روزنامه رویداد امروز شماره 1568 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1568

روزنامه رویداد امروز شماره 1568

روزنامه رویداد امروز شماره 1568

‫ارادت نامه‬ ‫سینهدریا‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪08‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 27‬بــهمن ‪1401‬‬ ‫سعیداقایی‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪ 25 | 2023‬رجب ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1568‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫قزوین‬ ‫شماره‬ ‫بهجایفرشپشمصادرمی کنیم‬ ‫قزوین‬ ‫‪ :‬از سال گذشته تاکنون مجوز صادرات پشم خام رنگی توسط دولت صادر شده است و در کنار صادرات این محصول‬ ‫پشمخامسفیدنیزازکشورقاچاقمی شود‬ ‫وام ازدواج افزایش یافت‬ ‫بهره برداری‬ ‫از ‪ ۳۳۳‬پروژه‬ ‫صنعت اب و برق‬ ‫استان قزوین‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫قزوین‬ ‫راهاندازیشهرکتولیدمحتواباسرعتبیشتردنبالشود‬ ‫محمدمهدی اعالیی؛ استاندار قزوین‪ :‬در مصوبات سفر رئیسجمهور راهاندازی‬ ‫شهرک تولید محتوا در استان قزوین به تصویب رسیده است که از وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد بهعنوان متولی ان درخواســت میشــود این موضوع با ســرعت بیشتری‬ ‫پیگیریشود‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اب و برق استان قزوین‬ ‫قزویــن _ رویداد امــروز‪ ۳۳۳ :‬پروژه صنعت‬ ‫ابو برقاستانقزوینبا‪ ۴۶۴‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبار در مدار بهرهبرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی مدیــران اب‬ ‫و بــرق اســتان قزویــن در نشســت خبــری‬ ‫مدیــران عامــل صنعت اب و برق اســتان با‬ ‫اعالم مطلب فوق گفت‪ :‬از این تعداد ‪۳۰۳‬‬ ‫پروژه در حوزه توزیع برق استان مربوط به‬ ‫بخشهــای احــداث‪ ،‬اصالح و بهینهســازی‬ ‫شبکهروشناییبرق‪ ۱۵،‬پروژهبا‪ ۳۲۸‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در حوزه شرکت برق منطقهای‬ ‫زنجــان و ‪ ۱۵‬پــروژه در حوزه اب و فاضالب‬ ‫استان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫داراب بیرنونــدی بــا اشــاره بــه اجــرای‬ ‫پروژههــای حــوزه اب اســتان طی یک ســال‬ ‫گذشــته افــزود‪ :‬از بهمنمــاه ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۵‬حلقه چاه در ســطح شــهرها و‬ ‫روســتاهای اســتان حفر گردیده و همچنین‬ ‫احداث‪ ۱۵‬مخزن زمینی و هوایی با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۸۸۵‬مترمکعــب‪ ۱۵۰ ،‬کیلومتــر اصــالح‪،‬‬ ‫بازسازی خطوط انتقال و توزیع شبکه اب و‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتر توسعه و اصالح شبکه فاضالب‬ ‫در سطح استان انجامشده است‪.‬‬ ‫او شــاخص بهرهمنــدی از اب روســتایی‬ ‫را ‪ ۸۶‬درصد در اســتان اعالم و خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬در بحث تنش ابی روستایی طی سال‬ ‫گذشته در فاز نخســت در ‪ ۹۶‬روستا بسیج‬ ‫ابرســانی و در ‪ ۴۰‬روســتا برنامه ابرسانی‬ ‫توسط این شرکت اجرا شد‪.‬‬ ‫او در رابطــه بــا اصالح شــبکه فرســوده‬ ‫نیــز توضیــح داد‪ :‬وجود شــبکه فرســوده در‬ ‫محــدوده ‪ ۵۳۰‬هکتاری بافت شــهر قزوین‬ ‫نگرانکننــده اســت درحالیکــه تاکنــون ‪۴۳‬‬ ‫کیلومتر اصالح شــبکه فرســوده انجامشده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ابفــای اســتان‬ ‫قزوین در ادامه در مورد وضعیت فاضالب‬ ‫و تصفیهخانــه شــهر محمدیــه گفــت‪:‬‬ ‫تصفیهخانه محمدیه و شــریفاباد ردیف‬ ‫بودجــهای گرفته اســت و ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫هــم فاینانــس تســهیالت بانــک صــادرات‬ ‫اســت کــه در صــورت پرداخــت عملیــات‬ ‫اجرای این پروژه اغاز خواهد شد‪ .‬بیرنوندی‬ ‫بــه امار بلندمــدت کاهش نــزوالت جوی و‬ ‫خشکسالیهایپیدرپیاشاره کردو افزود‪:‬‬ ‫بهرغم بارشهای مناسب در زمستان امسال‬ ‫به دلیل خشکســالی های دو ســال گذشته‬ ‫بــا کاهــش ‪ ۵۰‬درصدی منابع ابــی مواجه و‬ ‫نیازمندمدیریتمصرفهستیم‪.‬‬ ‫برنامههای دولت برای افزایش انرژی‬ ‫الکتریکی‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید برق‬ ‫شهیدرجاییهمبهدستاوردهایتولیدبرق‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران با تولید ساالنه‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیارد کیلوواتساعتبرقحدود‪۳/۱‬‬ ‫دهم انرژی الکتریکی دنیا را تولید میکند و‬ ‫جایگاه ‪ ۱۱‬را در دنیا دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضل موتابها با اشاره به برنامههای‬ ‫دولــت بــرای افزایــش انــرژی الکتریکــی از‬ ‫ســال گذشــته افزود‪ :‬از سال گذشته تولید ‪۶‬‬ ‫هزار مگاوات انرژی الکتریکی اجرا شــد و با‬ ‫برنامهریــزی صورت گرفتــه افزایــش ‪ ۷‬هزار‬ ‫مگاوات انرژی برق تا شهریور سال اینده نیز‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫او کل برنامــه افزایــش تولیــد انــرژی‬ ‫الکتریکی طی ‪ ۴‬سال فعالیت دولت را ‪۳۵‬‬ ‫هــزار مــگاوات اعــالم کــرد و یــاداور شــد‪ :‬از‬ ‫این میزان قرار است ‪ ۱۰‬هزار مگاوات انرژی‬ ‫با بهرهگیــری از انرژیهای نو و تجدید پذیر‬ ‫تامین شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با افزایش ظرفیت‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مــگاوات انــرژی الکتریکی بحث‬ ‫ناترازی تولید و مصرف کمرنگ خواهد شد‪.‬‬ ‫موتابهــا توانمنــدی‪ ،‬تخصــص و‬ ‫دســتاوردهای حــوزه نیروگاهــی کشــور‬ ‫طی ‪ ۲۰‬ســال گذشــته اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در گذشــته بــرای انجام تعمیرات اساســی‬ ‫نیروگاههــای حرارتــی بایــد از ســوپروایزر‬ ‫هــای خارجــی و از قطعــات خارجــی‬ ‫استفاده میشد اما در حال حاضر تمامی‬ ‫تعمیرات‪ ،‬بهرهبرداری و تامین قطعات با‬ ‫ظرفیــت ‪ ۷۲۴‬هــزار قطعــه نیروگاهــی در‬ ‫داخل کشور تولید میشود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه در ســاخت و نصب و‬ ‫راهانــدازی نیــروگاه جــزو ‪ ۱۰‬کشــور برتر دنیا‬ ‫هســتیم توضیح داد‪ :‬با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫فناوریهــای داخلــی در تولیــد قطعــات‬ ‫ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی ‪۷۳۶۹۵‬‬ ‫مگاوات در سطح کشور رسیده است‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۶۴۸‬هزار مشترک برق در‬ ‫سطح استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫قزوین هم در ادامه با اشاره به وجود ‪۶۴۸‬‬ ‫هزار مشترک برق در سطح استان گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر صد درصد روســتاهای باالی ‪۱۰‬‬ ‫خانوار استان با‪ ۸۴۱‬روستا برقدار هستند‪.‬‬ ‫مســعود خواجــه ونــد‪ ،‬گســتره شــبکه‬ ‫برقرســانی اســتان را ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬در بخش انرژیهای نوین‬ ‫در شــرکت توزیــع بــرق اســتان قزویــن ‪۱۶۴‬‬ ‫مگاوات شــبکه نیروگاه بــادی و ‪ ۴‬مگاوات‬ ‫انرژیخورشیدیانجاممیشود‪.‬‬ ‫او یکــی از مشــکالت شــرکت بــرق را‬ ‫سرقت کابلهای برق ذکر کرد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫طی سال گذشته سرقت از شبکه توزیع شهر‬ ‫قزوینبیشاز ‪ ۱۵‬میلیاردو‪ ۵۰۰‬میلیونتومان‬ ‫به این شرکت خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫خواجــه ونــد ادامــه داد‪ :‬بهمنظــور‬ ‫جلوگیری از ســرقت کابلهای برق موضوع‬ ‫تغییر ارایش شبکه برق شهری در دستور کار‬ ‫قرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ایــن رابطــه تاکنــون‬ ‫ظرفیت منصوبه بهاندازه کافی وجود‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقهای نیز در‬ ‫ایننشستگفت‪:‬مسئولیتبرقمنطقهای‬ ‫در ســطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع اســت‬ ‫بنابراین نگهــداری و بهرهبرداری و توســعه‬ ‫شــبکه ‪ ۲۳۰‬و ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۶۳‬کیلوولت بر عهده‬ ‫این شــرکت است‪ .‬منصور اوجاقی پیم نیاز‬ ‫مصرف استان قزوین در سال جاری را ‪۱۱۳۰‬‬ ‫مــگاوات اعــالم کــرد و افــزود‪ :‬بــا اقدامــات‬ ‫انجامشــده در زمینــه تامین بــرق موردنیاز‪،‬‬ ‫ظرفیتمنصوبهبهاندازه کافیوجوددارد‪.‬‬ ‫او اجــرای ‪ ۶۵‬مــگاوات نیــروگاه مقیاس‬ ‫کوچــک‪ ۳ ،‬نیــروگاه بــادی در مناطــق‬ ‫سیاهپوش‪ ،‬کهک و ارین مه باد‪ ۴۳،‬مگاوات‬ ‫نیــروگاه‪ ۱۵ ،‬دســتگاه پســت جهت تغذیه‬ ‫شــهرکهای صنعتــی را ازجملــه پروژههــای‬ ‫در دســت احــداث ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضر ‪ ۱۶۴‬نیــروگاه بــادی‪ ۴ ،‬نیروگاه‬ ‫رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در‬ ‫استان قزوین از مهیاسازی سفر گالری داران این‬ ‫استان به کشورهای منطقه خلیجفارس خبر داد‬ ‫حســین عمیــدی هــدف از ایــن ســفر را کمک به‬ ‫رشد توسعه مناسبات اقتصادی و فرهنگی اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این رویداد با همکاری اداره ارشاد‬ ‫اسالمی کلید خواهد خورد و اتفاق خوبی برای‬ ‫توســعه روابط فرهنگی میان هنرمندان استان و‬ ‫ســایر کشــورهای منطقه اســت‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫افتتــاح نمایندگــی دفاتــر وزارت خارجــه در‬ ‫برخــی مناطــق کشــور کمک بــه تســهیل در امور‬ ‫مرتبــط بــا وزارتخانــه و روانســازی امــور اســت‬ ‫افــزود دفتر نمایندگــی وزارت خارجه در قزوین‬ ‫بــا تالش مجموعه مدیران و نمایندگان اســتانی‬ ‫و همــکاری علیاکبــر صالحی وزیر خارجه وقت‬ ‫در ســالهای گذشــته شکل گرفت و پس از چند‬ ‫خصوصــی هســتیم و رایزنــان بازرگانــی ایــران در‬ ‫کشورهای خارجی نیز این وظیفه رادارند تا زمینه‬ ‫را بــرای ارتبــاط بخــش خصوصی داخــل با خارج‬ ‫کشور فراهم کنند‬ ‫عمیدی مهمترین راهکار برای ســرمایهگذاری‬ ‫خارجــی در اســتانهای کشــور را برپایی تورهای‬ ‫گردشــگری بــرای خارجیــان دانســت و گفت این‬ ‫کار نیازمنــد ورود اژانسهــای خارجــی بــه کشــور‬ ‫اســت و مهمترین راه ارائه دســتاوردهای انقالب‬ ‫و اســالم گســترش توریسم اســت‪ .‬عمیدی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬بــرای جــذب گردشــگران خارجــی نیازمنــد‬ ‫زمینهســازی بــرای ســفر انهــا به کشــور و اســتان‬ ‫خــود هســتیم و حضــور گردشــگران خارجــی در‬ ‫داخل کشور میتواند نگاه جهانیان را نسبت به‬ ‫ایــران و ایرانیــان تغییــر دهــد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫این خصوص اســتان قزوین هم زمینه گردشــگری‬ ‫مذهبــی و هــم طبیعتگــردی و تاریخــی دارد‬ ‫و اگــر ایــن ظرفیتهــا بهخوبــی معرفــی شــود‬ ‫قادریــم میزبــان ســفرا و گردشــگران و تجــار و‬ ‫بازرگانــان متعــددی باشــیم‪ .‬رئیــس نمایندگــی‬ ‫وزارت امور خارجه برگزاری نمایشــگاه تخصصی‬ ‫از توانمندیهــای صنعتــی و کشــاورزی اســتان‬ ‫قزویــن در شــهر قاپــان ارمنســتان‪ ،‬همایــش ملی‬ ‫زبــان فارســی بــا حضــور ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجه در اســفندماه جاری در قزوین را از دیگر‬ ‫برنامههای این نمایندگی اعالم کرد‪.‬‬ ‫میکند و یاداور میشــود‪ :‬این وقفنامه مربوط به‬ ‫یک رشته قنات معروف به قنات اخوند است که‬ ‫در حال حاضر هم موجود است‪.‬‬ ‫او میافزایــد‪ :‬نیــت واقــف بــرای ایــن قنــات‬ ‫ابرســانی بــه مــردم شــهر قزویــن بــود و پــس از‬ ‫گذشــت ‪ ۹۰۰‬ســال هنــوز هــم شــهرداری قزویــن از‬ ‫اب این قنات در ورودی شهر در بلوار باهنر برای‬ ‫تامین اب فضای سبز استفاده میکند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان قزوین‬ ‫در رابطــه بــا ابانبارهــای وقفی شــهر قزوین هم‬ ‫میگویــد‪ :‬اکثــر ابانبارهــا بــا نیــت خدمــت بــه‬ ‫مــردم در محــالت مختلف برای تامین اب شــرب‬ ‫و شستشو و بهصورت وقفی احداث میشدند‪.‬‬ ‫وقف اب در اسناد تاریخی ایران‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایعدســتی‬ ‫و گردشــگری اســتان قزویــن هــم در رابطــه بــا‬ ‫وقــف اب در اســناد تاریخــی میگویــد‪ :‬در اســناد‬ ‫تاریخــی قزویــن بســیار بــه موضــوع اب و اهمیت‬ ‫ان اشارهشــده اســت بهطوریکــه در ســفرنامه‬ ‫ناصرخســرو اشــاره میکند که اب قزوین از طریق‬ ‫قنات تامین میشود‪.‬‬ ‫خزائلی پرداختن به حوزه وقف و اب و تبیین‬ ‫ان بــرای جوانــان امــروزی را جــذاب و مناســب‬ ‫دانسته و میگوید‪ :‬در رابطه با این موضوع اسناد‬ ‫و مدارک موردنیاز در اختیار پژوهشــگران هم قرار‬ ‫داده میشود‪.‬‬ ‫او مقیاسهای اندازهگیری تقســیم اب در شهر‬ ‫قزویــن را مورداشــاره قــرار میدهــد و میافزایــد‪:‬‬ ‫وقفنامه ها با هدف تقســیم اب نوشــته میشدند‬ ‫و مقیاسهــای اندازهگیــری این وقفنامه ها بســیار‬ ‫منحصربهفرد بوده بهطوریکه در حوزه باغســتان‬ ‫برای ابیاری از رودخانههای فصلی تقسیمنامهها‬ ‫مفصل با سلســلهمراتب منحصربهفرد انجامشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامــه میدهــد‪ :‬در ایــن تقســیمنامهها و‬ ‫مقیاسهــای اندازهگیــری الفــاظ جالبــی همچــون‬ ‫سنگ‪ ،‬هنگام و‪ ...‬بهکاربرده شده است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫اقلیم خشــک و بیابانی سرزمین ایران در طول‬ ‫تاریخ موجب شــده اســت تا مردم هوشمند ایران‬ ‫جهت هماهنگ شدن سبک زندگی خود در چنین‬ ‫اقلیمــی‪ ،‬راهکارهایــی ازجملــه حفــر قنــات‪ ،‬حفر‬ ‫چــاه‪ ،‬احداث ســازههای مختلف ابــی را بهمنظور‬ ‫تامیــن و حفــظ منابــع اب موردنیــاز خــود بــه کار‬ ‫ببندند‪.‬‬ ‫درعینحــال مــردم شــهر قزویــن هــم بــا توجه‬ ‫بــه وجــود اقلیــم خشــک و بیابانی ایــن منطقه با‬ ‫مهندســی خاص بــه احداث ســازههای ابی متنوع‬ ‫ازجملــه حفــر قنــات‪ ،‬احــداث ابانبــار‪ ،‬ایجــاد‬ ‫باغســتان در گرداگــرد شــهر جهــت مهــار و کنتــرل‬ ‫سیالبهای فصلی برای حفظ و تامین منابع ابی‬ ‫موردنیاز خود اقدام میکردند‪.‬‬ ‫همچنیــن مــردم متدیــن و خیر قزویــن در کنار‬ ‫مدیریت منابع اب با بهره گرفتن از القائات دینی‬ ‫و مذهبــی و بهمنظور حمایت از اقشــار کمدرامد‬ ‫و نیــز توجــه به موضــوع اب؛ اقدام بــه احداث و‬ ‫وقف ســازههای ابی عامالمنفعه میکردند که در‬ ‫طول تاریخ نجاتبخش زندگی سایرین میشده و‬ ‫این چشــمه جوشان الهی همچنان منفعت رسان‬ ‫عامه مردم بوده و هست‪.‬‬ ‫ازجملــه وقفیــات ســازههای ابــی در شــهر‬ ‫قزویــن میتــوان بــه قدیمیتریــن وقفنامه کشــور‬ ‫مربــوط بــه وقــف یــک رشــته قنــات موقوفــه‬ ‫خدیجــه بنــت خواجه بدیعــا در ســال ‪ ۴۵۴‬ه‪.‬ق‬ ‫و نیز ابانبارهای وقفشــده در طول تاریخ شــهر‬ ‫قزوین اشاره کرد که در ان هم به موضوع اهمیت‬ ‫اجتماعــی وقــف و نیــز اهمیت مدیریــت صحیح‬ ‫منابع اب خدادادی پی برد‪.‬‬ ‫وقــف اب موضــوع دینی اجتماعی مــردم دیار‬ ‫مینودری‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قزوین در‬ ‫رابطه با موضوع اهمیت اب و وقف در بین مردم‬ ‫شــهر قزویــن میگویــد‪ :‬وقــف یکــی از مولفههای‬ ‫پیــش برنــده حــوزه دیــن اســت و افــراد در طــول‬ ‫تاریــخ بهمنظور رونق بخشــیدن به معارف دینی‬ ‫از داراییهــای خــود گذشــتهاند تا عدالت بســط‬ ‫داده شود و فاصله طبقاتی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مردم کم گردد‪.‬‬ ‫حجتاالســالم مصطفــی مجیــدی میافزایــد‪:‬‬ ‫واقفیــن در قزویــن در طــول ســالهای طوالنــی‬ ‫وقفهــای عدیــدهای ازجملــه اراضــی کشــاورزی‪،‬‬ ‫باغات‪ ،‬اراضی مســکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬بازارها‪ ،‬سراها‪،‬‬ ‫بار انداز ها‪ ،‬حمامها‪ ،‬کاروانسراها تا منابع ابی با‬ ‫نیات مختلف و در جهت حمایت از مســتمندان‪،‬‬ ‫قزوین‬ ‫استان قم‬ ‫استان‬ ‫دردر‬ ‫امروز‬ ‫امروز‬ ‫رویداد‬ ‫رویداد‬ ‫سرپرست‬ ‫سرپرست‬ ‫کشــاورزی در راســتای اجــرای الگــوی کشــت‬ ‫هــم توضیــح داد‪ :‬ایــن طــرح از ســال گذشــته‬ ‫در دســتور کار وزارتخانــه قــرار گرفته اســت و‬ ‫میتواند تحول بزرگی برای کشــاورزان بهویژه‬ ‫کشاورزان خردهپا ایجاد کند‪.‬‬ ‫او از اجــرای طرح بهــرهوری حداکثری اب‬ ‫در بخش کشــاورزی خبر داد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫یکی دیگر از برنامههای وزارتخانه برای همه‬ ‫کشــور بهویژه دشت قزوین افزایش بهرهوری‬ ‫اب از طریق استفاده از روشهای نوین ابیاری‬ ‫ازجمله ابیاریهای زیرسطحی و تیپ است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن کشــت ارقــام‬ ‫مقاوم به شــوری و کمابی زمینه حفظ منابع‬ ‫ابــی زیرزمینــی‪ ،‬افزایش تولیــد‪ ،‬افزایش درامد‬ ‫کشاورزان و حفظ دشتهای وسیع کشاورزی‬ ‫را فراهم میکند‪.‬‬ ‫او همچنیــن اصــالح الگــوی کشــت را‬ ‫زمینهســاز افزایــش تولید در بخش کشــاورزی‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬بــا اصــالح الگوی کشــت و‬ ‫استفاده از سیستمهای دانشبنیان میتوانیم‬ ‫ضایعــات محصــوالت را کاهــش و کیفیــت‬ ‫محصوالت را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن ‪ ۵۷‬طــرح کشــاورزی اســتان‬ ‫قزوین با ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۹۵۵‬میلیون ریال اعتبار‬ ‫و در بخشهــای ابوخــاک‪ ،‬زیر بنایــی‪ ،‬بازار‬ ‫و بازرگانی‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬مکانیزاســیون‪ ،‬تولید‬ ‫دامی‪ ،‬زراعی‪ ،‬شــیالت و ابزیپــروری با ایجاد‬ ‫زمینه ‪ ۱۰۵۳‬اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫بهصورت همزمان در استان قزوین افتتاح شد‬ ‫و مورد بهرهبرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنیــن با حضــور معــاون امــور زراعت‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی دفتر ستاد الگوی کشت‬ ‫و کشاورزی قراردادی با هدف عملیاتی کردن‬ ‫الگــوی کشــت وزارتخانــه در راســتای حفظ و‬ ‫پایــداری تولیــد در ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫استان قزوین راهاندازی شد‪.‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫قزوین‬ ‫قم‬ ‫اختصاصی‬ ‫اختصاصی‬ ‫صفحه‬ ‫صفحه‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫حضور گالری داران‬ ‫قزوینی به کشورهای‬ ‫خلیج فارس مهیا‬ ‫می شود‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین‬ ‫از برگزاریجشنوارهمطبوعاتباهدفرشدتوانمندی‬ ‫رســانههای اســتان خبر داد‪ .‬محمدحســین فائزی در‬ ‫دیــدار با جمعی از اصحاب رســانه اســتان بیــان کرد‪:‬‬ ‫در بین اصحاب رسانه افرادی هستند که با مشکالت‬ ‫معیشتی مواجه بوده و این در حالی است که بخشی‬ ‫از مجوزهاکهایجاددرامدمیکنند‪،‬در دستاشخاصی‬ ‫از ‪ ۱۰‬فروردین تا تاریخ ‪ ۱۰‬بهمن ماه امسال‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫خــبر‬ ‫است که شغل اصلی انان رسانه و خبر نیست و برای‬ ‫این موضوع تدابیری در جریان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکالت اصحاب‬ ‫رسانه را با جدیت پیگیری میکنیم افزود‪ :‬در اعطای‬ ‫مجوز فعالیت رســانهای‪ ،‬اولویت با افرادی است که‬ ‫شغلانان عرصهخبر بودهو تولید محتوا میکنند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قزوین با‬ ‫تاکیــد بــر ضرورت ارتقای ســطح توانمندی رســانهها‬ ‫گفــت‪ :‬ارتقــا به معنای رشــد حرفــهای اســت؛ چراکه‬ ‫گاهی در میزان اقدام حرفهای بین انچه گفته میشود‬ ‫باانچه کهدر عملپیادهمیشود‪،‬فاصلهبسیار است‪.‬‬ ‫فائزیبابیاناینکهاولویتاصلیمادر نظر گرفتن‬ ‫منافع مردم است‪ ،‬افزود‪ :‬در تقویت رسانهها نگاهم‬ ‫سیاســی و دســتهای نیســت‪ ،‬زیرا معتقدم برای رشــد‬ ‫فضایرسانهای‪،‬همهرسانههادر هر طیفسیاسیای‬ ‫که هستند باید کنار هم تقویت شده و رشد پیدا کنند‪.‬‬ ‫لذا همه طرفها در جریانات سیاسی‪ ،‬باید همگام با‬ ‫همبایدتقویتشوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬جشنواره مطبوعات‬ ‫بــا هــدف ارتقای ادبیات حرفهای رســانههای اســتان‬ ‫قزوین برگزار میشــود و فعاالن حوزه فضای مجازی‬ ‫قزوین‬ ‫قم‬ ‫‪ ۸۰۸‬هزار‬ ‫شماره‬ ‫جشنوارهمطبوعاتمتفاوتیرادر استانتجربهمی کنیم‬ ‫هم که کار رسانهایو تولیدمحتوامیکننددر جشنواره‬ ‫مطبوعاتدیدهشدهاند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان قزوین‬ ‫گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا همــکاری همه اصحاب رســانه‬ ‫شاهدبرگزاریباشکوهتر جشنوارهمطبوعاتو تحقق‬ ‫حداکثــری اهداف پیشبینی شــده در اســتان قزوین‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫امسال چند نفر وام ازدواج گرفتند؟‬ ‫افزایش‬ ‫قزوین‬ ‫رویداد قم‬ ‫رویداد‬ ‫صفحه‬ ‫‪38‬صفحه‬ ‫شماره‪39‬‬ ‫شماره‬ ‫سجادی |‬ ‫دادگرخانبانی |‬ ‫سید علی‬ ‫||‬ ‫(در مجموع ‪ 300‬میلیون تومان)‬ ‫‪%25‬‬ ‫طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور‬ ‫اجرا میشود‬ ‫احیا و بازسازی قنوات راهکاری برای جبران کمابی در قزوین‬ ‫کمــک بــه فقــرا‪ ،‬دارو و درمــان‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫جادهســازی‪ ،‬پلســازی و ابرسانی انجام دادهاند‬ ‫که تا به امروز هم بسیاری از این وقفیات قابلیت‬ ‫اجرایی دارند‪.‬‬ ‫او در رابطــه بــا وقفیــات منابــع ابــی توضیــح‬ ‫میدهــد‪ :‬در حــوزه منابــع ابــی شــهر قزویــن دو‬ ‫حالــت موقوفــه شــامل وقــف نیــت ابرســانی و‬ ‫وقف اب برای خیرات و مبرات را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او ادامــه میدهــد‪ :‬در وقــف نیــت ابرســانی‬ ‫بخشــی از درامــد موقوفــه بــرای ابرســانی بــه‬ ‫نیازمنــدان و مســتمندان و پرداخــت هزینــه‬ ‫ابرسانی به عتبات مقدسه انجام میشود که در‬ ‫ایــن وقفیات میتــوان به موقوفه ملــک الجواد و‬ ‫موقوفه امین الرعایا اشاره کرد‪.‬‬ ‫حجتاالســالم مجیــدی اضافــه میکنــد‪:‬‬ ‫وقفیــات حــوزه اب بــه شــکل امــروزی هــم بــرای‬ ‫خانوادههــای نیازمنــد از طریــق لولهکشــی‪ ،‬خرید‬ ‫شــیراالت‪ ،‬پرداخــت هزینــه قبض اب و یــا تهیه و‬ ‫نصب دســتگاههای ابســردکن در مراکز عمومی‬ ‫از محــل موقوفاتی که نیت ابرســانی داشــتهاند‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫او بــه قدیمیتریــن وقفنامــه موجــود در ایران‬ ‫متعلــق بــه موقوفــه خدیجــه بنــت بدیعــا اشــاره‬ ‫(در مجموع ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان)‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬استاندار‬ ‫نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫قزویناز نحوهمدیریتشرکت‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬حــدود ‪۱۳‬‬ ‫صنایع مس طارم به دلیل عدم‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومان‪،‬‬ ‫توانایی در پرداخت تسهیالت‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۰‬حدود‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫بانکی و معوقات دولتی انتقاد‬ ‫تومــان و در ســال جــاری ‪۲۴‬‬ ‫محمدمهدی‬ ‫کــرد‪ .‬محمدمهــدی اعالیــی‬ ‫میلیارد تومان از حقوق دولتی‬ ‫اعالیی‬ ‫در جلسه ســتاد تسهیل و رفع‬ ‫خود را پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫موانــع تولید اســتان قزوین افــزود‪ :‬معادن مس‬ ‫عزیزا‪ ...‬افضلی با اشــاره به اشتغال ‪ ۲۲۰‬نفر‬ ‫طارم یکی از ظرفیتهای بزرگ اقتصادی استان در این شرکت اضافه کرد‪ :‬مشکالت محرومیت‬ ‫قزویناستدرحالیکهبهرهبردار فعلینتوانسته منطقه طارم سفلی دامنگیر مدیریت مس طارم‬ ‫اســت این ظرفیــت بزرگ را بهدرســتی مدیریت شده است‪.‬‬ ‫کنــد‪ .‬اعالیــی بــه پرداخــت دو مــاه از حقــوق‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع مس طارم هم در‬ ‫کارگران اشــاره کرد و یاداور شــد‪ :‬شرکتی که این این جلسه با بیان اینکه مشکل تامین برق مانع‬ ‫معــادن را در اختیــار دارد برای بانکهای عامل فعالسازی کارخانه مس طارم شده است گفت‪:‬‬ ‫هم مشکالت زیادی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫صنایــع مــس طــارم در یک منطقه کوهســتانی‬ ‫اســتاندار قزویــن با بیان اینکه شــرکت مس و صعبالعبــور احداثشــده و یــک کارخانــه‬ ‫طارم بخشی از ظرفیت اقتصادی استان قزوین در مقیــاس بــزرگ محســوب میشــود و درواقع‬ ‫را قفــل کــرده اســت از مدیرعامــل شــرکت مس بزرگترین کارخانه تولید مس کاتدی است که در‬ ‫طــارم خواســت تــا بدهیهــای بانکــی‪ ،‬حقوق اختیار بخش خصوصی قرار دارد‪.‬‬ ‫دولتــی‪ ،‬بدهی به تامین اجتماعی و چکهای‬ ‫کرامتاهلل حسینی اضافه کرد‪ :‬این کارخانه از‬ ‫معوقشده این شرکت نزد بانکها را پرداخت ســال ‪ ۱۴۰۰‬راهاندازی شــد اما به دلیل مشکالت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫زیربنایی ازجمله وضعیت جاده و مشکل تامین‬ ‫اعالیــی تاکیــد کــرد‪ :‬مدیــران ایــن شــرکت برق امکان فعالســازی کارخانه وجود نداشت‬ ‫بهرغم دریافت تسهیالت بانکی؛ یک ظرفیت ازایــنرو از ‪ ۳‬مــاه پیشتولیــد خود را اغــاز کرده‬ ‫فوقالعاده مانند معادن مس طارم را از اســتان است و طی‪ ۸‬ماه اخیر برای فعالسازی کارخانه‬ ‫قزویــن گرفتــه امــا از ایــن کارخانه بهرهبــرداری ‪ ۸۰‬میلیاردتومانسرمایهگذاریکردیم‪.‬‬ ‫نمیکنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بیشــتر ســرمایهگذاری در ایــن‬ ‫او افــزود‪ :‬وضعیــت موجــود موردقبــول مــا کارخانه توســط سهامداران انجامشــده است و‬ ‫نیســت بنابراین موضــوع مدیریت صنایع مس درمجموع‪۳۲‬میلیاردتومانتسهیالتاز بانکها‬ ‫طارمبایدتعیینتکلیفشود‪.‬‬ ‫دریافتو‪ ۲۰‬میلیاردتومانبدهیبهبانکدارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان صمت اســتان قزوین با بیان‬ ‫حســینی یاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۲۰‬هــزار تن‬ ‫اینکه شرکت مس طارم‪ ۶۴‬میلیارد و‪ ۳۰۰‬میلیون ماده معدنی اســتخراج و به نقاط دیگر حمل‬ ‫تومان از بدهیهای خود به دولت را پرداخت شده است‪.‬‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬معــاون امــور زراعت‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬طــرح جهــش‬ ‫تولید در ‪ ۹‬میلیون هکتار از دیمزارهای کشور‬ ‫با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح اجرا‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر در ســفر خــود بــه اســتان‬ ‫قزویــن و در اییــن افتتاح همزمــان ‪ ۵۷‬طرح‬ ‫کشاورزی استان افزود‪ :‬در راستای تاکید رهبری‬ ‫و بهمنظور افزایش تولید در ســطح دیمزارها‪،‬‬ ‫برنامــه یکپارچهســازی اراضــی کشــاورزی در‬ ‫دستور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تاکنون ‪ ۷۰‬درصد از اراضی‬ ‫وســیع کشــاورزی کشــور تجزیهشــده و به زیر‬ ‫‪ ۵‬هکتار رســیدهاند توضیح داد‪ :‬با این شــیوه‬ ‫تجزیه اراضی در بخش کشاورزی به بنبست‬ ‫خواهیم رســید و ازایــنرو برنامه جهش تولید‬ ‫در دیمزارهــا در دســتور کار وزارتخانــه قــرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬به دنبال این هستیم اخرین‬ ‫دســتاوردهای مراکــز تحقیقاتــی کشــاورزی‬ ‫داخــل و خــارج از کشــور را بــا همکاری ســتاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام ره و وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی به دست روستاییان برسانیم‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس تامین‬ ‫ادوات الزم‪ ،‬تغذیهی مخصوص اراضی کشت‬ ‫دیم‪ ،‬اجرای طرح مبارزه با افات و بیماریها‪،‬‬ ‫اجرای روشهای کشــت‪ ،‬داشت و برداشت و‬ ‫‪ ...‬در اراضی کشاورزی در برنامه قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در رابطــه بــا اجــرای برنامه کشــت قــراردادی‬ ‫هــم گفت‪ :‬درکشــت قــراردادی بــه دنبال این‬ ‫هســتیم که بتوانیم منابع مالی موردنیاز برای‬ ‫بیمه محصوالت و کود را در اختیار کشاورزان‬ ‫قــرار دهیــم و هزینــه ان را در زمــان برداشــت‬ ‫محصول دریافت کنیم‪.‬‬ ‫مهاجــر در رابطــه بــا بیمــه محصــوالت‬ ‫سایز زوج ها‬ ‫‪150/000/000/000 200/000/000/000‬‬ ‫جشنوارهمطبوعات‬ ‫با هدف ارتقای ادبیات حرفهای رسانهها برگزار میشود‬ ‫خــبر‬ ‫ســال وقفه با جدیت و تالش شبانهروزی درصد‬ ‫ارتقا بخشــی به جایگاه ان هستیم‪.‬‬ ‫عمیــدی تصریــح کــرد‪ :‬مســئوالن نمایندگــی‬ ‫وزارت خارجــه در اســتانها ایــن اختیار را دارند‬ ‫کــه ویزای فرودگاهی بــرای خارجیانی که تمایل‬ ‫ســفر بــه اســتان رادارنــد‪ ،‬صــادر کننــد و بــه این‬ ‫نمایندگیها مجوز تائید اســناد سجلی‪ ،‬تاییدیه‬ ‫اســناد تجاری‪ ،‬دانشجویی نیز دادهشده است‪.‬‬ ‫رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در‬ ‫اســتان قزویــن یــاداور شــد‪ :‬در خصــوص اتبــاع‬ ‫خارجــی مقیــم اســتانها نیــز اختیــارات الزم‬ ‫راداریــم و تمامکارهــا بهطوری برنامهریزیشــده‬ ‫کــه دیگــر شــخصی بــرای ورودی و خروجــی به‬ ‫ایــران دیگــر بــه تهــران مراجعه نکنــد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنیــن بــه نمایندگیهای وزارت خارجه‬ ‫در اســتانها ایــن اختیــار دادهشــده تــا زمینــه‬ ‫زیر ‪ 25‬سال‬ ‫محمدحسینفائزی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانقزوین‪ :‬جشنواره مطبوعات با‬ ‫هدف ارتقای ادبیات حرفهای رسانههای استان قزوین برگزار میشود و فعاالن حوزه فضای‬ ‫مجازی هم که کار رسانهای و تولید محتوا میکنند در جشنواره مطبوعات دیده شدهاند‪.‬‬ ‫حضور گالریدارانقزوینیبه کشورهایخلیجفارسمهیامیشود‬ ‫ســفرهای خارجــی اســتانداران کشــور را بــرای‬ ‫مبــادالت تجــاری فراهــم کنند و ایــن کار نیز به‬ ‫همــکاری و تعامــل بــا ســفرای ایرانــی در خارج‬ ‫کشور نیاز دارد‪.‬‬ ‫عمیــدی تصریــح کــرد‪ :‬بــا تعامــل و همــکاری‬ ‫خوبــی کــه بــا اتــاق بازرگانــی قزویــن وجــود‬ ‫دارد اولویــت کاری خــود را کمــک بــه تقویــت‬ ‫فعالیتهــای اقتصــادی قــرار دادهایــم و تــالش‬ ‫میکنیــم کارهــای مرتبــط بــه دفتــر نمایندگــی‬ ‫در اســتان را بهگونــهای انجــام دهیــم تــا بخــش‬ ‫خصوصی و هیچ سرمایهگذاری برای امور مرتبط‬ ‫دچار معطلی و سرگردانی نشود‪.‬‬ ‫او باتاکیــد بــه اینکــه قزویــن یــک اســتان‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و گردشــگری اســت اضافــه‬ ‫کــرد بــرای گســترش مبــادالت تجــاری و رشــد‬ ‫ســرمایهگذاری نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه بخــش‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است‪ ،‬برای اجرایی شدن به تصویب نهایی کمیسیون تلفیق نیاز دارد‬ ‫انتقاد استاندار از سوء مدیریت صنایع‬ ‫مس طارم‬ ‫‪ ۴۵‬کیلومتــر کابل هوایی تــا ارتفاع ‪ ۴‬متری‬ ‫بسط زدهشده است و ‪ ۱۵‬کیلومتر تعویض‬ ‫شــبکههای داخــل کوچهها هــم بهصورت‬ ‫خودنگهدار تغییر دادهشدهاست‪.‬‬ ‫دارد‬ ‫‪ :‬معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان می گوید با اینکه مبلغ افزایش وام ازدواج در‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Qazvin‬‬ ‫خورشیدی در استان قزوین در حال فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل تولید نیروی برق نیروگاه‬ ‫شــهید رجایی هم از ثبت ‪ ۴‬رکورد در حوزه‬ ‫نیروگاههــای کشــور طی یک ســال گذشــته‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬از شــروع اســتقرار دولت‬ ‫تاکنون‪ ۹۴‬هزار مگاواتتعمیراتنیروگاهی‬ ‫در داخــل‪ ،‬نصب و راهانــدازی ‪ ۱‬واحد گازی‬ ‫نیروگاهی‪ ۳۴۸،‬میلیون کیلووات تولید برق‬ ‫و ‪ ۴۶۴۸‬مگاوات نصب و اجراشده است‪.‬‬ ‫اســحاق صباغیان به برنامههای وزارت‬ ‫نیــرو برای جبران کمبــود انرژی اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬عمدهترین برنامه وزارتخانه در سال‬ ‫اینــده؛ راهانــدازی نیروگاههای تجدید پذیر‬ ‫بــه میــزان ‪ ۸۵۰‬مــگاوات تولید بــرق‪ ،‬ارتقاء‬ ‫ظرفیــت عملی تولیــد نیروگاههــای حرارتی‬ ‫بــه برقابی بــا ‪ ۵۱۵‬مگاوات‪ ،‬تولیــد ‪۱۴۷۸‬‬ ‫مــگاوات نیروگاههــای حرارتــی وابســته به‬ ‫صنایع‪ ۳۰۲۶ ،‬مگاوات نیروگاههای جدید‪،‬‬ ‫رفع محرومیت از واحدهای مشــکلدار به‬ ‫میــزان ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات و تولید ‪ ۲۲۹۰‬مگاوات‬ ‫برق در واحدهای کوچکمقیاس اســت که‬ ‫با اجرای کامل انها کمبود نیروی برق کشور‬ ‫جبرانخواهدشد‪.‬‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫خام فروشی تا کی؟‬ ‫‪20‬‬ ‫بهرهبرداری از ‪ ۳۳۳‬پروژه صنعت‬ ‫واکنش هایمجازی‬ ‫در دنیای واقعی‬ ‫مسئوالنموظفبهفعالیت‬ ‫جهادیهستند‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪02‬‬ ‫انتظار این بود که مجلس‬ ‫وام ازدواج را بیش از این افزایش‬ ‫دهد چراکه هرچند از نظر ریالی‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد افزایش داشته ولی با‬ ‫محاسبه تورم و قدرت خرید عمال این‬ ‫تسهیالتکمککمتری‬ ‫برای زوج های جوان نسبت‬ ‫به سال ‪ ۱۴۰۱‬دارد‬ ‫‪ ۱۱۱‬هزار و ‪ ۴۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫‪%55‬‬ ‫رشد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ‪ ،‬از طریق‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات‬ ‫مناقصه‬ ‫ساعت بازگشایی پاکات‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ ضمانتنامه(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه برونسپاری بهره برداری‬ ‫امور برق شهرستان فریدونشهر‬ ‫‪2321/1401‬‬ ‫‪1401/12/15‬‬ ‫‪ 08/30‬صبح‬ ‫‪2،866،930،000‬‬ ‫مدت دریافت اســناد مناقصه ‪ :‬از روز چهارشــنبه مورخ ‪ 1401/11/26‬تا ســاعت ‪ 19:00‬چهار شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/12/03‬بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫مدت تحویل پیشنهادات ‪ :‬از روز ســه شنبه مورخ ‪ 1401/12/02‬تا ســاعت ‪ 08:00‬صبح روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/12/15‬بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫محل تحویل پیشنهادات ‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫تضامین مورد قبول ‪:‬پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی‬ ‫معتبر یا فیش واریزی به حســاب جاری سپهر صادرات به شــماره ‪ 105042522005‬ویا اوراق مشارکت بی نام‬ ‫تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)‬ ‫نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند ‪ .‬به پیشنهادات فاقد سپرده ‪ ،‬مخدوش و سپرده های کمتر از میزان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫سایر توضیحات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج اگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های عصر توسعه ‪ -‬رویداد امروز به عهده برنده مناقصه‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 3 6273011-13‬داخلی ‪ 4274‬و ‪ 4275‬واحد‬ ‫مناقصات تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬اســناد و مــدارک و اطالعات این مناقصه از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬قابل دسترسی میباشد وهمچنین اگهی این مناقصه در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران‬ ‫به ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به ادرس ‪WWW.epedc.ir‬‬ ‫قابل دسترسی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬به پیشــنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با‬ ‫الک غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) انجام خواهد‬ ‫گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ادرس ‪ :‬اصفهان خیابان شریعتی ‪ -‬شرکت توزیع برق استان اصفهان ‪ -‬دبیرخانه‬ ‫‪ -7‬الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس‪1456 -‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان‬ ‫امور تدارکات و انبارها‬ ‫یادداشت‬ ‫‪03‬‬ ‫افزایشاهمیتبریکس‬ ‫در اقتصاد جهان‬ ‫توحید ورستان‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست‬ ‫‪07‬‬ ‫از ماست که بر ماست‬ ‫میزان حقوق در سال اینده‬ ‫امیر حسین احتشامی‬ ‫به نفع مردم باشد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫جهان‬ ‫‪02‬‬ ‫چرا کره شمالی منکر دخالت‬ ‫در جنگ اوکراین است؟‬ ‫رئیسی در جمع مسئوالن‪ ،‬اساتید و دانشجویان دانشگاه پکن‪:‬‬ ‫دنیا به نظم نوین نیاز دارد‬ ‫مترجم‪:‬‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه جهان جدیدی‬ ‫در حــال شــکل گیری و نظــم کهنه رفتنی‬ ‫صفحه اخر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دنیای نویــن‪ ،‬نظمی نوین‬ ‫‪08‬‬ ‫بهمناسبتسالروز درگذشتعمادخراسانی‬ ‫می طلبــد کــه در ان چندجانبــه گرایــی‬ ‫شاعر عاشقانه های‬ ‫پایدار‬ ‫واقعی‪ ،‬هم افزایی حداکثری‪ ،‬همبستگی‬ ‫و دوری هــر چه بیشــتر از یک جانبه گرایی‬ ‫رواج یابــد تــا درنهایــت نظمــی عادالنــه و‬ ‫منصفانــه پدید اید‪ .‬چیــن از طریق جاده‬ ‫کباب کتاب‬ ‫ابریشــم باســتانی‪ ،‬جهانــی شــد و ایــن ســعادت و رفــاه از رهگذر این مســیر تجاری و‬ ‫بازرگانی در ایران زمین پایداری یافت که نه تنها مهم ترین مســیر در تســهیل تجارت‬ ‫و همــکاری میــان ملت هــای مختلف بوده‪ ،‬بلکه به مثابه ریســمانی فرهنگی جوامع‬ ‫گوناگون را در طول تاریخ به یکدیگر پیوند داده است‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫به نان ختم‬ ‫می شود‬ ‫‪02‬‬ ‫اگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫‪08‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬اجرای طرح اصالح و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک واحد یوتیلیتی و افسایت مجتمع پتروشیمی ایالم‬ ‫شماره مناقصه‪ILPC-T -01-011:‬‬ ‫شرکت پتروشیمی ایالم به استناد مجوز صادره از کمیسیون معامالت‪ ،‬در نظر دارد اجرای طرح اصالح و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک واحد‬ ‫یوتیلیتی و افسایت مجتمع خود با براورد حدودی ‪ 30‬میلیارد ریال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ 1401/11/24‬به سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی ایالم به نشانی ‪ samim.ilampetro.com‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی اقدام و حداکثر تا ساعت ‪ 13:00‬مورخ ‪ 1401/12/06‬مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و در سامانه مذکور بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق پایگاه اطالع رسانی جامع معامالت شرکت پتروشیمی ایالم انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬ابتدا در سامانه ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫اسناد مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه‪ ،‬از طریق سامانه الکترونیکی معامالت به مناقصه گران واجد صالحیت ارسال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان یک میلیارد ریال را داشته باشد (در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به‬ ‫ارایه ضمانتنامه نمی باشد)‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬ایالم‪ -‬چوار‪ -‬نرسیده به روستای ابزا‪ -‬مجتمع پتروشیمی ایالمپایگاه اطالع رسانی جامع معامالت‪samim.ilampetro.com :‬‬ ‫کدپستی‪6936159700 :‬‬ ‫فکس‪08432723948 :‬‬ ‫تلفن‪08432723948 :‬‬ ‫سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه امده است‪.‬‬ ‫شرکت پتروشیمی ایالم‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قم در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحله ای از محل اعتبارات عمرانی خود مناقصه های ‪1400/700/1349‬‬ ‫و ‪ 1400/700/1350‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصات فوق از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران جهت ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫شمارهموافقتنامه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪1401/700/1349‬‬ ‫عملیات اصالح و توسعه شبکه‬ ‫اب روستای ورجان‬ ‫‪553‬ر‪389‬ر‪272‬ر‪19‬‬ ‫‪000‬ر‪000‬ر‪964‬‬ ‫‪1503003006‬‬ ‫‪2001009000000029‬‬ ‫‪1401/700/1350‬‬ ‫اصالح شبکه اب روستاهای قشالق البرز و‬ ‫قشالق ملک قلعه و خط انتقال قشالق البرز‬ ‫‪543‬ر‪992‬ر‪681‬ر‪26‬‬ ‫‪000‬ر‪100‬ر‪334‬ر‪1‬‬ ‫‪091‬ق‪1503003‬‬ ‫‪2001009000000030‬‬ ‫ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه ها مندرج است‪.‬که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی شماره شبای‬ ‫حســاب تمرکز وجوه سپرده شرکت اب وفاضالب استان قم نزد بانک مرکزی (‪ )IR 920100004001131007145794‬ارایه نماید‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپردههای‬ ‫مخدوش‪ ،‬سپردههای کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی ‪ ،‬چک بانکی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه ‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 1401/11/27‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/11/27‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪1401/12/3‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد (رمز شده) ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/12/14‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬روز سه شنبه تاریخ ‪1401/12/16‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف ‪ :‬ادرس ‪ :‬انتهای بلوار امین ‪ ،‬بلوار غدیر ‪ ،‬بعد از پمپ بنزین‬ ‫دبیرخانه ستاد مرکزی شرکت اب و فاضالب استان قم و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 025 - 32856463‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021 - 27313131‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 021 - 88969737 :‬و ‪021 -85193768‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫دفتر قراردادها ‪ -‬شرکت اب و فاضالب استان قم‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫جــهان‬ ‫چرا کره شمالی‬ ‫منکر دخالت در جنگ‬ ‫اوکراین است؟‬ ‫•• نویسنده‪KHANG VU :‬‬ ‫•• مترجم‪:‬ارینپورقدیری‬ ‫در صــورت تکــرار تاریــخ‪،‬‬ ‫جنــگ کره قــرار اســت دوباره‬ ‫احیاشود‪.‬نهدر شبه جزیره کره‬ ‫بلکه در اروپای شرقی‪ .‬هر دو‬ ‫کــره شــمالی و کــره جنوبی در‬ ‫حــال حاضــر در حال بررســی‬ ‫ارســال تجهیــزات نظامــی بــه‬ ‫روسیه و اوکراین برای کمک به‬ ‫جنگجاریهستند‪.‬‬ ‫کره جنوبی پس ازاینکه ظاهرا با صادرات مهمات‬ ‫به ایاالت متحده موافقت کرد‪ ،‬تحت فشار فزاینده ای‬ ‫از ســوی ســازمان پیمان اتالنتیک شمالی برای تامین‬ ‫تسلیحات برای اوکراین است و به این شکل پای این‬ ‫کشور به طور غیرمستقیمبهجنگاوکراینکشیدهشده‬ ‫است‪.‬سیاستدیرینه کرهجنوبیعدمعرضهمستقیم‬ ‫تسلیحات به کشوری است که فعاالنه در حال جنگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫کــره شــمالی هــم در ازای نفــت‪ ،‬گاز و ارد روســیه‪،‬‬ ‫گلوله هایتوپخانه ایبرایروسیهتولیدمی کند‪.‬تصاویر‬ ‫ماهواره ای وجود چنین تبادالتی را تائید می کند‪ .‬یک‬ ‫معاملهتسلیحاتیبهارزشصدهامیلیوندالر باروسیه‬ ‫بــه تقویــت اقتصاد کــره شــمالی اســیب دیده از کرونا‬ ‫کمکمی کند‪.‬پیونگ یانگهمچنیندر حالاستخدام‬ ‫کارکنــان از شــرکت های خــود در روســیه بــرای کار در‬ ‫پروژه های بازسازی در شرق اوکراین است‪.‬‬ ‫اگرچــه تعج ـب اور نیســت که کره شــمالی کمک‬ ‫نظامی به روســیه ارســال می کند‪ ،‬اما انچه قابل توجه‬ ‫اســت انکار مکرر چنین فعالیت هایی اســت‪ .‬در ماه‬ ‫نوامبر‪ ،‬ارتش کره شمالی با بیانیه ای علنی به اقدامات‬ ‫ایاالت متحدهبرایتخریبوجههکرهشمالیدر عرصه‬ ‫بین المللیپاسخداد‪.‬در ماهژانویهنیز‪،‬پیونگ یانگبار‬ ‫دیگر به واشنگتن هشدار داد که تالش برای خدشه دار‬ ‫کــردن وجهه کره شــمالی با ســاختن چیــزی که وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬یک تحریک بزرگ است‪ .‬این تکذیب با توجه‬ ‫به اینکه کیم یو جونگ‪ ،‬خواهر رهبر کره شمالی‪ ،‬علنا‬ ‫تائید کرد که کره شمالی همیشه در کنار ارتش و مردم‬ ‫روسیهدر یکسنگر خواهدایستاد‪،‬قابل توجه تر است‪.‬‬ ‫کره شمالی در عرصه بین المللی تقریبا چیزی برای‬ ‫از دســت دادن ندارد‪ ،‬پس چرا مدام دخالت خود در‬ ‫جنگ اوکراین را انکار می کند؟‬ ‫یک احتمال ممکن است این باشد که کره شمالی‪،‬‬ ‫مانند کره جنوبی‪ ،‬با اکراه به باتالق روسیه در اوکراین‬ ‫کشــیده شده اســت‪ .‬جنگ برای کره شمالی که اینک‬ ‫درگیر مشــکالت متعــددی همچون اقتصــاد در حال‬ ‫انقباض‪ ،‬مســیر غیرقابل پیش بینی همه گیــری کرونا و‬ ‫تشــدید تنش ها با ایاالت متحده و کره جنوبی اســت‬ ‫یشــود‪ .‬نکته مهم‬ ‫به گون ـه ای بار اضافه محســوب م ‬ ‫دیگــر ایــن اســت کــه جنگ روســیه بــه سیاســت کره‬ ‫شمالی در قبال ایاالت متحده اسیب های جانبی وارد‬ ‫می کند‪ .‬در گذشــته‪ ،‬کره شــمالی می توانســت روابط‬ ‫خود با امریکا را از رویارویی به تعامل مستقل از سایر‬ ‫بازیگران تبدیل کند‪ ،‬اما اکنون سیاســت این کشــور در‬ ‫قبال امریکا را نمی توان از جنگ روسیه جدا کرد‪ .‬کره‬ ‫شمالی احتماال درک می کند که تا زمانی که به ارسال‬ ‫تجهیزات نظامی به روسیه ادامه دهد‪ ،‬احتمال احیای‬ ‫گفتگو با ایاالت متحده کم است‪ .‬این توضیح می دهد‬ ‫که چرا پیونگ یانگ به طور مداوم ارسال تسلیحات به‬ ‫روسیه را رد کرده است‪ .‬همچنین این دو نکته نشان‬ ‫می دهد که چرا کره شمالی بر اساس توافق با روسیه‪ ،‬از‬ ‫شرکت علنی در جنگ خودداری می کند‪ .‬اخرین چیزی‬ ‫که پیونگ یانگ می خواهد این است که سربازانش در‬ ‫خط مقدم با نیروهای ناتو بجنگند و هرگونه شانس‬ ‫مذاکره با ایاالت متحده را به خطر بیندازند‪ .‬تاخیر کره‬ ‫شــمالی در استقرار کارگران در شرق اوکراین نیز نشان‬ ‫می دهد که چقدر پیونگ یانگ از درگیری مستقیم در‬ ‫جنگخودداریمی کند‪.‬‬ ‫باای نحــال‪ ،‬کــره شــمالی هــم ماننــد کــره جنوبی‬ ‫در روابــط نظامی خــود با ایاالت متحــده‪ ،‬نمی تواند‬ ‫روسیهرانادیدهبگیرد‪.‬مسکو همچنینبه عنوان گزینه‬ ‫جایگزیــن برای کره شــمالی برای محدود کــردن اهرم‬ ‫فشــار چین عمل می کند‪ .‬عالوه بر این ها کره شمالی‬ ‫ب هطــور فزاینــده ای روی کمــک روســیه در ســناریوی‬ ‫احتمالــی جنــگ باکــره جنوبی حســاب می کنــد‪ .‬کره‬ ‫شمالی در ارسال مخفیانه تدارکات نظامی به روسیه‬ ‫در تالش برای جلوگیری از اسیب رساندن به روابط با‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬صرفا به دنبال تامین نیات خود است و‬ ‫نتیجه جنگ اوکراین برای این کشور اهمیتی ندارد‪ .‬اگر‬ ‫چنین باشد‪ ،‬هنوز این امید وجود دارد که کره شمالی‬ ‫علیرغــم لفاظی های جنگ طلبانــه خود‪ ،‬گفتگوهای‬ ‫خــود بــا ایاالت متحده را ب هطــور کامل تعطیل نکند‪.‬‬ ‫پایان جنگ در اوکراین ممکن است به نحوی شانس‬ ‫تنش زدایی بین کره شمالی و امریکا را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫رویداد‬ ‫رهبر انقالب در دیدار با جمعی از مردم اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫مسئوالنموظفبهفعالیتجهادیهستند‬ ‫رهبــر انقالب در اســتانه قیــام ‪ 29‬بهمن مردم‬ ‫تبریز با جمعی از مردم اســتان اذربایجان شــرقی‬ ‫دیدار کردند‪.‬‬ ‫ایشــان در بخشــی از صحبت هایشــان در این‬ ‫دیــدار‪ ،‬اذربایجان را پرچم دار اتحاد و ازادی ایران‬ ‫خواندنــد و بــا اظهــار تعظیم بــه ملت پرعظمت‬ ‫ایــران بــه علت خلــق ‪ ۲۲‬بهمـ ِـن تاریخی امســال‬ ‫تاکید کردند‪ :‬این حماسه حقیقی‪ ،‬پرشور و پرمحتوا‬ ‫نتیجه منحرف نشــدن و استقامت ملت در خط‬ ‫انقالب است و این راه پیشرفت و اقتدار‪ ،‬با اتحاد‬ ‫ملی و با نگاه انقالبی و نه ارتجاعی به مشکالت‪،‬‬ ‫یعنــی تکی هبــر همتی که دســتاوردها را بــه وجود‬ ‫اورده‪ ،‬ادامــه خواهد یافت که فعالیت جهادی و‬ ‫شــبانه روزی همه مســئوالن برای رشد اقتصادی و‬ ‫عالج دشواری ها به ویژه تورم‪ ،‬زمینه ساز ان خواهد‬ ‫بود‪ .‬رهبر انقالب در تبیین ابعادی از حرکت بسیار‬ ‫ارزشمند ملت در ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬با اشاره به «تبلیغات‬ ‫پر سروصدای دشمنان‪ ،‬مشکالتی که مردم با همه‬ ‫وجــود حس می کننــد‪ ،‬هوای ســرد و دیگر عوامل‬ ‫کاهنده انگیزه ها» گفتند‪ :‬مردم باایمان و بصیرت‪،‬‬ ‫همه این ها را نادیده گرفتند و همه باهم از شرق‬ ‫تا غرب و از شمال تا جنوب ایران عزیز به میدان‬ ‫امدند و صدای بلند خود را به گوش همه رساندند‬ ‫که فقط خداوند شــکور قادر اســت شــکر واقعی‬ ‫این حرکت عظیم ملی را بجا اورد‪.‬‬ ‫صدا و فریاد ملت بر همه صداهای دیگر‬ ‫غلبه کرد‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای افزودند‪ :‬امپراتوری‬ ‫رســانه ای امریکا و صهیونیست سعی می کند این‬ ‫صدای رســا به گوش دیگر ملت ها نرســد اما ان ها‬ ‫که باید بشــنوند یعنی دســتگاه های سیاست گذار‬ ‫در امریــکا و انگلیــس و ســرویس های جاسوســی‬ ‫دشمنان حتما این صدا را شنیده اند‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫به غوغای تبلیغاتی در فضای مجازی و رسانه های‬ ‫دشمن در استانه ‪ ۲۲‬بهمن اشاره کردند و گفتند‪:‬‬ ‫صدای مخالف و معارض هم وجود داشت که این‬ ‫رسانه ها سعی کردند ان را بزرگنمایی کنند اما صدا‬ ‫و فریاد ملت بر همه صداهای دیگر غلبه کرد‪.‬‬ ‫«تبییــن دروغ بودن و سســت بــودن ادعاهای‬ ‫دشــمنان درباره جمهوری اسالمی» بخش دیگری‬ ‫از سخنان رهبر انقالب بود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتند‪ :‬گاهی با دروغ اشــکار می گویند‬ ‫نظام رو به قهقراســت درحالی که کشــور باوجود‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بــا دو ســه دهــه قبــل کامــا متفــاوت‬ ‫است و خیلی جلو رفته است‪ ،‬گاهی هم می گویند‬ ‫جمهوری اسالمی به بن بست رسیده‪ ،‬اگر این ادعا‬ ‫درست است‪ ،‬کسی که به بن بست رسیده خودش‬ ‫از پا می افتد و به زمین می خورد پس چرا این همه‬ ‫برای به زمین زدن او هزینه می کنید؟‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای با اشاره به حمالت‬ ‫ضرورت نداشــتن‬ ‫و شــبهات مکرر دشــمن دربــاره‬ ‫ِ‬ ‫تــوان نظامــی ایــران گفتنــد ‪ :‬اوال کشــوری کــه این‬ ‫همــه دشــمن دارد بایــد به فکر خــودش و ملتش‬ ‫باشــد همچنــان کــه اوایل انقــاب وقتی فهمیدم‬ ‫عده ای می خواهند هواپیماهای اف‪ ۱۴‬را بفروشند‬ ‫به سرعت مصاحبه و افشاگری کردم و ان حرکت‬ ‫ناکامماند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تاکیــد کردنــد‪ :‬بــر اســاس عقل‬ ‫و شــرع‪ ،‬جهــات دفاعــی را کامــا موردتوجــه قرار‬ ‫داده ایم و بر اساس حکم قران‪ ،‬در اینده نیز هرچه‬ ‫می توانیم در این عرصه تالش خواهیم کرد‪ .‬ایشان‬ ‫در همین زمینه افزودند‪ :‬کشور در زمینه های دیگر‬ ‫ازجملهصنعت‪،‬امور زیربناییهمچونجاده سازی‬ ‫و سدسازی و عرصه های دیگر‪ ،‬چندین برابر امور‬ ‫دفاعی کار و ســرمایه گذاری کرده اما دشــمن که از‬ ‫تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران‪ ،‬ترســش اشــکار‬ ‫است‪ ،‬پیشرفت های دیگر را انکار و مسائل دفاعی‬ ‫رابرجستهمی کند‪.‬‬ ‫ملت به وسوسه های بدخواهان اعتنا‬ ‫نمی کند‬ ‫رهبــر انقــاب در جمع بنــدی ایــن قســمت‬ ‫از سخنانشــان گفتنــد‪ :‬بــه فضــل الهــی ملــت بــه‬ ‫وسوس ـه های بدخواهــان اعتنا نکــرده و نخواهد‬ ‫کــرد و می دانــد که هر پیشــرفتی و حرکتــی برای‬ ‫قــوی شــدن ایران‪ ،‬دشــمنان را خشــمگین می کند‬ ‫که بر اساس ایه شریفه باید به ان ها گفت از این‬ ‫خشم و غیظ بمیرید‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‬ ‫پیشرفت های کشور را یک واقعیت نشاط افرین‬ ‫و تحســین برانگیز خواندند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫البتــه مــا در تبلیغــات و کار رســانه ای ضعیــف‬ ‫هســتیم و به مهــارت الزم بــرای نشــان دادن این‬ ‫پیشــرفت ها دســت نیافته ایم اما بازدیدکنندگان‬ ‫از نمایشگاه ها یا دستاوردهای ایران‪ ،‬از دستیابی‬ ‫به این سطوح پیشرفت ان هم در شرایط تحریم‬ ‫اظهار شــگفتی می کنند‪ ،‬همچنان کــه ان فرمانده‬ ‫موشــکی صهیونیســت نیــز چند ســال قبــل گفت‬ ‫من با ایران دشــمن هســتم اما در مقابل تولید ان‬ ‫موشک پیشرفته به دست دانشمندان ایرانی‪ ،‬کاله‬ ‫از سر برمی دارم‪ .‬ایشان تاکید بر پیشرفت ها را به‬ ‫معنی انکار ضعف ها ندانستند و گفتند‪ :‬ضعف ها‬ ‫مراقبباشیدقورباغه‬ ‫پیمانشانگهایرابجای‬ ‫فولکس واگنقالبنکنند!‬ ‫و کمبودهــای زیــادی به دالیل مختلف در کشــور‬ ‫وجــود دارد که بعضــی از ان ها مانند گرانی‪ ،‬تورم‬ ‫و کاهــش ارزش پــول ملــی بــرای مردم محســوس‬ ‫شهــای‬ ‫شهــای دیگــر ماننــد بخ ‬ ‫اســت و در بخ ‬ ‫اداری هــم ضعف هایی وجــود دارد اما در مقابل‬ ‫یتــوان داشــت‪.‬‬ ‫فهــا‪ ،‬دو نــوع نــگاه م ‬ ‫ایــن ضع ‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬نــگاه و رویکرد‬ ‫اول این اســت که با نگاه به دســتاوردها‪ ،‬بفهمیم‬ ‫ایــن تــوان وجــود دارد کــه با همان همتــی که به‬ ‫این پیشــرفت ها دس ـت یافته ایم‪ ،‬امکان برطرف‬ ‫کردن ضعف ها نیز وجود دارد که این نگاه‪ ،‬نگاه‬ ‫انقالبی اســت‪ .‬ایشــان در تبیین نگاه دیگر که از‬ ‫ان بــه «نــگاه ارتجاعــی» تعبیر کردنــد‪ ،‬گفتند‪ :‬با‬ ‫نگاه ارتجاعی به ضعف ها‪ ،‬این گونه نتیجه گرفته‬ ‫یشــود کاری کرد‬ ‫یشــود که فایده ای ندارد و نم ‬ ‫م ‬ ‫بنابرایــن بایــد دســت روی دســت بگذاریم یا نق‬ ‫فهــا را بــا صدای بلنــد مطرح کنیم‬ ‫بزنیــم و ضع ‬ ‫یهــا اصــل انقــاب و جمهوری‬ ‫و حتــی مثــل برخ ‬ ‫اسالمی را انکار کنیم‪.‬‬ ‫ایشان با طرح این سوال که «اگر ملتی ضعفی‬ ‫داشــت ایــا بایــد دســتاوردهایش را انــکار کنــد؟ و‬ ‫کــدام ملتی اســت کــه ضعف نــدارد؟» بــه وجود‬ ‫ضعف های مهم در کشــورهای بزرگ و پیشــرفته‬ ‫دنیــا ماننــد امریــکا‪ ،‬انگلیــس و فرانســه ازجملــه‬ ‫در زمینــه فقــر و بیماری و تبعیــض و نبود عدالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اشاره کردند و افزودند‪ :‬در این کشورها‬ ‫ حل‬ ‫نیز چندین برابر ایران ضعف وجود دارد اما راه ِ‬ ‫برطرف کردن ضعف ها‪ ،‬تخریب اصل و ریش ـه ها‬ ‫نیســت بلکــه رویکــرد درســت‪ ،‬رفــع ضعف ها بر‬ ‫اساس نگاه انقالبی است‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی و مهار تورم از مهم ترین‬ ‫کارهاست‬ ‫رهبــر انقالب با اشــاره به دســتیابی کشــور به‬ ‫پیشرفت های غیرقابل باور‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬در‬ ‫سال های اول انقالب دستیابی به پیشرفت هایی‬ ‫ماننــد تولیــد چنــد ده میلیــون تن فــوالد حتی به‬ ‫ذهن کسی خطور نمی کرد اما این گونه دستاوردها‬ ‫باهمــت مــردم و جوانــان و مســئوالن خوبــی که‬ ‫داشتیم‪ ،‬ایجاد شد و امروز نیز این همت ها وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایشان رشد اقتصادی و مهار تورم را مهم ترین‬ ‫کارها خواندند و با تاکید بر اینکه همه بخصوص‬ ‫مســئوالن موظــف بــه فعالیــت جهــادی و کار و‬ ‫پیگیری شبانه روزی هستند‪ ،‬گفتند‪ :‬امور اقتصادی‪،‬‬ ‫امروز مهم ترین کارهاست زیرا بدون رشد اقتصادی‬ ‫کار کشــور پیــش نم ـی رود و الزمه رشــد اقتصادی‬ ‫هــم ثبــات و مهــار تــورم و ثبات قیمت ها اســت‪.‬‬ ‫مســئله تورم نیز عالج پذیر است و باید مسئوالن‬ ‫شهــای مختلــف ان را عــاج کننــد‪ .‬حضــرت‬ ‫بخ ‬ ‫ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬عالوه بر مســئوالن‪ ،‬قشــرهای‬ ‫عالم دینی‪،‬‬ ‫مختلف مردم ازجمله دانشجو‪ ،‬استاد‪ِ ،‬‬ ‫کارگر‪ ،‬کاســب و دامدار را قادر به نقش افرینی در‬ ‫عرص ههــای گوناگــون دانســتند و افزودنــد‪ :‬فعال‬ ‫سیاسیهممی تواندنقش افرینباشدالبتهفعالیت‬ ‫سیاسی‪،‬بهنشستنو یافتننقطه ضعفیدر دولت‬ ‫یا دســتگاه های دیگر و تمسخر و بزرگ نمایی ان‬ ‫در فضــای مجازی نیســت بلکه فعالیت سیاســی‬ ‫یعنی تشریح فضای سیاسی دنیا و منطقه و تبیین‬ ‫اهداف دشمنان و جهت گیری های دوستان‪.‬‬ ‫تهــای اجتماعــی و خدماتــی‬ ‫ایشــان فعالی ‬ ‫را از دیگــر عرص ههــای نقش افرینــی موثر مردم‬ ‫برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬مــا بارهــا‬ ‫توانســته ایم به وســیله مــردم‪ ،‬ضعف های بزرگ‬ ‫را برطــرف کنیــم کــه نمونــه ان قضیــه کرونــا و‬ ‫کهــای مومنانــه‬ ‫نقش افرینــی مــردم در کم ‬ ‫بــود‪ .‬همچنیــن شــوق و حضــور مــردم در‬ ‫تهــای اجتماعــی نشــاط افرین موجــب‬ ‫فعالی ‬ ‫پشــتیبانی و تامین پیشــرفت کشــور است‪ .‬رهبر‬ ‫انقــاب‪« ،‬اتحــاد ملــی» را عامــل موثــر دیگری‬ ‫در قــوت کشــور خواندنــد و تاکیــد کردند‪ :‬البته‬ ‫اختالف نظــر وجــود دارد امــا در مســائل جزئی‬ ‫نبایــد تنــازع صــورت بگیــرد مناظــره و مباحثات‬ ‫حوزوی و دانشگاهی و در رسانه های عمومی‪،‬‬ ‫همــراه با رعایــت ادب و حرمت دیگران خوب‬ ‫اســت اما منازعه و دشمنی کردن و الوده کردن‬ ‫دهــان به حرف های ناشایســت خوب نیســت‪.‬‬ ‫گرایش‬ ‫ایشــان‪ ،‬گرایــش عمومــی ملــت ایــران را‬ ‫ِ‬ ‫انقــاب دانســتند و افزودنــد‪ :‬عده ای در کشــور‬ ‫هســتند که نظراتشــان در برخی مسائل سیاسی‬ ‫مخالف نظرات عموم مردم و مســئوالن اســت‬ ‫طرف ملت ایران نیستند؛ طرف ملت‬ ‫اما این ها ِ‬ ‫ایران‪ ،‬استکبار است و همه مراقب باشند که به‬ ‫استکبار کمک نکنند و ابزار ان در مقابل اسالم‬ ‫ایران عزیز نشوند‪.‬‬ ‫و ِ‬ ‫حضــرت ای ـت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬اینــده را همچون‬ ‫همیشــه روشــن خواندنــد و گفتنــد‪ :‬هــرگاه افــق‬ ‫روشــنی پیش روی کشــور بوده پس از چندی‪ ،‬به‬ ‫یهــای ملــت و‬ ‫ان دس ـت یافته ایم چراکــه توانای ‬ ‫ظرفیت های کشــور بسیار باال اســت بنابراین این‬ ‫ملت به دستاوردهای بزرگ تری نیز خواهد رسید‪.‬‬ ‫محمــد مهاجــری‪ ،‬فعــال سیاســی اصولگــرا در توییتــر نوشــت‪ :‬بزرگــی به درســتی گفتــه‪:‬‬ ‫بعدازاینکــه بــه غربی هــا دســت دادیــد انگشــتانتان را بشــمارید مبــادا کــم شــده باشــد‪.‬‬ ‫مســئوالن عز یــز ! ا گــر بــه چیــن رفتیــد حتــی ا گــر بــه ان هــا دســت ندادیــد و دســتتان تــوی‬ ‫جیبتــان هــم بود انگشــتانتان را بشــمر ید! ضمنا مراقب باشــید قورباغه پیمان شــانگهای را‬ ‫بجــای فولکس واگن قا لــب نکنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرانسه‪:‬پنجمینبستهتحریمیاتحادیهاروپاعلیهایرانامادهاست‬ ‫کاتریــن کولونا‪ ،‬وزیــر خارجه فرانســه از اماده‬ ‫شــدن پنجمیــن بســته تحریمــی اتحادیــه اروپــا‬ ‫علیــه ایران خبــر داد‪ .‬به گزارش ایلنــا‪ ،‬او گفت که‬ ‫احتمــال م ـی رود ایــن بســته تحریمــی جدیــد در‬ ‫نشســت وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکســل‬ ‫به تصویب برسد‪ .‬کولونا افزود که در چهار بسته‬ ‫پیشین تحریمی علیه جمهوری اسالمی‪ ۷۸،‬فرد و‬ ‫‪ ۲۳‬نهاد ایرانی ازجمله چند مقام سپاه پاسداران‬ ‫تحریــم شــدند‪ .‬وزیــر خارجــه فرانســه افــزود کــه‬ ‫کشــورش برای ازادی شــهروندان فرانسوی زندانی‬ ‫در ایران‪ ،‬در چند نوبت به صورت کتبی یا شفاهی‬ ‫با مقام های ایران گفتگو کرده است‪ .‬او همچنین‬ ‫بــا اســتقبال از ازادی «فریبــا عادلخــواه» شــهروند‬ ‫ایرانی‪-‬فرانسوی بازداشت شده‪ ،‬گفت که فرانسه‬ ‫بــه تالش برای ازادی دیگر شــهروندان بازداشــتی‬ ‫خود در ایران ادامه می دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسیدر جمعمسئوالن‪،‬اساتیدو دانشجویاندانشگاهپکن‪:‬‬ ‫دنیا به نظم نوین نیاز دارد‬ ‫رئیس جمهــور بــا بیــان اینکه جهــان جدیدی‬ ‫در حــال شــکل گیری و نظــم کهنــه رفتنــی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دنیــای نویــن‪ ،‬نظمــی نویــن می طلبــد که‬ ‫در ان چندجانبــه گرایــی واقعــی‪ ،‬هم افزایــی‬ ‫حداکثــری‪ ،‬همبســتگی و دوری هــر چه بیشــتر از‬ ‫یک جانبه گرایــی رواج یابــد تــا درنهایــت نظمــی‬ ‫عادالنه و منصفانه پدید اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در سخنانی‬ ‫در جمع مسئوالن‪ ،‬اساتید و دانشجویان دانشگاه‬ ‫پکن‪ ،‬با اشــاره به پیشــینه تاریخی روابط ایران و‬ ‫چین گفت‪ :‬چین از طریق جاده ابریشم باستانی‪،‬‬ ‫جهانی شــد و این ســعادت و رفاه از رهگذر این‬ ‫مســیر تجــاری و بازرگانــی در ایران زمیــن پایداری‬ ‫یافت که نه تنها مهم ترین مسیر در تسهیل تجارت‬ ‫و همکاری میان ملت های مختلف بوده‪ ،‬بلکه به‬ ‫مثابهریسمانیفرهنگیجوامع گوناگونرادر طول‬ ‫تاریخ به یکدیگر پیوند داده است‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫در ادامه با اســتقبال از ابتکار کمربند‪-‬راه از طرف‬ ‫دولــت چیــن تصریح کرد‪ :‬با احیــای این ابتکار در‬ ‫جهان جدید‪ ،‬دو ملت بار دیگر عزم راسخ خود را‬ ‫برای تحکیم دوستی و برداشتن گام های استوار در‬ ‫راه توســعه همگون و شراکت راهبردی برای شکل‬ ‫دادن بــه اینــده امیدبخش برای ســعادت جامعه‬ ‫بشری نشان داده اند‪ .‬او در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود در دانشگاه پکن با بیان اینکه جهان جدیدی‬ ‫در حالشکل گیریو نظم کهنهرفتنیاست‪،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬دنیای نوین‪ ،‬نظمی نوین می طلبد کــه در ان‬ ‫چندجانبــه گرایی واقعــی‪ ،‬هم افزایــی حداکثری‪،‬‬ ‫همبستگیو دوریهر چهبیشتر از یک جانبه گرایی‬ ‫رواج یابــد تــا درنهایت نظمی عادالنه و منصفانه‬ ‫پدید اید‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬با توجه به قرار گرفتن اسیا‬ ‫در کانــون تغییــرات جهانی در حــال ظهور‪ ،‬حفظ‬ ‫و تقویــت صلــح در این پهنه گســترده نه تنها یک‬ ‫انتخاببلکهیکضرورتاست‪.‬او باتاکیدبر اینکه‬ ‫قدرتایران‪،‬قدرتیامنیتساز استو ظرفیت های‬ ‫منطقه ای ان‪ ،‬حامی صلح و ثبات در کشورهاست‬ ‫و فقط برای مقابله با تهدید قدرت های سلطه گر‬ ‫به کار گرفته می شود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از موفقیت های‬ ‫راهبردیجمهوریاسالمیایرانغلبهبر چالش های‬ ‫فراملی نظیر تروریسم و افراط گرایی در غرب اسیا‬ ‫اســت‪ .‬در این مراســم‪ ،‬هائو پینگ رئیس دانشگاه‬ ‫پکــن به پاس خدمات و اقدامات رئیس جمهور‬ ‫در مسیر تقویت و توسعه روابط ایران و چین‬ ‫و همچنیــن حفــظ صلــح و ثبــات در منطقه و‬ ‫جهان‪ ،‬عنوان «اســتاد افتخاری» دانشگاه پکن‬ ‫را به او اعطا کرد‪ .‬هائو پینگ رئیس دانشــگاه‬ ‫پکــن در ایــن مراســم ضمن ابــراز خرســندی از‬ ‫حضــور رئیســی و هیئت همراه در کشــور چین‬ ‫و در ایــن دانشــگاه گفــت‪ :‬به پــاس خدمات و‬ ‫اقدامــات رئیســی در مســیر تقویــت و توســعه‬ ‫روابــط ایــران و چیــن و همچنیــن حفــظ صلح‬ ‫و ثبــات در منطقــه و جهــان‪ ،‬عنــوان «اســتاد‬ ‫افتخاری» دانشگاه پکن به ایشان اعطا می شود‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬اعطای عنوان اســتاد افتخاری به‬ ‫رئیس جمهوری اســامی ایران پس از تائید شورای‬ ‫علمی دانشگاه پکن انجام گرفته است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫میزانحقوق‬ ‫در سال اینده به نفع مردم باشد‬ ‫عضــو هیــات رئیســه‬ ‫نگاه مجلس با دولت متفاوت‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫است و باید هماهنگی بیشتری‬ ‫از نشســت مشــترک هیــات‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫رئیســه تلفیق با رئیس مجلس‬ ‫باقــرزاده همچنیــن گفــت‪:‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫موضــوع تبصــره ‪ ۱۲‬دربــاره‬ ‫علی اصغر‬ ‫علــی اصغــر باقــرزاده‬ ‫حقوق و دستمزد برای مردم و‬ ‫باقرزاده‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در‬ ‫دولت مهم است که مدل های‬ ‫توضیح جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با مختلفــی مطــرح اســت‪ .‬نــگاه ســازمان امــور‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلــس‪ ،‬گفت‪ :‬این استخدامی و دولت و مجلس مختلف بوده که‬ ‫جلسه بیشتر برای هماهنگی تشکیل شد‪ .‬اینکه باید بتوانیم ان ها را به هم نزدیک کنیم‪ .‬نگاه ما‬ ‫با توجه به کمبود وقت چطور پیش برویم‪.‬‬ ‫این است که با توجه به منابع موجود انچه به‬ ‫او افزود‪ :‬تبصره های مهمی همچون‪ ،۱۴،۱۲‬نفع مردم است تصویب شود و در نهایت هم‬ ‫‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬الیحــه بودجه مطرح شــد‪ .‬اینکه نوع باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود‪.‬‬ ‫قرار نیست موضوع حجاب به دو‬ ‫قطبی سازیمنجر شود‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫را با حوزه فرهنگی و اجتماعی‬ ‫اســامی گفت‪ :‬نگاه به مسئله‬ ‫حل می کنیم‪ .‬اسماعیلی درباره‬ ‫حجاببایدفرهنگی‪-‬اجتماعی‬ ‫این کــه هــرگاه مســئله حجاب‬ ‫باشد چراکه این نگاه اجماع ساز‬ ‫مطــرح می شــود‪ ،‬ایــن قضیــه‬ ‫است‪.‬‬ ‫هــم عنوان می شــود کــه هر دو‬ ‫محمدمهدی‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی‬ ‫دیــدگاه جامعه مورد مشــورت‬ ‫اسماعیلی‬ ‫درباره قرارگاه عفاف و حجاب‬ ‫قرار گیرند‪ ،‬ایــا در این قرارگاه از‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از وظایــف ذاتــی مــا در شــورای طیف ها و جناح های مختلف استفاده می شود‪،‬‬ ‫فرهنگ عمومی مربوط به حوزه مسائل مربوط عنوان کرد‪ :‬حتما همین گونه است؛ گروهی که با‬ ‫به پوشــش و حجاب اســت‪ .‬انجا ما بخش ها و من کار می کنندهم هدانشگاهیهستندهاشمی‬ ‫میزهایــی داریم‪ .‬به طور مثــال میز مد و لباس و که مسئولیت مهمی در این کار دارند‪ .‬امامی که‬ ‫میز صنایع اجتماعی داریم و میز زیست عفیفانه رئیس دانشــکده ارتباطات دانشگاه امام صادق‬ ‫هم داریم حاال شــما بگوئید اســمش هر چیزی (ع) هســتند در ایــن کار حضــور دارند‪ .‬دوســتان‬ ‫می خواهــد باشــد‪ .‬چیــز جدیدی نیســت‪ .‬البته دیگر و همه بچه های شــورای فرهنگی اعضای‬ ‫دولت نگاهش این است که در این حوزه رویکرد هیات علمی دانشگاه هستند‪ .‬این افراد از صبح‬ ‫فرهنگی‪-‬اجتماعی باید غلبه داشته باشد‪ .‬وزیر تــا شــب با جریان بدنه جــوان کشــور در ارتباط‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر هستند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬من خودم معلم دانشگاه‬ ‫در خصوص این مسئله نسبت به وزارت فرهنگ تهران هســتم و با همه مشغله هایم هفته ای ‪۲‬‬ ‫و شورای فرهنگ عمومی این مسئولیت بیش از روز دانشــگاه تهــران ‪ ۲‬کالس دارم که ارتباطم با‬ ‫گذشتهمتوجهشدهاست‪،‬زیرااقایرئیس جمهور دانشــگاه قطع نشــود‪ .‬بچه هایی که کالس من‬ ‫نظرش این است‪ ،‬به همین دلیل بیش از گذشته می ایند نخبه های علوم انســانی در رشــته علوم‬ ‫روی این موضوع کار می کنیم اما قرار نیست این سیاســی هســتند‪ ،‬ما این ها را می شناسیم و با ان‬ ‫موضــوع بــه دو قطبی ســازی منجــر شــود و قرار زندگــی می کنیم و تمایالت شــان را می شناســیم‬ ‫استبهوفاقاجتماعیمنجر شود‪.‬او تاکید کرد‪ :‬متناســب بــا نظــام فکــری و اقتضائــات بایــد‬ ‫اصــا گفته ایم فرهنگی‪ -‬اجتماعی که بعضا ان راه حل هاییبگذاریمکهبهایجادنقار در جامعه‬ ‫تبعاتنگاهغیرفرهنگیرانداشتهباشدبههمین منجر نشود‪ .‬به همین دلیل می گویم این مسئله‬ ‫دلیــل ما دنبال ایجــاد وفاق و همگرایی ملی در راه فرهنگی و اجتماعی دارد چون نگاه فرهنگی‬ ‫این حوزه هستیم؛ چراکه معتقدیم این مسئله‪ ،‬و اجتماعی نگاه اجماع ساز و نگاه ایجاد شکاف‬ ‫مسئله ذاتی در جامعه ایرانی است و این مسئله و نقار نیست‪.‬‬ ‫تصمیماتجدی تریبرایحلمشکالت‬ ‫مردم گرفتهشود‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه شــورای نگهبــان گفــت‪:‬‬ ‫بــا عنایت به اینکه نظام مــا یک نظام مردمی‬ ‫اســت و از ابتــدا‪ ،‬نظــام بــر دوش مــردم اســتوار‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬مســئولین نظــام هــم هیچ وقــت‬ ‫خودشان را جدا از مردم نمی دانند و اگر اتفاقی‬ ‫هم می افتد و عده اندکی خدای نکرده فریب‬ ‫می خورند و مشکالتی به وجود می اید‪ ،‬سعی‬ ‫می کنند با تسامح از ان عبور کنند‪.‬‬ ‫عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در‬ ‫پاســخ به این ســوال که با توجه به فرمان عفو‬ ‫رهبــری‪ ،‬ایــن امر چقــدر باعــث تاثیرگــذاری بر‬ ‫همبستگی و اتحاد بین تمام گرایش ها و عقاید‬ ‫مختلــف در تمام حوزه ها شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انقالب اســامی ایران با حضور یکپارچه مردم‬ ‫و در پی تبعیت از فرمایشات حضرت امام در‬ ‫سال های اولیه انقالب در ‪ ۴۴‬سال گذشته شکل‬ ‫گرفت‪.‬درواقعانوحدت‪،‬انسجامو یکپارچگی‬ ‫همــه مردم بود که انقالب و پیــروزی ان را رقم‬ ‫زد‪ .‬طبیعتــا بــرای حفــظ انقــاب و اســتمرار ان‬ ‫شهــا و ارمان هــای ابتدایــی‪ ،‬نیــاز به همین‬ ‫ارز ‬ ‫انسجام‪ ،‬وحدت و یکپارچگی داریم که همیشه‬ ‫مــورد تاکید رهبــری و حضرت امام خمینی هم‬ ‫بوده است‪ .‬او افزود‪ :‬دشمن هرازگاهی به خیال‬ ‫خام خود سعی می کند تفرقه ای را به هر شکلی‬ ‫بین مردم‪ ،‬جوانان و اقشار مختلف ایجاد کند‪.‬‬ ‫در جنگ تحمیلی به نوعی در جریان منافقین‪،‬‬ ‫در فتنــه ‪ ۸۸‬بــا بهانه انتخابــات و امروز هم با‬ ‫بهان ههــای واهی ممکــن اســت اتفاقی بیفتد‪.‬‬ ‫به هرحــال در جامعــه هــر انســانی می توانــد‬ ‫خطاهایی داشته باشد‪ .‬اینکه شما بیایید از یک‬ ‫خطایی‪ ،‬تهدید درســت کنید تا بهانــه ای برای‬ ‫ضربــه زدن بــه منافع ملی باشــد‪ ،‬طبیعتا مردم‬ ‫ما هیچ وقت ان را نمی پذیرند و همین طور هم‬ ‫شــد‪ .‬دیدیم که مردم با اغتشاشگران همراهی‬ ‫نکردند‪ ،‬اگرچه ان ها یک زخمی به چهره مبارک‬ ‫انقــاب اســامی انداختند‪ ،‬اما مــردم همراهی‬ ‫نکردند و مشــخصا در ‪ ۲۲‬بهمن با این حضور‬ ‫گسترده و پرشورشان که نسبت به سال های قبل‬ ‫خیلی افزایش داشــت‪ ،‬پاســخ محکمشان را به‬ ‫دشــمنان داخلــی و خارجی دادنــد‪ .‬کدخدایی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بــا عنایت به اینکه نظــام ما یک‬ ‫نظــام مردمــی اســت و از ابتدا‪ ،‬نظــام بر دوش‬ ‫مردم اســتوار بوده اســت‪ ،‬مســئولین نظام هم‬ ‫هیچ وقت خودشــان را جدا از مردم نمی دانند‬ ‫و اگر اتفاقی هم می افتد و عده اندکی خدایی‬ ‫نکرده فریب می خورند و مشــکالتی به وجود‬ ‫می ایــد‪ ،‬ســعی می کننــد بــا تســامح از ان عبور‬ ‫کنند‪ .‬به جز مواردی که حقوق و اموال شخصی‬ ‫افــراد از بیــن رفته اســت و حق شــخصی برای‬ ‫انسان ایجادشده است‪ ،‬در بقیه موارد‪ ،‬معموال‬ ‫مسئوالن نظام به خاطر حفظ وحدت و نشان‬ ‫دادن اینکــه بــا مردم مشــکلی نداریــم و نظام‬ ‫متعلــق به مردم اســت‪ ،‬این خطاهــا را نادیده‬ ‫گرفتنــد و مــردم خوب ما هم در پاســخ به این‬ ‫رویه جمهوری اســامی ایران همیشــه وفاداری‬ ‫خودشــان را نشــان دادنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬بنابرایــن‬ ‫صدور فرمان عفو که نشــان از بالندگی و بلوغ‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــود و توســط‬ ‫رهبــری به صورت گســترده شــامل محکومان و‬ ‫متهمیــن شــد‪ ،‬می تواند یک گام بســیار موثر و‬ ‫بنیادین برای تحکیم وحدت بین مردم‪ ،‬جوانان‬ ‫و اقشــار مختلفی باشــد که ممکن است گاهی‬ ‫اوقات برخی از افراد با فریب دشمن خطاهایی‬ ‫هم مرتکب شــده باشــند که ایــن امر می تواند‬ ‫ان انســجام را تحکیــم و وحدت مــردم را قوت‬ ‫ببخشــد‪ .‬کدخدایی در پاســخ به این سوال که‬ ‫چقدر ضرورت دارد مسئولین حاکمیتی ازجمله‬ ‫دولــت‪ ،‬مجلــس و قــو ه قضائیــه و نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی دیگــر ایــن حضــور مــردم را مغتنــم‬ ‫شمرده و در هرجا صدای اعتراض مردم شنیده‬ ‫شــود و فقــط توجــه به این امــر متوجه حضور‬ ‫مردم در صحنه انتخابات و راهپیمایی نباشد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬طبیعتــا حضورهــای پرشــور مــردم مثــل‬ ‫حضور امســال مــردم در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫وظیفه یکایک مســئوالن را ســنگین تر می کند‪.‬‬ ‫ششــنوا‬ ‫در چــه مــورد؟ در اینکــه بایــد هــم گو ‬ ‫داشــته باشند و هم تصمیمات جدی تری برای‬ ‫حل مشکالت مردم بگیرند‪ .‬مردمی که علیرغم‬ ‫همه مشکالت معیشتی و اقتصادی این گونه به‬ ‫میدان می ایند یعنی می گویند ما وفادار به نظام‬ ‫هســتیم و وظیفــه خودمــان را نســبت به نظام‬ ‫انجــام دادیم‪ ،‬حاال نوبت مســئولین اســت‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پس مسئولین باید تالش بیشتر و‬ ‫شبانه روزی برای حل مشکالت داشته باشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اگر دولتدر قلهثروته مبودمولدسازی‬ ‫اجرامی شد‬ ‫ســازمان‬ ‫رئیــس‬ ‫تشخیص داده شود دیگر فردی‬ ‫یســازی توضیحاتــی را‬ ‫خصوص ‬ ‫نمی توانــد بگویــد ملک مــازاد‬ ‫در مــورد طرح مولدســازی ارائه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫کــرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬حســین‬ ‫ســازمان‬ ‫رئیــس‬ ‫قربانــزاده در نشســت خبــری‬ ‫یســازی در پاســخ بــه‬ ‫خصوص ‬ ‫حسین‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکــه مولدســازی‬ ‫سوالدیگر ایسنامبنیبر این که‬ ‫قربانزاده‬ ‫دغدغــه ســالیان دراز دولت ها‬ ‫ایا اجرای طرح مولدسازی برای‬ ‫بود‪،‬عنوانکرد‪:‬اینموضوعچالش هایمتعددی جبران کسری بودجه دولت است یا خیر؟ عنوان‬ ‫داشــت چراکــه شناســایی کاملــی از دارایی های کرد‪ :‬اگر دولت در قله ثروت هم بود باز هم طرح‬ ‫دولتوجودنداشتو دستگاه هایاجراییبرای مولدســازی اجرا می شد زیرا دارایی ها باید مولد‬ ‫معرفیداراییمازادخودمقاومتمی کردند‪.‬وی شود‪ .‬چه دولت کسری داشته باشد چه نداشته‬ ‫با اشاره به چالش قیمت گذاری اموال مازاد عنوان باشد باید نسبت به استفاده از دارایی های راکد‬ ‫کرد‪ :‬بعضا و برای رفع تکلیف برخی دستگاه ها اقــدام کند‪ .‬قربانزاده با تاکید بر این که پوشــش‬ ‫بیش براوردی کارشناس رسمی دادگستری باعث دادن کســری بودجه عمرانی یک مزیت اســت‪،‬‬ ‫م ‬ ‫یشــد مزایده به نتیجه نرسد‪ .‬به دلیل سوابق اظهــار کرد‪ :‬باید مراقــب بود که عواید حاصل از‬ ‫موجــود ریســک تصمیم گیــری مدیــران افزایش طرح مولدســازی صرف هزینه های جاری نشود‪.‬‬ ‫یافــت تــا حــدی کــه انگیزه بخــش خصوصــی طبق مصوبه تهاتر و گواهی که پیمانکاران اخذ‬ ‫کاســته شــد‪ .‬بــرای احیــای ایــن اعتماد ضــرورت می کننــد بایــد ‪ 100‬درصــد صــرف تملــک دارایی‬ ‫داشــت قراردادها کامل و جامع باشــد و بخش شــود‪ .‬همچنین در مصوبه ذکر شــده اســت که‬ ‫خصوصی باور کند ورودش به اســتمرار مالکیت ‪ 50‬درصــد عوایــد فــروش مســتقیم امالکــی کــه‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس ســازمان خصوص ‬ ‫منجر م ‬ ‫یســازی متعلــق بــه وزارتخان ههــای اموزش وپــرورش و‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکــه در طــرح مولدســازی نظرات بهداشت نیســت به خزانه و ‪ 50‬درصد دیگر به‬ ‫کارشناسان اخذ شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۷‬طــرح تملــک اختصــاص یابد‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬در‬ ‫موضوع مولدسازی تحت بررسی قرار گرفت‪ .‬در الیحــه بودجــه ســال اینده نیز پیش بینی شــده‬ ‫اردیبهشت سال جاری نیز در همایش بین المللی اســت که هرچه از اموال غیرمنقول فروخته شد‬ ‫خصوص ‬ ‫یســازی نشس ـت های متعدد در حوزه بایــد صرف تملک دارایی شــود‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫حکمرانــی دارای ‬ ‫یهــای دولــت برگــزار و از ‪ ۱۰۰‬خصوصی سازی در ادامه در پاسخ به این سوال‬ ‫صاحب نظر خارجی و داخلی مشاوره گرفته شد کــه ایــا طــرح مولدســازی باعــث تقویت بخش‬ ‫یشــود؟ توضیــح داد‪ :‬دو هیات در‬ ‫و در نهایــت طــرح در ابــان مــاه به تائید رهبری خصولتــی نم ‬ ‫رســید و ایشــان تاکیــد کردند که بایــد مراقبت و کشــور وجود دارد نخست هیات عالی واگذاری‬ ‫نظارتصورتبگیرد‪.‬قربان زادهادامهداد‪:‬بر این که مطابق سیاس ـت های اصل ‪ 44‬عمل می کند‬ ‫اساس مرجعیت تصمیم شورای اقتصادی سران و در مورد شرکت های دولتی تصمیم می گیرد و‬ ‫قوا در دستور کار قرار گرفت و در مصوبه شورای دوم هیات مولدسازی که این هیات هیچ ربطی‬ ‫اقتصادی سران قوا هیات هفت نفره تعیین شد‪ .‬بــه هیات واگذاری و شــرکت های دولتــی ندارد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ۲۱‬دی ایین نامه اجرایی در دستور کار قربانزاده ادامه داد‪ :‬اهلیت و صالحیت شخصی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در اخرین جلســه نیز برخی نکاتی کهدر مزایدهبرندهمی شودتائیدشود‪.‬اگر بخش‬ ‫کــه افکار عمومی نســبت به ان حســاس شــده خصوصــی در کشــور ‪ 80‬درصــد و توانمنــد بــود‬ ‫بــود تغییراتی اعمال شــد که مــورد بررســی قرار می توانستیمحضور نهادهایعمومیغیردولتی‬ ‫می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه ذیل طرح مولدسازی را منع کنیم اما ســهم بخش خصوصی در کشور‬ ‫چهار طرح اجرا م ‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬نخســت طرح مــا ‪ 20‬درصد اســت‪ .‬لزومــا هر واگــذاری به نهاد‬ ‫رونق است‪ ۶۵ .‬هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در عمومی غیردولتی بد نیست بلکه رد دیونی که‬ ‫کشور وجود دارد که به هزار و ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد صالحیت فرد تائید نشده باشد نامطلوب است‪.‬‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد‪ .‬دوم طرح ازادسازی است در طــرح مولدســازی امــاک روی تابلــوی بورس‬ ‫کــه در این طــرح اماکن‪ ،‬اراضــی و امالکی که در بــه فــروش م ـی رود؛ بنابرایــن مالکیــت در طرح‬ ‫راستایوظیفهذاتیدستگاه هااستفادهنمی شود مولدســازی از دولــت بــه غیــر دولــت در رقابت‬ ‫در دســتور قــرار می گیــرد کــه در قالــب صندوق شــفاف بورس صــورت می گیــرد‪ .‬وی در ادامه در‬ ‫امالک و مســتغالت به مردم عرضه شــود‪ .‬سوم مــورد ای نکــه چگونه یک ملک مازاد تشــخیص‬ ‫طرح نجات و برای شــرکت های دولتــی زیان ده داده می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در ابتدا خود اظهاری‬ ‫اســت که ســرمایه در گردش ا نهــا دچار چالش دستگاه تعیین کننده است که توسط وزیر اعالم‬ ‫اســت‪ .‬در نهایت طرح تجمیع یا بهینه سازی در می شود‪.‬پس ازانهیاتبایدتعیینکندکهملکی‬ ‫خصــوص فضاهای اداری اســت‪ .‬رئیس ســازمان که از ســوی دستگاه معرفی شــده مازاد است یا‬ ‫خصوصی سازی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا خیر‪.‬‬ ‫در مورددلیلمصونیتقضاییهیاتهفتنفره‬ ‫یســازی ادامــه داد‪:‬‬ ‫رئیــس ســازمان خصوص ‬ ‫طرحمولدسازیتوضیحداد‪:‬بهاشتباهاعالمشده چنانچــه دســتگاهی خود اظهــاری نکند مجری‬ ‫است که هیاتی مصونیت قضایی دارد‪ .‬در مورد و دبیرخانــه کــه وزارت اقتصــاد اســت می تواند‬ ‫پروژه هاینیمه تمامعمرانی کشور و همچنیندر در مــورد مــازاد بــودن یــک ملــک تصمیم گیــری‬ ‫مورد بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود‪ .‬منظور کنــد‪ .‬براین اســاس اگر ملکی در راســتای وظیفه‬ ‫از مصونیــت چیســت؟ در متــن مصوبــه اشــاره ذاتــی دســتگاه اســتفاده نشــود مازاد تشــخیص‬ ‫شــده است که هیات در چارچوب مصوبه باید داده خواهد شــد‪ .‬همچنین ممکن اســت ارزش‬ ‫تصمیماتی بگیــرد و افــراد در مــورد تصمیماتی اقتصــادی و موقعیــت جغرافیایــی یــک ملــک‬ ‫که می گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند‪ .‬بیشــتر از بهر هبــرداری اداری ان باشــد‪ .‬در ایــن‬ ‫قربانــزاده ادامــه داد‪ :‬امــا درصورتی که ســونیت‪ ،‬شــرایط نیز ملک مازاد تشــخیص داده می شود‪.‬‬ ‫تبانی‪ ،‬اخذ رشوه و… اعضای هیات هفت نفره قربانزادهباتاکیدبر این کهاشرافدقیقیدر مورد‬ ‫محرز شــود حتمــا تحت تعقیب قــرار می گیرد‪ .‬حجم دارایی های غیرمنقول دولتی وجود ندارد‪،‬‬ ‫اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شــده تصریح کرد‪ :‬اگر اشراف وجود داشت بسیاری از‬ ‫است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی مشکالت حل شــده بود‪ .‬بسیاری از دارایی های‬ ‫نیستند‪.‬ویدر موردمواردی کههیاتهفتنفره دولــت در ســامانه ســادا ثبت نشــده اند‪ .‬رئیس‬ ‫یســازی ادامــه داد‪ :‬در طــرح‬ ‫مصون هســتند‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬اعضای هیــات در ســازمان خصوص ‬ ‫مورد تشخیص مازاد بودن‪ ،‬قیمت نهایی و شیوه مولدسازی دولت ملک راکد و غیرمولد را از دست‬ ‫مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ می دهد و یک ملک مولد به دست می اورد‪ .‬وی‬ ‫نهادی امکان ندارد زیرا تصمیمات در سطوح سه با اشــاره به رونمایی از ســامانه طرح مولدسازی‬ ‫قوه اخذ می شود‪ .‬این تصمیمات نباید خارج از اظهار کرد‪ :‬همه اطالعات در این سامانه شفاف‬ ‫چارچوب تعیین شــده باشد‪ .‬اســتانداردها باید استومردممی توانندپیشنهاداتسرمایه گذاری‬ ‫رعایت شــود اما اگر ملکی توســط هیات‪ ،‬مازاد خود را در انجا مطرح کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬بدهکار ارزیبانکصنعتو معدن‬ ‫بادالیلمختلف‬ ‫مدیرعامــل بانــک صنعت و معدن اعــام کرد‬ ‫کــه ایــن بانــک‪ ۲۲۰‬بدهــکار ارزی دارد که هر کدام‬ ‫دالیلیبرایعدمبازپرداختاقساطتسهیالت شان‬ ‫دارند‪ .‬علی خورســندیان در گفتگو با ایســنا‪ ،‬درباره‬ ‫موضوعــات مختلف مربــوط به این بانــک‪ ،‬میزان‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــه صنایــع مختلــف‪ ،‬میــزان‬ ‫پرداختتسهیالتصندوقتوسعهملیبهمشتریان‬ ‫ایــن بانک و ‪ ...‬توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬وی در پاســخ‬ ‫به سوالی که ایا مشکل شما با صندوق توسعه حل‬ ‫شــده اســت و همچنان تســهیالت ارزی می دهید؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر امکان پرداخت از منابع‬ ‫صندوقتوسعهملیرانداریم کهالبتهطبیعیاست‬ ‫چراکــه به عنوان مثال منابعی طــی ده دوازده ســال‬ ‫گذشــته وارد بانک شده اســت و ان را به پروژه های‬ ‫مختلف اختصــاص داده ایــم‪ .‬در ان زمان نــرخ دالر‬ ‫حــدود هزار تومان یا دو هــزار تومان بود‪ .‬حاال این‬ ‫پروژه ها به مرحله بهره برداری و بازپرداخت اقساط‬ ‫رســیده اند امــا ا نهــا بایــد بــه صــورت ارزی و دالر‬ ‫اقساطشــان را پرداخــت کننــد تــا ان را بــه صندوق‬ ‫توســعه ملی بازگردانیم‪ ،‬در شــرایطی که نــرخ دالر‬ ‫امروز بیش از ‪ ۴۰‬هزار تومان اســت‪ .‬خورسندیان در‬ ‫پاسخبهسوالیمبنیبر اینکهیکیاز شروطاعطای‬ ‫تسهیالتارزیاز سویصندوقتوسعهملی‪،‬امضاء‬ ‫تعهدنامهبرایپذیرشنوساناتارزیواساساداشتن‬ ‫درامدارزیاست؟گفت‪:‬از نظر منطقیاینمسئلهو‬ ‫تعهد درست است چراکه وقتی یک نفر تسهیالت‬ ‫ارزی دریافت می کند باید ان را به صورت ارزی هم‬ ‫بازپرداخت کند اما طبقه بندی این تســهیالت ما را‬ ‫به چند دســته بدهکاران ارزی می رســاند؛ برخی از‬ ‫ان ها افرادی هستند که تولید‪ ،‬صادرات و درامد ارزی‬ ‫دارند اما به هر دلیلی عزمی برای پرداخت اقساط‬ ‫تسهیالت شانندارند کهبایدباایندستهاز افرادبه‬ ‫روشــی متفاوت و با استفاده از راهکارها و ابزارهای‬ ‫قانونیبرخوردکرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫خام فروشی تا کی؟‬ ‫به جای فرش پشم صادر می کنیم‬ ‫محمد منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فرش دســتباف ایرانی با قدمت دیرینه همواره‬ ‫مــورد توجه کشــورهای دیگر بوده اســت و مقصد‬ ‫صادراتی بسیاری از کشورهای جهان طی سال های‬ ‫گذشــته بوده اســت؛ اما تحریم های ظالمانه علیه‬ ‫کشــور و دیگر مشــکالت در این حوزه ســبب شده‬ ‫است وضعیت صادراتی این صنعت در ‪ 10‬سال اخیر‬ ‫به شدت کاهش پیدا کند و دیگر مثل گذشته فرش‬ ‫دستبافتولیدنشود؛امابایددیداین گره کور چطور‬ ‫در تاروپــود فرش دســتباف ایرانی افتاده اســت؟ در‬ ‫گفتگو با برخی از صاحب نظران این حوزه مشخص‬ ‫می شودکهعالوهبر تحریم هامشکالتدیگریهم‬ ‫چون خام فروشی مواد اولیه همچون پشم سفید و‬ ‫پشم رنگی و عبور ان ها از مرزهای کشور به صورت‬ ‫صــادرات و قاچــاق ســبب افول این صنعت شــده‬ ‫است‪ .‬از سال ‪ 97‬صادرات پشم خام سفید ممنوع‬ ‫شــد و بنا به گفته مســئوالن همچنان صــادرات ان‬ ‫ممنوع است؛ اما از سال گذشته مجوز برای صادرات‬ ‫پشــم خام رنگی توسط دولت ازاد شــد‪ .‬این اقدام‬ ‫منجر بهدلیلسوءاستفادهبرخیاز افرادو نیاز کشور‬ ‫مورد نارضایتی تولیدکنندگان قرار گرفت و همچنان‬ ‫ایننارضایتی هاوجوددارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تعاونــی فــرش دســتباف‬ ‫روســتایی اســتان اصفهان در گفتگو با رویداد امروز‬ ‫با اشــاره به اینکه امروزه در کشــور حدود ‪ 50‬درصد‬ ‫از مــواد اولیــه فرش وارداتی اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬میزان‬ ‫پشــمی تولیدی در داخل کشــور تابع یک انضباط‬ ‫تهــا در این بخش‬ ‫کاری و تجاری نیســت و فعالی ‬ ‫زیر نظر یک سازمان به صورت مدیریت شده کنترل‬ ‫یشــود‪ .‬طی دو تا ســه ســال گذشته پشم سفید‬ ‫نم ‬ ‫یشــد و عمدتا به خــارج از‬ ‫به وفــور خام فروشــی م ‬ ‫کشور ارسال می شد‪ .‬برای جلوگیری از این اقدام‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های انجام گرفته صــادرات این محصول از‬ ‫کشور ممنوع شد؛ اما مجددا از سال گذشته تاکنون‬ ‫مجوز صادرات پشم خام رنگی توسط دولت صادر‬ ‫شــده اســت و در کنار صادرات این محصول بعضا‬ ‫پشمخامسفیدنیز از کشور قاچاقمی شود‪.‬‬ ‫علــی شــهبازی ادامــه می دهد‪ :‬پشــم رنگــی در‬ ‫دسته بندی پش ـم ها جزو درجه دو و سه محسوب‬ ‫یشــود کــه عمده ان ب هصــورت قانونی صــادرات‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن در حالی اســت کــه این محصوالت‬ ‫م ‬ ‫مصرف داخل دارند و اکنون مورد نیاز تولیدکنندگان‬ ‫و کارخان ههــای نســاجی در کشــور هســتند‪ .‬عمده‬ ‫صادراتپشمرنگیامروزهبهافغانستان کهاز رقبای‬ ‫ایران در حوزه فرش اســت‪ ،‬ارســال می شود و با این‬ ‫روند فکر می کنم تا چند ماه اینده تولیدکنندگان با‬ ‫معضلسختیدر تامینمواداولیهروبه رو شوند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه برخــی از افــراد در کنــار مجوز‬ ‫صــادرات پشــم رنگی اقــدام به قاچاق پشــم خام‬ ‫سفید می کنند‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در حال حاضر پشم‬ ‫یک نیاز برای کشور است و پشم موجود در داخل‬ ‫کشور جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و بعضا‬ ‫برخی از ان ها مجبور به واردات پشم از کشورهای‬ ‫دیگر می شوند‪ .‬امروزه تمام پشم های تولیدی مورد‬ ‫نیاز کشور است و باید صادرات پشم خام رنگی نیز‬ ‫ممنوع شود و از خارج کردن پشم خام با هر عنوانی‬ ‫جلوگیریشود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تعاونــی فــرش دســتباف‬ ‫روستاییاستاناصفهانبااشارهبهاینکهاالنقیمت‬ ‫پشــم خام برای صادرات بیــن ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار تومان‬ ‫است‪ ،‬می گوید‪ :‬واردات پشم معموال از کشورهای‬ ‫نیوزلند‪ ،‬اروگوئه‪ ،‬شیلی و استرالیا انجام می شود و با‬ ‫توجــه بــه نرخ ارز قیمت مواد اولیه افزایش داشــته‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه پشم های برخی از مناطق از‬ ‫جمله کرمان‪ ،‬خوزستان و کرمانشاه بسیار مرغوب‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریــح می کنــد‪ :‬بایــد جلــوی صــادرات‬ ‫پشم تحت هر عنوانی گرفته شــود‪ .‬پشم رنگی در‬ ‫یشــود و امروزه‬ ‫شهــای درجــه ‪ 2‬و ‪ 3‬مصــرف م ‬ ‫فر ‬ ‫موردنیاز بسیاریاز تولیدکنندگانداخلیاست‪.‬‬ ‫شهبازیخاطرنشانکرد‪:‬اکنونمشکلاساسیدر‬ ‫حوزهصادراتفرشمسئلهپیمان سپاریارزیاست‪.‬‬ ‫تــا زمانــی که این مشــکل برطرف نشــود وضعیت‬ ‫صادرات بهبود پیدا نخواهد کرد‪ .‬این پیمان سپاری‬ ‫ارزی بــه نوعــی یک خود تحریمی اســت و اگر این‬ ‫معضل برطرف شــود فروشــندگان فرش می توانند‬ ‫میزان فروش خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫بهگفتهمدیرعاملشرکتتعاونیفرشدستباف‬ ‫روســتایی اســتان اصفهــان‪ ،‬امــروزه میزان صــادرات‬ ‫فــرش کشــور فوق العاده کاهش داشــته و اگــر تا ‪10‬‬ ‫سال گذشته بیش از دو میلیارد و ‪ 500‬میلیون دالر از‬ ‫صادرات فرش درامد داشتیم ولی امروزه این امار به‬ ‫کمتر از ‪ 100‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫او در خصــوص کیفیــت برگــزاری بیســت و‬ ‫پنجمیــن نمایشــگاه فرش دســتباف اصفهــان نیز‬ ‫می گوید‪ :‬نمایشگاه امسال از نظر کیفیت و نحوه‬ ‫برگــزاری نســبت بــه دوره هــای قبلــی پیشــرفت‬ ‫بسزایی داشت و در این دوره اکثر تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکننــدگان‪ ،‬بافنــدگان و تشــکل ها فعــال در‬ ‫صنعــت فــرش بــا تمــام تــوان حضــور داشــتند و‬ ‫اخرین تولیــدات خود را در معرض نمایش برای‬ ‫عموم مردم قرار دادند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد‪ ،‬در شــرایطی که کارخانه های‬ ‫نســاجی ما نیاز شــدید به پشم خام سفید و رنگی‬ ‫دارند‪ ،‬صدور مجوز برای صادرات این گونه پشم ها‬ ‫اقدامی درست و صحیح از طرف دولت نباشد‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه در قبال چنین اقدامی برخی از افراد با‬ ‫هدف سوءاســتفاده قاچــاق کرده و از ایــن راه برای‬ ‫خــود درامــد زایی می کننــد‪ .‬بااین حــال دولت باید‬ ‫برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از دالالن باید‬ ‫صادرات پشــم خام رنگی را متوقف کند تا فعاالن‬ ‫صنعــت فرش بتوانند میزان تولیدات خــود را رونق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایشاهمیتبریکسدر اقتصادجهان‬ ‫توحید ورستان‬ ‫بســیاری از کشــورها به ویژه جنــوب جهان بــاور دارند که‬ ‫نهادهایاقتصادیبین المللیمانندبانکجهانیبستریبرای‬ ‫گســترش هژمونی و در راســتای گسترش غرب است‪ .‬از همین‬ ‫روی کشورهایدرحال توسعهبزرگماننداعضای گروهبریکس‬ ‫بهدنبالایفاینقشموثر در نظمچندقطبیهستند؛بنابراین‬ ‫اخیرابرخیاز کشورهایتاثیرگذار مانندترکیه‪،‬ایران‪،‬عربستان‪،‬‬ ‫ارژانتین‪ ،‬الجزایر به دنبال پیوستن به این گروه تالش می کنند‪.‬‬ ‫باید توجه داشــت که شرکت گلدمن ســاکس در گزارش خود‬ ‫در سال‪ ۲۰۰۳‬حدس می زد که مجموع تولید ناخالص داخلی‬ ‫اقتصادهای بریک از ایاالت متحده‪ ،‬ژاپن‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬فرانســه و‬ ‫المانتااواسطقرن‪،‬فراتر می رود‪.‬‬ ‫رابطه بریکس و گروه‪۲۰‬‬ ‫براســاس گزارش انجمن شــرق اســیا؛ برزیل‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫چیــن و افریقــای جنوبــی (‪ )BRICS‬از ســال‪ ۲۰۰۹‬بــه عنــوان‬ ‫یــک گــروه اقتصادی منســجم وجــود داشــته اند‪ .‬ان ها تقریبا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از جمعیت جهان را تشــکیل می دهند و تقریبا ‪۲۰‬‬ ‫درصد از تولید جهانی را تولید می کنند‪ .‬از پایان سال‪۵۰،۲۰۰۹‬‬ ‫درصد رشد جهانی را به خود اختصاص داده اند و نقش مهمی‬ ‫در توسعه صنایع تحت سلطه زنجیره های ارزش جهانی ایفا‬ ‫می کنند‪.‬همکاریبریکسنهتنهاتحتتاثیر عواملاقتصادی‬ ‫وسیاسی‪،‬بلکهشکستچارچوبحاکمیتاقتصادیجهانی‬ ‫موجود در براوردن نیازهای این کشورها بوده است‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫کشورهایبریکسیکمکانیسمهمکاریجدیدایجادکرده اند‬ ‫که اصالح ساختار حاکمیت سیاسی و امنیتی را در سازمان ملل‬ ‫متحدو در سیستم هایمالی‪،‬پولیو تجاریبین المللیترویج‬ ‫می کند‪.‬نکتهمهمایناستکههمکاریبینکشورهایبریکس‬ ‫نه تنها نتایجی را به همراه دارد که با منافع خودشان همسو‬ ‫باشــد‪ ،‬بلکه منعکس کننده منافع سایر کشورها نیز اســت‪ .‬از‬ ‫همین روی‪ ،‬همکاری ان ها منجر به تغییرات مترقی در نظام‬ ‫بین المللخواهدشدوشوک هایاجتناب ناپذیریراکهاحتماال‬ ‫در نتیجه اصالحات ایجاد شود به حداقل می رساند‪ .‬گروه‪۲۰‬‬ ‫تنها مکانیسم حاکمیت اقتصادی جهانی است که کشورهای‬ ‫بریکس همگی به عنوان بنیانگذار و مشارکت کننده اصلی در‬ ‫ان مشــارکت دارند‪ .‬کشورهای بریکس همچنین در جلسات‬ ‫منظم غیررسمی رهبران در طول اجالس سران گروه‪ ۲۰‬شرکت‬ ‫می کنند‪ .‬این نه تنها به بهبود نفوذ بریکس از طریق تشکیل‬ ‫اتحادهاکمکمی کند‪،‬بلکهبستریرابرایان هافراهممی کند‬ ‫تــا موضــع خــود را در مــورد برخی مســائل جهانی بیان کنند‪.‬‬ ‫کشورهایبریکسدر کنارسایرسازمان هایاقتصادیچندجانبه‬ ‫ســنتی تر‪ ،‬به طور پیوســته در امور اقتصــادی بین الملل تالش‬ ‫می کنند‪.‬به عنوان مثال‪،‬کشورهایبریکسازطریقانجمن های‬ ‫‪ APEC‬و ‪ OECD‬اشکال مختلفی از فعالیت های هماهنگی‬ ‫بین المللیرادر پاسخبهمسائلجهانیومنطقه ایموردتوجه‬ ‫مشترک انجام داده اند‪ .‬همچنین‪ ،‬همکاری مالی و اقتصادی‬ ‫‪ BRICS‬به عنوان یک مدل جدید و نواورانه برای دستیابی به‬ ‫همکاری هایبیشتر جنوب‪-‬جنوبعملکردهاست‪.‬اینامر در‬ ‫کشورهایبریکسدیدهمی شودکهبرنامه هایعملیاتیاهداف‬ ‫توسعهرااجراو تضمیننقدینگی‪ ،‬کاهشبدهی‪،‬ورودبهبازار‬ ‫و انتقالفناوریرابرایحمایتاز کشورهایفقیر ارائهمی کنند‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬کشورهای بریکس مقیاس کمک های خارجی‬ ‫را برای کشورهای توسعه نیافته گسترش داده اند‪ .‬به طورکلی‪،‬‬ ‫کشورهایبریکسبهتدریجمتوجهشده اندکهمنافعمتقابلی‬ ‫در امور بین المللیدارندو فعاالنهدر همکاری هایچندجانبه‬ ‫بین المللی مشــارکت دارند‪ .‬گروه ‪ ۲۰‬به یک بســتر مهم برای‬ ‫ا نهــا در راســتای تقویــت همکاری تبدیل شــده و مکانیســم‬ ‫حمایتی جدیدی برای مشارکت ان ها در اداره اقتصاد جهانی‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬هرچند بریکس و ســایر اقتصادهای نوظهور‬ ‫برای اصالحات عمیق در حکمرانی جهانی فشــار می اورند‪،‬‬ ‫امــا منافــع ملــی و دیدگا ههــای جهانــی ان ها متفاوت اســت‬ ‫که همســویی کامل در گروه ‪ ۲۰‬را غیرواقعی می کند‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ،۲۰۱۳‬مشــکالت ســاختاری در اقتصادهای بریکس نیز قابل‬ ‫توجــه بوده اســت‪ ،‬از جمله شــکاف های درامدی زیــاد‪ ،‬عدم‬ ‫شفافیتمالیو کمبودهایزیرساختی‪.‬البتهمحیطاقتصادی‬ ‫خارجیبرایبریکسمساعدنیست‪،‬زیرااقتصادهایبازارهای‬ ‫نوظهور اخیرا کاهش شدیدی را تجربه کرده اند‪ .‬این منجر به‬ ‫روندهای رشــد متفاوت بین اقتصادهای بریکس شده است‪.‬‬ ‫پیوندهایژئوپلیتیکضعیف‪،‬روابطپیچیدهداخلیوخارجی‬ ‫وتوانایی هایناکافیحاکمیتینیز چالش هاییرابرای‪BRICS‬‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬در این میان‪ ،‬نقش چین نیز برجسته می شود‪،‬‬ ‫چون همچنیــن می تواند به ترویج ســاختار مالی بین المللی‬ ‫باثبات و انعطاف پذیری که نمایندگی اقتصادهای نوظهور را‬ ‫بهبود می بخشد‪ ،‬ادامه دهد‪ .‬در نهایت‪ ،‬چین می تواند نقش‬ ‫مهمیدرتسهیلهماهنگیسیاستبینبریکسوسایراعضای‬ ‫گروه‪ ۲۰‬ایفا کند‪ .‬برای بریکس دستاوردهای زیادی وجود دارد‪،‬‬ ‫از ترویجمشترکرشدتجارتجهانیگرفتهتاافزایششفافیت‬ ‫توافقنامه هایتجاریمنطقه ای؛امابرایانجاماینکار‪BRICS،‬‬ ‫بایددانشخودرابهاشتراکبگذاردو موضعخودرامتحد کند‬ ‫تا مطمئن شود صدای ان ها بلندتر‪ ،‬واضح تر و به طور کامل در‬ ‫‪G۲۰‬منعکسمی شود‪.‬‬ ‫اهمیتبانکداریمستقل‬ ‫همان طور که اشــاره شــد یکی از انتقادهای کشــورهای‬ ‫جنــوب نابرابری در سیســتم بانکی جهانی اســت‪ .‬از همین‬ ‫روی‪ ،‬گروه بریکس تاکید زیادی بر بسترســازی در این زمینه‬ ‫دارد‪ .‬ایجاد بانک توسعه جدید بریکس (‪ )NDB‬برای تامین‬ ‫مالی پروژه های زیرســاختی و توســعه پایدار در اقتصادهای‬ ‫نوظهور یک دســتاورد مهم اســت‪ .‬کشورهای درحال توسعه‬ ‫باور خود را به سیســتم کنونی با شــرایط سخت ان در زمینه‬ ‫تامیــن مالــی توســعه و ناتوانــی ان در مصــون نگــه داشــتن‬ ‫کشــورها از شــوک های مالــی از دســت داده انــد‪ .‬باای نحــال‪،‬‬ ‫ناظران بین المللی نظرات متفاوتی در مورد ایجاد این بانک‬ ‫و انچــه کــه ان بــرای بلوک چندجانبه نوپای بریکس شــامل‬ ‫برزیل‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین و افریقای جنوبی نشان می دهد‪،‬‬ ‫ابراز کرده اند‪ .‬به باور کارشناسان‪ NDB،‬نشان دهنده پاسخی‬ ‫به موقع به شکســت نهادهای موجود برتون وودز در ارائه‬ ‫کافــی نیازهــای اقتصادهای نوظهور اســت‪ .‬بــا وجود برخی‬ ‫تهــا‪ ،‬ایجــاد ‪ NDB‬یــک گام مثبت برای کشــورهای‬ ‫مخالف ‬ ‫بریکــس و به طورکلــی کشــورهای درحال توســعه اســت‪ .‬در‬ ‫حالــی که هنوز مشــخص نیســت کــه ایا این بانک چالشــی‬ ‫مســتقیم برای وضعیت موجــود مالی جهانی خواهــد بود‪،‬‬ ‫ایجاد ان فرصت های زیادی را برای کشورهای درحال توسعه‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬کشورهای درحال توسعه احساس می کنند که‬ ‫جایگاه ان ها در میز تصمیم گیری متناسب با نفوذ اقتصادی‬ ‫فزاینده ان ها نیســت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگرچه بریکس بیش از‬ ‫یکپنجم اقتصاد جهانی راتشکیلمی دهد‪ ،‬اما رویهمتنها‬ ‫حــدود ‪ ۱۱‬درصــد از ارای صندوق بین المللی پــول را به خود‬ ‫اختصــاص می دهند و اصالحــات با اکراه و حتی مقاومت از‬ ‫ســوی کشــورهای غربی مواجه شده است‪ .‬کشورهای غربی‬ ‫نگرانند کهصدایبیشتر کشورهایدرحال توسعه‪،‬نفوذان ها‬ ‫را کاهش دهد یا در برخی موارد‪ ،‬کشورهای توسعه یافته را‬ ‫ملزم به تعهدات مالی کنند که در شرایط پس از سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫قابل اجرا نیست‪ .‬در نتیجه ‪ NDB‬می تواند شکاف موجود‬ ‫در تامین مالی زیرساخت را پر کند‪ .‬بحران مالی جهانی سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬توانایی های وام دهی موسسات غربی را کاهش داده‬ ‫اســت‪ .‬وام های بانک جهانی به نصف میزان قبل از بحران‬ ‫مالی جهانی و وام های خصوصی برای زیرســاخت ها نیز به‬ ‫یک ســوم ســطح قبل از بحران کاهش یافته اســت‪ .‬این در‬ ‫زمانی اتفاق می افتد که بسیاری از کشورهای درحال توسعه‬ ‫برای مقابله با چالش های رشد جمعیت‪ ،‬شهرنشینی سریع‬ ‫و تخریــب محیط زیســت بــه تامیــن مالــی بــرای پروژه های‬ ‫زیربنایینیاز دارند‪.‬همچنین‪،‬مخارجزیرساختیدر کشورهای‬ ‫درحال توســعه باید از ســطح کنونی خود که تقریبا ‪۰.۹-۰.۸‬‬ ‫تریلیون دالر در ســال اســت به حدود ‪ ۲.۳-۱.۸‬تریلیون دالر‬ ‫در ســال تــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬افزایــش یابــد؛ بنابرایــن ورود بانــک‬ ‫توســعه جدید بریکس به امور مالی توســعه در یک مقطع‬ ‫حســاس زمانی اتفــاق می افتد که نیازهای مالی کشــورهای‬ ‫درحال توسعهبهسرعتاز ظرفیتو تمایلنهادهاییتامین‬ ‫مالیسنتیفراتر می رود‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫در مجموع‪ ،‬کشورهایبریکسدر پیتغییر سریعاقتصاد‬ ‫جهانــی‪ ،‬بــه ویــژه پــس از بحــران مالــی ســال‪ ،۲۰۰۸‬گام های‬ ‫کوچکیدر جهتافزایشهمکاری هابرداشته اند‪.‬نگرانی های‬ ‫مشترک ان ها در مورد رشد و توسعه و عزم ان ها برای کاهش‬ ‫وابستگیبهساختارهایمالیموجودتحترهبریغرب‪،‬این‬ ‫مشارکتراتقویتمی کند‪.‬مهم تر از همه‪،‬ایدهجسورانهایجاد‬ ‫بانکتوسعهبریکسویکواحدپولیمشترکنشانمی دهد‬ ‫کهقصددارندانتقالاز حاکمیتمالیجهانیتک قطبیبهیک‬ ‫سیستم چندقطبی را به نمایش بگذارند‪ ،‬سیستمی که صدای‬ ‫اقتصادهــای نوظهــور را تقویت و به نوعــی واقعیت اقتصاد‬ ‫جهانیرامنعکسمی کند‪.‬‬ ‫سازمان بیمه سالمت ایران حامی بزرگ بیماران خاص‬ ‫و صعب العالج‬ ‫سازمان بیمه سالمت ایران‬ ‫اﯾﺮانبیماریهای خاص و صعب العالج در سازمان بیمه سالمت ایران از ابتدای مهرماه سال جاری به منظور جبران بخشی‬ ‫صندوق‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎنسمنان‬ ‫اداره کل بیمه سالمت استان‬ ‫ﺳﻤﻨﺎنهای درمان این بیماران و کاهش پرداخت از جیب تاسیس شده است‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎنهزینه‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ از‬ ‫مشــمولین این صندوق شامل کلیه بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت ایران و سایر سازمان های بیمه گر پایه از قبیل تامین اجتملعی و نیروهای‬ ‫مسلح می باشند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب متقاضیان می توانند بعد از دریافت سهم بیمه پایه و تکمیلی خود‪ ،‬با در دست داشتن مدارک هزینه خدمات درمانی دریافت شده بعد‬ ‫از تاریخ ابالغ اساسنامه( ‪ ،)1401/07/01‬به ادارات بیمه سالمت استان و یا ادارات بیمه سالمت شهرستان محل سکونت خود مراجعه نموده و‬ ‫درخواست خود را جهت بررسی در کمیته استان‪،‬ارائه نمایند‪.‬‬ ‫تمامی افراد مبتال به بیماری خاص‪،‬صعب العالج و نادر از کلیه سازمان های بیمه گر پایه( بیمه سالمت‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬نیروهای مسلح )به منظور‬ ‫برخورداری از مزایای این صندوق می توانند با ورود به ســامانه خدمات غیرحضوری(شهروندی)ســازمان بیمه سالمت ایران‪ ،‬با انتخاب گزینه»‬ ‫درخواست حمایت» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بستههای خدمتی شامل خدماتی نظیر داروها‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬کاالها و خدمات سالمت محور مرتبط با بیماریهای خاص و صعبالعالج‪ ،‬خدمات‬ ‫ارتقاء سالمت‪ ،‬خدمات تشخیصی درمانی‪ ،‬بازتوانی و توانبخشی میباشد‪.‬‬ ‫* با عنایت به مصوبه هیئت وزیران‪ ،‬مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان کمک هزینه پیوند کلیه به مشمولین صندوق بیماریهای خاص و صعب‬ ‫العالج‪ ،‬پس از انجام پیوند و با نظارت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی به اهداکنندگان زنده پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫* به منظور بهره مندی بیماران خاص و صعب العالج از بســته خدمات دندان پزشــکی از محل اعتبارات صندوق خاص و صعبالعالج‪ ،‬بستههای‬ ‫خدمت دندانپزشکی برای بیماران (تاالسمی‪،‬هموفیلی‪،‬ام اس‪،‬دیالیز‪،‬متابولیک‪،‬پرونه ای‪،‬پیوند‪،‬سرطان‪،‬روانی مزمن‪،‬اوتیسم)تعیین شده است که بخشی‬ ‫از این هزینه ها از طریق صندوق خاص و صعب العالج در قالب اسناد خسارت متفرقه محاسبه و پرداخت می شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان سمنان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫افزایش قیمت جدیدی در‬ ‫حوزه لوازم خانگی نداریم‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه‬ ‫در میانهدی ماهبرخیاز برندها‪،‬قیمتلوازم خانگیبزرگ‬ ‫مانند یخچال و فریزر‪ ،‬ماشین لباسشویی‪ ،‬ظرف شویی و‬ ‫غیره را پنج تا‪ ۱۵‬درصد و کولر ابی را‪ ۶۰‬تا‪ ۶۵‬درصد افزایش‬ ‫دادند‪،‬تصریحکرد‪:‬دبیر اتحادیههماخیرادر یکمصاحبه‬ ‫رادیویی همین موضوع را اعالم کرده‪ ،‬اما خبر به گونه ای‬ ‫منعکس شده که انگار کل صنعت لوازم خانگی‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت داشته که این موضوع درست نیست‪ .‬اکبر‬ ‫پازوکی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه افزایش قیمت‬ ‫جدیدیدر بازار لوازم خانگیاتفاقنیفتادهوالبتههیچکدام‬ ‫از شرکت هابرایافزایشقیمتاخیر مجوز افزایشندارند‬ ‫و سازمان حمایت گفته در حال بررسی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بایدسهضلعتولیدمواداولیه‪،‬تولیدلوازم خانگیو مصرف‬ ‫یا فروشنده کاال را با هم ببینیم‪ .‬اگر صحبت هر کدام از این‬ ‫سه ضلع را نشنویم ممکن است برداشت متفاوتی داشته‬ ‫باشیم ؛ اما مشکل اینجاست که وقتی دست همه از همه‬ ‫جا کوتاه می شــود می گویند کاســب گران کرده اســت؛ اما‬ ‫فروشــندگان نه تعیین کننده قیمت و نه قیمت گذار کاال‬ ‫هستند‪ .‬تولیدکننده بر اساس قیمت مواد اولیه مثل ورق‪،‬‬ ‫رنگ‪ ،‬مواد پتروشیمی‪ ،‬فوم و غیره قیمت را تعیین می کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫حرففروشندگانایناستکهاگر طبقگفتهتولیدکنندگان‬ ‫و سازمان صمت مواد اولیه امسال تا‪ ۷۵‬درصد بومی سازی‬ ‫شــده و ایران هشتمین تولیدکننده فوالد در جهان است‪،‬‬ ‫باید فوالد در بورس به قیمت دالر روز قیمت گذاری و به‬ ‫تولیدکننده عرضه شود‪ .‬این وضعیت صادرات را نیز تحت‬ ‫تاثیر قرار داده اســت ‪ .‬شرکت تولیدی نمی تواند به طرف‬ ‫خارجیبگویدفوالد گرانشدهیارنگندارد‪.‬ویافزود‪:‬اگر‬ ‫قرار است قیمت ثابت بماند دولت باید حداقل به مدت‬ ‫شــش ماه تا یک ســال ورق‪ ،‬فوالد‪ ،‬مواد پتروشــیمی‪ ،‬رنگ‬ ‫و غیره را به قیمت ثابت به تولیدکننده بدهد و قیمت ارز‬ ‫نیماراثابتنگهدارد‪.‬در اینشرایطبگویدتولیدکنندهحق‬ ‫افزایشقیمتندارد‪.‬نظارتبرایزمانیاستکهمواداولیه‬ ‫باقیمتمشخصبهتولیدکنندهعرضهشودو بعدنظارت‬ ‫شــود که از قانون تخطی و گران فروشــی نکنند‪ .‬گرانی در‬ ‫کشور هستاماگران فروشینداریم ‪.‬بهگفتهرئیساتحادیه‬ ‫فروشندگان لوازم خانگی‪ ،‬شرکت کولرسازی یکی از دالیل‬ ‫اصلی افزایش ‪ ۶۰‬درصدی قیمت را افزایش قیمت ورق از‬ ‫‪ ۲۳‬هزار تومانبهنزدیک‪ ۵۰‬هزار تومانعنوان کردهاست‪.‬‬ ‫هر کولر ‪ ۷۰۰۰‬حدودهشت کیلو ورقنیاز دارد کهقیمتان‬ ‫چهارمیلیونتوماناست‪.‬همچنینقیمتموتوریک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان است و باید قیمت پمپ‪ ،‬کارگر‪ ،‬رنگ و‬ ‫غیرهرادر نظر گرفت‪.‬ویبابیاناینکهبایدحرفتولیدکننده‬ ‫راشنید‪،‬تصریح کرد‪:‬تولیدکنندهدرخواستافزایشقیمت‬ ‫دارد و ســازمان صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان متولی این کار است‪ .‬چرا وقتی تولیدکننده‬ ‫درخواست افزایش قیمت دارد و انالیز قیمت را به سازمان‬ ‫حمایت ارائه کرده سریع بررسی نمی شود؟ پازوکی با بیان‬ ‫اینکه باید به این نکته اشاره کرد که با افزایش قیمت‪ ،‬هر‬ ‫روز قــدرت خرید مردم کم می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حقوق‬ ‫کارمندان به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده است ‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر باوجوداینکهدر اینچهار سالکهوارداتلوازم خانگی‬ ‫ممنوع شده‪ ،‬کسبه سعی کردند سلیقه مردم که به کاالی‬ ‫خارجیعادتکردهبودندراعوضکنند؛امادر مقابلوسط‬ ‫همهبرنامه هایتلویزیونیتبلیغفروشلوازم خانگیقسطی‬ ‫می شودو مردمدیگر از مغازه هاخریدنمی کنندچونپول‬ ‫انراندارند‪.‬فروشندگانلوازم خانگیدر حالضعیفشدن‬ ‫هستند و می توان بررسی کرد که در هفته چند کاال فاکتور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کمبود بلیت هواپیما و قطار‬ ‫برای نوروز‬ ‫دبیر ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر کشــور از‬ ‫افزایــش تقاضا برای ســفر در تعطیالت پیــش رو به نیمه‬ ‫جنوبیکشورومتعاقبان‪،‬کمبودبلیتهواپیماوقطارخبر‬ ‫داد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬مصطفیفاطمیفیروزابادی‪،‬مدیرکل‬ ‫دفترتوسعهگردشگریداخلیودبیرستادمرکزیهماهنگی‬ ‫خدمات سفر گفت‪ :‬با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫و ایجاد تعامل با دفاتر خدمات مسافرتی‪ ،‬مراکز اقامتی‬ ‫و تشکل های تخصصی گردشگری اقدامات اجرایی برای‬ ‫استفادهبهینهاز تراکمتعطیالتدر فصلزمستاندر دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬ســتادهای اجرایی خدمات ســفر‬ ‫اســتان ها نیز در حالت اماده باش هســتند تا با تامین نیاز‬ ‫گردشگران زمستانه در همه سطوح‪ ،‬فرصت فراهم شده را‬ ‫بهشکلیمطلوبمدیریتکنند‪.‬فاطمیباتاکیدبر این که‬ ‫هم اکنون با حجم ترافیک تقاضای سفر در نیمه جنوبی‬ ‫کشور روبه رو هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی‬ ‫رسمیدر جزایر خلیج فارس‪،‬مناطقازادو شهرهایجنوبی‬ ‫کشور از جمله کیش‪ ،‬قشم‪ ،‬چابهار‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬یزد و‬ ‫همچنان قرار گرفتن استان های شمالی‪ ،‬از جمله مازندران‬ ‫و گیــان در مقاصــد اصلــی گردشــگران زمســتانه بایــد در‬ ‫پیش فرضمدیریتوبرنامه ریزیسفر هم وطنانقرار گیرد‬ ‫تابه طور حتمپیشاز انجامسفر‪،‬محلاقامتخودرارزرو‬ ‫و هماهنگی و سپس با توجه به در نظر گرفتن وضعیت‬ ‫اب وهوااقدامبهعزیمتکنند‪.‬دبیر ستادمرکزیهماهنگی‬ ‫خدمات ســفر با اشــاره به این که هم اکنون به دلیل انبوه‬ ‫سفرهای زمستانی با کمبود بلیت خطوط هوایی و ریلی‬ ‫مواجههستیم‪،‬گفت‪:‬باتوجهبهاین کهشرکتهواپیمایی‬ ‫و راه اهن‪ ،‬از جمله اعضای اصلی در کنار ‪ ۲۲‬دستگاه عضو‬ ‫ستادمرکزیهماهنگیخدماتسفر هستند‪،‬در حالرایزنی‬ ‫وحلموانعپیشروهستیم‪.‬فاطمیهمچنیندر تعاملبا‬ ‫سایر دستگاه ها‪،‬یاداور شد‪:‬پیگیریبرایفعالشدنکمپین‬ ‫‪ ۶۰ -۳۰‬بــا مفهوم برپایی ایســتگاه های مشــترک اعضای‬ ‫ســتاد ســفر از جمله هالل احمر‪ ،‬راهور‪ ،‬امداد و نجات در‬ ‫مبادی ورودی استان ها یکی از عوامل مهم در پیشگیری از‬ ‫تصادفاتجاده ایبهشمار می ایدچراکهطبقبررسی های‬ ‫صورتگرفته‪ ۶۰‬درصدتصادف هایرانندگیمنجر بهمرگ‬ ‫در‪ ۳۰‬کیلومتریشهرهااتفاقمی افتد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کسب مقام برتر کشور‬ ‫توسط روابط عمومی‬ ‫شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان‬ ‫شــرکت برق منطقه ای خوزستان در ایین اختتامیه‬ ‫یهــای صنعــت اب‬ ‫«جشــنواره ارزیابــی روابــط عموم ‬ ‫و بــرق» کــه با حضــور وزیر نیرو برگزار شــد‪ ۲ ،‬رتبه برتر‬ ‫را کســب کــرد‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزســتان‪ ،‬ایین اختتامیه «جشنواره ارزیابی‬ ‫یهــای صنعــت اب و بــرق» بــا حضــور‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫علی اکبر محرابیان وزیر نیرو‪ ،‬مدیرعامل شرکت توانیر و‬ ‫مدیران ارشــد صنعــت اب و برق کشــور در وزارت نیرو‬ ‫برگزار شد و از مدیران برتر روابط عمومی این صنعت‬ ‫با اهدای لوح برتر‪ ،‬تجلیل به عمل امد‪ .‬در این جشنواره‬ ‫شــرکت برق منطقه ای خوزســتان موفق به کسب رتبه‬ ‫برتــر در بخش «نــواوری و خالقیت» و بخش « پایگاه‬ ‫اطالع رســانی درون ســازمانی و برو ن ســازمانی» شــد و‬ ‫از سی د حجت اله موسوی مدیر دفتر روابط عمومی با‬ ‫ح روابط عمومی برتر تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫اهدای لو ‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬جشــنواره ارزیابــی روابــط‬ ‫عمومی ها صنعت اب و برق در چند محور برگزار شده‬ ‫و تعداد ‪ ۲۵‬هزار اثر و فایل از فعالیت های انجام شده‬ ‫از سوی ‪ ۱۵۶‬شرکت به دبیرخانه این جشنواره ارسال و‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫یتــوان به ایجاد‬ ‫از اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد م ‬ ‫هم افزایــی و همگرایی بیشــتر در روابط عمومی های‬ ‫شــرکت های زیرمجموعه وزارت نیــرو به منظور ارتقای‬ ‫سطحکاراییو اثربخشیاینشرکت هااشارهکرد‪.‬گفتنی‬ ‫اســت روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫تالش کرده تا به عنوان بازوی اطالع رســانی و رسانه ای‬ ‫شــرکت دســتاوردها و اقدامات انجام شــده را در اسرع‬ ‫وقــت اطالع رســانی کنــد و در ایــن راه از جدیدتریــن‬ ‫روش ها و خالقیت ها نیز بهره گرفته است‪.‬‬ ‫کسری ‪ ۸۲‬میلیون‬ ‫مترمکعبی سدهای تهران‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات‬ ‫ابــی و برقابــی شــرکت اب منطق ـه ای تهــران گفت‪:‬‬ ‫میزان کسری مخازن سدهای پنج گانه تهران نسبت‬ ‫به ســال به ‪ ۸۲‬میلیون مترمکعب رســید‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا از روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای تهران‪،‬‬ ‫علیرضــا ارســطویی با بیــان اینکه از ابتــدای مهرماه‬ ‫وارد ســومین ســال کم بــارش پیاپی شــدیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حجــم مخازن در (‪ ۲۵‬بهمن ماه ‪ ۲۳۰ )۱۴۰۱‬میلیون‬ ‫مترمکعــب بــوده و در روز مشــابه ســال ‪ ۱۴۰۰‬ایــن‬ ‫عــدد معــادل ‪ ۳۱۲‬میلیــون مترمکعــب ثبــت شــده‬ ‫اســت که اختالف ان ‪ ۸۲‬میلیون مترمکعب کســری‬ ‫مخزن را نشــان می دهد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ســال‬ ‫گذشته نیز وضعیت مناسبی از نظر ذخیره سدهای‬ ‫پنج گانه تهران نداشــتیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه ســدهای‬ ‫تحت پوشــش بــا کاهــش در ورودی مخازن ســدها‬ ‫مواجــه اســت‪ ،‬در مجمــوع شــرایط بــرای هــر پنــج‬ ‫ســد زیر حد نرمال و کمتر از میانگین اســت و همه‬ ‫سدها شرایط مشابهی را نسبت به سال های قبل از‬ ‫نظــر کاهــش میــزان اورد و بارندگی تجربه می کنند‪.‬‬ ‫ارســطویی با بیان اینکه در سدهای امیرکبیر‪ ،‬لتیان‪،‬‬ ‫الر‪ ،‬طالقــان و ماملــو به ترتیب با کاهش حجم ‪،۱۵‬‬ ‫‪ ۳۶ ،۱ ،۶‬و ‪ ۲۵‬میلیــون مترمکعبــی نســبت به ســال‬ ‫قبــل مواجــه هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در شــرایط‬ ‫کنونــی وضعیــت ذخیــره اب در ســدهای پنج گانــه‬ ‫تهــران مناســب نیســت و بــا کاهــش ورودی نیــز‬ ‫مواجه هســتند‪ .‬مدیر دفتر بهر هبــرداری و نگهداری‬ ‫از تاسیســات ابــی و برقابــی شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫تهــران دربــاره اخریــن وضعیــت ســدهای پنج گانــه‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت ورودی سدها از ابتدای سال‬ ‫ابــی تــا ‪ ۲۵‬بهمن ماه ‪ ،۱۴۰۱‬معــادل ‪ ۱۶۷.۵‬میلیون‬ ‫مترمکعــب بــوده که در مقایســه بــا ‪ ۲۰۹.۲‬میلیون‬ ‫مترمکعب مدت مشابه سال ابی گذشته ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کاهش ورودی داشــته است‪ .‬ارسطویی در خصوص‬ ‫شهــا از‬ ‫شهــا نیــز ادامــه داد‪ :‬میــزان بار ‬ ‫میــزان بار ‬ ‫ابتدای ســال ابی تاکنون ‪ ۹۵.۷‬میلی متر ثبت شــده‬ ‫که این میزان در ســال گذشــته ‪ ۹۵.۷‬میلی متر بوده‬ ‫است که بر این اساس میزان بارش ها تاکنون با سال‬ ‫ابی قبل ان برابر و نسبت به بلندمدت ‪ ۲۹.۹‬درصد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬باوجوداینکه‬ ‫در روزهــای اخیــر شــاهد بــارش بــاران و بــرف در‬ ‫اســتان تهــران بودیــم؛ اما بــا توجه بــه اینکه عمده‬ ‫شهــا در باالدســت ســدها به شــکل بــرف بوده‬ ‫بار ‬ ‫و در حــال حاضــر بــه علــت بــرودت هــوا تبدیل به‬ ‫رواناب نمی شود و تنها برای فصول گرم سال ذخیره‬ ‫یشــوند‪ ،‬کمکــی به مخازن ســدها نخواهــد کرد و‬ ‫م ‬ ‫اوردی بــرای رودخانه ها در شــرایط فعلی نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬در نتیجه الزم است که شهروندان همچنان‬ ‫بــه موضــوع مدیریت مصــرف توجه ویژه ای داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬ارســطویی افزود‪ :‬مدیریت مخازن ســدها و‬ ‫اســتفاده از تمام پتانســیل های ابی توســط شــرکت‬ ‫اب منطق ـه ای تهــران در دســتور کار قــرار گرفتــه و‬ ‫امیدواریــم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم‬ ‫روزهای پایانی زمســتان را پشت سر بگذاریم‪ .‬مدیر‬ ‫دفتــر بهر هبــرداری و نگهــداری از تاسیســات ابــی‬ ‫و برقابــی شــرکت اب منطق ـه ای تهران با اشــاره به‬ ‫اینکــه اقلیم کشــور ما خشــک و نیمه خشــک بوده‬ ‫و ســازگاری بــا شــرایط کم ابــی همواره بایــد مدنظر‬ ‫بگیــرد و در خصــوص اهمیــت مدیریــت مصــرف و‬ ‫همراهی شــهروندان در این حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مردم‬ ‫و همشــهریان مطابق ســال های گذشــته همراهی و‬ ‫همــکاری در صرفه جویــی و مدیریت مصرف اب را‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬می توانیم ماه های اتی را با کمترین‬ ‫مشکل و چالش پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫توربین هایایرانجایگزینزیمنسمی شوند‬ ‫ایــران در بحث فناوری توربین های گازی جزو‬ ‫پنج قدرت دنیا قرار گرفته است و در منطقه هیچ‬ ‫رقیبــی ندارد و در حال حاضر کشــورهای صنعتی‬ ‫مثل روسیه متقاضی دریافت خدمات توربین های‬ ‫گازی ایران هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ظرفیت منصوبه نیروگاه های‬ ‫کشــور بــه ‪ ۷۳‬هــزار و ‪ ۶۹۵‬مــگاوات رســیده کــه‬ ‫ایــن میــزان افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی موجــب‬ ‫شــده اســت تا ایران در میان ‪ ۱۰‬کشور برتر دارنده‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی جهــان قرار بگیــرد‪ .‬در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۶۱۲‬واحــد تولیــد بــرق حرارتــی در ‪۱۳۴‬‬ ‫نیــروگاه وظیفــه تولیــد ‪ ۹۲‬درصــد بــرق مــورد نیاز‬ ‫کشور را بر عهده دارند و میزان تولید انرژی ساالنه‬ ‫ایــن واحدها نیز به بیش از ‪ ۳۵۰‬میلیارد کیلووات‬ ‫ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫نســازی نیز ایران در ســال های‬ ‫در حــوزه توربی ‬ ‫اخیــر به جایگاه خوبی دســت یافتــه‪ ،‬پیش ازاین‬ ‫دانــش و فنــاوری ســاخت قطعــات نیروگاهی در‬ ‫انحصار کشــورهای امریکا‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬سوئیس‬ ‫و ژاپــن بــود امــا اکنون ایــران به جمع پنج کشــور‬ ‫دارنــده فنــاوری ســاخت قطعــات نیروگاهــی نیز‬ ‫پیوستهاست‪.‬‬ ‫توانایی ساخت توربین نیروگاه های با بازدهی‬ ‫باال کالس ‪ F‬با کسب دانش فنی این نوع توربین‬ ‫در ایــران ایجاد شــده و به این ترتیب‪ ،‬ایران نیز در‬ ‫ردیف کشــورهای دارنده این فناوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫شهــای انجام شــده‪ ،‬بازدهی‬ ‫ســال گذشــته با تال ‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی به بیشــترین میزان خــود در‬ ‫طول تاریخ صنعت برق رسید و برای نخستین بار‬ ‫به حدود ‪ ۳۸.۵۶‬درصد ارتقا یافت‪.‬‬ ‫ایــن امــر ســبب شــد تــا بازدهــی نیروگاه های‬ ‫ایــران باالتــر از بســیاری از کشــورهای پیشــرفته‬ ‫درحال توســعه قــرار گرفته و برنامه ریزی مناســبی‬ ‫به منظور استمرار این وضعیت در دستور کار قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬بر همین اســاس مقرر شــد دس ـت یابی به‬ ‫بازده متوسط ‪ ۳۹‬درصدی در نیروگاه های حرارتی‬ ‫عملیاتیشود‪.‬‬ ‫از عوامل موثر بر افزایش بازدهی نیروگاه های‬ ‫حرارتی‪ ،‬تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی‬ ‫است که با اجرای این مهم بازدهی این واحدها از‬ ‫حدود ‪ ۳۳‬درصد به ‪ ۴۷‬تا ‪ ۵۰‬درصد ارتقا می یابد‬ ‫و نقش بســزایی در بهینه مصرف کردن ســوخت‬ ‫گاز نیروگاه ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫به تازگی نیز روسیه ساخت توربین های ایرانی‬ ‫را برای جایگزینی با توربین های تحریمی زیمنس‬ ‫المان اغاز کرده است‪ .‬شرکت المانی زیمنس سال‬ ‫گذشــته بــه علت تحری مهــای غرب علیه روســیه‬ ‫از ارائــه خدمــات بــه ایــن کشــور خــودداری کرد‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام بــه روابط صنعتی میان روســیه و این‬ ‫تامین کننده تجهیزات غربی را اسیب زد‪.‬‬ ‫قطعــات توربیــن گازی ‪ ۷۰-MGT‬کپــی‬ ‫ســخت افزار زیمنــس اســت کــه توســط جمهوری‬ ‫اســامی ساخته شده اســت‪ .‬ایران پیش از اعمال‬ ‫مــوج اخیر تحریم های ضدایرانی‪ ،‬مجوز مونتاژ و‬ ‫تولید داخلی ان ها را دریافت کرده است‪ .‬تولیدات‬ ‫ایرانــی می توانند جایگزین تجهیزات تولید شــده‬ ‫توســط ایــن غــول المانی شــوند‪ .‬شــرکت زیمنس‬ ‫بــه علــت تحری مهــا از ارائــه خدمــات و قطعات‬ ‫بــه ایــران خــودداری می کرد و این امر ســبب شــد‬ ‫تــا دانشــمندان ایرانــی با نوعــی الیــاژ مرغوب به‬ ‫مهندســی معکوس توربین ها و قطعات بپردازند‬ ‫یکــه کارایی و کیفیت ان ها از نمونه تولید‬ ‫به طور ‬ ‫شده در شرکت زیمنس بهتر بوده و اذعان ان ها را‬ ‫نیز به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫روســیه در حال حاضــر‪ ،‬می تواند توربین های‬ ‫کوچــک و متوســط را در داخــل تولیــد کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫دســتگاه هایی بــزرگ بــا ظرفیــت بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪۱۲۰‬‬ ‫مگاوات در کارخانه مونتاژ زیمنس در روسیه تولید‬ ‫می شدند‪ .‬شرکت گازپروم سال گذشته مجبور شد‬ ‫تــا بــه تدریج ارســال گاز بــه اروپــا را از طریق نورد‬ ‫اســتریم یــک بــه علت مشــکالت فنــی مرتبط با‬ ‫دریافت توربین ها کاهش دهد‪.‬‬ ‫نهــای زیمنــس به تعمیــرات دوره ای در‬ ‫توربی ‬ ‫کارخانه این شرکت در مونترال کانادا نیاز دارند که‬ ‫به تحریم های کانادا علیه بخش انرژی این کشور‬ ‫یشــود‪ .‬پس ازاینکه‬ ‫از انجــام ایــن کار خودداری م ‬ ‫المــان از بیــم کمبود گاز از کانادا درخواســت کرد‪،‬‬ ‫این کشور توربین ها را از این محدودیت ها معاف‬ ‫کرد؛ اما این توربین ها ابتدا باید به المان و بعد به‬ ‫روسیه ارسال می شدند‪ .‬بااین حال‪ ،‬گازپروم از پس‬ ‫گرفتــن ان ها بــدون ضمانت قانونــی برای تعمیر‬ ‫ان ها در اینده خودداری کرد‪.‬‬ ‫ایران در بخش توربین سازی پیشرفت خوبی‬ ‫را طــی ســال های اخیــر داشــته اســت‪ ،‬در حــال‬ ‫یســازی‬ ‫حاضر ‪ ۹۵‬درصد قطعات نیروگاهی بوم ‬ ‫شــده و تنهــا در طــی پنــج ســال اخیــر بیــش از‬ ‫‪ ۷۲۴‬هــزار قطعه نیروگاهی توســط متخصصان‬ ‫داخلــی ســاخته و در نیروگا ههــای تولیــد بــرق‬ ‫مــورد اســتفاده قرار گرفته‪ ،‬راندمــان نیروگاه های‬ ‫حرارتی کشــورمان نیز نســبت به ابتدای پیروزی‬ ‫انقالب اســامی ‪ ۱.۵‬برابر افزایش یافته اســت و‬ ‫از این حیث نیروگاه های ایران پس از کشورهایی‬ ‫همچون ایتالیا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬امریکا و‬ ‫کره جنوبــی با راندمــان ‪ ۳۹.۲‬درصــد در جایگاه‬ ‫پانزدهــم دنیــا قــرار دارد‪ .‬طبــق امــار جهانــی‬ ‫کشــورهای کانادا با راندمــان ‪ ۳۸.۱‬درصد‪ ،‬المان‬ ‫با راندمــان ‪ ۳۷.۵‬درصد‪ ،‬چین با راندمان ‪۳۵.۶‬‬ ‫درصــد‪ ،‬هند بــا راندمــان ‪ ۳۵.۶‬درصــد‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبــی بــا راندمــان ‪ ۳۴.۷‬درصــد‪ ،‬اندونــزی بــا‬ ‫راندمــان ‪ ۳۴.۵‬درصــد‪ ،‬اســترالیا بــا راندمــان ‪۳۴‬‬ ‫درصــد‪ ،‬امارات متحــده عربی با راندمــان ‪۳۳.۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬عربستان با راندمان ‪ ۳۲.۲‬درصد‪ ،‬فرانسه‬ ‫با راندمان ‪ ۳۱.۸‬درصد و روسیه با راندمان ‪۲۴.۶‬‬ ‫درصد در رتبه پایین تری قرار دارند‪.‬‬ ‫خــبر کوتاه‬ ‫سهم‪ ۲۷‬درصدیپتروشیمی هااز صادراتغیرنفتی کشور‬ ‫عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ایران با اشاره به سهم ‪ ۲۷‬درصدی پتروشیمی ها از صادرات غیر نفتی‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬عــوارض ‪ ۵‬درصدی بــرای صــادرات و افزایش قیمت‬ ‫خوراک گازی پتروشــیمی ها در ســال اینده‪ ،‬پتروشــیمی ها با مشــکل‬ ‫مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ســید حمید حســینی در نشســتی خبری با اشاره‬ ‫به اینکه کمیســیون تلفیق مجلس پیشــنهاد کرده معافیت مالیاتی‬ ‫کاالهــای صادراتــی حــذف شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬صــادرات از محــل صنایع‬ ‫مختلف مانند پتروشــیمی و فوالد ‪ ۳۰‬میلیارد دالر اســت و با اعمال‬ ‫‪ ۵‬درصد عوارض صادراتی ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر از این محل منابع جذب‬ ‫می شود که قرار است به شرکت های دانش بنیان تزریق شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حجم شرکت های دانش بنیان و گردش مالی ان ها‬ ‫نقــدر بزرگ نیســت؛ همچنیــن با این تصمیم ســایر صنایع مانند‬ ‫ای ‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد و‪ ...‬را با مشکل مواجه می کند‪.‬‬ ‫حســینی با اشــاره به اینکه از برنامه سوم توسعه رونق صادرات‬ ‫در اولویــت قــرار گرفــت‪ ،‬گفــت‪ :‬اما به تدریج این مشــوق ها حذف‬ ‫شده است و در مقابل عوارض ‪ ۵‬درصدی از سوی مجلس پیشنهاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بازارهای جهانی قیمت محصوالت پتروشیمی‬ ‫با توجه به کاهش قیمت گاز‪ ،‬پایین امده و قیمت اوره از ‪ ۸۰۰‬دالر‬ ‫به ‪ ۳۵۰‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی تاکید کرد‪ :‬متانول‬ ‫نیز در بازارهای جهانی کاهش قیمت داشته است و این دو محصول‬ ‫بــدون در نظــر گرفتــن عــوارض هم بــا توجه بــه قیمت های فعلی‬ ‫خوراک زیان ده هســتند و افزایش قیمت خوراک گاز در ســال اینده‬ ‫فشار مضاعفی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قیمت گاز در هانری هاب امریکا به ازای ‪۲۸‬‬ ‫مترمکعب ‪ ۲.۸‬دالر است‪ ،‬افزود‪ :‬قیمت گاز در دنیا در حال کاهش‬ ‫است؛ اما در سال اینده قیمت خوراک پتروشیمی ها در کشور افزایش‬ ‫می یابد و در مقابل نیز عوارض صادراتی وضع می شود‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی و فراورده های نفتی اگر هرسال‬ ‫بــا ایــن نوســانات و تغییر قیمت خــوراک و عــوارض مواجه باشــد‪،‬‬ ‫نه تنهــا ســرمایه گذاری شــکل نمی گیــرد‪ ،‬ســرمایه گذاران قبلی نیز به‬ ‫مشکل می خورند‪ .‬وی با اشاره به اینکه ‪ ۴‬ماه است درباره خوراک‬ ‫متانولی ها تصمیم گیری شــود و به تدریج اوره ســازان نیز با مشــکل‬ ‫مواجه می شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با این تصمیمات شرکت های پتروشیمی‬ ‫تــوان صادراتــی خود را از دســت خواهند داد و از دســت دادن بازار‬ ‫صادراتی به راحتی جبران نمی شود‪.‬‬ ‫عضــو اتحادیه صادرکننــدگان فراورده های نفتی گفت‪ :‬مجموع‬ ‫درامدهای صادراتی کشور در سال ‪ ۱۴۰۱‬تاکنون ‪ ۴۲‬میلیارد دالر بوده‬ ‫و امیدواریــم صــادرات کشــور تا پایان ســال از ‪ ۴۸‬میلیارد دالر ســال‬ ‫گذشتهبیشتر باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال ‪ ۶.۸‬میلیون تن متانول صادر‬ ‫شده است و ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر ارزاوری داشته است‪.‬‬ ‫حسینی تاکید کرد‪ ۶.۶ :‬گاز مایع ‪ ۴.۹‬میلیارد دالر بوده که نسبت‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۲۰‬درصــد افزایش داشــته اســت‪ .‬همچنیــن اوره ‪۱.۶‬‬ ‫میلیون تن صادرات داشته که ‪ ۹۷۵‬میلیون دالر ارزاوری برای کشور‬ ‫داشته است‪ .‬صادرات پلیمر ‪ ۷۷‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مجلس مصوب کرده قیر تهاتری را حذف‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬به جای ان بودجه در نظر گرفته شود که تصمیم درستی‬ ‫اســت‪ .‬عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد دالر درامد صادراتی‪ ۱۲ ،‬میلیارد دالر مربوط به صادرات‬ ‫محصوالت پتروشیمی و ‪ ۱۳‬میلیارد دالر مربوط به فراورده های نفتی‬ ‫و میعانات گازی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد‪ ۱۲۰‬درصدی صادرات گاز مایع‬ ‫عضو اتحادیه صادرکنندگان فراوردهای نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی‪ ،‬گفت‪ :‬طبق امار ‪ ۹‬ماهه امسال‪،‬‬ ‫متانول با صادرات شــش میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تنی‪،‬‬ ‫درامدزایی یک میلیارد و ‪ ۸۷۰‬میلیون دالری برای‬ ‫کشــور داشــته؛ همچنین صادرات گاز مایع شــش‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تــن بــوده که چهار میلیــارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون دالر ارزاوری داشته است و در بخش‬ ‫صادرات گاز مایع با رشــد ‪ ۱۲۰‬درصدی نسبت به‬ ‫سال قبل مواجهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید حسینی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد تومــان حجــم صــادرات فلــزی‪،‬‬ ‫فراورده های نفتی و پتروشیمی در طول سال است‬ ‫کــه پنــج درصد ان اگــر به عنوان عــوارض دریافت‬ ‫یشــود که طبق‬ ‫شــود‪ ۱.۵ ،‬میلیارد دالر در ســال م ‬ ‫طرح پیشنهادی مجلس‪ ،‬قرار است این رقم صرف‬ ‫شــرکت های دانش بنیان شــود‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اقدام‬ ‫خوبی که در مجلس انجام شد‪ ،‬بحث حذف قیر‬ ‫تهاتری بود و قرار شد به جای ان‪ ،‬بودجه ای برای‬ ‫خریدوفروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب‬ ‫و درخور توجه است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در جایــی که دولــت انحصار‬ ‫تامین گاز دارد‪ ،‬باید قانون گذار اختیار تعیین نرخ‬ ‫را به شــورای رقابت واگذار کند اما شــاهد هستیم‬ ‫کــه در خصوص تشــکیل نظام تنظیــم و رگالتوری‬ ‫یشــود‪ .‬بعد از برنامه ســوم توســعه‪،‬‬ ‫مقاومــت م ‬ ‫صــادرات محــوری رویکرد اقتصاد کشــور بــود اما‬ ‫رفته رفته مشــوق های صادراتی یک به یک حذف‬ ‫شــدند؛ اگر عوارض ‪ ۵‬درصدی نیز بــرای صادرات‬ ‫در بودجه تصویب شود‪ ،‬به معنای سخت تر شدن‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫همچنیــن احمــد معروف خانــی‪ ،‬دبیــر کل‬ ‫اتحادیــه صادرکننــدگان فراورد ههــای نفــت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشــیمی گفــت‪ :‬دریافــت ‪ ۵‬درصــد عــوارض‬ ‫صادراتی امکان جذب ســرمایه داخلی و خارجی‬ ‫را با مشکالتی مواجه می کند و سرمایه گذاری های‬ ‫فعلــی و درمدار بهره برداری را نیز با چالش هایی‬ ‫مواجه خواهد کرد‪ .‬در الیحه بودجه به پیشنهاد‬ ‫نمایندگان در کمیســیون انرژی و تلفیــق‪ ،‬وضع ‪۵‬‬ ‫درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت‬ ‫تصویب‪ ،‬لطماتی به صادرات فراورده های نفتی و‬ ‫پتروشیمیواردمی کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه اســاس وضع ایــن عوارض‪،‬‬ ‫بــه خاطــر جلوگیــری از خام فروشــی و جلوگیری‬ ‫از کمبــود خــوراک واحدهــای داخلــی اســت‪ ،‬اما‬ ‫در اجــرا ســمتی م ـی رود کــه تولیــد و صــادرات را‬ ‫بــا چالش هایــی مواجــه خواهد کــرد‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز‬ ‫کشــور بــه قیــر ســاالنه دو میلیــون تــن اســت‪ ،‬با‬ ‫تولیــدات ‪ ۷‬میلیــون تنــی قیر در ســال‪ ۵ ،‬میلیون‬ ‫تــن مازاد بر نیــاز داخل داریم که با صادرات ان‪،‬‬ ‫یک میلیارد دالر در یک ســال اخیــر ارزاوری برای‬ ‫کشور داشته ایم‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان‬ ‫فراوردهــای نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت حمایــت از صــادرات ارزاور در شــرایط‬ ‫فعلیاقتصادکشور‪،‬گفت‪:‬امیدواریمقانون گذاران‬ ‫در مجلس در تصویب چنین ماده ای تجدیدنظر‬ ‫کنند و این قانون که اساس ان خوب است با نظر‬ ‫کارشناسی صاحب نظران اصالح شود‪.‬‬ ‫همچنیــن فریــدون اســعدی‪ ،‬دبیــر اتحادیــه‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ایــران در این نشســت‪ ،‬با بیان اینکــه باید جذب‬ ‫ســرمایه در کشــور بــرای تحقــق رونــق اقتصــادی‬ ‫مــورد توجــه قرار گیــرد‪ ،‬اما برخــی تصمیماتی که‬ ‫یشــود متغایر با رشد سرمایه گذاری بوده‬ ‫گرفته م ‬ ‫و با اســناد باالدســتی مطابقت ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دریافــت ‪ ۵‬درصد عوارض صادراتی امکان جذب‬ ‫ســرمایه داخلــی و خارجــی را بــا چالــش مواجــه‬ ‫می کنــد و ســرمایه گذاری های فعلــی و درمــدار‬ ‫بهره برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صورت تصویب این بند در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ،۱۴۰۲‬مشکالت بنگاه هایی که در‬ ‫زمینه صادرات فعالیت می کنند قابل انتظار است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مصوبه کمیســیون تلفیق‪ ،‬با ماده ‪۱۴۶‬‬ ‫قانون مالیات مستقیم‪ ،‬ماده ‪ ۱۳‬قانون چگونگی‬ ‫اداره مناطق ازاد‪ ،‬بند ‪ ۹‬نظام قانون گذاری کشــور‬ ‫و قوانین باالدســتی کشــور در تناقض اســت و در‬ ‫صــورت تصویــب‪ ،‬بخش خصوصــی واقعــی را در‬ ‫بازارهای صادراتی با چالش مواجه می کند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 8000‬واحد موتورخانه در خراسان رضوی‬ ‫اصالح و بهینه سازی شد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫اســتان های پیشــرو در اجــرای‬ ‫رئیــس امــور پژوهــش و فناوری‬ ‫طرح بهینه سازی موتورخانه ها‬ ‫شــرکت گاز خراســان رضــوی‬ ‫بــود ه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن طرح‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون حدود‪ 8000‬واحد‬ ‫در ابتدای امر شامل مشترکین‬ ‫موتورخانه در ســطح اســتان با‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری و اداری می شد‬ ‫حمیدرضا افشون‬ ‫هزینــه شــرکت گاز و به صورت‬ ‫کــه بعــد شــرکت گاز اســتان‬ ‫رایــگان برای مردم بهینه ســازی‬ ‫درخواستی به تهران ارسال کرد‬ ‫شــد ه است‪ .‬حمیدرضا افشون با اشاره به اینکه تا با توجه به اینکه هتل های زیادی در مشــهد‬ ‫بحث های بهینه سازی مصرف گاز به دلیل اینکه وجــود دارد بهینه ســازی موتورخانه هــای ایــن‬ ‫تجهیــزات راندمــان بــاال‪ ،‬قیمــت باالیــی دارند هتل ها نیز شــامل این طرح شــوند‪ .‬رئیس امور‬ ‫و تامیــن این تجهیــزات برای مشــترکان خانگی پژوهــش و فناوری شــرکت گاز خراســان رضوی‬ ‫بــا قیمــت ارزان گاز توجیهــی ندارد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اجرای این طرح بدین صورت‬ ‫ســال ‪ ۹۳‬شــورای اقتصــاد مصوبــه ای در رابطــه اســت کــه مشــترکین در ســامانه ای کــه در نظر‬ ‫با بهینه ســازی مصرف گاز داشــت که مقرر شــد گرفتــه شــده ثبت نــام می کننــد و بــه ازای هــر‬ ‫بودج ـه ای را بــرای طرح بهینه ســازی مصرف گاز مترمکعــب مصــرف ســاالنه ان هــا شــرکت گاز‬ ‫اختصــاص دهنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح مجاز اســت مبلغ ‪ ۱۲۰۰‬تومان برای بهینه سازی‬ ‫شــامل بهینه ســازی موتورخانه هــا و جایگزینی موتورخانه هایشــان هزینــه کنــد کــه تاکنــون‬ ‫بخار ‬ ‫یهــای فرســوده بــا بخاری هــای راندمــان حدود ‪ 8000‬واحد موتورخانه را در ســطح استان‬ ‫باال‪ ،‬هوشمندســازی موتورخانه ها و جایگزینی بهینه سازی کردهاست‪.‬افشوندر خصوصمیزان‬ ‫پکیــج بــه جــای موتورخانه های فرســوده بود‪ ،‬صرفه جویی در مصرف گاز موتورخانه ها بعد از‬ ‫ایــن مصوبــه در ســال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۹‬ویرایــش بهینه سازی گفت‪ :‬براورد اولیه این بود که بعد از‬ ‫شــد و ســال ‪ ۹۹‬شرکت ملی گاز با شرکت نفت اجرای این طرح حداقل‪ ۱۰‬درصد صرفه جویی در‬ ‫قــراردادی بســت تــا بهینه ســازی موتورخانه ها مصرف گاز خواهیم داشت؛ اما میانگینی که در‬ ‫توسط شرکت گاز صورت گیرد‪ .‬افشون با تاکید استانگرفتیمتاشهریورماه‪۱۷‬درصدصرفه جویی‬ ‫بر اینکه شرکت گاز خراسان رضوی از ابتدا جزو صورت گرفتهبود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید گاز در میادین‬ ‫«دی» و «اغارداالن»‬ ‫معــاون وزیــر نفــت و‬ ‫تولیــد ‪ ٢٤٠‬میلیــون مترمکعب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت‬ ‫در روز شــدیم که توان‪ ،‬جدیت‬ ‫ایــران از امادگــی بــرای افزایش‬ ‫و کوشــش حداکثــری همکاران‬ ‫ظرفیــت تولیــد گاز کشــور در‬ ‫در شرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫میادیــن «دی» و «اغــارداالن»‬ ‫موجــب تحقق این مهم شــد‪.‬‬ ‫محسن خجسته ‬ ‫مهر‬ ‫به حدود ‪ ۱۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫خجسته مهر همچنین از تالش‬ ‫در روز طی سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫نماینــدگان اســتان فــارس در‬ ‫محسن خجست ه مهر در حاشیه بازدید از طرح راســتای توســعه و رونق بخشــی به این منطقه‬ ‫توسعه پاالیشــگاه فراشبند در جمع خبرنگاران قدردانی کرد‪ .‬او یکی از موضوعات بسیار مهم و‬ ‫بیان کرد‪ :‬حدود یک ســوم از ذخایر گازی کشــور کالن را مبحث بهینه سازی و بهینه مصرف کردن‬ ‫توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از جمله عنوان و تاکید کرد‪ :‬هم باید صنایع را بهینه سازی‬ ‫زاگــرس جنوبــی‪ ،‬تولیــد می شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬کنیــم و هم جلــوی اتالف و هدر رفــت انرژی در‬ ‫برنامه شــرکت ملی نفت ایران در حوزه شــرکت بخــش صنایــع‪ ،‬نیروگاه هــا‪ ،‬خانگی و تجــاری را‬ ‫نفــت مناطــق مرکــزی از جملــه اســتان فــارس‪ ،‬بگیریم که البته این کاری فرا دســتگاهی و ملی‬ ‫افزایشتولیدگاز بهمیزان‪ ١٤٢‬میلیونمترمکعب استو همهمابایدتالش کنیمتابافرهنگ سازی‬ ‫و سرمایه گذاری ‪ ٣.٦‬میلیارد دالر برای ‪ ١٣‬میدان و ایجــاد زیرســاخت های الزم‪ ،‬این مهم محقق‬ ‫گازی و دو طرح فشارافزایی است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد‬ ‫با اشــاره به هدف از ســفر خود به اســتان فارس که اگر تالش شود تنها ‪ ٢٥‬میلیون مترمکعب در‬ ‫و منطقهزاگرسجنوبی‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬افزایش روز در فصــل زمســتان صرفه جویی کنیــم‪ ،‬دچار‬ ‫روزافزون مصارف گاز در بخش صنعتی‪ ،‬خوراک قطعــی گاز و محــدود کــردن فعالیــت صنایــع‬ ‫واحدهــای پتروشــیمی‪ ،‬واحدهــای نیروگاهــی‪ ،‬نخواهیم شد و این ذخایر خدادادی در راستای‬ ‫خانگــی و تجاری و همچنین وجــود چند طرح توسعه و ایجاد اشتغال و هدایت خوراک مورد‬ ‫افزایــش تولیــد گاز موجب شــد تــا از نزدیک به نیاز صنایع اســتفاده و یا بخشــی از تولید گاز به‬ ‫بررســی پروژه های اغاز و دی و اخرین وضعیت صادراتو تولیدثروتبرای کشور اختصاصداده‬ ‫پاالیشــگاه فراشــبند بپردازیم‪ .‬خجســته مهــر از خواهد شد‪ .‬خجسته مهر به برنامه شرکت نفت‬ ‫امادگــی بــرای افزایــش ظرفیت تولید گاز کشــور ملــی ایــران تا ‪ ٨‬ســال اینده که رســیدن به تولید‬ ‫در میادیــن دی و اغــاز داالن بــه حــدود روزانــه گاز از حــدود یــک میلیارد مترمکعــب در روز به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون مترمکعــب در ســال اینــده خبــر داد ‪ ١.٥‬میلیارد مترمکعب در روز است هم اشاره و‬ ‫و گفــت‪ :‬اکنــون قــادر خواهیــم بــود با توســعه اظهار کرد‪ :‬این مهم نیازمند حدود‪ ٧٠‬میلیارد دالر‬ ‫تکمیلی میدان اغاز و تولید‪ ٥‬میلیون مترمکعب ســرمایه گذاری است‪ .‬او همچنین ابراز امیدواری‬ ‫از میــدان دی‪ ،‬حــدود ‪ ٢٥‬میلیون مترمکعب به کرد که به اهداف کمی در راستای حداکثر سازی‬ ‫ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کنیم‪ .‬او همچنین ظرفیــت تولیــد نفــت و گاز در دولت ســیزدهم‬ ‫با بیان اینکه در حال حاضر پاالیشگاه فراشبند برسیم‪.‬‬ ‫در حداکثر ظرفیت خود ‪ ٤٥‬میلیون مترمکعب‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫توانایی شــیرین سازی و جداســازی دارد‪ ،‬اضافه زاگــرس جنوبــی و میــدان تــوس و بابــا قیــر‬ ‫کرد‪ :‬برنامه ما برای افزایش ظرفیت پاالیشــگاه بــا ســرمایه گذاری ســه میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون‬ ‫فراشبند از طریق توسعه فاز دوم به ارزش حدود دالری کــه انجــام خواهد شــد‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫‪ ١٧٧‬میلیون دالر است که در مجموع با تکمیل گاز‪ ۱۴۲ ،‬میلیــون مترمکعــب افزایــش پیــدا‬ ‫و اجــرای فــاز دوم توســعه این پاالیشــگاه‪ ،‬این می کنــد‪ .‬همچنیــن بــا اجــرای طــرح ضربتی و‬ ‫ظرفیــت از حــدود ‪ ٤٥‬میلیون مترمکعب به ‪ ٧٠‬توسعه ‪ ۱۰‬میدان گازی تنها در زاگرس جنوبی‬ ‫میلیونمترمکعبمی رسد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــون مترمکعــب افزایــش تولیــد گاز‬ ‫معاونوزیر نفت کهمعتقداستچشم انداز محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫توســعه میادیــن گازی در شــرکت نفــت مناطق‬ ‫خجســته مهــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن‬ ‫مرکــزی و شــرکت زاگــرس جنوبــی بــا اهمیــت و سرمایه گذارانی در حال مطالعه این ‪ ١٣‬میدان و‬ ‫قابــل توجــه اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬به عنوان مثــال؛ ‪ ٢‬طرح فشار افزایی هستند که با اتمام مطالعه‬ ‫امســال و در روزهــای ســرد زمســتان موفــق بــه به تدریج وارد مذاکرات قراردادی خواهیم شد‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه گذاری چین در صنایع‬ ‫پایین دستی نفت و گاز ایران‬ ‫نماینــده اســبق ایــران در اوپــک گفــت‪:‬‬ ‫یهــا در صنعــت نفــت و گاز بســیاری از‬ ‫چین ‬ ‫کشــورهای جهان ســرمایه گذاری کرده اند‪ .‬این‬ ‫شرکت ها در ایران نیز می توانند سرمایه گذاری‬ ‫کنند و در بخش های باالدستی و پایین دستی‬ ‫نفــت و گاز ایــران حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمدعلــی خطیبــی در گفت وگــو بــا ایرنــا بــا‬ ‫اشــاره به ســفر ایت اهلل ســید ابراهیم رئیســی‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری ایران و هیات همراه به چین‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این سفر مهم ترین فرصت برای‬ ‫ایــران افزایــش صــادرات نفت به چین اســت‪،‬‬ ‫زیــرا بــازار بزرگ چین همــواره در حال افزایش‬ ‫اســت و این موضوع باعث رشد واردات نفت‬ ‫و انــرژی ایــن کشــور شــده اســت‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬به دلیل اینکه اقتصاد چین توســعه پیدا‬ ‫می کنــد‪ ،‬نیــاز به انــرژی‪ ،‬نفــت و گاز بیشــتری‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین باید از این بازار رو به رشد برای‬ ‫صادرات نفت و گاز اســتفاده کنیم‪ .‬خطیبی با‬ ‫اشاره به اینکه تاکنون صادرات نفت ایران به‬ ‫چیــن جریان داشــته اســت‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬میزان‬ ‫صــادرات نفــت ایران به چین می تواند بیشــتر‬ ‫شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کارخانه تولید بتن شهرداری کرج‬ ‫احداث می شود‬ ‫خزان ـه دار شــورای اســامی‬ ‫مدارس و ‪ ۳۰‬درصد به شهرداری‬ ‫شهر کرج گفت‪ :‬کارخانه تولید‬ ‫اختصــاص یافــت؛ بــا توجــه به‬ ‫بتنبههمتشورایدورهششم‬ ‫اینکه شــهرداری هیچ وظیفه ای‬ ‫و مدیریت شهری کالنشهر کرج‬ ‫برای اسفالت مدارس ندارد‪ ،‬چرا‬ ‫احداث و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫فشــده است؟‬ ‫این ردیف تعری ‬ ‫علی ذبیحی‬ ‫علــی ذبیحــی در جلســه‬ ‫ذبیحی ضمن ارائه پیشــنهادی‬ ‫بررســی بودجــه پیشــنهادی‬ ‫مبنیبر حذفاینردیفمطرح‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬ســازمان عمــران و بازافرینی شــهری کرد‪ :‬اسفالت هر منطقه باید بر اساس مساحت‪،‬‬ ‫شهرداری‪،‬بااشارهبهدر نظر گرفتنهفتمیلیارد متراژ‪ ،‬میزان معابر و کیفیت ان ها تعیین شود اما‬ ‫یشــده در این بودجــه‪ ،‬برای همه‬ ‫تومان اعتبار برای پروژه تراش‪ ،‬قیرپاشی‪ ،‬حمل و مبلغ پیش بین ‬ ‫پخش اســفالت مدارس در بودجه این سازمان‪ ،‬مناطق یکسان و به ازای هر منطقه پنج میلیارد‬ ‫خواســتار ارائه گزارش اســفالت مدارس در ســال تومان در نظر گرفته شده است؛ به نظر می رسد‬ ‫گذشته شد و مخالفت خود را با این ردیف اعالم این گونه تقسیم بندی صحیح نباشد و اختصاص‬ ‫کرد‪ .‬خزانه دار شــورای اســامی شهر کرج تصریح اسفالت بر مبنای طول معابر‪ ،‬مساحت منطقه‬ ‫کرد‪ :‬در سال گذشته‪ ،‬مقرر شد اسفالت مدارس با و کیفیت معابر اتفاق بیفتد‪ .‬او ضمن قدردانی‬ ‫همکاریادارهکلنوسازی‪،‬تجهیز وتوسعهمدارس از تعریــف ردیفــی در خصوص پــروژه راه اندازی‬ ‫استان البرز انجام شود بدین صورت که به صورت و احداث کارخانه تولید بتن بیان کرد‪ :‬به نظرم‬ ‫‪ ،۵۰ – ۵۰‬قیر از سوی اداره کل نوسازی مصالح و با پنج میلیارد تومان اعتبار‪ ،‬امسال کاری در این‬ ‫تولیداسفالتاز سویشهرداریتامینشودامااین زمینه انجام نمی شود و مدت زمان انجام پروژه و‬ ‫امر صورتنگرفتو‪ ۷۰‬درصداسفالتبهنوسازی تکمیلانطوالنیمی شود‪.‬‬ ‫‪۶۰۷‬میلیونتومانبرایهزینه هایدرمان‬ ‫بیمارانصعب العالجسمنانپرداختشد‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫شــرکت در ایــن طرح می توانند‬ ‫معــاون زیــارت و گردشــگری‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬اســفندماه در ایــن طــرح‬ ‫شــهرداری مشــهد گفــت‪:‬‬ ‫ثبت نام کنند و پس از دوره های‬ ‫راهنمایان افتخــاری زائــر از ‪۲۵‬‬ ‫اموزشی مختصر و فشرده اماده‬ ‫اســفند تا ‪ ۴‬فرودین در ســطح‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫کار در ایــن طــرح م ‬ ‫جلیل بامشکی‬ ‫شهر مستقر هستند‪.‬اینافرادبا‬ ‫عالقه منــدان می تواننــد بــرای‬ ‫پوشیدنکاور‪،‬حمایلیمشخص‬ ‫دریافــت اطالعــات بیشــتر بــا‬ ‫داشته و کارت شناسایی مشخص دارند‪.‬‬ ‫شــماره ‪ ۰۵۱۳۱۳۵‬تماس حاصل کنند‪ .‬این افراد‬ ‫جلیل بامشکی در خصوص حضور شهرداری همچنین در فرم ثبت نام مشخص می کنند که در‬ ‫در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری اظهار کرد‪ :‬کدام روزها برای ارائه خدمت حاضر می شوند‪.‬‬ ‫معاونت زیارت و گردشــگری شــهرداری مشــهد‬ ‫معاون زیارت و گردشــگری شهرداری مشهد‬ ‫محتواهاییشاملمعرفیجاذبه هایگردشگری گفت‪ :‬این افراد در مســیرهای منتهی به حرم و‬ ‫و فرهنگــی مشــهد‪ ،‬کلی ‬ ‫یشــوند تا خدمات‬ ‫پهــای ‪ ۳۶۰‬درجــه و ورودی های شــهر مســتقر م ‬ ‫محصوالتــی بــه چند زبــان را در این نمایشــگاه الزم را بــه زائریــن ارائــه دهنــد‪ .‬ایــن راهنمایــان‬ ‫معرفیکرده اند‪.‬‬ ‫زائــر افتخــاری عــاوه بــر دکه های راهنمــای زائر‬ ‫او افــزود‪ :‬در ایــن نمایشــگاه بیــش از ‪ ۳‬هزار به صورتسیار فعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫نســخه محصــول بــه زبا نهــای فارســی‪ ،‬عربی‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬راهنمایــان افتخــاری زائــر از‬ ‫و انگلیســی تولید و پخ ‬ ‫ششــده اســت‪ .‬چندین ‪ ۲۵‬اســفند تا ‪ ۴‬فرودین در ســطح شــهر مستقر‬ ‫نشستتخصصینیز برگزار شد‪.‬‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن افــراد بــا پوشــیدن کاور‪ ،‬حمایلی‬ ‫بامشــکی در خصــوص طــرح راهنمــای زائــر مشــخص داشــته و کارت شناســایی مخصــوص‬ ‫افتخــاری بیــان کــرد‪ :‬بــا توجه بــه اینکــه در این همــراه دارنــد‪ .‬دک ههــای راهنمــای زائر نیــز از ‪۱۵‬‬ ‫ایام زائرین بیشــتری به مشهد مشرف می شوند اســفند تا ‪ ۱۵‬فروردین فعال هســتند‪ .‬یکی دیگر‬ ‫و بیشــتر ا نهــا خانواده هســتند شــرایط بــا ایام از اقدامــات راهنمایــان افتخــاری زائرین پذیرش‬ ‫اخر صفر متفاوت است‪ .‬درنتیجه برای استقبال انتقاد و شکایات زائرین است تا ما به عنوان یکی‬ ‫بهتــر و ارائه خدمــات خوب به زائرین این طرح از متولیان این حوزه بتوانیم خدمات بهتری ارائه‬ ‫اجرا خواهد شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬عالقه مندان به دهیم‪.‬‬ ‫ثبت بیش از ‪ 32‬هزار اشتغال‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫خواجه مظفری گفت‪ :‬در امار‬ ‫اجتماعی گلستان گفت‪:‬بیشاز‬ ‫اشــتغال‪ ،‬امارهــای اســتخدام‬ ‫‪ 32‬هزار اشــتغال در سامانه در‬ ‫دولتــی مدنظــر مــا نیســت و‬ ‫استانبهثبترسیده کهصحت‬ ‫اشتغال بخش خصوصی برای‬ ‫ســنجی ‪ 79‬درصــد ان به پایان‬ ‫مــا مدنظــر اســت‪ .‬او اضافــه‬ ‫حسینعلی‬ ‫رسیدهاست‪.‬حسینعلیخواجه‬ ‫کــرد‪ :‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫خواجه مظفری‬ ‫مظفــری در گفت وگو بــا فارس‬ ‫رفــاه اجتماعــی و اســتاندار‬ ‫دربــاره اخرین وضعیت پرونده های تســهیالتی گلستان تاکید بر ان دارند که امارهای اشتغال‬ ‫اشــتغال اظهار کــرد‪ :‬هیچ پرونده تســهیالتی در با صحت ســنجی به مردم ارائه شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫اداره کار‪،‬تعاونو رفاهاجتماعی گلستانمتوقف تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫نمی ماند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما پرونده ها را با سرعت تمامــی امارهای اشــتغال به صورت تک به تک‬ ‫یشــود و بــا تمــاس تلفنــی‪،‬‬ ‫به بانک ارسال می کنیم و سیستم بانکی باید صحــت ســنجی م ‬ ‫در پرداخت تســهیالت تســریع کنــد‪ .‬مدیرکل بازدیدهــای میدانی و الکترونیکی این نظارت‬ ‫تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی گلســتان تصریح و صحت سنجی انجام می شود‪ .‬خواجه مظفری‬ ‫کــرد‪ :‬در پرداخــت مشــاغل خانگــی سیســتم گفــت‪ :‬تعهد ایجاد اشــتغال ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۳۱۰‬نفر‬ ‫سراســری چنــد روزی قطــع بــود و در حــال بوده که ازنظر امار ‪ ۳۲‬هزار اشتغال ثبت شده و‬ ‫حاضــر وصــل شــده و مشــکلی وجــود نــدارد‪ ۷۹ .‬درصد صحت سنجی انجام شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین سایت ‪5G‬‬ ‫در گرگان‬ ‫مدیرعامــل مخابــرات‬ ‫گفت‪ :‬بحث گذر از شبکه های‬ ‫منطقه گلستان گفت‪ :‬گلستان‬ ‫مســی بــه ســمت فیبــر نــوری‬ ‫جــزو ‪ ۴‬اســتان اول کشــور در‬ ‫یکــی از مهم تریــن برنام ههــا‬ ‫اجــرای طرح فیبــر نــوری برای‬ ‫در کشــور اســت که گلستان در‬ ‫توســعه مخابراتــی و اینترنتی‬ ‫اجرای طرح توانســته گام های‬ ‫غالمعلی‬ ‫در کشــور اســت‪ .‬غالمعلــی‬ ‫بلنــدی بــردارد‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫شهمرادی‬ ‫شــهمرادی در نشســت‬ ‫در حــال حاضر ‪ ۳‬هزار کیلومتر‬ ‫خبــری اظهــار کرد‪ :‬توســعه فیبــر نوری یکــی از فیبر نوری در اســتان اجراشــده ‪ ۸۰۰‬کیلومتر ان‬ ‫دســتاوردهای مهــم مخابرات در اســتان اســت در شــهرهای اســتان و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر برای اتصال‬ ‫کــه ب هصــورت مســتمر در حــال اجــرا اســت و شهرهای استان به یکدیگر انجا مشــده و ‪۱۶۰۰‬‬ ‫یگــردد بــه فیبــر نــوری در‬ ‫بسیاری از ترافیک های مکالمه ای و اینترنتی با کیلومتــر دیگــر برم ‬ ‫توسعه این بخش مرتفع می شود‪ .‬او افزود‪ :‬با روســتاها که موجب افزایش سرعت اینترنت و‬ ‫توجه به اینکه گلستان جزو استان های پیشرو تلفن در همه نقاط استان می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫در بحــث اجــرای زیرســاخت های مخابراتــی مخابرات منطقه گلستان اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫اســت لذا فیبر نوری با سرعت بســیار زیادی در ‪ ۴۲۳‬روستای استان از ارتباط فیبر نوری استفاده‬ ‫شهرهای استان در حال انجام است‪ .‬شهمرادی می کنند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫اجالس منطقه ای وحدت اسالمی در گرگان برگزار شد‬ ‫ایران اسالمی پرچم دار همدلی اقوام و مذاهب‬ ‫اجــاس منطق ـه ای وحــدت اســامی‪،‬‬ ‫ب هصــورت رســمی از روز چهارشــنبه در گــرگان‬ ‫اغــاز بــه کارکــرده اســت‪ .‬در ایــن اجــاس ‪۶۰۰‬‬ ‫مهمان داخلی و خارجی از کشــورهای روســیه‪،‬‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬افغانستان و‬ ‫غیــره در ان حضــور دارند‪ .‬شــیخ فضل الرحمان‬ ‫در دومیــن اجــاس منطق ـه ای وحدت اســامی‬ ‫در گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬گرو ههــای تکفیــری در‬ ‫ســالیان اخیــر تــاش کرده انــد بــا احــداث مراکز‬ ‫دینــی افراطــی در کشــور پاکســتان‪ ،‬اموز ههــای‬ ‫اســام ناب محمــدی را تحریف کننــد‪ .‬روحانی‬ ‫و محقــق حوز ههــای علمیــه پاکســتان گفــت‪:‬‬ ‫افراطیــون مذاهــب مختلــف در ده ههــای‬ ‫گذشــته بــرای احــداث مراکز دینی در پاکســتان‬ ‫ســرمایه گذاری هنگفتــی کردنــد امــا شــیعیان و‬ ‫اهــل ســنت واقعی پاکســتان تــاش کرده اند در‬ ‫یــک صــف واحــد و زیــر پرچــم توحیــد بتوانند‬ ‫الگــوی مناســب از امــت نبی مکرم اســام را به‬ ‫نمایــش بگذارند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ازجمله ثمرات‬ ‫تالش های انجام شده برای اتحاد برادران شیعه‬ ‫و ســنی در پاکستان ان است که همه گروه های‬ ‫اسالمی‪ ،‬در حال حاضر رژیم غاصب اسرائیل را‬ ‫بزرگ ترین دشمن جهان اسالم قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫شیخ فضل الرحمان گفت‪ :‬دشمنان و کشورهای‬ ‫اســتکباری بدانند که شیعه و اهل سنت واقعی‬ ‫بــرادران یکدیگــر هســتند؛ مقیــد به شــریعت و‬ ‫اموزه های قرانی بوده و برای دستیابی به اتحاد‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫زیــر پرچم محمد رســول ا‪ ...‬مجتمع م ‬ ‫حجت االسالم حمید شهریاری در دومین کنگره‬ ‫اجــاس منطق ـه ای وحدت اســامی اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــهیدان با مشــارکت و مســاعدت باجان خود‬ ‫انقــاب را یــاری کردنــد‪ .‬دبیــر مجمــع جهانــی‬ ‫تقریب مذاهب اسالمی با بیان این ‪ ۴۷۴‬شهید‬ ‫و هزار و ‪ ۲۶۰‬ایثارگر اهل ســنت‪ ،‬داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تبیین نظــری وحدت و اجرای عملی ان وظیفه‬ ‫ما است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬گلستان ‪ ۴۰‬سال تقریب و‬ ‫وحــدت را در عمل بــروز داده و به خوبی برای‬ ‫این کنفرانس انتخاب شد‪.‬‬ ‫همایش «تقریب مذاهب» اموزه های‬ ‫علمی وحدت اسالمی را تقویت می کند‬ ‫حــاج اخونــد عبدالرزاق رهبر اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫برپایــی همایــش تقریــب مذاهــب اســامی در‬ ‫گلستان شــاهد مشارکت پرشــمار مراکز حوزوی‬ ‫و دانشــگاه های سراســر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫هســتیم کــه ایــن امــر ســبب تقویــت اموزه های‬ ‫علمــی وحــدت و اتحاد بین مســلمانان خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مدیــر مجتمــع دینــی عرفانــی اهل ســنت‬ ‫ققــا افــزود گروه گرایــی و انفــکاک ازجملــه‬ ‫ا ‬ ‫مباحثــی اســت کــه پرهیــز از ان به صراحــت در‬ ‫قران کریم امده است و برای عامالن گروه گرایی‬ ‫و انشقاق عذابی عظیم وعده داده شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر اســاس نص صریح قران اختالف و‬ ‫تفرقه و نزاع بین مســلمانان عقوبتی سخت در‬ ‫پــی دارد‪ .‬اخونــد رهبــر گفت‪ :‬از اوایــل پیروزی‬ ‫انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی (ره)‬ ‫علیــه همــه مذاهــب و طوایــف ماننــد ترکمــن‬ ‫بلــوچ فــارس و تــرک را به پرچــم توحید دعوت‬ ‫کردنــد و در عمــل شــاهد ان بودیــم کــه بــا قرار‬ ‫گرفتــن امت زیــر پرچم توحید انقالب اســامی‬ ‫ایران ماندگار شــده اســت‪ .‬مدیــر مجتمع دینی‬ ‫عرفانــی اهل ســنت اق قال ادامــه داد با تکیه بر‬ ‫پرچم توحید و اموزه های حضرت محمد (ص)‬ ‫توانستیم بسیاری از مشکالت سیاسی اقتصادی‬ ‫و فرهنگــی فــراروی نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران برطرف کنیم‪ .‬ایــن روحانی اهل‬ ‫ســنت گفت‪ :‬وفاق ملی و انسجام مکتبی یکی‬ ‫از موضوعاتی اســت که از اوایل انقالب تاکنون‬ ‫موردحمایت همه مسئوالن کشور ازجمله رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی قرار داشته است‪.‬‬ ‫ ایت اهلل نورمفیدی طالیه دار تقریب و‬ ‫وحدت در گلستان معرفی شد‬ ‫از سوی دبیرخانه اجالس منطقه ای وحدت‬ ‫اسالمی‪ ،‬ایت ا‪ ...‬سید کاظم نورمفیدی‪ ،‬نماینده‬ ‫ولی فقیــه در گلســتان و امام جمعــه گــرگان‪،‬‬ ‫طالیه دار تقریب و وحدت اســامی در گلستان‬ ‫معرفی شد‪ .‬همچنین در این ائین از سه کتاب در‬ ‫حوزه تقریب مذاهب اســامی و رونمایی شد‪.‬‬ ‫در این ســه کتاب که ‪ ۹‬جلدی اســت‪ ،‬مجموعه‬ ‫مقاالت توســط اندیشــمندان اســامی پیرامون‬ ‫تمدن اســامی را گرداوری شده است‪ .‬این کتب‬ ‫حــاوی ‪ ۱۵۰‬مقالــه اســت‪ .‬اخونــد عبدالباســط‬ ‫نــوری زاد در دومین اجــاس منطقه ای وحدت‬ ‫اســامی اظهــار کــرد‪ :‬رفــع بدبینی ها و شــبهات‬ ‫بیــن مذاهب و فرق اســامی یکی از مهم ترین‬ ‫دســتاوردهای برگــزاری همایش هــای تقریــب‬ ‫مذاهب اســت و خوشبختانه جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران بــا برگــزاری چنیــن رخدادهــای‪ ،‬به عنوان‬ ‫طالی ـه دار اتحــاد و تقریب مذاهب اســامی در‬ ‫یشــود‪ .‬امام جمعــه اهل ســنت‬ ‫جهــان تلقــی م ‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس افزود‪ :‬وحــدت و اتحاد‬ ‫بین مذاهب اسالمی در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫یک شــعار سیاسی نیســت بلکه نشات گرفته از‬ ‫کیاســت و رهنمودهــای داهیانــه رهبــر انقــاب‬ ‫اسالمی ایران است که توانسته تمام نقشه های‬ ‫شــوم دشــمنان را نقــش بــر اب کرده و اســتکبار‬ ‫جهانی را ناامید و معیوب کند‪.‬‬ ‫اجالس منطقه ای وحدت اسالمی نقش‬ ‫تاثیرگذار در همدلی اقوام دارد‬ ‫علی محمــد زنگانــه در کنگــره منطقــه ای‬ ‫وحــدت اســامی در گــرگان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫گلســتان رنگیــن اقــوام بــا هشــت اقلیــم‪،‬‬ ‫زمینــه زندگــی مســالمت امیز همراه بــا اتحاد‬ ‫بیــن ترکمن هــا‪ ،‬مازنی هــا‪ ،‬ترک هــا و غیــره را‬ ‫فراهــم کرده است‪.‬اســتاندار گلســتان با بیان‬ ‫اینکــه ایــن امر یــک مزیت اســت و می تواند‬ ‫یــک الگوی برای کشــور باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬امروز‬ ‫جهــان اســامی بیش از زمان دیگــری نیازمند‬ ‫وحدت هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح مرکز مطالعاتی تمام ساحتی غرب کشور‬ ‫مرکــز مطالعاتــی تمام ســاحتی غرب کشــور در کرمانشــاه با‬ ‫حضــور احمد محمودزاده معــاون وزیر اموزش وپرورش و رئیس‬ ‫ســازمان مــدارس و مرا کــز غیردولتــی و توســعه مشــارکت های‬ ‫مردمــی این وزارتخانه و مدیرکل اموزش وپرورش اســتان افتتاح‬ ‫شــد‪ .‬مهدی رضایی در حاشــیه این ائین اظهار داشت‪ :‬هدف از‬ ‫ایجاد این مرکز فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش اموزانی‬ ‫اســت که شــرایط مناســبی بــرای مطالعــه در منــزل ندارند و در‬ ‫کنــار فراهــم شــدن ایــن مهــم می تواننــد از ســایر امکانــات نیــز‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬موســس مرکــز مطالعاتی تمام ســاحتی مدرســه‬ ‫غیردولتــی هوشــمند افــزود‪ :‬خدمات مشــاوره ای و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫نظــارت بــر پیشــرفت تحصیلــی دانش امــوزان‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫پرورشــی و فرهنگــی در ایــن مرکــز صــورت می گیــرد تا بــه تمام‬ ‫ســاحت های دانش امــوزان پرداخته شــود‪ .‬رضایــی ظرفیت این‬ ‫مرکز پســرانه را ‪ ۸۰‬نفر عنوان و تصریح کرد‪ :‬وجود ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫دسترســی بــه اینترنت پرســرعت‪ ،‬تهیــه فیلم های اموزشــی و نیز‬ ‫ارائــه اموزش هایــی کــه در اســتودیو مدرســه تهیه شــده از دیگر‬ ‫ویژگی های این مرکز است‪ .‬وی با بیان اینکه حدود یک میلیارد‬ ‫تومان اعتبار برای راه اندازی این مرکز هزینه شــده اســت‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬پذیرش برای همه دانش اموزان اول و دوم متوسطه از‬ ‫تمامی مدارس ازاد است‬ ‫خبر‬ ‫سرای مطالعه دولت اباد افتتاح شد‬ ‫با هدف باال بردن سرانه اماکن فرهنگی در مناطق کم برخوردار‬ ‫کرج‪ ،‬ســرانه مطالعه دولت اباد افتتاح شــد‪ .‬محسن برجی‪ ،‬معاون‬ ‫شهردار و رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج‬ ‫در حاشــیه مراســم افتتاحیه ســرای مطالعه دولت اباد که با حضور‬ ‫علیرضاسعیدیرئیس کمیسیونفرهنگیبهبهره برداریرسید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به منظور باال بردن سطح سرانه اماکن فرهنگی در سطح شهر کرج‬ ‫مجموعه مدیریت شهری قصد دارد چندین سرای مطالعه دیگر را‬ ‫افتتاح کند‪ .‬وی ضمن یاداوری این موضوع که تاکنون‪ ۹‬سرای مطالعه‬ ‫در بوستان های کرج در حال تکمیل و تجهیز هستند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در این بین سرای مطالعه شاهین ویال و دولت اباد به صورت کامل‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفته است‪ .‬همچنین سرای مطالعه اکبراباد در‬ ‫حال تجهیز بوده و به زودی به بهره برداری خواهد رســید‪ .‬برجی با‬ ‫اشاره به اینکه رویکرد مدیریت شهری برطرف کردن کمبود امکانات‬ ‫فرهنگی اموزشــی در محالت کم برخوردار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در همین‬ ‫راستا تجهیز و تکمیل سریع تر سرای مطالعه در محالت کم برخوردار‬ ‫همچون اکبراباد نیز در دستور کار سازمان فرهنگی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی انجام شد‪:‬‬ ‫افتتاح طر ح های عمران روستایی در الرستان با مشارکت بنیاد مسکن‬ ‫در مراسمیباحضور از مسئولینالرستان‪ 2500‬مترمربعاسفالتروستای‬ ‫حسین اباد از بخش بیرم الرستان به بهره برداری رسید‪ .‬داریوش دهقان‬ ‫فرمانــدار الرســتان در ایــن ایین مناســبت های انقــاب را فرصتی برای‬ ‫جهاد تبیین و بازگویی دستاوردهای نظام اسالمی دانست‪ .‬دهقان با‬ ‫بیاناینکهشهرستانالرستانظرفیت هایبی بدیلدر توسعهروستایی‬ ‫و محرومیت زدایی داشــته اســت افــزود‪ :‬طرح ‪ 2500‬مترمربع اســفالت‬ ‫روستایحسین ابادبااعتباریبالغ بر ‪ 6‬میلیاردریالانجام شدهو زمینه ساز‬ ‫محرومیت زدایی و افزایش ماندگاری روستاییان در این مناطق است‪.‬‬ ‫همچنین طرح زیرسازی و اسفالت‪ ۱۰‬هزار مترمربع از معابر روستای ده‬ ‫میانبخشصحرایباغالرستانبهبهره برداریرسیدمدیر بنیادمسکن‬ ‫شهرستان الرستان در این زمینه گفت‪ :‬برای اجرای این طرح‪ ،‬بالغ بر ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن و دهیاری روستای ده میان هزینه شده‬ ‫اســت‪ .‬این مراســم نیز در دهه مبارک فجر و با حضور داریوش دهقان‬ ‫خبر‬ ‫فرماندار ویژهالرستان‪،‬احمدعلمدار معاونسیاسی‪،‬امنیتیو اجتماعی‬ ‫فرمانــداری ویــژه الرســتان‪ ،‬اعضــا شــورای اســامی‪ ،‬دهیار و جمعــی از‬ ‫مسئولین ادارات شهرستان و بخش برگزار شد‪ .‬محمدهادی میزان مدیر‬ ‫بنیاد مســکن شهرستان الرســتان در ادامه از اجرای عملیات اسفالت و‬ ‫توســعه معابر ‪ 10‬هزار و ‪ 300‬مترمربع روســتای بائن در این شهرســتان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬برای اجرای این طرح نیز ‪ 30‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون ریال‬ ‫اعتبار هزینهشدهاست‪.‬مدیر بنیادمسکنشهرستانالرستانخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬همزمان با دهه فجر انقالب‪ ،‬عملیات اسفالت و توسعه معابر به‬ ‫متراژ ‪ 25‬هزار و ‪ 700‬مترمربع روستای دیده بان نیز در این شهرستان به‬ ‫بهره برداریمی رسد‪.‬به گفتهمیزاناینطرح کهموجباتتسهیلدر امد‬ ‫و شدروستاییانرافراهم کردهاستباصرفاعتباریمعادل‪ 107‬میلیارد‬ ‫و‪ 100‬میلیونریالفراهم کردهاست‪.‬‬ ‫مدیر بنیادمسکنشهرستانالرستانافتتاح‪6000‬مترمربعاسفالتروستای‬ ‫بــاالده از بخــش بیــرم الرســتان را از دیگــر طرح های دهه فجــر در این‬ ‫شهرستانذکر کرد‪.‬میزانادامهداد‪:‬اینطرحباصرفبااعتباریبالغ بر ‪13‬‬ ‫میلیاردریالبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد‪:‬‬ ‫روند افزایشی نرخ مشارکت اقتصادی اذربایجان شرقی‬ ‫نشــرقی گفت‪:‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اذربایجا ‬ ‫نــرخ مشــارکت اقتصــادی فصــل پاییــز ســال جاری اســتان ‪40.8‬‬ ‫درصد و نسبت به فصول گذشته سال دارای روند صعودی بوده‬ ‫اســت‪ .‬محمــد فرشــکاران در دیــدار مدیرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســتان بر ضرورت تنظیم روابط کار‪ ،‬بازار و قیمت ها‬ ‫تاکید و اظهار کرد‪ :‬باید نقش بخش خصوصی در فعالیت های‬ ‫اقتصــادی بــاز هــم تقویــت شــود‪.‬او افــزود‪ :‬روند افزایشــی نرخ‬ ‫مشــارکت اقتصادی اســتان انهم در این شــرایط تحریمی نشــان‬ ‫می دهــد در یــک ســال گذشــته دســتگاه های اجرایــی عملکــرد‬ ‫مناســبی داشــته اند که جای تقدیر دارد‪.‬فرشــکاران یاداور شــد‪:‬‬ ‫تفکــر تجاری و صنعتی از دیرباز در مردمان اذربایجان نهادینه‬ ‫بــوده و بخــش خصوصــی اینجــا همــواره فعــال اســت‪.‬رئیس‬ ‫نشــرقی اذعــان کرد‪:‬‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اذربایجا ‬ ‫الزم اســت فعــاالن اقتصــادی در جهــت پــر کــردن ظرفیت های‬ ‫خالــی و افزایــش راندمــان تولیــد در صنعت اســتان تالش کرده‬ ‫و ســرمایه گذاری ها نیــز در ایــن جهــت هدایــت شــود‪.‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بالغ بر چهار هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد تولیدی در اســتان فعالیت‬ ‫می کننــد کــه بخش عمده این واحدهــا‪ ،‬یعنی حدود ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫ی شــوند؛ اما دپوی زیاد تولیدات‬ ‫کوچک و متوســط محسوب م ‪‎‬‬ ‫نشــان می دهد‪ ،‬ارزش تمام شــده تولید کاال باال بوده و از طرف‬ ‫دیگــر بــازار فــروش محصــوالت انچنــان کــه باید فعال نیســت‪.‬‬ ‫فرشــکاران در بخــش دیگــری از صحبت های خــود تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مــورد تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و تامیــن و تجهیــز‬ ‫دســتگاههای اجرایی در حد امــکان تالش کرده و حمایت های‬ ‫الزم را بــه عمــل خواهیــم اورد‪ .‬در ایــن دیــدار حســین فتحــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اذربایجان شــرقی به ارائه‬ ‫گزارشــی از وضعیــت اشــتغال و تولیــد اســتان و بیــان مســائل‬ ‫موجود پرداخت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اجرای طرح نهضت ملی در‬ ‫‪ ۷۱‬شهر فارس‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی فارس گفت‪ :‬در ‪ ۷۱‬شهر این‬ ‫استان طرح نهضت ملی مسکن در قالب پروژه های یک‬ ‫تا چهار طبقه‪ ،‬اجرایی شــده اســت‪ .‬محمود رضا طالبان‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۳۱‬شــهر اســتان و در اراضــی ‪ ۲۰۰‬و ‪ ۲۵۰‬متری‪،‬‬ ‫واحدهایمسکونیطرحنهضتملیبهشکلیکطبقه‬ ‫حیاط دار اجرایی شــده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ‪ ۲۷‬شــهر‬ ‫استان فارس نیز طرح نهضت ملی مسکن‪ ،‬در اراضی ‪۲۰۰‬‬ ‫تا‪ ۲۵۰‬متر و در قالب واحدهای‪ ۲‬طبقه برای‪ ۲‬متقاضی‪،‬‬ ‫اجرا خواهد شد‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی فارس بیان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۸‬شهر شیراز‪ ،‬مرودشت‪ ،‬فسا‪ ،‬جهرم‪ ،‬کازرون و استهبان‬ ‫و‪...‬نیز بهدلیلمحدودیتتامینزمین‪،‬پروژه هاینهضت‬ ‫ملی مسکن به شکل چهار طبقه اپارتمانی طراحی شده‬ ‫اســت‪ .‬طالبــان ادامــه داد‪ :‬بحث تامین زمین و اخذ تمام‬ ‫مجوزها ازجمله تغییر کاربری بســیار زمان بر اســت که با‬ ‫کوشــش شبانه روزی توانستیم در اکثر شــهرهای فارس‪ ،‬از‬ ‫این مرحله عبور کنیم و وارد فاز اجرای پروژه ها شویم‪ .‬او‬ ‫افزود‪:‬در تمامسایت هاینهضتملیمسکن‪،‬همهنیازها‬ ‫نظیر مدرســه‪ ،‬مســجد‪ ،‬درمانگاه‪ ،‬کالنتری نیز طراحی و‬ ‫پیش بینی شده است تا در اینده با مشکالت روبنایی که‬ ‫طرح های مســکن ِمهر با ان مواجه شــدند دچار نشوند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت‪ :‬درمجموع هم اینک‬ ‫در ‪ ۷۱‬شهر استان طرح نهضت ملی مسکن در حال اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنامه های عملیاتی اداره‬ ‫کل استاندارد گلستان ‪100‬‬ ‫درصد محقق می شود‬ ‫مدیرکلاستاندارد گلستاناز ارزیابیاداره کلاستاندارد‬ ‫گلستان توسط هیئت ارزیاب معاونت نظارت بر اجرای‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد‪ .‬سید مهدی حسینی‬ ‫در جلسه هماهنگی این ارزیابی با ارائه گزارش عملکرد‪10‬‬ ‫ماههادارهکلاستانداردگلستانگفت‪:‬برنامه هایعملیاتی‬ ‫اداره کل استاندارد گلستان به صورت ماهانه در جلسات‬ ‫پایش عملکرد بررسی می شود‪ .‬حسینی با اعالم اینکه تا‬ ‫پایان اســفندماه برنامه های عملیاتی اداره کل اســتاندارد‬ ‫یشــود؛‬ ‫گلســتان در همــه حوزه هــا ‪ 100‬درصــد محقــق م ‬ ‫گفت‪ :‬تعداد صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد یکی‬ ‫از مهم تریــن چالش هــای اداره کل در تحقــق برنام ـه ی‬ ‫ابالغی سازمان بود‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬با توجه به تعداد‬ ‫نیــروی انســانی در دســترس اداره کل و تعــداد واحدهای‬ ‫تولیدی اســتان خواســتار تعدیل این برنامه در ســال های‬ ‫اتی شد‪ .‬سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع‬ ‫غیرفلــزی ســازمان ملی اســتاندارد ایران نیز هــدف از این‬ ‫ارزیابیراممیزیروشاجراییصدور پروانه کاربردعالمت‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬ازمایشــگاه همــکار و مدیــران کنترل کیفیت و‬ ‫موضوعات نزدیک به حوزه ی اجرای استاندارد عنوان کرد‪.‬‬ ‫میثم شکوری افزود‪ :‬در طی این ارزیابی از ازمایشگاه های‬ ‫همکار‪ ،‬شــرکت های بازرســی و واحدهای تولیدی استان‬ ‫بازدیدمی شودتادقتعملکردشرکت هایبازرسیهمکار‬ ‫سنجیدهشود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در طــی بازرســی معیــار مصــرف انــرژی از‬ ‫واحدهایانرژیبر استان‪،‬کارشناسانسازمانملیاستاندارد‬ ‫ایران دوره اموزشی مربوط به این حوزه را برای کارشناسان‬ ‫استانداردگلستانبرگزارمی کنند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 1/6‬درصدی نرخ‬ ‫بیکاری در خراسان شمالی‬ ‫معــاون اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی از‬ ‫کاهــش ‪ 1/6‬درصــدی نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان‬ ‫طــی امســال خبر داد‪ .‬ناصــر فخر موحــدی در رویداد‬ ‫کارافرینــی تاثیرگذار در حوزه بانوان با اشــاره به اینکه‬ ‫گردش مالی در خراسان شمالی رقم قابل توجهی است‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن امــر به دلیــل وجــود چندین صنعت‬ ‫بــزرگ‪ ،‬فعالیــت افراد در حوزه هــای مختلف همچون‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬اصناف و‪ ...‬بوده که فعالیت ان ها در‬ ‫کاهش نرخ بیکاری تاثیر مثبتی داشته است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫امــا بــه علت اینکه صنایع پایین دســتی در این اســتان‬ ‫شکل نگرفته و یا حلقه ها به یکدیگر متصل نشده اند‪،‬‬ ‫ارزش افزوده چندانی عاید خراسان شمالی نمی شود و‬ ‫به جیب ســایر اســتان ها می رود‪ .‬فخــر موحدی ادامه‬ ‫بشــده در‬ ‫داد‪ :‬بــه دالیــل مذکــور‪ ،‬درامدهــای کس ‬ ‫بانک های اســتان رسوب گذاری نمی شــود و همین امر‬ ‫موجب شــده تا مصارف بانک های اســتان ما نیز بیش‬ ‫از منابع ان ها باشد‪ .‬او با اشاره به برگزاری رویدادهای‬ ‫کارافرینی در استان بیان کرد‪ :‬ستاد اقتصاد دانش بنیان‬ ‫در این استان با دستور استاندار شکل گرفته و پارک علم‬ ‫و فناوری به عنوان دبیر این ســتاد انتخاب شــده است‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول تاکیــد کرد‪ :‬برگــزاری ایــن رویدادها‬ ‫به منظــور شناســایی خالقیــت و ایده هــای مختلف و‬ ‫همچنیــن بررســی مشــکالت بــرای رفــع ان ها اســت‪.‬‬ ‫او توضیــح داد‪ :‬چــراغ اول ان‪ ،‬برگــزاری برنامــه تانــا‬ ‫در حــوزه جهــاد کشــاورزی بــوده اســت و عــاوه بــر‬ ‫ان ســامانه ای بــه نــام نان نیــز طراحی شــده که تمام‬ ‫یشــود تا‬ ‫نیازهــای اســتان در این ســامانه بارگذاری م ‬ ‫ایده های فناورانه برای رفع ان ها ارائه شــود‪ .‬معاون‬ ‫اقتصادی اســتاندار خراســان شمالی با تاکید بر اینکه‬ ‫بــرای محصــوالت تولیدشــده توســط بانــوان بایــد‬ ‫برندسازی نیز انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬برندسازی محصول‪،‬‬ ‫مقدمــه تجــارت داخلــی و خارجــی اســت و ایــن امر‬ ‫کمک شایانی به فروش محصوالت خواهد کرد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه طی امسال ‪ ۱۸۷‬میلیون دالر کاال از گمرک‬ ‫خراســان شــمالی صادرشــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن امــر‬ ‫برای اولین بار در گمرک اســتان انجا مشــده و بانوان‬ ‫کارافریــن باید تالش کنند تا بــرای ایجاد ارزش افزوده‬ ‫بیشــتر بــرای اســتان‪ ،‬صــادرات محصوالت خــود را از‬ ‫گمرک استان انجام دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫راه اندازیشهرکتولیدمحتواباسرعتبیشتردنبالشود‬ ‫محمدمهدی اعالیی؛ استاندار قزوین‪ :‬در مصوبات سفر رئیس جمهور راه اندازی‬ ‫شهرک تولید محتوا در استان قزوین به تصویب رسیده است که از وزارت فرهنگ‬ ‫یشــود این موضوع با ســرعت بیشتری‬ ‫و ارشــاد به عنوان متولی ان درخواســت م ‬ ‫پیگیریشود‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۳۳‬پروژه صنعت‬ ‫اب و برق استان قزوین‬ ‫برنامه های دولت برای افزایش انرژی‬ ‫الکتریکی‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید برق‬ ‫شهیدرجاییهمبهدستاوردهایتولیدبرق‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران با تولید ساالنه‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیارد کیلوواتساعتبرقحدود‪۳/۱‬‬ ‫دهم انرژی الکتریکی دنیا را تولید می کند و‬ ‫جایگاه ‪ ۱۱‬را در دنیا دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضل موتابها با اشاره به برنامه های‬ ‫دولــت بــرای افزایــش انــرژی الکتریکــی از‬ ‫جشنوارهمطبوعات‬ ‫با هدف ارتقای ادبیات حرفه ای رسانه ها برگزار می شود‬ ‫محمدحسینفائزی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانقزوین‪ :‬جشنواره مطبوعات با‬ ‫هدف ارتقای ادبیات حرفه ای رسانه های استان قزوین برگزار می شود و فعاالن حوزه فضای‬ ‫مجازی هم که کار رسانه ای و تولید محتوا می کنند در جشنواره مطبوعات دیده شده اند‪.‬‬ ‫انتقاد استاندار از سو ء مدیریت صنایع‬ ‫مس طارم‬ ‫عکس‪ :‬رویداد امروز‬ ‫قزویــن _ رویداد امــروز‪ ۳۳۳ :‬پروژه صنعت‬ ‫ابو برقاستانقزوینبا‪ ۴۶۴‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبار در مدار بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی مدیــران اب‬ ‫و بــرق اســتان قزویــن در نشســت خبــری‬ ‫مدیــران عامــل صنعت اب و برق اســتان با‬ ‫اعالم مطلب فوق گفت‪ :‬از این تعداد ‪۳۰۳‬‬ ‫پروژه در حوزه توزیع برق استان مربوط به‬ ‫شهــای احــداث‪ ،‬اصالح و بهین هســازی‬ ‫بخ ‬ ‫شبکهروشناییبرق‪ ۱۵،‬پروژهبا‪ ۳۲۸‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در حوزه شرکت برق منطقه ای‬ ‫زنجــان و ‪ ۱۵‬پــروژه در حوزه اب و فاضالب‬ ‫استان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫داراب بیرنونــدی بــا اشــاره بــه اجــرای‬ ‫پروژ ههــای حــوزه اب اســتان طی یک ســال‬ ‫گذشــته افــزود‪ :‬از بهم نمــاه ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۵‬حلقه چاه در ســطح شــهرها و‬ ‫روســتاهای اســتان حفر گردیده و همچنین‬ ‫احداث‪ ۱۵‬مخزن زمینی و هوایی با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۸۸۵‬مترمکعــب‪ ۱۵۰ ،‬کیلومتــر اصــاح‪،‬‬ ‫بازسازی خطوط انتقال و توزیع شبکه اب و‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتر توسعه و اصالح شبکه فاضالب‬ ‫در سطح استان انجام شده است‪.‬‬ ‫او شــاخص بهره منــدی از اب روســتایی‬ ‫را ‪ ۸۶‬درصد در اســتان اعالم و خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬در بحث تنش ابی روستایی طی سال‬ ‫گذشته در فاز نخســت در ‪ ۹۶‬روستا بسیج‬ ‫اب رســانی و در ‪ ۴۰‬روســتا برنامه اب رسانی‬ ‫توسط این شرکت اجرا شد‪.‬‬ ‫او در رابطــه بــا اصالح شــبکه فرســوده‬ ‫نیــز توضیــح داد‪ :‬وجود شــبکه فرســوده در‬ ‫محــدوده ‪ ۵۳۰‬هکتاری بافت شــهر قزوین‬ ‫یکــه تاکنــون ‪۴۳‬‬ ‫نگران کننــده اســت درحال ‬ ‫کیلومتر اصالح شــبکه فرســوده انجام شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ابفــای اســتان‬ ‫قزوین در ادامه در مورد وضعیت فاضالب‬ ‫و تصفیه خانــه شــهر محمدیــه گفــت‪:‬‬ ‫تصفیه خانه محمدیه و شــریف اباد ردیف‬ ‫بودج ـه ای گرفته اســت و ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫هــم فاینانــس تســهیالت بانــک صــادرات‬ ‫اســت کــه در صــورت پرداخــت عملیــات‬ ‫اجرای این پروژه اغاز خواهد شد‪ .‬بیرنوندی‬ ‫بــه امار بلندمــدت کاهش نــزوالت جوی و‬ ‫خشکسالیهایپی درپیاشاره کردو افزود‪:‬‬ ‫به رغم بارش های مناسب در زمستان امسال‬ ‫به دلیل خشکســالی های دو ســال گذشته‬ ‫بــا کاهــش ‪ ۵۰‬درصدی منابع ابــی مواجه و‬ ‫نیازمندمدیریتمصرفهستیم‪.‬‬ ‫ســال گذشــته افزود‪ :‬از سال گذشته تولید ‪۶‬‬ ‫هزار مگاوات انرژی الکتریکی اجرا شــد و با‬ ‫برنامه ریــزی صورت گرفتــه افزایــش ‪ ۷‬هزار‬ ‫مگاوات انرژی برق تا شهریور سال اینده نیز‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫او کل برنامــه افزایــش تولیــد انــرژی‬ ‫الکتریکی طی ‪ ۴‬سال فعالیت دولت را ‪۳۵‬‬ ‫هــزار مــگاوات اعــام کــرد و یــاداور شــد‪ :‬از‬ ‫این میزان قرار است ‪ ۱۰‬هزار مگاوات انرژی‬ ‫با بهره گیــری از انرژی های نو و تجدید پذیر‬ ‫تامین شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با افزایش ظرفیت‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مــگاوات انــرژی الکتریکی بحث‬ ‫ناترازی تولید و مصرف کمرنگ خواهد شد‪.‬‬ ‫موتابهــا توانمنــدی‪ ،‬تخصــص و‬ ‫دســتاوردهای حــوزه نیروگاهــی کشــور‬ ‫طی ‪ ۲۰‬ســال گذشــته اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در گذشــته بــرای انجام تعمیرات اساســی‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی بایــد از ســوپروایزر‬ ‫هــای خارجــی و از قطعــات خارجــی‬ ‫استفاده می شد اما در حال حاضر تمامی‬ ‫تعمیرات‪ ،‬بهره برداری و تامین قطعات با‬ ‫ظرفیــت ‪ ۷۲۴‬هــزار قطعــه نیروگاهــی در‬ ‫داخل کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه در ســاخت و نصب و‬ ‫راه انــدازی نیــروگاه جــزو ‪ ۱۰‬کشــور برتر دنیا‬ ‫هســتیم توضیح داد‪ :‬با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫یهــای داخلــی در تولیــد قطعــات‬ ‫فناور ‬ ‫ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی ‪۷۳۶۹۵‬‬ ‫مگاوات در سطح کشور رسیده است‪.‬‬ ‫قزو نی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Qazvin‬‬ ‫وجود ‪ ۶۴۸‬هزار مشترک برق در‬ ‫سطح استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫قزوین هم در ادامه با اشاره به وجود ‪۶۴۸‬‬ ‫هزار مشترک برق در سطح استان گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر صد درصد روســتاهای باالی ‪۱۰‬‬ ‫خانوار استان با‪ ۸۴۱‬روستا برق دار هستند‪.‬‬ ‫مســعود خواجــه ونــد‪ ،‬گســتره شــبکه‬ ‫برق رســانی اســتان را ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬در بخش انرژی های نوین‬ ‫در شــرکت توزیــع بــرق اســتان قزویــن ‪۱۶۴‬‬ ‫مگاوات شــبکه نیروگاه بــادی و ‪ ۴‬مگاوات‬ ‫انرژیخورشیدیانجاممی شود‪.‬‬ ‫او یکــی از مشــکالت شــرکت بــرق را‬ ‫سرقت کابل های برق ذکر کرد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫طی سال گذشته سرقت از شبکه توزیع شهر‬ ‫قزوینبیشاز ‪ ۱۵‬میلیاردو‪ ۵۰۰‬میلیونتومان‬ ‫به این شرکت خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫خواجــه ونــد ادامــه داد‪ :‬به منظــور‬ ‫جلوگیری از ســرقت کابل های برق موضوع‬ ‫تغییر ارایش شبکه برق شهری در دستور کار‬ ‫قرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ایــن رابطــه تاکنــون‬ ‫‪ ۴۵‬کیلومتــر کابل هوایی تــا ارتفاع ‪ ۴‬متری‬ ‫بسط زده شده است و ‪ ۱۵‬کیلومتر تعویض‬ ‫شــبکه های داخــل کوچه ها هــم به صورت‬ ‫خودنگهدار تغییر داده شدهاست‪.‬‬ ‫ظرفیت منصوبه به اندازه کافی وجود‬ ‫دارد‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای نیز در‬ ‫ایننشستگفت‪:‬مسئولیتبرقمنطقه ای‬ ‫در ســطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع اســت‬ ‫بنابراین نگهــداری و بهره برداری و توســعه‬ ‫شــبکه ‪ ۲۳۰‬و ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۶۳‬کیلوولت بر عهده‬ ‫این شــرکت است‪ .‬منصور اوجاقی پیم نیاز‬ ‫مصرف استان قزوین در سال جاری را ‪۱۱۳۰‬‬ ‫مــگاوات اعــام کــرد و افــزود‪ :‬بــا اقدامــات‬ ‫انجا مشــده در زمینــه تامین بــرق موردنیاز‪،‬‬ ‫ظرفیتمنصوبهبه اندازه کافیوجوددارد‪.‬‬ ‫او اجــرای ‪ ۶۵‬مــگاوات نیــروگاه مقیاس‬ ‫کوچــک‪ ۳ ،‬نیــروگاه بــادی در مناطــق‬ ‫سیاهپوش‪ ،‬کهک و ارین مه باد‪ ۴۳،‬مگاوات‬ ‫نیــروگاه‪ ۱۵ ،‬دســتگاه پســت جهت تغذیه‬ ‫شــهرک های صنعتــی را ازجملــه پروژ ههــای‬ ‫در دســت احــداث ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضر ‪ ۱۶۴‬نیــروگاه بــادی‪ ۴ ،‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی در استان قزوین در حال فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل تولید نیروی برق نیروگاه‬ ‫شــهید رجایی هم از ثبت ‪ ۴‬رکورد در حوزه‬ ‫نیروگا ههــای کشــور طی یک ســال گذشــته‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬از شــروع اســتقرار دولت‬ ‫تاکنون‪ ۹۴‬هزار مگاواتتعمیراتنیروگاهی‬ ‫در داخــل‪ ،‬نصب و راه انــدازی ‪ ۱‬واحد گازی‬ ‫نیروگاهی‪ ۳۴۸،‬میلیون کیلووات تولید برق‬ ‫و ‪ ۴۶۴۸‬مگاوات نصب و اجراشده است‪.‬‬ ‫اســحاق صباغیان به برنامه های وزارت‬ ‫نیــرو برای جبران کمبــود انرژی اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬عمده ترین برنامه وزارتخانه در سال‬ ‫اینــده؛ راه انــدازی نیروگاه های تجدید پذیر‬ ‫بــه میــزان ‪ ۸۵۰‬مــگاوات تولید بــرق‪ ،‬ارتقاء‬ ‫ظرفیــت عملی تولیــد نیروگا ههــای حرارتی‬ ‫بــه برق ابی بــا ‪ ۵۱۵‬مگاوات‪ ،‬تولیــد ‪۱۴۷۸‬‬ ‫مــگاوات نیروگا ههــای حرارتــی وابســته به‬ ‫صنایع‪ ۳۰۲۶ ،‬مگاوات نیروگاه های جدید‪،‬‬ ‫رفع محرومیت از واحدهای مشــکل دار به‬ ‫میــزان ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات و تولید ‪ ۲۲۹۰‬مگاوات‬ ‫برق در واحدهای کوچک مقیاس اســت که‬ ‫با اجرای کامل ان ها کمبود نیروی برق کشور‬ ‫جبرانخواهدشد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫حضور گالریدارانقزوینیبه کشورهایخلیج فارسمهیامی شود‬ ‫رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در‬ ‫استان قزوین از مهیاسازی سفر گالری داران این‬ ‫استان به کشورهای منطقه خلیج فارس خبر داد‬ ‫حســین عمیــدی هــدف از ایــن ســفر را کمک به‬ ‫رشد توسعه مناسبات اقتصادی و فرهنگی اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این رویداد با همکاری اداره ارشاد‬ ‫اسالمی کلید خواهد خورد و اتفاق خوبی برای‬ ‫توســعه روابط فرهنگی میان هنرمندان استان و‬ ‫ســایر کشــورهای منطقه اســت‪ .‬او بابیان این که‬ ‫افتتــاح نمایندگــی دفاتــر وزارت خارجــه در‬ ‫برخــی مناطــق کشــور کمک بــه تســهیل در امور‬ ‫مرتبــط بــا وزارتخانــه و روان ســازی امــور اســت‬ ‫افــزود دفتر نمایندگــی وزارت خارجه در قزوین‬ ‫بــا تالش مجموعه مدیران و نمایندگان اســتانی‬ ‫و همــکاری علی اکبــر صالحی وزیر خارجه وقت‬ ‫در ســال های گذشــته شکل گرفت و پس از چند‬ ‫ســال وقفه با جدیت و تالش شبانه روزی درصد‬ ‫ارتقا بخشــی به جایگاه ان هستیم‪.‬‬ ‫عمیــدی تصریــح کــرد‪ :‬مســئوالن نمایندگــی‬ ‫وزارت خارجــه در اســتان ها ایــن اختیار را دارند‬ ‫کــه ویزای فرودگاهی بــرای خارجیانی که تمایل‬ ‫ســفر بــه اســتان رادارنــد‪ ،‬صــادر کننــد و بــه این‬ ‫نمایندگی ها مجوز تائید اســناد سجلی‪ ،‬تاییدیه‬ ‫اســناد تجاری‪ ،‬دانشجویی نیز داده شده است‪.‬‬ ‫رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در‬ ‫اســتان قزویــن یــاداور شــد‪ :‬در خصــوص اتبــاع‬ ‫خارجــی مقیــم اســتان ها نیــز اختیــارات الزم‬ ‫راداریــم و تمام کارهــا به طوری برنامه ریزی شــده‬ ‫کــه دیگــر شــخصی بــرای ورودی و خروجــی به‬ ‫ایــران دیگــر بــه تهــران مراجعه نکنــد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنیــن بــه نمایندگی های وزارت خارجه‬ ‫در اســتان ها ایــن اختیــار داده شــده تــا زمینــه‬ ‫ســفرهای خارجــی اســتانداران کشــور را بــرای‬ ‫مبــادالت تجــاری فراهــم کنند و ایــن کار نیز به‬ ‫همــکاری و تعامــل بــا ســفرای ایرانــی در خارج‬ ‫کشور نیاز دارد‪.‬‬ ‫عمیــدی تصریــح کــرد‪ :‬بــا تعامــل و همــکاری‬ ‫خوبــی کــه بــا اتــاق بازرگانــی قزویــن وجــود‬ ‫دارد اولویــت کاری خــود را کمــک بــه تقویــت‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی قــرار داده ایــم و تــاش‬ ‫می کنیــم کارهــای مرتبــط بــه دفتــر نمایندگــی‬ ‫در اســتان را به گون ـه ای انجــام دهیــم تــا بخــش‬ ‫خصوصی و هیچ سرمایه گذاری برای امور مرتبط‬ ‫دچار معطلی و سرگردانی نشود‪.‬‬ ‫او باتاکیــد بــه این کــه قزویــن یــک اســتان‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و گردشــگری اســت اضافــه‬ ‫کــرد بــرای گســترش مبــادالت تجــاری و رشــد‬ ‫ســرمایه گذاری نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه بخــش‬ ‫خصوصــی هســتیم و رایزنــان بازرگانــی ایــران در‬ ‫کشورهای خارجی نیز این وظیفه رادارند تا زمینه‬ ‫را بــرای ارتبــاط بخــش خصوصی داخــل با خارج‬ ‫کشور فراهم کنند‬ ‫عمیدی مهم ترین راهکار برای ســرمایه گذاری‬ ‫خارجــی در اســتان های کشــور را برپایی تورهای‬ ‫گردشــگری بــرای خارجیــان دانســت و گفت این‬ ‫کار نیازمنــد ورود اژانس هــای خارجــی بــه کشــور‬ ‫اســت و مهم ترین راه ارائه دســتاوردهای انقالب‬ ‫و اســام گســترش توریسم اســت‪ .‬عمیدی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬بــرای جــذب گردشــگران خارجــی نیازمنــد‬ ‫نهــا به کشــور و اســتان‬ ‫زمین هســازی بــرای ســفر ا ‬ ‫خــود هســتیم و حضــور گردشــگران خارجــی در‬ ‫داخل کشور می تواند نگاه جهانیان را نسبت به‬ ‫ایــران و ایرانیــان تغییــر دهــد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫این خصوص اســتان قزوین هم زمینه گردشــگری‬ ‫طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور‬ ‫اجرا می شود‬ ‫مذهبــی و هــم طبیعت گــردی و تاریخــی دارد‬ ‫تهــا به خوبــی معرفــی شــود‬ ‫و ا گــر ایــن ظرفی ‬ ‫قادریــم میزبــان ســفرا و گردشــگران و تجــار و‬ ‫بازرگانــان متعــددی باشــیم‪ .‬رئیــس نمایندگــی‬ ‫وزارت امور خارجه برگزاری نمایشــگاه تخصصی‬ ‫یهــای صنعتــی و کشــاورزی اســتان‬ ‫از توانمند ‬ ‫قزویــن در شــهر قاپــان ارمنســتان‪ ،‬همایــش ملی‬ ‫زبــان فارســی بــا حضــور ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجه در اســفندماه جاری در قزوین را از دیگر‬ ‫برنامه های این نمایندگی اعالم کرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫احیا و بازسازی قنوات راهکاری برای جبران کم ابی در قزوین‬ ‫اقلیم خشــک و بیابانی سرزمین ایران در طول‬ ‫تاریخ موجب شــده اســت تا مردم هوشمند ایران‬ ‫جهت هماهنگ شدن سبک زندگی خود در چنین‬ ‫اقلیمــی‪ ،‬راهکارهایــی ازجملــه حفــر قنــات‪ ،‬حفر‬ ‫چــاه‪ ،‬احداث ســازه های مختلف ابــی را به منظور‬ ‫تامیــن و حفــظ منابــع اب موردنیــاز خــود بــه کار‬ ‫ببندند‪.‬‬ ‫نحــال مــردم شــهر قزویــن هــم بــا توجه‬ ‫درعی ‬ ‫بــه وجــود اقلیــم خشــک و بیابانی ایــن منطقه با‬ ‫مهندســی خاص بــه احداث ســازه های ابی متنوع‬ ‫ازجملــه حفــر قنــات‪ ،‬احــداث اب انبــار‪ ،‬ایجــاد‬ ‫باغســتان در گردا گــرد شــهر جهــت مهــار و کنتــرل‬ ‫سیالب های فصلی برای حفظ و تامین منابع ابی‬ ‫موردنیاز خود اقدام می کردند‪.‬‬ ‫همچنیــن مــردم متدیــن و خیر قزویــن در کنار‬ ‫مدیریت منابع اب با بهره گرفتن از القائات دینی‬ ‫و مذهبــی و به منظور حمایت از اقشــار کم درامد‬ ‫و نیــز توجــه به موضــوع اب؛ اقدام بــه احداث و‬ ‫وقف ســازه های ابی عام المنفعه می کردند که در‬ ‫طول تاریخ نجات بخش زندگی سایرین می شده و‬ ‫این چشــمه جوشان الهی همچنان منفعت رسان‬ ‫عامه مردم بوده و هست‪.‬‬ ‫ازجملــه وقفیــات ســازه های ابــی در شــهر‬ ‫یتــوان بــه قدیمی تریــن وقفنامه کشــور‬ ‫قزویــن م ‬ ‫مربــوط بــه وقــف یــک رشــته قنــات موقوفــه‬ ‫خدیجــه بنــت خواجه بدیعــا در ســال ‪ ۴۵۴‬ه‪.‬ق‬ ‫فشــده در طول تاریخ شــهر‬ ‫و نیز اب انبارهای وق ‬ ‫قزوین اشاره کرد که در ان هم به موضوع اهمیت‬ ‫اجتماعــی وقــف و نیــز اهمیت مدیریــت صحیح‬ ‫منابع اب خدادادی پی برد‪.‬‬ ‫وقف اب موضوع دینی اجتماعی مردم دیار‬ ‫مینودری‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قزوین در‬ ‫رابطه با موضوع اهمیت اب و وقف در بین مردم‬ ‫شــهر قزویــن می گویــد‪ :‬وقــف یکــی از مولفه های‬ ‫پیــش برنــده حــوزه دیــن اســت و افــراد در طــول‬ ‫تاریــخ به منظور رونق بخشــیدن به معارف دینی‬ ‫یهــای خــود گذشــته اند تا عدالت بســط‬ ‫از دارای ‬ ‫داده شود و فاصله طبقاتی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مردم کم گردد‪.‬‬ ‫حجت االســام مصطفــی مجیــدی می افزایــد‪:‬‬ ‫واقفیــن در قزویــن در طــول ســال های طوالنــی‬ ‫فهــای عدیــده ای ازجملــه اراضــی کشــاورزی‪،‬‬ ‫وق ‬ ‫باغات‪ ،‬اراضی مســکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬بازارها‪ ،‬سراها‪،‬‬ ‫بار انداز ها‪ ،‬حمام ها‪ ،‬کاروانسراها تا منابع ابی با‬ ‫نیات مختلف و در جهت حمایت از مســتمندان‪،‬‬ ‫کمــک بــه فقــرا‪ ،‬دارو و درمــان‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫جاد هســازی‪ ،‬پ لســازی و اب رسانی انجام داده اند‬ ‫که تا به امروز هم بسیاری از این وقفیات قابلیت‬ ‫اجرایی دارند‪.‬‬ ‫او در رابطــه بــا وقفیــات منابــع ابــی توضیــح‬ ‫می دهــد‪ :‬در حــوزه منابــع ابــی شــهر قزویــن دو‬ ‫حالــت موقوفــه شــامل وقــف نیــت اب رســانی و‬ ‫وقف اب برای خیرات و مبرات را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬در وقــف نیــت اب رســانی‬ ‫بخشــی از درامــد موقوفــه بــرای اب رســانی بــه‬ ‫نیازمنــدان و مســتمندان و پرداخــت هزینــه‬ ‫اب رسانی به عتبات مقدسه انجام می شود که در‬ ‫یتــوان به موقوفه ملــک الجواد و‬ ‫ایــن وقفیات م ‬ ‫موقوفه امین الرعایا اشاره کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام مجیــدی اضافــه می کنــد‪:‬‬ ‫وقفیــات حــوزه اب بــه شــکل امــروزی هــم بــرای‬ ‫خانواد ههــای نیازمنــد از طریــق لوله کشــی‪ ،‬خرید‬ ‫شــیراالت‪ ،‬پرداخــت هزینــه قبض اب و یــا تهیه و‬ ‫بســردکن در مراکز عمومی‬ ‫نصب دســتگاه های ا ‬ ‫از محــل موقوفاتی که نیت اب رســانی داشــته اند‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫او بــه قدیمی تریــن وقفنامــه موجــود در ایران‬ ‫متعلــق بــه موقوفــه خدیجــه بنــت بدیعــا اشــاره‬ ‫یشــود‪ :‬این وقفنامه مربوط به‬ ‫می کند و یاداور م ‬ ‫یک رشته قنات معروف به قنات اخوند است که‬ ‫در حال حاضر هم موجود است‪.‬‬ ‫او می افزایــد‪ :‬نیــت واقــف بــرای ایــن قنــات‬ ‫اب رســانی بــه مــردم شــهر قزویــن بــود و پــس از‬ ‫گذشــت ‪ ۹۰۰‬ســال هنــوز هــم شــهرداری قزویــن از‬ ‫اب این قنات در ورودی شهر در بلوار باهنر برای‬ ‫تامین اب فضای سبز استفاده می کند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان قزوین‬ ‫در رابطــه بــا اب انبارهــای وقفی شــهر قزوین هم‬ ‫می گویــد‪ :‬اکثــر اب انبارهــا بــا نیــت خدمــت بــه‬ ‫مــردم در محــات مختلف برای تامین اب شــرب‬ ‫و شستشو و به صورت وقفی احداث می شدند‪.‬‬ ‫وقف اب در اسناد تاریخی ایران‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی‬ ‫و گردشــگری اســتان قزویــن هــم در رابطــه بــا‬ ‫وقــف اب در اســناد تاریخــی می گویــد‪ :‬در اســناد‬ ‫تاریخــی قزویــن بســیار بــه موضــوع اب و اهمیت‬ ‫یکــه در ســفرنامه‬ ‫ان اشار هشــده اســت به طور ‬ ‫ناصرخســرو اشــاره می کند که اب قزوین از طریق‬ ‫قنات تامین می شود‪.‬‬ ‫خزائلی پرداختن به حوزه وقف و اب و تبیین‬ ‫ان بــرای جوانــان امــروزی را جــذاب و مناســب‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬استاندار‬ ‫نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫قزویناز نحوهمدیریتشرکت‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬حــدود ‪۱۳‬‬ ‫صنایع مس طارم به دلیل عدم‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومان‪،‬‬ ‫توانایی در پرداخت تسهیالت‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۰‬حدود‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫بانکی و معوقات دولتی انتقاد‬ ‫تومــان و در ســال جــاری ‪۲۴‬‬ ‫محمدمهدی‬ ‫کــرد‪ .‬محمدمهــدی اعالیــی‬ ‫میلیارد تومان از حقوق دولتی‬ ‫اعالیی‬ ‫در جلسه ســتاد تسهیل و رفع‬ ‫خود را پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫موانــع تولید اســتان قزوین افــزود‪ :‬معادن مس‬ ‫عزیزا‪ ...‬افضلی با اشــاره به اشتغال ‪ ۲۲۰‬نفر‬ ‫طارم یکی از ظرفیت های بزرگ اقتصادی استان در این شرکت اضافه کرد‪ :‬مشکالت محرومیت‬ ‫قزویناستدرحالی کهبهره بردار فعلینتوانسته منطقه طارم سفلی دامن گیر مدیریت مس طارم‬ ‫اســت این ظرفیــت بزرگ را به درســتی مدیریت شده است‪.‬‬ ‫کنــد‪ .‬اعالیــی بــه پرداخــت دو مــاه از حقــوق‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع مس طارم هم در‬ ‫کارگران اشــاره کرد و یاداور شــد‪ :‬شرکتی که این این جلسه با بیان اینکه مشکل تامین برق مانع‬ ‫معــادن را در اختیــار دارد برای بانک های عامل فعال سازی کارخانه مس طارم شده است گفت‪:‬‬ ‫هم مشکالت زیادی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫صنایــع مــس طــارم در یک منطقه کوهســتانی‬ ‫اســتاندار قزویــن با بیان اینکه شــرکت مس و صعب العبــور احداث شــده و یــک کارخانــه‬ ‫طارم بخشی از ظرفیت اقتصادی استان قزوین در مقیــاس بــزرگ محســوب می شــود و درواقع‬ ‫را قفــل کــرده اســت از مدیرعامــل شــرکت مس بزرگ ترین کارخانه تولید مس کاتدی است که در‬ ‫طــارم خواســت تــا بدهی هــای بانکــی‪ ،‬حقوق اختیار بخشخصوصیقرار دارد‪.‬‬ ‫دولتــی‪ ،‬بدهی به تامین اجتماعی و چک های‬ ‫کرامت اهلل حسینی اضافه کرد‪ :‬این کارخانه از‬ ‫معوق شده این شرکت نزد بانک ها را پرداخت ســال ‪ ۱۴۰۰‬راه اندازی شــد اما به دلیل مشکالت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫زیربنایی ازجمله وضعیت جاده و مشکل تامین‬ ‫اعالیــی تاکیــد کــرد‪ :‬مدیــران ایــن شــرکت برق امکان فعال ســازی کارخانه وجود نداشت‬ ‫به رغم دریافت تسهیالت بانکی؛ یک ظرفیت ازایــن رو از ‪ ۳‬مــاه پیش تولیــد خود را اغــاز کرده‬ ‫فوق العاده مانند معادن مس طارم را از اســتان است و طی‪ ۸‬ماه اخیر برای فعال سازی کارخانه‬ ‫قزویــن گرفتــه امــا از ایــن کارخانه بهره بــرداری ‪ ۸۰‬میلیاردتومانسرمایه گذاریکردیم‪.‬‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بیشــتر ســرمایه گذاری در ایــن‬ ‫او افــزود‪ :‬وضعیــت موجــود موردقبــول مــا کارخانه توســط سهامداران انجا مشــده است و‬ ‫نیســت بنابراین موضــوع مدیریت صنایع مس درمجموع‪۳۲‬میلیاردتومانتسهیالتاز بانک ها‬ ‫طارمبایدتعیینتکلیفشود‪.‬‬ ‫دریافتو‪ ۲۰‬میلیاردتومانبدهیبهبانکدارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان صمت اســتان قزوین با بیان‬ ‫حســینی یاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۲۰‬هــزار تن‬ ‫اینکه شرکت مس طارم‪ ۶۴‬میلیارد و‪ ۳۰۰‬میلیون ماده معدنی اســتخراج و به نقاط دیگر حمل‬ ‫تومان از بدهی های خود به دولت را پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دانسته و می گوید‪ :‬در رابطه با این موضوع اسناد‬ ‫و مدارک موردنیاز در اختیار پژوهشــگران هم قرار‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫او مقیاس های اندازه گیری تقســیم اب در شهر‬ ‫قزویــن را مورداشــاره قــرار می دهــد و می افزایــد‪:‬‬ ‫وقفنامه ها با هدف تقســیم اب نوشــته می شدند‬ ‫سهــای اندازه گیــری این وقفنامه ها بســیار‬ ‫و مقیا ‬ ‫منحصربه فرد بوده به طوری که در حوزه باغســتان‬ ‫برای ابیاری از رودخانه های فصلی تقسیم نامه ها‬ ‫مفصل با سلســله مراتب منحصربه فرد انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬در ایــن تقســیم نامه ها و‬ ‫سهــای اندازه گیــری الفــاظ جالبــی همچــون‬ ‫مقیا ‬ ‫سنگ‪ ،‬هنگام و‪ ...‬به کاربرده شده است‪.‬‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬معــاون امــور زراعت‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬طــرح جهــش‬ ‫تولید در ‪ ۹‬میلیون هکتار از دیمزارهای کشور‬ ‫با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر در ســفر خــود بــه اســتان‬ ‫قزویــن و در اییــن افتتاح هم زمــان ‪ ۵۷‬طرح‬ ‫کشاورزی استان افزود‪ :‬در راستای تاکید رهبری‬ ‫و به منظور افزایش تولید در ســطح دیمزارها‪،‬‬ ‫برنامــه یکپارچه ســازی اراضــی کشــاورزی در‬ ‫دستور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تاکنون ‪ ۷۰‬درصد از اراضی‬ ‫وســیع کشــاورزی کشــور تجزیه شــده و به زیر‬ ‫‪ ۵‬هکتار رســیده اند توضیح داد‪ :‬با این شــیوه‬ ‫تجزیه اراضی در بخش کشاورزی به بن بست‬ ‫خواهیم رســید و ازایــن رو برنامه جهش تولید‬ ‫در دیمزارهــا در دســتور کار وزارتخانــه قــرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬به دنبال این هستیم اخرین‬ ‫دســتاوردهای مراکــز تحقیقاتــی کشــاورزی‬ ‫داخــل و خــارج از کشــور را بــا همکاری ســتاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام ره و وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی به دست روستاییان برسانیم‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس تامین‬ ‫ادوات الزم‪ ،‬تغذیه ی مخصوص اراضی کشت‬ ‫دیم‪ ،‬اجرای طرح مبارزه با افات و بیماری ها‪،‬‬ ‫اجرای روش های کشــت‪ ،‬داشت و برداشت و‬ ‫‪ ...‬در اراضی کشاورزی در برنامه قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در رابطــه بــا اجــرای برنامه کشــت قــراردادی‬ ‫هــم گفت‪ :‬درکشــت قــراردادی بــه دنبال این‬ ‫هســتیم که بتوانیم منابع مالی موردنیاز برای‬ ‫بیمه محصوالت و کود را در اختیار کشاورزان‬ ‫قــرار دهیــم و هزینــه ان را در زمــان برداشــت‬ ‫محصول دریافت کنیم‪.‬‬ ‫مهاجــر در رابطــه بــا بیمــه محصــوالت‬ ‫قزوین‬ ‫استان قم‬ ‫استان‬ ‫دردر‬ ‫امروز‬ ‫امروز‬ ‫رویداد‬ ‫رویداد‬ ‫سرپرست‬ ‫سرپرست‬ ‫سجادی |‬ ‫دادگرخانبانی |‬ ‫سید علی‬ ‫||‬ ‫کشــاورزی در راســتای اجــرای الگــوی کشــت‬ ‫هــم توضیــح داد‪ :‬ایــن طــرح از ســال گذشــته‬ ‫در دســتور کار وزارتخانــه قــرار گرفته اســت و‬ ‫می تواند تحول بزرگی برای کشــاورزان به ویژه‬ ‫کشاورزان خرده پا ایجاد کند‪.‬‬ ‫او از اجــرای طرح بهــره وری حداکثری اب‬ ‫در بخش کشــاورزی خبر داد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫یکی دیگر از برنامه های وزارتخانه برای همه‬ ‫کشــور به ویژه دشت قزوین افزایش بهره وری‬ ‫اب از طریق استفاده از روش های نوین ابیاری‬ ‫ازجمله ابیاری های زیرسطحی و تیپ است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن کشــت ارقــام‬ ‫مقاوم به شــوری و کم ابی زمینه حفظ منابع‬ ‫ابــی زیرزمینــی‪ ،‬افزایش تولیــد‪ ،‬افزایش درامد‬ ‫کشاورزان و حفظ دشت های وسیع کشاورزی‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫او همچنیــن اصــاح الگــوی کشــت را‬ ‫زمینه ســاز افزایــش تولید در بخش کشــاورزی‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬بــا اصــاح الگوی کشــت و‬ ‫استفاده از سیستم های دانش بنیان می توانیم‬ ‫ضایعــات محصــوالت را کاهــش و کیفیــت‬ ‫محصوالت را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن ‪ ۵۷‬طــرح کشــاورزی اســتان‬ ‫قزوین با ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۹۵۵‬میلیون ریال اعتبار‬ ‫و در بخش هــای اب وخــاک‪ ،‬زیر بنایــی‪ ،‬بازار‬ ‫و بازرگانی‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬مکانیزاســیون‪ ،‬تولید‬ ‫دامی‪ ،‬زراعی‪ ،‬شــیالت و ابزی پــروری با ایجاد‬ ‫زمینه ‪ ۱۰۵۳‬اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫به صورت هم زمان در استان قزوین افتتاح شد‬ ‫و مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنیــن با حضــور معــاون امــور زراعت‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی دفتر ستاد الگوی کشت‬ ‫و کشاورزی قراردادی با هدف عملیاتی کردن‬ ‫الگــوی کشــت وزارتخانــه در راســتای حفظ و‬ ‫پایــداری تولیــد در ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫استان قزوین راه اندازی شد‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫رویداد قم‬ ‫رویداد‬ ‫صفحه‬ ‫‪38‬صفحه‬ ‫شماره‪39‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫خــبر‬ ‫جشنوارهمطبوعاتمتفاوتیرادر استانتجربهمی کنیم‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین‬ ‫از برگزاریجشنوارهمطبوعاتباهدفرشدتوانمندی‬ ‫رســانه های اســتان خبر داد‪ .‬محمدحســین فائزی در‬ ‫دیــدار با جمعی از اصحاب رســانه اســتان بیــان کرد‪:‬‬ ‫در بین اصحاب رسانه افرادی هستند که با مشکالت‬ ‫معیشتی مواجه بوده و این در حالی است که بخشی‬ ‫از مجوزهاکهایجاددرامدمی کنند‪،‬در دستاشخاصی‬ ‫است که شغل اصلی انان رسانه و خبر نیست و برای‬ ‫این موضوع تدابیری در جریان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکالت اصحاب‬ ‫رسانه را با جدیت پیگیری می کنیم افزود‪ :‬در اعطای‬ ‫مجوز فعالیت رســانه ای‪ ،‬اولویت با افرادی است که‬ ‫شغلانانعرصهخبر بودهو تولیدمحتوامی کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قزوین با‬ ‫تاکیــد بــر ضرورت ارتقای ســطح توانمندی رســانه ها‬ ‫گفــت‪ :‬ارتقــا به معنای رشــد حرف ـه ای اســت؛ چراکه‬ ‫گاهی در میزان اقدام حرفه ای بین انچه گفته می شود‬ ‫باانچه کهدر عملپیادهمی شود‪،‬فاصلهبسیار است‪.‬‬ ‫فائزیبابیاناینکهاولویتاصلیمادر نظر گرفتن‬ ‫منافع مردم است‪ ،‬افزود‪ :‬در تقویت رسانه ها نگاهم‬ ‫سیاســی و دســته ای نیســت‪ ،‬زیرا معتقدم برای رشــد‬ ‫فضایرسانه ای‪،‬همهرسانه هادر هر طیفسیاسی ای‬ ‫که هستند باید کنار هم تقویت شده و رشد پیدا کنند‪.‬‬ ‫لذا همه طرف ها در جریانات سیاسی‪ ،‬باید همگام با‬ ‫همبایدتقویتشوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬جشنواره مطبوعات‬ ‫بــا هــدف ارتقای ادبیات حرفه ای رســانه های اســتان‬ ‫یشــود و فعاالن حوزه فضای مجازی‬ ‫قزوین برگزار م ‬ ‫هم که کار رسانه ایو تولیدمحتوامی کننددر جشنواره‬ ‫مطبوعاتدیدهشده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان قزوین‬ ‫گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا همــکاری همه اصحاب رســانه‬ ‫شاهدبرگزاریباشکوه تر جشنوارهمطبوعاتو تحقق‬ ‫حداکثــری اهداف پیش بینی شــده در اســتان قزوین‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫قزوین‬ ‫قم‬ ‫اسکنکنید‬ ‫اختصاصیقم‬ ‫قزوین ‬ ‫اختصاصی‬ ‫صفحه‬ ‫صفحه‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫دورتموندبهدنبالقراردادبلندمدتبابلینگام‬ ‫درخشــان‬ ‫نمایــش‬ ‫او می گویــد‪« :‬اگــر فقــط بــه‬ ‫راســموس هویالنــد‪ ،‬مهاجــم‬ ‫ظاهرش نــگاه کنید بالفاصله‬ ‫جوان اتاالنتا‪ ،‬توجه بســیاری‬ ‫هالنــد را بــه خاطــر می اورید‪.‬‬ ‫را به خود جلب کرده اســت‪.‬‬ ‫مــن هویالنــد را دوســت دارم‬ ‫هویالند الماس جدید اتاالنتا‬ ‫امــا بعیــد می دانم کــه هالند‬ ‫اتاالنتا‬ ‫جوان‬ ‫اســت کــه مهــره کلیــدی ایــن‬ ‫هــم او را دوســت داشــته‬ ‫تهــای فصــل‬ ‫تیــم در رقاب ‬ ‫باشــد‪ ».‬جان پیرو گاسپرینی‪،‬‬ ‫‪ 2022-23‬بــوده اســت‪ .‬این مهاجم ‪ 20‬ســاله سرمربی اتاالنتا‪ ،‬هم به شباهت ستاره تیمش‬ ‫تابستان سال گذشته با قراردادی به ارزش ‪ 17‬بــا هلنــد اعتــراف کــرده اســت‪« :‬او بازیکنــی‬ ‫میلیون یورو از اشــتورم گراتس به این باشگاه ســریع اســت که می تواند ‪ 100‬متر را در کمتر از‬ ‫منتقل شد و بسیاری در برگامو معتقد بودند ‪ 11‬ثانیــه طی کند‪ .‬باوجود قدبلنــدی که دارد‬ ‫که او خرید اشــتباهی بوده اســت‪ .‬حاال فقط (‪ 192‬سانتیمتر)‪ ،‬مرکز ثقل بدنش بسیار خوب‬ ‫یک ســال و نیم از ان روز گذشــته و این ستاره اســت و بازی با توپش فوق العاده اســت‪ .‬من‬ ‫جــوان چنــان نمایشــی را ارائــه کــرده و چنان اطمینان دارم که او بازیکن بزرگی خواهد شد‪.‬‬ ‫هیجانــی را بــه تیمــش تزریــق کرده اســت که هویالنــد ازنظــر تکنیکی هــم هــرروز در حال‬ ‫بسیاری او را با ارلینگ هالند مقایسه می کنند‪ .‬پیشــرفت اســت‪ ».‬ایــن بازیکــن در این فصل‬ ‫انتونیو کاســانو‪ ،‬ملی پوش سابق ایتالیا‪ ،‬درباره پنج گل زده و دو پاس گل ارسال کرده است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ستارهاتاالنتاهالندجدیددر ایتالیا‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ازاده رضائی باغسرخی فرزند مسعود به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1864‬صادره از شهرضا مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره صادره از واحد دانشگاهی‬ ‫مرودشت با شماره ‪ 838020‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می‬ ‫شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت به نشانی استان فارس شهرستان‬ ‫مرودشت کیلومتر ‪ 3‬جاده تخت جمشید دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت ارسال نماید‪.‬‬ ‫از ماست که بر ماست‬ ‫رویداد امروز‬ ‫مدیر ورزشی دورتموند ابراز‬ ‫مــا ســعی می کنیــم تــا جایــی‬ ‫امیــدواری کرد کــه جو بلینگام‬ ‫که ممکن اســت جود بلینگام‬ ‫بــرای مدت زمــان طوالنــی در‬ ‫را در دورتمونــد نگه داریــم‪،‬‬ ‫ایــن تیم بماند‪ .‬سباســتین کل‪،‬‬ ‫زیرا او بازیکن شــگفت انگیز و‬ ‫مدیر ورزشی دورتموند امیدوار‬ ‫مهمی اســت‪ .‬او در این فصل‬ ‫جو بلینگام‬ ‫اســت که جود بلینگام قرارداد‬ ‫دوبــاره نشــان داد کــه ایــن‬ ‫جدیدی را با این باشــگاه امضا‬ ‫باشگاه را به خوبی می شناسد‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا کل تاییــد کــرد کــه ایــن ممکن اســت و ان را به تیم بهتری تبدیل می کند‪ .‬وی تاکید‬ ‫تنهــا یک ارزو از ســوی او باشــد‪ .‬انتظــار می رود کــرد‪ :‬همچنین من عالقه داشــتم تا که ارلینگ‬ ‫بلینگام ‪ 19‬ساله در اینده ای نزدیک دورتموند را هالنــد یا جی دون ســانچو در دورتموند باقی‬ ‫ترک کند‪ ،‬به خصوص که نام او با باشگاه هایی بمانند‪ ،‬زیرا شــما می توانیــد این موضوع تصور‬ ‫ماننــد لیورپــول‪ ،‬رئــال مادریــد‪ ،‬منچسترســیتی کنید که اگر ما می توانســتیم این ســه نفر را در‬ ‫گره خورده اســت‪ .‬قرارداد این هافبک انگلیسی یک تیــم نگه داریم‪ ،‬چه موقعیت هایی پیش‬ ‫با دورتموند در سال ‪ 2025‬به پایان می رسد‪ ،‬اما می امد‪ .‬سباســتین کل همچنین اظهار داشت‪:‬‬ ‫گزار ‬ ‫شهــا حاکــی از ان اســت که احتمال فروش اتفاقات نقل و انتقاالتی بر اساس مکانیزم بازار‬ ‫او در دوره نقــل و انتقــاالت بعدی وجــود دارد درحال توسعه هستند‪ ،‬بنابراین البته من افکار و‬ ‫تا به باشــگاهش اجازه دهد درامد مالی زیادی خواسته های خود رادارم‪ .‬نمی توانم بگویم که‬ ‫کسب کند‪ .‬بااین حال سباستین کل امید خود را درنهایت این اتفاق می افتد‪ .‬او در پایان گفت‪:‬‬ ‫بــرای حفظ طوالنی مدت این ســتاره اینــده دار ما همیشــه ســعی می کنیــم همه چیــز را انجام‬ ‫انگلیســی از دســت نداد‪ .‬وی در پاسخ به این دهیم تا بازیکنانی با این کیفیت را در باشــگاه‬ ‫پرســش که ایا تحوالتی در مورد اینده بلینگام نگه داریم زیرا جاه طلب هستیم و می خواهیم‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تحوالت جدیــدی در این عناویــن زیادی کســب کنیــم‪ ،‬بنابراین فقط به‬ ‫خصــوص رخ نداده اســت‪ ،‬مــا باید برای مدت بازیکنــان خوب نیاز نداریــم‪ ،‬بلکه به بازیکنان‬ ‫طوالنی تری صبور باشــیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬اما البته شگفت انگیز نیاز داریم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5191‬شماره‪ 140160302006001842:‬برابر رای شماره ‪ 1842‬مورخ ‪1401/10/27‬‬ ‫به شماره کالسه ‪ 1688‬مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا عسگری به شناسنامه شماره ‪ 375‬کدملی‬ ‫‪ 1141656736‬صادره فرزند فرج اله در ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت ‪184.51‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 554‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 17‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر به موجب سند ‪ 24447‬مورخ ‪ 98/11/16‬دفتر ‪ 276‬و قولنامه عادی و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/11/12‬نوبت دوم ‪ 1401/11/27‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1448232‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5452‬اقای سیدمحمد ایرانی ارانی به موجب درخواست وارده به شماره ‪ 1936‬مورخ‬ ‫‪ 1401/11/17‬و به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده‬ ‫است مدعی می باشد که سند مالکیت عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره ‪ 240‬فرعی از‬ ‫‪ 2840‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل که به نام نامبرده به میزان ‪ 650000‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 204210760‬سهم ششدانگ پالک فوق ثبت و سندمالکیت به شماره سریال ‪937756‬‬ ‫ب ‪ 97 /‬صادر گردیده به علت جابه جایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده‪ ،‬لذا طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی تا هرکس مدعی‬ ‫انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله‬ ‫تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان‬ ‫ارانی ‪/1457714‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5462‬نظر بر اینکه ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی بشماره ‪ 21841‬فرعی از مفروزی‬ ‫و مجزی شده ‪ 9305‬فرعی از قطعه ‪ 5‬طبقه ‪ ۵‬واحد ‪ 5‬از ‪ ۷۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۳‬اردبیل بشرح‬ ‫دفتر – ص ‪ -‬ذیل ثبت ثبت بنام محمد نظری فرزند عادل ثبت و صادر گردیده است که بعدا‬ ‫برابر سند انتقال قطعی بشماره ‪ ۱4506‬مورخه ‪ 1400/۰۲/25‬دفتر ‪ ۹۱‬بیله سوار بنامهای خانم‬ ‫رقیبه ایمانی و اقای علی فداکار هر کدام به مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند صادر‬ ‫گردیده بود که اصل اسناد تک برگی بعلت سهل انگاری در دست مشارالیها مفقود شده است فلذا‬ ‫از طرف مالکین متن برابر درخواست وارده بشماره ‪ ۱۰۳۵۹۱۷‬مورخه ‪ 1401/۱۱/09‬طبق تبصره‬ ‫یک ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا‬ ‫مراتب طبق بخشنامه شماره ‪ 140180003144000341‬تاریخ ‪ 1401/11/25‬بدفاتر اسناد رسمی‬ ‫سراسر کشور ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در‬ ‫روزنامه اگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند‬ ‫ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از تاریخ انتشار این اگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ‬ ‫رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره پس از طی تشریفات قانونی‬ ‫ششدانگ سند فوق اسناد مالکیت المثنى بالسویه بنامهای خانم رقیبه ایمانی و علی فداکار اسناد‬ ‫صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد در اجرای استاندارد سازی‬ ‫نسبت به پالک فوق شماره بایگانی ‪ ۲۱۸۴۱‬فرعی از ‪ ۷۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۳‬اردبیل منظور‬ ‫شده است‪ .‬تاریخ انتشار اگهی ‪ 1401/11/27‬رئیس واحد حوزه ثبت اسناد و امالک منطقه یک‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمربیاستقالل‬ ‫در نقش منجی تیمش ظاهرشده است‬ ‫ساپینتو؛‬ ‫مرد تعویض های طالیی‬ ‫تعویض های موفق سرمربی پرتغالی استقالل‬ ‫باعث شده تا ابی ها بتوانند در لیگ بیست ودوم‬ ‫بــه نتایــج مطلوبــی دســت پیــدا کنند‪.‬به گــزارش‬ ‫فوتبال ‪ ،360‬اســتقالل برای چهارمین بازی پیاپی‬ ‫روز دوشــنبه توانســت در قامــت تیــم برنــده از‬ ‫میدان مســابقه خارج شــود؛ تیمی کــه در ابتدای‬ ‫نیم فصل دوم و بعد از شکســت مقابل ســپاهان‬ ‫یشــد از کــورس قهرمانــی عقب مانــده و‬ ‫تصــور م ‬ ‫دیگــر ابی ها تا پایان فصل شانســی برای نزدیک‬ ‫شــدن به سپاهان و پرســپولیس ندارند اما شرایط‬ ‫کامال خالف پیش بینی ها جلو رفت و حاال ابی ها‬ ‫ب تر از سپاهان‬ ‫هم تراز با پرسپولیس و ‪ 3‬امتیاز عق ‬ ‫هستند و کامال به قهرمانی لیگ بیست ودوم امید‬ ‫دارند‪.‬ریکاردو ساپینتو که بعد از شکست مقابل‬ ‫سپاهان اذعان داشت که هنوز به قهرمانی امیدوار‬ ‫اســت‪ ،‬حــاال در هفت ههــای اخیــر نشــان داده که‬ ‫امیدواری اش بی دلیل نبوده اســت‪ .‬یکــی از ارکان‬ ‫موفقیت اســتقالل در فصل جــاری‪ ،‬تعویض های‬ ‫هوشمندانه سرمربی پرتغالی ابی ها است که بارها‬ ‫به کمک این تیم امده و ساپینتو نشان داده که از‬ ‫تغییر سیستم و یا حتی تغییر کلیدی ترین بازیکنان‬ ‫تیمش هم هراسی ندارد و به دنبال بهبود جریان‬ ‫بازی به سود استقالل است‪.‬‬ ‫طالیی ترین تعویض با پاگشای قائدی‬ ‫مهدی قائــدی در اولین بازی دوبــاره اش در تیم‬ ‫استقاللدر بازگشتاز لیگامارات‪،‬جاییدر ترکیب‬ ‫اولیه ابی ها نداشــت و در نیمــه دوم مصاف ملوان‬ ‫و اســتقالل در هفته دوم‪ ،‬در قامت یار جانشین به‬ ‫زمین مســابقه امد و در شــرایطی که بازی با تساوی‬ ‫یک بریکدر جریانبود‪،‬ستارهریزنقشابی هاموفق‬ ‫شددر قامتگلزنبدرخشدوکامبکتیمشراتکمیل‬ ‫کند‪.‬قائدی که به دنبال تکمیل روز درخشــان خود‬ ‫در انزلی بود‪ ،‬توانســت به جز گلزنی در قامت یک‬ ‫پنالتی گیر هم بدرخشد و پایه گذار گل سوم تیمش‬ ‫همشدتاریکاردو ساپینتوباانجامیکتعویضمهم‬ ‫جریان بازی را به سود تیمش تغییر بدهد و بتواند‬ ‫ابی هارادر انزلیبه‪ 3‬امتیاز ارزشمندبرساند‪.‬‬ ‫استخراج ‪ 3‬امتیاز از نفت با تعویض‬ ‫ساپینتو‬ ‫اســتقالل در هفته سیزدهم در ابادان میهمان‬ ‫شهرستان اردبیل‪ -‬رضا احمدیان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5463‬خانم زهرا غضنفری وکالتا از طرف عباس قلع گرزاده زواره به موجب وکالتنامه شماره‬ ‫‪ 1401/۰۷/18 -113055‬دفترخانه ‪ ۵۱‬اردستان باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و‬ ‫امضاء مشهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۳۴۳۹‬فرعی مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ ۳۱۲۶‬فرعی واقع در زواره شانزده اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در‬ ‫صفحه ‪ ۸۲‬دفتر ‪ ۲۴۴‬امالک بنام شهرداری زواره ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طی سند‬ ‫انتقال شماره ‪ 1385/۰۳/25- ۱۶۹۶۲‬دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۴۹‬زواره به اقای عباس قلع گرزاده‬ ‫زواره فرزند اکبر به شماره شناسنامه ‪ ۱۸۸‬انتقال گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام‬ ‫نگردیده در اثر نامعلوم مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‬ ‫طبق ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله‬ ‫(غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا مدت ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪.‬‬ ‫اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه‬ ‫نشود‪ ،‬المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬خیراله عصاری‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک زواره ‪/1457825‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5207‬برابر رای شماره ‪ ۳۷۰۷‬مورخ ‪ 1401/۱۰/19‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض‪ ،‬متقاضی مالکیت خانم مهین کاظمی به شناسنامه شماره ‪۳۹۵‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۸۱۵۸۶۱۳۸۱‬صادره ابادان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 103/30‬مترمربع (مقدار ‪ 3/50‬متر مربع در حد جنوب غربی عقب نشینی دارد) پالک‬ ‫شماره ‪ ۲۵۹۳‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در‬ ‫ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است و با توجه به سند شماره ‪ ۶۴۲۸۰‬مورخ‬ ‫‪ 85/۳/10‬دفترخانه ‪ ۸۵‬اصفهان (با قید به اینکه جنوبًا به گذر اصالحی ‪ ۴‬متری در سمت شرق ‪0/6‬‬ ‫متر و در سمت غرب ‪ 0/7‬متر از بر موجود عقب نشینی رعایت گردد) و گزارش کارشناسان پرونده‪:‬‬ ‫مقدار ‪ 3/50‬متر مربع در حد جنوب غربی عقب نشینی دارد‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۳۷۰۶‬مورخ ‪ 1401/۱۰/19‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض‪ ،‬متقاضی مالکیت اقای نوروز علی کاظمی به شناسنامه شماره ‪۵‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۹۹۵۵۳۳۲۸‬صادره شهرضا فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 103/30‬متر مربع (مقدار ‪ 3/50‬متر مربع در حد جنوب غربی عقب نشینی دارد) پالک‬ ‫شماره ‪ ۲۵۹۳‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در‬ ‫ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است و با توجه به سند شماره ‪ ۶۴۲۸۰‬مورخ‬ ‫‪ 85/۳/10‬دفترخانه ‪ ۸۵‬اصفهان (با قید به اینکه جنوبًا به گذر اصالحی ‪ ۴‬متری در سمت شرق ‪0/6‬‬ ‫متر و در سمت غرب ‪ 0/7‬متر از بر موجود عقب نشینی رعایت گردد) و گزارش کارشناسان پرونده‪:‬‬ ‫مقدار ‪ 3/50‬متر مربع در حد جنوب غربی عقب نشینی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/27 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫اگهی مفقودی مدرک خودرو‬ ‫کارت خودروی سواری سیستم پژو تیپ پارس ئی ال ایکس مدل ‪۱۳۸۹‬‬ ‫به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ‪ 12689003626‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN41DC8BE606815‬به شماره پالک ‪ ۱۱‬د ‪ ۴۲۹‬ایران ‪ ۴۹‬به‬ ‫نام محمد جواد ساعدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫صنعت نفت بود و کار شــاگردان ریکاردو ساپینتو‬ ‫برابر حریف سخت کوش گره خورده بود‪ .‬سرمربی‬ ‫استقالل در تصمیمی غیرمنتظره و در شرایطی که‬ ‫تیمــش بــه گل برتــری نیاز داشــت‪ ،‬محمد محبی‬ ‫کــه جــزو موثرتریــن بازیکنــان اســتقالل در لیــگ‬ ‫بیس ـت ودوم به شــمار می ایــد را از ترکیب ابی ها‬ ‫خــارج کــرد و ب هجــای محبــی‪ ،‬ارمــان رمضانی به‬ ‫ترکیب استقالل اضافه شد تا یک تعویض عجیب‬ ‫یهــا انجــام شود‪.‬ســاپینتو باوجــود‬ ‫در ترکیــب اب ‬ ‫تعجــب هــواداران اســتقالل‪ ،‬از تعویــض خــود‬ ‫مطمئن بود و درخشش ارمان رمضانی در ابادان‬ ‫به قیمت کسب یک ضربه پنالتی برای ابی ها تمام‬ ‫شد و کوین یامگا در واپسین دقایق دیدار مقابل‬ ‫صنعت نفتتوانستضربهپنالتیبه دست امدهرا‬ ‫به گل تبدیل کند تا ابی ها در ابادان بتوانند به ‪3‬‬ ‫امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫ستاره تعویضی ابی ها سوپرگل زد‬ ‫ریکاردو ســاپینتو ســرمربی پرتغالی اســتقالل‬ ‫روز دوشــنبه ‪ 2‬تعویــض شــوکه کننده و عجیــب‬ ‫دیگــر را در ترکیب ابی ها انجــام داد‪ .‬او تصمیم‬ ‫گرفــت تــا رافائل ســیلوا و امیرارســان مطهری را‬ ‫از ترکیــب تیمــش بیرون بکشــد و صالح حردانی‬ ‫یفــر را به بازی فرســتاد تا شــمایل‬ ‫و امیــد حامد ‬ ‫بازی ابی ها در شــرایطی که با یک گل از پیکان‬ ‫پیش بودند‪ ،‬تغییر کند و روزبه چشمی به دفاع‬ ‫منتقــل شــود‪ ،‬حردانــی در ســمت راســت خــط‬ ‫دفاعــی ابی ها قــرار بگیرد‪ ،‬حامدی فر جانشــین‬ ‫چشمی در میانه زمین شود و یامگا هم به خط‬ ‫اتش اســتقالل اضافه گردد‪.‬ســاپینتو در شرایطی‬ ‫ضهــای عجیب را انجــام داد که حتی‬ ‫ایــن تعوی ‬ ‫رافائــل ســیلوا هــم باورش نمی شــد که ســرمربی‬ ‫تیمــش قصد انجام چنیــن تغییراتــی را دارد و با‬ ‫نبــازی خــارج شــد امــا بااین وجود‪،‬‬ ‫تاخیــر از زمی ‬ ‫تفکرات جدید ســرمربی استقالل به بار نشست‬ ‫و صالــح حردانــی کــه در نقــش یار جانشــین به‬ ‫یهــا اضافه شــده بــود‪ ،‬بــا یــک ضربــه‬ ‫ترکیــب اب ‬ ‫استثنایی توانست دروازه پیکان را فروبریزد و با‬ ‫یهــا را در مقابل پیکان تثبیت‬ ‫گل خــود‪ ،‬بــرد اب ‬ ‫کرد تا موفقیتی تازه برای ساپینتو درزمینه انجام‬ ‫تعویض به ثبت برسد‪.‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1449844‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5189‬برابر رای شماره ‪ ۳۷۷۷‬مورخ ‪ 1401/۱۰/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم پروین علیرضائی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۱۵۳۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۶۸۵۶۷۸‬صادره اصفهان فرزند خسرو در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 184/24‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۴۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای رحیم ظهرابی دستجردی‬ ‫(مالک رسمی) خریداری گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/27 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1448899‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5187‬برابر رای شماره ‪ ۳۷۰۸‬مورخ ‪ 1401/۱۰/19‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم زهرا مجیدی دستگردی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۲۸۵۰‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۶۹۷۸۷۰‬صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 119/98‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۸۹۴‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۵‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که متقاضی به موجب بیع نامه عادی مورخ ‪ 94/۵/25‬از طرف اقای‬ ‫سیف اهلل مجیدی مقدار ‪ ۶۶‬متر مربع و از طرف خانم اشرف مجیدی مقدار ‪ ۳۳‬متر مربع خریداری‬ ‫نموده و مقدار ‪ ۳۳‬متر هم که سهم االرث خود متقاضی میباشد که در بیع نامه به این موضوع اشاره‬ ‫شده است که در مجموع ‪ ۱۳۲‬متر مربع در تصرف متقاضی قرار گرفته است بنابراین مقداری از‬ ‫مالکیت متقاضی در ازای بیع نامه خریداری شده از دو نفر از ورثه ی مرحوم حسن مجیدی میباشد‬ ‫و مقداری نیز در ازای سهم االرث متقاضی از پدرش (مرحوم حسن مجیدی) میباشد و تعدادی از‬ ‫ورثه در جلسه هیات حاضر و به موجب مشروحه مورخ ‪ 1401/۹/13‬تصرفات متقاضی را تایید و‬ ‫هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده اند‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۳۷۵۵‬مورخ ‪ 1401/۱۰/22‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم عفت مجیدی دستجردی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۶۶۱۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۶۳۵۴۶۸‬صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 84/98‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۸۹۴‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که متقاضی به موجب بیع نامه عادی مورخ ‪ 1376/۱۰/5‬از‬ ‫طرف اقای اکبر مجیدی (یکی از وثه ی مرحوم حسن مجیدی) (مالک رسمی) مقدار ‪ ۸۵‬متر‬ ‫مربع خریداری نموده است و تعدادی از ورثه در جلسه هیات حاضر و به موجب مشروحه مورخ‬ ‫‪ 1401/۹/13‬تصرفات متقاضی را تایید و هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده اند‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو وانت مزدا کارا‬ ‫(‪ )2000‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 191 -25‬ص ‪ 33‬به شماره موتور‬ ‫‪ E2K3A3222‬و شماره شاسی ‪ NAGP2PC31JA505360‬مدل ‪ 1397‬به‬ ‫نام رضا فیوضات فرزند رحمن به کدملی ‪ 1651835845‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫درحالی کهدوباشگاهپرسپولیسو استقاللواردبورسشده اند‬ ‫و سهام ان ها به فروش رفته هرروز اخبار ناخوشایندی پیرامون‬ ‫این اتفاق به گوش می رسد‪ .‬یکی از مهم ترین مشکالت سرخ‬ ‫ابی هــا که باعث شــد مجوز حرف ـه ای این دو باشــگاه صادر‬ ‫نشــود و پرســپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان اسیا در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬حذف شوند‪ ،‬مالکیت مشترک این دو باشگاه و البته‬ ‫دولتی بودن ان هاست‪ .‬بر اساس قوانین هیچ شخص حقیقی‬ ‫و حقوقی نمی تواند در یک تورنمنت‪ ،‬مالکیت دو باشــگاه‬ ‫را در اختیار داشته باشد تا شائبه هرگونه تبانی از بین برود‪.‬‬ ‫بااین حال در سال های اخیر باوجوداینکه دولت مالکیت دو‬ ‫باشگاه استقالل و پرسپولیس را در اختیار داشت اما مسئوالن‬ ‫ورزش ایران به گونه ای وانمود کردند می کردند که مجمع دو‬ ‫باشــگاه متفاوت اســت تا به این ترتیب مجوز حرفه ای ان ها‬ ‫صادر شود اما در سال ‪ ،۲۰۲۲‬کنفدراسیون فوتبال اسیا دیگر‬ ‫زیر بار نرفت و مجوز حرفه ای این دو باشگاه را صادر نکرد‬ ‫تا به این ترتیب مســئوالن ورزش ایران به ســمت واگذاری دو‬ ‫باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس قدم های موثــری بردارند‪ .‬بر‬ ‫این اســاس‪ ،‬قرار اســت مزایده بلوک های ‪ ۵۱‬درصدی ســهام‬ ‫دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل به ترتیب در روزهای ‪ ۷‬و‬ ‫‪ ۱۰‬اســفند امســال انجام شــود‪ .‬ان طور که اعال مشــده اســت‪،‬‬ ‫خریدار باید متعهد شود که رتبه تیم در لیگ برتر فوتبال ایران‬ ‫در دو ســال متوالی از رتبه چهارم کم تر نشــود و در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد واگذاری را‬ ‫خواهد داشت‪ .‬این شرط‪ ،‬در ظاهر شاید به این معنی باشد‬ ‫که فروشــنده می خواهد تضمین های الزم را در جهت اینده‬ ‫خوب تیم در لیگ برتر بگیرد تا تجربه واگذاری باشگاه های‬ ‫قبلی درباره استقالل و پرسپولیس تکرار نشود اما ایا در دنیای‬ ‫فوتبال کســی می تواند نتایج یک تیم را تضمین کند؟ اگر با‬ ‫همین شرایط‪ ،‬خریداری حاضر شود ‪ ۵۱‬درصد سهام استقالل‬ ‫یا پرسپولیس را بخرد‪ ،‬عمال تضمین داده که رتبه این تیم در‬ ‫دو ســال اینــده کمتر از چهارم نخواهــد بود‪ .‬حاال فرض کنید‬ ‫یکی از این تیم ها در سال اول با شرایط کامال فوتبالی رتبه ای‬ ‫کمتــر از چهــارم به دســت بیــاورد و ســال دوم هــم در اواخر‬ ‫فصــل به یک یا دو برد نیاز داشــته باشــد کــه حداقل چهارم‬ ‫شود؛ ایا این شائبه ایجاد نمی شود که خریدار با تبانی‪ ،‬این‬ ‫یــک یا دو برد را به دســت بیــاورد تا رتبه تیم حداقل چهارم‬ ‫شــود که قرارداد واگذاری فســخ نشــود؟ به هرحال این شرط‬ ‫غیرقابــل اجــرا حــاال به نقطــه ابهام بزرگــی پیرامــون این دو‬ ‫باشــگاه تبدیل شــده و روند واگذاری سهام ان ها را با مشکل‬ ‫روبــرو کــرده اســت‪ .‬دو باشــگاهی کــه پــس از ســال ها انتظار‬ ‫سرانجام شهریورماه وارد بورس شدند تا بلکه طعم خصوصی‬ ‫شــدن را بچشــند امــا ایــن روند هــرروز پیچیــده و پیچیده تر‬ ‫می شود‪ .‬پیچ وخم هایی که به نظر می رسد خودمان ایجاد‬ ‫کرده ایم تا کار به نتیجه نرسید‪ .‬حال این که چرا پرطرفدارترین‬ ‫باشگاه های ایرانی وقتی قرار است از بالتکلیفی خارج شوند‬ ‫و به سروسامانی برسند چرا باید چنین موانعی سر راه ان ها‬ ‫قرار بگیرد تا امیدها را به یاس تبدیل کند‪ .‬امیدهایی که پس‬ ‫از سال ها ایجادشده بود اما به نظر می رسد هرروز کمرنگ تر‬ ‫می شود و ظاهرا قرار است در بروی همان پاشنه قبل بچرخد‪.‬‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/27 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1449237‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5181‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬به موجب رای شماره ‪۱۲۷۶۵‬مورخ ‪ 1401/۱۰/18‬هیات اول خانم الیزابت بروخیم به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۰۳۰‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۶۱۴۶۲۷‬صادره اصفهان فرزند اسحق در ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 76/57‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان مع الواسطه از شهرداری اصفهان سند ‪ ۶۳۹۰۷‬مورخ ‪ 69/۱۱/8‬دفترخانه نه‬ ‫اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/27 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1449333‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ موضوع ماده ‪ 7‬و ‪ 8‬حوزه ثبتی شهرستان بردسکن‬ ‫‪ -9 -5466‬در اجرای بند (ج) ماده ‪ 7‬قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی‬ ‫و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسامی اشخاصی که نسبت به تصرفات انها‬ ‫در محدوده مسکونی انابد واقع در بخش ‪ 4‬بردسکن به شرح زیر اگهی میگردد‪:‬‬ ‫پالک ‪ 85‬اصلی اراضی انابد بخش ‪ 4‬بردسکن‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک ‪ 85‬اصلی بمساحت ‪ 281/06‬مترمربع‬ ‫بنام اقای احمد کرمی فرزند محمد کالسه ‪4448‬‬ ‫لذا مراتب بعلت عدم دسترسی به مالکین اگهی تا چنانچه اعتراض دارند اعتراض‬ ‫خود را ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این اگهی به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک بردسکن تسلیم نمایند‪ .‬معترضین پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک‬ ‫ماه مهلت دارند که دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی به‬ ‫ثبت محل ارائه دهند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت یاد شده سند مالکیت‬ ‫مربوطه بنام متصرفین صادر خواهد شد‪ .‬غالمرضا گنج بخش‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان بردسکن‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز خودروسواری‪-‬سواری سیستم سایپا تیپ ‪ 131SE‬به رنگ‬ ‫سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪385 -94‬ج ‪ 83‬به شماره موتور‬ ‫‪M135609325‬و شماره شاسی ‪NAS411100G3482141‬مدل‪1395‬به‬ ‫نام سعودمحمدپوربه کدملی ‪ 4709667594‬صادره از پارسیان مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری مزدا‪ -‬داخلی‪-‬‬ ‫‪ 323‬به رنگ مشکی‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 358 -53‬ق ‪ 13‬به شماره‬ ‫موتور ‪ ZM559325‬و شماره شاسی ‪ BGBASDZM811236‬مدل ‪1382‬‬ ‫به نام پارسا غنی ورزنه فرزند مسعود به کدملی ‪ 1271711291‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 27‬بــهمن ‪ 16 / 1401‬فوریه ‪ 25 / 2023‬رجب ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1568‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کاریکاتور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ارادت انهم‬ ‫سینهردیا‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫زندان های بغداد‪ ،‬بیش از هزار سال است که سینه دریا را تنگ کرده‬ ‫اســت و روشــنای افتاب را بر اســمان بسته اســت‪ .‬هان ای تاریخ فسرده‬ ‫بدان‪ ،‬موالی عشق در میان حجره های تاریک‪ ،‬خاموش نمی شود و امیر‬ ‫دانش و بردباری‪ ،‬در چهاردیواری جاهلیت‪ ،‬گم نمی شــود‪ .‬هیچ تیرگی‬ ‫نتوانســته اســت راه نور را ســد کند و خداوندی که صبر را دوست دارد و‬ ‫زیبا کرده‪ ،‬صدای عشق را به گوش جان های پاک می رساند‪ .‬زندان های‬ ‫بغداد‪ ،‬زیر نظر فرعون زمانه‪ ،‬موسی را محاصره کرده اند‪ ،‬غافل از اینکه‬ ‫معجزه موسی‪ ،‬همه سحرها را باطل می کند و دریاها را می شکافد و امت‬ ‫ستم دیدهرانجاتمی دهد‪.‬فرعونحتیاگر نامشهارونباشداز بندگی‬ ‫خداوندبهره اینبردهاست‪.‬‬ ‫به مناسبت سالروز درگذشت عماد خراسانی‬ ‫شاعر عاشقانه های پایدار‬ ‫زهرا اقایی‬ ‫دلخوشی هایکوچکدر‬ ‫هیاهویزندگیگمنشوند‬ ‫عکس بادمجان هایی‬ ‫لیال شهبازیان‬ ‫را کــه ســرخ کرده و‬ ‫رویداد امروز‬ ‫طالیــی خوش رنــگ‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شده اند و می خواهند‬ ‫در کنار مواد دیگر بشوند کشک بادمجان را گذاشته و نوشته است این که‬ ‫یتــوان در ایــن نکته ان اســت که او در‬ ‫ان را م ‬ ‫غزل هایش حضور پررنگــی دارند و همین امر‬ ‫باعث شــده است غزل هایش از تقلید لحظه‬ ‫تکــرار زبانی قدما برکنــار بماند عماد معموال‬ ‫تجربیات غزلی خود را درونی کرده‪ ،‬پس از ان‬ ‫دست به قلم می برد و ان را در قالبی هنری ارائه‬ ‫می دهد‪.‬در اشعار غناییعماداغلبصحبت‬ ‫از صبح که از خواب بیدار می شوی تا شب که سرت را بر بالش می گذاری‬ ‫همین طور‪ ،‬دم به دم اخبار بد می خوانی و می شنوی نباید باعث شود که‬ ‫خشــده در هیاهوی این زندگی گ م شــود‪.‬‬ ‫این بادمجان های طالیی سر ‬ ‫چقدر حرفش به دلم می نشیند! چقدر این روزها نیاز داشتم که کسی‬ ‫این حرف را به من بزند! چقدر خوب که ادم ها دغدغه ها و افکارشان‬ ‫را در فضــای مجــازی منتشــر می کنند و بعد می فهمــی که گاهی چقدر‬ ‫موضوعات‪،‬نگرانی هاودلخوشی هایمشترکداریمکهبادیدنشانکمی‬ ‫سبک تر می شویمو فکرمانازادتر می شود‪.‬‬ ‫از خواب این صبح سرد و ابری اواخر بهمن ماه بیدار شده ام‪ .‬در‬ ‫برابر وسوسه رفتن سراغ گوشی مقابله می کنم و صبحانه می خورم‪.‬‬ ‫سراغ گوشی که می روم اولین مطلبی که می بینم درباره ویران کردن‬ ‫بوستان‪٦‬هکتاریدرساحلبندرعباسافتتاحشد‬ ‫شهردار بندرعباس‪ :‬بهرهبرداری از پروژه بزرگ‬ ‫منظرگاهبندرعباس(اولویتپنجم)درجهتافزایش‬ ‫ظرفیتزیرساختیفضاهایساحلیبهعنوانقدماول‬ ‫در راستای سرمایهگذاری و زیباسازی سواحل و از‬ ‫اهداف مهم این پروژه میباشد‪.‬‬ ‫احمد وحیدی وزیر کشور پروژه بزرگ زیباسازی‬ ‫ساحل شهر بندرعباس تحت عنوان منظرگاه که‬ ‫جزو اولویت پنجم در پروژههای مهم شهرداری بود‬ ‫را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬وزیر کشور در این ایین‬ ‫بندرعباس را شهری با ظرفیتهای متنوع توصیف‬ ‫کرد و افزود‪ :‬گردشگری مهمترین بخش توسعه در‬ ‫شهرهایبندریمیباشدکهتوسعهسواحلمیتواند‬ ‫به این بخش کمکهای زیادی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صنایعدســتی و شــاخههای دیگر‬ ‫منظرگاه بندرعبــاس ‪٣٣٠‬میلیارد تومــان بوده‬ ‫اســت که امیدواریم فضای مناســبی برای تفریح‬ ‫ورزش و اوقــات اســتراحت و فراغت شــهروندان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شهردار خاطرنشان کرد‪ :‬با همراهی و همکاری‬ ‫شورای اسالمی شهر بندرعباس روند توسعه شهر‬ ‫رو به رشد است و در جایجای شهر شاهد اتفاقات‬ ‫خوبی هستیم که قطعا بندرعباس اینده متفاوت و‬ ‫زیبنده و در جایگاه یک شهر بندری خواهد بود‪.‬‬ ‫شهرداری بندرعباس در پایان از مهندس دوستی‬ ‫استاندار محترم و همه سازمانها و نهادها در شهر‬ ‫بندرعباستقدیروتشکرکردواظهارداشتهمکاری‬ ‫سازمانها با شهرداریها باید تقویت شود و مدیریت‬ ‫شهری با هماهنگی و همکاری سایر سازمانها موفق‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫احمـد عربانـی | رویـداد امـروز‬ ‫به نان ختم می شود‬ ‫عدم عدالت اجتماعی و کساد بازار هنرمندان‬ ‫واقعی است در بخش ادبی نواوری عماد در‬ ‫حوزه تشــبیه خصوصا تشــبیهات عقلی بیش‬ ‫بافت تاریخی شیراز است که اه از نهاد هر انسان دوستدار زیبایی‬ ‫و برخوردار از اندکی ســامت روان برمی اورد‪ .‬با خود می گویم که‬ ‫در سر این ویرانگران با توجیه های پررنگ و لعابشان چه می گذرد‬ ‫که این چنین به جان فرهنگ و هنر ایران زمین افتاده اند! نامه ها و‬ ‫اعتراض های استادان‪ ،‬فعاالن و دوستداران میراث فرهنگی و مردم‬ ‫را می بینم و می خوانم؛ اما نه گوش شنوای مسئولی پیدا نمی شود!‬ ‫بعد خبر از گرانی های بیشتر و بیشتر می خوانم‪ .‬یاد حرف های‬ ‫دیروز دخترخاله می افتم که مراســم ازدواج دخترش نزدیک اســت‬ ‫و کلی وســیله مانده تا برای جهیزیه اش فراهم کند‪ .‬دلش پر اســت‬ ‫از این قیمت های سر به فلک کشیده ای که هر روز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫خبرهــای بــد کم نیســت و ایــن صفحه موبایل هر چــه پایین تر‬ ‫با حضور وزیر کشور‬ ‫هنرهای مردمی در شــهرهای جنوبی یک فرصت‬ ‫بینظیر است که باید چشماندازهای طوالنیمدت‬ ‫برای ان در نظر گرفته شود تا به نتایج خوبی در این‬ ‫عرصهبرسیم‪.‬‬ ‫وحیدی بیان داشت‪ :‬هرچقدر در شهر بندرعباس‬ ‫سرمایهگذاری شود و پروژه داشته باشیم برای شهری‬ ‫که مهمترین بندر کشــور محسوب میشود کافی‬ ‫نیســت و باید همه فرصتها را برای توســعه این‬ ‫شهر در همه بخشها بهخصوص بخش فرسوده به‬ ‫نتیجههایموفقبرسانیمتادگرگونیوتحولدرشهر‬ ‫راشاهدباشیم‪.‬‬ ‫مهدی نوبانی شــهردار بندرعباس ضمن ارائه‬ ‫گزارش از عملکرد شهرداری بندرعباس پروژههای‬ ‫دهه فجر شــهرداری را معرفی نمود و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هزینه ســاخت بوستان ساحلی تحت عنوان‬ ‫ ‬ ‫سازمان ملل‬ ‫طرح‪ :‬شهاب جعفر نژاد‬ ‫عمادالدیــن حســنی برقعی‪ ،‬معــروف به‬ ‫عمــاد خراســانی از مشــهورترین غز لســرایان‬ ‫معاصــر در ســال ‪ 1300‬در طــوس مشــهد بــه‬ ‫دنیــا امــد‪ .‬او در جوانــی بــا تخلص شــاهین یا‬ ‫شاخص شعر می گفت و سپس تخلص عماد را‬ ‫برگزید‪ .‬اثار عماد خراسانی در حدود سی هزار‬ ‫بیت شــعر فارســی اســت و وی در قالب های‬ ‫شــعری غــزل‪ ،‬مثنوی‪ ،‬قطعه‪ ،‬قصیــده و انواع‬ ‫مســمطات ترکیبــی طبع ازمایــی کرده اســت؛‬ ‫اما انچه که عماد خراســانی را به عنوان شــاعر‬ ‫معرفی می کند؛ غزل اســت که در میان دیگر‬ ‫قالب های شــعری او تمایز و شــخص خاصی‬ ‫دارد تــا جایی که عمــاد را از نظر اخوان ثالث‬ ‫از صدرنشــینان بــارگاه غــزل ســاخته اســت و‬ ‫زرقانــی نیز وی را متعلق به جغرافیای غزل و‬ ‫شاعر عشق و شراب و رندی معرفی می کند‪.‬‬ ‫بســیاری از غزل های او در حافظه دوستداران‬ ‫شعر کالسیک معاصر نقش بسته است‪ .‬عماد‬ ‫خراســانی شــاعر عاشقانه هاســت‪ ،‬عشــق در‬ ‫شــعر او کیفیتی خاص و عمری پایدار دارد‪ .‬از‬ ‫این روست که وقتی از عشق سخن می گوید‬ ‫از ژرفای روح و جان خویش بانگ برمی اورد‪.‬‬ ‫عمــاد غــزل را به ســبک و ســیاق غز لســرایان‬ ‫گذشــته؛ چــون حافــظ و ســعدی و مولــوی‬ ‫می سراید چه از نظر محتوا و مضمون و چه از‬ ‫نظر واژگانی و ساختار به سرغزل سرایان نامی‬ ‫نزدیک می شود‪ .‬زبان عماد در اشعارش ساده‬ ‫و روان و قابل فهم است و از تصنع و پیچیدگی‬ ‫ب ـه دور اســت‪ .‬به کارگیــری واژگان در معنــای‬ ‫کهن و اســتفاده از افعال قدیمی خصوصا در‬ ‫غزلیاتش چشمگیر است‪ .‬غزلیات او با وجود‬ ‫تقلیــدی بــودن جذابیــت خاصــی دارد علت‬ ‫از حدیــث نفــس او غــم و فــراق اســت و این‬ ‫به علت شکســت عشــقی در زندگی اوست‪.‬‬ ‫جلو ههــای حدیث نفس در اشــعارش فراوان‬ ‫اســت؛ مانند ناامیدی و ناصبوری‪ ،‬گریستن در‬ ‫فراق یار‪ ،‬شــکوه از معشوق و به همین دلیل‬ ‫عشق در دیوان عماد عشقی غمگین است که‬ ‫با سوزوگداز خاصی همراه است‪ .‬عماد اشعار‬ ‫خــود را دو دانــگ و بــا اواز می خوانــد و چون‬ ‫نوایش عالی و اشــعارش چاشــنی از عشــق و‬ ‫حرمان داشــت؛ در شــنونده تاثیر داشت و در‬ ‫محافلدوستانصحبتشرامغتنممی شمردند‪.‬‬ ‫اشــنایی عماد با موسیقی و توجهش به ترنم‬ ‫یتــوان در برخــی وز نهــای‬ ‫و تغنــی را هــم م ‬ ‫شــعری که او گوشــه چشــمی بدان ها داشــته‬ ‫دید‪ .‬مثنوی های وی دارای زبانی بســیار ساده‬ ‫و نزدیک به محاوره و مشحون از اصطالحات‬ ‫روزمــره اســت که با لحنی شــیرین دربرگیرنده‬ ‫مســائل اجتماعی چــون قحط یــاران صادق‪،‬‬ ‫از ســایر حوز ههــا اســت‪ .‬وی پس از یــک دوره‬ ‫بیماری در صبح روز شنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪ 1382‬در‬ ‫تهراندرگذشت‪.‬‬ ‫می رود دل نگرانی ها را بیشتر می کند‪ .‬احساس می کنم قلبم سنگین‬ ‫شــده‪ ،‬بعد لحظه ای یاد نوشــته دلنشــین دوســتم در شــب گذشــته‬ ‫خشــده طالیی اش‬ ‫می افتم که با ان عکس زیبای بادمجان های سر ‬ ‫بــه مــن یاداوری می کرد که دلخوش ـی های کوچــک زندگی نباید در‬ ‫هیاهوی ان گم شود‪.‬‬ ‫صــدای خوشــایند کتری کــه درمی اید می روم تا چــای را دم کنم‬ ‫و با نوشــیدن فنجانی از ان به قول ســخن خوش دوســتم به خود‬ ‫یاداوری کنم تمام دلخوشی های کوچک زیبا را و باز به قول بزرگان‬ ‫معرفــت از یــاد نبــرم که هر روز روی اگاهی و ظرفیتم کار کنم تا با‬ ‫افکار‪ ،‬گفتار و کردارم اسباب ازار و سد خوشی های کوچک و بزرگ‬ ‫دیگران نشوم‪.‬‬ ‫واکنش هایمجازیدر دنیایواقعی‬ ‫رسانه هاووسایلارتباط جمعیبه واسطهسرعت‪،‬‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫تــداوم و وســعت جهانی به مثابــه جزءالینفک‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪ info@ruydadiran.com‬ارتباطات اجتماعی در دنیای امروز در نظر گرفته‬ ‫می شوند؛به گونه ای کهتصور دنیایبدونرسانه‬ ‫برای ما غیرممکن است‪ .‬اینکه از این فضا چگونه و در چه راستایی استفاده می شود موضوع اصلی و‬ ‫بااهمیتمحسوبمی شود‪.‬برخیفضایمجازیراتهدیدمی دانندوبرخیاینفضاراسراسر فرصتی‬ ‫برای اثرگذاری و اثرپذیر بودن می بینند؛ فاصله تهدید تا فرصت در فضای مجازی به باریکی یک تار‬ ‫مواستکهبازمی گرددبهاینکهتاچهحددر اینفضاتوانسته ایمعملکردیموفقاز خودبهنمایش‬ ‫بگذاریم‪.‬فضایمجازیتوانستهاستفاصله هایذهنی‪،‬فکری‪،‬فرهنگیبرگرفتهاز ُبعدمکانوزمان‬ ‫را در بین مردم دنیا‪ ،‬به راحتی در نوردد و مردم جهان را همچون یک دهکده کوچک در کنار هم قرار‬ ‫دهد‪.‬فضای مجازی با ارائه خدمات خود بسیاری از هزینه های مادی و معنوی مردم برای حصول و‬ ‫دستیابی به این خدمات را کاهش یا حتی از بین برده است‪ .‬فضای مجازی همان طور که می تواند‬ ‫موجباترشدوارتقامخاطبینشدهوبه عنوانعنصریافزایشی‪،‬کاربردموثریداشتهباشد‪،‬قادر است‬ ‫تهدیداتجدیرامتوجهجوامعو مخاطبیننمایند‪.‬فضایمجازیقادر بهتولیدو تکثیر دروغاست‬ ‫بههمینمنظور می تواندبه عنوانمعترضیامتغیر کاذبوضعموجود‪،‬بیشتر از انچهواقعیتدارد‪،‬‬ ‫نمودپیداکند‪.‬از سویدیگر انعکاسسریعاخبار‪،‬بدونارزیابییابررسیصحتخبر وانتشار بی پرده‬ ‫تحوالت‪،‬وقایعومطالبدر کفجامعهبه صورتغیرتخصصی‪،‬بدونشکسالمتذهنیجامعه‬ ‫رادائماموردتاثیر خطر و تهدیدقرار می دهد‪.‬امابایدپذیرفتکهنمی تواناینفضارابه صورتکامل‬ ‫با استفاده از فیلتر و محدودیت های دیگر از دسترس مخاطب خارج کرد پس راه حل این معضل را‬ ‫می تواندر مدیریتاستفادهاز فضامجازیجستجوکرد‪.‬مدیرتیکهبرنامه ریزیجامعوکاملدر ابعاد‬ ‫مختلفبااستفادهاز نیروهایمتخصصرادر دستور کار خودقرار دهد‪.‬‬ ‫مقام کبابی درس بزرگی به همه دادند و گفتند‪ :‬دنبال هر چیزی‬ ‫برو که نان داشته باشد مثل کباب! و البته از قدیم هم گفته اند فکر‬ ‫نان باش که خربزه اب است‪ .‬به هرحال اگر از این ستون برای شما‬ ‫فرجی حاصل نمی شود برای نویسنده باریک نانی دارد و چون نان‬ ‫برکتاستپسخوبدقت کنید‪:‬می خواستمامروز یکسفرنامهبا‬ ‫جل‬ ‫د ‪152‬‬ ‫هم دنبال کنیم با خودم گفتم‬ ‫طبقدرسمقامکبابیکشوری‬ ‫کهانتخابمی کنیمبایدنانداشتهباشد‪،‬فعالچشمم‬ ‫روی کشــور لبنــان افتــاد‪ .‬باالخره اخــرش به نان ختم‬ ‫می شود‪ .‬این کشور برای خیلی ها در تاریخ نان داشته‬ ‫استاز فنیقی هاگرفتهتاهمیندورهمعاصر‪.‬ریانشود‬ ‫دو سفرنامهبهلبنانفعالبهچشماین کمترینخورده‬ ‫است‪ .‬اولی کتابی با عنوان «داستان لبنان»‪ ،‬خاطرات‬ ‫سیروسیاحتنویسنده‪«،‬زهرهیزدان پناهقره تپه»است‬ ‫که سفر نویسنده در لبنان را در ‪ 10‬فصل به صورت کامل‬ ‫••زهره یزدان پناه قره تپه‬ ‫روایــت می کند‪ .‬در فصل اول جلســه توجیهی قبل از‬ ‫رفتن به لبنان امده‪ .‬در فصل دوم خاطرات فرودگاه‬ ‫تهــران و فــرودگاه بیروت روایت شــده‪ .‬نویســنده در‬ ‫فصــل ســوم بــه دیــدار میزبانــان و هتــل و رســتوران‬ ‫اقامتشــان می پــردازد‪ .‬در فصــل چهــارم مــوزه ملــی‬ ‫بیروت را توصیف می کند و مناطق دینی بیروت مانند‬ ‫صخره های روشه مدفن رفیق حریری و کتاب فروشی‬ ‫ویرجیــن را به خوبــی توصیــف می کنــد‪ .‬فصل پنجم‬ ‫نویسنده به خاطرات دیدار از شبکه المنار‪ ،‬شبکه نیو‬ ‫تی وی‪ ،‬دیدار با سفیر ایران در لبنان و دیدار از روزنامه‬ ‫السفیر می پردازد‪.‬فصلششمبهدیدار از جنوبلبنان‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬در فصول بعدی نویسنده خاطرات بازدید و دیدارهایی که انجام داده مثل‬ ‫قلعه تاریخی بعلبک‪ ،‬دیدار با جرج جرداق‪ ،‬حاریصاء کلیسای القدیس بولس و بازگشتشان‬ ‫را اورده است‪ .‬از ویژگی های این کتاب این است که نویسنده به خوبی مکان ها و اشخاص را‬ ‫توصیف کرده‪ ،‬به گونه ای که خواننده با خواندن این مطالب می تواند ان مکان ها را در ذهن‬ ‫خود تصویر کند و اما کتاب دومی‪« ،‬لبنان زدگی» نوشته «سید حسین مرکبی» است‪ .‬این‬ ‫کتاب سفرنامه نویسنده به لبنان است این کتاب در کنار جنبه های اجتماعی و تاریخی لبنان‬ ‫به وجوه فرهنگی این کشور هم می پردازد‪ .‬مقایسه ها و تشبیهات متن کتاب ان را خواندنی‬ ‫می کند‪.‬مرکبیاز رشادت هایاهالیلبناندر این کتاب‪،‬بسیار نوشته‪.‬اینسفرنامهبهقرائت‬ ‫لبنانی از اسالم و تجرب ه زیست ه مسلمانان در فضای متکثر و پر دادوستد کشوری می پردازد‬ ‫که هیچ گروهی در ان اکثریت مطلق یا حاکم نیست‪ .‬نویسنده در میان ه جنگ ‪ ۲۰۱۴‬غزه‬ ‫و اوج حمالت گروه های تکفیری به لبنان سفرکرده و به نواحی مرکزی و جنوبی این کشور‬ ‫کوچک سرک کشیده است‪ .‬یک فصل کامل از این سفرنامه به بازدید از موسسات اجتماعی‬ ‫و خیریه امام موســی صدر اختصاص دارد‪ .‬این موسســات در شــهر صور در ‪ ۲۰‬کیلومتری مرز‬ ‫فلسطیناشغالیواقعاستو نیم قرنقدمتدارد‪.‬فصل هایدیگر کتابنیز بهروایت هایی‬ ‫از کمربندفقر بیروتیاهمانضاحیهجنوبی‪،‬موزهملیلبنان‪،‬دانشگاهامریکاییبیروت‪،‬پارک‬ ‫موزه مقاومت با نام ملیتا و بازدید از گروه های پیش اهنگی حزب ا‪ ...‬اختصاص دارد‪ .‬نویسنده‬ ‫کتاب اول‪ ،‬زهره یزدان پناه قره تپه متولد‪ 1342‬در تهران است‪ .‬وی کارشناس تاریخ و کارشناس‬ ‫ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی‪ ،‬نویسنده‪ ،‬منتقد و پژوهشگر است و اما نویسنده‬ ‫کتابدوم‪،‬سیدحسینمرکبیمتولدسال‪،1361‬مترجمو نویسندهایرانیاست‪.‬‬ ‫نویسندهکتابنخست‪،‬یکزناستونویسندهکتاببعدییکمرد!وقتیپای‬ ‫نان در میان باشد هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد!‬ ‫اگهی مزایده نوبت سوم‬ ‫بهقلماصغر جوجه‬ ‫(چاپ دوم)‬ ‫بر اســاس مصوبه شــماره ‪ 6/1085‬مورخ ‪ 1401/08/11‬شورای اسالمی شهر‬ ‫فالورجان این شــهرداری در نظر دارد فک های متحرک (سازه های تبلیغاتی) در سطح شهر را‬ ‫جهت نصب بنرهای تبلیغاتی طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط‬ ‫به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید‪.‬‬ ‫قیمت پایه اجاره بهاء هر عدد سازه تبلیغاتی بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪6/000/000‬‬ ‫ریال و جمعا برای ‪ 40‬عدد سازه تبلیغاتی ماهیانه مبلغ ‪ 240/000/000‬ریال (برای یک سال جمعا‬ ‫‪ 2/880/000/000‬ریال) می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/12/06‬در سامانه ستاد دولت بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫محمدعلیعزیزی‪-‬شهردارفالورجان‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫م مالف‪:‬‬ ‫‪1452622‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1626

روزنامه رویداد امروز 1626

شماره : 1626
تاریخ : 1402/02/31
روزنامه رویداد امروز 1616

روزنامه رویداد امروز 1616

شماره : 1616
تاریخ : 1402/02/18
روزنامه رویداد امروز 1609

روزنامه رویداد امروز 1609

شماره : 1609
تاریخ : 1402/02/10
روزنامه رویداد امروز 1608

روزنامه رویداد امروز 1608

شماره : 1608
تاریخ : 1402/02/09
روزنامه رویداد امروز 1606

روزنامه رویداد امروز 1606

شماره : 1606
تاریخ : 1402/02/06
روزنامه رویداد امروز 1597

روزنامه رویداد امروز 1597

شماره : 1597
تاریخ : 1402/01/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!