روزنامه رویداد امروز شماره 1569 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1569

روزنامه رویداد امروز شماره 1569

روزنامه رویداد امروز شماره 1569

‫سرمقاله‬ ‫اموزش وپرورش‬ ‫ازدست رفته‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 30‬بــهمن ‪1401‬‬ ‫راضیه چنگیز نائین‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪ 28 | 2023‬رجب ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1569‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫یادداشت‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫فارس‬ ‫شماره‬ ‫لیال شهبازیان‬ ‫خودروهایی که میلیاردی شدند‬ ‫گرانیپنجخودرودرتعطیالت‬ ‫‪84‬‬ ‫افرس‬ ‫اقتصاد‬ ‫بازارخودروطییکهفتهگذشتهبیشترازهرزمانیافزایشقیمتراتجربهکردهاست‪،‬پارامترهایاینبازارنشانمی دهددرماهپایانیسالکاهش‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫قیمتچشمگیریایجادنخواهدشد‬ ‫واکاوی کانال های تلگرامی دارای بیشترین دنبال کننده‬ ‫مشاور وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫مددجویان‬ ‫نهادهای‬ ‫حمایتیخانه دار‬ ‫می شوند‬ ‫از کنگره جهانی «محمد (ص)» حمایت مالی شود ‬ ‫محمدهادی ایمانیه؛ اســتاندار فــارس‪ :‬از کنگره جهانی «محمد‬ ‫(ص)» بایــد حمایــت مالــی شــود و الزم اســت تــا اختیــار مامور‬ ‫به خدمت شــدن نیروهای دســتگاههای اجرایی به اســتانداران‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫مشاور وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫مددجویان نهادهای حمایتی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/fars‬‬ ‫جشنواره فیروزه در دو مرحله برگزار می شود‬ ‫حمیدرضا قانعی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس‪ :‬جشنواره فیروزه با‬ ‫ســه رویکرد ایدههای اســتار تاپی در حوزه فرهنگ و هنر‪ ،‬کســبوکارهای فرهنگی‬ ‫نوپا و کســبوکارهای فرهنگی که تجاریســازی شــده در دو مرحله اســتانی و ملی‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬رویداد امروز‬ ‫مشــاور وزیــر راه و شهرســازی با بیان‬ ‫اینکه همه مددجویان نهادهای حمایتی‬ ‫در طــرح نهضــت ملی مســکن‪ ،‬خانهدار‬ ‫میشــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬بخشــی از منابــع ایــن‬ ‫هدف‪ ،‬توسط بهزیستی و کمیته امداد و‬ ‫بخشی از محل تسهیالت تامین میشود‪.‬‬ ‫ســید حســین میرشــفیع‪ ،‬در همایــش‬ ‫فرمانداران اســتان فارس در شیراز افزود‪:‬‬ ‫در بحث تامین زمین هماهنگیهای الزم‬ ‫را انجــام خواهیــم داد تــا زمیــن موردنیاز‬ ‫نیز بهسرعت تامین شود‪.‬‬ ‫میرشــفیع گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر از مددجویــان اســتان فــارس‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن ثبتنــام‬ ‫کردهانــد کــه از این تعداد فقــط ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفــر مــدارک خــود را تکمیــل کردهانــد و‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار نفــر دیگر بهرغم واجد شــرایط‬ ‫بودن‪ ،‬اقدامی برای تکمیل مدارک انجام‬ ‫ندادهاند‪ .‬مشاور وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به حــذف شــرط اورده اولیه برای‬ ‫مددجویان افزود‪ :‬این نگرانی نیز وجود‬ ‫داشــت که بهویژه افــراد ضعیف نتوانند‬ ‫اقســاط تســهیالت را پرداخــت کننــد کــه‬ ‫بنــا شــد این اقســاط بــه شــکل پلکانی و‬ ‫متناســب بــا حداقــل حقوقــی کــه دولت‬ ‫بــرای ایــن افــراد تامیــن میکنــد دریافت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫میرشــفیع افزود‪ :‬همچنین این امکان‬ ‫مشــارکت خواهیم کرد تا پرونده راه این‬ ‫روســتاها بســته شود‪ .‬میرشــفیع افزود‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه اینکه فارس در بحــث حوادث‬ ‫جادهای از استانهای پرحادثه است‪ ،‬رفع‬ ‫مشــکالت این حوزه هــم از طریق اجرای‬ ‫طرحهــای مشــارکتی و انجــام اقداماتــی‬ ‫با هزینههای کم ممکن اســت و ســازمان‬ ‫راهــداری هــم موظف اســت کــه انجا که‬ ‫مشکل مربوط به راه است نسبت به رفع‬ ‫ان اقدام کند‪ .‬مشاور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫بــا بیــان اینکه کاهش حــوادث رانندگی از‬ ‫مواردی است که مردم تمایل دارند در ان‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین یک سری‬ ‫پروژههای نیمهتمام در حوزه راه در استان‬ ‫در حال اجرا اســت که حتیالمقدور باید‬ ‫بهجای تعریــف و اغاز پروژههای جدید‪،‬‬ ‫تــالش شــود ایــن پروژههــای نیمهتمــام‬ ‫تکمیل شوند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫دبیر جبهه مردمی عفاف و حجاب فارس‪:‬‬ ‫رفعشکافهایاجتماعیهنرمندانهدنبالشود‬ ‫دبیر جبهه مردمی عفاف و حجاب فارس تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد هنرمندانــه نســبت به رفع شــکافهای‬ ‫اجتماعی در جامعه اقدام کرد‪ .‬حسین اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬وقتی یک شکاف عمیق اجتماعی در جامعه‬ ‫ایجاد میشــود‪ ،‬درواقع ســوژهای به دست دشمن‬ ‫دادهایــم کــه گاهی طبیعی و گاهی هم غیرطبیعی‬ ‫است و ممکن است سهلانگاری مسئوالن موجب‬ ‫ان شــده باشــد یا افراد نخبه و تاثیرگذار‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه اکنون در جامعه دچار یک مشــکل اساســی‬ ‫هســتیم و دشــمن بر مباحثی همچون؛ جنســیت‪،‬‬ ‫زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬ازادی‪ ،‬خانواده و ‪...‬تمرکز کرده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بیــش از مســئله پوشــش‪ ،‬حجــاب موجــب‬ ‫امنیت روحی و روانی جامعه میشود‪.‬‬ ‫دبیر جبهه مردمی عفاف و حجاب فارس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید اسیبشناســی کرد که چرا امروز بهجایی‬ ‫رســیدهایم که میگوییم زنان با پوشــش مناسب از‬ ‫خانه خارج نمیشــوند؟ اســالمی ادامــه داد‪ :‬امروز‬ ‫جامعه متاثر از اتفاقاتی شده که بافرهنگ و نگاه‬ ‫دینــی جامعه مــا فاصله پیداکرده اســت و چرایی‬ ‫این مهم به کاری علمی‪ ،‬پژوهشی و کارشناسی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه باید هنرمندانه نسبت به‬ ‫رفــع شــکافهای اجتماعی در جامعه اقــدام کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی قانونی برای مسائل اجتماعی تدوین‬ ‫میشــود یــک نســخه مشــترک بــرای همــه کشــور‬ ‫خواهد بود درحالیکه جامعه دارای اقوام مختلف‬ ‫است و نیاز است نسخه واحدی برای هر منطقهای‬ ‫وضــع شــود‪ .‬دبیر جبهــه مردمی عفــاف و حجاب‬ ‫فارس همچنین بابیان اینکه مردم ما با هر سالیقی‬ ‫قوانین موجود در جامعه را پذیرفتهاند و به قانون‬ ‫هــم احتــرام میگذارند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر جایی احســاس‬ ‫میشود که شاید مردم نسبت به احترام به قانون‬ ‫کمرنگ شــدهاند‪ ،‬باید دلیل ان را جســتوجو کرد‪.‬‬ ‫اسالمی بابیان اینکه هیجانات جوان و نوجوان در‬ ‫جامعه باید مدیریت و به سمت مثبت برای حضور‬ ‫میدانــی انهــا در ســطح جامعــه هدایــت شــوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چون دراینباره خوب عملنکردهایم شاهد‬ ‫یکســری ناهنجاریهایــی جدی هســتیم کــه جای‬ ‫کار دارد و بایــد جبــران شــود‪ .‬او تصریــح کرد‪ :‬ابتدا‬ ‫باید نگاهی رنگینکمانی به جامعه داشــته باشیم‬ ‫و همه را فرزندان و مردم این مملکت با هر گرایش‬ ‫و پوششــی بدانیــم و ســپس بــه میــزان تاثیرگذاری‬ ‫خودمان بر این قشر توجه کنیم‪ .‬دبیر جبهه مردمی‬ ‫عفــاف و حجــاب فــارس همچنیــن بابیــان اینکــه‬ ‫برخورد قهری مطالبه امروز مردم با برخی اسیبها‬ ‫در سطح جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬تامین امنیت روحی‬ ‫و روانی جامعه مطالبه همه جامعه است‪ .‬اسالمی‬ ‫بــا تاکید بر اینکه باید تعریف صحیحی از جامعه‬ ‫ســالم توسط حاکمیت ارائه شود‪ ،‬گفت‪ :‬حاکمیت‬ ‫باید به این مهم توجه کند که اعتماد مردم را کسب‬ ‫کند‪ ،‬چراکه مردم هرکجا الزم بوده مردانگی خود را‬ ‫اثبات کردهاند و اکنون نیاز توجه بیشــتر حاکمیت‬ ‫بــه مردم هســتیم‪ .‬او بابیــان اینکه نتوانســتهایم با‬ ‫نســل جــوان بهخوبــی برخــورد کنیــم و بایــد ایــن‬ ‫واقعیــت را بپذیریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگــر خانــواده‬ ‫متزلزل شود‪ ،‬جامعه متزلزل خواهد شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫معاونپارلمانیرئیسجمهور مطرح کرد‪:‬‬ ‫اختصاص‪ ۲‬درصد از بودجه‪ ۱۴۰۲‬بهفعالیتهایفرهنگی‬ ‫معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،١٤٠٢‬دولت به دستگاههای اجرایی اجازه‬ ‫داده کــه ‪ ٢‬درصــد از اعتبــارات خــود را بــه مســائل‬ ‫فرهنگی و هنری اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ســید محمد حسینی در جلســه شورای فرهنگ‬ ‫عمومــی فــارس بیــان کــرد‪ :‬درحالیکــه بســیاری از‬ ‫اســتانها در حــال مطالعــه و تدویــن بــرش نقشــه‬ ‫مهندسی فرهنگی کشور هستند اما فارس این مهم‬ ‫را اجرایــی کــرده کــه با پیشــینه درخشــان فــارس و‬ ‫عالمان بزرگ ان امری طبیعی است اما انتظار داریم‬ ‫در دیگر حوزههای فرهنگی هم پیشگام باشند‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬فرهنــگ عمومــی یکــی از‬ ‫مهمترین شوراهای اقماری شورای انقالب فرهنگی‬ ‫است که میتواند همافزایی ایجاد کند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیسجمهور با تاکید بر اینکه‬ ‫بــا پراکنــدهکاری راه بهجایــی نخواهیم برد بلکه با‬ ‫تقســیمکار میتــوان شــاهد فعالیتهــای مطلوبی‬ ‫بــود‪ ،‬گفت‪ :‬مشــکالت معیشــتی بهگونهای اســت‬ ‫که کمتــر مجال میدهد بــه فعالیتهای فرهنگی‬ ‫پرداختــه شــود امــا بایــد تاکیــد مــا همچنــان بــر‬ ‫پویایی این حوزه باشــد‪ .‬حســینی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در الیحــه بودجــه ‪ ١٤٠٢‬کــه در حال نهایی شــدن‬ ‫اســت دولــت به دســتگاههای اجرایی اجــازه داده‬ ‫که ‪ ٢‬درصد از اعتبارات خود را به مسائل فرهنگی‬ ‫و هنــری اختصــاص دهند که امید اســت در صحن‬ ‫مجلس شــورای اســالمی هم به تصویب برســد‪ .‬او‬ ‫بــه کنگــره جهانی محمــد (ص) هــم اشــاره و بیان‬ ‫کــرد‪ :‬عــالوه بر اســتفاده از شــعرای معاصــر داخل‬ ‫و خــارج در ایــن کنگــره بایــد مروری هم بــر ابیات‬ ‫شــعرای بزرگ شــود‪ .‬معاون پارلمانی رئیسجمهور‬ ‫بــه برگزاری دهه مهدویت هم اشــاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫عــالوه بر فرم‪ ،‬قالــب و اذینبنــدی در برنامههای‬ ‫شاد باید به محتوا و مضامینی که ارائه هم میشود‬ ‫هــم توجــه کرد‪ ،‬چراکــه صرف برگزاری یک جشــن‬ ‫خــوب اســت اما کافی نیســت و در کنار هنرمندان‬ ‫از افــراد اندیشــمند و صاحبفکــر در برگــزاری‬ ‫رویدادها اســتفاده شود‪ .‬حســینی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫استعدادهای زیادی در جامعه وجود دارد و نباید‬ ‫تنها به یک تعداد خاص بســنده کرد بلکه باید به‬ ‫چهرههای دیگر هم میدان داد‪.‬‬ ‫رئیــس نظاممهندســی‬ ‫در ایــن رزمایــش عنــوان کرد‪.‬‬ ‫ســاختمان فارس در نشســتی‬ ‫خورشــیدی همچنیــن دیــدار‬ ‫مشــترک با معاون استاندار و‬ ‫بــا خانوادههــای شــهدا‪ ،‬تهیه‬ ‫رئیس بسیج مهندسین عمران‬ ‫غذای گرم و توزیع بستههای‬ ‫و معماری اســتان به تشــریح‬ ‫معیشــتی بــرای خانوادههای‬ ‫ستار خورشیدی‬ ‫ویژهبرنامههای رزمایش ملی‬ ‫کارگــر و مهندســین وابســته‬ ‫تخصصــی جهادگــران عمران‬ ‫بــه این ســازمان‪ ،‬تقدیــر از ‪۱۰‬‬ ‫و معماری پرداخت‪ .‬ســتار خورشــیدی در این مهندس برتر استان‪ ،‬نشست اخالق مهندسی‬ ‫نشســت اظهــار کــرد‪ :‬کنتــرل و نظــارت‪ ،‬ارائــه و گلباران قبور شــهدای حرم شــاهچراغ (ع) و‬ ‫خدمات ســریع بــه مــردم و خدماتدهی به ازادســازی ‪ ۷‬زندانی جرائم غیر عمد به ارزش‬ ‫نیروهای عضو‪ ،‬ازجمله وظایف نظاممهندسی ‪ ۲۷۰‬میلیــون تومــان را از دیگــر برنامههــای‬ ‫اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه نقــش جهادگــران در نظاممهندســی در این رزمایش عنوان کرد که‬ ‫ابتــدای انقــالب اســالمی‪ ،‬یکــی از بــرکات با همراهی سازمان بسیج مهندسین عمران و‬ ‫رزمایــش ملی تخصصــی جهادگران عمــران و معمــاری فارس اجرایی میشــوند‪ .‬او؛ اجرای‬ ‫معماری را نشان دادن این روحیه به جوانانی نذر مهارت با ارائه خدمات مهندســی به ‪۵۲‬‬ ‫دانست که ایام پیروزی انقالب و هشت سال واحد مسکونی محرومین به ارزش ‪ ۴‬میلیارد و‬ ‫دفاع مقدس را درک نکردند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۹‬میلیون تومان‪ ،‬برگزاری کالسهای رایگان‬ ‫رئیس نظاممهندســی ســاختمان فارس به و ارائه تسهیالت به مهندسین در قالب ‪۵۳۹‬‬ ‫تشریح ویژهبرنامههای رزمایش ملی تخصصی فقــره وام ‪ ۲۰‬و ‪۵۰‬میلیونــی قرضالحســنه را از‬ ‫جهادگــران عمــران و معمــاری بــه میزبانــی دیگر برنامههای سازمان نظاممهندسی فارس‬ ‫شــیراز اشــاره و برگــزاری میــز گرهگشــایی در در ایــن رزمایــش اعــالم کــرد‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫تمام شهرســتانهای فارس‪ ،‬میز مشــاوره ویژه نظاممهندســی فــارس افزود‪ :‬انعقــاد ‪ ۶‬مورد‬ ‫ســازندگان‪ ،‬میز مشــاوره عمومی در مســاجد تفاهمنامــه فرهنگــی‪ ۲۰ ،‬مــورد تفاهمنامــه‬ ‫پس از نماز مغرب و عشا‪ ،‬برپایی میز جهادی پزشــکی و ‪ ۵۲‬مــورد تفاهمنامــه رفاهــی و‬ ‫خدمــت در روســتاها بــا امادگی بیــش از ‪ ۳۰۰‬ورزشــی نیز از دیگر برنامههایی است که در‬ ‫مهنــدس ازجملــه برنامههای پیشبینیشــده این رزمایش پیشبینیشده است‪.‬‬ ‫ضرورتمقاومسازیساختمانها‬ ‫در فارس‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬ازانجاکــه بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت اســتان در شــهرها زندگــی میکننــد‪،‬‬ ‫ضــرورت دارد کــه ســاختمانهای مســکونی‬ ‫قدیمی مقاومســازی شــود تا شــاهد خســارات‬ ‫جانی و مالی در زلزلههای با ریشتر کم نباشیم‪.‬‬ ‫محمود رضــا رضایی کوچی پیرامــون رزمایش‬ ‫ملیتخصصیجهادگرانعمرانو معماریبیان‬ ‫کرد‪ :‬رزمایش یا مانور‪ ،‬شبیهسازی رفتار واقعی‬ ‫در میــدان عمــل بــرای شناســایی و تشــخیص‬ ‫نقاط ضعف و قوت در محیط واقعی است‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه در ایــن رزمایش‪ ،‬برنامههای‬ ‫متنوعــی پیشبینیشــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫مباحث تبلیغی‪ ،‬امدادی‪ ،‬بازدید و شناســایی‬ ‫و احصــاء مشــکالت حوزه مهندســی ازجمله‬ ‫این برنامههاست‪ .‬معاون استانداری فارس با‬ ‫یــاداوری اینکه کشــور ما در حــوزه حادثهخیز‬ ‫جهان ازجمله سیل‪ ،‬زلزله و ریزگردها قرارگرفته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فارس در بحث سیل و بهویژه زلزله‪ ،‬جزو‬ ‫استانهای حادثهخیز محسوب میشود و باید‬ ‫برای کنترل و پیشگیری از خسارات زیاد‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر کارکردهــای دولتــی‪ ،‬ظرفیتهــای مردمــی‬ ‫را هــم بســیج کــرد‪ .‬به همین دلیل تشــکیالت‬ ‫مردمی مثل گروههای جهادی که دارای جایگاه‬ ‫رسمی و سازمانی نیستند‪ ،‬برای کمک به دولت‬ ‫شــکلگرفتهاند‪ .‬رضایــی کوچــی با بیــان اینکه‬ ‫این سازمانهای مردمنهاد نقش مطالبه گری‬ ‫دارند‪ ،‬از مشــارکت عملیاتی انها در شــرایط‬ ‫خاص یاد و خاطرنشان کرد‪ :‬ازانجاکه بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد جمعیت فارس در شــهرها زندگی‬ ‫میکننــد‪ ،‬ضــرورت دارد کــه ســاختمانهای‬ ‫مســکونی قدیمی مقاومسازی شوند تا شاهد‬ ‫خســارات جانی و مالی در زلزلههای با ریشــتر‬ ‫کمنباشیم‪.‬‬ ‫تخلیه و دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی زباله توسط شهرداری کازرون و سکوت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس‬ ‫• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫• ابشار شیرابه های حاصل از زباله ها‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫• ایجادرودیازشیرابهحاصلازتخلیه‬ ‫زباله ها درمیان محل زندگی مردم‬ ‫• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫• تخلیهورهاسازیزبالههایخطرناک‬ ‫بیمارستانی‬ ‫• رهاشدن شیرابه های حاصل از زباله‬ ‫ها در محل زندگی مردم‬ ‫• زبالههایبیمارستانی‬ ‫• ایجادمسیرچندکیلومتریشیرابههای‬ ‫حاصلاززبالههادرطبیعت‬ ‫• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫در روستای بوشیکان‪2‬‬ ‫• تخلیه زباله ها توسط شهرداری در • تخلیهزبالههایبیمارستانی‬ ‫طبیعت‬ ‫• زبالههایبیمارستانی‬ ‫همتایان خارجی خود (بی بی سی‪ ،‬اینترنشنال‪ ،‬من و تو‪ ،‬رادیو فردا) پیشرو هستند‬ ‫برگزاری رزمایش ملی تخصصی جهادگران‬ ‫عمران و معماری در فارس‬ ‫خانهدار میشوند‬ ‫وجــود دارد کــه مقتضیــان طــرح نهضت‬ ‫ملی مســکن‪ ،‬مسکن مورد تقاضای خود‬ ‫را از شــهرهای بزرگ به شــهرهای زیر ‪۲۵‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت و روســتاها منتقــل‬ ‫کرده و از امتیازات ان ازجمله تســهیالت‬ ‫ارزانقیمــت بهرهمنــد شــوند‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫امــروز در اســتان فــارس در بحــث تامین‬ ‫زمیــن موردنیاز برای اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مســکن بهجز در چند شهر در سایر‬ ‫شــهرها مشــکلی نداریــم و امــا در برخی‬ ‫روابــط اداری برای انجام کرد مشــکالتی‬ ‫وجــود دارد کــه امیدواریــم بــا حــل ایــن‬ ‫مشــکالت شــاهد شــتاب گرفتــن رونــد‬ ‫اجرای طرحها و پروژههای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در این استان باشیم‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬یکــی‬ ‫از موضوعــات مهــم در دســتور کار ایــن‬ ‫وزارتخانه را تعیین تکلیف راه روستاهای‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬خانوار دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینــه هرچــه از ظرفیــت مشــارکتهای‬ ‫مردمــی اســتفاده شــود مــا نیــز به شــکل‬ ‫خــارج از نوبــت و بــدون محدودیــت‬ ‫در تامیــن قیــر و ماشــیناالت راهــداری‬ ‫‪ :‬داده کاوی ایرنا از بررسی کانال های خبری مطرح در تلگرام نشان می دهد که کانال های خبری‬ ‫داخلی(خبرفوری‪ ،‬اخرین خبر و فارس) از نظر تعداد اعضا‪ ،‬فعالیت‪ ،‬عضوگیری و میزان انتشار مطالب (وایرال) نسبت به‬ ‫• زبالههایخطرناکازمایشگاهی‬ ‫• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫• تخلیه و رهاسازی زباله ها در طبیعت‬ ‫• تخلیــه و رهاســازی زباله های‬ ‫بیمارستانی‬ ‫• تخلیه و رهاسازی زباله ها در طبیعت‬ ‫• کوهــی از زباله هــای خطرناک‬ ‫بیمارستانی‬ ‫• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫• شــیرابه حاصل از دفــن زباله در‬ ‫روستایبوشیکان‬ ‫• مســیر چند کیلومتری شیرابه ای‬ ‫حاصل از زباله ها‬ ‫• محل ورود شیرابه های زباله ها به‬ ‫رودخانهشاهپورجان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5218‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۹۳۲‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/17‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی نظرزاده فرزند محمود در‬ ‫ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل ‪ 357/42‬متر مربع تمامت پالک ‪ ۶۵۸۲‬فرعی‬ ‫(نسبت به مساحت ‪ 284/16‬متر مربع خریداری از اقای محمود نظرزاده) و قسمتی از پالک‬ ‫‪ ۱۰۶۵‬فرعی (نسبت به مساحت ‪ 73/26‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای غالمرضا‬ ‫نظرزاده) مالکین رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در‬ ‫روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30:‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5486‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306006007128‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمدباقر شجاعی قلعه نی فرزند محمد هادی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 7‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 280/70‬مترمربع(دویست و هشتاد و هفتاد صدم مترمربع) قسمتی از پالک ‪ 181‬متصل به‬ ‫‪ 30‬فرعی از اراضی خرایه پالک ‪ 127‬اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش‬ ‫یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی‬ ‫و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/16 :‬سید امین‬ ‫موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه ‪/742‬م الف‬ ‫تخلیه و دفن‬ ‫غیر بهداشتی و غیر‬ ‫اصولی زباله توسط‬ ‫شهرداری کازرون‬ ‫و سکوت اداره کل‬ ‫حفاظت محیط زیست‬ ‫استان فارس‬ ‫‪%85 %75 %80‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5194‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۸‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی قیصری فرزند محمدرضا‬ ‫در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 217/12‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۷۰۹‬فرعی‬ ‫از ‪ - ۱۱۷‬اصلی واقع در اراضی خشویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده‬ ‫مع الواسطه از اقای محمدرضا قیصری مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع‬ ‫به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30:‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5221‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۳۰‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم طاهره نبی زاده سنو فرزند حسین‬ ‫در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ‪ 70/47‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۹۲۷۳‬فرعی از ‪۱‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای‬‫علی روچینی مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این‬ ‫اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9 -5220‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۵‬مورخ ‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای رضا‬ ‫کبیری فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت‬ ‫کل ‪ 461/59‬متر مربع پالک شماره ‪ ۱۰۰۲۶‬فرعی از ‪- ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد‬ ‫بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از‬ ‫خانمها مهناز و فریبا کبیری و اقای فریدون کبیری مالکان رسمی‬ ‫‪ -2‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۶‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مرتضی کبیری فرزند محمد در دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت کل ‪ 461/59‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۰۰۲۶‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از خانمها مهناز و فریبا کبیری‬ ‫و اقای فریدون کبیری مالکان رسمی‬ ‫‪ -۳‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۷‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای فرهاد کبیری فرزند محمد در دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت کل ‪ 461/59‬متر مربع پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۰۰۲۶‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از خانمها مهناز و فریبا کبیری و اقای‬ ‫فریدون کبیری مالکان رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و‬ ‫در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫بررسی ها نشان می دهد‬ ‫کانال های خبری داخلی‬ ‫در جذب مخاطب موفق تر بودند‬ ‫به گونه ای که بیش از‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9 -5217‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۳۸‬مورخ ‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫علی افتاده فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به‬ ‫مساحت کل ‪ 44/54‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۸۱۴‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی‬ ‫اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری‬ ‫شده از اقای هادی ندیمی مالکین رسمی‬ ‫‪ -2‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۳۹‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای هادی ندیمی فرزند محمد حسین‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت کل ‪ 44/54‬متر مربع‬ ‫از پالک شماره ‪ ۸۱۴‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و‬ ‫در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30:‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5219‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۴۱‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محسن عدالتی فرزند محمد در‬ ‫ششدانگ یک باب منزل به مساحت ‪ 355/86‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۲۰۵‬فرعی از‬ ‫‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع‬ ‫الواسطه از صدیقه و عابدین و حسین و احمد و کبری و فاطمه شهرت همگی پورعابدین‬ ‫مالکان رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫‪ ۸۰‬درصد این نمونه‬ ‫اماری عضو کانال های خبری‬ ‫داخلیبودند‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کلیه مدارک شامل سند‪ ،‬برگ سبز و کارت خودروی پژو ‪ 207‬مدل‬ ‫‪ 1399‬به شماره انتظامی ایران ‪ 782 -26‬د ‪ 22‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAR03FE4LJ140796‬و شماره موتور ‪ 16780097077‬متعلق به‬ ‫اینجانب تکتم اکبری فرزند صالح به شماره ملی ‪ 0670422819‬مدتی است‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مقایسه کانال های خبری داخلی و‬ ‫خارجی در مقیاس کلی به نسبت ‪۷۵‬‬ ‫به ‪ ۲۵‬داخلی به خارجی داللت دارد؛‬ ‫یعنی ‪ ۷۵‬درصد کل بازدیدهای این‬ ‫نمونه اماری به کانال های داخلی و‬ ‫‪ ۲۵‬درصد به کانال های خارجی‬ ‫مربوط بود ه است‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫مرجعیتخبریتلگرامفارسی‬ ‫داخلی هایاخارجی ها؟‬ ‫تعداد منشن و فوروادها ؛‬ ‫بیش از ‪ ۸۵‬درصد حجم نمونه‬ ‫اماری به کانال های تلگرامی داخلی‬ ‫مربوط بوده است و ‪ ۱۵‬درصد دیگر‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان خراسان رضوی(سهامی خاص )‬ ‫بورس باشد اما سیگنال متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور صادر نمی کند و این‬ ‫مساله حکایت از تاثیر دستهای مافیای در بورس دارد که در خال نظارت ها کنترل بازار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -6‬نوع و مبلغ تضمین‪ :‬مطابق مصوبه شماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـ هیات محترم‬ ‫وزیران و اصالحیه های بعدی ان می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬مطابق ایین نامه اجرایی قانون حمایت از شــرکتها و موسسات دانش بنیان و‬ ‫اصالحات بعدی ان‪ ،‬شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای صالحیت مورد نیاز‪ ،‬شامل‬ ‫تخفیف ‪ 50‬درصدی در مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار می باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬یاداورد می گردد کلیه مراحــل مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬رعایت قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست‬ ‫توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترســی به متن این اگهی‪ ،‬در سایت ‪WWW.nigc-khrz.ir‬‬ ‫امکان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن‪051-37072148:‬‬ ‫ فاکس ‪ 051 - 37640036‬تماس بگیرید‪.‬‬‫شناسه اگهی‪1457524 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫چهار طرحپتروشیمی‬ ‫وپتروپاالیشگاهی‬ ‫بهره برداریمی شوند‬ ‫کباب کتاب‬ ‫اینکه بازار ســرمایه باید ایینه تمام نمای‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2001092409000190‬‬ ‫برنامهبرایزنجیرهارزشمحصوالتپروپان‬ ‫بوتانو متانول‬ ‫‪08‬‬ ‫مراجعهدیرهنگام‬ ‫بزرگ ترینچالشدرمان‬ ‫سرطان در ایران‬ ‫از کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود‬ ‫وی پیرامون سیزدهمین نشست شورای‬ ‫حــکام ایــن مرکــز نیــز گفــت‪ :‬ســیزدهمین‬ ‫اجالس شــورای حــکام مرکز قرار اســت روز‬ ‫پنجشــنبه‪ ۴ ،‬اسفندماه ســال جاری (‪)۱۴۰۱‬‬ ‫بــه ریاســت وزیــر نیــرو ایــران و بــا حضــور‬ ‫مقامــات عالی رتبــه کشــورهای مذکور و نیز‬ ‫ســازمان های بین المللــی مرتبــط به صورت‬ ‫حضوری در وزارت نیرو برگزار شود‪.‬‬ ‫ســامت دربــاره اهــداف مهمــی کــه در‬ ‫اجالس ســیزدهم دنبال می شود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫هدف از برگزاری این اجالس‪ ،‬بحث و بررسی‬ ‫نحوه همکاری و مشــارکت کشــورهای عضو‬ ‫در برنام ههــای مرکز و نیز بررســی و تصویب‬ ‫طرح های اموزش و ظرفیت سازی و تحقیقاتی‬ ‫در سطح منطقه است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از اهــداف ایــن اجــاس‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت مرکز منطقه ای مدیریت‬ ‫اب شهری (تحت پوشش یونسکو) به عنوان‬ ‫یک نهاد بی طرف برای گسترش همکاری های‬ ‫ابی در سطح منطقه است و از اهم مواردی‬ ‫که در این اجالس بررســی می شوند می توان‬ ‫به انجام پروژه های مشترک و انتقال تجربیات‬ ‫کســالی‬ ‫در زمینــه پایــش و پیش بینــی خش ‬ ‫در ســطح منطقــه‪ ،‬ســازگاری با تغییــر اقلیم‪،‬‬ ‫حکمرانــی اب‪ ،‬مدیریــت اب شــهری‪،‬‬ ‫یهــای نوین در صنعت اب و فاضالب‬ ‫فناور ‬ ‫و استفاده از ظرفیت اب های نامتعارف اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی ‪07‬‬ ‫در گفتگوی«رویدادامروز»باعضو هیئت مدیره‬ ‫انجمنرادیو انکولوژیایرانمطرحشد‪:‬‬ ‫اخیر این موضوع را تایید می کند‪ .‬بسیاری‬ ‫را در دست دارند‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫برای پوشش دادن‬ ‫تمامتقاضا‬ ‫به‪ ۵۵۰‬فروند هواپیما‬ ‫نیاز است‬ ‫صفحه اخر‬ ‫دالر بــه بــاالی ‪ ۴۷‬هزار تومــان در روزهای‬ ‫تعداد اعضای کانال های داخلی و‬ ‫متوسط بازدید انها بیشتر بوده و این‬ ‫امر به افزایش وایرال پست ها‬ ‫منجر شده است‬ ‫‪ -1‬کارفرما‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ -2‬موضوع‪ :‬مسیریابی‪،‬نقشــه برداری ‪،‬براورد مصرف‪،‬طراحی شــبکه ‪،‬ایستگاههای‬ ‫تقلیل فشــار و‪...‬مربوط به ‪2300‬کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع در ســطح شهرها و‬ ‫روستاهای چابهار‪ ،‬کنارک‪،‬زراباد و دشتیاری استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دارا بودن حداقل پایه ‪ 2‬تخصص شبکه توزیع وایستگاههای کاهش فشار گاز‬ ‫از گروه نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه‬ ‫ب‪ -‬دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج‪ -‬ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ -4‬دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬از سایت مذکور از ساعت ‪08:00‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/11/26‬تا مورخ ‪ 1401/12/03‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫‪ -5‬بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق‬ ‫مندرجات ان ‪ :‬تامورخ ‪ 1401/12/10‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫اقتصادایران‬ ‫در بحران تورم و رکود‬ ‫را پیش بینی کرده است و افزایش قیمت‬ ‫مشخصی به افزایش میزان وایرال‬ ‫منجر می شود که این روند کلی در‬ ‫کانال های داخلی نسبت به خارجی‬ ‫قابل مشاهده است زیرا در مجموع‬ ‫اگهیارزیابیکیـفیمشاوران‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬حــدود ‪ ۴۰‬درصــد افزایش هزینه ها‬ ‫برتری «تعداد اعضا» و‬ ‫«تعداد بازدید» به شکل کامال‬ ‫به منظور انجام رایزنی های مختلف‪ ،‬ایجاد‬ ‫زمینــه طراحــی و انجام پروژه های مشــترک‬ ‫تســازی نیــروی انســانی‬ ‫و امــوزش و ظرفی ‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی دربــاره اعضــای مرکــز و مهم تریــن‬ ‫وظایف ان ها خاطرنشان کرد‪ :‬فعالیت های‬ ‫مرکــز‪ ،‬توســط شــورای حــکام ان بــه عنوان‬ ‫باالتریــن مرجــع تصمیم گیــری‪ ،‬راهبــری و‬ ‫یشــود و اعضــای ان بــرای دوره‬ ‫نظــارت م ‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬الــی ‪ ،۲۰۲۴‬متشــکل از وزرای حــوزه‬ ‫اب ‪ ۱۸‬کشــور شــامل ایــران‪ ،‬اذربایجــان‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫بنــگالدش‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬ترکیــه‪،‬‬ ‫ســریالنکا‪ ،‬ســوریه‪ ،‬عــراق‪ ،‬عمــان‪ ،‬قطــر‪،‬‬ ‫لبنــان‪ ،‬مصر‪ ،‬هند و همچنین نمایندگان ‪۱۰‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ادامــه دارد کــه دولــت در الیحــه بودجــه‬ ‫به طور ویژه به دو کانال تلگرامی‬ ‫ایران اینترنشنالوبی بی سیفارسی‬ ‫مربوط بوده است‬ ‫ســازمان بین المللی مرتبط شامل یونسکو‪،‬‬ ‫برخــی نهادهــای وابســته بــه ســازمان ملل‬ ‫کهــای توســعه ای و نهادهــای‬ ‫متحــد‪ ،‬بان ‬ ‫تخصصی هستند‪.‬‬ ‫معــاون مرکــز منطق ـه ای اب شــهری‬ ‫یونســکو بــا اشــاره بــه ســوابق برگــزاری‬ ‫نشس ـت های پیشــین ایــن مرکز بیــان کرد‪:‬‬ ‫از بــدو تاســیس مرکــز تاکنــون‪ ،‬دوازده‬ ‫اجالس شــورای حکام برگزار شــده که البته‬ ‫دو اجــاس قبلــی به دلیــل همه گیری کرونا‬ ‫در مهــر ‪ ۱۳۹۹‬و خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬بــه صــورت‬ ‫مجازی برگزار شد‪ .‬همچنین اخرین اجالس‬ ‫حضــوری قبلــی در اذر ‪ ۱۳۹۸‬در تهــران بــا‬ ‫حضور وزرا و مقامات ارشــد اب کشــورهای‬ ‫عضو شورای حکام مرکز برگزار شد‪.‬‬ ‫حجم بارش ها در کشور کماکان‬ ‫در حالــی روند نزولی شــاخص کل بورس‬ ‫تهرانمیزبانسیزدهمیناجالسمرکز مدیریتابشهری‬ ‫یونسکوشد‬ ‫معاونمرکز منطقه ایمدیریتابشهری‬ ‫تحت پوشش یونسکو از برگزاری سیزدهمین‬ ‫اجالس شورای حکام این مرکز در روز چهارم‬ ‫اســفندماه ســال جــاری در تهــران خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬از جمله اهداف این نشست گسترش‬ ‫همکاری های ابی در سطح منطقه است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از وزارت نیــرو‪ ،‬علیرضــا‬ ‫ســامت در خصــوص برگــزاری ســیزدهمین‬ ‫اجــاس شــورای حــکام اب گفــت‪ :‬مرکــز‬ ‫منطقه ای مدیریت اب شهری (تحت پوشش‬ ‫یونسکو) با حوزه فعالیت در مناطق غرب و‬ ‫جنوب اسیا و نیز اسیای میانه و شمال افریقا‬ ‫نمــاه ســال ‪( ۱۳۸۰‬فوریــه ‪ )۲۰۰۲‬از‬ ‫در بهم ‬ ‫سوی یونسکو تاسیس و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مرکز تنها نهاد بین المللی‬ ‫متولــی مســائل ابــی در منطقــه اســت کــه‬ ‫جلســات شــورای حــکام ان در ســطح وزرا‬ ‫و بــه ریاســت وزیــر نیرو جمهوری اســامی‬ ‫ایــران تشــکیل شــده و می توانــد نقــش‬ ‫بســزایی در پیگیــری منافــع ملــی در حوزه‬ ‫دیپلماســی اب‪ ،‬رودخانه های مرزی‪ ،‬منابع‬ ‫اب مشــترک‪ ،‬توســعه‪ ،‬صدور خدمات فنی‬ ‫یهــای موردنیاز‬ ‫و مهندســی و انتقــال فناور ‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫ســامت در رابطــه بــا توانمند ‬ ‫مرکــز مدیریت اب شــهری اضافــه کرد‪ :‬این‬ ‫مرکــز می توانــد نقــش موثــری در توســعه‬ ‫مراودات با کشــورهای عضو شــورای حکام‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫زیر نرمال است‬ ‫‪08‬‬ ‫یادمان ندادند که هر‬ ‫دربسته ایبازشدنیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫اتحادراه حل‬ ‫همهمشکالت است‬ ‫افرس‬ ‫‪01‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪08‬‬ ‫خواب‬ ‫هفت پادشاه‬ ‫اموزش وپرورشازدست رفته‬ ‫راضیه چنگیز نائین‬ ‫رویدادامروز‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬وزارت خانــه پرحاشــیه ای کــه ایــن روزهــا‬ ‫با مســمومیت ســریالی دانش اموزان مدارس دخترانه در قم و‬ ‫به تازگیباانتشار ویدئوییاز یکیاز مدارسغیردولتیقائم شهر‪،‬‬ ‫محل بحث ها و انتقادات است‪ .‬مسمومیت دانش اموزان قمی‬ ‫از ‪ ۹‬اذرمــاه شــروع شــد و در یــک هنرســتان دخترانــه منجر به‬ ‫مسمومیت ‪ ۱۸‬دانش اموز شد‪ ۲۲ .‬اذرماه در همین مدرسه بار‬ ‫دیگر این اتفاق رخ داد و ‪ ۵۱‬نفر دیگر دچار مسمومیت شدند‪.‬‬ ‫در روز ‪ ۸‬بهمن این بار ‪ ۱۵‬دانش اموز دخترمدرسه فاطمیه‬ ‫صفاشهر قم مسموم شدند‪ .‬دو روز بعد در ‪ ۱۰‬بهمن در مدرسه‬ ‫فاطمیه قم ‪ ۱۸‬نفر مسموم شدند‪ .‬سپس در ‪ ۱۲‬بهمن مدرسه‬ ‫بلقیس برقعی قم شاهد مسمومیت‪ ۷‬دانش اموز و یک معلم‬ ‫بــود‪ .‬در ‪ ۱۶‬بهمن هم در دبیرســتان دخترانــه قرائتی و مدارس‬ ‫میثــم‪ ،‬طاهــا و امامی ‪ ۳‬دانش اموز مســموم شــدند‪ .‬در روز ‪۱۷‬‬ ‫بهمن نیز در مدارس حضرت فاطمه الزهرا (س)‪ ،‬مدرسه شاهد‬ ‫رضــوی و هنرســتان ســید حســن برقعــی جمعـ ًـا ‪ ۶۱‬دانش اموز‬ ‫مسموم شدند‪ .‬این سلسله مسمومیت ها به جایی کشیده شد‬ ‫که طبق اعالم سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫قم‪ ،‬امار دانش اموزان مســمومی که به مراکز درمانی مراجعه‬ ‫کرده اند‪ ،‬به ‪ ۴۱۲‬نفر رسیده است‪ .‬وزارت اموزش وپرورش علت‬ ‫این مسمومیت ها که در مدارس دخترانه شهر قم اتفاق افتاده‬ ‫بود را پیدا نکرده و این موضوع مهم را علت یابی نکرده بود که‬ ‫حاشیه جدیدی در این وزارت خانه مهم ایجاد شد‪ .‬خانم معلم‬ ‫که معلم یکی از دبســتان های غیردولتی قائ مشــهر اســت روز‬ ‫چهارشنبهویدئوییپربحثو انتقادبرانگیز از دانش اموزانشدر‬ ‫صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در ان پسران دبستانی در‬ ‫حال همخوانی اهنگ نامناسب و مبتذلی به نام «گنگستر شهر‬ ‫امل» که این روزها به شدت فراگیر شده هستند‪ ،‬اقدامی که با‬ ‫انتقاد جدی کارشناسان اموزشی و معلمان و والدین روبه رو شد‬ ‫و تا جایی پیش رفت که مدیرکل اموزش وپرورش مازندران اعالم‬ ‫کرد که خانم معلم قائم شهر اخراج شده و احتمال دارد مجوز‬ ‫فعالیت مدرســه هم لغو شــود‪ .‬کار به وزارت خانه نیز کشــیده‬ ‫شد و وزیر اموزش وپرورش اعالم کرد که در اولین جلسه شورای‬ ‫نظارتبر مدارسدرموردموضوعمعلمقائم شهریتصمیم گیری‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫در ماجــرای ویدئوی همخوانــی دانش اموزان با اهنگی که‬ ‫معلمقائم شهریدر کالسپخشکردهو فیلمشرادر اینستاگرام‬ ‫منتشر کرده و درست مثل اهنگ‪ ،‬فراگیر و هیت هم شده است‬ ‫چند نکته وجود دارد‪.‬‬ ‫اول اینکه پخش اهنگ به خودی خود در مدرســه و کالس‬ ‫نه تنها بد نیست بلکه سبب نشاط و تغییر روحیه دانش اموزان‬ ‫یشــود اما خانم معلم قائم شــهری‬ ‫به ویــژه مقطع دبســتان م ‬ ‫اهنگی را برای بچه ها پخش کرده که از زبان پســری با گویش‬ ‫مازندرانی است که خطاب به معشوقه خود می گوید که برای‬ ‫عشقشان دست به هر خالف و جرمی می زند فارغ از محتوای‬ ‫اهنــگ‪ ،‬کلماتــی در ایــن اهنــگ مازندرانی محبوب ایــن روزها‬ ‫استفادهمی شود کههیچ کداممناسبسنیندانش اموزانی کهدر‬ ‫کالسباانهمخوانیمی کنندنیست‪،‬بنابراینمعلمقائم شهری‬ ‫مرتکب تخلف اشکار انضباطی و تربیتی شده است‪ ،‬اهنگ ها‪،‬‬ ‫فیلم ها‪ ،‬کتاب ها و به طورکلی هر محتوای فرهنگی درجه بندی‬ ‫سنی دارند و مناسب سنی هستند‪ .‬سالیان سال است کشورهای‬ ‫پیشــتاز در تعلیم وتربیت به این اصل برای تربیت نســل های‬ ‫اینده شان پایبندند که هر محتوایی باید درجه بندی سنی شود‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر که در ویدئوی تاس ـف اور مدرســه قائم شــهری به‬ ‫چشممی خوردهمخوانیمشتاقانهو بدونمکثدانش اموزان‬ ‫با اهنگی است که مناسب سنشان نیست و رفتارهای ناهنجار‬ ‫را اموزش می دهد‪ ،‬پیداست والدین حساسیتی در مورد خوراک‬ ‫فرهنگــی کــودکان و نوجوانان خود ندارنــد و نتیجه این عدم‬ ‫حساسیت‪،‬پرورشنسلیپرمشکلو بزهکار خواهدبود‪.‬‬ ‫نکته دیگر اما کالس درسی است که در ویدئو منتشر شده‬ ‫می توان ان را بررســی کرد‪ .‬فضای کوچک کالس با اســتاندارد‬ ‫فضای اموزشی ‪ 8/5‬مترمربع برای هر دانش اموز فاصله بسیار‬ ‫زیــادی دارد‪ ،‬موضــوع مهمی که بســیاری از مدارس غیردولتی‬ ‫و حتــی بعضـ ًـا دولتــی ان را رعایــت نمی کنند‪.‬خانــم معلــم‬ ‫قائمشــهری بار اولی نیســت کــه چنین ویدئوهایــی از کالس‬ ‫درس خود در شــبکه های اجتماعی منتشــر می کند ان طور که‬ ‫از صفحه این خانم معلم مشــخص اســت او پیش ازاینکه در‬ ‫مدرســه غیردولتی (بــه احتمال زیاد به صــورت حق التدریس)‬ ‫فعالیت کند بالگر بوده و روند بالگری خود را در مدرسه هم‬ ‫دنبــال می کــرده و از کالس درس و چهــره بچه ها ویو و الیک‬ ‫می گرفته اســت و حقوق کودکان را رعایت نمی کرده اســت‪.‬‬ ‫اموزش وپــرورش معلــم بالگرهایی دارد کــه نه تنها به قوانین‬ ‫و ضوابط اموزشــی پایبند نیستند بلکه به حقوق کودکان نیز‬ ‫اشــرافی ندارنــد و حقــوق کــودکان را تضییــع می کنند‪ ،‬نمونه‬ ‫این موضوع را در هیچ کشــور پیشــرفته ای نمی بینید‪.‬برخورد‬ ‫اموزش وپــرورش مازنــدران با معلم قائمشــهری متخلف مثل‬ ‫همیشه قهری بود و اخراج‪ ،‬نه تنها باعث نشد که این موضوع‬ ‫در شرایط ارام تر و منطقی تر بررسی و معلم توجیه شود بلکه‬ ‫سبب شد تا این معلم یا بهتر است بگوییم بالگر در پوشش‬ ‫معلــم در میــان مــردم محبوب تــر شــده و اقدامی کــه باید از‬ ‫طرف مردم با واکنش منطقی مواجه شــود اســیر هیجان ها و‬ ‫واکنش های احساســی شده اســت‪ .‬برخوردهای قهری نه تنها‬ ‫موضوع را حل نمی کند بلکه الگوی بدی برای دیگر معلمان‬ ‫جوان ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اموزش وپرورش که با بحران های متعددی روبه روست و در‬ ‫بودجه سال ‪ 1402‬نیز افزایش ‪ 21‬درصدی داشته (که بسیار کم‬ ‫است‪،‬مقایسهکنیدباافزایشبودجهسایر وزارت هاوسازمان ها)‬ ‫بــا چالش هــای زیادی روبه روســت کــه این تنها یکی از هــزاران‬ ‫مشکل و چالش این وزارت مهم است‪.‬‬ ‫باشگاهفوتبالنساجیقائم شهر اعالم کرده کهمعلماخراج‬ ‫شــده از اموزش وپرورش را در بخش فرهنگی باشگاه در بخش‬ ‫روابط عمومــی اســتخدام کرده اســت تا بــه فرهنگ و تصمیم‬ ‫اموزش وپرورش استان مازندران دهن کجی کرده باشد‪ .‬در پایان‬ ‫هم عذرخواهی این شخص و اعالم استانداری مبنی بر بازگشت‬ ‫به کار این معلم پایانی متفاوت را رقم زد‪.‬‬ ‫سر فرهنگ و اموزش و پرورشی مدت هاست بریده شده و‬ ‫به این سربریده هرکسی لگدی می زند‪ ،‬بیچاره فرهنگ‪ ،‬بیچاره‬ ‫تعلیم وتربیتوبیچاره تر نسلایندهایران!‬ ‫تقاضایانباشتهبرایمسکنبروز یافتهاست‬ ‫یک کارشــناس بازار مسکن گفت‪ :‬انباشت تقاضایی برای‬ ‫خرید خانه طی سالهای گذشته شکل گرفته که بخشی از ان‬ ‫هم اکنون بروز یافته و نمی توان گفت عمدتا از نوع سوداگری‬ ‫اســت؛ تقاضای مصرفی هم در بازار وجود دارد و در نوســان‬ ‫قیمتتاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫مهــدی روانشــادنیا در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد‪ :‬باید‬ ‫تحولی در اقتصاد کالن کشــور رخ دهد که در اقتصاد خانوار‬ ‫و به تبع ان بازار مسکن نمود پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مهم تریــن عامــل تعیین کننــده وضعیــت بازار‬ ‫مســکن بــه لحاظ رشــد قیمــت‪ ،‬بحث تــورم عمومی اســت‪.‬‬ ‫انتظــارات تورمی هم بــا توجه به اتفاقات بازارهــای موازی و‬ ‫تغییرات نرخ ارز بر بازار مسکن تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار مســکن درباره راهکارهای ایجاد ثبات‬ ‫در این بازار گفت‪ :‬تناسب بین عرضه و تقاضا باید برقرار شود‪.‬‬ ‫برای رسیدن به این هدف سیاست هایی برای کنترل نقدینگی‪،‬‬ ‫افزایــش درامدهــای صادراتــی‪ ،‬ثبات بــازار ارز و افزایش تولید‬ ‫مسکن باید به طور هم زمان دنبال شود‪.‬‬ ‫روانشادنیا خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش عرضه با یک انباشت‬ ‫تقاضــا از گذشــته مواجــه هســتیم کــه تقاضاهــای جدید هم‬ ‫در حــال اضافــه شــدن به ان اســت‪ .‬همه ی این تقاضــا هم از‬ ‫نوع ســوداگری و ســفته بازی نیســت‪ .‬اگر تصور کنیم همه اش‬ ‫ســفته بازی اســت ادرس اشــتباه بــه بــازار داده ایــم‪ .‬معتقــدم‬ ‫نیاز برای ســکونت‪ ،‬بخشــی از معامالت را تشــکیل می دهد‪.‬‬ ‫معامالت سفته بازی هم متعاقب معامالت مصرفی و تبدیل‬ ‫به احسن شکل می گیرد‪.‬‬ ‫وی اثرپذیری بازار مسکن از تورم عمومی را سریعتر از ادوار‬ ‫گذشته دانست و گفت‪ :‬قبال بازار مسکن نسبت به تحوالت‬ ‫اقتصادی دیر واکنش نشان می داد اما به تدریج مردم به این‬ ‫تجربه رسیدند که باید برای غلبه بر تورم اتی‪ ،‬مسکن خود را‬ ‫خریداریکنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫برجام از دستور کار‬ ‫امریکا خارج شد‬ ‫جــان کربــی‪ ،‬هماهنگ کننــده ارتباطــات راهبردی‬ ‫شــورای امنیت ملــی امریکا ادعای واشــنگتن مبنی بر‬ ‫حمایــت نظامی ایــران از روســیه در جنــگ اوکرای ن را‬ ‫تکرار کرده و گفت‪ :‬ایران با عرضه صدها پهپاد دارای‬ ‫قابلیت های مهلک به ان ها (روسیه)‪ ،‬به طور مستقیم‬ ‫و قابل اثباتــی بــه روســیه در این جنگ کمک می کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایلنا‪ ،‬کربی با اســتناد بــه این ادعا گفت که‬ ‫امریکاایرانرا«پاسخگو خواهد کرد‪».‬باتوجهبهوقفه‬ ‫چندماهــه دررونــد احیــای توافق هســته ای از طریق‬ ‫مذاکــرات وین‪ ،‬کربــی افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬موضوع توافق‬ ‫هســته ای (برجام) ایران در حال حاضر در دســتور کار‬ ‫قرار ندارد‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه و چین‬ ‫می توانند نظم جهانی را‬ ‫تغییر دهند‬ ‫رئیس جمهور ایران به چین ســفر کرد و یکی‬ ‫از مهم تر یــن محورهــای ایــن ســفر هــم رایزنــی‬ ‫دربــاره چگونگــی اجــرای تفاهم نامــه راهبــردی‬ ‫‪ 25‬ســاله اســت‪ .‬بــه گــزارش برنــا‪ ،‬حمیدرضــا‬ ‫ترقــی‪ ،‬فعــال و تحلیلگــر سیاســی‪ ،‬دربــاره ایــن‬ ‫موضــوع گفــت‪ :‬با توجه به اشــتراکات سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و امنیتی کــه بین ایران و چین وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به طــور طبیعــی اقتضــا می کــرد که روابط‬ ‫ما به ســمت یک روابط اســتراتژیک ســوق پیدا‬ ‫کنــد؛ به همین دلیل هم با ابتکار رهبری توافق‬ ‫بلندمــدت ‪ 25‬ســاله ایــران و چیــن بــه انجــام‬ ‫رســید کــه حا کــی از ان اســت کــه ا گــر ایــران و‬ ‫چیــن در عرصه هــای مختلــف بتواننــد روابــط‬ ‫اســتراتژیک را کامــل کننــد‪ ،‬تاثیــر ایــران‪ ،‬چیــن‪،‬‬ ‫روســیه و کشــورهایی کــه بــا این ترکیــب همراه‬ ‫هســتند‪ ،‬می توانــد جهــان را بــه ســمت نظمــی‬ ‫نویــن ســوق دهنــد‪ .‬ایــن نظــم نوین هــم مبتنی‬ ‫بر چندجانبه گرایی اســت که کشــورهایی مانند‬ ‫ایــران‪ ،‬روســیه‪ ،‬چین و هنــد در ان نقش مهمی‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــران‪ ،‬روســیه و چیــن می تواننــد نظــم‬ ‫جهانــی را تغییــر دهنــد و جهــان را بــه ســمت‬ ‫چندجانبه گرایــی ببرنــد؛ بنابرایــن روابــط ایران‬ ‫و چین کامال اســتراتژیک است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ما برای رشــد و توســعه کشــور‬ ‫نمی توانیــم صرفــا به ســرمایه گذاری های داخلی‬ ‫متکی باشــیم و برای اینکه رشــد هش ـت درصدی‬ ‫را محقــق کنیم تا عقب ماندگی های اقتصادی ‪10‬‬ ‫ســال گذشته جبران شــود‪ ،‬نیاز است که چینی ها‬ ‫در کشــور ســرمایه گذاری کننــد‪ .‬ایــن تحلیلگــر‬ ‫مســائل سیاســی همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫توافــق ‪ 25‬ســاله چینی هــا حــدود ‪ 400‬میلیــارد‬ ‫دالر در ایران سرمایه گذاری می کنند این شرایط‬ ‫باعــث می شــود مــا بــه رشــد و اقتــدار اقتصادی‬ ‫برســیم‪ .‬چینی هــا هــم برای صــدور کاالهایشــان‬ ‫بــه حــوزه خلیج فــارس نیــاز دارند و البتــه باعث‬ ‫توســعه و گســترش خط تجاری شــمال و جنوب‬ ‫می شــوند و ســرمایه گذاری ان هــا بــرای کریــدور‬ ‫شــمال بــه جنــوب بســیار مفیــد اســت کــه ایــن‬ ‫موضــوع از خواســته های ماســت‪ .‬درمجمــوع بــا‬ ‫توجه به استقبال چینی ها از دولت اقای رئیسی‬ ‫اینده ارتباط ایران و چین روشن است؛ برخالف‬ ‫دولــت قبل کــه باوجودانکــه چینی ها در دوران‬ ‫تحریم هــا مهم تریــن خریــدار نفت ایــران بودند‬ ‫اما دولت وقت نسبت به ان ها بی اعتنایی کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار مسئوالن‪ ،‬سفیران کشورهای اسالمی و شرکت کنندگان در مسابقات قران‪:‬‬ ‫اتحادراه حلهمهمشکالتاست‬ ‫جمعــی از مســئوالن نظــام‪ ،‬نماینــدگان‬ ‫و ســفیران کشــورهای اســامی و میهمانــان‬ ‫شــرکت کننده در مســابقات بین المللــی قــران با‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی دیــدار کردنــد‪ .‬حضــرت‬ ‫ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای در عیــد ســعید مبعــث‪ ،‬در‬ ‫دیــدار مســئوالن نظــام‪ ،‬نماینــدگان و ســفیران‬ ‫کشــورهای اسالمی و مهمانان و شرکت کنندگان‬ ‫در مســابقات بین المللــی قــران‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫گنجینه های عظیم و تمام نشــدنی بعثت رسول‬ ‫خاتم (ص) را عالج همه مشکالت و راه رسیدن‬ ‫امــت اســامی بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬ا گــر کشــورهای اســامی‬ ‫بــه تعالیم بعثت عمل می کردنــد‪ ،‬رژیم خبیث‬ ‫و شــرور صهیونیســتی نمی توانســت در مقابــل‬ ‫چشــمان امــت اســامی این گونــه بــه مظلومان‬ ‫فلســطینی ظلــم و جنایــت کنــد کــه البتــه ملت‬ ‫ایران و نظام اسالمی همچنان به وظایف خود‬ ‫در این زمینه عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تبریــک ایــن عید‬ ‫خجســته بــه ملــت ایــران و مســلمانان جهان و‬ ‫همــه حق طلبــان عالــم‪ ،‬بعثــت را بزرگ تریــن و‬ ‫گران قدرتریــن هدیه و نعمت الهی به بشــریت‬ ‫برشمردند و در تبیین گنجینه های بعثت رسول‬ ‫اکرم‪ ،‬گفتند‪ :‬توحید و رهایی از بندگی غیر خدا‪،‬‬ ‫عظیم ترین گنجینه بعثت است چراکه هر جنگ‬ ‫بندگی غیر‬ ‫و جنایت و خباثتی در طول تاریخ از‬ ‫ِ‬ ‫خدا نشات گرفته است‪.‬‬ ‫«تزکیــه» به عنــوان داروی رهایــی انســان و‬ ‫جوامــع بشــری از هــر نوع فســاد‪« ،‬تعلیــم» به‬ ‫معنــای قــرار دادن زندگــی فــردی و اجتماعــی‬ ‫تهــا و فرامین الهــی و «حکمت»‬ ‫تحــت هدای ‬ ‫یعنــی اداره زندگــی بشــر بــا عقــل و خردمندی‬ ‫و فرزانگــی‪ ،‬از دیگــر گنجین ههــای بعثت پیامبر‬ ‫نهــا‬ ‫خاتــم بــود کــه رهبــر انقــاب بــه تبییــن ا ‬ ‫پرداختنــد‪ .‬حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای در‬ ‫ادام ـه ی اســتناد به ایات قران مجیــد برای بیان‬ ‫گنجین ههــای بعثــت‪« ،‬اســتقامت» را رمــز و راه‬ ‫رســیدن به هــر مقصــودی دانســتند و افزودند‪:‬‬ ‫«اقامــه قســط» نیــز از دیگــر هدایــای بی نظیــر‬ ‫الهــی اســت کــه در نعمــت بعثــت پیامبــر‪،‬‬ ‫بــه بشــر ارزانــی شــده اســت‪ .‬رهبــر انقــاب بــا‬ ‫بیــان ایــه شــریفه «اشــداء علــی الکفـ ِـار رحمــاء‬ ‫بینهــم» افزودنــد‪ :‬اشــداء بــه معنــای محکــم و‬ ‫غیرقابــل نفــوذ بودن در مقابل دشــمنان اســت‬ ‫کــه متاســفانه موردتوجــه قــرار نمی گیــرد‪ ،‬البته‬ ‫ارتباطــات خــوب‪ ،‬با اختیار منظــم و عاقالنه با‬ ‫جوامع دیگر‪ ،‬خوب است اما در موضوع نفوذ‪،‬‬ ‫انســان و جامعه عمال تحت کنتــرل و مدیریت‬ ‫بیگانه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫نظام اسالمی مالحظه هیچ کس را نمی کند‬ ‫ایشــان مهر و محبت و صفا و صمیمیت در‬ ‫میــان افــراد جامعه را هدیه ارزشــمندی دیگری‬ ‫از بعثــت رســول خاتــم دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫اجتنــاب و کناره گیــری از طغیانگران عالم و رها‬ ‫شــدن از ظلمــات و زنجیرهای جهــل و تعصب‬ ‫و جمــود و توقــف‪ ،‬از جملــه هــزاران گنجینــه‬ ‫ممتــاز اســام و بعثت اســت‪ .‬حضــرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامنه ای‪ ،‬نشــناختن گنجینه های بعثت‪ ،‬کفران‬ ‫ان ها و بســنده کــردن به افتخار زبانی نه عملی‬ ‫را از جملــه رفتارهــای جوامــع بشــری در مقابل‬ ‫ایــن نعمت بی کران دانســتند و گفتنــد‪ :‬تفرقه‪،‬‬ ‫عقب ماندگی و دیگر ضعف های متعدد عملی‬ ‫و علمــی‪ ،‬نتیجــه این گونــه برخوردهــا با بعثت‬ ‫اســت‪ .‬رهبــر انقــاب ایجــاد بزرگ تریــن تمــدن‬ ‫نهــای ســوم و چهــارم‬ ‫جامعــه بشــری در قر ‬ ‫هجــری را نتیجــه عمل نســبی بــه تعالیــم قران‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬امــروز هــم ا گــر ظرفیــت‬ ‫بی نظیــر بعثــت و قــران بــه کار گرفتــه شــود‪،‬‬ ‫ضعف های دنیا اسالم برطرف و زمینه سعادت‬ ‫و پیشــرفت مهیا خواهد شــد‪ .‬حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامنه ای مســئله فلسطین را از جمله ضعف ها‬ ‫و زخ مهــای مهــم امــت اســامی دانســتند و‬ ‫گفتند‪ :‬یک ملت و یک کشور در مقابل چشمان‬ ‫تماشــاگر دنیــای اســام مــورد ظلــم بی پایــان و‬ ‫هرروزه رژیمی وحشی‪ ،‬خبیث و شرور قرارگرفته‬ ‫اســت و کشــورهای اســامی بااین همــه ثروت‪،‬‬ ‫ی کنند و حتی‬ ‫ظرفیــت و توانایــی فقط نــگاه م ‪‎‬‬ ‫برخــی از ایــن کشــورها بخصوص در ایــن اواخر‬ ‫بــا ایــن رژیم خونخــوار‪ ،‬همراهی هــم می کنند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تضعیــف این گونــه کشــورها را‬ ‫از جملــه نتایــج ســکوت در مقابــل جنایــات و‬ ‫همراهی با صهیونیس ـت ها دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫وضع به جایی رسیده که امریکا‪ ،‬فرانسه و چند‬ ‫کشور دیگر‪ ،‬با ادعای حل مشکالت مسلمانان‪،‬‬ ‫بــرای خود حــق دخالت در دنیای اســام قائل‬ ‫شده اند‪ ،‬درحالی که خودشان در حل مشکالت‬ ‫و اداره کشورهایشان درمانده و ناتوان هستند‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬ا گــر از همــان روز اول‪،‬‬ ‫دولت های اســامی بــه ســخنان خیرخواهان از‬ ‫جملــه علمــای بــزرگ نجــف گــوش می دادند و‬ ‫در مقابــل رژیــم غاصــب محکم می ایســتادند‪،‬‬ ‫امــروز قطعــا وضع منطقــه غرب اســیا متفاوت‬ ‫بــود و امــت اســامی متحدتــر و از جهــات‬ ‫مختلــف قدرتمندتر بود‪ .‬رهبر انقالب با اشــاره‬ ‫بــه مواضع صریح و علنی جمهوری اســامی در‬ ‫حمایــت از مظلومــان فلســطینی گفتنــد‪ :‬نظــام‬ ‫چکــس را نمی کند و ضمن‬ ‫اســامی مالحظــه هی ‬ ‫حمایت و دفاع اشکار از ملت فلسطین‪ ،‬به هر‬ ‫طریقــی بتواند همچنان بــه ان ها کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ایشــان با اشاره به تمرکز دشمنان بر محور‬ ‫ایــران هراســی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬متاســفانه دولت هایــی‬ ‫کــه موظفنــد خودشــان هم بــه ملت فلســطین‬ ‫کمــک کننــد‪ ،‬بــا ایــران هراســی دشــمنان اســام‬ ‫یشــوند‪ .‬حضرت ایــت ا‪ ...‬خامنه ای‪،‬‬ ‫هم صدا م ‬ ‫بازگشــت بــه تعالیــم بعثــت‪ ،‬اتحــاد و همدلی‬ ‫ملت های مسلمان و همکاری واقعی نه صوری‬ ‫تهــای اســامی را را هحــل همه مشــکالت‬ ‫دول ‬ ‫امت اســامی خواندند و با ابراز تاســف و تالم‬ ‫مجــدد از زلزلــه بــزرگ اخیــر در ترکیــه و ســوریه‬ ‫کــه قربانیــان و اســیب دیدگان فراوانــی بر جای‬ ‫گذاشته است‪ ،‬افزودند‪ :‬اهمیت مسائل سیاسی‬ ‫مثل فلسطین و دخالت های امریکا باید در هر‬ ‫شرایطی موردتوجه و پیش چشم امت اسالمی‬ ‫قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫وضع تورمی فعلی بی تردید کنترل می شود‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬رئیس جمهــور در‬ ‫سخنانی با بیان اینکه فلسفه بعثت‪ ،‬انسان سازی‬ ‫و جامعه سازی قرانی است‪ ،‬گفت‪ :‬پس از انقالب‬ ‫اســامی دشــمنان همچــون صدر اســام با جنگ‬ ‫نظامی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و تبلیغاتی مقابل ملت‬ ‫ما صف ارایی کرده اند اما مردم ایران با استقامت‬ ‫مثال زدنیخودانواعتوطئه هایسلطه گرانراناکام‬ ‫گذاشته اند‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی با قدردانی از حماسه سازی‬ ‫اخیر مردم در راهپیمایی‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬ان را مسئولیتی‬ ‫مضاعف برای کلیه دس ـت اندرکاران مسائل کشور‬ ‫برشــمرد و تاکیــد کــرد‪ :‬بــا مشــارکت مــردم هیــچ‬ ‫مشــکلی غیرقابل حل نیســت و به رهبری و مردم‬ ‫عزیــز کشــورمان عرض می کنیــم که وضــع تورمی‬ ‫فعلی را بی تردید کنترل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین با اشــاره به محاسبات‬ ‫غلــط دشــمنان دربــاره ملــت ایــران از جملــه در‬ ‫حــوادث پاییز گذشــته‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬غربی ها تا‬ ‫دیــروز مدعی دنبــال کردن توافق بودند اما وقتی‬ ‫ناچار به پذیرش خواســته های به حق مردم ایران‬ ‫شدند‪ ،‬با اغاز اغتشاشات میز مذاکره را ترک کردند‬ ‫و بــاروی اوردن بــه اشــوب‪ ،‬گفتنــد ادامــه کار را در‬ ‫خیابان دنبال می کنیم اما جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با حضور عزتمند و سازنده در مجامع بین المللی‪،‬‬ ‫منافع ملت را استیفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش جاذبه های کشور برای جوانان ضروری است‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬فالحــت پیشــه نماینــده ادوار مجلس با اشــاره‬ ‫چهارمین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقالب از سوی رهبری در‬ ‫تشریح کارهای مهمی که برای گام دوم باید صورت بگیرد اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬کار اول ان اســت کــه بــرای جمعیت جــوان جاذبه های‬ ‫کشور افزایش و دافعه ها کاهش یابد‪.‬این استاد دانشگاه با بیان‬ ‫مشکل فرار مغزها‪ ،‬خاطرنشان ساخت‪ :‬فرار مغزها یک واقعیت‬ ‫است و این مشکل باید حل شود‪ .‬در عصر توسعه دانش بنیان ها‬ ‫شاهدیم که اختراعات جوانان نخبه ما خارج از کشور ثبت شده‬ ‫و در انجا مورداستفاده واقع می شود‪.‬او ادامه داد‪ :‬کار مهم دوم‬ ‫در گام بعدی انقالب ان اســت که توســعه شــعاری جای خود را‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5277‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۶۰۱۰۶۸۹‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۶۰۱۰۶۸۷‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۰۸/22‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫امیر حسین غالمعلی و مهدخت غالمعلی نسبت به سه و نیم دانگ و دو نیم دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ‪ 621/10‬مترمربع به پالک ‪ ۳۸۱۷‬فرعی از‬ ‫‪ -۲‬اصلی واقع در ایزدشهر مازندران بخش ‪ ۱۰‬ثبتی نور محرز گردیده ست‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز روزنامه سراسری و محلی اگهی می گردد در صورتی‬ ‫که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/1451405.‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 1401/۱۱/16‬تاریخ انتشار دوم ‪1401/۱۱/30‬‬ ‫علی سعادتی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودرو)‬ ‫‪ -9 -5471‬بموجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 140105442‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی‬ ‫تبریز‪ ،‬خانم ریحانه بهروزین نام پدر‪ :‬محمدرضا تاریخ تولد‪ 1359/04/27 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 1380901308‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 22928‬مورخه‬ ‫‪ 1381/05/24‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 30‬شهر تبریز به صداق تعداد سیصد و پنجاه‬ ‫عدد سکه یک بهار ازادی‪ ،‬علیه وراث مدیون متوفی کامبیز مشک ابادی نام پدر‪ :‬حسین‬ ‫تاریخ تولد‪ 1357/05/09 :‬شماره ملی‪( 1379252466 :‬که باستناد دادنامه حصروراثت شماره‬ ‫‪ 140030390003329962‬مورخه ‪ 1400/05/02‬شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف تبریز وراث‬ ‫حین الفوت مدیون متوفی عبارتند از ‪ -1:‬ریحانه بهروزین نام پدر‪ :‬محمدرضا تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1359/04/27‬شماره ملی‪( 1380901308 :‬زن متوفی) و‪-2‬شهین هاشم پور نام پدر‪ :‬محمد‬ ‫تاریخ تولد‪ 1333/09/18 :‬شماره ملی‪( 1378816978 :‬مادرمتوفی)و ‪ -3‬حسین مشک ابادی‬ ‫نام پدر‪ :‬محمدحسین تاریخ تولد‪ 1325/11/14 :‬شماره ملی‪( 1501987089 :‬پدرمتوفی) و‪-4‬‬ ‫سهند مشک ابادی نام پدر‪ :‬کامبیز تاریخ تولد‪ 1388/04/27 :‬شماره ملی‪1365019926 :‬‬ ‫(فرزند صغیر متوفی با والیت قهری جد پدری اش)) اقدام بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه در‬ ‫مورخه ‪ 1401/08/19‬و ‪ 1401/08/21‬به وراث مدیون ابالغ و متعاقب درخواست بستانکار و‬ ‫پس از طی مراحل و عملیات اجرایی‪ ،‬ششدانگ یک دستگاه خودروسواری تویوتا تیپ کمری‬ ‫‪ GLX- 2500cc‬به رنگ سفید ‪-‬روغنی به شماره موتور ‪ 2ARU038572‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 6T1BF4FK5DX461098‬بشماره انتظامی ‪ 378‬ج ‪- 76‬ایران ‪ 15‬و مدل ‪ 2013‬متعلق‬ ‫به مدیون پرونده اجرائی در قبال قسمتی از طلب وحق االجرا بازداشت و طبق گزارش مورخ‬ ‫‪ 1401/10/03‬ماموراجرای ثبت تبریزخودرو مذکور بنشانی تبریزولیعصر فلکه همافر کوی‬ ‫ایدین برج مراد طبقه هفت تحت حفاظت حمیدرضا بهروزین متوقف و برابرگزارش مورخه‬ ‫‪ 1401/10/13‬هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری الستیکهای جلو و عقب دارای ‪40‬‬ ‫به توسعه عملیاتی بدهد‪.‬فالحت پیشه بیان کرد‪ :‬دوگانه ای بعد‬ ‫از انقالب به نام تخصص و تعهد شکل گرفته است و بزرگ ترین‬ ‫اســیب را به توســعه کشــور زده اســت‪ .‬دوگانه تعهد و تخصص‬ ‫در کشــوری دوگانه اســیب ســاز بوده است‪ ،‬زیرا بنام تعهد خیلی‬ ‫از متخصصان کشــور در حوزه های مدیریتی‪ ،‬صنعتی و اقتصادی‬ ‫رانــده شــدند و بزرگ تریــن ســو اســتفاده ها تحــت عنــوان رانــت‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬نماینــده ادوار مجلس اظهار داشــت‪ :‬به معنای‬ ‫دیگر متاسفانه بزرگ ترین سو استفاده ها‪ ،‬با سو استفاده از تعهد‬ ‫شــکل گرفت‪ .‬کســانی که وصــل به جریاناتی بــودن از این تعهد‬ ‫یکــه با یک نــگاه عملیاتی به‬ ‫حداکثــر اســتفاده را بردنــد‪ .‬درحال ‬ ‫درصد اج سالم بوده درب جلو عقب راست و گلگیر عقب راست دارای اثار خط و خش میباشد‬ ‫گلگیر جلو راست تصادفی بازسازی نشده سپر جلو نیاز به رنگ امیزی دارد از لحاظ فنی فاقد‬ ‫عیب و ایراد فنی بوده و خودرو تا تاریخ ‪ 1402/08/24‬دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره‬ ‫‪ 1110/545270/401/000144‬نزد شرکت بیمه پارسیان می باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت‬ ‫موصوف طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال‬ ‫ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب و حق االجرای‬ ‫متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت ‪9‬صبح‬ ‫الی ‪ 12‬ظهر روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/12/10‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز‬ ‫میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از‬ ‫طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در‬ ‫یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودروبه نشانی فوق الذکرمحل‬ ‫توقف خودرومراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده‬ ‫از طرف خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد‬ ‫از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪360100004054013207565490‬‬ ‫با شناسه واریز ‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در‬ ‫کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده‬ ‫قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف‬ ‫پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره‬ ‫اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز‬ ‫نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و‬ ‫عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد‬ ‫بود ‪ .‬ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت‬ ‫وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه‬ ‫اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه‬ ‫خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از‬ ‫ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار ‪:‬‬ ‫‪ 1401/11/30‬رئیس اداره اجرای اسنادرسمی تبریز ‪-‬رقیه شری زاده ‪/3368‬م الف‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5227‬برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای رضا زیادلو بشماره شناسناسه‬ ‫‪ 561‬و بشماره ملی ‪ 2121359184‬صادره از گرگان فرزند صادق متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪ 1401114412480000643‬در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪5634.39‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ -6‬اصلی واقع در اراضی نصراباد بخش ‪3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان‬ ‫طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر‬ ‫اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫امــر توســعه کشــور‪ ،‬عمــا امــکان جــذب حداکثــری متخصصان‬ ‫یشــود‪.‬او در بیان سومین اقدام ضروری برای گام‬ ‫کشــور فراهم م ‬ ‫دوم انقــاب گفــت‪ :‬موضــوع ســوم این اســت که دولــت اقتصاد‬ ‫پوپولیســتی را کنار بگذارد و به جای ان یک اقتصاد مولد را شــکل‬ ‫بدهد‪.‬فالحت پیشه اظهار داشت‪ :‬اقتصاد پوپولیستی اقتصادی‬ ‫است که تورم به حوضه مولد تحمیل می شود و مالیات گسترده‬ ‫یشــود؛ درنتیجه خزانه ای در اختیار‬ ‫از حــوزه تولیــد مولد گرفته م ‬ ‫دولت قرار می گیرد و به شکل پوپولیستی‪ ،‬پول ها هزینه و خرج‬ ‫تســازی می شود‪ .‬نتیجه ان فشــار فزاینده بر اقشار ضعیف و‬ ‫مل ‬ ‫فقیر جامعه است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس جمهور دستور عفودانشجویانرا‬ ‫داد ه است‬ ‫انســیه خزعلــی معــاون‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در دولــت‬ ‫زنــان و امــور خانــواده‬ ‫هم همین حالــت وجود دارد‬ ‫ریاست جمهوری در گفت وگو‬ ‫و نســبت بــه دانشــجویان و‬ ‫بــا ایلنــا‪ ،‬دربــاره گفته هــای‬ ‫احکامــی کــه در دانشــگاه ها‬ ‫رئیس جمهــور مبنی بــر این که‬ ‫صادرشده است‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫انسیه خزعلی‬ ‫«در امتــداد نــگاه پدرانــه‬ ‫دســتور عفــو را داده انــد کــه‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی و عفو‬ ‫امیــدوار هســتیم کمیت ههــای‬ ‫قضایی تعــداد زیادی از متهمان و محکومان انضباطی دانشــگاه ها به این مســئله رسیدگی‬ ‫اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬دانشــجویان و چهره هــای کننــد و دســتور رئیس جمهــور را اجرایــی کنند‪.‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و رســانه ای نیــز کــه در اثــر او در پاســخ به این ســوال که ایا برای اجرایی‬ ‫اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت هایی شــدن دســتور رئیس جمهــور در خصــوص عفو‬ ‫شده اند‪ ،‬مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند دانشــجویان توســط کمیته هــای انضباطــی‬ ‫گرفــت» و در مورد پیگیری های این معاونت نظارتــی وجــود خواهــد داشــت‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫بــرای زنان بازداشــتی گفــت‪ :‬مســئله زندان ها قطعــا نظــارت خواهــد شــد و هنگامی که این‬ ‫کــه مربوط به قــوه قضائیه اســت و زن و مرد مسئله دســتور رئیس جمهور است‪ ،‬وزیر علوم‬ ‫نداشته است و نسبت به همه اجراشده است‪ .‬نظــارت بــر ایــن مســئله را بــر عهــده خواهند‬ ‫معاون زنان و امور خانواده ریاســت جمهوری داشت‪.‬‬ ‫مسئوالنمختارندسرشانرازیر برف کنند‬ ‫اذری‬ ‫محمدجــواد‬ ‫اعتمــاد انالیــن‪ ،‬وزیــر اســبق‬ ‫جهرمــی بــا توجــه بــه‬ ‫ارتباطــات گفــت‪ :‬ارزش هــای‬ ‫وضعیــت اینترنــت کشــور‬ ‫خــود را بــه زبــان امــروزی به‬ ‫خطــاب بــه مســئوالن امــر‬ ‫مخاطــب تحویل دهیــد‪ .‬اگر‬ ‫سیاســت گذاران‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫سیاســت گذاران خواســتند‬ ‫محمدجواد‬ ‫صاحب اختیارنــد که سرشــان‬ ‫سرشــان را زیــر بــرف کننــد‪،‬‬ ‫اذری جهرمی‬ ‫را زیــر بــرف کنند‪ ،‬امــا انتظار‬ ‫صاحب اختیــار و مســوولیتند‬ ‫اول بــودن را نداشــته باشــند‪.‬به گــزارش اما انتظار اول بودن هم نداشته باشند‬ ‫تالششوراینگهبان‬ ‫برای برطرف سازی خالهای اصل‬ ‫‪ ۲۷‬قانون اساسی‬ ‫هــادی طحان نظیف‪ ،‬ســخنگوی شــورای‬ ‫نگهبــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه صدور‬ ‫فرمــان عفــو از ســوی رهبــری تــا چــه میــزان‬ ‫می توانــد بر اتحاد و همدلی تمام گرایش ها‬ ‫و عقایــد موجــود در کشــور تاثیــر بگــذارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬البتــه ایــن اقــدام در ســالیان مختلف‬ ‫سابقه داشته اما عفو اخیر فراتر از عفوهای‬ ‫گذشــته بــود و ایــن نشــان از رافــت و اقتدار‬ ‫نظام اســامی دارد‪ .‬به نظرم تاثیرات خوبی‬ ‫در جامعــه داشــته اســت‪ .‬اظهارنظرهــای‬ ‫مختلــف را هــم در جامعــه می بینیــم و‬ ‫امیــدوارم طلیعــه انســجام و وحدت بیشــتر‬ ‫باشــد و مــا از طریــق فعالیت هــای مدنــی‬ ‫بتوانیــم بعضــی موضوعــات و مشــکالت‬ ‫را مطــرح کــرده و بــه کمــک هــم ان هــا را‬ ‫حل وفصــل کنیم‪.‬طحــان نظیــف در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫خیــل زیــادی از مردم در این برنامه شــرکت‬ ‫داشــتند‪ .‬چقــدر ضــرورت دارد تــا نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی ایــن حضــور مــردم درصحنــه را‬ ‫فقــط معطــوف بــه حضــور در انتخابــات و‬ ‫راهپیمایــی ندانســته و ســعی کننــد صــدای‬ ‫اعتــراض انــان را شــنیده و در جهــت حــل‬ ‫مطالبــات انــان تــاش کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه نظر‬ ‫همین طــور اســت‪ .‬خــود شــورای نگهبــان‬ ‫پیش قــدم این موضوع شــده تــا درباره اصل‬ ‫‪ ۲۷‬قانــون اساســی و الزامــات حقوق ـی اش‬ ‫جوانــان‪ ،‬نخبگان و فرهیختگان فکر خود را‬ ‫مطــرح کننــد و ایــده نگاری کنند و اگر بســتر‬ ‫اعتراضــات و تجمعاتــی وجــود دارد به نحو‬ ‫قانونی دیده شــود و اگر خالها‪ ،‬اقدامات و‬ ‫مشــکالتی وجــود دارد‪ ،‬ان هم برطرف شــود‬ ‫که این موضوع به معنای مشارکت مردم در‬ ‫اداره کشور است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫را به این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/11/30 :‬حجت اهلل تجری‬ ‫ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م الف‪14093/‬‬‫حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5226‬برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای حمید رضوانی نیا به شماره شناسناسه ‪ 46‬و شماره ملی‬ ‫‪ 3674355711‬صادره از زابل فرزند حبیب متقاضی کالسه پرونده ‪1401114412480000527‬‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 100‬مترمربع از پالک‬ ‫شماره ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره حکایت‬ ‫از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی‬ ‫می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/11/30 :‬حجت اهلل‬ ‫تجری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م‬ ‫الف‪14036/‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5414‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۵۰۰۶۲۳۷‬مورخ ‪ 1401/۱۱/20‬هیات به شماره‬ ‫کالسه ‪ 1401 -292‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای سید جعفر حسینی معصوم فرزند قاسم بشماره شناسنامه ‪ ۲۵۰‬صادره از بجنورد‬ ‫در یک قطعه باغ به مساحت ‪ ۱۰۸۸‬مترمربع از پالک ‪ ۴۹‬فرعی از ‪ ۱۲۴‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫خداقلی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای یحیی حسینی معصوم فرزند احمد‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/15 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪/1454873‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5455‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۷۵۲۲‬مورخ ‪ 1401/۱۱/18‬اقای حمیدرضا پورملک نجف ابادی فرزند احمد‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 38/95‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۰‬فرعی از ‪۴۱۶‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/15 :‬واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نجف اباد ‪/1457551‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-5222‬نظر به دستور مواد‪ ۱‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۴۳‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/۱۰/04‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حامد عجم فرزند حجی‬ ‫اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت کل ‪ 237/14‬متر مربع‬ ‫قسمتی از پالک ‪ ۹۳۸۳‬فرعی (نسبت به مساحت ‪ 200/38‬متر مربع خریداری از اقای‬ ‫محمد بیگی روشناوند) و قسمتی از پالک ‪ ۱۱۶۱‬فرعی (نسبت به مساحت ‪ 36/76‬متر‬ ‫مربع خریداری مع الواسطه از اقای حسین یوسف نژاد) از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی‬ ‫اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه‬ ‫مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار‬ ‫در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد‬ ‫که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا‬ ‫الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بومی سازیدر ذوب اهناصفهاناز‬ ‫مصادیقمدیریتجهادی‬ ‫مهــدی کوهــی مدیرعامــل‬ ‫کارکنــان و جامعــه پیرامــون‬ ‫ذوب اهــن اصفهان‪ ،‬بــه همراه‬ ‫در چارچــوب مســئولیت های‬ ‫معاون بهره برداری این شرکت‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬همــواره از‬ ‫سرپرستمعاونتسرمایه های‬ ‫تهــای اصلــی شــرکت‬ ‫اولوی ‬ ‫انســانی و توســعه مدیریــت و‬ ‫یشــود‪ .‬وی در‬ ‫محســوب م ‬ ‫کوهی‬ ‫مهدی‬ ‫تنی چند از مسئولین شرکت‪ ،‬از‬ ‫جلســه با مدیران و سرپرســتان‬ ‫سرپرســتی امور شهدا‪ ،‬جانبازان‬ ‫مدیریــت راه اهــن و ترابــری و‬ ‫یســازی‬ ‫و ایثارگران‪ ،‬مدیریت های بازرســی‪ ،‬بهداشــت و همچنیــن بازدیــد از دســتاوردهای بوم ‬ ‫محیط زیســت و راه اهن و ترابری شرکت بازدید این مجموعه نظیر چرخ و محور لوکوموتیوهای‬ ‫نمــود و از نزدیــک در خصــوص فعالی ‬ ‫تهــای المانی‪ ،‬قطعات توربوشارژ لوکوموتیوهای چینی‬ ‫صــورت گرفتــه در ایــن مدیری ‬ ‫تهــا بــه بحث و و قطعاتهیدرولیکلوکوموتیو روسینیز گفت‪:‬‬ ‫گفتگو پرداختند‪ .‬وی در بازدید از سرپرستی امور اینمدیریتبابهره گیریاز نیرویانسانیتوانمند‬ ‫شهدا‪ ،‬جانبازان و ایثارگران توجه ویژه به خانواده و متعهــد و بــر اســاس اســتانداردهای راه اهــن‬ ‫شهدا‪،‬جانبازانوایثارگرانراوظیفههمهدلسوزان جمهوری اسالمی موفقیت های چشمگیری را در‬ ‫انقالب اسالمی عنوان نمود و گفت‪ :‬از ذوب اهن این حوزه به ارمغان اورده اســت‪ .‬مهدی کوهی‬ ‫اصفهان با تقدیم ‪ ۲۹۰‬شــهید گلکون کفن‪ ۸۳ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مقام معظم رهبری همواره به‬ ‫ازاده‪ ۱۵۲۷ ،‬جانباز و دوازده هزار و ‪ ۵۲۳‬ایثارگر‪ ،‬مقولــه «ســاخت داخــل « تاکیــد ویــژه ای دارند‬ ‫به عنوان شاخص ایثار صنعت کشور یاد می شود ذوب اهن اصفهان با تکیه بر دانش و تجربیات‬ ‫و بــه برکــت ایــن روحیه ایثارگــری و با همدلی و نیــروی انســانی متخصــص موفــق شــدند ‪۸۵‬‬ ‫پشتکار کارکنانمتعهد‪،‬اینده ایروشنرابرایاین درصــد از قطعات و تجهیزات موردنیاز کارخانه‬ ‫مجتمععظیمصنعتیرقمخواهیمزد‪.‬‬ ‫یســازی کننــد که این رویکــرد از مصادیق‬ ‫را بوم ‬ ‫مهدی کوهی در بازدید از مدیریت بهداشت مدیریــت جهــادی و دانــش بنیــان محســوب‬ ‫و محیط زیســت کارخانه گفت‪ :‬ارتقای سالمت می شود‪.‬‬ ‫برایپوششدادنتمامتقاضا‬ ‫به‪ ۵۵۰‬فروندهواپیمانیاز است‬ ‫یکــه شــایعه عــدم‬ ‫درحال ‬ ‫نــاوگان را تــا رقــم ‪ ۵۵۰‬فروند‬ ‫عرضه بلیت از سوی ایرالین ها‬ ‫افزایش دهیم‪ ،‬با مشکل عدم‬ ‫عامــل اصلــی کوتاهــی دســت‬ ‫تــوازن در بــازار و کمبود بلیت‬ ‫مســافران از خریــد بلیــت‬ ‫هواپیما مواجه هستیم‪.‬‬ ‫هواپیمــا برای تعطیــات نوروز‬ ‫معــاون وزیــر راه و‬ ‫حسین‬ ‫یشــود‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫عنوان م ‬ ‫شهرســازی دربــاره اینکــه ایــا‬ ‫قربانزاده‬ ‫هواپیمایــی می گوید‪ :‬مشــکل‬ ‫شرکت هایهواپیماییتمامی‬ ‫از کمبود هواپیما اســت و برای پوشش تقاضای ظرفیــت پــروازی را بــرای نــوروز امســال عرضه‬ ‫فعلی به ‪ ۵۵۰‬فروند هواپیما نیاز داریم‪ .‬محمد کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ن ه کاهش خدمات و نه توقف‬ ‫محمــدی بخــش در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره عرضــه صندلی پرواز داریــم‪ .‬هم زمان در چند‬ ‫شــکایت مســافران از عــدم عرضــه بلی ‬ ‫تهــای ما ه گذشــته چندین مســیر پــروازی هم اضافه‬ ‫نــوروزی هواپیما به انــدازه کافی‪ ،‬گفــت‪ :‬روزانه کرده ایــم‪ .‬اگــر مردم نتوانســتند بلیت هواپیما‬ ‫‪ ۲۵‬هزار صندلیپرواز درحالجابجاییمسافران پیــدا کننــد‪ ،‬فقــط بــه خاطــر عــدم تعــادل در‬ ‫اســت و هیچ ایرالینی ســطح خدمات را کاهش بازار است‪ .‬رییس سازمان هواپیمایی توضیح‬ ‫نــداده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در ایــام تعطیل داد که دولت با هدف جبران کســری ناوگان‪،‬‬ ‫هــم کــه فص ـ ِل هــای ســیزن (‪ ۴ )High Season‬اســتراتژی را دنبــال می کنــد که مهــم ترین ان‬ ‫اســت عرضــه و تقاضــا هماهنگــی نــدارد‪ .‬بــه بازگرداندنپرنده هایزمین گیر بهسر خطاست‪.‬‬ ‫همیــن دلیــل بارهــا گفته ایــم بــه ‪ ۵۵۰‬فرونــد در راستایهمینسیاستهفتهگذشتهیکفروند‬ ‫هواپیمــا نیــاز داریم که تقاضای فعلــی بازار را هواپیمای ایرباس ‪ ۳۲۰‬بعد از ‪ ۱۱‬سال زمینگیری‬ ‫جــواب دهیم‪ .‬محمــدی بخش با بیــان اینکه بعــد از طــی یک دوره یکســاله تعمیــر و خرید‬ ‫نمی توانیم در تعطیالت پی درپی پاسخگوی تجهیزات توسط هواپیمایی قشم ایر مجددا به‬ ‫نیاز مردم باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬تا وقتی نتوانیم تعداد سر خطبازگشت‪.‬‬ ‫کسر از حقوقبازنشستگان‬ ‫ضمانتواممی شود‬ ‫عضو هیات مدیره بانک ملی گفت‪ :‬ارتباط‬ ‫بانکــی و ایجــاد پیام رســان مالــی با کشــورهای‬ ‫بزرگــی مثــل روســیه می توانــد بــه بی اثــر شــدن‬ ‫تحریم های ظالمانه کمک کند‪ .‬به گزارش بازار‪،‬‬ ‫صمــد عزیز نــژاد‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک ملی‬ ‫و رئیس هیئت امنای بانک کارگشایی گفت‪ :‬در‬ ‫مدیریت شوک های خارجی حوزه ارز باید تعامل‬ ‫با تمام دنیا را در نظر بگیریم که رویکرد جمهوری‬ ‫اســامی نیز تاکنون این گونه بوده‪ ،‬اما تنها یک‬ ‫طرف این مسئله به ایران برمی گردد و طرف های‬ ‫مقابل نیز باید همکاری داشــته باشند‪ .‬برخی از‬ ‫کشــورها در دنیا همانند جمهوری اسالمی مورد‬ ‫ظلم کشــورهایی قــرار می گیرند که شــریان های‬ ‫اصلــی مالــی دنیــا را در اختیــار دارنــد؛ بنابرایــن‬ ‫کشــورهایی کــه از ایــن تحری مهــای اقتصــادی‬ ‫اسیب می بینند به سمت استفاده از جایگزین ها‬ ‫می رونــد‪ .‬در یــک دهــه اخیــر کشــورهایی مثل‬ ‫چیــن‪ ،‬روســیه‪ ،‬هنــد‪ ،‬برزیــل و حتــی افریقــای‬ ‫جنوبی راهکارهایی برای پشگیری از اسیب های‬ ‫تحریم احتمالی را در نظر گرفته انــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ایجاد ســامانه های مبــادالت پیام های مالی که‬ ‫می تواند جایگزین سوییفت و تکیه بر پول های‬ ‫مشــترک ملی در تجارت با کشورها که می تواند‬ ‫جایگزیــن ارزهایــی مثــل یــورو و دالر باشــد‪ ،‬از‬ ‫این دســت اقدامات اســت‪ .‬الحاق ایران به این‬ ‫کشورها می تواند بسیاری از شوک های خارجی را‬ ‫کاهش دهد و این پیام را به کشــورهای تحریم‬ ‫کننــده بدهد کــه اثر تحریم ها کاهــش می یابد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره بانک ملی تاکید کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی نیز با توجه به اختیاراتی که در این حوزه‬ ‫دارد‪ ،‬نقش کلیدی می تواند داشته باشد‪ .‬مذاکره‬ ‫و تفاهــم با کشــورهای همســایه و کشــورهایی‬ ‫که روابط اقتصادی‪ ،‬تجاری و سیاســی خوبی با‬ ‫ایران دارند‪ ،‬می تواند به استفاده بهینه از منابع‬ ‫ارزی و کارگشایی ارزی کمک کند‪ .‬سفرهای اخیر‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی به کشورهایی مثل قطر‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬عراق و روسیه نیز گویای این مسئله است‬ ‫کــه اثرات ان را در اینده خواهیم دید‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تعامالت و ارتباط بانکی و ایجاد پیام رسان‬ ‫مالــی با کشــورهای بزرگی مثل روســیه می تواند‬ ‫به بی اثر شــدن تحریم های ظالمانه کمک کند‬ ‫تــا دو طــرف در یک تعامل برد ‪ -‬برد با یکدیگر‬ ‫همکاری کنند‪ .‬اقدامات بانــک مرکزی در مدت‬ ‫اخیر در این راستا بسیار اثرگذار بوده است‪ .‬رئیس‬ ‫هیئت امنای بانک کارگشایی در رابطه با نقش‬ ‫بانک کارگشــایی به عنوان یک الگو در سیستم‬ ‫بانکداری برای تســهیالت کوتاه مدت برای حل‬ ‫مشــکالت مردم‪ ،‬گفت‪ :‬بانک کارگشایی قبل از‬ ‫بانک ملی و در سال‪ ۱۳۰۴‬در ایران تاسیس شده‬ ‫است‪ .‬در اساسنامه بانک کارگشایی قید شده که‬ ‫بانک کارگشایی به محض تاسیس بانک دولتی‪،‬‬ ‫شعبه ای از این بانک است و بنابراین با تاسیس‬ ‫بانک ملی ایران در سال ‪ ۱۳۰۷‬بانک کارگشایی‬ ‫بــه عنوان یک شــعبه از بانــک ملی به فعالیت‬ ‫خود ادامه داد‪ .‬در ابتدا این بانک فعالیت هایی‬ ‫وسیعی در انبارداری و امانت داری انجام می داد‬ ‫و حتی در قبال وثیقه امانات‪ ،‬وام قرض الحسنه‬ ‫یکــرد؛ اما ایــن بانک به مــرور زمان‬ ‫پرداخــت م ‬ ‫مــورد بی توجهی قرار گرفت‪ .‬عزیزنژاد در رابطه‬ ‫با سیاست رئیس کل بانک مرکزی در قبال بانک‬ ‫کارگشــایی‪ ،‬گفت‪ :‬یکــی از رویکردهای رئیس کل‬ ‫جدیــد بانــک مرکــزی اســتفاده از مزایــای وجــود‬ ‫بانک کارگشایی برای مردم و توسعه کارکردهای‬ ‫ان اســت‪ .‬یکی از اقداماتی که اخیرا انجام شــده‪،‬‬ ‫ایفای نقش بانک کارگشایی به عنوان یک عضو‬ ‫از سامانه جامع توثیق است‪ .‬به نحوی که مردم‬ ‫می توانندگواهی هاییمبنیبراینکهچهمیزانطال‬ ‫و داراییدر اختیار بانککارگشاییدارند‪،‬دریافت‬ ‫کرده و از ان به عنوان ضمانت استفاده کنند‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬مردم بــا ارائه گواهی ها به راحتی و بدون‬ ‫نیاز به ضامن می توانند وام دریافت کنند و حتی‬ ‫از فروشگاه ها به طور قسطی کاال خریداری کنند‪.‬‬ ‫بانک کارگشاییتنهابانکیاست کهبدوننیاز به‬ ‫مراجعقضاییوثبتیمی تواندحراجانجامدهد‪.‬‬ ‫بانــک ملی در اســرع وقــت و با باالترین قیمت‬ ‫می تواند دارایی ها را به حراج بگذارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫خودروهایی که میلیاردی شدند‬ ‫گرانی پنج خودرو در تعطیالت‬ ‫اگر در گذشته تعطیالت فرصتی جهت سرکوب‬ ‫قیمــت خــودرو در بــازار بــود‪ ،‬امــروز عکــس ایــن‬ ‫موضوع صادق اســت‪ .‬بازار خودرو طی یک هفته‬ ‫گذشته بیشتر از هر زمانی افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کرده است‪ ،‬پارامترهای این بازار نشان می دهد در‬ ‫ماه پایانی ســال کاهش قیمت چشــمگیری ایجاد‬ ‫نخواهدشد‪.‬سیدرضافاطمیامینوزیر صمتسال‬ ‫گذشــته وعده داده بود که تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۱‬یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دســتگاه خودرو به بازار عرضه‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬امروز شــاهد هســتیم که ایــن وعده‬ ‫وزیــر صمــت محقق نشــده و تقاضا کاذب ناشــی‬ ‫از ورود ســرمایه های ســرگردان به این بازار‪ ،‬قیمت‬ ‫خودروهــای اقتصادی را میلیــاردی کرده اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه به بررســی قیمت چند خودرو اقتصــادی در‬ ‫بازار خواهیمپرداخت‪:‬‬ ‫بسترن بی ‪ ۳۰‬یک میلیاردی شد‬ ‫بسترن بی ‪ ۳۰‬به عنوان یکی از محصوالت پر‬ ‫فــروش گروه بهمــن در مقطعی از زمــان‪ ،‬با هدف‬ ‫عرضهخودرو اقتصادیدر کشور مونتاژ شد‪.‬علیرغم‬ ‫توقف تولید این محصول از سال‪ ،۱۳۹۸‬قیمت بی‬ ‫‪ ۳۰‬هــر روز افزایــش می یابد‪ ،‬این خودرو س هشــنبه‬ ‫هفتــه گذشــته در بــازار بهــا ‪ ۹۹۰‬میلیــون تومانــی‬ ‫داشــت؛ اما اکنون قیمت این خودرو بیشتر از یک‬ ‫میلیارد تومان شده است‪ .‬گرانی ‪ ۱۰‬میلیون تومانی‬ ‫اس ‪ ۵‬گرانتر شد‬ ‫ایــن محصــول در تعطیــات نشــان از تمرکــز ویژه‬ ‫سودجویان به بازار خودرو در ماه پایانی سال دارد‪.‬‬ ‫محصول زشت گران کرمان خودرو‬ ‫جک اس را می توان یکی از کراس اوررهای تقریبا‬ ‫ارزان بــازار کشــور معرفــی کــرد‪ ،‬جک اس‪ ۳‬توســط‬ ‫کرمان موتور برای تامین نیاز مشتریان در رده کراس‬ ‫اوورهایاقتصادیدر کشور مونتاژ شد‪.‬اواسطهفته‬ ‫گذشتهاینخودرودر بازار قیمت‪ ۹۹۰‬میلیونتومانی‬ ‫داشــت‪ ،‬اما اکنون قیمت جک اس‪ ۳‬بیشــتر از یک‬ ‫میلیاردو‪ ۲۰‬میلیونتومانشدهاست‪.‬رشد‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانــی جــک اس طی یک هفته نشــان از افزایش‬ ‫قیمتاینمحصولدر اسفندماهدارد‪.‬‬ ‫هایمــا یکــی از برندهای چینی شــریک گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو اســت‪ ،‬این برند طی شــش‬ ‫ســال گذشته توانســته در کشور ســهم بازار قابل‬ ‫توجهــی را کســب کنــد‪ .‬هایمــا اس ‪ ۵‬مجهــز بــه‬ ‫گیربکــس شــش ســرعته اتوماتیک یکــی از کراس‬ ‫اوورهــای خــوش فروش بازار اســت‪ .‬ایــن خودرو‬ ‫اواســط هفتــه گذشــته بهــا یــک میلیــارد و ‪۲۹۰‬‬ ‫میلیــون تومانــی داشــت‪ ،‬امــا امــروز قیمــت این‬ ‫خــودرو بــه یــک میلیــارد و ‪ ۳۱۰‬میلیــون تومــان‬ ‫رسیده است‪ .‬رشد ‪ ۲۰‬میلیون تومانی قیمت این‬ ‫خودرو نشــان از توجه ویژه ســودجویان در بازار‬ ‫به کالس کراس اوور دارد‪.‬‬ ‫ساندرو یک میلیاردی شد‬ ‫کهــای با کیفیت‬ ‫رنــو ســاندرو یکــی از هــاچ ب ‬ ‫فرانسوی در بازار کشور است‪ ،‬محصولی که از بدو‬ ‫طراحی در شرکت خودروسازی داچیا تا زمان مونتاژ‬ ‫در پارس خودرو‪ ،‬شعار هاچ بک اقتصادی را دنبال‬ ‫می کرد‪ ،‬در کشور به دلیل سیاست گذاری اشتباه وزیر‬ ‫صمــت در صنعت خودرو اکنون به یک هاچ بک‬ ‫نیمه لوکس تبدیل شده است‪ .‬رنو ساندرو در تیپ‬ ‫استپ وی در نسخه اتوماتیک اواخر هفته گذشته‬ ‫در بازار به بها یک میلیارد و ‪ ۸۰‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫این خودرو امروز بیشتر از یک میلیارد و ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫تومانقیمتدارد‪.‬‬ ‫اریزو ‪ ۵‬چند؟‬ ‫چری اریزو ‪ ۵‬یکی از سدان های پر فروش گروه‬ ‫صنعتی مدیران خودرو در بازار اســت‪ ،‬این خودرو‬ ‫اواســط هفتــه گذشــته در بــازار یک میلیــارد و ‪۷۵‬‬ ‫میلیونتومانقیمتداشت‪،‬امروز بهااینمحصول‬ ‫بیشتر یک میلیارد و ‪ ۸۰‬میلیون تومان شده است‪.‬‬ ‫رشــد ‪ ۵‬میلیــون تومانی قیمت این خــودرو در بازار‬ ‫نشــان از گرانی مجدد این محصول در ماه پایانی‬ ‫سالجاریدارد‪.‬تازمانی کهفاصلهقیمتیخودروها‬ ‫از کارخانه تا بازار کم نشود‪ ،‬بازار خودرو همچنان‬ ‫ملتهبخواهدبود‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫صنعت فوالد ایران از کدام چشمه جوشان‪ ،‬سیلی خروشان شد؟‬ ‫نگاهیبهنقشذوب اهناصفهاندر توسعهصنعتفوالد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی اخیر‬ ‫خــود در جمــع مــردم اذربایجان شــرقی فرمودند‪:‬‬ ‫«یــک روزهایــی بود که مــا باور نمی کردیم ممکن‬ ‫مثال‬ ‫است بعضی از پیشرفت ها پیش بیاید‪ .‬اینکه ً‬ ‫اصال‬ ‫فرض کنید تولید فوالد به میلیون ُتن برســد‪ً ،‬‬ ‫بــه ذهنمان خطور نمی کرد»‪ .‬صنعت فــوالد ایران‬ ‫کــه بالندگــی ان از جملــه افتخارات نظــام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است و رشد‪ ۶۰‬برابری تولید‬ ‫ان در حال حاضر نســبت به ســال ‪ ،۵۷‬دستاوردی‬ ‫بزرگ محسوب می شود‪ ،‬درواقع در نیم قرن گذشته‬ ‫از چشــمه جوشــان ذوب اهــن اصفهــان به ســیلی‬ ‫خروشانبدلشدهاست‪.‬ایننقشبیبدیلباعث‬ ‫شــد‪ ،‬ذوب اهــن اصفهــان ملقب به مــادر صنعت‬ ‫فوالد کشور شود‪.‬‬ ‫با شــنیدن کلمه مــادر معنایی همچــون ایثار‪،‬‬ ‫یشــود چراکه‬ ‫دلســوزی و تعهــد به ذهن متبادر م ‬ ‫مادر با عشــق و عالقه خاصی فرزنــدان خویش را‬ ‫پرورش می دهد و برای رشد و تعالی ان ها از هیچ‬ ‫تالشیحتیدر سختترینشرایطدریغنمی ورزد‪.‬‬ ‫حال صحبت از مادری به گستره ایران زمین است‪.‬‬ ‫مــادری از جنــس فوالد که فرزندان پوالدینــی را در‬ ‫دامان خود پرورش داده و در جای جای ایران زمین‬ ‫نامی نیک از خود تا ابد به یادگار گذاشــته اســت‪،‬‬ ‫فرزندانی پویا و خالق که در حیات صنعتی کشور‬ ‫همچــون قلبی تپنده با تکیه بر اموخت ههــای مادر‬ ‫خویش برای رشــد و شکوفایی بیشتر کشور تالش‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نه تنهــا رویای ایرانیان برای‬ ‫دس ـت یابی بــه صنعت فــوالد را محقق ســاخت‪،‬‬ ‫بلکه زمینه ساز شکل گیری سایر واحدهای فوالدی‬ ‫شــد و در تولــد و رشــد دیگر صنایع نیــز موثر بود‪.‬‬ ‫تربیت‪ ۱۰۰‬هزار مدیر‪ ،‬مهندس و کارگر ماهر‪ ،‬چالش‬ ‫کمبود نیروی انسانی ماهر در را در دهه های پنجاه‬ ‫و شــصت پوشــش داد تا صنایع پــس از ذوب اهن‬ ‫به لحاظ منابع انسانی با مشکل عمده ای مواجه‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫هم اکنونتولیدفوالدایرانحدود‪ ۳۰‬میلیونتن‬ ‫اســت در حالی که ظرفیت نصب شده اماده به کار‬ ‫ان باالی ‪ ۴۰‬میلیون تن اســت‪ .‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫در ایجاد این ظرفیت تولید نقش افرین بوده است‬ ‫و توســعه صنعت فوالد کشــور از مسیر ذوب اهن‬ ‫اصفهانمحققشدهاست کهاشتغال زاییتنهایک‬ ‫مورد از دستاوردهای ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫شکل گیریذوب اهناصفهاننقطهعطفیبرای‬ ‫اکتشافات معادن کشور نیز بود و فعالیت معادن‬ ‫مهم سنگ اهن و زغال سنگ کشور با مدیریت این‬ ‫مجتمععظیمصنعتیاغاز شد‪.‬همچنان کهارماین‬ ‫شرکت هنوز هم در بسیاری تجهیزات این معادن‬ ‫به چشم می خورد‪ .‬هر چند این معادن در ادامه با‬ ‫تصمیماتمدیرانوقتصنعت کشور از ذوب اهن‬ ‫جداشدند‪.‬‬ ‫این شرکت موفقیت های بسیاری در زمینه های‬ ‫گوناگون کسب کرده و از جمله ان ها تولید ریل ملی‬ ‫اســت که به دست توانمند تالشــگران این شرکت‬ ‫بــه ثمــر نشســت و کشــور از واردات این محصول‬ ‫استراتژیکبینیاز شد‪.‬‬ ‫این مجتمع عظیم صنعتی در نیم قرن گذشته‬ ‫بــه صنعت کشــور خدمت کــرده و هزاران انســان‬ ‫یجــای ایــن مملکــت در ان از جــان مایــه‬ ‫از جا ‬ ‫گذاشــتند تا امروز هر کس در صنعت سخنی برای‬ ‫گفتــن دارد؛ یــا ذوب اهنی اســت یــا از این مجتمع‬ ‫عظیم صنعتی همچون دانشــگاهی صنعتی بهره‬ ‫بــرده اســت‪ .‬ذوب اهن اصفهان در حــال حاضر با‬ ‫شــرکت های زیرمجموعــه میزبــان حــدود ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫نفر پرسنل است و معیشــت کارگران معادن زغال‬ ‫سنگایراننیز از این کارخانهعظیمتامینمی شود‪.‬‬ ‫کارخانه ای که همچون مادری بخشــنده هر انچه‬ ‫در تــوان داشــت برای طراحی‪ ،‬ســاخت و توســعه‬ ‫صنایع مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫سبا‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد خراســان‪ ،‬فوالد قروه‪،‬‬ ‫فــوالد یــزد و‪ ...‬در سراســر ایــن مــرز پــر گهــر به کار‬ ‫گرفت تا همه در کنار یکدیگر طعم شــیرین رشــد‬ ‫و بالندگی را بچشــند و معیشــت ایــران و ایرانی را‬ ‫رونق بخشند‪ .‬ذوب اهن اصفهان که تالشگران ان‬ ‫در پیروزی انقالب اســامی دوشادوش مردم علیه‬ ‫رژیم ستمشاهی فعالیت کردند‪ ،‬در سال های دفاع‬ ‫مقدس نیز با اعزام نیرو به جبهه‪ ،‬پشتیبانی از جنگ‬ ‫با ساخت قطعات و تجهیزات و همچنین تقدیم‬ ‫‪ ۲۹۵‬شــهید‪ ،‬حضــور جانانــه ای در این پیکار حق‬ ‫علیهباطلداشت‪.‬‬ ‫اینــده مــادر صنعــت فوالد کشــور انچنــان که‬ ‫حهــای توســعه ان رقــم خــورده‪ ،‬همپــای‬ ‫در طر ‬ ‫ســند چش ـم انداز ‪ ۲۰‬ســاله ایران با توسعه کشور و‬ ‫سرنوشت ایرانیان پیوند ناگسستنی دارد‪ .‬اینده ای‬ ‫کــه می توانــد بــا تاکیــد بــر فعالیت هــای دانــش‬ ‫یســازی‪ ،‬اقتصاد مقاومتــی‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫بنیان‪ ،‬بوم ‬ ‫فن اوری های نوین و ‪ ....‬توسعه همه جانبه و پایدار‬ ‫را برای صنعت فوالد کشور و ایران رقم بزند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫اقتصاد ایران در بحران تورم و رکود‬ ‫در حالــی روند نزولی شــاخص کل بورس ادامه‬ ‫دارد کــه دولــت در الیحه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد افزایش هزینه ها را پیش بینی کرده اســت و‬ ‫افزایــش قیمــت دالر به بــاالی ‪ ۴۷‬هزار تومــان در‬ ‫روزهای اخیر این موضوع را تایید می کند‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناســان اقتصــادی معتقدند بــا وجود اینکه‬ ‫بازار ســرمایه باید ایینه تمام نمای بورس باشد اما‬ ‫ســیگنال متناســب با شــرایط کنونی اقتصاد کشــور‬ ‫صادر نمی کندو اینمسالهحکایتاز تاثیر دستهای‬ ‫مافیــای در بــورس دارد که در خال نظارت ها کنترل‬ ‫بازار را در دست دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازار‪ ،‬یــک اقتصــاددان در گفتگو با‬ ‫موج با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم در کشور‬ ‫براســاس امارهــای بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از طرف دیگر‬ ‫به تازگی بانک ها ســپرده گذاری با نــرخ ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫را اجرایــی کردنــد و ایــن خــودش یــک ســیگنال از‬ ‫وضعیت تورمی اقتصاد کشور است و ارزش دارایی‬ ‫شــرکت ها هم افزایش خواهــد یافت همانطوری‬ ‫کــه رشــد قیمت امالک در یک ســال اخیــر دو برابر‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫البــرت بغزیــان بــا بیــان اینکه بــازار ســرمایه با‬ ‫وجــود اینکــه می توانــد نقــش موثــری در هدایت‬ ‫نقدینگی های سرگردان به بخش مولد داشته باشد‬ ‫اما به ابزار نوســانگیری عده ای تبدیل شــده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به همین دلیل ما شاهد این هستیم که بورس‬ ‫با وجود تغییرات اقتصادی وارد اصالح شده و به‬ ‫وضعیتچندسالپیشبرگشتهاستو اینمسئله‬ ‫تــا زمانــی که نظارت بر بازار ســرمایه افزایش نیابد‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه پیش بینــی ادامــه رونــد‬ ‫صعــودی قیمت ارز باید باعث شــود که شــاخص‬ ‫کل بورس رشــد کند‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در روند طبیعی‬ ‫اقتصادی در شرایطی که قیمت کاالها به دلیل رشد‬ ‫قیمت ارز اتفاق می افتد بازار سرمایه رشد می کند‬ ‫زیرا شــرکت های صادرکننده درامد بیشتری کسب‬ ‫یشــوند‬ ‫می کنند و ان ها با افزایش تقاضا مواجه م ‬ ‫و شــاخص کل بورس را به ســمت باال به حرکت در‬ ‫می اورنــد‪ .‬در حــال حاضر اقتصاد ایران تنها تحت‬ ‫تاثیر مسائلاقتصادینیستو ریسکهایسیاسی‬ ‫یکــه در دو روز‬ ‫هــم بر ان تاثیر گذار اســت‪ ،‬به طور ‬ ‫اخیر که اتحادیه اروپا اعالم کرده برخی بنگاه های‬ ‫اقتصــادی ایرانــی کــه بــا روســیه در جنــگ اوکراین‬ ‫همــکاری کرده اند را مورد تحریم قــرار خواهد داد‬ ‫باعــث افزایــش قیمــت ارز در ایران شــده و قیمت‬ ‫یــورو بــرای نخســتین بار به بــاالی ‪ ۵۰‬هــزار تومان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬این چالش بــه طور قطــع روی بازار‬ ‫سرمایه ایران هم تاثیر خواهد گذاشت‪ ،‬حاال باید‬ ‫دیــد کــه در هفتــه پیش رو بــورس چه واکنشــی در‬ ‫قبال ان خواهد داشت‪ .‬یک کارشناس بازار سرمایه‬ ‫در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه چیزی به انتهای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬باقــی نمانده و ِالمان هــا و فاکتورهای‬ ‫اقتصادی حاکی از ان است که سال جدید سخت‬ ‫ترین سال در چندین دهه اخیر خواهد بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تورمی ترمز بریده که احتماال با رکودی عمیق‬ ‫همراه خواهد شد‪ .‬ساده بخواهم بگویم افسار کار‬ ‫کامال از دست مسئوالن خارج شده است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه خواهد‬ ‫یافت و بازار سرمایه هم به طور قطع به ان واکنش‬ ‫نشان خواهد داد‪ .‬رضا روحی با بیان اینکه تنها راه‬ ‫برون رفــت از بحــران و بن بســت فعلــی به نتیجه‬ ‫رسیدنمذاکراتبرجامیاست‪،‬افزود‪:‬امامتاسفانه‬ ‫مذاکــرات تاکنون به تعویق افتاده و اکنون نیز دو‬ ‫مساله اساســی چالش جدی برای تداوم مذاکرات‬ ‫ایجاد کرده؛یکیمباحثاعتراضاتماه هایاخیر و‬ ‫حقوق بشری و دومی ارسال پهپاد به اوکراین بوده‬ ‫است‪ .‬از طرف دیگر فشار اپوزیسیون خارج از کشور‬ ‫به دولت های غربی نیز در تداوم نیافتن مذاکرات‬ ‫موثر واقع خواهد شد‪ .‬پس در چنین شرایطی باید‬ ‫معجــزه ای رخ دهــد تا برخالف واقعیات شــرایط‬ ‫خوبــی رقــم بخــورد‪ .‬او بــا اشــاره به اینکه کســری‬ ‫بودجه شدید که ناشی از کاهش منابع درامدی و در‬ ‫مقابل افزایش مصارف است عمال دولت را تبدیل‬ ‫به بنگاه پرداخت حقوق کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫سهم بودجه عمرانی و توسعه کشور کاهش داشته‬ ‫و ایــن مســئله روی فعالیت بســیاری از بنگاه های‬ ‫اقتصادی که به نوعی فعالیــت ان ها به پروژه های‬ ‫عمرانیوابستهاستتاثیر منفیخواهدگذاشت‪.‬‬ ‫روحی با تاکید بر اینکه با روند کنونی در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬تغییــرات جــدی از بعــد اقتصــادی تجربــه‬ ‫خواهیــم کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گرانی حامل هــای انرژی‪،‬‬ ‫افزایش مالیات ها‪ ،‬تداوم تورم‪ ،‬فشار مضاعف به‬ ‫تولیدکننده هابخشیاز مصائبسالجدیدخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫هدف طرح مالیات عایدی‬ ‫سرمایه سفته بازان هستند‬ ‫نایبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی‬ ‫گفت‪ :‬طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها شامل افرادی‬ ‫می شود که در بازارها با فرار مالیاتی به دنبال سفته بازی‬ ‫و داللی هستند‪ .‬شهباز حسن پور بیگلری در گفت وگو با‬ ‫ایرنا اظهار داشت‪ :‬این طرح تنها شامل ‪ ۵‬درصد از افراد‬ ‫جامعه اســت که با سفته بازی به دنبال افزایش بی رویه‬ ‫قیمت ها هستند و از بار مالیات شانه خالی می کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪:‬تولیدکنندگانو مصرف کنندگانشاملطرحمالیات‬ ‫بر عایدیسرمایهنخواهندشدو مشکلیبرایان هاپیش‬ ‫نمی اید‪.‬عضو کمیسیوناقتصادیمجلستاکیدکرد‪:‬طرح‬ ‫مالیاتبر عایدیسرمایهبهدنبالشناساییفعالیت های‬ ‫غیرمولدو سفته بازانهاست‪.‬ویبابیاناینکهطرحمالیات‬ ‫بر عایدی سرمایه یکی از طرح های خوب مالیاتی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طرح در بســیاری از کشــورها بیش از ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫است که اجرا می شود‪ .‬بیگلری عنوان کرد‪ :‬اکنون کلیات‬ ‫طرح تصویب شده و تنها ردیف ها و جزییات در دست‬ ‫بررســی اســت و به کمیســیون ارجاع شــده که امیدواریم‬ ‫به زودینهاییشود‪.‬‬ ‫اتصال ‪ ۹۸‬درصد مجوزهای‬ ‫کسب وکار به درگاه ملی‬ ‫مجوزها‬ ‫بنابــر اعــام وزارت اقتصــاد‪ ۹۸ ،‬درصــد مجوزهــای‬ ‫کســب وکار تا ‪ ۲۶‬بهمن ماه به درگاه ملی مجوزها متصل‬ ‫شدند که نتیجه عملکرد دولت سیزدهم در زمینه تسهیل‬ ‫محیط کسب وکار در کشور است‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت‬ ‫اقتصــاد و دارایــی‪ ۱۵،‬دســتگاه تمــام مجوزهایشــان را به‬ ‫درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کرده اما به دلیل تعلل‬ ‫برخــی دیگر از دســتگاه ها‪ ،‬اتصــال‪ ۹۸‬درصــد مجوزهای‬ ‫دســتگاهی به درگاه ملی مجوزها محقق شــده اســت‪ .‬بر‬ ‫این اساس تعداد ‪ ۱۵‬دستگاه صد در صد مجوزهایشان را‬ ‫به درگاه ملی مجوزها متصل کرده اند‪ .‬همچنین از وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی تعداد‪ ۱۹‬عنوان مجوز‪ ،‬وزارت بهداشــت‬ ‫و درمان اموزش پزشکی‪ ۱۳‬عنوان‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ۱۲‬عنوان‪ ،‬شهرداری کالن شهرها‪ ۹‬عنوان‪ ،‬وزارت‬ ‫ک مرکــزی‪ ۵‬عنوان‪،‬‬ ‫راه و شهرســازی‪ ۷‬عنــوان مجــوز‪ ،‬بان ‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش ‪ ۴‬عنوان مجــوز و وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی تعداد‪ ۳‬عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها‬ ‫متصل نشــده اســت‪ .‬در این میان دســتگاه هایی که هنوز‬ ‫مجوزهایشان به درگاه ملی مجوزها متصل نشده عبارتند‬ ‫از قوه قضاییه‪ ،‬وزارت کشور و جامعه حسابداران رسمی‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش دستگاه هایی که هنوز شرایط صدور‬ ‫مجوزهایشانرابهدرگاهملیاعالمنکردهاندنیز عبارتنداز‬ ‫کانونوکالیدادگستری‪،‬سازماننظاممهندسیساختمان‪،‬‬ ‫سازمانبرنامه وبودجهوفدراسیون هایورزشی‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی بانک های‬ ‫دولتی‬ ‫بهبــود شــفافیت از طریق انتشــار اســامی بدهکاران‬ ‫کالن و ســرعت بخشــیدن به پرداخت تسهیالت خرد از‬ ‫طریــق حذف ضامــن از مهم ترین مــواردی اســت که در‬ ‫کارنامه یک ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‬ ‫بانکــی دیده می شــود‪ .‬به گــزارش ایرنــا از وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایــی‪ ،‬دی مــاه ســال گذشــته بود که نشســت رئیس‬ ‫جمهور با مدیران عامل بانک ها برگزار شد‪ ،‬نشستی که‬ ‫طی ‪ ۱۰‬سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصالحات‬ ‫الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود‪ .‬تسهیل دسترسی‬ ‫مــردم به تســهیالت خــرد بدون نیاز بــه ضامن بر مبنای‬ ‫اعتبارســنجی و شــفافیت با انتشار اســامی ابر بدهکاران‬ ‫بانکــی از اولویت هایــی بــود که از ســوی وزیر اقتصاد در‬ ‫این نشست مطرح شد که حاال یک سال پس ازان دیدار‪،‬‬ ‫تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده‬ ‫می شود‪ .‬انتشار مانده تسهیالت‪ ،‬تعهدات کالن و مانده‬ ‫تســهیالت و تعهــدات اشــخاص مرتبط برای هــر یک از‬ ‫اشخاص حقیقی یا حقوقی‪ ،‬افشای اسامی ابر بدهکاران‬ ‫بانکی در فروردین ماه گذشته و به روزرسانی ان در اذرماه‪،‬‬ ‫تشکیلکمیتهویژهنظارتبر نحوهمصرفتسهیالتکالن‬ ‫و بارگذاری صورت های مالی اصلی میان دوره ای به صورت‬ ‫سه ماهه‪ ،‬شش ماهه‪ ،‬نه ماهه و صورت های مالی ساالنه‬ ‫سامانه کدالاز جملهاقداماتیبود کهدر یکسال گذشته‬ ‫به سرانجام رسیده است‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫بــا توافق بانک‏های دولتی و خصوصــی‪،‬‏طرح پرداخت‬ ‫تسهیالت خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق‬ ‫را در دو ســطح تــا ‪ ۵۰‬میلیــون تومان و ‪ ۵۰‬میلیون ریال تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در گام اول برای کارکنان‪ ،‬بازنشستگان‬ ‫ومستمری بگیراندستگاه هایدولتی‪،‬عمومی‪،‬غیردولتی‬ ‫و شــرکت های بــزرگ‪ ،‬ایــن مصوبــه را از ‪ ۲۹‬دی ماه ســال‬ ‫گذشته به بانک های یادشده ابالغ کرد‪ .‬از این تاریخ تا‪۱۵‬‬ ‫اذرماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیس جمهور‬ ‫با مدیران عامل بانک ها‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۹۳‬هزار و ‪۲۱۶‬‬ ‫فقره به مبلغ ‪ ۴۷۵‬هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت‬ ‫شــد‪ .‬اعطای تســهیالت اربعین یکی دیگــر از اقدامات‬ ‫به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیالت‬ ‫خــرد بــود که به حدود ‪ ۳۱۰‬هزار ‪ ۸۷۶‬نفر بالغ بر مبلغ‬ ‫یک هزار و ‪ ۴۴۹‬میلیارد تومان‪ ،‬تسهیالت پرداخت شد‪.‬‬ ‫همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی به مبلغ ‪۳۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در اذرماه امسال به تصویب هیات‬ ‫وزیــران رســید و مقــرر شــد افزایش ســرمایه بانک ها از‬ ‫محل سهامی که دولت از شرکت های دولتی در اختیار‬ ‫داشــت‪ ،‬برای تمام بانک های دولتی اجرا شود‪ .‬با این‬ ‫اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانک های دولتی به‬ ‫جــز ملی و ســپه به عدد ‪ ۸‬درصــد بر پایه صورت های‬ ‫مالی ســال گذشته ان ها رســیده و استاندارد می شود و‬ ‫بنابرایــن می تواننــد برای تســهیالت دهی بــه مردم در‬ ‫داخــل و نیــز در مــراودات بین المللی از بهبود نســبت‬ ‫کفایت سرمایه خود استفاده کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5453‬شماره نامه‪ 140185602030016563 :‬ورثه خانم فاطمه پور محمدی نجف ابادی‬ ‫فرزند محمد علی با ارائه گواهی انحصار وراثت و فرم ‪ ۱۹‬مالیاتی و طبق درخواست وارده به‬ ‫شماره ‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۵۶۴۹‬مورخ ‪ 1401/۱۱/11‬و به استناد دو برگ استشهاد محلی‬ ‫که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۶‬فرعی از ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت‬ ‫اصفهان که در صفحه ‪ ۲۷۵‬دفتر ‪ ۶۶۹‬امالک ذیل ثبت ‪ ۱۵۱۴۹۷‬بنام خانم فاطمه پورمحمدی‬ ‫نجف ابادی فرزند محمد علی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۵۰۴۲۸۸‬سری د ‪ ۹۱‬صادر‬ ‫و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر‬ ‫سهل انگاری مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی‬ ‫انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور‬ ‫نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را‬ ‫کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/11/30:‬غالمرضا شیرانی جوزدانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف‬ ‫اباد ‪/1457717‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5472‬طبق مندرجات دفاتر امالک صفحه ‪ ۵۷۴‬دفتر ‪ 41‬مقدار یک جز از پنج جز مقدار‬ ‫(دو سهم از ‪ ۹‬سهم ششدانگ پالک ‪ ۳‬فرعی از ‪ ۵۱۰‬اصلی واقع در بخش هشت تبریز حاصل‬ ‫از استانداردسازی پالک باقیمانده ‪ ۵۱۰‬اصلی به انضمام دو سهم از هفت سهم دو سهم از نه‬ ‫سهم ششدانگ) به استثنای قسمتی که به شهرداری انتقال یافته بنام حاجیه چیت سازیان‬ ‫ثبت و همچنین بشرح ثبت صفحه ‪ ۱۰۳‬دفتر ‪ ۳۱‬مقدار یک سهم از ‪ ۹‬سهم ششدانگ به‬ ‫عالوه یک سهم از ‪ 7‬سهم دو سهم از ‪ ۹‬سهم ششدانگ پالک اخیر به استثنای مقداری که‬ ‫به شهرداری تبریز انتقال یافته است بنام حاجیه چیت سازیان ثبت شده است‪ .‬و سپس ایشان‬ ‫برابر گواهی حصر وراثت شماره ‪ 73/4/6 -995/72/60‬فوت و وراث وی رحیم ‪-‬محمدرضا‬ ‫نادره ‪-‬سعیده ‪-‬رباب و مریم شهر تا دریانی همگی فرزندان متوفی معرفی شده اند که نسبت‬‫به سهمی محمدرضا و نادره در صفحات ‪ ۳۶۳‬و ‪ ۳۶۶‬دفتر ‪ ۴۵‬سند مالکیت جداگانه صادر شده‬ ‫است و همچنین بشرح سیستم جامع امالک نسبت به سهمی سعیده و رباب و مریم نیز سند‬ ‫صادر شده است و تمامی مورد ثبت برابر سند اجاره شماره ‪ 36/6/12 -۱۱۱۴‬دفتر ‪ ۲۲‬تبریز‬ ‫در قید اجاره میباشد و سابقه بازداشتی دارد و سپس برابر دادنامه شماره ‪۹۴۰۹۹۷۴۱۱۰۵۰۱۱۵‬‬ ‫– ‪ 94/11/11‬به شماره بایگانی ‪ ۹۲۰۶۷۶‬شعبه پنجم حقوقی تبریز و نامه شماره ‪920676/5‬‬ ‫مورخه ‪ 95/1/29‬مرجع اخیر مبنی بر قطعیت ان مقدار ‪ ۲۱‬سهم مشاع از ‪ ۳۱۵‬سهم ششدانگ‬ ‫از موضوع مالکیت هر دو ثبت صفحه اخیر در خصوص سند وصیت شماره ‪72/2/29 – ۴۸۹۷۵‬‬ ‫دفتر ‪ ۵۴‬تبریز بنام رحیم دریانی با نظارت حسین ارشاد پور رای صادر که در اجرای رای اخیر و‬ ‫به مقدار اخیر تحت پالک ‪ ۳‬فرعی از ‪ ۵۱۰‬اصلی در صفحه ‪ ۱۲۶‬دفتر ‪ ۴۶‬ثبت و سپس برابر‬ ‫سند انتقال اجرائی شماره ‪ 95/4/6 – 44281‬دفتر ‪ ۲۱‬تبریز مقدار اخیر بنام مریم و سعیده هر‬ ‫دو دریانی هر کدام ‪ 10/5‬سهم از ‪ ۳۱۵‬سهم انتقال اجرائی و با سهام ارثی خریداران اخیر منجر‬ ‫به صدور سند گردیده است‪ .‬حال اقای بابک حیدری به وکالت از طرف رحیم دریانی برابرسند‬ ‫وکالت شماره ‪ ۵۸۱۰۴‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۹/۲۸‬دفتر ‪ ۱۱۹‬تبریز و با ارائه استشهاد محلی به شرح‬ ‫نامه ‪ ۴۰۰۱۰۰۴۲۱۶‬مورخه ‪ 1401/11/18‬در اثر سهل انگاری مدعی فقدان سند مالکیت مزبور‬ ‫شده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنى نموده است مراتب در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود هر کس ادعائی نسبت به وجود ورقه مالکیت یا انجام‬ ‫هر گونه معامله را نزد خود دارد میتواند اعتراض خود را کتبًا به مدت ده روز پس از انتشار اگهی‬ ‫به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنى اقدام خواهد شد و به اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد‬ ‫شد ‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/11/30 :‬علی علی پور‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی‬ ‫تبریز م الف‪۳۳۶۲ /‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5473‬برابر رای شماره ‪ 1401/۱۱/19 - 1401/6203‬پرونده کالسه ‪ 1401/611‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان محمد‬ ‫حسن زاده فرزند خداوردی بشماره شناسنامه ‪ ۲۵۰۴‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 284/45‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۳۹‬فرعی از ‪- ۱۲۵‬صلی موسوم به قریه عزیز‬ ‫واقع در خراسان شمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتى على‬ ‫اصغر عزیزی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/15 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد ‪/1458220‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5474‬برابر رای شماره ‪ 1401/۱۱/10 - 1401/5937‬پرونده کالسه ‪ 1401/712‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین محمدزاده‬ ‫فرزند یوسف بشماره شناسنامه ‪ ۴۹۸‬در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 243/80‬مترمربع‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش ‪ ۲‬حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی بدر باغچقی فرزند حسین محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/15 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد ‪/1458181‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5475‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬رای شماره ‪ 1401/۱۱/18 - ۱۳۸۴۴‬هیات سوم اقای علیرضا نصر اصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۵۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۷۹۴۳۸‬صادره فرزند صمد نسبت به یکهزار و هشتاد و‬ ‫چهار سهم و یک‪ -‬سوم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو ‪ -‬پنجم سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 255/90‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از صدیقه عبدی فرزند‬ ‫عباس ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1401/۱۱/18 - ۱۳848‬هیات سوم خانم فریبا نصر اصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۰۷۲۰۲۵۲‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۷۲۰۲۵۲‬صادره فرزند مرتضی نسبت به پانصد‬ ‫و ده سهم و دو ‪-‬پنجم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو ‪ -‬پنجم سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 255/90‬متر مربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شماره ‪ 1401/11/18 - 13849‬هیات سوم خانم فاطمه قاسمی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 4‬کدملی ‪ ۱290416222‬صادره فرزند علی نسبت به یکهزار و هفتصد و چهل سهم‬ ‫مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو ‪ -‬پنجم سهم ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 255/90‬متر مربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شماره ‪ 1401/۱۱/18 - ۱۳855‬هیات سوم اقای خسرو نصراصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۳۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۳۲۰۳۸۹۰‬صادره فرزند صمد نسبت به یکهزار و پانصد و‬ ‫سی و یک سهم و یک‪ -‬پنجم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو‪ -‬پنجم‬ ‫سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 255/90‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از‬ ‫‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -5‬رای شماره ‪ 1401/۱۱/18 - ۱۳845‬هیات سوم اقای رسول نصراصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 36‬کدملی ‪ ۱۲۹۰4۱۸۹۷۷‬صادره فرزند صمد نسبت به یکهزار و هشتاد و‬ ‫چهار سهم و یک ‪-‬سوم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو ‪-‬پنجم سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 255/90‬متر مربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از صدیقه عبدی فرزند‬ ‫عباس ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -6‬رای شماره ‪ 1401/۱۱/18 - ۱۳۸47‬هیات سوم خانم مریم نصر اصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۵۹۷‬کدملی ‪ ۱۱4۱۸۸۷۳۸۱‬صادره فرزند صمد نسبت به یکهزار و پانصد و‬ ‫نود و چهار سهم و یازده‪ -‬پانزده سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو‪ -‬پنجم‬ ‫سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 255/90‬متر مربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از ‪۵‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک و مع‬ ‫الواسطه از صدیقه عبدی فرزند عباس ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -7‬رای شماره ‪ 1401/۱۱/18 - ۱۳856‬هیات سوم خانم سمیه نصر اصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲41‬کدملی ‪ ۱۱4۱۹۳۳۹۰۱‬صادره فرزند قاسم در نسبت به یکهزار و هفتصد‬ ‫و چهل سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو‪ -‬پنجم سهم ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 255/90‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -8‬رای شماره ‪ 1401/۱۱/18 - ۱۳857‬هیات سوم خانم زهراء نصر اصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱4‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۶۱۲۲۹‬صادره فرزند صمد نسبت به پانصد و ده سهم و‬ ‫دو ‪ -‬پنجم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو ‪ -‬پنجم سهم ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 255/90‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۰۱‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/15 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1458078‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5477‬احترامًا نظر به اینکه اقای محمدرضا بهرو نوران برابر درخواست وارده شماره‬ ‫‪ 1037378‬مورخه ‪ 1401/11/18‬اعالم داشته که ششدانگ پالک ‪ 17368‬فرعی از ‪ 73‬اصلی‬ ‫مفروز ‪ 9702‬ق ‪ 6‬واقع در بخش سه اردبیل منطقه یک اردبیل بنام اقای محمدرضا بهرو نوران‬ ‫ثبت و صادر گردیده و بعلت نامعلوم مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای‬ ‫سند المثنی را نموده است‪ .‬لذا مراتب طبق بخشنامه شماره ‪– 140180003144000340‬‬ ‫‪ 1401/11/25‬به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ‪ ،‬سپس در اجرای تبصره یک ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه اگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود‬ ‫اسناد مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام نامبرده فوق صادر و‬ ‫تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/11/30 :‬رضا‬ ‫احمدیان‪ -‬رئیس اداره ثبت منطقه یک اردبیل‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5481‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 5667‬و ‪ 5665‬مورخ ‪ 1401/08/24‬اقای حسین فاضل نجف ابادی فرزند علیرضا‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع و خانم عصمت فاضلی نجف ابادی فرزند باقر نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 228/72‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از‬ ‫‪ 435‬که شماره واقعی ان ‪ 434‬واقع در قطعه ‪ 5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/15 :‬واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نجف اباد ‪/1458029‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5480‬خانم زهرا پیش سرانی با ارائه دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره‬ ‫‪ 216‬نور تصدیق شده است اعالم داشته سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک‬ ‫دستگاه اپارتمان مسکونی طبقه دو واحد سه پالک ثبتی ‪ 14585‬فرعی ‪ 4‬اصلی بخش ‪ 10‬ثبت‬ ‫نور دفتر الکترونیک ‪ 139720310006005033‬سند بشماره سریال ‪ 308632‬به نام خانم زهرا‬ ‫پیش سرانی ثبت و صادر گردیده بود و طبق سند رسمی شماره ‪ 77053‬مورخ ‪1397/07/12‬‬ ‫دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 50‬نور در رهن بانک مسکن می باشد به علت نامعلوم سند مفقود‬ ‫شده است‪ .‬لذا درخواست صدور سند المثنی نموده است‪ .‬در اجرای ماده ‪ 120‬ایین نامه اصالحی‬ ‫قانون ثبت و تبصره های ذیل ان مراتب در یک نوبت اگهی می گردد چنانچه اشخاصی‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت مذکور نزد خود می باشند ظرف مدت ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی می بایست اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫به اداره ثبت محل ارائه و رسید ان را دریافت نمایند‪ .‬بدیهی است چنانچه پس از اتمام مدت‬ ‫مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد‬ ‫این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود‪/1458380 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/30 :‬‬ ‫علی سعادتی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9- 5438‬شماره‪)1 140160302006010543:‬برابر رای شماره ‪ 0543‬مورخ ‪1401/09/28‬‬ ‫به شماره کالسه ‪ 0124‬مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی عابدی به شناسنامه شماره ‪1130203476‬‬ ‫کدملی ‪ 1130203476‬صادره فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 150.75‬مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند ‪ 34983‬مورخ ‪ 1399/4/2‬دفترخانه ‪ 322‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪)2‬برابر رای شماره ‪ 0545‬مورخ ‪ 1401/09/28‬به شماره کالسه ‪ 0125‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫عرفانه توکلی بوئینی به شناسنامه شماره ‪ 1130693740‬کدملی ‪ 1130693740‬صادره فرزند‬ ‫رضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 150.75‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 63‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به‬ ‫موجب سند ‪ 34983‬مورخ ‪ 1399/4/2‬دفترخانه ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪)3‬برابر رای شماره ‪ 0547‬مورخ ‪ 1401/09/28‬به شماره کالسه ‪ 0126‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫اعظم یزدی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 20242‬کدملی ‪ 1140201964‬صادره فرزند قدمعلی‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 150.75‬مترمربع پالک شماره ‪63‬‬ ‫فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند‬ ‫‪ 34983‬مورخ ‪ 1399/4/2‬دفترخانه ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف‬ ‫مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/11/30‬نوبت دوم ‪ 1401/12/15‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1455405‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬ائین نامه و ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5484‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در ثبت بخش میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک بخش میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضائی تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ .1‬کالسه ‪ 1401/28‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000492‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم مصطفی عمرانی فرزند‬ ‫میرزامحمدعلی به شماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از میمه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 296.87‬مترمربع پالک ‪ 4002‬فرعی از ‪ 1‬اصلی خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای‪ /‬خانم غالمحسین زمانی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .2‬کالسه ‪ 1401/06‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000538‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمود سلطانی فرزند‬ ‫حسینعلی به شماره شناسنامه ‪ 6220025660‬در شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 683.33‬مترمربع پالک ‪ 963‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد از توابع بخش ثبتی میمه‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم کشورسلطان گرامی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬کالسه ‪ 1401/16‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000493‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم فرهاد متوسلی فرزند احمد به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 67‬صادره از میمه در یک شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪1015.33‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 460‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در میمه خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم‬ ‫غالمحسین سیلزده و فاطمه بیگم قربان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .4‬کالسه ‪ 1400/02‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000446‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم رضا عابدی فرزند حسن به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 2037‬در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 843‬مترمربع پالک ‪ 254‬فرعی از ‪ 26‬اصلی واقع در ونداده از توابع بخش ثبتی میمه خریداری‬ ‫از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم طوبی خانم عابدی و میرزاکوچک عابدی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .5‬کالسه ‪ 1401/08‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000485‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علیرضا کریمیان فرزند بمانعلی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 1938‬صادره از میمه در یک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 939.56‬مترمربع پالک ‪ 399‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در میمه خریداری از مالک رسمی اقای‪/‬‬ ‫بمانعلی کریمیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .6‬کالسه ‪ 1401/30‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000537‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی فخریان فرزند عباسعلی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 45‬صادره از میمه در شش دانگ یک درب باغ موستان به مساحت‬ ‫‪ 624.88‬مترمربع پالک ‪ 148‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در میمه دشت مشهور کوچه رشید بخش‬ ‫ثبتی میمه خریداری از مالک رسمی اقای رمضانعلی فخریان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .7‬کالسه ‪ 1401/17‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000486‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمدرضا طالبیان فرزند‬ ‫عباس به شماره شناسنامه ‪ 1‬در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪522.10‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 1635‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد بخش ثبتی میمه خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای‪ /‬خانم عباس طالبیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .8‬کالسه ‪ 1401/11‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000442‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم زین العابدین همازاده ابیانه‬ ‫فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 34‬در شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪59630‬‬ ‫مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک ‪ 153‬اصلی واقع در حوزه ثبتی میمه خریداری مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم علی اکبر مسلمی ابیانه محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .9‬کالسه ‪ 1401/20‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000491‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمدرضا طالبیان فرزند‬ ‫عباس به شماره شناسنامه ‪ 1‬در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ‪ 1056.87‬مترمربع پالک‬ ‫‪ 587‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در روستای زیاداباد از توابع بخش ثبتی میمه خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای‪ /‬خانم عباس طالبیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .10‬کالسه ‪ 1401/14‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000489‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم رضا اعراب فرزند احمد به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 22‬در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 481.40‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 1645‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در روستای زیاداباد از توابع بخش ثبتی میمه خریداری مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم عباس لطفی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .11‬کالسه ‪ 1401/19‬برابر رای شماره ‪140160302020000487‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمدرضا طالبیان فرزند عباس به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1‬در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 245.14‬مترمربع پالک‬ ‫‪ 1717‬فرعی از ‪ 30‬اصلی خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم عباس طالبیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .12‬کالسه ‪ 1401/15‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000488‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم مسیح طهماسبی فرزند‬ ‫غالمحسین به شماره شناسنامه ‪ 20‬در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 721.08‬مترمربع پالک ‪ 2458‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در روستای زیاداباد از توابع بخش ثبتی‬ ‫میمه خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم رضا طهماسبی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .13‬کالسه ‪ 1401/10‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000490‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم بتول خداداد فرزند میرزااحمد‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 15‬در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 372.23‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 761‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در روستای زیاداباد از توابع بخش ثبتی میمه خریداری از‬ ‫مالک رسمی اقای‪ /‬خانم بی بی جان طالبیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .14‬کالسه ‪ 1401/35‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000471‬هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمدتقی میرزائی فرزند محمدرضا به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 306‬در دو سهم و یک چهارم سهم مشاع از بیست و پنج سهم ششدانگ یک‬ ‫قطعه باغ به مساحت ‪ 1976.72‬مترمربع پالک ‪ 374‬فرعی از ‪ 78‬اصلی واقع در روستای لوشاب‬ ‫از توابع بخش ثبتی میمه خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم محمد گرامی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .15‬کالسه ‪ 1400/55‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000468‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم اصغر زمانی فرزند حاجی اقا‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 83‬صادره از میمه در ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 1052.65‬مترمربع پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ 3852‬اصلی واقع در میمه بخش ثبتی میمه‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم علی اقا زمانی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .16‬کالسه ‪ 1400/72‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000581‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم ابراهیم علی اکبری فرزند‬ ‫خداداد به شماره شناسنامه ‪ 28‬صادره از میمه در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 732.53‬مترمربع پالک ‪ 1567‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در روستای ازان از توابع بخش‬ ‫ثبتی میمه خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم ماهرخ کامجو محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .17‬کالسه ‪ 1400/71‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000582‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم ابراهیم علی اکبری فرزند‬ ‫خداداد به شماره شناسنامه ‪ 28‬در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪301.84‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 2900‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در روستای ازان از توابع بخش ثبتی میمه‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم ماهرخ کامجو محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .18‬کالسه ‪ 1400/74‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000583‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم ابراهیم علی اکبری فرزند‬ ‫خداداد به شماره شناسنامه ‪ 28‬در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪705.30‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 637‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم شهربانو‬ ‫علی اکبری محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .19‬کالسه ‪ 1400/70‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000578‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم اکبر کریم دوست فرزند‬ ‫عباسعلی به شماره شناسنامه ‪ 51‬در شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪288.5‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 1169‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در روستای ازان از توابع بخش ثبتی میمه‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم اسداله ارشادی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .20‬کالسه ‪ 1400/67‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000580‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم ابراهیم علی اکبری فرزند‬ ‫خداداد به شماره شناسنامه ‪ 28‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 261.99‬مترمربع پالک ‪ 331‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در ازان از توابع بخش ثبتی میمه‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم شهربانو علی اکبری محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .21‬کالسه ‪ 1400/68‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000579‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم ابراهیم اکبری فرزند خداداد به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 28‬صادره از میمه در دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 387.24‬مترمربع پالک ‪ 453‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در ازان از توابع بخش ثبتی‬ ‫میمه خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم قیصر علی اکبری محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .22‬کالسه ‪ 98/28‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000576‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم عزیزاله سالمی فرزند عظیم به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 22‬صادره از میمه در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪83.33‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 1902‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در ازان از توابع بخش ثبتی میمه خریداری از‬ ‫مالک رسمی اقای‪ /‬خانم خانم کسائی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .23‬کالسه ‪ 1400/88‬برابر رای شماره ‪140160302020000577‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم عباسعلی علی جانی فرزند‬ ‫ابوتراب به شماره شناسنامه ‪ 46‬صادره از میمه در هشت سهم مشاع از ‪ 30‬سهم ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 2250‬مترمربع پالک ‪ 5‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در روستای‬ ‫ازان از توابع بخش ثبتی میمه خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم علی احمد اقدامی محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .24‬کالسه ‪ 98/29‬برابر رای شماره ‪ 140160302020000544‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم جلیل اقدامی فرزند عباسعلی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 14‬صادره از میمه در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 376.98‬مترمربع پالک ‪ 3340‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در ازان از توابع بخش ثبتی میمه‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم گلشاه اقدامی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/15 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک بخش میمه‪ -‬مریم مختاری م‪/‬الف ‪1458522‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان‬ ‫‪ -9-5487‬پیرو اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و به استناد تبصره ماده ‪ ۱۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالک‬ ‫‪ 527‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در قریه اهودشت بخش ‪ ۱۱‬بنام ریحانه سادات میرطالبی نسبت‬ ‫به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 172/25‬متر مربع طبق رای شماره‬ ‫‪ 1401603100130118118‬مورخ ‪ 1401/10/27‬هیت قانون تعیین تکلیف در ساعت ‪9/30‬‬ ‫صبح سه شنبه مورخه ‪ 1401/12/23‬در محل وقوع ملک بعمل خواهد امد‪ .‬لذا از متقاضی و‬ ‫مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع‬ ‫ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی انان‬ ‫طبق ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد‬ ‫شد معترضین می توانند به استناد ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت و مواد ‪ ۷۴‬و ‪ ۸۶‬ایین نامه قانون ثبت‬ ‫ظرف مدت ‪ ۳۰‬روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره‬ ‫تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم داد خواست توسط متقاضی‬ ‫و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه‬ ‫می یابد‪/1458560 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/30 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهر چمستان‪ -‬عین اله تیموری‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-5470‬برابر رای شماره ‪ 140160322001000840‬مورخ ‪ 1401/11/06‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا سوناز به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1758‬کدملی ‪ 3671265701‬صادره دوست محمد فرزند محمد در ششدانگ‬ ‫اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 215/23‬مترمربع قسمتی از باقیمانده پالک شماره ‪ 2‬فرعی از‬ ‫‪ -5224‬اصلی واقع در زاهدان خیابان مصطفی خمینی ‪ 4‬خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪ 1401/11/30‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه ‪1401/12/16‬‬ ‫عباسعلی اکبری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف‪1222 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5223‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۷۴۴‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۰۹/27‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد به شناسه‬ ‫ملی ‪ ۱۴۰۰۰۳۰۷۴۶۵‬در ششدانگ یک باب ساختمان بقعه متبرکه امام زاده سلطان احمد‬ ‫بن موسی (ع) به مساحت کل ‪ 33243/14‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۲۴۳‬فرعی از ‪۸۰‬‬ ‫ اصلی واقع در اراضی قنات و مزرعه بیمرغ بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل‬‫مالکیت اقایان محمد زارع پور و محمدعلی فنائی و هوشنگ فنائی و هادی فنائی مالکان‬ ‫رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند کمپانی و کارت سوخت خودرو سواری پژو پارس به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 418 -23‬ی ‪ 42‬به شماره موتور ‪12491051135‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN01cA5cH601795‬مدل ‪ 1391‬به نام علی‬ ‫اکبر الوندی سدهی به کدملی ‪ 1170903401‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پایان داوری ششمین جشنواره رسانه ای‬ ‫ابوذر خراسان رضوی‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫رضــوی ادامه داد‪ :‬این اســتقبال‬ ‫مســئول ســازمان بســیج رسانه‬ ‫بی نظیــر بیانگر اعتمــاد اهالی‬ ‫خراســان رضوی با اعــام پایان‬ ‫رسانهاستانبهاینرویداداست‬ ‫داوری‪ ،‬از افزایــش ‪ 57‬درصدی‬ ‫که امیدواریم بیش از همیشه در‬ ‫تعــداد شــرکت کنندگان در‬ ‫خدمــت تعالی جایگاه رســانه‬ ‫مهدی شاد‬ ‫ششــمین جشــنواره رســانه ای‬ ‫در اســتان گام بــردارد‪ .‬مســئول‬ ‫ابوذر خراسان رضوی نسبت به‬ ‫ســازمان بسیج رســانه خراسان‬ ‫دوره قبل خبر داد‪ .‬مهدی شاد با اعالم این خبر رضــوی از پایــان داوری اثــار ارســالی خبــر داد و‬ ‫افزود‪ :‬همکاران رســانه ای خراسان رضوی از این گفــت‪ :‬برگزیــدگان این جشــنواره بر اســاس رای‬ ‫رویدادرسانه ایاستقبالکم نظیریکردندکهجای داوران انتخاب شده اند و در اختتامیه موردتقدیر‬ ‫تقدیر دارد‪ .‬مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان قرار خواهندگرفت‪.‬‬ ‫کلیهخبازیهایگلستانتاابتدایپائیز‬ ‫دوگانه سوزشوند‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫مــردم دچــار مشــکل نشــویم‪.‬‬ ‫و تجــارت اســتان گلســتان در‬ ‫او گفــت‪ :‬اتحادی ههــای خبازان‬ ‫یازدهمیــن جلســه کمیســیون‬ ‫اســتان گلســتان از ایــن به بعد‬ ‫نظــارت مرکــز اســتان گلســتان‬ ‫اجازه صــدور مجوزهای جدید‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به مشکالتی که‬ ‫و تمدیــدی خبازی هــا را قبل از‬ ‫علی حسن زاده‬ ‫در حوزه تامین گاز با ان مواجه‬ ‫نصب تجهیزات دوگان هســوز را‬ ‫هستیم‪ ،‬کلیهخبازیهایاستان‬ ‫ندارندوهمهنانوایی هامکلفند‬ ‫بایدتاابتدایپائیز سالایندهدوگانه سوز شوند‪.‬‬ ‫نسبت به نصب این تجهیزات در محل خبازی‬ ‫درویــش علــی حس ـن زاده در یازدهمیــن خوداقدامکنند‪.‬حسن زادههمچنینضمنتاکید‬ ‫جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان که بر لزوم اموزش متقاضیان دریافت پروانه کسب‪،‬‬ ‫باحضور نمایندگاندستگاه هایاجراییعضودر گفت‪ :‬با توجه به عادی شــدن شرایط ازلحاظ‬ ‫محل سالن جلسات اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا‪ ،‬اتــاق اصنــاف‬ ‫تجارت استان گلستان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه مکلــف اســت کلیــه دور ههــای اموزشــی ویــژه‬ ‫به مشکالتی که در حوزه تامین گاز با ان مواجه متقاضیــان دریافــت پروانه کســب را به صورت‬ ‫هستیموبر اساسدستور استاندار محترمگلستان حضوری برگزار نماید و اســاتید این دوره ها نیز‬ ‫تا انتهای ســال جاری ‪ ۷۰‬درصد و تا ابتدای پائیز بایــد مباحث روز کشــور نظیر موضــوع رعایت‬ ‫سال اینده کلیه خبازی های استان گلستان باید عفاف و حجاب و رعایت قوانین و مقررات در‬ ‫شهــای خود‬ ‫دوگانه سوز شوند تا در شرایط بحرانی احتمالی واح دهــای صنفــی را در راس اموز ‬ ‫و کمبــود و قطعــی گاز در اینــده در تامیــن نــان قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ ۴۳۲‬روستای گلستان مجهز‬ ‫به فیبر نوری هستند‬ ‫مدیرعامــل مخابــرات‬ ‫یشــود از منابــع مخابــرات‬ ‫م ‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪۴۳۲ :‬‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬شــهمرادی‬ ‫روســتای اســتان فعالیتشــان‬ ‫بیــان کرد‪ :‬رویکرد مهمی که ما‬ ‫در فیبــر نــوری اســت و ایــن‬ ‫در ایــن موضــوع داریــم بحث‬ ‫شــاخصه در کشــور بی نظیــر‬ ‫گذر از شبکه مسی و فیبر نوری‬ ‫غالمعلی‬ ‫اســت‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی‬ ‫بود و گسترش شبکه فیبر نوری‬ ‫شهمرادی‬ ‫در نشســت هم اندیشــی بــا‬ ‫را مهم ترین برنامه مخابرات به‬ ‫اصحــاب رســانه اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬شــمار م ـی رود‪ .‬او گفت‪ :‬امکان دسترســی کلیه‬ ‫نیــاز با اینترنت پرســرعت و پهنای بانــد باال در مشــترکان بــه اینترنت پرســرعت در بســتر فیبر‬ ‫استان روزبه روز افزایش یافته است‪ .‬مدیرعامل نوری باید فراهم شــود‪ .‬این مقام مســئول ابراز‬ ‫مخابــرات اســتان گلســتان بــه توســعه شــبکه داشت‪ ۴۲۳ :‬روستای استان فعالیتشان در فیبر‬ ‫فیبــر نــوری در اســتان اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬نوری اســت و این شــاخصه در کشــور بی نظیر‬ ‫زیرســاخت هایی که تامین می کنیــم ‪ ۴۵‬درصد است‪ .‬شهمرادی تاکید کرد‪ :‬سه هزار کیلومتر فیبر‬ ‫ان را شرکت های خصوصی استفاده خواهند کرد نوری در استان داریم و تالش می کنیم دسترسی‬ ‫و زیرســاخت هایی که توســط مخابرات انجام مشترکان را به فیبر نوری افزایش دهیم‪.‬‬ ‫جابجایی ‪ ۸‬میلیون تن کاال از مبادی‬ ‫استانسمنان‬ ‫معــاون حمل ونقــل اداره کل راهــداری و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان ســمنان از افزایش‬ ‫صدور بارنامه در ده ماهه ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به مدت‬ ‫مشــابه در ســال گذشــته خبــر داد و گفت‪ :‬طی‬ ‫این مدت نزدیک به ‪ ۸‬میلیون تن کاال از مبادی‬ ‫استان سمنان حمل شده است‪ .‬غالمرضا طحان‬ ‫از افزایش صدور بارنامه در ده ماهه‪ ۱۴۰۱‬نسبت‬ ‫به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این بازه زمانی با صدور ‪ ۵۱۱۰۷‬بارنامه نزدیک‬ ‫به‪ ۸‬میلیونتنکاالاز مبادیاستانسمنانجابجا‬ ‫شده است‪ .‬طحان در ادامه از گچ‪ ،‬سیمان‪ ،‬خاک‬ ‫معدنی‪،‬نمکوسویابه عنوانمهم ترینکاالهای‬ ‫جابجا شــده در اســتان ســمنان یادکرد و افزود‪:‬‬ ‫بیشــترین حمل کاال مربوط به ســمنان با صدور‬ ‫‪ ۱۹۷۰۸۱‬بارنامــه و جابجایی بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن کاالست‪.‬معاونحمل ونقلاداره کلراهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای اســتان سمنان در ادامه با‬ ‫شهــای شــبانه روزی راننــدگان‬ ‫قدردانــی از تال ‬ ‫ســخت کوش و فعاالن حــوزه حمل ونقل اظهار‬ ‫داشــت‪ ۴۶۷۱ :‬راننــده بخش حمل ونقل کاال با‬ ‫اســتفاده از ‪ ۴۱۷۴‬ناوگان باری در استان سمنان‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪ .‬او با اشاره به اهمیت‬ ‫پایانه باری مرکز استان در تجارت و اقتصاد استان‬ ‫در خصوص حل برخی مشکالت موجود در این‬ ‫پایانه خبر داد و اضافه کرد‪ :‬پیگیری مشــکالت‬ ‫ایــن پایانــه بــا پیگیــری مجدان ـه ای کــه صورت‬ ‫گرفتــه در حال اقدام اســت و امیدواریم بتوانیم‬ ‫مشــکالت ایــن بخــش را تا ســال جدیــد به طور‬ ‫کاملبرطرفکنیم‪.‬بهگفتهطحانهماستانی ها‪،‬‬ ‫رانندگانو صاحبانکاالمی توانندهرگونهمشکل‬ ‫و شکایات خود را از طریق سامانه ‪ ۱۴۱‬به منظور‬ ‫رسیدگی به این اداره کل اطالع دهند‪.‬‬ ‫گلستانبه عنواناستاننمونه‬ ‫در اجرای طرح ملی «اموزش هنر برای‬ ‫همه» معرفی و تقدیر شد‬ ‫همایش دس ـت اندرکاران طرح ملی «اموزش‬ ‫هنر برای همه» با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬معــاون اموزش وپــرورش‪ ،‬رئیــس بنیاد‬ ‫برکــت و جمعــی دیگــر از مشــارکت کنندگان و‬ ‫همیــاران طــرح برگزار شــد‪ .‬این طرح در راســتای‬ ‫سیاس ـت های محرومیت زدایــی دولــت مردمی‬ ‫و به تبــع ان برنام ههــای عدالــت محــور وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی باهدف توسعه عدالت‬ ‫اموزش هایفرهنگیوهنریوبه منظور دسترسی‬ ‫همگان به امکانات اموزشی در حوزه فرهنگ و‬ ‫هنــر در دهــه فجــر ‪ ،1400‬اغــاز شــد و همچنــان‬ ‫دور ههــای جدیــد ان با اســتقبال گســترده مردم‬ ‫در سراســر کشــور در حال برگزاری است‪ .‬در این‬ ‫مراســم پــس از ســخنان وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی‪ ،‬معاونت‬ ‫هنــری وزارت فرهنــگ‪ ،‬مشــاور وزیــر در امــور‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مدیرعامل بنیاد برکت و جمع دیگری‬ ‫از مسئوالن‪ ،‬از دست اندرکاران طرح ملی اموزش‬ ‫هنر برای همه‪ ،‬تقدیر و تشــکر به عمل امد‪ .‬در‬ ‫این برنامه از اســتان گلســتان در کنار استان های‬ ‫چــون خوزســتان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬اذربایجان شــرقی و‬ ‫کرمانشــاه به عنوان استان نمونه در اجرای طرح‬ ‫ملــی «اموزش هنر بــرای همه» با اهــدای لوح و‬ ‫هدیهتجلیلبهعملامد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫استراتژی توسعه محور فوالد خوزستان در صنعت فوالد‬ ‫مینــا رامی‪ -‬اهــواز‪ :‬مدیرعامل فوالد خوزســتان در‬ ‫سومین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات و‬ ‫تجهیزات و مواد مصرفی صنعت فوالد گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترینچالش هایصنعتفوالدخوزستاناین‬ ‫است که در خیلی از حوزه ها دچار مرگ تکنولوژی‬ ‫شــده اســت‪ .‬امین ابراهیمی در نشســت خبری با‬ ‫اصحاب رســانه اظهار کرد‪ :‬اگر بخواهیــم در حوزه‬ ‫بازارهای رقابتی تداوم کسب وکار داشته باشیم باید‬ ‫نگاه توســعه ای داشــته باشــیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان تصریح کــرد‪ :‬در افــق ‪ ۱۴۱۰‬برای‬ ‫رســیدن به ظرفیــت ‪ ۶/۱۳‬میلیون تنــی‪ ،‬پروژه های‬ ‫مختلف در حوزه محصوالت نفتی باارزش افزوده‬ ‫تعریــف کردیــم‪ .‬او بــا بیــان اینکــه تمرکــز مــا در‬ ‫پروژه های زیرساختی محصوالت نفتی بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قریب‪ ۱۷۶‬پروژهزیرساختیو تکمیلیزنجیرهفوالد‬ ‫شهــای حــوزه اب و گاز بــه ارزش ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫در چال ‬ ‫میلیارد تعریف کرده ایم‪ .‬مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬به برکت دهه فجر توانستیم ‪۳۳‬‬ ‫پروژه از یک صد پروژه را شروع و به نتیجه برسانیم‬ ‫که این پروژه ها نوید خوبی برای خوزســتان است‪.‬‬ ‫شهــای اصلــی صنعــت‬ ‫ابراهیمــی‪ ،‬یکــی از چال ‬ ‫فــوالد را مشــکل برق خواند و تصریح کــرد‪ :‬میزان‬ ‫برق مصرفی از صنایع فــوالد نزدیک ‪ ۱۰‬درصد کل‬ ‫برق کشــور اســت ولــی از صنعت فــوالد به عنوان‬ ‫یشــود‪ .‬این در‬ ‫بزرگ ترین مصرف کننــده برق یاد م ‬ ‫حالیاست کهمیزانخسارتواردشدهبه کلصنایع‬ ‫فوالد در سال گذشته قریب‪ ۶‬میلیارد دالر و معادل‬ ‫‪ ۱۲‬میلیونتنمحصولبود‪.‬او دربارهوضعیتپروژه‬ ‫احداثنیروگاهفوالدخوزستانگفت‪:‬بحثنیروگاه‬ ‫‪ ۵۲۰‬مگاواتی در قالب یک تفاهم نامه بین وزارت‬ ‫صمــت صــورت گرفــت که به یــک قــرارداد یکهزار‬ ‫مگاواتی تبدی لشــده که ‪ ۵۲۰‬مگاوات ان اســتارت‬ ‫خــورد‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬نزدیک یک ماه اســت که‬ ‫فراینــد اجرایــی ان شروع شــده و امیــدوارم ‪ ۳۶‬ماه‬ ‫اینده این پروژه به نتیجه برسد‪ .‬تمام تالشمان این‬ ‫اســت که فاز اول این نیروگاه ‪ ۵۲۰‬مگاواتی از این‬ ‫قرارداد هزار مگاواتی را ظرف دو سال اینده به مدار‬ ‫بیاوریم‪.‬اوهمچنیندر ادامهبهاالیندگی هایفوالد‬ ‫خوزســتان در حوزه گردوغبار اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫ایــن حــوزه نزدیــک ‪ ۱۴۰۰‬پروژه تعریــف کردیم که‬ ‫فشــده و از‬ ‫بــرای اولین بار در ســطح کشــور تعری ‬ ‫رسانه ها و محیط زیست برای بازدید از این پروژه ها‬ ‫دعوت می کنیم‪ .‬اگر محیط زیست سالم برای خود‬ ‫کارمندانو مردممنطقهفراهم کنیم‪ ،‬کسب وکارمان‬ ‫دوام خواهد داشــت به ویژه شرایطی که در بحث‬ ‫فوالد سبز داریم و مباحث دیگر را دنبال می کنیم و‬ ‫اولویتماقرار می گیرند‪.‬‬ ‫بازسازی و تعریض جاده قلعه چنعان از محل‬ ‫صرفه جوییارزیقطعاتبومی سازی‬ ‫او در ادامــه گفــت‪ :‬امــروز شــاهد رونمایــی از‬ ‫یســازی شــده هســتیم که در دو‬ ‫‪ ۱۵۶۰‬قطعه بوم ‬ ‫سال اخیر و به دست توانمند متخصصان داخلی در‬ ‫شرکت فوالد خوزستان ساخته شده اند‪ .‬حاصل این‬ ‫موفقیتعالوهبر پایاندادنبهوابستگیخارجی‪،‬‬ ‫صرفه جویــی ارزی ‪ ۳۰‬میلیــون یورویــی اســت‪ .‬بــا‬ ‫موافقــت هیئت مدیــره و به منظور پایــان دادن به‬ ‫حــوادث مکرر جاده ای در حدفاصل قلعه چنعان‬ ‫به کانتکس که در سال های اخیر مشکالت بسیاری‬ ‫را بــرای ســاکنین ایجــاد کــرده اســت؛ جــاده مذکور‬ ‫را از محــل صرفه جویــی ارزی حاصــل از قطعــات‬ ‫بومی سازی شده طی سال جاری بازسازی و تعریض‬ ‫می کنیم‪ .‬او افزود فوالد خوزســتان امادگــی دارد تا‬ ‫پایان سال جاری عملیات اجرایی را اغاز کند‪.‬‬ ‫انعقاددوتفاهم نامهبادانشگاهشهیدچمرانو‬ ‫پارک علم و فناوری خوزستان‬ ‫دومیــن روز نمایشــگاه تخصصی بومی ســازی‬ ‫قطعــات‪ ،‬تجهیــزات و مــواد مصرفــی صنعــت‬ ‫فــوالد بــا انعقــاد دو تفاهم نامــه فوالد خوزســتان‬ ‫بــا دانشــگاه شــهید چمران و پــارک علــم و فناوری‬ ‫خوزستان همراه شد‪.‬در روز دوم نمایشگاه‪ ،‬عالوه‬ ‫بر بازدید مدیرعامل فوالد خوزســتان از غرفه های‬ ‫شرکت کننده‪،‬چندکارگاهتخصصیباموضوعفرایند‬ ‫بومی سازیروان کاریصنعتی‪،‬تولیدانواعپوشانه ها‬ ‫و پــودر ریخته گری در صنعت فوالد‪ ،‬بازیافت اب‬ ‫شاخص هیدروسیکون های تصفیه خانه اب شرکت‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬بررسی عوامل فرسایش و خوردگی‬ ‫قطعات فــوالد کروم و نیــکل و چگونگی افزایش‬ ‫طول عمر ان ها‪ ،‬شبیه سازی اسیاب بالیمل به منظور‬ ‫پیش بینی عمر مفید ان‪ ،‬از سوی کارشناسان فوالد‬ ‫خوزستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫سومیننمایشگاهتخصصیبومی سازیصنعت‬ ‫فوالد از روز ‪ ۲۵‬بهمن ماه ‪ ۱۴۰۱‬به مدت چهار روز‬ ‫در محلدائمینمایشگاه هایبین المللیخوزستان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫شورای شهر و شهرداری بر تکمیل پروژه های قطار شهری و کنارگذر شمالی کرج‬ ‫متمرکز شوند‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان البــرز گفت‪ :‬امــور را باید با‬ ‫تعامل و شــکیبایی‪ ،‬به درســتی و حساب شــده دنبال کنیم تا به‬ ‫نتیجه مطلوب برســیم‪ .‬باید با پیگیری ها و اطالع رســانی دقیق‪،‬‬ ‫مــردم را بــه ایــن بــاور برســانیم که برای حــل مشــکالت و ارتقا‬ ‫رفــاه و اســایش ان هــا مصمــم هســتیم‪ .‬مجتبــی عبداللهــی در‬ ‫جلســه بررســی روند پیشــرفت پروژه های قطار شهری و کنارگذر‬ ‫شــمالی کرج که در ســالن جلســات حوزه اســتاندار برگزار شــد‪،‬‬ ‫ضمن تاکید بر لزوم تکمیل این پروژه ها با توجه به مطالبات و‬ ‫نیازهای مردمی‪ ،‬افزود‪ :‬رشد و توسعه کالن شهر کرج و افزایش‬ ‫نشــهری مســبب ترافیک ها و‬ ‫جمعیــت و ترددهــای درون و برو ‬ ‫نارضایتی مردم شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اکنون بیش ازپیش به‬ ‫توسعه حمل ونقل عمومی به ویژه راه اندازی قطاری شهری کرج‬ ‫و از ســوی دیگــر تکمیــل کنارگذر شــمالی کــرج به منظور کاهش‬ ‫بــار ترافیکــی ورودی شــهر و انتقــال ترددهــا بــه کمربندی شــهر‬ ‫هســتیم‪ .‬عبداللهــی گفت‪ :‬شــهرداری کــرج و متولیــان راه اندازی‬ ‫قطــار شــهری و ازادراه شــمالی کــرج بایــد گزارش دقیــق از روند‬ ‫امــور و زمان بنــدی پروژه هــا را اعــام و اجرایی کننــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین هدف‪ ،‬تکمیل خط دو قطار شــهری کرج و اتصال ان‬ ‫به ایســتگاه شــهید ســلطانی اســت و از ســوی دیگر برنامه ریزی‬ ‫شــهرداری فردیس برای امتداد ان در فردیس‪ ،‬اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫البــرز گفــت‪ :‬دو پــروژه قطــار شــهری و کنارگــذر شــمالی کــرج‪،‬‬ ‫به نوعی ابروی اســتان هســتند و ضرورت دارد شــورای اســامی‬ ‫شــهر تا پایان دوره فعالیت خود نســبت به تکمیل و راه اندازی‬ ‫ان ها تمرکز و اهتمام داشته باشد‪ .‬او افزود‪ :‬شهرداری کرج باید‬ ‫مجموعــه درامدهــای خود از محل ارزش افــزوده و‪ ...‬را بر روی‬ ‫تکمیــل ایــن دو پروژه متمرکز کند و از تعریف پروژه های جدید‬ ‫و غیرضــروری خــودداری کنــد‪ .‬عبداللهــی گفــت‪ :‬امــور را باید با‬ ‫تعامل و شــکیبایی‪ ،‬به درســتی و حساب شــده دنبال کنیم تا به‬ ‫نتیجه مطلوب برســیم‪ .‬باید با پیگیری ها و اطالع رســانی دقیق‪،‬‬ ‫مردم را به این باور برسانیم که برای حل مشکالت و ارتقا رفاه‬ ‫و اسایش ان ها مصمم هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد پروژه اولویت پنجم در راستای توسعه بلوار ساحلی‬ ‫شــهردار بندرعباس گفت‪ :‬توســعه بلوار ســاحلی و ایجــاد پروژه‬ ‫اولویت پنجم از اقدامات مجموعه شهرداری است‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬مهدی نوبانی بیــان کرد‪ :‬پروژه اولویت‬ ‫پنجــم به منظــور تعریض بلــوار ســاحلی در حدفاصل میــدان الرک‬ ‫و بندر شــهید حقانی در حال اجرا اســت‪ .‬شهردار بندرعباس گفت‪:‬‬ ‫ایجــاد معبر متناســب بــا ترافیک بلوار ســاحلی‪ ،‬رفع گــره ترافیکی‪،‬‬ ‫ایجاد فضای سبز و منظرگاه جهت فضای امن و مطلوب در ساحل‬ ‫بندرعبــاس بــرای اســتفاده افراد بومی و گردشــگر و همچنین ایجاد‬ ‫امکانات مناسب جهت جذب گردشگر از اهداف پروژه مذکور است‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول اظهار کرد‪ :‬ایــن پروژه به طول هــزار و ‪ ۲۰۰‬متر با‬ ‫‪ ۶‬هــزار هکتــار اســتحصال و کــف ســازی ‪ ۳۰‬هزار مترمربــع در ‪ ۴‬فاز‬ ‫اجرا می شود‪ .‬نوبانی افزود‪ :‬تعریض بلوار‪ ،‬ایجاد کندرو شامل کندرو‬ ‫شمالی به عرض ‪ ۷‬متر و کندرو جنوبی به عرض ‪ ۹‬متر‪ ،‬دو تندرو به‬ ‫عرض ‪ ۱۳‬متر و مسیر دوچرخه سواری ‪ ۲‬کیلومتر طول به عرض ‪ ۴‬متر‬ ‫بخشی از اقدامات انجام شده این پروژه است‪ .‬شهردار بندرعباس به‬ ‫دیگر جزئیات اجرای این پروژه اشــاره و بیان کرد‪ :‬اجرای تاسیســات‬ ‫روشــنایی شامل چراغ معابر‪ ،‬ایجاد فضای ســبز‪ ،‬احداث پیاده رو و‬ ‫‪ ...‬از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در این پروژه اســت‪ .‬نوبانی در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۸۰‬اصله درختان بومی‪ ،‬مثمر و مناسب‬ ‫با اقلیم شهر بندرعباس در این پروژه در راستای افزایش سرانه فضای‬ ‫سبز کاشته شد‪ .‬شهردار بندرعباس گفت‪ :‬این پروژه بااعتباری بالغ بر‬ ‫یک صد و ‪ ۵۰‬میلیارد تومان در حال اجرا است که تا پایان سال جاری‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ .‬نوبانی خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با تقویت‬ ‫زیرساخت های شهری در راستای خدمت رسانی مطلوب‪ ،‬شهروندان‬ ‫از سطح رفاه نسبی در شهر برخوردار شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون اقتصادی استانداری فارس‪:‬‬ ‫توجه ظرفیت های فارس در اقتصاد دریا محور ضروری است‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به نزدیکی‬ ‫برخیشهرستان هایایناستانبهدریاو حضور بازرگانانو تجار توانمند‬ ‫در این نقاط‪ ،‬لزوم توجه به ظرفیت های فارس در اقتصاد دریا محور را‬ ‫یاداور شد‪.‬‬ ‫محسنربانی زادهدر دیدار باامام جمعه‪،‬فرماندار ومسئولینشهرستان‬ ‫الرســتان در جنوب اســتان فارس‪ ،‬گفــت‪ :‬خصوصیات مثبت‪ ،‬همت و‬ ‫انســجام مردم الرستان بسیار ارزشمند اســت و باید قدر ان را دانست‪.‬‬ ‫ربانی زاده با اشــاره به اینکه هدف دشــمنان از تحریم بستن دست وپا‬ ‫و زمین گیــر کــردن نظام اســامی بــوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬نباید نســبت به‬ ‫دسیسه های دشمنان دچار غفلت شویم‪ ،‬چراکه این غفلت به اسیب‬ ‫می زنــد‪ ،‬بنابراین باید هوشــیار بود‪ .‬معاون هماهنگی امــور اقتصادی‬ ‫اســتانداری فــارس با یــاداوری اینکه ایــران دارای حــدود‪ ۲‬هزار کیلومتر‬ ‫مرز دریایی و ابی است که استان های بوشهر و هرمزگان تا سیستان و‬ ‫بلوچستانرادر برمی گیرد‪،‬گفت‪:‬بنابر برنامهامایشسرزمینسال‪،۱۳۷۸‬‬ ‫باید‪ ۵۰‬درصد جمعیت ایران در حاشــیه خلیج فارس ســکونت داشته‬ ‫باشند و این به معنای رونق جنوب و رونق بخشی به سواحل است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره تاکیدات رهبری در خصوص تقویت اقتصاد‬ ‫دریا محور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬چرا باید صنایع اب بر باید در داخل عمق‬ ‫سرزمینمستقر شودکهمجبور بهانتقالابو گاز باشیمو هزینهزیادیرا‬ ‫متحملشویم‪،‬درحالی کههمهاینموارددر منطقهجنوب کشور وجود‬ ‫دارد‪.‬اینکارشناسمسائلاقتصادیبااذعانبهاینکهباافزایشجمعیت‪،‬‬ ‫فرودگاه‪ ،‬راه اهن و ازادراه ایجاد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس طرح امایش‬ ‫سرزمینی‪،‬بااستفادهاز فضا‪،‬جمعیتو کاربریمی بایسترونقراایجاد‬ ‫کرد‪.‬معاونهماهنگیامور اقتصادیاستانداریفارسنویدراه اندازیاتاق‬ ‫بازرگانیدر الرستانرادادو اضافه کرد‪:‬ظرفیتخوببازرگانانالرستانی‬ ‫در حوزه خلیج فارس‪ ،‬می تواند موجب توسعه روابط اقتصادی ایران با‬ ‫کشورهای عربی شود‪ .‬ربانی زاده با اشاره به اینکه‪ ۸۰‬درصد ایرانی های‬ ‫ساکن کشور قطر‪ ،‬اهل استان فارس و عمدتا از اهالی الرستان و المرد و‬ ‫شهرهایجنوبیایناستانهستند‪،‬یاداور شد‪:‬امیدمی رودبااستفادهاز‬ ‫اینظرفیت ها‪،‬شاهدرشدو تعالیالرستان‪،‬فارسو کشور باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس مرکز اسالمی گلستان در نشست بانوان تقریبی‪:‬‬ ‫جایگاهی که اسالم به بانوان داد متفاوت با بقیه ادیان است‬ ‫حجت االسالم دیلم در نشست بانوان تقریبی با حجت االسالم‬ ‫شــهریاری دبیــر کل مجمــع جهانــی تقریب مذاهب اســامی در‬ ‫ســالن همایــش موسســه میرداماد گفــت‪ :‬عــزت و جایگاهی که‬ ‫اســام بــه بانــوان داد متفــاوت با بقیــه ادیان ابراهیمــی و ملل‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه‪ ،‬دین اســام زن و مرد را جــدا از هم نمی کند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در دین مبین اســام هرکســی که چــه زن چه مرد‪ ،‬عمل‬ ‫صالــح انجــام دهد‪ ،‬خداوند حیات پاک را به او عنایت می کند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکز اســامی گلســتان با تاکید بر اینکه‪ ،‬قــدر بدانیم که‬ ‫خداونــد متعــال زنــان را به عنــوان الگــو و اســوه معرفــی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اســیه همســر فرعون در محیطی الوده‬ ‫یشــد‪ ،‬پیام توحیــد را و مبارزه‬ ‫بــه شــرکت که ادعــای خدایی م ‬ ‫بــا شــرکت را برای همــه عالمیان صادر کرد و الگو شــد‪ .‬حضرت‬ ‫مریــم به عنــوان اولین معصومــه تاریخ‪ ،‬الگو و اســوه همه زنان‬ ‫و مــردان عالــم اســت‪ .‬بعد از وجــود نازنیــن پیامبر اکرم (ص)‬ ‫‪ ،‬حضرت فاطمه زهرا (س) ســرامد اســوه زنان عالم بوده و از‬ ‫جهت رفتار‪ ،‬گفتار‪ ،‬کردار و اخالق حســنه بهترین الگو اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام دیلــم تصریــح کــرد‪ :‬افــرادی کــه امــروز شــعار‬ ‫انحرافــی زن و ازادی را مطــرح می کننــد‪ ،‬بنــا بــه فرمایشــات‬ ‫ایــت ا‪ ...‬نورمفیــدی در اجتماع بزرگ بانوان قرانی اهل ســنت‬ ‫در اق قــا‪ ،‬شــعار زن‪ ،‬زندگــی و ازادی ان هــا کجــا و واقعیــت‬ ‫جامعــه اســامی در خصوص اهمیــت و جایگاه زن در انقالب‬ ‫کجاســت‪ ،‬ببینــد کــه بانــوان ترکمن صحــرا جمــع بســیار عزیزی‬ ‫مشــغول تحصیــات تکمیلی‪ ،‬حوزوی و دانشــگاهی هســتند و‬ ‫بانــوان و دختــران ما گول این شــعارهای انحرافی را نخوردند‬ ‫و امــروز ثابت قــدم در مســیر انقــاب هســتند‪ .‬او افــزود‪ :‬در‬ ‫حــوادث اخیــر از حوزه هــای علمیــه خواهــران مــا در مناطــق‬ ‫تلفیقی و اهل ســنت و شیعه نشین کوچک ترین حرف وحدیثی‬ ‫کــه ضــد نگاه تقریب باشــد در اســتان گلســتان مخابره نشــد و‬ ‫ایــن مهم نشــان از هوشــمندی و ا گاهی تک تــک این عزیزان را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۵۴‬درصد اراضی‬ ‫کشاورزی البرز به شبکه‬ ‫نوین ابیاری مجهز است‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره‬ ‫به اینکه این اســتان افزون بر ‪ ۶۴‬هزار هکتار اراضی‬ ‫زراعــی و باغــی دارد‪ ،‬گفت‪ ۵۴ :‬درصد از این اراضی‬ ‫به شبکه نوین ابیاری اعم از تیپ‪ ،‬قطره ای و بارانی‬ ‫مجهز شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا بــازدار در ایین پایانی‬ ‫نخســتین کنگــره ملی فنی و مهندســی کشــاورزی که‬ ‫در ســالن همایش هــای موسســه تحقیقــات اصالح و‬ ‫تهیــه نهــال و بذر کشــور مســتقر در کرج برگزار شــد‪،‬‬ ‫بــا بیان اینکه البرز در اســتفاده از سیســتم های نوین‬ ‫ابیاری جزو اســتان های برتر در کشــور اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به رغــم اینکــه در اســتفاده از ایــن سیســتم ها خــوب‬ ‫عمل کرده ایم ولی در عمل اب کافی برای اســتفاده‬ ‫در شــبکه ها نداریــم‪ .‬او میــزان فرســایش خــاک در‬ ‫هــر هکتــار را در ایــران افــزون بــر ‪ ۱۶‬تــن دانســت و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از عوامــل فرســایش خاکی کاهش‬ ‫پوشــش گیاهی اســت که مــواد الی خا ک های کشــور‬ ‫به خصــوص در اراضــی کشــاورزی را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫خــود قــرار می دهد‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫البــرز بــا تاکید بر اینکه بایســتی وضعیــت خاک را در‬ ‫بهــره وری اب جــدی ببینیم‪ ،‬گفت‪ :‬بیشــترین اســیب‬ ‫به بخش کشــاورزی از حوضه های باالدســت اســت‪.‬‬ ‫بــازدار توجه بــه مقوله امنیت غذایــی در طرح های‬ ‫کالن توســعه کشــور را جــدی ارزیابــی کــرد و افزود‪:‬‬ ‫وضعیــت جمعیــت از حوضــه اب و ابخیــز تبعیــت‬ ‫نمی کنــد و اب را بــرای جمعیت از این حوضه به ان‬ ‫حوضه منتقل می کنیم که در کالن به کشاورزی ضربه‬ ‫می زند‪ .‬او توســعه کشــت گلخانــه ای را از مهم ترین‬ ‫نیازهــا در کشــور و اســتان البــرز دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫بایــد روی کشــت و تولیــد در محیط های کنتر لشــده‬ ‫بیشتر کارکنیم که نخستین محیط‪ ،‬گلخانه ها هستند‬ ‫کــه بایــد باغات بــه این ســمت بــرود و گلخانه ها را‬ ‫توســعه دهیــم‪ .‬او با اشــاره بــه اینکه تولیــد خیلی از‬ ‫محصــوالت را می توانیم به محیط گلخانه ای انتقال‬ ‫دهیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬حتــی نمونــه ای از بــاغ را در البــرز به‬ ‫محیط کنترل شده برده ایم‪ .‬بازدار کشت دیم را یکی‬ ‫از راهکارهــا بــرای بهــره وری مناســب از اب دانســت‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬روی دیــم کشــور مثــل اراضــی ابــی‬ ‫کارنکرده ایــم زیــرا ســخت اســت ولی اعتقــاددارم به‬ ‫همان اندازه که در افزایش عملکرد کشت ابی موفق‬ ‫بوده ایم در کشــت دیم هم می توانیم این موفقیت‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬او گفت‪ :‬متاسفانه در دیمزارها تنوع‬ ‫کشــت کمی داریم و فقط گندم و جو را کارکرده ایم‬ ‫ضمــن اینکــه فرســایش خــاک باعــث شــده رطوبــت‬ ‫یکــه‬ ‫خــاک را در دیمزارهــا از دســت بدهیــم درحال ‬ ‫فکــر کردیم خشکســالی شــده و مدیریــت خوبی در‬ ‫ایــن بخــش نداشــتیم‪ .‬نخســتین کنگــره ملــی فنــی و‬ ‫مهندسی کشاورزی به همت موسسه تحقیقات فنی‬ ‫و مهندســی کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی روز‬ ‫گذشــته با حضور محققان و پژوهشــگران این بخش‬ ‫در کــرج اغــاز شــد‪ .‬در حاشــیه برگــزاری ایــن کنگــره‬ ‫نمایشــگاه جامع هوشمند سازی کشــاورزی با حضور‬ ‫‪ ۲۲‬شرکت دانش بنیان نیز برگزار شد‪.‬‬ ‫تولید و کاشت یک میلیون‬ ‫و شش صد هزار اصله‬ ‫نهال برای سال اینده‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫شهرســتان ســمنان در راســتای طــرح ملــی تولیــد‬ ‫یــک میلیــارد درخــت در کشــور ‪ ،‬افــزود‪ :‬بر اســاس‬ ‫برنامه ریزی هــای انجام شــده تولیــد و کاشــت‬ ‫یک میلیــون و شــش صد هــزار نهــال در مــدت یک‬ ‫ســال اینــده در ایــن شهرســتان هدف گــذاری شــده ‬ ‫اســت‪ .‬محمدعلــی رضایــی بــا یــاداوری کاشــت‬ ‫یک میلیــون شــش صد هــزار اصله نهال در راســتای‬ ‫طــرح ملــی تولیــد یــک میلیــارد درخــت در کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬مهم تریــن بخش در اجرای این طرح نشــر‬ ‫ا گاهــی و اطالع رســانی اســت کــه باید بــا افزایش‬ ‫ا گاهــی عمومــی در جامعــه زمینــه حضــور هرچــه‬ ‫بیشــتر مــردم و دســتگاه های اجرایی در این طرح‬ ‫فراهــم شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬انــواع گونه هــای ســازگار‬ ‫بــا اب وهــوای اســتان ســمنان در نهالســتان شــهید‬ ‫عموزاده اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرســتان‬ ‫سمنان تولید می شود که شامل سنجد‪ ،‬سپیدار‪ ،‬کاج‪،‬‬ ‫انــواع ســرو‪ ،‬اقاقیــا‪ ،‬زبان گنجشــک و ارغــوان اســت‬ ‫و در هفتــه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری بــا شــعار «‬ ‫درخت برای زندگی با هم بکاریم برای ایران سرسبز‬ ‫– ایران قوی » در بین هم استانی ها و دستگاه های‬ ‫اجرایــی از جملــه شــهرداری ها و ســازمان فضــای‬ ‫ســبز؛ ســازمان همیاری و شهرداری ها؛ شرکت شهرک‬ ‫صنعتــی؛ دانشــگاه ها؛ معادن و اداره زنــدان توزیع‬ ‫می گــردد‪ .‬رضایی گفت‪ :‬کاشــت درخت و جلوگیری‬ ‫از قطع یا نابودی ان در کشورهای جهان از اهمیت‬ ‫بســیاری برخوردار است‪ ،‬زیرا کاهش میزان درختان‪،‬‬ ‫زندگــی را بــا خطــر روبــرو می ســازد و ایــن امــری‬ ‫اســت کــه تمــام کارشناســان و انســان ها بــه ان پی‬ ‫برده اند‪ .‬ازاین رو مردمان سراســر دنیا متناســب با‬ ‫نــوع اب وهــوای منطقــه خویــش در تمام روزهــای‬ ‫مناســب ســال اقــدام بــه کاشــت درخــت می کننــد‬ ‫و بســیاری از ان هــا هزینه هــای کالنــی را بــه ایــن‬ ‫امــر و حفاظــت از درختــان و جنگل هــا اختصــاص‬ ‫می دهنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬کاشــت نهــال تنهــا راه‬ ‫عبور کشــور از وضعیــت فعلی‪ ،‬چالش های محیط‬ ‫زیســتی‪ ،‬مدیریــت الودگــی صنایــع و حمایــت از‬ ‫گونه هــای جانــوری و گیاهــی در کشــور و اســتان‬ ‫ســمنان به شمار می رود‪.‬‬ صفحه 5 ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫ازکنگرهجهانی«محمد(ص)»حمایتمالیشود‬ ‫محمدهادی ایمانیه؛ اســتاندار فــارس‪ :‬از کنگره جهانی «محمد‬ ‫(ص)» بایــد حمایــت مالــی شــود و الزم اســت تــا اختیــار مامور‬ ‫به خدمت شــدن نیروهای دســتگاه های اجرایی به اســتانداران‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫افرس‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪84‬‬ ‫مشاور وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫مددجویان نهادهای حمایتی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/fars‬‬ ‫جشنواره فیروزه در دو مرحله برگزار می شود‬ ‫حمیدرضا قانعی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس‪ :‬جشنواره فیروزه با‬ ‫ســه رویکرد ایده های اســتار تاپی در حوزه فرهنگ و هنر‪ ،‬کس ـب وکارهای فرهنگی‬ ‫یســازی شــده در دو مرحله اســتانی و ملی‬ ‫نوپا و کس ـب وکارهای فرهنگی که تجار ‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫برگزاری رزمایش ملی تخصصی جهادگران‬ ‫عمران و معماری در فارس‬ ‫خانه دار می شوند‬ ‫عکس‪ :‬رویداد امروز‬ ‫مشــاور وزیــر راه و شهرســازی با بیان‬ ‫اینکه همه مددجویان نهادهای حمایتی‬ ‫در طــرح نهضــت ملی مســکن‪ ،‬خانه دار‬ ‫یشــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬بخشــی از منابــع ایــن‬ ‫م ‬ ‫هدف‪ ،‬توسط بهزیستی و کمیته امداد و‬ ‫بخشی از محل تسهیالت تامین می شود‪.‬‬ ‫ســید حســین میرشــفیع‪ ،‬در همایــش‬ ‫فرمانداران اســتان فارس در شیراز افزود‪:‬‬ ‫در بحث تامین زمین هماهنگی های الزم‬ ‫را انجــام خواهیــم داد تــا زمیــن موردنیاز‬ ‫نیز به سرعت تامین شود‪.‬‬ ‫میرشــفیع گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر از مددجویــان اســتان فــارس‬ ‫تنــام‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن ثب ‬ ‫کرده انــد کــه از این تعداد فقــط ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفــر مــدارک خــود را تکمیــل کرده انــد و‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار نفــر دیگر به رغم واجد شــرایط‬ ‫بودن‪ ،‬اقدامی برای تکمیل مدارک انجام‬ ‫نداده اند‪ .‬مشاور وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به حــذف شــرط اورده اولیه برای‬ ‫مددجویان افزود‪ :‬این نگرانی نیز وجود‬ ‫داشــت که به ویژه افــراد ضعیف نتوانند‬ ‫اقســاط تســهیالت را پرداخــت کننــد کــه‬ ‫بنــا شــد این اقســاط بــه شــکل پلکانی و‬ ‫متناســب بــا حداقــل حقوقــی کــه دولت‬ ‫بــرای ایــن افــراد تامیــن می کنــد دریافت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫میرشــفیع افزود‪ :‬همچنین این امکان‬ ‫وجــود دارد کــه مقتضیــان طــرح نهضت‬ ‫ملی مســکن‪ ،‬مسکن مورد تقاضای خود‬ ‫را از شــهرهای بزرگ به شــهرهای زیر ‪۲۵‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت و روســتاها منتقــل‬ ‫کرده و از امتیازات ان ازجمله تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت بهره منــد شــوند‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫امــروز در اســتان فــارس در بحــث تامین‬ ‫زمیــن موردنیاز برای اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مســکن به جز در چند شهر در سایر‬ ‫شــهرها مشــکلی نداریــم و امــا در برخی‬ ‫روابــط اداری برای انجام کرد مشــکالتی‬ ‫وجــود دارد کــه امیدواریــم بــا حــل ایــن‬ ‫مشــکالت شــاهد شــتاب گرفتــن رونــد‬ ‫اجرای طرح ها و پروژه های طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در این استان باشیم‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬یکــی‬ ‫از موضوعــات مهــم در دســتور کار ایــن‬ ‫وزارتخانه را تعیین تکلیف راه روستاهای‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬خانوار دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینــه هرچــه از ظرفیــت مشــارکت های‬ ‫مردمــی اســتفاده شــود مــا نیــز به شــکل‬ ‫خــارج از نوبــت و بــدون محدودیــت‬ ‫در تامیــن قیــر و ماشــین االت راهــداری‬ ‫مشــارکت خواهیم کرد تا پرونده راه این‬ ‫روســتاها بســته شود‪ .‬میرشــفیع افزود‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه اینکه فارس در بحــث حوادث‬ ‫جاده ای از استان های پرحادثه است‪ ،‬رفع‬ ‫مشــکالت این حوزه هــم از طریق اجرای‬ ‫حهــای مشــارکتی و انجــام اقداماتــی‬ ‫طر ‬ ‫با هزینه های کم ممکن اســت و ســازمان‬ ‫راهــداری هــم موظف اســت کــه انجا که‬ ‫مشکل مربوط به راه است نسبت به رفع‬ ‫ان اقدام کند‪ .‬مشاور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫بــا بیــان اینکه کاهش حــوادث رانندگی از‬ ‫مواردی است که مردم تمایل دارند در ان‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین یک سری‬ ‫پروژه های نیمه تمام در حوزه راه در استان‬ ‫در حال اجرا اســت که حتی المقدور باید‬ ‫به جای تعریــف و اغاز پروژه های جدید‪،‬‬ ‫تــاش شــود ایــن پروژ ههــای نیمه تمــام‬ ‫تکمیل شوند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫دبیر جبهه مردمی عفاف و حجاب فارس‪:‬‬ ‫رفعشکاف هایاجتماعیهنرمندانهدنبالشود‬ ‫دبیر جبهه مردمی عفاف و حجاب فارس تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد هنرمندانــه نســبت به رفع شــکاف های‬ ‫اجتماعی در جامعه اقدام کرد‪ .‬حسین اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬وقتی یک شکاف عمیق اجتماعی در جامعه‬ ‫یشــود‪ ،‬درواقع ســوژه ای به دست دشمن‬ ‫ایجاد م ‬ ‫داده ایــم کــه گاهی طبیعی و گاهی هم غیرطبیعی‬ ‫است و ممکن است سهل انگاری مسئوالن موجب‬ ‫ان شــده باشــد یا افراد نخبه و تاثیرگذار‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه اکنون در جامعه دچار یک مشــکل اساســی‬ ‫هســتیم و دشــمن بر مباحثی همچون؛ جنســیت‪،‬‬ ‫زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬ازادی‪ ،‬خانواده و ‪...‬تمرکز کرده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بیــش از مســئله پوشــش‪ ،‬حجــاب موجــب‬ ‫امنیت روحی و روانی جامعه می شود‪.‬‬ ‫دبیر جبهه مردمی عفاف و حجاب فارس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید اسیب شناســی کرد که چرا امروز به جایی‬ ‫رســیده ایم که می گوییم زنان با پوشــش مناسب از‬ ‫یشــوند؟ اســامی ادامــه داد‪ :‬امروز‬ ‫خانه خارج نم ‬ ‫جامعه متاثر از اتفاقاتی شده که بافرهنگ و نگاه‬ ‫دینــی جامعه مــا فاصله پیداکرده اســت و چرایی‬ ‫این مهم به کاری علمی‪ ،‬پژوهشی و کارشناسی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه باید هنرمندانه نسبت به‬ ‫رفــع شــکاف های اجتماعی در جامعه اقــدام کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی قانونی برای مسائل اجتماعی تدوین‬ ‫یشــود یــک نســخه مشــترک بــرای همــه کشــور‬ ‫م ‬ ‫خواهد بود درحالی که جامعه دارای اقوام مختلف‬ ‫است و نیاز است نسخه واحدی برای هر منطقه ای‬ ‫وضــع شــود‪ .‬دبیر جبهــه مردمی عفــاف و حجاب‬ ‫فارس همچنین بابیان اینکه مردم ما با هر سالیقی‬ ‫قوانین موجود در جامعه را پذیرفته اند و به قانون‬ ‫هــم احتــرام می گذارند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر جایی احســاس‬ ‫می شود که شاید مردم نسبت به احترام به قانون‬ ‫کم رنگ شــده اند‪ ،‬باید دلیل ان را جس ـت وجو کرد‪.‬‬ ‫اسالمی بابیان اینکه هیجانات جوان و نوجوان در‬ ‫جامعه باید مدیریت و به سمت مثبت برای حضور‬ ‫نهــا در ســطح جامعــه هدایــت شــوند‪،‬‬ ‫میدانــی ا ‬ ‫گفت‪ :‬چون دراین باره خوب عمل نکرده ایم شاهد‬ ‫یکســری ناهنجاری هایــی جدی هســتیم کــه جای‬ ‫کار دارد و بایــد جبــران شــود‪ .‬او تصریــح کرد‪ :‬ابتدا‬ ‫باید نگاهی رنگین کمانی به جامعه داشــته باشیم‬ ‫و همه را فرزندان و مردم این مملکت با هر گرایش‬ ‫و پوششــی بدانیــم و ســپس بــه میــزان تاثیرگذاری‬ ‫خودمان بر این قشر توجه کنیم‪ .‬دبیر جبهه مردمی‬ ‫عفــاف و حجــاب فــارس همچنیــن بابیــان اینکــه‬ ‫برخورد قهری مطالبه امروز مردم با برخی اسیب ها‬ ‫در سطح جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬تامین امنیت روحی‬ ‫و روانی جامعه مطالبه همه جامعه است‪ .‬اسالمی‬ ‫بــا تاکید بر اینکه باید تعریف صحیحی از جامعه‬ ‫ســالم توسط حاکمیت ارائه شود‪ ،‬گفت‪ :‬حاکمیت‬ ‫باید به این مهم توجه کند که اعتماد مردم را کسب‬ ‫کند‪ ،‬چراکه مردم هرکجا الزم بوده مردانگی خود را‬ ‫اثبات کرده اند و اکنون نیاز توجه بیشــتر حاکمیت‬ ‫بــه مردم هســتیم‪ .‬او بابیــان اینکه نتوانســته ایم با‬ ‫نســل جــوان به خوبــی برخــورد کنیــم و بایــد ایــن‬ ‫واقعیــت را بپذیریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگــر خانــواده‬ ‫متزلزل شود‪ ،‬جامعه متزلزل خواهد شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫معاونپارلمانیرئیس جمهور مطرح کرد‪:‬‬ ‫اختصاص‪ ۲‬درصد از بودجه‪ ۱۴۰۲‬بهفعالیت های فرهنگی‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،١٤٠٢‬دولت به دستگاه های اجرایی اجازه‬ ‫داده کــه ‪ ٢‬درصــد از اعتبــارات خــود را بــه مســائل‬ ‫فرهنگی و هنری اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ســید محمد حسینی در جلســه شورای فرهنگ‬ ‫یکــه بســیاری از‬ ‫عمومــی فــارس بیــان کــرد‪ :‬درحال ‬ ‫اســتان ها در حــال مطالعــه و تدویــن بــرش نقشــه‬ ‫مهندسی فرهنگی کشور هستند اما فارس این مهم‬ ‫را اجرایــی کــرده کــه با پیشــینه درخشــان فــارس و‬ ‫عالمان بزرگ ان امری طبیعی است اما انتظار داریم‬ ‫در دیگر حوزه های فرهنگی هم پیشگام باشند‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬فرهنــگ عمومــی یکــی از‬ ‫مهم ترین شوراهای اقماری شورای انقالب فرهنگی‬ ‫است که می تواند هم افزایی ایجاد کند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه‬ ‫بــا پراکنــده کاری راه به جایــی نخواهیم برد بلکه با‬ ‫تهــای مطلوبی‬ ‫یتــوان شــاهد فعالی ‬ ‫تقســیم کار م ‬ ‫بــود‪ ،‬گفت‪ :‬مشــکالت معیشــتی به گونه ای اســت‬ ‫که کمتــر مجال می دهد بــه فعالیت های فرهنگی‬ ‫پرداختــه شــود امــا بایــد تاکیــد مــا همچنــان بــر‬ ‫پویایی این حوزه باشــد‪ .‬حســینی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در الیحــه بودجــه ‪ ١٤٠٢‬کــه در حال نهایی شــدن‬ ‫اســت دولــت به دســتگاه های اجرایی اجــازه داده‬ ‫که ‪ ٢‬درصد از اعتبارات خود را به مسائل فرهنگی‬ ‫و هنــری اختصــاص دهند که امید اســت در صحن‬ ‫مجلس شــورای اســامی هم به تصویب برســد‪ .‬او‬ ‫بــه کنگــره جهانی محمــد (ص) هــم اشــاره و بیان‬ ‫کــرد‪ :‬عــاوه بر اســتفاده از شــعرای معاصــر داخل‬ ‫و خــارج در ایــن کنگــره بایــد مروری هم بــر ابیات‬ ‫شــعرای بزرگ شــود‪ .‬معاون پارلمانی رئیس جمهور‬ ‫بــه برگزاری دهه مهدویت هم اشــاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫عــاوه بر فرم‪ ،‬قالــب و اذین بنــدی در برنامه های‬ ‫شاد باید به محتوا و مضامینی که ارائه هم می شود‬ ‫هــم توجــه کرد‪ ،‬چراکــه صرف برگزاری یک جشــن‬ ‫خــوب اســت اما کافی نیســت و در کنار هنرمندان‬ ‫از افــراد اندیشــمند و صاحب فکــر در برگــزاری‬ ‫رویدادها اســتفاده شود‪ .‬حســینی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫استعدادهای زیادی در جامعه وجود دارد و نباید‬ ‫تنها به یک تعداد خاص بســنده کرد بلکه باید به‬ ‫چهره های دیگر هم میدان داد‪.‬‬ ‫رئیــس نظام مهندســی‬ ‫در ایــن رزمایــش عنــوان کرد‪.‬‬ ‫ســاختمان فارس در نشســتی‬ ‫خورشــیدی همچنیــن دیــدار‬ ‫مشــترک با معاون استاندار و‬ ‫بــا خانواده هــای شــهدا‪ ،‬تهیه‬ ‫رئیس بسیج مهندسین عمران‬ ‫غذای گرم و توزیع بسته های‬ ‫و معماری اســتان به تشــریح‬ ‫معیشــتی بــرای خانواده های‬ ‫ستار خورشیدی‬ ‫ویژه برنامه های رزمایش ملی‬ ‫کارگــر و مهندســین وابســته‬ ‫تخصصــی جهادگــران عمران‬ ‫بــه این ســازمان‪ ،‬تقدیــر از ‪۱۰‬‬ ‫و معماری پرداخت‪ .‬ســتار خورشــیدی در این مهندس برتر استان‪ ،‬نشست اخالق مهندسی‬ ‫نشســت اظهــار کــرد‪ :‬کنتــرل و نظــارت‪ ،‬ارائــه و گلباران قبور شــهدای حرم شــاهچراغ (ع) و‬ ‫خدمات ســریع بــه مــردم و خدمات دهی به ازادســازی ‪ ۷‬زندانی جرائم غیر عمد به ارزش‬ ‫نیروهای عضو‪ ،‬ازجمله وظایف نظام مهندسی ‪ ۲۷۰‬میلیــون تومــان را از دیگــر برنام ههــای‬ ‫اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه نقــش جهادگــران در نظام مهندســی در این رزمایش عنوان کرد که‬ ‫ابتــدای انقــاب اســامی‪ ،‬یکــی از بــرکات با همراهی سازمان بسیج مهندسین عمران و‬ ‫رزمایــش ملی تخصصــی جهادگران عمــران و معمــاری فارس اجرایی می شــوند‪ .‬او؛ اجرای‬ ‫معماری را نشان دادن این روحیه به جوانانی نذر مهارت با ارائه خدمات مهندســی به ‪۵۲‬‬ ‫دانست که ایام پیروزی انقالب و هشت سال واحد مسکونی محرومین به ارزش ‪ ۴‬میلیارد و‬ ‫دفاع مقدس را درک نکردند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۹‬میلیون تومان‪ ،‬برگزاری کالس های رایگان‬ ‫رئیس نظام مهندســی ســاختمان فارس به و ارائه تسهیالت به مهندسین در قالب ‪۵۳۹‬‬ ‫تشریح ویژه برنامه های رزمایش ملی تخصصی فقــره وام ‪ ۲۰‬و ‪ ۵۰‬میلیونــی قرض الحســنه را از‬ ‫جهادگــران عمــران و معمــاری بــه میزبانــی دیگر برنامه های سازمان نظام مهندسی فارس‬ ‫شــیراز اشــاره و برگــزاری میــز گره گشــایی در در ایــن رزمایــش اعــام کــرد‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫تمام شهرســتان های فارس‪ ،‬میز مشــاوره ویژه نظام مهندســی فــارس افزود‪ :‬انعقــاد ‪ ۶‬مورد‬ ‫ســازندگان‪ ،‬میز مشــاوره عمومی در مســاجد تفاهم نامــه فرهنگــی‪ ۲۰ ،‬مــورد تفاهم نامــه‬ ‫پس از نماز مغرب و عشا‪ ،‬برپایی میز جهادی پزشــکی و ‪ ۵۲‬مــورد تفاهم نامــه رفاهــی و‬ ‫خدمــت در روســتاها بــا امادگی بیــش از ‪ ۳۰۰‬ورزشــی نیز از دیگر برنامه هایی است که در‬ ‫مهنــدس ازجملــه برنامه های پیش بینی شــده این رزمایش پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ضرورتمقاوم سازیساختمان ها‬ ‫در فارس‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬ازانجاکــه بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت اســتان در شــهرها زندگــی می کننــد‪،‬‬ ‫ضــرورت دارد کــه ســاختمان های مســکونی‬ ‫قدیمی مقاوم ســازی شــود تا شــاهد خســارات‬ ‫جانی و مالی در زلزله های با ریشتر کم نباشیم‪.‬‬ ‫محمود رضــا رضایی کوچی پیرامــون رزمایش‬ ‫ملیتخصصیجهادگرانعمرانو معماریبیان‬ ‫کرد‪ :‬رزمایش یا مانور‪ ،‬شبیه سازی رفتار واقعی‬ ‫در میــدان عمــل بــرای شناســایی و تشــخیص‬ ‫نقاط ضعف و قوت در محیط واقعی است‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه در ایــن رزمایش‪ ،‬برنامه های‬ ‫متنوعــی پیش بینی شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫مباحث تبلیغی‪ ،‬امدادی‪ ،‬بازدید و شناســایی‬ ‫و احصــاء مشــکالت حوزه مهندســی ازجمله‬ ‫این برنامه هاست‪ .‬معاون استانداری فارس با‬ ‫یــاداوری اینکه کشــور ما در حــوزه حادثه خیز‬ ‫جهان ازجمله سیل‪ ،‬زلزله و ریزگردها قرارگرفته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فارس در بحث سیل و به ویژه زلزله‪ ،‬جزو‬ ‫استان های حادثه خیز محسوب می شود و باید‬ ‫برای کنترل و پیشگیری از خسارات زیاد‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر کارکردهــای دولتــی‪ ،‬ظرفیت هــای مردمــی‬ ‫را هــم بســیج کــرد‪ .‬به همین دلیل تشــکیالت‬ ‫مردمی مثل گروه های جهادی که دارای جایگاه‬ ‫رسمی و سازمانی نیستند‪ ،‬برای کمک به دولت‬ ‫شــکل گرفته اند‪ .‬رضایــی کوچــی با بیــان اینکه‬ ‫این سازمان های مردم نهاد نقش مطالبه گری‬ ‫دارند‪ ،‬از مشــارکت عملیاتی ان ها در شــرایط‬ ‫خاص یاد و خاطرنشان کرد‪ :‬ازانجاکه بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد جمعیت فارس در شــهرها زندگی‬ ‫می کننــد‪ ،‬ضــرورت دارد کــه ســاختمان های‬ ‫مســکونی قدیمی مقاوم سازی شوند تا شاهد‬ ‫خســارات جانی و مالی در زلزله های با ریشــتر‬ ‫کمنباشیم‪.‬‬ ‫تخلیه و دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی زباله توسط شهرداری کازرون و سکوت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس‬ ‫•• ابشار شیرابه های حاصل از زباله ها‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫•• ایجادرودیازشیرابهحاصلازتخلیه‬ ‫زباله ها درمیان محل زندگی مردم‬ ‫•• ایجادمسیرچندکیلومتریشیرابههای‬ ‫حاصلاززبالههادرطبیعت‬ ‫•• تخلیه زباله بیمارستانی توسط شهرداری‬ ‫کازرون در روستای بوشیکان‬ ‫•• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون در‬ ‫روستایبوشیکان‬ ‫•• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون در‬ ‫روستایبوشیکان‬ ‫•• تخلیه و رهاســازی زباله های خطرناک‬ ‫بیمارستانی‬ ‫•• رهاشدن شیرابه های حاصل از زباله ها در‬ ‫محل زندگی مردم‬ ‫•• زبالههایبیمارستانی‬ ‫•• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫•• تخلیهزبالههاتوسطشهرداریدرطبیعت •• تخلیهزبالههایبیمارستانی‬ ‫•• زبالههایخطرناکازمایشگاهی‬ ‫•• شــیرابه حاصل از دفن زباله در روستای‬ ‫بوشیکان‬ ‫•• تخلیه زباله بیمارســتانی توسط‬ ‫شهرداریکازروندرروستایبوشیکان‬ ‫•• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون‬ ‫درروستایبوشیکان‬ ‫•• تخلیه و رهاسازی زباله ها در طبیعت‬ ‫•• تخلیــه و رهاســازی زباله های‬ ‫بیمارستانی‬ ‫•• تخلیه و رهاسازی زباله ها در طبیعت‬ ‫•• تخلیه زباله توسط شهرداری کازرون در‬ ‫روستایبوشیکان‬ ‫•• مسیر چند کیلومتری شیرابه ای حاصل‬ ‫از زباله ها‬ ‫•• محل ورود شیرابه های زباله ها به رودخانه‬ ‫شاهپورجان‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫برنامه برای زنجیره ارزش محصوالت پروپان‪ ،‬بوتان و متانول‬ ‫حجم بارش ها در کشور هنوز‬ ‫زیر نرمال است‬ ‫شهــا در کشــور‬ ‫حجــم بار ‬ ‫بارش برف بیانگر این اســت که‬ ‫کماکانزیر نرمالاست‪.‬بر اساس‬ ‫در اب معادلــی کــه می توانــد‬ ‫امــاری که وزارت نیرو ارائه کرده‪،‬‬ ‫این برف داشته باشد نسبت به‬ ‫باوجود بارش های خوبی که در‬ ‫سال گذشته همچنان ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫دی و بهمــن دریافــت کردیــم‪،‬‬ ‫کاهشداردو نسبتبهمتوسط‬ ‫فیروز‬ ‫همچنــان ‪ ۱۰‬درصــد نســبت به‬ ‫‪ ۲۱‬ســال امــاری کــه از پایــگاه‬ ‫قاسم زاده‬ ‫وضعیت نرمــال فاصلــه داریم‪.‬‬ ‫داده هــای ماهواره ای اســتخراج‬ ‫حتــی میزان بارش ســال گذشــته نیــز تحقق پیدا می شودحدود‪ ۳۲‬درصد کاهشداریم‪،‬بهعبارت‬ ‫نکرده و نسبت به ان فاصله داریم همین مساله دیگــر بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد با کاهش حجــم بارش‬ ‫مســووالن ابــی را بــرای مصرف اســفندماه نگران مواجه هستیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این نشان می دهد‬ ‫کرده اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬باوجود بارش های که همچنان باید مراقبت ها در بخش مصارف را‬ ‫امیدوارکنندهبرفدر کشور‪،‬در سومینسالمتوالی داشتهباشیم‪،‬همچنانبدانیمکهکشور ماعلیرغم‬ ‫خشــک قرار داریم‪ ،‬بارش ها زیر نرمال اســت و بر اینکهدر کالنشیک کشور خشکو نیمهخشک‬ ‫اخیرا اتفاق افتاده‬ ‫اساس امار وزارت نیرو همچنان ‪ ۱۰‬درصد نسبت است در خشکسالی هایی که ً‬ ‫به وضعیت نرمال فاصله داریم‪ .‬در شرایط فعلی در شرایطمطلوبیبهلحاظمنابعابیقرار ندارد‪.‬‬ ‫ورودی ســدهای کشــور بــا ‪ ۴۳‬درصــد پرشــدگی متاسفانه اماری که از مصارف وجود دارد‪ ۷۰‬تا‪۸۰‬‬ ‫همراهبودهو مخازنپنجسدمهمتهرانوضعیت لیتر برایهر نفر در خانوادهرانشانمی دهدو این‬ ‫مطلوبــی ندارد‪ .‬اســتان های قزویــن‪ ،‬اردبیل‪ ،‬قم‪ ،‬حاکیاز ایناست کهماهنوز در خانوار نتوانستیم‬ ‫اذربایجان شــرقی‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬البرز‪ ،‬بهعنوانوزارتنیرو فرهنگ سازیدرستراانجام‬ ‫ســمنان‪ ،‬خراســان رضوی و تهران‪ ،‬کم بارش ترین دهیم‪.‬سخنگویصنعتابمعتقداستمصرف‬ ‫و در اســتان های خوزســتان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬فارس‪ ،‬یزد‪ ،‬بهصورتمسئوالنهدنبالنمی شودوبسیار نگران‬ ‫قطعادر اسفندماهمصارفماندر‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬ایالم‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کهگیلویه ایامعیدهستیم‪ً .‬‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬پربارش ترین استان ها بوده اند‪ ،‬باید بخششرببسیار باالمی رود‪،‬بنابرایناز هم اکنون‬ ‫توجه داشت که در کشور ‪ ۱۳‬میلیارد مترمکعب از مــردم درخواســت داریــم کــه در اســفندماه در‬ ‫تهــای الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پوشش برفی وجود دارد که میزان‪ ۷۰‬درصد ان در مصارفشــان مراقب ‬ ‫قالبتبخیر ونفوذدر سطحزمیناز دسترسخارج هرچنددر اینمدتبارش هاییخوبیرادر کشور‬ ‫و فقط ‪ ۳۰‬درصد به صورت رواناب وارد سدها و شاهد بودیم اما گذر از خشکسالی چند ساله در‬ ‫مخــازن م ‬ ‫یشــود‪ .‬در حــال حاضر تنهــا‪ ۲۰‬درصد کشور نیازمند منابع ابی بیشتر است‪ ،‬در شرایط‬ ‫کشور پوششبرفیدارد‪.‬انطور کهفیروز قاسم زاده‪ ،‬فعلی چاره ای جز مدیریت مصرف اب نیست و‬ ‫ســخنگوی صنعت اب اعالم کرده عدد متوسط الزماستکهمشترکانبهاینمهمحساسباشند‪.‬‬ ‫ورودجدی تر دولتو مجلسبهموضوع‬ ‫بهینه سازیمصرفانرژی‬ ‫یــک عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انرژی‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروزه هر‬ ‫دالر ســرمایه گذاری بــرای بهین هســازی مصــرف‬ ‫انرژی معادل ‪ ۷‬الی ‪ ۱۰‬دالر سرمایه گذاری برای‬ ‫تولید است و ما باید نگاه عمیق و استراتژیکی‬ ‫بــه بحث بهین هســازی داشــته باشــیم‪ .‬حســین‬ ‫حســین زاده در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫انتقادها از مغفول ماندن موضوع بهین هســازی‬ ‫مصــرف انــرژی در الیحــه بودجــه ‪ ،۱۴۰۲‬بیــان‬ ‫کرد‪ :‬بحث بهینه سازی مصرف انرژی در الیحه‬ ‫بودجه سال اتی مغفول نمانده است بلکه در‬ ‫طول دو دهه گذشته این موضوع مغفول مانده‬ ‫است‪ .‬گام هایی در طول این سال ها به منظور‬ ‫بهین هســازی مصرف انرژی برداشــته شده است‬ ‫اما انطور که باید و شاید به صورت جدی برای‬ ‫بهینه سازیبرنامه ریزیصورتنگرفتهاست‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5218‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۹۳۲‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/17‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی نظرزاده فرزند محمود در‬ ‫ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل ‪ 357/42‬متر مربع تمامت پالک ‪ ۶۵۸۲‬فرعی‬ ‫(نسبت به مساحت ‪ 284/16‬متر مربع خریداری از اقای محمود نظرزاده) و قسمتی از پالک‬ ‫‪ ۱۰۶۵‬فرعی (نسبت به مساحت ‪ 73/26‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای غالمرضا‬ ‫نظرزاده) مالکین رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در‬ ‫روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30:‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5486‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306006007128‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمدباقر شجاعی قلعه نی فرزند محمد هادی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 7‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 280/70‬مترمربع(دویست و هشتاد و هفتاد صدم مترمربع) قسمتی از پالک ‪ 181‬متصل به‬ ‫‪ 30‬فرعی از اراضی خرایه پالک ‪ 127‬اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش‬ ‫یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی‬ ‫و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/16 :‬سید امین‬ ‫موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه ‪/742‬م الف‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار طرح پتروشیمی و پتروپاالیشگاهی‬ ‫بهره برداری می شوند‬ ‫رییس هیات رییسه صندوق های بازنشستگی‬ ‫صنعتنفتگفت‪:‬پتروشیمی هایسروش‪،‬نگینو‬ ‫طرح الفین کنگان تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬و ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۳‬و االی مهستان در اوایل‪ ۱۴۰۴‬به بهره برداری‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنــا از وزارت نفت‪« ،‬عبدالحســین‬ ‫بیات» در نشســت بررسی طرح های صندوق های‬ ‫بازنشستگی صنعت نفت در منطقه کنگان برگزار‬ ‫شــد اظهارداشــت‪ :‬همــه پروژ ههــای مربــوط بــه‬ ‫قهــا به ویژه پتروپاالیش کنگان از وضعیت‬ ‫صندو ‬ ‫پیشرفتمطلوببرخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی یکــی از عوامــل موفقیــت و پیشــرفت‬ ‫محسوسطرح هایپتروپاالیشگاهیوپتروشیمیایی‬ ‫منطقــه کنــگان را قرار گرفتن شــرکت های گــروه با‬ ‫تهــای مختلف مهندســی و طراحی (مانند‬ ‫ظرفی ‬ ‫شــرکت ‪ EIED‬از شــرکت های گــروه اقتصــادی‬ ‫صندوق ها)‪ ،‬کنار طرح هایدر حا لساختدانست‬ ‫و گفت‪ :‬خدمات مهندسی و طراحی در این حوزه‬ ‫بــه طــور کامــل توســط شــرکت های زیرمجموعــه‬ ‫صندوق هابومی سازیشدهاستو از توانصادرات‬ ‫اننیز برخورداریم‪.‬‬ ‫رییس هیات رییسه صندوق های بازنشستگی‬ ‫صنعــت نفت بــه طرح پتروشــیمی االی مهســتان‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬روند پیشرفت این طرح نسبت‬ ‫به بازدید خردادماه مطلوب اســت؛ ازاین رو‪ ،‬طبق‬ ‫برنامه در سال‪ ۱۴۰۴‬شاهد بهره برداری ان خواهیم‬ ‫بــود‪ .‬ضمــن انکه این طرح در فهرســت پروژه های‬ ‫اولویت دار اقتصادی دولت نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بیات درباره روند پیشــرفت ایران ال ان جی نیز‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از یــک دوره توقــف طوالنــی‪ ،‬اکنــون‬ ‫پیمانکارهــای اجرایــی طــرح انتخــاب و قــرارداد‬ ‫ا نهــا امضــا شــده و انتخــاب ‪ MC‬نیــز در حــال‬ ‫اقــدام اســت‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬برنام ههــا بــرای اجــرای فاز‬ ‫نخست این طرح متمرکز شده است به گونه ای که‬ ‫فعالیت های اجرایی نصب تجهیزات سنگین اغاز‬ ‫شده و کار ساخت مخازن ال پی جی و ال ان جی با‬ ‫ظرفیت های‪ ۳۰۰۰۰‬و ‪ ۱۴۰۰۰۰‬در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به توان مهندســی شــرکت های‬ ‫گروه اقتصادی صندوق های بازنشستگی صنعت‬ ‫نفــت بیان کرد‪ :‬گروه اقتصــادی صندوق ها برای‬ ‫اکتشاف‪ ،‬تولید و بهره برداری از چند میدان نفتی‬ ‫و گازی اعالم امادگی و برنامه ریزی کرده اســت‪.‬‬ ‫قهــا‬ ‫برنامــه پیشــنهادی گــروه اقتصــادی صندو ‬ ‫برای شرکت در توسعه و به بهره برداری رساندن‬ ‫نهــای نفتــی و گازی به گون ـه ای اســت کــه‬ ‫میدا ‬ ‫خــوراک پتروشــیمی ها و پتروپاالیشــگاه های در‬ ‫حال بهره برداری زیرمجموعه صندوق ها را حفظ‬ ‫و افزایــش دهــد که ســرانجام به نفــع پروژه های‬ ‫صندوق ها نیز هست‪.‬‬ ‫رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی‬ ‫صنعــت نفــت از طــرح جدیــد گــروه اقتصــادی‬ ‫صندوق ها برای توسعه زنجیره ارزش محصوالت‬ ‫پروپان و بوتان در منطقه عســلویه نیز خبر داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در این زمینه در مرحله شناسایی‬ ‫و کســب مجــوز بــرای محل ســاخت تاسیســات‬ ‫موردنیاز هستیم که روز سه شنبه (‪ ۲۵‬بهمن ماه)‬ ‫از یکی از محل های پیشنهادی بازدید شد‪.‬‬ ‫حهــای‬ ‫بیــات از برنامه ریــزی بــرای طر ‬ ‫پتروپاالیشــگاهی پایین دســتی متانول‪ ،‬ترکیبات‬ ‫اروماتیک‪ ،‬انبارش‪ ،‬صــادرات‪ ،‬انواع فراورده های‬ ‫گازی‪ ،‬مایــع و جامــد نیــز خبــر داد و افــزود‪ :‬از‬ ‫تــوان راه اندازی چند پتروپاالیشــگاه برای کشــور‬ ‫برخورداریم که منوط به مهیاشدن شرایطی مانند‬ ‫تامین خوراک و صدور مجوزهاست‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دومیــن بازدیــد امســال از‬ ‫حهــای پتروشــیمی ســروش (‪ ،)HDPE‬نگیــن‬ ‫طر ‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5194‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۸‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی قیصری فرزند محمدرضا‬ ‫در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 217/12‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۷۰۹‬فرعی‬ ‫از ‪ - ۱۱۷‬اصلی واقع در اراضی خشویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده‬ ‫مع الواسطه از اقای محمدرضا قیصری مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع‬ ‫به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30:‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9 -5217‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۳۸‬مورخ ‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫علی افتاده فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به‬ ‫مساحت کل ‪ 44/54‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۸۱۴‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی‬ ‫اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری‬ ‫شده از اقای هادی ندیمی مالکین رسمی‬ ‫‪ -2‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۳۹‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای هادی ندیمی فرزند محمد حسین‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت کل ‪ 44/54‬متر مربع‬ ‫از پالک شماره ‪ ۸۱۴‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و‬ ‫در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30:‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫(‪ )HDPE/HD‬و االی مهســتان (‪ PDH‬و ‪،)PP‬‬ ‫توسعه واحد الفین پتروپاالیش کنگان (‪)HDPE‬‬ ‫مویــد ان اســت کــه براورد ههــای اعالمــی ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬دربــاره افتتاح طرح ها در ســال های ‪،۱۴۰۲‬‬ ‫‪ ۱۴۰۳‬و ‪ ۱۴۰۴‬بــه لطــف خداوند متعال محقق‬ ‫خواهد شد که نیازمند استفاده بهینه از فرصت ها‬ ‫و دقایق و اســتمرار تالش های جهادی همکاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی‬ ‫صنعت نفت با اشاره به بازدید از شرکت فراسکو‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن شــرکت بــا دارا بودن دو پســت‬ ‫اســکله فعــال و ‪ ۵۰‬هزار مترمکعب مخزن نفت‬ ‫کــوره‪ ،‬نقــش مهمی در ذخیر هســازی و صــادرات‬ ‫محصــوالت نفتی و پتروشــیمی داشــته و برنامه‬ ‫افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصوالت نفتی و‬ ‫فراورده های پتروشیمی به یک میلیون مترمکعب‬ ‫و ساخت ‪ ۵‬پست اسکله جدید را در حال اقدام‬ ‫دارد؛ همچنین ایستگاه های منحصربه فرد انتقال‬ ‫مستقیم محصوالت پتروشیمی از تانکر به کشتی‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬با افزایش ‪ ۵۱‬درصدی وزنی نسبت‬ ‫به پارســال‪ ،‬نقش مهمی در صــادرات ال پی جی‬ ‫گرم‪ +C۵ ،‬و هگزان را ایفا خواهد کرد به طورکلی‬ ‫طــرح از پیشــرفت ‪ ۴۹‬درصــدی بهره منــد شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیــات در بخــش دیگــری از نشســت بررســی‬ ‫حهــا کــه بــا حضــور نمایندگانــی از بخــش‬ ‫طر ‬ ‫اقتصــادی ریاس ـت جمهوری برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پیشــرفت طرح های صندوق نفت به مثابه رشد‬ ‫و توســعه و اشــتغال افرینی بــرای کشــور اســت؛‬ ‫ازای ـن رو بهره منــدی از ظرفیت هــای صنــدوق‬ ‫توسعه ملی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره بــه وجود ذخایر غنی‬ ‫نفت و گاز کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬مشــیت الهی این گونه‬ ‫بــوده اســت که این ذخایر در اختیــار مردم غیور‬ ‫ایران عزیز قرار گیرد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬هرچه که تالش و‬ ‫برنامه ریــزی انجام شــود از نفحــات ان برخوردار‬ ‫خواهیــم شــد؛ بنابرایــن‪ ،‬در ایــن حــوزه‪ ،‬دقایق‬ ‫مانند فرصت های گران بها ارزشمند هستند و باید‬ ‫حداکثر استفاده از ان ها بشود‪.‬‬ ‫رییس هیات رییسه صندوق های بازنشستگی‬ ‫صنعــت نفــت در بخــش پایانــی نشســت‬ ‫شــورای عالی پروژ ههــا در کنــگان از معاونــت‬ ‫پروژه های اهداف‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارکنان و مهندســان‬ ‫فعال در طرح های تولیدی و سرمایه گذاری گروه‬ ‫اقتصادی صندوق ها در جنوب به سبب افزایش‬ ‫تولیــد و رشــد و توســعه محســوس پروژه هــای‬ ‫توسعه ای قدردانی کرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬بیــات در جریان ســفر‬ ‫به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عســلویه)‬ ‫از روند پیشــرفت اجرای «طرح پتروشــیمی االی‬ ‫مهســتان»‪« ،‬طــرح تبدیــل پروپــان بــه پروپیلــن‬ ‫(‪ »)PDH‬بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۴۵۰‬هــزار‬ ‫تــن پروپیلــن‪« ،‬طــرح تولیــد پلی پروپیلــن (‪)PP‬‬ ‫بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۴۵۰‬هزار تــن»‪ ،‬طرح‬ ‫«الفیــن توســعه پتروشــیمی کنــگان» بــا ظرفیت‬ ‫تولیــد ســاالنه یک میلیــون تــن‪« ،‬طــرح تولیــد‬ ‫پلی اتیلن ســنگین (‪ )HDPE‬ســروش مهستان» با‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۳۰۰‬هزار تن و طرح «تولید‬ ‫پلی اتیلــن ســنگین (‪ /)HDPE‬پلی اتیلــن ســبک‬ ‫خطــی (‪ )LLDPE‬نگیــن مهســتان» بــا ظرفیــت‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۳۰۰‬هزار تن و واحد تولید پلی اتیلن‬ ‫پتروپاالیــش کنگان با ظرفیت تولید ســاالنه ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن‪« ،‬طرح اب شــیرین کن واحد تولید بخار‪،‬‬ ‫هوا و ازت‪ ،‬تصفیه پســاب پتــرو پاالیش کنگان»‬ ‫به عنــوان واحــد یوتیلیتــی طرح هــای فــوق و‬ ‫طرح های ایران ال ان جی و فراسکو بازدید کرد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5221‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۳۰‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم طاهره نبی زاده سنو فرزند حسین‬ ‫در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ‪ 70/47‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۹۲۷۳‬فرعی از ‪۱‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای‬‫علی روچینی مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این‬ ‫اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5219‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۴۱‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محسن عدالتی فرزند محمد در‬ ‫ششدانگ یک باب منزل به مساحت ‪ 355/86‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۲۰۵‬فرعی از‬ ‫‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع‬ ‫الواسطه از صدیقه و عابدین و حسین و احمد و کبری و فاطمه شهرت همگی پورعابدین‬ ‫مالکان رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫رتبه برتر توزیع برق‬ ‫گلستان در ارزیابی روابط‬ ‫عمومی های صنعت‬ ‫اب و برق‬ ‫روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان در‬ ‫ارزیابــی روابــط عمومی هــای وزارت نیرو در بیــن روابط‬ ‫عمومی های صنعت اب و برق کشور رتبه برتر را کسب‬ ‫نمود‪ .‬بر اســاس رای هیئــت داوران در جشــنواره ارزیابی‬ ‫عملکرد روابط عمومی های صنعت اب و برق کشور در‬ ‫تابســتان ‪ ،۱۴۰۱‬روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان گلستان در بخش تبلیغات محیطی شایسته تقدیر‬ ‫شناخته شده است‪ .‬شایان ذکر است این مراسم با حضور‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬معاونین؛ مدیرعامل شرکت توانیر؛ مشاور وزیر‬ ‫نیرو و مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو‬ ‫و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر و‬ ‫مدیران روابط عمومی صنعت اب و برق سراسر کشور در‬ ‫وزارت نیرو برگزار شد‪.‬‬ ‫لزوم سرمایه گذاری ‪١٨‬‬ ‫میلیارد دالری در صنعت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران گفت‪ :‬تا سال ‪ ۱۴۰۴‬باید ‪ ۱۸‬میلیارد دالر در صنعت‬ ‫پتروشیمیسرمایه گذاری کنیم کهشرکت هایداخلیباید‬ ‫ســهم باالیی در این زمینه داشــته باشــد‪ .‬احمد مهدوی‬ ‫ابهــری در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬با بیان اینکه با بیان اینکه‬ ‫پتروشیمیمقابلخام فروشیاستو منابعهیدروکربوری‬ ‫کــه از زمیــن اســتخراج شــده در صنعــت پتروشــیمی بــه‬ ‫ارزش افزوده تبدیل می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید نگاه‪ ،‬نگاه‬ ‫جهانی به پتروشیمی باشد‪ ،‬قیمت گاز پتروشیمی ها باید‬ ‫متناسب با قیمت جهانی گاز باشد و با افزایش یا کاهش‬ ‫ان‪ ،‬افزایــش یــا کاهــش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت گاز‬ ‫هم اکنون در هنری هاب کمی بیش از هشت سنت است‬ ‫اما برای بودجه سال اینده‪ ۲۸.۵ ،‬سنت برای قیمت گاز‬ ‫پتروشیمی ها دیده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬همه پتروشیمی ها‬ ‫تحریم هســتند اما مــا از تحریم بیرونــی و خارجی هیچ‬ ‫هراسی نداریم؛ مشکل ما تحریم داخلی است‪ .‬دبیر کل‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان‬ ‫اینکه صنعت پتروشیمی شــاگرد اول صادرات‪ ،‬ارزاوری و‬ ‫رفع تعهد ارزی در کشور است‪ ،‬گفت‪ ۴۰ :‬درصد صادرات‬ ‫غیرنفتی و ‪ ۳۰‬درصد بازار سرمایه متعلق به پتروشیمی ها‬ ‫اســت‪ .‬وی اظهــار کرد‪ :‬مشــکل تامین کســری بودجــه از‬ ‫افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در ریاست جمهوری‬ ‫مطرح شده و رئیس جمهوری قول داده اند که این مسئله‬ ‫را حل کنند‪ ،‬زیرا پتروشیمی ها محور هستند و صنایع دیگر‬ ‫نیز تحتتاثیر اینافزایشقیمتقرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9 -5220‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۵‬مورخ ‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای رضا‬ ‫کبیری فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت‬ ‫کل ‪ 461/59‬متر مربع پالک شماره ‪ ۱۰۰۲۶‬فرعی از ‪- ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد‬ ‫بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از‬ ‫خانمها مهناز و فریبا کبیری و اقای فریدون کبیری مالکان رسمی‬ ‫‪ -2‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۶‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مرتضی کبیری فرزند محمد در دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت کل ‪ 461/59‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۰۰۲۶‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از خانمها مهناز و فریبا کبیری‬ ‫و اقای فریدون کبیری مالکان رسمی‬ ‫‪ -۳‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۸۲۷‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/03‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای فرهاد کبیری فرزند محمد در دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت کل ‪ 461/59‬متر مربع پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۰۰۲۶‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از خانمها مهناز و فریبا کبیری و اقای‬ ‫فریدون کبیری مالکان رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و‬ ‫در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/30 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کلیه مدارک شامل سند‪ ،‬برگ سبز و کارت خودروی پژو ‪ 207‬مدل‬ ‫‪ 1399‬به شماره انتظامی ایران ‪ 782 -26‬د ‪ 22‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAR03FE4LJ140796‬و شماره موتور ‪ 16780097077‬متعلق به‬ ‫اینجانب تکتم اکبری فرزند صالح به شماره ملی ‪ 0670422819‬مدتی است‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 30‬بــهمن ‪ 19 / 1401‬فوریه ‪ 28 / 2023‬رجب ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1569‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫کمبود انتی بیوتیک های‬ ‫خوراکی و مسکن ها برطرف شد‬ ‫کهــای خوراکی و‬ ‫رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت‪ :‬کمبودهای دارویــی در زمینه انتی بیوتی ‬ ‫یشــد‪ ،‬اکنون برطرف شــده و مشکلی در‬ ‫مســکن ها که در ماه های اخیر در داروخانه ها یافت نم ‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫سید حیدر محمدی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬مصرف انتی بیوتیک با کمک داروسازان بالینی‬ ‫و بیمارستانی و بخشی از طریق اقتصادی‪ ،‬منطقی تر شد و با اصالح الگو در یکی از بیمارستان ها‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کاریکاتور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ماهیانه یک میلیارد تومان هزینه های غیرمنطقی مرتبط با دارو و تجهیزات کاهش یافت‪ .‬او اظهار‬ ‫داشت‪ :‬باتوجه به کمبودهای دارویی که از ابتدای سال در کشور به وجود امد‪ ،‬سازمان غذا و دارو‬ ‫برای‪ ۱۷‬مورد مجوز واردات صادر کرد و به فوریت ظرفیت تولید شرکت های دارویی افزایش یافت‬ ‫و عالوه بر واردات‪ ،‬سعی داریم کمبودهای دارویی را تا پایان سال تا درصد زیادی برطرف کنیم‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬اکنون ‪ ۱۰۰‬قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد که با رفع مشکل نقدینگی ‬ ‫به زودیبرطرفمی شودو در ماه هایاخیر باهمکاریداروسازاندر تولیدانتی بیوتیک هاو سرم ها‪،‬‬ ‫امنیت در بازار دارویی ایجاد شده است‪ .‬به گفته معاون وزیر بهداشت‪ ،‬دی ماه امسال ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫عدد سرم در کشور تولید شد و در نسخه الکترونیک بخش بیمه ای‪ ،‬سرم بیشترین قلمی بود که‬ ‫توسط پزشکان تجویز شده بود و از مردم می خواهیم منطقی سرم مصرف کنند و پزشکان نیز زیاد‬ ‫تجویز نکنند؛زیراسرمخاصیتدرمانیچندانیندارد‪.‬‬ ‫در گفتگوی «رویداد امروز» با عضو هیئت مدیره انجمن رادیو انکولوژی ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫مراجعه دیرهنگام بزرگ ترین چالش‬ ‫درمان سرطان در ایران‬ ‫شهین اصالنی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫علل افزایش شدن سرطان در ایران‬ ‫پوریــا عادلــی‪ ،‬متخصــص رادیوانکولوژی‬ ‫و عضــو هیئت مدیــره انجمــن رادیوانکولوژی‬ ‫ایــران‪ ،‬در گفتگــو بــا رویــداد امــروز اظهــار‬ ‫می کند‪ :‬شــایع ترین انواع ســرطان در کشور ما‬ ‫سرطان هایسینه‪،‬پروستات‪،‬پوستو معدهو‬ ‫روده بزرگ است‪ .‬او در خصوص امار مبتالیان‬ ‫در ایــران می گویــد‪ :‬امار ابتــا در ایران پائین تر‬ ‫از متوســط جهانــی اســت و برخــاف انچــه‬ ‫ایران ازنظر سطح علمی درمان سرطان‬ ‫جزو بهترین هاست‬ ‫عادلــی در خصــوص وضعیــت درمــان‬ ‫ســرطان در ایران‪ ،‬می گوید‪ :‬کشــور ما از نظر‬ ‫ســطح علمی همکاران جزء یکی از بهترین‬ ‫کشورهای دنیاست و در بسیاری از کنگره ها‬ ‫میــزان تســلط همکاران مــا موردتوجــه قرار‬ ‫گرفته و باعث تعجب کشورهای دیگر است‬ ‫کــه درکل از لحــاظ نیروی انســانی وضعیت‬ ‫خوبی داریم‪ .‬او در خصوص مقایسه درمان‬ ‫ســرطان در مراکز دولتی و خصوصی‪ ،‬اظهار‬ ‫می کنــد‪ :‬هــر دو بخــش در کشــور مــا فعال‬ ‫هستند و هرکدام هم مخاطبان خاص خود‬ ‫را دارنــد و در هــر دو مرکــز هــم خدمــات‬ ‫یشــود؛ اما به هرحال بســته‬ ‫خوبــی ارائــه م ‬ ‫بــه انتخــاب بیمــاران و وضعیــت مالــی انها‬ ‫یکــی از این دو مرکــز را انتخاب می کنند که‬ ‫درمان های مناسب برای انها اعمال می شود‪.‬‬ ‫عضــو هیئت مدیــره انجمــن رادیوانکولوژی‬ ‫ایران در مورد کمبودهای دارویی و درمانی‬ ‫اضافه می کند‪ :‬کمبودهای دارویی مقطعی‬ ‫در درمان ســرطان داریــم و داروهای ایرانی‬ ‫موجود در بازار حدود دو سال است که وارد‬ ‫بــازار شــده و فعــا برای اظهارنظــر در مورد‬ ‫انهــا زود اســت؛ امــا بســیاری از ایــن داروها‬ ‫اثرات قابل قبولی دارند بااین حال نمی شود‬ ‫داروها را در یک پکیج مورد بررســی قرارداد‬ ‫و مهم ترین مشکلی که در داروها داریم این‬ ‫اســت کــه برخــی داروهــا در دســترس بیمار‬ ‫نیســت و ممکن است خیلی دیر در لیست‬ ‫بیمه ها قرار بگیرند که این گونه ممکن است‬ ‫برخــی بیمــاران از داروهــای جدیــد محروم‬ ‫ شوند‪.‬‬ ‫درصد بهبودی بیماران مبتال به سرطان‬ ‫او در خصــوص درصــد بهبــودی در ایــن‬ ‫بیمــاری‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬ســرطان یک بیماری‬ ‫یهــا اســت و‬ ‫نیســت؛ بلکــه طیفــی از بیمار ‬ ‫بســته بــه نــوع پاتولــوژی و محــل درگیــری و‬ ‫مرحله بیماری درمان و اثرپذیری ان متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬در برخی مراحل درمان پذیری بیشــتر‬ ‫و در برخــی کمتــر اســت؛ امــا امــار کلــی این‬ ‫اســت کــه ‪ 40‬درصــد مبتالیــان به ســرطان در‬ ‫دنیا درمان می شوند و ‪ 30‬درصد مبتالیان به‬ ‫سرطان جزو دسته ای هستند که بهبودی های‬ ‫یمــدت دارنــد و ‪ 30‬درصــد هــم جــزو‬ ‫طوالن ‬ ‫دسته طب تسکینی قرار می گیرند و برای انها‬ ‫درمان تنها به قصد تســکین یــا افزایش طول‬ ‫عمر مختصر انجام می شود که در ایران هم‬ ‫مدیرکلتامیناجتماعیگلستان‪:‬‬ ‫جشنواره انتخاب کارافرینان و کارفرمایان برتر‬ ‫سال ‪ 1401‬برگزار شد‬ ‫خوابهفت پادشاه‬ ‫عکس ‪ :‬رویداد امروز‬ ‫امروزه با شــنیدن نام ســرطان افــراد دچار‬ ‫وحشت و نگرانی می شوند و امید خود را به‬ ‫زندگــی از دســت می دهند؛ امــا واقعیت این‬ ‫است که روش های زیادی برای درمان سرطان‬ ‫وجود دارد و ایران در این باره به پیشرفت های‬ ‫مناســبی رســیده اســت‪ .‬مهم ترین نکتــه برای‬ ‫گرفتن نتیجه از درمان ســرطان این اســت که‬ ‫افراد در صورت مشاهده عالئمی خاص‪ ،‬زمان‬ ‫را هــدر ندهند و ســریعا بــرای درمان مراجعه‬ ‫کننــد؛ چراکــه به گفته کارشناســان ‪ 40‬درصد از‬ ‫سرطان ها قابل پیشــگیری اســت و دو سوم از‬ ‫انهاباعلتسبکزندگیقابل پیشگیریهستند‬ ‫و اختالف ما با دنیا تنها در دیر مراجعه کردن‬ ‫مردم برای درمان است‪.‬‬ ‫یشــود که ایران شــیوع باالی سرطان را‬ ‫گفته م ‬ ‫دارد این چنین نیست و انچه هم که به عنوان‬ ‫سونامی سرطان در اینده از ان یاد می شود دور‬ ‫از واقعیــت اســت؛ اما میزان افزایش ســرطان‬ ‫در ایران تا حدودی از متوســط جهانی بیشــتر‬ ‫استو علتانهمموضوعپیرشدنجمعیت‬ ‫ایــران و پیــری و افزایــش ســن و تغییر ســبک‬ ‫زندگی ایرانیان است‪ ،‬چاقی و استفاده بیشتر‬ ‫از دخانیات و الودگی هوا هم احتمال ابتال به‬ ‫این بیماری را افزایش می دهد‪ .‬این متخصص‬ ‫رادیوانکولوژیدر خصوصوضعیتتجهیزات‬ ‫و کیفیتدرمانسرطاندر ایران‪،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫یشــود در‬ ‫وقتــی صحبــت از درمان ســرطان م ‬ ‫واقعدودستهدرمانشاملدرمان هایجراحی‬ ‫و غیرجراحــی مدنظــر اســت‪ ،‬در درما نهــای‬ ‫غیرجراحــی دو حــوزه درمانــی شــامل دارو و‬ ‫تجهیــزات رادیوتراپــی یــا پرتودرمانــی مطرح‬ ‫اســت‪ ،‬در حــوزه دارو ســرمایه گذاری های‬ ‫بهتری نســبت به حوزه تجهیزات داشــتیم که‬ ‫البتــه ایــن امــر نیازمند توجه بیشــتر بــه حوزه‬ ‫رادیوتراپــی از نظــر امــکان ورود تجهیــزات و‬ ‫واقعی شــدن تعرفه ها به دلیل امــکان به روز‬ ‫ســازی دستگاه هاســت‪ .‬او ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫دســتگاه های رادیوتراپی دستگاه هایی است‬ ‫که با ارز خریداری و وارد کشور می شوند و اگر‬ ‫امکانواقعی سازیتعرفه هانباشدعمالامکان‬ ‫جایگزینیوجودنداردو اینحوزهبامشکالت‬ ‫یشــود کــه الزم اســت بــا‬ ‫عدیــده ای روبــرو م ‬ ‫مساعدت های خاص انگیزه سرمایه گذاری در‬ ‫این حوزه فراهم شود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وجدان کاری‬ ‫به همین شکل است‪ .‬عادلی با بیان اینکه به‬ ‫موضوع مهم اصالح سبک زندگی و غربالگری‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامــه‬ ‫در ایــران توجــه چندانــی نم ‬ ‫می دهد‪ :‬در ســه سرطان سرویکس یا دهانه‬ ‫رحم‪ ،‬پســتان و روده بــزرگ امکان غربالگری‬ ‫وجود دارد و توصیه ما به خانم ها این است‬ ‫که از ســن ‪ 20‬سالگی معاینات سینه را جدی‬ ‫گرفته و از سن ‪ 40‬سالگی به بعد هم مراجعه‬ ‫ساالنه و ماموگرافی دوساالنه را انجام دهند‪،‬‬ ‫در بحث ســرطان رحــم هم توصیه ما انجام‬ ‫پاپ اســمیر ســالیانه خانم ها اســت و از ســن‬ ‫‪ 45‬سالگی هم تمام افراد باید کولونوسکوپی‬ ‫را جــدی بگیرنــد؛ چراکــه ایــن ســه ســرطان‬ ‫در صــورت تشــخیص به موقــع درمان پذیری‬ ‫بیشتریدارند‪.‬‬ ‫بیماری سیاست گذاری کالن درمان‬ ‫سرطان و تبلیغات بی اساس‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬در بحث سیاس ـت گذاری‬ ‫کالندر درمانسرطاندچار کم لطفیمسئوالن‬ ‫هستیموبایدتصمیم گیراندولتیبهاینموضوع‬ ‫بیشــتر توجه کنند و حتی باید از کاندیداهای‬ ‫ریاس ـت جمهوری یــا مجلــس ســوال کنیم چه‬ ‫برنامه ایبرایکنترلوپیشگیریودرمانسرطان‬ ‫به عنوان بیماری که در دهه اخیر افزایش یافته‬ ‫دارنــد؟ در کشــورهای دیگر گاهــی اجرای یک‬ ‫برنامهدر حوزهسرطانباعثتغییراتمختلفی‬ ‫یشــود که الزم اســت در ایران هم در بخش‬ ‫م ‬ ‫پیشگیریودرمانوبرنامه هایوزارتبهداشت‬ ‫مطالبه گریبیشتریانجامشود‪.‬‬ ‫ادامهدر پایینصفحه‬ ‫ادامهاز همینصفحه‪ :‬عضو هیئت مدیره انجمن رادیوانکولوژی ایران در مورد تبلیغات بی اساس‬ ‫برخی مراکز درمانی‪ ،‬می گوید‪ :‬هرکدام از سرطان ها درمان خاص خود را دارد و به هیچ وجه یک‬ ‫روشدرمانینداریمکهبرایهمهبیمارانکاربردداشتهباشدممکناستیکبیمار جراحی‪،‬دیگری‬ ‫شیمی درمانی و یکی رادیوتراپی یا به ترکیبی از همه اینها نیاز داشته باشد؛ اما در زمانی که بیماری‬ ‫در بدنپخشمی شوددر بیشتر مواقعدرمان هایسیستمیکودارودرمانیباترکیبشیمی درمانی‪،‬‬ ‫هورمون درمانی و ایمنی درمانی انجام می شود و اینکه کسی بخواهد وعده درمان پذیری قطعی‬ ‫سرطان را بدهد ناشی از یک دید غیرعلمی است و در دید علمی تا یک پزشک متخصص یا تیم‬ ‫درمانی بیمار را ویزیت نکنند نمی توانند نظری بدهند و تبلیغات چه در بخش خصوصی یا دولتی‬ ‫می تواندگمراه کنندهباشدو بایدبهایندقتبرسیمکههستهمرکزیدرمانپزشکاستو تبلیغات‬ ‫یــک مرکــز و دســتگاه های ان اثــری در درمان فرد ندارد؛ اما عالوه بر داخل از خارج از کشــور هم‬ ‫شاهد چنین ادعاهایی هستیم که در سایت ها‪ ،‬درمان های رادیوتراپی پیشرفته و گران قیمتی را‬ ‫با بزرگ نمایی معرفی و تبلیغ می کنند که ممکن است برای برخی بیماران کاربرد داشته باشد؛ اما‬ ‫یک روش ممکن اســت برای یک بیمار مناســب و همان روش برای بیمار دیگر بی فایده یا حتی‬ ‫مضر باشد‪.‬‬ ‫هشدار به لزوم نوسازی تجهیزات درمانی سرطان‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫انتخـاب کارافرینان برتر براسـاس دسـتورالعمل‬ ‫سـازمانی و اعـام شـاخصهای یازدهگانـه انجام‬ ‫شـد‪ ،‬در حالـی که معتقدیم در شـرایط سـخت‬ ‫اقتصـادی موجـود‪ ،‬تحریمهای ظالمانـه‪ ،‬مدیران‬ ‫کارخانههایـی کـه چـراغ تولیـد را روشـن نگـه‬ ‫داشـتهاند‪ ،‬همگـی برتـر و نمونه هسـتند‪.‬‬ ‫هـادی نودهی اظهار کـرد‪ ۴۱:‬درصد جمعیت‬ ‫گلستان تحت پوشـش خدمات تامین اجتماعی‬ ‫هسـتند که باید قدر کارفرمایانـی به نوعی چرخ‬ ‫اقتصـاد گلسـتان را به جلو میبرننـد‪ ،‬بدانیم و از‬ ‫همه انـان تقدیر کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه نامگـذاری سـال‬ ‫جـاری از سـوی رهبـر معظـم انقـاب مبنی بر‬ ‫تولیـد‪ ،‬دانشبنیـان و اشـتغالافرین‪ ،‬بـا ایجـاد‬ ‫سـتاد رفـع موانـع تولیـد در ایـن ادارهکل‪ ،‬از‬ ‫تعطیلـی ‪ ۲۵۱‬شـرکت در اسـتان بـه علـت‬ ‫مشـکات تامیـن اجتماعـی جلوگیـری شـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در گلسـتان ‪ ۴۶‬هـزار‬ ‫کارگاه صنفـی فعـال وجـود دارد کـه ‪ ۳۳‬هـزار‬ ‫کارگاه پرونـده صنفـی دارنـد و ‪ ۲۱‬هـزار کارگاه‬ ‫مشـمول کمـک دولـت (پرداخـت حـق بیمـه)‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه بدهـی ‪ ۵۸۰‬هـزار میلیـارد‬ ‫تومانـی دولـت بـه تامیـن اجتماعـی بابـت حق‬ ‫بیمههـا‪ ،‬یاداور شـد‪ :‬از این میزان سـهم اسـتان‬ ‫‪ ۴‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬میلیـارد ریـال اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر درمـان تامیـن اجتماعی گلسـتان هم‬ ‫گفـت‪ :‬کارفرمایـان حلقه مهـم تولیـد‪ ،‬امنیت و‬ ‫اشـتغال هستند‪.‬‬ ‫رمضـان زینلـی اظهـار کـرد‪ ۵۱ :‬درصـد‬ ‫جمعیـت کشـور تحت پوشـش خدمـات تامین‬ ‫اجتماعـی هسـتند و ایـن جامعـه هـدف پـای‬ ‫ارمانهـای نظـام‪ ،‬امـام‪ ،‬شـهدا و رهبـر معظـم‬ ‫انقـاب اسـامی ایسـتادهاند‪.‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی گلسـتان با بیان‬ ‫ایـن که قبل از انقاب اسـامی‪ ،‬این اسـتان تنها‬ ‫‪ ۲‬بیمارسـتان تامین اجتماعی داشـت‪ ،‬گفت‪ :‬اما‬ ‫اکنون هشـت درمانگاه در کنار ان ‪ ۲‬بیمارسـتان‬ ‫مشـغول ارائه خدمات هستند و ‪ ۶‬درمانگاه دیگر‬ ‫نیز در حال احداث اسـت‪.‬‬ ‫زینلـی تاکید کـرد‪ :‬براسـاس امارهای موجود‬ ‫سـاالنه در ایـن اسـتان ‪ ۳‬میلیـون بـار مراجعـه‬ ‫مسـتقیم بـرای دریافـت خدمـات رایـگان و ‪۷‬‬ ‫میلیون بار مراجعه غیرمسـتقیم از سـوی جامعه‬ ‫هـدف انجـام میشـود‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم از محمدکاظم عطری‪ ،‬علی‬ ‫توکلـیزاده‪ ،‬عبـاس صالحیاردسـتانی‪ ،‬فـرزاد‬ ‫بشـارتی‪ ،‬رضـا عابـدی و اتـا نفـسوردی بـه‬ ‫عنـوان مدیران شـرکت دلنـد الکتریـک‪ ،‬عالیا‬ ‫گلسـتان‪ ،‬صنایـع نـورد فـوالد‪ ،‬لبنی بشـارت‪،‬‬ ‫دام و طیـور عابـد گلسـتان و یـاران بهـار‬ ‫گلسـتان بـه عنـوان کارافرینـان و کارفرمایان‬ ‫برتـر تقدیر شـد‪.‬‬ ‫ریحانـه کریمیـان | رویـداد امـروز‬ ‫او در خصوص کیفیت درمان سرطان در اصفهان می گوید‪ :‬در حال حاضر کیفیت درمان سرطان‬ ‫در این شهر خوب است و مراکز درمان سرطان متعددی اعم از خصوصی‪ ،‬دولتی و خیریه و مراکز‬ ‫رادیوتراپیو شیمی درمانیدر شهر اصفهانوجودداردکهبیمارانمی توانندبستهبهتوانمالیخود‬ ‫از انها استفاده کنند‪ ،‬درگذشته در مورد دستگاه های رادیوتراپی کمبودهایی در اصفهان داشتیم؛ اما‬ ‫با همتی که ایجاد شده بهبودی خوبی در این زمینه داشتیم و امروز تا‪ 99‬درصد درمان های بیماران‬ ‫بدون نیاز به خروج از استان انجام می شود‪ .‬عادلی با تاکید بر اهمیت تشخیص زودرس سرطان با‬ ‫استفاده از غربالگری ها‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در مورد تشخیص سرطان ریه انجام سی تی اسکن اهمیت‬ ‫باالییدارد‪،‬هر نوعلمستودهدر نقاطمختلفبدنیادردهایشکمی‪،‬خونریزی هایغیرطبیعی‪،‬‬ ‫ســردردهای غیرقابل توجیه‪ ،‬کاهش وزن بی دلیل‪ ،‬مشــکل در بلع غذا‪ ،‬خون در ادرار یا مدفوع و‬ ‫عالئمی ازاین دست باید بدون وسواس و ترس توسط پزشک بررسی شود؛ چراکه در بسیاری موارد‬ ‫جراحی و درمان اولیه سریع شانس بهبودی را بیشتر می کند‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬ازنظر علمی درمان‬ ‫ســرطان در ایران به خوبی پیش می رود؛ اما افزایش قیمت ارز توجیه ناپذیری ســرمایه گذاری در‬ ‫بخش های شیمی درمانی و رادیوتراپی را به همراه داشته و اگر نتوانیم با واقعی کردن تعرفه های‬ ‫درمانی و تســهیل مســائل قانونی و اختصاص اعتبارات مالی فکری برای این حوزه کنیم ممکن‬ ‫است در اینده با کمبود مراکز درمان سرطان مواجه شویم اگرچه وضعیت درمان و تعداد مراکز‬ ‫در حال حاضر در استان اصفهان خوب است؛ اما باتوجه به عمر دستگاه های رادیوتراپی ممکن‬ ‫است تنها سه تا پنج سال اینده بتوانیم روی کیفیت دستگاه های موجود حساب کنیم و اگر نوسازی‬ ‫تجهیزاتانجامنشودباکمبوددستگاهو مشکالتبسیاریمواجهخواهیمشدو اینمسئلهنیازمند‬ ‫سیاست گذاریدر بحث کالناقتصادسالمتجامعهاست‪.‬‬ ‫جبران‪ ۶۰‬درصد از کم بارشی پاییز کشور‬ ‫در زمستان‬ ‫در حالیکهبارش هایپاییز امسالدر کشور‪ ۴۰‬درصدکمتر از نرمالبودولیبارندگی هایفرانرمال‬ ‫دو ماه نخست زمستان سبب شد تا حدود‪ ۶۰‬درصد از این کسری جبران شود‪.‬‬ ‫به گزارشمهر‪،‬سازمانهواشناسیاعالم کرد‪:‬میانگینبارش کشور از ابتدایسالزراعییعنیاول‬ ‫مهرماه تا کنون حدود‪ ۱۱۰‬میلی متر بوده که‪ ۷۴‬میلی متر ان از ابتدای زمستان تا‪ ۲۶‬بهمن دریافت‬ ‫شده است‪ .‬با این وجود در حال حاضر میانگین بارش کشور حدود‪ ۱۰‬درصد کمتر از نرمال است و‬ ‫وضعیتبارندگی هادر‪ ۲۵‬استانمنفیاست‪.‬‬ ‫بیشترین میزان کسری بارش کشور تا این موقع از سال زراعی با مقدار ‪ ۱۷۳.۶‬میلی متر مربوط‬ ‫به گیالن اســت‪ .‬پس از ان اســتان های مازندران با‪ ،۱۱۷‬گلســتان‪ ۷۹‬و قزوین با‪ ۷۰‬میلی متر کسری‬ ‫بارش نسبت به شرایط نرمال مواجه اند‪ .‬این شرایط در حالی است که میزان بارش ها در کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪،۱۵۰‬بوشهر ‪ ۱۱۴‬و چهارمحالو بختیاریحدود‪ ۱۰۵‬میلیمتر بیشتر از نرمالبودهاست‪.‬‬ ‫شهر را می بینی؟ و من گفتم‪ :‬اوال که الوده است‪ ،‬ثانیا مگر من بر بام شهر‬ ‫نشسته ام و البته که به هیچ کسی ربطی ندارد او شاید رفیق‪ ،‬شاید رقیب مقام‬ ‫کبابی باشد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬می بینی شهر را که چه سان در ان سو غنوده است» و‬ ‫من که البته کسی جز شاگرد مقام کبابی نیستم‪ ،‬گفتم‪ :‬از من می شنوید شهر‬ ‫خودش را به خواب هفت پادشــاه زده اســت و هیچ وزیری نمی تواند ان را از‬ ‫جل‬ ‫د ‪153‬‬ ‫خواببیدار کند‪.‬در اینحالهماناو‪،‬ضمیر غایبیکههمه جاحاضر استباز‬ ‫گفتند‪«:‬و نجواکناندر لباسشبفرو می خزد؟»و من گفتم‪:‬در پوستینخلق‬ ‫افتادناصالکار خوبینیست!از ماگفتن!وباز هماناو کهباشمااحوالشراگفتم‪،‬گفت‪«:‬تندابابریشمی‬ ‫سیمینرا‪،‬ماهدر شکوهیسحرانگیز بر انروانمی سازد‪».‬و منچیزینگفتم‪.‬بعدهااز مقامکبابیشنیدم‬ ‫کهمتنارائهشدهبرگرفتهاز کتاب«پرندگاندریاییدوصدایی‬ ‫می خوانند»بودهاست‪.‬اینکتابدربارهروندشعر المانی زبان‬ ‫در کشورهایالمان‪،‬اتریشو سوئیسدر صدسالاخیر نوشته‬ ‫شدهاست‪.‬در این کتاب کهبهدو زبانفارسیو المانیتنظیم‬ ‫شــده‪ ،‬شــرح حال و نمونه اشــعار چهل تن از شاعران معاصر‬ ‫المانی زبان همچون «هرمان هسه»؛ «پاول سالن»؛ «یورگن‬ ‫بکر»و «گونتر ایش»بههمراهدیدگاه ها‪،‬سبک هاو لحن های‬ ‫گوناگون ارائه شــده اســت‪ .‬شایان ذکر اســت در این کتاب دو‬ ‫چهرهنامیشعر معاصر المان«سعید»و «سیروساتابای»که‬ ‫ایرانی تبارند معرفی و نمونه اشعار انها نیز اورده شده است‪.‬‬ ‫حاال حتما دلتان طاقت نیاورده و صد حدس و گمان درباره‬ ‫صاحب این اثر پیش خودتان داشــته اید‪ .‬برای اینکه صد شــما دیگر صد و یک نشــود الزم می دانم که‬ ‫خودمدربارهایشانتوضیحبدهم‪:‬علیعبداللهی(شاعر‪،‬مترجم‪،‬پژوهشگر ومدرسدانشگاه هایتهران‪،‬‬ ‫دانشگاهدولتیاصفهانودانشگاهازادمرکز‪،‬تهران)متولد‪ ۱۳۴۷‬در خراسانجنوبی‪،‬شهر بیرجند‪،‬روستای‬ ‫سیوجان‪،‬دانش اموخته کارشناسیارشدزبانو ادبیاتالمانیرااز دانشگاهتربیت مدرساست‪.‬او به خاطر‬ ‫ترجمه هایشچندبورسیهتحصیلیدر مونیخ(المان)و زوریخ(سوئیس)و سایر شهرهایالمانبهدعوت‬ ‫دولت المان گذرانده و بارها در خانه نویسندگان و مترجمان اقامت داشته است‪ .‬از وی هفت کتاب شعر‬ ‫و بیشاز نودکتابترجمهدر زمینه هایادبیاتالمانو جهان(شعر و نثر)‪،‬فلسفهو علومتربیتیو ادبیات‬ ‫نوجواناناز فارسیبهالمانیواز المانیبهفارسیدر ایرانوالمانمنتشر شدهاست‪.‬اوافزونبر شعرخوانی‬ ‫در شهرهای ایران‪ ،‬در شهرهای برلین‪ ،‬فرانکفورت‪ ،‬زوریخ‪ ،‬کلن‪ ،‬مونیخ‪ ،‬اشتوتگارت‪ ،‬وین‪ ،‬دهلی نو‪ ،‬شهر‬ ‫روسهبلغارستان‪،‬ویلنیویس(لیتوانی)‪،‬واحمدابادگجراتشعرخوانیوسخنرانیداشتهاست‪.‬اوهمچنین‬ ‫بیش از صد مقاله و جستار به فارسی و المانی در دانشنامه های فرهنگ اثار‪ ،‬دانشنامه ادب فارسی و‬ ‫مجالت ایران و المان و سوئیس در زمینه ادبیات فارسی و المانی و ادبیات تطبیقی‪ ،‬و شرق شناسی منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬اثار وی در ایران بارها تجدید چاپ شده اند‪ .‬او از دهه هفتاد‪ ،‬عضو کانون نویسندگان است و‬ ‫یکدورهدر هیئتدبیرانانفعالیتداشتهاست‪.‬همچنیناز دوراندانشجوییبا«شورای کتاب کودک»‬ ‫و دارالترجمهابیز همکاریمستمر داشتهاست‪.‬اثاریاز ویدر ده هامجلهادبیفارسی زباناز جمله کلک‪،‬‬ ‫بخارا‪،‬چیستا‪،‬داستانهمشهریو‪...‬منتشر شده اندوویدر مجالتادبیالماناز جملهدر مجله«اکسنته»‬ ‫در مونیخ‪،‬سال‪ ۲۰۰۷‬و‪ ۲۰۱۴‬اشعاریبهالمانیمنتشر کردهاستهمچنیندر گلچینشعری«اینجاایران‬ ‫است»بهکوششگریتووستماندر برمنسال‪ ۲۰۱۱‬اشعار المانیویمنتشر شدهاست‪.‬بلهاگر بخواهیم‬ ‫درستبینونهدرشت بینباشیمبایدقبولکنیمکهشعر پویاومتنوعالمانی زبانهممثلشعر هر سرزمین‬ ‫دیگری‪،‬گرایش ها‪،‬منش هاودل مشغولی هایخاصخودراداردواشناییبااناز سرچشمه‬ ‫زبان اصلی بسیار ضروری است شعری جذاب و همزمان اموزنده و شوق انگیز که باعرضه‬ ‫کردننمونه هایدرخشانشعر اندیشمند‪،‬بیشاز شعر سایر زبان ها‪،‬وامدار فلسفهاستو‬ ‫بابسیاریاز پیشروترینجنبش هایزمانهنیز هم اواست‪.‬‬ ‫بهقلماصغر جوجه‬ ‫یادمانندادند کههر دربسته ای‬ ‫بازشدنیاست‬ ‫بــا مادرش مشــغول حــرف زدن هســتیم‪ .‬از‬ ‫لیال شهبازیان‬ ‫دوســت بیمــارش می گویــد کــه در اســتانه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫جدایــی از همســرش اســت‪ .‬می گویــد کــه‬ ‫‪ info@ruydadiran.com‬بچــه ای ندارنــد تــا ان طفــل معصــوم هم‬ ‫اسیبببیند‪.‬جلساتمشاورهزیادیهمرفته‪،‬اماهمسرشهمراهینکردهو جز در دو جلسه‬ ‫حاضر نشده است‪ .‬زن تالش زیادی برای ادامه زندگی شان کرده؛ اما نتیجه چندانی نگرفته‬ ‫است‪ .‬دخترک همین طور که مشق هایش را می نویسد سرش را باال می کند و می گوید که به‬ ‫قولمعلمشانهر دربسته ای کلیدیداردو باز می شود‪.‬بعدهمتوضیحمی دهد کهیعنیهر‬ ‫مشکلیراه حلیدارد‪.‬منو مادرشباتعجببهاو نگاهمی کنیم‪.‬مادر می گوید کهاو حواسش‬ ‫به درس و مشقش است یا به حرف های ما گوش می دهد؟! او هم جواب می دهد که ما بلند‬ ‫حرف می زنیم و او نمی تواند به حرف هایمان گوش ندهد‪ .‬با اصرار مادر به اتاقش می رود‪.‬‬ ‫زن که فکرش هم درگیر زندگی دوســتش اســت و هم هنوز در حیرت از حرف دخترش‬ ‫است‪ ،‬می گوید‪« :‬کاش از بچگی این حرف ها را در گوش ما هم می کردند و باور داشتیم که هر‬ ‫دربسته ایبازشدنیاستو هر مشکلیراه حلیداردتااین همهزندگیراسختنمی گرفتیمو‬ ‫بااین همهفکر بی فایده خودمانرا بیمار و ازرده نمی کردیم!»‬ ‫در تاکسیزنمیانسالخوش پوشی که کنارمنشستهبا گوشیحرفمی زند‪.‬صدایعصبی‬ ‫و بلندمردانطرفخطدر تاکسیمی پیچد‪،‬همهمسافرانبههمراهرانندهبی انکهبخواهیم‬ ‫به این تماس گوش می دهیم‪ .‬از ان سوی خط فریاد است و خشم و از این سوی خط لبخند‬ ‫است و سکوت‪ .‬باالخره دهان زن باز می شود و به مرد ان سوی خط می گوید‪« :‬باشه عزیزم‪.‬‬ ‫زیاد بهش فکر نکن‪ .‬من کمی خرید دارم‪ ،‬تا یه ســاعت دیگه می رســم خونه‪ .‬تو هم کمی‬ ‫استراحت کن‪ ،‬اومدم دربارش حرف می زنیم‪».‬‬ ‫زن از تاکسی پیاده می شود‪ .‬به راه رفتن ارام و با طمانینه اش نگاه می کنم‪ .‬با گام هایش‬ ‫انگار اهنگ خوش همراهی نواخته می شود‪ .‬با خود می گویم چقدر همه مان در زندگی به‬ ‫این ادم ها نیاز داریم؛ ادم هایی که زود از کوره به در نروند و سکوت و کلمات فکر شده و‬ ‫پراحساسبجایشانمرهمیهرچند کوچکبر زخم هایاطرافیانشاناست‪.‬حرفدوستمدر‬ ‫ذهنم تداعی می شود‪« :‬کاش از بچگی این حرف ها را در گوش ما هم می کردند و باور داشتیم‬ ‫که هر دربســته ای باز شــدنی اســت و هر مشــکلی راه حلی دارد تا این همه زندگی را سخت‬ ‫نمی گرفتیمو بااین همهفکر بی فایدهخودمانرابیمار و ازردهنمی کردیم!»‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1920

روزنامه رویداد امروز 1920

شماره : 1920
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه رویداد امروز 1917

روزنامه رویداد امروز 1917

شماره : 1917
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه رویداد امروز 1916

روزنامه رویداد امروز 1916

شماره : 1916
تاریخ : 1403/03/22
روزنامه رویداد امروز 1915

روزنامه رویداد امروز 1915

شماره : 1915
تاریخ : 1403/03/21
روزنامه رویداد امروز 1913

روزنامه رویداد امروز 1913

شماره : 1913
تاریخ : 1403/03/19
روزنامه رویداد امروز 1912

روزنامه رویداد امروز 1912

شماره : 1912
تاریخ : 1403/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!