فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 14 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 14

صفحه بعد

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 14

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 14

‫‪1‬‬ ‫اطلس توانمندی های داخلی‬ ‫شرکتهای فناور در حوزه مدیریت پسماند‬ ‫حوزه های فعالیت‪ ،‬زیست بوم‪ ،‬فناوری ها و مدل های کسب وکار‬ ‫سلسله گزارشهای اطلس توانمندی داخلی شرکتهای فناور‬ ‫بررسی تجربیات داخلی شرکتهای فناور در حوزه مدیریت پسماند‬ ‫از سلسله گزارشهای اطلس توانمندی داخلی شرکتهای فناور‬ ‫تدوین‪ :‬ارش زمانی‪ ،‬مهدی کاکاوند‪ ،‬محمدصادق صارمی‬ ‫ناشر‪ :‬دانشبنیان فناور‬ ‫شمارگان‪ 1000 :‬نسخه‬ ‫سال نشر‪1398 :‬‬ ‫شابک‪978-622-6905-09-1 :‬‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه و معرفی طرح‬ ‫‪7‬‬ ‫ضرورت تدوین سلسله گزارشات اطلس توانمندی بر اساس اسناد باالدستی‬ ‫‪11‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کالن حوزه‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .2‬اموزش و فرهنگسازی و فرایند جمع اوری پسماند‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .3‬بازیافت پسماند‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .4‬غربالگری و مشاوره در حوزهی پسماند‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1‬ـ‪ .5‬جمعبندی‬ ‫‪101‬‬ ‫مقدمه‬ ‫• امروزه توسعه پایدار به گفتمان غالب در بین کشورهای جهان تبدیل شده که این موضـو ناشـی از‬ ‫ضرورت مواجه بشر با چالشهای بی پایان موجود است‪ .‬چالشهایی نظیر تخریـب میـیز زیسـت‬ ‫گرم شدن زمین تولید انبوه پساب و پسماند کمبود منابع ابی پایدار تغییرات اب و هوایی شـاا‬ ‫فقیر و غنی سالمت و امنیت غذایی از ان جمله است‪.‬‬ ‫•‬ ‫از سوی دیگر علم فناوری و نواوری توانسته به بسـیاری از چالشهـای موجـود پاسـد دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫مشاالت انگیزهای برای دانشمندان کارافرینان و کسب وکارها شده تـا ضـمن تبـدیل چـالش بـه‬ ‫فرصت به خلق ارزش برای جامعه و خلق ثروت برای خود بپردازند‪.‬‬ ‫•‬ ‫پاسد به نیازها و چالشها در فرهنگ کارافرینی تبلـور ویـ های دارد‪ .‬در واقـع عمـدتا کارافرینـان و‬ ‫استارتاپها به دنبال یافتن پاسد برای یک چالش از طریق نـواوری در میوـوالت و خـدمات و در‬ ‫قالب یک کسب و کار جدید می باشند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقدمه‬ ‫• در سلسله گزارشهای بررسی تجربیات جهانی شرکتهای اسـتارتاپی نشـان داده شـده کـه چگونـه‬ ‫شرکتهای فناوری میور(دانش بنیان) و نوپا (استارتاپها) چالشهای بسیاری را حل کرده و خدمات و‬ ‫میووالت با کیفیتتر و با قیمت پایین تر را به جامعه عرضه میکنند‪.‬‬ ‫•‬ ‫خوشبختانه در کشور ما نیز شرکتهای دانـش بنیـان و اسـتارتاپها پیشـرفتهای بسـیار داشـته و‬ ‫توانستهاند در حل بسیاری از مشاالت کشور موثر باشند‪ .‬در واقع ظرفیتهـای بینظیـر کشـور از نظـر‬ ‫نیروی انسانی تیویلارده و جوان و وجود زیرساختهای الزم اینده روشنی را نوید میدهد‪.‬‬ ‫•‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هد ارائه توانمندیها و ظرفیتهـای موجـود در کشـور در‬ ‫حوزههای اولویت دار و چالشهای راهبردی کشور اقدام به تهیه گزارشات اطلسس توانمنسدی داخلسی‬ ‫شرکتهای فناورکرده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مقدمه‬ ‫• اطلس توانمندی داخلی شرکتهای فناور میتواند برای تهیه و تدوین سیاستهای توسعه صنعتی‬ ‫و فناوری به سیاستگذاران مرتبز کمک نماید زیرا شـر اولیـه اجـرای هـر سیاسـت صـنعتی‬ ‫شناخت توانمندیهای موجود و داشتن توویر روشنی از ظرفیتهای کشور در حوزههای اولویـت‬ ‫دار میباشد‪(.‬مخاطبان در نهادهای سیاستگذار)‬ ‫• از طر دیگر با مقایسه گزارشهای اطلس توانمندی شرکتهای فناور داخلـی بـا گزارشهـای‬ ‫بررسی تجربیات جهانی شـرکتهای اسـتارتاپی مـی تـوان بـه هـدایت کارافرینـان و بـهوی ه‬ ‫سرمایهگذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد میشوند کمک نمود تا انها بـه سـمت موضـوعات‬ ‫مغفول و کمتر مورد توجه حرکت نمایند‪(.‬مخاطبان در جامعه کارافرینی کشور)‬ ‫• بخشهای دولتی و حاکمیتی نیز میتوانند از طرفی از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و توانمنـد‬ ‫معرفی شده در این گزارشها در حل مشاالت خود استفاده نمایند و از طرفی دیگر با بازارسـازی‬ ‫برای این سرمایههای ملی به توسعه انها کمک نمایند‪( .‬خریداران به وی ه در بخش دولتی)‬ ‫‪9‬‬ ‫مقدمه‬ ‫این مجموعه بر اساس اطالعات موجود نظیر بانک اطالعات شرکتهای دانش بنیان؛ فن بازار ملی و‬ ‫سایر منابع مطالعاتی و مواحبه با خبرگان موضو تهیه و تدوین شده است‪ .‬یقینا این کتابچه کامـل‬ ‫نبوده و شرکتهایی در این مجموعه معرفی نشدهاند‪ .‬از ایـن رو از خواننـدگان عزیـز تقاضـامندیم‬ ‫ناات اصالحی و پیشنهادات خود را به ادرس ایمیل ‪ KBE@ISTI.IR‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری رییس جمهور‬ ‫معاونت سیاستگذاری و توسعه‬ ‫دفتر هماهنگی اقتواد دانش بنیان‬ ‫‪10‬‬ ‫ضرورت تدوین سلسله گزارشات اطلس توانمندی بر اساس اسناد باالدستی‬ ‫در بسیاری از اسناد باال دستی به تدوین اطلس توانمندی شرکتهای فناور داخلی اشاره شده‬ ‫است و همچنین وجود چنین اطلسی الزمه پیاده سازی و تیقق اقتواد مقاومتی و دانش بنیان در‬ ‫کشور میباشد‪.‬‬ ‫قانون حداکثر‬ ‫استفاده از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی‬ ‫کشور و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی‬ ‫پروژه طراحی نظام‬ ‫صیانت از بازار‬ ‫ملی در حوزه‬ ‫دانشبنیان در ‪6‬‬ ‫وزارتخانه منتخب‬ ‫(برنامه اقتصاد‬ ‫مقاومتی)‬ ‫نظام نامه پیوست‬ ‫فناوری و توسعه‬ ‫توانمندیهای داخلی‬ ‫در قراردادهای‬ ‫بینالمللی و طرحهای‬ ‫مهم ملی‬ ‫الزام ‪ 9‬وزارتخانه به‬ ‫ایجاد بازار برای‬ ‫محصوالت دانشبنیان‬ ‫به میزان ‪1000000‬‬ ‫میلیاردریال‬ ‫ضرورت تدوین‬ ‫اطلس توانمندی‬ ‫ها و شناسایی‬ ‫وضعیت توان‬ ‫داخلی کشور‬ ‫تفاهمنامه های‬ ‫همکاری توسعه تولید‬ ‫محصوالت دانشبنیان‬ ‫با وزارت خانههای‬ ‫مختلف‬ ‫برنامه توسعه تولید‬ ‫محصوالت دانش‬ ‫بنیان ذیل ماده ‪43‬‬ ‫قانون رفع موانع‬ ‫تولیدرقابت پذیرو‬ ‫ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور‬ ‫توسعه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‬ ‫بخشی در برنامه‬ ‫ششم توسعه‬ ‫ماده ‪ 51‬قانون‬ ‫احکام دائمی‬ ‫برنامههای توسعه‬ ‫کشور‬ ‫‪11‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بررسی کالن حوزه‬ ‫‪2‬‬ ‫شناسایی فعالیتهای اصلی در زنجیره‬ ‫ارزش و حوزه‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی و شناسایی شرکتهای دانش بنیان و‬ ‫استارتاپهای هر حوزه‬ ‫‪4‬‬ ‫تهیه نمایه شرکتها‬ ‫‪5‬‬ ‫انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها‬ ‫بهره گیری از روش های تحلیل همچون‬ ‫‪PEST/FIVE FORCE/PESTEL‬‬ ‫ترسیم نگاشت نهادی‪،‬‬ ‫شناسایی قوانین و‬ ‫مقررات‬ ‫بررسی گزارشات‬ ‫تجربه جهانی‬ ‫استارتاپها‬ ‫بررسی شرکتهای فناور و استارتاپها از‬ ‫طریق منابع رسمی ماننِد دانش بنیان‬ ‫و فن بازار‬ ‫تکمیل شرکتها با بررسی وب سایت شرکتها و‬ ‫همچنین ارتباط ایمیلی با انها‬ ‫شناسایی موضوعات کلیدی‬ ‫(چالشها و فرصتها)‬ ‫ترسیم زنجیره‬ ‫ارزش تا سطح‬ ‫مناسب (حداقل‬ ‫دو سطح)‬ ‫استخراج حوزههای‬ ‫اصلی فعالیتها‬ ‫در هر حوزه‬ ‫استخراج اطالعات تکمیلی برای شرکتها از طریق‬ ‫مصاحبه با خبرگان وارتباط با انجمنهای تخصصی‬ ‫تدوین پروفایل شرکتها‬ ‫تحلیل مدلهای درامدی‪ ،‬حوزههای فناوری و فناوریهای کلیدی و میزان درامدها و شناسایی‬ ‫شرکتهای پیشگام و مقایسه شرکتها با تجربه جهانی‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصـتها) بـا بهرهگیـری از‬ ‫روش ‪:PEST‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی مطالعات ایندهنگاری و تیلیل مییز موجود در هـر حـوزه و بـا توجـه بـه‬ ‫گزارشات تجربیات جهانی مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراجشده تا بـر اسـاس ان‬ ‫بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتاپی و دانش بنیان جانی و داخلی ایجاد نمـود و‬ ‫فرصتهای مغفول مانده در کشور در حوزه مریوطه را شناسایی کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیـری از روش زنجیـره ارزش یـا‬ ‫دسته بندی های استاندارد‪:‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی رویاردهای مرتبز با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از‬ ‫روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر‬ ‫حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام سوم) بررسی و شناسایی شرکتهای هر حوزه بر اساس حوزههای اصلی فعالیت از وبسـایتهای‬ ‫معتبر به وی ه وبسایت فن بازار دانش بنیان و ‪ ...‬در این گـام ضـمن بررسـی وبسـایتهای مهـم‬ ‫استارتاپهای موجود در هر حوزه شناسایی شد و یک لیست اولیه از استارتاپها استخراج گردید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام چهارم) گزینش استارتاپها و دانشبنیانها استخراج اطالعات تامیلـی بـرای شـرکتها از منـابع‬ ‫موجود‬ ‫در این گام با بررسی وب سایت شرکتها و تماس با انها مهمترین استارتاپها و دانشبنیانهـا هـر‬ ‫حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشد و ارزش انها اطالعات تامیلی انها ارائه شد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام پنجم) انجام تیلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درامدی حوزههای فنـاوری و‬ ‫فناوریهای کلیدی و میزان درامدها‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تیلیلهـا از منظرهـای مختلـف ماننـد فناوریهـای مـورد‬ ‫استفاده مدلهای کسبوکار حوزه فعالیت مخاطبان و ‪ ...‬ارایه شده اسـت کـه اماـان پشـتیبانی از‬ ‫تومیمات کارافرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.1‬شرکتهای فناور حوزهی مدیریت پسماند‬ ‫‪1‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کالن حوزه‬ ‫دستهبندی انواع پسماند‬ ‫پسماندهای عادی‬ ‫به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به ورت معم ول‬ ‫از لعا یتهای روزمره انسانها در شهرها روستاها و ن ارج از‬ ‫انها تو ید می شود و شامل نخا ه های سانتمانی و زبا ه‬ ‫های نانگی می گردد‪ .‬زبا ه های نانگی نود به دو دسته‬ ‫پسماند تر و پسماند نش تقسیم می شوند‬ ‫پسماندهای کشاورزی‬ ‫به پسماند های ناشی از لعا یت ه ای تو ی دی در بخ‬ ‫کشاورزی گفته می شود‪ .‬این پسماندها ش امل ل والت‬ ‫الشه حیوانات (دام طیور و ابزیان) میصوالت کشاورزی‬ ‫لاسد یا غیر قابل مصرف می باش د‪.‬‬ ‫ای ن ن وع پس ماند زیرمجموع ه ای از پس ماند نش‬ ‫میسو می شود اما به د ی ل حج یم ب ودن ب ه ورت‬ ‫جداگانه جمگ اوری می شود‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫پسماند های پزشای‬ ‫کلیه پسماند های عفونی و زیان اور ناشی از بیمارس تان ه ا‬ ‫مراکز بهداشتی درمانی ازمایشگاه های تشخیص طبی و سایر‬ ‫مراکز مشابه گفته م ی ش ود‪ .‬س ایر پس ماند ه ای نارن ا‬ ‫بیمارستانی از شمول این تعریف نارج است‪.‬‬ ‫اقالم حجیم اسقاطی‬ ‫ضایعات الاترونیک‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫پسماند های صنعتی‬ ‫به کلیه پس ماند ه ای ناش ی از لعا ی ت ه ای عتی و‬ ‫معدنی و پسماند های پاالیش گاهی ایگ گ از نف ت و‬ ‫پتروشیمی و نیروگاهی و امث ال ان گفت ه م ی ش ود ک ه‬ ‫شامل براده ها سرریزها ج های عتی و ‪ ...‬می گردد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پسماندهای ا کترونی را ب ه د ی ل نا ر ال رین ب ودن‬ ‫میتوان زیر مجموعهای از پسماندهای ویژه حس ا ک رد‬ ‫اما به د یل ماهیت و حجم متفاوت این نوع پس ماند ان را‬ ‫در دسته ب دی جداگانه ای قرار دادهایم‪ .‬زبا ه ا کترونی‬ ‫به دستگاههای ا کترونیکی مصرف ش ده و قاع ات ان ان‬ ‫همچون تلفنها‪ ,‬کامپیوترها وح های لش رده و ‪ ...‬گفت ه‬ ‫میشود که حاوی للزات نارناکی مان د سر کادمیوم و‬ ‫جیوه هس ت د و در ورت رهاس ازی در طبیع ت پ از‬ ‫پایان عمر مفید و عدم بازیالت یی ‪ ,‬از االی ده ه ای‬ ‫نارنا مییط زیست به شمار میروند‪.‬‬ ‫پسماندهای وی ه‬ ‫م واد زای د نارن ا ی ا پس ماندهای وی ژه یع ی کلی ه‬ ‫پسماندها غیر از مواد پرتوزا که به د یل باال بودن ح داقل‬ ‫یکی از نواص نارن ا از قبی ل می ل ترکیب ی ش دید‬ ‫قابلی ت انفج ار ی ا اش تعال س میت نورن دگی اکس ید‬ ‫ک دگی بیماری یا عفونت زایی و مشابه ان برای می یط‬ ‫زیست یا سالمتی انسان و سایر جانداران نارنا بوده و‬ ‫به مراقبت ویژه نیاز داشته باش د‪.‬‬ ‫ظرفیت کشور در زمینهی پسماند عادی‬ ‫پسماند تر‬ ‫‪ ‬ظرفیت تولید ‪ 46‬میلیون تن‬ ‫در روز در سطح کشور‬ ‫‪ %80 ‬از زباله شهری و‬ ‫روستایی را در بر میگیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬میتوان از ان در تهیه‬ ‫کمپوست و یا از طریق توفیه‬ ‫پساب ان بهره برد‪.‬‬ ‫م بگ‪ :‬سازمان مدیریت پسم اد شهر ا فهان‬ ‫پسماند خشک‬ ‫‪ ‬ظرفیت تولید ‪ 12‬میلیون تن در روز در‬ ‫سطح کشور‬ ‫‪ %20 ‬از زباله شهری و روستایی را در‬ ‫بر میگیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬حدود ‪ 80%‬درصد از زباله خشک‬ ‫قابلیت فروش و بازیافت را دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬پسماند خشک حدود ‪ 46‬میلیارد ریال‬ ‫در سال با احتساب ‪ 10‬درصد تفایک‬ ‫پسماند خشک توان درامد زایی دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬مواد غیر قابل بازیافت و دفنی با‬ ‫داشتن ارزش حرارتی باال مواد‬ ‫مناسبی برای تولید انرژی هستند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وضعیت مطلوب مدیریت پسماندها در سند چشمانداز ‪1404‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پسماند بیمارستانی‬ ‫کلیه پسماندهای ویـ ه عفـونی و‬ ‫بیمارســتانی ابتــدا خنایســازی‬ ‫بیخطرســازی و ســپس دفــع‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫پسماند عادی‬ ‫کلیه پسماندهای عادی تفایـک‬ ‫و بازیافت خواهند شد‪.‬‬ ‫مراکز دفن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانون مدیریت پسماند‬ ‫‪3‬‬ ‫منبع‪ :‬طرح جامع مدیریت پسماند کشور‬ ‫‪22‬‬ ‫کلیه مراکـز دفـن سـنتی کشـور‬ ‫احساس خواهد شد‪.‬‬ ‫قانون مدیریت پسماند بـه طـور‬ ‫کامل اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫مهمترین قوانین و مقررات باالدست در حوزی پسماند‬ ‫در ای ن ق انون و ایف‬ ‫وزارتخان هها و س ازمانهای‬ ‫ذیربط مشخص گردی ده اس ت‪.‬‬ ‫ای ین نام ه اجرای ی ان نی ز در‬ ‫سال ‪ 1389‬مشتمل بر ‪ 39‬ماده‬ ‫به تصویب رس ید و الزماالج را‬ ‫است‪.‬‬ ‫قلس قه تهی ه س د مل ی‬ ‫مییطزیس ت ت دوین ی‬ ‫نقش هراه ب رای حص ول ب ه‬ ‫مییطزیس ت مال و در ال ق‬ ‫چشمانداز ‪ 1404‬است‪.‬‬ ‫قانون مدیریت‬ ‫پسماندها‬ ‫ای ن اییننام ه ب ه ورت کام ل‬ ‫م ابق بر قانون م دیریت پس ماند‬ ‫بوده و به ورت ان مامی و ایف‬ ‫نهاده ای ح اکمیتی در ح وزهی‬ ‫مدیریت پسماند پردانته است‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫مدیریت پسماندها‬ ‫م بگ‪ :‬طرح جامگ مدیریت پسماند کشور‬ ‫سند ملی مییز‬ ‫زیست‬ ‫برنامه ششم توسعه‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫در برنامه ششم توسعه دو ت چه ار‬ ‫می ور اساس ی در ح وزه می یط‬ ‫زیست را دنب ال میک د ‪ .‬ک اه‬ ‫انتشار االی ده های زیست مییای‬ ‫جل وگیری از تخری ب و ا ودگی‬ ‫مییط زیست حفظ و احیای ت وع‬ ‫زیستی و نهایت ا حکمران ی می یط‬ ‫زیستی از م واردی هس ت د ک ه در‬ ‫برنامه ششم توسعه دیده شدهاند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫نهادهای حاکمیتی مرتبط با حوزهی پسماند‬ ‫سازمان حفاطت از مییز‬ ‫زیست‬ ‫وزارت کشور‬ ‫وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشای‬ ‫وزارت جهاد کشاورزِی‬ ‫م بگ‪ :‬مقا ه بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران‬ ‫‪24‬‬ ‫سازمان صدا و سیما‬ ‫وزارت نفت‬ ‫موسسه استاندار و‬ ‫تیقیقات صنعتی ایران‬ ‫وزارت صنعت معدن و‬ ‫تجارت‬ ‫تکالیف و الزامات نهادهای حاکمیتی‬ ‫سازمان‬ ‫حفاظت‬ ‫مییز‬ ‫زیست‬ ‫نا ر و‬ ‫مسئول‬ ‫حسن‬ ‫اجرای‬ ‫قانون‬ ‫مدیریت‬ ‫پسماند در‬ ‫کشور‬ ‫تدوین ایین‬ ‫نامه ها و‬ ‫دستو را عمل‬ ‫های اجرایی و‬ ‫نظارت بر دلگ‬ ‫یا بازیالت‬ ‫بهداشتی مواد‬ ‫زائد شهری‬ ‫وزارت‬ ‫کشور‬ ‫طراحی و اجرای‬ ‫سیستم م اسب جمگ‬ ‫اوری مواد زائد شهری‬ ‫از طریق اعمال روش‬ ‫های مکانیزه تفکی‬ ‫زبا ه از مبدا و جمگ‬ ‫اوری مواد سمی و‬ ‫ا وده ک ده به طور‬ ‫جداگانه‬ ‫وزارت جهاد‬ ‫کشاورزِی‬ ‫تعیین‬ ‫میل‬ ‫دلن‬ ‫پسمانده‬ ‫ا‬ ‫وزارت‬ ‫صنایع و‬ ‫معادن‬ ‫اموزش و‬ ‫اطالعرسانی به‬ ‫روستاییان و‬ ‫تو یدک دگان‬ ‫وزارت‬ ‫بهداشت‬ ‫درمان و‬ ‫اموزش‬ ‫پزشای‬ ‫تدوین‬ ‫ضوابط و‬ ‫روشهای‬ ‫مدیریت‬ ‫پسماندها‬ ‫وزارت‬ ‫نفت‬ ‫نظارت بر‬ ‫حسن اجرای‬ ‫ضوابط و‬ ‫روشهای‬ ‫مدیریت‬ ‫پسماند‬ ‫موسسه‬ ‫استاندار و‬ ‫تیقیقات‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫تعیین ضوابط‬ ‫و روشهای‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬ ‫پسماندهای‬ ‫پزشکی‬ ‫سازمان صدا‬ ‫و سیما‬ ‫تعیین‬ ‫استاندارد‬ ‫کیفیت و‬ ‫بهداشت‬ ‫میصوالت و‬ ‫مواد تو یدی از‬ ‫پسماندها و‬ ‫تعیین کاربرد‬ ‫انها‬ ‫اطالعرسانی‬ ‫اگاهی بخشی‬ ‫و اموزش‬ ‫عمومی در‬ ‫حوزه‬ ‫جداسازی‬ ‫جمگ اوری و‬ ‫بازیالت‬ ‫پسماندها‬ ‫م بگ‪ :‬مقا ه بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران‬ ‫‪25‬‬ ‫نمایهای از اکوسیستم حمایتی و پشتیبانی در حوزه پسماند در کشور‬ ‫پ وهشگاهها و مراکز تیقیقاتی‬ ‫صندوقهای سرمایهگذاری‬ ‫انجمنهای غیر دولتی‬ ‫بیش از ‪ 180‬انجمن در‬ ‫حوزهی مییز زیست در‬ ‫سرتاسر کشور فعال‬ ‫میباشند‪ .‬از این انجمنها‬ ‫تعدادی بخشی از‬ ‫فعالیتهای خود را در‬ ‫زمینهی پسماند و مدیریت‬ ‫پسماند تعریف نمودهاند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫انجمنهای صنفی‬ ‫شتابدهندهها‬ ‫اولویتهای مدیریت پسماند بر اساس جذابیت‬ ‫‪1‬‬ ‫جلوگیری از تولید زباله‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش تولید زباله‬ ‫بازیافت‬ ‫‪5‬‬ ‫بازیافت انرژی‬ ‫‪6‬‬ ‫انهدام‬ ‫م بگ‪ :‬اطل‬ ‫استفاده مجدد از زباله‬ ‫بر اساس‬ ‫جذابیت روش‬ ‫رلیتها و نقشه راه توانم دسازی در حوزه مدیریت پسماند‪ -‬زبا هسوزها‬ ‫‪27‬‬ ‫درخت فناوری حوزهی پسماند‬ ‫‪28‬‬ ‫روندهای فناوری در حوزهی پسماند‬ ‫روندهای فناوری‬ ‫رباتیک‬ ‫سنسورها‬ ‫کمپوست هوازی‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫هضم بیهوازی‬ ‫خودروهای بدون‬ ‫سرنشین‬ ‫م بگ‪https://wasteadvantagemag.com/ :‬‬ ‫‪29‬‬ ‫موضوعات استراتژیک حوزه مدیریت پسماند‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مقایسهی راهکارهای شرکتهای فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینهی‬ ‫مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:1‬‬ ‫راهکارهای ‪1‬‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫اثرات مخرب زیست محیطی دفع سنتی پسماند (مانند انتشار گاز گلخانهای‪ ،‬طوالنی بودن تجزیه پالستیک در طبیعت و ‪)...‬‬ ‫استفاده از لرای د ه م‬ ‫بیهوازی به م ظور تجزیهی‬ ‫پسماندهای تر و غذایی و تبدیل‬ ‫انها به زیستگاز و کودهای‬ ‫ارگانی‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جلوگیری از ورود پسماندهای نارنا به‬ ‫مییط زیست از طریق استفاده مجدد از‬ ‫پسماندهای قابل استفاده مان د وسایل‬ ‫ا کترونیکی قابل تعمیر و یا سانت میصوالت‬ ‫ثانویه از پسماندهای نش مان د سانت کیف‬ ‫دستی از کیسههای پالستیکی‬ ‫‪1‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استفاده از انواع لرای دهای تجزیهی‬ ‫شیمیایی برای تبدیل اقالم پالستیکی‬ ‫به نفت پودر پالستی نا ص و یا به‬ ‫مواد شیمیایی قابل تجزیه در مییط‬ ‫زیست‬ ‫تشویق به کاه تو ید‬ ‫پسماند با ترویج لروش‬ ‫و یا به اشترا گذاری‬ ‫اقالم و مواد غذایی‬ ‫مازاد‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده از لرای د ه م‬ ‫بیهوازی به م ظور تجزیهی‬ ‫پسماندهای تر و غذایی و تبدیل‬ ‫انها به زیستگاز و کودهای‬ ‫ارگانی‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عموم مردم‬ ‫جلوگیری از ورود پسماندهای نارنا به‬ ‫مییط زیست از طریق استفاده مجدد از‬ ‫پسماندهای قابل استفاده مان د وسایل‬ ‫ا کترونیکی قابل تعمیر و یا سانت‬ ‫میصوالت ثانویه از پسماندها‬ ‫ایگ‬ ‫‪ -2‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ 1-2‬بازیالت و ‪ 2-2‬دلن و امیاء پسماند و ‪ 4-2‬کمپوست‬ ‫‪31‬‬ ‫مقایسهی راهکارهای شرکتهای فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینهی‬ ‫مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:2‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ضعف در جمعاوری و دفع پسماندهای ویژه و خطرات زیستمحیطی ناشی از ان‬ ‫استفاده از پلتفرمهای نرمالزاری و انالین‬ ‫جهت ثبت سفارش و پیگیری جمگاوری و‬ ‫دلگ پسماندهای ویژه‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زبا هسوز در مقیاس کوچ برای‬ ‫استفاده در شهرهای کوچ به م ظور‬ ‫دلگ پسماندهای ویژه‬ ‫زبا هسوز در مقیاس کوچ برای استفاده‬ ‫در شهرهای کوچ به م ظور دلگ‬ ‫پسماندهای ویژه‬ ‫‪11‬مراکز درمانی‬ ‫بیمارستانها و‬ ‫دو تها و شهرداریها‬ ‫‪ -2‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ 3-2‬سوزاندن‬ ‫مقایسهی راهکارهای شرکتهای فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینهی‬ ‫مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:3‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫پیچیدگی و هزینهبر بودن تفکیک پسماندها پس از گرداوری و عدم استقبال افراد از تفکیک در مبدا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫استفاده از ل اوریهایی مان د‬ ‫و رباتی ‪Machine Vision‬‬ ‫برای تفکی و جداسازی‬ ‫نودکار انواع پسماند‬ ‫استفاده از ل اوریهایی‬ ‫مان د ‪ RFID‬برای‬ ‫دستهب دی پسماندها ویژه‬ ‫مان د مواد شیمیایی‬ ‫استفاده از سال زبا هی‬ ‫هوشم د به م ظور‬ ‫تفکی پسماند در مبدا‬ ‫به وسیله س سور‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین برای‬ ‫تشویق الراد به تفکی پسماند در مبدا‬ ‫و تسهیل ان با ارائه راهکارها و معرلی‬ ‫مراکز بازیالت هر نوع پسماند در‬ ‫میدوده جغرالیایی مد نظر‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین برای‬ ‫تشویق الراد به تفکی پسماند در مبدا‬ ‫و تسهیل ان با ارائه راهکارها و معرلی‬ ‫مراکز بازیالت هر نوع پسماند در‬ ‫میدوده جغرالیایی مد نظر‬ ‫شرکتهای تفکی‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫و مراکز بازیالت پسماند‬ ‫نهادهای دو تی مان د‬ ‫شهرداریها‬ ‫عموم مردم‬ ‫‪ .1‬اموزش و فرهنگسازی و فرایند جمع اوری پسماند‬ ‫‪33‬‬ ‫مقایسهی راهکارهای شرکتهای فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینهی‬ ‫مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:4‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫کمبود داده و اطالعات در خصوص نوع‪ ،‬میزان و الگوی رفتاری تولید پسماند در سطح منطقهای‪ ،‬شهری و ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬ارائه تیلیلهایی از جمله‬ ‫میزان نوع و هزی هی‬ ‫پسماندهای تو ید شده در‬ ‫بازههای زمانی برای ی‬ ‫کسبوکار مان د رستوران‬ ‫ارائه تیلیلهای کالن در‬ ‫سا میله و شهری در‬ ‫نصوص میزان و نوع‬ ‫پسماند تو یدی و ا گوی‬ ‫رلتاری شهروندان‬ ‫‪1‬‬ ‫ارائه تیلیلهای کالن در سا‬ ‫میله و شهری در نصوص‬ ‫میزان و نوع پسماند تو یدی و‬ ‫ا گوی رلتاری شهروندان‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫تو یدک دگان پسماندهای حجیم یا ویژه‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارائه ی داشبورد مدیریتی‬ ‫برای تیلیل بهتر دادهها و‬ ‫اطالعات مربوط به پسماند‬ ‫درساوح لردی عتی و‬ ‫یا شهری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جمگاوری اطالعات در‬ ‫نصوص میزان و نوع پسماند‬ ‫به ورت نودکار و در یظه‬ ‫با استفاده از س سورها و‬ ‫سالهای زبا ه هوشم د‬ ‫ارائه ی داشبورد مدیریتی‬ ‫برای تیلیل بهتر دادهها و‬ ‫اطالعات مربوط به پسماند‬ ‫درساوح عتی و یا شهری‬ ‫شرکتهای بازیالت پسماند‬ ‫‪ .3‬غربالگری و مشاوره در حوزهی پسماند‬ ‫دو تها و شهرداریها‬ ‫مقایسهی راهکارهای شرکتهای فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینهی‬ ‫مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت‪:5‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫افزایش مصرفگرایی و دور ریختن وسایلی که همچنان قابل استفاده هستند‬ ‫‪1‬‬ ‫ارائه پلتفرمی انالین برای لروش‬ ‫اقالم مازاد (غذایی ا کترونیکی و‬ ‫‪ )...‬به مشتریان ثانویه و یا اهدا‬ ‫کردن انها به الراد نیازم د‬ ‫‪2‬‬ ‫ارائه پلتفرمی انالین‬ ‫برای لروش‬ ‫پسماندهای حجیم و‬ ‫ویژه به‬ ‫بازیالتک دگان‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش شیوههای‬ ‫استفاده مجدد از وسایل‬ ‫دورریز و شکسته‬ ‫ارائه راهکارهایی برای کاه‬ ‫تو ید پسماند و رلهجویی در‬ ‫هزی هها بر اساس تیلیل پسماند‬ ‫تو یدی‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫ارائه راهکارهایی برای کاه‬ ‫تو ید پسماند و رلهجویی در‬ ‫هزی هها بر اساس تیلیل پسماند‬ ‫تو یدی‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫ایگ‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .3‬غربالگری و مشاوره در حوزهی پسماند‬ ‫‪35‬‬ ‫مقایسهی راهکارهای شرکتهای فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینهی‬ ‫مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت‪:6‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫از دست رفتن حجم بسیار زیادی از فلزات گرانبها و مواد ارزشمند به دلیل استفاده از شیوههای دفع سنتی‬ ‫‪1‬‬ ‫استخراج للزات کمیا و قیمتی و سایر اقالم ارزشم د‬ ‫موجود در پسماندها (به ویژه پسماندهای ا کترونیکی) به‬ ‫ورت نودکار یا دستی‬ ‫استخراج للزات کمیا و قیمتی و سایر اقالم ارزشم د‬ ‫موجود در پسماندها (به ویژه پسماندهای ا کترونیکی) به‬ ‫ورت نودکار یا دستی‬ ‫شرکتهای جمگاوری و تفکی‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫پلتفرم نرمالزاری و انالین جهت ثبت سفارش و نرید‬ ‫پسماندهای قابل تجزیه به ع ا ر با ارزش مان د‬ ‫پسماندهای ا کترونیکی‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پسماند‬ ‫تو یدک دگان پسماندهای دارای للزات و مواد ارزشم د‬ ‫(تلفنهای همراه از کار التاده پتاپ و ‪)...‬‬ ‫‪ .3‬غربالگری و مشاوره در حوزهی پسماند‬ ‫‪ -2‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ 1-2‬بازیالت‬ ‫مقایسهی راهکارهای شرکتهای فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینهی‬ ‫مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:7‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫پیچیدگی و زمانبر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی (عدم دسترسی اسان به شرکتهای مربوطه برای جمعاوری‬ ‫پسماندهای حجیم و ویژهی خانگی و صنعتی و عدم اطالع از مراکز بازیافت هریک از انواع پسماند در محدوده)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین مبت ی بر‬ ‫موقعیت جغرالیایی برای ارائه راهکارهای‬ ‫مختلف برای دلگ ا و ی انواع پسماند و‬ ‫معرلی مراکز بازیالت نزدی برای هر نوع‬ ‫پسماند‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین و‬ ‫نرمالزای به م ظور ثبت و‬ ‫برنامهریزی اسانتر سفارشهای‬ ‫جمگاوری انواع پسماند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین و‬ ‫نرمالزای به م ظور ثبت و‬ ‫برنامهریزی اسانتر سفارشهای‬ ‫جمگاوری انواع پسماند‬ ‫شرکتها و سازمانهای‬ ‫تو یدک دهی عمدهی پسماند‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫عموم مردم‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین مبت ی بر‬ ‫موقعیت جغرالیایی برای ارائه راهکارهای‬ ‫مختلف برای دلگ ا و ی انواع پسماند و‬ ‫معرلی مراکز بازیالت نزدی برای هر نوع‬ ‫پسماند‬ ‫شرکتهای جمگاوری‬ ‫پسماند و مراکز بازیالت‬ ‫‪ .1‬اموزش و فرهنگسازی فرایند جمع اوری پسماند‬ ‫‪37‬‬ ‫چالش‪/‬فرصتهای مغفول مانده ازتجربیات جهانی در زمینهی مسائل راهبردی‬ ‫دور ریختن حجم بسیار زیاد پسماندهای غذایی قابل استفاده‬ ‫چالش‪/‬فرصت‪:8‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تیلیل پسماند تو یدی در بازههای زمانی برای‬ ‫هر واحد (به ع وان مثال ی رستوران) به‬ ‫م ظور اگاهی از میزان نوع و هزی هی‬ ‫پسماندهای تو ید شده‬ ‫تو یدک دگان عمدهی‬ ‫پسماندهای غذایی (مان د‬ ‫رستورانها و عمدهلروشها)‬ ‫پلتفرم انالین برای لروش به اشترا گذاری و‬ ‫اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد به‬ ‫مشتریان ثانویه و یا الراد نیازم د‬ ‫الرادی که مواد غذایی مازاد در‬ ‫نانه داشته باش د‬ ‫‪----‬‬ ‫استفادهک دگان ثانویه‬ ‫چالش‪/‬فرصتهای مغفول مانده ازتجربیات جهانی در زمینهی مسائل راهبردی‬ ‫چالش‪/‬فرصت‪:9‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫تجربیات‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫بهینه نبودن روشهای جمعاوری پسماند فعلی‬ ‫(سرریز شدن برخی سطلها و خالی ماندن برخی دیگر در فاصلهی دوبار مراجعه کامیون و عدم تخصیص بهینه کامیونها به مسیرها)‬ ‫‪1‬‬ ‫استفاده از س سور برای پای در یظهی سا‬ ‫زبا هی موجود در سالهای زبا ه و پی بی ی زمان‬ ‫پرشدن هر سا با تیلیل دادهها به م ظور جلوگیری‬ ‫از سرریز شدن پسماند در م اطق شهری و شلوغ و‬ ‫کاه هزی ه با ت ظیم تعداد دلعات جمگاوری پسماند‬ ‫در م اطق حاشیهی شهرها و نلوتتر‬ ‫‪2‬‬ ‫بهی هسازی مسیر جمگاوری پسماند برای‬ ‫کامیونها از طریق جیپیاس و اطالعات میزان‬ ‫پسماند دانل سالها به م ظور تخصیص بهی ه‬ ‫م اسب کامیونها به مسیرها به طوری که از‬ ‫بیشتری رلیت هرکامیون استفاده شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استفاده از سال زبا هی هوشم د‬ ‫به م ظور پای در یظه لشرده‬ ‫سازی و تفکی پسماند پی بی ی‬ ‫و برنامهریزی برای تکمیل رلیت‬ ‫و ‪...‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫شرکتهای جمگاوری پسماند‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکتهای‬ ‫فناور‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫دو تها و شهرداریها‬ ‫اماکن عمومی مان د مراکز نرید پار ها و ‪...‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪39‬‬ ‫حوزههای فعالیت شرکتهای فناور فعال در زمینهی مدیریت پسماند در ایران‬ ‫اموزش و فرهنگسازی‬ ‫و فرایند‬ ‫جمع اوری پسماند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بازیافت پسماند‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غربالگری و مشاوره در‬ ‫حوزهی پسماند‬ ‫جمعبندی راهکارهای مغفولمانده از سوی شرکتهای فناور حوزه مدیریت پسماند در ایران نسبت به‬ ‫تجارب جهانی‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تشویق به کاه تو ید پسماند با ترویج لروش و یا به اشترا گذاری اقالم و مواد غذایی مازاد‬ ‫ارائه پلتفرمی انالین برای لروش اقالم مازاد (غذایی ا کترونیکی و ‪ )...‬به مشتریان ثانویه و یا اهدا کردن انها به الراد نیازم د‬ ‫اموزش شیوههای استفاده مجدد از وسایل دورریز و شکسته‬ ‫پلتفرم نرمالزاری و انالین جهت ثبت سفارش و نرید پسماندهای قابل تجزیه به ع ا ر با ارزش مان د پسماندهای ا کترونیکی‬ ‫استفاده از س سور برای پای در یظهی سا زبا هی موجود در سالهای زبا ه و پی بی ی زمان پرشدن هر سا با تیلیل دادهها به‬ ‫م ظور جلوگیری از سرریز شدن پسماند‬ ‫بهی هسازی مسیر جمگاوری پسماند برای کامیونها از طریق جیپیاس و اطالعات میزان پسماند دانل سالها به م ظور تخصیص‬ ‫بهی ه م اسب کامیونها به مسیرها‬ ‫پلتفرم انالین برای لروش به اشترا گذاری و اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد به مشتریان ثانویه و یا الراد نیازم د‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬استفاده از انواع لرای دهای تجزیهی شیمیایی‬ ‫برای تبدیل اقالم پالستیکی ب ه نف ت پ ودر‬ ‫پالستی نا ص و یا به مواد شیمیایی قاب ل‬ ‫تجزیه در مییط زیست‬ ‫‪ ‬ارائه پلتفرمی انالین برای لروش پسماندهای‬ ‫حجیم و ویژه به بازیالتک دگان‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪41‬‬ ‫استفاده از ل اوریهایی مان د‪ RFID‬برای دستهب دی‬ ‫پسماندها ویژه مان د مواد شیمیایی‬ ‫استفاده از ل اوریهایی مان د ‪Machine Vision‬و‬ ‫رباتی برای تفکی و جداسازی نودکار انواع پسماند‬ ‫ارائه تیلیلهایی از جمله میزان نوع و هزی هی‬ ‫پسماندهای تو ید شده در بازههای زمانی برای ی‬ ‫کسبوکار مان د رستوران‬ ‫جمگاوری اطالعات در نصوص میزان و نوع پسماند به‬ ‫ورت نودکار و در یظه با استفاده از س سورها و‬ ‫سالهای زبا ه هوشم د‬ ‫تیلیل پسماند تو یدی در بازههای زمانی برای هر واحد‬ ‫(به ع وان مثال ی رستوران) به م ظور اگاهی از میزان‬ ‫نوع و هزی هی پسماندهای تو ید شده‬ ‫‪41‬‬ ‫شرکتهای فناور ایرانی فعال در زمینهی پسماند به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت‬ ‫‪ .1‬اموزش و‬ ‫فرهنگسازی و فرایند‬ ‫جمع اوری پسماند‬ ‫‪ -2‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ 4-2‬کمپوست‬ ‫‪ 3-2‬سوزاندن ‪ 2-2‬دفن و امحاء پسماند‬ ‫‪ .3‬غربالگری و مشاوره در حوزهی پسماند‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ 1-2‬بازیافت‬ ‫‪ .1‬شرکتهای فناورانهی ایرانی حوزهی پسماند‬ ‫‪ .2-1‬اموزش و فرهنگسازی‬ ‫و فرایند‬ ‫جمع اوری پسماند‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬پاکزی‬ ‫پاکزی استارتاپی است که در زمینهی جمعاوری پسماند خشک فعالیت مینماینـد‪ .‬افـراد‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫میتوانند از طریق اپلیایشن موبایل این مجموعه پسماند خود را بدون نیاز به جابـهجایی‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫به ان بفروشند‪ .‬پ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫ذنیره نماید‪ .‬پ‬ ‫نود را در ان‬ ‫از پر شدن پکیج کاربر زمان مورد نظر نود را برای تیویل پسماند ذنیره ش ده مش خص‬ ‫پرس ل پاکزی برای دریالت پکیجها در میل حاضر میش وند‪ .‬پ‬ ‫از تیوی ل پس ماند ب ه‬ ‫نیروهای مجموعه کاربر به میزان پسماند تیویل داده شده در حس ا ک اربری ن ود اعتب ار پ و ی کس ب‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫مختلف) به ورت رایگان از سوی پاکزی به کاربر تیویل داده میشود تا کاربر پسماند نش‬ ‫مینماید‪ .‬سپ‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫از ثبتنام در اپلیکیشن موبایل پکیجهایی (سالهای زبا ه مخصوص با رلیت های‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫مینماید‪ .‬کاربران در انر هر ماه میتوان د اعتبار نود را به پول تبدیل نمای د‪ .‬این پول به حسا بانکی کاربر‬ ‫واریز میگردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل پلتفرم انالین‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪44‬‬ ‫شماره تماس‪02157936 :‬‬ ‫‪https://pakzi.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬جارو‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫جارو استارتاپی است که پلتفرم نرمافزاری را برای جمعاوری پسماند شهری توسعه داده‬ ‫است‪ .‬شهروندان میتوانند با استفاده از نرمافزار این مجموعه در ازای پسـماند تیویـل‬ ‫داده شده از مزایایی مانند دریافت وجه نقد بهرهمند شوند‪ .‬کاربران میتوان د بر اس اس مراح ل‬ ‫زیر از این برنامه بهرهم د شوند‪:‬‬ ‫• نصب‪ :‬از مارکت های کاله بازار گوگل پلی و سیبچه نرم الزار جارو را میتوان دانلود نمود‪.‬‬ ‫• درنواست ماشین پسماند‪ :‬پ از تکمیل اطالعات و انتخا نوع پسماند نود درنواس ت ب رای ماش ین‬ ‫جمگ اوری پسماند ارسال میگردد‪.‬‬ ‫• تیویل پسماند و انتصاص درامد به کاربر‪ :‬پ از تیویل پسماند به ران ده ب ه ورت ماهیان ه از ج ارو‬ ‫درامد و ندمات دریالت میشود‪.‬‬ ‫• سابقه ما ی کاربر‪ :‬کلیه درنواست های کاربر در سابقه ما ی باقی نواهد ماند و کاربر میتوانید به ورت‬ ‫ماهیانه از ندمات ان برنوردار شود‪.‬‬ ‫• نرم الزار ویژه ران ده‪ :‬کاربران میتوان د در قا ب ران ده با این مجموعه همکاری نمای د و درامدزایی ک د‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬کرج‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل پلتفرم انالین‬ ‫شماره تماس‪02634214617 :‬‬ ‫‪http://jarooapp.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪45‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬درشو‬ ‫درشو استارتاپی است که در زمینهی بازیافت پسماندهای خانگی فعالیت مینمایـد‪ .‬ایـن‬ ‫حوزه فعالیت‪:‬‬ ‫مجموعه خدمات را بر روی نرمافزار انالین خود ارائـه میدهـد‪ .‬کـاربران بـا اسـتفاده از‬ ‫نرمافزار موبایل این مجموعه میتوانند به اسانی از پسماندهای خشک خـود درامـدزایی‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫از ثبتنام و بعد از جمگاوری پسماند نش‬ ‫از نصب‬ ‫به حسا نود‬ ‫وارد میشوند و بر اساس قیمتهای پسماندهای مختلف موجود در نرمالزار میتوان د ب ه برای دی از می زان‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫پول برامده از تیویل پسماند نود دست یاب د‪ .‬تفاوت قیمت پسماندها عالوه بر ج‬ ‫پسماند بر اساس حجم‬ ‫یا وزن نیز مشخص میگردد‪ .‬به ع وان مثال ‪ 200‬کیلوگرم از پسماند شیشه با قیمتی پایینتر از نصف قیمت‬ ‫‪ 400‬کیلوگرم نریداری میشود‪ .‬پ‬ ‫میتوان گفت به هر میزان پسماند بی تری تیویل داده شود به ازای‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫هر کیلوگرم هزی هی بی تری از سوی درشو پردانت میگردد‪ .‬ک اربران پ‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫ساعت از شبانه روز درنواست نود را ثبت نمای د‪ .‬زمان و میل تیویل پسماند نیز توس ط ک اربر (در س اعت‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل پلتفرم انالین‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪46‬‬ ‫مینماید و میتواند در راه حفظ مییط زیست گامی موثر تلقی شود‪ .‬کاربران در ابتدا الزم است پ‬ ‫نرمالزار درشو در ان ثبتنام نمای د‪ .‬کاربران پ‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫نمایند‪ .‬عالوه بر مزیتهای ما ی مدل کسب و کار این مجموع ه ب ه گس ترش لره گ بازیال ت کم‬ ‫از ثبتن ام میتوان د در ه ر‬ ‫کاری مجموعه) مشخص میگردد‪ .‬در زمان مشخص شده پرس ل درشو برای دریالت پسماند در میل حاضر‬ ‫میشوند میزان پسماند را وزن میتمای د و در نرمالزار ثبت مینمای د‪ .‬در نهای ت ک اربر میتوان د هزی هی‬ ‫پسماند را به ورت نقدی در میل و یا اعتبار درون برنامهای دریالت نماید‪.‬‬ ‫شماره تماس‪02135567570 :‬‬ ‫‪https://www.darshoo.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬بازماند‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫همچنین میزان دریافتی از این مراکز ممان است میزان قابل تـوجهی میسـوب نگـردد‪.‬‬ ‫بازماند استارتاپی است که با استفاده از پلتفرم انالین خود توانسـته اسـت بـرای ایـن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫مشاالت پاسخی مناسب ارائه دهد‪ .‬با استفاده از پلتفرم انالین این نرمالزار الراد پ‬ ‫از جم گاوری‬ ‫پسماند نود میتوان د اطالعات پسماند جمگاوری شدهی را به پلتف رم وارد ک رده و ب ه تمای ل ن ود زم ان‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪:‬‬ ‫امروزه دستهبندی و انتقال پسماند به مراکز بازیافت هر میله میتواند امری زمانبر باشد‪.‬‬ ‫چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫دریالت زبا ههای نود را مشخص نمای د‪ .‬در زمان تعیین شده پرس ل این استارتاپ برای دریال ت پس ماند در‬ ‫میل ح ور مییاب د و با تفکی‬ ‫مینمای د‪ .‬سپ‬ ‫و میاسبهی میزان پسماند (با روشی شفاف) میزان امتیاز کاربر را مشخص‬ ‫کاربر میتواند امتیاز نود را به پول نقد و یا به بنهای تخفیف ش رکتهای ط رف ق رارداد‬ ‫بازماند (دیجیکاال و ‪ ) ...‬تبدیل نماید و از ندمات ان بهرهم د شود‪..‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل پلتفرم انالین‬ ‫شماره تماس‪02144711590 :‬‬ ‫‪www.stripe.com‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪47‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬تمو‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫تمو استارتاپی است که در زمینهی جمعاوری پسماند خانگی فعالیت میکند‪ .‬این مجموعه‬ ‫دارای پلتفرم نرمافزاری میباشد کـه کـاربران میتواننـد بـا اسـتفاده از ان درخواسـت‬ ‫جمعاوری پسماند خانگی خود را ثبت نمایند تا در کمترین زمان توسز پاکبانـان هماـار‬ ‫مجموعه جمعاوری شود‪ .‬مراحل لعا یت در نرمالزار این مجموعه به این شرح میباشد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ابتدا از طریق اپلیکیشن یا مراجعه به غرلهها ثبت نام میک د‪.‬‬ ‫‪ .2‬کیسه زبا ه رایگان به همراه بارکد دریالت میشود‪.‬‬ ‫‪ .3‬زبا ههای نش را تفکی کرده و در کیسههای زبا ه قرار داده‪.‬‬ ‫‪ .4‬از طریق سامانه درنواست تیویل زبا ه داده تا ماشین تمو به در م زل امده و کیسه را دریالت ک د ی ا‬ ‫کیسه زبا ه را به غرلههای نزدی میل زندگی تیویل داده میشود‪.‬‬ ‫‪ .5‬بعد از تیویل کیسه امتیاز کاربر با توجه به کیفیت زبا ه و نیوه تیویل میاسبه میگردد‪.‬‬ ‫‪ .6‬با الزای لعا یت و الزای امتیاز شان کاربر برای کسب جوایز میلیونی هفتگی و جایزه ماهانه الزای‬ ‫مییابد‪.‬‬ ‫‪ .7‬سایر مزایای مادی و مع وی استفاده از نرمالزار این مجموعه شان استفاده از وام بی به ره و کم ب ه‬ ‫اقشار نیازم د میباشد‪.‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل پلتفرم انالین ای ترنت اشیا‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪48‬‬ ‫شماره تماس‪02195118695 :‬‬ ‫‪http://temo.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬سانو‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫اصلی این مجموعه مربو به بیث جمعاوری پسماند خانگی میباشد‪ .‬این مجموعه پلتفرم ی‬ ‫را با نام تپ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گسترش داده است‪ .‬الراد میتوان د پ‬ ‫از ثبتنام در این پلتف رم ب ه دو ش یوه ب ه جم گاوری‬ ‫پسماند نانگی نود اقدام نمای د‪ .‬ابتدا الراد میتوان د درنواستی را مب ی بر جمگاوری پسماند در می ل ثب ت‬ ‫نمای د‪ .‬این روش ممکن است تا حدی زمانبر باشد اما نیاز به جابهجایی پسماند از سوی کاربر وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫حا ت دوم الراد میتوان د با ردیابی نزدی ترین غرلهی بازیالت این شرکت از طری ق پلتف رم ان اق دام ب ه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫سانو استارتاپی است که در حوزهی خدمات شهر هوشمند فعالیت میکند‪ .‬یای از خدمات‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫تیویل پسماند نمای د‪ .‬در این حا ت سرعت انتقال پسماند الزای‬ ‫مییابد‪ .‬در ازای تیوی ل پس ماند ک اربران‬ ‫میتوان د از ندماتی مان د تخفیف در عوارض پسماند شهرداری بهرهم د شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫شماره تماس‪--- :‬‬ ‫‪http://Tapeshiran.ir‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪49‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬مهر الرین لردوس‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ – شرکت نالق‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری نرید وسایل و تجهیزات‬ ‫بالمصرف‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم کسب و کارهای کوچ‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫زیست اپ سامانهی هوشمند شرکت مهرافرین فردوس است کـه در زمینـه ی تفایـک‬ ‫زباله و حمایت از مییز زیست در ایران فعال میباشد‪ .‬با زیست اپ میتوان در هر خانه‬ ‫شرکت یا مغازهای با چند کلیک درخواست خود را برای حمایت از میـیز زیسـت اعـالم‬ ‫نمود و از پاداش و ساههای بهدست امده بهره برد‪ .‬سروی های زیست اپ عبارتاند از‪:‬‬ ‫• زبا ه‪ :‬کاربران میتوان د زبا ههای نود را تفکی ک د و با اعالم درنواست در نرم الزار سکه جم گاوری‬ ‫نمای د واز سکهها در نرم الزار استفاده ک د و ندمات دریالت نمای د‪.‬‬ ‫• وازم ‪ :‬هر لردی در هر زمان ومکانی که احساس نمود به وسیلهای احتیاج ندارد یا ل ای اضالی اش غال‬ ‫کرده است یا تمایل به جایگزی ی ان را دارد میتواند به راحتی در اپلیکیشن درنواس تی ثب ت نم وده ت ا‬ ‫کارش اسان این مجموعه برای نرید ان وسیله به ورت ح وری مراجعه ک د‪.‬‬ ‫• اطراف من‪ :‬دسترسی اسان به اطالعات تماس و ادرس اماکن گوناگون شهری در اطراف بر روی نقشه‪.‬‬ ‫جمگاوری پسماند توسط این مجموعه بر اساس کیسههای تیویل داده شده به کاربران انجام میپ ذیرد‪ .‬ب ه‬ ‫کاربران بر اساس کیسهی تیویل داده شده امتیاز داده میشود‪ .‬هر امتیاز در این اپلیکیشن مع ادل ‪ 10‬ری ال‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪50‬‬ ‫شماره تماس‪02144711590 :‬‬ ‫‪www.stripe.com‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬دهکده هوشم د‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ – شرکت نالق‬ ‫سامانه جمگاوری پسماند نودرو‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬های انالین رویداد ها و انبار‬ ‫ندمات انالین شهری کسب و‬ ‫کارها و ‪...‬‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم شهرداریها کسب و کارهای‬ ‫کوچ‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا ‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫شرکت ایده پردازان ا کترونی ا برز باهدف هوشم د سازی م اطق ایران شروع به لعا ی ت نم وده اس ت‪ .‬در‬ ‫این راستا این مجموعه با ارایه سامانه دهاده هوشمند در زمینه مدیریت شهری بر پایـه‬ ‫اینترنت اشیاء و اپلیایشن موبایل که شامل سامانه جمعاوری پسماند خودرو های انالین‬ ‫رویداد ها و اخبار خدمات انالین شهری فروشگاه ها کسب و کار های میلـی و صـنایع‬ ‫دستی گردشگری و ‪ ...‬میباشد به مسوالن شهرداریها و دهداریها کمک کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نیوهی عملکرد بخ پسماند این سامانه به این شرح میباشد‪ :‬شهروند درنواست جمگاوری م ی ده د‪ .‬در‬ ‫پ ل شهرداری نمای ده شهرداری میتواند با تعریف هر نوع پسماند و سپ تعریف پیمانکار ان نوع از پسماند‬ ‫در نواستها را به پیمانکار مربوطه ارجاع نموده و یا به حا ت نودکار قرار دهد‪ .‬پیمانک ار ب ه ران ده نزدی‬ ‫ارجاع داده و کیف پول نود را پر میک د‪ .‬ران ده در اپلیکیشن مشاهده نموده و از طری ق تلف ن هم راه ن ود‬ ‫اعالم ح ور میک د‪ .‬در این ه گام موبایل شهروند هشدار میدهد‪ .‬پ از تیویل پسماند میزان دقیق پسماند‬ ‫مشخص می شود و تایید میگردد‪ .‬در این ه گام ی نوتیفیکیشن و پیام مشابه لاکتور به شهروند ارس ال‬ ‫میشود و از او درنواست میشود تا یت اطالعات را تایید ک د‪ .‬پ از تایید مبل پس ماند پ از کس ر‬ ‫کارمزد استارتاپ مبل به حسا شهروند واریز می شود و یا در مواردی مان د پس ماند نخا ه س انتمانی از‬ ‫حسا شهروند کسر و به حسا ران ده واریز میگردد‪ .‬جهت ایجاد انگیزه در سامانه هم برای ش هروند ه م‬ ‫برای ران ده امتیازاتی درنظر گرلته میشود‪ .‬از امتیازات بدست امده جدا از دریالت مبل نق دی ک اربران م ی‬ ‫توان د در قسمت های مختلف سامانه و قرعه کشی ها استفاده ک د‪.‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل ای ترنت اشیا پلتفرم انالین‬ ‫شماره تماس‪02140664816 :‬‬ ‫‪http://idpz.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪51‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬بازیار‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫استفاده از اپلیایشن موبایل خود اقـدام بـه جمـعاوری پسـماند از درب منـزل کـاربران‬ ‫مینمایند‪ .‬کاربران پ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫از ثبتنام در اپلیکیشن این مجموعه باید درنواست ن ود را ثب ت نمای د و در ان‬ ‫اطالعاتی مان د نوع پسماند و براورد وزن ان را درج نمای د‪ .‬الزم به ذکر است که وزن پسماند نباید از می زان‬ ‫نا ی کمتر باشد‪ .‬پ‬ ‫از درنواست ماشینهای جمگاوری پسماند این مجموعه در کمت رین زم ان ممک ن‬ ‫برای جمگاوری پسماند در میل ح ور مییاب د‪ .‬در ارزای میزان پسماند تیویل داده شده توسط کاربران ب ه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫بازیار استارتاپی است که در زمینهی خدمات پسماند فعالیت مینماید‪ .‬ایـن مجموعـه بـا‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫انها امتیاز درون برنامه اهدا میگردد‪ .‬کاربران با استفاده از این امتیازه ا میتوان د در قرعهکش یهای ای ن‬ ‫مجموعه شرکت ک د و از جوایز ان بهرهم د شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل پلتفرم انالین‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪52‬‬ ‫شماره تماس‪--- :‬‬ ‫‪http://www.bazyar.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬بازیالت من‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫بازیافت من شرکتی است که در زمینهی خدمات بازیافت فعالیت مینماید‪ .‬افراد میتوانند‬ ‫با نوب اپلیایشن این مجموعه درخواست جمعاوری پسماند خود را ارائه دهند‪ .‬پ از ثبت‬ ‫درنواست الراد در این اپلیکیشن پاکبانان این مجموعه در میل ح ور مییاب د و در ازای می زان و ج‬ ‫پسماند به انها امتیاز درون برنامه ارئه میده د‪ .‬کاربران میتوان د در ازای امتیاز جمگاوری ش ده اق دام ب ه‬ ‫دریالت کاالهای رایگان نمای د و یا از تخفیف در نرید از لروشگاه این برنامه بهرهم د شوند‪.‬‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم انالین‬ ‫شماره تماس‪--- :‬‬ ‫‪---‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪53‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬امین ل اور شریف‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی و لرای د‬ ‫جمگ اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫وسایل نقلیه برقی اتوماسیون و‬ ‫طراحی مکانیزم مه دسی و‬ ‫مدیریت پسماند ندمات ل ی و نرم‬ ‫الزار‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتها دو ت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫شرکت امین فناور شریف در پنج حوزه وسایل نقلیه برقی اتوماسیون و طراحی ماـانیزم‬ ‫مهندسی و مدیریت پسماند خدمات فنی و نرم افزار در قالب انجام پروژه های فنـی بـا‬ ‫کارفرماهای خووصی و دولتی و همچنین تولید میووالت دانش بنیان فعالیت دارد‪ .‬لعا یت‬ ‫ها و توانم دیهای شرکت بخ های زیر را دربر میگیرد‪:‬‬ ‫• استقرار سیستم جامگ مدیریت پسماند )‪(WMS‬‬ ‫• تهیه برنامه مدیریت مییط زیست )‪(EMP‬‬ ‫• نصب سامانه نرم الزاری مدیریت یکپارچه پسماند‬ ‫سامانه نرم الزاری جامگ تفکی از مبدا پسماند یکی از میصوالت این ش رکت اس ت ک ه ب ه م ظ ور ثب ت‬ ‫تراک ها و اتفاقات دریالت زبا ه بازی التی و نظ ارت بررس ی عملک رد و رلت ار ش هروندان و امک ان دادن‬ ‫مشوقها به ورت سیستمی طراحی و اجرا شده است‪ .‬این سامانه برای تمام شهرهایی که به دنبال اج رای‬ ‫مولق طرح تفکی از مبدا به ورت ایستگاهی هست د قابل استفاده است‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1395 :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪54‬‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02166008532 :‬‬ ‫‪http://www.aminfanavar.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬بهسازان مییط ماندگار‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬اموزش و لره گسازی لرای د جمگ‬ ‫اوری پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬استارتاپ – شرکت نالق‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستهب دی و جمگاوری پسماند‬ ‫شهری‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫مینماید‪ .‬این مجموعه با استفاده از اپلیایشن موبایل خـود بـه کـاربران ایـن اماـان را‬ ‫میدهد تا در ازای تیویل پسماند به پرسنل این مجموعه پـول نقـد یـا خـدماتی دیگـر‬ ‫دریافت نمایند‪ .‬کاربران میتوان د با ثبتنام درون اپلیکیشن این مجموعه درنواست تیویل پسماند نود را‬ ‫ثبت نمای د‪ .‬در این اپلیکیشن شهروندان باید پسماند نش‬ ‫نود را در دستهب دیهای کاغذ شیشه مخلوط و‬ ‫ویژه انتخا نموده و وزن ان را مشخص نمای د‪ .‬زمان ح ور ماشینهای جمگاوری پسماند این مجموعه ب ر‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم شرکتها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫بهسازان مییز ماندگار اسـتارتاپی اسـت کـه در زمینـهی جمـعاوری پسـماند فعالیـت‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 3‬و ‪7‬‬ ‫اساس نظر کاربر ثبت میشود و در میل ح ور مییابد‪ .‬این مجموعه عالوه بر کاربران نانگی ندمات نود‬ ‫را به مراکز نرید رستورانها سازمانها و مراکز اداری نیز عرضه میک د‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪:‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪---- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬اپلیکیشن موبایل پلتفرم انالین‬ ‫شماره تماس‪0 21 88283541 :‬‬ ‫‪http://behmand.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪55‬‬ ‫‪.1‬شرکتهای فناورانهی ایرانی حوزهی پسماند‬ ‫‪ .3-1‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ -3‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ 1-3‬بازیافت‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت ل اور اریا اژند‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تو ید سیمان سازگار با‬ ‫مییط زیست از طریق به‬ ‫کارگیری مجدد پسماند‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫شرکت ل اور اریا اژند شرکت ارائهده دهی میصوالت سیمانی میباشد‪ .‬ل اوری ای ن شـرکت بـرخال‬ ‫کارخانههای سیمان معمول نه تنها باعث انتشار االیندههای زیسـت مییطـی نمیگـردد‬ ‫بلاه با حفظ و به جریان انداختن پسماندهای صنعتی نظیر سرباره در خز تولید خود بـه‬ ‫حفظ مییز زیست کمک شایانی میکند‪ .‬اریا اژند او ین شرکتی است که بر اساس مقررات موج ود‬ ‫مجوز استقرار نط تو ید سیمان در شعاع ‪ 120‬کیلومتری پایتخ ت را از مقام ات مس ئول ان ذ نم وده اس ت‪.‬‬ ‫میصوالت اریا اژند عالوه بر سازگاری زیست مییای از نواص کاربردی تقویتشده نیز برنوردارند‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای سانتمانی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬میرمیمد سیدی‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1388 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10103956960 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪08645260046 :‬‬ ‫‪http://www.azhand-cement.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪61‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت سیاالت حفاری پارس‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫ندمات یکپارچه مه دسی و‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬عملیاتی سیاالت حفاری و مدیریت‬ ‫پسماند‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫شرکت سیاالت حفاری پارس در زمینه ارائه خدمات یاپارچه مهندسی و عملیاتی سیاالت‬ ‫حفاری و مدیریت پسماند فعال میباشد‪ .‬راه حل های مق رون ب ه رله و بهی ه ای ن مجموع ه‬ ‫روشهای قابل قبول را برای رسیدن به برنامههای تخلیه فر و بهبود بازی ابی مایع ات میانجام د‪ .‬نتیج ه‬ ‫کاه هزی ه های عملیاتی و بازسازی مجدد را ممکن می سازد‪ .‬ضایعات برای تشخیص اجزا مختلف مان د‬ ‫کلرید نیترات لسفات ‪( BOT‬اکسیژن مصرلی بیو وژیکی) ‪( COT‬تقاضای اکسیژن ش یمیایی) و میت وای‬ ‫روغن تیلیل می شوند‪ .‬تجزیه و تیلیل دیگری نیز برای نظارت بر لرای دهای تصفیه انجام می شود‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای لعال در زمی هی حفاری‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬علیرضا امی ایی‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1383 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10102650713 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪62‬‬ ‫شماره تماس‪02144849770 :‬‬ ‫‪http://www.parsdrill.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫عتی دوده لام‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تو ید انواع دوده‬ ‫عتی‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای تو ید ک دهی الستی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫و تایر‬ ‫شرکت صنعتی دوده فام با هد تولید انوا دوده صنعتی مورد مور صنایع ساخت تایر‬ ‫و الستیک تاسیس گردید‪ .‬خوراک این کارخانه و فرایند تولیـد دوده صـنعتی اسـتفاده از‬ ‫روغنهای پسماند خام و فراوری شده واحدهای پاالیشـگاهی و پتروشـیمی و همچنـین‬ ‫روغن قطران ذغال سنگ میباشد‪ .‬روش تو ید دوده عتی در ای ن کارنان ه حا ل بهرهگی ری از‬ ‫بهروزترین ل اوری در طراح ی تجهی زات و ماش ین االت (ب هروش ‪ )Wet Processing‬در جه ان و در‬ ‫مقایسه با واحدهای لعلی در سا کشور دارای بهترین بازدهی تو ید (کمترین میزان مصرف روغن ب هازای‬ ‫دوده تو یدی) و همچ ین بی ترین میزان بازیالت انرژی نروجی راکتورها در مراحل مختل ف لرای د تو ی د‬ ‫نود میباشد‪.‬‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬میسن نجف ابادی سامانی‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1383 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10102837099 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪02188640373 :‬‬ ‫‪http://www.sadaf-cb.com/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪63‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت زیست ایده ال گستر‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬شرکت با مسئو یت میدود‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬طراحی و سانت تجهیزات تصفیه و‬ ‫بازیالت‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫شرکت زیست ایده ال گستر در زمینه طراحی و اجرای سیستم های بازیافت مواد و اب و‬ ‫راه اندازی سیستم های انرژی های نو و ‪ ...‬فعالیت دارد‪ .‬ای ن مجموع ه در زمی ههای مش اوره‬ ‫طراحی اجرا سانت تجهیز انجام ماا عات لاز فر ی و دو و راهبری و بهره برداری از تصفیه نانه های‬ ‫لاضال شهری و عتی ‪ -‬بهبود لرای د سیستم تصفیه و تاسیسات ا و لاضال مواد زائد و ا ودگی ه وا‬ ‫و ارائه ندمات زیست مییای ‪ -‬طراحی و اجرای سیستم های بازیالت مواد و ا و راه اندازی سیستم های‬ ‫انرژی های نو تاسیسات‪ -‬تو ید کاال و ندمات عتی سانتمانی و عمرانی – بازاریابی و ماا ع ات تثبی ت‬ ‫بازار و ادرات و واردات میصوالت و پکیج های مربوطه لعا یت مینماید‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها شهرداریها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬داود نعمت ا هی‬ ‫محل استقرار‪ :‬همدان‬ ‫سال تاسیس‪1394 :‬‬ ‫شناسه ملی‪14004930462 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪64‬‬ ‫شماره تماس‪09183117757 :‬‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت پارس ا ل اوران‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬شرکت با مسئو یت میدود‬ ‫تجهیزات تصفیه پسا‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫زمی هی تصفیه پسا‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها مراکز تصفیه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬عباس لرازم د‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫مشاوره در‬ ‫عتی‬ ‫شرکت پارس اب فناوران یک شرکت دانش بنیان بر میوریت استفاده از زیست فناوری‬ ‫در مییز زیست میباشد‪ .‬شرکت پارس اب فناوران عضور رسمی و فعال انجمن صـنایع‬ ‫ابااری ایران بوده و زمی ه های ا لی لعا یت ان عبارت د از‪:‬‬ ‫• تو ید نصب و راه اندازی انواع سیستم های پکیج تصفیه اتوماتی پسا واحدهای ابکاری‬ ‫• طراحی و تو ید انواع بیولیلتر برای حذف بو از تصفیه نانه های پسا‬ ‫• مشاوره تیقیق طراحی و ارائه راهکار برای بهی ه سازی و رلگ مشکالت لرای دهای تص فیه نان ههای‬ ‫پسا‬ ‫مشاوره و طراحی در زمی ه های لرای دهای زیستی‬ ‫•‬ ‫زمی ه های ا لی لعا یت این مجموعه عبارتاند از‪ -1 :‬تو ید نصب و راه اندازی انواع سیستم ه ای پک یج‬ ‫تصفیه اتوماتی پسا واحدهای ابکاری ‪ -2‬طراحی و تو ید انواع بیولیلتر برای حذف بو از تصفیه نانه های‬ ‫پسا ‪ -3‬مشاوره تیقیق طراحی و ارائه راهکار برای بهی ه سازی و رلگ مشکالت لرای دهای تصفیه نان ه‬ ‫های پسا ‪ -4‬مشاوره و طراحی در زمی ه های سونتهای زیستی‬ ‫سال تاسیس‪1391 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10320760948 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪02144580442 :‬‬ ‫‪www.parsabfanavaran.com‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪65‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت دانشگاهی راهکارهای مه دسی پا‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫طراحی و سانت تجهیزات تصفیه و‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫بازیالت‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها شهرداریها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫شرکت دانشگاهی راهاارهای مهندسی پاک با هد ارتقای تانولوژیهـای توـفیه اب و‬ ‫فاضالب فعالیت خود را اغاز نمود‪ .‬اهم لعا یتهای این مجموعه در زمی هی لرای دهای تصفیه پسا و‬ ‫لرای دهای غشایی میباشد‪ .‬از لعا یتهای مهم این شرکت میتوان به کارهای ورت گرلت ه در زمی هی‬ ‫لرای دهای جداسازی غشایی بیوراکتورهای غشایی و شیرینسازی ا اشاره نمود‪ .‬دام ه لعا یتهای ش رکت‬ ‫زمی ههای مختلف لرای دهای تصفیه بیو وژیکی لیزیکی وشیمیایی تصفیه ا و لاضال را شامل میش ود‬ ‫بهعالوه ارتقای قرای دهای س تی تصفیه لاضال و ب هکارگیری روشه ای ن وین و لرای دهای ترکیب ی از‬ ‫موضوعات مورد توجه این شرکت میباشد‪.‬‬ ‫میصوالت این مجموعه عبارت است از‪ :‬ممبران لیلتر ش ی غشای اسمز معکوس دیفیوزره ای ه وادهی‬ ‫سامانههای نم زدایی بیوراکتور غشایی و پکجهای تصفیه لاضال و بازیالت ا ‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬مصافی حسین زاده‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1389 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10320443300 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪66‬‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02188980710 :‬‬ ‫‪http://www.ucesco.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت زیست لراورده سپاهان‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫تو ید اتانول و دنورا دام از‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫ضایعات‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها مراکز پرورش دام‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫شرکت زیست فراورده سپاهان برای اولین بار در ایران بـه صـورت جـدی و بـا تـالش‬ ‫توانسته از ضایعات خرما اتانول تولید کرده که در صنایع متنو مورد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬ ‫هم زمان با تو ید اتانول نورا دام نیز تو ید میشود که این نورا از کیفیت باال برنوردار بوده و سرشار از‬ ‫مواد غذایی چربی و پروتئین میباشد‪ .‬لرای د تو ید اتانول به روش بیوتک و وژی و با تک و وژی باالی تخمیر‬ ‫کامالً پیوسته میباشد‪ .‬جهت نا ص سازی اتانول از تقایر پیوسته استفاده میشود که در ان از ان رژی بخ ار‬ ‫حداکثر استفاده شده و حداکثر رلهجویی در مص رف ان رژی در طراح ی ان در نظ ر گرلت ه ش ده اس ت‪.‬‬ ‫مه دسی طراحی و سانت کامالً بومی و توسط متخصصان دانلی انجام شده است‪ .‬قابلیت استفاده از س ایر‬ ‫م ابگ ق دی نظیر مالس و مواد نشاستهای و ضایعات غالت نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬اسماعیل نا م‬ ‫محل استقرار‪ :‬ا فهان‬ ‫سال تاسیس‪1389 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10260604211 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪03112658380 :‬‬ ‫‪---‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪67‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت مه دسین مشاور و تیقیقات بهین ا‬ ‫زنده رود‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫طراحی و سانت پکیجهای تصفیه‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫عتی و بهداشتی‬ ‫لاضال‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬ندامراد سامانی مجد‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این شرکت از بدو تاسی با بهرهگیری از کارش اسان مج ر علم ی و ل ی ماا ع ات طراح ی و س انت‬ ‫تجهیزات پای زیست مییای را در دستور کار نود قرار داده و در حال حاضر دارای چ دین ثبت انت راع در‬ ‫این زمی ه میباشد‪ .‬عالوه بر این مطالعات طراحی و ساخت سامانههای گندزدایی اب ازجملـه‬ ‫سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان باو که از مهمترین دستاوردهای ایـن شـرکت‬ ‫در سالهای اخیر است وبه تولید انبوه نیزرسیده و به راحتـی قابـل رقابـت در بازارهـای‬ ‫داخلی و بین المللی میباشد‪ .‬از دیگر لعا یتهای این شرکت میتوان به مواردی چ ون ماا ع ات پای ه‬ ‫زیست مییای از جمله ارزیابی اثرات زیست مییای طرحهای عمرانی و عتی مدیریت پسماند طراحی و‬ ‫عتی و بهداش تی اش اره ک رد‪ .‬س امانه گ دزدایی کل ر‪ -‬ازن (بک و) از‬ ‫سانت پکیجهای تصفیه لاضال‬ ‫میصوالت این مجموعه میباشد که ب ه م ظ ور ارزان س ازی ایم ن س ازی س ا م س ازی بومیس ازی و‬ ‫گ دزدایی ا بدون استفاده از مواد شیمیایی الزودنی و تو ید ا سا م در میل طراحی گردی د‪ .‬میص والت‬ ‫این سامانه شامل دی اکسیدکلر کلرگازی میلول ازن اکسیژن ا اکسیژنه اسید هیپوکلرو هیپ و کلری ت‬ ‫سدیم می باشد که با استفاده از لرای د ک ترل شده ا کترو یز میلول نم طعام تو ید می شوند‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬ا فهان‬ ‫سال تاسیس‪1381 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10260402523 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪68‬‬ ‫شماره تماس‪03195020901 :‬‬ ‫‪www.behinab.ir‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬پویا ژن ازما‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬شرکت مسئو یت میدود‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬بیولیلتر تصفیه ک دهی پسا‬ ‫عتی‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫مدیرعامل‪ :‬نرج‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مبلی‬ ‫شرکت پویا ژن ازما با مسئولیت میدود با هد تیقیق تولید تهیه و توزیع کلیه مـواد و‬ ‫تجهیـزات بیوتانولـوژی مـورد اسـتفاده در حوزههـای تیقیقـات درمـان پیشگیــری‬ ‫شناسایی حفاظت از مییز زیست و صنایع مختلف و ارائه خدمات تیقیقاتی و اموزشـی‬ ‫در این حوزه ها به میققین کشور فعالیت خود را اغاز کرد و در س ال ‪ 1392‬اق دام ب ه تاس ی‬ ‫ازمایشگاه تیقیقات بیوتک و وژی پویا ژن با تجهیزات م اسب نمود‪ .‬این مجموعه میووالت مختلفـی‬ ‫تولید نموده است که انوا کیتهای جداسازی ‪ DNA‬و بیوفیلتر توفیه کننـده پسـابهای‬ ‫حاوی فلزات سنگین از مهمترین انها میباشد‪ .‬بیولیلتر ارائه شده در این مجموعه تصفیه ک ده‬ ‫ا اشامیدنی ا وده به نیترات و ارس ی و همچ ین پسا های شیمیایی ا وده به للزات س گین میباش د‪ .‬ب ا‬ ‫استفاده از بیولیلتر این مجموعه کارنانهها میتوان د به راحتی پسماند و پسا های ا ودهی نود را مجددا ب ه‬ ‫چرنهی تو ید بازگردان د و هم درجهت کاه هزی هی مجموعهی نود و از طرل ی دیگ ر در جه ت حف ظ‬ ‫مییط زیست گام بردارند‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1389 :‬‬ ‫شناسه ملی‪380147 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪02140443676 :‬‬ ‫‪http://www.pgazma.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪69‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬پایانه مییط پا‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪--- :‬‬ ‫ندمات مه دسی و مدیریت مییط‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫زیست‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪70‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫شرکت پایانه مییز پاک همگام با ارتقاء استاندارهای زیسـت مییطـی و بـا توجـه بـه‬ ‫تقاضای روز افزون صنایع کشور و مشاالت ناشی از الودگی صنعتی در شهر های بزرگ و‬ ‫وجود مشاالت مختلف زیست مییطی در عرصه های موجود در سطح کشور با هد ارائه‬ ‫خدمات مهندسی و مدیریت مییز زیست تاسیس گردیده اسـت‪ .‬ای ن مجموع ه در زمی هی‬ ‫پسماند ندمات زیر را ارائه میدهد‪:‬‬ ‫• انجام ندمات ش اسایی کمی و کیفی و مدیریتی پسماند های عتی ویژه و روش های ک ترل تصفیه‬ ‫کاه ا ودگی و مدیریت دلگ مواد زائد جامد‪.‬‬ ‫• تدوین و استقرار سیستم مدیریت پسماند عتی و شهری‪.‬‬ ‫• تدوین برنامه عملیاتی پسماند های عتی بر اساس قانون م دیریت پس ماند ه ا و ائ ین نام ه اجرای ی‬ ‫مربوطه‪.‬‬ ‫• طراحی بان اطالعات پسماند‪.‬‬ ‫• ارائۀ ندمات مشاورهای و ماا عات در زمی ه بازیالت مواد و م ابگ‪.‬‬ ‫• انجام و امادهسازی طرحهای جامگ کاه ا ودگی م ابگ نا در م اطق عتی و شهری و کشاورزی و‬ ‫رودنانه ها‪.‬‬ ‫• نمونه برداری و انا یز پارامتر های لیزیکی و ش یمیائی و ترکیب ات نفت ی و لل زات س گین پس ماندهای‬ ‫عتی پزشکی شهری پسماندهای جزء ک وانسیون ‪ POPS‬انواع جن ها و ‪. ...‬‬ ‫شماره تماس‪)021( 44 02 58 12 :‬‬ ‫‪http://www.mohitepaak.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬بازیالت ا کترونی‬ ‫کاسپین‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬بازیالت تجهیزات ا کترونیکی‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتها عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪/‬لر ت‪ 6‬و ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫در ای ران میباش د‪.‬‬ ‫شرکت بازیالت ا کترونی کاسپین او ین شرکت رسمی تخصص ی بازیال ت ا کترونی‬ ‫ماموریتهای این شرکت عبارت است از‪:‬‬ ‫جمع اوری تفایک و دسته بندی پسماند های الاترونیک؛ حداقل نمودن هزینههای چرخه‬ ‫عمر میوول؛ کنترل زباله و مواد زیان اور؛ کمک به حفاظت از مییز زیست؛ کاهش زباله‬ ‫ها و کاهش هزینههای دفع زباله ها؛ کمک به حفظ منابع طبیعی‪.‬‬ ‫ندمات این مجموعه عبارت است از‪:‬‬ ‫• بازیالت پسماندهای ا کترونی از جمله کلیه وازم کامپیوتری مخابراتی موبایل و وازم برقی نانگی‬ ‫• بازیالت تونرها و کارتریجهای چاپگرها‬ ‫• بازسازی کامپیوترهای قابل استفاده برای م اطق روستایی و سازمانهای مردم نهاد‬ ‫• نرد کردن کامل کارتهای حالظه و هارد دیس‬ ‫• نابودی کامل اطالعات احتما ی موجود بر روی قاعات دور ریخته‬ ‫محل استقرار‪ :‬ا فهان‬ ‫سال تاسیس‪1395 :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪031 - 3- 775 -0547 :‬‬ ‫‪http://www.caspianrecycle.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪71‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬لوالد‬ ‫عت اسپادانا تارا‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫مشاوره نانو ذرات مغ اطیسی‬ ‫مگ تیت تصفیه و بازیالت جن‬ ‫س گین‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫شرکت لوالد عت اسپادانا ت ارا در س ال ‪ 1395‬تاس ی گردی ده اس ت‪ .‬متخووـین ایـن شـرکت‬ ‫توانستهاند با تیقیقات دانش میور و به روز خود برای اولین بار در ایران تولیـد صـنعتی‬ ‫خز توفیه لجن سنگین را راه انـدازی کننـد‪ .‬از میوـوالت منیوـربفرد ایـن شـرکت‬ ‫نانوذرات مغناطیسی مگنتیت بوده که دارای خلوص باال و اندازه ذرات کمتر از ‪ 20‬نـانومتر‬ ‫با خاصیت مغناطیسی بسیار باال می باشد‪ .‬هم چنـین ایـن شـرکت دارای متخووـین و‬ ‫نخبگان برجستهای جهت مشاوره و راه اندازی پروژه های صنعتی می باشد‪.‬‬ ‫در لرای د برش دهی و تو ید قاعات و ه و پرولیل ایگ لوالدی ج ن س گی ی متش کل از م واد لل زی‬ ‫روغنهای ن ک ده و مقدار کمی ا بهوجود میاید که بهناطر تجمگ سا یان سال مشکالت مییطزیستی‬ ‫عمدهای را بهوجود اورده است‪ .‬طرح تصفیه ج ن س گین و بازیال ت اج زای موج ود در ان بع د از انج ام‬ ‫ازمای های متعدد برای او ین بار در ایران در مقیاس عتی توسط این مجموعه در ش رکت س انتهه ای‬ ‫للزی ا فهان (سالا) راهاندازی گردید‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬نمی ی شهر‬ ‫سال تاسیس‪1395 :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی(ل اوری نانو)‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪72‬‬ ‫شماره تماس‪03133931232 :‬‬ ‫‪http://fset.co.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت نواوران زیست ب یان اویسا‬ ‫ایگ و کش اورزی در جه ت‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬شرکت با مسو یت میدود‬ ‫کوره تو ید کود ارگانی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پیرو یز اهسته‬ ‫بیوچار به روش‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای لعال در زمی هی کشاورزی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬علی پورلالح‬ ‫این شرکت در زمی ه انجام ندمات تو یدی کشاورزی و استفاده از پسماندهای‬ ‫تو ید میصوالتی با ارزش الزوده باال تاسی شده است‪.‬‬ ‫زمینه کاری این شرکت انجام خدمات تولیدی کشاورزی و استفاده از پسماندهای صـنایع‬ ‫و کشاورزی در جهت تولید میووالتی با ارزش افزوده باال می باشد‪ .‬حوزه لعا یت این شرکت‬ ‫زیستی در بخ کشاورزی دامی و گیاهی است که به تو ی د کوده ای پیش رلته بیو وژی ب ا اس تفاده از‬ ‫سویهی جدا شده پردانته است‪ .‬تو ید ذغال قا بی (بریکت) از پسماندهای مزارع کار نوی ی است که جایگزین‬ ‫ذغال چو شده و از جمله میصوالت این مجموعه میباشد‪ .‬این میصول دارای ارزش حرارتی ‪ 3‬برابر زغال‬ ‫معمو ی است و با توجه به باال بودن میزان زائدات در کشاورزی و ات زدن هر س ا ه ای ن م واد ای ن ام ر‬ ‫موجب گرمای زمین و تو ید کربن دی اکسید شده و باعث قلیایی شدن نا نیز میگردد‪ .‬این میصول از‬ ‫چ ین مسائلی جلوگیری میک د و ذغا ی با قیمت بسیار پایینتر و قابل رقابت با نمون ه ه ای ن ارجی تو ی د‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬اهواز‬ ‫سال تاسیس‪1393 :‬‬ ‫شناسه ملی‪14004475708 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم انالین ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪06113334232 :‬‬ ‫‪----‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ -3‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ 2-3‬دفن و امحاء پسماند‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت پارسیان طب پژوه‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬شرکت با مسئو یت میدود‬ ‫طراحی و تو ید تجهیزات حوزهی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پزشکی از جمله سیستمهای‬ ‫زبا هسوز بیمارستانی و انواع‬ ‫زبا هسوزهای شهری و عتی و‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫الشهسوزها‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬بیمارستانها و مراکز پزشکی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫شرکت پارسیان طب پژوه با هدف تو ید و عرضه تک و وژی های جدید در زمی ه عل م پزش کی و دان‬ ‫مه دسی پزشکی تاسی شده است‪ .‬طراحی و تولیـد اولـین دسـتگاه مانیتورینـگ امبوالنسـی‬ ‫معرفی جدیدترین تانولوژی دنیا در زمینه امیاء پسماندهای بیمارستانی طراحی سیستم‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال و سایر دسـتگاههای پزشـای از جملـه فعالیتهـای ایـن شـرکت‬ ‫میباشد‪ .‬سیستم های زبا ه سوز سانت این شرکت در مدلهای مت وعی مان د زبا ه س وزهای عتی (از‬ ‫قبیل زبا ه سوزهای پسا های شرکتهای نفتی عتی شیمیایی دارویی و بهداشتی زبا هسوزهای از ب ین‬ ‫برنده رنگهای عتی مورد استفاده در کارنانجات اتومبیل سازی) زبا ه سوزهای بیمارستانی در انواع اندازه‬ ‫های ‪ 5‬کیلوگرم در ساعت تا ‪ 5/3‬تن در ساعت و همچ ین الشه سوزهای مورد استفاده در کشتارگاهها و زبا ه‬ ‫سوزهای مخصوص نیروگاههای اتمی عرضه می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬شهروز متین مهر‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1383 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10102655420 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪76‬‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02188528363 :‬‬ ‫‪https://parsianmedical.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت زیست لن اوران‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫عت و مییط‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬میصوالت در زمی هی پاکسازی و‬ ‫مقابله با ا ودگی های نفتی نا و‬ ‫ا‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬دو ت شرکتهای لعال در زمی هی استخراج‬ ‫نفت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا ‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬علی ابوا یس ی سورکی‬ ‫شرکت زیست فن اوران صنعت و مییز ارائهدهندهی خدمات و تولید میووالت در زمینه‬ ‫پاکسازی و مقابله با الودگی های نفتی خاک و اب است‪ .‬این ندمات شامل‪ :‬انجام ماا عات و ارائه‬ ‫ندمات مشاوره و نظارت ل ی و پیمانکاری در زمی ه لعا یتهای مرتبط به مش اوره می یط زیس تی م دیریت‬ ‫پسماند پاکسازی ا ودگیهای ا و نا ندمات زیست مییای اچ اس ای و ‪ ...‬میشود‪.‬‬ ‫یکی از ندمات این مجموعه اجرای پروژه های زیست پاالیی و جن زدایی و مقابل ه ب ا ا ودگیه ای نفت ی‬ ‫میباشد‪ .‬بهدنبال ی ا ودگی نفتی بزرگ یکی از راهکارهای مقابله با ا ودگی استفاده از عوامل دیسپرسانت‬ ‫میباشد‪ .‬دیسپرسانتها با پایین اوردن کش سایی بین نفت و ا نفت را امو سیونه میک د‪ .‬قارهه ای‬ ‫نفتی کوچکی که به این ترتیب ایجاد میشوند تا عمق چ دین متری ا پراک ده میشوند که با این وضعیت‬ ‫از جمگ شدن و جابجا شدن کههای نفتی جلوگیری میشود‪ .‬با این وجود دیسپرسانتهای شیمیایی که مورد‬ ‫استفاده قرار میگیرند نود دارای تاثیرات سمی هست د و بسیاری از انها نسبت به تجزیه زیستی نی ز مق اوم‬ ‫هست د‪ .‬در پروژه این مجموعه با هدف توسعه ل ناوری و تو ی د م اده پراک ده ک ده ک ه نفت ی ب ا پای ه‬ ‫بیو وژیکی این مشکل رلگ شده است‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1391 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10320858440 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوری زیستی ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪02122431968 :‬‬ ‫‪---‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪77‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت پترومادسان‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫تو ید میصوالت در زمی هی‬ ‫عملیات حوزهی نفت و گاز مان د‬ ‫حفاری و مدیریت پسماند‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫شرکت پترومادسان در زمینه خدمات یاپارچه مهندسی و عملیات سیاالت حفاری خدمات‬ ‫کنترل جامدات و مدیریت پسماند حفاری خدمات ازمایشـگاهی کنتـرل کیفیـت تـامین‬ ‫افزایه های شیمیایی و مواد گل حفاری و مدیریت پسماند فعالیت می نماید‪ .‬میصوالت ای ن‬ ‫مجموعه عبارت است از‪ :‬پودر دف در سایزهای متفاوت ضد هرزروی مواد سلو زی و معدنی ک ترل ک ده‬ ‫هرزروی چاه امو سیونک ده او یه ا در روغن تیزر رقیقک ده سیال حف اری ش وی ده حف اری کفس از‬ ‫حفاری ضد کف باکتریک حفاری ک ترلک ده الت الی گل روغ ی ا یاف ک ترلک ده هرزروی چ اه‬ ‫پلی انیونی سلو ز م زانتان و ‪. ....‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای استخراج نفت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬غالمیسین امجدی گلپایگانی‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1384 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10102918384 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪78‬‬ ‫شماره تماس‪02188692436 :‬‬ ‫‪http://petromud.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت پا پترو زیست ناوران‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫ندمات مربوط به دلن امیا‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پردازش و بازیالت پسماند‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها و شرکتهای لعال در حوزه‬ ‫س گین و کشاورزی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬حامد مجتهدزاده‬ ‫ایگ‬ ‫شرکت پاک پترو زیست خاوران فعالیت خود را به در قالب شرکت دانش بنیان در زمینـه‬ ‫های متنوعی در حوزه مهندسی مییز زیست شرو کرده است‪ .‬عمده فعالیت هـای ایـن‬ ‫شرکت به شرح زیر است‪ :‬طراحی و ساخت میل دفن بهداشتی و وی ه ‪ -‬تولید سـوخت‬ ‫های کمای ‪ SRF -‬پردازش و بازیافت پسماند های شهری ‪ -‬پیرولیز سریع پسماند های‬ ‫هیدروکربنی ‪ -‬امیای پسماند های وی ه (عفونی دارویی صنعتی و غیره) حوزه لعا ی ت ای ن‬ ‫شرکت در م اقه ج و شرق و مرکز کش ور (اس تان ه ای کرم ان ی زد ل ارس سیس تان و بلوچس تان و‬ ‫هرمزگان) است‪ .‬این مجموعه درزمی هی کلیه امور مربوط به مییط زیست و لعا یت های زیس ت مییا ی‬ ‫بازرسی کاال و ک ترل کیفیت و دور و مشاوره کیفی استاندارد تو ید میصوالت کشاورزی ارائه ن دمات و‬ ‫تامین نیاز تو ید ک دگان کشاورزی تو ید میصوالت دامی کش اورزی ارائ ه ن دمات ب ه کش اورزان نظی ر‬ ‫تسای اراضی مشاوره و برگزاری دوره های اموزشی درنصوص کشاورزی عملیات بارگیری و تخلی ه و ی ا‬ ‫ترنیص کاال لعا یت مینماید‪.‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬کرمان‬ ‫سال تاسیس‪1393 :‬‬ ‫شناسه ملی‪14004069604 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫شماره تماس‪02144162860 :‬‬ ‫‪----‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ -3‬بازیافت پسماند‬ ‫‪ 3-3‬سوزاندن‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت عصر‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫عت اتبین‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫بی نار ساز زبا ه عفونی با نرد کن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دانلی و پری وکیوم‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫شرکت عصر عت اتبین از سال ‪ 1389‬جهت ارتقای کمی و کیفی میصوالت در عر ه پزشکی و سالمت‬ ‫به طور تخصصی لعا یت نود را اغاز نم ود‪ .‬این مجموعـه در حـال حاضـر در زمینـه تجهیـزات‬ ‫استریلیزاسیون بی خطر سازی زباله های عفونی گازهای طبی (اکسی ن) فعالیت علمـی‬ ‫ پ وهشی ‪ -‬تولیدی فعالیت گستردهای دارد‪ .‬انواع اتوکالوه ا و اکسیژنس ازها میص والت ای ن‬‫مجموعه را در بر میگیرد‪ .‬این مجموعه همچ ین در زمی هی سانت میصوالت مرتبط به ح وزهی پزش کی‬ ‫ندمات مشاورهای نیز ارائه میدهد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬بیمارستانها و مراکز درمانی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬میمد گلستانی‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1387 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10103653253 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪82‬‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02176251105 :‬‬ ‫‪http://asa-atbeen.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت سازگر‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫طراحی و تو ید انواع دستگاههای‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬اتوکالو بیمارستانی و سیستمهای‬ ‫مدیریت پسماندهای عفونی‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬بیمارستانها و مراکز درمانی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫شرکت سازگر در صنعت تجهیزات پزشای فعال میباشد‪ .‬این شرکت بزرگترین سـهم‬ ‫بازار در ساخت اتو کالوهای ‪ CSR‬تمام اتوماتیک و امیاء زباله های عفونی بیمارسـتانی را‬ ‫در داخل کشور در اختیار دارد و به عنوان شرکت فعال در زمینهی طراحی و تولید اتو کـالو‬ ‫و امیاء زباله در ایران شناخته میشود‪ .‬این مجموع ه از س ال ‪ 1371‬در زمی ه طراح ی و س انت‬ ‫عتی ازمایش گاهی از ن وع پ ی ن الء (‪PRE-‬‬ ‫اتوکالوهای م درن و پیش رلته بیمارس تانی پزش کی‬ ‫‪ )VACUUM‬و پا ماتی (‪ )PULS-MATIC‬با سیکل استریل کامال اتوماتی و در های پ وماتی‬ ‫و همچ ین اتوکالوهای اتیلن اکساید و از سال ‪ 84‬در زمی ه طراح ی و س انت دس تگاههای امی اء زبا ه‬ ‫عفونی بیمارستانی با و بدون نردکن دانلی و همچ ین طراحی و سانت دستگاههای استریل س رم تزریق ی‬ ‫(‪ )Hot shower sterilization‬و دستگاههای ست شور بیمارستانی و داروئی لعا یت مینماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬سید میمد علی ب و عزیزی لرد‬ ‫محل استقرار‪ :‬شهریار‬ ‫سال تاسیس‪1371 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10101340408 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02165290130 :‬‬ ‫‪http://asa-atbeen.com/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪83‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت رایکا گستر پالسما‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬شرکت با مسئو یت میدود‬ ‫دستگاههای پیشرلته در حوزهی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پالسما‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫شرکت رایاا گستر پالسما شرکت تیقیقاتی صنعتی است که هد ان طراحی و سـاخت‬ ‫دستگاههای پیشرفته در حوزهی پالسما میباشد‪ .‬این شرکت طراح میصوالت مشعل پالسما غیر‬ ‫قابل انتقال برای برنامه های کاربردی مختلف مان د اسپری های پالسما دستگاه ه ای وی ژه و کاربرده ای‬ ‫ویژه مشعل های پالسما میباشد‪ .‬لعا یت این شرکت به مشعل پالسما میدود نمیشود و لعا یتهای شرکت‬ ‫در زمی ه دستگاه های پالسما سرد برای استفاده در کاربردهای پزشکی تجهیزات بیمارستان ایگ عتی‬ ‫ایگ نساجی مواد غذایی و ایگ نفتی را نیز در بر میگیرد‪ .‬یکی از کاربردهای مشعلهای ای ن مجموع ه‬ ‫در امیای پسماند بیمارستانی میباشد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانهها بیمارستانها و مراکز درمانی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬علیرضا زمانی‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1391 :‬‬ ‫شناسه ملی‪14003040751 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوریهای ماشیناالت‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪84‬‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02176251105 :‬‬ ‫‪http://www.rgplasma.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت دان پویان ساتیا‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫سیس تم الی ه نش انی پالس مایی‬ ‫‪ PECVD‬سیس تم زبا ه س وز‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پالس مایی سیس تم پ ردازش‬ ‫پالسمایی ‪ DBD‬م ابگ تغذیه و تاژ‬ ‫باال و سیستم تو ید ک ده هیدروژن‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫از پسماندهای پتروشیمی‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مجموعههای‬ ‫سوزی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا ‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫عتی لعال در زمی هی زبا ه‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬شاهرود‬ ‫سال تاسیس‪1383 :‬‬ ‫شرکت دان پویان ساتیا با بکارگیری نیروهای نخبه و متخصص در زمی ه ل اوری پالس ما اق دام ب ه ارائ ه‬ ‫ندمات مشاوره ای طراحی و سانت انواع سیستم های پالسمایی نموده است‪ .‬در این راستا حوزه های کاری‬ ‫شرکت‪ :‬انرژی مییط زیست و تجهیزات و ماشین االت در حوزه های راهبردی (ن انو و بیوتک و وژی) م ی‬ ‫باشد‪ .‬سیستم های تولید شده مرتبز با حوزه های ذکـر شـده عباراتنـد از‪ :‬سیسـتم الیـه‬ ‫نشانی پالسمایی ‪ PECVD‬سیستم زباله سـوز پالسـمایی تفنـگ الیـه نشـانی پالسـما‬ ‫اسپری سیستم پردازش پالسمایی ‪ DBD‬منابع تغذیه ولتاژ باال و سیستم تولیـد کننـده‬ ‫هیدروژن از پسماندهای پتروشیمی‪.‬‬ ‫این مجموعه همچ ین پشتوانه علمی و ل ی م اسبی جهت ارائه ندمات زیر را دارد‪:‬‬ ‫‪ ‬مشاوره علمی و تیقیقاتی‬ ‫‪ ‬همکاری در پروژههای علمی‬ ‫‪ ‬ارائه ندمات پردازش پالسما‬ ‫‪ ‬راهاندازی ازمایشگاه پالسما و اموزش‬ ‫‪ ‬برگزاری دورههای اموزشی در حوزه پالسما‬ ‫‪ ‬ارائه راهحلهای پالسما برای لرای دهای ناص‬ ‫‪ ‬انعقاد قرارداد برای اجرای پروژههای علمی و عتی‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02188692436 :‬‬ ‫‪http://petromud.com/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪85‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت لالت‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫تو یدک دهی دستگاههای زبا هس وز‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫بیمارستانی و شهری‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مراکز درمانی و پزشکی شهرداریها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫طی تفاهم نامه های همکاری ام اء شده با دو شرکت مارح اروپایی فالتک به اولـین تولیـد کننـده‬ ‫دستگاه های زباله سوز بیمارستانی و سیار با ظرفیت ‪ 34‬تا ‪ 1250‬کیلـوگرم در سـاعت و‬ ‫زباله سوزهای شهری رلیت متوسط با توان زبا ه سوزی ‪ 30‬تا ‪ 120‬تن در روز تیت یسان اروپ ا در‬ ‫ایران تبدیل شده و ضمن تامین نیازهای کشور جهت امیاء پسماند عفونی و شهری حج م پ ایین در ح ال‬ ‫جلب سفارشهای نارجی برای ادرات زبا ه سوز به کشورهای همسایه می باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر شرکت لالت لعا یت های نود در زمی ه طراحی و تو ید زبا ه سوز را به ورت انیصاری ب ر‬ ‫روی زبا ه سوزهای بیمارستانی با رلیت ‪ 34‬تا ‪ 1250‬کیلوگرم در ساعت و زبا ه س وزهای موبای ل پس ماند‬ ‫شهری تا ‪ 30‬تن در روز همچ ین زبا ه سوز شهری با رلیت ‪ 30‬تا ‪ 100‬تن در روز متمرکز کرده و با تکی ه‬ ‫بر توانم دی های دانلی در ک ار بهرهگیری از تک و وژی روز اروپا توانایی انذ گواهی امههای مختلف ک ت رل‬ ‫کیفی مییط زیست و بهداشت را دارا می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوری ماشیناالت‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪86‬‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02177360749 :‬‬ ‫‪http://falatec.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت لالت‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫سرمایهگذاری در زمی هی بازیالت و‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫زبا هسوز‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شهرداریها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫شرکت طرح تجارت سدید با هدف سرمایه گذاری و لعا یت در زمی ه های زیست مییای و تو ید انرژی های‬ ‫نو در سال ‪ 1388‬تاسی گردید‪ .‬بررسیهای کارش اسان و مه دسین مجر و کارازموده شرکت نشان داد که‬ ‫در حال حاضر استراتژی معی ی در نصوص نیوه م دیریت زبا ه ه ای ش هری و نخا ههای س انتمانی ‪-‬‬ ‫علیرغم اهمیت لوق ا عاده ان ‪ -‬وج ود ن دارد‪ .‬ای ن موض وع مجموع ه را ب ر ان داش ت ک ه ب ا توج ه ب ه‬ ‫ماموریتهای تعریف شده نود به ماا عه درباره تک و وژیهای مختلف و اق دام عمل ی در نص وص ای ن دو‬ ‫موضوع بپردازد‪ .‬این مجموعه هلدی گ شرکتهای زیر مجموعه نود میباش د و راهب ری انه ا را از طری ق‬ ‫هیات مدیره مستقل هر شرکت عهدهدار است‪ .‬به م ظور تیقق اهداف نود در شرکتهایی به شرح زیر و ب ا‬ ‫مسئو یتهای تعیین شده سرمایه گذاری نموده است‪:‬‬ ‫کارنانه بازیالت نخا ههای سانتمانی کرج نیروگاه زبا ه سوز ‪ 200‬ت ی تهران نیروگاه زبا ه س وز ‪ 600‬ت ی‬ ‫رشت نیروگاه زبا ه سوز ‪ 200‬ت ی نوشهر و نیروگاه زبا ه سوز ‪ 450‬ت ی ساری‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪21 88699961 :‬‬ ‫‪http://ttsgroup.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪87‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت گرشین‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫س انت و تعمی ر دس تگاههای‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫زبا هس وز بیمارس تانی ش هری‬ ‫عتی و الشهسوز‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬واحدهای زبا هسوز‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫شرکت مه دسین مشاور ازمون عت سبز همگام با ارتقاء استاندارهای زیست مییای و با توجه به تقاضای‬ ‫روز الزون ایگ کشور و مشکالت ناشی از ا ودگی عتی در شهرهای بزرگ و وج ود مش کالت مختل ف‬ ‫زیست مییای در عر ه های موجود در سا کشور م جمله ا ودگی رودنانهها تخریب عر ههای طبیعی‬ ‫و تاال ها کاه کیفیت در هوا نا و سایر بخ های مییط و همینط ور مس ائل و مش کالت زیس ت‬ ‫مییای موجود در کارنانجات و مراکز عتی با هد ارائه خدمات مهندسی و مـدیریت میـیز‬ ‫زیست تاسیس گردیده است‪ .‬واحد ازمایشگاه این شرکت به عنـوان اولـین ازمایشـگاه‬ ‫معتمــد میــیز زیســت و بــا توجــه بــه اســتقرار اســتاندارد ‪ISO9001:2008 ,‬‬ ‫‪ ISO/IEC17025:2005‬و با بهـره گیـری از نیروهـای متخوـص و نیـز پیشـرفتهترین‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی در زمینه سنجش االیندههای مییز زیست در بخـش هـوا اب و‬ ‫فاضالب خاک و رسوب بافت جانداران و عوامل زیان اور مییز کار فعالیت می نماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1363 :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوری ماشیناالت‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪88‬‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪021-56863715 :‬‬ ‫‪http://gershin-co.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬مه دسین مشاور ازمون‬ ‫عت سبز‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫ن دمات ازمایش گاهی در زمی ه‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬مییط زیست ر تو ید زبا هسوز قابل‬ ‫حمل المپ نردکن انا یزر روغن و‬ ‫نشتیا‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬واحدهای زبا هسوز و بازیالت‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪/‬لر ت ‪2‬‬ ‫شرکت مه دسین مشاور ازمون عت سبز همگام با ارتقاء استاندارهای زیست مییای و با توجه به تقاضای‬ ‫روز الزون ایگ کشور و مشکالت ناشی از ا ودگی عتی در شهر های بزرگ و وجود مش کالت مختل ف‬ ‫زیست مییای در عر ه های موجود در سا کشور م جمله ا ودگی رودنانهها تخریب عر ههای طبیعی‬ ‫و تاال ها کاه کیفیت در هوا نا و سایر بخ های می یط و همی ا ور مس ائل و مش کالت زیس ت‬ ‫مییای موجود در کارنانجات و مراکز عتی با هد ارائه خدمات مهندسی و مـدیریت میـیز‬ ‫زیست تاسیس گردیده است‪ .‬این مجموعه خدماتی چون خدمات ازمایشگاهی در زمینـه‬ ‫سنجش االیندههای مییز زیست در بخش هوا اب و فاضالب خـاک و رسـوب بافـت‬ ‫جانداران و عوامل زیان اور مییز کار تولید زبالهسوز قابل حمل المپ خـردکن انـالیزر‬ ‫روغن و نشتیاب ارائه میدهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪--- :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1379 :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02188692207 :‬‬ ‫‪http://gershin-co.com/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ -3‬بازیافت و فروش مجدد پسماند‬ ‫‪ 4-3‬کمپوست‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت کشت کار گستر نوژان نراسان شما ی‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تو ید انواع کود بیو وژی‬ ‫التک‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کشاورزان‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫و‬ ‫شرکت کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی شرکتی است که در زمینهی تولیـد انـوا‬ ‫کودهای بیولوژیای و افتکشهای بیولوژِیک بـا اسـتفاده از روشهـای کـامال ارگانیـک‬ ‫فعالیت مینماید‪ .‬مواد او یهای که برای تو ید این کودها استفاده میشود پسماندها و ضایعات کش اورزی‬ ‫است که باعث قیمت تمام شده پایینتر برای کشاورزان گردیده اس ت‪ .‬میص والت تو ی دی ش رکت ش امل‬ ‫کودهای بیو وژی ازته و لسفاته با نامهای تجاری نیتروزیست و لسفوزیست است‪ .‬کود نیتروزیس ت ت امین‬ ‫ک ده ازت (نیتروژن) برای گیاه است که می تواند مکمل با کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی عتی ی ا‬ ‫جایگزین ان ها در کشاورزی ارگانی باشد‪ .‬کود لسفوزیست تامینک ده لسفات برای گی اه اس ت و ش امل‬ ‫باکتریهای لسفوباکتر است که به میض ورود به نا شروع به لعا یت کرده و عالوه بر حل کردن لسفات‬ ‫های نامیلول نا وترش سیدرولور برای کالته کردن اهن مواد دیگری را نیز تو ید مینمای د‪.‬‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬میمد علی ابراهیمی گ جه‬ ‫محل استقرار‪ :‬بج ورد‬ ‫سال تاسیس‪1392 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10400022392 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوری زیستی‬ ‫شماره تماس‪05842211173 :‬‬ ‫‪http://bionozhan.ir/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪93‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت ویوا کود‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تو ید انواع کودهای ارگانی‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کشاورزان‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫شرکت ویوا کود با هد ایجاد فناوری بومی تولید نهادههای طبیعی (ارگانیک) پیشـرفته‬ ‫متناسب با شرایز اقلیمی وی گی های خاک و روش های کشت در ایران تاسیس گردید‪.‬‬ ‫این مجموعه با تمرکز بر ل اوریهای زیستی با استفاده از لراوری با روش هیدرو یز انزیمی با دمای پایین در‬ ‫تو ید مصرف انرژی را با سادهسازی تو ید کاه داده است و با کاه ضایعات تو ید به حد فر تو ی د را‬ ‫بهی ه سازی کرده و با تبدیل تمام مقادیر مواد او یه به مواد غذایی قابل جذ برای گیاه در میص ول نه ایی‬ ‫ان را به کودی موثر و متفاوت از دیگر کودهای طبیعی در بازار تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫سه زمی ه ا لی تو ید کود در ویوا کود عبارت د از‪:‬‬ ‫• نون دام کشتارگاهی‬ ‫• میصول جانبی پاالیشگاه غالت‬ ‫• ک جا ه دانههای روغ ی‬ ‫مدیرعامل‪ :‬عزیز رسو ی باقی‬ ‫محل استقرار‪ :‬گرگان‬ ‫سال تاسیس‪1386 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10103340335 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای زیستی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪94‬‬ ‫شماره تماس‪01732511742 :‬‬ ‫‪http://vivakoud.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬نزرا کتری‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫تجهی زات ایگ مرغ داری دام و‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ابزیان بازیال ت و ه واک ه ای‬ ‫عتی و ماش ین االت پیش رلته‬ ‫کشاورزی دس تگاههای ب ی نا ر‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫ساز زبا ههای عفونی‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرکتهای حوزهی طیور وکشاورزی‬ ‫بیمارستانها و مراکز درمانی و ازمایشگاهها‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا ‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬مجتبی نوایی‬ ‫محل استقرار‪ :‬امل‬ ‫شرکت خزرالاتریک در حال حاضر با بهرهگیری از بـاالترین تـوان فنـی و ‪ 150‬پرسـنل‬ ‫مجرب در رشته های مختلف فنـی و مهندسـی فعـال میباشـد و بـا طراحـی و سـاخت‬ ‫تجهیزات در صنایع مدرن مرغـداری دام و ابزیـان تولیـد دسـتگاه بازیافـت ضـایعات‬ ‫پروتئینی برای واحد های جوجهکشی و کشتارگاههای مرغ فعال میباشـد‪ .‬تولـدات ایـن‬ ‫مجموعه ساخت انوا خشککن شالی و غـالت و هواکشهـای صـنعتی و ماشـین االت‬ ‫پیشرفته کشاورزی و همچنین تولید دستگاه بیخطر ساز زباله های عفونی بیمارسـتانی و‬ ‫ازمایشگاهی با تاییدیه و پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشای را در بر میگیرد‪.‬‬ ‫به ورت مشخص میصوالت این مجموعه در حوزهی پسماند عبارت است از‪:‬‬ ‫دستگاه پخت و بازیالت ض ایعات پروتئی ی ب رای بازیال ت ض ایعات واح دهای جوج ه کش ی کش تارگاه‬ ‫مرغداریها همچ ین تو ید پودر ماهی نط پلت کود مرغی و کودهای ا ی و شیمیایی نش کن ل والت‬ ‫ارگانی نش کن بستر نوابیده م اسب برای نش کردن حبوبات غالت و شا ی در رلیتهای پایین‬ ‫پرس زبا ه بیمارستانی دستگاه بی نا ر س از ض ایعات بیمارس تانی کراش ر جه ت ن رد ک ردن زبا ههای‬ ‫بیمارستانی چو الستی و انواع مواد ضایعاتی‪.‬‬ ‫سال تاسیس‪1359 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10760087692 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪02166934530 :‬‬ ‫‪http://www.khze.com/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪95‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت زیست ل اوران ارمان‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬بازیالت پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬تعاونی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تو ید کودهای ا ی جامد و میلول‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کسب و کارهای حوزهی کشاورزی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫شرکت زیست ل اوران ارمان پ از ی دوره تیقیق ‪ 5‬سا ه در مرکز پژوهشی کشت بدون ن ا دانش گاه‬ ‫عتی ا فهان با هدف تو ید انواع کودهای شیمیایی بیو وژیکی و ن انو ب ا اس تفاده از ل اوریه ای ن وین‬ ‫بازیالت مواد زائد و پسماندهای شهری عتی و کشاورزی تاَسی شد‪ .‬این شرکت برای کمـک بـه‬ ‫بخش کشاورزی و افزایش بازده تولید میووالت با در نظر گـرفتن حفاظـت مناسـب از‬ ‫مییز زیست و عدم االیندگی خاک فعالیت مینماید و با بهرهگیری از دان امونتگان و نخبگان‬ ‫رشته کشاورزی و اع ای هیئت علمی تاک ون مولق به ثبت چ دین انتراع در نصوص تو ید انواع کودهای‬ ‫ت زدا و میر رشد گیاه گردیده اس ت‪ .‬میص والت تو ی د ش ده در ای ن ش رکت پ از ط ی مراح ل‬ ‫ازمایشگاهی متعدد و با استفاده از پیشرلتهترین دستگاهها و وازم ازمایشگاهی و انج ام تس ته ای می دانی‬ ‫مختلف بر روی انواع گیاهان با نام تجاری ارمان هم ای در مرحله تو ید انبوه میباشد‪.‬‬ ‫‪/‬لر ت ‪1‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬امیرحسین نوشگفتارم‬ ‫محل استقرار‪ :‬قم‬ ‫سال تاسیس‪1391 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10590038783 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوری زیستی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪96‬‬ ‫شماره تماس‪02536606258 :‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪.1‬شرکتهای فناورانهی ایرانی حوزهی پسماند‬ ‫‪ .4-1‬غربالگری و مشاوره در حوزهی‬ ‫پسماند‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬کویرنودرو سپاهان‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬غربالگری و مشاوره در حوزهی‬ ‫پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫طراحی و تو ید انواع ماشیناالت در‬ ‫ایگ سانتمانی پزشکی و بازیالت‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانههای عتی شهرداریها و مراکز‬ ‫پزشکی و درمانی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا ‪/‬لر ت ‪6‬‬ ‫کویرخودرو سـپاهان شـرکتی خووصـی اسـت کـه در زمینـههای طراحـی و تولیدکلیـه‬ ‫ماشیناالت وتجهیزات پیشرفته صنایع مختلف با تانولوژی خاص مشـاوره و طراحـی و‬ ‫نظارت و اجرای خطو تولید ماشیناالت برای پروژه های صنعتی و ماشین سازی عمومی‬ ‫و اختواصی فعالیت میکند‪ .‬این مجموعه انواع تجهیزات از انواع س سور سپر ماشین س گلرشهای‬ ‫جایگزین سیمان و ‪ ....‬را تو ید میک د‪ .‬یکی از میصوالت این مجموع ه دس تگاههای نوددریال ت پس ماند‬ ‫میباشد‪ .‬این دستگاهها عمال کار تفکی را از م بگ انج ام میده د‪ .‬قابلی ت تش خیص و ش اس ایی پ ت و‬ ‫ا ومی یوم قابلیت دریالت کاغذ و ‪....‬کاه حجم و لشرده سازی و ارائه رسید به ک اربر از ویژگیه ای ای ن‬ ‫دستگاه میباشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬مهران فدار‬ ‫محل استقرار‪ :‬ا فهان‬ ‫سال تاسیس‪1387 :‬‬ ‫شناسه ملی‪10862092943 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوریهای ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪03133932188 :‬‬ ‫‪---‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪99‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬نانو بسپار ایت‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬غربالگری و مشاوره در حوزهی‬ ‫پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬شرکت با مسئو یت میدود‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫میصوالت در حوزههای بهداشتی‬ ‫و شوی دهها سانتمانی ارگانی‬ ‫نودرو نفت سموم سونت و پلیمر‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬عموم مردم‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫‪/‬لر ت ‪6‬‬ ‫شرکت نانو بسپار ایتک شرکتی است با تخوص در زمینههای نـانو بـایو و پلیمـر‪ .‬ایـن‬ ‫مجموعه با هد تولید میووالت در صنایع بهداشتی و شویندهها ساختمانی ارگانیـک‬ ‫خودرو نفت سـموم سـوخت و پلیمـر راهانـدازی شـد‪ .‬یک ی از میص والت ای ن مجموع ه‬ ‫کیسهزبا ههای انتی باکتریال میباشد‪ .‬کیسه زبا ه انتی باکتریال پترو کامن تو ی د ش رکت نانوبس پارایت از‬ ‫مواد او یه نو و ترکیبات نانو تو ید شده است‪ .‬نانو مواد موجود در این میصول م جر به نا یت ضد بو و انتی‬ ‫باکتریال می شود‪ .‬به طوریکه باکتریها دیگر امکان رشد و نمو را نداشته و هیچ گونه بوی نا مابوعی در اثر‬ ‫رشد انها بوجود نمی اید‪ .‬از دیگر نواص این کیسه زبا ه میتوان به مقاومت کششی باالی ان اشاره نمود که‬ ‫تا ‪ 20‬کیلو گرم وزن زبا ه را تیمل می ک د‪.‬‬ ‫نمونه بیمارستانی کیسه زبا ه پتروک امن توان ایی تیم ل ات و ک الو ‪ 230‬درج ه را دارد و جه ت اس تفاده در‬ ‫بیمارستانها مراکز درمانی و ماب پزشکان کاربرد لراوان دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬ایرج حسی علی زاده بازرگان‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1389 :‬‬ ‫شناسه ملی‪391247 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪100‬‬ ‫شماره تماس‪02144139251 :‬‬ ‫‪http://http://petrocomen.com/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت کاوان‬ ‫عت به ساز پارس‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬غربالگری و مشاوره در حوزهی‬ ‫پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫طراحی و تو ید انواع ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کارنانههای‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫عتی و سایتهای بازیالت‬ ‫‪/‬لر ت ‪6‬‬ ‫شرکت کاوان صنعت به ساز پارس در زمینه ارائه ایده در مورد اختراعات صـنعتی و نیمـه‬ ‫صنعتی جهت ثبت و اجرایی شدن اختراعات داخلی و خارجی و انجـام مراحـل بررسـی‬ ‫برنامهریزی سرمایهگذاری سرمایهپذیری طراحی ساخت و تولید نسخه اولیه دستگاه و‬ ‫سپس احداث کارگاه و یا کارخانه جهت تولید انبوه هر میوـول در داخـل و یـا خـارج از‬ ‫کشور فعالیت مینماید‪ .‬یکی از میصوالت این مجموعه ماشین دریالتک ده پسماند نش میباش د‪.‬‬ ‫این دستگاه ی ماشین هوشم د تشخیص و تفکی مواد قابل بازیالت بوده که توان ایی تش خیص تم امی‬ ‫مواد موجود قابل بازیالت را به تفکی دارا است‪ .‬این ماشین عتی کامال هوشم د با رلیت تفکی مواد به‬ ‫ورت میدود (نهایتا ً ‪ 1,5‬تن) جهت استفادهی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای کشور قابل ارائه بوده‬ ‫و هر ی جهت ندمت رسانی به ی میله یا م اقه مسکونی قابل استفاده میباشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬میمد باقر اسک دری‬ ‫محل استقرار‪ :‬شیراز‬ ‫سال تاسیس‪1394 :‬‬ ‫شناسه ملی‪14005477821 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ل اوریهای شیمیایی ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫شماره تماس‪07136462400 :‬‬ ‫‪---‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪101‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت لرای د سبز پاکان‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬غربالگری و مشاوره در حوزهی‬ ‫پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫مشاور در امور مدیریت اجرایی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پسماندهای عادی و ویژه و سانت‬ ‫تجهیزات بازیالت دلگ پسماند‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬دو ت شرکتهای‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫عتی‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫این شرکت جزء او ین شرکت های دارنده جواز تاسی ندمات مه دسی مییط زیست و ا و لاض ال از‬ ‫وزارت ایگ در سال ‪ 1378‬بوده است‪ .‬فرایند سبز از سال ‪ 1386‬توسعه و تولید نرم افزارهـای‬ ‫زیست مییطی را پیگیری نموده و در ادامه گواهینامه صالحیت مشاور از سـوی سـازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی توسز معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهـوری‬ ‫برای شرکت صادر گردید‪ .‬این مجموعه همچ ین در حال گسترش ندمات نود در زمی ههای طراحی و‬ ‫سانت سیستم پیرو یز پیشرلته برای دلگ ا و ی انواع پسماندهای ش هری و عتی و پزش کی طراح ی و‬ ‫بهره برداری از مراکز مدیریت انواع پسماندهای عتی شهری و پزشکی در کشور تجهی زات عتی(درام‬ ‫درایرها) ارائه سیستم های نوین گ دزدایی بر اساس ا کترو یز نم و سیستم های ا شیرین کن طراحی و‬ ‫سانت پکیجها و سیستمهای نوین تصفیه لاض ال ب ا ه دف اس تفاده مج دد لاض ال سیس تمهای ب ی‬ ‫نارسازی پسماندهای عفونی (اتوکالو) نرم الزار جامگ مدیریت پسماند کشور و ‪ ...‬میباشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬برهان ریاضی‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1392 :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪102‬‬ ‫شماره تماس‪02166466682 :‬‬ ‫‪http://www.pmz.ir/‬‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫نام شرکت‪ :‬شرکت کاوان‬ ‫عت به ساز پارس‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬غربالگری و مشاوره در حوزهی‬ ‫پسماند‬ ‫نوع مجموعه‪ :‬سهامی ناص‬ ‫مشاور در امور مدیریت اجرایی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پسماندهای عادی و ویژه‬ ‫دانشبنیان‪:‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬دو ت شرکتهای‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چا‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫عتی‬ ‫‪/‬لر ت ‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫شرکت مه دسین مشاور پوی دگان مییط زیست (سهامی ناص) با مشارکت جمع ی از اس اتید و کارش اس ان‬ ‫احب نظر برای انجام ماا عات زیست مییای تشکیل یالته اس ت‪ .‬این شرکت برای انجام خدمات‬ ‫مشاوره در پایه دو تخوص مییز زیست مورد تایید قرار گرفته اسـت‪ .‬ایـن شـرکت از‬ ‫معدود شرکتهایی در کشور است که به صورت انیواری و تخووی در زمینه مطالعـات‬ ‫"مییز زیست" فعال است‪ .‬موضوع لعا یت مه دسین مشاور پوی دگان مییط زیست بدین شرح است‪:‬‬ ‫انجام ندمات مشاوره ای ماا عاتی پژوهشی و امور نظارت و بازرسی در زمی ه های مربوط به مییط زیست‬ ‫م ابگ طبیعی ا نا ش اسی ارزیابی اثرات زیس ت مییا ی حی ات وح ج انوری پوش گی اهی‬ ‫ابخیزداری بیابان زدایی ک ترل سیال ا های سایی طرحه ای لاض ال ام ای س رزمین ارزی ابی‬ ‫سواحل نقشه برداری ندمات کامپیوتری تهیه بانکهای اطالعاتی و همکاری با شرکتهای دانلی و نارجی‬ ‫در نصوص موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات حفا ت مییط زیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬میمد رضا ذوا فقارپور‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫سال تاسیس‪1377 :‬‬ ‫شناسه ملی‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫شماره تماس‪02188141518 :‬‬ ‫‪https://www.farayandsabz.com/‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬لروش مستقیم‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ .1‬شرکتهای فناورانه حوزهی پسماند‬ ‫‪ .5-1‬جمعبندی‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند با توجه به حوزه فعالیت‬ ‫زبا ه شهری و نانگی‬ ‫زبا ه کشاورزی و دامپروری‬ ‫زبا ه بیمارستانی‬ ‫زبا ه دیجیتال‬ ‫شرکت زیست‬ ‫ایده ال گستر‬ ‫بازماند‬ ‫زبا ه‬ ‫شرکت‬ ‫زیست ایده‬ ‫ال گستر‬ ‫‪106‬‬ ‫عتی‬ ‫توزیع شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند با توجه به حوزه فعالیت‬ ‫‪%37‬‬ ‫زبالههای‬ ‫صنعتی‬ ‫زبالههای‬ ‫دیجیتال‬ ‫زبالههای‬ ‫بیمارستانی‬ ‫زبالههای‬ ‫شهری و‬ ‫خانگی‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫زبالههای‬ ‫کشاورزی و‬ ‫دامپروری‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪107‬‬ ‫فناوریهای مطرح در شرکتهای فناورانهی حوزهی پسماند‬ ‫فناوری‬ ‫زیستی‬ ‫فناوری‬ ‫ماشیناالت‬ ‫صنعتی و‬ ‫رباتیک‬ ‫‪108‬‬ ‫فناوریهای‬ ‫شیمیایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫انالین و‬ ‫اپلیایشن‬ ‫موبایل‬ ‫اینترنت‬ ‫اشیا‬ ‫شرکتهای فناورانهی فعال در زمینهی پسماند – به تفکیک فناوری‬ ‫ل اوری ماشیناالت مکانیکی و رباتی‬ ‫ل اوری زیستی‬ ‫پلتفرم انالین و اپلیکیشن‬ ‫موبایل‬ ‫ل اوریهای شیمیایی‬ ‫ای ترنت اشیا‬ ‫‪109‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای شرکتهای فناورانهی داخلی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫اموزش و فرهنگسازی و‬ ‫فرایند جمع اوری پسماند‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پیچیدگی و هزی هبر بودن‬ ‫تفکی‬ ‫پسماندها پ‬ ‫از‬ ‫گرداوری و عدم استقبال الراد‬ ‫از تفکی‬ ‫در مبدا‬ ‫پیچیدگی و زمانبر بودن دلگ‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین برای تشویق الراد به‬ ‫تفکی پسماند در مبدا و تسهیل ان با ارائه راهکارها و‬ ‫معرلی مراکز بازیالت هر نوع پسماند در میدوده‬ ‫جغرالیایی مد نظر‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین و نرمالزای به م ظور ثبت‬ ‫و برنامهریزی اسانتر سفارشهای جمگاوری انواع‬ ‫پسماند‬ ‫ا و ی پسماند نانگی و‬ ‫‪1‬‬ ‫عتی‬ ‫‪110‬‬ ‫استفاده از پلتفرمهای انالین مبت ی بر موقعیت‬ ‫جغرالیایی برای ارائه راهکارهای مختلف برای دلگ‬ ‫ا و ی انواع پسماند و معرلی مراکز بازیالت نزدی‬ ‫برای هر نوع پسماند‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم انالین‬ ‫ای ترنت اشیا‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2G‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫اپلیکیشن موبایل‬ ‫پلتفرم انالین‬ ‫ای ترنت اشیا‬ ‫جمعبندی راهکارهای شرکتهای فناورانهی داخلی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫بازیافت پسماند‬ ‫استفاده از لرای د ه م بیهوازی به م ظور تجزیهی‬ ‫پسماندهای تر و غذایی و تبدیل انها به زیستگاز و‬ ‫کودهای ارگانی‬ ‫اثرات مخر زیست‬ ‫مییای دلگ س تی پسماند‬ ‫(مان د انتشار گاز گلخانهای‬ ‫طوالنی بودن تجزیه‬ ‫‪2‬‬ ‫پالستی‬ ‫جلوگیری از ورود پسماندهای نارنا به مییط‬ ‫زیست از طریق استفاده مجدد از پسماندهای قابل‬ ‫استفاده مان د وسایل ا کترونیکی قابل تعمیر و یا سانت‬ ‫میصوالت ثانویه از پسماندهای‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫ل اوری شیمیایی‬ ‫بازیابی اجزا مفید از مایعات زائد نفتی با استفاده از‬ ‫ل اوری نانو‬ ‫در طبیعت و ‪)...‬‬ ‫طراحی و سانت میل دلن بهداشتی پسماندهای ویژه‬ ‫‪B2G‬‬ ‫ل اوریهای زیستی‬ ‫سانت بیولیلترها برای تصفیه پسا های عتی از‬ ‫للزات س گین برای به جریان اندانتن مجدد اجزا مفید‬ ‫در چرنه تو ید‬ ‫‪111‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای شرکتهای فناورانهی داخلی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫ضعف در جمگاوری و دلگ‬ ‫بازیافت پسماند‬ ‫پسماندهای ویژه و نارات‬ ‫زیستمییای ناشی از ان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫ل اوری شیمیایی‬ ‫‪B2G‬‬ ‫ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫از دست رلتن حجم بسیار‬ ‫زیادی از للزات گرانبها و‬ ‫مواد ارزشم د به د یل‬ ‫استفاده از شیوههای دلگ‬ ‫س تی‬ ‫‪112‬‬ ‫زبا هسوز در مقیاس کوچ برای استفاده در شهرهای‬ ‫کوچ به م ظور دلگ پسماندهای ویژه‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫استخراج للزات کمیا و قیمتی و سایر اقالم ارزشم د‬ ‫موجود در پسماندها (به ویژه پسماندهای ا کترونیکی)‬ ‫به ورت نودکار یا دستی‬ ‫‪B2B‬‬ ‫‪B2C‬‬ ‫ل اوری شیمیایی‬ ‫ل اوری ماشیناالت‬ ‫عتی‬ ‫جمعبندی راهکارهای شرکتهای فناورانهی داخلی فعال در زمینهی پسماند‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫کمبود داده و اطالعات در‬ ‫ارائه تیلیلهای کالن در سا میله و شهری در‬ ‫نصوص میزان و نوع پسماند تو یدی و ا گوی رلتاری‬ ‫شهروندان‬ ‫‪B2B‬‬ ‫نصوص نوع میزان و‬ ‫‪3‬‬ ‫حوزهی پسماند‬ ‫غربالگری و مشاوره در‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫ا گوی رلتاری تو ید پسماند‬ ‫در سا م اقهای شهری‬ ‫و ملی‬ ‫الزای‬ ‫مصرفگرایی و دور‬ ‫ریختن وسایلی که همچ ان‬ ‫قابل استفاده هست د‬ ‫از دست رلتن حجم بسیار‬ ‫زیادی از للزات گرانبها و‬ ‫مواد ارزشم د به د یل استفاده‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫‪---‬‬ ‫ارائه ی داشبورد مدیریتی برای تیلیل بهتر دادهها و‬ ‫اطالعات مربوط به پسماند درساوح عتی و یا‬ ‫شهری‬ ‫ارائه راهکارهایی برای کاه تو ید پسماند و‬ ‫رلهجویی در هزی هها بر اساس تیلیل پسماند‬ ‫تو یدی‬ ‫استخراج للزات کمیا و قیمتی و سایر اقالم ارزشم د‬ ‫موجود در پسماندها (به ویژه پسماندهای ا کترونیکی)‬ ‫به ورت نودکار یا دستی‬ ‫‪B2G‬‬ ‫ل اوری ماشیناالت‬ ‫‪B2B‬‬ ‫ل اوری شیمیایی‬ ‫ل اوری ماشیناالت‬ ‫‪B2B‬‬ ‫عتی‬ ‫عتی‬ ‫ل اوری شیمیایی‬ ‫از شیوههای دلگ س تی‬ ‫‪113‬‬

آخرین شماره های فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

شماره : 23
تاریخ : 1398/09/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

شماره : 22
تاریخ : 1398/08/15
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

شماره : 21
تاریخ : 1398/08/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

شماره : 20
تاریخ : 1398/07/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

شماره : 19
تاریخ : 1398/06/02
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

شماره : 18
تاریخ : 1398/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!