فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 13 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 13

صفحه بعد

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 13

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 13

‫بررسی تجربیات جهانی‬ ‫‪15‬‬ ‫شرکتهای استارتاپ در حوزه معدن‬ ‫حوزههای فعالیت‪ ،‬فناوریها و مدلهای کسبوکار‬ ‫سلسله گزارشهای بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ‬ ‫بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ در حوزه معدن‬ ‫از سلسله گزارشهای بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ‬ ‫تدوین‪ :‬ایرج تاجالدین‪ ،‬مهدی کاکاوند کردی‪ ،‬علی زرمالی‪ ،‬نعیم جاوید‬ ‫ناشر‪ :‬دانشبنیان فناور‬ ‫شمارگان‪ 500 :‬نسخه‬ ‫سال نشر‪1398 :‬‬ ‫شابک‪978-600-6844-88-6 :‬‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫‪7‬‬ ‫معرفی برنامه ملی اینده نگاری و ارتباط ان با اکوسیستم استارت اپی‬ ‫‪9‬‬ ‫معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت اپ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کالن حوزه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬ـ‪ .2‬اکتشاف معادن‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15‬ـ‪ .3‬استخراج‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15‬ـ‪ .4‬فراوری مواد معدنی‬ ‫‪57‬‬ ‫‪15‬ـ‪ .5‬خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫‪69‬‬ ‫‪15‬ـ‪ .6‬جمعبندی‬ ‫‪87‬‬ ‫‪15‬ـ‪ .7‬مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫‪105‬‬ ‫مقدمه‬ ‫•‬ ‫در دهههای اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی‪ ،‬تغییر در الگوی مصرف و میزان مصرفگرایـی‬ ‫و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین‪ ،‬زندگی بشر با چالشها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی زیسـت مواجـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه‪ ،‬کمبود منابع ابی پایدار‪ ،‬تغییرات اب و هوایی‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهههـای اخیـر‬ ‫به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که اینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار میدهند‪ .‬با این وجود این چـالشهـا در نـو خـود پـارادایم‬ ‫جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصتها و الگوهای نوین کسبوکار میباشد‪.‬‬ ‫•‬ ‫با گسترش شرکتهای نوپا (استارتاپها) و اکوسیستمهای استارتاپی در سالهای اخیر‪ ،‬عالوه بر توجـه بـه حـوزههـایی کـه بازگشـت سـریع‬ ‫اقتصادی داشتهاند و با مدلهای کسبوکار جدید توانستهاند خدمات و ارزشهای جدیدی را با بهرهوری باالتر و با قیمت پـایینتـر بـه مشـتریان‬ ‫عرضه کنند‪ ،‬روند روبهرشدی از استارتاپهایی دیده میشود که با تمرکز بر حل مسائل و چالشهای کلیـدی زنـدگی امـروزی‪ ،‬عـالوه بـر ارائـه‬ ‫•‬ ‫راهحلهای خالقانه مبتنی بر مدلهای کسبوکار جدید‪ ،‬به حل این مسائل و چالشها کمکهای بزرگی کردهاند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در سالهای اخیر یکی از ماموریتها و جهتگیریهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زیستبوم‬ ‫شرکتهای نوپا و شرکتهای دانشبنیان بوده است‪ ،‬شناسایی جهتگیریهای موجود این شرکتها از یک سو و شناخت موضوعات و چالشهـای‬ ‫راهبردی کشور از سوی دیگر میتواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکلگیری و رشد اینگونـه شـرکتهـا کمـک کنـد‪ .‬بنـابراین‪ ،‬یکـی از‬ ‫رسالتهای معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکتهای نوپا و دانشبنیان بوده تا هم اثـرات اقتصـادی و هـم‬ ‫اثرات اجتماعی انها را به حداکثر برساند‪.‬‬ ‫•‬ ‫از این رو‪ ،‬طرح ایندهنگاری ملی که دبیرخانه ان در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت‪ ،‬تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـوین‬ ‫کسبوکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه ان با رفتارهای شرکتهای نوپای ایرانی‪ ،‬بر حوزههای نوینی متمرکز شود کـه مـیتواننـد بیشـترین‬ ‫تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند‪ .‬در این طرح‪ ،‬با بهرهگیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهمترین روندهای حاکم بـر‬ ‫تحوالت اکوسیستمهای استارتاپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکتهای نوپا و دانشبنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقدمه‬ ‫•‬ ‫در سالهای اخیر با توسعه اکوسیستم کارافرینی شرکتهای نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکتهای نوپا در کشور‪ ،‬زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور‬ ‫رسیدن ایدههای نواورانه جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است‪ .‬هماکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشد میباشد‬ ‫و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنو سازی و تمرکز بیشتر بر حوزههای جدید میباشد‪.‬‬ ‫•‬ ‫اغلب ایدهها و فعالیتهای اکوسیستم موجود بر روی فعالیتهای خدماتی مانند فروش‪ ،‬حملونقل و غذا بهصورت انالین متمرکز شدهاند و با توجه به‬ ‫موفقیت چند شرکت در این حوزهها‪ ،‬اغلب افراد جدیدی که میخواهند به اکوسیستم وارد شوند به همین حوزهها تمایل دارند‪ .‬ایـن موضـو مطمئنـا‬ ‫نرخ شکست را در این حوزهها باال برده و از سوی دیگر میتواند منجر به سرخوردگی کارافرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتصـادی و‬ ‫ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود‪.‬‬ ‫•‬ ‫هدایت کارافرینان و بهویژه سرمایهگذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد میشوند به سمت حوزههای کمتر مورد توجه و بـا پتانسـیل بـاال و اثـرات‬ ‫اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات ان را افزایش خواهد داد‪ .‬با توجه به چالشهای‬ ‫روزافزون کشور در عرصههایی مانند کشاورزی‪ ،‬سبک زندگی شهرنشینی‪ ،‬مسائل اجتماعی‪ ،‬محی زیست‪ ،‬الودگی و انرژی و مواردی از ایـن دسـت‪،‬‬ ‫ورود کارافرینان و اکوسیستم استارتاپی به این حوزهها احتماال به علت نبود رقیبهای سنتی میتواند اثرات بیشتری بـر اقتصـاد و اشـتغال داشـته‬ ‫باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند‪.‬‬ ‫معاونت سیاستگذاری و توسعه‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫‪8‬‬ ‫معرفی برنامه ملی ایندهنگاری و ارتباط ان با اکوسیستم استارت اپی‬ ‫• پس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها‪ ،‬انجام برنامه ملی ایندهنگاری علم و فناوری توس معاونت علمی و فناوری ریاسـت‬ ‫جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪ ،‬براسـاو مصـوبه شـماره ‪/154202‬ت‪51377‬هــ مـورخ‬ ‫‪ 1393/12/17‬هیات وزیران‪ ،‬اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫• دبیرخانه برنامه ملی اینده نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از اینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه تفکـر حـامی‬ ‫اکوسیستم استارتاپی‪ ،‬با ابزارهای مختلفی اقدام به گفتمانسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتاپی نموده است‪.‬‬ ‫ایجاد درک عینی در‬ ‫ارتباط با اینده و تغییرات‬ ‫ان‬ ‫ایجاد مکانیزم هشداردهی‬ ‫نسبت به تغییرات اینده‬ ‫ارتقاء دانش ذینقعان در‬ ‫راستای خلق جامعه دانشی‬ ‫اجماع و ایجاد مدل ذهنی‬ ‫مشترک در خصوص اتخاذ‬ ‫راهبردها و سیاستها در سطح‬ ‫ملی‬ ‫مشارکت خصوصی ـ دولتی در‬ ‫طراحی راهحلها و‬ ‫اولویتهای ملی‬ ‫کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی اینده نگاری علم و فناوری‬ ‫مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی اینده نگاری علم و فناوری‬ ‫در جهت توسعه اکوسیستم استارت اپی‬ ‫‪9‬‬ ‫معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت اپ‬ ‫•‬ ‫در فاز اول از طرح حاضر حوزه های استارتاپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفتهاند کـه عبارتنـد از‪ .1 :‬مـدیریت پسـماند‪ .2 ،‬ورزش و سـالمت‬ ‫جسمی‪ .3 ،‬مدیریت الودگی هوا‪ .4 ،‬کشاورزی‪ .5 ،‬مدیریت اب و خشکسالی ‪ .6‬سالمت دیجیتال ‪ .7‬خدمات اجتماعی ‪ .8‬کاالهای زودمصرف ‪ .9‬انرژی‬ ‫‪ .10‬گردشگری ‪ .11‬خودرو ‪ .12‬بیمه ‪ .13‬اموزش‪ .14 ،‬سیمان‪ .15 ،‬معدن‪ .16 ،‬مدیریت بحران‪ .17 ،‬فـینتِـک‪ .18 ،‬شـهر هوشـمند کـه در قالـب‬ ‫گزارشهای مجزا تولید و ارائه میشوند‪.‬‬ ‫•‬ ‫هر گزارش در برگیرنده بخشهای مختلفی است که از تحلیلهای کالن هر موضو شرو شده و با پیوند میان چالشها و موضـوعات راهبـردی هـر‬ ‫حوزه با الگوهای کسبوکار شرکتهای نوپای جهانی و معرفی استارتاپهای مهم ادامه پیدا میکند و در نهایت مجموعهای از تحلیلهای مبتنی بـر‬ ‫شناخت فناوریها‪ ،‬مدلهای کسبوکار و الگوهای تامین مالی و نحوه بزرگ شدن انها خاتمه مییابد‪ .‬بنابراین هر گزارش دربرگیرنـده سـه بخـش‬ ‫اصلی است‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تحلیلی بر وضعیت کالن ان حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و چالشهای کلیدی مرتب‬ ‫‪o‬‬ ‫شناسایی و معرفی استارتاپهای کلیدی در هر موضو راهبردی‬ ‫‪o‬‬ ‫جمعبندی و تحلیل از منظر فناوریها‪ ،‬حوزه فعالیت‪ ،‬مدل کسبوکار و نحوه پاسخگویی به چالشهای کلیدی ان حوزه‬ ‫‪ .15‬استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫‪15‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کالن حوزه‬ ‫روندهای کالن بازار صنعت معدن‬ ‫رشد تقاضا برای‬ ‫تجهیزات معدنی‬ ‫طبق هرشسی ها‪ ،‬هاارش تجهیارت معز نی‬ ‫ها نرخ سود سا ن مرکب ‪ 5.4‬دشص ی‬ ‫دش حال شش میهاش و را ‪ 77.7‬میلیاشد‬ ‫د ش را ‪ 2018‬هزز ‪ 112.3‬میلیززاشد د ش‬ ‫دش سال ‪ 2025‬میشس ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫میزان تقاضای محصوالت معدنی‬ ‫رنتظاش می شود ظرفی تولی هست ری دش جهان رفزارش‬ ‫شاه دش نتیج تقاضای شاکتوشها هزرری روشرنیزوا رفزارش‬ ‫خوره شاف ‪ .‬همچنین ششز صزنع مبزاهررت دش هنز ‪،‬‬ ‫رفارش مصرف هزر دش یزین و توسزع فنزاوشیهزای‬ ‫ج ش مانن رتومبیلهای هرقی‪ ،‬تقاضای مورد مع نی مانن‬ ‫سیلیس و لیتیوا حتزی منزاهج ج شز شر رفزارش دهز و‬ ‫همچنین رفارش شفاه رجتماعی دش رقتصزادهای نوظهزوش‬ ‫تقاضا هرری فلارت کمیاب شر رفارش ده ‪.‬‬ ‫نرخ رشد بازار‬ ‫طبق گزارش ‪ ،PWC‬نسزب هز‬ ‫سال ‪ ،2017‬ظرفی هزاارش هز ‪926‬‬ ‫میلیززاشد د ش(‪ ٪30‬شش ز ) و دشام ز‬ ‫ناشی را صنع مع ن ‪ 600‬میلیزاشد‬ ‫د ش(‪ )٪23‬دش سال ‪ 2018‬رفزارش‬ ‫درشت رس ‪.‬‬ ‫پیشرانهای کلیدی تحول درصنعت معدن‬ ‫رسوخ دانک و فناوری در حوزه معدن‬ ‫همانطوش ک رقتصادهای نوظهزوش هبز هزای معز نی خزود شر توسزع‬ ‫میدهن ‪ ،‬حماش را توسع مهاشتهای کاشهردی‪ ،‬خ مات و فناوشی هرری‬ ‫ههرههردرشی موثر و پاش رش را ذخاشر مع نی مزوشد نیزاا خورهز هزود‪ .‬هزرری‬ ‫مثال رفزارش رسزتفاده را فنزاوشیهزای تبصصزی دشجیتزال منجزر هز‬ ‫م لهای ج ش کسبوکاش میشود‪ .‬توسع م لهای ج ش کسزب و کزاش‬ ‫دش صنع مع ن ک رصو ً مبتنی هر فناوشی و نواوشی میهاشن ‪ ،‬میتورن‬ ‫نق صنع مع ن شر دش رقتصاد درن هنیان و مبتنی هرنواوشی‪ ،‬پرشنگتر‬ ‫را قبل نماش ‪.‬‬ ‫استفاده از فرصت توسعه فناوریهای جدیدد در‬ ‫صنعت معدن‬ ‫فناوشی های دشجیتال‪ ،‬تجاش و تحلیل دردههزا و رتوماسزیون همزرره هزا‬ ‫شکپاشی ساای‪ ،‬فرص های هیجان رنگیای هرری صنع معز ن رشجزاد‬ ‫کردهرن ‪ .‬رشن فناوشی ها کمک شاشانی ه ههبود نتاشج رشمنی و محیطزی‪،‬‬ ‫رفارش ههزرهوشی‪ ،‬رشتقزاچ یرخز انز گی تجهیزارت‪ ،‬کزاه ششسزک‬ ‫رکتشاف و ‪ ...‬کردهرن ‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به توسعه پایدار در صنعت معدن‬ ‫دش عصر ج ش نگاه ه رلارمات توسع پاش رش ه نوعی دش تمامی صزناشج‬ ‫مززوشد توجز قررشگرفتز رسز ‪ .‬دش صززنع معز ن نیززا پاسززبگوشی و‬ ‫اسیبشسانی ح رقلی ه محیط اشس ‪ ،‬تقوش مشزاشک رجتمزاعی هزا‬ ‫ه ف حماش را پروژه های موجود و ج شز را رهز رف و یزال هزای‬ ‫فعالین صنع مع ن دش اشن ه رس ‪.‬‬ ‫ضرورت نواوری و رفع مواندع ان در‬ ‫صنعت معدن‬ ‫کاه قیم محصو ت مع نی همرره ها رفارش هاشن هزای‬ ‫رکتشاف و رستبررج‪ ،‬نگررنی ها دش مزوشد کزاه ههزرهوشی و‬ ‫مورشدی را رشن دس ‪ ،‬هاعث میشود تزا صزنع معز ن توجز‬ ‫وشژهری هر هاشن های عملیاتی کنز ‪ .‬رشزن صزنع نیاامنز شره‬ ‫حلهای خالقان و نواوشرنز هزرری تبز شل شز ن هز صزنع‬ ‫مول تر و پاش رشتر رس ‪.‬‬ ‫تالش برای مقابله بدا ادا ک کداهک‬ ‫ذخایر معدنی‬ ‫نرخ کشف سنگهای ها کیفی ها و قاهل دسترس دش حزال‬ ‫کاه می هاش ‪ .‬رستفاده را شره حل هاشی ه منظوش رکتشاف و‬ ‫ههبود رستبررج مورد مع نی کمیاب مانن طال‪ ،‬عمر تولی ماده‬ ‫مع نی شر رفارش میدهن ‪ .‬دش عصر ج ش حتزی مزیتزورن هزا‬ ‫ههرهگیری را هااشاف و رسزتفاده مجز د را معزادن و کا هزا‪،‬‬ ‫مشکالت ناشی را کمیاب شز ن مزورد معز نی شر هز صزوشت‬ ‫یشمگیری کاه میده ‪.‬‬ ‫رشد تقاضای مواد معدنی با توجه بده‬ ‫توسعه نیازها‬ ‫رفارش شهرنشینی و توسع سرشج رقتصادی دش کشزوشهای دش‬ ‫حال توسع و پیشرف های فناوشرنز ‪ ،‬موجزب رفزارش تقاضزا‬ ‫هرری مناهج مع نی خوره ش ک صنع مع ن هرری شفزج رشزن‬ ‫یال ها ه عنورن صنع مادش هاش رق رماتی رساسی شر دش نظزر‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فرصتهای فناورانه ایفای نقش استارت اپها در زنجیره ارزش حوزه معدن‬ ‫‪14‬‬ ‫روند توسعه اکوسیستم استارتاپی در صنعت معدن‬ ‫در حال حاضر روند توسعه کسب وکارهای استارت اپی به نحوی است که استارتاپها جانی دوباره به صنایع مختلف بخشیدند و حـل‬ ‫مشکالت صنایع مختلف را برعهده گرفتند‪ .‬شرکتهای نوپا در صنایع مختلف مشکالت را شناسایی و با ارائه راهکارهای نواورانه سـعی‬ ‫در حل مشکالت دارند‪ .‬صنایع بالغ مانند معدن از ظهور استارتاپها و شکلگیری مفاهیم ان در صنعت خود‪ ،‬دور نبوده و با گـذر زمـان‬ ‫شرکتهای نوپا در حال ایفای نقشی پررنگ در این صنایع هستند‪ .‬نمودار زیر تعداد شرکتهای نوپا حوزه معدن را در بازه سال ‪2012‬‬ ‫تا ‪ 2017‬نمایش داده است‪.‬‬ ‫‪Source: The Boom in Mining Startups .2018 ،Buletin magazine ، Page 60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سهم کشورها در استارتاپهای موفق حوزه معدن‬ ‫در نمودار زیر‪ ،‬سهم کشورها از بررسی ‪ 200‬مورد از استارتاپهای موفق حوزه معدن نمایش داده شده است‪ .‬در ایـن نمودارهـا‬ ‫استارتاپهایی که موفق جذب سرمایه شدهاند‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪Source: The Boom in Mining Startups .2018 ،Buletin magazine ، Page 60‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شرکتها و سرمایهگذاران در توسعه اکوسیستم نواوری در صنعت معدن‬ ‫در سالهای اخیر توجه به اکوسیستم استارتاپی در صنعت معدن رشد قابل توجهی داشته است‪ .‬با توجه به اینکه این صنعت قدمتی‬ ‫‪ 200‬ساله دارد رشد شرکتهای سرمایه گذار ریسک پذیر نکتهی قابل توجه این حوزه صنعتی است که این شرکتها بیشترین سهم‬ ‫سرمایه گذاری در اکو سیستم استارتاپی را داشتهاند‪ .‬نمونهایی از سرمایهگذاری و شراکت در کسب و کـار اسـتارتاپهـا توسـ‬ ‫شرکتهای بزرگ در جدول زیر نمایش داده شده است‪.‬‬ ‫شرکتهای تحت پوشش‬ ‫شرکت سرمایهگذار‬ ‫‪Nemaska Lithium, Victoria Gold Corp, Alufer‬‬ ‫‪Mining‬‬ ‫‪Alight,Minesense,Busybusy,Guardhat‬‬ ‫‪APE Mobile, Newtrax,BMT, SmartCap,MINNOVARE‬‬ ‫‪Brazil potash, Ferrous Resources Ltd‬‬ ‫‪Provale,Jolimont mining,BMT‬‬ ‫‪Ecotir,Alset,Jumar‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نقش استارتاپها در توسعه صنعت معدن‬ ‫بهبود فرایندهای اکتشاف‬ ‫با کمک فناوریها در‬ ‫راستای کاهش هزینه و‬ ‫ریسک‬ ‫‪1‬‬ ‫افزایش بازدهی و‬ ‫ارتقای بهرهوری در‬ ‫فرایند استخراج‬ ‫کاهش االیندگی زیست‬ ‫محیطی معادن‬ ‫شبکهسازی و توسعه‬ ‫اکوسیستم نواوری در‬ ‫حوزه معدن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تسهیل خرید و فروش‬ ‫مواد معدنی و شفاف‬ ‫سازی اطالعات در‬ ‫زنجیره ارزش‬ ‫بهرهگیری از روشهای‬ ‫نوین فراوری محصوالت‬ ‫معدنی با استفاده از‬ ‫فناوری های جدید‬ ‫‪18‬‬ ‫چالشها و فرصتهای کلیدی حوزه معدن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرصت ایجاد تغییرات در فرایندهای استخراج و حفاری و توسعه ان با رویکرد استخراج دقیق با هدف کاهش هزینه‪ ،‬افزایش سررتت و‬ ‫بهرهوری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شبکهسازی میان فعالین حوزه معدن به منظور رفع نیازها و تسهیل ورود به صنعت معدن برای شرکتهای نوپا‪ ،‬کارافرینان و متخصصین‬ ‫ۀ بهینهسازی مصرف اب و انرژی و کاهش تلفات و اسیبهای زیست محیطی با رویکر توسعه پایدار در صنعت معدن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫خلق روش های نوین فراوری مواد معدنی و یا خدمات دهی برای ارتقای بهرهوری شرکتهای فعال در فرایندهای فراوری‬ ‫ارائه راهکارهای سختافزاری و نرمافزاری برای بهبود فرایندهای تصمیمگیری و فعالیتهای پشتیبان شرکتها فعال در حوزه معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استفاده از فناوریهای روز به منظور ایجاد روش های جدید اکتشاف در راستای افزایش دقت و کاهش ریسک اکتشاف‬ ‫افزایش امنیت کارگران‪ ،‬سایتهای معدنی و ماشیناالت با کمک فناوری و پریشبینری خطررات احتمرالی و هشردار بررای جلروگیری از‬ ‫اسیبرسانی به افراد و تجهیزات‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫استفاده از فناوریهای روز به منظور ایجاد روش های جدید اکتشاف با هدف‬ ‫افزایش دقت و کاهش ریسک‬ ‫رستفاده را فناوشیهای هو‬ ‫مصنوعی‪ ،‬پردرا تصاوشر‪،‬‬ ‫تحلیل کالن درده ه منظوش‬ ‫تحلیل ع دی شا شص و‬ ‫هرشسی مناطق موشد نظر‬ ‫‪2‬‬ ‫ه کاشگیری پهپادها و‬ ‫کوردکوپترهای کویک‬ ‫جه نقش هردرشی و‬ ‫تصوشر هردرشی‬ ‫شرک ها و رفررد فعال دش حواه رکتشاف‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رشرئ دستگاههای‬ ‫قاهل حمل‬ ‫نقش هردرش و‬ ‫رسکن س هع ی‬ ‫دول ها‬ ‫‪4‬تحلیل رطالعات و سورهق‬ ‫رکتشافات رنجاا ش ه و‬ ‫تطاهق دردن ان ها‬ ‫دردههای ه س ام ه را‬ ‫نقاط ج ش‬ ‫‪5‬‬ ‫رستفاده را فناوشی ورقعی‬ ‫رفاوده و مجاای ه منظوش‬ ‫شبی ساای ساش ها و‬ ‫سادهساای رطالعات ه منظوش‬ ‫رشرئ ههتر ان‬ ‫معادن‬ ‫‪ -1‬اکتشاف معادن‬ ‫‪20‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫فرصت ایجاد تغییرات در فرایندهای استخراج و حفاری و توسعه ان با رویکرد‬ ‫استخراج دقیق با هدف کاهش هزینه‪ ،‬افزایش سرتت و بهرهوری‬ ‫رستفاده را دستگاهها و شو های‬ ‫نوشن ه منظوش رنفجاشهای کنترل‬ ‫ش ه دش معادن دش شرستای رفارش‬ ‫دق رستبررج‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬ه کاشگیری ‪4‬‬ ‫‪ 5‬جمجاوشی دردهها و‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ماشین‬ ‫رجاشه‬ ‫رستفاده را رشنترن‬ ‫تحلیل ان توسط هو‬ ‫فناوشیهای ج ش‬ ‫و‬ ‫نی‬ ‫مع‬ ‫های‬ ‫شرک‬ ‫رشیاچ و هوشمن ساای‬ ‫مصنوعی ه منظوش‬ ‫(مانن لیاش) ه منظوش‬ ‫ه‬ ‫رستبررج‬ ‫شا‬ ‫ماشینا ت رستبررج‬ ‫تحلیل و گارش گیری را‬ ‫کشف دقیق شگ های‬ ‫پرتاهل‬ ‫صوشت‬ ‫شون رستبررج‬ ‫مع نی‬ ‫توسعه‬ ‫تامینکنن گان تجهیارت مع نی‬ ‫معادن‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -2‬استخراج معادن‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:3‬‬ ‫خلق روش های نوین فراوری مواد معدنی و یا خدمات دهی برای بهبود بهرهوری شرکتهای فعال در‬ ‫فرایندهای فراوری‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫رستفاده را فناوشی اشستی‪،‬‬ ‫نانو و ‪ ...‬ه منظوش رشرئ‬ ‫شو های ج ش دش فراوشی‬ ‫مورد مع نی ه خصوص‬ ‫فلارت رشاشمن‬ ‫معادن‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رشرئ شو هاشی هرری رستفاده‬ ‫مج د را پسمان های مع نی و‬ ‫رکتشاف مورد ها رشا را انها‬ ‫و کاه اسیبهای اشس‬ ‫محیطی‬ ‫‪3‬‬ ‫خلق شرهکاشهای نواوشرن ه‬ ‫منظوش فراوشی مورد مع نی را‬ ‫مناهج ج ش مانن رستحصال‬ ‫سوخ موتوش دشون سوا و شا‬ ‫رستبررج و فراوشی لیتیوا را‬ ‫اب شوش‬ ‫‪4‬‬ ‫صناشج متقاضی مورد مع نی‬ ‫تولی دستگاههاشی ه‬ ‫منظوش رششاشاهی مورد ها‬ ‫رشا موجود دش‬ ‫پسمان های فاضالب‬ ‫معادن شا هاطل های ساش‬ ‫مع نی‬ ‫‪5‬‬ ‫رستفاده را فناوشی تشبیص‬ ‫نوشی و هو مصنوعی هرری‬ ‫دستگاههای سوشتینگ و ج ر‬ ‫ساا مورد مع نی‬ ‫شرک های فراوشی مورد‬ ‫مع نی‬ ‫‪ -3‬فراوری مواد معدنی‬ ‫‪22‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:4‬‬ ‫ارائه راهکارهای سختافزاری و نرمافزاری برای بهبود فرایندهای تصمیمگیری و فعالیتهای‬ ‫پشتیبانی شرکتها فعال در حوزه معدن‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫رستفاده را پلتفراهای خرش و فرو‬ ‫انالشن مورد مع نی‪ ،‬تجهیارت و‬ ‫خ مات جه دسترسی سرشج و‬ ‫هیورسط مشترشان ه معادن و تولی‬ ‫کنن گان مورد مع نی‬ ‫‪2‬‬ ‫خرش رشرن مورد مع نی‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫پیادهساای شو های رتوماسیون‬ ‫فررشن ها و گارش تحلیلی را وضعی‬ ‫کنونی و پیشرف و پی هینی میارن‬ ‫تولی و رشجاد فررشن های پشتیبان‬ ‫هرری تصیمگیری‬ ‫‪3‬‬ ‫رستفاده را رشنترن رشیاچ و‬ ‫رستفاده را ان دش تجهیارت و‬ ‫پوش کاشگررن ه منظوش‬ ‫هوشمن ساای‪ ،‬پاش و‬ ‫شص عملکرد انها‬ ‫معادن‬ ‫‪ -2‬استخراج مواد معدنی‬ ‫‪ -4‬خدمات پشتیبانی و عملیاتی به معادن‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رمکان رشجاد کنترل موهاشل‬ ‫و را شره دوش فررشن های‬ ‫رجررشی دش معادن و شص‬ ‫وضعی فعالی ها دش هر‬ ‫لحظ و مکان‬ ‫تولی کنن گان و عرض کنن گان‬ ‫محصو ت و خ مات مع نی‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫شبکهسازی میان فعالین حوزه معدن به منظور رفع نیازهای یکدیگر و تسهیل‬ ‫ورود به صنعت معدن برای شرکتهای نوپا‪ ،‬کارافرینان و متخصصین‬ ‫چالش شماره ‪:5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫رشجاد هرنام های مالی و معنوی‬ ‫هرری حماش را رستاشتاپها و‬ ‫رش هها و هرنام ششای هرری‬ ‫شناساشی انها‬ ‫‪2‬‬ ‫معادن‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫رشجاد هسترهای نواوشی‬ ‫هاا هرری حل یال های‬ ‫رشجاد ش ه دش حواه‬ ‫معادن‬ ‫‪3‬‬ ‫رشجاد هسترهاشی هرری‬ ‫مشاشک شرک های‬ ‫مع نی هرری رستفاده را‬ ‫تورنمن ی شک شگر دش حل‬ ‫مشکالت‬ ‫استفاده از‬ ‫دول ها و ساامان ها‬ ‫‪4‬‬ ‫رشجاد مررکا شش و‬ ‫شتابدهی رستاشتاپهای‬ ‫حواه مع ن جه حل‬ ‫یال های حواه مع ن‬ ‫‪5‬‬ ‫رستفاده را شرهکاش جمج‬ ‫سپاشی هرری تجمیج‬ ‫سرماش های کویک و‬ ‫رستفاده را انها دش حواه مع ن‬ ‫مردا عادی‪ ،‬سرماش گذرشرن خرد‬ ‫و متبصصین حواه مع ن‬ ‫‪ -4‬خدمات پشتیبانی و عملیاتی به معادن‬ ‫‪24‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:6‬‬ ‫بهینهسازی مصرف اب و انرژی و کاهش تلفات و اسیبهای زیست محیطی صنایع معدنی با‬ ‫رویکر توسعه پایدار در صنعت معدن‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫کاه تلفات رنرژی ها رفارش‬ ‫ههرهوشی و جاشگاشنی شو های‬ ‫پرمصرف و سنتی ها شو های نوشن‬ ‫مانن رستفاده را هاکتریها‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رشرئ شرهکاشهای تصفی اب و‬ ‫گرد مج د ان دش فررشن های‬ ‫رصلی مع نکاشی ه خصوص دش‬ ‫فراوشی‬ ‫معادن‬ ‫‪ -3‬فراوری مواد معدنی‬ ‫‪3‬‬ ‫رستفاده را رنرژیهای نو‬ ‫هرری تامین هبشی را‬ ‫رنرژی موشد رستفاده دش‬ ‫صناشج مع ن‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:7‬‬ ‫افزایش امنیت کارگران‪،‬سایتهای معدنی و ماشیناالت با کمک فناوری و پیشبینی خطرات‬ ‫احتمالی و هشدار برای جلوگیری از اسیبرسانی به افراد و تجهیزات‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه کاشگیری رشنترن رشیاچ دش‬ ‫تجهیارت ه منظوش شص وضعی‬ ‫کاشی و هش رش دش صوشت وجود‬ ‫اسیب شا مشکل‬ ‫رستفاده را تجهیارت پوشی نی‬ ‫هوشمن هرری کاشگررن و شص‬ ‫وضعی سالم انها دش حین‬ ‫فعالی‬ ‫‪3‬‬ ‫ههرهگیری را تجهیارت پی‬ ‫هینی وضعی اب و هور‪ ،‬لراه‬ ‫نگاشهای هوشمن و ‪ ...‬ه‬ ‫منظوش شص و پاش محیط‬ ‫رطررف ساش مع ن‬ ‫کاشگررن و متبصصین حواه مع ن‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تولی محصو ت محافظ و‬ ‫مقاوا دش مقاهل خطررت‬ ‫پرساهق دش صنع مع ن‬ ‫هرری حفاظ را سالم‬ ‫کاشگررن‬ ‫معادن‬ ‫‪ -4‬خدمات پشتیبانی و عملیاتی به معادن‬ ‫‪26‬‬ ‫زنجیره فعالیت استارتاپهای فعال در صنعت معدن‬ ‫‪1‬‬ ‫اکتشاف معادن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استخراج مواد‬ ‫معدنی‬ ‫خدمات پشتیبانی‬ ‫و عملیاتی در‬ ‫صنعت معدن‬ ‫‪3‬‬ ‫فراوری مواد معدنی‬ ‫‪27‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی معدن ـ به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .15‬استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫‪15‬ـ‪ .2‬اکتشاف معادن‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪imago :‬‬ ‫‪ Imago‬شززززک شرهکززززاش دشجیتززززال هززززرری تسززززهیل فراشنزززز معزززز نکززززاوی هسزززز ‪.‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫این شرکت یک پلتفرم انالین برای تحلیل تصاویر زمینشناختی ارائه میدهد‪ .‬تصاویر از‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تحلیل تصاوشر امین شناختی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪............. :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪.............. :‬‬ ‫هر منبعی و هر فرمتی قابلیت این را دارند که به این پلتفرم داده شـوند‪ ،‬سـ س پلتفـرم‬ ‫مذکور با تحلیل تصاویر انها را به دادههای علمی و کاربردی زمینشناسی تبدیل میکند‪.‬‬ ‫رشن رطالعات جه رستفادهی درنشمن رن و متبصصین هرری کشف معادن و ساش های مورد مع نی ه کزاش‬ ‫گرفت میشود‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کاششناسان امین شناسی و‬ ‫رکتشافگررن معادن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پردرا‬ ‫‪31‬‬ ‫تصوشر‬ ‫‪www.imago.live‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪strayos :‬‬ ‫‪ Strayos‬نرارفارشی ق شتمن هرری تجاش وتحلیل دردهها رس ک هرری ه ح رکثر شسزان ن ههزرهوشی دش‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫حواه رکتشاف و رستبررج مع ن طررحی ش ه رس ‪ .‬این شرکت بهمنظور کاهش هزینههای تحلیلی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرارفارش تحلیل عکسهای س هع ی‬ ‫ه صوشت ‪SAAS‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 450 :‬هارش د ش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مع ندرشرن و کاشفین مع ن‪،‬‬ ‫امینشناسان و پژوهشگررن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫برای اکتشاف و استخراج معادن‪ ،‬یک نرمافزار در فضـای ابـری ارائـه کـرده اسـت کـه‬ ‫مخاطبین با عکسبرداری هوایی از منطقه مدنظر خود‪ ،‬ان عکس را در پنل خود بارگذاری‬ ‫کرده و نرمافزار این عکس را سـهبعـدی سـازی نمـوده و سـ س بـه بررسـی اجـزای‬ ‫تشکیلدهنده ساختار منطقه میپردازد‪ .‬رشن پلتفرا عکزسهزای دششزافتی شر هز صزوشت سز هعز ی‪،‬‬ ‫م گون و شا ها هی مپ و ین شن حال دشگر ه مباطبین رشرئ میده ‪.‬‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پردرا‬ ‫رهری‪ ،‬س هع یساای‬ ‫‪www.strayos.com‬‬ ‫‪32‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪HiveUAV :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پهپادهای نقش هردرشی و تصوشرهردرشی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 144 :‬هارش د ش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫‪ HiveUAV‬ترکیبی را رنورع مبتلف پهپادها و هورپیماهای کویک هز ون سرنشزین و رشسزتگاههزای شصز‬ ‫خودکاش هرری هرشسی و کنترل نقاط دوشرفتاده ها سرع و دق ها رشرئ میده ک کاشهری رنعطافپذشری را‬ ‫منظر کاشهرد دش صناشج مبتلف درشن ‪.‬‬ ‫رشن مجموع ه شرک های فعال دش حواه مع ن کمک میکن تا بـا اسـتفاده از په ادهـا بـه رصـد‬ ‫سایتهای معدنی ب ردازند و بسته به نیاز خود نقشهبرداری‪ ،‬فیلمبرداری‪ ،‬عالمـتگـذاری‬ ‫لیزری و یا کارهای دیگر مرتب در حوزه نقشهبرداری را انجام دهند‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه رکتشاف و‬ ‫رستبررج معادن‪ ،‬شرک های مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هورپیماهای ه ون سرنشین‬ ‫‪33‬‬ ‫‪www.hiveuav.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Quantum Geology :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تحلیل دردههای خاا امین شناسی ها‬ ‫رستفاده را هو مصنوعی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪............ :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪.......... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کاشفین معادن ه خصوص طال‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫‪ Quantum Geology‬یک شرکت فناور است که با کمک هوش مصنوعی بـه بررسـی‬ ‫دادههای خام زمینشناسی میپردازد‪.‬‬ ‫راانجاک رکتشاف طال هسیاش پرهاشن رس و ه طوش میانگین دشص موفقی ان کمتر را شزک دشصز رسز ‪،‬‬ ‫رشن رستاشتاپ ها رسزتفاده را فنزاوشی هزو‬ ‫مصزنوعی خزود حجزم عظزیم دردههزای خزاا و نقشز هزای‬ ‫امینشناسی شر ها سرع ها موشد تجاش وتحلیل قررش میده و هر رساس رلگوهای ه دسز امز ه را معزادن‬ ‫طالی شناخت ش ه قبلی و رستفاده را رشن رلگوها و موشد هرشسی قررش دردن رطالعات و دردههای خاا ج شز ‪،‬‬ ‫رحتمال دس شاهی ه معادن طالی ج ش شر ه ش ت رفارش‬ ‫درده و موجب کاه‬ ‫هاشن و رفارش‬ ‫سزرع‬ ‫کاش میگردد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هو‬ ‫مصنوعی‬ ‫‪www.quantumgeology.com.au‬‬ ‫‪34‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪RockMas Technologies :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رشرئ دستگاه های نقش هردرشی و‬ ‫رسکن س هع ی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪........ :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫‪ RockMass‬شک شرک فعال دش حواه نقش هردرشی و جمجاوشی رطالعات امینشناسی رس ‪.‬‬ ‫رشن شرک ها رستفاده را فناوشی خود ک مبتنی هر عرض دستگاهها و رهارشهزای نزوشن نقشز هزردرشی رسز‬ ‫(دستگاههاشی سبک‪ ،‬کویک و رشارنقیم ک رمکان نقش هردرشی‪ ،‬رسکن س هع ی و دش مورشدی پرتونگاشی‬ ‫و‪ ...‬شر فررهم میاوشنز ) فرایند نقشهبرداری و جمعاوری اطالعـات از معـادن و سـایتهـای‬ ‫معدنی را بسیار ساده و ارزان کرده است‪ .‬همچنین رشن رمکان شر فررهم میاوشد ک رشزن رطالعزات‬ ‫ه صوشت انالشن و لحظ ری ذخیره و پردرا‬ ‫شون و دش صوشت نیاا ها رطالعات دشگر مقاشس گردن ‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رکتشاف کنن گان معادن و امین‬ ‫شناسان‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪1‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کانادر‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رسکن س هع ی‪ /‬پرتونگاشی‬ ‫‪35‬‬ ‫‪www.rockmasstech.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫نام شرکت‪FIRST NEVADA MINING CORP :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ FIRST NEVADA MINING CORP‬شک شرک هاساهق دش حواه مع نکاوی رس ک فناوشیهزای‬ ‫نوشنی شر دش رشن حواه عرض میکن ‪.‬‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه پرتاهل رکتشاف‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪...... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪.......... :‬‬ ‫این شرکت با استفاده از فناوری اختصاصی پردازش تصاویر قابلحمل خـود‪ ،‬الیـه هـای‬ ‫معدنی با رسوبگذاری باال را مییابد و جزئیات کانیهای معدنی موجـود در ان را تعیـین‬ ‫میکند‪ .‬دش نتیج نیاا ه حفاشی‪ ،‬رشجاد حوضچ های اب و ‪ ...‬هرطرف مزیشزود کز خزود موجزب کزاه‬ ‫هاشن ها‪ ،‬رفارش‬ ‫سرع و کاه‬ ‫اسیب ه محیطاشس میگزردد‪ ،‬همچنزین هز دلیزل قاهزلحمزل هزودن‬ ‫ه شرحتی میتورن را رشن فناوشی دش مناطق دوشرفتاده و صعبرلعبوش نیا رستفاده نمود‪.‬‬ ‫شین االت‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های رکتشاف و رستبررج مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪1‬و ‪6‬‬ ‫مستقیم ‪ ،‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪........ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پردرا‬ ‫تصوشر‬ ‫‪www.fnmc.com‬‬ ‫‪36‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪LlamaZoo :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫نرا رفارشهای ورقعی رفاوده و مجاای‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫دش حواه نقش های مع نی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 762 :‬هارش د ش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪angel :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه صناشج‬ ‫مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪1‬‬ ‫‪ LlamaZoo‬شک شرک فعال دش حواهی مع ن رس ک ها رستفاده را فناوشیهای نوشن رشزن رمکزان شر‬ ‫هرری مشترشان خود فررهم میکن ک رطالعات ع دی شر ه صوشت مصوش ه مباطبین خود رشرئ ده ‪ .‬رشزن‬ ‫شرک ها رستفاده را فناوشیهای ورقعی رفاوده‪ ،‬ورقعی مجاای‪ ،‬نقش ها و رطالعات شر ه صوشت س هع ی‬ ‫شبی ساای و نماش‬ ‫میده ‪.‬‬ ‫رشن مجموع ها کمک نقش هردرشی لیاشی و ماهورشهری و ترکیب ان ها رطالعات و دشتاها میتورن نقش س‬ ‫هع ی را ساش مع ن نماش‬ ‫ده ‪ .‬را خ مات رشن شرک هرری رنتقال مفاهیم امواشزی و مشزاشک پزذشری‬ ‫هیشتر سهام رشرن مع ن و تصمیمگیریهای کالن رستفاده میشود‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ورقعی رفاوده و ورقعی مجاای‬ ‫‪37‬‬ ‫‪www.llamazoo.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫نام شرکت‪BUREAU VERITAS :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خ مات گوناگون رکتشافی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪......... :‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ BUREAU VERITAS‬شک شرک ق شمی و فعال دش امین های مبتلف را جمل صنع مع ن رس ‪ .‬را‬ ‫جمل مهمترشن فناوشیهای ج ش ی ک توسط رشن مجموع رشرئ میشود میتورن ه فناوری ‪XRD‬‬ ‫(انکسار اشعه ایکس) اشاره کرد که این فناوری را با هزینه بسیار پایین نسبت به گذشته‬ ‫و کارایی باالتر و دقیقتر ارائه میدهد‪ ،‬با استفاده از این فناوری امکان شناسایی سریع‬ ‫جزئیات تشکیل دهنده مواد معدنی استخراج شده ممکن میشود و رطالعات جامج و دقیقی را‬ ‫ساختاش هولوشگررفی نمون ی مع نی ه دس میاش ‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کاشفین معادن و پژوهشگررن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رشوپا‬ ‫سال تاسیس‪........ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پرتونگاشی‬ ‫‪group.bureauveritas.com‬‬ ‫‪38‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Astroid Mining :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬شناساشی و رکتشاف مورد معنی ها رشا‬ ‫دش رجررا فضاشی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪......... :‬‬ ‫ساامان های دولتی و فعال دش حواه‬ ‫گروه مخاطب‪:‬‬ ‫فضا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫‪ Astroid Mining‬شک رستاشتاپ فعال دش حواه فرص های رقتصادی محتمل دش فضای خاشج را‬ ‫سیاشهی امین رس ‪ .‬رشن شرک‬ ‫دش حواههای مبتلفی فعال رس‬ ‫ولی امین رصلی فعالی‬ ‫ان دش حواه‬ ‫شناساشی مورد رشاشمن موجود دش رجررا فضاشی رس ‪.‬‬ ‫این استارتاپ بهطور ویژه بر روی شناسایی و اکتشاف مواد معدنی مختلف و بهویژه‬ ‫فلزات ارزشمند و کمیاب در ماه‪ ،‬مریخ و سیارکها متمرکز است‪ .‬رشن مجموع دش رهت ر سعی‬ ‫درشد ک ه شناساشی و رکتشاف رشن مورد هپردراد سپس دش اشن ه نادشک ها همکاشی شرک ها و ساامانهای‬ ‫مبتلف ه رستبررج مورد مع نی را سطح رشن رجررا اسمانی هپردراد و رشن کاش شر ه رمری سوداوش و رقتصادی‬ ‫تب شل کن ‪.‬‬ ‫خ مات و محصو ت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رنگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فناوشی ااماششگاهی‬ ‫‪39‬‬ ‫‪asteroidminingcorporation.co.uk‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪EARTH AI :‬‬ ‫‪ EARTH AI‬شک شرک فناوشرن فعال دش حواه رکتشاف معزادن رسز ک کز بـا اسـتفاده از هـوش‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫مصنوعی خود و تنها با بررسی نقشههای مناطق دورافتاده احتمال وجود کانیهای معدنی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رکتشاف امین های مع نی را شره دوش‬ ‫در ان مناطق را بررسی مینماید‪.‬‬ ‫رشن شرک ها رستفاده را فناوشی هو‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 1.4 :‬میلیون د ش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫‪Seed‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫مصنوعی ه هرشسی م لهای امینشناسی و نقش های سزاش هزای‬ ‫مع نی موجود و شناخت ش ه میپردراد و سپس ها تجاش و تحلیل انها ه رلگوهای امینشناختی را سزاختاش‬ ‫امینهای غنی را کانیهای مع نی دس میشاه ‪ .‬سپس همین هو‬ ‫مصنوعی دس ه هرشسی نقش هزای‬ ‫مناطق ناشناخت و هکر میان و هر رساس رلگوهای خود مناطقی شر ک را لحاظ ساختاش امینشناختی رحتمال‬ ‫وجود کانیهای مع نی دش انها ها رس شر را شره دوش و ه ون نیاا ه هر کاش دشگری شناساشی میکن ‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هو‬ ‫مصنوعی‪ ،‬رلگوششتم شادگیرن ه‬ ‫‪www.earth.ai.com‬‬ ‫‪40‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Cavroc :‬‬ ‫‪ Cavroc‬شک شرک‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رشرئ نرا رفارشهای محاسباتی امین‬ ‫شناسی‬ ‫فعال دش رشرئ خ مات ه شرک های حواه مع ن رس‬ ‫ک با استفاده از‬ ‫هوش مصنوعی و کالن داده به استخراج و اکتشاف معادن کمک میکند‪.‬‬ ‫رشن شرک ها رستفاده را فناوشیهای هو‬ ‫جه پردرا‬ ‫مصنوعی و کالن درده‪ ،‬نرارفارشها و هرنام های تبصصی‬ ‫و تحلیل و م لساای ع دی رشرئ میده ‪ .‬را رشن هرنام ها و نرارفارشها ه طوش خاص‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫هرری م لساای و تجاش تحلیلهای امینشناسی و مهن سی خاک جه رکتشاف و رستبررج معادن‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫رستفاده میشود‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های رکتشاف و رستبررج‬ ‫معادن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪1‬‬ ‫شاشان ذکر رس م لساای توسط رشن نرارفارشها ه طرا موثری هاشن ها شر کاه‬ ‫رفارش‬ ‫و ههرهوشی شر‬ ‫میده ‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هو‬ ‫‪41‬‬ ‫مصنوعی‪ /‬کالن درده‬ ‫‪www.cavroc.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪mineral forecast :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬محاسب رحتمال موفقی رکتشاف دش‬ ‫مناطق‬ ‫‪ Mineralforecast‬با اسـتفاده از دادههـا و اطالعـات امـاری و اسـتفاده از هـوش‬ ‫مصنوعی و الگوریتم یادگیری خود‪ ،‬درصد موفقیت اکتشاف را در نقـاط مختلـف ارائـه‬ ‫میدهد‪ .‬نرمافزار این شرکت یک ابزار برای کمک به تصمیمگیری بهینهتر است‪.‬‬ ‫نحوه کاش رشن شرک ه شنصوشت رس ک ها توج ه دردههای ک خود جمجاوشی نموده و شزا مباطزب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫ه ان ورشد میکن ‪ ،‬رلگوششتمی هرری پی هینی رشجاد میکن و ها دردن مبتصات ج ش هز نزرارفزارش‪ ،‬هزا‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫توج ه رلگوششتم خود دشص موفقی پروژه رکتشاف و شا ردرم رستبررج شر تعیین میکنز ‪ .‬رشزن شزرک‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های رکتشاف و رستبررج‬ ‫معادن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪ 1‬و ‪4‬‬ ‫ردعا میکن ک نرارفارش خود ه شناساشی مناطق ها پتانسیل کانیساای هزا ‪ ،‬کزاه‬ ‫عز ا رطمینزان و‬ ‫ههین ساای حفاشی کمک میکن ‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬شیلی‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هو‬ ‫مصنوعی ‪/‬شادگیری ماشین‬ ‫‪www.mineralforecast.com‬‬ ‫‪42‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Airware :‬‬ ‫رطالعات هورشی نق‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف‬ ‫دردهها سادهتر را همیش رس ‪ ،‬شرک ها ها یال‬ ‫رین شرکت با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین دادهها را به سـرعت بـرای معـادن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫جمعاوری‪ ،‬تجزیهوتحلیل میکند و تصاویر جامع از تمام سایتها ارائه میدهد‪ .‬مشزترشان‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫ما ق شت ترکیب شک گرد‬ ‫دردههای هورشی ه هین‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رکتشافگررن حواه مع ن‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫رستفاده را تمامی رشن دردهها شوهرو هستن هز طزوشیکز‬ ‫قاهلمصرف‪ ،‬قاهل رشتررک و عملی هاش ‪.‬‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬هورپیمای ه ون سرنشین‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مهمی دش رستررتژی دشجیتالی ساای صناشج مع نی درشد‪ .‬دش حالیک هز دسز اوشدن‬ ‫کاش متمرکا و تجاش وتحلیل خاص صنع شر ه دس میاوشنز تزا هزا تبز شل‬ ‫تجاشی ک قاهلرجرر هاش کمک کنن ‪ .‬رشن شرک شکی را پیشرفت ترشن رهارشهزای‬ ‫حجم سنج دش هاارش هرری رن راهگیری مقادشر و ذخاشر حتی دش شررشط پیچی ه رشرئ میده ‪.‬‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫مستقیم‪ ،‬محصو ت و خ مات‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هورپیما ه ون سرنشین‪ ،‬پردرا‬ ‫‪43‬‬ ‫رهری‬ ‫‪www.airware.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اکتشاف معادن‬ ‫نام شرکت‪Australian Geotomography :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Australian GeoTomography‬یک شرکت فعال در حوزه معادن است که تجهیزات‬ ‫و دستگاههای مخصوص تصویربرداری سهبعدی ارائه میدهد‪.‬‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تصاوشر ‪ 3‬هع ی را رطررف مت حفاشی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪............ :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪....... :‬‬ ‫محصول رشرئ ش ه توسط رشن شرک ها رستفاده را حسگرهای خود دش رطررف مت حفاشی‪ ،‬تصاوشری گرفت‬ ‫و رشن تصاوشر شر ه رطالعاتی س هع ی (ها رستفاده را پرتونگاشی و سپس پزردرا‬ ‫و تبز شل ان هز تصزاوشر‬ ‫گررفیکی) ها جائیات و کیفی ها و حاوی رطالعات موشد نیاا هرری حفاشی تب شل میکنز ‪ .‬هزا کمزک رشزن‬ ‫تصاوشر شرک های حفاش میتورنن ها دق ها تر دس ه حفاشی هانن ‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های حفاش‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪1‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پرتونگاشی ‪ 3‬هع ی‪ ،‬رشنترن رشیاچ‬ ‫‪www.australiangeotomography.com‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .15‬استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫‪15‬ـ‪ .3‬استخراج‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪SparX Technology :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫این شرکت دستگاههایی جهت انفجارهای کنترل شده در معادن ارائه میدهد کز‬ ‫ه سبب ه کاشگیری فناوشیها و شرهکاشهای نوشن مانن رستفاده را مورد کامپواشتی‪ ،‬طررحیها ج ش‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه ها و یاشنی های ج ش رحترر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪……… :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪………. :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رستبررج کنن گان معادن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫و سادهساای ش ه و ‪ ...‬موجب کاه‬ ‫هاشن های عملیاتی میشون ‪ ،‬همینین ه عل مورد هز کزاش‬ ‫گرفت ش ه دش ساخ رشن دستگاهها و ه عنورن یاشنی رنفجاش و سیستم رحترر نسب ه شو های‬ ‫ق شمیتر‪ ،‬رشمنی ه طرا یشمگیری رفارش‬ ‫میشاه ک خود رشن رمر نیاا ه نظزاشتهزای قزانونی‪،‬‬ ‫رستفاده را پروتکلهای پیچی ه و امانهر شر کاه‬ ‫میده ‪.‬‬ ‫شماشه ‪2‬و‪7‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪1998 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬مورد محترق ج ش (فناوشیهای شیمیاشی)‬ ‫‪46‬‬ ‫‪www.sparxtechnology.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Merger :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کشف شگ های رصلی مورد مع نی دش‬ ‫معادن ها رستفاده را لیاش‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪......... :‬‬ ‫‪ Merger‬شک شرک ق شمی فعال دش حواه مع ن میهاش ک رمرواه پیشگاا رستفاده را فناوشی لیزاش دش‬ ‫حواه رستبررج و رکتشاف معادن میهاش ‪.‬‬ ‫این شرکت از فناوری لیزر برای کشف رگههای اصلی معدنی در معادن برای استخراج و‬ ‫حفاری بهینه استفاده میکند‪( .‬ه رشن شکل ک ها تاهان ن پرتو لیاش هر دشورشهای معادن و تجاش انها‬ ‫شگ های رصلی و دشص کانیهای مع نی شر تشبیص میدهن ‪ ).‬ک منجزر هز کزاه‬ ‫هاشنز هزا‪ ،‬رفزارش‬ ‫سرع ‪ ،‬کاشرشی و دق هیشتر نسب ه شو های سنتی میگردد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه رستبررج‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪2‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪1929 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬لیاش‬ ‫‪www.mergerminescorp.com‬‬ ‫‪47‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪PRYSEXM :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رشنترن رشیاچ و نرا رفارشهای م شرشتی‬ ‫دش معادن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪.............. :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫‪ PRYSMEX‬شرکتی است که به توسعه و استفاده از اینترنت اشیاء در صنایع گوناگون‬ ‫و از جمله معدن‪ ،‬برای حفاظت از تجهیزات با ارزش میپردازد‪.‬‬ ‫رشن شرک ها رستفاده را فناوشی رشنترن رشیاچ و ه کاشگیری ان دش دستگاهها و وساشل مبتلف دش معادن‬ ‫ه خصوص تجهیارت رصلی رستبررج‪ ،‬جمجاوشی لحظ ری دردهها و ترکیب انها ها رستفاده را رپلیکیشنهای‬ ‫مبتلف و نرارفارشهای م شرشتی رشن رمکان شر هرری شرک های فعال دش رشن حواه فررهم میاوشد تا نظاشت‬ ‫و کنترل جامعی هر شوی فراشن رستبررج درشت هاشن و هتورنن هاادهی‪ ،‬کیفی و رشمنی کاش شر رفارش‬ ‫دهن ک‬ ‫همچنین را خساشرت رحتمالی جلوگیری کنن ‪.‬‬ ‫شماشه ‪2‬و‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬مکاشک‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رشنترن رشیاچ‬ ‫‪48‬‬ ‫‪www.prysmex.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪UniversalFieldRobots :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ماشین ها و شهات های هوشمن‬ ‫‪ Universal Field Robots‬یک شرکت فعال در حوزه توسـعه ربـاتهـای کـاربردی و‬ ‫ماشینهای هوشمند و خودکار برای صنایع مختلف ازجمله معادن است‪.‬‬ ‫رشن شرک نوپا ها پاش قررش دردن محصو ت و ماشینا ت شزرک هزای هزاش و شزناخت شز ه و سزپس‬ ‫هوشمن ساای و رشجاد تغییررت متناسب ها ه ف کاشهردی دش انها‪ ،‬ماشزین مزذکوش شر تبز شل هز ماشزینی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪……… :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪………. :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رستبررج کنن گان معادن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫هوشمن و خودکاش ها تورناشیهای خاص و منحصره فرد میکن ک دش حواه رستبررج و حتی فراوشی معادن‬ ‫کاشهرد درشن ‪ .‬تجهیارت تولی ی رشزن شزرک موجزب کزاه‬ ‫هاشنز هزا و رفزارش‬ ‫رشمنزی و ههزرهوشی دش‬ ‫ساش های مع نی میگردد‪ .‬ه عنورن مثال حسگرهای رشن شزرک ماشزینا ت معمزول کزاترپیالش شر هزا‬ ‫تغییررتی تب شل ه ماشینا ت هوشمن مبصوص رستبررج معادن مینماش ‪.‬‬ ‫شماشه ‪2‬و ‪ 4‬و ‪7‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬شهات های هوشمن و ماشین ا ت صنعتی‬ ‫‪www.universalfieldrobots.com.au‬‬ ‫‪49‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪minesense :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خ مات شکپاشی ه رستبررج کنن گان‬ ‫معادن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 78 :‬میلیون د ش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series D :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رستبررج کنن گان معادن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫‪ minesense‬شک شرک مشاوش و همکاش دش حواه معادن‪ ،‬رموش رستبررج و فراوشی رسز کز خز مات‬ ‫شکپاشی و مبتلفی ه شرک های فعال دش رشن حواه شر هست ه نیااشان رشرئ مزیدهز و هزا خز مات خزود‬ ‫موجب رفارش‬ ‫کاشاشی‪ ،‬ههرهوشی و دش نتیج رفارش‬ ‫سوداوشی میگردد‪.‬‬ ‫این شرکت به معادن در مقیاوهای بزرگ با اضافه کردن حسگرهـایی بـه تجهیـزات‬ ‫انها مانند بیلهای مکانیکی‪ ،‬تسمهنقالهها‪ ،‬ماشیناالت‪ ،‬تحلیل عملکرد انها و همچنـین‬ ‫جمعاوری و تحلیل دادههای مرتب با معادن و ارائهی راهکارهای مشورتی‪ ،‬خدمات ارائه‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫شماشه ‪2‬و ‪4‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کانادر‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬تحلیل درد ها‪ ،‬رهارشا ت‬ ‫‪50‬‬ ‫‪www.minesense.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫نام شرکت‪ATLASCOPCO :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬دستگاه خودکاش رستبررج و حفر تونل‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪...... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪.......... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های حفاش مع ن و رستبررج کنن گان‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ Atlascopco‬یک شرکت تولیدکننده ابزار و ماشیناالت صنعتی با قـدمت زیـاد اسـت‪.‬‬ ‫این شرکت اخیرا و پس از چندین سال تحقیق و توسـعه‪ ،‬نسـل نـوینی از ماشـیناالت‬ ‫استخراج از معادن زیرزمینی و تونلی را تولید کرده است و به علـت بـاال بـودن هزینـه‬ ‫خرید محصوالت‪ ،‬قابلیت اجاره تجهیزات هم به مدل کسبوکار خود اضافه نموده اسـت‪،‬‬ ‫رشن ماشین رستبررجگر و تونلان نیاا ه وشود رنسان ه تونل‪ ،‬اشرامین و رستفاده را نیروی رنسانی هرری حفر‬ ‫تونل و رستبررج را رعما امین شر را هین هرده و خود ه صوشت خودکاش ه رستبررج و حفر تونل مزیپزردرادک‬ ‫شین االت‬ ‫ک سرع ‪ ،‬کیفی ‪ ،‬رشمنی و هاادهی شر ه طرا قاهل توجهی رفارش‬ ‫درده و هاشن ها شر کاه‬ ‫میده ‪.‬‬ ‫شماشه ‪2‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬سوئ‬ ‫سال تاسیس‪........ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ماشین ا ت صنعتی‬ ‫‪www.atlascopco.com‬‬ ‫‪51‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪REALTIME-MINING :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رمکان شص و م شرش انالشن مع ن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪....... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫‪ Realtime-Mining‬یک شرکت ارائهدهنـده خـدمات رصـد و مـدیریت انالیـن‪ ،‬بـه‬ ‫شرکتهای حوزهی معدن است‪.‬‬ ‫ها رستفاده را خ مات رشن شرک ‪ ،‬رستبررجکنن گان میتورنن ه صوشت ان ه‪ ،‬مناهج‪ ،‬ماشینا ت رستبررج و‬ ‫حملونقل و‪ ...‬شر شص نماشن و هرگون خطزا و خزروج را هرنامز شر هز صزوشت لحظز ری متوجز شز ه و دش‬ ‫هرلحظ میارن هاادهی و کیفی عملکرد شر هسنج ک دشنهاش رشن رمر منجر ه کاه‬ ‫هاادهی میشود‪ .‬دش حقیق رشن رستاشتاپ ها کاه‬ ‫هاشن ها و رفارش‬ ‫میارن رنتشاش و تولی اهالز هاعزث رفزارش‬ ‫ههزرهوشی‬ ‫رنرژی و ههبود قاهل توجهی دش عملکرد اشس محیطی عملیات رستبررج معادن خوره ش ‪.‬‬ ‫شماشه ‪2‬و‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رنگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هو‬ ‫‪52‬‬ ‫مصنوعی‬ ‫‪www.realtime-mining.eu‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Newtrax :‬‬ ‫شرک ‪ Newtrax‬دش امین رمنی و ههرهوشی معادن فعالی میکن ‪ .‬رشن مجموع ها توجز هز رشزنکز‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رشرئ پلتفرا ردغاا رطالعاتی هرری‬ ‫رفارش رمنی ههرهوشی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪---- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های رستبررج مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫شماشه ‪2‬و‪4‬‬ ‫هردرش مورد عالی را اشر امین خطررت عم هری درشد و همچنین میارن ههرهوشی کمتزری درشد‪ ،‬هز عزالوه‬ ‫مورد مع نی سطح امین هسیاش کمتر را درخل امین هستن ‪ ،‬ها رشجاد شک پلتفرا شرهکاشهای ج ش ی رشرئ درده‬ ‫رس ‪.‬‬ ‫برای رسیدن به این هدف‪ Newtrax ،‬اخرین فنـاوریهـای اینترنتـی و انـالیز را بـرای‬ ‫نظارت و ایندهنگری در عملیات زیرزمینی‪ ،‬کارگران‪ ،‬ماشیناالت و محـی زیسـت بـاهم‬ ‫ادغام کرده و بهکار گرفته است‪ .‬رشن شرک ه وسیل شک پلتفرا و شکپاشی سزاای رطالعزات هاعزث‬ ‫ش ه‪ ،‬ههرهوشی عملیاتی و رشمنی دش مع نهاشی ک دش اشرامین هستن ‪ ،‬ه طوش قاهل توجهی ههبود پی ر کن ‪.‬‬ ‫مستقیم خ مات و محصو ت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پردرا‬ ‫رهری‬ ‫‪www.newtrax.com‬‬ ‫‪53‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Mine Excellence :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج معادن‬ ‫مجموعههایی از نرمافزارهای جامع و یک ارچه جهت برنامهریزی‪ ،‬پیشبینی و مـدیریت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرارفارش هرری شبی ساای و ههبود‬ ‫فررشن های رستبررج‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪...... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪.......... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های حفاش مع ن و رستبررج کنن گان‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫‪ Mine Excellence‬شزک شزرک فعزال دش حزواه رشرئز خز مات هز معزادن رسز ‪ .‬ایـن شـرکت‬ ‫در معادن و به ویژه انفجار و کاهش خطرات امنیتی در معادن را ارائه میدهد‪.‬‬ ‫هست رصلی دش رشن نرارفارش تمرکا هر شوی رشرئ کلی رطالعات و شبی ساایهای اا جه رنورع رنفجاشها‪،‬‬ ‫را رنفجاشهای کویک و هاش دش معادن شوهاا تا رنفجاشهای کنترل ش ه دشون تونلهزا رسز ‪ .‬رشزن فنزاوشی‬ ‫کمک میکن تا هاشن های شرک ها ههین ش ه‪ ،‬سرع ‪ ،‬دقز و رشمنزی رفزارش‬ ‫شاهز ‪ .‬همچنزین قاهلیز‬ ‫رستفاده را موهاشل و شا هر سیستم دشگری جه شین‬ ‫االتهر مکزان و امزان‪ ،‬تورنزاشی هزالقوهری هز رشزن‬ ‫رستفاده دش‬ ‫سیستم میهبش ‪.‬‬ ‫شماشه ‪2‬و‪4‬و‪7‬‬ ‫حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬سوئ‬ ‫سال تاسیس‪........ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پردرا‬ ‫‪54‬‬ ‫رهری‬ ‫‪www.mineexcellence.com‬‬ ‫‪ .15‬استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫‪15‬ـ‪ .4‬فراوری مواد معدنی‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫نام شرکت‪CARBON CAPTURE MACHINE :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رستحصال کرهن خالص را فررشن‬ ‫رحترر‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫این استارتاپ با استفاده از فناوریهای کاتالیستی‪ ،‬شیمیایی و فناوری نانوی خود سعی‬ ‫کرده است دستگاههایی تولید کند که کربن دیاکسید تولیدی طی واکنشهای احتراق را‬ ‫جذب کرده و کربن خالص از ان استحصال کند‪ .‬مهمتر را همز هتورنز رشزن فررشنز شر هز لحزاظ‬ ‫رقتصادی توجی نماش و صرفاً ها تولی کرهن خزالص هاشنز کلزی رشزن دسزتگاه شر تزامین نماشز ‪ .‬را دشگزر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪....... :‬‬ ‫وشژگیهای رشن دستگاه رشن رس ک قاهلی مقیاسپذشری درشت هاش و را نمون های کویک موشد رستفاده‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪........... :‬‬ ‫دش خودشوها تا نمون های صنعتی هاش مقیاس موشد رستفاده دش کاشخان های تولی کننز ه کزرهن دیرکسزی‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬متقاصیان خرش کرهن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫هتورن را ان رستفاده کرد‪ .‬رشن دستگاه عالوه هر رستحصال کرهن خالص تاثیر ه سارشی نیا هزر جلزوگیری را‬ ‫الودگی هور و گرماش‬ ‫کره امین ک معضل هسیاش هاشگی نیا هرری کشوش ما رس ‪ ،‬درشد‪.‬‬ ‫شماشه ‪3‬و‪6‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رنگلستان‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬مب ل های کاتالیستی‪ ،‬فناوشی نانو‬ ‫‪56‬‬ ‫‪www.ccmuk.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Universal Bio Mining :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رستبررج ها رستفاده را هاکتری ها‬ ‫‪ UBM‬شک شرک هیوتکنولوژی رس ک ها رستفاده را رشن فناوشی‪ ،‬اشس شناسی مصزنوعی و مهن سزی‬ ‫فراشن ها ه رشرئ شرهکاشهای هیوتکنولوژی رستبررج و فراوشی مورد مع نی میپردراد‪.‬‬ ‫رشن شرک شک فررشن هیولوژشکی شر دش دمای ماوفیل (دمای ولرا ‪ 16‬تا ‪ )32‬توسع درده رس ک طزی ان‬ ‫باکتریهای خاص‪ ،‬به مصرف مواد معدنی مشخص و فراوری انها میپردازند و در انتهـا‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪……… :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪………. :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬رستبررج کنن گان معادن و‬ ‫شرک های فررشوشی مورد مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪3‬و‪6‬‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫ماده معدنی موردنظر را با خلوص بسیار باال برجای می گذارند‪ .‬رشزن فررشنز جزاشگاشن فررشنز‬ ‫ذوب کردن میشود ک سبب کاه‬ ‫گااهای ا شن ه شر میشود‪ .‬شاشان ذکر رس ک تمرکا رشن شرک هزر‬ ‫رستبررج فلارت گررنهها همچون طال و نقره رس ‪ .‬را ماش های دشگر رشن شو‬ ‫عالوه هزر خلزوص هزا ی‬ ‫مورد رستبررج ش ه سااگاشی ها ها محیطاشس رس ‪.‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هاشوماشنینگ‬ ‫‪www.universalbiomining.com‬‬ ‫‪57‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪TOMRA :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫‪ TOMRA‬شک شرک فعال دش حواه هااشاف و سوشتینگ (ج رساای و دست هن ی) مورد رس ‪.‬‬ ‫این شرکت با استفاده از فنـاوری تشـخیص نـوری و هـوش مصـنوعی‪ ،‬سیسـتمهـای‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سوشتینگ مورد مع نی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪....... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪........... :‬‬ ‫سورتینگ و حسگرهای هوشمند ارزانقیمتی ارائه میکند ک ها رستفاده را انهزا شزرک هزای‬ ‫فراوشی مورد مع نی میتورنن ه ج رساای و دست هن ی مورد مع نی رستبررجش ه‪ ،‬ها سرع ‪ ،‬دق و کیفی‬ ‫ها هپردران ‪ .‬همچنین را رشن سیستمها میتورن دش هااشاف مورد دوشششا معادن نیا رستفاده نمود‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فعالین حواه فراوشی مورد مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫شماشه ‪3‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬نروژ‬ ‫سال تاسیس‪............ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬سنسوش‬ ‫‪58‬‬ ‫‪www.tomra.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Blast Movement Technologies :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رستبررج مع ن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬م لساای موج رنفجاش هرری کاه‬ ‫ضاشعات مع نی‬ ‫‪ BMT‬شک شرک فعال دش حواهی خ مات و پشتیبانی دش صنع معز ن رسز ‪ .‬ایـن اسـتارتاپ بـا‬ ‫ارائهی راهکاری برای کاهش مواد معدنی که در انفجارهای معدن هدر رفته و به ضایعات‬ ‫تبدیل میشوند‪ ،‬توانسته این مواد را از حالت ضایعات خارج کند و دوباره استخراج نماید‪.‬‬ ‫رشن شو‬ ‫هاعث ش ه میارن قاهلتوجهی کاه‬ ‫دش پسمان مورد مع نی درشت هاشیم‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫رشن کاش ه وسیل ی حسگرهاشی ک قبل را رنفجاش درخل امین قررش درده میشون و ها موج رنفجاش‪ ،‬رشن مزورد‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪---- :‬‬ ‫درخل امین حرک میکنن ‪ .‬رشن حسگرها پس را ثاه ش ن دش جای خود‪ ،‬رطالعات شر را طرشزق نزرارفزارش‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های رستبررج مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫شماشه ‪3‬و‪6‬‬ ‫مبصوص ه صوشت ین هع ی دشاوشده و محل دقیق مورد عالی ک ه دلیل رنفجاش حرک کرده شر ه رپررتزوش‬ ‫نماش‬ ‫میده ‪.‬‬ ‫مستقیم خ مات و محصو ت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رشنترن رشیاچ و سنسوشها‬ ‫‪www.blastmovement.com‬‬ ‫‪59‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Aurex Biomining AG :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تولی طال و نقره ها رستفاده را فناوشی‬ ‫اشستی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪....... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪........... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فعالین حواه فراوشی مورد مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫‪ Aurex Biomining AG‬شرکتی رس ک ها رستفاده را فناوشی ‪ biomining‬ه رستبررج و فراوشی‬ ‫طال و نقره دش رشوپا و ه وشژه رترش‬ ‫میپردراد‪.‬‬ ‫رشن شرک را باکتریهای مخصوص و پرورشیافته و دستکاری ژنتیکی شدهای اسـتفاده‬ ‫میکند که خورندهی کانیهای معدنی حاوی طال و نقره میباشند‪ ،‬س س این بـاکتریهـا‬ ‫در فرایندی زیستی‪ ،‬طال و نقره را با درصد خلوصی نزدیک به ‪ %100‬از دیگر مواد همراه‬ ‫جدا کرده و از خود بهجای میگذارند‪ .‬شرهکاش فراوشی رشن شزرک هزیا اسزیبی هز محزیطاشسز‬ ‫نمیشسان ‪.‬‬ ‫شماشه ‪3‬و‪6‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬سوئیس‬ ‫سال تاسیس‪2006 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪Biomining :‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪www.aurex.ag‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ECOLOGIX :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خ مات تصفی اب دش فراوشی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪....... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪........... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فعالین حواه رستبررج و فراوشی مورد مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫‪ ECOLOGIX‬شک شرک صنعتی فعال دش حواههای گوناگون و ه وشژه دش هب‬ ‫هااشاف و تصفی رس ‪.‬‬ ‫این شرکت یک مجموعه کامل از سیستمهای خدمات یک ارچـه تصـفیه اب و فاضـالب‬ ‫برای معادن ارائه میدهد‪ .‬فاضالب حاصل را رستبررج و فراوشی (هوکسی ‪ ،‬اغالسنگ‪ ،‬مزس‪ ،‬نقزره‪،‬‬ ‫طال و‪ )...‬ه دلیل وجود مورد و فلارت سنگین‪ ،‬سمی و ه ش ت الودهکنن ه محیطاشس هستن و شا ه دلیل‬ ‫وجود مورد رشاشمن ی همچون طال و ساشر فارت گررنههزا هاشز تصزفی گزردد‪ .‬شزرک ‪ ECOLOGIX‬هزا‬ ‫رستفاده را فناوشیها خود ک شامل رستفاده را شرهحلهای شیمیاشی‪ ،‬اشستی‪ ،‬فیلترهای نانو و ‪ ...‬میهاش ‪ ،‬هزا‬ ‫ه کاشگیری شکپاشی رشن فناوشیها شرهکاشی جه تصفی اب پسمان معادن رشرئ میده ‪.‬‬ ‫شماشه ‪3‬و‪6‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬شیمیاشی‪ ،‬اشستی ‪ ،‬نانو‬ ‫‪www.ecologixsystems.com‬‬ ‫‪61‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪PT ARBG INDONESIA :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رستحصال فلارت رشاشمن ها خلوص ها‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪....... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪........... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فعالین حواه رستبررج و فراوشی مورد مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫‪ PT ARBG INDONESIA‬شک رستاشتاپ فعال دش حواه فراوشی فلارت رشاشمن رسز ‪ .‬این شرکت‬ ‫با فناوریها و نواوریهای خویش در زمینه استحصال فلـزات ارزشـمند بـه ویـژه طـال‪،‬‬ ‫توانسته باالترین خلوص ممکن از این فلزات را به دست اورد‪ .‬رشزن رسزتاشتاپ کز دش سزال‬ ‫‪ 2017‬فعالی خود شر اغاا نموده رس ها رستفاده را فراشنز های رستحصزال طزال‪ ،‬پالتینزیم و دشگزر فلزارت‬ ‫رشاشمن توسط حاللهای شیمیاشی و رلکترومغناطیسی‪ ،‬شو هاشی نزوشنی شر هزرری دسزتیاهی هز هزا ترشن‬ ‫خلوص ممکن ره رع نموده رس ‪ .‬رشن شرک دش شک سال گذشت شش ی قاهلتوج درشت و دش هرنامز هزای‬ ‫پیشرو خود‪ ،‬تب شلش ن ه هاش ترشن رستحصال کنن ه فلارت رشاشمن ها خلوص ها شر دش اسیا میهین ‪.‬‬ ‫شماشه ‪3‬‬ ‫مستقیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رن ونای‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬کاتالیس های شیمیاشی و رلکتوشمغناطیسی‪ ،‬کوشه‬ ‫‪62‬‬ ‫‪www.ptabrg.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Lilacsolutions :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رستحصال لیتیوا ه شوشی نوشن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫رمرواه لیتیوا ه ورسط رستفاده گسترده دش صناشج و ه عنورن ماده رصلی هرری ساخ هاطریها ه عنصری‬ ‫رشاشمن و پرکاشهرد تب شل ش ه رس ‪ .‬فراوشی لیتیوا ها رستفاده را شو های مرسوا و سنتی‪ ،‬فراشن ی هسیاش‬ ‫سب ‪ ،‬امانهر و پرهاشن رس ‪ .‬رشن شزرک با استفاده از فناوری شیمیایی و روش ابداعی جدید‬ ‫و منحصربهفرد خود در زمینه استحصال لیتیوم از زمینهای حاوی ابشور‪ ،‬انقالبـی را در‬ ‫این حوزه پدید اورده است‪( .‬رشن شو‬ ‫هاشن تولی لیتیوا شر کاه‬ ‫مبتنی هر تاششق ‪ HCL‬رس ‪ ).‬ک ه طرا یشمگیزری امزان و‬ ‫درده و نسب ه شو های مرسوا هی‬ ‫را دو هررهر هاادهی درشد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فراوشی کنن گان مورد مع نی و‬ ‫خرش رشرن عم ه لیتیوا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪3‬‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم خ مات و محصو ت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬شیمیاشی‬ ‫‪www.lilacsolutions.com‬‬ ‫‪63‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪FREDsense :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬انالیا و مانیتوششنگ مورد شیمیاشی‬ ‫موجود دش اب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 116 :‬هارش د ش‬ ‫این استارتاپ دسـتگاهی بـا نـام ‪ ،FRED‬بـا کمـک فنـاوری حـسگرهـای زیسـتی و‬ ‫الکتریسیته تولید کرده است که وظیفه ان انالیز مواد شیمیایی موجـود در اب اسـت‪ .‬رشزن‬ ‫دستگاه ه شرک های فراوشی رشن رمکان شر میده ک مورد موجود دش اب خروجی را فراشن شر انالیا کرده و‬ ‫دش صوشتی ک رشاشمن هاش رق را ه تصفی ان نماشن ‪ .‬ها رشن دستگاه حتی میارن ا شنز گی اب خروجزی شر‬ ‫میتورن تحلیل نمود‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فراوشی کنن گان مورد مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫شماشه ‪3‬و‪6‬‬ ‫مستقیم خ مات و محصو ت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کانادر‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬سنسوشهای هاشو‬ ‫‪64‬‬ ‫‪https://www.fredsense.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪innovEco :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فراوشی مورد مع نی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خ ماتی پاکساای پس را رستبررج و‬ ‫فررشوی‬ ‫‪ innovEco‬شک شرک مهن سی نواوش رستررلیاشی ها تاکی هر حفاظز را محزیطاشسز ‪ ،‬فعزال دش حزواه‬ ‫مع ن و صناشج مرتبط ها ان رس ک خ مات متنوعی ها توج ه نیاا مشتری دش رشن حواه رشرئ میکن ‪.‬‬ ‫‪ innovEco‬بهطور خاص راهکارها و خدماتی در حوزه تصفیه ابهای الـوده و مـدیریت‬ ‫پسماند ارائه میدهد‪ .‬شرهکاشهاشی را جمل تصفی ابهای الوده حاوی مورد مع نی سنگین و خطرناک‪،‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 400 :‬هارش د ش‬ ‫پاکساای حوضچ های اب موشد رستفاده دش فزراوشیهزای مزورد معز نی و همچنزین مز شرش اهالز هزا و‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪seed :‬‬ ‫پسمان های صنعتی و مع نی پس را رستبررج معادن را خ مات شرک رسز ‪ .‬محصول شاخص دیگـر‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فعالین حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪3‬و‪6‬‬ ‫شرکت‪ Dymet ،‬است که برای ترمیم و پوشاندن سطوح فلـزی کـه در معـرن تـنش‬ ‫شدید و خوردگی باال قرار دارنـد اسـتفاده مـیشـود و در صـنایع مختلـف از جملـه در‬ ‫ماشیناالت استخراج معادن مورد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬ ‫مستقیم خ مات و محصو ت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2003 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬شیمیاشی و نانو‬ ‫‪www.innoveco.com.au‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .15‬استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫‪15‬ـ‪ .5‬خدمات عملیاتی‬ ‫و پشتیبانی به معادن‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Minespider :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرا انالشن خرش فرو‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪........ :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪........ :‬‬ ‫مورد مع نی‬ ‫‪ Minespider‬شک شرک فعال دش حواه انجیره تزامین مزورد معز نی و مزورد رولیز خزاا رسز ‪ .‬ایـن‬ ‫شرکت با استفاده از فناوری بالکچین‪ ،‬یک پلتفرم انالین تشـکیل داده اسـت کـه در ان‬ ‫خریداران به خرید مواد معدنی اولیه مورد نیاز خود از معادن میپردازند‪.‬‬ ‫دش رشن میان فناوشی هالکچین رشن رمکان شر فررهم میاوشد ک را لحظ رولی خرش را مع ن تزا لحظز اخزر‬ ‫تحوشل محصو ت‪ ،‬فراشن شرستی ااماشی و دشستی رنجاا کاش ها ها ترشن ضزرشب رمنیز رنجزاا مزیشزود و‬ ‫تمامی فراشن ها شفافی صوشت پذشرد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خرش رشرن مورد رولی خاا و معادن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬ورسط گری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هالک یین‪ ،‬پلتفرا انالشن‬ ‫‪68‬‬ ‫‪www.minespider.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Forecast :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬رشرئ نرا رفارشهای شکپاشی م شرشتی‬ ‫ونظاشتی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 4.2 :‬میلیون د ش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫‪Seed‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪4‬‬ ‫‪ Forecast‬یک شرکت ارائه دهنده راهکارهای یک ارچه مدیریتی‪ ،‬نظارتی و پـیشبینـی‬ ‫روند انجام پروژهها با استفاده از هوش مصنوعی به شرکتهای گوناگون فعال در صنایع‬ ‫مختلف از جمله صنعت معدن هست‪.‬‬ ‫رشن شرک ها رستفاده را فناوشی هزو‬ ‫مصزنوعی و رتوماسزیون خزود رشزن رمکزان شر فزررهم مزیاوشد کز‬ ‫شرک های فعال دش حواه مع ن هتورنن پروژهها و هرنام های خود شر ه صزوشت ههینز مز شرش ‪ ،‬کنتزرل و‬ ‫شص نماشن ‪ .‬رشن پلتفرا ه شرک ها کمک میکن دش هر لحظ هتورن گارش‬ ‫خطاهای رحتمالی‪ ،‬یال های پی‬ ‫کاملی را شون پیشرف کزاش‪،‬‬ ‫شو و‪ ...‬درشت هاشن ‪ .‬همچنین پی هینی جامج و کاملی را شون رنجاا کاش‬ ‫و اشن ه پروژهها ه دس میاوشن و ه شن ترتیب ههرهوشی کاش خوش‬ ‫شر رفارش‬ ‫دهن ‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬درنماشک‬ ‫سال تاسیس‪2016 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هو‬ ‫مصنوعی‬ ‫‪www.forecast.app‬‬ ‫‪69‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪MINING WEB INDEX :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرا انالشن رشرئ خ مات دش حواه‬ ‫مع ن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪............. :‬‬ ‫این استارتاپ‪ ،‬شبک ری را فعالین مبتلف صنع مع ن و رشرئ دهن گان خ مات دش رشن حواه هس ک‬ ‫از طریق این پلتفرم میتوانند بسیاری از خدمات مورد نیاز خود را براورده کنند‪ .‬ه شن گون‬ ‫ک نیاا خود شا خ مات خود شر دش رشن پلتفرا رشرئ دهن و شرک هاشی کز هز رشزن خز مات نیزاا درشنز شزا‬ ‫رشرئ دهن گان خ ماتی ک شرک ه رن نیاامن رس ها شک شگر رشتباط هرقررش مزیکننز ‪ .‬همچنزین هزا سزاشر‬ ‫فعالین حواه مع ن دش هب های مبتلف اشنا ش ه و دش رشتباط هاشن ‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪....... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کلی فعالین دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬ورسط گری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرا انالشن‬ ‫‪70‬‬ ‫‪www.miningwebindex.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی استخراج معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Io-sat :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬سنسوشهای جمجاوشی دردههای محیطی‬ ‫مع ن رس ‪.‬‬ ‫این شرکت با استفاده از فناوری خود که مبتنی بر استفاده از حسگرها و اینترنت اشیاء‪،‬‬ ‫پردازش فضای ابری و ماهوارهها هست بـه جمـعاوری و انتقـال لحظـهای دادههـا بـه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪........ :‬‬ ‫مشتریان میپردازد‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪........... :‬‬ ‫‪ io-sat‬ها رستفاده را حسگرها‪ ،‬کویکترشن تغییررت محیطی دش ساش مع ن‪ ،‬را تغییررت اب و هزورشی تزا‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش رکتشاف و‬ ‫رستبررج صناشج مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫‪ io-sat‬شک شرک فعال دش حواه رشرئ خ مات پشتیانی ه شرک های فعال دش حواه رستبررج و رکتشزاف‬ ‫شماشه ‪7‬‬ ‫لراههای هسیاش خفیف و ‪ ...‬شر دش لحظ شص کرده و دردههای مرهزوط هز ان شر جمزجاوشی مزینماشز و دش‬ ‫همان لحظ ه رنتقال و پردرا‬ ‫دردههای دششافتی میپردراد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬شیلی‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رشنترن رشیاچ‪ ،‬پردرا‬ ‫رهری‬ ‫‪www.io-sat.com‬‬ ‫‪71‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ORCA TRADE :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تجمیج سرماش های خرد جه سرماش‬ ‫گذشی دش حواه مع ن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪.... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬سرماش گذرشرن خرد‪،‬معادن و‬ ‫خرش رشرن مورد مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫‪ ORCA TRADE‬شک شرک فعال دش امین خرش و فرو‬ ‫فلارت‪ ،‬ذعال سنگ و مورد مع نی رس ک ه‬ ‫سرماش گذرشرن خرد رجااه میده دش رشن حواه دس ه سرماش گذرشی هانن و خود شـرکت بـا تجمیـع‬ ‫این سرمایههای جمع شده به سرمایهگذاری در معادن‪ ،‬مواد معدنی و خرید فروش ایـن‬ ‫مواد میپردازد‪.‬‬ ‫شاشان ذکر رس شرک مذکوش ها جمجاوشی سرماش های کویک ظرف ینز سزال گذشزت را شزک شزرک‬ ‫کویک و نوپا تب شل ه شرکتی هاش ش ه و م ل سرماش گذرشی و جذب سرماش خود شر ه حواههای دشگزر‬ ‫کسبوکاش نیا گستر‬ ‫درده رس ‪.‬‬ ‫شماشه ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬مشاشک دش سود و سهاا‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رمرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2010 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرا انالشن‬ ‫‪72‬‬ ‫‪www.orca-trade.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪OPENMINERAL :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرا انالشن خرش فرو‬ ‫مستقیم بین خریداران و نیازمندان مواد خام معدنی با صاحبان معادن است که از فناوری‬ ‫بالکچــین بــرای افــزایش کــارایی و امنیــت مبــادالت اســتفاده مــیکنــد‪ .‬دش رشززن پلتفزرا‬ ‫خرش رش‪/‬فروشن ه‪ ،‬دشخورس ‪/‬نیاا خود شر رشرئ میده و فروشن ه‪/‬خرش رش نیزا متقزاهالً پیشزنهاد خزود شر رشرئز‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪…… :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫مورد مع نی‬ ‫‪ OPENMINERAL‬یک پلتفرم انالین برای خرید فروش مواد معدنی و برقـراری ارتبـاط‬ ‫میده و دو طرف میتورنن ه مقاشس پیشنهادها و مذرکره ها شک شگر پردرختز و دش رنتهزا قزررشدرد دوطرفز‬ ‫‪Seed‬‬ ‫خرش ‪ /‬فرو‬ ‫دش رشن پلتفرا شر هر هستر هالکچین رمضا نماشن ‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬خرش رشرن و فروشن گان مورد خاا‬ ‫مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪4‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬ورسط گری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬سوشیس‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬هالکچین‪ /‬پلتفرا انالشن‬ ‫‪www.openmineral.com‬‬ ‫‪73‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فراوری مواد معدنی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪SmartCap :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬هن هوشمن ه منظوش کاه‬ ‫ه کاشگررن معادن‬ ‫ص مات‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪--- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪---- :‬‬ ‫‪ SmartCap‬شک شرک فعال دش امین سالم ‪ ،‬ه خصوص رمنی رفررد شاغل دش کاشهای سب ماننز‬ ‫کاشگررن مع ن رس ‪.‬‬ ‫این استارتاپ به وسیلهی الیف بند هوشمندی که بر روی کاله کارگران معـدن نصـب‬ ‫میشود میزان هوشیاری و فعالیت مغزی انها را اندازه گرفته و در صورت مناسب نبودن‬ ‫ان را سریعا به اپراتور هشدار میدهد‪ .‬رشن رمر هاعث کزاه‬ ‫خطزای رنسزانی و دش نتیجز کزاه‬ ‫ص مات کاشگررن مع ن میشود‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های رستبررج مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫شماشه ‪7‬‬ ‫مستقیم خ مات و محصو ت‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪--- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رشنترن رشیاچ‬ ‫‪74‬‬ ‫‪www.smartcaptech.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی معدن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Guardhat :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی مع ن‬ ‫‪ Guardhat‬شک سیستم رشمنی هوشمن ین محصولی رس ک دش امین فنّاوشیهزای پوشزی نی فعالیز‬ ‫میکن و درشری نرارفارش رختصاصی پیشرفت رس ‪ .‬محصول این شرکت برای تشخیص‪ ،‬هشـدار و‬ ‫کمک به پیشگیری از وقایع مربوط به کارهای صـنعتی خطرنـاک‪ ،‬طراحـیشـده اسـت‪.‬‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬کاله رشمنی‬ ‫همچنین هرری جمجاوشی‪ ،‬تجاش وتحلیل دردهها هرری پشتیبانی و ههبود هرنام های رشمنی کاشگررن صنعتی ه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫کاش میشود‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬صاحبین معادن و کاشگررن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪7‬‬ ‫مستقیم کا‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬رشنترن رشیاچ‪ ،‬پردرا‬ ‫رهری‬ ‫‪www.guardhat.com‬‬ ‫‪75‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی معدن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Minnovare :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬تمامی حواه ها‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نرا رفارش و دستگاه حفاشی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬تمامی فعالین حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫یک شرکت فناور پیشرفته است که متخصص در بهبود دقت‪ ،‬قابلیت اطمینان و کـارایی‬ ‫اقتصادی عملیات حفاری صنعتی معدن در سراسر جهان است‪.‬‬ ‫رشن شرک دش تمامی حواههای مع ن فعالی میکنز ‪ .‬هزا کمزک نزرارفزارش ‪ Azimuth Aligner‬دقز‬ ‫رکتشاف معادن شر دو هررهر کرده رس ‪ .‬سیستم ج ش ‪ Optimizer‬هرری تحرشک مت های حفاشی اشرامینی‬ ‫و رنفجاش ه کزاش مزیشود کز هاعزث شز ه دشامز عملیزاتی دش هزر ورحز ‪ ٪30‬رفزارش‬ ‫پیز ر کنز ‪ .‬هرنامز‬ ‫‪ ، MINNOWARE CORE‬هرنام حفاشی دشجیتالی رس ک ها نرارفارشهای هرنام ششای موجود هماهنگ‬ ‫میشود و رجااه میده دردههای دقیق و قاهلرطمینان حفاشی هرری شما رشسال شود‪.‬‬ ‫شماشه ‪4‬‬ ‫مستقیم کا‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬نرا رفارش‬ ‫‪76‬‬ ‫‪www.minnovare.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Intertek :‬‬ ‫‪ Intertek‬رشرئ دهن ه خ مات مهن سی و شرهحلهای نواوشرنز هز طیزف هسزیاش گسزتردهری را صزناشج و‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬راماششگاه های پرتاهل مورد مع نی‬ ‫معادن دش سررسر جهان رس ‪ .‬رشن شرک خ ماتی را رکتشافات مردمی تا رنتقال محصزول نهزاشی‪ ،‬خز مات‬ ‫ااماش ‪ ،‬هااشسی‪ ،‬رطمینان و ص وش گورهینام مورد مع نی شر هرری حماش را فعالی های معز نی دش سررسزر‬ ‫جهان فررهم میکن ‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 4.4 :‬میلیون د ش‬ ‫این شرکت انوا مختلـف و گونـاگون سـایتهـای تسـت و ازمـایش مـواد معـدنی از‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪ipo :‬‬ ‫سایتهای کوچک و قابل حمل تا سایتهای بزرگمقیاو و صنعتی را ارائه مـیدهـد‪ .‬هزا‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪ :‬فرو‬ ‫شماشه ‪4‬‬ ‫رستفاده را خ مات ‪ Interlink‬شرک های کویک و شا ساش های مع نی دوشرفتاده نیا میتورننز هز طزوش‬ ‫مستقل دس ه ااماش‬ ‫مورد مع نی دش محل هانن و هاشن های خزود شر کزاه‬ ‫درده‪ ،‬سزرع ‪ ،‬کیفیز و‬ ‫دق کاش شر ها هرده و را ماش های رشن مورشد رستفاده نماشن ‪.‬‬ ‫مستقیم ‪ ،‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امرشکا‬ ‫سال تاسیس‪1996 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬تجهیارت ااماششگاهی‬ ‫‪www.intertek.com‬‬ ‫‪77‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Infrabazaar :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرا انالشن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫‪ Infrabazaar‬شک پلتفرا انالشن هرری تولی کنن گان‪ ،‬تواشجکنن گان خ مات و معاملز گزررن دش سررسزر‬ ‫حواههای اشرساخ ‪ ،‬ماننز معز ن رسز ‪ .‬ایـن پلتفـرم تجهیـزات و ماشـیناالت‪ ،‬مـواد اولیـه‬ ‫ساختوساز و ‪ ...‬را برای اجاره یا خرید در اختیار اشخاص حقیقی و شرکتها میگـذارد‪.‬‬ ‫ه ف رشن شرک کم کردن شکاف دش سیستمهای اشرساخ رس ‪ .‬ه عالوه رشن پلتفزرا تسزهیالت تزامین‬ ‫مالی تجهیارت‪ ،‬تامین مالی پروژهها را طرشق جمجاوشی سرماش های خرد و سرماش گذرشی رستررتژشک شر نیزا‬ ‫فررهم و هیم میکن ‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬تمامی فعالین حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬ورسط گری‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هن‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪www.infrabazaar.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫نام شرکت‪MIRARCO :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬رکتشاف معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خ مات گوناگون رکتشافی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪......... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪......... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬فعالین حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فرو‬ ‫شماشه ‪4‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ MIRARCO‬درحال توسعه راهحلهای ابتکاری برای صنعت معدن و چالشهای ان‬ ‫است‪ .‬این مجموعه یک شرکت غیرانتفاعی است که با پشتیبانی بخش خصوصی و‬ ‫عمومی فعالیت میکند‪ .‬رشن مجموع دش امین هاشی همچون م لساای دوهع ی و س هع ی حفاشی‬ ‫سطحی و اشرامینی‪ ،‬توسع تفسیرهای خاص لراهخیای معادن جه پی هینیهای رشمنی هرری رستبررج‪،‬‬ ‫رکتشاف و دشک شفتاش لراهخیای معادن‪ ،‬طررحی و رجررشی شو های رشاشاهی و تکنیکهای کاشهردی هرری‬ ‫فناوشیهای پشتیبانی و رشاشیاهی‪ ،‬هرشسی و م لساای هرری کاشهردهای تح هاشگذرشی پوشا و‪ ...‬ه فعالی‬ ‫میپردراد‪ .‬رشن ساامان هستری هرری پژوه های حواه مع ن ها رستفاده را رفررد متبصص و ها حماش مالی‬ ‫هب‬ ‫خصوصی رس ‪.‬‬ ‫مستقیم خ مات‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬کانادر‬ ‫سال تاسیس‪1998 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬م لساای‪ ،‬شبی ساای‬ ‫‪www.mirarco.org‬‬ ‫‪79‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪METS Ignaited :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خ مات و فناوشیهای نوشن دش حواه‬ ‫مع ن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪…… :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫ک توسط دول رستررلیا رشجاد ش ه و ردرشه میشزود‪ .‬این شرکت بستری ایجـاد کـرده اسـت کـه‬ ‫شرکتهای فعال در معدن بتوانند از توانمندی یکدیگر برای کارایی فعالیت خود استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این مجموعه به دنبال حداقل سرمایهگذاری همگانی بـرای پـروژههـای مشـترک‪،‬‬ ‫تحت مدیریت صنعتی با برنامههای کاربردی تجاری در حوزه معدن است‪ . .‬را انجزائی کز‬ ‫‪Seed‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫‪ METS Ignited‬شک مرکا شش و نواوشی دش امین تجهیارت‪ ،‬فناوشی و خ مات دش حزواه معز ن رسز‬ ‫شماشه ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬مشاشک دش سود و سهاا‬ ‫هسیاشی را فعالین و شرک های فعال دش حواه مع ن جاو شرک های ‪ SME‬ه حساب میاشنز و توسزع و‬ ‫رستفاده را فناوشیهای ج ش دش حواه صنع مع ن هسیاش گررن رس و خاشج را تورن شرک های کویزک و‬ ‫متوسط رس ‪ ،‬مرکا شش ‪ METS‬ه معادن و شرک های مع نی کویک کمک مزیکنز تزا هزا رسزتفاده را‬ ‫فناوشیهای توسع شافتز دش رشزن مجموعز و همکزاشی هزا اشرمجموعز هزای خزود هتورننز را خز مات و‬ ‫فناوشیهای نوشن ههرهمن گردن ‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪www.metsignited.org‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Mininghub :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬شبک رجتماعی و تبصصی مع ن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪............. :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪....... :‬‬ ‫این استارتاپ یک بستر شبکه اجتماعی در حوزه معدن است کـه در ان افـراد فعـال و‬ ‫شرکتهای معدن میتوانند تعامالت اجتماعی مانند دیگر بسترهای اجتمـاعی تخصصـی‬ ‫داشته باشند‪ .‬دش رشن هستر رفررد میتورنن ها هم رشتباط رشجاد کنن ‪ ،‬نظررت خزود شر هاشگزذرشی کننز ‪ ،‬رشزن‬ ‫نظررت شر دش شرهط ها پس های دشگر رهررا کنن ‪ ،‬پروفاشل هساان هرری رشنک را تجرهیات خود هگوشن و دنبال‬ ‫کاش متناسب ها تبصص خود دش مع ن هگردن ‪ .‬ه طوش کلی میتورن گف رشن هستر مانن لینک شن مزیهاشز‬ ‫رما فقط هرری حواه مع ن رس ‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬کلی فعالین دش حواه مع ن‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪5‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬حق رشتررک‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرا انالشن‬ ‫‪www.themininghub.com‬‬ ‫‪81‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Unearthed :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫دسترسی ه شبک ری را فعالین حواه‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫صنع مع ن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.... :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪......... :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک های فعال دش حواه صناشج‬ ‫مع نی‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال شماشه ‪5‬‬ ‫‪ Unearthed‬یک برنامه برای ایجاد شبکهای بزرگ از فعالین و دانشـمندان مختلـف در‬ ‫حوزه صنایع معدنی و انرژی است که با هدف بهبود کارایی و ایجاد بستر همفکری میـان‬ ‫فعالین صنایع باالدستی با متخصصین حوزه معدن و کارافرینان ایجاد گردیده است‪ .‬رشزن‬ ‫شرک رشتباط هین رستاشتاپها و شرک های فعال و شناخت ش ه دش حواه صناشج مع نی شر فررهم میکنز ‪.‬‬ ‫همچنین رشن شرک یال هاشی شر هزا حماشز شزرک هزای هزاش و فعزال دش صزنع مطزر کزرده و را‬ ‫متبصصین دشخورس میکن ک شرهحلهای خود شر هرری ان رشرئ دهن ‪ .‬ه ههتزرشن رشز ه خز مات وشزژهری‬ ‫مانن حماش را کسبوکاش وی شا جاشاه ره ر میگردد‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬ورسط گری‪،‬مشاشک دش سود‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬رستررلیا‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪www.unearthed.solutions‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی خدمات عملیاتی و پشتیبانی به معادن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪NEXA-mininglab :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬خ مات عملیاتی و پشتیبانی ه معادن‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬شتاب دهن ه رستاشتاپهای مع نی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪.......... :‬‬ ‫‪ Mininglab‬یک برنامه برای شتاب بخشی‪ ،‬تسهیل ورود و کمک بـه اسـتارتاپهـا و‬ ‫ایدههای نواور در حوزه معادن است ک توسط ‪ NEXA‬ک خود شک شرک ق شمی فعزال دش حزواه‬ ‫مع ن رس دش هراشل رشجاد ش ه رس ‪ Nexa .‬ه دنبال پروژههاشی رس ک رشرئ شرهحزلهزای نواوشرنز دش‬ ‫امین های لجستیک‪ ،‬رتوماسیون صنعتی‪ ،‬رشنترن و فناوشی رطالعات‪ ،‬رقتصاد م شن و غلظز مزورد معز نی‬ ‫رشرئ دهن ‪ .‬رشن مجموع رستاشتاپها و پروژههزا شر هرشسزی مزینماشز و پزس را رنتبزاب مزورشد هرتزر هز‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪............ :‬‬ ‫جه دهی‪ ،‬تاششق مالی‪ ،‬رشرئ خ مات مشاوشهری و شرهنماشی ه انها میپردراد‪ .‬سپس انها شر ه سم نیاا‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬تمامی فعالین حواه مع ن‬ ‫شوی شرک های هاش سو میده ‪ .‬همچنین دش رنتها رمکان هرقررشی رشتبزاط هزا‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬یال‬ ‫شماشه ‪5‬‬ ‫هاارش و حل مسائل پی‬ ‫شرک های هاش شر هرری انها فررهم میکن ‪ .‬رشن مجموع تاه حال ح ود دو میلیون و یهاشص هارش د ش‬ ‫سرماش گذرشی هر شوی شرک ها رنجاا درده رس ‪.‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬مشاشک دش سود و سهاا‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هراشل‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫‪www.mininglab.com.br‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ .15‬استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫‪15‬ـ‪ .6‬جمعبندی‬ ‫فناوریهای مطرح در استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫هورپیمای‬ ‫ه ون‬ ‫سرنشین‬ ‫کالن‬ ‫درده‬ ‫ورقعی رفاوده‬ ‫و مجاای‬ ‫هالکچین‬ ‫لیاش‬ ‫ماشینا ت‬ ‫ورهارشا ت‬ ‫صنعتی‬ ‫پرتونگاشی‬ ‫پردرا‬ ‫رهری‬ ‫پردرا‬ ‫تصوشر‬ ‫نانو‬ ‫فناوشیهای‬ ‫شیمیاشی‬ ‫پلتفرا‬ ‫انالشن‬ ‫شهاتیک و‬ ‫رشنترن رشیاچ‬ ‫هو‬ ‫رسکن‬ ‫‪ 3‬هع ی‬ ‫مصنوعی‬ ‫فناوشیهای‬ ‫اشستی‬ ‫‪85‬‬ ‫فناوریهای مطرح به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫‪ 1-1‬پردرا رهری‬ ‫‪ 2-1‬س هع ی ساای‬ ‫‪ 3-1‬پردرا تصوشر‬ ‫‪ 4-1‬هورپیماهای ه ون سرنشین‬ ‫‪ 5-1‬هو مصنوعی‬ ‫‪ 6-1‬کالن درده‬ ‫‪ 7-1‬ورقعی مجاای و رفاوده‬ ‫‪ 8-1‬پرتو نگاشی‬ ‫‪ 1-2‬پردرا رهری‬ ‫‪ 2-2‬رشنترن رشیاچ‬ ‫‪ 3-2‬هو مصنوعی‬ ‫‪ 4-2‬ماشنا ت و رهارشا ت صنعتی‬ ‫‪ 5-2‬کالن درده‬ ‫‪ 6-2‬شهاتیک‬ ‫‪ 7-2‬فناوشی اشستی‬ ‫‪ 8-2‬فناوشیهای شیمیاشی‬ ‫‪ 9-2‬لیاش‬ ‫اکتشاف معادن‬ ‫‪4‬‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫پشتیبان و عملیاتی‬ ‫به معادن‬ ‫‪1‬‬ ‫زنجیره‬ ‫فعالیت‬ ‫استخراج معادن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1-4‬پلتفرا انالشن‬ ‫‪ 2-4‬هالکچین‬ ‫‪ 3-4‬نرارفارشهای شکپاشی‬ ‫‪ 4-4‬پردرا رهری‬ ‫‪ 5-4‬شبک های رجتماعی و تعاملی‬ ‫‪3‬‬ ‫فراوری مواد‬ ‫معدنی‬ ‫‪ 1-3‬نانو‬ ‫‪ 2-3‬فناوشی شیمیاشی‬ ‫‪ 3-3‬فناوشی اشستی‬ ‫‪ 4-3‬سنسوش‬ ‫‪86‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی معدن ـ به تفکیک فناوری‬ ‫‪87‬‬ ‫مدل های درامدی مطرح در استارت اپ های حوزهی معدن‬ ‫عنوان‬ ‫توضیح‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫فروش مستقیم تکنولوژی‪ ،‬محصول و یا خدمات به شرکتهای فعال در حوزه معدن و یا‬ ‫اکتشافگران‬ ‫کمکهای مردمی و نهادها‬ ‫محصول یا خدمت را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدهید اما مردم یا نهادهرا‬ ‫با پرداختهایی از کسب و کار شما حمایت میکنند‬ ‫مشارکت در سود‬ ‫در این مدل یا دو شرکت قسمتی از سهام یکدیگر و یا یک شرکت مشترک سروم را در‬ ‫اختیار دارند که متناسب با سهام از درامد سود خود را برمیدارند و یا در یک راه حل و‬ ‫پلتفرم طبق توافقات میزان سود را به ازای اوردههای هر طرف تقسیم میکنند‪.‬‬ ‫واسطهگری‬ ‫حق اشتراک‬ ‫تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشنده در یرک حروزه معرفری مریکنرد و از‬ ‫تراکنش بین افراد مقداری کمیسیون برداشت می کند‪.‬‬ ‫ایجاد جریان نقدی قابل پیشبینی با دریافت مبلغ دسترسی به محصول و سررویس (بره‬ ‫صورت یکجا یا دورهای) و یا بر اساس میزان استفاده از محصول‪ .‬در برخی موارد ممکن‬ ‫است محصول پایه رایگان باشد و بررای امکانرات بیشرتر حرق اشرتراک (حرق اشرتراک)‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی معدن ـ به تفکیک مدل درامد‬ ‫‪89‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫رستفاده را فناوشیهای هو‬ ‫پردرا‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫مصنوعی و‬ ‫تصاوشر ‪ ،‬هرری رکتشاف مورد‬ ‫‪1‬‬ ‫اکتشاف معادن‬ ‫مع نی و ساش های رحتمالی مورد مع نی‬ ‫رستفاده را فناوشی های شوا ه منظوش رفارش‬ ‫رکتشاف و کاه‬ ‫دقز‬ ‫ششسک ان دش جه رشجاد شو‬ ‫رستفاده را پهباد ها و کوردکوپتر های کویک‬ ‫جه نقش هردرشی و تصوشر هردرشی‬ ‫های ج ش رکتشاف‬ ‫‪B2B‬‬ ‫پردرا رهری‪ ،‬س هع ی‬ ‫تصوشر‪،‬‬ ‫ساای‪ ،‬پردرا‬ ‫هورپیماهای ه ون سرنشین‪،‬‬ ‫هو مصنوعی‪ ،‬کالن درده‪،‬‬ ‫ورقعی مجاای و رفاوده‪،‬‬ ‫پرتو نگاشی‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم‪ ،‬حق رشتررک‬ ‫رشرئ دستگاه های قاهل حمل و‬ ‫رشارن قیم نقش هردرش و رسکن‬ ‫س هع ی‬ ‫‪90‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫اکتشاف معادن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫تحلیل رطالعات و سورهق رکتشافات‬ ‫رنجاا ش ه و تطاهق دردن ان ها‬ ‫دردههای ه دس ام ه را نقاط‬ ‫جش‬ ‫رستفاده را فناوشیهای شوا ه منظوش رشجاد شو‬ ‫های ج ش رکتشزاف هز منظزوش رفزارش‬ ‫‪1‬‬ ‫رکتشاف و کاه‬ ‫‪91‬‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫‪B2B‬‬ ‫دقز‬ ‫ششسک ان‬ ‫رستفاده را فناوشی ورقعی رفاوده و‬ ‫مجاای ه منظوش شبی ساای ساش ها و‬ ‫سادهساای رطالعات ه منظوش رشرئ ههتر‬ ‫ان‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫پززردرا رهززری‪ ،‬سز هعز ی‬ ‫سززاای‪ ،‬پززردرا تصززوشر‪،‬‬ ‫هورپیماهای ه ون سرنشزین‪،‬‬ ‫هو مصنوعی‪ ،‬کالن درده‪،‬‬ ‫ورقعی ز مجززاای و رفززاوده‪،‬‬ ‫پرتو نگاشی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم‪ ،‬حق رشتررک‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫‪2‬‬ ‫استخراج معدن‬ ‫رستفاده را دستگاهها و شو های نوشن‬ ‫رنفجاشهای کنترل ش ه دش معادن ه‬ ‫منظوش رفارش دق رستبررج‬ ‫فرصررت ایجرراد تغییرررات در فراینرردهای‬ ‫رستفاده را رشنترن رشیاچ و هوشمن ساای‬ ‫ماشینا ت رستبررج‬ ‫استخراج و حفاری و توسعه ان با رویکررد‬ ‫اسرتخراج دقیرق برا هردف کراهش هزینرره‪،‬‬ ‫افزایش سرتت و بهرهوری‬ ‫‪B2B‬‬ ‫پردرا رهری‪ ،‬رشنترن‬ ‫رشیاچ‪ ،‬هو مصنوعی‬ ‫‪ ،‬ماشنا ت و رهارشا ت‬ ‫صنعتی‪ ،‬کالن درده‪،‬‬ ‫شهاتیک‪ ،‬فناوشی اشستی‪،‬‬ ‫فناوشیهای شیمیاشی‪،‬‬ ‫لیاش‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم‪ ،‬حق رشتررک‬ ‫ه کاشگیری فناوشیهای ج ش‬ ‫ه منظوش کشف دقیق شگ های‬ ‫مع نی مانن رستفاده را لیاش‬ ‫‪92‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫رجاشه ماشینر ت ه شرک های مع نی‬ ‫و شا رستبررج ه صوشت پرتاهل‬ ‫فرصررت ایجرراد تغییرررات در فراینرردهای‬ ‫‪2‬‬ ‫استخراج معدن‬ ‫استخراج و حفاری و توسعه ان با رویکررد‬ ‫اسرتخراج دقیرق برا هردف کراهش هزینرره‪،‬‬ ‫جمجاوشی دردهها و تحلیل ان توسط هو‬ ‫مصنوعی ه منظوش تحلیل و گارش گیری را‬ ‫شون رستبررج‬ ‫ارائه راهکارهای سختافزاری و نرمافزاری‬ ‫رستفاده را رشنترن رشیاچ و‬ ‫رستفاده را ان دش تجهیارت‬ ‫وپوش کاشگررن ه منظوش‬ ‫هوشمن ساای‪،‬پاش و شص‬ ‫عملکرد انها‬ ‫افزایش سرتت و بهرهوری‬ ‫برررای بهبررود فراینرردهای تصررمیمگیررری و‬ ‫فعالیت های پشتیبانی شررکت هرا فعرال در‬ ‫حوزه معدن‬ ‫‪93‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫پردرا رهری‪ ،‬رشنترن‬ ‫رشیاچ‪ ،‬هو مصنوعی‬ ‫‪ ،‬ماشینا ت و‬ ‫رهارشا ت صنعتی‪ ،‬کالن‬ ‫درده‪ ،‬شهاتیک‪ ،‬فناوشی‬ ‫اشستی‪ ،‬فناوشیهای‬ ‫شیمیاشی‪ ،‬لیاش‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم‪ ،‬حق رشتررک‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫‪3‬‬ ‫فراوری مواد معدنی‬ ‫رستفاده را فناوشی اشستی و هیو ماشنینگ‬ ‫هرری رستبررج فلارت رشاشمن‬ ‫خلق شو‬ ‫های نوشن فراوشی مورد مع نی و شزا‬ ‫خ مات دهی هرری ههبود ههرهوشی شرک هزای‬ ‫فعال دش فررشن های فراوشی‬ ‫رستفاده را فناوشی تشبصی نوشی و هو‬ ‫مصنوعی هرری دستگاه های سوشتینگ و‬ ‫ج ر ساا مورد مع نی‬ ‫‪B2B‬‬ ‫نانو‪،‬‬ ‫فناوشی‬ ‫شیمیاشی‪،‬‬ ‫فناوشی‬ ‫اشستی‪،‬‬ ‫سنسوش‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم‬ ‫خلق شرهکاشهای نواوشرن ه‬ ‫منظوش فراوشی مورد مع نی را‬ ‫مناهج ج ش مانن رستحصال‬ ‫سوخ موتوش دشون سوا و شا‬ ‫رستبررج و فراوشی لیتیوا را اب‬ ‫شوش‬ ‫‪94‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪3‬‬ ‫فراوری مواد معدنی‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫‪95‬‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫تولی دستگاههای ه منظوش رششاشاهی مورد‬ ‫ها رشا موجود دش پسمان های فاضالب‬ ‫معادن شا هاطل های ساش مع نی‬ ‫رشرئ شو‬ ‫های نوشن فراوشی مورد مع نی و شزا‬ ‫خ مات دهی هرری ههبود کزاشرشی شزرک هزای‬ ‫‪B2B‬‬ ‫فعال دش فررشن های فراوشی‬ ‫رشرئ شو هاشی هرری رستفاده مج د را‬ ‫پسمان های مع نی و رکتشاف مورد ها رشا‬ ‫را انها و کاه اسیبهای اشس محیطی‬ ‫نانو‪،‬‬ ‫فناوشی‬ ‫شیمیاشی‪،‬‬ ‫فناوشی‬ ‫اشستی‪،‬‬ ‫سنسوش‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪3‬‬ ‫فراوری مواد معدنی‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫کاه تلفات رنرژی ها رفارش ههرهوشی‬ ‫و جاشگاشنی شو های پرمصرف و سنتی‬ ‫ها شو های نوشن مانن رستفاده را‬ ‫هاکتریها‬ ‫ههین ساای مصرف اب و رنرژی و کاه‬ ‫تلفات‬ ‫و اسیبهای اشس محیطی صزناشج معز نی هزا‬ ‫شوشکر توسع پاش رش دش صنع مع ن‬ ‫رشرئ شرهکاشهای تصفی اب و گرد مج د‬ ‫ان دش فررشن های رصلی مع نکاشی ه‬ ‫خصوص دش فراوشی‬ ‫‪B2B‬‬ ‫نانو‪،‬‬ ‫فناوشی‬ ‫شیمیاشی‪،‬‬ ‫فناوشی‬ ‫اشستی‪،‬‬ ‫سنسوش‬ ‫فرو‬ ‫مستقیم‬ ‫رستفاده را رنرژیهای نو هرری‬ ‫تامین هبشی را رنرژی موشد‬ ‫رستفاده دش صناشج مع ن‬ ‫‪96‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و عملیاتی در صنعت‬ ‫معدن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫‪97‬‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫رستفاده را پلتفراهای خرش و فرو‬ ‫انالشن مورد مع نی‪ ،‬تجهیارت و خ مات‬ ‫جه دسترسی سرشج و هی ورسط‬ ‫مشترشان ه معادن و تولی کنن گان مورد‬ ‫مع نی‬ ‫رشرئ شرهکاشهای سب رفارشی و نزرارفزارشی هزرری‬ ‫ههبززود فررشن ز های تصززمیمگیززری و فعالی ز هززای‬ ‫پشتیبانی شرک های فعال دش حواه مع ن‬ ‫پیادهساای شو های رتوماسیون فررشن ها و‬ ‫گارش تحلیلی را وضعی کنونی و پیشرف‬ ‫و پی هینی میارن تولی و رشجاد فررشن های‬ ‫پشتیبان هرری تصیمگیری‬ ‫رمکان رشجاد کنترل موهاشل و را‬ ‫شره دوش فررشن های رجررشی دش‬ ‫معادن و شص وضعی فعالی ها‬ ‫دش هر لحظ و مکان‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫پلتفرا انالشن‪ ،‬هالکچین‪،‬‬ ‫نرارفارشهای شکپاشی ‪،‬‬ ‫پردرا رهری‬ ‫فرو مستقیم‪،‬‬ ‫حق رشتررک‪،‬‬ ‫ورسط گری‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و عملیاتی در صنعت‬ ‫معدن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫رشجاد هرنام های مالی و معنوی هرری‬ ‫حماش را رستاشتاپها و رش هها و‬ ‫هرنام ششای هرری شناساشی انها‬ ‫شبک ساای میان فعالین حواه مع ن ه منظوش شفج‬ ‫نیااهای شک شگر و تسهیل وشود ه صنع مع ن‬ ‫هرری شرک های نوپا‪ ،‬کاشافرشنان و متبصصین‬ ‫رشجاد هسترهای نواوشی هاا هرری حل‬ ‫یال های رشجاد ش ه دش حواه معادن‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫پلتفززرا انالشززن‪ ،‬هالکچ زین‪،‬‬ ‫نزززرارفارشهزززای شکپاشیز ز ‪،‬‬ ‫پردرا رهری‬ ‫حق رشتررک‬ ‫کمکهای مردمی و نهادها‬ ‫شررک دش سود و سهاا‬ ‫رشجاد هسترهاشی هرری مشاشک‬ ‫شرک های مع نی هرری رستفاده‬ ‫را تورنمن ی شک شگر دش حل‬ ‫مشکالت‬ ‫‪98‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و عملیاتی در صنعت‬ ‫معدن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫‪99‬‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫رشجاد مررکا شش و شتابدهی‬ ‫رستاشتاپهای حواه مع ن جه حل‬ ‫یال های حواه مع ن‬ ‫شبک ساای میان فعالین حواه مع ن ه منظوش شفج‬ ‫نیااهای شک شگر و تسهیل وشود ه صنع مع ن‬ ‫هرری شرک های نوپا‪ ،‬کاشافرشنان و متبصصین‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫رستفاده را شرهکاش جمج سپاشی‬ ‫هرری تجمیج سرماش های‬ ‫کویک و رستفاده را رنها دش‬ ‫حواه مع ن‬ ‫پلتفززرا انالشززن‪ ،‬هالکچ زین‪،‬‬ ‫نزززرارفارشهزززای شکپاشیز ز ‪،‬‬ ‫پردرا رهری‬ ‫حق رشتررک‬ ‫کمکهای مردمی و نهادها‬ ‫شررک دش سود و سهاا‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و عملیاتی در صنعت‬ ‫معدن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫ه کاشگیری رشنترن رشیاچ دش تجهیارت ه‬ ‫منظوش شص وضعی کاشی و هش رش دش‬ ‫صوشت وجود اسیب شا مشکل‬ ‫رفارش رمنی کاشگررن‪،‬ساش های مع نی و‬ ‫ماشینا ت ها کمک فناوشی و پی هینی خطررت‬ ‫رحتمالی و هش رش هرری جلوگیری را اسیبشسانی ه‬ ‫رفررد و تجهیارت‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫پلتفززرا انالشززن‪ ،‬هالکچ زین‪،‬‬ ‫نزززرارفارشهزززای شکپاشیز ز ‪،‬‬ ‫پردرا رهری‬ ‫حق رشتررک‬ ‫کمکهای مردمی و نهادها‬ ‫شررک دش سود و سهاا‬ ‫رستفاده را تجهیارت پوشی نی‬ ‫هوشمن هرری کاشگررن و شص‬ ‫وضعی سالم انها دش حین‬ ‫فعالی‬ ‫‪100‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکار انها‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات پشتیبانی و عملیاتی در صنعت‬ ‫معدن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫‪101‬‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫ههرهگیری را تجهیارت پی هینی وضعی‬ ‫اب و هور‪ ،‬لراه نگاشهای هوشمن و ‪ ...‬ه‬ ‫منظوش شص و پاش محیط رطررف ساش‬ ‫مع ن‬ ‫رفارش رمنی کاشگررن‪،‬ساش های مع نی و‬ ‫ماشینا ت ها کمک فناوشی و پی هینی خطررت‬ ‫رحتمالی و هش رش هرری جلوگیری را اسیبشسانی ه‬ ‫رفررد و تجهیارت‬ ‫‪B2C‬‬ ‫‪B2B‬‬ ‫تولی محصو ت محافظ و‬ ‫مقاوا دش مقاهل خطررت پرساهق‬ ‫دش صنع مع ن هرری حفاظ‬ ‫را سالم کاشگررن‬ ‫پلتفززرا انالشززن‪ ،‬هالکچ زین‪،‬‬ ‫نزززرارفارشهزززای شکپاشیز ز ‪،‬‬ ‫پردرا رهری‬ ‫حق رشتررک‬ ‫کمکهای مردمی و نهادها‬ ‫شررک دش سود و سهاا‬ ‫‪ .15‬استارتاپهای حوزهی معدن‬ ‫‪15‬ـ‪ .7‬مراحل اجرایی طی شده‬ ‫در گزارش هر حوزه‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام اول) بررسی‬ ‫کالن حوزه و‬ ‫شناسایی موضوعات‬ ‫کلیدی (چالشها و‬ ‫فرصتها) با‬ ‫بهرهگیری از روش‬ ‫‪PEST‬‬ ‫گام دوم) استخراج‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیتها در هر حوزه‬ ‫با بهرهگیری از روش‬ ‫زنجیره ارزش یا‬ ‫دستهبندیهای‬ ‫استاندارد‬ ‫گام سوم) بررسی و‬ ‫شناسایی‬ ‫استارتاپهای هر‬ ‫حوزه بر اساو‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیت از‬ ‫وبسایتهای معتبر‬ ‫به ویژه وبسایت‬ ‫‪https://angel.co‬‬ ‫گام چهارم) گزینش‬ ‫استارتاپهای مهم‬ ‫و استخراج اطالعات‬ ‫تکمیلی برای‬ ‫استارتاپها از‬ ‫وبسایت‬ ‫‪https://www.crun‬‬ ‫‪chbase.com‬‬ ‫گام پنجم) استخراج‬ ‫لیست نهایی استارت‬ ‫اپ ها و تکمیل‬ ‫اطالعات انها با‬ ‫بررسی وب سایت‬ ‫شرکتها و همچنین‬ ‫ارتباط ایمیلی با‬ ‫شرکتها‬ ‫گام ششم) انجام‬ ‫تحلیلهای مختلف بر‬ ‫روی شرکتها مبتنی بر‬ ‫مدلهای درامدی‪،‬‬ ‫حوزههای فناوری و‬ ‫فناوریهای کلیدی و‬ ‫میزان درامدها و‬ ‫شناسایی ‪ unicorn‬ها‬ ‫گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش ‪:PEST‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی مطالعات ایندهنگاری و تحلیل محی موجود در هر حوزه‪ ،‬مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بر اساو ان‬ ‫بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتاپی ارائه نمود‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندی های استاندارد‪:‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها‬ ‫و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر‪ ،‬حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است‪.‬‬ ‫گام سوم) بررسی و شناسایی استارتاپهای هر حوزه بـر اسـاو حـوزههـای اصـلی فعالیـت از‬ ‫وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت ‪: https://angel.co‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی وبسایتهای مهم‪ ،‬استارتاپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و‬ ‫یک لیست اولیه از استارتاپها استخراج گردید‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام چهارم) گزینش استارتاپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتاپها از وبسایت ‪https://www.crunchbase.com‬‬ ‫در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس‪ ،‬مهمترین استارتاپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشـد و ارزش انهـا یـک لیسـت‬ ‫کوچکتر از استارتاپهای مهم استخراج گردید‪.‬‬ ‫گام پنجم) استخراج لیست نهایی استارتاپها و تکمیل اطالعات انها با بررسی وبسایت شـرکتهـا و‬ ‫همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی‬ ‫مانند نحوه تامین مالی‪ ،‬نحوه رشد‪ ،‬مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی انها تبیین شده است‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام ششم) انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درامدی‪ ،‬حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درامـدها و شناسـایی‬ ‫‪unicorn‬ها‪:‬‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده‪ ،‬مدلهای کسبوکار‪ ،‬حوزه فعالیـت‪ ،‬مخاطبـان و ‪...‬‬ ‫ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارافرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫مرکز ارتباطات و اطالعرسانی‬ ‫‪www.isti.ir‬‬

آخرین شماره های فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

شماره : 23
تاریخ : 1398/09/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

شماره : 22
تاریخ : 1398/08/15
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

شماره : 21
تاریخ : 1398/08/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

شماره : 20
تاریخ : 1398/07/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

شماره : 19
تاریخ : 1398/06/02
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

شماره : 18
تاریخ : 1398/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!