روزنامه رویداد امروز شماره 1551 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1551

روزنامه رویداد امروز شماره 1551

روزنامه رویداد امروز شماره 1551

‫ارادت نامه‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫جامعخوبی ها‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 05‬بــهمن ‪1401‬‬ ‫سعیداقایی‬ ‫‪ 25‬ژانویه‪ 03 | 2023‬رجب ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1551‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫مناسبت‬ ‫امروز‬ ‫‪1401‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫شهادت امام هادی (ع)‬ ‫تسلیتباد‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫شماره‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫خبری از ازادسازی قیمت نان نیست‬ ‫ارذبایجان شرقی‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست‬ ‫‪...‬از نفس افتاده‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫تقویت هسته های‬ ‫‪:‬تایجچهارمطالعهپزشکینشانمیدهد‪«،‬ماندگاریالودگی»درتهران‪،‬همبستگیگستردهباافزایشمرگ‬ ‫مردمی فرهنگ‬ ‫ومیر دارد‪15.‬درصد از مرگ های سال‪ 96‬پایتخت ‪ -‬سالی با الودگی کمتر از االن‪ -‬ناشی از هوای سرطان زا بود‬ ‫و هنر در استان‬ ‫ضروری است‬ ‫‪41‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫قرارگاه فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای در تبریز ایجاد می شود‬ ‫سید محمدحسین بالغی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫در حوزههــای فرهنــگ و هنــر از جریــان مردم محور فاصله گرفتهایم؛ تشــکیل‬ ‫هستههایمردمیدر اینحوزههاضروریاست‪.‬بر همیناساسقرارگاهفرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و رسانهای در تبریز ایجاد میشود‪.‬‬ ‫جناب اقای شهردار‬ ‫اینجا خیابان است یا بیابان؟‬ ‫تبریــز‪ -‬مریــم طاهــر بکتاش‪:‬مدیــرکل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی اذربایجان شرقی‬ ‫در جلســه شــورای اداری اداره کل‪ ،‬خطــاب‬ ‫به مدیران ادارات فرهنگ و ارشــاد اسامی‬ ‫شهرســتانها گفــت‪ :‬تقویــت جریانهــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری مبتنــی بــر ارزشهــای‬ ‫اجتماعیومفاهیمدینیوتربیتهنرمندان‬ ‫متعهد در اولویت ادارات ارشــاد شهرستانی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سید محمدحسین باغی در این جلسه‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه فرهنــگ و‬ ‫فرهنگســازی در جامعه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫برهــه کنونی و مناســبات جهانــی‪ ،‬احتمال‬ ‫درگیری نظامی به صفر رسیده و دشمنان بر‬ ‫حملهبهحوزهفرهنگمتمرکزشدهاند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ازایــنرو اهتمــام مــا بایــد بــر‬ ‫تقویت جریانهای فرهنگی و هنری مبتنی‬ ‫بــر ارزشهای اجتماعی‪ ،‬اســامی‪ ،‬انقابی‬ ‫و مفاهیم اخاقی باشــد تا از این اســیبها‬ ‫مصونباشیم‪.‬‬ ‫باغــی در ادامــه بــه لــزوم تقویــت‬ ‫هستههای مردمی فرهنگ و هنر در استان‬ ‫و شهرســتانها اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫تدبیری اندیشیده شود تا فاصله ایجادشده‬ ‫از جریانهای مردم محور به حداقل برسد‬ ‫و هســتههای مردمــی در حــوزه فرهنــگ‬ ‫و هنــر فعــال شــود‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬معیــار‬ ‫حمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫از شهرستانها نیز با توجه به میزان ایجاد و‬ ‫تقویت هستههای مردمی فرهنگ و هنر در‬ ‫شهرستانهاخواهدبود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان تصریــح کــرد‪ :‬برگــزاری برنامههــا و‬ ‫جشــنوارههای مختلــف و رویداد محــور در‬ ‫شهرستانهاخوباستامااینرویدادهانیز‬ ‫باید موجب جریان سازی شود‪.‬‬ ‫او امــوزش هنــر بــرای همــه را یکــی از‬ ‫رویدادهــای ارزشــمند و تاثیرگــذار در ایــن‬ ‫عرصه برشــمرد و گفت‪ :‬ما ســعی خواهیم‬ ‫کرد با برگزاری دورههای تکمیلی‪ ،‬این رویداد‬ ‫مبارکرابهجریانیممتدو پیوستهدر عرصه‬ ‫فرهنگو هنر مبدلنماییم‪.‬‬ ‫باغی از مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسامی شهرستانها خواست تا برای ایجاد‬ ‫قطبیت و برند در یک یا دو رشته فرهنگی و‬ ‫هنری در شهرستان خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫اوتاکیدکرد‪:‬تمامجشنوارههایفرهنگی‬ ‫و هنری که در طول ســالها در شهرستانها‬ ‫قادر صادقزاده‬ ‫تبریز‬ ‫برگــزار میشــود بازنگــری خواهــد شــد تــا‬ ‫محتوای جشنوارهها از لحاظ کیفی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫باغــی توجــه ویــژه بــه شهرســتانها و‬ ‫تقویت ایــن بخــش را از رویکردهای اصلی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫در این نشست روســای ادارات فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسامی شهرستان به تبیین مسائل‬ ‫پیش روی این ادارات پرداختند‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫انتصابرئیسجدیدامور موزههایاذربایجانشرقی‬ ‫طــی حکمــی از مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی اذربایجــان شــرقی‬ ‫«یعقــوب طالبــی» بهعنــوان رئیــس جدیــد امــور‬ ‫موزههای اســتان منصوب شــد‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫امــروز‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی اذربایجــان‬ ‫شــرقی‪ ،‬احمد حمزهزاده یکم بهمنماه ‪ ۱۴۰۱‬طی‬ ‫حکمــی‪ ،‬یعقــوب طالبی را بهعنــوان رئیس جدید‬ ‫امــور موزههــای اذربایجــان شــرقی منصــوب و از‬ ‫تاشهای مهدی بزاز دســتفروش رئیس پیشین‬ ‫ایــن حــوزه تقدیر کــرد‪ .‬احمد حمــزهزاده مدیرکل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی‬ ‫اذربایجــان شــرقی گفــت‪ :‬پویاســازی‪ ،‬شناســایی‬ ‫ظرفیتهــای موجــود در شهرســتانهای تابعــه‬ ‫بــرای تاســیس و راهانــدازی موزههــای تخصصی و‬ ‫محلــی‪ ،‬بازپیرایــی و ارتقا ســطح کیفــی موزههای‬ ‫اســتان از اهــم وظایفی اســت کــه از رئیس جدید‬ ‫امــور موزههــای اســتان مــورد انتظار خواهــد بود‪.‬‬ ‫حمــزهزاده اظهــار داشــت‪ :‬اذربایجــان شــرقی‬ ‫بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اســتانهای تاریخــی‬ ‫کشــور‪ ،‬از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫مدیریــت کارامــد موزههــای اســتان بســیار حائــز‬ ‫اهمیــت اســت کــه در ایــن موضوع اقــای یعقوب‬ ‫طالبــی بــا ســبقه ارزنــده خــود مطلوبــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬یعقــوب طالبــی رئیــس جدیــد امــور‬ ‫موزههای اذربایجان شرقی‪ ،‬دانشاموخته دکتری‬ ‫و کارشناســی ارشــد هنــر اســامی و کارشناســی‬ ‫موزهداری و همچنین مدرس مقاطع کارشناســی و‬ ‫کارشناســی ارشــد موزهداری دانشگاه هنر اسامی‬ ‫تبریــز اســت کــه پیشازایــن ریاســت اداره میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی کهــن شــهر‬ ‫مراغه بر عهده داشت‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫نظارت دقیق بر تمامی کشتارگاههای دام و طیور صنعتی و سنتی در سطح استان‬ ‫فاطمــه صبــح کاری ‪-‬تبریز‪:‬رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشاورزی اذربایجان شرقی گفت‪ :‬وابستگی جامعه‬ ‫بــه محصــوالت تولیــدی بخــش کشــاورزی موجــب‬ ‫حساســیت مــردم بــه نوســانات قیمتــی ایــن حــوزه‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫اکبــر فتحــی در جلســه یــکروزه ناظریــن ذبــح‬ ‫شرعی در کشتارگاههای دام و طیور استان اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬با اشاره به تاشهای دولت در گرهگشایی از‬ ‫مشکات اقتصادی مردم‪ ،‬گفت‪ :‬معیشت ‪ 20‬درصد‬ ‫از جامعه بهصورت مســتقیم در ارتباط با کشاورزی‬ ‫اســت و صددرصد مردم نیز وابســته به محصوالت‬ ‫تولیــدی بخــش کشــاورزی هســتند‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیت بخش کشاورزی گفت‪ :‬تولیدات این بخش‬ ‫نقش اصلی را در سفره غذایی مردم دارد و زمانی که‬ ‫اقتصــاد در تنگنا قرار گیرد‪ ،‬در خصوص محصوالتی‬ ‫کــه روزانــه در ســفره مــردم قــرار دارد‪ ،‬کوچکتریــن‬ ‫نوســان‪ ،‬نمود زیادی در جامعه دارد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی افزود‪ :‬کوچکترین‬ ‫نقــص و کــمکاری در ایــن حــوزه‪ ،‬در ســفره مــردم‬ ‫تاثیرگــذار خواهــد بود و موجب اعتراض میشــود و‬ ‫بــه همین دلیل فعاالن این حــوزه در هر جایگاهی‬ ‫که فعالیت میکنند‪ ،‬از سایر بخشها متمایز هستند‪.‬‬ ‫فتحــی با اشــاره به اثــرات جراحی اقتصــادی دولت‬ ‫در قالب طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه‬ ‫در حوزههــای دام و طیــور‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬هزینهای که دامداران و پرورشدهندگان طیور‬ ‫برای تامین نهادههــای این بخش صرف میکردند‪،‬‬ ‫درنتیجه ازادسازی قیمتها افزایش یافت و درنتیجه‬ ‫این تغییر‪ ،‬کشتارگاه‪ ،‬فروشگاه و همه زنجیره از این‬ ‫تغییــر متاثر شــدند‪ ،‬هرچند که تاثیــر اصلی متوجه‬ ‫دامــداران شــد‪ .‬او در پایــان ســخنان خــود بــر لــزوم‬ ‫همــکاری همــه بخشهــا در تامین مایحتاج ســفره‬ ‫مــردم‪ ،‬تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬ناظریــن محتــرم ذبــح‬ ‫شــرعی در کشــتارگاهها دام و طیور اســتان به خاطر‬ ‫ظرفیتــی کــه دارنــد میتوانند بهعنوان نقش بســیار‬ ‫موثر و اساسی هم در محیط کشتارگاه و هم بیرون‬ ‫از ان در زمینــه فرهنگســازی مصــرف و تنظیــم بازار‬ ‫محصوالت پروتئینی با ارائه امار دقیق داشته باشند‪.‬‬ ‫مســئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اذربایجان شرقی نیز در این جلسه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمل به تکلیف شــرعی و قانونی و احســاس‬ ‫مسئولیت اخاقی و فردی و اجتماعی در امر نظارت‬ ‫برای ناظرین محترم ذبح شرعی در کشتارگاهها دام‬ ‫و طیور الزم است و باید خودمان را موظف بدانیم‬ ‫که در نظارت شــرعی بر ذبح و صید جدی باشــیم‪.‬‬ ‫حجتاالساموالمســلمین مجید نجفی به نظارت‬ ‫دقیق بر تمامی کشتارگاههای دام و طیور صنعتی و‬ ‫سنتی در سطح استان با همت ناظرین محترم ذبح‬ ‫شــرعی در کشــتارگاهها دام و طیور بر اساس موازین‬ ‫شــرع و قانون اشــاره کرد و بر اهمیت فرهنگسازی‬ ‫غــذای ســالم و حــال از جنبــه اموزشــی و ترویجــی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬او نظم و انضباط کاری‪ ،‬دقت در ورود و‬ ‫خروج‪ ،‬برخورد قاطع با موارد خاف شرع‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از خروج اجزای حرام حیوان به بیرون از کشــتارگاه‪،‬‬ ‫اموزشهای مســتمر بــرای ذابحین و انجــام کارهای‬ ‫تبلیغی در کنار امر نظارت را خواســتار شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دامپزشــکی استان اذربایجان شرقی نیز گفت‪ :‬ازنظر‬ ‫علمی رابطه متقابلی بین غذای سالم و غذای حال‬ ‫وجــود دارد و یقینــا غذای غیر حال ســالم نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امیرحســین بهداد به ارتبــاط کاری ناظرین ذبح‬ ‫شرعی با ناظرین بهداشتی در محل کشتارگاه تاکید‬ ‫کــرد و هــدف غایــی در نظارت شــرعی و بهداشــتی‬ ‫را ســالم بــودن گوشــت دانســت‪ .‬گفتنــی اســت در‬ ‫کشــتارگاههای دام و طیور اســتان اذربایجان شــرقی‬ ‫و کارخانههــای تولیــد ژالتیــن حــدود ‪ ۲۷‬نفــر ناظر‬ ‫بهعنوانضابطقضاییمشغولفعالیتهستند‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫خانوادهزندانیانزیر چتر حمایتی اموزشهایفنیو حرفهای اذربایجانشرقی‬ ‫تبریــز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬در دیــدار مدیرعامل انجمن‬ ‫زندانیــان تبریــز بــا مدیرکل امــوزش فنــی و حرفهای‬ ‫اســتان بر اهمیت اموزشهای مهارتی ویژه خانواده‬ ‫زندانیــان تاکیــد شد‪.‬ســردار محمدعلــی نصرتــی‪،‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان تبریز با حضور‬ ‫در اداره کل امــوزش فنــی و حرفــهای اســتان با علی‬ ‫مشایخی مدیرکل اموزش فنی و حرفهای اذربایجان‬ ‫شــرقی دیدار و گفتوگو کرد‪ .‬ســردار نصرتی در این‬ ‫دیــدار‪ ،‬ضمــن تقدیر از تاشهای صــورت گرفته در‬ ‫امــر ارائــه اموزشهــای مهارتــی با اشــاره بــه جامعه‬ ‫‪ 1290‬نفری این انجمن گفت‪ :‬ضمن حمایت از این‬ ‫خانوادهها در خصوص تامین بســتههای معیشــتی‬ ‫و درمــان‪ ،‬بهرهمندی این خانوادههــا از اموزشهای‬ ‫مهارتــی بــا رویکــرد ورود به بــازار کار و اشــتغال را از‬ ‫اولویتهای اصلی این انجمن بیان کرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به نقشافرینی موثر اداره کل اموزش فنی و حرفهای‬ ‫اســتان در امــوزش زندانیان بهویــژه در حوزه بانوان‪،‬‬ ‫اقدامات اموزشی و مهارتی را در بازگشت این افراد‬ ‫به جامعه و کاهش بزهکاری و اعتمادبهنفس انان‬ ‫بسیار مهم دانست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــه دنبــال ایجــاد مرکــز مســتقل‬ ‫مهارتامــوزی و اشــتغال بــرای زندانیــان رای بــاز و‬ ‫زندانیان ازادشده با استفاده از ظرفیت باالی مربیان‬ ‫مجــرب و متعهــد اداره کل امــوزش فنــی و حرفهای‬ ‫استان هستیم و با توجه به اشتغال ‪ 117‬نفر در طول‬ ‫ســال در حــوزه اشــتغال خانگی میتوانیــم گامهای‬ ‫مثبتــی را بــا همــکاری هــر دو مجموعــه برداریــم‪.‬‬ ‫علــی مشــایخی‪ ،‬مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــهای‬ ‫اســتان اذربایجــان شــرقی در ایــن دیدار با اشــاره به‬ ‫نقشافرینــی ایــن اداره کل در حوزههــای مختلــف‬ ‫جامعه همچون زندان‪ ،‬پادگانها‪ ،‬صنایع‪ ،‬روستاها و‬ ‫عشایر از اموزشهای مهارتی بهعنوان چتر حمایتی‬ ‫در استقال مالی‪ ،‬اعتمادبهنفس و کاهش رفتارهای‬ ‫پرخطر و بهبود معیشــت خانواده زندانیــان و افراد‬ ‫بهرهمنــد از ایــن مهارتهــا یادکرد‪ .‬مدیــرکل اموزش‬ ‫فنــی و حرفهای اذربایجان شــرقی مهمترین بخش‬ ‫اموزشهــای مهارتــی ارائهشــده بــرای زندانیــان و‬ ‫خانــواده انان را در حوزههای صنایعدســتی‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬قالیبافی و حرفههای مرتبط جهت ورود به‬ ‫انان بر بازار کار عنوان کرد‪.‬‬ ‫مشایخی با اشاره به وجود بیش از ‪ 500‬اموزشگاه‬ ‫فنی و حرفهای ازاد در ســطح اســتان از حضور موثر‬ ‫ایــن اموزشــگاهها در امــر ارائــه اموزشهــای مهارتی‬ ‫بــه خانــواده زندانیــان خبــر داد و افــزود‪ :‬برخــی از‬ ‫این اموزشــگاههای فنــی و حرفــهای ازاد این بخش‬ ‫خصوصیدر راستایعملبهمسئولیتهایاجتماعی‬ ‫اقــدام به اموزشهای مهارتی بهصورت رایگان برای‬ ‫افراد مذکور میکنند که این کار خداپســندانه جای‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬با ایجاد حرفهها و‬ ‫اموزشهای مهارتی نو و جدید به دنبال تحولافرینی‬ ‫در امــر مهارت افزایی زندانیــان و خانوادههای انان‬ ‫با رویکرد توانافزایی برای سالمســازی و حمایت از‬ ‫انــان بــرای ورود به چرخه تولید و افزایش بهرهوری‬ ‫در جامعه و اقتصاد کشور هستیم‪.‬‬ ‫مدارس مناطق کم برخوردار؛ معرفی کتابدار و تامین‬ ‫هزینههای ان جهــت اجرای برنامههای قصهگویی‪،‬‬ ‫جمــع خوانی کتاب‪ ،‬معرفــی‪ ،‬رونمایی و نقد کتاب‬ ‫در مدارس (در زنگ فوقبرنامه برای سطح ابتدایی‪،‬‬ ‫درس تفکــر ســطح ‪ ۷‬تــا ‪ ۹‬دبیرســتان و درس تفکر و‬ ‫ســواد رسانهای در سطح ‪ ۱۰‬دبیرستان و با هماهنگی‬ ‫کتابخانــه و مدرســه)؛ صدور کارت «کتاب یــار» برای‬ ‫یک نفر دانشاموز منتخب در هر نوبتکاری مدرسه‬ ‫بهعنوانرابط کتابخانهمدرسه؛اجرایبرنامهمعرفی‬ ‫کتــاب در مراســم صبحگاهی مدارس تحت پوشــش‬ ‫طــرح «یــار مهربــان»؛ اختصــاص یکــی از تابلوهــای‬ ‫اعانــات مــدارس به موضوع کتــاب و کتابخوانی و‬ ‫برگزاری مســابقات کتابخوانی در بین دانشاموزان‬ ‫ازجملهمفاداینتفاهمنامهاست‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫در ویژهنامــه شــماره ‪ ۴۰‬رویــداد اذربایجــان‬ ‫شــرقی مطلبی بــا عنــوان ناکارامــدی مدیریت‪،‬‬ ‫عامل اصلی نبود در اسفالت تبریز که در مورخه‬ ‫‪ ۲۲‬اذرماه ‪ 1401‬ویژه اســتان در روزنامه سراسری‬ ‫رویداد امروز چاپشــده بود متاســفانه شــهردار‬ ‫محترمدر مورداینمطلبسکوتاختیار نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حــال مجــددا از شــهردار محتــرم و مردمــی‬ ‫شــهر تبریز ســوال میشــود که ایا بــا امکانات و‬ ‫پتانســیلهایی که مهندســان و نیــروی کاری ان‬ ‫نهاد داراست چرا مردم این شهر از نعمت یک‬ ‫اســفالت خوب بهره نمیبرند؟ در شرایطی که‬ ‫مردمباگرانیومشکاتاقتصادیدستوپنجه‬ ‫نرم میکنند چرا شــهردار این مردم والیتمدار را‬ ‫از نعمت یک شــهر با خیابانهــای بدون چاله‬ ‫و دستانداز محروم میکند‪ ،‬درحالیکه سالیان‬ ‫سالاست کهتبریز عنوانشهر اولینهارابهیدک‬ ‫میکشد؟‬ ‫مگر امکانات اسفالتریزی‪ ،‬تهیه اسفالت و‬ ‫مواد اولیه قیر در کشور موجود نیست؟ که کهن‬ ‫شهری با اوازه اقتصادی و صنعتی جهانی رنگ‬ ‫روی یک اسفالت در شان خود را نبیند؟‬ ‫مدیرکلکتابخانههایعمومیاذربایجانشرقیتاکیدکرد؛‬ ‫| قادر صادق زاده| ‬ ‫شماره‪ 39‬صفحهرویداد اذربایجانشرقی‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1478‬‬ ‫خودمحوریهادرمسیرتوسعههرشهرستانیکمانعاست‬ ‫عابدینخرم؛استاندار اذربایجانشرقی‪:‬خودمحوریهادر مسیر توسعههر شهرستان‬ ‫یک مانع است‪ .‬برای رفع مشکل شهرستان هریس در زمینه اب شرب و صنایع نیز‬ ‫اقداماتارزشمندیدر یکسالگیدولتسیزدهماغازشدهکهبخشعمدهانبایددر‬ ‫پایاندومینسالفعالیتدولتمردمیحلوفصلشود‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی استان اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫ارذبایجانشرقی‬ ‫هنرسینماهنریمتعالیاست‬ ‫سیدقاسمناظمی؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان‪:‬هنر سینما‬ ‫هنریمتعالیاستو فعاالناینعرصهانسانهاییتالشگر هستند‪.‬‬ ‫تالشگرانحوزهفیلموسینمادراستاندرسالهایاخیرباهمتیشایسته‪،‬‬ ‫اتفاقاتخوبیرابرایاستاندر عرصههایملیوجهانیرقمزدهاند‪.‬‬ ‫دانشگاهها در ماموریت خود بازمهندسی کنند‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬ارش رنجبــران دانشاموخته‬ ‫دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز‬ ‫استو از اردیبهشتماهسالجاریبهعنوان‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اذربایجان شرقی و واحد‬ ‫تبریــز برگزیدهشــده اســت‪ .‬بــا او گفتگویی‬ ‫ترتیب دادهایم که در زیر میخوانید‬ ‫لطفا بفرمایید دهمین نمایشــگاه‬ ‫نواوری و فناوری ربع رشــیدی را‬ ‫نسبتبهسالهایقبلچطوردیدید؟‬ ‫ایــن نمایشــگاه بعــد از وقفهای کــه در‬ ‫دوران کرونا به وجود امد‪ ،‬با استقبال بسیار‬ ‫خوبی از سوی فناوران و نیز استقبال خوبی‬ ‫از سمت متقاضیان فناوری و بازدیدکنندگان‬ ‫روبرو شد‪ .‬در حال حاضر نمایشگاه به حال‬ ‫و هوای سابق بازگشته و سطح کیفی خوبی‬ ‫دارد‪ .‬بررســی کارشناسی بســیار خوبی روی‬ ‫طرحها انجامشده و درمجموع‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫امســال بســیار عالــی مدیریــت و اجراشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زونالکترونیکمختصدانشگاهازاد‬ ‫اسالمی هســت‪ ،‬ایا برنامهای دارید‬ ‫که دانشــگاه در سالهای اینده در‬ ‫زمینههای دیگر هم فعالیت داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫ابتکاریکهامسالدر مدیریتنمایشگاه‬ ‫شده است این بود که مسئولیت‪ 11‬زون این‬ ‫نمایشگاه بر عهده دانشگاهها گذاشتهشده‬ ‫اســت‪ .‬مهمترین زون نمایشــگاه هم ازنظر‬ ‫تعــداد‪ ،‬هــم ازنظر تنــوع طرح و هــم ازنظر‬ ‫تاثیرگذاری‪ ،‬زون الکترونیک‪ ،‬فتونیک‪ ،‬لیزر و‬ ‫مخابراتاستو مسئولیت اینزونچندین‬ ‫سال است که با دانشگاه ازاد اسالمی است‬ ‫و چند دوره هم بهعنوان زون برتر نمایشگاه‬ ‫انتخابشــده است‪ .‬امســال هم ‪ ۲۰۵‬طرح‬ ‫در ایــن زون شــرکت کردند که اگر از بخش‬ ‫طرحهــای دانشامــوزی درواقع صرفه نظر‬ ‫کنیم حدود یکسوم طرحهای نمایشگاه را‬ ‫شاملمیشودو اینعملکردخوبدانشگاه‬ ‫ازاد اســالمی در برگــزاری ایــن زون را نشــان‬ ‫میدهــد که ازنظر کیفیت هم طرحها بهتر‬ ‫شــدن و به ســمت طرحهای تجاریســازی‬ ‫گرایش بیشــتری داشــتند این اتفاق مبارکی‬ ‫است چون هدف این نمایشگاه توسعه این‬ ‫موارد است‪.‬‬ ‫چــه راهکارهایی برای اشــنایی‬ ‫دانشجویان ورودی جدید با فناوری‬ ‫و نواوری دارید؟‬ ‫یــک نکتــه مهــم در بحــث ماموریــت‬ ‫دانشــگاهها این هســت که دانشــگاهها به‬ ‫نسبتشرایطروز جامعه‪،‬یکباز مهندسی‬ ‫در ماموریت خودشــان انجــام بدهند امروز‬ ‫حقیقتاینهستدانشگاههاواقعیتاین‬ ‫است که خانوادهها بهجای مدرک‪ ،‬خواستار‬ ‫تضمینایندهفرزندشاناز دانشگاههستندو‬ ‫دانشگاهیموفقعملخواهد کردو یامورد‬ ‫اعتماد مردم خواهد بود که توانایی تضمین‬ ‫ایندهو یادر مسیر تضمینایندهدانشجویان‬ ‫حرکتکند‪.‬‬ ‫توجه به فعالیتهای فناورانه هم یکی‬ ‫از ضرورتهای امروز است‪ .‬در کنار توجه به‬ ‫فعالیتهای فناورانه که در مراکز رشــد‪ ،‬در‬ ‫ســراهای نواوری و زیرساختهای مختلف‬ ‫مبتنی بر فناوری دانشــگاه انجام میشــود؛‬ ‫دانشــگاه ازاد یک طرح ویژهای ایجاد کرده‬ ‫اســت که با اســتقبال بســیار خوبــی مواجه‬ ‫شده است‪ .‬طرح پویش است‪ .‬طرح پویش‪،‬‬ ‫طرحاشتغالهمزماندانشجو در تحصیلو‬ ‫محیط کار مثل صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات‬ ‫و ‪ ...‬اســت بــا ایــن مفهــوم که مــا در برنامه‬ ‫درسیدانشجویانواحدکاراموزیگنجاندیم‬ ‫که دو روز در هفته است‪ .‬به ازای این دو روز‬ ‫مقــرری هم بهعنوان کمکهزینه تحصیلی‬ ‫دانشجو بهحســاب دانشگاه واریز میشود‬ ‫کــه شــهریه دانشــجو را پوشــش میدهــد‪.‬‬ ‫شــرایط بهگونــهای تدبیــر شــده اســت کــه‬ ‫دانشــجویی که وارد دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫میشودمیتواندضمندریافتکمکهزینه‬ ‫از طریق طرح پویش در صنعت نیز حضور‬ ‫پیداکــرده و امکان اشــتغال در این صنعت‬ ‫برایش فراهم شود‪ .‬در ماه گذشته تعدادی‬ ‫از دانشــجویان طــرح پویــش در طراحــی‬ ‫مهندسی سایپا جذب شدند‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫دانشــگاهها باید مســیر خود را عوض کنند‬ ‫و ماموریــت خودشــان را در مســیر نیازها و‬ ‫خواستههای جامعه حرکت کند‪ .‬دانشگاه‬ ‫ازاد اســالمی ســعی کرده در این مســیر قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در خصوص فعالیتهای مســئله‬ ‫محوریدانشگاهتوضیحبدید‬ ‫رهبری میفرمایند یکی از رســالتهای‬ ‫دانشگاهدرگیر شدنبامسائلجامعهاست‪.‬‬ ‫واقعیت این است که دانشگاهها در تعیین‬ ‫ماموریت خود به نیازهای جامعه و امایش‬ ‫ســرزمینی‪ ،‬مســائل مهمی که جامعــه با ان‬ ‫درگیر استتوجه کنند‪.‬‬ ‫بهعنوانمثال‪ ،‬شهر کلیبر جزو شهرهای‬ ‫توریســتی و گردشگری اســت باوجوداینکه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســالمی این شهر دانشجوی‬ ‫کم دارد اما بخشی از فعالیتهای کلیبر را به‬ ‫سمت گردشگری ســوق دادیم که از طریق‬ ‫پتانســیل گردشــگری‪ ،‬درامــد خوبی داشــته‬ ‫باشد‪ .‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایلخچی‬ ‫هم در زمینه رباتیک بسیار موردتوجه است‪.‬‬ ‫قراردادهای خوبی با صنایع دارند در واحد‬ ‫تبریز به مســئله کفش و چرم پرداختهشده‬ ‫اســت و ‪ ...‬لذا رســالت اصلی دانشــگاه ازاد‬ ‫نگاه ماموریت گرایانه و هدفمند اســت که‬ ‫راهگشایمسائلدانشگاهو کشور است‪.‬‬ ‫درباره برنامههای اتی که دانشگاه را‬ ‫به سمت نسل چهارم و پنجم میبرد‬ ‫توضیحدهید‬ ‫دانشــگاههای نســل اول دانشــگاه‬ ‫اموزشــی بودنــد‪ ،‬نســل دوم‪ ،‬پژوهــش‬ ‫محــور‪ ،‬نســل ســوم کارافر یــن و باید با‬ ‫مفهوم دانشــگاه کارافرین اشنا باشیم؛‬ ‫یعنــی عــالوه بــر یادگیــری دروس‬ ‫سرپرســت روابــط عمومی‬ ‫شــرکت گاز اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی گفــت‪ :‬اســتقرار روابط‬ ‫عمومــی هوشــمند در گــرو‬ ‫نظــری و گرفتــن مــدرک تحصیلی‪ ،‬یک‬ ‫فــرد توانمنــد بــرای ایجــاد کســبوکار‬ ‫تربیــت کنیــم‪ .‬اولیــن برنامــه مــا‬ ‫جایگز یــن سیســتم منتوریســم بهجــای‬ ‫سیســتمهای ســنتی اموزشــی کــم اثــر‬ ‫اســت ارتبــاط خود را بــا صنایع بیشــتر‬ ‫کنیــم قراردادهایمــان را بــا صنعــت‬ ‫توســعه دهیم طــرح پویش را بهعنوان‬ ‫راه نجــات کشــور و دانشــگاه توســعه‬ ‫دهیــم هــدف اصلــی طــرح پویــش‬ ‫تربیــت دانشــجوی خــالق و ماهــر و‬ ‫دانشــجویانی کــه مشــکالت کشــور را‬ ‫حــل کننــد و نیــز برطــرف کــردن بخش‬ ‫عمــدهای از نیازهای جامعه و معرفی‬ ‫دانشــگاه خود بهعنوان دانشگاه مفید‬ ‫و دانشــگاهی کــه اینــده دانشــجویان‬ ‫را تضمیــن میکنــد‪ .‬راهحــل مشــکالت‬ ‫کشــور صرفــا از مســیر دانــش میگذرد‬ ‫استاندار اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پیامتبریکشهردار تبریز‬ ‫بهسرکنسولترکیهبهمناسبتفرارسیدن‬ ‫روز ملی این کشور‬ ‫جهتدهیاقداماتدر راستای‬ ‫شفافسازیو تولیدمحتواهای‬ ‫ارزشــی و تبلیغــی اســت‪ .‬او‬ ‫بهرهگیــری از مشــاوره اســاتید‬ ‫و همچنیــن از توجــه بــه شــرکتهای‬ ‫دانشبنیــان و مســائل دانشپایــه‬ ‫اســت‪ .‬برنامهر یــزی مــا بــا توجــه بــه‬ ‫مســائل فناورانه و دانشبنیان است‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه در توســعه مســائل‬ ‫دانشبنیان‪،‬ایجادکسبوکار‪،‬تجاریسازی‪،‬‬ ‫ایجادامیدو انگیزهنقشبسیار موثریداردو‬ ‫از خدا میخواهیم کمک کند تا در این مسیر‬ ‫مهم تالش کرده و گامهای موثری برداریم‪.‬‬ ‫بهعنوان یک اســتاد فرهیخته و‬ ‫صاحب ایده و طرح چه توصیهای به‬ ‫دانشجویاندارید‬ ‫اولیــن نکتــه داشــتن امیــد‪ ،‬دوم اینکــه‬ ‫مشکالت مملکت قطعا به دست خود ما‬ ‫قابلحل است‪ .‬سوم‪ ،‬وارد مسائل فناورانه و‬ ‫دانشبنیان بشویم و اینده کشور و فرزندان‬ ‫کشــور‪ ،‬در دل توجــه بــه ایــن دانش نهفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۳۰۰‬نیاز فناورانه در بخش‬ ‫کشاورزی ایجاد مزرعههای نواوری در‬ ‫دستور کار است‬ ‫فاطمــهصبــح گاری‪-‬رویــدادامــروز‪ :‬وزیــر جهاد‬ ‫کشاورزیگفت‪:‬نیازهارادرهمهبخشهاشناسایی‬ ‫میکنیم و تاکنــون ‪ ۳۰۰‬نیاز فناورانه کشــاورزی از‬ ‫معاونتهاوموسساتجمعاوریشدهاست‪.‬‬ ‫ســید جواد ســاداتینژاد در ســفر یکروزه به‬ ‫اســتان اذربایجان شــرقی و در اختتامیه دهمین‬ ‫نمایشــگاه رینوتکس ‪ 2022‬گفت‪ :‬پرشتابترین‬ ‫کار در زمانه امروز ما رویدادهای علم و فناوری و‬ ‫اتفاقهاینواورانهاست کهدر حالوقوعاست‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬ثروتدر دنیایامروز مدیونعلم‬ ‫و فناوری است و مدل ثروت در دنیا تغییر کرده و‬ ‫شرکتهایی که در حوزه دانش و فناوریاند‪ ،‬در‬ ‫صدر تمام تابلوها در حوزه ثروت افرینی هستند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه وظیفه ما در‬ ‫کشور تولید ثروت برای نسل اینده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪:‬رهبرینیز تولیدثروتراعبادتعنوانکردند‪،‬‬ ‫لذا کار بسیار فعاالنه و درست و رو به رشدی در‬ ‫حوزههای دانشگاهی و تحقیقاتی در حال وقوع‬ ‫اســت که هرروز رو به شــکوفایی است‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬کارهای بســیار قوی و خوب در حوزه فناوری‬ ‫و دانشبنیان در این نمایشگاه اینده روشنی را در‬ ‫حوزه کشاورزیو ابرانویدمیدهد‪.‬ساداتینژاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬نیاز حوزه کشــاورزی در بخش فناوری‬ ‫و نواورینسبتبهسایر بخشهابیشتر است‪.‬او‬ ‫بااشارهبهعقبماندگینسبتبهسایر بخشها‬ ‫در شــرکتهای دانشبنیان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید با‬ ‫سرعتبیشتریاینمهمراجبرانکنیم‪.‬مقامعالی‬ ‫وزارت با اشاره به شعار سال‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت جهاد‬ ‫دانش و فناوری در بخش کشــاورزی باشــیم که بخشــی از این اتفاق توســط شرکتهای‬ ‫دانشبنیــان اتفــاق میافتــد‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬همه امکانات الزم برای اســتقرار شــرکتهای‬ ‫دانشبنیــان در دهکدههــا فراهمشــده اســت و حمایتهــای مالــی هــم توســط بانــک‬ ‫کشاورزی در نظر گرفتهشده است و ما دعوت میکنیم که عالقهمندان و شرکتها بیایند‬ ‫و از این امکانات بهره ببرند‪ .‬خیام نکویی اضافه کرد‪ :‬این دهکدههایی که در ‪ 10‬استان‬ ‫راهاندازی شــدهاند و راهاندازی میشــوند بهطور میانگین برای دو هزار نفر اشتغالزایی‬ ‫میکنند‪ .‬در حاشیه مراسم معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش‬ ‫و ترویج کشاورزی گفتگوی خبری با خبرنگاران و خبرگزاری صداوسیمای مرکز اذربایجان‬ ‫شرقی نیز داشت‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بیشاز ‪ ۲۰۰‬میلیاردتومانسرمایهگذاری‬ ‫ارزی در هریس انجام شد‬ ‫زینبطاهر‪-‬رویدادامروز‪:‬استاندار اذربایجانشرقیاعالمکرد‪:‬در یکسالفعالیتدولت‬ ‫سیزدهم بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان سرمایهگذاری ارزی در شهرستان هریس انجامشده است‪.‬‬ ‫عابدینخرم کهبرایشرکتدر ایینافتتاحواحدبخار ‪ ۱۸۰‬مگاواتینیروگاهحرارتیبههریس‬ ‫سفرکرده بود‪ ،‬در نشست بررسی مسائل این شهرستان‪ ،‬افزود‪ :‬این اتفاق در شرایطی رویداده‬ ‫که وضعیت منابع اعتباری دولت برای همه مشخص است و دولت سیزدهم ماهانه‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیاردتومانسررسیدبدهیهایدولتقبلیراپرداختمیکند‪.‬‬ ‫او ضمنابالغسالمرئیسجمهور بهمردمشهرستانبیانکرد‪:‬رئیسجمهور بر لزومپیگیری‬ ‫جدی نواقص موجود در حوزه زیرساختهای منطقه تاکید کرد‪ .‬او ابراز امیدواری کرد که با‬ ‫تالش دولت و همکاری مردم‪ ،‬کمبودهای بر جا مانده از گذشته جبران و مشکالت به ارث‬ ‫رسیده از قبل که دولت مردمی خود را به رفع انها موظف و مکلف میداند‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫شهردار تبریز باارسالپیامیبهسرکنسولکشور ترکیهدر تبریز‪،‬فرارسیدنروز ملیجمهوری‬ ‫ترکیه را به وی تبریک گفت‪.‬‬ ‫باحضور نمایندهولیفقیهدر استانوامامجمعهتبریز‪،‬استاندار اذربایجانشرقیوجمعی‬ ‫از مدیراناداراتو نهادهایمختلفاستان‪،‬یکصدمینجلسهشورایفرهنگعمومیدر تبریز‬ ‫برگزار شد‪ .‬حجتاالسالموالمسلمین ال هاشم در این جلسه با اشاره به حضور با بصیرت و‬ ‫‪39‬‬ ‫کشاورزیاولینوزارتخانهایبودکهاییننامهشعار‬ ‫سال را در دولت تصویب کرد تا بتواند در بخش‬ ‫شــرکتهای دانشبنیــان و حمایــت از انــان کار‬ ‫مجدانهایرااغاز کندتااینشرکتهابتوانندرشد‬ ‫کنند‪.‬بهگفتهاو‪،‬پارکهایعلموفناوریکشاورزی‬ ‫تاکنون وجود نداشته که از امسال اغاز به کارکرده‬ ‫و تاکنوندو پارکعلمو فناوری کشاورزیدر کشور‬ ‫راهاندازیشدهاست‪.‬‬ ‫ســاداتینژاد از راهانــدازی ‪ 10‬دهکــده نواوری‬ ‫کشــاورزی در کشــور خبــر داد و افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫دهکدههــا شــرکتهای دانشبنیــان طرحهــای‬ ‫خود را پیش میبرند‪ .‬او افزود‪ :‬ایجاد مزرعههای‬ ‫نــواوری در دســتور کار اســت تــا یــک مجموعــه‬ ‫بههمپیوستهرابرایرونقبخش کشاورزیایجاد‬ ‫کنیــم‪ .‬وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در‬ ‫حوزههــای مختلــف در بخش کشــاورزی نیاز به‬ ‫حضور شرکتهایدانشبنیانداریم‪،‬افزود‪:‬یکی‬ ‫از مهمترینانهانهادههایفناورانهاست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در بخشهــای بذرهای هیبریدی‪،‬‬ ‫کــود‪ ،‬ســم‪ ،‬تجهیــزات ابیــاری‪ ،‬تولید نهال ســالم‬ ‫و گواهیشــده‪ ،‬واکســن‪ ،‬گلخانــه و تغذیــه دام‬ ‫و طیــور نیازمند حضور شــرکتهای دانشبنیان‬ ‫هستیم‪ .‬ساداتینژاد با بیان اینکه در زمانهایی‬ ‫شرکتهای دانشبنیان درفروش محصوالت به‬ ‫مشکل میخورند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای این منظور‬ ‫ابتدانیازهارادر همهبخشهاشناساییمیکنیم‬ ‫و تاکنون‪ ۳۰۰‬نیاز فناورانه کشاورزیاز معاونتها‬ ‫وموسساتجمعاوریشدهاست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫زینبطاهر‪-‬تبریز‪:‬مدیرکلکتابخانههایعمومی‬ ‫اذربایجــان شــرقی گفــت‪ :‬ترویج فرهنــگ مطالعه و‬ ‫تقویت همنشینی کودکان با کتاب‪ ،‬کلید تربیت نسل‬ ‫اگاه برای اینده است‪.‬‬ ‫در نشستیباحضور حجتاالسامعلیپور رادی‪،‬‬ ‫مدیرکل اموزشوپرورش استان و اسد بابایی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫کتابخانههای عمومی اذربایجان شرقی‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫همــکاری دو ســازمان باهــدف انجــام فعالیتهــای‬ ‫مشترک در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی‬ ‫و غنیســازی اوقــات فراغت دانشاموزان امضا شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانههای عمومی اذربایجان شــرقی در‬ ‫این دیدار با تاکید بر نقش کتابخانههای عمومی در‬ ‫پر کردن اوقات فراغت دانشاموزان‪ ،‬به ارائه گزارشی‬ ‫از برنامههای فرهنگی انجامشــده ازجمله جشــنواره‬ ‫کتابخوانــی رضــوی‪ ،‬نشســتهای کتابخــوان در‬ ‫سطوحمختلف‪،‬نشستهایجمعخوانیوجلسات‬ ‫نقد و بررسی کتاب پرداخت‪ .‬بابایی با اشاره به مفاد‬ ‫تفاهمنامهمنعقدشدهافزود‪:‬اداراتکلکتابخانههای‬ ‫عمومــی و اموزشوپــرورش اســتان نقش بســزایی در‬ ‫ارتقای سواد اجتماعی و تحصیلی و همچنین تربیت‬ ‫نســل کــودک و نوجــوان را بــر عهــده دارنــد‪ .‬او یکــی‬ ‫دیگــر از مهمترین اهداف انعقــاد این تفاهمنامه را‬ ‫افتتاحبزرگتریندهکدهفناوریو‬ ‫نواوری کشاورزی‪،‬منابعطبیعیو‬ ‫صنایعغذاییدر اذربایجانشرقی‬ ‫قــادر صادقزاده‪-‬رویــداد امروز‪ :‬دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫صنایع غذایی با حضور سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‬ ‫ســازمان تات‪ ،‬علی خیرالدین معاون فناوری و نواوری وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫عابدین خرم استاندار اذربایجان شرقی‪ ،‬علیرضا منادی رئیس کمیسیون اموزش‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری مجلس‪ ،‬جعفری معاون پژوهشــی ســازمان تات‪ ،‬ولدان سرپرست پارک علم و‬ ‫فناوری کشــاورزی و منابع طبیعی کشــور‪ ،‬نصراله زاده رئیس دانشــگاه تبریز‪ ،‬اکبر فتحی‬ ‫رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اذربایجان شــرقی و احمد بایبــوردی رئیس مرکز‬ ‫تحقیقات و اموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شــرقی و بســیاری از مســئولین‬ ‫استانی در پردیس سعیداباد مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان‬ ‫شــرقی افتتــاح شــد‪ .‬معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان تحقیقــات‪ ،‬اموزش و‬ ‫ترویج کشــاورزی در مراســم افتتاح دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫صنایع غذایی با اشاره به شعار سال که از سوی رهبری سال تولید‪ ،‬دانشبنیان‪ ،‬اشتغال‬ ‫افرین نامگذاری شــده اســت گفت‪ :‬تاکید رهبری بر دانشبنیان شــدن بخش کشــاورزی‬ ‫است‪ .‬یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای دانشبنیان کردن بخش کشاورزی سازمان‬ ‫تــات انجــام داده اســت راهانــدازی اولین پارک ملی کشــاورزی و منابع طبیعی در کشــور‬ ‫هســت کــه متعاقــب ان مــا ‪ 10‬دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی برای ‪ 10‬اســتان کشــور‬ ‫پیشبینــی کردهایــم‪ .‬هــدف هم این اســت که ما بتوانیــم در هر یــک از این دهکدهها‪،‬‬ ‫‪ 100‬شرکت دانشبنیان را مستقر بکنیم‪ .‬هم هستههای فناوریها و همچنین شرکتهای‬ ‫دانشبنیان‪ .‬خیام نکویی افزود‪ :‬برای این هدفگذاری در سال جاری‪ ،‬ایجاد زیرساخت‬ ‫الزم برای اســتقرار یکهزار شــرکت دانشبنیان در ‪ 10‬اســتان کشور و در ‪ 10‬دهکده فناوری‬ ‫و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و صنایع غذایی اســت که خوشــبختانه امروز شــاهد‬ ‫راهاندازی ششــمین دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و صنایع غذایی‬ ‫در استان اذربایجان شرقی هستیم‪ .‬در این مجموعه هم از بعد نیازهایی که شرکتهای‬ ‫دانشبنیان برای زمیندارند و هم ســایر زیرســاختهای الزم‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬کارگاه و سایر‬ ‫امکاناتی که هست‪ ،‬ما تدارکات الزم را دیدیم و بنابراین این مجموعه قابلیت استقرار‬ ‫‪ 100‬شرکت دانشبنیان را دارد و درصورتیکه بیایند با دانشهای فنی که خودشان دارند‬ ‫و شــرایط تجاریســازی کــه دارنــد ما حمایت میکنیم که مســتقر شــوند و یــا میتوانند‬ ‫دانشهای فنی که ما به دست اوردیم را تبدیل به فرایند تجاریسازی کنند‪ .‬هدف هم‬ ‫این اســت که ما برای دانشبنیان کردن بخش کشــاورزی شــاهد افزایش ضریب رســوخ‬ ‫خرمبابیاناینکهتوسعهدر همهجامبتنیبر شناختظرفیتهاو تالشبرایرفعنیازمندیها‬ ‫است‪ ،‬بر لزوم بهرهگیری از توانمندیهای نخبگان و صاحبان کسبوکار برای عمران و ابادی‬ ‫هر چهبیشتر شهرستانهریستاکیدکرد‪.‬او گفت‪:‬بایدمجمعتوسعههر شهرستان‪،‬متشکلاز‬ ‫مسئوالنحقوقی(دولتی)و فعاالنبخشخصوصیبارویکردتوسعهزیرساختهابهمتولی‬ ‫گریدولتدر سطحاذربایجانشرقیتشکیلشود‪.‬او یاداوری کرد‪:‬اگر در شهرستانیهمهاین‬ ‫امکاناتفراهمشود‪،‬ولیهمدلیو همافزایینباشد‪،‬توسعهایاتفاقنخواهدافتاد‪.‬استاندار‬ ‫اذربایجان شرقی با اشاره به اینکه خودمحوریها در مسیر توسعه هر شهرستان یک مانع‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای رفع مشکل شهرستان هریس در زمینه اب شرب و صنایع نیز اقدامات‬ ‫ارزشمندی در یکسالگی دولت سیزدهم اغازشده که بخش عمده ان باید در پایان دومین‬ ‫سال فعالیت دولت مردمی حلوفصل شود‪ .‬او با تاکید بر لزوم امیدافرینی بیشتر در شهرستان‬ ‫هریس از طریق کمک به تسریع توسعه ان افزود‪ :‬اگر در منطقهای امیدی برای اینده نباشد‪،‬‬ ‫جمعیت انجا در شهرهای بزرگ حاشیهنشین خواهند شد که عوارض و تبعات ان دامن همه‬ ‫را خواهد گرفت‪ .‬او با بیان اینکه معدن و گردشگری مزیتهای نسبی هریس برای توسعه‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬بعضی از صنایعدســتی مانند «فرش هریس» نیز شــهرت جهانی دارند که‬ ‫باید خروجی این نشست‪ ،‬تصویب تخصیص تسهیالت به این ‪ ۲‬حوزه باشد‪ .‬خرم افزود‪:‬‬ ‫البته اراضی مسطح و دشتهای لم یزرع شهرستان هریس به دلیل داشتن جاده دسترسی و‬ ‫وجود زیرساختهایی مانند برق و گاز و راه‪ ،‬ظرفیت الزم برای توسعه صنعتی را نیز دارند‪،‬‬ ‫اما تحقق ان در مقایسه با حوزه معدن و صنایعدستی‪ ،‬زمانبر است‪ .‬او با تاکید بر ضرورت‬ ‫اقناع مردم برای تحقق برنامههای توســعه مناطق مختلف اذربایجان شــرقی‪ ،‬خواســتار‬ ‫در پیام یعقوب هوشیار به چتین تانر امده است‪ :‬جناب اقای چتین تانر سرکنسول محترم‬ ‫کشور ترکیه در تبریز؛ سالم علیکم‪ ،‬احتراما سالم های گرم و صمیمانه ام را از شهر تبریز‪ ،‬این‬ ‫خطه گهربار از کشور عزیز جمهوری اسالمی ایران به حضور جنابعالی تقدیم مینمایم‪ .‬فرا‬ ‫رسیدن روز ملی جمهوری ترکیه را به جنابعالی و مردم شریف کشورتان صمیمانه تبریک‬ ‫میگویم‪ .‬امیدوارمروابطدیرینهو دوستانهفیمابیندو کشور کههموارهبر پایهاحتراممتقابل‬ ‫استوار بوده‪ ،‬در راستای منافع دو ملت و تحکیم صلح‪ ،‬ثبات و ارامش در منطقه بیش از پیش‬ ‫گسترش یافته و سبب توسعه‪ ،‬پیشرفت و ابادانی دو کشور شود‪ .‬از خداوند متعال‪ ،‬سالمتی‬ ‫و موفقیت ان جناب و سعادت و بهروزی ملت همسایه و دوست جمهوری ترکیه را مسالت‬ ‫مینمایم‪.‬‬ ‫هوشیارانه مردم اذربایجان در جریانات اخیر اظهار داشت‪ :‬اهالی رسانه در جهت تنویر افکار‬ ‫عمومی کارهایرسانهایخوبیانجامدادهاندامابازهمزمینهبرایبهرهگیریاز ظرفیتعظیم‬ ‫رسانه وجود دارد‪.‬‬ ‫نماینده ولیفقیه در استان همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت هنر‪ ،‬ورزش و رسانه برای‬ ‫خنثیسازینقشهدشمناناسالمو انقالبتاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه گلی مدیر کمیته امور فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه و صیادی مدیر کمیته تعلیم‬ ‫و تربیت شورای فرهنگ عمومی به ارائه گزارش پرداختند‪ .‬در این جلسه احکام اعضای جدید‬ ‫ومدیرانکمیتههایتخصصیشورایفرهنگعمومیاستانتوسطنمایندهولیفقیهدر استان‬ ‫اعطاشد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫تبلیغات مبتنی بر نیازها است‪.‬‬ ‫برجسته حوزه روابط عمومی‬ ‫وحید رضازاده‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫و بررسی موردی چالشها را از‬ ‫ســخنگوی این شــرکت در این‬ ‫مهمترین مزیتهای نشست‬ ‫خصــوص افــزود‪ :‬برگــزاری نشســت اموزشــی‪ ،‬تخصصــی روســای روابط عمومــی صنعت گاز‬ ‫هماندیشــی روســای روابــط عمومــی صنعــت کشــور برشــمرد و اظهار داشــت‪ :‬تــداوم چنین‬ ‫گاز کشــور به میزبانی اســتان اذربایجان شــرقی نشستهاییزمینهشناساییوضعیتموجود‪،‬‬ ‫زمینــه بیــان دیدگاههــا‪ ،‬بررســی اولویتهــا و بهرهگیــری از شــیوههای نویــن عملکــردی‪،‬‬ ‫چالشهــای واحدهای روابط عمومی را فراهم رقابــت اجرایــی و ایندهپژوهی را بــرای روابط‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬رضازاده توجــه ویژه به تبلیغات عمومیهــای مجموعــه صنعت گاز کشــور به‬ ‫اثربخــش را اولویــت روابط عمومیهــا اعالم و ارمغــان خواهــد داشــت‪ .‬نشســت اموزشــی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬برابر اسیبشناســی فرایندهای هماندیشــی روسای روابط عمومی صنعت گاز‬ ‫اجرایــی در نشســت اخیــر روابــط عمومیهــا‪ ،‬کشــور در ‪ 4‬و ‪ 5‬ابان ماه به میزبانی اذربایجان‬ ‫تاکیــد روابط عمومی شــرکت ملّ ــی گاز ایران به شرقی‪-‬تبریز برگزار شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫استفاده از پتانسیلهای فرهنگی هردو سازمان جهت‬ ‫ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان کرده افزود‪ :‬ترویج‬ ‫فرهنگ مطالعه و تقویت همنشینی کودکان با کتاب‬ ‫کلید تربیت نسل اگاه برای اینده است‪ .‬بابایی افزود‪:‬‬ ‫بر اســاس این تفاهمنامه هر کتابخانه با عنوان «یار‬ ‫مهربان» مدارس همجوار خود را تحت پوشــش قرار‬ ‫داده و به ارائه خدمات کتابخانهای به دانشاموزان‬ ‫ایــن مدارس میپردازد‪ .‬عضویت رایگان دانشاموزان‬ ‫پیشدبستانی زیر ‪ ۷‬سال و عضویت دانشاموزان ‪۷‬‬ ‫الــی ‪ ۱۲‬ســال با ‪ ۵۰‬درصد تخفیــف در کتابخانههای‬ ‫عمومیاستان؛همکاریکتابخانههایعمومیسیار با‬ ‫‪2/5‬‬ ‫ســردترین منطقــه کشــور بــوده خوشــبختانه‬ ‫جریان گاز پایدار برای مشــترکین تامینشده و‬ ‫افت فشار گاز در این شهرستان نداشتهایم‪.‬‬ ‫کمالــی تصریــح کــرد‪ :‬طــی هفتــه گذشــته‬ ‫مشــترکین گاز شهرســتان ســراب ‪9،268،881‬‬ ‫مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردهاند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان توضیح داد‪:‬‬ ‫بــدون گرمــای گاز طبیعی گــذر از دمای منفی‬ ‫‪ 20‬و بیشــتر بــرای مشــترکین محتــرم ســراب‬ ‫قابلتصور نیست‪ ،‬پس بار دیگر از همه مردم‬ ‫درخواســت میشــود با رعایت دمای رفاه (‪18‬‬ ‫تــا ‪ 21‬درجــه) و مدیریت مصرف و شــرکت در‬ ‫پویش هر خانه یک اتاق گرم‪ ،‬رفاه همنوعان‬ ‫خود را به مخاطره مواجه نکنند‪.‬‬ ‫استقرار روابط عمومی هوشمند در گرو‬ ‫تبلیغات مبتنی بر نیازها است‬ ‫استفاده از توانمندیهای نیروی کار بومی و نیز تخصیص حقوق دولتی معادن برای تسریع‬ ‫در توسعه شهرستان هریس شد‪ .‬او همچنین قول داد اعتبارات شهرستان هریس از محل‬ ‫تبصرههــای ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد رقــم مصــوب فعلــی افزایش یابد‪ .‬اســتاندار اذربایجان‬ ‫شرقی با اشاره به برخی گشایشهای اخیر در حوزه بهداشت و درمان افزود‪ :‬ارتقای سطح‬ ‫خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان هریس نیز از این محل محقق میشود‪ .‬او دستور داد‬ ‫مشکلانشعاباتدامداریهایشهرستانهریسنیز باجدیتنهادهایمسئولبرطرفشود‬ ‫و پیشنهاد داد که اولویتبندی در این زمینه مدنظر قرار گیرد‪ .‬استاندار اذربایجان شرقی‬ ‫همچنین اعالم کرد که بهعنوان یکی از نتایج نشست امروز‪ ،‬از محل اعتبارات موجود حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان اعتبار بیشتر نیز برای رفع مشکالت اولویتدار شهرستان هریس اختصاص‬ ‫مییابد‪.‬‬ ‫مسجد مهراباد‬ ‫‪ :‬مسجدمهراباداز مسجدهایتاریخیشهر بناباست کهدر مرکز اینشهر و در میدانیبه‬ ‫کتیبهموجوددر ضلعشمالیانبهسال‪ ۹۵۱‬هجریو‬ ‫همیننامقرارگرفتهاست‪.‬بنایاینمسجدبر اساس ٔ‬ ‫دورانحکومتشاهتهماسبیکمرسیدهوبانیانبیبیجانخانممنصوربیگبودهاست‪.‬مسجدمهراباد‬ ‫دارایشبستان‪،‬صحنو منارههای کاشیکاریشدهاست‪.‬اینمسجدیکیاز چندینمسجدساختهشدهبه‬ ‫دستصفویاندر بناباستو در تاریخ‪ ۱‬فروردین‪ ۱۳۴۷‬باشمارهٔ ثبت‪ ۷۸۹‬بهعنوانیکیاز اثار ملیایران‬ ‫بهثبترسیدهاست‪.‬سرستونهایایناثر معماری‪،‬یکیاز جلوههایهنر ایرانیدر دورهصفویاست‪.‬حمام‬ ‫تاریخیمهرابادنیز روبرویهمینمسجدواقعشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناذربایجانشرقی‬ ‫| قادر صادق زاده|‬ ‫شماره‪ 38‬صفحهرویداد اذربایجانشرقی‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫یکصدمینجلسهشورایفرهنگعمومیدر تبریز برگزار شد‬ ‫بهرهگیری از ظرفیت هنر‪ ،‬ورزش و رسانه‬ ‫برایخنثیسازینقشهدشمناناسالم‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاذربایجانشرقی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫اسکنکنید‬ ‫ ‬ ‫ شرقی‬ ‫صفحه اختصاصی اذربایجان ‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫انتصاب رئیس‬ ‫جدید امور موزه های‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫تنفس کردند‬ ‫شهر تهران بوده است‬ ‫سراب‪ ،‬رکورد سردترین شهر کشور را برای‬ ‫چندمینبار شکست‬ ‫‪ruydadiran.com/city/azarbayejanesharghi‬‬ ‫‪۲۱‬روز «هوای سمی»‬ ‫و ‪ ۱۳ /۵‬درصد از مرگ و میرها در‬ ‫نماینــده مــردم تبریــز‪،‬‬ ‫نماینده رهبری دستگیرشدگان‬ ‫اســکو و اذرشــهر در مجلــس‬ ‫را بیگنــاه اعام کرد و همه را‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬گروهــی‬ ‫ازاد کردنــد و کشتهشــدگان را‬ ‫امضــا جمــع میکننــد و ایــن‬ ‫شــهید و مجروحــان را جانبــاز‬ ‫امضاهــا را وجهالمصالحــه‬ ‫اعــام کــرد و معنــی ایــن کار‬ ‫علیرضا احمد‬ ‫بعضی خواستههای خود قرار‬ ‫خیلی روشــن است‪ ،‬یعنی به‬ ‫بیگی‬ ‫میدهند و امتیــاز میگیرند و‬ ‫دلیل ضعــف مدیریتی اقایان‬ ‫بعــد وزیر ابقا میشــود که این اصاً ســزاوار و ورود کردند‪ .‬او همچنین افزود‪ :‬رهبر انقاب‪،‬‬ ‫شایستهمجلسنیست‪.‬‬ ‫گزارشهــای مراجــع را قبول نکرد و خودشــان‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬علیرضا احمد بیگی شــخصا بــه موضــوع ورود کردنــد‪ .‬حتی تغییر‬ ‫افــزود‪ :‬االن بدیهیتریــن کاری که میخواهد رئیــس نیــروی انتظامــی هــم‪ ،‬ریشــه در ایــن‬ ‫صــورت بگیــرد‪ ،‬اســتیضاح وزیــر کشــور در موضــوع دارد و وزیــر کشــور بایــد بــه مجلــس‬ ‫خصوص اتفاقات و فجایع به بارامده در چهار پاســخگو باشــد‪ .‬ولــی نهتنهــا مجلــس در این‬ ‫ماه اخیر است و بهترین گواه ان‪ ،‬حضور هیئت خصوص ورود نکرد‪ ،‬بلکه حتی به بدیهیترین‬ ‫رهبری در اســتان سیستان و بلوچستان است‪ .‬وظیفه خود که تهیه گزارش از حوادث اســتان‬ ‫نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس اظهــار کرد‪ :‬سیستان و بلوچستان بوده‪ ،‬عملنکرده است‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناذربایجانشرقی‬ ‫تقویتهمنشینی کودکانبا کتاب کلیدتربیتنسلاگاهبرایاینده‬ ‫در چنین شرایط اقتصادی جامعه میتوان‬ ‫گفت که کلیه صاحبان وســایل نقلیه در اســتان‬ ‫بهدنبال کمکفنرهایهستند کهشرکتسازنده‬ ‫انهارادر خیابانهایشهر تبریز تضمینبکندتا‬ ‫بلکه بیش از این زیر بار مخارج هنگفت نروند‪،‬‬ ‫البد میفرمایید که چرا؟ چون به هرکســی که‬ ‫میرسیم میگوید این خیابان هست یا بیابان؟‬ ‫امــا بهصراحت میگویم کــه در بیابانهای دنیا‬ ‫همچنیــن چالههــای فضایــی وجــود نــدارد و‬ ‫نمیدانم که جناب اقای شهردار در خیابانهای‬ ‫این شهر تردد میکند یا نه؟‬ ‫فرمودیــد کــه محلولپاشــی بهجــای‬ ‫نمکپاشی‪ ،‬شهروندان از دانش روز و مدیریت‬ ‫شــما شــوکه شــدند با خود گفتند که کسی هم‬ ‫امــد کــه به فکــر اینــدگان اســت‪ ،‬امــا ایا فقط‬ ‫خیابانهای اصلی جزو شهر تبریز هستند؟ بیش‬ ‫از دو هفتــه از بارش نعمت الهی میگذارد اما‬ ‫همچنان در کوچهپسکوچههای مرکز شهر که‬ ‫شبیه به سیبری شده‪ ،‬هنوز برف مشهود است‬ ‫که در اثر لغزندگی ممکن اســت موجب مرگ‬ ‫شهروندان و یا موجب شکستگی اعضای بدن‬ ‫عــدهای دیگــر شــود و بماند که تعــدادی هم‬ ‫وسیله نقلیه به علت لغزندگی چه خطرات و‬ ‫متحمل زیان مادی به خود دیدهاند‪ .‬ایا مقصر‬ ‫اصلــی دشــمنانند یــا نبــود یــک برنامــه مدول‬ ‫وسوءمدیریت؟‬ ‫برخی نمایندگان امتیاز گرفتند؛ وزیر را‬ ‫حفظ کردند!‬ ‫بر اساس اطاعات سامانههای هواشناسی‬ ‫استان‪ ،‬سراب از توابع استان اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫طی هفته گذشته‪ ،‬رکورد سردترین شهر کشور را‬ ‫برای چندمین بار شکسته است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اســتان گفــت‪ :‬شهرســتان ســراب یکــی از‬ ‫سردسیرترین شهرستان اســتان بوده و غالباً در‬ ‫زمان برودت هوا‪ ،‬دمای منفی ‪ 20‬درجه و حتی‬ ‫سردتر را نیز تجربه میکند‪.‬‬ ‫نــادر کمالــی افــزود‪ :‬هماکنــون گاز ایــن‬ ‫شهرســتان از طریــق ‪ 6‬ایســتگاه گازرســانی در‬ ‫حال توزیع است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه بــرودت باالی هــوا در این‬ ‫شهرستان اظهار داشت‪ :‬علیرغم اینکه سراب‬ ‫‪۳۲‬روز اول زمستان‬ ‫معلق به ترتیب عامل ‪۱۵ /۶‬‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫حضــور افــراد صاحب تجربــه‪ ،‬تخصــص و انگیــزه در همایــش ‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری ضروری است‬ ‫عابدینخرم؛استانداراذربایجانشرقی‪:‬همایشبینالمللیفرصتهایسرمایهگذاریاستان‬ ‫بایداجراییوعملیاتیباشد؛نمیخواهیماینهمایشیکرویدادتشریفاتیباشد‪،‬بههمین‬ ‫خاطر حضور افرادصاحبتجربه‪،‬تخصصو انگیزهدر همایشفرصتهایسرمایهگذاری‬ ‫استانضروریاست‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫تهرانی ها طی‬ ‫در سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬ریزذرات‬ ‫‪ruydadiran.com/city/azarbayejanesharghi‬‬ ‫تقویت هستههای مردمی فرهنگ و هنر‬ ‫در استان ضروری است‬ ‫‪۲۱‬روز‬ ‫‪% 15/6‬‬ ‫االینده اصلی هوای تهران در‬ ‫همه سال های اخیر ذرات معلق‬ ‫با قطر کوچک تر از ‪ ۲ /۵‬میکرون‬ ‫بوده که این مطالعات نشان‬ ‫می دهد این ذرات یکی از عوامل‬ ‫اصلی سرطان زایی است ذراتی‬ ‫که منبع اصلی انتشار انها‪ ،‬اگزوز‬ ‫خودروهاست‬ ‫نتایج چهار مطالعه پزشکی نشان‬ ‫عوارض تنفس در هوای الوده‬ ‫به اکسیدهای گوگرد‬ ‫(در نتیجه مازوت سوزی) ‪:‬‬ ‫تنگ شدن راه های هوایی تنفس‬ ‫اسپاسم برونش | سرفه شدید‬ ‫سوزش چشم و مجاری تنفسی‬ ‫کاهش کارایی تنفسی‬ ‫کم شدن عمق تنفس‬ ‫تشدید عوارض قلبی و عروقی‬ ‫امیر حسین احتشامی‬ ‫می دهد «ماندگاری الودگی» در‬ ‫تهران‪،‬همبستگیگسترده‬ ‫با افزایش مرگ ومیر دارد‬ ‫‪% 15‬‬ ‫از مرگ های‬ ‫سال‪ ۹۶‬پایتخت ناشی‬ ‫از هوای سرطان زا بود‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفتمین کارت زرد‬ ‫برای دولت سیزدهم‬ ‫‪02‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۵‬تا‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫حجم اب‪ ۲۰‬سد‬ ‫مهمکشور‬ ‫اشنایی با گزینه جدید خط حمله پرسپولیس‬ ‫جانشینلوکادیا‬ ‫از لیگ ژاپن می اید‬ ‫صفحه اخر‬ ‫لئاندرو پریرا با لقب بنانا‪ ،‬موردتوجه‬ ‫پرســپولیس قرارگرفته؛ او مدتی قبل‬ ‫نخــودرو تاییــد کرد کــه اجرای‬ ‫گــروه صنعتــی ایرا ‬ ‫محدودیــت تعریــف حســاب وکالتــی کــه ب ـ ه معنای‬ ‫بلوکه شدن وجه خودروی مورد تقاضاست به عنوان‬ ‫تنــام از بزرگتریــن طــرح پیــش فــروش‬ ‫ششــرط ثب ‬ ‫پی ‬ ‫ایران خودرو که قرار است همزمان با فرارسیدن چهل‬ ‫و چهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزار شود‪،‬‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫نخــودرو نیز‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬گــروه صنعتــی ایرا ‬ ‫همچــون دیگر خودروســاز بــزرگ کشــور‪ ،‬محدودیت‬ ‫جدیــد را بــه شــروط ثبت نام اضافه کــرده و قطعی و‬ ‫زمان ان را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تصمیــم کــه بــا هــدف کاهــش‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان بوشهر‬ ‫تقاضاهــای کاذب‪ ،‬حذف داللی ها و واقعی تر شــدن‬ ‫یشــود‪ ،‬از ایــن پــس تنهــا‬ ‫امــار ثبت نا مهــا اجرایــی م ‬ ‫حهــای فروش خودروســازان‬ ‫کســانی می تواننــد در طر ‬ ‫تنــام کننــد کــه وجــه خــودرو در حساب هایشــان‬ ‫ثب ‬ ‫موجود باشد و از طریق بانک پیش از فرایند ثبت نام‪،‬‬ ‫مسدود شده باشد‪.‬‬ ‫ایران خودرو پیش از این‪ ،‬در نتیجه پیگیری ها برای‬ ‫ارائــه جزئیات اجــرای این محدودیــت همچون زمان‬ ‫اجرا‪ ،‬میزان پول موجود (همه وجه خودرو یا درصدی‬ ‫از ان) و مــدت زمــان مســدود بودن وجه در حســاب‬ ‫مشــتری‪ ،‬اعالم کــرده بــود‪ :‬درصد موجــودی ریالی در‬ ‫حساب مشتری بسته به نوع خودرو احتماال متفاوت‬ ‫اگهی فراخوان عمومی مزایده اجاره مجتمع‬ ‫اقامتی ‪ -‬گردشگری خلیج فارس مشهد ‪ -‬ساختمان‬ ‫ازمایشگاه مرکزی ‪ -‬قسمتی از مدرسه اتحاد (اشپزخانه)‬ ‫از ســقوط پــرواز حامــل بازیکنان تیم‬ ‫مثلچشمه ای که از زمین‬ ‫می جوشد‬ ‫شاپه کوئنســه عضــو ایــن تیــم بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فوتبــال ‪ ،360‬مهم تریــن‬ ‫دغدغ ه پرسپولیس در نیم فصل دوم‬ ‫رقابت هــای لیــگ برتر جــذب مهاجم‬ ‫کباب کتاب‬ ‫است‪ .‬بازیکنی که بتواند نبودِ یورگن‬ ‫لوکادیــا را جبران کنــد و با گل هایش‬ ‫سرخ پوشــان را به ســمت هشــتمین قهرمانی در جام خلیج فارس هدایت کند‪ .‬در همین راســتا‬ ‫شــنیده ها حکایــت از ان دارد کــه پرافتخارترین تیم لیــگ برتر با یک بازیکن برزیلی به توافقاتی‬ ‫دست پیداکرده و بعید نیست او به زودی راهی ایران شود‪.‬‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش اســتان بوشــهر در نظر دارد مجتمــع اقامتی ‪ -‬گردشــگری خلیج فارس‬ ‫مشــهد ‪ -‬ساختمان ازمایشــگاه مرکزی ‪ -‬قسمتی از مدرسه اتحاد (اشــپزخانه) را از طریق مزایده عمومی با‬ ‫بهره گیری از سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به صورت الکترونیکی به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مجتمع اقامتی گردشگری خلیج فارس‪ :‬مورخ ‪ 1401/11/08‬ساعت ‪۹:00‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد مجتمع اقامتی گردشگری خلیج فارس‪ :‬تا تاریخ ‪ 1401/11/18‬ساعت ‪ ۹:20‬صبح‬ ‫زمان بازگشایی مجتمع اقامتی گردشگری خلیج فارس‪ :‬مورخ ‪ 1401/11/18‬ساعت ‪ 12:00‬صبح‬ ‫مهلت دریافت اسناد ازمایشگاه مرکزی ‪ -‬قسمتی از مدرسه اتحاد مورخ ‪ 1401/11/13‬ساعت ‪1۹:00‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد اسناد ازمایشگاه مرکزی ‪ -‬قسمتی از مدرسه اتحاد مورخ ‪ 1401/11/24‬ساعت ‪۹:00‬‬ ‫زمان بازگشایی اسناد ازمایشگاه مرکزی ‪ -‬قسمتی از مدرسه اتحاد مورخ ‪ 1401/11/24‬ساعت ‪12:00‬‬ ‫نشانی محل تحویل اسناد‪ :‬بوشهر خیابان شهید عاشــوری‪ -‬خیابان شهید اوینی‪ .‬اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫استان بوشهر‬ ‫در ضمن متذکر می گردد کلیه مراحل مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می گیرد‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی و کارشناس رسمی دادگستری فراخوان به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫در صورت هر گونه سئوال به اداره کل اموزش و پرورش استان بوشهر (واحد خدمات) مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان بوشهر‬ ‫شناسه اگهی‪1445434 :‬‬ ‫‪08‬‬ ‫کباب عربی‬ ‫‪07‬‬ ‫شفــروش برای ســه گــروه متقاضیان‬ ‫ایــن طــرح پی ‬ ‫عادی‪ ،‬قانون جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای‬ ‫فرسوده اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫صرفا متقاضیان عادی بایستی ضمن‬ ‫در این طرح ً‬ ‫حصــول اطمینــان از احــراز شــرایط عمومــی ثبت نام‪،‬‬ ‫نسبت به افتتاح حساب وکالتی نزد بانک های عامل‬ ‫که به زودی اعالم خواهد شد‪ ،‬اقدام کرده و به میزان‬ ‫مبلغی که در بخشنامه تعیین خواهد شد‪ ،‬موجودی‬ ‫این حساب را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫یشــود که افتتاح حســاب وکالتی مختص‬ ‫تاکیــد م ‬ ‫متقاضیان عادی بوده و شامل متقاضیان قانون جوانی‬ ‫جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده نمی شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫بدینوســیله م الــف اگهــی مزایده شــماره‬ ‫‪ 2001003872000002‬کمیســیون مزایده‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به شماره‬ ‫‪ 140120/80744‬اعالم می گردد ‪.‬‬ ‫اگهی مزایده شماره ‪2001003872000002‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪08‬‬ ‫گفتگو بابهمننشاطی‪،‬شاعر و طنزپرداز‬ ‫اعمال شرط جدید شرکت در قرعه کشی ایران خودرو‬ ‫خواهد بود؛ این موضوع و زمان بلوکه ماندن وجه ها‬ ‫در حســاب مشــتری نیز از جمله همان مسائلی است‬ ‫که پس از تعامل با بانک ها مشــخص و اطالع رســانی‬ ‫نخــودرو ضمن‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬حال گــروه صنعتــی ایرا ‬ ‫اعــام خبر اجرای «پیش فــروش بزرگ ایران خودرو در‬ ‫راه اســت» اعمال محدودیت تعریف حساب وکالتی‬ ‫برای طرح های ایران خودرو را قطعی اعالم کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است موضوع اعمال محدودیت جدید برای‬ ‫یشــود‬ ‫ثبت نا مهــای دو خودروســاز در حالــی اجــرا م ‬ ‫کــه که طبق تاکیــد وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‪،‬‬ ‫وعــده حذف قرعه کشــی تا پایان امســال همچنان بر‬ ‫قوت خود باقیست و قرعه کشی ها تا پایان امسال به‬ ‫‪03‬‬ ‫ترمز بریدن نرخ تورم‬ ‫اقالم خوراکی‬ ‫ورزش‬ ‫صــورت کامل‪ ،‬از دســتور خــارج خواهد شــد؛ بنابراین‬ ‫این محدودیت بایستی در همین چند طرحی که طی‬ ‫یشــود‪ ،‬اجرایی‬ ‫بهمن و اســفند ماه امســال اجرایی م ‬ ‫شــود؛ مگــر انکــه رونــد قرعه کش ـی ها در ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫بخواهد ادام ه داشته باشد‪.‬‬ ‫نخــوردو اعــام کــرده اســت‪ :‬همزمــان بــا‬ ‫ایرا ‬ ‫فرارســیدن چهــل و چهارمین ســالروز پیــروزی انقالب‬ ‫شفــروش محصــوالت‬ ‫اســامی‪ ،‬بزرگتریــن طــرح پی ‬ ‫یشــود‪ .‬در ایــن طــرح تعــداد‬ ‫نخــودرو اجرایــی م ‬ ‫ایرا ‬ ‫انبوهــی از انــواع محصــوالت گروه صنعتــی این گروه‬ ‫یشــود که موعد تحویــل ان حداکثر‬ ‫صنعتــی عرضه م ‬ ‫یکساله درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫وقت تنگ است اقای تاج‬ ‫‪ :‬امروز بیش از ‪ ۲۷۵۰‬میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار ازاد است و این پول در جیب مردم باقی مانده‬ ‫است‪ .‬وزارت صمت هم در پی زمان بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کاالست‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هوای سمی با زندگی مردم تهران چه می کند؟‬ ‫‪03‬‬ ‫جدال سخت دولت‬ ‫با بازار ارز‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ارذبایجانشرقی‬ ‫‪08‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مزایده ‪ 3‬فقره از امالک مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ‪ 3‬مال مجزا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫کمیسیون مزایده سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در نظر دارد؛ به استناد ائین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (‪ )8‬قانون بودجه سال ‪ 1401‬کل کشور و بر اساس مجوز فروش به شماره‬ ‫‪60352‬ت‪ 187060/‬هـ مورخ ‪ 1401/10/10‬هیات محترم وزیران‪ 3 ،‬فقره از امالک مازاد (غیر منقول) خود را با وضعیت موجود و بصورت نقد به مشخصات و شرایط مندرج در این برگ‬ ‫و اسناد مزایده از طریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بصورت الکترونیکی با شماره مزایده ‪2001003872000002‬‬ ‫به فروش برساند‪.‬‬ ‫شرح مختصری از امالک مازاد‬ ‫ردیف‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫بخش‬ ‫مساحت عرصه‬ ‫(مترمربع)‬ ‫مساحت اعیان‬ ‫(مترمربع)‬ ‫نشانی‬ ‫(‪ 5‬درصد قیمت پایه)‬ ‫(تضمین شرکت در مزایده)‬ ‫‪1‬‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین به شماره‬ ‫پالک ثبتی ‪ ۲1۳۶۵‬از ‪ ۳۷‬اصلی‬ ‫‪ 1۳‬مشگین شهر‬ ‫‪۳۳۵0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شهرستان مشگین‪ ،‬خیابان‬ ‫دانش‬ ‫قیمت پایه‪ ۲۲4/۵40/000/000 :‬ریال‬ ‫مبلغ ودیعه (‪ %۵‬قیمت پایه)‪:‬‬ ‫‪ 11/۲۲۷/000/000‬ریال‬ ‫‪۲‬‬ ‫ششدانگ مرکز سابق خدمات‬ ‫کشاورزی قره اغاج بشماره پالک ثبتی‬ ‫‪ 11۵‬فرعی ‪ 4٩‬اصلی‬ ‫‪ 1۵‬اردبیل‬ ‫‪1۵4۵0‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫شهرستان مغان‪ -‬دهستان‬ ‫قره اغاج‪ -‬جنب جاده‬ ‫شهرستان قره اغاج به‬ ‫انگوت‬ ‫قیمت پایه‪ ۳۵/000/000/000:‬ریال‬ ‫مبلغ ودیعه (‪ %۵‬قیمت پایه)‪:‬‬ ‫‪ 1/۷۵0/000/000‬ریال‬ ‫‪۳‬‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫بشماره پالک ثبتی ‪ 1۲۵0‬فرعی از‬ ‫‪ ۲۷0‬اصلی‬ ‫‪ ۳‬اردبیل‬ ‫‪۳۶0۵/۶‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شهرستان نیر‪ -‬جاده قره‬ ‫شیران‬ ‫قیمت پایه‪ ۵/04۷/840/000:‬ریال‬ ‫مبلغ ودیعه (‪ %۵‬قیمت پایه)‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۳/000/000‬ریال‬ ‫*‪ -‬زمان انتشار در سایت‪ ،‬ساعت ‪ 1۹:00‬بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ‪1401/11/03‬‬ ‫*‪ -‬تاریخ بازدید امالک‪ :‬از دوشنبه مورخ ‪ 1401/11/03‬لغایت روز پنج شنبه مورخ ‪ 1401/11/13‬روزانه از ساعت ‪ 0۹:00‬صبح تا ‪ 13:00‬ظهر‪.‬‬ ‫*‪ -‬مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از زمان انتشار اگهی در سامانه لغایت روز پنج شنبه مورخ ‪ 1401/11/13‬ساعت ‪ 08:00‬صبح‪.‬‬ ‫*‪ -‬اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت ‪ 08:00‬قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ ‪.1401/11/23‬‬ ‫*‪ -‬محل و زمان بازگشایی‪ :‬در محل اتاق جلسات سازمان راس ساعت ‪ 0۹:30‬قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ ‪.1401/11/23‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)‪ ،‬ارسال‬ ‫پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پاکات‪ ،‬اعالم به برنده‪ ،‬واریز وجه مزایده و تحویل اموال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مزایده گر مختار است در یک و یا دو و یا در هر ‪ 3‬مال (امالک مازاد) شرکت نماید‪ .‬ضمنا سایر شرایط مزایده بصورت کامل در اسناد و شرایط مزایده در سامانه قید گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه های نشر اگهی روزنامه (دو نوبت چاپ) در مرحله اول و همچنین مرحله دوم (تجدید) و هزینه کارشناسی ملک بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مزایده گر جهت شرکت در مزایده بایستی مطابق مدت معین در سامانه (از زمان انتشار اگهی در سامانه لغایت ساعت ‪ 08:00‬صبح روز پنجشنبه مورخه ‪ )1401/11/13‬نسبت به دریافت‬ ‫اسناد مزایده اقدام نمایند در غیر اینصورت به هیچ وجه امکان دریافت اسناد و شرکت در مزایده وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -5‬عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به دفاتری که در بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل مزایده گر مرتبط با هر اســتان در ســایت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬موجود است مراجعه و برای دریافت راهنمایی الزم در خصوص مسائل و مشکالت سامانه با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه به شماره ‪ 021-41۹34‬و کسب اطالعات‬ ‫بیشتر در مورد جزئیات مزایده مذکور با شماره ‪ 0453166100۹ -04531661043‬تماس حاصل یابند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪140120/80744:‬‬ ‫دبیرخانه کمیسیون مزایده سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مذاکرات با چین برای‬ ‫توقف خرید نفت ایران‬ ‫تشدید می شود‬ ‫نماینــده ارشــد دولت بایــدن در امــور ایران گفت‬ ‫که فشار بر چین را برای توقف واردات نفت از ایران‬ ‫افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫رابــرت مالی‪ ،‬فرســتاده ویــژه امریکا در امــور ایران‬ ‫در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت‪ :‬چین مقصد‬ ‫اصلی صادرات غیرقانونی ایران است و مذاکرات برای‬ ‫منصــرف کــردن پکــن از ایــن خرید ها در حال شــدت‬ ‫گرفتــن اســت‪ .‬مالی گفــت‪ :‬گام هایی را کــه به منظور‬ ‫توقفصادراتنفتایرانو بازداشتن کشور هااز خرید‬ ‫ان باید برداریم را برخواهیم داشت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ما‬ ‫چیــک از تحریم های خود علیه ایــران و به ویژه در‬ ‫هی ‬ ‫مورد فروش نفت را کاهش نداده ایم‪.‬‬ ‫خروج از ‪ NPT‬ساده‬ ‫نیست‬ ‫کریمی تحلیل گر مســائل بین الملل در گفت وگو با‬ ‫ایلنا‪ ،‬در پاســخ به این ســوال که وزیر امور خارجه طی‬ ‫روزهای اخیر از احتمال خروج ایران از ‪ NPT‬در واکنش‬ ‫بــه تصمیم اخیر پارلمان اروپا علیــه ایران صحبت کرد‪.‬‬ ‫ارزیابی شــما از این اظهارنظر در این شــرایط چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ NPT:‬معاهدهمنع گسترشسالح هایهسته ای‬ ‫است‪ .‬اگر قرار باشد پروتکل خروج ان رعایت شود و نه‬ ‫اینکه ناگهانی از اجرای ان جلوگیری شود‪ ،‬نیاز به اعالم‬ ‫سه ماه زودتر کشور خواستار خروج به شورای امنیت و‬ ‫بعد هم تامین دلیل است‪ .‬دالیل باید کفایت موضوع‬ ‫خروجرابرایتامینمصالحو منافعملیداشتهباشد‪.‬در‬ ‫غیر این صورت به طور بالقوه شورای امنیت ملل متحد‬ ‫می تواند تدارکی برای ان در نظر بگیرد؛ بنابراین خروج‬ ‫از انپیتیبه سادگیو ناگهانینیست‪.‬البتهجلوگیری‬ ‫از اجرا و عدم پایبندی امر دیگری است‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که در صورت‬ ‫اجرایی شــدن خروج ایران از معاهده ‪ NPT‬این عمل‬ ‫چهپیامدهاییبههمراهخواهدداشت‪ ،‬گفت‪:‬اگر این‬ ‫موضوعصرفایکموضع گیریدر مقابلمواضعغربی ها‬ ‫باشدوبخواهدبه عنوانابزار مذاکرهضمنییاواقعیبه‬ ‫کار اید‪،‬یکبحثاست؛اماخروجبهکیفیتیکهشرحان‬ ‫گفتهشد‪،‬بههر سوموجبنوعیاجماعسازیبالقوهدر‬ ‫محیطبین المللیخواهدشد‪.‬به خصوصباسابقهمسئله‬ ‫هسته ای‪،‬خروجاز انپیتیمی تواندابزار خوبیرابرای‬ ‫مخالفانتعاملهسته ایباایراندر محیطبین المللی‬ ‫(به خصــوص اســرائیل) فراهــم کنــد کــه از ان به عنوان‬ ‫شاهدیبرمدعایقدیمیخوداستفادهکنند‪.‬نهایتاایران‬ ‫به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی مجددا‬ ‫ذیلفصلهفتممنشورمللمتحدمتحملقطعنامه های‬ ‫جدیدونیز بازگشتقطعنامه هایشش گانهدوراناقای‬ ‫احمدی نژادو جلیلیقرار می گیرد کهاینالبتهباشرایط‬ ‫کنونی ازنظر انزوای سیاسی و اقتصادی و فروش نفت و‬ ‫مسائلیحتیسنگین تربه غایتمتفاوتاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اموزش وپرورشرهاشدهاست‬ ‫مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات قانع نشد‬ ‫هفتمین کارت زرد برای دولت سیزدهم‬ ‫رویــداد امروز‪-‬گــروه سیاســت‪ :‬افــکار عمومــی‬ ‫نســبت به وضعیــت اینترنت در کشــور ناراضی‬ ‫اســت؛ ایــن موضوعــی نیســت کــه بتــوان ان را‬ ‫کتمــان کــرد‪ .‬در چنین شــرایطی وزیــر ارتباطات‬ ‫بــه مجلــس رفــت و کارت زرد گرفت امــا نه به‬ ‫خاطــر اینترنت بلکه مخابرات به پاشــنه اشــیل‬ ‫وزیر تبدیل شد‪ .‬جلسه صحن علنی روز گذشته‬ ‫مجلس‪ ،‬در نخستین دستور بررسی سوال عباس‬ ‫مقتدایــی نماینــده مــردم اصفهــان از عیســی‬ ‫زار عپــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‬ ‫پــس از طــرح ســوال و ارائــه توضیحــات از‬ ‫ســوی وزیــر ارتباطــات بــا اعــام عــدم اقنــاع از‬ ‫سوی مقتدایی‪ ،‬سوال از وزیر در صحن مجلس‬ ‫به رای گذاشــته شــد کــه در اینجــا نمایندگان با‬ ‫‪ ۱۱۵‬رای مخالــف در مقابــل ‪ ۱۰۹‬رای موافــق‬ ‫از توضیحــات وزیــر قانع نشــده و به این ترتیب‬ ‫زار عپــور از مجلــس کارت زرد دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس زار عپــور پــس از فاطمــی امیــن‪،‬‬ ‫ســجادی‪ ،‬ساداتی نژاد و عین اللهی به پنجمین‬ ‫وزیــر دریافت کننــده کارت زرد از مجلس تبدیل‬ ‫شــد کــه البتــه بــا توجــه بــه دریافــت دو کارت‬ ‫زرد از ســوی دو تــن از وزرا ایــن هفتمیــن کارت‬ ‫زرد مجلس انقالبی به دولت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اسالمی پس از طرح‬ ‫ســوال نماینده مردم اصفهــان از وزیر ارتباطات‬ ‫در خصوص علت عدم اجرای قانون به کارگیری‬ ‫ایثارگران در شــرکت مخابرات‪ ،‬از توضیحات او‬ ‫قانع نشدند و به او کارت زرد دادند‪.‬‬ ‫عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی از عیسی زارع پور وزر ارتباطات‬ ‫در دســتور کار مجلــس قــرار گرفــت‪ .‬در ابتــدا‬ ‫حســن لطفــی ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلس ســوال مقتدایــی از زارع پور را در صحن‬ ‫مجلــس قرائــت کــرد‪ .‬لطفــی در تشــریح ســوال‬ ‫مقتدایــی گفــت‪ :‬خالصــه ســوال ایــن اســت که‬ ‫دلیــل عــدم تبدیــل وضعیــت ایثارگــران شــرکت‬ ‫مخابرات چیست؟‬ ‫زارع پور‪ :‬دولت سهامدار عمده نیست‬ ‫عیســی زارع پور در پاســخ به این سوال بیان‬ ‫کــرد‪ :‬مــا در وزارت ارتباطــات پــس از تصویــب‬ ‫قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات‬ ‫شهــای‬ ‫گســترده ای را شــروع کردیــم و در بخ ‬ ‫مختلف ایــن وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬در ‪ ۹‬دســتگاه تابعه وزارتخانه تا‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4804‬شماره‪ 140160302006009483:‬برابر رای شماره ‪ 9483‬مورخ ‪ 1401/09/08‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0789‬مالکیت اقای‪/‬خانم فرشته یحیایی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 361‬کدملی‬ ‫‪ 1141696843‬صادره فرزند عبداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 214.48‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 16‬فرعی از ‪ 77‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب‬ ‫سند انتقال ‪ 11470‬مورخ ‪ 1398/3/1‬دفترخانه ‪ 388‬خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/10/20‬نوبت دوم ‪ 1401/11/05‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1437893‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4806‬شماره‪ 140160302006009998:‬برابر رای شماره ‪ 9998‬مورخ ‪1401/09/16‬‬ ‫به شماره کالسه ‪ 0430‬مالکیت اقای‪/‬خانم اکبر فوتیان به شناسنامه شماره ‪ 14310‬کدملی‬ ‫‪ 1140141856‬صادره فرزند یداهلل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 111.94‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 959‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4814‬برابر رای شماره ‪140060306012004060‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ‪/‬خانم عادل فخرائی فرزند علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 4077‬صادره کاشمردر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪41.45‬متر مربع از پالک‬ ‫‪1537‬فرعی از‪3026‬اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به ادرس نبش بلوار جمهوری اسالمی‬ ‫‪ 9‬خریداری از مالک رسمی اقای ‪ /‬خانم علی فخرائی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/05:‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد وامالک کاشمر ‪/46‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو وانت‬ ‫سیستم پیکان تیپ ‪ 1600i‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 442 -53‬ب ‪ 21‬به شماره موتور ‪ 11487057043‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAA36AA09G804789‬مدل ‪ 1388‬به نام سهیال رضایی فر فرزند‬ ‫خسرو شماره شناسنامه ‪ 5095‬کدملی ‪ 0060856963‬صادره از تهران‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫به امروز بالغ بر ‪ ۲۳۷۳‬نفر مشمول قانون شده‬ ‫و تبدیل وضعیت صورت گرفته است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در وزارت ارتباطــات ‪ ۹۰‬نفــر‪ ،‬در شــرکت‬ ‫ارتباطات زیرســاخت ‪ ۷۸۸‬نفر‪ ،‬در شرکت ملی‬ ‫پســت ‪ ۷۳۰‬نفــر‪ ،‬در ســازمان فضایــی ‪ ۴۱‬نفــر‪،‬‬ ‫در پژوهشــگاه فضایی ‪ ۹۵‬نفر‪ ،‬در پس ـت بانک‬ ‫‪ ۳۷۴‬نفر و در شرکت پیام ‪ ۳۶‬نفر که درمجموع‬ ‫بال غبــر ‪ ۲۳۰۰‬نفــر تبدیل وضعیت شــدند‪ .‬وزیر‬ ‫ارتباطــات در ادامه اظهار کــرد‪ :‬اما در خصوص‬ ‫شــرکت مخابرات ایران‪ ،‬مسئله به گونه دیگری‬ ‫است؛ شرکت مخابرات ایران در سال ‪ ۱۳۸۸‬به‬ ‫بخــش خصوصی واگذارشــده و دیگر ســهامدار‬ ‫عمــده ان دولــت نیســت‪ .‬طبق قانــون تجارت‬ ‫اکنــون شــرکت مخابرات یک شــرکت خصوصی‬ ‫اســت و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش‬ ‫در برابر این شــرکت دارم یکی تنظیم گری همه‬ ‫اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی‬ ‫این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت؛ اما در امور‬ ‫داخلــی شــرکت مخابرات ایــران و عزل و نصب‬ ‫در ایــن شــرکت و به کارگیــری نیروی انســانی در‬ ‫ان دولت نقشی ندارد‪ .‬زارع پور تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ترکیب هیئت مدیره این شرکت تنها یک عضو از‬ ‫طرف دولت وجود دارد که ‪ ۲۰‬درصد ســهام ان‬ ‫در دست دولت است‪ .‬تصمیمات کالن در این‬ ‫شــرکت با نظر ســهامدار عمده صورت می گیرد‬ ‫و طبــق قانــون تجــارت شــرکت مخابــرات یــک‬ ‫شرکت خصوصی است‪.‬‬ ‫مقتدایی‪ :‬مجموعه ای پشت‬ ‫خصوصی سازی سنگر گرفته است‬ ‫عبــاس مقتدایــی نماینده مــردم اصفهان در‬ ‫مجلــس در ســوالی از وزیــر ارتباطــات و فناوری‬ ‫اطالعــات مبنــی بــر اینکــه «علــت عــدم اجرای‬ ‫قانــون در خصــوص تبدیــل وضعیــت ایثارگــران‬ ‫شــرکت مخابــرات از ســوی جنابعالی و شــرکت‬ ‫مخابــرات چیســت؟»‪ ،‬بــا بیــان اینکــه «بیش از‬ ‫یک ســال تالش شــد تــا موضوع مورد ســوال به‬ ‫صحــن مجلس نرســد»‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬االن درباره‬ ‫اینکــه مخابــرات متعلــق بــه چــه کســی اســت‬ ‫صحبــت نمی کنیــم؛ وزیر در جلســات متعددی‬ ‫کــه داشــتیم بــر ایــن نکتــه تاکیــد می کنــد کــه‬ ‫مخابــرات یــک مجموعــه خصوصــی اســت و‬ ‫به عنوان وزیر نمی توانم یکسری کارها را انجام‬ ‫دهم که ما این را پذیرفتیم‪ .‬او افزود‪ :‬معتقدیم‬ ‫که یک مجموعه ای که بر اساس قانون تکالیفی‬ ‫را بــر عهــده دارد‪ ،‬بــه تکالیــف خود نســبت به‬ ‫نهــا کاری انجــام دهد‬ ‫کســانی کــه باید بــرای ا ‬ ‫عمــل نمی کنــد و در پشــت موضــوع خصوصــی‬ ‫بــودن‪ ،‬ســنگر گرفتــه و هرچه پیگیــری می کنیم‬ ‫به ما می گویند که «در دســت بررســی اســت»‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس گفــت‪:‬‬ ‫موضوع مورد ســوال‪ ،‬موضوعی مربوط به ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اســت که بر اساس قانون مصوب مجلس‬ ‫شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت‬ ‫کارکنــان ایثارگر اقــدام می کرد که در ابتدا گفتند‬ ‫کــه انجــام نمی دهیــم؛ مــن بــه مجموع ههــای‬ ‫مختلــف مکاتبــه کــردم و در راســتای رعایــت‬ ‫اخــاق ابتــدا در ما ههــای ابــان و اســفند بــه‬ ‫وزیــر و رئیس جمهــوری تذکــر دادم و ســپس بــا‬ ‫دســتگاه های مربوطــه نامه نگاری هایــی انجام‬ ‫دادم و سپس به طرح سوال رسیدم که در پاسخ‬ ‫به من گفته شد که این شرکت خصوصی است‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و مشــمول قانــون مصــوب مجلــس نم ‬ ‫مقتدایــی ادامــه داد‪ :‬از اداره قوانیــن مجلــس‬ ‫دربــاره موضــوع مورد ســوال تقاضــای اظهارنظر‬ ‫کــردم که در پاســخ به من اعــام کردند که این‬ ‫شــرکت مشــمول بند د تبصره ‪ ۲۰‬قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور قرارگرفتــه و مکلــف اســت کــه‬ ‫مشــمولینی کــه در زمــان تصویــب قانــون ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به صورت تمام وقت در دستگاه خدمت می کنند‬ ‫را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪« :‬در دست بررسی است» پاسخی‬ ‫است که همواره به مطالبه‪ ،‬مکاتبات و پرسش‬ ‫من از وزیر ارتباطات داده شد ه است‪ .‬مقتدایی‬ ‫در ادامه تشــریح ســوال خود گفت‪ :‬ســوال من‬ ‫نهــا‬ ‫ایــن اســت ایــا شــما کمــک کردیــد ابونما ‬ ‫اضافــه شــود و درامــد مخابــرات افزایــش پیــدا‬ ‫کند؟ اینجا حمایــت کردید؟ تالش کردید؟ بعد‬ ‫می گوییــد مــن اختیار نــدارم؟ مردم ایــران االن‬ ‫سوال می پرســند اقای وزیر ارتباطات کمک کرد‬ ‫افزایــش قیمــت پیــدا کنــد چــرا اصــرار نمی کند‬ ‫قانــون اجــرا شــود؟ او افــزود‪ :‬ایــا از وزیــر توقع‬ ‫نیست که اختیارات را برای اجرای قانون به کار‬ ‫بگیرد؟ دوســتان می گویند که شــرکت مخابرات‬ ‫خصوصی اســت‪ .‬ایا فقط این شــرکت است که‬ ‫قانــون را رعایــت نکرده اســت؟ نماینــده مردم‬ ‫اصفهان در مجلس خاطرنشــان کرد‪ :‬کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس رای به این داد که مخابرات‬ ‫بایــد بــه کارش عمل کند‪ .‬نمایندگان خوزســتان‬ ‫و شــمال کشــور و نمایندگان هرمزگان و بوشــهر‬ ‫و خراســان و تاکســتان و گیالن می گویند از یک‬ ‫مجموعه ای که روحیات ایثارگری در او هســت‬ ‫خواهش می کنیم قانون را برای اجرای مصوبات‬ ‫مجلس و رسیدگی به ایثارگران توجه کند‪.‬‬ ‫مقتدایــی عنوان کــرد‪ :‬ما جلــوی بی قانونی‬ ‫را می گیریــم‪ .‬بنابرایــن نیــت مــا ایــن اســت کــه‬ ‫کســانی که مسالمت امیز می خواهند صدایشان‬ ‫بلند شــود را صیانت کنیم‪ .‬فراکســیون ایثارگران‬ ‫مجلــس هــم پای ایــن کار بوده و هســت و من‬ ‫اعمــال مــاده ‪ 234‬بــرای مســتنکفین را مطالبــه‬ ‫کــردم‪ .‬ا گــر ایــن ســوال پاســخ دقیــق نگیــرد مــا‬ ‫ابزارهــای دیگــری هــم در اختیــار داریــم‪ .‬از‬ ‫معاون پارلمانی می خواهم پیگیری های الزم را‬ ‫انجــام دهد‪ .‬محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫نیــز در ادامــه خطــاب بــه مقتدایــی گفــت‪80 :‬‬ ‫درصــد شــرکت مخابــرات بــه بخــش خصوصی‬ ‫واگذارشــده اســت و ‪ 20‬ان بــه وزیــر ارتباطــات‬ ‫مربوط اســت‪ .‬البتــه وزیر بایــد از ان ها پیگیری‬ ‫کند و یک صحبتی هم در این زمینه شده است‪.‬‬ ‫مــن فکر می کنم یــک هماهنگی می خواهد‪ .‬در‬ ‫ادامه سوال از وزیر به رای گذاشته شد و نهایتا‬ ‫نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند‪.‬‬ ‫خوش چهــره‪،‬‬ ‫محمــد‬ ‫به کار بگیریم‪ ،‬می توانیم چنین‬ ‫نماینده اســبق مجلس و استاد‬ ‫کاری را انجــام دهیــم‪ ،‬اما هیچ‬ ‫دانشــگاه در گفت وگویــی‬ ‫زیرســاختی بــرای ایــن موضــوع‬ ‫گفــت‪ :‬در حوزه های معیشــت‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬همــان موقــع‬ ‫نیز با چالش های جدی مواجه‬ ‫گفتم محال است بتوانید سالی‬ ‫محمد‬ ‫هســتیم‪ .‬متاســفانه در حــوزه‬ ‫یک میلیون مسکن را بسازید و‬ ‫خوش چهره‬ ‫اشــتغال یا بیکاری‪ ،‬از «مسئله»‬ ‫متاسفانه پیش بینی من درست‬ ‫عبــور کــرده بــه «معضــل» و حتــی «بحــران» از اب درامد‪ .‬این اســتاد دانشــگاه افــزود‪ :‬اکنون‬ ‫رســیده ایم‪ .‬لشــکر بیکاران می تواند یک بحران کلیپ هایی در فضای مجازی موجود است (که)‬ ‫جــدی رفاهــی بــرای مــردم باشــد و در راس ان وعده های مسئولین‪ ،‬رئیس جمهور‪ ،‬وزرا و رئیس‬ ‫یک بحران اقتصادی است؛ درعین حال که یک را اورده اند‪ .‬در انجا حرف های دیگری را گفته اند‬ ‫بحران اجتماعی و امنیتی نیز به شمار می رود‪ .‬به و االن چیزی دیگری اتفاق می افتد‪ .‬او گفت‪ :‬در‬ ‫گــزارش مهر‪ ،‬او اضافه کرد‪ :‬حضور دانش اموزان حال حاضر و در مدیریت کالن می گویند که در‬ ‫و دانشــجویان در صحنــه (اعتراضــات)‪ ،‬وجــود جنگ اقتصادی هستیم‪ .‬این خیلی خوب است‬ ‫خشــم را نســبت به غفلت هایی که انجام شده کــه به پیچیدگی مســائل و جنگ توجــه دارند‪،‬‬ ‫است‪ ،‬نشان می دهد‪ .‬این نماینده اسبق مجلس اما برای اجرای وعده ها در این جنگ اقتصادی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به اقای رئیسی گفتم که شما که می گوید یــک فرمانده دســته را فرمانده لشــکر کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬میلیونمسکنمی خواهیدتولید کنید‪،‬این یک فرمانده گروهان را که اتفاقا جوان خوبی است را‬ ‫وعــده اســت‪ .‬البتــه ما دعــا می کنیم ایــن وعده فرماندهلشکر گذشته ایددرحالی کهتجربهکافی‬ ‫محقق شود‪ .‬عرض کردم اینکه گفته شده سالی نــدارد؛ مثــا مدیر یک مدرســه را وزیــر کرده اید‪.‬‬ ‫یک میلیــون مســکن می ســازیم‪ ،‬ادعــای بزرگــی ان هم در جایی که باید سیاســت گذاری شــود و‬ ‫است تا حاال چنین رقمی در کشور انجام نشده خط مشی ها مشخص شود‪ ،‬این نشان می دهد‬ ‫اســت‪ .‬هرچنــد اگر ظرفیت هــای الزم را درســت که اموزش وپرورش رهاشده است‪.‬‬ ‫موضوعتنگههرمز بسیار لوثشدهاست‬ ‫یکنمایندهمجلسگفت‪:‬موضوعتنگههرمز‬ ‫بسیار لوث شده به این معنی که هر چه می شود‬ ‫می گویند تنگــه هرمز؛ لذا به نظر می رســد تنگه‬ ‫هرمز را خرج موارد کم ارزشی کردیم که درنتیجه‪،‬‬ ‫ارزش عملیات روانی خود را ازدس ـت داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گزارش منیبــان‪ ،‬جــال رشــیدی کوچی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور‪ ،‬با اشاره به‬ ‫علت استعفای الیاس نادران از حضور در مجلس‬ ‫گفت‪:‬بندهقضیهاستعفارااز خودنادرانپرسیدم‪.‬‬ ‫به نظر می رسد الیاس نادران در اعتراض به نحوه‬ ‫فعالیتهیئت رئیسهمجلساستعفاکردهاست‪.‬در‬ ‫حقیقتنادراناز نحوهفعالیتهیئت رئیسهبرای‬ ‫ادارهمجلسناراضیاست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬توییت زدن نمایندگان امری عادی‬ ‫استنکتهاینجاستکهاگر می خواهندموضوعی‬ ‫رامطرحکنندبهتر استمواردحقوقیوپیامد های‬ ‫اجتماعیانرابیشتر در نظر بگیرند‪.‬البتهموضوع‬ ‫تنگههرمز بسیار لوثشدهبهاینمعنیکههر چه‬ ‫می شود می گویند تنگه هرمز؛ لذا به نظر می رسد‬ ‫تنگــه هرمــز را خــرج مــوارد کم ارزشــی کردیم که‬ ‫درنتیجه‪،‬ارزشعملیاتروانیخودراازدست داده‬ ‫است‪ .‬واقعیت این است افرادی که تنگه هرمز را‬ ‫حصروراثت ‪ 2350.479.209684‬مورخ ‪ 78/5/16‬و حصروراثت ‪ 140009390008552130‬و‬ ‫حصروراثت ‪ 140009390011224220‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/10/20‬نوبت دوم ‪ 1401/11/05‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1437775‬م الف‬ ‫اگهی دعوت به افراز‬ ‫‪ -9 -5062‬با عنایت باینکه اقای جعفر رحمانی درخواست افراز قسمتی از سهم مشاعی خود به‬ ‫میزان ‪ 0/275‬دانگ از ششدانگ پالک ‪ 2505‬فرعی از ‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه کاشمر را‬ ‫از این اداره نموده است بدین منظور نماینده و نقشه بردار این اداره در ساعت ‪ 9‬صبح روزیک شنبه‬ ‫مورخه ‪ 1401/11/16‬در محل وقوع ملک به ادرس کاشمر خیابان شهاب ترشیز ‪ 28‬قطعه چهارم‬ ‫جنوبی حضور خواهند یافت لذا بدینوسیله از کلیه مالکین مشاعی پالک فوق دعوت بعمل امده در‬ ‫ساعت و تاریخ مقرر در محل حضور داشته باشند تا عملیات افرازی با حضور انان انجام شود‪ ،‬بدیهی‬ ‫است عدم حضور مالکین مشاعی مانع عملیات افراز نخواهد شد‪ .‬احمد جهانگیر‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان کاشمر ‪/90‬م الف‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4813‬برابر رای شماره ‪140160306012003640‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ام البنین پور یحیی ایوری فرزند علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 19514‬صادره ازکاشمردر یک باب ساختمان به مساحت ‪249.94‬متر مربع پالک‬ ‫‪468‬فرعی از‪159‬اصلی واقع در بخش دو کاشمر خریداری از مالکیت مشاعی خود متقاضی (خانم‬ ‫ام البنین پور یحیی ایوری)محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/05:‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد وامالک کاشمر ‪/50‬م الف‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4812‬برابر رای شماره ‪1401/10/12-140160306012003641‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی‬ ‫عجمی مقدم فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 2529‬صادره ازکاشمردر یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪28.44‬متر مربع پالک ‪1132‬فرعی از‪58‬اصلی واقع در بخش سه کاشمر‬ ‫خریداری از مالک رسمی مالک رسمی ورثه مرحوم محمد عجمی مقدم به مهدی‬ ‫عجمی مقدم و مالکیت مشاعی خود متقاضی داشته محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/05:‬احمد جهانگیر‬ ‫‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/48‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز(شناسنامه مالکیت خودرو)خودرو سواری سیستم پژو تیپ ‪ 405‬جی ال‬ ‫ایکس ای ‪ 8/1‬به رنگ خاکستری‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 815 -85‬د ‪84‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 12489298453‬و شماره شاسی ‪NAAM01CAXBE217863‬‬ ‫مدل ‪ 1390‬به نام ناز بی بی ناروئی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ‪ 491‬کدملی‬ ‫‪ 3620622817‬صادره از زاهدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند پروانه اشتغال به کار نظام‬ ‫مهندسی تاسیسات الکترونیکی اینجانب احسان قادری به کدملی‬ ‫‪ ۴۶۲۱۷۸۷۶۸۳‬و شماره عضویت ‪ ۲۰۵۰۱۵۰۹۷‬و شماره پروانه‬ ‫اشتغال ‪ 20 -500 -01475‬مفقود گردیده است و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری سیستم پراید تیپ جی‬ ‫تی ایکس ای به رنگ سفید روغنی مدل ‪ ۱۳۸۸‬به شماره موتور‬ ‫‪ 3047796‬به شماره شاسی ‪ S1412288304390‬به شماره پالک‬ ‫‪ ۶۸‬ب ‪ ۱۹۳‬ایران ‪ ۴۹‬به نام عبد الخالق حسین زاده به شماره ملی‬ ‫‪ ۴۲۳۰۰۴۲۰۸۶‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت خودرو ‪ 206TU5‬به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 421 -53‬هـ ‪ 12‬به شماره موتور ‪ 163B0238758‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAAP13FE4GJ855202‬مدل ‪ 1395‬به نام میثم‬ ‫دولت خواه فرزند حسین شماره شناسنامه ‪ 1599‬کدملی ‪1262087661‬‬ ‫صادره از کاشان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کنترل می کنند خودشان می دانند چه کاری انجام‬ ‫می دهند لذا الزم نیست ما به سراغ ان ها برویم‪.‬‬ ‫پولی که پهلوی ها از ایران بردند ان قدر زیاد بوده‬ ‫که الزم نیست مورد دیگری را به ان اضافه کنیم و‬ ‫با جزئیات بگوییم که دو تا تاج را بردند و یا این‬ ‫مقدار الماس را از کشور خارج کردند‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلــس افــزود‪ :‬به نظر بنــده اگر اشــاره کلی تری‬ ‫می شدواین قدر واردجزئیاتنمی شدنداظهارات‬ ‫سخنگویدولتهمدقیق تر می شدو در واکنش‬ ‫به ان کسی خرده نمی گرفت که این دو تا تاج در‬ ‫اینجا هستند نه انجا‪ .‬درمجموع اظهارنظر دقیق‬ ‫مبتنیبر علم‪،‬حقوقومستنداتدقیقبهشفاف‬ ‫شــدن وقایــع کمک می کنــد اظهارنظر نادرســت‬ ‫بــه بدخواهان کمک می کنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬باید‬ ‫واقعیت هارادر نظر گرفت‪.‬یکسریاز واقعیت ها‬ ‫نظیر فیلترینگ‪ ،‬نوســان قیمت ارز‪ ،‬بــازار خودرو‪،‬‬ ‫تــورم و ‪ ...‬وجــود دارنــد که واقعا بر روی اعصاب‬ ‫مردمراهمی رود‪،‬امااقایانبهانتوجهینمی کنند‬ ‫درصورتی کــه به نظر بنده باید بــه این موارد هم‬ ‫اشــاره کرد؛ به عبارت دیگر شــاید این مــوارد برای‬ ‫اقایاناهمیتنداشتهباشد‪،‬امادر عملبرایمردم‬ ‫اهمیتدارد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4810‬برابر رای شماره ‪ 140160306012003675‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم حسین محمدزاده مرندیز‬ ‫فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 15‬صادره ازگناباد در ششدانگ یکدربند مغازه به مساحت‬ ‫‪ 22/60‬متر مربع از پالک ‪ 2474‬اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان‬ ‫مدرس‪-‬جنب تکیه ابوالفضلی خریداری از مالک رسمی اقای‪/‬خانم مالکیت مشاعی‬ ‫متقاضی و مالکیت مهدی خماریان(عدالت خواه) محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/05:‬احمد جهانگیر‬ ‫ رئیس ثبت اسناد وامالک کاشمر ‪/59‬م الف‬‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4811‬برابر رای شماره ‪140160306012003655‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ‪/‬خانم حسین فتحی فرزند فتحعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1093‬صادره ازکاشمردر ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 2285/18‬متر مربع‬ ‫از پالک ‪935‬فرعی از‪20‬اصلی واقع در بخش سه کاشمر به ادرس حاشیه راه قدیم شهر(حاشیه راه‬ ‫مسجد غریب)خریداری از مالک رسمی فتحعلی فتحی‪،‬خدیجه رحیمی و حسن فتحی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/05:‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد وامالک کاشمر ‪/52‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ کمپانی خودرو پژو پارس به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 695 -86‬د ‪ 26‬به شماره موتور ‪ 12486139262‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 50327717‬مدل ‪ 1386‬به نام کلثوم شیخ فرزند عباسعلی شماره شناسنامه‬ ‫‪ 17267‬کدملی ‪ 2030172121‬صادره از گنبدکاووس مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اولویت هایاصالحقانوننظامصنفی‬ ‫اعالممی شود‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران‬ ‫اصــاح قانــون نظــام صنفی بر‬ ‫بــا بیــان اینکه مقرر شــده چند‬ ‫اســاس نیازهای جامعه صنفی‬ ‫مــاده مهم قانــون نظام صنفی‬ ‫از الزاماتی است که اتاق اصناف‬ ‫در اولویــت اصــاح قــرار گیرد‪،‬‬ ‫ایراناز مجلسپیگیریمی کند‪.‬‬ ‫گفت‪:‬در اینراستا‪،‬اتاقاصناف‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران از‬ ‫قاسم نوده‬ ‫ایــران بــا جمع بنــدی نظــرات‬ ‫برگزاری نشســت اتــاق اصناف‬ ‫فراهانی‬ ‫اتاق های اصناف شهرســتان ها‬ ‫ایران با این مضمون خبر داد که‬ ‫در خصــوص ایــن مــواد قانونــی‪ ،‬پیشــنهادات مالحظات اصناف‪ ،‬مجلس و سایر دستگاه های‬ ‫موجــود را بــه فوریــت و طی هفت ههــای اتی به مرتبط بررســی شــد و گفت‪ :‬با توجه به این که‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم خواهد کرد‪ .‬نمایندگانمجلسدر فرصتناچیز انتهاییسال‪،‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قاسم نوده فراهانی اظهار کرد‪ :‬امــکان اصــاح تمامی مــواد قانون نظام صنفی‬ ‫قانون نظام صنفــی‪ ،‬به عنوان عالی ترین قانون را ندارنــد‪ .‬بنابراین مقرر شــد چند مــاده مهم در‬ ‫در حــوزه اصنــاف در ســال ‪ ۱۳۹۲‬مــورد اصــاح اولویت اصالح قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا‪،‬‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬بــا این وجــود در ان زمــان‪ ،‬تمامی اتاق اصناف ایران با جمع بندی نظرات اتاق های‬ ‫نظرات اصناف اعمال نشد و همین امر تا امروز اصنافشهرستان هادر خصوصاینموادقانونی‪،‬‬ ‫گریبان گیر اصناف شده است‪ .‬وی با بیان اینکه پیشنهاداتموجودرابهفوریتو طیهفته های‬ ‫اصنــاف برای تامین نیاز جامعه و مدیریت بازار اتیبهکمیسیوناقتصادیمجلستقدیمخواهد‬ ‫نیازمند زیرســاخت های قانونی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬کرد‪.‬‬ ‫دستورالعملکنترلکمیتبرایمقابله‬ ‫با کمفروشیتدوینمی شود‬ ‫رئیسسازمانملیاستاندارد‬ ‫ورزنــد و گــزارش دقیقــی از‬ ‫بــا بیــان اینکــه دســتورالعمل‬ ‫عملکــرد هفتگی اســتان خود‬ ‫کنترل کمیت برای مقابله با کم‬ ‫را در راســتای ایــن طــرح ارایه‬ ‫فروشی تدوین می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کننــد‪ .‬رییــس ســازمان ملــی‬ ‫مســئوالن اســتانی بــدون هیچ‬ ‫اســتاندارد ایــران بحــث کــم‬ ‫مهدی اسالم‬ ‫عذر و بهانه ای بایــد در اجرای‬ ‫فروشــی را جــزو وظایــف و‬ ‫پناه‬ ‫ایــن طــرح در اســتان مبــادرت‬ ‫از اولویــت هــای برنامــه ایــن‬ ‫ورزنــد‪ .‬بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از سازمان دانست و از اینکه ترک فعل مدیران‬ ‫سازمان ملی استاندارد کشور‪ ،‬مهدی اسالم پناه قبلی باعث انباشتتکالیفبر زمینماندهشده‬ ‫در ســومین جلســه طــرح پایــش و نظــارت بر ابراز تاســف کرد‪ .‬وی با بیان اینکه این حجم از‬ ‫کمیت فراورده بر تدوین دستورالعمل و شیوه کار‪ ،‬توفیقی در مســیر خدمت مدیــران جوان و‬ ‫نامــه کنتــرل کمیــت و مقابلــه بــا کم فروشــی جهــادی بــرای جامعــه اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬اگر‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وی علت حضور خود را در تمامی گفتمان ما گفتمان حق الناس اســت‪ ،‬باید برای‬ ‫جلسات پایش و نظارت بر کمیت فراورده ها ادای حقوق مردم ســراز پا نشناســیم‪ .‬اسالم پناه‬ ‫به جهت اهمیت طرح مقابله با کم فروشــی بیان داشــت‪ :‬با تالش شبانه روزی و کار جهادی‬ ‫در دوره تحول ـ ‬ ‫ی ســازمان اعــام کــرد افــزود‪ :‬موضوع کم فروشی را در سراسر کشور پایش کرده‬ ‫مســئوالن استانی بدون هیچ عذر و بهانه ای و این اقدام را در راس برنامه های خود قرار دهید‬ ‫بایــد در اجــرای ایــن طرح در اســتان مبادرت تا امار کم فروشی به حداقل کاهش یابد‪.‬‬ ‫ن تنباکوی معسل ‬ ‫مصرف ساالنه‪ 12‬هزار ت ‬ ‫در کشور‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و‬ ‫واردکننــدگان محصوالت دخانی گفــت‪ :‬حدود‬ ‫‪ 15‬تــا ‪ 20‬درصــد ســیگار و محصــوالت دخانــی‬ ‫یشــود‪ .‬به‬ ‫کشــور از طریق قاچاق وارد کشــور م ‬ ‫گــزارش فــارس محمدرضا تاجداری در نشســت‬ ‫خبــری‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 9‬ماه ابتدای امســال‬ ‫‪ 52‬میلیارد‪ 235‬میلیون نخ سیگار در کشور تولید‬ ‫شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که‬ ‫تولید ‪ 45‬میلیارد و ‪ 588‬میلیون نخ بوده حدود‬ ‫‪ 15‬درصد تولید کشــور در محصول رشــد داشــته‬ ‫است‪.‬رئیسانجمنتولید کنندگان‪،‬صادرکنندگان‬ ‫و واردکنندگان محصوالت دخانی اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ‪ 9‬ماهه امسال تولید تنباکو معسل‪ 3‬میلیون و‬ ‫‪ 101‬هزار ‪ 562‬کیلوگرم بوده است که در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته که تولید ‪ 3‬میلیون‬ ‫‪ 494‬هزار و ‪ 223‬کیلوگرم بوده که براین اســاس‬ ‫در اینزمینه‪ 11‬درصدباافتتولیدمواجهشدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این امار حاکی از ان است رشد تولید‬ ‫ســیگار ناشــی از عــدم افزایــش مالیات در ســال‬ ‫جاری بود و چه بســا اگر افزایش مالیات اتفاق‬ ‫می افتــد بازار در اختیار کاالهای قاچــاق در این‬ ‫حــوزه قــرار می گرفــت و نه تنها رشــد تولید رقم‬ ‫نمی خورد بلکه با واردات قاچاق خزانه دولت‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬بهداشت و توزیع کنندگان قانونی دچار‬ ‫یشــدند‪ .‬رئیس انجمن تولید کنندگان‪،‬‬ ‫اســیب م ‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی‬ ‫بیان داشت‪ :‬اما در حوزه تنباکو معسل افزایش‬ ‫مالیاتموجب کاهشتولیدشد ‪،‬بهدلیلافزایش‬ ‫عــوارض و مالیــات واردات تنباکــو معســل صفر‬ ‫یشــود در داخل تولید‬ ‫اســت و انچه مصــرف م ‬ ‫می شود‪ ،‬حدود ‪ 12‬هزار تن براورد مصرف داریم‬ ‫در حالی که ‪ 3‬هزار تن ان در ‪ 9‬ماهه سال تولید‬ ‫یشــود تولید در این‬ ‫شــده اســت و پیش بینی م ‬ ‫بخش به بیش از ‪ 5‬هزار تن نخواهد رسید‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بنابراین بیش از ‪ 5‬هزار تن تنباکو‬ ‫معسل از مبادی غیررسمی بصورت قاچاق وارد‬ ‫و یا به صورت تقلبی در کشور تولید می شود‪ .‬در‬ ‫بودجــه پیشــنهادی ‪ 1402‬برای هر بســته تنباکو‬ ‫معسل بسته ای ‪ 20‬هزار تومان مالیات و عوارض‬ ‫تعیین شده است‪ .‬رئیس انجمن تولید کنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی‬ ‫با اشاره به پیشنهاد اخذ مالیات از هر نخ سیگار‬ ‫در بودجه پیشنهادی ســال ‪ 1402‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫برایهر نخسیگار بانشانایرانی‪ 500‬ریالمالیات‬ ‫و برای هر نخ سیگار با نشان بین المللی‪ 1000‬ریال‬ ‫پیشنهاد شــده است که براین اساس مالیات هر‬ ‫کارتن ســیگار با نشــان داخلی ‪ 500‬هزار تومان و‬ ‫برایتولیدداخلیبانشانبین المللییکمیلیون‬ ‫تومــان عــوارض و مالیــات بــه مالیات های قبلی‬ ‫اضافه می شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬تاثیر مالیات‬ ‫نخیبهضرر تولیدسیگار بانشانایرانیاستزیرا‬ ‫قیمت پایه پایه این تولیدات حداکثر ‪ 3‬میلیون‬ ‫تومــان اســت و قیمــت پایه تولیــدات داخلی با‬ ‫نشان بین المللی بین‪ 10‬تا‪ 12‬میلیون تومان است‬ ‫بنابراینمبلغ‪ 500‬هزار توماندر نشان هایایرانی‬ ‫معادل یک ششم قیمت هر کارتن و یک میلیون‬ ‫تومــان در نشــان های بین المللــی معــادل یــک‬ ‫دوازدهم است و اساسا پیشنهاد مالیاتی دولت‬ ‫در بودجه‪ 1402‬به ضرر تولیدات داخلی با نشان‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس انجمــن تولید کنندگان‪،‬‬ ‫ایرانــی م ‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ 80‬تا ‪85‬‬ ‫یشــود و‬ ‫درصــد بــازار از طریــق قانونی تامین م ‬ ‫بیــن ‪ 15‬تــا ‪ 20‬درصــد بازار ســیگار و محصوالت‬ ‫یشــود‪ .‬وی‬ ‫دخانــی از طریــق قاچــاق تامین م ‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬براساس قانون دائمی مالیات هر‬ ‫سال ‪ 5‬دهم درصد به مالیات ها اضافه می شود‬ ‫به عبارتی در ســال ‪ 1401‬تولیدات داخلی ســیگار‬ ‫با نشــان داخلی ‪ 30‬درصد قیمت خرده فروشی‬ ‫را مالیات می پردازند و تولیدات داخلی با نشان‬ ‫خارجی‪ 45‬درصد مالیات می پردازند و به محض‬ ‫اینکه به ســال جدید وارد مالیات محصوالت با‬ ‫نشانایرانیبه‪ 35‬درصدو مالیاتمحصوالتبا‬ ‫نشان خارجی به‪ 50‬درصد می رسد‪ .‬تاجدار اظهار‬ ‫داشت‪:‬متاسفانهسازمانامور مالیاتییکگزارش‬ ‫منسجم از میزان مالیات صنعت دخانیات ارائه‬ ‫نکردهاست‪.‬در ردیفبودجه ای کهمجلسسال‬ ‫گذشــته تصویب کرده امده اســت که از صنعت‬ ‫دخانیات کشــور ‪ 2‬هــزار و ‪ 300‬میلیارد تومان به‬ ‫خزانهواریز می شود‪.‬‬ ‫سایت سازمان امور مالیاتی ‪ ،‬مالیات وصولی‬ ‫ایــن بخــش از صنعت را ‪ 9‬ماهه امســال ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬میلیــارد تومــان منعکس کرده اســت و این‬ ‫یشــود صنعت‬ ‫در حالی اســت که پیش بینی م ‬ ‫دخانیــات کشــور در ســال ‪ 1401‬بالــغ بــر ‪ 12‬هزار‬ ‫میلیــارد تومــان مالیــات پرداخــت خواهــد کرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بنابرایــن درخواســت مــا از‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی و گمــرک ایــن اســت کــه‬ ‫گزارش منســجمی از مالیــات پرداختی الیه های‬ ‫مختلفصنعترادر اختیار قانونگذار قرار دهد‪.‬‬ ‫تاجداری در مورد صادرات سیگار و محصوالت‬ ‫دخانی بیان داشــت‪ :‬از انجا که بخشی از موارد‬ ‫اولیه مورد نیاز تولید سیگار و محصوالت دخانی‬ ‫است لذا با توجه به هزینه تولید امکان رقابت در‬ ‫بازارهای بین المللی را نداریم و در زمینه صادرات‬ ‫اینکاالموفقیتچندانینداشته ایم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫خبری از ازادسازی قیمت نان نیست‬ ‫وزیر اقتصاد از پابرجا ماندن یارانه نان در ســال‬ ‫ایندهخبر دادو اعالمکرد‪:‬امروز بیشاز ‪ ۲۷۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در‬ ‫بازار ازاد است و این پول در جیب مردم باقی مانده‬ ‫اســت‪ .‬وزارت صمــت هــم در پی زمان بندی منظم‬ ‫برای عرضهخودرو در بورس کاالست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬احسان خاندوزی ‪ -‬سخنگوی‬ ‫اقتصادیدولت‪-‬در ابتداینشستخبریهفتگیبا‬ ‫نمایندگانرسانه هابابیاناینکهبهدنبالشفاف سازی‬ ‫در بودجهکشور و اصالحساختار هستیم‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایشمیزانحقوق کارکناندولت کهدر میانهسال‬ ‫اضافهشدهبودو جزو قانونبودجه‪ ۱۴۰۱‬نبودو بعد‬ ‫از اصالح قانون اضافه شد‪ ،‬رقمی را به عنوان هزینه‬ ‫جاریاضافه کرده کهبایددر مقایسهاعدادالیحهبا‬ ‫اعدادقانونبودجهایندقترادر نظر داشتهباشیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬احســاس اینکه دولــت در حال‬ ‫حرکت به سمت افزایش هزینه ها و انبساط بودجه‬ ‫اســت‪ ،‬ناشــی از ســوء برداشت هاســت‪ .‬چــون در‬ ‫شرایطیهستیمکهاولویتاصلیدولتکنترلکسری‬ ‫بودجه‪ ،‬کنترل رشــد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار‬ ‫دارایی هاستکهدر مجموعبهمهار تورمکمککند‪.‬‬ ‫خانــدوزی با اشــاره به دیگــر ویژگی های الیحه‬ ‫بودجه‪ ۱۴۰۲‬گفت‪ :‬سقفی برای تسهیالت تکلیفی‬ ‫شــبکه بانکی برای اولین بار در الیحه بودجه اینده‬ ‫تعیین شــده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا‬ ‫رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک می کند به اینکه‬ ‫رابطهدولتباشبکهبانکی کشور و میزانفشاری که‬ ‫از ناحیه بودجه می تواند به ناترازی های بانکی وارد‬ ‫شودکاهشیابد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد‪ :‬در زمینه‬ ‫طرح هایعمرانیهماستفادهاز ابزار مالیدرون سالی‬ ‫کهبهمدیریتناترازی هایابتداو انتهایسال کمک‬ ‫می کندو همسهمو ضریبی کهاستان هایمحرومتر‬ ‫کشور در هزینه های عمرانی سال اینده دارند‪ ،‬قابل‬ ‫توجــه اســت‪ .‬خاندوزی افــزود‪ :‬در خصوص اســتان‬ ‫لرستان‪ ۱۱۰‬درصد‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ۱۰۹‬درصد‪،‬‬ ‫کرمان‪ ۱۰۱‬درصد و کهگیلویه و بویراحمد‪ ۱۲۳‬درصد‬ ‫و مواردی از این دســت جزو هدف گیری های توزیع‬ ‫عادالنهمنابعمنطقه ایاست‪.‬‬ ‫کاهشنرخمالیاتشرکت هایتولیدی‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در مورد درامد نفتی‪ ،‬دولت تالش‬ ‫کرد بیش براورد نداشته باشد و عدد واقع بینانه ای را‬ ‫در نظر بگیرد‪.‬همچنیندر موردبخشتولیدهمبرای‬ ‫دومینسالپیاپیکاهشنرخمالیاتبر شرکت های‬ ‫تولیدیرامصوبکردیمکهامیدواریممجلسهمان‬ ‫راتایید کند‪.‬سخنگویاقتصادیدولتبابیاناینکه‬ ‫عدالت در پرداخت ها‪ ،‬حمایت از ســهامداران خرد‬ ‫و بازار ســرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در الیحه‬ ‫بودجه ســال اینده مورد تاکید قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هفته های اینده شــاهد بهر هبــرداری از مجموعه‬ ‫پروژه هایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان‬ ‫یشــود‪ .‬از جمله اغاز بهره برداری از‬ ‫ســال رونمایی م ‬ ‫پاالیشــگاه ‪ ۱۴‬پارس جنوبی که ظرفیت فراوری گاز‬ ‫را به حدود ‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب در روز می رساند‬ ‫و اغاز بهره داری از اولین ســکوی تولید فــاز ‪ ۱۱‬پارس‬ ‫جنوبــی که‪ ۱۲‬میلیون متر مکعــب گاز خــام در روز‬ ‫را تولیــد می کند‪ .‬خانــدوزی افزود‪ :‬طرح جمــع اوری‬ ‫گازهــای همــراه نیز به طور رســمی تا پایان ســال به‬ ‫بهره برداریمی رسد‪.‬طرحتثبیتظرفیتپاالیشگاه‬ ‫ابــادان هــم در دســتور کار اســت که امســال افتتاح‬ ‫می شود و ظرفیت جدید پاالیشی‪ ۲۱۰‬هزار بشکه را‬ ‫بههمراهخواهدداشت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد افــزود‪ :‬طــرح تکمیــل پاالیشــگاه‬ ‫شرکتغیربورسیبهشکلرسمیو کاملاز مکانیسم‬ ‫ســامانه فروشــگاهی اســتفاده می کنند‪ .‬ســخنگوی‬ ‫اقتصــادی دولت گفت‪ :‬بیش از ســه میلیــون و ‪٢١٨‬‬ ‫هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت‬ ‫شده است‪ .‬بر این اساس به سایر شرکت هایی که در‬ ‫پیوستنبهسامانهمودیانو پایانه هایفروشگاهی‬ ‫تاخیر کردنداخطار دادهشدهو برایانهاجریمه های‬ ‫قانونیدر نظر گرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 50‬هزار میلیارد ناموت وام بدون‬ ‫ضامن‬ ‫اصفهانباهدفتولید گازوئیل کم گوگردو گازرسانی‬ ‫به روستاهای جدید و بهره برداری رسمی بخشی از‬ ‫خط لوله گاز ایرانشــهر به چابهار هم در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫خاندوزی با اشــاره بــه بهر هبــرداری از طرح های‬ ‫ابی و نیروگاهی گفت‪ :‬در دهه فجر و تا پایان سال‪،‬‬ ‫طرح های جدید نیروگاهی ابگیری سدها و ابرسانی‬ ‫به روستاها در دستور کار قرار دارد که جزئیات ان را‬ ‫اطالع رسانیخواهیم کرد‪.‬بیشاز ‪ ۷۰۰‬کیلومتر مسیر‬ ‫بزرگراهیهمبهبهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫وزارت صمت در پی زمان بندی عرضه خودرو‬ ‫وزیر اقتصاد با اشــاره به عرضه خودرو در بورس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این امر یک سازوکار است و دولت برای‬ ‫تامیــن منفعــت مــردم در این زمینــه دو اقــدام را در‬ ‫دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه‬ ‫عرضــه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه کردن دســت‬ ‫دالالن از این عرصه بود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬یکی از راه های کوتاه کردن دست‬ ‫دالالن‪ ،‬عرضه خودرو در بورس کاالســت که امارها‬ ‫نشــان می دهد از روش های قبلی موثرتر اس ـت ‪ .‬اگر‬ ‫شهــای دیگــری هــم ارائه‬ ‫کارشناســان اقتصــادی رو ‬ ‫دهند‪ ،‬استقبال می کنیم‪ .‬خاندوزی تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫بیــش از ‪ ۲۷۵۰‬میلیــارد تومان قیمت خریــد خودرو‬ ‫کمتر از قیمت خرید در بازار ازاد اســت و این میزان‬ ‫در جیــب مــردم باقــی مانــده اســت‪ .‬وزارت صمت‬ ‫هــم در پی زمان بندی منظم برای عرضه خودرو در‬ ‫بورس کاالست‪.‬سخنگویاقتصادیدولتبااشارهبا‬ ‫اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه ارد‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬با اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تــن از ‪ ۲۱‬هــزار تن ارد یارانه ای از شــبکه توزیع‬ ‫خارجمی شودوبهنانتبدیلنمی شود‪.‬شناساییاین‬ ‫هدررفت‪ ،‬دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه‬ ‫باشیطنت هایسیاست زده ای‪،‬به عنواننقطهضعف‬ ‫دولتمعرفیشد‪.‬‬ ‫یارانه نان حذف نمی شود‬ ‫وی بــا بیان اینکه در فــاز دوم بصورت تدریجی‬ ‫جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولــت ســیزدهم یارانه نــان را حــذف نخواهد کرد؛‬ ‫یارانه نان از ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان در قانون بودجه‬ ‫امسالبه‪۱۰۴‬هزار میلیاردتوماندر الیحهپیشنهادی‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬افزایــش یافتــه اســت‪ .‬خانــدوزی بــا‬ ‫یــاداوری اینکــه در فــاز اول اجرای ایــن طرح بیش از‬ ‫‪ ۹۸‬درصد نانوایی های کشــور مجهز به مکانیســم‬ ‫رصد هوشمند توزیع ارد شدند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۵۸ :‬هزار‬ ‫نانوایی در شهرها و ‪ ۱۸‬هزار نانوایی در روستاها به‬ ‫این سیســتم مجهز شــده اند‪ .‬امیدوارم فاز دوم این‬ ‫طرح تا پایان سال در تمام‪ ۳۰‬استان کشور اجرا شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابرایــن خبــری از ازادســازی قیمت نان‬ ‫وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان‬ ‫وجودندارد‪.‬ضمنانکهمحدودیتتخصیصاردبه‬ ‫نانوایاننیز در مرحلهدومبرداشتهخواهدشد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد با اشــاره به میــزان افزایش حقوق‬ ‫کارکنان دولت برای سال اینده اظهار کرد‪ :‬در الیحه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته‬ ‫شدهکهبین‪ ۱۵‬تا‪ ۲۵‬درصدخواهدبودکهبهتناسب‬ ‫رد ههــای حقوقــی‪ ،‬رویکــرد تــوازن و ایجــاد عدالت‬ ‫را رعایت می کنیم‪ .‬ما برای اینکه میزان پیشــنهادی‬ ‫افزایــش حقوق در کشــور بــه تورم دامــن نزد تالش‬ ‫کردیــم انــدازه حداکثر میزان افزایشــی کــه در دخل‬ ‫دولــت و درامــد بودجه ممکــن اســت را در حقوق‬ ‫کارکناندولتلحاظکنیم‪.‬‬ ‫وضع منابع ارزی کشور خوب است‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت‬ ‫منابع ارزی کشور و مدیریت این بازار تاکید کرد‪ :‬بنا‬ ‫بهاعالمرییسکلبانکمرکزی‪،‬وضعیتمنابعارزی‬ ‫کشــور خوب اســت‪ .‬حتی به جهت کنترل مصارف‬ ‫ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصدنیازهایارزیکشور در بازار رسمییعنیسامانه‬ ‫نیماوبازار متشکلبرایاسکناسارزیتامینمی شود‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬متاســفانه در شــبکه ها و‬ ‫کانال هاییکهخریدوفروشکاغذیوقمار ارز انجام‬ ‫یشــود‪ ،‬بدون توجه به منابع ارزی کشــور و درامد‬ ‫م ‬ ‫صادرات نفتی و غیرنفتی کشور‪ ،‬شاهد افزایش نرخ‬ ‫در اینبازارهابوده ایمکهامیدواریمدستگاه هاییکه‬ ‫در این زمینه از سوی دولت مسئولیت دارند‪ ،‬نقش‬ ‫خود را در این بازارهای کاغذی و مهار ان به خوبی‬ ‫ایفا کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکید رئیس جمهوری این است‬ ‫کهبانکمرکزیتماماهتمامخودرابرایایجادثبات‬ ‫ارزیبهکار بگیرد‪.‬در اینراستارییسکلبانکمرکزی‬ ‫سفرهایی به کشورهای شریک تجاری داشت ه است‬ ‫تا هم اســان تر و در زمان کوتاه تری منابــع ارزی الزم‬ ‫را تامین کنیم و هم برنامه ریزی الزم برای مبادله ارز‬ ‫داشتهباشیمتاثباترابهبازار ارز بازگرداند‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصاد درباره وضعیت ســامانه مودیان و‬ ‫پیگیری دولت در این زمینه گفت‪ :‬ســامانه مودیان‬ ‫و پایانه های فروشــگاهی جزو اصالحات ساختاری‬ ‫نظاممالیاتیوشفافیتمعامالتاقتصادیدر کشور‬ ‫است کهبسیاریاز مشکالت حوزه قضائی و پرونده‬ ‫در حوزه معامالت شرکت های اقتصادی به حداقل‬ ‫خواهــد رســاند‪ .‬خانــدوزی گفت‪ :‬دولت ســیزدهم‬ ‫در زمان شــروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل‬ ‫پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان به پایان‬ ‫تقریبا پیشرفت جدی در این زمینه‬ ‫رسیده بود‪ ،‬اما‬ ‫ً‬ ‫حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی‬ ‫حتما‬ ‫دولتو وزارتاقتصادبر ایناست کهاینطرح ً‬ ‫باید عقب افتادگی های پیشین را جبران کند دوران‬ ‫مربوطبهتست گرمو سردسامانهانجامشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به طور رسمی از ماه های گذشته‬ ‫در فراخوان اعالم شد که شرکت ها ابتدا شرکت های‬ ‫بورسیوشرکت هایدولتیوبزرگوبههمینترتیب‬ ‫گام به گام به ســایر شــرکت ها به ســامانه مودیان و‬ ‫پایانه های فروشگاهی بپیوندند و امروز حدود ‪٣٠٠‬‬ ‫خانــدوزی همچنین بــا ارائــه امــاری از پرداخت‬ ‫تسهیالتخرداز سویشبکهبانکیکشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ‪ ۳۶۲‬هزار فقره‬ ‫وام به ارزش بیش از ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان فقط وام‬ ‫خردبدونضامنپرداختشدهاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ابتدای ســال تاکنــون‪ ۷۸۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۹‬فقــره وام ازدواج بــه مبلــغ‪ ۱۰۷‬هــزار میلیارد‬ ‫تومــان پرداخــت شــده که نســبت به دوره مشــابه‬ ‫ســال قبــل‪ ۵۴‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ .‬از ابتدای‬ ‫امسال تا اول بهمن ماه ‪ ۶۷۷‬هزار و ‪ ۷۸۵‬فقره وام‬ ‫فرزنداوری به مبلغ‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومان پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬وزیر اقتصاد یاداور شد‪ :‬از تیرماه امسال‬ ‫از مجموع‪ ۲۲۸‬هزار پرونده تشکیل شده در شبکه‬ ‫بانکی بــرای دریافت وام ودیعه مســکن‪ ۱۹۲ ،‬هزار‬ ‫نفر تسهیالت خود را به میزان‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت درباره‬ ‫وضعیتنهضتملیمسکنتصریحکرد‪:‬تغییرروش‬ ‫تامینمالینهضتملیمسکنو تغییر مدیریتدر‬ ‫وزارتراهوشهرسازیموجبشدعملکردبانک هادر‬ ‫پرداختتسهیالتدر اینطرحدر حدانتظار نباشدو‬ ‫تالشمی کنیماینعقب ماندگی هاجبرانشود‪.‬‬ ‫خاندوزی با بیان اینکه در ‪ ۱۰‬ماهه امسال ‪۸۰۷‬‬ ‫هزار مورد افتتاح حســاب داشتیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بانک‬ ‫مسکن با ‪ ۲۰۴‬هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل‬ ‫کرده انــد‪ ،‬قــرارداد منعقــد کــرده و بیــش از ‪ ۶۹‬هــزار‬ ‫میلیارد تومان تخصیص داده اســت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫میزان واریزی به حســاب ســازندگان مسکن در این‬ ‫طــرح تــا پایان دی مــاه ان را‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۲۱۶‬میلیارد‬ ‫تومــان بــراورد کرد و گفت‪ :‬در کنــار این روش تامین‬ ‫مالیمسکن‪،‬وزارتراهوشهرسازیاز سایر بانک های‬ ‫کشــور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬پیمانــکار در طــرف قــرارداد با بانک‪،‬‬ ‫واحدهایمسکونیرامی سازدوبعداز تکمیلواحد‬ ‫بهمتقاضیانتحویلدادهمی شود‪.‬‬ ‫طرح کاال برگ الکترونیکی منتظر نهایی‬ ‫شدن بودجه‬ ‫سخنگویاقتصادیدولتهمچنیندربارهاجرای‬ ‫طرح کاالبرگ الکترونیکی در اســتان ها گفت‪ :‬تامین‬ ‫منابع مالی الزم در این زمینه توسط سازمان برنامه و‬ ‫بودجهانجاممی گیردوبرایسالایندهپیش بینی های‬ ‫الزم نیز شــده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در بودجه‬ ‫سالایندهنداشتیمبههمینروندپیشخواهیمرفت‪.‬‬ ‫پستازماننهایی شدنبودجهسالایندهنمی توانیم‬ ‫اظهار نظر قطعی در این زمینه داشته باشیم‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی در این دولت مورد‬ ‫توجه ویژه است‪ ،‬گفت‪ :‬در سنوات گذشته دولت ها‬ ‫در امر شفافیتاقتصادیدر خصوصبدهکارانبانکی‬ ‫اراده اینداشتندیاجریاناتمنفعت محور اجازهاخذ‬ ‫تصمیم کارشناسی را نمی دادند اما دولت سیزدهم در‬ ‫زمینهشفافیتاطالعاتاقتصادیحتیاگر انتقادهم‬ ‫بشود‪ ،‬کوتاهی نمی کند و پیش از ابالغ رسمی الیحه‬ ‫بودجه‪ ،‬اقدام به اجرای این تکلیف و فهرست های‬ ‫مربوطبهابربدهکارانبانکیرامنتشر کردیم‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ترمز بریدن نرخ تورم اقالم خوراکی‬ ‫نــرخ تــورم عمومی در پایان دی ماه امســال به‬ ‫حدود ‪ ۵۱‬درصد رسید‪ .‬این عدد را مرکز امار ایران با‬ ‫رصد هزینه های ‪ ۱۲‬گروه از کاال و خدمات مختلف‬ ‫درنظر گرفته و نشان می دهد خانواده های ایرانی‬ ‫در دی ماه امسال به طور میانگین نزدیک‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بیشتر از دی ماه پارسال هزینه کرده اند‪ .‬بین این ‪۱۲‬‬ ‫گروه بیشترین تورم را در گروه هتل و رستوران شاهد‬ ‫بودیم و مرکز امار می گوید افزایش هزینه ها در این‬ ‫بخش نسبت به خوراکی ها بیشــتر بوده است‪ .‬در‬ ‫طرفمقابلکمترینتورمنقطه ایدر گروهارتباطات‬ ‫به چشممی خورد‪.‬‬ ‫به گزارش فرارو‪ ،‬تورم خوراکی ها و اشامیدنی ها‬ ‫در یک ســال گذشــته تقریبا ‪ ۷۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مرکز امار با رصد قیمت انواع نان و غالت‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمز‪ ،‬انواع لبنیات‪ ،‬میوه و ‪ ...‬در حدفاصل دی ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تا پایان دی ماه امســال به این عدد رســیده و‬ ‫این وسط بیشترین رشد قیمت را برای گروه روغن و‬ ‫چربی ها شاهد بودیم؛ حدود ‪ ۲۴۸‬درصد که البته‬ ‫بخش بزرگی از این موضوع به ماجرای دور جدید‬ ‫طرح هدفمن دســازی یارانه ها در اردیبهشــت ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ارتبــاط دارد‪ .‬در طــرف مقابل همین امار ها نشــان‬ ‫می دهنــد کمترین تورم عمومــی را بین خوراکی ها‬ ‫بابت چای‪ ،‬قهوه‪ ،‬کاکائو‪ ،‬نوشابه و اب میوه شاهد‬ ‫بودیم و به طور میانگین قیمت این کاال ها نزدیک‬ ‫‪ ۳۲‬درصد در یک ســال گذشــته افزایش پیدا کرده‬ ‫که این عدد نزدیک ‪ ۲۰‬درصد از نرخ تورم عمومی‬ ‫یــا همان تورم نقطه به نقطه در پایان دی ماه کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت گوشت قرمز و سفید در این مدت یعنی‬ ‫دی ماه پارســال تا پایان دی ماه امســال حــدود ‪۶۷‬‬ ‫درصــد افزایش پیدا کــرده و اگر در هفته های اخیر‬ ‫ســری به بــازار زده باشــید‪ ،‬احتماال درجریــان روند‬ ‫صعودی قیمت گوشت قرمز قرار گرفتید‪ .‬احتماال‬ ‫به همین خاطر اســت که در اولین روز های بهمن‬ ‫امسال سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصمیم‬ ‫به عرضه گوشــت قرمز منجمــد با قیمت مصوب‬ ‫برای فروشــگاه های زنجیــره ای‪ ،‬غرفه های میادین‬ ‫میوه و تره بار و ‪ ...‬گرفته است‪.‬‬ ‫بیشترین تورم عمومی بین انواع کاال و خدمات‬ ‫کــه طبــق تقســیم بندی های مرکــز امار شــامل ‪۱۲‬‬ ‫یشــود‪ ،‬در گروه هتل و رســتوران به چشــم‬ ‫گروه م ‬ ‫یخــورد؛ حــدود ‪ ۷۸.۵‬درصــد‪ .‬یعنــی افزایــش‬ ‫م ‬ ‫هزینه های هتــل و رســتوران در حدفاصل دی ماه‬ ‫پارسال تا پایان دی ماه امسال بیشتر از خوراکی ها‬ ‫بــوده و این عدد نزدیک ‪ ۲۷‬درصد باالتر از تورم‬ ‫عمومی محاسبه می شود‪ .‬ان طرف ماجرا باید به‬ ‫گروه ارتباطات اشاره کنیم‪ .‬چون مرکز امار می گوید‬ ‫یمــاه امســال بــه قیمــت تعرف ههــای‬ ‫در پایــان د ‬ ‫مکالمه‪ ،‬بســته های اینترنتی و ‪ ...‬به طور متوسط‬ ‫‪ ۱۲.۸‬درصد نسبت به پارسال اضافه شده است‪.‬‬ ‫بعــد از گــروه ارتباطات‪ ،‬کمترین تورم نقط ـه ای را‬ ‫در یــک ســال قبلــی هزینه های تفریــح و فرهنگ‬ ‫داشــته اســت و مرکز امار میزان افزایش قیمت ها‬ ‫در این گروه را کمتر از ‪ ۳۲‬درصد می داند‪ .‬براساس‬ ‫جدید تریــن داد ههــای مرکــز امــار تــورم نقطه ای‬ ‫هزینه های تفریح و اموزش‪ ،‬مبلمان و لوازم خانگی‬ ‫تقریبا در همین محدوده بوده است و خریداران‬ ‫یمــاه امســال نســبت بــه دی ماه‬ ‫دخانیــات در د ‬ ‫پارسال به طور متوسط ‪ ۳۳.۵‬درصد بیشتر هزینه‬ ‫کرد ها ند‪.‬‬ ‫تورم مسکن در یک سال قبلی حدود‪ ۳۷‬درصد‬ ‫بوده اســت‪ .‬این را مرکز امار با بررســی روند قیمت‬ ‫مسکن در تمام مناطق شهری و روستایی حساب‬ ‫کرده که البته به جز بازار مســکن تهــران‪ ،‬امار های‬ ‫رســمی از تحــوالت ایــن بخش در ســایر شــهر ها و‬ ‫روستا ها وجود ندارد‪ .‬همین امار های رسمی نشان‬ ‫می دهد در شــهری مثل تهــران به عنوان پایتخت‪،‬‬ ‫در یــک ســال گذشــته چیــزی حــدود ‪ ۴۶‬درصد به‬ ‫میانگین قیمت خانه ها اضافه شده است‪ .‬ناگفته‬ ‫نمانــد کــه عــدد ‪ ۳۷‬درصدی اعالم شــده از ســوی‬ ‫مرکز امار به عنوان تورم نقطه ای مســکن در پایان‬ ‫دی ماه شامل قیمت مسکن‪ ،‬هزینه های اجاره بها‪،‬‬ ‫هزینه های نگهداری از خانه و قبض های اب و برق‬ ‫یشــود کــه اگر ســراغ جزییات ایــن بخش برویم‬ ‫م ‬ ‫بــا اعــداد ‪ ۱۴.۵‬درصــدی به عنــوان تــورم نقطــه ای‬ ‫هزین ههــای اب و بــرق و ‪ ۳۹.۵‬درصــدی به عنــوان‬ ‫تورمنقطه ایمسکنروبرو می شویم‪.‬‬ ‫تــورم پوشــاک در ایــن مدت حــدود ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫بوده است و این عدد برای هزینه های بهداشت و‬ ‫درمان نزدیک ‪ ۵۴‬درصد براورد شــده است‪ .‬یعنی‬ ‫افزایــش هزین ههــای بهداشــت و درمــان برخــاف‬ ‫هزین ههــای پوشــاک‪ ،‬مســکن‪ ،‬لــوازم خانگــی و‬ ‫حمل ونقل نســبت به تورم عمومی یا همان تورم‬ ‫نقطه ایبیشتر بودهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سرمقاله‬ ‫جدال سخت دولت‬ ‫با بازار ارز‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بازار ارز مدتی اســت با نوسانات شدید قیمتی روبرو‬ ‫است‪،‬نوساناتی کهباعثایجادمشکالتمتعددیبرای‬ ‫مردم و فعاالن اقتصادی می شود و ارامش روانی فضای‬ ‫اقتصادی کشور را دچار لطمات جدی می کند‪.‬‬ ‫در این شرایط دولت بارها تالش کرد شرایط را کنترل‬ ‫کند اما انچنان که باید نتوانســت موفق عمل کند‪ ،‬قدم‬ ‫بــزرگ دولت در جهت کمک به بهبود شــرایط بــازار ارز‪،‬‬ ‫تغییر رئیس بانک مرکزی و دستگیری چند دالل بود اما‬ ‫تاثیر این اقدامات نیز تنها چند روز ادامه داشت و بازار ارز‬ ‫دوبارههمچوناسبیسرکش‪،‬طغیان کرد‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬بــازار بســیاری از محصــوالت بــه خصــوص‬ ‫کاالهــای وارداتــی بــه شــدت به بــازار ارز وابســته اســت‬ ‫و نوســانات ارزی‪ ،‬بــازار ایــن محصــوالت را بــه شــدت‬ ‫اسیب پذیر و پرریسک کردهاست‪.‬‬ ‫از طرفی اعالم وضع تحریم های جدید علیه ایران و‬ ‫گسترش مناقشات منطقه ای‪ ،‬اینده بازار ارز را بسیار مبهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این شرایط دولت تصمیم جدیدی برای کنترل نرخ‬ ‫ارز اتخــاذ کــرد و رئیس بانک مرکزی اعالم کرد که دولت‬ ‫قصد دخالت مستقیم در بازار ارز ا دارد‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی از اغاز عملیات احیای ثبات در‬ ‫بازار ارز خبر داد و اعالم کرد‪ « :‬بانک مرکزی از این پس به‬ ‫بازار ازاد ورود می کند و نرخ ساز خواهد بود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫و صرافی ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی‬ ‫در کشور انجام می دهند‪ .‬از روز سه شنبه اعالم کردیم تا‬ ‫یشــود و‬ ‫پنج هزار دالر از طریق صرافی ها ارز فروخته م ‬ ‫چنانچــه محدودیتی پیش بیاید در بازار متشــکل ارز در‬ ‫قالب حراج ارز می فروشیم و انجا نرخ تعیین می شود و‬ ‫این نرخ‪ ،‬نرخ بازار ازاد خواهد بود‪ .‬تاکنون بانک مرکزی‬ ‫در بازار ازاد نرخ ساز نبود و تالش داریم بانک مرکزی به‬ ‫عنوان نرخ ساز در بازار ازاد تبدیل شود‪».‬‬ ‫ایــن اقــدام بانک مرکزی نشــان دهنده این اســت که‬ ‫مســئوالن دولــت و بانک مرکــزی پذیرفته اند که تاکنون‬ ‫بازنــده میــدان در بــازار ارز بودند و برای همین با تدوین‬ ‫یک اســتراتژی جدید تالش می کنند شــرایط را به نحوی‬ ‫دیگر رقمبزنند‪.‬‬ ‫اینکــه این راهکار دولــت در بــازار ارز جواب بدهد و‬ ‫دولت موفق شود بازار را کنترل کند نیاز به گذشت زمان‬ ‫دارد و در کوتــاه مــدت نمی تــوان به این موضوع واکنش‬ ‫یتــوان‬ ‫نشــان داد‪ ،‬بــه طــور قطــع در چنــد روز اول م ‬ ‫شــاهد تاثیرات مثبــت اجرای این طرح بــود اما باید دید‬ ‫این طرح دولت نیز همچون ســایر اقدامات برای کنترل‬ ‫بــازار ارز شکســت می خورد یا این بــار دولت می تواند با‬ ‫سنت شــکنی‪ ،‬اقدامی مفید در راســتای کنترل نرخ ارز در‬ ‫بازار انجام دهد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن سال جدید‬ ‫و افزایش انتظارات تورمی‪ ،‬کار دولت در این میدان بسیار‬ ‫سختو پیچیدهباشد‪.‬‬ ‫اغاز فروش ربع سک ه‬ ‫در بورس و چگونگی تعیین‬ ‫قیمت‬ ‫معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی جزئیات‬ ‫عرضه ربع سکه در بورس کاال و چگونگی کشف قیمت‬ ‫در این بازار را تشریح کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که بازار نیاز‬ ‫داشته باشد به این شکل حضور خواهیم داشت‪ .‬هومن‬ ‫کرمی خرم ابادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی قصد دارد عرضه ربع سکه در بورس کاال را ادامه‬ ‫دهد و از روز ســه شــنبه (چهارم بهمن ماه) این عرضه‬ ‫اغاز شد‪ .‬وی گفت‪ :‬هدف از عرضه سکه در بورس کاال‬ ‫کنتــرل قیمــت در بازار اســت و با توجه به اینکه حباب‬ ‫قیمتی در هفته گذشــته با عرضه ای که صورت گرفت‬ ‫شکســته شــد و البته تنها کمتر از ‪ ۱۰‬درصد را که برنامه‬ ‫ریزی کرده بودیم‪ ،‬فروخته شد قصد داریم تا زمانی که‬ ‫‪ ۴۵۰‬هــزار ربــع ســکه باقی مانده را هــم در بازار عرضه‬ ‫کنیم‪ .‬کرمی افزود‪ :‬پس از تمام شدن ‪ ۴۵۰‬هزار ربع سکه‬ ‫که هم اکنون در نزد بانک رفاه است‪ ،‬اگر نیاز احساس‬ ‫کنیــم باز هم ربع ســکه عرضه خواهیم کــرد و حتی اگر‬ ‫الزم باشد نیم سکه و تمام سکه را هم عرضه می کنیم‪.‬‬ ‫معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در ادامه در‬ ‫پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چگونه کشــف قیمت‬ ‫صورت می گیرد و مردم چگونه می توانند قیمت مناسبی‬ ‫برای خرید ربع سکه از بورس کاال داشته باشند؟ گفت‪:‬‬ ‫مســلما دو پارامتــر قیمــت جهانی و نــرخ ارز در تعیین‬ ‫ً‬ ‫قیمت ربع سکه و کشف قیمتی ان موثر است‪ .‬اما مردم‬ ‫بایــد برای انتخاب قیمت مناســب بــه چند نکته دیگر‬ ‫توجــه کنند‪ .‬نخســت انکه مردم باید به نــرخ های ربع‬ ‫سکه در هفته گذشته در بورس کاال نگاه کنند و قیمت‬ ‫مسلما بهترین‬ ‫ربع ســکه را هم مد نظر داشــته باشند و‬ ‫ً‬ ‫قیمت بین این دو نرخ می تواند به متقاضیان کمک کند‬ ‫تــا نرخ منطقی تر و بهتــری را برای خرید انتخاب کنند‪.‬‬ ‫کرمی با بیان اینکه عرضه ربع سکه در بورس کاال انقدر‬ ‫هست و ادامه پیدا می کند که انهایی که با قیمت های‬ ‫پایین تر هم درخواست خرید ثبت می کنند موفق به‬ ‫خرید سکه خواهند شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته اگر به عنوان‬ ‫مثال امروز همه سفارش ها در رنج حدود پنج میلیون یا‬ ‫شش میلیون تومان باشد یعنی اینکه قیمت ها بسیار با‬ ‫مسلما هیچ یک‬ ‫قیمت های منطقی فاصله داشته باشد‬ ‫ً‬ ‫از متقاضیان برنده نخواهند شد و در روزهای اینده هم‬ ‫عرضــه ربع ســکه ادامه خواهد داشــت؛ بنابراین میزان‬ ‫فروش ربع سکه در ادامه عرضه ان تاثیر گذار است‪ .‬البته‬ ‫بانــک مرکزی نمــی خواهد به صورت ناگهانــی در بازار‬ ‫ورود کند و عرضه سنگینی را انجام دهد بلکه تصمیم بر‬ ‫ان است که با درصدی مشخص و البته به صورت مستمر‬ ‫در بازار حضور داشته باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برگزاری نشست اموزشی‬ ‫نقش رسانه در جوانی‬ ‫جمعیت در برق‬ ‫منطقه ای سمنان‬ ‫بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه زن و بــا حضــور‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان و کارکنان و‬ ‫همسران انان‪ ،‬نشست اموزشی نقش رسانه در جوانی‬ ‫جمعیت و تحکیــم خانواده درســالن اجتماعات این‬ ‫شــرکت برگزار شــد‪ .‬این نشست اموزشی که به همت‬ ‫امــور بانــوان و دفتر روابط عمومی این شــرکت برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬مریــم الســادات ســیادت‪ ،‬مــدرس این نشســت‬ ‫و عضــو انجمــن ســواد رســانه ای ایــران‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫سیاست های ابالغی در زمینه جوانی جمعیت گفت‪:‬‬ ‫یهــای دقیق‪،‬‬ ‫مســئوالن نظام با جدیــت و برنامه ریز ‬ ‫حرکــت در مســیر تحقــق جوانــی جمعیــت را اغــاز‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما تسریع در اجرای این برنامه ملی‪ ،‬نیازمند‬ ‫فرهنگ سازی و نهادینه سازی اهمیت این امر در افکار‬ ‫عمومی است که در این زمینه رسانه ها می توانند نقش‬ ‫موثری داشته باشند‪ .‬سیادت اظهار داشت‪ :‬هر اقدام و‬ ‫فعالیتی‪ ،‬نیازمند تبلیغات و اگاهی بخشی است و در‬ ‫این برنامه ملی نیز ضرورت دارد رسانه ها‪ ،‬خبرگزاری ها‬ ‫و صدا و سیما بیش از پیش برای افزایش اگاهی عموم‬ ‫مــردم در زمینــه اهمیت حیاتــی فرزنــداوری و جوانی‬ ‫جمعیت‪ ،‬مشارکت داشته باشند‪ .‬او تجربه فرزنداوری‬ ‫و فرزندپــروری را از عوامــل افزایــش به نفــس در زنان‬ ‫دانست و افزود‪ :‬بانوان بعد از بارداری رشد شخصیتی‬ ‫و اجتماعــی را تجربــه و مســئولیت پذیرتر و صبورتــر‬ ‫می گردنــد و تاب اوری که از مولفه های مهم ســامت‬ ‫روان محسوب می شود با فرزنداوری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫احداث خطوط ارتباطی‬ ‫‪ 132‬کیلو ولت در‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫سیرجان‪ 2‬و جیرفت‪2‬‬ ‫در راستای مصوبات سفر ریاست جمهوری تفاهم‬ ‫نام ـه ای بــا موضــوع احــداث پســت بــرق و خطــوط‬ ‫ارتباطی ‪ 132‬کیلوولت در شهرک های صنعتی سیرجان‬ ‫‪ 2‬و جیرفت ‪ 2‬فی مابین شرکت شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اســتان کرمان منعقد شــد‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی کرمان‪ ،‬حســین میجانی‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای صورت‬ ‫گرفتــه بــرای احــداث پس ـت های بــرق شــهرک ها و‬ ‫در راســتای مصوبات ســفر ریاســت محتــرم جمهور‬ ‫و بــه منظــور توســعه و ایجــاد زیــر ســاخت های‬ ‫تامیــن بــرق در شــهرک های صنعتــی ســیرجان ‪2‬‬ ‫و جیرفــت ‪ 2‬تفاهــم نام ـه ای بــا موضــوع احــداث‬ ‫پســت برق شــهرک صنعتی ‪ 132‬کیلو ولت جیرفت‬ ‫بــا مبلغ ‪ 2000‬میلیارد ریــال‪ ،‬احداث خط دو مداره‬ ‫‪ 132‬کیلــو ولــت شــهرک صنعتی ســیرجان بــه مبلغ‬ ‫‪ 830‬میلیارد ریال و احداث پســت شــهرک صنعتی‬ ‫ســیرجان و دو فیــدر ‪ 132‬کیلــو ولت به مبلغ ‪2260‬‬ ‫میلیــارد ریــال فی مابیــن شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫کرمان‪ ،‬برق منطقه ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫استان کرمان منعقد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫کاهش ‪ ۲۵‬تا ‪ ۷۵‬درصدی حجم اب ‪ ۲۰‬سد مهم کشور‬ ‫حجم موجودی اب ‪ ۲۰‬سد مهم برای مصارف‬ ‫شرب و کشاورزی کشور از ابتدای سال ابی جاری‬ ‫(اول مهرماه) تا ابتدای بهمن ماه نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۷۵‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬گرچــه وضعیــت بارشــی در‬ ‫روزهــای اخیر کمی بهتر شــده اســت‪ ،‬با این حال‬ ‫هنــوز اثر این بارش ها در وضعیت ذخایر ســدها‬ ‫نمایان نشــده و در مجموع میزان ورودی اب به‬ ‫سدها با کاهش ‪ ۱۹‬درصدی همراه است‪.‬‬ ‫بــر اســاس تازه ترین گــزارش دفتــر اطالعات و‬ ‫داد ههــای اب شــرکت مدیریت منابــع اب ایران‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬سد از مجموع سدهای مهم شرب و کشاورزی‬ ‫از ابتدای سال ابی جاری تا اول بهمن ماه هرکدام‬ ‫بــا کاهشــی از ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۷۵‬درصد روبه رو شــده اند‪،‬‬ ‫این در حالی است که در هفته گذشته این تعداد‬ ‫‪ ۱۷‬سد بود‪.‬‬ ‫بــر اســاس این گزارش‪ ،‬ســد شــمیل و نیــان در‬ ‫استان هرمزگان با‪ ۴۶‬میلیون مترمکعب موجودی‬ ‫اب با کاهش ‪ ۵۷‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫پارســال روب ـه رو شــده اســت و درصــد پرشــدگی‬ ‫کنونی این سد ‪ ۴۷‬درصد است‪.‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬ســد ســاوه در اســتان مرکزی با‬ ‫‪ ۴۸‬میلیــون مترمکعــب حجم مخــزن ‪ ۵۶‬درصد‬ ‫کاهش نســبت به پارســال دارد و درصد پرشدگی‬ ‫ان نیز ‪ ۱۷‬درصد است‪.‬‬ ‫چاه نیمه های سیستان و بلوچستان از ابتدای‬ ‫نمــاه ‪ ۱۳۳‬میلیــون‬ ‫ســال ابــی جــاری تــا اول بهم ‬ ‫مترمکعب موجودی اب دارند که در مقایســه با‬ ‫مدت مشابه پارسال ‪ ۵۶‬درصد کاهش دارد‪ .‬میزان‬ ‫پرشدگی چاه نیمه ها به ‪ ۹‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫در مدت یاد شده‪ ،‬سد تهم زنجان موجودی‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون مترمکعب اب را ثبت کرده اســت که‬ ‫در مقایسه با زمان مشابه در سال ابی گذشته ‪۵۵‬‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬میزان پرشدگی این‬ ‫سد هم ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫سد نهرین در خراسان جنوبی از ابتدای سال‬ ‫ابی جاری تا اول بهمن ماه یک میلیون مترمکعب‬ ‫حجــم موجــود اب دارد کــه در مقایســه با مدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۵۵‬درصــد کاهش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫درصد پرشدگی فعلی این سد ‪ ۱۳‬درصد است‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬سد شهید رجایی مازندران‬ ‫‪ ۳۳‬میلیــون مترمکعب موجــودی اب دارد که در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه پارسال ‪ ۵۵‬درصد کاهش‬ ‫دارد که به معنای ‪ ۲۰‬درصد پرشدگی است‪.‬‬ ‫ســد شــهر بیجــار گیــان نیــز ‪ ۴۶‬میلیــون‬ ‫مترمکعب اب دارد که نســبت به مدت مشــابه‬ ‫پارسال ‪ ۵۲‬درصد کاهش یافته که درصد پرشدگی‬ ‫این سد هم ‪ ۴۴‬درصد است‪.‬‬ ‫ســد اکباتــان و ابشــینه همــدان گرچــه اندکی‬ ‫بهبــود وضعیــت پیــدا کــرده‪ ،‬امــا همچنــان از‬ ‫یکــه‬ ‫وضعیــت اســفناکی برخوردارنــد‪ ،‬به طور ‬ ‫موجــودی فعلــی اب ان یک میلیــون مترمکعب‬ ‫اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال‬ ‫کاهــش ‪ ۴۹‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬درصــد‬ ‫پرشدگی این سد که پیشتر سه درصد بود تا اول‬ ‫بهمن ماه به چهار درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ســد طــرق در خراســان رضــوی از ابتــدای‬ ‫ســال ابی جــاری تا اول بهمن ماه هشــت میلیون‬ ‫مترمکعــب موجــودی اب دارد که در مقایســه با‬ ‫مــدت مشــابه پارســال ‪ ۴۵‬درصــد کاهش نشــان‬ ‫می دهد و درصد پرشدگی ان نیز اکنون ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫موجودی اب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان‬ ‫کرمان در حالی به رقم هشت میلیون مترمکعب‬ ‫رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه‬ ‫پارســال ‪ ۴۴‬درصــد کاهش دارد‪ .‬درصد پرشــدگی‬ ‫فعلی این سد هم ‪ ۲۱‬درصد است‪.‬‬ ‫ســد دوســتی خراســان رضوی هم ‪ ۱۹۱‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب دارد که نســبت به مدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۳۴‬درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی‬ ‫ان ‪ ۱۶‬درصد است‪.‬‬ ‫ســد ایــام ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعــب اب دارد که‬ ‫در مقایســه با مدت مشــابه پارسال با کاهش ‪۴۱‬‬ ‫درصدی همراه شــده و میزان پرشــدگی فعلی ان‬ ‫نیز ‪ ۳۲‬درصد است‪.‬‬ ‫سد ‪۱۵‬خرداد در حوضه ابریز قم رود فقط ‪۵۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب موجودی اب دارد که نســبت‬ ‫به مدت مشــابه پارســال ‪ ۴۱‬درصــد کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬میــزان پرشــدگی فعلــی ایــن ســد نیــز ‪۲۶‬‬ ‫درصد است‬ ‫موجودی اب در ســد سفیدرود گیالن به رقم‬ ‫‪ ۱۵۷‬میلیون مترمکعب رســیده که در مقایسه با‬ ‫مدت مشــابه پارســال ‪ ۴۱‬درصد کاهش داشــته و‬ ‫میــزان پرشــدگی در حــال حاضر این ســد هم ‪۱۵‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫موجــودی اب در ســد کرخــه ‪ ۷۸۳‬میلیــون‬ ‫مترمکعب اســت که در مقایســه با مدت مشابه‬ ‫پارســال ‪ ۳۸‬درصد کاهش را نشــان می دهد‪ .‬سد‬ ‫کرخه اکنون ‪ ۱۵‬درصد پرشدگی دارد‪.‬‬ ‫سد استقالل در استان هرمزگان هم در مدت‬ ‫یاد شده با داشتن ‪ ۱۵۳‬میلیون مترمکعب موجود‬ ‫اب نســبت به پارســال ‪ ۳۸‬درصد کاهش را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬درصد پرشــدگی فعلی این ســد هم ‪۶۴‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫ســد ســرنی در اســتان هرمزگان با داشــتن ‪۲۷‬‬ ‫میلیون مترمکعب موجودی اب نســبت به ســال‬ ‫ابــی پارســال ‪ ۳۶‬درصــد کاهــش دارد و درصــد‬ ‫پرشدگی فعلی ان هم ‪ ۴۴‬درصد است‪.‬‬ ‫ســد شــیرین دره در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫هم ‪ ۲۲‬میلیون مترمکعب موجودی اب دارد که‬ ‫در مقایســه بــا مدت مشــابه پارســال کاهش ‪۳۶‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬ســد نســا کرمان هم با داشــتن‬ ‫‪ ۷۳‬میلیون مترمکعب موجــودی اب کاهش ‪۳۵‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد‪.‬‬ ‫از ابتدای سال ابی جاری تا اول بهمن ماه سد‬ ‫کمال صالح استان مرکزی با ‪ ۳۱‬میلیون مترمکعب‬ ‫موجــودی اب بــا کاهــش ‪ ۳۰‬درصدی نســبت به‬ ‫پارسال روبه رو است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۱‬درصد مصرف برق استان کرمانشاه در اختیار صنایع است‬ ‫در نشست هم اندیشی که با مشارکت شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و خانه صنعت‬ ‫در شهرک صنعتی بیســتون برگزار شد‪ ،‬راهکارهای‬ ‫مدیریت مصرف برق در پیک زمســتان ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بررسی شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان کرمانشاه‪ ،‬در این گردهمایی که‬ ‫باهدف اجرای راهکارهای مدیریت پیک زمستان‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬صنایع برپا شد‪ ،‬رئیس خانه صنعت و معدن‪،‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانکرمانشاه‪،‬‬ ‫نماینــدگان اســتانداری‪ ،‬اداره کل پدافند غیرعامل‪،‬‬ ‫سازمان صمت‪ ،‬شرکت گاز و مدیران عامل صنایع‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4849‬برابر رای شماره ‪140160316014001885‬مورخ ‪ 1401/10/07‬هیات اول ‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دوتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ساالر پاریاب فرزند‬ ‫سالم بشماره شناسنامه ‪ 10962‬کدملی ‪3251333038‬صادره از کرمانشاه در یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 489/62‬متر مربع پالک ‪ 9‬اصلی واقع در بخش دو حومه به نشانی کرمانشاه روبروی پلیس‬ ‫راه بیستون روستای اشرف اباد کره پو خریداری از مالک رسمی اقای گلمراد گلمرادی دهکبودی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/11/05 :‬سعید سلیم فر ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4848‬شماره‪ 140160302006000815:‬برابر رای شماره ‪ 0815‬مورخ ‪ 1401/10/03‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 1189‬مالکیت اقای‪/‬خانم رسول پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 24701‬کدملی‬ ‫‪ 1140238639‬صادره فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 196.55‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1272‬فرعی از ‪ 122‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب‬ ‫وکالت ‪ 17977‬مورخ ‪ 1400/11/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/10/20‬نوبت دوم ‪ 1401/11/05‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1435665‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4808‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۵۹۹۳‬و ‪ ۵۹۹۲‬مورخ ‪ 1401/۰۹/08‬اقای حسین کافی فرزند علی نسبت به سه دانگ و‬ ‫پانزده‪ -‬هفدهم دانگ مشاع و خانم وجیهه شفیعی فرزند حسین نسبت به دو دانگ و دو ‪ -‬هفدهم‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ ۱۶۶‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪۴۷۹‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ ۲‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪/.‬‬ ‫استانکرمانشاهحضور داشتند‪.‬‬ ‫محمد مرادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان کرمانشــاه با اشــاره به اینکه انرژی برق‬ ‫یکــی از زیربناهــای اصلــی صنعــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫باتوجه به افزایش‪ ۲۲‬درصدی مصرف برق نسبت‬ ‫بهسال گذشته‪،‬امسالتعاملبیشتریمیانصنعت‬ ‫برق و صنایع استان بوجود امد و با همکاری صنایع‬ ‫توانستیمباموفقیتاز پیکبرقتابستان‪ ۱۴۰۱‬عبور‬ ‫کنیم‪.‬مرادیهمچنینبااشارهبهبحثمدیریت گاز‬ ‫و برق در زمستان‪ ،‬تولید برق را وابسته به انرژی گاز‬ ‫دانست و تشریح کرد‪ :‬با کاهش دما در سطح کشور‬ ‫و استفاده مردم از وسایل سرمایشی گازی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرفبرقو انرژیمی تواند کمکموثریبرای گرم‬ ‫وروشننگهداشتنخانه هایمردمداشتهباشد‪.‬وی‬ ‫با اشــاره به دســتور وزیر کشور در خصوص مصرف‬ ‫بهینــه بــرق و گاز در کشــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به ســهم ‪ ۱۱‬درصدی مصرف برق صنایع در اســتان‬ ‫کرمانشاهانتظار می روددر زمستانامسالنیز تعامل‬ ‫بیشــتری میان صنعت برق و صنایع اســتان وجود‬ ‫داشتهباشد‪.‬در همینراستامدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫برق استان کرمانشاه پیشنهاد داد؛ صنایع یک الی‬ ‫دو روز در هفته را تعطیل و شیفت کاری را کاهش‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/05 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1438172‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4840‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۷۶۹‬و ‪ ۳۷۶۸‬مورخ ‪ 1401/۰۶/03‬اقای رسول نور محمدی نجف ابادی فرزند علی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع و خانم حکیمه فکوری فرزند علی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 254/60‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۰۲۷‬و ‪ 1‬فرعی از ‪۱۰۲۷‬‬ ‫و ‪ ۳‬فرعی از ‪ ۱۰۲۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/05 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1438210‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5045‬شماره‪ 140160302006003957:‬برابر رای شماره ‪ 3957‬مورخ ‪ 1401/06/01‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 3207‬مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا فتحی به شناسنامه شماره ‪ 111‬کدملی ‪1142502597‬‬ ‫صادره فرزند ابراهیم تمامت ششدانگ یکباب دامداری به مساحت ‪ 213.94‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 860‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل طبق سند‬ ‫‪ 20431‬مورخ ‪ 48/9/5‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/11/05‬نوبت دوم ‪ 1401/11/20‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1445173‬م الف‬ ‫فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -5048‬شماره نامه‪ 140185602035011505 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/10/27 :‬خانم‪/‬‬ ‫اقا علیرضا احمدی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت به‬ ‫شماره چاپی ‪ 652576‬ب‪ 91/‬ششدانگ پالک ‪ 301/70174‬واقع در بخش ‪ 16‬که در صفحه‬ ‫‪ 68‬دفتر ‪ 781‬تسلیم گردیده و به موجب ‪ 184135‬مورخ ‪ 1392/04/23‬دفترخانه ‪ 33‬شاهین‬ ‫شهر به نام وی ثبت گردیده و طی سند رهنی شماره ‪ 184136‬مورخ ‪ 1392/04/23‬دفترخانه‬ ‫‪ 33‬شاهین شهر نزد بانک مسکن و ‪ 84854‬مورخ ‪ 1393/05/22‬دفترخانه ‪ 17‬اصفهان نزد‬ ‫شرکت نفت در رهن بوده و سابقه بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر‬ ‫جابه¬جایی ازبین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪ ،‬طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند‬ ‫مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل‬ ‫سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم‬ ‫دهند تا با کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مشــترکین صنعتی‪،‬‬ ‫شاهدهیچخاموشیدر استاننباشیم‪.‬در ادامهاین‬ ‫نشست‪ ،‬شکری رئیس هیئت مدیره خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان نیز ضمن تقدیر و تشکر از‬ ‫همکاری صنعت برق با صنایع اســتان کرمانشاه از‬ ‫احداث نیروگاه های خود تامین واحدهای صنعتی‬ ‫در اســتان کرمانشــاه خبــر داد و گفت‪ :‬انــرژی برق‬ ‫بــه عنوان مهمترین پارامتر صنایع‪ ،‬نیــروی مولد در‬ ‫صنعــت اســت کــه باتوجه بــه تجرب ههــای موفق‬ ‫گذشته امیدواریم با تامین برق صنایع‪ ،‬مشکلی در‬ ‫تولیداتاستانپیشنیاید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 3800‬محدودیت و قطع گاز در خراسان‬ ‫رضوی انجام شد‬ ‫مشــهد مقــدس‪ -‬ســارا رحمتی‪:‬‬ ‫در فضاهــای روبــاز انجــام‪ ،‬و‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراسان‬ ‫جریانگاز‪409‬مجموعهمتخلف‬ ‫رضــوی از ‪ 40464‬مــورد رصــد‬ ‫نیز به دلیل عدم توجه به قانون‬ ‫و پایــش و ‪ 3813‬مــورد اعمــال‬ ‫قطع شد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫محدودیــت و قطــع گاز در این‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫استان خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫زمســتان امســال بــه دلیل قطع‬ ‫بــه شــرایط حســاس شــبکه گاز‬ ‫گاز ترکمنســتان و برودت شدید‬ ‫استان‪،‬رعایتالگویمصرفبهینهگاز باجدیتدر هواتامنفی‪ 28‬درجهسانتیگرادشاهدافتفشار‬ ‫اداراتوموسساتدولتی‪،‬استخرها‪،‬مراکز تجاری‪ ،‬گاز در شبکه گاز منطقه شرق کشور بودیم که این‬ ‫پاساژهاو ‪...‬اجرامی شود‪.‬حسنافتخاریبااعالم موضوعباورودوزیر نفت‪،‬استاندار خراسانرضوی‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬طرح پایش مصرف بهینه گاز و همراهی مدیران و مسئوالن شرکت ملی گاز و‬ ‫از ‪ 15‬اذرمــاه امســال با هدف نظــارت بر مصرف استانوالبتهتعاملخوبمردمدر کوتاه ترینزمان‬ ‫درســت گاز در حال اجرا اســت و تاکنــون‪ 40646‬ممکن برطرف شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مردم مشهد‬ ‫مــورد بازدیــد و ‪ 3813‬محدودیت و قطع گاز در و خراســانی ها امسال با صرفه جویی معادل‪33‬‬ ‫اســتان اعمال شــده است‪ .‬وی با اشــاره به دستور میلیون و ‪ 700‬هزار مترمکعب گاز در مدت هفت‬ ‫اســتاندار خراســان رضوی مبنی بر رعایت الگوی روز‪ ،‬کاریتاریخیو شاخصراانجامدادند‪.‬البتهبا‬ ‫مصــرف درســت گاز توســط ادارات و موسســات توجهبهورودموججدیدسرمابهاستانو کاهش‬ ‫دولتیافزود‪:‬در همینمدت‪ 32675‬موردبازدید هواتامنفی‪ 8‬درجهادامهصرفه جوییو خاموش‬ ‫از ادارات و ســاختمان های دولتی انجام شــده که کردن حداقل یک وسیله گرمایشی در دوره پیک‬ ‫حاصــل ان صدور ‪ 829‬اخطــار و ‪ 361‬مورد قطع ســرما برای حفظ پایداری شــبکه گازرسانی امری‬ ‫گاز بــود‪ .‬افتخــاری با بیان این مطلب که مطابق الزم و ضروری اســت‪ .‬افتخاری گفت‪ :‬شــهروندان‬ ‫ردیف‪ 4‬و ‪ 5‬مصوبه هیات وزیران در نیمه اذرماه می تواننــد در صــورت مواجهــه با اســتفاده مراکز‬ ‫‪ ،1401‬اســتفاده از گاز طبیعی به منظور گرمایش تجــاری بــه ویــژه فســت فودها یــا رســتوران های‬ ‫اســتخرهای خانگی و اســتفاده از وسائل انرژی بر خیابانی از گرماتاب یا عدم رعایت الگوی مصرف‬ ‫در دربورودیمجموعه هایادر فضایباز ممنوع گاز در ادارات و موسســات دولتــی موضــوع را از‬ ‫است‪،‬افزود‪:‬از ‪ 15‬اذرماهامسالتاکنون‪ 1304‬مورد طریق مرکز امداد ‪ 194‬شرکت گاز استان خراسان‬ ‫بازدیداز مراکز استفاده کنندهاز سیستم گرمایشی رضویاطالعدهند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۹‬میلیون مترمکعبی حجم اب‬ ‫مخازن سدهای کردستان‬ ‫فردیــن کمانگــر‪ -‬ســنندج‪:‬‬ ‫این ســد در همین بازه زمانی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫‪ ۱۲۴.۵‬میلیــون مترمکعب اب‬ ‫منطقه ای کردســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫داشــت‪ .‬اریانــژاد بــا اشــاره بــه‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۹۱۸.۴‬میلیــون‬ ‫اینکه اکنون حجم مخزن ســد‬ ‫مترمکعــب اب در مخــازن‬ ‫ازاد ‪ ۸۸.۸۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ارش اریانژاد‬ ‫سدهای اســتان وجود دارد که‬ ‫اســت و ســال ابــی گذشــته‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫‪ ۷۰.۳۸‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫ابی گذشته‪ ۵۹ ،‬میلیون مترمکعب کمتر است‪ .‬بــود‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬حجم اب مخزن ســد ســنگ‬ ‫ارش اریانژاد حجم نرمال مخازن سدهای استان ســیاه ‪ ۶‬میلیون مترمکعب اســت که ســال ابی‬ ‫را ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۷۰۲‬میلیــون مترمکعــب اعــام گذشته این رقم‪ ۱۱.۵۹ ،‬میلیون مترمکعب بود‪.‬‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬ســال ابــی قبــل در همیــن زمان‪ ،‬وی حجم اب مخزن سد بانه را در حال حاضر‬ ‫‪ ۹۷۷.۴‬میلیون مترمکعب اب پشــت سدهای ‪ ۵۹۰‬هــزار مترمکعــب عنــوان و این عــدد را در‬ ‫کردســتان ذخیــره بــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬به دلیل ســال ابی قبــل ‪ ۳۹‬هزار مترمکعب عنــوان کرد‬ ‫بارش های اخیر و با سرازیر شدن حجم خوبی و گفت‪ :‬ســال ابی گذشــته حجم اب سد زریبار‬ ‫از روانــاب بــر اثــر بــارش بــرف در باالدســت‪ ۳۱ ،‬میلیــون مترمکعــب بــود که اکنــون ‪۲۸.۲۶‬‬ ‫حجم اب ســدها افزایش خواهد یافت‪ ،‬با این میلیون مترمکعب است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫وجــود اســتفاده بهینــه از اب‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬منطقه ای کردســتان افزود‪ :‬ســد چــراغ ویس در‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای کردســتان با حال حاضر ‪ ۴۵.۳۴‬میلیون مترمکعب اب دارد‬ ‫بیان اینکه حجم اب کنونی مخزن سد قشالق در حالیکه این عدد در سال ابی گذشته ‪۴۸.۱۸‬‬ ‫‪ ۱۰۸‬میلیون مترمکعب است‪ ،‬افزود‪ :‬سال قبل میلیونمترمکعببود‪.‬‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر‪ -‬سیدامیرحسین‬ ‫حسن زاده م‪/‬الف ‪1445261‬‬ ‫اگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی به‬ ‫‪ -9 -5047‬شماره‪ 52982 :‬تاریخ‪ 1401/11/02 :‬در اجرای تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۸‬تصویب نامه شماره‬ ‫‪/15356‬ت‪ 36005‬هـ هیات محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت‬ ‫مشاوره و مدیریت تدبیر منصور‪ ،‬که فع ً‬ ‫ال مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد اقای محمدجواد‬ ‫بالگانه با کد شناسایی بیمه ‪ ۰۰۶۹۶۰۴۱۴۸‬ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان شغلی‬ ‫کارگر ساده داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان اور تایید نموده‬ ‫است لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج میگردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف‬ ‫مدت ‪ ۱۵‬روز کاری اعتراض خود را به اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در‬ ‫خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل نمایند‪ .‬در صورت عدم اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا میباشد‪ .‬دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر‬ ‫در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس‪ -‬مهدی قاسمی زاده ‪-‬معاون مدیر کل و‬ ‫رئیس اداره ‪/1445466‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-5049‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬به موجب رای شماره ‪ ۱۱۲۳۸‬مورخ ‪ 1401/۰۹/10‬هیات سوم خانم منیژه عابدیان به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۹۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۴۸۰۳۹۶۱‬صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 72/10‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۱‬فرعی از ‪ ۳۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مانده علی نصر اصفهانی فرزند رضا ثبت در دفتر امالک‬ ‫صفحه ‪ ۲۸۳‬دفتر ‪۱۲۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/20 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1445281‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -5052‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬به موجب رای شماره ‪ ۱۱۵۲۳‬مورخ ‪ 1401/۰۹/16‬هیات اول خانم عصمت برندگی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۹۲۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۹۸۳۹۶۲‬صادره فرزند صادق در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 105/49‬مترمربع پالک شماره ‪ ۷۹۷‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/20 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1445114‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9 -5054‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۰۶۰‬مورخ ‪ 1401/۱۰/14‬محسن قاسمی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۳۷‬صادره از اردستان بشماره ملی ‪ ۱۱۸۹۹۰۰۲۴۶‬در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۰۳۹۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 78/95‬مترمربع‪ .‬خریدارى مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی هادی فرحناکیان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/20 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1445097‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9 -5056‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۳۵۳‬مورخ ‪ 1401/۱۰/20‬علیرضا مقتدای فرزند ابوالقاسم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۷۹‬صادره از قزوین بشماره ملی ‪ ۴۳۲۲۰۰۹۰۴۲‬در ‪ 2/4‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۶۵۱۴‬اصلی واقع در بخش ‪۵‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 426/31‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫بتول عاملیان‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۳۷۱‬مورخ ‪ 1401/۱۰/20‬عباس مقتدای خوراسگانی فرزند‬ ‫ابوالقاسم بشماره شناسنامه ‪ ۱۲۰۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۷۸۹۹۰۱۳‬در ‪ 2/4‬دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪۶۵۱۴‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 426/31‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی بتول عاملیان‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۳۷۲‬مورخ ‪ 1401/۱۰/20‬فریبا مقتدای خوراسگانی فرزند‬ ‫ابوالقاسم بشماره شناسنامه ‪ ۳۵۲۲۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۲۲۷۹۶۶۱‬در ‪ 1/2‬دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪۶۵۱۴‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 426/31‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی بتول عاملیان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/20 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1445209‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تروریستی اعالم کردن سپاه نشانه خشم‬ ‫اروپایی ها از شکست اغتشاشات است‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫شناخت صحیح دشمن از ملت‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی‬ ‫ایران اســت زیرا اطالعات خود‬ ‫اقــدام نابخردانه پارلمــان اروپا‬ ‫را از افــراد ضدانقــاب فــراری‬ ‫در تروریســتی خوانــدن ســپاه‬ ‫می گیرنــد‪ .‬او سیاســتمداران‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی را‬ ‫کشــورهای اســتکباری را گرفتــار‬ ‫احمد مروی‬ ‫نمایانگر خشمان هااز شکست‬ ‫ریــاکاری‪ ،‬نفــاق و فریبــکاری‬ ‫پروژهاغتشاشاتدانست‪.‬‬ ‫خوانــد و عنــوان کــرد‪ :‬غــرب‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمد مــروی در در شــرایطی ســپاه پاســداران را تروریستی اعالم‬ ‫جلسه درس فقه حوزه علمیه که در بارگاه منور می کنــد کــه طــی هشــت ســال گذشــته در برابر‬ ‫امــام رضــا (ع) برگــزار م ‬ ‫یشــود‪ ،‬قرار دادن ســپاه تجاوز نظامی ارتش های امارات و عربســتان به‬ ‫پاسدارانانقالباسالمیدر فهرستسازمان های کشور یمن سکوت کرده و نه تنها چشم خود را‬ ‫تروریستی توسط پارلمان اروپا را محکوم و اظهار بر کشتار بی رحمانه مردم مظلوم و بی دفاع این‬ ‫کرد‪ :‬عناد و کینه ورزی معاندین و دشمنان ملت کشور بسته‪ ،‬بلکه از متجاوزان حمایت نظامی و‬ ‫ایرانهموارهطیسال هایپساز پیروزیانقالب تسلیحاتینیز کردهاست‪.‬‬ ‫اسالمی وجود داشته و هرروزی به شکلی ظهور و‬ ‫تولیت استان قدس رضوی افزود‪ :‬ائتالفاتی‬ ‫بروز پیداکرده کهایناقداموقیحانهپارلماناروپا که ملت های مظلوم منطقه را به خاک و خون‬ ‫نیز ازاین دستاقداماتاست‪.‬‬ ‫می کشــند و جنایات غیرانسانی رژیم سعودی‬ ‫او شکســت توطئــه اغتشاشــات را از دالیــل و بمباران ها و کشتار مردم مظلوم فلسطین را‬ ‫مهــم ایــن اقــدام پارلمــان اروپــا دانســت و ابــراز توســط اسرائیل غاصب رقم می زنند‪ ،‬مصداق‬ ‫کرد‪ :‬دشمنان به اغتشاشات اخیر دلبسته بودند تروریســت نیســتند‪ ،‬امــا ســپاه پاســدارانی کــه‬ ‫و بــا خــود چنین می گفتند کــه با کمترین هزینه از امنیــت کشــور و ملــت خــود دفــاع می کند‪،‬‬ ‫می توانیم حکومت ایران را ساقط کنیم‪ ،‬حقیقتا تروریست است؟‬ ‫این روزها کشــور ما با این دعای امام سجاد (ع)‬ ‫او بــا بیــان اینکــه روحانیــت باید جامعــه را‬ ‫که فرمودند « سپاس خدایی که دشمنان ما را از نسبت به روحیه تکبر و فریبکاری استکبار روشن‬ ‫افراد احمق قرار داد» روبه رو است‪.‬‬ ‫کنــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اقــدام پارلمــان اروپا چیزی جز‬ ‫تولیت استان قدس رضوی عنوان کرد‪ :‬دشمن ســرپوش گذاری بر شکست مفتضحانه خود در‬ ‫در اغتشاشات اخیر تمام امکانات سخت افزاری اغتشاشــات اخیر نیســت و این نشــانه قدرت و‬ ‫و نرم افــزاری خود را به میــدان اورد و یک جنگ اقتدار جمهوری اسالمی است‪ ،‬زیرا در برابر این‬ ‫ترکیبــی و پیچیــده را به راه انداخــت و تصورش قدرت نظام مقدس اسالمی کاری از ان ها ساخته‬ ‫ایــن بود کــه اگر عــد ه‪‎‬ای بیرون بریزنــد‪ ،‬مردمی نیســت لــذا از روی اســتیصال هرروز بــه اقدامی‬ ‫که از شرایط اقتصادی گالیه دارند نیز همراهی همچون تحریم و تروریست اعالم کردن دست‬ ‫خواهند کرد؛ این محاســبات غلط نشــانه عدم می زنند‪.‬‬ ‫نواوری و بازار در رشد و حمایت از‬ ‫صنایع دستیموثر است‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫تولیــد و ترویج هنرهای دســتی‬ ‫گردشگریو صنایع دستیاستان‬ ‫و ســنتی اســت‪ .‬کرم زاده افزود‪:‬‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬نــواوری و بــازار‬ ‫ماهیــت نــواوری‪ ،‬ایجــاد تغییر‬ ‫در رشــد و ترویج صنایع دستی‬ ‫در محصــوالت یــا خدمــات و‬ ‫نقــش موثــری دارند‪ .‬امیــر کرم‬ ‫یــا روش خلــق و عرضــه ا نهــا‪،‬‬ ‫زاده‬ ‫کرم‬ ‫امیر‬ ‫زاده در نشســت بــا معاونــان‬ ‫باهدفپاسخگوییبهبازارهای‬ ‫صنایع دستی کشــور در حاشیه‬ ‫جدیدونیازهایمتغیر مشتریان‬ ‫برگــزاری ششــمین نشســت افــق تحــول وزارت اســت‪ .‬انجــام صحیح این تغییــرات و موفقیت‬ ‫میراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریو صنایع دستیافزود‪ :‬در ان‪ ،‬منــوط بــه مشــاهده پیوندهــا‪ ،‬کشــف‬ ‫ایــن دو عامــل مهم‪ ،‬زمین هســاز تحــول در حوزه فرصت ها و استفاده مناسب از ان ها است‪ .‬او با‬ ‫صنایع دستیهستند‪.‬‬ ‫اشاره به قانون حمایت از هنرمندان‪ ،‬استادکاران‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و و فعاالن صنایع دستی گفت‪ :‬اجرای کامل مفاد‬ ‫صنایع دســتی اســتان ســمنان به ضرورت ارتباط این قانون نیز در حمایت موثر از هنرمندان حوزه‬ ‫موثر شرکت هایدانش بنیانوصنایع دستیاشاره صنایع دستیموثر است‪.‬‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬محصوالت نواورانه بر اســاس نیاز‬ ‫او بر اجرایقوانینمرتبطبامعافیتمالیاتی‬ ‫بازار‪ ،‬زمین هســاز افزایش میزان فروش و درنتیجه وبیمه ایکارگاه هایصنایع دستیتاکیدکرد‪.‬‬ ‫گویا در سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬هنوز‬ ‫دولت تغییر نکرده است!‬ ‫مهــدی عســگری نماینــده‬ ‫و بودجــه دولــت مشــاهده‬ ‫کــرج‪ ،‬فردیــس و اشــتهارد در‬ ‫نمی شود و انچه در این الیحه ‬ ‫نقد کلیات الیحه بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫ارائ هشــده‪ ،‬درواقــع حداکثــر‬ ‫گفــت‪ :‬نکته اول اینکــه رد پای‬ ‫می توانــد بــرای یــک وضعیت‬ ‫چندانــی در بودجــه از اصــاح‬ ‫عادیو معمولیمفیدباشد‪.‬‬ ‫مهدی عسگری‬ ‫یشــود و‬ ‫ســاختار مشــاهده نم ‬ ‫عضــو کمیســیون صنعــت‬ ‫گویادر سازمانبرنامه‪،‬همچنان‬ ‫معــدن با بیــان اینکه ابهــام در‬ ‫در بر همانپاشنهسابقمی چرخدو هنوز دولت سیاست ارزی دولت وجود دارد گفت‪ :‬همان طور‬ ‫در سازمانبرنامهتغییر نکردهاست!‬ ‫که ســال گذشــته نیز تذکر دادیم و متاســفانه از‬ ‫این مســئول با بیان اینکه مشــخص نیســت ان تجربــه عبــرت گرفته نشــد؛ در بحث حذف‬ ‫بودجه چگونه و در کجا و توســط چه کســانی ارز ترجیحــی گفتیــم کــه مجــددا دالر دونرخــی‬ ‫بستهمی شود‪،‬افزود‪:‬‬ ‫می شود و همان افت ها تکرار خواهد شد‪ ،‬یک‬ ‫ما از کارشناســان و برخی از دفاتر تخصصی روزی دالر جهانگیری بود و امروز مثال دالر اقای‬ ‫ســازمان برنامه این گالیه را م ‬ ‫یشــنویم که حتی مخبر اســت و همان تفاوت را بیــن نرخ های ارز‬ ‫ان هاهمدر جریاننحوهبستنبودجهنیستند‪،‬‬ ‫مشاهده می کنیم و همچنان نیز این نرخ در حال‬ ‫همــان تیمــی کــه در زمــان دولــت قبــل بــا افزایش بوده و فشار معیشتی ان بر روی دوش‬ ‫محوریــت اقــای پورمحمــدی و حلقــه ی بســته مردم است و یک سیاست یکپارچه و منسجم را‬ ‫اطراف ایشان بودجه را تنظیم می کرد‪ ،‬همچنان در دولتنمی بینیم‪.‬‬ ‫در ایــن دولت مغز افزار دولت را در اختیار دارد‬ ‫در بودجه هم راجع به سیاست ارزی دولت‬ ‫و تا وقتی در این دســتگاه برنامه ریزی اصالحی این ابهام وجود دارد که چگونه می خواهد این‬ ‫انجام نشــود خروجی های سیســتم هم تغییری روند را اصالح کند؟‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫او بــه عدم اصــاح ســاختار بودجــه اشــاره‬ ‫رئیسفراکسیوندیپلماسیاقتصادیباتاکید کــرد و گفــت‪ :‬رد پایــی از اصــاح ســاختار‬ ‫بر عدمتناسبسیاست گذاری هاباشرایطجنگ بودجــه در مباحثــی همچون انقطــاع بودجه‬ ‫اقتصــادی گفــت‪ :‬باوجــود ناتراز ‬ ‫یهــای متعدد از نفت‪ ،‬مشاهده نمی شود‪ ،‬همچنین تفکیک‬ ‫اقتصادی‪ ،‬طراحی اشــوب پولــی و ارزی و جنگ بودجه ارزی و ریالی و اصالح ســاختار بودجه‬ ‫تمام عیــار اقتصادی‪ ،‬نشــانه هایی از یک ارایش شــرکت های دولتی همچنان با ضعف مواجه‬ ‫جنگی متناسب در برنامه ها و سیاست گذاری ها است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫نشست ستاد خبری فجر گلستان برگزار شد‬ ‫تالش برای برگزاری هرچه بهتر‬ ‫برنامه های دهه فجر ‪1401‬‬ ‫رویداد امروز‪-‬گلســتان‪ :‬نشســت ســتاد خبری فجر‬ ‫گلستان با حضور مسئولین و اصحاب رسانه برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون و‬ ‫رئیس کمیته کارگری و‬ ‫کارافرینــی ســتاد دهه‬ ‫فجر انقالب اســامی‬ ‫گلستاندر ایننشست‬ ‫گفت‪ :‬با هدف اشاعه‬ ‫فرهنگایثار و شهادت‬ ‫در جامعه تالیف کتاب شهدای کارگری گلستان در‬ ‫دهه فجر اغاز می شود‪ .‬حسینعلی خواجه مظفری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جامعه کارگری گلستان درمجموع دوران‬ ‫دفاعمقدسو دفاعاز حرم‪ ۷۰‬شهیدتقدیمانقالب‬ ‫کرده که به منظور اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در‬ ‫نظر داریمتاتفاهم نامهتالیفکتابشهدایکارگری‬ ‫گلستان در دهه فجر امسال به امضا برسد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــام ا‪ ...‬دهه فجر ‪ ۱۵۰‬برنامه فرهنگی‪،‬‬ ‫هنــری‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی در شهرســتان ها و‬ ‫روستاهایمختلفگلستاناجراییمی شود‪.‬‬ ‫حهــای اشــتغال زا و‬ ‫او گفــت‪ :‬افتتــاح طر ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬افتتاح دفاتر کارگزاری بیمه روســتایی و‬ ‫تامین اجتماعی و راه اندازی دفاتر کاریابی ازجمله‬ ‫مهم ترین برنامه های پیش بینی شده در دهه فجر‬ ‫است‪.‬‬ ‫خواجه مظفری بیان کرد‪ :‬با هدف تســهیل در‬ ‫حــوزه کاریابــی مقرر اســت تعــداد دفاتــر کاریابی‬ ‫گلســتان از ‪ ۱۲‬واحــد بــه ‪ ۶۲‬واحــد افزایــش یابد و‬ ‫در این خصوص تســهیالت ویژه ای پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثمره انقالب اسالمی در وحدت افزایی‬ ‫شیعه و سنی‬ ‫رئیــس مرکــز اســامی‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫گلســتان‬ ‫دســتاوردها و ثمــرات‬ ‫انقــاب اســامی در‬ ‫حوزه اتحاد و وحدت‬ ‫افزایــی بیــن شــیعه و‬ ‫ســنی در برنام ههــای‬ ‫دهه فجر بازگو خواهد شد‪ .‬حجت االسالم نورعلی‬ ‫دیلــم در نشســت گــروه خبــری فجــر اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برنام ههــای عملــی و رویکردهــای اجرایــی نظــام‬ ‫مقدس جمهوری اســامی ایران طی ‪ ۴۴‬سال اخیر‬ ‫ســبب تقویت اتحاد و بهبود وحدت بین شیعه و‬ ‫سنی در کشور و گلستان شده که تالش می شود با‬ ‫استفاده از تربیون های مختلف این موضوع بازگو‬ ‫شود و دهه فجر بهترین فرصت برای این امر است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در استان گلستان هزار و ‪ ۷۰۰‬مسجد‬ ‫اهــل ســنت‪ ۱۰۷ ،‬مدرســه و حــوزه علمیــه‪ ،‬صدها‬ ‫دارالقران فعال هستند و حدود هفت هزار روحانی‬ ‫اهل ســنت در حال نشــر و اشــاعه های اموزه های‬ ‫مذهبیاهلسنتدر گلستانهستند‪.‬‬ ‫دیلــم افــزود‪ :‬نظــام مقدس جمهوری اســامی‬ ‫ایران تالش دارد تا خدمات اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫عمرانی مطلوبی را در حوزه مباحث به اهل سنت‬ ‫پیش بینی کند که بخشی از این خدمات در قالب‬ ‫نوسازی‪،‬بهسازیمراکز دینینمایاناست‪.‬‬ ‫رئیــس مرکز اســامی گلســتان گفــت‪ :‬برگــزاری‬ ‫یادواره ‪ ۷۴‬شــهید روحانی شــیعه و سنی گلستان‪،‬‬ ‫برپایی نشست های نخبگانی و تجمع منطقه ای‬ ‫طــاب و حضــور ســخنرانان در نمازهــای جمعــه‬ ‫ازجملهبرنامه هایپیش بینی شدهاست‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۳۰‬ویژه برنامه فرهنگی و هنری‬ ‫طی ده ه فجر در گلستان‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاد‬ ‫گلســتان گفــت‪۱۳۰ :‬‬ ‫ویژه برنامــه فرهنگی و‬ ‫هنــری در ده ه فجر در‬ ‫قالب هاینمایشگاهی‪،‬‬ ‫جلساتتبیینی‪،‬کارگاهی‬ ‫وشادمانه هایمختلف‬ ‫در گلستان برگزار می شود‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫گلســتان در نشست خبری ســتاد دهه فجر گفت‪:‬‬ ‫برگزاری جنگ های شادمانه‪ ،‬برپایی جشنواره ها و‬ ‫نمایش ها‪ ،‬برگزاری کارگاه های اموزشی با محوریت‬ ‫تبیینی‪ ،‬دیــدار با بزرگان و نقش افرین های هنرمند‬ ‫گلستان‪ ،‬برگزاری‪ ۱۴‬عصر شعر با حضور هنرمندان‬ ‫اســتانی‪ ،‬برگزاری جشنواره تجسمی فجر با حضور‬ ‫هنرمندان به میزبانی اســتان و اســتفاده از ظرفیت‬ ‫موسیقینواحیواقوامازجملهبرنامه هایایامدهه ‬ ‫فجر امســال توســط اداره فرهنگ و ارشاد گلستان‬ ‫است‪ .‬محمد رعیت همچنین به دو برنامه شاخص‬ ‫در ایــام ده ـ ه فجــر اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬برگــزاری‬ ‫موسیقیفجر از ‪ ۲۸‬بهمنتا‪ ۳‬اسفندماهبهمیزبانی‬ ‫گلستان‪ ،‬برگزاری‪ ۳۸‬جشنواره فیلم فجر از ‪ ۱۷‬تا‪۲۲‬‬ ‫بهمن ماهازجملهبرنامه هایمحوریخواهدبود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه فرهنــگ و هنــر ســتاد دهه فجر‬ ‫گلستان گفت‪ :‬یکی از اقدامات وزیر فرهنگ ارشاد‬ ‫اسالمی توسعه عدالت فرهنگی در مناطق محروم‬ ‫بوده اســت لــذا درصدد هســتیم در ایام دهه فجر‬ ‫ســینما ســیار و اکــران فیلم بــرای مناطق محــروم را‬ ‫راه اندازی کنیم کهحداقل‪ ۱۰‬اجرامتناسببامناطق‬ ‫در نظر گرفته شدهپیش بینی شدهاست‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مزرعه پرورش ماهی خاویاری در دهه‬ ‫فجر راه اندازی می شود‬ ‫مدیرکل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در دهه فجر‬ ‫امســال هشــت مزرعه پــرورش ماهی خاویــاری در‬ ‫قالب خانگی و صنعتی در شهرستان های مختلف‬ ‫راه اندازیمی شود‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری در‬ ‫ایننشستاظهار کرد‪:‬‬ ‫در دهــه فجر امســال‬ ‫‪ ۲۷‬پــروژه در بخــش‬ ‫پــرورش میگــو‪ ،‬ماهــی‬ ‫خاویــاری و چا ههــای‬ ‫اب کشــاورزی کلنــگ‬ ‫زنی و به بهره برداری خواهد رسید که از این تعداد‬ ‫هشــت مزرعه ماهی خاویاری به ظرفیت ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫مربوط اســت‪ .‬مدیرکل شــیالت گلســتان افزود‪ :‬در‬ ‫ســال جاری هزار و ‪ ۸۰۰‬تن میگو از اســتان گلستان‬ ‫صادرشــده کــه رقمی معــادل ‪ ۹‬میلیــون دالر برای‬ ‫گلستانارزاوریداشتهاست‪.‬‬ ‫او با اشــاره به عملکرد اســتان در تولید ماهیان‬ ‫گرمابی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال جاری ‪ ۲۰‬هزار تن ماهی‬ ‫گرمابــی در مــزارع اســتان تولیــد شــد و پیش بینــی‬ ‫می شود سال اینده این رقم به ‪ ۳۰‬هزار تن افزایش‬ ‫یابــد‪ .‬مدیــرکل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬بر اســاس‬ ‫مطالعاتانجام شدهشیالتگلستان‪،‬بابهره برداری‬ ‫از مجمــوع دو فــاز در مجتمــع میگو گمیشــان‪ ،‬به‬ ‫مساحت‪ ۱۰‬هزار هکتار طی برنامه ای تا افق‪،۱۴۰۴‬‬ ‫ســاالنه افزون بر ‪ ۱۷‬هزار تن میگو تولید و بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون دالر برای کشور ارزاوری خواهد شد‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۳۶۶‬میلیارد پروژ ه طی‬ ‫دهه فجر در علی ابادکتول‬ ‫فرمانــدار شهرســتان‬ ‫علی ابادکتولگفت‪:‬در‬ ‫ایــام ا‪ ...‬دهــه فجــر‬ ‫پروژ ههــای متعــدد‬ ‫عمرانــی و اقتصــادی‬ ‫بااعتباری بالغ بر ‪۳۶۶‬‬ ‫میلیــارد تومــان در‬ ‫علی ابادکتولافتتاحیا کلنگزنیخواهدشد‪.‬‬ ‫ابراهیم احمدی اظهار کرد‪ :‬در حوزه پروژه های‬ ‫اقتصــادی شهرســتان علی ابادکتــول ‪ ۷۲‬پــروژه از‬ ‫سوی دستگاه های اجرایی به فرمانداری شهرستان‬ ‫یشــده که مجموع اعتبارات پیش بینی شده‬ ‫معرف ‬ ‫برای این پروژه ها‪ ۲۱۶‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫او بدون اشــاره به میزان اشــتغال محقق شــده‬ ‫صرفا‬ ‫ناشــی از بهر هبــرداری از ایــن پروژه ها گفــت‪ً :‬‬ ‫در بهره برداری از یک واحد گلخانه با مســاحت ‪۹‬‬ ‫هکتار در این شهرســتان ‪ ۹۰‬فرصت شــغلی ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرماندار علی اباد کتول ادامه داد‪۱۰۷ :‬‬ ‫پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان در‬ ‫دههفجر افتتاحو کلنگزنیخواهدشد که‪ ۶‬پروژه‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان کلنگ زنــی و ‪ ۱۰۱‬پروژه‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۱۴۸‬و نیم میلیارد تومان بــه بهره برداری‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬احمــدی گفــت‪ :‬روگــذر کمربنــدی‬ ‫علی اباد کتول در ضلع غربی این شهرستان پس از‬ ‫‪ ۹‬سال در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫فرماندار علی ابادکتول بیان کرد‪ :‬تمام اقدامات‬ ‫اجرایی پروژه تله کابین علی ابادکتول انجام شده و‬ ‫مجوزهای الزم تحصیل شــده است و تالش داریم‬ ‫تــا انعقــاد قــرارداد با پیمانــکار این پــروژه در دهه‬ ‫فجر اجرایی شود‪ .‬او پیش بینی کرد برای احداث و‬ ‫راه اندازیتله کابیندر شهرستانبیشاز هزار میلیارد‬ ‫تومانسرمایه گذاریانجامشود‪.‬‬ ‫پروژه های دهه فجر بندرگز ‪ ۱۳۳‬شغل پایدار‬ ‫ایجاد می کند‬ ‫فرمانــدار شهرســتان‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫بندرگــز‬ ‫پروژه هــای عمرانــی و‬ ‫اقتصــادی دهــه فجــر‬ ‫شهرستان بندرگز ‪۱۳۳‬‬ ‫شــغل پایــدار بــرای‬ ‫اهالی شهرستان ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬صابر حسن پور اظهار کرد‪ :‬در ایام ا‪ ...‬دهه‬ ‫فجر ‪ ۹۱‬طرح عمرانی با اعتبار ‪ ۱۱۲‬میلیارد تومان و‬ ‫‪ ۹۳‬پروژه اقتصادی و اشتغال زایی با اعتبار بیش از‬ ‫‪ ۳۱‬میلیاردتوماندر شهرستانبندرگز افتتاحو کلنگ‬ ‫زنــی خواهــد شــد‪ .‬فرمانــدار بندرگــز ادامــه داد‪:‬‬ ‫درمجموع ‪ ۱۸۴‬پروژه با اعتبار بیش از ‪ ۱۴۳‬میلیارد‬ ‫تومان در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد‬ ‫کــه ‪ ۱۳۳‬فقــره اشــتغال پایدار بــرای اهالی منطقه‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬تجهیــز و بهره بــرداری از‬ ‫درمانــگاه مدافعان ســامت بــا اعتبــار ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬احــداث پروژه هــای خدماتــی و رفاهــی‬ ‫بااعتباریبالغ بر ‪ ۳۰‬میلیاردتومانو‪ ۱۰‬پروژهعمرانی‬ ‫در بخــش شــهرداری ها با اعتبار ‪ ۲۶‬میلیــارد تومان‬ ‫ازجمله مهم ترین پروژه های عمرانی این شهرستان‬ ‫یشــوند‪ .‬حســن پور بــه اقدامــات‬ ‫محســوب م ‬ ‫انجا مشــده در یک ســال اخیر اشــاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫میــزان حدنــگاری و کاداســتر در اراضــی زراعــی‬ ‫شهرستان از پنج درصد به ‪ ۴۵‬درصد افزایش یافته‬ ‫اســت و رتبه نخســت این طرح در گلستان بندرگز‬ ‫تعلق دارد‪ .‬فرماندار بندرگز بیان کرد‪ ۵۲ :‬هکتار از‬ ‫اراضــی ســاحلی شهرســتان کــه در اختیــار یکــی از‬ ‫سرمایه گذاران قرار داشت و سال ها به صورت راکد‬ ‫بــود ســال گذشــته‪ ،‬خلــع یــد و امــاده واگــذاری به‬ ‫سرمایه گذاریجدیداست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان با حمایت هواداران‪ ،‬نفت ابادان را شکست داد‬ ‫تیم بســکتبال شــهرداری گرگان در هفته بیســتم لیگ برتر کشــور‬ ‫در حضــور هــواداران خود صنعت نفت ابادان را با نتیجه ‪ ۸۸‬بر ‪۸۳‬‬ ‫مغلــوب کــرد‪ .‬به گــزارش ایرنــا در اغــاز هفته نهم دور برگشــت لیگ‬ ‫بسکتبال کشور شهرداری گرگان کهپساز سهسالمقابلهوادارانبازی‬ ‫می کرد‪ ،‬پذیرای نفت ابادان بود‪ .‬شهرداری گرگان که در بازی رفت با‬ ‫نتیجه‪ ۹۱‬بر ‪ ۷۸‬میزبان را شکست داده بود از ابتدای بازی فشار زیادی‬ ‫را تحمل کرد به طوری که بازی تا پایان کوارتر اول نزدیک پایاپای دنبال‬ ‫شد و درنهایت ‪ ۲۱‬بر ‪ ۱۹‬به سود میزبان خاتمه یافت‪ .‬در کوارتر دوم‬ ‫هرچندتماشاگرانانتظار یکبازیقدرتمندو برتر رااز تیمخودداشتند‬ ‫اما ابی پوشــان صنعت نفت ابادان رفته رفته نبض بازی را به دســت‬ ‫گرفتند و توانستند با برتری‪ ۴۰‬بر ‪ ۳۴‬در وقت دوم پیروز میدان باشند‪.‬‬ ‫وقت ســوم این بازی با تشــویق های بی امان هواداران اغاز شــد که از‬ ‫همینرو بازیکنانشهرداری گرگانباانگیزهبیشتر توپ هایخودرایکی‬ ‫پساز دیگریروانهسبد کردندبه طوری که‪ ۶۰‬بر ‪ ۵۳‬در میانه کوارتر سوم‬ ‫میزبان تیم برتر زمین بود اما پرتاب های بلند تیم نفت ابادان و استارت‬ ‫بازیکنانتیممیهمانباعثشدبانتیجهنهایی‪ ۶۳‬بر‪ ۶۲‬میهمانبازهم‬ ‫به عنوان تیم برنده به استقبال وقت پایانی این بازی برود‪ .‬کوارتر پایانی‬ ‫باتوجهبهحضور تماشاگرانوعقب افتادگیمیزباندرمجموعامتیازات‬ ‫هیجان بازی به اوج خود رســیده بود و با تشــویق بی امان بسکتبال‬ ‫دوستان و درخشش بازیکنان شهرداری گرگان خصوصا پری پتی این‬ ‫دیــدار بــا نتیجه نهایی ‪ ۸۸‬بر ‪ ۸۳‬به ســود میزبان پایــان یافت‪ .‬این‬ ‫دیدار با قضاوت صادق قنبری به عنوان سرداور و رامین فتحی و اریا‬ ‫جمشیدی به عنوان کمک داور انجام شد‪ .‬شهرداری گرگان با‪ ۲۰‬بازی و‬ ‫‪ ۳۹‬امتیاز در صدر جدول لیگ برتر بسکتبال کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز دوره اموزشی یک هفته ای اعضای شورای اسالمی روستاهای استان البرز‬ ‫رئیــس شــورای اســتان البــرز با اشــاره به اغــاز دوره اموزشــی‬ ‫بودجه نویسی و درامد پایدار اعضای شورای اسالمی روستاهای‬ ‫اســتان البــرز گفــت‪ :‬ایــن دوره اغازشــده و بــه مــدت یــک هفته‬ ‫ادامه خواهد داشــت‪ .‬علیرضا قره حســنلو رئیس شــورای اســتان‬ ‫البــرز و دبیــر هیئت رئیســه شــورای عالــی اســتان ها در گفت وگو‬ ‫با پایگاه اطالع رســانی شــورای عالی اســتان ها‪ ،‬با اشــاره به اغاز‬ ‫دوره اموزشــی بودجه نویســی و درامــد پایــدار اعضــای شــورای‬ ‫روســتاهای اســتان البــرز گفت‪ :‬ایــن دوره اموزشــی دومین دوره‬ ‫اموزشــی بعد از ســمنان اســت که در اســتان البرز و با همکاری‬ ‫وزارت کشــور و شــورای عالــی اســتان ها و بــا مشــارکت شــورای‬ ‫یشــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬در این دوره اموزشــی‬ ‫اســتان البــرز برگــزار م ‬ ‫یشــود هــرروز اعضای شــورای‬ ‫کــه بــه مدت یــک هفته برگزار م ‬ ‫روســتاهای یک شهرســتان اســتان اموزش داده می شوند و انواع‬ ‫روش هــای بودجه نویســی و درامــد پایــدار و قوانیــن ان را زیــر‬ ‫نظــر اســاتید این حــوزه امــوزش می بینند‪ .‬رئیس شــورای اســتان‬ ‫البــرز اعالم کرد‪ :‬افزون بــر این ها در حال پیگیری برای برگزاری‬ ‫نخستین دوره اموزشی اعضای شورای استان های کشور هستیم‪.‬‬ ‫نماینــده اســتان البــرز در شــورای عالــی اســتان ها‪ ،‬با بیــان اینکه‬ ‫این دوره اموزشی به زودی در استان البرز برگزار می شود گفت‪:‬‬ ‫در نوبــت اول اعضــای شــورای اســتان های پهنــه مرکــزی کشــور‬ ‫شامل استان های تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬سمنان و مرکزی ‪ ،‬به‬ ‫ش می بینند‪.‬‬ ‫میزبانی استان البرز اموز ‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۶۲۶‬نفر بیمار صعب العالج‪ ،‬تحت پوشش کمیته امداد کردستان‬ ‫قائم مقام کمیته امداد کردستان از تحت پوشش بودن ‪ ۲۶۲۶‬نفر‬ ‫بیمار صعب العالجدر استان کردستانخبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گۆڕان نیوز‪ ،‬محمد جاللی عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪۱۵۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۸۵‬نفر در استان کردستان‪،‬تحتپوششحمایت کمیتهامداد‬ ‫هســتند و از حمایت ها و خدمات این نهاد بهره مند شــدند‪ .‬جاللی‬ ‫با اشــاره به حمایت این نهاد از بیماران خاص در اســتان عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۶۲۶‬نفر در استان کردستان که دارای بیماری صعب العالج هستند‬ ‫تحت پوشش چتر حمایتی کمیته امداد هستند‪ .‬او در ادامه با تاکید بر‬ ‫تامین هزینه های درمانی مددجویان و ارائه خدمات به بیماران تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد اظهار کرد‪ ۱۰۱۹:‬نفر بیمار زمین گیر تحت پوشش‬ ‫کمیتهامدادقرار دارندو‪ ۶۴۷‬نفر از مددجویانبهبیماریسرطانمبتال‬ ‫شــدند‪ .‬این مســئول کمیته امداد افزود‪ :‬این نهاد حمایتی‪ ،‬در راستای‬ ‫رسالت کاری خود‪ ،‬تمام توان خود را برای حمایت و ارائه خدمات به‬ ‫این مددجویان به کاربرده است و هزینه های درمانی و ایاب ذهاب و‬ ‫تامین تجهیزات پزشکی بیماران را پرداخت می کند‪ .‬جاللی با تاکید بر‬ ‫حمایت از بیماران مددجوی کمیته امداد عنوان کرد‪ :‬حوزه درمان این‬ ‫نهاد به صورت ویژه به بیماران مراجعه و نیازمندی های این عزیزان را‬ ‫احصاو در کمترینزمانممکنبهمشکالتشانرسیدگیمی کند‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫اغاز فروش بسته های‬ ‫اینترنت جدید در مخابرات‬ ‫منطقه گلستان‬ ‫فــروش بســته های متنــوع و جدیــد اینترنــت در‬ ‫مخابرات منطقه گلستان اغاز شد‪.‬‬ ‫بســته های ترافیکــی اینترنــت در قالــب «طــرح‬ ‫بهمــن ‪ »1401‬بــا زمان هــا و حجم هــای متنوع‪ ،‬جهت‬ ‫تامین نیاز مشترکین طراحی شده است‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه محمدرضــا اخــوت مدیــر تجــاری‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬این طرح در بــازه زمانی‬ ‫کوتاه مدت اجرا می شود و‬ ‫مشــترکین می توانیــد از روز سه شــنبه ‪ 4‬بهمــن تــا‬ ‫روز یکشــنبه ‪ 30‬بهمن مــاه بــا خرید بســته مناســب و‬ ‫دلخواه‪ ،‬عالوه بر مدیریت هزینه‪ ،‬از شبکه پرسرعت‬ ‫اینترنت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬بســته های طــرح بهمــن ‪ 1401‬در قالب‬ ‫زمانی ‪ 3‬الی ‪ 30‬روز از زمان خرید در نظر گرفته شده‬ ‫و از ‪ 6‬تا ‪ 333‬گیگ حجم در بسته های مختلف ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫تردد نزدیک به دو میلیون‬ ‫وسیله نقلیه در دی ماه‬ ‫ل جاری در مبادی‬ ‫سا ‬ ‫ورودی استان سمنان‬ ‫رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای استان سمنان از عبور نزدیک به‬ ‫دو میلیون وســیله نقلیه در مبادی ورودی اســتان در‬ ‫دی ماه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫یمــاه‬ ‫محمدحســین فیروزجائیــان اظهــار کــرد‪ :‬د ‬ ‫ســال جــاری نزدیــک بــه دو میلیــون خــودرو عبــور‬ ‫داشته اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‬ ‫با افزایش ‪ ۳‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس مرکز مدیریــت راه هــای اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای استان سمنان از محور شریف‬ ‫اباد‪-‬ایوانکــی به عنــوان پرترددتریــن محــور یادکــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد از تــردد مــاه گذشــته‬ ‫مربــوط بــه پــاک مبدا اســتان ســمنان بــوده و پالک‬ ‫استان های تهران‪ ،‬مازندران و خراسان رضوی سهمی‬ ‫بیست درصدی را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫فیروزجائیــان از بیــش از ‪ ۱۲۰‬هــزار وســیله نقلیــه‬ ‫در دی مــاه خبــر داد و افزود‪ :‬اســتان ســمنان در ماه‬ ‫گذشــته بعــد از اســتان های تهــران و مرکــزی جایگاه‬ ‫ســوم انباشت وســایل نقلیه در سطح کشور را کسب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او از ســامانه گویــای ‪ ۱۴۱‬به عنــوان رابــط مرکــز‬ ‫مدیریت راه ها و عموم مردم نام برد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تماس بیش از ‪ ۲۵‬هزار کاربر جاده ای با تلفن گویای‬ ‫‪ ۱۴۱‬اســتان در ماه گذشته بیانگر استقبال قابل توجه‬ ‫از این ســامانه اســت که امیدواریم با رشــد امکانات‬ ‫زیرساختی مرکز مدیریت راه ها و باال رفتن توان ارائه ‬ ‫ش بتوانیــم نیاز مردم‬ ‫خدمــات بــه مردم در ایــن بخ ‬ ‫عزیز را بیش ازپیش برطرف نماییم‪.‬‬ ‫حفظ و حراست از بانک ژن‬ ‫نژاد ایرانی قوچ سنگسری‬ ‫ضروری است‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی استان سمنان با اشاره به فعالیت ایستگاه‬ ‫پــرورش و اصالح نژاد قوچ سنگســری در این اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬حفــظ و حراســت از بانــک ژن نــژاد ایرانــی‬ ‫قــوچ سنگســری یکــی از مهم تریــن اقدامــات ایــن‬ ‫ایســتگاه اســت‪ .‬مصطفــی شاه حســینی در بازدیــد‬ ‫از ایســتگاه پــرورش و اصــاح نــژاد قــوچ سنگســری‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ایســتگاه پرورش قوچ با هدف حفظ‬ ‫بانک ژن نژاد گوســفند سنگســری به منظور جلوگیری‬ ‫از انقــراض این گونــه گوســفند کــوچ رو و کم توقــع و‬ ‫همچنیــن با هدف ترویج این نژاد (قوچ سنگســری)‬ ‫در بیــن دامــداران اســتان و کشــور اقدامــات مهــم و‬ ‫قابل توجهی را انجام داده است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬به منظــور حفــظ نــژاد قــوچ سنگســری‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ۱۰۰‬راس بــرای ترویــج بیــن دامداران‬ ‫کشور و استان توزیع می شود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان ســمنان بــا اشــاره بــه برخــی از‬ ‫ویژگی هــای قــوچ سنگســری تصریــح کــرد‪ :‬از‬ ‫خصوصیــات بــارز ایــن نــوع نــژاد‪ ،‬مقــاوم بــودن‬ ‫در مقابــل خشک ســالی و انــواع بیماری هــا‪ ،‬قانــع‬ ‫بــودن‪ ،‬رشــد جبرانــی ســریع در مراتــع اســت‪.‬‬ ‫شاه حســینی با بیان اینکه گوســفند نژاد سنگســری‬ ‫متناســب بــا جثــه خودمصــرف علوفــه محــدودی‬ ‫دارد افــزود‪ :‬ایــن گوســفند همچنیــن بــا شــرایط‬ ‫اب و هوایــی و مرتعــی ایــن اســتان و اســتان های‬ ‫همجوار سازگاری دارد‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۷۲‬تاکنــون‬ ‫‪ ۱۶‬طــرح تحقیقاتــی کشــوری در زمینــه تغذیــه و‬ ‫اصــاح نــژاد توســط کارشناســان و محققــان در‬ ‫ایــن مجموعــه انجام شــده اســت‪ .‬معــاون بهبــود‬ ‫تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫ســمنان افــزود‪ :‬ایســتگاه پرورش قوچ با مســاحت‬ ‫زمینــی بالغ بــر ‪ ۱۰۰‬هکتــار بــرای کشــت و تامیــن‬ ‫علوفــه در کیلومتــر ‪ ۱۰‬جــاده دامغــان ـ اصفهــان‬ ‫قرار دارد که در حال فعالیت اســت‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫در ایــن بازدیــد محمدرضا قاســمی رئیس ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان‪ ،‬علیــزاده نماینده‬ ‫مــردم شهرســتان دامغــان‪ ،‬بندرابــادی فرمانــدار‬ ‫شهرســتان‪ ،‬امامیــون مدیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫شهرســتان نیز حضور داشتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫حضورافرادصاحب تجربه‪،‬تخصصوانگیزهدرهمایشفرصت های‬ ‫سرمایه گذاری ضروری است‬ ‫عابدینخرم؛استاندار اذربایجانشرقی‪:‬همایشبین المللیفرصت هایسرمایه گذاریاستانباید‬ ‫اجراییوعملیاتیباشد؛نمی خواهیماینهمایشیکرویدادتشریفاتیباشد‪،‬بههمینخاطرحضور‬ ‫افرادصاحب تجربه‪،‬تخصصوانگیزهدرهمایشفرصت هایسرمایه گذاریاستانضروریاست‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪41‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫تقویت هسته های مردمی فرهنگ و هنر‬ ‫در استان ضروری است‬ ‫تبر یــز‪ -‬مر یــم طاهــر بکتاش‪:‬مدیــرکل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی اذربایجان شرقی‬ ‫در جلســه شــورای اداری اداره کل ‪ ،‬خطــاب‬ ‫به مدیران ادارات فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫شهرســتان ها گفــت‪ :‬تقویــت جریا نهــای‬ ‫شهــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری مبتنــی بــر ارز ‬ ‫اجتماعیومفاهیمدینیوتربیتهنرمندان‬ ‫متعهد در اولویت ادارات ارشــاد شهرستانی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سید محمدحسین بالغی در این جلسه‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه فرهنــگ و‬ ‫گســازی در جامعه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫فرهن ‬ ‫برهــه کنونی و مناســبات جهانــی‪ ،‬احتمال‬ ‫درگیری نظامی به صفر رسیده و دشمنان بر‬ ‫حملهبهحوزهفرهنگمتمرکزشده اند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ازای ـن رو اهتمــام مــا بایــد بــر‬ ‫تقویت جریان های فرهنگی و هنری مبتنی‬ ‫بــر ارزش های اجتماعی ‪ ،‬اســامی ‪ ،‬انقالبی‬ ‫و مفاهیم اخالقی باشــد تا از این اســیب ها‬ ‫مصونباشیم‪.‬‬ ‫بالغــی در ادامــه بــه لــزوم تقویــت‬ ‫هسته های مردمی فرهنگ و هنر در استان‬ ‫و شهرســتان ها اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫تدبیری اندیشیده شود تا فاصله ایجادشده‬ ‫از جریان های مردم محور به حداقل برسد‬ ‫و هســته های مردمــی در حــوزه فرهنــگ‬ ‫و هنــر فعــال شــود‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬معیــار‬ ‫حمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫از شهرستان ها نیز با توجه به میزان ایجاد و‬ ‫تقویت هسته های مردمی فرهنگ و هنر در‬ ‫شهرستان هاخواهدبود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان تصریــح کــرد‪ :‬برگــزاری برنام ههــا و‬ ‫جشــنواره های مختلــف و رویداد محــور در‬ ‫شهرستان هاخوباستامااینرویدادهانیز‬ ‫باید موجب جریان سازی شود‪.‬‬ ‫او امــوزش هنــر بــرای همــه را یکــی از‬ ‫رویدادهــای ارزشــمند و تاثیرگــذار در ایــن‬ ‫عرصه برشــمرد و گفت‪ :‬ما ســعی خواهیم‬ ‫کرد با برگزاری دوره های تکمیلی‪ ،‬این رویداد‬ ‫مبارکرابهجریانیممتدو پیوستهدر عرصه‬ ‫فرهنگو هنر مبدلنماییم‪.‬‬ ‫بالغی از مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی شهرستان ها خواست تا برای ایجاد‬ ‫قطبیت و برند در یک یا دو رشته فرهنگی و‬ ‫هنری در شهرستان خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫اوتاکیدکرد‪:‬تمامجشنواره هایفرهنگی‬ ‫و هنری که در طول ســال ها در شهرستان ها‬ ‫ارذبایجانشر یق‬ ‫به عنــوان یکــی از مهم تریــن اســتان های تاریخــی‬ ‫کشــور‪ ،‬از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫یشــود بازنگــری خواهــد شــد تــا‬ ‫برگــزار م ‬ ‫محتوای جشنواره ها از لحاظ کیفی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بالغــی توجــه ویــژه بــه شهرســتان ها و‬ ‫تقویت ایــن بخــش را از رویکردهای اصلی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫در این نشست روســای ادارات فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی شهرستان به تبیین مسائل‬ ‫پیش روی این ادارات پرداختند‪.‬‬ ‫مدیریــت کارامــد موز ههــای اســتان بســیار حائــز‬ ‫اهمیــت اســت کــه در ایــن موضوع اقــای یعقوب‬ ‫طالبــی بــا ســبقه ارزنــده خــود مطلوبــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬یعقــوب طالبــی رئیــس جدیــد امــور‬ ‫موزه های اذربایجان شرقی‪ ،‬دانش اموخته دکتری‬ ‫و کارشناســی ارشــد هنــر اســامی و کارشناســی‬ ‫موزه داری و همچنین مدرس مقاطع کارشناســی و‬ ‫کارشناســی ارشــد موزه داری دانشگاه هنر اسالمی‬ ‫تبریــز اســت کــه پیش ازایــن ریاســت اداره میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی کهــن شــهر‬ ‫مراغه بر عهده داشت‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫نظارت دقیقبر تمامی کشتارگاه های دام و طیور صنعتیو سنتی در سطحاستان‬ ‫فاطمــه صبــح کاری ‪-‬تبریز‪:‬رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشاورزی اذربایجان شرقی گفت‪ :‬وابستگی جامعه‬ ‫بــه محصــوالت تولیــدی بخــش کشــاورزی موجــب‬ ‫حساســیت مــردم بــه نوســانات قیمتــی ایــن حــوزه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اکبــر فتحــی در جلســه ی ـک روزه ناظریــن ذبــح‬ ‫شرعی در کشتارگاه های دام و طیور استان اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬با اشاره به تالش های دولت در گره گشایی از‬ ‫مشکالت اقتصادی مردم‪ ،‬گفت‪ :‬معیشت ‪ 20‬درصد‬ ‫از جامعه به صورت مســتقیم در ارتباط با کشاورزی‬ ‫اســت و صددرصد مردم نیز وابســته به محصوالت‬ ‫تولیــدی بخــش کشــاورزی هســتند‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیت بخش کشاورزی گفت‪ :‬تولیدات این بخش‬ ‫نقش اصلی را در سفره غذایی مردم دارد و زمانی که‬ ‫اقتصــاد در تنگنا قرار گیرد‪ ،‬در خصوص محصوالتی‬ ‫کــه روزانــه در ســفره مــردم قــرار دارد‪ ،‬کوچک تریــن‬ ‫نوســان‪ ،‬نمود زیادی در جامعه دارد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی افزود‪ :‬کوچک ترین‬ ‫نقــص و ک ـم کاری در ایــن حــوزه‪ ،‬در ســفره مــردم‬ ‫یشــود و‬ ‫تاثیرگــذار خواهــد بود و موجب اعتراض م ‬ ‫بــه همین دلیل فعاالن این حــوزه در هر جایگاهی‬ ‫که فعالیت می کنند‪ ،‬از سایر بخش ها متمایز هستند‪.‬‬ ‫فتحــی با اشــاره به اثــرات جراحی اقتصــادی دولت‬ ‫در قالب طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه‬ ‫در حوز ههــای دام و طیــور‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬هزینه ای که دامداران و پرورش دهندگان طیور‬ ‫برای تامین نهاد ههــای این بخش صرف می کردند‪،‬‬ ‫درنتیجه ازادسازی قیمت ها افزایش یافت و درنتیجه‬ ‫این تغییر‪ ،‬کشتارگاه‪ ،‬فروشگاه و همه زنجیره از این‬ ‫تغییــر متاثر شــدند‪ ،‬هرچند که تاثیــر اصلی متوجه‬ ‫دامــداران شــد‪ .‬او در پایــان ســخنان خــود بــر لــزوم‬ ‫شهــا در تامین مایحتاج ســفره‬ ‫همــکاری همــه بخ ‬ ‫مــردم‪ ،‬تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬ناظریــن محتــرم ذبــح‬ ‫شــرعی در کشــتارگاه ها دام و طیور اســتان به خاطر‬ ‫ظرفیتــی کــه دارنــد می توانند به عنوان نقش بســیار‬ ‫موثر و اساسی هم در محیط کشتارگاه و هم بیرون‬ ‫گســازی مصــرف و تنظیــم بازار‬ ‫از ان در زمینــه فرهن ‬ ‫محصوالت پروتئینی با ارائه امار دقیق داشته باشند‪.‬‬ ‫مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اذربایجان شرقی نیز در این جلسه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمل به تکلیف شــرعی و قانونی و احســاس‬ ‫مسئولیت اخالقی و فردی و اجتماعی در امر نظارت‬ ‫برای ناظرین محترم ذبح شرعی در کشتارگاه ها دام‬ ‫و طیور الزم است و باید خودمان را موظف بدانیم‬ ‫که در نظارت شــرعی بر ذبح و صید جدی باشــیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مجید نجفی به نظارت‬ ‫دقیق بر تمامی کشتارگاه های دام و طیور صنعتی و‬ ‫سنتی در سطح استان با همت ناظرین محترم ذبح‬ ‫شــرعی در کشــتارگاه ها دام و طیور بر اساس موازین‬ ‫شــرع و قانون اشــاره کرد و بر اهمیت فرهنگ سازی‬ ‫غــذای ســالم و حــال از جنبــه اموزشــی و ترویجــی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬او نظم و انضباط کاری‪ ،‬دقت در ورود و‬ ‫خروج‪ ،‬برخورد قاطع با موارد خالف شرع‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از خروج اجزای حرام حیوان به بیرون از کشــتارگاه‪،‬‬ ‫اموزش های مســتمر بــرای ذابحین و انجــام کارهای‬ ‫تبلیغی در کنار امر نظارت را خواســتار شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دامپزشــکی استان اذربایجان شرقی نیز گفت‪ :‬ازنظر‬ ‫علمی رابطه متقابلی بین غذای سالم و غذای حالل‬ ‫وجــود دارد و یقینــا غذای غیر حالل ســالم نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امیرحســین بهداد به ارتبــاط کاری ناظرین ذبح‬ ‫شرعی با ناظرین بهداشتی در محل کشتارگاه تاکید‬ ‫کــرد و هــدف غایــی در نظارت شــرعی و بهداشــتی‬ ‫را ســالم بــودن گوشــت دانســت‪ .‬گفتنــی اســت در‬ ‫کشــتارگاه های دام و طیور اســتان اذربایجان شــرقی‬ ‫و کارخان ههــای تولیــد ژالتیــن حــدود ‪ ۲۷‬نفــر ناظر‬ ‫به عنوانضابطقضاییمشغولفعالیتهستند‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫خانوادهزندانیانزیر چتر حمایتی اموزش هایفنیو حرفه ای اذربایجانشرقی‬ ‫تبر یــز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬در دیــدار مدیرعامل انجمن‬ ‫زندانیــان تبریــز بــا مدیرکل امــوزش فنــی و حرفه ای‬ ‫اســتان بر اهمیت اموزش های مهارتی ویژه خانواده‬ ‫زندانیــان تاکیــد شد‪.‬ســردار محمدعلــی نصرتــی‪،‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان تبریز با حضور‬ ‫در اداره کل امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان با علی‬ ‫مشایخی مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اذربایجان‬ ‫شــرقی دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬ســردار نصرتی در این‬ ‫دیــدار‪ ،‬ضمــن تقدیر از تالش های صــورت گرفته در‬ ‫شهــای مهارتــی با اشــاره بــه جامعه‬ ‫امــر ارائــه اموز ‬ ‫‪ 1290‬نفری این انجمن گفت‪ :‬ضمن حمایت از این‬ ‫خانواده ها در خصوص تامین بســته های معیشــتی‬ ‫و درمــان‪ ،‬بهره مندی این خانواد ههــا از اموزش های‬ ‫مهارتــی بــا رویکــرد ورود به بــازار کار و اشــتغال را از‬ ‫اولویت های اصلی این انجمن بیان کرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به نقش افرینی موثر اداره کل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫اســتان در امــوزش زندانیان به ویــژه در حوزه بانوان‪،‬‬ ‫اقدامات اموزشی و مهارتی را در بازگشت این افراد‬ ‫به جامعه و کاهش بزهکاری و اعتمادبه نفس انان‬ ‫بسیار مهم دانست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــه دنبــال ایجــاد مرکــز مســتقل‬ ‫مهارت امــوزی و اشــتغال بــرای زندانیــان رای بــاز و‬ ‫زندانیان ازادشده با استفاده از ظرفیت باالی مربیان‬ ‫مجــرب و متعهــد اداره کل امــوزش فنــی و حرفه ای‬ ‫استان هستیم و با توجه به اشتغال ‪ 117‬نفر در طول‬ ‫ســال در حــوزه اشــتغال خانگی می توانیــم گام های‬ ‫مثبتــی را بــا همــکاری هــر دو مجموعــه برداریــم‪.‬‬ ‫علــی مشــایخی‪ ،‬مدیــرکل امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫اســتان اذربایجــان شــرقی در ایــن دیدار با اشــاره به‬ ‫نقش افرینــی ایــن اداره کل در حوز ههــای مختلــف‬ ‫جامعه همچون زندان‪ ،‬پادگان ها‪ ،‬صنایع‪ ،‬روستاها و‬ ‫عشایر از اموزش های مهارتی به عنوان چتر حمایتی‬ ‫در استقالل مالی‪ ،‬اعتمادبه نفس و کاهش رفتارهای‬ ‫پرخطر و بهبود معیشــت خانواده زندانیــان و افراد‬ ‫اقای شهردار‬ ‫اینجا خیابان است یا بیابان؟‬ ‫تبریز‬ ‫انتصابرئیسجدیدامور موزه هایاذربایجانشرقی‬ ‫طــی حکمــی از مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجــان شــرقی‬ ‫«یعقــوب طالبــی» به عنــوان رئیــس جدیــد امــور‬ ‫موزه های اســتان منصوب شــد‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫امــروز‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجــان‬ ‫شــرقی‪ ،‬احمد حمزه زاده یکم بهمن ماه ‪ ۱۴۰۱‬طی‬ ‫حکمــی‪ ،‬یعقــوب طالبی را به عنــوان رئیس جدید‬ ‫امــور موز ههــای اذربایجــان شــرقی منصــوب و از‬ ‫تالش های مهدی بزاز دس ـت فروش رئیس پیشین‬ ‫قرارگاه فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای در تبریز ایجاد می شود‬ ‫سید محمدحسین بالغی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫در حوز ههــای فرهنــگ و هنــر از جریــان مردم محور فاصله گرفته ایم؛ تشــکیل‬ ‫هسته هایمردمیدر اینحوزه هاضروریاست‪.‬بر همیناساسقرارگاهفرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و رسانه ای در تبریز ایجاد می شود‪.‬‬ ‫قادر صادقزاده‬ ‫گــزارش‬ ‫ایــن حــوزه تقدیر کــرد‪ .‬احمد حمــزه زاده مدیرکل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اذربایجــان شــرقی گفــت‪ :‬پویاســازی‪ ،‬شناســایی‬ ‫تهــای موجــود در شهرســتان های تابعــه‬ ‫ظرفی ‬ ‫بــرای تاســیس و راه انــدازی موز ههــای تخصصی و‬ ‫محلــی‪ ،‬بازپیرایــی و ارتقا ســطح کیفــی موزه های‬ ‫اســتان از اهــم وظایفی اســت کــه از رئیس جدید‬ ‫امــور موز ههــای اســتان مــورد انتظار خواهــد بود‪.‬‬ ‫حمــزه زاده اظهــار داشــت‪ :‬اذربایجــان شــرقی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/azarbayejanesharghi‬‬ ‫تهــا یادکرد‪ .‬مدیــرکل اموزش‬ ‫بهره منــد از ایــن مهار ‬ ‫فنــی و حرفه ای اذربایجان شــرقی مهم ترین بخش‬ ‫شهــای مهارتــی ارائ هشــده بــرای زندانیــان و‬ ‫اموز ‬ ‫خانــواده انان را در حوزه های صنایع دســتی‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬قالیبافی و حرفه های مرتبط جهت ورود به‬ ‫انان بر بازار کار عنوان کرد‪.‬‬ ‫مشایخی با اشاره به وجود بیش از ‪ 500‬اموزشگاه‬ ‫فنی و حرفه ای ازاد در ســطح اســتان از حضور موثر‬ ‫شهــای مهارتی‬ ‫ایــن اموزشــگاه ها در امــر ارائــه اموز ‬ ‫بــه خانــواده زندانیــان خبــر داد و افــزود‪ :‬برخــی از‬ ‫این اموزشــگاه های فنــی و حرف ـه ای ازاد این بخش‬ ‫خصوصیدر راستایعملبهمسئولیت هایاجتماعی‬ ‫اقــدام به اموزش های مهارتی به صورت رایگان برای‬ ‫افراد مذکور می کنند که این کار خداپســندانه جای‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬با ایجاد حرفه ها و‬ ‫اموزش های مهارتی نو و جدید به دنبال تحول افرینی‬ ‫در امــر مهارت افزایی زندانیــان و خانواده های انان‬ ‫با رویکرد توان افزایی برای سال مســازی و حمایت از‬ ‫انــان بــرای ورود به چرخه تولید و افزایش بهره وری‬ ‫در جامعه و اقتصاد کشور هستیم‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫در ویژه نامــه شــماره ‪ ۴۰‬رویــداد اذربایجــان‬ ‫شــرقی مطلبی بــا عنــوان ناکارامــدی مدیریت‪،‬‬ ‫عامل اصلی نبود در اسفالت تبریز که در مورخه‬ ‫‪ ۲۲‬اذرماه ‪ 1401‬ویژه اســتان در روزنامه سراسری‬ ‫رویداد امروز چاپ شــده بود متاســفانه شــهردار‬ ‫محترمدر مورداینمطلبسکوتاختیار نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حــال مجــددا از شــهردار محتــرم و مردمــی‬ ‫شــهر تبریز ســوال می شــود که ایا بــا امکانات و‬ ‫پتانســیل هایی که مهندســان و نیــروی کاری ان‬ ‫نهاد داراست چرا مردم این شهر از نعمت یک‬ ‫اســفالت خوب بهره نمی برند؟ در شرایطی که‬ ‫مردمباگرانیومشکالتاقتصادیدست وپنجه‬ ‫نرم می کنند چرا شــهردار این مردم والیتمدار را‬ ‫از نعمت یک شــهر با خیابان هــای بدون چاله‬ ‫و دست انداز محروم می کند‪ ،‬درحالی که سالیان‬ ‫سالاست کهتبریز عنوانشهر اولین هارابهیدک‬ ‫می کشد؟‬ ‫مگر امکانات اسفالت ریزی‪ ،‬تهیه اسفالت و‬ ‫مواد اولیه قیر در کشور موجود نیست؟ که کهن‬ ‫شهری با اوازه اقتصادی و صنعتی جهانی رنگ‬ ‫روی یک اسفالت در شان خود را نبیند؟‬ ‫برخی نمایندگان امتیاز گرفتند؛ وزیر را‬ ‫حفظ کردند!‬ ‫نماینــده مــردم تبریــز‪،‬‬ ‫نماینده رهبری دستگیرشدگان‬ ‫اســکو و اذرشــهر در مجلــس‬ ‫را بی گنــاه اعالم کرد و همه را‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬گروهــی‬ ‫ازاد کردنــد و کشته شــدگان را‬ ‫امضــا جمــع می کننــد و ایــن‬ ‫شــهید و مجروحــان را جانبــاز‬ ‫امض اهــا را وجه المصالحــه‬ ‫اعــام کــرد و معنــی ایــن کار‬ ‫علیرضا احمد‬ ‫بعضی خواسته های خود قرار‬ ‫خیلی روشــن است‪ ،‬یعنی به‬ ‫بیگی‬ ‫می دهند و امتیــاز می گیرند و‬ ‫دلیل ضعــف مدیریتی اقایان‬ ‫اصال ســزاوار و ورود کردند‪ .‬او همچنین افزود‪ :‬رهبر انقالب‪،‬‬ ‫بعــد وزیر ابقا می شــود که این ً‬ ‫شایستهمجلسنیست‪.‬‬ ‫گزارش هــای مراجــع را قبول نکرد و خودشــان‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬علیرضا احمد بیگی شــخصا بــه موضــوع ورود کردنــد‪ .‬حتی تغییر‬ ‫افــزود‪ :‬االن بدیهی تریــن کاری که می خواهد رئیــس نیــروی انتظامــی هــم‪ ،‬ریشــه در ایــن‬ ‫صــورت بگیــرد‪ ،‬اســتیضاح وزیــر کشــور در موضــوع دارد و وزیــر کشــور بایــد بــه مجلــس‬ ‫خصوص اتفاقات و فجایع به بارامده در چهار پاســخگو باشــد‪ .‬ولــی نه تنهــا مجلــس در این‬ ‫ماه اخیر است و بهترین گواه ان‪ ،‬حضور هیئت خصوص ورود نکرد‪ ،‬بلکه حتی به بدیهی ترین‬ ‫رهبری در اســتان سیستان و بلوچستان است‪ .‬وظیفه خود که تهیه گزارش از حوادث اســتان‬ ‫نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس اظهــار کرد‪ :‬سیستان و بلوچستان بوده‪ ،‬عمل نکرده است‪.‬‬ ‫سراب‪ ،‬رکورد سردترین شهر کشور را برای‬ ‫چندمین بار شکست‬ ‫بر اساس اطالعات سامانه های هواشناسی‬ ‫استان‪ ،‬سراب از توابع استان اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫طی هفته گذشته‪ ،‬رکورد سردترین شهر کشور را‬ ‫برای چندمین بار شکسته است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اســتان گفــت‪ :‬شهرســتان ســراب یکــی از‬ ‫غالبا در‬ ‫سردسیرترین شهرستان اســتان بوده و ً‬ ‫زمان برودت هوا‪ ،‬دمای منفی ‪ 20‬درجه و حتی‬ ‫سردتر را نیز تجربه می کند‪.‬‬ ‫نــادر کمالــی افــزود‪ :‬هم اکنــون گاز ایــن‬ ‫شهرســتان از طریــق ‪ 6‬ایســتگاه گازرســانی در‬ ‫حال توزیع است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه بــرودت باالی هــوا در این‬ ‫شهرستان اظهار داشت‪ :‬علی رغم اینکه سراب‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناذربایجان شرقی‬ ‫مدیرکلکتابخانه هایعمومیاذربایجان شرقیتاکیدکرد؛‬ ‫| قادر صادق زاده|‬ ‫تقویتهم نشینی کودکانبا کتاب‪ ،‬کلیدتربیتنسلاگاهبرایاینده‬ ‫در چنین شرایط اقتصادی جامعه می توان‬ ‫گفت که کلیه صاحبان وســایل نقلیه در اســتان‬ ‫بهدنبال کمک فنرهایهستند کهشرکتسازنده‬ ‫ان هارادر خیابان هایشهر تبریز تضمینبکندتا‬ ‫بلکه بیش از این زیر بار مخارج هنگفت نروند‪،‬‬ ‫البد می فرمایید که چرا؟ چون به هرکســی که‬ ‫می رسیم می گوید این خیابان هست یا بیابان؟‬ ‫امــا به صراحت می گویم کــه در بیابان های دنیا‬ ‫هم چنیــن چاله هــای فضایــی وجــود نــدارد و‬ ‫نمی دانم که جناب اقای شهردار در خیابان های‬ ‫این شهر تردد می کند یا نه؟‬ ‫فرمودیــد کــه محلول پاشــی ب هجــای‬ ‫نمک پاشی‪ ،‬شهروندان از دانش روز و مدیریت‬ ‫شــما شــوکه شــدند با خود گفتند که کسی هم‬ ‫امــد کــه به فکــر اینــدگان اســت‪ ،‬امــا ایا فقط‬ ‫خیابان هایاصلیجزو شهر تبریز هستند؟بیش‬ ‫از دو هفتــه از بارش نعمت الهی می گذارد اما‬ ‫همچنان در کوچه پس کوچه های مرکز شهر که‬ ‫شبیه به سیبری شده‪ ،‬هنوز برف مشهود است‬ ‫که در اثر لغزندگی ممکن اســت موجب مرگ‬ ‫شهروندان و یا موجب شکستگی اعضای بدن‬ ‫عــده ای دیگــر شــود و بماند که تعــدادی هم‬ ‫وسیله نقلیه به علت لغزندگی چه خطرات و‬ ‫متحمل زیان مادی به خود دیده اند‪ .‬ایا مقصر‬ ‫اصلــی دشــمنانند یــا نبــود یــک برنامــه مدول‬ ‫وسوءمدیریت؟‬ ‫ســردترین منطقــه کشــور بــوده خوشــبختانه‬ ‫جریان گاز پایدار برای مشــترکین تامین شده و‬ ‫افت فشار گاز در این شهرستان نداشته ایم‪.‬‬ ‫کمالــی تصریــح کــرد‪ :‬طــی هفتــه گذشــته‬ ‫مشــترکین گاز شهرســتان ســراب ‪9،268،881‬‬ ‫مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان توضیح داد‪:‬‬ ‫بــدون گرمــای گاز طبیعی گــذر از دمای منفی‬ ‫‪ 20‬و بیشــتر بــرای مشــترکین محتــرم ســراب‬ ‫قابل تصور نیست‪ ،‬پس بار دیگر از همه مردم‬ ‫یشــود با رعایت دمای رفاه (‪18‬‬ ‫درخواســت م ‬ ‫تــا ‪ 21‬درجــه) و مدیریت مصرف و شــرکت در‬ ‫پویش هر خانه یک اتاق گرم‪ ،‬رفاه همنوعان‬ ‫خود را به مخاطره مواجه نکنند‪.‬‬ ‫شماره‪ 39‬صفحهرویداد اذربایجان شرقی‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1478‬‬ ‫خودمحوریهادرمسیرتوسعههرشهرستانیکمانعاست‬ ‫عابدینخرم؛استاندار اذربایجانشرقی‪:‬خودمحوریهادر مسیر توسعههر شهرستان‬ ‫یک مانع است‪ .‬برای رفع مشکل شهرستان هریس در زمینه اب شرب و صنایع نیز‬ ‫اقداماتارزشمندیدر یکسالگیدولتسیزدهماغازشدهکهبخشعمدهانبایددر‬ ‫پایاندومینسالفعالیتدولتمردمیحلوفصلشود‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی استان اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫ارذبایجانشرقی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/azarbayejanesharghi‬‬ ‫هنرسینماهنریمتعالیاست‬ ‫سیدقاسمناظمی؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان‪:‬هنر سینما‬ ‫هنریمتعالیاستو فعاالناینعرصهانسانهاییتالشگر هستند‪.‬‬ ‫تالشگرانحوزهفیلموسینمادراستاندرسالهایاخیرباهمتیشایسته‪،‬‬ ‫اتفاقاتخوبیرابرایاستاندر عرصههایملیوجهانیرقمزدهاند‪.‬‬ ‫استقرار روابط عمومی هوشمند در گرو‬ ‫تبلیغات مبتنی بر نیازها است‬ ‫دانشگاهها در ماموریت خود بازمهندسی کنند‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬ارش رنجبــران دانشاموخته‬ ‫دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز‬ ‫استو از اردیبهشتماهسالجاریبهعنوان‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اذربایجان شرقی و واحد‬ ‫تبریــز برگزیدهشــده اســت‪ .‬بــا او گفتگویی‬ ‫ترتیب دادهایم که در زیر میخوانید‬ ‫لطفا بفرمایید دهمین نمایشــگاه‬ ‫نواوری و فناوری ربع رشــیدی را‬ ‫نسبتبهسالهایقبلچطوردیدید؟‬ ‫ایــن نمایشــگاه بعــد از وقفهای کــه در‬ ‫دوران کرونا به وجود امد‪ ،‬با استقبال بسیار‬ ‫خوبی از سوی فناوران و نیز استقبال خوبی‬ ‫از سمت متقاضیان فناوری و بازدیدکنندگان‬ ‫روبرو شد‪ .‬در حال حاضر نمایشگاه به حال‬ ‫و هوای سابق بازگشته و سطح کیفی خوبی‬ ‫دارد‪ .‬بررســی کارشناسی بســیار خوبی روی‬ ‫طرحها انجامشده و درمجموع‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫امســال بســیار عالــی مدیریــت و اجراشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زونالکترونیکمختصدانشگاهازاد‬ ‫اسالمی هســت‪ ،‬ایا برنامهای دارید‬ ‫که دانشــگاه در سالهای اینده در‬ ‫زمینههای دیگر هم فعالیت داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫ابتکاریکهامسالدر مدیریتنمایشگاه‬ ‫شده است این بود که مسئولیت‪ 11‬زون این‬ ‫نمایشگاه بر عهده دانشگاهها گذاشتهشده‬ ‫اســت‪ .‬مهمترین زون نمایشــگاه هم ازنظر‬ ‫تعــداد‪ ،‬هــم ازنظر تنــوع طرح و هــم ازنظر‬ ‫تاثیرگذاری‪ ،‬زون الکترونیک‪ ،‬فتونیک‪ ،‬لیزر و‬ ‫مخابراتاستو مسئولیتاینزونچندین‬ ‫سال است که با دانشگاه ازاد اسالمی است‬ ‫و چند دوره هم بهعنوان زون برتر نمایشگاه‬ ‫انتخابشــده است‪ .‬امســال هم ‪ ۲۰۵‬طرح‬ ‫در ایــن زون شــرکت کردند که اگر از بخش‬ ‫طرحهــای دانشامــوزی درواقع صرفه نظر‬ ‫کنیم حدود یکسوم طرحهای نمایشگاه را‬ ‫شاملمیشودو اینعملکردخوبدانشگاه‬ ‫ازاد اســالمی در برگــزاری ایــن زون را نشــان‬ ‫میدهــد که ازنظر کیفیت هم طرحها بهتر‬ ‫شــدن و به ســمت طرحهای تجاریســازی‬ ‫گرایش بیشــتری داشــتند این اتفاق مبارکی‬ ‫است چون هدف این نمایشگاه توسعه این‬ ‫موارد است‪.‬‬ ‫چــه راهکارهایی برای اشــنایی‬ ‫دانشجویان ورودی جدید با فناوری‬ ‫و نواوری دارید؟‬ ‫یــک نکتــه مهــم در بحــث ماموریــت‬ ‫دانشــگاهها این هســت که دانشــگاهها به‬ ‫نسبتشرایطروز جامعه‪،‬یکباز مهندسی‬ ‫در ماموریت خودشــان انجــام بدهند امروز‬ ‫حقیقتاینهستدانشگاههاواقعیتاین‬ ‫است که خانوادهها بهجای مدرک‪ ،‬خواستار‬ ‫تضمینایندهفرزندشاناز دانشگاههستندو‬ ‫دانشگاهیموفقعملخواهد کردو یامورد‬ ‫اعتماد مردم خواهد بود که توانایی تضمین‬ ‫ایندهو یادر مسیر تضمینایندهدانشجویان‬ ‫حرکتکند‪.‬‬ ‫توجه به فعالیتهای فناورانه هم یکی‬ ‫از ضرورتهای امروز است‪ .‬در کنار توجه به‬ ‫فعالیتهای فناورانه که در مراکز رشــد‪ ،‬در‬ ‫ســراهای نواوری و زیرساختهای مختلف‬ ‫مبتنی بر فناوری دانشــگاه انجام میشــود؛‬ ‫دانشــگاه ازاد یک طرح ویژهای ایجاد کرده‬ ‫اســت که با اســتقبال بســیار خوبــی مواجه‬ ‫شده است‪ .‬طرح پویش است‪ .‬طرح پویش‪،‬‬ ‫طرحاشتغالهمزماندانشجو در تحصیلو‬ ‫محیط کار مثل صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات‬ ‫و ‪ ...‬اســت بــا ایــن مفهــوم که مــا در برنامه‬ ‫درسیدانشجویانواحدکاراموزیگنجاندیم‬ ‫که دو روز در هفته است‪ .‬به ازای این دو روز‬ ‫مقــرری هم بهعنوان کمکهزینه تحصیلی‬ ‫دانشجو بهحســاب دانشگاه واریز میشود‬ ‫کــه شــهریه دانشــجو را پوشــش میدهــد‪.‬‬ ‫شــرایط بهگونــهای تدبیــر شــده اســت کــه‬ ‫دانشــجویی که وارد دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫میشودمیتواندضمندریافتکمکهزینه‬ ‫از طریق طرح پویش در صنعت نیز حضور‬ ‫پیداکــرده و امکان اشــتغال در این صنعت‬ ‫برایش فراهم شود‪ .‬در ماه گذشته تعدادی‬ ‫از دانشــجویان طــرح پویــش در طراحــی‬ ‫مهندسی سایپا جذب شدند‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫دانشــگاهها باید مســیر خود را عوض کنند‬ ‫و ماموریــت خودشــان را در مســیر نیازها و‬ ‫خواستههای جامعه حرکت کند‪ .‬دانشگاه‬ ‫ازاد اســالمی ســعی کرده در این مســیر قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در خصوص فعالیتهای مســئله‬ ‫محوریدانشگاهتوضیحبدید‬ ‫رهبری میفرمایند یکی از رســالتهای‬ ‫دانشگاهدرگیر شدنبامسائلجامعهاست‪.‬‬ ‫واقعیت این است که دانشگاهها در تعیین‬ ‫ماموریت خود به نیازهای جامعه و امایش‬ ‫ســرزمینی‪ ،‬مســائل مهمی که جامعــه با ان‬ ‫درگیر استتوجه کنند‪.‬‬ ‫بهعنوانمثال‪ ،‬شهر کلیبر جزو شهرهای‬ ‫توریســتی و گردشگری اســت باوجوداینکه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســالمی این شهر دانشجوی‬ ‫کم دارد اما بخشی از فعالیتهای کلیبر را به‬ ‫سمت گردشگری ســوق دادیم که از طریق‬ ‫پتانســیل گردشــگری‪ ،‬درامــد خوبی داشــته‬ ‫باشد‪ .‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایلخچی‬ ‫هم در زمینه رباتیک بسیار موردتوجه است‪.‬‬ ‫قراردادهای خوبی با صنایع دارند در واحد‬ ‫تبریز به مســئله کفش و چرم پرداختهشده‬ ‫اســت و ‪ ...‬لذا رســالت اصلی دانشــگاه ازاد‬ ‫نگاه ماموریت گرایانه و هدفمند اســت که‬ ‫راهگشایمسائلدانشگاهو کشور است‪.‬‬ ‫درباره برنامههای اتی که دانشگاه را‬ ‫به سمت نسل چهارم و پنجم میبرد‬ ‫توضیحدهید‬ ‫دانشــگاههای نســل اول دانشــگاه‬ ‫اموزشــی بودنــد‪ ،‬نســل دوم‪ ،‬پژوهــش‬ ‫محــور‪ ،‬نســل ســوم کارافر یــن و باید با‬ ‫مفهوم دانشــگاه کارافرین اشنا باشیم؛‬ ‫یعنــی عــالوه بــر یادگیــری دروس‬ ‫نظــری و گرفتــن مــدرک تحصیلی‪ ،‬یک‬ ‫فــرد توانمنــد بــرای ایجــاد کســبوکار‬ ‫تربیــت کنیــم‪ .‬اولیــن برنامــه مــا‬ ‫جایگز یــن سیســتم منتوریســم بهجــای‬ ‫سیســتمهای ســنتی اموزشــی کــم اثــر‬ ‫اســت ارتبــاط خود را بــا صنایع بیشــتر‬ ‫کنیــم قراردادهایمــان را بــا صنعــت‬ ‫توســعه دهیم طــرح پویش را بهعنوان‬ ‫راه نجــات کشــور و دانشــگاه توســعه‬ ‫دهیــم هــدف اصلــی طــرح پویــش‬ ‫تربیــت دانشــجوی خــالق و ماهــر و‬ ‫دانشــجویانی کــه مشــکالت کشــور را‬ ‫حــل کننــد و نیــز برطــرف کــردن بخش‬ ‫عمــدهای از نیازهای جامعه و معرفی‬ ‫دانشــگاه خود بهعنوان دانشگاه مفید‬ ‫و دانشــگاهی کــه اینــده دانشــجویان‬ ‫را تضمیــن میکنــد‪ .‬راهحــل مشــکالت‬ ‫کشــور صرفــا از مســیر دانــش میگذرد‬ ‫شناسایی ‪ ۳۰۰‬نیاز فناورانه در بخش‬ ‫کشاورزی ایجاد مزرعههای نواوری در‬ ‫دستور کار است‬ ‫فاطمــهصبــح گاری‪-‬رویــدادامــروز‪ :‬وزیــر جهاد‬ ‫کشاورزیگفت‪:‬نیازهارادرهمهبخشهاشناسایی‬ ‫میکنیم و تاکنــون ‪ ۳۰۰‬نیاز فناورانه کشــاورزی از‬ ‫معاونتهاوموسساتجمعاوریشدهاست‪.‬‬ ‫ســید جواد ســاداتینژاد در ســفر یکروزه به‬ ‫اســتان اذربایجان شــرقی و در اختتامیه دهمین‬ ‫نمایشــگاه رینوتکس ‪ 2022‬گفت‪ :‬پرشتابترین‬ ‫کار در زمانه امروز ما رویدادهای علم و فناوری و‬ ‫اتفاقهاینواورانهاست کهدر حالوقوعاست‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬ثروتدر دنیایامروز مدیونعلم‬ ‫و فناوری است و مدل ثروت در دنیا تغییر کرده و‬ ‫شرکتهایی که در حوزه دانش و فناوریاند‪ ،‬در‬ ‫صدر تمام تابلوها در حوزه ثروت افرینی هستند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه وظیفه ما در‬ ‫کشور تولید ثروت برای نسل اینده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪:‬رهبرینیز تولیدثروتراعبادتعنوانکردند‪،‬‬ ‫لذا کار بسیار فعاالنه و درست و رو به رشدی در‬ ‫حوزههای دانشگاهی و تحقیقاتی در حال وقوع‬ ‫اســت که هرروز رو به شــکوفایی است‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬کارهای بســیار قوی و خوب در حوزه فناوری‬ ‫و دانشبنیان در این نمایشگاه اینده روشنی را در‬ ‫حوزه کشاورزیو ابرانویدمیدهد‪.‬ساداتینژاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬نیاز حوزه کشــاورزی در بخش فناوری‬ ‫و نواورینسبتبهسایر بخشهابیشتر است‪.‬او‬ ‫بااشارهبهعقبماندگینسبتبهسایر بخشها‬ ‫در شــرکتهای دانشبنیان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید با‬ ‫سرعتبیشتریاینمهمراجبرانکنیم‪.‬مقامعالی‬ ‫وزارت با اشاره به شعار سال‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت جهاد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫زینبطاهر‪-‬رویدادامروز‪:‬استاندار اذربایجانشرقیاعالمکرد‪:‬در یکسالفعالیتدولت‬ ‫سیزدهم بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان سرمایهگذاری ارزی در شهرستان هریس انجامشده است‪.‬‬ ‫عابدینخرم کهبرایشرکتدر ایینافتتاحواحدبخار ‪ ۱۸۰‬مگاواتینیروگاهحرارتیبههریس‬ ‫سفرکرده بود‪ ،‬در نشست بررسی مسائل این شهرستان‪ ،‬افزود‪ :‬این اتفاق در شرایطی رویداده‬ ‫که وضعیت منابع اعتباری دولت برای همه مشخص است و دولت سیزدهم ماهانه‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیاردتومانسررسیدبدهیهایدولتقبلیراپرداختمیکند‪.‬‬ ‫او ضمنابالغسالمرئیسجمهور بهمردمشهرستانبیانکرد‪:‬رئیسجمهور بر لزومپیگیری‬ ‫جدی نواقص موجود در حوزه زیرساختهای منطقه تاکید کرد‪ .‬او ابراز امیدواری کرد که با‬ ‫تالش دولت و همکاری مردم‪ ،‬کمبودهای بر جا مانده از گذشته جبران و مشکالت به ارث‬ ‫رسیده از قبل که دولت مردمی خود را به رفع انها موظف و مکلف میداند‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫خرمبابیاناینکهتوسعهدر همهجامبتنیبر شناختظرفیتهاو تالشبرایرفعنیازمندیها‬ ‫است‪ ،‬بر لزوم بهرهگیری از توانمندیهای نخبگان و صاحبان کسبوکار برای عمران و ابادی‬ ‫هر چهبیشتر شهرستانهریستاکیدکرد‪.‬او گفت‪:‬بایدمجمعتوسعههر شهرستان‪،‬متشکلاز‬ ‫مسئوالنحقوقی(دولتی)و فعاالنبخشخصوصیبارویکردتوسعهزیرساختهابهمتولی‬ ‫گریدولتدر سطحاذربایجانشرقیتشکیلشود‪.‬او یاداوری کرد‪:‬اگر در شهرستانیهمهاین‬ ‫امکاناتفراهمشود‪،‬ولیهمدلیو همافزایینباشد‪،‬توسعهایاتفاقنخواهدافتاد‪.‬استاندار‬ ‫اذربایجان شرقی با اشاره به اینکه خودمحوریها در مسیر توسعه هر شهرستان یک مانع‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای رفع مشکل شهرستان هریس در زمینه اب شرب و صنایع نیز اقدامات‬ ‫ارزشمندی در یکسالگی دولت سیزدهم اغازشده که بخش عمده ان باید در پایان دومین‬ ‫سال فعالیت دولت مردمی حلوفصل شود‪ .‬او با تاکید بر لزوم امیدافرینی بیشتر در شهرستان‬ ‫هریس از طریق کمک به تسریع توسعه ان افزود‪ :‬اگر در منطقهای امیدی برای اینده نباشد‪،‬‬ ‫جمعیت انجا در شهرهای بزرگ حاشیهنشین خواهند شد که عوارض و تبعات ان دامن همه‬ ‫را خواهد گرفت‪ .‬او با بیان اینکه معدن و گردشگری مزیتهای نسبی هریس برای توسعه‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬بعضی از صنایعدســتی مانند «فرش هریس» نیز شــهرت جهانی دارند که‬ ‫باید خروجی این نشست‪ ،‬تصویب تخصیص تسهیالت به این ‪ ۲‬حوزه باشد‪ .‬خرم افزود‪:‬‬ ‫البته اراضی مسطح و دشتهای لم یزرع شهرستان هریس به دلیل داشتن جاده دسترسی و‬ ‫وجود زیرساختهایی مانند برق و گاز و راه‪ ،‬ظرفیت الزم برای توسعه صنعتی را نیز دارند‪،‬‬ ‫اما تحقق ان در مقایسه با حوزه معدن و صنایعدستی‪ ،‬زمانبر است‪ .‬او با تاکید بر ضرورت‬ ‫اقناع مردم برای تحقق برنامههای توســعه مناطق مختلف اذربایجان شــرقی‪ ،‬خواســتار‬ ‫استفاده از توانمندیهای نیروی کار بومی و نیز تخصیص حقوق دولتی معادن برای تسریع‬ ‫در توسعه شهرستان هریس شد‪ .‬او همچنین قول داد اعتبارات شهرستان هریس از محل‬ ‫تبصرههــای ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد رقــم مصــوب فعلــی افزایش یابد‪ .‬اســتاندار اذربایجان‬ ‫شرقی با اشاره به برخی گشایشهای اخیر در حوزه بهداشت و درمان افزود‪ :‬ارتقای سطح‬ ‫خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان هریس نیز از این محل محقق میشود‪ .‬او دستور داد‬ ‫مشکلانشعاباتدامداریهایشهرستانهریسنیز باجدیتنهادهایمسئولبرطرفشود‬ ‫و پیشنهاد داد که اولویتبندی در این زمینه مدنظر قرار گیرد‪ .‬استاندار اذربایجان شرقی‬ ‫همچنین اعالم کرد که بهعنوان یکی از نتایج نشست امروز‪ ،‬از محل اعتبارات موجود حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان اعتبار بیشتر نیز برای رفع مشکالت اولویتدار شهرستان هریس اختصاص‬ ‫مییابد‪.‬‬ ‫شهردار تبریز باارسالپیامیبهسرکنسولکشور ترکیهدر تبریز‪،‬فرارسیدنروز ملیجمهوری‬ ‫ترکیه را به وی تبریک گفت‪.‬‬ ‫در پیام یعقوب هوشیار به چتین تانر امده است‪ :‬جناب اقای چتین تانر سرکنسول محترم‬ ‫کشور ترکیه در تبریز؛ سالم علیکم‪ ،‬احتراما سالم های گرم و صمیمانه ام را از شهر تبریز‪ ،‬این‬ ‫خطه گهربار از کشور عزیز جمهوری اسالمی ایران به حضور جنابعالی تقدیم مینمایم‪ .‬فرا‬ ‫رسیدن روز ملی جمهوری ترکیه را به جنابعالی و مردم شریف کشورتان صمیمانه تبریک‬ ‫میگویم‪ .‬امیدوارمروابطدیرینهو دوستانهفیمابیندو کشور کههموارهبر پایهاحتراممتقابل‬ ‫استوار بوده‪ ،‬در راستای منافع دو ملت و تحکیم صلح‪ ،‬ثبات و ارامش در منطقه بیش از پیش‬ ‫گسترش یافته و سبب توسعه‪ ،‬پیشرفت و ابادانی دو کشور شود‪ .‬از خداوند متعال‪ ،‬سالمتی‬ ‫و موفقیت ان جناب و سعادت و بهروزی ملت همسایه و دوست جمهوری ترکیه را مسالت‬ ‫مینمایم‪.‬‬ ‫باحضور نمایندهولیفقیهدر استانوامامجمعهتبریز‪،‬استاندار اذربایجانشرقیوجمعی‬ ‫از مدیراناداراتو نهادهایمختلفاستان‪،‬یکصدمینجلسهشورایفرهنگعمومیدر تبریز‬ ‫برگزار شد‪ .‬حجتاالسالموالمسلمین ال هاشم در این جلسه با اشاره به حضور با بصیرت و‬ ‫هوشیارانه مردم اذربایجان در جریانات اخیر اظهار داشت‪ :‬اهالی رسانه در جهت تنویر افکار‬ ‫عمومی کارهایرسانهایخوبیانجامدادهاندامابازهمزمینهبرایبهرهگیریاز ظرفیتعظیم‬ ‫رسانه وجود دارد‪.‬‬ ‫نماینده ولیفقیه در استان همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت هنر‪ ،‬ورزش و رسانه برای‬ ‫خنثیسازینقشهدشمناناسالمو انقالبتاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه گلی مدیر کمیته امور فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه و صیادی مدیر کمیته تعلیم‬ ‫و تربیت شورای فرهنگ عمومی به ارائه گزارش پرداختند‪ .‬در این جلسه احکام اعضای جدید‬ ‫ومدیرانکمیتههایتخصصیشورایفرهنگعمومیاستانتوسطنمایندهولیفقیهدر استان‬ ‫اعطاشد‪.‬‬ ‫افتتاحبزرگتریندهکدهفناوریو‬ ‫نواوری کشاورزی‪،‬منابعطبیعیو‬ ‫صنایعغذاییدر اذربایجانشرقی‬ ‫قــادر صادقزاده‪-‬رویــداد امروز‪ :‬دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫صنایع غذایی با حضور سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‬ ‫ســازمان تات‪ ،‬علی خیرالدین معاون فناوری و نواوری وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫عابدین خرم استاندار اذربایجان شرقی‪ ،‬علیرضا منادی رئیس کمیسیون اموزش‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری مجلس‪ ،‬جعفری معاون پژوهشــی ســازمان تات‪ ،‬ولدان سرپرست پارک علم و‬ ‫فناوری کشــاورزی و منابع طبیعی کشــور‪ ،‬نصراله زاده رئیس دانشــگاه تبریز‪ ،‬اکبر فتحی‬ ‫رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اذربایجان شــرقی و احمد بایبــوردی رئیس مرکز‬ ‫تحقیقات و اموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شــرقی و بســیاری از مســئولین‬ ‫استانی در پردیس سعیداباد مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان‬ ‫شــرقی افتتــاح شــد‪ .‬معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان تحقیقــات‪ ،‬اموزش و‬ ‫ترویج کشــاورزی در مراســم افتتاح دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫استاندار اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫بیشاز ‪ ۲۰۰‬میلیاردتومانسرمایهگذاری‬ ‫ارزی در هریس انجام شد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پیامتبریکشهردار تبریز‬ ‫بهسرکنسولترکیهبهمناسبتفرارسیدن‬ ‫روز ملی این کشور‬ ‫کشاورزیاولینوزارتخانهایبودکهاییننامهشعار‬ ‫سال را در دولت تصویب کرد تا بتواند در بخش‬ ‫شــرکتهای دانشبنیــان و حمایــت از انــان کار‬ ‫مجدانهایرااغاز کندتااینشرکتهابتوانندرشد‬ ‫کنند‪.‬بهگفتهاو‪،‬پارکهایعلموفناوریکشاورزی‬ ‫تاکنون وجود نداشته که از امسال اغاز به کارکرده‬ ‫و تاکنوندو پارکعلمو فناوری کشاورزیدر کشور‬ ‫راهاندازیشدهاست‪.‬‬ ‫ســاداتینژاد از راهانــدازی ‪ 10‬دهکــده نواوری‬ ‫کشــاورزی در کشــور خبــر داد و افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫دهکدههــا شــرکتهای دانشبنیــان طرحهــای‬ ‫خود را پیش میبرند‪ .‬او افزود‪ :‬ایجاد مزرعههای‬ ‫نــواوری در دســتور کار اســت تــا یــک مجموعــه‬ ‫بههمپیوستهرابرایرونقبخش کشاورزیایجاد‬ ‫کنیــم‪ .‬وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در‬ ‫حوزههــای مختلــف در بخش کشــاورزی نیاز به‬ ‫حضور شرکتهایدانشبنیانداریم‪،‬افزود‪:‬یکی‬ ‫از مهمترینانهانهادههایفناورانهاست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در بخشهــای بذرهای هیبریدی‪،‬‬ ‫کــود‪ ،‬ســم‪ ،‬تجهیــزات ابیــاری‪ ،‬تولید نهال ســالم‬ ‫و گواهیشــده‪ ،‬واکســن‪ ،‬گلخانــه و تغذیــه دام‬ ‫و طیــور نیازمند حضور شــرکتهای دانشبنیان‬ ‫هستیم‪ .‬ساداتینژاد با بیان اینکه در زمانهایی‬ ‫شرکتهای دانشبنیان درفروش محصوالت به‬ ‫مشکل میخورند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای این منظور‬ ‫ابتدانیازهارادر همهبخشهاشناساییمیکنیم‬ ‫و تاکنون‪ ۳۰۰‬نیاز فناورانه کشاورزیاز معاونتها‬ ‫وموسساتجمعاوریشدهاست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫زینبطاهر‪-‬تبریز‪:‬مدیرکلکتابخانه هایعمومی‬ ‫اذربایجــان شــرقی گفــت‪ :‬ترویج فرهنــگ مطالعه و‬ ‫تقویت هم نشینی کودکان با کتاب‪ ،‬کلید تربیت نسل‬ ‫اگاه برای اینده است‪.‬‬ ‫در نشستیباحضور حجت االسالمعلیپور رادی‪،‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان و اسد بابایی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫کتابخانه های عمومی اذربایجان شرقی‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫تهــای‬ ‫همــکاری دو ســازمان باهــدف انجــام فعالی ‬ ‫مشترک در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی‬ ‫یســازی اوقــات فراغت دانش اموزان امضا شــد‪.‬‬ ‫و غن ‬ ‫مدیــرکل کتابخانه های عمومی اذربایجان شــرقی در‬ ‫این دیدار با تاکید بر نقش کتابخانه های عمومی در‬ ‫پر کردن اوقات فراغت دانش اموزان‪ ،‬به ارائه گزارشی‬ ‫از برنامه های فرهنگی انجا مشــده ازجمله جشــنواره‬ ‫بخــوان در‬ ‫کتاب خوانــی رضــوی‪ ،‬نشس ـت های کتا ‬ ‫سطوحمختلف‪،‬نشست هایجمعخوانیوجلسات‬ ‫نقد و بررسی کتاب پرداخت‪ .‬بابایی با اشاره به مفاد‬ ‫تفاهم نامهمنعقدشدهافزود‪:‬اداراتکلکتابخانه های‬ ‫عمومــی و اموزش وپــرورش اســتان نقش بســزایی در‬ ‫ارتقای سواد اجتماعی و تحصیلی و همچنین تربیت‬ ‫نســل کــودک و نوجــوان را بــر عهــده دارنــد‪ .‬او یکــی‬ ‫دیگــر از مهم ترین اهداف انعقــاد این تفاهم نامه را‬ ‫استفاده از پتانسیل های فرهنگی هردو سازمان جهت‬ ‫ترویج فرهنگ کتاب خوانی عنوان کرده افزود‪ :‬ترویج‬ ‫فرهنگ مطالعه و تقویت هم نشینی کودکان با کتاب‬ ‫کلید تربیت نسل اگاه برای اینده است‪ .‬بابایی افزود‪:‬‬ ‫بر اســاس این تفاهم نامه هر کتابخانه با عنوان «یار‬ ‫مهربان» مدارس همجوار خود را تحت پوشــش قرار‬ ‫داده و به ارائه خدمات کتابخانه ای به دانش اموزان‬ ‫ایــن مدارس می پردازد‪ .‬عضویت رایگان دانش اموزان‬ ‫پیش دبستانی زیر ‪ ۷‬سال و عضویت دانش اموزان ‪۷‬‬ ‫الــی ‪ ۱۲‬ســال با ‪ ۵۰‬درصد تخفیــف در کتابخانه های‬ ‫عمومیاستان؛همکاریکتابخانه هایعمومیسیار با‬ ‫مدارس مناطق کم برخوردار؛ معرفی کتابدار و تامین‬ ‫هزینه های ان جهــت اجرای برنامه های قصه گویی‪،‬‬ ‫جمــع خوانی کتاب‪ ،‬معرفــی‪ ،‬رونمایی و نقد کتاب‬ ‫در مدارس (در زنگ فوق برنامه برای سطح ابتدایی‪،‬‬ ‫درس تفکــر ســطح ‪ ۷‬تــا ‪ ۹‬دبیرســتان و درس تفکر و‬ ‫ســواد رسانه ای در سطح ‪ ۱۰‬دبیرستان و با هماهنگی‬ ‫کتابخانــه و مدرســه)؛ صدور کارت «کتاب یــار» برای‬ ‫یک نفر دانش اموز منتخب در هر نوبت کاری مدرسه‬ ‫به عنوانرابط کتابخانهمدرسه؛اجرایبرنامهمعرفی‬ ‫کتــاب در مراســم صبحگاهی مدارس تحت پوشــش‬ ‫طــرح «یــار مهربــان»؛ اختصــاص یکــی از تابلوهــای‬ ‫صنایع غذایی با اشاره به شعار سال که از سوی رهبری سال تولید‪ ،‬دانشبنیان‪ ،‬اشتغال‬ ‫افرین نامگذاری شــده اســت گفت‪ :‬تاکید رهبری بر دانشبنیان شــدن بخش کشــاورزی‬ ‫است‪ .‬یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای دانشبنیان کردن بخش کشاورزی سازمان‬ ‫تــات انجــام داده اســت راهانــدازی اولین پارک ملی کشــاورزی و منابع طبیعی در کشــور‬ ‫هســت کــه متعاقــب ان مــا ‪ 10‬دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی برای ‪ 10‬اســتان کشــور‬ ‫پیشبینــی کردهایــم‪ .‬هــدف هم این اســت که ما بتوانیــم در هر یــک از این دهکدهها‪،‬‬ ‫‪ 100‬شرکت دانشبنیان را مستقر بکنیم‪ .‬هم هستههای فناوریها و همچنین شرکتهای‬ ‫دانشبنیان‪ .‬خیام نکویی افزود‪ :‬برای این هدفگذاری در سال جاری‪ ،‬ایجاد زیرساخت‬ ‫الزم برای اســتقرار یکهزار شــرکت دانشبنیان در ‪ 10‬اســتان کشور و در ‪ 10‬دهکده فناوری‬ ‫و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و صنایع غذایی اســت که خوشــبختانه امروز شــاهد‬ ‫راهاندازی ششــمین دهکده فناوری و نواوری کشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و صنایع غذایی‬ ‫در استان اذربایجان شرقی هستیم‪ .‬در این مجموعه هم از بعد نیازهایی که شرکتهای‬ ‫دانشبنیان برای زمیندارند و هم ســایر زیرســاختهای الزم‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬کارگاه و سایر‬ ‫امکاناتی که هست‪ ،‬ما تدارکات الزم را دیدیم و بنابراین این مجموعه قابلیت استقرار‬ ‫‪ 100‬شرکت دانشبنیان را دارد و درصورتیکه بیایند با دانشهای فنی که خودشان دارند‬ ‫و شــرایط تجاریســازی کــه دارنــد ما حمایت میکنیم که مســتقر شــوند و یــا میتوانند‬ ‫دانشهای فنی که ما به دست اوردیم را تبدیل به فرایند تجاریسازی کنند‪ .‬هدف هم‬ ‫این اســت که ما برای دانشبنیان کردن بخش کشــاورزی شــاهد افزایش ضریب رســوخ‬ ‫‪39‬‬ ‫سرپرســت روابــط عمومی‬ ‫جهتدهیاقداماتدر راستای‬ ‫شــرکت گاز اســتان اذربایجــان‬ ‫شفافسازیو تولیدمحتواهای‬ ‫شــرقی گفــت‪ :‬اســتقرار روابط‬ ‫ارزشــی و تبلیغــی اســت‪ .‬او‬ ‫عمومــی هوشــمند در گــرو‬ ‫بهرهگیــری از مشــاوره اســاتید‬ ‫تبلیغات مبتنی بر نیازها است‪.‬‬ ‫برجسته حوزه روابط عمومی‬ ‫وحید رضازاده‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫و بررسی موردی چالشها را از‬ ‫ســخنگوی این شــرکت در این‬ ‫مهمترین مزیتهای نشست‬ ‫خصــوص افــزود‪ :‬برگــزاری نشســت اموزشــی‪ ،‬تخصصــی روســای روابط عمومــی صنعت گاز‬ ‫هماندیشــی روســای روابــط عمومــی صنعــت کشــور برشــمرد و اظهار داشــت‪ :‬تــداوم چنین‬ ‫گاز کشــور به میزبانی اســتان اذربایجان شــرقی نشستهاییزمینهشناساییوضعیتموجود‪،‬‬ ‫زمینــه بیــان دیدگاههــا‪ ،‬بررســی اولویتهــا و بهرهگیــری از شــیوههای نویــن عملکــردی‪،‬‬ ‫چالشهــای واحدهای روابط عمومی را فراهم رقابــت اجرایــی و ایندهپژوهی را بــرای روابط‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬رضازاده توجــه ویژه به تبلیغات عمومیهــای مجموعــه صنعت گاز کشــور به‬ ‫اثربخــش را اولویــت روابط عمومیهــا اعالم و ارمغــان خواهــد داشــت‪ .‬نشســت اموزشــی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬برابر اسیبشناســی فرایندهای هماندیشــی روسای روابط عمومی صنعت گاز‬ ‫اجرایــی در نشســت اخیــر روابــط عمومیهــا‪ ،‬کشــور در ‪ 4‬و ‪ 5‬ابان ماه به میزبانی اذربایجان‬ ‫تاکیــد روابط عمومی شــرکت ملّ ــی گاز ایران به شرقی‪-‬تبریز برگزار شد‪.‬‬ ‫و همچنیــن از توجــه بــه شــرکتهای‬ ‫دانشبنیــان و مســائل دانشپایــه‬ ‫اســت‪ .‬برنامهر یــزی مــا بــا توجــه بــه‬ ‫مســائل فناورانه و دانشبنیان است‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه در توســعه مســائل‬ ‫دانشبنیان‪،‬ایجادکسبوکار‪،‬تجاریسازی‪،‬‬ ‫ایجادامیدو انگیزهنقشبسیار موثریداردو‬ ‫از خدا میخواهیم کمک کند تا در این مسیر‬ ‫مهم تالش کرده و گامهای موثری برداریم‪.‬‬ ‫بهعنوان یک اســتاد فرهیخته و‬ ‫صاحب ایده و طرح چه توصیهای به‬ ‫دانشجویاندارید‬ ‫اولیــن نکتــه داشــتن امیــد‪ ،‬دوم اینکــه‬ ‫مشکالت مملکت قطعا به دست خود ما‬ ‫قابلحل است‪ .‬سوم‪ ،‬وارد مسائل فناورانه و‬ ‫دانشبنیان بشویم و اینده کشور و فرزندان‬ ‫کشــور‪ ،‬در دل توجــه بــه ایــن دانش نهفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانش و فناوری در بخش کشــاورزی باشــیم که بخشــی از این اتفاق توســط شرکتهای‬ ‫دانشبنیــان اتفــاق میافتــد‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬همه امکانات الزم برای اســتقرار شــرکتهای‬ ‫دانشبنیــان در دهکدههــا فراهمشــده اســت و حمایتهــای مالــی هــم توســط بانــک‬ ‫کشاورزی در نظر گرفتهشده است و ما دعوت میکنیم که عالقهمندان و شرکتها بیایند‬ ‫و از این امکانات بهره ببرند‪ .‬خیام نکویی اضافه کرد‪ :‬این دهکدههایی که در ‪ 10‬استان‬ ‫راهاندازی شــدهاند و راهاندازی میشــوند بهطور میانگین برای دو هزار نفر اشتغالزایی‬ ‫میکنند‪ .‬در حاشیه مراسم معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش‬ ‫و ترویج کشاورزی گفتگوی خبری با خبرنگاران و خبرگزاری صداوسیمای مرکز اذربایجان‬ ‫شرقی نیز داشت‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مسجد مهراباد‬ ‫‪ :‬مسجدمهراباداز مسجدهایتاریخیشهر بناباست کهدر مرکز اینشهر و در میدانیبه‬ ‫کتیبهموجوددر ضلعشمالیانبهسال‪ ۹۵۱‬هجریو‬ ‫همیننامقرارگرفتهاست‪.‬بنایاینمسجدبر اساس ٔ‬ ‫دورانحکومتشاهتهماسبیکمرسیدهوبانیانبیبیجانخانممنصوربیگبودهاست‪.‬مسجدمهراباد‬ ‫دارایشبستان‪،‬صحنو منارههای کاشیکاریشدهاست‪.‬اینمسجدیکیاز چندینمسجدساختهشدهبه‬ ‫دستصفویاندر بناباستو در تاریخ‪ ۱‬فروردین‪ ۱۳۴۷‬باشمارهٔ ثبت‪ ۷۸۹‬بهعنوانیکیاز اثار ملیایران‬ ‫بهثبترسیدهاست‪.‬سرستونهایایناثر معماری‪،‬یکیاز جلوههایهنر ایرانیدر دورهصفویاست‪.‬حمام‬ ‫تاریخیمهرابادنیز روبرویهمینمسجدواقعشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناذربایجانشرقی‬ ‫| قادر صادق زاده|‬ ‫شماره‪ 38‬صفحهرویداد اذربایجانشرقی‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫یکصدمینجلسهشورایفرهنگعمومیدر تبریز برگزار شد‬ ‫بهرهگیری از ظرفیت هنر‪ ،‬ورزش و رسانه‬ ‫برایخنثیسازینقشهدشمناناسالم‬ ‫اعالنــات مــدارس به موضوع کتــاب و کتاب خوانی و‬ ‫برگزاری مســابقات کتاب خوانی در بین دانش اموزان‬ ‫ازجملهمفاداینتفاهم نامهاست‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاذربایجانشرقی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاذربایجان شرقی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫تراشتگنفرشتهنگهباندروازهبارسلونا‬ ‫مــارک انــدره تراشــتگن‪،‬‬ ‫درصــد از شــوت هایی کــه بــه‬ ‫درواز هبــان المانــی‪ ،‬ایــن روزها‬ ‫ســمت دروازه اش زد هشــده به‬ ‫بــه ســتاره بارســلونا در دروازه‬ ‫گل تبدیل شده است‪ .‬تراشتگن‬ ‫این تیم تبدی لشــده اســت‪ .‬او‬ ‫می گویــد‪« :‬من ســعی می کنم‬ ‫واقعــا در اللیــگا بــدون رقیــب‬ ‫همیشه در جریان بازی باشم‪.‬‬ ‫تراشتگن‬ ‫اســت و نقش کلیــدی اش را در‬ ‫در مــورد موقعیــت مایــورال‪،‬‬ ‫سوپرجام اسپانیا در ریاض هم‬ ‫ســعی کردم به او نزدیک شوم‬ ‫به تصویر کشید‪ .‬ژاوی هرناندز که از حضور او در و کار را برایش دشوار کنم‪ ».‬او حاال با شش گل‬ ‫دروازهتیمشخوشحالاستگفت‪«:‬اینبهترین خورده به فرشته محافظ بارسلونا تبدیل شده‬ ‫نســخه از تراشــتگن پس از مد ‬ ‫تهــای طوالنی اســت‪ .‬در دو دیداری که روبرت لواندوفسکی‬ ‫اســت‪ ».‬او در ‪ 13‬بــازی ایــن فصــل کلین شــیت بــه دلیل محرومیــت قادر بــه همراهی تیمش‬ ‫کــرده‪ 636 ،‬دقیقــه گل نخــورده و نقش مهمی نبود‪ ،‬ترشــتگن نقشــی تعیین کننده داشت‪ .‬او‬ ‫در پنج پیروزی یک بر صفر بارســا برابر مایورکا‪ ،‬حــاال در نوکمــپ تنها یــک گل دریافــت کرده‬ ‫سلتاویگو‪،‬والنسیا‪،‬اتلتیکبیلبائو و ختافهداشته کــه از روی نقطــه پنالتــی برابــر اســپانیول بوده‬ ‫اســت‪ .‬ژاوی به خوبــی به خاطــر دارد که فصل است‪ .‬این در حالی است که ویارئال با دومین‬ ‫گذشته مدام درباره شرایط نه چندان خوب این خــط دفاعی برتر اللیــگا ‪ 13‬گل دریافت کرده‬ ‫بازیکن از او سوال می شد و حاال می گوید‪« :‬مهم کــه بیــش از دو برابر تعداد گل های خــورده او‬ ‫است که دروازه بان شرایط خوبی داشته باشد‪ .‬است‪ .‬این بازیکن حاال امیدوار است که رکورد‬ ‫من برای او خوشحال هستم‪ .‬او اعتمادبه نفس بهترین دروازه بانان اللیگا را بشکند‪ .‬این رکورد‬ ‫باالیی دارد‪ .‬بســیار خوشــحال اســت و به رهبر به پاکو لیانیو در فصل ‪ 1993-94‬و یان اوبالک‬ ‫تیم ما تبدیل شده است‪ .‬او برای ما تعیین کننده در فصــل ‪ 2015-16‬متعلــق اســت کــه در ‪38‬‬ ‫اســت‪ .‬مهارهایــی کــه روی موقعی ‬ ‫تهــای بازی ‪ 18‬گل دریافت کردند‪ .‬هرچند هیچ یک از‬ ‫تک به تک دارد فوق العاده است‪ ».‬این بازیکن دو تیم دیپورتیوو الکرونیا و اتلتیکو مادرید جام‬ ‫‪ 30‬ســاله پیش ازایــن تاکیــد کرده بــود که تمرکز قهرمانی را باالی ســر نبردند اما تراشتگن قصد‬ ‫راز او بــرای جلوگیــری از ورود تــوپ بــه دروازه دارد پس از سه سال سخت بار دیگر این جام را‬ ‫اســت‪ .‬او تاب هحــال ‪ 34‬مهــار داشــته و تنهــا ‪ 15‬بهبارسلونابرگرداند‪.‬‬ ‫ستارهیوونتوسهدفجدیدرئالمادرید‬ ‫رئــال مادرید نــام فدریکو‬ ‫باشــگاه ایتالیایــی و کســر ‪15‬‬ ‫کی ـه زا‪ ،‬ســتاره ایتالیایــی‬ ‫امتیاز از این تیم به دلیل اتهام‬ ‫یوونتــوس را در فهرســت‬ ‫تخلــف مالــی و اعــام رقــم‬ ‫خریــد جدیــدش وارد کــرده‬ ‫دروغ در ســود سرمایه حاصل‬ ‫اســت‪ .‬رئــال مادریــد قصــد‬ ‫از خریدوفــروش بازیکنــان‬ ‫فدریکو کیه زا‬ ‫دارد تیمــش را در پنجــره نقل‬ ‫باعــث شــده کــه بســیاری از‬ ‫و انتقــاالت تابســتانی ســال‬ ‫ســتاره های فعلی ایــن تیم در‬ ‫اینده تقویت کند و گزینه های متفاوتی را برای فکــر تــرک توریــن باشــند و ایــن می توانــد کار‬ ‫ایــن کار در نظــر گرفتــه اســت‪ .‬در چند هفته را بــرای رئــال مادرید اســان تر کند‪ .‬گفت هشــده‬ ‫اخیر نام بســیاری از بازیکنان در کنار نام این کــه ایــن بازیکــن ‪ 25‬ســاله هــم بــه جدایی از‬ ‫باشــگاه بــه گوش رســیده اســت‪ .‬ســتاره هایی یــووه و حتی پیوســتن به رئــال فکر می کند و‬ ‫یکــه مذاکرات دو طــرف برای انتقال‬ ‫مانند جود بلینگام و حتی دوشان والهوویچ درصورت ‬ ‫به عنــوان بازیکنانــی کــه ممکــن اســت فصل او بــه نتیجــه برســد‪ ،‬ان ها مشــکل خاصی در‬ ‫اینــده با پیراهن رئال مادرید به میدان بروند توافــق شــخصی بــا او برای پوشــیدن پیراهن‬ ‫مطر ‬ ‫حشــده اند‪ .‬پــس از رســوایی جدیــد ایــن رئال مادرید نخواهند داشت‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫‪ -9 -4802‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده‬ ‫است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪15‬روز در روزنامه های عصر اصفهان ورویداد امروز چاپ اصفهان اگهی می شود و در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫نسبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه‬ ‫نمایند ‪ ،‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫بند الف)‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫یکم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -1‬اصلی ابنیه‬ ‫‪-1‬رای ‪ 140160302008004951‬مورخ ‪ 1401/09/30‬فتح اله ملکیان فرزند عبدالحسین ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1664‬فرعی در ازاء سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمت مجهولی‬ ‫پالک فوق الذکر‬ ‫‪-2‬رای ‪ 140160302008005021‬مورخ ‪ 1401/09/30‬مهدی مداحی فرزند مظفر ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 8059‬فرعی به مساحت ‪ 139.78‬متر مربع‬ ‫دوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪-3‬رای ‪ 140160302008004998‬مورخ ‪ 1401/09/30‬احمد کاله دوز فرزند جمشید سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 513‬فرعی به مساحت ‪ 95‬متر مربع‬ ‫‪-4‬رای ‪ 140160302008004999‬مورخ ‪ 1401/09/30‬مریم شکریان فرزند عباس سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 513‬فرعی به مساحت ‪ 95‬متر مربع‬ ‫‪-5‬رای ‪ 140160302008004950‬مورخ ‪ 1401/09/30‬محمد کافی فرزند علی ششدانگ یک درب‬ ‫باغ مجزی شده از پالک ‪ 620‬فرعی به مساحت ‪ 1474.12‬متر مربع‬ ‫رای ‪ 140160302008005164‬مورخ ‪ 1401/10/07‬حجت دهقان فرزند یداله‬ ‫‪-6‬‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 878‬فرعی به مساحت ‪ 215.94‬متر مربع‬ ‫‪-7‬رای ‪ 140160302008004938‬مورخ ‪ 1401/09/30‬مجید سرحدی فرزند مرتضی ششدانگ یک‬ ‫باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 961‬فرعی به مساحت ‪ 111.24‬متر مربع‬ ‫‪-8‬رای ‪ 140160302008005288‬مورخ ‪ 1401/10/14‬الهام مردانی فرزند مرتضی سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1102‬فرعی به مساحت ‪ 330.35‬متر مربع‬ ‫‪-9‬رای ‪ 140160302008005289‬مورخ ‪ 1401/10/14‬مرتضی کاظمینی فرزند حسینعلی سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1102‬فرعی به مساحت ‪330.35‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-10‬رای ‪ 140160302008005030‬مورخ ‪ 1401/09/30‬جالل الدین شاه چراغی فرزند عبدالرسول‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1163‬فرعی به مساحت‬ ‫‪147.04‬متر مربع‬ ‫رای ‪ 140160302008005031‬مورخ ‪ 1401/09/30‬اعظم مومنیان شهرضا فرزند‬ ‫‪-11‬‬ ‫جعفر علی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1163‬فرعی به مساحت‬ ‫‪147.04‬متر مربع‬ ‫‪-12‬رای ‪ 140160302008004532‬مورخ ‪ 1401/09/10‬خیراهلل اسماعیلپور فرزند عباسعلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1567‬فرعی به مساحت ‪ 240.74‬متر مربع‬ ‫‪-13‬رای ‪ 140160302008004929‬مورخ ‪ 1401/09/30‬محمد امیری فرزند علی عسکر ششدانگ‬ ‫یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 1675‬فرعی به مساحت ‪ 260.41‬متر مربع انتقال عادی مع‬ ‫الواسطه از طرف مرحوم اسداله و صغری موالئی‬ ‫‪-14‬رای ‪ 140160302008004930‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سیدعلی میرنیام شهرضائی فرزند سید‬ ‫محمد جعفر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1675‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 241.73‬متر مربع انتقال عادی مع الواسطعه از طرف مرحوم ابوالقاسم و صغری موالئی‬ ‫‪-15‬رای ‪ 140160302008005102‬مورخ ‪ 1401/10/04‬مریم کریمی فرزند محمد علی ششدانگ‬ ‫یک درب باغ مجزی شده از پالک ‪ 1724‬فرعی به مساحت ‪ 2789.30‬متر مربع‬ ‫‪-16‬رای ‪ 140160302008005028‬مورخ‪ 1401/09/30‬فرخ قرمزی فرزند همت ششدانگ یک باب‬ ‫خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1761‬فرعی به مساحت ‪ 171.55‬متر مربع انتقال عادی مع‬ ‫الواسطه از طرف فاطمه موسوی قرقانی‬ ‫‪-17‬رای ‪ 140160302008005012‬مورخ ‪ 1401/09/30‬زهرا شمسی فرزند هاشم ‪ 50‬حبه مشاع از‬ ‫‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1762‬فرعی به مساحت ‪142.56‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪7‬‬ ‫اشنایی با گزینه جدید خط حمله پرسپولیس‬ ‫جانشین لوکادیا از‬ ‫لیگ ژاپن می اید‬ ‫لئانــدرو پریــرا بــا لقــب بنانــا‪ ،‬موردتوجــه‬ ‫پرســپولیس قرارگرفتــه؛ او مدتــی قبــل از ســقوط‬ ‫پــرواز حامــل بازیکنــان تیــم شاپه کوئنســه عضــو‬ ‫ایــن تیــم بود‪ .‬به گزارش فوتبــال ‪ ،360‬مهم ترین‬ ‫دغدغ ه پرسپولیس در نیم فصل دوم رقابت های‬ ‫لیگ برتر جذب مهاجم است‪ .‬بازیکنی که بتواند‬ ‫ـود یورگن لوکادیا را جبــران کند و با گل هایش‬ ‫نبـ ِ‬ ‫سرخ پوشــان را بــه ســمت هشــتمین قهرمانی در‬ ‫جفــارس هدایت کنــد‪ .‬در همین راســتا‬ ‫جــام خلی ‬ ‫شــنیده ها حکایــت از ان دارد کــه پرافتخارتریــن‬ ‫تیم لیگ برتر با یک بازیکن برزیلی به توافقاتی‬ ‫دست پیداکرده و بعید نیست او به زودی راهی‬ ‫ایران شود تا پس از گذراندن تست های پزشکی‬ ‫به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شود؛‬ ‫اما او کیست؟‬ ‫متولد منطقه ای در شمال غربی برزیل‬ ‫لئاندرو مارکوس ِپروچنا پریرا ملقب به لئاندرو‬ ‫بنانا (موز )‪ .‬بازیکنی ‪ 31‬ســاله و ‪ 190‬ســانتی متری‬ ‫که در جوالی ‪ 1991‬در منطقه ی اراساتوبا به دنیا‬ ‫امــد‪ .‬شــهری در شــمال غربــی ایالــت ســائوپائولو‬ ‫بــا حــدود ‪ 200‬هــزار نفر جمعیت کــه ‪ 37‬درصد‬ ‫مردمش با اســکوتر و موتورسیکلت در خیابان ها‬ ‫ترددمی کنند‪.‬‬ ‫روزهای طالیی در شاپه کوئنسه‬ ‫لئاندرو پریرا در معروف ترین تیم منطقه یعنی‬ ‫فرووریــا کارش را اســتارت زد و ایــن تیــم‪ ،‬اولیــن‬ ‫باشــگاه دوران حرفه ای اش بود و با ان ها تا ســال‬ ‫‪ 2012‬همــکاری داشــت‪ .‬موژی میریــم‪ ،‬تیمــی بود‬ ‫کــه ایــن مهاجــم بلندقامت چنــد ماهــی را درش‬ ‫ســپری کــرد و بــا ا نهــا در باالتریــن ســطح ایالت‬ ‫سائوپائولو به قهرمانی رسید و نمایش درخشانی‬ ‫داشــت‪ .‬کاپی واریانــو و ایکاســا تیم هایــی بودند‬ ‫که پریرا در ســال ‪ 2013‬برایشــان توپ زد و ســپس‬ ‫نوبت به انتقال جذاب سال ‪ 2014‬رسید‪ .‬او با تیم‬ ‫شاپه کوئنسه به توافق رسید و توانست برای اولین‬ ‫بار در ســطح اول فوتبال برزیل بازی کند‪ .‬پریرا در‬ ‫تاریخ ‪ 25‬ســپتامبر موفق شــد در جریان برد ‪ 3‬بر‬ ‫صفر مقابل پارانائنســه اولین گلــش را هم به ثمر‬ ‫برســاند‪ .‬او در چهــار مــاه‪ 10 ،‬گل به ثمر رســاند و‬ ‫باعث شد تا موردتوجه چند تیم بزرگ قرار بگیرد‬ ‫و نهایتا با عقد قراردادی به عضویت تیم پالمیراس‬ ‫دربیاید‪.‬‬ ‫تجربه تلخ در بلژیک‬ ‫حــدود ‪ 2‬ســال بعــد هواپیمــای حامــل تیــم‬ ‫شاپه کوئنســه دچار سانح ه هوایی شد و اکثریت‬ ‫قریــب به اتفاق بازیکنان کشــته شــدند تا فوتبال‬ ‫‪-18‬رای ‪ 140160302008005013‬مورخ ‪ 1401/09/30‬عبداله نجفی سوالری فرزند علی ‪ 22‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1762‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 142.56‬متر مربع‬ ‫‪-19‬رای ‪ 140160302008003653‬مورخ ‪ 1401/08/11‬محمد رضا موالئیان فرزند رمضان سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3755‬فرعی به مساحت ‪ 103.56‬متر مربع‬ ‫‪-20‬رای ‪ 140160302008003654‬مورخ ‪ 1401/08/11‬سمیه سادات بطحائی فرزند سید جعفر‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3755‬فرعی به مساحت ‪103.56‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-21‬رای ‪ 140160302008004932‬مورخ ‪ 1401/09/30‬کمال مندک فرزند حبیب اله ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 13375‬فرعی به مساحت ‪ 110.75‬متر مربع‬ ‫‪-22‬رای ‪ 140160302008005020‬مورخ ‪ 1401/09/30‬محمد رضا دهقان فرزند رحیم ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 967.1‬فرعی که به شماره ‪ 13403‬فرعی تبدیل شده به‬ ‫مساحت ‪ 240.13‬متر مربع‬ ‫‪-23‬رای ‪ 140160302008005000‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سید مجتبی میرصادق شهرضا فرزند سید‬ ‫محمد حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 13507‬فرعی که قبال ‪ 113‬فرعی‬ ‫بوده و ‪ 13508‬فرعی که قبال ‪ 12494‬فرعی بوده است به مساحت ‪ 143.49‬متر مربع‬ ‫‪-24‬رای ‪ 140160302008005024‬مورخ ‪ 1401/09/30‬زهرا فدائی فرزند محمد علی ششدانگ یک‬ ‫باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 14103‬فرعی که قبال ‪ 1532‬و ‪ 1533‬فرعی بوده است به‬ ‫مساحت ‪254.38‬متر مربع‬ ‫‪-25‬رای ‪ 140160302008005025‬مورخ ‪ 1401/09/30‬فاطمه فدائی فرزند محمد علی ششدانگ یک‬ ‫باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 14103‬فرعی که قبال ‪ 1532‬و ‪ 1533‬فرعی بوده است به‬ ‫مساحت ‪ 250.54‬متر مربع‬ ‫‪-26‬رای ‪ 140160302008005001‬مورخ ‪1401/09/30‬مهناز شاملی شهرضا فرزند نعمت اله‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک های ‪ 2947‬فرعی باقیمانده که به شماره ‪14568‬‬ ‫فرعی تبدیل شده و ‪ 7941‬فرعی باقیمانده که به شماره ‪ 14632‬فرعی تبدیل شده و ‪ 7957‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪40.20‬متر مربع‬ ‫‪-27‬رای ‪ 140160302008004967‬مورخ ‪ 1401/09/30‬محسن افشاری فرزند ناصر ‪ 1.5‬دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 15786‬فرعی که قبال ‪ 268.1‬فرعی بوده است به‬ ‫مساحت ‪ 213.16‬متر مربع‬ ‫‪-28‬رای ‪ 140160302008004968‬مورخ ‪ 1401/09/30‬فاطمه داودی فرزند رحیم ‪ 1.5‬دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 15786‬فرعی که قبال ‪ 268.1‬فرعی بوده است به‬ ‫مساحت ‪ 213.16‬متر مربع‬ ‫‪-29‬رای ‪ 140160302008004969‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سید جواد طبائیان شهرضا فرزند جمشدی‬ ‫‪ 1.5‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 15786‬فرعی که قبال ‪ 268.1‬فرعی‬ ‫بوده است به مساحت ‪ 213.16‬متر مربع‬ ‫‪-30‬رای ‪ 140160302008004970‬مورخ ‪ 1401/09/30‬ام البنین سادات طبائیان شهرضا فرزند سید‬ ‫جواد ‪ 1.5‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 15786‬فرعی که قبال ‪268.1‬‬ ‫فرعی بوده است به مساحت ‪ 213.16‬متر مربع‬ ‫‪-31‬رای ‪ 140160302008004534‬مورخ ‪ 1401/09/10‬حسین ایزدی فرزند هادی ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه نیمه تمام با ساختمان تحتانی و فوقانی ان مجزی شده از پالک ‪ 15871‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 92.67‬متر مربع‬ ‫‪-32‬رای ‪ 140160302008004927‬مورخ ‪ 1401/09/30‬مریم لطفی شهرضا فرزند مظفر سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام با ساختمان تحتانی ان مجزی شده از پالک ‪ 15871‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 112.80‬متر مربع‬ ‫‪-33‬رای ‪ 140160302008004928‬مورخ ‪ 1401/09/30‬رحمت اله مصباح فرزند سید محمد سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام با ساختمان تحتانی ان مجزی شده از پالک ‪ 15871‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 112.80‬متر مربع‬ ‫‪-34‬رای ‪ 140160302008005023‬مورخ ‪ 1401/09/30‬مرتضی رضوانی فرزند صادق ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 18081‬فرعی به مساحت ‪ 32.16‬متر مربع‬ ‫سوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -3‬اصلی مزرعه موغان‬ ‫‪-35‬رای ‪ 140160302008005011‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سید عبداله اهلی فرزند الیاس ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه با طبقه فوقانی مجزی شده از پالک ‪ 507‬فرعی به مساحت ‪ 55.02‬متر مربع‬ ‫رای ‪ 140160302008005269‬مورخ ‪ 1401/10/13‬محمد حسن رنجوری فرزند‬ ‫‪-36‬‬ ‫اصغر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 540‬فرعی به مساحت ‪ 162.87‬متر‬ ‫مربع‬ ‫‪-37‬رای ‪ 140160302008004953‬مورخ ‪ 1401/09/30‬حمید رضا علی عابدی فرزند جعفر سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 910‬فرعی به مساحت ‪ 172.79‬متر‬ ‫مربع‬ ‫برزیــل و جهان شــاهد یــک اتفاق تراژیک باشــد‪.‬‬ ‫پریرا اما در ان ایام روزهای متفاوتی را پشــت ســر‬ ‫می گذاشــت و سرنوشــتش همانند هم تیمی های‬ ‫سابقش نبود‪ .‬او در پالمیراس نمایش درخشانی را‬ ‫به منصه ی ظهور گذاشت و قهرمانی سری ا را هم‬ ‫بــه دســت اورد و تنهــا چند ماه کافی بــود تا او با‬ ‫عقد قراردادی ‪ 3‬ساله به عضویت تیم کلوب بروژ‬ ‫بلژیک دربیاید و اولین چالش خارج از برزیلش را‬ ‫تجربه کند‪ .‬حضور در بروژ و ژوپیلرلیگ برای این‬ ‫بازیکــن چنــدان خوش یمن نبــود‪ .‬ان ها قهرمانی‬ ‫لیگ را به دســت اوردند اما پریرا موفق به گلزنی‬ ‫یهــا نشــد و ســپس نوبــت بــه‬ ‫چیــک از باز ‬ ‫در هی ‬ ‫انتقال های قرضی اش رسید‪ .‬پالمیراس‪ ،‬اسپورت و‬ ‫شاپه کوئنسه تیم هایی بودند که او مدت کوتاهی‬ ‫بــرای هرکــدام در باز ه زمانی حدودا ‪ 3‬ســاله بازی‬ ‫کرد و البته که به نتیج ه خوبی هم منتج نشد‪.‬‬ ‫فصل جدید پریرا در ژاپن‬ ‫ماتســوموتو یامــاگا‪ ،‬چالــش جدیــد مهاجــم‬ ‫‪ 190‬ســانتی متری بود‪ .‬او بــرای اولین بار به قاره ی‬ ‫اسیا امد و خیلی سریع به تیم مشهورتر سانفرس‬ ‫هیروشــیما قــرض داده شــد و تا پایان ســال ‪2020‬‬ ‫برای ان ها بازی کرد‪ 22 .‬گل در ‪ 38‬بازی کمک کرد‬ ‫تاپیشنهادجالب توجهیاز تیم گامبااوزاکادریافت‬ ‫کند و با ان ها تجرب ه حضور در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫را هــم به دســت بیــاورد‪ .‬حاال امــا اوضاع به گونه ‬ ‫دیگــری پیش می رود‪ .‬پریــرا از ابتدای فوریه دیگر‬ ‫رسما بازیکن تیم گامبا نیست و نمی تواند در سال‬ ‫‪ 2023‬هــم همراه ان ها باشــد‪ .‬او در جی لیگ ‪94‬‬ ‫بــازی انجــام داد که ماحصــل ان ‪ 30‬گل و ‪ 6‬پاس‬ ‫گل بــود و در هــر ‪ 178‬دقیقــه یــک گل زد‪ .‬اماری‬ ‫که تقریبا شبیه به حضورش در سطح اول فوتبال‬ ‫برزیل بود‪ .‬لئاندرو در کشورش با امار ‪ 81‬بازی‪29 ،‬‬ ‫گل و ‪ 3‬پاس گل‪ ،‬به طور متوسط هر ‪ 188‬دقیقه‬ ‫یــک گل بــه ثمر رســاند که برای یــک مهاجم امار‬ ‫خوبیبه حسابنمی اید‪.‬‬ ‫مارکوپلویی با اماری نه چندان هیجان انگیز‬ ‫حاال لئاندرو پریرا باسابق ه بازی در ‪ 12‬باشگاه‬ ‫مختلــف و ‪ 14‬جا به جایی در حدود ‪ 12‬ســال‪ ،‬به‬ ‫پرســپولیس لینک شــده اســت‪ .‬بازیکنی که پست‬ ‫اصل ـی اش مهاجم نوک اســت اما ســابق ه بــازی در‬ ‫پست وینگر چپ و راست را هم به میزان خیلی‬ ‫محــدود در کارنام ـه اش دارد کــه با توجه به قد و‬ ‫قامتی که از او سراغ داریم‪ ،‬به نظر می رسد چندان‬ ‫بــرای کنار ههــا گزینه ایده الی نباشــد‪ .‬او حــدود ‪4‬‬ ‫مــاه قبــل اخریــن گلــش را در یک بازی رســمی به‬ ‫ویسل کوبهزد‪.‬‬ ‫‪-38‬رای ‪ 140160302008004954‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سلیمه شیرعلی شهرضا فرزند احمد سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 910‬فرعی به مساحت ‪172.79‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-39‬رای ‪ 140160302008004931‬مورخ ‪ 1401/09/30‬حیدر میرزائی فرزند عبدالعلی ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه نیمه تمام با طبقه فوقانی ان مجزی شده از پالک ‪ 999‬فرعی به مساحت ‪ 47.53‬متر‬ ‫مربع موروثی از طرف عبدالعلی میرزائی و گوهر میرزائی و قسمتی نیز انتقال عادی از طرف مهین‬ ‫میرزائی می باشد‬ ‫‪-40‬رای ‪ 140160302008005010‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سید مرتضی نوابی قوام ابادی فرزند‬ ‫عبدالحسین ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1418‬فرعی که به انضمام‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 2679‬فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه را می دهد به مساحت ‪ 3.07‬متر مربع‬ ‫انتقال عادی از طرف زهره صفدریان کرویه‬ ‫‪-41‬رای ‪ 140160302008005035‬مورخ ‪ 1401/09/30‬فاطمه گیوپور فرزند عباس ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 4674‬فرعی به مساحت ‪ 194.59‬متر مربع‬ ‫چهارم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -4‬اصلی مزرعه برزوک اباد‬ ‫‪-42‬رای ‪ 140160302008004993‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سمیه صفری قهساره فرزند حسین‬ ‫ششدانگ یک درب باغ مجزی شده از پالک ‪ 328‬فرعی به مساحت ‪1816.67‬متر مربع انتقال عادی‬ ‫از طرف زهرا (ربابه ) طریقتی و عالمه سامی و کلیه ورثه مرحوم طالب دهقان ضاد شهرضاو مرحوم‬ ‫حسن دهقان ضاد شهرضا‬ ‫پنجم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -5‬اصلی اسفه ساالر‬ ‫‪-43‬رای ‪ 140160302008004971‬مورخ ‪ 1401/09/30‬فرشته علیمردانی رحمانی فرزند خداخواست‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1752‬فرعی به مساحت ‪160‬متر مربع‬ ‫ششم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -21‬اصلی مزرعه رشکنه‬ ‫‪-44‬رای ‪ 140160302008005019‬مورخ ‪ 1401/09/30‬رضا صفرپور فرزند عوض ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 45‬فرعی به مساحت ‪ 364.75‬متر مربع‬ ‫‪-45‬رای ‪ 140160302008002428‬مورخ ‪ 1401/05/19‬کیوان اقاسی فرزند کمال ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 109‬فرعی به مساحت ‪ 136.68‬متر مربع‬ ‫‪-46‬رای ‪ 140160302008005026‬مورخ ‪ 1401/09/30‬مرضیه اقاجانی فرزند رحمت اله ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 110‬فرعی به مساحت ‪ 174.91‬متر مربع انتقال عادی‬ ‫از طرف خلیل غضنفری‬ ‫‪-47‬رای ‪ 140160302008005002‬مورخ ‪ 1401/09/30‬کورش غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 20‬حبه و‬ ‫چهار –هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرضه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 70.18‬متر مربع‬ ‫‪-48‬رای ‪ 140160302008005003‬مورخ ‪ 1401/09/30‬مهرداد غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 20‬حبه‬ ‫و چهار –هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرضه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب‬ ‫مغازه مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 70.18‬متر مربع‬ ‫‪-49‬رای ‪ 140160302008005004‬مورخ ‪ 1401/09/30‬بهزاد غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 20‬حبه و‬ ‫چهار –هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرضه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 70.18‬متر مربع‬ ‫‪-50‬رای ‪ 140160302008005005‬مورخ ‪ 1401/09/30‬نسرین غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 10‬حبه‬ ‫و دو –هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرضه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 70.18‬متر مربع‬ ‫‪-51‬رای ‪ 140160302008005015‬مورخ ‪ 1401/09/30‬اعظم مختاری فرزند حسن ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 339‬فرعی به مساحت ‪ 217.74‬متر مربع انتقال عادی از طرف فرحناز‬ ‫و مهران دخت رجائی‬ ‫‪-52‬رای ‪ 140160302008004580‬مورخ ‪ 1401/09/14‬شهناز رجائی فرزند عبدالحسین ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 339‬فرعی به مساحت ‪ 310.84‬متر مربع‬ ‫‪-53‬رای ‪ 140160302008004933‬مورخ ‪ 1401/09/30‬زهرا سیدی فر فرزند سید یداله ششدانگ‬ ‫یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 636‬فرعی به مساحت ‪ 55.55‬متر مربع‬ ‫‪-54‬رای ‪ 140160302008004934‬مورخ ‪ 1401/09/30‬نجمه درخشش فرزند ناصرسه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 636‬فرعی به مساحت ‪ 55.55‬متر مربع‬ ‫‪-55‬رای ‪ 140160302008004935‬مورخ ‪ 1401/09/30‬حامد مناقبی فرزند اکبر سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 636‬فرعی به مساحت ‪ 55.55‬متر مربع‬ ‫هفتم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪-23‬مزرعه سود اباد‬ ‫‪-56‬رای ‪ 140160302008004584‬مورخ ‪ 1401/09/14‬صدیقه جاوری شهرضا فرزند حیدر‬ ‫ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 140‬فرعی که به انضام ششدانگ پالکهای‬ ‫‪ 527‬و‪ 982‬فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه می دهد به مساحت ‪ 29.32‬متر مربع‬ ‫‪-57‬رای ‪ 140160302008004979‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سجاد خیر فرزند مسیح اله سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 331‬به مساحت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫وقت تنگ است اقای تاج‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تنها یک نفر نام سرمربی اینده تیم ملی را می داند او کسی‬ ‫نیست جز مهدی تاج‪.‬رئیس فدراسیون فوتبال از هشتم اذرماه‬ ‫سال گذشته و پس از پایان سوت بازی ایران با امریکا همچنان‬ ‫گنگ و مبهم پیرامون ســرمربی تیم ملی صحبت کرده اســت‪.‬‬ ‫دل تاج همچنان با کی روش است اما جامعه دیگر چندان به‬ ‫ســرمربی پیشــین تیم ملی روی خوش نشــان نمی دهد‪.‬همین‬ ‫دوگانگی رئیس فدراسیون فوتبال را برای انتخاب سرمربی تیم‬ ‫ملیدچار تردیدهاییجدیکردهاست‪.‬تاجکهشهریورماهوپس‬ ‫از در دست گرفتن سکان فدراسیون فوتبال سفت وسخت پای‬ ‫اوردن کی روش و اتمام کار اسکوچیچ ایستاد حاال باید از افکار‬ ‫عمومی را با خود برای یک گزینش دشوار همراه کند‪ .‬ماموریتی‬ ‫که اصال اسان به نظر نمی رسد چراکه اگر او یک مربی ایرانی را‬ ‫برگزیندبایدحمایتالزمراهماز اینسرمربیبومیانجامدهد‬ ‫و اگر سراغ خارجی ها برود باید ریسک بزرگی را به جان بخرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم چندان همدل‬ ‫نیستند تا به انتخاب تاج رای مثبت دهند و حتی ممکن است‬ ‫مقابلرئیسفدراسیونموضع گیریکنند‪.‬اکثراعضایهیئت رئیسه‬ ‫فدراسیونفوتبالتمایلدارند کهاز سرمربیایرانیروینیمکت‬ ‫تیمملیاستفادهکنند‪.‬نوساننرخدالر‪،‬محدودبودنمنابعمالی‪،‬‬ ‫ی خارجی با کارنامه قابل قبول و‬ ‫عدم در دسترس بودن سرمرب ‬ ‫البتهتوجهبهشناختکاملسرمربیایرانیاز بازیکنانوپتانسیل‬ ‫موجوددر تیمملی‪،‬ازجملهتوجیهاتموافقانانتخابسرمربی‬ ‫داخلی اســت‪.‬البته توافق با مربی داخلی ان چنان هم به نظر‬ ‫می رسید اسان نیست چراکه اغلب مربیان ایرانی که اسم ان ها‬ ‫حشــده‪ ،‬در داخل و‬ ‫بــرای حضــور روی نیمکــت تیــم ملــی مطر ‬ ‫جاز کشور درگیر مسابقاتباشگاهیهستند‪.‬نیم فصلدوم‬ ‫خار ‬ ‫لیگ برتر اغازشده و حساس تر از همیشه پیگیری می شود پس‬ ‫جلب رضایت باشــگاه ها کار بسیار سختی به حســاب می اید‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر مهدی تاج به دنبال مشــخص شــدن وضعیت‬ ‫قطعیکارلوسکی روشاست‪.‬اینمربیپرتغالیپیشنهاد هایی‬ ‫جدی از قطر و چین دریافت کرده و حتی برخی منابع رسانه ای‬ ‫یهــا خبر می دهنــد اما‬ ‫قدرتمنــد از توافــق نهایــی او بــا قطر ‬ ‫هنوز هیچ امضایی بر روی برگه های رســمی قرارداد از ســوی‬ ‫دو طرف انجام نشــده اســت‪ .‬به همین دلیل هم امید در دل‬ ‫رئیس فدراسیون وجود دارد تا دوباره با کی روش همکاری کند‪.‬‬ ‫به هرحال این کلید این قفل بسته در دستان مهدی تاج است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر زمان بر علیه تیم ملی درحرکت است و بر چشم‬ ‫بر هم زدنی جام ملت های اسیا از راه خواهد رسید‪.‬تورنمنتی‬ ‫کــه صعود به فینــال ان حداقــل انتظار اهالی فوتبال اســت و‬ ‫همین موضوع‪ ،‬مسئولیت سنگین انتخاب درست را بر دوش‬ ‫تاج می گذارد‪ .‬راهی صعب العبور که بدون شک باید با صبر‪،‬‬ ‫حوصله و البته هوشمندی طی شود تا پروژه ای شکست خورده‬ ‫مثــل مــارک ویلموتس به بار نیــاورد و البته تلخی ناکامی های‬ ‫پیاپی در قاره کهن را هم در ذهن تداعی نکند‪.‬بر این اساس‬ ‫رئیسفدراسیونفوتبالبایدهر چهزودتر بهجمع بندینهایی‬ ‫پیرامونایندهنیمتتیمملیبرسدوانتخابنهاییراانجامدهد‬ ‫تا پروسه اماده سازی تیم ملی هر چه زودتر اغاز شود‪ .‬پروسه ای‬ ‫که باید خیلی پیش ترها کلید می خورد و شاید همین حاال هم‬ ‫کمیدیر شدهباش‪.‬پساقایتاجلطفازوتر بجنبیدچراکهوقت‬ ‫بسیارتنگاست‪.‬‬ ‫‪ 98.95‬متر مربع‬ ‫‪-58‬رای ‪ 140160302008004980‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سمانه دهقان شهرضائی فرزند رحمت اله‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 331‬به مساحت ‪98.95‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-59‬رای ‪ 140160302008005027‬مورخ ‪ 1401/09/30‬اسماعیل یونسی فرزند مهدی ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1169‬به مساحت ‪ 130.90‬متر مربع‬ ‫‪-60‬رای ‪ 140160302008004961‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سید رضا میرطالئی فرزند عبدالعلی‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 2548‬فرعی به مساحت ‪ 74.89‬متر مربع‬ ‫هشتم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -50‬اصلی مزرعه اله اباد‬ ‫‪-61‬رای ‪ 140160302008005016‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سید سپهر الدین طباطبائی فرزند سید‬ ‫جمال الدین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 855‬فرعی به مساحت ‪140.22‬متر مربع‬ ‫‪-62‬رای ‪ 140160302008005017‬مورخ ‪ 1401/09/30‬سید سپهر الدین طباطبائی فرزند سید‬ ‫جمال الدین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 855‬فرعی به مساحت ‪ 139.77‬متر مربع‬ ‫نهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -100‬اصلی مزرعه فیض اباد‬ ‫‪-63‬رای ‪ 140160302008005067‬مورخ ‪ 1401/09/30‬نوروزعلی رضائی فرزند مهدی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به مساحت ‪ 234.40‬متر مربع انتقال عادی از طرف سید‬ ‫محمد رضا مدنی احدی از ورثه سید محمد مدنی‬ ‫‪-64‬رای ‪ 140160302008003663‬مورخ ‪ 1401/08/11‬سعید گالبی فرزند فضل اله ‪ 2.36‬حبه مشاع‬ ‫به استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-65‬رای ‪ 140160302008003664‬مورخ ‪ 1401/08/11‬مسعود بهراد فرزند فضل اله ‪ 2.36‬حبه مشاع‬ ‫به استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-66‬رای ‪ 140160302008003665‬مورخ ‪1401 /08/11‬زهرا بهراد فرزند فضل اله ‪ 1.36‬حبه مشاع به‬ ‫استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-67‬رای ‪ 140160302008003666‬مورخ ‪ 1401/08/11‬مهدیه بهراد فرزند فضل اله ‪ 1.36‬حبه مشاع‬ ‫به استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-68‬رای ‪ 140160302008003667‬مورخ ‪ 1401/08/11‬سودابه بهراد فرزند فضل اله ‪ 1.33‬حبه مشاع‬ ‫به استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-69‬رای ‪ 140160302008003668‬مورخ ‪ 1401/08/11‬لیلی گالبی فرزند فضل اله ‪ 1.33‬حبه مشاع‬ ‫به استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-70‬رای ‪ 140160302008003669‬مورخ ‪ 1401/08/11‬بهجت نعیم فرزند ولی اله ‪ 36‬حبه مشاع به‬ ‫استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-71‬رای ‪ 140160302008003670‬مورخ ‪ 1401/08/11‬سوسن گالبی فرزند فضل اله ‪ 1.33‬حبه‬ ‫مشاع به استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪2‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 769.40‬متر مربع‬ ‫‪-72‬رای ‪ 140160302008005036‬مورخ ‪ 1401/09/30‬حسینعلی رضائی فرزند قدمعلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1749‬فرعی به مساحت ‪ 162.14‬متر مربع‬ ‫دهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ 157‬اصلی مزرعه محمودیه‬ ‫‪-73‬رای ‪ 140160302008005032‬مورخ ‪ 1401/09/30‬علی اکبر غفاری فرزند معصومعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 197.59‬متر مربع‬ ‫یازدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ 170‬اصلی مزرعه سپهر اباد‬ ‫‪-74‬رای ‪ 140160302008004494‬مورخ ‪ 1401/09/09‬نوشین افالکی فرزند حجت اله سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 25‬فرعی به مساحت ‪180‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-75‬رای ‪ 140160302008004495‬مورخ ‪ 1401/09/09‬زهرا محسنی فرزند ذبیح اله سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 25‬فرعی به مساحت ‪ 180‬متر مربع‬ ‫دوازدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ 171‬مزرعه مهدیه‬ ‫‪-76‬رای ‪ 140160302008004526‬مورخ ‪ 1401/09/10‬هومان فرهادی فرزند بهمن یار ششدانگ‬ ‫یک باب خانه و مغازه متصل به ان مجزی شده از پالک ‪ 13‬فرعی به مساحت ‪ 171.35‬متر مربع‬ ‫ردیف ب‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت یکم ‪ 1401/10/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/11/05 :‬مرتضی قدیری ‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ‪/1438382‬م الف‬ صفحه 7 ‫چهار شنبه ‪ 05‬بــهمن ‪ 25 / 1401‬ژانویه ‪ 03 / 2023‬رجب ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1551‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫جامعخوب یاه‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ارادت انهم ‪ -‬وژیه شهادت امام اهدی (ع)‬ ‫جامع خوبی ها‪ ،‬جامع پاکی ها و جامع زیبایی ها‪ ،‬من بافاصله ای بیش از هزار سال‪ ،‬پشت در‬ ‫خانه شما ایستاده ام و شما را با زیارت جامعه‪ ،‬عاشقانه سالم می دهم و مطمئن هستم همراه من‪،‬‬ ‫اب و اینه و اسمان هم در حال زیارت هستند‪.‬‬ ‫همراه من‪ ،‬دریا و کوه و درخت هم سالم می دهند‪ .‬سالم ساده و ایستاده‪ .‬سالمی مهربان و‬ ‫محکم‪.‬سالمیزیباو مطمئن‪.‬سالمیبه رسمهمهپیامبران‪.‬سالمی کهخوبانتاریخ گفتند‪.‬همراه‬ ‫من کلمه و کالم و کتاب و بیان‪ ،‬همگی شما را درود می فرستند که از خاندان بهترین پیامبر بودید و‬ ‫چیزی جز دانایی و خیر برای مردم نخواستید‪.‬‬ ‫سعیداقایی‬ ‫گفتگو با بهمن نشاطی‪ ،‬شاعر و طنزپرداز‬ ‫مثل چشمه ای که از زمین می جوشد‬ ‫فضای مجازی یکی از راه های انتشار اثار شاعران است‬ ‫و بنده هم سعی کردم اشعارم را عالوه بر انتشار به روش‬ ‫کتاب‪،‬در فضایمجازیهممنتشر کنم‪.‬‬ ‫شماسراغشعررفتیدیاشعرسراغشماامد؟‬ ‫بی شک شعر سراغ شاعر می اید مثل چشمه ای که از‬ ‫زمینمی جوشدو کسینمی تواندجلویامدنشرابگیرد‪.‬‬ ‫چیزیبهنامشعرسفارشیوشعربازاریهموجود‬ ‫دارد؟‬ ‫بلهگاهیجشنوارهیامسابقاتادبیبرگزار می شودکه‬ ‫از شاعران می خواهند درباره موضوع خاصی بنویسند که‬ ‫اصال دغدغه شاعر نیست‪ .‬این گونه اشعار اگرچه ممکن‬ ‫اســت خوب هم از کار دربیایند اما برخاســته از دل شــاعر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫چهضرورتیبرایوجودوحضوروسرودنشعربه‬ ‫زبان هایمحلیبهجزفارسیوجوددارد؟خودتان‬ ‫همبهزبانمحلیشعرمی گویید؟‬ ‫سرودناشعار به گویشمحلیموجبزنده ماندنان‬ ‫گویش خواهد شد‪ .‬بنده هم تعداد اندکی شعر به گویش‬ ‫طبریدارم‪.‬‬ ‫تعریفشماازشعرایینیچیست؟شعرعاشورایی‬ ‫چهسهمیدرشعرائینیدارد؟‬ ‫شعر ایینیعبارتاستاز اشعاری کهدارایجنبه های‬ ‫توحیدی‪،‬اخالقیو انسانیباشد‪.‬در دهه هایاخیر‪،‬شعر‬ ‫عاشوراییبیشترینحجماز اشعار ایینیرادر برمی گیردو‬ ‫انصافاشعرهایارزشمندیهستند‪.‬‬ ‫شمادرقالب هایمختلفازغزلورباعیتاسپید‬ ‫کار داشــته اید‪ .‬این تنوع استفاده از قالب چه‬ ‫فرصت هایی در اختیار شما قرار داده است؟ شده‬ ‫است از فضای حاکم بر یک قالب در قالب دیگری‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫بهمــن نشــاطی متولــد‪ ۱۳۴۹‬ســاری و دانش اموخته‬ ‫کارشــناس ارشــد زبان و ادبیات فارســی‪ ،‬از سال‪ ۷۰‬شعر را‬ ‫در قالب هایرباعی‪،‬دوبیتی‪،‬غزلوشعر سپیدطبع ازمایی‬ ‫کــرد‪ .‬وی از ســال‪ 1378‬بــه بعــد بارها به عنــوان برگزیده‬ ‫جشنواره های متعددی چون کنگره شعر و قصه‪ ،‬کنگره‬ ‫غزل رشــت‪ ،‬کنگره شعر مهدوی‪ ،‬شعر ساری‪ ،‬شعر دفاع‬ ‫مقدس در تبریز و ایالم‪ ،‬شــعر بســیج یزد و دوبیتی امام‬ ‫رضا(ع)در همدانبودهاست‪.‬نشاطیدبیر علمیدو دوره‬ ‫جشنوارهدفاعمقدساستانیتپش هایماندگار همبوده‬ ‫است‪«.‬وقتیکنارمتوباشی»‪«،‬دیگر برایخداحافظیدیر‬ ‫است»‪« ،‬خاطرات تو و دلتنگی ها»‪« ،‬اخرین سطر گریه»‪،‬‬ ‫«بارانه پاشــو وقت نماز است»‪« ،‬چشمان سرخ سپیده»‪،‬‬ ‫«شب همچنان شب است»‪« ،‬به لهجه سنجاق»‪« ،‬اندوه‬ ‫یبــاف» نام اثار این شــاعر اســت‪ .‬با هم‬ ‫لعنتــی» و «منف ‬ ‫پاسخ های نشاطی که با شعرش به ان نشاطی مضاعف‬ ‫بخشیدهرامی خوانیم‪:‬‬ ‫بهمننشاطیراچقدرمی شناسید؟اگربخواهید‬ ‫او را در یک جمله یا یک شعر تعریف کنید‪ ،‬ان‬ ‫جمله و یا ان شعر کدام است؟‬ ‫گاه تلخم شبیه زهرمار‪ /‬گاه شیرین تر از ِشکر هستم‪/‬‬ ‫دردســر‬ ‫یک زمــان مرهمم به چشـ ِـم همــه‪ /‬یک زمان نیز ِ‬ ‫هستم‬ ‫شما برنامه و الگوی خاصی برای مطالعه دارید؟‬ ‫شده است کتاب هایی که دوست ندارید را هم تا‬ ‫انتهابخوانید؟‬ ‫شــعر و داســتان می خوانــم‪ .‬کتاب هایــی رو دوســت‬ ‫نداشتهباشمادامهنمی دهم‪.‬‬ ‫دوره کودکی و نوجوانی شما چقدر با کتاب همراه‬ ‫بود؟چهکتاب هاییرابیشترمی خواندید؟‬ ‫دوره نوجوانــی هــر کتــاب شــعری به دســتم می امد‬ ‫می خوانــدم‪ .‬از برگ ـه دان کتابخانــه عمومــی شــهرم‪ ،‬نام‬ ‫کتاب های شعر را لیست می کردم و شماره دیویی انها را‬ ‫یادداشتمی کردمو از کتابدار امانتمی گرفتم‪.‬مهمنبود‬ ‫شاعر قدیمباشدیاجدید‪.‬گاهیهمکتابمی خریدممثل‬ ‫دیواناقبالالهوری‪،‬گزیدهاشعار سیففرغانی‪،‬مجموعه‬ ‫شعر کارو‪،‬کتاب هایمهدیسهیلیو‪....‬‬ ‫اقلیم‪ ،‬جغرافیا‪ ،‬موقعیت و زادبوم شما چه تاثیری‬ ‫درکارهایشماداشتهاست؟‬ ‫معموال اقلیم هر شاعری در اشعارش نمودار است و‬ ‫بیشکاینموضوعدر اشعار بندههمدیدهمی شود‪.‬‬ ‫رابطه شما با فضای مجازی چطور است؟ حضور و‬ ‫ارائهاشعارتاندراینفضاراچقدرتجربهکرده اید؟‬ ‫استفادهکنید؟‬ ‫البته!گاهیشاعر نمی تواندحرفخودرادر یکقالب‬ ‫به طور کامل بیان کند؛ بنابراین در قالب دیگری استفاده‬ ‫می کند‪ .‬قالب کالســیک‪ ،‬بــه خاطر وزن گاهی بــرای ارائه‬ ‫مطلبی دست وپاگیر می شود و شاعر ناچار است از قالب‬ ‫سپیداستفادهکند‪.‬‬ ‫معادل رباعی از حیث کوتاهی و بیان یک مطلب‬ ‫عمیق در شعر ســپید هم گونه ای وجود دارد؟‬ ‫چیزی شبیه هایکوهای ژاپنی در شعر فارسی‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫بلهقالب هاییمانندسه گانی‪،‬پریسکهو‪..‬‬ ‫یکشاعرتاچهاندازهنیازمندپژوهشاست؟‬ ‫پژوهش مثل ابی است که به منبع ذهن شاعر وصل‬ ‫استو اجازهنمی دهداینمنبعخالیشود‪.‬‬ ‫از میان مجموعه اشعاری که منتشر کردید کدام‬ ‫مجموعه را بیشتر دوست دارید؟ کدام با اقبال‬ ‫بیشتریروبروشد؟‬ ‫اولیــن مجموعــه غزلم «وقتی کنــارم تو باشــی» و دو‬ ‫مجموعه اخرم که یکی طنز است «منفی باف» و دومی‬ ‫مجموعهشعر کوتاهسپیدبهنام«اندوهلعنتی»‬ ‫اگر قرار باشد تنها یک شعر از اشعار خود را برای‬ ‫کارتسفر ‪۳۰‬میلیون تومانی‬ ‫بههر خانوار تعلقمی گیرد‬ ‫نگــردی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی توســعه ایرا ‬ ‫نگــردی از رونمایــی پلتفــرم جدیــدی بــا نــام «ایران‬ ‫و جها ‬ ‫ســفر» و اختصــاص کارت ســفر ‪ ۳۰‬میلیون تومانــی باهدف‬ ‫ارزان سازی سفر خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬روح اهلل حســین زاده گفــت‪ :‬پلتفــرم‬ ‫«ایــران ســفر» توســط شــرکت مادرتخصصــی توســعه‬ ‫ایران گــردی و جهان گــردی بــا همــکاری بخــش خصوصی‬ ‫به منظــور ارزان ســازی ســفر طراحــی شــده و قــرار اســت‬ ‫در نمایشــگاه گردشــگری و صنایع دســتی تهــران در‬ ‫بهمن ماه ســال جاری رونمایی شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫مادرتخصصــی توســعه ایران گــردی و جهان گــردی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن پلتفــرم باهــدف توســعه و رونــق ســفر و‬ ‫گردشــگری‪ ،‬بــه عالقه منــدان خدمــات ارزان و مشــاوره‬ ‫ســفر ارائــه می کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬افــراد بــا مراجعــه به این‬ ‫پلتفرم می توانند عالقه مندی خود را برای ســفر به نقاط‬ ‫مختلــف اعــام کننــد و عالوه بر دریافت مشــاوره‪ ،‬ســفر‬ ‫ارزانــی را برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫حســین زاده تصریــح کــرد‪ :‬براین اســاس بــا ‪ ۱۵‬دســتگاه‬ ‫تفاهم نامــه امضــا کردیم و با ابالغ تبصره ‪ ،۱۸‬تســهیالت را‬ ‫ارائه خواهیم کرد تا کارکنان دولت بتوانند از گردشــگری و‬ ‫ســفر ارزان اســتفاده کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت مادرتخصصی‬ ‫نگــردی گفــت‪ :‬کارت ســفر‬ ‫نگــردی و جها ‬ ‫توســعه ایرا ‬ ‫به صورت ارزان و اقســاطی اســت و مبلغ تســهیالت ان ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان با نرخ ‪ ۴‬درصد برای هر خانوار اســت که با‬ ‫همکاری یکی از بانک ها انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬ایــن پلتفــرم‪ ،‬پلتفــرم رســمی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خواهد بود‪ .‬این‬ ‫مجموعــه کمــک جدی بــه بخش خصوصی خواهــد کرد تا‬ ‫تهــای خود را در حوزه ســفر‬ ‫یهــا و ظرفی ‬ ‫بتواننــد توانمند ‬ ‫ارزان ارائه کنند‪.‬‬ ‫اداره کل دامپزشکی استان زنجان در نظر دارد به استناد مجوزکمیسیون ماده ‪ 2‬بشماره ‪ ۹۹0140‬مورخ ‪ 1401/10/03‬اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان‬ ‫زنجان ‪ ،‬خودروهای بشرح جدول زیر را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ( ‪ ) www.setadiran.ir‬بصورت الکترونیکی برابر مقررات‬ ‫مربوطه و شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای صالحیت قانونی‬ ‫دعوت می شود جهت اگاهی از شرایط مزایده و ارسال اسناد و مدارک با بهره گیری از سامانه فوق الذکراقدام نمایند‪.‬‬ ‫نوع خودرو‬ ‫شماره انتظامی‬ ‫تیپ‬ ‫نوع سوخت مصرفی‬ ‫مدل‬ ‫رنگ‬ ‫شماره شاسی‬ ‫شماره موتور‬ ‫قیمت پایه‬ ‫کارشناسی‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ سپرده‬ ‫(ریال)‬ ‫وانت‪-‬دوکابین‪-‬مزدا‬ ‫ایران ‪ ۷۳۳-8۷‬الف ‪1۳‬‬ ‫‪B۲000I‬‬ ‫دوگانه سوز (بنزین ‪ -‬گاز‪)CNG‬‬ ‫‪1۳8۷‬‬ ‫ابینفتی‪-‬متالیک‬ ‫‪NAGBPX۲PN1۲G00141‬‬ ‫‪FE10۲۵۵۵‬‬ ‫‪٩4۵،000،000‬‬ ‫‪٩4،۵00،000‬‬ ‫وانت‪-‬دوکابین‪-‬مزدا‬ ‫ایران ‪ ٩84-8۷‬الف ‪11‬‬ ‫‪B۲000I‬‬ ‫دوگانه سوز (بنزین ‪ -‬گاز‪)CNG‬‬ ‫‪1۳8۷‬‬ ‫مشکی‪-‬متالیک‬ ‫‪NAGBPX۲PN1۲G000٩1‬‬ ‫‪FE10۳۳1۷‬‬ ‫‪٩۵0،000،000‬‬ ‫‪٩۵،000،000‬‬ ‫وانت‪-‬دوکابین‪-‬مزدا‬ ‫ایران ‪ ٩٩4-8۷‬الف ‪11‬‬ ‫‪B۲000I‬‬ ‫دوگانه سوز (بنزین ‪ -‬گاز‪)CNG‬‬ ‫‪1۳8۷‬‬ ‫نقره ای‪ -‬ابی‪-‬‬ ‫متالیک‬ ‫‪NAGBPX۲PN1۲G0۲8۲4‬‬ ‫‪FE۵۲٩۵۳۲‬‬ ‫‪٩۶۵،000،000‬‬ ‫‪٩۶،۵00،000‬‬ ‫پژو ‪40۵‬‬ ‫ایران ‪ 4۶۷-8۷‬الف ‪1۲‬‬ ‫‪40۵GLXI‬‬ ‫دوگانه سوز (بنزین ‪ -‬گاز‪)CNG‬‬ ‫‪1۳8۶‬‬ ‫نقره ای ‪ -‬متالیک‬ ‫‪40444۳۲۷‬‬ ‫‪1۲48۶1۲۳٩۶۲‬‬ ‫‪٩00،000،000‬‬ ‫‪٩0،000،000‬‬ ‫پژو ‪40۵‬‬ ‫ایران‪ 4۶8-8۷‬الف ‪1۲‬‬ ‫‪40۵GLXI‬‬ ‫دوگانه سوز (بنزین ‪ -‬گاز‪)CNG‬‬ ‫‪1۳8۶‬‬ ‫نقره ای ‪ -‬متالیک‬ ‫‪40440۷۶۳‬‬ ‫‪1۲48۶14۳۳0۷‬‬ ‫‪880،000،000‬‬ ‫‪88،000،000‬‬ ‫* برگزاری مزایده فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ‪،‬بارگذاری فیش‬ ‫واریزی سپرده (تضمین شرکت در مزایده) ‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪،‬بازگشایی و بررسی قیمت ها ‪ ،‬اعالم به برنده و ‪ ...‬در بستر سامانه مذکور امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‬ ‫از تاریخ‪1401/11/08 :‬‬ ‫تا تاریخ‪:‬‬ ‫‪1401/11/1۶‬‬ ‫از تاریخ‪:‬‬ ‫‪1401/11/1۷‬‬ ‫تا تاریخ‪:‬‬ ‫‪1401/11/۳0‬‬ ‫اخرین مهلت پیشنهاد قیمت‬ ‫در سامانه‬ ‫اخرین مهلت تحویل فیزیکی پاکت اسناد مزایده‬ ‫و اصل فیش بانکی سپرده به واحد دبیرخانه اداره‬ ‫کل دامپزشکی استان زنجان و اخذ رسید‬ ‫تا ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪1401/1۲/01‬‬ ‫تا ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/1۲/0۲‬‬ ‫محل بازگشایی و اعالم به برنده‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫زمان اعالم برنده‬ ‫ساختمان شماره ‪ ۲‬اداره کل دامپزشکی‬ ‫استان زنجان‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪1401/1۲/0۳‬‬ ‫روز چهار شنبه مورخ‬ ‫‪1401/1۲/0۳‬‬ ‫سپرده‪862030‬‬ ‫پرداختالف‪:‬‬ ‫روش م‬ ‫فیش بانکی(واریز نقدی)‬ ‫**اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار‪ :‬جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و تسلیم پاکت سپرده به نشانی زنجان ‪ -‬خیابان خرمشهر ‪-‬‬ ‫روبروی پارک ملت ‪ -‬اداره کل دامپزشکی استان زنجان ‪ -‬اداره امور اداری‪،‬رفاه و پشتیبانی و ( واحد دبیرخانه) مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫شماره تماس ‪ 024-3301612۹ ، 024-33016240‬و نمابر ‪024-33016128‬‬ ‫اداره کل دامپزشکی استان زنجان‬ ‫نمونهنقلکنید‪،‬انشعرکداماست؟‬ ‫َپ ِرکاهم‪،‬بهبادمالبته‪/‬تابه حال‪،‬ایستادمالبته‪/‬دو سه‬ ‫اخر برج‪ ،‬شــادم البته‪ /‬ارشــدم را‬ ‫هفته‪ ،‬گرفته و غمگین‪ِ /‬‬ ‫گرفته ام ازاد‪ /‬وام ان را ندادم البته‪ /‬بود افزایش حقوق و‬ ‫نبود‪ /‬کسبدانش‪،‬مرادمالبته‪/‬سوختم‪،‬سوختم‪،‬خدایا‪،‬‬ ‫اه!‪/‬در پییکپمادمالبته‪/‬خوابرفتمدرونسنگر علم‪/‬‬ ‫دائما در جهادم البته‪ /‬عشق این کیمیای هستی را‪ /‬کم کم‬ ‫از دست دادم‪ ،‬البته ‪ /‬این چنین شد که پای را محکم ‪ /‬روی‬ ‫وجداننهادمالبته‪/‬پیش ازاینکهمدیر بااجبار ‪/...‬همهرا‪،‬‬ ‫نمرهدادمالبته‪/‬همه کاره‪،‬همیشهباالییاست‪/‬بندههم‬ ‫که ‪ ...‬مدادم البته‪ /‬می روم ضمن خدمت و این هم ‪ /‬یک‬ ‫نشاناز سوادمالبته‪/‬لوحتقدیر منفراواناست‪/‬دم کوزه‬ ‫ِ‬ ‫نهادمالبته‪/‬این همهکارمنددولتهست‪/‬این وسط‪،‬من‬ ‫زیادم البته‪ /‬موقع رای خنده دار این است ‪ /‬قابل اعتمادم‬ ‫البته‪/‬الجرم پابه پایمسئولین‪/‬در کنار ستادمالبته‪/‬حرف‬ ‫حقراهمیشهبایدگفت‪/‬خبرهدر انتقادمالبته‪!...‬‬ ‫شده است که از شاعری پشیمان شده باشید؟ با‬ ‫یکشعرتوضیحمی دهید؟‬ ‫درگیر تناقضاتحالی‪،‬شاعر‪/‬دارندهجیب هایخالی‪،‬‬ ‫شاعر‪/‬در خلوتغار خودبهشعریدلخوش‪/‬پیغمبر امتی‬ ‫خیالی‪،‬شاعر‪.‬‬ ‫دیروز مقام کبابی یک سفارش خاص داشت‪ :‬کباب عربی! من‬ ‫هنــوز ندیــده بودم؛ ولی مقام کبابی بامهارت کامل و تمام که تنها‬ ‫و تنها از یک کبابی عربی برمی اید محصولی را عمل اورد که نامش‬ ‫چیزیجز همان کبابعربینبود!عجبدرستمثلهمان کهشیره‬ ‫را خورد و گفت شیرین است دارم حرف می زنم؛ ولی اگر دقت کنید‬ ‫جل‬ ‫د ‪135‬‬ ‫ظریف است! در این کباب از‬ ‫ادویه هایمختلفومتناسب‬ ‫با نواحی عرب نشین و باتوجه به ذائقه انها استفاده‬ ‫شده بود و یکی از این ادویه ها فلفل بود‪ .‬مقام کبابی‬ ‫همان طور که داشت خمیر این محصول بین المللی را‬ ‫ورز می داد به من گفت می توانی چند ضرب المثل با‬ ‫فلفلنامببریو منفقطهمانفلفلنبینچقدر ریزه‬ ‫بشکن ببین چقدر تیزه را به یادم امد و برای این که‬ ‫بحث را عوض کنم گفتم‪ :‬ضرب المثل که سهل است‬ ‫من چند کتاب می شناسم که همین فلفل در عنوان‬ ‫محمدرضا مرعشی پور‬ ‫انها امده اســت و ادامــه دادم برای مثال می توان به‬ ‫‪ ...‬مشتری تازه ای داخل شد و بحث همین جا قطع‬ ‫شــد‪ .‬دوباره که ســرمان کمی خلوت شد خود ایشان‬ ‫مثال جالبی از کتاب با نام فلفل زدند که برای شــما‬ ‫دوستدار مقام کبابیخالی ازلطفنیستهمان گونه‬ ‫کــه پخت کباب عربی برای من خالــی از لذت نبود!‬ ‫کتاب «فلفل‪ :‬چهارده داستان طنز از چهار نویسنده»‬ ‫کــه به قلم چهار نویســنده عرب بــا نام های «احمد‬ ‫رجب‪ ،‬احســان عبدالقدوس‪ ،‬نجیب محفوظ‪ ،‬زکریا‬ ‫تامر» و با ترجمه «محمدرضا مرعشی پور» و همت‬ ‫نشــر فکــر اذیــن در اختیــار عالقه مندان قــرار گرفته‬ ‫است‪ .‬در این داستان ها نویسنده ها برای گمراه کردن گزمه هایی که چشم و گوش حکومت‬ ‫خودکامه اند‪ ،‬گریزی به طنز زده اند‪ .‬کتاب با سه داستان از نجیب محفوظ شروع می شود‪:‬‬ ‫«دنیااهلل» و «نماینده ویژه» از مجموعه دنیااهلل و «فلفل» از مجموعه همس الجنون‪ .‬نجیب‬ ‫محفوظ از شناخته شده ترین نویسندگان جهان عرب است که در سال‪ 1911‬در قاهره به دنیا‬ ‫امد و در سال های حیاتش اثار زیادی منتشر کرد‪ .‬سی و چند رمان‪ ،‬بیش از پانزده مجموعه‬ ‫داستان کوتاه و ‪ 25‬فیلمنامه از نجیب محفوظ منتشر شده و در سال‪ 1988‬هم جایزه نوبل‬ ‫ادبیات به او اهدا شد‪ .‬سه قصه طنزی که از نجیب محفوظ در مجموعه «فلفل» منتشر‬ ‫شده‪ ،‬به نوعی در پیوند با پاسخی است که او به پرسش مذکور داده بود‪ .‬بیشتر قصه های‬ ‫مجموعه «فلفل» متعلق به احسان عبدالقدوس است؛ نویسنده ای مصری که در سال‪1919‬‬ ‫در قاهره متولد شد‪ .‬او هم مانند نجیب محفوظ‪ ،‬به جز داستان نویسی به روزنامه نگاری نیز‬ ‫می پرداختو نوشته هایسیاسی اشبارهازندگی اشرابهمخاطرهانداختهبود‪.‬او چندباری‬ ‫در معرض ترور قرار گرفت و دفعاتی هم دستگیر شد و به زندان افتاد‪ .‬از او به عنوان کسی‬ ‫یاد می شود که در اگاهی رسانی افکار عمومی در انقالب سال ‪ 1952‬نقش داشت‪ .‬احسان‬ ‫عبدالقدوس نیز نویسنده پرکاری بود و صدها رمان و داستان کوتاه از او منتشر شده است‪.‬‬ ‫در مجموعه «فلفل» شش داستان با این عناوین از احسان عبدالقدوس به چاپ رسیده‪:‬‬ ‫«جفت های ازاد»‪« ،‬تصادف»‪« ،‬ســردرگمی»‪« ،‬کار مناســب»‪« ،‬اعتصاب» و «از خودت به‬ ‫خودت پناه می برم»‪ .‬دو قصه از زکریا تامر با نام های «خالصه ماجرای محمد محمودی» و‬ ‫«ببرها در روز دهم» از دیگر قصه های این مجموعه است‪ .‬تامر از نویسندگان معاصر سوری‬ ‫است که در سال ‪ 1931‬در دمشق به دنیا امد‪ .‬او از نویسندگان پیشرو ادبیات‬ ‫عرب به شــمار می رود که ســبک مخصوص به خود را دارد و ضمنا اثاری برای‬ ‫کودکان و نوجوانان هم نوشته است‪.‬‬ ‫بهقلماصغرجوجه‬ ‫رئیس مرکز اسالمی گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫‹‹ اگهی مزایده عمومی خودرو ››‬ ‫مهلت بازدید از خودروها‬ ‫هر روز از ساعت ‪ ٩‬تا ‪1۳‬‬ ‫کباب عربی‬ ‫شناسه اگهی‪1444420 :‬‬ ‫اعالم برنامههای ایاما‪ ...‬دهه فجر کمیته‬ ‫تقریب و مذاهب گلستان‪ ،‬ثمره انقالب اسالمی‬ ‫در وحدت افزایی شیعه و سنی‬ ‫پریسـا سـادات موسـوی –رویداد امروز‪:‬‬ ‫رئیـس مرکـز بـزرگ اسـالمی گلسـتان بـه اعالم‬ ‫برنامههـای ایـاماهلل دهـه فجـر کمیتـه تقریـب و‬ ‫مذاهـب اسـتان بـا محوریت جهاد تبییـن پرداخت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکز بزرگ اسـالمی گلسـتان در نشسـت‬ ‫سـتاد گـروه خبـری فجـر بـه مناسـبت چهـل و‬ ‫چهارمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقـالب‬ ‫اسـالمی در سـالن اجتماعـات شـورای هماهنگی‬ ‫تبلیغـات اسـالمی گلسـتان برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن‬ ‫تبریـک فرارسـیدن چهـل و چهارمیـن پیـروزی‬ ‫انقـالب اسـالمی گفـت‪ :‬تالشهـای مجموعـه‬ ‫اصحـاب رسـانه همـواره تحولگـرا و پویـا و‬ ‫تحولافریـن بـوده‪ ،‬لذا بـا توجه به کارشـکنیهای‬ ‫دشـمنان در وارونه جلوه دادن دستاوردهای انقالب‬ ‫اصحـاب رسـانه بایـد در بحـث امیدافرینی بسـیار‬ ‫کوشـا باشند‪.‬‬ ‫حجتاالسـالم نورعلـی دیلـم افـزود‪ :‬گفـت‪:‬‬ ‫معدل وحدت اسـتان گلسـتان مطلوب و ثابتشـده‬ ‫اسـت و بایـد بهعنـوان الگـو در کشـور و جهـان‬ ‫معرفـی و شناسـایی شـود و بـه دنبـال انتشـار این‬ ‫الگو باشـیم‪.‬‬ ‫او بیـان کـرد‪ :‬اهـل سـنت اسـتان گلسـتان در‬ ‫حـوزه وحـدت و تقریـب‪ ،‬همراهی و همدلـی دارند‬ ‫و اقوام و مذاهب اسـتان اعم از شـیعه و سـنی این‬ ‫مسـیر و رسـالت عظیـم را بـا هـم پیـش میبرند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه‪ ،‬ناراحتـی دشـمن بـه خاطـر‬ ‫شکسـت در طـرح اخیرشـان اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫سـپاه بهعنـوان یـک نیـروی نظامـی پرافتخـار از‬ ‫اموزههـای قـران و اندیشـه امـام راحـل تبعیـت‬ ‫کـرده و بـرای رسـیدن ایـران بـه پیشـرفت بـا‬ ‫دشـمنان مقابلـه میکنـد‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز اسـالمی گلسـتان در بخشـی از‬ ‫سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه در کمیتـه تقریـب‬ ‫مذاهب اسـالمی سـتاد دهه فجر گلسـتان موضوع‬ ‫جهـاد تبییـن بـه معنای واقعـی در دسـتور کار قرار‬ ‫میگیـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬در طـول ‪ ۴۴‬سـال از پیـروزی‬ ‫انقـالب حـوزه وحـدت مسـلمانان‪ ،‬موضـوع قدس‬ ‫و فلسـطین بهطـور ویـژه موردتوجه قـرار گرفت و‬ ‫امـروز نیز رهبـر معظم انقالب به این مسـئله نگاه‬ ‫فراتـر دارنـد و پایهگـذاری تمدن نوین اسـالمی را‬ ‫مطـرح کردند‪.‬‬ ‫او بـه برگـزاری نشسـت منطقـهای وحـدت در‬ ‫ایـام ا‪ ...‬فجـر امسـال اشـاره کرد و گفت‪ :‬نشسـت‬ ‫منطقـهای تقریـب مذاهـب اسـالمی بـا حضـور‬ ‫علمـا و اندیشـمندان اسـتان و همچنیـن مهمانانی‬ ‫از کشـورهای ترکمنستان‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫ازبکسـتان و روسـیه و نمایندگانـی از اسـتانهای‬ ‫خراسـان شـمالی و گلسـتان در ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬بهمنماه‬ ‫در دانشـگاه ازاد گـرگان برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫حجتاالسـالم دیلـم افـزود‪ :‬افزایـش مـدارس‬ ‫علـوم دینـی‪ ،‬دارالقرانهـا‪ ،‬مکتبخانههـا‪ ،‬خانههای‬ ‫قرانـی‪ ،‬مسـاجد‪ ،‬اقامه نمازهای جمعـه و جماعات‪،‬‬ ‫برگـزاری مراسـم فارغالتحصیلـی‪ ،‬اعطـای مدرک‬ ‫رسـمی وزارت علـوم و … ازجملـه خدمـات و‬ ‫بـرکات انقـالب و نظـام بـه طالب و علمـای اهل‬ ‫سـنت اسـتان گلسـتان و کشـور است‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬وجـود یکهـزار و ‪ 700‬بـاب مسـجد‪،‬‬ ‫‪ 107‬بـاب حـوزه علمیـه و ‪ 80‬نقطه مصـالی نماز‬ ‫جمعـه و فارغالتحصیلـی ‪ 25‬روحانی اهل سـنت از‬ ‫مراکـز علمی و جامعه المصطفـی و اعطای مدرک‬ ‫معتبـر وزارت علوم به انان و جـذب روحانیون اهل‬ ‫سـنت در ادارات و نهادهـا نشـان از ارائـه خدمـات‬ ‫بـه جامعه اهل سـنت همانند جامعه شـیعه اسـت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اسـالمی گلسـتان گفـت‪ :‬برگزاری‬ ‫یادواره ‪ ۷۴‬شـهید روحانی شـیعه و سـنی گلستان‪،‬‬ ‫برپایـی نشسـتهای نخبگانی و تجمـع منطقهای‬ ‫طـالب و حضـور سـخنرانان در نمازهـای جمعـه‬ ‫ازجملـه برنامههـای پیشبینیشـده اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1874

روزنامه رویداد امروز 1874

شماره : 1874
تاریخ : 1403/01/30
روزنامه رویداد امروز 1873

روزنامه رویداد امروز 1873

شماره : 1873
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه رویداد امروز 1872

روزنامه رویداد امروز 1872

شماره : 1872
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه رویداد امروز 1871

روزنامه رویداد امروز 1871

شماره : 1871
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه رویداد امروز 1870

روزنامه رویداد امروز 1870

شماره : 1870
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه رویداد امروز 1869

روزنامه رویداد امروز 1869

شماره : 1869
تاریخ : 1403/01/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!