فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 12 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 12

صفحه بعد

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 12

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شماره 12

‫بررسی تجربیات جهانی‬ ‫‪14‬‬ ‫شرکتهای استارتاپ در حوزه سیمان و بتن‬ ‫حوزههای فعالیت‪ ،‬فناوریها و مدلهای کسبوکار‬ ‫سلسله گزارشهای بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ‬ ‫بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ در حوزه سیمان و بتن‬ ‫از سلسله گزارشهای بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارتاپ‬ ‫تدوین‪ :‬مهدی کاکاوند کردی‪ ،‬سینا عربی‪ ،‬بابک رحیمی اردبیلی‪ ،‬نعیم جاوید‬ ‫ناشر‪ :‬دانشبنیان فناور‬ ‫شمارگان‪ 500 :‬نسخه‬ ‫سال نشر‪1398 :‬‬ ‫شابک‪978-600-6844-89-3 :‬‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫‪7‬‬ ‫معرفی برنامه ملی اینده نگاری و ارتباط ان با اکوسیستم استارت اپی‬ ‫‪9‬‬ ‫معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت اپ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کالن حوزه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬ـ‪ .2‬نواوری محصول و فرایندهای ساخت سیمان و بتن‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14‬ـ‪ .3‬اصالح و بازسازی بتن‬ ‫‪41‬‬ ‫‪14‬ـ‪ .4‬کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫‪49‬‬ ‫‪14‬ـ‪ .5‬فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫‪57‬‬ ‫‪14‬ـ‪ .6‬جمعبندی‬ ‫‪71‬‬ ‫‪14‬ـ‪ .7‬مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫‪81‬‬ ‫مقدمه‬ ‫•‬ ‫در دهههای اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی‪ ،‬تغییر در الگوی مصرف و میزان مصرفگرایـی‬ ‫و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین‪ ،‬زندگی بشر با چالشها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی زیسـت مواجـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه‪ ،‬کمبود منابع ابی پایدار‪ ،‬تغییرات اب و هوایی‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهههـای اخیـر‬ ‫به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که اینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار میدهند‪ .‬با این وجود این چـالشهـا در نـو خـود پـارادایم‬ ‫جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصتها و الگوهای نوین کسبوکار میباشد‪.‬‬ ‫•‬ ‫با گسترش شرکتهای نوپا (استارتاپها) و اکوسیستمهای استارتاپی در سالهای اخیر‪ ،‬عالوه بر توجـه بـه حـوزههـایی کـه بازگشـت سـریع‬ ‫اقتصادی داشتهاند و با مدلهای کسبوکار جدید توانستهاند خدمات و ارزشهای جدیدی را با بهرهوری باالتر و با قیمت پـایینتـر بـه مشـتریان‬ ‫عرضه کنند‪ ،‬روند روبهرشدی از استارتاپهایی دیده میشود که با تمرکز بر حل مسائل و چالشهای کلیـدی زنـدگی امـروزی‪ ،‬عـالوه بـر ارائـه‬ ‫•‬ ‫راهحلهای خالقانه مبتنی بر مدلهای کسبوکار جدید‪ ،‬به حل این مسائل و چالشها کمکهای بزرگی کردهاند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در سالهای اخیر یکی از ماموریتها و جهتگیریهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زیستبوم‬ ‫شرکتهای نوپا و شرکتهای دانشبنیان بوده است‪ ،‬شناسایی جهتگیریهای موجود این شرکتها از یک سو و شناخت موضوعات و چالشهـای‬ ‫راهبردی کشور از سوی دیگر میتواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکلگیری و رشد اینگونـه شـرکتهـا کمـک کنـد‪ .‬بنـابراین‪ ،‬یکـی از‬ ‫رسالتهای معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکتهای نوپا و دانشبنیان بوده تا هم اثـرات اقتصـادی و هـم‬ ‫اثرات اجتماعی انها را به حداکثر برساند‪.‬‬ ‫•‬ ‫از این رو‪ ،‬طرح ایندهنگاری ملی که دبیرخانه ان در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت‪ ،‬تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـوین‬ ‫کسبوکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه ان با رفتارهای شرکتهای نوپای ایرانی‪ ،‬بر حوزههای نوینی متمرکز شود کـه مـیتواننـد بیشـترین‬ ‫تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند‪ .‬در این طرح‪ ،‬با بهرهگیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهمترین روندهای حاکم بـر‬ ‫تحوالت اکوسیستمهای استارتاپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکتهای نوپا و دانشبنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقدمه‬ ‫•‬ ‫در سالهای اخیر با توسعه اکوسیستم کارافرینی شرکتهای نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکتهای نوپا در کشور‪ ،‬زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور‬ ‫رسیدن ایدههای نواورانه جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است‪ .‬هماکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشد میباشد‬ ‫و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنو سازی و تمرکز بیشتر بر حوزههای جدید میباشد‪.‬‬ ‫•‬ ‫اغلب ایدهها و فعالیتهای اکوسیستم موجود بر روی فعالیتهای خدماتی مانند فروش‪ ،‬حملونقل و غذا بهصورت انالین متمرکز شدهاند و با توجه به‬ ‫موفقیت چند شرکت در این حوزهها‪ ،‬اغلب افراد جدیدی که میخواهند به اکوسیستم وارد شوند به همین حوزهها تمایل دارند‪ .‬ایـن موضـو مطمئنـا‬ ‫نرخ شکست را در این حوزهها باال برده و از سوی دیگر میتواند منجر به سرخوردگی کارافرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتصـادی و‬ ‫ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود‪.‬‬ ‫•‬ ‫هدایت کارافرینان و بهویژه سرمایهگذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد میشوند به سمت حوزههای کمتر مورد توجه و بـا پتانسـیل بـاال و اثـرات‬ ‫اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات ان را افزایش خواهد داد‪ .‬با توجه به چالشهای‬ ‫روزافزون کشور در عرصههایی مانند کشاورزی‪ ،‬سبک زندگی شهرنشینی‪ ،‬مسائل اجتماعی‪ ،‬محی زیست‪ ،‬الودگی و انرژی و مواردی از ایـن دسـت‪،‬‬ ‫ورود کارافرینان و اکوسیستم استارتاپی به این حوزهها احتماال به علت نبود رقیبهای سنتی میتواند اثرات بیشتری بـر اقتصـاد و اشـتغال داشـته‬ ‫باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند‪.‬‬ ‫معاونت سیاستگذاری و توسعه‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫‪8‬‬ ‫معرفی برنامه ملی ایندهنگاری و ارتباط ان با اکوسیستم استارتاپی‬ ‫• پس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها‪ ،‬انجام برنامه ملی ایندهنگاری علم و فناوری توس معاونت علمی و فناوری ریاسـت‬ ‫جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪ ،‬براسـاو مصـوبه شـماره ‪/154202‬ت‪51377‬هــ مـورخ‬ ‫‪ 1393/12/17‬هیات وزیران‪ ،‬اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫• دبیرخانه برنامه ملی اینده نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از اینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه تفکـر حـامی‬ ‫اکوسیستم استارتاپی‪ ،‬با ابزارهای مختلفی اقدام به گفتمانسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتاپی نموده است‪.‬‬ ‫ایجاد درک عینی در‬ ‫ارتباط با اینده و تغییرات‬ ‫ان‬ ‫ایجاد مکانیزم هشداردهی‬ ‫نسبت به تغییرات اینده‬ ‫ارتقاء دانش ذینقعان در‬ ‫راستای خلق جامعه دانشی‬ ‫اجماع و ایجاد مدل ذهنی‬ ‫مشترک در خصوص اتخاذ‬ ‫راهبردها و سیاستها در سطح‬ ‫ملی‬ ‫مشارکت خصوصی ـ دولتی در‬ ‫طراحی راهحلها و‬ ‫اولویتهای ملی‬ ‫کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی اینده نگاری علم و فناوری‬ ‫مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی اینده نگاری علم و فناوری‬ ‫در جهت توسعه اکوسیستم استارت اپی‬ ‫‪9‬‬ ‫معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارت اپ‬ ‫•‬ ‫در فاز اول از طرح حاضر حوزه های استارتاپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفتهاند کـه عبارتنـد از‪ .1 :‬مـدیریت پسـماند‪ .2 ،‬ورزش و سـالمت‬ ‫جسمی‪ .3 ،‬مدیریت الودگی هوا‪ .4 ،‬کشاورزی‪ .5 ،‬مدیریت اب و خشکسالی ‪ .6‬سالمت دیجیتال ‪ .7‬خدمات اجتماعی ‪ .8‬کاالهای زودمصرف ‪ .9‬انرژی‬ ‫‪ .10‬گردشگری ‪ .11‬خودرو ‪ .12‬بیمه ‪ .13‬اموزش‪ .14 ،‬سیمان‪ .15 ،‬معدن‪ .16 ،‬مدیریت بحران‪ .17 ،‬فـینتِـک‪ .18 ،‬شـهر هوشـمند کـه در قالـب‬ ‫گزارشهای مجزا تولید و ارائه میشوند‪.‬‬ ‫•‬ ‫هر گزارش در برگیرنده بخشهای مختلفی است که از تحلیلهای کالن هر موضو شرو شده و با پیوند میان چالشها و موضـوعات راهبـردی هـر‬ ‫حوزه با الگوهای کسبوکار شرکتهای نوپای جهانی و معرفی استارتاپهای مهم ادامه پیدا میکند و در نهایت مجموعهای از تحلیلهای مبتنی بـر‬ ‫شناخت فناوریها‪ ،‬مدلهای کسبوکار و الگوهای تامین مالی و نحوه بزرگ شدن انها خاتمه مییابد‪ .‬بنابراین هر گزارش دربرگیرنـده سـه بخـش‬ ‫اصلی است‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تحلیلی بر وضعیت کالن ان حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و چالشهای کلیدی مرتب‬ ‫‪o‬‬ ‫شناسایی و معرفی استارتاپهای کلیدی در هر موضو راهبردی‬ ‫‪o‬‬ ‫جمعبندی و تحلیل از منظر فناوریها‪ ،‬حوزه فعالیت‪ ،‬مدل کسبوکار و نحوه پاسخگویی به چالشهای کلیدی ان حوزه‬ ‫‪ .14‬استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫‪14‬ـ‪ .1‬بررسی وضعیت کالن حوزه‬ ‫روند بازار سیمان‬ ‫روند تولید انواع‬ ‫محصول‬ ‫میزان تقاضای سیمان‬ ‫‪ Technavio‬یم ق‬ ‫طبش و‬ ‫بیشتر‬ ‫بت ب د صد شد ضا‬ ‫نسب به بایه نن ع موالنل منجند د‬ ‫ز یقه‬ ‫ب ز یم ق خن هند د ش‬ ‫به عنن ق ک ند مهم د ضنغید‬ ‫‪.‬‬ ‫یم ق د شد‬ ‫ققققق‬ ‫طبققققققش وققققق‬ ‫‪ worldcemen‬میققق ق ضا ققق‬ ‫یم ق ز ‪ 2014‬ض ‪ 2019‬ب شد ‪4.5‬‬ ‫د صد به ضار بق ‪ 5200‬میلیقنق ضق‬ ‫خن هد ید‪.‬‬ ‫نرخ رشد بازار‬ ‫طبش بر یه صن ت ورفته‬ ‫ضن ط من سه ‪،technavio‬‬ ‫صنع یم ق د ل ‪ 2017‬ض‬ ‫ل ‪ 2022‬بر س نرخ‬ ‫مرکب شد النه ضار ب ‪%8‬‬ ‫ضجربه خن هد نمند‪.‬‬ ‫بیشترین سهم بازار‬ ‫کشققن ه ی ققی وی نن قیه‬ ‫چی بق غ بقر ‪ 51‬د صقد ز‬ ‫هم ب ز خن هند د ش م‬ ‫نققد شققد کشققن ه و ق‬ ‫یمر ک بق ضنغیقد موالقنالت‬ ‫نقد‬ ‫ضن قعه نقنی‬ ‫نن‬ ‫شققد ب ق الضر ز کشققن ه‬ ‫ی ی ی د ضال حب هم ب ز‬ ‫د ند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روندهای‬ ‫بازار‬ ‫سیمان‬ ‫‪1‬‬ ‫پیشرانهای تحول در صنعت سیمان‬ ‫رشد اقتصادی و رشد بازار‬ ‫خ‬ ‫می ق شد وتال د د دنی ب عث ضن عه شهره‬ ‫که خند ض ثیر به ی د شد ضا‬ ‫ز شد‬ ‫مر ع ملی بر ف ش‬ ‫یم ق بت ف میکند‪.‬‬ ‫و ب بر کسب ب ز بیشتر می ق شرک ه‬ ‫جذ بی‬ ‫صنع د د‪.‬‬ ‫فع ل د‬ ‫اثرات زیستمحیطی‬ ‫یم ق همن کی ز ک ق مهم ضن عه د‬ ‫صنع‬ ‫م ز منظر‬ ‫پت نسیل ضنغید بند‬ ‫کشن ه د‬ ‫د گر ضنغید یم ق ضنغید یال ندوی ثر ت ز س مویطی‬ ‫خ ویر نه‬ ‫و بل ضنجهی همر د د‪ .‬ج د ون نی‬ ‫ب الد تی‪ ،‬ضغییر د فرهنگ جتم عی جند نج ه‬ ‫طرفد ق مویط ز س ‪ ،‬ک چ غش مهم بر صنع‬ ‫جد‬ ‫که شرک ه بر حل یق‬ ‫یم ق بند‬ ‫مابنغی ب د بر یق چ ند شی کنند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنع‬ ‫ه نهه‬ ‫میب شد‪.‬‬ ‫شرک ه‬ ‫ننی نه‬ ‫بهر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مزایای جغرافیایی و مواد خام‬ ‫د وذشته ج د ک زنجیر ز د حنز یم ق نی زمند‬ ‫به جند پت نسیله جغر فی ی د منطاه بند م مر ز ب‬ ‫صنع ننع نگ به‬ ‫د‬ ‫ننی‬ ‫ضن عه فن‬ ‫‪ .‬تف د ز من د‬ ‫پت نسیله جغر فی ی ضغییر کرد‬ ‫وی هی د‬ ‫یهک م نند پسم نده معدنی‬ ‫ج گ‬ ‫یم ق‪ ،‬نگ به من بع د صنع یم ق ضغییر‬ ‫ضنغید بت‬ ‫‪.‬‬ ‫دد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هزینه و رقابتپذیری‬ ‫که ک هش‬ ‫به‬ ‫یم ق همن ب ه نهه ز د‬ ‫صنع‬ ‫ج ع مل مهمی د شد شرک ه فع ل د‬ ‫د‬ ‫د تی بی به هد ف ک هش ه نهه عملی ضی ج‬ ‫کرده‬ ‫خند ع مل مهمی بر نق د دق یقه به م‬ ‫ف ش ک ی میب شد به طن وطع بهبند ننی‬ ‫و بتی مهمی د ضا بل ب شرک ه د گر‬ ‫ب عث ج د م‬ ‫پیشرفت فناوری‬ ‫ند به شد یق ک‬ ‫نم‬ ‫د ه‬ ‫پیشرف چشمگیر فن‬ ‫ب‬ ‫‪ .‬فن‬ ‫ع مل حی ضی ضونل د بیشتر صن ع د جه ق شد‬ ‫کمکه فر ق به صن ع میضن ند فر نده جر ی یقه ضسهیل‬ ‫به شدت ف ش دهد‪ .‬به طن وطع صنع یم ق هم ز‬ ‫بهر‬ ‫حنز ب د نگ‬ ‫و عد مثتثنی نبند شرک ه فع ل د‬ ‫ننی ه شکل ورفته د صنع خند د شته‬ ‫ژ به فن‬ ‫صنع میضن نند د ک هش ه نه ضنغید‪،‬‬ ‫ب شند‪ .‬فن ه د‬ ‫‪ ،‬ضننع د موالنالت‪ ،‬ضط بشپذ ر ب مویط ز س ‪،‬‬ ‫ف ش بهر‬ ‫ف ش توک م من د ‪ ...‬ناش بس ی ف کنند‪.‬‬ ‫توسعه اکوسیستم استارتاپی‬ ‫ت تیپی کی مهمضر‬ ‫مر ز د ضم م صن ع ن م شرک ه ننپ‬ ‫که مش هد میشند‪ .‬ت تیپه ب چ بکی ننی که‬ ‫مب حثی‬ ‫د کسب ک خند د ند کمک ش نی به شرک ه ب گ که به‬ ‫‪ .‬حل‬ ‫طن معمنل بر ضغییر پیچیدوی بیشتر د ند‪ ،‬کرد‬ ‫ننی ‪ ،‬خدم مهم‬ ‫مشکالت صنع یم ق ب کمک فن‬ ‫شرک ه به صنع یم ق ‪ .‬ضنجه به ضف و ت ناشیفر نی د‬ ‫که‬ ‫کن یستم ک ف کتن مهم بر شرک ه ب گ یم نی‬ ‫ب کمک یق میضن نند ج گ خند د ب ز یم ق حفظ ضا ء دهند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫زنجیره ارزش صنعت سیمان‬ ‫‪14‬‬ ‫استارتاپها‪ ،‬نواوران صنعت سیمان‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬سرمایهگذاری در صنعت سیمان روند رو به رشدی داشته و بسیاری از شرکتهای سرمایهگذار‬ ‫خطرپذیر در کنار شرکتهای سیمانی و شرکتهای عمرانی در استارتاپهای سیمانی سـرمایهگـذاری فراوانـی‬ ‫کردهاند‪ .‬این میزان سرمایهگذاری باعث توسعه و بهبود اکوسیستم استارتاپی شده اسـت‪ .‬ایـن اسـتارتاپهـا‬ ‫همکارانی قابل اطمینان و البته جذاب برای سرمایهگذاری و تملک به حساب میایند‪ .‬در واقع توسعهی اکوسیستم‬ ‫استارتاپی توس سرمایهگذاران موضوعی قابل توجه در این حوزه بوده که روندی روبه رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شرکتها و سرمایهگذاران در توسعه اکوسیستم نواوری در صنعت سیمان‬ ‫در عصر حاضر‪ ،‬شرکتهای بزرگ سیمانی مانند سمکس برای حفـ مزیـت رقـابتی در صـنعت بـزرگ سـیمان‪،‬‬ ‫برنامههایی به منظور سرمایهگذاری و حمایت از استارتاپها به وجود اوردهاند‪ .‬در شکل زیر قسمتی از پرتفولیـو‬ ‫شرکت بزرگ سمکس قابل مشاهده است‪ .‬اکثر شرکتهای سرمایهگذاری شده توس سمکس در حوزهی اصالح‬ ‫بتن و فناوریهای پشتیبان قابل استفاده در صنعت سیمان است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫نقش استارتاپها در صنعت سیمان و بتن‬ ‫نقش افرینی در تولید سیمان و‬ ‫بتن با استفاده از مواد بازیافتی‬ ‫(بتن سبز)‬ ‫ارائه راهکارها و‬ ‫خدمات فناورانه برای‬ ‫افزایش مقاومت‬ ‫سیمان و بتن در‬ ‫مقابل رطوبت و دما‬ ‫ترمیم بتن و سیمان در‬ ‫سازه با روشهای نوین‬ ‫‪1‬‬ ‫ارائه مشاوره و‬ ‫اطال رسانی با استفاده از‬ ‫بستر وب واپلیکیشن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تست بتن و مصالح با‬ ‫استفاده از فناوریهای‬ ‫روز مانند اینترنت‬ ‫اشیا‪ ،‬امواج رادیویی‬ ‫و‪...‬‬ ‫کاهش االیندگی زیست‬ ‫محیطی فرایند تولید بتن‬ ‫و سیمان‬ ‫‪17‬‬ ‫چالشها و فرصتهای کلیدی حوزه سیمان و بتن‬ ‫‪1‬‬ ‫باال بودن میزان االیندگی صنعت سیمان و بتن و امکان کاهش االیندههای زیستمحیطی با استفاده از‬ ‫فناوریها و روشهای نوین‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استفاده از ظرفیتهای فناورانه و روشهای نوین به منظور بهبود فرایندهای نظارت‪ ،‬بازرسی‪،‬‬ ‫اموزش و مشاوره در صنعت سیمان و بتن و بهبود فرایندهای تصمیمگیری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بهکارگیری روشها و مواد جدید به منظور اصالح و مرمت بتن در سازه و افزایش عمر و کارایی ان‬ ‫بهرهگیری از کارکردهای نوین سیمان و بتن در صنایع مختلف و عدم محدود شدن به صنعت ساختوساز‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫باال بودن میزان االیندگی صنعت سیمان و بتن و امکان کاهش االیندههای زیستمحیطی با‬ ‫استفاده از فناوریها و روشهای نوین‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫ضنغید ب تف د ز من د‬ ‫نن که بهر ویر ز‬ ‫یقه بر ضنغید یم ق‬ ‫بت ‪ ،‬نتش و زه‬ ‫ک هش‬ ‫ولخ نه‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ئه شی بر ضنغید‬ ‫یم ق بت بهنون که‬ ‫د‬ ‫نرژ‬ ‫مالرف ی‬ ‫حی ضنغید یم ق بت‬ ‫ک هش میدهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تف د ز من د ز ئد‬ ‫پسم نده‬ ‫میکر و نیسمه‬ ‫بر ضنغید یم ق‬ ‫بت‬ ‫تف د ز من د جد د زو‬ ‫ب مویط ز س بر ضنغید‬ ‫یم ق بت بهوننه که‬ ‫و بل ب ز ف ب شند‬ ‫ی یب کمتر به‬ ‫مویطز س بر نند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تف د ز یال ند ه‬ ‫ز ستی م نند ‪CO2‬‬ ‫خ کستر نخ ه فسیلی‬ ‫فشرد ز یق بر‬ ‫ج گ نی یم ق پن ضلند‬ ‫توسعه‬ ‫مویط‬ ‫ضنغید فیلتره جد د ب‬ ‫کمک فن ه ی‬ ‫همچنق ن نن بر‬ ‫ک هش یال ندوی ضنغید‬ ‫یم ق د ک خ نهه‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫شرک ه‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫ضنغید یم ق بت‬ ‫‪ -1‬نواوری محصول و فرایندهای ساخت سیمان و بتن‬ ‫‪19‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:2‬‬ ‫بهکارگیری روشها و مواد جدید به منظور اصالح و مرمت بتن در سازه و افزایش‬ ‫عمر و کارایی ان‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ئه من د جد د بر ضنغید‬ ‫بت خند صالح شنند (بتنی‬ ‫که ب ج د ضرک به صن ت‬ ‫خندک خند ضعمیر میکند)‬ ‫شرک ه‬ ‫ئه ضجهی ت جد د بر‬ ‫صالح ضعمیر بت به‬ ‫صن ت ر ع‬ ‫ئه من د جد د که ب‬ ‫فه شدق به بت‬ ‫صالح‬ ‫فر ند ‪ ،‬بت‬ ‫ضعمیر میکند‪.‬‬ ‫ضنغید من د ف دنی طر حی‬ ‫نن ضنغید بر بهبند ف ش‬ ‫یم ق د ما بله‬ ‫ما م بت‬ ‫طنب دم‬ ‫پیم نک ق مشتر ق نه ی‬ ‫ضنغید کنند یم ق بت‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -2‬اصالح و بازسازی بتن‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫استفاده از ظرفیتهای فناورانه و روشهای نوین به منظور بهبود فرایندهای نظارت‪،‬‬ ‫بازرسی‪ ،‬اموزش و مشاوره در صنعت سیمان و بتن و بهبود فرایندهای تصمیمگیری‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫ج د پلتفرم ه ی بر‬ ‫یمنز به‬ ‫ئه مش‬ ‫شرک ه ضنغید کنند‬ ‫یم ق بت پیم نک ق‬ ‫پلتفرم فر بت‬ ‫یم ق‬ ‫شرک ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ج د ون هی ن مه ه‬ ‫ت ند ه ی بر نظ ت بر‬ ‫شرک ه ضنغید کنند‬ ‫یم ق بت مخالنص د‬ ‫حنز ه ز س مویطی‬ ‫ضنغید یم ق بت‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ج د فن‬ ‫ضجهی ت جد د‬ ‫بر نج م نظ ت‬ ‫دویش ضر نظ ت ز‬ ‫د بر خن ص‬ ‫بت‬ ‫‪4‬‬ ‫ه جد د‬ ‫جد‬ ‫بر یزم ش خن ص بت‬ ‫وستر یزم ش ت به‬ ‫منظن نظ ت بیشتر بر‬ ‫خن ص یم ق بت‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫ئه فن‬ ‫جد د بر شن ی‬ ‫ضالن ربرد ز‬ ‫من د ز ر طنح بتنی‬ ‫م نند د بی ه‬ ‫نسن ه هنشمند‬ ‫پیم نک ق مشتر ق نه ی‬ ‫‪ -4‬فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫‪21‬‬ ‫راهکارهای استارتاپی برای مسائل راهبردی مطرح شده‬ ‫چالش‪/‬فرصت ‪:4‬‬ ‫بهرهگیری از کارکردهای نوین سیمان و بتن در صنایع مختلف و عدم محدود شدن به‬ ‫صنعت ساختوساز‬ ‫‪1‬‬ ‫راهکار‪:‬‬ ‫مخاطب‪:‬‬ ‫تف د ز بت به منظن‬ ‫طر حی ه د خلی ختم ق‬ ‫ز جمله دکن ینق‪ ،‬کف پن‬ ‫‪..‬‬ ‫شرک ه‬ ‫جایگاه در زنجیره فعالیتها‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل موالنالت‬ ‫خ‬ ‫ب کیفی ز ب ز ف بت‬ ‫صنعتی به عنن ق مث ل‬ ‫خ مجسمه‬ ‫طر حی‬ ‫خ‬ ‫ز‬ ‫ه جد د‬ ‫تف د ز فن‬ ‫به عنن ق مث ل پر نتر ه‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫بعد بر‬ ‫ه بتنی دغخن‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ضرکیب بت ب فن‬ ‫د گر به عنن ق مث ل ضرکیب‬ ‫بت ب لنل ه خن شید‬ ‫بر ضنغید نرژِ‬ ‫پیم نک ق مشتر ق نه ی‬ ‫‪ -3‬کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫حوزه فعالیت استارتاپهای فعال در صنعت سیمان و بتن‬ ‫اســتارتاپهــای ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫شــرکتهــایی هســتند کــه بــا‬ ‫استفاده از روشهـای نـوین یـا‬ ‫فناوریهـای جدیـد بـه کـاهش‬ ‫االینــدگی زیســت محیطــی و‬ ‫مصرف انـرژی و اب در صـنعت‬ ‫سیمان پرداختهاند‪.‬‬ ‫اســتارتاپهــای ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫شرکتهایی هستند کـه بـتن و‬ ‫سیمان را با روش های نو یا بـا‬ ‫فناوری هـای جدیـد‪ ،‬اصـالح و‬ ‫بازسازی کرده و یا با تغییراتـی‬ ‫در ســاختار ســیمان موجــب‬ ‫تقویت اسـتحکام ان در مقابـل‬ ‫رطوبت و دما گردیدهاند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نواوری در‬ ‫فرایندهای تولید‬ ‫سیمان و بتن‬ ‫‪1‬‬ ‫فرایندهای‬ ‫پشتیبانی و عملیاتی‬ ‫در حوزه سیمان و‬ ‫بتن‬ ‫زنجیره‬ ‫فعالیت‬ ‫اصالح و بازسازی‬ ‫بتن‬ ‫‪2‬‬ ‫استارت اپ های ایـن حـوزه‪،‬‬ ‫شرکت هایی هستند کـه بـه‬ ‫شــرکت هــای تولیــد کننــده‬ ‫سیمان و بـتن خـدمات یـا‬ ‫مشاوره مـی دهنـد و یـا بـر‬ ‫خواص بتن و سیمان نظارت‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاربردهای‬ ‫جدید از سیمان و‬ ‫بتن‬ ‫استارت اپ های این حـوزه‪،‬‬ ‫شرکت هایی هسـتند کـه از‬ ‫بتن و سیمان در حوزه هـای‬ ‫مختلــف بــه شــیوه نــوین‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن ـ به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .14‬استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫‪14‬ـ‪ .2‬نواوری در فرایندهای تولید‬ ‫سیمان و بتن‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Ceratech Inc :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫یم ق ب‬ ‫زو ب مویط ز س‬ ‫‪، CeraTech‬‬ ‫م‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫ع ت صنعتی نیر و ه‬ ‫ز س مویطی فنق غع د‬ ‫ک هش نی زه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫موفق به تولید و تجاری سازی بتن سبز سـازگار بـا محـی زیسـت شـد‪ .‬فنق‬ ‫‪1‬‬ ‫صنعتی خ کستره‬ ‫طنل عمر بت د د‪ .‬موالنالت ‪Ceratech‬ح‬ ‫چنبی‬ ‫پشتیب نی فنی ش مل ضوایش ضن عه‪ ،‬مین ه‬ ‫ص حب ق‪ ،‬معم ق‪ ،‬مهند ی‬ ‫خ‬ ‫ز بهتر میشند‪ .‬ضنغید‬ ‫قیم ق‬ ‫ز طر ش ک هش ضنغید ‪ ،CO2‬صرفهجن ی د نرژ ‪ ،‬حفظ من بع ب ز ‪،‬‬ ‫دف زب غه‪ ،‬صرفهجن ی د ی‬ ‫‪ 95‬د صد ز زب غهه‬ ‫صقلی‬ ‫ضنغید نرژ زغ ل نگ به یم ق هید غیکی ضبد ل میکند‬ ‫که د ما سه ب یم ق پرضلند‪ ،‬منجر به د م بیشتر م‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫این شرکت‪ ،‬یک شرکت فناوری سیمان پاک و سبز است که برای اولین بـار در جهـان‬ ‫‪.‬‬ ‫شرک همچنی طیف وسترد‬ ‫یمنزشی مشق‬ ‫طر حقی نالقب‬ ‫‪ 35‬ض‬ ‫ز خقدم ت‬ ‫نقد ز بقر‬ ‫پیم نک ق نی فر هم میکند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2002 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪26‬‬ ‫من د‬ ‫‪http://www.ceratechinc.com/‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Solidia Technologies :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫خ‬ ‫یم ق بت ب‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 27 :‬میلینق دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪:‬‬ ‫‪Series C‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫تف د ز ‪CO₂‬‬ ‫این شرکت یک شرکت مبتنی بر فناوری فعال در تولید سیمان و بتن است کـه از ‪CO₂‬‬ ‫برای تولید مصالح ساختمانی استفاده میکند و بـا اسـتفاده از فنـاوری باعـث سـهولت‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش هزینهها و بهبود عملکرد سیمان و بتن میشود‪ .‬بهطوریکه کـاهش تولیـد‬ ‫کربن تا ‪ ٪70‬و مصرف اب در تولید ‪ ٪80-60‬است‪.‬‬ ‫شرک نسل جد د‬ ‫ز موالقنالت‬ ‫ئه میدهد که عملکرد ب الضر د ند ضاثیر ت ز س مویطی به حد ول می نند‪ .‬د وع‬ ‫بر ضن عه حله‬ ‫مای سپذ ر بر‬ ‫موالنالت نسل جد د‬ ‫صنع مال غح ختم نی ضمرکق د د فنق‬ ‫طر حی کند که ب فری نده‬ ‫کقم نقرژ‬ ‫خته میشقنند‪ .‬ق موالقنالت د ما سقه بق قیم ق‪ ،‬بقت‬ ‫ز س مویطی‪ ،‬عملکرد‬ ‫ز‬ ‫فنق غع د‬ ‫بق‬ ‫شرک‬ ‫یقهق وق د‬ ‫ق‬ ‫قتف د ز مقن د ز ئقد ‪CO2‬‬ ‫قنگ بق بقه حقد ول ق ندق ثقر ت‬ ‫ئه میدهند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‬ ‫‪www.solidiatech.com‬‬ ‫‪27‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪U.S. Concrete :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ئه یم ق بت ب د م ضر بر‬ ‫ج گ کردق ب یم ق بت معمنغی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫شرک همچنی ز ‪( slag‬من د ز ئد جد شد ز فل ت د طنل ذ‬ ‫نگ معدق) تف د میکند بهوننه‬ ‫زینج که ‪ slag‬د طنل زم ق ضان‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫بتن استفاده میکند‪ .‬با فناوری این شرکت میزان سیمان پرتلند در تولید بتن ‪ 50‬درصـد‬ ‫‪1‬‬ ‫پ ال ش‬ ‫که وتی ‪ slag‬ب ی ضرکیب میشند‪ ،‬به ک مق د قیم ق م ننقد‬ ‫ضبد ل میشند که میضن ند ض نیمی ز یم ق پرضلند مقن د قتف د بقر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫این شرکت از خاکستر سوخته زغالسنگ به عنوان جایگزین بـرای سـیمان پرتلنـد در‬ ‫ق خ بقت‬ ‫جق گ‬ ‫می وردد‪ ،‬منجر به موالنغی میشند که کمتر نفنذپقذ ر بقند‬ ‫نی ز به حد د ‪ 90‬د صد نرژ کمتر همچنی نی ز به من د خ م کمتر د د‪.‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪1999 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪28‬‬ ‫من د‬ ‫د م‬ ‫بهتر د د‪ ، slag .‬م نند خ کستر‪ ،‬نی ز به نرژ بسی کمتر نسب به یم ق پرضلند د د‪ .‬د وقع ‪slag‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫کنقد‪.‬‬ ‫‪www.us-concrete.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Calera :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫خ‬ ‫و زه‬ ‫یم ق بت‬ ‫ولخ نه‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫یم ق‬ ‫تف د ز‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 45.5 :‬میلینق دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture – Series :‬‬ ‫‪Unknown‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت ‪ Calera‬از انتشار گازهای گلخانهای کارخانههـا بـرای ایجـاد جـایگزینی بـرای‬ ‫سیمان پرتلند استفاده میکند‪.‬‬ ‫‪ Calera .‬و زه‬ ‫ولخ نه‬ ‫فن‬ ‫ز نیر و ه‬ ‫د ک ک خ نه یزم شی د ک غیفرنی مرک‬ ‫و ز طبیعی میویرد‪ ،‬یقه‬ ‫ب کمک ی د‬ ‫ز طر ش‬ ‫ختال صی خند‪ ،‬ضبد ل به ک کربن ت معدنی پ د میکند که بر‬ ‫میشند‪.‬‬ ‫ند ضار ب نالف ض ز ‪ CO2‬بر‬ ‫عمدض یزم شه ی بر‬ ‫پرضلند میشنند‪،‬‬ ‫ضن عه د د‬ ‫ضنغید یم قه‬ ‫شرک‬ ‫‪.‬‬ ‫هر ض‬ ‫پس‬ ‫ضنغید قیم ق قتف د‬ ‫یم ق تف د میکند‪ .‬د ح غیکه‬ ‫مخلنط نج م میدهد که ج گ‬ ‫ضس شقد‬ ‫شقرک‬ ‫‪ 40 20‬د صقد ز قیم ق‬ ‫ک موالنل ‪ 100‬د صد بد ق یم ق پرضلنقد نیق د موقیط یزم شقگ هی‬ ‫شرک د ح ل ح ر ‪ 10‬ض‬ ‫یم ق د‬ ‫ز ضنغید میکند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2007 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‬ ‫‪www.calera.com‬‬ ‫‪29‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪BioMASON :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫مال غح ختم نی ب مبتنی بر‬ ‫یم ق ب ن یم ق‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫متحول کرده است‪ .‬در واقع این شرکت از میکروارگانیسـمهـای طبیعـی و فراینـدهای‬ ‫شیمیایی برای ساخت مصالح سـاختمانی مبتنـی بـر سـیمان و ‪ biocement‬اسـتفاده‬ ‫میکند‪ .‬ود ت من د ‪ biocement‬ب مال غح ق ختم نی قنتی و بقل ما سقه ق‬ ‫بقه عنقن ق قک‬ ‫شرک بد ق تف د ز نخ ‪ ،‬د دم‬ ‫قتف د‬ ‫ج گ‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫ب‬ ‫تف د میشند‪ .‬موالنالت‬ ‫مویط ب‬ ‫ز من د مولی د د ترس ضنغید میشنند‪ BioMASON .‬مک ق صرفهجقن ی د ه نقههق‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫یم ق‬ ‫این شرکت یک شرکت فعال در بیوفناوری است که صنعت ساختمان و ساختوسـاز را‬ ‫نقرژ‬ ‫نتش کرب صفر نی فر هم میکند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪30‬‬ ‫یم ق‪ ،‬ب ن یم ق‬ ‫‪biomason.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪James Hardie :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ضنغید یم ق فیبر بر ک برده‬ ‫دکن ینق د خلی خ جی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫سیستمهای ساخت وساز داخلی و خارجی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد‪ .‬حقنز فع غیق یق د‬ ‫کشن ه‬ ‫پ ‪ ،‬یمر ک‬ ‫شم غی‪ ،‬تر غی نینز لند میب شد‪ .‬موالنالت منی جیم ه د د ح ل ح ر‬ ‫د ی ی ‪ ،‬ب ک ک خ نه ضنغید د فیلیپی نی منجند‬ ‫تر غی به جند یمد‪ ،‬جیم ه د شرک خند وستر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫فن‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫یم ق‬ ‫این شرکت تولیدکننده‪ ،‬محصوالت سیمان فیبری میسازد که مانند کاشی مـیتوانـد در‬ ‫‪1‬‬ ‫فیبر‬ ‫‪ .‬بق‬ ‫قتف د ز ضخالقن فنقی ضنغیقد کقه د‬ ‫د د ض به عنن ق کقی ز متخالالق ق برضقر بق‬ ‫پیشرفته د زمینه یم ق فیبر ضبد ل شند‪ .‬مر ز ‪ ،‬شرک جیم ه د صرف ک شقرک‬ ‫که بیش ز ‪ 2500‬نفر نیر‬ ‫قیم ق‬ ‫نس نی ش مل میشند که د یمد بیش ز ‪ 1.5‬میلی د دال د ق ل‬ ‫ضنغید میکنند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫رغند‬ ‫سال تاسیس‪2001 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‬ ‫‪www.jameshardie.com‬‬ ‫‪31‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫نام شرکت‪ Acrete :‬ز ر مجمنعه شرک‬ ‫‪Metoxs‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی موالنل فری نده‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫خ‬ ‫بت‬ ‫زو ب مویط ز س‬ ‫بت معمنغی‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ئه بت‬ ‫ج گ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫(بت ) غه م ورفته شد‬ ‫‪ ،‬ضا یس کردند‪ .‬در فرایند ساخت بتن )‪ ،(Acrete‬به جای اسـتفاده‬ ‫از سیمان‪ ،‬از خاکستر به جا مانده از سوختهای فسیلی مورد اسـتفاده در نیروگـاههـای‬ ‫بتن خاکستر است‪ .‬د نتیجه فض‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫شد ند‬ ‫ت تیپی ضو عنن ق ‪ Acrete‬کقه ز ضرکیقب ‪( Arizona‬نق م د نشقگ ) ‪Concrete‬‬ ‫تولید انرژی استفاده میشود‪ ،‬به طوریکه تقریبا ‪ 100‬درصد ماده جامد در سـاخت ایـن‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫یم ق‬ ‫پژ هشگر ق د نشگ ی‬ ‫ن‬ ‫الت متود بهض زوی منفش به ق خ‬ ‫قک جق گ‬ ‫بقر‬ ‫بقت معمقنغی‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫د گر تف د ز‬ ‫ننع بت ک هش می ق کرب د کسید یز د شد حی فری ند ضنغید یم ق‬ ‫موالنل نه ی بکضر‪ ،‬مستوکمضر‬ ‫چند ق د به ج گ‬ ‫من د نی ز بر‬ ‫ذخیر خ کستره‬ ‫بقه ج م نقد کق هش مقی بقد‪.‬‬ ‫ز قویم ضر ز بت معمنغی بند‬ ‫پیشبینی میشقند د ی نقد نقه‬ ‫صلی بت معمنغی ضبد ل شند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2017 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪32‬‬ ‫من د‬ ‫‪.‬‬ ‫‪www.metoxs.solutions‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Geocement :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫این شرکت با استفاده از فناوری بتن ژئوپلیمری موفق به ساخت بتنی به نام ژئوبتن شـده‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫ئه بت زو ب مویط ز س‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫بت معمنغی‬ ‫ی ج گ‬ ‫یم ق‬ ‫است که ‪ 50‬درصد استحکام ان طی سه روز اول شکل میگیرد و باعث افزایش چشمگیر‬ ‫د سرعت و کاهش هزینه پروژههای ساختوساز میشـود‪ .‬ق‬ ‫مالرف ی‬ ‫رع بخشی به پر ژ ه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫فی کی مطلن‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫میشند‪ .‬همچنی ژئنبت د ما بل دم ه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪1‬‬ ‫ز نظر شیمی ی نسب به بسی‬ ‫بت عال بر د بقندق خقن ص‬ ‫ز من د مخر خنثقی ق کقه منجقب فق ش د م یق‬ ‫ب ال شر ط خ مویطی بسی ما م بند‬ ‫د بر بر رد ورم شدق یضش ز بت معمنغی خته شد ب یم ق پن ضلند بسی من بضر‬ ‫د ش منغکنله ی مثل ی ضن ن ی نفنذ به م ضر س‬ ‫یق میشند‪ .‬به غو ظ ز س مویطی نی‬ ‫پلیمر ند شته که‬ ‫ز نظقر ما مق‬ ‫‪ .‬به عقال‬ ‫من نع ب عث د ی بندق‬ ‫قتف د ز ق بقت بقه دغیقل کق هش ‪ 90‬د صقد میق ق کقرب‬ ‫د کسید منتشر شد د فری ند ضنغید یم ق م‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫عمر نی کرد‬ ‫‪.‬د‬ ‫کمقک شق نی بقه کق هش‬ ‫فر نی د د‪.‬‬ ‫یه‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‪ ،‬بت ژئنپلیمر‬ ‫‪www.geocement.ru‬‬ ‫‪33‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Renca :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫ئه بت‬ ‫پلیمر‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫ما م د بر بر دم‬ ‫وسیعی از مواد پایدار و سازگار با محی زیست برای ساختوساز است‪ .‬محصوالت ایـن‬ ‫شرکت بر اساو فناوری بتن پلیمری و برای استفاده در ساختوسازهای عادی و پرینتر‬ ‫سهبعدی تولید میشوند‪ .‬ورچه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫ختی د شت د نش ح صل ز د ه‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫شرک بسی جن ق بند‬ ‫‪1‬‬ ‫(ضن ن ی ضومل دم ه‬ ‫نمکه‬ ‫بت‬ ‫بر‬ ‫موالنالت بتنی‬ ‫ب ال ض ‪ 1200‬د جه نتیور د)‬ ‫خ غنغهه‬ ‫ض ز شر ع به ک کرد‬ ‫‪ ،‬م بق د‬ ‫ل ضوایاق ت مقدل کسقب کق من قب ضن نسقته ق پیشقرف‬ ‫و بلضنجهی د شته ب شد‪ .‬کی ز مهمضر م‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫فعالیتهای اصلی این شرکت روسی‪-‬ایتالیایی در حوزه تحقیق‪ ،‬توسعه و سـاخت طیـف‬ ‫ی‬ ‫ف ال‬ ‫شرک ما م ب ال د ما بل یضقش‬ ‫‪ .‬همچنی د م ب ال د ما بل ید‪ ،‬قنغف ت‬ ‫ختم قه‬ ‫من طش ق حلی بسقی من قب‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫یه‪ -‬ت غی‬ ‫سال تاسیس‪201۶ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪34‬‬ ‫من د‪ ،‬بت پلیمر ‪ ،‬پر نتر ه بعد‬ ‫‪www.renca.org‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪CelluComp :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ئه یم ق ضان شد ز پالک‬ ‫شه ب ج ت‬ ‫ه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ ۶.1 :‬میلینق ن‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture – Series :‬‬ ‫‪Unknown‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪1‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫این شرکت اسکاتلندی با استفاده از پالکتهای ریشه سبزیجاتی نظیر هویج و چغندر‬ ‫موفق به ساخت یک سیمان تقویت شده‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫وهه‬ ‫ن نن ی هستند که ز بخشه‬ ‫ب ج ت به ضرکیب یم ق‬ ‫لنغ‬ ‫خته میشنند‪ .‬هنگ می که شه‬ ‫فه میشند‪ ،‬پالک ه ماد هید ت یلیک ت کلسیم‬ ‫م د موالنل صلی هید ینق یم ق «پن ضلند»‬ ‫ف ش میدهند‪.‬‬ ‫یم ق به حس‬ ‫د صل ع مل ضان‬ ‫میی د‪ .‬ب ضنجه به ضوایا ت نج م شد ‪ ،‬ف دق پالک ه بب شد یم ق به شدت ود ضمندضر شند‪ ،‬د‬ ‫ح غی که بر‬ ‫معن‬ ‫د تی بی به می ق معینی توک م‪ ،‬به ‪ 40‬کیلنورم یم ق کمتر نی ز‬ ‫که یم ق کمتر بر‬ ‫خ‬ ‫ک ز نی ز‬ ‫‪ .‬چنی‬ ‫میکند ز ر ضنغید یم ق کی ز من بع صلی ج د و ز د کسید کرب‬ ‫ف ش پالک ه ‪ ،‬ضر کم میکر‬ ‫ک ضلند‬ ‫د‬ ‫ب جت‬ ‫پالک ه‬ ‫د حایا‬ ‫خت‬ ‫‪.‬‬ ‫بد ق‬ ‫ند به حفظ مویطز س‬ ‫کمک‬ ‫‪ .‬عال بر ضم م‬ ‫یم ق نی می ف د د نتیجه ما م‬ ‫من د‬ ‫ز د بر بر خن دوی‬ ‫ف ش می بد‪.‬‬ ‫سال تاسیس‪200۶ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‪ ،‬ن نن‬ ‫‪www.cellucomp.com‬‬ ‫‪35‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪TecEco :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬یم ق ما م ضر ز یم ق معمنغی‬ ‫یم ق‬ ‫شرک‬ ‫این شرکت‪ ،‬اکوسیمان نام دارد که به نسبت سیمان معمولی منیـزیم اکسـید بیشـتری‬ ‫دارد که منیزیم مورد نیاز ان از منیزیم موجود در اب دریا و شور ابها تامین میشود‪.‬‬ ‫یم ق بر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫ک شرک د نشبنی ق کنچک د زمینه ضوایش ضن عه یم ق بت‬ ‫خ شدق ماد ز د د کسید کرب ز ضمسفر جقذ مقیکنقد‪ .‬د نشقمند ق صق حب ق‬ ‫صن ع د ر ر جه ق ز‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫‪ .‬محصول اصلی‬ ‫فن‬ ‫به عنن ق ناطه عطف صنع‬ ‫نسب به بت معمنغی ز قویم ضر بند‬ ‫یم ق بت‬ ‫ز نظر ما م به خن دوی‬ ‫د میکنند‪.‬‬ ‫موالنل‬ ‫رد ورم شدق ون ضر میب شد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪1‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫تر غی‬ ‫سال تاسیس‪2009 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪36‬‬ ‫من د‬ ‫‪www.tececo.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪CarbonCure Technologies :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫خ بت بک ضر ون ضر ب‬ ‫ک هش ‪ CO2‬د فری ند خ‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 9.3 :‬میلینق دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Corporate Round :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک ه‬ ‫خ‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫فناوری ‪ CarbonCure‬در طی فرایند تولید بتن‪ ،‬به طور شیمیایی دیاکسید کـربن را از‬ ‫بین میبرد تا بتن سبکتر و قویتر شود‪ CarbonCure .‬بخشی ز ک صنع د ح ل شقد ز‬ ‫فن‬ ‫ه‬ ‫تف د ز ‪CO2‬‬ ‫‪ ٪15‬ک هش دهد‪.‬‬ ‫شم غی و بل تف د‬ ‫فن‬ ‫که نتظ می د نتش و زه‬ ‫د ح ل ح ر د ضعد د ز د‬ ‫ولخ نه‬ ‫ز ک خ نقههق‬ ‫جه ق ض ‪ 2030‬بقه میق ق‬ ‫بتنقی د ر قر یمر کق‬ ‫‪ CarbonCure .‬کی ز ‪ 27‬نیمه فین غیسق هق د چق غش ‪ 20‬میلیق د دال‬ ‫‪( NRG COSIA Carbon XPRIZE‬ج‬ ‫ننبل فن‬ ‫ی هن ) بند‬ ‫‪.‬‬ ‫یم ق بت‬ ‫‪1‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ک ن د‬ ‫سال تاسیس‪2007 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‬ ‫‪www.carboncure.com‬‬ ‫‪37‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Gore :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫ب ف ش نگر نیه‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫خ فیلتره‬ ‫خ‬ ‫مویط ز ستی‬ ‫یم ق‬ ‫مویط ز ستی ف ش مار ت جه ک هش یغندوی مویطز س ‪ ،‬ص حب ق صقن ع‬ ‫یم ق منظف به تف د ز ضجهی ضی بر‬ ‫ز ق‬ ‫کنترل من د یال ند ضنغید شد د فری ند خ‬ ‫یم ق هستند‪.‬‬ ‫شرکت ‪ Gore‬با بهکارگیری بهروزترین فناوریها نظیر کامپوزیتهای پلیمـری‬ ‫جاذب (‪ )SPC‬موفق به ساخت فیلترهایی با رعایت باالترین استانداردهای محی زیستی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ف ش کسیژق د کن ‪ ،‬حذف ک مل من د ز ئد ‪ NH3 Nox‬ک هش می ق د کسید کرب منتشرشقد‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪:‬‬ ‫شرک ه‬ ‫خ‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫فیلتره ب ک هش می ق نرژ مالرفی ف ه بقه دغیقل ما مق کقم د بر بقر جر ق ق‪،‬‬ ‫یم ق بت‬ ‫ب عث ک هش ه نه چشمگیر د صنع‬ ‫یم ق بت میشنند‪ .‬موالنالت‬ ‫شرک د بر بر دم هق‬ ‫ب ال ما م بند ‪ ،‬ندم ق ب ال ی د شته عمر بسی طنالنی خن هند د ش ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪38‬‬ ‫خ‬ ‫من د‬ ‫‪www.gore.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Redecam Group SpA :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫یستم فیلتر هن بر شرک ه‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫ضنغید یم ق‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫شرک ب‬ ‫خ‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫خ فیلتره‬ ‫شرک ه‬ ‫کیسه پیش خته که ‪ 14‬وسقمتی هسقتند ضن نسقته نقنی‬ ‫یم ق به جند ی د‪.‬‬ ‫عال بر صرفهجن ی د زم ق ه نه‪ ،‬د فض‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫سیمان و اهک‪ ،‬فلزات و معادن‪ ،‬زغالسنگ و نفت‪ ،‬زباله به انرژی و صنایع پالپ و کاغـذ‬ ‫ب وی د صنع فیلتره‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک ه‬ ‫این مجموعه ارائه دهنده محصوالت گستردهای از سیسـتمهـای فیلتـر هـوا در صـنعت‬ ‫شرک د ‪ 90‬کشن دنی فع غی د د به بسی‬ ‫من دنی ز بر‬ ‫شرک بق فیلترهق‬ ‫خ‬ ‫ز مشتر ق د چند‬ ‫پقیش ق خته خقند‬ ‫فیلتره هم ننی‬ ‫کرد‬ ‫‪.‬‬ ‫صنع خدم ت ئه میدهد‬ ‫یم ق بت‬ ‫‪1‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫ت غی‬ ‫سال تاسیس‪2005 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫خ‬ ‫من د‬ ‫‪www.redecam.com‬‬ ‫‪39‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی نواوری در فرایندهای تولید سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Syscobat :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ننی‬ ‫بت‬ ‫موالنل فری نده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫خ بت ضرکیبی ب چن‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 450 :‬ه دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫خ‬ ‫یم ق‬ ‫‪ Syscobat‬یک شرکت فرانسوی است که متخصص در سیستم سـاختوسـاز چـوب ‪/‬‬ ‫بتن هیبرید )‪ B2R + (b2rplus‬میباشد‪.‬‬ ‫ک ننی‬ ‫د زمینه خ د ن ه‬ ‫پیش خته د‬ ‫شرک ب‬ ‫تف د ز ضرکیب بت‬ ‫چن ضن نسته بقه‬ ‫رع‬ ‫حتقی د شقته د‬ ‫بد که نالب بسی‬ ‫ه نه زم ق بسی صرفهجنئی میکنقد‪ .‬موالقنل ق شقرک بسقی منعطقف ق‬ ‫ضار بق د ضمق م‬ ‫میضن ق د ک نتر فر شگ ه مغ ز ه ز‬ ‫موالنل تف د‬ ‫ختم قه و بلی نالب د د‪ .‬عال بر‬ ‫نمند‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪1‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬فر نسه‬ ‫سال تاسیس‪201۶ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪40‬‬ ‫من د‬ ‫‪www.syscobat.com‬‬ ‫‪ .14‬استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫‪14‬ـ‪ .3‬اصالح و بازسازی بتن‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اصالح و بازسازی بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Hycrete :‬‬ ‫این شرکت تولیدکننده بتن ضد اب است‪ .‬در واقع ایـن اسـتارتاپ بـا اضـافه کـردن‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬صالح ب ز ز بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬بت‬ ‫مادهای به بتن که باعث کاهش جذب اب و نمکهای محلول در بتن و تشکیل یـکالیـه‬ ‫دی‬ ‫محاف بر روی فوالد (میلگرد) میشود‪ ،‬بتن ضد اب میسازد‪ .‬یقه بر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 22 :‬میلینق دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series C :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫خ‬ ‫زپ د ب دب‬ ‫زه‬ ‫ب د مضر میشنند‪ ،‬بهصن ت همگ م پیش ند‪ Hycrete .‬به عنن ق ک ج گ‬ ‫برن مهه‬ ‫حله ی که ب عث ک هش ه نه‪ ،‬د ز‬ ‫ب ند که شین ه‬ ‫ک برد م نند د ن ه‬ ‫موالنل زو ب مویطز س‬ ‫بهبند رع مننتق ژ‬ ‫د ی پ کینگ قتف د مقیشقند‪ .‬د‬ ‫قم‬ ‫غش ی د‬ ‫ق موالقنل قک‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2003 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪42‬‬ ‫من د‬ ‫قخ‬ ‫‪www. hycrete.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اصالح و بازسازی بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Krystaline :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪:‬‬ ‫این شرکت یک شرکت شیمیایی است که افزودنیهایی را تولید میکند که وقتی به بتن‬ ‫صالح ب ز ز بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫اضافه میشوند‪ ،‬ان را ضد اب مینماید‪ .‬ف دنیه‬ ‫ئه ف دنی بر‬ ‫د ی کردق بت‬ ‫ف ش د م یق د بدضر‬ ‫ک ه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫جد د‬ ‫ختم نی‬ ‫میشند‪ Krystaline .‬ننی‬ ‫شر ط مویطز س میشند‪.‬‬ ‫ضعمیر‬ ‫شرک‬ ‫بت‬ ‫د ی بر‬ ‫ختم قه ی که د ح ل ح ر ضو‬ ‫ضجربه بر ضغییر ی ند بت‬ ‫کل صنع‬ ‫ب عث د ی کردق بت‬ ‫ک برده‬ ‫چند منظن ‪،‬‬ ‫ضاثیر ور ورفته ند‪ ،‬تف د‬ ‫خ‬ ‫ز ئه میدهد‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪:‬‬ ‫مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪2‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫پ نی‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‬ ‫‪https://krystalinewaterproofconcrete.com‬‬ ‫‪43‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اصالح و بازسازی بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Concrete Canvas :‬‬ ‫این شرکت ارائهدهنده مصـالح سـاختمانی سـاخته شـده از یـک کامپوزیـت سـیمانی‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬صالح ب ز ز بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پنشش بتنی ما م‬ ‫ژیوسینتتیکی‪ ،‬به نام بوم بتنی است‪ .‬این ماده یکالیه انعطافپـذیر و اغشـته بـه بـتن‬ ‫دی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫یضش‬ ‫است که روی هیدراتاسیون سخت میشود تا یکالیه بتنـی نـازک‪ ،‬بـادوام‪ ،‬ضـد اب و‬ ‫مقاوم در برابر اتش ایجاد کند‪ .‬بر‬ ‫بتنی‬ ‫طح من د نظر ور د د شد‬ ‫حتی نالب‪ ،‬ف ش رع‬ ‫یم د کردق‬ ‫به یق ی‬ ‫ک هش ه نه پر ژ ه‬ ‫ال ه بتنی فاط ک فی ق‬ ‫قک ال قه ز ل‬ ‫پر شند نی ز به تف د ز همق ق جقند نقد د‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ز زجمله م ق‬ ‫قتف د ز ق مق د‬ ‫میب شد‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬نگلست ق‬ ‫سال تاسیس‪2005 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪44‬‬ ‫من د‬ ‫‪www.concretecanvas.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اصالح و بازسازی بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Art Concrete Solutions :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬صالح ب ز ز بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫جد د بر‬ ‫صالح ب ز ز بت‬ ‫کی ز مهمضر‬ ‫حنز ه‬ ‫صنع‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫‪ .‬د ح غیکقه‬ ‫هق‬ ‫ق‬ ‫صقالح ب ز ق ز بقت بسقی زمق قبقر بقه شقدت پره نقه هسقتند‪ ،‬شـرکت ‪Art Concrete‬‬ ‫صالح ب ز ز‬ ‫بت‬ ‫‪ Solutions‬روش جدیدی برای اصالح بتن ارائه داده است کـه نسـبت بـه روشهـای‬ ‫قدیمی از لحاظ نیروی کار مورد نیاز و زمان اجرا‪ ،‬مقرونبهصرفه تر است‪ .‬این روش که‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫بازسازی ‪ 30‬دقیقهای نام دارد محصول یـک پلیمـر کامپوزیـت هیبریـدی اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫محصول ‪ 4‬برابر قویتر از بتن است و بتن اصالح شده با این روش بـه جـای چنـد روز‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫پس از چند دقیقه قابل استفاده میباشـد‪ .‬ورچقه ویمق موالقنل ق شقرک د ما سقه بق‬ ‫موالنالت‬ ‫بر‬ ‫کمی ب الضر‬ ‫‪ ،‬م به دغیل کمتر بندق زم ق جر‬ ‫صالح نج م شد ‪ ،‬ه نه نه ی صالح بسی کمتر ز‬ ‫ه‬ ‫عملی ت صالح‬ ‫م ن ‪ 12‬ق غه‬ ‫ود می خن هد بند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلیمر ک مپنز‬ ‫هیبر د‬ ‫‪www.artconcretesolutions.com‬‬ ‫‪45‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اصالح و بازسازی بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪CPR Concrete :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ب ز ز‬ ‫زمینه صلی فع غی‬ ‫صالح بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬صالح ب ز ز‬ ‫شرک د زمینه صالح‪ ،‬ف ش توک م ضن قبخشی بت‬ ‫‪ .‬خدمات ایـن‬ ‫شرکت شامل اصالح سطح‪ ،‬تقویت ساختمان‪ ،‬پایدارسازی و ضد ابکردن بتن در طیـف‬ ‫ز ه‬ ‫بتنی‬ ‫وسیعی از سازهها از جمله ساختمانهای مسکونی‪ ،‬برجها‪ ،‬پلها‪ ،‬کارخانهها‪ ،‬سـدها و ‪...‬‬ ‫با تزریق اپوکسی و رزین میشود‪ .‬ئه موالنالت خدم ت ب ب الضر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫ممک ز جمله هد ف صلی‬ ‫کیفی‬ ‫کمتقر‬ ‫ه نقه‬ ‫شرک میب شد‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص ‪2‬‬ ‫مستایم‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫سال تاسیس‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪46‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫خ‬ ‫من د‬ ‫‪www.concretecpr.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اصالح و بازسازی بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Green Basilisk :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬صالح ب ز ز بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ضنغید بت خند صالح شنند‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫این شرکت یک افزودنی به اصطالح خود اصالح شـونده (‪ )self-healing‬تولیـد کـرده‬ ‫است که شامل باکتریهای خاصی است که هنگام تماو با اکسـیژن و اب شـرو بـه‬ ‫تولید اهک میکنند و یک سیستم تعمیرات خودمختار را ایجاد میکنند که باعث میشود‬ ‫ترکها در بتن بسته شود‪.‬‬ ‫بر‬ ‫مر شرک‬ ‫و د می زد د م عمر مفیقد ق ختم قهق‬ ‫مشتر ق خند ف ش د عی ح ل ضعمیر ت نگهد‬ ‫بتنقی‬ ‫ک هش دهد‪ .‬د ح ل ح ر ضرک ضق ‪0.8‬‬ ‫میلیمتر میضن ند ضعمیر شند‪ ،‬م ضن عه یق د مه د د‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬هلند‬ ‫سال تاسیس‪2015 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫من د‬ ‫‪www.basiliskconcrete.com‬‬ ‫‪47‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی اصالح و بازسازی بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Vector Construction :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬صالح ب ز ز بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ضعمیر ب ز ز بت ‪ ،‬ضس خن دوی‬ ‫فنالد د بت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫این شرکت یک رهبر شناخته شده در زمینه بازسازی بتن‪ ،‬حفاظت بـتن‪ ،‬تعمیـر بـتن و‬ ‫فناوری خوردگی برای سازههای بتنی و سنگ فرش اسـت‪ .‬ق شقرک همچنقی د زمینقه‬ ‫بر ی ک هش خن دوی فنالد ضان‬ ‫یستمه‬ ‫حف ظتی ک ضد یغ ز شد‬ ‫تف د ز فن‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫زه‬ ‫بر ضان‬ ‫شد د‬ ‫زه‬ ‫بتنی ضن عه فتقه ق ‪ .‬ق ضن قعه بق نالقب‬ ‫پس ب معرفی یستم ‪ Norcure‬بر حقذف کلر قد ز بقت بق‬ ‫غکتر شیمی ی شر ع شد‪ .‬فع غی ه‬ ‫بتنی‪ ،‬طر حی نالب یستمه‬ ‫حف ظ‬ ‫ز فنالد‬ ‫حف ظتی ک ضد‬ ‫زمینه شق مل ضسق خقن دوی بقر‬ ‫فر‬ ‫ضنز ع یند جقن هق‬ ‫قخ‬ ‫وق غن نی‬ ‫‪.‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص ‪2‬‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫فر‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫مستایم‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪48‬‬ ‫غکتر شیمی ی‬ ‫‪www.vector-construction.com‬‬ ‫‪ .14‬استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫‪14‬ـ‪ .4‬کاربردهای جدید‬ ‫از سیمان و بتن‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Concrete Innovations :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ک برده‬ ‫جد د ز یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬طر حی جر دکن ینق د خلی‬ ‫بتنی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫و کفپوش ساختمان دلخواه خود را ازلحاظ رنگ‪ ،‬طـرح‪ ،‬ضـخامت‪ ،‬شـکل و ‪ ...‬مطـابق‬ ‫سلیقه خود طراحی کنند‪ .‬یقه معتادند که بت د طر حی د خلی نسب به ور نی‬ ‫به غکه غذ‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫فر‬ ‫است‪ .‬این شرکت به مشتریان خود این امکان را میدهد که با مشورت انها اشـپزخانه‬ ‫بیشتر برخن د بند‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫فعالیت عمده این شرکت در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلـی بتنـی سفارشـی‬ ‫طرحه‬ ‫غ ما م بند‬ ‫ز و بلیق‬ ‫مختلفی میضن ق ب یق جر کرد‪ .‬بت من د تف د‬ ‫بد ق نی ز به جالدهی ز د خشندوی خنبی برخقن د‬ ‫همچنی خدم ضی نظیر ضعمیر نگهد‬ ‫نعطق ف‬ ‫شرک نسقب‬ ‫ق ‪ .‬ق شقرک‬ ‫طنح بتنی هم به مشتر ق خند ئه میدهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مستایم‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪50‬‬ ‫من د‬ ‫‪www.concreteinnovationsinc.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Greenrail :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ک برده‬ ‫جد د ز یم ق بت‬ ‫راهاهن سازگار با محی زیست‪ ،‬طراحی و ثبت اخترا کرده است‪ .‬ق مجمنعقه بقه عنقن ق‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫یه‬ ‫مویط ز س‬ ‫خته شد ز بت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.3 :‬میلینق ن‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Grant :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬شرک ه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪ Greenrail‬یک شرکت ایتالیایی است که به وسیلهی سیمان و ترکیـب ان یـک ریـل‬ ‫دغ‬ ‫ز‬ ‫‪4‬‬ ‫زو ب‬ ‫ک ب ز گر ننی د صنع‬ ‫وتال د چرخشی‬ ‫‪.‬‬ ‫یه‬ ‫شرک ب همک‬ ‫همچنی‬ ‫د نشگ پلیضکنیک میالق به‬ ‫شد‬ ‫کش مخلنطی ز پال تیک ب ز فتی شهر‬ ‫خ‬ ‫‪ .‬فن‬ ‫ثب شد‬ ‫یه‬ ‫زو ب مویطز س شد‬ ‫‪ .‬به عال‬ ‫ک نمننه د ضن عه صنعتی پ قد مطق بش بق صقنل‬ ‫ال تیک ز د خق‬ ‫یله ضرکیب بت ضان ق‬ ‫شقد ‪ ،‬منفقش بقه نقنی‬ ‫شقرک د ‪ 70‬دفتقر ثبق‬ ‫شرک ضم می مر حل طر حی‪ ،‬نمننه ز‬ ‫ختقر ع د جهق ق‬ ‫یزم ش موالنل خند نجق م‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫ت غی‬ ‫سال تاسیس‪- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ب ز ف‬ ‫‪www.greenrailgroup.com/en/home‬‬ ‫‪51‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Concrete Newthink :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ک برده‬ ‫جد د ز یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬خ چشم ند زه‬ ‫ه ز من د ب ز فتی بت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫طبیعی خی ب ق‬ ‫این شرکت به دنبال ساخت وسایل زیبا‪ ،‬باکیفیـت و ارزانقیمـت بـا مـواد ‪ 100‬درصـد‬ ‫بازیافتی از بتن صنعتی است‪.‬‬ ‫میشند ب ب ز ف بت ه‬ ‫شرک که بقه عنقن ق ناالبقی د صقنع ب ز فق بقت شقن خته‬ ‫فر ند بخش ز د‬ ‫ز نگر نیه‬ ‫مدل کسب ک ک یمد ننی نه خند ز نظر وتال د نی بسی‬ ‫بر‬ ‫ز خی ب قه پی د ه‬ ‫خ چشم ند زه‬ ‫مویط ز ستی ک هش د د‬ ‫ندی میب شد‪ .‬ز موالنالت‬ ‫ب ضنجه بقه‬ ‫شرک‬ ‫مویطی تف د میشند‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫شهرد‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫‪1 ،4‬‬ ‫مستایم‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ب ز ف‬ ‫‪52‬‬ ‫‪concretenewthink.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Api Cor :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ک برده‬ ‫‪ Api Cor‬اولین شرکتی است که موفق به ساخت پرینتر سهبعدی برای سـیمان و بـتن‬ ‫جد د ز یم ق بت‬ ‫خ‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پر نتر ه بعد‬ ‫ز‬ ‫‪،‬ود‬ ‫ک ختم ق به مس ح ‪ 100‬مترمربع طی ‪ 24‬ع بس زد‪.‬‬ ‫زم ق میبرد‪ .‬جنهر‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫ضامی‬ ‫پر نتر ننع خ صی ز بت ‪ ،‬ژئنپلیمر بت فیبر‬ ‫میشند‪ .‬به دغیل دو ب ال د تگ د پر ن کردق ال هه‬ ‫میب شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرک ج‬ ‫د تگ ب ضنجقه بقه‬ ‫نالب نی ز به هیچوننه پلتفرم خ جی ند شته نالقب یق کمتقر ز ‪ 30‬دویاقه‬ ‫ننع پر ژ ه بسی ندک میب شد‪ .‬د نتیجه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫مش ک شرک‬ ‫ی ‪ Renca‬که ضنغیدکنند یم ق خ ص من د تف د د‬ ‫ننع پر نتر قه بعقد‬ ‫ضع دل ثب ت بسی ب ال بر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫به منظور ساخت سازه بتنی با قابلیت پرینت در محل شده است‪.‬‬ ‫شقرک بق همر هقی‬ ‫منفشضر‬ ‫ننع خ‬ ‫ت تیپ ل ‪201۶‬‬ ‫که ضن ط شقرک‬ ‫‪Renca‬‬ ‫بت ‪ ،‬می ق من د هقد فتقه د ق‬ ‫ق ز ز نظقر زمق ق ه نقه بسقی بقهصقرفه‬ ‫یه نی کسب کرد‬ ‫‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬نگلست ق‬ ‫سال تاسیس‪201۶ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پر نتر ه بعد‬ ‫خ‬ ‫ز‪ ،‬خ‬ ‫ز هنشمند‪ ،‬فن‬ ‫خ‬ ‫من د‬ ‫‪www.apis-cor.com‬‬ ‫‪53‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Reckli :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ک برده‬ ‫این شرکت اولین شرکتی است که با همکاری شرکت ‪ Heliatek‬در سال ‪ 2015‬از‬ ‫جد د ز یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬تف د ز لنل ه‬ ‫می ق بت‬ ‫سلولهای خورشیدی در نمای بتنی ساختمان استفاده کرد‪ .‬ز ق فنق‬ ‫ناالبی د صنع ساختوساز سبز د میشند‪ .‬د‬ ‫خن شید د‬ ‫د البهال نم‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫بتنی ختم ق ک وذ شقته مقیشقند‪ ،‬بقد‬ ‫ضرضیقب قک منبقع نقرژ پق ک‬ ‫معمنغی د بر بر دم ه‬ ‫خن شید من د تف د د‬ ‫ب ال ک ی خند‬ ‫زد‬ ‫ننع بت‬ ‫نمیدهند ضن نق ی ضومقل‬ ‫د جه حر ت ه ب ال (ض ‪ 80‬د جه نتیور د) د ند‪ .‬ب ضنجه به ق م ق ‪ ،‬مقیضقن ق ز یقهق‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫فن‬ ‫ک فن ل و نیقک خن شقید‬ ‫مار قبهصرفه د ختی مشتر ق ور میدهد‪ .‬فن له‬ ‫برخالف فن له‬ ‫بقه عنقن ق‬ ‫به طن مستایم بد ق نی ز به یستم ضهن ه د نم‬ ‫عال بر م‬ ‫‪4‬‬ ‫ختم ق تف د کرد‪ .‬تف د ز‬ ‫مختلف مویط ز ستی‪ ،‬زنظر وتال د نی بهصرفه‬ ‫فن‬ ‫‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪- :‬‬ ‫سال تاسیس‪- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬لنل خن شید ‪ ،‬فن‬ ‫‪54‬‬ ‫خ‬ ‫من د‬ ‫‪www.reckli.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Concept Concrete :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ک برده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫این شرکت در طراحی بتنهـای معمـاری و قالـب در هـر دو بخـش داخلـی و تجـاری‬ ‫جد د ز یم ق بت‬ ‫ئه خدم ت مش‬ ‫یم ق بت‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫متخصـص اســت‪ .‬ایـن شــرکت ارائـه دهنــده خـدمات گســتردهای از جملـه خــدمات‬ ‫د حنز‬ ‫محوطهسازی‪ ،‬ساخت وساز و مشاوره به مشتری برای پـروژه بعـدی سـاختوسـاز ان‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫شرک همچنی‬ ‫ئه دهند بت ه‬ ‫نگی ضعمیر ت بت نی میب شد‪.‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مستایم‬ ‫تر غی‬ ‫سال تاسیس‪2012 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫‪http://conceptconcrete.com.au‬‬ ‫‪55‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪The Concrete Doctor :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬ک برده‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫جد د ز یم ق بت‬ ‫طر حی جر دکن ینق د خلی‬ ‫بتنی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫دکن ینق د خلی نم‬ ‫ختم ق پی برد نقد‪ .‬شرکت ‪ Concrete Doctor‬یـک کسـبوکـار‬ ‫کوچک در حوزه دکوراسیون بتنـی اسـت کـه در زمینـه طراحـی و اجـرای ارایـهگـری‬ ‫و مجسمه و ‪ ...‬فعالیت دارد‪ .‬همچنی فع غی ه‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫زندو ق ختم قه‬ ‫د‬ ‫مسکننی به نعط فپذ ر ‪ ،‬قهنغ‬ ‫قتف د‬ ‫ز بق ی چشقمنقن ز یق د‬ ‫سفارشی‪ ،‬ساخت وسایل منزل بتنی‪ ،‬سینک سرویس بهداشتی و حمام‪ ،‬صندلی پارکها‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مر ز بت ز ح غ ود می خ کستر‬ ‫نگ د یمد‬ ‫د شکله طرحهق‬ ‫متنقنع ق خته مقیشقند‬ ‫ضعمیر‬ ‫صالح بت ز د گر خدم ت‬ ‫شقرک‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪- :‬‬ ‫سال تاسیس‪- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪--- :‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪www.theconcretedr.net‬‬ ‫‪ .14‬استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫‪14‬ـ‪ .5‬فرایندهای‬ ‫پشتیبانی و عملیاتی‬ ‫در حوزه سیمان و بتن‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Giatec :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫نسن نظ ت بر خن ص بت‬ ‫چشم ند ز شرک ‪ Giatec‬ج د ناال د صنع بت ب جر‬ ‫بت‬ ‫نظ ت د د ه‬ ‫فن‬ ‫ه‬ ‫کقه خقن ص‬ ‫هنشمند‬ ‫د طنل طر حی‪ ،‬ضنغید‪ ،‬ضون ل خدم ت ضج ه ضولیل میکنقد‪ .‬این شرکت با‬ ‫ترکیب سنسورهای بیسیم بتن و برنامههای تلفن همراه‪ ،‬فناوریهـای مبتنـی بـر ‪IoT‬‬ ‫هوشمند را برای نظارت بر خواص بتن در زمان واقعـی توسـعه داده اسـت‪ .‬ق فنق‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 2.4 :‬میلینق دال‬ ‫طالع ت حی ضی به پیم نک ق ئه میدهد ض بتن نند ضالمیم ت ک یمد یو ه نه د موقل کق ضخق ذ‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Grant :‬‬ ‫پیشقرفته‬ ‫ضس غیر مخر (‪ )NDT‬بر‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫کنند که د نه‬ ‫بهصرفه جن ی د زم ق پنل می نج مد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ز ر خ ه ضن عه د د‬ ‫مد ر‬ ‫ز بی شقر ط دویقش‬ ‫موالنالت به مهند ی کمک میکند ض ز ر خ ه‬ ‫نم ند به یقه ج ز دهد برن مهه‬ ‫موثرضر برن مه‬ ‫مستایم‬ ‫‪.‬‬ ‫ضج ه ضولیل ک ی بر‬ ‫شرک همچنقی فنق‬ ‫س د م من د بتنی‬ ‫هق‬ ‫ضعمیر نگهد‬ ‫‪ ،‬نن ز‬ ‫عمر نی خقند‬ ‫عملی ت ج گ نی بقهطقن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬ک ن د‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬نترن‬ ‫‪58‬‬ ‫شی ء‪ ،‬خ‬ ‫ز هنشمند‪ ،‬پلیکیش منب ل‬ ‫‪www.giatecscientific.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Concrete Sensors :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫این شرکت سازنده سنسورهایی است که دادهها را از بتن تحلیل مـیکننـد تـا بتواننـد‬ ‫قدرت بتن را در زمان واقعی گـزارش دهنـد‪ .‬سنسـور بـیسـیم ایـن شـرکت در بـتن‬ ‫نسن نظ ت بر خن ص بت‬ ‫جاسازی شده و به یک برنامه ساده تلفن همراه وصل میشود و اطالعات بتن را در زمان‬ ‫واقعی به پیمانکارن جهت تصمیمگیریهای اگاهانه ارائه میدهد‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 1.7 :‬میلینق دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Venture – Series :‬‬ ‫‪Unknown‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪3‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2013 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬نترن‬ ‫شی ء‪ ،‬خ‬ ‫ز هنشمند‪ ،‬پلیکیش منب ل‬ ‫‪www.concretesensors.com‬‬ ‫‪59‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪converge :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫‪ Converge‬نسل بعدی فناوریهای بیسیم و مبتنی بر ابر را برای نظارت بـر بـتن در‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫زمان واقعی ایجاد میکند‪ .‬در واقع این شرکت فناوریهای بیسـیم و مبتنـی بـر ابـر را‬ ‫نسن نظ ت بر خن ص بت‬ ‫برای کمک به شرکتهای ساختمانی میسازد تا پروژههـای خـود را باکـارایی بیشـتری‬ ‫برنامهریزی کنند و پیش ببرند‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Non-equity :‬‬ ‫‪Assistance‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫‪3‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2014 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪:‬‬ ‫‪60‬‬ ‫خ‬ ‫ز هنشمند‪ ،‬نترن‬ ‫شی ء‪ ،‬ذخیر‬ ‫پرد ز‬ ‫بر‬ ‫‪converge.io‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫نام شرکت‪COMMAND Center :‬‬ ‫‪Concrete‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬نسن نظ ت بر خن ص بت‬ ‫محاسبه بلـوغ و ارزیـابی اسـتحکام ان اسـتفاده مـیشـود‪ .‬نسقن ه‬ ‫خ‬ ‫غیر و بقل د قترس جمقعی‬ ‫‪ iOS‬نتا ل میدهد‬ ‫برن مه میضن ق د د ه‬ ‫نسن‬ ‫دد ه‬ ‫‪3‬‬ ‫ج د کرد‪ .‬و‬ ‫زو‬ ‫ه‬ ‫مقیکننقد‬ ‫به صن ت مولی بر‬ ‫د زم ق وعی مش هد‬ ‫‪ Dropbox‬به شتر ک وذ ش ‪ .‬ب‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫‪COMMAND‬‬ ‫نسن و بل تف د مجدد )‪ (SRM‬متالل میشنند که د د ه‬ ‫‪ Center‬به ک م ژ ل‬ ‫پلیکیش‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫این شرکت‪ ،‬ارائه دهنده ابزاری است که برای اندازهگیری و ثبت تاریخچه دمـای بـتن‪،‬‬ ‫به خالنص مک قه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫تف د ز‬ ‫ز هرمک نی‬ ‫قپس ز طر قش بلنضقن بقه‬ ‫نتا ل بعد ذخیر میکنقد‪ .‬بق ق‬ ‫ضج ه ضولیل کرد همچنی ز طر ش میقل‬ ‫پلیکیش همچنی میضقن ق وق‬ ‫ج د شد د برن مه ‪ iOS‬بهطن ک مل ب نقرم فق ضوق‬ ‫‪ PDF‬حرفقه‬ ‫نقد ز ق شقرک‬ ‫‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬ش خ‬ ‫ز هنشمند‪ ،‬نترن‬ ‫شی ء‪ ،‬پلیکیش منب ل‬ ‫‪www.commandcenterconcrete.com‬‬ ‫‪61‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Sensors & Software Inc :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫این شرکت ابزارهایی را میسازد که شـامل سیسـتمهـای رادار نفـوذ زمینـی (‪)GPR‬‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ب ضالن ر برد‬ ‫میباشند تا راهحلهای تصویربرداری زیرسطحی و درک انچه در زیر سطح مـواد ماننـد‬ ‫خاک‪ ،‬سنگ‪ ،‬سنگاهک‪ ،‬اسفالت‪ ،‬بتن‪ ،‬اب‪ ،‬یـ و بـرف وجـود دارد را بـرای مشـتریان‬ ‫ز ر طح بت‬ ‫سراسر جهان ارائه دهند‪ .‬ز‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫ب‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫د ن ی بر ضالن ر ز ربن ی تف د میکند‪ GPR .‬ح‬ ‫د ن ی به زمی هد‬ ‫منعکس شد ند‪ ،‬شن‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫ز من‬ ‫ب بر‬ ‫ضشخین غیر مخر‬ ‫ک بت‬ ‫عمد د بت بهک فته‬ ‫مقیکنقد‪ .‬شقی ء ز قر قطح بقت بق حس قی‬ ‫ی میشنند‪.‬‬ ‫شن‬ ‫ب بیشتر بر‬ ‫تف د میشند‪.‬‬ ‫فر تند‬ ‫مقن‬ ‫که مقن‬ ‫د قن ی کقه ز جسقم‬ ‫ب ز ق ک برد د د ض بتن نند جس می که هن‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪- :‬‬ ‫سال تاسیس‪- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪:‬‬ ‫‪62‬‬ ‫خ‬ ‫ز هنشمند‪ ،‬نترن‬ ‫شی ء‬ ‫‪www.sensoft.ca‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Resensys :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫‪ Resensys‬با ماموریت حفاظت از سیستمهای زیرساخت در برابر فرسودگی‪ ،‬زوال و‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫فروریختن تاسیس شد‪ .‬برای این منظور این شرکت طیف وسیعی از راهحلهای نظـارت‬ ‫ب کنترل نظ ت ز ه زجمله‬ ‫ز بتنی‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫طنب‬ ‫خت‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫ارائه میدهد‪ .‬نسن ه‬ ‫بر ز ه زجمله ز ه‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫ساختار بر اساو فناوری شبکه سنسور بیسیم و با توان بسیار کم‪ ،‬به نام ‪SenSpot‬‬ ‫حرک‬ ‫‪3‬‬ ‫د ده‬ ‫بی قیم ‪ SenSpot‬قک پلق فقرم چنقدمنظن بقر‬ ‫بتنی د طیف وسترد‬ ‫نتش صد ئه د د‬ ‫مهم د زم ق وعی‪ ،‬ب ه‬ ‫پ د‬ ‫ز ما د ر م نند فشق ‪ ،‬ضعق‬ ‫‪ .‬نسقن ه‬ ‫و بل عتم د بر‬ ‫فنند ینق همچنی نظ ت ضع‬ ‫نظق ت ز‬ ‫د‬ ‫‪ ،‬شقیب‪ ،‬وقر ش‪ ،‬دمق ‪،‬‬ ‫‪ SenSpot‬بق کنتقرل ضمق م ق ماق د ر‬ ‫ند ز ویر فش ‪ ،‬فر ندوی فل ‪ ،‬ضشقکیل ضقرک‪،‬‬ ‫نج م ضولیل مند ل فر هم میکنند‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪- :‬‬ ‫سال تاسیس‪2008 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪:‬‬ ‫خ‬ ‫ز هنشمند‪ ،‬نترن‬ ‫شی ء‬ ‫‪www.resensys.com‬‬ ‫‪63‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ACS :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬یزم ش بت‬ ‫مش‬ ‫است‪ .‬طی ‪ 30‬ل وذشته‬ ‫هر زم ق ز شب‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫میدهد‪ .‬همچنی‬ ‫ضن قعه بقند‬ ‫د حق ل ح قر‬ ‫شرک به طن مد م د ح ل وسقتر‬ ‫یزم ش نمننه د یزم شگ ‪ ،‬خدم ضی نظیر یزم ش د مول جر‬ ‫قزد‬ ‫ز (برخی پر ژ ه‬ ‫شرک‬ ‫مویطز س بخش مش‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫خدمات مشاورهای به پیمانکاران ساختمان‪ ،‬شرکتهای ساختوساز و صـنایع عمرانـی‬ ‫عال بر نمننهویر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫به پیم نک ق‬ ‫هدف اصلی این شرکت ارائه خدماتی نظیر انجام ازمایشـات خـواص بـتن و همچنـین‬ ‫عمر نی چ چن زم نی خ صی د ند) هم به مشقتر ق خقند ئقه‬ ‫ز ل ‪ 200۶‬ب بهک ویر مهند ی‬ ‫خند جه‬ ‫قخ‬ ‫مواای برجسته حنز ه‬ ‫ئه خدم ت ب کیفی به مشتر ق‬ ‫ند ز کرد‬ ‫عمر ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬نگلست ق‬ ‫سال تاسیس‪1987 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪:‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪www.acsgroupofcompanies.co.uk‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Concrete Sustainability Council :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫زو ب‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬ون هین مه مسئنغی پذ ر‬ ‫یم ق‬ ‫مویط ز س بر شرک ه‬ ‫‪ )CSC(Concrete Sustainability Council‬یک سیستم صـدور گواهینامـه جهـانی‬ ‫مسئولیتپذیری را راهاندازی میکند که برای کمک به شرکتهای بتن و سیمان طراحی‬ ‫شده است تا بینشی را در سطحی که یک شرکت به صورت سازگار بـا محـی زیسـت‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداری شود‪ ،‬به دست اورند‪ .‬یستم صد ون هین مه ‪ CSC‬ب ور‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫ب وی ز صنع‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫ش مل ک کت بچه هنم‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق ک خ نه ه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫مستایم‬ ‫‪4 ،3‬‬ ‫ضنغید یم ق‬ ‫همچنی مو س ت صد ون هین مه ج د شد‬ ‫‪ .‬یستم صقد ون هین مقه ‪CSC‬‬ ‫عملی ضی معی ه‬ ‫ز بی به همر‬ ‫ق ‪ .‬فری نقد‬ ‫ضم م شرک ه‬ ‫بتنی ب ند ز ه‬ ‫صد ون هین مه ت ند د بر‬ ‫ش مل ه طح برن ‪ ،‬نار‬ ‫یستمه‬ ‫خ‬ ‫ضبهبند‬ ‫هنم‬ ‫مختلقف کق برد د د د حق ل ح قر‬ ‫طال میب شد‪ CSC .‬والد د د بق شقن خ‬ ‫خ‬ ‫ز‪ ،‬شف فی بخش بت‬ ‫تف د ز یقهق‬ ‫ی ق هق‬ ‫بهبند بخشد ناش‬ ‫ی بت‬ ‫د غتقی " قب "‬ ‫د ج د بخش‬ ‫ز پ د برجسته نم د‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪- :‬‬ ‫سال تاسیس‪201۶ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪- :‬‬ ‫‪www.nationalconcrete.com‬‬ ‫‪65‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Concrete Hub :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫خب‬ ‫بت‬ ‫طالع ت د حنز یم ق‬ ‫محاسبه نسبت اجزای مختلف بتن‪ ،‬طراحی مخلوط‪ ،‬دایره المعـارف هوشـمند سـیمان و‬ ‫بت ‪ ،‬پس ه‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق ک خ نه ه‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫از اخرین اخبار و اطالعات صنعت ساختوساز و ابزارهای مفید مربوط به بتن مانند ابزار‬ ‫بتن و ‪ ...‬است‪ .‬همچنی مک ق د تر ی به ت ند ده‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫بتن هاب یک برنامه هوشمند تلفن همراه است که شامل یک مجموعه طبقهبندی شـده‬ ‫ضنغید یم ق‬ ‫بالگه‬ ‫مرضبط ب بت‬ ‫بنی د‬ ‫د تن غعمله من بع یمنزشی علقم‬ ‫فیلمه ی ضخالالی بر موااق ق مهند ق ق فقر هم نمقند‬ ‫پلیکیش همن د ح ل به ز نی‬ ‫خب‬ ‫طالع ت مهقم د ختیق کق بر ق وقر‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪201۶ :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلیکیش منب ل‬ ‫‪66‬‬ ‫‪www.giatecscientific.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪ECRA :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫یمنز‬ ‫بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫د حنز یم ق‬ ‫مش‬ ‫است‪.‬‬ ‫مو سه ب برو‬ ‫د د‪ .‬برخی مین ه‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫یمن ه‬ ‫فن‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫ضنغید یم ق‬ ‫ضشکیل شد‬ ‫ضوایا ت‬ ‫کش په‬ ‫ختر ع ت‬ ‫متعدد د زمینه یم ق به وستر‬ ‫حنز ‪ ،‬عی د وستر‬ ‫علم یشقن ی‬ ‫هر چه بیشتر ق صقنع‬ ‫شرک مختن ضنغیدکنندو ق برخقی مخقتن مشقتر ق مالقرفکننقدو ق‬ ‫یم ق میب شد‪ .‬هسته صلی مواا ق‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق ک خ نه ه‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫فعالیتهای تحقیقی در حوزه تولید سیمان و کاربردهای ان در صنعت بتن تاسیس شده‬ ‫ص حب ق صن ع ب به زضر‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫اکادمی تحقیق و توسعه سـیمان اروپـا (‪ )ECRA‬در سـال ‪ 2003‬بـا هـدف حمایـت از‬ ‫بستر من بی بر‬ ‫من سه پر ژ ‪CCS‬‬ ‫حم‬ ‫مو سه ز برجستهضر‬ ‫ضید د نشگ‬ ‫ز د گر مواا ق فر هم ی د‬ ‫که به مه‬ ‫ضنغیدکننقدو ق قیم ق‬ ‫‪ .‬د ح ل ح ر موقن صقلی‬ ‫ذخیر د کسید کرب منتشر شقد د فری نقد ضنغیقد‬ ‫یم ق میپرد زد‪.‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬یغم ق‬ ‫سال تاسیس‪2003 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪-- :‬‬ ‫‪www.ecra-online.org‬‬ ‫‪67‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪National Concrete Corporation :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪:‬‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫کارخانههای دسـته بـتن (‪ ،)concrete batch plants‬سـیلوهای انبـارداری فلـه‪،‬‬ ‫ضجهی ت ضنغید بت‬ ‫سیستمهای حمل و ذخیره مواد خام‪ ،‬سیسـتمهـای اتوماسـیون‪ ،‬سیسـتمهـای کنتـرل‬ ‫گردوغبار و تجهیزات گرمایش و خنکسازی بتن میباشد‪.‬‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪- :‬‬ ‫شرک مسئنل ئه خدم بقه‬ ‫ضنغیدکنندو ق بت ‪ ،‬موالنالت بتنی عملیق ت پقیش ق خته‪ ،‬ضنغیدکننقدو ق بقت د موقل پقر ژ هق‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪- :‬‬ ‫ختم نی بتنی میب شد‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق ک خ نه ه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫این شرکت تامینکننده جهـانی تجهیـزات تولیـد بـتن اسـت‪ .‬ایـن تجهیـزات شـامل‬ ‫ضنغید یم ق‬ ‫به وننه‬ ‫شرک‬ ‫طر حی میکند ض نی زه‬ ‫ک پیکربند ک خ نه د ته بتنی (‪)concrete batch plant‬‬ ‫هر زند بت‬ ‫ضامی کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪- :‬‬ ‫سال تاسیس‪- :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬فن‬ ‫‪68‬‬ ‫خ‬ ‫من د‬ ‫‪www.nationalconcrete.com‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪OneStockHome :‬‬ ‫فری نده‬ ‫حوزه فعالیت‪:‬‬ ‫یم ق بت‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫‪ OneStockHome‬یک شرکت است که یک فروشگاه مجازی برای مصالح ساختمانی‬ ‫ازجمله سیمان بهحساب میاید‪.‬‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم ینال فر‬ ‫یم ق‬ ‫ز یم ق‬ ‫یجر ورفته ض‬ ‫صنعتی‪ ،‬د تشن یه‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ 250 :‬ه دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Seed :‬‬ ‫مج ز به ک بر ق‬ ‫مول ک و‬ ‫وهه‬ ‫ضم م نی زه‬ ‫و غن نی‬ ‫ک پر ژ‬ ‫پیش خته‪ ،‬نن ع غنغه د‬ ‫ر میکی‪ ،‬ع شه ی مثل پشمشیشه حتی خرد‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ز ضامی میکند‪،‬‬ ‫مختلف‪ ،‬چسبه‬ ‫ه ی مثل میخ‪.‬‬ ‫مک ق میدهد که موالنالت مختلف ب هم ما سه کرد‬ ‫فر شگ‬ ‫پس ز ف‬ ‫د‬ ‫ختم نی ضون ل بگیرند‪.‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬مشتر ق نه ی پیم نک ق‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طه ور‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬تایلند‬ ‫سال تاسیس‪2009 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم ینال‬ ‫‪www.onestockhome.com‬‬ ‫‪69‬‬ ‫استارتاپهای فعال در زمینهی فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه سیمان و بتن‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫نام شرکت‪Plan Grid :‬‬ ‫حوزه فعالیت‪ :‬فری نده‬ ‫یم ق بت‬ ‫پشتیب نی عملی ضی د حنز‬ ‫محصول‪/‬خدمت‪ :‬پلتفرم پرد ز طالع ت پر ژ ه‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ورد ده‬ ‫کل سرمایه تامین شده‪ ۶9.1 :‬میلینق دال‬ ‫اخرین نوع تامین سرمایه‪Series B :‬‬ ‫گروه مخاطب‪ :‬پیم نک ق ک خ نه ه‬ ‫مسائل راهبردی‪ :‬چ غش فرص‬ ‫مدل درامد‪ :‬فر‬ ‫ضنغید یم ق‬ ‫‪ Plan Grid‬یک اپلیکیشن موبایل مبتنی بر پردازش و ذخیرهسازی ابری اسـت کـه بـه‬ ‫کاربران خود این امکان را میدهد که اطالعـات پـروژههـای خـود از قبیـل قراردادهـا‪،‬‬ ‫نقشهها‪ ،‬زمانبندیهای و گزارشات را به صورت انالین روی ان جمـعاوری کـرده و در‬ ‫صورت لزوم تغییر دهند‪ .‬د تر ی ضم می عض‬ ‫میضن ند ز خطر ضالمیم ت شتب‬ ‫بر‬ ‫پر ژ ه‬ ‫ور د هر غوظه ز شب نه ز بقه طالعق ت پقر ژ‬ ‫ضکر ک ه جلنویر کرد‬ ‫ب عث ک هش ه نهه شند‪.‬‬ ‫نگی بسی ک یمد میب شد بهطن که ب ضنجقه بقه وق‬ ‫نرم فق‬ ‫کق بر ق‪ ،‬قتف د ز ق‬ ‫پلیکیش به طن می نگی ب عث صرفهجن ی ‪ ۶.5‬ع د هفته میشند‪ .‬هم کننق پیم نک ق بسقی‬ ‫صن ع مختلف به خالنص صنع‬ ‫یم ق بت ز‬ ‫نرم ف‬ ‫تف د میکنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مستایم‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫الت متود یمر ک‬ ‫سال تاسیس‪2011 :‬‬ ‫فناوریهای کلیدی‪ :‬پلتفرم ینال ‪ ،‬پلیکیش منب ل‪ ،‬پرد ز‬ ‫‪70‬‬ ‫ذخیر‬ ‫ز بر‬ ‫‪www.try.plangrid.com‬‬ ‫ز‬ ‫‪ .14‬استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫‪14‬ـ‪ .6‬جمعبندی‬ ‫فناوریهای مطرح در استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫پرینتر سه‬ ‫بعدی‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫موبایل‬ ‫پلیمر و ژئو‬ ‫پلیمر‬ ‫پردازش و‬ ‫ذخیره سازی‬ ‫ابری‬ ‫پلتفرم‬ ‫انالین‬ ‫اینترنت‬ ‫اشیا‬ ‫‪72‬‬ ‫سلول‬ ‫بایو‬ ‫سیمان‬ ‫بازیافت‬ ‫خورشیدی‬ ‫نانو‬ ‫ساخت و‬ ‫ساز‬ ‫هوشمند‬ ‫فناوری‬ ‫الکتروشیمیایی‬ ‫فناوری‬ ‫مواد‬ ‫فناوریهای مطرح به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیتها‬ ‫من د‬ ‫ن نن‬ ‫‪ 1-1‬فن‬ ‫‪ 2-1‬فن‬ ‫‪ 3-1‬پلیمر‬ ‫‪ 4-1‬پر نتر ه بعد‬ ‫ب ن‬ ‫‪ 5-1‬فن‬ ‫‪1‬‬ ‫نواوری محصول‬ ‫و فرایندهای‬ ‫ساخت سیمان و‬ ‫بتن‬ ‫‪ 1-2‬فن‬ ‫‪ 2-2‬فن‬ ‫‪ 3-2‬فن‬ ‫فرایندهای‬ ‫پشتیبانی و عملیاتی‬ ‫در حوزه سیمان و‬ ‫بتن‬ ‫زنجیره‬ ‫فعالیت‬ ‫اصالح و بازسازی‬ ‫من د‬ ‫ک مپنز‬ ‫غکتر شیمی ی‬ ‫‪4‬‬ ‫بتن‬ ‫‪2‬‬ ‫ذخیر‬ ‫‪ 1-4‬پرد ز‬ ‫‪ 2-4‬پلیکیش منب ل‬ ‫‪ 3-4‬پلتفرم ینال‬ ‫‪ 4-4‬نترن شی ء‬ ‫ز بر‬ ‫‪3‬‬ ‫کاربردهای‬ ‫جدید از سیمان و‬ ‫بتن‬ ‫خ‬ ‫‪ 1-3‬فن‬ ‫‪ 2-3‬لنل خن شید‬ ‫من د‬ ‫‪ 3-3‬فن‬ ‫‪ 4-3‬پر نتر ه بعد‬ ‫بز ف‬ ‫‪ 5-3‬فن‬ ‫‪73‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن ـ به تفکیک فناوری‬ ‫‪74‬‬ ‫مدل های درامدی مطرح در استارت اپ های حوزهی سیمان و بتن‬ ‫عنوان‬ ‫توضیح‬ ‫فروش مستقیم‬ ‫فروش مستقیم فناوری‪ ،‬محصول و یا خدمات در حوزه بتن و سیمان بهه‬ ‫پیمانکاران یا شرکت های تولید سیمان و بتن‬ ‫واسطهگری‬ ‫تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشنده در حوزه سیمان و بتن‬ ‫معرفی میکند و از تراکنش بین افراد مقهداری کمیسهیون برداشهت مهی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن ـ به تفکیک مدل درامد‬ ‫‪76‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکارانها‬ ‫‪1‬‬ ‫نواوری محصول و فرایندهای ساخت سیمان‬ ‫و بتن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫تف د ز من د نن که تف د ز یق ه‬ ‫بر ضنغید یم ق بت نتش و زه‬ ‫ک هش میدهد‪.‬‬ ‫ولخ نه‬ ‫ئه شی بر ضنغید یم ق بت به‬ ‫نرژ د حی‬ ‫نون که مالرف ی‬ ‫ضنغید یم ق بت ک هش میدهد‪.‬‬ ‫باال بودن میزان االیندگی صنعت سهیمان و‬ ‫بهههتن و امکهههان کهههاهش االینهههدهههههای‬ ‫زیستمحیطهی بها اسهتفاده از فنهاوریهها و‬ ‫روشهای نوین‬ ‫تف د ز من د ز ئد پسم نده‬ ‫میکر و نیسمه بر ضنغید یم ق بت‬ ‫ققتف د ز مققن د جد ققد بققر ضنغیققد‬ ‫یم ق بت زو ب موقیط ز سق‬ ‫به وننه که و بل ب ز ف ب شند‬ ‫ی یب کمتر به مویط ز س بر نند‪.‬‬ ‫تف د ز یال ند هق موقیط ز سقتی‬ ‫م ننقد ‪ co2‬خ کسقتر قنخ هق‬ ‫فسیلی فشرد ز یق بر ج گ نی‬ ‫یم ق پن ضلند‬ ‫ضنغید فیلتره جد د ب کمک فن ه ی‬ ‫همچنق ن نن بر ک هش یال ندوی ضنغید‬ ‫یم ق د ک خ نج ت‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫مخاطب‬ ‫‪b2c‬‬ ‫من د‪ ،‬ب ن یم ق‬ ‫فن‬ ‫ن نن‪ ،‬پلیمر‪ ،‬خ ضنغید‬ ‫‪b2c‬‬ ‫من د‪ ،‬ب ن یم ق‬ ‫فن‬ ‫ن نن‪ ،‬پلیمر ژئن پلیمر‬ ‫‪b2c‬‬ ‫من د‪ ،‬ب ن یم ق‬ ‫فن‬ ‫ن نن‪ ،‬پلیمر ژئن پلیمر‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فن‬ ‫فن‬ ‫من د‪ ،‬ن نن‪،‬‬ ‫خ من د‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فن‬ ‫بز ف‬ ‫من د‪،‬‬ ‫‪b2b‬‬ ‫فن‬ ‫من د‪ ،‬ب ن ن نن‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫‪77‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکارانها‬ ‫‪2‬‬ ‫نواوری اصالح و بازسازی‬ ‫بتن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫بهکارگیری روشها و مواد جدید به منظور‬ ‫اصالح و مرمت بتن در سازه و افزایش عمر‬ ‫و کارایی ان‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫مخاطب‬ ‫ئه من د جد د بر ضنغید بت خند‬ ‫صالح شنند (بتنی که ب ج د ضرک به‬ ‫صن ت خندک خند ضعمیر میکند)‬ ‫‪b2c‬‬ ‫ئه ضجهی ت جد د بر‬ ‫بت به صن ت ر ع‬ ‫صقالح ضعمیقر‬ ‫ئه من د جد د که ب فه شدق به بت‬ ‫صالح ضعمیر میکند‪.‬‬ ‫فر ند ‪ ،‬بت‬ ‫نن‬ ‫ضنغید من د ف دنی طر حی‬ ‫ضنغید ر بهبند ف ش ما م بت‬ ‫یم ق د ما بله طنب دم‬ ‫‪78‬‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫فن‬ ‫فن‬ ‫فن‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فن‬ ‫من د‬ ‫خ من د‪،‬‬ ‫غکتر شیمی ی‬ ‫من د‪ ،‬پلیمر‬ ‫‪b2c‬‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فن‬ ‫فن‬ ‫خ من د‪،‬‬ ‫غکتر شیمی ی‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکارانها‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫تف د ز بت به منظن طر حی ه‬ ‫ختم ق ز جمله دکن ینق‪ ،‬کف پن‬ ‫‪3‬‬ ‫کاربردهای جدید از سیمان و بتن‬ ‫مخاطب‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫د خلی‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫فن‬ ‫خ‬ ‫من د‬ ‫‪..‬‬ ‫ایجاد کاربردهای جدید و استفاده از‬ ‫سیمان و بتن در صنایع دیگر‬ ‫ق ل موالققنالت ب کیفی ق‬ ‫قخ‬ ‫ب ز ف بت صنعتی به عنن ق مثق ل ق خ‬ ‫مجسمه‬ ‫ه جد د به عنن ق‬ ‫تف د ز فن‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫مث ل پر نتر ه بعد بر‬ ‫ه بتنی دغخن‬ ‫هق د گقر بقه‬ ‫ضرکیب بت ب فنق‬ ‫عنن ق مث ل ضرکیب بت ب قلنل هق‬ ‫خن شید بر ضنغید نرژِ‬ ‫ز‬ ‫‪b2c‬‬ ‫‪b2c‬‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فن‬ ‫بز ف‬ ‫خ‬ ‫من د‪،‬‬ ‫خ من د‪،‬‬ ‫فن‬ ‫ز هنشمند‬ ‫خ‬ ‫پر نتر ه بعد‬ ‫خ‬ ‫فن‬ ‫لنل خن شید‬ ‫من د‪،‬‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫‪79‬‬ ‫جمعبندی راهکارهای استارتاپی ارائه شده و مدلهای کسبوکارانها‬ ‫‪4‬‬ ‫فرایندهای پشتیبانی و عملیاتی در حوزه‬ ‫سیمان و بتن‬ ‫زنجیره فعالیت‬ ‫(نوع فعالیت)‬ ‫‪80‬‬ ‫مسالهی راهبردی‬ ‫مخاطب‬ ‫پاسخهای ارائه شده‬ ‫ئه مش‬ ‫ج د پلتفرم ه ی بر‬ ‫یمنز به شرک ه ضنغید کنند یم ق‬ ‫بت پیم نک ق پلتفرم فر بت‬ ‫یم ق‬ ‫قت ند ه ی بقر‬ ‫ج د ون هی ن مه ه‬ ‫نظ ت بر شرک ه ضنغید کنند یم ق‬ ‫بت مخالنص د حنز ه ز س مویطی‬ ‫استفاده از ظرفیتهای فناورانه و روشهای‬ ‫نوین به منظور بهبهود فراینهدهای نظهارت‪،‬‬ ‫بازرسههی‪ ،‬امههوزش و مشههاوره در صههنعت‬ ‫سههههیمان و بههههتن بهبههههود فراینههههدهای‬ ‫تصمیمگیری‬ ‫ه ضجهی ت جد د بر‬ ‫ج د فن‬ ‫نج م نظ ت دویش ضر نظ ت ز‬ ‫خن ص بت‬ ‫د‬ ‫ه جد د بقر یزمق ش‬ ‫جد‬ ‫خن ص بت وسقتر یزم شق ت بقه‬ ‫منظن نظق ت بقر خقن ص بیشقتر ز‬ ‫یم ق بت‬ ‫ه جد د بر شن ق ی‬ ‫ئه فن‬ ‫ضالن ربرد ز من د ز ر طنح بتنی‬ ‫م نند د بی ه نسن ه هنشمند‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فناوری اصلی‬ ‫پلتفرم ینال ‪ ،‬پلیکیش منب ل‬ ‫ذخیر پرد ز بر‬ ‫‪B2c‬‬ ‫‪b2b‬‬ ‫‪b2c‬‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫طه ور‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫نترن شی ء‪ ،‬پلیکیش منب ل‪،‬‬ ‫ذخیر پرد ز بر ‪ ،‬خ‬ ‫ز هنشمند‬ ‫‪b2c‬‬ ‫‪b2c‬‬ ‫مدل درامدی‬ ‫کلیدی‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫نترن‬ ‫شی ء‬ ‫فر مستایم‬ ‫موالنل‪/‬خدم‬ ‫‪ .14‬استارتاپهای حوزهی سیمان و بتن‬ ‫‪14‬ـ‪ .7‬مراحل اجرایی‬ ‫طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام اول) بررسی‬ ‫کالن حوزه و‬ ‫شناسایی موضوعات‬ ‫کلیدی (چالشها و‬ ‫فرصتها) با‬ ‫بهرهگیری از روش‬ ‫‪PEST‬‬ ‫گام دوم) استخراج‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیتها در هر حوزه‬ ‫با بهرهگیری از روش‬ ‫زنجیره ارزش یا‬ ‫دستهبندیهای‬ ‫استاندارد‬ ‫گام سوم) بررسی و‬ ‫شناسایی‬ ‫استارتاپهای هر‬ ‫حوزه بر اساو‬ ‫حوزههای اصلی‬ ‫فعالیت از‬ ‫وبسایتهای معتبر‬ ‫به ویژه وبسایت‬ ‫‪https://angel.co‬‬ ‫گام چهارم) گزینش‬ ‫استارتاپهای مهم‬ ‫و استخراج اطالعات‬ ‫تکمیلی برای‬ ‫استارتاپها از‬ ‫وبسایت‬ ‫‪https://www.crun‬‬ ‫‪chbase.com‬‬ ‫گام پنجم) استخراج‬ ‫لیست نهایی استارت‬ ‫اپ ها و تکمیل‬ ‫اطالعات انها با‬ ‫بررسی وب سایت‬ ‫شرکتها و همچنین‬ ‫ارتباط ایمیلی با‬ ‫شرکتها‬ ‫گام ششم) انجام‬ ‫تحلیلهای مختلف بر‬ ‫روی شرکتها مبتنی بر‬ ‫مدلهای درامدی‪،‬‬ ‫حوزههای فناوری و‬ ‫فناوریهای کلیدی و‬ ‫میزان درامدها و‬ ‫شناسایی ‪ unicorn‬ها‬ ‫گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش ‪:PEST‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی مطالعات ایندهنگاری و تحلیل محی موجود در هر حوزه‪ ،‬مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بر اساو ان‬ ‫بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتاپی ارائه نمود‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندی های استاندارد‪:‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها‬ ‫و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر‪ ،‬حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است‪.‬‬ ‫گام سوم) بررسی و شناسایی استارتاپهای هر حوزه بـر اسـاو حـوزههـای اصـلی فعالیـت از‬ ‫وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت ‪: https://angel.co‬‬ ‫در این گام ضمن بررسی وبسایتهای مهم‪ ،‬استارتاپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و‬ ‫یک لیست اولیه از استارتاپها استخراج گردید‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام چهارم) گزینش استارتاپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتاپها از وبسایت ‪https://www.crunchbase.com‬‬ ‫در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس‪ ،‬مهمترین استارتاپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشـد و ارزش انهـا یـک لیسـت‬ ‫کوچکتر از استارتاپهای مهم استخراج گردید‪.‬‬ ‫گام پنجم) استخراج لیست نهایی استارتاپها و تکمیل اطالعات انها با بررسی وبسایت شـرکتهـا و‬ ‫همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی‬ ‫مانند نحوه تامین مالی‪ ،‬نحوه رشد‪ ،‬مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی انها تبیین شده است‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه‬ ‫گام ششم) انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درامدی‪ ،‬حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درامـدها و شناسـایی‬ ‫‪unicorn‬ها‪:‬‬ ‫در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده‪ ،‬مدلهای کسبوکار‪ ،‬حوزه فعالیـت‪ ،‬مخاطبـان و ‪...‬‬ ‫ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارافرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫مرکز ارتباطات و اطالعرسانی‬ ‫‪www.isti.ir‬‬

آخرین شماره های فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 23

شماره : 23
تاریخ : 1398/09/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 22

شماره : 22
تاریخ : 1398/08/15
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 21

شماره : 21
تاریخ : 1398/08/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20

شماره : 20
تاریخ : 1398/07/01
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 19

شماره : 19
تاریخ : 1398/06/02
فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

فصلنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 18

شماره : 18
تاریخ : 1398/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!