فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 16 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 16

صفحه بعد

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 16

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 16

‫بررسی تجربیات جهانی‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکتهای استارتاپ در حوزه خانه هوشمند‬ ‫حوزههای فعالیت‪ ،‬فناوریها و مدلهای کسبوکار‬ ‫سلسله گزارشهای بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﻃ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺗ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫‪5‬‬ ‫معرفی برنامههای ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫‪6‬‬ ‫معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت اپ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کالن حوزه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬ـ‪ .2‬ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2‬ـ‪ .3‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2‬ـ‪ .4‬امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2‬ـ‪ .5‬رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ 6-2‬خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2‬ـ‪ .7‬جمعبندی‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2‬ـ‪ .8‬مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫‪110‬‬ ‫مقدمه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫علم‪ ،‬فناوری و نواوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست‪ .‬همانگونه که در گفتمان سیاستی‬ ‫سال های اخیر کشور نیز بسیار بر ان تاکید شده است‪ ،‬مهیا ساختن زمینه الزم برای توسعه فنـاوری و نـواوری و حرکـت بـه سـمت نفـوذ ان در‬ ‫بخشهای مختلف اقتصادی‪ ،‬یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامهریزی و اجرا باید به ان توجه داشت‪.‬‬ ‫بهویژه با توجه به تغییرات فناورانهای که سالهای اخیر‪ ،‬صنایع و بخشهای مختلف را تحت تـاییر خـود قـرار داده اسـت‪ ،‬لـزوم اندیشـیدن بـه‬ ‫راهکارهای بهرهگیری از این تغییرات در راستای حل مسائل و اولویتهای کشور و همچنـین اسـتفاده از فرفیـت ان در خلـز ارزش اقتصـادی و‬ ‫بهکارگیری نیروی انسانی دانشاموخته و تحصیلکرده را بیشازپیش مشخص کرده است‪ .‬این تغییر در فناوریها‪ ،‬موجب نواوریهای قابلتوجهی‬ ‫در حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی و کسبوکار شده است‪ ،‬و توانسته است ضمن ارائـه خـدمات جدیـد بـاارزش افـزوده بیشـتر و معرفـی‬ ‫مدلهای جدید کسبوکار‪ ،‬بخش سنتی کسبوکار را نیز به چالش کشیده و زمینه فهور بازیگرانی جدید به نام شـرکتهـای مبتنـی بـر دانـش و‬ ‫فناوری و استارت اپها را فراهم سازد‪ .‬یکی از پارادایمهایی که در سالهای اخیر و درنتیجه توسعه فناوریهـا و نفـوذ ان در حـوزههـای مختلـف‪،‬‬ ‫اهمیت بسیار باالیی یافته است‪ ،‬اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخشهای مختلف کسبوکار را تحت تاییر خود قـرار‬ ‫داده است و بر اساس پیشبینیها‪ ،‬به سرنوشتی محتوم برای حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬با در نظر داشـتن همزمـان رویکـرد مسـلله‬ ‫محور و رویکرد ایندهنگر‪ ،‬برنامههای قابلتوجهی را برای توانمندسازی‪ ،‬توسعه و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتـال کشـور در نظـر گرفتـه‬ ‫است و بر این اساس‪ ،‬ابزارهای جامعی را نیز برای نفوذ شرکتهای مبتنی بر دانش و فناوری و اکوسیستم استارت اپی فعـال در ایـن حـوزه‪ ،‬بـه‬ ‫بخشهای مختلف اقتصاد کشور طراحی کرده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزههای فعالیت اکوسیستم استارتاپی و ترویج نمونهها و الگوهای موفز جهانی‪ ،‬در سلسـله‬ ‫گزارشهای دهگانه‪ ،‬به بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارت اپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتـال پرداختهشـده اسـت‪ ،‬تـا گـامی باشـد در‬ ‫راستای هدایت کارافرینان و سرمایهگذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوفهور وارد میشوند؛ چراکه حرکت به سمت حوزههای کمتر موردتوجه‬ ‫قرارگرفته که با توجه به پتانسیل باالی کشور و فرفیت قابلتوجه نیروی انسانی دانشاموخته در این حوزهها‪ ،‬دارای ایـرات اجتمـاعی و اقتصـادی‬ ‫قابلتوجهی نیز میباشد‪ ،‬در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم ایرات مورد انتظار ان را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫امید است انتشار این کتابها‪ ،‬در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دانش و فناوری اقتصاد دیجیتال برای حـل مسـائل و اولویـتهـای‬ ‫کشور و همچنین استفاده از فرفیتها و فرصتهای ناشی از توسعه فناوری و نواوری‪ ،‬راهگشا باشد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫‪6‬‬ ‫محوریت برنامههای ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫محوریت برنامه های ستاد با در نظر داشتن لزوم پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور‪ ،‬بر مبنای سه رکن اساسی زییر‬ ‫م باشد‪.‬‬ ‫توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال‬ ‫پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم با رویکردهای نیازمحور‪ ،‬فناورانه و اینده محور‬ ‫متنوع سازی اکوسیستم با‬ ‫رویکرد نیازمحور و‬ ‫محورمساله‬ ‫توانمندسازی‬ ‫زیرساختی‬ ‫تقویت اکوسیستم موجود با‬ ‫رویکرد رگوالتوری‪،‬‬ ‫زیرساختی و واسطهگری‬ ‫متنوع سازی اکوسیستم‬ ‫با رویکرد فناورانه و‬ ‫اینده محور‬ ‫‪.1‬ترویج و توانمندسازی عمومی؛ ‪.2‬توانمندسازی تخصصی؛ ‪.3‬جهت دهی خلق دانش؛‬ ‫‪.4‬شکل دهی به فضای استارتاپی؛ ‪ .5‬تامین مالی؛ ‪.6‬تعامالت با شرکت های بزرگ و پیشگام‬ ‫‪.1‬توسعه زیرساخت و بهبود فضای کسب و کار و رگوالتوری در سطح ملی؛‬ ‫‪.2‬تعامالت با نهادهای بین المللی و گسترش بازارهای خارجی‬ ‫‪7‬‬ ‫حوزههای اولویتدار فعالیت ستاد‪ ،‬تلفیقی از رویکرد مساله محور و رویکرد اینده نگر‬ ‫یکی از مهمترین انتظاراتی که میتوان از اکوسیستم جدید مبتنی بر فناوری و نواوری داشت‪ ،‬پرداختن به مسائل و اولویتهای ملـی‬ ‫است‪ .‬حوزههای اولویتداری که در زمره تمرکز و توجه برنامههای ستاد قرارگرفته است‪ ،‬شامل موارد نشان دادهشده در شـکل زیـر‬ ‫میباشد (شکل الف)‪.‬‬ ‫همچنین داشتن نگاه ایندهنگر بهمنظور بهرهگیری از فرصتهای حاصل از توسعه فناوریها‪ ،‬یکی از مهمترین مواردی اسـت کـه در‬ ‫ستاد موردتوجه قرارگرفته است‪ .‬حوزههای فناورانه ای که با رویکرد ایندهنگر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت‪ ،‬در شـکل زیـر نشـان‬ ‫دادهشده است (شکل ب)‪.‬‬ ‫همچنین مسیر برنامههای ستاد‪ ،‬از ترویج و توانمندسازی تا مشارکت در بهبود فضای کسبوکار و ارتقـای تعـامالت بینالمللـی‪ ،‬در‬ ‫شکل صفحه بعد نمایش دادهشده است‪.‬‬ ‫شکل الف‬ ‫‪8‬‬ ‫شکل ب‬ ‫برنامه های جامع ستاد در راستای توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 1-2‬وضعیت کالن حوزه‬ ‫خانه هوشمند در یک نگاه‬ ‫خانه هوشمند را م توان به عنوان یک محل اقامت یا یک ساختمان با تجهیزات تعریف نمود که از طریق دستگاههای هوشیمند‬ ‫یا از طریق گوش هوشمند م تواند از راه دور کنترل گردد‪ .‬در یک خانه هوشمند وسایل و تجهیزات بیا یکیدیگر ارتبیا برقیرار‬ ‫کرده و یک اکوسیستم هوشمند و قابل کنترل و پایش را ایجاد م کنند‪ .‬در صورت رشد خانههای هوشمند‪ ،‬م توان بیه یکی از‬ ‫عوامل مهم شهر هوشمند‪ ،‬یعن ساختمانهای هوشمند‪ ،‬دست یافت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خانه هوشمند در یک نگاه‬ ‫در ادبیات مدیریت نواوری سه نسل رشد حوزه فناوری وجود داشته است‪ .‬در نسل اول توجه رشد فناوری را پاییه فشیار فنیاوری‬ ‫(‪ )Technology push‬دانسته و در نسل دوم رشد فناوری را بر مبنای تقاضای بازار (‪ )Market pull‬در نظر م گرفتند‪ .‬اما در نسیل‬ ‫سوم که مکمل دو نسل قبل است‪ ،‬رشد فناوری را حاصل ترکیب هر دو مفهوم و اثرگذاری انها بر حوزه فنیاوری بایید در نظیر‬ ‫گرفت‪ .‬حوزه خانه هوشمند با تاثیرپذیری اهرم از رشد فناوریهای دیگر و همچنین افزایش تقاضای بازار‪ ،‬تبدیل به ییک رونید‬ ‫مهم در عصر جدید گشته است‪ .‬نمودار زیر تاثیر هر دو مفهوم بر این حوزه را مورد بررس قرار داده است‪.‬‬ ‫فشار فناوری‬ ‫رشد خدمات‬ ‫‪Cloud, Big Data‬‬ ‫‪Analytics‬‬ ‫ظهور فناوریهای‬ ‫‪IPv6, Wireline‬‬ ‫‪Broadband ,FTTH‬‬ ‫توسعه اینترنت همراه‬ ‫‪Cellular: 2G,3G,LTE,5G,‬‬ ‫کشش بازار‬ ‫رشد درامد مردم در‬ ‫افزایش ضریب نفوذ‬ ‫حمایت مناسب‬ ‫رشد سریع بازار و‬ ‫اقتصادهای نوظهور‬ ‫اینترنت همراه‬ ‫دولتها‬ ‫افزایش تقاضا‬ ‫‪13‬‬ ‫خانه هوشمند در یک نگاه‬ ‫نمودار زیر‪ ،‬حجم بازار تجهیزات خانه هوشمند را تا سال ‪ ،2021‬پیشبین نموده و بهتیرین بازارهیای شیکل گرفتیه حیول ایین‬ ‫صنعت را نمایش م دهد‪.‬‬ ‫اعداد به میلیون دالر م باشد‪.‬‬ ‫‪Source: Statista Digital Market Outlook 2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خانه هوشمند در یک نگاه‬ ‫نمودار زیر‪ ،‬نمایهای از سرمایهگذاران حوزه خانه هوشمند را نشان م دهد که با توجه ویژه و گاها به صیورت اختصاصی در ایین‬ ‫بازار فعالیت دارند و بر روی شرکتهای نوپا حوزه خانه هوشمند سرمایهگذاری م کنند‪.‬‬ ‫‪Source: CBinsight‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خانه هوشمند در یک نگاه‬ ‫نمودار زیر‪ ،‬خرید سهام و تصاحب کامل شرکتهای نوپا توسط شرکتهای بزرگ را در حیوزه خانیه هوشیمند و در سیال ‪2017‬‬ ‫نشان داده که این نمودار خود نشاندهنده اهمیت زیاد این حوزه برای شرکتهای بزرگ مانند گوگل‪ ،‬سامسیون‪ ،،‬مایکروسیافت‬ ‫و‪ ..‬م باشد‪.‬‬ ‫‪Source: CBinsight‬‬ ‫‪16‬‬ ‫چالشها و فرصتهای کلیدی حوزه خانه هوشمند‬ ‫‪1‬‬ ‫بهینهسازی و صرفهجویی میزان مصرف اب و انرژی در خانهها و اماکن اداری و ایجاد قابلیت کنترل‬ ‫مصرف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پایش سالمت و تسهیل شرایط زندگی خانوادهها با استفاده از فناوریهای روز با هدف ارتقا سطح‬ ‫رفاه و سالمت انها‬ ‫خلق روشهای نوین برای افزایش امنیت فیزیکی خانه و ارتقا امنیت مجازی استفاده از وسایل‬ ‫هوشمند در منازل‬ ‫توسعه دستیارهای مجازی و رباتیک به منظور مدیریت ارتباطات وسایل هوشمند در منزل و تعامل با‬ ‫انسان‬ ‫‪5‬‬ ‫ایجاد بسترهای هوشمندسازی برای شرکتهای فعال در حوزه لوازم خانگی با هدف توانمندسازی و‬ ‫تسهیل فرایندهای هوشمندسازی محصوالت برای انها‬ ‫‪17‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫پایش سالمت و تسهیل شرایط زندگی خانوادهها با استفاده از فناوریهای‬ ‫روز با هدف ارتقا سطح رفاه و سالمت انها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده از فناوری‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،‬دستیاران‬ ‫هوشمند به منظور‬ ‫کنترل تجهیزات‬ ‫الکترونیک به وسیلهی‬ ‫گوش موبایل‪ ،‬تبلت و‬ ‫‪....‬‬ ‫استفاده از سنسورها و‬ ‫هوش مصنوع به‬ ‫منظور پایش‬ ‫پارامترهای بیومتریک‬ ‫جهت بررس سالمت‬ ‫افراد در هنگام خواب‬ ‫استفاده از اپلیکیشن‬ ‫موبایل و تجهیزات‬ ‫هوشمند متناسب‪،‬‬ ‫جهت برنامهریزی و‬ ‫مراقبت از سالمت در‬ ‫راستای افزایش طول‬ ‫عمر‬ ‫استفاده از سنسورهای‬ ‫تشخیص کیفیت هوا و‬ ‫هوش مصنوع در‬ ‫راستای پایش هوا و‬ ‫مناسبسازی شرایط خانه‬ ‫برای زندگ بهتر مانند‬ ‫کنترل دما و رطوبت‬ ‫خانوادهها‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫طراح و ساخت‬ ‫ریموت کنترل‬ ‫هوشمند قابل‬ ‫یکپارچهسازی با‬ ‫تجهیزات الکترونیک‬ ‫ادارهها‬ ‫‪ -1‬ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫‪6‬‬ ‫طراح و ساخت‬ ‫وسایل الکترونیک‬ ‫هوشمند جهت‬ ‫افزایش کیفیت اب و‬ ‫کنترل مواد غذای‬ ‫مصرف خانوار‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫صرفهجوی در‬ ‫هزینههای گرمایش‬ ‫با استفاده از‬ ‫پوششها و‬ ‫عایقبندیهای‬ ‫هوشمند‬ ‫بهینهسازی و صرفهجویی میزان مصرف اب و انرژی در خانهها و اماکن اداری و‬ ‫ایجاد قابلیت کنترل مصرف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کنترل هوشمند‬ ‫غلظت و خواص‬ ‫شیمیای اب مورد‬ ‫استفاده در استخرها و‬ ‫وانهای حمام‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫سیستمهای تهویه‬ ‫جهت بهینهسازی‬ ‫مصرف و راهکارهای‬ ‫بهرهوری انرژی‬ ‫توسعه‬ ‫خانوادهها‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعه برنامههای‬ ‫کاربردی جهت تجزیه‬ ‫و تحلیل میزان مصرف‬ ‫انرژی و گزارش به‬ ‫افراد‬ ‫ترموستاتهای سرمایش‬ ‫و گرمایش قابل کنترل‬ ‫از راه دور در راستای‬ ‫کاهش هزینههای‬ ‫مصرف انرژی‬ ‫ادارهها‬ ‫‪ -2‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫‪19‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫خلق روشهای نوین برای افزایش امنیت فیزیکی خانه و ارتقا امنیت مجازی استفاده از‬ ‫وسایل هوشمند در منازل‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده از فناوریهای روز جهت کنترل‬ ‫و مدیریت امنیت ساختمان از هر مکان‬ ‫و در هر زمان‪ .‬بهعنوان مثال زن‪،‬های‬ ‫هوشمند قابل کنترل با دستگاههای‬ ‫هوشمند‬ ‫خانوادهها‬ ‫‪4‬‬ ‫ایجاد بسترهای با کمک‬ ‫فناوریهای روز مانند‬ ‫بالکچین و هوش‬ ‫مصنوع به منظور ارتقا‬ ‫امنیت سایبری تجهیزات‬ ‫در حوزه خانه هوشمند‬ ‫فعالین صنعت خانه هوشمند‬ ‫هوشمندسازی دوربینهای‬ ‫امنیت با استفاده از‬ ‫فناوری اینترنت اشیا و‬ ‫ارائه فضای ذخیرهسازی‬ ‫مبتن بر ابر‬ ‫ادارهها و اماکن تجاری‬ ‫‪ -3‬امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫عرضه کلیدهای مجازی‬ ‫و الکترونیک قابل‬ ‫کنترل از طریق‬ ‫دستگاههای هوشمند‬ ‫مثل تلفنهای هوشمند‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:4‬‬ ‫توسعه دستیارهای مجازی و رباتیک به منظور مدیریت ارتباطات‬ ‫وسایل هوشمند در منزل و تعامل با انسان‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫استفاده از کالن داده جهت‬ ‫تحلیل شخصیت و رفتار شخص‬ ‫توسط ربات و تعامل با انسان به‬ ‫منظور کاهش استرسهای روان‬ ‫زندگ مدرن‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کنترل وسایل الکترونیک‬ ‫توسط رباتهای فیزیک و‬ ‫مجازی به منظور تسهیل‬ ‫مدیریت خانه هوشمند‬ ‫انجام کارهای‬ ‫تکراری‪،‬تعامل با انسان‪،‬‬ ‫کمک به افراد ناتوان و‬ ‫کمتوان و ‪ ...‬توسط ربات ها‬ ‫خانوادهها‬ ‫‪ -4‬رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫‪21‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش شماره ‪:5‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫ایجاد بسترهای هوشمندسازی برای شرکتهای فعال در حوزه لوازم خانگی با‬ ‫هدف توانمندسازی و تسهیل فرایندهای هوشمندسازی محصوالت برای انها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تولید پلتفرمهای قابل‬ ‫استفاده در تجهیزات‬ ‫روشنای به منظور‬ ‫توسعه محصوالت‬ ‫هوشمند توسط‬ ‫تولیدکنندگان سنت‬ ‫ارائه نرمافزارهای تشخیص‬ ‫صدا جهت شناسای‬ ‫االرمها و صداهای مانند‬ ‫صدای گریه نوزاد با قابلیت‬ ‫استفاده در طیف وسیع از‬ ‫دستگاههای هوشمند‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساخت رباتهای‬ ‫نرمافزاری هوشمند قابل‬ ‫استفاده در اسباببازیها‪،‬‬ ‫دستگاههای پوشیدن‬ ‫جهت ارتبا با انسان‬ ‫استفاده ازن‬ ‫‪4‬‬ ‫ارائه پلتفرم هوشمند جهت‬ ‫ارتبا بین محصوالت‬ ‫تولیدکنندگان و اپلیکیشن‬ ‫موبایل‬ ‫‪5‬‬ ‫استفاده از فناوریهای روز‬ ‫دنیا جهت ارائه راهحلهای‬ ‫کامل و یکپارچه برای‬ ‫تولیدکنندگان لوازم برق‬ ‫خانگ‬ ‫تولیدکنندگان وسایل الکترونیک خانگ‬ ‫‪ -4‬خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫زنجیره فعالیت در استارتاپهای حوزه خانه هوشمند‬ ‫امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫اسییتارتاه هییای اییین حییوزه‪ ،‬سیسییتمهای‬ ‫امنیت هییای سیینت را بییا اسییتفاده از فنییاوری‬ ‫رایانش ابری و اینترنت اشییا بیه سیسیتمهای‬ ‫امنیت مدرن و مجهز تبدیل کردهاند‪.‬‬ ‫هوشمندسازی شبکه اب و انرژی‬ ‫ساختمان‬ ‫شییرکتهای فعییال در اییین حییوزه‪ ،‬محصییوالت را‬ ‫عرضییه م کننیید کییه در راسییتای بهینهسییازی‪،‬‬ ‫بهرهبرداری و کاهش مصرف انرژی و اب م باشد‬ ‫و بهطور میانگین محصوالت این شیرکتها حیدود‬ ‫‪ 25‬تییا ‪ 35‬درصیید باعییه کییاهش مصییرف انییرژی‬ ‫م شوند‪.‬‬ ‫ربات های خانگی‬ ‫این شرکتها رباتهای دستیار خانگ را بیه بیازار‬ ‫عرضییه م کننیید تییا خانوادههییا بتواننیید برخ ی از‬ ‫فعالیتهای تکراری و روزمیره خیود را بیه راحتی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی‬ ‫به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫شیییرکتهای فعیییال در ایییین حیییوزه‪ ،‬بیییه‬ ‫تولیدکننییدگان لییوازم الکترونیکیی خییانگ‬ ‫راهکارهای را ارائه م دهند تیا محصیوالت‬ ‫خودشان را با استفاده از فناوریهای پیشرفته‬ ‫و مرتبط هوشمند کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اسییتارتاههای اییین حییوزه‪ ،‬بییا اسییتفاده از‬ ‫فناوری و تکنولوژیهای روز دنیا بیه افیراد‬ ‫کمییک م کننیید کییه زنییدگ راحییتتر و‬ ‫سالمتری را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زنجیره‬ ‫فعالیت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند ـ به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1-1‬بهبود سالمت‬ ‫‪3‬‬ ‫ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫‪ 2-1‬تسهیل شرایط زندگی‬ ‫امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هوشمندسازی شبکه اب و انرژی‬ ‫ساختمان‬ ‫رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫‪ -2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 2-2‬ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫‪ 2-2‬ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫‪ 1-1-2‬بهبود سالمت‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Sleepace :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محصوالت و اپلیکیشن مراقبت از خواب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 18 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫شرکت ‪ sleepace‬پیشرو در ارائه راهکارهای حرفهای درزمینه خانـههای هوشـمند و‬ ‫مراقبت از سالمتی است‪ .‬این شرکت به کاربران خود کمک میکند تا خواب باکیفیت و‬ ‫بهتری را تجربه نمایند‪ .‬عالوه بر محصوالت ازجمله المپها‪ ،‬این شرکت اپلیکیشین ‪sleepace‬‬ ‫را نیز بهصورت رایگان در اختیار کاربران تلفنهای هوشمند قرار داده است تیا در هنگیام خیواب‪ ،‬تعیداد‬ ‫ضربان قلب‪ ،‬تعداد تنفس‪ ،‬مدتزمان خواب و ‪ ...‬کاربر را محاسبه کند و همچنین از طریق این اپلیکیشن‬ ‫م توان گزارش روزانه‪ ،‬هفتگ و ماهیانه استخراج کرد‪ .‬ازجمله محصوالت این شرکت المپ‪ ،‬هدفون و‬ ‫‪ ...‬هوشمند است و به افرادی که استرس‪ ،‬کمخواب یا ب خواب دارند کمیک م کنید تیا راحیتتر و بیا‬ ‫ارامش بیشتر استراحت نمایند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬چین‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪28‬‬ ‫‪http://www.sleepace.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Clairy (Natede) :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬گلدان هوشمند تصفیهکننده هوا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 3.7 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Grant :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫محصول این شرکت‪ ،‬گلدان هوشمند تصفیه کننده هوا است‪ .‬این دستگاه که ترکیبـی‬ ‫از گیاه و فناوری است با استفاده از سنسـورها و فیلتـر فوتوکاتالیسـتی بـه تجزیـه و‬ ‫تحلیل میزان الودگی و حذف االیندههای موجود در محیط خانه و اداره میپردازد‪ .‬مـواد‬ ‫مضر جذب شده از طریز ترکیب میکروارگانیسم در خاک به مواد مغذی بـرای تغذیـه‬ ‫گیاه تبدیل میشود‪.‬‬ ‫این دستگاه با استفاده از ریشه گیاه‪ ،‬نه برگ ان‪ ،‬به جذب االیندهها و مواد سم موجود در هوا م پردازد‬ ‫و م تواند عالوه بر اکسیژنسازی به زیبای محیط نیز کمک نماید‪ .‬قیمت محصول ‪ 249‬دالر است‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایتالیا‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فیلتر‪ ،‬سنسور‬ ‫‪www.clairy.com‬‬ ‫‪29‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪sano :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محصوالت و اپلیکیشن مراقبت از سالمت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 20.7 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫سانو یک استارتاپ پزشکی‪ -‬هوش مصنوعی است که بر روی کنترل خودکار میـزان‬ ‫گلوکز کار میکند‪ .‬این استارتاپ با استفاده از یک اپلیکیشن میـزان قنـد موجـود در‬ ‫خون را به صورت هوشمند اندازهگیری میکند‪ .‬سانو در همکاری با ‪Fitbit‬روشهای جدیدی‬ ‫را برای نظارت بر میزان سطح قند خون با اندازهگیری قند ابداع کردهاند‪ .‬با کمک خدمات ایین شیرکت‪،‬‬ ‫افراد م توانند بدون نیاز به مراجعه پزشک‪ ،‬از سالمت جسمان خود در هنگام خواب و فعالیتهای دیگر‬ ‫مطلع شوند‪ .‬مدیر اجرای شرکت فوبر با کمک ‪ 30‬مدیر اجرای در بخش استارتاههای پزشیک سیع‬ ‫دارد روشهای جدید برای جلوگیری از دیابت را توسعه دهند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪:‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪sano.co‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪fenestra :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پنجره هوشمند تصفیهکننده هوا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 1.5 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‪ ،‬ادارات‬ ‫این شرکت‪ ،‬به تصفیه هوای محیط داخل با استفاده از پنجره هوشمند پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫این دستگاه سازگار با محیط زیست با متصل شدن به پنجرهها م توانید بیه وسییله بیاز و بسیته کیردن‬ ‫خودکار انها در زمان مناسب و متناسب با کیفیت هوای محیط‪ ،‬عالوه بر تصفیه هوا و ورود هوای تیازه‬ ‫به محیط و جابهجای هوا بین محیط بسته و باز‪ ،‬به جلوگیری از هدررفت انرژی نیز کمک نماید‪ .‬هیدف‬ ‫این شرکت کاهش الودگ از منافذ ورودی هوا به داخل خانه م باشد و با پنجره اولیین گیام را در ایین‬ ‫راستا برداشته است‪ .‬این پنجره م تواند اطالعات همچون دما‪ ،‬میزان الودگ و ‪ ...‬را هم به افیراد خانیه‬ ‫انتقال دهد‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪www.smartfenestra.com‬‬ ‫‪31‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Eight :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬هوشمندسازی تشک خواب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 30.1 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫این شرکت فناوریمحور سیستم خواب مدرن و زیبایی را مطابز با زندگی روزمره افراد‬ ‫ارائه میدهد‪ .‬محصول این شرکت با نام تجاری ‪ Eight Sleep Tracker‬یـک روکـش‬ ‫هوشمند تشک است که بر روی ان کشیده تا تبدیل به یک وسیله هوشـمند شـود‪ .‬ایین‬ ‫دستگاه دادههای بیومتریک و محیط را با هدف ارائه راهحلهای شخص شده در راستای ردیاب و بهبود‬ ‫خواب جمعاوری م کند‪ .‬این شرکت از نواوری‪ ،‬فناوری و بیومتریکهای فردی بهره برده است تا به افراد‬ ‫کمک کند هرروز صبح سطوح باالتری از انرژی را داشته باشند‪ .‬همچنین این شرکت توسط سرمایهگذاران‬ ‫پیشیرو دره سییلیکون ازجملیه ‪ Khosla Ventures‬و ‪ Y Combinator‬حماییت و در سیال ‪2018‬‬ ‫بهعنوان یک از شرکتهای نواور در لوازم الکترونیک مصرف توسط شرکت ‪ Fast‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪32‬‬ ‫‪https://eightsleep.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪uHoo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پایشگر همراه برای گروههای حساس‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 50 :‬هزار دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫محصول این شرکت‪ ،‬پایشگر همراه کنتـرل کیفیـت هـوای محیطهـای بسـته (خانـه‪،‬‬ ‫محلکار و هتلها) مناسب برای گروههای حساس میباشد‪ .‬سنسورهای ایـن دسـتگاه‬ ‫امکان تشخیص و اندازهگیری دما‪ ،‬ازن‪ ،‬مونوکسـیدکربن‪ ،‬دیاکسـیدکربن‪ ،‬گردوغبـار‪،‬‬ ‫دود‪ ،‬ترکیبات الی فرّار و فشارهوا را داشته و مناسب افرادی دارای بیماریهای تنفسی‪،‬‬ ‫قلبی و الرژی میباشد‪ .‬این دستگاه دارای ‪ 265‬گرم وزن بیوده و قابلییت حمیل بیه همیراه فیرد بیه‬ ‫هرمکان را دارد‪ .‬با نصب پلتفرم انالین طراح شده بیرای ایین دسیتگاه بیر روی تلفین همیراه‪ ،‬امکیان‬ ‫دسترس به دادههای انالین و همچنین دادههای روزهای پیشین برای فیرد میسیر خواهید بیود‪ .‬دسیتگاه‬ ‫بهطور خودکار به ارائه هشدارهای ناسالم بودن کیفیت هوا و توصیههای برای سیالمت افیراد م پیردازد‪.‬‬ ‫قیمت دستگاه ‪ 299‬دالر است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هن‪،‬کنک‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬سنسور‪ ،‬پلتفرم انالین‬ ‫‪www.uhooair.com‬‬ ‫‪33‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Awair :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه تشخیص االینده‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 11.1 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و ادارهها‬ ‫‪ Awair‬دستگاهی است که مواد شیمیایی و سموم موجود در هوا را تشـخیص میدهـد‪.‬‬ ‫این دستگاه مبتنی بر فناوریهای بلوتوث و وایـرل‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن دسـتگاه هوشـمند و‬ ‫قابلحمل دارای پلتفرم نرمافزاری است کـه االینـدههای زیسـتمحیطی را تشـخیص‬ ‫میدهد‪ .‬این دستگاه قابلاستفاده در منازل و ادارهها است تا هوای موجود را کنترل کند و به افراد کمیک‬ ‫م کند تا بهراحت نفس بکشند و سالم بمانند و زندگ شادتری را تجربه نمایند‪ .‬حسگرهای تعبیهشیده در‬ ‫این دستگاه براساس پنج عامل اصل تشخیص کیفیت هوا طراح و ازمایش شدهاند‪ .‬همچنین این دستگاه‬ ‫برای افراد و خانوادههای که مشکل تنفس دارند بسیار کارا خواهد بود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪https://getawair.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫نام شرکت‪:‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪Peloton incentive‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تجهیزات هوشمند ورزش‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 1.41 :‬میلیارد دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series F :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫این شرکت به طراحی تردمیلها و دوچرخههای یابتی پرداخته است که به وسیلهی یـک‬ ‫صفحهی نمایشگر بزرگ تجهیز شده و امکان شرکت در کالسهایی که توسط شـرکت‬ ‫برگزار میشود را داراست‪ .‬کاربر با خرید این دستگاهها ورزش از سایت شیرکت و بیا پرداخیت حیق‬ ‫عضویت میتواند به صورت انالین در کالسهای ورزش مجازی با اسیتفاده از ایین صیفحهی نمایشیگر و‬ ‫همراه با مربیان حرفهای شرکت نماید و از انها بازخورد دریافت نماید ‪ .‬همچنین امکان استفاده از ویدئوی‬ ‫کالس در ساعتهای دیگر شبانهروز نیز فراهم است‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‪ ،‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم اموزش انالین‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪www.onepeloton.com‬‬ ‫‪35‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪KUAI :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬هدفون جهت اموزش‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 1 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series F :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫هدفونهای طراحی خود به صورت انالین و با استفاده از اپلیکیشن یـه منظـور تسـهیل‬ ‫ورزش در خانه پرداخته است‪ .‬با استفاده از هدفونهای طراح شده توسیط ایین شیرکت فیرد ییک‬ ‫مرب مجازی همراه خود خواهد داشت که فعالیتها را خواهد گفت‪ .‬در این نرم افزار فرد با انتخیاب ورزش‬ ‫مورد نظر خود و با وارد کردن شرایط بدن خود برنامه دریافت می کنید و بیه طیور خودکیار برنامیه هیای‬ ‫اموزش دانلود شده را به هر فردی تطبیق می دهید و ایین برنامیه مرب گیری هوشیمند را بیا اسیتفاده از‬ ‫سنسورها و الگوریتم های اختصاص نرم افزاری انجام م دهید‪ .‬کیاربر در حسیاب کیاربری خیود م توانید‬ ‫نمودارهای تغییرات خود را مشاهده کند‪ .‬مربیان برنامه های اموزش را ایجاد م کنند و انها را در پلت فرم‬ ‫‪Kuai‬برای کاربران و با استفاده از یک مدل کسب و کار و استراتژی قیمت گذاری م کننید و کیاربر می‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‪ ،‬حق اشتراک‬ ‫تواند برنامه خود را انتخاب کند‪ .‬از دیگر محصوالت این شرکت م توان به ارائه هدفون هوشمند نیز اشیاره‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬چین‬ ‫کرد‪ ،‬این هدفون با دارا بودن سنسورهای توانای اندازه گیری ضربان ‪ ،‬دنبال نمودن فعالیتها‪ ،‬مرب گیری‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫به صورت شنیداری را داراست‪.‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم اموزش انالین‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪36‬‬ ‫این شرکت به ارائه نرم افزاری بـه منظـور امـوزش و مربـی گـری مجـازی بـا کمـک‬ ‫‪www.kuai.fit‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Beddit :‬‬ ‫‪ Sleep Beddit‬خواب افراد را ردیابی میکند و درواقع اپلیکیشـن مانیتورینـخ خـواب‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫افراد است که از طریز یک نوار باریک که در زیر تخت قرار میگیـرد اطالعـات حیـاتی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه تشخیص االینده‬ ‫ازجمله تعداد ضربان قلب‪ ،‬تنف‬ ‫موبایل ارسال نموده و فرد میتواند جزئیات خواب خود را بررسی کند‪ .‬ایین شیرکت از سیال‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 4 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫‪ ،‬چرخه خـواب‪ ،‬تعـداد خروپـف و ‪ ...‬را بـه اپلیکیشـن‬ ‫‪ 2007‬به فناوریهای مرتبط با خواب پرداخته است و در بالستیک کاردیوگراف ‪ ،‬که یک روش علم بیرای‬ ‫اندازهگیری حرکتهای جسم فیزیک ناش از فعالیت قلب است‪ ،‬تخصص دارد‪ Beddit .‬به رهبر جهان‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫در ارائه راهحلهای ردیاب خواب مبتن بر مصیرفکننده تبیدیل شیده اسیت‪ .‬اپیل سیهام ایین شیرکت را‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫خریداری کرده و در حال حاضر در تملک اپل است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فنالند‬ ‫سال تاسیس‪2007 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬رایانش ابری‬ ‫‪https://www.beddit.com/‬‬ ‫‪37‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (بهبود سالمت)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Playbrush :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫این استارتاپ که در سال ‪ 2014‬راهاندازی شد‪ ،‬درحال توسعه یک ابزار هوشمند اسـت‬ ‫که میتواند مسواک را به یک کنترلکننده بازی ویدیویی برای کودکـان تبـدیل کننـد‪ .‬در‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تولید مسواک هوشمند و ترغیب کودکان‬ ‫به مسواکزدن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.5 :‬میلیون پوند‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫واقع کودکان م توانند با مسواک زدن‪ ،‬مراحل بازی را پیش ببرند و این موضوع‪ ،‬عامل ترغیبکننده بیرای‬ ‫مسواک زدن مرتب و صحیح برای کودکان است‪.‬‬ ‫اولین نسخه این تجهیزات در سال ‪ 2015‬ارائه و برای اولین بار در کشیورهای اتیریش‪ ،‬المیان و انگلسیتان‬ ‫راهاندازی شد‪ .‬تا پایان سال‪ Playbrush ،2016‬در بیش از ‪ 25‬کشور در دسترس قرار گرفت‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪38‬‬ ‫‪www.playbrush.com‬‬ ‫‪ 2-2‬ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫‪ 2-2-2‬تسهیل شرایط زندگی‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Juicero :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بهبود سالمت‬ ‫ماموریت ‪ Juicero‬کمک به مردم است تا هرروز محصوالت تازه مصـرف کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫شرکت مخترع نخستین سیستم اب اشامیدنی سرد است‪ .‬شیرکت ‪ Juicero‬سیه سیال را‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه اب اشامیدن خنک‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 118.5 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫وقف اختراع این سیستم با استفاده از فناوری خنککننده کرده است‪ .‬این شرکت در ابتدا ابمیوهگیرهای‬ ‫تحت وای فای تولید م کرده که در سال ‪ 2017‬اعیالم نمیود در حیال حاضیر فیروش ابمیوهگیرهیا را‬ ‫متوقف و سپس سیستم اب اشامیدن خنک خود را معرف کرد‪ .‬همچنین این شرکت اعالم کیرده اسیت‬ ‫که هدفش اختراع محصوالت است تا افراد با مصرف غذاها و اب سالم و تازه‪ ،‬طول عمر بیشتری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کیر‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع‬ ‫‪40‬‬ ‫‪https:// juicero.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Sevenhugs :‬‬ ‫امروزه اکثر وسایل الکترونیک مثل تلویزیون‪ ،‬سیستم صوت ‪ ،‬المپها و ‪ ...‬یا کنترل از راه دور مخیتص‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫خود را دارند و یا برای روشن و خاموش کیردن انهیا کلییدی تعبییه شیده اسیت‪ .‬ریمـوت کنتـرل‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ریموت کتترل هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 16.2 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫‪ Sevenhugs‬کنترلکننده هوشمند از راه دور است که میتواند بسیاری از وسـایل را‬ ‫کنترل نماید‪ .‬اولین محصول این شرکت ‪ hugOne‬بود که باعه شد کاربرانش تجربیه جدییدی را‬ ‫داشته باشند‪ .‬این محصول به خانوادهها کمک کرد تا خواب بهتری داشته باشیند و عیالوه بیر ان‪ ،‬دمیا‪،‬‬ ‫میزان رطوبت و کیفیت هوا را کنترل کنند‪ .‬دومیین محصیول ایین شیرکت ‪the Smart Remote‬‬ ‫است که برای افراد خانواده این امکان را فراهم کرده است تا وسایل الکترونیک خانیه خیود را کنتیرل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم محصوالت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬پاریس‪ ،‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪www.sevenhugs.com‬‬ ‫‪41‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫نام شرکت‪:‬‬ ‫‪Electric Objects‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬صفحه نمایش با رزولوشن باال‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 8.9 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Electric Objects‬استارتاپی که صفحهنمایشی با رزولوشن بـاال طراحـی کـرده‬ ‫است و باعث شده کامپیوترها مانند قاب عک‬ ‫به نظر برسند تا بتوان ایار هنـری را‬ ‫باکیفیت و وضوحباال از اینترنت به نمایش گذاشت‪ .‬این شرکت ‪ EO1‬را سیاخته کیه ییک‬ ‫بوم دیجیتال و دارای ییک میانیتور ارزانقیمیت و ییک کیامپیوتر بیا نیام ‪ Raspberry Pi‬اسیت‪.‬‬ ‫صفحهنمایش توسط یک اپلیکیشن ساده تحت وب کنتیرل م شیود و کیاربران م تواننید تصیاویر را‬ ‫بهصورت انالین انتخاب کنند و انها را سریعاً فقط با یک کلییک تغیییر دهنید‪ .‬وقت کیه کیاربر ییک‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫‪ EO1‬را سفارش م دهد‪ ،‬یک صفحهنمایش ‪ 23‬اینچ بیا رزولوشین بیاال همیراه بیا ییک کیامپیوتر‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مجتمع‪ ،‬سیستمعامل ‪ Android‬و یک عیدد کابیل دریافیت م کنید‪ .‬تیاکنون‪ ،‬ایین شیرکت هنیر‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫دیجیتال را به خانههای هزاران نفر در سراسر جهان برده است‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪42‬‬ ‫‪https://www.electricobjects.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫نام شرکت‪Independa :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت ارائهدهنده فناوریهای ارتباط از راه دور است که تلویزیـون ‪Independa‬‬ ‫را پیشنهاد میکند؛ این تلویزیون مجهز به خدمات ارتباطی با پلتفـرم حـز اشـتراکی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تلویزیون تعامل‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 21.3 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سالمندان‪ ،‬افراد خانواده‬ ‫است و راهکارهای فناورانهای را به سالمندان ارائه میدهد‪ .‬ایین محصیول وقیایع مهمی را‬ ‫ازجمله وقت پزشک‪ ،‬وقت مالقات و تعامالت اجتماع را یاداوری م کند‪ .‬یاداوریهای هوشمند کمیک‬ ‫م کند تا بتوان مطمئن شد سالمندان خانواده داروهای خود را بهموقع مصرف م کنند و ییا فعالیتهیای‬ ‫حیات روزمره خود را انجام م دهند‪ .‬همچنین با کمک این تلویزیونها‪ ،‬افراد م توانند به راحت بیا هیم‬ ‫ارتباطات تصویری داشته و فعالیتهای تعامل انجام دهند‪..‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش و حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2002 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://independa.com‬‬ ‫‪43‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫نام شرکت‪June :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت تولیدکننده دستگاه فر هوشمند ژوئن است تا کاربران بتواننـد نسـبت بـه‬ ‫گذشته با دقت و کارایی بیشتری اشپزی کنند‪ .‬این فر بهگونهای طراحیشده است که‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬فر هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 29.5 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫عملکرد بیسابقهای را در پخت‪ ،‬کباب کردن‪ ،‬سرخ کردن و ‪ ...‬دارد‪ .‬سیسیتم کیامپیوتری‬ ‫کنترل این دستگاه باعه م شود غذا بهموقع پخته شود‪ .‬دادههیا توسیط شیش عنصیر سیریع و کارامید‬ ‫انرژی‪ ،‬دو فن انتقال گرما‪ ،‬یک حسگر پالتین دقیق دماسنج‪ ،‬ییک دماسینج شیشیهای بیا دقیت بیاال‬ ‫(‪ 0.5 ±‬درجه فارنهایت) یک ال دو بار پیردازش م شیوند‪ .‬همچنیین دوربیین ‪ HD‬داخلی بهگونیهای‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‪ ،‬رستورانهای کوچک‬ ‫طراح شده است که تا دمای ‪ 500‬درجه فارنهایت مقاومت دارد و لنزهای دوربیین تصیاویر کیامل را از‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫داخل فر نشان م دهند و این تصاویر توسط شبکه عصب اختصاص پردازش م شوند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪44‬‬ ‫‪https://juneoven.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Petnet :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫‪ SmartFeeder‬محصول شرکت ‪ ،Petnet‬دستگاه تغذیـه هوشـمندی اسـت کـه بـا‬ ‫اپلیکیشن فعال میشود و به صاحبان حیوانات خانگی اجازه میدهد تا دفعـات تغذیـه‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه هوشمند غذای حیوانات خانگ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 14.9 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫حیوان خانگی خود را تنظیم و مدیریت کنند‪ .‬این دستگاه با خردهفروشان مواد غیذای حیوانیات‬ ‫یکپارچهشده است تا در زمان اتمام غذا‪ ،‬بهطور خودکار ( بدین گونه که به کاربر پیغام ارسال م شود و از‬ ‫طریق اپلیکیشن غذای حیوان خود را خرید و به درب منزل ارسال) مجدد پر شود و از طرف به صیاحبان‬ ‫حیوانات خانگ کمک کند تا نسبت به عادات غذای حیوان خیانگ خیود اگیاه شیوند‪ .‬بیا ایین دسیتگاه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬صاحبان حیوان خانگ‬ ‫صاحبان حیوانات خانگ موقع مسافرت نگران حیوان خود نیستند و م توانند با اپلیکیشین ایین دسیتگاه‪،‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫دفعات غذا دادن به حیوان خانگ خود را تنظیم کنند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://petnet.io‬‬ ‫‪45‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Sonos :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫این شرکت در صنعت دستگاههای صوتی بیسیم فعالیت و اسـپیکرهای چنـدمنظوره را‬ ‫تولید میکند تا کاربران از هر جای خانه بتوانند موسـیقی را پخـش کـرده و بـا گوشـی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اسپیکرهای ب سیم‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 455.2 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Secondary Market :‬‬ ‫هوشمند تحت سیستمعامل اندروید‪ ،‬ایپد و ایفون ان را کنترل کنند‪ Sonos .‬دسترس به‬ ‫هیزاران اهنیی‪ ،‬و کتابهیای صییوت ‪ ،‬ایسییتگاههای رادییوی و ‪ ...‬را از طریییق همکیاری بییا ‪AUPEO,‬‬ ‫‪Deezer, iheartradio, JUKE, Last.fm, MOG, Napster, Pandora, Rdio,‬‬ ‫‪ Rhapsody, SiriusXM Internet Radio, Slacker Radio‬و ‪ ...‬برای کاربرانش فراهم کرده‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫است‪ .‬سهام این شرکت بهصورت عموم عرضهشده است‪ .‬اولیین محصیول ایین شیرکت دسیتگاه ‪The‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫‪ Sonos Multi-Room Music‬بود‪ .‬تاکنون این شرکت محصوالت متنوع را تولید کیرده و شیامل‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫اسپیکرهای تک ‪ ،‬جفت و یا مجموعهای هست‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2002 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪46‬‬ ‫‪https://www.sonos.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫نام شرکت‪Uzer :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اپلیکیشن و دستگاه بارکدخوان‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 0.39 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Uzer‬شرکت فناوری محور است که بارکدخوانهای مواد بازیافتی با کاربری خـانگی را‬ ‫تولید و توزیع میکند‪ .‬قبل از دفع و دور ریختن زبالههای خشک‪ ،‬کاربران با استفاده از ایین فنیاوری و‬ ‫دستگاه م توانند بارکدهای روی انها را اسکن کنند و پایگاه اطالعات کامل از کاالهیای مصرفشیده را‬ ‫داشته باشند‪ .‬این سیستم به کاربرها کمک م کند تا بر اساس مصرفشان لیست خرید خود را تهییه کننید و‬ ‫همچنین خرید کاالهای موردنیاز را یاداوری م کند‪ ،‬سفارشها را مرتبسازی و لیست کاالهای موردنیاز را‬ ‫به خردهفروشان انالین ارسال م نماید‪ .‬همچنین برای کاربرانش این امکان را فراهم م کند تا محصوالت‬ ‫جدید را بررس کنند‪ Eugène .‬محصیول ایین شیرکت اسیت کیه دارای ییک دسیتگاه سیختافزاری و‬ ‫اپلیکیشن است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬پاریس‪ ،‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬رایانش ابری‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https:// www.uzer.eu /‬‬ ‫‪47‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫نام شرکت‪Netatmo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محصوالت هوشمند کنترل محیط‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫محصوالت زیبا و هوشمند ‪ Netatmo‬مطابز با سبک زندگی امـروزی طراحیشـدهاند‪.‬‬ ‫محصوالت این شرکت وضعیت ابوهوا و شرایط محیط بیرونی را رصد میکنند‪ .‬ایسیتگاه‬ ‫اب و هوای ‪ Urban‬این شرکت‪ ،‬که کامالً منطبق با ایفون‪ ،‬ایپد و اندروید است‪ ،‬بیه کیاربرانش اجیازه‬ ‫م دهد عوامل محیط داخل و خارج ازجمله دما‪ ،‬میزان رطوبت‪ ،‬فشار هوا‪ ،‬درجه سطوح دیاکسید کربن و‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 34.5 :‬میلیون دالر‬ ‫‪ ...‬را کنترل کنند‪ .‬ایستگاه اب و هوای ‪ Netatmo‬به کاربران تلفنهای همراه هوشمند این امکیان را‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫م دهد تا در بیش از ‪ 170‬کشور از وضعیت ابوهوای محیط اطراف خیود مطلیع شیوند‪ ،‬کیه نشیاندهنده‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫بزرگترین شبکه ایستگاه اب و هوای است‪ .‬این شرکت از سال ‪ 2012‬تاکنون توانسیته اسیت ‪ 4‬دسیتگاه را‬ ‫تولید و توزیع کند‪ .‬دستگاههای این شرکت به دوربینهای امنیت و تشخیص چهره نیز مجهز هستند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم و اینترنت محصوالت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪48‬‬ ‫‪www.netatmo.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارتقا سطح رفاه خانواده (تسهیل شرایط زندگی)‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Innit :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تسهیل شرایط زندگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اپلیکیشن ارتبا با وسایل الکترونیک‬ ‫اشپزخانه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 43 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫این شرکت دارای اپلیکیشن موبایل است که بـا وسـایل الکترونیکـی اشـپزخانه ماننـد‬ ‫ماکروویو‪ ،‬گاز‪ ،‬یخچال ارتباط برقرار و بهعنوان مثال دما و مـدت پخـت غـذا را تنظـیم‬ ‫میکند‪ .‬این اپلیکیشن به کاربران خود کمک م کند تا غذای که دوست دارند‪ ،‬درست کننید و بیه انهیا‬ ‫اگاه م دهد برای تهیه ان غذا چه مواد اولیه را باید سفارش بدهند‪ .‬ترکیب علم اشپزی و تغذیه فردی بیا‬ ‫فناوری اطالعات پیشرفته‪ ،‬اکوسیستم ‪ Connected Food‬را پدیدار نموده که پلتفرم ‪ innit‬مبتن بیر‬ ‫این اکوسیستم است‪ .‬این شیرکت بیا بسییاری از تولیدکننیدگان لیوازم برقی اشیپزخانه و فعیاالن صینعت‬ ‫خردهفروش مشارکت و همکاری دارد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬وایرلس‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪www.innit.com‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ -2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 3-2‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی‬ ‫ساختمان‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Radiator Labs :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫این شرکت از طریز پوشش هوشمند‪ ،‬رادیاتورهـای قـدیمی اهنـی را بـه دسـتگاههای‬ ‫کنترلشده توسط تلفنهای هوشمند تبدیل میکند‪ .‬این شرکت دارای یبت اختراع است‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سیستم عایقبندی هوشمند رادیاتور‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 3.2 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫و باعث صرفهجویی ‪ 30‬درصدی در هزینههای گرمایشی میشود‪ .‬محصول این شرکت بانیام‬ ‫تجاری ‪ Cozy‬عایقبندی هوشمند است که روی رادیاتورهای موجود نصب م شود‪ .‬این سیستم قادر است‬ ‫گرما را از اتاقهای بسیار گرم به اتاقهای سردتر منتقل کند‪ Cozy .‬ییک میودم ب سییم‪ ،‬کمهزینیه و بیا‬ ‫نصب راحت است که در باالی رادیاتور قرار م گیرد تا دمای محیط را در ساختمانها کنترل نماید‪ .‬شیرکت‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫‪ Radiator Labs‬برنده جایزه انیرژی پیاک ‪ ،MIT 2012‬جیایزه نواوریهیای علمی ‪ 2014‬و جیایزه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫پاسخهای قدرتمند ‪ Verizon 2014‬بوده است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع و یادگیری ماشین‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم انالین‬ ‫‪52‬‬ ‫‪https://www.radiatorlabs.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪Tado :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محصوالت هوشمند کنترل اب و هوا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫تییادو در زمینییه ترموسییتاتها و اپلیکیشیین هوشییمند کنتییرل ابوهییوا فعالیییت م کنیید‪ .‬کیتهــا و‬ ‫ترموستاتهای سرمایشی و گرمایشی تـادو توسـط گوشـیهای هوشـمند قابـلکنترل‬ ‫هستند‪ .‬این سیستم با توجه به موقعیت کاربر (با استفاده از اپلیکیشن) قادر است بهطور‬ ‫خودکار دما را تنظیم کند‪ .‬یک از قابلیتهای دیگر محصوالت تادو این اسیت کیه بیرای کیاربر ایین‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 109.3 :‬میلیون دالر‬ ‫امکان را فراهم م کند تا با استفاده از گوش هوشمند خود دما را از هر نقطه جهان‪ ،‬داخل یا خارج از منزل‪،‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series F :‬‬ ‫تنظیم کند‪ .‬بهمحض اینکه اخرین فرد از منزل یا اداره خارج شود یا یک از پنجرهها باز باشد‪ ،‬جهت تنظییم‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫درجه دما با ارسال پیام‪ ،‬به کاربر اطالعرسان م کند‪ .‬این سیستم هزینیههای مربیو بیه انیرژی را تیا ‪31‬‬ ‫درصد کاهش م دهد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم محصوالت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬مونیخ‪ ،‬المان‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪www.tado.com‬‬ ‫‪53‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪Qarnot :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬بخاری دیجیتال هوشمند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت با طراحی رادیاتوری‪ ،‬از گرمای تولید شده از رایانههای در حـال کـار بـرای‬ ‫گرم کردن محیط داخلی ساختمان استفاده مینماید‪ .‬این دستگاه یک بخاری دیجیتال هوشمند‬ ‫و متصل به اینترنت است که گرمای تولیدی رایانه درحال کار بدون نیاز به فن خنککننده‪ ،‬جهیت اسیتفاده‬ ‫مجدد به عنوان انرژی سبز در دستگاه به جریان م اندازد‪ .‬این دسیتگاه قیادر اسیت بیدون تولیید گازهیای‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 4.6 :‬میلیون یورو‬ ‫گلخانهای یک ساختمان ‪ 45‬تا ‪ 90‬مترمربع را گرم نماید‪ .‬همچنین یک برنامه نرمافیزاری قابیل نصیب بیر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫روی تلفن همراه‪ ،‬شخص را قادر م سازد که سیستم گرمایشی خانیه را میدیریت کیرده و درجیه حیرارت‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫دستگاه را به صورت کنترل از راه دور تغییر دهد که قابلیت ادغام با سیستم مدیریت ساختمان را نیز دارد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم محصوالت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪54‬‬ ‫‪www.qarnot.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪Ice Energy :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ذخیرهسازی انرژی و کاهش مصرف‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت به طراحی باتری حرارتی هوشمند پرداختـه اسـت کـه میتوانـد بهصـورت‬ ‫یکپارچه با سیستم خنککننده ساختمان ادغام شده و انرژی را ذخیره نماید‪ .‬باتری طراح‬ ‫شده با ایجاد یخ در ساعات غیر اوج مصرف م تواند به خنکسیازی سیاختمان‪ ،‬در سیاعات پییک مصیرف‬ ‫بپردازد‪ .‬باتری هوشمند از یخ ذخیره شده برای خنکسازی خانه تا ‪ 4‬ساعت استفاده م کنید‪ .‬در سیازههای‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 132 :‬میلیون دالر‬ ‫اداری و صنعت نیز دستگاه بر روی پشتبامها و یا روی زمین نصب م شود‪ .‬کنترلکننده شیبکه هوشیمند‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫دستگاه م تواند عملکرد سیستم را به طور همزمان برای مشتری ارسال نماید‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم محصوالت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2003 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬باتری‬ ‫‪www.ice-energy.com‬‬ ‫‪55‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪Rachio :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کنترلکننده هوشمند ابیاری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 20.5 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫سازنده کنترلکننده هوشمند ابیاری همراه با نرمافزار مبتنی برابر و داشـبورد مبتنـی بـر‬ ‫وب هست‪ .‬تمرکز این شرکت بر بهبود مصـرف اب خـانگی اسـت‪ Rachio .‬کنترلکننیده‬ ‫هوشمند پخش اب است که مشتریان را قادر م سازد تا نتایج بهتر و هزینه کمتری را از طریق مانیتورین‪،‬‬ ‫خودکار شرایط ابوهوای ‪ ،‬سازگاری با مشخصات حیا کیاربر‪ ،‬از طرییق اپلیکیشین تلفنهوشیمند داشیته‬ ‫باشند‪ Iro .‬جایگزین جعبه کنترل فعل و قدیم کاربر م شود و با مدرنیزه کردن سیسیتم ابییاری باعیه‬ ‫صرفهجوی در زمیان‪ ،‬مقیدار اب مصیرف و هزینیه م شیود‪ .‬ایین سیسیتم بیا امیازون الکسیا‪Apple ،‬‬ ‫‪ ،Homekit‬دستیار گوگل‪ IFTTT ،nest ،‬و ‪ SmartTHings‬نیز کار م کنید‪ .‬تاکنون ‪ 34‬میلیون‬ ‫گالن اب توسط انجمن ‪ Rachio‬صرفهجویی شده است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪56‬‬ ‫‪https://rachio.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Flo Technologies :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫‪ Flo Technologies‬شرکتی است که راهحلهای فناورانه را در راستای کنتـرل و حفـظ‬ ‫اب ساختمان ارائه میکند‪ .‬فشار زیاد اب در لولههای خانه باعه خراب های جبرانناپذیری م شیود و‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سیستم تشخیص نشت اب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 11.3 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫از طرف اکثر دستگاههای تشخیص نم توانند نشت قطرههای کوچک اب را تشخیص دهند‪ .‬اپلیکیشن این‬ ‫سیستم بهطور مداوم بر بخشهای مختلف سیستم اب خانهی کاربر نظارت دارد تا از نشیت اب جلیوگیری‬ ‫کند و در مصرف اب و هزینه کاربر صرفهجوی شود‪ .‬این دستگاه در مسیر منبیع تغذییه اصیل جرییان اب‬ ‫خانه جهت نظارت بر جریان اب‪ ،‬فشار و درجه حیرارت نصیب م شیود و بیهطور خودکیار بیرای شناسیای‬ ‫اسیبپذیریهای احتمال ‪ ،‬ازمونهای را انجام م دهد‪ .‬همچنین این سیستم قادر است بهطور خودکیار اب‬ ‫را قطع نماید‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://meetflo.com‬‬ ‫‪57‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Heatworks :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫‪ Heatworks‬با استفاده از فناوری ‪ Ohmic Array‬از رسانایی اب برای تولید گرما بـه‬ ‫سادهترین و کاراترین روش ممکن حداکثر بهره را برده است‪ .‬ایین شیرکت دو محصیول بیا‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬لوازم برق خانگ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 10.3 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫نامهای ‪ MODEL 3‬و ‪Tetra‬را تولید کرده است‪ .‬این شرکت هیتر برق بدون مخزن اب را تولید کیرده‬ ‫که باعه گرم شیدن فیوری اب م شیود و تیا ‪ 40‬درصید در مصیرف انیرژی و ‪ 10‬درصید در مصیرف اب‬ ‫صرفهجوی م کند‪ .‬همچنین این وسیله با اتصال به وایفای یا شبکه هوشمند دمیا‪ ،‬میدتزمان و سیطوح‬ ‫توان را اندازهگیری و کنترل م کند‪ .‬دستگاه دیگر این شرکت ماشین ظرفشوی به نام ‪ Tetra‬اسیت کیه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مخیزن اب دارد و نییاز بیه لولهکشی نیسیت و برنیده جیایزه ‪CES 2019 Best Of Innovation‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫‪ Award Honoree‬شده است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2006 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ohmic Array ،‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪https://myheatworks.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Sense :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه مانیتور انرژی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 38 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫‪ Sense‬دستگاههای الکترونیکی را تولید و توزیع میکند تا مقدار مصرف برق خـانگی را‬ ‫تجزیهوتحلیل نمایند‪ .‬درواقع ‪ Sense‬مانیتورینخ انرژی بـا کـاربری خـانگی اسـت کـه‬ ‫صاحبان خانه را قادر میسازد تا بدانند هر وسیله برقی چه مقدار انرژی در زمان واقعـی‬ ‫استفاده کرده است‪ .‬تخصص این شرکت در زمینه توسعه و توزیع دسیتگاههای ردییاب و راهحلهیای‬ ‫اتوماسیون خانگ است‪ .‬این دستگاه قادر است از طریق حسگرهای خود بر روی جعبههای تقسییم اصیل‬ ‫در پانلهای برق ‪ ،‬امضاهای الکترونیک را گوش و ثبت کند‪ .‬هر دستگاه الکترونیکی دارای ییک امضیای‬ ‫الکترونیک (صدای خودش) است‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع و یادگیری ماشین‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://sense.com/‬‬ ‫‪59‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪Cielo WiGle :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سیستم هوشمندسازی تهویه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫هدف اصلی این شرکت‪ ،‬بهینهسازی مصرف انرژی لوازم الکترونیکی خانگی است‪.‬‬ ‫درواقع ‪ Breez Cielo‬سیستم تهویه را هوشمند میکند‪ .‬این سیستم به مشتریانش‬ ‫کمک میکند تا سیستم تهویهشان را در هر زمان و از هرکجا کنترل کنند و باعث‬ ‫صرفهجویی ‪ 25‬درصدی در صورتحساب برق سیستم تهویه میشود‪ Cielo Breez .‬با‬ ‫الکسا و ‪ Google Home‬و همچنین با اکثر برندها و مدلهای مختلف سیستم تهویه هوا در بازار‬ ‫سازگار است‪ .‬کنترلر هوشمند ‪ Breez‬از طریق مادونقرمز‪ ،‬همانند کنترل از راه دور‪ ،‬گرما یا سرمای‬ ‫سیستم تهویه را کنترل م کند و از طریق روتر وایفای خانگ به اینترنت متصل م شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬مادون قرمز‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪60‬‬ ‫‪https://www.cielowigle.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪Ecobee :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ترموستات و سنسورهای هوشمند‬ ‫تنظیم دما‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Ecobee‬ارائهدهنده ترموستاتهای هوشمند تحـت وایفـای بـا کـاربری مسـکونی و‬ ‫تجاری است‪ .‬ترموستات هوشـمند ‪ ،Ecobee‬ترموسیتات دیجیتیال قابلبرنامیهریزی اسیت کیه‬ ‫تنظیمات سفارش دما را برای کاربران فراهم م کند و با استفاده از الگوریتمهیای کنتیرل پیشیرفته باعیه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 149.4 :‬میلیون دالر‬ ‫کاهش مصرف انرژی م شود و همچنین مصرف را از ساعات اوج مصرف بیه سیاعات کممصیرف منتقیل‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫م کند‪ .‬این سیستم تا ‪ 23‬درصد هزینههای سرمایش و گرمایش را کاهش م دهد‪ .‬این شرکت قبالً بانام‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫تجاری ‪ Avaning‬فعالیت خودش را اغاز کرده بیود‪ .‬میدل ‪ ecobee Switch+‬وظیایف دیگیری را‬ ‫همچون روشن کردن المپها‪ ،‬پخش کردن موسیق را نیز انجام م دهد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کانادا‬ ‫سال تاسیس‪2007 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://www.ecobee.com/‬‬ ‫‪61‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪ConnectedYard (pHin) :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محافظ هوشمند اب استخر و وان حمام‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 9.2 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و مجموعههای ورزش‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ pHin‬محافظ هوشمند اب استخر است که از فناوری وایفای اسـتفاده میکنـد و دارای‬ ‫اپلیکیشن نیز هست‪ .‬مانیتور هوشمند ‪ pHin‬دما و خواص شیمیایی استخر را رصـد و در‬ ‫زمان نیاز به موازنه کیفیت اب به تلفن کاربر اطالعرسانی میکند‪ .‬درواقیع اب اسیتخر ازنظیر‬ ‫غلظت برخ مواد شیمیای م بایست تنظیم و نباید از ان مقدار موردنظر کمتر باشد‪ .‬این فناوری جیایگزین‬ ‫کنترل دست و سنت م شود و زمان که غلظت مواد شیمیای از ان مقدار موردنظر کمتر شود‪ ،‬بدون نییاز‬ ‫به حضور مسئول کیفیت اب و سرکش در زمانهای تعیینشده‪ ،‬از طریق اپلیکیشن به کیاربر اطالعرسیان‬ ‫م نماید و عالوه بر ان مشخص م کند که دقیقاً چه مقدار مواد شیمیای باید به اب استخر اضافه کیرد در‬ ‫حالیکه در روش قدیم و کنترل دست ‪ ،‬مقدار ان مشخص نم شد و بهطور پیشفرض و مطابق با پیشنهاد‬ ‫شرکتهای تولیدکننده‪ ،‬اضافه م شد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪62‬‬ ‫‪https://www.phin.co/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪LifeSmart :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محصوالت هوشمند الکترونیک‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 21.4 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت طراح و سازنده لوازم برقی خانگی‪ ،‬یکی از پیشگامان مبتنی بر اینترنت اشیا‬ ‫و هوش مصنوعی است که بر بازار جهانی خانههای هوشمند متمرکز اسـت و متخصـص‬ ‫در ارائه سختافزار و نرمافزارهای مرتبط با خانههای هوشمند برای اتوماسیون خانگی‪،‬‬ ‫امنیت خانه و صرفهجویی در انرژی است‪ .‬سبد محصوالت این شرکت متنیوع اسیت و قیمتهیای‬ ‫رقابت و خدمات پس از فروش عال به مشتریان‪ ،‬باعه شده است که این شرکت موردتوجه بسییاری قیرار‬ ‫بگیرد‪ .‬محصوالت این شرکت شامل ایستگاه هوشمند‪ ،‬دوربین ب سیم‪ ،‬سنسور حرکت‪ ،‬سنسور گاز‪ ،‬سیوئی‬ ‫سهبعدی نور مختص فضای سبز و غیره هست‪ LifeSmart .‬همچنین رویکرد بازی را با هدف ایجاد یک‬ ‫پلت فرم یکپارچه دارد تا همه سنسورها تحت ان فعال باشند و طراح خانیه هوشیمند را سیاده کنید‪ .‬ایین‬ ‫شرکت تاکنون با چندین شرکت دیگر مانند ‪ Philips Hue‬و ‪ iKair‬همکاری کرده است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬شانگهای‪ ،‬چین‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪http://global.ilifesmart.com/‬‬ ‫‪63‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Ecoisme :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سیستم مانیتورین‪ ،‬انرژی خانه‬ ‫‪ Ecoisme‬سیستم مانیتورینخ انـرژی خـانگی اسـت کـه مصـرف لـوازم خـانگی را‬ ‫مشخص میکند و نشان میدهد که کاربران چه مقدار هزینه بابـت انـرژی مصرفشـده‬ ‫پرداخت میکنند‪ .‬این سیستم مصرف بیشازحد انرژی شبکه برق و خورشییدی را رصید م کنید و اگیر‬ ‫وسیلهای مصرف بیشازحد داشته باشد به صاحب ساختمان اطالع م دهد‪ .‬این سیستم نییاز بیه سنسیوری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 651.3 :‬هزار دالر‬ ‫دارد تا مصرف انرژی را اندازهگیری کند و به جعبهفیوز متصل باشد‪ Ecoisme .‬مصرف انیرژی خانیه را‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫تجزیهوتحلیل م کند و گزارش کامل از هزینههای انرژی را از طریق اپلیکیشن موبایل ارائه م دهد‪ .‬ایین‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫شرکت تاکنون جوایزی ازجمله ‪ Edison Electric Institute ،EDF ،CES‬را به دست اورده است و‬ ‫مجله فوربز مدیرعامل این شرکت را جز ‪ 30‬کارافرین برتر اروپا معرف کرده است‪ .‬همچنیین ایین شیرکت‬ ‫کمپین موفقیتامیزی را ‪ Indiegogo‬ایجاد کرد و توانست تامین مال شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم و اینترنت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬لندن‪ ،‬انگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬رایانش ابری‬ ‫‪64‬‬ ‫‪https://ecoisme.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫نام شرکت‪Smappee :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سیستم مانیتورین‪ ،‬انرژی خانه‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت به توسعه نوعی ابزار اندازه گیری و نرمافزار وابسته به ان پرداختـه کـه بـا‬ ‫اندازهگیری میزان انرژی مصرفی یا تولیدی در ساختمانها به اگاهی و هوشمندی بیشتر‬ ‫کاربران در مدیریت انرژی و اب کمک مینماید‪ .‬به وسیله ابزارهای اندازهگیری و نرم افزار مربو‬ ‫به ان تمام لوازم برق منزل مانیتور م شود و انرژی مصرف انها بیه همیراه هزینیه بیه صیورت‪real-‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 16.7 :‬میلیون دالر‬ ‫‪ time‬در اختیار کاربر قرار م گیرد و کاربر م تواند در هر کجا که باشد اطالعات مربو به میزان انیرژی‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫مصرف یا تولید شده توسط پنلهای خورشیدی در منزل را بر روی گوش هوشمند خود مشاهده نماید‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم و اینترنت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬بلژیک‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬رایانش ابری‬ ‫‪www.smappee.com‬‬ ‫‪65‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ThinkEco :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه اب و انرژی ساختمان‬ ‫‪ ThinkEco‬شرکت فناوری سبز است که در سال ‪ 2008‬با هدف ارائه راهکار بهینهسازی مصرف انیرژی‬ ‫تاسیس شد و در شهر نیویورک مستقر است‪ .‬این شرکت محصولی را توسعه داده اسـت کـه بـا‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کیتهای هوشمند مصرف بار و انرژی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 7.6 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر تجاری‬ ‫نصب اسان‪ ،‬کاربران را از مصرف انرژی اگاه میکند و باعث مدیریت انـرژی در محـیط‬ ‫خانه و دفتر میشود‪ .‬درواقع این شرکت یک از پیشگامان راهکارهای بهرهوری انیرژی (‪ )EE‬و پاسیخ‬ ‫تقاضا (‪ )DR‬برای کاربردهای مسکون و تجاری است‪ ThinkEco .‬محصول هوشیمند ‪smartAC kit‬‬ ‫را تولید و توسعه داده است که برای مدیریت اوج بار مصرف دستگاهها استفاده م شود‪ .‬این شرکت تاکنون‬ ‫جوایز بسیار زیادی ازجمله ‪ GCCA‬در سال ‪ PLMA ،2013‬و ‪ ...‬را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬نیویورک‪ ،‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬رایانش ابری‬ ‫‪66‬‬ ‫‪https://www.smartfrog.com‬‬ ‫‪ -2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 4-2‬امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Smartfrog :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫اپلیکیشن موبایل اتصال به دوربین‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫موبایل‪ ،‬وب کم و یا دوربین‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 32 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫‪ Smartfrog‬راهکاری را جهت مراقبت و کنترل عرضه میکنـد کـه شـامل اپلیکیشـن‪،‬‬ ‫دوربین و فضای ذخیره فیلم است‪ .‬با استفاده از این راهکار میتوان منازل و اپارتمانها‪،‬‬ ‫کودکان‪ ،‬حیوانات خانگی‪ ،‬دفاتر اداری و ‪ ...‬را رصد و کنترل کرد‪ Smartfrog .‬با تمرکیز بیر‬ ‫فناوری اینترنت اشیا‪ ،‬رویکردش ساخت وسایل روزمرهی هوشمندتر و با قابلیت اتصال به اینترنت اسیت تیا‬ ‫امکان دسترس از هر نقطه و در هر زمان به انها‪ ،‬برای کاربر فراهم شود‪ .‬هدف اصل شرکت تمرکیز بیر‬ ‫فناوریهای بهصرفه و کاربرپسند است تا در راستای زندگ ایمین و مرفیهتر قیدم بردارنید‪Smartfrog .‬‬ ‫دارای سرویس اشتراک رایگان و پرداخت هزینه فضای مصرف جهت ذخیره اطالعات است تا مشتریان در‬ ‫سراسر جهان قادر به استفاده از خدمات ‪ SaaS‬این شرکت باشند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایرلند‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬رایانش ابری‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://www.smartfrog.com‬‬ ‫‪69‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫نام شرکت‪August Home :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کلیدهای مجازی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 73 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫امروزه کلیدهای مجازی موردتوجه بسیاری از متخصصین قرار گرفته اسیت تیا جیایگزین کلییدهای سینت‬ ‫شوند‪ .‬این شرکت در زمینه امنیت و کنترل هوشمند خانه فعالیت دارد‪ .‬کلیدهای مجازی این امکان را‬ ‫فراهم میکنند که کاربر از هر جای جهان درب ورودی منزل خود را کنترل کند‪ .‬بیا اسیتفاده‬ ‫از محصوالت این شرکت‪ ،‬کاربران م توانند کلیدهای مجازی را برای خود تعرییف کننید و تنهیا از طرییق‬ ‫تلفن همراه خود رفتوامد هر فردی ازجمله دوستان‪ ،‬اشنایان‪ ،‬نظافتچ منزل‪ ،‬پرستار بچه و ‪ ...‬را در اختیار‬ ‫داشته باشند‪ .‬این شرکت تاکنون برنیده جیوایز مختلفی اعیم از برنیده ‪ESX Innovation Awards‬‬ ‫‪ 2017‬شده است‪ .‬در حال حاضر این شرکت در بازار امریکا و کانادا حضور دارد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم و اینترنت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کالیفرنیا‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪70‬‬ ‫‪https://august.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Ring :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬زنی‪ ،‬هییای درب تحییت وای فییای بییا‬ ‫قابلیت اتصال به گوش های هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 209.2 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series D :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫‪ Ring‬توسط شرکت ‪ BOT Home Automation‬توسعه و تولید شده است‪ .‬درواقع این شرکت‬ ‫زنخهای درب تحت وای فای را تولید میکند و کاربر میتواند بهطور مسـتقیم از طریـز‬ ‫گوشی همراه هوشمند یا تبلـت خـود بهصـورت زنـده اسـتانه درب ورودی منـزلش را‬ ‫مشاهده نماید‪ .‬همچنین عالوه بر مشاهده م توان با تمام افیرادی کیه در اسیتانه درب ورودی هسیتند‬ ‫صحبت کرد بدون اینکه هی کدام از انها از دیدرس کاربر خارج شوند‪ .‬این شیرکت هیدفش ایجیاد حلقیه‬ ‫امنیت بهواسطهی محصوالت امنیت هوشمند با کاربری خانگ در اطراف خانهها و محلهها است تا باعیه‬ ‫کاهش جرم و جنایت شیود‪ .‬محصیوالت ایین شیرکت عبارتنید از‪Ring Video Doorbell, Ring :‬‬ ‫‪Video Doorbell Pro, Ring Stick Up Cam, and the new Ring Floodlight‬‬ ‫‪.Cam‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://www.ring.com/‬‬ ‫‪71‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Cocoon :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دوربین امنیت و هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 7.1 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫‪Equity Crowdfunding‬‬ ‫‪ Cocoon‬سیستم امنیتی هوشمند و تحت وای فـای کـه شـامل دوربـین ‪ ،HD‬حسـگر‬ ‫حرکت و ‪ SUBSOUND‬که فناوری تشخیص فعالیت در داخل خانه است‪ .‬اگر این دسیتگاه‪،‬‬ ‫اتفاق غیرمعمول یا صدای نامتعارف را تشخیص دهد سریعاً فیلم باکیفیت را بیه تلفین همیراه هوشیمند‬ ‫کاربر ارسال م کند تا بتواند اقدام بهموقع انجام دهد و احسیاس امنییت کنید‪ .‬در اصیل ‪ Cocoon‬ییک‬ ‫سیستم امنیت و هشداردهنده است که مبتن بر هوش مصنوع کار م کند‪ .‬این سیستم بهگونیهای اسیت‬ ‫که تمام هشدارها و رویدادهای ثبتشده در برنامه زمانبنیدی ‪ 7‬روزه اپلیکیشین ‪ Cocoon‬قابلمشیاهده‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫هستند و پس از هفت روز بهطور خودکار حذف م شوند و قبل از حذف خودکار‪ ،‬کاربر نم توانید بهصیورت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫دست هشدارها را حذف کند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪72‬‬ ‫‪https://cocoon.life/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫نام شرکت‪Fenotek :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ایفون تصویری هوشمند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Fenotek‬سیستم مخابره ویدئویی بیسیم (ایفون تصویری هوشمند بیسـیم) اسـت‪.‬‬ ‫درواقع این شرکت ایفون تصویری هوشمندی را تولید کرده است که ارتباطات ویدئویی‬ ‫را تسهیل میکند‪ .‬مشتریان این شرکت قادرند رفتار و ارتبا با مهمانان ییا میراجعین خیود را از طرییق‬ ‫مکالمه ویدئوئ کنترل و نظارت کنند‪ .‬عالوه بر ضبط ویدئو امکانـاتی از قبیـل زنـخ‪ ،‬سنسـور‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.2 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫حرکت‪ ،‬رصد ویدئویی‪ ،‬پنل خورشیدی و غیره را دارد‪ .‬همچنیین ایین شیرکت اپلیکیشین تلفین‬ ‫همراه را در اختیار مشتریان خود قرار م دهد تا گزارشهای مربو به فعالیتهای کیه در داخیل خانیه رخ‬ ‫م دهد را دریافت کنند و سناریوهای از قبل تعریفشده همانند روشن کردن المپها‪ ،‬باز کیردن درب‪ ،‬بیاز‬ ‫کردن پردهها و غیره را فعال نمایند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://fenotek.com‬‬ ‫‪73‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Nuki :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬قفل درب هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪:‬‬ ‫‪ 2‬میلیون یورو‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫‪ Nuki‬اولین قفل هوشمند در اروپا است‪ .‬ایـن شـرکت در سـال ‪ 2015‬کمپینـی را در‬ ‫وبسایت ‪( Kickstarter‬یک سایت تامین مالی جمعی) فعال کرد و توانست تامین مالی‬ ‫شود و در عرض چهار ساعت صد هزار یورو بودجه به دست اورد‪ .‬در این کمپیین ‪ 2388‬نفیر‬ ‫شرکت کردند که تقریباً ‪ 385‬هزار یورو سرمایهگذاری شد‪ .‬در همان سال نام این قفیل هوشیمند از ‪Noki‬‬ ‫(بدون قفل) به ‪( Nuki‬قفل جدید) تغییر کرد‪ .‬این قفل از داخل منیزل بیر روی قفیل قیدیم درب نصیب‬ ‫م شود و از طریق اپلیکیشن تلفن همراه قابلکنترل است‪ .‬سیستم این قفل بهگونهای است که وقت افیراد‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫در فاصله چند متری از منزل خود قرار م گیرند اپلیکیشن بهطور خودکار قفل را باز کیرده و نییازی نیسیت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫کاربر دستوری را وارد کند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬اتریش‬ ‫سال تاسیس‪2006 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪https://nuki.io/en/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪UniKey Technologies :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫‪ UniKey Technologies‬ارائهدهنده اپلیکیشن تلفن همراه است که بـا تبـدیل تلفـن‬ ‫همراه هوشمند به یک کلید جامع الکترونیکی‪ ،‬جایگزین کلیدها‪ ،‬کدها و رمزهای قـدیمی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬قفل درب هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 17.9 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫میشود‪ .‬این شرکت خدمات امنیت سیستم پسیو ورود بدون کلید را طراح کرده است که بهراحت با هر‬ ‫سیستم کنترل ادغام و یکپارچه م شود‪ .‬این شیرکت بیا همکیاری شیرکت ‪Wkikswet & Weiser‬‬ ‫فناوری ‪ touch-to-open‬را ارائه داده است‪ .‬همچنین با همکاری سازندگان کلید‪ ،‬قفلهای هوشمند را‬ ‫توسعه م دهد که اولین قفل هوشمند با کاربری مسکون را در سال ‪ 2010‬اختراع کرد‪ .‬درواقع راهحلهیای‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای تولیدکننده قفل‬ ‫چندمنظوره مدیریت قفل مبتن برابر‪ ،‬ویژگ های چندمنظورهای را برای مدیریت قفلهای متعدد هیر واحید‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫ساختمان را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪touch-to-open،‬‬ ‫‪www.unikey.com‬‬ ‫‪75‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Latch :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬قفل های هوشمند و امنیت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 96 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫‪ Latch‬تولیدکننده قفلهای مـدوالر اسـت کـه باهـدف کـاربری در تمـام بخشهـا‪ ،‬از‬ ‫ساختمانهای اداری تا خانهها و اپارتمانها ساخته شده اسـت‪ .‬ایـن قفلهـا دسترسـی‬ ‫کاربران را از طریز صفحهکلید لمسی‪ ،‬فناوری بلوتـوث‪ ،‬شناسـه لمسـی (‪ )Touch ID‬و‬ ‫کلیدهای سنتی فراهم میکنند‪ .‬محصوالت این شرکت دسترس اسان را بیرای همیهی افیراد ییک‬ ‫ساختمان مدرن فراهم م کند‪ .‬بهطور خالصه این شرکت‪ ،‬متخصص در تولید سیستم امنیت ورودی اسیت‬ ‫که به افراد‪ ،‬توانای مدیریت هیر درب را در سیاختمانهای پرتیردد م دهید‪ .‬همچنیین از طرییق کیدهای‬ ‫کیر‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫دسترس ‪ ،‬ساکنان و صاحبان ساختمان م توانند دسترس مهمانان و ارائهدهندگان خدمات (ماننید میاموران‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫پست و ‪ )...‬را محدود کنند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬رایانش ابری ‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬فناوری شناسه لمس‬ ‫‪76‬‬ ‫‪https://www.latch.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫نام شرکت‪LIFX :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬المپهای هوشمند ‪LED‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 16.3 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‪ ،‬رستورانها‪ ،‬مجموعههای‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬تفریح و ورزش‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ LIFX‬مبتکر ‪LED‬های چندرنگی مبتنی بر وایفای است که توسط دستگاههای هوشمند‬ ‫قابلکنترل میباشند‪ .‬این شرکت انیواع المپهیای هوشیمند را تولیید م کنید‪ .‬ایین المپهیا توسیط‬ ‫گوش های هوشمند‪ ،‬تبلتها و ‪ ...‬قابلکنترل م باشند و م توان رن‪ ،‬انها را انتخاب کیرد‪ .‬بیرای روشین‬ ‫کردن این المپها نیاز به اینترنت نیست و همانند المپهای معمول روشن و خیاموش م شیوند امیا اگیر‬ ‫کاربر بخواهد که به سایر رن‪،‬ها و ویژگ های این المپها دسترس داشته باشد نیاز است وایفای خانه را‬ ‫فعال نماید‪ .‬مدل ‪ LIFX+‬این شرکت که شهرتش بیشتر به خـاطر دوربـین دیـد در شـب‬ ‫است تاکنون برنده جایزه نـواوری (‪ )CES Innovation Awards‬بـه دلیـل طراحـی و‬ ‫مهندسی برجسته محصوالت و جایزه ‪ 1000‬طراحـی نیویـورک ( ‪New York Design‬‬ ‫‪ )1000 Award‬شده است‪ .‬محصوالت ‪LIFX‬م توانند بیه امیازون الکسیا‪،HomeKit Apple ،‬‬ ‫‪ google Assistant‬و ‪ Nest‬متصل شوند‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‪ ،‬سانفرانسیسکو‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪https://www.lifx.com/‬‬ ‫‪77‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫نام شرکت‪Eero :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬روتر وای فای‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 90 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Eero‬تولیدکننده مودمهای خانگی شبکه و اینترنت است‪ .‬این شرکت سیستم وایرل‬ ‫خانگی را توسعه داده است تا کاربران بـهجای یـک عـدد روتـر‪ ،‬مجموعـه سـهتایی از‬ ‫دستگاه ‪ eero‬را با نصب راحت انتخاب کنند که از طریق چند اکسس پوینت‪ ،‬شبکه ب نظییری از‬ ‫وایرلس را ایجاد م نماید و تمام اتاقها و ساختمان را تحت پوشش قیرار م دهید‪ .‬ایین سیسیتم از طرییق‬ ‫اپلیکیشن مدیریت م شود‪ .‬با این سیستم از هر جای خانه‪ ،‬افراد به شبکه اینترنت دسترس دارند‪ .‬روترهای‬ ‫‪ eero‬نسبت به روترهای وایفای قبل کیفیت و سرعت بسییار بهتیری دارنید‪ .‬نسیل جدیید از روترهیای‬ ‫وایفای که بهصورت نقطهای تجربه داشتن اینترنت قوی را به کاربران خود م دهد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم و حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪78‬‬ ‫‪https://eero.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Starry :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ارائه دهنده اینترنت و ایستگاه های‬ ‫لمس مخابرات‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 130 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫‪ Starry‬شرکت ارائهدهنده اینترنت است که محصوالت وای فای را تولید و روشهـای‬ ‫دسترسی به خدمات اینترنتی را ارائه میکند‪ .‬اولین محصول این شیرکت ‪،Starry Station‬‬ ‫اولین ایستگاه لمس وای فای در جهان است‪ .‬این شیرکت در حیال حاضیر در شیهرهای بوسیتون‪ ،‬دنیور‪،‬‬ ‫لسانجلس‪ ،‬نیویورک و واشنگتن دی س فعالیت دارد‪ .‬همچنین ‪ Starry‬فناوریهای جدییدی را اختیراع‬ ‫کرده است که به این شرکت اجازه م دهد خدمات اینترنت سریع را با استفاده از طیف فرکیانس بیاال بیه‬ ‫مشتریان خودش ارائه کند‪ .‬استفاده از فناوریهای پیشرو در صنعت اینترنت و تفاوت در ارائه خدمات‪ ،‬باعه‬ ‫تمایز این شرکت از سایر ارائهدهندگان خدمات اینترنت شده است‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم و حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬وایرلس ‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪https://www.starry.com/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫نام شرکت‪CUJO :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم هوشمند مبتن بر ‪AI‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 8.5 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬اپراتورهای مخابرات و کاربران خانگ‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Cujo‬مبتن بر هوش مصنوع است که به اپراتورهای شبکهای و مخابرات و کاربران خیانگ پلتفرمی‬ ‫با راهکارهای مختلف مبتن بر هوش مصنوع ارائه م دهد‪ .‬پلتفرم این شرکت شـامل شناسـایی‬ ‫پیشرفته دستگاه‪ ،‬امنیت مبتنی بر هوش مصـنوعی و راهکارهـای کنتـرل محتـوا اسـت‪.‬‬ ‫بخش امنیت مبتنی بر هوش مصنوعیِ پلتفرم ‪ Cujo‬از تمام وسایلی که بـا یکـدیگر در‬ ‫ارتباط هستند اعم از لپتاپها‪ ،‬تبلتها‪ ،‬گوشـیهای هوشـمند‪ ،‬گجتهـای پوشـیدنی‪،‬‬ ‫تلویزیونهای هوشمند و ‪ ...‬محافظت مینماید‪ .‬همچنین ایین پلتفیرم حجیم زییادی از دادههیای‬ ‫شبکه محل را تجزیهوتحلیل م کند و با اسیتفاده از الگوریتمهیای اختصاصی ییادگیری ماشیین‪ ،‬خیود را‬ ‫قدرتمند م سازد‪ .‬این شرکت تاکنون جوایز زیادی را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کالیفرنیا ‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬کالن داده‬ ‫‪80‬‬ ‫‪https:// www.getcujo.com /‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Nucleus :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه مخابرات وایرلس درون‬ ‫ساختمان‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 9 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫‪Nucleus‬دستگاه مخابره وایرل‬ ‫با کاربری خانگی است که با صدا و یا لم‬ ‫کردن‬ ‫فعال میشود‪ Nucleus .‬یک دستگاه ‪ All-in-one‬است که نقش موبایل خانوادگی‪،‬‬ ‫ویدئو تصویری و مدیریت هوشمند خانه را با استفاده از ارتباطات مدرن و جدید ایفا‬ ‫میکند‪ .‬این دستگاه بیشتر در خانههای تقریباً بزرگ و یا خانوادههای که دارای تعداد افراد زیادی هستند‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬صاحبان خانه باید به تعداد نقا یا اتاقهای که م خواهند تحت پوشش قرار دهند از این‬ ‫دستگاه استفاده نمایند‪ .‬با استفاده از وای فای خانه و نصب این دستگاه در اتاقها و اشپزخانه‪ ،‬افراد خانواده‬ ‫م توانند از طبقات مختلف و یا حت خارج از خانه‪ ،‬با یکدیگر ارتبا برقرار کنند و والدین خانواده دیگر‬ ‫نگران کودکان و یا حیوانات خانگ خود نباشند‪ .‬همچنین این دستگاه قابلیت ارتبا برقرار کردن بین دو‬ ‫خانه را نیز دارد‪ .‬حداقل تعداد این دستگاه باید دو عدد باشد که عالوه بر ارتبا برقرار کردن با یکدیگر‪ ،‬به‬ ‫اپلیکیشنهای موبایل نیز متصل شوند‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬وایرلس‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم انالین‬ ‫‪https://nucleuslife.com/‬‬ ‫‪81‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪WigWag :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه اتوماسیون بیسیم خانگ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 198 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫این شرکت اتوماسیون بیسیم خانگی را طراحـی کـرده اسـت کـه سنسـورهای طیـف‬ ‫وسیعی از لوازمخانگی اعم از المپها و درب بازکنها به ان متصل میشوند‪ .‬هدف ایـن‬ ‫شرکت‪ ،‬تجربه ازادی‪ ،‬سفارشیسازی و سادگی در طراحی محیط بیرونی زنـدگی کـاربر‬ ‫است‪ .‬محصیوالت ایین شیرکت ‪ RallyPoint500،RallyPoint200 ،RallyPoint100‬اسیت‪.‬‬ ‫‪ WigWag‬با اسیتفاده از یکپارچهسیازی سنسیورها‪ ،‬دسیتگاههای هوشیمند و خیدمات اینترنتی ‪ ،‬باعیه‬ ‫هوشمندشدن محیطها شده است و بهجای استفاده از اپلیکیشنهای مختلف م توان با دستگاه این شرکت‬ ‫کیر‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫به همراه اپلیکیشن ان تمام وسایل را کنترل کرد‪ .‬در اصل با اپلیکیشن ‪( WigWag‬نصب بروی موباییل‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫و تحت وب) کاربر م تواند کنترل یکپارچهای را بر تمام دستگاهها و خدمات که اضافه کرده است‪ ،‬داشیته‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬وایرلس‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪82‬‬ ‫‪http://wigwag.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Myfox :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬امنیت فیزیک و سایبری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دوربینهای امنیت به همراه اژیر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 3.2 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها و دفاتر اداری‬ ‫این شرکت در زمینه امنیت خانه و ساختمان فعال است و بییش از ییک دهیه در زمینیه ارائیه راهکارهیای‬ ‫منحصربهفرد دستگاههای امنیت فعالیت دارد‪ .‬این شرکت تاکنون ‪ 4‬نوع محصول را به بیازار عرضیه کیرده‬ ‫است‪ .‬تمام دوربینهای این شرکت مجهز به اژیر خطر با شدت موج صدا متفاوت هستند و دارای اپلیکیشن‬ ‫موبایل م باشند‪ .‬دوربین بیرون از ساختمان ‪ Somfy‬دوربین امنیتی در فضای باز است کـه‬ ‫دارای اژیر با شدت موج صـدا ‪ 110‬دسـیبل و همچنـین امکـان اتصـال بـه سیسـتم‬ ‫نورپردازی در فضای باز است‪ .‬این مدل دوربین برنـده جـایزه ‪ CES‬سـال ‪ 2019‬شـده‬ ‫کیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2005 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬وایرلس‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪http://wigwag.com/‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ -2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 5-2‬رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫نام شرکت‪Jibo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ربات های خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ربات اجتماع جیبو‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 72.7 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫جیبو یک ربات اجتماعی با کاربری خانگی است‪ .‬جیبو برای تعامل و ارتباط برقرار کـردن‬ ‫با اطرافیانش ساختهشده و این ربـات بـا اسـتفاده از فهـم زبانهـای طبیعـی (‪)NLU‬‬ ‫پیشرفته همراه با شناخت گفتاری و چهرهای با خانواده خودش ارتبـاط برقـرار میکنـد‪.‬‬ ‫سیستم موتور ‪ three-axis‬باعه م شود تا سر جیبو ‪ 360‬درجه بچرخد و صورتش را به تمیام جهیات‬ ‫بچرخاند‪ .‬صورت جیبو دارای صفحهنمایش ‪ 5‬این است که با توجه به منیو و مهارتهیای کیه دارد عمیل‬ ‫م کند و نیاز به دستورات صوت و یا تصویری وجیود نیدارد‪ .‬میکروفونهیای جیبیو ایین امکیان را فیراهم‬ ‫کردهاند از هر سمت و سوی صداها را بهدقت تشخیص دهد و پاسخگوی خانواده خود باشد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬بوستون‪ ،‬امریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬رباتیک‬ ‫‪86‬‬ ‫‪https://www.jibo.com/ /‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Unirobot :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ربات های خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ربات خانگ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.9 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫این شرکت توسعهدهنده رباتها و دستیاران خانگی هوشمند و شرکتی است‪ .‬محصول این‬ ‫شرکت ‪ ،Unibo‬قادر است از طریز فناوری اینترنت اشیا با دستگاههای هوشمند که ایـن‬ ‫فناوری را پشتیبانی میکنند ارتباط برقرار کند‪ .‬این شرکت چنـدین مـدل از ‪ Unibo‬را بـا‬ ‫کاربری خانگی‪ ،‬شرکتی و ‪ ...‬تولید کرده است‪ .‬همچنین شرکت ‪ Unirobot‬تاکنون توانسته اسیت‬ ‫چندین نمونه از ربات خود را به بازار عرضه کند که هر یک ویژگ خاص خود را دارند و تاکنون جوایز بسیاری‬ ‫را کسب کرده است‪ .‬این ربات قابلیت یادگیری خصوصیات فردی را دارد و بهعنوان مثال متناسب با فردی که‬ ‫با ان صحبت م کند نوع مکالمه خودش را تغییر م دهد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ژاپن‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬رباتیک‪ ،‬کالن داده ‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪https://www.unirobot.com/‬‬ ‫‪87‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫نام شرکت‪Rokid :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ربات های خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاههای هوشمند گفتاری و‬ ‫تصویری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 158.3 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Rokid‬شرکتی فعال و متخصص در زمینه تحقیقات مرتبط با رباتها و هوش مصنوعی‬ ‫است‪ .‬در اصل ‪ Rokid‬دستگاه هوشمندی مطابز با هوش مصـنوعی و یـادگیری عمیـز‬ ‫(یادگیری سلسله مراتبی) محسوب میشود و با انجام وفایف متقاضی (مصـرفکننده) از‬ ‫طریز تعامالت صوتی و تصویری‪ ،‬زندگی متفاوت و غنیتری را برای مصرفکننده خلـز‬ ‫میکند‪ .‬درواقع ‪ Rokid‬دسـتیار صـوتی هوشـمند اسـت کـه دارای قابلیـت تعامـل بـا‬ ‫اتوماسیون خانهی هوشمند‪ ،‬موسیقی‪ ،‬رادیو و ‪ ...‬اسـت و همچنـین مجهـز بـه فنـاوری‬ ‫کیر پکن و سانفرانسیسیکو همکیاری دارد‪ .‬شیرکت‬ ‫تشخیص چهره هست‪ .‬این شرکت با مراکز تحقیقات‬ ‫‪ Rokid‬از سایر استارتاهها متمایز است چراکه دارای کمیته مشاوره علم و جهیان اسیت‪ .‬رباتهیای‬ ‫‪ Rokid‬مبتن بر هوش مصنوع در سالهای ‪ 2016‬و ‪ 2017‬جوایز نواوری ‪ CES‬را به دسیت اوردهانید‪.‬‬ ‫این شرکت مدع است که تمرکز اصل ان تحقیق و توسعه فناوریهای گفتاری و تصویربرداری است‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬چین‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رایانش ابری ‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬فناوری های پردازش صدا و تصویر‬ ‫‪88‬‬ ‫‪https://www.rokid.com/en/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی رباتها و دستیاران خانگی هوشمند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Olly :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ربات های خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ربات هوشمند با شخصیت فردی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 10 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫شرکت ‪ )Olly(Emotech‬در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارد‪ .‬این شرکت تاکنون چهار بیار‬ ‫برنده جایزه نواوری ‪ CES‬شده است‪ .‬درواقع ‪ OLLY‬ربات مجازی دسـتیار اسـت کـه توانـایی‬ ‫سازگاری باشخصیت صاحب خود را دارد‪ .‬یک ربات تعاملی و سـخنگو کـه میتوانـد بـا‬ ‫توجه به اطالعات دریافتی از صاحب خود و تجزیـهوتحلیل انهـا واکـنش نشـان دهـد‬ ‫بهعنوان مثال م تواند موسیق موردعالقه صاحب خود را پخش کند‪ .‬در چهره ‪ Olly‬چراغهیای رنگارنی‪،‬‬ ‫به کار رفته است تا به همان طرزی که با او صحبت م شود تغییر رنی‪ ،‬دهنید‪ .‬همچنیین ‪ Olly‬م توانید‬ ‫کیرموسیق ‪ ،‬کموزیاد کردن نور‪ ،‬نوشتن ایمیل و تنظیم‬ ‫بسیاری از وظایف مشخص و تعریفشده را مثل پخش‬ ‫االرم را انجام دهد‪ .‬این شرکت دارای بیش از ‪ 30‬دانشمند‪ ،‬مهندس‪ ،‬طراح و غیره ازجمله کارشناسان گیروه‬ ‫شناختهشده ‪ ،Google DeepMind‬دانشجویان برجسته دکتیرا متخصیص درزمینیه هیوش مصینوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رباتیک ‪ ،‬هوش مصنوع و یادگیری ماشین‪ ،‬کالن داده‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪https://heyolly.com‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ .2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 6-2‬خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Deako :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خدمات پشتیبان و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کلیدهای هوشمند روشنای‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 9.7 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫‪Venture - Series Unknown‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬ساختمانسازها‬ ‫این شرکت کلیدهای هوشمند روشنایی را به سازندگان ساختمانی به فروش میرسـاند‪.‬‬ ‫تمرکز این شرکت فروش کلیدهای هوشمند رگوالر قابل ارتقا است که به شـرکتها یـا‬ ‫افراد سازنده سـاختمان بفـروش میرسـد تـا بـه صـاحبخانههایی کـه عالقمنـد بـه‬ ‫هوشمندسازی خانههای خود هستند‪ ،‬پیشنهاد کنند‪ .‬این شرکت به افراد این امکان را م دهد تیا‬ ‫«با» یا «بدون» گوش های هوشمند خود این کلیدها را کنترل نمایند‪ .‬محصوالت شرکت ‪ Deako‬منطبق‬ ‫با ‪ Amazon Alexa‬و ‪ Google Assistant‬هست و با انها م توان روشنای را کنترل کرد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکا‪ ،‬واشنگتن‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪92‬‬ ‫‪https:// www.deako.com /‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫نام شرکت‪Audio Analytic :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خییدمات پشییتیبان و هوشمندسییازی بیه‬ ‫شرکتهای لوازم خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار تشخیص صدا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت ارائهکننده نرمافـزار تشـخیص صـدا اسـت‪ .‬نرمافـزار ‪ ai3‬ایـن شـرکت‬ ‫سازندگان دستگاههای الکترونیکی را قادر میسازد تـا محصـوالتی را تولیـد کننـد کـه‬ ‫صداهایی ازجمله االرمهای مختص سیگار و دیاکسید کربن‪ ،‬صدای شکستن شیشـه و‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 8.2 :‬میلیون دالر‬ ‫صدای گریه نوزاد را شناسایی و بهصورت خودکار پاسخ دهند‪ .‬نرمافزار این شـرکت در‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫طیف وسیعی از دسـتگاههای هوشـمند خـانگی و همچنـین خـودرو مورداسـتفاده قـرار‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سازندگان دستگاههای الکترونیک‬ ‫میگیرد‪ .‬این شرکت بر اساس تحقیقات دانشگاه در مقطع دکترا و با سرمایهگذاری ‪ SEED‬اداره توسعه‬ ‫شرق انگلستان )‪ )EEDA‬و فرشتگان سرمایهگذار محل تاسیس شده است‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬اینترنت اشیا‪،‬‬ ‫‪http://audioanalytic.com/‬‬ ‫‪93‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Turing Robot :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ربات های خانگ‬ ‫‪ Turing Robot‬بهترین شرکت فعال در زمینه رباتیک و هـوش مصـنوعی اسـت‪ .‬ایین‬ ‫شرکت یک از پیشگامان سیستمعامل رباتیک و هوش مصنوع در داخل کشور چین و همچنین در خیارج‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ربات هوشمند مبتن بر رایانش ابری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪CN¥ 50M :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫از این کشور است‪ .‬نام این ربات برگرفته از اسم یک از دانشمندان معروف علوم کامپیوتر (الن تورینی‪ )،‬در‬ ‫زمینه هوش مصنوع است‪ .‬ایین شیرکت سیسیتمعاملهای هوشیمند ربیات‪ ،‬ییادگیری عمییق و فنیاوری‬ ‫پردازش شناخت را توسعه م دهد‪ .‬شهرت این شرکت بهواسطهی ربات مبتن بر رایانش ابری خیود یعنی‬ ‫‪ Turing Robot‬هست‪ .‬تورینخ ربات بهصورت نرمافزاری اسـت کـه میتوانـد قابلیـت‬ ‫کیراسـباببازیهای هوشـمند‪ ،‬دسـتگاههای‬ ‫ارتباط با انسان را به وسایل دیگر افـراد مثـل‬ ‫پوشیدنی و واقعیت مجازی اضافه کند و این وسایل میتوانند با افراد صحبت کنند‪ .‬پلتفرم‬ ‫باز ‪ Turing Robot‬در حال حاضر بزرگترین پلتفیرم بیاز ربیات سیخنگو در جهیان اسیت کیه تعیداد‬ ‫توسعهدهندگان ان به ‪ 600‬هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬پکن ‪ -‬چین‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬رباتیک‬ ‫‪94‬‬ ‫‪www.tuling123.com‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Atooma :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خدمات پشتیبان و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم تحلیل رفتار کاربر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 1.1 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سازندگان وسایل الکترونیک‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪5‬‬ ‫پلتفرم مبتنی بر ابر اتوما مختص شرکتهای فعـال در حوزههـای خانـههای هوشـمند‪،‬‬ ‫موبایل‪ ،‬پوشیدنیها و وسـایل نقلیـه اسـت تـا ایـن شـرکتها بـا اسـتفاده از فنـاوری‬ ‫هوشمصنوعی‪ ،‬دستگاهها و خدمات خود را هوشمند کننـد و بـه کـاربران اجـازه دهنـد‬ ‫تجارب جدیدی را داشته باشند‪ .‬در اصل تیم اتوکا درحالتوسعه ‪SDK‬ها برای بخشهای اصل بازار‬ ‫اینترنت اشیا اعم از خودرو‪ ،‬اتوماسیون خانگ ‪ ،‬پوشییدن ها و تلفنهیای هوشیمند اسیت‪Resonance .‬‬ ‫محصول استارت اه اتوما‪ ،‬مبتن بر اینترنت اشیا است تا پیشبین های رفتاری و اتوماسیونهای منطبق با‬ ‫زندگ کاربران را ارائه دهد‪ .‬درواقع ‪ Resonance‬چارچوب را برای تعامالت متقابل دستگاه با برنیدها و‬ ‫سازندگان دستگاه ارائه م کند‪«.‬موتور پیشنهادی» اتوما با اسیتفاده از کیالن دادههیای بیه دسیت امیده از‬ ‫مانیتورین‪ ،‬رفتار کاربر‪ ،‬به انها پیشنهاد م کند تا وسایل هوشمند را با سبک زندگ خود منطبق سازند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایتالیا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬کالن داده‪ ،‬پلتفرم انالین‬ ‫‪http://www.atooma.com‬‬ ‫‪95‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Arrayent :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خدمات پشتیبان و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خدمات اینترنت و نرمافزاری تحت وب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 34.1 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سازندگان و خردهفروشان محصوالت‬ ‫الکترونیک‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪5‬‬ ‫این شرکت دارای پلتفرم است که سازندگان و خردهفروشان را قادر م سازد تا محصوالت خود را بیه وب‬ ‫و اپلیکیشنهای موبایل متصل کنند‪ .‬این شرکت محصوالتی را تولید میکنـد کـه راهکارهـای‬ ‫بیسیم‪ ،‬گذرگاه اتصال شبکههای مختلـف‪ ،‬و سـرور را در بازارهـای اروپـا و امریکـای‬ ‫شمالی برای محصوالت فعال شده بـا اینترنـت در زمینـههای مراقبتهـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫کنترل‪ ،‬تناسباندام و محصوالت الکترونیکی فراهم کنند‪ .‬همچنیین خیدمات اینترنتی ‪back-‬‬ ‫‪end‬و نرمافزاری را برای محصیوالت جهیت ارتبیا برقیرار کیردن ارائیه م کنیدب و صیاحبان برنیدهای‬ ‫محصوالت الکترونیک با استفاده از دستگاههای اتصال به اینترنت این شرکت قادر هستند تا محصوالتشان‬ ‫را به اپلیکیشنهای وب میزبان شده توسط ابر اینترنت از طریق وایفای متصل کنند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2002 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رایانش ابری‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬وایرلس‪ ،‬پلتفرم انالین‬ ‫‪96‬‬ ‫‪http://arrayent.com/‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪BroadLink Electronic Technology :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خدمات پشتیبان و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محصوالت سختافزار و نرمافزاری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 64.8 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series D :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سازندگان لوازم برق خانگ‬ ‫‪ BroadLink Electronic Technology‬شرکت فعال در زمینه فناوری پیشرفته اسـت‬ ‫که در تحقیز و توسعه‪ ،‬ساخت‪ ،‬فروش و خدمات محصوالت سختافزاری و نرمافزاری‬ ‫تخصص دارد‪ .‬ماژول انتقال مبتن بر اینترنت اشیا و وایفای‪ ،‬پلتفرم رایانش ابری و اپلیکیشن هوشیمند‬ ‫تحقیق و توسعهیافته توسط این شرکت‪ ،‬راهحلهای کامل و یکپارچهای را بیرای بسییاری از تولیدکننیدگان‬ ‫لوازم برق خانگ ارائه کرده است‪ .‬همچنین این شرکت سوکتهای هوشمند ‪ ،DIY‬کنترلرهای هوشمند از‬ ‫راه دور‪ ،‬انالیزورهای کیفیت هوا با کاربری خانگ و سایر محصوالت خانگ هوشمند را بیرای مشیتریانش‬ ‫تولید م کند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬چین‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬رایانش ابری‪ ،‬وایرلس‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪http://www.broadlink.com.cn/‬‬ ‫‪97‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Orvibo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خدمات پشتیبان و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬قطعات سخت افزاری هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 4.3 :‬میلیون دالر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خانوادهها‬ ‫تمرکز این شرکت توسعه قطعات سختافزاری هوشمند با کاربری خانگی و فناوریهای‬ ‫مبتنی بر اینترنت اشیا است‪ .‬خط تولید این شرکت مختص محصوالت هوشیمند میکیرو بیا مصیرف‬ ‫فردی و خانهها و ویالهای که مبتن بیر فناوریهیای ب سییم ‪ ZigBee‬و ایفونهیای تصیویری کیامالً‬ ‫دیجیتال مبتن بر فناوریهای ‪ TCP/IP‬و پلتفرمهای مبتن بر ابر که خدمات هوشمندی را برای هیزاران‬ ‫ترمینیال اینترنیت اشیییا ارائیه م دهنیید‪ ،‬م باشید‪ .‬شییرکای تجیاری ‪ Orvibo‬سییازندگان تراشیه ازجملییه‬ ‫‪MERVELL, TI,‬و ‪ ST‬و همچنین ارائهدهندگان راهحلهای مبتن بر اینترنیت اشییا بیرای لیوازم برقی‬ ‫کیر‬ ‫خانگ ‪ ،‬المپهای ‪ ،LED‬امنیت و تولیدکنندگان سرویسهای چوب و مبلمان هستند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالش شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬چین‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬وایرلس‪ ،‬پلتفرم انالین‬ ‫‪98‬‬ ‫‪https://www.orvibo.com/en‬‬ ‫‪ .2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 7-2‬نتیجهگیری‬ ‫فناوریهای مورد استفاده در استارتاپهای حوزه خانههای هوشمند‬ ‫فناوری ها‬ ‫کالن داده‬ ‫پلتفرم‬ ‫انالین‬ ‫هوش‬ ‫مصنوعی‬ ‫رایانش‬ ‫ابری‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫موبایل‬ ‫‪100‬‬ ‫رباتیک‬ ‫اینترنت‬ ‫اشیا‬ ‫فناوریهای مطرح به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫تغذیه و ارتقا سالمت خانواده‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫رایانش ابری‬ ‫هوشمندسازی شبکه اب و‬ ‫انرژی ساختمان‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫خدمات پشتیبان به شرکتهای‬ ‫لوازم خانگ‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫پلتفرم انالین‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪1‬‬ ‫ارتقا سطح رفاه‬ ‫خانواده‬ ‫‪5‬‬ ‫هوشمندسازی شبکه اب‬ ‫و انرژی ساختمان‬ ‫‪2‬‬ ‫زنجیره‬ ‫فعالیت‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫رایانش ابری‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫کالنداده‬ ‫خدمات پشتیبان و‬ ‫هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم‬ ‫خانگ‬ ‫‪4‬‬ ‫امنیت فیزیک و‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫ربات های خانگ‬ ‫‪3‬‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫کالن داده‬ ‫پلتفرم انالین‬ ‫رایانش ابری‬ ‫ربات های خانگ‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫رباتیک‬ ‫کالنداده‬ ‫‪101‬‬ ‫استارتاپهای خانههای هوشمند ـ به تفکیک فناوری‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫هوش مصنوع و یادگیری ماشین‬ ‫رایانش ابری‬ ‫پلتفرم انالین‬ ‫کالن داده‬ ‫رباتیک‬ ‫‪102‬‬ ‫مدلهای درامدی مطرح در استارتاپهای حوزه خانههای هوشمند‬ ‫عنوان‬ ‫فروش مستقیم محصوالت و خدمات‬ ‫دریافت حق اشتراک‬ ‫‪(Subscription, Freemium,‬‬ ‫)‪Premium‬‬ ‫توضیح‬ ‫فروش مستقیم محصوالت و خدمات هوشمند و کسب درامد‬ ‫ایجاد جریان نقدی قابل پیشبینی با دریافت مبلغ دسترسی به محصول و سررویس (بره‬ ‫صورت یکجا یا دورهای) و یا بر اساس میزان استفاده از محصول‪ .‬در برخی موارد ممکن‬ ‫است محصول پایه رایگان باشد و برای امکانات بیشتر حق اشتراک دریافت شود‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی خانههای هوشمند ـ به تفکیک مدل درامد‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫حق اشتراک‬ ‫‪104‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫‪1‬‬ ‫ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫استفاده از فناوری اینترنت اشیا‪ ،‬دستیاران هوشمند به‬ ‫منظور کنترل تجهیزات الکترونیک به وسیلهی گوش‬ ‫موبایل‪ ،‬تبلت و ‪....‬‬ ‫پایش سالمت و تسهیل شرایط زندگ‬ ‫خانوادهها با استفاده از فناوریهای روز‬ ‫با هدف ارتقا سطح رفاه و سالمت‬ ‫انها‬ ‫استفاده از سنسورها و هوش مصنوع به منظور پایش‬ ‫پارامترهای بیومتریک جهت بررس سالمت افراد در‬ ‫هنگام خواب‬ ‫استفاده از اپلیکیشن موبایل و تجهیزات هوشمند‬ ‫متناسب‪ ،‬جهت برنامهریزی و مراقبت از سالمت در‬ ‫راستای افزایش طول عمر‬ ‫استفاده از سنسورهای تشخیص کیفیت هوا و هوش‬ ‫مصنوع در راستای پایش هوا و مناسبسازی شرایط‬ ‫خانه برای زندگ بهتر مانند کنترل دما و رطوبت‬ ‫مخاطب‬ ‫‪B2C‬‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫اینترنت اشیا‪،‬‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫‪B2C‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫طراح و ساخت ریموت کنترل هوشمند قابل‬ ‫یکپارچهسازی با تجهیزات الکترونیک‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫طراح و ساخت وسایل الکترونیک هوشمند جهت‬ ‫افزایش کیفیت اب و کنترل مواد غذای مصرف‬ ‫خانوار‬ ‫‪B2C‬‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫حق اشتراک‬ ‫رایانش ابری‬ ‫‪105‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪2‬‬ ‫هوشمندسازی شبکه اب و انرژی‬ ‫ساختمان‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫صرفهجوی در هزینههای گرمایش با‬ ‫استفاده از پوششها و عایقبندیهای‬ ‫پلتفرم انالین‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫هوشمند‬ ‫کنترل هوشمند غلظت و خواص شیمیای‬ ‫حق اشتراک‬ ‫‪B2B‬‬ ‫اب مورد استفاده در استخرها و وانهای‬ ‫بهینهسازی و صرفهجوی میزان مصرف اب و‬ ‫حمام‬ ‫انرژی در خانهها و اماکن اداری و ایجاد قابلیت‬ ‫هوشمندسازی سیستمهای تهویه جهت‬ ‫کنترل مصرف‬ ‫بهینهسازی مصرف و راهکارهای بهرهوری‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫انرژی‬ ‫توسعه برنامههای کاربردی جهت تجزیه و‬ ‫تحلیل میزان مصرف انرژی و گزارش به‬ ‫افراد‬ ‫ترموستاتهای سرمایش و گرمایش قابل‬ ‫کنترل از راه دور در راستای کاهش‬ ‫هزینههای مصرف انرژی‬ ‫‪106‬‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫‪B2C‬‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫استفاده از فناوریهای روز جهت کنترل‬ ‫‪3‬‬ ‫امنیت فیزیکی و سایبری‬ ‫و مدیریت امنیت ساختمان از هر مکان و‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫پلتفرم انالین‬ ‫‪B2B‬‬ ‫حق اشتراک‬ ‫در هر زمان‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫ایجاد بسترهای با کمک فناوریهای روز مانند‬ ‫بالکچین و هوش مصنوع به منظور ارتقا‬ ‫خلق روشهای نوین برای افزایش امنیت فیزیکی‬ ‫خانییه و ارتقییا امنیییت مجییازی اسییتفاده از وسییایل‬ ‫هوشمند در منازل‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫رایانش ابری‬ ‫امنیت سایبری تجهیزات در حوزه خانه هوشمند‬ ‫کالن داده‬ ‫هوشمندسازی دوربینهای امنیت با‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫استفاده از فناوری اینترنت اشیا و ارائه‬ ‫فضای ذخیرهسازی مبتن بر ابر‬ ‫عرضه کلیدهای مجازی و الکترونیک‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫‪B2c‬‬ ‫قابل کنترل از طریق دستگاههای‬ ‫هوشمند مثل تلفنهای هوشمند‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫‪107‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫رباتها و دستیاران خانگی‬ ‫هوشمند‬ ‫استفاده از کالن داده جهت تحلیل شخصیت و‬ ‫رفتار شخص توسط ربات و تعامل با انسان به‬ ‫منظور کاهش استرسهای روان زندگ مدرن‬ ‫پلتفرم انالین‪ ،‬نرمافزار و اپلیکیشن‬ ‫‪B2B‬‬ ‫حق اشتراک‬ ‫توسعه دستیارهای مجازی و رباتیک‬ ‫به منظور مدیریت ارتباطات وسایل‬ ‫هوشمند در منزل و تعامل با انسان‬ ‫کنترل وسایل الکترونیک توسط رباتهای‬ ‫فیزیک و مجازی به منظور تسهیل مدیریت‬ ‫خانه هوشمند‬ ‫دادهکاوی و هوشمصنوع‬ ‫فروش مستقیم محصول‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رباتیک و اینترنت اشیا‬ ‫انجام کارهای تکراری‪،‬تعامل با انسان‪ ،‬کمک‬ ‫به افراد ناتوان و کمتوان و ‪ ...‬توسط ربات ها‬ ‫‪108‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و هوشمندسازی به‬ ‫شرکتهای لوازم خانگی‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫تولید پلتفرمهای قابل استفاده در تجهیزات‬ ‫روشنای به منظور توسعه محصوالت‬ ‫هوشمند توسط تولیدکنندگان سنت‬ ‫بسترهای نرمافزاری‬ ‫ارائه نرمافزارهای تشخیص صدا جهت‬ ‫شناسای االرمها و صداهای مانند صدای‬ ‫گریه نوزاد با قابلیت استفاده در طیف وسیع‬ ‫از دستگاههای هوشمند‬ ‫ایجاد بسترهای هوشمندسازی بیرای شیرکتهای‬ ‫فعال در حوزه لوارم خانگ با هدف توانمندسازی و‬ ‫تسهیل فرایندهای هوشمندسازی محصوالت برای‬ ‫انها‬ ‫ساخت رباتهای نرمافزاری هوشمند قابل‬ ‫استفاده در اسباببازیها‪ ،‬دستگاههای‬ ‫پوشیدن جهت ارتبا با انسان‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫‪B2B‬‬ ‫کالن داده‬ ‫ارائه پلتفرم هوشمند جهت ارتبا بین‬ ‫محصوالت تولیدکنندگان و اپلیکیشن‬ ‫موبایل‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫استفاده از فناوریهای روز دنیا جهت ارائه‬ ‫راهحلهای کامل و یکپارچه برای‬ ‫تولیدکنندگان لوازم برق خانگ‬ ‫رباتیک اشیا‬ ‫حق اشتراک‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ -2‬استارتاپهای حوزهی خانه هوشمند‬ ‫‪ 8-2‬مراحل اجرایی‬ ‫طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام اول) بررسی‬ ‫کالن حوزه و‬ ‫شناسایی موضوعات‬ ‫کلیدی (چالشها و‬ ‫فرصتها) با‬ ‫بهرهگیری از روش‬ ‫‪PEST‬‬ ‫گام دوم) استخراج‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیتها در هر‬ ‫حوزه با بهرهگیری‬ ‫از روش زنجیره‬ ‫ارزش یا‬ ‫دستهبندیهای‬ ‫استاندارد‬ ‫گام سوم) بررسی و‬ ‫شناسایی‬ ‫استارتاپهای هر‬ ‫حوزه بر اساس‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیت از‬ ‫وبسایتهای معتبر‬ ‫به ویژه وبسایت‬ ‫‪https://angel.co‬‬ ‫گام چهارم) گزینش‬ ‫استارتاپهای مهم‬ ‫و استخراج اطالعات‬ ‫تکمیلی برای‬ ‫استارتاپها از‬ ‫وبسایت‬ ‫‪https://www.crun‬‬ ‫‪chbase.com‬‬ ‫گام پنجم)‬ ‫استخراج لیست‬ ‫نهایی استارت اپ‬ ‫ها و تکمیل اطالعات‬ ‫انها با بررسی وب‬ ‫سایت شرکتها و‬ ‫همچنین ارتباطات‬ ‫از طریز ایمیل با‬ ‫شرکتها‬ ‫گام ششم) انجام‬ ‫تحلیلهای مختلف بر‬ ‫روی شرکتها مبتنی‬ ‫بر مدلهای درامدی‪،‬‬ ‫حوزههای فناوری و‬ ‫فناوریهای کلیدی و‬ ‫میزان درامدها و‬ ‫شناسایی ‪ unicorn‬ها‬ ‫گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش ‪:PEST‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی مطالعات ایندهنگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه‪ ،‬مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بر اساس ان‬ ‫بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتاپی ارائه نمود‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندیهای استاندارد‪:‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتبط با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیتها‬ ‫و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر‪ ،‬حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است‪.‬‬ ‫گام سوم) بررسی و شناسایی استارتاپهای هر حـوزه بـر اسـاس حوزههـای اصـلی فعالیـت از‬ ‫وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت ‪: https://angel.co‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی وبسایتهای مهم‪ ،‬استارتاپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و‬ ‫یک لیست اولیه از استارتاپها استخراج گردید‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام چهارم) گزینش استارتاپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتاپها از وبسایت ‪https://www.crunchbase.com‬‬ ‫در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بی ‪ ،‬مهمترین استارتاپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشد و ارزش انهـا یـک لیسـت‬ ‫کوچکتر از استارتاپهای مهم استخراج گردید‪.‬‬ ‫گام پنجم) استخراج لیست نهایی استارتاپها و تکمیل اطالعات انها با بررسی وبسـایت شـرکتها و‬ ‫همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی‬ ‫مانند نحوه تامین مالی‪ ،‬نحوه رشد‪ ،‬مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی انها تبیین شده است‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام ششم) انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درامدی‪ ،‬حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درامـدها و شناسـایی‬ ‫‪unicorn‬ها‪:‬‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده‪ ،‬مدلهای کسبوکار‪ ،‬حوزه فعالیـت‪ ،‬مخاطبـان و ‪...‬‬ ‫ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارافرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫مرکز ارتباطات و اطالعرسانی‬ ‫‪www.isti.ir‬‬

آخرین شماره های فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

شماره : 23
تاریخ : 1398/09/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

شماره : 22
تاریخ : 1398/08/15
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

شماره : 21
تاریخ : 1398/08/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

شماره : 20
تاریخ : 1398/07/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

شماره : 19
تاریخ : 1398/06/02
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

شماره : 18
تاریخ : 1398/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!