی و خارجــی امــاده‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت در خصــوص ظرفیت هــای‬ ‫اشــتغالزایی در طرح هــای نفتــی گفــت‪:‬‬ ‫قانــون بودجــه ‪ 1400‬در تبصــره ‪18‬‬ ‫ظرفیت هــای خوبــی را در اختیــار مــا‬ ‫گذاشــته کــه هــم از ایــن محــل و هــم از‬ ‫محــل تســهیالتی بالــغ بــر ‪12‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان کــه بــه صــورت تســهیالت کــم‬ ‫بهــره و از طریــق بانک هــای تجــاری‬ ‫طــرف قــرارداد پرداخــت خواهــد شــد‬ ‫بتوانیــم حمایــت خوبــی از شــرکت های‬ ‫مختلــف بویــژه شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان و بــه خصــوص شــرکت هایی کــه‬ ‫خواهــان فعالیــت در مناطــق محــروم‬ ‫هســتند انجــام دهیــم تــا طرح هــای‬ ‫متعــددی را در بخش هــای باالدســتی و‬ ‫پایین دســتی کــه بــه زودی فراخــوان ان‬ ‫زده خواهــد شــد فعالیــت کننــد و بــه طــور‬ ‫حتــم اغــاز ایــن فعالیت هــای گســترده‬ ‫اشــتغالزایی های خوبــی را بــه همــراه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت‬ ‫نفــت بــه دنبــال حمایــت از ســاخت‬ ‫داخــل اســت گفــت‪ :‬امــروزه بالــغ بــر ‪5‬‬ ‫هــزار و ‪ 500‬حلقــه چــاه در میادیــن نفتــی‬ ‫و گازی داریــم کــه نزدیــک بــه ‪700‬‬ ‫حلقــه کم بــازده شــده اند و بــه دنبــال‬ ‫ایــن هســتیم کــه بــا اســتفاده از توانمنــدی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی ایــن‬ ‫‪ 700‬حلقــه چــاه کــم بــازده را ارتقــاء تــوان‬ ‫دهیــم و بــا افزایــش تولیــد از ایــن چاه هــا‬ ‫بــدون ســرمایه گذاری هنگفتــی کــه‬ ‫بــرای حفــر چاه هــای جدیــد نیــاز اســت‬ ‫می توانیــم افزایــش تولیــد قابــل توجهــی‬ ‫در میادیــن نفتــی و گازی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه ابتــدای‬ ‫پاییــز امســال دغدغــه بزرگــی در‬ ‫خصــوص میعانــات گازی داشــتیم گفــت‪:‬‬ ‫بالــغ بــر حجــم زیــادی میعانــات گازی‬ ‫روی اب شــناور داشــتیم کــه از انجایــی‬ ‫کــه بــه همــراه تولیــد گاز‪ ،‬میعانــات گازی‬ ‫نیــز تولیــد می شــود حجــم بــاالی ذخیــره‬ ‫میعنــات گازی موجــب دغدغــه شــده بــود‬ ‫کــه در ایــن ســه مــاه گذشــته موفــق شــدیم‬ ‫بــا ابتــکارات کم نظیــری کــه انجــام شــد‬ ‫هــم در زمینــه مصــرف میعانــات گازی در‬ ‫داخــل کشــور و هــم در زمینــه صــادرات‬ ‫ان دســتاورد بزرگــی رقــم بزنیــم و بــا‬ ‫تحقــق ایــن دســتاورد و موفقیــت بــزرگ‬ ‫میعنــات گازی ذخیــره شــده بــه صــورت‬ ‫شــناور روی اب بــه کشــورهای دیگــر‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫اوجــی از افزایــش ارزاوری صنعــت‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی کشــور‬ ‫در ‪ 9‬ماهــه ابتدایــی ســال جــاری خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬هــم در زمینــه صــادرات نفــت‬ ‫و هــم در زمینــه صــادرات گاز و هــم در‬ ‫زمینــه صــادرات فراورده هــای نفتــی و‬ ‫پتروشــیمی در ‪ 9‬ماهــه ابتدایــی امســال‬ ‫بیــش از چنــد برابــر ســال گذشــته رشــد‬ ‫داشــتیم و اتفاقــات خوبــی نیــز در وصــول‬ ‫مطالبــات ارزی رخ داد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص طــرح جدیــد دولــت‬ ‫بــرای توزیــع بنزیــن گفــت‪ :‬در ایــن طــرح‬ ‫هیــچ گونــه تصمیمــی دولــت ســیزدهم‬ ‫بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن نــدارد بلکــه‬ ‫دولــت مصمــم اســت یارانـه ای کــه امــروز‬ ‫بــه خودروهــا می دهیــم را بــه صــورت‬ ‫عادالنــه بیــن همــه مــردم اعــم از کســانی‬ ‫کــه خــودرو دارنــد و کســانی کــه خــودرو‬ ‫ندارنــد تقســیم کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون ‪27‬‬ ‫میلیــون کارت ســوخت فعــال در کشــور‬ ‫داریــم و مردمــی کــه خــودرو دارنــد در‬ ‫قالــب کارت ســوخت از یارانــه ســوخت‬ ‫بهره منــد می شــوند امــا مردمــی کــه‬ ‫خــودرو ندارنــد از ایــن یارانــه بی بهــره‬ ‫هســتند و دولــت بنــا دارد بــا ایــن طــرح‬ ‫کــه در حــال حاضــر کار کارشناســی روی‬ ‫ان صــورت می گیــرد توزیــع بنزیــن و‬ ‫یارانــه ان را عادالنــه کنــد‪.‬‬ ‫اوجــی بــا اشــاره بــه اغــاز ازمایشــی‬ ‫طــرح تخصیــص بنزیــن بــه افــراد بــه‬ ‫جــای خودروهــا در جزیــره کیــش و قشــم‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن طــرح کــه بــه صــورت‬ ‫ازمایشــی شــروع شــده بنزیــن بــا همــان‬ ‫نرخ هــای ‪ 1500‬تومانــی یارانــه ای و ‪3‬‬ ‫هــزار تومانــی ازاد عرضــه می شــود و‬ ‫می بینیــم کــه هیــچ تغییــری در قیمت هــا‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح بــر اســاس‬ ‫داشــتن کارت ملــی بــرای کســانی کــه‬ ‫حداقــل یــک ســال در ایــران اقامــت‬ ‫داشــته باشــند بــه هــر فــرد ‪ 15‬لیتــر بنزیــن‬ ‫‪ 1500‬تومانــی تعلــق می گیــرد کــه هــر‬ ‫فــرد دریافت کننــده می توانــد بنزیــن‬ ‫یارانــه ای خــود را بــه مصــرف برســاند‬ ‫و یــا ان را در ســامانه های مربوطــه کــه‬ ‫اطالع رســانی خواهــد شــد بفروشــد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح هــم‬ ‫اکنــون در مرحلــه ازمایشــی و تکمیــل‬ ‫اوجــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان برنامــه‬ ‫ششــم توســعه مقــرر شــده بــود تولیــد گاز‬ ‫شــیرین کشــور حداقــل بــه یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ 250‬میلیــون متــر مکعــب در روز برســد‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دلیــل عــدم ســرمایه گذاری‬ ‫در چنــد ســال گذشــته هــم اکنــون تولیــد‬ ‫گاز شــیرین کشــور کــه بــه شــبکه تزریــق‬ ‫می شــود بالــغ بــر ‪ 840‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمینــه افزایــش ظرفیــت‬ ‫تولیــد گاز‪ ،‬برنامه ریــزی خوبــی صــورت‬ ‫گرفتــه و بنــا داریــم بــر روی توســعه‬ ‫پــارس شــمالی‪ ،‬تکمیــل فــاز ‪ 11‬پــارس‬ ‫جنوبــی و فعال ســازی پروژه هــا بــر روی‬ ‫میادیــن مشــترک نفتــی و گازی اقدامــات‬ ‫موثــری صــورت دهیــم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در حالیکــه‬ ‫ســردترین روزهــای ســال را ســپری‬ ‫می کنیــم در هیــچ نقطــه کشــور نــه در‬ ‫بخــش خانگــی و نــه در بخــش صنعــت‬ ‫و نیروگاهــی مشــکل تامیــن ســوخت‬ ‫نداریــم و در هیــچ نقطــه کشــور گاز بــا‬ ‫افــت فشــار یــا قطعــی مواجــه نبــوده اســت‪.‬‬ ‫اوجــی افــزود‪ :‬بــا شــروع دولــت شــاهد‬ ‫بودیــم کــه ذخایــر ســوخت مایــع‬ ‫نیروگاه هــا ‪ 25‬درصــد کمتــر از زمــان‬ ‫مشــابه ســال قبــل بــود امــا امــروز نســبت‬ ‫بــه روز مشــابه ســال گذشــته یــک میلیــارد‬ ‫لیتــر بیشــتر ســوخت مایــع در مخــازن‬ ‫نیروگاه هــا ذخیــره شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از اغــاز عملیــات ســواپ گاز بیــن‬ ‫ترکمنســتان و اذربایجــان در هفتــه‬ ‫اینــده خبــر داد و گفــت‪ :‬همــکاران مــا‬ ‫در ایســتگاه میترینــگ ترکمنســتان مســتقر‬ ‫و در حــال انجــام مقدمــات اغــاز ایــن‬ ‫ســواپ گازی هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه وزارت نفت در‬ ‫ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور تعهدات‬ ‫خوبــی را در زمینــه انجــام مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی پذیرفتــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در چند‬ ‫مــاه اخیــر رقــم خوبــی از اعتبــارات نفــت‬ ‫بــرای انجــام پروژه هــای مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی تخصیــص پیــدا کــرده کــه در‬ ‫تاریــخ نفــت کم ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اوجــی بــا بیــان اینکــه مــا هیــچ کاری را در‬ ‫نفــت معطــل انجــام مذاکــرات بــا دیگــر‬ ‫کشــورها نگذاشــته ایم گفــت‪ :‬شــاهد‬ ‫هســتیم کــه هــم در فــروش نفــت خــام‬ ‫و هــم در فــروش فراورده هــای نفتــی‬ ‫و پتروشــیمی توفیقــات خوبــی حاصــل‬ ‫شــده اســت و منتظــر نتیجــه مذاکــرات‬ ‫نبود ه ایــم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫دغدغه ها و نگرانی ها کسب وکارها از‬ ‫طرح صیانت رفع شد‬ ‫وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه اصــاح تعرفــه خطــوط تلفــن ثابــت در‬ ‫مســیر تصویــب اســت امــا هنــوز نهایــی نشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اینترنــت‬ ‫امســال گــران نمی شــود‪.‬‬ ‫عیســی زارع پــور در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه تلــکام ‪ ۱۴۰۰‬در جمــع‬ ‫خبرنــگاران در مــورد تغییــر تعرفــه اینترنــت گفــت‪ :‬مطابــق قانــون‬ ‫مجلــس‪ ،‬امســال قیمــت اینترنــت افزایــش پیــدا نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری حتــی یــک ریــال نیــز قیمــت اینترنــت‬ ‫افزایــش پیــدا نکــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تنهــا در خصــوص هزینــه نگهــداری‬ ‫خطــوط تلفــن ثابــت مطابــق بــا پیشــنهادی کــه مخابــرات ارایــه کــرده‪،‬‬ ‫موضــوع اصــاح تعرفه هــا در دســت بررســی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات گفــت‪ ۳۰ :‬درصــد از خطــوط تلفــن ثابــت ماهانــه هــزار‬ ‫تومــان درامــد دارد و ایــن در حالــی اســت کــه مخابــرات بابــت ایــن‬ ‫خطــوط ماهانــه ‪ ۳۰‬هــزار تومــان هزینــه نگهــداری پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫زارع پــور در مــورد کیفیــت اینترنــت نیــز گفــت‪ :‬در حــال تــاش بــرای‬ ‫افزایــش کیفیــت اینترنــت هســتیم و برنامــه بلندمــدت و میان مدتــی در‬ ‫ایــن زمینــه داریــم‪ .‬وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا شــاهد افزایــش‬ ‫کیفیــت اینترنــت طــی هفته هــای اخیــر نیســتیم؟ گفــت‪ :‬ظــرف یــک‬ ‫هفتــه اتفــاق ویــژه ای نمی افتــد کمــا اینکــه وضعیــت اینترنــت نســبت‬ ‫بــه گذشــته هم اکنــون بهتــر شــده چــرا کــه مــا موفــق شــده ایم مســیر‬ ‫ارتباطــات بین الملــل را کــه بــا قطعــی مواجــه بــود‪ ،‬تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات گفــت‪ :‬بــه هــر حــال ‪ ۱۰‬ســال اســت کــه در کشــور‬ ‫اتفــاق ویــژه ای در حــوزه اینترنــت ثابــت نیفتــاده اســت؛ ایــن موضــوع را‬ ‫می تــوان در مقایســه ارتبــاط اینترنــت ثابــت و موبایــل کامـ ً‬ ‫ا متوجــه شــد‬ ‫و نیــاز بــه توضیــح مــا نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رنکینــگ دنیــا‪ ،‬کشــور مــا در حــوزه اینترنــت ثابــت‬ ‫کشــوری ‪ ۱۴۲‬از ‪ ۱۹۰‬کشــور اســت و اگــر طــی ایــن ســال ها توســعه ای‬ ‫در ایــن بخــش انجــام شــده بــود‪ ،‬ایــن توســعه خــود را در رنکینــگ‬ ‫بین المللــی و حــس مــردم در زمــان اســتفاده نشــان مــی داد‪.‬‬ ‫زارع پــور گفــت‪ :‬بخــش قابــل توجهــی از اعتراضــات کاربــران مربــوط به‬ ‫کیفیــت اینترنــت ثابــت اســت کــه در کشــور توســعه مناســبی پیــدا نکرده‬ ‫و نیــاز نیســت کــه مــا ان را اســتدالل کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دربــاره طــرح حمایــت از حقــوق‬ ‫کاربــران در فضــای مجــازی گفــت‪ :‬مــا نگرانی هــای متخصصــان‬ ‫و کســب وکارهــا را برطــرف کــرده و چارچوب هــای الزم را بــرای‬ ‫شــفاف شــدن فضــا پیش بینــی کردیــم‪ ،‬امــا درنهایــت نماینــدگان‬ ‫مجلــس دربــاره ان تصمیم گیــری می کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص حمایــت از تولیــد داخــل در حوزه ارتباطــات و فناوری‬ ‫اطالعــات نیــز گفــت‪ :‬بهتریــن حمایــت از تولیــد داخــل ایــن اســت کــه‬ ‫بازارســازی و مزیت ســازی بــرای محصــوالت داخلــی صــورت گیــرد‬ ‫تــا تولیدکننــدگان بتواننــد در داخــل کشــور محصوالتشــان را بفروشــند‬ ‫البتــه ایــن محصــوالت بایــد از لحــاظ کیفــی نیــز ارتقــا پیــدا کنــد و‬ ‫قابلیــت رقابــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا در وزارت ارتباطــات در حــال هماهنگــی بــا اپراتورهــا‬ ‫و فعــاالن ایــن حــوزه هســتیم تــا در صــورت نیــاز بــه تجهیــزات‪،‬‬ ‫سیاست هایشــان را بــه ســمت حمایــت از تولیــد داخــل پیــش ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر ارتباطــات‪ ،‬ظرفیت هــای خوبــی در کشــور در حــوزه‬ ‫تولیــد تجهیــزات شــامل تجهیزاتــی از جملــه مــودم‪ ،‬لینک هــای‬ ‫رادیویــی‪ ،‬انتــن‪ ،‬روتــر‪ ،‬ســوئیچ و ســرور وجــود دارد‪ .‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت برخــی از ایــن قطعــات تولیــد خــارج و مونتــاژ باشــد کــه ایــن‬ ‫مســئله طبیعــی اســت و حتــی کشــورهای امریکایــی نیــز از تولیــدات‬ ‫مونتــاژ کشــورهای اســیای جنــوب شــرقی اســتفاده می کننــد‪ .‬زارع پــور‬ ‫در مــورد اخریــن وضعیــت نســل پنجــم ارتباطــات گفــت‪ ۵G :‬نیــاز بــه‬ ‫ســرمایه گذاری و بومی ســازی در برخــی محصــوالت دارد‪ ،‬حرکــت مــا‬ ‫شــروع شــده و امــروز بــا تســت ســرعت ‪ ۸۰۰‬مــگ در نمایشــگاه تلــکام‬ ‫امیدواریــم روزی را شــاهد باشــیم کــه تمامی مــردم چنیــن ســرعتی را‬ ‫تجربــه کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۹۲‬هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی؛‬ ‫میدان های کارافرینی در شهرهای‬ ‫سراسر کشور راه اندازی می شود‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬مقــرر شــد ‪ ۳۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــارات در بخــش هزینــه ای و ‪ ۱۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــرای اشــتغال یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار شــغل اختصــاص‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬دکتــر حج ـت اهلل عبدالملکــی‪ ،‬وزیــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در حاشــیه جلســه شــورای عالــی اشــتغال‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن جلســه حــدود ‪ ۱۴‬مصوبــه داشــتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اشــتغال ثبتــی در ‪ ۶‬ماهــه اول امســال ‪ ۲۰۰‬هــزار و در ســه‬ ‫ماهــه دولــت ســیزدهم ‪ ۲۱۵‬هــزار مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه منابــع مــورد نیــاز بــرای فعالیــت زیســت بــوم‬ ‫ملــی اشــتغال جمهــوری اســامی ایــران بیــان کــرد‪ :‬در ایــن جلســه‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــارات در بخــش هزینــه ای و ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت مصــوب شــد تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــرای‬ ‫اشــتغال یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار شــغل اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در گفتگــوی تلویزیونــی بــا شــبکه‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬هشــت کارگــروه تخصصــی بــرای پیگیــری و رســیدگی‬ ‫مصوبــات شــورای عالــی اشــتغال تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از راه انــدازی میــدان هــای کارافرینــی در سراســر کشــور‬ ‫خبــر داد و اعــام کــرد‪ :‬بــا هماهنگــی وزارت کشــور در هــر شــهر‬ ‫میدانــی بنــام میــدان کارافرینــی نامگــذاری و بــه موضــوع اختصــاص‬ ‫دهیــم؛ در ایــن میــدان هــا مــی تــوان نمایشــگاه هــا و غرفــه هایــی را بــا‬ ‫موضــوع کســب و کارهــای موقــت‪ ،‬محلــی بــرای تجمــع ککارافرینــان‬ ‫و کارفرمایــان‪ ،‬توســعه اشــتغال و فــروش محصــوالت و ‪ ...‬دایــر نمــود‪.‬‬ ‫وی از اجــرای اطلــس الگوهــای اشــتغالزایی کشــور بــا مشــارکت ‪71‬‬ ‫دســتگاه خبــر داد و اعــام کــرد‪ :‬بــا تــاش همــه دســتگاه هــا یــک‬ ‫میلیــون و ‪ 850‬هــزار شــغل تــا پایــان ســال ‪ 1401‬محقــق مــی شــود؛‬ ‫در واقــع یــک میلیــون و ‪ 250‬هــزار شــغل بــرای ســال ‪ 1401‬و ‪600‬‬ ‫هــزار شــغل نیــز بــرای نیمــه دوم ســال ‪ 1400‬پیــش بینــی شــده کــه انتظار‬ ‫داریــم بیــش از ایــن رقــم بتوانیــم اشــتغال در کشــور ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫درنشست شورای هماهنگی موسسات عامل؛‬ ‫موافقت با پرداخت تسهیالت از محل منابع‬ ‫بازپرداختی تسهیالت اشتغال روستایی‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ‪،‬شــورای هماهنگــی موسســات‬ ‫عامــل بــا محــور قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار‬ ‫درمناطــق روســتایی و عشــایری بــا حضــور دکتــر «حجــت اهلل‬ ‫عبدالملکی»وزیــر تعــاون‪،‬کار ورفــاه اجتماعــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وزیرتعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن نشســت‪ ،‬بنــد ‪ ۲‬صورتجلســه‬ ‫دهمیــن نشســت کارگــروه ملــی را مبنــی بــر پرداخــت تســهیالت‪،‬‬ ‫موضــوع قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار روســتایی‬ ‫و عشــایری از محــل منابــع بازپرداخــت بــه طــور دقیــق بررســی کــرد‪.‬‬ ‫«محمــود کریمــی بیرانونــد « سرپرســت معاونــت توســعه کارافرینــی و‬ ‫اشــتغال وزارت تعــاون‪،‬کار ورفــاه اجتماعــی‪ « ،‬روح اهلل خدارحمــی»‬ ‫مدیرعامــل بانــک کشــاورزی‪ »،‬حجــت اهلل مهدیــان» مدیرعامــل بانــک‬ ‫توســعه تعاون‪»،‬نعمــت اهلل رضایــی «مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی‬ ‫امیــد و»ســیداصغر جلیلــی نیــا» معــاون اعتبــاری و بیــن الملــل «پســت‬ ‫بانــک ایــران درایــن نشســت حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫حاضــران بــه پرســش هــای وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در‬ ‫خصــوص قانــون مذکــور پاســخ و گزارشــی از اقدامــات خــود ارائــه‬ ‫دادن ـد ‪.‬‬ ‫«رامیــن اســدی» مدیــر پــروژه هــای ســرمایه گــذاری در برنامــه هــای‬ ‫اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری نیــز در ایــن نشســت گزارشــی‬ ‫از پرداخــت تســهیالت مبنــی بــر قانــون حمایــت از توســعه و ایحــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دکتر نوری وزیر اموزش و پرورش در اولین نشست خبری ؛‬ ‫برنامه جذب و استخدام ‪ 34‬هزار معلم و ساماندهی نیرو در اموزش و پرورش‬ ‫شــده امــا حــق الزحمــه ایــن افــراد داده‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بیمــه ایــن افــراد نیــز کامــل‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش از دریافــت‬ ‫مجــوز اولیــه بــرای اســتخدام بیــش از ‪۳۴‬‬ ‫هــزار نیــرو خبــر داد و گفــت‪ :‬موضــوع‬ ‫ســاماندهی نیــرو در امــوزش و پــرورش‬ ‫بــا حضــور همــه مدیــران شــاخص و دســت‬ ‫انــدرکار در ایــن حــوزه دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬دکتــر‬ ‫یوســف نــوری در نخســتین نشســت‬ ‫ی خــود بــا اصحــاب رســانه‪ ،‬ضمــن‬ ‫خبــر ‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای معلــم‬ ‫و دانــش امــوز و همچنیــن شــهدای دوران‬ ‫دفــاع مقــدس گفــت‪ :‬طبــق ســندتحول‬ ‫بنیادیــن امــوزش و پــرورش‪ ،‬چهــار رکــن‬ ‫مهــم و اساســی بــرای فراینــد تربیــت‬ ‫وجــود دارد کــه خانــواده‪ ،‬حکومــت‪،‬‬ ‫رســانه و نهادهــا و ســازمان های غیردولتــی‬ ‫از جملــه ایــن هاســت‪.‬‬ ‫وی بــر نقــش رســانه هــا در اجــرا و‬ ‫موفقیــت ســند تحــول بنیادیــن امــوزش‬ ‫و پــرورش تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫قــدرت ارتباطــات در همــه زمینــه هــا بــی‬ ‫بدیــل اســت؛ و اگــر بخواهیــم بــرای‬ ‫ســندتحول بنیادیــن گفتمــان ســازی کنیــم‬ ‫و ان را بــه نتیجــه برســانیم‪ ،‬بــی شــک ایــن‬ ‫مهــم بــا همــکاری و مســاعدت رســانه هــا‬ ‫و وســایل ارتبــاط جمعــی میســر مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوری بــا انتقــاد از اینکــه گفتمــان ســازی‬ ‫ســندتحول بنیادیــن در جامعــه شــکل‬ ‫نگرفتــه اســت گفــت امــوزش و پــرورش‬ ‫دســتگاهی اســت کــه بــرای اجــرای برنامــه‬ ‫هایــش نیازمنــد عــزم ملــی اســت کــه یــک‬ ‫بخــش اعظــم ایجــاد ایــن عــزم را رســانه هــا‬ ‫مــی تواننــد دنبــال کننــد و مــا از رســانه هــا‬ ‫مــی خواهیــم مــا را در ایــن زمینــه یــاری‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مجــوز جــذب و اســتخدام‬ ‫‪ 34‬هــزار معلــم گفــت‪ :‬مجــوز اولیــه‬ ‫اســتخدام ایــن تعــداد اخــذ شــده تــا بتوانیــم‬ ‫در مناطــق مــرزی‪ ،‬عشــایری و مناطقــی‬ ‫کــه مدتهاســت بــه علــت عــدم اســتقرار‬ ‫توزیعــی و ترمیمــی دارای مشــکالتی‬ ‫هســتند‪ ،‬بتوانیــم نیــرو جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫نقــش مهــم هنرســتان هــا در ورود دانــش‬ ‫امــوزان بــه بــازارکار‬ ‫نــوری گفــت بــر لــزوم توســعه هنرســتان‬ ‫هــا و مــدارس کار و دانــش اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ : :‬اگــر هنرســتان هــای مــا رشــته‬ ‫هــای کاربــردی و خوبــی داشــته باشــند‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد دانــش امــوزان مــا مــی تواننــد‬ ‫جــذب بــازار کار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش اظهــار کــرد‪ :‬هر‬ ‫چــه بیشــتر امــوزش و پــرورش را تقویــت‬ ‫کنیــم در جامعــه انحــراف هــا کمتــر مــی‬ ‫شــود‪ .‬جامعــه امــوزش و پــرورش بســیار‬ ‫بــزرگ و گســترده اســت‪ .‬همــه بایــد روی‬ ‫ایــن مســاله حساســیت داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا یــاد کــردن از شــهید ســلیمانی و‬ ‫ویژگــی هــای اخالقــی وی پرداخــت و‬ ‫گفــت‪ :‬مدرســه یعنــی کســانی چــون شــهید‬ ‫ســلیمانی؛ ایــن شــهیدان بــر گــردن جامعــه‬ ‫حــق دارنــد و امنیــت امــروز حاصــل تــاش‬ ‫ایــن عزیــزان و شــهدای گرانقــدر ایــران‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تصریــح اینکــه معلــم مقبــول تریــن‬ ‫قشــر کارکنــان دولــت اســت و طــی ســالیان‬ ‫زیــاد ایــن مســاله مشــخص شــده اســت‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬معلــم مهمتریــن عنصــر در‬ ‫ســند تحــول بنیادیــن اســت بایــد بــه او‬ ‫خــوب رســید و او را خــوب دیــد‪ .‬کار‬ ‫مفیــد و موثــر معلمــان باالتــر از ســایر‬ ‫کارکنــان دولــت اســت‪ ،‬امیــدوارم بتوانیــم‬ ‫قــدردان معلمــان باشــیم‪.‬‬ ‫نــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه رتبــه بنــدی‬ ‫معلمــان اظهــار کــرد‪ :‬گفتــه شــده بــود‬ ‫معلــم در رتبه هــای یــک تــا ‪ 5‬قــرار بگیــرد‬ ‫کــه ایــن امــر خیلــی خشــک بــود امــا‬ ‫اکنــون در رتبه هــای مربــی تــا اســتاد معلــم‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره انتصابــات معاونــان و مدیــران‬ ‫خــود بیــان کــرد‪ :‬برنامه هــای تحولــی مــا‬ ‫بــه شــورای معاونــان ارائــه شــده اســت؛‬ ‫در هفتــه جــاری رئیــس مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی منصــوب می شــود و ارتبــاط بــا‬ ‫رســانه ها نیــز شــکل خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫در هفتــه جــاری ‪ ۴‬معــاون معرفــی‬ ‫می شــو ند‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش خبــر داد‬ ‫انتصابــات تعــدادی از اســتان ها و معاونــان‬ ‫انجــام شــده کــه بــه زودی اعــام می شــود‬ ‫و در هفتــه جــاری ‪ ۴‬معــاون معرفــی‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫نــوری دربــاره تعییــن تکلیــف نیروهــای‬ ‫خریــد خدمــات گفــت‪ :‬ســاعت کاری ایــن‬ ‫افــراد از ‪ ۴۴‬ســاعت بــه ‪ ۲۴‬ســاعت تبدیــل‬ ‫وی دربــاره برنامــه خــود پیرامــون جبــران‬ ‫افــت یادگیــری افــزود‪ :‬روش امــوزش‬ ‫ترکیبــی و تلفیقــی در امــوزش و پــرورش‬ ‫پیــاده نشــد؛ ســازمان پژوهــش بایــد‬ ‫بــرای امــوزش ترکیبــی برنامــه داشــته‬ ‫باشــد چراکــه امــوزش مجــازی روش‬ ‫جایگزینــی بــرای امــوزش حضــوری‬ ‫نیســت‪ .‬بایــد بــه معلمــان نیــز بــرای تدریــس‬ ‫و امــوزش ترکیبــی اموزش هــای الزم را‬ ‫ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر پرداختــن بــه موضــوع‬ ‫کارافرینــی و بــازارکار‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه یکــی از اهــداف مهــم مــا پرداختــن‬ ‫بــه موضــوع کارافرینــی و اشــتغال اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد از نظــام تــک ســاحتی عبــور‬ ‫و بــه نظــام تعلیــم و تربیــت چندســاحتی‬ ‫برســیم‪ .‬اگــر رشــته هــای هنرســتان هــا‬ ‫خــوب تعــرف و انتخــاب شــوند مطمئنــا‬ ‫تعــداد بســیاری جــذب بــازار کار مــی‬ ‫شــوند‪ .‬ایجــاد ســواد‪ ،‬نــه ســواد اســمی و‬ ‫عملکــردی بلکــه ســواد چندبعــدی بســیار‬ ‫حائــز اهمیــت اســت و نظــام امــوزش و‬ ‫پــرورش بایــد ایــن هجــرت را داشــته باشــد‬ ‫کــه قطعــا بــرای ان برنامــه داریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه معلــم مهمتریــن عنصــر‬ ‫در پیــاده ســازی تحــول بنیادیــن اســت‬ ‫بایــد او را خــوب دیــد و خــوب بــه او‬ ‫رســیدگی کــرد گفــت‪ :‬طبــق بررســی هــای‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬کار مفیــد معلمیــن در ســالهای‬ ‫گذشــته باالتریــن کار مفیــد در میــان‬ ‫کارمنــدان دولــت بــوده اســت‪ .‬انهــا در‬ ‫دوران کرونــا بســیار خــوب کار کردنــد و‬ ‫بایــد اعــام کنــم بــر دســت انهــا بوســه زده‬ ‫و ان را فــرض مــی دانــم‪.‬‬ ‫ســاماندهی نیــروی انســانی در دســتور کار‬ ‫اســت‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش در بخــش پاســخ‬ ‫بــه ســوال خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ســاماندهی نیــروی انســانی در دســتور‬ ‫کار اســت اظهــار کــرد‪ :‬ایــن موضــوع بــا‬ ‫مشــارکت و حضــور همــه افــراد دارای‬ ‫مســئولیت کــه در ایــن حــوزه کار کــرده‬ ‫انــد در حــال انجــام و پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫نــوری دربــاره مشــکالت معلمــان خریــد‬ ‫خدمــات گفــت‪ :‬ســاعت خریــد خدمــات‬ ‫از ‪ ۲۴‬بــه ‪ ۴۰‬ســاعت تبدیــل شــده اســت‪،‬‬ ‫مــا حــق الزحمــه ان ساعاتشــان را مــی‬ ‫دهیــم کــه بــه انــدازه میانگیــن ســاعت‬ ‫تدریــس یــک فــوق لیســانس ازاد اســت‪.‬‬ ‫بیمــه انهــا را هــم بایــد کامــل بپردازیــم‬ ‫و برقــرار کنیــم کــه از ســوی معاونــت‬ ‫حقوقــی پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره تجمعــات اعتراضــی اخیــر‬ ‫معلمــان نیــز گفــت‪ :‬معلمــان در اســتان‬ ‫هــای مختلــف خواســته صنفــی دارنــد‬ ‫کــه بــه ان هــا ترتیــب اثــر الزم داده نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی کشور ؛‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬دستگاه حقوق کارکنان را اعالم نکردند‬ ‫بــا وجــود هشــدار ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی در رابطــه بــا ورود اطالعــات‬ ‫حقوقــی کارکنــان دســتگاه های اجرایــی‬ ‫بــه ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا بیــش از‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬دســتگاه هنــوز هیــچ اطالعاتــی وارد‬ ‫نکرد ه انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بعــد از انکــه‬ ‫پرداخــت حقــوق کارکنــان در ابان مــاه‬ ‫مشــروط بــه ورود اطالعــات حقــوق و‬ ‫مزایــا بــه ســامانه مربوطــه شــد‪ ،‬ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی مهلــت دو هفتــه ای‬ ‫بــرای دســتگاه هایی تعییــن کــرد کــه‬ ‫هنــوز اطالعــات را وارد و یــا تکمیــل‬ ‫نکــرده بودنــد و بــا ارائــه تعهــد کتبــی‪،‬‬ ‫امــکان پرداخــت حقــوق بــرای انهــا‬ ‫فراهــم می شــد‪.‬‬ ‫در اذرمــاه بــود کــه بــار دیگــر ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی بــا دســتگاه های‬ ‫مربوطــه مکاتبــه و طــی بخشــنامه ای اعــام‬ ‫کــرد کــه حداکثــر تــا ‪ ۱۵‬اذرمــاه بایــد‬ ‫اطالعــات در ســامانه تکمیــل شــده باشــد‬ ‫در غیــر ایــن صــورت پرداختــی بــرای‬ ‫مســئوالن مربوطــه یعنــی باالتریــن مقــام‬ ‫دســتگاه اجرایــی بــه همــراه معاونــان مالــی‬ ‫و اداری یــا معــاون توســعه منابــع انســانی و‬ ‫همچنیــن ذی حســاب صــورت نمی گیــرد‪.‬‬ ‫گــزارش از ســازمان اســتخدامی بــه برنامــه‬ ‫و بودجــه و وزارت اقتصــاد رفــت‬ ‫بررســی های نشــان می دهــد کــه در ‪۲۹‬‬ ‫اذر مــاه‪ ،‬مکاتب ـه ای بیــن لطیفــی‪ -‬رئیــس‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی‪ -‬بــا رئیــس‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه‪ -‬و همچنیــن‬ ‫وزیــر اقتصــاد صــورت گرفتــه و ضمــن‬ ‫ارائــه گــزارش ایــن ســازمان در رابطــه‬ ‫بــا اخریــن وضعیــت ورود اطالعــات بــه‬ ‫ســامانه حقــوق و مزایــا و ســامانه پاکنــا‪،‬‬ ‫لیســت دســتگاه هایی کــه اطالعــات‬ ‫حقــوق و مزایــای خــود را در ســامانه ثبــت‬ ‫یــا تکمیــل نکرده انــد‪ ،‬اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫گــزارش دریافتــی ایســنا در مــورد لیســت‬ ‫ارائــه شــده از ســوی ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی از ایــن حکایــت دارد کــه بیش‬ ‫از ‪ ۱۴۵۰‬دســتگاه در ایــن لیســت وجــود‬ ‫دارد کــه در ســال جــاری اطالعــات وارد‬ ‫شــده انهــا کمتــر از ‪ ۵۰‬درصــد اســت؛ بــه‬ ‫طــوری کــه از ایــن حــدود ‪ ۱۴۵۰‬دســتگاه‬ ‫ثبــت اطالعــات بیــش از ‪ ۱۳۰۰‬دســتگاه‬ ‫صفــر درصــد اســت و هیــچ گزارشــی‬ ‫اعــام نکرده انــد و نزدیــک بــه ‪۱۵۰‬‬ ‫دســتگاه دیگــر نیــز کمتــر از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫ورود اطالعــات داشــته اند‪.‬‬ ‫گرچــه ســامانه ثبــت حقــوق ومزایــا‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۷‬امــکان در ج اطالعــات‬ ‫حقــوق و مزایــا داشــته اســت ولــی ظاهــرا‬ ‫اغلــب ایــن دســتگاه هایی کــه امارشــان‬ ‫در ســال جــاری صفــر اســت پیــش از ایــن‬ ‫هــم ورود اطالعــات نداشــته اند‪.‬‬ ‫برخــی دســتگاه های بــا اطالعــات‬ ‫حقوقــی صفــر‬ ‫در بیــن دســتگاه هاو یــا زیرمجموعه هایــی‬ ‫کــه ورود اطالعــات انهــا صفــر اســت‬ ‫بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد‪ :‬ســازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور ماننــد اداره کل‬ ‫زندان هــا‪ ،‬وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫مثــل اداره هــای کل پــرورش فکــری‬ ‫کــودک و نوجــوان‪ ،‬وزارت ارتباطــات‬ ‫از جملــه ادارات کل ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬وزارت کشــور‪ ،‬کانون وکالی‬ ‫دادگســتری‪ ،‬زیرمجموعــه شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی ماننــد جهــاد دانشــگاهی‬ ‫و موسســه رویــان‪ ،‬زیــر مجموعه هــای‬ ‫وزارت اقتصــاد از جملــه اداره هــای جمــع‬ ‫اوری و فــروش امــوال تملیکــی‪ ،‬اداره کل‬ ‫امــور مالیاتــی‪ ،‬مناطــق ازاد کیــش‪ ،‬قشــم‬ ‫و ارس‪ ،‬شــعب بانــک توســعه صــادرات‪،‬‬ ‫صنــدوق تامیــن خســارت بدنــی‪،‬‬ ‫گمرک هــا‪ ،‬شــعب بانــک مســکن‪ ،‬شــعب‬ ‫بانــک کشــاورزی‪ ،‬وزارت بهداشــت مثــل‬ ‫بیمــه ســامت‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬وزارت تعــان‬ ‫از جملــه مدیریــت تعــاون روســتایی‪،‬‬ ‫ســازمان های دیگــر ماننــد اداره کل راه‬ ‫اهــن‪ ،‬خبرگــزاری جهمــوری اســامی در‬ ‫مراکــز اســتانی‪ ،‬حــج و زیــارت از وزارت‬ ‫ارشــاد‪ ،‬زیرمجموعــه هــای وزارت نفــت‬ ‫ماننــد شــرکت بازرگانــی گاز ایــران و‬ ‫شــرکت های پاالیــش نفــت‪ ،‬زیرمجموعــه‬ ‫هــای وزارت ورزش ماننــد فدراســیون‬ ‫هــای ورزشــی و در ســایر مــوارد‬ ‫شــهرداری هــا‪ ،‬دانشــگاه امــام صــادق(ع)‪،‬‬ ‫شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی‪،‬‬ ‫دبیرخانــه مجلــس خبــرگان و دبیرخانــه‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪.‬‬ ‫حقوق ها طبق وعده واریز نشد؟‬ ‫ثبــت اطالعــات کارکنــان از جملــه حقوق‬ ‫و مزایــای انهــا در ســامانه پاکنــا و حقــوق‬ ‫مزایــا بــر اســاس تکلیــف مــاده ‪ ۲۹‬قانــون‬ ‫برنامــه ششــم توســعه در راســتای شــفاف‬ ‫ســازی پرداخت هــا انجــام می شــود و در‬ ‫قانــون بودجــه در دو ســال اخیــر تاکیــد بــر‬ ‫ایــن بــوده کــه دولــت هــر گونــه پرداخــت‬ ‫حقــوق را بــر اســاس اطالعــات درج شــده‬ ‫در ایــن ســامانه انجــام دهــد و در ســال‬ ‫جــاری نیــز تاکیــد شــده بــود کــه دولــت‬ ‫پرداخــت حقــوق را از خــرداد مــاه بــه‬ ‫شــرط اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس بــا توافــق بیــن ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی‪ ،‬ســازمان برنامــه‬ ‫و بودجــه و همچنیــن وزارت اقتصــاد‬ ‫و دارایــی از ابــان مــاه قــرار بــود کــه‬ ‫پرداخــت هــا مشــروط بــه درج اطالعــات‬ ‫باشــد‪ ،‬اکنــون بــا توجــه بــه لیســتی کــه از‬ ‫ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی بــه دو‬ ‫دســتگاه دیگــر ارائــه شــده اینکــه نســبت‬ ‫بــه توافــق صــورت گرفتــه اقــدام خواهــد‬ ‫شــد و حقــوق مســئوالن مربوطــه یعنــی‬ ‫باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی‪ ،‬معــاون‬ ‫مالــی و ذی حســاب پرداخــت نشــود‪،‬‬ ‫بــه تصمیــم ســازمان برنامــه و بودجــه و‬ ‫وزارت اقتصــاد در اجــرای قانــون بــر‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫رحمانی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫اشتغال جوانان به عنوان اولویت در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مورد توجه قرار گرفته است‬ ‫یــک عضــو کمیســیون برنامــه و‬ ‫بودجــه مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬حــذف یارانــه ســه دهــک‬ ‫بــاالی جامعــه و توجــه بــه اشــتغال‬ ‫جوانــان از جملــه نــکات مثبتــی اســت‬ ‫کــه در الیحــه بودجــه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رجــب رحمانــی در گفــت و گــو بــا‬ ‫ایســنا‪ ،‬دربــاره نقــاط قــوت الیحــه‬ ‫بودجــه پیشــنهادی ســال ‪ ،۱۴۰۱‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬الیحــه بودجــه پیشــنهادی ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نقــاط قــوت خوبــی دارد‪ .‬علــی‬ ‫رغــم وجــود تحریــم هــا و فشــارهایی‬ ‫کــه از ســوی دشــمن بــر کشــور وارد‬ ‫مــی شــود الیحــه بودجــه خوبــی از‬ ‫ســوی دولــت تدویــن و بــه مجلــس‬ ‫ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی از‬ ‫نقــاط قــوت الیحــه حــذف یارانــه ســه‬ ‫دهــک بــاالی جامعــه اســت کــه مــا از‬ ‫دوره هــای قبــل نیــز بــر ایــن موضــوع‬ ‫تاکیــد داشــتیم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن امــر‬ ‫منطقــی نیســت کــه کل جامعــه از یارانــه‬ ‫برخــوردار شــوند‪ .‬مــا حــدود ‪ ۸۴‬میلیــون‬ ‫جمعیــت داریــم کــه حداقــل بخشــی‬ ‫از انــان وضعیــت مالــی خوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫دهــک هــای اول‪ ،‬دوم و ســوم نبایــد‬ ‫از یارانــه برخــوردار شــوند‪ .‬از دیگــر‬ ‫نقــاط قــوت ایــن الیحــه محدودســازی‬ ‫اســتقراض از بانــک هــا اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫انتشــار اوراق نیــز در الیحــه بودجــه‬ ‫ســال اتــی محــدود شــده کــه اقــدام‬ ‫خوبــی اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تاکســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن در الیحــه بودجــه پیشــنهادی‬ ‫بــه بحــث اشــتغال و تامیــن اب‬ ‫کشــاورزی و اب شــرب بــرای روســتا‬ ‫هــا توجــه خوبــی شــده اســت‪ .‬بــه راه‬ ‫انــدازی کارخانجاتــی کــه تعطیــل شــده‬ ‫انــد در الیحــه بودجــه توجــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن بــه موضــوع بهداشــت‬ ‫و درمــان نیــز توجــه خوبــی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رحمانــی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬بحــث‬ ‫اشــتغال جوانــان بــه عنــوان یکــی از‬ ‫اولویــت هــا در ایــن بودجــه مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬امیدواریــم‬ ‫یــک بودجــه قابــل قبولــی در مجلــس‬ ‫بــه تصویــب برســد تــا بخــش عمــده ای‬ ‫از مشــکالت کشــور حــل شــود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیر کل کمیته امداد‪:‬‬ ‫کارافرین نباید از‬ ‫سختی ها دلسرد شود‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد گفــت‪ :‬کارافریــن کســی اســت کــه بتوانــد از‬ ‫ســختی ها عبــور کنــد و مایــوس نشــود‪.‬‬ ‫دکتــر مســعودیان راد در اختیامــه رویــداد بانــوی کارافریــن در قــم بــا‬ ‫تشــکر از برگزارکننــدگان ایــن برنامــه گفــت‪ :‬حضــرت زهــرا(س) یــک‬ ‫کارافریــن بــزرگ بودنــد‪ .‬اگــر فــدک را بشناســید می بینیــد یــک‬ ‫رویــداد کارافرینــی اســت‪ .‬در زندگــی حضــرت زهــرا کــه بنگریــم مــی‬ ‫بینیــم کــه ایشــان در طــی ســال ها توانســتند فــدک را تبدیــل بــه مکانــی‬ ‫پررونــق کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن درس را از مــادر بزرگوارشــان کــه کارافریــن برتــر‬ ‫دوران خــود بــود‪ ،‬اموختنــد‪ .‬هــر شــتر در ان زمــان بــه منزلــه یک کشــتی‬ ‫یــا تریلــی اســت‪ .‬یعنــی حضــرت خدیجــه در ان زمــان دارای یــک نظــام‬ ‫ترابــری بودنــد‪ .‬حضــرت فاطمــه(س) وحضــرت خدیجــه(س) بــه مــا یــاد‬ ‫می دهنــد در تنــگ دســتی و ثــروت نبایــد خــدا را فرامــوش کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر مســعودیان راد گفــت‪ :‬در قــران حقایــق علمــی زیــادی از جملــه‬ ‫گــرد بــودن زمیــن‪ ،‬ســفر بــه کــرات دیگــر و‪ ...‬بیــان شــده اســت‪ .‬قــران‬ ‫مســئله ســفر بــه فضــا را از هــزار و ‪ ۴۰۰‬ســال پیــش در اذهــان را پدیــد‬ ‫اورده اســت‪ .‬در قــران شــرط موقفیــت توانمنــدی ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بایــد بــرای موفقیــت بــه قــران اقتــدا کــرد و یــاد گرفــت و توانمنــد شــد‬ ‫تــا بــه موفقیــت رســید‪ .‬قــران علــم فشــرده و تکنولــوژی برتــر را عامــل‬ ‫پیشــرفت دانســته اســت‪ .‬رهنمودهــای قرانــی بهتریــن امــوزه بــرای‬ ‫رویدادهــای کارافرینــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــت مهــم مراکــز دانشــگاهی را جدایــی علــم از عمــل و تئــوری از‬ ‫اجــرا و پایان نامه هایــی بــدون مســئله محــوری و نمایشــی توصــف کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬امــروز مشــکالت جامعــه را از پــا در مـی اورد امــا نکتــه اصلــی‬ ‫دغدغــه منــدی اســت کــه در جامعــه کــم اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خیــل عمــده ای از کشــاورزان و بیســواد و خیــل غظیمــی‬ ‫فــارغ التحصیــل بیــکار داریــم‪ .‬امــروزه نوجــوان را از فضــای کار جــدا‬ ‫می کنیــم و فــارغ التحصیــان بیــکار تربیــت می شــوند‪ .‬ســازکارهای‬ ‫کمیتــه امــداد در گذشــته بیشــتر بــرای دانــش امــوزان بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــروز مددکارانمــان بایــد بــه قشــر دانشــجو توجــه کننــد‪ .‬بایــد بــا توجــه‬ ‫بــه تغییــرات در بافــت مددجویی مــان کــه شــامل تخصصــی کــردن‬ ‫مــدد جویــی و بخشــی بــا نــام دانشــجویی و مشــاغل دانــش بنیــان اســت‬ ‫فعالیــت هــای جدیــد تعریــف کنیــم‪.‬‬ ‫مســعودیان اظهارکــرد‪ :‬بایــد در بخــش شــناخت ظرفیت هــا کار کنیــم‪.‬‬ ‫قــم قطــب دامــداری کشــور اســت و طبیعــی اســت در ایــن اســتان بایــد‬ ‫روی مباحثــی چــون اصــاح نــژاد دام و علــم ژنیتــک کار کنیــم‪ .‬بایــد‬ ‫بتوانیــم حــرف اول را در ایــن حــوزه بزنیــم‪ .‬مــی بایســت در ترکیــب‬ ‫فراورده هــای دامــداری و اصــاح نــژاد کشــاورزی و سیســتم ابیــاری‬ ‫خــاق و مبتکــر باشــیم‪ .‬دانشــجویان مــا بایــد بــه دنبــال رویدادهــای‬ ‫جدیــد کارافرینــی بــا توجــه بــه مزیت هــای اشــتغال و ظرفیت هــا و‬ ‫بــرای حــل دغدغه هــا باشــند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اســتان مــا فرهنگــی اســت‪ .‬رویدادهایــش تیــز بایــد‬ ‫فرهنــگ محــور باشــند‪ .‬بایــد تهاجماتــی کــه علیــه ماســت را جــواب‬ ‫بگوییــم‪ .‬طــراح مــا بایــد در احیــای ســنت های فرهنگــی و دینــی مــا‬ ‫تــاش کنــد و خــاق باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارافرینــان مــا مشــکالت زیــادی دارنــد‪ .‬از دل ســختی ها‬ ‫زیبایی هــا را می افرینــد‪ .‬علــی رغــم تجریه هــای سختشــان امــروز‬ ‫خالــق زیبایی هــا هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد گفــت‪ :‬کارافریــن برتــر بایــد دارای قــدرت‬ ‫عبــور از موانــع و مقابلــه بــا یــاس را داشــته باشــد‪ .‬عــزت و کرامــت‬ ‫خــودش را حفــظ کنــد‪ .‬اختتامیــه مــا یــک اغــاز بــرای حرکــت تحولــی‬ ‫رویدادهــای کارافرینــی اســت‪ .‬بایــد تونــل همــکاری بیــن ســازمان ها‬ ‫صــورت گیــرد تــا از اســتعداد جوانمانمــان بهــره ببریــم‪ .‬شــرایط اشــتغال‬ ‫و ازدواج در جامعــه افزایــش و طــاق و تجــرد کاهــش یابــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫ادامه رشد معامالت بورس؛‬ ‫روزهای ارام معامالت بورس‬ ‫در هفته نخست زمستان‬ ‫شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار تهــران در معامــات هفتــه ای کــه‬ ‫گذشــت در ادامــه رشــد معامــات بــورس در هفتــه پایانــی بــر مــدار‬ ‫صعــودی باقــی مانــد و بــا قــرار گرفتــن در ارتفــاع یـک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار‬ ‫واحــدی بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز پنجشــنبه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا‪ ،‬شــاخص کل بــورس‬ ‫اوراق بهــادار تهــران در پایــان معامــات هفتـه ای کــه گذشــت (چهارشــنبه‪-‬‬ ‫هشــتم دی) بــا ‪ ۳۸‬هــزار واحــد افزایــش نســبت بــه هفتــه قبــل‪ ،‬بــه عــدد یـک ‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار واحــد رســید؛ بــر ایــن اســاس رشــد شــاخص کل در‬ ‫هفتــه جــاری معــادل ‪ ۲.۷‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫شــاخص کل در پایــان روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته (یکــم دی مــاه) در‬ ‫حالــی بــا رقــم یــک میلیــون و ‪ ۳۵۹‬هــزار واحــد بــه معامــات خــود پایــان‬ ‫ک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار واحــد‬ ‫داد کــه ایــن رقــم در (هشــتم دی مــاه) بــه یـ ‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫شــاخص کل (هــم وزن) در پایــان هفتــه گذشــته ‪ ۳۵۷‬هــزار و ‪ ۷۶۴‬واحــد‬ ‫بــود کــه در هفتــه جــاری ایــن عــدد بــه ‪ ۳۶۸‬هــزار و ‪ ۹۹‬واحــد و شــاخص‬ ‫قیمــت (هــم وزن) از ‪ ۲۲۵‬هــزار و ‪ ۳۵‬واحــد بــه عــدد ‪ ۲۳۱‬هــزار و ‪۴۹۵‬‬ ‫واحــد رســید‪.‬‬ ‫در پنــج روز معامالتــی ایــن هفتــه بــورس‪ ،‬نمادهــای شــرکت ســرمایه گذاری‬ ‫تامیــن اجتماعــی (شســتا)‪ ،‬ملــی صنایــع مــس ایــران (فملــی)‪ ،‬گــروه دارویــی‬ ‫برکــت (برکــت)‪ ،‬ســایپا (خســاپا)‪ ،‬فــوالد مبارکــه اصفهــان (فــوالد) و‬ ‫پاالیــش نفــت بندرعبــاس (شــبندر) در گــروه نمادهــای پُــر تراکنــش قــرار‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫در هفتـه ای کــه گذشــت محصــوالت چوبــی‪ ،‬پیمانــکاری صنعتــی‪ ،‬کاشــی‬ ‫و ســرامیک‪ ،‬فنــی و مهندســی‪ ،‬فراورده هــای نفتــی‪ ،‬رایانــه‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫هنــری‪ ،‬ســرگرمی و خالقانــه‪ ،‬قنــد و شــکر‪ ،‬محصــوالت کامپیوتــری‪،‬‬ ‫الکترونیکــی و نــوری‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬اســتخراج کانه هــای فلــزی‪ ،‬اســتخراج‬ ‫زغــال ســنگ‪ ،‬حمــل و نقــل انبــارداری و ارتباطــات‪ ،‬ســایر واســطه گری های‬ ‫مالــی‪ ،‬خــودرو و قطعــات‪ ،‬ســیمان‪ ،‬اهــک و گــچ‪ ،‬چندرشــته ای صنعتــی‪،‬‬ ‫فلــزات اساســی‪ ،‬چــاپ‪ ،‬اســتخراج نفــت‪ ،‬گاز جــز اکتشــافات‪ ،‬بانــک هــا‬ ‫و موسســات اعتبــاری‪ ،‬دســتگاه های برقــی‪ ،‬عرضــه بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخــار و‬ ‫اب گــرم‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬زراعــت و خدمــات وابســته‪ ،‬محصــوالت چرمــی‪،‬‬ ‫کانــی غیرفلــزی‪ ،‬ســرمایه گذاری ها‪ ،‬منســوجات‪ ،‬الســتیک و پالســتیک‪،‬‬ ‫خرده فروشــی‪ ،‬ماشــین االت و تجهیــزات‪ ،‬دارویــی‪ ،‬فعالیــت هــای کمکــی‬ ‫بــه نهادهــای مالــی واســط‪ ،‬محصــوالت فلــزی و صنایــع غذایــی بـ ه جــز قنــد‬ ‫و شــکر جــزو صنعــت مثبــت بــازار بــود‪.‬‬ ‫در مقابــل بیمــه و بازنشســتگی‪ ،‬هتــل و رســتوران‪ ،‬محصــوالت کاغــذی‪،‬‬ ‫ســایر حمــل و نقــل‪ ،‬اســتخراج ســایر معــادن‪ ،‬انبوه ســازی امــاک و‬ ‫مســتغالت‪ ،‬اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬فعالیــت مهندســی‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل‪،‬‬ ‫واســطه گری های مالــی و پولــی و وســایل ارتباطــی از جملــه صنایعــی‬ ‫بودنــد کــه بازدهــی منفــی را در بــازار ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫نمــاد قنــد نیشــابور (قنیشــا)‪ ،‬خدمــات کشــاورزی (تکشــا)‪ ،‬نصیــر ماشــین‬ ‫(خنصیــر)‪ ،‬حمــل و نقــل بیــن المللــی خلیــج فــارس (حفــارس)‪ ،‬ایــران‬ ‫دارو (دیــران)‪ ،‬خدمــات انفورماتیــک (رانفــور)‪ ،‬ســایپا دیــزل (خــکاوه)‪،‬‬ ‫ســپنتا (فپنتــا)‪ ،‬شــیر پاســتوریزه پــگاه گیــان (غگیــا)‪ ،‬گشــترس صنایــع‬ ‫روی ایرانیــان (فگســتر)‪ ،‬توکاریــل (توریــل)‪ ،‬نــورد الومینیــوم (فنــوال)‪،‬‬ ‫شــرکت ســرمایه گــذاری کارکنــان صنعــت بــرق زنجــان و قزویــن (وبــرق)‪،‬‬ ‫جــام دارو (فجــام)‪ ،‬قنــد اصفهــان (قصفهــا)‪ ،‬صنایــع چــوب خــزر کاســپین‬ ‫(چخــزر)‪ ،‬زامیــاد (خزامیــا)‪ ،‬ایــران خــودرو دیــزل (خــاور)‪ ،‬محورســازان‬ ‫(خوســاز)‪ ،‬کاشــی تکســرام (تکــرام)‪ ،‬دنــا افریــن فــدک (گدنــا)‪ ،‬فیبــر ایران‬ ‫(چفیبــر)‪ ،‬الکتریــک خــودرو شــرق (خشــرق)‪ ،‬صنایــع تجهیــزات نفــت‬ ‫(فنفــت)‪ ،‬کمــک فنــر ایندامیــن (خکمــک)‪ ،‬صنعتــی دریایــی (خصــدرا)‪،‬‬ ‫ســرما افریــن (لســرما)‪ ،‬مرجــان کار (کمرجــان)‪ ،‬صنایــع بهداشــتی‬ ‫ســاینا (ســاینا)‪ ،‬ســرامیک اردکان (کســرا)‪ ،‬کاشــی ســینا (کســاوه)‪ ،‬پــگاه‬ ‫اذربایجــان شــرقی (غپــاذر)‪ ،‬کابــل البــرز (بالبــر)‪ ،‬شــیر پاســتوریزه پــگاه‬ ‫گلپایــگان (غگلپــا)‪ ،‬لیزینــگ اریادانــا (والنــا)‪ ،‬قنــد مرودشــت (قمــرو)‪،‬‬ ‫تــوکا رنــگ فــوالد ســپاهان (شــتوکا)‪ ،‬کاشــی حافــظ (کحافــظ)‪،‬‬ ‫پالســکو کار ســایپا (پالســک)‪ ،‬نــورد قطعــات فــوالدی (فنــورد)‪ ،‬ســیمان‬ ‫صوفیــان (ســصوفی)‪ ،‬کاشــی ســعدی (کســعدی)‪ ،‬دارویــی ره اورد تامیــن‬ ‫(درهــاور)‪ ،‬لیســه نمونــه (تلیســه) و کشــاورزی و دامپــروری بینالــود (زبینــا)‬ ‫در شــمار مثبت تریــن نمادهــای بــازار بودنــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫قانون کار‪ ،‬فصل یازدهم ‪:‬‬ ‫جرائم و مجازاتها‬ ‫مــاده‪ -171‬متخلفــان از تکالیــف مقــرر در ایــن‬ ‫قانــون ‪ ،‬حســب مــورد ‪ ،‬مطابــق مــواد اتــی بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط و امکانــات خاطــی و مراتــب‬ ‫جــرم بــه مجــازات حبــس یــا جریمــه نقــدی و‬ ‫یــا هــر دو محکــوم خواهنــد شــد‪ .‬در صورتیکــه‬ ‫تخلــف از انجــام تکالیــف قانونــی ســبب وقــوع‬ ‫حادث ـه ای گــردد کــه منجــر بــه عوارضــی ماننــد‬ ‫نقــص عضــو و یــا فــوت کارگــر شــود ‪ ،‬دادگاه‬ ‫مکلــف اســت عــاوه بــر مجازاتهــای منــدرج در‬ ‫ایــن فصــل ‪ ،‬نســبت بــه ایــن مــوارد طبــق قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف نمایــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -172‬کار اجبــاری بــا توجــه بــه مــاده ‪ 6‬ایــن‬ ‫قانــون بــه هــر شــکل ممنــوع اســت و متخلــف‬ ‫عــاوه بــر پرداخــت اجــرت المثــل کار انجــام‬ ‫یافتــه و جبــران خســارت بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫و امکانــات خاطــی و مراتــب جــرم بــه حبــس از‬ ‫‪ 91‬روز تــا یکســال و یــا جریمــه نقــدی معــادل‬ ‫‪ 50‬تــا‪ 200‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬هــرگاه چنــد نفــر بــه اتفــاق یــا‬ ‫از طرفیــن یــک موسســه ‪ ،‬شــخصی را بــه کار‬ ‫اجبــاری بگمارنــد ‪ ،‬هــر یــک از متخلفــان بــه‬ ‫مجازاتهــای فــوق محکــوم و مشــترکا» مســئول‬ ‫پرداخــت اجــرت المثــل خواهنــد بــود مگــر‬ ‫انکــه مســبب اقــوی از مباشــر باشــد‪ ،‬کــه در ایــن‬ ‫صــورت مســبب شخصا»مســئول اســت ‪.‬‬ ‫تبصــره‪ -‬چنانچــه چنــد نفــر بــه طــور جمعــی‬ ‫بــه کار اجبــاری گمــارده شــوند ‪ ،‬متخلــف یــا‬ ‫متخلفیــن عــاوه بــر پرداخــت اجــرت المثــل بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط و امکانــات خاطــی و مراتــب‬ ‫جــرم بــه حداکثــر مجــازات مذکــور در ایــن مــاده‬ ‫محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -173‬متخلفــان از هــر یــک از مــوارد‬ ‫مذکــور در مــواد ‪-154-153-152-151-149‬‬ ‫‪ 155‬و قســمت دوم مــاده ‪ ، 78‬عــاوه بــر رفــع‬ ‫تخلــف در مهلتــی کــه دادگاه بــا کســب نظــر‬ ‫نماینــده وزارت کار و امــور اجتماعــی تعییــن‬ ‫خواهــد کــرد ‪ ،‬بــا توجــه بــه تعــداد کارگــران‬ ‫و حجــم کارگاه‪ ،‬در کارگاههــای کمتــر از‪100‬‬ ‫نفــر بــرای هــر بــار تخلــف بــه پرداخــت جریمــه‬ ‫نقــدی از هفتــاد تــا یکصــد و پنجــاه برابــر حداقــل‬ ‫مــزد روزانــه رســمی یــک کارگــر در تاریــخ‬ ‫صــدور حکــم محکــوم خواهنــد شــد و بــه ازای‬ ‫هــر صــد نفــر کارگــر اضافــی در کارگاه‪10 ،‬‬ ‫برابــر حداقــل مــزد بــه حداکثــر جریمــه مذکــور‬ ‫اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -174‬متخلفــان از هــر یــک از مــوارد‬ ‫مذکــور در مــواد ‪ 59-45-38‬و تبصــره مــاده ‪41‬‬ ‫بــرای هــر مــورد تخلــف حســب مــورد عــاوه بــر‬ ‫رفــع تخلــف بــا تادیــه حقــوق کارگــر و بــا هــر‬ ‫دو در مهلتــی کــه دادگاه بــا کســب نظــر نماینــده‬ ‫وزارت کار و امــور اجتماعــی تعییــن خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬بــه ازای هــر کارگــر بــه ترتیــب ذیــل‬ ‫محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــرای تــا‪ 10‬نفــر ‪ 70‬تــا‪ 50‬برابــر حداقــل مــزد‬ ‫روزانــه یــک کارگــر‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــرای تــا‪ 100‬نفــر نســبت بــه مــازاد ‪ 10‬نفــر ‪50‬‬ ‫تــا ‪ 100‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک کارگر‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــرای باالتــر از‪ 100‬نفــر نســبت بــه مــازاد‬ ‫‪ 100‬نفــر ‪ 2‬تــا ‪ 5‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک‬ ‫کارگــر‪.‬‬ ‫مــاده‪ -175‬متخلفــان از هــر یــک از مــوارد‬ ‫مذکــور در مــواد ‪ ( 78‬قســمت اول)‪-81-80-‬‬ ‫‪ 82‬و ‪ 92‬بــرای هــر مــورد تخلــف حســب مــورد‬ ‫عــاوه بــر رفــع تخلــف بــا تادیــه حقــوق کارگــر‬ ‫و بــا هــر دو مهلتــی کــه دادگاه بــا کســب نظــر‬ ‫نماینــده وزارت کار و امــور اجتماعــی تعییــن‬ ‫خواهــد کــرد بــه ازای هــر کارگــر بــه ترتیــب‬ ‫ذیــل محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــرای تــا‪ 10‬نفــر‪ 30،‬تــا‪ 100‬برابــر حداقــل‬ ‫مــزد روزانــه یــک کارگــر‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــرای تــا‪ 100‬نفــر نســبت بــه مــازاد ‪ 10‬نفــر‪5 ،‬‬ ‫تــا ‪ 10‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک کارگــر‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــرای باالتــر از‪ 100‬نفــر نســبت بــه مــازاد‪100‬‬ ‫نفــر‪ 2 -‬تــا ‪ 5‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک‬ ‫کارگــر‪ .‬در صــورت تکــرار تخلــف ‪ ،‬متخلفــان‬ ‫مذکــور بــه ‪ 1/1‬تــا ‪ 1/5‬برابــر حداکثــر جرایــم‬ ‫نقــدی فــوق و یــا بــه حبــس از ‪ 91‬روز تــا ‪120‬‬ ‫روز محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -176‬متخلفــان از هــر یــک از مــوارد‬ ‫مذکــور در مــواد ‪84-83-79-77-75-61-52‬‬ ‫و‪ 91‬بــرای هــر مــورد تخلــف حســب مــورد‬ ‫عــاوه بــر رفــع تخلــف یــا تادیــه حقــوق کارگــر‬ ‫و یــا هــر دو در مهلتــی کــه دادگاه بــا کســب نظــر‬ ‫نماینــده وزارت کار و امــور اجتماعــی تعییــن‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬بــه ازای هــر کارگــر بــه ترتیــب‬ ‫ذیــل محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــرای تــا ‪ 10‬نفــر‪ 200 ،‬تــا‪ 500‬برابــر حداقــل‬ ‫مــزد روزانــه یــک کارگــر‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــرای تــا‪ 100‬نفــر نســبت بــه مــازاد ‪ 10‬نفــر‪،‬‬ ‫‪ 20‬تــا ‪ 50‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک‬ ‫کارگــر‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــرای باالتــر از ‪ 100‬نفــر نســبت بــه مــازاد‬ ‫‪ 100‬نفــر‪ 10 ،‬تــا‪ 20‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه‬ ‫یــک کارگــر‪.‬‬ ‫در صــورت تکــرار تخلــف ‪ ،‬متخلفــان مذکــور‬ ‫بــه حبــس از ‪ 91‬روز تــا‪ 180‬روز محکــوم‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -177‬متخلفــان از هــر یــک از مــوارد‬ ‫مذکــور در مــوارد ‪ ( 87،89‬قســمت اول مــاده) و‬ ‫‪ 90‬بــرای هــر مــورد تخلــف حســب مــورد عــاوه‬ ‫بــر رفــع تخلــف بــه تادیــه حقــوق کارگــر و یــا‬ ‫هــر دو در مهلتــی کــه دادگاه بــا کســب نظــر‬ ‫نماینــده وزارت کار و امــور اجتماعــی تعییــن‬ ‫خواهــد کــرد ‪ ،‬بــه حبــس از ‪ 91‬روز تــا ‪ 120‬روز‬ ‫و یــا جریمــه نقــدی بــه ترتیــب ذیــل محکــوم‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬در کارگاههــای تــا‪ 10‬نفــر ‪ 300 ،‬تــا ‪600‬‬ ‫برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک کارگــر‪.‬‬ ‫‪ -2‬در کارگاههــای ‪ 11‬تــا‪ 100‬نفــر‪ 500 ،‬تا‪1000‬‬ ‫برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک کارگــر‪.‬‬ ‫‪ -3‬در کارگاهــای ‪ 1000‬نفــر بــه بــاال ‪ 800 ،‬تــا‬ ‫‪ 1500‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه یــک کارگــر‪.‬‬ ‫در صــورت تکــرار تخلــف ‪ ،‬متخلفــان بــه حبــس‬ ‫از ‪ 121‬روز تــا‪ 180‬روز محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -178‬هــر کــس ‪ ،‬شــخص یــا اشــخاص را‬ ‫بــا اجبــار و تهدیــد وادار بــه قبــول عضویــت در‬ ‫تشــکلهای کارگــری یــا کارفرمایــی نمایــد‪ .‬یــا‬ ‫مانــع از عضویــت انهــا در تشــکلهای مذکــور‬ ‫گــردد و نیــز چنانچــه از ایجــاد تشــکلهای قانونــی‬ ‫و انجــام وظایــف قانونــی انهــا جلوگیــری نمایــد ‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرائط و امکانــات خاطــی و مراتــب‬ ‫جــرم بــه جریمــه نقــدی از ‪ 20‬تــا ‪ 100‬برابــر‬ ‫حداقــل مــزد روزانــه‬ ‫کارگــر در تاریــخ صــدور حکــم یــا حبــس از‬ ‫‪ 91‬روز تــا‪ 120‬روز و یــا هــر دو محکــوم خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -179‬کارفرمایــان یــا کســانی کــه مانــع‬ ‫ورود و انجــام وظیفــه بازرســان کار و مامــوران‬ ‫بهداشــت کار بــه کارگاههــای مشــمول ایــن‬ ‫قانــون گردنــد یــا از دادن اطالعــات و مــدارک‬ ‫الزم بــه ایشــان خــودداری کننــد‪ .‬در هــر مــورد‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط و امکانــات خاطــی بــه‬ ‫پرداخــت جریمــه نقــدی از ‪ 100‬تــا ‪ 300‬برابــر‬ ‫حداقــل مــزد روزانــه کارگــر پــس از قطعیــت‬ ‫حکــم و در صــورت تکــرار بــه حبــس از ‪ 91‬روز‬ ‫تــا‪ 120‬روز محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -180‬کارفرمایانــی کــه بــر خــاف مفــاد‬ ‫مــاده ‪ 159‬ایــن قانــون از اجــرای بموقــع اراء‬ ‫قطعــی و الزم االجــرا مراجــع حــل اختــاف ایــن‬ ‫قانــون خــودداری نماینــد ‪ ،‬عــاوه بر اجــرای اراء‬ ‫مذکــور‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط و امکانــات خاطــی‬ ‫بــه جریمــه نقــدی از‪ 20‬تــا‪ 200‬برابــر حداقــل مــزد‬ ‫روزانــه کارگــر محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -181‬کارفرمایانــی کــه اتبــاع بیگانــه را کــه‬ ‫فاقــد پروانــه کارنــد و یــا مــدت اعتبــار پروانــه‬ ‫کارشــان منقضــی شــده اســت ‪ ،‬بــه کار گمارنــد‬ ‫و یــا اتبــاع بیگانــه را در کاری غیــر از انچــه در‬ ‫پروانــه کار انهــا قیــد شــده اســت بپذیرنــد و یــا‬ ‫در مــواردی کــه رابطــه اســتخدامی تبعــه بیگانــه‬ ‫بــا کارفرمــا قطــع مــی گــردد مراتــب را بــه وزارت‬ ‫کار و امــور اجتماعــی اعــام ننماینــد‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط و امکانــات خاطــی و مراتــب جــرم بــه‬ ‫مجــازات حبــس از ‪ 91‬روز تــا ‪ 180‬روز محکــوم‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -182‬کارفرمایانــی کــه بــر خــاف‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 192‬ایــن قانــون از تســلیم امــار و‬ ‫اطالعــات مقــرر بــه وزارت کار و امــور اجتماعــی‬ ‫خــودداری نماینــد ‪ ،‬عــاوه بــر الــزام بــه ارائــه‬ ‫امــار و اطالعــات مــورد نیــاز وزارت کار و امــور‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬در هــر مــورد بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫و امکانــات خاطــی و مراتــب جــرم بــه جریمــه‬ ‫نقــدی از ‪ 50‬تــا‪ 250‬برابــر حداقــل مــزد روزانــه‬ ‫کارگــر محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -183‬کارفرمایانــی کــه بــر خــاف مفــاد‬ ‫مــاده ‪ 148‬ایــن قانــون از بیمــه نمــودن کارگــران‬ ‫خــود خــودداری نماینــد‪ ،‬عــاوه بــر تادیــه کلیــه‬ ‫حقــوق متعلــق بــه کارگــر (ســهم کارفرمــا) بــا‬ ‫توجــه بــه شــرائط و امکانــات خاطــی و مراتــب‬ ‫جــرم بــه جریمــه نقــدی معــادل دو تــا ده برابــر‬ ‫حــق بیمــه مربوطــه محکــوم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -184‬در کلیــه مــواردی کــه تخلــف از ناحیه‬ ‫اشــخاص حقوقــی باشــد ‪ ،‬اجــرت المثــل کار‬ ‫انجــام شــده و طلــب و خســارت بایــد از امــوال‬ ‫شــخص حقوقــی پرداخــت شــود ‪ ،‬ولی مســئولیت‬ ‫جزائــی اعــم از حبــس ‪ ،‬جریمــه نقــدی و یــا هــر‬ ‫دو حالــت متوجــه مدیــر عامــل یــا مدیــر مســئول‬ ‫شــخصیت حقوقــی اســت کــه تخلــف بــه دســتور‬ ‫او انجــام گرفتــه اســت و کیفــر دربــاره مســئولین‬ ‫مذکــور اجــراء خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -185‬رســیدگی بــه جرائــم مذکــور در مــواد‬ ‫‪ 171‬تــا ‪ 184‬در صالحیــت دادگاههــای کیفــری‬ ‫دادگســتری اســت ‪ ،‬رســیدگی مذکور در دادســرا‬ ‫و دادگاه خــارج از نوبــت بعمــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫مــاده‪ -186‬جرایــم نقــدی مقــرر در ایــن قانــون‬ ‫بــه حســاب مخصوصــی در بانــک واریــز خواهــد‬ ‫شــد و ایــن وجــوه تحــت نظــر وزیــر کار و‬ ‫امــور اجتماعــی بــه موجــب ائیــن نامــه ای کــه‬ ‫بــه تصویــب هیــات وزیــران مــی رســد ‪ ،‬جهــت‬ ‫امــور رفاهــی ‪ ،‬اموزشــی و فرهنگــی کارگــران‬ ‫بــه مصــرف خواهــد رســید‪.‬‬ صفحه 8 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫همزمان با برگزاری نمایشگاه تله کام ‪ ۱۴۰۰‬؛‬ ‫همایش تخصصی تاثیر ‪ ۵G‬بر فناوری اطالعات و کس ب وکارهای دیجیتال برگزار شد‬ ‫ایرانســل‪ ،‬رکــورددار ســرعت اینترنــت‬ ‫و اولیــن ارائه دهنــدۀ نســل پنــج‬ ‫تلفن همــراه (‪ )5G‬در ایــران‪ ،‬در ایــن‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی‪ ،‬جدیدتریــن‬ ‫محصــوالت و خدمــات خــود در حــوزۀ‬ ‫زندگــی دیجیتــال‪ ،‬ایجــاد زنجیــرۀ‬ ‫خدمــات دیجیتــال بــرای توانمندســازی‬ ‫کســب وکارهای نوپــا از جملــه‬ ‫سوپراپلیکیشــن ایرانســل مــن‪ ،‬بــازار‬ ‫دیجیتــال تبــادل ‪ API‬یلوهــاب (‪Y’ello‬‬ ‫‪ ،)Hub‬راهــکار دیجیتــال خدمــات‬ ‫تبلیغاتــی یلوادوایــز (‪،)Y’ello Adwise‬‬ ‫پلتفــرم امــوزش انالیــن داناپــاس و نیــز‬ ‫راهکارهــای هوشــمند مبتنــی بــر کالن داده‬ ‫را عرضــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه تل ـه کام‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬نخســتین همایــش تخصصــی‬ ‫«تاثیــرات نســل پنجــم موبایــل (‪ )5G‬بــر‬ ‫فناوری اطالعــات و کســب وکارهای‬ ‫دیجیتــال»‪ ،‬توســط ایرانســل برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از اقتصــاد انالیــن‪،‬‬ ‫ایــن همایــش تخصصــی‪ ،‬امــروز جمعــه‬ ‫‪ ۳‬دی ‪ ،۱۴۰۰‬از ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح تــا‬ ‫‪ ،۱۲‬توســط اکادمــی ایرانســل‪ ،‬بــا‬ ‫هــدف تبییــن تاثیــر ‪ 5G‬در صنایــع‬ ‫کاربــردی و تجــارت دیجیتــال و حــول‬ ‫ســه محــور «تحــول دیجیتــال از رویــا‬ ‫تــا واقعیــت»‪ ،5G« ،‬پیشــرانی قدرتمنــد‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات اینترنــت اشــیا» و‬ ‫«نقــش شــبکه های ‪ 5G‬در اقتصــاد و‬ ‫کســب وکار»‪ ،‬در ســالن همایــش شــمارۀ‬ ‫یــک نمایشــگاه بین المللــی تهــران‪،‬‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش‪ ،‬ازاد روانشــید‪ ،‬مــدرس‬ ‫اکادمــی ایرانســل‪ ،‬طــی ســخنانی بــا‬ ‫موضــوع «تحــول دیجیتــال از رویــا تــا‬ ‫واقعیــت»‪ ،‬بــا اشــاره بــه ویژگی هــای نســل‬ ‫پنــج تلفن همــراه کــه ان را از نســل های‬ ‫قبلــی متفــاوت می کنــد‪ ،‬مهمتریــن‬ ‫کاربســت های ‪ 5G‬در زندگــی‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬اشــتغال و… را توصیــف و تحــول‬ ‫مــورد انتظــار در ایــن حوزه هــا پــس از‬ ‫عرضــۀ گســتردۀ خدمــات نســل پنــج را‬ ‫تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫حســین صفــی‪ ،‬مــدرس اکادمی ایرانســل‪،‬‬ ‫نیــز در ایــن همایــش‪ ،‬ارائـه ای بــا موضــوع‬ ‫«‪ ،5G‬پیشــرانی قدرتمنــد بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات اینترنــت اشــیا» داشــت و بــا‬ ‫اشــاره بــه مهمتریــن کاربردهــای نســل‬ ‫پنــج تلفــن همــراه در صنعــت و ســامت‬ ‫از طریــق ارائــۀ خدمــات اینترنــت اشــیا‬ ‫بــر بســتر ‪ ،5G‬در زمینــۀ تاثیــر عرضــۀ‬ ‫گســتردۀ ایــن خدمــات بــر زیســت بوم‬ ‫فنــاوری و کســب وکارهای دیجیتــال‪،‬‬ ‫ســخنانی را بیــان کــرد‪.‬‬ ‫رضــا موحــدی مدیــرکل برنــد و مــدرس‬ ‫اکادمــی ایرانســل نیــز طــی ســخنانی‬ ‫بــا موضــوع «نقــش شــبکه های ‪ 5G‬در‬ ‫اقتصــاد و کســب وکار»‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫شــناخت نیــاز بــازار توســط ایرانســل‪ ،‬بــه‬ ‫ارائــۀ سراســری خدمــات نســل چهــارم‬ ‫تلفن همــراه (‪ )4G/LTE‬توســط ایرانســل‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۳‬بــا بیــان اینکــه‪ :‬مــا در‬ ‫ایرانســل‪ ،‬پیشــروتر از صنعــت بودیــم و‬ ‫بــا شــناخت نیــاز جامعــه‪ ،‬ســعی کردیــم‬ ‫تــا نیازهــا را برطــرف کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫‪ 5G‬هــم همیــن اتفــاق افتــاد و ایرانســل‬ ‫بــر اســاس همیــن اســتراتژی‪ ،‬هم اکنــون‬ ‫پیشــگام عرضــۀ تجــاری نســل پنــج در‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه «بــا ‪ ،5G‬بایــد‬ ‫اینــده را دوبــاره اختــراع کنیــم»‪ ،‬تاثیــر‬ ‫نســل پنــج تلفن همــراه بــر جهــش صنعتــی‬ ‫و کاربســت های ان در حوزه هــای‬ ‫گوناگــون‪ ،‬از جملــه در بازاریابــی انالیــن‬ ‫بــه کمــک هــوش مصنوعــی‪ ،‬واقعیــت‬ ‫مجــازی و… را نیــز بــرای حاضــران‬ ‫تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫ایرانســل هم اکنــون‪ ،‬بــا داشــتن هشــت‬ ‫ســایت تجــاری نســل پنــج‪ ،‬رکــورددار‬ ‫ســرعت و تعــداد ســایت های تجــاری ‪5G‬‬ ‫در ایــران اســت‪.‬‬ ‫اولیــن و بزرگتریــن اپراتــور دیجیتــال‬ ‫ایــران‪ ،‬بــا حضــور در ســالن ‪ ۸‬بیســت‬ ‫و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی ایــران‬ ‫تلـه کام ‪ ۱۴۰۰‬کــه از ‪ ۲‬تــا ‪ ۵‬دی در محــل‬ ‫دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران‬ ‫برگــزار می شــود‪ ،‬اخریــن محصــوالت و‬ ‫خدمــات خــود را در حوزه هــای مختلــف‬ ‫فناوری هــای ارتباطــی‪ ،‬نــواوری و تحــول‬ ‫دیجیتــال و راهکارهــای ســازمانی‪ ،‬بــا‬ ‫شــعار نبــض زندگــی دیجیتــال‪ ،‬معرفــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫و‬ ‫فناوری اطالعــات‬ ‫مخابــرات‪،‬‬ ‫راه حل هــای نواورانــه (ایــران تلــه کام‬ ‫‪ ،)۱۴۰۰‬صبــح پنجشــنبه ‪ ۲‬دی‪ ،‬در محــل‬ ‫دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران‬ ‫افتتــاح شــد و شــرکت های بــزرگ‬ ‫ارتباطــی ایــران از جملــه ایرانســل و‬ ‫فعــاالن حــوزۀ ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات در ان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫اقدامــات ایرانســل در هوشمندســازی و‬ ‫دیجیتالــی کــردن فرایندهــای ارتبــاط بــا‬ ‫مشــتریان‪ ،‬از جملــه ســامانۀ پاســخگویی‬ ‫هوشــمند «اواتــار»‪ ،‬ســیم کارت‪ ‎‬های‬ ‫ایرانســل بــا پیش شــمارۀ جدیــد ‪،۰۹۰۰‬‬ ‫فروشــگاه اینترنتــی ایرانســل‪ ،‬پرتــال‬ ‫مزایــدۀ شــماره های رنــد‪ ،‬حســاب‬ ‫چندکاربــره‪ ،‬شــارژ اضطــراری‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫ویــژه ‪ ،*۴۴۴۴#‬تلویزیــون اینترنتــی لنــز‪،‬‬ ‫پرتــال احــراز هویــت و اپلیکیشــن پیشــواز‪،‬‬ ‫از دیگــر بخش هــای غرفــۀ ایرانســل در‬ ‫ایــن نمایشــگاه هســتند‪.‬‬ ‫ارائــۀ جدیدتریــن راهکارهــای ســازمانی‬ ‫ایرانســل و محصــوالت و خدمــات حــوزۀ‬ ‫‪ B2B‬نیــز بخــش دیگــری از غرفۀ ایرانســل‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫بخــش‪ ،‬از جملــه‪ ،‬همــکاری ایرانســل و‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه ســپاهان در طــرح‬ ‫تحــول دیجیتــال ایــن شــرکت‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫نخســتین ورود نســل پنــج تلفن همــراه در‬ ‫حــوزه صنعــت ایــران‪ ،‬تشــریح می شــود‪.‬‬ ‫خدمــات ویــژۀ پشــتیبانی ایرانســل بــرای‬ ‫توانیابــان‪ ،‬توســعۀ پوشــش اینترنــت‬ ‫پرســرعت روســتایی‪ ،‬تــاش بــرای حفــظ‬ ‫محیط زیســت و کاهــش ردپــای کربــن‪،‬‬ ‫مدرسه ســازی در مناطــق محــروم و‬ ‫ســیل زده و… نیــز از جملــه اقدامــات و‬ ‫برنامه هــای ایرانســل در حــوزۀ پایــداری و‬ ‫مســوولیت اجتماعــی شــرکتی اســت کــه‬ ‫در ایــن نمایشــگاه‪ ،‬بــه بازدیدکننــدگان‬ ‫معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫و‬ ‫فناوری اطالعــات‬ ‫مخابــرات‪،‬‬ ‫راه حل هــای نواورانــه (ایــران تلــه کام‬ ‫‪ ،)۱۴۰۰‬از ‪ ۲‬تــا ‪ ۵‬دی مــاه‪ ،‬از ســاعت‬ ‫‪ ۸‬تــا ‪ ۱۵‬در ســالن ‪ ۸‬محــل دائمــی‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی تهــران و بــا‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در حــال‬ ‫برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫خودروسازان ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫نیروی مازاد دارند‬ ‫نیــروی مــازاد در خودروســازی ایــران بــه عنــوان یکــی از دالیــل عــدم‬ ‫بهــره وری و همچنیــن رشــد هزینه هــای تولیــد خوانــده می شــود ایــن‬ ‫در شــرایطی اســت کــه حــاال عضــو هیــات رئیســه مجلــس نیــز بــر ان‬ ‫صحــه گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫ان طــور کــه علیرضــا ســلیمی‪ ،‬عضــو هیــات رئیســه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در یــک گفت وگــوی تلویزیونــی عنــوان کــرده‪،‬‬ ‫خودروســازی کشــور ‪ ۲۵‬هــزار نیــروی مــازاد دارد کــه توســط‬ ‫دولتی هــا‪ ،‬مجلــس و افــراد بــا نفــوذ بــه ایــن صنعــت تحمیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬او در ادامــه ایــن پرســش را مطــرح کــرده کــه چــرا مدیــران‬ ‫خودروســاز زیــر بــار نیروهــای تحمیلــی رفته انــد؟‬ ‫وجــود نیــروی مــازاد در خودروســازی کشــور بــه ویــژه ایران خــودرو‬ ‫و ســایپا بــه عنــوان شــرکت های وابســته بــه دولــت‪ ،‬مســاله جدیــدی‬ ‫نیســت و در گذشــته نیــز در مــورد ان نقدهــای زیــادی مطــرح شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اینکــه تعــداد نیروهــای مــازاد یــا بــه قــول عضــو‬ ‫هیــات رئیســه مجلــس «سفارشــی» ‪ ۲۵‬هــزار نفــر اســت‪ ،‬مســاله ای تــازه‬ ‫و تامــل برانگیــز بــه شــمار مــی رود‪ .‬گفتــه می شــود در دو شــرکت‬ ‫ایران خــودرو و ســایپا حــدود ‪ ۶۰‬هــزار نفــر نیــروی انســانی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بنابرایــن بــا توجــه بــه امــار عضــو هیــات رئیســه مجلــس مبنــی‬ ‫بــر وجــود نیــروی مــازاد ‪ ۲۵‬هــزار نفــری‪ ،‬مشــخص می شــود بالــغ بــر‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد (بیــش از یــک ســوم) پرســنل و کارگــران بخــش اصلــی‬ ‫صنعــت خــودروی کشــور مــازاد هســتند‪ .‬وجــود ایــن تعــداد نیــروی‬ ‫مــازاد امــا محصــول دولتــی بــودن خودروســازی و نفــوذ سیاســیون در‬ ‫ایران خــودرو و ســایپا اســت‪.‬‬ ‫در واقــع بــا توجــه بــه دولتــی بــودن ایران خــودرو و ســایپا‪ ،‬در ایــن‬ ‫ســال ها هــزاران نفــر از مســیر ســفارش مســووالن دولتــی و البتــه‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و افــراد بــا نفــوذ سیاســی‪ ،‬بــه‬ ‫اســتخدام ایــن دو خودروســاز درامده انــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه میــزان تولیــد دو خودروســاز بــزرگ کشــور کــه در بهتریــن‬ ‫حالــت از یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار دســتگاه بیشــتر نبــوده‪ ،‬انهــا اصــا‬ ‫نیــازی بــه اســتخدام نیــروی جدیــد (بــه اســتثنای افــراد متخصــص)‬ ‫نداشــته اند‪ .‬طبعــا اگــر ایران خــودرو و ســایپا خصوصــی بودنــد‪،‬‬ ‫هرگــز دولتی هــا‪ ،‬مجلســی ها و سیاســی ها نمی توانســتند ان گونــه کــه‬ ‫هــزاران نفــر نیــروی سفارشــی را روانــه ایــن دو شــرکت کرده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫انهــا تحمیــل کننــد‪.‬‬ ‫وجــود نیــروی مــازاد در خودروســازان بــزرگ کشــور یکــی از‬ ‫دالیــل بــاال بــودن هزینــه تولیــد در ایــن شــرکت ها اســت‪ ،‬ان هــم در‬ ‫شــرایطی کــه قیمــت خودروهــای داخلــی بــه صــورت دســتوری تعییــن‬ ‫می شــود‪ ۲۵ .‬هــزار نفــر نیــروی مــازادی کــه بــه روایــت عضــو هیــات‬ ‫رئیســه مجلــس شــورای اســامی در خودروســازی کشــور وجــود دارد‪،‬‬ ‫ســاالنه هزینــه هنگفتــی را بــه ایران خــودرو و ســایپا تحمیــل می کنــد‬ ‫و به طــور مســتقیم بــر هزینــه تولیــد تاثیــر می گــذارد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫عــاوه بــر اینکــه بــه زیــان خودروســازان دامــن می زنــد‪ ،‬خودروهــا‬ ‫را نیــز گران تــر بــه دســت شــهروندان می رســاند‪ .‬اگــر فــرض کنیــم‬ ‫متوســط حقــوق دریافتــی هــر یــک از کارکنــان خودروســازی کشــور‬ ‫حداقــل پنــج میلیــون تومــان باشــد‪ ،‬وجــود ‪ ۲۵‬هــزار نیــروی مــازاد‪،‬‬ ‫ماهــی حداقــل ‪ ۱۲۵‬میلیــارد تومــان و ســالی هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫هزینــه اضافــی بــر گــردن ایــن صنعــت می گــذارد‪ .‬بنابرایــن بخشــی از‬ ‫زیــان انباشــته هنگفــت خودروســازان در ایــن ســال ها‪ ،‬ریشــه در وجــود‬ ‫نیروهــای مــازاد و اعمــال سیاســت قیمت گــذاری دســتوری دارد‪،‬‬ ‫نیروهایــی کــه مدیــران خودروســازی بــه دلیــل دولتــی بــودن‪ ،‬معمــوال‬ ‫در مقابــل ورود انهــا مقاومــت نمی کننــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ صفحه 10 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫معاون رئیس جمهور عنوان کرد‪:‬‬ ‫برگزاری دو ازمون استخدامی فرزندان‬ ‫ایثارگران باالی ‪ ۷۰‬درصد تاپایان امسال‬ ‫معــاون رئیس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران گفــت‪:‬‬ ‫دو ازمــون اســتخدامی بــرای فرزنــدان ایثارگــران بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد تــا‬ ‫پایــان امســال برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬سیدامیرحســین قاضی زاده هاشــمی ظهــر امــروز‬ ‫(‪ ۲‬دی مــاه) در ســفر بــه زنجــان در حاشــیه دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه‬ ‫در اســتان زنجــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ســفر امــروز بــه عنــوان هفتمیــن ســفر‬ ‫اســتانی اســت و معاونــان ایــن ســازمان نیــز بــا حضــور در اســتان و‬ ‫راه انــدازی میــز خدمــت‪ ،‬مشــغول بــه ارائــه خدمــات هســتند‪ .‬دیــدار بــا‬ ‫خانــواده شــهدا و جانبــازان‪ ،‬برگــزاری جلســه شــورای ترویــج فرهنــگ‬ ‫ایثــار و شــهادت و دیــدار صمیمــی بــا ایثارگــران اســتان‪ ،‬از جملــه‬ ‫برنامه هــای پیش بینــی شــده بــرای ایــن ســفر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گزارشــی از برنامه هــای دولــت و بنیــاد شــهید در‬ ‫جلســات ارائــه خواهــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬زنجــان یــک مســئله ویــژه دارد کــه‬ ‫یکــی از ان وضــع کارخانجــات وابســته بــه ســازمان اقتصــادی کوثــر‬ ‫اســت و قــرار شــده بــه طــور خــاص ایــن مســئله پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه متضــرر شــدن بنیــاد در ایــن موضــوع‬ ‫قطعــی اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن مهــم بــرای رســیدگی و پیگیــری بایــد‬ ‫در دســتگاه قضــا طــرح دعــوی شــود‪ .‬شــکل معاملــه و نحــوه پرداخــت‬ ‫ثمــن معاملــه نیــز مشــکل داشــته و در گذشــته نیــز پرونــده مفتــوح در‬ ‫دســتگاه قضــا دارد ولــی هنــوز بــه نتیجــه نرســیده و الزم اســت بــا‬ ‫ن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫همــکاری مدیــران اســتانی‪ ،‬تعیی ـ ‬ ‫قاضی زاده هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه فراینــد خصوصی ســازی در‬ ‫کشــور مشــکل داشــته اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬چنــد مقولــه در رابطــه‬ ‫بــا اســتخدام ایثارگــران و فرزندان شــان طراحــی شــده و قانونــی در‬ ‫رابطــه بــا جانبــازان بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد و فرزندان شــان وجــود دارد کــه‬ ‫ســهمیه اســتخدامی خاصــی بــرای ان هــا گرفتــه و یــک مرحلــه ازمــون‬ ‫اســتخدامی انجــام شــده اســت و دو مرحلــه ازمــون دیگــر تــا پایــان‬ ‫ســال نیــز برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران یــاداور شــد‪ :‬فرزنــد ســایر‬ ‫ایثارگــران نیــز در ازمون هــای اســتخدامی کــه توســط دولــت برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬ســهمیه دارنــد و تــا انتهــای ســال ازمونــی برگــزار خواهــد‬ ‫شــد و ســعی بــر ایــن اســت کــه ایــن افــراد نیــز در ازمــون جــذب‬ ‫شــوند‪ .‬بحــث دیگــر تبدیــل وضعیــت شــرکتی ها و قراردادی هــا‬ ‫اســت کــه بــا ســازمان اداری و اســتخدامی جلســاتی برگــزار شــده و‬ ‫همکاری هایــی اغــاز شــده و دســتگاه هایی کــه همــکاری ضعیــف‬ ‫داشــتند نیــز احصــا شــده و از طریــق ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫مکاتبــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬یــک مقاومــت درونــی در برخــی ســازمان ها در ایــن‬ ‫رابطــه اســت و بــه کمیســیون اجتماعــی مجلــس نیــز گزارشــی در ایــن‬ ‫رابطــه ارائــه شــده اســت ولــی چــون در انتهــای ســال فرصــت وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬امیدواریــم کــه مشــکالت موجــود حــل شــود‪ ،‬البتــه بخــش قابــل‬ ‫توجهــی نیــز حــل و فصــل شــده و برخــی نیــز در انتظــار حکــم دیــوان‬ ‫عدالــت اداری اســت‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫ایجاد اشتغال وظیفه ممتاز دستگاه های اجرایی و نهادها است‬ ‫رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر‬ ‫ظرفیت هــای دولــت در کنــار بخــش‬ ‫خصوصــی و نهادهــای انقالبــی قــرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬ایجــاد بیــش از یــک میلیــون‬ ‫فرصــت شــغلی در ســال دور از دســترس‬ ‫نیســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ایــت اهلل دکتــر‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی عصــر پنج شــنبه در‬ ‫دومیــن جلســه شــورای عالــی اشــتغال کــه‬ ‫بــه فاصلــه کوتاهــی پــس از جلســه اول‬ ‫ایــن شــورا تشــکیل شــده بــود‪ ،‬بــا تشــکر‬ ‫از تالش هــای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و دیگــر دســتگاه های اجرایــی‬ ‫بــرای افزایــش امــار ایجــاد اشــتغال در‬ ‫ماه هــای گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬زمینه هــا و‬ ‫ظرفیت هــای بســیاری بــرای ایجــاد اشــتغال‬ ‫در کشــور وجــود دارد کــه اگــر فعــال‬ ‫شــوند مشــکل اشــتغال مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬پروژه هــای نیمــه‬ ‫تمــام از جملــه ظرفیت هایــی اســت کــه‬ ‫ایجــاد زمینــه تکمیــل انهــا عــاوه بــر‬ ‫ایجــاد اشــتغال می توانــد هــم ســرمایه های‬ ‫ســرگردان مردمــی را جــذب کنــد و هــم‬ ‫باعــث ایجــاد اشــتغال بــه شــکل مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم شــود‪ .‬اگــر بــرای تکمیــل‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام بخواهیــم صرفــاً‬ ‫بــه منابــع دولتــی تکیــه کنیــم‪ ،‬شــاید ده هــا‬ ‫ســال دیگــر هــم ایــن پروژه هــا بــه پایــان‬ ‫نرســند‪ ،‬امــا جــذب ســرمایه های مــردم‬ ‫می توانــد در مــدت کوتاهــی همــه ایــن‬ ‫پروژه هــا را بــه ثمــر برســاند‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی بــا اشــاره بــه هدف گــذاری‬ ‫رشــد ‪ 8‬درصــدی اقتصــاد بــرای‬ ‫ســال ‪ ،1401‬اظهــار داشــت‪ :‬طبــق‬ ‫برنامه ریزی هــا ‪ 4.5‬درصــد ایــن رشــد‬ ‫بایــد از طریــق ســرمایه گذاری محقــق‬ ‫شــود‪ .‬بــرای جــذب ســرمایه گذاری اول‬ ‫بایــد روی جــذب ســرمایه های داخلــی‬ ‫تمرکــز کنیــم تــا ســرمایه های خارجــی‬ ‫نیــز تمایــل بــه ورود بــه کشــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه ســخنانش بــا‬ ‫تاکیــد دوبــاره بــر اینکــه ایجــاد اشــتغال‬ ‫صرفــاً مســئولیت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی نیســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای عمومــی‬ ‫بایــد بــرای ایجــاد اشــتغال احســاس وظیفــه‬ ‫و مســئولیت کننــد و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و اســتانداری ها بایــد بخشــی از مجموعــه‬ ‫را متولــی پیگیــری و اجــرای سیاس ـت های‬ ‫ایجــاد اشــتغال کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه مواجهــه‬ ‫بــا مردمــی کــه از مشــکل بیــکاری‬ ‫فرزندانشــان گالیــه دارنــد‪ ،‬بــه شــکل ویــژه‬ ‫انســان را رنــج می دهــد‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا وجــود ظرفیت هــای فــراوان‬ ‫و چشــم گیر اشــتغال افرینی در کشــور‬ ‫انصــاف نیســت کــه بــا چنیــن امــاری از‬ ‫بیــکاری در کشــور مواجــه باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬همــه دســتگاه ها‬ ‫زمــان تصمیم ســازی و تصمیم گیــری‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغال را کوتــاه کننــد و بــا‬ ‫هم گرایــی بــا نهادهــای کشــور بــه شــکل‬ ‫انقالبــی و جهــادی بــرای رفــع مشــکل‬ ‫اشــتغال تــاش کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی از دســتگاه های مختلــف‬ ‫خواســت کــه عملکــرد خــود را در ســال‬ ‫«تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا»‬ ‫در عمــل بــه الزامــات تحقــق ایــن‬ ‫شــعار بازنگــری کننــد و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫دســتگاه های مختلــف عقب ماندگی هــای‬ ‫خــود نســبت بــه عمــل بــه الزامــات‬ ‫تحقــق شــعار «تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع‬ ‫زدایی هــا» را احصــاء کننــد و ببیننــد کــه‬ ‫چگونــه می شــود در ‪ 3‬مــاه باقیمانــده از‬ ‫ســال ‪ 1400‬انهــا را جبــران کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن خواســتار اجــرای‬ ‫دقیــق قوانیــن تصویــب شــده از ســوی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــرای تســهیل و‬ ‫بهبــود فضــای کســب و کار شــد و گفــت‪:‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا‬ ‫همــه دســتگاه هایی کــه ظرفیت هــای‬ ‫مناســبی بــرای اشــتغال افرینی دارنــد‪ ،‬از‬ ‫جملــه بخــش خصوصــی و بویــژه بســیج‬ ‫ســازندگی جلســه برگــزار کنــد‪ .‬بایــد‬ ‫بیــش از گذشــته بــه بخــش خصوصــی‬ ‫میــدان دهیــم و بــه عنــوان دولــت صرفـاً بــر‬ ‫ایفــای نقــش حمایــت‪ ،‬هدایــت و نظــارت‬ ‫متمرکــز شــویم و هــر کجــا الزم اســت‬ ‫بــرای اصــاح قانــون نیــز اقــدام شــود‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫هیچ کــس نبایــد در کشــور بخاطــر‬ ‫نداشــتن ضامــن از اشــتغال محــروم شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬راه انــدازی ســامانه جامــع کاریابــی‬ ‫کــه از امــروز فعالیــت خــود را اغــاز کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬می توانــد بســتری مناســب بــرای‬ ‫تعامــل کارفرمایــان و کارجویــان باشــد‪،‬‬ ‫امــا بایــد بــه شــدت مراقــب باشــیم کــه‬ ‫فعالیــت ایــن ســامانه حرکتــی امیدبخــش‬ ‫باشــد و مــردم پــس از مدتــی از ان ناامیــد‬ ‫نشــوند‪.‬‬ ‫در دومیــن جلســه شــورای عالی اشــتغال در‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ 13 ،‬مصوبــه در راســتای‬ ‫برنامــه ایجــاد حداقــل یــک میلیــون در‬ ‫ســال بــه تصویــب اعضــاء رســید‪.‬‬ ‫مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز گیالن ؛‬ ‫قیمت نان در گیالن از یازدهم دیماه افزایش م ی یابد‬ ‫مدیــر بازرســی اتــاق اصنــاف مرکــز گیــان‬ ‫بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن افزایــش قیمــت‬ ‫نــان در اســتان از روز شــنبه یازدهــم دیمــاه‬ ‫گفــت‪ :‬بــه عبــارت دیگــر نــرخ نــان بــا‬ ‫سراســر کشــور کــه پیشــتر افزایــش یافتــه‬ ‫بــود بروزرســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهــدی شــریفی روز جمعــه در گفــت و‬ ‫گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫افزایــش قیمــت نــان در سراســر کشــور از‬ ‫حــدود ‪ ۱۶‬مــاه پیــش اعمــال شــد کــه البتــه‬ ‫بــه دالیلــی ایــن نــرخ بــرای اســتان گیــان‬ ‫اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نانوایــی هــا در صورتــی‬ ‫مــی تواننــد افزایــش قیمــت کارگــروه‬ ‫تنظیــم بــازار اســتان را اعمــال کننــد کــه‬ ‫نرخنامــه شــامل تعییــن نــوع ارد یارانــه‬ ‫درجــه ‪ ۲‬بــا رنــگ ابــی و نــوع ارد یارانــه‬ ‫درجــه یــک بارنــگ زرد را از اتحادیــه‬ ‫دریافــت و بــر واحــد نانوایــی خــود نصــب‬ ‫کــرده یاشــند‪.‬‬ ‫مدیــر بازرســی اتــاق اصنــاف مرکــز گیــان‬ ‫افــزود‪ :‬افزایــش قیمــت توســط واحدهــای‬ ‫نانوایــی در صورتــی قانونــی اســت کــه‬ ‫نرخنامــه ســتاد تنظیــم بــازار بــرای تعییــن‬ ‫نــوع یارانــه ای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬نصــب شــده باشــد‪.‬‬ ‫شــریفی بــا اشــاره بــه عــدم تغییــر قیمــت‬ ‫نــان در گیــان از بیــش از یکســال‬ ‫گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬در تمامــی طــرح‬ ‫هــای توســعه ای گیــان بــه عنــوان اســتان‬ ‫پایلــوت و جــزو اســتان هــای نخســت در‬ ‫کشــور اســت امــا در افزایــش قیمــت نــان‬ ‫ایــن اســتان اخریــن اســتانی محســوب مــی‬ ‫شــود کــه تغییــر قیمــت ایــن محصــول در‬ ‫ان صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه نانوایــان شهرســتان رشــت‬ ‫نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫افزایــش قیمــت نــان از روز شــنبه خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار اســتان قیمــت انــواع نــان افزایــش‬ ‫مــی یابــد‪.‬‬ ‫عــادل محمــدی افــزود ‪ :‬بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫نــان بربــری بــا وزن چانــه ‪ ۵۲۰‬گــرم از ‪۹۰۰‬‬ ‫بــه هــزار و ‪ ۳۰۰‬تومــان ‪ ،‬لــواش بــا چانــه‬ ‫‪ ۱۵۰‬گرمــی از ‪ ۲۵۰‬بــه ‪ ۳۵۰‬تومــان ‪ ،‬نــان‬ ‫ســنگک بــا چانــه ‪ ۵۷۰‬گــرم از یــک هــزار‬ ‫بــه یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان ‪ ،‬تافتــون ‪۲۵۰‬‬ ‫گرمــی از ‪ ۴۰۰‬بــه ‪ ۶۰۰‬تومــان افزایــش‬ ‫مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬همچنیــن قیمــت انــواع نــان‬ ‫غیریارانـه ای ازاد پــز نیــز بــرای نــان بربــری‬ ‫بــا وزن چانــه ‪ ۶۰۰‬گــرم هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان‬ ‫‪ ،‬لــواش بــا چانــه ‪ ۱۵۰‬گرمــی ‪ ۴۲۰‬تومــان‬ ‫‪ ،‬نــان ســنگک بــا چانــه ‪ ۶۳۰‬گــرم ‪ ۲‬هــزار‬ ‫تومــان ‪ ،‬تافتــون ‪ ۲۵۰‬گرمــی ‪ ۷۰۰‬تومــان‬ ‫تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه نانوایــان گیــان افــزود ‪:‬‬ ‫ایــن قیمت هــای جدیــد از فــردا در همــه‬ ‫نانوایی هــای گیــان اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحــد نانوایــی در‬ ‫گیــان فعــال اســت‪.‬‬ صفحه 12 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫وزیر کار‪:‬‬ ‫مصوبه رتبه بندی مجلس ؛‬ ‫اجرای رتب ه بندی معلمان فقط برای این گروه از فرهنگیان‬ ‫کســب رتبه هــای باالتــر مســتلزم حداقــل‬ ‫‪ ۵‬ســال خدمــت در هــر یــک از رتبه هــا‬ ‫و کســب ســایر شــرایط الزم تعییــن شــده‬ ‫در ایین نامــه اجرایــی قانــون خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬معلمــان بــر پنــج رتبــه‬ ‫اموزشــیار معلــم‪ ،‬مربــی معلــم‪ ،‬اســتادیار‬ ‫معلــم‪ ،‬دانشــیار معلــم و اســتاد معلــم‬ ‫تقســیم می شــوند؛ براســاس مصوبــه‬ ‫رتبه بنــدی مجلــس‪ ،‬فراینــد رتبه بنــدی‬ ‫بــرای تمــام معلمــان بــر مبنــای امتیــازات‬ ‫ناشــی از دوره هــای ضمــن خدمــت‪،‬‬ ‫شایســتگی های عمومــی‪ ،‬تخصصــی و‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬عمــل کــرد رقابتــی‪ ،‬دانــش‬ ‫تخصصــی ـ تربیتــی و پژوهشــی‪ ،‬خالقیــت‬ ‫و نــواوری‪ ،‬ســنوات تجربــه معلمــی‪،‬‬ ‫ســنوات تحصیــل در دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫و تربیــت دبیــر شــهیدرجایی‪ ،‬ســوابق‬ ‫مدیریتــی در امــوزش و پــرورش‪ ،‬اخریــن‬ ‫مــدرک تحصیلــی و کســب امتیــازات‬ ‫الزم در نظــام رتبه بنــدی معلمــان در‬ ‫یکــی از رتبه هــای ایــن قانــون و مطابــق‬ ‫ایین نامــه اجرایــی قانــون حداکثــر تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫کســب رتبه هــای باالتــر مســتلزم حداقــل‬ ‫‪ ۵‬ســال خدمــت در هــر یــک از رتبه هــا‬ ‫و کســب ســایر شــرایط الزم تعییــن شــده‬ ‫در ایین نامــه اجرایــی قانــون خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دوره خدمــت در هــر رتبــه بــرای معلمــان‬ ‫شــاغل در دوره ابتدایــی‪ ،‬مــدارس‬ ‫اســتثنایی‪ ،‬مناطــق محــروم و مــرزی و‬ ‫عشــایری بــه ازای هــر ســال خدمــت‬ ‫تمام وقــت در ایــن مناطــق ‪ ۳‬مــاه کاهــش‬ ‫می یا بــد ‪.‬‬ ‫حداقــل ســابقه خدمــت معلمــی بــرای‬ ‫کســب رتبه هــای دانشــیار معلــم و اســتاد‬ ‫معلــم بــه ترتیــب ‪ ۱۵‬و ‪ ۲۱‬ســال اســت‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا ایــن موضــوع‪ ،‬محمــد‬ ‫وحیــدی؛ عضــو کمیســیون امــوزش‬ ‫مجلــس اظهــار کــرد‪ :‬الیحــه رتبه بنــدی‬ ‫بــا تصویــب مجلــس بــه شــورای نگهبــان‬ ‫ارســال شــد‪ ،‬مــاک اصلــی مجلــس ایــن‬ ‫بــود کــه رتبه بنــدی بــر اســاس نظــام‬ ‫شایســتگی در محیط هــای علمــی رخ‬ ‫دهــد‪ ،‬در گذشــته بــرای مــدارج عالــی‬ ‫تحصیالتــی معلمــان ماننــد فــوق لیســانس‬ ‫و دکتــرا‪ ،‬همتــرازی بــا هیئــت علمــی‬ ‫دانشــگاه اتفــاق می افتــاد هم اکنــون بــا‬ ‫مصوبــه مجلــس‪ ،‬نظــام رتبه بنــدی معلمــان‬ ‫در ‪ ۵‬رتبــه بــا عناویــن دانشــگاهی اجــرا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫مصوبــه مجلــس‪ ،‬رتبــه مربــی دانشــگاه‬ ‫تهــران بــه عنــوان پایــه رتبه بنــدی معلمــان‬ ‫مدنظــر قــرار گرفــت و حداقــل دریافتــی‬ ‫معلمــان ‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۸۰‬هــزار تومــان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا طــرح ایــن موضــوع کــه برخــی‬ ‫می گوینــد هم اکنــون دانشــگاه تهــران‬ ‫مربــی اســتخدام نمی کنــد‪ ،‬متذکــر شــد‪:‬‬ ‫وزارت علــوم هــر ســال ابالغیــه حقــوق‬ ‫و مزایــای اعضــای هیــت علمــی دانشــگاه‬ ‫تهــران را اعــام می کنــد و عنــوان مربــی‬ ‫در جــداول وزارت علــوم وجــود دارد؛ در‬ ‫مجلــس بــه دنبــال ایــن بودیــم‪ ،‬رتبه هــای‬ ‫معلمــان را بــا همتــرازان خــود در دانشــگاه‬ ‫هماهنــگ کنیــم امــا دولــت موضــوع‬ ‫محدودیــت مالــی را مطــرح کرد‪.‬وحیــدی‬ ‫مطــرح کــرد‪ :‬برخــی می پرســند کــه‬ ‫معلمــان در کــدام رتبــه قــرار می گیرنــد‬ ‫امــا چــون هنــوز ائین نامــه رتبه بنــدی‬ ‫تدویــن نشــده اســت بنابرایــن نمی تــوان‬ ‫رتبه هــا را مشــخص کــرد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات‬ ‫مجلــس دربــاره اینکــه ایــا معلمــان‬ ‫مــدارس غیردولتــی و خریــد خدماتــی‬ ‫مشــمول رتبه بنــدی می شــوند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫براســاس الیحــه دولــت‪ ،‬نظــام رتبه بنــدی‬ ‫بــرای معلمــان اســتخدام رســمی و پیمانــی‬ ‫امــوزش و پــرورش اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره رتبه بنــدی نیروهــای اداری‬ ‫متذکــر شــد‪ :‬پیشــنهاد کمیســیون امــوزش‬ ‫ایــن بــود تمــام نیروهــای اداری امــوزش‬ ‫و پــرورش مشــمول شــوند امــا در نهایــت‬ ‫مجلــس مصــوب کــرد کــه رتبه بنــدی‬ ‫مشــمول افــرادی شــود کــه بــا حکــم‬ ‫معلمــی در ادارات مشــغول بــه هســتند‬ ‫یعنــی همــان مشــموالن اییــن نامــه ‪ ۲۳۰‬و‬ ‫افــرادی کــه صرفـاً اداری هســتند مشــمول‬ ‫رتبــه بنــدی نمی شــوند‪.‬‬ ‫وحیــدی گفــت‪ :‬رئیــس ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه در مجلــس گفــت کــه بــرای ســال‬ ‫‪ ۱۲ ،۱۴۰۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای رتبه بنــدی تامیــن شــده‬ ‫اســت و اگــر شــورای نگهبــان‪ ،‬مصوبــه‬ ‫رتبه بنــدی را تاییــد کنــد‪ ،‬رتبه بنــدی‬ ‫بــرای ‪ ۶‬ماهــه امســال عملیاتــی خواهــد‬ ‫شــد و معلمانــی کــه از ‪ ۳۱‬شــهریور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه بعــد بازنشســته شــوند‪ ،‬مشــمول‬ ‫رتبه بنــدی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫گزارش نویس برجسته ؛‬ ‫صدرالدین الهی‪ ،‬بنیان گذار روزنام ه نگاری مدرن در ایران درگذشت‬ ‫صدرالدیــن الهــی پیشکســوت‬ ‫بنیان گــذار‬ ‫روزنامه نــگاری‪،‬‬ ‫روزنامه نــگاری مــدرن و بانــی‬ ‫پاورقی نویســی در کشــور در ســن ‪۸۷‬‬ ‫ســالگی چشــم از جهــان فروبســت‪.‬‬ ‫بــه گزارشــایرنا‪ ،‬صدرالدّیــن الهــی متولــد‬ ‫‪ ۱۳‬اذر ‪ ،۱۳۱۳‬در تهــران بســیار زود کار‬ ‫در روزنامــه را اغــاز کــرد و بــه فعالیــت‬ ‫در روزنامــه کیهــان در ســال ‪( ۱۳۳۱‬ســال‬ ‫اخــر دبیرســتان) پرداخــت (و بعدهــا بــه‬ ‫واســطه تحصیــل در رشــته جامعــه شناســی‬ ‫ورزش‪ ،‬نقــش مهمــی در شــکل گیری و‬ ‫نشــر کیهــان ورزشــی داشــت)‪.‬‬ ‫او پــس از پایــان تحصیــات در فرانســه‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۷‬بــرای مطالعات دانشــگاهی‬ ‫بــه «دانشــگاه ایالتــی ســن خوزه» و‬ ‫«دانشــگاه برکلــی» بــه امریــکا رفــت‪.‬‬ ‫الهــی از جملــه افرادی ســت کــه در‬ ‫شــکل گیری روزنامه نــگاری مــدرن‬ ‫نقــش برجســته ای داشــت و همچنیــن از‬ ‫بانیــان پاورقی نویســی به عنــوان ژانــر‬ ‫مه ّمــی از ادبیــات داســتانی در ایــران‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫طفــل صــد ســاله ای بــه نــام شــعر نــو‬ ‫گفتگــو بانــادر نــادر پــور‪ ،‬ســید ضیــا مــرد‬ ‫اول یــا دوم کودتــا‪ ،‬باســعدی در بــازار‬ ‫چــه زندگــی‪ ،‬دوری هــا ودلگیــری هــا و‬ ‫نقــد بــی غــش دربــاره گفتگــو بــا دکتــر‬ ‫ناتــل خانلــری از جملــه کتاب هایــی‬ ‫اســت کــه ایــن روزنامه نــگار خســتگی‬ ‫ناپذیــر در ســال های دور از وطــن نوشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الهــی گزارش نویــس برجســته ای نیــز‬ ‫به شــمار مــی رود و گزارش هایــش از‬ ‫جنــگ اســتقالل الجزایــر نمون ـه ای از ان‬ ‫هســتند‪ .‬او بــرای تهیــه ایــن گزارش هــا‬ ‫‪ ۲۷‬بــار خــود را بــه الجزایــر رســاند و‬ ‫بارهــا جــان خویــش را بــه خطــر انداخت‪.‬‬ ‫ایــن روزنامه نــگار روز گذشــته (‪ 8‬دی‬ ‫‪ )1400‬در ســن ‪ ۸۷‬ســالگی در امریــکا‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ ‫سال اینده نیم میلیون شغل برای ‪ ۵‬دهک‬ ‫پایین درامدی کشور ایجاد می شود‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬ســال اینــده نیــم میلیــون‬ ‫شــغل بــرای پنــج دهــک پاییــن درامــدی کشــور ایجــاد مــی شــود کــه‬ ‫ایــن امــر بــا تولیــت کمیتــه امــداد و همراهــی کارافرینــان میســر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار حجــت اهلل عبدالملکــی روز پنجشــنبه در ســخنرانی‬ ‫ویدئوکنفرانســی اییــن اختتامیــه طــرح کارافرینــی تــاک در ارومیــه‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن امــر مــی توانــد بخشــی از نیــاز اشــتغال ســال اینــده کشــور‬ ‫را بــه ویــژه در بیــن خانــواده هــای نیازمنــد و دهــک پاییــن کشــور تامیــن‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یکــی از سیاســت هــای دولــت ســیزدهم توجــه‬ ‫بــه اشــتغال اســت کــه بــرای موفقیــت در ایــن حــوزه‪ ۲ ،‬گــروه شــامل‬ ‫ادارات‪ ،‬وزارتخانــه هــا و نهادهــا و همچنیــن فعــاالن عرصــه اقتصــاد‪،‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬کارافرینــان و نــواوران بســیار موثــر هســتند و ایــن گــروه هــا‬ ‫تحــت سیاســت حاکمیتــی مناســب و حمایــت هــای دولــت مــی تواننــد‬ ‫زمینــه ارتقــای شــاخصه هــای اشــتغال کشــور را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کارو رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه برگــزاری ‪ ۲‬جلســه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال در دولــت ســیزدهم بــه ریاســت رییــس جمهــوری‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در ایــن جلســات‪ ۳۴ ،‬مصوبــه بــرای ارتقــای شــاخص هــای‬ ‫اشــتغال بــه تصویــب رســید کــه بســیار اثرگــذار خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی یکــی از بخــش هایــی کــه بــرای ان مصوبــه وجــود داشــت‪،‬‬ ‫حــوزه مشــاغل خانگــی عنــوان کــرد و ادامــه داد‪ :‬در ایــن حــوزه‪ ،‬از‬ ‫مجوزمحــور بــودن بــه اعــان محــور بــودن رســیده ایــم و در اغلــب‬ ‫مشــاغل بــه جــز مشــاغل مرتبــط بــا مــواد غذایــی‪ ،‬مجوزهــا را بــه حداقــل‬ ‫رســانده ایــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬طــی ‪ ۱۰‬روز کاری اینــده دســتگاه‬ ‫هــای دخیــل بایــد ‪ ۲‬لیســت شــامل مشــاغل ممنوعــه و مشــاغل نیازمنــد‬ ‫تاییدیــه بــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ارســال کننــد و هــر‬ ‫شــغلی خــارج از ایــن مــوارد‪ ،‬بــدون مجــوز و فقــط بــا ثبــت در ســامانه‬ ‫مــی توانــد فعالیــت خــود را اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه مشــاغلی هــم کــه نیــاز بــه مجــوز داشــته باشــند‪ ،‬در‬ ‫ســامانه بایــد توســط نهــاد عامــل‪ ،‬طــی ســه روز مجــوز ان صــادر شــود‬ ‫وگرنــه خــود ســامانه مجــوز را بــرای متقاضــی صــادر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه تصویــب طرحــی بــرای‬ ‫راه انــدازی میــدان کارافرینــی بــا همراهــی وزارت کشــور در شــهرهای‬ ‫مختلــف افــزود‪ :‬در ایــن میــدان‪ ،‬در مقاطعــی از ســال محلــی بــه صــورت‬ ‫موقــت بــرای فــروش محصــوالت دایــر خواهــد شــد و بازارهــای موقتــی‬ ‫بــرای فــروش محصــوالت مشــاغل خانگــی فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون تســهیالت بانکــی بــه صــورت‬ ‫موفــق در خدمــت ایجــاد اشــتغال نشــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬نشــانه ایــن‬ ‫امــر ایــن اســت کــه ســال گذشــته تنهــا ‪ ۵۴۰‬تــا ‪ ۵۶۰‬هــزار شــغل ایجــاد‬ ‫شــده در حالــی کــه بــا توجــه بــه تســهیالت اعطایــی‪ ،‬ایــن رقــم بایــد‬ ‫بســیار بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪:‬طبــق مصوبــه جدیــد دولــت‪ ،‬افــرادی کــه بــرای حــوزه‬ ‫اشــتغال تســهیالت دریافــت مــی کننــد بایــد تعــداد مشــخصی را اســتخدام‬ ‫کــرده و بیمــه کننــد و ایــن امــر بــا بررســی وضعیــت بیمــه ان واحــد‬ ‫کاری بررســی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن برنامــه ریــزی هــا امیدواریــم کــه بتوانیــم‬ ‫ظرفیــت ایجــاد فرصــت هــای شــغلی را بســیار بهبــود ببخشــیم‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن کــه بــا حضــور رییــس کمیتــه امــداد کشــور برگــزار شــد‪،‬‬ ‫از صاحبــان ‪ ۱۰‬ایــده برتــر کارافرینــی در ارومیــه تجلیــل شــد‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت علوم‪:‬‬ ‫ایران در رتبه ‪ ۷۱‬نواوری‬ ‫و فناوری جهان‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم گفــت‪ :‬در گذشــته رتبــه ‪ ۹۵‬را‬ ‫در نــواوری و فنــاوری داشــتیم کــه خوشــبختانه هم اکنــون بــه رتبــه ‪ ۷۱‬در‬ ‫ایــن زمینــه دســت یافته ایــم و البتــه بایــد ایــن ارتقــا اســتمرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مشــرق‪ ،‬بــا اعــام وزارت علــوم‪ ،‬دکتــر علــی خیرالدیــن‬ ‫در نشســت روســای پارک هــای علــم و فنــاوری در محــل ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران بــا بیــان ایــن نکتــه گفــت‪ :‬مطابــق‬ ‫صحبت هــای مقــام معظــم رهبــری دو جملــه وجــود دارد‪ .‬اولــی اینکــه‬ ‫گفتمــان پایه هــای کشــور بایــد گفتمــان پیشــرفت علــم و فنــاوری باشــد و‬ ‫وزارت علــوم روی ایــن مســئله در جهــت فرهنگ ســازی حــوزه فنــاوری‬ ‫تاکیــد دارد و دوم اینکــه‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیــان یکــی از بهتریــن‬ ‫مفاخــر و موثرتریــن مولفه هــای اقتصــاد مقاومتــی هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد معاونــت فنــاوری و نــواوری از برنامه هــای‬ ‫پیشــنهادی وزیــر علــوم بــه مجلــس شــورای اســامی بــود و توانســتیم‬ ‫در کوتــاه مــدت ایــن معاونــت را ایجــاد کنیــم تــا بتوانیــم باعــث ارتقــای‬ ‫شــاخص های شــرکت های دانــش بنیــان و پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫خیرالدیــن اضافــه کــرد‪ :‬بــا ایجــاد معاونــت بایــد بتوانیــم بســتری مناســب‬ ‫بــرای نخبــگان علمــی ایجــاد کنیــم و بــه گســترش انهــا بپردازیــم و ایــن‬ ‫موضــوع تکمیــل اکوسیســتم فنــاوری را بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬معاونــت فنــاوری‬ ‫وزارت علــوم ماموریت هایــی دارد کــه یکــی از مهم تریــن ان هــا بحــث‬ ‫تمرکــز و ســطوح امــاری نــواوری میانــی و افزایــش متقاضیــان ورود بــه‬ ‫مراکــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری اســت کــه بایــد در اولویــت‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫خیرالدیــن افــزود‪ :‬بحــث کارافرینــی دانش بنیــان هــم از اولویت هــای‬ ‫برنامــه وزارت علــوم اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا ایجــاد واحدهــای‬ ‫فنــاور و شــرکت های دانش بنیــان بحــث اشــتغال را بــه درجــه خوبــی‬ ‫برســانیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬زیســت بــوم فنــاوری و نــواوری امــروز در ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران رونمایــی می شــود‪.‬‬ ‫خیرالدیــن بیــان کــرد‪ :‬رتبــه ‪ ۱۶‬تولیــد علــم در جهــان و رتبــه یــک تولیــد‬ ‫علــم در منطقــه را داریــم کــه نشــان دهنده ســرمایه گــذاری خــوب کشــور‬ ‫در تحقیقــات بنیــادی اســت و بایــد بــه صیانــت و حفــظ و ارتقــای انهــا‬ ‫بپردازیــم‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در بحــث نــواوری و فنــاوری رتبــه ‪ ۹۵‬را داشــته ایم و هــم اکنــون‬ ‫بــه رتبــه ‪ ۷۱‬دســت یافته ایــم‪.‬‬ ‫خیرالدیــن ادامــه داد‪ :‬در شــاخص نــواوری رتبــه ‪ ۶۰‬را داریــم کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬شــاخص جهانــی نــواوری ایــران عــدد ‪ ۱۲۰‬بــوده اســت و در ایــن‬ ‫زمینــه ابتــدای کار هســتیم و بایــد رتبه هــا را ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بحــث فنــاوری بــرای وزارت علــوم بســیار مهــم اســت چــرا که‬ ‫نشــان می دهــد در چــه زمین ـه ای بایــد کار کنیــم تــا ماننــد ســتاد نانــو در‬ ‫جهــان شــاخص شــویم‪ .‬کار افرینــی و اشــتغال مســئله بســیار مهمــی اســت‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد بیــکاران کشــور را فــارغ التحصیــان دانشــگاهی‬ ‫تشــکیل می دهنــد و دانشــجویانی کــه مهــارت امــوزی کردنــد ماننــد‬ ‫دانــش اموختــگان فنــی و حرفـه ای و علمــی کاربــردی اکثــرا ً جــذب کار‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫خیــر الدیــن بیــان کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۵۰‬درصــد فــارغ التحصیــان دانشــگاهی‬ ‫وارد شــرکت های دانــش بنیــان شــده اند و بایــد در شــغل و حرفــه مــرز‬ ‫جدیــدی را خلــق کننــد و اســتانداردهای موجــود در حرفــه خــود را ارتقــا‬ ‫دهنــد و کارافرینــی بــرای وزارت علــوم بــه ویــژه در حــوزه فرهنــگ‬ ‫ســازی و هدایــت شــغلی بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫لزوم تعیین نظریات مبنایی نظام اداری کشور؛‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار مدیر دولتی داریم‬ ‫معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی کشــور بــا ارائــه‬ ‫گزارشــی از وضعیــت دولــت گفــت‪:‬‬ ‫امــروز ماهانــه حــدود ‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان در دولــت هزینــه می کنیــم؛ یعنــی‬ ‫بــه ازای هــر نفــر ایرانــی ‪ ۸۲۳‬هــزار تومــان‬ ‫و از ایــن مبلــغ ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫حقــوق و مزایــای کارکنــان دولــت و‬ ‫مســتمری بازنشســتگان اســت‪ ،‬یعنــی مــردم‬ ‫بــه ازای هــر نفــر ‪ ۵۸۸‬هــزار تومــان ســرانه‬ ‫پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عمــده درامــد کشــور از‬ ‫محــل فــروش نفــت اســت و علی رغــم‬ ‫تاکیدهــا‪ ،‬همچنــان وابســته بــه نفــت‬ ‫هســتیم و بــرای اداره کشــور از انفــال‬ ‫اســتفاده می شــود؛ البتــه‪ ،‬مالیــات هــم‬ ‫بخــش اندکــی از ان را تشــکیل می دهــد‬ ‫و مــورد دیگــری کــه اخیــرا ً ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬فــروش امــوال دولــت بــرای تامیــن‬ ‫حقــوق و مزایــای کارکنــان دولــت و‬ ‫بازنشســتگان اســت‪.‬‬ ‫دکتــر لطیفــی بــا بیــان اینکــه مــا بــر اســاس‬ ‫مالیــات کشــور را اداره نمی کنیــم بلکــه‬ ‫حتــی از امــوال نســل هــای اینــده هــم‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬طنــز‬ ‫تلــخ ایــن اســت کــه امــار دقیقــی از‬ ‫تعــداد نیروهــا و کارکنــان دولــت نداریــم‪،‬‬ ‫امــا نزدیــک بــه ‪ ۶‬میلیــون نفــر از دولــت‬ ‫حقــوق و مســتمری می گیرنــد‪ .‬مــا امــروز‬ ‫در کشــور چیــزی حــدود ‪ ۴۷۰۰‬دســتگاه‬ ‫اجرایــی و بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار مدیــر دولتــی‬ ‫داریــم؛ همچنیــن دولــت بیــش از ‪ ۵‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬خدمــت بــه مــردم ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نظامــات تصمیم گیــری‬ ‫در کشــور بــا عنــوان تفکیــک قواســت‬ ‫امــا وقتــی عمیــق می شــویم می بینیــم کــه‬ ‫تفکیکــی وجــود نــدارد‪ .‬متاســفانه اولیــن‬ ‫راه حــل بــرای حــل مشــکالت را ایجــاد‬ ‫ســاختار می دانیــم و فــورا ً ســاختار ایجــاد‬ ‫می کنیــم و ایــن کار را هــم بــدون بررســی‬ ‫تجربیــات گذشــته انجــام می دهیــم‪ .‬مــا‬ ‫وارث نظــام اداری ای هســتیم کــه امســال‬ ‫صدمیــن ســالگرد ان اســت امــا انچــه کــه‬ ‫بایــد رخ بدهــد‪ ،‬روی نــداده و گاهــی هــم‬ ‫شــرایط بدتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی کشــور ســه شــاخص‬ ‫اصلــی نظــام اداری را برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫عدالــت‪ ،‬بهــره وری و رشــد ســه شــاخص‬ ‫اصلــی هســتند کــه امــروز در انهــا وضعیت‬ ‫خوبــی نداریــم؛ بهــره وری کشــور امــروز‬ ‫منفــی اســت و فعــاً ســنجه­ای هــم بــرای‬ ‫ارزیابــی رضایــت مــردم نداریــم‪.‬‬ ‫دکتــر لطیفــی ادامــه داد‪ :‬مــا در حــوزه‬ ‫اندیشــه سیاســی اســامی پیشــرفت های‬ ‫خوبــی داشــته ایم‪ ،‬خــوب اســت در مجمــع‬ ‫عالــی علــوم انســانی اســامی ایــن مســائل‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد و بایــد بررســی‬ ‫کنیــم چطــور می توانیــم ایــن اندیشــه ها و‬ ‫نظریه هــا را بــه حــوزه نظــام اداری تزریــق‬ ‫و اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی کشــور بــا اســتناد‬ ‫بــه ایــن فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫کــه مــا در مرحلــه ایجــاد دولــت اســامی‬ ‫مانده ایــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در جلســاتی کــه‬ ‫مرتبــط بــا نظــام اداری اســت هیــچ صحبتــی‬ ‫در خصــوص فقــه و نظریــات مبنایــی‬ ‫نمی شــود و نهایتــاً بــه قانــون اساســی‬ ‫رجــوع می کنیــم‪ ،‬بنابرایــن تحولــی نیــز‬ ‫صــورت نمی گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون رئیس ‪‎‬جمهــور و رئیــس ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی کشــور بــا طــرح‬ ‫چندیــن پرســش‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا‬ ‫امــروز بــا سیاســت های کلــی نظــام اداری‬ ‫کــه حضــرت اقــا ترســیم فرمودنــد‪،‬‬ ‫فاصلــه داریــم؛ بایــد مشــخص شــود‬ ‫نظریــه مبنــای مــا در حــوزه عدالــت‬ ‫چیســت؟ در خصــوص حقــوق و مزایــای‬ ‫کارکنــان‪ ،‬حــوزه اســتخدام ها و اعمــال‬ ‫ســهمیه ها و نســبت ســهمیه ها بــا عدالــت‪،‬‬ ‫نظریــه مبنــا در حــوزه بهــره ‪‎‬وری و رشــد‪،‬‬ ‫جایــگاه شــفافیت و رضایت منــدی در‬ ‫طــرح واره دولــت اســامی‪ ،‬شــفافیت‪،‬‬ ‫مــرز محرمانگــی و اســتفاده از مهرهــای‬ ‫محرمانــه‪ ،‬همگــی بایــد معیــن شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر لطیفــی بــا بیــان اینکــه چیســتی‬ ‫هنجارهــا و اســتانداردها مبتنــی بــر‬ ‫اندیشــه اســامی را بایــد اســتخراج و‬ ‫اجــرا کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد ببینیــم فرهنــگ‬ ‫خدمــت‪ ،‬تکریــم‪ ،‬پاســخگویی‪ ،‬ایثــار و‬ ‫عدالت خواهــی کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫بــه عنــوان سیاســت های کلــی عدالــت‬ ‫مطــرح کرده انــد تــا چــه حــد اجرایــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫الکترونیــک و هوشــمند چــه جایگاهــی‬ ‫در حکمرانــی اســامی دارد و همچنیــن‬ ‫چگونــه می توانیــم از ظرفیــت نخبــگان‬ ‫در حکمرانــی اســتفاده کنیــم‪ .‬همــه این هــا‬ ‫پرس ـش هایی اســت کــه بــه عنــوان مســائل‬ ‫روز نظــام اداری عــرض کــردم و تقاضــا‬ ‫می کنــم حوزه هــای پژوهشــی بــه ایــن‬ ‫ســمت و ســو تغییــر پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ماجرای مهاجرت کارمندان اپل به فیس بوک چیست؟‬ ‫مبلغ ‪ 180‬هزار دالر پاداش برای جلوگیری از فرار کارمندان‬ ‫طبــق گزارش هــا‪ ،‬متــا تنهــا در چنــد مــاه‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰۰‬مهنــدس از اپــل را اســتخدام‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــه گفتــه بلومبــرگ‪ ،‬شــرکت‬ ‫مــادر فیــس بــوک و اینســتاگرام بــه ویــژه‬ ‫بــه اســتخدام کارمنــدان واقعیــت افــزوده‪،‬‬ ‫هــوش مصنوعــی‪ ،‬نــرم افــزار و مهندســی‬ ‫ســخت افــزار تمرکــز دارد‪.‬‬ ‫شــرکت اپــل بــرای جلوگیــری از فــرار‬ ‫کارمندانــش بــه متــای مــادر فیس بــوک‪،‬‬ ‫مبلــغ ‪ 180‬هــزار دالر پــاداش می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از انتخــاب‪،‬‬ ‫طبــق یک گــزارش جدیــد‪ ،‬اپل در تالشــی‬ ‫بــرای جلوگیــری از فــرار کارمندانــش‬ ‫بــه دیگــر شــرکت های بــزرگ فنــاوری‬ ‫از جملــه متــا‪ ،‬شــرکت مــادر فیســبوک‪،‬‬ ‫پاداش هــای شــگفت انگیزی تــا ‪۱۸۰‬‬ ‫هــزار دالر را بــه مهندســان نرم افــزار خــود‬ ‫پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫نیویــورک پســت گــزارش داد‪ ،‬بلومبــرگ‬ ‫روز ســه شــنبه گــزارش داد کــه بــه‬ ‫مهندســان منتخــب در سراســر شــرکت‬ ‫گفتــه شــده اســت کــه هفتــه گذشــته ایــن‬ ‫پاداش هــا را دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن رســانه‪ ،‬پاداش هــا از ‪۵۰۰۰۰‬‬ ‫دالر تــا ‪ ۱۸۰۰۰۰‬دالر متغیــر بودنــد و بــه‬ ‫صــورت واحد هــای ســهام محــدود ارائــه‬ ‫می شــدند‪ .‬طبــق گزارش هــا‪ ،‬اعطــای‬ ‫کمک هــای ســهام چهــار ســال طــول‬ ‫می کشــد تــا بــه طــور کامــل تخصیــص‬ ‫داده شــود و بــه کارمنــدان دلیلــی بــرای‬ ‫مانــدن در شــرکت می دهــد تــا بــه‬ ‫شــرکت های متــا‪ ،‬گــوگل‪ ،‬امــازون یــا‬ ‫ســایر رقبــا وارد نشــوند‪.‬‬ ‫ایــن خبــر در حالــی منتشــر می شــود‬ ‫کــه شــرکت های بــزرگ فنــاوری بــر‬ ‫ســر اســتعداد های کمیــاب مهندســی‬ ‫در ســیلیکون‪ ،‬ولــی دعــوا می کننــد و‬ ‫اپــل و متــا بالفاصلــه بــه درخواســت ها‬ ‫بــرای اظهــار نظــر پاســخ ندادنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای نســبتاً فشــرده اپــل بــرای‬ ‫بازگشــت بــه دفتــر نیــز برخــی از کارمنــدان‬ ‫شــرکت را عصبانــی کــرده اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫ایــن شــرکت قصــد دارد در نهایــت‬ ‫حداقــل ســه روز در هفتــه مهندســان را بــه‬ ‫دفتــر بازگردانــد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬متــا‪ ،‬گــوگل‪ ،‬لینکدیــن‬ ‫و ســایر شــرکت های فنــاوری بــه بســیاری‬ ‫از کارمنــدان می گوینــد کــه می تواننــد‬ ‫بــرای همیشــه از راه دور کار کننــد‪،‬‬ ‫اگرچــه برخــی مجبــور بــه کاهــش حقــوق‬ ‫خواهنــد شــد‪ ،‬اقدامــی کــه می توانــد بــه‬ ‫ان هــا در جــذب اســتعداد ها از رقبــای‬ ‫ســخت گیرتر کمــک کنــد‬ صفحه 14 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرداد‪:‬‬ ‫مخالفت مجلس با افزایش دوران بازنشستگی‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و‬ ‫ســرعین در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬اختــاف طبقاتــی در کشــور‬ ‫غوغــا می کنــد و ضــروری اســت هــر‬ ‫چــه ســریعتر بــا راهــکاری مناســب فاصلــه‬ ‫ایجــاد شــده را ترمیــم کنیــم‪.‬‬ ‫گذشــته ارز ترجیحــی ‪ 4‬هــزار و ‪200‬‬ ‫تومانــی زمینــه رانــت را بــه وجــود اورده‬ ‫بــه طــوری کــه اخیــرا فــردی دســتگیر‬ ‫شــده کــه از قبــل توزیــع ارز ترجیحــی‬ ‫بیــش از ‪ 20‬هــزار میلیــارد تومــان رانــت و‬ ‫فســاد را زمینه ســاز شــده اســت‪.‬‬ ‫یــه گــزارش بــازارکا ْر حجت االســام‬ ‫ســید کاظــم موســوی پنجــم دی مــاه در‬ ‫دیــدار مردمــی خــود در اردبیــل اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬کمیســیون های تخصصــی مجلــس‬ ‫بــه ویــژه کمیســیون اقتصــادی کار‬ ‫بررســی بودجــه ‪ 1401‬را اغــاز کــرده و‬ ‫مــا امســال بــا حساســیت ویــژه بودجــه را‬ ‫بــرای رســیدن بــه یــک عدالــت واقعــی در‬ ‫توزیــع منابــع مــورد توجــه قــرار خواهیــم‬ ‫داد‬ ‫حجت االســام موســوی اضافــه کــرد‪ :‬مــا‬ ‫اجــازه نخواهیــم داد تــا در بودجــه ســال‬ ‫اینــده چنیــن رانت هایــی بــه افزایــش‬ ‫اختــاف طبقاتــی منجــر شــده و افــراد فقیر‬ ‫فقیرتــر و افــراد غنــی غنی تــر شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه هیــچ وجــه‬ ‫جایــگاه فعلــی اســتان اردبیــل در نظــام‬ ‫بودجه ریــزی قابــل قبــول و پســند مــا‬ ‫نیســت و قطعــا تــاش خواهیــم کــرد تــا‬ ‫شــاخص بهره منــدی اســتان را از منابــع و‬ ‫ردیف هــای ملــی ارتقــا داده و ایــن اســتان‬ ‫را در ردیــف ‪ 15‬اســتان برتــر کشــور در‬ ‫جــذب بیشــترین منابــع قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و‬ ‫ســرعین در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬رتبــه بیســت و پنجــم اســتان اردبیل‬ ‫در توزیــع اعتبــارات قابــل قبــول نیســت و‬ ‫مــا بــا تشــکیل جلســات مســتمر همــراه بــا‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد تــا در ایــن بخــش شــرایط‬ ‫مطلوب تــری را بــه وجــود اوریــم‪.‬‬ ‫حجت االســام موســوی در مــورد ارز‬ ‫ترجیحــی و حــذف ان افــزود‪ :‬بخــش‬ ‫عظیمــی از نماینــدگان مجلــس مخالــف‬ ‫ارز ترجیحــی هســتند و بهتــر اســت بــه‬ ‫جــای ان غیــر از کاالهــای ضــروری‬ ‫مــردم بــه ویــژه گنــدم و دارو‪ ،‬در ســایر‬ ‫بخش هــا یارانــه بــه مــردم اختصــاص پیــدا‬ ‫کنــد تــا انهــا بتواننــد کاالهــای خــود را‬ ‫تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متاســفانه در ســال های‬ ‫عملکرد وزیر کار قابل قبول نیست‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و‬ ‫ســرعین در مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫انتقــاد از وزارت کار در بی برنامگی هــا‬ ‫در ایجــاد فرصت هــای اشــتغال بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬هنــوز ‪ 4‬میلیــون بیــکار در کشــور‬ ‫و ‪ 60‬هــزار بیــکار در اســتان اردبیــل کــه‬ ‫اغلــب افــراد تحصیل کــرده و باســواد‬ ‫هســتند در تشــکیل خانــواده و ازدواج‬ ‫چشــم انتظــار عالج بخشــی در حــوزه‬ ‫اشــتغال هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خــود اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫انتظــار مــی رود وزارت کار هــر چــه‬ ‫ســریعتر برنامه هــای اولویــت دار خــود را‬ ‫در ایــن زمینــه اعــام کنــد و در کنــار ان‬ ‫قــرار اســت بــه ازای هــر ‪ 3‬نفــر بازنشســته‬ ‫یــک نفــر اســتخدام در دســتگاه های‬ ‫دولتــی را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫حجت االســام موســوی بــا انتقــاد از‬ ‫طــرح موضــوع افزایــش ‪ 2‬ســال بــه‬ ‫عمــر بازنشســتگی تصریــح کــرد‪ :‬عمــده‬ ‫مجلــس بــه ویــژه نماینــدگان اســتان‬ ‫مخالــف ایــن موضــوع هســتند و بعیــد‬ ‫اســت ایــن افزایــش ‪ 2‬ســاله در مجلــس‬ ‫رای بیــاورد چــرا کــه بــا بازنشســته شــدن‬ ‫افــراد بــا ســابقه ‪ 30‬ســال زمینــه و فرصــت‬ ‫اشــتغال جوانــان فراهــم می ایــد‪.‬‬ ‫وی بــه تالش هــای انجــام شــده بــرای‬ ‫تصویــب الیحــه رتبه بنــدی معلمــان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬تاکیــد مــا ایــن اســت تــا در‬ ‫نیــم ســال دوم زمینــه اجــرای ایــن الیحــه و‬ ‫پرداخــت معوقــات بــه فرهنگیــان از قبــل‬ ‫اجــرای ایــن طــرح فراهــم ایــد‪.‬‬ ‫حجت االســام موســوی بــه وضعیــت‬ ‫معیشــتی اســفبار مــردم بــه ویــژه‬ ‫گروه هــای اســیب پذیر اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بخــش عظیمــی از مــردم حتــی در‬ ‫تامیــن نیازهــای اولیــه گرفتــار هســتند و مــا‬ ‫نماینــدگان شــرمنده مــردم هســتیم کــه بــه‬ ‫ســختی روزگار ســپری می کننــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد تعدیــل وضعیــت نیروهــا و‬ ‫ســاماندهی انهــا خاطــر نشــان کــرد‪ :‬قــرار‬ ‫اســت در کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫بــرای همیشــه تعییــن تکلیــف نیروهــای‬ ‫شــرکتی و قــراردادی بــه ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫حجت االســام موســوی در مــورد الیحــه‬ ‫منطقــه ازاد اضافــه کــرد‪ :‬مــا اصــرار‬ ‫داریــم تــا بــا همراهــی دولــت هــر ‪4‬‬ ‫منطقــه بیله ســوار‪ ،‬گرمــی‪ ،‬ارشــق مشــگین‬ ‫و نمیــن در محــدوده منطقــه ازاد قــرار‬ ‫گیــرد و در ایــن زمینــه از رئیــس جمهــور‬ ‫و دولــت قــول گرفتیــم تــا همیــن نقشــه‬ ‫موجــود را اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بایــد همــه مــردم اســتان از‬ ‫منافــع منطقــه ازاد بهره منــد شــوند و در‬ ‫ایــن زمینــه قطعــا مشــوق های مــورد نظــر‬ ‫نیــز بــه نفــع ســرمایه گذاران و کارافرینــان‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و‬ ‫ســرعین در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــه مشــکل هتــل داران و ســرمایه گذاران‬ ‫بخــش گردشــگری اشــاره کــرد و ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بخــش عظیمــی از فعــاالن ایــن حــوزه‬ ‫بــه دلیــل شــرایط کرونــا دچــار اســیب‬ ‫شــدند کــه انتظــار مــی رود دولــت کاری‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام دهــد‪.‬‬ ‫حجت االســام موســوی از افزایــش‬ ‫ســهمیه پذیــرش دانشــجوی پزشــکی در‬ ‫ســال اینــده در اســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا قــول مســاعد وزیــر بهداشــت قــرار‬ ‫اســت هــر چــه ســریعتر رونــد احــداث‬ ‫بیمارســتان در اردبیــل و شــهرهای‬ ‫همجــوار ســرعت بگیــرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫اظهارات مهم وزیر کار درباره نحوه پرداخت‬ ‫یارانه نقدی و افزایش سن بازنشستگی‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬مــا در دولــت موافــق‬ ‫پرداخــت یارانــه نقــدی بــه مــردم هســتیم و بخــش غیــر نقــدی بــه‬ ‫ســازمان های خدمات رســان مــی رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از شــهرارانیوز‪ ،‬حجــت اهلل عبدالملکــی وزیــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص اقدامــات دولــت ســیزدهم‬ ‫بــرای اشــتغال گفــت‪ :‬فعالیــت زیســت بــوم ملــی اشــتغال‪ ،‬ایجــاد ‪۲۱۵‬‬ ‫هــزار فرصــت شــغلی جدیــد طــی ‪ ۳‬ماهــه گذشــته در ســامانه رصــد‪،‬‬ ‫توافــق بــا ‪ ۲۶‬دســتگاه ها بــرای ایجــاد یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار شــغل‬ ‫طــی ‪ ۱۸‬مــاه از اقدامــات دولــت ســیزدهم بــرای اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس امــار‬ ‫خالــص بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعــی ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر افزایــش پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ۷‬الــی ‪ ۸‬میلیــون مشــاغل غیــر رســمی داریــم‬ ‫کــه بیمــه ندارنــد و تــا زمــان تکمیــل زیســت بــوم اشــتغال اتــکای مــا‬ ‫بــرای نــرخ بیــکاری بــر داده هــای مرکــز امــار اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامــه داد‪ ۱۷۱ :‬عنــوان برنامــه اشــتغال تدویــن شــده کــه‬ ‫اولویــت ان بــر فعالیت هــای تعطیــل شــده و نیمــه تعطیــل اســت طراحــی‬ ‫و تدویــن اطلــس الگوهــای اشــتفالزایی کشــور بــا کمــک ‪ ۷۱‬دســتگاه‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توســعه اموزش هــای مهارتــی‪ ،‬تامیــن مالــی‪ ،‬تقویــت‬ ‫فنــاوری کارهایــی اســت کــه در کــف میــدان بــازار کار بایــد انجــام‬ ‫شــود‪ .‬از بــاال هــم تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار را داریــم‪.‬‬ ‫تبدیــل مجــوز محــور بــودن بــه ثبــت مشــاغل خانگــی مثــل موسســات ‬ ‫فنی وحرف ـه ای از مصوبــات دیگــر جلس ـه ی دوم شــورای عالــی اشــتغال‬ ‫بــود و مصوبــات جلسـه ی گذشــته بــه طــور متوســط ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫داشــته و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان ســال وضعیــت اشــتغال‬ ‫بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وجود بی عدالتی در اشتغال‬ ‫عبدالملکــی تصریــح کــرد‪ ۲.۵ :‬میلیــون نفــر بیــکار مطلــق در کشــور‬ ‫داریــم کــه حتــی یــک ســاعت در هفتــه کار نمی کننــد و در اولویــت‬ ‫هســتند امــا بــرای ان هایــی کــه اشــتغال ناپایــدار و غیــر رســمی دارنــد‬ ‫هــم بایــد برنامه ریــزی شــود‪ .‬دو میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر ناامیــد از‬ ‫کار داریــم کــه اگــر چــرخ اشــتغال بــه گــردش در بیایــد متقاضــی کار‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تامیــن مالــی‪ ،‬اهــدای تســهیالت در رســته های شــغلی‬ ‫مختلــف بــه شــرط ارائــه لیســت بیمه شــدگان و ایجــاد اشــتغال از‬ ‫کارهایــی اســت کــه در تولیــد انقــاب ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار کــرد‪ :‬ســامانه جامــع‬ ‫کاریابی هــا کــه از امــروز کار خــود را اغــاز کــرده اســت‪ ،‬ســه‬ ‫نــوع مخاطــب مختلــف دارنــد‪ .‬اول کاریابی هــا و بعــد کارفرمایــان‬ ‫و کارجویــان البتــه ایــن ســامانه مثــل بــازار اســت و ممکــن اســت بــه‬ ‫دالیــل مختلــف کارفرمــا یــا کارجــو نتیجــه مــورد نیــاز خــود را بــه دســت‬ ‫نیاورنــد‪.‬‬ ‫موافق یارانه نقدی هستیم‬ ‫عبدالملکــی دربــاره بــاز توزیــع منابــع حاصــل از حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬حداقــل ‪ ۳۰‬درصــد انحــراف دارد و منافــع ان بــه مــردم‬ ‫نمی رســد و بایــد اصــاح شــود و بــر اســاس الیحــه بودجــه ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی حــذف خواهــد شــد امــا عوایــد حاصــل از ان در قالــب ســازمان‬ ‫هدفمندســازی یارانه هــا بــه شــکل های مختلــف توزیــع می شــود در‬ ‫نتیجــه یارانــه نقــدی بخشــی از مــردم افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬بخشــی از‬ ‫ایــن یارانــه بــه ســازمان های بیمه گــر بابــت دارو پرداخــت خواهــد شــد‬ ‫مقــداری هــم صــرف تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در موضــوع یارانه هــا این کــه بــه چنــد دهــک چــه‬ ‫یارانه هایــی پرداخــت شــود منــوط بــه ایین نامه هــای بعــدی اســت و‬ ‫این کــه یارانــه بــه صــورت کاالیــی باشــد تصریــح نشــده و مــا در دولــت‬ ‫ایــن نظــر را نداریــم مــا موافــق پرداخــت یارانــه نقــدی بــه مــردم هســتیم‬ ‫و بخــش غیــر نقــدی بــه ســازمان های خدمات رســان برســد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره افزایــش ســن بازنشســتگی‬ ‫در بودجــه اظهــار کــرد‪ :‬کاهــش ورودی صندوق هــای بازنشســتگی و‬ ‫بــه تبــع کاهــش هزینه هــای ان هــا نتیجــه ی افزایــش ســن بازنشســتگی‬ ‫اســت بــا توجــه بــه این کــه امیــد بــه زندگــی افزایــش پیــدا کــرده و‬ ‫صندوق هــای بازنشســتگی تحــت فشــار هســتند بایــد ایــن اتفــاق بــه‬ ‫تدریــج انجــام شــود‪.‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫از سوی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری صادر شد‪:‬‬ ‫بخش نامه جدید وزیر علوم درخصوص‬ ‫جذب اعضای هیات علمی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬اواســط اذرمــاه‪ ،‬ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی گزارشــی را دربــاره عملکــرد قــوای ســه گانــه پیرامــون‬ ‫ثبــت اطالعــات حقــوق و مزایــای کارکنانشــان در پایــگاه اطالعــات‬ ‫کارکنــان نظــام اداری (پاکنــا) منتشــر کــرد و در ایــن گزارش مشــخص‬ ‫شــد در بیــن وزارتخانه هــای زیــر نظــر دولــت‪ ،‬تنهــا وزارتخانـه ای کــه‬ ‫هیچگونــه اطالعاتــی را در ایــن بــاره ثبــت نکــرده‪ ،‬وزارت نفــت اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا مهــدی علی مــددی بــا اعــام امادگــی بــرای ثبــت‬ ‫اطالعــات کارکنــان وزارت نفــت گفــت‪ :‬بایــد بــا هماهنگــی ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی و تعریــف ضوابــط و مقــررات صنعــت نفــت در‬ ‫ایــن ســامانه و همچنیــن تغذیــه فــوق العاده هــای عملیاتــی کــه داریــم و‬ ‫بایــد صــورت بگیــرد‪ ،‬مــا هــم بتوانیــم ماننــد ســایر ســازمان ها‪ ،‬حقــوق‬ ‫و مزایــای کارکنــان را پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مــاه گذشــته مــا نامــه زدیم بــه ســازمان اداری اســتخدامی‬ ‫و ان هــا قــرار بــود یــک شــرایطی فراهــم کننــد تــا مــا بتوانیــم اطالعات‬ ‫کارکنــان صنعــت نفــت را بارگــزاری کنیم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت الــزام ورود اطالعــات حقوقــی کارکنــان بــه‬ ‫ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا از ابتــدای شــروع برنامــه ششــم توســعه در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــوده و بــا اعــام ســازمان اداری و اســتخدامی‪ ،‬از ابتــدای‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬امــکان ورود اطالعــات از ســوی دســتگاه های مشــمول‬ ‫وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان اداری اســتخدامی از ابتــدای دولــت‬ ‫ســیزدهم اهتمــام جــدی بــه ورود اطالعــات در ایــن ســامانه داشــته و‬ ‫حتــی اعــام شــده کــه در صــورت عــدم ثبــت اطالعــات پرداختی هــای‬ ‫اذرمــاه انجــام نمی شــود و از طرفــی عــدم ثبــت اطالعــات بیــش از‬ ‫نیمــی از کارکنــان وزارت نفــت‪ ،‬بایــد دیــد وضعیــت پرداخــت حقــوق‬ ‫کارکنــان وزارت نفــت در ایــن مــاه چگونــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه ­ریزی منابع انسانی و امور‬ ‫اداری وزارت اموزش و پرورش؛‬ ‫سهمیه «استخدامی»‬ ‫اموزش وپرورش اعالم شد‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ­ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش دربــاره اخریــن وضعیــت برگــزاری ازمــون‬ ‫اســتخدامی وزارت امــوزش و پــرورش در ســال جــاری گفــت‪:‬‬ ‫از خــرداد مــاه امســال امــاده برگــزاری ازمــون هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ناصــر ســلیمان زاده‪ ،‬رئیــس مرکــز برنامــه ­‬ ‫ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری وزارت امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه امســال ‪ ۵۱‬هــزار ســهمیه اســتخدامی گرفتیــم که ‪۲۶‬‬ ‫هــزار ســهمیه مربــوط بــه متعهدیــن خدمــت بــود کــه ازمونشــان‬ ‫برگــزار شــد اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون همــه پذیرفته شــدگان در‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان و شــهید رجایــی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‬ ‫و چهارســال دیگــر معلــم مــا خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۵ :‬هــزار ســهمیه اســتخدام مــا باقــی مانــده کــه از‬ ‫محــل مــاده ‪ ۲۸‬اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان یعنــی برگــزاری‬ ‫ازمــون اســتخدامی جــذب می شــوند‪ .‬حــدود ‪ ۹۸۰۰‬ســهمیه هــم‬ ‫از ســال گذشــته باقــی مانــده کــه روی همدیگــر حــدود ‪ ۳۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ســهمیه اســتخدام می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ­ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش دربــاره زمــان برگــزاری ازمــون اســتخدامی‬ ‫گفــت‪ :‬مــا از خــرداد مــاه امســال امــاده برگــزاری ازمــون هســتیم‪.‬‬ ‫توزیــع ســهمیه انجــام شــده و فقــط منتظریــم کــه ســازمان اداری‬ ‫و اســتخدامی مجــوز برگــزاری ازمــون را بــه ســازمان ســنجش‬ ‫بدهــد کــه بــه محــض صــدور مجــوز‪ ،‬ثبت نــام اغــاز و ازمــون‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ســلیمان زاده افــزود‪ :‬خــود مــا بــه جــد پیگیــر برگــزاری ازمــون‬ ‫هســتیم‪ ،‬زیــرا کمبــود نیــرو وجــود دارد و اگــر ایــن افــراد جــذب‬ ‫شــوند بایــد یــک دوره مهارت امــوزی نیــز بگذراننــد تــا بتوانیــم‬ ‫مهــر ‪ ۱۴۰۱‬بــه عنــوان معلــم از انهــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ‪ ،‬روستاییان و عشایر‪:‬‬ ‫سامانه ثبت شکایات صندوق بیمه اجتماعی رونمایی شد‬ ‫ســامانه ثبــت شــکایات مردمــی صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر بــا حضــور مدیــرکل دفتــر‬ ‫بازرســی‪ ،‬ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی‬ ‫بــه شــکایات و مدیرروابــط عمومــی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫و مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر رونمایــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان ‪،‬روســتاییان و عشــایر‪ ،‬بیت الــه‬ ‫برقــراری گفــت‪ :‬در عصــری زندگــی‬ ‫می کنیــم کــه بــرای کنتــرل و نظــارت‬ ‫بایــد از ابزارهــای بــه روز اســتفاده کنیــم‬ ‫بــی تردیــد روش هــای قبلــی و ســنتی‬ ‫پاســخ گو نیســت‪ ،‬در دنیــای انفجــار‬ ‫اطالعــات امــروز‪ ،‬داشــتن اطالعــات کافــی‬ ‫نیســت بلکــه داشــتن اطالعــات درســت‬ ‫اولویــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســئوالن بایــد از طریــق‬ ‫ســامانه ها و ابزارهــای نظارتــی مــورد‬ ‫نظــرارت و بازرســی قــرار گیرنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اســتفاده از ابزارهــا و شــیوه های نویــن‬ ‫می توانــد ارتبــاط موثــری بیــن مــردم و‬ ‫مســئولین برقــرار کنــد‪ .‬هرجــا کــه نــگاه‬ ‫مــردم محــور داشــتیم موفــق عمــل کردیــم‬ ‫‪ .‬بنابرایــن بایــد ایــن فضــا را بــرای مــردم‬ ‫ایجــاد کنیــم تــا بتواننــد نقطه نظــرات‬ ‫خــود را بــه مــا ارائــه کننــد‪ .‬ســامانه ثبــت‬ ‫شــکایات مردمــی صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫بــا همیــن هــدف ایجــاد شــد زیــرا معتقدیــم‬ ‫کــه نــگاه مــردم و نقطه نظــرات ان هــا از‬ ‫روی دلســوزی اســت و اگــر نظراتــی نیــز‬ ‫درحــوزه مدیریــت داشــتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫بــا بیــان اینکــه روابط عمومــی پیشــانی‬ ‫هــر ســازمانی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحــث‬ ‫روابط عمومــی نیازمنــد عمق بخشــی و‬ ‫تقویــت رابطیــن روابط عمومــی اســتانها‬ ‫هســتیم‪ ،‬معتقدیــم اگــر صنــدوق به خوبــی‬ ‫و درســتی درمیــان جامعــه هــدف شناســانده‬ ‫شــود مــردم نیــز از ان اســتفاده خواهنــد‬ ‫کــرد‪ .‬بنابرایــن اطالع رســانی و فعالیــت‬ ‫در روابط عمومــی بســیار مهــم اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫اگــر بتوانیــم جامعــه هــدف ایــن صنــدوق‬ ‫را تحــت پوشــش قــرار دهیــم مــی توانیــم‬ ‫در گســترش عدالــت اجتماعــی گام‬ ‫برداریــم‪.‬‬ ‫برقــراری از مدیــران ســتادی درخواســت‬ ‫کــرد کــه بــا نــگاه حــل مســئله و‬ ‫گره گشــایی بــه مباحــث مطرح شــده‬ ‫پاســخ بدهنــد‪.‬‬ ‫ســامانه ثبــت شــکایات مردمــی بــه تحقــق‬ ‫دولــت الکترونیــک‪ ،‬شــفافیت حداکثــری‬ ‫و سیســتم فســاد ســتیزی کمــک می کنــد‬ ‫ســید مرتضــی موتورچــی رئیــس مرکــز‬ ‫روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر‬ ‫سیســتم اداری نظــام امــام و امــت هســتند و‬ ‫معنــای امــروزی ایــن سیســتم امــام و امــت‬ ‫‪ ،‬نظــام مردم ســاالری دینــی اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معتقــدم کــه ســامانه ثبــت‬ ‫شــکایات مردمــی بــه تحقــق دولــت‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬شــفافیت حداکثــری و‬ ‫سیســتم فســاد ســتیزی کمــک می کنــد و‬ ‫همچنیــن می توانــد بــه سیســتم بازرســی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫مباحــث فــردی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫امنیتــی مباحثــی هســتند کــه توســط مــردم‬ ‫بــه ان می رســیم‬ ‫در ادامــه مهــری طالبــی دارســتانی‬ ‫مدیــرکل دفتــر بازرســی‪ ،‬ارزیابــی‬ ‫عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه هــزاران درخواســت‪ ،‬گــزارش و‬ ‫شــکایت های مردمــی طــی صرفــا یکــی از‬ ‫ســفر اســتانی ریاســت جمهــوری بــه ایــن‬ ‫وزارتخانــه گفــت‪ :‬معتقدیــم کــه بســیاری‬ ‫از معضــات فــردی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫مباحثــی هســتند کــه بــا حمایــت از اقشــار‬ ‫محــروم حــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر بــا ایجــاد بنگاه هــای کوچــک‬ ‫زودبــازده چــرخ اقتصــادی کشــور را‬ ‫می چرخاننــد‪ ،‬اظهــار داشــت ‪ :‬مهم تریــن‬ ‫مقولــه هایــی کــه در شــرایط کنونــی‬ ‫می توانــد بــه جریــان اقتصــادی کشــور‬ ‫کمــک کنــد‪ ،‬فعالیتهــای ذیــل کشــاورزی‬ ‫و صنایــع دســتی اســت‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫به دنبــال راهکارهایــی بــرای ایجــاد‬ ‫امنیــت شــغلی بــرای کســانی کــه در ایــن‬ ‫بنگاه هــای خــرد فعالیــت می کننــد باشــیم‪،‬‬ ‫ســامانه های ثبــت شــکایات یکــی از ایــن‬ ‫ابزارهــا اســت کــه ایــن حــس را بــه مــردم‬ ‫می دهــد کــه ان هــا به راحتــی می تواننــد‬ ‫بــا مســئولین و مقامــات ارتبــاط بگیرنــد‪،‬‬ ‫نظــرات و شــکایات خــود را مطــرح کننــد‬ ‫و مســئولین نیــز بــه ان هــا پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫پاســخگویی بــه مــردم اصــل تغییــر ناپذیــر‬ ‫وزارت مــردم اســت‪.‬‬ ‫خانه کارگر‪:‬‬ ‫در صورت تصویب بودجه جدید با تورم باالتر از ‪ ۵۰‬درصد مواجه م ی شویم‬ ‫الیحــه بودجــه بــا فــرض مانــدن تحریم هــا‬ ‫بســته شــده اســت کــه در صــورت‬ ‫تصویــب در ســال اینــده بــا تــورم باالتــر‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد مواجــه می شــویم و ســفره ی‬ ‫کارگــران و بازنشســتگان بیــش از ایــن‬ ‫خالــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون دبیــرکل خانــه کارگــر کشــور‬ ‫در نشســت هیئــت اجرایــی خانــه کارگــر‬ ‫خوزســتان‪ ،‬بــا اشــاره بــه مشــکالت‬ ‫ســاختاری بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬و طــرح‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫صــورت تصویــب ایــن بودجــه در ســال‬ ‫اینــده بــا تــورم باالتــر از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫مواجــه می شــویم و ســفره کارگــران و‬ ‫بازنشســتگان بیــش از ایــن خالــی خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا؛ نشســت هیئــت اجرایــی‬ ‫خانــه کارگــر خوزســتان عصــر امــروز‬ ‫یکشــنبه پنجــم دی مــاه بــا حضــور حســن‬ ‫صادقــی معــاون دبیــرکل خانــه کارگــر‬ ‫کشــور بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی‪،‬‬ ‫قربــان درویشــی دبیــر اجرایــی خانــه‬ ‫کارگــر خوزســتان‪ ،‬هوشــنگ درویشــی‬ ‫رئیــس شــوراهای اســامی کار اســتان و‬ ‫اعضــای هیئــت اجرایــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت حســن صادقــی ضمــن‬ ‫ارزیابــی مســائل روز کارگــران و‬ ‫بازنشســتگان بــه بیــان مشــکالت ســاختاری‬ ‫بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬طــرح حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و تاثیــر ان بــر معیشــت‬ ‫کارگــران پرداخــت و افــزود‪ :‬الیحــه‬ ‫بودجــه بــا فــرض مانــدن تحریم هــا بســته‬ ‫شــده اســت کــه در صــورت تصویــب در‬ ‫ســال اینــده بــا تــورم باالتــر از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫مواجــه می شــویم و ســفره ی کارگــران و‬ ‫بازنشســتگان بیــش از ایــن خالــی خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه صنایــع مــادر در بودجــه‬ ‫ســال اینــده دیــده نشــده و شــاهد عــدم‬ ‫توجــه بــه ســرمایه گــذاری خارجــی و‬ ‫داخلــی هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح افزایــش‬ ‫ســن بازنشســتگی ضــد اشــتغال و باعــث‬ ‫ســراریز شــدن حجــم بــزرگ تقاضــای‬ ‫بازنشســتگی از تامیــن اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫معــاون دبیــرکل خانــه کارگــر کشــور‬ ‫همچنیــن از عــدم تخصیــص بودجــه بــرای‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی انتقــاد کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬قربــان درویشــی دبیــر اجرایــی‬ ‫خانــه کارگــر خوزســتان ضمــن بیــان‬ ‫مشــکالت حوضــه کارگــری خوزســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬فشــار‬ ‫مالیاتــی بــر دوش مــزد بگیــران اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مــورد ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی نیــز در حالــی کــه بــرای ســایر‬ ‫صندوق هــا ‪ ۳۲۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫اختصــاص داده انــد امــا بــرای تامیــن‬ ‫اجتماعــی مبلغــی در نظــر گرفتــه نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در پایــان اعضــای هیــات اجرایــی بــه بیــان‬ ‫دیدگاه هــای خــود در رابطــه بــا مســائل‬ ‫کارگــران پرداختنــد‪.‬‬ صفحه 16 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫با توجه به موضوع اشتغال و بیکاری‪:‬‬ ‫اراده وزارت کار برای ایجاد اشتغال میلیونی ظرف ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی مــی‬ ‫گویــد‪ :‬برنامــه ایــن وزارتخانــه ایجــاد‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار فرصــت شــغلی‬ ‫اســت کــه از نیمــه دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬و در طــول ‪ ۱۸‬مــاه ان‬ ‫را محقــق خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار معضــل بیــکاری‬ ‫و اشــتغال جوانــان و فــارغ التحصیــان از‬ ‫جملــه چالشــهای مهــم اقتصــاد و دولتهــا‬ ‫بــه شــمار مــی رود کــه گریبانگیــر جامعــه‬ ‫و بســیاری از خانواده هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود انکــه دولتهــا تــاش کــرده انــد‬ ‫تــا در جهــت رفــع معضــل بیــکاری گام‬ ‫بردارنــد و بــا برنامــه هــای مختلــف‪ ،‬بــازار‬ ‫کار را بــه تعــادل برســانند امــا همچنــان‬ ‫بــا امــار بــاالی فــارغ التحصیــان بیــکار‬ ‫روبــه رو هســتیم بــه نحــوی کــه طبــق‬ ‫امارهــا‪ ،‬بیــکاری فــارغ التحصیــان بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫در چنــد ســال گذشــته امارهــای رســمی‬ ‫از وجــود ســه میلیــون بیــکار در کشــور‬ ‫حکایــت داشــت در حالــی کــه امارهــای‬ ‫غیــر رســمی بعضــا تــا ‪ ۷‬میلیــون نفــر بیــکار‬ ‫را عنــوان مــی کــرد امــا وزیــر تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اخیــرا اعــام کــرده‬ ‫اســت کــه حــدود دو میلیــون و چهارصــد‬ ‫هــزار نفــر در کشــور بیکارنــد‪.‬‬ ‫حجــت عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه مشــکل‬ ‫فعلــی تنهــا بیــکاری مطلــق ‪ ۲.۵‬میلیــون نفــر‬ ‫نیســت و‪ ۱۴‬میلیــون نفــر شــغل شایســته ‬ ‫ندارنــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬متولــی اشــتغال فقــط‬ ‫وزارت کار نیســت و موضــوع اشــتغال بــه‬ ‫صنعــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬فنــاوری اطالعــات‪،‬‬ ‫گردشــگری و حتــی محیــط زیســت‬ ‫مرتبــط اســت؛ وزارت کار متولــی ایجــاد‬ ‫هماهنگــی بیــن دســتگاهها اســت و بــه‬ ‫عنــوان دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال‬ ‫موضــوع بیــکاری را پیگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی از ایجــاد ‪ ۲۱۷‬هــزار فرصــت شــغلی در‬ ‫دولــت ســیزدهم خبــر داده و می افزایــد‪:‬‬ ‫از زمــان اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم‬ ‫تاکنــون‪ ،‬مطابــق امارهــای ســامانه «رصــد»‬ ‫ایــن وزارتخانــه‪ ۲۱۷ ،‬هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی ایجــاد و در همیــن راســتا ‪ ۱۳۰‬هــزار‬ ‫فقــره بیمــه بــرای افــراد صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر کار‪ ،‬اطلــس اشــتغالزایی‬ ‫کشــور بــا همــکاری ‪ ۷۱‬دســتگاه ‪۱۷۵‬‬ ‫برنامــه را تاکنــون تدویــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش مرکــز امــار ایــران از‬ ‫نتایــج طــرح امارگیــری نیــروی کار در‬ ‫تابســتان ‪ ١٤٠٠‬نــرخ بیــکاری افــراد ‪١٥‬‬ ‫ســاله و بیش تــر نشــان می دهــد کــه ‪۹.۶‬‬ ‫درصــد از جمعیــت فعــال بیــکار بوده انــد‪.‬‬ ‫بررســی رونــد تغییــرات نــرخ بیــکاری‬ ‫بیــان مــی کنــد کــه ایــن شــاخص‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه تابســتان ‪ ۱۳۹۹‬بــه میــزان ‪ ۰.۱‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت؛ همچنیــن جمعیــت‬ ‫شــاغلین ‪ ١٥‬ســاله و بیشــتر در ایــن فصــل‪،‬‬ ‫‪ ٢٣‬میلیــون و ‪ ٤٠٥‬هــزار نفــر بــوده کــه‬ ‫نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل ‪١٣٧‬‬ ‫هــزار نفــر کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫بررســی نــرخ بیــکاری جوانــان ‪ ١٥‬تــا ‪٢٤‬‬ ‫ســاله نیــز حاکــی از ان اســت کــه ‪۲۵.۷‬‬ ‫درصــد از فعــاالن ایــن گــروه ســنی در‬ ‫تابســتان ‪ ١٤٠٠‬بیــکار بوده انــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان نبــود انطبــاق میــان‬ ‫خروجــی دانشــگاهها بــا نیــاز بــازار کار را‬ ‫از جملــه علــل بیــکاری دانــش اموختــگان‬ ‫عنــوان مــی کننــد‪ .‬از ســویی دیگــر‬ ‫رواج مــدرک گرایــی در ســالهای اخیــر‬ ‫باعــث شــده تــا درصــد کمــی از فــارغ‬ ‫التحصیــان در رشــته تحصیلــی خــود‬ ‫مشــغول کار شــوند‪.‬‬ ‫فقــدان مهــارت نیــز در بیــکاری جوانــان‬ ‫جویــای کار و فــارغ التحصیــان‬ ‫دانشــگاهی اثرگــذار بــوده و موجــب شــده‬ ‫افــراد نتواننــد جــذب بنگاههــای اقتصــادی‬ ‫و بــازار کار شــوند‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس وزارت کار طــرح‬ ‫امایــش ســرزمینی و متناســب ســازی‬ ‫رشــته های دانشــگاهی را بــا همــکاری‬ ‫وزارت علــوم کلیــد زده تــا بــه تناســب‬ ‫مزیتهــای هــر اســتان رشــته هــای‬ ‫دانشــگاهی تعریــف شــود‪.‬‬ ‫راه انــدازی ســامانه جامــع کاریابــی هــا نیــز‬ ‫از دیگــر اقدامــات وزارت کار اســت کــه‬ ‫در حاشــیه دومیــن نشســت شــورای عالــی‬ ‫اشــتغال از ان رونمایــی شــد تــا بــه اتصــال‬ ‫بیــن کارفرمایــان و کارجویــان‪ ،‬تامیــن‬ ‫نیــروی مــورد نیــاز بنگاههــا و معرفــی‬ ‫فرصتهــای شــغلی بــه جوینــدگان کار‬ ‫منجــر شــود‪.‬‬ ‫هدفگــذاری ایجــاد یــک میلیــون و‪۸۵۰‬‬ ‫هــزار شــغل تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬از‬ ‫دیگــر ماموریتهــای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی در راســتای پیــاده ســازی‬ ‫الگــوی زیســت بــوم ملــی اشــتغال اســت‬ ‫و عمــده تمرکــز ایــن طــرح‪ ،‬بــر مشــاغل‬ ‫خانگــی و روســتایی اســت کــه در کنــار‬ ‫ان از ظرفیــت بخــش خصوصــی نیــز‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م ســرمای ه‬ ‫ارائــه اموزشــها در مشــاغل کــ ‬ ‫بــر نیــز از دیگــر برنامــه هــای وزارت‬ ‫کار بــا همــکاری ســازمان امــوزش فنــی‬ ‫و حرفــه ای اســت و در ایــن راســتا ‪۳۴۰‬‬ ‫شــغل شناســایی شــده کــه کمتــر از‪۲۰‬‬ ‫ملیــون تومــان ســرمایه گــذاری نیــاز دارنــد‬ ‫و بــه گفتــه وزیــر کار برخــی از مشــاغل‬ ‫بــا ســرمایه ای بیــن یــک میلیــون تــا پنــج‬ ‫میلیــون تومــان قابــل راه انــدازی هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬کارشناســان تاکیــد‬ ‫دارنــد کــه بــه منظــور کاهــش معضــل‬ ‫بیــکاری‪ ،‬بهبــود فضــای کســب و کار و‬ ‫اجــرای قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای‬ ‫کســب و کار بایــد بــه نحــو شایســته‬ ‫محقــق شــود؛ همچنیــن در راســتای‬ ‫ســاماندهی بــازار کار‪ ،‬ترویــج فرهنــگ‬ ‫کار و کارافرینــی‪ ،‬شناســایی نیروهــای‬ ‫مســتعد و توانمنــد‪ ،‬ارائــه مشــاوره هــای‬ ‫شــغلی و بهــره منــدی از ظرفیــت کاریابــی‬ ‫هــا امــری ضــروری اســت و الزم اســت‬ ‫جــذب ســرمایه هــای داخلــی و خارجــی‪،‬‬ ‫فعــال کــردن رشــته هــای پــر اشــتغال‪،‬‬ ‫جلوگیــری از رشــد نقدینگــی‪ ،‬مهــار‬ ‫تــورم و هدایــت ســرمایه گــذاری هــا بــه‬ ‫ســمت بخشــهای مولــد در دســتور کار‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫امام جمعه اهواز به وزارت علوم‪:‬‬ ‫از پذیرش باالی جوانان در دانشگاه‬ ‫جلوگیری کنید‬ ‫از پذیــرش بــاالی جوانــان در دانشــگاه جلوگیــری کنیــد تــا امــار‬ ‫بیــکاران افزایــش پیــدا نکنــد یــا بــازار کار برایشــان فراهــم کنیــد‬ ‫امــروزه تعــداد قابــل توجهــی از جوانــان بــا وجــود تحصیــات عالــی‬ ‫بیــکار هســتند کــه نشــان مــی دهــد میــزان ورودی و خروجــی بــه‬ ‫دانشــگاه بــا امــار اشــتغال و بــازار کار تفــاوت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از پایــگاه خبــری تحلیلــی انتخــاب ‪:‬نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در خوزســتان بــا بیــان اینکــه خروجــی دانشــگاه ها بایــد متناســب بــا‬ ‫نیــاز جامعــه باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــار ورودی بــه دانشــگاه ها بــاال اســت امــا‬ ‫خروجــی ان بــر اســاس نیــاز جامعــه نیســت‪.‬‬ ‫حجــت الســام ســید محمــد نبــی موســوی فرد جمعــه شــب در جریــان‬ ‫دیــدار معــاون وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در بیــت نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از مســائل مهــم کــه بایــد بــه‬ ‫صــورت جــدی بــه ان توجــه شــود خروجــی موثــر دانشــگاه ها اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد یــا بــازار کار را بــرای جوانــان فراهــم کــرد و یــا از‬ ‫پذیــرش بــاال جلوگیــری کــرد تــا امــار بیــکاران افزایــش پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــواز بیــان کــرد‪ :‬امــروزه تعــداد قابــل توجهــی از جوانــان‬ ‫بــا وجــود تحصیــات عالــی بیــکار هســتند کــه نشــان مــی دهــد میــزان‬ ‫ورودی و خروجــی بــه دانشــگاه بــا امــار اشــتغال و بــازار کار تفــاوت‬ ‫زیــادی دارد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خوزســتان بیــان بــا بیــان اینکــه خروجی دانشــگاه ها‬ ‫بایــد بــه گون ـه ای باشــد کــه دانشــجویان پــس از فارغ التحصیلــی بــرای‬ ‫اشــتغال ســرگردان نباشــند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اکنــون در حــوزه هــای علمیــه‬ ‫ابتــدا دوره عمومــی گذرانــده مــی شــود و پــس از ان طــاب دوره هــای‬ ‫تخصصــی را بــر اســاس نیــاز جامعــه مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین موســوی فرد گفــت‪ :‬اگــر شــرایط در‬ ‫دانشــگاه هــا نیــز اینگونــه ایجــاد مــی شــد کــه مقطــع کارشناســی ســقف‬ ‫تحصیــات در نظــر گرفتــه شــود و بــرای افــرادی کــه دوره تخصصــی را‬ ‫در مقاطــع باالتــر مــی گذراننــد ضمانــت اشــتغال بیشــتری ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫شــاید دانشــگاه ها تــا انــدازه ای بــر اســاس نیــاز بــازار کار خروجــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر یــک هــزار دانشــجو نیــاز بــازار کار اســت در‬ ‫حالــی کــه ‪ ۳۰‬هــزار فارغ التحصیــل خروجــی دانشــگاه ها اســت و ایــن‬ ‫سیســتم تنهــا بــه امــار بیــکاران جامعــه اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خوزســتان گفــت‪ :‬بایــد در ســطوح دبیرســتان بــه‬ ‫مهــارت امــوزی بیشــتر توجــه شــود تــا جوانــان در ادامــه راه بــا تخصــص‬ ‫وارد جامعــه شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راه انــدازی دانشــگاه فرهنگیــان یکــی از اقدامــات ارزشــمند‬ ‫بــود امــا تعــدادی از افــراد هنــوز بــا وضــع مطلــوب فاصلــه دارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام موســوی فــرد اظهارداشــت‪ :‬اگــر امــوزش براســاس‬ ‫فرهنــگ نــاب اســامی صــورت گیــرد‪ ،‬انهــا نیــز مــی تواننــد فرزنــدان‬ ‫خوبــی بــرای جامعــه تربیــت کننــد‪.‬‬ ‫مرتضــی فرخــی معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری جمعــه شــب در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در‬ ‫اســتان بــه ارائــه گــزارش عملکــردی از اقدامــات ‪ ۱۰۰‬روز اخیــر وزارت‬ ‫علــوم جهــت ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی مراکــز امــوزش عالــی و‬ ‫دانشــگاه های سراســر کشــور‪ ،‬پرداخــت و ارتبــاط موثــر دانشــگاه ها بــا‬ ‫جامعــه را از اولویت هــای اصلــی ایــن وزارتخانــه برشــمرد‪.‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪ 29 - 1400‬جمادی االول ‪ 3 - 1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪199‬‬ ‫با حکم وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛‬ ‫سرپرست دفتر هدایت نیروی کار و‬ ‫کاریابی ها منصوب شد‬ ‫بــا حکــم وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی «امیــد ملــک» بــه عنــوان‬ ‫سرپرســت دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابــی هــا منصــوب شــد‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها منصوب شد‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در متــن حکــم دکتــر حجــت اهلل‬ ‫عبدالملکــی امــده اســت‪ :‬نظــر بــه مراتــب تعهــد‪ ،‬تخصــص و تجربیــات‬ ‫ارزشــمند جنــاب عالــی‪ ،‬بــه موجــب ایــن حکــم شــما را بــه عنــوان‬ ‫«سرپرســت دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابــی هــا» منصــوب مــی‬ ‫کنــم‪.‬‬ ‫امیــد اســت بــا اتــکال بــه ذات اقــدس الهــی در انجــام وظایــف و امــور‬ ‫محولــه و تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقالب(مدظلــه العالــی) و دولــت‬ ‫مردمــی ســیزدهم در وزارت مــردم موفــق و مویــد باشــید‬ ‫سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار اعالم کرد‪:‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۴۷۰‬موسسه‬ ‫در سامانه جامع کاریابی‬ ‫سرپرســت معاونــت اشــتغال و کارافرینــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬ســامانه جامــع کاریابــی روز دوم دی مــاه راه‬ ‫انــدازی شــد و تاکنــون ‪ ۴۷۰‬موسســه کاریابــی در ایــن ســامانه ثبــت‬ ‫نــام کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪« ،‬محمــود کریمی بیرانونــد» روز شــنبه در‬ ‫گفت وگویــی اظهــار داشــت‪ :‬ســامانه جامــع کاریابــی بــرای ارتبــاط‬ ‫بیــن کارجویــان و کارفرمایــان راه انــدازی شــد تــا از ایــن طریــق زمینــه‬ ‫اشــتغال کارجویــان طــی قــراردادی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬پیــش از ایــن کاریابی هــا تحــت ســامانه جامــع و‬ ‫منظمــی فعالیــت نداشــتند تــا از ایــن طریــق نظــارت بــر عملکــرد انهــا‬ ‫صــورت گیــرد؛ ایــن ســامانه تنهــا بــه موضــوع اشــتغال ســاالنه بیــش از‬ ‫یــک میلیــون نفــر نمی پــردازد بلکــه یکــی از ابزارهــا بــرای اشــتغال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت اشــتغال و کارافرینــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــزار موسســه کاریابــی داخلــی داریــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وظیفــه انهــا اتصــال کارفرمــا بــه کارجــو اســت و بــه عنــوان‬ ‫حلقــه واســطه نقــش خــود را ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه جامــع کاریابــی هــا بــه بهبــود فضــای کســب و کار‬ ‫و نظــارت بــر فعالیــت موسســه هــای کاریابــی کمــک مــی کنــد ضمــن‬ ‫اینکــه در وزارت تعــاون موسســه هــای کاریابــی را تقویــت خواهیــم‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بیرانونــد بــا بیــان اینکــه بــر اســاس اخریــن امارهــا‪ ،‬اکنــون ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر بیــکار در کشــورمان وجــود دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یکــی‬ ‫از مشــکالت فضــای کســب و کار ایــن بــود کــه کارفرمایــان نمــی‬ ‫توانســتند نیــروی کار متناســب بــا فرصــت شــغلی را پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن کارجویــان هــم بــه خاطــر ضعــف مهارتــی‬ ‫نمــی توانســتند وارد بــازار کار شــود از ایــن رو ایــن ســامانه را بــه‬ ‫ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور متصــل مــی کنیــم تــا خالهــای‬ ‫مهارتــی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت اشــتغال و کارافرینــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اکنــون ســامانه ماننــد ظــرف خالــی اســت‬ ‫کــه موسســه هــای کاریابــی مــی تواننــد اطالعــات خــود و مهــارت‬ ‫نیــروی کار مــورد نظــر را ثبــت کننــد و در مرحلــه بعــد کارجویــان‬ ‫وارد ایــن ســامانه شــده و اطالعــات تحصیلــی و مهارتــی را ثبــت مــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫در قالب سهام؛‬ ‫پاداش ‪ ۱۸۰‬هزار دالری اپل برای جلوگیری از فرار مغزها‬ ‫اپــل بــا هــدف حفــظ مغزهــا‪ ،‬بــه بعضــی‬ ‫از مهندســان پــاداش غیرمعمــول و قابــل‬ ‫توجهــی در قالــب ســهام ایــن شــرکت‬ ‫عرضــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایســنا‪ ،‬بلومبــرگ‬ ‫بــه نقــل از منابــع اگاه گــزارش کــرد اپــل‬ ‫هفتــه گذشــته بــه بعضــی از مهندســان خــود‬ ‫در بخشــهای طراحــی ســیلیکون‪ ،‬ســخت‬ ‫افــزار‪ ،‬نــرم افــزاری و عملیاتــی پاداشــهای‬ ‫خــارج از چرخــه را ابــاغ کــرد کــه بــه‬ ‫عنــوان واحدهــای ســهام محــدود صــادر‬ ‫مــی شــوند‪ .‬ایــن ســهام در مــدت چهــار‬ ‫ســال واگــذار مــی شــوند و انگیــزه ای‬ ‫ایجــاد مــی کنــد تــا ایــن افــراد در اپــل‬ ‫بماننــد‪.‬‬ ‫ایــن پــاداش کــه دریافــت کنندگانــش را‬ ‫ســورپرایز کــرد‪ ،‬از حــدود ‪ ۵۰‬هــزار دالر‬ ‫تــا ‪ ۱۸۰‬هــزار دالر متغیــر بــود‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫منابــع اگاه‪ ،‬بســیاری از مهندســان حــدود‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار‪ ۱۰۰ ،‬هــزار یــا ‪ ۱۲۰‬هــزار دالر‬ ‫ســهام دریافــت کردنــد‪ .‬ایــن ســهام از‬ ‫ســوی مدیــران بــه عنــوان پــاداش بــرای‬ ‫کســانی کــه عملکــرد باالیــی داشــته انــد‪،‬‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫اپــل یــک جنــگ اســتعداد بــا شــرکتها در‬ ‫ســیلیکون ولــی و ورای ان بــه راه انداخته و‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬شــرکت مِتــا پلتفرمــز (فیــس‬ ‫بــوک ســابق) بــه عنــوان یــک تهدیــد‬ ‫اشــکار ظاهــر شــده اســت‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫در چنــد مــاه گذشــته حــدود ‪ ۱۰۰‬مهنــدس‬ ‫اپــل را بــه اســتخدام خــود دراورده اســت‬ ‫امــا ایــن مســئله یــک طرفــه نبــوده و اپــل‬ ‫هــم بعضــی از کارمنــدان کلیــدی مِتــا را‬ ‫جــذب کــرده اســت‪ .‬ایــن دو شــرکت کــه‬ ‫قصــد دارنــد در حــوزه هدســتهای واقعیــت‬ ‫مجــازی و واقعیــت افــزوده و اســمارت واچ‬ ‫محصــوالت جدیــدی در دو ســال اینــده‬ ‫عرضــه کننــد‪ ،‬احتمــاال بــه رقیبــان جــدی‬ ‫در ایــن حــوزه تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن پــاداش بخشــی از بســته هــای جبرانــی‬ ‫معمولــی اپــل کــه شــامل حقــوق پایــه‪،‬‬ ‫ســهام و پــاداش نقــدی اســت‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫اپــل گاهــی پاداشــهای نقــدی بیشــتری بــه‬ ‫کارمندانــش مــی دهــد امــا میــزان ســهامی‬ ‫کــه اخیــرا وعــده داده اســت‪ ،‬غیرمعمــول و‬ ‫از نظــر زمانــی مایــه شــگفتی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه پــاداش بعضــی از مهندســانی‬ ‫کــه ســهام دریافــت نکــرده انــد و معتقدنــد‬ ‫فراینــد انتخــاب‪ ،‬ســلیقه ای بــوده اســت را‬ ‫خشــمگین کــرده اســت‪ .‬ارزش بعضــی از‬ ‫پاداشــهای داده شــده معــادل ســهام ســاالنه‬ ‫ای بــوده کــه بــه بعضــی مدیــران بخشــی‬ ‫مهندســی داده مــی شــود و اگــر ارزش‬ ‫ســهام اپــل همچنــان رشــد کنــد‪ ،‬ارزش‬ ‫انهــا نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ارزش ســهام اپــل امســال ‪ ۳۶‬درصــد رشــد‬ ‫کــرده و ارزش بــازار ایــن شــرکت را بــه‬ ‫نزدیــک ســه تریلیــون دالر رســانده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن شــرکت مِتــا تالشــها بــرای‬ ‫جــذب مهندســان نابغــه از واحدهــای‬ ‫واقعیــت افــزوده‪ ،‬هــوش مصنوعــی‪،‬‬ ‫مهندســی نــرم افــزار و ســخت افــزار اپــل‬ ‫را مضاعــف کــرده اســت‪ .‬ایــن غول رســانه‬ ‫اجتماعــی کــه فیــس بــوک‪ ،‬اینســتاگرام و‬ ‫واتســاپ را اداره مــی کنــد و تمرکــز خــود‬ ‫را بــه متــاورس (جهــان مجــازی) و ســخت‬ ‫افــزار مربــوط بــه ان معطــوف کــرده‪،‬‬ ‫افزایــش حقــوق قابــل توجهــی را عرضــه‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫فــرار مغزهــا بــه حــوزه هــای دیگــری‬ ‫شــامل تیــم خــودروی خــودران اپــل هــم‬ ‫ضربــه زده اســت‪ .‬ایــن شــرکت کــه بــه‬ ‫دنبــال ســاخت چندیــن دســتگاه نســل‬ ‫جدیــد از جملــه خــودرو‪ ،‬هدســتهای‬ ‫واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده و‬ ‫مدلهــای جدیــد ایفــون اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫قــدرت مهندســی خــود را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫همزمــان برنامــه اپــل بــرای بازگشــت‬ ‫کارکنــان بــه محــل کار باعــث نارضایتــی‬ ‫بعضــی از کارمنــدان و جــذب شــدن‬ ‫مهندســان بــه شــرکتهای دیگــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬اگرچــه اپــل بازگشــت بــه دفاتــر‬ ‫را بــه تاخیــر انداختــه امــا در مقایســه بــا‬ ‫بعضــی از شــرکتهای فنــاوری‪ ،‬رویکــرد‬ ‫ســخت گیرانــه تــری را در قبــال فعالیــت‬ ‫حضــوری بــکار بســته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ‪ ،‬اپــل‬ ‫اعــام کــرده اســت انتظــار دارد کارمنــدان‬ ‫شــرکت حداقــل ســه روز در هفتــه و‬ ‫مهندســان ســخت افــزار چهــار تــا پنــج‬ ‫روز در هفتــه در محــل کار حضــور پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬مِتــا و شــرکتهای دیگــر قصــد‬ ‫دارنــد سیاستهایشــان در ایــن خصــوص را‬ ‫منعطــف تــر کننــد‪ .‬امــا اپــل مــاه جــاری‬ ‫اعــام کــرد کارکنانــش احتمــاال بــرای‬ ‫مدتــی همچنــان بــه دورکاری ادامــه مــی‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــن شــرکت پــس از لغــو مهلــت‬ ‫بازگشــت بــه محــل کار‪ ،‬اعــام کــرد‬ ‫پــاداش هــزار دالری بــه همــه کارمنــدان‬ ‫اداری‪ ،‬فروشــنده هــا و کارمنــدان پشــتیبانی‬ ‫فنــی خــود مــی دهــد تــا بتواننــد تجهیــزات‬ ‫خانگــی خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫گرایی‪:‬‬ ‫کار استخدامم هنوز انجام شده است‬ ‫محمدرضــا گرایــی کــه چنــدی پیــش بــه‬ ‫عــراق ســفر کــرده بــود‪ ،‬در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری تســنیم در‬ ‫ایــن مــورد گفــت‪ :‬ســفر زیارتــی خوبــی‬ ‫بــود و خــدا را شــکر روحیــه خوبــی‬ ‫گرفتیــم‪.‬‬ ‫قهرمــان وزن ‪ 67‬کیلوگــرم المپیــک در‬ ‫مــورد خانـه ای کــه قــرار بــود در شــیراز بــه‬ ‫او و بــرادر و مربــی اش بابــت مدال هــای‬ ‫جهانی شــان اهــدا شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫هنــوز خانــه را نداده انــد‪ ،‬امــا ظاهــرا ً‬ ‫کارهایــش در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بعــد از قهرمانــی رضــا‬ ‫گرایــی در مســابقات قهرمانــی جهــان خبــر‬ ‫اســتخدامش در وزارت نفــت رســانه ای‬ ‫شــد‪ ،‬وی در مــورد اینکــه ایــا ایــن اتفــاق‬ ‫رخ داده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬فعــ ً‬ ‫ا کــه‬ ‫اتفاقــی نیفتــاده و ایــن هــم ظاهــرا ً در‬ ‫حــال پیگیــری اســت‪ .‬موضــوع اســتخدام‬ ‫محمدعلــی کــه ســه چهــار ســال اســت‬ ‫مطــرح شــده و هنــوز کارش درســت نشــده‬ ‫اســت‪ .‬احتمــاالً قــرار اســت هــر دو انجــام‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫گرایــی کــه بعــد از جهانــی نــروژ در هیــچ‬ ‫مســابقه ای روی تشــک نرفتــه اســت‪ ،‬در‬ ‫مــورد اغــاز تمریناتــش گفــت‪ :‬تمرینــم‬ ‫را مدتــی اســت شــروع کــرده ام‪ .‬فعـ ً‬ ‫ا کــه‬ ‫تمریــن می کنــم و البتــه هنــوز مشــخص‬ ‫نیســت مســابقه ای کــه بایــد در ان روی‬ ‫تشــک بــروم‪ ،‬کجاســت‪.‬‬ صفحه 18 ‫نشریه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 19 صفحه 20

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 245

هفته نامه بازار کار گیلان 245

شماره : 245
تاریخ : 1402/12/05
هفته نامه بازار کار گیلان 244

هفته نامه بازار کار گیلان 244

شماره : 244
تاریخ : 1402/11/02
هفته نامه بازار کار گیلان 243

هفته نامه بازار کار گیلان 243

شماره : 243
تاریخ : 1402/10/09
هفته نامه بازار کار گیلان 242

هفته نامه بازار کار گیلان 242

شماره : 242
تاریخ : 1402/09/18
هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
هفته نامه بازار کار گیلان 240

هفته نامه بازار کار گیلان 240

شماره : 240
تاریخ : 1402/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!