روزنامه رویداد امروز شماره 1556 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1556

روزنامه رویداد امروز شماره 1556

روزنامه رویداد امروز شماره 1556

‫یادداشت روز‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سیاست های نادرست اقتصادی‬ ‫خرید و فروش کد ملی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 11‬بــهمن ‪1401‬‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫‪ 31‬ژانویه‪ 09 | 2023‬رجب ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1556‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪02‬‬ ‫رشداقتصادیسریع‬ ‫و مستمر ضروریاست‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫بوشهر‬ ‫شماره‬ ‫‪41‬‬ ‫مهدی کوهی مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان شد‬ ‫بازنشستگیزودهنگام طرحسهامعدالت‬ ‫دولت در حالی وعده اعطای سهام عدالت به جاماندگانی که زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند در بودجه‪ ۱۴۰۲‬داده که در اجرای‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫طرح مولدسازی دارایی عقیم مانده و از طرف دیگر‪ ۷۰‬درصد دیگر جاماندگان بالتکلیف هستند‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1555‬‬ ‫اب شیرین کن سیراف وارد مدار تولید می شود‬ ‫احمــد محمــدیزاده؛ اســتاندار بوشــهر‪:‬طرح ابشــیرینکن ســیراف بــه جــم که‬ ‫عملیات اجرایی ان ‪ ۱۴‬سال پیش اغازشده بود با تاش دولت سیزدهم به نتیجه‬ ‫رســید و در ســفر رئیسجمهور و هیئت دولت به اســتان بوشــهر وارد مدار تولید‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری‬ ‫در استان بوشهر‬ ‫استاندار بوشهر از کاهش نرخ بیکاری‬ ‫در استان خبر داد و گفت‪ :‬نرخ بیکاری در‬ ‫اســتان بوشــهر از ‪ ۹‬درصد‪ ،‬در زمان حاضر‬ ‫بــه ‪ 7/2‬درصد کاهشیافته اســت‪ .‬احمد‬ ‫محمــدیزاده در جلســه شــورای اداری‬ ‫اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکه اســتان‬ ‫بوشــهر تا پایان ســال شاهد ســه برنامه و‬ ‫رویداد مهم اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دهه مبارک‬ ‫فجر‪ ،‬دور دوم سفر استانی هیئت دولت‬ ‫و رئیسجمهــور و حضــور گردشــگران‬ ‫نــوروزی از جملــه برنامههای مهم اســتان‬ ‫بوشهر تا پایان سال است‪.‬‬ ‫او با اشاره به خدمات و دستاوردهای‬ ‫نظــام اســامی دهه فجــر را فرصتی مهم‬ ‫بــرای ارائــه ایــن دســتاوردها دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬در دهــه فجــر برنامههــای مهمی‬ ‫تــدارک دیــده شــده کــه افتتــاح و اغــاز‬ ‫طرحهای عمرانی و اقتصادی از ان جمله‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندار بوشــهر از افتتــاح طــرح‬ ‫ابشیرینکن در جنوب استان بوشهر خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬طرح ابشیرینکن سیراف به‬ ‫جم که عملیات اجرایی ان ‪ ۱۴‬سال پیش‬ ‫اغــاز شــده بود با تــاش دولت ســیزدهم‬ ‫به نتیجه رســید و در سفر رئیسجمهور و‬ ‫هیئت دولت به اســتان بوشــهر وارد مدار‬ ‫تولید میشــود‪ .‬او بــا بیان اینکه وضعیت‬ ‫ابرســانی شهرســتان جــم در وضعیــت‬ ‫بحرانــی قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در دور دوم‬ ‫ســفر هیئــت دولــت و رئیسجمهــور بــه‬ ‫بوشــهر ‪ ۱۰‬هزار مترمکعب ابشــیرینکن‬ ‫ســیراف بــه جــم وارد مــدار میشــود و تــا‬ ‫تابســتان اینــده ایــن ظرفیــت بــه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫مترمکعب افزایش مییابد‪ .‬محمدیزاده‬ ‫از افتتاح ابشیرینکن وحدتیه دشتستان‬ ‫بــه ظرفیــت تولیــد ‪ ۶۵۰۰‬مترمکعــب‬ ‫در شــبانهروز خبــر داد و افــزود‪ :‬طــرح‬ ‫ابشیرینکن مپنا بوشهر با ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار مترمکعــب در شــبانهروز امــاده‬ ‫افتتاح است و تاش میشود تمام ظرفیت‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مترمکعــب این طــرح وارد مدار‬ ‫بهرهبرداری شــود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با افتتاح‬ ‫ایــن طرح ابرســانی‪ ،‬مشــکل جیرهبندی‬ ‫اب در بوشــهر پــس از ســالها برطــرف‬ ‫میشود‪ .‬استاندار بوشهر ساخت و ابگیری‬ ‫ســد باغــان و طرحهای پرورش میگــو را از‬ ‫دیگر طرحها اعام کرد و افزود‪ :‬واگذاری‬ ‫طرحهای پرورش میگو به صاحبان اصلی‬ ‫ان کــه مــردم روســتاهای همجــوار ایــن‬ ‫طرحهــا هســتند از دیگــر برنامهها اســت‬ ‫کــه ‪ ۶۵۰‬هکتــار اراضــی پــرورش میگــو به‬ ‫‪ ۴۴۰‬نفر در ســفر رئیسجمهــور در قالب‬ ‫شــرکتهای تعاونــی بــه مــردم واگــذار‬ ‫میشــود‪ .‬او افتتــاح طرحهــای مختلــف‬ ‫صنعتــی‪ ،‬معدنــی و تولیــدی را از دیگــر‬ ‫طرحهــا دانســت و گفت‪ :‬بــا افتتاح مرکز‬ ‫تولیــد غــذای ابزیــان ظرفیــت ایــن بخش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هــزار تــن بــه ‪ ۲۴‬هــزار تــن افزایــش‬ ‫خــبر‬ ‫موفقیتاستاندوم در احیای واحدهای تولیدیراکد‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی بوشهر‬ ‫گفــت‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۱۵‬واحــد تولیــدی مســتقر‬ ‫در شــهرکهای صنعتی بوشــهر فعالسازی شده و‬ ‫این اســتان رتبه دوم کشــور را از این نظر به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید حســین حســینی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس سیاســتهای اباغــی بــا‬ ‫رویکــرد افزایــش بهــرهوری و اســتفاده بهینــه از‬ ‫ســرمایهگذاریها‪ ،‬پــروژه احیــا واحدهای صنعتی‬ ‫در ‪ ۲‬بخش بازفعالســازی واحدهای غیرفعال و‬ ‫افزایــش ظرفیــت واحدهــای تولیــدی نیمه فعال‬ ‫در دســتور کار شــرکت شــهرکهای صنعتــی قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬او افــزود‪ :‬در بخــش نخســت تاکنــون با‬ ‫اقدامات انجامشــده ‪ ۱۵‬واحــد راکد از ‪ ۱۷‬واحد‬ ‫برنامهریزیشــده بــه چرخــه تولید بازگشــته و در‬ ‫بخــش افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال نیز‬ ‫تاکنــون ‪ ۹‬واحــد تولیدی افزایش ظرفیت داشــته‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی‬ ‫بوشــهر اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن نظــر ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫برنامههای استان محقق شده و در رتبههای برتر‬ ‫کشــور قــرار دارد‪ .‬مدیرعامل شــرکت شــهرکهای‬ ‫صنعتی اســتان بوشــهر عنوان کرد‪ :‬عارضهیابی و‬ ‫پایش واحدهای تولیدی با اســتفاده از مشــاوران‬ ‫کلینیک کسبوکار استان گام نخست فعالسازی‬ ‫واحدهــای تولیــدی راکــد اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬ارائــه‬ ‫خدمــات توســعه کســبوکار‪ ،‬کمک به بازســازی‬ ‫و نوســازی دســتگاهها و ماشــیناالت فرســوده‪،‬‬ ‫هدایــت ســرمایهگذاران جدید و کمک به جذب‬ ‫خــبر‬ ‫معاونبازرسیسازمانصنعت‪،‬معدنو تجارتاستانبوشهر خبر داد‪:‬‬ ‫ارایشگران و خودروسازان در صدر شکایتهای مردمی‬ ‫معاون بازرســی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان بوشهر گفت‪ :‬بیشترین شــکایتهای دریافتی‬ ‫این اســتان در بخش کاال به خودروســازان و در بخش‬ ‫خدماتیبهارایشگرانتعلقدارد‪.‬‬ ‫نصــرا‪ ...‬کشــاورز اظهــار کــرد‪ :‬از ابتدای ســال جاری‬ ‫تاکنون‪ ۱۹‬هزار بازرسیاز اصنافاستانبوشهر انجامشد‬ ‫که منجر به تشکیل پرونده تخلف برای‪ ۲‬هزار و‪۷۸۸‬‬ ‫صنف شــده و همچنین ‪ ۱۷۶۴‬مورد شکایات مردمی‬ ‫دریافت شــده است که از این تعداد‪ ۱۲۵۹‬مورد غیرم‬ ‫تخلفو‪ ۵۰۴‬موردمتخلفشناساییشدهاند‪.‬اوبابیان‬ ‫اینکهبرخیاز شکایتهایمردمیماهیتپیچیدهای‬ ‫دارندو نیازمندنظر کارشناسیاست‪،‬تصریحکرد‪:‬پساز‬ ‫دریافتاینگونهشکایاتعاوهبر مذاکرهباکارشناسان‬ ‫ان حرفه در اتحادیه با درخواســت شــاکی کارشناسان‬ ‫دادگسترینیز واردعملمیشونداماایننوعکارشناسی‬ ‫نیازمندپرداختهزینهاست‪.‬‬ ‫معاون بازرســی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بوشهر با اشاره به‪ ۲۰۳۹‬گشت مشترک در استان‬ ‫از ابتدای ســال جاری تاکنون یاداور شــد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪ ۵۹۶‬مــورد پرونــده بــا ارزش ریالــی‪ ۱۰۸‬میلیارد ریــال از‬ ‫طریقگشتمشترکسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استان بوشهر با سایر سازمانها تشکیل و به تعزیرات‬ ‫معرفیشــده اســت؛ کــه رای‪ ۹۰‬درصــد ایــن پروندهها‬ ‫صادرشدهو بهمعنایمحرز شدنتخلفاست‪.‬‬ ‫بیشترین شکایتها در حوزه کاال و خدمات‬ ‫استان بوشهر‬ ‫کشــاورز با اشــاره به فعال بودن ســامانه‪ ۱۲۴‬برای‬ ‫دریافــت شــکایتهای مردمــی عنوان کرد‪ :‬بیشــترین‬ ‫شکایتهایاستانبوشهر در بخشکاالبهخودروسازان‬ ‫تعلق دارد که بیشــتر به مشــکات تامین قطعات یا‬ ‫گارانتیوتاخیردرانجامتعهداتشرکتهایخودرویی‬ ‫مربوط میشود‪ ،‬همچنین فروشگاههای عرضهکننده‬ ‫تلفن همــراه‪ ،‬لوازم خانه‪ ،‬لوازمیدکی خودرو و مبلمان‬ ‫در رتبههای بعد قرار دارند‪ .‬او با بیان اینکه بیشــترین‬ ‫شــکایتهای دریافتی در حوزه خدمات استان بوشهر‬ ‫مربوط به ارایشــگاهها‪ ،‬بنگاههای اماک‪ ،‬شرکتهای‬ ‫باربری و تعمیرگاههای خودرو است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گرانفروشــی‪ ،‬بیتوجهی به تعهــدات واحد صنفی و‬ ‫تقلبباالترینعنوانشکایتهادر حوزهکاالوخدمات‬ ‫هستند‪ .‬به گفته معاون بازرسی سازمان صمت استان‬ ‫بوشهر‪ ،‬در بازرسیهای میدانی این سازمان یا بازرسی‬ ‫مشترکباسایر دستگاههابیشترینتخلفوشکایتبه‬ ‫ترتیبمربوطبهسوپرمارکتها‪،‬عرضهکنندگانپوشاک‪،‬‬ ‫میوهفروشیهاونانواییهاثبتشدهاست‪.‬‬ ‫مشاوران امالک وارد معامالت با افرادی‬ ‫میشوند که ساختوساز دارند‬ ‫کشــاورز در خصــوص تخلفــات در بنگاههــای‬ ‫امــاک گفــت‪ :‬بر اســاس مصوبه دولــت‪ ،‬از ابتدای‬ ‫امســال حــق کمیســیون مشــاوران امــاک بــرای‬ ‫قراردادهــای خریدوفــروش کــه تــا پیشازایــن نیــم‬ ‫درصد از هر طرف معامله بود به ‪ ۲۵‬صدم درصد‬ ‫از هر یک از طرفین کاهش پیدا کرد‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫بســیاری از مشــاوران اماک این مصوبــه را اجرایی‬ ‫نمیکننــد و بــه همان نــرخ قبل به مــردم خدمات‬ ‫میدهند‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬گرانفروشی‬ ‫در مشاوران اماک مطرح نیست‪ ،‬برخی از فعاالن‬ ‫این صنف وارد معامات و قراردادهایی با افرادی‬ ‫که ساختوســاز دارند‪ ،‬میشوند به تعهدات خود‬ ‫پایبند نمیمانند‪ .‬اینگونه تخلفات پس از تشکیل‬ ‫پرونــده بــه تعزیــرات معرفــی میشــوند‪ .‬معــاون‬ ‫بازرســی ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان‬ ‫بوشــهر با اشاره به افزایش تعداد مشاورین اماک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا پیش از ســال ‪ ۹۲‬قانون نظام صنفی‬ ‫بــرای ایجــاد هر واحد صنفی محدودیت قائل بود‬ ‫امــا از ان ســال بــه بعــد بر اســاس اصــل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساســی کــه نبایــد جلوی صــدور مجوز کســبوکار‬ ‫گرفته شــد سقف فعالیت تعداد واحدهای صنفی‬ ‫برداشــته شــد‪ .‬کشــاورز در خصوص رعایت نشــدن‬ ‫نرخ در تعمیرگاههای استان بوشهر عنوان کرد‪ :‬تنوع‬ ‫خدمات در این صنف بسیار گسترده است ازاینرو‬ ‫رعایت نرخنامه با چالش روبهرو است اما حتی اگر‬ ‫شکایتی را دریافت کردیم که هزینه دریافتی خارج‬ ‫از عرف باشد را هم پیگیری میکنیم‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫پرداختتسهیالتارزانقیمتبهفعاالنخرما‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫بوشــهر اظهار کرد‪ :‬اصاح شــبکه توزیع و توســعه‬ ‫بازار هــای جدیــد خرمــا و صــادرات ایــن محصول‬ ‫از مطالبــات بخــش خصوصــی اســت کــه بایــد‬ ‫محقق شــود‪ .‬او افزود‪ :‬سند جامع خرمای کشور‪،‬‬ ‫تدوینشده و باید در تامین مالی و سایر شرایط‪،‬‬ ‫دولــت و مجلس کمک کننــد تا به نتیجه مطلوب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫علــی باســتین بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اســتان‬ ‫ســومین اســتان تولیدکننــده برتــر خرمــا در کشــور‬ ‫اســت گفت‪ :‬حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬کشاورزان‪،‬‬ ‫صادرکننــدگان و فعاالن صنایــع فراوری خرما یک‬ ‫ضــرورت اجتنابناپذیــر اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫اســتان بوشــهر ســومین اســتان تولیدکننده خرمای‬ ‫کشوراســت ادامه داد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه گذشــته ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫دالر خرمای این اســتان صادرشــده اســت‪ .‬معاون‬ ‫امور اقتصادی اســتاندار بوشهر تاکید کرد‪ :‬انجمن‬ ‫خرمــا‪ ،‬صمــت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و اتــاق بازرگانی‪،‬‬ ‫کمــک کننــد تــا وضعیــت خرمــا بهویــژه در بحــث‬ ‫صادرات بهبود یابد‪ .‬باستین یاداور شد‪ :‬برای فروش‬ ‫محصوالت خرما کشــاورزان جشــنواره و نمایشگاه‬ ‫خرمــا در بوشــهر بــا مشــارکت ‪ ۱۰‬اســتان خرما خیز‬ ‫برپاشده است که نقش مهمی در این عرصه دارد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به میز ملی خرما گفت‪ :‬تاش میشــود‬ ‫چالشهــای فــراروی محصول خرما شناســایی و با‬ ‫ارائــه راهکار هــای اساســی و عملیاتــی زمینــه تولید‬ ‫خوب و فروش این محصول فراهم شــود‪ .‬باســتین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هدف از برگزاری میز ملی خرما تنها ارائه‬ ‫بحثهای کاســیک و دانشــگاهی علمی و تئوری‬ ‫نیســت بلکــه ارائه راهکار هــای عملیاتــی از لحاظ‬ ‫جنبههــای قانونی و حمایتی اســت که با توجه به‬ ‫تدوین قانون برنامه هفتم توسعه باید ارائه شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر حضور دولت در کنار بخش خصوصی‬ ‫بــرای حمایت از فعاالن بخش خرمــا توضیح داد‪:‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و فعــاالن صنایــع فــراوری خرمــا یــک ضــرورت‬ ‫اجتنابناپذیر اســت‪ .‬باســتین اضافه کرد‪ :‬توســعه‬ ‫صنایع بستهبندی و صنایع تبدیلی وابسته به خرما‬ ‫از دیگر مواردی اســت که پیگیر توســعه انها در‬ ‫استانهای خرما خیز هستیم‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫رئیسپلیسفتایبوشهر‪:‬‬ ‫خریداینترنتیفقطاز فروشگاههایمعتبر انجامشود‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات (فتا)‬ ‫اســتان بوشــهر نســبت به کاهبــرداری از شــهروندان‬ ‫در پوشــش تخفیفها یا تبریکهای روز پدر هشدار‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ مهدی قاسمی با بیان‬ ‫اینکه افراد ســودجو و فرصتطلب در هر مناســبت‬ ‫و فرصتــی اقــدام به اخــاذی‪ ،‬کاهبــرداری یــا ارتکاب‬ ‫جرائم مشابه در فضای مجازی میکنند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مناسبتهایپیشرو‪،‬والدتحضرتامیرالمومنین‬ ‫(ع) و روز پدر هست که بازهم احتمال دارد مجرمین‬ ‫ســایبری در پوشــش تخفیفــات شــگفتانگیز‪ ،‬پیــام‬ ‫تبریــک و ‪ ...‬از شــهروندان کاهبــرداری یــا بــه هرنحو‬ ‫از اطاعــات انــان سوءاســتفاده کننــد و الزم اســت با‬ ‫یکسری از اقدامات پیشگیرانه از ان جلوگیری کرد‪ .‬وی‬ ‫هشدار داد‪ :‬شهروندان توجه داشته باشند که فریب‬ ‫تبلیغاتبینامونشانتحتعناوینینظیر تخفیفات‬ ‫شگفتانگیز یاخریداستثناییدر حراجیهایاناین‬ ‫و امثالهم را که بسترهای مختلف فضای مجازی اعم از‬ ‫شبکههای اجتماعی و پیامرسان و برخی سایتهای‬ ‫واســط اینترنتی تبلیغ میشــود را نخورده و اگر قصد‬ ‫خریــد اینترنتــی هدیه بــرای ایــن روز رادارنــد حتما از‬ ‫فروشگاههای معتبر و تاییدشده خرید خود را انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬رئیس پلیس فتــای بوشــهر ادامــه داد‪ :‬بازهم‬ ‫بــه هم اســتانیهای گرانقــدر توصیه میشــود برای‬ ‫پیشگیریاز کپیاطاعاتحسابو سرقتموجودی‬ ‫انهــا و همچنین جلوگیــری از اســیبپذیری مالی در‬ ‫هنگام انجام خریدهای اینترنتی‪ ،‬از کلیک و باز کردن‬ ‫لینکهای تبلیغشــده خــودداری کــرده و از پرداخت‬ ‫بیعانه تا قبل از دریافت کاالی مورد سفارش خودداری‬ ‫نمایند‪.‬سرهنگقاسمیدربارهپیامهایتبریکحاوی‬ ‫لینک ناشــناس نیــز اظهار کــرد‪ :‬در مواردی نیز ممکن‬ ‫است افراد سودجو با لینکهای ناشناس تحت عنوان‬ ‫پیــام تبریــک یــا شــرکت در قرعهکشــی روز پــدر و ‪...‬‬ ‫شهروندان را به وارد شدن به یک لینک تشویق کنند‪،‬‬ ‫درحالیکهممکناستاینلینکحاویبدافزار بودهو‬ ‫اطاعات گوشی تلفن همراه یا رایانه انان را به سرقت‬ ‫ببرد‪ .‬این مقام انتظامی اعام کرد که کاربران محترم‬ ‫در فضای مجازی با پرهیز از عجله و همچنین عدم‬ ‫اعتماد کاملبدونتحقیقبهادعایفروشندهو طرف‬ ‫مقابلو بادقتبهایننمونهتوصیههامیتوانندیک‬ ‫فعالیتاقتصادیو خریداینترنتیامنراداشتهباشند‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانبوشهر‬ ‫| مازیار هوشمند| ‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1485‬‬ ‫ساماندهیتهلنجیدغدغهساحلنشیناناست‬ ‫احمد محمدی زاده؛ استاندار بوشهر‪ :‬تصویب فهرست کاالهای مشمول تخفیف‬ ‫‪ ۲۰‬درصد ســود بازرگانی در اســتان بوشــهر تســریع شــود‪ .‬ســاماندهی تهلنجی و‬ ‫کاالی همراه ملوان از دغدغههای ساحلنشینان است و معیشت مردم به این‬ ‫مهم بستگی دارد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫دسترنج گوجه کاران دشتستانی نابود شد‬ ‫ناگهان تگرگ!‬ ‫اســتان بوشــهر بهویژه بخش ارم قطب‬ ‫تولیــد گوجهفرنگــی خــارج از فصل اســتان‬ ‫اســت‪ .‬با ورود موج ســرما از نیمه دوم ابان‬ ‫به کشور‪ ،‬درحالیکه برداشت گوجهفرنگی‬ ‫بهدلیلاغاز فصلسردسالدر سایر استانها‬ ‫متوقفشــده‪ ،‬کشــاورزان اســتان بوشــهر‬ ‫برداشت خارج از فصل این محصول را اغاز‬ ‫میکنند تا تامینکننده نیاز مردم در سراســر‬ ‫کشــور باشد‪ .‬شهرستانهای دشتســتان‪ ،‬دیر‬ ‫و دشــتی در اســتان بوشــهر بهعنوان قطب‬ ‫تولیــد گوجهفرنگــی خــارج از فصــل کشــور‬ ‫بــه شــمار میرونــد‪ .‬از ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار‬ ‫ســطح پیشبینیشــده بــرای کشــت گوجه‬ ‫در ســال زراعــی جــاری ‪ ۱۵۰۰‬هکتــار مربوط‬ ‫بــه کشــت پائیــزه اســت کــه در این اســتان‬ ‫انجام شــد‪ .‬همچنیــن ســاالنه ‪ ۹۸۰۰‬هکتار‬ ‫زمین در اســتان بوشهر به کشت زمستانه و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتار نیز به کشت بهاره گوجهفرنگی‬ ‫اختصــاص مییابد‪ .‬البته این امــار در حالی‬ ‫اســت کــه ســطح زیــر کشــت گوجهفرنگی‬ ‫پاییزه امسال نسبت به پارسال کاهشیافته‬ ‫است‪ .‬معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان‬ ‫جهادکشاورزیاستانبوشهر گفت‪:‬برداشت‬ ‫از مزارع گوجهفرنگی اســتان بوشــهر در سه‬ ‫منطقــه تنگ ارم‪ ،‬بوشــکان و جم اغازشــده‬ ‫است و پیشبینی میشــود درکشت پاییزه‬ ‫‪ ۸۰‬هزار تن گوجهفرنگی و کشت زمستانه‬ ‫از سطح ‪ ۹۷۰۰‬مقدار ‪ ۵۱۴‬هزار تن و از ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار بهاره بالغبر ‪ ۱۰‬هــزار تن در مجموع‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار تــن برداشــت خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬کبــری توکلــی افــزود‪ :‬مهمتریــن ارقام‬ ‫کشتشــده در اســتان شــامل کارون‪ ،‬متین‪،‬‬ ‫‪ ،۸۳۲۰‬بریویو‪ ،‬باسیمو‪ .‬بدرو افرا و‪ ...‬است‬ ‫که صد درصد مزارع از طریق کشت نشایی‬ ‫انجام شده و همچنین ابیاری همه مزارع در‬ ‫استان با روشهای نوین ابیاری (ابیاری تیپ)‬ ‫صــورت میپذیــرد‪ .‬معاون بهبــود تولیدات‬ ‫گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬پیشبینــی میشــود از مجموع‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار تن محصول تولیــدی؛ مقدار ‪۲۳۰‬‬ ‫هــزار تن بهصورت تازه خوری؛ ‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫برای مصارف صنایع تبدیلی فراوری و تولید‬ ‫رب گوجهفرنگــی و فراوردههــای جانبــی‬ ‫مورداســتفاده قــرار گیــرد و انتظــار مــیرود‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵۰‬هزار تن محصول تولیدی هم‬ ‫بــه کشــورهای همســایه و مقاصــد داخلــی‬ ‫و خارجــی دیگــر در راســتای ارزاوری صــادر‬ ‫شود‪ .‬در حالی معاون بهبود تولیدات گیاهی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر چنین‬ ‫اماریهــای را ارائه میدهد که بارش شــدید‬ ‫بــاران و ریــزش تگــرگ ‪ ۱۲‬ابــان مــاه حاصــل‬ ‫دسترنج گوجه کاران در شهرستان دشتستان‬ ‫را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫بهیکباره طاعون تگرگ بر سرمان‬ ‫اوار شد‬ ‫یکی از کشاورزان بخش ارم در شهرستان‬ ‫دشتســتان گفــت‪ ۱۲ :‬ابــان وقــوع تگــرگ و‬ ‫بارشهــای رعداســا در عــرض یــک ســاعت‬ ‫حاصــل ماههــا تالشــمان را از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫درحالیکــه مراحــل ســخت به بار نشســتن‬ ‫محصــول خــارج از فصل را به امیــد روزهای‬ ‫شــیرین برداشت پشت ســر گذاشته بودیم‬ ‫و قرار بود در روزهای برداشــت را اغاز کنیم‬ ‫بهیکبــاره طاعــون تگــرگ بــر ســرمان اوار‬ ‫شــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬محصول خارج از فصل‬ ‫هزینههای تولید بسیار باالیی دارد؛ بهویژه‬ ‫امسال که هزینههای کود‪ ،‬سم‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫نیروی انسانیسر بهفلک کشیده بودو برای‬ ‫کشتمحصولمتوسلبهبانکو قرضشده‬ ‫بودیــم اما حــاال تمام گوجههایــی که برای‬ ‫تولیدشانخوندلخوردهبودیمبهطورکلی‬ ‫نابودشد‪.‬این کشاورز دشتستانیعنوان کرد‪:‬‬ ‫هزینه تولید محصول گوجهفرنگی خارج از‬ ‫فصل برای هر هکتار قریب به ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اســت اما این محصول قابلیت بیمه‬ ‫شــدن نــدارد و از بین رفتــن ان یعنی از بین‬ ‫رفتــن همــه ســرمایه یــک کشــاورز و حتــی‬ ‫بدهکاریهای کالناو‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬خسارتبهگوجهفرنگیهای‬ ‫بــه حدی اســت که حتــی کیفیــت الزم برای‬ ‫کارخانهربراهمندارند‪.‬ماماندهایمومزرعه‬ ‫ومحصوالتیکهقابلاستفادهنیستند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کشــاورزان بخــش ارم‬ ‫ماجرای روز وقوع تگرگ و بارشهای رعداسا‬ ‫را اینگونه شرح داد‪ :‬هوا ابری بود اما چون‬ ‫هواشناســی و جهاد کشــاورزی اعــالم بارش‬ ‫تگــرگ را نکــرده بودنــد گمــان میکــردم که‬ ‫ایــن هوا تنهــا با خود بــاران به همــراه دارد‪.‬‬ ‫حــدود ســاعت ‪ ۹‬صبــح بــود که به ســمت‬ ‫مزرعهحرکت کردمدر مسیر بارانبهیکباره‬ ‫باریدن گرفت‪ ،‬شدت بارش انقدر زیاد بود‬ ‫که در مسیر توقف کردم تا اسمان بارانی ارام‬ ‫بگیرد اما طولی نکشید که صدای دانههای‬ ‫تگرگ بر سقف ماشــین مرا به خود اورد‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ان لحظه نمیدانســتم چه باید‬ ‫کنــم‪ .‬قــرار بــود دو روز دیگر یعنــی ‪ ۱۴‬ابان‬ ‫برداشت را شروع کنم اما در چشمی به هم‬ ‫زدن همــه زندگیم دود شــد و بــه هوا رفت؛‬ ‫حاال من ماندهام چطور باید وامهای بانکی‬ ‫و بدهیهایــم را تســویه کنــم‪ .‬این کشــاورز‬ ‫گفــت‪ :‬بالفاصلــه بعــد از اتمــام بارندگی با‬ ‫بوشهر‬ ‫تعدادی از کشاورزان دیگر به سراغ مسئول‬ ‫جهادکشاورزیبخشرفتیمتاببینیمچهباید‬ ‫کنیم اما گفتند که ایشان چند روزی است که‬ ‫به مرخصی رفته است‪ .‬فردا ان روز فرماندار‬ ‫دشتســتان بــه بخــش ارم امــد و از مــزارع‬ ‫اسیبدیده بازدید کرد‪ .‬اکنون منتظر هستیم‬ ‫ببینیمکهنتیجهچهمیشود‪.‬‬ ‫مزارع از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد اسیب دیدند‬ ‫فرماندار شهرستان دشتستان با اشاره به‬ ‫بازیــد خــود از مــزارع بخــش ارم اظهــار کرد‪:‬‬ ‫بارش شــدید باران و ریزش تگرگ در بخش‬ ‫ارم و بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان ســبب‬ ‫خســارت بــه مــزارع گوجهفرنگــی خــارج از‬ ‫فصل شــد‪ .‬بهطوریکه برخی مــزارع از ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اسیب دیدند‪ .‬احمد بنافی افزود‪:‬‬ ‫طی امروز و فردا تیم ستاد بحران فرمانداری‬ ‫دشتستانبههمراه کارشناسجهاد کشاورزی‬ ‫انتخاب «گورکسادات» اغازگر گفتوگوی مسئوالن با اهالی روستا‬ ‫عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان بوشــهر‪ :‬انتخاب «گورکسادات»‬ ‫بهعنوانروستایبرگزیدهجشنوارهروستاهاوعشایر دوستدار کتاب‪،‬اغازگر گفتوگویمسئوالن‬ ‫با کودکان‪ ،‬نوجوانان و اهالی روستا است‪ .‬موفقیت روستا‪ ،‬نباید با برگزاری اختتامیه‪ ،‬تمام شود؛‬ ‫بلکه کسب این عنوان باید شروع جریانی در این روستا باشد‪.‬‬ ‫محموله پارچه قاچاق در عسلویه‬ ‫توقیفشد‬ ‫بایدخسارتهایپیشامدهرابراورد کنند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬بهطورمعمــول خســارت‬ ‫واردشده به کشاورزان از ‪ ۲‬طریق بیمهنامه‬ ‫کشــت و صنــدوق بیمــه کشــاورزی جبــران‬ ‫میشــود‪ .‬ازانجاکــه محصــول گوجهفرنگی‬ ‫امکانبیمهشدنرانداردبایدمیزانخسارت‬ ‫به ستاد بحران استان و کشور گزارش شود تا‬ ‫اقدامات الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫کــوروش دهقان‪ ،‬مدیرکل دفتر مدیریت‬ ‫بحــران اســتانداری بوشــهر هــم با اشــاره به‬ ‫خســارت واردشــده بــه مــزارع گوجهفرنگی‬ ‫خــارج از فصــل شهرســتانهای دشــتی و‬ ‫دشتستان بر اثر بارش باران و تگرگ به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬جهاد کشــاورزی باید میزان خســارت‬ ‫واردشده را براورد و سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز باید تاثیر این خسارت بر بازار‬ ‫گوجهفرنگی کشور رابررسی کند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫رئیس جمهور ‪ ۲۷‬بهمن به بوشهر ‬ ‫سفر می کند‬ ‫فرماندهانتظامیشهرستانبوشهر از توقیف‪۲‬دستگاهخودرو‬ ‫حامل کاالی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این رابطه ‪ ۲‬نفر متهم دســتگیر و به مرجع قضائی معرفی‬ ‫شدند‪.‬به گزارشمهر‪،‬سرهنگجهانبخشصیادیاظهار داشت‪:‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت‪ :‬امسال ‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در اســتان بوشــهر برای مهارت اموزان ایجاد میشــود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مصدق کشــاورزی در‬ ‫دیدار با مدیرکل فنی و حرفهای بوشــهر اظهار داشــت‪ :‬مهارتاموزی و حرفهای بودن سهم‬ ‫بسزایی در بهرهوری کارگاههای تولیدی خواهد داشت‪ .‬مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان بوشهر با اشاره به اینکه امسال ‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی در استان بوشهر برای مهارت‬ ‫اموزان ایجاد میشود افزود‪ :‬مهارتاموزی از اولویتهای وزارت کار است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬باید‬ ‫فرهنگ استفاده از نیروهای ماهر‪ ،‬متخصص و دارای مهارت را در شرکتها و صنایع مستقر در‬ ‫استان بوشهر تقویت کنیم ضمن اینکه خود کارجویان هم باید به کاراموزی و مهارت افزایی‬ ‫توجه ویژهای داشته باشند‪ .‬کشاورزی بابیان اینکه فرهنگ کار‪ ،‬مهارتاموزی و اموزش کاربردی‬ ‫باید از مدارس و بنیان خانوادهها اغاز شود افزود‪ :‬در این صورت تحولی عظیم در جامعه‬ ‫شــکل خواهــد گرفــت و اکنــون مهمترین هــدف وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی در‬ ‫ســال جاری مقوله اشــتغال اســت که با همکاری ســازمانهای زیرمجموعه با تمام تالش‬ ‫پیگیری میشــود‪ .‬مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی بوشــهر بابیان اینکه دســتگاههای‬ ‫زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید با اهتمام کامل در توســعه اشــتغال‬ ‫در اســتان بوشــهر تالش کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای بهعنوان‬ ‫نیاز امروز و ضرورت فردای جامعه‪ ،‬الزمه اشتغال و کارافرینی است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬توسعه‬ ‫این اموزشها در بخشهای مختلف بهمنظور تامین نیروی کار موردنیاز جامعه‪ ،‬در ردیف‬ ‫اولویتهایبرنامهایدولتمردمینیز قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت‪ :‬ازادسازی سواحل از مهمترین‬ ‫اقدامهایعملیدولتسیزدهمبهشمار میرودو امروز باتمامقدرتجلویساختوسازهای‬ ‫غیرمجاز در حاشیهسواحلمیایستیم‪.‬به گزارشایرنا‪،‬اکبر پوراتدر نشستستادساماندهی‬ ‫سواحل استان بوشهر افزود‪ :‬در زمان حاضر رویکردی محیطزیستی در دولت سیزدهم جریان‬ ‫دارد و بهویژه در استان بوشهر با تالشهای استاندار و دستگاه قضایی این استان بهخوبی‬ ‫به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬ازادسازی سواحل امروز بهعنوان‬ ‫دستاوردیبزرگبرایمحیطزیستبهشمار میرود‪.‬پوراتاظهار کرد‪:‬توسعهعمرانباهدف‬ ‫ایجاد محیط توام با ارامش و افزایش تعداد محلهای دارای طرح سالمسازی دریا ازجمله‬ ‫هدفها و فعالیتهای ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر است‪ .‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اجتماعی اســتاندار بوشــهر همچنین بر استفاده از ظرفیتهای موجود ساحلی با تکیهبر‬ ‫تجربیات مفید سایر استانهای ساحلی کشور در ایجاد شنا گاههای مجاز و ایمن و بهکارگیری‬ ‫ناجیانغریقاموزشدیده‪،‬شناسایینقاطحادثهخیز واستقرار پایگاههایاورژانسدر سواحل‬ ‫تاکید کرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یکی از ایتمهای مهم برای رونق گردشگری در مناطق ساحلی و ابی‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬طرح خط راهاهن به فارس و اتصال ان به ریل سراسری است‪ .‬پورات همچنین‬ ‫بــر ضــرورت اجــرای برنامههای دقیق برای اجرای امور فرهنگی در طرح سالمســازی دریا در‬ ‫استانبوشهر تاکیدکرد‪.‬اویاداور شد‪:‬برپایینمایشگاهفرهنگیوصنایعدستیوجشنوارههای‬ ‫بومی محلی در چهارفصل سال بهعنوان بخشی از اجرای طرح سالمسازی باید از سوی ستاد‬ ‫ساماندهی سواحل استان بوشهر با همکاری شهرداریها برنامهریزی‪ ،‬طراحی و اجرایی شود‪.‬‬ ‫معاونسیاسی‪،‬امنیتیواجتماعیاستاندار بوشهر همچنینبر ترویجو گسترشفرهنگعفاف‬ ‫و حجاب‪،‬ارائهخدماتمناسبرفاهیو بهداشتیبرایشهروندانو گردشگرانرااز مهمترین‬ ‫فعالیتهایستادساماندهیسواحلاستانعنوانکرد‪.‬پوراتهمچنیندر جمعخبرنگارانبا‬ ‫اشارهبهاینکهاستانبوشهر یکیاز استانهایمهمو استراتژیکدر تولیدمحصوالت کشاورزی‬ ‫مختلفخارجاز فصلدر کشور است‪،‬اظهار داشت‪:‬ایناستانظرفیتهایمختلفیدر تولید‬ ‫ماهی و میگو‪ ،‬صیفیجات و سبزیها و میوههایی نظیر خرما و مرکبات دارا است‪ .‬معاون‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اســتاندار بوشــهر تصریح کرد‪ :‬از طرفی همجواری این استان با‬ ‫کشورهایحاشیهخلیجفارسو وجودبنادر تجاریمختلفسببشدهتاصادراتمحصوالت‬ ‫شیالتی‪ ،‬کشاورزی و مواد غذایی به کشورهای همجوار خلیجفارس رونق خاصی داشته باشد‬ ‫و این استان بهعنوان یکی از ارزاوران صنعت کشاورزی کشور محسوب میشود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت غذایی‪ ،‬ایمنی غذا‪ ،‬کاهش ضایعات و سموم کشاورزی در کنار بستهبندیهای‬ ‫صحیح و اصولی در صنایع و فراوری بخش کشاورزی از نیازهای اساسی توسعه و کمک به‬ ‫صادرات این محصوالت است‪ .‬پورات گفت‪ :‬در همین راستا با توجه به ظرفیتهای موجود‬ ‫و افزایش تقاضا و نیاز به صادرات این محصوالت از استان بوشهر‪ ،‬با تالش و پیگیریهای‬ ‫استاندار بوشهر و حمایت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی سامانه پرتودهی‬ ‫در این استان ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی برای مهارت‬ ‫اموزان استان ایجاد میشود‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اجازه ساختوساز غیرمجاز‬ ‫در سواحل نمیدهیم‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫برگزاری دوره اموزشی صنایعدستی‬ ‫در بوشهر‬ ‫معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر از برگزاری‬ ‫دوره اموزشی گردشگری در استان خبر داد‪.‬‬ ‫بهگــزارش میراثاریا‪ ،‬لیال رحیمی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫دوره اموزشــی صنایعدســتی در ‪ ۲‬گــروه بــه شــکل مقدماتی‬ ‫و پیشــرفته بــه طــور حضــوری در اســتان برگزار شــد‪ .‬معاون‬ ‫صنایعدستی استان بوشهر افزود‪ :‬این دوره اموزشی در رشته‬ ‫بافتههای داری بود که شرکت کنندگان به با حضور خود در‬ ‫این کالس اموزشی‪ ،‬به طور کامل با چگونگی فعالیت در این‬ ‫رشــته اشــنا شــدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مدت زمان برگزاری دوره ‪۲‬‬ ‫ماه بوده و به شکل گروههای ‪ ۶‬نفره شرکت کنندگان در این‬ ‫کالسها حضور داشتند‪ .‬رحیمی بیان کرد‪ :‬ایجاد بازارچههای‬ ‫رویداد ایران‬ ‫بوشهر‬ ‫دائمی و موقت‪ ،‬برپایی نمایشگاههای استانی و ملی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زمینه شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و برگزاری دورههای‬ ‫اموزشی بازاریابی و بازارسازی در این حوزه‪ ،‬از اولویتهای ما‬ ‫برای کمک به عرضه و فروش محصوالت تولیدی صنعتگران‬ ‫و هنرمندان هم استانی است‪.‬‬ ‫بانکها برای رفع تملک ‪ ۱۹‬واحد‬ ‫تولیدیپیشگامشوند‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار بوشــهر گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬واحــد تولیــدی ایــن بــا اشــتغال ‪ ۶۳۴‬نفــر و ‪ ۷۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایهگذاری در تملک بانکها قرار دارد که باید برای‬ ‫رفع تملک ان پیشگام شوند‪.‬‬ ‫علی باســتین گفــت‪ :‬با توجه به تاکیــد رئیس جمهور‪،‬‬ ‫هیچ بانکی در اســتان بوشــهر حق ندارد واحدی تولیدی‬ ‫را تعطیــل و یــا در تملــک خــود قــرار دهد‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫در ســالی کــه از ســوی رهبــر انقــالب بــه عنــوان ســال‬ ‫«تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن» نام نهاده اســت‬ ‫نقــش بانکهــا در تحقــق ایــن شــعار بیــش از پیش مهم‬ ‫و حائــز اهمیــت اســت‪ .‬باســتین ادامه داد‪ :‬در این راســتا‬ ‫انتظــار مــیرود بانکهای اســتان بوشــهر نیــز در حمایت‬ ‫از تولیــد نقشــی تاثیرگــذار داشــته باشــند‪ .‬او تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫شــبکه بانکــی نقشــی مهــم و راهبــردی در تامیــن مالــی‬ ‫پروژههــا و اقتصادهــای خــرد و کالن دارد کــه بایــد ایــن‬ ‫نقش در اســتان بوشهر نیز بخوبی عملیاتی شود‪ .‬باستین‬ ‫افــزود‪ :‬همچنین سیســتم بانک ابزار دولت برای توســعه‬ ‫اجتماعــی و زیرســاختهای اقتصــادی اســت چراکــه ‪۹۰‬‬ ‫درصــد از تامیــن مالــی طرحهــای تولیــدی توســط نظــام‬ ‫بانکــی انجــام میگیــرد‪ .‬معــاون اســتاندار بوشــهر ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بایــد بــرای واحدهــای تولیــدی در کنار شــیوه تامین‬ ‫مالی از سیســتم بانکی سایر روشها مانند سهام و اوراق‬ ‫مشــارکت مورد توجه قرار گیرد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬براســاس‬ ‫ارزیابی صورت گرفته منابع بانکی استان بوشهر تا پایان‬ ‫شــهریور ســال جــاری ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیارد تومان بــوده که با‬ ‫این حال تسهیالت پرداختی ‪ ۵۰‬درصد از میزان یاد شده‬ ‫استباســتین اظهــار کــرد‪ :‬اســتان بوشــهر در شــاخص یاد‬ ‫شــده اکنــون جایگاه مناســبی در ســطح کشــور نــدارد که‬ ‫ایــن محــدود بــه یک تا ‪ ۲‬ســال گذشــته نیز نبوده اســت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اســتان بوشــهر در پنج تا ‪ ۶‬ســال گذشته همواره‬ ‫در بین اســتانهای اخر کشــور در پرداخت تسهیالت قرار‬ ‫داشته که باید ساز و کار ارتقاء این جایگاه فراهم شود‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار بوشــهر گفــت‪ :‬مجمــوع منابــع‬ ‫موردنیــاز طرحهای تولیدی‪ ،‬زیرســاختی و پیشــران تولید‬ ‫اســتان بوشــهر حــدود ‪ ۱۹۰‬هــزار میلیــارد تومان اســت که‬ ‫انتظــار مــیرود بانکهــای بــرای تامیــن ان نقــش خود را‬ ‫بخوبــی ایفــا کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬تحقــق تکلیــف یــاد شــده‬ ‫یکــی از مالکهــای مهــم ارزیابــی مدیــران بانکهــا در‬ ‫اســتان بوشــهر اســت که باید به تحقق ان اهتمام جدی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬باستین عنوان کرد‪ :‬در اســتان بوشهر ‪۳۰۰‬‬ ‫واحــد تولیــدی غیرفعال هســتند که براســاس برنامه باید‬ ‫‪ ۹۹‬واحــد ان تــا پایــان ســال جــاری احیــا شــود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫بانکهــا بایــد در ایــن موضــوع نیــز نقــش خــود را بــا‬ ‫پرداخت تســهیالت به موقع محقق کنند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫در ایــن زمینه را اطــالع دهند‪.‬‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬محموله پارچه‬ ‫فرمانده انتظامی استان بوشهر‬ ‫قاچاق به ارزش هشت میلیارد‬ ‫افزود‪ :‬دو روز گذشته ماموران‬ ‫ریال در عسلویه توقیف شد‪.‬‬ ‫انتظامی شهرستان عسلویه در‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬ســردار‬ ‫راســتای طرح مبارزه با قاچاق‬ ‫حیدر سوسنی‬ ‫حیــدر سوســنی در جمــع‬ ‫کاال‪ ،‬پــس از رصد و شناســایی‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یک دســتگاه کامیــون ‪ ۱۰‬چرخ‬ ‫مقابلــه بــا قاچــاق را بهعنــوان یــک اولویــت حامــل کاالی قاچــاق در محورهای مواصالتی‬ ‫و برنامــه مهــم در دســتور کارداریــم و در ایــن عسلویه به استان همجوار‪ ،‬ان را توقیف کردند‪.‬‬ ‫راســتا شاهد کشفیات گستردهای هستیم‪ .‬او با او افــزود‪ :‬در بازرســی از این خودرو ‪ ۱۶۵‬طاقه‬ ‫اشــاره به اهمیت مشــارکت مردم در مقابله با پارچه به برندها و اندازههای مختلف قاچاق‪،‬‬ ‫قاچــاق بیان کــرد‪ :‬از مردم هم میخواهیم که کشــف و یک نفر در این رابطه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــرای حمایــت از تولیــدات داخلی و مبــارزه با ســردار سوسنی با بیان اینکه کارشناســان ارزش‬ ‫رواج بیــکاری در جامعــه کــه دســتاورد عرضــه این محموله را هشت میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫انواع کاالهای خارجی و قاچاق است با پلیس براورد کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اقالم کشفشده به‬ ‫همــکاری کــرده و هرگونه اطالعــات و اخباری اداره تعزیرات تحویل شد‪.‬‬ ‫سامانه سهیم به بهرهبرداری رسید‬ ‫مدیــرکل ثبتاحــوال‬ ‫ایرانی شــامل اطالعات پدر‪،‬‬ ‫اســتان بوشــهر بــا اشــاره‬ ‫مــادر‪ ،‬همســر و فرزنــدان‬ ‫بــه ایجــاد درگاه خدمــات‬ ‫درجشــده و مبنــای ارائــه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫یکپارچــه‬ ‫خدمــات بــه خانوادههــای‬ ‫ســازمان ثبتاحــوال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایرانــی خواهد بود‪ .‬پاســاالر‬ ‫اسکندر‬ ‫درگاه خدمــات یکپارچــه‬ ‫اطالعــات خانــوار‪ ،‬ثبتنــام‬ ‫پاساالر‬ ‫ســازمان ثبتاحــوال بــه نام‬ ‫کارت هوشــمند ملــی‪ ،‬تغییــر‬ ‫ســامانه هویــت یکتــای ملــی ایرانیــان کــه نشــانی‪ ،‬انتخــاب نــام‪ ،‬مــدارک پیداشــده‬ ‫بهاختصــار «ســهیم» گفتــه میشــود‪ ،‬مــورد و گواهــی تجــرد را از مهمتریــن خدمــات‬ ‫بهرهبــرداری قرارگرفتــه اســت‪ .‬اســکندر الکترونیکــی قابلارائــه در ســامانه ســهیم‬ ‫پاســاالر اظهــار کــرد‪ :‬ایجــاد درگاه خدمــات برشــمرد و عنــوان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪۹‬‬ ‫الکترونیــک ســازمان ثبتاحــوال کشــور خدمــت الکترونیکــی ثبتاحــوال از طریــق‬ ‫(سهیم) در راستای برنامهها و سیاستهای این درگاه قابلارائه است که در نسخههای‬ ‫ســازمان ثبتاحوال کشــور بهمنظور کاهش بعدی توسعه پیدا خواهد کرد‪ .‬او با اعالم‬ ‫مراجعات و تعامل بیشــتر دوسویه با مردم ایــن موضوع که در حال حاضر این ســامانه‬ ‫و تبدیــل ســازمان ثبتاحــوال بــه ســازمانی اطالعــات والدیــن‪ ،‬فرزنــدان و همســر هــر‬ ‫الکترونیــک و غیرحضــوری راهانــدازی شــده شــخص ایرانــی را نمایــش میدهــد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫اســت‪ .‬او با بیان اینکه ســازمان ثبتاحوال کــرد‪ :‬بــه دلیــل انکــه پایــگاه اطالعــات‬ ‫کشــور در راســتای اجــرای تکالیــف قانونــی خانــواده در حــال تکمیــل اســت‪ ،‬در برخی‬ ‫خــود و باهدف تحقق ســند «نظــام هویت مــوارد اطالعــات ان کامــل یا متقــن نبوده و‬ ‫معتبــر در فضــای مجــازی» و مصوبــه ممکن اســت دارای نقایصی باشد؛ با توجه‬ ‫کمیســیون عالــی امنیــت فضــای مجــازی بــه اینکــه در اینــده دســتگاههای اجرایــی‬ ‫بــا موضــوع «نگاشــت نهــادی»‪ ،‬بهعنــوان خدمات را مبتنی بر اطالعات خانواده ارائه‬ ‫تامینکننده اصلی شناســه معتبر برای اتباع میدهنــد‪ ،‬شــهروندان میتواننــد اطالعــات‬ ‫داخلــی و خانوادههای ایرانی تعیینشــده مرتبط با خود را در همین سامانه مشاهده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بهمنظــور رعایــت حقــوق و ســپس برحســب مورد‪ ،‬نســبت بــه تایید‪،‬‬ ‫شــهروندی و اطالع شــهروندان از وضعیت ویرایــش‪ ،‬اضافه یــا حذف اطالعــات اقدام‬ ‫اطالعــات مرتبــط بــا خانوادهشــان در کنند‪.‬‬ ‫پایــگاه مذکــور‪ ،‬ســامانه نمایــش و اصــالح‬ ‫مدیرکل ثبتاحوال اســتان بوشهر ادامه‬ ‫اطالعات پایگاه خانواده از ســوی ســازمان داد‪ :‬در صــورت اعــالم اصــالح اطالعــات‬ ‫ثبتاحوال کشــور ارائهشده است‪ .‬مدیرکل از ســوی شــهروند‪ ،‬مــوارد اصالحی از ســوی‬ ‫ثبتاحوال استان بوشهر‪ ،‬با اشاره به اینکه کارشناســان ســازمان بررســی و نتیجــه را بــه‬ ‫ایــن اولیــن نســخه خدمــات الکترونیکــی متقاضــی اعــالم میکننــد‪ .‬پاســاالر تصریــح‬ ‫بهصــورت موبایلــی اســت کــه در دســترس کــرد‪ :‬اعــالم اصالحــات بهعملامــده از‬ ‫همــه مــردم قرارگرفتــه اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســوی شــهروندان تنهــا پس از پایــان مرحله‬ ‫پایــگاه اطالعــات خانواده‪ ،‬پایگاهی اســت بررسی و در صورت تائید توسط کارشناسان‬ ‫بــا مســئولیت ســازمان ثبتاحوال کشــور که ســازمان ثبتاحــوال در مراجعــات بعــدی‬ ‫در ان اطالعات ســببی و نســبی شــهروندان قابلنمایش خواهد بود‪.‬‬ ‫حمایتاز پروژههایورزشینیمهتمام‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫تســهیالت موردنیاز این طرحها با تعامل‬ ‫با بانکهای عامل اســتان به متقاضیان ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان بوشــهر‬ ‫گفت‪ :‬در راســتای حمایت از ســرمایهگذاران‬ ‫بخــش خصوصی در حــوزه ورزش به اســتناد‬ ‫بند الف تبصره ‪ 18‬قانون بودجه ســال ‪1401‬‬ ‫پروژههای ورزشــی نیمهتمام که با مشــارکت‬ ‫بخــش غیردولتی یــا خصوصی در حــال اجرا‬ ‫اســت و نیــاز بــه تســهیالت دارند تــا ‪ 20‬ابان‬ ‫مــاه ســال جــاری بــه همــراه اعتبــار موردنیاز‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانبوشهر‬ ‫| مازیار هوشمند|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫بوشهر‬ ‫جهت تکمیل این پروژهها به میزان پیشرفت‬ ‫فیزیکــی به اداره کل ورزش و جوانان اســتان‬ ‫بوشهر اعالم کنند‪.‬‬ ‫کمــال صالح احمدی افزود‪ :‬تســهیالت‬ ‫موردنیــاز ایــن طرحهــا بــا تعامــل بــا‬ ‫بانکهــای عامــل اســتان بــه متقاضیــان‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬بیــش از ‪ 50‬پروژه ورزشــی‬ ‫در ســطح استان بوشــهر وجود دارد که برای‬ ‫تکمیــل انهــا میبایســت بخــش خصوصــی‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫شماره‪ 36‬صفحهرویداد بوشهر‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیبوشهر‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫اسکنکنید‬ ‫ ‬ ‫بوشهر‬ ‫صفحه اختصاصی ‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫احمد محمدی زاده‪ ،‬استاندار بوشهر در نشست هماهنگی‬ ‫ســفر دوم رئیسجمهــور بــه اســتان بوشــهر اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫برنامهریــزی صــورت گرفته‪ ،‬ســفر دوم رئیسجمهــور و اعضای‬ ‫هیئت دولت به اســتان بوشــهر ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬بهمنماه ســال جاری‬ ‫انجام میشود‪ .‬او با بیان اینکه در سفر مهرماه سال گذشته‪۹۳ ،‬‬ ‫مصوبهو‪ ۱۱‬متممداشتیمافزود‪:‬بیشاز هفتهزار میلیاردتومان‬ ‫اعتباراتسفر اولرئیسیبهاستاناست کهپروژههایارزشمندی‬ ‫در راستای عمران و ابادانی استان اجرایی و عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر خاطرنشانکرد‪:‬در سفر دومرئیسجمهور به‬ ‫استانبوشهر‪،‬بیشاز ‪ ۲۰‬هزار میلیاردتومانپروژهپیشبینیشده‬ ‫و اعتبــارات ریالــی این ســفر حدود ســه برابر افزایــش مییابد‪.‬‬ ‫محمدی زاده تصریح کرد‪ :‬عاوه بر مصوبات و اعتبارات ریالی‪،‬‬ ‫ســرمایهگذاری خارجــی قابلتوجهــی نیــز در ایــن ســفر انجــام‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫معاون قضایی و دبیر ســتاد اقتصاد مقاومتی دادگســتری کل اســتان بوشــهر گفت‪ :‬پنج‬ ‫شرکتراکدو‪ ۴۰‬شرکتدر استانهتعطیلی‪،‬باپیگیریو تعاملبیندستگاهیدر ستاداقتصاد‬ ‫مقاومتیدادگستریایناستانبهچرخهتولیدبازگشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اصغر مرادی در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی شهرســتان دیلم افزود‪ :‬با‬ ‫بررسی شرایط کارخانههای تعطیل یا در شرف تعطیلی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬میتوان با برنامه مشخص و تعامل و همکاری بین دستگاهها و حل مشکالت‪،‬‬ ‫دوباره انها را به چرخه تولید اورد‪ .‬او با اشاره به تاکیدات رهبر انقالب در نامگذاری شعارهای‬ ‫سال در چند دهه اخیر گفت‪ :‬توجه به مسئله تولید و رفع موانع ان میتواند ما را در تحقق‬ ‫شــعار ســال کمک کند‪ .‬مرادی بر ضرورت شناســایی واحدهای تولیدی و اقتصادی که برای‬ ‫ادامه کار خود با مشکل مواجه هستند‪ ،‬تاکید کرد و افزود‪ :‬با تاکیدهای رئیسکل دادگستری‬ ‫استانبوشهر در حوزهفعالسازیستادهایاقتصادمقاومتیدر شهرستانها‪،‬سعیشدهاست‬ ‫اختیارات این ستادها افزایش داده شود تا واحدهای تولیدی که دچار مشکل هستند زودتر‬ ‫شناسایی و در راستای حل مشکالت انها اقدامات موثر در کوتاهترین زمان انجام شود‪ .‬دبیر‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر بیان کرد‪ :‬نقش دولت و بخش خصوصی در‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است و بنابراین شناسایی نقاط ضعف و تبدیل ان به‬ ‫قوت یکی از الزامات کشور دررسیدن به جایگاه واقعی خویش در حوزه اقتصادی است‪ .‬او‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این ستاد تالش میشود از ظرفیتهای موجود در راستای تحقق فرمایشات‬ ‫رهبر انقالب در مورد شعار سال استفاده شود‪ .‬مرادی گفت‪ :‬بابت وجه به اهمیت و نقش‬ ‫اقتصاد که اساس و پایه حکومتها است‪ ،‬دشمن با این حربه وارد جنگ با کشور ایران شده‬ ‫است‪.‬او افزود‪:‬دشمنو استکبار جهانیوقتیاز راهاقتصادیراهبهجایینبردندجنگترکیبی‬ ‫را در دستور کار خود قرار داده است و تمام ظرفیتهای خویش را در این حوزه به کار بستند‪.‬‬ ‫رئیس دادگستری و رئیس ستاد شهرستانی اقتصاد مقاومتی دادگستری دیلم با تاکید بر تعامل‬ ‫و همکاری بین دستگاهها برای رفع موانع تولید افزود‪ :‬برای تحقق شعار سال مسئوالن‪ ،‬در‬ ‫راستای وظایف خویش باید کارها را تسریع و سهولت بخشند‪.‬‬ ‫محمدکاظم گلستانافزود‪:‬اقتصادمقاومتیبر محوریت کاهشوابستگیهاو تاکیدروی‬ ‫مزیتهای تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬تداوم تولید‪ ،‬حمایت از‬ ‫کار و سرمایه مبین سه حلقهای است که نحوه تعامل انها رویهم تاثیر مستقیم دارد و باید‬ ‫تمامیارتباطاتاینسهحلقهباهماصالحشدهو در راستایافزایشتولیدملیبهبودپیداکند‪.‬‬ ‫گلستان‪،‬پیگیریهایالزمبرایراهاندازیدوبارهواحدهایتولیدیتعطیلو نیمهتعطیل‬ ‫رااز اساسیتریناهدافسیاستهایستاداقتصادمقاومتیشهرستاناعالم کرد‪.‬‬ ‫رئیسستاداقتصادمقاومتیدادگستریدیلمگفت‪:‬برایرفعموانعتولیدبرنامهریزیدقیق‬ ‫در این حوزه انجام و شناسنامه ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان تهیه و تدوین شود‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫طال در بورس کاال‪ ،‬همه اشخاص حقیقی‬ ‫اســتقاللی ها مقابــل ملــوان کســب کردند‬ ‫ارایشگران‬ ‫و خودروسازان در‬ ‫بهار ازادی را خریداری کنند‪ .‬خریداران می‬ ‫توانندپنجروزکاریپسازخریدسکهدربورسکاال‪،‬بهخزانهبانکرفاهمراجعهکردهوباارائهاسنادمربوطبهبورس‪،‬‬ ‫صدر شکایت هایجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان‬ ‫بهصورتفیزیکیمعادلسکه هایخریداریشدهراتحویلبگیرند‪.‬‬ ‫مردمی‬ ‫های بین المللی استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ‪ 1401 /11/23‬راس ساعت ‪ 9‬صبح در محل‬ ‫نمایشگاه‬ ‫باالی‪ ۱۸‬سال دارای کد ملی می توانند حداقل‬ ‫عادی به طور فوق العاده‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫دعوت‬ ‫سکهطالی‬ ‫قطعهربع‬ ‫حداکثرپنج‬ ‫اگهیقطعهو‬ ‫یک‬ ‫شرکت تعاونی نمایشگاه به ادرس‪ :‬انتهای خیابان عالمه امینی شرقی‪ ،‬ابتدای خیابان بازارچه‪ ،‬مجتمع تجاری االء‪،‬‬ ‫طبقه اول تشکیل می گردد‪.‬‬ ‫طور فوق‬ ‫عادی به‬ ‫دستمجمع‬ ‫دعوت‬ ‫العاده در محل مذکور حضور‬ ‫ساعت مقرر‬ ‫سهام راس‬ ‫عمومیبرگ‬ ‫داشتن اخرین‬ ‫اگهیبا در‬ ‫لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود‬ ‫به هم رسانید و یا وکیل ‪ /‬نماینده خود را کتب ًا معرفی نمایید‪.‬‬ ‫کارکنان‬ ‫چندمنظوره‬ ‫تعاونی‬ ‫شــرکت‬ ‫نحوه العاده‬ ‫طور فوق‬ ‫عادی‬ ‫جلســهبهمجمع‬ ‫عضو‬ ‫وکالتی هر‬ ‫تعداد اراء‬ ‫عمومی‬ ‫تشکیل مجامع‬ ‫ائینبهنامه‬ ‫عمومی‪18‬‬ ‫موجب ماده‬ ‫ضمن ًا به اطالع می رساند که‬ ‫مورخ ‪ 1401 /11/23‬راس ساعت ‪ 9‬صبح در محل‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫روز‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫المللی غیر عضو تنها یک رای خواهد بود‪.‬‬ ‫بین شخص‬ ‫هایو هر‬ ‫نمایشگاه‪ 3‬رای‬ ‫حداکثر‬ ‫تعاونی نمایشگاه به ادرس‪ :‬انتهای خیابان عالمه امینی شرقی‪ ،‬ابتدای خیابان بازارچه‪ ،‬مجتمع تجاری االء‪،‬‬ ‫شرکتجلسه ‪:‬‬ ‫دستور‬ ‫حسابرسگردد‪.‬‬ ‫تشکیل می‬ ‫طبقه اول‬ ‫قانونی شرکت برای سال مالی ‪1401‬‬ ‫انتخاب‬ ‫‪-1‬‬ ‫شرکتداشتن اخرین برگ سهام راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور‬ ‫معامالتی دست‬ ‫میوشود با در‬ ‫تصویباعضاء‬ ‫‪-2‬از کلیه‬ ‫لذا‬ ‫دعوتمالی‬ ‫ائین نامه‬ ‫معرفی نمایید‪.‬‬ ‫مجمعکتب ًا‬ ‫صالحیتخود را‬ ‫وکیلدر‪ /‬نماینده‬ ‫رسانید و یا‬ ‫به‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مواردی که‬ ‫همسایر‬ ‫‪-3‬‬ ‫ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده ‪ 18‬ائین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد اراء وکالتی هر عضو‬ ‫اصفهانالف‪862030 :‬‬ ‫م‬ ‫نمایشگاههایبینالمللیاستان‬ ‫کارکنان‬ ‫چندمنظوره‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫یک رای‬ ‫غیر عضو تنها‬ ‫شخص‬ ‫حداکثر ‪ 3‬رای و هر‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی ‪1401‬‬ ‫‪ -2‬تصویب ائین نامه مالی و معامالتی شرکت‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد‪.‬‬ ‫اصفهانالف‪862030 :‬‬ ‫م‬ ‫شرکتتعاونیچندمنظورهکارکناننمایشگاههایبینالمللیاستان‬ ‫و چهــار گل بــه تیــم محبــوب انزلــی زدند تا‬ ‫سرمربی پرتغالی شان به طور موقت ارامش‬ ‫سپاهان در جدالی شش امتیازی به شدن‬ ‫زیر فشار انتقادها قرارگرفته و حتی احتمال‬ ‫برکناری اش هم وجود داشــت حاال می تواند کمی به اینده خوش بین باشــد هرچند هنوز ترکش های‬ ‫جناب اقای مهدی کوهی‬ ‫مدیرعاملمحترمشرکتذوباهناصفهان‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی را تبریــک‬ ‫گفتــه‪ ،‬امیــدوارم بــا تکیــه بــر تجــارب‬ ‫جنابعالــی و اســتعانت از خداونــد متعال‬ ‫ـکوفاییکوهی‬ ‫اقای مهدی‬ ‫جناب‬ ‫هرچه بیشــتر‬ ‫ـد و شـ‬ ‫شــاهد رشـ‬ ‫شرکتذوباهناصفهان‬ ‫مدیرعامل‬ ‫محترمــیم‪.‬‬ ‫ـرکت باش‬ ‫ان شـ‬ ‫ـک‬ ‫تبریـ‬ ‫ـی را‬ ‫جنابعالـ‬ ‫شایســته‬ ‫انتصــاب‬ ‫امروز‬ ‫رویداد‬ ‫روزنامه‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫اکبری ‪-‬‬ ‫امیر‬ ‫گفتــه‪ ،‬امیــدوارم بــا تکیــه بــر تجــارب‬ ‫جنابعالــی و اســتعانت از خداونــد متعال‬ ‫شــاهد رشــد و شــکوفایی هرچه بیشــتر‬ ‫ان شــرکت باشــیم‪.‬رویداد ایران‬ ‫امیر اکبری ‪ -‬مدیرمسئول روزنامه رویداد امروز‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫قدردانی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‬ ‫از فوالد مبارکه‬ ‫به عنوانپیشتاز‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫کباب کتاب‬ ‫بگیرد‪ .‬ساپینتو که پس از شکست مقابل‬ ‫دوشکست تلخ دو هفته ابتدایی لیگ بر دوش او سنگینی می کند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫‪08‬‬ ‫زنانبیشتر‬ ‫کتاببخوانند‬ ‫در ان گرفتارشــده نجــات دهــد‪ .‬بــردی کــه‬ ‫مختلفاست‪.‬مطابقشرایطعرضهربعسکه‬ ‫شماره‪ 36‬صفحهرویداد بوشهر‬ ‫شماره‬ ‫تولید روزانه ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫بشکه میعانات گازی‬ ‫در پارس جنوبی‬ ‫گفتگو با زینب بیات‪ ،‬شاعر و گوینده‬ ‫نمی توانســت ســاپینتو را از مخمصه ای که‬ ‫به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت های‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫رویــداد امروز‪:‬هیچ چیــز از یــک بــرد پــرگل‬ ‫کشف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم‬ ‫میعانــات گازی‪ ،‬مــواد اولیــه پتروشــیمی‪ ،‬کاالی‬ ‫اساســی و محصوالت کشاورزی بیشترین میزان‬ ‫کاالهایی بوده که در این مدت توســط ناوگان‬ ‫حملونقل عمومی اســتان جابجا شــده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای بوشــهر‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬چشــمانداز و دورنمــای جابجایی‬ ‫بار در استان با توجه به افزایش تولیدات صنایع‬ ‫خصوصا پتروشیمی روشن و امیدبخش است و‬ ‫به یاری خداوند این روند افزایشــی در ماههای‬ ‫اتی نیز تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫محموله بزرگ قاچاق در بوشهر کشف ‬ ‫شد‬ ‫بهصورتگواهیسپردهناپیوستهبودهوفرایند‬ ‫جابجایی مسافر و حملونقل بار‬ ‫در استان بوشهر افزایش یافت‬ ‫‪ ۴۵‬واحد راکد استان بوشهر‬ ‫به چرخه تولید بازگشتند‬ ‫مامورین یگان امداد با گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و‬ ‫اشراف و تسلط اطاعاتی‪ ،‬توانستند طی دو عملیات‪ ۲‬دستگاه‬ ‫خودرویحامل کاالیقاچاقراتوقیفو بهمقر انتظامیداللت‬ ‫دهند‪ .‬او افزود‪ :‬ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی انواع‬ ‫کاالی قاچاق‪ ،‬شامل لوازم اشپزخانه‪ ،‬مواد غذایی و یک دستگاه‬ ‫موتورســیکلت ‪ ۲۵۰‬سیســی کشــف کردند‪ .‬فرمانــده انتظامی‬ ‫شهرستان بوشهر با بیان اینکه در این رابطه دو نفر متهم دستگیر‬ ‫و به مرجع قضائی معرفی شدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کارشناسان ارزش‬ ‫کاالهای مکشوفه را سه میلیارد ریال براورد کردند‪.‬‬ ‫طالی بهار ازادی در بورس کاال در این مرحله‬ ‫جشنواره رسانهای فجر برگزار میشود‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫ساپینتوواندکی‬ ‫ارامش حتی موقت‬ ‫به متقاضیان فروخته شد‪ .‬عرضه ربع سکه‬ ‫دبیر جشنوارهرسانهایفجر‬ ‫‪ gmail.com‬بــه دبیرخانــه‬ ‫انقاب اسامی استان بوشهر از‬ ‫ارســال کننــد و همچنیــن برای‬ ‫برگزاری جشنواره رسانهای فجر‬ ‫کسباطاعاتبیشتر باشماره‬ ‫انقــاب اســامی ویــژه روابط‬ ‫‪ ۰۹۰۳۸۳۷۹۲۵۲‬در فضــای‬ ‫عمومیهــای دســتگاههای‬ ‫مجازی ارتباط برقرار کنند‪ .‬وی‬ ‫حسین موسوی‬ ‫اجرایی استان خبر داد‪.‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬شــرکتکنندگان‬ ‫ســید حســین موســوی بــا‬ ‫توجه داشــته باشند در ارزیابی‬ ‫خبرنــگاران از برگــزاری جشــنواره رســانهای فجر نهایــی توســط داوران جشــنواره‪ ،‬قالبهــای‬ ‫انقاب اسامی در استان بوشهر خبر داد و اظهار چندرســانهای بهصــورت کیفــی و قالبهــای‬ ‫کرد‪ :‬به مناســبت فرا رســیدن چهل و چهارمین مکتوب بهصورت کیفی و کمی بررسی میشود‪،‬‬ ‫سالگردپیروزیشکوهمندانقاباسامیاولین بنابرایــن ضــرورت دارد «اثار مکتوب» به همراه‬ ‫و بــا تصویــب هیئترئیســه شــورای هماهنگی مستندات منتشرشــده در رســانهها ارسال شود‪.‬‬ ‫روابط عمومیهای اســتان‪ ،‬جشــنواره رسانهای دبیر جشــنواره رســانهای فجر انقاب اســامی‬ ‫فجر ویژه روابط عمومیهای ادارات‪ ،‬نهادها و اســتان بوشــهر با اشــاره به اهداف برگزاری این‬ ‫سازمانهای استان با هدف انعکاس هر چهبهتر جشــنواره گفــت‪ :‬در شــرایط کــه بنگاههــای‬ ‫برنامههــا و فعالیتها و دســتاوردهای انقاب خبرپراکنــی دشــمن با تبلیغــات انبوه رســانهای‬ ‫اســامی و با رویکرد خبر خوب برگزار میشود‪ .‬سعی در تسخیر ذهنها و انحراف در حقایق‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موضوعــات و محورهــای این دارند وظیفه امروز و تکلیف همه ما این است‬ ‫جشــنواره تصریــح کــرد‪ :‬پروژههــا و برنامههای که به توصیه رهبر معظم انقاب لبیک بگویم و‬ ‫دهــه فجــر‪ ،‬دســتاوردهای ‪ ۴۴‬ســاله انقــاب‪ ،‬با جهاد تبیین حقایق را بازگو کنیم‪ .‬موسوی راه‬ ‫برنامههای ســفر رئیسجمهــور و هیئت دولت مقابله با تهاجم همهجانبه رسانهای دشمن را‬ ‫و مهمتریــن برنامههــا و پروژههای ســال جاری دفاع مقدس رسانهای عنوان کرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫محورهایاینجشنوارهاست‪.‬عضوهیئترئیسه معرفی دستاوردهای انقاب اسامی و خدمات‬ ‫شــورای هماهنگــی روابــط عمومیهای اســتان دولــت به مردم بهویژه نســل نوجــوان و جوان‬ ‫بوشهر با بیان اینکه این جشــنواره در دو قالب حداقــل کاری اســت که میتــوان در حق نظام‬ ‫چندرســانهای و مکتوب برگزار میشود‪ ،‬عنوان و انقــاب انجــام داد و رســانه بهعنــوان یکی از‬ ‫کــرد‪ :‬روابــط عمومیهــا میتواننــد اثار خــود را ارکاناصلیقدرتنقشمهمیدر تبیینحقایق‬ ‫در قالبهــای فیلــم‪ ،‬عکــس‪ ،‬موشــن گرافــی‪ ،‬دارد که این مهم یکی از اهداف اصلی جشنواره‬ ‫اینفوگرافی‪ ،‬پادکســت‪ ،‬گزارش عملکرد‪ ،‬گزارش رســانهای فجــر اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه دیگــر‬ ‫و گفتگوی تفصیلی‪ ،‬خبر‪ ،‬کوتاه نویسی مجازی‪ ،‬اهداف برگزاری جشنواره رسانهای فجر انقاب‬ ‫یادداشــت و مقالــه به دبیرخانه این جشــنواره اســامی گفت‪ :‬ایجاد امیدافرینی در جامعه با‬ ‫ارسال کنند‪ .‬موسوی مهلت ارسال اثار را تا پایان تولید خبرهای خوب از خدمات دولت‪ ،‬افزایش‬ ‫هفت اسفندماه سال جاری عنوان کرد و گفت‪ :‬کیفیت تولیدات رســانهای‪ ،‬برقراری ارتباط بهتر‬ ‫شرکتکنندگاندر جشنوارهمیبایستاثار خود بین روابط عمومیها و اصحاب رسانه از دیگر‬ ‫را بــه ادرس الکترونیکــی @‪ Jashnvarehfajrbu‬اهداف برگزاری این جشنواره است‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫برد پرگل مقابل ملوان به کمک سرمربی استقالل امد‬ ‫کاال تا قیمت هشت میلیون و‪ ۳۰۱‬هزار تومان‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫بهرهگیری از روشهای خاقانه‬ ‫اجتماعیاستانداربوشهر گفت‪:‬‬ ‫به مردم و جامعه هدف تبیین‬ ‫همــه مدیــران دســتگاههای‬ ‫کنند‪.‬پوراتگفت‪:‬در دههفجر‬ ‫اجرایــی اســتان نســبت بــه‬ ‫فضاسازی و تبلیغات محیطی‬ ‫انتصــاب مشــاور رســانهای و‬ ‫موثــر و کارامد بهصورت جدی‬ ‫اکبر پورات‬ ‫مشــاور بانــوان اهتمــام ویــژه‬ ‫و تخصصــی موردتوجــه‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫مســئوالن فرهنگی و دســتگاه‬ ‫اکبر پورات در نشست شــورای اداری استان اجرایی استان بوشهر قرار گیرد‪ .‬معاون سیاسی‪،‬‬ ‫بوشــهر با گرامیداشــت فرا رســیدن دهه مبارک امنیتی و اجتماعی اســتاندار بوشــهر بیــان کرد‪:‬‬ ‫فجــر اظهار کرد‪ :‬به مناســبت دهــه مبارک فجر باید از ظرفیت دهه فجر برای انسجامبخشی‬ ‫در ســطح اســتان بوشــهر پروژههــای عمرانــی و و وحــدت بیشــتر میان همه اقشــار بهره گرفته‬ ‫اقتصادی ارزشمندی کلنگ زنی و به بهرهبرداری شودبهنحویکهظرفیتهایایجادشدهدر سفر‬ ‫خواهــد رســید کــه حــاوت و شــیرینی ان مردم ریاستجمهور به استان ظهور و بروز پیدا کند‪.‬‬ ‫عزیز استان خواهند چشید‪ .‬وی با اشاره به سفر وی گفت‪ :‬مدیران اســتان نشســتهای خبری‪،‬‬ ‫ریاســت محترم جمهوری در پایان بهمنماه به پاسخگو بودنو حضور بیواسطهدر بینمردم‪،‬‬ ‫اســتان بوشــهر تصریح کرد‪ :‬در این ســفر تدارک روستاها و مناطق محروم مستمر در دستور کار‬ ‫نشســتهای تخصصــی بــا نخبــگان و فعاالن خود قرار دهند‪ .‬پورات تاکید کرد‪ :‬همه مدیران‬ ‫فرهنگی و اجتماع مردمی دیدهشــده است که دســتگاههای اجرایی استان نسبت به انتصاب‬ ‫در زمان خود اطاعرســانی خواهد شد‪ .‬معاون مشــاور رســانهای و مشــاور بانوان اهتمام ویژه‬ ‫سیاسی‪،‬امنیتیواجتماعیاستاندار بوشهر افزود‪ :‬داشــته باشــند و باید از ظرفیت روابط عمومی‬ ‫در ایام دهه فجر دســتگاه اجرایی استان تاش و تقویــت انها نهایت اســتفاده صورت گیرد تا‬ ‫کننــد برنامههــای محوری و شــاخص خــود را با عملکردموثریبهنمایشبگذارند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای‬ ‫اســتان بوشــهر از افزایش حمل بار و مســافر در‬ ‫اســتان بوشــهر خبــر داد و گفت‪ :‬طــی ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫امسال سه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار جابجایی مسافر‬ ‫در اســتان ثبتشــده اســت‪ .‬بــه گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫عبدالکریم اخترشناس اظهار داشــت‪ :‬از ابتدای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون هفــت میلیــون تــن کاال از‬ ‫طریق ناوگان حملونقل در استان جابجا شده‬ ‫اســت کــه ایــن محمولههــا در قالــب ‪ ۴۴۱‬هزار‬ ‫سفر انجامشده است‪ .‬او افزود‪ :‬کلینکر سیمان‪،‬‬ ‫ورزش‬ ‫عرضه گسترده‪ ،‬ربع سکه بهار ازادی در بورس‬ ‫هفدهم تا بیست و سوم بهمن ماه اثار جشنواره فیلم فجر در ایالم اکران می شود‬ ‫علی هوشمند؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم‪ :‬هفدهم تا بیست و سوم بهمنماه اثار چهل و یکمین‬ ‫جشنوارهفیلمفجر در ایاماکرانمیشودوامکانحضور احادمردمجهتدیدنفیلمهایجشنوارهفجر باتاش‬ ‫ادارهکلفرهنگو ارشاداسامیفراهمخواهدشد‪.‬طیسالهایگذشتهتجربهمطلوبیدر زمینهاکرانفیلمهای‬ ‫جشنوارهفجر در استانایامو همزمانباسراسر کشور داشتهایم‪.‬‬ ‫شــرکای تــازه بــرای اســتفاده از زیرســاختهای‬ ‫امادهبــهکار‪ ،‬تعییــن تکلیــف واحدهــای راکــد‬ ‫تحــت تملــک بانکها و کمک به حل مشــکات‬ ‫حقوقی از اقدامات انجامشــده برای فعالسازی‬ ‫واحدهــای تولیــدی راکد اســت‪ .‬حســینی یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬در زمــان حاضر‪ ۳۴۷ ،‬واحد در ‪ ۱۹‬شــهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی استان بوشهر فعالیت میکنند‪.‬‬ ‫و دستمزد در سال اینده‬ ‫‪ :‬در پنجمین روز از مرحله دوم‬ ‫انتصاب مشاور رسانهای و بانوان در‬ ‫ادارههای استان بوشهر ضروری است‬ ‫مییابــد‪ .‬محمدیزاده اغاز ســاخت بنادر‬ ‫در شــهر های شمالی استان بوشهر را یکی‬ ‫دیگر از طرحها دانســت و گفت‪ :‬در دور‬ ‫دوم سفر هیئت دولت و رئیسجمهور به‬ ‫بوشــهر طرحها و برنامههــای مهمی اجرا‬ ‫و افتتاح میشود‪ .‬او تعهد اشتغال استان‬ ‫پیشنهادافزایشپلکانیحقوق‬ ‫‪ 10/205‬قطعه‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫بوشــهر در ســال جــاری را ‪ ۲۱‬هزار فرصت‬ ‫شــغلی دانســت و افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫فرصــت شــغلی در ســامانه رصد اشــتغال‬ ‫ثبــت و اشــتعال ایجادشــده اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫هدفگذاری اشتغال تا پایان سال باید به‬ ‫‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تعداد فروش ربع سکه‬ ‫کاهش‬ ‫نرخ بیکاری‬ ‫در استان‬ ‫بوشهر‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪03‬‬ ‫سرنوشت جاماندگان طرح حمایتی دولت به کجا رسید؟‬ ‫بوشهر‬ ‫بوشهر‬ ‫‪03‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫سفر‬ ‫شگفت انگیز‬ ‫بهره برداریاز پروژه هایشهرک های‬ ‫صنعتیاصفهانهمزمانبادههفجر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬اگــر پــروژه ای تا زمــان دهه‬ ‫فجر اماده نبود‪ ،‬ان پروژه را از لیست افتتاح‬ ‫خــود خارج خواهیم کــرد تا ابتدا نواقص ان‬ ‫برطرف شود ‪.‬‬ ‫رســول ســواری‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرکهای صنعتی استان اصفهان در بازدید‬ ‫از پروژه هــای در دســت اقــدام ایــن شــرکت‬ ‫ابتــدا از تاسیســات گاز و منبــع اب شــهرک‬ ‫صنعتی در دســت احداث گلســتان واقع در‬ ‫میمه دیدار و اظهار کرد‪ :‬تاسیســات گاز این‬ ‫منطقه به طول ‪ ۴‬کیلومتر با هزینه ای بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال تا ‪ ۱۳‬بهمن ماه سال جاری‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن انشــعابات مخزن‬ ‫اب ایــن شــهرک کــه بــه طــول ‪ ۱۲‬کیلومتر از‬ ‫ســمت میمه به این ناحیه کشــیده شده‪ ،‬با‬ ‫دو مخزن ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۳۰۰‬متر مکعبی‪ ،‬ابرســانی‬ ‫در این منطقه را انجام می دهد که این پروژه‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال هزینه دربرداشته است‪.‬‬ ‫ســواری در بازدیــد از روند احداث پروژه‬ ‫تامیــن اب شــهرک بــزرگ صنعتــی اصفهــان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مخــزن بــا حجــم ‪ ۱۰‬هــزار متــر‬ ‫مکعب و با بودجه ای در حدود هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال در ایام دهه فجر امسال افتتاح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫اصفهــان همچنیــن بــه شــهرک صنعتــی ‪۲‬‬ ‫نجف ابــاد رفــت و اظهار داشــت‪ :‬پــروژه ای‬ ‫کــه مــورد بازدید قــرار گرفت‪ ،‬پــروژه ورودی‬ ‫و خروجــی شــهرک بــود که پیشــرفت ان در‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد است و امیدوارم این پروژه‬ ‫هم در ایام دهه فجر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از مخــزن ابرســانی ایــن‬ ‫شــهرک بــا حجــم ‪ ۲‬هــزار متــر مکعــب نیــز‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫سواری هدف از بازدید از پروژه ها را رفع‬ ‫موانــع و نواقص ان تا پیش از موعد افتتاح‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر پروژه ای تا زمان دهه‬ ‫فجر اماده نبود‪ ،‬ان پروژه را از لیست افتتاح‬ ‫خــود خارج خواهیم کــرد تا ابتدا نواقص ان‬ ‫برطرف شود ‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫ویــژه‬ ‫حل وفصل سواالت‬ ‫پادمانی شرایط را برای‬ ‫بازگشت به میز مذاکره‬ ‫مهیا می کند‬ ‫یک کارشناس مسائل بین الملل گفت‪ :‬حل وفصل‬ ‫مسائل پادمانی با اژانس می تواند عالوه بر اینکه مانع‬ ‫از صدور قطعنامه جدید علیه ایران در شورای حکام‬ ‫شود‪ ،‬می تواند به بازگشت طرف ها به میز مذاکره در‬ ‫وین با ‪ ۴+۱‬بینجامد‪ .‬حســن بهشتی پور در گفت وگو‬ ‫با ایسنا با اشاره به سفر اتی مدیرکل اژانس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمی به ایران و گمانه زنی ها درباره حل وفصل‬ ‫سواالت پادمانی اظهار کرد‪ :‬اگر سواالت اژانس پاسخ‬ ‫داده شــود قطعــا یک گــره کــور در رابطه با تعامالت‬ ‫ایــران و اژانــس و نیز در روند مذاکــرات احیای برجام‬ ‫بازشده است و به طورقطع به احیای برجام می توان‬ ‫نزدیک شد‪ .‬معتقدم حل وفصل سواالت میان ایران و‬ ‫اژانساغازکنندهدور جدیدمذاکراتمی تواندباشداما‬ ‫تکمیل کننده راه نیست و مسیر احیای برجام به عناصر‬ ‫دیگری برای تحقق نیاز دارد‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه امیــدوارم اقای گروســی به تهران‬ ‫در اینــده نزدیک به رســیدن دو طــرف به یک راهکار‬ ‫مرضی الطرفین ختم شــود تصریح کــرد‪ :‬ایران قبال به‬ ‫سواالت اژانس پاسخ داده است اما مسئله این است‬ ‫کــه از نــگاه اژانــس این پاس ـخ ها «قانع کننــده» نبوده‬ ‫اســت ازای ـن رو امیدواریــم دو طــرف بــه یــک مدالیته‬ ‫جدید برای رفع ابهامات و سواالت برسند که به طور‬ ‫عملی به ســواالت پاسخ داده شود‪ ،‬اگر این طور شود‬ ‫مذاکرات معوق مانده برجام از سر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه توافق‬ ‫هســته ای در ســال ‪ ۲۰۱۵‬بسترساز حل وفصل موضوع‬ ‫مطالعات ادعایی شد افزود‪ :‬موارد جدیدی که اژانس‬ ‫از ایران پرســیده جزو پی ام دی نبود و این ســه‪ ،‬چهار‬ ‫ســوال مربوط به چیزهایی اســت که در ‪ ۲۰۱۹‬اژانس‬ ‫به ان ها رســید‪ .‬اینکه برخی می گویند باید اول اقدام‬ ‫سیاســی انجام شــود بــرای حل این ســواالت بــرای ان‬ ‫است که این سواالت یک پرونده سازی سیاسی است‪.‬‬ ‫به هرحــال ســواالت باید فنــی و حقوقی پاســخ داده‬ ‫شــود و اژانــس بگوید قانع شــدم در غیــر این صورت‬ ‫شــورای حــکام رای می دهــد‪ .‬چــه فنــی‪ ،‬چه سیاســی‬ ‫بهتر اســت به سمت حل وفصل مسائل برویم و یک‬ ‫راهکار پیدا کنیم‪ .‬بهشتی پور با بیان اینکه البی امریکا‬ ‫و اروپا در اژانس قطعا در رویکرد این نهاد موثر است‬ ‫اما به هرحال باید مسئله به طور فنی و حقوقی میان‬ ‫ایــران و اژانس حل وفصل شــود‪ ،‬افزود‪ :‬حل ســواالت‬ ‫اژانس به هرحال از مسیر فنی می گذرد‪ .‬این کارشناس‬ ‫مســائل بین الملل با اشاره به نشســت بعدی شورای‬ ‫حکام در اسفندماه اظهار کرد‪ :‬برای جلوگیری از صدور‬ ‫قطعنامه جدید در شورای حکام در نشست بعدی در‬ ‫اســفند ســفر مدیرکل اژانس به تهران ضروری است و‬ ‫احتماال ایران تالش خواهد کرد از صدور این قطعنامه‬ ‫جلوگیری کند چرا که قطعنامه بعدی احتمال ارجاع‬ ‫ایران به شورای امنیت را نزدیک می کند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫حل وفصل سواالت پادمانی‪ ،‬می تواند شرایط را برای‬ ‫بازگشت طرف ها به میز مذاکرات در وین ترغیب کند‪.‬‬ ‫نقش موثر کریدور شمال ‪-‬‬ ‫جنوب در روابط ایران و‬ ‫عمان‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬در حوزه‬ ‫روابط ایران و عمان‪ ،‬کریدور شمال‪-‬جنوب در شرایط‬ ‫کنونیتحوالتمنطقه ایوجهانیبسیار حائز اهمیت‬ ‫اســت و می توانــد در تقویت حوزه اقتصاد دو کشــور‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬محمدباقــر قالیبــاف رئیــس‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در جریــان مالقــات‬ ‫دوجانبــه خــود بــا روســای مجالــس حاضــر در‬ ‫هفدهمیــن اجــاس ‪ PUIC‬در دیــدار بــا «خالــد‬ ‫المعولــی» رئیــس مجلــس عمــان ضمــن ابــراز‬ ‫خرســندی از روابــط دوســتانه ایــران و عمــان در‬ ‫حــوزه سیاســی و اقتصــادی‪ ،‬گفــت‪ :‬چندیــن دهه‬ ‫اســت کــه روابــط دوســتانه و برادران ـه ای میــان‬ ‫عمان و ایران برقرار اســت که ســلطان قابوس در‬ ‫پایه گذاری ان نقش ویژه ای داشته و امروز سلطان‬ ‫هیثم بن طارق همان سیاست را ادامه می دهد‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه برقراری و توسعه روابط دوجانبه‬ ‫میــان ایــران و عمــان و ســایر کشــورهای منطقــه و‬ ‫کشــورهای خارج از منطقه‪ ،‬جزئی از سیاس ـت های‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫معتقدیــم نقش کشــور عمان در هر ‪ ۳‬نــوع ارتباط‬ ‫بســیار ویژه است‪ .‬ارتباطات در حوزه سیاسی بسیار‬ ‫دوستانه و عمیق است و باید تالش کرد این روابط‬ ‫بــه حوزه اقتصــادی نیز تعمیــم پیدا کنــد‪ .‬قالیباف‬ ‫بــا اشــاره به اینکــه امــروز روابط میان تجــار ایرانی‬ ‫و عمانــی از طریــق وزرا و روســای بانــک مرکزی دو‬ ‫کشور در حال پیگیری و روبه پیشرفت است‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬البته باید کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو‬ ‫کشــور برگزار شــود تا روابط دو کشــور توسعه یابد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی روابط ایران و عمان‬ ‫به عنوان دو کشور همسایه را نمونه و الگویی برای‬ ‫روابــط بــا ســایر کشــورها دانســت و تاکید کــرد‪ :‬در‬ ‫حوزه روابط ایران و عمان‪ ،‬موضوع کریدور شمال‪-‬‬ ‫جنــوب به خصــوص در شــرایط کنونــی تحــوالت‬ ‫منطق ـه ای و جهانــی بســیار حائــز اهمیــت اســت‬ ‫و می توانــد در تقویــت حــوزه اقتصــاد دو کشــور‬ ‫موثــر باشــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬جمهوری اســامی در‬ ‫ارتباط با همســایگان خود بــه دنبال صلح پایدار‬ ‫و روابط دوســتانه میان کشورهای همسایه است‬ ‫و هی ـچ گاه تهدیــدی بــرای کشــورهای اســامی و‬ ‫همسایه نبوده و نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1556‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار تولیدکنندگان‪ ،‬کارافرینان و فعاالن عرصه های دانش بنیان‪:‬‬ ‫رشد اقتصادی سریع و مستمر ضروری است‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در دیدار صدهــا تن از‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬کارافرینــان و فعــاالن عرص ههــای‬ ‫دانش بنیان‪،‬ایندهروشن کشور رانیازمندرشدسریع‬ ‫و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت‬ ‫پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در برنامه هفتم‬ ‫توسعه‪ ،‬به تبیین دالیل و الزامات رشد اقتصادی‬ ‫پرداختند و تاکید کردند‪ :‬حل مشکالت محسوس‬ ‫معیشــتی و دشــواری های زندگی خانوارها‪ ،‬رشــد‬ ‫اقتصادی را کامال ضروری کرده است‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامنه ای با ابراز خرســندی‬ ‫از روحیه‪ ،‬نگاه امیدوارانه و فعالیت های ملموس‬ ‫فعاالن عرصه تولید و کارافرینی گفتند‪ :‬همان گونه‬ ‫که بارها گفته شده‪ ،‬استعداد و ظرفیت رشد کشور‬ ‫با توجه به منابع خدادادی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫و بین المللی و سیاسی و بخصوص نیروی انسانی‪،‬‬ ‫بســیار باال و در عرصه هایی استثنایی است و به‬ ‫همیــن علــت‪ ،‬اینده ملــت و دورنمای پیشــرفت‬ ‫ایرانبسیار روشن تر از پیش بینی های کنونیاست‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬نا مگــذاری ســال جــاری بــه نــام ســال‬ ‫«تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشتغال افرین» را تا حدودی‬ ‫ناشــی از دیدار ســال گذشــته با فعاالن اقتصادی‬ ‫خواندند و افزودند‪ :‬نمایشــگاهی که دو روز قبل‬ ‫بازدید شد‪ ،‬نشان می داد کارهای نسبتا خوبی در‬ ‫زمینه شعار سال انجام شده‪ ،‬ضمن اینکه سخنان‬ ‫فعاالن اقتصــادی در این دیدار درباره پیشــرفت‬ ‫اقتصــادی کشــور‪ ،‬امیدهــا و نویدهــای خوبــی‬ ‫می دهد و شاخص های رسمی نیمه اول سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫هم عمدتا نشان دهنده حرکت و رشد است‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــه مســئوالن دولتــی حاضــر‬ ‫در دیــدار بخصــوص معــاون اول رئیس جمهــور‬ ‫گفتنــد‪ :‬بــرای پیگیــری مطالــب و حــل گالیه ها و‬ ‫توقعات به حق فعاالن اقتصــادی در این دیدار‪،‬‬ ‫کارگروه هایی با حضور فعاالن اقتصادی تشــکیل‬ ‫دهید و با پیگیری مستمر‪ ،‬مشکالت را عالج کنید‬ ‫که در این صورت‪ ،‬رشد اقتصادی کشور هم محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جبران عقب ماندگی نیازمند تالش پیگیر است‬ ‫حضــرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای با اشــاره به برخی‬ ‫توقعات تولیدگران از ایشــان افزودند‪ :‬البته روش‬ ‫بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان‬ ‫می دهم و با اصرار و تاکید‪ ،‬ان ها را دنبال می کنم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه سخنانشــان در دیدار‬ ‫بــا تولیدگــران‪ ،‬کارافرینــان و فعــاالن عرص ههــای‬ ‫دانش بنیــان بــه تبییــن حــرف اصلی و مهــم خود‬ ‫یعنــی ضــرورت رشــد اقتصــادی ســریع و مســتمر‬ ‫پرداختنــد‪ .‬عقب ماندگــی کشــور در دهــه نــود‬ ‫و تعطیلــی نســبی مســائل اقتصــادی در برخــی‬ ‫سال های این دهه و درنتیجه شاخص های منفی‬ ‫شهــای مختلف‪ ،‬واقعیت مهمــی بود که‬ ‫در بخ ‬ ‫ایشــان در بیــان ضــرورت رشــد ســریع و مســتمر‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬روی ان انگشــت گذاشــتند‪ .‬حضــرت‬ ‫ایت ا‪ ...‬خامنه ای ضعف های مدیریتی و مسائلی‬ ‫نظیر تحریم ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته ای و‬ ‫درنتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم‬ ‫عقب ماندگی اقتصادی در دهه نود برشــمردند‪.‬‬ ‫ایشــان جبران این عقب ماندگــی را نیازمند تالش‬ ‫پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال‬ ‫دانستند و گفتند‪ :‬به همین علت در برنامه هفتم‬ ‫توسعه‪ ،‬پیشرفت اقتصادی را البته توام با عدالت‬ ‫در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و‬ ‫اگر نباشد‪ ،‬پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد‬ ‫قــرار داده شــده کــه اگر محقق شــود‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫خوبی در ‪ ۵‬سال اینده رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫مشکالت معیشتی مردم بدون رشد‬ ‫اقتصادی عالج پذیر نیست‬ ‫رهبــر انقــاب در تبییــن چرایــی نیاز به رشــد‬ ‫ســریع و مســتمر اقتصادی‪ ،‬همه مسئوالن دولتی‬ ‫و حاکمیتــی‪ ،‬تولیدگران و فعاالن اقتصــادی را به‬ ‫تمرکز و دقت در ‪ ۴‬دلیل عمده فراخواندند‪.‬‬ ‫دلیل اول‪ ،‬مشکالت محسوس معیشتی مردم‬ ‫و دشواری های موجود در رفاه خانوارها بود‪.‬‬ ‫ایشــان ایــن مشــکالت را دلیــل بســیار مهمی‬ ‫برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬رفع فقر و مشــکالت معیشــتی مردم و‬ ‫تامیــن رفاه و اســایش انان‪ ،‬بدون رشــد اقتصادی‬ ‫عالج پذیر نیست و همه مســئوالن و افراد دارای‬ ‫توانایی های مدیریتی‪ ،‬فکری و مالی‪ ،‬در این زمینه‬ ‫مسئولیتسنگینیدارند‪.‬‬ ‫ضــرورت ارتقــاء جایــگاه ایــران در اقتصــاد‬ ‫منطقــه و جهــان و ایجاد اشــتغال برای میلیون ها‬ ‫فارغ التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقالب‬ ‫در این زمینه بیان کردند‪.‬‬ ‫ـص‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬وجــود جـ ِ‬ ‫ـوان متخصـ ِ‬ ‫تحصی لکــرده افتخــار اســت اما بیــکاری او باعث‬ ‫ســرافکندگی اســت‪ ،‬جوان کارامد تحصیل کرده از‬ ‫کشور‪ ،‬شغل و امکان پیشرفت علمی می خواهد‬ ‫و بدون ایجاد شــغل برای انان نباید بگوییم چرا‬ ‫مهاجــرت می کنند و طبعا ایجاد شــغل بــرای این‬ ‫توانمند جوان‪ ،‬رشد‬ ‫مجموعه عظیم متخصص و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سریع و مستمر اقتصادی می طلبد‪.‬‬ ‫دلیــل چهارم رهبــر انقالب در تبییــن ضرورت‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬وضــع مبهــم جمعیــت کشــور از‬ ‫لحاظ جوانی در اینده ای نه چندان دور بود‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪ :‬جمعیت جوان کشور به لطف‬ ‫خداوند اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزند‬ ‫اوری‪ ،‬اینــده جمعیتــی از این لحاظ مبهم اســت؛‬ ‫بنابرایــن بایــد با رشــد ســریع و مســتمر‪ ،‬کشــور را‬ ‫ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به اندازه کافی‬ ‫نداشتهباشیم‪،‬ثروتمندشدن کشور ممکننیست‪.‬‬ ‫افزایــش ســرمایه گذاری بــرای تولیــد و ارتقــاء‬ ‫بهره وری ضروری است‬ ‫بخــش بعدی ســخنان رهبــر انقالب بــه بیان‬ ‫الزامــات و لــوازم تحقق رشــد اقتصادی اختصاص‬ ‫داشت‪ .‬الزاماتی که بخشی از ان ها به مسئوالن‪،‬‬ ‫برخی به فعاالن اقتصادی و بخشی هم به مردم‬ ‫مربوطمی شود‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای در ایــن زمینــه‬ ‫«افزایــش ســرمایه گذاری بــرای تولیــد» و «ارتقــاء‬ ‫بهــره وری» را دو رکــن مهــم و الــزام اساســی رشــد‬ ‫اقتصادی خواندند و گفتند‪ :‬در برخی بخش ها از‬ ‫جملــه چگونگی مصرف منابع طبیعی‪ ،‬بهره وری‬ ‫واقعا پایین است‪.‬‬ ‫«وجودچشم انداز راهبردیو برنامهبلندمدت‬ ‫در دستگاه های اجرایی و حکومتی» الزام دیگری‬ ‫بود که رهبر انقالب به ان اشــاره کردند و گفتند‪:‬‬ ‫مسئوالن معموال می گویند برنامه های درازمدت‬ ‫دارنــد‪ ،‬اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر‬ ‫چندروزه حرف ها باشیم‪ ،‬چرا که این روزمرگی به‬ ‫همه جا و همه چیز ضربه می زند‪.‬‬ ‫«حمایــت دســتگاه های اجرایــی از بخــش‬ ‫خصوصــی» ضــرورت دیگــری بــود کــه ایشــان به‬ ‫مسئوالنحاکمیتی گوشزد کردند‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در این زمینه دولتی‬ ‫کردن همه کارها در اوایل انقالب را خطایی مهم‬ ‫خواندند و گفتند‪ :‬کشور بدون فعالیت بنگاه های‬ ‫خصوصــی اداره نخواهــد شــد و ایــن بنگاه ها نیز‬ ‫بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی شوند و‬ ‫اگر هم بشوند‪ ،‬موفق نخواهند بود‪.‬‬ ‫ایشــان سیاس ـت های اصــل ‪ ۴۴‬را‪ ،‬دقیــق و‬ ‫مورد تایید عناصر عالقه مند به عدالت اجتماعی‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪ :‬برخــی بــرادران خــوب و‬ ‫خوش نیت ‪ ،‬به این سیاس ـت ها اعتــراض دارند که‬ ‫این اعتراض درســت نیست‪ ،‬البته در چند دولت‪،‬‬ ‫متاسفانه به این سیاست ها به درستی عمل نشد‬ ‫که الزم است با دقت‪ ،‬مراقبت‪ ،‬مدیریت و نظم و‬ ‫انضباط کاری‪ ،‬سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«ارتقاء دانش و فناوری» دیگر الزام مهم رشد‬ ‫اقتصــادی بود که رهبر انقالب بــه ان پرداختند و‬ ‫توجه دانشــگاه ها و مراکز علمی‪ -‬پژوهشی را به‬ ‫ان جلب کردند‪.‬‬ ‫جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم‬ ‫جهانی بگذرند‬ ‫تهــای امــروز را در بســیاری از‬ ‫ایشــان موفقی ‬ ‫بخش ها‪ ،‬ناشــی از اغاز نهضت علمــی در حدود‬ ‫پانــزده ســال قبــل دانســتند و افزودنــد‪ :‬جوانــان‬ ‫دانشــمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم‬ ‫بگذرنــد و تحقــق این ارزو را زمین هســازی کنند که‬ ‫پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از تازه های علم‬ ‫باخبر شود‪ ،‬مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد‪.‬‬ ‫«افزایــش بهــره وری» در همــه بخش هــا‬ ‫از جملــه در فعالیــت نیروهــا و کارمنــدان‬ ‫دســتگاه های دولتــی و در چگونگــی مصــرف‬ ‫منابــع طبیعــی از جملــه اب نیــز در بحــث‬ ‫الزامــات رشــد اقتصــادی‪ ،‬مــورد تبییــن رهبــر‬ ‫انقالب قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایشــان «رقابت پذیــر کــردن کاالهــا و‬ ‫خدمــات» بــا افزایــش کیفیــت و کاهش قیمت‬ ‫محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی‬ ‫کشور برشمردند و گفتند‪ :‬این مسئله در عرصه‬ ‫صادرات اهمیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫«بهبــود محیط کس ـب وکار» ششــمین الزام‬ ‫دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار بود که‬ ‫رهبــر انقــاب چندمیــن بار بــر ان تاکید کردند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬بایــد کاری کنیــم کــه مــردم بتواننــد‬ ‫به راحتی‪ ،‬تولید و کسب وکار و دادوستد کنند‪.‬‬ ‫ایشــان تصمیم هــای متناقــض و تغییــرات‬ ‫مکـ ِـرر قوانیــن و مقــررات را از جملــه موانــع‬ ‫بهبود محیط کسب وکار برشمردند و افزودند‪:‬‬ ‫یهــای متناقض را عالج کنید‪ .‬گاهی‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫دو دســتگاه کــه هــر دو نیــز در جلســه هیئــت‬ ‫دولــت دور یــک میــز می نشــینند‪ ،‬تصمیم های‬ ‫خــاف و متضــاد یکدیگــر اعــام می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن گاهــی مقرراتــی در دولــت اعــام‬ ‫یشــود امــا ناگهــان بــا برخاســتن صدایــی‬ ‫م ‬ ‫از مجلــس‪ ،‬ان کار کــه مدتــی نیــز بــرای ان‬ ‫یشــده‪ ،‬لغو می شــود که این اشــکال‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫کــه مخاطــب ان هــم دولــت و هــم مجلــس‬ ‫هستند‪ ،‬باید اصالح شود‪.‬‬ ‫«عــاج راه دراز و پرپیچ وخــم فرایندهــای‬ ‫اداری» نکتــه دیگــری بــود کــه حضرت ایــت ا‪...‬‬ ‫خامنه ای به ان اشاره کردند و افزودند‪ :‬در زمینه‬ ‫پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده‬ ‫است که در سایر بخش ها نیز باید گسترش یابد‬ ‫البتــه مقــررات زدایی بــه معنای مراقبــت زدایی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایشان مداخالت سلیقه ای نهادهای نظارتی‬ ‫و غیــر نظارتــی را از دیگــر موانــع بهبــود محیط‬ ‫کس ـب وکار دانســتند و افزودند‪ :‬مداخله قانونی‬ ‫در مــوارد خالف باید انجام بگیرد اما مداخالت‬ ‫یمــورد و دخالت هایــی که برخی‬ ‫ســلیقه ای و ب ‬ ‫نهادهــا بــدون الزامــات قانونــی در کار مــردم‬ ‫می کنند باید رفع شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬اهتمام به تامین‬ ‫مالـ ِـی فعالیت های بخش خصوصــی را نیز مورد‬ ‫تاکیــد قــرار دادنــد و خاطرنشــان کردند‪ :‬اســاس‬ ‫تشــکیل صندوق توســعه‪ ،‬بــرای کمک به بخش‬ ‫خصوصــی بــود امــا از بــدو تشــکیل تاکنــون‪ ،‬هر‬ ‫تهــای مختلــف گر هخــورده و مجوز‬ ‫گاه کار دول ‬ ‫قانونــی بــرای برداشــت از صنــدوق نداشــته اند‪،‬‬ ‫برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می کنند‬ ‫کــه ایــن کار‪ ،‬هــم اشــکال فنــی و هــم اشــکال‬ ‫نتیجه ای دارد‪.‬‬ ‫بودجه دچار مشکالت ساختاری است‬ ‫رهبر انقالب پس از برشمردن عوامل موثر در‬ ‫بهبود محیط کسب وکار‪ ،‬انضباط مالی در بودجه‬ ‫را الــزام دیگــری برای رشــد اقتصــادی خواندند و‬ ‫گفتند‪ :‬بودجه دچار مشــکالت ســاختاری اســت‬ ‫و کســری بودجه یکی از مشکل سازترین مسائل‬ ‫بــرای اقتصاد کشــور اســت کــه از جملــه اهداف‬ ‫جلســه شــورای عالــی اقتصــادی ســران قــوا حــل‬ ‫همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬در مســئله کســری بودجه‪،‬‬ ‫موضــوع تعهــدات مالــی بــدون وجــود منابــع‬ ‫قابل اطمینــان کامــا موثــر اســت و باید متوقف‬ ‫شــود‪ .‬البتــه گاهــی این تعهــدات از طــرف خود‬ ‫دولت داده می شــود اما از ان بدتر خواسته های‬ ‫مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع‬ ‫مطمئن به دولت تحمیل می شود‪.‬‬ ‫رفع موانع در واگذاری مدیریت ها به مردم‪،‬‬ ‫پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی‬ ‫و جلوگیری از واردات بی رویه‪ ،‬ســه الزام دیگری‬ ‫بود که رهبر انقالب برای تحقق رشــد اقتصادی‬ ‫به ان ها اشاره کردند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت ا‪ ...‬خامن ـه ای در بخش پایانی‬ ‫سخنانشــان ســه تذکــر بیــان کردنــد‪ -۱ :‬رقابــت‬ ‫مثبــت در بخــش خصوصــی پیــش برنده اســت‬ ‫امــا بنگاه های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت‬ ‫را از همــکاری به ویــژه در کارهــای اقتصــادی‬ ‫خــارج کشــور جــدا کننــد و در کارهــای بــزرگ بــا‬ ‫یکدیگر هم افزایی کنند‪ -۲ .‬دستگاه های دولتی‪،‬‬ ‫شــرکت های کوچــک و متوســط را کــه نقــش‬ ‫زیــادی در ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده دارند‪،‬‬ ‫موردتوجــه قــرار دهنــد و بنگا ههــای بــزرگ در‬ ‫زنجیره تولید خود به ان ها کمک کنند‪ -۳ .‬مسئله‬ ‫تعاونی های تولید می تواند یکی از گره گشاترین‬ ‫کارهــا بــرای ایجــاد اشــتغال و بخصــوص ایجــاد‬ ‫عدالت اقتصادی در کشور باشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی گفتند‪ :‬مسئوالن دولتی‬ ‫بــا همــه وجــود در حال کار و تالش بســیار خوب‬ ‫یهــا و اقدامــات را‬ ‫هســتند البتــه بایــد جهت گیر ‬ ‫به گونه ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محسنی اژه ای‪ :‬باید از نقد سازنده استقبال کنیم‬ ‫رئیــس قــوه قضاییه گفت‪ :‬باید از نقد ســازنده اســتقبال کنیم و‬ ‫هیچ گونه نگرانی نســبت به انتقاد نداشــته باشــیم؛ چنانچه فردی‬ ‫دلســوزانه و خیرخواهانه نســبت به شــخص ما یا دســتگاه ما‪ ،‬نقد‬ ‫صحیحی را وارد اورد‪ ،‬باید از ان نقد استقبال کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫محســنی اژه ای‪ ،‬طی ســخنانی در جلسه مشترک شــورای عالی قوه‬ ‫قضاییه با شورای قضایی استان ها که به صورت ویدئوکنفرانسی با‬ ‫محوریت بررســی روند اجرای ســند تحول قضایی و پیگیری اجرای‬ ‫فرامیــن و سیاس ـت های ابالغــی رهبری برگزار شــد‪ ،‬بــا تبریک اعیاد‬ ‫رجبیه و والدت امیرالمومنین علی (ع) و امام جواد (ع) و همچنین‬ ‫دهه فجر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا یک‬ ‫ارزیابــی و بــراورد از میــزان دقــت و اهتمــام خود و دســتگاهمان در‬ ‫پیمودن مسیر متعالی انقالب اسالمی داشته باشیم و سنجش کنیم‬ ‫که در کدام نقطه از این مسیر نورانی هستیم و در چه بخش هایی‬ ‫خدای ناکرده غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اهمیت اجرایی ســازی تمام و کمال ســند تحول‬ ‫قضایــی در دوره تحــول و تعالــی‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬مــا در دســتگاه‬ ‫قضایــی در دوره تحــول و تعالــی مصمــم هســتیم امــور را بــا‬ ‫برنامه ریزی و عقالنیت و حرکت جهادی به پیش ببریم تا بتوانیم‬ ‫به نحو مطلوب تری به مردم و نظام اســامی خدمت کنیم‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزون تر با مردم‬ ‫در موضوعات مختلف‪ ،‬گفت‪ :‬هر مقدار که بتوانیم در موضوعات‬ ‫مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه‬ ‫قضا‪ ،‬بهره بگیریم‪ ،‬نافع و سودمند خواهد بود‪ .‬رئیس دستگاه قضا‬ ‫بــار دیگــر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشــاره و تصریــح کرد‪ :‬باید‬ ‫از نقد ســازنده اســتقبال کنیم و هیچ گونه نگرانی نسبت به انتقاد‬ ‫نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به‬ ‫شخص ما یا دستگاه ما‪ ،‬نقد صحیحی را وارد اورد‪ ،‬باید از ان نقد‬ ‫اســتقبال کنیم و چنانچه اشــکالی در کار ما وجود دارد‪ ،‬نســبت به‬ ‫رفع ان کوشــا باشــیم‪ .‬همچنین چنانچه در هر زمینه اشــتباهی رخ‬ ‫داد‪ ،‬از تصحیح اشــتباه هیچ گونه ابایی نداشــته باشــیم و ســریع و‬ ‫شــجاعانه ان اشــتباه را رفع کنیم و اگر احیانا باید ترمیمی صورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬اقــدام مقتضــی را ترتیب دهیــم‪« .‬شایست هســاالری» از دیگر‬ ‫تاکیــدات رئیــس قــوه قضاییــه در ایــن نشســت بــود؛ او در همین‬ ‫راســتا گفت‪ :‬شایست هســاالری و توجه به نیروهای کارامد و کارامد‬ ‫سازی نیروها در همه زمان ها امری الزم است اما در مقطع فعلی‪،‬‬ ‫ضروری تر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل‪ ،‬شایسته ساالری را‬ ‫به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس‪ ،‬مدیران دستگاه قضایی‬ ‫نسبت به شناسایی نیروهای کارامد و سپردن امور خطیر و مهم به‬ ‫ان ها اهتمام داشته باشند‪ .‬او خطاب به روسای کل دادگستری های‬ ‫سراسر کشور دستور داد که نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی‬ ‫مستمر و پویا و همه جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضایی‪،‬‬ ‫بهتر‪ ،‬سریع تر و کم هزینه تر پیش روند و ادامه داد‪ :‬نظارت روسای‬ ‫کل دادگستری ها باید شامل همه مراجع و واحدهای قضایی اعم‬ ‫از دادسراها‪ ،‬دادگاه های بدوی‪ ،‬تجدیدنظر‪ ،‬بخش های ستادی و‬ ‫غیره در استان محل مسئولیتشان باشد‪ .‬محسنی اژه ای تصریح کرد‪:‬‬ ‫روســای کل دادگســتری ها به صورت ویژه و مســتمر بر دادسراها و‬ ‫محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشــته باشــند تــا پرونده ها با‬ ‫تاخیر در رسیدگی همراه نباشند؛ بعضا مشاهده شده که پرونده ای‬ ‫بالغ بر سه سال در دادگاه یا دادسرا مانده است؛ در این قبیل موارد‬ ‫روسای کل دادگستری ها بررسی ها و پیگیری های مقتضی را صورت‬ ‫دهند که دلیل ماندن سه ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟‬ ‫او در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمین‬ ‫تاکیــد کــرد و بیان داشــت‪ :‬بعضا مشاهد هشــده که فردی شــرایط‬ ‫بازداشــت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه ســنگین صادرشده‬ ‫تا در بازداشــت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادرشــده‬ ‫که تامین ان‪ ،‬زمان بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت‬ ‫شرعی و قانونی داشته باشد؛ لذا مسئوالن دادسرا نسبت به صدور‬ ‫قرارها و تناسب ان ها با اتهام انتسابی به متهم‪ ،‬اهتمام ویژه داشته‬ ‫باشــند و چنانچه صدور قراری‪ ،‬منجر به بازداشت متهم می شود‪،‬‬ ‫این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫روسای کل دادگستری ها بر احکام دادگاه های بدوی و تجدیدنظر‪،‬‬ ‫هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی‪ ،‬نظارت و دقت بیشتری‬ ‫داشــته باشــند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی‬ ‫بعضا احکامی تحت عنوان «جایگزین حبس» صادر می شوند که‬ ‫معقول به نظر نمی رسند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شعار دولت قوی با مدیران قول و کارامد‬ ‫محققمی شود‬ ‫نماینــده مــردم شــیراز در‬ ‫انتظاراتــی دارنــد و وزرا بایــد‬ ‫مجلــس‪ ،‬خطــاب بــه دولــت‬ ‫پاسخگو باشند لذا ممانعت از‬ ‫گفــت‪ :‬شــعار دولــت قــوی بــا‬ ‫حضور ان ها شایســته نیســت‪.‬‬ ‫مدیــران قــوی و کارامد محقق‬ ‫نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در مجلــس یازدهم خطاب به‬ ‫ابراهیم عزیزی‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬ابراهیــم‬ ‫دولــت در تذکری گفت‪ :‬شــعار‬ ‫عزیــزی در نشســت علنــی‬ ‫دولــت قوی بــا مدیران قــول و‬ ‫مجلسدر تذکر شفاهیخطاببههیئترئیسه کارامدمحققمی شود‪،‬بامدیرانناتواننمی توان‬ ‫مجلس‪ ،‬گفت‪:‬هیئترئیسهنبایدارادهخودرابه شعار دولت را محقق کرد لذا نسبت به بازسازی‬ ‫نمایندگان تحمیل کند‪ ،‬نظر نمایندگان برای امر و نوســازی تیــم مدیریتــی دولت در اســتان های‬ ‫وزارت باید محقق شــود‪ ،‬تعدادی از نمایندگان مختلفاقدامشود‪.‬‬ ‫تصمیمپرهزینهوخطرناکمولدسازی‬ ‫شبیهیکفاجعهبرای کشور است‬ ‫محمــود احمــدی بیغــش‪،‬‬ ‫ندادیــد؛ ایا جناب مخبر انجا‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم بابت عدم پاســخ گویی و‬ ‫در نطــق میــان دســتور خــود‪،‬‬ ‫خســارت های مرگبــاری که به‬ ‫گفت‪ :‬انچه عرض می کنم برای‬ ‫کمک دولت روحانی به کشور‬ ‫رضــای خــدا و دفــاع از نظــام‬ ‫وارد کرد‪ ،‬از مصونیت قضایی‬ ‫محمود احمدی‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی و‬ ‫برخــوردار بــود؟ اگــر اســم‬ ‫بیغش‬ ‫اصــول و دســتاوردهای ان از‬ ‫ایــن نــوع تصمیمــات ترویــج‬ ‫جملــه مجلــس اســت اما منفعــل‪ ،‬انفعــال‪ .‬اگر اقدامات فرا قانونی نیســت پس چیست؟ اگر‬ ‫بخواهــم یــک ارزیابــی ســاده سیاســی از رونــد ایــن اقدام یک کاپیتوالســیون داخلی نیســت‬ ‫تصمیمــات یــک ســویه وحشــتناک و خطرناک پــس چیســت؟ مگــر می شــود ایــن را همــان‬ ‫چند نفر از متولیان مطلق نگر مســائل کشور در بدعت گذاری های غلط ندانست که از ان بوی‬ ‫خصــوص مولدســازی دارایی هــا و ثــروت ملــی رفتار نادرســت به مشــام می رســد‪ .‬اساسا مگر‬ ‫داشته باشم با پذیرش تمام تبعات ان می توانم این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد‬ ‫بگویم این اقدامات پر هزینه و بسیار خطرناک در یــک فرایند بســیار مســئله دار و بهره مندی‬ ‫چیــزی شــبیه یــک فاجعــه بــرای کشــور اســت‪ .‬از حاشــیه امن به نهادهای غیر شــفاف و غیر‬ ‫ایــن نماینــده مردم در مجلس شــورای اســامی پاسخگو واگذار شود‪.‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن تصمیــم خطرنــاک‪ ،‬مطلبــی‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بــه واهلل اگــر ذره رفتــار‬ ‫کــه این بنده ناچیز را متعجب تر از این تصمیم انقالبــی در ایــن مجلــس بــود بایــد امــروز در‬ ‫مســئله دار نمــوده ســکوت شــدید نماینــدگان اعتــراض بــه ایــن تصمیــم صحــن مجلــس را‬ ‫مجلس در برابر این اقدام متوهم اســت‪ .‬ســوال ترک می کردند تا ســران قوا خودشــان تصمیم‬ ‫مهم این است که اساسا شورای عالی هماهنگی بگیرند‪ .‬نماینده مردم شازند در مجلس اظهار‬ ‫در کــدام جایــگاه قانون گــذاری و تصمیم ســازی کــرد‪ :‬جنــاب محســنی اژه ای؛ حضرتعالــی در‬ ‫قــرار گرفته کــه می تواند با نادیده گرفتــن ارکان مقــام قاضی القضات که امیــد را بعد از مدت ها‬ ‫رســمی قانون گذاری کشــور از جمله مجلس به به دستگاه قضاوت برگرداندید چرا تن به چنین‬ ‫ظاهــر قانون گــذار وارد چنین تصمیم گیری های مصوبــه ای دادیــد‪ .‬ایا باوجودایــن همه قضات‬ ‫مسئله دار‪ ،‬بدون پشتوانه قانونی و از دم الی اخر برجسته‪ ،‬صاحب نام‪ ،‬حقوقدان حاذق کشوری‪،‬‬ ‫بشود‪ .‬او افزود‪ :‬اقای رئیس؛ شما دقیقا بفرمایید الزم نبــود در مــورد چنین تصمیمی خدش ـه ای‪،‬‬ ‫کجایایندایرهقدرتمندو مطمئنقرار گرفته اید اســتمزاج و اظهــار نظــر حقوقــی و فنی بشــود‪،‬‬ ‫کــه بــه عنــوان یــک عضــو از شــورای هماهنگی باالخــص در خصوص بال اثر کردن تمام قوانین‬ ‫اقتصــادی وارد چنیــن تصمیم گیری می شــوید‪ .‬موصــوف و مربوطــه ان هم به مدت دو ســال؟‬ ‫یــا اقای مخبر از کدام پشــتوانه نامرئی قدرت احمدی بیغش خاطرنشان کرد‪ :‬من انتظار دارم‬ ‫بهره می برد که صاحب چنین شکوه و عظمتی مجلس قبل از اینکه بیشتر به کمای تصمیمات‬ ‫برای ثروت های ملی کشــور می شود‪ .‬احمدی فرا قانونی فرو برود حداقل یک بار بعد از سه‬ ‫بیغــش خطــاب به رئیس مجلــس اضافه کرد‪ :‬ســال عمــر خــود در این دوره ورود مســئوالنه‬ ‫چــرا تــا به حال از این قدرت با شــکوه پشــت و شــجاعانه به این نوع موضوعات و همچنین‬ ‫صحنه استفاده نکردید و این اقای معاون اول محدودکردناختیاراتهیئترئیسهداشتهباشد‬ ‫را بابــت عــدم ارائه گــزارش شــفاف و بی پرده و مجلس همان گونه که تاکید به امام و رهبری‬ ‫از واکســن کرونــا مورد نظــارت و مواخذه قرار عزیز استمجلسیبر اساسقانوناساسیباشد‪.‬‬ ‫رئیسیهنوز فکر می کند‬ ‫قاضی القضاتاست‬ ‫غالمعلی جعفــرزاده ایمن ابــادی‪ ،‬نماینده‬ ‫ادوار مجلس درباره بازگشــت سیاســت ورزی به‬ ‫عقالنیــت گفت‪ :‬تا زمانــی که منافع ملی محور‬ ‫نباشــد‪ ،‬اداره کشــور روی لجاجت باشــد و افراد‬ ‫تندرو تصمیم بگیرند نتیجه همین می شــود که‬ ‫شاهد هستیم‪ .‬دالر باالی ‪ ۴۵‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫هــر روز بــر دامنــه فقــر اضافه می شــود‪ ،‬فاصله‬ ‫طبقاتــی‪ ،‬بیــکاری و بزهکاری افزایــش و امنیت‬ ‫کاهشپیدامی کند‪.‬‬ ‫به گزارش نامه نیوز‪ ،‬او گفت‪:‬‬ ‫نمی دانماقایرئیسیدر صحنعلنیمجلس‬ ‫به گزارش کدام دســتگاه اســتناد کرد و ان ادعا ها‬ ‫را انجــام داد‪ .‬حرف هــای او خــاف امار رســمی‬ ‫بانک مرکزی و مرکز امار است‪ .‬در حوزه سیاست‬ ‫خارجی هم وضع همین اســت‪ .‬طالبان باالخره‬ ‫فهمیــد بایــد یــک کاری را انجــام دهد بر همین‬ ‫اساس رفت و با امریکا مذاکره کرد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اقایــان تنــدرو به دولت قبل فقط‬ ‫ناســزا می گفتند با این اســتدالل که دولت اقای‬ ‫روحانی طبق سیاســت های غرب پیش می رود‪.‬‬ ‫خودشان بگویند ان زمان اداره کشور بهتر بود یا‬ ‫االن؟ قیمت دالر‪ ،‬مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬گوشت و ‪ ...‬چند‬ ‫بود االن چند است؟‬ ‫جعفــرزاده ایمــن ابــادی ادامــه داد‪ :‬بــرای‬ ‫یســازند‬ ‫خودشــان یکســری اعــداد دروغیــن م ‬ ‫بعد می گویند مــا وضعیت را بهتر کردیم؛ مثال‬ ‫ادعــا دارنــد تورم زمان دولت اقــای روحانی ‪۶۰‬‬ ‫درصد بود و االن کمتر شــده اســت‪ .‬در حالیکه‬ ‫تــورم طبق گزارش مرکز امــار ان زمان ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بود‪ .‬ادم های عاقل و باســواد کنار اقای رئیسی‬ ‫نیستند‪ ،‬اقای رئیسی هرچه ادم عاقل‪ ،‬توانمند‪،‬‬ ‫کاردان و متخصــص را کنــار گذاشــت و کار را در‬ ‫اکثــر حوزه ها به یکســری ادم متوهم و مبتدی‬ ‫ســپرد‪ .‬بعــد از انقــاب ایــن ســطح نارضایتــی‬ ‫عمومــی بی ســابقه اســت‪ .‬رئیســی بایــد فــارغ‬ ‫از خــط و خطــوط سیاســی عقــا را بــه دولــت‬ ‫برگردانــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬رئیســی هنــوز فکــر‬ ‫می کند قاضی القضات است و باید دستور دهد‬ ‫حال انکه او امروز رئیس جمهور است و خودش‬ ‫باید اجرا کند و به مردم گزارش دهد‪ .‬این قطار‬ ‫پیشــرفتی که اقای رئیســی دائم از ان می گوید‬ ‫کجاســت؟ این قطار یا لکوموتیوران نــدارد یا از‬ ‫خط خارج شــده اســت یا اساســا قطاری وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫حقوق این ماه وزیر اموزش وپرورش هم‬ ‫پرداختنشود‬ ‫نماینــده مردم بافــق و مهریــزی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با انتقاد از عدم پرداخت حقوق‬ ‫معلمان گفت‪:‬از رئیس جمهور میخواهمبااین‬ ‫شــرایط ایــن ماه حقــوق وزیر اموزش وپــرورش را‬ ‫پرداختنکند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا صباغیان طی تذکر‬ ‫شفاهیاظهار داشت‪:‬از رئیس جمهور درخواست‬ ‫می کنم که این ماه حقوق وزیر اموزش وپرورش‬ ‫پرداخــت نشــود تــا متوجــه شــود معلمانی که‬ ‫حقوقدریافتنمی کنند‪،‬چهوضعیتیدارند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬برخــی از معلمان ‪ ۸‬ماه اســت که‬ ‫حقوقنگرفته اندومتاسفانهوزیر اموزش وپرورش‬ ‫توجهیبهاینمسئلهندارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بافــق و مهریــز در مجلــس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬این روزها شاهدیم برخی‬ ‫از کشورهای اروپایی قران را اتش می زنند و باید‬ ‫بدانند با این کار عمال خود و کشورشان را اتش‬ ‫زده اند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ارائهتسهیالتخردبهصورتمجازی‬ ‫یهــای نوین‬ ‫معــاون فناور ‬ ‫این زمینــه وجــود دارد و زمانی‬ ‫بانک مرکزی با اشــاره به اینکه‬ ‫یشــود که اعتبارســنجی‬ ‫حل م ‬ ‫افزایش کارمزد خدمات بانکی‬ ‫بــه صــورت متمرکــز و از طریق‬ ‫ماننــد ســنوات اخیر در شــورای‬ ‫بانــک مرکــزی و پایــگاه داده‬ ‫مربوطــه بررســی و دربــاره ان‬ ‫اعتبارسنجیانجامشود‪.‬بهنظر‬ ‫مهران محرمیان‬ ‫تصمیم گیریخواهدشد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫می رســد اتفاق بسیار خوبی در‬ ‫از سالایندهارائهتسهیالتخرد‬ ‫سالایندهدر اینزمینهمی افتد‪.‬‬ ‫به مردم مجازی خواهد شد‪ .‬مهران محرمیان در وی با اشــاره به نقش فناوری های نوین در ارائه‬ ‫گفت وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه خدمــات بانکــی به مــردم گفــت‪ :‬در این زمینه‬ ‫ایا کارمزد خدمات بانکی در سال اینده افزایش شمولیت مالی در سیســتم بانکی در ایران برای‬ ‫خواهد یافت یا خیر؟ اظهار کرد‪ :‬این مســئله بر افراد باالی ‪ ۱۵‬سال در حدود ‪ ۹۳.۵‬درصد بوده‬ ‫اســاس مقــررات مربوطــه هر ســال ایــن موضوع و جزو کشورهای پیشرو هستیم‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫بررسیمی شودو امسالهممانندسال هایدیگر این امار در امریکا حدود‪ ۹۲.۵‬تا‪ ۹۳‬درصد است‬ ‫به شورای مورد نظر خواهد رفت و در این رابطه و برخی کشورهای اروپایی هم در این رنج قرار‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬البته اخرین دارنــد کــه بعضی از ان ها باالتر یا و برخی دیگر‬ ‫باریکهخدماتبانکیمانندکارمزدتراکنش های پایین تر از اینعددهستند‪.‬‬ ‫بانکی و نقل و انتقال پول افزایش یافت حدود‬ ‫یهــای نویــن بانــک مرکــزی‬ ‫معــاون فناور ‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بود که در اذر ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬بود‪.‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬البتــه در منطقــه رتبه نخســت را‬ ‫معــاون فناور ‬ ‫یهــای نویــن بانــک مرکــزی از ایــن حیــث داریــم‪ .‬بــه ایــن معنــی که هیچ‬ ‫جمهوریاسالمیایراناعالم کرد‪:‬در زمینهبرخی کشــوری از نظــر خدمــات بانکــی الکترونیکی‬ ‫خدماتبانکیماننددسترسیبهتسهیالتخرد باالتــر از مــا نیســت و از ســوی دیگــر ســابقه‬ ‫شاید هنوز زیرساخت های الزم به وجود نیامده خوبــی در ایــن زمینــه داریــم‪ .‬چــرا برخــی از‬ ‫اســت‪ .‬به همین دلیل به صورت خاص مســئله کشــورها کــه طــی ســال های اخیــر در حــال‬ ‫اعتبارســنجی را بــه عنوان پــروژه اولوی ـت دار مد پیشــرفت در ایــن زمینه هســتند بــه تازگی به‬ ‫نظــر ما قــرار داده ایم و درصددیم تا در ماه های اعداد ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد رســیده اند‪ .‬اما ایران طی‬ ‫باقیمانده امســال و البته ماه های ابتدایی ســال سالیان گذشتههموارهروی‪ ۹۳‬درصدبود هاست‪.‬‬ ‫اینــده روی ان تمرکــز کنیم‪ .‬اگر اعتبارســنجی به وی ادامه داد‪ :‬مهمترین اتفاقی که رخ داده‪ ،‬این‬ ‫بهره برداری برســد مسلما تاثیر بســزایی در این اســت که در ســال ‪ ۱۳۹۸‬و با شیوع و همه گیری‬ ‫زمینــه خواهــد داشــت‪ .‬محرمیــان دربــاره اینکه ویــروس کرونــا‪ ،‬بــدون اینکــه اتفاق خاصــی رخ‬ ‫پرداخت تســهیالت خــرد به صورت مجــازی در دهد‪ ،‬عمال اســکناس از جیب مردم حذف شد‪.‬‬ ‫برخیبانک هابامشکالتبسیاریمواجهبودهو یعنی در ان ایام هیچ مشــکلی مانند اختالل در‬ ‫دریافت تسهیالت به صورت حضوری به مراتب سامانه های بانکی و‪ ...‬ناشی از افزایش ناگهانی‬ ‫راحت تر از ان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬البته مشــکالتی در تراکنش هانداشتیم‪.‬‬ ‫سبرای‬ ‫تقطار واتوبو ‬ ‫پیش فروشبلی ‬ ‫سفرهاینوروزیبه زودی‬ ‫رئیس مرکز تدوین مقررات‪،‬‬ ‫غیرعامــل و مدیریــت بحــران‬ ‫ایمنــی حمل ونقــل‪ ،‬پدافنــد‬ ‫وزارت راه و شهرســازی‬ ‫غیرعامــل و مدیریــت بحــران‬ ‫شفــروش‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پی ‬ ‫وزارت راه و شهرســازی از‬ ‫بلیت های راه اهن و اتوبوس ها‬ ‫برنامه ریــزی ســفرهای نــوروزی‬ ‫توسط ســازمان های مسئول در‬ ‫رضا نفیسی‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬از ‪ ۲۴‬اســفند تــا ‪۱۵‬‬ ‫دســت برنامه ریــزی بــوده و در‬ ‫فروردیــن خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اســرع وقــت اطالع رســانی های‬ ‫شفــروش بلی ‬ ‫برنامه ریــزی بــرای پی ‬ ‫ت ســفرهای الزم صورت خواهد گرفت‪ .‬نفیسی از هماهنگی‬ ‫نوروزی در دســتور کار شــرکت راه اهن و سازمان بــا همــه سیســتم ها و ســازمان ها از جمله هالل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای قــرار دارد‪ .‬بــه احمــر‪ ،‬پلیــس‪ ،‬اورژانــس و ‪ ...‬بــرای حضــور در‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬رضا نفیسی درباره تدابیر اندیشیده جاد ههــا خبــر داد و گفــت‪ :‬میز خدمــت نیز در‬ ‫شده برای سفرهای نوروزی ‪ ۱۴۰۲‬با اعالم اینکه پایانه ها و مجتمع های برپا خواهد شد تا افرادی‬ ‫زمان اجرای طرح از روز ‪ ۲۴‬اسفند تا ‪ ۱۵‬فروردین باحضور در اینمیزهاپاسخگویمشکالتمردم‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تقارن تعطیالت نوروزی باشند و همچنین پاسخگویی به هرگونه تاخیر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬از ســوم فروریــن بــا ایام مــاه رمضان در ســفرهای شــیوه های مختلف حمل ونقل در‬ ‫پیش بینی می شود سفرها در روزهای قبل از ماه دســتور کار سازمان های مســئول قرار دارد‪ .‬بنا بر‬ ‫رمضــان اوج بگیــرد‪ .‬همچنیــن با توجه بــه ایام اعــام وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬وی بــا بیان اینکه‬ ‫مبارک نیمه شعبان در ‪ ۱۵‬اسفندماه‪ ،‬پیش بینی سفرهای نوروز ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به دوران قبل از کرونا‬ ‫م ‬ ‫یشــود شــاهد اغــاز ســفرها همزمــان بــا ایــن یعنی سال ‪ ۱۳۹۸‬روند افزایشی داشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫روز باشــیم‪ .‬وی اقدامــات مربــوط به ســفرهای پیش بینی می شود در نوروز ‪ ۱۴۰۲‬نیز حدود‪ ۱۰‬تا‬ ‫نوروزی را قبل از ســفر‪ ،‬حین ســفر و بعد از سفر ‪ ۱۵‬درصد افزایش سفر را نسبت به سال گذشته‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬اقدامات قبل از ســفر شــامل مشــاهده کنیــم‪ .‬ســفرهای هوایــی نــوروز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بهسازی مســیرهای تردد‪ ،‬اماد هســازی پایانه ها‪ ،‬نسبت به قبل از کرونا یعنی سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود‬ ‫نصــب عالئــم‪ ،‬خــط کشــی و روکــش اســفالت ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬ســفرهای ریلی ‪ ۴۵‬درصد و سفرهای‬ ‫شــبکه جاده ای و بهسازی ناوگان بخش ریلی و جــاده ای حــدود ‪ ۲۷‬درصد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫دریایی م ‬ ‫یشــود و طبق گزارش های ارائه شده از بــه گفته رئیــس مرکز ایمنــی حمل ونقــل وزارت‬ ‫ســوی ســازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی راه و شهرســازی‪ ،‬ســفرهای برون مرزی جاده ای و‬ ‫برنامه هایــی برای بهبود شــرایط ســفر در همه سفرهایخارجیهوایینیز رشدبیشتریخواهد‬ ‫حوز ههــای حمــل ونقــل دریایی‪ ،‬هوایــی‪ ،‬ریلی داشــت‪ .‬همچنین ســفرهای جاده ای با وســایل‬ ‫و جــاده ای در دســت اقــدام اســت‪ .‬رئیــس مرکز نقلیه شــخصی بیشــتر از وســایل نقلیه عمومی‬ ‫تدویــن مقــررات‪ ،‬ایمنــی حمل ونقــل‪ ،‬پدافنــد خواهدبود‪.‬‬ ‫تعداد رایزنان بازرگانی کشور به‪ ۲۰‬نفر‬ ‫افزایشمی یابد‬ ‫معــاون ارتقای کســب و کارهای بین المللی‬ ‫ســازمان توســعه تجارت گفــت‪ :‬تعــداد رایزنان‬ ‫بازرگانی از اغاز سال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنون از ‪ ۲‬به ‪ ۱۸‬نفر‬ ‫رســیده اســت که تا پایان ســال این تعداد به ‪۲۰‬‬ ‫نفر افزایش می یابد‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬احمدرضا‬ ‫عالیی» در همایش معرفی توانمندی های ایران‬ ‫در کشورهایحوزهاسیایمیانه‪،‬قفقاز و روسیهبا‬ ‫بیاناینکهدر یکسال گذشتهبر ترسیمنقشهراه‬ ‫برای توسعه تجارت متمرکز بودیم‪ ،‬افزود‪ :‬یکی‬ ‫از ابزارهای ســازمان توسعه تجارت برای ارتقای‬ ‫مبــادالت و بهره گیری از دانش رایزنان بازرگانی‬ ‫است که با اولویت بندی مناسب برای کشورهای‬ ‫هدف‪ ،‬افراد بیشتری اعزام شوند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫‪ ۴۳‬مرکــز تجاری فعال در کشــورهای مختلف‪ ،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه این مراکز در دستور کار‬ ‫قرار دارد تا بتوانیم به اهداف تجاری و گسترش‬ ‫مبادالت در سال های اینده دست یابیم‪ .‬عالیی‬ ‫با اشــاره به اهداف دولت برای دستیابی به ‪۷۵‬‬ ‫میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی تــا ســال ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬برای رســیدن به این مهــم باید با‬ ‫شــیب برنامه ریزی شــده ای صــادرات را افزایش‬ ‫دهیــم کــه مطابــق تقســیم بنــدی جغرافیایی‪،‬‬ ‫س ـه چهارم صــادرات در کشــورها در گــروه یــک‬ ‫شــامل کشورهای عضو ســی‪ .‬ای‪ .‬اس قرار گرفته‬ ‫اند که این کشورها سهم ‪ ۵۰‬درصدی در افزایش‬ ‫صادراتی ایران دارند‪ .‬وی با بیان اینکه در مسیر‬ ‫ترسیم شده برای توسعه تجارت‪ ،‬وزارت صمت و‬ ‫جهادکشاورزینقشمهمیراایفامیکنند‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬رایزنان بازرگانی نماینده کشور در کشورهای‬ ‫هــدف هســتند و مــی تواننــد در حــوزه اولویت‬ ‫بنــدی و تبیین بــازار دولت را همراهی کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت در بخشی از فعالیت ها به دلیل‬ ‫تحریمهاکارساز نیست‪،‬زیراباتوجهبهتنگناهای‬ ‫موجــود در حــوزه بین الملــل‪ ،‬ورود دولت چاره‬ ‫ســاز نخواهــد بود کــه می توان با بهــره مندی از‬ ‫بخشخصوصیبهاهدافدستیافت‪.‬معاون‬ ‫ارتقــای کســب و کارهــای بیــن المللــی ســازمان‬ ‫توســعه تجارت با بیان اینکه در ارمنســتان مرکز‬ ‫تجاری با حضور رایزن بازرگانی فعال شده است‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬افزایش مشوق های صادراتی و‬ ‫تخصیص بر اساس نظر مراکز تجاری‪ ،‬از برنامه‬ ‫های دیگر در دستور کار است تا این مراکز مجری‬ ‫سیاســت هــای ســازمان توســعه تجــارت و ابراز‬ ‫نظارتیو کنترلیباشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1556‬‬ ‫سرنوشت جاماندگان طرح حمایتی دولت به کجا رسید؟‬ ‫بازنشستگی زود هنگام طرح سهام عدالت‬ ‫دولــت در حالــی وعــده اعطای ســهام عدالت‬ ‫به جاماندگانی که زیر پوشــش نهادهای حمایتی‬ ‫هســتند در بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬داده کــه در اجرای طرح‬ ‫مولدسازی دارایی عقیم مانده و از طرف دیگر ‪۷۰‬‬ ‫درصددیگر جاماندگانبالتکلیفهستند‪.‬‬ ‫سهام عدالت در سه سال گذشته که شاخص کل‬ ‫بورسرشدقابلتوجهیداشتهباحاشیه هایزیادی‬ ‫مواجــه شــده و در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫نفــر هم ســهام عدالت ندارنــد و در مقطع کنونی‬ ‫دولت برنامه جدی برای تخصیص سهام به ان ها‬ ‫ارائه نکرده است‪ .‬هرچند وزیر کار و امور اجتماعی‬ ‫وعده هایــی بــرای تخصیص ســهام به ســه دهک‬ ‫پایینجامعهکهزیر پوششنهادهایحمایتیمانند‬ ‫کمیتهامدادو بهزیستیهستندراداده اند‪،‬امابازهم‬ ‫ابهام زیادی درباره تکلیف نهایی جاماندگان سهام‬ ‫عدالت وجود دارد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــا حــدود یک میلیــون ‪ ۴۴۹‬هزار‬ ‫کهــای‬ ‫نفــر از جامانــدگان ســهام عدالــت در ده ‬ ‫پایین جامعه قرار دارند و احتماال بخش عمده ای‬ ‫از ان ها زیر پوشــش نهادهای حمایتی هســتند که‬ ‫تقریبا حدود ‪ ۳۰‬درصد از افرادی هستند که سهام‬ ‫عدالتندارندو برایاعطایدهمیلیونتومانسهام‬ ‫به همین تعداد حدود‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز استو باتوجهبهمشکالتاقتصادی کهوجود‬ ‫دارد دولت فعال تن به اجرای ان نداده است‪.‬‬ ‫برخــی نماینــدگان مجلــس اعــام کرده اند که‬ ‫تالش می کنیم در الیحه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬منابع الزم‬ ‫برای تخصیص سهام عدالت به تمام افرادی که در‬ ‫شرایط کنونی سهام عدالت ندارند پیش بینی شود‪،‬‬ ‫اما واقعیت حکایت از این دارد که دولت برنامه ای‬ ‫برای تخصیص ســهام عدالت به همه جاماندگان‬ ‫ندارد‪ .‬سخنگوی کانون سهامداران عدالت با اشاره‬ ‫بهمیزانسهامعدالتجاماندگاندر الیحهبودجه‬ ‫سال‪ ۱۴۰۲‬اعالم کرده است «مجلس هم در قانون‬ ‫بودجه تاکید کرد که با اولویت مشموالن نهادهای‬ ‫حمایتی که سهام عدالت دریافت نکردند‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح ســهام عدالت برای جاماندگان کلید بخورد‪.‬‬ ‫این امار قطعی اســت و اطالعات انهم اســتخراج‬ ‫شــده اســت و توســط این دو نهاد هم به ســازمان‬ ‫خصوصی سازی اعالم شده است‪».‬‬ ‫یــک نماینده مجلس با اشــاره به اینکه ســهام‬ ‫عدالتحقهمهمردماست‪ ،‬گفت‪:‬تالشمی کنیم‬ ‫در الیحــه بودجه ‪ ۱۴۰۲‬منابع الزم برای تخصیص‬ ‫سهام عدالت به تمام افرادی که در شرایط کنونی‬ ‫سهامعدالتندارند‪،‬پیش بینیشود‪.‬‬ ‫محمد حسن اصفری با بیان اینکه دولت باید‬ ‫بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی را واگذار‬ ‫کند‪،‬افزود‪:‬در مقطع کنونیمشکلیبرایتخصیص‬ ‫ســهام به جاماندگان ســهام عدالت وجود ندارد و‬ ‫در این زمینه تنها به عزم نماینده های مجلس برای‬ ‫تصویبقوانینمربوطهنیاز دارد‪.‬‬ ‫سهام عدالت طرح موقتی نیست‬ ‫در شــرایط کنونــی دولــت اعــام کــرده در‬ ‫یهــا بخشــی از‬ ‫چارچــوب طــرح مولدســازی دارای ‬ ‫ســهام شرکت ها را واگذار می کند و حتی قرار شده‬ ‫‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای همسان‬ ‫سازیحقوقبازنشستگانو حقوقکارکناناستفاده‬ ‫کند بنابراین مشکلی برای واگذاری سهام شرکت ها‬ ‫ندارند‪ ،‬اما در شــرایط کنونی اراده ای برای اعطای‬ ‫سهام به جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنیــن نایــب رئیــس اول کمیســیون برنامه‬ ‫و بودجه و محاســبات با بیان اینکه سهام عدالت‬ ‫بایــد به همه احاد مــردم داده شــود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت برنامه برای تخصیص سهام عدالت به همه‬ ‫جامانــدگان ارائه نکــرده‪ ،‬اما مجلس به طور قطع‬ ‫اصالح تخصیص سهام عدالت به مردم را پیگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه واگذاری ســهام عدالت یک‬ ‫طرح پیوسته و مداوم است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این طرح‬ ‫تنهــا برای گذشــتگان نبــوده حتی در طــرح جوانی‬ ‫جمعیت برای فرزندان تازه متولد شده هم واگذاری‬ ‫سهامعدالتپیش بینیشدهو بایداینمسالهبرای‬ ‫همه کودکاناجراییشود‪.‬‬ ‫توقف ارزش سهام عدالت‬ ‫در حــال حاضــر یکی از مهم تریــن چالش های‬ ‫سبد سهام عدالت نوسانی بودن شاخص کل بورس‬ ‫است به طوری که در یک محدوده شاخص نوسان‬ ‫می کند و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این‬ ‫نوسان بین یک میلیون و سیصد هزار واحد تا یک‬ ‫میلیون و ششصد هزار واحدی ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه در گفتگو بــا بازار‬ ‫ضمــن اشــاره بــه چالش هایــی کــه در بــازار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی دولت مشکل اجرای‬ ‫تصمیــم گیــری دارد و همــواره دربــاره مســایل این‬ ‫چنینی بیشتر از اینکه شفاف سازی کند گره افکنی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫فردین اقابزرگی با بیان اینکه دولت در بخش‬ ‫واگذاری سهام شرکت های دولتی توان واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در یک سال اخیر‬ ‫دولت سهام شرکت های دولتی را به صورت بلوکی‬ ‫واگــذار کــرده و کامــا بــه بخــش خصولتــی واگذار‬ ‫شده اند‪ .‬اما برای واگذاری سهام به مردم در قالب‬ ‫سهام عدالت و‪ ...‬مشکلی وجود ندارد‪ ،‬هرچند در‬ ‫دو سال اخیر ارزش سهام عدالت در یک محدوده‬ ‫ثابــت باقــی مانــده در حالی کــه تــورم در اقتصاد‬ ‫کشــور فزاینده بوده است‪ .‬براســاس این گزارش به‬ ‫نظر می رســد گرچه دولت در الیحه بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اعــام کرده ســهام عدالت به جاماندگانــی که زیر‬ ‫پوششنهادهایحمایتیهستندمی دهد‪،‬امابارها‬ ‫مسئوالن اعالم کردند مشخص نیست چه تعداد‬ ‫از جاماندگان ســهام عدالت زیر پوشــش نهادهای‬ ‫حمایتــی هســتند و ایــن گــره افکنی ها حکایــت از‬ ‫ایــن دارد که به دنبال مشــروط کردن اجــرای ان در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۲‬است‪ ،‬همانطوری که واگذاری‬ ‫سهام عدالت فوت شدگان یکسالی به دلیل عوامل‬ ‫مختلفی به عقب موکول شــده است و حاال گفته‬ ‫شــده اســتان هــا بایــد اطالعــات فــوت شــدگان و‬ ‫دارندگان سهام عدالت را در سامانه ارائه دهند تا در‬ ‫نهایتبرپایهصحتسنجیقوهقضاییهتخصیص‬ ‫سهامعدالتاتفاقبیفتد‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه اطالعات‬ ‫مربــوط به فوت شــدگان ســهام عدالت پویاســت‬ ‫و عمال وعده های داده شــده درباره ســامانه ثبت‬ ‫اطالعــات بهان ـه ای بــرای تعویــق واگذاری ســهام‬ ‫عدالــت به ورثه اســت‪ ،‬زیرا هنوز زیرســاختی برای‬ ‫فروش این دارایی ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫خــبر کوتاه‬ ‫مهدی کوهیمدیرعاملذوب اهناصفهانشد‬ ‫رویدادامروز‪ :‬طی حکمی از سوی امیرحسین نادری‬ ‫مدیرعاملتاصیکومهدیکوهیبهعنوانمدیرعامل‬ ‫ذوب اهناصفهانمنصوبشد‪.‬‬ ‫در این حکم امده است‪ :‬نظر به تعهد و سوابق‬ ‫ارزشــمند جنابعالــی‪ ،‬به عنــوان مدیرعامل شــرکت‬ ‫ذوب اهناصفهانمنصوبمی شویدتاباهماهنگی‬ ‫سایراعضاءمحترمهیاتمدیرهضمنرعایتجوانب‬ ‫شــرعی و قانونی و اســتفاده از نیروهای ارزشــمند و‬ ‫متخصص در راستای تحقق اهداف شرکت اهتمام‬ ‫ورزید‪ .‬امید است با اتکال به خداوند متعال و در‬ ‫ســایه عنایات حضــرت بقیه ا… االعظــم (ارواحنا‬ ‫لــه الفــداء) بــا روحیه انقالبی‪ ،‬پاکدســتی‪ ،‬فســاد‬ ‫ستیزی و اهتمام به مفاد «عهدنامه مدیران دولت‬ ‫مردمــی» و تحقــق «عدالــت و پیشــرفت» و رفع‬ ‫«فقــر و تبعیــض» و بــه کارگیری تمام اســتعداد و‬ ‫توان خود در پیشبرد اهداف و برنامه ها با رعایت‬ ‫اصل صرفه جوئی‪ ،‬ارتقاءبهرهوریو افزایش کارایی‬ ‫و اثر بخشی‪،‬بازدهیحداکثریمنابع وسرمایه های‬ ‫شرکت‪ ،‬به لحاظ حفظ منافع واصل امانت داری‪،‬‬ ‫خصوصــا کارگــران و بیمه‬ ‫مصالــح کلیه ســهامداران‬ ‫ً‬ ‫شدگان عزیز در جهت نیل به پیشرفت روز افزون و‬ ‫تعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و‬ ‫مویدباشید‪.‬‬ ‫مهدی کوهی دارای مدرک تحصیلی کارشناســی‬ ‫ارشدمدیریتدولتی_مدیریتتحولکهمدیر عاملی‬ ‫شــرکت های پترو عمــران مکران‪ ،‬هلدینگ توســعه‬ ‫معــادن روی ایــران‪ ،‬فوالد شــرق کاوه‪ ،‬پتــرو غدیر و‬ ‫رئیس هیــات مدیره هلدینگ کالســیمین‪ ،‬بازرگانی‬ ‫صنعت روی‪ ،‬ســرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر‪،‬‬ ‫توسعه و تجهیز معادن‪ ،‬خط لوله گاز مکران‪ ،‬پترو‬ ‫اوره امونیاک چابهار‪ ،‬فوالد سبزوار را در سابقه کاری‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫خــبر کوتاه‬ ‫در ایینتجلیلاز فعاالنپیشتاز اقتصادیایرانصورت گرفت‬ ‫قدردانیمعاوناولرئیس جمهوریاز فوالدمبارکه‬ ‫به عنوانپیشتاز اقتصادایران‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری در اییــن تجلیل از‬ ‫فعاالن پیشــتاز اقتصاد ایران (رسم درســت کاری) از‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان به عنوان‬ ‫مجموع ـه ای خوش حســاب در زمینــه مالیــات و‬ ‫خوش نامدرعرصهاقتصادوهمچنینعملکردشفاف‬ ‫اینشرکتقدردانیکرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویــداد امروز‪ ،‬ایین تجلیل از فعاالن‬ ‫پیشــتاز اقتصادی بــا حضور محمد مخبــر‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬احسان خاندوزی‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫و جمعــی از مدیــران و فعــاالن اقتصــادی بخــش‬ ‫خصوصی و دولتی در سالن همایش های برج میالد‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫محمدمخبر‪،‬معاوناولرئیس جمهوری‪،‬ضمن‬ ‫تقدیر از زحمات احســان خاندوزی طی یک ســال‬ ‫گذشته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وزیر اقتصاد خط سیر درستی را‬ ‫در جهــت بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی‬ ‫در پیش گرفته است‪ .‬بزرگ ترین مشکل اقتصاد ما‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬نــه تحریم ها و نه مســائل مالی‪،‬‬ ‫بلکــه عدم تقویت بهینه بخش خصوصی اســت‪.‬‬ ‫از ابتدای انقالب و از زمان جنگ تاکنون هرجا که‬ ‫مردم پا به میدان گذاشته اند‪ ،‬مسیر به خوبی طی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اما متاسفانه تاکنون نتوانســته ایم در‬ ‫اقتصاد از ظرفیت بخش خصوصی به بهترین نحو‬ ‫استفادهکنیم‪.‬‬ ‫مخبر اظهار کرد‪:‬حلقهمفقودهتوسعهاقتصادی‬ ‫عدم تعامل مناسب میان دولت و بخش خصوصی‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن بیــش از ‪ ۱۱۰‬طــرح اقتصــادی بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ ۹۰‬میلیــارد دالر وارد مرحلــه اجــرا و‬ ‫سرمایه گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫معاوناولرئیس جمهوریاز عدماعتمادمتقابل‬ ‫میــان دولــت و بخــش خصوصــی به عنــوان حلقــه‬ ‫مفقــوده توســعه اقتصادی کشــور یاد کــرد و گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشور تحریم ها و کمبود‬ ‫منابع مالی نیست‪ ،‬بلکه مشکل اساسی پیش روی‬ ‫اقتصاد کشور ایناست کهاز پیشاز انقالباسالمی‬ ‫تاکنوننتوانسته ایمبخشخصوصیراان طور کهباید‬ ‫تقویتکنیموبهمیدانبیاوریم‪.‬‬ ‫احسانخاندوزی‪،‬وزیر اقتصادنیز ضمناشارهبه‬ ‫فرایند اخذ مالیات در گذشته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نظام پاداش‬ ‫و جزا نه تنها تاکنون به نفع تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادینبوده‪،‬بلکهتسهیلگرفعالیت هایسوداگری‬ ‫و مخل اقتصاد بوده است و باید این فرایند اصالح‬ ‫شودتامولداناقتصادیترغیببهفعالیتشوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فلســفه اصلــی این گونــه برنام ههــا‬ ‫شناســایی و تشویق تولیدکنندگان اســت‪ ،‬چراکه از‬ ‫ابتدایدولت‪،‬رئیس جمهوریتاکیدویژه ایبرتسهیل‬ ‫ورونق بخشتولیدداشته اند‪.‬‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬اهتمام ما بر این اســت که‬ ‫کمترینوقتاز فعاالناقتصادیدر فرایندهایاداری‬ ‫گرفتهشود‪،‬مراجعاتحضوریراحذفوفرایندهای‬ ‫کامالالکترونیکیکنیم‪.‬‬ ‫اداریومالیاتیرا ً‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه پــس از دریافت لوح‬ ‫تقدیر تجلیل از پیشتازان اقتصاد ایران گفت‪ :‬توجه‬ ‫ویژه به شرکت های تاثیرگذار و مطرح ملی‪ ،‬یکی از‬ ‫رویکردهایاصلیدولتاست‪.‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه‪ ،‬در حاشــیه همایــش «رســم درس ـت کاری»‪،‬‬ ‫مطرحکرد‪:‬از سالگذشتهتاکنونیکیاز دغدغه های‬ ‫اصلیدولتسیزدهمومجموعه هایبزرگاقتصادی‬ ‫مانند فوالد مبارکه این بوده که متناسب با جایگاه‬ ‫و میزان تاثیرگذاری این شــرکت ها‪ ،‬مسیرهایی برای‬ ‫تسریععملیاتاداریومالیاتی شانفراهمشود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬شرکت هاییکهنقشموثریدر عرصه‬ ‫اقتصاد ملی دارند‪ ،‬باید بتوانند عمده زمان و انرژی‬ ‫خود را صرف طرح های توسعه و رونق تولید کنند و‬ ‫فرایندهایاداریتبدیلبهعملیاتفرسایندهنشوند‪.‬‬ ‫طیب نیــا ادامــه داد‪ :‬بنگاه هــای اقتصــادی کــه‬ ‫تعهداتشــان در عرصه هــای مختلــف قانونــی را‬ ‫به خوبیانجامداده اند‪،‬بایدبااعتمادبیشتریباانان‬ ‫برخورد شود و برای تسریع در پیشرفت فعالیت ها‬ ‫وبرنامه هایتوسعه شانمسیرهایویژه ایباز شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فوالد مبارکه گفــت‪ :‬در برنامه امروز‬ ‫بر اســاس ده ها شــاخص و بین هــزاران شــرکت‪ ،‬ده‬ ‫مجموعــه خوش حســاب مالیاتــی و خوش نــام در‬ ‫عرصــه اقتصــاد شناســایی شــده و مورد تقدیــر قرار‬ ‫گرفتند که فوالد مبارکه نیز یکی از ان ها بوده است‪.‬‬ ‫چنین برنامه هایی پیش درامدی بر اقدامات موثر و‬ ‫امیدوارکننده ای است که مسیر عبور را برای فعاالن‬ ‫اقتصادیتسهیلمی کندوبر سرعتشانمی افزاید‪.‬‬ ‫طیب نیــا اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬تاثیــر مثبــت‬ ‫چنیــن برنامه هایــی را کــه در دولــت ســیزدهم در‬ ‫حال پیاد هســازی اســت در عمل ببینیم و مدیران و‬ ‫فعاالن اقتصادی بتوانند عمده وقت خود را صرف‬ ‫فعالیت هایکلیدیوبرنامه هایتولیدمجموعهخود‬ ‫کنند و روندهای اداری مانعی بر سر راه حرکت انان‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫تقدیــر از مدیــران واحدهــای صنعتــی فعــال‬ ‫در حــوزه ‪ ،ICT‬دارو‪ ،‬پتروشــیمی و‪ ...‬و رونمایــی‬ ‫از طــرح «تــراز» کــه بــرای حمایــت و تشــویق از‬ ‫شــرکت های خوش حســاب و خوش نــام بخــش‬ ‫خصوصی تعریف شده است‪ ،‬از دیگر برنامه های‬ ‫ویژه این ایین بود‪.‬‬ ‫گفتنیاستاینهمایشبادعوتاز ‪ ۲۰۰‬شرکت‬ ‫خصوصیبرگزار شدواز‪ ۱۰‬شرکتبرتر تقدیر بهعمل‬ ‫تقریبا تمام شرکت های حاضر در این همایش‬ ‫امد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫از بخش خصوصی انتخاب شدند؛ چراکه هدف از‬ ‫برگزاریانتقدیر ویژهاز شرکت هاییاست کهبدون‬ ‫ارتباطویاکمکدولت‪،‬عملکردمناسبداشته اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کوتاهروز‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست های‬ ‫نادرست اقتصادی‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش کد ملی‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫گرانــی‪ ،‬وجــود بازارهــای کاذب‪ ،‬ســودهای کالن کــه‬ ‫بــه صورت بــاداورده به جیب تعداد معــدودی می رود‪،‬‬ ‫چنــد نرخــی بــودن قیمت هــا در بــازار‪ ،‬نبــود نظــارت و‬ ‫مدیریــت بــر بازار اقتصادی از جمله چالش هایی اســت‬ ‫کــه در ایــن روزهای پایانی ســال ‪ ۱۴۰۱‬مــردم با ان مواجه‬ ‫هســتند چالش های اقتصادی که عرصه را برای بســیاری‬ ‫از شــهروندان تنگ کرده اســت‪ .‬در یکی از معابر اصلی‬ ‫نوشته ای بر دیوار نگاهم را به خود جلب کرد‪ .‬نوشته ای‬ ‫کــه برای خرید و فروش کد ملی (شناســه ملــی) بر دیوار‬ ‫نصب شده بود و تازگی داشت با کمی تامل و جستجو در‬ ‫فضای مجازی به مطالب بیشتری در این مورد دست پیدا‬ ‫کــردم که افــرادی به صورت دالل کد ملی را از افرادی که‬ ‫بیشتر از قشر ضعیفجامعههستندباقیمت‪۲۵‬میلیون‬ ‫تومانــی خریــداری و به مافیاهــای اقتصادی کــه در بازار‬ ‫خریــد و فــروش خودرو و مســکن ملی فعالیت می کنند‬ ‫با قیمت‪۴۰‬تا‪ ۵۰‬میلیون تومان می فروشند‪ .‬وجود چنین‬ ‫بازارهایــی نشــان از بیمار بودن و شــاید هــم ناکارامدی‬ ‫اقتصاد کشــور اســت که عده ای معدود به صورت کالن‬ ‫از شــرایط نابســامان اقتصادی ســودهای کالن به جیب‬ ‫می زننــد و اقشــار پاییــن دســت جامعه نیز که بیشــتر از‬ ‫قشر کارگر‪ ،‬کارمندان و حقوق بگیران ثابت هستند روز به‬ ‫روز ضعیف تر می شوند و تنها برای تامین مایحتاج خود‬ ‫ناچار می شوند که کد ملی را با تعهدات قانونی در اختیار‬ ‫دالالن و سودجویان بفروش برسانند و از مزایای حقوق‬ ‫شهروندی خود بی بهره شوند‪ .‬شاید برخی عنوان کنند که‬ ‫شرایطاقتصادیکشور انچنانکهرسانه هایمستقلبهان‬ ‫می پردازندخرابو نابساماننیست؟!‬ ‫البته ما هم بر این باوریم‪ ،‬شــاید وضع موجود برای‬ ‫برخــی افــراد خــاص‪ ،‬کــه دارای چندین پســت مدیریتی‬ ‫هستند و چندین شغل را مدیریت و حقوق های انچنانی‬ ‫دریافت می کنند شرایط زیاد بد نباشد‪ ،‬اما برای کارگران‬ ‫و یــا کارمندانی که چندین ماه حقوق ‪ ۷‬میلیون تومانی‬ ‫و کمتر از ان را دریافت نکرده اند و در تامین هزینه های‬ ‫جــاری و پرداخــت اجــاره بهــای مســکن عاجــز و ناتوان‬ ‫هستند وضع از بد‪ ،‬بدتر است چرا که شرایط اقتصادی‬ ‫کشــور به دلیل عدم اســتفاده از کارشناسان و نخبه ها در‬ ‫حوزهاقتصادی و مماشاتبامفسداناقتصادیبهسمتی‬ ‫رفتــه که بار اصلی تمامی مشــکالت اقتصــادی بر دوش‬ ‫مردمو اقشار متوسطو پایینجامعهسنگینیمی کند‪.‬‬ ‫و امــروز نمــود ایــن ناکارامدی هــا را در حــوزه خودرو‬ ‫مشاهده می کنیم که تنها در بخش خودرو به دلیل چند‬ ‫نرخی بودن قیمت در بازار و کسب سود میلیونی چنین‬ ‫فضایــی ایجــاد شــده کــه دالالن و مافیاهــای اقتصادی‬ ‫سودهای کالنی به جیب می زنند حتی به کد ملی اقشار‬ ‫ضعیف جامعه که توان حضور در چنین بازاری را ندارند‬ ‫رحمهمنمی کنندواز کارتملیانهاچهسواستفاده هایی‬ ‫که نمی کنند و در مقابل نیز نیروهای نخبه و جوانان که‬ ‫جزو ســرمایه های ملی این جامعه هستند به دلیل نبود‬ ‫شرایط مناسب کسب و کار و اشتغال از کشور خارج و به‬ ‫کشورهایدیگر مهاجرتکنند‪.‬‬ ‫بنابراین امروز مســئوالن باید بیش از پیش احساس‬ ‫وظیفــه کننــد و برای خروج از شــرایط موجــود اقتصادی‬ ‫راهکارهــای اساســی و کاربــردی را ارائه و از گفتار درمانی‬ ‫پرهیز کنندو در صورتنیاز از ظرفیتو تواناییکارشناسان‬ ‫و صاحبنظران اقتصادی که در حوزه بین المللی فعالیت‬ ‫دارنداستفاده کنندتاشایداقتصادایراننیز سامانبگیرد‪.‬‬ ‫پیشنهاد افزایش پلکانی‬ ‫حقوق و دستمزد‬ ‫در سال اینده‬ ‫یککارشناسحوزهکار افزایشپلکانیحقوقودستمزد‬ ‫را راهکاری موثر در جهت کاهش شکاف طبقاتی دانست‬ ‫و گفــت‪ :‬تصویــب افزایــش حقــوق کارگــران‪ ،‬کارمنــدان و‬ ‫بازنشستگانکشوریولشگریوتامیناجتماعیبایدبهدور‬ ‫از هرگونهتبعیضمزدیباشد‪.‬حمیدنجفدر گفت وگوبا‬ ‫ایسنا‪ ،‬با اشاره به فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای‬ ‫عالــی کار اظهــار کرد‪ :‬بر اســاس قانون کار‪ ،‬تعیین حداقل‬ ‫دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه جانبه و متشکل‬ ‫از نمایندگانکارفرما‪،‬کارگر ودولتصورتمی گیرد‪،‬بنابراین‬ ‫اظهارنظر درباره دستمزد کارگران خارج از شورای عالی کار‬ ‫پذیرفته نیست و تاثیری در تعیین حداقل مزد ندارد‪ .‬وی‬ ‫ادامهداد‪:‬بااینحالحقوقو دستمزدو درصدی کهدولت‬ ‫بــرای کارمندان خود در بودجه می بیند‪ ،‬در روند تصویب‬ ‫دســتمزد کارگران مشــمول قانون کار به طور غیرمســتقیم‬ ‫تاثیرگذار است ولی به منزله این نیست که هر عددی در‬ ‫بودجهبرایکارمندانتصویبشودحتمابایدبرایجامعه‬ ‫کارگری و بازنشستگان هم لحاظ شود چون فرایند تعیین‬ ‫حقــوق کارگران از مجرای شــورای عالــی کار می گذرد‪ .‬این‬ ‫کارشناسحوزهکار بابیاناینکهدر بودجهسالایندهافزایش‬ ‫پلکانی حقوق دیده نشده و باید اصالح شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫درصدایجادعدالتمزدیو رفعتبعیضو شکافطبقاتی‬ ‫هستیم افزایش حقوق ها باید به شکل پلکانی باشد‪ ،‬به‬ ‫این نحو که حداقل بگیران از درصد بیشتری در حقوق و‬ ‫دریافتیبرخوردار شوندو در مقابلافزایشپلکانیحقوق‬ ‫شامل حال حداکثر بگیران شود‪ .‬نجف گفت‪ :‬این رابطه‬ ‫باید به شــکل مساوی رعایت شــود و در تعیین حقوق و‬ ‫دستمزدتمام گروه هااعماز کارکنانو بازنشستگان کشوری‬ ‫ولشگریوتامیناجتماعیناترازیدر پرداختی هارانداشته‬ ‫باشیم‪ .‬به گفته وی اگر افزایش پلکانی در بودجه لحاظ‬ ‫نشود‪ ،‬اختالف طبقاتی در سال اینده ادامه خواهد یافت‬ ‫واینمسالهموجبنارضایتیوسرخوردگیطبقهمحرومو‬ ‫فرودستو اقشار کمدرامدو متوسطجامعهخواهدشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تحقق ‪۱۴۳‬میلیارد ریال‬ ‫از اعتبارات سفر رئیس‬ ‫جمهور به بخش برق‬ ‫گلستان‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۳‬میلیارد ریال از اعتبارات مصوب در ســفر اســتانی‬ ‫هیئــت دولــت به بخش برق گلســتان تخصیص یافته‬ ‫اســت‪ .‬ســید احمــد موســوی در نشســت خبــری فجــر‬ ‫گلستان به خبرنگاران اظهار کرد‪ ۵۰۰:‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫برای نگهداری زیرســاخت برق از محل مصوبات ســفر‬ ‫اسفندسال گذشتهرییسجمهور به گلستانمصوبشد‬ ‫که تاکنون‪ ۱۴۳‬میلیارد ریال ان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت‪:‬‬ ‫همزمان با دهه فجر امسال پروژه های متعددی پیش‬ ‫بینــی شــده و مقرر اســت ‪ ۹‬طــرح زیرســاختی با صرف‬ ‫هزینه دو هزار و ‪ ۱۵۶‬میلیارد ریال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توســعه و اصالح روشــنایی معابر شــهری و‬ ‫روستایی‪ ،‬اصالح شبکه برق رسانی و بهره مندی چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬خانــوار‪ ،‬تامیــن بــرق هشــت هــزار و ‪۳۵۷‬‬ ‫متقاضیشهریو روستایی‪،‬تبدیلدو هزار و‪ ۷۰۰‬کیلومتر‬ ‫شبکه برقرسانی از مس به کابل خود نگهدار از جمله‬ ‫برنامه های شرکت برق در گلستان است‪ .‬موسوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرح هوشمندســازی ‪ ۲۰‬هزار شمارشــگر برق برای‬ ‫مشترکانکشاورزیو صنعتیو اداریشرکتبرقگلستان‬ ‫و تعویصشمارشگر مکانیکیبهدیجیتالو بهینهسازی‬ ‫شبکه روستایی از دیگر برنامه های شرکت برق در دهه‬ ‫فجر است‪.‬‬ ‫انتخاب فرزند یکی از‬ ‫کارکنان گاز گلستان در تیم‬ ‫استعدادیابیتیراندازی‬ ‫ورزشکار نوجوان خانم فاطمه ریاحی فرزند سعید‬ ‫ریاحــی از کارکنــان واحــد فنــاوری و ارتباطــات شــرکت‬ ‫گازاستان گلستان درفرایند استعدادیابی رشته تیراندازی‬ ‫با تپانچه بادی موفق شد با افتخار درترکیب تیم استان‬ ‫گلستان قرار گیرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت گاز‬ ‫استان گلستان‪ ،‬درهمین رابطه این نوجوان خوش اتیه با‬ ‫اعزام به تهران مورد ارزیابی مربیان فدراسیون تیراندازی‬ ‫کشوری نیز قرار گرفت‪ .‬شایان ذکر است خانم فاطمه‬ ‫ریاحــی درکالس های اموزشــی رشــته تیراندازی شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان تحت نظر خانم قنــادان از مربیان‬ ‫برجستهاستانقرار داشتهو توانستهبافراگیریاموزش ها‬ ‫وتکنیک های مهم رشته تیراندازی‪ ،‬امادگی و کسب حد‬ ‫نصاب الزم را جهت قرارگرفتن در تیم‪ 3‬منتخب تپانچه‬ ‫بادیاستانکسبنماید‪.‬در همینرابطهروابطعمومی‬ ‫و امور ورزش شرکت گاز استان گلستان برای این ورزشکار‬ ‫خوشاتیه‪،‬توفیقاتروزافزونهمراهبا کسبافتخارات‬ ‫ارزنده ورزشی مسالت می نماید‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری توزیع‬ ‫برق گلستان با مراکز علمی‬ ‫نشستتبادلتفاهمنامهارتباطصنعتو دانشگاه‬ ‫فــی مابیــن شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحد علی اباد کتول و دانشگاه‬ ‫فنیحرفه ایاستان گلستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اســتان گلســتان ایــن تفاهــم نامه با هــدف اســتفاده از‬ ‫یهــای علمی و توســعه همکاری های فرهنگی‪،‬‬ ‫توانای ‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پژوهشی و تحقیقاتی جهت استمرار ارتباط‬ ‫سازمانیافتهفیمابینطرفینبهمنظور برطرفنمودن‬ ‫نیازهای متقابل منعقد گردید‪ .‬از موضوعات مهم این‬ ‫یتــوان به دکترای مشــترک‪ ،‬پســا دکترا و‬ ‫تفاهم نامــه م ‬ ‫فرصت مطالعاتی برای طرفین اشــاره کرد‪ .‬ســید احمد‬ ‫موســوی مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان‬ ‫گلستان در این مراسم ضمن تاکید بر لزوم ارتباط مداوم‬ ‫بین شرکت توزیع برق گلستان و دانشگاه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سیاســت و خط مشــی شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان گلســتان در انعقاد قراردادهای پژوهشی ‪ ،‬ضمن‬ ‫انتقال دانش و تجربیات علمی خود به دانشــگاه ها از‬ ‫یهــای علمــی در حل مشــکالت صنعت‬ ‫اخریــن تئور ‬ ‫برق استفاده نماییم‪ .‬در انتهای جلسه نیز تفاهم نامه‬ ‫همکاری بین دانشگاه ها و شرکت توزیع استان گلستان‬ ‫امضاشد‪.‬‬ ‫تهرانی ها‪ ،‬مراقب‬ ‫سیالب های احتمالی باشند‬ ‫شــرکت اب منطق ـه ای تهــران نســبت بــه بــارش‬ ‫باران و برف و ســیالبی شــدن رودخانه های اســتان‬ ‫طــی روزهــای پیش رو هشــدار داد و اعــام کرد که‬ ‫تردد و اسکان موقت در اطراف رودخانه ها ممنوع‬ ‫و شــهروندان باید مراقب باشــند‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫با توجه به هشــدارهای ســازمان هواشناســی کشــور‬ ‫و براســاس هشــدار نارنجی رنگ این سازمان مبن ــی‬ ‫بر نفوذ و فعالیت ســامانه بارشــی از بعدازظهر روز‬ ‫یکشنبه (‪ ۹‬بهمن ماه) لغایت چهارشنبه (‪ ۱۲‬بهمن‬ ‫مــاه) در اســتان های تهــران و البــرز‪ ،‬بــارش بــاران و‬ ‫برف‪ ،‬رخداد مه‪ ،‬کوالک برف و پدیده بهمن پیش‬ ‫بینی شده که احتمال ابگرفتگی معابر‪ ،‬جاری شدن‬ ‫روان اب در رودخانــه هــا و مســیل ها وجود خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬شــرکت اب منطقه ای تهران‪ ،‬در کنار ســایر‬ ‫ارگان های مرتبط برای مهار سیالب در حالت اماده‬ ‫بــاش بــوده و رصــد و پایــش رودخان ههــای اســتان‬ ‫تهران توســط اکیپ های گشــت و بازرسی امورهای‬ ‫منابــع اب تابعــه و اطــاع رســانی های مکــرر ایــن‬ ‫ شرکت به منظور اگاه سازی مردم از شرایط جوی و‬ ‫احتمال وقوع سیالب‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1556‬‬ ‫تولید روزانه ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه میعانات گازی‬ ‫در پارس جنوبی‬ ‫رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت‬ ‫مجتمــع گاز پارس جنوبی مقدار تولیــد و صادرات‬ ‫سبد متنوع تولید محصوالت جانبی این مجموعه‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب هگــزارش ایســنا‪ ،‬علــی احمــدی با بیــان اینکه‬ ‫شــرکت مجتمــع گاز پــارس جنوبــی از بزرگ تریــن‬ ‫تولیدکننده های گاز و محصوالت جانبــی در ایران‬ ‫و خاورمیانه اســت و تولید گاز این مجموعه از ‪۱۳‬‬ ‫پاالیشــگاه اکنــون روزانــه بیــش از ‪ ۵۷۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب گاز است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تالش کارکنان این‬ ‫مجتمــع گازی توانســتیم در ‪ ۹‬ماهــه امســال‪۲.۶ ،‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش تولید‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این گاز فراورش شــده برای مصرف‬ ‫تجــاری‪ ،‬خانگی و صنایع عمده به خط سراســری‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنیــن تامین کننــده خــوراک‬ ‫تزریــق م ‬ ‫شــرکت های پتروشیمی بوشهر‪ ،‬پتروپاالیش کنگان‬ ‫و پتروشیمی پارس است‪ ،‬افزون بر این تامین کننده‬ ‫کمبــود خوراک پاالیشــگاه فجر جم تــا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبدر روز هستیم‪.‬‬ ‫رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت‬ ‫مجتمــع گاز پــارس جنوبــی با اشــاره بــه اینکه این‬ ‫مجموعههمچنینبزرگ ترینتولیدکنندگانمیعانات‬ ‫گازی در خاورمیانــه اســت و روزانــه بیــش از ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار بشــکه میعانــات گازی در این ‪ ۱۳‬پاالیشــگاه‬ ‫تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امسال بیش از ‪۱۸۶‬‬ ‫میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع گاز پارس‬ ‫جنوبی تولیدشده که نسبت به سال پیش افزایش‬ ‫قابل توجهی داشــته است و شرکت پاالیش نفت‬ ‫ســتاره خلیج فارس‪ ،‬پتروشیمی برزویه و مقاصدی‬ ‫که در مرکز ایران است از منابع و محل مصرف این‬ ‫میعانــات بهره می برند که از طریق تانکر بارگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫احمــدی بــا تاکیــد بــر اینکه هیــچ محدودیتی‬ ‫بابــت صــادرات و ارســال ایــن محصــوالت در ‪۹‬‬ ‫ماهــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬نبــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از محصــوالت راهبردی شــرکت مجتمــع گاز پارس‬ ‫جنوبی اتان است و ظرفیت تولید روزانه ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن از این محصول در مجموعه ‪ ۱۳‬پاالیشگاه‬ ‫وجــود دارد و بــه پتروشــیمی های منطقــه ارســال‬ ‫یشــود و پتروشــیمی های مروارید‪ ،‬کاویان و جم‬ ‫م ‬ ‫مصرف کننده هایاینمحصولهستند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــرکت مجتمــع گاز‬ ‫پــارس جنوبــی بزرگ تریــن تولیدکننــده گاز مایــع‬ ‫یجــی) در ایــران و یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫(ال پ ‬ ‫تولیدکننــدگان این محصول در خاورمیانه اســت‬ ‫که ظرفیت تولید روزانه بیش از ‪ ۲۲‬هزار تن این‬ ‫محصــول را دارد‪ .‬ایــن محصــول توســط تانکرها‬ ‫و به صورت زمینی یا با کشــتی به مقاصد شــرق‬ ‫یشــود که در ‪ ۹‬ماهه امســال‪ ،‬این‬ ‫اســیا صادر م ‬ ‫مقدار تولید نســبت به زمان مشــابه پارسال‪۲۵ ،‬‬ ‫درصد افزایش یافته که به دلیل افزایش صادرات‬ ‫ذخیره سازی در مخازن است‪.‬‬ ‫رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت‬ ‫مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تولید گوگرد در‬ ‫این مجتمع عظیم گازی گفت‪ :‬اکنون ظرفیت تولید‬ ‫روزانه ‪ ۲۳۰۰‬تن گوگرد در پارس جنوبی وجود دارد‬ ‫کامال ایمن و با‬ ‫که در ‪ ۹‬ماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در شــرایط ً‬ ‫رعایتمسائلمحیطزیستیتوانستیمبیشاز ‪۴۸۰‬‬ ‫هزار تن گوگرد را از این مجتمع به مقاصد شرق اسیا‬ ‫صادر کنیم‪.‬‬ ‫احمدی بیان کرد‪ :‬محصول مهم و قابل توجه‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫دیگری که در ســایت یک مجتمع تولید م ‬ ‫ماده بودارکننده است و ما تنها تولیدکننده این ماده‬ ‫در خاورمیانههستیم کهظرفیتتولید‪ ۵۰‬تندر ماه‬ ‫را داریم و تولید ان تا پایان پاییز امسال‪ ،‬نسبت به‬ ‫مدت زمان مشابه پارسال‪ ۱۲ ،‬درصد افزایش یافته‬ ‫و در اختیار شــرکت های داخلی و گاز اســتانی قرار‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫وی اعــام کرد‪ :‬همه تالش کارکنان مجتمع گاز‬ ‫پارس جنوبی این اســت که شــرایط تولید پایدار و‬ ‫حداکثری و رضایت مردم را نگه دارند و برای رفاه‬ ‫مردم کشــور و تامین صنایع عمده و موارد دیگری‬ ‫مصرف‪،‬تالشکنند‪.‬‬ ‫رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت‬ ‫مجتمــع گاز پارس جنوبــی در پایان تاکیــد کرد که‬ ‫این تالش ها با مصرف بهینه انرژی سبب مدیریت‬ ‫مطلوب مصرف گاز در کشور می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژه های اب و فاضالب‬ ‫مدیــر عامل ابفای اســتان اصفهان در نشســت اعضای شــورای‬ ‫انسجام بخشی شرکت های تابعه وزارت نیرو در اصفهان با مدیرکل‬ ‫پدافند غیرعامل وزارت نیرو بر لزوم مطالعات پدافندی در اجرای‬ ‫پروژ ه های اب و فاضالب تاکید کرد‪.‬‬ ‫حسین اکبریان در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم‬ ‫رهبری در خصوص پدافند غیرعامل‪ ،‬گزارشی از اقدامات و عملکرد‬ ‫این شرکت در حوزه پدافند غیر عامل ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه این نشســت اظهار داشــت‪ :‬در ابفای اســتان‬ ‫اصفهــان مطالعــات و بررس ـی های الزم در زمینــه پدافنــد‬ ‫غیرعامل در پروژه های اب و فاضالب انجام شده و در دستور‬ ‫کار این شــرکت قرار دارد‪ .‬در ادامه این نشســت مدیرکل دفتر‬ ‫مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل وزارت نیــرو گفــت‪ :‬وزیر‬ ‫نیــرو بــر رعایــت حفــظ جــان مــردم در حیــن خدمات رســانی‬ ‫شــرکت های تابعه وزارت نیرو در ســطح کشــور تاکید بســیاری‬ ‫دارد و بر این اساس باید تمام الزامات ایمنی و ‪ HSE‬در حین‬ ‫اجرای پروژه ها رعایت شــود‪ .‬ســید اعتضاد مقیمی افزود‪ :‬باید‬ ‫بــه صــورت جهادی شــاخص های ایمنــی در تمــام فرایندها به‬ ‫خوبی ارزیابی و بررســی شــود و تمام فرایندها از لحاظ کمی‬ ‫و کیفــی تحت کنترل قــرار گیرند تا وقوع حوادث کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی بــه کاهــش حــوادث در بخــش اب و ابفــا اشــاره کــرد‬ ‫و اعــام نمــود‪ :‬مقــرر گردیــد کار گروهــی جهــت نظــارت بــر‬ ‫چگونگــی فعالیــت پیمانــکاران از لحــاظ رعایــت مباحــث‬ ‫ایمنی و ‪ HSE‬تشــکیل شــود تا شــاهد کاهش حوادث از ســوی‬ ‫فعالیت هایی که از ســوی پیمانکاران در این بخش ها صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریت بحــران و پدافند غیرعامــل وزارت نیرو‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ســطح بندی تاسیســات از لحاظ مباحــث پدافندی‬ ‫یــک تکلیف اســت و بایــد در تمام شــرکت های تابعــه وزارت نیرو‬ ‫انجام شود چرا که این امر از بروز تهدیدات و اسیب های طبیعی و‬ ‫انســان ســاخت جلوگیری به عمل می اورد‪ .‬در پایان این جلسه هر‬ ‫کدام از مدیران شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان به‬ ‫مباحثــی در خصوص پدافند غیرعامل در تاسیســات و اماکن مورد‬ ‫نظر پرداختند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استقبال پرشور بانوان منطقه جرقویه از پویش حامیان اب‬ ‫بیــش از ‪ 1200‬نفــر از مادران و دختران منطقه‬ ‫جرقویــه در پویــش حامیــان اب ویــژه مــادران و‬ ‫دختــران با محوریت زنان و مدیریت مصرف اب‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫مدیــر ابفــای منطقه جرقویــه رعایــت الگوی‬ ‫مصرف در این منطقه را ضروری برشــمرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در حــال حاضــر بــه طور میانگیــن میزان‬ ‫ســرانه اب درشــهرها و روستاهای منطقه جرقویه‬ ‫حدود ‪ 185‬لیتر در شبانه روز است که نسبت به‬ ‫میانگین کشور که ‪ 150‬لیتردر شبانه روز می باشد‪،‬‬ ‫رقم باالیی است‪.‬‬ ‫جواد اسماعیلی با بیان اینکه در سال های اخیر‬ ‫بــه رغــم محدودیت منابــع‪ ،‬همچنان اب شــرب‬ ‫مردم شــهرها و روســتاها به صــورت پایدار تامین‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با تالش هایی که در زمینه‬ ‫فنیمهندسی‪،‬بهره برداریو فعالیت هایفرهنگی‬ ‫در دســتور کار قرار گرفت‪ ،‬اب شــرب ‪ 4‬شــهر و ‪20‬‬ ‫روســتا در منطقه جرقویه به صورت پایدار تامین‬ ‫یشــود و تنهــا در یــک روســتا‪ ،‬ان هــم بــه دلیل‬ ‫م ‬ ‫بعد مسافت‪ ،‬اب شرب ساکنان ان بوسیله تانکر‬ ‫ابرسانی سیار تامین می گردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون اصــاح و‬ ‫توســعه بیــش از ‪ 8‬کیلومتــر شــبکه فرســوده اب‪،‬‬ ‫استانداردســازی ‪ 350‬فقره انشعاب اب‪ ،‬واگذاری‬ ‫‪ 390‬فقره انشعاب جدید اب‪ ،‬تعویض ‪ 300‬کنتور‬ ‫فرسوده اب در راستای جلوگیری از هدر رفت اب‬ ‫انجام گرفته است‪.‬‬ ‫مدیــر ابفــای جرقویــه بــا اشــاره بــه واگــذاری‬ ‫‪ 23‬هزار انشــعاب اب به متقاضیان در شــهرها و‬ ‫روستاهای این منطقه اظهار داشت‪ :‬در سال های‬ ‫اخیــر از ظرفیــت روحانیون و هنرمنــدان در زمینه‬ ‫گســازی مصــرف بهینــه اب در ایــن منطقه‬ ‫فرهن ‬ ‫کویــری بهره منــد شــده ایم و از انجاییکــه بانــوان‬ ‫نقــش موثــری در کاهــش مصــرف اب شــرب در‬ ‫محیط خانه دارند اقدام به برگزاری پویش حامیان‬ ‫اب ویــژه مــادران و دختران در روســتای پیکان در‬ ‫منطقهجرقویهنمودیم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن برنامــه رئیس خانــه فرهنگ‬ ‫اب بــا بیــان اینکــه مدیریــت مصــرف فراینــد‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬ســازماندهی‪ ،‬هماهنگی و کنترل‪،‬‬ ‫جهت شناســایی شیوه های مصرف و ابزارهای‬ ‫مناســب در دســترس بــرای کاهــش الگــوی‬ ‫مصــرف اب اســت اعــام کــرد‪ :‬در ســال های‬ ‫اخیــر روابــط عمومــی ابفای اســتان اصفهان با‬ ‫برگــزاری برنامه هــای متنــوع و راهبردهایی که‬ ‫در ایــن زمینه اعمال کرده‪ ،‬تالش های بســیاری‬ ‫در زمینــه مدیریــت بهینه مصــرف در بین تمام‬ ‫اقشار جامعه نموده است‪.‬‬ ‫زهــره تشــیعی‪ ،‬فرهنــگ را در برگیرنــده‬ ‫تمامی ســاخته ها و ارزش های مادی و معنوی‬ ‫انســان دانســت و اعالم کرد‪ :‬فرهنگ از نسلی‬ ‫بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود‪ ،‬بنابرایــن بــا‬ ‫توجــه به اقلیم گرم و خشــک کشــور و اســتان‬ ‫بایــد فرهنگ ســازی مناســبی پیرامــون مصــرف‬ ‫درســت اب ســرلوحه کارهــا قــرار گیــرد‪ ،‬چراکه‬ ‫فرهنــگ درســت مصــرف اب در واقــع همــان‬ ‫بهر هبــرداری کامــل از نعمــت الهــی و ســرمایه‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه فرهنــگ اب اظهارداشــت‪:‬‬ ‫فرهنــگ یــک جامعــه نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫رابطــه بــا مصــرف به ویــژه مصــرف اب دارد و‬ ‫در ایــن میــان محیــط خانواده نقــش بارزی در‬ ‫رعایــت الگوی مصرف صحیــح درجامعه دارد‬ ‫و انتظــار می رود با برگزاری پویش حامیان اب‬ ‫ویــژه بانــوان که بــه نوعی مدیریــت مصرف را‬ ‫در خانــواده به عهده دارند زمینه های مصرف‬ ‫درست اب در جامعه فراهم شود‪.‬‬ ‫تشــیعی با بیان اینکــه تمامی افراد جامعه‬ ‫اصــول زندگی را در چارچوب واحد خانوادگی‬ ‫شــروع می کنند و ما اگر خانواده مصرف گرایی‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بالطبــع جامعــه مصرف گرایــی‬ ‫هــم خواهیــم داشــت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫یکــی از دالیــل عــدم مصــرف بهینــه اب عــدم‬ ‫امــوزش صحیــح مصــرف در محیــط خانــواده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن درحالیســت کــه اســاس و بنیــان‬ ‫فرهنــگ صرفه جویــی در خانــواده پی ریــزی‬ ‫یشــود و در واقــع در کانــون خانواده کودک‬ ‫م ‬ ‫هنجارهــا و ارزش هــای اداب و رســوم را یــاد‬ ‫می گیــرد‪ .‬خانواده هــا بایســتی تــاش کننــد‬ ‫اســراف را که نقطه مقابل مصرف بهینه اســت‬ ‫در محیــط زندگــی کمرنــگ کننــد و ایــن کار بــا‬ ‫افزایش ســطح ا گاهی و ترک عادت های غلط‬ ‫و اصالح رفتار امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در ادامــه مدیــر امــوزش و پــرورش منطقــه‬ ‫جرقویــه افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر بــا همفکــری‬ ‫همــه معاونین‪ ،‬مدیران و انجمــن اولیا و مربیان‪،‬‬ ‫برنامه های متعدد و متنوعی برای مصرف درست‬ ‫اب برای دانش اموزان برگزار شده است و مربیان‬ ‫پرورشی نیز در مدارس به صورت عملی مدیریت‬ ‫مصــرف را امــوزش می دهنــد و بــا یــک لیــوان اب‬ ‫وضو می گیرند تا به دانش اموزان نشان دهند که‬ ‫می شود با مقدار محدودی اب وضو گرفت‪.‬‬ ‫ســید جواد میرحاج با اشــاره به میزان مصرف‬ ‫ســرانه اب در منطقه جرقویه گفت‪ :‬بســیار جای‬ ‫تاسف است که میزان سرانه اب شرب در منطقه‬ ‫جرقویــه ‪ 185‬لیتــر در شــبانه روز اســت و از مردم‬ ‫والیتمدار انتظار می رود اب را بهینه مصرف نمایند‬ ‫و مطمئن هستیم با اقدامات فرهنگی که بیش از‬ ‫گذشــته در دســتور کار قرار می گیرد مصرف سرانه‬ ‫اب در این منطقه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای شــهر جرقویــه نیــز گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیــر از ظرفیــت ائمــه جماعــات برای‬ ‫رهنمود کردن مردم در راســتای مصرف بهینه اب‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪ ،‬این درحالیست که به نظر‬ ‫می رســد اگر شــبکه های فرســوده اب در شهرها و‬ ‫روستاها به موقع اصالح و بازسازی شوند‪ ،‬از هدر‬ ‫رفت اب به خوبی جلوگیری می گردد‪.‬‬ ‫فاطمه شــفیعی یکی از مادران حاضر در این‬ ‫برنامــه ضمن قدردانــی از برگزاری پویش حامیان‬ ‫اب ویــژه مــادران و دختــران گفت‪ :‬اگر مســئوالن‬ ‫لوازم کاهنده مصرف در اماکن عمومی اموشــی و‬ ‫فرهنگی مانند پارک ها‪ ،‬مدارس و مســاجد نصب‬ ‫کنند قطعا تاثیر به سزایی در مصرف درست اب‬ ‫در جامعه دارد‪.‬‬ ‫الهــام فاتحــی یکــی از دانــش امــوزان حاضــر‬ ‫در ایــن برنامــه نیــز گفت‪ :‬من قبال فکــر می کردم‬ ‫اب خاکســتری یعنی ابی کــه با گل والی مخلوط‬ ‫شــده و اب کثیف اســت امــا امروز یــاد گرفتم که‬ ‫فشــویی‬ ‫اب خاکســتری بــه اب بازیافتــی در ظر ‬ ‫تشــویی‪ ،‬حمــام‪ ،‬ماشــین لباسشــویی و‬ ‫یــا دس ‬ ‫اشــپزخانه ها می گوینــد که با یکســری فرایندهای‬ ‫قابل استفاده مجددا می شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره مندی ‪ 99‬درصد جمعیت کردستان‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫باشد‪.‬ویبابیاناینکهجمعیت‬ ‫استان کردستان گفت‪ :‬عملیات‬ ‫یک هزار و ‪ 644‬روســتای استان‬ ‫اجرایــی گازرســانی در ‪136‬‬ ‫از نعمــت گاز طبیعی بهره مند‬ ‫روســتای کردســتان فعال است‬ ‫هســتند‪ ،‬عنــوان کــرد ‪ :‬تــا پایان‬ ‫که با بهره بــرداری از انهاتمامی‬ ‫اذرماه سالجاری تعداد یک هزار‬ ‫احمد فعله گری‬ ‫روستاهای اســتان گازدار شده و‬ ‫و ‪ 507‬روستا به شبکه سراسری‬ ‫کردستان‪ ،‬اســتان سبز می شود‪.‬‬ ‫گاز طبیعی متصل شده و اکنون‬ ‫احمد فعله گری‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز کردستان نیــز عملیات گازرســانی در ‪ 136‬روســتای اســتان‬ ‫در گفت وگــو بــا فــارس در ســنندج اظهــار کــرد‪ :‬فعــال اســت‪ .‬فعله گــری درصد نفوذپذیــری گاز‬ ‫تامین زیرساخت ها به ویژه در مناطق روستایی در جمعیــت شــهری کردســتان را ‪100‬درصــد و در‬ ‫و کمتر توسعهیافتهمصداقبارز برقراریعدالت جمعیت روستایی ‪ 98‬درصد اعالم کرد و اظهار‬ ‫اجتماعی است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬خدمت به داشــت‪ :‬در مجمــوع ‪ 99‬درصــد از کل جمعیت‬ ‫محرومان به ویژه روســتائیان از اهداف اصلی و استان کردستان زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارد‪.‬‬ ‫اســتراتژیک شــرکت گاز استان کردســتان است و بــه گفته وی‪ ،‬براســاس برنامه ریزی هــای صورت‬ ‫عملکرد این شــرکت در گسترش زیرساخت های گرفــت پروژه هــای گازرســانی بــه ‪ 136‬روســتای‬ ‫تامیــن انــرژی بــرای ســاکنان روســتا فراتــر از حد استان همزمان با دهه مبارک فجر سال جاری و‬ ‫انتظار بوده اســت‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬گازرســانی به هفته دولت سال اینده به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫نقاط صفر مرزی در شهرستان های بانه و مریوان وی خاطرنشــان کرد‪ :‬امسال ‪ 23‬روستا به شبکه‬ ‫نشــانگر ایــن تــاش و همــت اســت‪ .‬فعله گری سراســری گاز طبیعی متصل شــدند و یک روستا‬ ‫افــزود‪ :‬افزایش رضایت مردم ازعملکرد مطلوب هــم در دســت اقــدام اســت که بــا گازدار شــدن‬ ‫شرکت گاز در تامین مستمر گاز طبیعی و توسعه روستاهای در دست اجرا‪ ،‬تمام روستاهای استان‬ ‫ان بیانگر موضوع فوق اســت و با عزم راســخ و کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند‬ ‫توانی که در این شــرکت قابل مشــاهده اســت‪ ،‬شد و کردستان‪ ،‬استان سبز خواهد شد‪ .‬فعله گری‬ ‫امیدواریــم با اســتفاده حداکثری از ظرفیت های اشــاره ای بــه کوخ های شهرســتان بانه داشــت و‬ ‫قانونــی و همدلی مســئولین شــاهد بهره مندی اظهار داشــت‪ :‬در شهرستان بانه چند مجموعه‬ ‫تمامی روســتاهای باقی مانده و واجدشرایط از مســکونی ‪ 5‬الی ‪ 15‬خانوار بنام کوخ وجود دارد‬ ‫این نعمت خدادادی باشیم‪ .‬مدیر عامل شرکت که در تقســیمات کشــوری جز روســتا محســوب‬ ‫گاز استان کردستانتاکید کرد‪:‬اهمیت گاز طبیعی نمی شــود ولــی شــرکت گاز اســتان کردســتان در‬ ‫بــه عنوان محور توســعه پایدار‪ ،‬به عنــوان یک راســتای مســئولیت های اجتماعــی و عدالــت‬ ‫زیرساخت مهم در راستای توانمندسازی روستاها اجتماعــی نســبت به گازرســانی بــه این مناطق‬ ‫با تکیه بر ظرفیت محلی به خصوص در بخش مسکونی اقدام و تاکنون‪ 45‬مورد را گازدار و برای‬ ‫کشــاورزی و معدنــی و ایجــاد صنایــع تبدیلــی ‪ 60‬مورد دیگر هم برنامه ریزی شده که به زودی‬ ‫می توانــد در رشــد و توســعه روســتاها مثمرثمــر بهشبکهسراسریگاز طبیعیخواهندپیوست‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۳۴۲۰‬نفر در وزارت نفت‬ ‫مدیر کلاموزش‪،‬برنامه ریزی‬ ‫نفــر‪ ،‬مراتــب بــرای دریافــت‬ ‫نیــروی انســانی و تحــول اداری‬ ‫تائیدیــه ســازمان اداری و‬ ‫وزارت نفــت گفــت‪ :‬مجــوز‬ ‫اســتخدامی کشــور طــی نامــه‬ ‫اســتخدام ســه هزار و ‪ ۴۲۰‬نفــر‬ ‫شــماره ‪ ۲۰/۲-۳۶۱‬بــه تاریــخ‬ ‫(فقــط بــرای مشــاغل اصلــی‬ ‫یکــم مــرداد ‪ ۱۴۰۱‬به ســازمان‬ ‫علی ستوده‬ ‫تخصصی و بخشــی از نیازهای‬ ‫یادشــده ارسال شــد‪ .‬همزمان‬ ‫پشــتیبانی تخصصــی) از طریق‬ ‫بــا ارســال این نامــه‪ ،‬مکاتبه و‬ ‫فراخــوان عمومــی و برگــزاری ازمون اســتخدامی هماهنگی های الزم با سازمان سنجش اموزش‬ ‫دریافــت شــده اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از وزارت کشــور بــرای برگــزاری ازمــون در اذرمــاه انجام‬ ‫نفــت‪ ،‬برگــزاری ازمون اســتخدامی وزارت نفت از شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این وجود سازمان اداری‬ ‫زماناستقرار دولتسیزدهم‪،‬یکیاز اولویت های استخدامی کشــور بررسی تعداد یادشده را به‬ ‫اصلیمعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانی تعیین تکلیــف همه کارکنان مشــمول ایثارگری‬ ‫ایــن وزارتخانه بــوده و همه مقدمــات الزم برای شــامل مشــموالن بنــد «و» مــاده ‪ ۴۴‬قانــون‬ ‫برگزاری بدون نقص این ازمون انجام شده است‪ .‬برنامــه پنجم توســعه کشــور‪ ،‬بنــد «د» تبصره‬ ‫در ایــن زمینــه‪« ،‬علــی ســتوده» مدیرکل امــوزش‪ ۲۰ ،‬قانون برنامه و بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬و قانون‬ ‫برنامه ریزی نیروی انســانی و تحــول اداری وزارت تمدید ان شامل مشموالن بند «و» تبصره ‪۲۰‬‬ ‫نفت ضمن تشــریح اقدام های انجام شــده برای قانون برنامه و بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬منوط کرد‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون اســتخدامی این وزارتخانــه‪ ،‬افزود‪ :‬مدیرکل اموزش‪ ،‬برنامه ریزی نیروی انســانی و‬ ‫یکی از سیاســت های معاونت توسعه مدیریت تحــول اداری وزارت نفــت اضافه کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫و سرمایه انسانی وزارت نفت در دولت سیزدهم موضــوع بررســی دوبــاره وضــع نیاز در دســتور‬ ‫برای ســال های اینــده‪ ،‬با توجه به افزایش تعداد کار شــرکت ها قــرار گرفــت و نیــاز احصا شــده‬ ‫بازنشســتگان و جذب نشــدن نیروی انســانی در شــرکت ها یعنــی تعــداد پنج هــزار و ‪ ۸۵‬نفــر‬ ‫‪ ۱۰‬ســال گذشــته‪ ،‬تامین نیروی انســانی از طریق همراه با وضعیت اماری و تحلیلی اســتخدام‪/‬‬ ‫فراخوان عمومی و ازمون اســتخدامی است‪ .‬وی تبدیــ ل وضعیــت کارکنــان ایثارگــر طــی نامــه‬ ‫گفت‪:‬بر همیناساسادارهکلاموزش‪،‬برنامه ریزی شــماره ‪ ۳۵۲۶۲۵‬بــه تاریخ ‪ ۲۷‬مهرمــاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نیــروی انســانی و تحــول اداری از اواخــر پارســال توســط معــاون وزیــر در توســعه مدیریــت و‬ ‫در مکاتبه ای با مدیریت توســعه منابع انســانی سرمایه انسانی به سازمان اداری و استخدامی‬ ‫شرکت هایاصلی‪،‬درخواستکردتااینشرکت ها ارســال شد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬پس از برگزاری‬ ‫نیازهای اســتخدامی خــود را اعالم کنند‪ .‬ســتوده نشســت های کارشناســی و مدیریتی پرشــمار‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬افزون بر تعیین شــورای صــدور مجــوز ازمون های اســتخدامی‬ ‫وضــع جــذب نیــروی انســانی فارغ التحصیالن ان ســازمان در تاریــخ ‪ ۱۳‬اذر ‪ ۱۴۰۱‬بــا حضــور‬ ‫گــروه «الــف» دانشــگاه صنعت نفــت‪ ،‬ازمون نمایندگان وزارت نفت تشــکیل جلســه داد و‬ ‫یمــاه‬ ‫توانمندسازی نیروهای قراردادی مدت موقت‪ ،‬بعــد از تاییــد موضــوع‪ ،‬در تاریــخ ‪ ۱۲‬د ‬ ‫تبدیل وضعیــت کارکنــان ایثارگــر مشــمول بند مجوز استخدام سه هزار و ‪ ۴۲۰‬نفر (فقط برای‬ ‫«و» مــاده ‪ ۴۴‬قانــون برنامــه پنجــم توســعه مشــاغل اصلی تخصصی و بخشی از نیازهای‬ ‫کشور و غیره‪ ،‬نیاز شرکت ها دریافت و پس از پشتیبانی تخصصی) از طریق فراخوان عمومی‬ ‫موافقــت وزیــر نفت بــا تعداد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۸‬و برگزاری ازمون استخدامی‪ ،‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5177‬نظر به اینکه خانم زهرا حسن پور فدافن فرزند حسین برابر وکالت نامه شماره‬ ‫‪ ۳۸۷۲‬مورخ ‪ 1401/۱۱/02‬دفتر ‪ ۸‬کاشمر از طرف خانم پروین واعظی فرزند محمد به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۰۸‬و متولد ‪ 1321/04/25‬و شماره ملی ‪ 0900986069‬به استناد یک‬ ‫برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی شماره ‪ 10/1401/6104‬مورخ ‪1401/۱۱/09‬‬ ‫جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی می باشد سند‬ ‫مالکیت تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل پالک ‪ ۱۰‬فرعی از ‪ ۲۳۸۱‬اصلی‬ ‫بخش یک شهر کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر خیابان امام خمینی امام خمینی ‪ ۱۰‬پالک ‪ ۵۰‬به‬ ‫علت سهل انگاری گم شده است و برابر دفتر امالک کاشمر سند مالکیت سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ پالک فوق به شماره چایی ‪ 495152‬در دفتر ‪ ۳۵‬صفحه ‪ 49‬و شماره ثبت ‪4582‬‬ ‫به نام پروین واعظی صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به‬ ‫استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت امالک متذکر میگردد‬ ‫هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعى وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود میباشد باید ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از‬ ‫انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض سند مالکیت المثنى طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تحویل خواهدشد‪ .‬ضمنا برابر نامه شماره ‪ ۱۳۹۵۰4۹۰6۲۲۳۰۰۰46۱‬مورخ ‪1395/۰۹/15‬‬ ‫اجرای ثبت بازداشت میباشد و برابر سند شماره ‪ 6998‬مورخ ‪ 1387/۰۲/01‬دفتر ‪ 43‬کاشمر در‬ ‫رهن بانک ملی میباشد‪ .‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/105‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اکران فیلم های منتخب چهل و یکمین‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم فجر در مشهد‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫سفرهای استانی رئیس سازمان‬ ‫مقدس‪:‬فیلم هایمنتخبچهل‬ ‫سینماییو سمعیبصری کشور‬ ‫و یکمین جشــنواره بین المللی‬ ‫به استان ها داده شده بود‪ .‬دبیر‬ ‫فیلم فجر در سینماهای مشهد‬ ‫بیســتمین جشــنواره فیلم فجر‬ ‫اکرانمی شود‪.‬‬ ‫مشهد افزود‪ :‬نواوری در برگزاری‬ ‫محمد حسین‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫برنام ههــای جنبــی در حاشــیه‬ ‫زاده‬ ‫اسالمی خراسان رضوی با اعالم‬ ‫جشــنواره ‪ ،‬دیگــر شــاخصه ی‬ ‫ایــن مطلــب افــزود‪ :‬همزمان بــا چهل و یکمین این دوره اســت که نشست ها و کارگاه های نقد‬ ‫جشنوارهبین المللیفیلمفجر‪،‬سینماهایاستان تخصصیدر همه یزمینه هایتولیداتسینمایی‬ ‫خراســان رضوی نیز از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۳‬بهمن ماه جاری نظیــر صــدا‪ ،‬نــور و‪ ...‬ازجمل ـه ی ان هاســت‪ .‬او‬ ‫میزبــان اکــران فیلم های منتخب این جشــنواره تصریح کرد‪ :‬درخواســت برای نمایش فیلم های‬ ‫خواهند شد که بیستمین دوره میزبانی جشنواره جشنوارهدر ‪ ۸‬سینمایمشهدانجام شدهو رایزنی‬ ‫در مشــهد مقدس و همراه با جش ـن های چهل براینمایشفیلم هایجشنوارهدر شهرستان های‬ ‫و چهارمیــن ســالروز پیروزی شــکوهمند انقالب نیشابور و سبزوار و پردیس جدید التاسیس مهر‬ ‫اسالمیخواهدبود‪.‬‬ ‫کوهسنگی مشهد نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫محمــد حســین زاده بــا اعالم ایــن خبر بیان‬ ‫حسین زاده گفت‪ :‬برنامه ریزی برای نمایش‬ ‫داشــت‪ :‬نگــرش عدالــت فرهنگــی و رویکــرد فیلم های سینمایی با استفاده از دستگاه سینما‬ ‫گستر ‬ ‫ش دســترس پذیری و بهره مندی حداکثری ســیار در نواحــی کــم برخــوردار و حاشــیه شــهر‬ ‫مخاطبــان از این رویداد بزرگ‪ ،‬ویژگــی این دوره همزمان با روزهای برگزاری جشنواره نیز از دیگر‬ ‫از جشــنواره اســت کــه پی ‬ ‫شتــر وعــد ه‪‎‬ی ان در اقدامات پیش بینی شده در این دوره است‪.‬‬ ‫توسعه متوازن بودجه در تمامی نقاط‬ ‫شهر اتفاقبیفتد‬ ‫خزان ـه دار شــورای اســامی‬ ‫است و باید همراه با خالقیت‬ ‫شــهر کــرج بــا تاکیــد بــر اجرای‬ ‫و نواوری باشــد‪ .‬عضو شــورای‬ ‫طرح هایــی اولوی ـت دار در‬ ‫اسالمی شــهر کرج با اشاره به‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۲‬شــهرداری گفت‪:‬‬ ‫زحمــات شــهرداری در تنظیــم‬ ‫توســعه متوازن بودجه باید در‬ ‫بودجــه‪ ،‬بر ایجــاد درامدهای‬ ‫علی ذبیحی‬ ‫تمامــی نقــاط شــهر بخصوص‬ ‫پایدار تاکید کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫مناطــق کــم برخــوردار اتفــاق‬ ‫باید هزینه ها را کاهش دهیم؛‬ ‫بیفتد‪ .‬علی ذبیحی در جلســه کمیسیون تلفیق زیرا در بودجه ریزی‪ ،‬پایین نگه داشتن هزینه ها‬ ‫به بررســی بودجه ســال ‪ ۱۴۰۲‬اشاره کرد و اظهار بســیار مهم اســت‪ .‬به گفته خزانه دار شــورای‬ ‫داشــت‪ :‬تمامی اعضای شــورای شــهر بــر توزیع اســامی شــهر کــرج؛ ارائــه خدمــات شایســته‬ ‫متوازن بودجه مدیریت شهری تاکیددارند و این بــه شــهروندان رســالت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫رویکــرد موردتوجــه ما اســت‪ .‬خزانه دار شــورای شــهرداری است در این راستا شهرداری نهادی‬ ‫اســامی شــهر کرج تصریح کرد‪ :‬بودجه مناطق عمومــی و متعلــق بــه شــهروندان اســت و‬ ‫‪ ۱۰‬گانه شــورای شــهر حداقل ‪ ۲۵‬درصد باالی مشــارکت حداکثــری شــهروندان در اداره امور‬ ‫متمم اســت و بودجه ای اســت که نــواوری در شــهر و تامین هزینه ها‪ ،‬نشــئت گرفته از حس‬ ‫ان دیــده نشــده اســت‪ .‬ذبیحــی اذعــان کــرد‪ :‬تعلق شــهروندان به شــهر اســت که به تبع ان‬ ‫بودجه نویســی در مدیریــت شــهری نیازمنــد پروژه های عمرانی‪ ،‬خدماتی و زیربنایی نیز اجرا‬ ‫تالش و فعالیت نســبت به ســال های گذشــته می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۴۴‬پروژه در کردستان در ایام دهه فجر‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫غریبــه رحیمی‪-‬ســنندج‪:‬‬ ‫حهــای قابل افتتــاح‬ ‫او طر ‬ ‫استاندار کردســتان گفت‪ :‬دهه‬ ‫شــهرداری ســنندج را هــم ‪۳۹۳‬‬ ‫فجــر امســال ‪ ۳۴۴‬پــروژه بــا‬ ‫میلیاردتوماناعالم کردو گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۶۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫دههفجر برایاولینبار اینترنت‬ ‫سرمایه گذاری افتتاح و ‪ ۲۰‬طرح‬ ‫‪ ۵G‬در ســنندج بهر هبــرداری‬ ‫بهرامعلی‬ ‫نیز با هزار و ‪ ۶۸۷‬میلیارد تومان‬ ‫می شود و سپس شهرستان های‬ ‫ظاهری‬ ‫هزینه‪،‬کلنگزنیمی شود‪.‬‬ ‫دیگر در دستور کار قرار خواهد‬ ‫اســماعیل زارعــی کوشــا در نشســت خبــری گرفت‪ .‬بهره برداری از یک سایت گلخانه در سقز‬ ‫بــا رســانه ها در ســنندج اظهــار کــرد‪ :‬پروژ ههــای بــا ‪ ۹۸۰‬میلیارد تومان هزینه‪ ،‬کشــتارگاه صنعتی‬ ‫قابل افتتاح دهه فجر امســال نســبت به مدت دام ســقز بــا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومان ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مشابه سال قبل از لحاظ ریالی‪ ۶۲‬درصد افزایش احداث ‪ ۲‬بلوک خوابگاه متاهلی مصوبات سفر‬ ‫دارد و ممکــن اســت تعداد پروژ ههــا در روزهای رئیس جمهور و بهره برداری از بیمارســتان تامین‬ ‫اینده بیشــتر هم شود‪ .‬اســتاندار کردستان یاداور اجتماعی در سقز و دیواندره‪ ،‬از دیگر پروژه های‬ ‫شد‪ :‬در مجموعه دولت سامانه ای به نام منتاک مهم دهه فجر است که استاندار کردستان به ان‬ ‫یشــده اســت که همه طر ‬ ‫طراح ‬ ‫حهــای عمرانی اشاره کرد‪ .‬زارعی کوشا با بیان اینکه در دهه فجر‬ ‫در‬ ‫تائید‪،‬‬ ‫از‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ثبت‬ ‫ان‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫و جزیی‬ ‫در مریوان واحد پرواربندی گوساله با ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫ردیفپروژه هایقابل افتتاحقرار می گیرد‪.‬‬ ‫تومان هزینه اماده افتتاح اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫زارعی کوشــا با اشــاره به اینکــه اغاز عملیات همین ایام‪ ،‬ایستگاه پمپاژ اب اضطراری پل شیخ‬ ‫اجرایــی کالن پــروژه پتروشــیمی بعثــت بــا سنندج با ‪ ۲۵‬میلیارد تومان هزینه و پست برق‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیــون یــورو (‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد تومــان) ‪ 63/20‬ولت ‪ CHP‬سنندج با ‪ ۵۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاریازجملهطرح هایدههفجر است‪ ،‬سرمایه گذاریافتتاحمی شود‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این طرح از لحاظ تسهیالت با مشکل‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬بهر هبــرداری از تقاطــع‬ ‫مواجه بود که در سفر رئیس جمهور مصوب شد‪ ،‬غیرهمســطح ســقز بوکان بــا ‪ ۲۵‬میلیــارد تومان‬ ‫پنج بانک عامل‪ ،‬تســهیالت موردنیاز این طرح هزینــه‪ ،‬بهر هبــرداری از ‪ 2/14‬میلیــارد تومــان‬ ‫را تامین کنند و امروز همه فرایند کار انجام شده فیبر نوری‪ ،‬افتتاح ســردخانه گلشــن قــروه با ‪۱۲‬‬ ‫و در مراحــل نهایــی اســت و امیدواریم تا پایان میلیــارد تومان ســرمایه گذاری از دیگر پروژه های‬ ‫دولت (‪ )۱۴۰۴‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫قابل افتتاحدر دههفجر است‪.‬‬ ‫پنجره واحد مدیریت زمین در استان‬ ‫سمنان اجرایی می شود‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫زیرساخت هایاینسامانهازجمله‬ ‫ابخیزداری اســتان سمنان گفت‪:‬‬ ‫بارگذاریاسنادونقشه هایاستان‬ ‫پنجرهواحدمدیریتزمینتاپایان‬ ‫سمنان انجام شده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ســال جاری و با هدف جلوگیری‬ ‫هدفاینسامانههماهنگی های‬ ‫از زمین خواری در سراســر اســتان‬ ‫بیــن دســتگاهی و جلوگیــری از‬ ‫جعفر مرادی‬ ‫اجرایی م یشــود‪ .‬جعفر مرادی‬ ‫زمی نخــواری در اســتان ســمنان‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقــی ضمــن اشــاره به اقــدام‬ ‫محسوبمی شود‪.‬مدیرکلمنابع‬ ‫جدیدمنابعطبیعیدرراستایمقابلهبازمین خواری‪ ،‬طبیعیوابخیزداریاستانسمنانبابیاناینکهاین‬ ‫تاکید کرد‪:‬پنجرهواحدمدیریتزمینتاپایانسال سامانهدر سراسر کشور عملیاتیخواهدشدامادر‬ ‫جاریدر استانسمنانراه اندازیوعملیاتیمی شود مرحلهنخستدربرخیاستان هااغازبهکارمی کند‬ ‫و مــردم هــم می تواننــد از طریــق ایــن ســامانه از که ســمنان یکی از ان ها اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در ســمنان‬ ‫اطالعاتزمینخوداگاهودرخواست هایخودشان بسترهایالزمبرایسامانهجامعازجملهنقشه های‬ ‫راغیرحضوریثبتکنند‪.‬اوبابیاناینکهمقدماتو مرتبطبازمین هایملیاستانمهیاشدهاست‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1556‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی کردستان‪:‬‬ ‫حلقه های تربیتی در مراسم معنوی اعتکاف کردستان برگزار می شود‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی کردســتان گفــت‪:‬‬ ‫حلق ههــای تربیتی در مراســم معنوی اعتــکاف در‬ ‫استانکردستانبرگزار می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام برومنــد رازیانــی در جلســه‬ ‫هماهنگــی برگــزاری مراســم اعتــکاف در اســتان‬ ‫کردستان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مبلغین حوزه های علمیه‬ ‫خواهــران و بــرادران که در اعتکاف فعالیت دارند‬ ‫بایــد به حلق ههــای تربیتی نیز در این راســتا توجه‬ ‫کنند‪.‬او افزود‪ :‬کار اعتکافبایددر مراکز تمامشهرها‬ ‫به صورتمتمرکز برگزار شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی کردستان یاداور شد‪:‬‬ ‫کار خــوب و برکــت معنوی در اعتکاف با پوشــش‬ ‫خوب رســانه ای منحصر به چند روز و ایام خاصی‬ ‫نباشدو بتوانبرایایامدیگر سالاز انبهره مندشد‪.‬‬ ‫حجت االســام رازیانی با اشاره به جلسه توجیهی‬ ‫بــرای مربیــان و معتکفیــن عنــوان کــرد‪ :‬مشــخص‬ ‫کردن خادمان اعتکاف و مربیان برای نوجوانان در‬ ‫حلقه هایتربیتیدر دریافتاطالعاتاز معتکفین‬ ‫باید در اولویت کارهای ایام اعتکاف قرار گیرد‪.‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬بــرای هر مســجد یــک روحانی‬ ‫به عنوان مسئول فرهنگی اعتکاف و رابط حوزه ها‬ ‫معرفی شود تا نسبت به ایجاد حلقه های تربیتی‬ ‫هماهنگــی الزم صــورت گیــرد‪ .‬مدیــرکل تبلیغــات‬ ‫اســامی کردســتان افــزود‪ :‬برگزاری محفــل انس با‬ ‫قران کریم و پخش کلیپ دینی و بصیرتی در مراسم‬ ‫اعتکاف با توجه به حضور نوجوانان‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫و دانشجویانمی تواندتاثیر بسزاییداشتهباشد‪.‬‬ ‫او عنــوان کــرد‪ :‬با توجه به مصــادف بودن ایام‬ ‫صرفا نباید بعد فردی دین را‬ ‫اعتکاف با دهه فجر ً‬ ‫ترویج دهیم بلکه باید به تکالیف اجتماعی در این‬ ‫ایام هم پرداخته شود‪.‬‬ ‫برنامه های تقریب مذاهب در کردستان‬ ‫رویکرد مردم محور داشته باشد‬ ‫مدیر مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور به تشکیل‬ ‫کمیتــه تقریــب مذاهب اســامی با رویکــرد خاص‬ ‫و تدویــن برنام ههــای ان خبــر داد و گفــت‪ :‬تالش‬ ‫شــده است تا امســال برنامه های تقریب مذاهب‬ ‫رویکــرد مــردم محــور داشــته باشــد‪ .‬مدیــر مرکــز‬ ‫بزرگ اســامی غرب کشــور از رسانه ها خواست در‬ ‫بزنگاه ها‪،‬نقشه هایاصلیدشمنرارصدو بهمردم‬ ‫منعکس کنند‪ ،‬چرا که رسان ه نقش اساسی در تنویر‬ ‫افکار عمومی دارد‪ .‬حجت االسالم سعید عسگری‬ ‫در نشســت خبری در ســنندج اظهار کرد‪ :‬دشــمن‬ ‫بدون مدرک و ســند مطالب کذب را برجسته و در‬ ‫بنگاه هایدروغ پراکنیخودمنتشر می کند‪،‬بنابراین‬ ‫نقش شما رسانه ها در این رابطه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اصحاب رســانه در کشــورمان همــواره در‬ ‫معرض هجمه های دشــمنان هستند چون دشمن‬ ‫می داند که این قشر وظیفه خطیری در زمینه تبیین‬ ‫اهداف و ارزش های اسالمی و انقالب دارد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور یاداور شد‪:‬‬ ‫دشمن خدمات بزرگ نظام را ناچیز جلوه داده و به‬ ‫مشکالت دامن می زند که در فضای مجازی هم به‬ ‫برخی اهداف خود رسیده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم عسگری به دهه فجر و انقالب‬ ‫اسالمی و مقایسه ان با پیش از انقالب اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬وضعیت کشــورمان در زمان ستمشــاهی‪،‬‬ ‫قابل مقایسه با حال حاضر نیست‪ ،‬چرا که در این‬ ‫‪ ۴۴‬سال در راستای حفظ استقالل کشور‪ ،‬یک قدم‬ ‫عقب نشینینکرده ایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخریب تنوع فرهنگی‪ ،‬کشور را نابود می کند‬ ‫معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به وجود‬ ‫فرهنگ هایمختلفدر کشور‪ ،‬گفت‪:‬از بینبردنتنوعفرهنگی‪ ،‬کشور‬ ‫را نابود خواهد کرد و نباید فقط از یک سلیقه و فرهنگ حمایت شود‪.‬‬ ‫یاسر احمدوند در جمع فعاالن فرهنگی استان البرز اعم از نویسنده‪،‬‬ ‫ناشــر و شــاعران که در ســالن ســیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی اســتان البرز برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬البرز استانی پر از ظرفیت ها و‬ ‫تنــوع فرهنگی اســت که گاهی از شــدت نزدیک به تهــران ارزش ها و‬ ‫ظرفیت هایشدیدهنمی شود‪.‬‬ ‫او به لزوم نیازســنجی فرهنگی در کشــور اشاره و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نیازسنجی در بعضی از استان ها صورت گرفته ولی نیاز به مداومت‬ ‫دارد زیرا نیازهای فرهنگی هرسال نسبت به سال دیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارشــاد تاکید کرد‪ :‬هرکســی که به این کشــور عالقه مند‬ ‫اســت و دلش برای این کشــور می تپد باید حمایت شــود زیرا عزت‬ ‫و بزرگــی کشــور را می خواهــد‪ .‬احمدوند بابیان اینکه ایران ســربلند‬ ‫تکه تکه نخواهد شــد و زبان فارســی عزیزتر خواهد بود‪ ،‬به اجرای‬ ‫طــرح انتخــاب پایتخت کتاب ایران اشــاره کرد و گفت‪ :‬ایــن رویداد‬ ‫یک فرایند رقابتی است که امیدواریم کرج به عنوان پایتخت کتاب‬ ‫انتخاب شود‪ .‬او همچنین با اشاره به موضوع حمایت از مولفان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬وضعیت حمایت از مولفان مطلوب نیست و درحالی که‬ ‫صندوق هنر بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر عضو دارد در هرسال این صندوق‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به اهالی فرهنگ و هنر پرداخت می کند‬ ‫ولی این مبلغ برای حمایت از مولفان کافی نیست‪ .‬معاون فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه با اشــاره به پیش رو بودن‬ ‫ایام پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون کشــور ما شرایط ویژه ای‬ ‫دارد و به مردم القا می کنند که در یک کشور ویران‪ ،‬خراب‪ ،‬سیاه و‬ ‫تاریک زندگی می کنید و اینده ای روشــن در کشــور نیست‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه درصدد گرفتن امید‪ ،‬اعتمادبه نفس و غرور از مردم کشــور ما‬ ‫هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬دوســت دارند که کودک‪ ،‬نوجوان‪ ،‬جوان و میانسال‬ ‫چنین تصویری در ذهنشان شکل بگیرد تا ایرانی اباد و مستقل و ازاد‬ ‫و پیشرفته نباشد‪ .‬احمدوند اظهار کرد‪ :‬ایران متحد‪ ،‬ازاد و منسجم‬ ‫دشمنان زیادی دارد و هر چیزی که این کشور را متحد کند و به مردم‬ ‫امید بدهد برایش نقطه ضعف ایجاد می کند به طوری که زمانی به‬ ‫زبان فارسی به بهانه گویش های محلی هجوم می اورند و زبانی که‬ ‫متحد کننده تمام قومیت ها است تخریب می کنند‪ .‬او گفت‪ :‬زمانی‬ ‫نیز دین را به عنوان عامل امیدبخشــی و زمانی تمامیت ارضی ما را‬ ‫تخریب می کنند بنابراین بدانید گاهی مسائلی که به حاشیه می رود‬ ‫بخشــی از نقشــه کالن دشــمنان اســت‪ .‬او افزود‪ :‬شــاید من مسئول‬ ‫ضعیف هم کمک کنم که ان اتفاق در ذهن مردم پررنگ تر بشــود‬ ‫که باید ترمیم و اصالح شود ولی این موضوع بحث کالنی است که‬ ‫مربوط به تغییرات نظام بین الملل در دنیا هست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در شورای عالی مهارت استان عنوان شد‪:‬‬ ‫اذربایجان شرقی میزبان ‪ 6‬رشته مهارتی در بیستمین دوره المپیاد ملی مهارت‬ ‫فاطمهصبح کاری‪-‬تبریز‪:‬جلسه شورای مهارت با حضور علی حسین‬ ‫شهریور‪ ،‬معاون پژوهش‪ ،‬برنامه ریزی و سنجش سازمان اموزش فنی‬ ‫و حرف ـه ای کشــور‪ ،‬محمد کالمی‪ ،‬معاون هماهنگی امــور اقتصادی‬ ‫استانداری‪ ،‬حسین فتحی‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬علی‬ ‫مشایخی‪ ،‬مدیرکل امورش فنی و حرفه ای استان و جمعی از مدیران‬ ‫ارشد صنایع استان در محل سالن جلسه استانداری اذربایجان شرقی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫علی مشایخی‪ ،‬مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان اذربایجان‬ ‫شــرقی در این جلســه با اشــاره به اهمیت مهارت اموزی در جامعه و‬ ‫نقش ان در اشــتغال افرینی برای جوانان اظهار داشــت‪ :‬در بیستمین‬ ‫دوره المپیاد ملی مهارت استان اذربایجان شرقی میزبان‪ 6‬عنوان رشته‬ ‫مهارتی؛ (تراش ‪ ،CNC‬فرز ‪ ،CNC‬تهویه و تبرید‪ ،‬طال و جواهرسازی‪،‬‬ ‫اجرچینیو کاشی کاری)است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بیشــترین شــرکت کننده مربــوط به حــوزه مهارتی طال و‬ ‫جواهرسازیباتعداد‪ 25‬نفر شرکت کنندهاست‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم با همراهی بــازوان پرتوان‬ ‫بخش خصوصی در راســتای نهضت مهارت امــوزی گام دوم انقالب‪،‬‬ ‫تبریز قهرمانرابیش ازپیشسربلنددر حوزهمهارت اموزینماییم‪.‬‬ ‫علی حســین شــهریور‪ ،‬معــاون پژوهــش‪ ،‬برنامه ریزی و ســنجش‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور در این جلسه ضمن خیرمقدم‬ ‫به صاحبان صنایع استان با اشاره به اهمیت مباحث اموزشی در حوزه‬ ‫خبر‬ ‫مهارت اموزی خاطرنشان کرد‪ :‬ماموریت اصلی سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشور‪ ،‬تربیت نیروی کار ماهر‪ ،‬تدوین استانداردهای اموزش‬ ‫شایستگی و ارزشیابی‪ ،‬سنجش صالحیت حرفه ای و صدور گواهینامه‬ ‫مهارت و پروانه مهارت فنی و اموزش و مهارت اموزی توسط دو بخش‬ ‫دولتیو غیردولتیاست‪.‬‬ ‫علی حســین شــهریور در ادامه به گروه های هدف مهارت اموزی‬ ‫در سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬کارجویان‪،‬‬ ‫شــاغلین (بنگاه های اقتصادی‪ ،‬اتحادیه هــا‪ ،‬اصناف)‪ ،‬دانــش اموزان‪،‬‬ ‫دانشجویانو فارغ التحصیالندانشگاه ها‪،‬روستائیانو عشایر ساکنین‬ ‫مناطقمحروم‪،‬مرزیو سکونت گاه هایغیررسمی‪،‬سربازان‪،‬زندانیان‪،‬‬ ‫مربیاندولتیو غیردولتیو افراددارایمعلولیت‪،‬معتادانبهبودیافته‪،‬‬ ‫اســیب دیدگان اجتماعی‪ ،‬زنان خانه دار‪ ،‬گروه های در معرض اسیب‬ ‫(زنــان بی سرپرســت و بــد سرپرســت‪ ،‬کــودکان کار ) و پناهنــدگان از‬ ‫اموزش هایفنیو حرفه ایبهره مند میشوند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬تحول در اقتصاد کشــور‪ ،‬نیازمند تربیت نیروهای‬ ‫ماهر و متخصص اســت و بازار کار کشــور‪ ،‬تشنه نیروی ماهر و دارای‬ ‫صالحیت فنی و حرفه ای است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به این موضوع که اذربایجان شــرقی در تراز اول حوزه‬ ‫صنعت کشور قرار دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از مدیران بخش های دولتی و‬ ‫بنگاه های اقتصادی اذربایجان شرقی انتظار می رود با تشکیل مجمع‬ ‫خیریــن مهارتی‪ ،‬اجــرای طــرح مهارت اموزی در محیــط کار واقعی و‬ ‫مسابقات ملی سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور را در امر اشاعه‬ ‫اموزش هایمهارتییارینمایند‪.‬‬ ‫محمد کالمی‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در‬ ‫این جلســه ضمن ابراز خرســندی از حضور فعاالن بخش خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬وجود صنایع مادر در اســتان اذربایجان شــرقی نقطه قوتی در‬ ‫پیشبرد اهداف اموزشی و مهارتی در راستای تربیت نیروی کار ماهر و‬ ‫فعالموردنیاز صنایعاست‪.‬‬ ‫او با اشــاره به مسئولیت های اجتماعی و خیرانه توسط صاحبان‬ ‫صنایع استان گفت‪ :‬تبریز از دیرباز‪ ،‬پیشرو در انجام امورات ثمربخش‬ ‫چــه در امــر بهــره وری اقتصادی و چه در امورات اموزشــی و فرهنگی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫او در ادامهتصریحنمود‪:‬باهماهنگی هایایجادشدهبیناداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬اموزش فنی و حرفه ای و صنایع استان‪،‬‬ ‫میزبان شایســته ای برای برگزاری رشــته های مهارتی تعیین شــده برای‬ ‫بیستمیندورهالمپیادملیمهارتخواهیمبود‪.‬‬ ‫معاون شهردار خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز سه ماهه جشن و شادی در مشهد مقدس‬ ‫معاون شــهردار و رئیس ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری‬ ‫مشــهد گفت‪ :‬از امروز در شــهر مشــهد فعالیت های متنوعی شــروع‬ ‫می شود؛ برنامه های دهه فجر‪ ،‬ایام جشن شعبانیه‪ ،‬استقبال از بهار‬ ‫و ماه رمضان در پیش رو است‪ .‬حسین باغگلی در نشست خبری با‬ ‫اصحاب رسانه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به مناسبت های پیش رو‪ ،‬از امروز‬ ‫در حوزه فرهنگی شــهر مشــهد فعالیت های زیادی اغاز می شوند‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه تمام معاونت ها موظف شــدند برنامه های اختصاصی‬ ‫دهه فجر داشــته باشــند‪ ،‬افزود‪ :‬در باشــگاه های ده گانــه ویژه برنامه‬ ‫تعریف شدهاست؛مجموعه ایاز برنامه هادر گروه هایسنیمختلف‬ ‫نیز تهیه شدهاست‪.‬‬ ‫معاون شــهردار و رئیس ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری‬ ‫مشهد اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬برنامه با مشارکت ستاد سازمان فرهنگی‬ ‫و معاونت های فرهنگی مناطق داریم؛ در ایام دهه فجر به جز شب‬ ‫شهادتحضرتزینب(س)نورافشانیداریمو تالش کرده ایم کلدهه‬ ‫فجر را به عنوان ایام شادی و فضاسازی برای شهر در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫باغگلی عنوان کرد‪ :‬ایام پیروزی انقالب در موقعیت های مختلف‬ ‫شهریموقعیت سازیمی شودبامشارکتمردمنمادهایروز ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫تهیه می شود تا از یک تم واحد به شکل چاپی پرهیز شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬مجموعه ای از برنامه فرهنگی ورزشی در مدارس‬ ‫هم با تعامل اموزش وپرورش داریم و رویداد نهایی به صورت شهری در‬ ‫بوستانملتباحضور منتخبانمدارسبرگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون شــهردار و رئیس ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری‬ ‫مشــهد اضافه کرد‪ ۱۳ :‬ســالن ورزشــی در سیزده منطقه برای فعالیت‬ ‫ورزشی تفریحی فرهنگی از ‪ ۱۰‬صبح تا‪ ۲۲‬شب فعال می شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گلستان‪:‬‬ ‫حفظ حریم جاده ها طبق قانون و مطالبه مردمی پیگیری می شود‬ ‫مدیرکلراهداریو حمل ونقلجاده ایگلستانباتاکیدبر اهمیتو‬ ‫حساسیت حریم راه ها در جلوگیری از تصادفات جاده ای گفت‪ :‬حفظ‬ ‫حریم راه ها طبق قوانین و ایین نامه های اجرایی نگهداری راه ها و بر‬ ‫اساسمطالباتمردمیپیگیریمی شود‪.‬‬ ‫عادل مصدقی در نشست با رابطین حقوقی شهرستان های تابعه‬ ‫اداره کل افــزود‪ :‬حریــم راه ســرمایه عمومــی و ملــی اســت و به دلیل‬ ‫جاذبه های گردشــگری و افزایش تردد راه های اســتان طی ســال های‬ ‫اخیر‪ ،‬ســاالنه شــاهد اتفاقات و حوادث گوناگون جاده ای به ویژه در‬ ‫محورهای شــریانی بوده که یکی از علل اصلی ان ها دست فروشــی و‬ ‫ساخت وساز غیرمجاز حاشیهراه هاست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه طی چند ماه گذشته با اقدامات ضربتی در ورودی‬ ‫اســتان به ویژه شــهر گرگان این موضوعات کاهش یافته اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬بهدلیلاهمیتموضوع‪،‬سامانهپنجرهواحدمدیریتزمیندر‬ ‫استان با حضور دستگاه های نظارتی و امنیتی استان جهت ثبت‪ ،‬رصد‬ ‫و رسیدگی به تخلفات مرتبط تشکیل شده و به صورت سراسری و ملی‬ ‫نظارتو پیگیریمی شود‪.‬‬ ‫مصدقی از شهرستان های تابعه خواست که با مطالعه و شرکت‬ ‫در دوره های اموزشی به قوانین ایمنی راه ها و راه اهن و ایین نامه های‬ ‫اجرایی اشراف کامل داشته باشند تا با تسلط بر این قوانین به اجرای‬ ‫صحیــح ان بپردازنــد چراکه در برابر اجرای ناصحیح ان ها‪ ،‬مســئول و‬ ‫پاسخگوهستیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مجموعهدولتخانهصفوی‬ ‫برایبازدیدمسافراننوروزی‬ ‫امادهمی شود‬ ‫قزوین_رویدادامروز‪:‬مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایع دستی‬ ‫وگردشگریاستانقزوینگفت‪:‬مجموعهدولتخانهصفوی‬ ‫برایایامنوروز به عنوانیکیاز پروژه هایمیراثیاماده سازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علیرضاخزائلیبااشارهبهاجرایطرحتوسعهمجموعه‬ ‫دولتخانه صفوی افزود‪ :‬برای اماده سازی این پروژه میراثی‪،‬‬ ‫ســاختمان دبیرستان پاســداران و ورزشــگاه تختی در حال‬ ‫جابجاییبودهوساختمانمعوضان هاباپیشرفتخوبی‬ ‫در دست احداث است‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه این پروژه مرکز برنامه های نــوروزی در‬ ‫قزوین خواهد بود خاطرنشــان کــرد‪ :‬برای مرکز مخابرات‬ ‫میدان ازادی هم به دلیل وجود تجهیزات سنگین‪ ،‬موضوع‬ ‫کاهشطبقاتدر دستور کار است‪.‬‬ ‫او یکیدیگر از برنامه هایمیراثفرهنگیدر محدوده‬ ‫مرکزی شهر را اتصالمجموعهدولتخانهبهسعدالسلطنه‬ ‫اعالمکردو یاداور شد‪:‬اجرایاینطرحباهمراهیمدیریت‬ ‫عالیاستاندر دستور کار است‪.‬‬ ‫خزائلــی همچنین به ســاماندهی بقعه چهــار انبیا با‬ ‫همراهی ســازمان اوقاف اشــاره و تصریح کرد‪ :‬برای اجرای‬ ‫این پروژه هم نمایندگانی ویژه از وزارت میراث فرهنگی و‬ ‫سازمان اوقاف کشور انتخاب شده اند و مهم ترین تاکید بر‬ ‫این پروژه اصالح جلو خان بقعه‪ ،‬سالمگاه و سردر ورودی‬ ‫بقعهوارتباطبامجموعهدولتخانهاست‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری‬ ‫استانقزویناز برگزاریبرنامه هایخدماتستادسفرهای‬ ‫نوروزی در قزوین از نیمه شعبان خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به تقارن ایام نوروز با ماه مبارک رمضان پیش بینی می کنیم‬ ‫سفرهای نوروزی زودتر اغاز شود‪ ،‬به همین دلیل خدمات‬ ‫ستادسفرهاینوروزیاز نیمهشعباناغاز بهکار خواهدکرد‪.‬‬ ‫خزائلی به برگزاری رویداد بزرگ نمایشگاه گردشگری از‬ ‫‪ ۱۸‬لغایت‪ ۲۱‬بهمن ماه در تهران اشاره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫نمایشگاه ‪ ۵۰‬پروژه قابل سرمایه گذاری در استان باهدف‬ ‫جذبسرمایه گذارمعرفیمی شود‪.‬‬ ‫او همچنینبهبرنامه هایحوزهمیراثفرهنگیاستان‬ ‫در ایــام دهــه فجــر اشــاره کــرد و بیان داشــت‪ :‬همزمان با‬ ‫دهه فجر چندین فضای گردشگری و اقامتی به ظرفیت‬ ‫گردشــگری استان اضافه می شــود که مهم ترین ان افتتاح‬ ‫پروژههتلخانهتاریخیبهروزیدر شهر قزویناست‪.‬‬ ‫او از تخصیص‪ ۱۷‬میلیارد تومان از محل مصوبات سفر‬ ‫ریاســت جمهوری به قزوین در موضوع پروژه های میراث‬ ‫فرهنگــی خبر داد و اظهار داشــت‪ :‬این میــزان اعتبار برای‬ ‫بخشیاز پروژهدولتخانهو سایتموزهخله کوهتاکستانو‬ ‫برخیاز پروژه هایمیراثفرهنگیهزینهخواهدشد‪.‬‬ ‫خزائلی از برنامه ریزی برای اجرای ‪ ۳‬پروژه گردشــگری‬ ‫ابــی مصــوب بین میراث فرهنگــی و وزارت نیرو خبــر داد‬ ‫و اضافــه کــرد‪ :‬این پروژه ها در ســد نهب‪ ،‬ســد باالخانلو و‬ ‫احداث دریاچه مصنوعی در جنوب ناحیه شهری مهرگان‬ ‫اجرامی شود‪.‬‬ ‫او در رابطــه بــا ضــرورت احــداث هتل‪ ۴‬و ‪ ۵‬ســتاره در‬ ‫استانهمتوضیحداد‪:‬به رغموجودمراکز اقامتگاهی‪،‬بوم‬ ‫گردیو خانهمسافر متعدددر سطحاستانمتاسفانههنوز‬ ‫یکهتل‪ ۵‬ستارهنداریمو برایسهولتو تسهیلدر جذب‬ ‫سرمایه گذار در اینحوزهشرایطمناسبیباحمایتاستاندار‬ ‫فراهم شدهاست‪.‬‬ ‫ارتقایکیفیتپروژه هایراه‬ ‫استاناولویت‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر ســاخت راه هــای اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ :‬را هســازی بــه‬ ‫دلیل شرایط جوی و اقلیمی‪ ،‬هزینه باالی تهیه مصالح و‬ ‫ماشــین االت پرهزینه اســت‪ .‬نیما رخشا بر ارتقای کیفیت‬ ‫و افزایــش طــول عمر تاکید کــرد و گفت‪ :‬راه ســازی در این‬ ‫اســتان به دلیل شــرایط جوی و اقلیمی‪ ،‬ضرورت احداث‬ ‫ابنیــه فنــی و پل های بزرگ و همچنیــن هزینه باالی تهیه‬ ‫مصالحوهزینهسنگینماشین االتراه سازیبسیار پرهزینه‬ ‫است‪ .‬او در جلسه بررسی عملکرد مشاوران جهت ارتقاء‬ ‫کیفیت پروژه های راه سازی این استان ازمایش ها را پشتوانه‬ ‫اصلی در نظارت بر پروژه های راه سازی برشمرد و خواستار‬ ‫انجام دقیق ازمایش های کنترل کیفی در اجرای پروژه های‬ ‫ایــن بخــش شــد‪ .‬او با بیان اینکه راه ســازی به عنوان یکی‬ ‫از ســازه های مهم مهندســی از پرهزینه ترین پروژه هاست‬ ‫بر کنترل مضاعف کیفیت قیر مصرفی و مصالح موردنیاز‬ ‫جهتاسفالتپروژهراه سازیتاکیدکرد‪.‬رئیسادارهنظارت‬ ‫بر ســاخت راه های اداره کل راه و شهرســازی شــمال استان‬ ‫سیستانو بلوچستانهمچنین گفت‪:‬تمامتالشایناداره‬ ‫کلبر برنامه ریزیوهمفکریجهتارتقایکیفیپروژه های‬ ‫راه سازی است و در راستای تحقق این هدف در کنار سایر‬ ‫اقداماتبرگزاریازمونحرفه ایاز مهندساناینحوزهرانیز‬ ‫در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪426‬‬ ‫میلیارد ریال پروژه عمرانی‬ ‫در دهه فجر گلستان‬ ‫رضا شهمرادی‪ ،‬مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی‬ ‫استان گلستان از افتتاح و کلنگ زنی ‪ 31‬پروژه عمرانی در‬ ‫شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان در دهه فجر خبر‬ ‫داد‪ .‬مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان‬ ‫در خصــوص افتتــاح و کلنــگ زنی پروژه هــای عمرانی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان به مناسبت دهه فجر‬ ‫نیز اظهار داشت‪ :‬در این ایام‪ 23 ،‬پروژه عمرانی با اعتبار‬ ‫‪ 350‬میلیارد ریال افتتاح و ‪ 8‬پروژه عمرانی با پیش بینی‬ ‫اعتبار ‪ 76‬میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 11‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1556‬‬ ‫اب شیرین کنسیرافواردمدارتولیدمی شود‬ ‫بشــیرین کن ســیراف بــه جــم که‬ ‫احمــد محمــدی زاده؛ اســتاندار بوشــهر‪:‬طرح ا ‬ ‫عملیات اجرایی ان ‪ ۱۴‬سال پیش اغازشده بود با تالش دولت سیزدهم به نتیجه‬ ‫رســید و در ســفر رئیس جمهور و هیئت دولت به اســتان بوشــهر وارد مدار تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری‬ ‫در استان بوشهر‬ ‫استاندار بوشهر از کاهش نرخ بیکاری‬ ‫در استان خبر داد و گفت‪ :‬نرخ بیکاری در‬ ‫اســتان بوشــهر از ‪ ۹‬درصد‪ ،‬در زمان حاضر‬ ‫بــه ‪ 7/2‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬احمد‬ ‫محمــدی زاده در جلســه شــورای اداری‬ ‫اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکه اســتان‬ ‫بوشــهر تا پایان ســال شاهد ســه برنامه و‬ ‫رویداد مهم اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دهه مبارک‬ ‫فجر‪ ،‬دور دوم سفر استانی هیئت دولت‬ ‫و رئیس جمهــور و حضــور گردشــگران‬ ‫نــوروزی از جملــه برنامه های مهم اســتان‬ ‫بوشهر تا پایان سال است‪.‬‬ ‫او با اشاره به خدمات و دستاورد های‬ ‫نظــام اســامی دهه فجــر را فرصتی مهم‬ ‫بــرای ارائــه ایــن دســتاورد ها دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬در دهــه فجــر برنام ههــای مهمی‬ ‫تــدارک دیــده شــده کــه افتتــاح و اغــاز‬ ‫طرح های عمرانی و اقتصادی از ان جمله‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندار بوشــهر از افتتــاح طــرح‬ ‫اب شیرین کن در جنوب استان بوشهر خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬طرح اب شیرین کن سیراف به‬ ‫جم که عملیات اجرایی ان ‪ ۱۴‬سال پیش‬ ‫اغــاز شــده بود با تــاش دولت ســیزدهم‬ ‫به نتیجه رســید و در سفر رئیس جمهور و‬ ‫هیئت دولت به اســتان بوشــهر وارد مدار‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا بیان اینکه وضعیت‬ ‫تولید م ‬ ‫اب رســانی شهرســتان جــم در وضعیــت‬ ‫بحرانــی قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در دور دوم‬ ‫ســفر هیئــت دولــت و رئیس جمهــور بــه‬ ‫بشــیرین کن‬ ‫بوشــهر ‪ ۱۰‬هزار مترمکعب ا ‬ ‫یشــود و تــا‬ ‫ســیراف بــه جــم وارد مــدار م ‬ ‫تابســتان اینــده ایــن ظرفیــت بــه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫مترمکعب افزایش می یابد‪ .‬محمدی زاده‬ ‫از افتتاح اب شیرین کن وحدتیه دشتستان‬ ‫بوشهر‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫بــه ظرفیــت تولیــد ‪ ۶۵۰۰‬مترمکعــب‬ ‫در شــبانه روز خبــر داد و افــزود‪ :‬طــرح‬ ‫اب شیرین کن مپنا بوشهر با ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار مترمکعــب در شــبانه روز امــاده‬ ‫افتتاح است و تالش می شود تمام ظرفیت‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مترمکعــب این طــرح وارد مدار‬ ‫بهره برداری شــود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با افتتاح‬ ‫ایــن طرح اب رســانی‪ ،‬مشــکل جیره بندی‬ ‫اب در بوشــهر پــس از ســال ها برطــرف‬ ‫می شود‪ .‬استاندار بوشهر ساخت و ابگیری‬ ‫ســد باغــان و طرح های پرورش میگــو را از‬ ‫دیگر طرح ها اعالم کرد و افزود‪ :‬واگذاری‬ ‫طرح های پرورش میگو به صاحبان اصلی‬ ‫ان کــه مــردم روســتا های همجــوار ایــن‬ ‫حهــا هســتند از دیگــر برنامه ها اســت‬ ‫طر ‬ ‫کــه ‪ ۶۵۰‬هکتــار اراضــی پــرورش میگــو به‬ ‫‪ ۴۴۰‬نفر در ســفر رئیس جمهــور در قالب‬ ‫شــرکت های تعاونــی بــه مــردم واگــذار‬ ‫حهــای مختلــف‬ ‫یشــود‪ .‬او افتتــاح طر ‬ ‫م ‬ ‫صنعتــی‪ ،‬معدنــی و تولیــدی را از دیگــر‬ ‫حهــا دانســت و گفت‪ :‬بــا افتتاح مرکز‬ ‫طر ‬ ‫تولیــد غــذای ابزیــان ظرفیــت ایــن بخش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هــزار تــن بــه ‪ ۲۴‬هــزار تــن افزایــش‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫هفدهم تا بیست و سوم بهمن ماه اثار جشنواره فیلم فجر در ایالم اکران می شود‬ ‫ی هوشمند؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم‪ :‬هفدهم تا بیست و سوم بهمن ماه اثار چهل و یکمین‬ ‫عل ‬ ‫جشنوارهفیلمفجر در ایالماکرانمی شودوامکانحضور احادمردمجهتدیدنفیلم هایجشنوارهفجر باتالش‬ ‫ادارهکلفرهنگو ارشاداسالمیفراهمخواهدشد‪.‬طیسال هایگذشتهتجربهمطلوبیدر زمینهاکرانفیلم های‬ ‫جشنوارهفجر در استانایالمو همزمانباسراسر کشور داشته ایم‪.‬‬ ‫انتصاب مشاور رسانه ای و بانوان در‬ ‫اداره های استان بوشهر ضروری است‬ ‫می یابــد‪ .‬محمدی زاده اغاز ســاخت بنادر‬ ‫در شــهر های شمالی استان بوشهر را یکی‬ ‫دیگر از طرح ها دانســت و گفت‪ :‬در دور‬ ‫دوم سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به‬ ‫بوشــهر طرح ها و برنام ههــای مهمی اجرا‬ ‫و افتتاح می شود‪ .‬او تعهد اشتغال استان‬ ‫بوشــهر در ســال جــاری را ‪ ۲۱‬هزار فرصت‬ ‫شــغلی دانســت و افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫فرصــت شــغلی در ســامانه رصد اشــتغال‬ ‫ثبــت و اشــتعال ایجادشــده اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫هدف گذاری اشتغال تا پایان سال باید به‬ ‫‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫موفقیت استان دومدر احیایواحدهایتولیدی راکد‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی بوشهر‬ ‫گفــت‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۱۵‬واحــد تولیــدی مســتقر‬ ‫در شــهرک های صنعتی بوشــهر فعال سازی شده و‬ ‫این اســتان رتبه دوم کشــور را از این نظر به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید حســین حســینی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس سیاس ـت های ابالغــی بــا‬ ‫رویکــرد افزایــش بهــره وری و اســتفاده بهینــه از‬ ‫ســرمایه گذاری ها‪ ،‬پــروژه احیــا واحدهای صنعتی‬ ‫در ‪ ۲‬بخش بازفعا لســازی واحدهای غیرفعال و‬ ‫افزایــش ظرفیــت واحدهــای تولیــدی نیمه فعال‬ ‫در دســتور کار شــرکت شــهرک های صنعتــی قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬او افــزود‪ :‬در بخــش نخســت تاکنــون با‬ ‫اقدامات انجام شــده ‪ ۱۵‬واحــد راکد از ‪ ۱۷‬واحد‬ ‫برنامه ریزی شــده بــه چرخــه تولید بازگشــته و در‬ ‫بخــش افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال نیز‬ ‫تاکنــون ‪ ۹‬واحــد تولیدی افزایش ظرفیت داشــته‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫بوشــهر اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن نظــر ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫برنامه های استان محقق شده و در رتبه های برتر‬ ‫کشــور قــرار دارد‪ .‬مدیرعامل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتی اســتان بوشــهر عنوان کرد‪ :‬عارضه یابی و‬ ‫پایش واحدهای تولیدی با اســتفاده از مشــاوران‬ ‫کلینیک کسب وکار استان گام نخست فعال سازی‬ ‫واحدهــای تولیــدی را کــد اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬ارائــه‬ ‫خدمــات توســعه کس ـب وکار‪ ،‬کمک به بازســازی‬ ‫و نوســازی دســتگاه ها و ماشــین االت فرســوده‪،‬‬ ‫هدایــت ســرمایه گذاران جدید و کمک به جذب‬ ‫شــرکای تــازه بــرای اســتفاده از زیرســاخت های‬ ‫اماده ب ـه کار‪ ،‬تعییــن تکلیــف واحدهــای را کــد‬ ‫تحــت تملــک بانک ها و کمک به حل مشــکالت‬ ‫حقوقی از اقدامات انجا مشــده برای فعال سازی‬ ‫واحدهــای تولیــدی راکد اســت‪ .‬حســینی یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬در زمــان حاضر‪ ۳۴۷ ،‬واحد در ‪ ۱۹‬شــهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی استان بوشهر فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫معاون بازرسی سازمانصنعت‪،‬معدن و تجارتاستان بوشهر خبر داد‪:‬‬ ‫ارایشگران و خودروسازان در صدر شکایت هایمردمی‬ ‫معاون بازرســی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان بوشهر گفت‪ :‬بیشترین شــکایت های دریافتی‬ ‫این اســتان در بخش کاال به خودروســازان و در بخش‬ ‫خدماتیبهارایشگرانتعلقدارد‪.‬‬ ‫نصــرا‪ ...‬کشــاورز اظهــار کــرد‪ :‬از ابتدای ســال جاری‬ ‫تاکنون‪ ۱۹‬هزار بازرسیاز اصنافاستانبوشهر انجامشد‬ ‫که منجر به تشکیل پرونده تخلف برای‪ ۲‬هزار و‪۷۸۸‬‬ ‫صنف شــده و همچنین ‪ ۱۷۶۴‬مورد شکایات مردمی‬ ‫دریافت شــده است که از این تعداد‪ ۱۲۵۹‬مورد غیرم‬ ‫تخلفو‪ ۵۰۴‬موردمتخلفشناسایی شده اند‪.‬اوبابیان‬ ‫اینکهبرخیاز شکایت هایمردمیماهیتپیچیده ای‬ ‫دارندو نیازمندنظر کارشناسیاست‪،‬تصریحکرد‪:‬پساز‬ ‫دریافتاین گونهشکایاتعالوهبر مذاکرهباکارشناسان‬ ‫ان حرفه در اتحادیه با درخواســت شــاکی کارشناسان‬ ‫دادگسترینیز واردعملمی شونداماایننوعکارشناسی‬ ‫نیازمندپرداختهزینهاست‪.‬‬ ‫معاون بازرســی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بوشهر با اشاره به‪ ۲۰۳۹‬گشت مشترک در استان‬ ‫از ابتدای ســال جاری تاکنون یاداور شــد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪ ۵۹۶‬مــورد پرونــده بــا ارزش ریالــی‪ ۱۰۸‬میلیارد ریــال از‬ ‫طریقگشتمشترکسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استان بوشهر با سایر سازمان ها تشکیل و به تعزیرات‬ ‫یشــده اســت؛ کــه رای‪ ۹۰‬درصــد ایــن پرونده ها‬ ‫معرف ‬ ‫صادرشدهو بهمعنایمحرز شدنتخلفاست‪.‬‬ ‫بیشترین شکایت ها در حوزه کاال و خدمات‬ ‫استان بوشهر‬ ‫کشــاورز با اشــاره به فعال بودن ســامانه‪ ۱۲۴‬برای‬ ‫دریافــت شــکایت های مردمــی عنوان کرد‪ :‬بیشــترین‬ ‫شکایت هایاستانبوشهر در بخشکاالبهخودروسازان‬ ‫تعلق دارد که بیشــتر به مشــکالت تامین قطعات یا‬ ‫گارانتیوتاخیردرانجامتعهداتشرکت هایخودرویی‬ ‫مربوط می شود‪ ،‬همچنین فروشگاه های عرضه کننده‬ ‫تلفن همــراه‪ ،‬لوازم خانه‪ ،‬لوازم یدکی خودرو و مبلمان‬ ‫در رتبه های بعد قرار دارند‪ .‬او با بیان اینکه بیشــترین‬ ‫شــکایت های دریافتی در حوزه خدمات استان بوشهر‬ ‫مربوط به ارایشــگاه ها‪ ،‬بنگاه های امالک‪ ،‬شرکت های‬ ‫باربری و تعمیرگاه های خودرو است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گران فروشــی‪ ،‬بی توجهی به تعهــدات واحد صنفی و‬ ‫تقلبباالترینعنوانشکایت هادر حوزهکاالوخدمات‬ ‫هستند‪ .‬به گفته معاون بازرسی سازمان صمت استان‬ ‫بوشهر‪ ،‬در بازرسی های میدانی این سازمان یا بازرسی‬ ‫مشترکباسایر دستگاه هابیشترینتخلفوشکایتبه‬ ‫ترتیبمربوطبهسوپرمارکت ها‪،‬عرضه کنندگانپوشاک‪،‬‬ ‫میوه فروشی هاونانوایی هاثبت شدهاست‪.‬‬ ‫مشاوران امالک وارد معامالت با افرادی‬ ‫می شوند که ساخت وساز دارند‬ ‫کشــاورز در خصــوص تخلفــات در بنگا ههــای‬ ‫امــاک گفــت‪ :‬بر اســاس مصوبه دولــت‪ ،‬از ابتدای‬ ‫امســال حــق کمیســیون مشــاوران امــاک بــرای‬ ‫قراردادهــای خریدوفــروش کــه تــا پیش ازایــن نیــم‬ ‫درصد از هر طرف معامله بود به ‪ ۲۵‬صدم درصد‬ ‫از هر یک از طرفین کاهش پیدا کرد‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫بســیاری از مشــاوران امالک این مصوبــه را اجرایی‬ ‫نمی کننــد و بــه همان نــرخ قبل به مــردم خدمات‬ ‫می دهند‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬گران فروشی‬ ‫در مشاوران امالک مطرح نیست‪ ،‬برخی از فعاالن‬ ‫این صنف وارد معامالت و قراردادهایی با افرادی‬ ‫که ساخت وســاز دارند‪ ،‬می شوند به تعهدات خود‬ ‫پایبند نمی مانند‪ .‬این گونه تخلفات پس از تشکیل‬ ‫یشــوند‪ .‬معــاون‬ ‫پرونــده بــه تعزیــرات معرفــی م ‬ ‫بازرســی ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان‬ ‫بوشــهر با اشاره به افزایش تعداد مشاورین امالک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا پیش از ســال ‪ ۹۲‬قانون نظام صنفی‬ ‫بــرای ایجــاد هر واحد صنفی محدودیت قائل بود‬ ‫امــا از ان ســال بــه بعــد بر اســاس اصــل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساســی کــه نبایــد جلوی صــدور مجوز کس ـب وکار‬ ‫گرفته شــد سقف فعالیت تعداد واحدهای صنفی‬ ‫برداشــته شــد‪ .‬کشــاورز در خصوص رعایت نشــدن‬ ‫نرخ در تعمیرگاه های استان بوشهر عنوان کرد‪ :‬تنوع‬ ‫خدمات در این صنف بسیار گسترده است ازاین رو‬ ‫رعایت نرخ نامه با چالش روبه رو است اما حتی اگر‬ ‫شکایتی را دریافت کردیم که هزینه دریافتی خارج‬ ‫از عرف باشد را هم پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫پرداختتسهیالتارزان قیمتبهفعاالنخرما‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫بوشــهر اظهار کرد‪ :‬اصالح شــبکه توزیع و توســعه‬ ‫بازار هــای جدیــد خرمــا و صــادرات ایــن محصول‬ ‫از مطالبــات بخــش خصوصــی اســت کــه بایــد‬ ‫محقق شــود‪ .‬او افزود‪ :‬سند جامع خرمای کشور‪،‬‬ ‫تدوین شده و باید در تامین مالی و سایر شرایط‪،‬‬ ‫دولــت و مجلس کمک کننــد تا به نتیجه مطلوب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫علــی باســتین بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اســتان‬ ‫ســومین اســتان تولیدکننــده برتــر خرمــا در کشــور‬ ‫اســت گفت‪ :‬حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬کشاورزان‪،‬‬ ‫صادرکننــدگان و فعاالن صنایــع فراوری خرما یک‬ ‫ضــرورت اجتناب ناپذیــر اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫اســتان بوشــهر ســومین اســتان تولیدکننده خرمای‬ ‫کشوراســت ادامه داد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه گذشــته ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫دالر خرمای این اســتان صادرشــده اســت‪ .‬معاون‬ ‫امور اقتصادی اســتاندار بوشهر تاکید کرد‪ :‬انجمن‬ ‫خرمــا‪ ،‬صمــت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و اتــاق بازرگانی‪،‬‬ ‫کمــک کننــد تــا وضعیــت خرمــا به ویــژه در بحــث‬ ‫صادرات بهبود یابد‪ .‬باستین یاداور شد‪ :‬برای فروش‬ ‫محصوالت خرما کشــاورزان جشــنواره و نمایشگاه‬ ‫خرمــا در بوشــهر بــا مشــارکت ‪ ۱۰‬اســتان خرما خیز‬ ‫برپاشده است که نقش مهمی در این عرصه دارد‪.‬‬ ‫یشــود‬ ‫او با اشــاره به میز ملی خرما گفت‪ :‬تالش م ‬ ‫شهــای فــراروی محصول خرما شناســایی و با‬ ‫چال ‬ ‫ارائــه راهکار هــای اساســی و عملیاتــی زمینــه تولید‬ ‫خوب و فروش این محصول فراهم شــود‪ .‬باســتین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هدف از برگزاری میز ملی خرما تنها ارائه‬ ‫بحث های کالســیک و دانشــگاهی علمی و تئوری‬ ‫نیســت بلکــه ارائه راهکار هــای عملیاتــی از لحاظ‬ ‫جنب ههــای قانونی و حمایتی اســت که با توجه به‬ ‫تدوین قانون برنامه هفتم توسعه باید ارائه شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر حضور دولت در کنار بخش خصوصی‬ ‫بــرای حمایت از فعاالن بخش خرمــا توضیح داد‪:‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و فعــاالن صنایــع فــراوری خرمــا یــک ضــرورت‬ ‫اجتناب ناپذیر اســت‪ .‬باســتین اضافه کرد‪ :‬توســعه‬ ‫صنایع بسته بندی و صنایع تبدیلی وابسته به خرما‬ ‫از دیگر مواردی اســت که پیگیر توســعه ان ها در‬ ‫استان های خرما خیز هستیم‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫رئیسپلیسفتایبوشهر‪:‬‬ ‫خریداینترنتیفقطاز فروشگاه هایمعتبر انجامشود‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات (فتا)‬ ‫اســتان بوشــهر نســبت به کال هبــرداری از شــهروندان‬ ‫در پوشــش تخفیف ها یا تبریک های روز پدر هشدار‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ مهدی قاسمی با بیان‬ ‫اینکه افراد ســودجو و فرصت طلب در هر مناســبت‬ ‫و فرصتــی اقــدام به اخــاذی‪ ،‬کال هبــرداری یــا ارتکاب‬ ‫جرائم مشابه در فضای مجازی می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مناسبت هایپیشرو‪،‬والدتحضرتامیرالمومنین‬ ‫(ع) و روز پدر هست که بازهم احتمال دارد مجرمین‬ ‫ســایبری در پوشــش تخفیفــات شــگفت انگیز‪ ،‬پیــام‬ ‫تبریــک و ‪ ...‬از شــهروندان کال هبــرداری یــا بــه هرنحو‬ ‫از اطالعــات انــان سوءاســتفاده کننــد و الزم اســت با‬ ‫یکسری از اقدامات پیشگیرانه از ان جلوگیری کرد‪ .‬وی‬ ‫هشدار داد‪ :‬شهروندان توجه داشته باشند که فریب‬ ‫تبلیغاتبی نام ونشانتحتعناوینینظیر تخفیفات‬ ‫شگفت انگیز یاخریداستثناییدر حراجی هایانالین‬ ‫و امثالهم را که بسترهای مختلف فضای مجازی اعم از‬ ‫شبکه های اجتماعی و پیام رسان و برخی سایت های‬ ‫یشــود را نخورده و اگر قصد‬ ‫واســط اینترنتی تبلیغ م ‬ ‫خریــد اینترنتــی هدیه بــرای ایــن روز رادارنــد حتما از‬ ‫فروشگاه های معتبر و تاییدشده خرید خود را انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬رئیس پلیس فتــای بوشــهر ادامــه داد‪ :‬بازهم‬ ‫یشــود برای‬ ‫بــه هم اســتانی های گرا نقــدر توصیه م ‬ ‫پیشگیریاز کپیاطالعاتحسابو سرقتموجودی‬ ‫ا نهــا و همچنین جلوگیــری از اســیب پذیری مالی در‬ ‫هنگام انجام خریدهای اینترنتی‪ ،‬از کلیک و باز کردن‬ ‫لینک های تبلی غشــده خــودداری کــرده و از پرداخت‬ ‫بیعانه تا قبل از دریافت کاالی مورد سفارش خودداری‬ ‫نمایند‪.‬سرهنگقاسمیدربارهپیام هایتبریکحاوی‬ ‫لینک ناشــناس نیــز اظهار کــرد‪ :‬در مواردی نیز ممکن‬ ‫است افراد سودجو با لینک های ناشناس تحت عنوان‬ ‫پیــام تبریــک یــا شــرکت در قرعه کشــی روز پــدر و ‪...‬‬ ‫شهروندان را به وارد شدن به یک لینک تشویق کنند‪،‬‬ ‫درحالی کهممکناستاینلینکحاویبدافزار بودهو‬ ‫اطالعات گوشی تلفن همراه یا رایانه انان را به سرقت‬ ‫ببرد‪ .‬این مقام انتظامی اعالم کرد که کاربران محترم‬ ‫در فضای مجازی با پرهیز از عجله و همچنین عدم‬ ‫اعتماد کاملبدونتحقیقبهادعایفروشندهو طرف‬ ‫مقابلو بادقتبهایننمونهتوصیه هامی توانندیک‬ ‫فعالیتاقتصادیو خریداینترنتیامنراداشتهباشند‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫بهره گیری از روش های خالقانه‬ ‫اجتماعیاستانداربوشهر گفت‪:‬‬ ‫به مردم و جامعه هدف تبیین‬ ‫همــه مدیــران دســتگاه های‬ ‫کنند‪.‬پوراتگفت‪:‬در دههفجر‬ ‫اجرایــی اســتان نســبت بــه‬ ‫فضاسازی و تبلیغات محیطی‬ ‫انتصــاب مشــاور رســانه ای و‬ ‫موثــر و کارامد به صورت جدی‬ ‫اکبر پورات‬ ‫مشــاور بانــوان اهتمــام ویــژه‬ ‫و تخصصــی موردتوجــه‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫مســئوالن فرهنگی و دســتگاه‬ ‫اکبر پورات در نشست شــورای اداری استان اجرایی استان بوشهر قرار گیرد‪ .‬معاون سیاسی‪،‬‬ ‫بوشــهر با گرامیداشــت فرا رســیدن دهه مبارک امنیتی و اجتماعی اســتاندار بوشــهر بیــان کرد‪:‬‬ ‫فجــر اظهار کرد‪ :‬به مناســبت دهــه مبارک فجر باید از ظرفیت دهه فجر برای انسجام بخشی‬ ‫در ســطح اســتان بوشــهر پروژه هــای عمرانــی و و وحــدت بیشــتر میان همه اقشــار بهره گرفته‬ ‫اقتصادی ارزشمندی کلنگ زنی و به بهره برداری شودبه نحوی کهظرفیت هایایجادشدهدر سفر‬ ‫خواهــد رســید کــه حــاوت و شــیرینی ان مردم ریاست جمهور به استان ظهور و بروز پیدا کند‪.‬‬ ‫عزیز استان خواهند چشید‪ .‬وی با اشاره به سفر وی گفت‪ :‬مدیران اســتان نشســت های خبری‪،‬‬ ‫ریاســت محترم جمهوری در پایان بهمن ماه به پاسخگو بودنو حضور بی واسطهدر بینمردم‪،‬‬ ‫اســتان بوشــهر تصریح کرد‪ :‬در این ســفر تدارک روستاها و مناطق محروم مستمر در دستور کار‬ ‫نشس ـت های تخصصــی بــا نخبــگان و فعاالن خود قرار دهند‪ .‬پورات تاکید کرد‪ :‬همه مدیران‬ ‫فرهنگی و اجتماع مردمی دیده شــده است که دســتگاه های اجرایی استان نسبت به انتصاب‬ ‫در زمان خود اطالع رســانی خواهد شد‪ .‬معاون مشــاور رســانه ای و مشــاور بانوان اهتمام ویژه‬ ‫سیاسی‪،‬امنیتیواجتماعیاستاندار بوشهر افزود‪ :‬داشــته باشــند و باید از ظرفیت روابط عمومی‬ ‫در ایام دهه فجر دســتگاه اجرایی استان تالش و تقویــت ان ها نهایت اســتفاده صورت گیرد تا‬ ‫کننــد برنامه هــای محوری و شــاخص خــود را با عملکردموثریبهنمایشبگذارند‪.‬‬ ‫جشنواره رسانه ای فجر برگزار می شود‬ ‫دبیر جشنوارهرسانه ایفجر‬ ‫‪ gmail.com‬بــه دبیرخانــه‬ ‫انقالب اسالمی استان بوشهر از‬ ‫ارســال کننــد و همچنیــن برای‬ ‫برگزاری جشنواره رسانه ای فجر‬ ‫کسباطالعاتبیشتر باشماره‬ ‫انقــاب اســامی ویــژه روابط‬ ‫‪ ۰۹۰۳۸۳۷۹۲۵۲‬در فضــای‬ ‫عمومی هــای دســتگاه های‬ ‫مجازی ارتباط برقرار کنند‪ .‬وی‬ ‫موسوی‬ ‫حسین‬ ‫اجرایی استان خبر داد‪.‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬شــرکت کنندگان‬ ‫ســید حســین موســوی بــا‬ ‫توجه داشــته باشند در ارزیابی‬ ‫بهــای‬ ‫خبرنــگاران از برگــزاری جشــنواره رســانه ای فجر نهایــی توســط داوران جشــنواره‪ ،‬قال ‬ ‫بهــای‬ ‫انقالب اسالمی در استان بوشهر خبر داد و اظهار چندرســانه ای به صــورت کیفــی و قال ‬ ‫کرد‪ :‬به مناســبت فرا رســیدن چهل و چهارمین مکتوب به صورت کیفی و کمی بررسی می شود‪،‬‬ ‫سالگردپیروزیشکوهمندانقالباسالمیاولین بنابرایــن ضــرورت دارد «اثار مکتوب» به همراه‬ ‫و بــا تصویــب هیئت رئیســه شــورای هماهنگی مستندات منتشرشــده در رســانه ها ارسال شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی های اســتان‪ ،‬جشــنواره رسانه ای دبیر جشــنواره رســانه ای فجر انقالب اســامی‬ ‫فجر ویژه روابط عمومی های ادارات‪ ،‬نهادها و اســتان بوشــهر با اشــاره به اهداف برگزاری این‬ ‫سازمان های استان با هدف انعکاس هر چه بهتر جشــنواره گفــت‪ :‬در شــرایط کــه بنگا ههــای‬ ‫برنامه هــا و فعالیت ها و دســتاوردهای انقالب خبرپراکنــی دشــمن با تبلیغــات انبوه رســانه ای‬ ‫اســامی و با رویکرد خبر خوب برگزار می شود‪ .‬سعی در تسخیر ذهن ها و انحراف در حقایق‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موضوعــات و محورهــای این دارند وظیفه امروز و تکلیف همه ما این است‬ ‫جشــنواره تصریــح کــرد‪ :‬پروژه هــا و برنامه های که به توصیه رهبر معظم انقالب لبیک بگویم و‬ ‫دهــه فجــر‪ ،‬دســتاوردهای ‪ ۴۴‬ســاله انقــاب‪ ،‬با جهاد تبیین حقایق را بازگو کنیم‪ .‬موسوی راه‬ ‫برنامه های ســفر رئیس جمهــور و هیئت دولت مقابله با تهاجم همه جانبه رسانه ای دشمن را‬ ‫و مهم تریــن برنامه هــا و پروژه های ســال جاری دفاع مقدس رسانه ای عنوان کرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫محورهایاینجشنوارهاست‪.‬عضوهیئت رئیسه معرفی دستاوردهای انقالب اسالمی و خدمات‬ ‫شــورای هماهنگــی روابــط عمومی های اســتان دولــت به مردم به ویژه نســل نوجــوان و جوان‬ ‫بوشهر با بیان اینکه این جشــنواره در دو قالب حداقــل کاری اســت که می تــوان در حق نظام‬ ‫چندرســانه ای و مکتوب برگزار می شود‪ ،‬عنوان و انقــاب انجــام داد و رســانه به عنــوان یکی از‬ ‫کــرد‪ :‬روابــط عمومی هــا می تواننــد اثار خــود را ارکاناصلیقدرتنقشمهمیدر تبیینحقایق‬ ‫در قالب هــای فیلــم‪ ،‬عکــس‪ ،‬موشــن گرافــی‪ ،‬دارد که این مهم یکی از اهداف اصلی جشنواره‬ ‫اینفوگرافی‪ ،‬پادکســت‪ ،‬گزارش عملکرد‪ ،‬گزارش رســانه ای فجــر اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه دیگــر‬ ‫و گفتگوی تفصیلی‪ ،‬خبر‪ ،‬کوتاه نویسی مجازی‪ ،‬اهداف برگزاری جشنواره رسانه ای فجر انقالب‬ ‫یادداشــت و مقالــه به دبیرخانه این جشــنواره اســامی گفت‪ :‬ایجاد امیدافرینی در جامعه با‬ ‫ارسال کنند‪ .‬موسوی مهلت ارسال اثار را تا پایان تولید خبرهای خوب از خدمات دولت‪ ،‬افزایش‬ ‫هفت اسفندماه سال جاری عنوان کرد و گفت‪ :‬کیفیت تولیدات رســانه ای‪ ،‬برقراری ارتباط بهتر‬ ‫شرکت کنندگاندر جشنوارهمی بایستاثار خود بین روابط عمومی ها و اصحاب رسانه از دیگر‬ ‫را بــه ادرس الکترونیکــی @‪ Jashnvarehfajrbu‬اهداف برگزاری این جشنواره است‪.‬‬ ‫جابجایی مسافر و حمل ونقل بار‬ ‫در استان بوشهر افزایش یافت‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان بوشــهر از افزایش حمل بار و مســافر در‬ ‫اســتان بوشــهر خبــر داد و گفت‪ :‬طــی ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫امسال سه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار جابجایی مسافر‬ ‫در اســتان ثبت شــده اســت‪ .‬بــه گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫عبدالکریم اخترشناس اظهار داشــت‪ :‬از ابتدای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون هفــت میلیــون تــن کاال از‬ ‫طریق ناوگان حمل ونقل در استان جابجا شده‬ ‫اســت کــه ایــن محموله هــا در قالــب ‪ ۴۴۱‬هزار‬ ‫سفر انجام شده است‪ .‬او افزود‪ :‬کلینکر سیمان‪،‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانبوشهر‬ ‫| مازیار هوشمند|‬ ‫میعانــات گازی‪ ،‬مــواد اولیــه پتروشــیمی‪ ،‬کاالی‬ ‫اساســی و محصوالت کشاورزی بیشترین میزان‬ ‫کاالهایی بوده که در این مدت توســط ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی اســتان جابجا شــده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای بوشــهر‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬چشــم انداز و دورنمــای جابجایی‬ ‫بار در استان با توجه به افزایش تولیدات صنایع‬ ‫خصوصا پتروشیمی روشن و امیدبخش است و‬ ‫به یاری خداوند این روند افزایشــی در ماه های‬ ‫اتی نیز تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫شماره‪ 36‬صفحهرویداد بوشهر‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1485‬‬ ‫ساماندهیتهلنجیدغدغهساحلنشیناناست‬ ‫احمد محمدی زاده؛ استاندار بوشهر‪ :‬تصویب فهرست کاالهای مشمول تخفیف‬ ‫‪ ۲۰‬درصد ســود بازرگانی در اســتان بوشــهر تســریع شــود‪ .‬ســاماندهی تهلنجی و‬ ‫کاالی همراه ملوان از دغدغههای ساحلنشینان است و معیشت مردم به این‬ ‫مهم بستگی دارد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫دسترنج گوجه کاران دشتستانی نابود شد‬ ‫ناگهان تگرگ!‬ ‫اســتان بوشــهر بهویژه بخش ارم قطب‬ ‫تولیــد گوجهفرنگــی خــارج از فصل اســتان‬ ‫اســت‪ .‬با ورود موج ســرما از نیمه دوم ابان‬ ‫به کشور‪ ،‬درحالیکه برداشت گوجهفرنگی‬ ‫بهدلیلاغاز فصلسردسالدر سایر استانها‬ ‫متوقفشــده‪ ،‬کشــاورزان اســتان بوشــهر‬ ‫برداشت خارج از فصل این محصول را اغاز‬ ‫میکنند تا تامینکننده نیاز مردم در سراســر‬ ‫کشــور باشد‪ .‬شهرستانهای دشتســتان‪ ،‬دیر‬ ‫و دشــتی در اســتان بوشــهر بهعنوان قطب‬ ‫تولیــد گوجهفرنگــی خــارج از فصــل کشــور‬ ‫بــه شــمار میرونــد‪ .‬از ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار‬ ‫ســطح پیشبینیشــده بــرای کشــت گوجه‬ ‫در ســال زراعــی جــاری ‪ ۱۵۰۰‬هکتــار مربوط‬ ‫بــه کشــت پائیــزه اســت کــه در این اســتان‬ ‫انجام شــد‪ .‬همچنیــن ســاالنه ‪ ۹۸۰۰‬هکتار‬ ‫زمین در اســتان بوشهر به کشت زمستانه و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتار نیز به کشت بهاره گوجهفرنگی‬ ‫اختصــاص مییابد‪ .‬البته این امــار در حالی‬ ‫اســت کــه ســطح زیــر کشــت گوجهفرنگی‬ ‫پاییزه امسال نسبت به پارسال کاهشیافته‬ ‫است‪ .‬معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان‬ ‫جهادکشاورزیاستانبوشهر گفت‪:‬برداشت‬ ‫از مزارع گوجهفرنگی اســتان بوشــهر در سه‬ ‫منطقــه تنگ ارم‪ ،‬بوشــکان و جم اغازشــده‬ ‫است و پیشبینی میشــود درکشت پاییزه‬ ‫‪ ۸۰‬هزار تن گوجهفرنگی و کشت زمستانه‬ ‫از سطح ‪ ۹۷۰۰‬مقدار ‪ ۵۱۴‬هزار تن و از ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار بهاره بالغبر ‪ ۱۰‬هــزار تن در مجموع‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار تــن برداشــت خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬کبــری توکلــی افــزود‪ :‬مهمتریــن ارقام‬ ‫کشتشــده در اســتان شــامل کارون‪ ،‬متین‪،‬‬ ‫‪ ،۸۳۲۰‬بریویو‪ ،‬باسیمو‪ .‬بدرو افرا و‪ ...‬است‬ ‫که صد درصد مزارع از طریق کشت نشایی‬ ‫انجام شده و همچنین ابیاری همه مزارع در‬ ‫استان با روشهای نوین ابیاری (ابیاری تیپ)‬ ‫صــورت میپذیــرد‪ .‬معاون بهبــود تولیدات‬ ‫گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬پیشبینــی میشــود از مجموع‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار تن محصول تولیــدی؛ مقدار ‪۲۳۰‬‬ ‫هــزار تن بهصورت تازه خوری؛ ‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫برای مصارف صنایع تبدیلی فراوری و تولید‬ ‫رب گوجهفرنگــی و فراوردههــای جانبــی‬ ‫مورداســتفاده قــرار گیــرد و انتظــار مــیرود‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵۰‬هزار تن محصول تولیدی هم‬ ‫بــه کشــورهای همســایه و مقاصــد داخلــی‬ ‫و خارجــی دیگــر در راســتای ارزاوری صــادر‬ ‫شود‪ .‬در حالی معاون بهبود تولیدات گیاهی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر چنین‬ ‫اماریهــای را ارائه میدهد که بارش شــدید‬ ‫بــاران و ریــزش تگــرگ ‪ ۱۲‬ابــان مــاه حاصــل‬ ‫دسترنج گوجه کاران در شهرستان دشتستان‬ ‫را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫بهیکباره طاعون تگرگ بر سرمان‬ ‫اوار شد‬ ‫یکی از کشاورزان بخش ارم در شهرستان‬ ‫دشتســتان گفــت‪ ۱۲ :‬ابــان وقــوع تگــرگ و‬ ‫بارشهــای رعداســا در عــرض یــک ســاعت‬ ‫حاصــل ماههــا تالشــمان را از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫درحالیکــه مراحــل ســخت به بار نشســتن‬ ‫محصــول خــارج از فصل را به امیــد روزهای‬ ‫شــیرین برداشت پشت ســر گذاشته بودیم‬ ‫و قرار بود در روزهای برداشــت را اغاز کنیم‬ ‫بهیکبــاره طاعــون تگــرگ بــر ســرمان اوار‬ ‫شــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬محصول خارج از فصل‬ ‫هزینههای تولید بسیار باالیی دارد؛ بهویژه‬ ‫امسال که هزینههای کود‪ ،‬سم‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫نیروی انسانی سر به فلک کشیده بود و برای‬ ‫کشتمحصولمتوسلبهبانکو قرضشده‬ ‫بودیــم اما حــاال تمام گوجههایــی که برای‬ ‫تولیدشانخوندلخوردهبودیمبهطورکلی‬ ‫نابودشد‪.‬این کشاورز دشتستانیعنوان کرد‪:‬‬ ‫هزینه تولید محصول گوجهفرنگی خارج از‬ ‫فصل برای هر هکتار قریب به ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اســت اما این محصول قابلیت بیمه‬ ‫شــدن نــدارد و از بین رفتــن ان یعنی از بین‬ ‫رفتــن همــه ســرمایه یــک کشــاورز و حتــی‬ ‫بدهکاریهای کالناو‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬خسارتبهگوجهفرنگیهای‬ ‫بــه حدی اســت که حتــی کیفیــت الزم برای‬ ‫کارخانهربراهمندارند‪.‬ماماندهایمومزرعه‬ ‫ومحصوالتیکهقابلاستفادهنیستند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کشــاورزان بخــش ارم‬ ‫ماجرای روز وقوع تگرگ و بارشهای رعداسا‬ ‫را اینگونه شرح داد‪ :‬هوا ابری بود اما چون‬ ‫هواشناســی و جهاد کشــاورزی اعــالم بارش‬ ‫تگــرگ را نکــرده بودنــد گمــان میکــردم که‬ ‫ایــن هوا تنهــا با خود بــاران به همــراه دارد‪.‬‬ ‫حــدود ســاعت ‪ ۹‬صبــح بــود که به ســمت‬ ‫مزرعهحرکت کردمدر مسیر بارانبهیکباره‬ ‫باریدن گرفت‪ ،‬شدت بارش انقدر زیاد بود‬ ‫که در مسیر توقف کردم تا اسمان بارانی ارام‬ ‫بگیرد اما طولی نکشید که صدای دانههای‬ ‫تگرگ بر سقف ماشــین مرا به خود اورد‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ان لحظه نمیدانســتم چه باید‬ ‫کنــم‪ .‬قــرار بــود دو روز دیگر یعنــی ‪ ۱۴‬ابان‬ ‫برداشت را شروع کنم اما در چشمی به هم‬ ‫زدن همــه زندگیم دود شــد و بــه هوا رفت؛‬ ‫حاال من ماندهام چطور باید وامهای بانکی‬ ‫و بدهیهایــم را تســویه کنــم‪ .‬این کشــاورز‬ ‫گفــت‪ :‬بالفاصلــه بعــد از اتمــام بارندگی با‬ ‫بوشهر‬ ‫تعدادی از کشاورزان دیگر به سراغ مسئول‬ ‫جهادکشاورزیبخشرفتیمتاببینیمچهباید‬ ‫کنیم اما گفتند که ایشان چند روزی است که‬ ‫به مرخصی رفته است‪ .‬فردا ان روز فرماندار‬ ‫دشتســتان بــه بخــش ارم امــد و از مــزارع‬ ‫اسیبدیده بازدید کرد‪ .‬اکنون منتظر هستیم‬ ‫ببینیمکهنتیجهچهمیشود‪.‬‬ ‫مزارع از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد اسیب دیدند‬ ‫فرماندار شهرستان دشتستان با اشاره به‬ ‫بازیــد خــود از مــزارع بخــش ارم اظهــار کرد‪:‬‬ ‫بارش شــدید باران و ریزش تگرگ در بخش‬ ‫ارم و بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان ســبب‬ ‫خســارت بــه مــزارع گوجهفرنگــی خــارج از‬ ‫فصل شــد‪ .‬بهطوریکه برخی مــزارع از ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اسیب دیدند‪ .‬احمد بنافی افزود‪:‬‬ ‫طی امروز و فردا تیم ستاد بحران فرمانداری‬ ‫دشتستانبههمراه کارشناسجهاد کشاورزی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫انتخاب «گورکسادات» اغازگر گفتوگوی مسئوالن با اهالی روستا‬ ‫عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان بوشــهر‪ :‬انتخاب «گورکسادات»‬ ‫بهعنوانروستایبرگزیدهجشنوارهروستاهاوعشایر دوستدار کتاب‪،‬اغازگر گفتوگویمسئوالن‬ ‫با کودکان‪ ،‬نوجوانان و اهالی روستا است‪ .‬موفقیت روستا‪ ،‬نباید با برگزاری اختتامیه‪ ،‬تمام شود؛‬ ‫بلکه کسب این عنوان باید شروع جریانی در این روستا باشد‪.‬‬ ‫محموله پارچه قاچاق در عسلویه‬ ‫توقیف شد‬ ‫بایدخسارتهایپیشامدهرابراورد کنند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬بهطورمعمــول خســارت‬ ‫واردشده به کشاورزان از ‪ ۲‬طریق بیمهنامه‬ ‫کشــت و صنــدوق بیمــه کشــاورزی جبــران‬ ‫میشــود‪ .‬ازانجاکــه محصــول گوجهفرنگی‬ ‫امکانبیمهشدنرانداردبایدمیزانخسارت‬ ‫به ستاد بحران استان و کشور گزارش شود تا‬ ‫اقدامات الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫کــوروش دهقان‪ ،‬مدیرکل دفتر مدیریت‬ ‫بحــران اســتانداری بوشــهر هــم با اشــاره به‬ ‫خســارت واردشــده بــه مــزارع گوجهفرنگی‬ ‫خــارج از فصــل شهرســتانهای دشــتی و‬ ‫دشتستان بر اثر بارش باران و تگرگ به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬جهاد کشــاورزی باید میزان خســارت‬ ‫واردشده را براورد و سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز باید تاثیر این خسارت بر بازار‬ ‫گوجهفرنگیکشور رابررسیکند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۴۵‬واحد راکد استان بوشهر‬ ‫به چرخه تولید بازگشتند‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫رئیس جمهور‪ ۲۷‬بهمن به بوشهر‬ ‫سفرمی کند‬ ‫احمد محمدی زاده‪ ،‬استاندار بوشهر در نشست هماهنگی‬ ‫ســفر دوم رئیس جمهــور بــه اســتان بوشــهر اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫برنامه ریــزی صــورت گرفته‪ ،‬ســفر دوم رئیس جمهــور و اعضای‬ ‫هیئت دولت به اســتان بوشــهر ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬بهمن ماه ســال جاری‬ ‫انجام می شود‪ .‬او با بیان اینکه در سفر مهرماه سال گذشته‪۹۳ ،‬‬ ‫مصوبهو‪ ۱۱‬متممداشتیمافزود‪:‬بیشاز هفتهزار میلیاردتومان‬ ‫اعتباراتسفر اولرئیسیبهاستاناست کهپروژه هایارزشمندی‬ ‫در راستای عمران و ابادانی استان اجرایی و عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر خاطرنشانکرد‪:‬در سفر دومرئیس جمهور به‬ ‫استانبوشهر‪،‬بیشاز ‪ ۲۰‬هزار میلیاردتومانپروژهپیش بینی شده‬ ‫و اعتبــارات ریالــی این ســفر حدود ســه برابر افزایــش می یابد‪.‬‬ ‫محمدی زاده تصریح کرد‪ :‬عالوه بر مصوبات و اعتبارات ریالی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی قابل توجهــی نیــز در ایــن ســفر انجــام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محموله بزرگ قاچاق در بوشهر کشف‬ ‫شد‬ ‫فرماندهانتظامیشهرستانبوشهر از توقیف‪۲‬دستگاهخودرو‬ ‫حامل کاالی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این رابطه ‪ ۲‬نفر متهم دســتگیر و به مرجع قضائی معرفی‬ ‫شدند‪.‬به گزارشمهر‪،‬سرهنگجهانبخشصیادیاظهار داشت‪:‬‬ ‫مامورین یگان امداد با گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و‬ ‫اشراف و تسلط اطالعاتی‪ ،‬توانستند طی دو عملیات‪ ۲‬دستگاه‬ ‫خودرویحامل کاالیقاچاقراتوقیفو بهمقر انتظامیداللت‬ ‫دهند‪ .‬او افزود‪ :‬ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی انواع‬ ‫کاالی قاچاق‪ ،‬شامل لوازم اشپزخانه‪ ،‬مواد غذایی و یک دستگاه‬ ‫یســی کشــف کردند‪ .‬فرمانــده انتظامی‬ ‫موتورســیکلت ‪ ۲۵۰‬س ‬ ‫شهرستان بوشهر با بیان اینکه در این رابطه دو نفر متهم دستگیر‬ ‫و به مرجع قضائی معرفی شدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کارشناسان ارزش‬ ‫کاالهای مکشوفه را سه میلیارد ریال براورد کردند‪.‬‬ ‫معاون قضایی و دبیر ســتاد اقتصاد مقاومتی دادگســتری کل اســتان بوشــهر گفت‪ :‬پنج‬ ‫شرکتراکدو‪ ۴۰‬شرکتدر استانهتعطیلی‪،‬باپیگیریو تعاملبیندستگاهیدر ستاداقتصاد‬ ‫مقاومتیدادگستریایناستانبهچرخهتولیدبازگشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اصغر مرادی در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی شهرســتان دیلم افزود‪ :‬با‬ ‫بررسی شرایط کارخانههای تعطیل یا در شرف تعطیلی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬میتوان با برنامه مشخص و تعامل و همکاری بین دستگاهها و حل مشکالت‪،‬‬ ‫دوباره انها را به چرخه تولید اورد‪ .‬او با اشاره به تاکیدات رهبر انقالب در نامگذاری شعارهای‬ ‫سال در چند دهه اخیر گفت‪ :‬توجه به مسئله تولید و رفع موانع ان میتواند ما را در تحقق‬ ‫شــعار ســال کمک کند‪ .‬مرادی بر ضرورت شناســایی واحدهای تولیدی و اقتصادی که برای‬ ‫ادامه کار خود با مشکل مواجه هستند‪ ،‬تاکید کرد و افزود‪ :‬با تاکیدهای رئیسکل دادگستری‬ ‫استانبوشهر در حوزهفعالسازیستادهایاقتصادمقاومتیدر شهرستانها‪،‬سعیشدهاست‬ ‫اختیارات این ستادها افزایش داده شود تا واحدهای تولیدی که دچار مشکل هستند زودتر‬ ‫شناسایی و در راستای حل مشکالت انها اقدامات موثر در کوتاهترین زمان انجام شود‪ .‬دبیر‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر بیان کرد‪ :‬نقش دولت و بخش خصوصی در‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است و بنابراین شناسایی نقاط ضعف و تبدیل ان به‬ ‫قوت یکی از الزامات کشور دررسیدن به جایگاه واقعی خویش در حوزه اقتصادی است‪ .‬او‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این ستاد تالش میشود از ظرفیتهای موجود در راستای تحقق فرمایشات‬ ‫رهبر انقالب در مورد شعار سال استفاده شود‪ .‬مرادی گفت‪ :‬بابت وجه به اهمیت و نقش‬ ‫اقتصاد که اساس و پایه حکومتها است‪ ،‬دشمن با این حربه وارد جنگ با کشور ایران شده‬ ‫است‪.‬او افزود‪:‬دشمنو استکبار جهانیوقتیاز راهاقتصادیراهبهجایینبردندجنگترکیبی‬ ‫را در دستور کار خود قرار داده است و تمام ظرفیتهای خویش را در این حوزه به کار بستند‪.‬‬ ‫رئیس دادگستری و رئیس ستاد شهرستانی اقتصاد مقاومتی دادگستری دیلم با تاکید بر تعامل‬ ‫و همکاری بین دستگاهها برای رفع موانع تولید افزود‪ :‬برای تحقق شعار سال مسئوالن‪ ،‬در‬ ‫راستای وظایف خویش باید کارها را تسریع و سهولت بخشند‪.‬‬ ‫محمدکاظم گلستانافزود‪:‬اقتصادمقاومتیبر محوریت کاهشوابستگیهاو تاکیدروی‬ ‫مزیتهای تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬تداوم تولید‪ ،‬حمایت از‬ ‫کار و سرمایه مبین سه حلقهای است که نحوه تعامل انها رویهم تاثیر مستقیم دارد و باید‬ ‫تمامیارتباطاتاینسهحلقهباهماصالحشدهو در راستایافزایشتولیدملیبهبودپیداکند‪.‬‬ ‫گلستان‪،‬پیگیریهایالزمبرایراهاندازیدوبارهواحدهایتولیدیتعطیلو نیمهتعطیل‬ ‫رااز اساسیتریناهدافسیاستهایستاداقتصادمقاومتیشهرستاناعالم کرد‪.‬‬ ‫رئیسستاداقتصادمقاومتیدادگستریدیلمگفت‪:‬برایرفعموانعتولیدبرنامهریزیدقیق‬ ‫در این حوزه انجام و شناسنامه ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان تهیه و تدوین شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت‪ :‬امسال ‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در اســتان بوشــهر برای مهارت اموزان ایجاد میشــود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مصدق کشــاورزی در‬ ‫دیدار با مدیرکل فنی و حرفهای بوشــهر اظهار داشــت‪ :‬مهارتاموزی و حرفهای بودن سهم‬ ‫بسزایی در بهرهوری کارگاههای تولیدی خواهد داشت‪ .‬مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان بوشهر با اشاره به اینکه امسال ‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی در استان بوشهر برای مهارت‬ ‫اموزان ایجاد میشود افزود‪ :‬مهارتاموزی از اولویتهای وزارت کار است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬باید‬ ‫فرهنگ استفاده از نیروهای ماهر‪ ،‬متخصص و دارای مهارت را در شرکتها و صنایع مستقر در‬ ‫استان بوشهر تقویت کنیم ضمن اینکه خود کارجویان هم باید به کاراموزی و مهارت افزایی‬ ‫توجه ویژهای داشته باشند‪ .‬کشاورزی بابیان اینکه فرهنگ کار‪ ،‬مهارتاموزی و اموزش کاربردی‬ ‫باید از مدارس و بنیان خانوادهها اغاز شود افزود‪ :‬در این صورت تحولی عظیم در جامعه‬ ‫شــکل خواهــد گرفــت و اکنــون مهمترین هــدف وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی در‬ ‫ســال جاری مقوله اشــتغال اســت که با همکاری ســازمانهای زیرمجموعه با تمام تالش‬ ‫پیگیری میشــود‪ .‬مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی بوشــهر بابیان اینکه دســتگاههای‬ ‫زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید با اهتمام کامل در توســعه اشــتغال‬ ‫در اســتان بوشــهر تالش کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای بهعنوان‬ ‫نیاز امروز و ضرورت فردای جامعه‪ ،‬الزمه اشتغال و کارافرینی است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬توسعه‬ ‫این اموزشها در بخشهای مختلف بهمنظور تامین نیروی کار موردنیاز جامعه‪ ،‬در ردیف‬ ‫اولویتهایبرنامهایدولتمردمینیز قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫هدفها و فعالیتهای ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر است‪ .‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اجتماعی اســتاندار بوشــهر همچنین بر استفاده از ظرفیتهای موجود ساحلی با تکیهبر‬ ‫تجربیات مفید سایر استانهای ساحلی کشور در ایجاد شنا گاههای مجاز و ایمن و بهکارگیری‬ ‫ناجیانغریقاموزشدیده‪،‬شناسایینقاطحادثهخیز واستقرار پایگاههایاورژانسدر سواحل‬ ‫تاکید کرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یکی از ایتمهای مهم برای رونق گردشگری در مناطق ساحلی و ابی‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬طرح خط راهاهن به فارس و اتصال ان به ریل سراسری است‪ .‬پورات همچنین‬ ‫بــر ضــرورت اجــرای برنامههای دقیق برای اجرای امور فرهنگی در طرح سالمســازی دریا در‬ ‫استانبوشهر تاکیدکرد‪.‬اویاداور شد‪:‬برپایینمایشگاهفرهنگیوصنایعدستیوجشنوارههای‬ ‫بومی محلی در چهارفصل سال بهعنوان بخشی از اجرای طرح سالمسازی باید از سوی ستاد‬ ‫ساماندهی سواحل استان بوشهر با همکاری شهرداریها برنامهریزی‪ ،‬طراحی و اجرایی شود‪.‬‬ ‫معاونسیاسی‪،‬امنیتیواجتماعیاستاندار بوشهر همچنینبر ترویجو گسترشفرهنگعفاف‬ ‫و حجاب‪،‬ارائهخدماتمناسبرفاهیو بهداشتیبرایشهروندانو گردشگرانرااز مهمترین‬ ‫فعالیتهایستادساماندهیسواحلاستانعنوانکرد‪.‬پوراتهمچنیندر جمعخبرنگارانبا‬ ‫اشارهبهاینکهاستانبوشهر یکیاز استانهایمهمو استراتژیکدر تولیدمحصوالت کشاورزی‬ ‫مختلفخارجاز فصلدر کشور است‪،‬اظهار داشت‪:‬ایناستانظرفیتهایمختلفیدر تولید‬ ‫ماهی و میگو‪ ،‬صیفیجات و سبزیها و میوههایی نظیر خرما و مرکبات دارا است‪ .‬معاون‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اســتاندار بوشــهر تصریح کرد‪ :‬از طرفی همجواری این استان با‬ ‫کشورهایحاشیهخلیجفارسو وجودبنادر تجاریمختلفسببشدهتاصادراتمحصوالت‬ ‫شیالتی‪ ،‬کشاورزی و مواد غذایی به کشورهای همجوار خلیجفارس رونق خاصی داشته باشد‬ ‫و این استان بهعنوان یکی از ارزاوران صنعت کشاورزی کشور محسوب میشود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت غذایی‪ ،‬ایمنی غذا‪ ،‬کاهش ضایعات و سموم کشاورزی در کنار بستهبندیهای‬ ‫صحیح و اصولی در صنایع و فراوری بخش کشاورزی از نیازهای اساسی توسعه و کمک به‬ ‫صادرات این محصوالت است‪ .‬پورات گفت‪ :‬در همین راستا با توجه به ظرفیتهای موجود‬ ‫و افزایش تقاضا و نیاز به صادرات این محصوالت از استان بوشهر‪ ،‬با تالش و پیگیریهای‬ ‫استاندار بوشهر و حمایت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی سامانه پرتودهی‬ ‫در این استان ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی برای مهارت‬ ‫اموزان استان ایجاد میشود‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اجازه ساختوساز غیرمجاز‬ ‫در سواحل نمیدهیم‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت‪ :‬ازادسازی سواحل از مهمترین‬ ‫اقدامهایعملیدولتسیزدهمبهشمار میرودو امروز باتمامقدرتجلویساختوسازهای‬ ‫غیرمجاز در حاشیهسواحلمیایستیم‪.‬به گزارشایرنا‪،‬اکبر پوراتدر نشستستادساماندهی‬ ‫سواحل استان بوشهر افزود‪ :‬در زمان حاضر رویکردی محیطزیستی در دولت سیزدهم جریان‬ ‫دارد و بهویژه در استان بوشهر با تالشهای استاندار و دستگاه قضایی این استان بهخوبی‬ ‫به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬ازادسازی سواحل امروز بهعنوان‬ ‫دستاوردیبزرگبرایمحیطزیستبهشمار میرود‪.‬پوراتاظهار کرد‪:‬توسعهعمرانباهدف‬ ‫ایجاد محیط توام با ارامش و افزایش تعداد محلهای دارای طرح سالمسازی دریا ازجمله‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫برگزاری دوره اموزشی صنایعدستی‬ ‫در بوشهر‬ ‫معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر از برگزاری‬ ‫دوره اموزشی گردشگری در استان خبر داد‪.‬‬ ‫بهگــزارش میراثاریا‪ ،‬لیال رحیمی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫دوره اموزشــی صنایعدســتی در ‪ ۲‬گــروه بــه شــکل مقدماتی‬ ‫و پیشــرفته بــه طــور حضــوری در اســتان برگزار شــد‪ .‬معاون‬ ‫صنایعدستی استان بوشهر افزود‪ :‬این دوره اموزشی در رشته‬ ‫بافتههای داری بود که شرکت کنندگان به با حضور خود در‬ ‫این کالس اموزشی‪ ،‬به طور کامل با چگونگی فعالیت در این‬ ‫رشــته اشــنا شــدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مدت زمان برگزاری دوره ‪۲‬‬ ‫ماه بوده و به شکل گروههای ‪ ۶‬نفره شرکت کنندگان در این‬ ‫کالسها حضور داشتند‪ .‬رحیمی بیان کرد‪ :‬ایجاد بازارچههای‬ ‫رویداد ایران‬ ‫بوشهر‬ ‫دائمی و موقت‪ ،‬برپایی نمایشگاههای استانی و ملی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زمینه شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و برگزاری دورههای‬ ‫اموزشی بازاریابی و بازارسازی در این حوزه‪ ،‬از اولویتهای ما‬ ‫برای کمک به عرضه و فروش محصوالت تولیدی صنعتگران‬ ‫و هنرمندان هم استانی است‪.‬‬ ‫بانکها برای رفع تملک ‪ ۱۹‬واحد‬ ‫تولیدیپیشگامشوند‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار بوشــهر گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬واحــد تولیــدی ایــن بــا اشــتغال ‪ ۶۳۴‬نفــر و ‪ ۷۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایهگذاری در تملک بانکها قرار دارد که باید برای‬ ‫رفع تملک ان پیشگام شوند‪.‬‬ ‫علی باســتین گفــت‪ :‬با توجه به تاکیــد رئیس جمهور‪،‬‬ ‫هیچ بانکی در اســتان بوشــهر حق ندارد واحدی تولیدی‬ ‫را تعطیــل و یــا در تملــک خــود قــرار دهد‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫در ســالی کــه از ســوی رهبــر انقــالب بــه عنــوان ســال‬ ‫«تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن» نام نهاده اســت‬ ‫نقــش بانکهــا در تحقــق ایــن شــعار بیــش از پیش مهم‬ ‫و حائــز اهمیــت اســت‪ .‬باســتین ادامه داد‪ :‬در این راســتا‬ ‫انتظــار مــیرود بانکهای اســتان بوشــهر نیــز در حمایت‬ ‫از تولیــد نقشــی تاثیرگــذار داشــته باشــند‪ .‬او تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫شــبکه بانکــی نقشــی مهــم و راهبــردی در تامیــن مالــی‬ ‫پروژههــا و اقتصادهــای خــرد و کالن دارد کــه بایــد ایــن‬ ‫نقش در اســتان بوشهر نیز بخوبی عملیاتی شود‪ .‬باستین‬ ‫افــزود‪ :‬همچنین سیســتم بانک ابزار دولت برای توســعه‬ ‫اجتماعــی و زیرســاختهای اقتصــادی اســت چرا کــه ‪۹۰‬‬ ‫درصــد از تامیــن مالــی طرحهــای تولیــدی توســط نظــام‬ ‫بانکــی انجــام میگیــرد‪ .‬معــاون اســتاندار بوشــهر ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بایــد بــرای واحدهــای تولیــدی در کنار شــیوه تامین‬ ‫مالی از سیســتم بانکی سایر روشها مانند سهام و اوراق‬ ‫مشــارکت مورد توجه قرار گیرد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬براســاس‬ ‫ارزیابی صورت گرفته منابع بانکی استان بوشهر تا پایان‬ ‫شــهریور ســال جــاری ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیارد تومان بــوده که با‬ ‫این حال تسهیالت پرداختی ‪ ۵۰‬درصد از میزان یاد شده‬ ‫استباســتین اظهــار کــرد‪ :‬اســتان بوشــهر در شــاخص یاد‬ ‫شماره‬ ‫شــده اکنــون جایگاه مناســبی در ســطح کشــور نــدارد که‬ ‫ایــن محــدود بــه یک تا ‪ ۲‬ســال گذشــته نیز نبوده اســت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اســتان بوشــهر در پنج تا ‪ ۶‬ســال گذشته همواره‬ ‫در بین اســتانهای اخر کشــور در پرداخت تسهیالت قرار‬ ‫داشته که باید ساز و کار ارتقاء این جایگاه فراهم شود‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار بوشــهر گفــت‪ :‬مجمــوع منابــع‬ ‫موردنیــاز طرحهای تولیدی‪ ،‬زیرســاختی و پیشــران تولید‬ ‫اســتان بوشــهر حــدود ‪ ۱۹۰‬هــزار میلیــارد تومان اســت که‬ ‫انتظــار مــیرود بانکهــای بــرای تامیــن ان نقــش خود را‬ ‫بخوبــی ایفــا کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬تحقــق تکلیــف یــاد شــده‬ ‫یکــی از مالکهــای مهــم ارزیابــی مدیــران بانکهــا در‬ ‫اســتان بوشــهر اســت که باید به تحقق ان اهتمام جدی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬باستین عنوان کرد‪ :‬در اســتان بوشهر ‪۳۰۰‬‬ ‫واحــد تولیــدی غیرفعال هســتند که براســاس برنامه باید‬ ‫‪ ۹۹‬واحــد ان تــا پایــان ســال جــاری احیــا شــود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫بانکهــا بایــد در ایــن موضــوع نیــز نقــش خــود را بــا‬ ‫پرداخت تســهیالت به موقع محقق کنند‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫در ایــن زمینه را اطــالع دهند‪.‬‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬محموله پارچه‬ ‫فرمانده انتظامی استان بوشهر‬ ‫قاچاق به ارزش هشت میلیارد‬ ‫افزود‪ :‬دو روز گذشته ماموران‬ ‫ریال در عسلویه توقیف شد‪.‬‬ ‫انتظامی شهرستان عسلویه در‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬ســردار‬ ‫راســتای طرح مبارزه با قاچاق‬ ‫حیدر سوسنی‬ ‫حیــدر سوســنی در جمــع‬ ‫کاال‪ ،‬پــس از رصد و شناســایی‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یک دســتگاه کامیــون ‪ ۱۰‬چرخ‬ ‫مقابلــه بــا قاچــاق را بهعنــوان یــک اولویــت حامــل کاالی قاچــاق در محورهای مواصالتی‬ ‫و برنامــه مهــم در دســتور کارداریــم و در ایــن عسلویه به استان همجوار‪ ،‬ان را توقیف کردند‪.‬‬ ‫راســتا شاهد کشفیات گستردهای هستیم‪ .‬او با او افــزود‪ :‬در بازرســی از این خودرو ‪ ۱۶۵‬طاقه‬ ‫اشــاره به اهمیت مشــارکت مردم در مقابله با پارچه به برندها و اندازههای مختلف قاچاق‪،‬‬ ‫قاچــاق بیان کــرد‪ :‬از مردم هم میخواهیم که کشــف و یک نفر در این رابطه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــرای حمایــت از تولیــدات داخلی و مبــارزه با ســردار سوسنی با بیان اینکه کارشناســان ارزش‬ ‫رواج بیــکاری در جامعــه کــه دســتاورد عرضــه این محموله را هشت میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫انواع کاالهای خارجی و قاچاق است با پلیس براورد کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اقالم کشفشده به‬ ‫همــکاری کــرده و هرگونه اطالعــات و اخباری اداره تعزیرات تحویل شد‪.‬‬ ‫سامانه سهیم به بهرهبرداری رسید‬ ‫مدیــرکل ثبتاحــوال‬ ‫ایرانی شــامل اطالعات پدر‪،‬‬ ‫اســتان بوشــهر بــا اشــاره‬ ‫مــادر‪ ،‬همســر و فرزنــدان‬ ‫بــه ایجــاد درگاه خدمــات‬ ‫درجشــده و مبنــای ارائــه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫یکپارچــه‬ ‫خدمــات بــه خانوادههــای‬ ‫ســازمان ثبتاحــوال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایرانــی خواهد بود‪ .‬پاســاالر‬ ‫اسکندر‬ ‫درگاه خدمــات یکپارچــه‬ ‫اطالعــات خانــوار‪ ،‬ثبتنــام‬ ‫پاساالر‬ ‫ســازمان ثبتاحــوال بــه نام‬ ‫کارت هوشــمند ملــی‪ ،‬تغییــر‬ ‫ســامانه هویــت یکتــای ملــی ایرانیــان کــه نشــانی‪ ،‬انتخــاب نــام‪ ،‬مــدارک پیداشــده‬ ‫بهاختصــار «ســهیم» گفتــه میشــود‪ ،‬مــورد و گواهــی تجــرد را از مهمتریــن خدمــات‬ ‫بهرهبــرداری قرارگرفتــه اســت‪ .‬اســکندر الکترونیکــی قابلارائــه در ســامانه ســهیم‬ ‫پاســاالر اظهــار کــرد‪ :‬ایجــاد درگاه خدمــات برشــمرد و عنــوان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪۹‬‬ ‫الکترونیــک ســازمان ثبتاحــوال کشــور خدمــت الکترونیکــی ثبتاحــوال از طریــق‬ ‫(سهیم) در راستای برنامهها و سیاستهای این درگاه قابلارائه است که در نسخههای‬ ‫ســازمان ثبتاحوال کشــور بهمنظور کاهش بعدی توسعه پیدا خواهد کرد‪ .‬او با اعالم‬ ‫مراجعات و تعامل بیشــتر دوسویه با مردم ایــن موضوع که در حال حاضر این ســامانه‬ ‫و تبدیــل ســازمان ثبتاحــوال بــه ســازمانی اطالعــات والدیــن‪ ،‬فرزنــدان و همســر هــر‬ ‫الکترونیــک و غیرحضــوری راهانــدازی شــده شــخص ایرانــی را نمایــش میدهــد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫اســت‪ .‬او با بیان اینکه ســازمان ثبتاحوال کــرد‪ :‬بــه دلیــل انکــه پایــگاه اطالعــات‬ ‫کشــور در راســتای اجــرای تکالیــف قانونــی خانــواده در حــال تکمیــل اســت‪ ،‬در برخی‬ ‫خــود و باهدف تحقق ســند «نظــام هویت مــوارد اطالعــات ان کامــل یا متقــن نبوده و‬ ‫معتبــر در فضــای مجــازی» و مصوبــه ممکن اســت دارای نقایصی باشد؛ با توجه‬ ‫کمیســیون عالــی امنیــت فضــای مجــازی بــه اینکــه در اینــده دســتگاههای اجرایــی‬ ‫بــا موضــوع «نگاشــت نهــادی»‪ ،‬بهعنــوان خدمات را مبتنی بر اطالعات خانواده ارائه‬ ‫تامینکننده اصلی شناســه معتبر برای اتباع میدهنــد‪ ،‬شــهروندان میتواننــد اطالعــات‬ ‫داخلــی و خانوادههای ایرانی تعیینشــده مرتبط با خود را در همین سامانه مشاهده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بهمنظــور رعایــت حقــوق و ســپس برحســب مورد‪ ،‬نســبت بــه تایید‪،‬‬ ‫شــهروندی و اطالع شــهروندان از وضعیت ویرایــش‪ ،‬اضافه یــا حذف اطالعــات اقدام‬ ‫اطالعــات مرتبــط بــا خانوادهشــان در کنند‪.‬‬ ‫پایــگاه مذکــور‪ ،‬ســامانه نمایــش و اصــالح‬ ‫مدیرکل ثبتاحوال اســتان بوشهر ادامه‬ ‫اطالعات پایگاه خانواده از ســوی ســازمان داد‪ :‬در صــورت اعــالم اصــالح اطالعــات‬ ‫ثبتاحوال کشــور ارائهشده است‪ .‬مدیرکل از ســوی شــهروند‪ ،‬مــوارد اصالحی از ســوی‬ ‫ثبتاحوال استان بوشهر‪ ،‬با اشاره به اینکه کارشناســان ســازمان بررســی و نتیجــه را بــه‬ ‫ایــن اولیــن نســخه خدمــات الکترونیکــی متقاضــی اعــالم میکننــد‪ .‬پاســاالر تصریــح‬ ‫بهصــورت موبایلــی اســت کــه در دســترس کــرد‪ :‬اعــالم اصالحــات بهعملامــده از‬ ‫همــه مــردم قرارگرفتــه اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســوی شــهروندان تنهــا پس از پایــان مرحله‬ ‫پایــگاه اطالعــات خانواده‪ ،‬پایگاهی اســت بررسی و در صورت تائید توسط کارشناسان‬ ‫بــا مســئولیت ســازمان ثبتاحوال کشــور که ســازمان ثبتاحــوال در مراجعــات بعــدی‬ ‫در ان اطالعات ســببی و نســبی شــهروندان قابلنمایش خواهد بود‪.‬‬ ‫حمایتاز پروژههایورزشینیمهتمام‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫تســهیالت موردنیاز این طرحها با تعامل‬ ‫با بانکهای عامل اســتان به متقاضیان ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان بوشــهر‬ ‫گفت‪ :‬در راســتای حمایت از ســرمایهگذاران‬ ‫بخــش خصوصی در حــوزه ورزش به اســتناد‬ ‫بند الف تبصره ‪ 18‬قانون بودجه ســال ‪1401‬‬ ‫پروژههای ورزشــی نیمهتمام که با مشــارکت‬ ‫بخــش غیردولتی یــا خصوصی در حــال اجرا‬ ‫اســت و نیــاز بــه تســهیالت دارند تــا ‪ 20‬ابان‬ ‫مــاه ســال جــاری بــه همــراه اعتبــار موردنیاز‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانبوشهر‬ ‫| مازیار هوشمند|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫بوشهر‬ ‫جهت تکمیل این پروژهها به میزان پیشرفت‬ ‫فیزیکــی به اداره کل ورزش و جوانان اســتان‬ ‫بوشهر اعالم کنند‪.‬‬ ‫کمــال صالح احمدی افزود‪ :‬تســهیالت‬ ‫موردنیــاز ایــن طرحهــا بــا تعامــل بــا‬ ‫بانکهــای عامــل اســتان بــه متقاضیــان‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬بیــش از ‪ 50‬پروژه ورزشــی‬ ‫در ســطح استان بوشــهر وجود دارد که برای‬ ‫تکمیــل انهــا میبایســت بخــش خصوصــی‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫شماره‪ 36‬صفحهرویداد بوشهر‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیبوشهر‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیبوشهر‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1556‬‬ ‫رمیرو اشک ستاره های رئال را دراورد‬ ‫الکــس رمیــرو بــا هفــت‬ ‫نداشــتند‪ .‬دروازه بان ‪ 27‬ســاله‬ ‫ســیو کــه چنــد نجــات بــزرگ‬ ‫میهمان که در همــه بازی های‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫در بیــن ا نهــا دیــده م ‬ ‫ایــن فصل به میــدان رفتــه‪ ،‬در‬ ‫مــرد اول بــازی رئــال مادریــد و‬ ‫طــول ‪ 90‬دقیقــه مقابــل رئــال‪،‬‬ ‫رئــال سوســیداد بود‪ .‬شــاید اگر‬ ‫‪ 7‬ســیو داشــت‪ .‬او بارهــا بــا‬ ‫رمیرو‬ ‫رئال سوســیداد ب هجــای الکس‬ ‫شهــای زیبای خــود مانع‬ ‫واکن ‬ ‫رمیــرو‪ ،‬فــرد دیگــری را درون‬ ‫از فروپاشــی دروازه سوســیداد‬ ‫دروازه خود داشت‪ ،‬نتیجه چیز دیگری می شد؛ شــد‪ .‬هــر بــار کــه هــزاران رئالی روی ســکوها به‬ ‫ایــن دروازه بان اســپانیایی دریکــی از مهم ترین هــوای بــاز شــدن دروازه حریــف روی صندلــی‬ ‫یشــدند‪ ،‬ایــن رمیرو بــود که در‬ ‫بازی های فصل‪ ،‬فراتر از انتظار ظاهر شد و اجازه خــود نیم خیز م ‬ ‫گلزنیبهمهاجمانسرشناسرئالمادریدرانداد‪ .‬نقش ناجی ظاهرشده و مقابل مهاجمان بزرگ‬ ‫شاگردان کارلو انچلوتی در تقابل هفته نوزدهم حریف ایستادگی می کرد‪ .‬مهار شوت از راه دور‬ ‫خود مقابل رئال سوســیداد‪ ،‬نتیجه ای جز برد را کروس در نیمه اول یکی از زیباترین صحنه های‬ ‫قشــده توســط گلر سوســیداد بود‪ .‬در شبی‬ ‫دنبال نمی کردند‪ ،‬اما درنهایت با تساوی بدون خل ‬ ‫گل از زمین خارج شدند تا با از دست دادن دو که کریم بنزما خیلی نتوانست در متن حمالت‬ ‫امتیاز مفت‪ ،‬فاصله شان با بارسای صدرنشین به تیمشقرار بگیرد‪،‬اینوینیسیوسجونیور بود که‬ ‫پنج امتیاز افزایش یابد؛ رئالی ها برای فرار از این چند بار تا استانه باز کردن دروازه سوسیداد پیش‬ ‫کابــوس و زدن گل برتــری‪ ،‬تالش زیــادی کردند‪ ،‬رفت‪ ،‬اما هر بار با ســد محکمی به نام رومیرو‬ ‫اما یک ســد محکم جلوی همه این حمالت را مواجهشد‪.‬گلر میهماندوتک به تکخطرناکرا‬ ‫گرفت‪ .‬در شــبی که برتری امــاری از هر لحاظی از مهاجم برزیلی حریف گرفت که یکی در نیمه‬ ‫کــه فکــرش را بکنید به نفع رئال بود‪ ،‬شــاگردان اول بــود و دیگــر در نیمه دوم که وینی با ضربه‬ ‫انچلوتی ‪ 20‬بار به ســمت دروازه حریف شــوت چیپ قصد گلزنی داشت که رومیرو هوشمندانه‬ ‫کردنــد ولی توفیقــی در بــاز کــردن دروازه رمیرو ضربه او را مهار کرد‪.‬‬ ‫ژوزه مورینیو‪ ،‬ســرمربی رم‪،‬‬ ‫از ای نکــه تــا چه حــد از باختن‬ ‫بــا انتشــار تصویــری از رختکن‬ ‫متنفــر اســت به این شکســت‬ ‫ایــن تیم پس از شکســت برابر‬ ‫بــود‪ .‬او پس از پایــان این بازی‬ ‫ناپولــی از بازیکنانــش تقدیــر‬ ‫تصویــری از بازیکنانــش در‬ ‫کــرد‪ .‬رم شــب در چارچــوب‬ ‫رختکندرصفحهاینستاگرامش‬ ‫مورینیو‬ ‫رقابت های هفته بیســتم لیگ‬ ‫منتشــر کرد و نوشت‪« :‬عجب‬ ‫ایتالیا به مصاف ناپولی رفت و‬ ‫تیمی‪.‬عجبروحیه ای‪.‬عجب‬ ‫با نتیجه ‪ 2‬بر یک برابر این تیم شکست خورد‪ .‬نمایشی‪ .‬چهارشنبه شما را در الیمپیکو خواهیم‬ ‫ا نهــا گل اول را در دقیقــه ‪ 17‬این بازی دریافت دید‪».‬اینمربیپرتغالیمعموالپساز شکست‬ ‫کردندامادرحالی کهتنها‪ 15‬دقیقهبهپایانوقت تیمش به صراحــت از بازیکنانش انتقاد می کند‬ ‫قانونی این دیدار باقی مانده بود توانستند گل و همیــن باعــث شــده کــه این پســت او بســیار‬ ‫مساوی را وارد دروازه حریف کنند‪ .‬بااین حال این موردتوجــه قــرار بگیــرد‪ .‬رم روز چهارشــنبه در‬ ‫گل تنها ‪ 11‬دقیقه برای جالوروسی فایده داشت ورزشگاه الیمپیکو میزبان کرمونزه خواهد بود و‬ ‫و ناپولی بار دیگر در دقیقه ‪ 86‬گل برتری را به امیدوار است که با پیروزی برابر این تیم بتواند‬ ‫ثمر رســاند تا ســه امتیاز این دیدار را از ان خود شرایطش را در جدول رده بندی بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫کنــد‪ .‬هــر دو تیم موقعیت هایــی در ایــن بازی ا نهــا در حــال حاضــر بــا ‪ 37‬امتیــاز در جایگاه‬ ‫داشتند اما نکته جالب واکنش مورینیو که همه ششم قرار دارند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5171‬شماره‪)1 140160302006011947:‬برابر رای شماره ‪ 11947‬مورخ ‪1401/10/29‬‬ ‫به شماره کالسه ‪ 1087‬مالکیت اقای‪/‬خانم طاهره مشهدیان خوزانی به شناسنامه شماره ‪641‬‬ ‫کدملی ‪ 1142234592‬صادره خمینی شهر فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 122.67‬مترمربع پالک شماره ‪ 1086‬و ‪ 1087‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکی ‪139720302006007615‬‬ ‫و ‪ 139720302006007618‬و ‪ 139720302006007479‬و ‪ 140020302006001789‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 11948‬مورخ ‪ 1401/10/29‬به شماره کالسه ‪ 1088‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫نعمت اله مسعودیان به شناسنامه شماره ‪ 2214‬کدملی ‪ 1141157926‬صادره خمینی شهر فرزند‬ ‫محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 122.67‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1086‬و ‪ 1087‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سمند ‪LX‬‬ ‫به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 536 -67‬ج ‪ 59‬به شماره موتور‬ ‫‪ 12488334520‬و شماره شاسی ‪NAAC91CC7AF780524‬‬ ‫مدل ‪ 1389‬به نام جواد علیزاده رارانی فرزند اکبر به کدملی‬ ‫‪ 1293391395‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫ساپینتو و اندکی‬ ‫ارامش حتی موقت‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫خوشحالیمورینیوباوجودشکسترم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9- 5150‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۵۶۶۹‬مورخ ‪ 1401/۰۸/24‬اقای محمدجواد رشیدی فرزند عبدالحسین ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 165/55‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ ۱۰۹‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬قولنامه عادی از ابراهیم فاضل فرزند حسین مع‬ ‫الواسطه از علی اکبر متفکران که سابقه ثبت و سند در صفحه ‪ ۵۲۲‬دفتر ‪ ۲۷۲‬امالک دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/26 :‬واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نجف اباد ‪/1448017‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5162‬شماره نامه ‪ 140185602011229‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/11/06 :‬اقای‪/‬خانم فاطمه‬ ‫دانش فرزند اصغر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده‬ ‫مدعی است ششدانگ پالک شماره ‪ 12043‬فرعی از ‪ 170‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪14‬‬ ‫ثبت اصفهان که در دفتر ‪ 671‬صفحه ‪ 227‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی‬ ‫مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬تاریخ انتشار ‪ 1401/11/11‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده ‪ 1447479‬م الف‬ ‫برد پرگل مقابل ملوان به کمک سرمربی استقالل امد‬ ‫هیچ چیز از یک برد پرگل نمی توانست ساپینتو‬ ‫را از مخمصه ای که در ان گرفتارشده نجات دهد‪.‬‬ ‫بردی که استقاللی ها مقابل ملوان کسب کردند و‬ ‫چهــار گل به تیم محبوب انزلی زدند تا ســرمربی‬ ‫پرتغالی شان به طور موقت ارامش بگیرد‪ .‬ساپینتو‬ ‫که پس از شکست مقابل سپاهان در جدالی شش‬ ‫امتیــازی به شــدن زیر فشــار انتقادهــا قرارگرفته و‬ ‫حتــی احتمال برکناری اش هم وجود داشــت حاال‬ ‫می توانــد کمــی به اینده خوش بین باشــد هرچند‬ ‫هنوز ترکش های دوشکست تلخ دو هفته ابتدایی‬ ‫لیگ بر دوش او سنگینی می کند‪ .‬دوشکستی که او‬ ‫را تا مرز اخراج هم پیش برد و تنها شاگردان مازیار‬ ‫زارع بودنــد کــه با شکســتی جانانه عمر مربیگری‬ ‫این مرد پرتغالی بروی نیمکت استقالل را تمدید‬ ‫کردند؛ اما لیگ همچنان ادامه دارد و ســاپینتو با‬ ‫تیمــش همچنــان درگیــر ادامه رقابت ها هســتند‪.‬‬ ‫ابی پوشــان پایتخــت پنجشــنبه پی ـش رو بایــد در‬ ‫کرمــان به مصــاف مس بروند و ســپس در بازی ‪2‬‬ ‫پیاپی در مقابل نفت مسجدسلیمان و پیکان قرار‬ ‫بگیرند که دیدار با نفت در ورزشگاه ازادی خواهد‬ ‫بــود و احتمــاال دوئــل با پیــکان هم در ورزشــگاه‬ ‫انقالب کرج به انجام خواهد رســید‪ .‬اســتقالل در‬ ‫دور رفت‪ ،‬در این ‪ 3‬مســابقه توانســت پنج امتیاز‬ ‫کبــار موفق به‬ ‫بگیرد و شــاگردان ســاپینتو تنها ی ‬ ‫گلزنــی شــدند‪ .‬اســتقاللی ها بــرای بقــا در کــورس‬ ‫قهرمانی و نزدیک تر شــدن به صدر جدول‪ ،‬باید‬ ‫در مقابل ‪ 3‬تیم پایین جدولی بتوانند امتیازهای‬ ‫کامــل را ب ـ ه دســت اورنــد تــا بتواننــد بــه حریــف‬ ‫کتــر شــوند‬ ‫یشــان در کــورس قهرمانــی نزدی ‬ ‫سنت ‬ ‫و شــاید حتــی از پرســپولیس هــم در جــدول گــذر‬ ‫کنند و برای نخســتین بار در فصــل جاری به صدر‬ ‫جدول برســند‪ .‬از سوی دیگر هواداران استقالل از‬ ‫ماه بهمن خاطرات خوبی را در ذهن خوددارند‪.‬‬ ‫شاید بهترین خاطره مرتبط با فصل گذشته باشد؛‬ ‫جایــی کــه در بهمن ماه ابی ها ب هســوی قهرمانی‬ ‫لیگ بیس ـت ویکم ریل گذاری کردند و توانستند و‬ ‫با کسب نتایج درخشان‪ ،‬گام های بلندی در مسیر‬ ‫قهرمانی لیگ برتر و البته رسیدن به جمع ‪ 8‬تیم‬ ‫برتر جام حذفی بردارند‪ .‬شاگردان فرهاد مجیدی‬ ‫در لیــگ برتر مقابل هــوادار‪ ،‬ذوب اهــن و تراکتور‬ ‫قرار گرفتند و توانستند هر ‪ 3‬مسابقه را با پیروزی‬ ‫به پایان ببرند و در جام حذفی هم ابی ها‪ ،‬پیکان‬ ‫را در مرحله یک هشــتم نهایی از پیش برداشــتند‬ ‫تهــا راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫و بــه جمــع ‪ 8‬تیم برتر رقاب ‬ ‫استقالل در فصل جاری هم بهمن ماه را با یک برد‬ ‫پــرگل مقابل ملوان اغاز کــرد و هواداران ابی پوش‬ ‫امیدوارنــد به ماننــد فصل گذشــته‪ ،‬دومین مــاه از‬ ‫فصل زمستان با برتری‪ 100‬درصدی ابی ها به پایان‬ ‫برســد‪ ،‬رویایــی کــه تحقــق ان می تواند اســتقالل‬ ‫را به عنــوان قهرمانــی لیــگ بیس ـت ودوم نزدیــک‬ ‫کند هرچند دو رقیب قدرتمند مانند پرســپولیس‪،‬‬ ‫ســپاهان و گل گهــررا بــاالی ســرخود می بیننــد‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر ســاپینتو وظیفــه به حداقل رســاندن‬ ‫حاشــیه های در تیــم بزرگــی چون اســتقالل را هم‬ ‫بــر عهــده دارد کــه دشــواری های کار را دوچندان‬ ‫می کند‪ .‬کنار گذاشتن سیاوش یزدانی از تیم را باید‬ ‫اولتیماتوم ســاپینتو به بازیکنانش تلقی کرد‪ .‬پس‬ ‫از دیــدار برابــر ســپاهان بــود که ریکاردو ســاپینتو‬ ‫تصمیم گرفت تا ســیاوش یزدانی را از تیمش کنار‬ ‫بگذارد‪ .‬مدافع جنجالی اســتقالل که در لحظات‬ ‫پایانــی ان مســابقه مرتکــب خطای پنالتی شــده‬ ‫بود‪ ،‬از تیم کنار گذاشت هشــده و ســرمربی پرتغالی‬ ‫یهــا صراحتــا اعالم کرد که قصد نــدارد دیگر از‬ ‫اب ‬ ‫این بازیکن اســتفاده کند‪ .‬ســاپینتو در شرایطی از‬ ‫قــرار گرفتــن یزدانی در لیســت مازاد خبــر داد که‬ ‫ایــن بازیکــن هیچ تمایلی برای جدایی نداشــت‪.‬‬ ‫او به مدیران اســتقالل اعالم کرده بود که در تیم‬ ‫می ماند و تمایلی به جدایی ندارد؛ اما ســرمربی‬ ‫پرتغالی ابی ها در نشست خبری پیش از بازی با‬ ‫ملــوان‪ ،‬تمامی پل های بازگشــت مدافع تیمش را‬ ‫خــراب کرد‪ .‬روزهای حضور ســیاوش در اســتقالل‬ ‫پرفرازونشــیب دنبال شــد‪ .‬مدافعی کــه در همان‬ ‫ابتدای پیوســتن به تیم جدیدش با اسیب دیدگی‬ ‫مواجه شــد‪ ،‬ســپس اتفاقات و جنجال های دربی‬ ‫رفت وبرگشت لیگ نوزدهم را سپری کرد‪ ،‬در زمان‬ ‫حضور محمود فکری در استقالل نیز با چالش های‬ ‫مهمی روبرو شــد که منجر به انجام ان مصاحبه‬ ‫جنجالی گردید و فصل قبل نیز به دلیل اعزام به‬ ‫خدمت ســربازی‪ ،‬نیم فصل دوم لیگ گذشــته را از‬ ‫دســت داد‪ .‬اخرین ســناریو از اتفاقات حاشــیه ای‬ ‫این بازیکن‪ ،‬از دیدار با سپاهان کلید خورد‪ .‬جایی‬ ‫کــه او در لحظــات پایانی مرتکــب خطای پنالتی‬ ‫شــد و ســاپینتو نیز به یزدانی اعالم کرد که دیگر‬ ‫نیازی به او ندارد و ســرانجام در اخرین دقایق از‬ ‫بازار نقل و انتقاالت زمســتانی‪ ،‬باشــگاه اســتقالل‬ ‫به صورت یک طرفه قرارداد سیاوش را فسخ کرد تا‬ ‫یک جای خالی در لیست بزرگساالن خود داشته‬ ‫باشد‪ .‬باشگاه سپاهان هم از این فرصت استفاده‬ ‫کرد و مدافع اخراجی استقالل را به خدمت گرفت‬ ‫تــا جای خالــی مدافعــان جداشــده اش را پر کند‪.‬‬ ‫به هرحال همه این فعل وانفعاالت انرژی فراوانی‬ ‫از ساپینتو گرفت اما برد مقابل ملوان موجب شد‬ ‫تا حداقل یک اب خوش از گلوی این مرد پرتغالی‬ ‫پاییــن بــرود و او کارش را دنبــال کنــد و چشــم‬ ‫به روزهای اینده بدوزد‪.‬‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض‪ ،‬متقاضی مالکیت خانم مهناز توکلی دستجردی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۲‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۷۲۸۱۷۴‬صادره اصفهان فرزند عبدالحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکدرب باغ با کاربری کشاورزی به مساحت ‪ 867/90‬مترمربع پالک شماره ‪ ۴۶۲۹‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/26 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1448272‬م الف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫دیاباته در متن‬ ‫جنجالی ترینصحنه‬ ‫داوری هفته‬ ‫شــیخ دیاباتــه در متــن یکــی از بحث برانگیزتریــن‬ ‫صحنه های داوری این فصل لیگ ایران حضور داشت‪ .‬با‬ ‫پاهای کشیدهو قدبلندو سرعتحداقلی‪،‬شیخدیاباته‬ ‫کمتر درصحنه های مشــکوک به پنالتی قــرار می گیرد و‬ ‫اغلب مدافعان می توانند توپ او را در محوطه جریمه‬ ‫بزنند اما درصحنه بازی با فوالد‪ ،‬دیاباته تا استانه گرفتن‬ ‫پنالتــی بــرای تیمش پیش رفــت‪ .‬در این صحنه مدافع‬ ‫فــوالد بــه تــوپ ضربــه زد اما در همین لحظــه دیاباته‬ ‫روی زمیــن افتــاد تا این طور به نظر برســد کــه حزباوی‬ ‫پای او را هم زده اســت؛ ادعایی که موردقبول گروهی‬ ‫از کارشناســان داوری هــم قــرار گرفــت امــا درنهایــت‬ ‫تصویربرداریبهشکلینبودکهباشگاهفوالدهممتقاعد‬ ‫شود‪ .‬به هرحال اگر موعود بنیادی فر در این صحنه در‬ ‫سوتخودمی دمیدو پنالتیاعالممی کرد‪،‬شیخدیاباته‬ ‫در بازگشــت از مصدومیــت‪ ،‬اثــر خــود را روی نمایــش‬ ‫تیمش می گذاشت و ناجی سرخپوشان از شکست لقب‬ ‫می گرفت؛امابه هرحالایناتفاقرخنداد‪.‬دیاباتهبعد‬ ‫از دو حضور تعویضیدر ترکیبپرسپولیس‪،‬حاالامیدوار‬ ‫اســت مقابل الومینیوم از ابتدا به میدان برود تا شــاید‬ ‫بتواند دومین گل فصل را بزند‪ .‬نگرانی پرسپولیس البته‬ ‫وضعیت جسمانی اوســت که شاید با برخورد بعدی‪،‬‬ ‫مصدومیتسومهمبهسراغشبیاید؛ کابوسی کهشاید‬ ‫در ذهن یحیی گل محمدی هم مدام مرور شود‪.‬‬ ‫پرواز در دقیقه اخر برگ‬ ‫برنده قدیمی قلعه نویی‬ ‫گل گهر سیرجان با یک گل بعد از دقیقه ‪ 90‬خودش‬ ‫را در رده سوم نگه داشت‪ .‬قلعه تایم‪ ،‬واژه ای است که‬ ‫قرار نیســت کارایی اش را در فوتبال ما از دســت بدهد‪.‬‬ ‫قلعه نویی چندین فصلی اســت که از کورس قهرمانی‬ ‫عقب مانــده و نتوانســته مانند همیشــه نام خــودش را‬ ‫بــا جــام گره بزند اما همچنــان قــدرت او در قلعه تایم‬ ‫پابرجاست‪ .‬قلعه نویی در بازی مقابل مس رفسنجان‬ ‫بار دیگر با یک کامبک دقیقه اخری توانست خودش‬ ‫را در کورس قهرمانی نگه دارد‪ .‬شاگردان امیر قلعه نویی‬ ‫بعدازاینکهتوانستندعنواننایب قهرمانیرادر نیم فصل‬ ‫اول بــه دســت بیاورنــد‪ ،‬با چند تســاوی رتبه خــود را از‬ ‫دســت دادنــد‪ .‬تســاوی بــدون گل مقابــل الومینیــوم و‬ ‫تساوی با ‪ 2‬گل مقابل تراکتور و از دست دادن ‪ 4‬امتیاز‬ ‫باعثشدتااینتیماز صدر جدولفاصلهبگیرد‪.‬باخت‬ ‫‪ 2‬بر یک مقابل مس رفســنجان تا دقیقه ‪ 90‬این تصور‬ ‫را به وجود اورد که قرار است قلعه نویی بازهم خیلی‬ ‫زود از جمع مدعیان خارج شود اما امین قاسمی نژاد این‬ ‫اجازه را نداد‪.‬‬ ‫شهر به موجب دفتر الکترونیکی ‪ 139720302006007615‬و ‪ 139720302006007618‬و‬ ‫‪ 139720302006007479‬و ‪ 140020302006001789‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/11/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1401/11/26:‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ‪/ 1447596 -‬م الف‬ ‫اگهی اجرای ماده ‪ 18‬ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‬ ‫‪ -9 -5173‬شماره نامه‪ 140185631009021056 :‬نظر بر اینکه نسبت به ششدانگ یک‬ ‫واحد تجاری به شماره پالک ثبتی ‪ ۱۶۴۰۱‬فرعی مفروز از ‪ ۳۰۹۶‬فرعی از ‪ ۱۵۵‬اصلی قطعه‬ ‫‪ ۱‬تفکیکی برابر تقسیم نامه شماره ‪ ۲۳۲۱۶‬مورخ ‪ 1390/۱۱/27‬دفترخانه ‪ ۶۸‬کرج بنام نرگس‬ ‫خیری فرد نژاد ثبت و سند صادر گردیده است سپس بموجب سند انتقال اجرایی شماره ‪۲۴۶۳۷‬‬ ‫مورخ ‪ 1394/۰۷/26‬دفترخانه ‪ ۹۳‬کرج تمامی ششدانگ از طرف نامبرده به صمد یحیوی انتقال‬ ‫گردید اکنون با توجه بپیرو نامه شماره ‪ ۱۴۰۱۸۵۶۳۱۰۰۰۰۰۷۳۷۹‬مورخ ‪ 1401/۰۸/10‬و شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۸۵۶۳۱۰۰۰۰۰۹۵۰۹‬مورخ ‪ 1401/۱۰/13‬اداره کل محترم ثبت و امالک استان البرز منضم‬ ‫به دادنامه شماره ‪ ۹۸۰۹۹۷۲۶۱۰۸۰۰۸۸۳‬مورخ ‪ 1398/۰۸/27‬شعبه ‪ ۸‬دادگاه عمومی حقوقی کرج‬ ‫و دادنامه تجدید نظر به شماره ‪ ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۵۳۳۸۵۲۴‬مورخ ‪ 1400/۱۰/12‬شعبه ‪ ۳‬دادگاه‬ ‫تجدید نظر دادگستری استان البرز و نامه شماره ‪ ۱۴۰۱۰۱۹۹۰۰۱۰۲۹۸۴۷۶‬مورخ ‪ 1401/۰۸/07‬و‬ ‫شماره ‪ ۱۴۰۱۰۱۹۹۰۰۱۰۴۶۶۹۰۱‬مورخ ‪ 1401/۰۸/10‬و شماره ‪ ۱۴۰۱۰۱۹۹۰۰۱۳۸۵۶۷۱۶‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/13‬شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج حکم بر ابطال سند انتقال‬ ‫شماره ‪ ۲۴۶۳۷‬مورخ ‪ 94/۰۷/26‬و اعمال ماده ‪ ۷۱‬قانون دفاتر اسناد رسمی و نیز ابطال سند مالکیت‬ ‫مذکور که بنام جنابعالی میباشد را صادر نموده است لذا در راستای دادنامه ی صادره الزم است ظرف‬ ‫مدت ده روز از تاریخ چاپ اگهی اصل سند مالکیت کاداستری به شماره سریال ‪ ۲۹۵۱۰۳‬د ‪ ۹۳‬را‬ ‫جهت اقدام قانونی به این اداره ارسال نمایید در غیر اینصورت و سپری شدن مهلت مقرر این اداره‬ ‫طبق مقررات اقدام مینماید‪ .‬مسلم مرزارا‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج ‪ -‬از‬ ‫طرف عاطفه شریفی تبار ‪/506‬ف‪/‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5169‬برابر رای شماره ‪ ۳۷۸۸‬مورخ ‪ 1401/۱۰/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض‪ ،‬متقاضی مالکیت اقای مصطفی براانی دستجردی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۲۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۶۰۴۴۵۹‬صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکدرب باغ با کاربری کشاورزی به مساحت ‪ 867/90‬مترمربع پالک شماره ‪۴۶۲۹‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی‬ ‫اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۳۷۸۹‬مورخ ‪ 1401/۱۰/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری نوع کار سیستم پاژن تیپ‬ ‫‪ 5/2‬مدل ‪ ۱۳۷۳‬به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪M2E02114‬و‬ ‫به شماره شاسی ‪ 040522‬به شماره پالک ‪ ۳۲‬ط ‪ ۴۳۲‬ایران ‪ ۹۳‬به نام‬ ‫بهنام ارش وند به شماره ملی ‪ ۲۲۹۸۸۲۵۷۹۳‬مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقطمیباشد‪.‬‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو پژو ‪ 206‬تیپ دو به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 443 -67‬ص ‪ 67‬به شماره موتور ‪ 182A0159179‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP03EE8MJ473352‬مدل ‪ 1400‬به نام صدیقه حقانی فرزند قدمعلی‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 826‬کدملی ‪ 1829416995‬صادره از خرمشهر مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری رنو تندر‪90‬‬ ‫ ‪ L90‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران ‪ 712 -67‬س ‪ 15‬به شماره‬‫موتور ‪ 77020353322D057626‬و شماره شاسی ‪ NAALSR8A028428‬مدل‬ ‫‪ 1387‬به نام علی خالصی نائینی به کدملی‪ 1286843693‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای اصالحی‬ ‫‪ -9 -5175‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای اصالحی شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۶۸۵۰‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای ابوالفضل‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5178‬نظر به اینکه اقای حمیدرضا زحمتکش حاجی ابادی فرزند محمد حسین به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۵‬و متولد ‪ 1348/۰۹/04‬و شماره ملی ‪ ۰۹۰۲۲۲4174‬به استناد یک‬ ‫برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی شماره ‪ 10/1401/5585‬مورخ ‪1401/۱۱/08‬‬ ‫جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی میباشد سند مالکیت‬ ‫تمامی ششدانگ یک باب منزل پالک ‪ 16922‬فرعی از ‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه‬ ‫کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر خیابان شهاب ترشیز شهاب ترشیز ‪ ۸‬پالک ‪ ۸‬به علت سهل انگاری‬ ‫گم شده است و برابر دفتر امالک کاشمر سند مالکیت ششدانگ پالک فوق به شماره چاپی‬ ‫‪ 578348‬سری د ‪ 1394‬و شماره الکترونیک ‪ ۱۳۹6۲۰۳۰6۰۱2۰۰2974‬به نام حمیدرضا‬ ‫زحمتکش حاجی ابادی صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به‬ ‫استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت امالک متذکر میگردد‬ ‫هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعى وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود میباشد باید ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از‬ ‫انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض سند مالکیت المثنى طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تحویل خواهدشد‪ .‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/104‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/11/11 :‬سید امین موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس به رنگ‬ ‫سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 153 -53‬ل ‪ 62‬به شماره موتور ‪ M3094560‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ S1412278581861‬مدل ‪ 1378‬به نام مسعود اصفهانی کیا فرزند‬ ‫حسین شماره شناسنامه ‪ 53939‬کدملی ‪ 1280429844‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫محمدزاده فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ ۲۳۰۰۰‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ‬ ‫یکیاب ساختمان به مساحت ‪ 170/55‬متر مربع (یکصد و هفتاد و پنجاه و پنج صدم متر‬ ‫مربع) تمامت پالک ‪ ۵۸‬فرعی از اراضی رباط علیا پالک یک اصلی دهستان اربعه واقع در‬ ‫خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی محمد‬ ‫محمدزاده محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در از طریق روزنامه‬ ‫محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی تا یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‬ ‫نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫برگ سبز خودرو وانت سیستم پیکان تیپ ‪ BARDOOHV‬به رنگ سفید به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 241 -43‬ج ‪ 17‬به شماره موتور ‪ 118P0025799‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAAA36AA6EG635999‬مدل ‪ 1393‬به نام علی ابراهیمی قمبوانی‬ ‫فرزند حمیدرضا شماره شناسنامه ‪ 5410208897‬کدملی ‪ 5410208897‬صادره از‬ ‫مبارکه(اصفهان) مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 11‬بــهمن ‪ 31 / 1401‬ژانویه ‪ 09 / 2023‬رجب ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1556‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫افتتاح نخستین بیمارستان مجازی‬ ‫اموزشی کشور‬ ‫نخســتین بیمارســتان مجــازی اموزشــی کشــور بــا حضــور معــاون اموزشــی وز یــر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی در دانشــگاه علوم پزشــکی ایران به بهره برداری‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کاریکاتور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رســید‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬اییــن افتتــاح نخســتین بیمارســتان مجــازی اموزشــی کشــور‬ ‫باهــدف ارتقــای ســطح اموزش هــای علــوم پزشــکی و بــا حضــور ابوالفضــل باقری فرد‬ ‫معاون اموزشــی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی برگزار شد‪.‬‬ ‫باقری فرد در این باره گفت‪ :‬این بیمارســتان مجازی باهدف توســعه اموزش های‬ ‫علوم پزشکی ایجاد شده است تا دانشجویان در محیط شبیه سازی شده‪ ،‬اموزش های‬ ‫الزم را فراگیرنــد و قبــل از ورود بــه محیــط واقعی بیمارســتان‪ ،‬مهارت های الزم برای‬ ‫خدمت رســانی بــه بیمــاران را کســب کننــد‪ .‬معــاون وزیر بهداشــت بــا تاکیــد بر حفظ‬ ‫شــان و منزلــت بیمــاران اظهــار داشــت‪ :‬در نظر دار یــم به منظــور تعمیــق اموزش های‬ ‫علوم پزشــکی‪ ،‬بیمارســتان های مجازی را در ســایر دانشــگاه های کشــور نیز راه اندازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫گفتگو با زینب بیات‪ ،‬شاعر و گوینده‬ ‫زنان بیشتر کتاب بخوانند‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫••زینب بیات را چقدر می شناســید؟ اگر‬ ‫بخواهید او را در یک جمله و یا یک شــعر‬ ‫تعریف کنید‪ ،‬ان جمله و یا ان شــعر کدام‬ ‫است؟‬ ‫بحــث شــناخت پیچیــده اســت‪ ،‬بــا خــود‬ ‫روبه روشــدن و ســفرکردن در درون خــود و رســیدن‬ ‫بــه یــک جمله که نشــانی از خود ادم باشــد ســاده‬ ‫نیست‪ ،‬پس دو بیت از بیدل را می خوانم که شاید‬ ‫نشــانی هایی از خــودم را در ان یافت ـه ام‪ .‬حیرتیــم‬ ‫اما به وحش ـت ها هماغوشــیم ما ‪ /‬همچو شــبنم با‬ ‫نســیم صبح همدوشــیم ما ‪ /‬هســتی موهوم ما یک‬ ‫لب گشــودن بیش نیســت ‪ /‬چون حباب از خجلت‬ ‫اظهار خاموشیم ما‬ ‫•• دوره کودکی و نوجوانی شــما چقدر با‬ ‫کتاب همراه بود؟ چه کتاب هایی را بیشــتر‬ ‫می خواندید؟ چه بازی هایــی می کردید؟‬ ‫بین کتاب ها و بازی ها‪ ،‬کدام در ســاختن‬ ‫شخصیت شما بیشتر تاثیر داشته اند؟‬ ‫تــا هشت ســالگی در کابــل کودکــی کــردم‪،‬‬ ‫یهــای بــدون محدودیــت‪ ،‬دویــدن در دل‬ ‫کنجکاو ‬ ‫یبــازی) و‬ ‫دش ـت های فــراخ برچــی‪ُ ،‬جزبــازی (لی ل ‬ ‫پنجــاق (یــک قــل دو قل) و مکتــب رفتن و عصرها‬ ‫بــه پــرواز دســته جمعی پرنــدگان در اســمان کابــل‬ ‫خیر هشــدن و منتظر امدن پدر که کی از ســر کار به‬ ‫خانه می اید و دست پر می اید و بعد از سال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫به ایران امدیم و در مشــهد ســاکن شــدیم‪ ،‬کودکان‬ ‫مهاجــرت شــدیم بــا ســختی های خــاص خــودش‪،‬‬ ‫بــا کار و شــانه دادن بــرای پیشــبرد امــور اقتصــادی‬ ‫خانــه و تــاش برای ورود به مدرســه که به ســادگی‬ ‫افغانســتانی ها را ثبت نــام نمی کردنــد‪ .‬مطالعــه‬ ‫کتاب هایی که پدرم در خانه داشت مثل مجموعه‬ ‫شــعر مشــعل توحید از عالمه ســید اسماعیل بلخی‬ ‫کــه همــان ذوق و عالقه در من ایجاد کرد و باعث‬ ‫••شــما برنامه و الگوی خاصی برای مطالعه‬ ‫دارید؟ شده اســت کتاب هایی که دوست‬ ‫ندارید را هم تا انتها بخوانید؟ چه الگویی را‬ ‫به ویژه برای زنان پیشنهاد می کنید؟‬ ‫با مشغله های مادرانه و شغل بیرونی نمی شود‬ ‫برنامه ای مرتب و منظمی برای کتابخوانی داشت‪،‬‬ ‫فقط باید از فرصت ها استفاده کرد‪ ،‬وقتی که پشت‬ ‫چراغ قرمــز منتظــر هســتی‪ ،‬وقتــی کــه رفتــی دنبــال‬ ‫دخترت که از کالس برش گردانی و ‪ ...‬روی میز من‬ ‫یک ســری کتاب چیده شــده در کتابخانه کوچکمان‬ ‫هم کتاب هایی قطار شــده بــرای خواندن‪ ،‬صبح ها‬ ‫کــه از خانــه بیــرون می زنــم باعجله یــک کتاب هم‬ ‫در داخــل کیفــم می اندازم‪ ،‬روزی کــه نخوانم چیزی‬ ‫انــگار از دســتم رفتــه باشــد و حــس میرایــی به من‬ ‫دســت می دهــد و وقتی کــه کتاب می خوانــم انگار‬ ‫در لحظات خفه شــدن ناگهان چند واحد اکســیژن‬ ‫دریافــت کنــم و حالم بهتر شــود‪ ،‬رابط ـه ام با کتاب‬ ‫یشــود توصیه‬ ‫این گونــه اســت‪ .‬الگــوی خاصی را نم ‬ ‫کرد‪ ،‬ارتباط با کتاب را زنانه‪ ،‬مردانه نمی شود کرد‪،‬‬ ‫مگر اینکه بگویم زنان بیشــتر کتاب بخوانند‪ ،‬چون‬ ‫وقتی محرومیت بیشتری هست با دانا شدن و ا گاه‬ ‫شدن و مجهز شدن به دانش و خردمندی راحت تر‬ ‫می شود موانع را برداشت‪.‬‬ ‫چــه کســانی الزم اســت افغانســتان و فرهنگ و‬ ‫تاریــخ ان را حتمــا بشناســند؟ چــه مســیرهایی برای‬ ‫ایــن کار پیشــنهاد می کنید؟ کتاب هایی هم هســت‬ ‫که معرفی کنید؟‬ ‫قبــل از همه خود مردم افغانســتان‪ ،‬الزم اســت‬ ‫تاریخ و فرهنگ کشــور و گذشت ه تمدنی باشکوه ان‬ ‫را بشناســند‪ ،‬بدانند که این ســرزمین که غزنه و بلخ‬ ‫و بدخشــان و بامیــان و کابــل و پنجشــیر و هرات را‬ ‫در خــود جای داده تاریخ پرشــکوهی دارد‪ ،‬فرهنگ‬ ‫غنــی دارد‪ ،‬شــعر دارد‪ ،‬قصــه دارد‪ ،‬فرهنگ عامیانه‬ ‫دارد‪ ،‬موســیقی دارد‪ ،‬معماری دارد‪ ،‬بزرگانی دارد‪،‬‬ ‫مفاخری دارد‪ ...‬شــناخت این ســرمایه ها ما را بر ان‬ ‫وا م ـی دارد کــه به اینــده بهتری فکر کنیــم و وارثان‬ ‫خوبــی بــرای نیاکانمــان باشــیم‪ .‬امــا در کنــار مــردم‬ ‫افغانســتان‪ ،‬مردم ایران هم نیاز به شــناخت بیشــتر‬ ‫افغانســتان دارنــد در واقــع همــان خراســان بزرگ‪،‬‬ ‫به خصــوص در شــرایطی کــه عده ای بــرای تضعیف‬ ‫زبــان فارســی می کوشــند‪ ،‬بــرای فاصله انــدازی بیــن‬ ‫مــا می کوشــند‪ ،‬شــناخت بیشــتر و همدلــی بیشــتر‬ ‫بیــن فارس ـی زبانان می توانــد نجات بخــش باشــد‪.‬‬ ‫کتاب هایــی مثــل افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر‪،‬‬ ‫افغانســتان در مســیر تاریــخ‪ ،‬تاریــخ و زبــان در‬ ‫افغانســتان نوشــت ه نجیب مایل هروی‪ ،‬شعر پارسی‬ ‫اثر محمدکاظم کاظمی‪ ،‬دانشــنامه ادب فارســی در‬ ‫افغانســتان‪ ،‬فارسی ناشــنیده و ‪ ...‬منابع مطالعاتی‬ ‫خوبی هستند‪.‬‬ ‫••رابطه شما با فضای مجازی چطور است؟‬ ‫نویســندگی برای این فضا را چقدر تجربه‬ ‫کرده اید؟ چه فرصت هایــی با این فضا در‬ ‫••از میان زنان شــاعر افغانســتانی‪ ،‬کار‬ ‫کدام یک را بیشتر می پسندید؟ زنان مهاجر‬ ‫افغانســتانی تا چه اندازه توانسته اند سراغ‬ ‫شعر و دنیای شاعرانه بروند؟ موفقیت های‬ ‫انان را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫از بین شــاعران زن افغانســتانی‪ ،‬شعرهای تکتم‬ ‫حســینی‪ ،‬محبوبــه ابراهیمــی‪ ،‬زهــرا زاهــدی‪ ،‬حمیرا‬ ‫میــرزاد را بیشــتر دوســت دارم‪ ،‬البتــه کــه از شــعر‬ ‫ســایر دوســتان هــم بســیار لــذت بــرده ام‪ ...‬ویژگــی‬ ‫کل مــردم افغانســتان و به ویــژه زنان این اســت که‬ ‫سختی کشــیده هســتند و در دل همیــن ســختی ها‬ ‫راهــی بــاز می کننــد به ســوی فرداهــای بهتــر‪ .‬شــما‬ ‫ببینید که در موسســات اموزشــی در کابل‪ ،‬انتحاری‬ ‫یشــود؛ ولــی بازهــم دختــران ما دســت از اموزش‬ ‫م ‬ ‫نمی کشــند و به راهشان ادامه می دهند‪ ،‬اموزشگاه‬ ‫کاج بــا تمــام دختــران نخب ـه ای که داشــت بــه رگبار‬ ‫بســته شــد و مــورد انتحار قرار گرفــت‪ ،‬ولی از میان‬ ‫بازماندگان همین مرکز اولین رتبه های قبولی کنکور‬ ‫برخاســت‪ .‬در مهاجــرت هم همین اســت داســتان‪،‬‬ ‫زنانــی کــه به ســختی بــا مشــکالت معیشــتی هــم‬ ‫دس ـت وپنجه نرم می کنند پسته شکن می شوند و از‬ ‫انجام کارهای ســخت پرهیز ندارند‪ ،‬اما درعین حال‬ ‫سررشــته هنر و اموختن را رها نمی کنند‪ ،‬حاال شــعر‬ ‫باشــد یا داســتان یا نقاشــی یا هر چیز دیگری‪ ...‬در‬ ‫عرص ـه شــعر مــا چهــره بســیار داریــم و چهره هــای‬ ‫درخشــان نیز‪ ،‬لیســت بلندی خواهد شد نام بانوان‬ ‫شــاعر مهاجر که قصه هرکدامشــان شــنیدنی اســت‬ ‫و ایــن جــای خرســندی اســت‪ ،‬همیــن کــه نســبت‬ ‫بــه ده ههــای قبــل در افغانســتان کــه نام و نشــان‬ ‫چندانــی از زنــان نیســت؛ امــا حــاال به یک بــاره یک‬ ‫درخشــش اســت و یــک حضــور و یــک موج افرینــی‬ ‫خودش قدم بزرگی است تحول جدی و چشمگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫••چه شــد و چگونه گویندگــی را دنبال‬ ‫کردید؟ اجرا مانعی برای فعالیت های ادبی‬ ‫و شعری شما نبوده است؟‬ ‫مــا همدیگــر را انتخــاب کردیم مــن در خیابانی‬ ‫قــدم برداشــتم کــه بــه تقاطــع گویندگــی می رســید‪،‬‬ ‫در ســال هایی نوجوانــی کــه گاهــی مشــق نوشــتن‬ ‫سفر شگفت انگیز‬ ‫عکس‪ :‬دریافتی رویداد امروز‬ ‫زینــب بیــات متولــد کابــل و اصالتــا از غزنــه‬ ‫افغانســتان اســت‪ .‬از ســال ‪ 61‬در کودکــی بــه‬ ‫ایــران مهاجــرت کــرد و دانش اموخته کارشناســی‬ ‫زبــان و ادبیــات انگلیســی اســت‪ .‬وی گوینــده‪،‬‬ ‫تهیه کننــده و نویســنده رادیــو دری باســابقه ‪26‬‬ ‫ســال کار اســت‪ .‬در شــعر بیشــتر از قالــب غــزل‬ ‫اســتفاده کــرده و اکنــون به عنوان فعــال فرهنگی‬ ‫و مجــری جلســات ادبــی در مشــهد شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬تهیه کننــده و گوینــده برنامــه ادبــی‬ ‫قنــد پارســی اســت‪ ،‬برنام ـه ای کــه نویســنده ان‬ ‫اقــای محمدکاظــم کاظمــی‪ ،‬همســر وی اســت‪.‬‬ ‫ســه دختــر دارد و هــر ســه اهــل هنــر ‪ .‬خالصــه‬ ‫زندگ ـی اش بــا هنــر پــر شــده اســت از طراحــی و‬ ‫نقاشــی و موســیقی و انیمیشــن تا داستان نویسی‬ ‫و کیــک پــزی‪ .‬بــا هــم پاس ـخ های بیــات را‬ ‫می خوانیم‪:‬‬ ‫شــد راه بــاز کنیــم بــه مرا کــز فرهنگی‪ ،‬ادبی شــهر و‬ ‫بنویسیم و بخوانیم‪.‬‬ ‫اختیار مولف قرار می گیرد؟‬ ‫فضــای مجــازی را دوســت دارم و بــا ان رفیــق‬ ‫هستم‪ ،‬یک همراه همیشه‪ .‬پنجره ای همیشه باز به‬ ‫روی دوســتان و اشــنایان و هم ه دنیا‪ .‬البته همراه و‬ ‫هم قدم شدن با رفیقی که خیلی وقت ها‪ ،‬خبرهای‬ ‫بد به ادم می دهد سخت هم هست؛ اما وابسته ام‬ ‫به ان و با تمام این مسائل دارمش‪ .‬فضای مجازی‬ ‫یــک رســانه اســت؛ یعنی امکان رســانه شــدن برای‬ ‫همه افراد را فراهم کرده هرکســی می تواند صفحه‬ ‫داشته باشد و بنویسد و در این نوشتن‪ ،‬احساسات‬ ‫خود را به اشــتراک بگذارد‪ ،‬اســتدالل ورزی را تجربه‬ ‫کنــد‪ ،‬مدارا را مشــق کند و کرامــت را تمرین‪ .‬من به‬ ‫چنیــن تجربه ای دســت یافته ام هرچنــد اگر مراقب‬ ‫نباشی گاهی ممکن است ادم را به یک پرتگاه هم‬ ‫پرتاب کند‪ .‬هوشیار قدم برداریم‪.‬‬ ‫محمدعلـی خوشـکام | رویـداد امـروز‬ ‫می کــردم و عشــق فعالیت های اجتماعی بودم ســر‬ ‫از جلســات فرهنگــی و ادبــی مهاجریــن در اوردم‪،‬‬ ‫جایــی کــه یکــی از مجریــان توانمند و پیشکســوت‬ ‫رادیــو دری خانــم خدیجــه بلخــی حضــور داشــت‪.‬‬ ‫مجری جلســات فرهنگی شان بودم و صدای من در‬ ‫این اجراها خود را نشان داد و باعث شد که سرکار‬ ‫خانم بلخی من را به رادیو معرفی کنند این اتفاق‬ ‫در ســال های پایانی دبیرســتان افتــاد تا االن که ‪۲۶‬‬ ‫ســال اســت در این راه قدم برداشــته ام‪ .‬گویندگی و‬ ‫اجرا اتفاقا ارتباط تنگاتنگی با شعر و ادبیات دارد‪،‬‬ ‫اصال از امتیازات گویندگی این اســت که فرد دانش‬ ‫ادبی و ذوق شعری داشته باشد و با تسلط بر کالم‬ ‫بهتر اجرا کند‪ ،‬اینها تقویت کننده هم هستند نه سد‬ ‫راه هــم‪ .‬وقتــی که در اجرا شــعر حافــظ و موالنا و‬ ‫بیدل و ‪ ...‬را می خوانی این خوانش خودش بستری‬ ‫فراهــم می کنــد بــرای اینکه به شــعر بیشــتر نزدیک‬ ‫شوی و این توفیقی بوده که من داشتم‪.‬‬ ‫••قند پارسی از کی شکل گرفت و تا کنون‬ ‫چه برنامه هایی را ارائه کرده است؟ تمرکز‬ ‫این برنامه روی چه مسائلی بیشتر هست؟‬ ‫قنــد پارســی از اواخر دهه هشــتاد شــکل گرفت‬ ‫بــا طرحــی کــه خواهــرم صفیه بیــات که خود شــاعر‬ ‫هســت ارائه کرد‪ ،‬ایشــان مسافر خارج شد و برنامه‬ ‫در طول ســال ها به دســت همکاران دیگرم چرخید‬ ‫و چرخیــد تــا از دو ســال پیــش بر شــانه مــن نهاده‬ ‫شــد که البته از وقتی من شــدم تهیه کننده و گوینده‬ ‫برنامــه‪ ،‬اقــای محمدکاظــم کاظمــی هــم بــه ســبب‬ ‫ارتباط نزدیک من و ایشــان‪ ،‬نویســنده برنامه شــد‬ ‫و ایــن برنامــه را از برنام ههــای قبلی متفــاوت کرد‪.‬‬ ‫ایشــان خوب نوشــت و می نویســد و من هم تالش‬ ‫می کنم خوب اجرا و تهیه کنم‪ ،‬محور برنامه عموما‬ ‫شــاهکارهای زبان فارسی از گذشــته تا امروز است‪،‬‬ ‫و به خصوص اثار برجســته ای که کمتر مطرح شــده‬ ‫هــم از قدمــای ما و هم از شــاعران جوان معاصر و‬ ‫در همه قلمرو وطن فارســی‪ .‬از قصیده ناصرخســرو‬ ‫تا شــعر کتیبه مهدی اخوان و غزل شــریف سعیدی‬ ‫و همه وهمه‪ ،‬گاهی هم به تناسب اتفاق ها موضوع‬ ‫یشــود‪ .‬برنام ـه ‬ ‫خــود شــاعران و پژوهشــگران م ‬ ‫قنــد پارســی فعــا منبــع خوبی شــده بــرای جوانان‬ ‫افغانســتانی عالقه منــد بــه ادبیــات و به خصــوص‬ ‫دانشــجویان رشــته ادبیــات کــه شــنیدم در هــرات‬ ‫دانشجویان شنونده برنامه هستند‪.‬‬ ‫••و سخن اخر‬ ‫شــعر از درون اد مهــا می جوشــد از احســاس و‬ ‫عاطفه و دغدغه های فکری افراد سرچشمه می گیرد‪،‬‬ ‫اگرچه شــعر محمل زیبایی است؛ اما به خصوص در‬ ‫مــورد مــردم ما محمــل رنج شــده و هرجایی هم که‬ ‫برویــم و در خــود وطن ســاکن نباشــیم بازهــم با هر‬ ‫اتفاقی و با هر انفجاری به قول ضیا قاســمی‪ ،‬شــاعر‬ ‫عزیز ما‪ ،‬باید خاکسترهای خود را از روی زمین جمع‬ ‫کنیــم‪ .‬بــرای مهاجــر دردهــا دوچنــدان اســت هــم با‬ ‫مشــکالت مهاجرت دس ـت وپنجه نــرم می کند و هم‬ ‫یشــود و‬ ‫افغانســتانی در درونــش هــر روز ملتهــب م ‬ ‫در می گیــرد‪ .‬شــعر مــن هم همین درون مایــه را دارد‬ ‫و گاهــی خودم که می خوانم حس می کنم که چقدر‬ ‫نیاز دارم به گفتن یک غزل شاد و سرمست کننده که‬ ‫دیگر نشانی از اوارگی و رنج نداشته باشد‪ .‬امیدوارم‬ ‫ان روز فرا برسد‪.‬‬ ‫شکارچیانبالیجانبهشتپرندگانایران‬ ‫رئیــس اداره ذخیره گاه زیس ـت کره میانکاله‪ ،‬میانکاله را «بهشــت‬ ‫پرنــدگان ایران» و گفت‪ :‬مســئوالن انتظامی‪ ،‬امنیتــی و قضایی باید‬ ‫برخورد محکم تری با شکارچیان داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬چندین سال است در فصل ورود پرندگان مهاجر‬ ‫بــه میانکالــه‪ ،‬شــکارچیان به طمع شــکار این پرندگان زیبا دســت به‬ ‫اســلحه می برنــد که یکی از گســترده ترین این حمــات اوایل دی ماه‬ ‫ســال جاری رخ داد و ‪ ۵۰‬شــکارچی نقابدار وارد میانکاله شــدند؛ ولی‬ ‫این بار قبل از رسیدن انان به مقصد‪ ،‬محیط بانان وارد عمل شدند و‬ ‫تا توانســتند پرندگان را از تیررس شــکارچیان فراری دادند‪ .‬این تالش‬ ‫محیط بانان باعث شد تیرهای شکارچیان به هدف ننشیند؛ اما نگرانی‬ ‫محیط بانان از بازگشــت دوباره این شــکارچیان نقابدار اســت‪ .‬علی‬ ‫کالنه درباره حمالت مکرر به این منطقه اظهار کرد‪ :‬حضور شکارچیان‬ ‫غیرمجاز موضوعی است که به دلیل شرایط فرهنگی موجود نه تنها‬ ‫در میانکاله بلکه در سایر مناطق نیز از گذشته به صورت غیرقانونی‬ ‫اتفاق می افتاده است‪ .‬او به علت برجسته شدن اخرین مورد حمله به‬ ‫اشوراده در اوایل دی ماه اشاره کرد و گفت‪ :‬برجسته شدن ان به علت‬ ‫رفتار و تخلفات غیرمعمول شکارچیان بوده است‪ .‬کالنه میانکاله را‬ ‫«بهشــت پرندگان ایران» دانســت و درباره این زیستگاه توضیح داد‪:‬‬ ‫این زیســتگاه بی نظیر و نادر‪ ،‬بهترین زیســتگاه تاالبی کشــور اســت‪.‬‬ ‫حضور شکارچیان غیرمجاز به این شکل اصال برازنده منطقه نیست‬ ‫و اگــر نتوانیــم منطقه را حفــظ کنیم‪ ،‬تبعــات ان قابل تصور نخواهد‬ ‫بود‪ .‬رئیس اداره ذخیره گاه زیست کره میانکاله درباره تلفات پرندگان‬ ‫این منطقه گفت‪ :‬طی دو ســال اخیر تلفاتی ناشــی از شــکار غیرمجاز‬ ‫پرندگان را نداشته ایم؛ اما در سال گذشته نزدیک به ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫پرنده به علت مسمومیت ایجاد شده در محیط ابی تلف شدند که‬ ‫این مورد نیز محصول بی توجهی انسان ها است‪ .‬کالنه با بیان اینکه‬ ‫رفتارهای هنجارشــکنانه تبعاتی را به دنبال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫جمعیت پرندگان میانکاله در چند سال اخیر نرخ نزولی داشته است‪،‬‬ ‫اگر پرندگان مهاجر منطقه احساس امنیت خود را برای شرایط زیست‬ ‫در میانکالــه از دســت دهنــد‪ ،‬منطقه را تــرک می کنند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫انجام اقدامات الزم جهت مقابله با شکارچیان غیرمجاز توضیح داد‪:‬‬ ‫ما خود می توانیم اقدامات محدودی را انجام دهیم؛ اما توقع داریم‬ ‫مسئوالن انتظامی‪ ،‬امنیتی و قضایی برخورد محکم تری با شکارچیان‬ ‫داشته باشند و عالوه بر شکارچیان سردسته ان ها را نیز دستگیر کنند‪.‬‬ ‫به نوعی اقدامات الزم در این زمینه از حوزه کاری ما خارج است و ما‬ ‫تنها در حد معمول می توانیم با شکارچیان برخورد و ان ها را دستگیر‬ ‫کنیــم‪ .‬رئیــس اداره ذخیــره گاه زیس ـت کره میانکاله ادامــه داد‪ :‬حضور‬ ‫نابهنگام‪ ۱۵۰‬شکارچی مسلح با صورت های پوشیده و انجام رفتارهای‬ ‫وحشــیانه مانند تیراندازی به ســمت پرندگان و محیط بانان اتفاقی‬ ‫است که نمی توان از محیط زیست انتظار حل مشکل را داشت؛ چراکه‬ ‫این حمالت نوعی «شورش» است‪ .‬کالنه در پایان تاکید و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬راه حل اصلی چیزی نیست که من به سادگی ان را پیشنهاد دهم؛‬ ‫امــا یقینــا بایــد برخورد قانونی ســنگینی بــا افراد قانو نشــکن صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬نباید اخرین داشته های خود از طبیعت را نابود کنیم و اگر این‬ ‫موضــوع را مســائل حاشــیه ای پیوند زنیم و به راحتــی از ان صرف نظر‬ ‫کنیم اقدامی منطقی نیست‪.‬‬ ‫کوالک روز جمعه با بارش سنگین برف شروع شد و بعد از ان باد و‬ ‫بورانبودکهدرخیابان هایتقریبامتروکمی تاخت‪.‬بادشاخ هدرخت ها‬ ‫را می شکست و یخبندان پرنده هایی را که گول هوای گرم ماه قبل را‬ ‫خورده بودند و مهاجرت را فراموش کرده بودند‪ ،‬می ُ کشت‪ .‬عملیات‬ ‫پاک ســازی که شروع شد‪ ،‬کامیون زباله گنجشــک های یخ زده را همراه‬ ‫جل‬ ‫د ‪140‬‬ ‫زباله هایــی که این سووان ســو‬ ‫پراکنده بودند‪ ،‬کنــار می زدند‪.‬‬ ‫بااین حــال ظاهــرا طوطی هــای دم دراز مرموز قبرســتان‬ ‫گرین وود از یخبندان جان سالم به در برده بودند‪ ،‬چرا‬ ‫که سه روز بعد داشتند صحیح وسالم بین سنگ قبرها‬ ‫دانه برمی چیدند‪ .‬این جمالتی که خواندید ربطی به‬ ‫گزارش هایخبریزمستانامسالودرروزنامه هایخودی‬ ‫و غیرخودینداردو از پایگاه هایبی خبریهمنیست‪.‬‬ ‫اصالبی خیالزمستانامسالو گاز وانرژیوحاشیه های‬ ‫لحاف های کرســی بشــوید‪ .‬داخل پرانتز عرض کنم که‬ ‫واقعــا ایــن لحاف ها و اختراع پدرانمان به نام کرســی‪،‬‬ ‫در این روزها کمک بزرگی به جماعت ایرانی بود‪ .‬حاال از این پرانتز یک جهش خوانشی بکنید‬ ‫و بیاییدبیرونو ببینید کهاینجمالتاز کتاب«در دلزمستان»اثر داستان سرایتحسین شده‬ ‫ویکیازپرخواننده تریننویسنده هایاسپانیایی زبان‪«،‬ایزابلالنده»باترجمه«گلشنمحجوب»‬ ‫انتخابشدهاستکهاولین بار سال‪ ۲۰۱۷‬منتشر شد‪.‬حاالهینگویندپسماکهایننویسندهرا‬ ‫نمی شناسیم!برایتانبگویمکهوی‪،‬روزنامه نگارونویسندهامریکایالتینویکیازپرطرف دارترین‬ ‫نویسندگاناسپانیایی زباناستوهمچنانبرایتقویتجایگاهزنانمی جنگد‪.‬کتابخانهارواح‪،‬‬ ‫اولین و معروف ترین اثر اوست که در سال‪ ۱۹۸۲‬منتشر شده است‪ .‬نویسنده در میانه زمستان‬ ‫روایتیتخیلیدربار هسهانسانبسیار متفاوتراروایتمی کند‪.‬اینیکرمانسفر در زماناست‬ ‫کهبینمکان هاو دوره هایبسیار خاصبهاین سوو انسومی لغزدو داستانیجذاباز بروکلین‬ ‫امروزی به گواتماال و شیلی و برزیل در ده ه‪ ۱۹۷۰‬به هم می پیوندد‪ .‬نویسنده در رمان خود به‬ ‫موضوعاتیمانندسیاست‪،‬خانواده‪،‬غرور نسلیو تاریخ‪،‬حقوقبشر‪،‬اشتیاقو عشقپرداخته‬ ‫است‪.‬در اینکتابمی توانیدهمراهریچاردبومستر‪،‬محقق‪۶۰‬سالهحقوقبشر شوید‪.‬البتهبهتر‬ ‫استنشوید؛چونایشاندر وسططوفانبرفیدر جاده اییخ زدهولغزندهباماشینیکمهاجر‬ ‫جوانوبدونمدرکبهنام«اویلیناورتگا»از گواتماالبرخوردمی کند‪.‬در ابتدااینتصادفجزئی‬ ‫بهنظر می رسد؛امامشخصمی شودکهماشینمتعلقبهکارفرمایشاستواوانرابدوناجازه‬ ‫برداشتهاست‪.‬بعدازاینحادثه‪،‬اویلینبرایکمکخواستنبهخان هریچاردمی روند؛ولیریچارد‬ ‫نمی داندچه کار بایدبکندواز مستاجرشکهاستاددانشگاهی‪۶۲‬سالهواهلشیلیبهناملوسیا‬ ‫مارازاست‪،‬کمکمی گیرد‪.‬البتهاینجااستاداندانشگاهخیلیزودترصاحب خانهمی شوندوشما‬ ‫اینرامی توانیدیکمعلمسادهدرنظربگیرید‪.‬باالخرهان هامتوجهمی شوندکهاویلینفاقدمدرک‬ ‫استوبرگرداندنوسیل هنقلی هاسیب دیدهبهکارفرمایانشوضعیتشهروندیاورافاشمی کند‪.‬‬ ‫بابدتر شدنطوفانبرفدر بیرون‪،‬لوسیابهان هاپیشنهادمی کندکههمه شبرادر خانهریچارد‬ ‫بگذرانندوصبحروز بعدبرنامه ایبرایکمکبهایولینامادهکنند‪.‬در اینمدت‪،‬هرکدامبه نوبت‬ ‫داستان هاییدربار هتاریخچ همهاجرانخودتعریفمی کنند‪.‬همان طور کهسهنفرشاندر انروز‬ ‫برفیدربار هوضعیتزندگی شانصحبتمی کنند‪،‬شروعبهافشایبرخیرازهایتاریکخواهند‬ ‫کرد‪ .‬این اسرار است که ان ها را وادار می کند تا بپذیرند که هر یک از ان ها در اثر بی عدالتی‬ ‫سیاسیمتحملضرر شده اندوعشقوهمچنینناامیدیشدیددرنتیج هتجربیاتشانبهان ها‬ ‫واردشدهاست‪.‬الندهدر اینسفر شگفت انگیز شماراباخوداز بروکلینامروز به گواتماال‪،‬برزیل‬ ‫شیلیده ههفتادمی برد‪.‬ایناثر در زمر هپرفروش ترین هاینیویورک تایمز قرار دارد‪.‬نویسنده‬ ‫و ِ‬ ‫کهبه عنوانیکیاز نویسندگانسبکرئالیسمجادوییشناختهمی شود؛امابرخالفهمیشهدر‬ ‫این کتاببهسراغاینسبکنرفتهو دستبهتجرب هجدیدیزدهاستو باروایتی‬ ‫ساده‪،‬اثریمتفاوتبهشماارائهمی دهدوهمینروایتمتفاوتوداستانتاثیرگذار‬ ‫بهمااینپیامرامنتقلمی کندکهنویسندهدر هفتادوهفت سالگیهمچنانحرفی‬ ‫برای گفتن دارد‪ .‬بهقلماصغر جوجه‬ ‫تشخیصتومورهایسرطانیبهکمک‬ ‫مورچه ها‬ ‫در ازمایش دانشــمندان مشــخص شــد که مورچه های ســیاه رنگ ‪ Formica fusca‬تمایل‬ ‫بیشتری به حضور در اطراف ادرار حاوی تومور های سرطانی دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬در مطالعه جدید پژوهشــگران امده اســت مورچه ها ب ه لطف‬ ‫گیرنده های بویایی قوی خود می توانند تومور های سرطانی را با بوییدن تشخیص دهند‪ .‬در‬ ‫این مطالعه نشان داده شــده اســت که مورچه های ‪ Formica fusca‬می توانند تومور ها را با‬ ‫بوییدنادرار بیمارانتشخیصدهند‪.‬پاتریشیااتتور‪،‬یکیاز نویسندگاناینمطالعهو محقق‬ ‫دانشگاه سوربن پاریس شمالی می گوید‪ :‬از مورچه ها می توان به عنوان اشکارساز های زیستی‬ ‫برای تشخیص افراد سالم از افراد دارای تومور استفاده کرد‪ .‬اموزش ان ها اسان است‪ ،‬سریع یاد‬ ‫می گیرند‪،‬بسیار کارامدهستندو نگهداریاز ان ها گراننیست‪.‬همان طور کهنشریه‪Scientific‬‬ ‫‪ American‬تاکید می کند‪ ،‬ترکیبات الی فرار که به طور خاص توسط تومور های سرطانی ازاد‬ ‫می شوند‪،‬اغلبدر مایعاتفیزیولوژیکیاز جملهتعریقو ادرار و همچنینبخار تنفسیافت‬ ‫می شوند‪ .‬باپتیست پیکره‪ ،‬نویسنده اصلی این مطالعه و تیمش با پیوند تومور های سرطان‬ ‫سینه انسان به موش ها و رشد ان ها کار خود را برای این مطالعه اغاز کردند‪ .‬سپس از حیوانات‬ ‫سالم و مبتال به تومور نمونه ادرار گرفتند‪ .‬ان ها سپس متوجه شدند که مورچه ها تقریبا ‪۲۰‬‬ ‫درصد بیشتر در اطراف ادرار موش های با تومور بدخیم باقی مانده اند‪ .‬نکته قابل توجه اینکه‬ ‫مورچه ها موفق شدند تا تشخیص تومور های سرطانی را مجموعا در حدود ‪ ۱۰‬دقیقه انجام‬ ‫دهند که بسیار سریع تر از اموزش سگ ها برای تشخیص سرطان است که می تواند تا شش ماه‬ ‫طول بکشد‪ .‬او افزود ‪ :‬ما نشان دادیم که مورچه ها می توانند ادرار موش های سالم را از ادرار‬ ‫موش هایحاملتومور تشخیصدهند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1626

روزنامه رویداد امروز 1626

شماره : 1626
تاریخ : 1402/02/31
روزنامه رویداد امروز 1616

روزنامه رویداد امروز 1616

شماره : 1616
تاریخ : 1402/02/18
روزنامه رویداد امروز 1609

روزنامه رویداد امروز 1609

شماره : 1609
تاریخ : 1402/02/10
روزنامه رویداد امروز 1608

روزنامه رویداد امروز 1608

شماره : 1608
تاریخ : 1402/02/09
روزنامه رویداد امروز 1606

روزنامه رویداد امروز 1606

شماره : 1606
تاریخ : 1402/02/06
روزنامه رویداد امروز 1597

روزنامه رویداد امروز 1597

شماره : 1597
تاریخ : 1402/01/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!