فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 15 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 15

صفحه بعد

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 15

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 15

‫بررسی تجربیات جهانی‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکتهای استارتاپ در حوزه شهر هوشمند‬ ‫حوزههای فعالیت‪ ،‬فناوریها و مدلهای کسبوکار‬ ‫سلسله گزارشهای بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫‪6‬‬ ‫معرفی برنامههای ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کان حوزه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .2‬هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .3‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .4‬برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .5‬هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .6‬جمعبندی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .7‬مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫‪119‬‬ ‫مقدمه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫علم‪ ،‬فناوری و نواوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست‪ .‬همانگونه که در گفتمان سیاستی‬ ‫سال های اخیر کشور نیز بسیار بر ان تاکید شده است‪ ،‬مهیا ساختن زمینه ازم برای توسعه فنـاوری و نـواوری و حرکـت بـه سـمت نفـوذ ان در‬ ‫بخشهای مختلف اقتصادی‪ ،‬یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامهریزی و اجرا باید به ان توجه داشت‪.‬‬ ‫بهویژه با توجه به تغییرات فناورانهای که سالهای اخیر‪ ،‬صنایع و بخشهای مختلف را تحت تـاییر خـود قـرار داده اسـت‪ ،‬لـزوم اندیشـیدن بـه‬ ‫راهکارهای بهرهگیری از این تغییرات در راستای حل مسائل و اولویتهای کشور و همچنـین اسـتفاده از فرفیـت ان در خلـز ارزش اقتصـادی و‬ ‫بهکارگیری نیروی انسانی دانشاموخته و تحصیلکرده را بیشازپیش مشخص کرده است‪ .‬این تغییر در فناوریها‪ ،‬موجب نواوریهای قابلتوجهی‬ ‫در حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی و کسبوکار شده است‪ ،‬و توانسته است ضمن ارائـه خـدمات جدیـد بـاارزش افـزوده بیشـتر و معرفـی‬ ‫مدلهای جدید کسبوکار‪ ،‬بخش سنتی کسبوکار را نیز به چالش کشیده و زمینه فهور بازیگرانی جدید به نام شـرکتهـای مبتنـی بـر دانـش و‬ ‫فناوری و استارت اپها را فراهم سازد‪ .‬یکی از پارادایمهایی که در سالهای اخیر و درنتیجه توسعه فناوریهـا و نفـوذ ان در حـوزههـای مختلـف‪،‬‬ ‫اهمیت بسیار باایی یافته است‪ ،‬اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخشهای مختلف کسبوکار را تحت تاییر خود قـرار‬ ‫داده است و بر اساس پیشبینیها‪ ،‬به سرنوشتی محتوم برای حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬با در نظر داشـتن همزمـان رویکـرد مسـلله‬ ‫محور و رویکرد ایندهنگر‪ ،‬برنامههای قابلتوجهی را برای توانمندسازی‪ ،‬توسعه و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتـال کشـور در نظـر گرفتـه‬ ‫است و بر این اساس‪ ،‬ابزارهای جامعی را نیز برای نفوذ شرکتهای مبتنی بر دانش و فناوری و اکوسیستم استارت اپی فعـال در ایـن حـوزه‪ ،‬بـه‬ ‫بخشهای مختلف اقتصاد کشور طراحی کرده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزههای فعالیت اکوسیستم استارتاپی و ترویج نمونهها و الگوهای موفز جهانی‪ ،‬در سلسـله‬ ‫گزارشهای دهگانه‪ ،‬به بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارت اپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتـال پرداختهشـده اسـت‪ ،‬تـا گـامی باشـد در‬ ‫راستای هدایت کارافرینان و سرمایهگذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوفهور وارد میشوند؛ چراکه حرکت به سمت حوزههای کمتر موردتوجه‬ ‫قرارگرفته که با توجه به پتانسیل باای کشور و فرفیت قابلتوجه نیروی انسانی دانشاموخته در این حوزهها‪ ،‬دارای ایـرات اجتمـاعی و اقتصـادی‬ ‫قابلتوجهی نیز میباشد‪ ،‬در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم ایرات مورد انتظار ان را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫امید است انتشار این کتابها‪ ،‬در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دانش و فناوری اقتصاد دیجیتال برای حـل مسـائل و اولویـتهـای‬ ‫کشور و همچنین استفاده از فرفیتها و فرصتهای ناشی از توسعه فناوری و نواوری‪ ،‬راهگشا باشد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫‪6‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫محوریت برنامه های ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫محوریت برنامه های ستاد با در نظر داشتن لزوم پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور‪ ،‬بر مبنای سه رکن اساسی زییر‬ ‫م باشد‪.‬‬ ‫توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال‬ ‫پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم با رویکردهای نیازمحور‪ ،‬فناورانه و اینده محور‬ ‫متنوع سازی اکوسیستم با‬ ‫رویکرد نیازمحور و‬ ‫محورمساله‬ ‫توانمندسازی‬ ‫زیرساختی‬ ‫تقویت اکوسیستم موجود با‬ ‫رویکرد رگواتوری‪،‬‬ ‫زیرساختی و واسطهگری‬ ‫متنوع سازی اکوسیستم‬ ‫با رویکرد فناورانه و‬ ‫اینده محور‬ ‫‪.1‬ترویج و توانمندسازی عمومی؛ ‪.2‬توانمندسازی تخصصی؛ ‪.3‬جهت دهی خلق دانش؛‬ ‫‪.4‬شکل دهی به فضای استارتاپی؛ ‪ .5‬تامین مالی؛ ‪.6‬تعامات با شرکت های بزرگ و پیشگام‬ ‫‪.1‬توسعه زیرساخت و بهبود فضای کسب و کار و رگواتوری در سطح ملی؛‬ ‫‪.2‬تعامات با نهادهای بین المللی و گسترش بازارهای خارجی‬ ‫‪7‬‬ ‫حوزههای اولویتدار فعالیت ستاد‪ ،‬تلفیقی از رویکرد مساله محور و رویکرد اینده نگر‬ ‫یکی از مهمترین انتظاراتی که میتوان از اکوسیستم جدید مبتنی بر فناوری و نواوری داشت‪ ،‬پرداختن به مسائل و اولویتهای ملـی‬ ‫است‪ .‬حوزههای اولویتداری که در زمره تمرکز و توجه برنامههای ستاد قرارگرفته است‪ ،‬شامل موارد نشان دادهشده در شـکل زیـر‬ ‫میباشد (شکل الف)‪.‬‬ ‫همچنین داشتن نگاه ایندهنگر بهمنظور بهرهگیری از فرصتهای حاصل از توسعه فناوریها‪ ،‬یکی از مهمترین مواردی اسـت کـه در‬ ‫ستاد موردتوجه قرارگرفته است‪ .‬حوزههای فناورانه ای که با رویکرد ایندهنگر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت‪ ،‬در شـکل زیـر نشـان‬ ‫دادهشده است (شکل ب)‪.‬‬ ‫همچنین مسیر برنامههای ستاد‪ ،‬از ترویج و توانمندسازی تا مشارکت در بهبود فضای کسبوکار و ارتقـای تعـامات بینالمللـی‪ ،‬در‬ ‫شکل صفحه بعد نمایش دادهشده است‪.‬‬ ‫شکل الف‬ ‫‪8‬‬ ‫شکل ب‬ ‫برنامه های جامع ستاد در راستای توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -1‬استارتاپهای حوزهی شهر هوشمند‬ ‫‪ 1-1‬بررسی وضعیت کان حوزه‬ ‫شهر هوشمند‬ ‫شهر هوشمند‪ ،‬یک مفهوم در حال رشد از اواخر قرن بیستم میباشد که کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به توسعه پایدار شـهری و‬ ‫پاسخ به نیازهای شهروندان‪ ،‬سعی در پیادهسازی ان دارند‪ .‬برای این اصطاح تعریفهای زیادی در ادبیات و گزارشها یافت میشود امـا‬ ‫شاید درسادهترین نوع تعریف میتوان شهر هوشمند را به کارگیری فناوری به منظور ارتقا سطح رفاه زندگی شهروندان‪ ،‬توسـعه پایـدار‬ ‫شهری و توسعه اقتصادی شهرها دانست‪ .‬برای حرکت به سمت هوشمندسازی شهرها‪ ،‬نیاز به سه گام توسعه در شهرها میباشد کـه در‬ ‫شکل زیر نمایش داده شده است‪.‬‬ ‫گام اول‬ ‫توسعه زیرساختهای متصل‬ ‫‪12‬‬ ‫گام اول حرکت بیه سیمت شیرر هوشیمند‪،‬‬ ‫ایجاد پایگاه فناوری و داده است‪ .‬در این گام‬ ‫فرایندهای مانند توسعه شبکههای ارتبیاط‬ ‫و تجریزان با کمک سنسورها و ییا اسیتقرار‬ ‫پورتالهای اطاعان بیاز ویورن م گییرد‪.‬‬ ‫اییین سنسییورها اطاعییات ماننیید جریییا‬ ‫ترافیک‪ ،‬مصرف انرژی و ‪ ..‬را در ادتییار ی‬ ‫نفعا مختلف مانند استارنهپها و سیازما‬ ‫های مختلف قرار م دهند‪.‬‬ ‫گام دوم‬ ‫توسعه برنامه های‬ ‫هوشمند تجزیه و تحلیل‬ ‫در این گام اپلیکیشنهای کابردی بیا توجیه‬ ‫به اطاعان بدست همده از گام اول و تجزیه‬ ‫و تحلیل ه ‪ ،‬تولید م گردند‪ .‬این برنامیهها‪،‬‬ ‫اطاعان را تجزیه و تحلییل کیرده و ییا بیا‬ ‫ایجاد کاربری مناسب از سنسیورها دیدمان‬ ‫دود را در حوزه هلودگ شرری‪ ،‬ترافیک و ‪..‬‬ ‫به شرروندا و ارگا ها اراهه م دهند‬ ‫گام سوم‬ ‫فرهنگسازی و ترویج‬ ‫استفاده عمومی‬ ‫گام سوم‪ ،‬ترویج و فرهنگ سیازی و توسیعه‬ ‫بکارگیری توانمندی های شیرر هوشیمند از‬ ‫طریق عموم جامعه است‪ .‬در ایین گیام بایید‬ ‫استفاده عموم از اپلیکیشینها تیرویج داده‬ ‫شود تا بتیوا بیا اراهیه تیارییران ه هیا بیر‬ ‫زندگ ‪ ،‬استقبال عموم را در پذیرش ه ها‪،‬‬ ‫‪SOURCE: McKinsey Global Institute‬‬ ‫بدست هورد‪.‬‬ ‫چرا شهر هوشمند‬ ‫افییزایج جمعیییت شررنشییین کییه تییا سییال‬ ‫‪ ،2050‬در حدود ‪ 70‬درود جمعیت ‪ 9‬بیلیو‬ ‫نفری جرا را به دود ادتصاص دواهد داد‪،‬‬ ‫م تواند برای شررها مشیکان زیرسیادت‬ ‫فراوان را به وجود هورد‪ .‬افزایج سطح رفاه‪،‬‬ ‫حفظ محیط زیست‪ ،‬استفاده برینیه از منیاب‬ ‫شرری‪ ،‬کیاهج هلیودگ و ‪ ...‬از مرمتیرین‬ ‫اهییداف شییررها بییرای جلییوگیری از بییروز‬ ‫مشکان در پ توسعه جمعیت شررنشیین‬ ‫است‪ .‬برای رسید به این مرم پیادهسیازی‬ ‫شرر هوشمند را باید یک الزام بیرای هینیده‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫میزان رشد شهرنشینی تا ‪2050‬‬ ‫‪13‬‬ ‫معماری شهر هوشمند در یک نگاه‬ ‫دستاوردهای‬ ‫شرر هوشمند‬ ‫ارتقا کیفیت زندگ‬ ‫دلق ارزش‬ ‫محصوان و ددمان‬ ‫جدید شرری‬ ‫دلق مزیت رقابت‬ ‫پاسخگوی به نیازها‬ ‫ارتقا ددمانرسان‬ ‫ارتقا نوهوری در اراهه‬ ‫ددمان‬ ‫پیشرا های‬ ‫فناورانه‬ ‫‪14‬‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫کاهج هزینهها‬ ‫پیجبین پذیری‬ ‫مشارکتپذیری شرروندا‬ ‫در امور شرری‬ ‫افزایج بررهوری‬ ‫مدیریت ریسک و‬ ‫بحرا‬ ‫شفاف سازی و‬ ‫اطاعرسان‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫فناوری دیجیتال‬ ‫کا داده و پردازش ابری‬ ‫حجم بازار شهر هوشمند‬ ‫حجم بازار حوزه شهرهوشمند تا سال ‪ 2025‬به‬ ‫تفکیک منطقه‬ ‫حجم کل بازار جهانی حوزه شهر‬ ‫هوشمند تا ‪2025‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چالشها و فرصتهای کلیدی حوزه شهر هوشمند‬ ‫‪1‬‬ ‫توسعه و برینهسازی حمل و نقل شرری و تسریل دسترس و افزایج کیفیت وسایل نقلیه عموم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایج میزا هلودگ هوا در شررها و ایجاد روشهای برای پایج و کاهج هسیب به شرروندا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتقا روشهای مدیریت زباله و کمک به رشد بازیافت به منظور توسعه پایدار زیست محیط همگام با رشد شررنشین‬ ‫تجمی اطاعان و تحلیل ه ها به منظور بربود فرایند تصمیمگیری شرری و افزایج بررهوری در مدیریت‬ ‫شرری به دصوص در مواق بحرا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دلق راهکارهای نوین با کمک فناوری جدید به منظور تسریل‪ ،‬پایج‪ ،‬تجزییه و تحلییل وییعیت عبیور و میرور و‬ ‫ترافیک‬ ‫جم هوری و تجزیه و تحلیل اطاعان و هوشمند سازی شبکه زیرسادت شرری در راستای باا برد دقت‪ ،‬سیرعت‬ ‫عملکرد و کاهج دطاهای ناش از روشهای سنت و مدیریت برینه زیرسادت شرری‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرحشده‬ ‫توسعه و بهینهسازی حمل و نقل شهری پایدار با هدف کاهش الودگیهای‬ ‫کانشهرها‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امکا رزرو‬ ‫نزدیکترین تاکس و‬ ‫هگاه از مسیر حرکت‬ ‫و مشخصان سایر‬ ‫مسافرا‬ ‫امکا رزرو وندل‬ ‫وسیله نقلیه عموم‬ ‫در زما و مکا‬ ‫موردنظر‬ ‫‪4‬‬ ‫امکا اجاره‬ ‫دوچرده در نقاط‬ ‫مختلف شرر در هر‬ ‫بازه زمان‬ ‫استفاده از بستر هناین برای‬ ‫معرف مناسبترین وسیله‬ ‫نقلیه عموم متناسب با‬ ‫شرایط افراد‬ ‫‪5‬‬ ‫تسریل دسترس‬ ‫شرروندا به وسایل نقلیه‬ ‫عموم با استفاده از‬ ‫فناوری پلتفرم هناین‬ ‫توسعه‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫ارتج و سازما های دفاع‬ ‫و نظام‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫شرروندا‬ ‫‪ -1‬هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫‪17‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرحشده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:2‬‬ ‫خلق راهکارهای نوین با کمک فناوری به منظور کاهش ترافیک شهری و پاسخ به‬ ‫نیازمندیهای شهروندان در حوزه حمل و نقل شهری‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫اتصال وسایل حمل و‬ ‫نقل عموم به منظور‬ ‫جم هوری اطاعان‬ ‫ترافیک ‪ ،‬جایگزینسازی‬ ‫در وورن بروز مشکل‬ ‫‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امکا رزرو‬ ‫پارکینگهای دصوو‬ ‫و عموم در زما و‬ ‫مکا موردنظر‬ ‫امکا کنترل تردد‬ ‫وسایل نقلیه در‬ ‫پارکینگها بدو‬ ‫استفاده از نیروی انسان‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫پارکینگدارا‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استفاده از بستر هناین برای‬ ‫معرف نزدیکترین‬ ‫پارکینگها و هگاه از‬ ‫قیمت ه ها‬ ‫‪5‬‬ ‫هوشمندسازی دوربینها‬ ‫و تجریزان حمل و نقل‬ ‫شرری به منظور بررس‬ ‫ویعیت عبور و مرور‬ ‫وشناسای گلوگاهها‬ ‫توسعه‬ ‫بخجهای دولت ‪ ،‬سازما ها و‬ ‫ارگا ها‬ ‫‪ -1‬هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫شرروندا‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرحشده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:3‬‬ ‫افزایش میزان الودگی هوا در شهرها و ایجاد روشهایی برای پایش و کاهش‬ ‫اسیب به شهروندان‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده از سنسورهای‬ ‫تشخیص ران موجود‬ ‫در هوا و سنجج‬ ‫میزا هلودگ محیط‬ ‫‪4‬‬ ‫تریه نقشه هلودگ هوا‬ ‫در هر نقطه و بازه زمان‬ ‫نمایج مسیرهای عبوری با‬ ‫کمترین میزا هسیب بین‬ ‫مبدا و مقصد معین بر اساس‬ ‫میزا هاینده هوا‬ ‫پیجبین و اطاعرسان شرایط هب‬ ‫و هوای و بحرا های شرری به‬ ‫شرروندا‬ ‫توسعه‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫بخجهای دولت ‪ ،‬سازما ها‬ ‫و ارگا ها‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫شرروندا‬ ‫‪ -2‬بازیافت و محیطزیست شهری‬ ‫‪19‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرحشده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:4‬‬ ‫ارتقا روشهای مدیریت زباله و کمک به رشد بازیافت به منظور توسعه پایدار زیست‬ ‫محیطی همگام با رشد شهرنشینی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫رود حرکت‬ ‫کامیو های حمل‬ ‫زباله جرت هگاه‬ ‫از زما و مکا‬ ‫انتقاان یایعان‬ ‫تشخیص دقیق‬ ‫میزا پرشد‬ ‫سطلهای زباله‬ ‫جرت انتقال بهموق‬ ‫ایجاد پلتفرم برای تعامل‬ ‫کسبوکارها با شرکتهای‬ ‫بازیافت و رانندگا‬ ‫کامیو های حمل زباله‬ ‫جرت انتقال یایعان‬ ‫توسعه‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫رانندگا کامیو های حمل‬ ‫زباله‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجزیه و تحلیل میزا زباله‬ ‫تولیدی هر منطقه و میزا‬ ‫بازیافت ه ها و تشویق‬ ‫مناطق مختلف برای کاهج‬ ‫زباله و افزایج بازیافت‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت های بازیافت‬ ‫‪ -2‬بازیافت و محیطزیست شهری‬ ‫شرروندا‬ ‫توسعه نرمافزارهای‬ ‫پشتیبا برای‬ ‫شرکتهای بازیافت که‬ ‫فرایندهای عملیات‬ ‫ه ها را هوشمند و‬ ‫برینه م سازد‪.‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرحشده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:5‬‬ ‫تجمیع اطاعات و تحلیل انها به منظور بهبود فرایند تصمیمگیری شهری و افزایش‬ ‫بهرهوری در مدیریت شهری به خصوص در مواقع بحران‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جم هوری اطاعان‬ ‫شرری با استفاده از‬ ‫سنسورها و‬ ‫دوربینهای هوشمند‬ ‫جرت مدیریت و‬ ‫برنامهریزی شرر‬ ‫‪3‬‬ ‫ایجاد پلتفرم برای‬ ‫تعامل سازما ها با‬ ‫ینفعا دود جرت به‬ ‫اشتراکگذاری نظران‬ ‫و بازدوردها‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تشویق شرروندا به‬ ‫بارگذاری اطاعان‪ ،‬عکسها‬ ‫و‪ ...‬مناطق مختلف شرری به‬ ‫منظور تریه نقشه جام از‬ ‫شرر و رویدادهای ه‬ ‫استفاده از فناوری‬ ‫هوشمندسازی برای کمک به‬ ‫انتخاب برترین راهحل در‬ ‫هنگام بحرا شرری‬ ‫تسریل امکا مدیریت پروژه‬ ‫و رود فرایندهای در حال‬ ‫اجرا توسط شررداری و‬ ‫پیمانکارا‬ ‫توسعه‬ ‫بخجهای دولت ‪ ،‬سازما ها و‬ ‫ارگا ها‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شرروندا‬ ‫‪ -3‬مدیریت و برنامهریزی شهری‬ ‫‪21‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرحشده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:6‬‬ ‫جمعاوری و تجزیه و تحلیل اطاعات و هوشمند سازی شبکه زیرساخت شهری در راستای باا بردن‬ ‫دقت‪ ،‬سرعت عملکرد و کاهش خطاهای ناشی از روشهای سنتی و مدیریت بهینه زیرساخت شهری‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جم هوری‪ ،‬گزارشده‬ ‫پایج ویعیت کارکرد‬ ‫گذاری‬ ‫و به اشتراک‬ ‫سیستم و شناسای مشکان‬ ‫اطاعان از‬ ‫و یا پیشگیری در شبکههای‬ ‫دستگاههای‬ ‫برق و هب با کمک‬ ‫دصوص‬ ‫متصلبههم به‬ ‫فناوریهای هوش مصنوع‬ ‫در حوزه برق و هب‬ ‫و سنسورها‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوشمندسازی شبکه‬ ‫توزی برق و هب‬ ‫متناسب با رفتار‬ ‫مصرف مناطق‬ ‫مختلف‬ ‫انتقال اطاعان بهموق در‬ ‫سری ترین زما بدو‬ ‫واسطه بین بخجهای‬ ‫گوناگو‬ ‫توسعه‬ ‫بخجهای دولت ‪ ،‬سازما ها و‬ ‫ارگا ها‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -4‬هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫‪5‬‬ ‫تسریل امکا مدیریت و‬ ‫رود مصرف انرژی و هب‬ ‫بهوورن یکپارچه جرت‬ ‫کاهج هدر رفت‬ ‫جمعبندی زنجیرهی فعالیتهای استارتاپی حوزه شهر هوشمند‬ ‫استارنهپهای این حوزه بیا هیدف‬ ‫کاهج ترافیک و هلودگ ‪ ،‬پاسخ بیه‬ ‫نیازهای حوزه حمل و نقل با افزایج‬ ‫جمعیت شرری و‪ ...‬فعالیت م کنند‪.‬‬ ‫استارنهپهای ایین حیوزه بیر روی‬ ‫مساهل محیطزیست شرری‪ ،‬بازیافت‬ ‫و ‪ ...‬تمرکز کرده و با هدف کیاهج‬ ‫هسیب زندگ شررنشیین بیه افیراد‬ ‫فعالیت م کنند‪ .‬این حوزه به دو زیر‬ ‫حوزه زیر تقسیم م شود‪:‬‬ ‫پایج هلودگ‬ ‫بازیافت زباله‬ ‫اسییتارنهپهای اییین حییوزه تمرکییز‬ ‫دود را بر شبکه زیرسیادت شیرری‬ ‫ماننیید شییبکه بییرق‪ ،‬هب و فایییاب‬ ‫معطوف نمودهاند‪.‬‬ ‫اسیییتارنهپهای ایییین حیییوزه بیییا‬ ‫جم هوری اطاعان و تحلیل ه هیا‪،‬‬ ‫به کمک تصمیمگیری مسیوولین در‬ ‫حییوزه شییرری بییه دصییوص مواقی‬ ‫بحرا ‪ ،‬شتافته اند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی شهر هوشمند ـ به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫‪1‬‬ ‫هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫‪2‬‬ ‫بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری‬ ‫‪ 1-2‬پایش الودگی شهری‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫‪4‬‬ ‫هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫‪ 2-2‬بازیافت زباله‬ ‫‪ -1‬استارتاپهای حوزه شهر هوشمند‬ ‫‪2-1‬هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫چالشها‪/‬فرصتهای مطرح در زمینهی‬ ‫هوشمندسازی حملونقل شهری و راهکارهای ارائه شده برای انها‬ ‫چالشها و فرصتهای مطرح در زمینهی هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توسعه و بهینهسازی حمل و نقل شهری پایدار با هدف کاهش الودگیهای کانشهرها‬ ‫خلق راهکارهای نوین با کمک فناوری به منظور کاهش ترافیک شهری و پاسخ به نیازمندیهای شهروندان در‬ ‫حوزه حمل و نقل شهری‬ ‫راهکارهای مطرح در زمینهی هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫امکا رزرو نزدیکترین تاکس‬ ‫و هگاه از مسیر حرکت و‬ ‫مشخصان سایر مسافرا‬ ‫امکا رزرو وندل وسیله‬ ‫نقلیه عموم در زما و‬ ‫مکا موردنظر‬ ‫تسریل دسترس شرروندا به وسایل‬ ‫نقلیه عموم با استفاده از فناوری پلتفرم‬ ‫هناین‬ ‫امکا کنترل تردد وسایل نقلیه‬ ‫در پارکینگها بدو استفاده از‬ ‫نیروی انسان‬ ‫امکا اجاره دوچرده در‬ ‫نقاط مختلف شرر در هر‬ ‫بازه زمان‬ ‫اتصال وسایل حمل و نقل عموم به‬ ‫منظور جم هوری اطاعان ترافیک ‪،‬‬ ‫جایگزینسازی در وورن بروز مشکل و ‪...‬‬ ‫هوشمندسازی دوربینها و تجریزان حمل و‬ ‫نقل شرری به منظور بررس ویعیت عبور‬ ‫و مرور وشناسای گلوگاهها‬ ‫استفاده از بستر هناین برای‬ ‫معرف مناسبترین وسیله نقلیه‬ ‫عموم متناسب با شرایط افراد‬ ‫امکا رزرو پارکینگهای‬ ‫دصوو و عموم در زما‬ ‫و مکا موردنظر‬ ‫استفاده از بستر هناین برای‬ ‫معرف نزدیکترین پارکینگها و‬ ‫هگاه از قیمت ه ها‬ ‫‪27‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪ParkWhiz :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬جستجو و رزرو جای پارک برای وسایل‬ ‫نقلیه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 61 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series D :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا و پارکینگ دارا‬ ‫توضیح‬ ‫این شرکت پلتفرم بهمنظور مکا یاب جای پارک و رزرو ه قبل از رسید به مقصید توسیعه داده اسیت‪.‬‬ ‫کاربران با استفاده از تلفن همراه خود از طریز برنامه کاربردی یا وبسایت این شرکت‬ ‫میتوانند به لیست تمامی پارکینگهای خصوصی و عمـومی و قیمـت انهـا دسترسـی‬ ‫داشته و از طرف دیگر هر شخص م تواند فضای قابیل پیارک کیه مالیک ه اسیت‪ ،‬ماننید پارکینیگ‬ ‫شخص را در این پلتفرم اجاره دهد‪.‬در این برنامه بررس تمام پارکینگهای موجود در اطراف هیر مکیا‬ ‫دلخواه امکا پذیر است که با رزرو ه قبل از رسید به مقصد این امکا را به مخاطب م دهد تا در زما‬ ‫و هزینه ورفهجوی کند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬واسطهگری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2006 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪28‬‬ ‫‪www.parkwhiz.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫توضیح‬ ‫نام شرکت‪Passport :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سیستم مدیریت پارکینگ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 58.5 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬دانشگاهها‪ ،‬سازما های دصوو و‬ ‫دولت ‪ ،‬واحبین پارکینگها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم محصول‪/‬ددمت‬ ‫این شرکت پلتفرم بهمنظور میدیریت ورود و دیروو وسیایل نقلییه بیه پارکینگهیای مکا هیای ماننید‬ ‫دانشگاهها‪ ،‬مجتم های مسکون و سازما ها توسعه داده اسیت‪ .‬بهوسـیلهی ح گرهـای توسـعه‬ ‫دادهشده توسط این استارتاپ که در ورودی پارکینگ نصب میگـردد‪ ،‬میتـوان پـاک‬ ‫ماشینها را اسکن کرده و بر اساس ان اجازه ورود‪ ،‬صـدور بلیـت‪ ،‬پرداخـت ورودی بـه‬ ‫صورت اتوماتیک انجام میشود‪.‬؛ همچنین م توا از اطاعان مربوط به عبور وسیایل نقلییه ماننید‬ ‫ساعت رفتوهمد‪ ،‬نوع وسیله نقلیه شماره پاک و ‪ ...‬گزارش تولید نمود‪ .‬رانندگا با استفاده از تلفین همیراه‬ ‫دود از طریق برنامه کاربردی این شیرکت م تواننید جیای پیارک را در سیاعت مشیخص از قبیل رزرو و‬ ‫بهوورن هناین پردادت کننید‪ .‬بیه کمیک ایین پلتفیرم امنییت و کنتیرل پارکینگهیا بهویورن دودکیار‬ ‫امکا پذیر م شود‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬پردازش تصویر‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪www.passportinc.com‬‬ ‫‪29‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫توضیح‬ ‫نام شرکت‪Mete Feeder :‬‬ ‫این شرکت سیستم برای کنترل پارکینگهای عموم توسعه داده است کیه بیا حیذف بلییط و کیوسیک‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫نگربان موجب کاهج هزینهها و باا رفیتن سیرعت فراینیدهای ورود و دیروو شیده اسیت‪ .‬راننـدگان‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اجاره و رزرو پارکینگ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪:‬‬ ‫‪ 120‬هزار دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رانندگا ‪ ،‬پارکینگهای عموم‬ ‫بهراحتی بلیط پارکینگ موردنظر خـود را از طریـز برنامـه کـاربردی بهصـورت انایـن‬ ‫خریداری کرده و در هرکجا و هرلحظه حق پارک دیود را از طرییق موباییل بهویورن هسیا و راحیت‬ ‫تمدید م کنند‪ .‬مزیت این پلتفرم نسبت به سایر پلتفرمها کاربرپسند بیود ه اسیت و تمیام فراینیدهای‬ ‫انتخاب پارکینگ و پردادت در کوتاهترین زما ممکن انجام م پذیرد و یک ‪ QR‬کد در اختیار کـاربر‬ ‫قرار میدهد که بهوسیله ان میتواند از پارکینگ موردنظر خود استفاده کند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬واسطه گری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪30‬‬ ‫‪www.meterfeeder.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Jump bikes :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اجاره دوچرده و اشتراکگذاری ه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 200 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬عاقهمندا به دوچردهسواری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت که درابتدا با عنوان ‪ Social Bicycles‬شناخته شدهبود‪ ،‬با هـد کـاهش‬ ‫اایندگی شهری‪ ،‬تکنولـویی اشـتراک دوچرخـه )‪ (bikeshare‬را بهصـورت مقـرون‬ ‫بهصرفه و مقیاس پذیر ارائه میدهد و هماکنو توسط شرکت ‪ Uber‬با قیمت ‪ 200‬میلییو دار‬ ‫دریداری شده است‪ .‬این شرکت دوچردههای الکتریک پدال را تولید م کنید کیه افیراد پیس از اسیتفاده‬ ‫الزام برای تحویل ه به ایستگاههای مشخص ندارند به این دلیل که این دوچردهها مجرز به ییک قفیل‬ ‫فعال ‪ GPS‬هستند و بدو حفاظ کنترل م شوند‪ .‬این شرکت در حال تولید و توسعه سختافزار و نرمافیزار‬ ‫دوچردههای الکتریک و اسکوترهای برق م باشد تا تجربه جابه جای بیشتر‪ ،‬سری تر و سرگرم کننیدهای‬ ‫را برای کاربرا فراهم کند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪www.jump.com‬‬ ‫‪31‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Scoot Networks :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اجاره موتور برق و اشتراکگذاری ه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 4.5 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت به اشتراکگذاری موتور الکتریکی‬ ‫ویوور الکتریکی ور ی‬ ‫شیهر‬ ‫پرواوته ا ت‪ .‬موتورها و خودروها در ‪ 7۵‬نقطه از شهر که برر روی نقشرهها قابرو رویرت اسرت‬ ‫پارک شدهاند‪ .‬افراد با نصب پلتفرم اناین رایگان بر روی تلفن همرراه میتواننرد بره رزرو وسرایو‬ ‫نقلیه پرداختره و بردون ایجراد الرودگی هروا در سرطح شرهر ترردد نماینرد‪ .‬نحروه کرارکردن برا‬ ‫موتورالکتریکی به وسیله ویدئو اموزشی برای افراد قابو دسترسی است‪ .‬این وسائو نقلیه به علرت‬ ‫ضداب بودن قطعات در روزهای بارانی سال نیز قابو استفاده است‪ .‬مبلغ عضویت در ایرن شربکه‪،‬‬ ‫رایگان و مبلغ استفاده از ‪ 4‬دار اغاز میشود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪32‬‬ ‫‪scoot.co‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪VOI Technology :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اجاره اسکوتر برق‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 82.9 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Undisclosed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت در اجاره اسکوتر های الکتریکی در سرتاسر اروپا فعالیت دارد‪ .‬ان ها تعداد‬ ‫زیادی اسکوتر را در سطح شهر ها قرارداده اند تا شهروندان بتواننـد در کوتـاه تـرین‬ ‫زمان به ان ها دسترسی داشته باشند و هر مسافتی را در هر زمانی طی کنند‪.‬‬ ‫این ددمان در بستر یک اپلیکیشن موبایل اراهه م شود‪ .‬کاربر ابتدا مکا فعل دود را مشخص م کند‪،‬‬ ‫سپس ‪ VOI‬نزدیک ترین اسکوتر ها را برای او نمایج م دهد‪ ،‬پس از انتخیاب اسیکوتر بیه سیمت ه‬ ‫حرکت کرده و با اسکن کد ‪ ،QR‬قفل اسکوتر باز شده و هماده استفاده م شود‪.‬کاربر پیس از رسیید بیه‬ ‫مقصد پایا سفر را م زند و در هر مکان که بخواهد ه را پارک م‬ ‫کند‪ .‬اسکوتر بیه ویورن دودکیار‬ ‫قفل شده و برای استفاده کاربر بعدی هماده م باشد‪.‬هزینه هر سفر معادل است با یک هزینه پایه به ازای‬ ‫باز کرد قفل اسکوتر و بعد از ه بر اساس دقایق استفاده شده محاسبه م گردد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫هدف این شرکت کاهج وسایل نقلیه شخص است که موجب شلوغ و هلودگ شرر ها شده است و بیه‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬سوهد‬ ‫دنبال ه است تا اسکوتر های برق را جایگزین ه ها کند‪.‬‬ ‫سال تاسیس‪2018 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪www.zagster.com‬‬ ‫‪33‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Ofo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اشتراکگذاری دوچرده‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.2 :‬میلیارد دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series F :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شهروندان‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪Ofo‬یک پلتفرم به اشتراکگذاری دوچرخـه بهصـورت ایسـتگاههای ازاد اسـت کـه از‬ ‫طریز یک برنامه کاربردی تلفن همراه بهصورت اناین عمل میکند‪ .‬این پلتفرم‪ ،‬بییج از ‪32‬‬ ‫میلیو معامله در روز را پشتیبان م کند و به کاربرا در ‪ 250‬شیرر بییج از ‪ 6‬میلییو دوچردیه سیفری‬ ‫راحت و سازگار با محیطزیست را اراهه م دهد‪ .‬این پلتفرم با استفاده از کد ‪ QR‬یا پیردازش شیماره پیاک‬ ‫بدنه به هر کاربر این اجازه را م دهد که از دوچرده استفاده کند‪ .‬این دوچردهها ایستگاه مشخص ندارند و‬ ‫هرجای م توانند پارک شوند که با استفاده از این پلتفرم قابلدسترس و مورداستفاده برای کیاربری دیگیر‬ ‫م شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬چین‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پردازش تصویر‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪34‬‬ ‫‪www.ofo.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Volta Charging :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ایستگاه رایگا شارژ دودرو الکتریک‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 27.3 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫توضیح‬ ‫این شرکت‪ ،‬شبکهای از ایستگاههای رایگان شاری خودروهـای الکتریکـی را راهانـدازی‬ ‫نموده است‪ .‬این شرکت به طراح ‪ ،‬نصب و نگرداری شبکهای از ایستگاه های رایگا شیارژ دیودرو بیا‬ ‫حمایت مال شرکاء تجاری م پردازد‪ .‬این ایستگاهها برای تبلیغ و دیدهشد برنیدهای تجیاری شیرکاء در‬ ‫مکا های پر رفت و همد مانند مراکز دریید‪ ،‬فروشیگاههای موادغیذای و دردهفروشی های محلی نصیب‬ ‫م گردد که عاوه بر تبلیغ‪ ،‬به فرهنگسازی کاهج انتشار هایندهها نیز م پردازد‪ .‬هزینه نصب‪ ،‬نگریداری‬ ‫و لوازم جانب بر عرده شرکت ‪ Volta‬م باشد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬واحبا وسایل نقلیه الکتریک‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬کمکهای مردم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایالت متحده‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬باتری‬ ‫‪www.voltacharging.com‬‬ ‫‪35‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Shuttl :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رزرو هوشمند اتوبوسهای شرری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 35.2 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Debt financing :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫توضیح‬ ‫این شرکت دارای تعدادی اتوبوس با مسیرهای عبوری یکسان میباشد‪ ،‬بهگونهای کـه‬ ‫مسافران با استفاده از یک برنامه کـاربردی نصبشـده در گوشـی همـراه امکـان رزرو‬ ‫صندلی و پرداخت هزینه بهصورت اناین را دارند‪.‬‬ ‫درواق این اتوبوسها شرروندا تصادف در دیابا ها را سوار نم کننید‪ .‬بلکیه افیراد از قبیل ویندل رزرو‬ ‫کردهاند و هویت ه ها مشخص است درنتیجه امنیت را باا م برد‪.‬‬ ‫نقطه جذابیت این ددمان برای کاربرا پایین بود هزینه ه در کنار باا رفتن کارای و راحت در مقایسه‬ ‫با راهکارهای جایگزین م باشد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هند‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪36‬‬ ‫‪www.Ride.Shuttl.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪:‬‬ ‫توضیح‬ ‫‪BlaBlaCar‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم هناین کارپولینگ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 335.2 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫ماموریت این شرکت کاهج استفاده از دودروهای تک سرنشین است‪ .‬پلتفرم انایـن ایـن شـرکت‬ ‫امکان اشتراکگذاری (کارپولینگ) صندلیهای خـالی خودروهـای تـک سرنشـین را بـا‬ ‫مسافران هممسیر در سطح شهر فراهم میاورد‪ .‬ایین روش منجربیه کیاهج مصیرف سیودت‪،‬‬ ‫کاهج ترافیک و هلودگ هوا به علت کاهج رفت و همد دودروهای تک سرنشین م شود‪ .‬در این سیستم‪،‬‬ ‫زما و هزینه سفر مسافرا کاهج یافته و راننده نیز هزینه مصرف سودت دیود را بیا افیراد هممسییر بیه‬ ‫اشتراک م گذارد‪ .‬این شرکت دارای ‪ 60‬میلیو عضو در ‪ 22‬کشور و بیج از ‪ 18‬میلیو مسافر در هر سیه‬ ‫ماهه سال م باشد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬واسطهگری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2006 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪www.blablacar.com‬‬ ‫‪37‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Bridj :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬برینهسازی حملونقل شرری به‬ ‫دصوص اتوبوسهای شرری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 4 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا و رانندگا اتوبوس‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫یک سیستم حمل نقل جدید بهوسیله اتوبوس میباشـد کـه راننـدگان بـا نصـب ایـن‬ ‫اپلیکیشن موقعیت مسافرانی که مبـد و مقصـد یکسـانی دارنـد را متوجـه میشـوند و‬ ‫بافاصله نزدیکترین مکان به مسافران را برای راننده جهت توقف و سوار کردن انهـا‬ ‫مشخص میکند‪ .‬مسافرهای هم مسیر با دانستن زمان رسیدن اتوبوس در زمان مناسب‬ ‫در محل سوار میشوند‪ .‬در این سیستم ویندل مسیافرا نییز قابیل رزرو م باشید‪ .‬بیه دلییل اینکیه‬ ‫اتوبوسها در ایستگاهای مانند اتوبوسهای شرری نیاز به توقف ندارند م توانند از مسیرهای دلخواه و کم‬ ‫ترافیک مسافرا دود را در کمترین زما به مقصد برسانند‪ .‬نقطه تمایز این کسبوکار نسبت به نمونههای‬ ‫مشابه این است که مسیر مشخص را ط نم کند و با توجه به مقصد ط کوتیاهترین مسییر مسیافرا را‬ ‫جابجا م شوند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬واسطه گری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪38‬‬ ‫‪www.bridj.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫توضیح‬ ‫نام شرکت‪ZipGo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬برینهسازی حملونقل با اتوبوس‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 52 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫این شرکت یک برنامه کاربردی بهمنظور استفاده از اتوبوس برای جابجایی ارائه میدهد‬ ‫بهگونهای که کاربر نقطه سوارشدن را بر اساس موقعیت مکانی خود و مقصـد نهـایی را‬ ‫انتخاب کرده و صندلی را از قبل رزرو و بهای ان را پرداخت میکند‪.‬‬ ‫تمام اتوبوسهای حملونقل این پلتفرم مجرز به سیستم ‪ GPS‬م باشد که حرکت وسیله نقلییه در طی‬ ‫مسیر توسط دود مسافر و هر فرد موردنظر او قابیل پیایج م باشید‪ .‬از طرفی دیود شیرکت نییز حرکیت‬ ‫اتوبوسها را زیر نظر دارد و امنیت مسافرا را تامین م کند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬واسطهگری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هند‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪www.zipgo.in‬‬ ‫‪39‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪veniam :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬هوشمندسازی وسایل نقلیه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 26.9 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬واحبا وسایل نقلیه‪ ،‬رانندگا‬ ‫شررداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت وسایل نقلیه را به یک نقطه اینترنت بیسیم )‪ (wifi hotspot‬متصل میکند‬ ‫و شبکهای بین وسایل نقلیه در مقیاس شهری ایجاد و اداره میکند بهگونهای که تمـامی‬ ‫وسایل نقلیه در هر نقطه از شهر به ان اینترنت دسترسی دارند و از ایـن طریـز تمـامی‬ ‫دادههای شهری مانند ترافیک را جمعاوری میکند‪ .‬بیا تحیت کنتیرل گیرفتن تعیداد زییادی از‬ ‫دودروهای در حال حرکت‪ ،‬دیابا ها و تونلها امکا رانندگ دودکار وسایل نقلیه را فراهم م کند‪.‬‬ ‫شرکت فوق در سال ‪ 2016‬و ‪ 2017‬جز ‪ 50‬شرکت نوهور دنیا قرارگرفته اسیت کیه بیشیترین و متنیوعترین‬ ‫وسایل نقلیه را به هم متصل م کند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪40‬‬ ‫‪www.veniam.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Doublemap :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 40 :‬هزار دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫توضیح‬ ‫این شرکت یک اپلیکیشن در حوزه حمل نقل توسعه میدهد که کاربران از مسیر و زمـان‬ ‫حرکت وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوسها مطلع میشوند‪ .‬این برنامه کاربردی حرکـت‬ ‫اتوبوسها را پایش کرده و موقعیت مکانی دقیز انهـا را در هـر بـازه زمـانی در اختیـار‬ ‫مخاطب قرار میدهد‪.‬‬ ‫سیستم کار این اپلیکیشن به این وورن م باشد که اتوبوسها و مسیر ه ها را با رنگهای متفاون نمیایج‬ ‫م دهد و کاربر با نگاه کرد به مسیر و اتوبوس م تواند برنامهریزی کند که اتوبوس چه موق بیه ایسیتگاه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫موردنظر م رسد‪ .‬این امر باعث کاهج اتاف زمیا بیرای انتظیار در ایسیتگاههای اتوبیوس و برنامیهریزی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫دقیقتر م شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2009 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‬ ‫‪www.doublemap.com‬‬ ‫‪41‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪TransLoc :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬هوشمندسازی تاکس ها‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 8 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رانندگا تاکس و شرروندا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت پلتفرم هوشمند برای تاکس های که مسیر مشخص را ط م کنند و در مسیر مسافر سیوار‬ ‫م کنند ایجاد کرده است‪ .‬به اینگونه که راننده با انتخاب مبد و مقصد خود سفر را شروع کرده‬ ‫و نرمافزار بر اساس درخواست افراد حاضر در ان مسیر افرادی که در همان بازه زمانی‬ ‫مبد و مقصدشان با راننده تطابز دارد را به او اطاعرسانی میکنـد و در صـورت قبـول‬ ‫درخواست‪ ،‬مسافران را در هر نقطه از مسیر سـوار کـرده و در مقصـد موردنظرشـان در‬ ‫ادامه مسیر پیاده میکند‪ .‬از طرف مسافرا با استفاده از این برنامه از هزینیه‪ ،‬زمیا ‪ ،‬مییزا انتظیار و‬ ‫چگونگ سفر دود اطاع پیدا م کنند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬واسطهگری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪42‬‬ ‫‪www.TransLoc.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Remix :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار مسیریاب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 12 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪1‬‬ ‫این شرکت یک ابزار نقشیهبرداری بهویورن هنایین توسیعه م دهید کیه افیراد بهوسییله ه م تواننید از‬ ‫مسیرهای عبوری اتوبوسها و سایر وسایل نقلیه عمومی اطاع پیدا کننـد بهگونـهای کـه‬ ‫تمام گزینههای ممکن را برای رسیدن به مقصـدی مشـخص در اختیـار مخاطـب قـرار‬ ‫میدهد و بهطور خودکار شبکههای حملونقل منطقه را بهسرعت با جایگزینهای موجـود‬ ‫ارزیابی میکند تا کاربر بتواند بهینهترین مسیر را انتخاب کند‪.‬عاوه بر این نرمافزار ‪Remix‬‬ ‫که نیازی به نصب کرد ندارد و تحت یک سیستم ابری فعالیت م کند به کاربرا این امکا را م دهد تیا‬ ‫با استفاده از این دادهها به طراح مسیرهای حملونقل بپردازند و طرح دود را برای ارزیاب و بررهبرداری در‬ ‫دسترس قرار دهند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دادهکاوی‪ ،‬پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫‪www.remix.com‬‬ ‫‪43‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Metrotech :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار جم هوری داده از سنسورهای‬ ‫حملونقل‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک سیستم برای کنترل ترافیک شرری توسعه م دهد بهطوریکه اطاعـات مربـو بـه‬ ‫دوربینها و سنسورهای حملونقل را جمعاوری کرده و در کمترین زمـان تجزیـهوتحلیل‬ ‫میکند و بافاصله در اختیار دولت‪ ،‬رانندگان و مسافران قرار میدهد‪ .‬دولتها از پلتفیرم ایین‬ ‫مجموعه که تحت رایانج ابری است برای برینهسازی زیرسیادتهای حملونقیل اسیتفاده م کننید‪ .‬ایین‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 1.1 :‬میلیو دار‬ ‫سیستم با جم هوری و تجزیهوتحلیل دادههای ترافیک به شیرکتها‪ ،‬قیادر بیه پیجبینی وقیای جیادهای‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫پیجرو م باشد و م تواند نقشههای جدید‪ ،‬مسییرها و موقعیتهیا را برتیر طراحی کنید و بیر اسیاس ه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا و بخجهای دولت‬ ‫برنامهریزی دقیقتری را اراهه دهد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم ددمان‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پردازش و دیرهسازی ابری‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪44‬‬ ‫‪www.metrotech-net.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Inrix :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار نقشه ترافیک‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 143.1 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Debt Financing :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت نرمافزاری توسعه داده است که در زمـان واقعـی بـا جمـعاوری دادههـا در‬ ‫بازههای زمانی گوناگون به پیشبینی ترافیک میپردازد و به برطر شدن سریعتر ان در‬ ‫ازادراهها‪ ،‬بزرگراهها و شریانهای اصلی شهر کمک میکند‪.‬‬ ‫حوادر مانند تصادفان‪ ،‬تعمیران و سادتوسازهای جادهای و همچنین روییدادهای مریم ماننید بازیهیای‬ ‫ورزش که موجب ترافیک در راهها م شود را گزارش م کند‪ .‬این شرکت نرمافزارهیای بیرای اتوماسییو‬ ‫وسایل نقلیه‪ ،‬دستگاههای ناوبری‪ ،‬حملونقل و تدارکان در بخجهای مختلف اراهه م دهد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شررداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم ددمان‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2004 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪www.Inrix.com‬‬ ‫‪45‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Placemeter :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم برای پیدا کرد الگوی‬ ‫ترافیک‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 9.4 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رانندهها و دولت‬ ‫‪ Placemeter‬یک پلتفرم برای اطاعان شرری م باشید‪ .‬ایین اسیتارنهپ نقیج تعییین کننیدهای در‬ ‫مدر سازی شررها دارد‪ .‬پلتفرم این شرکت دارای فناوری بینایی کامپیوتری اختصاصی است‬ ‫و میتواند رفتوامدهای گذشته و همچنین حال را به صورت زنده ح کند و بـا پیـدا کـردن‬ ‫الگوهای پنهان ترافیک عابر پیاده و همچنین وسایل نقلیه‪ ،‬چگونگی این ترافیکها را پیشبینی‬ ‫کند‪ .‬در نتیجه به کمک پلتفرم این استارنهپ هم مردم تردد مطلوب دواهند داشت و هم مسوولین ترافیک به نحو‬ ‫برتری دیابا های شرر را کنترل م کنند‪.‬‬ ‫این استارتاپ باعث شده کسبوکارها قویتر‪ ،‬خیابانها امنتر و محلهها بسیار نواورانه شوند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬کا داده‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬یادگیری ماشین و ‪GovTech‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪www.placemeter.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫نام شرکت‪Trafi :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی حملونقل شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬حملونقل عموم‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 14 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک برنامه کاربردی در ارتبا با کلیه امکانات حملونقلی در یک شهر توسعه‬ ‫میدهد‪ .‬این برنامه کلیه گزینههای حملونقل ممکن در یک شهر را نشان میدهد و پـ ‬ ‫از مقایسه انها بهترین گزینه را ارائه میدهد‪ .‬نقطه تمیایز ایین پلتفیرم دسترسی هفایین بیه ه‬ ‫م باشد که این امکا را ایجاد م کند تا کاربرا در هر مکا و بازه زمان بدو دسترس به اینترنیت از ه‬ ‫استفاده کنند‪ .‬بیا مقایسیه کلییه گزینیههای حملونقیل ماننید اتوبیوس‪ ،‬دوچردیههای شیرری و همچنیین‬ ‫اشتراکگذاری دودروها و ‪ ...‬باعث م شود که بدو نیاز به فکر و پیچییدگ زییاد سیری ترین و ارزا تیرین‬ ‫راهحل برای جابجای انتخاب شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬لیتوان‬ ‫سال تاسیس‪2007 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪www.trafi.com‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ -1‬استارتاپهای حوزه شهر هوشمند‬ ‫‪ 3-1‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری‬ ‫چالشها‪/‬فرصتهای مطرح در زمینهی‬ ‫بازیافت‪ ،‬محیطزیست و الودگی شهری و راهکارهای ارائه شده برای انها‬ ‫چالشها و فرصتهای مطرح در زمینهی بازیافت‪ ،‬محیطزیست و الودگی شهری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش میزان الودگی هوا در شهرها و ایجاد روشهایی برای پایش و کاهش اسیب به شهروندان‬ ‫ارتقا روشهای مدیریت زباله و کمک به رشد بازیافتت بته منظتور توستعه پایتدار زیستت محیطتی‬ ‫همگام با رشد شهرنشینی‬ ‫راهکارهای مطرح در زمینهی بازیافت‪ ،‬محیطزیست و الودگی شهری‬ ‫استفاده از سنسورهای تشخیص ران‬ ‫موجود در هوا و سنجج میزا هلودگ‬ ‫محیط‬ ‫پیجبین و اطاعرسان شرایط‬ ‫هب و هوای و بحرا های‬ ‫شرری به شرروندا‬ ‫تشخیص دقیق میزا‬ ‫پرشد سطلهای زباله‬ ‫جرت انتقال بهموق‬ ‫‪50‬‬ ‫تریه نقشه هلودگ هوا‬ ‫در هر نقطه و بازه زمان‬ ‫رود حرکت کامیو های‬ ‫حمل زباله جرت هگاه از‬ ‫زما و مکا انتقاان‬ ‫یایعان‬ ‫ایجاد پلتفرم برای تعامل‬ ‫کسبوکارها با شرکتهای‬ ‫بازیافت و رانندگا کامیو های‬ ‫حمل زباله جرت انتقال یایعان‬ ‫نمایج مسیرهای عبوری با کمترین میزا‬ ‫هسیب بین مبدا و مقصد معین بر اساس‬ ‫میزا هاینده هوا‬ ‫تجزیه و تحلیل میزا زباله تولیدی هر منطقه‬ ‫و میزا بازیافت ه ها و تشویق مناطق مختلف‬ ‫برای کاهج زباله و افزایج بازیافت‬ ‫توسعه نرمافزارهای پشتیبا برای‬ ‫شرکتهای بازیافت که فرایندهای عملیات‬ ‫ه ها را هوشمند و برینه م سازد‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری‬ ‫‪ 1-3-1‬پایش الودگی‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Plume labs :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک دستگاهی با نام ‪ flow‬تولید میکند که میزان الودگی هوا در هر مکـانی‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫را بهصورت روشن کردن تعدادی ‪ LED‬نمایش میدهد‪ .‬یک برنامه کاربردی متصـل بـه‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه تشخیص میزا هلودگ هوا‬ ‫دادههای این دستگاه را نیز توسعه داده است که کاربران برای به دست اوردن اطاعات‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 6.1 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Grant :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬شررداریها‬ ‫دقیزتر در مورد میزان و نوع اایندههای هوای ان منطقه میتوانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫این برنامه کاربردی همچنین میزا هلودگ هوا در زما و مکا های مشخص را پیجبین م کند و عاوه‬ ‫بر ه با استفاده از ‪ GPS‬گوش بر روی نقشه مسیری را به مخاطب برای رسید به مقصد نشا م دهید‬ ‫که دارای کمترین هلودگ هوا است و فرد در معرض هوای سالمتری قرار م گیرد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‪،‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪www.plumelabs.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Understory :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پایج ویعیت هب و هوا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت پلتفرمـی را توسـعه میدهـد کـه تمـامی دادههـای مربـو بـه ابوهـوا و‬ ‫رخدادهایی مانند باران‪ ،‬سیل‪ ،‬طوفـان را جمـعاوری و تحلیـل میکنـد و بـر اسـاس ان‬ ‫رخدادهای طبیعی و میزان شدتشان را پیشبینی کرده و اطاعـات مربـو بـه ان را در‬ ‫اختیار مخاطب قرار میدهد‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 17 :‬میلیو دار‬ ‫تمام این دادهها از ایستگاههای پایج هبوهوا جم هوری و یکپارچه م شوند‪ .‬این پلتفرم اطاعان بسییار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫دقیق و در زما واقع به مخاطب اراهه م کند‪ .‬ازاینرو دیل از کاربرا از گزارشها و اطاعان این شبکه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫در کشاورزی و کاشت محصوان دود استفاده م کنند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دیرهسازی و پردازش ابری‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪www.understoryweather.com‬‬ ‫‪53‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Aclima :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نقشه هلودگ هوا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 24 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬شرکتها‪ ،‬بخجهای‬ ‫دولت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت ط سالها تحقیق و توسعه یک پلتفرم نقشهبرداری برای ایجاد نقشههای باکیفییت و نمیایج‬ ‫هلودگ های محیط ایجاد کرده است‪ .‬ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از اطاعـات اب و هـوایی و‬ ‫سنسورهای پیشرفته هواشناسـی بـه تولیـد نقشـههایی باکیفیـت بـاا و دقیـز بـرای‬ ‫اایندههایی مانند کربندیاکسید و متان و ذرات جامد میپردازد‪ .‬این سیستم یک نمای کل‬ ‫نسبت به نوع و میزا هلودگ ها در نوح گوناگو و همچنین منشیا ه بیه دولتهیا‪ ،‬محققیین‪ ،‬وینعت و‬ ‫مردم عادی در سطح محل و جران م دهد‪ .‬با استفاده از دادههای جم هوریشده توسط این سیستم منشا‬ ‫هلودگ های هوا بهطور هسا تر و دقیقتر در هر بازه زمان و مکان قابل پایج و شناسای است‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪54‬‬ ‫‪www.aclima.io‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Ambience Data :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار بررس کیفیت هوا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 150 :‬هزار دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬شرکتها‪ ،‬بخجهای‬ ‫دولت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫هدف این مجموعه اراهه دقیقترین و بهروزترین ویعیت هبوهوای محل به مردم‪ ،‬شرکتها و سیازما ها‬ ‫م باشید‪ .‬این سیستم با استفاده از سنسورهای کیفیت هوا نصبشده نزدیـک بـه هـم در‬ ‫سرتاسر شهر دادهها را جمعاوری کرده و با سیستم انالیز دادهها در یـک شـبکه بـزرگ‬ ‫کیفیت هوا را پایش میکند و پ از تحلیل‪ ،‬خروجی موردنظر را در دسترس کاربر قـرار‬ ‫میدهد‪ .‬هدف این شرکت اطاع داد به مردم نسبت بیه هلیودگ و دطیران هیوای اسیت کیه تینفس‬ ‫م کنند‪ .‬همچنین به سازما ها و شرکتها کمک م کند که میزا انتشار هلودگ دود به محیط را کاهج‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کانادا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪www.Ambiencedata.com‬‬ ‫‪55‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪eLichens :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت سنسورهایی برای بررسی و تشخیص دقیز کیفیت هوا ساخته است که این‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫سنسورها میتوانند در هر نقطه از شهر‪ ،‬داخل و بیرون کارخانهها و شـرکتها قـرارداده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تحلیل ویعیت و کنترل هلودگ هوا‬ ‫شوند و میزان اایندهها و ذرات موجود در هوا را بهصـورت یـک نقشـه نمـایش دهنـد‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 10 :‬میلیو یورو‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪venture :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬شرکتها‪ ،‬کاردانهها‬ ‫همچنین این اطاعان به مخاطبین کمک م کند که میزا هلودگ را کنترل و یا حتی پیجبینی کننید‪.‬‬ ‫این سیستم به افراد این امکا را م دهد که با استفاده از مشاهده نقشه هلودگ هوا بتوانند فعالیت روزمیره‬ ‫دود مانند مسیر سرکار رفتن‪ ،‬ورزش‪ ،‬محل زندگ و مناسب نبود ه محل برای کودکا و افراد مسین را‬ ‫تنظیم کنند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فرانسه‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪56‬‬ ‫‪www.elichens.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Breezo Meter :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نقشه هلودگ هوا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 12.6 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬کسبوکارها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک برنامه کیفیت هوا و توصیه سامتی بـرای مشـتریان و کسـبوکارها در‬ ‫رییم اشغالگر قدس و امریکا توسعه داده است‪ .‬ایـن برنامـه یـک نقشـه کیفیـت هـوا‬ ‫بهصورت کدهای رنگی و کاربرپسند با رزولوشن باا را برای خیابانها ارائه میدهد‪ .‬ایین‬ ‫پلتفرم دادههای دود را از ماهوارهها‪ ،‬سازما هواشناس ‪ ،‬ترافیک شیرری‪ ،‬ایسیتگاههای نظیارت و ‪GPS‬‬ ‫جم هوری کرده و پس از وحت سنج ‪ ،‬میزا هاینیدههای غیرقابیل مشیاهده و نامحسیوس را مشیخص‬ ‫م کند و همچنین توانای پیجبین ویعیت هایندگ و ران معلق در هوا را دارد که برای افراد هلرژی دار‬ ‫و هسم دار مفید م باشد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رژیم اشغالگر قدس‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪www.breezometer.com‬‬ ‫‪57‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Pigeon Air patrol (Plume Labs) :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پایشگر همراه محیطهای باز‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 6.1 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪grant :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬شررداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت به طراحی پایشگر همراه‪ ،‬جهت اندازهگیری کیفیت هوای شـهرها پرداختـه‬ ‫است‪ .‬این سنسورهای پوشیدنی با نصب بر روی کیف و یا در جیـب افـرادی همچـون‪:‬‬ ‫دوچرخهسواران‪ ،‬دوندگان‪ ،‬حملکنندگان کالسکه کودکان قـرار گرفتـه و بـه جمـعاوری‬ ‫اطاعات کنترل کیفیت هوا میپردازد و دادهها را به صـورت انایـن بـه سـرور مرکـزی‬ ‫مخابره مینماید‪ .‬این شرکت در سال ‪ 2015‬از ‪ 10‬کبوتر هموزش دیده به جای افراد استفاده می نمیود‪.‬‬ ‫سنسورها در کولهپشت های کوچک بر پشت کبوترها‪ ،‬متصل شده و با بیه پیرواز درهمید هنریا‪ ،‬اطاعیان‬ ‫کنترل کیفیت هوا به وورن توییت به سرور مرکزی ارسال م شد و عموم مردم نیز با حساب توییتری دود‬ ‫م توانستند اطاعان هناین را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬تامین مال نرادهای مردم و دولت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوع‬ ‫‪58‬‬ ‫‪www.oizom.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Atmotube :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پایشگر همراه فردی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 150 :‬هزار دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪equity :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫محصول این شرکت‪ ،‬پایشگر فردی همراه جهت ارزیابی کیفیت هوای محیطهای بسـته‬ ‫و باز است‪ .‬سنسورهای دستگاه به طورمداوم به بررسی کیفیت هوای محیطهای داخل و‬ ‫خارج پرداخته و الودگی هوا را اعم از ترکیبـات ارگانیـک فـرار و گازهـای مضـر ماننـد‬ ‫مونوکسید کربن اندازهگیری مینماید‪.‬‬ ‫دستگاه دارای اپلیکیشن قابل نصب بر روی تلفین همیراه بیوده و اطاعیان را بیه طیور همزمیا ارسیال‬ ‫م نماید‪ .‬از طریق پلتفرم هناین این دستگاه دسترس به تاریخچه اطاعان از روزهای پیشین امکا پذیر‬ ‫است‪ .‬این دستگاه کوچک قابلیت حمل در جیب افراد و دارای هویز قابل نصب بر روی کیف م باشد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪www.atmotube.com‬‬ ‫‪59‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی شهری(پایش‬ ‫الودگی)‬ ‫نام شرکت‪Airlabs :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ شرری(پایج‬ ‫هلودگ )‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تصفیهکننده هوای محیطهای بسته و‬ ‫باز‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 3 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪equity :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬ارگانههای دولت و شررداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪3‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت به توسعه و اجرای نقا پاک در سطح شـهرها ماننـد (ایسـتگاه اتوبـوس‪،‬‬ ‫بیلبوردها‪ ،‬مبلمان شهری) میپردازد‪ .‬فناوری سادته شده در این شرکت‪ ،‬سیسیتم مرندسی مجیدد‬ ‫نانوکربنهاست که برای جذب و حذف ‪ ٪95‬دی اکسیدنیتروژ را در کنار سایر هایندهها م باشد‪ .‬از جمله‪:‬‬ ‫طراح مبلما و نیمکت دیابان دارای دستگاه تصفیه هوا‬ ‫طراح و نصب دستگاه های تصفیه هوا در دادل بیلبوردهای شرری‬ ‫ایجاد ایستگاه های اتوبوس دارای دستگاه تصفیه هوا‪.‬‬ ‫تصفیه هوای محیط دادل منزل یا سازما‬ ‫حبابرای طراح شده جرت تصفیه هوای دادل کابین دودرو‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستا‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فسبترهای نانو‬ ‫‪60‬‬ ‫‪www.airlabs.com‬‬ ‫‪ -1‬ارتقا سطح رفاه خانواده‬ ‫‪ 2-3-1‬بازیافت زباله‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪Rubicon Global :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک پلتفرم نرمافزاری برای ارتبا میان تولیدکنندگان پسماندهای حجیم و‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫ویژه و شرکتهای جمعاوری پسماند و رانندگان کامیونها ارائه کرده است‪ .‬از طرییق ایین‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم بازیافت زباله‬ ‫نرمافزار مشتریان که نیاز به جم هوری پسماندهای دود در دارو از برنامههای معمول جمی هوری پسیماند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 296 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series E :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کسبوکارها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫شرری دارند‪ ،‬م توانند به ویورن انایین ربیت سیفارش کیرده‪ ،‬هزینیه جمی هوری را پردادیت نماینید و‬ ‫گزارشهای مربوط به عملکرد دیود را مشیاهده نماینید‪ .‬ایین شیرکت دارای ییک شیبکه از کامیو هیای‬ ‫جم هوری زباله است و به مشتریا دود این امکا را م دهد از طریق اپلیکیشن دردواست جم هوری زباله‬ ‫بدهند و یا برای ه برنامه تنظیم کنند‪ .‬عاوه بر دریافت هزینههای دورهای از مشتریا که بر مبنای میزا‬ ‫و تعداد دفعان جم هوری پسماند هر مشتری تعیین م گردد‪ ،‬با فروش مواد قابل بازیافت نیز کسیب درهمید‬ ‫م کند‪ .‬تولیدکنندگا پسماندهای حجیم یا ویژهی ونعت و دانگ و شرکتها و سیازما های کیه تولیید‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫پسماند باای دارند اما دارو از محدودهی سرویسده‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شررداریها هستند از جمله مخاطبا این پلتفیرم‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪62‬‬ ‫‪www.rubiconglobal.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪ZeroCycle :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تجزیه و تحلیل میزا بازیافت شرری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫هدف ‪ Zerocycle‬زباله کمتر و بازیافت بیشتر است‪ .‬مدیرا شرر از مردم م دواهند که با کمک ه ها‬ ‫میزا بازیافت زباله افزایج پیدا کند ول این کار هسا نیست‪ .‬این شرکت اطاعات مربو‬ ‫به‬ ‫زبالهها و بازیافت هر ناحیه از شهر را از مراکز بازیافت محلی جمعاوری میکند و پ از‬ ‫تجزیهوتحلیل و تهیه گزارش ان را در قالب یک نقشه از طریز برنامه کاربردی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 0.02 :‬میلیو دار‬ ‫نصب شده روی تلفن همراه بهصورت سفارشی برای هر ناحیه و هر خانوار نمایش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫میدهد‪ .‬این کار باعث تشویق و ترغیب دانوارها به بازیافت م شود و یک محیط رقابت بین ناحیهها‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬بخجهای دولت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫برای بازیافت بیشتر ایجاد م کند‪ .‬عاوه بر ه تمام گزارشها برای مسووا نیز قابلیت دسترس دارد‬ ‫که دود موجب هگاه و کنترل وحیحتر م شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حمایت نرادهای دولت و مردم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دادکاوی‬ ‫‪www.zerocycle.co‬‬ ‫‪63‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪AMCS Group :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرم افزار یکپارجه سازی سیستم‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 80 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series D :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مراکز بازیافت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت پلتفرمی اناین بـرای برنامـهریزی حرکـت ناوگـان‪ ،‬نظـارت بـر عملکـرد‬ ‫کامیونهــا و همچنــین ارائــه اطاعــات پشــتیبان جهــت تصــمیمگیریهای مــدیریتی‬ ‫شرکتهای جمعاوری پسماند ارائه کرده است که دادههای پایگاههای اطاعاتی موجـود‬ ‫در شرکت را یکپارچه میکند ‪ .‬این پلتفرم هناین که تحت سیستم ابری فعالیت م کند مورداسیتفاده‬ ‫شرکتهای بازیافت است تا فرایندهایشا را بهوورن هوشمند و دقیق برنامهریزی و کنترل کنند‪ .‬عـاوه‬ ‫بر ان‪ ،‬این مجموعه خدماتی جهت هوشمندسازی وسایل نقلیه حمل زبالـه و سـطلهای‬ ‫زباله ارائه میدهد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬شرکت ‪ AMCS‬سیستمهای نوین جم هوری پسماند ماننید پیایج‬ ‫سطل زباله‪ GPS ،‬و ایجاد شبکهی یکپارچهی هوشمند جم هوری پسیماند را نییز بیه مخاطبیا دیود در‬ ‫قالب یک ددمت اراهه م کند‪ .‬بر اساس مدل درهمدی این شرکت‪ ،‬تجریزان و استقرار سیسیتم بیر اسیاس‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫نیاز مشتریا در ابتدا به وورن یک پروژه انجام م پذیرد و سپس بیه ویورن سیاانه از شیرکتها بیرای‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایرلند‬ ‫استفاده از پلتفرم‪ ،‬حق اشتراک دریافت م گردد‪.‬‬ ‫سال تاسیس‪2003 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دیرهسازی و رایانج ابری‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪64‬‬ ‫‪www.amcsgroup.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪compology :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کنترل زبالهها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک سیستم نظارت و کنترل بر یایعان توسعه داده و انتقال بهموق زبالهها را مدیریت م کند‪.‬‬ ‫این نرمافزار توسط سنسورهای مبتنی بر دوربین زمان حمل زباله را به کامیونهـا اطـاع‬ ‫داده و بر اساس ان زبالهها در زمان مناسب جمعاوری میشوند‪ .‬تمـامی مراحـل فراینـد‬ ‫حمل ضایعات توسط کاربر از طریز تلفن همراه قابل پایش میباشد‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 16.7 :‬میلیو دار‬ ‫بهطور دقیقتر سنسورهای بر روی سطلهای زباله نصب م شود که زمیا پیر بیود ه هیا و دردواسیت‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫تخلیه را مشخص م کند‪ .‬این دستگاهها از طریق دود شرکت نصب م شوند و برای راهاندازی نیاز به سرور‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کسبوکارها‬ ‫یا نرمافزار داو ندارند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪www.compology.com‬‬ ‫‪65‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪enevo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬برنهسازی فرایند جم هوری زباله‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 55.5 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مراکز بازیافت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک نرمافزار برای کنترل و جمعاوری ضـایعات در جهـت پـایش در لحظـه‪،‬‬ ‫فرفیت سطلهای زباله و برنامهریزی حرکت ناوگـان جمـعاوری پسـماند را بـر اسـاس‬ ‫وضعیت سطلها ارائه کرده است‪ .‬با استفاده از سنسورهای بـدون سـیم کلیـه دادههـا و‬ ‫اطاعات مربو به زبالهها و ضایعات یک مجموعه را شناسایی و جمـعاوری کـرده و بـه‬ ‫ارائه راهکار و راهحل میپردازد‪ .‬در بسیاری از شررها برای جم هوری زباله کامیو ها بایید مسییرهای‬ ‫طوان را ط کنند و در بسیاری از موارد این ظرفها پر نیستند یا بیجازحید پیر هسیتند‪ .‬ایین شیرکت بیا‬ ‫سادت سنسورهای مناسب و نصب ه ها بر روی ظرفهای مخصیوص هشیغال باعیث م شیود کیه بیهطور‬ ‫لحظهای دادهها و اطاعان مربوط به زبالهها به مرکز فرستاده و زما پر شید سیطلهای زبالیه مشیخص‬ ‫شود‪ .‬همچنین مسیر برینه برای کامیو ها جرت جم هوری زبالهها را مشخص م کند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فناند‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪66‬‬ ‫‪www.enevo.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪Winnow :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار پایج و مدیریت پسماندهای‬ ‫غذای رستورا ها شرری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت سیستمی جهت نظارت و مدیریت نوع‪ ،‬میزان و هزینهی پسماندهای غـذایی‬ ‫تولیدشده به رستورانها ارائه میکند‪ .‬این سیستم از یک تبلت و همچنین نرمافزار مدیریت و تحلیل‬ ‫دادههای پسماند تشکیل شده است‪ .‬در این نرمافزار‪ ،‬افراد با استفاده از تبلت لمس ‪ ،‬مییزا پسیماند تولییدی‬ ‫دود در طول روز را ربت نموده تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرمافیزار بیا اراهیه اطاعیان کلییدی و‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 11/5 :‬میلیو دار‬ ‫راهکارهای بربود دهنده ویعیت‪ ،‬به برنامهریزی دقیقتر برای تریه مواد اولیه‪ ،‬کیاهج هزینیههای از دسیت‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫رفته رستورا ها و همچنین کاهج ارران زیست محیط مخرب پسماندهای تر کمک م نماید‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مراکز بازیافت‪ ،‬شررداری‪ ،‬رستورا ها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم محصول‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستا‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬دادهکاوی و تحلیل داده‪ ،‬پلتفرم نرمافزاری‪ ،‬اپلیکیشن‬ ‫‪www.winnowsolutions.com‬‬ ‫‪67‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪We-convert :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سطلزباله هوشمند برای بطریهای‬ ‫پاستیک همراه با سیستم تشویق‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 17.8 :‬هزار دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مراکز بازیافت‪ ،‬شررداری‪ ،‬شرروندا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت سطل زبالهای هوشمند جهـت جمـعاوری بطریهـای پاسـتیکی و ارائـه‬ ‫بنهای تخفیف برای تشـویز افـراد بـه اسـتفاده از ان ارائـه کـرده اسـت‪ .‬بیه منظیور‬ ‫فرهنگسازی هرچه بیشتر جرت استفاده از سطلهای زباله دشک در هند‪ ،‬هر کاربر پس از ایجاد حساب‬ ‫کاربری بر اساس میزا پسماند دشک (تعداد بطریهای پاستیک و فلزی) اراههشده کد و یا بن تخفیف‬ ‫از فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد با این شرکت را دریافت م کنند‪ .‬ایین شیرکت بیهعنوا واسیطه ای‬ ‫برای بازیافت کنندگا نیز عمل م کند و با هزینه کمتر پسماندها را در ادتییار ه هیا قیرار داده و درهمید‬ ‫حاول از ه را با مشتریا دود از طریق مشوقهای مذکور سریم م شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فروش پسماند‬ ‫فروش مستقیم محصول‪/‬ددمت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هند‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رباتیک و هوش مصنوع ‪ ،‬پاتفرم نرمافزاری‪ -‬اپلیکیشن هناین‪ ،‬سطل زباله هوشمند‬ ‫‪68‬‬ ‫‪www.weconvert.org‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪Eceptacle :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سطلزباله هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مراکز بازیافت‪ ،‬شررداری‪ ،‬شرروندا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت سطلزبالهای هوشمند با قابلیـت فشردهسـازی خودکـار پسـماند و اتصـال‬ ‫اناین به شرکتهای مدیریت پسـماند جهـت اطـاع رسـانی در خصـوی فرفیـت و‬ ‫وضعیت خود ارائه کرده است‪ .‬سطلزبالهی هوشمند اراهه شده توسط این شرکت یک از نمونیههای‬ ‫موفق و تجاری شدهی سطلهای زبالهی هوشمند در جرا به شمار م رود‪ .‬ایین سیطل زبالیه عیاوه بیر‬ ‫تشویق مخاطبا به اندادتن زباله در سطل‪ ،‬به طور دودکیار زبالیههای دادیل دیود را فشیرده م کنید تیا‬ ‫ظرفیت سطل دیرتر تکمیل شود و همچنین به یک سیستم اطاعرسان هناین مجریز بیوده کیه پییجاز‬ ‫تکمیل ظرفیت‪ ،‬ویعیت سطل و پیجبین زما تکمیل را به شرکت جمی هوری کننیدهی پسیماند اعیام‬ ‫م کند‪ .‬عاوهبراین‪ ،‬این سطل زباله به عنوا یک مرکز اراهه دهنده ددمان اینترنت ‪ Wi-Fi‬نیز م توانید‬ ‫عمل کند‪ .‬از دیگر امکانان این سطل‪ ،‬مجرز بود به یک وفحهی نمایشگر است که اطاعان گونیاگون‬ ‫مانند ویعیت هب و هوا‪ ،‬ادبار و همچنین پیامهای تبلیغات را به افراد نمایج م دهد‪.‬‬ ‫فروش مستقیم محصول‪/‬ددمت‪/‬پسماند‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫نمایج تبلیغان‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬داده کاوی و تحلیل داده‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫‪www.eceptacle.com‬‬ ‫‪69‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪WastePlace :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم ارتباط بین تولیدکنندگا پسماند‬ ‫و شرکتهای جم هوری پسماند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مراکز بازیافت‪ ،‬شررداری‪ ،‬شرروندا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت بازاری اناین برای ارتبا میان تولیدکنندگان پسـماند و شـرکتهای ارائـه‬ ‫دهنده خدمات جمعاوری و دفع پسماند مانند اجاره کامیون ایجاد کرده است‪ .‬در ایین بیازار‬ ‫هناین از یک سو ددمات از قبیل اجاره کامیو برای دف پسماندهای دطرناک به افراد اراهیه م شیود و از‬ ‫سوی دیگر ددمان بازاریاب و ارتباط با مشتریا در ادتیار شرکتهای اجارهدهنده کیامیو حمیل پسیماند‬ ‫قرار م گیرد‪ .‬به عبارن دیگر‪ ،‬این شرکت یک واسطه برای اتصال افراد و شرکتهای تولیدکننده پسماند به‬ ‫رانندگا کامیو های جمی هوری پسیماند اسیت‪ .‬مشیتریا م تواننید پروفاییل هرییک از شیرکتها و ییا‬ ‫کامیو های جم هوری پسماند را مشاهده‪ ،‬مبلغ پیشنرادی هریک را مقایسه و امتیاز کسب شیدهی ه هیا و‬ ‫نظران سایر کاربرا را بررس نمایند و در نرایت برترین پیشنراد برای جم هوری پسیماند دیود را انتخیاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬واسطهگری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم هناین‪ ،‬اپلیکیشن هناین‬ ‫‪70‬‬ ‫‪www.wasteplace.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات بازیافت‪ ،‬محیط زیست والودگی‬ ‫شهری(بازیافت زباله)‬ ‫نام شرکت‪OLIO :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیافت‪ ،‬محیط زیست وهلودگ‬ ‫شرری(بازیافت زباله)‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬بازار مجازی برای به اشتراکگذاری مواد‬ ‫غذای مازاد‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.2 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪4‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت با یک بازار مجازی برای معرفی و به اشـتراکگذاری مـواد غـذایی مـازاد‬ ‫برای مصر کنندگان خانگی و همچنین فروشگاههای محلی راهاندازی کرده اسـت‪ .‬در‬ ‫واق این اپلیکیشن‪ ،‬به کاربرا این امکا را م دهد تا با همسایگا دود در ارتباط باشند‪ ،‬مواد غذای (و‬ ‫همچنین غیر غذای ) مازاد دود را با ه ها به طور رایگا به اشتراک بگذارند و در وورن نییاز از اقامی‬ ‫که دیگرا به اشتراک گذاشتهاند برره ببرند‪ .‬هدف از این اپلیکیشن‪ ،‬جلوگیری از هدر رفت میواد غیذای‬ ‫مازاد اسیت‪ .‬ایین شیرکت همچنیین در حیال حاییر دیدمت "تولیید زبالیه ویفر" بیرای رسیتورا ها و‬ ‫فروشگاههای مواد غذای اراهه م کند که یک از مناب درهمد فعل ه هاست‪ .‬در این راستا ایین شیرکت‬ ‫برای مشتریا دود کارگاههای جرت کاهج تولید پسماند غذای برگزار م کند و همچنین راهکارهیای‬ ‫اجرای نیز به ه ها پیشنراد م دهد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حمایت نرادهای دولت و مردم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستا‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم هناین‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪www.olioex.com‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ -1‬استارتاپهای حوزه شهر هوشمند‬ ‫‪ 4-1‬برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫چالشها‪/‬فرصتهای مطرح در زمینهی‬ ‫مدیریت و برنامهریزی شهری و راهکارهای ارائه شده برای انها‬ ‫چالشها و فرصتهای مطرح در زمینهی مدیریت و برنامهریزی شهری‬ ‫‪5‬‬ ‫تجمیع اطاعات و تحلیل انها به منظور بهبود فرایند تصمیمگیری شهری و افزایش بهترهوری‬ ‫در مدیریت شهری به خصوص در مواقع بحران‬ ‫راهکارهای مطرح در زمینهی مدیریت و برنامهریزی شهری‬ ‫جم هوری اطاعان شرری با استفاده‬ ‫از سنسورها و دوربینهای هوشمند‬ ‫جرت مدیریت و برنامهریزی شرر‬ ‫ایجاد پلتفرم برای تعامل سازما ها‬ ‫با ینفعا دود جرت به‬ ‫اشتراکگذاری نظران و بازدوردها‬ ‫تشویق شرروندا به بارگذاری اطاعان‪ ،‬عکسها و‪...‬‬ ‫مناطق مختلف شرری به منظور تریه نقشه جام از‬ ‫شرر و رویدادهای ه‬ ‫‪74‬‬ ‫تسریل امکا مدیریت پروژه و رود‬ ‫فرایندهای در حال اجرا توسط‬ ‫شررداری و پیمانکارا‬ ‫استفاده از فناوری هوشمندسازی برای کمک به‬ ‫انتخاب برترین راهحل در هنگام بحرا شرری‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪Mapillary :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نقشهبرداری شرری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 26.9 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا و کسبوکارها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت نقشه تصویری را با مشـارکت خـود کـاربران توسـعه میدهـد کـه امکـان‬ ‫مشاهده هر نقطه از نقشه برای مخاطب به صورت دو بعدی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫این پلتفرم بهوورن دودکار عکسهای گرفتهشده توسط کاربرا مختلف از یک منطقه داص را در طیول‬ ‫زما با تکنولوژی پردازش تصویر ترکیب و تطبیق م دهد و نقشه تصویری دقیق از نمای ه منطقه اراهه‬ ‫م کند‪.‬‬ ‫به طور مثال به یک دانشگاه این امکا را م دهد تا با بارگذاری عکس از بخج های مختلف ییک نمیای‬ ‫دو بعدی و مجازی از محیط دانشگاه در نقشه ایجاد کند بهطوری که افراد از طرییق نقشیه نقیاط مختلیف‬ ‫دانشگاه را م توانند ببینند و به وورن مجازی تصویری مشابه با واقعیت از مکا داشته باشند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پردازش تصویر‬ ‫‪www.mapillary.com‬‬ ‫‪75‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪Neighborland :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬شبکه ارتباط بین سازما ها و‬ ‫ینفعا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬ارگا ها و نرادهای‬ ‫شرری و دولت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این کسبوکار اجتماع پلتفرم را جرت تسریل روابط بین سازما ها و شیرروندا‬ ‫ینفی ه هیا توسیعه‬ ‫م دهد که کاربران از طریز ان میتوانند ایدهها و عایز خود را در جهـت بهبـود و رفـع‬ ‫مسائل موجود شهری باهم به اشتراک بگذارند و از این طریز نیازها و انتظارات خـود را‬ ‫مطرح کنند‪.‬‬ ‫این شرکت تمام دادهها را جم هوری کرده و پس از یکپارچهسازی بهوورن گزارش بیه سیازما میوردنظر‬ ‫اراهه م دهد‪ .‬این تعامل موجب بربود عملکرد سازما ها و افزایج ریایت ینفعا م شود کیه بیا تحلییل‬ ‫عمیقتر دادهها به شنادت عمیق از ه ها و پیجبین انتظاران ه ها منجر م شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حمایت نرادهای دولت و مردم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‬ ‫‪76‬‬ ‫‪www.Neighborland.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪UrbanFootprint :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار مدیریت پروژه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 6.5 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک سیستم تحت وب برای مـدیریت پرویههـا در محـدوده و مقیاسهـای‬ ‫متفاوت از پر کردن حفرهها و پرویههای محلـی تـا سـاخت تونلهـا و برنامـهریزیهای‬ ‫شهری و منطقهای توسعه میدهد‪ .‬این نرمافزار ابزارهای تحلیل و همیاری در ادتییار کیاربرا قیرار‬ ‫م دهد تا بهوسیله ه میزا عملکرد و پیشرفت پروژه را ارزیاب و کنترل کنند‪.‬‬ ‫انها میتوانند تمام فعالیتهای روزانه یک پرویه را زمانبنـدی و برنامـهریزی کننـد و‬ ‫فرایند انجام ان را پایش کنند‪ .‬مرمترین قابلیت که ایین پلتفیرم در ادتییار کیاربرا قیرار م دهید‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مدیرا پروژه و پیمانکارا شرری‬ ‫کتابخانهای از دادههای جغرافیای و اطاعان هماری است که فرد متناسب با پروژه ه ها را ایافه م کند و‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫تحلیل ها و دروج های موردنظر دود را بر اساس ه دادهها انجام م دهد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫‪www.urbanfootprint.com‬‬ ‫‪77‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪Azavea :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تحلیل اطاعان مناطق جغرافیای‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت سیستمی را توسعه داده است که کاربران میتوانند از طریز ان به اطاعات‬ ‫جغرافیایی منطقه خوداگاهی پیدا کنند‪ .‬بهطور مثال ییک سیسیتم متنبیاز جریت کیاهج تلفیان‬ ‫جادهای ایجاد کرده است که با هنالیز و مدیریت دادهها و اطاعان‪ ،‬عاوه بر اراهیه قدمبهقیدم دسیتورالعمل‬ ‫یک مسیر و نشا داد نحوه رسید از مبدا به یک مقصد مشخص‪ ،‬حوادث جادهای را نیز کنترل م کنید‪.‬‬ ‫یا در حوزه دیگر یک نقشه منسجم از گردهافشان در طبیعت توسعه م دهد که به کشاورزا این امکا را‬ ‫داده تا الگوی گردهافشان در منطقه را متوجه شده تا کاشت و برداشت دود را متناسب با ه تنظیم کنند‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪ ،‬کشاورزا ‪ ،‬کسبوکارها‪،‬‬ ‫ارگا های دولت و شرری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم تحلیل اطاعان‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2000 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پردازش و دیرهسازی ابری‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪78‬‬ ‫‪www.azavea.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪Civic Insight :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کنترل پروژه و هموزش استانداردهای‬ ‫شررسازی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪ :‬فروش سرام شرکت‬ ‫به شرکت ‪ACCela‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیمانکارا شرری‪ ،‬شرروندا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت پلتفرمی را توسعه میدهـد کـه اطاعـات در مـورد فراینـدهای پرویههـای‬ ‫ساحتمانی در نقا مختلف در اختیار مخاطبان قرار بگیرد‪ .‬به زبیا سیاده و واییح و همچنیین‬ ‫بهوورن تصویری به ساکنین کمک م کند که در مورد فراینـدهای پیچیـده سـاختمانی ماننـد‬ ‫اجرای قوانین و مجوزهای ساختمانی اطاع پیدا کنند‪ .‬ساکنین بیا دریافیت پیامهیای از طرییق‬ ‫ایمیل از مراحل کار و پروژههای در حال انجام اطراف دودهگاه پیدا م کنند و اطاعان بهروز و کیاف از‬ ‫عملکرد پیمانکارها و روندهای جغرافیای دریافت دواهند کرد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پلتفرم هناین‪ ،‬پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫‪www.civicinsight.com‬‬ ‫‪79‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪One Concern :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار پایج بایای طبیع‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫ماموریت این شرکت این است که زندگ افراد را قبل‪ ،‬حین و بعد از یک حادره طبیع حفظ کند‪ .‬در‬ ‫دانشگاه استنفورد پایهگذاری شده است و با بهکارگیری علم بایای طبیع و علم داده )‪(data science‬‬ ‫و تکنولوژی هوش مصنوع به پیجبین و کنترل بحرا شرری م پردازد‪ .‬بهطور مثال این نرمافزار‬ ‫احتمال وقوع رخ دادن زلزله را در سریعترین زمان ممکن بر روی نقشه نمایش میدهد‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 22.6 :‬میلیو دار‬ ‫و در حین رخ داد حادیه به افراد اطاعاتی در مورد راههای قابلعبور و جاهایی که به‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫دلیل ریزش اوار بستهشده است میدهد و بر اساس ان امنترین راهکارهای موجود در‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا‬ ‫نواحی را مشخص میکند که موجب هگاه بیشتر افراد برای حفظ جا دود در هنگام زلزله م شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬هوش مصنوع ‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪80‬‬ ‫‪www.oneconcern.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪Zenysis :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار یکپارچه سازی و تحلیل داده‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 8.6 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬بخجهای دولت و سازما ها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت یک نرمافزار یکپارچهسازی و ادغام داده و اطاعات ایجاد کرده و به‬ ‫سازمانها کمک میکند تا اطاعات خود را در یک مکان مشاهده و تجزیهوتحلیل کنند‪.‬‬ ‫این نرمافزار بهسرعت دادهها را از سیستمهای اطاعات در یک پلتفرم واحد جم هوری م کند و به‬ ‫تصمیمگیرندگا سازما یک دروج و تحلیل جام کاربردی نسبت به اطاعان دود م دهد‪.‬‬ ‫ابزارهای این نرم افزار مانند ابزارهای تحلیل داده‪ ،‬نمودار روند و سری های زمان فرایند شناسای و ارزیاب‬ ‫در تصمیم گیری را هسا کرده و با تکنولوژی هوش مصنوع بر اساس داده ها پیامدهای تصمیم ها را‬ ‫پیج بین م کند‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬هوش مصنوع و یادگیری ماشین‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪www.zenysis.com‬‬ ‫‪81‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫نام شرکت‪Ecometrica :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 3.7 :‬میلیو پوند‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Dept Financing :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت با استفاده از دادههای ماهوارهای و ایستگاههای هواشناسی به‬ ‫پیشبینی و تهیه نقشههایی جهت نمایش احتمال وقوع بایای طبیعی از قبیل‬ ‫اتشسوزی جنگلها‪ ،‬سیل و طغیان رودخانهها‪ ،‬بارشهای رادیواکتیو‪ ،‬خشکسالی‬ ‫در نقا مختلف میپردازد‪.‬‬ ‫این نرمافزار تمام دادههای جم هوریشده لحظهای را پردازش کرده و نمودارهای برای نشا داد‬ ‫ویعیت نقاط مختلف زمین ترسیم م کند و در ادتیار بخجهای دولت و کسبوکارهای این حوزه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬بخجهای دولت و کسبوکارها‬ ‫قرار م دهد تا بر اساس ه بتوانند ریسکهای احتمال در وقوع بایای طبیع را مدیریت کنند و‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫دود را برای سازوکارهای موردنظر هماده کنند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستا‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬دادهکاوی‬ ‫‪82‬‬ ‫‪www.ecometrica.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪CoUrbanize :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬شناسای نیازهای محیط شرروندا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪1.7 :‬میلیو دار کانادا‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Debt Financing :‬‬ ‫این شرکت که از کالج ‪ MIT‬شکلگرفته است پلتفرم اناینی را توسعه میدهد که‬ ‫مردم یک شهر‪ ،‬کشور یا یک جامعه به انتشار مسائل و مشکات و نیازهای اجتماعی‬ ‫خود میپردازند و در انجا مطالبات خود را در خصوی زیرساختهای شهری یا‬ ‫امکانات محیطی بیان میکنند‪.‬‬ ‫وجه دیگر پلتفرم را کسبوکارهای فعال درزمینه تامین زیرسادتهای شرری و سازما های دولت‬ ‫جرت برنامهریزی تشکیل م دهد و از گزارشها استفاده م کنند تا تصمیمگیریهای متناسب با‬ ‫گروه مخاطب‪:‬‬ ‫مخاطب اتخا کنند‪.‬این شرکت کمک م کند تا نیاز جوام گوناگو بهطور دقیق شناسای شود و به‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫بخجهای مربوطه جرت رف و حل مساهل گزارش ده شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق اشتراک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم هناین‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪www.courbanize.com‬‬ ‫‪83‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Blyncsy :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬برنامهریزی و مدیریت شرری‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬گزارش شادصهای جمعیت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 3 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫‪Grant‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سازما های دولت ‪ ،‬کسبوکارها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪5‬‬ ‫این شرکت سنسورهایی را در قسـمتهای مختلـف شـهر ماننـد خیابانهـا‪ ،‬پارکهـا‪،‬‬ ‫پیادهروها و سایر قسمتهایی که تردد شـهروندان زیـاد اسـت‪ ،‬نصـبکرده اسـت و از‬ ‫طریز انها دادههایی مربو به جمعیت افراد در نقا گوناگون جمعاوری میکند و پـ ‬ ‫از تجزیهوتحلیل و گزارش دهی در اختیار متقاضیان قرار میدهد‪.‬‬ ‫پایج دادهها به ه ها کمک م کند تا دراب های جادهای و سایر زیرسادتها را در زما مناسب شناسیای‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اول ترین گزارشهای که توسط ه تعیین م شود شامل جمعیت شب و روز یک منطقه‪ ،‬پایج ساکنین‪،‬‬ ‫شاغلین و بازدیدکنندگا ‪ ،‬فراوان و بازه زمان عبور و مرور هر یک از ه ها م باشد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪84‬‬ ‫‪www.blyncsy.com‬‬ ‫‪ -1‬استارتاپهای حوزه شهر هوشمند‬ ‫‪ 5-1‬هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫چالشها‪/‬فرصتهای مطرح در زمینهی‬ ‫‪ -4‬هوشمندسازی شبکه زیرساخت و راهکارهای ارائه شده برای انها‬ ‫چالشها و فرصتهای مطرح در زمینهی هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫‪6‬‬ ‫جمعاوری و تجزیه و تحلیل اطاعات و هوشمند سازی شبکه زیرساخت شهری در راستای باا بردن دقت‪ ،‬سرعت‬ ‫عملکرد و کاهش خطاهای ناشی از روشهای سنتی و مدیریت بهینه زیرساخت شهری‬ ‫راهکارهای مطرح در زمینهی هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫جم هوری‪ ،‬گزارشده و به اشتراکگذاری اطاعان از‬ ‫دستگاههای متصلبههم به دصوص در حوزه برق و هب‬ ‫هوشمندسازی شبکه توزی برق و‬ ‫هب متناسب با رفتار مصرف مناطق‬ ‫مختلف‬ ‫پایج ویعیت کارکرد سیستم و شناسای مشکان و یا‬ ‫پیشگیری در شبکههای برق و هب با کمک فناوریهای‬ ‫هوش مصنوع و سنسورها‬ ‫انتقال اطاعان بهموق در سری ترین‬ ‫زما بدو واسطه بین بخجهای‬ ‫گوناگو‬ ‫تسریل امکا مدیریت و رود‬ ‫مصرف انرژی و هب بهوورن‬ ‫یکپارچه جرت کاهج هدر رفت‬ ‫‪87‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Telensa :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سیستم کنترل روشنای شرری‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 18 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت نرمافزاری را برای کنترل و مدیریت امپهای خیابانها توسعه داده اسـت‬ ‫که منجر به کاهش مصر و هزینههای نگهداری میشود‪.‬‬ ‫فعالیتهای این شرکت در جرت ایجاد یک شبکه ب سیم شرری برای هوشمندسازی روشنای دیابا ها در‬ ‫وهله اول شامل سادت و نصب وسایل الکتریک و الکترونیک هوشمند مانند نصب ‪LED‬های کممصیرف‬ ‫جرت کاهج مصرف م باشد‪ .‬همچنین یک شبکه بین مخاطبین و شرکت تحیت برنامیه کیاربردی تلفین‬ ‫همراه ایجاد کرده است و بهطور مثال افراد از طریق ه قادر به کنترل روشنای کوچه هستند‪ .‬عاوه بر ه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شررداریها‪ ،‬شرروندا‬ ‫یک سیستم نظارت و مدیریت کنترل روشنای شرری را پشتیبان م کند کیه بیهطور مثیال از طرییق ه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫روشنای دیابا ها را در بازههای زمان بدو تردد کاهج م یابد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستا‬ ‫سال تاسیس‪2005 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫‪88‬‬ ‫‪www.telensa.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Energyworx :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل و نگرداری تجریزان‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.6 :‬میلیو دار‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت پلتفرمی را توسعه میدهد که تمامی دادههای موجود در منابع مختلف‬ ‫اطاعاتی یک مجموعه شامل تمامی دستگاهها و تجهیزات‪ ،‬سنسورها‪ ،‬وسایل حملونقل‬ ‫را جمعاوری کرده و پ از تجزیهوتحلیل دادهها‪ ،‬کنترل مصر‬ ‫مقدور میسازد و فرصتهایی که موجب کاهش مصر‬ ‫انریی را برای کاربر‬ ‫و بهینهسازی شبکه انریی ان‬ ‫مجموعه میشود را شناسایی میکند‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫هدف داص این نرمافزار که ه را از سایر پلتفرمهای تجزیه تحلیل داده مجزا م کند‪ ،‬رویکرد کسبوکاری‬ ‫گروه مخاطب‪:‬کاردانهها و شرکتها‪ ،‬شررداریها‬ ‫ه نسبت به دادهها م باشد‪ .‬مدلهای کسبوکار جدید و مدلهای درهمدی متنوع جرت استفاده از شبکه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫انرژی دروج تجزیهوتحلیل این نرمافزار است که باعث م شود فروتهای موجود در بازار جرت کسب‬ ‫سود بهموق شناسای و جذب شوند‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هلند‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬هوش مصنوع و یادگیری ماشین‪ ،‬پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫‪www. Energyworx.com‬‬ ‫‪89‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Dispatchr :‬‬ ‫پدیدههای طبیع ‪ ،‬تغییران هب و هوای ‪ ،‬دطاهای انسان و حوادث غیرقابلپیجبین بهطور مداوم باعث‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫هسیب و دسارنهای اقتصادی به زیرسادتهای مانند شبکههای برق‪ ،‬ارتباطان مخابرات ‪ ،‬پلها‪ ،‬جادهها‪،‬‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل و نگرداری زیرسادتها‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪:‬انبوه سازا ‪ ،‬کاردانهها‪ ،‬دولت‬ ‫تونلها و هبرسان م شود‪ .‬این شرکت با استفاده از یکپارچهسازی دادههای جغرافیایی و‬ ‫پیشبینی مجموعهای از خدمات تحت سیستم ابری و تلفن همراه به ارائهدهندگان‬ ‫زیرساختها مانند اب و برق کمک میکند تا فاجعههای انسانی و خسارتهای ناشی از‬ ‫قطع شدن زیرساختها را به حداقل برساند‪ .‬برد از مزایای استفاده از این پلتفرم شامل کاهج‬ ‫دطاها و تعمیران دوباره‪ ،‬کاهج زما تعمیران‪ ،‬کاهج زما قطع و هزینه زیرسادتها و تا جای ممکن‪،‬‬ ‫جلوگیری از قط شد های مکرر م باشد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬پردازش و دیرهسازی ابری‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪90‬‬ ‫‪www.dispatchr.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Space-Time Insight :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل و نگرداری تجریزان‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪--- :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت که زیرمجموعه شرکت نوکیا میباشد یک نرمافزار قدرتمند جهت کنتـرل و‬ ‫ارتبا تجهیزات و سیستمهای ضروری و بحرانی برای شـرکتهای بـزرگ در سراسـر‬ ‫جهان مانند صنایع اب و برق‪ ،‬حملونقل و تولید انریی توسعه میدهد‪ .‬این سیستم همچنین‬ ‫به پیجبین شکست‪ ،‬کاهج درهمد و مشکان پیج رو با دقت باای م پردازد‪ .‬ایین نرمافیزار هزینیه و‬ ‫ریسکهای پیج رو را کاهج داده و موجب افزایج بازده م شود‪ .‬همچنین سـرقت‪ ،‬قسـمتهای‬ ‫مخرب و بخشهای خارج از سروی بهوسـیله ایـن پلتفـرم بهاسـانی قابلشناسـایی‬ ‫گروه مخاطب‪:‬انبوه سازا ‪ ،‬کاردانهها‪ ،‬دولت‬ ‫میباشند که خود موجب کنترل سریعتر و بهینهتر تجهیزات میشود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫یک از مزیتهای این سیستم نسبت به رقیبهای دود اتصال گسترده با کلیه قسمتها م باشید و اییافه‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫کرد دستگاه جدید به شبکه بهراحت وورن م گیرد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2007 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬هوش مصنوع و یادگیری ماشین‪ ،‬پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫‪www. spacetimeinsight.com‬‬ ‫‪91‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Varentec :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل انتقال انرژی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 41.9 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Grant :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬بخجهای تولید و انتقال انرژی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت نرمافزار و محصواتی را در جهت بهینهسازی و هوشمندسازی شبکه انتقال‬ ‫انریی در سطح کشورها و شهرها توسعه میدهد‪.‬‬ ‫این شرکت تحت حمایت کامل وزارن انرژی همریکا در حال فعالییت اسیت و بیهطور گسیترده و یکپارچیه‬ ‫فرایند انتقال انرژی به مصرفکنندگا را کنترل م کند‪.‬‬ ‫انتقال هوشمند انریی بدین معناست که انریی از پایگاههـای مختلـف در لحظـه تقاضـا‬ ‫بهاندازه موردنیاز در زمان واقعی تولید و انتقال داده میشود بهگونهای که در سریعترین‬ ‫زمان و کمترین هدر رفت در اختیار مشتریان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2002 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪92‬‬ ‫‪www.varentec.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Sigfox :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ارتباط و انتقال داده بین اشیاء‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 277 :‬میلیو یورو‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Private :‬‬ ‫‪equity‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کاردانهها‪ ،‬نرادهای دولت و شرری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت دستگاهی تولید میکند که تمامی دستگاههای یک مجموعه را به هم متصـل‬ ‫میکند تا دادههای موردنیاز بین انها انتقال یابد‪.‬‬ ‫این دستگاه با دیجیتالسازی به برینهسازی فرهیندها در بخجهای متنوع کمک م کند‪ .‬بهطور مثال میزا‬ ‫محتویان مخاز مجموعه را کنترل م کند و زمان که در حال دال شد است هشدار م دهد‪ .‬همچنیین‬ ‫حضور کارمندا و فعالیت ه ها را از راه دور کنترل م کند‪ .‬عاوه بر ایین پارامترهیای حییات بخجهیای‬ ‫مختلف کاردانه مانند نشت و پارگ لولهها‪ ،‬امنیت انبار و کنترل دما مخصوواً در ونای غذای را زیر نظیر‬ ‫دارد‪ .‬از پلتفرم ‪ Sigfox‬در زمینههای بسیاری اعم از میدیریت زنجییرهی تیامین‪ ،‬تولیید‪ ،‬شیرر هوشیمند‪،‬‬ ‫سادتما هوشمند‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬استفاده م کنند‪ .‬نحوهی کار این شرکت به این وورن است که با مجرز‬ ‫کرد حوزههای مختلف به اینترنت اشیاء واحبا مشاغل و مدیرا م توانند ویعیت شرکت یا محل مورد‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫نیاز دود را به وورن در لحظه به وسیلهی پلتفرم هوشمند این شرکت بررس و کنتیرل کننید‪ .‬بیه عنیوا‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فرانسه‬ ‫مثال اگر در حوزهی شرر هوشمند استفاده شود فردی که نیازمند جای پارک اسیت از طرییق ایین پلتفیرم‬ ‫سال تاسیس‪2009 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‬ ‫م تواند اطاع پیدا کند که در مقصدش جای پارک موجود است یا دیر‪.‬‬ ‫‪www.sigfox.com‬‬ ‫‪93‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Purple Wifif :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬شبکه اینترنت بدو سیم محل‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 15.9 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Debt Financing :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کسبوکارها‪ ،‬سازما ها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت تامینکننده شبکه اینترنت بدون سیم برای کاربران مهمان در یک مجموعه‬ ‫است‪ .‬بهطور مثال رستورا ها که سیستم اینترنت بدو اتصال در ادتیار مشتریا است و ه ها با یک کید‬ ‫امنیت روی فیج دود به ه متصل م شوند یا در هتلها که افراد در بازه زمان استقرار دود بیه اینترنیت‬ ‫مجموعه دسترس پیدا م کنند‪ .‬این شرکت از طریق این شبکه یک سری دادههای موردنیاز را از مشتریا‬ ‫ه مجموعه جم هوری کرده و تحلیل م کند تا فروشگاهها درزمینه بازارییاب در جریت ارتبیاط و شینادت‬ ‫برتر مشتری از ه استفاده کنند‪ .‬عاوه بر این تامین امنیت‪ ،‬شیبکه اینترنیت نییز بیر عریده ایین شیرکت‬ ‫م باشد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬انگلستا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪94‬‬ ‫‪www.purple.ai‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Filament :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬توسعه شبکه مبتن بر باکچین‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 22.5 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series A :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتها‪ ،‬کاردانهها‪ ،‬سازما ها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت در حوزه شبکهسازیهای اطاعات شهری مبتنی بـرباکچین فعالیـت دارد‪.‬‬ ‫بین قطعات و تجهیزات گوناگون یک شبکه هوشمند شهری‪ ،‬تبـادل داده و اطاعـات را‬ ‫تسهیل میکند بهگونهای که تمامی اطاعات در اختیار بخشهای گوناگون شـبکه قـرار‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫عاوه بر این شبکه و اطاعان را در برابر تردیدها و بدافزارها محافظیت م کنید و تیامین امنییت انتقیال‬ ‫دادهها بر عرده این پلتفرم م باشد‪.‬‬ ‫عاوه بر این قابلیت سنجج وحت دادهها و مسیر فرایند تبادل ه هیا را بیه کیاربر م دهید تیا بیهراحت‬ ‫جریا اطاعان بین دستگاههای مختلف کنترل شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2009 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬باکچین‬ ‫‪www.filament.com‬‬ ‫‪95‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Flow Labs :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل مصرف هب‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت با پیادهسازی یـک سـری سنسـورها در پمپهـای سیسـتم لولهکشـی اب‬ ‫بهصورت خودکار از طریز انها دادههای مربو به لولههای اب شـامل میـزان مصـر و‬ ‫نشتی را جمعاوری کرده و بهطور همزمان گزارش دهی م کند که دود منجر به کیاهج دطیر‬ ‫دراب لولهها و اقدامان بهموق برای رف مشکل م شود‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 832 :‬هزار دار‬ ‫این سیستم دادههای مربوط به نحوه مصرف هب‪ ،‬زما و مکا ه در یک سادتما را در ادتیار کیاربر قیرار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫م دهد تا بتواند مصرف هب دود را میدیریت و از هیدر رفیت ه جلیوگیری کنید‪ .‬تمیام ایین گزارشهیا و‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬انبوه سازا ‪ ،‬شرکتها‬ ‫اطاعان در قالب یک برنامه کاربردی به کاربر اطاعرسان م شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪:‬‬ ‫‪96‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‪ ،‬اینترنت اشیاء‬ ‫‪www.flowlabs.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪PlutoShift :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل مصرف هب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.28 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سازما ها و کاردانهها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت تحت سیستم رایـانش ابـری اطاعـات را از منـابع اطاعـاتی بخشهـای‬ ‫مختلف یک واحد تصفیه اب جمعاوری می کند و ان را با استفاده از الگوریتم های هوش‬ ‫مصنوعی تجزیهوتحلیل می کند تا عملکرد ان را بررسی نموده و مطلوبترین راهحـل در‬ ‫جهت مصر اب ارائه دهد‪.‬این پلتفرم بهطور پیوسته و دودکار اطاعان مربوط به میزا مصیرف هب‬ ‫در واحد ونعت را اراهه کرده و یک سیستم با سطح عال از نظارن و ارزیاب مناب را در ادتیار مدیرا قرار‬ ‫م دهد‪ .‬البته این سیستم تنرا به ونای مربوط به هب محدود نم شود چراکه هر کاردانهای در مسیر تولید‬ ‫دود مقدار زیادی هب نیاز دارند و مدیریت مصرف ه موجب کاهج چشمگیری در هزینهها م شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هوش مصنوع ‪ ،‬پردازش و دیرهسازی ابری‪ ،‬دادهکاوی‪ ،‬اینترنت اشیاء‬ ‫‪www.plutoshift.com‬‬ ‫‪97‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪EMAGIN :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل عملیان هب و فایاب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.2 :‬میلیو دار‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت درزمینـه اب و فاضـاب بـا ایجـاد یـک پلتفـرم اطاعـاتی‪-‬عملیـاتی بـه‬ ‫تصمیمگیری در زمان واقعی هنگام کنترل فرایندهای حیاتی کمک میکند که منجـر بـه‬ ‫اماده شدن برای شرایط بحرانی میشود‪ .‬ایین نرمافیزار همچنیین کارکنیا فعیال را شناسیای و‬ ‫مدیریت وسایل و روند عملیان را کنترل م کند‪ .‬در مرحله اول بیه یکپارچیه کیرد دروج هیای سیامانه‬ ‫سرپرست و گردهوری داده )‪ (SCADA‬در فرهیند هب یا فایاب بیدو در نظیر گیرفتن پیچییدگ ه‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫پردادته م شود‪ ،‬بعد از یکپارچهسازی با استفاده از اطاعیان و تاریخچیه گذشیته الگیوریتم ‪EMAGIN‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای هب و فایاب‬ ‫روابط‪ ،‬روند و رفتار سیستم را بر پایه ه اطاعان تعیین م کند‪ .‬درنرایت پیجبین ها برای اراهه تصمیمان‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫برینه به اپراتور در زما واقع داده م شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کانادا‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬دادهکاوی‪ ،‬دیرهسازی و پردازش ابری‬ ‫‪98‬‬ ‫‪www.emagin.ca‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Rachio :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار هبیاری هوشمند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 20.5 :‬میلیو دار‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرروندا ‪،‬شررداری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت در حوزه ابیاری هوشمند در حال توسعه پلتفرمی برای ابیاری گیاهان شـهری‬ ‫می باشد‪.‬اولین محصول این شرکت یک کنترل گر هبیاری هوشمند است کیه توسیط نرمافیزار مبتنی بیر‬ ‫رایانج ابری طراح شده و از طریق یک داشبورد مبتن بر پلتفرم هناین و برنامه کاربردی کنتیرل م شیود‪.‬‬ ‫این شرکت یک سیستم هبرسان مدر را اراهه م کند که به واحبا دانه و شررداری هیا ایین امکیا را‬ ‫م دهد که باغچههای دود را بهوورن برینه در زمیا ‪،‬هب و هزینیه کمتیری هبییاری کننید‪ .‬بسـیاری از‬ ‫صاحبخانهها در ابیاری گیاهان تخصصی ندارندو این سیسـتم ایـن امکـان را بـه انهـا‬ ‫میدهد که با توجه به فصول سال و بهصورت هفتگی و نوع گیـاه سیسـتم ابیـاری انهـا‬ ‫برنامهریزی شود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‪ ،‬دیرهسازی و پردازش ابری‬ ‫‪www.rachio.com‬‬ ‫‪99‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی ارائه خدمات هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫نام شرکت‪Valor Water :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬هوشمندسازی شبکه زیرسادت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرمافزار کنترل عملیان هب و فایاب‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت سیستمی را توسعه میدهد که دادههای مربـو بـه جریـان و مصـر اب را‬ ‫جمعاوری و گزارش دهی میکند‪ .‬فعالیتهای عمده این پلتفرم شـامل تحلیلهـای قطـع‬ ‫جریان اب و انریی‪ ،‬ذخیره هوشمند‪ ،‬کنترل مصر و شناسایی نقا نشتی اب میباشد‪.‬‬ ‫این سیستم در راستای کنترل مصرف و جریا هب برای حفظ دایر و استفاده برینه از مناب شرری فعالییت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.8 :‬میلیو دار‬ ‫م کند‪ .‬عاوه بر ه ‪ ،‬پلتفرم این شرکت رفتار مصرف مشتریا را شناسای کرده و مییزا مصیرف ه هیا را‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫کنترل و پایج م کند و بر اساس ه تمام ریسکها و هزینهها را تحلییل م کنید‪ .‬توزیی هب بهگونیهای‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتها‪ ،‬کسبوکارها‬ ‫وورن م گیرد که کمترین انرژی جرت انتقال هب مصرف م شود‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چالج‪ /‬فروت شماره ‪6‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فروش مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ایاان متحده همریکا‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اینترنت اشیاء‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪www.valorwater.com‬‬ ‫‪ -1‬استارتاپهای حوزه شهر هوشمند‬ ‫‪ 6-1‬جمعبندی‬ ‫فناوریهای مطرح در استارتاپهای حوزه شهر هوشمند‬ ‫باکچین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پلتفرم اناین‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫و یادگیری‬ ‫ماشین‬ ‫اینترنت‬ ‫اشیا‬ ‫پردازش و‬ ‫ذخیرهسازی‬ ‫ابری‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫موبایل‬ ‫پردازش تصویر‬ ‫‪103‬‬ ‫فناوریهای مطرح به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫‪-1‬هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪-4‬هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم اناین‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫پردازش تصویر‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و ذخیرهسازی ابری‪،‬‬ ‫دادهکاوی‬ ‫‪-2‬بازیافت و محیطزیست شهری‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم اناین‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و ذخیرهسازی ابری‪ ،‬دادهکاوی‬ ‫سطل زباله هوشمند‬ ‫‪104‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم اناین‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫پردازش تصویر‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و ذخیرهسازی ابری‬ ‫هوش مصنوعی و یادگیری ماشین‬ ‫باکچین‬ ‫‪-3‬برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم اناین‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫پردازش تصویر‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و ذخیرهسازی ابری‬ ‫هوش مصنوعی و یادگیری ماشین‬ ‫استارتاپهای حوزه شهر هوشمند ـ به تفکیک فناوری‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫دادهکاوی‬ ‫هوش مصنوعی و یادگیری ماشین‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫باکچین‬ ‫پردازش‬ ‫تصویر‬ ‫پلتفرم اناین‬ ‫پردازش و ذخیرهسازی ابری‬ ‫‪105‬‬ ‫مدلهای درامدی مطرح در استارتاپهای حوزه شهر هوشمند‬ ‫عنوان‬ ‫فروش مستقیم خدمات‬ ‫دریافت حق اشتراک‬ ‫‪(Subscription, Freemium,‬‬ ‫)‪Premium‬‬ ‫توضیح‬ ‫فروش مستقیم خدمات به متقاضیان و کسب درامد‬ ‫ایجاد جریان نقدی قابل پیشبینی با دریافت مبلغ دسترسیی بیه مولی‬ ‫و سیروی‬ ‫(بیه‬ ‫ص رت یکجا یا دورهای) و یا بر اساس میزان استفاده از مول ‪ .‬در برخی م ارد ممکن‬ ‫است مول‬ ‫پایه رایگان باشد و بیرای امکانیات بیریتر حیق اشیتراک (حیق اشیتراک)‬ ‫دریافت ش د‬ ‫واسطهگری‬ ‫کمکهای مردمی و نهادها‬ ‫‪106‬‬ ‫تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشنده معرفی میکند و از تراکنش بیین افیراد‬ ‫مقداری کمیسی ن برداشت میکند‪.‬‬ ‫مول یا خدمت به ص رت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد اما مردم یا نهادها با‬ ‫پرداختهایی از کسب و کار حمایت میکنند‬ ‫مدلهای مرسوم درامدی استارتاپها به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫‪-1‬هوشمندسازی حملونقل شهری‬ ‫• فروش مستقیم‬ ‫• حق اشتراک‬ ‫• واسطه گری‬ ‫‪-2‬بازیافت و محیطزیست شهری‬ ‫• فروش مستقیم‬ ‫• حق اشتراک‬ ‫• حمایت نهادهای دولتی و مردمی‬ ‫‪-4‬هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫• فروش مستقیم‬ ‫‪-3‬برنامهریزی و مدیریت شهری‬ ‫• فروش مستقیم‬ ‫• حق اشتراک‬ ‫• حمایت نهادهای دولتی و مردمی‬ ‫‪107‬‬ ‫استارتاپهای حوزه شهر هوشمند ـ به تفکیک مدل درامدی‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫تبلیغات‬ ‫دریافت حق اشتراک‬ ‫واسطهگری‬ ‫حمایت نهادهای دولتی و مردمی‬ ‫‪108‬‬ ‫استارتاپهای حوزه شهر هوشمند ـ به تفکیک فناوری‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫واسطهگری‬ ‫دریافت حز اشتراک‬ ‫حمایتهای مردمی و‬ ‫نهادی‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪109‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪1‬‬ ‫هوشمندسازی حملونقل‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫خلق راهکارهای نوین با کمک‬ ‫فناوری به منظور کاهش ترافیک‬ ‫شهری و پاسخ به نیازمندیهای‬ ‫شهروندان در حوزه حمل و نقل‬ ‫شهری‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫امکا رزرو نزدیکترین تاکس و‬ ‫هگاه از مسیر حرکت و مشخصان‬ ‫سایر مسافرا‬ ‫‪B2C‬‬ ‫امکا رزرو وندل وسیله نقلیه‬ ‫عموم در زما و مکا موردنظر‬ ‫‪B2C‬‬ ‫امکا اجاره دوچرده در نقاط مختلف‬ ‫شرر در هر بازه زمان‬ ‫استفاده از بستر هناین برای معرف‬ ‫مناسبترین وسیله نقلیه عموم متناسب‬ ‫با شرایط افراد‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪110‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫پردازش تصویر‬ ‫‪B2C‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫داده کاوی‬ ‫‪B2C‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫تسریل دسترس شرروندا به وسایل‬ ‫نقلیه عموم با استفاده از فناوری پلتفرم‬ ‫هناین‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫واسطهگری‬ ‫واسطهگری‬ ‫حق اشتراک‬ ‫حق اشتراک‬ ‫حق اشتراک‬ ‫واسطهگری‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪1‬‬ ‫هوشمندسازی حملونقل‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫توسعه و بهینهسازی حمل و نقل‬ ‫شهری پایدار با هدف کاهش‬ ‫الودگیهای کانشهرها‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫اتصال وسایل حمل و نقل عموم به منظور‬ ‫جم هوری اطاعان تراافیک ‪،‬‬ ‫جایگزینسازی در وورن بروز مشکل‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫امکا رزرو پارکینگهای دصوو و‬ ‫عموم در زما و مکا موردنظر‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫امکا کنترل تردد وسایل نقلیه در‬ ‫پارکینگها بدو استفاده از نیروی انسان‬ ‫استفاده از بستر هناین برای معرف‬ ‫نزدیکترین پارکینگها و هگاه از‬ ‫قیمت ه ها‬ ‫هوشمندسازی دوربینها و تجریزان حمل و‬ ‫نقل شرری به منظور بررس ویعیت عبور و‬ ‫مرور وشناسای گلوگاهها‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫پردازش تصویر‬ ‫‪B2C‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫دادهکاوی‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫پردازش و دیره سازی ابری‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫واسطه گری‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫واسطهگری‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫‪111‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪2‬‬ ‫بازیافت و محیط زیست شهری‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫‪112‬‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫افزایش میزان الودگی هوا در‬ ‫شهرها و ایجاد روشهایی برای‬ ‫پایش و کاهش اسیب به‬ ‫شهروندان‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫استفاده از سنسورهای تشخیص ران‬ ‫موجود در هوا و سنجج میزا هلودگ‬ ‫محیط‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫تریه نقشه هلودگ هوا در هر نقطه و بازه‬ ‫زمان‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫نمایج مسیرهای عبوری با کمترین‬ ‫میزا هسیب بین مبدا و مقصد معین بر‬ ‫اساس میزا هاینده هوا‬ ‫‪B2C‬‬ ‫پیجبین و اطاعرسان شرایط هب و‬ ‫هوای و بحرا های شرری به‬ ‫شرروندا‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫تامین مال نرادهای مردم و‬ ‫دولت‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫حق اشتراک‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫حق اشتراک‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪2‬‬ ‫بازیافت و محیط زیست شهری‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫ارتقا روشهای مدیریت زباله و‬ ‫کمک به رشد بازیافت به منظور‬ ‫توسعه پایدار زیست محیطی‬ ‫همگام با رشد شهرنشینی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫رود حرکت کامیو های حمل زباله جرت‬ ‫هگاه از زما و مکا انتقاان یایعان‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫تجزیه و تحلیل میزا زباله تولیدی هر‬ ‫منطقه و میزا بازیافت ه ها و تشویق‬ ‫مناطق مختلف برای کاهج زباله و‬ ‫افزایج بازیافت‬ ‫تشخیص دقیق میزا پرشد‬ ‫سطلهای زباله جرت انتقال بهموق‬ ‫ایجاد پلتفرم برای تعامل کسبوکارها‬ ‫با شرکتهای بازیافت و رانندگا‬ ‫کامیو های حمل زباله جرت انتقال‬ ‫یایعان‬ ‫توسعه نرمافزارهای پشتیبا برای‬ ‫شرکتهای بازیافت که فرایندهای‬ ‫عملیات ه ها را هوشمند و برینه‬ ‫م سازد‪.‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫داده کاوی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪ /‬ددمت‬ ‫واسطهگری‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫حمایت نرادهای دولت و‬ ‫مردم‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫پردازش و دیره سازی ابری‬ ‫داده کاوی‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫داده کاوی‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫واسطهگری‬ ‫حق اشتراک‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫داده کاوی‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫حق اشتراک‬ ‫‪113‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت و برنامهریزی شهری‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫تجمیع اطاعات و تحلیل انها‬ ‫به منظور بهبود فرایند‬ ‫تصمیمگیری شهری و افزایش‬ ‫بهرهوری در مدیریت شهری به‬ ‫خصوص در مواقع بحران‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫جم هوری اطاعان شرری با استفاده از سنسورها‬ ‫و دوربینهای هوشمند جرت مدیریت و‬ ‫برنامهریزی شرر‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫ایجاد پلتفرم برای تعامل سازما ها با ینفعا‬ ‫دود جرت به اشتراکگذاری نظران و‬ ‫بازدوردها‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫تسریل امکا مدیریت پروژه و رود فرایندهای‬ ‫در حال اجرا توسط شررداری و پیمانکارا‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش تصویر‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫دادهکاوی‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫تشویق شرروندا به بارگزاری اطاعان‪،‬‬ ‫عکسها و‪ ...‬مناطق مختلف شرری به‬ ‫منظور تریه نقشه جام از شرر و‬ ‫رویدادهای ه‬ ‫استفاده از فناوری هوشمندسازی برای‬ ‫کمک به انتخاب برترین راهحل در هنگام‬ ‫بحرا شرری‬ ‫‪114‬‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫دادهکاوی‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫حمایت نرادهای دولت و‬ ‫مردم‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫حق اشتراک‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪4‬‬ ‫هوشمندسازی شبکه زیرساخت‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫جمعاوری و تجزیه و تحلیل‬ ‫اطاعات و هوشمند سازی شبکه‬ ‫زیرساخت شهری در راستای باا‬ ‫بردن دقت‪ ،‬سرعت عملکرد و‬ ‫کاهش خطاهای ناشی از روشهای‬ ‫سنتی و مدیریت بهینه زیرساخت‬ ‫شهری‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫دادهکاوی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫جم هوری‪ ،‬گزارشده و به اشتراکگذاری‬ ‫اطاعان از دستگاههای متصلبههم به‬ ‫دصوص در حوزه برق و هب‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫پایج ویعیت کارکرد سیستم و شناسای‬ ‫مشکان و یا پیشگیری در شبکههای‬ ‫برق و هب با کمک فناوریهای هوش‬ ‫مصنوع و سنسورها‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫هوش مصتوع‬ ‫دادهکاوی‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫هوشمندسازی شبکه توزی برق و هب‬ ‫متناسب با رفتار مصرف مناطق‬ ‫مختلف‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫‪B2B‬‬ ‫دادهکاوی‬ ‫باکچین‬ ‫پردازش و دیرهسازی ابری‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم هناین‬ ‫دادهکاوی‬ ‫هوش مصنوع‬ ‫انتقال اطاعان بهموق در سری ترین‬ ‫زما بدو واسطه بین بخجهای‬ ‫گوناگو‬ ‫تسریل امکا مدیریت و رود مصرف‬ ‫انرژی و هب بهوورن یکپارچه جرت‬ ‫کاهج هدر رفت‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫محصول‪/‬ددمت‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ -1‬استارتاپهای حوزهی شهر هوشمند‬ ‫‪ 7-1‬مراحل اجرایی‬ ‫طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام اول) بررسی‬ ‫کان حوزه و‬ ‫شناسایی موضوعات‬ ‫کلیدی (چالشها و‬ ‫فرصتها) با‬ ‫بهرهگیری از روش‬ ‫‪PEST‬‬ ‫گام دوم) استخراج‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیتها در هر‬ ‫حوزه با بهرهگیری از‬ ‫روش زنجیره ارزش‬ ‫یا دستهبندیهای‬ ‫استاندارد‬ ‫گام سوم) بررسی و‬ ‫شناسایی‬ ‫استارتاپهای هر‬ ‫حوزه بر اساس‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیت از‬ ‫وبسایتهای معتبر‬ ‫به ویژه وبسایت‬ ‫‪https://angel.c‬‬ ‫‪o‬‬ ‫گام چهارم) گزینش‬ ‫استارتاپهای مهم‬ ‫و استخراج اطاعات‬ ‫تکمیلی برای‬ ‫استارتاپها از‬ ‫وبسایت‬ ‫‪https://www.cr‬‬ ‫‪unchbase.com‬‬ ‫گام پنجم) استخراج‬ ‫لیست نهایی‬ ‫استارت اپ ها و‬ ‫تکمیل اطاعات انها‬ ‫با بررسی وب سایت‬ ‫شرکتها و همچنین‬ ‫ارتبا از طریز‬ ‫ایمیل با شرکتها‬ ‫گام ششم) انجام‬ ‫تحلیلهای مختلف بر‬ ‫روی شرکتها مبتنی‬ ‫بر مدلهای درامدی‪،‬‬ ‫حوزههای فناوری و‬ ‫فناوریهای کلیدی و‬ ‫میزان درامدها و‬ ‫شناسایی ‪unicorn‬‬ ‫ها‬ ‫گام اول) بررسی کان حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش ‪:PEST‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی مطالعات ایندهنگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه‪ ،‬مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بر اساس ان‬ ‫بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتاپی ارائه نمود‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دستهبندی های استاندارد‪:‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتبط با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیتها‬ ‫و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر‪ ،‬حوزههای اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است‪.‬‬ ‫گام سوم) بررسی و شناسایی استارتاپهای هر حـوزه بـر اسـاس حوزههـای اصـلی فعالیـت از‬ ‫وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت ‪: https://angel.co‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی وبسایتهای مهم‪ ،‬استارتاپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و‬ ‫یک لیست اولیه از استارتاپها استخراج گردید‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام چهارم) گزینش استارتاپهای مهم و استخراج اطاعات تکمیلی برای استارتاپها از وبسایت ‪https://www.crunchbase.com‬‬ ‫در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بی ‪ ،‬مهمترین استارتاپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشد و ارزش انهـا یـک لیسـت‬ ‫کوچکتر از استارتاپهای مهم استخراج گردید‪.‬‬ ‫گام پنجم) استخراج لیست نهایی استارتاپها و تکمیل اطاعات انها با بررسی وبسـایت شـرکتها و‬ ‫همچنین ارتبا از طریز ایمیل با شرکتها‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از اطاعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی‬ ‫مانند نحوه تامین مالی‪ ،‬نحوه رشد‪ ،‬مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی انها تبیین شده است‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام ششم) انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درامدی‪ ،‬حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درامـدها و شناسـایی‬ ‫‪unicorn‬ها‪:‬‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده‪ ،‬مدلهای کسبوکار‪ ،‬حوزه فعالیـت‪ ،‬مخاطبـان و ‪...‬‬ ‫ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارافرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫مرکز ارتباطات و اطاعرسانی‬ ‫‪www.isti.ir‬‬

آخرین شماره های فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

شماره : 23
تاریخ : 1398/09/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

شماره : 22
تاریخ : 1398/08/15
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

شماره : 21
تاریخ : 1398/08/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

شماره : 20
تاریخ : 1398/07/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

شماره : 19
تاریخ : 1398/06/02
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

شماره : 18
تاریخ : 1398/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!