روزنامه رویداد امروز شماره 1562 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1562

روزنامه رویداد امروز شماره 1562

روزنامه رویداد امروز شماره 1562

‫سرمقاله‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫جشنواره ایبرای‬ ‫فیلمسازان تجربه اولی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 19‬بــهمن ‪1401‬‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫‪ 08‬فوریه ‪ 17 | 2023‬رجب ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1562‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫یادداشت‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫لیال شهبازیان‬ ‫نانمردمبازیچهبی مسئولیتی‬ ‫در نانوایی ها چه خبر است؟‬ ‫‪41‬‬ ‫خوزستان‬ ‫سیاست‬ ‫در مسیرصدور مجوز‬ ‫قائم مقام‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫ناوگان حفاری‬ ‫نیاز به‬ ‫بازسازی دارد‬ ‫قائممقام شرکت ملی حفاری ایران‪:‬‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد امروز‪ :‬قائممقام شرکت ملی‬ ‫حفــاری ایــران گفــت‪ ۶۰ :‬درصــد از ناوگان‬ ‫حفاری این شرکت نیاز به بازسازی دارد‪.‬‬ ‫مهــران مکونــدی در نشســت خبــری‬ ‫در حاشــیه ســیزدهمین نمایشگاه ساخت‬ ‫تجهیــزات صنعــت نفت خوزســتان که ‪۱۷‬‬ ‫بهمنمــاه در اهواز برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمانی بحث خصوصیســازی شــرکت ملی‬ ‫حفــاری ایران مطرح بود و این شــرکت جز‬ ‫شــرکتهایی بود که باید خصوصیســازی‬ ‫شود اما نامهای از سوی وزیر نفت زدهشده‬ ‫تا از این بند خارج شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مناطــق‬ ‫نفتخیــز جنــوب‪ ،‬او افــزود‪ :‬شــرکت ملی‬ ‫حفاری ایران یکی از شرکتهای باالدستی‬ ‫است و نباید واگذار شود‪ .‬این مسئله شاید‬ ‫یک اشتباه سیســتمی بوده و با نامهای که‬ ‫وزیــر نفــت زدهشــده قــرار اســت از فرایند‬ ‫خصوصیسازی خارج شود‪.‬‬ ‫قائممقــام شــرکت ملــی حفــاری ایران‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت ملــی حفــاری ایــران ‪۷۳‬‬ ‫دســتگاه حفاری با توانهای متفاوت دارد‬ ‫کــه در حال کار کردن با کارفرمایان داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مکونــدی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪۶۰‬‬ ‫درصــد از نــاوگان حفــاری ایــن شــرکت نیاز‬ ‫به بازســازی دارد‪ .‬اکنون در فرایند مناقصه‬ ‫هســتیم تا شــرکتهایی که توانایی دارند‬ ‫وارد بحــث نوســازی و بازســازی اساســی‬ ‫ایــن نــاوگان شــده و نســبت بــه بازســازی‬ ‫اساســی و نوســازی نــاوگان حفــاری ایــن‬ ‫شــرکت اقــدام کننــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بحث ساخت داخل قطعات شرکت ملی‬ ‫حفاری یکی از پیشقراوالن ساخت داخل‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هماکنون حــدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد از قطعات موردنیاز صنعت حفاری‬ ‫برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره شعر رضوی در نیمه دوم اسفندماه‬ ‫رضا کالهکج؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانخوزستان‪:‬برگزاری جشنواره رضوی به دلیل عالقه‬ ‫و ارادت مردم خوزستان به امام رضا (ع) با استقبال زیادی در طول این چند سال روبرو بوده است‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در نیمه دوم اسفندماه با معرفی‬ ‫برگزیدگان برگزار میشود‪ .‬صنعت نفت باید به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود‬ ‫فرمان عفو رهبری تقویتکننده انسجام‬ ‫ملی است‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪ :‬مدیرعامل‬ ‫توســط ســازندگان داخلی تولید میشود و‬ ‫امیدواریم بتوانیم باقی نیاز را نیز از داخل‬ ‫استانتامین کنیم‪.‬‬ ‫قائممقــام شــرکت ملــی حفــاری ایران‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬در شــرکت ملی حفــاری ایران‬ ‫بیــش از ‪ ۲۲‬هــزار قطعــه ســاخت داخــل‬ ‫شــده اســت و در ایــن نمایشــگاه بخشــی‬ ‫از قطعاتــی کــه ســاخت داخــل نشــده در‬ ‫معــرض دیــد شــرکتهای دانشبنیــان‬ ‫قرارگرفته تا در صورت امکان بتوانند نسبت‬ ‫به بومیسازی انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫مکونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از‬ ‫راهبردهــای کالن شــرکت ملــس حفــاری‬ ‫استفاده از سازندگان داخلی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در بحــث بومیســازی تجهیــزات نیز‬ ‫تجهیــز مهــم و اســتراتژیک تــاپ درایــور‬ ‫توسط یک شرکت دانشبنیان ساختهشده‬ ‫اســت کــه بســیار اقــدام بــزرگ و مهمــی‬ ‫اســت‪ .‬تجهیزاتی ازایندست درگذشته نیز‬ ‫ساختهشده و امیدواریم ادامهدار باشد‪.‬‬ ‫او در خصــوص اثرگــذاری نوســانات‬ ‫نــرخ ارز بر روی فعالیتهای این شــرکت‬ ‫گفت‪ :‬بخشــی از درامدهای شــرکت ملی‬ ‫حفاری ارزی است و ازاینرو این نوسانات‬ ‫اثرگذاری چندانی بر وضعیت فعالیتها‬ ‫نــدارد‪ .‬مکونــدی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۶۴‬درصــد دســتگاه حفــاری فعــال وجود‬ ‫دارد کــه در حوزههــای مختلــف در حــال‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬با توجه به اقداماتی که‬ ‫انجام میدهیم حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫چاههــا از برنامه عملیاتی زودتر به اتمام‬ ‫میرسند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫معاون شبکههای ابیاری و زهکشی سازمان اب و برق خوزستان خبر داد‪:‬‬ ‫معرفیمدلهایمالیمناسببرایجذبو مشارکتسرمایهگذار‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معاون شــبکههای ابیاری و‬ ‫زهکشــی ســازمان اب و بــرق خوزســتان از برگزاری‬ ‫کارگاه معرفی مدلهای مالی مناسب برای جذب و‬ ‫مشارکت سرمایهگذار‪ ،‬خبر داد‪ .‬معاون شبکههای‬ ‫ابیــاری و زهکشــی این ســازمان‪ ،‬هــدف از برگزاری‬ ‫کارگاه فوق را اســتفاده از خرد جمعی برای بررسی‬ ‫و چگونگی رفع موانع موجود در طرحهای سازمان‬ ‫اب و برق خوزستان مطرح کرد‪.‬‬ ‫ارش محجوبــی تصریــح کرد‪ :‬ســازمان میتواند‬ ‫بــا اســتفاده از امکانات و زیرســاختهای مناســب‬ ‫اقدامــات موثری جهت پروژههای ارتقای بهرهوری‬ ‫مصــرف اب در اراضــی تحــت تملــک خــود‪ ،‬تولید‬ ‫دانشبنیــان و اشــتغال افریــن برنامهریــزی و اجــرا‬ ‫نمایــد و بدینوســیله میتــوان با ارائه پیشــنهادها‬ ‫ســازنده گامی موثر در جهت تحقق اهداف نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اب و برق خوزستان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه الگوســازی و کاهش مصرف‪ ،‬اهــداف باالی‬ ‫ملــی دارند تاکید کرد‪ :‬فراینــد گردش کار و وظایف‬ ‫واحدهای مختلف سازمانی توسط معاونت ابیاری‬ ‫و زهکشی جهت اجرای طرح‪ ،‬تهیه و ارائه گردد‪.‬‬ ‫عبــاس صدریانفــر تصریح کرد تا جــدول مالی‬ ‫براوردهــای هزینــه و درامــد طرحهــای پایلــوت‬ ‫ابزیپــروری ســازمان بــا دقــت باالتــری تهیــه و‬ ‫بهمنظــور بررســی و جمعبنــدی چگونگــی اقــدام‬ ‫برای جذب ســرمایهگذاری‪ ،‬در جلســهای با حضور‬ ‫او اجرایی شــود‪ .‬حبیب اله بصیر زاده‪ ،‬رئیس گروه‬ ‫ارتقای بهرهوری و مصرف بهینه اب اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کارگاه بــا عنایــت به لــزوم طراحی و اجــرای الگوی‬ ‫موفــق طرحهــای ارتقای بهــرهوری مصــرف اب در‬ ‫اســتان‪ ،‬اراضی تحت تملک و بالاســتفاده ســازمان‬ ‫و موافقت مدیرعامل محترم سازمان با مولدسازی‬ ‫اراضــی پس از برگزاری مطالعات اولیه‪ ،‬بازدیدهای‬ ‫میدانــی و جلســات مکــرر بــا همــکاران ســازمانی‪،‬‬ ‫مشاورین و دیگر صاحبنظران برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫کارگاه مجتبی اشــینه‪ ،‬رئیس گروه مدیریت مصرف‬ ‫تقاضــا و بهرهوری اب شــرکت مدیریــت منابع اب‬ ‫ایــران‪ ،‬به ارائه تجربیــات‪ ،‬ظرفیتها و راهکارهای‬ ‫قانونــی روشهای رایج تامین و تجهیز منابع مالی‬ ‫در بخش اب کشــور طی ســالیان گذشته پرداخت‪.‬‬ ‫ایــن کارگاه بــا مباحــث فربــد چهــرزاد‪ ،‬مدیــر پروژه‬ ‫مطالعاتــی پایلوتهــای بازچرخانــی اب و زهــاب‬ ‫در اراضی تحت تملک ســازمان و نماینده شــرکت‬ ‫مهندسین مشاور اساراب ادامه یافت‪.‬‬ ‫او خالصه اقدامات و دســتاوردهای مطالعاتی‬ ‫طرحهــای نویــن ابزیپــروری در اراضــی منتخــب‬ ‫سازمان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫احمدرضــا صداقــت مدیــر دفتــر اقتصــاد و‬ ‫درامــد ســازمان بــه بیــان تجربیــات و ســوابق خود‬ ‫در طرحهــای مرتبــط با ســرمایهگذاری‪ ،‬ماهیگیری‬ ‫ورزشــی‪ ،‬تقاضاهــای وارده جهت پــرورش ماهی در‬ ‫قفس در مخازن سدهای استان پرداخت‪.‬‬ ‫محمدامیــن ایزدجــو‪ ،‬مدیــر دفتــر مهندســی‬ ‫عمومی ســازمان نیز ضمن ارائه تجربیــات خود در‬ ‫طرحهای گردشگری سازمان افزود‪ :‬حمایت دولت‬ ‫از بخــش خصوصی جهت ایجاد رونق اقتصادی و‬ ‫اشــتغالزایی در مناطــق موردنظر ضــروری بوده و‬ ‫الزم است زمینه اجرای طرحها را فراهم نماییم‪.‬‬ ‫فرزندان خانواده شــهدا و ایثارگران هستیم که با خون‬ ‫خــود امنیت و ارامش را برای ایران اســالمی به ارمغان‬ ‫اوردنــد‪ .‬جمال ســعودی تاکید کــرد‪ ،‬جهادگران عرصه‬ ‫تولیددر نیشکر بهپشتوانهایثار وازجانگذشتگیشهدا‪،‬‬ ‫شبانهروز در راه عزت و سربلندی وطن تالش میکنند و‬ ‫این اطمینان خاطر را به خانواده شهدا میدهیم که تا‬ ‫پایجاندر راهایراناسالمیتالشخواهیم کرد‪.‬در این‬ ‫مراسم‪ ،‬خانواده شهدا و ایثارگران شهرستانهای اهواز‪،‬‬ ‫کارون و شادگان از بخشهای مختلف کارخانه شکر و‬ ‫بخش کیسه گیریشکر نیز دیدن کردند‪.‬در حاشیهاین‬ ‫بازدید‪ ،‬دکتر ناصری ضمن قدردانی از حضور خانواده‬ ‫معزز شهدا‪،‬بااینعزیزانبه گفتوگو نشستو دعای‬ ‫خیر خانوادهشهداراگرهگشایمسائلکشور دانست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫تجلیلمتفاوتشرکتتوسعهنیشکر از خانوادهشهداو ایثارگران؛‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬خانــواده شــهدا و ایثارگــران‬ ‫شهرســتانهای اهــواز‪ ،‬کارون و شــادگان بــا حضــور در‬ ‫کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی روزی پرخاطره‬ ‫تجربه کردند و ضمن اشنایی نزدیک با دستاوردهای‬ ‫انقالباسالمیدر حوزهصنعتنیشکر‪،‬در مراسمیاز‬ ‫انهاتجلیلشد‪.‬پدر شهید«سیدمهدیموسوی»‪،‬اولین‬ ‫شهیدمدافعحرمخوزستان‪،‬باتصویر قابشدهپسرش‬ ‫در دســت‪ ،‬مادر شهید «رضا عادلی» از شهدای مدافع‬ ‫حرم با دلی چون کوه استوار‪ ،‬همگام با سایر خانواده‬ ‫شهدادر بدو ورودبهشکرستانفارابی‪،‬از سویمدیرکل‬ ‫بنیادحفظاثار ونشر ارزشهایدفاعمقدسخوزستان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و مدیرعامل کشت‬ ‫و صنعت حکیم فارابی تکریم شــدند‪ .‬مدیرکل بنیاد‬ ‫حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در‬ ‫مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران صنعت نیشکر‬ ‫را شــرکتی در خطمقدم نبرد با دشــمن برشــمرد که با‬ ‫تولیدمحصوالتاستراتژیکدر مسیر خودکفاییکشور‬ ‫قدمبرداشتهاست‪.‬در ادامهمراسم‪،‬مدیرعاملشرکت‬ ‫توســعه نیشــکر و صنایع جانبــی نیز حضور خانــواده‬ ‫شهدا را در کشت و صنعت فارابی افتخاری برای این‬ ‫خــبر‬ ‫همزمانبااغاز چهلو چهارمینسالگردپیروزیشکوهمندانقالباسالمیایران؛‬ ‫‪ ۳۳‬پروژه راهبردی در فوالد خوزستان افتتاح شد‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد امروز‪:‬در اولین روز دهه فجر‪ ۳۳ ،‬پروژه‬ ‫راهبردی فوالد خوزســتان با حضور مقامات کشوری و‬ ‫استانیافتتاحشد‪.‬‬ ‫دوازدهم بهمنماه‪ ۱۴۰۱‬و با حضور یحیی فروتن‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه ســالمت ایوا‪ ،‬سردار حسن‬ ‫شــاهوارپور فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصــر (عج)‪،‬‬ ‫علیاکبرمحرابحسینیاستاندارخوزستان‪،‬محمدجواد‬ ‫اشرفی مدیرکل حفاظت از محیطزیست خوزستان و‬ ‫جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری ایین افتتاح‪۳۳‬‬ ‫پروژه فوالد خوزســتان در تاالر طوبی مجتمع دوست‬ ‫دستگاه برگزار شد‪ .‬علیاکبر حسینی محراب استاندار‬ ‫خوزســتان در این مراســم با بیان این جمله که رشــد و‬ ‫توسعهنیازمندزیرساختهااست‪،‬افزود‪:‬زنجیرهتولید‬ ‫فوالد از معدن تا نورد باید به ارزشافزوده منجر شود‪.‬‬ ‫تولید‪،‬اشتغالزاییودرامدنتیجهاینرویکرداست‪.‬باید‬ ‫به سمت تولید محصول با ارزشافزوده گام برداشت‪.‬‬ ‫در بحث مســئولیتهای اجتماعی فوالد خوزستان از‬ ‫گذشته تا به امروز پیشگام بوده و هست‪ .‬انتظار داریم‬ ‫این روند ادامه داشــته باشــد‪ .‬بازســازی استان و جبران‬ ‫عقبماندگی ناشی از جنگ بخشی از فعالیتها در‬ ‫بحث مسئولیتهای اجتماعی را شامل میشود‪ .‬او در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬به جوانان و شــرکتهای دانشبنیان بها‬ ‫دهید‪،‬اگر شرایطیفراهمشودکهبهصنایعوصلشوند‬ ‫موتور محرکیهستندکهباعثجهشصنایعمیشوند‪.‬‬ ‫بهرهبرداریاز پست‪ ۴۰۰‬کیلوولتگامموثریدر پایداری‬ ‫شبکه برق استان دارد‪ .‬انتظار داریم فوالد خوزستان با‬ ‫احداثنیروگاهبهپایداریتامینبرق کشور کمک کند‪.‬‬ ‫امیــن ابراهیمی مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان از‬ ‫جهشتولیدفوالدکشور در سالهایپسانقالبگفت‬ ‫و افــزود‪ :‬تا پیش از پیروزی انقالب اســالمی‪ ،‬مجموع‬ ‫تولید فوالد کشور یکمیلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن بود‪ .‬امروز‬ ‫و به برکت انقالب اسالمی این رقم به‪ ۳۵‬میلیون تُ ن‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫اکسین خوزستان از خط تولید‬ ‫همزمان با اورهال خط تولید احمد صادقیان مدیرعامل‬ ‫شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان بهاتفــاق معــاون فنــی و‬ ‫بهرهبــرداری و جمعــی از مدیــران شــرکت از نواحی مختلف‬ ‫خــط تولید بازدید کرد‪ .‬صادقیان در این بازدید ضمن تقدیر‬ ‫از زحمــات شــبانهروزی یکایــک کارکنان شــرکت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــه همان انــدازه که تحقــق برنامههای تولیــدی دارای‬ ‫اهمیــت بــوده‪ ،‬اورهــال خــط تولیــد نیــز بــرای پایــداری و‬ ‫نگهداشت تجهیزات خط تولید مهم و حیاتی است‪ ،‬ازاینرو‬ ‫با توجه به تعهد‪ ،‬عالقه و همدلی که از همه کارکنان شرکت‬ ‫ســراغ دارم‪ ،‬اطمینــان دارم در راســتای تحقــق برنامــه تولیــد‬ ‫شــرکت‪ ،‬مرحله دوم اورهال ســال جاری نیز به بهترین شکل‬ ‫انجام میشود‪ .‬در این بازدید مدیرعامل شرکت با حضور در‬ ‫محــل کار کارکنــان بر روند کاری بخشهــای مختلف نظارت‬ ‫رسیده است‪ .‬این مقدار به لحاظ ظرفیت‪ ،‬کشورمان را‬ ‫در جایــگاه هفتم جهــان و ازلحاظ تولید در رتبه دهم‬ ‫جای میدهد‪ .‬به ازای هر دو شــغل در فوالد‪ ،‬دوازده‬ ‫شغلدر زنجیرهعرضهوپشتیبانیایجادمیشود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی اشــارهای هــم بــه اهداف و چشــمانداز‬ ‫صنعــت فــوالد کشــور داشــت و گفــت‪ :‬توســعه و‬ ‫ظرفیتسازیجهتتولید‪ ۵۵‬میلیونتُ نفوالدمیانی‪،‬‬ ‫افزایش ســهم فوالد در تولید ناخالص داخلی‪ ،‬عرضه‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون تن فوالد میانی معادل سرانه‪ ۴۰۰‬کیلوگرم‬ ‫و صادرات ‪ ۱۹‬میلیون تُ ن محصوالت نوردی‪ ،‬توســعه‬ ‫زیرســاختهای الزم جهت تحقق توســعه متــوازن و‬ ‫پایــدار و تحصیــل ســاالنه‪ ۱۰‬میلیارد یــورو از صــادرات‬ ‫محصوالت فوالدی اهداف اصلی صنعت فوالد کشور‬ ‫راتشکیلمیدهند‪.‬‬ ‫ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش دستیابی‬ ‫به تولید ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن فوالد در افق ‪۱۴۱۰‬‬ ‫کرد و از نزدیک با کارکنان گفتگو داشتند‪.‬‬ ‫استقبال کشورهای عربزبان از‬ ‫جشنواره شعر عربی رضوی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان خوزســتان بــه‬ ‫ظرفیت باالی کشورهای جهان عرب و استقبال باشکوه انان‬ ‫از جشنواره شعر عربی رضوی اشاره کرد‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمســلمین کالهکــج بــا اشــاره بــه برگــزاری‬ ‫ســیزدهمین دوره جشــنواره شــعر رضــوی بــه زبــان عربــی بــه‬ ‫میزبانی اســتان خوزســتان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری جشنواره رضوی‬ ‫بــه دلیــل عالقــه و ارادت مــردم خوزســتان به امام رضــا (ع) با‬ ‫اســتقبال زیــادی در طــول ایــن چند ســال روبرو بوده اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬بخش قابلتوجهی از مردم خوزستان به دلیل همجواری‬ ‫با کشور عراق عربزبان هستند و اقبال زیادی هم به سرودن‬ ‫شعر دارند بهطوریکه قریب به ‪ 5‬هزار شاعر عربزبان در این‬ ‫استان داریم‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر بنده ما از ظرفیت شعرای عرب برای‬ ‫را از اهداف اصلی مجموعه فوالد خوزستان دانست و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به پروژههای توسعهای‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫در افــق‪ ۱۴۰۴‬بــه چهــار میلیون تُ ن و در افــق‪ ۱۴۱۰‬به‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن میرسد‪ .‬البته برای دستیابی‬ ‫به این میزان از تولید با چالشهایی مواجه هســتیم‪.‬‬ ‫محدودیتهای انرژی مهمترین چالشــی است که در‬ ‫چندسالاخیر باعثتوقفاتتولیدصنعتفوالدشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اشارهای هم به پروژههای در دست اجرا داشت‬ ‫و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۷۹‬پروژه بــه ارزش‪ ۲۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تعریف و در حال اجرا هستند‪ .‬به یُ من‬ ‫دههی فجر‪ ۳۳،‬پروژه به ارزش‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫بهرهبرداری میرسند‪ .‬صرفهجویی‪ ۳۰‬میلیون یورویی‬ ‫و سهم ‪ ۷۷‬درصدی توانمندی شرکتهای داخلی دو‬ ‫ویژگیمنحصربهفرداینپروژههاهستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان حمایت همهجانبهی‬ ‫انتقال فرهنگ رضوی به نحو احسن استفاده نکردیم‪ .‬شاعران‬ ‫عربزبــان ایرانــی بهصــورت انفــرادی و در ســفرهای زیارتــی‬ ‫به ســوریه و عتبات حضورشــان با ســرودن اشــعار ایینی بسیار‬ ‫انعــکاس مثبت داشــته اســت و به بهترین وجه نــگاه بهنظام‬ ‫جمهــوری اســالمی ایــران را برای کشــورهای عربزبان در اســیا‬ ‫و افریقا ترســیم کردهاند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬شــعرای عربزبان در‬ ‫خوزستان نسبت به جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) اشنایی‬ ‫کامل دارند؛ لذا جلسات ما برای برگزاری هر چهبهتر جشنواره‪،‬‬ ‫بیشــتر رســمی و بــا تمرکز بــه شــاعران عربزبان در کل کشــور‬ ‫اســت‪ .‬همچنین قرار اســت بخشی از جشــنواره شعر عربی در‬ ‫بصــره و در عمــان بــا حضور شــعرای عرب این کشــورها برگزار‬ ‫شــود بنابرایــن جلســاتی نیــز با ایــن کشــورها برگــزار کردهایم‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمسلمین کالهکج به فراخوان جهانی جشنواره‬ ‫شــعر عربی رضوی با اســتفاده از ظرفیت رســانهها اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬ما همچنین با کشــورهای ســوریه‪ ،‬یمــن و مراکش نیز‬ ‫برای برگزاری این جشنواره تعامل برقرار کردهایم‪ .‬او از برگزاری‬ ‫این جشــنواره در دو بخش فصیح و شــعبی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫دستگاه اصلی‬ ‫بخــش عمــدهای از انهــا‬ ‫شــرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫را شــرکتهای خوزســتانی‬ ‫جنوب در بازدید از سیزدهمین‬ ‫تشکیل میدهند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه تخصصی ســاخت‬ ‫وی با اشــاره بــه فعالیت‬ ‫تجهیــزات صنعــت نفــت‬ ‫قابلتوجــه شــرکتهای‬ ‫علیرضا دانشی‬ ‫خوزســتان‪ ،‬با تاکید بر ضرورت‬ ‫دانشبنیــان خوزســتانی‬ ‫افزایش زنجیره ارزش و ثروت در‬ ‫گفت‪ :‬خوزســتان در ســاخت‬ ‫صنعت نفت گفت‪ :‬خام فروشی نفت شایسته تجهیــزات صنعــت نفــت پیشــرو بــوده و‬ ‫جمهوریاسالمینیستومابهطورجدیبرنامه فعالیتهــای بســیار خوبــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫داریم زنجیره ارزش صنعت نفت را ارتقا دهیم و شــهرکهای صنعتــی فعالــی در اســتان‬ ‫نفترابهیکبنگاهاقتصادیتبدیل کنیم‪.‬‬ ‫خوزســتان داریــم کــه گامهــای موثــری در‬ ‫علیرضــا دانشــی در بازدیــد از ســیزدهمین راســتای پیشــرفت و توســعه اقتصادی کشور‬ ‫نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت برمیدارنــد‪ .‬دانشــی گفــت‪ :‬باوجــود برنامه‬ ‫نفت خوزســتان با اشــاره به اســتقبال چشمگیر ‪ ۵‬ســاله کــه مــورد مصوبه شــرکت ملی نفت‬ ‫شرکتکنندگان در این نمایشگاه و مقایسه ان با ایــران قرارگرفته تکلیف کارفرما و ســازندهها‬ ‫ادوار گذشته گفت‪:‬قریببه‪ ۳۰۰‬سازندهداخلی و حجــم موردنیــاز کاال از پیــش تعیینشــده‬ ‫در ایننمایشگاهحضور پیداکردندکهنسبتبه مشخص میشود‪.‬‬ ‫قبلرُ شدقابلتوجهیداشتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفتخیز‬ ‫دانشــی این نمایشــگاه را مصداق تحقق جنــوب با اشــاره به خودکفایــی در تولیدات‬ ‫شــعار امســال مطالبه رهبری مبنــی بر توجه صنعت نفت گفت‪ :‬ما در زمینه ساخت کاال‬ ‫به شــرکتهای دانشبنیان عنــوان و تصریح پیشــرفت قابلتوجهــی داشــتیم خصوصا در‬ ‫کــرد‪ :‬امســال ‪ ۱۰۷‬مجموعههــای حاضــر ایام تحریم جهش بزرگی در ساخت کاالهای‬ ‫در ایــن نمایشــگاه دانشبنیــان هســتند کــه استراتژیک صنعت نفت داشتیم‪.‬‬ ‫وزارت اموزش و پرورش‬ ‫‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال پروژه اماده افتتاح‬ ‫در برق منطقهای خوزستان‬ ‫روز پرخاطرهخانوادهشهدادر شکرستانفارابی‬ ‫مجموعهدانستو بر ادامهراهشهیداندر سنگر تولید‬ ‫تاکیدکرد‪.‬عبدعلیناصریافزود‪:‬جهادگرانعرصهتولید‬ ‫نیشکر بهتاسیاز مجاهدتهایشهدادر هشتسال‬ ‫جنگ تحمیلی و شــهدای مدافــع حرم‪ ،‬خودبــاوری و‬ ‫خوداتکاییرادر سنگر تولیدبهمنصهظهور رساندهاند‬ ‫و این صنعت در اقتدای راه ایســتادگی شــهدا‪ ،‬بیش از‬ ‫چنددههبر محور اقتصادمقاومتیحرکتکردهاست‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی نیز‬ ‫ضمن خیرمقدم به خانواده شهدا و تبریک دهه فجر‪،‬‬ ‫گفت‪،‬اگر امروز در سنگر تولیدفعالیتمیکنیممرهون‬ ‫‪ .۱‬قوه قضائیه‬ ‫‪ .۲‬وزارت کشور‬ ‫‪ .۳‬سازمان اداری و استخدامی‬ ‫‪ .۴‬جامعه حسابداران رسمی‬ ‫‪ .۱‬سازمان برنامه و بودجه‬ ‫‪ .۲‬سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫‪ .۳‬فدارسیون های ورزشی‬ ‫‪ .۴‬کانون وکالی دادگستری‬ ‫در صدور مجوز ها به تفکیک دستگاه ها از ابتدای سال تا بهمن ‪1401‬‬ ‫فــوالد خوزســتان از شــرکتهای دانشبنیــان را راهبرد‬ ‫اصلی شرکت دانست و اظهار داشت‪ :‬بومیسازی ‪۲۵‬‬ ‫هزار قطعه‪،‬انعقادقراردادهمکاریبادویستشرکت‬ ‫دانشبنیان و همکاری مســتمر با مراکز دانشــگاهی و‬ ‫تحقیقاتیازجملهمواردیهستندکهدر فوالدخوزستان‬ ‫در حال انجام هستند‪ .‬گزارش خبرنگار ما حاکی است‪،‬‬ ‫پس از اجرای برنامه‪ ،‬سایر مقامات کشوری و لشکری‬ ‫بــا حضــور در محل پروژه خط و پســت‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫برق‪ ،‬این پروژه در کنار ‪ ۳۲‬پروژه دیگر فوالد خوزستان‬ ‫افتتاحشد‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه این جشنواره در نیمه دوم اسفندماه با معرفی‬ ‫برگزیدگان برگزار خواهد شد‪ .‬دبیر جشنواره شعر عربی رضوی‬ ‫در خصــوص جوایــز تعلقگرفتــه بــه برگزیــدگان ایــن دوره از‬ ‫جشنواره در بخش مذکور اشاره کرد‪ :‬در بخش فصیح به رتبه‬ ‫اوّ ل تندیس جشنواره‪ ،‬لوح تقدیر و مبلغ ‪ 300‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی؛ به رتبه دوم لوح تقدیر و مبلغ ‪ 270‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی و به رتبه سوم لوح تقدیر و مبلغ ‪ 250‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی اختصاص میباید و در بخش شعبی به رتبه اول تندیس‬ ‫جشنواره‪ ،‬لوح تقدیر و مبلغ ‪ 100‬میلیون ریال جایزه نقدی؛ به‬ ‫رتبــه دوم لــوح تقدیر و مبلغ ‪ 80‬میلیــون ریال جایزه نقدی؛ به‬ ‫رتبه سوم لوح تقدیر و مبلغ ‪ 70‬میلیون ریال جایزه نقدی و به‬ ‫اثــار شایســته تقدیر لــوح تقدیر و مبلغ ‪ 20‬میلیــون ریال جایزه‬ ‫نقدی برای ‪ ۸‬نفر تعلق خواهد گرفت‪.‬او شناسایی و معرفی‬ ‫شــاعران ایینــی بهویژه شــاعران جــوان‪ ،‬گســترش افرینشهای‬ ‫فرهنگــی و دینــی در قالــب شــعر بــه زبان عربــی و حمایت از‬ ‫شــاعران ایینــی عربزبــان را از اهــداف برگزاری این جشــنواره‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرعامل‬ ‫ســبزاب‪ ،‬خــط دو مــداره ‪۱۳۲‬‬ ‫شرکتبرقمنطقهایخوزستان‬ ‫کیلوولت پارسوماش‪ -‬میان اب‬ ‫از ‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد ریــال پروژه‬ ‫و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫امــاده افتتــاح اســتان در دهــه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫مبارک فجر خبر داد‪.‬‬ ‫منطقــهای خوزســتان بــا بیــان‬ ‫محمود‬ ‫محمــود دشــتبزرگ بیان‬ ‫اینکه چندین پروژه نوســازی و‬ ‫دشتبزرگ‬ ‫کرد‪ :‬برای توســعه شــبکه برق‬ ‫بهینهسازی پستها و خطوط‬ ‫انتقال و فوق توزیع و بخش تولید‪ ۳۳ ،‬پروژه در انتقــال و فــوق توزیــع نیز امــاده افتتاح اســت‪،‬‬ ‫ســطح استان با ارزش ســرمایهگذاری بیش از ‪ ۷۰‬تصریح کرد‪ :‬احداث ساختمان اداری (ساختمان‬ ‫هزار میلیارد ریال برنامهریزی و نهایی شده است امــام رضــا (ع)) بــا هــدف تجمیــع کارکنــان این‬ ‫و اکنون در این ایام فرخنده اماده افتتاح رسمی شــرکت کــه در چنــد ســاختمان مجزا مشــغول‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬ازجمله این پروژهها میتوان به بــه فعالیــت بودهاند‪ ،‬از دیگــر اقدامات مهم و‬ ‫توسعه پســت ‪ ۴۰۰‬کیلوولت نیروگاه خرمشهر‪ ،‬قابلافتتاح در دههفجر است‪.‬‬ ‫تکمیل پست برق‪ ۲۳۰‬به‪ ۳۳‬کیلوولت صنایع‪،‬‬ ‫دشــتبزرگ ادامــه داد‪ :‬بخشــی از ایــن‬ ‫فــاز اول پســت ‪ ۲۳۰‬بــه ‪ ۱۳۲‬و ‪ ۳۳‬کیلوولــت سرمایهگذاری‪۷۰‬هزار میلیاردریالیتوسطبخش‬ ‫ســبزاب اندیمشک‪ ،‬فاز اول پســت ‪ ۱۳۲‬به ‪ ۳۳‬خصوصــی انجامشــده اســت که ازجملــه انها‬ ‫کیلوولــت ‪ GIS‬خزامــی‪ ،‬خطوط دومــداره ‪ ۲۳۰‬میتوان به پست‪ ۴۰۰‬کیلوولت‪ GIS‬شهید ابکار‬ ‫کیلوولت نیــروگاه دوکوهه اندیمشــک تا محل و خط ارتباطی ان و پست‪ ۲۳۰‬به‪ ۳۳‬کیلوولت‬ ‫اتصال خطوط شوش – هفتتپه و پست برق ‪ ۹۰۰ NGL‬پازنان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫ایجاد ‪ ۲۰‬هزار شغل در صورت توسعه‬ ‫صنایعپاییندستی‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خوزســتان گفت‪:‬‬ ‫اگر ‪ ۲‬درصد از تولیدات شــرکتهای پتروشیمی‬ ‫در خوزستانبهصنایعپاییندستیوشرکتهای‬ ‫دانشبنیان داده شود‪ ۲۰،‬هزار اشتغال در استان‬ ‫ایجادخواهدشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬علــی راضــی جاللــی در‬ ‫ائین گشــایش ســیزدهمین نمایشگاه ساخت‬ ‫داخــل تجهیــزات صنعــت نفــت اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬هفتخــوان رســتم بــرای شــرکتهای‬ ‫دانشبنیــان هفتــاد خــوان شــده و وقتــی از‬ ‫زیســتبوم فنــاوری حــرف میزنیــم یعنــی‬ ‫تمــام عوامــل و بازیگــران ان در کشــور‬ ‫مثــل قانونگــذاران‪ ،‬بانکهــا‪ ،‬شــرکتها و‬ ‫تولیدکننــدگان و نهادهــای نظارتی باید باهم‬ ‫هماهنــگ باشــند‪ .‬رئیس پارک علــم و فناوری‬ ‫خوزســتان خطــاب بــه اســتاندار خوزســتان‬ ‫گفــت‪ :‬چــرا ضمانتنامههای صادره توســط‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری خوزســتان توســط‬ ‫شــرکتها و صنایــع بــزرگ پذیرفته نمیشــود‬ ‫درحالیکــه قانــون ان وجــود دارد‪ .‬راضــی‬ ‫جاللی با اشــاره به وجود ‪ ۴۰۰‬شــرکت قطعه‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان خوزستان‬ ‫ســاز و یکهزار و ‪ ۱۸۰۰‬شــرکت در شــهرکهای‬ ‫صنعتی خوزســتان تصریح کرد‪ :‬این شرکتها‬ ‫در رقابــت بــا شــرکتهای خارجــی اســتان‬ ‫بازماندنــد چــون اجــازه رشــد کــردن بــه انها‬ ‫ندادیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ضریبی برای حضور مقتدر‬ ‫شرکتهای تولیدکننده داخل که در استان کار‬ ‫میکننــد در نظر نگرفتیم‪ .‬رئیــس پارک علم و‬ ‫فناوری خوزســتان با اشاره به هماهنگ کردن‬ ‫زیستبوم فناوری بهعنوان وظیفه و ماموریت‬ ‫تخصصی این نهاد بر پیگیری قدرتمندانه این‬ ‫ماموریــت تاکید کرد و گفت‪ :‬با حمایتهای‬ ‫اســتاندار خوزســتان و سایر مســئوالن استان‬ ‫قصــد داریم زیســتبوم فناوری و نــواوری را‬ ‫در خوزستان به جایگاه اصلی خود برسانیم‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از شــرایط ســخت دریافــت‬ ‫محصوالت و تولیدات پتروشیمی برای صنایع‬ ‫پاییندستی پتروشیمی و تولیدکنندگان خرد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬چطــور انتظــار داشــته باشــیم‬ ‫صنایــع پاییندســتی در پتروشــیمی باوجــود‬ ‫عرصه همه محصوالت پتروشــیمی در بورس‬ ‫کاال به تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 40‬صفحه رویداد خوزستان‬ ‫| ابراهیم افتخار|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خوزستان‬ ‫‪40‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی خوزستان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫معرفی مدل های‬ ‫مالی مناسب برای‬ ‫جذب و مشارکت‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫سازمان انرژی اتمی‬ ‫شماره‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫مردمحالوتوشیرینیارزانیاجناسرابچشند‬ ‫علیاکبر حسینی محراب؛ استاندار خوزستان‪ :‬سازمان حمایت‪ ،‬مسئول بازار است و‬ ‫باید به کمک شورای اصناف‪ ،‬اتحادیهها و تعزیرات اعمال قانون را در همه زمینهها‬ ‫پیادهسازی کند‪ .‬باید بهگونهای عمل کنیم که مردم حالوت و شیرینی ارزانی اجناس‬ ‫رابچشند‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از ناوگان حفاری‬ ‫این شرکت نیاز به بازسازی دارد‬ ‫دستگاه هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند‬ ‫سازمان استاندارد‬ ‫کل درخواست‬ ‫صدور‬ ‫رد درخواست‬ ‫‪15990‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪3407‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪247‬‬ ‫پرواز عقاب ‪44‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪330‬‬ ‫سازمان محیط زیست‬ ‫وزارت تعاون (مشاغل خانگی)‬ ‫‪286043‬‬ ‫ورازت صمت‬ ‫‪19‬‬ ‫‪64456‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪136352‬‬ ‫‪4649‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪145306‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4802‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سایه کی روش‬ ‫در همیننزدیکی ها‬ ‫انصراف‬ ‫‪3095‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3181‬‬ ‫‪13599‬‬ ‫اسالمی ایران قرار گرفت‪ .‬پایگاه هوایی راهکنشی عقاب ‪ ۴۴‬با در اختیار داشتن اماکنی چون الرت‪،‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت گاز ملی ایران‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫فرودگاهی‪ ،‬مخازن سوخت و ‪ ...‬این قابلیت را دارد تا انواع جنگنده های نیروی هوایی را برای انجام‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫‪08‬‬ ‫دست کم‬ ‫گرفته شده ترین‬ ‫نویسنده‬ ‫ماموریت های محوله پذیرا باشند‪ .‬این پایگاه بزرگ زیرزمینی‪ ،‬قابلیت پذیرش و به کارگیری عملیاتی‬ ‫جنگنده های جدید نیروی هوایی ارتش را نیز خواهد داشت‪ .‬عقاب ‪ ۴۴‬یکی از چندین پایگاه هوایی‬ ‫راهکنشی زیرزمینی نیروی هوایی ارتش است که طی سال های گذشته متناسب با نیاز عملیاتی این‬ ‫‪02‬‬ ‫« فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی کیفی»‬ ‫متهم می کنند به جای اینکه همدیگر را درک کنند و انتظارات‬ ‫خودشان را تعدیل و به هم کمک کنند این انتظارات محقق‬ ‫شــود‪ ،‬دائمــا همدیگــر را متهم می کننــد و انتظاراتشــان را باال‬ ‫می برند و وقتی تحقق پیدا نمی کند‪ ،‬می گویند زمینه فراهم‬ ‫یشــود به‬ ‫نیســت‪ .‬او در ادامــه گفــت‪ :‬این کارها هم انجام م ‬ ‫شــرطی کــه برخــی اصــول رعایت شــود‪ .‬اولین اصلــی که باید‬ ‫رعایــت شــود ایــن اســت که مناســبات واقعــی بیــن دولت و‬ ‫ملت تعریف شــود‪ .‬باید ببینیم این مناســبات چگونه باشد و‬ ‫انتظارات باید به چه میزان باشــد‪ ،‬ان زمان راحت می توانیم‬ ‫ابهامات را کنار بزنیم‪ ،‬واقعیت ها شناخته شود و کمک کنیم‬ ‫ایــن واقعیت ها جنبه عملی پیدا کنــد‪ .‬االن دولت و ملت به‬ ‫همدیگر بدبین هستند و در این شرایط زمینه همکاری فراهم‬ ‫نخواهدشد‪.‬‬ ‫فراخوان برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫رجوع به صفحه ‪8‬‬ ‫اگهی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گاز بلوار شورا – کالک‬ ‫(شهرستان کرج) (نوبت اول)‬ ‫شرکت گاز استان البرز در راستای اجرای پروژه توسعه گاز رسانی در‬ ‫شهرستان کرج وفق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای‬ ‫اجرای برنا مه های عمومــی ‪،‬عمرانی ونظامی دولت مصوب ‪58/11/17‬‬ ‫شورای انقالب اسالمی اقدام به تصرف قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشارگاز‬ ‫به مســاحت مندرج در کرو کی پیوست ( ‪ 150‬متر مربع)‪،‬در شهرستان‬ ‫کرج –کالک – بلوار شورا نموده است‪.‬لذا از مالکین ویا قائم مقام قانونی‬ ‫و صاحبان حقوق تقاضا میگردد ظرف مدت حداکثر یک ماه از انتشــار‬ ‫اگهی با در دست داشتن اسناد مالکیت و مستندات قانونی به منظور معرفی‬ ‫کارشناس منتخب خود جهت تشکیل هیات سه نفره کارشناسان رسمی داد‬ ‫گستری در خصوص ارزیابی بهاء عادله عرصه اقدام گردیده جهت تصرف‬ ‫قانونی مطابق کروکی مندرج به ادرس کرج‪،‬میدان طالقانی‪،‬شهرک اداری‬ ‫حسن اباد ‪ ،‬روبروی تربیت ششم ‪،‬طبقه سوم امور حقوقی شرکت گاز استان‬ ‫البرز مراجعه نمایند‪.‬بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و‬ ‫مفاد الیحه فوق الذکر اقدام می گردد ‪.‬‬ ‫کباب کتاب‬ ‫پست فرماندهی‪ ،‬اشیانه های نگهداری جنگنده‪ ،‬مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما‪ ،‬تجهیزات ناوبری و‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل نوسازی ‪،‬توسعه وتجهیز مدارس خراسان شــمالی درنظر دارد‪ ،‬مناقصه عمومی پروژه عمرانی ذیل رااز طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫تکمیل‬ ‫ساختمان‬ ‫اموزشی حیات‬ ‫طیبه‬ ‫شهر بجنورد‬ ‫تکمیل ساختمان‬ ‫اموزشی‬ ‫روستای‬ ‫ارکان شهر‬ ‫بجنورد‬ ‫تکمیل سالن‬ ‫سطح استان‬ ‫اجرای محوطه‬ ‫سازی مدارس‬ ‫(اسفالت)‬ ‫تکمیل سالن‬ ‫ورزشی‬ ‫اجرای محوطه‬ ‫سازی مدارس‬ ‫(اسفالت)‬ ‫نوع پیمان‬ ‫بخشنامه‬ ‫سرجمع به شماره‬ ‫‪96/1299188‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪1396/05/04‬‬ ‫ابالغی سازمان‬ ‫برنامه وبودجه‬ ‫کشور‬ ‫مدت پیمان‬ ‫براورد براساس‬ ‫فهارس بها ‪1401‬‬ ‫(ریال)‬ ‫تضمین ارجاع‬ ‫کار(ریال)‬ ‫‪15‬ماه‬ ‫‪81/789/839/129‬‬ ‫‪4/089/491/957‬‬ ‫‪6‬ماه‬ ‫‪17/039/188/352‬‬ ‫‪851/959/418‬‬ ‫‪6‬ماه‬ ‫‪100/458/112/000‬‬ ‫‪5/022/905/600‬‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫اسناد مناقصه‬ ‫‪1401/12/14‬‬ ‫ساعت ‪8‬صبح‬ ‫رشته گواهینامه‬ ‫صالحیت‬ ‫پیمانکاری‬ ‫ابنیه‬ ‫وتاسیسات‬ ‫توام‬ ‫توضیحات‬ ‫ارزیابی کیفی دارد‬ ‫‪1401/12/14‬‬ ‫ساعت ‪8‬صبح‬ ‫ارزیابی کیفی دارد‬ ‫ابنیه‬ ‫ساعت ‪9‬صبح‬ ‫‪1401/12/13‬‬ ‫فهرست‬ ‫بهایی‬ ‫علی محمد نمازی‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به‬ ‫این سوال که با توجه به صدور فرمان عفو عمومی تعدادی‬ ‫از زندانیــان توســط رهبر انقــاب‪ ،‬این موضــوع می تواند چه‬ ‫تاثیری در پیوند میان حاکمیت و ملت داشــته باشــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از عوامل و پارامترهایی که به بهبود روابط حاکمیت و‬ ‫ملت کمک می کند‪ ،‬درک متقابل از یکدیگر است‪ .‬اگر این درک‬ ‫متقابل درست و منجر به روشن شدن واقعیت ها بر همدیگر‬ ‫شود‪ ،‬ان موقع انتظارات از یکدیگر واقعی تر می شود و زمانی‬ ‫کــه انتظارات واقعی تر شــد‪ ،‬رضایــت از همدیگر بهتر صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬وقتی انتظارات واقعی نباشد و توقعات از همدیگر‬ ‫قوی نباشــد‪ ،‬دو طرف راضی نخواهند شــد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین اگر حاکمیت و مردم بیایند‪ ،‬مواض ع خودشان‬ ‫را به یکدیگر نزدیک کنند‪ ،‬انتظارات از همدیگر را به شکلی‬ ‫واژه ها را قرق می کنم‬ ‫ســتاد کل نیروهای مســلح و امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری‬ ‫نیرو و با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل در مناطق مختلف کشور احداث شده است‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫گفتگو با نداجاللی‬ ‫شاعر و فعال حوزه کودک و نوجوان‬ ‫پایگاه هوایی راهکنشی عقاب ‪ ۴۴‬ارتش‪ ،‬مورد بازدید سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس‬ ‫دولتو ملتبهیکدیگر بدبینهستند‬ ‫صورت دهند که امکان تحقق و اجرا‪ ،‬درک متقابل از یکدیگر‬ ‫و توقع عملی از همدیگر داشــته باشــند ان وقت می بینیم که‬ ‫اختالفات و دل نگرانی ها و انتظارات از همدیگر به طبیعت‬ ‫خود نزدیک تر خواهد شــد‪ .‬به نفع ملت و دولت اســت که‬ ‫بهتر از گذشته همدیگر را درک کنند و به همدیگر کمک کنند‬ ‫تا زمینه همکاری فراهم شود‪ .‬این فعال سیاسی تصریح کرد‪:‬‬ ‫چیــزی که امروز مشــاهده می کنیم این امــکان درک متقابل و‬ ‫امــکان همــکاری خیلی ضعیف شــده و دو طــرف باهمدیگر‬ ‫مشــکل دارند و این کار با شــعار هم درســت نمی شود و باید‬ ‫عمــا اتفاقاتــی بیفتــد و کارهایی صورت بگیرد تــا بتوانند به‬ ‫هم کمک کرده و به هم نزدیک شــوند تا ابهامات برطرف و‬ ‫انتظارات واقعی شود تا به همدیگر کمک کنند‪ .‬امروز شرایط‬ ‫دولت و ملت در کشــور ما شــرایط خوبی نیست‪ ،‬همدیگر را‬ ‫‪07‬‬ ‫سرمربی سابق تیم ملی از ایران چندان دور نیست‬ ‫‪302‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فروشنفتایران‬ ‫از طریق اوراق ارزی‬ ‫در ایندهنزدیک‬ ‫ورزش‬ ‫‪2466‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪252‬‬ ‫صندوق نواوری‬ ‫‪13‬‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرعاملشرکتملینفتایرانخبر داد‬ ‫پایگاه هوایی راهکنشی ارتش رونمایی شد‬ ‫دستگاه هایی که مجوزهای خود به هیات مقررات زدایی تحویل نداده اند‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khozestan‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫‪ :‬براساس گزارشات منتشر شده بیشترین پیشرفت در صدور مجوزها مربوط به وزارت نیرو و کمترین پیشرفت‬ ‫در صدور مجوزهامربوط به معاونت علمی ریاست جمهوری است‪ .‬همچنین وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به همراه وزارت‬ ‫صمت بیشترین تاخیر را در صدور مجوزها دارند‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫بسیاری از مشکالت به‬ ‫دلیل ناهماهنگی در‬ ‫مدیریت کشور است‬ ‫درحالیصنفنانوایانکشورطیماه هایاخیربامشکالتمتعددمواجههستندکهبهنظرمی رسدنهتنهامشکالتپیشیناینصنفازجملهنرخ‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ندادنازسویدولتحلنشدهاستبلکهمشکالتدیگرینیزدامنگیراینبخشاست‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪07‬‬ ‫دیدار دوستان‬ ‫میسر نمی شود‬ ‫عرضه خودرو‬ ‫در بورس فعال ادامه دارد‬ ‫خوزستان‬ ‫‪02‬‬ ‫ابنیه ویاراه‬ ‫وترابری‬ ‫ارزیابی کیفی دارد‬ ‫داشتن گواهی صالحیت حداقل با پایه ‪5‬وبا تاریخ معتبر در رشته های مورد االشاره الزامی می باشد‪.‬‬‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها ‪،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬‫دولت (ســتاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه‪:‬تاریخ ‪1401/11/18‬می باشــد‪-‬مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت‪:‬ســاعت ‪9‬صبح روز سه شنبه‬‫موررخه‪1401/11/18‬لغایــت مورخه ‪1401/11/24‬روز دو شــنبه ســاعت ‪9‬صبح‪-‬مهلت ارائه پیشنهاد‪:‬ســاعت ‪9‬صبح روزســه شــنبه مورخ‬ ‫‪1401/12/09‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪:‬از ساعت ‪8‬صبح روز شنبه مورخ ‪1401/12/13‬لغایت اتمام بازگشایی پاکات‬‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه (ارائه پاکت الف وارزیابی کیفی)‪:‬‬‫ادرس‪:‬بجنورد خیابان شهید امامی انتهای امیریه شمالی جنب دبیرستان همت کدپستی اداره ‪9415939381‬وتلفن‪058-32222625:‬‬ ‫تضمین شــرکت درمناقصه(ارجاع کار) ‪ :‬ضمانــت نامه های معتبرمورد اشــاره در اییــن نامه تضمین بــرای معامالت دولتی به شــماره‬‫‪/123402‬ت ‪ 50659‬هـ مورخ ‪ 94/9/22‬وموردقبول کارفرمابه مدت ســه ماه از تاریخ افتتاح پیشــنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز‬ ‫نقدی به حساب شماره شبا ‪ IR 880100004079030607940314‬به نام وجوه تمرکز سپرده تملک اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی‬ ‫نزد بانک مرکزی‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی در نظر دارد خرید ‪ ،‬حمل ونصب واجرای ایزوگام جهت مدارس سطح استان وهمچنین خرید ‪،‬تجهیزات‬ ‫اداری وکالسی جهت مدارس بجنورد(اموزشگاه عصمت وابوریحان) را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد‪.‬لذا از کلیه شرکتها‪،‬تامین‬ ‫کنندگان وتولیدکنندگان دارای صالحیت درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ ‪ 1401/11/24‬به سامانه ستاد(سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت) یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات ‪ iets.mporg.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫(ماه)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫تاریخ تحویل اسناد ارزیابی و‬ ‫پیشنهادها تا ساعت ‪9‬مورخ‬ ‫تاریخ بازگشایی پیشنهادات‬ ‫ساعت‪8‬‬ ‫صبح مورخ‬ ‫خرید‪،‬حمل ونصب‬ ‫واجرای ایزوگام‬ ‫مدارس سطح استان خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2/375/000/000‬‬ ‫‪1401/12/09‬‬ ‫ساعت ‪9‬صبح مورخه‬ ‫‪1401/12/13‬‬ ‫خرید تجهیزات اداری‬ ‫وکالسی‬ ‫مدارس بجنورد(اموزشگاه‬ ‫عصمت وابوریحان)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫‪1401/12/09‬‬ ‫ساعت ‪10‬صبح مورخه‬ ‫‪1401/12/13‬‬ ‫تضمین شــرکت درمناقصه(ارجــاع کار) ‪ :‬ضمانت نامه هــای معتبرمــورد اشــاره در ایین نامــه تضمین بــرای معامالت دولتی به شــماره‬‫‪/123402‬ت ‪ 50659‬هـ مورخ ‪ 94/9/22‬وموردقبول کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به‬ ‫حساب شماره شبا ‪ IR 880100004079030607940314‬به نام وجوه تمرکز سپرده تملک اداره کل نوسازی مدارس خزاسان شمالی نزد بانک مرکزی‪.‬‬ ‫محل تحویل اسناد و پیشنهادها‪ :‬دبیرخانه اداره کل محل بازگشایی پیشنهادها‪:‬سالن جلسات اداره کل اعتبار پیشنهادات ‪ :‬سه ماه‬ ‫اگهی‪862030:‬‬ ‫شناسه الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪1451195‬‬ ‫امورقراردادها اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫‪1451354‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ایران از سوءتفاهمات‬ ‫جلوگیری کند‬ ‫تحلیلگــر مســائل بین الملــل گفــت‪ :‬هــر دو طرف‬ ‫نیاز دارند تا مذاکره کنند اما طرف مقابل منتظر نتایج‬ ‫وقایعداخلایرانبودتامتناسببااننتیجهبگیرنداما‬ ‫بعدازانکه دیدند به حداقل نتیجه ای که می خواستند‬ ‫برســند‪ ،‬نرســیدند کم کم امــاده مذاکره مجدد بــا ایران‬ ‫می شوند‪.‬حسنبهشتی پور تحلیل گر مسائلبین الملل‬ ‫در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در تحلیل صحبت های علی باقری‬ ‫مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات احیای برجام‬ ‫که گفته بود حاضر است در چارچوب قرارداد قبلی به‬ ‫توافق برســد‪ ،‬گفت‪ :‬اشــاره باقری به متن توافق بوررل‬ ‫اســت که گفته بود این متن خوبی برای توافق اســت‬ ‫اما امریکایی ها با ان مخالفت کردند؛ بنابراین من فکر‬ ‫نمی کنم منظور باقری برگشت به زمان خیلی گذشته‬ ‫باشــد‪ .‬او افزود‪ :‬در اخرین مذاکراتی که بعد از مذاکره‬ ‫دوحه قطر انجام شد‪ ،‬موردی بود که اقای بوررل رئیس‬ ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد خواسته های‬ ‫ایــران منطقــی بوده و مخالفتی بــا ان نــدارد اما بعد از‬ ‫یهــا که طرف امریکایی مخالفت‬ ‫صحبت با امریکای ‬ ‫کــرد اروپایی ها در پیامد مخالفت امریکا به مخالفت‬ ‫خودشان ادامه دادند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بنابراین مشکل‬ ‫ما بحث بر ســر حل کردن پرس ـش های سیاسی اژانس‬ ‫بین المللــی انــرژی اتمی بــود‪ .‬امریکایی ها که پذیرفته‬ ‫بودند این مسئله را به شکل سیاسی حل کنند اما حاال‬ ‫این موضوع بار دیگر به اژانس بازگشته است‪ .‬حاال قرار‬ ‫استاقای گروسیبهتهرانبیاید‪.‬اگر مسئلهمابااژانس‬ ‫حل شود یک گره اصلی که دو طرف بر سر ان به توافق‬ ‫نرسیدند بازخواهد شد؛ اما این به معنای ان نیست که‬ ‫همه چیز حل خواهد شد‪ .‬بهشتی پور گفت‪ :‬حاال باید‬ ‫دید در ســفر اقای گروســی دستاورد جدیدی به دست‬ ‫می اید یا خیر زیرا اگر ایران بتواند پاسخ سواالت اژانس‬ ‫رابدهدواژانسانپاسخ هاراقانع کنندهتشخیصدهد‪،‬‬ ‫گره اصلی کار بازخواهد شد‪ .‬ایران یک بار در خردادماه‬ ‫پاسخ سواالت را داده بود اما اژانس قانع نشد حاال باید‬ ‫منتظر نتیجه این سفر بود‪ .‬بهشتی پور در پاسخ به این‬ ‫ســوال که اژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر‬ ‫خــود به اقدامــات اخیر ایــران در فردو اشــاره کرده این‬ ‫مســئله چقدر می تواند در بحث دور جدید مذاکرات‬ ‫تاثیرگذار باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در این موضوع با دو روایت‬ ‫مواجــه هســتیم‪ .‬یــک روایت مربــوط به اژانس اســت‬ ‫که مبتنی بــر گزارش های بازرس اســت و می گوید ایران‬ ‫در ارایــش جدید ســانتریفیوژهای خود را بــه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫غنی ســازی رســانده اما به اطالع اژانس نرســانده است‬ ‫که در اصل طبق قانو ن سازمان هسته ای ایران موظف‬ ‫استاطالعاتمربوطبهفعالیت هایخودرابهاطالع‬ ‫سازمانبرساندو در جریاناژانسبگذارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫پایگاه هوایی راهکنشی ارتش رونمایی شد‬ ‫گزارش ها طبق قانون بودجه‪۱۴۰۱‬‬ ‫ارائه شود‬ ‫پرواز عقاب‪44‬‬ ‫پایــگاه هوایــی راهکنشــی عقــاب ‪ ۴۴‬ارتــش‪،‬‬ ‫مورد بازدید ســردار سرلشــکر پاسدار محمد باقری‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر سید‬ ‫عبدالرحیم موســوی فرمانــده کل ارتــش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران قرار گرفت‪ .‬پایگاه هوایی راهکنشی‬ ‫عقاب ‪ ۴۴‬با در اختیار داشــتن اماکنــی چون الرت‪،‬‬ ‫پست فرماندهی‪ ،‬اشــیانه های نگهداری جنگنده‪،‬‬ ‫مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما‪ ،‬تجهیزات ناوبری‬ ‫و فرودگاهــی‪ ،‬مخــازن ســوخت و ‪ ...‬این قابلیت را‬ ‫داردتاانواعجنگنده هاینیرویهواییرابرایانجام‬ ‫ماموریت هایمحولهپذیراباشند‪.‬‬ ‫ایــن پایــگاه بــزرگ زیرزمینی‪ ،‬قابلیــت پذیرش و‬ ‫به کارگیریعملیاتیجنگنده هایجدیدنیرویهوایی‬ ‫ارتش را نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫عقــاب ‪ ۴۴‬یکــی از چندیــن پایــگاه هوایــی‬ ‫راهکنشــی زیرزمینی نیروی هوایی ارتش اســت که‬ ‫طی سال های گذشته متناسب با نیاز عملیاتی این‬ ‫نیــرو و با در نظر گرفتــن اصول پدافند غیرعامل در‬ ‫ثشــده است‪ .‬احداث‬ ‫مناطق مختلف کشور احدا ‬ ‫اینپایگاه هادر نقاطمختلفمتناسببانیازهاو با‬ ‫ضریبایمنیباالباتوجهبهطراحیو استقرار در زیر‬ ‫کوه هاقابلیتاجرایعملیاتغافلگیرانههواییرااز‬ ‫مکان و زمان دور از انتظار دشمنان فراهم می کند‪.‬‬ ‫این پایگاه ها با نگهداری جنگنده ها در مکان های‬ ‫امنو تجهیز ان هابهسامانه هایجنگالکترونیک‪،‬‬ ‫بمب ها و موشک ها ازجمله یاسین‪ ،‬قائم و اصف‬ ‫امکانعملیاتدورایستاو افزایشبردراهبردیبرای‬ ‫اهداف دوردست را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ساختپایگاهتوسطقرارگاهمرکزیخاتم االنبیا‬ ‫در ایــن بازدیــد‪ ،‬امیر ســرتیپ محمدحســین‬ ‫دادرس جانشین فرمانده کل ارتش‪ ،‬امیر سرتیپ‬ ‫امیر حاتمی مشاور فرمانده کل نیروهای مسلح‬ ‫در امــور ارتــش و امیــر ســرتیپ حمیــد واحــدی‬ ‫فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر محمد باقری در بازدید از پایگاه‬ ‫هوایی راهکنشی عقاب ‪ 44‬نیروی هوایی ارتش‬ ‫گفــت‪ :‬ســاخت پایگا ههــای امــن که ایــن پایگاه‬ ‫یکی از چندین نمونه ان هاســت‪ ،‬تداوم خواهد‬ ‫داشــت تا توان بازدارندگی مــا روزبه روز قوی تر‪،‬‬ ‫پایدارتــر و ماندگارتر برای امنیت و ارامش ملت‬ ‫اگهی تحدید سه ماهه سوم سال یکهزاروچهاروصدو یک‬ ‫‪ -9 -5341‬درتعقیب اگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1401‬و به استناد ماده‬ ‫‪ 14‬قانون ثبت تحدید حدود امالک واقع در شهرستان دهلران قطعه‪5‬ایالم‬ ‫حوزه ثبتی استان ایالم بخش ‪ 11‬کرمانشاه بشرح ذیل بعمل خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫ا‪-‬پالک ‪11‬فرعی از ‪-2‬اصلی ‪-‬اصلی ناحیه ‪12‬دهلران ملکی خانم کبری‬ ‫دالور نهال فرزند امید علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت‬ ‫‪129/92‬مترمربع واقع در دهلران خیابان ‪24‬متری سید فخرالدین(ع)‬ ‫‪- 2‬پالک‪7‬فرعی از‪-75‬اصلی ناحیه‪27‬دهلران ملکی اقای عباس حیدری‬ ‫فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت‪371/60‬متر مربع واقع در‬ ‫دهلران –خیابان ‪24‬متری جمهوری‬ ‫‪-3‬پالک‪4‬فرعی از ‪-322‬اصلی ناحیه‪35‬دهلران ملکی اقای ولی جای باش‬ ‫فرزند یارولی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 43/13‬مترمربع واقع‬ ‫در دهلران خیابان شهید امینیان کوچه ‪6‬متری بن بست‬ ‫مساحت ‪43/14‬متر مربع واقع در دهلران –خیابان امام (ره) شهید والی‬ ‫منصوری‬ ‫‪-5‬پالک ‪3‬فرعی از‪-14‬اصلی ناحیه‪47‬دهلران ملکی اقای سید علیرضا‬ ‫محسنی زاده فرزند سید حسین ششدانگ یک باخانه به مساحت‬ ‫‪223/31‬مترمربع واقع در دهلران خیابان رسالت ‪-‬کوچه ‪8‬متری شهید‬ ‫غالمی‬ ‫‪-6‬پالک‪4‬فرعی از‪-36‬اصلی ناحیه‪47‬دهلران ملکی اقای محمداذرپیر‬ ‫فرزندرمضان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت‪233/02‬مترمربع واقع‬ ‫در دهلران خیابان رسالت‬ ‫‪- 7‬پالک‪--123‬اصلی ناحیه‪47‬هلران ملکی اقای حسین غفاریان فرزند‬ ‫محسن ششدانگ یک بابخانه به مساحت ‪225/33‬مترمربع واقع در‬ ‫دهلران خیابان سعدی جنوبی‬ ‫‪-8‬پالک یک فرعی از‪-117‬اصلی ناحیه‪48‬دهلران ملکی اقای محمد دارائی‬ ‫فرزند صید حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪76/83‬مترمربع‬ ‫واقع در دهلران خیابان معلم‬ ‫‪-9‬پالک‪27‬فرعی از‪-66‬اصلی ناحیه‪49‬دهلران ملکی اقای سید صادق‬ ‫یاسینی فرزند محمد ششدانگ یک بابخانه به مساحت‪186/83‬مترمربع‬ ‫واقع در دهلران خیابان وحدت کوچه ‪ 6‬متری‬ ‫‪-10‬پالک‪74‬فرعی ازیک ‪-‬اصلی ناحیه‪51‬دهلران ملکی اقای ولی روشنی‬ ‫فرزند عیسی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪207/97‬متر مربع واقع‬ ‫در دهلران خیابان‪10‬متری پشت اداره فنی و حرفه ای دهلران‬ ‫تاریخ تحدید حدود ‪1401/12/13 :‬‬ ‫‪-11‬پالک‪355‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای وهاب کریم‬ ‫نیا فرزندکریم ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪114/21‬مترمربع واقع‬ ‫در دهلران خیایان ابراهیم قتال(ع) کوچه ‪6‬متری ابشار‬ ‫‪- 12‬پالک ‪364‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای سید‬ ‫محسن حسینی فرزند سید فریداهلل ششدانگ یک بابخانه به مساحت‬ ‫‪322/42‬مترمربع واقع در دهلران خیایان سعدی جنوبی کوچه ‪8‬متری‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫الکترونیــک را ارتقــاء داده و روی ا نهــا نصب کند‪.‬‬ ‫امروزباوجوداینکهاینهواپیماهازیرساختقدیمی‬ ‫دارنــد‪ ،‬تجهیــزات ان ها به روز اســت و می توانند در‬ ‫نبــرد هوایــی و در عملیــات پشــتیبانی از نیروهــای‬ ‫سطحی‪ ،‬نقش موثری ایفا کرده و در سرنوشت نبرد‬ ‫سهمبزرگیداشتهباشند‪.‬‬ ‫ادامه روند ساخت پایگاه های راهکنشی‬ ‫ایران پابرجا بماند‪ .‬سردار سرلشکر محمد باقری‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در بازدید از پایگاه هوایی راهکنشی عقاب‬ ‫‪ 44‬نیــروی هوایــی ارتــش‪ ،‬در جمــع فرماندهان‬ ‫و کارکنــان ارتــش بــا تبریک ایام دهه فجــر و روز‬ ‫نیــروی هوایــی گفــت‪ :‬خداونــد را شــاکرم که در‬ ‫دهه مبارکه فجر و در چهل و چهارمین ســالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی توفیق یافتم تا در جمع‬ ‫فرماندهــان‪ ،‬کادر پــروازی‪ ،‬کارکنــان و جهادگران‬ ‫عزیز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫حضور شوم و این پایگاه را بازدید کنم‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر محمد باقری با بیان اهمیت‬ ‫پایگاه های زیرزمینی و غیرقابل دسترســی گفت‪:‬‬ ‫دشــمن معتقد اســت که می تواند بــا به کارگیری‬ ‫قــدرت هوایــی خــود و بــا بهره گیــری از برتــری‬ ‫هوایی‪ ،‬پایگاه های هوایی‪ ،‬شــیلترها و باندهای‬ ‫پروازی کشــور موردنظر را مورد انهدام قرار داده‬ ‫و بــا خیــال راحت به ماموریت خود ادامه دهد؛‬ ‫یعنــی همــان کاری کــه در تجــاوز به کشــورهای‬ ‫افغانســتان‪ ،‬عــراق و برخــی کشــورها بــا خــوی‬ ‫تجاوزگــری از خــود نشــان داد کــه چــاره ی ان‬ ‫عالوه بر پدافند عامل‪ ،‬داشتن پایگاه هایی امن‪،‬‬ ‫نفوذناپذیر‪ ،‬غیرقابل دسترسی و غیرقابل انهدام‬ ‫در زیرزمیــن اســت؛ پایــگاه عقــاب ‪ ۴۴‬یکــی از‬ ‫چندیــن پایــگاه بــا ایــن مشــخصات اســت کــه‬ ‫توســط قــرارگاه مرکزی حضــرت خاتم االنبیاء به‬ ‫فرماندهی سرلشکر غالمعلی رشید و با همکاری‬ ‫و همراهی نیروی هوایی ارتش طراحی و ساخته‬ ‫شد و امروز مورد بازدید قرار گرفت‪.‬‬ ‫ملت ایران به قدرت ارتش افتخار می کنند‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکه ملت شــریف ایران به‬ ‫وجود چنین قدرتی در ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران افتخــار می کننــد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬ایران یک‬ ‫هدف اســان برای دشمن متجاوز نخواهد بود‪.‬‬ ‫همچنــان که در دهه هشــتاد بعــد از تجاوز به‬ ‫ـبتا اســان این‬ ‫عــراق و افغانســتان و تصرف نسـ ً‬ ‫کشــورها‪ ،‬ارزوی تکــرار ایــن اتفــاق در ایــران را‬ ‫داشــت و حرف از هدفی اســان می زد‪ ،‬اما پس‬ ‫از مطالعــه و تحقیــق متوجــه این حقیقت شــد‬ ‫کــه ایســتادن در برابر ملت ایــران و جنگیدن با‬ ‫نیروهــای مســلح مقتــدر جمهــوری اســامی کار‬ ‫اسانی نیست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬خداوند ســرزمینی پهنــاور‪ ،‬دارای‬ ‫ارتفاعات ارزشــمند‪ ،‬ویژگی های ژئواســتراتژیکی‬ ‫بی نظیــر و منابع عظیم طبیعــی و مهم تر از ان‬ ‫ســرمایه انســانی متعهــد را بــه ما عطــا فرموده‬ ‫کــه بــا قدری تدبیــر‪ ،‬تالش و جهاد توانســته اند‬ ‫و خواهند توانســت نســل به نسل این کشور را‬ ‫ســرافراز و سربلند حفظ و زمینه پیشرفت ان را‬ ‫در همه عرصه ها فراهم کنند‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر محمدباقریبااشارهبهاقدامات‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش گفت‪ :‬نیــروی هوایــی ارتش‬ ‫جمهوری اســامی ایــران در تعامل با عزیزانمان در‬ ‫وزارت دفــاع توانســته اســت بــا حفــظ زیرســاخت‬ ‫اصلــی پرنده هــا‪ ،‬تمامــی تجهیــزات الکترونیکی و‬ ‫تسلیحات هواپیماها را به روز کرده‪ ،‬پادهای جنگ‬ ‫‪-13‬پالک‪365‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای موسی مفروند‬ ‫فرزندعباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪149/12‬مترمربع واقع در‬ ‫دهلران خیایان هجرت ‪ -‬کوچه ‪8‬متری‬ ‫‪-14‬پالک ‪ 371‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای سید علیرضا‬ ‫محسنی زاده فرزند سید حسین ششدانگ یک بابخانه به مساحت ‪105 /47‬‬ ‫مترمربع واقع در دهلران خیابان ابراهیم قتال کوچه ‪ 6‬متری ابشار‬ ‫‪-15‬پالک ‪ 372‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای حسین‬ ‫هیوری نژاد فرزند جابر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪194/31‬‬ ‫مترمربع واقع در دهلران خیابان ‪ 12‬متری یاس‬ ‫‪-16‬پالک ‪375‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای رضا قربانی‬ ‫فرزند یارمحمد ششدانگ یک بابخانه به مساحت ‪ 230/45‬مترمربع واقع در‬ ‫دهلران انتهای خیابان رسالت کوچه ‪ 8‬متری شهید بالوی زاده‬ ‫‪-17‬پالک ‪ 376‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای‬ ‫محمود منصوری فرزند عبد الکریم ششدانگ یک بابخانه به مساحت‬ ‫‪ 259/33‬مترمربع واقع در دهلران انتهای خیابان ‪ 26‬متری رسالت‬ ‫‪-18‬پالک ‪ 377‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای محمود‬ ‫منصوری فرزند عبدالکریم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪134/71‬‬ ‫مترمربع واقع در دهلران انتهای خیابان رسالت کوچه ‪ 8‬متری‬ ‫‪- 19‬پالک ‪ 378‬فرعی از ‪-4‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای محمد‬ ‫منصوری فرزند عبدالکریم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪210/46‬‬ ‫مترمربع واقع در دهلران انتهای خیابان رسالت نبش کوچه شهید بالوی‬ ‫‪-20‬پالک ‪109‬فرعی از ‪-10‬اصلی ناحیه ‪52‬دهلران ملکی اقای رضا‬ ‫مفروند فرزند عباس ششدانگ یک بابخانه به مساحت ‪ 272/15‬مترمربع‬ ‫واقع در دهلران خیابان ‪ 14‬متری شهید دراجی‬ ‫‪ -21‬پالک ‪119‬فرعی از ‪-10‬اصلی ناحیه ‪ 52‬دهلران ملکی اقای اکبر‬ ‫درگاه فرزندمحمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪277/3‬مترمربع واقع‬ ‫در دهلران ‪ -‬خیابان ‪10‬متری خبرنگار‬ ‫تاریخ تحدید حدود‪1401/12/15‬‬ ‫لذا کسانی که به حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند باید ظرف‬ ‫مدت ‪ 30‬روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض کتبی خودرا‬ ‫مستقیما»به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دهلران تسلیم ورسید دریافت‬ ‫نمایند و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به دادگاه‬ ‫صالحه تقدیم ورسید ان را دریافت وارائه نمایند در غیر اینصورت هرگاه‬ ‫متقاضی ثبت ویا نماینده قانونی وی به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم‬ ‫دادخواست اعتراض را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم ننماید اداره ثبت بدون‬ ‫توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد ‪.‬وهرگاه‬ ‫راجع به ملک مورد تحدید حدود بین متقاضی ودیگری قبل از تاریخ تحدید‬ ‫حدود دعوی اقامه شده ودر جریان باشد کسی که طرف دعوی متقاضی‬ ‫است باید از تاریخ تحدید حدود ظرف مدت ‪ 30‬روز تصدیق محکمه مشعر به‬ ‫جریان دعوی به اداره ثبت دهلران تسلیم نماید ‪ .‬واال حق او ساقط خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1401/11/19 :‬علی پیری ‪ -‬رئیس ثبت اسنادو امالک‬ ‫شهرستان دهلران ‪/1452494‬م الف‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر ادامــه رونــد ســاخت‬ ‫پایگاه های راهکنشــی اظهار داشــت‪ :‬ســاخت‬ ‫پایگاه هــای امــن کــه ایــن پایــگاه یکــی از‬ ‫چندیــن نمونــه ان هاســت‪ ،‬تــداوم خواهــد‬ ‫داشــت تــا دشــمن هــر چــه بیشــتر نســبت به‬ ‫یک تهاجم موفق به ســرزمین ما ناامید شــود‬ ‫و تــوان بازدارندگــی مــا روزب ـه روز قوی تــر‪،‬‬ ‫پایدارتــر و ماندگارتــر بــرای امنیــت و ارامــش‬ ‫ملــت ایــران پابرجــا بماند‪ .‬این پایــگاه در زیر‬ ‫کوه هایــی قرار دارد که هیچ بمب و ســاحی‬ ‫در ان موثر نیســت و قابلیت حفظ تجهیزات‬ ‫و تســلیحات راهبــردی نیــروی هوایــی ارتــش‬ ‫را دارد و موجــب ارتقــای تــوان عملیاتــی نیرو‬ ‫برای ســرکوب دشمنان می شود‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬موقعیــت رژیــم صهیونیســتی‬ ‫تــا کشــور مــا فاصلــه دارد و ســران ایــن رژیــم‬ ‫بــه ســوخت گیری هواپیماهــا در اســمان‬ ‫دل بســته اند کــه ایــن بهتریــن فرصــت بــرای‬ ‫هــدف قــرار دادن هواپیماهــای ان هاســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســعی در اســتفاده از پایگاه هــای‬ ‫پیرامونی کشور ما که بعضا مسیر عادی سازی‬ ‫خیانــت به جهــان اســام را در پیش گرفته اند‬ ‫دارنــد‪ ،‬غافــل از اینکــه این مســئله در راهبرد‬ ‫و رهنامــه عملیاتــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫درج شــده و همــه فرماندهــان مــا ایــن را‬ ‫می داننــد‪ ،‬تمریــن کرده انــد و در رزمایش هــا‪،‬‬ ‫این اموزه نهادینه شــده است که اگر پایگاهی‬ ‫از یک کشــور در هرکجای جهان برای تهاجم‬ ‫بــه جمهــوری اســامی ایــران مورداســتفاده‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬عــاوه بــر رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬ان‬ ‫پایگاهــی کــه مبــدا حرکــت رژیم صهیونیســتی‬ ‫اســت‪ ،‬نیــز موردتهاجــم ســنگین قــرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل در مجلس‬ ‫در جمع بندی گزارش کمیســیون برنامه وبودجه‬ ‫و محاســبات در موردبررســی عملکــرد منابــع و‬ ‫مصــارف هدفمندســازی یارانه هــا بــا محوریــت‬ ‫تبصره (‪ )۱۴‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور‪،‬‬ ‫خطاب به رئیس سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما دیگر الیحه نداریم‪ ،‬شما نماینده نیز بوده اید‪،‬‬ ‫در حــال حاضــر قانــون داریــم و قانــون فصــل‬ ‫الخطــاب اســت و بایــد گزارش هــا طبــق قانــون‬ ‫بودجه‪ ۱۴۰۱‬ارائه شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬نماینــده مــردم اردبیــل در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬مطابــق با‬ ‫حکم بند (ص) تبصره یک دولت موظف بوده‬ ‫در صورت حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫دارو و تجهیــزات پزشــکی نســبت بــه پرداخت‬ ‫مابه التفاوتانبه صورت کاالبرگاقدام کند‪.‬قرار‬ ‫بود ماخذ قیمت ها شهریور سال ‪ ۱۴۰۰‬باشد که‬ ‫این مهم در کشور عملیاتی نشده و این خالف‬ ‫قانون اســت‪ .‬برخــی از وزارتخانه هــای ذی ربط‬ ‫اعالم می کنند که مردم از این موضوع اســتقبال‬ ‫نکرده اند‪ ،‬این اظهارنظر را قبول نداریم‪ .‬کاالبرگ‬ ‫الکترونیکبه صورتپایلوتدر برخیاز استان ها‬ ‫در حال انجام است‪ .‬نایب رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪:‬طبقبندبماده‪ ۳۹‬قانونبرنامه‬ ‫ششم توسعه و تبصره ان دولت باید دریافت و‬ ‫پرداختی هــای قانــون هدفمندی یاران ههــا را به‬ ‫همــراه الیحــه بودجــه ســاالنه و درج منابــع و‬ ‫مصارف در قالب ردیف های مستقل و جداگانه‬ ‫ارائه می کرد‪ ،‬اما متاسفانه در الیحه بودجه سال‬ ‫اینــده به این حکم توجه نشــده اســت‪ .‬نیکزاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬در الیحه بودجه ســال اینده ‪ ۵۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده‬ ‫اما بر اساس براوردهای صورت گرفته این موضوع‬ ‫حداقل به‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان نیاز دارد‪ .‬طبق‬ ‫مفاد جز ‪ ۶‬بند الف تبصره‪ ۱۴‬سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه هامکلفبودهمنابعحاصلاز حذفیارانه‬ ‫خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده گاز و فراورده های نفتی را به مبلغ‬ ‫‪ 48/5‬هزار میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص‬ ‫دهد درصورتی که طبق تکلیف ماده ‪ ۳۸‬قانون‬ ‫مالیاتبر ارزش افزودهمنابعدریافتیاز مالیاتبر‬ ‫ارزش افــزوده گاز و فراورده نفتی باید در بودجه‬ ‫شهرداری هامورداستفادهقرار بگیرد‪.‬‬ ‫او متذکــر شــد‪ :‬مطابق بنــد الف تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬از محل تبصــره ‪،۱۴‬‬ ‫‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان و ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مانده سال ‪ ۱۴۰۰‬است که در جهت حمایت از‬ ‫تولید و اشتغال باید تا پایان دی ماه سال جاری‬ ‫پرداخــت می شــد که ایــن موضــوع نیز محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بسیاریاز مشکالتبهدلیلناهماهنگی‬ ‫در مدیریت کشور است‬ ‫علــی اذری‪ ،‬نماینــده قوچــان در رابطــه بــا‬ ‫مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫قوا برای تشکیل هیئتی‪ ۷‬نفره جهت مولدسازی‬ ‫یهــای دولــت گفــت‪ :‬در رابطــه با مصوبه‬ ‫دارای ‬ ‫اخیــر شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی ســران‬ ‫قــوا‪ ،‬مواردی را از جنبه حقوقی مطرح و ســپس‬ ‫پیشنهاد هایی را برای رفع ابهامات موجود ارائه‬ ‫می کنــم تا ضمــن اطالع افــکار عمومــی از روند‬ ‫کار مولدسازی از اینکه تخریب های دشمنان به‬ ‫سمت نظام برود‪ ،‬نیز جلوگیری شود‪ .‬به گزارش‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5026‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی کثیراالنتشار و‬ ‫(محلی بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۷۳‬اصلی واقع در قاضی اراضی بند یغمور‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه باغ مشجر از پالک شماره ‪ ۵۳‬فرعی از ‪ ۷۳‬اصلی فوق به مساحت ‪1975/13‬‬ ‫متر مربع ابتیاعی اقای علی ادریس از محل مالکیت رسمی محمد خاکی برابر رای شماره ‪- ۳۷۵۵‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مورخه ‪ - 1401/۱۰/18‬کالسه ‪۱۴۰۱ – ۰۳۱۸‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد‬ ‫نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/03:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/19 :‬اکبر اقبالی‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1443692‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫خانــه ملــت‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬ایراد شــکلی که برای‬ ‫مصوبه شــورای هماهنگی ســران قوا وجود دارد‬ ‫ایــن اســت کــه اساســا واژه «مولدســازی» بــرای‬ ‫عمــوم مــردم نامفهــوم بــوده و اساســا در الفاظ‬ ‫قانون گــذاری و قانون نویســی بایــد بــه دنبــال‬ ‫واژه هایی باشیم که برای عموم مردم قابل فهم‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬توضیحــات متفــاوت رئیــس‬ ‫مجلس‪،‬وزراو رئیس جمهور از مصوبهمولدسازی‬ ‫دارایی های دولت نشان دهنده نبود صراحت در‬ ‫تعریف«مولدسازی»است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سپند‪ -‬پی کی به‬ ‫رنگ زرشکی‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 177 -71‬ب ‪ 19‬مدل‬ ‫‪ 1383‬به شماره موتور ‪ M13601188‬و شماره شاسی ‪ 2022188‬به نام‬ ‫عزت اله انصاری اردلی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه ‪ 2362‬کدملی‬ ‫‪ 4688973667‬صادره از اردل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند اتومبیل سواری فولکس‪ -‬گل مدل ‪ ۱۳۸۶‬شماره پالک ‪ ۱۵۸‬ل ‪۴۹‬‬ ‫ایران ‪ ۱۳‬شماره موتور‪ UDH380971‬شماره شاسی ‪IR86521008429‬‬ ‫بنام علی فاضلی ورزنه کد ملی‪ ۵۶۵۹۸۳۲۴۰۷‬شماره شناسنامه‪ ۸۳‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی برگ سبز خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ پارس به رنگ سفید‪ -‬روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 754 -85‬د ‪ 67‬مدل ‪ 1388‬به شماره موتور‬ ‫‪ 12488161124‬و شماره شاسی ‪ NAAN01CA0AE660834‬به‬ ‫نام مهدی فروغی منش فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ‪ 1712‬کدملی‬ ‫‪ 3672743593‬صادره از زابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز خودروی سواری سمند مدل‪ ۱۳۹۰‬تیپ‪ LX-EF7‬به شماره انتظامی‬ ‫‪458‬ب ‪-26‬ایران‪ 26‬و شماره شاسی ‪ NAACRIHS8CF504373‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 14790050896‬متعلق به اینجانب موسی الرضا قدیمی‬ ‫فرزند محمد به شماره ملی ‪ 0682296562‬مدتی است مفقود شده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت خودرو و سند(برگ سبز) خودرو پژو پارس ‪ XU7‬به رنگ سفید‪-‬‬ ‫روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 362 -86‬ج ‪ 74‬مدل ‪ 1395‬به شماره موتور‬ ‫‪ 124K0874040‬و شماره شاسی ‪ NAAN01CE0GH912148‬به نام‬ ‫مصطفی حافظی فرزند مرتضی شماره شناسنامه ‪ 2‬کدملی ‪4569765106‬‬ ‫صادره از سمنان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫خانم نیکو روغنی اصفهانی فرزند فرزاد دارای شناسنامه شماره ‪۱۲۷۱۲۵۴۶۳۸‬‬ ‫و کدملی ‪ ۱۲۷۱۲۵۴۶۳۸‬صادره از اصفهان متولد سال ‪ ۱۳۷۱‬اظهار می دارد‬ ‫که دانشنامه دائم ایشان مفقود گردیده و به موجب این اگهی دانشنامه مذکور‬ ‫باطل اعالم میشود‪ .‬از یابنده خواهشمند است مدرک یاد شده را به اداره کل‬ ‫اموزش دانشگاه صنعتی اصفهان تسلیم نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی برگ سبز خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پراید مدل ‪ ۸۳‬به شماره پالک ‪۷۳‬د‪ ۷۱۷‬ایران ‪۹۱‬‬ ‫به رنگ سبز یشمی متالیک بشماره موتور ‪ ۰۰۸۷۶۹۲۸‬شماره شاسی‬ ‫‪ S1412283267297‬به مالکیت اقای محبت سازوار سقاواز به‬ ‫شماره ملی ‪ ۱۴۶۵۸۴۳۸۳۳‬صادره از اردبیل مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پژو اردی به‬ ‫رنگ یشمی به شماره انتظامی ایران ‪ 362 -67‬ل ‪ 33‬مدل ‪ 1384‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 11784008822‬و شماره شاسی ‪ 13411063‬به نام سید احسان‬ ‫موسوی فرزند کمال به کدملی ‪ 1272803384‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پژو ‪ 206‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران ‪-43‬‬ ‫‪ 544‬ج ‪ 45‬مدل ‪ 1387‬به شماره موتور ‪ 13587006879‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP23FG09J152789‬به نام غالمرضا جاللی فرزند اکبر شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 3‬کدملی ‪ 1753558999‬صادره از اهواز مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو کامیونت‪ -‬ون سیستم زامیاد تیپ‬ ‫‪ Z24NI‬به رنگ ابی‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪234 -95‬‬ ‫د ‪ 67‬مدل ‪ 1399‬به شماره موتور ‪ Z24816078Z‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAZPL140TL0553379‬به نام محمد شاهکی حسن ابادی فرزند‬ ‫دادمحمد شماره شناسنامه ‪ 3710090784‬و کدملی ‪3710090784‬‬ ‫صادره از خاش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫در نانوایی ها چه خبر است؟‬ ‫عرضهخودرو‬ ‫در بورسفعالادامهدارد‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫مــواردی کــه به فروش می رســد‬ ‫خبرهایــی مبنــی بــر «ادامــه‬ ‫صرف پروژه های عمرانی شود و‬ ‫عرضــه خــودرو فعــا در بورس‬ ‫امیدواریم در این زمینه مجلس‬ ‫کاال» و «اغــاز فــاز دوم طــرح‬ ‫همهمکاری کندتاحجمبزرگی‬ ‫هوشمندســازی یارانــه نــان از‬ ‫از پروژه های نیمه کار ه کشــور به‬ ‫احسان‬ ‫شــب گذشــته» را اعــام کــرد و‬ ‫سرانجامبرسد‪.‬‬ ‫خاندوزی‬ ‫موضوعاتدیگریاز قبیلاینکه‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫«نرخ تورم تا پایان سال حدود ‪ ۴۵‬درصد است»‪ ،‬در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایا هیئتی که با‬ ‫«احیــای ارز ترجیحــی سیاســت دولت ســیزدهم اختیاراتویژهبرایمولدسازیتعیین شدهتخصص‬ ‫نیست»و«یارانه هانیز سالایندهافزایشنخواهد کافی در این زمینه را دارد یا خیر؟ اظهار کرد‪ :‬انچه‬ ‫داشــت» را نیز مطرح کرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســید در مــاده‪ ۲‬ایین نامه اجرایی مولدســازی مصوب‬ ‫احسانخاندوزیدر نشستخبریهفتگیخود شــده ایــن اســت کــه حتمــا فرایندها که توســط‬ ‫اظهــار کــرد ان شــاءاهلل طــی ماه جــاری به تدریج دبیرخانه پیمایش می شود‪ ،‬از سوی تعدادی تیم‬ ‫شناورســازی ســهمیه ارد نانوایی ها نیز به اجرا در کارشناسانرسمیصورت گیردتانهفقطنظر یک‬ ‫خواهــد امــد‪ .‬یعنــی محدودیت ســهمیه ارد هر نفر در این زمینه در نظر گرفته شود‪ ،‬بلکه تیمی از‬ ‫نانوایی برداشته می شود و هر نانوایی می تواند کارشناسانارزیابیوقیمت گذاریراانجاممی دهند‬ ‫هــر میــزان اردی که تبدیل به نان کرده را به مردم و اینطور نیســت که هیئت هفت نفره خودشــان‬ ‫بفروشدو بهعالوهدرصدیبیشتر برایدورهبعد‪ ،‬بنشینندوقیمتزمینتعیینکنند‪.‬خاندوزیافزود‪:‬‬ ‫ارد یارانــه ای دریافــت کند‪ .‬خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬میانگین قیمت های کارشناسی تیم های یادشده‬ ‫هیچگونهمحدودیتیبرایخریدنانمردمایجاد مدنظر هیئت هفت نفره قرار می گیرد و خروجی‬ ‫نخواهــد شــد و میــزان یارانه نــان هــم از ‪ ۷۰‬هزار هیئتهمبیشاز انکهدر عملمنجر بهواگذاری‬ ‫میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به‪ ۱۰۵‬هزار نهاییو ردو بدل کردناسنادرسمیشوداز طریق‬ ‫میلیاردتوماندر الیحهبودجهسالایندهافزایش مکانیسم شفافیت به اطالع همه مردم می رسد‪.‬‬ ‫یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه عوامل متعددی در ســامانه مربوط به گردش کار هیئت و مصوبات‬ ‫افزایشاشتغالتاثیرگذار است‪،‬اظهار کرد‪:‬تسهیل و شــفافیت اطالعــات‪ ۲۲‬بهمن رســما رونمایی‬ ‫مجوزهای کسب و کار در این زمینه موثر است و می شود‪.‬ویافزود‪:‬مصوبهشورایعالیهماهنگی‬ ‫با اصرار دولت برای تسهیل این امر امیدواریم که اقتصادیسرانقوانشانگر تغییر اساسیو بنیادی‬ ‫اصالحنظاماداریو اجرایی کشور ادامهیابد‪.‬‬ ‫اســت که کشور بر ریل گذشــته ادامه ندهد و باز‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت در پاســخ‬ ‫صرفایکعددمولدسازیاعالممی کردیم‪،‬‬ ‫دوباره‬ ‫ً‬ ‫پرسشــی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح در حالــی کــه می دانســتیم به جهــت ناکارامدی‬ ‫کرد‪ :‬مولدسازی اساسا تدبیری است که در بسیاری مدیریتیخودماندر قیمت گذاریومواردیاز این‬ ‫از کشورها از دهه های گذشته برای اینکه بتوانند دست دوباره نتایج سال های قبل تکرار می شود‪.‬‬ ‫دارایی های غیر موثر خود را به دارایی های زنده خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬مــا بــا ایــن اسیب شناســی‬ ‫و مولــد بــدل کنند‪ ،‬در نظر داشــته اند‪ .‬مــا هم در ایــن طرح جدید مولدســازی را پیــش گرفته ایم و‬ ‫کشــورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی امیدواریم با کمک فعاالن اقتصادی و کارشناسان‬ ‫را داشتیم‪ .‬حتی در قوانین بودجه سنواتی‪ ،‬رقمی اینطرحبهنتایجموردانتظار منجر شود‪.‬‬ ‫مثال‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت یــاداور شــد‪ :‬بر‬ ‫را بــه عنوان عدد مولدســازی وجود داشــت‪ً .‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬معــادل ‪ ۸۰۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای خالف گذشــته که فقط یک راه برای مولدســازی‬ ‫مولدسازی مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد وجودداشتامروز می تواناز روشهایمتعددی‬ ‫مولدســازی فقط ‪ ۵۴‬میلیون تومان بود یا درباره از جملــه اجــاره دادن‪ ،‬پیمــان مدیریــت و نیــز از‬ ‫فــروش امــوال مازاد دولت در ســال‪ ۱۳۹۹‬معادل طریق نهادها و ابزارهای بازار سرمایه و حتی خود‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که صندوقامالکومستغالتهمموردتصویبقرار‬ ‫عملکرد دستگاه های اجرایی ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان گرفتهتابتوانیمظرفیتبورسوبازار سرمایهرابرای‬ ‫بود‪ .‬خاندوزی یاداور شــد‪ :‬دولت اسیب شناســی مولدســازی پای کار بیاوریم‪ .‬سخنگوی اقتصادی‬ ‫انجــام داد کــه چــرا نمی توانیــم مثــل بســیاری از دولتگفت‪:‬در فصلپاییز امسالنسبتبهفصل‬ ‫کشورهابرخالفاینکهکشور قدرتمندیهستیمو مشابه سال گذشته بیش از ‪ ۵۳۰‬هزار نفر افزایش‬ ‫دارایی های زیادی داریم‪ ،‬از دارایی های متروکه و خالص اشتغال داشته ایم‪ .‬همچنین با وجود رشد‬ ‫امثال ان استفاده کنیم در حالی که از این دارایی ‪ ۰.۱‬درصــدی نرخ مشــارکت‪ ،‬نــرخ بیکاری به رقم‬ ‫م ‬ ‫یتــوان برای پیشــبرد پروژه های عمرانی کشــور کم سابقه‪ ۸.۲‬درصددر پاییز امسالرسیدو میزان‬ ‫استفادهکرد‪.‬سخنگویاقتصادیدولتتاکیدکرد‪ :‬اشتغال هم‪ ۷۵۷‬هزار نفر بیش از سال قبل بوده‬ ‫مسئلهمصونیت‪،‬قدریباسوءتفاهممواجهشده است‪.‬ویبااشارهبهامارهایاقتصادیسالجاری‬ ‫اســت و کم اطالعی در این زمینه وجود دارد‪ .‬اگر ادامه داد‪ :‬در پاییز ‪ ۱۴۰۱‬میزان اشتغال در بخش‬ ‫هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی صنعتبادودرصدافزایشنسبتبهفصلمشابه‬ ‫و تخصصی باید باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬حتما در جایی سالقبلبههشتمیلیونو‪ ۳۲۹‬هزار نفر رسیده‬ ‫که تخلف و فســاد وجود داشــته باشد در فرایند اســت که‪ ۶۶۶‬هزار نفر بیش از میزان اشــتغال در‬ ‫مولدسازی دارایی ها‪ ،‬هیچ احدی مصونیت ندارد بخش صنعت در ســال‪ ۱۳۹۶‬است‪ .‬تعداد افراد‬ ‫اما انجا که تصمیمات کارشناسی انجام می شود شاغلدر بخشصنعتباالترینرقمدر طولچند‬ ‫به جهت اینکه پروژه های نیمه کاره ای وجود دارد دهه اخیر اســت‪ .‬خاندوزی یاداور شد‪ :‬در بخش‬ ‫و پیمانکارانــی کــه حاضرنــد در ازای طل ‬ ‫بهــای خدمات هم میزان اشتغال با ‪ ۵۵۲‬هزار نفر رشد‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬یک دارایی را بگیرنــد و پروژه نسبت به پاییز سال گذشته به ‪ ۱۲‬میلیون و ‪۲۹۰‬‬ ‫جدیــد را شــروع کننــد امــا به پرداخت بخشــی از هزار نفر افزایشیافتهاستکههیچگاهدر اقتصاد‬ ‫طلــب خــود از دولت نیــاز دارنــد‪ ،‬این مصونیت ایران‪ ،‬بخش خدمات این تعداد فرصت شــغلی‬ ‫در چارچوب ایین نامه اجرای تصمیمات رســمی نداشتهاست‪.‬‬ ‫و مصــوب وجــود دارد و هــر فردی از مجریان اگر‬ ‫سخنگویاقتصادیدولتاظهار کرد‪:‬همچنین‬ ‫فسادیاتخلفیصورتگیردمصونیتیبرایشوجود حدود‪۲۳۰‬هزار کار افرینتوانسته اندبدونحضور‬ ‫ندارد‪ .‬خاندوزی با بیان اینکه تالش کردیم بخش در دستگاهوارگانیاز درگاهملیثبتملیمجوزها‬ ‫اعظم مســائل را از کانال شــفافیت پیش ببریم و مجوز کسبو کار خودرادریافت کنند‪.‬سخنگوی‬ ‫امور پیش چشم‪ ۸۵‬میلیون ایرانی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصادیدولتبابیاناینکهجزئیاتدستورالعمل‬ ‫هیئتیتشکیلشدهکهدادستانکلکشور‪،‬نماینده خودرویی شــورای رقابت کامل نبــود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در ان این جزئیات می توانست بهتر و کمک کننده تر به‬ ‫حضــور دارند‪ ،‬چراکه در این زمینه ســوءتفاهمی وضعیت اقتصادی کشــور باشــد‪ .‬اکنــون در حال‬ ‫به وجود امده است‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت رایزنی با مراجع قانونی هستیم‪ .‬خاندوزی افزود‪:‬‬ ‫در پاسخ به پرسشی درباره هزینه کرد دارایی های براساسمصوبه کمیسیونتلفیق ‪،‬ساز و کار بورس‬ ‫مربوط به مولدسازی و اینکه قرار است بخشی از کاال همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما‬ ‫ان صرف هزینه های تبیین شود و نیمی از ان هم اینمصوبهنیاز بهتصویبدر صحنمجلسدارد‪.‬‬ ‫به مصرف هزینه های جاری برســد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وی با بیان اینکه در ‪ ۴۵‬روز گذشته (اول دی ماه تا‬ ‫عبارتی برای هزینه تبیین نداریم اما انچه در متن دیروز )حدود‪ ۶.۲‬میلیارددالر عرضهارز در سامانه‬ ‫ایین نامه وجود دارد این اســت که مشــابه تمام نیماصورت گرفتهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬از مبلغمذکور‬ ‫قوانینبودجهکهتمامدستگاه هایاجراییبایدبه ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر ارز حوزه نفتی‪ ۱.۷،‬میلیارد دالر ارز‬ ‫حوزهفرهنگ سازیخودرقمیرااختصاصدهند‪ ،‬پتروشیمی ها و ‪ ۳.۳‬میلیارد دالر ارز صادرکنندگان‬ ‫در هیئتمولدسازیهمبرایبخشیاز هزینه های است‪ .‬خاندوزی افزود‪ :‬میانگین قیمت در مدت‬ ‫اجرایی حوزه فرهنگ ســازی عمومی برای اگهی مذکــور حــدود ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان بــوده‬ ‫مزاید ههــا و فراخــوان پروژ ههــا و مــواردی از ایــن اســت‪ .‬در حوزه تامین اســکناس ارز هم در بازار‬ ‫دست درصدی در نظر گرفته شده است تا دوباره متشکل ارزی بیش از ‪ ۳۲۰‬میلیون دالر اسکناس‬ ‫نیازمنداختصاصمبلغیاز سازمانبرنامهوبودجه برای مصــارف دانشــجویی‪ ،‬درمانی و خدماتی‬ ‫نباشیم و خود مولدسازی این هزینه را فراهم کند‪ .‬و امثــال ان عرضــه شــده اســت‪ .‬خانــدوزی بــا‬ ‫خانــدوزی ادامه داد‪ :‬در موضوع‪ ۵۰‬درصد هزینه بیــان اینکه احیای ارز ترجیحی سیاســت دولت‬ ‫جاری‪ ،‬ایین نامه مولدســازی نشان می دهد باید سیزدهم نیســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما نرخ ارز کشور‬ ‫حداقــل‪ ۵۰‬درصد فروش امــوال صرف پروژه های برای واردات همان نرخی است که در بازار نیما‬ ‫عمرانیشودو‪ ۱۰۰‬درصدتهاترهاصرفپروژه های است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد‪.‬‬ ‫عمرانی شود‪ .‬همچنین ‪ ۱۰۰‬درصد مواردی که به ثبات بخشیبهبازار ارز راباجدیتپیگیر هستیم‬ ‫حوزه بهداشــت و درمان و اموزش کشــور مربوط و باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد‬ ‫است بای صرف پروژه های عمرانی در این زمینه ایران مخرب اســت‪ ،‬مدیریت شــود‪ .‬وی یــاداور‪:‬‬ ‫شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬دولــت هــم در الیحــه بودجه عامالن این اخالل ها هدفشــان ایجــاد انتظارات‬ ‫حتــی بــرای اجــازه‪ ۵۰‬درصــدی خود پیشــنهادی تورمــی در کشــور و هجــوم مردم به ســمت بــازار‬ ‫را به مجلس ارائه کرده که برای ســال ‪ ۱۴۰۲‬تمام دارایی هااست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نانمردمبازیچهبی مسئولیتی‬ ‫در حالــی صنــف نانوایان کشــور طــی ماه های‬ ‫اخیر با مشکالت متعدد مواجه هستند که به نظر‬ ‫می رسدنهتنهامشکالتپیشیناینصنفاز جمله‬ ‫نرخ ندادن از ســوی دولت حل نشــده است بلکه‬ ‫مشــکالت دیگــری نیــز دامنگیر این بخش اســت‪.‬‬ ‫بــه طوری که تامین خمیرمایــه یکی از جدیدترین‬ ‫دغدغه های فعاالن این بخش اســت که به گفته‬ ‫اهالــی ایــن صنف نه تنها قیمت این محصول باال‬ ‫رفتــه اســت بلکه تامیــن ان نیز بــا دشــواری همراه‬ ‫اســت چــرا که چنــدان در بازار موجود نیســت و از‬ ‫ســوی دیگر شــرکت های تامین کننده نیز همچون‬ ‫گذشــته پاسخگوی نیاز این صنف نیســتند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که هیچ سازمان و ارگانی نیز به صورت‬ ‫مشخص مسئولیت این بخش را بر عهده نمی گیرد‬ ‫و به این ترتیب به نظر می رسد مشکالت صنف‬ ‫نانوایان تبدیل به کالف ســردرگمی شده است که‬ ‫کسی مسئولیتی در برابر ان ندارد و هر روز اوضاع‬ ‫اهالی این بخش پیچیده تر از گذشته می شود‪.‬‬ ‫محمد ســلیمانی‪ ،‬رئیس اتحادیه نان ســنگک‬ ‫تهــران در خصوص وضعیت فعلی صنــف به بازار‬ ‫گفــت‪ :‬وضعیت این صنف معموال در تابســتان و‬ ‫زمستان با هم متفاوت است به طوری که زمستان‬ ‫ها مردم حدودا‪۱۰‬درصد بیشتر خریدار نان هستند‬ ‫و از سوی دیگر ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد این صفوف جلوی‬ ‫نانوایــی هــا به دلیل ازادســازی یارانــه ارد نان های‬ ‫صنعتــی اســت‪ ،‬لــذا هجمــه ای هــم از ایــن طرف‬ ‫روی نانوایــی های ســنتی امــده اســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از ســوی دیگر عامل موثر دیگر در رابطه با غالت‬ ‫اســت؛ یعنی قیمت غالت باال رفته اســت و چون‬ ‫قیمت نان تغییر نکرده مردم بیشتر به این سمت‬ ‫رو اورده اند و در مجموع این ســه عامل‪ ،‬شــلوغی‬ ‫هــای اخیــر نانوایی ها را رقم زده اســت‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول همچنین در خصوص درخواستهای فعاالن‬ ‫بخش در مورد افزایش نرخ نان گفت‪ :‬ما از اخرین‬ ‫ماه سال گذشته انالیز قیمتها را ارائه داده ایم اما تا‬ ‫به امروز به ما نرخ جدید نداده اند و فقط‪۱۵‬درصد‬ ‫در نــوع یــک و در نــوع ‪ ۲‬هم ‪۱۰‬درصد قرار شــد به‬ ‫نانوایانبپردازندکهاینمبالغفقطهزینههایکمی‬ ‫از مخارج نانوایی را تامین می کند‪.‬‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬مساله اینجا است که از ابتدای‬ ‫سال کلیه هزینه ها از جمله حقوق کارگران‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫اب و غیره به شدت باال رفته است و از سوی دیگر‬ ‫در نــرخ نــان هم ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد هزینه ها جانبی‬ ‫است و تنها ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد هزینه ها مربوط به ارد‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر‬ ‫نانــوا بایــد چکار کند تا از پس هزینــه ها بربیاید و‬ ‫واحد نانوایی به تعطیلی کشیده نشود نیز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬پیش از این طی جلسه ای که با مسئوالن‬ ‫مربوطــه داشــتیم قــرار شــد بــه مــا‪ ،‬مابــه التفاوت‬ ‫‪۷۰‬درصدی هزینه بدهند نه اینکه نان را گران کنند‪.‬‬ ‫چون ما نیز معتقدیم که نان گران نشود اما هزینه‬ ‫های ما باید پوشش داده شود که نمی شود و هزینه‬ ‫ها هم دائما باال می رود‪.‬‬ ‫قیمت کنجد ظرف ‪۳‬ماه دو برابر شد‬ ‫ســلیمانی افزود‪ :‬البته مشــکالت این صنف به‬ ‫همین موارد محدود نیست و مشکالت دیگری نیز‬ ‫داریم از جمله اینکه در مورد محصولی مانند کنجد‬ ‫که در نانوایی ها مصرف دارد حدودا ‪۳‬ماه قبل که‬ ‫دالر ارزانتر از ارقامفعلیبود کیلویی‪ ۴۵‬تا‪ ۵۰‬تومان‬ ‫خریداری می کردیم اما االن به‪ ۹۰‬تا‪۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫رســیده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر جریمه‬ ‫هایــی که با تصمیم ســه قــوه مصوب شــد ‪۱۰‬برابر‬ ‫بشــود متاســفانه مشــکالت را حادتر کرده اســت‪.‬‬ ‫زمانی من نانوا بایدجریمه شوم که نرخ داده باشند‬ ‫نه اینکه وقتی نرخ‪ ۱۴۰۰‬است‪ ،‬مبتنی بر ان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ماراجریمه کنند!سلیمانی گفت‪:‬مسالهاینجا‬ ‫اســت که نانوا برای تامین هزینه های خود مجبور‬ ‫اســت یا کنجد بیشتر بزند یا کم فروشــی و یا گران‬ ‫فروشی کند که برای این موضوع جریمه می شود و‬ ‫متاسفانهجریمههای‪۲۰۰‬میلیونتومانیهمداریم!‬ ‫رئیساتحادیهنانسنگکتهرانهمچنیندر پاسخ‬ ‫به این سوال که در این صنف بیشترین جریمه های‬ ‫مربوط به کدام موارد است‪ ،‬گفت‪ :‬در جنوب شهر‬ ‫تهران غالبا کم فروشــی بیشــتر اســت و در شمال و‬ ‫مرکز تهران غالبا گرانفروشی بیشترین میزان این به‬ ‫اصطالح تخلفات را شامل می شود‪.‬‬ ‫ویهمچنینخاطر نشان کرد‪:‬در قدیمبازرسان‬ ‫ما چند نان را وزن می کردند و میانگین وزن را در می‬ ‫اوردند و بر اســاس میانگین وزن تعیین می کردند‬ ‫کــه ایــا کم فروشــی صورت گرفتــه یا خیر‪ .‬امــا االن‬ ‫بازرســان یــک نان در مغازه دیگــری وزن می کند و‬ ‫اعالم کمفروشیمی کند‪.‬سلیمانیبابیاناینکهاین‬ ‫روش بازرسان درست نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪۹۰‬درصدترازوهایصنفنانسنگکدیجیتالاست‬ ‫چرا نباید در خود نانوایی و به شیوه قدیم وزن شود‬ ‫و میانگین گرفته شود؟ این خود یک عامل اصلی‬ ‫افزایش جریمه های کم فروشــی اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سوی دیگر وقتی مشتری خود خواهان نان‬ ‫کنجدی است و دولت هم یارانه کنجد به من نانوا‬ ‫نداده است پس جریمه های گرانفروشی هم معنا‬ ‫نــدارد‪ .‬ما بارها در جلســات گفتــه ایم به ما راهکار‬ ‫بدهیــد چکار کنم که یــک نانوایی که می خواهد‬ ‫سالم کار کند هزینه هایش را جبران کند‪.‬‬ ‫ارد باید تک نرخی شود‬ ‫سلیمانی با تاکید بر این ادعا که دولت باعث‬ ‫و بانــی زیاد شــدن تخلف نانوایــان اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مــا از روز اول گفتیــم ارد را تــک نرخــی کنید چرا که‬ ‫االن تفاوت یک کیسه ارد در سامانه و ازاد ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬از سوی دیگر االن در سنگکی ها سه‬ ‫نرخ یارانه داریم یکی نوع یک است این گندم‪۶۶۵‬‬ ‫تومانی است‪ .‬نوع دو گندم‪ ۹۰۰‬تومانی است و نوع‬ ‫سه که یارانه ای به ان تعلق نمی گیرد‪ ۱۲۵۰۰‬تومان‬ ‫است‪ .‬وی در خصوص مشکل تامین خمیر مایه نیز‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در این رابطه دو مشکل داریم یکی‬ ‫اینکه قیمت هر کیسه ‪ ۱۰‬کیلویی در بازار ازاد از سه‬ ‫ماه قبل به ‪ ۹۰۰‬هزار تومان رسیده است و از سوی‬ ‫دیگر شــرکت تعاونی علیرغم تالش های مســتمر‬ ‫توانسته در ماه ‪ ۴‬کیسه خمیر مایه به نانوا بدهد‪،‬‬ ‫که کفاف نانوا را نمی دهد‪ .‬بنابراین باید از بازار ازاد‬ ‫خریداریکند‪.‬‬ ‫سلیمانی گفت‪ :‬این افزایش قیمت خمیر مایه‬ ‫نیز به دلیل افزایش قیمت دالر بوده است‪.‬‬ ‫حال نان خراب است چون متولی ندارد‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مشکالت نان تنها منحصر‬ ‫به نانهای سنتی نیست و فعاالن نان های صنعتی‬ ‫نیز با چالش های بســیاری دســت و پنجه نرم می‬ ‫کنند به طوری که «محمد جواد کرمی» رئیس هیات‬ ‫مدیرهتعاونینانهایحجیمو نیمهحجیمتهران‬ ‫در خصوص اصلی ترین مسائل پیرامون این صنف‬ ‫در گفتگــو بــا بازار می گویــد‪ :‬ما نیز مانند نان های‬ ‫ســنتی مشــکالت زیادی داریم‪ .‬به نظر بنده اصلی ‬ ‫ترینمشکلنان کشور نداشتنیکمتولیمشخص‬ ‫در امــور ارد و نــان اســت‪ .‬یعنی امروز اســتانداری‪،‬‬ ‫وزارت کشور‪،‬وزارتصمت‪،‬فرمانداریهاو بسیاری‬ ‫از موسساتو ارگانهایدیگر همهخودرامتولیمی ‬ ‫دانند اما جالب اســت که هیچکدام تصمیم گیر و‬ ‫پاسخگونیستند‪.‬کرمیافزود‪:‬امروز مشکالتصنف‬ ‫نانوایان به قدری زیاد شده است که ادامه این روند‬ ‫حتما چــاره ای‬ ‫دیگــر مقدور نیســت و دولت باید ً‬ ‫بیندیشــد و اقدامی درســت انجام دهد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثــال االن در حــوزه نان به طور کلی بحث قیمت‬ ‫نان مطرح است و چندین سال است به واحدهای‬ ‫نانوایی قیمت داده نشده است که اینها مشکالت‬ ‫خاصی برای این صنف ایجاد کرده است‪ .‬لذا دولت‬ ‫باید یک متولی مشخص را تعیین کند و باالی سر‬ ‫نان بگذارد و انها تصمی م گیرندگان نهایی بشوند و‬ ‫بتوانندچارهایبیندیشند‪.‬‬ ‫تامین خمیر مایه؛ اصلی ترین مشکل‬ ‫رئیس هیات مدیره تعاونی نان های حجیم‬ ‫و نیمه حجیم تهران خاطر نشان کرد‪ :‬در بخش‬ ‫نــان هــای فانتــزی هم مشــکالت زیــادی داریم‬ ‫کــه یکــی از اصلی تریــن انها تامیــن خمیر مایه‬ ‫ت هــای خمیــر مایــه که‬ ‫اســت؛ متاســفانه شــرک ‬ ‫باید تولیدات خود را در بازار عرضه کنند بیشتر‬ ‫در مقولــه صــادرات فعال هســتند‪ .‬چون بحث‬ ‫ارزی اســت و در ان طــرف تقاضــا زیــاد اســت و‬ ‫لــذا خمیــر مایه تولیدی را صادر می کنند و بازار‬ ‫داخــل را تامیــن نمی کننــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اگر‬ ‫متولــی ارد و نان باشــد االن بایــد بازار را تنظیم‬ ‫کنند چون در حالی که تولید داخل داریم عرضه‬ ‫و تقاضــا بــا هم نمی خواند لذا یک متولی باید‬ ‫باشــد که بتواند این را تنظیم کند اما االن هیچ‬ ‫نهاد و دستگاهی پاسخگو نیست‪ .‬کرمی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬حــرف مــا ایــن اســت که بــه عنــوان تولید‬ ‫کننده نان نباید دغدغه تامین مواد اولیه داشته‬ ‫باشــیم چــون نرخ ازاد اســت و یارانــه ای وجود‬ ‫ندارد اما کســی پاســخگو نیست‪ .‬به این ترتیب‬ ‫در بخــش خمیــر مایــه و مواد بهبــود دهنده در‬ ‫بخــش نان هــای فانتزی ما مشــکل تامین مواد‬ ‫اولیــه داریــم؛ یعنــی مــواد اولیه بــا قیمت های‬ ‫گران به ما می دهند که حتی با این وجود هم‬ ‫کامل تامین نمی شویم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نقش افرینی در پایداری منابع اب و خاک با اجرای‪ ۳۵۰۰‬پروژه اب و خاک کشور‬ ‫محمدمهدی قاسمی مدیر عامل شرکت خدمات مهندسی اب و‬ ‫خاک کشور در نشستخبریبااصحابرسانهبابیاناینکهشرکتاب‬ ‫و خاک کشور به عنوان بازوی توانمند وزارت جهاد کشاورزی در طول‬ ‫عمر بیش از سی ساله خود خدمت رسانی زیادی داشته است؛ تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این سال ها بیش از سه هزار و ‪ ۵۰۰‬پروژه بزرگ و متوسط کشور‬ ‫توسط این شرکت در استان های مختلف مطالعه و اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی اب و خاک کشور با بیان اینکه‬ ‫این شرکت در طول بیش از ‪ ۳۰‬سال از عمر خود در جای جای کشور‬ ‫منشاء خدمات زیادی بوده و سهم عمده ای در فعالیت های زیربنایی‬ ‫کشــور به ویژه در حوزه اب و خاک کشــاورزی کشــور به عهده داشته‬ ‫اســت؛ افزود‪ :‬اجرای ‪ ۹۲۰‬مورد ســدهای مخزنی‪ ،‬بندهای انحرافی و‬ ‫ایستگاه هایپمپاژ‪،‬احداثبیشاز یکصدهزار هکتار شبکه هایابیاری‬ ‫و زهکشی در مناطق مختلف کشور‪ ،‬تجهیز و نوسازی‪ ۴۷‬هزار هکتار‪،‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۶۰‬هزار هکتار سامانه های نوین ابیاری‪ ،‬احداث بیش‬ ‫از ‪ ۲۲۰۰‬هزار کیلومتر کانال های انتقال اب‪ ،‬احداث ‪ ۳۰۰‬کیلومتر راه و‬ ‫حفاری ‪ ۳۵۰‬حلقه چاه عمیق برخی از پروژه های انجام شده توسط‬ ‫این مجموعه بوده است‪ .‬وی برخی از این پروژه ها را احداث ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫هکتار شبکه های ابیاری و زهکشی توسعه نیشکر واحدهای امیرکبیر‪،‬‬ ‫دهخدا و میرزا کوچک خان در استان خوزستان‪ ،‬بیش از ‪ ۵۵۷۰‬هکتار‬ ‫شــبکه فرعی ابیاری و زهکشــی دشــت ازادگان ناحیه عتابیه دشــت‬ ‫ازادگان‪ ۶۳۸۹ ،‬هکتار پروژه انتقال و توزیع اب به دشــت سیســتان‪،‬‬ ‫بخشــی از پروژه ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری خوزســتان‪ ،‬ســد شنجور رزن و سد‬ ‫مخزنی خرم رود تویسرکان در استان همدان و اجرای پروژه تکمیلی‬ ‫بزرگــراه یــادگار امام (ره) در کنارگذر شــرقی مهرشــهر کرج و ایســتگاه‬ ‫پمپاژ طرح انتقال پســاب تصفیه خانه فاضالب کرج عنوان کرد و در‬ ‫خصــوص پروژه های مطالعاتــی و خدمات مشــاوره ای این مجموعه‬ ‫یاداور شد‪:‬طراحیو نظارتبر ‪ ۶۶۷‬هزار هکتار طرح هایسامانه های‬ ‫نوین ابیاری تحت فشار‪ ۳۰۷ ،‬هزار هکتار مطالعه و طراحی تجهیز‬ ‫و نوسازی اراضی کشاورزی‪ ۴۷۴ ،‬هزار هکتارعملیات نقشه برداری و‬ ‫تهیه نقشه های اراضی‪ ۲۹۴ ،‬هزار هکتار مطالعات شبکه های ابیاری‬ ‫و زهکشی‪ ۴۳۸،‬هزار هکتار مطالعات طرح های ابخیز داری و پخش‬ ‫سیالب‪ ۵۹۰ ،‬هکتار مطالعات خاکشناسی اجمالی و نیمه تفضیلی‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۵‬مــورد مطالعــات طرح هــای تامیــن اب‪ ۲۵۹ ،‬مــورد مطالعــات‬ ‫صحراییو ازمایشگاهیمحلیخاک‪،‬بتن‪،‬ژئو تکنیکو منابعقرضهو‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتار مطالعات و نظارت بر طرح های گلخانه ای و مجتمع های‬ ‫دامپــروری بخشــی از پروژ ههــا و فعالیت های ‪ ۳۱‬ســاله شــرکت اب و‬ ‫خاک کشور بوده است‪ .‬قاسمی اجرای طرح ها و پروژه هایی در حوزه‬ ‫گرمسیری و اب های مرزی و پروژه‪ ۴۶‬هزار هکتاری سیستان را از جمله‬ ‫طرح های اجرا شــده توســط شــرکت اب و خاک عنوان کرد و با اشاره‬ ‫به اینکه ردپای فعالیت های شرکت اب و خاک را در تمام استان های‬ ‫کشور از شرقی ترین نقاط کشور تا استان های شمالی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬جنوبی‬ ‫و مرزی دیده می شــود؛ افزود‪ :‬این شــرکت توامان هم صالحیت های‬ ‫مشــاوره ای و اجرایی از ســازمان برنامه و بودجه کشــور را دارد و در‬ ‫کنار ان صالحیت اجرای طرح هم دارد که باعث شده در پروژه های‬ ‫بزرگمنشااثر باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ک‪‎‬هایصنعتیاصفهان‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬واحددر شهر ‬ ‫بهشبکهفاضالبمتصلهستند‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫از اتصــال بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬واحد مســتقر در‬ ‫شهرک های صنعتی این استان به شبکه فاضالب‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫رسول سواری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫در زمان حاضر ‪ ۱۵‬شهرک صنعتی استان اصفهان‬ ‫به تصفیه خانه و شــبکه فاضالب مجهز اســت و‬ ‫در ســال جاری هم احداث ‪ ۱۵‬شــبکه فاضالب در‬ ‫دســتور کار قرار داده شــده که اجرای این طرح ها‬ ‫بــا بیــش از ‪ ۵۰‬درصد پیشــرفت فیزیکــی در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طراحــی و اجــرای ‪ ۱۰‬تصفیــه‬ ‫خانــه فاضــاب جدید نیز در دســتور کار شــرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهــان افــزود‪ :‬بــا توجه بــه محدودیــت اب در‬ ‫شــهرک های صنعتــی‪ ،‬اســتحصال پســاب تصفیــه‬ ‫خانه های فاضالب در دستور کار این شرکت قرار‬ ‫گرفته و در استان اصفهان بطور اختصاصی ‪ ۶۶‬لیتر‬ ‫از پســاب تصفیه خانه شــهرضا در راســتای حفظ‬ ‫محیط زیست خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پســابی که بــه نوعی عارضه‬ ‫زیســت محیطی بود خریداری شده و امروز مورد‬ ‫اســتحصال قــرار گرفتــه و در حــد اب صنعتــی به‬ ‫واحدهای صنعتی در شهرک رنگسازان تخصیص‬ ‫داده شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ســواری گفت‪ :‬این مطالعات در چهار تصفیه‬ ‫خانه شــهرک های صنعتی اســتان در حال انجام‬ ‫است و در اینده نزدیک استحصال پساب از کلیه‬ ‫تصفیــه خانه های شــهرک هــای صنعتی اصفهان‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه کشــاورزی با یک لیتر‬ ‫اب بــرای یــک نفــر و در واحدهــای صنعتی برای‬ ‫افزون بر ‪ ۲۰۰‬نفر اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫بــا اشــاره به زیرســاخت های ایجــاد شــده در این‬ ‫شهرک ها اظهار داشت‪ ۷۹۸ :‬لیتر بر ثانیه اب برای‬ ‫ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی استان اصفهان‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ ۹۷۴ :‬مگاوات برق و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعبدر ساعت‪ ،‬گاز برایشهرک هایصنعتی‬ ‫استان تامین شده است‪.‬‬ ‫ســواری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر از‬ ‫مجموع ‪ ۸۰‬شــهرک و ناحیه صنعتی ُمصوب‪۷۶ ،‬‬ ‫شــهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رســیده و‬ ‫زمین به انها واگذار شده است و ‪ ۶۲‬شهرک از گاز‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مســاحت کل شــهرک های صنعتی‬ ‫استان افزون بر ‪ ۱۲‬هزار هکتار است که در ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۹۲‬هکتار در قالب ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۹۵‬قرارداد به‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شده است‪.‬‬ ‫ســواری بیــان کرد‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۷۵‬واحد در‬ ‫شهرک های صنعتی استان به بهره برداری رسیده و‬ ‫روند تولید و اشتغال در انها محقق شده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اولویــت واگــذاری زمیــن در‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫اولویــت شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان با‬ ‫اســتقرار واحدهای صنعتی دانش بنیان و توسعه‬ ‫واحدهای صادرات محور‪ ،‬واحدهای کم اب َبر و‬ ‫غیراالیندهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تعیین دستمزد کارگران‬ ‫برای سال ‪ ۱۴۰۲‬در مرحله‬ ‫کارشناسی‬ ‫وزیر تعاون‪،‬کار و رفاهاجتماعیگفت‪:‬تعییندستمزد‬ ‫کارگران توسط نمایندگان کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت در‬ ‫حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت هایشان را انجام‬ ‫می دهند‪.‬بهگزارشایرنا‪«،‬سیدصولتمرتضوی»در جمع‬ ‫خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬تعیین حقوق و مزد کارگران بر‬ ‫اســاس فرایند قانونی و اصل بر ســه جانبه گرایی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد نمایندگان کارگــری‪ ،‬کارفرمایی و دولت‬ ‫به تفاهم برســند و نتیجه ان ابالغ می شــود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه وزارت کار برنامه های مختلفی برای شناسایی افراد‬ ‫جویای کار انجام داده اســت گفت‪ :‬راهکارهای مناسبی‬ ‫بــرای کارگران بخصوص کارگران متاهــل و دارای فرزند در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬کارگاه ها با کمبود‬ ‫نیروی کار مجرب مواجه هستند که در این راستا سازمان‬ ‫فنی و حرفه ای کشور بر اساس نیاز کارخانه ها نیروهای‬ ‫کار را تربیت کرده و در اختیار انها قرار دهد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال اهتمام جدی دارد‬ ‫گفت‪ :‬درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی‬ ‫رااشتغالثبت کنیم‪.‬‬ ‫تنظیم بازار برنج خارجی‬ ‫به انجمن واردکنندگان‬ ‫برنج واگذار شد‬ ‫معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی از‬ ‫واگذاریتنظیمبازار برنجخارجیبهانجمنوارد کنندگان‬ ‫برنج ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محسن شــیراوند ‪ -‬معاون توسعه‬ ‫بازرگانــی وزارت جهادکشــاورزی ‪ -‬در این باره اعالم کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به سیاســت های کلی دولــت در جهت کاهش‬ ‫تصدی گــری و بــا هــدف ســاماندهی امــور اجرایی بــازار‬ ‫برنج خارجی از جمله کنترل قیمت‪ ،‬توزیع و واردات این‬ ‫محصول‪،‬تفاهم نامه ایاز سویمعاونتتوسعهبازرگانی‬ ‫باانجمنواردکنندگانبرنجایرانو بخشخصوصیفعال‬ ‫در این حوزه به امضا رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬این تفاهم نامه به‬ ‫منظور واگذاری امور اجرایی از قبیــل واردات و اقدامات‬ ‫تنظیم بازار برنج است که بخش خصوصی تحت نظارت‬ ‫و در چارچــوب ضوابــط و سیاســت های ابالغــی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی اقدام خواهد کرد‪ .‬بر اساس اعالم وزارت‬ ‫جهادکشاورزی‪،‬شیراوندتاکید کرد‪:‬حمایتاز تولیدداخل‬ ‫و مصرفکنندگاندر سیاست هایابالغیلحاظمی شود‪.‬‬ ‫تا پایان سال صادرات ‪۹‬‬ ‫میلیارد دالر محقق می شود‬ ‫رئیس کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬بر اســاس گــزارش‪ ۱۰‬ماهــه ابتدای‬ ‫ســال‪ ،‬میزان صادرات کشــور ‪ ۷‬میلیارد دالر صــادرات بوده‬ ‫است و بر اساس گزارشات تا پایان اسفند تحقق ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر قطعیاست‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬حمیدرضاحاجیبابایی‬ ‫رئیسکمیسیونبرنامه‪،‬بودجهومحاسباتمجلسشورای‬ ‫اســامی در صحن مجلس در جریان رســیدگی بــه گزارش‬ ‫کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات در مورد بررســی‬ ‫عملکردمنابعومصارفهدفمندسازییارانه هابامحوریت‬ ‫تبصره (‪ )۱۴‬قانون بودجه سال‪ ۱۴۰۱‬کل کشور با بیان اینکه‬ ‫تبصره‪ ۱۴‬بر اساسماده‪ ۳۹‬برنامهششمبایدبر اساسیک‬ ‫جدول درامدی و هزینه ای تعریف شود و منابع ان نیز باید‬ ‫صرف اصالح زیرساخت های انرژی‪ ،‬برق و مسائل گوناگون‬ ‫شود‪ ،‬اظهار کرد‪ ۸:‬بند در درامدهای این تبصره وجود دارد‬ ‫که بند سوم ان پیشنهاد دولت‪ ۸۴.۷‬همت بوده و ما این‬ ‫منابع را به‪ ۸۵.۱‬تغییر دادیم و در بند‪ ۸‬نیز فقط‪ ۲‬همت‬ ‫افزایش دادیم و اگر این منابع تحقق نیافته الیحه دولت‬ ‫خود دولت بوده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در بند ‪ ۱‬که مربوط به‬ ‫فروش بنزین داخلی اســت‪ ،‬دولت ‪ ۷۵‬همت برای فروش‬ ‫بنزین داخلی پیش بینی کرد که ما فقط ‪ ۲‬همت به این‬ ‫منابعاضافهکردیمو گزارشاتنشانمی دهداینمنابع‪۱۲۳‬‬ ‫درصدعملکردداشتهو در پایانسالاز اینمحل‪ ۹۵‬همت‬ ‫درامد وجود دارد‪ .‬در بند دوم نیز دولت برای صادرات‪۱۸۰‬‬ ‫همتپیشبینیکردهبودکهمااینراتا‪ ۳۲۰‬همتاوردیم؛‬ ‫دلیل اساسی این است که دولت گفته بود که می خواهم‪۷‬‬ ‫میلیارد دالر فراورده در ســال‪ ۱۴۰۱‬بفروشــم و ما گفتیم که‬ ‫بر اســاس کار کارشناســی ما دولت ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫خواهد داشت‪ .‬بر اساس گزارش‪ ۱۰‬ماهه ابتدای سال‪ ،‬میزان‬ ‫صــادرات کشــور ‪ ۷‬میلیــارد دالر صــادرات بوده اســت و بر‬ ‫اساس گزارشاتتاپایاناسفندتحقق‪ ۹‬میلیارددالر قطعی‬ ‫اســت‪ .‬رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای‬ ‫اسالمیتاکیدکرد‪:‬بالحاظقیمتهر دالر ‪ ۳۰‬هزار تومان‪،‬تا‬ ‫پایاناسفند‪ ۲۷۰‬همتدرامدصادراتاست کهبامحاسبه‬ ‫‪ ۵۰‬همت از سال گذشته در مجموع ‪ ۳۲۰‬همت می شود‪.‬‬ ‫از نظــر ما همه‪ ۶۱۰‬همت منابع تبصره‪ ۱۴‬به صــورت‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی تحقق پیدا می کند اما گیر ما در هزینه ها است؛ ما‬ ‫در هزینــه هــا به دولت در الیحه گفته بود که‪ ۱۶۴‬همت‬ ‫برای کاالهای اساسی و موارد پزشکی و دارو تخصیص دهد‬ ‫و مااینرقمرابه‪ ۲۵۴‬همتتغییر دادیم؛این‪ ۲۵۴‬همت‬ ‫بــه اضافــه‪ ۷۳‬همت یارانه نقدی حــدود‪ ۳۲۰‬همت می‬ ‫شود؛یعنی ما ‪ ۳۲۰‬همت در ‪ ۱۴۰۱‬برای هزینه های دولت و‬ ‫‪ ۷۱‬همتنیز برای گندمدر نظر گرفته ایم‪.‬دولتهمچنین‬ ‫باید‪ ۸۰‬همت نیر برای دارو پرداخت کند‪ .‬حاجی بابایی با‬ ‫بیاناینکهدولت‪ ۴۸۰‬همتیارانهمستقیمبایدبپردازد که‬ ‫ماانرابهاینشکلمصوبنکردیم‪،‬تصریحکرد‪:‬کلالیحه‬ ‫دولتبرایسالجاری‪ ۴۷۴‬همتاست‪ ۱۲۶،‬همتهزینه‬ ‫شرکت هاست‪،‬اگر این‪ ۱۲۶‬راهمکنار بگذاریم‪ ۳۳۴،‬همت‬ ‫عینا مصوب می کردیم‪،‬‬ ‫باقی می ماند؛ اگر الیحه دولت را ً‬ ‫چطور می توانســتیم با ‪ ۳۳۴‬همت به میزان ‪ ۴۸۰‬همت‬ ‫یارانه را پرداخت کنیم؟ ماهانه‪ ۲۷‬همت یارانه‪ ۳۰۰‬و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومانی پرداخت می شود‪ ،‬به غیر از گندم و دارو که اگر‬ ‫انها را جمع بزنیم‪ ،‬ماهانه‪ ۴۰‬همت می شود و‪ ۴۰‬ضرب در‬ ‫‪ ۱۲‬ماه می شود‪ ۴۸۰‬همت‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ابگیری اولیه‬ ‫سد نرماب ابان ‪۱۴۰۲‬‬ ‫انجام خواهد شد‬ ‫معاون طرح و توســعه شــرکت اب منطقه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در صــورت تخصیــص بــه موقــع‬ ‫اعتبــارات‪ ،‬ابگیری اولیه ســد نرماب مینودشــت‪،‬‬ ‫ابــان ‪ ۱۴۰۲‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬داود گیلک در‬ ‫ســد نرمــاب در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهارکرد‪:‬‬ ‫ســاخت این طرح از ســال ‪ ۱۳۹۰‬بــا اعتبار اولیه‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۷۳۰‬میلیــارد ر یــال اغاز شــد و قرار‬ ‫بود تا ســال ‪ ۱۳۹۷‬به بهره برداری برســد اما به‬ ‫ســبب عــدم تخصیص ناکافــی اعتبارات هنوز به‬ ‫ســرانجام نرسیده اســت‪ .‬معاون طرح و توسعه‬ ‫شــرکت اب منطقه ای گلســتان افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫ایــن طرح در شــرق گلســتان با پیشــرفت حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی بدنــه و در مجمــوع ‪ ۷۵‬درصــدی‬ ‫در مجمــوع مولفــه هــا از مهمتر یــن پروژه هــای‬ ‫ملــی وزارت نیــرو در گلســتان به شــمار می رود‪.‬‬ ‫گیلــک ادامــه داد‪ :‬تــا کنــون بــرای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان هزینــه شــده‬ ‫و بــرای اجرای کامل ان و جابجایی روســتاهای‬ ‫حاشــیه ســد و ازادســازی اراضی حدود سه هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار دیگــر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی به وجود پنج روستا در محدوده سد اشاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬کار جابجایــی روســتای جنگلــده‬ ‫پاییــن انجام شــده‪ ،‬جابجایــی جنگلده باال هم‬ ‫در حــال اجــرا اســت و روســتاهای پــس پشــته‪،‬‬ ‫محمدزمــان خــان و باقرابــاد هــم بایــد جابجــا‬ ‫شــوند که هنوز کار جابجایی این روســتاها اغاز‬ ‫نشــده اســت‪ .‬معاون طرح و توسعه شرکت اب‬ ‫منطق ـه ای گلســتان گفــت‪ :‬قــرار اســت بخشــی‬ ‫از اب دو رودخانــه «چهــل چــای» مینودشــت‬ ‫و «خرمــارود» ازادشــهر هــر کــدام تا ســقف ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب در ســال‪ ،‬بــا حفــر دو تونــل‬ ‫بــه مخزن ســد نرمــاب منتقل شــود که تــا اکنون‬ ‫ســد انحرافــی و تونــل انتقــال اب چهــل چــای‬ ‫احــداث شــده و تونــل خرمــارود ســال اینــده‬ ‫بــه اجــرا خواهــد رفــت‪ .‬وی گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫تخصیــص بــه موقع اعتبارات‪ ،‬ابگیری اولیه ســد‬ ‫ابــان ‪ ۱۴۰۲‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬گفتنــی اســت‬ ‫ســد نرمــاب از نــوع خاکی همگن بــه ارتفاع ‪۶۰‬‬ ‫متــر ‪ ،‬طــول تــاج ‪ ۸۰۷‬متر ‪ ،‬ظرفیــت ذخیره ‪۱۲۵‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب و قابلیــت تنظیــم حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون متــر مکعب اب در ســال را خواهد‬ ‫داشــت و اب اشــامیدنی حــدود ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت شــرق اســتان و اب صنعــت و هــزاران‬ ‫هکتــار از اراضــی کشــاورزی منطقــه را تامیــن‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی‬ ‫‪ ۱۰‬پروژه گازرسانی در‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫همزمــان بــا پنجمیــن روز دهــه مبــارک بــا‬ ‫حضــور مســئولین اســتانی و شهرســتانی پــروژه‬ ‫هــای شهرســتان گنبــد در بخشــهای اقتصــادی‬ ‫‪،‬عمرانــی و تولیــدی افتتــاح و یــا عملیــات‬ ‫اجرایــی انان اغاز شــد‪ .‬به گزارش گلســتان ‪،۲۴‬‬ ‫در ائینــی کــه به همیــن منظور به صورت متمرکز‬ ‫بــا حضــور زنگانــه اســتاندار گلســتان‪ ،‬معــاون‬ ‫اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان گنبــد‪،‬‬ ‫مدیرعامــل گاز گلســتان و امــام جمعــه گنبــد و‬ ‫تنی چند از مســئولین اســتان و شهرســتان برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫ضمــن گرامیداشــت چهــل و چهارمیــن ســالگرد‬ ‫بهــار پیــروزی انقــاب اســامی در خصــوص‬ ‫جزئیــات گازرســانی بــه پروژه هــای شهرســتان‬ ‫گنبــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ســهم شــرکت گاز از مجمــوع‬ ‫طرح هــای شهرســتان تعداد ‪ ۱۰‬پروژه گازرســانی‬ ‫بــوده بــا اعتبــاری افــزون بــر ‪ ۵۶۴‬میلیــارد ریال‬ ‫در برنامه این ایام قرار گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی طالبــی ا فــزود‪ :‬از ا یــن تعــداد‪۹ ،‬‬ ‫پــروژه شــامل رو ســتاهای بــزاق ا بــاد و حســن‬ ‫بلــوچ بــا هزین ـه ای بالغ بــر ‪ ۹‬میلیــارد ریال به‬ ‫همــراه ‪ ۷‬طــرح صنعتــی بــا صــرف هزین ـه ای‬ ‫معــادل ‪ ۵‬میا یــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ر یــال بــه‬ ‫بهر ه برداری ر ســیده ا ســت‪ .‬وی گفت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرا یــی تکمیــل رینــگ خــط تغذ یــه ‪ ۱۰‬اینــچ‬ ‫شهر ســتان گنبــد نیــز اغاز شــده ا ســت که برای‬ ‫ا یــن پــروژه نیــز با لــغ بــر ‪ ۵۵۰‬میلیــارد ریال از‬ ‫محــل اعتبــارات عمرانی شــرکت بــراورد هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد‬ ‫فروش نفت ایران از طریق اوراق ارزی در اینده نزدیک‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایران بــا بیان‬ ‫اینکــه انتشــار اوراق ارزی اقــدام جدیــدی اســت‬ ‫کــه تشــریفات قانونــی ان طــی شــده و مصوبــه‬ ‫یهــا بــرای‬ ‫شــورای اقتصــاد دریافــت و هماهنگ ‬ ‫انتشــار انجام شده اســت‪ ،‬گفت که بورس انرژی‬ ‫در نخستین زمان ممکن راه اندازی می شود و در‬ ‫ن روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار بشــکه نفت خام را به فروش‬ ‫ا ‬ ‫می رســانیم؛ دارنده هر یــک از این اوراق‪ ،‬مالک‬ ‫ن را تا زمانی که یک محموله‬ ‫نفتی است که ما ا ‬ ‫شــود‪ ،‬نگهداری می کنیم و ســپس در بازار ثانویه‬ ‫قابلیت مبادله خواهد داشت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محســن خجســته مهر‪ ،‬در‬ ‫برنامه ای تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی شده‬ ‫است تا ظرفیت تولید نفت کشور در سال ‪۱۴۰۶‬‬ ‫بــه ‪ ۴.۶‬میلیــون بشــکه در روز برســد کــه از ایــن‬ ‫مقدار‪ ۴۵۰ ،‬هزار بشکه حاصل از ازدیاد برداشت‬ ‫خواهد بود‪ ،‬همچنین برنامه ریزی شــده است تا‬ ‫ظرفیت تولید نفت تا سال ‪ ۱۴۰۸‬به ‪ ۵.۷‬میلیون‬ ‫بشــکه نفــت برســد کــه ‪ ۹۰۰‬هــزار بشــکه از این‬ ‫مقدار مربوط به ازدیاد برداشت خواهد بود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه احیــای‬ ‫چاه های کم بازده با استفاده از توان شرکت های‬ ‫دانش بنیــان را در دســتور کار داریــم‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۵۰‬شــرکت دانش بنیان فراخوان شــده و برای‬ ‫ان ‪ ۳۰‬شرکت طرح و برنامه دارند‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون دالری در این بخش انجام می شود‪،‬‬ ‫اگــر ‪ ۷۵۰‬حلقــه چــاه احیــا شــوند‪ ،‬با اتمــام انها‬ ‫‪ ۸۳‬میلیون بشــکه تجمعی به تولید نفت کشور‬ ‫اضافــه خواهــد شــد که ایــن موضــوع بزرگ ترین‬ ‫رویــداد فناورانــه در باالدســت صنعــت نفــت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اهمیــت جم ـع اوری گازهای‬ ‫مشــعل‪ ،‬گفــت‪ :‬نیمــه اســفندماه امســال طــرح‬ ‫نج ـی ال بــا ظرفیــت ‪ ۲۵۰‬میلیــون متــر مکعب‬ ‫ا ‬ ‫یشــود کــه قادر اســت همه‬ ‫در روز راه انــدازی م ‬ ‫گازهای مشــعل میدان های نفتی را در خوزستان‬ ‫جمع اوری کند‪.‬‬ ‫او به دســتاوردهای شــرکت ملی نفت اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بلوغ صنعت نفت و شــرکت ملی‬ ‫نفت ایران تقریبا از پس از انقالب اســامی اغاز‬ ‫شــده اســت‪ ۶۵ ،‬درصــد تولیــد تجمعــی مربوط‬ ‫به پس از انقالب اســت که افزون بر اکتشــافات‬ ‫جدید‪ ،‬توســعه و تولید و زنجیره تامین ســاخت‬ ‫کاال نیز اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون ‪ ۴۰۰‬مخــزن نفــت‬ ‫و گاز و بیــش از یــک میلیــارد متــر مکعــب در‬ ‫روز تولیــد گاز در کشــور داریــم کــه حاصــل بلوغ‬ ‫و تکامــل صنعــت نفــت ایــران پــس از انقــاب‬ ‫اســت‪ ،‬در تاریخ صنعت نفت‪ ،‬پیش از انقالب‪،‬‬ ‫کارشناســی و مدیریت نقشی نداشــت‪ ،‬امروز در‬ ‫چهل وچهارمیــن ســال پیــروزی انقالب اســامی‬ ‫صنعــت نفت اســتقالل یافتــه و توانمنــد داریم‪،‬‬ ‫در ســاخت‪ ،‬نصــب‪ ،‬راه انــدازی‪ ،‬بهر هبــرداری و‬ ‫تولید‪ ،‬توانمندی داخلی داریم و حتی پروژه های‬ ‫فراسرزمینی نیز اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایران بــا بیان‬ ‫اینکه میدان گازی کیش از میدان های بزرگ گازی‬ ‫کشــور پــس از پارس جنوبی اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قرارداد فاز نخســت این میدان با وســعت ‪۷۷۵‬‬ ‫کیلومتــر مربــع کــه در عمــق ‪ ۳‬کیلومتــری خلیج‬ ‫فارس قرار دارد را امضا کردیم که بر اساس ان ‪۲۸‬‬ ‫میلیون متر مکعب گاز و ‪ ۱۱‬هزار بشکه میعانات‬ ‫گازی تولید و به عسلویه منتقل می شود‪.‬‬ ‫استقرار دو دکل حفاری در میدان کیش‬ ‫خجســته مهر گفــت‪ :‬بــدون معطلــی بــرای‬ ‫شــرایط تحریــم قــرارداد ایــن طــرح تنفیذ شــد و‬ ‫دو دکل شــرکت ملــی حفــاری در میــدان کیــش‬ ‫مســتقر هســتند کــه ب ـه زودی کار حفــاری را اغاز‬ ‫می کنند‪ .‬وی با اشــاره به مصارف رو به رشــد گاز‬ ‫در کشــور افزود‪ :‬برای تامیــن پایدار گاز‪ ،‬تصمیم‬ ‫سریع برای توسعه این میدان گرفتیم تا طی ‪۱۴‬‬ ‫مــاه با ســرمایه گذاری ‪ ۹۰۰‬میلیــون دالری‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۲۸‬میلیــون متــر مکعب به تزریق گاز به شــبکه‬ ‫سراسری گاز افزوده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران درباره‬ ‫کلیت این طرح توضیح داد‪ :‬توسعه میدان گازی‬ ‫کیش در ‪ ۴‬فاز انجام می شود و با تکمیل توسعه‬ ‫ایــن میــدان ان روزانــه ‪ ۱۲۰‬میلیــون متــر مکعب‬ ‫به ظرفیت تولید گاز کشــور افزوده خواهد شــد‪،‬‬ ‫بــرای ایــن کار به ‪ ۷‬میلیــارد دالر ســرمایه گذاری‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫خجســته مهر تاکید کرد‪ :‬مطالعات مهندسی‬ ‫پایــه دیگــر فازهــای توســعه میــدان گازی کیــش‬ ‫انجام شــده اســت و پس از تکمیل ان‪ ،‬ســاخت‬ ‫یشــود و تا چهار ســال‬ ‫ســکوهای دریایی اغاز م ‬ ‫اینده فازهای ‪ ۲‬و ‪۳‬و ‪ ۴‬به بهره برداری خواهند‬ ‫رســید‪ ،‬در ایــن میــدان گازی با ســاخت لوله های‬ ‫زیردریایــی از ســوی شــرکت های ایرانــی دیگــر‬ ‫وابستگی به خارج نداریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اکنون‬ ‫بیش از یک میلیارد متر مکعب ظرفیت تولید گاز‬ ‫در کشــور داریــم و برنامه ریزی های شــده اســت‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۴۰۸‬تولیــد گاز کشــور ‪ ۵۰۰‬میلیــون متر‬ ‫مکعب اضافه شــود که ‪ ۱۲۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫از این میزان مربوط به توسعه میدان گازی کیش‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود‪:‬‬ ‫پــارس جنوبــی بزرگ تریــن میــدان گازی جهــان‬ ‫است‪ ،‬نصف ذخایر گاز کشور در این میدان قرار‬ ‫دارد‪ ۴۰۰ ،‬حلقــه چــاه و ‪ ۳۷‬ســکوی بهره برداری‬ ‫در این میدان داریم و ‪ ۷۰‬درصد تولید گاز کشور‬ ‫مربوط به این میدان است‪ ،‬این میدان را پیش از‬ ‫انقالب نداشتیم‪ ۸۵ ،‬میلیارد دالر در این میدان‬ ‫سرمایه گذاری شده و بخش اعظم کارها از سوی‬ ‫متخصصان داخلی انجام شده است‪.‬‬ ‫حهــا از‬ ‫خجســته مهر دربــاره تکمیــل ایــن طر ‬ ‫سوی متخصصان ایرانی تاکید کرد‪ :‬در سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫تصمیم گرفته شد ‪ ۱۰‬فاز باقیمانده پارس جنوبی‬ ‫به شــرکت های ایرانی سپرده شــود و قرارداد ‪۲۲‬‬ ‫میلیارد دالری در این رابطه امضا شد‪.‬‬ ‫ایرانی ترین پاالیشگاه پارس جنوبی‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اخریــن پاالیشــگاه پارس‬ ‫جنوبــی در روزهــای اتی به بهره برداری می رســد‬ ‫و ســرمایه گذاری حــدود ‪ ۲.۵‬میلیــارد دالری در‬ ‫ان انجام شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬پاالیشــگاه فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی ایرانی ترین فاز به شمار می اید زیرا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تجهیزات ان ایرانی اســت و با تکمیل‬ ‫این پاالیشگاه ‪ ۴۲‬میلیون متر مکعب به ظرفیت‬ ‫پاالیشی گاز اضافه می شود‪.‬‬ ‫معــاون وزیر نفت با بیان اینکــه از زمان اغاز‬ ‫ب ـه کار دولــت ســیزدهم در میدان مشــترک نفتی‬ ‫ازادگان ‪ ۳۶‬حلقه چاه جدید به تولید امده است‬ ‫و افزایش تولید را شــاهد بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید این‬ ‫کارامدی را داشته باشیم که از حداکثر توان مالی‬ ‫داخل کشور استفاده کنیم و بر این اساس با یک‬ ‫کهــا به عنــوان ســرمایه گذار به‬ ‫ایــده جدیــد بان ‬ ‫میدان امدند‪.‬‬ ‫خجســته مهر افــزود‪ :‬شــرکت دشــت ازادگان‬ ‫اروند با همکاری بانک ها و شرکت های اکتشاف‬ ‫و تولید برای توسعه میدان ازادگان تشکیل شد‪،‬‬ ‫در ایــن میــدان ب ـه زودی وارد مذاکــرات فنــی و‬ ‫اقتصــادی خواهیم شــد و رســاندن تولیــد از ‪۱۹۰‬‬ ‫هــزار به حــدود ‪ ۵۷۰‬هزار بشــکه در دســتور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در شــرکت ملــی نفــت یــک‬ ‫زنجیــره باالدســتی شــامل پنــج حلقه اکتشــاف‪،‬‬ ‫حفاری‪ ،‬توســعه‪ ،‬تولید و ازدیاد برداشت داریم‪،‬‬ ‫شهــا را تعریف‬ ‫بــرای هــر کــدام از حلق ههــا چال ‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬اینکــه فناوری که نیاز داریم چیســت؟‬ ‫بهــره وری بــه چه صورت اســت؟ و در کجا و چه‬ ‫موردی ان را اجرا کنیم؟‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی ایران افزود‪ :‬در بحث‬ ‫ازدیاد برداشت ما عقب ماندگی داشتیم‪ ،‬ضریب‬ ‫بازیافت میدان ها در کشور ما ‪ ۲۵‬درصد است‪،‬‬ ‫در حالــی کــه میانگین جهانی ‪ ۳۵‬درصد اســت‪،‬‬ ‫راهــکار رفــع ایــن مشــکل‪ ،‬گســترش و توســعه‬ ‫تهــای فناورانــه اســت‪ ،‬یکــی از را ههــای‬ ‫پایلو ‬ ‫ازدیاد برداشــت‪ ،‬تزریق اب به میدان هاست که‬ ‫ب هصــورت پایلوت انجام شــده و توافق هایی در‬ ‫این باره شده است‪.‬‬ ‫خجســته مهر افــزود‪ :‬نقــش ســاخت داخل و‬ ‫اید ههــای فناورانــه بســیار مهــم اســت و یکی از‬ ‫شرکت های ایرانی موفق شد تجهیزی را تولید کند‬ ‫که با موفقیت در میدان های سپهر و جفیر به کار‬ ‫گرفته شد‪.‬وی در پایان با اشاره به همکاری های‬ ‫بین المللــی‪ ،‬گفــت بــا شــرکت های روســی هفت‬ ‫قرارداد قطعی داریم که در حال اجرا هســتند و‬ ‫برای تعمیرات پاالیشگاه ها در بخش برون مرزی‬ ‫فعال هستیم‪.‬‬ ‫خــبر کوتاه‬ ‫افزایشتولیدپاالیشگاهچهارمپارسجنوبی‬ ‫با تامین گاز از میدان کیش‬ ‫مدیر پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی گفت‪ :‬بزودی ظرفیت تولید‬ ‫در این پاالیشــگاه با تامین یکهزار فوت گاز از میدان کیش افزایش‬ ‫می یابــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬بهزاد ســاالری درجمع خبرنــگاران افزود‪:‬‬ ‫پاالیشــگاه چهــارم مجتمــع گاز پــارس جنوبــی (فازهــای ‪ ۷ ،۶‬و ‪)۸‬‬ ‫یکی از پاالیشگاه های ‪ ۱۳‬گانه این مجموعه است که وظیفه تولید‬ ‫و فــراورش روزانــه حدود ‪ ۸۵‬میلیون مترمکعب گاز ُترش دریافتی از‬ ‫ســکوهای س ـه گانه و تحویل این گاز به پاالیشــگاه های دیگر و در‬ ‫مقطعی هم به چاه های نفت اغاجاری به منظور افزایش تولید نفت‬ ‫را به عهده دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن پاالیشــگاه یکــی از پاالیشــگاه های مهم و‬ ‫حیاتــی پــارس جنوبــی اســت که بــا بهره منــدی از نیروهــای مجرب‬ ‫و بــا تجربه هرســاله وظایفی مهــم را برای تولید گاز شــیرین و دیگر‬ ‫محصوالت جانبی مانند اتان‪ ،‬پروپان و بوتان را انجام می دهد‪.‬‬ ‫ساالری با بیان اینکه این مجموعه با اقدام هایی مانند تعمیرات‬ ‫اساسی‪ ،‬افزایش تولید و فعالیت ها در ‪ ۹‬ماه امسال حدود ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫مترمکعــب گاز تــرش را تحویل پاالیشــگاه های دیگــر و خطوط گاز‬ ‫داده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در این بازه زمانی موفق به تولید ‪۲۴‬‬ ‫میلیون بشکه میعانات گازی‪ ۳۷۴ ،‬هزار تن پروپان‪ ۲۳۶ ،‬هزار تن‬ ‫بوتان و یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار اتان شدیم که طبق تعهد و حتی در‬ ‫مواردی بیش از ان بوده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پاالیشــگاه چهــارم برای افزایش تولیــد و جلوگیری از‬ ‫کمبود گاز کشــور بویژه در فصل ســرد ســال‪ ،‬طرح افزایش ظرفیت و‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5336‬نظر به اینکه اقای مرتضی عسگریان فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه یک‬ ‫باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ‪۵۹‬‬ ‫فرعی از ‪ - ۹۹‬اصلی واقع در بخش پنج رخ تربت حیدریه به علت نامعلوم مفقود گردیده که‬ ‫سپس با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند مالکیت مذکور‬ ‫ذیل ثبت ‪ ۵۶۱۵‬دفتر ‪ ۵۳‬صفحه ‪ 123‬به نام اقای مرتضی عسگریان فرزند عبدالوهاب صادر‬ ‫و تسلیم گردیده است و سامانه مدیریت امالک کشوری بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به‬ ‫استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد‬ ‫هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را به پیوست‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت‬ ‫عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫انتشار‪ 1401/11/19 :‬سیدامین موسوی اسفیوخی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت‬ ‫حیدریه ‪/762‬م الف‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دریافــت حــدود یکهزار فوت مکعــب در روز را از میدان گازی کیش‬ ‫برنامه ریزی کرده است که تا سال اینده توسط شرکت ملی نفت ایران‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی بیان کرد‪ :‬این پاالیشگاه با‬ ‫بهره مندی از توان داخلی موفق شده در داخلی سازی تولیدات هم‬ ‫اقدام های فراوانی انجام دهد و تجهیزات بسیار مدرنی در پاالیشگاه‬ ‫چهارم استفاده می شود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5345‬نظر به اینکه خانم فاطمه عجمی خالص مقدم فدافن فرزند حمید به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۸۹۰6۸۲569‬و متولد ‪ 1383/۰4/18‬و شماره ملی ‪ ۰۸۹۰6۸۲56۹‬به استناد یک برگ‬ ‫استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی شماره ‪ ۵۹‬سیار مورخ ‪ 1401/۱۱/13‬جهت دریافت سند‬ ‫مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی می باشد سند مالکیت تمامی شصت سهم‬ ‫مشاع از سیصد و چهل و یک سهم از یکهزار و بیست و سه سهم ششدانگ یک قطعه باغ پالک‬ ‫‪ ۳۳۳‬فرعی از ‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر خیابان فاطمیه ‪ -‬فاطمیه‬ ‫‪ ۸‬به علت سهل انگاری گم شده است و برابر دفتر امالک کاشمر سند مالکیت تمامی شصت‬ ‫سهم مشاع از سیصد و چهل و یک سهم از یکهزار و بیست و سه سهم ششدانگ پالک فوق‬ ‫به شماره چاپی ‪ 514254‬سری الف‪ 1394‬و شماره الکترونیک ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱4۲۳‬به‬ ‫نام خانم فاطمه عجمی خالص مقدم فدافن صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این‬ ‫حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت‬ ‫امالک متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود میباشد باید ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره مراجعه‬ ‫و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در غیر این‬ ‫صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض سند مالکیت المثنى طبق مقررات صادر‬ ‫و به متقاضی تحویل خواهد شد‪ .‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫‪/118‬م الف‬ ‫ساالری ادامه داد‪ :‬در ابتدای راه اندازی پاالیشگاه چهارم مجتمع‬ ‫گاز پارس جنوبی در سال ‪ ۸۲‬از تجهیزات کشورهای صاحب فناوری‬ ‫اســتفاده می کردیم‪ ،‬اما در ادامه به دلیل تحریم های ظالمانه ای که‬ ‫علیه کشــورمان وضع شــد‪ ،‬نتوانســتیم این قطعات را از کشــورهای‬ ‫تولیدکنندهتهیهکنیم‪،‬بنابراینهمهشرکت هایتوانمندو دانش بنیان‬ ‫در ‪ ۱۰‬ســال اخیر در کشــور شناســایی شــدند تا این قطعات را تولید‬ ‫کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هیچ کاهش تولیدی به دلیل تامین قطعات‬ ‫در پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی رخ نداده است‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون گاز‬ ‫دریافتــی از ســکوها با ظرفیت کامل دریافتی فــراورش و به خطوط‬ ‫یشــود و تولیدات‬ ‫انتقال و پاالیشــگاه های مختلف تحویل داده م ‬ ‫جانبــی ماننــد پروپان و بوتان هــم در حداکثر طراحی قــرار دارند و‬ ‫امیدواریم با صرفه جویی بهینه مردم در مصرف گاز در روزهای سرد‬ ‫سال این پایداری تولید همچنان برقرار باشد‪.‬‬ ‫مدیر پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی بیان کرد‪ :‬این مجموعه در‬ ‫زمینه محیط زیســت هم اقدام های بســیار مطلوبی را در سال های‬ ‫گذشته انجام داده‪ ،‬طوریکه پساب تولیدی ان کیفیت مطلوبی دارد‪،‬‬ ‫مقدار انتشار گازهایمشعلو گازهای گلخانه ایبسیار کاهشیافتهو‬ ‫اکنون کمتر از مقدار طراحی اولیه است‪ ،‬همچنین طرح های جدیدی‬ ‫برای کاهش بیشتر انها داریم‪ .‬عباس باغبانی‪ ،‬رئیس اداره تعمیرات‬ ‫پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی هم تاکید کرد که در کارگاه تعمیرات‬ ‫این پاالیشگاه همه دستگاه های مورد نیاز از سوی متخصصان مجرب‬ ‫ایرانیساختهمی شوند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تمام جایگاه های سی ان جی گلستان‬ ‫فعال شدند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫تعطیلــی جایگاه هــا وجــود‬ ‫گاز گلســتان گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫دارد و مراتــب قبــل از ان‬ ‫جایگاه هــای ســی ان جی‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫گاز در گلســتان بــه مــدار‬ ‫با توجه به ورود سامانه سرد‬ ‫برگشــتند‪ .‬علــی طالبــی در‬ ‫و بارشــی به گلســتان از مردم‬ ‫علی طالبی‬ ‫گفتگــو بــا مهــر اظهارکــرد‪:‬‬ ‫خواســت تــا در مصــرف گاز‬ ‫جایگاه هــای‬ ‫تمــام‬ ‫صرفه جویــی کــرده و بــا ایــن‬ ‫سی ان جی گاز در گلستان‪ ،‬به مدار خدمت عمل به اســتمرار فعالیــت واحدهای تولیدی‬ ‫رســانی برگشــتند‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز کمــک کننــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز گلســتان‬ ‫گلســتان افــزود‪ ۶۵ :‬پمــپ گاز در گلســتان بیان کرد‪ :‬سواپ گازی ترکمنستان هم بعد از‬ ‫وجــود دارد کــه همگی امــکان ارائه خدمت موج ســرمای اخیر دوباره از ســر گرفته شده‬ ‫دارند و اگر جایگاهی یا پمپی قطع است به اســت‪ .‬گفتنــی از هفته هــای گذشــته بــرای‬ ‫دلیل مشــکل فنی خود جایگاه اســت‪ .‬طالبی مدیریــت مصرف‪ ،‬گاز جایگاه های ســوخت‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط افت فشار احتمالی‪ ،‬امکان استان قطع شده بود‪.‬‬ ‫بازدید از روند تخریب اب بندان های‬ ‫غیر مجاز مسیر گرگانرود‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب‬ ‫محســن حســینی در ایــن‬ ‫منطق ـه ای گلســتان از رونــد‬ ‫بازدیــد اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫تخریــب اببندان هــای غیــر‬ ‫‪ ۱۵‬بــاب از اببندانهــای‬ ‫مجاز مســیر گرگانــرود بازدید‬ ‫غیرمجــاز مســیر رودخانــه‬ ‫کــرد و در ایــن بازدیــد در‬ ‫گرگانــرود تخریــب شــده‬ ‫محسن حسینی‬ ‫خصــوص افزایــش ماشــین‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫االت مــورد نیاز برای تخریب‬ ‫اب منطقــه ای اســتان در‬ ‫و تســریع در رونــد تخریب هــا و ســاماندهی ادامــه ایــن بازدیــد در گفتگــو با کشــاورزان‬ ‫بــا بــا مدیــران و کارشناســان و پیمانــکاران و ذینفعــان این اببندان ها در منطقه گفت‪:‬‬ ‫و کشــاورزان منطقــه بحــث و تبــادل نظــر تــاش شــرکت اب منطقــه ای اســتان ایــن‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی شــرکت اب اســت تــا توزیع عادالنه اب بــرای ذینفعان‬ ‫منطق ـه ای گلســتان‪ ،‬ســید محســن حســینی باالدســت و پاییــن دســت ســد ها را انجــام‬ ‫در ایــن بازدیــد‪ ،‬از رونــد تخریب هــا در دهــد و همچنین اب بندان هایی که تخریب‬ ‫روســتای ســلمان فارســی و بی بی شــیروان می شــوند کشاورزان بتوانند با انعقاد قرارداد‬ ‫بازدید کرد و بر تســریع در روند تخریب ها نســبت بــه کشــت پاییــزه در این اراضــی ازاد‬ ‫و ســاماندهی اب بندان ها تاکید کرد‪ .‬ســید شده اقدام کنند‪.‬‬ ‫چشم امید ساخت ‪ ۶۵۰۰‬محصول در‬ ‫حوزه نفت به دانش بنیان ها‬ ‫مدیرعاملشرکتملیمناطقنفتخیز جنوب‬ ‫با بیان اینکــه در دنیا حدود ‪ ۷‬هزار محصول در‬ ‫حوزهنفتتولیدمی شوددر حالی کهدر کشور ما‬ ‫نهایتا‪ ۵۰۰‬محصولدر حوزهنفتتولیدمی شود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حدود ‪ ۶۵۰۰‬محصــول در حوزه نفت در‬ ‫انتظار مراکز دانشبنیانو فکر و اندیشهمااست‬ ‫که باید ساخته شود‪ .‬علیرضا دانشی در حاشیه‬ ‫امضای قراردادهای شــرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنــوب بــا شــرکت های داخلــی در ســیزدهمین‬ ‫نمایشــگاه صنعت نفت خوزســتان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫امضای قراردادهای خرید کاال یک اقدام عملی‬ ‫در نمایشگاه است که مناطق نفتخیز جنوب در‬ ‫حال اجرای ان است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۳‬قــرارداد خرید کاال امروز به امضا رســید که در‬ ‫جهــت ســاخت بــار اول هســتند‪ .‬ایــن قطعات‬ ‫خریــداری شــده از قطعات مهم صنعت نفت‬ ‫هستند که تاکنون ساخته نشده بودند و اکنون‬ ‫توسط شرکت های دانش بنیان ساخته شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫گفــت‪ :‬قراردادهــای خریــد کاالی ســاخت بــار‬ ‫اول‪ ،‬ظرفیــت بســیار خوبی برای بــرون رفت از‬ ‫برخــی مشــکالت هســتند کــه در حــال اجــرای‬ ‫ایــن اقدامــات هســتیم و امیدواریــم در ایــن‬ ‫راســتا اقدامــات موثــری انجــام دهیم‪ .‬دانشــی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بایــد وارد مرحله های جدیــدی از‬ ‫نمایشگاه ها بشویم و از ظرفیت های همگرایی‬ ‫و هم افزایی شرکت های سازنده استفاده کنیم‬ ‫تا حلقه های با ارزشی را در صنعت نفت ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه باید تالش کنیم صنعت‬ ‫نفــت یک بنگاه اقتصادی شــود‪ ،‬افزود‪ :‬بیشــتر‬ ‫اقتصــادی بودن نفــت ارزش ذاتی نفت اســت‬ ‫اما باید تالش کنیم از ظرفیت های بالقوه نفت‬ ‫اســتفاده و در ایــن حــوزه ارزش افــزوده ایجــاد‬ ‫کنیــم‪ .‬مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفتخیز‬ ‫جنــوب گفت‪ :‬در دنیا حــدود ‪ ۷‬هزار محصول‬ ‫در حــوزه نفــت تولید می شــود در حالــی که در‬ ‫کشور ما نهایتا‪ ۵۰۰‬محصول در حوزه نفت تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایرانی ترین فاز پارس جنوبی‬ ‫در استانه بهره برداری‬ ‫سخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬ایرانی ترین فاز پارس جنوبی با ســرمایه‬ ‫گذاری ‪ ۵.۲‬میلیارد دالری در استانه بهره برداری‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪« ،‬امیــد قالیباف»‬ ‫افزود‪ :‬فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی با طراحی‪ ،‬ساخت‬ ‫و اجرای ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی توســط شــرکت های‬ ‫تابعــه وزارت صمــت امــاده بهره برداری شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬با بهره برداری از این فاز روزانه‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون متــر مکعــب گاز شــیرین‪ ۲،‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تــن ال پــی جی‪ ۴۰۰ ،‬تن گوگــرد‪ ۷۷ ،‬هزار‬ ‫بشکه میعانات گازی و سالیانه یک میلیون تن‬ ‫اتــان برای تامین خوراک واحدهای پتروشــیمی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5352‬نظر به اینکه اقای مهدی ایمانی سفید سنگی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی‬ ‫شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنى نوبت اول به این اداره مراجعه‬ ‫نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۱۱۸۰‬فرعی از ‪ ۲۸۹‬اصلی بخش ‪ ۱۳‬مشهد‬ ‫که متعلق به وی میباشد بعلت بی احتیاطی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد‬ ‫که سند ذیل دفتر ‪ 342‬صفحه ‪ ۲۶۲‬به نام وی ثبت و سند بشماره چایی ‪ ۵۹۷۵۶۰‬سری الف‬ ‫سال ‪ ۸۰‬صادر و تسلیم شده و برابر سند ‪ 88/۱۰/3 -38599‬دفتر ‪ ۱۵‬فریمان به متقاضی انتقال‬ ‫قطعی شده است و برابر اسناد ‪ 91/۱۱/28 - 60185 -60187‬دفتر ‪ ۱۵‬فریمان در رهن بانک‬ ‫کشاورزی می باشد‪ .‬دفتر امالک بیش از این شکایتی ندارد‪ .‬لذا باستناد تبصره ذیل ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد‬ ‫اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف ‪ ۱۰‬روز‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر‬ ‫یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنى و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬محمدرضا رجایی مقدم‪ -‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک فریمان‬ ‫تولیــد می شــود‪ .‬مشــاور وزیر صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت ادام ـه داد‪ :‬ارزش افــزوده محصوالت‬ ‫فــاز ‪ ۱۴‬روزانــه ‪ ۱۵‬میلیــون دالر اســت کــه بــا‬ ‫بهره برداری رســمی از ایــن فاز در اواخر بهمن‬ ‫یــا اوایــل اســفند نصیــب کشــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قالیباف خاطرنشــان کرد‪ :‬طراحی و مهندســی‪،‬‬ ‫نصــب و اجــرا و راه اندازی فــاز ‪ ۱۴‬میدان گازی‬ ‫پــارس جنوبــی ‪ ۱۰۰‬درصــد ایرانی و با محوریت‬ ‫شــرکت های تابعــه وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت انجــام شــده اســت کــه در مقایســه با‬ ‫داخلی ســازی ‪ ۴۲‬درصــدی در فــاز ‪ ۴‬و ‪ ۵‬ایــن‬ ‫میدان رشد توانمندی داخلی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5357‬نظر به اینکه اقای حبیب اله امینی فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره ‪ 376‬و‬ ‫متولد ‪ 1315/06/06‬و شماره ملی ‪ 5729164661‬به استناد یک برگ استشهادیه گواهی شده و‬ ‫تقاضای کتبی شماره ‪ 10/1401/5806‬مورخ ‪ 1401/11/18‬جهت دریافت سند مالکیت المثنی‬ ‫نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعى می باشد سند مالکیت تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب منزل پالک یکفرعی از ‪ 621‬اصلی بخش یک شهر کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر خیابان‬ ‫‪ ۱۷‬شهریور بن بست حمام کارون به علت سهل انگاری گم شده است و برابر دفتر امالک‬ ‫کاشمر سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق به شماره چاپی ‪ 7334‬در دفتر ‪۲۷‬‬ ‫صفحه ‪ ۱۳۱‬و شماره ثبت ‪ 4283‬به نام حبیب اله امینی صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک‬ ‫بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت امالک متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت نزدخود میباشد باید ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید‬ ‫در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض سند مالکیت المثنى طبق‬ ‫مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد‪ .‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫کاشمر ‪ /119‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫برخی نخبگان طر ح های خود را با قیمت‬ ‫پایین به کشورهای خارجی می فروشند‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی البــرز‬ ‫بخش دیگــری از صحبت های‬ ‫گفت‪ :‬کمبــود نقدینگی باعث‬ ‫خــود گفت‪ :‬با توجه به شــعار‬ ‫شــده در بســیاری از مواقــع‬ ‫امســال‪ ،‬بهــره وری صنعتــی‪،‬‬ ‫حهــای خــود را بــا‬ ‫نخبــگان طر ‬ ‫به کارگیــری نیــروی انســانی‬ ‫تهــای بســیار پاییــن بــه‬ ‫قیم ‬ ‫جــوان و متخصــص‪ ،‬بهبــود‬ ‫پرهام رضایی‬ ‫دیگر کشــورها بفروشــند و یا با‬ ‫فضــای کس ـب وکار و حمایــت‬ ‫سهمحداقلیشریکخارجی ها‬ ‫از گرو ههــای اســتارتاپی و‬ ‫شوند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پرهام رضایی در مراسم شــرکت های دانش بنیــان در دســتور کار جــدی‬ ‫اختتامیهسومینجشنوارهملیامیرکبیر بااشارهبه قرارگرفتــه اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬ما بایــد با حمایت‬ ‫اینکهخوشبختانههرسالشاهدایجادشرکت های از ظرفیت علمی و دانشــگاهی کشــور نســبت‬ ‫یهــای جدیــد گام برداریــم‬ ‫دانش بنیان و استارتاپ های مختلف در گوشه و بــه تولیــد تکنولوژ ‬ ‫کنار کشور هستیم گفت‪ :‬ولی موانعی وجود دارد تــا از ایــن طریق بتوانیم با ســاخت مــواد اولیه‬ ‫که فعالیت ان ها را با مشــکل مواجه می کند‪ .‬او و ماشــین االت ب ـه روز‪ ،‬بخشــی از نیــاز کشــور‬ ‫با بیان اینکه مهم ترین مشکل کمبود نقدینگی را تامیــن و از خــروج ارز جلوگیــری کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫بــرای فعــاالن این حوزه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بانک ها اتاق بازرگانی البرز اضافه کرد‪ :‬البرز با دارا بودن‬ ‫باید تســهیالت ارزان به صاحبان ایده پرداخت بیــش از چهــار هــزار واحــد صنعتــی و تولیــدی‬ ‫کنندولیمتاسفانهایناتفاقعمالنمی افتد‪.‬این فضای بســیار مناســبی برای حمایت از طرح ها‬ ‫مسئول اضافه کرد‪ :‬کمبود نقدینگی باعث شده و پایان نام ههــای کارفرما محور دارد و می توان‬ ‫در بســیاری از مواقع نخبگان طر ‬ ‫حهــا در فــاز توســعه ای این واحدها‬ ‫حهــای خود را از ایــن طر ‬ ‫بــا قیمت های بســیار پاییــن به دیگر کشــورها اســتفاده کرد‪ .‬این مســئول در ادامه با اشاره به‬ ‫بفروشند و یا با سهم حداقلی شریک خارجی ها کمبودتکنسینمتخصصدر شهرک هایصنعتی‬ ‫یتــوان در‬ ‫شــوند‪ .‬او با بیان اینکه مشــکل بعدی ضعف البــرز گفــت‪ :‬برای حل این مشــکل م ‬ ‫زیرساختی برای فعالین این حوزه است‪ ،‬گفت‪ :‬شهرک های صنعتی هنرستان هایی برای پرورش‬ ‫شهــای مختلف ایجاد‬ ‫متاسفانهبسیاریاز واحدهایتولیدیو صنعتی نیــروی کار ماهــر در بخ ‬ ‫در تابستان مشکل برق دارند و در زمستان هم کــرد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه جشــنواره ملــی امیرکبیــر‬ ‫با قطعی گاه وبیگاه گاز مواجه می شوند که باید بهانه ای برای ســنجش ایده های خالقانــه و راه‬ ‫یک بار برای همیشه فکری برای حل این مسائل گشا در حوزه های مختلف است‪ ،‬افزود‪ :‬طی سه‬ ‫کرد چون تا وقتی زیرســاخت ها مناسب نباشد سال گذشته سعی شده با برگزاری این جشنواره‬ ‫مســیر تولیــد همــوار نخواهد شــد‪ .‬رضایــی در در مسیر اشتی بیشتر علم و صنعت گام برداریم‪.‬‬ ‫راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬مانور اقتدار در‬ ‫سطحبین المللیاست‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی‬ ‫راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن یک مانور‬ ‫تبلیغاتاسالمیگلستانگفت‪:‬‬ ‫اقتــدار در ســطح بین المللــی‬ ‫با توجه به جریانات اخیری که‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬او افــزود‪ :‬علقــه‬ ‫دشمنان و نوکران ان ها در کشور‬ ‫مــردم بــه انقــاب و جمهوری‬ ‫و علیه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اسالمی‪ ،‬ایران‪ ،‬اسالم‪ ،‬والیت و‬ ‫احمدرضا‬ ‫به راه انداختند‪ ،‬راهپیمایی ‪۲۲‬‬ ‫ارزش ها با حضور در راهپیمایی‬ ‫احمدی‬ ‫بهمنیکمانور اقتدار در سطح‬ ‫‪ ۲۲‬بهمــن به نمایش گذاشــته‬ ‫بین المللیخواهدبود‪.‬‬ ‫خواهــد شــد و به طورقطــع امســال ‪ ۲۲‬بهمنی‬ ‫به گزارش شبستان‪ ،‬حجت االسالم احمدرضا باشــکوه تر خواهیــم داشــت‪ .‬حجت االســام‬ ‫احمــدی در جلســه هماهنگــی راهپیمایــی ‪ ۲۲‬احمدی بــا قدردانی از دســتگاه های اجرایی و‬ ‫بهمن با قدردانی از برگزاری باشــکوه برنامه ها نهادهای انقالبی استان گلستان در گرامیداشت‬ ‫و مراســم چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی دهه مبارک فجر از ان ها خواســت تا بسترهای‬ ‫انقالب اسالمی در استان اظهار کرد‪ :‬برایند همه الزم را بــرای حضــور پرشــور و باعظمــت مــردم‬ ‫برنامه ریزی ها و تالش هایی که در دهه مبارک اســتان در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن فراهم کنند‪ .‬او‬ ‫فجــر انجام م ‬ ‫یشــود باید ختم بــه راهپیمایی از اقشار مردم والیتمدار استان گلستان نیز برای‬ ‫باشــکوه ‪ ۲۲‬بهمــن شــود‪ .‬بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت در این راهپیمایی دشمن شکن دعوت‬ ‫الزم اســت بســترهای الزم بــرای برگــزاری یــک کــرد و گفت‪ :‬البته مردم تکالیف خود را همواره‬ ‫راهپیمایــی فاخر و بــزرگ در روز ‪ ۲۲‬بهمن ماه به خوبی انجام می دهند و در بسیاری از مسائل‬ ‫فراهــم شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه جریانــات و موضوعــات جلوتر از مســئوالن قــرار دارند‪ .‬ما‬ ‫اخیری که دشــمنان و نوکران ان ها در کشــور و مســئوالن نیز وظیفه داریم بســتر را برای حضور‬ ‫علیه جمهوری اســامی ایران بــه راه انداختند‪ ،‬همگانیدر راهپیمایی‪ ۲۲‬بهمنفراهمکنیم‪.‬‬ ‫اغاز فروش بلیت جشنواره فیلم فجر در‬ ‫مشهدمقدس‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫هویزهباحضور صاحب نظرانو‬ ‫بلیــت فیل مهــای بیســتمین‬ ‫عالقه منــدان ســینما خواهیــم‬ ‫جشنواره فجر مشهد به صورت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برخط و از طریق ســامانه های‬ ‫محمدحسینزادهبیانکرد‪:‬‬ ‫ای تیکــت‪ ،‬ایران تیــک و گیشــه‬ ‫امــکان خریــد بلیــت فیلم های‬ ‫محمد حسین‬ ‫هفــت بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫جشــنواره برای هر شماره تلفن‬ ‫زاده‬ ‫مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫همــراه در هــر ســامان ه فــروش‬ ‫خراسان رضوی با اعالم این خبر افزود‪ :‬جشنواره بلیــت‪ ،‬به تعداد چهار قطعه بلیت از هر فیلم‬ ‫فیلــم فجــر در خراســان رضــوی از ‪ ۱۷‬بهمن ماه خواهد بود‪ .‬دبیر بیســتمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫اغــاز و تــا ‪ ۲۴‬بهمن‪ ،‬با اکران ‪ ۱۶‬فیلم ادامه دارد مشهدمقدسباابراز امیدوارینسبتبهبرگزاری‬ ‫و تالش می کنیم بالغ بر ‪ ۲۰‬فیلم در مشهد اکران پرشــور جشــنواره‪ ،‬ب هصــورت ویــژه از اصحــاب‬ ‫شــود‪ .‬او با بیان اینکه جشــنواره فیلم‪ ،‬جشنواره فرهنگ‪ ،‬هنر و اهالی سینما برای حضور در این‬ ‫دیــدن جمعــی‪ ،‬کارنامه ســینمای ایــران در یک دوره از جشــنواره دعوت کرد تا ضمن دیدن اثار‬ ‫سال گذشــته است‪ ،‬گفت‪ :‬جشنواره فیلم فجر‪ ،‬که ثمره تالش شبانه روزی بسیاری از عوامل است‬ ‫فرصتــی برای گفتگوی اهالی ســینما اســت و ما و محصول نهایی ان در یک ساعت و نیم بر روی‬ ‫می خواهیم این حوزه را پررنگ کنیم لذا جلسات پرده ســینما بروز می کند از فضای جانبی نیز در‬ ‫نقدو بررسیفیلمراهر شبدر پردیسسینمایی جلسات تخصصی و فنی هم بهره الزم را ببرند‪.‬‬ ‫شش میلیون نفر از مردم تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت قرار گرفتند‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫خاورمیانــه پیشــتاز اســت‪.‬‬ ‫و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬در‬ ‫عین اللهــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫طــی ‪ ۱۶‬مــاه فعالیــت دولت‬ ‫بزرگ تریــن ثروت ما در حوزه‬ ‫مردمــی ســیزدهم‪ ،‬بال غبــر ‪۶‬‬ ‫ســامت نیروی انسانی بسیار‬ ‫میلیــون نفــر از مــردم‪ ،‬تحت‬ ‫خوب و توانمند است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بهرام عین اللهی‬ ‫پوشــش بیمــه ســامت قــرار‬ ‫‪ ۹۸‬درصــد از داروی موردنیاز‬ ‫گرفتنــد‪ .‬بهــرام عین اللهی‪ ،‬در‬ ‫مــردم در داخــل کشــور تولید‬ ‫یشــود و ‪ ۲۵‬درصــد از حــوزه دانش بنیــان‬ ‫اییــن افتتاح و بهره برداری از بیمارســتان ‪ ۶۴‬م ‬ ‫تختخوابی بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کشــور نیز در حوزه ســامت‪ ،‬فعال اســت‪ .‬او‬ ‫میامــی افــزود‪ :‬در حوزه بهداشــت و درمان و در ادامه عنوان داشت‪ :‬حضور حوزه سالمت‬ ‫در تمامــی شــاخص های این حــوزه جمهوری در مناطق محروم از دستاوردهای مهم نظام‬ ‫اســامی ایران بافاصله‪ ،‬از کشــورهای منطقه است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند‪:‬‬ ‫درمان دارویی اپنه انسدادی خواب در خراسان جنوبی کشف شد‬ ‫محمدقربانی‪-‬بیرجند‪:‬رئیسدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫و خدمات بهداشــتی و درمانی بیرجند با اشــاره به‬ ‫کشــف درمان دارویی اپنه انســدادی خــواب برای‬ ‫نخستینبار در جهاندر خراسانجنوبیبهتشریح‬ ‫این دســتاورد مهم پرداخت‪ .‬ســید محمد موسوی‬ ‫میرزایــی در نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه با‬ ‫تبریکچهلو چهارمینفجر انقالباسالمیاظهار‬ ‫داشت‪:‬در چندسالاخیر در نظاممقدسجمهوری‬ ‫اســامی اتفاق بســیار مهمی افتاده است و سطح‬ ‫دانش ســامت مردم رشــد خوبی داشــته است‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به بیماری اپنه افزود‪ :‬اپنه خواب یا وقفه‬ ‫تنفسی خواب به شرایطی گفته می شود که فرد در‬ ‫هنگامخوابدچار وقفهو انسدادتنفسیمی شود‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی‬ ‫و درمانیبیرجندبیان کرد‪:‬همچنینهنگامی کهفرد‬ ‫یشــود‪ ،‬تنفــس او به طور مکرر‬ ‫دچــار اپنــه خواب م ‬ ‫در طــول خــواب متوقف و دوباره اغاز می شــود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل عالئم ان معموال شامل خواب‪‎‬الودگی‬ ‫در روز‪ ،‬خروپف با صدای بلند و خواب ناارام است‪.‬‬ ‫موســوی میرزایی افسردگی شدید‪ ،‬تولید مواد مضر‬ ‫در بــدن و صدمــه زدن به بدن‪ ،‬ایجاد ســکته قلبی‬ ‫و مغزی‪ ،‬اختالل ریتم قلب‪ ،‬ایجاد نارســایی قلبی‪،‬‬ ‫الزایمر‪ ،‬ســردردهای مقاوم به درمــان‪ ،‬عدم تعادل‪،‬‬ ‫تشنج مقاوم به درمان‪ ،‬اضطراب‪ ،‬جنون‪ ،‬بدخوابی‬ ‫و بی خوابــی‪ ،‬کمد چرب‪ ،‬اختالل تیروئید‪ ،‬بی میلی‬ ‫جنسی‪،‬ناباروری‪،‬نارساییکلیه‪،‬ایجادسرطانوغیره‬ ‫را ازجمله عوارض این بیماری عنوان کرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به درمان بیماری اپنه خاطرنشــان کرد‪ :‬تنها درمانی‬ ‫که تاکنون برای این بیماری در نظر گرفت هشــده بود‬ ‫استفاده از وسیله کمک تنفسی مکانیکی است که‬ ‫در بین خواب باید استفاده می شد‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند‬ ‫یاداور شــد‪ :‬هزینه بیماری اپنه به صورت مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم سالیانه در ایاالت متحده امریکا ایجاد‬ ‫می کنــد‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر اســت‪ .‬موســوی میرزایی با‬ ‫اشــاره بــه اینکه بــرای درمــان این بیمــاری اقدامات‬ ‫بســیاری انجام داده ایم اظهار داشــت‪ :‬در این راســتا‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬مقاله به روز دنیا را مطالعه و باز تحلیل‬ ‫کردیم و نکات مثبت ان را مشخص کنیم‪ .‬او از ثبت‬ ‫اختراع بیماری اپنه خبر داد و افزود‪ :‬با انجام طرحی‬ ‫پژوهشیو محصولمحور باتوجهبهحصولنتایج‬ ‫موفقیت امیز‪ ،‬روشی جدید برای درمان بیماری اپنه‬ ‫خواب (وقفه تنفسی در خواب) کشف و ابداع شد‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫و درمانــی بیرجنــد گفــت‪ :‬این محصول اولیــه برای‬ ‫درمان‪ ۴۰‬بیمار داوطلب مورداستفاده قرارگرفته که‬ ‫خوشبختانهنتایجدرمانیبسیارموفقوقابلقبولیرا‬ ‫به دست اورده است‪.‬‬ ‫اعالم امادگی برای راستی ازمایی محصول‬ ‫موســوی میرزایی از کشــف درمــان دارویی اپنه‬ ‫انســدادی خــواب بــرای اولیــن بــار در جهــان خبــر‬ ‫داد و بیــان کــرد‪ :‬ایــن امــر یــک افتخــار بــزرگ بــرای‬ ‫خراسان جنوبی است‪ .‬او با اشاره به اینکه ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد جمعیت جهــان اپنه انســدادی خواب دارند‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ما امادگی داریم محصــول خود را‬ ‫در هر فضا و زمان و مکانی در معرض راستی ازمایی‬ ‫قرار دهیم‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی و درمانی بیرجند با اشاره به اینکه این یک‬ ‫پیش دارو است که باید متخصصین داروسازی مواد‬ ‫افزودنــی برای پایــداری بر روی این محصول اضافه‬ ‫کنند افزود‪ :‬این محصول برای تولید صنعتی و ورود‬ ‫بهبازار باید‪،‬طبقروالمابقیداروهافرایند کشفتا‬ ‫تولید را در بازه زمانی یک تا دوساله اینده طی کنند‪.‬‬ ‫موســوی میرزایی تصریح کرد‪ :‬برای نخســتین بار در‬ ‫تاریخ جهان توانسته ایم الگویی را به دست بیاوریم‬ ‫کهدرمان کنندهیکبیماریباشدکهدر انسمتدنیا‬ ‫هــم بــرای ان درمانــی وجود نــدارد و این بزرگ ترین‬ ‫افتخــار بــرای جمهــوری اســامی اســت‪ .‬او ضمــن‬ ‫قدردانیاز معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری‬ ‫کــه در ثبت و پرداخت هزینه ثبــت این دارو کمک‬ ‫کردندیاداور شد‪:‬تاکنونایندارو به صورترایگاندر‬ ‫اختیار بیماران قرارگرفته است‪ .‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکیو خدماتبهداشتیو درمانیبیرجندگفت‪:‬‬ ‫در جامعه علمی ما به کسانی نیاز داریم که بتوانند‬ ‫بیــن دانه های مختلفی که در زمینه یک بیمــاری در‬ ‫نقاطمختلفجهانکارشدهمجددمطالعهوتحلیل‬ ‫جدید داشته باشند‪ .‬موسوی میرزایی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۴۰‬بیمار با اختالل خواب شدید درمان شدند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬حدود‪ ۷۰‬تا‪ ۸۰‬درصد افسردگی و اضطراب‬ ‫و خستگی بیماران بهتر شــده است‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای تولید انبوه این دارو قرار است یک کارخانه‬ ‫داروسازیپساز اخذمجوزهایالزمفرایندپیش دارو‬ ‫رابهدارو تبدیل کند‪.‬‬ ‫بیماری اپنه تاکنون درمان موفقی نداشته‬ ‫است‬ ‫معــاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫و خدمات بهداشــتی و درمانی بیرجند نیز در این‬ ‫نشســت اظهار داشــت‪ :‬بیماری اپنه بیماری است‬ ‫که علی رغم تحقیقات زیادی که بر روی ان انجام‬ ‫می شود تاکنون درمان موفقی نداشته است‪ .‬زهرا‬ ‫کیانی با بیان اینکه در این راستا مطالعات یک دارو‬ ‫در مرحله تحقیقاتی ب هصــورت کار ازمایی بالینی‬ ‫در حال انجام اســت افزود‪ :‬این امر نتایج موفقی‬ ‫داشته است که باعث خوشحالی است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه باید بررسی های بیشتری برای اینکه این‬ ‫دارو به صورت تجاری وارد بازار شــود انجام شــود‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که بحث تجاری شدن مطرح می شود‬ ‫یک کارخانه داروســازی مطرح است تا بتواند این‬ ‫دارو را وارد خط تولید خود کند‪ .‬محمدرضا رئیسون‬ ‫معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند نیز‬ ‫در این نشســت با اشــاره به اینکه ما برای بیماری‬ ‫دارو ساخته ایم که هیچ دارویی در جهان نداشته‬ ‫اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬مهــم این اســت کــه این‬ ‫فراورده به دست بشر برسد و یک بیمار را درمان‬ ‫کند‪ .‬معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی بیرجند با اشــاره به اینکــه قــران در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ســال قبل نیز بر ارامش خواب تاکید کردند‪ .‬استاد‬ ‫و محقــق گیاهان دارویی خراســان جنوبی نیز در‬ ‫این نشست با بیان اینکه خداوند هیچ ماده ای را‬ ‫خلق نکرده است که بر مبنای یک ضرورت نباشد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ما انسان ها باید منطق مولکولی را‬ ‫پیــدا کنیــم و کشــف یــک دارو پیدا کــردن همان‬ ‫منطق مولکولی است‪ .‬محسن پویان با اشاره به‬ ‫اینکــه مــا در قــرن چهارم‪ ،‬پنجم و ششــم هجری‬ ‫همیشه اولین بوده ایم یاداور شد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مملکت نیاز دارد تا ما منطق مولکولی در موادی‬ ‫کــه خداونــد خلق کــرده را پیدا کنیــم‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬امیــد اســت ایــن رونــد ادامه پیدا کنــد و ما‬ ‫بتوانیــم از این مــواد و مخلوقات خداوند منطق‬ ‫الهی را پیدا کنیم که هیچ ماده و مولکولی در دنیا‬ ‫بدون منطق نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح باشگاه کارافرینی در هالل احمر گلستان‬ ‫همزمانبادههفجر باشگاهکارافرینیجمعیتهالل احمر گلستان‬ ‫با حضور مدیرعامل و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر‬ ‫اســتان در حوزه معاونت جوانان افتتاح شــد‪ .‬قاســم غریب ابادی در‬ ‫ایینافتتاحیهباشگاهکارافرینیگفت‪:‬موضوعاشتغالجوانانموضوع‬ ‫مهمــی اســت که در جامعه باید بیش از هر چیــز دیگری موردتوجه‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬اکثر جوانان بــدون هیچ گونه برنامه ریــزی و اینده نگری‬ ‫وارد دانشــگاه شــده به امید روزی که از علم و دانش خود بتوانند در‬ ‫جهت خدمت رسانی به کشور و ملتشان استفاده کنند اما عدم وجود‬ ‫برنامه ریزی صحیح و زیرساخت های مناسب باعث می شود تا ان ها‬ ‫نتواند بر اســاس تخصص و مدرک دانشــگاهی کار موردعالقه شان را‬ ‫پیدا کنند‪ .‬مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان در ادامه خطاب‬ ‫بــه جوانــان حاضــر در مراســم افــزود‪ :‬شــرایط امروز جامعــه ایجاب‬ ‫می کند که هر فردی اتکا به خود داشته باشد و روی پای خود بایستد‪.‬‬ ‫مهارت اموزی الزمه جذب جوانان به نیروی کار اســت‪ .‬افرادی که در‬ ‫سنین نوجوانی و جوانی مهارتی را کسب می کنند با ان حرفه در مدتی‬ ‫کوتاه می توانند درامد داشته و مولد باشند اما اگر فقط به تحصیالت‬ ‫دانشگاهی و مدرک اکتفا کنند قطعا از بازار کار عقب خواهند ماند‪.‬‬ ‫غریبابادیتصریحکرد‪:‬سعیکنیدباتصمیمدرستانگیزه تانرابرای‬ ‫کسبمهارتتقویت کنیدماهمدر جمعیتهالل احمر وظیفه داریم‬ ‫از شــما حمایت کنیم و شــرایط را برای مهارت اموزی و اشــتغال زایی‬ ‫فراهم کنیم‪.‬امیدواریماینمجموعه ای کهامروز با کمکاعضایجوان‬ ‫راه اندازی شــد مسیر موفقیت را برای جوانان عضو هالل احمر استان‬ ‫تسهیلکندو کارگشاباشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه‪:‬‬ ‫پروژه درمانگاه تخصصی حضرت معصومه (س) متوقف است‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه با بیان اینکه پروژه احداث‬ ‫درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت معصومه (س) متوقف است‪،‬‬ ‫خواســتار همکاری شهرداری کرمانشــاه برای حل مشکالت این پروژه‬ ‫شد‪ .‬میثم حجتی پور در نشست خبری از حوزه درمان تامین اجتماعی‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اثرگذار در ارائه خدمات درمانی‬ ‫یادکرد و افزود‪ :‬ارائه خدمات مدیریت درمان تامین اجتماعی به دو‬ ‫شیوه مستقیم (از طریق مراکز ملکی) و غیرمستقیم (از طریق مراکز‬ ‫طرف قرارداد) است‪ .‬او با بیان اینکه در حوزه درمان تامین اجتماعی‬ ‫کرمانشــاه از چند سال قبل برنامه های توســعه ای را با جدیت دنبال‬ ‫کردیــم‪ ،‬گفت‪ :‬توســعه درمانگاه های ملکی تامین اجتماعی ازجمله‬ ‫ایــن مــوارد بــود کــه در همیــن راســتا درمانگاه ســنقر را ســال ‪ ۱۳۹۷‬و‬ ‫درمانگاه های پاوه و جوانرود را ســال ‪ ۱۳۹۸‬افتتاح کردیم و در دهه‬ ‫فجر امســال نیز دهمین درمانگاه تامین اجتماعی اســتان در ســرپل‬ ‫ذهــاب افتتــاح شــد‪ .‬مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی کرمانشــاه ابــراز‬ ‫امیدواری کرد‪ ،‬سال اینده شاهد افتتاح مرکز درمانی تامین اجتماعی‬ ‫در شهرهای صحنه‪ ،‬کنگاور و هرسین باشیم و یاداور شد‪ :‬با راه اندازی‬ ‫این مراکز تقریبا پوشش کاملی در شهرهای استان متناسب با جمعیت‬ ‫بیم هشــدگان خواهیم داشــت‪ .‬حجتی پور از دیگر طرح های توسعه‬ ‫درمــان تامیــن اجتماعی در کرمانشــاه هم یادکرد و توســعه اورژانس‬ ‫بیمارستان شهدا را ازجمله مهم ترین ان ها برشمرد که اکنون حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ابراز امیدواری کرد اواخر سال ‪ ۱۴۰۲‬به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬او با بیان اینکه اورژانس قدیمی بیمارستان شهدا با‬ ‫مراجعه ماهانه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار نفر یکی از پر مراجعه ترین اورژانس های‬ ‫کرمانشــاه است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬احساس نیاز کردیم که فضای ‪۴۰۰‬‬ ‫مترمربعیفعلیجوابگویمراجعیننیستو از همینرو طرحتوسعه‬ ‫را در فضای ‪ ۱۶۰۰‬مترمربع و در دوطبقه اغاز کردیم‪ .‬مدیر درمان تامین‬ ‫اجتماعی کرمانشاه با بیان اینکه طراحی این اورژانس حدود سه سال‬ ‫زمــان برده و تالش می کنیم بهترین امکانات و تجهیزات بــرای ان در‬ ‫نظر گرفته شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اورژانس جدید بیمارســتان شهدا یکی از‬ ‫بهترین اورژانس های تامین اجتماعی کشــور خواهد بود‪ .‬حجتی پور‬ ‫همچنیــن از اجرای بخش ‪ LDR‬بیمارســتان حضــرت معصومه (س)‬ ‫در سال جاری هم یادکرد که یکی از بهترین زایشگاه های کرمانشاه و‬ ‫دارای هشــت اتاق مجزا اســت و یاداور شد‪ NICU :‬این بیمارستان را‬ ‫نیز با ‪ ۱۲‬تخت توسعه دادیم‪.‬‬ ‫حهــای توســعه ای و عمرانــی‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در کنــار ایــن طر ‬ ‫اقدامات دیگری ازجمله به روزرسانی دستگاه های تصویربرداری‪ ،‬ارتقا‬ ‫هتلینــگ بیمارســتان ها و ‪ ...‬را نیــز انجام دادیم‪ ،‬به گون ـه ای که اکنون‬ ‫بیمارســتان های شــهدا و حضرت معصومــه (س) ازنظر هتلینگ جزو‬ ‫بهترینمراکز درمانیهستند‪.‬‬ ‫شهرداری همکاری کند‬ ‫حجتی پور اشاره ای هم به احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان‬ ‫حضــرت معصومه (س) داشــت و گفت‪ :‬این پروژه هنــوز درگیر و دار‬ ‫چالش با شهرداری است و شهرداری مجوزهای الزم را صادر نکرده و‬ ‫درعین حالی که هم نقشه های ان اماده است و هم برای امسال اعتبار‬ ‫دارد‪ ،‬اما کار متوقف است‪ .‬مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه با‬ ‫بیــان اینکــه قبول داریم شــهرداری هم قوانین و مقــررات خاص خود‬ ‫را دارد و مــا نیز نســبت به پرداخت عــوارض و بدهی خود نه تنها به‬ ‫شهرداری بلکه به هرجای دیگر متعهدیم‪ ،‬افزود‪ :‬توقع داریم شهرداری‬ ‫در پروژه های این چنینی که عام المنفعه است همکاری بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ .‬ضمن اینکه در برخی مناطق دیگر کشور همکاری های بیشتری‬ ‫را در این زمینه شاهدیم‪ .‬حجتی پور اضافه کرد‪ :‬انچه بر اساس قانون‬ ‫موظفیــم را پرداخت خواهیم کرد‪ ،‬امــا به دو موضوع نقد داریم‪ .‬اول‬ ‫اینکه عقیده داریم عوارضی که شهرداری برای ما در نظر گرفته درست‬ ‫محاســبه نشــده و از ســوی دیگــر یکســری عــوارض بــرای مــا در نظر‬ ‫گرفته اند که بر اساس اراء دیوان محاسبت کشور نباید ان را پرداخت‬ ‫کنیم‪ .‬این مسئول افزود‪ :‬چنانچه قرار باشد کار از مسیر قضایی پیش‬ ‫برود‪ ،‬زمان بر خواهد بود‪ ،‬لذا بهتر است این موضوع به شیوه تعاملی‬ ‫حل شود‪ .‬او ابراز امیدواری کرد با تعامل شهرداری این موضوع هرچه‬ ‫زودتــر مرتفــع شــود و افــزود‪ :‬پــروژه درمانــگاه تخصصی بیمارســتان‬ ‫حضرت معصومه (س) یک نیاز برای شهر کرمانشاه است و بنا داریم‬ ‫با توجه به شرایط سنی جمعیت و افزایش میانگین عمر جامعه‪ ،‬این‬ ‫مرکز را به یک کلینیک تخصصی سالمندی تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫هر بیمه شده امسال ‪ ۳‬بار به مراکز درمانی تامین اجتماعی‬ ‫مراجعه کرده است‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه اشاره ای هم به عملکرد ‪۹‬‬ ‫ماهه حوزه درمان تامین اجتماعی کرمانشاه داشت و افزود‪ :‬در این‬ ‫مدت دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مراجعه به مراکز تامین اجتماعی صورت‬ ‫گرفته که نسبت به سال گذشته ‪ ۱۶‬درصد بیشتر بوده است‪ .‬حجتی‬ ‫پور با بیان اینکه هر بیمه شده در ‪ ۹‬ماهه امسال به طور میانگین سه‬ ‫بــار به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کــرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫دراین بین بیمه شدگانی با ‪ ۴۸‬بار مراجعه هم داشته ایم‪ .‬او همچنین‬ ‫از افزایش ‪ ۱۲‬درصدی موارد بستری نسبت به سال گذشته و افزایش‬ ‫‪ ۲۱‬درصدی اعمال جراحی خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون ضریب اشتغال‬ ‫تخت های ما ‪ 70/5‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشــاه با اشــاره به انجام ‪۲۸۵۵‬‬ ‫مورد زایمان در بیمارســتان حضرت معصومه (س) کرمانشــاه‪ ،‬اضافه‬ ‫کســوم زایمان های اســتان در این بیمارســتان‬ ‫کــرد‪ :‬همــواره حــدود ی ‬ ‫یشــود‪ .‬حجتی پــور ادامه داد‪ :‬باوجود مراجعات بســیار‪ ،‬با‬ ‫انجــام م ‬ ‫تمام توان فعالیت می کنیم تا رضایت مراجعین حاصل شــود‪ .‬شــاید‬ ‫در بخــش ســرپایی کاســتی هایی وجود داشــته باشــد‪ ،‬امــا در بخش‬ ‫بستری جوابگوی نیازها هستیم‪ ،‬به جز برخی اعمال جراحی خاص که‬ ‫امکان انجام ان ها برای ما وجود ندارد‪ .‬او میزان رضایتمندی مردم در‬ ‫مراجعات به حوزه درمان تامین اجتماعی را حدود ‪ ۸۰‬درصد اعالم‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬راه ارتباطی ما با بیماران سامانه ‪ ۱۴۲۰‬است که تقاضا‬ ‫داریم بیم هشــدگان هر نقد و یا پیشــنهادی که داشــتند از طریق این‬ ‫سامانه با ما در میان بگذارند‪.‬‬ ‫اعتبار ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومانی برای درمان بیمه شدگان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه از منابعی که برای حوزه‬ ‫درمان در کرمانشاه در نظر گرفته شده نیز یادکرد و گفت‪ :‬امسال‬ ‫مجمــوع اعتبــارات مــا برای درمان مســتقیم و مراکز طــرف قرارداد‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیــارد تومــان اســت‪ .‬حجتــی پــور با بیــان اینکــه درمان در‬ ‫حوزه مستقیم برای بیمه شدگان رایگان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش غیرمستقیم نیز بخشی از هزینه های بیماران بر عهده تامین‬ ‫اجتماعی است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬در همین راستا مطالبات مرکز طرف‬ ‫قرارداد دانشــگاهی را تا انتهای اردیبهشــت تســویه کردیم و البته‬ ‫در برخی مراکز دانشــگاهی که حســاس هستند مانند داروخانه ها‬ ‫تشــده اســت‪ ،‬امــا در بخش مراکز‬ ‫و ‪ ...‬تــا مهــر و ابــان نیز پرداخ ‬ ‫غیردانشــگاهی و خصوصــی وضعیــت بهتــری داریــم و مطالبــات‬ ‫تــا پایــان اذر تســویه شــده اســت‪ .‬مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی‬ ‫کرمانشــاه از اجــرای طرح نســخ الکترونیکی هــم یادکرد که تامین‬ ‫اجتماعی در اجرای ان پیشگام بود و یاداور شد‪ :‬اکنون در بخش‬ ‫مراکــز ملکــی ‪ 100‬درصد و در بخــش مراک طرف قرارداد حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد نسخ به شیوه الکترونیکی صادر می شود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در زمینه تجهیزات و همچنین پرســتار کمبودی‬ ‫نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬برای حمایت از بیماران خــاص و صعب االعالج نیز‬ ‫پوشش خوبی داریم‪ ،‬اما به هرحال کمبود برخی داروها وجود دارد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تجلیل از هنرجویان نمونه‬ ‫هنرستان کشاورزی در‬ ‫یاسوج‬ ‫در ایینیاز هنرجویاننمونهعلمیو اخالقیهنرستان‬ ‫کشاورزیایتا‪...‬ملکحسینییاسوجتجلیلشد‪.‬‬ ‫در اینایین کهباحضور حسنعلیعزتخواهمدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬کورش دلشاد مدیر‬ ‫اموزش وپرورشبویراحمد‪،‬نصرتالهحیدرپور رئیسمرکز‬ ‫تحقیقات اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‪ ،‬فرامرز‬ ‫روزبهی معاون مرکز تحقیقات کشــاورزی استان‪ ،‬ارسالن‬ ‫حیدریمعاونپشتیبانیمرکز تحقیقات‪،‬کارشناس مسئول‬ ‫فنــی و حرفــه ای اموزش وپــرورش شهرســتان بویراحمد و‬ ‫جمعی از هنراموزان و هنرجویان برگزار شد از هنرجویان‬ ‫نمونه علمی‪ ،‬اخالقی و ورزشی هنرستان کشاورزی ایت‬ ‫ا‪...‬ملکحسینیتجلیلشد‪.‬‬ ‫پویش عید تا عید برای کمک‬ ‫به ازادی محکومان غیرعمد‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان از راه اندازی پویش کمک‬ ‫بهازادیمحکومانغیرعمدهمزمانبامیالدحضرتعلی‬ ‫(ع) خبر داد‪ .‬حیدر اسیابی در بازدید از حوزه نوکنده این‬ ‫خبر را اعالم کرد و گفت‪ :‬در قالب این پویش که از میالد‬ ‫امیرالمومنین(ع)اغاز می شودو تانیمهشعبانادامهدارد‪،‬‬ ‫با کمکاعضایشورایحلاختالف‪،‬مردمو ریش سفیدان‬ ‫و صلــح یــاران بــرای ازادی زندانیان غیرعمد و ســازش در‬ ‫دعاوی‪ ،‬تالش می شود‪.‬‬ ‫اسیابی با اشاره به سرکشی های دوره ای از حوزه های‬ ‫قضایی اســتان گفت‪ :‬در ایــن بازدیدها اخرین وضعیت‬ ‫رســیدگی به پرونده هــا و میزان اجرایی شــدن مصوبات‬ ‫بازدیدهایقبلیبهاینشهرستان هاهمبررسیمی شود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬خوشــبختانه چنــد مــاه اخیــر‬ ‫شاهد تحوالت خوبی در زمینه افزایش سرعت رسیدگی‬ ‫بــه پرونده هــا و پاســخگویی بــه مراجعــان و حمایت از‬ ‫واحدهایتولیدیو صنعتیدر استانهستیم‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫توانمندی ها و دستاوردهای‬ ‫بانوان کارافرین گالیکش‬ ‫به مناسبت ایام دهه فجر‪ ،‬نمایشگاه توانمندی های‬ ‫بانوان کارافرین با هماهنگی و تالش واحد ترویج جهاد‬ ‫کشــاورزی و ترویج اداره منابع طبیعی و ســایر ارگان های‬ ‫مرتبط شهرستان گالیکش به مدت یک روز برگزار شد‪ .‬در‬ ‫مراسمبرپاییایننمایشگاهفرماندار شهرستان گالیکش‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی فرمانداری‪ ،‬کارشناســان حــوزه زنان و‬ ‫رســانه های ترویج سازمان جهاد کشــاورزی استان و سایر‬ ‫مســئوالن شهرستانی حضور داشــتند‪ .‬علی جوان حاذق‬ ‫خــواه در حاشــیه افتتــاح این نمایشــگاه گفــت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایشگاهبانوانبستریمناسببرایعرضهتوانمندی های‬ ‫زنان اســت‪ .‬او با اشــاره به اینکه یکی از اهداف ســازمان‬ ‫توانمندی زنان سرپرست خانوار است افزود‪ ،‬در راستای‬ ‫توانمندســازی افــراد جامعــه هــدف‪ ،‬برگــزاری چنیــن‬ ‫نمایشگاهیاز دستاوردهایبانوانموفق‪،‬می تواندبسیار‬ ‫ی نیز باید بازارچه ای برای زنان در‬ ‫تاثیرپذیر باشد‪ .‬شهردار ‬ ‫نظر بگیرد تا ان ها بتوانند محصوالت خود را عرضه کنند‬ ‫و جهاد کشاورزی نیز یک غرف ه به صورت دائمی دایر کند‬ ‫و با گستردگی ارتباط با اشخاص و سلیقه های متنوع پیش‬ ‫برود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬پروژه عمرانی در مناطق‬ ‫صنعتی شاهرود افتتاح شد‬ ‫مدیر شــهرک ها و نواحی صنعتی منطقه شــاهرود‬ ‫گفت‪ ۲ :‬پروژه عمرانی در شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ایــن منطقــه بااعتبار حدود ‪ ۱۵۴‬میلیــارد ریال در دهه‬ ‫فجر ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری رسید‪ .‬محمدتقی توحیدی نیا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اجرای شبکه توزیع اب به طول ‪ ۱۴‬کیلومتر‬ ‫بااعتبــار ‪ ۸۷‬میلیــارد و ‪ ۳۲۰‬میلیــون ریــال در شــهرک‬ ‫صنعتــی شــاهرود بــه بهره برداری رســید‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫شبکه ‪ ۲۰‬کیلوولت ‪ ۴‬مداره به طول بالغ بر ‪ 2/5‬کیلومتر‬ ‫در شــهرک صنعتی شــاهرود با هزینه کرد ‪ ۶۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۷۰‬میلیون ریال در ششمین روز از دهه فجر امسال‬ ‫افتتاح شــد‪ .‬در ششــمین روز از دهه فجر ‪۱۴۰۱‬؛ ایین‬ ‫افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی همزمــان پروژ ههــای‬ ‫عمرانی و اقتصادی شهرســتان شــاهرود با حضور سید‬ ‫محمدرضا اســتاندار ســمنان و سایر مســئوالن استانی‬ ‫در ســالن پور ســینا دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانی شاهرود برگزار شد‪ .‬شهرک صنعتی‬ ‫شــاهرود دارای ‪ ۵۲۳‬هکتار مســاحت است که هکتار‬ ‫ان ‪ ۲۵۴‬زمیــن صنعتــی و ‪ ۳۹۷‬هکتــار ان دارای ســند‬ ‫تفکیکی است‪.‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری‬ ‫از ‪ ۴‬پروژه منابع طبیعی‬ ‫دهه فجر در دامغان‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان‬ ‫دامغاناز ‪ ۴‬پروژهقابل افتتاحو بهره برداریمنابعطبیعی‬ ‫ایــن شهرســتان در دهــه فجر خبر داد‪ .‬علی اکبر عباســی‬ ‫راد افزود‪ :‬این تعداد پروژه منابع طبیعی شــامل ‪ ۲‬پروژه‬ ‫عملیات ابخیــزداری و دو پــروژه بیابان زدایی بوده که در‬ ‫ایام دهه فجر به بهره برداری خواهند رســید‪ .‬او با اشــاره‬ ‫بــه ‪ ۲‬پــروژه ابخیــزداری قابل افتتــاح در دهه مبارک فجر‬ ‫بااعتباریبالغ بر ‪ ۱۸‬میلیاردریالدر سطحشهرستانافزود‪:‬‬ ‫احــداث بند ســنگ و مالت حوزه دیباج با حجــم ‪۱۲۵۰‬‬ ‫مترمکعــب و اعتبار ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۷۲۹‬میلیــون ریال اماده‬ ‫بهره برداریاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫مردمحالوتوشیرینیارزانیاجناسرابچشند‬ ‫علی اکبر حسینی محراب؛ استاندار خوزستان‪ :‬سازمان حمایت‪ ،‬مسئول بازار است و‬ ‫باید به کمک شورای اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و تعزیرات اعمال قانون را در همه زمینه ها‬ ‫پیاده سازی کند‪ .‬باید به گونه ای عمل کنیم که مردم حالوت و شیرینی ارزانی اجناس‬ ‫رابچشند‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫قائم مقام شرکت ملی حفاری ایران‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از ناوگان حفاری‬ ‫نیاز به بازسازی دارد‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد امروز‪ :‬قائم مقام شرکت ملی‬ ‫حفــاری ایــران گفــت‪ ۶۰ :‬درصــد از ناوگان‬ ‫حفاری این شرکت نیاز به بازسازی دارد‪.‬‬ ‫مهــران مکونــدی در نشســت خبــری‬ ‫در حاشــیه ســیزدهمین نمایشگاه ساخت‬ ‫تجهیــزات صنعــت نفت خوزســتان که ‪۱۷‬‬ ‫نمــاه در اهواز برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بهم ‬ ‫یســازی شــرکت ملی‬ ‫زمانی بحث خصوص ‬ ‫حفــاری ایران مطرح بود و این شــرکت جز‬ ‫یســازی‬ ‫شــرکت هایی بود که باید خصوص ‬ ‫شود اما نامه ای از سوی وزیر نفت زده شده‬ ‫تا از این بند خارج شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب‪ ،‬او افــزود‪ :‬شــرکت ملی‬ ‫حفاری ایران یکی از شرکت های باالدستی‬ ‫است و نباید واگذار شود‪ .‬این مسئله شاید‬ ‫یک اشتباه سیســتمی بوده و با نامه ای که‬ ‫وزیــر نفــت زد هشــده قــرار اســت از فرایند‬ ‫خصوصی سازی خارج شود‪.‬‬ ‫قائم مقــام شــرکت ملــی حفــاری ایران‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت ملــی حفــاری ایــران ‪۷۳‬‬ ‫دســتگاه حفاری با توان های متفاوت دارد‬ ‫کــه در حال کار کردن با کارفرمایان داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مکونــدی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪۶۰‬‬ ‫درصــد از نــاوگان حفــاری ایــن شــرکت نیاز‬ ‫به بازســازی دارد‪ .‬اکنون در فرایند مناقصه‬ ‫هســتیم تا شــرکت هایی که توانایی دارند‬ ‫وارد بحــث نوســازی و بازســازی اساســی‬ ‫ایــن نــاوگان شــده و نســبت بــه بازســازی‬ ‫اساســی و نوســازی نــاوگان حفــاری ایــن‬ ‫شــرکت اقــدام کننــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بحث ساخت داخل قطعات شرکت ملی‬ ‫حفاری یکی از پیش قراوالن ساخت داخل‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هم اکنون حــدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد از قطعات موردنیاز صنعت حفاری‬ ‫خوزستان‬ ‫توســط ســازندگان داخلی تولید می شود و‬ ‫امیدواریم بتوانیم باقی نیاز را نیز از داخل‬ ‫استانتامین کنیم‪.‬‬ ‫قائم مقــام شــرکت ملــی حفــاری ایران‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬در شــرکت ملی حفــاری ایران‬ ‫بیــش از ‪ ۲۲‬هــزار قطعــه ســاخت داخــل‬ ‫شــده اســت و در ایــن نمایشــگاه بخشــی‬ ‫از قطعاتــی کــه ســاخت داخــل نشــده در‬ ‫معــرض دیــد شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫قرارگرفته تا در صورت امکان بتوانند نسبت‬ ‫به بومی سازی ان ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫مکونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khozestan‬‬ ‫برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره شعر رضوی در نیمه دوم اسفندماه‬ ‫رضا کاله کج؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانخوزستان‪:‬برگزاری جشنواره رضوی به دلیل عالقه‬ ‫و ارادت مردم خوزستان به امام رضا (ع) با استقبال زیادی در طول این چند سال روبرو بوده است‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در نیمه دوم اسفندماه با معرفی‬ ‫برگزیدگان برگزار می شود‪ .‬صنعت نفت باید به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود‬ ‫فرمان عفو رهبری تقویت کننده انسجام‬ ‫ملی است‬ ‫راهبردهــای کالن شــرکت ملــس حفــاری‬ ‫استفاده از سازندگان داخلی است‪ ،‬تصریح‬ ‫یســازی تجهیــزات نیز‬ ‫کــرد‪ :‬در بحــث بوم ‬ ‫تجهیــز مهــم و اســتراتژیک تــاپ درایــور‬ ‫توسط یک شرکت دانش بنیان ساخته شده‬ ‫اســت کــه بســیار اقــدام بــزرگ و مهمــی‬ ‫اســت‪ .‬تجهیزاتی ازاین دست درگذشته نیز‬ ‫ساخته شده و امیدواریم ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫او در خصــوص اثرگــذاری نوســانات‬ ‫نــرخ ارز بر روی فعالیت های این شــرکت‬ ‫گفت‪ :‬بخشــی از درامدهای شــرکت ملی‬ ‫حفاری ارزی است و ازاین رو این نوسانات‬ ‫اثرگذاری چندانی بر وضعیت فعالیت ها‬ ‫نــدارد‪ .‬مکونــدی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۶۴‬درصــد دســتگاه حفــاری فعــال وجود‬ ‫دارد کــه در حوز ههــای مختلــف در حــال‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬با توجه به اقداماتی که‬ ‫انجام می دهیم حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫چا ههــا از برنامه عملیاتی زودتر به اتمام‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫معاون شبکه های ابیاری و زهکشی سازمان اب و برق خوزستان خبر داد‪:‬‬ ‫معرفیمدل هایمالیمناسببرایجذبو مشارکتسرمایه گذار‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معاون شــبکه های ابیاری و‬ ‫زهکشــی ســازمان اب و بــرق خوزســتان از برگزاری‬ ‫کارگاه معرفی مدل های مالی مناسب برای جذب و‬ ‫مشارکت سرمایه گذار‪ ،‬خبر داد‪ .‬معاون شبکه های‬ ‫ابیــاری و زهکشــی این ســازمان‪ ،‬هــدف از برگزاری‬ ‫کارگاه فوق را اســتفاده از خرد جمعی برای بررسی‬ ‫و چگونگی رفع موانع موجود در طرح های سازمان‬ ‫اب و برق خوزستان مطرح کرد‪.‬‬ ‫ارش محجوبــی تصریــح کرد‪ :‬ســازمان می تواند‬ ‫بــا اســتفاده از امکانات و زیرســاخت های مناســب‬ ‫اقدامــات موثری جهت پروژه های ارتقای بهره وری‬ ‫مصــرف اب در اراضــی تحــت تملــک خــود‪ ،‬تولید‬ ‫دانش بنیــان و اشــتغال افریــن برنامه ریــزی و اجــرا‬ ‫یتــوان با ارائه پیشــنهاد ها‬ ‫نمایــد و بدین وســیله م ‬ ‫ســازنده گامی موثر در جهت تحقق اهداف نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اب و برق خوزستان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه الگوســازی و کاهش مصرف‪ ،‬اهــداف باالی‬ ‫ملــی دارند تاکید کرد‪ :‬فراینــد گردش کار و وظایف‬ ‫واحدهای مختلف سازمانی توسط معاونت ابیاری‬ ‫و زهکشی جهت اجرای طرح‪ ،‬تهیه و ارائه گردد‪.‬‬ ‫نفــر تصریح کرد تا جــدول مالی‬ ‫عبــاس صدریا ‬ ‫حهــای پایلــوت‬ ‫براوردهــای هزینــه و درامــد طر ‬ ‫یپــروری ســازمان بــا دقــت باالتــری تهیــه و‬ ‫ابز ‬ ‫به منظــور بررســی و جمع بنــدی چگونگــی اقــدام‬ ‫برای جذب ســرمایه گذاری‪ ،‬در جلس ـه ای با حضور‬ ‫او اجرایی شــود‪ .‬حبیب اله بصیر زاده‪ ،‬رئیس گروه‬ ‫ارتقای بهره وری و مصرف بهینه اب اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کارگاه بــا عنایــت به لــزوم طراحی و اجــرای الگوی‬ ‫حهــای ارتقای بهــره وری مصــرف اب در‬ ‫موفــق طر ‬ ‫اســتان‪ ،‬اراضی تحت تملک و بالاســتفاده ســازمان‬ ‫و موافقت مدیرعامل محترم سازمان با مولدسازی‬ ‫اراضــی پس از برگزاری مطالعات اولیه‪ ،‬بازدیدهای‬ ‫میدانــی و جلســات مکــرر بــا همــکاران ســازمانی‪،‬‬ ‫مشاورین و دیگر صاحب نظران برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫کارگاه مجتبی اشــینه‪ ،‬رئیس گروه مدیریت مصرف‬ ‫تقاضــا و بهره وری اب شــرکت مدیریــت منابع اب‬ ‫ایــران‪ ،‬به ارائه تجربیــات‪ ،‬ظرفیت ها و راهکارهای‬ ‫قانونــی روش های رایج تامین و تجهیز منابع مالی‬ ‫در بخش اب کشــور طی ســالیان گذشته پرداخت‪.‬‬ ‫ایــن کارگاه بــا مباحــث فربــد چهــرزاد‪ ،‬مدیــر پروژه‬ ‫تهــای بازچرخانــی اب و زهــاب‬ ‫مطالعاتــی پایلو ‬ ‫در اراضی تحت تملک ســازمان و نماینده شــرکت‬ ‫مهندسین مشاور اساراب ادامه یافت‪.‬‬ ‫او خالصه اقدامات و دســتاوردهای مطالعاتی‬ ‫یپــروری در اراضــی منتخــب‬ ‫حهــای نویــن ابز ‬ ‫طر ‬ ‫سازمان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫احمدرضــا صداقــت مدیــر دفتــر اقتصــاد و‬ ‫درامــد ســازمان بــه بیــان تجربیــات و ســوابق خود‬ ‫حهــای مرتبــط با ســرمایه گذاری‪ ،‬ماهیگیری‬ ‫در طر ‬ ‫ورزشــی‪ ،‬تقاضاهــای وارده جهت پــرورش ماهی در‬ ‫قفس در مخازن سدهای استان پرداخت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال پروژه اماده افتتاح‬ ‫در برق منطقه ای خوزستان‬ ‫محمدامیــن ایزدجــو‪ ،‬مدیــر دفتــر مهندســی‬ ‫عمومی ســازمان نیز ضمن ارائه تجربیــات خود در‬ ‫طرح های گردشگری سازمان افزود‪ :‬حمایت دولت‬ ‫از بخــش خصوصی جهت ایجاد رونق اقتصادی و‬ ‫اشــتغال زایی در مناطــق موردنظر ضــروری بوده و‬ ‫الزم است زمینه اجرای طرح ها را فراهم نماییم‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫تجلیلمتفاوتشرکتتوسعهنیشکر از خانوادهشهداو ایثارگران؛‬ ‫روز پرخاطرهخانوادهشهدادر شکرستانفارابی‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬خانــواده شــهدا و ایثارگــران‬ ‫شهرســتان های اهــواز‪ ،‬کارون و شــادگان بــا حضــور در‬ ‫کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی روزی پرخاطره‬ ‫تجربه کردند و ضمن اشنایی نزدیک با دستاوردهای‬ ‫انقالباسالمیدر حوزهصنعتنیشکر‪،‬در مراسمیاز‬ ‫ان هاتجلیلشد‪.‬پدر شهید«سیدمهدیموسوی»‪،‬اولین‬ ‫شهیدمدافعحرمخوزستان‪،‬باتصویر قابشدهپسرش‬ ‫در دســت‪ ،‬مادر شهید «رضا عادلی» از شهدای مدافع‬ ‫حرم با دلی چون کوه استوار‪ ،‬همگام با سایر خانواده‬ ‫شهدادر بدو ورودبهشکرستانفارابی‪،‬از سویمدیرکل‬ ‫بنیادحفظاثار ونشر ارزش هایدفاعمقدسخوزستان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و مدیرعامل کشت‬ ‫و صنعت حکیم فارابی تکریم شــدند‪ .‬مدیرکل بنیاد‬ ‫حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در‬ ‫مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران صنعت نیشکر‬ ‫را شــرکتی در خط مقدم نبرد با دشــمن برشــمرد که با‬ ‫تولیدمحصوالتاستراتژیکدر مسیر خودکفاییکشور‬ ‫قدمبرداشتهاست‪.‬در ادامهمراسم‪،‬مدیرعاملشرکت‬ ‫توســعه نیشــکر و صنایع جانبــی نیز حضور خانــواده‬ ‫شهدا را در کشت و صنعت فارابی افتخاری برای این‬ ‫مجموعهدانستو بر ادامهراهشهیداندر سنگر تولید‬ ‫تاکیدکرد‪.‬عبدعلیناصریافزود‪:‬جهادگرانعرصهتولید‬ ‫نیشکر بهتاسیاز مجاهدت هایشهدادر هشتسال‬ ‫جنگ تحمیلی و شــهدای مدافــع حرم‪ ،‬خودبــاوری و‬ ‫خوداتکاییرادر سنگر تولیدبهمنصهظهور رسانده اند‬ ‫و این صنعت در اقتدای راه ایســتادگی شــهدا‪ ،‬بیش از‬ ‫چنددههبر محور اقتصادمقاومتیحرکتکردهاست‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی نیز‬ ‫ضمن خیرمقدم به خانواده شهدا و تبریک دهه فجر‪،‬‬ ‫گفت‪،‬اگر امروز در سنگر تولیدفعالیتمی کنیممرهون‬ ‫فرزندان خانواده شــهدا و ایثارگران هستیم که با خون‬ ‫خــود امنیت و ارامش را برای ایران اســامی به ارمغان‬ ‫اوردنــد‪ .‬جمال ســعودی تاکید کــرد‪ ،‬جهادگران عرصه‬ ‫تولیددر نیشکر بهپشتوانهایثار وازجان گذشتگیشهدا‪،‬‬ ‫شبانه روز در راه عزت و سربلندی وطن تالش می کنند و‬ ‫این اطمینان خاطر را به خانواده شهدا می دهیم که تا‬ ‫پایجاندر راهایراناسالمیتالشخواهیم کرد‪.‬در این‬ ‫مراسم‪ ،‬خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان های اهواز‪،‬‬ ‫کارون و شادگان از بخش های مختلف کارخانه شکر و‬ ‫بخش کیسه گیریشکر نیز دیدن کردند‪.‬در حاشیهاین‬ ‫بازدید‪ ،‬دکتر ناصری ضمن قدردانی از حضور خانواده‬ ‫معزز شهدا‪،‬بااینعزیزانبه گفت وگو نشستو دعای‬ ‫خیر خانوادهشهداراگره گشایمسائلکشور دانست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫همزمانبااغاز چهلو چهارمینسالگردپیروزیشکوهمندانقالباسالمیایران؛‬ ‫‪ ۳۳‬پروژه راهبردی در فوالد خوزستان افتتاح شد‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد امروز‪:‬در اولین روز ده ه فجر‪ ۳۳ ،‬پروژه‬ ‫راهبردی فوالد خوزســتان با حضور مقامات کشوری و‬ ‫استانیافتتاحشد‪.‬‬ ‫دوازدهم بهمن ماه‪ ۱۴۰۱‬و با حضور یحیی فروتن‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه ســامت ایوا‪ ،‬سردار حسن‬ ‫شــاهوارپور فرمانــده ســپاه حضــرت ولی عصــر (عج)‪،‬‬ ‫علی اکبرمحراب حسینیاستاندارخوزستان‪،‬محمدجواد‬ ‫اشرفی مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان و‬ ‫جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری ایین افتتاح‪۳۳‬‬ ‫پروژه فوالد خوزســتان در تاالر طوبی مجتمع دوست‬ ‫دستگاه برگزار شد‪ .‬علی اکبر حسینی محراب استاندار‬ ‫خوزســتان در این مراســم با بیان این جمله که رشــد و‬ ‫توسعهنیازمندزیرساخت هااست‪،‬افزود‪:‬زنجیرهتولید‬ ‫فوالد از معدن تا نورد باید به ارزش افزوده منجر شود‪.‬‬ ‫تولید‪،‬اشتغال زاییودرامدنتیجهاینرویکرداست‪.‬باید‬ ‫به سمت تولید محصول با ارزش افزوده گام برداشت‪.‬‬ ‫در بحث مســئولیت های اجتماعی فوالد خوزستان از‬ ‫گذشته تا به امروز پیشگام بوده و هست‪ .‬انتظار داریم‬ ‫این روند ادامه داشــته باشــد‪ .‬بازســازی استان و جبران‬ ‫عقب ماندگی ناشی از جنگ بخشی از فعالیت ها در‬ ‫بحث مسئولیت های اجتماعی را شامل می شود‪ .‬او در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬به جوانان و شــرکت های دانش بنیان بها‬ ‫دهید‪،‬اگر شرایطیفراهمشودکهبهصنایعوصلشوند‬ ‫موتور محرکیهستندکهباعثجهشصنایعمی شوند‪.‬‬ ‫بهره برداریاز پست‪ ۴۰۰‬کیلوولتگامموثریدر پایداری‬ ‫شبکه برق استان دارد‪ .‬انتظار داریم فوالد خوزستان با‬ ‫احداثنیروگاهبهپایداریتامینبرق کشور کمک کند‪.‬‬ ‫امیــن ابراهیمی مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان از‬ ‫جهشتولیدفوالدکشور در سال هایپسانقالبگفت‬ ‫و افــزود‪ :‬تا پیش از پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬مجموع‬ ‫تولید فوالد کشور یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن بود‪ .‬امروز‬ ‫و به برکت انقالب اسالمی این رقم به‪ ۳۵‬میلیون ُتن‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫اکسین خوزستان از خط تولید‬ ‫همزمان با اورهال خط تولید احمد صادقیان مدیرعامل‬ ‫شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان به اتفــاق معــاون فنــی و‬ ‫بهر هبــرداری و جمعــی از مدیــران شــرکت از نواحی مختلف‬ ‫خــط تولید بازدید کرد‪ .‬صادقیان در این بازدید ضمن تقدیر‬ ‫از زحمــات شــبانه روزی یکایــک کارکنان شــرکت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــه همان انــدازه که تحقــق برنامه های تولیــدی دارای‬ ‫اهمیــت بــوده‪ ،‬اورهــال خــط تولیــد نیــز بــرای پایــداری و‬ ‫نگهداشت تجهیزات خط تولید مهم و حیاتی است‪ ،‬ازاین رو‬ ‫با توجه به تعهد‪ ،‬عالقه و همدلی که از همه کارکنان شرکت‬ ‫ســراغ دارم‪ ،‬اطمینــان دارم در راســتای تحقــق برنامــه تولیــد‬ ‫شــرکت‪ ،‬مرحله دوم اورهال ســال جاری نیز به بهترین شکل‬ ‫انجام می شود‪ .‬در این بازدید مدیرعامل شرکت با حضور در‬ ‫شهــای مختلف نظارت‬ ‫محــل کار کارکنــان بر روند کاری بخ ‬ ‫رسیده است‪ .‬این مقدار به لحاظ ظرفیت‪ ،‬کشورمان را‬ ‫در جایــگاه هفتم جهــان و ازلحاظ تولید در رتبه دهم‬ ‫جای می دهد‪ .‬به ازای هر دو شــغل در فوالد‪ ،‬دوازده‬ ‫شغلدر زنجیرهعرضهوپشتیبانیایجادمی شود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی اشــاره ای هــم بــه اهداف و چش ـم انداز‬ ‫صنعــت فــوالد کشــور داشــت و گفــت‪ :‬توســعه و‬ ‫ظرفیت سازیجهتتولید‪ ۵۵‬میلیون ُتنفوالدمیانی‪،‬‬ ‫افزایش ســهم فوالد در تولید ناخالص داخلی‪ ،‬عرضه‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون تن فوالد میانی معادل سرانه‪ ۴۰۰‬کیلوگرم‬ ‫و صادرات ‪ ۱۹‬میلیون ُتن محصوالت نوردی‪ ،‬توســعه‬ ‫زیرســاخت های الزم جهت تحقق توســعه متــوازن و‬ ‫پایــدار و تحصیــل ســاالنه‪ ۱۰‬میلیارد یــورو از صــادرات‬ ‫محصوالت فوالدی اهداف اصلی صنعت فوالد کشور‬ ‫راتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش دستیابی‬ ‫به تولید ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن فوالد در افق ‪۱۴۱۰‬‬ ‫کرد و از نزدیک با کارکنان گفتگو داشتند‪.‬‬ ‫استقبال کشورهای عرب زبان از‬ ‫جشنواره شعر عربی رضوی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان خوزســتان بــه‬ ‫ظرفیت باالی کشورهای جهان عرب و استقبال باشکوه انان‬ ‫از جشنواره شعر عربی رضوی اشاره کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین کال هکــج بــا اشــاره بــه برگــزاری‬ ‫ســیزدهمین دوره جشــنواره شــعر رضــوی بــه زبــان عربــی بــه‬ ‫میزبانی اســتان خوزســتان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری جشنواره رضوی‬ ‫بــه دلیــل عالقــه و ارادت مــردم خوزســتان به امام رضــا (ع) با‬ ‫اســتقبال زیــادی در طــول ایــن چند ســال روبرو بوده اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬بخش قابل توجهی از مردم خوزستان به دلیل هم جواری‬ ‫با کشور عراق عرب زبان هستند و اقبال زیادی هم به سرودن‬ ‫شعر دارند به طوری که قریب به ‪ 5‬هزار شاعر عرب زبان در این‬ ‫استان داریم‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر بنده ما از ظرفیت شعرای عرب برای‬ ‫را از اهداف اصلی مجموعه فوالد خوزستان دانست و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به پروژه های توسعه ای‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫در افــق‪ ۱۴۰۴‬بــه چهــار میلیون ُتن و در افــق‪ ۱۴۱۰‬به‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن می رسد‪ .‬البته برای دستیابی‬ ‫به این میزان از تولید با چالش هایی مواجه هســتیم‪.‬‬ ‫محدودیت های انرژی مهم ترین چالشــی است که در‬ ‫چندسالاخیر باعثتوقفاتتولیدصنعتفوالدشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اشاره ای هم به پروژه های در دست اجرا داشت‬ ‫و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۷۹‬پروژه بــه ارزش‪ ۲۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تعریف و در حال اجرا هستند‪ .‬به ُیمن‬ ‫دهه ی فجر‪ ۳۳،‬پروژه به ارزش‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫بهره برداری می رسند‪ .‬صرفه جویی‪ ۳۰‬میلیون یورویی‬ ‫و سهم ‪ ۷۷‬درصدی توانمندی شرکت های داخلی دو‬ ‫ویژگیمنحصربه فرداینپروژه هاهستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان حمایت همه جانبه ی‬ ‫انتقال فرهنگ رضوی به نحو احسن استفاده نکردیم‪ .‬شاعران‬ ‫عرب زبــان ایرانــی ب هصــورت انفــرادی و در ســفرهای زیارتــی‬ ‫به ســوریه و عتبات حضورشــان با ســرودن اشــعار ایینی بسیار‬ ‫انعــکاس مثبت داشــته اســت و به بهترین وجه نــگاه به نظام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران را برای کشــورهای عرب زبان در اســیا‬ ‫و افریقا ترســیم کرده اند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬شــعرای عرب زبان در‬ ‫خوزستان نسبت به جشنواره بین المللی امام رضا (ع) اشنایی‬ ‫کامل دارند؛ لذا جلسات ما برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره‪،‬‬ ‫بیشــتر رســمی و بــا تمرکز بــه شــاعران عرب زبان در کل کشــور‬ ‫اســت‪ .‬همچنین قرار اســت بخشی از جشــنواره شعر عربی در‬ ‫بصــره و در عمــان بــا حضور شــعرای عرب این کشــورها برگزار‬ ‫شــود بنابرایــن جلســاتی نیــز با ایــن کشــورها برگــزار کرده ایم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین کاله کج به فراخوان جهانی جشنواره‬ ‫شــعر عربی رضوی با اســتفاده از ظرفیت رســانه ها اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬ما همچنین با کشــورهای ســوریه‪ ،‬یمــن و مراکش نیز‬ ‫برای برگزاری این جشنواره تعامل برقرار کرده ایم‪ .‬او از برگزاری‬ ‫این جشــنواره در دو بخش فصیح و شــعبی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪ :‬مدیرعامل‬ ‫نهــا‬ ‫بخــش عمــده ای از ا ‬ ‫شــرکت ملی مناطق نفت خیز‬ ‫را شــرکت های خوزســتانی‬ ‫جنوب در بازدید از سیزدهمین‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه تخصصی ســاخت‬ ‫وی با اشــاره بــه فعالیت‬ ‫تجهیــزات صنعــت نفــت‬ ‫قابل توجــه شــرکت های‬ ‫علیرضا دانشی‬ ‫خوزســتان‪ ،‬با تاکید بر ضرورت‬ ‫دانش بنیــان خوزســتانی‬ ‫افزایش زنجیره ارزش و ثروت در‬ ‫گفت‪ :‬خوزســتان در ســاخت‬ ‫صنعت نفت گفت‪ :‬خام فروشی نفت شایسته تجهیــزات صنعــت نفــت پیشــرو بــوده و‬ ‫جمهوریاسالمینیستومابه طورجدیبرنامه فعالیت هــای بســیار خوبــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫داریم زنجیره ارزش صنعت نفت را ارتقا دهیم و شــهرک های صنعتــی فعالــی در اســتان‬ ‫نفترابهیکبنگاهاقتصادیتبدیل کنیم‪.‬‬ ‫خوزســتان داریــم کــه گام هــای موثــری در‬ ‫علیرضــا دانشــی در بازدیــد از ســیزدهمین راســتای پیشــرفت و توســعه اقتصادی کشور‬ ‫نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت برمی دارنــد‪ .‬دانشــی گفــت‪ :‬باوجــود برنامه‬ ‫نفت خوزســتان با اشــاره به اســتقبال چشمگیر ‪ ۵‬ســاله کــه مــورد مصوبه شــرکت ملی نفت‬ ‫شرکت کنندگان در این نمایشگاه و مقایسه ان با ایــران قرارگرفته تکلیف کارفرما و ســازنده ها‬ ‫نشــده‬ ‫ادوار گذشته گفت‪:‬قریببه‪ ۳۰۰‬سازندهداخلی و حجــم موردنیــاز کاال از پیــش تعیی ‬ ‫در ایننمایشگاهحضور پیداکردندکهنسبتبه مشخص می شود‪.‬‬ ‫قبل ُرشدقابل توجهیداشتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفت خیز‬ ‫دانشــی این نمایشــگاه را مصداق تحقق جنــوب با اشــاره به خودکفایــی در تولیدات‬ ‫شــعار امســال مطالبه رهبری مبنــی بر توجه صنعت نفت گفت‪ :‬ما در زمینه ساخت کاال‬ ‫به شــرکت های دانش بنیان عنــوان و تصریح پیشــرفت قابل توجهــی داشــتیم خصوصا در‬ ‫کــرد‪ :‬امســال ‪ ۱۰۷‬مجموعه هــای حاضــر ایام تحریم جهش بزرگی در ساخت کاالهای‬ ‫در ایــن نمایشــگاه دانش بنیــان هســتند کــه استراتژیک صنعت نفت داشتیم‪.‬‬ ‫فــوالد خوزســتان از شــرکت های دانش بنیــان را راهبرد‬ ‫اصلی شرکت دانست و اظهار داشت‪ :‬بومی سازی ‪۲۵‬‬ ‫هزار قطعه‪،‬انعقادقراردادهمکاریبادویستشرکت ‬ ‫دانش بنیان و همکاری مســتمر با مراکز دانشــگاهی و‬ ‫تحقیقاتیازجملهمواردیهستندکهدر فوالدخوزستان‬ ‫در حال انجام هستند‪ .‬گزارش خبرنگار ما حاکی است‪،‬‬ ‫پس از اجرای برنامه‪ ،‬سایر مقامات کشوری و لشکری‬ ‫بــا حضــور در محل پروژه خط و پســت‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫برق‪ ،‬این پروژه در کنار ‪ ۳۲‬پروژه دیگر فوالد خوزستان‬ ‫افتتاحشد‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه این جشنواره در نیمه دوم اسفندماه با معرفی‬ ‫برگزیدگان برگزار خواهد شد‪ .‬دبیر جشنواره شعر عربی رضوی‬ ‫در خصــوص جوایــز تعلق گرفتــه بــه برگزیــدگان ایــن دوره از‬ ‫جشنواره در بخش مذکور اشاره کرد‪ :‬در بخش فصیح به رتبه‬ ‫ّاول تندیس جشنواره‪ ،‬لوح تقدیر و مبلغ ‪ 300‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی؛ به رتبه دوم لوح تقدیر و مبلغ ‪ 270‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی و به رتبه سوم لوح تقدیر و مبلغ ‪ 250‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی اختصاص می باید و در بخش شعبی به رتبه اول تندیس‬ ‫جشنواره‪ ،‬لوح تقدیر و مبلغ ‪ 100‬میلیون ریال جایزه نقدی؛ به‬ ‫رتبــه دوم لــوح تقدیر و مبلغ ‪ 80‬میلیــون ریال جایزه نقدی؛ به‬ ‫رتبه سوم لوح تقدیر و مبلغ ‪ 70‬میلیون ریال جایزه نقدی و به‬ ‫اثــار شایســته تقدیر لــوح تقدیر و مبلغ ‪ 20‬میلیــون ریال جایزه‬ ‫نقدی برای ‪ ۸‬نفر تعلق خواهد گرفت‪.‬او شناسایی و معرفی‬ ‫شــاعران ایینــی به ویژه شــاعران جــوان‪ ،‬گســترش افرینش های‬ ‫فرهنگــی و دینــی در قالــب شــعر بــه زبان عربــی و حمایت از‬ ‫شــاعران ایینــی عرب زبــان را از اهــداف برگزاری این جشــنواره‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرعامل‬ ‫ســبزاب‪ ،‬خــط دو مــداره ‪۱۳۲‬‬ ‫شرکتبرقمنطقه ایخوزستان‬ ‫کیلوولت پارسوماش‪ -‬میان اب‬ ‫از ‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد ریــال پروژه‬ ‫و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫امــاده افتتــاح اســتان در دهــه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫مبارک فجر خبر داد‪.‬‬ ‫منطقــه ای خوزســتان بــا بیــان‬ ‫محمود‬ ‫محمــود دشــت بزرگ بیان‬ ‫اینکه چندین پروژه نوســازی و‬ ‫دشت بزرگ‬ ‫کرد‪ :‬برای توســعه شــبکه برق‬ ‫بهینه سازی پست ها و خطوط‬ ‫انتقال و فوق توزیع و بخش تولید‪ ۳۳ ،‬پروژه در انتقــال و فــوق توزیــع نیز امــاده افتتاح اســت‪،‬‬ ‫ســطح استان با ارزش ســرمایه گذاری بیش از ‪ ۷۰‬تصریح کرد‪ :‬احداث ساختمان اداری (ساختمان‬ ‫هزار میلیارد ریال برنامه ریزی و نهایی شده است امــام رضــا (ع)) بــا هــدف تجمیــع کارکنــان این‬ ‫و اکنون در این ایام فرخنده اماده افتتاح رسمی شــرکت کــه در چنــد ســاختمان مجزا مشــغول‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬ازجمله این پروژه ها می توان به بــه فعالیــت بوده اند‪ ،‬از دیگــر اقدامات مهم و‬ ‫توسعه پســت ‪ ۴۰۰‬کیلوولت نیروگاه خرمشهر‪ ،‬قابل افتتاح در دههفجر است‪.‬‬ ‫تکمیل پست برق‪ ۲۳۰‬به‪ ۳۳‬کیلوولت صنایع‪،‬‬ ‫دشــت بزرگ ادامــه داد‪ :‬بخشــی از ایــن‬ ‫فــاز اول پســت ‪ ۲۳۰‬بــه ‪ ۱۳۲‬و ‪ ۳۳‬کیلوولــت سرمایه گذاری‪۷۰‬هزار میلیاردریالیتوسطبخش‬ ‫ســبزاب اندیمشک‪ ،‬فاز اول پســت ‪ ۱۳۲‬به ‪ ۳۳‬خصوصــی انجام شــده اســت که ازجملــه ان ها‬ ‫کیلوولــت ‪ GIS‬خزامــی‪ ،‬خطوط دومــداره ‪ ۲۳۰‬می توان به پست‪ ۴۰۰‬کیلوولت‪ GIS‬شهید ابکار‬ ‫کیلوولت نیــروگاه دوکوهه اندیمشــک تا محل و خط ارتباطی ان و پست‪ ۲۳۰‬به‪ ۳۳‬کیلوولت‬ ‫اتصال خطوط شوش – هفت تپه و پست برق ‪ ۹۰۰ NGL‬پازنان اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲۰‬هزار شغل در صورت توسعه‬ ‫صنایعپایین دستی‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خوزســتان گفت‪:‬‬ ‫اگر ‪ ۲‬درصد از تولیدات شــرکت های پتروشیمی‬ ‫در خوزستانبهصنایعپایین دستیوشرکت های‬ ‫دانش بنیان داده شود‪ ۲۰،‬هزار اشتغال در استان‬ ‫ایجادخواهدشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬علــی راضــی جاللــی در‬ ‫ائین گشــایش ســیزدهمین نمایشگاه ساخت‬ ‫داخــل تجهیــزات صنعــت نفــت اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬هفت خــوان رســتم بــرای شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان هفتــاد خــوان شــده و وقتــی از‬ ‫زیس ـت بوم فنــاوری حــرف می زنیــم یعنــی‬ ‫تمــام عوامــل و بازیگــران ان در کشــور‬ ‫مثــل قانون گــذاران‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬شــرکت ها و‬ ‫تولیدکننــدگان و نهادهــای نظارتی باید باهم‬ ‫هماهنــگ باشــند‪ .‬رئیس پارک علــم و فناوری‬ ‫خوزســتان خطــاب بــه اســتاندار خوزســتان‬ ‫گفــت‪ :‬چــرا ضمانت نامه های صادره توســط‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری خوزســتان توســط‬ ‫شــرکت ها و صنایــع بــزرگ پذیرفته نمی شــود‬ ‫یکــه قانــون ان وجــود دارد‪ .‬راضــی‬ ‫درحال ‬ ‫جاللی با اشــاره به وجود ‪ ۴۰۰‬شــرکت قطعه‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان خوزستان‬ ‫| ابراهیم افتخار|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خوزستان‬ ‫ســاز و یکهزار و ‪ ۱۸۰۰‬شــرکت در شــهرک های‬ ‫صنعتی خوزســتان تصریح کرد‪ :‬این شرکت ها‬ ‫در رقابــت بــا شــرکت های خارجــی اســتان‬ ‫بازماندنــد چــون اجــازه رشــد کــردن بــه ان ها‬ ‫ندادیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ضریبی برای حضور مقتدر‬ ‫شرکت های تولیدکننده داخل که در استان کار‬ ‫می کننــد در نظر نگرفتیم‪ .‬رئیــس پارک علم و‬ ‫فناوری خوزســتان با اشاره به هماهنگ کردن‬ ‫زیست بوم فناوری به عنوان وظیفه و ماموریت‬ ‫تخصصی این نهاد بر پیگیری قدرتمندانه این‬ ‫ماموریــت تاکید کرد و گفت‪ :‬با حمایت های‬ ‫اســتاندار خوزســتان و سایر مســئوالن استان‬ ‫قصــد داریم زیســت بوم فناوری و نــواوری را‬ ‫در خوزستان به جایگاه اصلی خود برسانیم‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از شــرایط ســخت دریافــت‬ ‫محصوالت و تولیدات پتروشیمی برای صنایع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی و تولیدکنندگان خرد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬چطــور انتظــار داشــته باشــیم‬ ‫صنایــع پایین دســتی در پتروشــیمی باوجــود‬ ‫عرصه همه محصوالت پتروشــیمی در بورس‬ ‫کاال به تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 40‬صفحه رویداد خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫‪40‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی خوزستان ‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫رائولهمچنانوفادار بهرئالمادرید‬ ‫رائــول گونزالــس پیشــنهاد‬ ‫پیشــنهاد توســط ســرمربی‬ ‫کار در لیــگ برتــر انگلیــس را‬ ‫تی مهــای پایــه کهکشــانی ها‬ ‫نپذیرفــت‪ .‬اگــر رئــال مادریــد‬ ‫دارد‪ .‬رائول می توانســت جای‬ ‫کمیبااسطوره هایشمهربان تر‬ ‫خالی هدایت یک تیم ســطح‬ ‫بود‪ ،‬عشق رائول گونسالس به‬ ‫اول باشــگاهی فوتبال دنیا در‬ ‫رائول‬ ‫پیراهــن رئــال بیــش از این بود‬ ‫کارنام ـه اش را با شــروعی لیگ‬ ‫که اجازه دهد او با پیراهن تیم‬ ‫برتــری پــر کنــد و تبدیــل بــه‬ ‫دیگــری با فوتبال خداحافظی کند‪ .‬بااین وجود یکی از چهره های مهم ســرمربیگری در دنیای‬ ‫رئــال هــم فلســفه خــودش را دارد و بــرای باقی فوتبــال شــود اما او بازهم مانــدن در مادرید را‬ ‫ماندن در این تیم باید همیشــه در بهترین فرم ترجیــح داد‪ .‬در توضیح عمق وفاداری تصمیم‬ ‫ممکــن باشــید؛ حتی اگــر در زمره اســطوره های او بایــد اضافــه کــرد اونــای امــری تیــم خوبش‬ ‫باشگاه قرار بگیرید‪ .‬عشق رائول به رئال مادرید در اللیــگا را بــا اولین پیشــنهاد تیم بحــران زده‬ ‫امــا بــا جدایــی او در دوران فوتبالــش هم تمام استون ویال رها کرد و به لیگ برتر انگلیس امد‪.‬‬ ‫نشــد و این مهاجم گلزن ســابق کهکشــانی ها‪ ،‬رد پیشنهاد کار در لیگ برتر انتخابی است که‬ ‫سرمربیگری را هم در مادرید شروع کرده است‪ .‬کم تر کســی در دنیای فوتبال ان هم در عرصه‬ ‫رائول ســرمربی تیم دوم و تیم زیر ‪ 19‬ســال رئال مربیگری جســارتش را دارد و رائول نشــان داد‬ ‫مادریــد اســت و عملکــرد موفــق او در ایــن مثل دوران بازی و درخشــش خود در نزدیکی‬ ‫تی مهــا موردتوجــه لیــدز یونایتــد از لیــگ برتــر دروازه رقبا همچنان جسور و البته وفادار است‪.‬‬ ‫انگلیــس قرار داشــت که اســطوره مادریدی ها پیشنهادلیدز یونایتداولینپیشنهادسرمربیگری‬ ‫بازهــم ماندن در باشــگاه محبوبش را انتخاب بــرای رائول گونســالس نیســت و ســتاره ســابق‬ ‫کــرد‪ .‬نشــریات متعدد انگلیســی و اســپانیایی ترکیب کهکشــانی ها پیش ازاین پیشنهادهایی‬ ‫گزارش هایزیادیمبنیبر پیشنهادلیدز یونایتد از اینتراخــت فرانکفــورت‪ ،‬شــالکه و چنــد تیــم‬ ‫به رائول منتشــر کرده اند که حکایت از رد این اسپانیایی را برای ماندن در رئال رد کرده است‪.‬‬ ‫سایه کی روش‬ ‫در همین نزدیکی ها‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫گاالتاسرای ستاره رم را خرید‬ ‫رویداد امروز‬ ‫نیکولــو زانیولــو بــا تیــم‬ ‫ایــکاردی و لوکاس توریرا را به‬ ‫گاالتاســرای به توافق رسید و‬ ‫خدمت گرفته و اکنون زانیولو‬ ‫به عضویــت این تیــم درامد‪.‬‬ ‫جدیدترین بازیکنی است که‬ ‫منابــع متعــدد در ایتالیــا از‬ ‫از فوتبــال ایتالیــا راهــی ترکیه‬ ‫تایید پیشــنهاد گاالتاسرای از‬ ‫یشــود‪ .‬بند مهم دیگری که‬ ‫م ‬ ‫نیکولو زانیولو‬ ‫سوی رم هستند‪ .‬انتقال او به‬ ‫زانیولو روی ان اصرار داشــت‪،‬‬ ‫گاالتاسرای قطعی شده است‬ ‫بنــد ازادســازی بــود که بــه او‬ ‫ولــی زلزلــه در ایــن کشــور باعث شــد تا فعال اجــازه م ـی داد فصل بعــد به ســری ا بازگردد‪.‬‬ ‫ایــن خبر از ســوی تیــم ترکیه ای اعالم نشــود‪ .‬مهاجم رم در سپتامبر ‪ ۲۰۲۰‬دچار پارگی رباط‬ ‫زانیولو همچنین پیامی در استوری اینستاگرام صلیبی شــد و او کل فصل خانه نشــین شــد و‬ ‫خود درباره زلزله زده های ترکیه منتشر کرد‪ ۱۶.‬باعث شد او مسابقات یورو ‪ ۲۰۲۰‬را از خانه‬ ‫میلیــون یــورو به اضافــه ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬میلیــون یــورو تماشــا کند‪ .‬ایتالیا در این جام توانست بدون‬ ‫پاداش پیشــنهادی اســت که گاالتاسرای برای زانیولو عنوان قهرمانی را به دست بیاورد‪ .‬این‬ ‫زانیولــو بــه رم پیشــنهاد داده اســت کــه ایــن بازیکن ‪ ۲۳‬ســاله مدت ها موردتوجه چندین‬ ‫پیشــنهاد از ســوی تیــم ایتالیایــی قبو لشــده تیــم در فوتبال ایتالیا قرار داشــت و درنهایت‬ ‫یشــد راهــی یک تیم بزرگ‬ ‫و او ب ـه زودی بــرای امضــای قــرارداد بــه گاال درحالی که گفته م ‬ ‫خواهد پیوست‪ .‬این تیم قبال چندین بازیکن ایتالیایی می شود به عضویت تیم گاالتاسرای‬ ‫ســابق ســری ا ازجمله دریس مرتنــس‪ ،‬مائورو درخواهد امد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5316‬برابر رای شماره ‪ ۳۶۶۹‬مورخ ‪ 1401/۱۰/17‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای عزیزاله درویشی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۰۰۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۹۱۳۳۹۷‬صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه متروکه به‬ ‫مساحت ‪ 99/63‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۶۱۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف بانو نصرت عمو اقا بابایی‬ ‫(مالک رسمی) خریداری گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/04 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1452255‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5321‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫اصالحی‬ ‫ردیف ‪ -1‬رای شماره ‪ 1401/۰۳/30 - ۳۴۹۶‬هیات سوم ششدانگ به مساحت ‪ 98/12‬متر مربع با‬ ‫حدودات ذیل شماال‪ :‬بطول ‪ 7/40‬متر درب و دیواریست به کوچه شرقا بطول ‪ 15/30‬متردد پالک‬ ‫‪ ۶۸‬اصلی باقیمانده‪ :‬جنوبا بطول ‪ ۷‬متردد پالک ‪ ۶۸‬اصلی باقیمانده‪ :‬غربا بطول ‪ 12/50‬متر دد پالک‬ ‫‪ ۶۸‬اصلی باقیمانده صحیح است که در رای شماره ‪ 1395/۱۱/18 - ۳۰۲۳۰‬هیات سوم خانم فضه‬ ‫ترابی به شناسنامه شماره ‪ ۹‬کدملی ‪ ۵۶۵۹۶۰۸۴۹۳‬صادره اصفهان فرزند شمسعلی از ششدانگ‬ ‫یک باب خانه به مساحت ‪ ۹۰‬متر مربع از پالک شماره فرعی از ‪ ۶۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسین زارع بهرام ابادی از سند شماره ‪۳۶۳۷۹‬‬ ‫مورخ ‪ 50/۲/29‬دفترخانه ‪ ۶۵‬اصفهان امده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1452263‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5324‬اقای اسماعیل خداداد فرزند میرزااحمد شناسنامه ‪ 10‬به استناد یک برگ استشهاد‬ ‫محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ‬ ‫یک درب باغ شماره ‪ 584‬فرعی از شماره ‪ 30‬اصلی واقع در رروستای زیاداباد جزء بخش ثبتی‬ ‫میمه ذیل ثبت ‪ 10642‬صفحه ‪ 158‬دفتر ‪ 66‬امالک به نام مرحوم علی اکبر طالبیان فرزند علی‬ ‫ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگری انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت‬ ‫ندارد و به علت جابه جایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است‪ ،‬چون درخواست سند مالکیت المثنی به‬ ‫نام خود را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود‬ ‫که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان و یا وجود سند‬ ‫نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود‬ ‫المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مسئول دفاتر امالک حوزه ثبتی‬ ‫میمه‪ -‬داود پیروز م‪/‬الف ‪1452236‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5337‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سرمربی سابق تیم ملی از ایران چندان دور نیست‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کارلــوس کــی روش ســرانجام هدایت تیم ملی‬ ‫قطر را بر عهده گرفت تا داستان دامنه دار بازگشت‬ ‫احتمالــی او بــر راس تیم ملی هم پایان یافته تلقی‬ ‫شــود‪ .‬مــردی که فوتبــال ایران بــه او مدیون بابت‬ ‫کارهایــی کــه کــرد با یک تبصــره‪ .‬این که بازگشــت‬ ‫دوباره او به تیم ملی درست نبود و وجه کی روش‬ ‫را خدشه دار کرد‪ .‬او حاال قرار است با تیم ملی قطر‬ ‫به دنبال ماجراجویی هایی تازه ای باشد و احتمال‬ ‫این که گذرشبهتیمملیایرانهمبیفتد کمنیست‪.‬‬ ‫سال اینده جام ملت های اسیا قرار است در همین‬ ‫کشور برگزار شودو قطری هامی خواهندباسازوبرگ‬ ‫مناســبی از عنوان قهرمانی دوره گذشــته خودشان‬ ‫دفاع کنند‪.‬ان هاتشخصیداده اندبهترین کسی که‬ ‫می تواند این ماموریت دشوار را به سرانجام برساند‬ ‫کســی نیســت جز کارلوس کــی روش‪ .‬او جانشــین‬ ‫فلیکس ســانچز اســپانیایی شــده که قــراردادش با‬ ‫فدراسیون قطر در پایان جام جهانی‪ 2022‬به پایان‬ ‫رسید؛ اما کی روش دو دوره مختلف در فوتبال ایران‬ ‫داشــته اســت؛ از قطــر تا قطر ‪ .‬بار اول بعــد از جام‬ ‫ملت هایاسیا‪ ۲۰۱۱‬کهجانشینافشینقطبیشدو‬ ‫بار دوم پس از موفقیت تیم ملی در صعود به جام‬ ‫جهانی‪ ۲۰۲۲‬و زمانی که چند ملی پوش که جایگاه‬ ‫خود را در تیم ملی اعزامی به جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬با‬ ‫مربیگریدراگاناسکوچیچازدست رفتهمی دیدند‪،‬‬ ‫پای ههــای حضــور این مربی کــروات بــی حامی در‬ ‫فوتبــال ایران را لرزاندند و پس از یک گفت وگوی‬ ‫تند در یک برنامه اینترنتی‪ ،‬اقدامات پشت پرده و‬ ‫عملی خود را علیه دراگان اسکوچیچ انجام داده و‬ ‫درنهایت موفق شدند با جلب رضایت مهم ترین‬ ‫کاندیدای ریاســت فدراسیون فوتبال‪ ،‬مهدی تاج‪،‬‬ ‫کار خود را تا پایان انجام داده و موجبات بازگشت‬ ‫کی روش را فراهم کنند‪ .‬نقطه اغازین کار کی روش‪،‬‬ ‫پس از اطمینان از پروژه بازگشــتش‪ ،‬انتشــار پستی‬ ‫در اینستاگرام‪ ،‬پیش از برکناری دراگان اسکوچیچ‬ ‫و اعالم همبستگی با شاگردانی بود که پیش ازاین‬ ‫در فوتبــال ایــران با ان ها کارکــرده بود؛ بازیکنانی‬ ‫کــه دل خوشــی از ســرمربی جدیــد و روش هایش‬ ‫نداشتند و کار طوالنی مدت با کی روش‪ ،‬در حکم‬ ‫اصول تغییرناپذیر و غیرقابل خدشــه بــرای ان ها‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1401/۰۸/15 -۵۳۹۸‬خانم قدسیه سادات هاشمی نجف ابادی فرزند ناصر ششدانگ‬ ‫یکبابخانه نیمه ساز به مساحت ‪ 367/63‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳‬فرعی از ‪ ۸۵۳‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۸‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/19:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/04 :‬واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نجف اباد ‪/1452465‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5339‬برابر اراء شماره ‪ ۳۷۲۶‬و ‪ ۳۷۲۷‬و ‪ ۳۷۲۸‬و ‪ 3729‬و ‪ 3730‬و ‪ ۳۷۳۱‬مورخ ‪1401/۱۰/20‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای‬ ‫رسول عنایت دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۲۴۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۲۰۹۲۳۵‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫جمشید در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 265/25‬مترمربع مفروزی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۴۳۷۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکیت‬ ‫اقای جالل عنایت دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۱۵۸۸۲۲۶‬کدملی ‪ ۱۲۷۱۵۸۸۲۲۶‬صادره‬ ‫اصفهان فرزند جمشید در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 265/25‬متر‬ ‫مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۳۷۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان و مالکیت خانم شهناز سخنی دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۱۸‬کدملی ‪۱۲۸۸۷۵۹۱۹۳‬‬ ‫صادره اصفهان فرزند ماند علی در ‪ 3/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 265/25‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۳۷۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان و مالکیت اقای جواد عنایت دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۱۸۶۱۱‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۹۲۸۹۵۷۴۸‬صادره اصفهان فرزند جمشید در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 265/25‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۳۷۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۵‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکیت اقای علیرضا عنایت دستجردی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۰۵۲۱۶۶‬صادره اصفهان فرزند جمشید در نیم دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 265/25‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۳۷۰‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکیت اقای محمد حسن عنایت دستجردی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۳۶۸۴۹۷۴‬کدملی ‪ ۱۲۷۳۶۸۴۹۷۴‬صادره اصفهان فرزند جمشید در نیم‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 265/25‬متر مربع مفروزی از پالک شماره‬ ‫‪ ۴۳۷۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی‬ ‫مشاعی اولیه (سهم االرث نامبردگان از مرحوم جمشید عنایت دستجردی به عنوان مالک رسمی‬ ‫و همچنین همه ورثه به موجب بیع نامه عادی مورخ ‪ 90/۸/20‬مقدار یک دانگ مشاع و نیز به‬ ‫موجب صلح نامه عادی مورخ ‪ 1401/۷/28‬مقدار ‪ 2/5‬دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا را به‬ ‫مادر خودشان (خانم شهناز سخنی دستجردی) واگذار نموده اند و خانم شهناز سخنی دستجردی‬ ‫نیز به موجب اقرار نامه شماره ‪ ۲۱۲۲۴‬مورخ ‪ 1401/۹/13‬دفتر ‪ ۳۴۸‬اصفهان اقرار به وصول کلیه‬ ‫بهای ثمنیه عرصه و اعیان نسبت به قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول و غیر منقول از ورثه قانونی‬ ‫مرحوم جمشید عنایت دستجردی نموده است و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط‬ ‫نموده است‪ ،‬بنا براین سهم خانم شهناز سخنی دستجردی ‪ 3/5‬دانگ مشاع از ‪ ۶‬دانگ و سهم هر‬ ‫یک از پسران (علیرضا ‪ ،‬رسول ‪ ،‬جواد ‪ ،‬جالل ‪ ،‬محمد حسن همگی عنایت دستجردی) نیم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ میباشد) مفروز ثبتی گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/19:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/04 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1452502‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5342‬برابر رای ‪ 140160322001000833‬مورخ ‪ 1401/11/05‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫قــرار داشــت‪ .‬از همین رو بعــد از حضور کی روش‬ ‫در ایــران هــم بخشــی از کارهــای اداری به همین‬ ‫بازیکنان سپرده شد؛ ازجمله اینکه در شرایطی که‬ ‫تیــم ملی ایران باوجــود اعالم نفرات قبلــی درراه‬ ‫اردوی اتریش بود‪ ،‬چند ملی پوش با تماس تلفنی‬ ‫یکــی از کاپیتا نهــای تیم ملی‪ ،‬مــدارک خود را به‬ ‫فدراســیون ارســال کردند‪ .‬اتفاقی که قبال هرگز در‬ ‫دوره کی روش اتفاق نمی افتاد اما این بار مشخص‬ ‫بود او وام دار گروهی از بازیکنان است و به هرحال‬ ‫ارتباطی که بین ان هاست‪ ،‬بعضی از خط مشی ها‬ ‫را تعییــن می کنــد‪ .‬از نحوه اماد هســازی و دعوت از‬ ‫بازیکنان‪ ،‬به ویژه ماجرای دعوت از ‪ 10‬بازیکن جوان‬ ‫و حــذف تعــدادی از امیدهــای لیگ برتری فوتبال‬ ‫ایــران که بگذریم‪ ،‬مســئله بازی با تیــم نیکاراگوئه‬ ‫کــه از کارائیــب خــود را به ایران رســاند و همچنین‬ ‫نحوه انتخاب بازیکنان برای فهرست نهایی و البته‬ ‫تعداد ان ها‪ ،‬نکاتی بود که هرگز مشخص نشد که‬ ‫سرمربی تیم ملی بر اساس چه منطق فوتبالی‪ ،‬این‬ ‫تصمیم ها را گرفته اســت‪ .‬شیوه مربیگری کی روش‬ ‫تهــای جــام جهانــی نیــز دیگــر نیــازی به‬ ‫در رقاب ‬ ‫شرح بیشــتر ندارد‪ .‬درنهایت با عدم موفقیت تیم‬ ‫ملــی در صعود به دور بعد جام جهانی‪ ،‬کی روش‬ ‫در شــرایطی به ایران برگشــت که موجــی عظیم از‬ ‫انتقادهای تند علیه او شکل گرفته بود و در شرایطی‬ ‫که برخی از مسئوالن‪ ،‬سعی در کنترل امور و عدم‬ ‫انتشــار اطالعــات منفــی درباره ســرمربی تیم ملی‬ ‫داشــتند‪ ،‬بازهــم جمعیت فعــال هــواداری فوتبال‬ ‫ایران و البته پیشکسوتان‪ ،‬یک صدا خواهان پایان‬ ‫کار این ســرمربی بودند‪ .‬کی روش در ان زمان‪ ،‬تنها‬ ‫ایــران را به عنــوان مقصد نهایی پیش چشــم خود‬ ‫می دید اما باگذشــت زمان و تغییراتی در سیســتم‬ ‫اداری فوتبــال قطر و انتخاب یکی از دوســتان وی‬ ‫به عنــوان مدیر اکادمی اســپایر‪ ،‬همه چیز به ســود‬ ‫او تغییــر کــرد تا فدراســیون فوتبال قطــر به عنوان‬ ‫یک مشتری ناگهانی وارد عمل شود و این پیرمرد‬ ‫پرتغالی تجربه دیگری را در فوتبال اسیا پیش روی‬ ‫خود ببیند‪ .‬تجربه ای متفاوت ازانچه در ایران انجام‬ ‫داد و حــاال حداقل ازنظر امکانات و حمایت های‬ ‫مالی دغدغه های نخواهد داشت اما از بازیکنانی‬ ‫که بتوانند خواسته هایش را به مرحله اجرا دراوردند‬ ‫دیگــر خبــری نخواهــد بــود چراکه شــرایط قطر با‬ ‫ایــران قابل مقایســه نیســت‪ .‬به هرحــال کــی روش‬ ‫همین نزدیکی ها خواهد بود اما اینجا نیست و تنها‬ ‫سایه اشقابل مشاهدهاست‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قاسم سرگلزهی به شناسنامه شماره ‪29‬‬ ‫کد ملی ‪ 3674388065‬صادره علی اکبر فرزند علی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪147.05‬‬ ‫متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 0‬فرعی از ‪ 2833‬اصلی واقع در زاهدان پهلوانی ‪ 18‬خریداری مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهار شنبه ‪ 1401/11/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪:‬شنبه ‪1401/12/06‬‬ ‫عباسعلی اکبری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف ‪1188‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5346‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪)1‬رای ‪ 1401/06/26-1565‬هیات‪ :‬خانم زهرا سنبکی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 9500‬کدملی‬ ‫‪ 6199257308‬فرزند ابوالفضل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 76‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 3313‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش سه حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی عیسی اربابی‬ ‫‪)2‬رای ‪ 1401/10/10-2878‬هیات‪ :‬خانم زهراسادات مدنی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6190000551‬کدملی ‪ 6190000551‬فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 108‬مترمربع پالک شماره ‪ 3321‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1‬فرعی از پالک ‪ 3‬اصلی واقع در‬ ‫معین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه کبری‬ ‫خانم رمضان زاده بیدگلی‬ ‫‪)3‬رای ‪2695‬و‪ 1401/09/29-2696‬هیات‪ :‬اقای علیرضا صائبی به شناسنامه شماره ‪ 1407‬کدملی‬ ‫‪ 6199960742‬فرزند مهدی و خانم فضه مومنی طاهری به شناسنامه شماره ‪1250041554‬‬ ‫کدملی ‪ 1250041554‬فرزند محسن (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪125.25‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 3322‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 432‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد‬ ‫بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی اشرف سادات بیدگلی‬ ‫‪)4‬رای ‪ 1401/11/03-3074‬هیات‪ :‬اقای سیدسجاد محمدی به شناسنامه شماره ‪ 13433‬کدملی‬ ‫‪ 1263446817‬فرزند سیدجواد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 160‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1077‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 102‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش سه‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل ناظمی‬ ‫‪)5‬رای ‪ 1401/11/03-3088‬هیات‪ :‬خانم مهدیه صباحی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 1988‬کدملی‬ ‫‪ 6199966554‬فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 39.25‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1078‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 106‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش سه‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسین ستاری بیدگلی‬ ‫‪)6‬رای ‪3084‬و‪ 1401/11/03-3085‬هیات‪ :‬اقای سیدرضا سیدی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6838‬کدملی ‪ 6199230574‬فرزند علی اقا و خانم زهرا قربان بیدگلی به شناسنامه شماره ‪101‬‬ ‫کدملی ‪ 6199600411‬فرزند محمد (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 139.50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 29‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ‪ 6‬فرعی از ‪ 254‬اصلی واقع در اماکن بخش سه‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی ابوالقاسم شعوری‬ ‫‪)7‬رای ‪ 1401/11/03-3080‬هیات‪ :‬خانم عطیه مجیدی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 7902‬کدملی‬ ‫‪ 6199241320‬فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 169.93‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 14‬فرعی مفروز و مجزی از ‪4‬و‪ 5‬فرعی و قسمتی از مشاعات از ‪ 758‬اصلی واقع در‬ ‫اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪)8‬رای ‪ 1401/11/03-3087‬هیات‪ :‬اقای محمد رمضانی مقدم ارانی به شناسنامه شماره ‪9713‬‬ ‫کدملی ‪ 6199137094‬فرزند حشمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪181.40‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪536‬و‪ 537‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی اقای عنایت برجیس و خانم ایران مصلح و ماشاله‬ ‫ایرانی و وراث محمد ایرانی‬ ‫‪)9‬رای ‪ 1401/11/03-3077‬هیات‪ :‬خانم معصومه قاضیان بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫پیغام بیرانوند بعد از‬ ‫اخراج و محرومیت‬ ‫دروازه بــان ملی پوش پرســپولیس به دلیل محرومیت‬ ‫قادر بههمراهیاینتیمدر جدالبانفتاباداننخواهد‬ ‫بود‪.‬علیرضابیرانوندکهدر صدر جدولبرتریندروازه بانان‬ ‫این فصل از حیث کلین شیت قرار دارد‪ ،‬این هفته قادر به‬ ‫همراهیتیمشدردیداربانفتاباداننخواهدبود‪.‬بیرانوند‬ ‫که در اواخر نیمه اول در جدال با الومینیوم اراک در تقابل‬ ‫با میالد فخرالدینی اخراج شده بود‪ ،‬اکنون پیش از جدال‬ ‫اینهفتهتیمشمقابلنفتابادانبرایهم تیمی هایش‬ ‫ارزویموفقیتکرد‪.‬پرسپولیسکهبااختالفامتیازیمناسبی‬ ‫نیم فصلاولراباصدرنشینیبهپایانرساندهطیهفته های‬ ‫اخیــر امتیازات حساســی را مقابل فوالد و الومینیــوم اراک‬ ‫از دست داد تا اکنون رتبه اول جدول را در اختیار سپاهان‬ ‫قــرار دهــد‪ .‬این در حالی اســت که یحیی گل محمدی با‬ ‫اعتراضتندینسبتبهاشتباهاتداوریعلیهتیمش‪،‬حتی‬ ‫اعالم کرد در اعتراض به این موضوع با تیم امید در ادامه‬ ‫مسابقاتحاضر خواهدشد‪.‬بااین حالسرخ پوشانباعبور‬ ‫از فضایاحساسیبعدازاینبازی‪،‬اکنونتمریناتتاکتیکی‬ ‫خودراباتمامینفراتپیشاز جدالبانفتابادانپشت‬ ‫سر گذاشتهتامهیایجدالبااینحریفقعرنشینیخود‬ ‫شوند‪ .‬این در حالی است که بیرانوند به دلیل محرومیت‬ ‫قادر به همراهی پرســپولیس در این جدال نخواهد بود‪.‬‬ ‫دروازه بانملی پوشپرسپولیسامادر پیغامیبههوادارانو‬ ‫هم تیمی هایخودازانگیزهباالبرایدستیابیبهموفقیتو‬ ‫قهرمانیطیدیدارهایباقیماندهخبردادهاست‪.‬‬ ‫استراماچونی تهدید جدی‬ ‫برای استقاللی ها‬ ‫رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد باشگاه‬ ‫استقالل نسبت به عدم پرداخت مطالبات استراماچونی‬ ‫بی توجهاست‪.‬بحثپروندهشکایتاندره ااستراماچونی‬ ‫از استقالل و عدم پرداخت مطالبات وی همچنان یکی از‬ ‫موضوعاتومشکالتجدیاینباشگاهمحسوبمی شود‬ ‫که در صورت عدم پرداخت ان‪ ،‬جرائم سنگینی در انتظار‬ ‫ابی ها خواهد بود‪ .‬حســین قربان زاده برتر پیرامون عدم‬ ‫توجهمدیرانباشگاهاستقاللبهعدمپرداختمطالبات‬ ‫استراماچونیعنوانکرد‪:‬هرکسیمی اید‪،‬می گویدمناین‬ ‫پول را برای پرداخت طلب اســتراماچونی می خواهم‪ ،‬اما‬ ‫کماکاناینپولمی رودوصرفکار دیگریمی شودوطلب‬ ‫استراماچونیمی ماند‪.‬اوادامهداد‪:‬اگر پولاستراماچونیتا‬ ‫دهمفروردین ماهپرداختنشود‪،‬کسرامتیاز‪،‬جریمهمالی‪،‬‬ ‫بسته شدن سه پنجره نقل و انتقاالتی و حتی به سقوط‬ ‫کشــیده خواهد شــد‪ .‬رئیس کل ســازمان خصوص یســازی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬چک در باشــگاه اســتقالل دســت چه کســی‬ ‫است؟مدیرعامل‪.‬دو عضو در هیئت مدیره(اقتصادی)در‬ ‫باشگاه هاهستند‪.‬عالوهبران‪،‬مامی توانستیمبگوییمپنج‬ ‫عضوهیئت مدیرهومدیرعاملتغییر کندودرانجابنشینیم‬ ‫ولیاین طورنشد‪.‬‬ ‫‪ 6190066781‬کدملی ‪ 6190066781‬فرزند ابوالفضل نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 9.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 10426‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 258‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در‬ ‫مسعوداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی روح‬ ‫اله فدایی بیدگلی‬ ‫‪)10‬رای ‪2879‬و‪ 1401/10/10-2880‬هیات‪ :‬اقای محمدجواد داروغه گی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2494‬کدملی ‪ 6199939026‬فرزند رضا و خانم فضه قبائی ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6190019676‬کدملی ‪ 6190019676‬فرزند مهدی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 134.5‬مترمربع پالک شماره ‪ 3600‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد‬ ‫بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی علی اکرمیان‬ ‫‪)11‬رای ‪ 1401/11/03-3081‬هیات‪ :‬اقای عباسعلی حسین زاده به شناسنامه شماره ‪1250194911‬‬ ‫کدملی ‪ 1250194911‬فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 141.50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2216‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 371‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی وراث فاطمه بیگم مهرابادی‬ ‫‪)12‬رای ‪ 1401/11/03-3082‬هیات‪ :‬اقای احمد داروغه ارانی به شناسنامه شماره ‪ 8392‬کدملی‬ ‫‪ 6199123883‬فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 103.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2217‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 373‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی مصطفی قدیرزاده‬ ‫‪)13‬رای ‪ 1401/06/28-1618‬هیات‪ :‬خانم سمیه سالمی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 185‬کدملی‬ ‫‪ 6199708652‬فرزند قدیر نسبت به ‪ 29700‬سهم مشاع از ‪ 66964100‬سهم ششدانگ قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 669641‬مترمربع پالک شماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 2702‬اصلی واقع در نظاماباد‬ ‫بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی جواد سالمی احد از ورثه‬ ‫عباس سالمی بیدگلی‬ ‫‪)14‬رای ‪2860‬و‪ 1401/10/08-2861‬هیات‪ :‬اقای محسن خورشیدی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 7589‬کدملی ‪ 6199238087‬فرزند قدرت اله و خانم سمیه سالمی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪185‬‬ ‫کدملی ‪ 6199708652‬فرزند قدیر (بالمناصفه) ‪ 211180‬سهم مشاع از ‪ 66964100‬سهم ششدانگ‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 669641‬مترمربع پالک شماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 2702‬اصلی واقع در‬ ‫نظاماباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی جواد سالمی احد‬ ‫از ورثه عباس سالمی بیدگلی‬ ‫‪)15‬رای ‪ 1401/11/03-3075‬هیات‪ :‬اقای محمد اسماعیلی به شناسنامه شماره ‪ 124‬کدملی‬ ‫‪ 1263523471‬فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 128.10‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 781‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد ابوزیداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از سایر مالکین رسمی محمداباد ابوزیداباد‬ ‫‪)16‬رای ‪ 1401/10/12-2893‬هیات‪ :‬اقای علی محمد مسگری به شناسنامه شماره ‪ 15‬کدملی‬ ‫‪ 1262454611‬فرزند اقاعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 328.70‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1976‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 152‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد ابوزیداباد بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی اقاعلی مسگری‬ ‫‪)17‬رای ‪ 1401/11/03-3083‬هیات‪ :‬اقای قدرت اله محمدیه به شناسنامه شماره ‪ 881‬کدملی‬ ‫‪ 1261710657‬فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت ‪ 2220‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1977‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 152‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد ابوزیداباد بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪)18‬رای ‪ 1401/10/12-2894‬هیات‪ :‬اقای علی محمد برجی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪206‬‬ ‫کدملی ‪ 6199636473‬فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 74.35‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 7074‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ‪ 423‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان‬ ‫دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی غالمرضا دادخواه‬ ‫‪)19‬رای ‪3078‬و‪ 1401/11/03-3079‬هیات‪ :‬اقای علی منافی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪103‬‬ ‫کدملی ‪ 6199680146‬فرزند حسین و خانم مریم پنجی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 8543‬کدملی‬ ‫‪ 6199247736‬فرزند مختار (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 145‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 7079‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 65‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی علی منافی بیدگلی‬ ‫‪)20‬رای ‪ 1401/11/03-3076‬هیات‪ :‬اقای سیدحسین ساجدین به شناسنامه شماره ‪6190115977‬‬ ‫کدملی ‪ 6190115977‬فرزند سیدمهدی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 78.75‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 7080‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1189‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار‬ ‫واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی زهره‬ ‫عیاریبیدگلی‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/12/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1453286‬م الف‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 19‬بــهمن ‪ 08 / 1401‬فوریه ‪ 17 / 2023‬رجب ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1562‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مشاهده پلنگ ایرانی در ّ‬ ‫دره پلنگی‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫محیط زیست فریمان از مشاهده و ثبت پلنگ ایرانی برای اولین بار در ّدره پلنگی‬ ‫ ‬ ‫رئیس اداره‬ ‫منطقهشکار ممنوع«ژرف»اینشهرستانخبر داد‪ .‬بهگزارشصداوسیما؛ستودهگفت‪:‬محیط بانان‬ ‫اینشهرستان‪،‬صبحامروز‪،‬حین گشتو کنترلمنطقهموفقبهمشاهدهو ثبتیکقالدهپلنگدر‬ ‫ّدرهپلنگیمنطقهشکار ممنوعژرفشدند‪.‬رئیسادارهمحیطزیستفریمان گفت‪:‬برایحفاظت‬ ‫بیشتر از گونه های جانوری و وحشی تاکنون چندین کالس اموزشی برای اهالی روستاهای حاشیه‬ ‫دست کمگرفته شده تریننویسنده‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫منطقه شکار ممنوع که در مجاورت حیات وحش قرار دارند‪ ،‬برگزار شده است‪ .‬او با بیان اینکه تمام‬ ‫تالش خود را در حفاظت از پلنگ ایرانی‪ ،‬ای ن گونه جانوری نادر و در خطر انقراض به کار گرفته ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬منطقه ای که این قالده پلنگ مشاهده شده‪ ،‬مرز ‪ ۲‬منطقه شکار ممنوع «کلیالق» و «ژرف» و‬ ‫ت جام است‪ .‬ستوده عنوان کرد‪ :‬منطقه‬ ‫ت حیدریه‪ ،‬فریمان‪ ،‬زاوه و ترب ‬ ‫مشترک با شهرستان های ترب ‬ ‫شکار ممنوعژرفشهرستانفریمانباشرایطجغرافیاییجلگه ایو کوهستانی‪،‬مکانمناسبیبرای‬ ‫زیستگاه های حیوانات وحشی به شمار می رود؛ مکانی که گونه های جانوری قوچ و میش وحشی‬ ‫در ان به وفور مشاهده می شود و می تواند یکی از ذخیره گاه های مهم گونه های جانوری در استان‬ ‫و کشور محسوب شود‪ .‬او افزود‪ :‬گونه های بسیاری از جمله کل و بز‪ ،‬قوچ و میش‪ ،‬پلنگ‪ ،‬گراز‪ ،‬گرگ‬ ‫و روباه را در این منطقه شکار ممنوع می توان مشاهده نمود‪ ،‬همچنین پوشش گیاهی منطقه هم‬ ‫بیشتر از گونه های درخچه ای و بوته ای است‪.‬‬ ‫گفتگو با ندا جاللی‪ ،‬شاعر و فعال حوزه کودک و نوجوان‬ ‫واژه ها را قرق می کنم‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫«قصه های خوب برای بچه های خوب» از استاد مهدی‬ ‫اذری یزدی رو در همان سال ها خواندم‪ .‬از اول راهنمایی‬ ‫«سروش نوجوان» بعدها «مجله جوانان» زیر نظر استاد‬ ‫سهیل محمودی از نشــریات محبوب من بود‪ .‬در استانه‬ ‫جوانی هم با اشــعار و کتاب های اســتاد حســین منزوی ‪،‬‬ ‫دکترقیصرامین پور‪،‬دکترحسنحسینی‪،‬استادمحمدعلی‬ ‫بهمنی و ‪ ...‬اشنا شدم و بیشتر به شعر گرایش پیدا کردم و‬ ‫در همانسال هااشعارمدر مجلهجوانانمنتشر می شد‪.‬‬ ‫رابطهشمابافضایمجازیچطور است؟حضور وارائه‬ ‫اشعارتاندر اینفضاراچقدر تجربهکرده اید؟‬ ‫•• در اینستا فعالیت ادبی دارم و شعرهای خودم و‬ ‫جشنواره ایبرای‬ ‫فیلمسازانتجربهاولی‬ ‫جشنواره فیلم فجر یکی از بااهمیت ترین‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫جشنواره های سینمایی ایران است که هرسال‬ ‫رویداد امروز‬ ‫یشــود؛ این جشــنواره‬ ‫‪ info@ruydadiran.com‬در نیمه بهمن برگزار م ‬ ‫از ‪ ۱۳۶۱‬خورشــیدی به ابتکار بنیاد ســینمایی‬ ‫فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫یشــود‪ .‬چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر به روزهای پایانی خود نزدیک می شود‪.‬‬ ‫برگزار م ‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪.1‬خمیازه کشانو خسته‪،‬از پشت گوشیمی گویدکهبگذار حقوقاین‬ ‫ماهشواریز شودتابعداز حدودیک سالقراریدر کافی شاپبگذاریمو‬ ‫باچنددوستدیگرماندیدار تازهکنیم‪.‬می گویدکهدر همانسهتاچهار‬ ‫روز اول ماه‪ ،‬تمام حقوق خود و همسرش بابت قسط و بدهی تمام‬ ‫می شودوبه ندرتچیزیمی ماندبرایسرکردنبقیهماه‪.‬‬ ‫‪ .2‬حساسیت پوستی اش دوباره عود کرده است و دستش بند‬ ‫دارو و درمان اســت‪ .‬می گوید که این چندماهه هر چه کار می کند‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬داروهای پوســت و مو هم که از خدمات‬ ‫خرج پوســتش م ‬ ‫بیمه برخوردار نیستند‪ .‬گله می کند که چرا مسئوالن درک نمی کنند‬ ‫کسی کهبیماریپوستیداردبهدنبالدرماناستنهبهفکر زیبایی!‬ ‫می گوید که بااین همه هزینه درمان دیگر چیزی برایش نمی ماند که‬ ‫خرج کافی شاپ و دیدار دوستانه کند!‬ ‫‪ .3‬در اســتانه جدایی از همســرش است و دستش حسابی بند‬ ‫طالق و کارهای قانونی ان اســت‪ .‬خدا را شــکر می کند که بچه ای‬ ‫ندارد تا ان طفل معصوم هم گرفتار شود و اسیب ببیند‪ .‬می گوید که‬ ‫هنر کرده و به زحمت سرکار می رود تا هم سرش کمی گرم باشد و هم‬ ‫بهاینچندرغاز نیاز دارد‪.‬می گوید کهاصالحال وحوصلهبیرونامدن‬ ‫و دیدار دوستانه را ندارد!‬ ‫‪ .4‬دســتش بنــد جهیزیــه اســت و از گرانــی سرســام اور و‬ ‫عجیب وغریب وســایل گله می کند‪ .‬می گوید که شــب می خوابی‪،‬‬ ‫یشــوی قیمت ها باالتر رفتــه! تازه او از ان دســته‬ ‫صبــح کــه بیدار م ‬ ‫ادم هایی است که فقط به فکر تهیه وسایل ضروری زندگی است‬ ‫و تجمالت‪ ،‬چشم و هم چشمی و نظر دیگران اصال برایش مهم‬ ‫دوســت دارم اگر تو بخوانی شان‪ /‬ماه‪ ،‬شعر می شود‪ /‬از‬ ‫پشت پنجره ای که پرده ای ‪ /‬اویزانش کرده ‪ /‬این صدای‬ ‫قلــب مــن اســت یا قد مهــای تو‪ /‬بگــذار این بــار‪ /‬ماه ‪/‬‬ ‫تکلیف این شعر ازدهان افتاده را روشن کند»‪.‬‬ ‫•• داوری کردن جشــنواره ها چه سختی هایی‬ ‫دارد؟ فکر می کنید یک داور خوب و منصف چه‬ ‫ویژگی هاییدارد؟‬ ‫داوری کردنتجربهبسیار سختو درعین حالشیرینی‬ ‫استبه خصوصدر فضایشعر و داستانو قصهو به ویژه‬ ‫زمانی کهبااثاریشایستهروبرو هستیدو انتخابتعدادی‬ ‫معدودچالش برانگیز استوهموارهسعی امبر اینبودهو‬ ‫خواهدبودکهمنصفباشموشیرینیازاین جهتکهشاید‬ ‫از اولینکسانیباشیکهاثر شعر‪،‬داستانیاقصههنرمندرا‬ ‫می شنوی‪،‬می خوانیولذتمی بری‪.‬‬ ‫در این دوره از جشنواره بسیار ملموس به نظر می اید‪ .‬دست خالی جشنواره امسال از حضور‬ ‫فیل مســازان مطرح کشــور به حدی رســیده اســت که بســیاری این دوره از جشــنواره را متعلق‬ ‫یهــا و یــا گمنام ها نا مگــذاری کرده اند‪ .‬شــاید دیگر موضوعی کــه در این دوره‬ ‫بــه تجربــه اول ‬ ‫از جشــنواره به عنــوان نقطــه تمایــز بتــوان از ان یادکرد اینکــه برگزاری بزرگداشــت برای هیچ‬ ‫ســینماگری عنوان نشــده است و مسئوالن تا کنون پوســتری دراین خصوص منتشر نکرده اند‪.‬‬ ‫واقعیت نبود چهره های نام اشــنا و به اصطالح سوپراســتار در این دوره از جشــنواره به چند‬ ‫بخش تقسیم می شود که مهم ترین انها خالصه می شود به بخشی که از لفظ تحریم جشنواره‬ ‫استفاده می کنند و برخی دیگر که ضعف تولیدات سینمایی را دلیل عدم حضور خود در این‬ ‫دوره از جشنواره فیلم فجر مطرح کرده اند‪ .‬به هر دلیل بزرگ ترین جشنواره هنری کشور که‬ ‫هرســاله میزبان هنرمندان و مردم با انبوهی از جمعیت بود امســال بی رونق و رمق در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫دیدار دوستانمیسر نمی شود‬ ‫لیال شهبازیان‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫روزهایی که متفاوت از سال های دیگر در حال گذر از ان هستیم‪ .‬چهره های جدید و حضور‬ ‫اسامی جدید در فیلم ها یک سو ماجرای جشنواره چهل و یکم است و غیاب تعداد زیادی‬ ‫از سوپراستارها روی دیگر این سکه‪ .‬جشنواره فیلم فجر چهل و یکم در یک ازمون و خطای‬ ‫متفاوت‪ ،‬شــاهد اتفاقاتی اســت که اگرچه برخی از ان به برگزارکنندگان ارتباطی مســتقیمی‬ ‫نــدارد امــا می توانــد به عنــوان یکــی از مثال های عجیــب ادوار برگــزاری از ان یادکــرد‪ .‬حضور‬ ‫تشــمار فیلمســاز که تجربه حضور موفق در جشنواره دوره های گذشته را داشتند تنها‬ ‫انگش ‬ ‫چهره هایی هستند که در این رویداد جزو چهره های مهم سینما به شمار می روند‪ .‬جشنواره ای‬ ‫که باگذشت بیش از نیمی از ان همچنان داوران خود را به صورت رسمی معرفی نکرده است‪.‬‬ ‫اما داســتان متفاوت بودن جشــنواره فیلم فجر در ســال جاری تنها به بودونبود سوپراســتارها‬ ‫یشــود؛ بلکه حضور پررنگ تر ســرمایه گذاران بخش دولتی رویکرد جدیدی است‬ ‫خالصه نم ‬ ‫که در جشنواره امسال شاهد ان هستیم‪ .‬استقبال بی جان و نه چندان خوب بخش خصوصی‬ ‫عکس‪ :‬دریافتی رویداد امروز‬ ‫نــدا جاللــی متولــد ‪ ،۱۳۵۶‬دانش اموختــه کارشــناس‬ ‫ارشد زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان گنبدکاووس اســت‪ .‬وی‪ ۳‬سال مربی‬ ‫ادبی کانون پرورش فکری‪ ۵،‬سال کارشناس ادبی اداره کل‬ ‫کانون و ‪ ۱۱‬سال مسئول کانون بوده است‪ .‬یک مجموعه‬ ‫غزلبانام«شروعلحظهشیدایی»داردوویراستاریچندین‬ ‫مجموعه شعر و داستان‪ ،‬کارشناس نقد کتاب شعر حوزه‬ ‫هنری و چندین رتبه برتر کشوری در کنگره های شعر ازاد‬ ‫و ائینی را در کارنامه خود قرار داده است‪ .‬با هم پاسخ های‬ ‫جاللیرامی خوانیم‪:‬‬ ‫•• نداجاللیراچقدرمی شناسید؟اگربخواهیداو‬ ‫رادریکجملهیایکشعرتعریفکنید‪،‬انجمله‬ ‫و یا ان شعر کدام است؟‬ ‫«همین غنیمت تنها برای من کافی است‪ /‬که باز هم‬ ‫غزلی تازه در نظر دارم»‬ ‫•• شمابرنامهوالگویخاصیبرایمطالعهدارید؟‬ ‫مطالعــه بخــش جدایی ناپذیر از زندگی من اســت و‬ ‫مطالعه کتاب شــعر و داســتان همیشــه برای من بســیار‬ ‫خوشاینداست‪.‬‬ ‫دورهکودکیونوجوانیشماچقدر باکتابهمراهبود؟‬ ‫چهکتاب هاییرابیشترمی خواندید؟‬ ‫ازسومابتدایی مشترک« کیهانبچه ها»شدم‪.‬مجموعه‬ ‫بزرگانشعروادبرومنتشرمی کنم‪.‬‬ ‫چرااز میانقالب هایمختلفغزلراانتخاب کردید؟‬ ‫تنفــس در فضای غزل موهبتی اســت بــرای من که تا‬ ‫ا کنون برای من تازگی دارد‪ .‬اعجازی دارد این قالب که مرا‬ ‫سحرمی کند‪.‬‬ ‫•• چه شد که وارد کانون پرورشی فکری کودکان‬ ‫ونوجوانانشدید؟‬ ‫کانون پرورش فکری تنها کتابخانه تخصصی کودک و‬ ‫نوجواناستو افتخار دارمنزدیک‪ ۱۸‬سالدر کنار کودکان‬ ‫و نوجوانــان باشــم و لحظات ناب ادبی و فرهنگــی را در‬ ‫ کنار کودکان و نوجوانان تجربه کردم در ابتدا هم به خاطر‬ ‫رتبه هایشعر و فعالیت هایادبیبهکانونپرورشفکری‬ ‫دعوتشدم‪.‬‬ ‫•• وضعیت نقد شعر را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫جریان نقد در این دهه ها چه تغییراتی داشته‬ ‫است؟‬ ‫مجموعه غزلم حاصل شعرهای سال های ‪ ۷۸‬تا ‪۸۴‬‬ ‫است (غزل و ترانه) و حال و هوای اجتماعی‪ ،‬عاشقانه و‬ ‫ائینیدارد‪.‬‬ ‫•• برای بچه های کانون دوره هــا و کارگاه های‬ ‫کتاب خوانی هم دارید؟ درباره این دوره ها توضیح‬ ‫می دهید؟برایوالدینومربی هاچطور؟‬ ‫بلهبالذتتمامهروقتفرصتیپیشایدکتاب خوانی‬ ‫بهــای تازه منتشــر شــده در حــال و هوای‬ ‫و معرفــی کتا ‬ ‫نوجوانرادر کنار مربیادبیبااعضامی خوانیم‪.‬‬ ‫•• وضعیتدسترسیبهکتابوکتابخانهکودکدر‬ ‫گنبدکاووسواستانشماچطوراست؟‬ ‫به نظر من شــاید اطالع رســانی در حوزه های کتاب و‬ ‫کتاب خوانیان چنان کهبایدوشاید کاملو جامعنیست ‪.‬‬ ‫مــا دو کانــون پرورش فکری در گنبــدکاووس داریم و هنوز‬ ‫برخی از خانواده ها از ان مطلع نیستند هرچند معتقدم‬ ‫کتاب های ما هم به عنوان یک مرکز تخصصی کتاب باید‬ ‫بیشتر و به روزتر شود و این باید دغدغه اصلی یک متولی‬ ‫ کتاب و کودک و نوجوان باشــد و به ویژه دیگر انتشــارات‬ ‫خوبکودکونوجوانهمبایدکنار کتاب هایمنتشر شده‬ ‫کانوندر مراکز خودنماییکنند‪.‬‬ ‫•• اگرقرارباشدتنهایکشعرازاشعارخودرابرای‬ ‫نمونهنقلکنید‪،‬انشعرکداماست؟‬ ‫«دســتان مــن چقدر تو را جســتجو کند‪ /‬خــاک کدام‬ ‫منطقه را زیرورو کند‪ /‬دستان من چقدر بماند به انتظار‪/‬‬ ‫تا باز عاشقانه ُکتت را رفو کند‪ /‬تا کی نیاید از تو خبر مات‬ ‫لحظه ها‪ /‬چشمان من به عکس و لباس تو خو کند‪ /‬اصال‬ ‫خــودت بگــو که عزیز بــرادرت‪ /‬تا کــی به خاطر تو عمو‬ ‫جان عمو کند‪ /‬یا مادرت که خشک شده چشم های او‬ ‫‪ /‬بوییدن تو را به دلش ارزو کند‪ /‬این کوچه هم که اسم‬ ‫ندارد نشسته تا‪ /‬نام تو را برای خودش ابرو کند‪ /‬اما پدر‬ ‫هنوز صبور استتاتو را‪/‬باالله هایباغچه اشروبرو کند‪/‬‬ ‫چشــمان من چقدر تو را ‪ / ...‬خاک کدام منطقه را‪ »...‬و‬ ‫ک شعر ازاد‪« :‬بگذار بیات بشود این سطرها‪ /‬از دهان‬ ‫ی ‬ ‫هم که بیفتد‪ /‬شــوری دیگــر می افرینم‪ /‬همین‪ /‬همین‬ ‫شب‪/‬قرقمی کنمواژه هارا‪/‬دهان به دهانمی چرخانم‪/‬‬ ‫هی می چرخانم‪ /‬مزه می کنم ‪ /‬تلخی سطرها را حتی‪/ ،‬‬ ‫اثــری شــگفت انگیز کــه بــه مــا یــاداوری می کنــد تنهایــی‬ ‫می توانــد یــک انتخــاب باشــد‪ /.‬ایــن کار بــه مــا اطمینــان‬ ‫می دهــد کــه حتــی بهتریــن و اخالقی تریــن افــراد‪ ،‬دارای‬ ‫ظرفیتــی بــرای اشــتباه کردن هســتند ‪ /‬یکــی از بهتر یــن‬ ‫نمونه هــای کمدی فاخر انگلســتان که در طول هفتاد و پنج‬ ‫جل‬ ‫د ‪146‬‬ ‫ســال گذشــته ظاهــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جمله هــا را‬ ‫مــن یــا مقام کبابــی بر اثر برخــورد دود زغال با‬ ‫مجرای تنفســی از خودمان بیرون نداده ایم! ما‬ ‫در هنــگام پخــت کبــاب‪ ،‬تمــام وجودمــان زغال‬ ‫می شــود‪ ،‬اتــش می گیــرد و بخشــی از انــرژی‬ ‫رســیده بــه گوشــت می گــردد تــا کبــاب بهتــری‬ ‫تولید شود و به این گونه انچه به دست می اید‬ ‫بخشــی از وجــود ما را بــا خود دارد‪ .‬ما دونفری‬ ‫کــه با تمــام اســتعدادهایمان‪ ،‬هرگــز ان گونه که‬ ‫••بارباراپیم‬ ‫بایــد دیــده نشــدیم! حتــی مشــتری ها هم فقط‬ ‫خــود کباب را نــگاه می کنند و قیمتش را و دیگر‬ ‫هیــچ! بااین وجــود مــا بــا هــر ســیخی‪ ،‬عاشــق‬ ‫کارمان می شــویم و بــا هر گوجه ای به خودمان‬ ‫یــاداور می شــویم کــه نتیجــه سرســرخی کــه بــر‬ ‫ســیخ رفته چیست؟! بگذریم همین دیروز مقام‬ ‫کبابــی‪ ،‬کتــاب خوبــی را تمــام کــرده بودنــد که‬ ‫معرفــی کردنــد و مــن که هنوز فرصــت خرید و‬ ‫خواندنــش را پیــدا نکــردم؛ ولی معرفی ایشــان‬ ‫را نقــل به مضمــون برایتان می اورم‪ .‬خود دانید‬ ‫و ایــن توصیه جدی! کتــاب «زنان فوق العاده»‬ ‫روایت طنزالود و زنانه «باربارا پیم» با ترجمه «مزدک بلوری» از زندگی میلدرد‪،‬‬ ‫زنــی ســی و چندســاله‪ ،‬مجــرد و پرهیــزکار اســت‪ .‬ایــن رمان که در ســبکی مشــابه‬ ‫اثــار جیــن اســتین نوشــته شــده‪ ،‬توجهی ویژه بــه موقعیت های طنــزی دارد که در‬ ‫روابــط انســانی به وجــود می ایند‪ .‬شــخصیت اصلی این داســتان میلدرد با وجود‬ ‫روحیه حامی و هوش سرشــارش به نادیده گرفته شــدن توسط مردان عادت دارد‪.‬‬ ‫او کــه تنهــا در ســاختمانی زندگــی می کنــد‪ ،‬یکــی از واحدهــای خــود را به زوجی‬ ‫جــوان اجــاره می دهد و با ورود ان ها در روابطی پیچیده درگیر می شــود‪ ...‬حتما‬ ‫همان طــور کــه عادت کرده اید می خواهید در اینجا بدانید نویســنده کی بوده؟ و‬ ‫چه کارهایی کرده؟ و چون ترک عادت موجب مرض است پس توضیحات بعدی‬ ‫را دنبــال کنیــد‪ .‬باربــارا پیم یک داســتان نویس اهل انگلســتان بــود‪ .‬اولین رمان او‬ ‫بــا اســتقبال باالیی مواجه شــد‪ ،‬امــا علی رغم این محبوبیت ســایر اثــار او نادیده‬ ‫باقــی ماندنــد‪ .‬چند ســال بعــد زمانی که لرد دیوید سیســیل و فیلیپ الرکین‪ ،‬پیم‬ ‫را به عنوان دســت کم گرفته شــده ترین نویســنده نامزد کردند‪ ،‬داســتان های او بار‬ ‫دیگر کشف شدند‪ .‬ویژگی منحصربه فرد نوشته های پیم توجه به رفتارها و منش‬ ‫انسان هاســت کــه گاهــی اوقات مرز باریکــی با مضحک بــودن دارد و موقعیت های‬ ‫خنده داری را خلق می کند‪ .‬گفتنی اســت که «کوارتت در پاییز» او نامزد جایزه بوکر‬ ‫شده بود‪ .‬زنان فوق العاده زن هایی هستند که مردها وجودشان را نادیده می گیرند‪.‬‬ ‫چــای درســت می کنند‪ ،‬در کلیســا گل ارایــی می کنند و با اعضای کســالت اور جماعت‬ ‫یشــوند‪ .‬در‬ ‫عبادت کنندگان که خود کشــیش ها حوصله شــان را ندارند‪ ،‬هم صحبت م ‬ ‫اداره ها‪ ،‬انها باز هم چای و قهوه درست می کنند و کارهای خسته کننده ای مثل تهیه‬ ‫یشــان را‬ ‫نمایــه کتــاب و نمونه خوانــی و بایگانــی را انجــام می دهنــد‪ .‬نیازهای جنس ‬ ‫پنهان می کنند و معتقدند نباید اجازه داد چنین احساساتی خودشان را نشان بدهد‪.‬‬ ‫غذاهای توصیف شده در این کتاب در جای خود ارزش مطالعه و بررسی دارند‪ .‬اولین‬ ‫غذایی که توصیفش در کتاب امده ربطی به کباب ندارد و شــامی اســت که میلدرد‬ ‫لتبری به دعوت پدر ملری و خواهرش در منزل انها می خورد‪ .‬شام را خدمتکار کشیش‪،‬‬ ‫خانم جان‪ ،‬اماده کرده اســت‪ .‬زن های فوق العاده‪ ،‬فوق العاده هســتند‪ ،‬می خندند و‬ ‫با کارهایشان باعث می شوند که ما هم لبخند بر لب هایمان داشته باشیم‪ .‬اگر شما‬ ‫مرد هســتید که خوب هســتید کاری نمی شــود کرد؛ ولی اگر زن هســتید شــاید بتوانید‬ ‫زن فوق العــاده ای بشــوید و یــا زن فوق العاده ای را به برادرتان و یا پســر‬ ‫همســایه که به ترتیب ‪ 6‬و ‪ 8‬ســال اســت دنبال زوج مناســب می گردند‪،‬‬ ‫معرفی کنید و یا حداقل می توانید بی خیال همه زنان که بی هیچ چشم‬ ‫داشــتی‪ ،‬فوق العاده هســتند‪ ،‬در گوشه ای کتاب را بخوانید‪.‬‬ ‫بهقلماصغر جوجه‬ ‫«با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از برق‪ ،‬از قطع ان جلوگیری کنیم»‬ ‫نیست‪.‬هرچهپس انداز در اینچندسالهداشتهخرجخریدنجهیزیه‬ ‫کرده اســت‪ .‬اگر کمک خانواده اش نبود که در تهیه همین وســایل‬ ‫ضــروری هم می ماند‪ .‬مشــغول اســت و گرفتار و فعــا وقت دیدار‬ ‫دوستانه را ندارد!‬ ‫کســالی از فوت مادرش گذشــته و این ســال را به سختی با‬ ‫‪ .5‬ی ‬ ‫جای خالی مادر گذرانده‪ .‬حاال پدرش بیمار است و از او تیمارداری‬ ‫می کند‪ .‬خواهر و برادرهایش گرفتار زندگی خودشان هستند و او که‬ ‫در خانه پدری است کارهای خانه و مراقبت از پدر را برعهده دارد‪.‬‬ ‫می گوید که گاهی بسیار خسته می شود و نیاز به استراحت و گذران‬ ‫زمانــی هرچنــد کوتاه برای خــود دارد‪ ،‬اما چه بســیار مواقع که این‬ ‫فرصت فراهم نمی شود‪ .‬از دکتر رفتن ها و هزینه های شگفت انگیز‬ ‫دارو و درمان که هر روز بیشتر می شود و کمیابی و نبود برخی داروها‬ ‫گله می کند‪ .‬او هم گرفتار است و فرصتی برای دیدار دوستانه ندارد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫نوبتاول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید‪ .‬لذا کلیه فروشندگان و تولید کنندگان‬ ‫واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این اگهی مورخ ‪ 1401/11/20‬در روزنامه رویداد امروز به مدت ‪ 5‬روز به سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت انجام می پذیرد‪ ،‬لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه‬ ‫را محقق سازند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1401/59‬‬ ‫خرید ‪ 253/097‬متر انواع کابل پروتودور مسی‬ ‫(از محل اعتبارات داخلی و عوارض برق روستایی)‬ ‫‪237/500/785/431‬‬ ‫‪8/125/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی‪ ،‬واریز وجه نقد و‪ ...‬به شرح مندرج در اسناد مناقصه)‬ ‫مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت ‪ 11:30‬روز شنبه مورخ ‪ ،1401/12/06‬سامانه ستاد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت ‪12:30‬روز شنبه مورخ ‪ ،1401/12/06‬اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه ستاد‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ 083-38255575‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫فراخوانبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به شناسه ملی ‪ ،10100980544‬کد اقتصادی ‪ 4113-3167-7698‬و‬ ‫کدپســتی ‪ ،6137674764‬به نشانی‪ :‬اهواز‪ -‬گلستان‪ -‬بلوار کارگر شرقی‪ -‬ساختمان ‪ 8‬طبقه شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان‪ -‬طبقه سوم‬ ‫بلوک ‪ A‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -2‬مشخصات مناقصه‪ :‬مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی به شرح ذیل‪:‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪/01/1021043‬م‬ ‫‪2001001262000140‬‬ ‫انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط‬ ‫انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزستان در سال ‪1402‬‬ ‫‪438/017/620/639‬‬ ‫‪14/760/352/413‬‬ ‫‪ -3‬محل پروژه‪ :‬کلیه خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق منطقه ای خوزستان در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد‬ ‫‪ -4‬زمان‪ ،‬مهلت‪ ،‬مبلغ و محل دریافت اسناد‪ :‬متقاضیان می توانند از ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1401/11/17‬لغایت ساعت ‪ 18‬مورخ ‪ 1401/11/23‬به‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و با پرداخت مبلغ ‪ 500/000‬ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در‬ ‫وجه حساب نسیم به شماره ‪ 4001122004023175‬به نام تمرکز وجوه درامد حق انشعاب و سایر درامدهای شرکت برق منطقه ای خوزستان در‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬زمان و محل تحویل پاکات اسناد مناقصه‪ :‬مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری تصویر دفترچه ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه و‬ ‫نیز کلیه مستندات پاکات الف‪ ،‬ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ‪ 18‬مورخ ‪ ،1401/12/07‬اصل ضمانتنامه شرکت در فرایند‬ ‫‪862030‬‬ ‫ارجاع کار خود را نیز در (پاکت الف) بصورت الک و مهر شده بگذارند و نهایتا پاکت مذکور را تا پایان وقت اداری مورخ م الف‪:‬‬ ‫نشانی‬ ‫‪ 1401/12/08‬به‬ ‫مندرج در بند یک‪ ،‬ارسال و رسید دریافت دارند‪ .‬تمامی مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬گشایش پیشنهادات‪ :‬پیشنهاد مناقصه گران حائز حدنصاب امتیاز ارزیابی کیفی‪ ،‬مورخ ‪ 1401/12/10‬ساعت ‪ 9‬صبح در ساختمان هشت طبقه‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان‪ -‬طبقه هشت‪ -‬سالن مناقصات گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ -7‬سایر شرایط‪:‬‬ ‫* رتبه بندی کار از سازمان برنامه و بودجه کشور‪ :‬داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو به شرط داشتن ظرفیت ازاد (تعدادی و ریالی)‬ ‫حداقل معادل براورد مناقصه و داشــتن سوابق اجرایی فنی‪ ،‬تعمیرات و نگهداری در تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع و توانایی جهت تامین گروه‬ ‫های عملیاتی در شهرهای اهواز‪ ،‬ابادان‪ ،‬ماهشهر‪ ،‬امیدیه‪ ،‬بهبهان‪ ،‬مسجد سلیمان‪ ،‬شوشتر‪ ،‬دزفول یا اندیمشک‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬شادگان‪ ،‬دوگنبدان و یاسوج‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫* داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* عالقه مندان به شرکت در فراخوان مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)‬ ‫با شماره تلفن ‪ 1456‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان‬ ‫شناسه اگهی‪1451974 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1923

روزنامه رویداد امروز 1923

شماره : 1923
تاریخ : 1403/03/31
روزنامه رویداد امروز 1922

روزنامه رویداد امروز 1922

شماره : 1922
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه رویداد امروز 1921

روزنامه رویداد امروز 1921

شماره : 1921
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه رویداد امروز 1920

روزنامه رویداد امروز 1920

شماره : 1920
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه رویداد امروز 1917

روزنامه رویداد امروز 1917

شماره : 1917
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه رویداد امروز 1916

روزنامه رویداد امروز 1916

شماره : 1916
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!