هفته نامه بازار کار گیلان شماره 198 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 198

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 198

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 198

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتار از باغات‬ ‫رها شده چای احیاء می شود؛‬ ‫تداوم ضعف مدیریتی‪« ،‬صنعت چای» را‬ ‫تا چند سال اینده به نابودی می کشاند‬ ‫تقویت اشتغال‬ ‫و تولید محور‬ ‫برنامه های‬ ‫اجرایی است‬ ‫🔴‬ ‫🔴 دریافت مجوز استخدام ‪ 50‬هزار نفر در اموزش و پرورش‬ ‫ایجاد ‪ 1‬میلیون شغل در سال براساس مشارکت همه دستگاه ها‬ ‫🔵‬ ‫🔵 ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به زودی ابالغ می شود‬ ‫فراخوان جذب امریه ارتباط با جامعه و صنعت در مراکز اموزش عالی کشور‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام فست فود خانه کنتاکی‬ ‫(شعبه الهیجان)‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم ‪ -‬سالندار اقا و خانم‬ ‫ نیروی کار در اشپزخانه خانم و اقا ‪ -‬پیک موتوری‬‫️ ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪ ،‬روبروی استخر‪،‬‬ ‫ساختمان چینی ‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫استخدام در رستوران خانه کنتاکی (شعبه رشت)‬ ‫سالندار‬ ‫صندوقدار‬ ‫پیک موتوری‬ ‫باریستا‬ ‫تک شیفت‪ :‬عصر دو شیفت‪ :‬صبح و عصر ‪ -‬حقوق ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان ‪ -‬همراه با بیمه ‪ -‬با سرویس برگشت برای پرسنل خانم‬ ‫همراه با نهار و شام ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه روی‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫بانک ملی‪ ،‬جنب فرمانداری‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد‪:‬‬ ‫نرخ بیکاری در جامعه‬ ‫ایثارگری ‪ ۲۰‬درصد است‬ ‫معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت گیالن‪:‬‬ ‫‪ 34‬واحد تولیدی‬ ‫راکد گیالن احیاء شد‬ ‫معاون صید و بنادر ماهی گیری اداره شیالت گیالن‪:‬‬ ‫کاهش صید انواع ماهیان استخوانی‬ ‫در سواحل گیالن به ‪ ۱۴‬درصد رسید‬ ‫مسئول صندوق اعتباری هنر در گیالن‪:‬‬ ‫فرایند جدید عضویت در سامانه‬ ‫صندوق اعتباری هنر ابالغ شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارگر انبار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد‪:‬‬ ‫نرخ بیکاری در جامعه ایثارگری‬ ‫‪ ۲۰‬درصد است‬ ‫هم اکنــون نــرخ بیــکاری در جامعــه هــدف بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران کشــور ‪ ۲۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیمای چهارمحــال و بختیــاری‪،‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران گفــت‪ :‬تامیــن شــغل و اشــتغال بــه عنــوان مهمتریــن‬ ‫دغدغــه مشــکل جامعــه ایثارگــری کشــور اســت کــه دولــت برنامــه‬ ‫جــدی بــرای رفــع ایــن مشــکل را در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫امیــر حســین قاضــی زاده هاشــمی در جمــع خبرنــگاران اســتان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬برنامــه توانمندســازی شــغلی بــرای جامعــه هــدف در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه اســت تــا عــاوه بــر اســتخدام جامعه‬ ‫هــدف ایــن طــرح بــا همــکاری ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــرای‬ ‫کاهــش نــرخ بیــکاری تهیــه شــده تــا بــرای جامعــه هــدف شــغل بــا‬ ‫درامــد وکرامــت ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر رفــع مشــکالت و مطالبــات خانــواده شــهدا و‬ ‫ایثارگــران‪ ،‬گفــت‪ :‬تامیــن مســکن و اشــتغال بــه عنــوان مهمتریــن‬ ‫مشــکل جامعــه هــدف بنیــاد از جملــه خانــواده شــهدا‪ ،‬ایثارگــران‬ ‫و رزمنــدگان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران یکــی دیگــر از مطالبــات‬ ‫جامعــه هــدف بنیــاد شــهید را تامیــن مســکن در کنــار اشــتغال‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر در کشــور‬ ‫متقاضــی دریافــت مســکن از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫دستیاران‬ ‫حقوق می گیرند‬ ‫معــاون اموزشــی وزیــر بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫تاکیــد کــرد دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور در شــرایط‬ ‫شــیوع کرونــا هیــچ گاه تعطیــل نشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از وزارت بهداشــت‪ ،‬دکتــر‬ ‫ابوالفضــل باقــری فــرد اظهــار داشــت ‪ :‬دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی کشــور در دو ســال گذشــته بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا‬ ‫تعطیــل نبــود و اموزش هــا بــه صــورت مجــازی و در برخــی‬ ‫مــوارد ضــروری بــه صــورت حضــوری ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال تحصیلــی کنونــی نیــز تمــام دانشــگاه های‬ ‫علــوم پزشــکی سراســر کشــور بــا اولویــت حضــور دانشــجویان‬ ‫فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫باقــری فــرد اضافــه کــرد‪ :‬دانشــجویان نــوورود و دیگر دانشــجویانی‬ ‫کــه دروس نظــری دارنــد بــه صــورت مجــازی امــوزش می بیننــد‪،‬‬ ‫امــا تمــام دانشــجویان کارورز‪ ،‬دســتیار و ان دســته از دانشــجویان‬ ‫کــه دروس عملــی دارنــد بــه صــورت حضــوری امــوزش خواهنــد‬ ‫د ید ‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی وزیــر بهداشــت از تبدیــل حــق الزحمــه هــای‬ ‫انــدک دســتیاران پزشــکی بــه حقــوق در ســطح پزشــکان عمومــی‬ ‫در اینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت ‪ :‬برخــی مشــکالت‬ ‫معیشــتی و دیگــر ســختی هــای دوران دســتیاری پزشــکی تمایــل‬ ‫پزشــکان عمومــی بــه حضــور در ایــن دوره را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دســتیاران بــه ســبب گذرانــدن دوران اموزشــی‬ ‫‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬ســاله حقــوق دریافــت نمــی کننــد بلکــه حــق الزحمــه‬ ‫ناچیــزی دارنــد افــزود‪ :‬تــاش شــده تــا ایــن حــق الزحمــه بــه‬ ‫حقوقــی در ســطح پزشــکان عمومــی تغییــر کنــد تــا انــان بتواننــد‬ ‫کارانــه هــای قابــل توجهــی از بیمارســتان هــای دانشــگاهی کــه‬ ‫بیشــتر مســئولیت هــای درمانــی در ان بــر عهــده دســتیاران پزشــکی‬ ‫اســت‪ ،‬دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫باقــری فــرد گفــت‪ :‬امــوزش در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــه‬ ‫صــورت ترکیبــی از امــوزش هــای مجــازی و حضــوری اســت‬ ‫و از انجــا کــه شــرایط ناپایــدار اســت در صورتــی کــه شــرایط‬ ‫فراهــم باشــد کالس هــای حضــوری بــرای کارامــوزان ‪،‬کارورزان‬ ‫و دســتیاران همچنیــن دانشــجویانی کــه واحدهــای عملــی دارنــد‬ ‫اســت و در غیــر ایــن صــورت اموزشــها بــه صــورت مجــازی‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت گیالن‪:‬‬ ‫تقویت اشتغال و تولید محور برنامه های اجرایی است‬ ‫اســتاندار گیــان بــا انتقــاد از اینکــه‬ ‫زمیــن هــای شــهرک و کارخانــه‬ ‫هــای زیــادی در اســتان بالتکلیــف‬ ‫مانــده اســت تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫واحدهــای فاقــد تــوان تولیــد بایــد‬ ‫پــس از ‪ ۶‬مــاه فرصــت درصــورت‬ ‫عــدم فعالیــت خلــع یــد شــوند و‬ ‫ظرفیــت ان بــه ســرمایه گذاران‬ ‫جدیــد واگــذار شــود‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی روز یکشــنبه هفتــه‬ ‫گذشــته در بازدیــد از شــرکت‬ ‫صنایــع ابریشــم در صومعــه ســرا‬ ‫افــزود‪ :‬پــس از ســفر ســال گذشــته‬ ‫ایــت اهلل رئیســی بــه گیــان شــاهد‬ ‫احیــای ایــن شــرکت بودیــم کــه‬ ‫اکنــون بــا ظرفیــت ‪ ۲۰‬درصــد در‬ ‫حــال فعالیــت اســت و امیدواریــم‬ ‫امســال بــه بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حمایــت دولــت از‬ ‫تمــام طــرح هــای تولیــدی و ســرمایه‬ ‫گــذاران گفــت‪ :‬موانــع تولیــد بایــد‬ ‫برطــرف و از ظرفیــت هــای اســتان‬ ‫اســتفاده شــود زیــرا خدمــت بــه‬ ‫تولیــد کننــده اولویــت اســت و بایــد‬ ‫در جلســه رفــع موانــع تولیــد ایــن‬ ‫امــر مــورد پیگیــری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان افــزود‪ :‬واحدهــای‬ ‫صنعتــی در ســه حالــت فعــال نیمــه‬ ‫فعــال و تعطیــل بســر مــی برنــد کــه‬ ‫واحدهــای فعــال بایــد بــا حمایــت‬ ‫توســعه یابنــد‪ ،‬نیمــه فعــال تقویــت‬ ‫و واحدهــای تعطیــل ســریعاً تعییــن‬ ‫تکلیــف شــوند‪.‬‬ ‫عباســی در ادامــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســرمایه در گــردش و موجــودی‬ ‫نقــدی از عمــده مشــکالت‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتی اســتان‬ ‫اســت کــه بایــد بانــک هــا رفــع ایــن‬ ‫مشــکالت را در اولویــت قــرار‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان عــاوه بــر شــرکت‬ ‫صنایــع ابریشــم‪ ،‬از واحــد تولیــد‬ ‫نئوپــان‪ ،‬روغــن کنــدوج‪ ،‬مقــوا‬ ‫ســازی‪ ،‬تولیــدی صنایــع چوبــی از‬ ‫مــواد نانــو بازدیــد کــرد و در دیــدار‬ ‫بــا جمعــی از کارگــران و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی پــای در دل انهــا نشســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان روز دوشــنبه‬ ‫هنــگام بازدیــد از چهــار واحــد‬ ‫تولیــدی در شــهر صنعتــی رشــت‬ ‫در جلســه میدانــی کارگــروه رفــع‬ ‫موانــع تولیــد در محــل یکــی از‬ ‫ایــن شــرکتها ‪ ،‬تقویــت اشــتغال و‬ ‫تولیــد را محــور اصلــی برنامــه هــای‬ ‫اجرایــی اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی در پایــان ایــن‬ ‫بازدیدهــا در جمــع خبرنــگاران بــا‬ ‫تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه اشــتغال‬ ‫و تولیــد بــر اســاس سیاســت اصلــی‬ ‫دولــت ســیزدهم اظهــار داشــت‬ ‫‪ :‬رفــع موانــع تولیــد درصورتــی‬ ‫محقــق می شــود کــه تصمیمــات‬ ‫در همــان واحــد تولیــدی و صنعتــی‬ ‫گرفتــه شــود چــرا کــه مصوبــات‬ ‫پشــت درهــای بســته بــا واقعیــت‬ ‫مطابقــت نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال‬ ‫از ســوی رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫تحــت عنــوان تولیــد؛ پشــتیبانی ها‬ ‫و مانع زدایی هــا افــزود‪ :‬بــا رونــق‬ ‫تولیــد بایــد شــعار ســال را بــه معنــای‬ ‫واقعــی عملیاتــی کنیــم‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان بــه‬ ‫رتبــه نخســت گیــان در پرداخــت‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد از ابتــدای‬ ‫امســال تــا زمــان حاضــر اشــاره و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تصمیــم جلســات‬ ‫بایــد ظــرف ‪ ۱۰‬روز ‪ ،‬بــه نتیجــه‬ ‫ختــم شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نــگا ه بایــد‬ ‫بــه ظرفیت هــای موجــود در اســتان‬ ‫باشــد و هــر زمــان نیــاز باشــد از‬ ‫حــوزه هــای ملــی نیــز پیگیــری‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫درخصــوص کاالهــای مشــابهی کــه‬ ‫در داخــل تولیــد می شــود‪ ،‬نبایــد‬ ‫نــگاه بــه خــارج از کشــور داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫عباســی بــا اشــاره بــه پویایــی برخــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی گیــان در‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه از طریــق داخــل‬ ‫و بوم ـی ســازی طراحــی تجهیــزات‬ ‫و فنــاوری افــزود‪ :‬واحدهــای پویــا‬ ‫و در حــال توســعه بایــد بــا جدیــت‬ ‫حمایــت شــوند‪.‬‬ ‫وی متذکــر شــد‪ :‬برخــی واحدهــا‬ ‫همچــون صنایــع ابریشــم از تمامــی‬ ‫ظرفیــت خــود اســتفاده نمی کننــد‬ ‫کــه بایــد بــا اهتمــام ویــژه بــه ســطح‬ ‫مطلــوب برســد و بعضــی نیــز بــه‬ ‫رغــم وجــود تجهیــزات و امکانــات‪،‬‬ ‫بــا تعطیلــی مواجــه هســتند کــه بایــد‬ ‫بــا حمایت هــای تســهیالتی فعــال و‬ ‫راه انــدازی شــوند‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه‬ ‫درخواســت برخــی ســرمایه گذاران‬ ‫بــرای شــروع فعالیــت هــای‬ ‫اقتصــادی و نیــز ظرفیــت‬ ‫هــای موجــود در بخــش هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬دریــا و‬ ‫صنعــت و فراهــم بــودن بســترهای‬ ‫الزم در اســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫از ســرمایه گذاران داخلــی و‬ ‫خارجــی دعــوت مــی کنــم بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در زمینه هــای‬ ‫مختلــف بــه گیــان ورود کننــد‬ ‫و در ایــن مســیر مشــوق های الزم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫درنظرگرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫عباســی بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫خودکفایــی در برخــی محصــوالت‬ ‫تولیــدی یــاداور شــد‪ :‬پنجــره‬ ‫واحــدی ایجــاد کــرده ایــم کــه بــا‬ ‫هــدف صیانــت از ســرمایه ها‪ ،‬امــور‬ ‫درگیــر بروکراســی هــای زائــد‬ ‫اداری نشــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــا‬ ‫تاکیــد بــر نــگاه متــوزان و متعــادل‬ ‫بــه توســع ه در تمــام مناطــق اســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬برنامه ریــزی بــرای‬ ‫تمامــی شهرســتان های گیــان‬ ‫بایــد بــا یــک نگــرش‪ ،‬متناســب بــا‬ ‫ظرفیت هــا و بــه صــورت راهبــردی‪،‬‬ ‫کاربــردی و عملیاتــی باشــد‪.‬‬ ‫گیــان بــا دو و نیــم میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت در حاشــیه دریــای خــزر‬ ‫از اســتان هــای کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســتان گیــان بــا حــدود ‪۰.۹‬‬ ‫درصــد مســاحت کل ایــران‪۹۲.۱ ،‬‬ ‫درصــد چــای‪ ۳۷.۶ ،‬درصــد برنــج‪،‬‬ ‫‪ ۷۶.۲‬درصــد فنــدق‪ ۸۵.۱ ،‬درصــد‬ ‫ابریشــم‪ ۶۰ ،‬درصــد بــادام زمینــی‪،‬‬ ‫‪ ۲۱.۴‬درصــد زیتــون‪ ۲.۷ ،‬درصــد‬ ‫مرکبــات‪ ۱۳.۴ ،‬درصــد گوشــت‬ ‫ماهــی خاویــاری‪ ۴ ،‬درصد گوشــت‬ ‫مــرغ‪ ۵.۱ ،‬درصــد گوشــت قرمــز‪،‬‬ ‫‪ ۲۲.۴‬درصــد ابزیــان پرورشــی و‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد خاویــار کشــور را تولیــد‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان دارای بنــدری بــرای‬ ‫بارگیــری و تخلیــه کاال بــه ظرفیــت‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیــون تــن در ســال مــی باشــد‬ ‫و بنــادر کاســپین و اســتارا و نیــز‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری و فــرودگاه بین‬ ‫المللــی و ســه گمــرک منطقــه ای‬ ‫فعــال و راه اهــن قزویــن ‪ -‬رشــت و‬ ‫در حــال اتصــال بــه انزلــی و اســتارا‬ ‫جهــت تکمیــل مســیر کریــدور‬ ‫شــمال‪ -‬جنــوب‪ ،‬مزیــت ویــژه ای‬ ‫بخــود گرفتــه و در کلیــه بخشــهای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬قابلیــت ســرمایه گــذاری‬ ‫داخلــی و خارجــی را دارد و بســتر‬ ‫بــرای فعالیتهــای اقتصــادی‪ ،‬امــاده و‬ ‫مهیــا اســت‪.‬‬ ‫برخــورداری از مــواد اولیــه بــرای‬ ‫توســعه صنایــع تبدیلــی ‪ ،‬وجــود‬ ‫صنایــع بــزرگ همچــون کاغــذ و‬ ‫نســاجی و فــوالد ‪ ،‬وجــود شــهرکها‬ ‫و نواحــی صنعتــی در نقــاط مختلــف‬ ‫اســتان ‪ ،‬نیــروی کار ماهــر و‬ ‫تحصیــل کــرده و امــاده کار در‬ ‫بخشــهای مختلــف اقتصــادی ‪،‬‬ ‫دسترســی اســان بــه مرکــز کشــور‬ ‫‪،‬وجــود بنــدر و نزدیکــی بــه‬ ‫بــازار کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫از مزیتهــای دیگــر گیــان بــرای‬ ‫‪ 34‬واحد تولیدی راکد‬ ‫گیالن احیاء شد‬ ‫ممنوچهــر صدفــی اظهــار داشــت ‪:‬امســال بــرای‬ ‫احیــای ‪ ۶۸‬واحــد راکــد شــامل ‪ ۱۴‬واحــد خــارج از‬ ‫شــهرک های صنعتــی و ‪ ۵۴‬واحــد در داخــل انهــا‬ ‫برنامه ریــزی شــده کــه تاکنــون ‪ ۳۴‬واحــد ان بــه‬ ‫چرخــه تولیــد بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫واحــد صنعتــی در اســتان افــزود‪ :‬کمبــود نقدینگــی‪،‬‬ ‫فرســودگی ماشــین االت‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه از‬ ‫جملــه مشــکالت صنعتگــران اســت ‪.‬‬ ‫صدفــی بــا بیــان اینکــه مشــکالت صنعتگــران بــه‬ ‫طــور معمــول در کشــور مشــترک اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در اســتان گیــان صنعتگــران بــا کمبــود‬ ‫زمیــن صنعتــی هــم مواجــه هســتند و هــم اینــک‬ ‫بــرای توســعه واحدهــا و ایجــاد واحدهــای جدیــد‬ ‫بــا کمبــود زمیــن روبــرو هســتیم ‪.‬‬ ‫وی فرســودگی ماشــین االت صنعتــی را از عمــده‬ ‫مشــکالت بخــش صنعــت عنــوان و تصریــح کــرد‬ ‫‪ :‬الزم اســت تــا تســهیالتی از طریــق دولــت بــه‬ ‫بخــش صنعــت بــرای ایــن امــر اختصــاص یابــد تــا‬ ‫صنعــت گــران محصوالتــی بــا کیفیــت بهتــر وارد‬ ‫بــازار کننــد‪.‬‬ ‫صدفــی بــا اشــاره بــه اینکــه بزرگتریــن صنایــع‬ ‫همــواره دســتگاه های شــان را بــه روزرســانی مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای رفــع چالش هــای‬ ‫صنعــت و کاهــش مشــکالت کارگــران؛ واحدهــای‬ ‫صنعتــی را بــه بــروز رســانی مکلــف می کنیــم تــا‬ ‫دســتگاههایی بــا تکنولــوژی جدیــد جایگزیــن‬ ‫ماشــین االت فرســوده شــوند در غیــر ایــن صــورت‬ ‫قابلیــت رقابــت بــا بــازار را ندارنــد و بــا کیفیــت‬ ‫پایینــی محصــوالت خــود را تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گیــان افــزود‪ :‬دولــت نیــز بــا‬ ‫تســهیالت بانکــی ‪ ،‬تســهیالت رونــق تولیــد ‪،‬‬ ‫تســهیالت جهــش تولیــد و ابــاغ تبصــره ‪ ۱۸‬بــرای‬ ‫بازســازی و نوســازی و تســهیالت طــرح تــام بــا‬ ‫همــکاری بانــک تجــارت و صنعــت و معــدن بــه‬ ‫انهــا کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه بایــد بــرای ماشــین االتــی کــه‬ ‫ســاخت داخــل ندارنــد از طریــق معافیــت گمرکــی‬ ‫بــه واحدهــای تولیــدی کمــک شــود و ســازمان‬ ‫صمــت نیــز اهتمــام دارد تــا بــرای مشــکالت‬ ‫واحدهــای تولیــدی کــه مربــوط بــه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بویــژه تامیــن اجتماعــی و مالیاتــی بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت انهــا مــی شــود‪ ،‬کمــک کنــد ‪.‬‬ ‫صدفــی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا‪ ،‬صنعتگــران مــی‬ ‫تواننــد بــا ثبــت نــام در ســامانه ســتاد تســهیل و‬ ‫نوســازی اعــام مشــکل کننــد کــه از طریــق ایــن‬ ‫ســتاد و کارگــروه رفــع موانــع تولیــد می توانیــم‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت انهــا کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تعــدادی از واحدهــای صنعتــی‬ ‫کــه نقدینگــی ندارنــد و غیــر فعــال هســتند ‪ ،‬از‬ ‫طریــق واگــذاری بــه ســرمایه گــذاران جدیــد و‬ ‫یــا همــکاری ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬بانــک هــا و‬ ‫برخــی مواقــع دادگســتری بــه چرخــه تولیــد بــاز‬ ‫مــی گردنــد‪.‬‬ ‫صدفــی همچنیــن از حــدود ‪ ۸۰‬واحــد صنعتــی در‬ ‫تملــک بانــک هــا در اســتان خبــر داد و گفــت ‪:‬‬ ‫بــرای تعییــن تکلیــف ایــن واحدهــا ‪ ،‬دســتور هــای‬ ‫جدیــدی از طــرف مقامــات کشــوری ابــاغ شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از شــرکت های شــبه‬ ‫دولتــی وابســته بــه بانــک هــا هســتند کــه ســهامدار‬ ‫عمــده انهــا شــرکت های دولتــی و بانک هــا‬ ‫هســتند و رغبتــی بــرای افزایــش ســرمایه ندارنــد‬ ‫بنابــر ایــن الزم اســت شــرکت ها تعییــن تکلیــف‬ ‫شــوند تــا بــا ظرفیــت حداکثــر ‪ ،‬ادامــه کار بدهنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گیــان ادامــه داد‪ :‬بایــد تکلیــف‬ ‫حاکمیتــی بــرای واحدهــای تحــت تملــک بانــک‬ ‫هــا و شــرکت های ســرمایه گذاری وابســته بــه انهــا‬ ‫صــادر شــود تــا بــه مــکان واقعــی صنعتــی تبدیــل‬ ‫شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫عضو مجمع نمایندگان استان گیالن‪:‬‬ ‫تداوم ضعف مدیریتی‪« ،‬صنعت چای» را‬ ‫تا چند سال اینده به نابودی می کشاند‬ ‫«پرویــز محمدنــژاد» ‪ ،‬دربــاره ضعــف مدیریتــی و عــدم تــوازن در‬ ‫صنعــت چــای اظهــار داشــت‪ :‬میــزان مصــرف چــای در کل کشــور‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ 110‬هــزار تــن و میــزان تولیــد ان تقریب ـاً ‪ 28‬هــزار‬ ‫تــن اســت کــه ‪ 30‬درصــد نیــاز داخــل را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫عضــو فراکســیون حمایــت از محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی‬ ‫و صنایــع وابســته مجلــس بــا بیــان اینکــه بــرای تعــادل بــازار بــه‬ ‫واردات چــای نیازمندیــم افــزود‪ :‬نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه‬ ‫واردات چگونــه و بــا چــه قاعــده ای انجــام شــود تــا تولیــد داخــل‬ ‫اســیب نبینــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 70‬درصــد چــای کشــور وارداتــی اســت‬ ‫لــذا چــای بایــد بــا یــک میــزان معقــول وارد شــود تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در قانــون بودجــه‪ ،‬ارز ‪ 4‬هــزار و ‪ 200‬تومانــی را از خریــد و‬ ‫واردات چــای دور کردیــم و ایــن حرکتــی در جهــت حمایــت از‬ ‫چــای کاران داخلــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمدنــژاد بــا بیــان اینکــه مشــکل کنونــی‪ ،‬ترکیــب چــای وارداتــی‬ ‫بــا چــای داخلــی اســت گفــت‪ :‬ایــن بــدان جهــت اســت کــه مــا‬ ‫هنــوز نتوانســتیم بــازار داخلــی را بــا تولیــد داخــل اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫اکنــون ذائقــه هم وطنــان در اســتان هایی غیــر از گیــان مصــرف‬ ‫چــای ارگانیــک ایرانــی نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای اســامی ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه طبــق اعــام تمــام کارشناســان دنیــا چــای‬ ‫ایــران ارگانیک تریــن و خــوش عطرتریــن چــای دنیــا اســت امــا بــا‬ ‫ایــن وجــود چــای داخلــی در انبارهــا مانــده و بــازار کشــش خریــد‬ ‫چــای ایرانــی را نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ‪ 30‬درصــد نیــاز چــای در داخــل‬ ‫کشــور تولیــد می شــود نبایــد حتــی یــک کیلــو چــای در گیــان‬ ‫باقــی می مانــد و بایــد در بیــن اســتان ها توزیــع می شــد امــا مــا‬ ‫اکنــون شــاهد ایــن هســتیم کــه درصــد باالیــی از تولیــد در‬ ‫کارخانجــات انبــار شــده و مشــتری نــدارد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬بنــده هفته هــای گذشــته ایــن‬ ‫موضــوع را بــه اقــای ســاداتی نژاد وزیــر کشــاورزی اعــام داشــتم‬ ‫و میــزان مصــرف و عرضــه در حــوزه چــای را بــرای وی تبییــن‬ ‫کــردم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــوزه تولیــد چــای‪ ،‬نخســتین بخــش ورودی اســت‬ ‫یعنــی همــان جایــی کــه چــای کار اقــدام بــه تولیــد چــای می کنــد‪.‬‬ ‫بخــش بعــدی دســتگاه اســت یعنــی کارخانجاتــی کــه ان را بــه‬ ‫چرخــه مصــرف می رســانند و پــس از ان بخــش خروجــی و بــازار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان در مجلــس بــا بیــان اینکــه‬ ‫اکنــون مشــکل مــا در بخــش خروجــی چــای ایرانــی اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متاســفانه وزارتخانه هــا‪ ،‬ادارات کل‪ ،‬ادارات شهرســتانی‪،‬‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای دولتــی مکلــف بــه مصــرف چــای داخلــی‬ ‫نشــد ه اند‪.‬‬ ‫محمدنــژاد بــا بیــان اینکــه ذائقــه مصرف کننــدگان در ایــران بــه‬ ‫چــای ایرانــی اشــنا نبــوده و ایــن یــک ضعــف بــزرگ اســت‬ ‫افــزود‪ :‬کشــاورز و کارخانجــات کار خــود را انجــام می دهنــد و‬ ‫ایــن بخــش مدیریــت بــازار اســت کــه بایــد وارد عمــل شــود و در‬ ‫جهــت حــل ایــن مشــکل اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫عضــو فراکســیون حمایــت از محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی‬ ‫و صنایــع وابســته مجلــس بــا انتقــاد از عملکــرد وزارت کشــاورزی‬ ‫و صمــت در ایــن عرصــه گفــت‪ :‬چگونــه وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫و صمــت نمی تواننــد دیــدگاه مشــترکی را بــرای مصــرف چــای‬ ‫ایرانــی در داخــل کشــور ایجــاد کننــد؟‬ ‫نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس تصریــح کــرد‪ :‬انجــام ایــن‬ ‫ســاماندهی کار تولیدکننــده و فراوری کننــده نیســت و در شــرح‬ ‫وظایــف مدیــران اســت؛ امــا شــاهد ایــن هســتیم کــه مدیــران بــه‬ ‫خوبــی در ایــن حــوزه بــه وظایــف خــود عمــل نمی کننــد‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان در مجلــس عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫مدیریــت در صنعــت چــای بســیار ضعیــف اســت و اگــر همیــن‬ ‫شــیوه مدیریتــی در حــوزه چــای ادامــه یابــد قطع ـاً تــا چنــد ســال‬ ‫اینــده صنعــت چــای شکســت ســال های گذشــته را دوبــاره تجربــه‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مسئول صندوق اعتباری هنر در گیالن‪:‬‬ ‫رئیس سازمان چای کشور‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتار از باغات رها شده چای احیاء م ی شود‬ ‫باغــات رهــا شــده اســت؛ ‪ 10‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی چــای پتانســیل بــه‬ ‫زراعــی را دارنــد همچنیــن اولویــت‬ ‫مــا بــرای پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫کارخانجــات برندســازی و بهســازی‬ ‫انــان اســت‪.‬‬ ‫حبیــب جهانســاز در جمــع‬ ‫خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫نیمــه دوم ســال ارائــه تســهیالت‬ ‫را در پیــش داریــم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اولویــت کار مــا ارائــه تســهیالت‬ ‫بهزراعــی بــه باغــات و بهســازی‬ ‫کارخانجــات اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور بــا‬ ‫بیــان اینکــه از محــل صنــدوق‬ ‫تخصصــی چــای و ســرمایه گذاری‬ ‫در بانک هــای عامــل تســهیالتی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت افــزود‪:‬‬ ‫همچنیــن بــرای ســرمایه در گــردش‬ ‫بــه ازای هــر هکتــار ‪ 4‬میلیــون تومــان‬ ‫بــرای چایــکاران در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخــت‬ ‫ایــن تســهیالت اغــاز شــده اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای هــرس کف بــر و‬ ‫اصــاح شــیب هکتــاری ‪ 35‬میلیــون‬ ‫و بــرای هــرس کف بــر و احیــای‬ ‫باغــات رهــا شــده ‪ 25‬میلیــون‬ ‫تومــان در نظــر گرفتیــم کــه همــه‬ ‫ایــن تســهیالت بــا ســود ‪ 4‬درصــد و‬ ‫بازپرداخــت ‪ 4‬ســاله اســت‪.‬‬ ‫جهانســاز بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫تامیــن ماشــین االت نیــز تســهیالتی‬ ‫در نظــر گرفتیــم کــه ‪ 80‬درصــد ان‬ ‫بــا ســود ‪ 4‬درصــد ارائــه می شــود‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از محــل ســرمایه در‬ ‫گــردش و تســهیالت ســرمایه ای‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ 52‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بــرای امســال نیــز‬ ‫حــدود ‪ 60‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫پیش بینــی کردیــم افــزود‪400 :‬‬ ‫هکتــار از باغــات رهــا شــده و ‪7‬‬ ‫کارخانــه چــای کــه ســالیان ســال‬ ‫رهــا شــده بــود ســال گذشــته‬ ‫مجــددا ً بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬پیش بینــی مــا‬ ‫بــرای امســال احیــای ‪ 500‬هکتــار از‬ ‫جهانســاز بــا بیــان اینکــه بــه ازای‬ ‫هــر کارخانــه ‪ 600‬میلیــون تومــان‬ ‫بــا ســود ‪ 7‬درصــد و بازپرداخــت‬ ‫‪ 3‬ســاله در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ 18 :‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســال گذشــته تســهیالت پرداخــت‬ ‫شــد و امســال ســعی کردیــم‬ ‫محدودیتــی بــرای منابــع نداشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ 110 :‬کارخانــه‬ ‫عضــو صنــدوق تخصصــی چــای‬ ‫هســتند؛ تســهیالت پرداختــی‬ ‫به طــور مســتقیم از صنــدوق یــا‬ ‫ســرمایه گذاری صنــدوق اســت و‬ ‫تســهیالت ســرمایه در گــردش بــا‬ ‫ضمانــت نامــه زنجیــره ای‪ ،‬مســتقیم‬ ‫از صنــدوق پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بخشــی از منابــع‬ ‫صنــدوق را در قالــب تســهیالت‬ ‫در دو بانــک عامــل یــک بانــک‬ ‫را صرف ـاً بــرای پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــه چایــکاران و یــک بانــک را‬ ‫صرفــاً بــرای پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــه کارخانجــات چــای در نظــر‬ ‫گر فته ا یــم ‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه‪:‬‬ ‫صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا افزایش م ی یابد‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‬ ‫مشــترک ایــران و روســیه گفــت‪:‬‬ ‫پیگیــر سیاس ـت هایی هســتیم کــه‬ ‫حجــم صــادرات غیرنفتــی ایــران‬ ‫بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه‬ ‫اوراســیا را توســعه بخشــد‪.‬‬ ‫هــادی تیزهــوش تابــان در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم‬ ‫در رشــت بــا اشــاره بــه امضــای‬ ‫قــرارداد خواهرخواندگــی بیــن‬ ‫بنــدر اســتارا و بنــدر اســتراخان‬ ‫روســیه اظهــار داشــت‪ :‬قــرارداد‬ ‫خواهرخواندگــی در واقــع‬ ‫قــراردادی بیــن ســران مملکتــی‬ ‫یــا مســئوالن اجرایــی دو شــهر‬ ‫بــرای ایجــاد همبســتگی و اتحــاد‬ ‫فرهنگــی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‬ ‫مشــترک ایــران و روســیه بــا‬ ‫بیــان اینکــه هــدف از انعقــاد‬ ‫قــرارداد خواهرخواندگــی بــا‬ ‫اســتراخان پیونــد و اتحــاد بیــن‬ ‫شــهروندان دو شــهری اســت کــه‬ ‫دارای منافــع مشــترک هســتند‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مفــاد ایــن‬ ‫قراردادهــا موضوعــات فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بازرگانــی و اخیــرا ً‬ ‫ورزشــی را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز اینکــه اصــوالً انعقــاد‬ ‫این گونــه قراردادهــا می توانــد‬ ‫تاثیرگــذار باشــد گفــت‪ :‬اتــاق‬ ‫بازرگانــی نیــز بــر اســاس‬ ‫وظایــف ذاتــی خــود همــواره‬ ‫تــاش کــرده اســت در راســتای‬ ‫سیاســت های تنظیم شــده گام‬ ‫بــردارد و یاری رســان بخــش‬ ‫دولتــی در ایجــاد بســتر و شــرایط‬ ‫الزم‪ ،‬جهــت اجرایــی کــردن‬ ‫مفــاد قراردادهــا یــا تفاهم نامه هــا‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫تیزهوشــان تابــان دربــاره‬ ‫پیگیری هــای انجام شــده در‬ ‫جهــت دائمــی شــدن عضویــت‬ ‫ایــران در اتحادیــه اوراســیا افزود‪:‬‬ ‫طبــق بررس ـی ها کشــورهایی کــه‬ ‫از نظــر ســطح توســعه اقتصــادی‬ ‫شــباهت بیشــتری بــه هــم دارنــد‬ ‫در تاســیس نهادهــای اقتصــادی‬ ‫مشــترک و اســتمرار فعالیــت‬ ‫ان هــا‪ ،‬نســبت بــه کشــورهایی‬ ‫بــا تفاوت هــای اقتصــادی‬ ‫زیــاد‪ ،‬موفقیــت بیشــتری کســب‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک‬ ‫ایــران و روســیه گفــت‪ :‬هنگامــی‬ ‫کــه چندیــن کشــور بــا وضعیــت‬ ‫اقتصــادی متفــاوت بــه تشــکیل‬ ‫اتحادیــه می پردازنــد‪ ،‬معمــوالً‬ ‫اعضــای قدرتمنــد و بــزرگ‬ ‫مجموعــه در فراینــد ایــن‬ ‫همکاری هــا منافــع بیشــتری‬ ‫‪3‬‬ ‫فرایند جدید عضویت در سامانه‬ ‫صندوق اعتباری هنر ابالغ شد‬ ‫مســئول صنــدوق اعتبــاری هنــر در گیــان بــا اشــاره‬ ‫بــه شــروع دوبــاره فراینــد عضوگیــری اصحــاب‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه در صنــدوق اعتبــاری‬ ‫هنــر پــس از وقفــه چندیــن ماهــه‪ ،‬از ابــاغ فراینــد‬ ‫جدیــد عضویــت و تکمیــل اطالعــات متقاضیــان از‬ ‫ابتــدای ابان مــاه جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی گیــان‪ ،‬ســجاد کوچک نــژاد‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ابــاغ مدیرعامــل صنــدوق‬ ‫اعتبــاری هنــر‪ ،‬تمامــی هنرمنــدان متقاضــی عضویت‬ ‫در ایــن صنــدوق بایســتی طبــق فرمت هــای جدیــد‬ ‫در ســامانه ‪ https://honarcredit.ir‬ثبت نــام‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس فرمت هــای جدیــد‬ ‫عضویــت در صنــدوق اعتبــاری هنــر‪ ،‬کلیــه‬ ‫متقاضیــان می بایســت یکــی از مــوارد بنــد (ج)‬ ‫ائین نامــه صنــدوق را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مســئول صنــدوق اعتبــاری هنــر در گیــان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬هنرمنــدان در صــورت دارا بــودن شــرایط‬ ‫ائین نامــه عضویــت در صنــدوق می تواننــد‬ ‫معرفی نامــه و تعــدادی از مــدارک هنــری خــود‬ ‫را در ســامانه بارگــذاری نماینــد و از تســهیالت‬ ‫ان شــامل «هنــر کارت»‪« ،‬بیمــه تامیــن اجتماعــی»‪،‬‬ ‫«بیمــه تکمیلــی»‪« ،‬وام هــای قــرض الحســنه» و‬ ‫«بالعــوض» بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫به دســت می اورنــد کــه‬ ‫در واقــع بخشــی از ان به قیمــت‬ ‫زیــان اعضــای کوچــک و‬ ‫ضعیــف حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫کوچک نــژاد تاکیــد کــرد‪ :‬هنرمنــدان و‬ ‫متقاضیانــی کــه شــرایط بنــد (الــف) و یــا (ج)‬ ‫ایین نامــه عضویــت را ندارنــد نمی تواننــد عضــو‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــر شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی اســتان‬ ‫گیــان مثمــر ثمــر واقــع شــدن‬ ‫پیوســتن بــه اتحادیــه اوراســیا‬ ‫را در گــروی ارتقــای ســطح‬ ‫اقتصــادی کشــور دانســت و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬زمانــی پیوســتن‬ ‫بــه توافقنامــه اوراســیا می توانــد‬ ‫ارزشــمند واقــع شــود کــه در‬ ‫یــک چشــم انداز بلندمــدت‬ ‫تــاش شــود ســطح اقتصــادی‬ ‫کشــور ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عضویــت حــدود دو هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر از اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه اســتان در‬ ‫ایــن صنــدوق یــاداور شــد‪ :‬یکهــزار و ‪ ۹۵۲‬نفــر از‬ ‫ایــن عزیــزان طــی ســال گذشــته بــرای دریافــت‬ ‫هنــرکارت اقــدام کردنــد کــه بیــش از ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫ایــن کارت هــا صــادر و فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫تیزهوشــان تابــان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــر همیــن اســاس اتــاق‬ ‫بازرگانــی پیشــنهاددهنده و‬ ‫پیگیــر سیاســت هایی اســت کــه‬ ‫بتوانــد حجــم صــادرات غیرنقتــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫ســایر کشــورهای اوراســیا را‬ ‫توســعه بخشــد و در نهایــت‬ ‫ایــران در جایگاهــی قــرار گیــرد‬ ‫کــه بتوانــد از منافــع حاصــل‬ ‫از ایــن تفاهم نامــه به خوبــی‬ ‫بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســئول صنــدوق اعتبــاری هنــر در‬ ‫گیــان‪ ،‬متقاضیــان جدیــد پــس از دریافــت‬ ‫پیامــک بــا مراجعــه بــه پروفایــل شــخصی خــود‬ ‫در ســایت صنــدوق نســبت بــه تکمیــل پروفایــل‬ ‫عضویــت‪ ،‬بارگــذاری مســتندات زمینــه فعالیــت و‬ ‫مــدارک هویتــی اقــدام نماینــد کــه پــس از بررســی‬ ‫کارشناســان صنــدوق‪ ،‬تاییــد مــدارک (مطابــق‬ ‫ضوابــط و ائین نامــه عضویــت) و پرداخــت حــق‬ ‫عضویــت از ســوی متقاضــی‪ ،‬شناســه عضویــت‬ ‫تخصیــص داده شــده بــرای اعضــا ارســال می شــود‪.‬‬ ‫کوچک نــژاد یــاداور شــد‪ :‬تمامــی پیامک هــای‬ ‫اطالع رســانی صنــدوق اعتبــاری هنــر صرفــاً‬ ‫از پیش شــماره ‪ ۵۰۰۰۲۸۱۶۰‬و هنــرکارت بــا‬ ‫پیش شــماره ‪ ۵۰۰۰۲۸۱۹۰‬بــه اعضــا ارســال‬ ‫می شــود و هرگونــه پیامــک ارســالی بــه اعضــا‬ ‫غیــر از پیش شــماره های مذکــور فاقــد اعتبــار‬ ‫اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫عیسی منصوری؛‬ ‫استعفا در اعتراض به میزان اشتغال‬ ‫پیش بینی شده را تکذیب کرد‬ ‫«عیســی منصــوری «‪ ،‬معــاون ســابق توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬خبــر منتشــره در یکــی از‬ ‫خبرگــزاری هــا مبنــی بــر اســتعفا در اعتــراض بــه تعــداد اشــتغال‬ ‫مطــرح شــده در نشســت اخیــر شــورای عالــی اشــتغال را تکذیــب‬ ‫کــرد‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی واطــاع‬ ‫رســانی وزارت تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ‪ ،‬منصــوری اعــام‬ ‫کــرد ‪ :‬پیــرو انتشــار خبــری مبنــی بــر اســتعفای اینجانــب در‬ ‫اعتــراض بــه میــزان اشــتغال مطــرح شــده در نشســت اخیــر شــورای‬ ‫عالــی اشــتغال‪ ،‬بــه اطــاع مــی رســانم کــه هیــچ گفــت و گویــی در‬ ‫ایــن بــاره توســط بنــده انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تاکیــد کــرد‪ :‬موضــوع اســتعفا در اعتــراض بــه میــزان‬ ‫اشــتغال پیــش بینــی شــده را تکذیــب مــی کنــم‬ ‫در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛‬ ‫ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و‬ ‫خبرگزاری های داخلی شد‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حکمــی ایمــان شمســایی‬ ‫را بــه عنــوان مدیــرکل مطبوعــات و خبرگــزاری هــای داخلــی‬ ‫منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫ایمــان شمســایی مدیــرکل مطبوعــات و خبرگــزاری هــای داخلــی‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع‬ ‫رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬در حکــم محمدمهــدی‬ ‫اســماعیلی خطــاب بــه ایمــان شمســایی امــده اســت‪:‬‬ ‫«جناب اقای ایمان شمسایی‬ ‫نظــر بــه ســوابق فرهنگــی و تجربیــات ارزشــمند جنــاب­ عالــی در‬ ‫حــوزه رســانه و بنــا بــه پیشــنهاد معــاون محتــرم امــور مطبوعاتــی‬ ‫و اطــاع­رســانی بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت «مدیــرکل‬ ‫مطبوعــات و خبرگــزاری­هــای داخلــی» منصــوب مــی­شــوید‪.‬‬ ‫امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بهــره­ گیــری از‬ ‫ت اصحــاب رســانه و نیــروی انســانی متعهــد و انقالبــی‪ ،‬در‬ ‫ظرفی ـ ­‬ ‫ت هــای مطبوعاتــی‪ ،‬نظــارت بــر فعالیــت­‬ ‫زمینــه گســترش فعالیــ ­‬ ‫هــای مطبوعــات و خبرگــزاری­هــا و پایــگاه­هــای اطــاع­ رســانی‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬حمایــت از تشــکل­هــای صنفــی در حــوزه مطبوعات‬ ‫و تامیــن ازادی­هــای مصــرح در قانــون مطبوعــات و انجــام بهینــه‬ ‫شــرح وظایــف و ماموریــت­هــای اداره کل موفــق و مویــد باشــید‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از‬ ‫وزارت کار‪ ،‬علــی حســین رعیتــی‬ ‫فــرد‪ ،‬معــاون روابــط کار در جمــع‬ ‫کارگــران و اعضــای جامعــه اســامی‬ ‫کارگــران شــرکت اتحــاد موتــور‬ ‫بــا بیــان ایــن خبــر افــزود‪ :‬نخســتین‬ ‫جلســه شــورای عالــی کار‪ ،‬شــنبه ‪۱۵‬‬ ‫ابــان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬معتقدیــم کــه ســه جانبــه‬ ‫گرایــی یکــی از اصــول مهــم در‬ ‫حــوزه کار و تولیــد کشــور اســت‪.‬‬ ‫چندیــن ســال اســت کــه در جنــگ‬ ‫اقتصــادی هســتیم و نــوک پیــکان‬ ‫حملــه ان‪ ،‬حــوزه تولیــد‪ ،‬صنعــت و‬ ‫کار کشــور اســت‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار ادامــه داد‪:‬‬ ‫کارگــران و کارفرمایــان‪ ،‬امــروز ب ـه ‬ ‫عنــوان فرماندهــان و رزمنــدگان ایــن‬ ‫جنــگ اقتصــادی تــاش می کننــد‬ ‫کــه حــوزه تولیــد کشــور را بــا نشــاط‬ ‫و پویــا نگــه دارنــد و اجــازه ندهنــد‬ ‫کــه ســنگر تولیــد خدشــه دار شــود‪.‬‬ ‫رعیتــی فــرد افــزود‪ :‬بــه فرمــوده مقــام‬ ‫معظــم رهبــری‪ ،‬کارگــران‪ ،‬هــم‬ ‫در دفــاع مقــدس بــا تقدیــم شــهدا‪،‬‬ ‫اجــازه ندادنــد وجبــی از خــاک‬ ‫کشــورمان مــورد تصــرف و تعــدی‬ ‫دشــمن قــرار گیــردو هــم امــروز‪،‬‬ ‫تــاش مــی کننــد کــه نیــاز داخــل‬ ‫کشــور را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در شــرایط جنــگ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬وظیفــه مــا ایــن اســت کــه‬ ‫موانــع تولیــد را بــه حداقــل برســانیم‬ ‫ضمــن اینکــه امــروز گفتمــان وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫گفتمــان مــردم اســت‪.‬‬ ‫رعیتــی فــر ادامــه داد‪ :‬قطعــاً تــاش‬ ‫همــه حوزه هــای تولیــد کشــور و‬ ‫وزارت کار تعــاون و رفــاه اجتماعــی‬ ‫می توانــد ســبب افزایــش ســرمایه‬ ‫اجتماعــی نظــام شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه تنظیــم‬ ‫روابــط کار بــه دنبــال ان هســتیم کــه‬ ‫مطالبــات و مشــکالت جامعــه کار و‬ ‫تولیــد کشــور را پیگیــری و حــل و‬ ‫فصــل کنیــم‪.‬‬ ‫رعیتــی فــرد تصریــح کــرد ‪ :‬جامعــه‬ ‫کار و تولیــد کشــور‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫جامعــه کارگــری‪ ،‬امــروز دغدغــه‬ ‫امنیــت شــغلی‪ ،‬بیمــاری‪ ،‬تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مســکن و درمــان دارد و‬ ‫جامعــه کارفرمایــی نیــز‪ ،‬بــه دنبــال‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه و پوشــش بیمــه‬ ‫کارگــران خــود اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد؛ در‬ ‫شــرایط جدیــد‪ ،‬بتــوان بــا هــم‬ ‫افزایــی مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫دیگــر ارکان حکومــت مشــکالت‬ ‫ایــن حــوزه را حــل کــرد‪.‬‬ ‫رعیتــی فــر افــزود‪ :‬بــه عنــوان یــک‬ ‫اصــل اساســی‪ ،‬وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی بنــا دارد‬ ‫بــرای پیگیــری دغدغــه کارگــران‪،‬‬ ‫جلســات شــورای عالــی کار را بــه‬ ‫صــورت منظــم برگــزار و اصــل ســه‬ ‫جانبــه گرایــی را رعایــت کنــد‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار بــا قدرانــی از‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــرای‬ ‫تصویــب پیوســتن جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بــه مقاولــه نامــه بازرســی‬ ‫کار افــزود ‪ :‬ایــن موضــوع فرصــت‬ ‫مغتنمــی اســت تــا جامعــه کار و‬ ‫تولیــد کشــور بتوانــد از ظرفیت هــای‬ ‫ســازمان بیــن المللــی کار اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬‬ ‫معاون صید و بنادر ماهی گیری اداره کل شیالت گیالن‪:‬‬ ‫کاهش صید انواع ماهیان استخوانی در سواحل گیالن به ‪ ۱۴‬درصد رسید‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬صیــادان گیــان‬ ‫‪ ۲۰‬مهــر امســال نیــز هماننــد گذشــته‬ ‫بــا جمعیــت چهــار هــزار ماهیگیــر‬ ‫در قالــب ‪ ۵۰‬شــرکت تعاونــی‬ ‫پــره تورهــای خــود را در ابهــای‬ ‫ســواحلی دریــای خــزر پهــن‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫طبــق براوردهــای اولیــه اداره کل‬ ‫شــیالت گیــان طــی حــدود ‪۱۰‬‬ ‫روز نخســت فصــل صیــد ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬فقــط ‪ ۱۲۱‬تــن انــواع‬ ‫ماهیــان اســتخوانی صیــد شــد کــه‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش ‪۱۱‬‬ ‫درصــدی داشــت‪.‬‬ ‫حــال بــا گذشــته حــدود ‪ ۲۰‬روز‬ ‫از فصــل صیــد گزارشــها حاکــی‬ ‫از صیــد بیــش از ‪ ۱۸۰‬تــن انــواع‬ ‫ماهــی اســتخوانی از دریــای خــزر‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی کــه ســال گذشــته‬ ‫طــی همیــن مــدت حــدود ‪ ۲۱۰‬تــن‬ ‫ماهــی از ابهــای ســواحلی گیــان‬ ‫صیــد شــد‪.‬‬ ‫مزیــد توفیــق جنــاب عالــی را در خدمــت بــه نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی و تحقــق اهــداف دولــت مردمــی‪ ،‬ظــل‬ ‫توجهــات حضــرت ولی­عصــر (عــج) و رهبــری حکیمانــه حضــرت‬ ‫ایــت ّ‬ ‫الل العظمــی امــام خامنــه ای(مدظلــه العالــی) از خداونــد منــان‬ ‫خواســتارم‪».‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬زهرا غالمعلی زاده‬ ‫وی ارزش فــروش ناخالــص ایــن‬ ‫میــزان صیــد را ‪ ۱۳۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫یــاداور مــی شــود‪ ،‬پیــش از ایــن احســان اهلل حجتــی عهــده دار ایــن‬ ‫مســئولیت در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بود‪.‬‬ ‫ازمون روانشناسی؛‬ ‫جلسات شورای عالی کار‪ ،‬هر ماه برگزار می شود‬ ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهی گیــری‬ ‫اداره کل شــیالت گیــان روز ســه‬ ‫شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا از صیــد ‪ ۱۸۳‬تــن انــواع ماهیان‬ ‫اســتخوانی در ســواحل اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ایــن مقــدار صیــد‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مســعود نیک پــور اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۱۵۲‬تــن معــادل ‪۸۳‬‬ ‫درصــد ماهــی کفــال‪ ۲۶ ،‬تــن یــا ‪۱۴‬‬ ‫درصــد صیــد شــامل ماهــی ســفید‪،‬‬ ‫پنــج تــن معــادل ســه درصــد کپــور‬ ‫و ســایر گونه هــا ماننــد ســوف‪،‬‬ ‫ســیم و انــواع کولی هــا می باشــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬از جملــه ســوابق اجرایــی ایمــان شمســایی مــی توان‬ ‫بــه مدیرعامــل موسســه فرهنگــی قــدس و مدیرمســئول روزنامــه‬ ‫قــدس وابســته بــه اســتان قــدس رضــوی‪ ،‬قائــم مقــام و ســردبیر‬ ‫خبرگــزاری مهــر‪ ،‬عضــو هیــات مدیــره موسســه مطبوعاتــی ایــران‪،‬‬ ‫مشــاور رییــس و دبیــر کمیتــه اطــاع رســانی ســازمان بازرســی کل‬ ‫کشــور اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ :‬چهــار هــزار‬ ‫صیــاد در ‪ ۲‬هــزار ‪ ۷۹۵‬مرتبــه پــره‬ ‫کشــی ایــن میــزان ماهــی را صیــد‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫شــیالت بــر ایــن بــاور هســتند‬ ‫کــه تنهــا راه بــرون رفــت از‬ ‫رونــد کاهشــی صیــد تغییــر زمــان‬ ‫ماهیگیــری اســت کــه البتــه بــرای‬ ‫فصــل جــاری دیگــر کار از کار‬ ‫گذشــته اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز خبرگــزاری‬ ‫ایرنــا در پیگیــری کاهــش صیــد‬ ‫در ســواحل گیــان بــا مســئوالن‬ ‫مربوطــه و صیــادان گفــت و گــو‬ ‫کــرده اســت کــه تقریبــا همگــی بــر‬ ‫کــوچ ماهیــان بــه دلیــل ســرمای هــوا‬ ‫در گیــان بــه ســمت اســتان هــای‬ ‫همجــوار معتقــد بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه صنــف ماهــی‬ ‫فروشــان و لــوازم صیــد و صیــادی‬ ‫انزلیــدر مصاحبــه اخیــر خــود بــا‬ ‫خبرگــزاری ایرنــا بــا انتقــاد از‬ ‫بی توجهــی مســئوالن بــه توصیــه‬ ‫هــای جامعــه صیــادی گفــت‪:‬‬ ‫شــیالت بایــد زمــان اغــاز صیــد‬ ‫ماهــی کفــال را از اول مهــر اعــام‬ ‫کنــد و در انتهــای فصــل صیــد‬ ‫بــا عــدم تمدیــد هرگونــه فعالیــت‬ ‫صیــادی را ممنــوع اعــام کنــد تــا به‬ ‫ایــن ترتیــب از صیــد ماهیــان مولــد‬ ‫در زمــان تخــم ریــزی جلوگیــری‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫محســن راوش افــزود‪ :‬بزرگتریــن‬ ‫چالــش کنونــی صیــد ماهیــان مولــد‬ ‫توســط صیــادان پــره اســت کــه در‬ ‫زمــان تخم ریــزی اتفــاق می افتــد و‬ ‫بــه طــور طبیعــی چرخــه تولیــد مثــل‬ ‫را بــا اختــال مواجــه می ســازد‪.‬‬ ‫ماهی ها کجا رفتند؟‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره یکــی از‬ ‫شــرکت تعاونــی در اینبــاره گفتــه‬ ‫بــود کــوالک و ســردی هــوا‬ ‫ماهیــان را از گیــان بــه ســمت ســایر‬ ‫اســتانهای شــمالی ســوق داده اســت‪.‬‬ ‫مســئوالن شــیالت اســتان نیــز بــر‬ ‫همیــن مســئله بــه عنــوان مهــم تریــن‬ ‫علــت کاهــش صیــددر ســواحل‬ ‫گیــان تاکیــد دارنــد و شــواهد هــم‬ ‫بــر ایــن ادعــا مهــر تاییــد مــی زنــد‪.‬‬ ‫کاهــش صیــد در ســواحل گیــان و‬ ‫همچنیــن کــوچ ماهیــان اســتخوانی‬ ‫در حالــی اســت کــه شــیالت‬ ‫گیــان امســال ‪ ۱۷۷‬میلیــون قطعــه‬ ‫انــواع بچــه ماهیــان خاویــاری و‬ ‫اســتخوانی در ســواحل ایــن اســتان‬ ‫گیــان رهاســازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫درحالیکــه بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫بیــش از ‪۹۵‬درصــد ماهیانــی کــه‬ ‫هــم اکنــون در ســه اســتان گیــان‪،‬‬ ‫مازنــدران و گلســتان صیــد مــی‬ ‫شــود‪ ،‬حاصــل تکثیــر و رهاســازی‬ ‫مراکــز بازســازی ذخایــر ســازمان‬ ‫شــیالت اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از صیــادان و کارشناســان‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بــه گفتــه او ایــن کمبــود ماهــی در‬ ‫بــازار‪ ،‬مصــرف کننده هــا را بــه‬ ‫ســمت اســتفاده از ماهیــان پرورشــی‬ ‫ســوق داده اســت کــه بــه علــت‬ ‫گرانــی غــذای ماهــی و اجــرت‬ ‫کارگــران قیمــت ایــن ماهیــان نیــز‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور حتــم ادامــه رونــد کاهشــی‬ ‫صیــد ماهــی در گیــان عــاوه بــر‬ ‫افزایــش قیمــت‪ ،‬مــی توانــد بــر‬ ‫معیشــت و زندگــی صیــادان نیــز‬ ‫اثــرات منفــی داشــته باشــد کــه‬ ‫الزم اســت مســئوالن بــه ایــن مســئله‬ ‫توجــه جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫موفقیت شغلیتان را‬ ‫با این تست بسنجید‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن ازمــون روانشناســی‪ ،‬موفقیــت شــغلیتان را‬ ‫بســنجید‬ ‫بــه ســواالت زیــر پاســخ دهیــد و امتیــاز گزینـه ی انتخابی تــان را‬ ‫کــه در جلــوی ان قــرار گرفتــه‪ ،‬ثبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬یکــی از همکارانتــان اســتعفا داده و کارش بــا فاصلــه بــه‬ ‫شــما پیشــنهاد میشــود‪ .‬برداشــت شــما چیســت؟‬ ‫الــف) ان هــا بــاال خــره متوجــه لیاقــت مــن شــدند و ســخت‬ ‫کوشــی مــن نتیجــه داد‪)۶( .‬‬ ‫ب) تصــور نمیکنــم چنــدان موقعیــت شــغلی وی جالــب توجــه‬ ‫ومهــم باشــد‪)۴( .‬‬ ‫ج) امیدوارم بتوانم از عهده ان برایم‪)۱۰( .‬‬ ‫‪ -۲‬موفــق بــه ارایــه طرحــی میشــوید کــه میتوانــد هزینه هــا را‬ ‫در بخــش شــما تــا ‪%۳۰‬کاهــش دهــد‪ .‬امــا هیــات مدیــره بــه‬ ‫دلیــل اشــتباهی کــه در محاســبات انجــام داده ایــد ان را رد‬ ‫میکنــد‪ .‬شــما‪:‬‬ ‫الــف) خجالــت زده میشــوید وقــول میدهیــد ان را تصحیــح‬ ‫کــرده و مجــددا ارایــه نماییــد‪)۱۰( .‬‬ ‫ب) از شــدت ناراحتــی جــز محکومیــت خــود راه بــه جایــی‬ ‫نمیبریــد‪)۶( .‬‬ ‫ج) احســاس میکنیــد مــورد تمســخر واقــع شــده و همــه شــما را‬ ‫فــردی بــی فکــر میداننــد‪)۴( .‬‬ ‫‪ -۳‬رئیســتان شــروع کار بــر روی طرحــی را اعــام میکنــد کــه‬ ‫شــما هــم دوســت داریــد جــزء ان باشــید‪ .‬شــما‪:‬‬ ‫الــف) منتظــر میمانیــد ببینیــد ایــا او خــودش شــما را انتخــاب‬ ‫میکنــد یــا نــه‪)۶( .‬‬ ‫ب) ســعی میکنیــد در هفتــه پیــش رو بــا چنــد ســاعت اضافــه‬ ‫کاری نظــر او را جلــب کنیــد و امیــد داریــد او متوجــه شــود‪.‬‬ ‫(‪)۴‬‬ ‫ج) از او وقــت میگیریــد تــا بــه او بگوییــد کــه تــا چــه انــدازه‬ ‫مشــتاق شــرکت هســتید‪)۱۰( .‬‬ ‫‪ -۴‬ســال گذشــته پیشــنهاد شــما در مــورد نحــوه بازاریابــی‬ ‫مــورد قبــول بخــش مــورد نظــر قــرار گرفــت‪ .‬امســال نیــز رئیــس‬ ‫بخــش از شــما ایده هــای جدیــد خواســته اســت؛ و شــما‪:‬‬ ‫الــف) نگاهــی بــه طــرح گذشــته انداختــه وبرخــی قســمت های‬ ‫ان رامطابــق روز میکنیــد‪)۶( .‬‬ ‫ب) طــرح گذشــته رادرنظرگرفتــه و ســعی میکنیــد طرحــی‬ ‫کامــا متفــاوت ارائــه دهیــد‪)۱۰( .‬‬ ‫ج) طــرح ســال گذشــته را بررســی میکنیــد و بــدون داشــتن‬ ‫افــکاری جدیــد فقــط نگــران ان هســتید کــه ایــا تــا ان حــد‬ ‫خــوش شــانس هســتید کــه دو ســال دریــک قســمت برنــده‬ ‫شــوید‪)۴( .‬‬ ‫‪ -۵‬به نظر شما یک رئیس کیست؟‬ ‫الــف) یــک همــکار بــا تجربــه کــه چیــزی بــرای یــاد دادن‬ ‫بــه شــما دارد‪)۱۰( .‬‬ ‫ب) یــک فــرد عالــی رتبــه و بــا قــدرت کــه چنانچــه شــما‬ ‫قواعــد بــازی را درســت بدانیــد میتوانــد در پیشــرفت شــما‬ ‫ســهیم باشــد‪)۶( .‬‬ ‫ج) شــخصی کــه قــدرت اســتخدام و یــا اخــراج کــردن را دارد‪.‬‬ ‫هــر کســی کــه بخواهــد بــه خصــوص شــما را‪)۴( .‬‬ ‫تفسیر ازمون‬ ‫اکنــون امتیــازات خــود را جمــع زده و بــا مــوارد زیــر مقایســه‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫از ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬امتیــاز‪ :‬شــما دراصــل رمــز موفقیــت را میدانیــد‪.‬‬ ‫در کنــار نــکات برجســت های کــه حتمــا در بســیاری از‬ ‫زمینه هــا بــه کمــک شــما میایــد اعتمــاد بــه نفــس قــوی کــه‬ ‫از خصوصیــات بــارز شماســت شــما را در ایــن راه کمــک‬ ‫میکنــد‪ .‬انچــه کــه انســان های شایســته‪ ،‬امــا کــم تحــرک‬ ‫ســال ها بایــد بــه دنبــال ان باشــند شــما یــک جــا داریــد‪.‬‬ ‫افریــن بــر شــما‪.‬‬ ‫از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬امتیــاز‪ :‬رفتــار شــما تــا حــدی نشــانگر شــخصیت‬ ‫شماســت‪ .‬امــا بهتــر اســت برخــی اوقــات نیــز خصوصیــات ذاتــی‬ ‫خــود را بهتــر و بیشــتر بــه بــازی بگیریــد‪ .‬شــما بایــد بدانیــد رمــز‬ ‫موفقیــت در موقعیــت کاری تنهــا داشــتن تحصیــات عالیــه‬ ‫نیســت‪ .‬تجربــه همیشــه حــرف اول را میزنــد‪ .‬هیــچ اشــکالی‬ ‫نــدارد اگــر از دیگــران مخصوصــا رئیــس و همکارتــان ‪...‬‬ ‫از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬امتیــاز‪ :‬شــما دارای اعتمــاد بــه نفــس پایینــی‬ ‫هســتید و تاکنــون قــادر بــه برقــراری ارتبــاط موثــر و مناســبی بــا‬ ‫همــکاران و رئیســتان نشــده اید‪ .‬شــما هنــوز تاثیــر مهارت هــای‬ ‫اجتماعــی بــر روابــط و موقعیت هــای شــغلی را درک نکــرده‬ ‫و اطمینانــی نســبت بــه اینــده شــغلیتان نداریــد‪ .‬بــه شــما توصیــه‬ ‫می کنیــم حتمــا بــه یادگیــری و تمریــن مهارت هــای ارتباطــی‬ ‫بپردازیــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫برای امریه شدن ثبت نام کنید؛‬ ‫فراخوان جذب امریه ارتباط با جامعه و‬ ‫صنعت در مراکز اموزش عالی کشور‬ ‫دانش اموختگانــی کــه تمایــل بــه گذرانــدن دوره ســربازی‬ ‫خــود در قالــب نیــروی امریــه در مراکــز امــوزش عالــی دارنــد‪،‬‬ ‫بــا داشــتن برگــه اعــزام بــا تاریــخ یــک ابــان ‪ ۱۴۰۰‬می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه امریه هــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت‪،‬‬ ‫بــه نشــانی ‪ amriye.msrt.ir‬نســبت بــه ثبت نــام و بارگــذاری‬ ‫مــدارک اعــام شــده درایــن ســایت اقــدام کننــد‪ ،‬تــا درخواســت‬ ‫ایــن دانش اموختــگان بــر اســاس دارا بــودن صالحیت هــای‬ ‫عمومــی جــذب‪ ،‬بررســی و نتایــج اعــام شــود‪.‬‬ ‫در جلسه شورای عالی اشتغال اعالم شد؛‬ ‫‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال‬ ‫بودجه امسال به زودی ابالغ م ی شود‬ ‫اعضــای عالــی شــورای اشــتغال بــر اهمیــت اشــتغال زایــی بــا ایجــاد‬ ‫ثبــات و رشــد اقتصــادی تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬سیدمحمدحســین قاضــی زاده هاشــمی‬ ‫عصــر دیــروز ‪ ۶‬ابــان مــاه در نشســت شــورای عالــی اشــتغال‬ ‫کــه بــه ریاســت رئیــس جمهــور برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در بنیــاد‬ ‫شــهید حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر از افــراد تحــت پوشــش متقاضــی‬ ‫کار هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد از تجربیــات گذشــته در خصــوص تســهیالت‬ ‫خــود اشــتغالی بهــره ببریــم‪ .‬در ســالهای قبــل علیرغــم اینکــه‬ ‫وام هــای زیــادی خوداشــتغالی می دادیــم امــا موثــر نبــود و هنــوز‬ ‫بســاری از دریافــت کننــدگان تســهیالت نــه شــغل و نــه مســکن‬ ‫دارنــد‪ .‬بســیاری از افــرادی کــه وام خــود اشــتغالی گرفتنــد‬ ‫نتوانســتند پــس بدهنــد‪ .‬بایــد مــدل خــود اشــتغالی بــه اشــتغال‬ ‫جمعــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی تصریــح کــرد‪ :‬بــا امــوزش مهــارت‬ ‫نمی توانیــم کســب و کار را نگــه داریــم بلکــه بایــد مهارت هــای‬ ‫کســب و کار بــه متقاضیــان امــوزش داده شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫فرهنــگ کار ایجــاد شــود چــون عمــده متقاضیــان اشــتغال کار بــه‬ ‫دنبــال اســتخدام در بخش هــای دولتــی و دریافــت حقــوق ثابــت‬ ‫هســتند امــا ظرفیت هــای دولــت بــرای اســتخدام محــدود اســت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی حرفه ای‪:‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه فنی حرفــه ای‬ ‫دربــاره چگونگــی کارایــی مثبــت‬ ‫طــرح امایــش امــوزش عالــی‬ ‫و حــل کــردن مشــکل اشــتغال‬ ‫فارغ التحصیــان بیــکار در کشــور‬ ‫توضیــح داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ایــن روز هــا‬ ‫توســعه اموزش هــای کیفــی و‬ ‫فاصلــه گرفتــن از کمیت گرایــی در‬ ‫دانشــگاه ها در دســتور کار وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و ایــن موضــوع را‬ ‫تحــت عنــوان امایــش امــوزش‬ ‫عالــی در نظــر دارد‪ .‬تجمیــع و ادغــام‬ ‫موسســات امــوزش عالــی بــا وجــود‬ ‫انکــه تاکنــون مــورد انتقاد هــای‬ ‫زیــادی قــرار گرفتــه اســت؛ امــا‬ ‫از نظــر وزارت علــوم راهــکاری‬ ‫موثــر و مفیــد بــرای باالبــردن ســطح‬ ‫کیفیــت اموزش هــای دانشــگاهیان‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن خصــوص بــا ابراهیــم‬ ‫صالحــی عمــران رییــس دانشــگاه‬ ‫فنــی وحرف ـه ای کشــور بــه گفتگــو‬ ‫نشســتیم تــا نظــرات کارشناســانه وی‬ ‫را در ایــن بــاره بیشــتر بدانیــم‪.‬‬ ‫چــه شــد کــه صحبــت از طــرح‬ ‫امایــش عالــی و تجمیــع و ادغــام‬ ‫موسســات اموزشــی در ایــن طــرح‬ ‫بــه میــان امــد؟‬ ‫ســال ها قبــل همــراه بــا توســعه‬ ‫امــوزش عالــی و رشــد دانشــگاه ها‬ ‫در کشــور بدنــه دولــت بــه کادر‬ ‫اداری تحصیل کــرده نیــاز داشــت‪.‬‬ ‫درحقیقــت هرچــه بروکراســی‬ ‫اداری و دولتــی گســترده شــد نیــاز‬ ‫بــه داشــتن مــدرک دانشــگاهی هــم‬ ‫بیــش از پیــش احســاس می شــد و‬ ‫در نهایــت ایــن موضــوع در کشــور‬ ‫مــا بــه عنــوان یــک فرهنــگ شــکل‬ ‫گرفــت کــه هــر کســی دانشــگاه‬ ‫رود می توانــد وارد بدنــه سیاســی‬ ‫کشــور شــود و از امتیــازات مــادی‬ ‫خاصــی بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫اینگونــه بــود کــه نگــرش و فضــای‬ ‫کنــار‬ ‫در‬ ‫متاســفانه‬ ‫تصمیم گیری هــا‬ ‫ایــن‬ ‫سیاســت گذاری های دقیق تــری‬ ‫بــرای رعایــت تناســب نیاز هــای‬ ‫اجتماعــی و اماده ســازی نیرو هــای‬ ‫انســانی صــورت نگرفــت و تنهــا‬ ‫توســعه دانشــگاه مدنظــر واقــع شــد‪.‬‬ ‫مســئوالن فکــر می کردنــد اگــر‬ ‫صد هــا دانشــگاه مثــل دانشــگاه‬ ‫تهــران در کشــور داشــته باشــیم ان‬ ‫زمــان دیگــر مشــکلی نخواهــد بــود‬ ‫و ایــن امــر الگــوی گســترش ان هــا‬ ‫در هــر منطقــه و شــهری شــد‪.‬‬ ‫پــس از ان عالقــه بــه تحصیــات‬ ‫تکمیلــی شــکل گرفــت و اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی بــرای ارتقــای خــود‬ ‫تحصیــل در مقاطــع باالتــر را چــاره‬ ‫می دیدنــد‪ .‬درنهایــت کار بــه جایــی‬ ‫رســید کــه دریافتیــم بــا پدیــده‬ ‫کمیت گرایــی‪ ،‬مدرک گرایــی‬ ‫و بیــکاری جمعیــت زیــادی از‬ ‫فارغ التحصیــان مواجــه شــده ایم‪.‬‬ ‫بیــکاری بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫فارغ التحصیــان‬ ‫متاســفانه ابــر چالشــی اســت کــه‬ ‫ایــن روز هــا امــوزش عالــی بــا‬ ‫ان مواجــه اســت‪ .‬در یــک بــازه‬ ‫زمانــی شــاید نزدیــک بــه ‪۸۰‬‬ ‫درصــد دانشــجویان تنهــا در ‪۱۰‬‬ ‫یــا ‪ ۲۰‬رشــته دانشــگاهی تحصیــل‬ ‫می کردنــد و طبیعــی اســت کــه‬ ‫بخــش دولتــی قــادر بــه جــذب ایــن‬ ‫تعــداد فارغ التحصیــل ایــن رشــته ها‬ ‫نباشــد‪ .‬وقتــی بخــش خصوصــی در‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪ ۲۸ :‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه اشــتغال کــه در قانــون بودجــه امســال امــده در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده و بــه اســتانداران ابــاغ خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن ســند‬ ‫توســعه اشــتغال در ســطح ملــی و اســتانی بایــد تدویــن شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر کشــور در جاهایــی کــه اشــتغال وجــوددارد‬ ‫بزه هــای اجتماعــی و تخلفــات کاهــش می یابــد‪ .‬بایــد بــرای‬ ‫مناطــق کــم برخــوردار برنامــه دقیــق داشــته باشــیم‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا ســواحل‬ ‫مکــران توســعه داده شــده و اشــتغال ایجــاد شــود تــا مهاجــرت‬ ‫معکــوس صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫کنــار بخــش دولتــی رشــد نکــرد‬ ‫دانشــگاه ها هــم نتوانســتند از زمانــی‬ ‫بــه بعــد دیگــر پاســخگوی نیاز هــا‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن مســائل باعــث شــد تــا‬ ‫بــار دیگــر در سیاســتگذاری ها‬ ‫تجدیدنظــر شــود و بحــث امایــش‬ ‫امــوزش عالــی بــه میــان ایــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما بــا ایــن سیاســتگذاری‬ ‫جدیــد کــه تجمیــع و ادغــام‬ ‫موسســات و واحد هــای اموزشــی‬ ‫را دربــردارد ایــا مشــکالت ایــن‬ ‫چنینــی مرتفــع می شــود؟‬ ‫امایــش را صرفــا نبایــد تجمیــع‪،‬‬ ‫ادغــام یــا حــذف موسســات‬ ‫امــوزش عالــی دیــد‪ .‬نــگاه‬ ‫کمی گرایانــه بــه امایــش امــوزش‬ ‫عالــی هــم نمی توانــد تمامــی‬ ‫مســائل ایــن حــوزه را حــل کنــد‪.‬‬ ‫بایــد بتوانیــم در کنــار ایــن طــرح‬ ‫بــه بحــث هدایــت تحصیلــی‬ ‫دانش امــوزان هــم توجــه بیشــتری‬ ‫داشــته باشــیم در حــال حاضــر‬ ‫دانش امــوزان مــا بی هویــت شــدند‬ ‫و بــا دیــدن امــار ‪ ۵۲‬درصــدی‬ ‫جمعیتــی کــه امســال بــرای کنکــور‬ ‫سراســری انتخــاب رشــته نکردنــد به‬ ‫راحتــی می تــوان دریافــت کــه ان ها‬ ‫بی هویــت شــده اند و نمی داننــد در‬ ‫ایــن مســیر چــه بایــد کننــد؟‬ ‫جوانانــی کــه نــه در مــدارس و‬ ‫دانشــگاه ها؛ نــه در بــازارکار‬ ‫باشــند و درعیــن حــال مهارتــی‬ ‫هــم امــوزش ندیــده باشــند‪،‬‬ ‫گویــی چنیــن ظرفیتــی روی دســت‬ ‫جامعــه مانــده و ایــن امــر بســیار‬ ‫ناراحت کننــده اســت‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫ظرفیت هــا مدیریــت و ســاماندهی‬ ‫نشــوند بــرای جامعــه دردســر‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫گــروه دانشــگاه خبرگــزاری‬ ‫دانشــجو‪ ،‬محیــا معصومــی‬ ‫معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد؛‬ ‫ایجاد یک میلیون شغل در سال براساس مشارکت همه دستگاه ها‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت ســردار احمــد وحیــدی وزیــر کشــور بــه‬ ‫بحــث اجمــاع ملــی بــرای ایجــاد اشــتغال بــه خصــوص دانــش‬ ‫اموختــگان دانشــگاهی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بایــد یــک جنبــش‬ ‫اجتماعــی ایجــاد شــود تــا بتوانیــم بــه حجــم بــاالی اشــتغال برســیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن می بایســت مشــوق هایی بــرای کارافرینــی‬ ‫در نظــر گرفــت تــا هزینــه بــه کارگیــری نیــرو در کارگاه هــای‬ ‫کوچــک و کســب و کارهــای معمولــی کاهــش یابــد‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا اگــر‬ ‫یــک فروشــگاه یــا کارگاه کوچــک بــه ازای جــذب نیــرو حــق‬ ‫بیمــه یــا مالیــات ندهــد‪ ،‬بــه ســرعت اشــتغال ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امار نشان می دهد‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬کشوری با کمبود نیروی انسانی و ازدیاد فارغ التحصیالن بیکار‬ ‫مثبتــی نســبت بــه دانشــگاه ها‬ ‫در کشــور شــکل گرفــت و‬ ‫سیاســتگذاران هــم کــه بــرای‬ ‫گســترش امــوزش عالــی اختیــار‬ ‫داشــتند‪ ،‬مراکــز اموزشــی را توســعه‬ ‫دادنــد‪ .‬عرضــه و تقاضــا باعــث شــد‬ ‫تعــداد زیــادی مراکــز دانشــگاهی در‬ ‫کشــور (حــدود ‪ ۲۵۰۰‬مرکــز) رشــد‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تاکیــد‬ ‫بــر ایجــاد ســاالنه یــک میلیــون شــغل‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد ســهم هــر دســتگاه‬ ‫و وزارتخانــه از اشــتغال در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده تعییــن و پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ‪ ،‬محمــد‬ ‫مخبــر معــاون اول رئیــس جمهــور‬ ‫در نخســتین جلســه شــورای اشــتغال‬ ‫وزارت ســیزدهم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــن‬ ‫اولیــن بــار اســت کــه در ایــن جلســه‬ ‫شــرکت می کنــم‪ .‬بــه گفتــه رئیــس‬ ‫جمهــور بایــد ســالی یــک میلیــون‬ ‫شــغل ایجــاد شــود‪ .‬معتقــدم در ایــن‬ ‫شــورا بایــد هــر وزیــر اعــام کنــد که‬ ‫چــه تعــداد از یــک میلیــون شــغل را‬ ‫متعهــد می شــود و پیگیــری کنیــم‬ ‫کــه ایــا توانســته بــه وعــده خــود‬ ‫عمــل کنــد یــا خیــر و هــر ســه مــاه‬ ‫یــک بــار وزرا گــزارش کار ارائــه‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم چشمشــان بــه‬ ‫مــا اســت‪ .‬چــه کســی بایــد ایــن‬ ‫برنامه هــا را اجرایــی کنــد؟ مــا بایــد‬ ‫ایــن مشــکالت را حــل کنیــم‪ .‬بــا‬ ‫حــرف زدن کــه حــل نمی شــود‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مــا کارگــر مــردم هســتیم‪ .‬وزارت‬ ‫نیــرو‪ ،‬وزارت راه‪ ،‬وزارت ســمت یــا‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری بگویــد‬ ‫بــرای اینــده چــه کارهایــی بایــد‬ ‫انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫مخبــر ادامــه داد‪ :‬پیشــنهاد می کنــم‬ ‫بــه جــای تســهیالت خوداشــتغالی‪ ،‬از‬ ‫ایــن ‪ ۴‬هــزار هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫نقدینگــی کــه دســت مــردم اســت‬ ‫وام بگیریــم و حتــی نــرخ بهــره ان‬ ‫هــم بــه مــردم داده شــود‪ .‬بانــک‬ ‫مرکــزی هــم ان را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مــن بــا علــم مــی گویــم کــه‬ ‫تــورم ناشــی از نقدینگــی اســت نــه‬ ‫نوســانات ارزی‪ ،‬ایــن همــه پــول‬ ‫دســت مــردم اســت‪ ،‬از ســوی دیگــر‬ ‫ایــن همــه ظرفیــت کارافرینــی و‬ ‫اشــتغال وجــود دارد‪ .‬بایــد از ایــن‬ ‫منابــع بــرای راه انــدازی کســب و‬ ‫کار اســتفاده کــرد‪ .‬همچنیــن تعییــن‬ ‫کنیــم ســهم هــر دســتگاه از ایــن‬ ‫یــک میلیــون شــغل چیســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬درصد فارغ التحصیالن‬ ‫ترکیه بیکار هستند‬ ‫بررســی هــای امــار نشــان می دهــد کــه ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫فارغ التحصیــان ترکیــه بیــکار هســتند در حالــی‬ ‫کــه نــرخ کلــی بیــکاری در ایــن کشــور حــدود ‪۱۲‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســکانیوز‪،‬‬ ‫جدیدتریــن ارقــام موسســه امــار ترکیــه نشــان‬ ‫می دهــد کــه نــرخ بیــکاری در گــروه ســنی ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۴‬ســال حــدود ‪ ۲۵‬درصــد اســت‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫نــرخ کلــی بیــکاری در ایــن کشــور ‪ ۱۲.۷‬درصــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام پایــگاه ‪Young‬‬ ‫‪ Unemployed‬ترکیــه‪ ،‬فارغ التحصیــان‬ ‫دانشــگاهی بــا نــرخ بیــکاری ‪ ۲۱‬درصــد یــا ‪۹۶۱‬‬ ‫هــزار نفــر باالتریــن میــزان را دارنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫محققــان تخمیــن می زننــد کــه بیــکاری واقعــی‬ ‫فارغ التحصیــان حــدود ‪ ۴۰‬درصــد اســت‪ ،‬چــون‬ ‫بســیاری از افــراد کــه بــه دلیــل ناامیــدی بــه دنبــال‬ ‫شــغل نیســتند‪ ،‬از امــار حــذف می شــوند‪.‬‬ ‫نتایــج یــک نظرســنجی در مــورد رفــاه جوانــان‬ ‫در ترکیــه‪ ،‬نشــان می دهــد کــه «یافتــن شــغل»‬ ‫مهم تریــن اولویــت جوانــان بــرای رضایــت از‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬در ایــن نظرســنجی بــا هــزار و ‪۲۳۰‬‬ ‫نفــر از ســاکنان شــهری ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۳۰‬ســاله‪ ،‬مصاحبــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کاهــش چشــمگیر رضایــت از زندگــی در بیــکاران‬ ‫ترکیه ای‬ ‫بــر اســاس ایــن نظرســنجی‪ ۶۵ ،‬درصــد از افــراد‬ ‫شــاغل از زندگــی خــود راضــی هســتند‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه رضایــت از زندگــی در بیــن بیــکاران‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد اســت‪ .‬همچنیــن ‪ ۷۳‬درصــد از جوانــان‬ ‫معتقدنــد کــه بــه دلیــل محــدود بــودن فرصت هــای‬ ‫شــغلی در ترکیــه‪ ،‬یافتــن شــغل ســخت اســت‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه نیمــی از پاســخ دهنــدگان بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه فرصت هــای شــغلی خــارج از ترکیــه‬ ‫بهتــر اســت و یــک ســوم مایــل بــه مهاجــرت‬ ‫هســتند‪ ۶۶ .‬درصــد از پاســخ دهنــدگان گفتنــد‬ ‫کــه از تحصیــات خــود راضــی نیســتند و شــکایت‬ ‫دارنــد کــه پــس از فارغ التحصیلــی از دانشــگاه‪،‬‬ ‫شــغلی پیــدا نکردنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد اگــر اقتصــاد ترکیــه نتوانــد‬ ‫اســیب های ناشــی از پاندمــی را جبــران کــرده و‬ ‫بــا نــرخ معینــی رشــد کنــد‪ ،‬بــه ســختی می توانــد‬ ‫بــرای ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــری کــه هــر ســال بــه جمعیــت‬ ‫در ســن کار اضافــه می شــوند‪ ،‬شــغل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بررســی وضعیــت اشــتغال در ترکیــه نشــان‬ ‫می دهــد کــه بســیاری از مشــاغل در صنایــع‬ ‫تولیــدی ایــن کشــور خالــی هســتند‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫تمرکــز اصلــی جوانــان بــرای کار در حوزه هــای‬ ‫گردشــگری و ســرگرمی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪،‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد بخشــی از مشــکل‬ ‫بیــکاری جوانــان ناشــی از عــدم تطابــق بیــن‬ ‫نیازهــای اقتصــاد و جایــی اســت کــه جوانــان‬ ‫ترجیــح می دهنــد کار کننــد‪ .‬همچنیــن بســیاری‬ ‫از جوانــان عالقــه ای بــه اســتخدام ندارنــد چــون‬ ‫معمــوال حداقــل دســتمزد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬لیــر ترکیه‬ ‫(‪ ۳۹۵‬دالر) اســت کــه بســیار کمتــر از ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۴۳‬لیــری (‪ ۵۲۳‬دالر) اســت کــه اتحادیه هــای‬ ‫کارگــری ترکیــه بــه عنــوان خــط فقــر بــرای هــر‬ ‫نفــر مشــخص می کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫حقی که از اساتید حق التدریس گرفته می شود؛‬ ‫از گفتن میزان حقوقم‬ ‫خجالت می کشم‬ ‫بــر اســاس گزارش هــا موجــود‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬الــی ‪ ۵۰‬درصــد بــار‬ ‫اموزشــی دانشــگاه ‪‎‬ها بــر دوش اســاتید حق التدریــس اســت‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه اســاتید حق التدریــس در عمــل هیــچ نــوع‬ ‫هویــت ســازمانی ندارنــد و از حقــوق کافــی نیــز برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫اســاتید حق التدریــس در حوزه هــای مختلفــی دچــار مشــکل‬ ‫هســتند و در حــق انهــا اجحــاف می شــود؛ فقــدان قوانیــن‬ ‫حمایتــی بیمــه تامیــن اجتماعــی‪ ،‬ناکافــی بــودن حقــوق‪ ،‬بــه‬ ‫رســمیت شــناخته نشــدن و نبــود قانــون حمایتــی اســتخدامی و نبــود‬ ‫امنیــت شــغلی در دوام حق التدریــس از اصلی تریــن مشــکالتی‬ ‫اســت کــه اســاتید حق التدریــس بــه ان اشــاره دارنــد‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫صرف ـاً بــه دلیــل عشــق بــه تدریــس در ایــن راه گام نهاده انــد و بــا‬ ‫وجــود پیگیری هــای مســتمر بــرای احقــاق حقــوق هنــوز از ســوی‬ ‫مســئوالن امــر دیــده نشــده و مشکالتشــان رفــع نشــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اســاتید حق التدریــس بــا ‪ ۱۴‬ســال ســابقه تدریــس در‬ ‫دانشــگاه های مختلــف اســتان اصفهــان در خصــوص تجربیــات‬ ‫خــود بــه ایســنا‪ ،‬می گویــد‪ :‬اســاتید حق التدریــس نســبت بــه کار و‬ ‫زمانــی کــه بــرای تدریــس صــرف می کننــد‪ ،‬حق الزحمــه ناچیــزی‬ ‫دریافــت می کننــد و اصلی تریــن دغدغــه ایــن نــوع اســاتید‪،‬‬ ‫مســائل مالــی اســت کــه بــا ان دســت بــه گریبــان هســتند‪.‬‬ ‫او کــه تنهــا علــت مانــدن در ایــن شــغل را عشــق و عالقــه بــه‬ ‫تدریــس می دانــد‪ ،‬ادامــه می دهــد‪ :‬جــدای از اینکــه حق الزحمــه‬ ‫تدریــس بــه عنــوان یــک اســتاد حق التدریــس نســبت بــه اســاتید‬ ‫عضــو هیــات علمــی بســیار ناچیــز اســت‪ ،‬افزایــش حقــوق ایــن‬ ‫شــغل نیــز نســبت بــه تــورم و شــرایط دیگــر کمتــر اســت‪.‬‬ ‫از گفتن میزان حقوقم خجالت می کشم‬ ‫ایــن اســتاد گــروه مهندســی شــیمی کــه فارغ التحصیــل دانشــگاه‬ ‫صنعتــی اصفهــان اســت‪ ،‬اضافــه می کنــد‪ :‬حقــوق مــن بــه عنــوان‬ ‫یــک اســتاد دانشــگاه بــه حــدی کــم اســت کــه از گفتــن مبلــغ ان‬ ‫بــه دیگــران خجالــت می کشــم‪ .‬همچنیــن نحــوه پرداخــت همیــن‬ ‫میــزان انــدک هــم ســروقت و منظــم نیســت کــه ایــن موضــوع‬ ‫مشــکل دیگــری بــرای اســاتید حق التدریــس اســت‪.‬‬ ‫او توضیــح می دهــد‪ :‬تعویــق در پرداخــت حقــوق مشــکل بزرگــی‬ ‫اســت‪ .‬پرداخــت حقــوق اســاتید بــه صــورت ماهانــه نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫در پایــان هــر تــرم محاســبه می شــود‪ .‬پرداخــت حقــوق یــک مــاه‬ ‫پــس از تاییــد نهایــی نمــرات هــر تــرم انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اســتاد دیگــری کــه پنــج ســال اســت بــه عنــوان حق التدریــس‬ ‫مشــغول اســت‪ ،‬بــه ایســنا می گویــد‪ :‬حق التدریســی در دانشــگاه‬ ‫یــک شــغل پاره وقــت محســوب می شــود و اســاتید حق التدریــس‬ ‫امنیــت شــغلی و بیمــه ندارنــد و نمی تواننــد بــه عنــوان یــک شــغل‬ ‫روی ایــن کار حســاب کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن اســتاد روانشناســی‪ ،‬بســیاری از افــراد بــا داشــتن‬ ‫دکتــری بــه دلیــل اینکــه حقــوق کافــی ندارنــد‪ ،‬دچــار افســردگی‬ ‫می شــوند کــه چــرا بــا داشــتن تحصیــات عالــی از حــق زندگــی‬ ‫خــوب محــروم هســتند‪.‬‬ ‫حق التدرسی یک شغل کامل نیست‬ ‫یــک اســتاد حق التدریــس دیگــر بــه ایســنا می گویــد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر سال هاســت موضــوع پیگیــری مشــکالت اســاتید‬ ‫حق التدریــس مطرح شــده‪ ،‬امــا همچنــان نادیــده گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬داشــتن مــدرک دکتــری‪ ،‬ســابقه چنــد ســال‬ ‫تدریــس بــه عنــوان پیش شــرط های تبدیــل شــدن بــه عضــو‬ ‫هیــات علمــی مطــرح می شــود کــه عم ـ ً‬ ‫ا شــروط اصلــی نیســتند‪.‬‬ ‫ســالی یک بــار فراخــوان جــذب اعضــای هیــات علمــی صــادر‬ ‫می شــود و تعــداد محــدودی جــذب می شــوند کــه گزینــش از‬ ‫طریــق مصاحبــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه‪ ،‬بــا بیــان اینکــه اســاتید حق التدریــس از‬ ‫دریافــت برخــی امکانــات ســاده هــم محــروم هســتند‪ ،‬ادامــه‬ ‫می دهــد‪ :‬بــرای مثــال در دوران کرونــا دریافــت اینترنــت رایــگان‬ ‫بــرای اســاتید حق التدریــس نبــود و تنهــا اعضــای هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه ها از ایــن اینترنــت می توانســتند اســتفاده کننــد و در هیــچ‬ ‫جــا اســم اســاتید حق التدریــس ثبت نشــده اســت‪.‬‬ ‫او در خصــوص نــوع بیمــه ایــن نــوع اســاتید نیــز می گویــد‪:‬‬ ‫مشــکل اساســی اســاتید حق التدریــس بیمــه اســت‪ .‬ایــن گــروه از‬ ‫اســاتید بیمــه درمانــی یــا تامیــن اجتماعــی ندارنــد‪ .‬برخــی مراکــز‬ ‫افــراد را بیمــه می کننــد امــا ایــن نــوع بیمــه شــرایط خوبــی نــدارد‪،‬‬ ‫در حالی کــه هزینــه باالیــی از حقــوق افــراد کــم می شــود‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل پاره وقــت بــودن و ســاعتی‪ ،‬مــدت زمــان ان کــم حســاب‬ ‫می شــود و بســیاری از افــراد بــه همیــن دالیــل از دریافــت ان‬ ‫ســرباز می زننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه می دهــد‪ :‬بنــده حــدود ‪ ۲۰‬ســال اســت‬ ‫کــه بــه تدریــس می پــردازم امــا بــه تازگــی متوجــه شــدم جمــع‬ ‫بیمه هــای پرداخت شــده ام بــه ســال هــم نمی رســد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫کلید راهگشا و کاربردی برای ادامه مسیر شغلی؛‬ ‫‪ ۶‬راهکار ک م خطر برای پیگیری نتیجه مصاحبه‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫همیشــه انتظــار بعــد از مصاحبــه کاری یکــی‬ ‫از ســخت ترین انتظارهاســت؛ از طرفــی‬ ‫نگــران نتیجــه مصاحبــه هســتی و از طــرف‬ ‫دیگــر فــارغ از نتیجــه مصاحبــه معمــوال زمــان‬ ‫مشــخصی هــم بــرای پایــان ایــن انتظــار نــداری و‬ ‫نمی دانــی چطــور بایــد بــرای روز هــای پی ـش رو‬ ‫برنامه ریــزی کنــی! بایــد دنبــال فرصــت شــغلی‬ ‫جدیــدی بــود یــا بایــد صبــر کــرد و همچنــان‬ ‫بــه نتیجــه مثبــت مصاحبــه امیــدوار بــور! از‬ ‫طرفــی پیگیــری نتیجــه مصاحبــه هــم موضــوع‬ ‫حساســیت برانگیزی اســت و در بســیاری از‬ ‫مــوارد حــس ناخوشــایندی را القــا می کنــد‬ ‫و حتــی نتیجــه مصاحبــه را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل گرچــه ایــن حــق شماســت‬ ‫کــه بخواهیــد از نتیجــه مصاحبــه باخبــر شــوید‬ ‫تــا بتوانیــد بــرای ادامــه رونــد زندگــی خــود‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪ ،‬بایــد بــا راهکار هایــی‬ ‫مطمئــن ان را پیــش ببریــد کــه بــا کمتریــن‬ ‫ایجــاد حــس مزاحمــت و پیگیــری بیش ازحــد‬ ‫بتوانیــد از نتیجــه باخبــر شــوید‪ .‬اســتفاده از‬ ‫شــش راهــکاری کــه بار هــا توانســته اند در‬ ‫ایــن زمینــه موثــر باشــند احتمــاال کلیــد راهگشــا‬ ‫و کاربــردی ای بــرای ادامــه مســیر شــغلی در‬ ‫اختیارتــان خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫در هــر ارتبــاط‪ ،‬تاریــخ ارتبــاط بعــدی را قطعــی‬ ‫کنیــد‬ ‫حتمــا برایتــان پیــش امــده پــس از ایــن کــه از‬ ‫اتــاق مصاحبــه خــارج شــدید یــا تماس تلفنــی‬ ‫از ســوی مصاحبه شــونده را کــه قطــع می کنیــد‬ ‫محکــم بــه پیشــانی تان بزنیــد کــه چــرا زمــان‬ ‫تمــاس یــا هــر قــرار دیگــری بــرای مرحلــه‬ ‫بعــدی مصاحبــه را نپرســیدید؟! یــک راهــکار‬ ‫ســاده بــرای ایــن کــه بــه مــدت نامعلومــی بعــد‬ ‫از هــر مرحلــه از مصاحبــه منتظــر و معلــق باقــی‬ ‫نمانیــد ایــن اســت کــه در پایــان هــر جلســه‬ ‫حضــوری‪ ،‬انالیــن‪ ،‬تمــاس تلفنــی یــا ایمیلــی‬ ‫کــه دریافــت می کنیــد زمــان مــورد انتظــار بــرای‬ ‫دریافــت پاســخ را جویــا شــوید و بــه نوعــی‬ ‫تاریخــی را بــرای مطلع شــدن از نتیجــه مصاحبــه‬ ‫قطعــی کنیــد‪ .‬گرچــه ایــن تعییــن زمــان تضمینــی‬ ‫نیســت کــه ان هــا قطعــا تــا ان تاریــخ نتیجــه را‬ ‫خبــر خواهنــد داد‪ ،‬امــا بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫کــه شــما تاریخــی داریــد کــه می دانیــد بــدون‬ ‫احســاس «مزاحمــت» می توانیــد تمــاس بگیریــد‬ ‫و پیگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫در شــبکه اجتماعی کاری لینکدیــن ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنیــد‬ ‫تــا چنــد ســال پیــش ارســال ایمیــل و حتــی‬ ‫ســال های پیــش از ان ارســال نامه هــای‬ ‫مکتــوب به طــور ســنتی راه حل هــای رایج تــری‬ ‫بــرای ارســال یادداشــت تشــکر بودنــد‪ ،‬امــا در‬ ‫یــک دهــه اخیــر امکانــات بســیار گســترده تری‬ ‫بــرای ایجــاد ارتبــاط و شبکه ســازی در دســترس‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬یکــی از ایــن گزینه هــا‬ ‫اتصــال در شــبکه اجتماعــی تخصصــی لینکدیــن‬ ‫اســت کــه امــکان شبکه ســازی و برقــراری‬ ‫ارتباطــات کاری را تســهیل کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روز هــا داشــتن صفحــه فعــال در لینکدیــن‬ ‫کــه تــا چنــد ســال قبــل در کشــور مــا چنــدان‬ ‫رایــج نبــود‪ ،‬یکــی از ضرورت هــای حضــور‬ ‫فعــال در دنیــای کســب وکار های جدیــد‬ ‫به شــمار مــی رود؛ بنابرایــن یکــی از مســیر های‬ ‫موجــه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مصاحبه کننــده‬ ‫می توانــد همیــن لینکدیــن باشــد‪.‬‬ ‫مســلما درخصــوص ایــن موضــوع کــه چقــدر‬ ‫کار درســتی اســت کــه بخواهیــد قبــل از ایــن‬ ‫کــه بــا درخواســت کارتــان موافقــت شــود‪،‬‬ ‫مصاحبه کننــده خــود را بــه مخاطبــان لینکدیــن‬ ‫اضافــه کنیــد‪ ،‬شــک و تردید هایــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬برخــی از افــراد ممکــن اســت از ایــن کار‬ ‫خوششــان نیایــد و ان را «زود صمیمی شــدن» یــا‬ ‫«نقــض حریم خصوصــی» تعبیــر کننــد؛ بنابرایــن‬ ‫بهتــر اســت در ایــن مــورد بــا احتیــاط بیشــتری‬ ‫عمــل کنیــد و ان را بــه فراینــد معمــول پــس‬ ‫از هــر مصاحبــه تبدیــل نکنیــد‪ ،‬امــا اگــر بتوانیــد‬ ‫دلیــل خــاص و قابل قبولــی بــرای ان پیــدا کنیــد‬ ‫(مثــا ایــن کــه در زمان بنــدی تعیین شــده‬ ‫خبــری در مــورد نتیجــه مصاحبــه دریافــت‬ ‫نکرده ایــد) مشــکل تان را بــا ارســال یــک پیــام‬ ‫شــخصی مشــخص کنیــد در بیشــتر مــوارد ایــن‬ ‫روش موثــر خواهــد بــود و موجــب ناراحتــی‬ ‫نخواهــد شــد‪ .‬به ویــژه کــه لینکدیــن شــبکه‬ ‫ارتباطــی تخصصــی و کاری اســت و هــدف از‬ ‫ارتبــاط در ان مشــخص اســت‪.‬‬ ‫تمــام مــدارک درخواســتی را ســریع ارســال‬ ‫کنیــد‬ ‫گرچــه تاخیــر در شــنیدن نتیجــه مصاحبــه‬ ‫در بیشــتر مــوارد بــه دلیــل تاخیــر یــا‬ ‫مشــکلی از ســوی منابــع انســانی شــرکت یــا‬ ‫مجموعــه اســت‪ ،‬گاهــی ممکــن اســت شــما‬ ‫بــا ارســال نکردن ســریع تمــام اطالعــات و‬ ‫مــدارک درخواســتی نیــز در ایجــاد ایــن مشــکل‬ ‫نقــش داشــته باشــید و بــه نوعــی فراینــد ارزیابــی‬ ‫را دچــار اختــال کــرده باشــید‪.‬‬ ‫مصاحبه کننــدگان قبــل از ایــن کــه بتواننــد شــما‬ ‫را بــه مرحلــه بعــدی بفرســتند بایــد اطالعــات‬ ‫درســت را پــردازش کننــد و اگــر قــرار باشــد‬ ‫بیــن شــما و متقاضــی دیگــری یــک نفــر را‬ ‫انتخــاب کننــد‪ ،‬حتــی اگــر تمــام امتیازات تــان‬ ‫برابــر باشــد‪ ،‬ارســال نکــردن بــه موقــع مــدارک‬ ‫یــا ارســال مــدارک ناقــص می توانــد شــما را از‬ ‫دور رقابــت حــذف کنــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫ایــن اتفــاق‪ ،‬چند بــار بــا دقــت بررســی کنیــد‬ ‫کــه همــه مــواردی را کــه قــرار بــود ارســال‬ ‫کنیــد به درســتی ارســال کــرده باشــید‪.‬‬ ‫در تماس باشید‬ ‫ایــن دقیقــا جایــی اســت کــه مــرز میــان اشــتیاق‬ ‫داشــتن و ازاردهنده بــودن بســیار باریــک‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا اجــازه ندهیــد ایــن نگرانــی‬ ‫شــما را بــه عقــب برانــد‪ .‬اگــر خبــری از نتیجــه‬ ‫مصاحبــه دریافــت نکردیــد‪ ،‬تماس هــای‬ ‫دوره ای‪ ،‬بــرای مثــال هفتگــی یــا دو هفتــه‬ ‫یک بــار بــه احتمــال زیــاد مشکل ســاز نخواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬امــا اگــر هــر روز تمــاس بگیریــد و‬ ‫پیگیــر باشــید قطعــا حــس مزاحمــت را منتقــل‬ ‫می کنیــد و بدون شــک اثــر منفــی بــر نتیجــه‬ ‫مصاحبــه خواهیــد گذاشــت‪.‬‬ ‫در بســیاری از مــوارد حتــی اگــر یــک شــرکت‬ ‫تصمیــم بگیــرد کــه شــما را بــرای یــک موقعیــت‬ ‫خــاص اســتخدام نکنــد‪ ،‬بــاز هــم اگــر حــس‬ ‫خوبــی از اشــتیاق شــما بگیــرد ایــن امــکان‬ ‫وجــود خواهــد داشــت کــه شــما را بــرای‬ ‫یــک موقعیــت شــغلی مناســب تر در اینــده‬ ‫در نظــر بگیــرد؛ در نتیجــه در چنیــن مــواردی‬ ‫پیگیری هــای شــما می توانــد شــانس ایــن را کــه‬ ‫بیشــتر در ذهن هــا باقــی بمانیــد افزایــش دهــد‪،‬‬ ‫امــا همان طــور کــه اشــاره شــد ایــن مــرز بســیار‬ ‫باریــک اســت و اگــر نتوانیــد ان را به درســتی‬ ‫مدیریــت کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت شــانس بســیار‬ ‫بــاالی خــود بــرای قبولــی در مصاحبــه را نیــز‬ ‫از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد مودبانــه درخواســت انتقــاد‬ ‫ســازنده و بیــان کنیــد کــه خوشــحال می شــوید‬ ‫از طریــق ایمیــل یــا تلفــن بازخورد هــای‬ ‫مصاحبه کننــده را دریافــت کنیــد‪ .‬ســپس پــس‬ ‫از دریافــت بازخــورد بایــد بتوانیــد نشــان دهیــد‬ ‫فضــای کاری حاکــم در مجموعــه تحت تاثیــر‬ ‫قرارتــان داده و دوســت داریــد بــرای‬ ‫موقعیت هــای شــغلی اینــده در نظــر گرفتــه‬ ‫شــوید؛ حتــی می توانیــد در مــورد ایــن کــه‬ ‫کــدام بخش هــا را بــرای مجموعــه مهارت هــای‬ ‫شــما توصیــه می کننــد‪ ،‬راهنمایــی بخواهیــد‪.‬‬ ‫به طــور خالصــه‪ ،‬بایــد حواســتان باشــد کــه‬ ‫در ایــن ارتباط هــا چطــور بــا شــما برخــورد‬ ‫می شــود؛ اگــر مدیــر اســتخدام بــه جــای‬ ‫این کــه شــما را نادیــده بگیــرد بــه ایمیل هــا‬ ‫یــا تماس هــای تلفنــی شــما پاســخ می دهــد‪،‬‬ ‫نشــانه ان اســت کــه از باز نگه داشــتن خطــوط‬ ‫ارتباطــی خوشــحال هســتند‪.‬‬ ‫ا یادداشت تشکر در ذهن ها باقی بمانید‬ ‫براســاس نتایــج یــک مطالعــه ‪۹۴‬درصــد مدیــران‬ ‫منابــع انســانی موافــق هســتند کــه پــس از‬ ‫مصاحبــه‪ ،‬خــوب اســت کــه متقاضــی بــا ارســال‬ ‫ایمیــل تشــکر ارتبــاط خــود را بــا مجموعــه‬ ‫حفــظ کنــد و به نوعــی پیگیــری خــود را‬ ‫نشــان دهــد؛ با این وجــود بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد از‬ ‫مصاحبه شــوندگان بــه خودشــان زحمــت چنیــن‬ ‫کاری را نمی دهنــد؛ البتــه احتمــاال ایــن امــار در‬ ‫کشــور مــا بــه مراتــب باالتــر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد بیشــتر افــراد تصــور می کننــد‬ ‫کــه بــا انجــام ایــن کار ممکــن اســت پیــام‬ ‫خوبــی را بــه مصاحبه کننــده انتقــال ندهنــد یــا‬ ‫نگراننــد کــه در ایــن پیــام جمله بنــدی خوبــی‬ ‫نداشــته باشــند و به جــای تاثیــر مثبــت بیشــتر‬ ‫موجــب منفی شــدن نظــر طــرف مقابــل شــوند‬ ‫و به همیــن دلیــل از انجــام ایــن کار منصــرف‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫ماننــد اکثــر مــردم نباشــید؛ ارســال یــک‬ ‫یادداشــت تشــکر ســریع را بخشــی از روال‬ ‫معمــول مصاحبــه خــود قــرار دهیــد و ســعی‬ ‫کنیــد ان را بــه مختصــر و مفیدتریــن شــکل‬ ‫ممکــن امــاده کنیــد؛ چنــد خــط بــرای تشــکر‬ ‫از مصاحبه کننــده بــرای ابــراز تجرب ـه ای کــه در‬ ‫طــول مصاحبــه داشــتید‪ ،‬کافــی خواهــد بــود‪،‬‬ ‫امــا از خالقیــت در چنــد ســطر اخــر نترســید‪.‬‬ ‫شــاید حتــی بتوانیــد بخش هــای موردعالقــه‬ ‫خــود را از مکالم ـه ای کــه داشــته اید مشــخص‬ ‫یــا خیلــی کوتــاه یــاداوری کنیــد کــه چــرا‬ ‫تجربــه و توانمندی هایتــان شــما را بــه فــردی‬ ‫مناســب بــرای موقعیــت شــغلی موردنظــر تبدیــل‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در بهتریــن حالــت‪ ،‬شــما بایــد ایــن کار را طــی‬ ‫‪۲۴‬ســاعت پــس از اتمــام مصاحبــه انجــام دهیــد‬ ‫تــا در ذهــن مصاحبه کننــدگان باقــی بمانیــد و‬ ‫از ســایر متقاضیــان متمایــز شــوید‪ .‬ارســال ایمیــل‬ ‫یــا پیــام در یکــی از پیام رســان هایی کــه از‬ ‫طریــق ان بــا مصاحبه کننــده در ارتبــاط بودیــد‬ ‫بســتر های مناســبی بــرای ایــن کار هســتند و در‬ ‫ســریع ترین زمــان ممکــن ارســال پیــام را بــرای‬ ‫شــما ممکــن می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی در همــان ‪۲۴‬ســاعت اول‬ ‫نتوانســتید پیــام تشــکر خــود را ارســال کنیــد‪،‬‬ ‫همچنــان تــا یــک هفتــه پــس از مصاحبــه هــم‬ ‫می توانیــد بــرای ایــن کار اقــدام کنیــد‪ ،‬فقــط‬ ‫ممکــن اســت نســبت بــه روز اول اثربخشــی‬ ‫کمتــری در رونــد پذیرفته شــدنتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اجازه ندهید غرور مانع تان شود‬ ‫بدتریــن اتفاقــی کــه ممکــن اســت بــا پیگیــری‬ ‫نتیجــه مصاحبــه برایتــان رخ بدهــد‪ ،‬چــه خواهــد‬ ‫بــود؟ تــا زمانــی کــه شــما محتــرم و حرف ـه ای‬ ‫باشــید‪ ،‬هیــچ شــرکتی صرفــا بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه شــما فعال بــودن را انتخــاب کرده ایــد از‬ ‫اســتخدام تان منصــرف نمی شــود؛ بنابرایــن‬ ‫ســعی کنیــد بــا راهکار هــای مناســب مانــع‬ ‫ســوختن فرصــت خــود شــوید‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫همــه تخم مرغ هــا را نیــز در یــک ســبد قــرار‬ ‫ندهیــد؛ حتــی در زمان هایــی کــه احســاس‬ ‫می کنیــد مصاحبــه کاری به خوبــی پیش رفتــه و‬ ‫بــه احتمــال زیــاد قــرار اســت پذیرفتــه شــوید اگر‬ ‫بــه امیــد ایــن کــه خودشــان دیــر یــا زود خبرتــان‬ ‫می کننــد‪ ،‬بنشــینید و فقــط منتظــر باشــید‪ ،‬زمــان‬ ‫را از دســت می دهیــد؛ بنابرایــن بهتریــن کاری‬ ‫کــه می توانیــد بــرای ســامت روان خــود و‬ ‫همین طــور اینــده شــغلی تان انجــام دهیــد‬ ‫ایــن اســت در حالــی کــه منتظــر دریافــت‬ ‫نتیجــه مصاحبــه هســتید بــه جسـت وجوی شــغل‬ ‫همچنــان ادامــه دهیــد و موقعیت هــای جدیــد را‬ ‫بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی؛‬ ‫دریافت مجوز استخدام ‪50‬‬ ‫هزار نفر در اموزش و پرورش‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ناصــر ســلیمان زاده رئیــس‬ ‫مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش در گردهمایــی‬ ‫مشــترک اعضــای شــورای معاونــان و مدیــران‬ ‫کل امــوزش و پــرورش اســتان های کشــور‬ ‫کــه در اردوگاه شــهید باهنــر برگــزار شــد‪ ،‬بــا‬ ‫ارائــه گــزارش در خصــوص ســازماندهی نیــروی‬ ‫انســانی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در خصــوص اســتخدام‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬در حــدود ‪ ۵۵‬هــزار و ‪۴۹۷‬‬ ‫از مشــمولین قانــون تعییــن تکلیــف بــر اســاس‬ ‫مجوزهــای ســازمان اداری و اســتخدامی‪ ،‬تبدیــل‬ ‫وضعیــت شــدند‪.‬‬ ‫ســلیمان زاده ادامــه داد‪ :‬همچنیــن تعــداد ‪ ۳۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۴۸‬نفــر در قالــب مجوزهــای ســوم و چهــارم‬ ‫اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف معلمــان حــق‬ ‫التدریســی و اموزشــیاران نهضــت ســوداموزی‬ ‫بــه دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬جــذب و بکارگیــری ‪۲۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۲۶‬نفــر از طریــق مــاده (‪ )28‬کــه در ســال‬ ‫‪ 1399‬در ازمــون اســتخدامی فراگیــر پذیرفتــه‬ ‫شــده انــد‪ ،‬پذیــرش تعــداد ‪ ۲۶‬هــزار نفــر بــه عنــوان‬ ‫متعهــد خدمــت از طریــق کنکــور سراســری و‬ ‫معرفــی بــه دانشــگاه فرهنگیــان (و دانشــگاه تربیــت‬ ‫دبیــر شــهید رجایــی) و تخصیــص کــد پرســنلی بــه‬ ‫صــورت متمرکــز بــرای تمامــی فرهنگیــان ورودی‬ ‫مــاده (‪ )28‬و متعهدیــن خدمــت از دیگــر اقدامــات‬ ‫انجــام شــده در خصــوص اســتخدام فرهنگیــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امــار پذیــرش متعهدیــن خدمــت‬ ‫در دانشــگاه فرهنگیــان و دانشــگاه تربیــت دبیــر‬ ‫شــهید رجایــی گفــت‪ :‬در ازمــون‪ ۱۳۹۱‬تــا ‪۱۳۹۵‬‬ ‫جمعــا بــه تعــداد ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۸۵۱‬نفــر وارد‬ ‫امــوزش و پــرورش شــده و اشــتغال بــه کار دارنــد‬ ‫و ورودی هــای ‪ ۱۳۹۶‬هــم بــه تعــداد ‪ ۱۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۴۷‬نفــر از مهــر ســال جــاری وارد امــوزش و‬ ‫پــرورش شــده و اشــتغال بــه کار شــده اند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امــور‬ ‫اداری امــوزش و پــرورش ادامــه داد‪ :‬تنهــا در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد پذیرفته شــدگان دو دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان و شــهیدرجایی در حــدود ‪ ۲۶‬هــزار نفــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تعــداد بازنشســتگان ســال جــاری‪ ۵۹‬هــزار و ‪۳۵۷‬‬ ‫نفــر بــوده اســت‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه تعــداد مجوزهــای جــذب‬ ‫نیــروی انســانی در ســه ســال اخیــر بــه صــورت قابل‬ ‫توجهــی افزایــش یافتــه اســت و در ســال جــاری‬ ‫نیــز تعــداد ‪ 50‬هــزار نفــر مجــوز جــذب از ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی کشــور اخــذ شــده اســت کــه‬ ‫فراینــد اجرایــی ان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ســلیمان زاده درخصــوص نیروهــای بازنشســته‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬مشــمولین بازنشســتگی تــا اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ 1400-1401‬تعــداد ‪ 95‬هــزار نفــر‬ ‫بــراورد شــده اســت کــه بــر اســاس اطالعــات‬ ‫پایــان مهرمــاه در پایــگاه پرســنلی تعــداد‬ ‫بازنشســتگان ســال جــاری‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۳۵۷‬نفــر‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬ابان ‪ 2 - 1400‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال هفتم ‪ -‬شماره ‪198‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333521330 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هفته نامه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫شــرکت فــراوری و ســاخت‬ ‫جهــت تکمیــل کادر خــود در شــهر‬ ‫صنعتــی رشــت از افــراد واجــد شــرایط‬ ‫ذیــل دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫جنســیت‪ :‬اقــا ‪ -‬تحصیــات ‪ :‬کارشناســی‬ ‫یــا کارشناســی ارشــد مکانیــک ســیاالت‬ ‫یــا جامــدات از دانشــگاههای معتبــر‬ ‫دولتــی ‪ -‬حداقــل ســه ســال ســابقه‬ ‫مرتبــط در صنعــت‪ ،‬ترجیحــا قطعــه‬ ‫ســازی ‪ -‬تســلط کامــل بــه هیدرولیــک و‬ ‫پنوماتیــک در ســطح طراحــی و تحلیــل‬ ‫و عیــب یابــی ‪ -‬تســلط کامــل بــه نــرم‬ ‫افزارهــای طراحــی دو بعــدی و ســه‬ ‫بعــدی‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫جنســیت ‪ :‬مــرد ‪ -‬تحصیالت ‪ :‬کارشناســی‬ ‫یــا کارشــناس ارشــد مهندســی صنایــع و‬ ‫یــا مدیریــت صنعتــی ‪ -‬اشــنایی بــا مفاهیم‬ ‫زمــان ســنجی‪ ،‬ظرفیــت ســنجی‪ ،‬مســیر‬ ‫هــای حمــل و نقــل و‪ - ...‬محاســبه تعــداد‬ ‫نیــروی مــورد نیــاز ‪ -‬اشــنایی بــا مفاهیــم‬ ‫باالنــس خطــوط تولیــد ‪ -‬اشــنایی بــا‬ ‫مفاهیــم کنتــرل پــروژه ‪ -‬اشــنایی بــا نــرم‬ ‫افزارهــای اکســل‪ MSP ،‬و نــرم افــزار‬ ‫هــای تخصصــی مهندســی صنایــع‬ ‫تکنسین برق‬ ‫تحصیــات ‪ :‬فــوق دیپلــم بــه بــاال ‪ -‬رشــته‬ ‫تحصیلــی ‪ :‬بــرق الکترونیــک ‪ -‬اشــنایی‬ ‫بــا نقشــه خوانــی بــرق و طراحــی‬ ‫تابلوهــای بــرق صنعتــی ‪ -‬مســلط بــه‬ ‫برنامــه نویســی ‪( PLC‬زیمنــس ‪ -‬امــرن)‬ ‫ حداقــل ‪ ۳‬ســال ســابقه کار مرتبــط‬‫مهندس برق‬ ‫کارشــناس یــا کارشــناس ارشــد مهندســی‬ ‫بــرق ‪ -‬دارای حداقــل ‪ ۷‬ســال ســابقه‬ ‫مرتبــط در زمینــه بــرق و الکترونیــک‬ ‫خــودرو ‪ -‬اشــنا بــه شــبکه خودرویــی‬ ‫‪ - CAN‬اشــنا بــه ابزارهــای تحلیــل‬ ‫شــبکه خــودرو (‪DIAG, Logger,‬‬ ‫‪ - )Analyzer‬اشــنا بــه سیســتمهای‬ ‫‪Embedded‬‬ ‫میکروکنترلــری‬ ‫‪ - Software‬اشــنا بــه فرایندهــای‬ ‫تولیــد و کیفیــت‬ ‫انباردار‬ ‫دارای حداقــل مــدرک کارشناســی‬ ‫در رشــته هــای مرتبــط (مهندســی‬ ‫صنایــع‪ ،‬مدیریــت صنعتــی‪ ،‬حســابداری‪،‬‬ ‫بازرگانــی) ‪ -‬حداقــل ‪ ۱‬ســال ســابقه‬ ‫مرتبــط ‪ -‬اشــنا بــه ســاختار و کدینــگ‬ ‫انبــار و همچنیــن نــرم افزارهــای افیــس‬ ‫و همــکاران سیســتم ‪ -‬تســلط بــر اصــول‬ ‫انبــار و انبــارداری ‪ -‬تســلط بــر مفاهیــم‬ ‫کنتــرل موجــودی و مدیریــت کاال در‬ ‫انبــار‬ ‫کارشناس خرید داخلی‬ ‫جنســیت ‪:‬خانــم یــا اقــا ‪ -‬ســابقه کاری‬ ‫حداقــل ‪ ۳‬ســال ‪ -‬اشــنا بــه امــور خریــد‬ ‫و تهیــه ملزومــات کارخانــه ‪ -‬حداقــل‬ ‫مــدرک لیســانس مدیریــت صنعتــی‪،‬‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬مهندســی صنایــع‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫جنســیت ‪ :‬خانم ‪ -‬تحصیالت‪:‬کارشناســی‬ ‫بــه بــاال از دانشــگاه معتبــر ‪ -‬ســابقه کار ‪:‬‬ ‫حداقــل ‪ ۲‬ســال مرتبــط (ترجیحــاً در‬ ‫حــوزه صنعتــی) ‪ -‬مســلط بــه انجــام‬ ‫اتوماســیون و مکاتبــات اداری ‪ -‬اشــنا بــه‬ ‫نــرم افزارهــای مرتبــط ماننــد ‪- office‬‬ ‫مســئولیت پذیــر و دارای روابــط عمومــی‬ ‫بــاال ‪ -‬توانایــی مدیریــت و زمــان بنــدی‬ ‫جلســات‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫جنســیت ‪ :‬اقــا ‪ -‬تحصیــات ‪:‬دیپلــم بــه‬ ‫بــاال ‪ -‬حداقــل یــک ســال تجربــه مرتبــط‬ ‫ مســلط بــه هیدرولیــک و پنوماتیــک‬‫ مســلط بــه تعمیــرات عمومــی ماشــین‬‫االت صنعتــی‬ ‫از متقاضیــان واجــد شــرایط‬ ‫خواهشــمندیم رزومــه خــود را بــه ایمیــل‬ ‫زیــر ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫‪hrsearchfp@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شــرکت پخــش تیمــن‬ ‫توزیــع کننــده برندهــای معتبــری‬ ‫همچــون یــک و یــک‪ ،‬گلرنــگ‪،‬‬ ‫چــای رفــاه الهیجــان‪ ،‬پریــل‪،‬‬ ‫رانــی‪ ،‬دلپذیــر‪ ،‬چــی تــوز‪ ،‬کیــک‬ ‫و کلوچــه بهفــر‪ ،‬تیمــا‪ ،‬فاطیمــا‪،‬‬ ‫اب معدنــی ســتاره الهیــج‪ ،‬جهــت‬ ‫توســعه حــوزه فعالیــت خــود بــا‬ ‫شــرایط ذیــل دعــوت بــه همــکاری‬ ‫مــی نمایــد‪:‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫جهــت فــروش مویرگــی مــواد غذایــی و‬ ‫ارایشــی و بهداشــتی بــا حداقــل مــدرک‬ ‫تحصیلــی دیپلــم ‪ -‬در ســطح اســتان گیــان‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫بــا ســابقه کاری مرتبــط ‪ -‬ترجیحــاً ســاکن‬ ‫الهیجــان و حومــه ‪ -‬بــا حداقــل مــدرک‬ ‫تحصیلــی لیســانس‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫ترجیحـاً بــا مــدرک تحصیلــی کارشناســی ‪ -‬بــا‬ ‫ســابقه و تجربــه کافــی در زمینــه شــرکتهای‬ ‫پخــش بهداشــتی‪ ،‬ارایشــی و غذایــی ‪ -‬اقــا‬ ‫حسابدار‬ ‫فروشنده‬ ‫بــا حداقــل ‪ ۳‬ســال ســابقه کاری مرتبــط‬ ‫ ترجیحــاً ســاکن الهیجــان و حومــه ‪ -‬بــا‬‫اشــنایی کامــل بــه حســابداری مالــی مالیاتــی و‬ ‫ارزش افــزوده ‪ -‬بــا حداقــل مــدرک تحصیلــی‬ ‫لیســانس‬ ‫بــا حداقــل مــدرک تحصیلــی دیپلــم ‪ -‬اقــا‬ ‫یــا خانــم ‪ -‬ترجیحـاً ســاکن الهیجــان و حومــه‬ ‫اپراتور فروش‬ ‫بــا ســابقه کاری مرتبــط ‪ -‬ترجیحــاً ســاکن‬ ‫الهیجــان و حومــه ‪ -‬بــا حداقــل مــدرک‬ ‫تحصیلــی لیســانس‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد رزومــه خــود را بــه‬ ‫ایمیــل و شــماره واتــس اپ زیــر ارســال‬ ‫نمــوده و یــا جهــت تکمیــل فــرم بــه ادرس‬ ‫شــرکت مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫الهیجــان‪ ،‬کمربنــدی بعثــت‪ ،‬جــاده‬ ‫بیجاربنــه‪ ،‬خیابــان شــهید اســماعیل‬ ‫جعفرپــور‪ ،‬بــن بســت رفــاه‪ ،‬شــرکت تیمــن‬ ‫‪info@refahtea.ir‬‬ ‫‪WhatsApp: 09391227893‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 245

هفته نامه بازار کار گیلان 245

شماره : 245
تاریخ : 1402/12/05
هفته نامه بازار کار گیلان 244

هفته نامه بازار کار گیلان 244

شماره : 244
تاریخ : 1402/11/02
هفته نامه بازار کار گیلان 243

هفته نامه بازار کار گیلان 243

شماره : 243
تاریخ : 1402/10/09
هفته نامه بازار کار گیلان 242

هفته نامه بازار کار گیلان 242

شماره : 242
تاریخ : 1402/09/18
هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
هفته نامه بازار کار گیلان 240

هفته نامه بازار کار گیلان 240

شماره : 240
تاریخ : 1402/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!