روزنامه رویداد امروز شماره 1546 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1546

روزنامه رویداد امروز شماره 1546

روزنامه رویداد امروز شماره 1546

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫یادداشت روز‬ ‫سمت و سوی قیمت جهانی‬ ‫مواد غذایی در سال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 29‬دیماه‪1401‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه‪ 26 | 2023‬جمادیالثانیه‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1546‬سا ل ششم‬ ‫توحید ورستان‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫جهان‬ ‫حذفیارانهنقدیمنوط‬ ‫بهاستقبالمردماست‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫همدان‬ ‫شماره‬ ‫مترجم‪:‬‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫بههمدلینیازداریم‬ ‫همدا ن‬ ‫سیاست‬ ‫وجناح گراییپرهیزکنند‬ ‫به بهانه سالگرد شهادت‬ ‫سردار دل ها؛‬ ‫روایتی از دیدار‬ ‫شهید سلیمانی‬ ‫با خانواده شهیدان‬ ‫حاجی بابایی‬ ‫در همدان‬ ‫‪40‬‬ ‫سفر سردار دلها به همدان‪ ،‬سخنرانی‬ ‫بــا صالبــت ایشــان در پایتخــت تاریــخ و‬ ‫تمــدن ایرانزمیــن و دیــدار صمیمــی او بــا‬ ‫خانــواده شــهدا افتخاری بزرگ بــرای مردم‬ ‫همدان است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬سفر‬ ‫یکروزه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در چهارم مرداد سال ‪ ۹۷‬به استان همدان‪،‬‬ ‫ســفری پربرکــت‪ ،‬پرافتخــار و تاریخی برای‬ ‫مــردم همــدان شــد؛ از ســخنرانی تاریخــی‬ ‫و پرصالبــت ســردار ســلیمانی در مراســم‬ ‫گرامیداشــت شــهدای عملیــات رمضان که‬ ‫بعد از شهادتشان نیز نقل محافل نظامی‬ ‫و سیاســی اســت و بــه اذعــان کارشناســان‬ ‫این ســخنرانی ترامپ جنایتــکار را برای به‬ ‫شهادت رساندن ســردار دلها مصمم کرد‬ ‫تــا سرکشــی و دلجویــی بیســابقهاش از‬ ‫خانــواده شــهدای مدافــع حــرم و خانواده‬ ‫شهدا و جانبازان عملیات رمضان‪ ،‬از جمله‬ ‫خانواده شــهیدان حاجی بابایی بهعنوان‬ ‫خاطره درخشان و دلگرمکنندهای در قلب‬ ‫مــردم دارالشــهدا و دارالمومنیــن همــدان‬ ‫ثبتشدهاست‪.‬‬ ‫فرارسیدن سالگرد شهادت سپهبد شهید‬ ‫قاســم سلیمانی بهانهای شد تا مصاحبهای‬ ‫با پدر‪ ،‬مادر و برادر شــهیدان حاجیبابایی‬ ‫که افتخار دیدار با ســردار دلهــا را در منزل‬ ‫خود داشتند داشته باشیم و حس و حال و‬ ‫رخدادهای ان روز را جویا شویم‪.‬‬ ‫از ذوق دیدن سردار از باالی بالکن به‬ ‫حیاط پریدم‬ ‫جاللحاجیباباییرزمندهایکههشت‬ ‫ســال دفــاع از وطــن را بر هــر کاری رجحان‬ ‫داد و فرزندانش را به مســلخ عشق فرستاد‬ ‫دراینباره میگوید‪ :‬دیدار سردار یک توفیق‬ ‫الهــی بود که نصیب من و خانوادهام شــد‪.‬‬ ‫وقتیکه سردار وارد حیاط منزل ما شد انگار‬ ‫تمام دنیا را به ما داده بودند و از شوق دیدار‬ ‫از روی نردههای بالکن پریدم و حاج قاسم را‬ ‫در اغوش کشیدم بوی ابوالقاسم و علیرضا را‬ ‫میداد‪ .‬او افزود‪ :‬سردار سلیمانی دو ساعت‬ ‫در منزل ما بود‪ ،‬با هم گپ زدیم و برای اقوام‬ ‫که در این دیدار حضور داشــتند ســخنرانی‬ ‫کرد‪ .‬از جنگ و جبهه میگفتیم‪ ،‬حاج قاسم‬ ‫از عملیات رمضان تعریف کرد عملیاتی که‬ ‫علیرضا (شــهید علیرضا حاجیبابایی) انجا‬ ‫بود و من هم از سالهای جنگ و عملیات‬ ‫کربالی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬یاداوری کردم‪.‬‬ ‫پدر شــهیدان حاجی بابایی ادامــه داد‪:‬‬ ‫سردار سلیمانیپنجانگشتر بهعنوانیادگاری‬ ‫بــه بنــده هدیــه داد و با نــوه و نتیجههایم‬ ‫عکس گرفت‪ ،‬خیلی خودمانی و خاکی بود‬ ‫حتی با من و حاجخانم هم شوخی میکرد‬ ‫و میخندیــد و در این لحظه گفت حاجی‬ ‫برای من چای با لیوان بزرگ بیاورید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬زمانی که خبر شهادت سردار را‬ ‫در تلویزیون نشان دادند به پهنای صورتم‬ ‫اشــکم ریختــم چــون فرقــی با بچــه خودم‬ ‫نداشت‪ ،‬دقیقا مثل لحظهای که ابوالقاسم‬ ‫شــهید شــد جگرم ســوخت‪ ،‬شــهادت حق‬ ‫حاج قاسم بود ولی این اتفاق همه ایران را‬ ‫داغدار کرد‪.‬‬ ‫با امدن حاج قاسم یاد فرزندان‬ ‫شهیدم زنده شد‬ ‫مادر شهیدان حاجیبابایی نیز از لحظه‬ ‫دیدار با حاج قاســم چنین میگوید‪ :‬زمانی‬ ‫کــه به مــا خبر دادنــد حاج قاســم به منزل‬ ‫مــا میاید ســر از پا نمیشــناختم‪ .‬از ته دل‬ ‫خوشــحال شــدم‪ .‬وقتی هم که ســردار وارد‬ ‫خانــه شــد جلویــش را گرفتم و گفتــم انگار‬ ‫بچههایم از جبهه امدن شــما بوی جبهه و‬ ‫جنگمیدهی‪،‬بویابوالقاسمو علیرضا‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای حــاج قاســم از روزهــای‬ ‫جنــگ تعریف کــردم و گفتم تمام هشــت‬ ‫ســال جنــگ ایــران و عــراق یــک روز لبــاس‬ ‫مشــکیام را از تــن درنیــاوردم هــر روز یکی‬ ‫از جگرگوشــههایمان را شــهید میکردنــد و‬ ‫مادران را داغدار‪.‬‬ ‫مادر شهیدان حاجیبابایی عنوان کرد‪:‬‬ ‫وقتی ســردار ســلیمانی شهید شــد بهاندازه‬ ‫شــهادت بچههایــم ناراحــت شــدم مثــل‬ ‫وقتیکه خبر شــهادت علیرضــا را اوردند اما‬ ‫خدا صبر و تحملش را میدهد‪.‬‬ ‫سخنرانی حاج قاسم در همدان‬ ‫بینالمللی شد‬ ‫حمیدرضــا حاجیبابایــی بــرادر‬ ‫شــهیدان حاجیبابایــی نیــز درباره ســفر‬ ‫سردار سلیمانی به همدان بیان میگوید‪:‬‬ ‫سال ‪ 97‬در نماز عید فطر که به امامت‬ ‫رهبری برگزار شد با فاصله کمی از سردار‬ ‫ســلیمانی ایســتاده بودم که ســر صحبت‬ ‫بــا حاج قاســم باز شــد‪ ،‬بیدرنــگ گفتم‬ ‫عملیــات رمضــان در دفــاع مقــدس را به‬ ‫چهاردهمینجشنوارهملیشعرکودکونوجوانرضوی‬ ‫در همدان برگزار میشود‬ ‫مسعود ویژه؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان‪ :‬چهاردهمین جشنواره ملی شعر‬ ‫کودک و نوجوان رضوی در همدان برگزار میشود‪.‬بر همین اساس مراسم اختتامیه این جشنواره‬ ‫اردیبهشتسالایندهبرگزار میشود‪.‬‬ ‫خاطــر داریــد شــما مســئولیت محــور را‬ ‫داشــتید و شــهید حاجیبابایــی (برادرم)‬ ‫فرمانــده گردانهــای اعزامــی از تیــپ‬ ‫همدان بود‪ .‬او افزود‪ :‬از سردار خواهش‬ ‫کــردم به خاطر شــهدای عملیات رمضان‬ ‫و فرماندهــان شــهید در یادواره شــهدای‬ ‫ایــن عملیــات در همــدان در تاریــخ ‪24‬‬ ‫تیرمــاه حضورداشــته باشــید و ســخنرانی‬ ‫کنید‪ ،‬حاج قاســم پذیرفتند البته با توجه‬ ‫به مشــغلههای ایشان بنا شــد مردادماه‬ ‫تشریف بیاورند‪ .‬حمیدرضا حاجیبابایی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬ســخنرانی حــاج قاســم در‬ ‫همــدان بینالمللــی شــد و امــروز همه از‬ ‫ان نطــق یــاد میکننــد بهطوریکــه تمام‬ ‫محاســبات دشــمن بــا نکاتــی کــه ســردار‬ ‫سلیمانی عنوان کرد در هم پیچید‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪:‬پسازانسخنرانیمشهور‬ ‫به ســردار گفتــم صحبتهایی شــما درباره‬ ‫امریکاحرفاولو اخر بودو بهشوخی گفتم‬ ‫میتوانیم به شما شهید سلیمانی بگوییم‪،‬‬ ‫خندیدند و گفتند «ما کجا و شهادت کجا»‬ ‫گفتمشماعینشهادتهستید‪.‬‬ ‫حاجیباباییتاکیدکرد‪:‬سفر حاجقاسم‬ ‫بــه همــدان تاریخــی شــد و یــک ماموریت‬ ‫الهی بود که این شهید واالمقام از همدان‪،‬‬ ‫پایتخت تاریخ و تمدن فریاد مقاومت را به‬ ‫جهانیان مخابره کند و همدان ماهها محور‬ ‫بحثهایبینالمللیقرار گیرد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بینالمللــی امــام رضــا (ع) در ایــران و جهــان اســالم بهعنــوان یکی‬ ‫از بســترهای زالل و جــاری افرینشهــای فرهنگــی و هنــری‪ ،‬تمامی‬ ‫هنرمندانو فرهیختگانمشتاقاناستانملکوتیرابهبیستمین«قرار‬ ‫عاشقی»فرامیخواند‪.‬‬ ‫او درباره اهداف جشــنواره شــرح داد‪ :‬ترویج اندیشــه امامت و‬ ‫تحکیم نظام والیت با محوریت شخصیت‪ ،‬سیره و معارف امام رضا‬ ‫(ع) و فرهنگ رضوی در سطح جامعه از طریق گسترش فعالیتهای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و رســانهای‪ ،‬شناســایی‪ ،‬معرفــی و گرامیداشــت‬ ‫تولیدکننــدگان و پدیداورنــدگان برتــر اثــار فاخــر فرهنگــی‪ ،‬هنری و‬ ‫رسانهایمرتبطباانحضرت‪،‬فراوریمحتوایتولیدیجشنوارهبرای‬ ‫انتشار در رسانههای اجتماعی و فضای مجازی‪ ،‬توجه به شعر کودک‬ ‫و نوجوان و فراهم کردن زمینه مناسب برای معرفی جایگاه این رده‬ ‫سنی در حوزه ادبیات و استفاده از ابزار موثر شعر در ترویج مفاهیم‬ ‫دینی و رضوی برای مخاطب کودک و نوجوان از جمله اهداف این‬ ‫رویدادفرهنگیاست‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان با بیان اینکه‬ ‫پیشازایــن و در ســالهای گذشــته جشــنوارههای اســتانی رضــوی‬ ‫همزمــان بــا اغاز دهه کرامت شــروع به کارکرده و مراســم اختتامیه‬ ‫جشــنواره بینالمللــی امام رضــا (ع)‪ ،‬همزمان با والت ایشــان برگزار‬ ‫میشد؛خاطرنشانکرد‪:‬اخیراً باتغییراتیکهدر شورایسیاستگذاری‬ ‫بــا گذشــت چنــد روز از بــارش بــرف در همــدان در بســیاری‬ ‫از خیابانهــای و معابــر و پیادهروهــا برفروبــی و نمکپاشــی‬ ‫صورت نگرفته و عبور و مرور برای شــهروندان همدانی ســخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬با ورود ســامانه بارشــی به کشــور‪،‬‬ ‫اســتان همــدان از اوایــل این هفته شــاهد بارش خــوب نزوالت‬ ‫جــوی بــود و این بارشها و بــرودت هوا باعث تعطیلی ادارات‬ ‫و مدارس همدان شد و تردد بهویژه در خیابانها را به حداقل‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫امــا در ایــن میــان عملکــرد مدیریــت شــهری همــدان در‬ ‫پاکسازی خیابانهای اصلی و فرعی‪ ،‬پیاده راهها و پیادهروها‬ ‫ضعیف بود و صدای اعتراض شهروندان همدانی را دراورد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت چنــد روز از بارشهــا بســیاری از معابــر اصلــی و‬ ‫فرعی شهر و نیز کوچه‪ ،‬پسکوچهها نهتنها با ادواتی چون بیل‬ ‫میکانیکی و لودر پاکسازی نشدند‪ ،‬بلکه نمکپاشی نیز صورت‬ ‫نگرفته و کار را برای عبور و مرور شهروندان سخت کرده است‪.‬‬ ‫امــا موضــوع وقتــی جالب میشــود کــه هواشناســی از اواخر‬ ‫هفتــه گذشــته هشــدارهای الزم را اعــالم کــرده بود و شــهرداری‬ ‫همدان باید خود را مهیای این شرایط سخت میکرد‪.‬‬ ‫اگرچه شــهردار همدان عنوان کرده اســت «برفروبی معابر‬ ‫شــهری بــا ‪ 500‬نیــروی شــهرداری و بــا اســتفاده از ‪ 200‬دســتگاه‬ ‫ماشیناالت شهرداری و کمک بخش خصوصی صورت میگیرد»‬ ‫اما شرایط شهر همدان با گذشت چند روز از بارش برف حاکی‬ ‫از ان اســت که مدیریت شــهری در خدمترسانی به شهروندان‬ ‫در این عرصه ناموفق بوده است‪.‬‬ ‫اگر شهرداری همدان ازنظر تجهیزات و یا نیروی انسانی در‬ ‫مضیقه است این مهم را صادقانه با مردم در میان بگذارد و از‬ ‫مردم درخواست شود به هنگام برودت هوا و بارشهای مستمر‬ ‫در پاکســازی معابر فرعی اقدام کنند و همکاری الزم را داشــته‬ ‫باشند و اگر مضیقهای ندارد بهتر است در شیوه مدیریت خود‬ ‫بازنگــری کنــد‪ .‬بیتردیــد اگــر شــهرداری همدان هم در راســتای‬ ‫تنویر اذهان عمومی و رســانهها برنامه برفروبی و پاکســازی‬ ‫معابــر اصلــی و فرعــی را بــا ذکر ســاعت و جزییــات اعالم کند‪،‬‬ ‫قضاوت در رابطه با این دستگاه خدماتی سهلتر میشود‪.‬‬ ‫درحالیکه پیستهای اسکی در سطح کشور با بارش برف‬ ‫مناســب فعالیت خود را اغاز میکنند‪ ،‬پیســت اســکی همدان‬ ‫در بــک دهــه اخیــر پــس از بــارش بــرف بهطــور کامــل تعطیل‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬پیســت اســکی تاریکدره (الوند)‬ ‫همــدان یکــی از بهترین و اســتانداردترین پیســتهای اســکی‬ ‫کشــور اســت که در فصل ســرما میتواند پذیرای تعداد زیادی‬ ‫گردشگران و ورزشکاران بسیاری از نقاط مختلف کشور باشد‪.‬‬ ‫این پیســت اســکی که در اواســط دهه ‪ 60‬بــه بهرهبرداری‬ ‫رسید بعد از پیست دیزین و شمشک بهعنوان سومین پیست‬ ‫مطرح و مجهز کشور محسوب میشود‪.‬‬ ‫تاریکدره یک دهه از مدار خدمت خارجشده‬ ‫پیســت تاریکــدره در دهــه ‪ ۸۰‬توانســت مجــوز پیســت‬ ‫بینالمللــی را کســب کنــد و در ایــن دهــه میزبــان مســابقات‬ ‫متعــدد ملــی و فراملــی بود‪ ،‬امــا از اوایل دهــه ‪ 90‬تاکنون این‬ ‫پیســت به دالیل مختلفی از جمله خرابی دســتگاه برفکوب‪،‬‬ ‫ایــرادات اداره اســتاندارد به برخی تجهیــزات و از همه مهمتر‬ ‫بســته شــدن جاده منتهی به پیســت پس از بارش برف و عدم‬ ‫بازگشایی جاده توسط راهداری تعطیل است‪.‬‬ ‫امســال اگرچه ایرادات پیســت و دستگاه برفکوب توسط‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان رفع شــده‪ ،‬اما جاده‬ ‫منتهی به پیســت بازگشــایی نشــده تا بازهم این ظرفیت مهم‬ ‫ورزشی و گردشگری استان بدون استفاده بماند‪.‬‬ ‫ناایمن بودن مسیر پیست‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشــاره به اینکه‬ ‫پیســت اســکی تاریک دره امســال همدان شرایط بازگشایی را‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬خوشــبختانه بارشها نســبت به دو ســال‬ ‫اخیر بهتر بوده و شرایط برای اسکی در پیست فراهم است‪.‬‬ ‫علــی حقیقــی افــزود‪ :‬مســدود شــدن جــاده گنجنامــه بــه‬ ‫تویســرکان که مســیر دسترســی به پیســت محســوب میشود‪،‬‬ ‫تصمیمی است که هرسال توسط پلیس راهور گرفته میشود و‬ ‫علت اصلی ان ناایمن بودن این جاده است‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬جلســات متعــددی بــا فرمانــدار همدان و‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای اســتان داشــتهایم و‬ ‫قول مساعد دادهاند تا سریعتر پیست اسکی بازگشایی شود‪.‬‬ ‫رفع مشکالت برفکوب و تلهسیژ‬ ‫حقیقی با اشــاره به اقدامات اخیر صورت گرفته در جهت‬ ‫استانداردســازی تلهســیژ پیســت اســکی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫مردادماه امســال در راســتای استانداردســازی دســتگاه تلهســیژ‬ ‫بــر اســاس انچــه موردتوجــه اداره کل اســتاندارد اســت‪ ،‬اقدام‬ ‫کردهایم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬متاســفانه دســتگاه برفکــوب بــه علــت‬ ‫عــدم مدیریــت در ســالهای اخیــر دارای مشــکالت فنــی بــود‬ ‫کــه خوشــبختانه تعمیــر شــده و همــه شــرایط بــرای تمرینــات‬ ‫اسکیبازان مهیا شده است‪.‬‬ ‫حقیقــی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬تاریــک دره همــدان در بین‬ ‫پیســتهای اســکی کشور کمترین مسافت را تا مرکز شهر دارد‬ ‫که بزرگترین مزیت ان همین اســت و راه دسترســی ان از دره‬ ‫عباسابــاد و گنجنامه میگذرد و همین موقعیت ســبب شــده‬ ‫تــا مــردم همدان با پیمــودن کمتر از ‪ ۱۰‬کیلومتــر‪ ،‬از این مکان‬ ‫بــرای تفریحــات اخــر هفتــه خــود بهویــژه در روزهــای تعطیل‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬انتظار میرود مســیر این پیســت ایمنســازی‬ ‫شــود تــا ورزشــکاران و گردشــگران بتوانند از ایــن ظرفیت بهره‬ ‫الزم را ببرند‪.‬‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانهمدانگفت‪:‬چهاردهمین‬ ‫جشنوارهملیشعر کودکو نوجوانرضویدر همدانبرگزار میشود‪.‬‬ ‫مسعود ویژه در گفتوگو با رویداد امروز اظهار داشت‪ :‬جشنواره‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫نمرهمنفیمدیریتشهری‬ ‫همدان در بارش برف اخیر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫عجیباماواقعی؛‬ ‫پیستاسکیهمدانبابارش‬ ‫برفتعطیلمیشود‬ ‫ساختارفرهنگیکشورنیازمند‬ ‫بازنگریاست‬ ‫نماینــده ولیفقیــه در‬ ‫فرهنــگ روح حاکم بر جامعه‬ ‫اســتان همــدان بــا طــرح ایــن‬ ‫اســت و موفقیــت سیاســی و‬ ‫ادعــا کــه در کشــور حکمرانــی‬ ‫اقتصــادی مــا مدیــون توجــه‬ ‫فرهنگی نداریم گفت‪ :‬ساختار‬ ‫بــه فرهنــگ اســت و حتــی اگر‬ ‫فرهنگی کشور نیازمندبازنگری‬ ‫بخواهیممشکالتاقتصادیرا‬ ‫ایتا‪...‬‬ ‫و تجدیدنظــر اســت‪ .‬بــه‬ ‫حل کنیم و در عرصه سیاســت‬ ‫شعبانیموثقی‬ ‫گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬ایــتا‪...‬‬ ‫موفقیتهایی داشته باشیم و‬ ‫شــعبانیموثقی با اشــاره به تغییر دبیر شــورای انسجاماجتماعیبهدستاوریمو بااسیبهای‬ ‫عالــی انقالب فرهنگــی و ابراز امیــدواری مبنی اجتماعــی مقابله کنیم‪ ،‬بایــد به فرهنگ توجه‬ ‫بر تحول اساسی در ساختارهای فرهنگی کشور کنیم و در نوع اعمال قدرت در عرصه فرهنگ ما‬ ‫پسازاین تغییر‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬شورای فرهنگ نیازمندحکمرانیفرهنگیهستیم‪.‬‬ ‫عمومی باید ساختارهای فرهنگی برای تسهیل‬ ‫نماینــده ولیفقیــه در اســتان همــدان بیان‬ ‫حکمرانی فرهنگی در کشور ایجاد کند؛ چراکه کــرد‪ :‬انتظــار داریــم یک حرکــت انقالبــی برای‬ ‫امــروزه در زمینــه حکمرانــی فرهنگی بهشــدت تحول اساسی در ساختار فرهنگی برای تعریف‬ ‫دچار ضعف هستیم و شاید بتوان ادعا کرد که یک حکمرانی فرهنگی صــورت گیرد که بتواند‬ ‫مااصالحکمرانیفرهنگینداریم‪.‬‬ ‫انسجام و همافزایی ایجاد کند و در میدان اجرا‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــورای عالــی انقــالب تاثیرگذارباشد‪.‬‬ ‫فرهنگــی در رده اول مطالبــه گــری فرهنگــی در‬ ‫ایــتا‪ ...‬شــعبانی تصریــح کــرد‪ :‬در کشــور‬ ‫کشــور قــرار داد‪ ،‬اعــالم کــرد‪ :‬متاســفانه گاهــی مجموعههــای فرهنگــی فراوانــی داریــم کــه‬ ‫فرهنــگ متاثــر از اقتصــاد و سیاســت اســت و تاثیرگــذاری کمــی بــر فرهنــگ دارنــد و ســاختار‬ ‫زیرمجموعــه انها تعریف میشــود درحالیکه فرهنگیمانیازمندتجدیدنظر است‪.‬‬ ‫فراهم شدن بیشازپیش زمینههای‬ ‫سرمایهگذاری خارجی در استان‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬کسری بودجه نداریم‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامــه‪،‬‬ ‫مجلس شــورای اسالمی تقریبا‬ ‫بودجه و محاسبات با تکذیب‬ ‫سقف بودجه دولت را افزایش‬ ‫هــر گزارشــی مبنــی بــر کســری‬ ‫نــداد‪ .‬نماینــده مــردم همدان‬ ‫بودجــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪:‬‬ ‫در مجلــس شــورای اســالمی‬ ‫طبق گزارش مشترک کمیسیون‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫حمیدرضا حاجی‬ ‫بابایی‬ ‫و ســازمان برنامهوبودجــه‪ ،‬در‬ ‫منابع دولت در بودجه ســال‬ ‫سال‪ ۱۴۰۱‬کسری بودجه نداریم‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تحقــق پیداکــرده اســت و ایــن مســئله‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬حمیدرضا حاجی موردتوافق سازمان برنامهوبودجه و کمیسیون‬ ‫بابایی در جمع خبرنگاران و در توضیح نشست برنامهوبودجــه مجلس اســت‪ .‬حاجیبابایی‬ ‫کمیســیون برنامهوبودجه مجلــس که با حضور تحقــق ‪ ۱۰۰‬درصــدی منابــع دولــت را در نوع‬ ‫رئیس ســازمان برنامهوبودجه برگزار شد گفت‪ :‬خــود کمنظیــر عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اینکه در‬ ‫پیرو برخی اظهارات مبنی بر کسری بودجه‪ ۴۰۰‬یک سال با این وضعیت اقتصادی‪ ۱۰۰ ،‬درصد‬ ‫هــزار میلیــارد تومانی در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬کمیســیون منابعی که مجلــس در بودجه مصوب کرده‪،‬‬ ‫برنامهوبودجه بر همین اساس با حضور رئیس تحقق پیدا کند بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان برنامهوبودجه تشکیل جلسه داد و وی کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫گزارشی درباره اخرین وضعیت منابع و مصارف هــر نــوع گزارشــی مبنی بر کســری بودجه ســال‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬ارائه کرد‪ .‬وی گزارش مسعود ‪ ۱۴۰۱‬را تکذیب و خاطرنشان کرد‪ :‬طبق گزارش‬ ‫میرکاظمیراموردتوافقکمیسیونبرنامهوبودجه مشــترک کمیســیون برنامهوبودجــه و ســازمان‬ ‫و سازمان برنامهوبودجه عنوان کرد و افزود‪ :‬بر برنامهوبودجــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬کســری بودجــه‬ ‫اساس این گزارش در سال ‪ ،۱۴۰۱‬به میزان ‪ ۱۳۹۴‬نخواهیم داشــت و این مســئله نقطه مثبتی در‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی کرده بودیم روند ثبات اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم در‬ ‫که البته باید گفت این برای نخستین بار بود که ایندهاینزدیکخواهدشد‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانهمدان‬ ‫| مسعود پورصالحی |‬ ‫شماره ‪ 37‬صفحه رویداد همدان‬ ‫چهار شنبه ‪ 04‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1474‬‬ ‫جیره بندی اب برای مردم همدان پایان یافت‬ ‫علی رضا قاسمی فرزاد؛ استاندار همدان‪ :‬به همت دولت سیزدهم برای حل مشکل‬ ‫اب همدان پیگیریهای ویژهای صورت گرفته است بر همین اساس اب سد تالوار در‬ ‫لولههایابشربهمدانجریانیافتهو خوشبختانهجیرهبندیاببرایمردمصبور‬ ‫همدانپایانیافت‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫نارضایتی اعضای شورای شهر همدان از عملکرد شهردار‬ ‫انتخاب سید مسعود حسینی‬ ‫سیاسی بود‬ ‫رویــداد امروز‪-‬گــروه اســتان ها‪:‬عملکرد‬ ‫مدیریتشهریهمدانبهشدتموردانتقاد‬ ‫بخشی از کارشناسان و تعدادی از اعضای‬ ‫شورای شهر همدان است‪.‬‬ ‫اگرچــه ‪ 10‬نفــر از اعضــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر همدان در زمــان انتخاب‬ ‫شــهردار بــه ســید مســعود حســینی رای‬ ‫دادنــد‪ ،‬امــا حــاال تعــداد زیــادی از‬ ‫موافقــان شــهردار در شــورا بــه مخالفان‬ ‫سرســخت او تبدیلشــدهاند و در چنــد‬ ‫روز گذشــته در گفتوگــو بــا رســانهها‬ ‫بــه انتقــاد از عملکــرد شــهردار همــدان‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫دخالت یک نماینده مجلس در‬ ‫انتخاب شهردار همدان‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر همدان‬ ‫در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روش‬ ‫انتخــاب شــهردار توســط شــورای شــهر‬ ‫همدان روش غلطی بود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــا اینکــه اســم ‪ ۶۰‬نفــر را بــرای گزینش‬ ‫شــهردار موردبررســی قراردادیم‪ ،‬اما این‬ ‫اســامی فرمالیتــه بود و بحث شــهرداری‬ ‫اقای حسینی از قبل بستهشده بود‪.‬‬ ‫علیاکبر نظری با اشاره به اینکه به‬ ‫انتخــاب سیاســی شــهردار همــدان یقین‬ ‫دارم گفــت‪ :‬هرچــه بــه دوســتان گفتیــم‬ ‫باالتــر از ســیاهی همرنگی هســت و به‬ ‫گزینههــای دیگــر هــم توجــه کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫نپذیرفتند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم همــدان در شــورای‬ ‫اســامی شــهر‪ ،‬بــا بیــان اینکــه انتخاب‬ ‫شــهردار سیاسی بود عنوان کرد‪ :‬اولویت‬ ‫شــورا بایــد اجــرای سیاســتهای مــردم‬ ‫باشــد‪ ،‬نــه افــراد دیگــر‪ .‬نظــری بــا بیــان‬ ‫اینکه اگرچه به شهرداری اقای حسینی‬ ‫رای دادم‪ ،‬امــا اعتقــادی بــه او نداشــتم‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬انتظــار خیلــی دوســتان این‬ ‫بود که شــهردار منتخب در وزارت کشور‬ ‫تائید نشــود‪ .‬او با تاکید بر اینکه ازقضا‬ ‫وزارت کشــور گزینــه شــهرداری همــدان‬ ‫را در ابتــدا تائیــد نکــرد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برای وزارت کشــور متاسف هستم که در‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت ‪ ۱۸۰‬درجــه نظــرش‬ ‫تغییر کرد‪ .‬عضو شــورای شــهر همدان با‬ ‫بیــان اینکــه یکی از نماینــدگان همدان‬ ‫در مجلــس رســما بــه من گفت بــه وزیر‬ ‫کشــور گفتم اگر شــهردار منتخب شورای‬ ‫همــدان را معرفــی نکنــد‪ ،‬اســتیضاحش‬ ‫میکنــم گفــت‪ :‬ایــن اتفــاق بــه ان معنا‬ ‫اســت کــه انتخــاب شــهرداری سیاســی‬ ‫اســت و شــورا در ان دخیل نبوده است‪.‬‬ ‫نظــری تاکید کــرد‪ :‬وزارت کشــور در این‬ ‫زمینه عملکرد خوبی نداشــت و به شهر‬ ‫همدان اسیب زد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به معطل ماندن پروژههای‬ ‫شــهری همدان در دوران شهرداری حسینی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬شــهردار همــدان در بحــث‬ ‫مدیریت خــوب عمل نکرد و ضعیفترین‬ ‫همدا ن‬ ‫‪ruydadiran.com/city/hamedan‬‬ ‫ تولید فیلم سردار شهید همدانی کلید خورد ‬ ‫مسعود ویژه؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ‪:‬پیشتولیدفیلمسینماییشهیدهمدانی‬ ‫اغازشدهاست‪.‬اینفیلمسینماییروایتبخشیاز زندگیشهیدسردار حاجحسینهمدانیاستو کار‬ ‫پژوهش‪،‬مطالعاتومصاحبهباهمرزمانشهید‪،‬زیر نظر خانوادهایشان‪،‬حدوددوسالبهطولانجامید‬ ‫وفیلمنامهایناثر بهنویسندگیهادیمقدمدوستبهرشتهتحریر در امدهاست‪.‬‬ ‫اختالف نباید منجر به اغتشاش و شکاف ‬ ‫اجتماعی شود‬ ‫امام جمعه همدان گفت‪:‬‬ ‫هــر اختــاف نظر و عقیــدهای‬ ‫نبایــد منحــر بــه اغتشــاش و‬ ‫شکافاجتماعیشود‪.‬‬ ‫افراد را در مسئولیتهای مهم گذاشت‪.‬‬ ‫حکم بدوی انفصالازخدمت شهردار‬ ‫همدان‬ ‫رئیــس کمیســیون فنــی و عمــران‬ ‫شــورای اســامی شــهر همدان‪ ،‬بــا بیان‬ ‫اینکــه اصلیتریــن برنامــه شــهردار‬ ‫همــدان عملیاتــی نشــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــاهبیت برنامههــای شــهردار ایجــاد‬ ‫خــط اعتبــاری بود که قرار بود با ایجاد‬ ‫ایــن خط مشــکل نقدینگــی و پرداخت‬ ‫حقوق کارکنان شــهرداری حل شــود اما‬ ‫هنــوز عملیاتــی نشــده اســت‪ .‬حیــدری‬ ‫بــا بیــان اینکــه در بســیاری از مواقــع‬ ‫مدیریت شــهری وعدههای دروغین به‬ ‫مردم داده اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬شاید‬ ‫از اول نمیخواســت دروغ بگویــد امــا‬ ‫درنهایــت وعدهای به مردم دادهشــده‬ ‫کــه تحقــق ان را ندیدنــد‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکه بــه عملکــرد مدیریت شــهری‬ ‫همــدان در حوزههــای فنــی و عمرانی‪،‬‬ ‫حملونقــل و ترافیــک و خدمــات‬ ‫شــهری‪ ،‬صیانت و سالمسازی مجموعه‬ ‫و شــفافیت انتقــاد وارد اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ارمانهایــی کــه اعضــای شــورای‬ ‫شــهر در انتخابات ترسیم کرده و مردم‬ ‫اعتمــاد کردنــد و بــر اســاس ان اهداف‬ ‫دســت بــه انتخــاب شــهردار زدنــد‪،‬‬ ‫متاسفانه زمینمانده است‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون فنــی و عمرانــی‬ ‫شــورای اسامی شــهر همدان درباره حکم‬ ‫انفصالازخدمــت شــهردار‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس اخبــاری کــه به دســت بند رســیده‪،‬‬ ‫حکــم انفصالازخدمــت در مرحلــه بدوی‬ ‫اســت و امــکان تجدیدنظرخواهــی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اگــر حکــم در مرحلــه تجدیدنظــر‬ ‫قطعــی شــود‪ ،‬الزماالجراســت‪ .‬ایــن عضو‬ ‫شــورای شــهر همــدان با تاکید بــر اینکه در‬ ‫بعضی از حوزهها پس رفت نیز داشتهایم‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬اگر قباً شــاهد این نبودیم که‬ ‫یک مدیر ارشد شهری تخلفات ساختمانی‬ ‫خودش را به نحوی مشــمول قانونگریزی‬ ‫کند اما االن شاهد این موضوع هستیم‪.‬‬ ‫شهردار با همه اعضای شورا درگیر‬ ‫شده است‬ ‫دیگر عضو شــورای اسامی شهر همدان‬ ‫نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای‬ ‫شــهر انتخابی که انجام داد به نظرم اشــتباه‬ ‫بود اظهار داشــت‪ :‬در ابتدای امر بســیاری از‬ ‫کارشناسان و صاحبنظران و عموم مردم نیز‬ ‫نسبتبهاینانتخابنگرانبودند‪.‬‬ ‫حمید بادامی نجات افزود‪ :‬این اشــتباه‬ ‫ابتدا توســط شورا انجام شــد و بعدش هم‬ ‫متاســفانه وزارت کشــور کــه در کمیتههــای‬ ‫تخصصی خود انتخاب شورا را رد کرد با ورود‬ ‫یکیاز نمایندگانمجلسکهمسئولیتتمام‬ ‫این موضوعات به عهده این شخص است‬ ‫بــا چند تــن از اعضــا بــه وزارتخانــه رفت و‬ ‫فشار به وزارت کشور اورد و تائید شهردار را‬ ‫ همسان سازی حقوق بازنشستگان ‬ ‫دائمی شود‬ ‫اســت و ایــن موضــوع پیگیری‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫میشود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مقوله‬ ‫برنامهوبودجه مجلس شورای‬ ‫در قالب همسانسازی حقوق‬ ‫اسامیونمایندهمردمهمدان‬ ‫در مجلــس گفــت‪ :‬تــاش‬ ‫بازنشســتگان و شــاغان در‬ ‫میکنیم قانون همسانســازی‬ ‫حــال پیگیــری اســت‪ .‬او تاکید‬ ‫حمیدرضا‬ ‫کــرد‪ :‬تــاش میکنیــم قانــون‬ ‫دائمــی شــود تــا بازنشســتگان‬ ‫حاجیبابایی‬ ‫همسانســازی دائمــی شــود تا‬ ‫دغدغــهای نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫حمیدرضاحاجیباباییبااشارهبهترمیمحقوق بازنشســتگان دغدغهای نداشته باشند‪ .‬دولت‬ ‫بازنشستگان لشــکری و کشــوری اظهار داشت‪ :‬برای شــاغان پیشــنهاد داده بود که تا ‪ 5‬درصد‬ ‫رونــد فعلی ترمیــم حقوق و متناسبســازی ان فوقالعاده ویژه را افزایش دهد با توجه به اینکه‬ ‫همچنــان در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬بند‪ 10‬ماده‪ 68‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری‪ 900 ،‬هزار میگوید دولت میتواند تا‪ 50‬درصد فوقالعاده‬ ‫تومان به اضافه ‪ 5‬درصد حقوق فرد بازنشسته ویــژه کارکنــان را افزایش دهد‪ .‬این تقلیل قانون‬ ‫به همــراه عائلهمنــدی افزایش یافته اســت که بــود به همیــن دلیل کمیســیون برنامهوبودجه‬ ‫برای ان در الیحه بودجه ‪ 7‬هزار میلیارد تومان اصــاح کــرد کــه دولــت مکلــف اســت تــا ‪50‬‬ ‫اختصاص یافته اســت و با دولت در این رابطه درصــد فوقالعاده ویــژه را افزایش دهد‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیونبرنامهوبودجهمجلسشورایاسامی‬ ‫توافق شده و انها هم پذیرفتهاند‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامهوبودجــه مجلــس گفت‪ :‬شبههای ایجادشده بود وقتی کمیسیون‬ ‫شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر در برنامهوبودجه مصوب کرده اســت تا ‪ 50‬درصد‬ ‫تبصــره ‪ 2‬قانــون بودجه ‪ 14‬هزار میلیــارد تومان افزایــش پیــدا کند یعنــی وزارتخانههــا از محل‬ ‫برای بازنشستگان کشوری و لشکری وجود دارد درامــد خــود باید بار مالی ان را تامین کنند‪ ،‬این‬ ‫و بحث ان جداســت‪ .‬حاجیبابایی با تاکید بر اشــتباه اســت‪ .‬دولــت در الیحه ‪ 7‬هــزار میلیارد‬ ‫اینکــه متناسبســازی حقــوق بازنشســتگان به تومان پیشبینی کرده است که باید از این محل‬ ‫میــزان ‪ 90‬درصد حقوق شــاغان خــط قرمز ما پرداختشود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫قهرمان اسبق اسیا‬ ‫در استانه انحالل‬ ‫رویداد امروز‪-‬گروه اســتان ها ‪ :‬تیم پاس همدان روزگار ســختی‬ ‫را پشــت ســر میگذارد و با کمکاری کارگزار پاس و عدم هزینه‬ ‫کرد شــواهد از قرار گرفتن این تیم در اســتانه انحال حکایت‬ ‫میکند؛ اتفاقی که نقش کاظم اولیایی و صادق چیتســازیان‬ ‫در شکلگیری ان پررنگ است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬تیــم پــاس در چهارچــوب هفته‬ ‫چهارم لیگ دســته دوم فوتبال باشــگاههای کشور (گروه الف)‬ ‫بــه مصــاف تیم مس ســونگون رفت و با شکســت یک بر صفر‬ ‫مقابل میهمان خود‪ ،‬دومین شکست این فصل را تجربه کرد‪.‬‬ ‫تیــم پــاس از ‪ 4‬بازی خود در این فصــل از رقابتهای لیگ‬ ‫‪ 2‬بــا یــک پیــروزی‪ ،‬یک تســاوی و دو شکســت با کســب چهار‬ ‫امتیاز در رده هشتم گروه الف این رقابتها ایستاده است‪.‬‬ ‫اگرچــه پاســیها بازیهــای خوبــی بــا ســرمربیگری هــادی‬ ‫گلمحمــدی از خــود بــه نمایــش میگذارنــد‪ ،‬امــا ایــن تیــم بــا‬ ‫مشــکات عدیــدهای روبرو اســت که همین موضــوع بر روح و‬ ‫روان کادر فنــی و بازیکنــان تاثیر منفی گذاشــته و عامل اصلی‬ ‫نتایج دور از انتظار این تیم است‪.‬‬ ‫اوضاع پاس اسفناک است‬ ‫ســرمربی تیــم پــاس در گفتوگــو بــا رویــداد امروز بــا بیان‬ ‫اینکــه اگــر تیم مشــکل فنی داشــته باشــد همه مســئولیتش با‬ ‫من اســت اظهار داشــت‪ :‬پاس با مشــکات زیادی روبرو است‬ ‫و وضعیت اســفناکی دارد و در این شــرایط اصا نمیشــود در‬ ‫مورد مسائل فنی بازی صحبت کنم‪ .‬گلمحمدی با بیان اینکه‬ ‫بــه دلیــل عدم تســویه بدهیهــا و ورودی مســابقات فقط ‪16‬‬ ‫بازیکن تیم کارت بازی دارند گفت‪ :‬با این شــرایط نمیتوانیم‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫اب همدان قطع نمی شود‬ ‫استاندار همدان با بیان اینکه اب سد تالوار به همدان‬ ‫رســید گفت‪ :‬دیگر قطعی اب در همدان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫علیرضــا قاســمیفرزاد بــا بیــان اینکــه بــه همــت دولــت‬ ‫ســیزدهم برای حل مشکل اب همدان پیگیریهای ویژهای‬ ‫صورت گرفته است اظهار داشت‪ :‬اب سد تالوار در لولههای‬ ‫اب شــرب همــدان جریــان یافت و خوشــبختانه جیرهبندی‬ ‫اب برای مردم صبور همدان پایان یافت‪ .‬او افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر با رســیدن جواب ازمایش ســامت اب ســد تالوار که‬ ‫پــس از تصفیــه در لولههــای اب شــرب جریــان دارد‪ ،‬مــردم‬ ‫همدان میتوانند با خیال راحت از این اب ســالم اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬اســتاندار همــدان عنــوان کــرد‪ :‬ابتــدا الزم میدانــم‬ ‫از مــردم عزیــز اســتان همــدان بــه دلیــل صبــر و شــکیبایی‬ ‫تقدیــر و تشــکر کنــم‪ ،‬همــه تــاش بنده ایــن بود کــه مردم‬ ‫رویداد ایران‬ ‫همدان‬ ‫از همــه موجــودی و ظرفیــت خــود اســتفاده کنیــم و بــرای‬ ‫تعویضها دســتمان بســته اســت‪ .‬او با اشــاره به اینکه مربی‬ ‫باید تمرکز کافی داشته باشد گفت‪ :‬مشکاتی داریم که تمرکز‬ ‫کادر فنــی و بازیکنــان را بــر هم میزند‪ .‬ســرمربی پاس با بیان‬ ‫اینکــه در بــازی مقابــل مــس ســونگون تا اخرین لحظــه اجازه‬ ‫نشســتن بر روی نیمکت تیم را به دلیل صادر نشــدن کارتها‬ ‫بــه مــن نمیدادنــد عنوان کــرد‪ :‬ما حتــی لبــاس دوم نداریم و‬ ‫اگــر بــا تیــم میزبانــی روبرو شــویم که رنگ لباســش بــا ما یکی‬ ‫باشــد نمیتوانیم بازی کنیم‪ .‬گلمحمدی تصریح کرد‪ :‬در فصل‬ ‫ســرما بازیکنــان لبــاس گــرم ندارند و حتــی بازیکنــان غیربومی‬ ‫تیــم صبحانــه برای خــوردن ندارند‪ .‬او با بیــان اینکه برخاف‬ ‫وعدههــا تاکنــون ریالــی بــه بازیکنــان پرداختنشــده اســت و‬ ‫بازیکنــان مــا کــه بــرای تامین مخــارج خانواده خود با مشــکل‬ ‫مواجه هســتند گفت‪ :‬همین موضــوع انها را ازلحاظ روحی و‬ ‫روانی بههمریخته است‪.‬‬ ‫گلمحمــدی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا این شــرایط تیم پاس به ســمت‬ ‫انحال پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫اغاز پیش تولید فیلم‬ ‫ سینمایی سردار همدانی‬ ‫صادق چیتسازیان باشگاه را به اداره کل سپرد‬ ‫امــا عضو هیئتامنای باشــگاه پــاس در گفتوگو با رویداد‬ ‫امــروز‪ ،‬در رابطــه با اتفاقــات اخیر با بیان اینکه مســئولیتی را‬ ‫به صادق چیتسازیان به نمایندگی از هیئتامنا داده بودیم‬ ‫و او بــا کارگــزار بــه توافــق رســیده بــود اظهــار داشــت‪ :‬بعد از‬ ‫اتفاقــات پیشامــده صــادق چیتســازیان بــا ارســال نامــهای‬ ‫بــه هیئتامنــا و مدیــرکل ورزش و جوانــان از مســئولیت خــود‬ ‫استعفا داد‪ .‬کاظم اولیایی افزود‪ :‬اطاعاتی از جزئیات قرارداد‬ ‫چیتســازیان بــا کارگــزار نــدارم و نمیدانــم از کارگــزار وثیقــه‬ ‫حســن انجام کار گرفتهشــده یا نه‪ .‬او در پاســخ به این ســوال‬ ‫کــه چیتســازیان را شــما معرفــی کردیــد و کارگــزار را نیز شــما‬ ‫تائید کردید گفت‪ :‬من فقط یکی از اعضای هیئتامنا هستم‪.‬‬ ‫دوم فوتبــال باشــگاههای کشــور بهقــدری بههمریختــه و‬ ‫تاســفبار اســت کــه افــراد پــر ســابقه ایــن باشــگاه ازجملــه‬ ‫سرپرســت چندســاله تیــم در محافــل مختلــف عنــوان کردنــد‬ ‫هیــچگاه و در هیــچ فصلــی شــرایط پــاس تا این حد بــد نبوده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه بهغیــراز مدیرعامل پــاس‪ ،‬هادی خرمیــان که در‬ ‫همــدان حضــور ندارد و بــه هیچکدام از وعدههــای خود نیز‬ ‫عملنکــرده‪ ،‬نقــش کاظم اولیایــی عضو هیئتامنای باشــگاه‬ ‫پــاس و صــادق چیتســازیان نماینــده تاماالختیــار اولیایــی‬ ‫را در رقــم خــوردن ایــن اوضــاع اســفناک نباید فرامــوش کرد‪.‬‬ ‫اولیایی و چیتســازیان که در ســال اخیر اداره باشــگاه پاس‬ ‫را در اختیــار داشــتند بــا رفتارهــای خــود موجبــات دلخــوری‬ ‫امیــر عظیمــی و حمیــد عابــری منصــور دو مدیرعامل پیشــین‬ ‫پــاس را کــه عملکرد خوبی هم داشــتند فراهم کردند تا انها‬ ‫بــه ایــن ســختیها و گرفتاریها دچار نشــوند و بابت تمام‬ ‫سختیهایی که مردم همدان کشیدند عذرخواهی میکنم‪.‬‬ ‫قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه شهر همدان از ‪ 24‬مردادماه‬ ‫با بحران اب روبهرو شد گفت‪ :‬از روز پنجشنبه گذشته و با‬ ‫پایان تکمیل نخستین فاز انتقال اب از سد تالوار به همدان‬ ‫دیگــر مشــترکان اب همدان بــا قطعی اب مواجه نیســتند‪.‬‬ ‫او در پاســخ به اینکه هنوز در ســاعات شــب مردم همدان‬ ‫با افت فشــار اب مواجه هســتند تصریح کرد‪ :‬کاهش فشــار‬ ‫اب در ســاعت نیمهشــب تا صبح یک اســتراتژی است که از‬ ‫چند ســال گذشــته نهتنها در همدان بلکه در همه شــهر ها‬ ‫اجرایی میشود و این مسئله به دلیل مسائل فنی است تا‬ ‫لولههای اب که ممکن اســت دچار فرســودگی باشند دچار‬ ‫شکســتگی نشوند‪ .‬اســتاندار همدان افزود‪ :‬طرح ابرسانی‬ ‫بــه همــدان در ســال ‪ 1383‬و در جریــان ســفر رهبر معظم‬ ‫انقاب به همدان مصوب شد و مطالعات ان نیز از همان‬ ‫ســال اغــاز شــد اما عملیــات اجرایی ان از ســال ‪ 1386‬کلید‬ ‫خــورد‪ .‬طرحــی که شــامل بیش از ‪ 140‬کیلومتــر خط انتقال‪،‬‬ ‫‪ 4‬ایســتگاه پمپــاژ و یــک تصفیهخانه به ظرفیــت ‪ 3700‬لیتر‬ ‫در ثانیه بود‪.‬‬ ‫قاسمیفرزاد خاطرنشان کرد‪ :‬اما همهچیز بهخوبی پیش‬ ‫نرفــت و باگذشــت ‪ 17‬ســال و یــک توقــف چندســاله‪ ،‬ایــن‬ ‫پــروژه بــزرگ در عمــل به فراموشــی ســپرده شــد و حتی چند‬ ‫ســال کارگاه اجرایــی ان تعطیل شــد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬تا قبل از‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬ابرپروژه ابرسانی به همدان تنها ‪ 32‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی داشــت و براورد کارشناسان بر این بود که‬ ‫حداقل ‪ 24‬تا ‪ 36‬ماه کار مســتمر و شــبانهروزی الزم است تا‬ ‫کمکاری ‪ 17‬ساله جبران شود‪.‬‬ ‫بر اینکه اورژانس بیمارستانها در بخش اطفال و بزرگساالن‬ ‫بســیار شــلوغ است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نگرانی عمده ما مربوط به‬ ‫بزرگســاالن و کــودکان مبتابه بیماریهای زمینــهای‪ ،‬بیماران‬ ‫مبتابه دیابت‪ ،‬بیماری قلبی ریوی پیشــرفته‪ ،‬بیماران نقص‬ ‫ایمنی‪ ،‬پیوندی و بیماران مبتابه سرطان است‪ .‬معاون درمان‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی همدان افــزود‪ :‬عــوارض انفلوانزا در‬ ‫گروههای یادشده‪ ،‬بسیار شدید و خطرناکتر ظاهر میشود‪.‬‬ ‫طهماسبی با بیان اینکه گروههای پرخطر جامعه باید هرچه‬ ‫سریعتر نسبت به تزریق واکسن انفلوانزا اقدام کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشــی از واکســنها در مراکز بهداشتی و دولتی توزیعشده‬ ‫و تعــدادی هــم در داروخانهها موجود اســت کــه بیماران با‬ ‫تجویز پزشــک میتوانند نســبت به دریافت ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه از هر ‪ 10‬بیمار تنفســی‪ 4 ،‬بیمار مبتابه‬ ‫انفلوانــزا اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در این نوع ویــروس‪ ،‬عائم‬ ‫تنفسی همراه با ناراحتیهای گوارشی ظاهر میشود‪ .‬معاون‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه قدرت‬ ‫سرایتپذیری انفلوانزا باال است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید از کودکان‬ ‫مراقبت شود تا بیماری خود را به بزرگساالن انتقال ندهند‪.‬‬ ‫نقش اولیایی و چیتسازیان در اوضاع نابسامان پاس‬ ‫اوضــاع پــاس در ایــن فصــل از رقابتهــای لیــگ دســته‬ ‫روند افزایشی ابتال به انفلوانزا‬ ‫ در همدان‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از افزایش‬ ‫امار ابتا به بیماریهای تنفســی بهویژه انفلوانزا‪ ،‬در اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬مراجعه بیماران تنفســی به مراکز درمانی‬ ‫‪ ۳‬برابر شــده اســت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬رضا طهماســبی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مراکز درمانی و اورژانس بیمارستانها همچنان‬ ‫شــلوغ اســت و امار مراجعه بیماران تنفســی به این مراکز در‬ ‫مقایســه با ســه هفته پیش‪ 3 ،‬برابر شــده اســت‪ .‬او با تاکید‬ ‫و نخبــگان را بیشــتر نشــان‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫ایتا‪ ...‬شعبانی ادب را یک‬ ‫شــاخصه انســانی برشــمرد که‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫ارتباطی به دین دار بودن افراد‬ ‫ایت ا‪...‬‬ ‫ایــت ا‪ ...‬شــعبانی موثقــی در‬ ‫نــدارد و یــاداور شــد‪ :‬جامعــه‬ ‫شعبانی موثقی‬ ‫برای پیشــرفت و رشــد نیازمند‬ ‫جمــع ورزشــکاران و نخبــگان‬ ‫همدانیبااشارهبهاینکهاعتراضعدهاینسبت محبت‪ ،‬مودت‪ ،‬ادب و یکپارچگی اســت‪ .‬امام‬ ‫به برخیاز مشکاتامریطبیعیاستاماباید جمعه همــدان با اشــاره به اینکه باشــگاههای‬ ‫مراقب بود که این اعتراض تبدیل به اغتشــاش ورزشــی در عرصــه ترویــج ادب در جامعــه‬ ‫باشند‬ ‫نشــود گفت‪ :‬در حوادث اخیر مشــاهده برخی میتوانند بسیار تاثیر گذار و نقش افرین ٰ‬ ‫مســائل باعث اندوه انسان میشود که وظیفه اظهار داشت‪ :‬ممکن است در جامعه اختاف‬ ‫مجموعههای متولی کار با جوانان را ســختتر نظرهایی وجود داشته باشد‪ ،‬اما این اختافات‬ ‫نبایدمنجر بهایجادشکافاجتماعیشود‪.‬ایت‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکــه خشــونت در جامعه ا‪ ...‬شــعبانی موثقی با بیان اینکه فرزندانمان را‬ ‫اســیبش برای همه مــردم و جامعه خواهد بود بایــد از لحــاظ روحی ان چنان قدرتمند تربیت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬انجایی که گاهی از موارد تعابیر کنیم که در مقابل اسیبهای اجتماعی جو زده‬ ‫رکیک به کار برده میشود و دیگر شکل اعتراض و تحت تاثیر قرار نگیرند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همه این‬ ‫ندارد‪ ،‬از دیگر مسائلی است که باعث ناراحتی دختران و پســران‪ ،‬همانند فرزندان ما هستند و‬ ‫اگر یکنفر از انهااسیبببیند‪ ،‬کلجامعهاسیب‬ ‫انسانمیشود‪.‬‬ ‫نماینــده ولیفقیــه در اســتان همــدان بــا خواهددید‪.‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬مــدال اوران و قهرمانــان مــا‬ ‫بیــان اینکــه رخ دادن ایــن موضــوع در مراکــز و‬ ‫محیطهــای علمی این غصه را بیشــتر میکند‪ ،‬نخبههای این کشــور هستند که در عرصههای‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن مســائل‪ ،‬توجــه بــه فرهنگ بینالمللیدستاوردهاییداشتهاندوبنابر قانون‬ ‫عمومی در مباحث ورزشــی و ارتباط با جوانان بایدموردحمایتمسئوالنقرار گیرند‪.‬‬ ‫گرفت که از همان ابتدا اشتباه عمل شد‪ .‬او‬ ‫در رابطه با ارزیابی عملکرد شهردار همدان‬ ‫گفــت‪ :‬تکلیــف بنده که مشــخص اســت و‬ ‫نظرم همان نظری است که سال گذشته در‬ ‫رای خود با انتخاب ایشان مخالفت کردم‪.‬‬ ‫پــسازان هم از روزهای نخســت همیشــه‬ ‫امیــدوار بودهام که تغییراتی ببینم و نظرم‬ ‫مثبت شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده و‬ ‫متاسفانه شهردار تنها به پشتوانه چند نفر‬ ‫شــهر را اداره میکنــد و با این پشــتگرمی‬ ‫بــه خود اجــازه میدهد هرگونــه رفتاری با‬ ‫باالدســتیهای خــود ازجمله اعضاء شــورا‬ ‫داشــته باشد اقای شــهردار با کسی نیست‬ ‫کــه درگیــر نشــده باشــد‪ .‬این عضو شــورای‬ ‫شــهر همــدان با اشــاره به اینکــه البته این‬ ‫از جســارت ایشان نیســت بلکه از ضعف‬ ‫شوراســت تاکید کرد‪ :‬در پنج دوره گذشــته‬ ‫تاکنــون چنین خفتی به خــود ندیده بوده‬ ‫است که در این دوره بهشدت جایگاهش‬ ‫تنــزل پیداکــرده و ایــن میــراث بدی اســت‬ ‫کــه بــرای اینــدگان میگذاریم و تاریــخ ما را‬ ‫نخواهدبخشید‪.‬‬ ‫عطــای حضــور در این باشــگاه را به لقایش ببخشــند‪ .‬با انکه‬ ‫رسانههای استان و نیز پورصالحی‪ ،‬مشاور حقوقی حمیدرضا‬ ‫حاجــی بابایــی‪ ،‬نماینــده مــردم همــدان در مجلــس و دیگــر‬ ‫عضــو هیئتامنــای پاس بارها در مورد کارگزار جدید باشــگاه‬ ‫تذکــر دادند و این شــرکت را فاقــد صاحیت برای اداره پاس‬ ‫دانســتند‪ ،‬قرارداد منعقدشــده را غیرمعقول خواندند و اسناد‬ ‫بســیاری نیــز دراینبــاره منتشــر کردند کاظم اولیایــی و صادق‬ ‫چیتســازیان بــر واگــذاری ‪ 3‬ســاله پــاس به این شــرکت اصرار‬ ‫کردند تا این شرایط برای قهرمان اسبق اسیا رقم بخورد‪ .‬حاال‬ ‫کارگــزاری کــه ضمانت حســن انجام کار را هــم نداده بهراحتی‬ ‫تــرک فعــل کــرده و اولیایــی و چیتســازیان نیــز که شــرایط را‬ ‫بحرانــی دیدنــد با ارســال نامهای از مســئولیت خــود در اداره‬ ‫باشگاه کنارهگیری کردند‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫همدان از اغاز پیشتولید فیلم سینمایی شهید‬ ‫همدانی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مســعود ویــژه‬ ‫بــا بیــان اینکــه فیلم ســینمایی ســردار شــهید‬ ‫همدانــی بــا تهیهکنندگی محمدرضا شــفیعی‬ ‫و کارگــردان هادی مقدم دوســت وارد مرحله‬ ‫پیشتولیــد شــده اســت؛ اظهــار داشــت‪ :‬این‬ ‫فیلم سینمایی روایت بخشی از زندگی شهید‬ ‫ســردار حــاج حســین همدانــی اســت و کار‬ ‫پژوهــش‪ ،‬مطالعــات و مصاحبه بــا همرزمان‬ ‫شــهید‪ ،‬زیــر نظــر خانواده ایشــان‪ ،‬حــدود دو‬ ‫ســال بــه طــول انجامیــد و فیلمنامــه ایــن اثر‬ ‫به نویســندگی هادی مقدمدوســت به رشــته‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانهمدان‬ ‫| مسعود پورصالحی | ‬ ‫تحریــر در امــده اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکه‬ ‫این اثر سینمایی با حمایت سازمان سینمایی‬ ‫و امــور ســمعی بصری کشــور تولید میشــود؛‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس برنامهریزیهای انجامشــده‬ ‫مرحلــه پیشتولیــد کار تا اســفندماه به اتمام‬ ‫رسیده و از اوایل سال اینده وارد مرحله تولید‬ ‫خواهد شــد‪ .‬ویژه تصریح کرد‪ :‬بخشــی از این‬ ‫فیلم ســینمایی در ایران و بخــش دیگر ان در‬ ‫سوریه تصویربرداری میشود‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان همــدان بــا تاکیــد بر‬ ‫برگزاری دومین کنگره ملی سرداران و شهیدان‬ ‫استان همدان در سال اینده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تاش میشود این اثر فاخر سینمایی تا زمان‬ ‫برگزاری کنگره اماده اکران شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 37‬صفحه رویداد همدان‬ ‫‪37‬‬ ‫برای حفظ فعالیت های عام المنفعه بنیاد فرشچیان در همدان چه کرده ایم؟‬ ‫اماواگرهای یک چالش‬ ‫همدان‬ ‫شماره‬ ‫عملکرد دولت سیزدهم اثرگذار و مطلوب است‬ ‫‪37‬‬ ‫تمام امکانات را پای کار می اوریم تا مشکل ‬ ‫اب همدان حل شود‬ ‫افزایش سرمایه اجتماعی نظام با عملکرد موفقیت امیز ‬ ‫شهرداری ها‬ ‫همدان غرق در بی ابی‬ ‫ پرونده مقصران قطعی اب همدان در ‬ ‫حال رسیدگی است‬ ‫‪ ۶۰‬درصد کل جمعیت همدان تحت پوشش بیمه سالمت‬ ‫ ‬ ‫رویداد ایران‬ ‫رویداد ایران‬ ‫همدان‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی همدان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیهمدان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫میزبانی همدان‬ ‫از جشنواره ملی‬ ‫شعر و کودک‬ ‫نوجوان رضوی‬ ‫‪85‬‬ ‫دالر‬ ‫چـــــشمانـــــــــداز‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫استاندار همدان با تاکید بر‬ ‫مدیران اطالعات تکمیلی را در‬ ‫ضرورتتوجهبهسرمایهگذاری‬ ‫مهلت زمانی مقرر‪ ،‬جمعبندی‬ ‫و فراهــم کــردن زمینههــای‬ ‫کــرده و هماکنــون نیــز ایــن‬ ‫ســرمایهگذاری خارجــی در‬ ‫اطالعــات ‪ ۱۲‬الیــهای در حــال‬ ‫اســتان‪ ،‬از تکمیــل اطلــس‬ ‫بارگــذاری در ســامانه ‪SDI‬‬ ‫علیرضا قاسمی‬ ‫ســرمایهگذاری اســتان توســط‬ ‫ســازمان نقشــهبرداری کشــور‬ ‫فرزاد‬ ‫دســتگاههای اجرایــی مرتبــط‬ ‫است که بهســرعت این اقدام‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫نیز انجام و به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫علیرضا قاسمی فرزاد در گفتوگو با رویداد‬ ‫قاســمی فرزاد‪ ،‬در پاســخ به این پرســش که‬ ‫امــروز‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با توجه بــه ضرباالجل بــا توجــه بــه ظرفیتهــا و امکانــات اســتان در‬ ‫یکماهه تعیینشــده برای مدیــران اجرایی در حوزه ســرمایهگذاری‪ ،‬تاکنون در این بخش چه‬ ‫حــوزه اقتصــاد‪ ،‬اطالعات تکمیلــی‪ ،‬جمعبندی اقدامــات خاصــی صــورت گرفته اســت‪ ،‬پاســخ‬ ‫نهایــی اطالعــات موردنیــاز ایجــاد اطلــس داد‪ :‬از سیاســتهای دولــت مردمــی و انقالبی‬ ‫ســرمایهگذاری اســتان‪ ،‬نهایــی شــده و در حــال ســیزدهم‪ ،‬زمینهســازی در حــوزه ســرمایهگذاری‬ ‫بارگذاری بر روی سامانه‪ SDI‬است‪.‬‬ ‫خارجی است؛ زیرا سرمایهگذاری بهعنوان موتور‬ ‫وی با اشاره به اهمیت اطلس سرمایهگذاری محرکــه رشــد اقتصــادی‪ ،‬الزمــه دســتیابی به‬ ‫اســتان یــاداور شــد‪ :‬اطالعاتــی کــه از مدیــران توسعهاقتصادیو اجتماعیاست‪.‬‬ ‫دستگاههای اجرایی مرتبط خواسته شد شامل‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا راهانــدازی ســامانه‬ ‫نقاط‪ utm‬و مشخصات مستحدثات طرحهای اطلس سرمایهگذاری استان تمام سرمایهگذاران‬ ‫ســرمایهگذاری موجــود بخش اقتصادی اســتان میتواننــد شــرایط را برای ســرمایهگذاری در هر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقطه اســتان همدان بررســی کــرده و اقــدام به‬ ‫نماینده عالی دولت در استان همدان افزود‪ :‬سرمایهگذاریدر زمینههایمختلفکنند‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫قیمت هر بشکه‬ ‫بررسی کارنامه ‪۱۸‬ماهه‬ ‫این دولت نیز نشان می دهد‬ ‫که در این امر موفق بوده است‬ ‫‪ruydadiran.com/city/hamedan‬‬ ‫جشــنواره اتفاق افتاد‪ ،‬کیفی ســازی را محور برنامهها قرار دادهاند و‬ ‫امسال‪ ۱۶‬جشنواره در ‪ ۱۵‬استان کشور برگزار میشود‪.‬‬ ‫ویژه با تاکید بر اینکه همدان امسال میزبان جشنواره ملی شعر‬ ‫کــودک و نوجــوان رضــوی اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اســاتید برجســتهای از‬ ‫همدان در حوزه شعر کودک و نوجوان فعالیت میکنند و استاد جواد‬ ‫محقــق‪ ،‬یکی از مفاخر اســتان در حوزه ادبیــات‪ ،‬بهعنوان دبیر این‬ ‫جشنوارهانتخابشدهاست‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬مراســم اختتامیه این جشــنواره اردیبهشت سال‬ ‫اینده در همدان و اختتامیه جشنوارههای استانی رضوی همزمان با‬ ‫میالد امام هشتم در مشهد مقدس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫میزبانیهمداناز جشنوارهملی‬ ‫شعر و کودک نوجوان رضوی‬ ‫‪18‬‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫اطلس سرمایهگذاری استان همدان تکمیل شد‬ ‫علیرضــاقاســمیفرزاد؛اســتاندار همدان‪:‬توجه بــه ســرمایهگذاری و فراهم کردن‬ ‫زمینههای سرمایهگذاری خارجی در استان ضروری است و بر همین اساس «اطلس‬ ‫سرمایهگذاریاستان»توسطدستگاههایاجرایینهاییشدهو در حالبارگذاریبر‬ ‫روی سامانه‪ SDI‬است‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫به بهانه سالگرد شهادت سردار دل ها؛‬ ‫همدا ن‬ ‫‪ :‬اعداد منتشر شده در الیحه بودجه سال‪ ۱۴۰۲‬نشان می دهد که ایران در سال اینده‪ 43/5‬میلیارد دالر‬ ‫درامد نفتی پیش بینی کرده است‪ .‬در ادامه اعداد نفتی موجود در بودجه سال اینده کل کشور را مرور می کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سیاست‬ ‫برابر درامد دوره قبل‬ ‫درامد نفتی در اخرین سال دولت دوازدهم (دالر)‬ ‫‪1/400/000‬‬ ‫درامد روزانه (دالر)‬ ‫‪119/000/000 9/000/000/000‬‬ ‫شکل گیری یک سیستم بوروکراتیک در هم‬ ‫تنیــده در فضــای اداری کشــور و در عین حال‬ ‫امضاهایطالیی‪،‬سببایجادمانعجدیبرای‬ ‫کسب و کارها شده بود؛ وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در ادامه اقدامات خود برای تسهیل‬ ‫شرایط صدور مجوزها‪ ،‬اقدام به حذف رانت‬ ‫ویژ ه در تعیین صالحیت حســابداران رســمی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬بــه اعتقــاد کارشناســان‪،‬‬ ‫انحصار‪ ،‬امضاهای طالیی و بوروکراسی اداری‬ ‫مهمتریــن دالیــل روند کند و معیوب توســعه‬ ‫کسب و کار در ایران محسوب می شوند‪.‬‬ ‫«سید محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه‬ ‫مجلــس چنــدی قبل در انتقــاد از رونــد صدور‬ ‫مجوزهای کســب و کار در ایــران در نطقی در‬ ‫مجلس در این زمینه گفته بود‪« :‬در دنیا گرفتن‬ ‫مجــوز به منزله روبان خط پایان رقابت میان‬ ‫کسبو کارهانیست‪،‬بلکهصدور مجوز‪،‬نقطه‬ ‫شروع کار است‪ ،‬نه پایان کار؛ متاسفانه صدور‬ ‫مجوز در کشورمان قیمت پیدا کرده است‪».‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس‪« ،‬عنــوان‬ ‫مثال‪ ،‬دریافت مجوز درمانی‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫قیمــت دارد که این مجوز را فقط افراد پولدار‬ ‫می توانند بگیرند که رابطه داشته باشند این در‬ ‫حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای‬ ‫بیمارستانیوجوددارد‪».‬‬ ‫فــرار مغزهــا‪ ،‬بی رغبتی به تولید و کاهش‬ ‫اشــتغال عوامــل موثــری بود که ســبب شــد تا‬ ‫دولت و مجلس برای زدودن کاســتی های این‬ ‫بخــش دســت بــه کار شــوند‪ .‬در این شــرایط‬ ‫تصویبقانونتسهیلصدور مجوزهای کسب‬ ‫و کار در مجلس‪ ،‬نخستین قدم برای این مهم‬ ‫بود‪.‬قانونی کهدر مجلسهشتممطرحشداما‬ ‫به دالیل مختلف در محاق ماند و در نهایت‬ ‫در مجلــس یازدهــم بــا تــاش نماینــدگان به‬ ‫نتیجه رسید و در دولت سیزدهم اجرایی شد‬ ‫چرا که رفع معطلی دریافت مجوز کسب وکار‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سوداورترین و زیانده ترین شرکت های دولتی کدامند؟‬ ‫تعریفیکدرگاهملیواحدو الکترونیکی‬ ‫بــرای صــدور مجــوز ایجــاد یــک کســب و کار‬ ‫مهمتریندستاوردوزارتاقتصاددر گامنخست‬ ‫اجرای این قانون بود‪ .‬با مانع زدایی و حذف‬ ‫امضاهــای طالیــی و زدودن انحصار از فضای‬ ‫کســب و کار کشــور و ایجــاد اشــتغال در کنــار‬ ‫اجرای تبصره ‪ ۱۸‬بودجه‪ ،‬نفسی تازه در کالبد‬ ‫کســب و کارها و اشــتغال در ایران دمیده شد‪.‬‬ ‫به گفته‪« ،‬ســید شــمس الدین حسینی» رئیس‬ ‫کمیسیونویژهجهشتولیدمجلس«بسیاریاز‬ ‫کسب وکارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند»‬ ‫و از مشاغل خانگی به عنوان نمونه ای از این‬ ‫کسب وکارها یاد کرده که «برای راه اندازی انها‬ ‫نیازیبهاینهمهسرگردانینیست»؛اماصدور‬ ‫مجــوز برای فعالیت های اقتصــادی و تولیدی‬ ‫همچنــان از مهم تریــن موضوعــات در حــوزه‬ ‫اجــرای قوانیــن حمایــت از تولید و تســهیل گر‬ ‫کسب وکارهاست‪.‬‬ ‫ماده هفت قانون اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫تصریح دارد «دســتگاه های دولــت ذی ربط را‬ ‫موظف کرده شرایط کسب وکار را برای فعاالن‬ ‫اقتصادی تسهیل کنند»؛ موضوعی که به گفته‬ ‫«امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش‬ ‫و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد‪« ،‬به‬ ‫دلیلپیچیدگی هایبوروکراتیکوبرخیموانع‬ ‫از جملــه تعل ـ ل در صــدور مجــوز مــورد گالیه‬ ‫فعاالن اقتصادی و دشواری و کندی کارها شده‬ ‫است»‪ .‬شکل گیری یک سیستم بوروکراتیک در‬ ‫هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال‬ ‫امضاهایطالیی‪،‬سببایجادمانعجدیبرای‬ ‫کسب و کارها بود‪ ،‬به گونه ای که یک متقاضی‬ ‫بــرای دریافت مجوز تاســیس یک گلخانه ده‬ ‫ســال انتظار می کشید! در نهایت نیز به دلیل‬ ‫ســرخوردگی و کاهــش ارزش ســرمایه عطــای‬ ‫مجوز و کســب و کار را به لقایش بخشــیده و‬ ‫سرمایه خود را وارد داللی و بازارهای ارز و طال‬ ‫کردهو سببشکل گیریچرخهبیمار و معیوبی‬ ‫رویداد ایران‬ ‫در گفت وگو باحسام الدینلرنژاد‬ ‫خواننده کرد مطرح شد‪:‬‬ ‫خسارت سنگین چند شرکت و بانک‬ ‫‪03‬‬ ‫به منابع مالی دولت‬ ‫ساز ناکوکموسیقی‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫ورزش‬ ‫وضعیتابی‬ ‫سد الغدیر‬ ‫در شرایطقرمز‬ ‫نگاهی به دوئل امروز مورایس و ساپینتو در رینگ نقش جهان‬ ‫پرتغالی هادراصفهان‬ ‫بهجان هممی افتند‬ ‫صفحه اخر‬ ‫رویــداد ارمــوز‪ :‬ژوزه مورایــس و‬ ‫بــار دوئــل تــن بــه تنــی را تجربــه‬ ‫مثلنماز ساکتپروانه ها‬ ‫می کنند‪ .‬رینگ ورزشگاه نقش جهان‬ ‫محل برگزاری این جنگ رودرو است‬ ‫کــه می توانــد جذابیت هــای هفتــه‬ ‫کباب کتاب‬ ‫نخســت از دور برگشــت لیــگ ‪ 22‬را‬ ‫به حداکثر برساند‪ .‬دو مربی پرتغالی‬ ‫کــه در فصل جــاری هدایت تیم های‬ ‫اســتقالل و ســپاهان را بــر عهــده گرفتنــد و از خــوب یا بدحادثه و به حکم قرعــه در همان هفته‬ ‫نخست مقابل هم صف ارایی کردند‪.‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪08‬‬ ‫کتاب دزدی‬ ‫‪07‬‬ ‫اگهی مناقصه شماره‪1401-63‬‬ ‫در اقتصاد می شد که اکنون دولت سیزدهم با‬ ‫ان مواجه است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر انحصار در برخی صنوف از‬ ‫جمله داروخانه‪ ،‬وکالت و برخی مشاغل دیگر‬ ‫سبب شد تا برخی دستگاه ها در مقابل قانون‬ ‫مجلس و تالش دولت قد علم کرده و تن به‬ ‫رفعانحصار بهبهانههایعجیبندهند‪.‬‬ ‫هرچند اجــرای این طرح با مخالفت های‬ ‫زیــادی در بخش های مختلف همــراه بود اما‬ ‫وزارت اقتصــاد همچنان با جدیت این مهم را‬ ‫پیگیریمیکند‪.‬‬ ‫حــاال وزارت اقتصــاد حــذف امضاهــای‬ ‫طالیــی را بــا شناســایی و حــذف یــک رانــت‬ ‫ویژه در تعیین صالحیت حســابداران رســمی‬ ‫برای خود کلید زده است؛ این امضای طالیی‬ ‫بــا پیشــنهاد وزارت امور اقتصــادی و دارایی و‬ ‫تصویب هیات وزیران دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫در تبصــره ‪ ۳‬مــاده ‪ ۳‬اییــن نامــه تعییــن‬ ‫صالحیت حســابداران رســمی به مدیــران کل‬ ‫دولتــی کــه ‪ ۱۰‬ســال ســابقه فعالیــت در حوزه‬ ‫های مالی را دارا باشــند یک امتیاز داده شــده‬ ‫بود‪ ،‬بدین شــکل که انان از شــرکت در ازمون‬ ‫معافمیشدند‪.‬اینتبصرهیکتبعیضمحرز‬ ‫در تعیین صالحیت حســابداران رسمی ایران‬ ‫بــود‪ ،‬زیرا افرادی که ســابقه حسابرســی دارند‬ ‫باید در ازمون شرکت کنند و افرادی که سابقه‬ ‫حسابرســی ندارند بــدون ازمون این مجــوز را‬ ‫دریافت می کردند‪ .‬بر این اســاس با پیشــنهاد‬ ‫وزارت اقتصــاد‪ ،‬هیات وزیران تبصره ‪ ۳‬ماده ‪۳‬‬ ‫این ایین نامه را به تازگی حذف کرده است‪.‬‬ ‫به گفته «موسی بزرگ اصل» رییس سازمان‬ ‫حسابرســی‪ ،‬مفســده ای کــه این امتیــاز ایجاد‬ ‫یکــرد این بود کــه برخی افراد با اســتفاده از‬ ‫م ‬ ‫این رانت‪ ،‬موسسه حسابرسی تاسیس کرده و‬ ‫گزارش های حسابرســی را امضاء می کردند‪ ،‬در‬ ‫حالــی که در عمــل فاقد صالحیت تخصصی‬ ‫این کار بودند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫گفتگوباعباسمحمدیکلهر‬ ‫شاعر و ترانه سرا‬ ‫وداعباامضاهایطالیی‬ ‫بــرای کارافرینــان از دغدغه های رئیس جمهور‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫به گفته «حمیدرضا فوالدگر» نماینده ادوار‬ ‫مجلسشورایاسالمی‪«،‬انچه کهسببطرحو‬ ‫سپس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای‬ ‫کســب و کار در مجلــس شــد‪ ،‬شــرایط صــدور‬ ‫مجوزهای کسبو کار بود کهاوال‪،‬سیر طوالنی‬ ‫داشت‪ ،‬دوم تعدد مراکز تصمیم گیری و در اخر‬ ‫اینکه بســیاری از این مجوزها نیاز به ورود به‬ ‫مرحله تایید نداشتند‪ ،‬یعنی اصطالحا اعالنی‬ ‫و یا ثبت محور بودند اما وارد مرحله تایید می‬ ‫شدند که اصوال نیازی به این مساله نبود‪».‬‬ ‫رونــد تصویب این قانون به مدت ها قبل‬ ‫یگــردد؛ یعنــی به مجلس هشــتم‪ .‬یک‬ ‫بــاز م ‬ ‫مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در‬ ‫مجلسهشتمبود کهبهدنبالان‪،‬قانونبهبود‬ ‫محیطکسبو کار همتصویبشد‪.‬نمایندگان‬ ‫در ان زمان‪ ،‬بحث پنجره واحد و الکترونیکی‬ ‫کردن ساختار مجوزها را مطرح کردند و در عین‬ ‫حال‪ ،‬با استناد به ماده هفت اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی در بحث مقررات زدایی نام این ستاد‬ ‫را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و‬ ‫کار تبدیل و در این بخش تصریح شد که صدور‬ ‫مجوزهابایدالکترونیکیشود‪.‬‬ ‫ســپس بــار دیگــر در اواخر مجلــس دهم‪،‬‬ ‫قانونــی کــه اکنــون بــه عنــوان قانون تســهیل‬ ‫صدور مجوزهای کســب و کار ابالغ شــده را از‬ ‫اول تعریف کردند و این ابهام برطرف شد که‬ ‫این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست‪،‬‬ ‫یعنــی بحث توســعه‪ ،‬تــداوم و احــداث را نیز‬ ‫شامل می شود‪ .‬در نهایت در مجلس یازدهم‬ ‫حذف رانت وامضاهای طالیی که بالی جان‬ ‫کســب و کار در ایــران بود‪ ،‬با «قانون تســهیل‬ ‫صدور مجوزهای کسب و کار» تصویب شد و‬ ‫در دولت سیزدهم با ابالغ ان به وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫در مرکز ملی پایش کســب و کار در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ریکاردو ســاپینتو امــروز برای دومین‬ ‫صادرات روزانه (بشکه)‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ 98/5‬درصد‬ ‫بازداشتی هایاخیر‬ ‫ازادشده اند‬ ‫در کل کشور به اتحاد کلمه و همدلی نیاز داریم چه برسد به مجموعه های انقالبی که باید کامال از افتادن در دام نحله های گوناگون فکری‬ ‫حساب ‪ 43/5‬میلیارد دالری دولت‬ ‫روی درامد نفت ‪۱۴۰۲‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اوکراین در استانه بحران‬ ‫جمعیتی‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫‪40‬‬ ‫روایتی از دیدار شهید سلیمانی با خانواده شهیدان‬ ‫حاجیبابایی در همدان‬ ‫‪02‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق مناقصه گزار ‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫نوع مناقصه ‪:‬عمومی یک مرحله ای‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید انواع پایه بتونی گرد تحویل در انبار امور برق زابل بشرح جدول ذیل‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫پایه بتونی گرد ‪۹/۲۰۰‬‬ ‫اصله‬ ‫‪۲‬‬ ‫پایه بتونی گرد ‪۹/۴۰۰‬‬ ‫اصله‬ ‫‪1‬‬ ‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫‪8۰۰‬‬ ‫‪8۰۰‬‬ ‫زمان ‪ ,‬مهلت ‪,‬مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند ازتاریخ ‪ 1401/11/01‬لغایت ‪ 1401/11/05‬به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫تلفن ‪ 054-31137340‬و ‪ 31137348‬فکس ‪ 054-31137050‬پیام کوتاه ‪9307280200‬‬ ‫پست الکترونیک ‪ sbepdc@gmail.com :‬وب ‪www.sbepdc.ir :‬‬ ‫مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین ارجاع فرایند کار این مناقصه ‪ 3،400،000،000‬ریال است که‬ ‫توزیع‬ ‫شرکتهای‬ ‫‪862030‬‬ ‫شرکت کنندگان می توانند یکی از تضمین های ارجاع فرایند کار اعالم شده در ایین نامه تضمینم الف‪:‬‬ ‫را به مناقصه گزار ارائه نمایند‪.‬‬ ‫زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار ‪ :‬پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه‬ ‫مدارک پاکات (الف‪,‬ب و ج ) در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت ‪ 13‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/11/16‬نسبت‬ ‫به ارســال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده‬ ‫فوق به دبیرخانه شرکت ادرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ‪37‬و‪39‬شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫سیستان وبلوچستان اقدام نمایند‪ .‬الزم بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫تاریخ و محل بازگشایی پاکات ‪ :‬پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/11/16‬در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد‪.‬‬ ‫در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه تدارکات دولت ‪ ,‬می بایســت به سایت یاد شده‬ ‫مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید‬ ‫با شماره تلفن ‪ 021-41934‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫مدت قرارداد ‪ 4 :‬ماه‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت معامــالت صنعــت بــرق بــه نشــانی‬ ‫‪ Tender.tavanir.org.ir‬یــا ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق سیســتان و بلوچســتان بــه نشــانی‬ ‫‪ www.sbepdc.ir‬همچنین پایگاه ملی مناقصات به ادرس ‪ www.iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ‪ «.‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است »‪.‬‬ ‫به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء ‪ ،‬مشروط ومخدوش و ســپرده های کمتراز میزان مقرر ‪ ،‬چک شخصی و‬ ‫نظایران و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫امور تدارکات و قراردادها‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرقسیستانوبلوچستان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ 98/5‬درصد بازداشتی های‬ ‫اخیر ازادشده اند‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییه گفــت‪ :‬به طورکلــی ‪ ۹۸‬و‬ ‫نیم درصد بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان‬ ‫تهــران تاکنــون ازاد شــدند و در کل کشــور هم به نظر‬ ‫می رسدبهاین گونهباشد‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬مسعودستایشیدر نشستخبری‬ ‫دربارهاقداماتدستگاهقضاییدر دوماههاخیر (اذر و‬ ‫دی ماه)در خصوصازادیزندانیان گفت‪:‬دستور رئیس‬ ‫قوه قضاییه در این زمینه منجر به ازادی قریب‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬زندانی شد‪ .‬همچنین به ‪ ۶‬هزار نفر از زندانیان‬ ‫در مناسبت های مختلف در این برهه مرخصی داده‬ ‫شد‪ .‬سیاست ما این است که زندان محلی برای تنبه‬ ‫و امادگی فرد برای بازگشت به جامعه باشد‪ .‬او درباره‬ ‫رســیدگی به پرونده شهید سردار سلیمانی گفت‪ :‬این‬ ‫حادثه‪ ،‬قتل نبوده بلکه پرواضح است که این حادثه‬ ‫از جرائم علیه امنیت ملی کشــور است و باید بررسی‬ ‫و پیگیری شــود‪ .‬مجرم اصلی کســی اســت که دســتور‬ ‫صریح این جنایت را صادر کرده و باید تعقیب شود‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه افزود‪ :‬تاکید هیئت عراقی این‬ ‫بوده کهاقداماتقضاییدرباره کسانی کهدر اینجرم‬ ‫بوده اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور‬ ‫دستگیری برای رئیس جمهور سابق امریکا بوده است‪.‬‬ ‫اهتمام دولت و سیســتم دو کشــور ایران و عراق این‬ ‫است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملین‬ ‫اصلی این جنایت وجود ندارد‪ .‬ستایشــی در پاسخ به‬ ‫سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دستور رئیس قوه‬ ‫قضاییهمبنیبر اینکهممنوع الخروجینبایدبه گونه ای‬ ‫باشد که اشخاص در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی‬ ‫خــود شــوند بلکه این موضــوع باید از قبل بــه اطالع‬ ‫ان ها برسد اما شاهد رخ دادن این موضوع برای برخی‬ ‫چهره های مشــهور هستیم؟ گفت‪ :‬دســتور و تاکیدی‬ ‫که ریاســت قوه قضاییــه در این زمینــه داده اند‪ ،‬جزو‬ ‫افتخارات قوه قضاییه در حوزه تحول و تعالی است‬ ‫و دستگاه قضایی بر این موضوع تاکید دارد و قبل از‬ ‫ممنوع الخروجــی افــراد ان را اعالم می کنیم و در تمام‬ ‫واحدهای ذی مدخل قضایی‪ ،‬امر رئیس قوه قضاییه‬ ‫باید محقق شود و همه احاد جامعه در مقابل قانون‬ ‫یکســان اند؛ لذا افراد مشــهور و غیر مشــهور نداریم‪.‬‬ ‫سخنگویقوهقضاییهافزود‪:‬اگر ابهامیباشداز ناحیه‬ ‫قضاییوواحدهایذی ربطکنترلمی شودوبااقتضای‬ ‫شرایط‪ ،‬تصمیمات قضایی داده می شود‪ .‬سعی داریم‬ ‫که فرایندها در اجرای تحقق نظر رئیس قوه قضاییه‬ ‫در ایــن زمینــه اعمال شــود‪ .‬او درباره اخرین وضعیت‬ ‫پرونــده حــوادث اخیر زاهــدان گفت‪ :‬این پرونــده در‬ ‫دادســرای نظامــی زاهــدان در حال رســیدگی اســت و‬ ‫بازپــرس ویژه ای برای این امر اختصاص یافته اســت و‬ ‫تاکنون‪ ۳۵‬متهماحضار شدندو قرار قانونیصادرشده‬ ‫است و عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است‪.‬‬ ‫‪ ۳۹۴‬نفر هم با اخذ تعهدات ازاد شــدند‪ .‬ســخنگوی‬ ‫قوه قضاییه درباره اخرین وضعیت پرونده خبرنگاران‬ ‫بازداشتی و همچنین درخواست یکی از رسانه ها برای‬ ‫برخورد با روزنامه های اصالح طلب گفت‪ :‬قوه قضائیه‬ ‫کامالمستقلاستو بر اساسدالیل کافیایناتفاقات‬ ‫را موردبررسی قرار می دهد و تکلیف قانونی خودش را‬ ‫بادقتو صحتانجاممی دهد‪،‬قوهقضائیهبر اساس‬ ‫قانون عمل می کند و رفتارش‪ ،‬رفتار قانونی است‪ .‬قوه‬ ‫قضائیه در مورد هیچ خبرنگاری که در راستای تکلیف‬ ‫قانونــی خــودش کاری را انجام می دهــد و اقداماتش‬ ‫دور از اقدامات مجرمانه اســت‪ ،‬اعتقادی به تعقیب‬ ‫ندارد‪.‬اینفعالیتاطالع رسانیموردحمایتماستو‬ ‫بارها رئیس قوه قضاییه گفته از اطالع رسانی به دوراز‬ ‫اقداماتمجرمانهحمایتمی کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار رئیــس و‬ ‫جمعــی از مدیــران ســازمان تبلیغات اســامی و‬ ‫فاخر مبتنی‬ ‫حوزه هنری‪ ،‬تولید و ارائه محصوالت ِ‬ ‫بــر فکــر نو و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی تبلیــغ را در عیــن خشــیت کامــل از‬ ‫پروردگار‪ ،‬دو وظیفه مهم دســتگاه های فرهنگی‬ ‫ تبلیغاتی خواندند‪.‬‬‫حضــرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای ضمن قدردانی از‬ ‫اقدامات خوبی که در سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫انجام گرفتــه اســت‪ ،‬بــا اســتناد بــه ایــات قرانی‪،‬‬ ‫خشیت از پروردگار به معنای «مالحظه‪ ،‬رعایت‬ ‫و مراقبت» را راهبرد ضروری و همیشگی فعاالن‬ ‫عرصــه فرهنــگ و تبلیــغ دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫دستگاه ها و عناصر فرهنگی ‪ -‬تبلیغی باید کامال‬ ‫مراقــب باشــند که حــرف خدا در هیچ شــرایطی‬ ‫زمیــن نمانــد و در ایــن زمینــه نبایــد از جنجال و‬ ‫یگــری و اتهامات ترســید‪ .‬ایشــان توجه به‬ ‫هوچ ‬ ‫اقتضائــات اجتماعــی در تبلیــغ را نادیــده گرفتن‬ ‫خشیت الهی ندانستند و گفتند‪ :‬کارهای فرهنگی‬ ‫لوازمــی دارد کــه بایــد به ان ها توجــه کامل کرد‪.‬‬ ‫ایشــان توجــه بــه لســان قــوم را در فعالیت های‬ ‫فرهنگــی‪ -‬تبلیغاتــی از جملــه ایــن اقتضائــات‬ ‫برشــمردند و گفتنــد‪ :‬زبــان ارتباط گرفتــن با یک‬ ‫جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با یک غافل‬ ‫جاهــل یا معانــد فرق می کند همچنــان که باید‬ ‫زبان و لسان صحبت و تبلیغ در کشورهای دیگر‬ ‫بــا کار فرهنگــی ‪ -‬تبلیغــی در داخــل از جمله در‬ ‫به همدلی نیاز داریم‬ ‫مجموع ههــای انقالبــی تفــاوت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی بازار فکر و محصوالت نو‬ ‫در داخــل و خــارج را پررونــق خواندند و گفتند‪:‬‬ ‫بــا تولیــد فکر نــو‪ ،‬فــراوری ان ها و تبدیلشــان به‬ ‫محصــوالت فاخـ ِـر دارای بســته بندی خــوب‪ ،‬در‬ ‫این بازار پرمشــتری فعال شــوید‪ .‬ایشــان بــا ابراز‬ ‫ناخرســندی از ک ـم کاری در ایــن عرصــه گفتنــد‪:‬‬ ‫ســازمان تبلیغــات و حــوزه هنــری در عرصه های‬ ‫خوب زیاد کرده اند اما نه به اندازه‬ ‫مختلف‪ ،‬کار ِ‬ ‫عمــر حــدودا چهل ســال خود‪ ،‬بنابرایــن باید کار‬ ‫و تــاش را مضاعــف کــرد‪ .‬اهمیــت دادن بــه‬ ‫نیــروی انســانی زبــده به عنــوان محــور اساســی‬ ‫مجموع ههــای فرهنگــی‪ ،‬حفظ نیروهــای خوب‬ ‫ســازمان تبلیغــات در همــه رشــته ها ‪ ،‬مراقبــت از‬ ‫نســپاری‬ ‫نیروهــا و مواظبــت در زمینــه افــات برو ‬ ‫کارهــای فرهنگــی ‪ -‬تبلیغاتی‪ ،‬چهــار نکته دیگر‬ ‫رهبــر انقــاب در ایــن دیدار بود‪ .‬ایشــان در این‬ ‫تهــای مردمی‬ ‫زمینــه گفتنــد‪ :‬البته بایــد از ظرفی ‬ ‫حداکثر استفاده را کرد که در این زمینه جشنواره‬ ‫عمــار نمونــه خوبــی اســت‪ .‬حفــظ شــادابی‪،‬‬ ‫ســرزندگی‪ ،‬خوشحالی و خشنودی مردم از دیگر‬ ‫نکاتــی بود که ایشــان به عنوان یکــی از وظایف‬ ‫مهــم دســتگاه های فرهنگــی ‪ -‬تبلیغاتــی بیــان‬ ‫کردنــد‪ .‬رهبــر انقــاب در تشــریح بیشــتر ابعــاد‬ ‫و اهمیــت ایــن موضــوع گفتنــد‪ :‬البتــه اگر وضع‬ ‫اقتصــاد و زندگــی مــردم بهتــر شــود شــادابی و‬ ‫یشــود اما‬ ‫خشــنودی ان ها تــا حدودی تامین م ‬ ‫جدا از این مسئله هم می توان با مشارکت خود‬ ‫مــردم‪ ،‬کارهــای متنــوع – شــیرین و ســرزنده ای‬ ‫انجام داد‪ .‬بخش اخر سخنان حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامن ـه ای در ایــن دیــدار حاوی چنــد توصیه از‬ ‫جملــه پرهیز از جناح گرایی بود‪ .‬ایشــان گفتند‪:‬‬ ‫اوکرایندر استانهبحرانجمعیتی‬ ‫در کل کشــور بــه اتحــاد کلمــه و همدلــی نیــاز‬ ‫داریــم چه برســد به مجموع ههــای انقالبی که‬ ‫باید کامال از افتادن در دام نحله های گوناگون‬ ‫فکــری و جناح گرایــی پرهیز کنند‪ .‬خــودداری از‬ ‫کارهــای صرفــا ویترینــی و شــکلی و مراقبــت از‬ ‫تولیــد اثــار خنثــی و بــدون جهت گیــری صحیح‬ ‫توصی ههــای دیگــر رهبــر انقــاب بــه رئیــس و‬ ‫تعدادی از مدیران ســازمان تبلیغات اســامی و‬ ‫حوزه هنری بود‪ .‬رئیس سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫تهــا گــزارش داد‪.‬‬ ‫هــم در ایــن دیــدار‪ ،‬از فعالی ‬ ‫حجت االســام محمد قمی گفت‪ :‬جوان گرایی‪،‬‬ ‫پــرورش نیــرو و جهــاد تبیین را جــدی گرفته و در‬ ‫اولویــت قــرار داده ایــم و ســعی داریــم به ســهم‬ ‫خودمــان بــه تامیــن نیازهــای فرهنگــی جامعــه‬ ‫کمــک کنیــم‪ ،‬البتــه در برخــی زمین ههــا همچنان‬ ‫ضعف داریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در پیشگیریاز بحران هاضعیفهستیم‬ ‫رئیــس کمیســیون امــور داخلــی کشــور و‬ ‫شــوراها در مجلــس گفــت‪ :‬مهم تریــن اصــل در‬ ‫مدیریت بحران ها موضوع پیشــگیری اســت که‬ ‫نهــا ضعیــف‬ ‫مــا متاســفانه در پیشــگیری بحرا ‬ ‫هســتیم‪ .‬محمــد صالــح جــوکار در گفت وگــو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬در ارزیابــی عملکــرد شــهرداری ها در‬ ‫شهــای اخیر‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬نکته حائز اهمیتی‬ ‫بار ‬ ‫کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا هی ـچ گاه بــه‬ ‫فکر وقــوع حوادث غیرمترقبه نیســتیم‪ ،‬مثال در‬ ‫زمســتان ایــن پیش بینــی را نمی کنیــم کــه میزان‬ ‫بارش باالی برف و یخبندان را داشته و با قطعی‬ ‫گاز مواجــه شــویم‪ .‬اگر این پیش بینــی را از قبل‬ ‫داشته باشیم در مدیریت بحران مشکلی پیش‬ ‫نمی اید‪ .‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬مهم ترین اصل‬ ‫در بحران موضوع پیشگیری است که متاسفانه‬ ‫ما در پیشــگیری ضعیف هســتیم‪ .‬الزم است در‬ ‫ایــن زمینــه گا مهــای جدی تری برداشــته شــود‪.‬‬ ‫اگر قبل از وقوع بحران شــاخص های الزم برای‬ ‫کنترل بحران ارتقا پیدا کند قطعا با پیشــگیری‪،‬‬ ‫کمتــر در زمــان وقــوع بحــران دچــار مشــکل‬ ‫خواهیــم شــد‪ .‬نماینــده مــردم یــزد در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬موضــوع بعدی‬ ‫انجام اقدامات در زمان بحران اســت‪ .‬در زمان‬ ‫بحــران نیــز باید بر اســاس پیش بینــی که انجام‬ ‫داده ایــم اقدامــات ســازمان دهی شــده را پیــش‬ ‫فشــده‬ ‫ببریــم‪ ،‬بایــد ســازوکارهای الزم نیز تعری ‬ ‫باشد تا کمترین مشکل برای مردم ایجاد نشود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیش از وقوع بحران و در حین بحران مدیریت‬ ‫نقش اساســی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫متاسفانه گاهی هواشناسی نیز پیش بینی دقیقی‬ ‫ندارد و ناگهان با یک حادثه ای مواجه می شویم‬ ‫کــه مــردم را دچار مشــکل می کند‪ .‬جــوکار تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بنــده درمجمــوع عملکــرد شــهرداری ها در‬ ‫شهــای اخیــر را قابل قبــول تلقــی می کنــم اما‬ ‫بار ‬ ‫باید شهرداری ها بیش از این تقویت شوند یعنی‬ ‫امکانــات و ماشــین االت در اختیار شــهرداری ها‬ ‫قرار گیرد و باید حتما در قانون بودجه اعتبارات‬ ‫الزم بــرای تجهیز شــهرداری ها به امکانات الزم‬ ‫پیش بینی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسی‪:‬‬ ‫اصالح بسترهای فسادزا‪ ،‬مصداق مقابله با فساد در دولت است‬ ‫رئیس جمهــور فســاد ســتیزی در حــوزه دولت‬ ‫و دســتگاه های اجرایــی را بــه معنــای اصــاح‬ ‫بسترهای فسادزا عنوان کرد و گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫از برخورد با فساد نیز مهم تر است‪ ،‬زیرا با از بین‬ ‫رفتن بســترها حتی اگر کسی انگیزه و نیت فساد‬ ‫هم داشــته باشــد‪ ،‬نمی تواند ان را عملی کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت‬ ‫دولت‪ ،‬یکی از ویژگی های اصلی دولت مردمی را‬ ‫فساد ستیزی عنوان و اظهار داشت‪ :‬فساد ستیزی‬ ‫در حوزه دولت و دستگاه های اجرایی به معنای‬ ‫اصالح بســترهای فسادزا بوده و این از برخورد با‬ ‫فساد نیز مهم تر است‪ ،‬زیرا با از بین رفتن بسترها‬ ‫حتــی اگــر کســی انگیزه و نیت فســاد هم داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬نمی توانــد ان را عملی کنــد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫نقــش ســامانه های نظارتــی در رفــع بســترهای‬ ‫فسادخیز را مهم توصیف و تصریح کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫دستگاه های اجرایی نسبت به گزارش وقوع فساد‬ ‫از سوی هر دستگاه و بخشی حساس باشند و ان‬ ‫را به دقت بررســی کنند تا ضمن برخــورد با عوامل‬ ‫فاســد‪ ،‬بســترهای ایجادکننده ان نیز از بیــن برود‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامه با اشــاره به پویش مردمی کاشت‬ ‫یک میلیارد درخت‪ ،‬اجرای این طرح را در گسترش‬ ‫فضای ســبز در کشــور و ارتقای کیفیت هوا مفید و‬ ‫اثرگــذار دانســت و افــزود‪ :‬بــا مشــارکت متعهدانه‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دســتگاه های مختلــف در سراســر کشــور به ویــژه‬ ‫همکاریوزارتجهاد کشاورزی‪،‬شهرداری هاو مردم‬ ‫می توان این طرح را به طور کامل و با موفقیت اجرا‬ ‫کرد‪ .‬رئیس جمهور در ادامه سخنانش با قدردانی از‬ ‫شهــای مختلف از‬ ‫خدمــات خیرین کشــور در بخ ‬ ‫جمله در زمینه ساخت مدرسه و مراکز اموزشی‪ ،‬بر‬ ‫انجام تعهدات دولت در تجهیز مراکزی که خیرین‬ ‫احداث می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Asia times:‬‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫‪ JOHNPRUEHL‬مترجم‪:‬ارینپورقدیری‬ ‫حملــه روســیه بــه‬ ‫اوکرایــن در فوریــه‬ ‫‪ 2022‬بزرگ تریــن بحران‬ ‫پناه جویان از زمان جنگ‬ ‫جهانــی دوم را در اروپــا‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫طبق امار‪ ،‬بین فوریه‬ ‫تــا ‪ 27‬دســامبر ‪،2022‬‬ ‫تقریبــا ‪ 2/9‬میلیــون اوکراینــی بــه روســیه و ‪7.9‬‬ ‫میلیوننفر بهسراسر اروپامهاجرت کرده اند‪.‬‬ ‫بعد از روسیه‪ ،‬لهستان با رقم (‪ 1/5‬میلیون)‪،‬‬ ‫المــان بــا (‪ 1‬میلیــون) و جمهــوری چــک بــا‬ ‫(‪ )474.731‬بیشترین تعداد پناهنده اوکراینی را‬ ‫پذیرفته اند‪.‬در همینحینایتالیا‪،‬اسپانیا‪،‬فرانسه‪،‬‬ ‫رومانــی و بریتانیــا نیــز هرکــدام بیــش از ‪ 100‬هزار‬ ‫پناهندهراپذیرابوده اند‪.‬‬ ‫شــواهد حاکــی از ان اســت کــه بســیاری از‬ ‫پناه جویان اوکراینی به این زودی ها به خانه باز‬ ‫نخواهندگشت‪.‬نظرسنجیژوئنگروهنظرسنجی‬ ‫‪ Rating‬نشان داد که‪ ٪24‬از پناهندگان اوکراینی‬ ‫می خواهند به کشــور بازگردنــد‪ ٪48 .‬گفتند که‬ ‫پس از پایان جنگ بازخواهند گشت و ‪ ٪8‬گفتند‬ ‫که دیگر به اوکراین باز نخواهند گشت‪.‬‬ ‫در همینحال‪،‬نظرسنجیانجام شدهتوسط‬ ‫دولت المان در ماه دسامبر نشان داد که حدود‬ ‫‪ 37‬درصد از پناهندگان اوکراینی خواهان اقامت‬ ‫دائــم یــا اقامت موقت چندســاله در این کشــور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اوکراینی هــا بــر اســاس برنامه‬ ‫حفاظــت موقــت اتحادیه اروپــا می توانند برای‬ ‫مدتسهسالدر کشورهایاتحادیهاروپازندگی‪،‬‬ ‫کار و تحصیل کنند‪.‬بسیاریاز پناهندگاناوکراینی‬ ‫اکنــون در کشــورهای میزبــان کار پیداکرده اند و‬ ‫ممکن است در نهایت تصمیم بگیرند که به طور‬ ‫دائم در ان کشورها مستقر شوند‪.‬‬ ‫انگیــزه کارگــران و پناهنــدگان اوکراینی برای‬ ‫بازگشــت به کشــور پس از ویرانی های گســترده‬ ‫در سراســر کشورشــان بــه میــزان قابل توجهــی‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬بسیاری از جمعیت این کشور‬ ‫از دسترســی محــدود بــه بــرق‪ ،‬گرمــا و اب رنــج‬ ‫می برند‪ .‬اقتصاد اوکراین از سال ‪ 30 ،2022‬درصد‬ ‫کوچک شدهاست‪.‬اوکرایناکنونفقیرترین کشور‬ ‫اروپاســت و ورود ان بــه اتحادیــه اروپــا احتمــاال‬ ‫سال ها طول خواهد کشید‪ .‬بی ثباتی در منطقه‬ ‫دونباس این کشــور از سال ‪ 2014‬همراه با تقریبا‬ ‫یک سال درگیری با روسیه به این معنی است که‬ ‫صلح احتماال از اوکراین دور خواهد ماند‪.‬‬ ‫تخمینزدهمی شودکه‪ 90‬درصداز پناهندگان‬ ‫اوکراینی زن و کودک هستند‪ ،‬زیرا سربازی اجباری‬ ‫مانع از خروج بیشتر مردان از کشور شده است‪.‬‬ ‫مردانــی کــه در اوکرایــن مانده اند ممکن اســت‬ ‫تــاش کننــد بــه خانواده های خــود در خــارج از‬ ‫کشور بپیوندند و مردانی که موفق به ترک این‬ ‫کشور شده اند ممکن است در صورت بازگشت‬ ‫بهاوکراینباخطر استخدامدر خدمتسربازییا‬ ‫مجازات به دلیل فرار از ان روبرو شوند‪.‬‬ ‫درس هاییاز تاریخمعاصر‬ ‫تجربه سایر کشورهایی که در دهه های اخیر‬ ‫از درگیــری رنج برده انــد‪ ،‬نشــان می دهــد که هر‬ ‫چه خشونت طوالنی تر شود‪ ،‬احتمال بازگشت‬ ‫پناهندگانبهکشور کمتر می شود‪.‬‬ ‫در جنگ کوزوو در سال ‪ ،1999‬زمانی که ناتو‬ ‫یوگسالوی را بمباران کرد تا از اقدامات وحشیانه‬ ‫این کشور بر ضد البانیایی های کوزوو جلوگیری‬ ‫کند‪ ،‬صدها هزار نفر به کشور البانی و مقدونیه‬ ‫گریختنــد‪ .‬ایــن پناه جویــان در نهایت بــه کوزوو‬ ‫بازگشــتند‪ ،‬زیرا جنــگ تنها ‪ 78‬روز طول کشــید؛‬ ‫اما از پناهندگان جنگ بوســنی که از ســال ‪1992‬‬ ‫تا ‪ 1995‬ادامه داشت‪ ،‬تعداد کمی به کشورشان‬ ‫بازگشتند‪.‬‬ ‫جنــگ داخلی ســوریه کــه در ســال ‪ 2011‬اغاز‬ ‫شد‪ ،‬منجر به فرار ‪ 6.8‬میلیون اواره به کشورهای‬ ‫همســایه و همچنیــن اروپــا شــد‪ .‬ایــن جنگ که‬ ‫به زودی وارد دوازدهمین سال خود می شود این‬ ‫تصور را تقویت کرده است که تمایل پناهندگان‬ ‫بــرای بازگشــت و همچنیــن توانایی کشــورهای‬ ‫میزبــان برای اخراج ان ها تا زمانی که خشــونت‬ ‫ادامــه دارد محــدود اســت‪ .‬بــر اســاس گــزارش‬ ‫کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد در امور‬ ‫پناهنــدگان‪ ،‬بیــن ســال های ‪ 2016‬تــا ‪ ،2022‬تنها‬ ‫‪ 336496‬ســوری از کشــورهای میزبان همسایه‬ ‫به کشور بازگشتند‪ .‬نظرسنجی کمیساریای عالی‬ ‫پناهندگان سازمان ملل در ژوئن ‪ 2022‬نشان داد‬ ‫که بیش از ‪ 92/8‬درصد از پناه جویان ســوری در‬ ‫مصر‪ ،‬لبنان‪ ،‬اردن و عراق قصد ندارند تا یک سال‬ ‫اینده به کشور خودبازگردند‬ ‫بحرانجمعیتی‬ ‫خروج میلیون ها پناهنــده از اوکراین‪ ،‬بحران‬ ‫جمعیتــی را کــه ایــن کشــور از دهــه ‪ 1990‬بــا ان‬ ‫مواجــه بوده‪ ،‬تشــدید کــرده اســت‪ .‬کاهش نرخ‬ ‫زادوولد‪ ،‬افزایش نرخ مرگ ومیر‪ ،‬پیری جمعیت‬ ‫و مهاجرت زیاد‪ ،‬جمعیت اوکراین را در سراشیبی‬ ‫سقوط قرار داده است‪ .‬جمعیت این کشور از ‪52‬‬ ‫میلیون نفر در سال‪ 1991‬به حدود‪ 42‬میلیون نفر‬ ‫در ســال ‪ 2020‬رسیده است‪ .‬مشکل وقتی حادتر‬ ‫می شود که پیوستن احتمالی اوکراین به اتحادیه‬ ‫اروپا میزان مهاجرت از این کشــور به اتحادیه را‬ ‫بیشترکند‪.‬‬ ‫کاهشجمعیتاوکراینممکناستبخشی‬ ‫از اســتراتژی کرملیــن بــرای تضعیــف این کشــور‬ ‫باشــد‪ .‬روســیه عــاوه بــر اغــاز عملیــات نظامی‬ ‫بی ثبات کننــده خــود‪ ،‬از ســال ‪ 2014‬مهاجــرت‬ ‫اوارگان اوکراینی به روسیه را تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫بهدنبالهمینسیاستدر ماهمه گذشته‪،‬پوتین‬ ‫فرمانی را امضا کرد که شرایط را برای روس هایی‬ ‫که بــه دنبــال فرزندخواندگی کــودکان اوکراینی‬ ‫در مناطق جنگ زده هســتند‪ ،‬تســهیل می کند و‬ ‫درعین حال بازگرداندن ان ها به بستگانشــان در‬ ‫اوکراینرادشوارتر می کند‪.‬‬ ‫بســیاری از اوکراینی ها در اروپا ممکن اســت‬ ‫هرگز به کشورشان برنگردند‪ ،‬از جمله کسانی که‬ ‫بهروسیهسفرکرده اند؛بنابراین‪،‬بدونشهروندان‬ ‫کافــی بــرای ســکونت و ابادانــی مجدد کشــور‪،‬‬ ‫توانایی دولت اوکراین برای برقراری مجدد یک‬ ‫دولت قوی به طور فزاینده ای محدود می شود‪.‬‬ ‫سمتوسویقیمتجهانیموادغذاییدر سال‪۲۰۲۳‬‬ ‫می کننــد احتمــاال در صــورت افزایش قیمت انرژی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایش قیمت سهام خود باشند‪.‬‬ ‫توحید ورستان‬ ‫ریشه های تورم جهانی‬ ‫تــورم نشــان دهنــده کابــوس سیاســی بــرای روســای‬ ‫جمهور‪ ،‬دولت ها و البته بحران ثروتمندان به دلیل کمبود‬ ‫کاالهای لوکس اســت‪ ،‬اما به معنای گرســنگی برای فقرای‬ ‫سراســر جهان هم هســت‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬در امریکا تورمی‬ ‫کــه ده ههــا کمیــن کــرده بود‪ ،‬بازگشــته اســت و نوســانات‬ ‫قیمت هنوز برای بسیاری از امریکایی ها‪ ،‬به ویژه ان هایی‬ ‫کــه از تــورم شــدید در دوران جیمــی کارتــر در دهــه ‪۱۹۷۰‬‬ ‫رنــج می بردنــد‪ ،‬وحشــت واقعی اســت‪ .‬البته این شــرایط‬ ‫مختــص ایــاالت متحده نیســت و مشــکالت زنجیره تامین‬ ‫همــراه بــا افزایــش تقاضــا همچنــان باعث افزایــش قیمت‬ ‫ســوخت‪ ،‬اجاره‪ ،‬مواد غذایی و سایر ملزومات در بسیاری‬ ‫بســایت بلومبرگ‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬براساس گزارش و ‬ ‫از کشــورها م ‬ ‫کشــورهای خاورمیانه و شــمال افریقا مانند ســودان‪ ،‬یمن‪،‬‬ ‫لبنــان‪ ،‬تونــس و مصر به دلیل واردات گندم و همچنین در‬ ‫معــرض خطر افزایش قیمت ها در ســال جاری قرار دارند‪.‬‬ ‫در حالی که مصرف کنندگان سود زیادی از تورم نمی برند‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران می تواننــد در صــورت داشــتن دارایــی در‬ ‫بازارهــای متاثــر از تورم‪ ،‬از ســود ان بهره ببرنــد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثــال‪ ،‬کســانی کــه در شــرکت های انــرژی ســرمایه گــذاری‬ ‫مــدت کوتاهــی پــس از جنــگ روســیه علیــه اوکرایــن‪،‬‬ ‫قیمــت کاالهــای غذایــی در شــاخص قیمت مــواد غذایی‬ ‫سازمان خواربار و کشاورزی ‪-‬فائو‪ -‬به باالترین سطح خود‬ ‫رسید که نشان از افزایش قیمت این اقالم در سراسر جهان‬ ‫بــود‪ .‬بــرای مثال در بریتانیا و در ماه دســامبر قیمت نان و‬ ‫تخم مرغ ‪ ۱۸‬درصد و قیمت شیر ‪ ۳۰‬درصد بیشتر از مدت‬ ‫مشــابه سال گذشــته شد‪ .‬حاال این پرســش مطرح می شود‬ ‫کــه تــداوم افزایــش قیمــت مــواد غذایــی چگونــه امنیــت‬ ‫غذایی در جهان را تهدید می کند و انتظارات اقتصاددانان‬ ‫از نوســانات قیمــت بــرای ســال ‪ ۲۰۲۳‬چیســت؟ افزایــش‬ ‫قیمــت مــواد غذایی‪ ،‬قابلیت های امنیــت غذایی جهان را‬ ‫به ویژه در کشــورهای با درامد کم و متوســط که به شدت‬ ‫بــه اوکرایــن و روســیه بــرای تامیــن غالت و روغن وابســته‬ ‫هســتند‪ ،‬تهدیــد می کند‪ .‬این موضوع بیشــتر افریقا و اســیا‬ ‫یشــود که ‪ ۹۵‬درصد از صادرات گندم اوکراین‪،‬‬ ‫را شــامل م ‬ ‫در ســال ‪( ۲۰۲۱‬نزدیک به یک دهم عرضه جهانی گندم)‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬ایــن کمبود باعث شــد‬ ‫تــا احتماالتــی مبنــی بــر بــروز قحطــی در مناطــق مختلف‬ ‫جهان مطرح شود‪ ،‬اما قیمت مواد غذایی در دوره گذشته‬ ‫کاهش یافت و داده های موجود در «شاخص قیمت مواد‬ ‫غذایــی ســازمان خواربــار و کشــاورزی» حاکی از ان اســت‬ ‫تهــا بــه یک ســال پیــش و اغــاز حمله روســیه به‬ ‫کــه قیم ‬ ‫اوکراین بازگشته است‪ .‬چرا فشارها بر افزایش قیمت مواد‬ ‫غذایی تا پایان ســال ‪ ۲۰۲۲‬کاهش یافت و کارشناســان در‬ ‫مــورد قیمــت کاالهای غذایی در ســال ‪ ۲۰۲۳‬چه انتظاری‬ ‫دارند؟ تارنمای ‪ American Salon‬نوشته بود که نمی توان‬ ‫تغییــرات قیمــت مــواد غذایــی را از پیامدهــای همه گیری‬ ‫کرونــا و اقدامــات مربوط بــه قرنطینه جدا کــرد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫زمانــی کــه محدودیت ها برداشــته شــد و تقاضا شــروع به‬ ‫افزایــش کــرد‪ ،‬قیمــت مــواد غذایــی و انــرژی نیــز افزایــش‬ ‫یافت‪ .‬همچنین جنگ در اوکراین زمانی اغاز شد که جهان‬ ‫هنــوز بــر عواقب همه گیری کرونا غلبه نکرده بود و پس از‬ ‫ان تورم قیمت مواد غذایی به اوج خود رسید‪.‬‬ ‫تداوم مشکالت در زنجیر ه تامین محصوالت‬ ‫کشاورزی‬ ‫صــادرات غــات اوکرایــن پــس از توافــق بیــن روســیه‬ ‫و اوکرایــن بــا میانجیگــری ســازمان ملــل و ترکیــه در مــاه‬ ‫ژوئیــه و در راســتای ایجــاد یک کریدور بشردوســتانه برای‬ ‫انتقــال غــات از طریــق دریــای ســیاه از ســر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬برداشــت گنــدم اوکرایــن بیشــتر از ســطح انتظــار‬ ‫بــود‪ ،‬البتــه محصــوالت بســیاری از مناطــق در خــط مقدم‬ ‫جنگ برداشــت نشــد‪ .‬همین امر در مورد ذرت نیز صادق‬ ‫بــود‪ .‬چون فرایند خشــک کــردن انرژی بر بود و کشــاورزان‬ ‫رویداد ایران‬ ‫تهــای بــاال را تامیــن کننــد‪ ،‬نتیجه این‬ ‫نمی توانســتند قیم ‬ ‫شــد که صــادرات غــات اوکراین حدود ‪ ۳۰‬درصد نســبت‬ ‫بــه همتایان خود در ســال قبل کاهش یافت‪ .‬البته روســیه‬ ‫در مقادیر بیشــتری نسبت به اوکراین گندم صادر می کند‪،‬‬ ‫چون حدود ‪ ۱۵‬درصد از تقاضای جهانی را تامین می کند‪.‬‬ ‫براوردی از میزان ذخایر گندم روســیه دشــوار اســت‪ ،‬چون‬ ‫این کشــور انتشــار داده های مربوط به ان را متوقف کرده‬ ‫است‪ .‬اما مسلما سیاست مسکو برای محدود کردن عرضه‬ ‫بــه کشــورهای «غیر دوســت» تاثیــرات زیادی در دســترس‬ ‫بودن ان برای بسیاری از کشورها خواهد داشت‪ .‬از همین‬ ‫روی‪ ،‬کشورهایی که شدیدا به واردات غالت از اوکراین و‬ ‫روسیه وابسته هستند‪ ،‬مجبور شده اند ان را از جای دیگری‬ ‫خریــداری کننــد‪ .‬برای مثال‪ ،‬یمن و مصــر واردات غالت از‬ ‫هنــد و اتحادیــه اروپــا را افزایش دادند‪ .‬همیــن امر باعث‬ ‫افزایــش قیمت ان نیز شــد‪ .‬از ســوی دیگــر افزایش قیمت‬ ‫انرژی باعث کاهش تولید کود در برخی نقاط شده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬بریتانیا مجبور شد بزرگترین کارخانه تولید‬ ‫کــود نیتــروژن خود را در ســال ‪ ۲۰۲۲‬تعطیــل کند‪ .‬میانگین‬ ‫قیمــت کــود در بریتانیــا ‪ ۱۸‬درصــد بیشــتر از زمســتان قبــل‬ ‫از حملــه بــه اوکرایــن و ‪ ۶۶‬درصد بیشــتر از دو ســال پیش‬ ‫بود‪ .‬در تابســتان ‪ ،۲۰۲۲‬محصوالت غذایی از شرایط اب‬ ‫و هوایــی رنــج بردند‪ ،‬چون گرما و خشکســالی بســیاری از‬ ‫مناطــق در شــمال اروپا‪ ،‬امریــکا و چین را درنوردید‪ ،‬ســیل‬ ‫پاکستان را فرا گرفت و خشکسالی زمین های کشاورزی در‬ ‫ارژانتین را نابود کرد‪ .‬ابیاری در بسیاری از مناطق دشوارتر‬ ‫شد و خشکسالی در اروپا عرضه محصوالت مورد استفاده‬ ‫برای خوراک دام را کاهش داد‪ .‬در نتیجه قیمت گوشت و‬ ‫ســبزیجات افزایش یافت‪ .‬براســاس گزارش وبسایت عربی‬ ‫پســت‪ ،‬داده های برنامه جهانی غذای ســازمان ملل نشان‬ ‫می دهــد کــه بســیاری از مردم بــه دلیل تــورم‪ ،‬جنگ و اب‬ ‫و هــوای ســخت در مناطــق کشــاورزی با مشــکالت زیادی‬ ‫در دسترســی بــه غذا مواجه هســتند‪ .‬تعداد افــرادی که از‬ ‫ناامنی شدید غذایی رنج می برند از زمان شروع جنگ ‪۲۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫انتظارات اقتصاددانان از قیمت مواد غذایی در سال‬ ‫‪۲۰۲۳‬‬ ‫قیمــت عمــده گاز و نفت کمتر از باالترین ســطح خود‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۲‬اســت کــه ایــن موضوع به نفــع کل زنجیره‬ ‫تامیــن مــواد غذایــی خواهد بــود و یکــی از دالیل کاهش‬ ‫اندکــی تــورم در بســیاری از کشــورها اســت‪ .‬ایــن امــر تــا‬ ‫حــدودی فشــارهای وارده بــر قیمت جهانی مــواد غذایی‬ ‫را کاهــش می دهــد؛ بطوریکــه قیمــت غــات‪ ،‬گوشــت و‬ ‫نهــای گیاهــی بــه ویــژه در پایــان ســال ‪ ۲۰۲۲‬کاهش‬ ‫روغ ‬ ‫یافت‪ ،‬اگرچه قیمت شــکر و شــیر افزایش یافت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تــورم مــواد غذایــی در ســطوح بــاالی تاریخی خــود باقی‬ ‫یهــا بــرای ســال جدیــد نشــان می دهد که‬ ‫مانــد‪ .‬پیش بین ‬ ‫ســطح محصــوالت کشــت شــده در اوکرایــن ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫نسبت به سال ‪ ۲۰۲۲‬کاهش می یابد‪ .‬در مجموع‪ ،‬به دلیل‬ ‫هزینه های باالی کشاورزی و شرایط اب و هوایی سخت‪،‬‬ ‫فشــار بــر محصــوالت کشــاورزی ادامــه دارد‪ .‬تــا زمانی که‬ ‫احتماال باال باقی خواهد‬ ‫عرضه محدود باشد‪ ،‬قیمت کود‬ ‫ً‬ ‫مانــد و باوجــود قیمت هــای بــاال‪ ،‬احتماال کــود در مقادیر‬ ‫معمولــی بــرای کشــاورزان کشــورهای ثروتمند در دســترس‬ ‫باشند‪ .‬در کشورهای فقیر‪ ،‬ذخایر کود احتماال کاهش یابد‬ ‫کــه به معنای محصــوالت ضعیف تر و بی کیفیت تر اســت‬ ‫و مالــکان خــرد را در معــرض رنــج بیشــتر ناشــی از ناامنی‬ ‫غذایی قرار می دهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بســیاری از کاالها احتماال‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۲۳‬با کمبود مواجــه خواهند بود که به معنای‬ ‫ادامه فشارها برای افزایش قیمت است‪ .‬خرده فروشان یا‬ ‫باید هزینه های فزاینده را پوشش دهند یا ان را به مصرف‬ ‫کنندگان منتقل کنند‪ .‬دولت ها همچنین باید نحوه افزایش‬ ‫حمایــت از مصــرف کننــدگان و کشــاورزان را بــرای تقویت‬ ‫تولیــد در نظــر بگیرنــد‪ .‬بــه گفتــه امریکن ســالون؛ جامعه‬ ‫بین المللــی بایــد به یــک توافق فوری برای تســهیل عرضه‬ ‫کــود‪ ،‬کاهــش اختالالت عرضه و اولویــت دادن به جوامع‬ ‫اســیب پذیر در کشورهای فقیر دســت یابد‪ .‬در بلندمدت‪،‬‬ ‫کشــاورزان باید وابســتگی خــود به کودهــا را کاهش دهند‬ ‫و روش های کشــاورزی را توســعه دهند کــه بر چرخه مواد‬ ‫مغذی ارگانیک متکی است‪.‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حذفیارانهنقدیمنوط‬ ‫بهاستقبالمردماست‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن افــراد مــی توانند‬ ‫اجتماعــی حــذف یارانه نقدی‬ ‫از طریــق مراجعــه حضــوری و‬ ‫را منــوط بــه اســتقبال مــردم‬ ‫یا ثبت در ســامانه‪ ،‬درخواست‬ ‫دانست و گفت‪ :‬اگر استقبال از‬ ‫خــود را مطــرح کننــد تــا مــورد‬ ‫حذف یارانه نقدی خوب باشد‬ ‫رســیدگی قــرار گیــرد‪ .‬مرتضوی‬ ‫صولت مرتضوی‬ ‫طــرح اســتفاده از کارات یارانــه‬ ‫دربــاره اینکه ایــا کارت یارانه تا‬ ‫جایگزین یارانه نقدی می شود‪.‬‬ ‫سالایندهجایگزینیارانهنقدی‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به میزان اســتقبال‬ ‫به گزراش بازار‪ ،‬سید صولت مرتضوی در حاشیه م ‬ ‫جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مــردم بســتگی دارد و کامــا اختیاری اســت؛ اگر‬ ‫امــکان حذف یارانه نقــدی خانوارها گفت‪ :‬این اســتقبال خوب باشــد این طرح جایگزین یارانه‬ ‫طرح در اســتان هرمزگان به صورت ازمایشــی در نقدیخواهدشد‪.‬‬ ‫حــال اجراســت و حــدود هزار فروشــگاه در این‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه‬ ‫استانبهسیستمکاالبرگالکترونیکیمجهز شده سرپرستانخانوار چگونهمیتواننداعتبار خودرا‬ ‫انــد‪ .‬وی با بیان اینکه تعداد فراوانی فروشــگاه بررســی کنند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬سرپرستان خانوار با کد‬ ‫و خواربار فروشــی در هر اســتان برای اجرای این دستوری*‪ #۲۸*۷۸۸‬هم می توانند میزان اعتبار‬ ‫طرح تعریف شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در حال ارزیابی خود را مشاهد کنند و به هر مقداری که ضرورت‬ ‫استقبال مردم از این طرح در کل کشور هستیم‪.‬‬ ‫دانستند خرید کنند‪ .‬مرتضوی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ابــراز در طرحکاالبرگالکترونیکخریدموادغذاییکه‬ ‫امیــدواری کــرد کــه با اســتقبال خوب مــردم این حدود ‪ ۱۰‬قلم کاال و مشــمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬بودند را‬ ‫طــرح اجرایــی شــود زیرا بســتر کار فراهم شــده در سبد کاال قیمت گذاری کردیم که پایه قیمت‬ ‫اســت‪ .‬مرتضوی در ادامــه با یاداوری اینکه پس گذاری ان شهریور ‪ ۱۴۰۰‬بود‪.‬‬ ‫از موفقیــت در اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به‬ ‫در استان هرمزگان‪ ،‬اجرای ان به پنج استان دیگر اینکهایااینوزارتخانهبرنامهایبرایتغییر ایین‬ ‫تســری می یابد‪ ،‬ابزار امیــدواری کرد که بتوان تا نامه مشاغل سخت و زیان اور و تغییر تعاریف‬ ‫پایان امسال این طرح را در کل کشور اجرایی کرد‪ .‬مشاغلمشمولاندارید‪،‬گفت‪:‬هیچپیشنهادی‬ ‫وزیر رفاه درباره افرادی که مشمول دریافت برای تغییر مشاغل سخت و زیان اور به ما نشده‬ ‫یارانــه نشــده انــد و متقاضی ان هســتند‪ ،‬اظهار است و برنامه ای در این خصوص نداریم‪.‬‬ ‫‪ 330‬همت پرداخت حقوق صندوق های‬ ‫لشگریو کشوری‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و‬ ‫تســویه کــرده و در اینــده نیــاز‬ ‫بودجــه توضیحاتــی را دربــاره‬ ‫نباشد که معطل دولت باشند‪.‬‬ ‫وضعیتپرداختبدهیدولت‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫بــه صندوق های بازنشســتگی‬ ‫همچنین درباره میزان وام های‬ ‫ارائه کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید‬ ‫خــرد ماننــد در نظرگرفتــن ‪150‬‬ ‫مسعود‬ ‫مســعود میرکاظمی در حاشیه‬ ‫همــت (هــزار میلیــارد تومــان)‬ ‫میرکاظمی‬ ‫جلســه هیئت دولــت در جمع‬ ‫بــرای وام ازدواج و فرزنــد اوری‬ ‫خبرنگاران درباره بدهی دولت به صندوق های و‪ ...‬اظهارکرد‪ :‬امسال به گونه ای تنظیم می کنیم‬ ‫بازنشســتگی و ایــن کــه ایــن مســاله در بودجه که امتیاز تقسیم اینها را به دولت دهند به نحوی‬ ‫چطــور دیــده شــده اســت؟ گفــت‪ 330 :‬همت که تکلیفی به بانک ها گذاشته نشود که منجر‬ ‫(هــزار میلیارد تومــان) پرداخت حقوق صندوق به ناترازی‪ ،‬اضافه برداشت و یا تورم برای مردم‬ ‫های لشــگری و کشوری اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬شــود‪ .‬وی درباره این که ســقف این میزان اعتبار‬ ‫در مورد بدهی های گذشته تامین اجتماعی نیز پایین نیســت؟ گفــت‪ :‬نه اصال راجــع به این ها‬ ‫طرحــی را در قانــون برنامــه می بریم‪ ،‬تا بتوانیم بحث نشده‪ ،‬ایین نامه ها در دولت تنظیم می‬ ‫بــا راهــکاری کــه انجا در نظــر می گیریم به کلی شود‪ ،‬کمتر از سال گذشته نخواهد بود‪.‬‬ ‫مهندسی قیمت خودرو در بورس کاال‬ ‫نماینــده مــردم تبریــز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو در‬ ‫مجلسشورایاسالمیاز مهندسیقیمتخودرو‬ ‫در بــورس کاال خبــر داد‪ .‬ســیدمحمدرضا میرتاج‬ ‫الدینــی در گفتگــو با بــازار درباره عرضــه خودرو‬ ‫در بــورس کاال‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اســتفاده از ســازوکار‬ ‫بورس موجب حذف رانت شــد در واقع قیمت‬ ‫خودرو در بازار از بهای ان در بورس کمتر اســت‬ ‫و استفاده از این مکانیزم موجب شد که حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار میلیارد تومــان رانت از این حوزه حذف‬ ‫شــود‪ .‬نماینــده مردم تبریز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی افزود‪ :‬برای ساماندهی‬ ‫صنعت خــودرو باید گام هایی مانند رشــد تیراژ‬ ‫تولید‪ ،‬ارتقای کیفیت‪ ،‬واردات و‪ ...‬برداشته شود‬ ‫تا با افزایش عرضه‪ ،‬قیمت خودرو کاهش یابد و‬ ‫خودرو که در حال حاضر به کاالیی ســرمایه ای‬ ‫تبدیــل شــده‪ ،‬مصرفــی شــود‪ .‬عضــو کمیســیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به‬ ‫این پرسش که عرضه خودرو در بورس خودرو ایا‬ ‫به این معنا نیست که خودرو کاالیی سرمایه ای‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از انجاکه میزان تولید این کاال‬ ‫نسبتبهتقاضا کماست؛در واقعدر اینشرایط‬ ‫یااز سازوکار مزایدهاستفادهمی شودیاقرعه کشی‪،‬‬ ‫کهمکانیزمقرعه کشینوعیبخت ازماییاست‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به‬ ‫ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری به منظور‬ ‫کاهــش زیــان انباشــته خودروســازان و توجه به‬ ‫واردات خودرو به منظور تامین نیاز مردم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬خودروســازان نباید عرضه خودرو در بورس‬ ‫را مهندسی کنند‪ ،‬این شرکت ها باید روزبه روز بر‬ ‫تیراژ تولیدشان بیافزایند؛ وزارت صمت نیز باید‬ ‫نظــارت جدی بر مکانیــزم عرضه خودروســازان‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومان از تسهیالت‬ ‫شبکهبانکی کشور شفافشد‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬امسال ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫تسهیالت پرداختی شبکه بانکی کشور که حدود‬ ‫نیمی از کل تســهیالت را شــامل می شود‪ ،‬شفاف‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی خضریان با اشاره‬ ‫بــه ســازوکاری که در قانــون بودجه امســال برای‬ ‫شــفاف شــدن پرداخت تسهیالت بانکی در نظر‬ ‫گرفتهشدهبود‪،‬بهخبرنگارانتوضیحداد‪:‬پرداخت‬ ‫تسهیالت جزو وظایف شبکه بانکی کشور است‬ ‫اما در مواردی این تسهیالت در فضایی تاریک و‬ ‫با نظارت غیرموثر پرداخت می شود و به همین‬ ‫دلیل شــاهد انحراف و فســادهایی در پرداخت‬ ‫تســهیالت کالن به اشخاص هستیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه پرداخت های غیرشفاف سبب می شود تا‬ ‫اعتبارات بانکی دریافت شده به بازارهای موازی‬ ‫چــون مســکن‪ ،‬ســکه‪ ،‬خــودرو و ارز وارد شــده و‬ ‫سبب ایجاد التهاب در اقتصاد و بازار شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در قانون بودجه حکم قانونی بند (د)‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬گنجانده شــد تا‬ ‫بانک ها موظف به انتشــار اطالعات تسهیالت‬ ‫کالن و اشــخاص مرتبط بانکی شــوند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم تهران در مجلس با بیان اینکه شورای پول‬ ‫و اعتبــار در جلس ـه ای حــد انتشــار عمومی این‬ ‫تسهیالت را حداقل‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعالم کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬البته بعضی بانک ها از این امکان‬ ‫به وجود امده سوءاستفاده کرده و با روش هایی‬ ‫در انتشار اطالعاتتسهیالت‪،‬کماظهاریکردند‪.‬‬ ‫خضریان متذکر شــد‪ :‬با اجرای این بند از قانون‬ ‫بودجه و در کمتر از یکسال‪ ،‬اطالعات‪ ۲۰۰۰‬هزار‬ ‫میلیاردتومانمعادلحدودنیمیاز کلتسهیالت‬ ‫پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شده و زمینه‬ ‫را بــرای جلوگیــری از بروز تخلف‪ ،‬فســاد و رانت‬ ‫در پرداخت تســهیالت فراهم کرده اســت‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس ادامه داد‪ :‬انتظار می رفت این‬ ‫بنــد از قانــون بودجه امســال‪ ،‬در الیحه بودجه‬ ‫ســال اینده دولت نیز گنجانده شــود و ابعاد ان‬ ‫به ســایر مولفه های مالی شبکه بانکی گسترش‬ ‫یابد اما به نظر می رسد تالش برخی بانک های‬ ‫ذی نفع در عدم شفافیت که با افشای اطالعات‬ ‫تســهیالت‪ ،‬وا مهــای پرداختــی بــه شــرکت ها و‬ ‫یشــد‪ ،‬موثر واقع‬ ‫افراد وابســته به ان ها علنی م ‬ ‫شــده و ایــن بند در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬دیده‬ ‫نشد‪ .‬خضریان تاکید کرد که در جریان رسیدگی‬ ‫بــه جزئیــات الیحه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬کل کشــور در‬ ‫مجلس‪،‬تالشخواهد کردتابنددر قانونبودجه‬ ‫گنجاندهشود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫سوداورترین و زیانده ترین شرکت های دولتی کدامند؟‬ ‫خسارت سنگین چند شرکت و بانک‬ ‫به منابع مالی دولت‬ ‫شرکت هایدولتیدر سال هایاخیر و در جریان‬ ‫بررسیلوایحبودجهاز بحثبرانگیزترینمحورهای‬ ‫بودج ـه ای بوده اند و اغلب بودجه این بخش به‬ ‫دلیل کمبود وقت در صحن مجلس مورد رسیدگی‬ ‫قرار نمی گرفت اما امسال دولت بودجه این بخش‬ ‫را بــه صــورت مجزا بــه مجلس تحویل داده شــده‬ ‫است تا در بوته نقد و نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫یهــای الیحــه‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬یکــی از ویژگ ‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۲‬کل کشــور‪ ،‬شــفافیت بودجه شرکت‬ ‫های دولتی است؛ این بخش از ان جهت اهمیت‬ ‫دارد کــه شــرکت هــای دولتــی بــا اتصال بــه منابع‬ ‫دولت نسبت به رقبای خود در بخش خصوصی‪،‬‬ ‫در شــرایط مالی مطلوب تری قرار دارند و حتی در‬ ‫مواردی بدون رقیب هستند و از سوی دیگر بازوی‬ ‫اجرایی سیاست های عمرانی و اقتصادی دولت به‬ ‫شمار می روند کهتوسعهمتوازنرادر استان هادنبال‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در همین راســتا مرکــز پژوهش های مجلس‪ ،‬در‬ ‫گزارشی عملکرد هزینه های سرمایه ای شرکت های‬ ‫دولتی را مورد بررسی قرار داد و با اعالم اینکه این‬ ‫شرکت هادر دو سال گذشتهعملکردقابلقبول تری‬ ‫نسبت به قبل داشته اند‪ ،‬میزان عملکرد این شرکت‬ ‫ها را در مجموع حدود ‪ ۷۷‬درصد براورد کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬در بخش احکام مربوط‬ ‫به شرکت های دولتی‪ ،‬الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۲‬حاوی‬ ‫برخــی نکات مثبت اســت از جمله انکــه برخی از‬ ‫احــکام غیراصولی کــه موجب اخــال در فعالیت‬ ‫یشــد در الیحــه‬ ‫اقتصــادی شــرکت های دولتــی م ‬ ‫حــذف شــده و برخــی دیگــر از احــکام غیرضــرور‬ ‫کــه برخــی از انها فاقد عملکــرد بودند و برخی نیز‬ ‫مستلزمتکرار نبودند‪،‬از الیحهحذفشده اند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش منابع و مصارف‪ ،‬درامدها و‬ ‫هزینه های شرکت های دولتی هر یک در حدود‪۴۵‬‬ ‫درصد رشد داشته اند که با توجه به نرخ تورم و رشد‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬رشد غیرعادی محسوب نمی شود‪ .‬ضمن‬ ‫انکههزینه هایسرمایه ایشرکت هایدولتینیز به‬ ‫میزان‪ ۲۰‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬از نظر کارشناسان این مرکز‪ ،‬الیحه‬ ‫بودجه مانند سال های قبل‪ ،‬سازوکاری برای تحقق‬ ‫رشد ســرمایه گذاری شــرکت های دولتی پیش بینی‬ ‫نکردهو تنهابراوردهزینه هایسرمایه ایرشدداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکــی از موضوعــات جنجالــی مربــوط بــه‬ ‫شــرکت های زیانــده و ســودده دولتی اســت؛ مرور‬ ‫امــار و ارقــام در ایــن گزارش نشــان می دهــد که در‬ ‫سال اینده پنج شرکت و بانک دولتی بیشترین زیان‬ ‫مالیراتجربهخواهند کرد کهبهترتیبشاملبانک‬ ‫ســپه‪ ،‬سازمان صدا و سیما‪ ،‬شــرکت راه اهن‪ ،‬بانک‬ ‫مســکن‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫است‪ .‬مجموع زیان انها نیز ‪ 195‬هزار و‪ 977‬میلیارد‬ ‫ریال خواهد بود‪.‬‬ ‫البته موضــوع زیانده بودن برخی شــرکت های‬ ‫دولتیموضوعجدیدینیستو نگاهیبهعملکرد‬ ‫شرکت ها و بانک های دولتی در بازه زمانی ‪1398‬‬ ‫تا ‪ 1400‬نشان می دهد که در این دوره نیز به ترتیب‬ ‫بانک سپه‪ ،‬شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق‬ ‫حرارتی‪ ،‬توانیر‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬صدا و ســیما‪ ،‬شــرکت‬ ‫سهامی برق منطقه ای تهران‪ ،‬شرکت توسعه منابع‬ ‫اب و نیروی ایران‪ ،‬هواپیمایی جمهوری اسالمی و‬ ‫شرکتسهامیپتروپارسزیاندهشناساییشده اند‪.‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫نگاهی به عملکرد و بودجه شرکت های دولتی‬ ‫نشان می دهد که بخشی از این شرکت ها نه تنها‬ ‫زیانده نیســتند بلکه ســوداوری خوبی داشــته و با‬ ‫ســرمایه گذاری های جدید از محل منابع خود‪ ،‬به‬ ‫تحققبرنامههایاقتصادیدولت کمک کرده اند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها‪ ،‬هفت شرکت‬ ‫دولتی دارای بیشترین درامد که عمدتا منابع خود را‬ ‫از فروش کاال و خدمات به دست می اورند‪ ،‬شامل‬ ‫پاالیشنفتابادان‪،‬شرکتملینفت‪،‬شرکتملی‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش نفت اراک‪ ،‬بازرگانی دولتی ایران‪ ،‬بانک‬ ‫سپه و بانک ملی است‪.‬‬ ‫امــا پردرامدتریــن شــرکت الزامــا بــه معنــی‬ ‫سوداوری این شرکت نیست زیرا بررسی ها نشان‬ ‫می دهد که این شــرکت ها که بیشــترین درامد را‬ ‫داشته اند‪ ،‬در زمینه هزینه نیز بیشترین هزینه ها‬ ‫را متحمل شده اند‪ .‬به طوری که شرکت های ملی‬ ‫گاز ایــران‪ ،‬ســازمان توســعه و نوســازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬پاالیش نفت امام خمینی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬ملــی نفت‪ ،‬پاالیــش نفت ابــادان‪ ،‬ملی‬ ‫صنایع پتروشــیمی‪ ،‬ســازمان بنادر و دریانوردی و‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی سوداورین شرکت های‬ ‫دولتی ایران هستند‪.‬‬ ‫بخش نهایی گزارش مرکز پژوهشها به عملکرد‬ ‫شــرکت های دولتــی در اجــرای احکام انضباطی و‬ ‫سایر احکامی که به منظور ساماندهی شرکت های‬ ‫دولتــی در الیحــه بودجــه درج می شــود‪ ،‬پرداخته‬ ‫است که بررسی ها نشان می دهد که این شرکت ها‬ ‫در اجرایاحکامبودجه‪ 1400‬موفقعملنکرده اند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بنیادمسکن انقالب اسالمی سیستان وبلوچستان در نظر دارد اجرای اسفالت‬ ‫سرد بشــرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از‬ ‫طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل پروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪۲۰۰1۰۰5۲1۴۰۰۰۰5۹‬‬ ‫اجرای اسفالت سرد‬ ‫روستاهای سرجو ‪ ،‬غفوراباد ‪،‬‬ ‫کالتوک شهرستان سراوان‬ ‫‪3۴/۲61/87۴/۹31‬‬ ‫‪1/713/۰۹3/7۴7‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰5۲1۴۰۰۰۰6۰‬‬ ‫اجرای اسفالت سرد‬ ‫روستاهای نسکندو جکیگور‬ ‫شهرستان های سرباز و‬ ‫راسک‬ ‫‪3۲/۹۹۲/۰88/5۰5‬‬ ‫‪1/6۴۹/6۰۴/۴۲5‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بنیادمسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای عملیات طرح هادی روســتایی شــامل‪ :‬اجرای اسفالت سرد وسایر‬ ‫ایتمهای مورد نیاز براساس نقشه هاو مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل فروش اسناد مناقصه‪ :‬از روز یک شــنبه مــورخ ‪ 1401/11/02‬لغایت روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪1401/11/04‬‬ ‫‪ -4‬مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران ‪ :‬از روز چهار شنبه مورخ ‪1401/11/05‬‬ ‫تا ساعت ‪ 12:00‬روز دو شنبه مورخ ‪( 1401/11/17‬حداقل‪ 10‬روز) طبق بند (ب) ماده‪15‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات‬ ‫‪ -5‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -6‬تضمین شرکت در مناقصه ‪ :‬ضمانتنامه بانکی‪.‬‬ ‫‪-7‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬از اخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه (قابل تمدید‬ ‫برای یک دوره سه ماهه دیگر) معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬تاریخ بازگشــایی پاکات( الف‪،‬ب و ج) ‪ :‬ســاعت ‪12:30‬الی ‪14:00‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/11/17‬در دفتر مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -9‬جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایتهای زیر مراجعه نمایید‪ :‬جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر میتوانید به ســایتهای ‪ sb.bonyadmaskan.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪ .‬تلفن تماس‪054 - 33230107-10‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫ایران و امارات توافقنامه‬ ‫حمل و نقلی امضا می کنند‬ ‫روسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات با‬ ‫دستور کار توسعه حمل و نقل هوایی و امضای توافقنامه‬ ‫حملو نقل کشور تاسهماهاینده‪،‬بایکدیگر دیدار کردند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا از ســازمان هواپیمایی کشــوری‪« ،‬محمد‬ ‫محمدی بخش»رییساینسازماندر راستیمتخصصی‬ ‫بخشحملونقلهواییدر سفر هیاتبلندپایهاقتصادی‬ ‫ایران به امارات‪ ،‬حضور یافت‪ .‬در این دیدار ضمن بررسی‬ ‫روند همکاری ها‪ ،‬بر گسترش و توسعه مناسبات حمل و‬ ‫نقل هوایی بین دو کشور تاکید شد‪ .‬همچنین مقرر شد در‬ ‫سه ماه اینده موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و‬ ‫امارات با مجوز رسمی هیات دولت امضا شود تا به عنوان‬ ‫سند راهبردی بین دو کشور در مجلس شورای اسالمی به‬ ‫تصویببرسد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاراموزان در‬ ‫محیط کار واقعی جذب‬ ‫بازار می شوند‬ ‫معاونوزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعی گفت‪:‬بهترین‬ ‫نوع اموزش در محیط کار واقعی است و طبق امار بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصدافرادی کهدر اینمحیطاموزشمی بینندجذب‬ ‫بازار کار می شوند‪ .‬به گزارش ایرنا از سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشور‪« ،‬غالمحسین حسینی نیا»‪ ،‬در همایش‬ ‫تبیین سیاست های دانشگاه ازاد اسالمی در حوزه مهارت‬ ‫اموزیاظهار داشت‪:‬تجربهو مطالعاتنشانمی دهد که‬ ‫بهترین شیوه اموزش‪ ،‬اموزش در محیط واقعی کار است‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد از اموزش های مهارتی ارائه شده از طریق این‬ ‫سازمان به صورت تئوری و ‪ ۷۰‬درصد اموزش ها به صورت‬ ‫عملی اســت‪ .‬معــاون وزیر کار خاطرنشــان کرد‪ :‬افــراد در‬ ‫اموزش محیط واقعی کار به واحدهای کارگاهی معرفی‬ ‫می شــوند و تحت پوشــش بیمه حوادث قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهارت‪ ،‬کلید اشتغال پایدار است و هر جوان‬ ‫بایدیکمهارتیادبگیرد؛زیرامسیر خوشبختیجواناناز‬ ‫مهارت اموزی شروع می شود‪.‬‬ ‫رییس ســازمان فنی و حرفه ای‪ ،‬با اشــاره به ســرعت‬ ‫پیشرفت فناوری در جها‪ ،‬بیان داشت‪ :‬شبیه سازی‪ ،‬بیگ‬ ‫دیتا‪ ،‬واقعیت افزوده‪ ،‬ربات های خودکار‪ ،‬یکپارچه سازی‬ ‫سیستم ها‪ ،‬رایانش ابری‪ ،‬تولید افزایشی‪ ،‬امنیت سایبری و‬ ‫اینترنت اشیاء از تکنولوژی های کلیدی پایه های انقالب‬ ‫صنعتی چهارم اســت و با وجود اینترنت اشــیاء‪ ،‬تحولی‬ ‫بزرگ در زندگی افراد ایجاد شــده اســت و در اینده ما با‬ ‫بیکارانــی روبــه رو می شــویم که در حال حاضر اشــتغال‬ ‫بــه کار دارنــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه تقریبا دو ســوم دانش‬ ‫اموزانی که در ســال ‪ ۲۰۱۶‬مدرســه را شــروع کرده اند‪ ،‬در‬ ‫مشــاغلی که هنوز وجــود ندارد کار خواهند کــرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه به پیچیدگی های عصر حاضــر و مقوله اینده‬ ‫یهــای روز و‬ ‫مشــاغل و مشــاغل اینده که متاثــر از فناور ‬ ‫روند پر شــتاب ان اســت‪ ،‬عمر سودمند مهارت ها بسیار‬ ‫کوتاه است و از این رو نیازمند کسب اموزش های مهارتی‬ ‫ضمن کار در صنایع و ارتقای مهارت و فعالیت حرفه ای‬ ‫کارکنان و افزایش کیفیت تولیدات هســتیم‪ .‬معاون وزیر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی‪ ،‬با بیان اینکه در دانشــگاه‬ ‫ها‪ ،‬برای تعریف دانش بنیان ها سه مفهوم‪ ،‬استارتاپ ها‪،‬‬ ‫‪ skill up‬و ‪ scale up‬را بنــا کــرده انــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اســاس‬ ‫اســتارت اپ ها برخاســته از دانش و تولید فناوری است؛‬ ‫اما مفهوم اسکیل اپ‪ ،‬به معنای ارتقاء مهارت مطابقت‬ ‫محصوالت و خدمات استارت اپ ها بر اساس نیازهای‬ ‫بازار می باشــد‪ .‬وی گفت‪ :‬ســازمان اموزش فنی و حرفه‬ ‫ای کشور به عنوان متولی اصلی مهارت اموزی در کشور‪،‬‬ ‫نقش حلقه بین‪start up‬ها و ‪ scale up‬ها را با ارائه اموزش‬ ‫های مهارتی بر اساس نیاز استارت اپ ها در جهت تولید‬ ‫محصوالتو خدماتدر مقیاسباالایفامی کند‪.‬حسینی‬ ‫نیــا‪ ،‬مهارت امــوزی را هنر ایجاد و پایداری اشــتغال برای‬ ‫جوانان و همچنین‪ ،‬هنر تبدیل علم نافع به عمل صالح‬ ‫برشمرد و اظهار داشت‪ :‬اولیا و انبیای خداوند نیز به یک‬ ‫هنر و مهارتی اراسته و حرفه ای را پیشه کرده بودند‪ .‬وی‬ ‫طرح های کهاد‪ ،‬نخلستان و محیط کار واقعی را از برنامه‬ ‫های جدید سازمان عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬درطرح کهاد‪،‬‬ ‫دوره های اموزشی تلفیقی مهارتی همزمان با اموزش های‬ ‫کالســیک‪ ،‬برای دانشــجویان در نظر گرفته می شــود که‬ ‫شامل‪ ۵۴۰‬ساعت اموزش معادل‪ ۱۸‬واحد درسی است‪.‬‬ ‫رییس سازمان اموزش فنی و حرفه ای اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫طرحنخلستاننیزبرایفارغالتحصیالندانشگاهیکهرشته‬ ‫های تحصیلی انها در بازار کار مشتری ندارد طرح اموزش‬ ‫مهارتیدر حوزههایفناوریاطالعاتو ارتباطاتدر قالب‬ ‫دوره های ‪ ۶‬ماهه و یک دوره سه ماهه کارورزی در مراکز‬ ‫پارکعلمو فناوریو توسعهمهارتپیشبینیشدهاست‪.‬‬ ‫رفع تداخالت اراضی مقدمه‬ ‫تثبیت مالکیت است‬ ‫رییس سازمان امور اراضی کشور گفت‪ :‬رفع تداخالت‬ ‫اراضی مقدمه تثبیت مالکیت اســت که دولت و وزارت‬ ‫جهادکشاورزی بر ان تاکید دارند‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪« ،‬رضا افالطونی» در هجدهمین جلسه‬ ‫قرارگاه صدور اســناد‪ ،‬حفــظ کاربری و یکپارچگی اراضی‬ ‫کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫بیاناینکهسازمانامور اراضیمسوولیتتثبیتمالکیت‪،‬‬ ‫حفــظ کاربــری و یکپارچگی اراضی در کشــور را بر عهده‬ ‫دارد‪،‬افزود‪:‬استان هانیز بایدبراساسبرنامهتکلیفیخود‬ ‫جلسات کمیسیون رفع تداخالت را برگزار کنند تا بتوانیم‬ ‫بــه ســرعت‪ ،‬رفع تداخــات را به اتمام برســانیم‪ .‬رییس‬ ‫سازمانامور اراضی کشور بر استفادهاز ظرفیتتفاهمنامه‬ ‫موجود بین وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور تاکید کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬براساس این تفاهمنامه قرارگاه صدور اسناد‬ ‫در استان ها به ریاست استاندار تشکیل می شود و باید از‬ ‫ظرفیت اســتانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشــداران و شوراهای‬ ‫اســامی و دهیــاران بــرای حدنــگاری و رفــع تداخــات‬ ‫استفاده کنیمتاباعثتسریعامور شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫زیان روزانه ‪ ۷‬میلیون‬ ‫دالری از تعطیلی‬ ‫جایگاه های سی ان جی‬ ‫رئیــس انجمــن صنفی ســی ان جی گفــت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر فعالیــت تعــدادی از جایگا ههــای س ـی ان جی‬ ‫متوقف شده که این موضوع خسارت بسیار زیادی را به‬ ‫جایگاه ها و اقتصاد کشور تحمیل کرده است‪ .‬محسن‬ ‫جوهری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه در روزهای‬ ‫اخیر حدود‪ ۳۰‬درصد از جایگاه های سی ان جی به دلیل‬ ‫افتفشار و مدیریتمصرفگاز فعالیتخودراتعطیل‬ ‫کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به افزایش مصرف روزانه‬ ‫حدود ‪۷‬میلیون لیتر بنزین در روزهای اخیر‪ ،‬زیان ناشی‬ ‫از تعطیلی جایگاه ها به اقتصاد کشور روزانه حدود ‪۷‬‬ ‫میلیون دالر براورد می شود که این موضوع نشان دهنده‬ ‫اهمیت ســوخت ســی ان جی در ســبد ســوخت کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬باتوجــه بــه اینکه تعطیلی‬ ‫جایگاه هابهدلیلشرایطحاکمدر کشور و جبران کمبود‬ ‫گاز بــوده‪ ،‬تقاضــا داریم وزارت نفت خســارت تعطیلی‬ ‫جایگاه هاراپرداخت کند‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن صنفی ســی ان جی افــزود‪ :‬از وزارت‬ ‫نفت انتظار داریم مشابه اقدام مناسبی که در پرداخت‬ ‫قبوض گاز و برقشهرهایشمالشرقی کشور انجامشد‪،‬‬ ‫خسارات وارده به جایگاه های سی ان جی کشور نیز که‬ ‫در روزهای اخیر تعطیل شده اند را پرداخت کند‪.‬‬ ‫جوهری با تاکید بر اینکه در این مدت جایگاه های‬ ‫سی ان جیمتحملخسارتزیادیشدند‪،‬گفت‪:‬باتوجه‬ ‫بــه اینکــه جایگاه های س ـی ان جی با مشــکالت زیادی‬ ‫درگیر هستند‪ ،‬تعطیلی این جایگاه ها موجب افزایش‬ ‫زیان انباشته انها شده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میــزان خســارت جایگاه ها گفت‪:‬‬ ‫میزان خســارت جایگاه ها بسته به میزان تعطیلی انها‬ ‫متفاوت اســت‪ .‬در این بین فعالیت جایگاه های چند‬ ‫استان کشور چندین روز به صورت کامل متوقف شده‬ ‫که این جایگاه ها خسارت بیشتری را متحمل شده اند‪.‬‬ ‫البته تعطیلی جایگاه ها در سایر استان ها مقطعی بوده‬ ‫است و با توجه سهم حدود‪ ۲‬درصدی جایگاه های سی‬ ‫ان جی از گاز مصرفی روزانه کشور انتظار داریم وزارت‬ ‫نفت تدابیر الزم جهت جلوگیری از ادامه روند قطعی‬ ‫گاز جایگاه ها را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن صنفی ســی ان جی بــا بیان اینکه با‬ ‫تعطیلییکجایگاهسی ان جیخسارتزیادیتحمیل‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬جایگاه های س ـی ان جی همانند یک‬ ‫م ‬ ‫پاالیشــگاه کوچک هســتند که راه اندازی مجــدد ان ها‬ ‫بعــد از مدتــی تعطیلی هزینه های اضافه بر ســازمانی‬ ‫را تحمیل می کند‪ .‬ممکن اســت بر اثر تعطیلی‪ ،‬برخی‬ ‫قطعات اســیب دیده باشــند و تعویض این قطعات و‬ ‫سرویس های الزم نیز زیان جایگاه ها را مضاعف خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫پساب به شهرداری تهران‬ ‫تحویل شد‬ ‫مدیــر امور نظارت بر بهره برداری تصفیه خانه های‬ ‫فاضالبمحلیشرکتفاضالبتهرانگفت‪:‬بیشاز سه‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب پساب تصفیه خانه های‬ ‫شهرک قدس و شهید محالتی از ابتدای سال تاکنون به‬ ‫شــهرداری مناطق یک‪ ۲ ،‬و سازمان بوستان ها و فضای‬ ‫ســبز شــهر تهران تحویل شــده اســت‪ .‬به گزارش ایرنا از‬ ‫شــرکت فاضالب تهــران‪« ،‬اتابــک صفرخا نلــو» افزود‪:‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار مترمکعب پساب تصفیه خانه‬ ‫شهرکقدسبهشهرداریمنطقه‪ ۲‬تهرانباهدفابیاری‬ ‫فضای سبز نواحی ‪ ۲‬و چهار و برج میالد و نزدیک به‬ ‫یک میلیون مترمکعب پســاب به سازمان بوستان ها و‬ ‫فضای سبز برای ابیاری پارک پردیسان (از طریق پمپاژ )‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫ویادامه داد‪:‬همچنین‪ ۷۵۰‬هزار مترمکعباز پساب‬ ‫تولیدیدر تصفیه خانهشهرکشهیدمحالتیبرایابیاری‬ ‫فضای ســبز شــهرک محالتی و کمربند سبز (جنگل کاری‬ ‫کوهپایهشمالتهران)بهشهرداریمنطقهیکواگذار شده‬ ‫است‪ .‬صفرخان لو با بیان اینکه این میزان از پساب واگذار‬ ‫شده حدود‪ ۲۵‬درصد از ظرفیت تولید را شامل می شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با تکمیل خطوط انتقال و ایستگاه های‬ ‫پمپاژ توسطمناطقپنجو‪ ۶‬شهرداریتهران‪،‬میزانپساب‬ ‫قابل واگــذاری در ســال اینــده تا پنج میلیون مترمکعب‬ ‫افزایــش خواهد داشــت‪.‬اکنون شــرکت فاضــاب تهران‬ ‫امکانتخصیصپسابتصفیه خانه هایمحلیاز جمله‬ ‫تصفیه خانه هایشهرکمحالتی‪،‬صاحبقرانیه‪،‬قیطریه‪،‬‬ ‫زرگنده‪ ،‬اکباتان و شهرک غرب برای متقاضیان استفاده از‬ ‫پسابدر محدوده هایقابل واگذاریرادارد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۹‬درصدی ورودی‬ ‫اب سدهای کشور‬ ‫میزان اب ورودی به ســدهای کشــور از ابتدای سال‬ ‫ابــی جــاری (ابتــدای مهر) تا ‪ ۲۴‬دی ماه ‪ ۶‬میلیــارد و ‪۶۰‬‬ ‫میلیونمترمکعببودهاست کهنسبتبهمدتمشابه‬ ‫در ســال ابی گذشــته ‪ ۹‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫شهــای اخیــر وضعیــت‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬باوجــود بار ‬ ‫سدهای کشور همچنان نامناســب ارزیابی می شود‪ .‬بر‬ ‫اســاس تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و داده های اب‬ ‫شــرکت مدیریت منابع اب ایران‪ ،‬میزان اب ورودی به‬ ‫سدهای کشور در سال ابی گذشته (ابتدای مهر ‪ ۱۴۰۰‬تا‬ ‫اخر شهریور ‪ ۶ )۱۴۰۱‬میلیارد و ‪ ۶۳۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫بوده است که مقایسه ان با مدت مشابه سال ابی جاری‬ ‫کاهــش ورودی به ســدها را نشــان می دهد‪ .‬حجم اب‬ ‫موجود در سدهای کشور هم از ابتدای سال ابی جاری‬ ‫در حالــی بــه رقم ‪ ۱۹‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫رسیده که این رقم در سال ابی گذشته ‪ ۱۹‬میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب بوده است و کاهش‪ ۲‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫وضعیت ابی سد الغدیر در شرایط قرمز‬ ‫در طول چند سال اخیر کشور درگیر خشکسالی‬ ‫بوده و همین امر باعث شد که ذخایر ابی کشور به‬ ‫شدت تحت تاثیر قرار گیرد و کاهش سطح اب های‬ ‫زیر زمینی و سطحی به شکلی پیش رفت که حتی‬ ‫بارش های حجیم برخی ســال ها نیز نتوانست این‬ ‫کسری را جبران کند‪.‬‬ ‫سیالب سال‪ ،۹۸‬این نوید را می داد که بارش ها‬ ‫پایانیخوشبرایخشکسالی هاباشند‪،‬امامتاسفانه‬ ‫خشکسالی هادستبردار نبودندو کشور همچنان‬ ‫درگیر کم ابی است‪.‬‬ ‫تابستان‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ،۱۴۰۱‬نقاط مختلف کشور‪ ،‬بی‬ ‫ابی را تجربه کردند و حتی کار به قطعی کشید و‬ ‫همه به انتظار بارش های پاییز و زمستان نشستند‬ ‫بلکه کم ابی‪ ،‬به برکت بارش ها جبران شود‪.‬‬ ‫پاییــز ‪ ،۱۴۰۱‬فصلــی پربــارش نبــود و همین امر‬ ‫باعث شــد که وقت و بی وقت مســئوالن کشــور‪،‬‬ ‫درخصوص وضعیت سدهای کشور هشدار بدهند‬ ‫تا بلکه مردم صرفه جویی را در میزان مصرف خود‬ ‫لحاظکنند‪،‬امامتاسفانهعمقفاجعهبهقدریزیاد‬ ‫است که عمال برخی از سدها به گل نشسته اند‪.‬‬ ‫وضعیــت ســدهای اســتان مرکــزی نیز مشــابه‬ ‫سدهایدیگر استان هاست‪.‬بزرگترینسدایناستان‬ ‫در ساوه با ظرفیت‪ ۲۷۵‬میلیون مترمکعب‪ ،‬اوضاع‬ ‫و احوال خوشی ندارد و با دیدن این سازه عظیم که‬ ‫مقدار بســیار کمی اب را در خود جای داده است‪،‬‬ ‫اه از نهاد ادمی بلند می کند‪ ،‬مخصوصا وقتی دوران‬ ‫پرابی و سرریز شدن انرا هم دیده باشی‪.‬‬ ‫سد الغدیر ساوه‪ ،‬در مساحتی به وسعت ‪۸۵۰‬‬ ‫هکتار بر روی رود قره چای در ‪ ۲۵‬کیلومتری جنوب‬ ‫غربی شهرســتان ساوه واقع شــده و در سال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫این سد از نوع بتونی دو قوسی با طول تاج‪۲۶۵‬‬ ‫متر و ارتفاع‪ ۱۲۰‬متر است که با هدف تامین برق و‬ ‫اب کشاورزی‪ ۲۳‬هزار هکتار از اراضی این شهرستان‬ ‫احداث شد‪.‬‬ ‫این ســد به دلیل خشکســالی های پــی در پی‬ ‫عموما با افت سطح اب روبرو بود‪ ،‬اما در بارندگی‬ ‫های سال ‪ ،۹۸‬برای اولین بار پس از ‪ ۲۶‬سال سرریز‬ ‫کــرد و ذخیــره ابــی ان به ‪ ۲۶۵‬میلیون مترمکعب‪،‬‬ ‫معادل‪ ۹۶‬درصد حجم کلی رسید‪.‬‬ ‫این شرایط نویدبخش روزهای خوشی بود‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه عمر ان کوتاه بود و مجددا سد با کاهش‬ ‫ذخیــره ابــی روبرو شــد و امروز کمتــر از ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫مترمعکب اب درون خود جای داده است‪.‬‬ ‫کارشناسی ایمنی و پایداری سد الغدیر ساوه در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص وضعیت فعلی سد‬ ‫الغدیر ساوه بیان کرد‪ :‬سد ساوه به منظور تامین اب‬ ‫شرب و کشاورزی احداث شد‪ ،‬در حال حاضر دارای‬ ‫‪ ۴۶‬میلیونمترمکعباباست کهنسبتبهحجم‬ ‫حداکثــری ان کــه ‪ ۲۷۵‬میلیون مترمکعب اســت‪،‬‬ ‫ذخیرهابی کمیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫محمدرضا مظاهری با تاکید بر اینکه هم اکنون‬ ‫‪ ۱۷‬درصد از ســد دارای ذخیره ابی برای تامین اب‬ ‫کشاورزی و شرب است‪ ،‬افزود‪ :‬این سدها در طول‬ ‫عمر حدود ‪ ۳۰‬ساله خود نقش بهینه ای در تامین‬ ‫اب شــرب و کشــاورزی ســاوه داشــته و همیــن امــر‬ ‫توسعه کشاورزی و اشتغال رقم زده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ســد ساوه در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۰‬درصد ذخیره ابی داشته است و امسال‬ ‫کاهش چشــمگیری را شــاهد هســتیم که بــه دلیل‬ ‫کاهش بارندگی اتفاق افتاده اســت‪ .‬این وضعیت‬ ‫هشــدار می دهد که باید در مصرف اب کشاورزی‬ ‫و خانگی‪ ،‬صرفه جویی جدی داشت تا در تابستان‬ ‫مشکلجدیحادثنشود‪.‬‬ ‫مظاهــری با بیــان اینکه اگــر این رویــه و میزان‬ ‫مصرف همچنان ادامه پیدا کند‪ ،‬حتما در تابستان‬ ‫باچالش هایعدیده ایمواجهخواهیمبود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ســال گذشــته‪ ۹۴ ،‬میلیون مترمکعب توزیع اب‬ ‫کشاورزی در ساوه به واسطه این سد انجام شد که‬ ‫این رقم امسال به ‪ ۵۷‬میلیون مترمکعب رسید‪ .‬با‬ ‫توجه به حجم ‪ ۴۸‬میلیون مترمکعبی فعلی سد‪،‬‬ ‫باید مصرف بهینه را مدنظر داشت بویژه اینکه تنها‬ ‫در صورت دریافت بارش مناسب می توان در سال‬ ‫اتی توزیع مناسب اب را رقم زد‪.‬‬ ‫وی میزان خروجی سد را ‪ ۳۵۰‬لیتر بر ثانیه برای‬ ‫اب شرب و میزان ورودی را ‪ ۱۲۰۰‬لیتر بر ثانیه بیان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجه به تلفــات اب در زهکش و‬ ‫تبخیر‪ ،‬تقریبا حدود‪ ۵۰۰‬لیتر بر ثانیه اب ورودی در‬ ‫سد ذخیره می شود که با توجه به حجم سد و نیاز‬ ‫شرب و کشاورزی‪ ،‬عدد بسیار پایینی است‪.‬‬ ‫کارشناسایمنیو پایداریسدالغدیر ساوهتاکید‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه به امــار و ارقام مذکور‪ ،‬مردم باید در‬ ‫بخشکشاورزیوخانگیصرفه جوییجدیداشته‬ ‫باشــند و بــا اصــاح روش های ســنتی و اســتفاده از‬ ‫روش های نوین همچون ابیاری قطره ای و بارانی و‬ ‫اصالح الگوی کشــت‪ ،‬مصرف بهینه اب را اجرایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مســلما از ذخیــره ‪ ۴۶‬میلیون‬ ‫مترمکعبی ذخیره ابی موجود در سد ساوه‪ ،‬شاید‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیون مترمکعب اب قابلیت اســتفاده‬ ‫توســط بخش کشــاورزی و شــرب را داشــته باشد و‬ ‫این امار و ارقام گواه شــرایط بســیار خطرناک برای‬ ‫تابستان ساوه است‪ .‬متاسفانه در روزهای اخیر که‬ ‫اکثر نقاط کشــور و استان مرکزی درگیر بارش باران‬ ‫و بــرف بود اند‪ ،‬ســاوه کمترین میزان دریافــت را از‬ ‫بارش ها داشته و این وضعیت قطعا نگرانی ها را‬ ‫دو چندان می کند‪ .‬البته در کنار سد ساوه‪ ،‬سد کمال‬ ‫صالحشازندنیز وضعیتبهتر ندارد‪.‬‬ ‫بــه گفته عــزت اهلل امره ای مدیرعامل شــرکت‬ ‫ســهامی اب منطقــه ای اســتان مرکــزی‪ ،‬حجم اب‬ ‫ذخیره شــده در دریاچه ســد کمال صالح شازند به‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون مترمکعب رســیده اســت‪ ،‬در حالی که‬ ‫این میزان در ســال گذشته ‪ ۴۴‬میلیون متر مکعب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســد ‪ ۹۶‬میلیــون‬ ‫مترمکعب ظرفیت ذخیره اب دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر دبی ورودی به سد کمال صالح شازند ‪۴۰۰‬‬ ‫لیتر بر ثانیه اســت که این میزان در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۵۰۰‬لیتر بر ثانیه بود‪.‬‬ ‫امــره ای با اشــاره به کاهــش میزان بارندگی ها‬ ‫در ســال ابــی جــاری‪ ،‬بــر لــزوم صرفه جویــی در‬ ‫مصرف اب تاکید کرد و گفت‪ :‬از ابتدای سال ابی‬ ‫جاری(مهرماه ‪ )۱۴۰۱‬تاکنون به طور متوسط ‪۵۸.۹‬‬ ‫میلیمتــر بــاران در اســتان مرکــزی باریده اســت در‬ ‫حالی که این میزان در سال گذشته ‪ ۱۲۴.۶‬میلیمتر‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان مرکزی‬ ‫از کاهش ‪ ۵۳‬درصدی بارندگی در اســتان نســبت‬ ‫به ســال گذشــته خبر داد و افزود‪ :‬مقایســه میزان‬ ‫بارش ها در این استان در سال جاری نسبت به یک‬ ‫دوره اماری (هر ‪ ۴۰‬سال یک دوره اماری محسوب‬ ‫می شــود) نشــان می دهــد کــه ‪ ۴۷‬درصد کاهش‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫بــا توجــه به کاهــش چشــمگیر بارندگــی ها و‬ ‫افت ســطح اب ذخیره شــده در ســدهای اســتان‪،‬‬ ‫صرفه جویی در این راستا بیش از هر زمانی دیگری‬ ‫ضــرورت دارد تــا حداقل در تابســتان با قطع اب و‬ ‫جیره بندی روبرو نباشیم و از طرفی باید چشم به‬ ‫اســمان دوخت تا در روزهای باقیمانده از زمستان‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬بارش بیشتری را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد‬ ‫قدردانی از مردم برای مشارکت در پویش هر خانه یک اتاق گرم‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحر رحمتی‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬جریان گاز مشترکان شهرستان تربت جام که به دلیل افت فشار‬ ‫دچار قطعی شده بود مجددا وصل شد‪.‬‬ ‫حسن افتخاری در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬عملیــات وصــل گاز در بخش هایی از شهرســتان تربت جام با‬ ‫حضور چندین تیم امدادی اغاز و قبل از ظهر روز سه شنبه به اتمام‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که با توجه به مسائل ایمنی شهروندان‬ ‫باید درهنگام وصل گاز در منزل باشند‪ ،‬افزود‪ :‬از مشترکانی که بدلیل‬ ‫عدم حضور در منزل در زمان مراجعه امدادگران گاز انها وصل نشده‬ ‫اســت‪ ،‬تقاضــا می کنیم که بــه محض حضور در منزل با شــماره ‪194‬‬ ‫امداد گاز تماس بگیرند‪ .‬افتخاری ادامه داد‪ :‬مشارکت مردم شریف‬ ‫و نجیب استان در پویش هر خانه یک اتاق گرم موجب شد تا طی‬ ‫‪ 5‬روز گذشته ‪ 14‬میلیون مترمکعب گاز در استان صرفه جویی شده‬ ‫و حداقل فشار گاز در ایستگاه ورودی شهر تربت جام تامین شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از همراهی مردم در پویش‬ ‫هر خانه یک اتاق گرم نیز تشکر و قدردانی کرد و افزود‪ :‬مشارکت‬ ‫فعالنــه و اثربخــش مــردم اســتان باعث شــد تا در حــال حاضر این‬ ‫پویش تبدیل به یک طرح ملی شود‪ .‬افتخاری تصریح کرد‪ :‬خراسان‬ ‫رضوی در زمســتان ســال های ‪ ۸۶‬و ‪ ۹۲‬نیز ســابقه تجربه مشــابه را‬ ‫داشــته اســت؛ اما با این تفاوت که در ان دوران حتی یک کارشناس‬ ‫نیز از مرکز برای بررسی موضوع اعزام نشد‪ .‬وی افزود‪ :‬این درحالی‬ ‫اســت که در چالش فعلی عالوه بر حضور رییس جمهور در ســتاد‬ ‫شــرکت ملی گاز ایران و ارتباط زنده و مســتقیم با اســتان خراســان‬ ‫رضوی‪ ،‬اســتاندار خراســان رضوی یه عنوان عالی ترین مقام اجرایی‬ ‫استان و وزیر نفت به عنوان عالی ترین مقام وزارت نفت نیز در محل‬ ‫شهرستان تربت جام حاضر شدند و دستورات حمایتی فوری را صادر‬ ‫کردند‪ .‬حضور میدانی استاندار و وزیر نفت قوت قلب بسیار خوبی‬ ‫برای کارکنان صنعت گاز استان شد‪.‬‬ ‫افتخاریتصریحکرد‪:‬باتوجهبهپیش بینیسازمانهواشناسیمبنی‬ ‫بر ماندگاری جبهه هوای سرد تا دو هفته اینده از مردم تقاضا می کنیم‬ ‫به جهت تقویت شبکه گازرسانی و بازگشت به شرایط عادی حداقل‬ ‫مصرف گاز را انجام دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازار منطقه ای برق ایجاد می شود‬ ‫عضــو ســندیکای صنعــت بــرق گفــت‪ :‬طــی‬ ‫مذاکراتــی کــه بــا مدیرعامــل شــرکت توانیــر و‬ ‫سســازمان بــورس و اوراق بهــادار‬ ‫همچنیــن ریی ‬ ‫ت گرفته‪ ،‬موافقت های اولیه با ایجاد بازار‬ ‫صــور ‬ ‫منطق ـه ای بــرق اعالم شــده و قرار اســت که به‬ ‫زودی اقدامات مربوط به این مهم اغاز شود‪.‬‬ ‫علیرضا شیرانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه مــدل کار این بازار قطعــا با بازار و بورس‬ ‫تهــا را بــه صــورت‬ ‫بــرق متفــاوت اســت و قیم ‬ ‫دالری عرضــه خواهــد کــرد افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫مشــخص خواهد شد شرکت هایی که در بورس‬ ‫حضــور دارنــد با توجه بــه عملکرد خــود‪ ،‬برای‬ ‫عرضــه چه میــزان از برق تولیدی خــود در بازار‬ ‫منطق ـه ای مجوز خواهند داشــت‪ .‬در این میان‬ ‫توانیــر و وزارت نیرو هم از محل ترانزیت برق‪،‬‬ ‫منابع مالی جدیدی خواهند داشت‪ .‬این راهبرد‬ ‫می توانــد به یــک ابزار انگیزشــی بــرای افزایش‬ ‫راندمــان تولیــد و ارتقــای عملکــرد نیروگا ههــا‬ ‫تبدیل شــده و در نهایت به شــکل چشــمگیری‬ ‫سهم ایران را در تامین برق کشورهای همسایه‬ ‫افزایش دهد و از این مسیر ضمن تامین منافع‬ ‫ملی‪ ،‬امنیت کشور را نیز تضمین کند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به نقــش رگوالتــوری در بهبود‬ ‫شرایط حکمرانی صنعت برق‪ ،‬گفت‪ :‬راه اندازی‬ ‫نهــاد رگوالتــوری بــرای صنعــت بــرق یــک الزام‬ ‫اســت و بــدون چنیــن نهــادی حداقــل صنعــت‬ ‫تولیــد بــرق هیــچ وقــت بــه ســامان نمی رســد‪.‬‬ ‫طبیعتــا کاهش اختیــارات برخی از دســتگاه ها‪،‬‬ ‫راه اندازی نهاد مســتقل تنظی مگــر بخش برق را‬ ‫با مشــکل مواجه خواهد کرد‪ ،‬اما باید پذیرفت‬ ‫که برای حفظ ظرفیت های این صنعت چاره ای‬ ‫به جز تاســیس رگوالتوری نداریم‪ .‬اگرچه قطعا‬ ‫وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر نگرانی هایــی از‬ ‫بابــت حــدود اختیــارات رگوالتــوری خواهنــد‬ ‫داشــت‪ ،‬اما الزامات تاســیس این نهاد را باید از‬ ‫بعد ملی بررسی کرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس صنعــت بــرق افــزود‪ :‬ادامــه‬ ‫ایــن رونــد قطعا مباحــث و مشــکالت فعلی را‬ ‫بی نتیجه خواهد گذاشت‪ .‬البته ما در کنار نهاد‬ ‫رگوالتوری به شــرکت هایی بیمه ای که بخشــی‬ ‫از ریس ـک های فضــای کس ـب وکار را پوشــش‬ ‫دهــد‪ ،‬نیــاز داریــم‪ .‬وجود ایــن دو نهــاد در کنار‬ ‫ه ـ م می توانــد بــه ســرمایه گذار اطمینــان دهــد‬ ‫کــه ســرمایه خــود را بــه یــک صنعت بــا فضای‬ ‫مســاعد کم ریســک وارد کــرده اســت‪ .‬بر همین‬ ‫اســاس ضــروری اســت کــه ســندیکا مجموعــه‬ ‫ریسک هایی که ممکن است نیروگاه ها را درگیر‬ ‫کنــد‪ ،‬شناســایی کــرده و بر همان اســاس حدود‬ ‫اختیــارات و تکالیــف رگوالتــوری را مشــخص‬ ‫کنند تا ســرمایه گذاران با حداقل ریسک به این‬ ‫ک می کند که‬ ‫حــوزه وارد شــوند‪ .‬ایــن اقدام کم ـ ‬ ‫رگوالتــوری بــه یــک دردســر تــازه بــرای صنعت‬ ‫برق تبدیل نشــود‪ .‬شــیرانی با بیان اینکه هدف‬ ‫توســعه صــادرات بــرق ایــران با توجه به ســهم‬ ‫‪ ۶۰‬درصــدی تولیدکننــدگان غیــر دولتــی‪ ،‬ایجاد‬ ‫بــازار برق منطقه ای اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر این بازار‬ ‫ایجاد شــده و به تولیدکنندگان برق اجازه داده‬ ‫شود که برق تولیدی خود را در این بازار عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬ساختار عرضه و تقاضای بین المللی شکل ‬ ‫می گیــرد‪ .‬در ایــن سیســتم دادوســتد برق قطعا‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫دغدغه های دولت هم پوشــش داده م ‬ ‫چون این عرضه و تقاضا تحت نظارت یک بازار‬ ‫منسجم و در ساختارهای قانونی پیش بینی شده‬ ‫یشــود‪ .‬در کنــار ان دولــت هــم از‬ ‫ان انجــام م ‬ ‫طریــق ترانزیــت و انتقــال بــرق منابــع درامدی‬ ‫جدیدی برای خود ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــه نظر می رســد که صــادرات‬ ‫مســتقیم بــرق از طریــق نیروگا ههــا بــه دالیــل‬ ‫تگــذاری ســوخت‬ ‫متعــدد از جملــه نحــوه قیم ‬ ‫بــرق صادراتــی متوقــف شــده اســت‪ .‬البتــه این‬ ‫مســاله در قالب بازار بــرق منطقه ای قابل حل‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا که در ایــن بازار قیمت ها متناســب‬ ‫یشــود و هیــچ یــک از‬ ‫نم ‬ ‫بــا بهــای بــازار تعیی ـ ‬ ‫بازیگــران کلیــدی از امتیــاز یــا یارانــه خاصــی‬ ‫یشــوند‪ .‬البتــه حاکمیــت هــم باید‬ ‫بهره منــد نم ‬ ‫بپذیــرد که برای توســعه صنعت بــرق‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات‪ ،‬ارزاوری و ایجاد ثروت در کشــور باید‬ ‫به بخش خصوصی اجازه رشد بدهد‪ .‬همچنین‬ ‫موفقیــت ایــن بازار برق منطقه ای به شــدت در‬ ‫فســازی در حوزه انــرژی اعم از برق و‬ ‫گــرو شفا ‬ ‫گاز است‪ .‬این کارشناس صنعت برق با اشاره به‬ ‫الزامــات راه انــدازی و موفقیت بــازار منطقه ای‬ ‫برق‪ ،‬گفت‪ :‬ما پیش از هر چیز به شــرکت های‬ ‫تجــارت انــرژی نیــاز داریــم که تبــادل منطقه ای‬ ‫بــرق را تســهیل کننــد‪ .‬به هــر حال یــک نیروگاه‬ ‫وظایف تکنیکی دارد که شاید با فضای تجارت‬ ‫فاصله زیادی داشــته باشــد‪ .‬پس ضروری اســت‬ ‫در کنــار نیروگا ههــا یــک شــرکت تجــارت انــرژی‬ ‫فعال شــده و خــود را مهیای ورود بــه بازارهای‬ ‫بــرق منطقه ای کند؛ از این رو یکی از اقداماتی‬ ‫ک ـ ه می توانــد از ســوی ســندیکای شــرکت های‬ ‫تولیدکننده برق دنیال شــود‪ ،‬ایجاد شرکت های‬ ‫تجارت انرژی اســت؛ شــرکت هایی کم تعدادی‬ ‫هــم کــه در حــال حاضــر در ایــن حــوزه فعــال‬ ‫هســتند‪ ،‬عمدتا تخصص الزم برای ورود به این‬ ‫حــوزه را ندارند‪ .‬شــیرانی تاکید کرد‪ :‬ما در ایران‬ ‫در حــوزه تجــارت انــرژی‪ ،‬نهادســازی نکرده ایم‬ ‫و همیــن مســاله چــه در صنعت بــرق و چه در‬ ‫حــوزه نفــت و گاز فرصت ســوزی های بســیاری‬ ‫را بــرای کشــور در پــی داشــته اســت‪ .‬از ایــن رو‬ ‫بخــش خصوصــی بایــد ابعــاد راه انــدازی یــک‬ ‫شرکت تخصصی تجارت انرژی در حوزه برق را‬ ‫بررسی کرده و زیر چتر سندیکا در این خصوص‬ ‫اقــدام کنــد؛ چرا که بــدون اتکا به چنین مدلی‪،‬‬ ‫موفقیــت در حــوزه صــادرات بــرق دور از ذهن‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۱۹۶۷‬روستای استان کرمانشاه به گاز‬ ‫طبیعیدسترسیدارند‬ ‫مدیر عاملشرکتگاز استان‬ ‫مدیر عامــل شــرکت گاز‬ ‫کرمانشاه گفت‪ ۱۹۶۷ :‬روستای‬ ‫اســتان در ادامــه تصریح کرد‪:‬‬ ‫اســتان به گاز طبیعی دسترسی‬ ‫در راســتای کاهش مصرف گاز‬ ‫دارنــد‪ .‬ناصــر حســینی پــس از‬ ‫طــی ســال گذشــته ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫ایین بهره بــرداری از گازرســانی‬ ‫تومــان هزینــه بهمینــه ســازی‬ ‫ناصر حسینی‬ ‫به ‪ ۶۷‬روستای بخش فیروزاباد‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬موتورخانــ ه در اســتان‬ ‫شهرستان کرمانشاه در نشست‬ ‫شــده اســت و هــم اکنــون نیز‬ ‫خبــری کــه بــا اصحــاب رســانه برگزار شــد علت امادگــی اصالح ایــن موتورخانه هــا را بصورت‬ ‫ن اتــرازی گاز در کشــور را بــه دلیــل تولیــد بــرق از رایگان در سطح استان داریم‪.‬‬ ‫سوخت هایفسیلیمانند گاز عنوان کردو گفت‪:‬‬ ‫وی از جملــه راهکارهایــی که در بلند مدت‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد بــرق کشــور از ســوخت های فســیلی باعــث اصــاح الگــوی مصــرف می شــود را نیــز‬ ‫تامین می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تامین گاز نیروگاه های اصالحساخت و ساز ‪،‬تولیدتجهیزاتبابرچسب‬ ‫برقدر کشور موجبشد کهحجمقابلتوجه ای انرژیباالو اموزشدانش اموزاندر راستایتربیت‬ ‫ناترازیایجادشود‪،‬اینناترازیبخشیاز صنعت مدیران انرژی عنوان کرد و بیان داشت‪ :‬فرهنگ ‬ ‫کشور را درگیر کرد و مجبور به قطع گاز برخی از سازی در سطوح دانش اموزی می تواند در اینده‬ ‫صنایعشدیم‪.‬‬ ‫کارســاز باشــد‪ .‬وی در پاسخ به سوال خبرنگاران‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشاه یکی مبنی بر قطع گاز اداراتی که دســتور العمل های‬ ‫از دالیــل ایــن ناتــرازی را رویه مصــرف در بخش مربوطه را رعایت نکرده اند گفت‪ :‬تا روز گذشته‬ ‫خانگــی عنــوان کرد و گفت‪ :‬طی ســال گذشــته گاز ‪ ۸۰‬ســاختمان اداری در اســتان قطع شــده و‬ ‫‪ ۵/۲۳۸‬میلیارد متر مکعب گاز در کشور مصرف ‪ ۳۵۲‬اخطار نیز به ادارات دیگر استان ابالغ شده‬ ‫شدهاست کهاز اینمیزان‪ ۱۲۲‬میلیاردمترمکعب است‪ .‬حسینی اشاره ای هم به ضریب نفوظ گاز‬ ‫در بخش خانگی بوده است‪ .‬حسینی در ادامه در شهرســت ان های استان داشــت و گفت‪ :‬از ‪۳۳‬‬ ‫دالیــل مصــرف بــاالی گاز در بخــش خانگــی را شهرستان‪ ،‬استان کرمانشــاه ‪ ۳۱‬شهرستان گاز دار‬ ‫شــدت باالی انرژی نســبت به کشورهای دیگر‪ ،‬هستند و گازرسانی به شهرستا ن ازگله نیز تا پایان‬ ‫ســاخ ‬ ‫ت وســاز های غیر مجــاز بدون مهندســی سال اینده انجام خواهد گرفت وشهر سومار نیز‬ ‫انرژی‪،‬عدم کاراییتجهیزات گرمایشیو فرهنگ به دلیل خالی از سکنه بودن‪ ،‬مشمول گازرسانی‬ ‫عمومی عنوان کرد و بیان داشــت‪ :‬ســال گذشته نخواهد بود که بر این اســاس ضریب نفوظ گاز‬ ‫در بخــش خانگــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬اداری و مشــترکین در بخش شهری ‪ ۱/۹۹‬دهم درصد است‪.‬‬ ‫غیر صنعتــی روزانه حدود ‪ ۱۱‬میلیون مترمکعب‬ ‫بــه گفته حســینی از ‪ ۲۵۴۵‬روســتای اســتان‬ ‫گاز مصرف شــده اســت که این میزان مصرف در ‪ ۲۳۰۵‬روســتا قابلیــت گازرســانی دارد کــه بــا‬ ‫سال جاریبه‪ ۱۴‬میلیونمترمکعبرسیدهاست‪ .‬احتساب گازرسانی ‪ ۶۷‬روستای بخش فیروزاباد‬ ‫ایــن مســئول در ادامــه با اشــاره بــه اینکه در شهرستان کرمانشاه که امروز به بهره برداری رسید‬ ‫اســتان با مشــکل کمبود گاز مواجه نیستیم و در هم اکنون ‪ ۱۹۶۷‬روستا به گاز طبیعی دسترسی‬ ‫زمینه تامین تاسیسات گازرسانی خودکفا هستیم دارند و ضریب نفوظ گاز در بخش روستایی نیز‬ ‫گفــت‪ :‬بهینه مصرف کــردن گاز می تواند باعث ‪ ۵/۸۷‬دهــم درصد اســت‪ .‬وی اشــاره ای هم به‬ ‫بهره مندی درست در این زمینه شود‪ .‬وی راهکار مطالبات شرکت گاز از مشترکین داشت و گفت‪:‬‬ ‫کوتا همدتبرایمدیریتمصرفانرژیرادرست سال گذشتهبدهیمشترکینبهشرکت گاز استان‬ ‫مصرف کردن دانست و گفت‪ :‬با کاهش مصرف یکهزار ‪ ۱۸۷‬میلیاردتومانبود کهامسالاینمبلغ‬ ‫می توانیمگاز مصرفیصنایعرانیز تامیننماییم‪ .‬به‪ ۳۶۴‬میلیارد تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪ ۲۳۵۰‬کنتور اب بر اثر برودت هوا در‬ ‫گلستانخسارتدیدند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬از زمان اغاز برودت شــدید دما در اســتان‬ ‫گلســتان تاکنــون دو هــزار ‪ ۳۵۰‬دســتگاه کنتــور‬ ‫اب مشــترکان خســارت دیدند‪ .‬به گــزارش مهر‪،‬‬ ‫ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد‪:‬‬ ‫به دلیل ســرمای هوا و یخبندان هفته گذشــته و‬ ‫کم توجهی تعدادی از مشــترکان این شرکت در‬ ‫مناطق شهری و روستایی استان‪ ،‬دو هزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫فقره کنتور اب دچار خسارت شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب گلســتان‬ ‫افزود‪ :‬کنتورهایاسیبدیدهبیشتر در روستاهای‬ ‫واقع در مناطق کوهســتانی گلســتان اســت که‬ ‫مامــوران واحد حــوادث شــرکت اب و فاضالب‬ ‫در ‪ ۱۴‬شهرستان استان در حال تعمیر یا تعویض‬ ‫کنتورها هســتند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬خوشبختانه با‬ ‫پیش بینی ها و تمهیدات انجام شده در شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬هیچ گونه مشــکلی در شبکه اب شرب‪،‬‬ ‫مخازن و تاسیسات ابرسانی پیش نیامد و قطع‬ ‫اب مرتبط با این وضعیت در استان ایجاد نشد‪.‬‬ ‫حیدریان با تاکید دوباره بر پوشاندن کنتورها‬ ‫و لوله های روباز ســاختمان ها‪ ،‬درباره روش های‬ ‫رفع یخ زدگی‪ ،‬گفت‪ :‬مشترکان می توانند مطابق‬ ‫اطالع رسانی های این شرکت در صورت بروز یخ‬ ‫زدگیباحرارتغیرمستقیمو ابولرمو همچنین‬ ‫با سشوار و کیسه اب گرم نسبت به رفع یخ زدگی‬ ‫اقدامکنند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب گلســتان‬ ‫عنوان کرد‪:‬همچنینباتوجهبهپیشبینی گرم تر‬ ‫شــدن هوا طی روزهــای اینده و امکان ترکیدگی‬ ‫لوله ها و کنتورهای یخ زده‪ ،‬هر روز تاسیسات اب‬ ‫شرب‪ ،‬و حوضچه کنتور را بازدید کرده تا نشتی‬ ‫نداشتهباشد‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲‬میلیارد لیتری مصرف سوخت‬ ‫مایع در نیروگاه ها‬ ‫مدیر عملیاتشرکتملیپخشفراورده های‬ ‫نفتــی ایران با اشــاره بــه افزایش ‪ ۲‬میلیارد لیتری‬ ‫مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها در سال جاری‬ ‫نسبت به سال گذشته گفت‪ :‬با قطع سی ان جی‬ ‫در برخــی اســتان ها‪ ،‬مصرف بنزین تــا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬جعفر ساالری‬ ‫نســب»‪ ،‬در جریــان بازدیــد از انبار نفــت کن در‬ ‫جمع خبرنگاران با اشــاره به سوخت رســانی به‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شــرایط افت فشار گاز‬ ‫شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی مســوول‬ ‫جبــران افــت فشــار و تامین ســوخت جایگزین‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه نیروگاه هــا در ابتدای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۲۵‬دی ماه ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫لیتــر ســوخت مایع مصــرف کردنــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫نیروگا ههــا از ابتدای امســال تا ‪ ۲۵‬دی مــاه ‪۱۴.۳‬‬ ‫میلیــارد لیتر ســوخت مایــع ســوزاندند و بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلیارد لیتر به مصرف انها اضافه شده است‪.‬‬ ‫ســاالری نســب افزود‪ :‬هر درجه کاهش دما‪۲۵ ،‬‬ ‫میلیون مترمکعب به مصرف گاز اضافه می کند‬ ‫و ایــن میــزان بایــد توســط ســوخت مایــع برای‬ ‫نیروگا ههــا و صنایع تامین شــود تا گاز به بخش‬ ‫خانگیاختصاصپیداکند‪.‬مدیر عملیاتشرکت‬ ‫ملــی پخش فراورده های نفتی ایــران تاکید کرد‪:‬‬ ‫گاز موردنیاز بخش خانگی باید از ســبد نیروگاه‬ ‫و صنایع کم شود و ماموریت شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ان است که سوخت مورد نیاز‬ ‫را تامین کند‪ .‬مدیر عملیات شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی به شــرایط ســخت کار اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــه طور مثــال در روزهای گذشــته‬ ‫در انبــار نفــت همدان ‪ ۷۵‬ســانت بــرف باریده‬ ‫بــود؛ اما بارگیــری فراورده های نفتــی حتی برای‬ ‫ســاعتی متوقــف نشــد و یــا در خراســان رضوی‬ ‫دما به منفی ‪ ۲۰‬درجه رسید‪ ،‬اما سوخت رسانی‬ ‫به صورت پایدار ادامه داشت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫هماهنگی هابرایتامینسوختزمستانیاز قبل‬ ‫انجام شــده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر این اســاس اگر گاز‬ ‫قطع شود باید سوخت جایگزین را تامین کنیم‪.‬‬ ‫ســاالری نســب با اشــاره به اینکه مصرف گاز در‬ ‫بخش خانگی به‪ ۶۸۵‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫رسیده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این شرایط مجبوریم‬ ‫گاز نیروگاه هاو صنایعراقطعکنیم‪.‬مدیر عملیات‬ ‫شــرکت ملی پخش فراورده های نفتــی ایران به‬ ‫افت فشار گاز در برخی مناطق کشور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توزیع نفت سفید و گاز مایع در مناطق‬ ‫ســرد سوخت مورد نیاز تامین شــد‪ .‬تا کنون ‪۸.۶‬‬ ‫میلیون لیتر نفت ســفید و بیش از یک هزار تن‬ ‫گاز مایع در منازل توزیع شده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه موجودی کافی در انبارهای نفت داریم و‬ ‫خواهش ما این اســت تا در مصرف گاز و بنزین‬ ‫صرفه جویــی کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در چند اســتان‬ ‫سی ان جی قطع شد و فشار مضاعفی روی دوش‬ ‫شرکت پخش اورد و مجبور شدیم مصرف بنزین‬ ‫در استان های شمالی‪ ۲۰‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ســاالری نســب ادامــه داد‪ :‬مــا در تهــران مازوت‬ ‫مصــرف نمی کنیــم و مــازوت در نقاطی مصرف‬ ‫می شــود که با شــهرها فاصله دارد و مقدارش با‬ ‫توجه به میزان مصرف گاز و گازوییل محدودتر‬ ‫است و درصد باالتری گازوییل استفاده می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫جشنواره ملی رسانه ای تقریب مذاهب‬ ‫اسالمی تداوم یابد‬ ‫ورود اولین محموله ریل های تولید ملی‬ ‫مترو به مشهد‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــن از این ریل ها در کارگاه‬ ‫مدیرعامل شرکت قطار شهری‬ ‫پــروژه خــط ســه قطــار شــهری‬ ‫شــهرداری مشــهد گفــت‪ :‬امروز‬ ‫مشهدبودیم‪.‬‬ ‫اولیــن محموله ری لهــای تولید‬ ‫مدیرعامــل شــرکت قطــار‬ ‫داخلیکهبراینصبو استفاده‬ ‫شهری شهرداری مشهد تصریح‬ ‫کیامرز‬ ‫کیانوش‬ ‫در فاز اول خط سه قطار شهری‬ ‫کرد‪ :‬ریل هایی که امروز تحویل‬ ‫یشــده بود وارد مشهد‬ ‫خریدار ‬ ‫گرفته شدند حدود‪ ۴۵‬درصد از‬ ‫شــد‪ .‬کیانــوش کیامــرز در ایــن خصــوص افــزود‪ :‬فاز اول خط سه را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫قرارداد با ذوب اهن اصفهان برای تولید ریل های‬ ‫کیامرز ادامه داد‪ :‬فاز اول خط سه مترو مشهد‬ ‫فاز اول خط سه شامل هزار و ‪ ۱۱۰‬تن ریل مترویی از میدان شهدا تا پایانه مسافربری امام رضا (ع)‬ ‫بااستانداردهایبین المللیاست‪.‬‬ ‫با سه ایستگاه اســت که در اولویت بهره برداری‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬امروز شــاهد تحویل و تخلیه قرار دارد‪.‬‬ ‫تقارن نوروز و ماه رمضان فرصت مناسبی‬ ‫جهت رونق فضای کسب وکار است‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬چــه برای‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد‬ ‫نیرو های خدمات رســان و هم‬ ‫انزلی در جلســه ستاد خدمات‬ ‫بــرای گردشــگران‪ ،‬بســیار حائز‬ ‫ســفر منطقــه ازاد انزلــی کــه بــا‬ ‫اهمیتاست‪،‬افزود‪:‬بایدشاهد‬ ‫حضــور معاونیــن و مدیــران‬ ‫غلبــه نــگاه و رویکــرد مشــتری‬ ‫عیسی فرهادی‬ ‫سازمان‪ ،‬فرماندهان انتظامی و‬ ‫مــداری در تعطیــات نــوروزی‬ ‫نظامــی و دســتگاه های همکار‬ ‫برایگردشگراناز طرقمختلفی‬ ‫امــدادی و خدمــات رســان برگــزار شــد‪ ،‬بــر لزوم همچــون برپایی جشــنواره های خریــد و فراهم‬ ‫بهره برداری از فرصت کم نظیر تقارن نوروز‪ ،‬سال نمودن شــرایط خریــد و بهره منــدی از خدمات‬ ‫جدیــد و ماه مبــارک رمضان جهت رونق فضای بخشخصوصیتوسطقشرهایمختلفمردم‪،‬‬ ‫کسب وکار تصریحکرد‪.‬‬ ‫گســازی رعایت‬ ‫باشــیم‪ .‬فرهادی اهمیت فرهن ‬ ‫عیسی فرهادی با اشاره به انتخاب بی نظیر الزامات ماه مبارک رمضان را متذکر شد و اضافه‬ ‫طلیعه سال جدید در فرهنگ ایرانی که همزمان کرد‪:‬می تواندر قالبهمکاریبااموزش وپرورش‬ ‫بــا شــروع فصــل بهــار‪ ،‬دوره نوزایــی طبیعــت و نسبتبهبهره برداریاز ظرفیتمدارسمحدوده‬ ‫گیاهان اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬نــوروز ایرانی تنها منطقــه با تقویــت امکانــات ا نهــا‪ ،‬در راســتای‬ ‫گرامیداشت سال جدید و تولد دگرباره طبیعت استفاده از تمام ظرفیت های خدمات رسانی به‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکه اغاز فصل کشــاورزی و دام پروری همهمسافرین‪،‬اقدام کرد‪.‬‬ ‫است که با غنی شدن ان با رنگ و سوی اسالمی‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی در پایان‬ ‫کــه در دعای اغاز ســال‪ ،‬تــاوت قران‪ ،‬حضور در تصریحکرد‪:‬ارتقایشاخص هایانتظامی‪،‬امنیت‬ ‫اماکــن مذهبی و تقویت صله ارحام و گســترش مســافرین و ترافیــک منطقــه باید بــا محوریت‬ ‫مســافرت‪ ،‬موضوعاتی که در قران به ان بســیار نیروی انتظامی‪ ،‬پلیس راهور و با حضور نیروهای‬ ‫تاکیــد شــده‪ ،‬رنــگ و بوی معنوی و اســامی به حراست فیزیکی سازمان‪ ،‬در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫خود گرفتهاست‪.‬‬ ‫او بــا تصریــح بــر اهمیــت هم افزایــی همــه‬ ‫او خواســتار تعییــن و ابــاغ اظهارنظرهــای دســتگاه های عضو ســتاد خدمات ســفر منطقه‬ ‫اعضای کارگروه به عنوان مصوبه ســتاد شــد و بر متبــوع خــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬در راســتای ارتقــای‬ ‫تهــا و حوزه های‬ ‫لزوم‪،‬برپاییجلسات کاریبادستور کار مشخص مشــارکت بیش ازپیش معاون ‬ ‫در حوزهمعاونتفرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬گردشگری اجرایــی ســازمان؛ بــا همــکاری فعالیــن بخــش‬ ‫تا پیش از نوروز‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫خصوصــی‪ ،‬بر امکانــات هت لهــا‪ ،‬اماکن اقامتی‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد انزلی با بیان و بــوم گــردی منطقــه و هزین ههــای دریافتی در‬ ‫اینکــه فراهــم نمــودن شــرایط خدمات رســانی قبــال عرضه کاال و خدمات کــه در این ایام ارائه‬ ‫به مســافرین نــوروزی متناســب باحــال و هوای می شوندنیز نظارتکنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در گفت وگو با حسام الدین لرنژاد‪ ،‬خواننده کرد مطرح شد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫اقامت در تاسیسات‬ ‫گردشگری سمنان‬ ‫ساز ناکوک موسیقی‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫زندگی‪ ،‬با موسیقی درهم امیخته و انسان ها در‬ ‫همــه لحظات از موســیقی لذت می برنــد‪ ،‬حتی در‬ ‫دنیای امروزی که انســان ها با بســیاری از دس ـت ها‬ ‫و پنجــه نــرم می کننــد‪ ،‬بازهــم بــه دنبــال غــذای‬ ‫مناســب برای روح و روان هستند‪ .‬امروزه تولید اثار‬ ‫موسیقایی با تغییر و تحوالت بسیاری مواجه شده‬ ‫و با ورود فناوری های جدید‪ ،‬شــاهد افزایش تولید‬ ‫اثار موسیقایی هستیم که برخی از این تولیدات با‬ ‫ذائقه و سلیقه مخاطبان جور درنمی اید و مخاطبان‬ ‫هنوز به دنبال نیازهای خود هستند و فعاالن حوزه‬ ‫موســیقی بــر ایــن باورند کــه در تولیدات اثــار باید‬ ‫نیازهای مخاطب را شناســایی و به کیفیت اثار نیز‬ ‫بیشتر داده شود‪« .‬حسام الدین لر نژاد» از هنرمندان‬ ‫و خوش خوان های نامی کردستان در سال ‪ 1356‬در‬ ‫خانواده هنرپرور و هنرمند چشم به دنیا گشود‪ .‬وی‬ ‫در مورد فعالیت های هنرش چنین بیان می کند که‬ ‫بــا صــدا و ترانه های پدربزرگ شــده و از همان ایام‬ ‫کودکی‪ ،‬با توجه به اینکه پدر و عمویش حشمت‬ ‫ا‪ ...‬و یدا‪ ...‬لر نژاد متخلص به شــیدای کرمانشــاه از‬ ‫هنرمندانو شاعراننامی کرمانشاهبودندهنرمندان‬ ‫بسیاری از مناطق مختلف برای اجرای برنامه های‬ ‫هنری به منزل ان ها رفت وامد داشتند و در حقیقت‬ ‫خان ـه ای داشــتیم از جنس هنر‪ .‬دغدغــه وی تالش‬ ‫بــرای تولیــد اثار فاخر‪ ،‬کمک و حمایــت از فعاالن‬ ‫موســیقی و توســعه و ارتقای هنر موســیقی است‪.‬‬ ‫پیرامون بررســی وضعیت موســیقی در کردستان با‬ ‫حســام الدین لر نــژاد‪ ،‬رویــداد امــروز‪ ،‬گفت وگویی‬ ‫انجام داده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫در مورد اثار تولیدتان نیز توضیح دهید‬ ‫که تاکنون چند البوم را تولید و منتشر‬ ‫کرده اید؟‬ ‫در حدود ‪ 15‬تا ‪ 20‬اثر را تولید و منتشــر کرده ام‬ ‫که چندین اثر از این اثار توانســته در ســطح کشور‬ ‫بازتاب بسیار خوبی را داشتند که می توان به البوم‬ ‫با قدیسان دو اشاره کرد و سعی کردم که در تولید‬ ‫اثار‪ ،‬کیفیت و نگاه حرفه ای را در اولویت قرار دهم‬ ‫و این امر عاملی شــده که این اثار مخاطب پســند‬ ‫باشد‪ .‬پس از اشنایی با استاد جلیل عندلیبی‪ ،‬اولین‬ ‫البوم رســمی بنده تحت عنوان با قدسیان ‪ 2‬تولید‬ ‫و پخــش شــد در ایــن مــورد بایــد عنوان کنــم که با‬ ‫توجه به اینکه صداوسیما دارای سیاست های خاص‬ ‫خود است متاسفانه این سیاست‪ ،‬سیاست استفاده‬ ‫ابزاری است و البوم با قدسیان ‪ 2‬که دارای مضمون‬ ‫عرفانی بود این ســازمان بهره برداری های الزم را از‬ ‫این اثر انجام داد و در سال ‪ 1376‬نیز که پخش شد‬ ‫بیــش از یک میلیــون و ‪ 700‬هزار نســخه اورجینال از‬ ‫این اثر در سراسر ایران به فروش رسید اثری ماندگار‬ ‫که جا دارد در این گفتگو تقدیر و تشــکر خود را از‬ ‫زحمات استاد جلیل عندلیبی که تالش زیادی را برای‬ ‫تولید این اثر انجام دادند را داشته باشم‪.‬‬ ‫به صداوسیما اشــاره کردید این سازمان‬ ‫چه رسالتی را در قبال هنرمندان بر عهده‬ ‫دارد؟‬ ‫متاسفانه صداوسیما سیاست استفاده ابزاری را از‬ ‫هنرمندان را در پیش گرفته و این بزرگ ترین اسیبی‬ ‫اســت کــه در حــوزه هنــر وجــود دارد و امــروز باید‬ ‫صداوســیما شــان و کرامت هنرمندان را در اولویت‬ ‫کاری خود قرار دهد‪.‬‬ ‫شــما به عنوان یک هنرمند که در حوزه‬ ‫موسیقیفعالیتمی کنیدوضعیتموسیقی‬ ‫کردستان را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد عنــوان کنــم‬ ‫کــه متاســفانه انقــاب بزرگــی در حــوزه موســیقی‬ ‫شــکل گرفته که می تواند اسیب جدی به موسیقی‬ ‫به ویژه موســیقی کردی وارد کنند‪ .‬اســیبی که به ان‬ ‫اشاره کردم به دلیل استفاده از «وی استی سمپلیر»‪،‬‬ ‫صداهای اماده و اســتفاده از نرم افزارهای اماده در‬ ‫حوزه تولید اثار موسیقی است که این امر می تواند‬ ‫تهدیدی برای موسیقی باشد زیرا درگذشته شرایط‬ ‫کار در حــوزه تولیــد اثــار موســیقایی چنیــن نبــود‪،‬‬ ‫تنظیم کننده از اکورد و بیس شــروع می کرد و برای‬ ‫فعالیــت در ایــن حوزه نیازمند مــدارک اکادمیک و‬ ‫دانش علمی بود اما امروز چنین نیســت متاسفانه‬ ‫با تمام احترامی که برای عزیزانی که در این حوزه‬ ‫فعالیت می کنند قائلم‪ ،‬اما برخی از فعاالن حوزه‬ ‫موسیقی‪ ،‬جای نوت را هم اصال نمی دانند‪ .‬موسیقی‬ ‫کردی با وجود جایگاه و توانمندی هایش‪ ،‬امروز به‬ ‫سمت دنیای لمپنیســم هنری پیش می رود که این‬ ‫عکس‪:‬رویداد امروز‬ ‫رئیس مرکز اسالمی گلستان‬ ‫و تحلیل قرار گیرد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫خواســتار تداوم جشــنواره ملی‬ ‫کرد‪ :‬باید حرکات و برنامه های‬ ‫رســانه ای تقریــب مذاهــب‬ ‫تفرقه افکنانــه دشــمن توســط‬ ‫اسالمی طی سال های اینده شد‬ ‫اصحاب رسانه به نگارش دراید‬ ‫و گفت‪ :‬این جشــنواره بســتری‬ ‫و مــورد واکاوی و تحلیــل قــرار‬ ‫نورعلی دیلم‬ ‫بــرای تقویــت تقریــب نظــری‬ ‫گیرد‪ ،‬همچنیــن در کنار ان باید‬ ‫و عملــی بــود‪ .‬حجت االســام‬ ‫بــه موضوعاتــی کــه زمین هســاز‬ ‫نورعلیدیلمدر گفتگو باایسنابااشارهبهبرگزاری وحدت و تقریب مذاهب است پرداخته شود و‬ ‫نخستین جشنواره ملی تقریب مذاهب اسالمی به سمع و نظر مردم برسد‪ .‬رئیس مرکز اسالمی‬ ‫به همــت خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایســنا) گلستان‪ ،‬تداوم چنین جشــنواره های رسانه ای را‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این اقدام که از بستر رسانه و به همت ضروری دانســت و ابراز داشــت‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫خبرگــزاری دانشــجویان ایران (ایســنا) در اســتان استانگلستان‪،‬رسانه هایمختلفاعماز مکتوب‬ ‫گلستانانجامشدبسیار فاخر و ارزشمندبود‪.‬‬ ‫و مجازی و صداوسیما در حوزه تحکیم وحدت‬ ‫او افزود‪ :‬ما اعتقاد داریم که برای موضوعات و تقویت تقریب مذاهب فعال و پویا هســتند‬ ‫فرهنگی‪،‬دینیواعتقادیبایداز ابزارهایمختلف و حتــی یک مورد قلم یا ســخن تحریک امیز در‬ ‫به ویژه ابزار به روز و مدرن استفاده کرد و یکی از وصف اقوام و مذاهب در این استان دیده نشده‬ ‫موضوعات دینی و عقیدتی موردتوجه اسالم و که همین مســئله موجب شــده تا رهبر انقالب‬ ‫اندیشه امامین انقالب‪ ،‬وحدت و تقریب است‪ .‬از اســتان گلستان به عنوان الگو و اســوه ی حوزه‬ ‫رئیس مرکز اســامی گلســتان با اشــاره به اینکه تقریب نه تنها برای کشــور که برای جهانیان یاد‬ ‫هرساله اجالسیه ها و کنفرانس های متعددی در کنند‪ .‬دیلم از همت جهاد دانشگاهی گلستان‪،‬‬ ‫حوزه وحدت و تقریب مذاهب اســامی برگزار خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) و دیگــر‬ ‫م ‬ ‫یشــود که در جای خود ارزشمند است‪ ،‬یاداور دســتگاه های دخیــل در برگزاری جشــنواره ملی‬ ‫شد‪:‬همچنیندر هفتهوحدت کنفرانسوحدت رسانه ای تقریب مذهب اسالمی قدردانی کرد و‬ ‫اســامی بــا حضــور بــزرگان جهــان اســام برگزار متذکر شد‪ :‬با توجه به اینکه این جشنواره امسال‬ ‫می شوداماباوجودهمهایناقداماتفاخر هنوز برای نخستین بار و به میزبانی گلستان برگزار شد‬ ‫جای اقدامات این چنینی در حوزه رســانه خالی ما در شــروع کار هیچ نقصی نمی بینیم و قطعا‬ ‫بود که این مهم‪ ،‬امسال در استان گلستان و به همه کار قوت بود اما در اینده می توان جشنواره‬ ‫همت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار تقریــب را به بخش های مختلف و بیشــتری در‬ ‫شــد و ابتکار بســیار خوبی بود‪ .‬دیلم‪ ،‬نخستین حوزه رسانه تعمیم و گسترش داد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫جشنواره ملی رسانه ای تقریب مذاهب اسالمی امیدوارم با همت و همراهی مسئوالن این اقدام‬ ‫را شروع تازه ای برای نگاه به تقریب از زاویه قلم‪ ،‬مبتکرانه و وحدت افرین در ســال های اینده رها‬ ‫بیان‪ ،‬تحلیل‪ ،‬عکس‪ ،‬چند رسانه و غیره دانست نشود و همه دست به دست هم بدهند و اعتبار‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬برگزاری چنین جشنواره هایی نه تنها ویژه ای نیز برای این جشنواره در نظر گرفته شود‬ ‫تقریــب نظری که تقریب عملــی و میدانی را به تــا مرحله دوم جشــنواره ملی رســانه ای تقریب‬ ‫نمایش گذاشت‪ .‬او با بیان اینکه باید ضعف ها و مذاهــب اســامی بــا قــوت بیشــتری در اســتان‬ ‫قوت هایحوزهتقریباز نگاهرسانهموردبررسی گلستانبرگزار شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫امر شاید به شیوهای اگاهانه و یا به دلیل کنار گیری‬ ‫هنرمنــدان نامی و چهره های صاحب نام در حوزه‬ ‫موسیقی باشد و با توجه به شرایط موجود و اثاری‬ ‫که عرض هشــده‪ ،‬بنده وضعیت را خوب و مناســب‬ ‫ارزیابی نمی کنم‪.‬‬ ‫بهمشکالتموسیقیکردینیزاشاره کنید‪.‬‬ ‫موســیقی کردی با مشــکالت متعــددی مواجه‬ ‫است در حوزه شعر و ترانه تنظیمات موسیقی ریتم‬ ‫و همچنین در موسیقی شاهد تکرار شدن هستیم‬ ‫و ایــن تکــرار را در جامعــه نهادینه کردیــم و امروز‬ ‫مردم بیشــتر عالقه مند به شنیدن موسیقی با ریتم‬ ‫دو چهار هستند البته این نقد به معنای مخالفت‬ ‫ما با موســیقی شــاد نیســت‪ .‬ذات موســیقی ُکردی‬ ‫حرکت و شــادی را با خود به همراه دارد و در کنار‬ ‫ان مقام و ترانه های عاشــقانه و حماســی و غیر را‬ ‫هــم دارد و باید این موارد نیز موردتوجه قرار گیرد‬ ‫و ایــن رســالت هنرمنــدان اســت کــه در ایــن حوزه‬ ‫نیــز گام هایــی بردارند تا موســیقی ُکردی از رشــد و‬ ‫پیشرفتبازنماند‪.‬‬ ‫چرا بسیاری از اثار هنری به ویژه موسیقی‬ ‫در حافظه جامعه و مخاطب ماندگار نیست؟‬ ‫موســیقی اگــر همــراه بــا ســاختار و علم باشــد‬ ‫مانــدگار خواهــد بــود امروز بســیاری در ایــن حوزه‬ ‫فعالیت به دلیل کیفیت اثار تولیدی‪ ،‬نامی از ان ها‬ ‫در عرصه موسیقی به جا نمانده است و در مقابل‬ ‫اثار هنرمندان نامی همچون اســتاد مظهر خالقی‪،‬‬ ‫علیمردان‪ ،‬استاد حسن زیرک‪ ،‬حشمت ا‪ ...‬لر نژاد و‬ ‫دیگــر هنرمنــدان در دل تاریــخ و در دل مردم برای‬ ‫همیشه ماندگارند و این نشان از کیفیت اثار و کار‬ ‫حرفهای این هنرمندان است‪.‬‬ ‫متاســفانه امروز فرهنگ لمپنیسم را به جامعه‬ ‫القا کردند تزریق موســیقی هایی که فاقد پشتوانه‬ ‫علمــی و هنــری اســت بــه یک اســیب بــرای حوزه‬ ‫موسیقی تبدیل شده است‪ .‬وظیفه همه هنرمندان‬ ‫و فعاالن حوزه موســیقی و فعالیت های فرهنگی‬ ‫اســت که برای حفظ و پاســداری از موسیقی اصیل‬ ‫حضور پیدا کنند و امروز وظیفه ماســت که به داد‬ ‫موسیقی و به ویژه کردی برسیم‪.‬‬ ‫شما به عنوان یک هنرمند در بحث حمایت‬ ‫از هنرمندان وظیفه دستگاه های ذی ربط‬ ‫چیست و مردم نیز چه وظیفه ای در قبال‬ ‫جامعه هنری دارند؟‬ ‫در ایــن مــورد نیز بایــد عنوان کنم که تکلیف و‬ ‫وظیفــه مســئوالن مشــخص اســت مســئوالن کمتر‬ ‫یســوزد و به همیــن یک جمله‬ ‫بــرای هنرمنــدان م ‬ ‫بســنده می کنــم اما جامعــه ما چه وظیف ـه ای دارد‬ ‫مــردم تااندازه ای که می توانند برای حفظ فرهنگ‬ ‫و موسیقی از نسخه اورجینال و شرکتی استفاده کنند‬ ‫زیرا هنرمندان برای تولید اثارشان هزینه های زیادی‬ ‫را صــرف می کننــد و مخاطبــان عزیز و هنردوســت‬ ‫از خرید نســخه های غیر اورجینــال پرهیز کند یک‬ ‫پیشــنهاد هم بــرای همــه مناطــق کردنشــین دارم‬ ‫کســانی که دلســوز فرهنگ و هنر خود هســتند با‬ ‫تاســیس یک بنیاد فرهنگی هنــری از فعالیت های‬ ‫هنــری با موســیقی و فرهنگی حمایت کننــد و این‬ ‫اقدام می تواند به بزرگ ترین پشتیبان برای تولید اثار‬ ‫فاخر و هنری تبدیل شود امروز بسیاری از هنرمندان‬ ‫به دلیل عدم حمایت مالی با نبود اسپانسر از عرصه‬ ‫گســازی‬ ‫یشــوند و باید در این زمینه فرهن ‬ ‫خارج م ‬ ‫شد تا مردم بتوانند بیش ازپیش از هنرمندان و اثار‬ ‫ان ها حمایت کند باید رنسانس هنری در کردستان‬ ‫اتفاقبیفتدشرکتموسیقینیازمندحمایتمردمی‬ ‫است زیرا رعایت حق کپی رایت در جامعه فرهنگی‬ ‫در جامعه باید فرهنگ سازی و نهادینه شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای گلستان در دیدار با فرماندار ترکمن‪:‬‬ ‫اموزش های مهارتی در قالب گروه های جهادی به نقاط محروم استان ارائه می شود‬ ‫حمــزه کرایلــو‪ ،‬مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان گلســتان‬ ‫پیــش از برگــزاری دهمین جلســه شــورای اداری اداره کل با غراوی‬ ‫فرمانــدار ترکمــن دیدار کرد‪ .‬کرایلو گفــت‪ :‬اداره کل اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای استان با همکاری گروه های جهادی در شهرستان کالله با‬ ‫برگزاری نیازســنجی اموزشــی در ‪ ۳‬روســتای محروم نسبت به ارائه‬ ‫شهــای مهارتــی ورود پیــدا کردیــم و ما امادگــی داریم همین‬ ‫اموز ‬ ‫طرح را در شهرستان ترکمن اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همکاری دهیاران‪ ،‬شوراها و بخشداران می تواند به‬ ‫ما در ارائه خدمات اموزشی کمک شایانی داشته باشد‪.‬‬ ‫کرایلــو در بخشــی دیگــر بیــان کــرد‪ :‬بنا داریــم در ‪ ۲۵‬روســتای‬ ‫بــزرگ در شهرســتان ها بــه مــدت یــک هفتــه تبلیغــات وســیع در‬ ‫حوزه مهارت اموزی داشــته باشــیم تا مردم شــریف اســتان را بیشتر‬ ‫با اموزش های مهارتی اشــنا کنیم که ‪ ۱۰۰۰‬روســتای اســتان گلســتان‬ ‫تعداد ‪ ۲۵۰‬روستا در این طرح بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫شهــای فنــی و‬ ‫غــراوی فرمانــدار ترکمــن گفــت‪ :‬هرکجــا اموز ‬ ‫حرفه ای ورود پیداکرده است وضعیت اشتغال خوب بوده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیشــنهاد می شــود با اجرای نیازســنجی اموزشــی‬ ‫و بــا همــکاری خیریــن مهارتــی برای افــراد دوره اموزشــی برگزار‬ ‫کنیم و پس از توانمندســازی افراد با کمک خیرین بتوانیم افراد‬ ‫را بــه بــازار اشــتغال معرفی کنیم که این طــرح می تواند پایلوت‬ ‫استانی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان در سازمان منابع‬ ‫طبیعی کشور برگزار شد‬ ‫ششــمین جشــنواره ملــی روز جنگلبــان و جان نثــاران منابــع‬ ‫طبیعی با حضور وزیر جهاد کشــاورزی‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬رئیــس فراکســیون محیط زیســت مجلس‪ ،‬رئیس‬ ‫ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیزداری کشــور و جمعــی از اهالی‬ ‫رسانه و جنگلبانان و عالقه مندان به طبیعت و سرسبزی کشور‬ ‫خبر‬ ‫در ســالن اجتماعات ســازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشــور‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن جشــنواره از علی اصغــر نیکویــی به عنــوان کارمنــد‬ ‫نمونــه ایثارگــر کشــوری از اداره کل منابع طبیعــی و ابخیزداری‬ ‫گلستان تقدیر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گیالن خبر داد‬ ‫بهره برداری بیش از ‪ ۲۰۰۰‬واحد مسکن ملی روستایی گیالن در دهه فجر‬ ‫مدیرکلبنیادمسکنگیالن‪،‬سهمیهمسکنروستاییاستاندر طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن را ‪ ۹۰۰۰‬واحد دانست و گفت‪ ۲۰۷۲ :‬واحد طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن در روستاهای گیالن از سهمیه‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬در دهه‬ ‫فجر امسالبهبهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫حامددائمیبابیاناینکهبنیادمسکندر طرحنهضتملیمسکن‬ ‫قائم مقام راه و شهرسازی در شهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بنیاد مســکن در شــهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت نیز‬ ‫به عنوان کارگزار راهو شهرسازیاست‪.‬‬ ‫اوبنیادمسکنرادر روستاهامتولیطرحنهضتملیمسکندانست‬ ‫و افزود‪ :‬تاکنون در سطح‪ ۱۲‬شهر زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت استان و در‬ ‫قالب‪ ۱۹‬پروژه به مساحت‪ ۲۹‬هکتار زمین برای احداث‪ ۲۹۸۳‬واحد‬ ‫مسکونیتوسطراهوشهرسازیتامین شدهاست‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گیــان‪ ،‬با بیــان اینکه تاکنــون‪ ۱۳۰۹‬نفــر از‬ ‫متقاضیاناوردهاولیه‪ ۴۰‬میلیونتومانیراواریز کردند‪ ،‬گفت‪:‬برای‪۱۵۲۰‬‬ ‫واحدمسکونیپروژهتعریف کردیمو هم اکنونعملیاتاجرایی‪۱۴۵۸‬‬ ‫واحداغازشدهاست‪.‬‬ ‫دائمی‪،‬بااشارهبهپیشرفتمناسبپروژهاز مرحلهاجراتانازک کاری‬ ‫در شهرهایزیر‪۱۰۰‬هزار نفر جمعیت‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬عملیاتاجراییبا‬ ‫توجهبهاوردهمتقاضیانوتسهیالتبانکیانجاممی شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بنیاد مسکن گیالن به عنوان کارگزار راه و شهرسازی‬ ‫دو پــروژه ویــژه در رشــت و انزلی دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پروژه رشــت ‪۶۲۴‬‬ ‫واحدی و پروژه انزلی ‪ ۳۶‬واحدی اســت که میانگین پیشــرفت ‪۵۰‬‬ ‫درصدی دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن گیالن همچنین ‪ ۲۰‬درصد ســهمیه ساالنه‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن را برای روستاها دانست و افزود‪ :‬سهمیه‬ ‫گیــان از یک میلیــون واحد ســال ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬حدود ‪ ۲۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد است که برای روستاها ‪ ۹۰۰۰‬واحد را در دست اقدام داریم‪.‬‬ ‫او بابیاناینکهتاکنون‪ ۸۲۹۹‬واحدروستاییرابه صورتخودمالک‬ ‫بهبانک هایعاملمعرفی کردیم‪،‬یاداور شد‪ ۵۴۹۹:‬نفر موفقبهعقد‬ ‫قراردادبابانک هاشدند‪.‬‬ ‫دائمی‪ ۵۲۱۰ ،‬واحد را در مرحله فونداسیون دانست و اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۷۲‬واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای گیالن از سهمیه‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬در دههفجر امسالبهبهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیز ناوگان ستاد برف روبی شهرداری مشکین دشت به یک دستگاه نمک پاش مکانیزه‬ ‫باهــدف تقویــت نــاوگان ســتاد برف روبــی معاونــت خدمات‬ ‫شــهری شهرداری مشکین دشــت‪ ،‬یک دســتگاه نمک پاش مکانیزه‬ ‫بــا اعتبــار هفــت میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال خریداری شــد‪.‬‬ ‫صفرخانلو شــهردار مشکین دشــت با اعالم این خبر اظهار داشت‪:‬‬ ‫در راســتای امادگــی حداکثــری ســتاد مدیریــت بحــران شــهرداری‬ ‫مشکین دشت در فصل زمستان و تسهیل در رفت وامد شهروندان‬ ‫و جلوگیــری از اختــال تردد و یخ زدگی معابر تعداد یک دســتگاه‬ ‫کپــاش مکانیــزه سیســتم بــازو غلطــان خریــداری و به نــاوگان‬ ‫نم ‬ ‫برف روبی معاونت خدمات شهری شهرداری اضافه شد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫باهدف ارتقای خدمات رســانی و جلب رضایتمندی شــهروندان و‬ ‫در جهــت افزایــش تجهیزات ســتاد بحران مدیریت شــهری‪ ،‬خرید‬ ‫ماشین االت موردنیاز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکلمیراث فرهنگی‪،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫اقامــت در تاسیســات گردشــگری‬ ‫اســتان نسبت به مشــابه سال قبل‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد افزایش یافتــه اســت‪.‬امیر کــرم زاده در اولیــن‬ ‫جلسهستاداجراییخدماتسفر مسافرانو زائران(فصل‬ ‫زمستان) گفت‪ :‬میانگین اقامت در تاسیسات گردشگری‬ ‫استان از ابتدای سال جاری تا کنون ‪ 73‬درصد بوده است‬ ‫که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل‪ ۲۵،‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان سمنان با اشاره به اهمیت نظارت بر‬ ‫تاسیسات گردشگری بین کرد‪ :‬نظارت و بازدید میدانی با‬ ‫همکاریسایر دستگاه هایاجراییاز تاسیساتگردشگری‬ ‫اهمیــت فراوانــی در ارتقــاء کیفیــت ارائــه خدمــات بــه‬ ‫گردشگراندارد‪.‬کرمزاده گفت‪:‬باتوجهبهاستانداردسازی‬ ‫تاسیساتگردشگریاستانبر اساسکمیسیوندرجه بندی‬ ‫تاسیسات گردشگری‪ ،‬تعداد هتل های چهار ستاره استان‬ ‫به‪۲‬هتل افزایش یافته است‪.‬او با اشاره به اینکه حضور در‬ ‫شانزدهمیننمایشگاهبین المللیگردشگریتهرانفرصت‬ ‫بسیار مناسبیبرایمعرفیاستاناست‪،‬افزود‪:‬باهمکاری‬ ‫سایر دستگاه های اجرایی می توان حضوری فعال در این‬ ‫نمایشگاهداشت‪.‬استاندار سمناننیز در اینجلسهگفت‪:‬‬ ‫برپاییبازارچه هایصنایع دستیدر ایامنوروز بسیار مهم‬ ‫اســت و الزم اســت در هر شهرستان حداقل یک بازارچه‬ ‫ایجــاد شود‪.‬ســید محمدرضــا هاشــمی بــا اشــاره بــه اغاز‬ ‫عملیاتاجراییمجتمعرفاهی‪،‬خدماتیخادمالرضا(ع)‬ ‫در شهرستان ارادان افزود‪ :‬احداث مجتمع های بین راهی‪،‬‬ ‫نقشی بسیار موثری در کاهش تصادفات جاده ای دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار سمنان با اشــاره به اینکه الزم است در ایام اغاز‬ ‫سال نو و سفرهای نوروزی‪ ،‬ورودی شهرها و مبلمان شهری‬ ‫بــه شــکل زیبا اماده ســازی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬دهیاران اســتان‬ ‫امادگی الزم در زمینه سفرهای نوروزی را داشته و برگزاری‬ ‫برنامه ها‪ ،‬نمایشگاه ها و بازارچه های محلی را در دستور‬ ‫کار خود قرار دهند‪.‬هاشمی با اشاره به اینکه هرجا مردم‬ ‫پای کار بودند‪ ،‬توفیقات زیادی را شاهد بودیم‪ ،‬افزود‪ :‬لذا‬ ‫نقش انجمن هــای مردمی و ســازمان های مردم نهــاد در‬ ‫حوزه خدمات سفر و کاهش تصادفات و معرفی استان‬ ‫بسیار حائز اهمیتاستو جادارداز اینظرفیتارزشمند‬ ‫بهره برداریشود‪.‬‬ ‫افزایش تعهدات خدمات‬ ‫درمانی بیمه سالمت جهت‬ ‫بیماران خاص‬ ‫و صعب العالج‬ ‫مدیــرکل بیمه ســامت اســتان‬ ‫ســمنان از افزایــش تعهــدات‬ ‫خدمــات درمانــی ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت ایــران جهــت بیمــاران‬ ‫خــاص و صعــب العــاج خبــرداد و افــزود‪ :‬بــه منظــور‬ ‫کاهــش پرداخت از جیب مردم بخصوص بیمه شــدگان‬ ‫و شــهروندانی کــه دارای بیماری خــاص و صعب العالج‬ ‫می باشــند در صورتیکــه دارای بیمه درمانی پایه باشــند‬ ‫مــی تواننــد با ارائــه مســتندات از خدمات درمانــی ویژه‬ ‫استفاده کنند‪.‬سیدمحمدحسینی گفت‪:‬از ابتدایمهرماه‬ ‫سال جاری بیماریهای تاالسمی‪،‬سرطان‪،‬پرفشاری شریان‬ ‫ریوی‪،‬پیوندهــای کلیه‪،‬کبد‪،‬قلب‪،‬پانکراس‪،‬روده‪،‬ریــه‪،‬‬ ‫صرع مقاوم به درمان‪،‬بیماران با اســیب شــنوایی شدید‪،‬‬ ‫سیســتیک فیبروزیــس‪ ،‬مولتیپــل اســکلروزیس ‪،‬اتیســم‪،‬‬ ‫بــال پروانــه ای‪ ،‬موکوپلــی ســاکاریدوز‪ ،‬هموفیلی‪،‬دیالیــز‬ ‫(همودیالیز و دیالیز صفاقی) رتینوپاتی دیابتی‪ ،‬جراحی‬ ‫هــای ‪( DBS‬برای بیماران پارکینسون‪،‬دیســتونی‪ ،‬ترمور‪،‬‬ ‫تورت و‪ ،)....‬دیستروفی دوشن و دیستروفی غیر دوشن‪،‬‬ ‫ویزیت‪،‬خدمــات توانبخشی‪،‬ازمایشــگاه‪،‬دارو‪،‬تجهیزات‬ ‫پزشــکی‪،‬تصویربرداری‪،‬پرتودرمانی جــزء بیمــاران خاص‬ ‫و صعــب العــاج قــرار گرفته لذا بیمــاران بعــد از انجام‬ ‫تعهدات بیمه پایه و تکمیلی می توانند جهت دریافت‬ ‫مابقی هزینه کرد درمان خود با ارائه مستندات به ادارات‬ ‫بیمه سالمت استان مراجعه کنند‪.‬مدیرکل بیمه سالمت‬ ‫اســتان ســمنان در خصوص ارائه خدمات بستری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بعد از مراجعه بیمار به بیمارستان و بستری‪ ،‬فرایند‬ ‫استحقاق سنجی پوشش بیمه درمان پایه انجام می شود‬ ‫و استعالم نشان بیماری صورت می گیرد و سهم صندوق‬ ‫از هزینه های درمان متناسب با نشان‪ ،‬در زمان ترخیص‬ ‫محاســبه شــده و به اینصورت پرداخت بیمار به حداقل‬ ‫ممکنمیرسد‪.‬‬ ‫تست سرد اولین رام قطار‬ ‫شهرکرج انجام شد‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرج از تست سرد اولین رام‬ ‫قطار شهرکرجخبر داد‪.‬‬ ‫علی قاســم پور اظهارداشــت‪ :‬در ر اســتای راه اندازی‬ ‫پــروژه خــط‪ 2‬قطــار شــهری تســت ســرد اولیــن رام قطار‬ ‫شــهرکرج بــه همــت همــکاران در حــوزه حمــل و نقل و‬ ‫تجهیــزات ریلــی بــا موفقیــت انجام شــد‪ .‬رئیس شــورای‬ ‫اســامی شــهر کرج تصریح کرد‪ :‬در این تســت رام قطار‬ ‫‪ 201‬پروژه خط‪ 2‬با حرکت از سکوی شمالی ایستگاه ایت‬ ‫ا‪ ...‬طالقانی و با عبور از ایستگاه های میدان شهیداجرلو‪،‬‬ ‫ســه راه رجایی شــهر‪ ،‬دهقان ویال‪ ،‬میانجاده و با رسیدن‬ ‫به ایستگاه چهل و پنج متری گلشهر که با تمامی نکات‬ ‫عمرانــی و تجهیزاتــی مــورد ارزیابی قــرار گرفــت‪ ،‬پس از‬ ‫شــانت( تغییر خط از شــمالی به جنوبی با ســوزن جابه‬ ‫جایی خط ) از خط جنوبی به سمت ایستگاه ایت ا‪...‬‬ ‫طالقانی با موفقیت بازگشت شد‪ .‬قاسم پور بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این تســت صورت گرفته کلیه موارد مورد نیاز راه اندازی‬ ‫شناســایی و مقرر گردید به زودی با برق دار کردن خط‬ ‫اجرایی پروژه‪ ،‬تست گرم انجام پذیرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫اطلس سرمایه گذاری استان همدان تکمیل شد‬ ‫علیرضــاقاســمیفرزاد؛اســتاندار همدان‪:‬توجه بــه ســرمایه گذاری و فراهم کردن‬ ‫زمینه های سرمایه گذاری خارجی در استان ضروری است و بر همین اساس «اطلس‬ ‫سرمایه گذاریاستان»توسطدستگاه هایاجرایینهاییشدهو در حالبارگذاریبر‬ ‫روی سامان ه‪ SDI‬است‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫به بهانه سالگرد شهادت سردار دل ها؛‬ ‫همدا ن‬ ‫چهاردهمینجشنوارهملیشعرکودکونوجوانرضوی‬ ‫در همدان برگزار می شود‬ ‫مسعود ویژه؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان‪ :‬چهاردهمین جشنواره ملی شعر‬ ‫کودک و نوجوان رضوی در همدان برگزار می شود‪.‬بر همین اساس مراسم اختتامیه این جشنواره‬ ‫اردیبهشتسالایندهبرگزار می شود‪.‬‬ ‫ساختارفرهنگیکشورنیازمند‬ ‫بازنگریاست‬ ‫روایتی از دیدار شهید سلیمانی‬ ‫با خانواده شهیدان حاجی بابایی در همدان‬ ‫سفر سردار دل ها به همدان‪ ،‬سخنرانی‬ ‫بــا صالبــت ایشــان در پایتخــت تاریــخ و‬ ‫تمــدن ایران زمیــن و دیــدار صمیمــی او بــا‬ ‫خانــواده شــهدا افتخاری بزرگ بــرای مردم‬ ‫همدان است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬سفر‬ ‫یک روزه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در چهارم مرداد سال ‪ ۹۷‬به استان همدان‪،‬‬ ‫ســفری پربرکــت‪ ،‬پرافتخــار و تاریخی برای‬ ‫مــردم همــدان شــد؛ از ســخنرانی تاریخــی‬ ‫و پرصالبــت ســردار ســلیمانی در مراســم‬ ‫گرامیداشــت شــهدای عملیــات رمضان که‬ ‫بعد از شهادتشان نیز نقل محافل نظامی‬ ‫و سیاســی اســت و بــه اذعــان کارشناســان‬ ‫این ســخنرانی ترامپ جنایتــکار را برای به‬ ‫شهادت رساندن ســردار دل ها مصمم کرد‬ ‫یســابقه اش از‬ ‫تــا سرکشــی و دلجویــی ب ‬ ‫خانــواده شــهدای مدافــع حــرم و خانواده‬ ‫شهدا و جانبازان عملیات رمضان‪ ،‬از جمله‬ ‫خانواده شــهیدان حاجی بابایی به عنوان‬ ‫خاطره درخشان و دلگرم کننده ای در قلب‬ ‫مــردم دارالشــهدا و دارالمومنیــن همــدان‬ ‫ثبت شدهاست‪.‬‬ ‫فرارسیدن سالگرد شهادت سپهبد شهید‬ ‫قاســم سلیمانی بهانه ای شد تا مصاحبه ای‬ ‫با پدر‪ ،‬مادر و برادر شــهیدان حاجی بابایی‬ ‫که افتخار دیدار با ســردار د لهــا را در منزل‬ ‫خود داشتند داشته باشیم و حس و حال و‬ ‫رخدادهای ان روز را جویا شویم‪.‬‬ ‫از ذوق دیدن سردار از باالی بالکن به‬ ‫حیاط پریدم‬ ‫جاللحاجی باباییرزمنده ایکههشت‬ ‫ســال دفــاع از وطــن را بر هــر کاری رجحان‬ ‫داد و فرزندانش را به مســلخ عشق فرستاد‬ ‫دراین باره می گوید‪ :‬دیدار سردار یک توفیق‬ ‫الهــی بود که نصیب من و خانواده ام شــد‪.‬‬ ‫وقتی که سردار وارد حیاط منزل ما شد انگار‬ ‫تمام دنیا را به ما داده بودند و از شوق دیدار‬ ‫از روی نرده های بالکن پریدم و حاج قاسم را‬ ‫در اغوش کشیدم بوی ابوالقاسم و علیرضا را‬ ‫می داد‪ .‬او افزود‪ :‬سردار سلیمانی دو ساعت‬ ‫در منزل ما بود‪ ،‬با هم گپ زدیم و برای اقوام‬ ‫که در این دیدار حضور داشــتند ســخنرانی‬ ‫کرد‪ .‬از جنگ و جبهه می گفتیم‪ ،‬حاج قاسم‬ ‫از عملیات رمضان تعریف کرد عملیاتی که‬ ‫علیرضا (شــهید علیرضا حاجی بابایی) انجا‬ ‫بود و من هم از سال های جنگ و عملیات‬ ‫کربالی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬یاداوری کردم‪.‬‬ ‫پدر شــهیدان حاجی بابایی ادامــه داد‪:‬‬ ‫سردار سلیمانیپنجانگشتر به عنوانیادگاری‬ ‫بــه بنــده هدیــه داد و با نــوه و نتیجه هایم‬ ‫عکس گرفت‪ ،‬خیلی خودمانی و خاکی بود‬ ‫حتی با من و حاج خانم هم شوخی می کرد‬ ‫و می خندیــد و در این لحظه گفت حاجی‬ ‫برای من چای با لیوان بزرگ بیاورید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬زمانی که خبر شهادت سردار را‬ ‫در تلویزیون نشان دادند به پهنای صورتم‬ ‫اشــکم ریختــم چــون فرقــی با بچــه خودم‬ ‫نداشت‪ ،‬دقیقا مثل لحظه ای که ابوالقاسم‬ ‫شــهید شــد جگرم ســوخت‪ ،‬شــهادت حق‬ ‫حاج قاسم بود ولی این اتفاق همه ایران را‬ ‫داغدار کرد‪.‬‬ ‫با امدن حاج قاسم یاد فرزندان‬ ‫شهیدم زنده شد‬ ‫مادر شهیدان حاجی بابایی نیز از لحظه‬ ‫دیدار با حاج قاســم چنین می گوید‪ :‬زمانی‬ ‫کــه به مــا خبر دادنــد حاج قاســم به منزل‬ ‫یشــناختم‪ .‬از ته دل‬ ‫مــا می اید ســر از پا نم ‬ ‫خوشــحال شــدم‪ .‬وقتی هم که ســردار وارد‬ ‫خانــه شــد جلویــش را گرفتم و گفتــم انگار‬ ‫بچه هایم از جبهه امدن شــما بوی جبهه و‬ ‫جنگمی دهی‪،‬بویابوالقاسمو علیرضا‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای حــاج قاســم از روزهــای‬ ‫جنــگ تعریف کــردم و گفتم تمام هشــت‬ ‫ســال جنــگ ایــران و عــراق یــک روز لبــاس‬ ‫مشــکی ام را از تــن درنیــاوردم هــر روز یکی‬ ‫از جگرگوش ـه هایمان را شــهید می کردنــد و‬ ‫مادران را داغدار‪.‬‬ ‫مادر شهیدان حاجی بابایی عنوان کرد‪:‬‬ ‫وقتی ســردار ســلیمانی شهید شــد به اندازه‬ ‫شــهادت بچه هایــم ناراحــت شــدم مثــل‬ ‫وقتی که خبر شــهادت علیرضــا را اوردند اما‬ ‫خدا صبر و تحملش را می دهد‪.‬‬ ‫سخنرانی حاج قاسم در همدان‬ ‫بین المللی شد‬ ‫حمیدرضــا حاجی بابایــی بــرادر‬ ‫شــهیدان حاجی بابایــی نیــز درباره ســفر‬ ‫سردار سلیمانی به همدان بیان می گوید‪:‬‬ ‫سال ‪ 97‬در نماز عید فطر که به امامت‬ ‫رهبری برگزار شد با فاصله کمی از سردار‬ ‫ســلیمانی ایســتاده بودم که ســر صحبت‬ ‫بــا حاج قاســم باز شــد‪ ،‬بی درنــگ گفتم‬ ‫عملیــات رمضــان در دفــاع مقــدس را به‬ ‫خاطــر داریــد شــما مســئولیت محــور را‬ ‫داشــتید و شــهید حاجی بابایــی (برادرم)‬ ‫نهــای اعزامــی از تیــپ‬ ‫فرمانــده گردا ‪‎‬‬ ‫همدان بود‪ .‬او افزود‪ :‬از سردار خواهش‬ ‫کــردم به خاطر شــهدای عملیات رمضان‬ ‫و فرماندهــان شــهید در یادواره شــهدای‬ ‫ایــن عملیــات در همــدان در تاریــخ ‪24‬‬ ‫تیرمــاه حضورداشــته باشــید و ســخنرانی‬ ‫کنید‪ ،‬حاج قاســم پذیرفتند البته با توجه‬ ‫به مشــغله های ایشان بنا شــد مردادماه‬ ‫تشریف بیاورند‪ .‬حمیدرضا حاجی بابایی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬ســخنرانی حــاج قاســم در‬ ‫همــدان بین المللــی شــد و امــروز همه از‬ ‫یکــه تمام‬ ‫ان نطــق یــاد می کننــد به طور ‬ ‫محاســبات دشــمن بــا نکاتــی کــه ســردار‬ ‫سلیمانی عنوان کرد در هم پیچید‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪:‬پس ازانسخنرانیمشهور‬ ‫به ســردار گفتــم صحبت هایی شــما درباره‬ ‫امریکاحرفاولو اخر بودو بهشوخی گفتم‬ ‫می توانیم به شما شهید سلیمانی بگوییم‪،‬‬ ‫خندیدند و گفتند «ما کجا و شهادت کجا»‬ ‫گفتمشماعینشهادتهستید‪.‬‬ ‫حاجی باباییتاکیدکرد‪:‬سفر حاجقاسم‬ ‫بــه همــدان تاریخــی شــد و یــک ماموریت‬ ‫الهی بود که این شهید واالمقام از همدان‪،‬‬ ‫پایتخت تاریخ و تمدن فریاد مقاومت را به‬ ‫جهانیان مخابره کند و همدان ماه ها محور‬ ‫یبین المللیقرار گیرد‪.‬‬ ‫بحث ها ‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫میزبانیهمداناز جشنوارهملی‬ ‫شعر و کودک نوجوان رضوی‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانهمدانگفت‪:‬چهاردهمین‬ ‫جشنوارهملیشعر کودکو نوجوانرضویدر همدانبرگزار می شود‪.‬‬ ‫مسعود ویژه در گفت وگو با رویداد امروز اظهار داشت‪ :‬جشنواره‬ ‫بین المللــی امــام رضــا (ع) در ایــران و جهــان اســام به عنــوان یکی‬ ‫شهــای فرهنگــی و هنــری‪ ،‬تمامی‬ ‫از بســترهای زالل و جــاری افرین ‬ ‫هنرمندانو فرهیختگانمشتاقاناستانملکوتیرابهبیستمین«قرار‬ ‫عاشقی»فرا می خواند‪.‬‬ ‫او درباره اهداف جشــنواره شــرح داد‪ :‬ترویج اندیشــه امامت و‬ ‫تحکیم نظام والیت با محوریت شخصیت‪ ،‬سیره و معارف امام رضا‬ ‫(ع) و فرهنگ رضوی در سطح جامعه از طریق گسترش فعالیت های‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و رســانه ای‪ ،‬شناســایی‪ ،‬معرفــی و گرامیداشــت‬ ‫تولیدکننــدگان و پدیداورنــدگان برتــر اثــار فاخــر فرهنگــی‪ ،‬هنری و‬ ‫رسانه ایمرتبطباانحضرت‪،‬فراوریمحتوایتولیدیجشنوار هبرای‬ ‫انتشار در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی‪ ،‬توجه به شعر کودک‬ ‫و نوجوان و فراهم کردن زمینه مناسب برای معرفی جایگاه این رده‬ ‫سنی در حوزه ادبیات و استفاده از ابزار موثر شعر در ترویج مفاهیم‬ ‫دینی و رضوی برای مخاطب کودک و نوجوان از جمله اهداف این‬ ‫رویدادفرهنگیاست‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان همدان با بیان اینکه‬ ‫پیش ازایــن و در ســال های گذشــته جشــنواره های اســتانی رضــوی‬ ‫هم زمــان بــا اغاز دهه کرامت شــروع به کارکرده و مراســم اختتامیه‬ ‫جشــنواره بین المللــی امام رضــا (ع)‪ ،‬هم زمان با والت ایشــان برگزار‬ ‫اخیراباتغییراتیکهدر شورایسیاست گذاری‬ ‫می شد؛خاطرنشانکرد‪ً :‬‬ ‫جشــنواره اتفاق افتاد‪ ،‬کیفی ســازی را محور برنامه ها قرار داده اند و‬ ‫امسال‪ ۱۶‬جشنواره در ‪ ۱۵‬استان کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫ویژه با تاکید بر اینکه همدان امسال میزبان جشنواره ملی شعر‬ ‫کــودک و نوجــوان رضــوی اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اســاتید برجســته ای از‬ ‫همدان در حوزه شعر کودک و نوجوان فعالیت می کنند و استاد جواد‬ ‫محقــق‪ ،‬یکی از مفاخر اســتان در حوزه ادبیــات‪ ،‬به عنوان دبیر این‬ ‫جشنوارهانتخاب شدهاست‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬مراســم اختتامیه این جشــنواره اردیبهشت سال‬ ‫اینده در همدان و اختتامیه جشنواره های استانی رضوی هم زمان با‬ ‫میالد امام هشتم در مشهد مقدس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫نمرهمنفیمدیریتشهری‬ ‫همدان در بارش برف اخیر‬ ‫بــا گذشــت چنــد روز از بــارش بــرف در همــدان در بســیاری‬ ‫نهــای و معابــر و پیاده روهــا برف روبــی و نمک پاشــی‬ ‫از خیابا ‬ ‫صورت نگرفته و عبور و مرور برای شــهروندان همدانی ســخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬با ورود ســامانه بارشــی به کشــور‪،‬‬ ‫اســتان همــدان از اوایــل این هفته شــاهد بارش خــوب نزوالت‬ ‫جــوی بــود و این بارش ها و بــرودت هوا باعث تعطیلی ادارات‬ ‫و مدارس همدان شد و تردد به ویژه در خیابان ها را به حداقل‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫امــا در ایــن میــان عملکــرد مدیریــت شــهری همــدان در‬ ‫پاک سازی خیابان های اصلی و فرعی‪ ،‬پیاده راه ها و پیاده روها‬ ‫ضعیف بود و صدای اعتراض شهروندان همدانی را دراورد‪.‬‬ ‫شهــا بســیاری از معابــر اصلــی و‬ ‫بــا گذشــت چنــد روز از بار ‬ ‫فرعی شهر و نیز کوچه ‪ ،‬پس کوچه ها نه تنها با ادواتی چون بیل‬ ‫میکانیکی و لودر پاک سازی نشدند‪ ،‬بلکه نمک پاشی نیز صورت‬ ‫نگرفته و کار را برای عبور و مرور شهروندان سخت کرده است‪.‬‬ ‫یشــود کــه هواشناســی از اواخر‬ ‫امــا موضــوع وقتــی جالب م ‬ ‫هفتــه گذشــته هشــدارهای الزم را اعــام کــرده بود و شــهرداری‬ ‫همدان باید خود را مهیای این شرایط سخت می کرد‪.‬‬ ‫اگرچه شــهردار همدان عنوان کرده اســت «برف روبی معابر‬ ‫شــهری بــا ‪ 500‬نیــروی شــهرداری و بــا اســتفاده از ‪ 200‬دســتگاه‬ ‫ماشین االت شهرداری و کمک بخش خصوصی صورت می گیرد»‬ ‫اما شرایط شهر همدان با گذشت چند روز از بارش برف حاکی‬ ‫از ان اســت که مدیریت شــهری در خدمت رسانی به شهروندان‬ ‫در این عرصه ناموفق بوده است‪.‬‬ ‫اگر شهرداری همدان ازنظر تجهیزات و یا نیروی انسانی در‬ ‫مضیقه است این مهم را صادقانه با مردم در میان بگذارد و از‬ ‫مردم درخواست شود به هنگام برودت هوا و بارش های مستمر‬ ‫کســازی معابر فرعی اقدام کنند و همکاری الزم را داشــته‬ ‫در پا ‬ ‫باشند و اگر مضیقه ای ندارد بهتر است در شیوه مدیریت خود‬ ‫بازنگــری کنــد‪ .‬بی تردیــد ا گــر شــهرداری همدان هم در راســتای‬ ‫کســازی‬ ‫تنویر اذهان عمومی و رســانه ها برنامه برف روبی و پا ‬ ‫معابــر اصلــی و فرعــی را بــا ذکر ســاعت و جزییــات اعالم کند‪،‬‬ ‫قضاوت در رابطه با این دستگاه خدماتی سهل تر می شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫عجیباماواقعی؛‬ ‫پیستاسکیهمدانبابارش‬ ‫برفتعطیلمی شود‬ ‫درحالی که پیست های اسکی در سطح کشور با بارش برف‬ ‫مناســب فعالیت خود را اغاز می کنند‪ ،‬پیســت اســکی همدان‬ ‫در بــک دهــه اخیــر پــس از بــارش بــرف به طــور کامــل تعطیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬پیســت اســکی تاریک دره (الوند)‬ ‫همــدان یکــی از بهترین و اســتاندارد ترین پیس ـت های اســکی‬ ‫کشــور اســت که در فصل ســرما می تواند پذیرای تعداد زیادی‬ ‫گردشگران و ورزشکاران بسیاری از نقاط مختلف کشور باشد‪.‬‬ ‫این پیســت اســکی که در اواســط دهه ‪ 60‬بــه بهره برداری‬ ‫رسید بعد از پیست دیزین و شمشک به عنوان سومین پیست‬ ‫مطرح و مجهز کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫تاریک دره یک دهه از مدار خدمت خارج شده‬ ‫پیســت تاریکــدره در دهــه ‪ ۸۰‬توانســت مجــوز پیســت‬ ‫بین المللــی را کســب کنــد و در ایــن دهــه میزبــان مســابقات‬ ‫متعــدد ملــی و فراملــی بود‪ ،‬امــا از اوایل دهــه ‪ 90‬تاکنون این‬ ‫پیســت به دالیل مختلفی از جمله خرابی دســتگاه برف کوب‪،‬‬ ‫ایــرادات اداره اســتاندارد به برخی تجهیــزات و از همه مهم تر‬ ‫بســته شــدن جاده منتهی به پیســت پس از بارش برف و عدم‬ ‫بازگشایی جاده توسط راهداری تعطیل است‪.‬‬ ‫امســال اگرچه ایرادات پیســت و دستگاه برف کوب توسط‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان رفع شــده‪ ،‬اما جاده‬ ‫منتهی به پیســت بازگشــایی نشــده تا بازهم این ظرفیت مهم‬ ‫ورزشی و گردشگری استان بدون استفاده بماند‪.‬‬ ‫ناایمن بودن مسیر پیست‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشــاره به اینکه‬ ‫پیســت اســکی تاریک دره امســال همدان شرایط بازگشایی را‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬خوشــبختانه بارش ها نســبت به دو ســال‬ ‫اخیر بهتر بوده و شرایط برای اسکی در پیست فراهم است‪.‬‬ ‫علــی حقیقــی افــزود‪ :‬مســدود شــدن جــاده گنج نامــه بــه‬ ‫تویســرکان که مســیر دسترســی به پیســت محســوب می شود‪،‬‬ ‫تصمیمی است که هرسال توسط پلیس راهور گرفته می شود و‬ ‫علت اصلی ان ناایمن بودن این جاده است‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬جلســات متعــددی بــا فرمانــدار همدان و‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان داشــته ایم و‬ ‫قول مساعد داده اند تا سریع تر پیست اسکی بازگشایی شود‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در‬ ‫فرهنــگ روح حاکم بر جامعه‬ ‫اســتان همــدان بــا طــرح ایــن‬ ‫اســت و موفقیــت سیاســی و‬ ‫ادعــا کــه در کشــور حکمرانــی‬ ‫اقتصــادی مــا مدیــون توجــه‬ ‫فرهنگی نداریم گفت‪ :‬ساختار‬ ‫بــه فرهنــگ اســت و حتــی اگر‬ ‫فرهنگی کشور نیازمندبازنگری‬ ‫بخواهیممشکالتاقتصادیرا‬ ‫ایت ا‪...‬‬ ‫و تجدیدنظــر اســت‪ .‬بــه‬ ‫حل کنیم و در عرصه سیاســت‬ ‫شعبانی موثقی‬ ‫گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬ایــت ا‪...‬‬ ‫موفقیت هایی داشته باشیم و‬ ‫شــعبانی موثقی با اشــاره به تغییر دبیر شــورای انسجاماجتماعیبهدستاوریمو بااسیب های‬ ‫عالــی انقالب فرهنگــی و ابراز امیــدواری مبنی اجتماعــی مقابله کنیم‪ ،‬بایــد به فرهنگ توجه‬ ‫بر تحول اساسی در ساختارهای فرهنگی کشور کنیم و در نوع اعمال قدرت در عرصه فرهنگ ما‬ ‫پس ازاین تغییر‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬شورای فرهنگ نیازمندحکمرانیفرهنگیهستیم‪.‬‬ ‫عمومی باید ساختارهای فرهنگی برای تسهیل‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در اســتان همــدان بیان‬ ‫حکمرانی فرهنگی در کشور ایجاد کند؛ چراکه کــرد‪ :‬انتظــار داریــم یک حرکــت انقالبــی برای‬ ‫امــروزه در زمینــه حکمرانــی فرهنگی به شــدت تحول اساسی در ساختار فرهنگی برای تعریف‬ ‫دچار ضعف هستیم و شاید بتوان ادعا کرد که یک حکمرانی فرهنگی صــورت گیرد که بتواند‬ ‫مااصالحکمرانیفرهنگینداریم‪.‬‬ ‫انسجام و هم افزایی ایجاد کند و در میدان اجرا‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــورای عالــی انقــاب تاثیرگذارباشد‪.‬‬ ‫فرهنگــی در رده اول مطالبــه گــری فرهنگــی در‬ ‫ایــت ا‪ ...‬شــعبانی تصریــح کــرد‪ :‬در کشــور‬ ‫کشــور قــرار داد‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬متاســفانه گاهــی مجموع ههــای فرهنگــی فراوانــی داریــم کــه‬ ‫فرهنــگ متاثــر از اقتصــاد و سیاســت اســت و تاثیرگــذاری کمــی بــر فرهنــگ دارنــد و ســاختار‬ ‫زیرمجموعــه ان ها تعریف می شــود درحالی که فرهنگیمانیازمندتجدیدنظر است‪.‬‬ ‫فراهم شدن بیش ازپیش زمینه های‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در استان‬ ‫استاندار همدان با تاکید بر‬ ‫مدیران اطالعات تکمیلی را در‬ ‫ضرورتتوجهبهسرمایه گذاری‬ ‫مهلت زمانی مقرر‪ ،‬جمع بندی‬ ‫و فراهــم کــردن زمینه هــای‬ ‫کــرد ه و هم اکنــون نیــز ایــن‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی در‬ ‫اطالعــات ‪ ۱ ۲‬الیــه ای در حــال‬ ‫اســتان‪ ،‬از تکمیــل اطلــس‬ ‫بارگــذاری در ســامانه ‪SDI‬‬ ‫علیرضا قاسمی‬ ‫ســرمایه گذاری اســتان توســط‬ ‫ســازمان نقشــه برداری کشــور‬ ‫فرزاد‬ ‫دســتگاه های اجرایــی مرتبــط‬ ‫است که به ســرعت این اقدام‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫نیز انجام و به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫علیرضا قاسمی فرزاد در گفت وگو با رویداد‬ ‫قاســمی فرزاد‪ ،‬در پاســخ به این پرســش که‬ ‫امــروز‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با توجه بــه ضرب االجل بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و امکانــات اســتان در‬ ‫یک ماه ه تعیین شــده برای مدیــران اجرایی در حوزه ســرمایه گذاری‪ ،‬تاکنون در این بخش چه‬ ‫حــوزه اقتصــاد‪ ،‬اطالعات تکمیلــی‪ ،‬جمع بندی اقدامــات خاصــی صــورت گرفته اســت‪ ،‬پاســخ‬ ‫نهایــی اطالعــات موردنیــاز ایجــاد اطلــس داد‪ :‬از سیاســت های دولــت مردمــی و انقالبی‬ ‫ســرمایه گذاری اســتان‪ ،‬نهایــی شــده و در حــال ســیزدهم‪ ،‬زمینه ســازی در حــوزه ســرمایه گذاری‬ ‫بارگذاری بر روی سامان ه‪ SDI‬است‪.‬‬ ‫خارجی است؛ زیرا سرمایه گذاری به عنوان موتور‬ ‫وی با اشاره به اهمیت اطلس سرمایه گذاری محرکــه رشــد اقتصــادی‪ ،‬الزمــه دســت یابی به‬ ‫اســتان یــاداور شــد‪ :‬اطالعاتــی کــه از مدیــران توسعهاقتصادیو اجتماعیاست‪.‬‬ ‫دستگاه های اجرایی مرتبط خواسته شد شامل‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا راه انــدازی ســامانه‬ ‫نقاط‪ utm‬و مشخصات مستحدثات طرح های اطلس سرمایه گذاری استان تمام سرمایه گذاران‬ ‫ســرمایه گذاری موجــود بخ ‬ ‫ش اقتصادی اســتان می تواننــد شــرایط را برای ســرمایه گذاری در هر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقطه اســتان همدان بررســی کــرده و اقــدام به‬ ‫نماینده عالی دولت در استان همدان افزود‪ :‬سرمایه گذاریدر زمینه هایمختلفکنند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬کسری بودجه نداریم‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامــه‪،‬‬ ‫مجلس شــورای اسالمی تقریبا‬ ‫بودجه و محاسبات با تکذیب‬ ‫سقف بودجه دولت را افزایش‬ ‫هــر گزارشــی مبنــی بــر کســری‬ ‫نــداد‪ .‬نماینــده مــردم همدان‬ ‫بودجــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪:‬‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫طبق گزارش مشترک کمیسیون‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫حمیدرضا حاجی‬ ‫بابایی‬ ‫و ســازمان برنامه وبودجــه‪ ،‬در‬ ‫منابع دولت در بودجه ســال‬ ‫سال‪ ۱۴۰۱‬کسری بودجه نداریم‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تحقــق پیداکــرده اســت و ایــن مســئله‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬حمیدرضا حاجی موردتوافق سازمان برنامه وبودجه و کمیسیون‬ ‫بابایی در جمع خبرنگاران و در توضیح نشست برنامه وبودجــه مجلس اســت‪ .‬حاجی بابایی‬ ‫کمیســیون برنامه وبودجه مجلــس که با حضور تحقــق ‪ ۱۰۰‬درصــدی منابــع دولــت را در نوع‬ ‫رئیس ســازمان برنامه وبودجه برگزار شد گفت‪ :‬خــود کم نظیــر عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اینکه در‬ ‫پیرو برخی اظهارات مبنی بر کسری بودجه‪ ۴۰۰‬یک سال با این وضعیت اقتصادی‪ ۱۰۰ ،‬درصد‬ ‫هــزار میلیــارد تومانی در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬کمیســیون منابعی که مجلــس در بودجه مصوب کرده‪،‬‬ ‫برنامه وبودجه بر همین اساس با حضور رئیس تحقق پیدا کند بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان برنامه وبودجه تشکیل جلسه داد و وی کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫گزارشی درباره اخرین وضعیت منابع و مصارف هــر نــوع گزارشــی مبنی بر کســری بودجه ســال‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬ارائه کرد‪ .‬وی گزارش مسعود ‪ ۱۴۰۱‬را تکذیب و خاطرنشان کرد‪ :‬طبق گزارش‬ ‫میرکاظمیراموردتوافقکمیسیونبرنامه وبودجه مشــترک کمیســیون برنامه وبودجــه و ســازمان‬ ‫و سازمان برنامه وبودجه عنوان کرد و افزود‪ :‬بر برنامه وبودجــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬کســری بودجــه‬ ‫اساس این گزارش در سال ‪ ،۱۴۰۱‬به میزان ‪ ۱۳۹۴‬نخواهیم داشــت و این مســئله نقطه مثبتی در‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کرده بودیم روند ثبات اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم در‬ ‫ که البته باید گفت این برای نخستین بار بود که اینده اینزدیکخواهدشد‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانهمدان‬ ‫| مسعود پورصالحی |‬ ‫چهار شنبه ‪ 04‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1474‬‬ ‫جیره بندی اب برای مردم همدان پایان یافت‬ ‫علی رضا قاسمی فرزاد؛ استاندار همدان‪ :‬به همت دولت سیزدهم برای حل مشکل‬ ‫اب همدان پیگیریهای ویژهای صورت گرفته است بر همین اساس اب سد تالوار در‬ ‫لولههایابشربهمدانجریانیافتهو خوشبختانهجیرهبندیاببرایمردمصبور‬ ‫همدانپایانیافت‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫نارضایتی اعضای شورای شهر همدان از عملکرد شهردار‬ ‫انتخاب سید مسعود حسینی‬ ‫سیاسی بود‬ ‫رویــداد امروز‪-‬گــروه اســتان ها‪:‬عملکرد‬ ‫مدیریتشهریهمدانبهشدتموردانتقاد‬ ‫بخشی از کارشناسان و تعدادی از اعضای‬ ‫شورای شهر همدان است‪.‬‬ ‫اگرچــه ‪ 10‬نفــر از اعضــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر همدان در زمــان انتخاب‬ ‫شــهردار بــه ســید مســعود حســینی رای‬ ‫دادنــد‪ ،‬امــا حــاال تعــداد زیــادی از‬ ‫موافقــان شــهردار در شــورا بــه مخالفان‬ ‫سرســخت او تبدیلشــدهاند و در چنــد‬ ‫روز گذشــته در گفتوگــو بــا رســانهها‬ ‫بــه انتقــاد از عملکــرد شــهردار همــدان‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫دخالت یک نماینده مجلس در‬ ‫انتخاب شهردار همدان‬ ‫رفع مشکالت برف کوب و تله سیژ‬ ‫حقیقی با اشــاره به اقدامات اخیر صورت گرفته در جهت‬ ‫استانداردســازی تل هســیژ پیســت اســکی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫مردادماه امســال در راســتای استانداردســازی دســتگاه تله ســیژ‬ ‫بــر اســاس انچــه موردتوجــه اداره کل اســتاندارد اســت‪ ،‬اقدام‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬متاســفانه دســتگاه برف کــوب بــه علــت‬ ‫عــدم مدیریــت در ســال های اخیــر دارای مشــکالت فنــی بــود‬ ‫کــه خوشــبختانه تعمیــر شــده و همــه شــرایط بــرای تمرینــات‬ ‫اسکی بازان مهیا شده است‪.‬‬ ‫حقیقــی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬تاریــک دره همــدان در بین‬ ‫پیس ـت های اســکی کشور کمترین مسافت را تا مرکز شهر دارد‬ ‫شماره ‪ 37‬صفحه رویداد همدان‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر همدان‬ ‫در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روش‬ ‫انتخــاب شــهردار توســط شــورای شــهر‬ ‫همدان روش غلطی بود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــا اینکــه اســم ‪ ۶۰‬نفــر را بــرای گزینش‬ ‫شــهردار موردبررســی قراردادیم‪ ،‬اما این‬ ‫اســامی فرمالیتــه بود و بحث شــهرداری‬ ‫اقای حسینی از قبل بستهشده بود‪.‬‬ ‫علیاکبر نظری با اشاره به اینکه به‬ ‫انتخــاب سیاســی شــهردار همــدان یقین‬ ‫دارم گفــت‪ :‬هرچــه بــه دوســتان گفتیــم‬ ‫باالتــر از ســیاهی همرنگی هســت و به‬ ‫گزینههــای دیگــر هــم توجــه کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫نپذیرفتند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم همــدان در شــورای‬ ‫اســامی شــهر‪ ،‬بــا بیــان اینکــه انتخاب‬ ‫شــهردار سیاسی بود عنوان کرد‪ :‬اولویت‬ ‫شــورا بایــد اجــرای سیاســتهای مــردم‬ ‫باشــد‪ ،‬نــه افــراد دیگــر‪ .‬نظــری بــا بیــان‬ ‫اینکه اگرچه به شهرداری اقای حسینی‬ ‫رای دادم‪ ،‬امــا اعتقــادی بــه او نداشــتم‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬انتظــار خیلــی دوســتان این‬ ‫بود که شــهردار منتخب در وزارت کشور‬ ‫تائید نشــود‪ .‬او با تاکید بر اینکه ازقضا‬ ‫وزارت کشــور گزینــه شــهرداری همــدان‬ ‫را در ابتــدا تائیــد نکــرد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برای وزارت کشــور متاسف هستم که در‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت ‪ ۱۸۰‬درجــه نظــرش‬ ‫تغییر کرد‪ .‬عضو شــورای شــهر همدان با‬ ‫بیــان اینکــه یکی از نماینــدگان همدان‬ ‫در مجلــس رســما بــه من گفت بــه وزیر‬ ‫کشــور گفتم اگر شــهردار منتخب شورای‬ ‫همــدان را معرفــی نکنــد‪ ،‬اســتیضاحش‬ ‫میکنــم گفــت‪ :‬ایــن اتفــاق بــه ان معنا‬ ‫اســت کــه انتخــاب شــهرداری سیاســی‬ ‫اســت و شــورا در ان دخیل نبوده است‪.‬‬ ‫نظــری تاکید کــرد‪ :‬وزارت کشــور در این‬ ‫زمینه عملکرد خوبی نداشــت و به شهر‬ ‫همدان اسیب زد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به معطل ماندن پروژههای‬ ‫شــهری همدان در دوران شهرداری حسینی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬شــهردار همــدان در بحــث‬ ‫مدیریت خــوب عمل نکرد و ضعیفترین‬ ‫همدا ن‬ ‫‪ruydadiran.com/city/hamedan‬‬ ‫ تولید فیلم سردار شهید همدانی کلید خورد ‬ ‫مسعود ویژه؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ‪:‬پیشتولیدفیلمسینماییشهیدهمدانی‬ ‫اغازشدهاست‪.‬اینفیلمسینماییروایتبخشیاز زندگیشهیدسردار حاجحسینهمدانیاستو کار‬ ‫پژوهش‪،‬مطالعاتومصاحبهباهمرزمانشهید‪،‬زیر نظر خانوادهایشان‪،‬حدوددوسالبهطولانجامید‬ ‫وفیلمنامهایناثر بهنویسندگیهادیمقدمدوستبهرشتهتحریر در امدهاست‪.‬‬ ‫اختالف نباید منجر به اغتشاش و شکاف ‬ ‫اجتماعی شود‬ ‫افراد را در مسئولیتهای مهم گذاشت‪.‬‬ ‫همدان‬ ‫رئیــس کمیســیون فنــی و عمــران‬ ‫شــورای اســامی شــهر همدان‪ ،‬بــا بیان‬ ‫اینکــه اصلیتر یــن برنامــه شــهردار‬ ‫همــدان عملیاتــی نشــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــاهبیت برنامههــای شــهردار ایجــاد‬ ‫خــط اعتبــاری بود که قرار بود با ایجاد‬ ‫ایــن خط مشــکل نقدینگــی و پرداخت‬ ‫حقوق کارکنان شــهرداری حل شــود اما‬ ‫هنــوز عملیاتــی نشــده اســت‪ .‬حیــدری‬ ‫بــا بیــان اینکــه در بســیاری از مواقــع‬ ‫مدیریت شــهری وعدههای دروغین به‬ ‫مردم داده اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬شاید‬ ‫از اول نمیخواســت دروغ بگویــد امــا‬ ‫درنهایــت وعدهای به مردم دادهشــده‬ ‫کــه تحقــق ان را ندیدنــد‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکه بــه عملکــرد مدیریت شــهری‬ ‫همــدان در حوزههــای فنــی و عمرانی‪،‬‬ ‫حملونقــل و ترافیــک و خدمــات‬ ‫شــهری‪ ،‬صیانت و سالمسازی مجموعه‬ ‫و شــفافیت انتقــاد وارد اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ارمانهایــی کــه اعضــای شــورای‬ ‫شــهر در انتخابات ترسیم کرده و مردم‬ ‫اعتمــاد کردنــد و بــر اســاس ان اهداف‬ ‫دســت بــه انتخــاب شــهردار زدنــد‪،‬‬ ‫متاسفانه زمینمانده است‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون فنــی و عمرانــی‬ ‫شــورای اسامی شــهر همدان درباره حکم‬ ‫انفصالازخدمــت شــهردار‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس اخبــاری کــه به دســت بند رســیده‪،‬‬ ‫حکــم انفصالازخدمــت در مرحلــه بدوی‬ ‫اســت و امــکان تجدیدنظرخواهــی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اگــر حکــم در مرحلــه تجدیدنظــر‬ ‫قطعــی شــود‪ ،‬الزماالجراســت‪ .‬ایــن عضو‬ ‫شــورای شــهر همــدان با تاکید بــر اینکه در‬ ‫بعضی از حوزهها پس رفت نیز داشتهایم‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬اگر قباً شــاهد این نبودیم که‬ ‫یک مدیر ارشد شهری تخلفات ساختمانی‬ ‫خودش را به نحوی مشــمول قانونگریزی‬ ‫کند اما االن شاهد این موضوع هستیم‪.‬‬ ‫شهردار با همه اعضای شورا درگیر‬ ‫شده است‬ ‫دیگر عضو شــورای اسامی شهر همدان‬ ‫نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای‬ ‫حمید بادامی نجات افزود‪ :‬این اشــتباه‬ ‫ابتدا توســط شورا انجام شــد و بعدش هم‬ ‫متاســفانه وزارت کشــور کــه در کمیتههــای‬ ‫تخصصی خود انتخاب شورا را رد کرد با ورود‬ ‫یکیاز نمایندگانمجلسکهمسئولیتتمام‬ ‫این موضوعات به عهده این شخص است‬ ‫بــا چند تــن از اعضــا بــه وزارتخانــه رفت و‬ ‫فشار به وزارت کشور اورد و تائید شهردار را‬ ‫گرفت که از همان ابتدا اشتباه عمل شد‪ .‬او‬ ‫در رابطه با ارزیابی عملکرد شهردار همدان‬ ‫گفــت‪ :‬تکلیــف بنده که مشــخص اســت و‬ ‫نظرم همان نظری است که سال گذشته در‬ ‫رای خود با انتخاب ایشان مخالفت کردم‪.‬‬ ‫پــسازان هم از روزهای نخســت همیشــه‬ ‫امیــدوار بودهام که تغییراتی ببینم و نظرم‬ ‫مثبت شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده و‬ ‫متاسفانه شهردار تنها به پشتوانه چند نفر‬ ‫شــهر را اداره میکنــد و با این پشــتگرمی‬ ‫بــه خود اجــازه میدهد هرگونــه رفتاری با‬ ‫باالدســتیهای خــود ازجمله اعضاء شــورا‬ ‫داشــته باشد اقای شــهردار با کسی نیست‬ ‫کــه درگیــر نشــده باشــد‪ .‬این عضو شــورای‬ ‫شــهر همــدان با اشــاره به اینکــه البته این‬ ‫از جســارت ایشان نیســت بلکه از ضعف‬ ‫شوراســت تاکید کرد‪ :‬در پنج دوره گذشــته‬ ‫تاکنــون چنین خفتی به خــود ندیده بوده‬ ‫است که در این دوره بهشدت جایگاهش‬ ‫تنــزل پیداکــرده و ایــن میــراث بدی اســت‬ ‫کــه بــرای اینــدگان میگذاریم و تاریــخ ما را‬ ‫نخواهدبخشید‪.‬‬ ‫ همسان سازی حقوق بازنشستگان ‬ ‫دائمی شود‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫اســت و ایــن موضــوع پیگیری‬ ‫برنامهوبودجه مجلس شورای‬ ‫میشود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مقوله‬ ‫اسامیونمایندهمردمهمدان‬ ‫در قالب همسانسازی حقوق‬ ‫در مجلــس گفــت‪ :‬تــاش‬ ‫بازنشســتگان و شــاغان در‬ ‫میکنیم قانون همسانســازی‬ ‫حــال پیگیــری اســت‪ .‬او تاکید‬ ‫حمیدرضا‬ ‫دائمــی شــود تــا بازنشســتگان‬ ‫حاجیبابایی‬ ‫کــرد‪ :‬تــاش میکنیــم قانــون‬ ‫دغدغــهای نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫همسانســازی دائمــی شــود تا‬ ‫حمیدرضاحاجیباباییبااشارهبهترمیمحقوق بازنشســتگان دغدغهای نداشته باشند‪ .‬دولت‬ ‫بازنشستگان لشــکری و کشــوری اظهار داشت‪ :‬برای شــاغان پیشــنهاد داده بود که تا ‪ 5‬درصد‬ ‫رونــد فعلی ترمیــم حقوق و متناسبســازی ان فوقالعاده ویژه را افزایش دهد با توجه به اینکه‬ ‫همچنــان در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬بند‪ 10‬ماده‪ 68‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری‪ 900 ،‬هزار میگوید دولت میتواند تا‪ 50‬درصد فوقالعاده‬ ‫تومان به اضافه ‪ 5‬درصد حقوق فرد بازنشسته ویــژه کارکنــان را افزایش دهد‪ .‬این تقلیل قانون‬ ‫به همــراه عائلهمنــدی افزایش یافته اســت که بــود به همیــن دلیل کمیســیون برنامهوبودجه‬ ‫برای ان در الیحه بودجه ‪ 7‬هزار میلیارد تومان اصــاح کــرد کــه دولــت مکلــف اســت تــا ‪50‬‬ ‫اختصاص یافته اســت و با دولت در این رابطه درصــد فوقالعاده ویــژه را افزایش دهد‪ .‬رئیس‬ ‫توافق شده و انها هم پذیرفتهاند‪.‬‬ ‫کمیسیونبرنامهوبودجهمجلسشورایاسامی‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامهوبودجــه مجلــس گفت‪ :‬شبههای ایجادشده بود وقتی کمیسیون‬ ‫شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر در برنامهوبودجه مصوب کرده اســت تا ‪ 50‬درصد‬ ‫تبصــره ‪ 2‬قانــون بودجه ‪ 14‬هزار میلیــارد تومان افزایــش پیــدا کند یعنــی وزارتخانههــا از محل‬ ‫برای بازنشستگان کشوری و لشکری وجود دارد درامــد خــود باید بار مالی ان را تامین کنند‪ ،‬این‬ ‫و بحث ان جداســت‪ .‬حاجیبابایی با تاکید بر اشــتباه اســت‪ .‬دولــت در الیحه ‪ 7‬هــزار میلیارد‬ ‫اینکــه متناسبســازی حقــوق بازنشســتگان به تومان پیشبینی کرده است که باید از این محل‬ ‫میــزان ‪ 90‬درصد حقوق شــاغان خــط قرمز ما پرداختشود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫قهرمان اسبق اسیا‬ ‫در استانه انحالل‬ ‫رویداد امروز‪-‬گروه اســتان ها ‪ :‬تیم پاس همدان روزگار ســختی‬ ‫را پشــت ســر میگذارد و با کمکاری کارگزار پاس و عدم هزینه‬ ‫کرد شــواهد از قرار گرفتن این تیم در اســتانه انحال حکایت‬ ‫میکند؛ اتفاقی که نقش کاظم اولیایی و صادق چیتســازیان‬ ‫در شکلگیری ان پررنگ است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬تیــم پــاس در چهارچــوب هفته‬ ‫چهارم لیگ دســته دوم فوتبال باشــگاههای کشور (گروه الف)‬ ‫بــه مصــاف تیم مس ســونگون رفت و با شکســت یک بر صفر‬ ‫مقابل میهمان خود‪ ،‬دومین شکست این فصل را تجربه کرد‪.‬‬ ‫تیــم پــاس از ‪ 4‬بازی خود در این فصــل از رقابتهای لیگ‬ ‫‪ 2‬بــا یــک پیــروزی‪ ،‬یک تســاوی و دو شکســت با کســب چهار‬ ‫امتیاز در رده هشتم گروه الف این رقابتها ایستاده است‪.‬‬ ‫اگرچــه پاســیها بازیهــای خوبــی بــا ســرمربیگری هــادی‬ ‫گلمحمــدی از خــود بــه نمایــش میگذارنــد‪ ،‬امــا ایــن تیــم بــا‬ ‫مشــکات عدیــدهای روبرو اســت که همین موضــوع بر روح و‬ ‫روان کادر فنــی و بازیکنــان تاثیر منفی گذاشــته و عامل اصلی‬ ‫نتایج دور از انتظار این تیم است‪.‬‬ ‫اوضاع پاس اسفناک است‬ ‫که بزرگ ترین مزیت ان همین اســت و راه دسترســی ان از دره‬ ‫عباس ابــاد و گنج نامه می گذرد و همین موقعیت ســبب شــده‬ ‫تــا مــردم همدان با پیمــودن کمتر از ‪ ۱۰‬کیلومتــر‪ ،‬از این مکان‬ ‫بــرای تفریحــات اخــر هفتــه خــود به ویــژه در روزهــای تعطیل‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود مســیر این پیســت ایمن ســازی‬ ‫شــود تــا ورزشــکاران و گردشــگران بتوانند از ایــن ظرفیت بهره‬ ‫الزم را ببرند‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم پــاس در گفتوگــو بــا رویــداد امروز بــا بیان‬ ‫اینکــه اگــر تیم مشــکل فنی داشــته باشــد همه مســئولیتش با‬ ‫من اســت اظهار داشــت‪ :‬پاس با مشــکات زیادی روبرو است‬ ‫و وضعیت اســفناکی دارد و در این شــرایط اصا نمیشــود در‬ ‫مورد مسائل فنی بازی صحبت کنم‪ .‬گلمحمدی با بیان اینکه‬ ‫بــه دلیــل عدم تســویه بدهیهــا و ورودی مســابقات فقط ‪16‬‬ ‫بازیکن تیم کارت بازی دارند گفت‪ :‬با این شــرایط نمیتوانیم‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫اب همدان قطع نمی شود‬ ‫استاندار همدان با بیان اینکه اب سد تالوار به همدان‬ ‫رســید گفت‪ :‬دیگر قطعی اب در همدان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫علیرضــا قاســمیفرزاد بــا بیــان اینکــه بــه همــت دولــت‬ ‫ســیزدهم برای حل مشکل اب همدان پیگیریهای ویژهای‬ ‫صورت گرفته است اظهار داشت‪ :‬اب سد تالوار در لولههای‬ ‫اب شــرب همــدان جریــان یافت و خوشــبختانه جیرهبندی‬ ‫اب برای مردم صبور همدان پایان یافت‪ .‬او افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر با رســیدن جواب ازمایش ســامت اب ســد تالوار که‬ ‫پــس از تصفیــه در لولههــای اب شــرب جریــان دارد‪ ،‬مــردم‬ ‫همدان میتوانند با خیال راحت از این اب ســالم اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬اســتاندار همــدان عنــوان کــرد‪ :‬ابتــدا الزم میدانــم‬ ‫از مــردم عزیــز اســتان همــدان بــه دلیــل صبــر و شــکیبایی‬ ‫تقدیــر و تشــکر کنــم‪ ،‬همــه تــاش بنده ایــن بود کــه مردم‬ ‫رویداد ایران‬ ‫همد ن‬ ‫از همــه موجــودی و ظرفیــت خــود اســتفاده کنیــم و بــرای‬ ‫تعویضها دســتمان بســته اســت‪ .‬او با اشــاره به اینکه مربی‬ ‫باید تمرکز کافی داشته باشد گفت‪ :‬مشکاتی داریم که تمرکز‬ ‫کادر فنــی و بازیکنــان را بــر هم میزند‪ .‬ســرمربی پاس با بیان‬ ‫اینکــه در بــازی مقابــل مــس ســونگون تا اخرین لحظــه اجازه‬ ‫نشســتن بر روی نیمکت تیم را به دلیل صادر نشــدن کارتها‬ ‫بــه مــن نمیدادنــد عنوان کــرد‪ :‬ما حتــی لبــاس دوم نداریم و‬ ‫ا گــر بــا تیــم میزبانــی روبرو شــویم که رنگ لباســش بــا ما یکی‬ ‫باشــد نمیتوانیم بازی کنیم‪ .‬گلمحمدی تصریح کرد‪ :‬در فصل‬ ‫ســرما بازیکنــان لبــاس گــرم ندارند و حتــی بازیکنــان غیربومی‬ ‫تیــم صبحانــه برای خــوردن ندارند‪ .‬او با بیــان اینکه برخاف‬ ‫وعدههــا تاکنــون ریالــی بــه بازیکنــان پرداختنشــده اســت و‬ ‫بازیکنــان مــا کــه بــرای تامین مخــارج خانواده خود با مشــکل‬ ‫مواجه هســتند گفت‪ :‬همین موضــوع انها را ازلحاظ روحی و‬ ‫روانی بههمریخته است‪.‬‬ ‫گلمحمــدی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا این شــرایط تیم پاس به ســمت‬ ‫انحال پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫اغاز پیش تولید فیلم‬ ‫ سینمایی سردار همدانی‬ ‫صادق چیتسازیان باشگاه را به اداره کل سپرد‬ ‫امــا عضو هیئتامنای باشــگاه پــاس در گفتوگو با رویداد‬ ‫امــروز‪ ،‬در رابطــه با اتفاقــات اخیر با بیان اینکه مســئولیتی را‬ ‫به صادق چیتسازیان به نمایندگی از هیئتامنا داده بودیم‬ ‫و او بــا کارگــزار بــه توافــق رســیده بــود اظهــار داشــت‪ :‬بعد از‬ ‫اتفاقــات پیشامــده صــادق چیتســازیان بــا ارســال نامــهای‬ ‫بــه هیئتامنــا و مدیــرکل ورزش و جوانــان از مســئولیت خــود‬ ‫استعفا داد‪ .‬کاظم اولیایی افزود‪ :‬اطاعاتی از جزئیات قرارداد‬ ‫چیتســازیان بــا کارگــزار نــدارم و نمیدانــم از کارگــزار وثیقــه‬ ‫حســن انجام کار گرفتهشــده یا نه‪ .‬او در پاســخ به این ســوال‬ ‫کــه چیتســازیان را شــما معرفــی کردیــد و کارگــزار را نیز شــما‬ ‫تائید کردید گفت‪ :‬من فقط یکی از اعضای هیئتامنا هستم‪.‬‬ ‫دوم فوتبــال باشــگاههای کشــور بهقــدری بههمریختــه و‬ ‫تاســفبار اســت کــه افــراد پــر ســابقه ایــن باشــگاه ازجملــه‬ ‫سرپرســت چندســاله تیــم در محافــل مختلــف عنــوان کردنــد‬ ‫هیــچگاه و در هیــچ فصلــی شــرایط پــاس تا این حد بــد نبوده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه بهغیــراز مدیرعامل پــاس‪ ،‬هادی خرمیــان که در‬ ‫همــدان حضــور ندارد و بــه هیچکدام از وعدههــای خود نیز‬ ‫عملنکــرده‪ ،‬نقــش کاظم اولیایــی عضو هیئتامنای باشــگاه‬ ‫پــاس و صــادق چیتســازیان نماینــده تاماالختیــار اولیایــی‬ ‫را در رقــم خــوردن ایــن اوضــاع اســفناک نباید فرامــوش کرد‪.‬‬ ‫اولیایی و چیتســازیان که در ســال اخیر اداره باشــگاه پاس‬ ‫را در اختیــار داشــتند بــا رفتارهــای خــود موجبــات دلخــوری‬ ‫امیــر عظیمــی و حمیــد عابــری منصــور دو مدیرعامل پیشــین‬ ‫پــاس را کــه عملکرد خوبی هم داشــتند فراهم کردند تا انها‬ ‫عطــای حضــور در این باشــگاه را به لقایش ببخشــند‪ .‬با انکه‬ ‫رسانههای استان و نیز پورصالحی‪ ،‬مشاور حقوقی حمیدرضا‬ ‫حاجــی بابایــی‪ ،‬نماینــده مــردم همــدان در مجلــس و دیگــر‬ ‫عضــو هیئتامنــای پاس بارها در مورد کارگزار جدید باشــگاه‬ ‫تذکــر دادند و این شــرکت را فاقــد صاحیت برای اداره پاس‬ ‫دانســتند‪ ،‬قرارداد منعقدشــده را غیرمعقول خواندند و اسناد‬ ‫بســیاری نیــز دراینبــاره منتشــر کردند کاظم اولیایــی و صادق‬ ‫چیتســازیان بــر وا گــذاری ‪ 3‬ســاله پــاس به این شــرکت اصرار‬ ‫کردند تا این شرایط برای قهرمان اسبق اسیا رقم بخورد‪ .‬حاال‬ ‫کارگــزاری کــه ضمانت حســن انجام کار را هــم نداده بهراحتی‬ ‫تــرک فعــل کــرده و اولیایــی و چیتســازیان نیــز که شــرایط را‬ ‫بحرانــی دیدنــد با ارســال نامهای از مســئولیت خــود در اداره‬ ‫باشگاه کنارهگیری کردند‪.‬‬ ‫بــه ایــن ســختیها و گرفتاریها دچار نشــوند و بابت تمام‬ ‫سختیهایی که مردم همدان کشیدند عذرخواهی میکنم‪.‬‬ ‫قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه شهر همدان از ‪ 24‬مردادماه‬ ‫با بحران اب روبهرو شد گفت‪ :‬از روز پنجشنبه گذشته و با‬ ‫پایان تکمیل نخستین فاز انتقال اب از سد تالوار به همدان‬ ‫دیگــر مشــترکان اب همدان بــا قطعی اب مواجه نیســتند‪.‬‬ ‫او در پاســخ به اینکه هنوز در ســاعات شــب مردم همدان‬ ‫با افت فشــار اب مواجه هســتند تصریح کرد‪ :‬کاهش فشــار‬ ‫اب در ســاعت نیمهشــب تا صبح یک اســتراتژی است که از‬ ‫چند ســال گذشــته نهتنها در همدان بلکه در همه شــهر ها‬ ‫اجرایی میشود و این مسئله به دلیل مسائل فنی است تا‬ ‫لولههای اب که ممکن اســت دچار فرســودگی باشند دچار‬ ‫شکســتگی نشوند‪ .‬اســتاندار همدان افزود‪ :‬طرح ابرسانی‬ ‫بــه همــدان در ســال ‪ 1383‬و در جریــان ســفر رهبر معظم‬ ‫انقاب به همدان مصوب شد و مطالعات ان نیز از همان‬ ‫ســال اغــاز شــد اما عملیــات اجرایی ان از ســال ‪ 1386‬کلید‬ ‫خــورد‪ .‬طرحــی که شــامل بیش از ‪ 140‬کیلومتــر خط انتقال‪،‬‬ ‫‪ 4‬ایســتگاه پمپــاژ و یــک تصفیهخانه به ظرفیــت ‪ 3700‬لیتر‬ ‫در ثانیه بود‪.‬‬ ‫قاسمیفرزاد خاطرنشان کرد‪ :‬اما همهچیز بهخوبی پیش‬ ‫نرفــت و باگذشــت ‪ 17‬ســال و یــک توقــف چندســاله‪ ،‬ایــن‬ ‫پــروژه بــزرگ در عمــل به فراموشــی ســپرده شــد و حتی چند‬ ‫ســال کارگاه اجرایــی ان تعطیل شــد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬تا قبل از‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬ابرپروژه ابرسانی به همدان تنها ‪ 32‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی داشــت و براورد کارشناسان بر این بود که‬ ‫حداقل ‪ 24‬تا ‪ 36‬ماه کار مســتمر و شــبانهروزی الزم است تا‬ ‫کمکاری ‪ 17‬ساله جبران شود‪.‬‬ ‫بر اینکه اورژانس بیمارستانها در بخش اطفال و بزرگساالن‬ ‫بســیار شــلوغ است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نگرانی عمده ما مربوط به‬ ‫بزرگســاالن و کــودکان مبتابه بیماریهای زمینــهای‪ ،‬بیماران‬ ‫مبتابه دیابت‪ ،‬بیماری قلبی ریوی پیشــرفته‪ ،‬بیماران نقص‬ ‫ایمنی‪ ،‬پیوندی و بیماران مبتابه سرطان است‪ .‬معاون درمان‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی همدان افــزود‪ :‬عــوارض انفلوانزا در‬ ‫گروههای یادشده‪ ،‬بسیار شدید و خطرناکتر ظاهر میشود‪.‬‬ ‫طهماسبی با بیان اینکه گروههای پرخطر جامعه باید هرچه‬ ‫سریعتر نسبت به تزریق واکسن انفلوانزا اقدام کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشــی از واکســنها در مراکز بهداشتی و دولتی توزیعشده‬ ‫و تعــدادی هــم در داروخانهها موجود اســت کــه بیماران با‬ ‫تجویز پزشــک میتوانند نســبت به دریافت ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه از هر ‪ 10‬بیمار تنفســی‪ 4 ،‬بیمار مبتابه‬ ‫انفلوانــزا اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در این نوع ویــروس‪ ،‬عائم‬ ‫تنفسی همراه با ناراحتیهای گوارشی ظاهر میشود‪ .‬معاون‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه قدرت‬ ‫سرایتپذیری انفلوانزا باال است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید از کودکان‬ ‫مراقبت شود تا بیماری خود را به بزرگساالن انتقال ندهند‪.‬‬ ‫نقش اولیایی و چیتسازیان در اوضاع نابسامان پاس‬ ‫اوضــاع پــاس در ایــن فصــل از رقابتهــای لیــگ دســته‬ ‫روند افزایشی ابتال به انفلوانزا‬ ‫ در همدان‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از افزایش‬ ‫امار ابتا به بیماریهای تنفســی بهویژه انفلوانزا‪ ،‬در اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬مراجعه بیماران تنفســی به مراکز درمانی‬ ‫‪ ۳‬برابر شــده اســت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬رضا طهماســبی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مراکز درمانی و اورژانس بیمارستانها همچنان‬ ‫شــلوغ اســت و امار مراجعه بیماران تنفســی به این مراکز در‬ ‫مقایســه با ســه هفته پیش‪ 3 ،‬برابر شــده اســت‪ .‬او با تاکید‬ ‫‪37‬‬ ‫امام جمعه همدان گفت‪:‬‬ ‫و نخبــگان را بیشــتر نشــان‬ ‫هــر اختــاف نظر و عقیــدهای‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫نبایــد منحــر بــه اغتشــاش و‬ ‫ایتا‪ ...‬شعبانی ادب را یک‬ ‫شکافاجتماعیشود‪.‬‬ ‫شــاخصه انســانی برشــمرد که‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫ارتباطی به دین دار بودن افراد‬ ‫ایت ا‪...‬‬ ‫ایــت ا‪ ...‬شــعبانی موثقــی در‬ ‫نــدارد و یــاداور شــد‪ :‬جامعــه‬ ‫شعبانی موثقی‬ ‫جمــع ورزشــکاران و نخبــگان‬ ‫برای پیشــرفت و رشــد نیازمند‬ ‫همدانیبااشارهبهاینکهاعتراضعدهاینسبت محبت‪ ،‬مودت‪ ،‬ادب و یکپارچگی اســت‪ .‬امام‬ ‫بهبرخیاز مشکاتامریطبیعیاستاماباید جمعه همــدان با اشــاره به اینکه باشــگاههای‬ ‫مراقب بود که این اعتراض تبدیل به اغتشــاش ورزشــی در عرصــه ترویــج ادب در جامعــه‬ ‫باشند‬ ‫نشــود گفت‪ :‬در حوادث اخیر مشــاهده برخی میتوانند بسیار تاثیر گذار و نقش افرین ٰ‬ ‫مســائل باعث اندوه انسان میشود که وظیفه اظهار داشت‪ :‬ممکن است در جامعه اختاف‬ ‫مجموعههای متولی کار با جوانان را ســختتر نظرهایی وجود داشته باشد‪ ،‬اما این اختافات‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫نبایدمنجر بهایجادشکافاجتماعیشود‪.‬ایت‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکــه خشــونت در جامعه ا‪ ...‬شــعبانی موثقی با بیان اینکه فرزندانمان را‬ ‫اســیبش برای همه مــردم و جامعه خواهد بود بایــد از لحــاظ روحی ان چنان قدرتمند تربیت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬انجایی که گاهی از موارد تعابیر کنیم که در مقابل اسیبهای اجتماعی جو زده‬ ‫رکیک به کار برده میشود و دیگر شکل اعتراض و تحت تاثیر قرار نگیرند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همه این‬ ‫ندارد‪ ،‬از دیگر مسائلی است که باعث ناراحتی دختران و پســران‪ ،‬همانند فرزندان ما هستند و‬ ‫انسانمیشود‪.‬‬ ‫اگر یکنفر از انهااسیبببیند‪ ،‬کلجامعهاسیب‬ ‫نماینــده ولیفقیــه در اســتان همــدان بــا خواهددید‪.‬‬ ‫بیــان اینکــه رخ دادن ایــن موضــوع در مراکــز و‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬مــدال اوران و قهرمانــان مــا‬ ‫محیطهــای علمی این غصه را بیشــتر میکند‪ ،‬نخبههای این کشــور هستند که در عرصههای‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن مســائل‪ ،‬توجــه بــه فرهنگ بینالمللیدستاوردهاییداشتهاندوبنابر قانون‬ ‫عمومی در مباحث ورزشــی و ارتباط با جوانان بایدموردحمایتمسئوالنقرار گیرند‪.‬‬ ‫حکم بدوی انفصالازخدمت شهردار‬ ‫شــهر انتخابی که انجام داد به نظرم اشــتباه‬ ‫بود اظهار داشــت‪ :‬در ابتدای امر بســیاری از‬ ‫کارشناسان و صاحبنظران و عموم مردم نیز‬ ‫نسبتبهاینانتخابنگرانبودند‪.‬‬ ‫ش‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫همدان از اغاز پیشتولید فیلم سینمایی شهید‬ ‫همدانی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مســعود ویــژه‬ ‫بــا بیــان اینکــه فیلم ســینمایی ســردار شــهید‬ ‫همدانــی بــا تهیهکنندگی محمدرضا شــفیعی‬ ‫و کارگــردان هادی مقدم دوســت وارد مرحله‬ ‫پیشتولیــد شــده اســت؛ اظهــار داشــت‪ :‬این‬ ‫فیلم سینمایی روایت بخشی از زندگی شهید‬ ‫ســردار حــاج حســین همدانــی اســت و کار‬ ‫پژوهــش‪ ،‬مطالعــات و مصاحبه بــا همرزمان‬ ‫شــهید‪ ،‬زیــر نظــر خانواده ایشــان‪ ،‬حــدود دو‬ ‫ســال بــه طــول انجامیــد و فیلمنامــه ایــن اثر‬ ‫به نویســندگی هادی مقدمدوســت به رشــته‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانهمدان‬ ‫| مسعود پورصالحی | ‬ ‫تحریــر در امــده اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکه‬ ‫این اثر سینمایی با حمایت سازمان سینمایی‬ ‫و امــور ســمعی بصری کشــور تولید میشــود؛‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس برنامهریزیهای انجامشــده‬ ‫مرحلــه پیشتولیــد کار تا اســفندماه به اتمام‬ ‫رسیده و از اوایل سال اینده وارد مرحله تولید‬ ‫خواهد شــد‪ .‬ویژه تصریح کرد‪ :‬بخشــی از این‬ ‫فیلم ســینمایی در ایران و بخــش دیگر ان در‬ ‫سوریه تصویربرداری میشود‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان همــدان بــا تاکیــد بر‬ ‫برگزاری دومین کنگره ملی سرداران و شهیدان‬ ‫استان همدان در سال اینده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تاش میشود این اثر فاخر سینمایی تا زمان‬ ‫برگزاری کنگره اماده اکران شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 37‬صفحه رویداد همدان‬ ‫شنبه ‪ 05‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1428‬‬ ‫خط انتقال طرح اب رسانی به همدان تکمیل شد‬ ‫علیرضــا قاســمیفرزاد؛ اســتاندار همــدان‪ :‬خــط انتقــال طــرح ابرســانی بــه همــدان بــا‬ ‫تالشهــای شــبانهروزی مهندســان و کارکنــان تکمیلشــده اســت و تــا ‪ ۲‬هفتــه اینــده انتقــال‬ ‫اب بــه همــدان صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫برای حفظ فعالیت های عام المنفعه بنیاد فرشچیان در همدان چه کرده ایم؟‬ ‫اماواگرهای یک چالش‬ ‫بر اســاس شــنیدهها برخــی رفتارهای‬ ‫مســئوالن اســتان ناراحتــی و دلخــوری‬ ‫بنیاد خیریه مرحوم فرشچیان و خانواده‬ ‫ایشــان را در پــی داشــته و شــاید بــه‬ ‫همین دلیل شــهر و اســتان همــدان برای‬ ‫همیشه از خدمات خیرخواهانه خانواده‬ ‫فرشــچیان و بنیــاد خیریه ایشــان محروم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مرحــوم محمدعلــی فرشــچیان اهــل‬ ‫اصفهــان بــود؛ امــا ازانجاکــه اعتقــاد‬ ‫داشــت‪« :‬همــه ایران ســرای من اســت»‪،‬‬ ‫بیتوجه بــه قومیتگرایی‪ ،‬اقصی نقاط‬ ‫کشــور بهویژه اســتان همدان از اقدامات‬ ‫خیرخواهانــهاش در زمــان حیــات و پس‬ ‫از فــوت ایشــان توســط بنیــاد خیریــه و‬ ‫خانواده ایشان بهرهمند شدند‪.‬‬ ‫درحالیکه سرمایهگذاران بنا به دالیل‬ ‫مختلفــی عالقــه بــه ســرمایهگذاری در‬ ‫همــدان ندارند‪ ،‬خیــران ازجمله خانواده‬ ‫و بنیــاد مرحــوم فرشــچیان نیــز از برخــی‬ ‫رفتارهــا‪ ،‬برای ادامــه فعالیت در همدان‬ ‫دلسرد شدهاند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫با یک جستجوی ساده در بایگانی اخبار‬ ‫و گزارشهای رســانههای استان‪ ،‬مطالب‬ ‫متعــددی بــا طــرح ســواالت بیشــماری‬ ‫از ســوی کارشناســان در رابطــه بــا عــدم‬ ‫تمایل ســرمایهگذاران بومــی یا غیربومی‬ ‫در همــدان و یــا تــرک فعــل پــس از چند‬ ‫مــاه فعالیــت در اســتان بــا ایــن عناویــن‬ ‫مییابیــم؛ « چرا ســرمایهگذاران همدانی‬ ‫عالقــهای بــه ســرمایهگذاری در اســتان‬ ‫ندارند»‪« ،‬چرا سرمایهگذاران غیربومی از‬ ‫همدان فرار میکنند؟»‪،‬‬ ‫«ایــا بروکراســی اداری ســبب فــرار‬ ‫ســرمایهگذار از همــدان اســت؟»؛«ایا‬ ‫بیســلیقگی مســئولین ســبب فــرار‬ ‫سرمایهگذار میشود؟»‬ ‫درحالیکــه هنــوز کســی بــرای ایــن‬ ‫ســواالت پاســخی پیــدا نکــرده‪ ،‬بایــد از‬ ‫قرار معلوم به دنبال این سوال باشیم که‬ ‫«چرا دیگر خیرین تمایلی برای اقدامات‬ ‫خیرخواهانه در همدان ندارند؟»‬ ‫مهمترین اقدامات بنیاد فرشچیان‬ ‫در همدان‬ ‫ســاخت و تجهیز دبیرستان دخترانه‪،‬‬ ‫مدرســه راهنمایــی پســرانه‪ ،‬بیمارســتان‬ ‫روانپزشــکی بــا ‪ ۱۱‬هــزار مترمربــع زیربنا‪،‬‬ ‫مرکــز اموزشــی درمانــی فــوق تخصصــی‬ ‫قلــب و عــروق بهعنــوان بزرگتریــن‬ ‫بیمارســتان غــرب و عــروق غــرب کشــور‬ ‫بــا ‪ ۲۷‬هــزار مترمربــع زیربنــا‪ ،‬دانشــکده‬ ‫فناوریهــای نویــن بــا ‪ ۶‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫مترمربــع زیربنــا‪ ،‬خوابــگاه دانشــجویان‬ ‫دلخوری بنیاد و خانواده فرشچیان‬ ‫متاهــل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربــع زیربنا‬ ‫و نیــز ســاخت مرکــز جامــع ســرطان‬ ‫همــدان ازجمله اقدامــات عامالمنفعه و‬ ‫خیرخواهانــه بنیــاد مرحوم فرشــچیان در‬ ‫همدان است‪.‬‬ ‫اگــر امــروز همــدان بــه یکــی از مراکز‬ ‫مهم درمانی و قطب گردشگری سالمت‬ ‫در کشــور تبدیلشده و عالوه بر بیماران‬ ‫اســتان‪ ،‬از بیماران اســتانهای همجوار و‬ ‫حتــی کشــورهای همســایه‪ ،‬در فضــا و با‬ ‫امکاناتــی درخــور یــک انســان پذیرایــی‬ ‫میکند‪ ،‬بهواســطه ســاخت و تجهیز این‬ ‫اماکن درمانی توسط بنیاد خیریه مرحوم‬ ‫فرشچیان در همدان است‪.‬‬ ‫جــدا از مباحــث درمانــی‪ ،‬اســتخدام‬ ‫هــزاران مــرد و زن همدانــی بهعنــوان‬ ‫نیــروی درمانــی و پرســنل اداری در ایــن‬ ‫اماکن‪ ،‬برای اســتان همدان اشتغالزایی‬ ‫بــه همــراه داشــته و بــاری از روی دوش‬ ‫مسئوالن در این حوزه برداشته است‪.‬‬ ‫همچنیــن حضــور بیمارانــی از‬ ‫اســتانهای دیگــر و کشــورهای همســایه‬ ‫نیــز بــرای اقتصــاد راکــد همــدان درامدزا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خیرین به دنبال منافع شخصی‬ ‫نیستند‬ ‫اگــر برخــی مســئوالن‪ ،‬زیادهخواهــی‬ ‫گزارش‬ ‫یــا توقعــات فراقانونــی را‪ ،‬عامــل فــرار‬ ‫ســرمایهگذاران از اســتان میداننــد‪،‬‬ ‫بیتردیــد خیریــن مدرسهســاز یــا‬ ‫بیمارســتان ســاز ازجملــه بنیــاد خیریــه‬ ‫مرحــوم فرشــچیان «دو‪ ،‬دوتــا چهارتای»‬ ‫ســرمایهگذاران را ندارنــد و هــدف انهــا‬ ‫از ایــن اقدامــات فراتــر از مباحث مادی‬ ‫و در راســتای اهداف انســان دوســتانه و‬ ‫عامالمنفعه است‪.‬‬ ‫جــدا از نیــت خیریــن که یا بر اســاس‬ ‫اصــول اخــالق انســانی و یا اصــول دینی‬ ‫شــکلگرفته اســت‪ ،‬هــدف مشــترکی را‬ ‫دنبال میکنند و نتیجه کار انها‪ ،‬تاثیرات‬ ‫مثبــت و ســازندهای بــرای فــرد و جامعه‬ ‫در پــی دارد که نمیتوان از انها غفلت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حــال بــا ایــن اوصــاف چــرا بایــد‬ ‫بهگونــهای از ســوی برخــی مســئوالن‬ ‫استان رفتار شود که دلخوری بنیاد خیریه‬ ‫فرشــچیان و خانــواده ایشــان را در پــی‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫چــرا قــدر چنیــن افــرادی را کــه بدون‬ ‫چشمداشــت از اســتان دیگــری امدهانــد‬ ‫تــا بــاری از دوش مردم همــدان بردارند‪،‬‬ ‫نمیدانیم؟‬ ‫وظیفه مســئوالن اســتان در قبال این‬ ‫خدمــات خیرخواهانــه چیســت؟ چــه‬ ‫برگزاری پویش جذب خادم افتخاری هنری و رسانه ای‬ ‫مسعود ویژه‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان‪ :‬ادارهکلفرهنگوارشاد‬ ‫اسالمی همدان با همکاری ستاد اربعین عتبات عالیات استان همدان‪ ،‬پویش‬ ‫جذب خادم افتخاری هنری و رسانهای را برای ایام اربعین سید و ساالر شهیدان‬ ‫حضرتاباعبدا‪...‬الحسین(ع)برگزارمیکند‪.‬‬ ‫اقــدام شــاخصی بــرای قدردانــی از ایــن‬ ‫خانــواده صــورت گرفته اســت؟ اگــر این‬ ‫اقدامــات خیرخواهانــه در اســتانهای‬ ‫همجــوار اتفــاق میافتــاد مســئوالن این‬ ‫اســتانها بــرای قدردانــی و حفــظ بنیــاد‬ ‫خیریــه فرشــچیان در اســتان خــود چــه‬ ‫میکردنــد؟ مگــر نــه انکــه اگر نبــود این‬ ‫اقدامــات‪ ،‬هزینــه ســاخت و تجهیــز این‬ ‫اماکن درمانی بر دوش مســئوالن اســتان‬ ‫بود؟ ایا مســئوالن اســتان توانایی جذب‬ ‫ســرمایه الزم را بــرای احــداث این اماکن‬ ‫داشــتند؟ غیرازایــن بود اگــر این خدمات‬ ‫از سوی بنیاد خیریه فرشچیان در همدان‬ ‫ارائــه نمیشــد حــاال بیمــاران همدانــی‬ ‫اواره ایــن اســتان و ان اســتان بودنــد و‬ ‫خانوادههایشــان بایــد در کنــار بوســتان‬ ‫نزدیک بیمارستان چادر میزدند؟‬ ‫مردم همدان قدردان مرحوم‬ ‫فرشچیانهستند‬ ‫بیشــک مــردم همــدان قــدردان‬ ‫اقدامــات عامالمنفعــه و خیرخواهانــه‬ ‫بنیــاد و خانــواده مرحــوم فرشــچیان‬ ‫هســتند و در سادهترین حالت با شنیدن‬ ‫نــام مرحــوم فرشــچیان و یــا دیــدن نــام‬ ‫ایشــان بر سر در بیمارســتانها و مدارس‬ ‫فاتحــهای نثار شــادی روحــش میکنند و‬ ‫عاقبتبهخیری خانوادهاش را از خداوند‬ ‫میطلبنــد‪ ،‬امــا مســئوالن اســتان نیــز بــا‬ ‫رفتاری در شــان اقدامات ایشان‪ ،‬شرایط‬ ‫رضایت و ادامه فعالیتهای خیرخواهنه‬ ‫بنیــاد فرشــچیان را در همــدان فراهــم‬ ‫کردهاند؟بیتردیــد پاســخ ایــن ســواالت‬ ‫بــه چرایــی دلخــوری بنیــاد فرشــچیان از‬ ‫مسئوالن استان میانجامد‪.‬‬ ‫تمامامکاناتراپایکار میاوریمتامشکل‬ ‫اب همدان حل شود‬ ‫نماینــده مــردم همــدان در‬ ‫و همــه تــوان بــه کار گرفتهشــده‬ ‫مجلــس شــورای اســالمی گفت‪:‬‬ ‫اســت کــه مشــکل قطعــی اب‬ ‫تمــام امکانات را پایکار خواهیم‬ ‫همــدان برطــرف شــود و در کنــار‬ ‫اورد و تمــام تــوان از طرف دولت‬ ‫همــه مســئوالن اســتان کار را بــه‬ ‫انجــام خواهــد شــد تــا مشــکل‬ ‫جدیتپیگیریمیکنیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا حاجی‬ ‫قطعــی اب را در همــدان از بیــن‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در همیــن‬ ‫بابایی‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫رابطــه یــک هیئــت بلندپایــه بــا‬ ‫حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با وضعیت مدیریت وزیر نیرو وارد اســتان شدند و یک جلسه‬ ‫بحرانی اب همدان با بیان اینکه در این ایام شاهد مهم در همدان داشــتیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مســیر حرکتی‬ ‫قطعی اب در شهر همدان هستیم و برای همه این ابرابهوسیلهبالگردهاتحتنظارتقرار میدهیم‬ ‫مســئله ناراحتکننده اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬پروژه و تمام امکانات را پایکار خواهیم اورد و تمام توان‬ ‫انتقال اب از سد تالوار به همدان کار بزرگی است که از طرف دولت انجام خواهد شد تا مشکل قطعی‬ ‫درواقع در طول‪ 17‬و ‪ 18‬ســال گذشــته پس از ســفر اب را در همدان از بین ببریم و اب را هر چه سریعتر‬ ‫رهبریبههمدانپیگیریشدهاست‪.‬‬ ‫بههمدانبرسانیم‪.‬حاجیباباییبااشارهبهاینکه‬ ‫او افزود‪ :‬در بعضی نقاط پیشرفتهای خوبی از مردم استان همدان که صبوری میکنند قدردانی‬ ‫انجامشــده اســت ولــی در بعضــی نقاط بــه دلیل میکنم تاکیــد کرد‪ :‬امروز جای هیچگونــه اماواگری‬ ‫ایرادات واردشده مشکالتی به وجود امده است و وجود ندارد جز اینکه همه ما بهصورت یکپارچه در‬ ‫سالهااینپروژهخوابیدهبود‪.‬نمایندهمردمهمدان خدمت مردم باشیم تا بااعتبار باالی یکهزار میلیارد‬ ‫در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬خدا را شاکریم که تومانی که برای این ابرسانی پیشبینیشده است‬ ‫حرکتخوبیدر دولتمردمیبهوجودامدهاست بتوانیممشکلابرابرایهمیشهبرطرفکنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از ابرسانیباتانکر تاتجمعمعترضان‬ ‫همدان غرق در بیابی‬ ‫همدان‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬درحالیکــه در گیــرودار بیابــی همــدان‬ ‫گروههــای جهــادی بــا تانکــر بــه نقاط مختلف شــهر ابرســانی‬ ‫میکننــد‪ ،‬تعــدادی از معترضان به این وضعیــت در کنار ارامگاه‬ ‫بوعلی تجمع کردند‪.‬‬ ‫شهر همدان از ‪ 10‬روز پیش با قطعی گسترده و طوالنیمدت‬ ‫اب شرب مواجه شده است‪.‬‬ ‫به اذعان کارشناسان کاهش چشمگیر بارندگیها در سالهای‬ ‫اخیر‪ ،‬عدم مدیریت مناسب منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر‬ ‫اب در ادوار مختلف ازجمله دالیل کاهش چشمگیر منابع ابی‬ ‫در همدان است؛ چنانکه سد اکباتان مهمترین منبع تامین اب‬ ‫اســتان در هفته گذشــته به دلیل خالی شــدن‪ ،‬از مدار ابرسانی‬ ‫خــارج شــد تــا شــهروندان همدانی بــا قطعی طوالنیمــدت اب‬ ‫مواجــه شــوند و پایتخت تاریــخ و تمدن ایرانزمیــن در این ایام‬ ‫غــرق در بیابــی شــود‪ .‬در ایــن میــان مســئوالن اســتان ازجملــه‬ ‫حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم در مجلس پایکار امدند‬ ‫تــا بــا رایزنی با دولت هرچــه زودتر پروژه ‪ 18‬ســال معطلمانده‬ ‫انتقال اب سد تالوار به همدان به اتمام برسد‪ .‬گروههای جهادی‬ ‫نیز مجدانه پایکار امدند و با استفاده از تانکر به نقاط مختلف‬ ‫شهر ابرسانی کردند‪.‬‬ ‫در هفته اخیر نیز اب ‪ ۲۵‬حلقه چاه حفاری یا توسط دولت‬ ‫خریداری شد و به تصفیهخانه شهید بهشتی همدان انتقالیافته‬ ‫است یا برخی کشاورزان در پویشی با عنوان «نذر اب» چاههای‬ ‫خود را به حل مشکل اب شهرشان اختصاص دادند‪.‬‬ ‫اما در ســه روز پایانی هفته گذشــته نیز بین ‪ 100‬تا ‪ 200‬نفر از‬ ‫مردم همدان در اعتراض به کمبود اب مقابل ارامگاه بوعلی سینا‬ ‫تجمع کردند‪ .‬این تجمعات در ‪ 3‬روز گذشته کمتر از یک ساعت‬ ‫بــه طــول میانجامیــد و با حضور پلیــس و البته رفتــار محترمانه‬ ‫نیروهای انتظامی پایان میگرفت‪ .‬فرماندار همدان نیز در یکی‬ ‫از این تجمعات حاضر شد و به معترضان قول داد که مشکل اب‬ ‫همدان بهزودی حل شود‪ .‬وزارت نیرو مردادماه ‪ 15‬کیلومتر خط‬ ‫لوله اضطراری از ســد تالوار به همدان تعریف کرد و ‪ 200‬میلیارد‬ ‫بودجه فوری برای انجام ان اختصاص داد‪ .‬تا ده روز اینده خط‬ ‫لوله اضطراری تالوار تکمیل میشــود و اب به همدان میرســد‪،‬‬ ‫خط لوله اصلی انتقال اب تالوار به همدان نیز پاییز امســال به‬ ‫بهرهبرداری میرســد و مشــکل اب همدان بهطور کامل برطرف‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۶۰‬درصد کلجمعیتهمدانتحتپوششبیمهسالمت‬ ‫ ‬ ‫همدان‬ ‫‪ruydadiran.com/city/hamedan‬‬ ‫عملکرددولتسیزدهماثرگذار ومطلوباست‬ ‫نماینده ولیفقیه در استان و‬ ‫ابراهیمرئیسیبایدتمامیمدیران‬ ‫امامجمعههمدانگفت‪:‬دولت‬ ‫و مســئوالن مردمی باشــند‪ .‬او با‬ ‫ســیزدهم نشــان داد که مردمی‬ ‫بیان اینکه هفتــه دولت فرصتی‬ ‫اســت و عملکردهــای مطلوبی‬ ‫بــرای بررســی نقــاط ضعــف و‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قوت‪ ،‬بررسی علل عقبافتادگی‬ ‫حبیب ا‪...‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫در اجرایبرخیوعدههاو عوامل‬ ‫شعبانی‬ ‫حجت ا ال سال م و ا لمســلمین‬ ‫موفقیــت در عمــل در برخــی‬ ‫حبیب ا‪ ...‬شعبانی در دیدار با مسئوالن استانی به وعدهها است‪ ،‬گفت‪ :‬علت برخی نقاط ضعف در‬ ‫مناسبتهفتهدولت‪،‬اظهار داشت‪:‬توسعهروابط وعدههای دادهشده دولت در استان همدان برای‬ ‫منطقهای بهعنوان یکی از سیاست کالن و موثر بر تامین مسکن و اشتغال باید مطالعه و بازشناسی‬ ‫حلمعضالتاقتصادی‪،‬سفرهایاستانیوبینظیر شودتابتواناز فرصتسهسالهباقیماندهبرایرفع‬ ‫رئیسجمهور بههمهاستانهاونشاندادنرویکرد اینمشکلاستفادهکرد‪.‬امامجمعههمدانبااشاره‬ ‫مردمی دولت‪ ،‬خدمترسانی به محرومان و بیمه به شرایط اب در استان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬طرح ابرسانی‬ ‫همــه افــراد ازجملــه اقدامــات مناســب دولــت در بــه همــدان ســال‪ ۸۳‬به همدان مصوب شــد این‬ ‫یک ســال گذشــته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬داد‪ :‬این دولت بدان معناست که در اوایل دهه‪ ۸۰‬مشکل اب این‬ ‫در مذاکــرات با اقتدار و بدون هیچگونه اغماض و استانپیشبینیشدهبودبنابراینعلتجدیگرفته‬ ‫کوتاهیاز منافعوارداینعرصهشد کهامیدمیرود نشدناینموضوعتاکنونبایدبررسیومطالبهشود‪.‬‬ ‫نتیجه مطلوب و موثر برای ملت به همراه داشته شــعبانی افزود‪ :‬باور نداشــتم که دولت تــا دیماه‬ ‫باشد‪ .‬شــعبانی عنوان کرد‪ :‬عالوه بر رئیسجمهور بتواند طرح ابرسانی به همدان را اجرایی کند اما‬ ‫دولت ســیزدهم‪ ،‬دیگر مدیران اجرایی نیز در این کار بزرگیوخوبیاتفاقافتادهواینطرحپیشرفت‬ ‫رویکردهابایدمنسجموبهدنبالمردمیبودنسید خوبیداشتهاست‪.‬‬ ‫مدیرکلبیمهسالمتاستانهمدان‪،‬از اجرایطرحنسخهنویسیو‬ ‫نسخهپیچیالکترونیکیدر ‪ ۹۵‬درصدمراکز خصوصیخبر داد‪.‬فریبرز‬ ‫نیاستی گفت‪ :‬امروز افتخار نصیب استان همدان و بیمه سالمت شده‬ ‫تا با همدلی و همتی که در استان شکلگرفته منشا اثر خدمات ارزنده‬ ‫و گامهای بلندی در استان بهمنظور ارائه خدمات بهتر به مردم باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســالمت اســتان همدان‪ ،‬با اشــاره به اقدامات بیمه‬ ‫سالمت در سطح ملی و استان گفت‪ :‬همدان یکمیلیون و ‪ ۷۵۸‬هزار‬ ‫نفر جمعیت دارد که تعداد بیمهشده سالمت این استان یکمیلیون‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬هــزار و ‪ ۷۶۴‬نفــر و تقریبــا ‪ ۶۰‬درصــد کل جمعیــت را شــامل‬ ‫میشــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه بیشترین بیمهشدگان استان زیرپوشش‬ ‫بیمه ســالمت هســتند و این حساســیت کار را نشــان میدهد و باید‬ ‫تالشهای زیادی در تامین سالمت بیمهشدگان داشته باشیم افزود‪:‬‬ ‫در بیمه سالمت استان پنج صندوق فعال است که پرجمعیتترین‬ ‫ان صندوق روستائیان است که ‪ ۶۲۴‬هزار و ‪ ۷۹‬نفر یعنی حدود ‪۵۵‬‬ ‫درصدبیمهشدگاناستانزیرپوششاینصندوقهستند‪.‬مدیرکلبیمه‬ ‫سالمت استان همدان با بیان اینکه این افتخار بزرگی است که در کشور‬ ‫بخشی از جمعیت (دهک یک تا سه درامدی) بیمه رایگان میشوند‬ ‫و زیرپوشش صندوق بیمه سالمت همگانی قرار میگیرند گفت‪ :‬در‬ ‫حالحاضر ‪ ۳۲۶‬هزار نفر در صندوقبیمهسالمتهمگانیهستند که‬ ‫قریب به‪ ۳۰‬درصد جمعیت را در برمیگیرد‪.‬‬ ‫اســتاندار همــدان گفــت‪ :‬خــط انتقــال طــرح ابرســانی‬ ‫بــه همــدان بــا تالشهــای شــبانهروزی مهندســان و کارکنــان‬ ‫تکمیلشــده اســت و تــا ‪ ۲‬هفتــه اینــده انتقــال اب بــه‬ ‫همــدان صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬علیرضــا قاســمیفرزاد در‬ ‫رابطــه بــا بحــران اب در همــدان اظهــار داشــت‪ :‬پیشازایــن‬ ‫اب اشــامیدنی موردنیــاز شــهر همــدان از ســد اکباتــان تامیــن‬ ‫میشــد کــه بــه دلیــل کاهــش بارشهــا و نــزوالت اســمانی‪،‬‬ ‫امســال بهشــدت در ایــن حــوزه بــا کاهــش میــزان ســطح‬ ‫اب مواجــه بودیــم‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح ابرســانی‬ ‫بــه همــدان مصوبــه ســفر رهبــر انقــالب در ســال ‪ ۱۳۸۳‬بــه‬ ‫همــدان اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در طــول ‪ ۱۷‬ســال گذشــته‬ ‫ایــن طــرح ‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته کــه بــاروی‬ ‫کار امــدن دولــت ســیزدهم موردتوجــه قــرار گرفــت و در‬ ‫طــول چنــد مــاه گذشــته کار بــا ســرعت در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫قاســمی فــرزاد تصریــح کــرد‪ :‬کارهــای نهایــی ایــن طــرح در‬ ‫حــال انجــام و خــط انتقــال ان کامــل شــده‪ ،‬تجهیــزات و‬ ‫شــیراالت در حــال اتصــال اســت و در مــدت یــک تــا ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫اینــده انتقــال اب بــه همــدان صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬او بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه کار بهصــورت شــبانهروزی اجــرا میشــود‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬همزمــان بــا اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬خــط بایپــس‬ ‫شــبکه ابرســانی شــهر همــدان نیــز بــا اتصال شــرق بــه غرب‬ ‫ایــن شــهر بــه طــول ‪ ۱۵‬کیلومتــر در حال اجرا اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫همــدان افــزود‪ :‬پیــش از اجــرای ایــن طــرح شــبکه ابرســانی‬ ‫مناطــق غربــی و شــرقی بــه یکدیگــر متصــل نبــود کــه بــا‬ ‫اجــرای طــرح ابرســانی بــه همــدان رینــگ غــرب و شــرق‬ ‫ایــن شــهر بــه هــم وصــل میشــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬عملیــات‬ ‫اجرایــی خــط بایپــس از هفتــه گذشــته اغازشــده اســت و‬ ‫تــا هفتــه اینــده بهرهبــرداری میشــود‪ .‬اســتاندار همــدان بــا‬ ‫بیــان اینکــه مــا نمیتوانیــم اب را بــه روی مــردم قطــع کنیــم‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬برخــی از شــهروندان پرسشــی را مطــرح کردنــد‬ ‫کــه چــرا از همــان ابتــدا اب در همــدان ســهمیهبندی نشــد تــا‬ ‫ایــن مشــکل پیــش نیایــد کــه بایــد گفــت اگــر میخواســتیم‬ ‫اب را ســهمیهبندی کنیــم‪ ،‬بایــد مقامــات عالــی کشــوری و‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫تا ‪ 2‬هفته اینده انتقال اب به ‬ ‫همدان صورت می گیرد‬ ‫افزایشسرمایهاجتماعینظامباعملکردموفقیتامیز‬ ‫شهرداریها‬ ‫شهردار همدان بیان کرد‪ :‬با عملکرد موفقیتامیز شهرداریها‬ ‫سرمایه اجتماعی نظام افزایش میابد‪.‬‬ ‫به گزارش افق تهران‪ ،‬ســید رســول حسینی شهردار همدان در‬ ‫حاشــیه نشست مجمع کالنشــهرها در خصوص وضعیت کنونی‬ ‫شــهرداریها گفــت‪ :‬با توجه بــه رویکردی که در مورد شــهرداری‬ ‫وجــود دارد نظــر بــه اســتقاللی که این ســازمان بهعنــوان نهادی‬ ‫عمومــی و غیردولتــی از ان برخــوردار اســت‪ ،‬شــهرداری مســئول‬ ‫تامین منابع مالی موردنیاز خود و هزینه کردن ان است‪ .‬موضوع‬ ‫یادشــده یــک چالش جــدی برای تمــام شــهرداریها بهخصوص‬ ‫در کالنشهرهاســت و در تمــام کشــور با ان مواجهیــم‪ .‬در قانون‬ ‫منابع درامدی پیشبینیشده است و با توجه به اینکه دورهای‬ ‫سپریشــده اســت الزم اســت نقاط قوت و ضعف موردبررسی و‬ ‫پردازش قرار بگیرد‪.‬‬ ‫حســینی درباره مباحث مطرحشــده در نشســت کالنشــهرها‬ ‫بیان کرد‪ :‬یکی از مباحثی که بهطورجدی در نشست کالنشهرها‬ ‫مطرح شــد این بود که الزم اســت در کشــور یک عدالت نســبی‬ ‫در پرداخــت ســهم شــهروندان وجــود داشــته باشــد‪ .‬در بحــث‬ ‫ارزشافــزوده ایراداتــی وجود دارد که البته در این دولت شــرایط‬ ‫بهتر شــده اســت‪ .‬تخصیص یک درصد و تخصیــص ارزشافزوده‬ ‫فروشگاهها اتفاق خوبی بود که افتاد‪ .‬محاسبات برای شهرداری‬ ‫شفاف نیست اگر شفاف شود به سمت عدالت محوری که شعار‬ ‫دولــت هم هســت حرکــت خواهیم کــرد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫مقایســه با قبل حرکتهایی در حال انجام اســت‪ .‬جلســاتی در‬ ‫وزارت نیــرو موافقــت میکردنــد درصورتیکــه مجــوز ایــن‬ ‫اقــدام را ندادنــد‪ .‬قاســمیفرزاد افــزود‪ :‬از طــرف دیگــر ازنظــر‬ ‫فنــی و مهندســان متخصــص‪ ،‬اگــر ســهمیهبندی یــا قطعــی‬ ‫اب تاثیر موثر و مناســبی داشــته باشــد‪ ،‬میبایســت حداقل‬ ‫بیــن ‪ 8‬تــا ‪ 10‬ســاعت اب قطــع شــود‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬برخــی‬ ‫نیــز بــر ایــن بــاور بودنــد اگــر روزانــه ‪ 2‬تــا ‪ 3‬ســاعت اب‬ ‫قطــع میشــد‪ ،‬ایــن مشــکل پیــش نمیامــد‪ ،‬درصورتیکــه‬ ‫ایــن اقــدام‪ ،‬موثــر نیســت و جــز ایجــاد مشــکالت روحــی و‬ ‫روانــی بــرای شــهروندان‪ ،‬هیــچ اثربخشــی در کاهــش مصرف‬ ‫و یــا ذخیــره اب نداشــت‪ .‬قاســمیفرزاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫اقداماتــی کــه بــرای مدیریــت بحــران اب در نظر گرفته شــد‪،‬‬ ‫ایــن بــود کــه بهســرعت ورود کــرده و برخــی از چاههــای‬ ‫کشــاورزی را بــا هماهنگــی کشــاورزان بــه شــبکه ابرســانی‬ ‫پمپــاژ و وصــل کردیــم‪.‬‬ ‫پویش جذب خادم افتخاری هنری ‬ ‫و رسانه ای‬ ‫مســعود ویــژه‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی‬ ‫کالنشــهرها برگزار میشــود که رویکــرد روبهجلو دارنــد‪ .‬اتحاد و‬ ‫انسجامی که بین کالنشهرها در حال به وجود امدن است اتفاق‬ ‫مثبتی است‪ .‬به نظر میرسد الزم است نهادی فراتر از معاونت‬ ‫وزارت کشور وجود داشته باشد تا متولی شهرداریها شود‪.‬‬ ‫شــهردار همــدان افــزود‪ :‬در جلســاتی کــه بــا معــاون اول‬ ‫ریاســتجمهوری و وزیر کشــور داشــتیم دســتوراتی دادهشده که‬ ‫قطعــا بــه نفــع شــهرداریها بــوده اســت‪ .‬گــوش شــنوایی وجود‬ ‫داشــته و حرفها را شــنیده است‪ .‬یکدرصدی که به درامدهای‬ ‫شــهرداریها اضافهشــده‪ ،‬تســهیم رقمهایــی کــه پرداختشــده‬ ‫اتفاقات خوبی است اما با انچه مورد انتظار ماست فاصله دارد‪.‬‬ ‫حسینی تشریح کرد‪ :‬در مباحث مختلفی مثل ارزشافزوده‪ ،‬ماده‬ ‫‪ ۲۳‬قانون جرائم رانندگی‪ ،‬یارانه حملونقلی که شهرها پرداخت‬ ‫میکننــد‪ ،‬بــا توجــه به قوانیــن و تفصیلهایی که در حــال وقوع‬ ‫اســت‪ ،‬به نظر میرســد که سهم شــهرداریها داده نمیشود‪ .‬در‬ ‫مباحث مختلف ما ادعا داریم که سهم شهرداری باید از درامدها‬ ‫داده شــود امــا تفصیلهای مختلفــی برای عــدم پرداخت وجود‬ ‫دارد درحالیکه الزم است شهرداری از محلی تامین شود‪.‬‬ ‫سید رسول حسینی تصریح کرد‪ ۷۰ :‬درصد پروژههای عمرانی‬ ‫کشــور در شــهرداریها اتفاق میافتد و مردم بهطور مســتقیم از‬ ‫خدماتــی کــه در شــهرداریها ارائــه میشــود بهره میبرنــد‪ .‬الزم‬ ‫اســت حتمــا به ایــن موضوع پرداخته شــود خصوصا کــه رویکرد‬ ‫شهرداریها و موفقیتشان تاثیر مستقیم بر نگاه مردم و افزایش‬ ‫سرمایه اجتماعی نظام دارد‪.‬‬ ‫اســتان همــدان در گفتوگــو بــا رویــداد امــروز در‬ ‫همــدان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اداره کل بــا همــکاری ســتاد‬ ‫اربعیــن عتبــات عالیــات اســتان همــدان‪ ،‬پویــش جــذب‬ ‫خــادم افتخــاری هنــری و رســانهای را بــرای ایــام اربعیــن‬ ‫ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدا‪ ...‬الحســین (ع)‬ ‫برگــزار میکنــد‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن فراخــوان‬ ‫در دو بخــش رســانهای و هنــری منتشرشــده اســت؛‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پویــش در رشــتههای خبرنــگاری‪،‬‬ ‫عکاســی‪ ،‬تصویربــرداری‪ ،‬تدویــن‪ ،‬هنرهــای نمایشــی‪،‬‬ ‫مستندســازی‪ ،‬خوشنویســی موســیقی‪ ،‬ســرود و ادبیــات‬ ‫برگــزار میشــود‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی‬ ‫اســتان همــدان تصریــح کــرد‪ :‬عالقهمنــدان بــرای شــرکت‬ ‫در ایــن پویــش میتواننــد مشــخصات و رشــته موردنظــر‬ ‫خــود را تــا بیســت و نهــم مردادمــاه از طریــق شــماره‬ ‫واتســاپ ‪ ۰۹۳۰۶۰۹۷۴۸۵‬ارســال و یــا بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪ ۰۹۲۲۴۰۱۴۰۴۴‬تمــاس بگیرنــد‪ .‬ویــژه تاکیــد کــرد‪ :‬پــس‬ ‫از جمعبنــدی درخواســتها‪ ،‬جلســه توجیهــی بــا حضــور‬ ‫خادمــان افتخــاری برگزارشــده و جزئیــات برنامــه تشــریح‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دادســتان همــدان گفــت‪:‬‬ ‫پرونــده بررســی مقصــران‬ ‫قطعــی اب در همــدان در‬ ‫حــال رســیدگی اســت امــا بــه‬ ‫لحــاظ کارشناســی‪ ،‬زمانبــر‬ ‫است‪.‬حسن خانجانی با بیان‬ ‫اینکــه بــرای بررســی چرایــی‬ ‫قطعــی اب در همــدان پرونــده تشکیلشــده‬ ‫ظهار داشــت‪:‬‬ ‫گردشگری‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪ruydadiran.com/city/hamedan‬‬ ‫دره مراد بیگ‬ ‫‪ :‬در فاصلهی حدود ‪ ۵‬کیلومتری از همدان‪ ،‬عمیقترین درهی کوهستان الوند‪ ،‬منطقهی‬ ‫گردشگریباچشماندازهایبینظیریراایجادکردهاست‪.‬عمقاینمنطقهو دسترسیدشوار بهاندر زمان‬ ‫گذشتهباعثشدهبودتاحکومتقاجار از انبهعنوانتبعیدگاهاستفادهکند‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانهمدان‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد همدان‬ ‫‪36‬‬ ‫همدا ن‬ ‫خواب پروژههای مدیریت شهری همدان در شورای ششم‬ ‫شماره‬ ‫رتبهبندی معلمانقطعی است‬ ‫‪36‬‬ ‫حقیقیسرپرستاداره کلورزشو جوانان‬ ‫استانهمدانشد‬ ‫ورزش سهگانه را در همدان احیا میکنیم‬ ‫تکمیلپروژههاینیمهتماماز اولویتهای‬ ‫مدیریت شهری در همدان است‬ ‫رویداد ایران‬ ‫رویداد ایران‬ ‫همدان‬ ‫اسکنکنید‬ ‫ ‬ ‫همدان‬ ‫صفحه اختصاصی ‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫سکنک د‬ ‫صفحه خ ص صیهمد ن‬ ‫د گ ه خ ری و د د رن‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫خروج برج گلزنی سیتی از جریان بازی‬ ‫ارلینگ هالند برای ســومین‬ ‫شد در عرض ‪ ۳۳‬دقیقه ‪ ۲۴‬بار‬ ‫بــازی متوالــی در گلزنــی نــاکام‬ ‫توپ را لمس کرد و با یک ضربه‬ ‫مانــد‪ .‬شکســت ناگهانــی‬ ‫ســر تیمش را جلو انداخت‪ .‬ایا‬ ‫منچسترســیتی در اولدترافــورد‬ ‫کهــای گواردیــوال هنــوز‬ ‫تاکتی ‬ ‫عالمــت ســوال های زیــادی در‬ ‫ا نقــدر کــه بایــد‪ ،‬بــرای یــک‬ ‫ارلینگ هالند‬ ‫ذهــن هــواداران فوتبــال ایجاد‬ ‫مهاجم گلزن مناسب نیست؟‬ ‫کــرد‪ .‬شــیاطین ســرخ بــه جمع‬ ‫ســوال مه متــر ایــن اســت کــه‬ ‫باالنشــینان جدول پیوســتند و رســانه ها دالیل هالند فقط برای گلزنی امده یا قرار است بیشتر‬ ‫شکســت ســیتیزن ها را موردبررســی قراردادنــد‪ .‬از این ها در جریان بازی مالکانه منچسترسیتی‬ ‫گواردیــوال در کنفرانــس خبری بعد از مســابقه‪ ،‬تاثیر بگذارد؟ گواردیوال بعد از مسابقه گفت او‬ ‫تقصیــر اصلی را به دلیل اعالم نشــدن افســاید به انــدازه کافــی توپ را لمس کرده اما در مقابل‬ ‫مارکوس راشــفورد با یک تصمیم بحث برانگیز‪ ،‬حریفانــی کــه در ‪ ۱۸‬قدم خود چنبــره می زنند‪،‬‬ ‫بــه گــردن داوران انداخت اما پذیرفت که باید پیدا کردن فضا برای مهاجم کار ســختی است‪.‬‬ ‫بهتــر از ای نهــا از ظرفیت هالند اســتفاده کنند‪ .‬هالند تا به اینجای فصل ‪ ۲۱‬گل به ثمر رسانده‬ ‫در جریان این شکست که باعث فاصله گرفتن و کامال معقول به نظر می رسد رکورد بیش ترین‬ ‫ارســنال در صــدر جدول شــد‪ ،‬هالند تنهــا ‪ ۱۹‬بار گل زده در یک فصل لیگ را بشکند اما موضوع‬ ‫موفق به لمس توپ شد و تنها ‪ ۲‬بار به سمت حضور او در جریان بازی مشابه مشکلی است‬ ‫دروازه داوید دخیا شــوت زد‪ .‬پیش ازاین عادت که خود پپ با زالتان ابراهیموویچ و سرمربیان‬ ‫داشــتیم که مهاجمان نامدار زیر نظر گواردیوال منچســتریونایتد با کریس رونالــدو تجربه کرده ‬ ‫ابتــدا به مشــکل بخورنــد و بعد ک مکــم به فرم بودنــد‪ .‬به هرحال هالند به طور میانگین در هر‬ ‫خوب خود برگردند اما هالند طوفانی شروع کرد مسابقهلیگ کم تر از ‪ ۲۷‬بار توپرالمسمی کند‬ ‫و حاال دچار یک افت موقت و مقطعی شــده و معمــوال برای گلزنی نیاز چندانی به مالکیت‬ ‫است‪ .‬برج تنومند نروژی‪ ۲۹۰‬دقیقه است که در دائمیتوپندارد‪.‬او در ‪ ۲‬مسابقهمتوالیمقابل‬ ‫تمام رقابت ها موفق به گلزنی نشده است‪ .‬روز ناتینگام و کریستال پاالس با تنها‪ ۳۲‬لمس توپ‪،‬‬ ‫شنبه جک گریلیش که در دقیقه ‪ ۵۷‬وارد زمین ‪ ۶‬گل به ثمر رساند‪.‬‬ ‫انزوایادامه دار دیدیهدشاندر فرانسه‬ ‫ســرمربی تیم ملی فرانسه‬ ‫کند‪.‬در همینبین‪،‬شاهدرابطه‬ ‫همچنــان بــه انــزوای خــود‬ ‫نه چندان دوســتانه او با دشان‬ ‫در جم عهــای قدیمــی ادامــه‬ ‫بودیم؛ البته ســرمربی فرانسه‬ ‫می دهــد‪ .‬دیدیــه دشــان‪،‬‬ ‫به طورکلی سیاســتی بــر مبنای‬ ‫سرمربی تیم ملی فرانسه پس‬ ‫انــزوا را در پیش گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دیدیه دشان‬ ‫تهــای‬ ‫از ناکامــی در تورنمن ‬ ‫شهــا از دســامبر ســال ‪2021‬‬ ‫تن ‬ ‫اخیر‪ ،‬بخش زیــادی از حامیان‬ ‫اغاز شد؛ زمانی که مراسم شام‬ ‫خود را ازدست داده است‪ .‬قرارداد این مربی بعد پایانی ســال با حضور اعضای تیم قهرمان جام‬ ‫از ناکامی در تکرار عنوان قهرمانی جام جهانی جهانی ‪ 1998‬برگزار شد‪ .‬بدیهی بود که دیدیه‬ ‫با شکســت مقابــل ارژانتیــن در ضربــات پنالتی دشان به عنوان کاپیتان ان تیم‪ ،‬به مراسم دعوت‬ ‫یشــد‪.‬‬ ‫تمدیدشد‪.‬اینتصمیمفدراسیونفوتبالفرانسه شــود‪ .‬او اما در جمع حاضرین دیده نم ‬ ‫منتقــدان زیــادی داشــت‪ .‬ایــن در حالــی اســت زین الدیــن زیدان‪ ،‬فابین بارتز‪ ،‬یــوری ژورکائف‪،‬‬ ‫کــه پیــش از اعالم خبــر نهایی ادامــه همکاری لیلیــان تــورام و دیگــران همگــی در این مراســم‬ ‫فدراسیون فوتبال فرانسه با دیدیه دشان‪ ،‬برخی حضور داشتند‪ .‬یکی از حاضرین به اکیپ گفته‬ ‫منابع مدعی شده بودند زین الدین زیدان اماده بــود‪« :‬امیــدوارم دیدیه بیاید‪ ،‬چــون او هم مثل‬ ‫است تا پیشنهاد جانشینی او در تیم ملی را قبول یکعضو خانواده‪،‬جایگاهمشخصیدارد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4734‬شـماره‪ 140160302006000501:‬برابـر رای شـماره ‪ 0501‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/09/27‬بـه شـماره کالسـه ‪ 1144‬مالکیـت اقای‪/‬خانـم محمدحسـین رضایی‬ ‫فروشـانی به شناسـنامه شـماره ‪ 123‬کدملـی ‪ 1141610213‬صـادره فرزند حیدرعلی‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 209.10‬مترمربع پالک شـماره ‪ 1557‬فرعی‬ ‫از ‪ 122‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ 14‬حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر به موجب‬ ‫سـند ‪ 131789‬مـورخ ‪ 1401/2/29‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی می شـود‬ ‫در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت ‪ 2‬مـاه اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـد رسـید ظـرف مـدت ‪ 1‬مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماید بدیحی اسـت در صـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ ، 1401/10/14‬نوبـت دوم ‪ 1401/10/29‬ـ رییس اداره ثبت‬ ‫اسـناد و امالک خمینی شـهر سـید محمدحسـن مصطفوی ـ ‪/ 1435550‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9 -4722‬برابـر اراء صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه‬ ‫غـرب اصفهـان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا به شـرح زیر بـه منظور اطـالع عموم‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدورسـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضایی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۱‬بـه موجـب رای شـماره ‪ ۱۲۳۷۲‬مـورخ ‪ 1401/۱۰/11‬هیـات سـوم اقـای‬ ‫علـی تـارازی به شناسـنامه شـماره ‪ ۵۲۵‬کدملـی ‪ ۵۵۵۹۲۴۱۷۶۸‬صادره فرزنـد ارزانی‬ ‫در ششـدانگ قسـمتی از یکباب خانه به مسـاحت ‪ 33/11‬مترمربع پالک شـماره ‪۱۲۷‬‬ ‫فرعـی از ‪ ۳۶‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غـرب اصفهان مع‬ ‫الواسـطه از مالـک رسـمی شـیه ابوالفضل نجفـی طبق اظهـار نامه ثبتی‬ ‫ردیـف ‪ -2‬رای شـماره ‪ 1401/۱۰/11 - ۱۲۳۷۳‬هیـات سـوم خانم منصوره تشـیع به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ ۲۵۹۹‬کدملـی ‪ ۱۲۸۵۹۰۱۹۹۱‬صادره اصفهان فرزنـد غالمرضا در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 300/91‬مترمربع پالک شـماره ‪ ۳۴‬اصلی‬ ‫واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۱۴‬حـوزه ثبت ملـک غرب اصفهـان مع الواسـطه از مالک‬ ‫رسـمی حلیمـه جنترانـی طبـق سـند انتقالـی ‪ ۵۴۵۱۳‬مـورخ ‪ 1334/۱۲/05‬دفتر خانه‬ ‫‪ ۷‬اصفهان‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1401/10/14:‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪1401/10/29 :‬‬ ‫شـهریاری‪ -‬رئیـس منطقـه ثبت اسـناد و امـالک غـرب اصفهـان ‪/1435738‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت ‪5/5193‬‬ ‫‪ -9 -4983‬شـماره نامـه‪ 140185620002005759 :‬چـون اقای‪/‬خانـم شمسـی‬ ‫زاهـدی فرزنـد ظهـراب بـه اسـتناد یکبـرگ استشـهاد محلی که بـه امضاء شـهود و‬ ‫گواهـی دفترخانه ‪ ۳۶‬دوگنبدان رسـیده اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـه پـالک ‪ ۵۱۹۳‬فرعـی از ‪ ۵‬اصلی واقـع در قطعه یک بخش پنـج دو گنبدان‬ ‫بـه نـام اقـای شمسـی زاهـدی صـادر و تسـلیم گردیده اسـت‪ .‬لـذا مراتب به اسـتناد‬ ‫مـاده ‪ ۱۲۰‬اییـن نامـه قانـون ثبـت اگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام‬ ‫نگاهی به دوئل امروز مورایس و ساپینتو در رینگ‬ ‫نقش جهان‬ ‫پرتغالی هادراصفهان‬ ‫بهجان هم می افتند‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ژوزه مورایس و ریکاردو ســاپینتو امروز برای‬ ‫دومیــن بــار دوئل تن به تنــی را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫رینــگ ورزشــگاه نقش جهــان محل برگــزاری این‬ ‫جنــگ رودرو اســت کــه می توانــد جذابیت های‬ ‫هفتــه نخســت از دور برگشــت لیــگ ‪ 22‬را بــه‬ ‫حداکثــر برســاند‪ .‬دو مربی پرتغالی که در فصل‬ ‫جاری هدایت تیم های اســتقالل و ســپاهان را بر‬ ‫عهــده گرفتند و از خوب یــا بدحادثه و به حکم‬ ‫قرعــه در همــان هفتــه نخســت مقابــل هــم‬ ‫صف ارایــی کردنــد‪ .‬حاال پس از گذشــته نزدیک‬ ‫به شــش ماه از ‪ 21‬مردادماه ســال جاری سپاهان‬ ‫و اســتقالل باید در نخســتین بازی دور برگشــت‬ ‫باهــم پیــکار کننــد‪ .‬دو تیمــی که رتبه های ســوم‬ ‫و چهــارم جــدول ره بنــدی را در اختیاردارنــد و‬ ‫ازجملــه مدعیــان قهرمانــی بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫حساســیت بــازی امــروز به گون ـه ای اســت کــه‬ ‫مربی شکس ـت خورده در ایــن بــازی شــاید بــه‬ ‫بهــای خروجــی باشــگاه راهنمایــی‬ ‫ســمت در ‬ ‫یهــای پایتخت بعد از عبور از ســد‬ ‫شــود؛ امــا اب ‬ ‫تراکتــور تبریز در جام حذفــی حاال باانگیزه های‬ ‫بیشتری به دنبال گرفتن انتقام شکست در دیدار‬ ‫رفت برابر ســپاهان هستند‪ .‬ساپینتو که در طول‬ ‫دو هفتــه گذشــته فشــار زیــادی را تحمــل کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬حــاال بــا نزدیــک شــدن به بــازی ســپاهان‪،‬‬ ‫این نبرد انتقامی‪ ،‬کمی از برافروختگی و خشــم‬ ‫صورتــش کــم شــده و بــرای شکســت هم وطنش‬ ‫در ســپاهان متمرکزشــده اســت‪ .‬ریــکاردو کــه در‬ ‫نخستین تجربه رسمی هدایت استقالل مغلوب‬ ‫مورایــس شــده حاال امیدوار اســت با فرم خوبی‬ ‫که تیمش در خلق موقعیت و انگیزه باالیی که‬ ‫بعــد از برتــری مقابــل تراکتــور پیداکــرده‪ ،‬ضمن‬ ‫گرفتــن انتقام شکســت در دور رفــت‪ ،‬در جدول‬ ‫رده بنــدی هــم به صدر جــدول نزدیک تر شــود‪.‬‬ ‫ساپینتو چند هفته بعد از باخت مقابل سپاهان‬ ‫وعــده انتقام از مورایس در اصفهــان را داده بود‬ ‫و البتــه ســرمربی پرتغالی ســپاهان ترجیــح داده‬ ‫بــود بــا مالطفــت‪ ،‬از ایــن صحبت ســاپینتو عبور‬ ‫کند و پاسخ کری خوانی او را ندهد‪ .‬حاال این دو‬ ‫ســرمربی در شــرایطی تیم های خود بــرای دیدار‬ ‫بــزرگ هفتــه در اصفهان را امــاده می کنند که دو‬ ‫دستیار شــاخص در ترکیب کادر خوددارند‪ .‬روی‬ ‫موتا‪ ،‬دســتیار همیشــگی ســاپینتو در اســتقالل و‬ ‫معاملـه نسـبت بـه ملـک یا وجـود معامله سـند مالکیـت ‪ ۷۸۷۱۰۶‬می باشـد از تاریخ‬ ‫نشـر ایـن اگهـی ظـرف ‪ ۱۰‬روز اعتراض خـود را به ضمیمه اصل سـند مـورد معامله‬ ‫بـه ایـن اداره اعـالم و رسـید دریافـت نماییـد تا مورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا در صـورت اعتراض اصل سـند‬ ‫ارائـه نشـود نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـى طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ضمنـا بـه موجب سـند رهنـی شـماره ‪ ۳۵۸۱‬مورخـه ‪ 1389/۰۷/20‬دفترخانـه ‪ ۳۶‬دو‬ ‫گنبـدان در رهـن بانـک مسـکن دو گنبدان میباشـد‪ .‬تاریـخ ‪ 1401/۱۰/29‬رونوشـت‪:‬‬ ‫سـتاد محتـرم اجرایـی فرمان حضـرت امـام (ره)‪ .‬علیدوسـت یـاری زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملـک دوگنبـدان‪ -‬از طـرف عزت الـه امیری‬ ‫فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -4968‬شـماره نامه‪ 140185602035011453 :‬تاریخ ارسال نامه‪1401/10/26 :‬‬ ‫مهدی رضایی با تسـلیم دو برگ استشـهاد شـهود مدعی مفقودشـدن سـند مالکیت‬ ‫به شـماره ‪072048‬الف‪ 94‬دفتر ‪960‬ص ‪ 494‬ششـدانگ پـالک ‪ 301/ 78529‬بخش‬ ‫‪ 16‬ثبتـی اصفهـان صادر و تسـلیم گردیده‪ ،‬بدون رهن و بازداشـت و اظهار داشـته که‬ ‫سـند مالکیـت مرقـوم در اثر اثاث کشـی ازبیـن رفتـه و تقاضای صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی نموده اسـت‪ .‬طبـق تبصره یـک اصالحی مـاده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتـب اگهی می‬ ‫گـردد کـه هرکـس مدعی انجـام معامله یا وجود سـند مزبور نـزد خود باشـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اگهـی تـا ‪10‬روز اعتراض خود را بـه این اداره اعالم و اصل سـند را ارائه نماید‬ ‫تـا مراتـب صورتمجلـس و اصل سـند بـه ارائه کننده مسـترد گردد‪ .‬اگـر ظرف مهلت‬ ‫مقـرر اعتراضـی نرسـد یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند ارائه نشـود المثنی سـند‬ ‫مرقـوم صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪ .‬سرپرسـت حوزه ثبت ملک شـاهین‬ ‫شـهر‪ -‬سیدامیرحسین حسـن زاده م‪/‬الف ‪1442623‬‬ ‫اگهی مفقودی فاکتور بلوک سیلندر خودرو‬ ‫هوگو المیدا‪ ،‬ستاره سابق فوتبال پرتغال و مربی‬ ‫کنونی ســپاهان در کنار مورایس‪ .‬هر دو سرمربی‬ ‫در روزهایــی کــه حســابی بــرای شکســت رقیب‬ ‫قدرتمنــد بــه فکــر فرورفتــه و در حــال برانــداز‬ ‫کــردن اخرین اســتراتژی ها و حربه های تاکتیکی‬ ‫هســتند‪ ،‬عنــان کار در تمرینــات را بــه دســتیاران‬ ‫خود سپرده اند و امیدوارند با طی کردن ایتم های‬ ‫تمرینی در جلسات منتهی به بازی روز پنج شنبه‪،‬‬ ‫بازیکنانــی امــاده در اختیــار داشــته باشــند؛ امــا‬ ‫عملکرد ابی پوشان تهرانی برابر سپاهان در بازی‬ ‫رفت نمایان کننده یک ســردرگمی بــزرگ و درک‬ ‫اشــتباه بازیکنان از اســتراتژی های ســرمربی خود‬ ‫بــود‪ .‬مدافــع عنــوان قهرمانــی در حالی قــدم در‬ ‫مستطیل سبز ورزشگاه ازادی گذاشت که ترکیب‬ ‫اغازکننــده اش طبــق شــواهد و قرائــن در ایــن‬ ‫رقابــت با واقعیت هایی کــه قرار بود در زمین‬ ‫نبــرد رقــم بخــورد همخوانــی نداشــت‪ .‬دیگــر‬ ‫نقطه ضعف ابی پوشــان در بازی ‪ 21‬مردادماه‬ ‫ســال جــاری کــه تاثیر چشــمگیری در شکســت‬ ‫نهــا داشــت بــه اشــتباهات تاثیرگــذار در‬ ‫ا ‬ ‫لحظات حســاس بازمی گشت‪ .‬در نقطه مقابل‬ ‫ژوزه مورایــس در حالــی نخســتین دیدار خارج‬ ‫از خان ـه اش را برابــر مدافــع عنــوان قهرمانــی‬ ‫تجربــه کرد که از حیث ابزار فنی می توانســت‬ ‫بــا ســبک های گوناگون بــه نبرد حریــف مقتدر‬ ‫خــود بــرود امــا دســتیار اســبق ژوزه مورینیــو با‬ ‫درک صحیح از اهمیت کســب ســه امتیاز بازی‬ ‫که برامده از تجربه بیشترش نسبت به ساپینتو‬ ‫بود‪ ،‬تصمیم گرفت با اســتراتژی بازی واکنش گرا‬ ‫برابر حریف ظاهر شــود کــه پیش ازاین تیم های‬ ‫زیــادی در فصــول اخیــر برابــر اســتقالل حربــه‬ ‫اشاره شــده را در دســتور کار خــود قراردادنــد امــا‬ ‫کمتر باشگاهی موفق شده بود در کمترین زمان‬ ‫ممکن از فاز تدافعی خارج شــود و با دو حمله‬ ‫دروازه سیدحسین حسینی را فروبریزد‪ .‬البته از ان‬ ‫زمان تاکنون مورایس و ساپینتو در ‪ 15‬بازی لیگ‬ ‫برتر و یک بازی از جام حذفی شاگردانشان را به‬ ‫مصاف حریفان فرســتاده اند و شناخت کاملی از‬ ‫تیم هایشان پیداکرده اند‪ .‬ان ها امروز با تفکرات‬ ‫متفاوتی سپاهان و استقالل را ارایش خواهند داد‬ ‫چراکــه انالیــز دقیق تری از ســبک بــازی همدیگر‬ ‫پیداکرده انــد‪ .‬دو مربــی نســبتا مشــهوری کــه در‬ ‫فصــل جــاری به فوتبال ایــران امدند تا دو تیم‬ ‫ریش ـه دار و پرهــوادار را بــه ان چیزی برســانند‬ ‫که خود را مستحقش می دانند‪ .‬قهرمانی در لیگ‬ ‫برتر تنها و تنها هدف این دو تیم است که نتیجه‬ ‫بازی امروز بدون شک دررسیدن به چنین هدف‬ ‫بزرگی نقشی اساسی خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫معمای خط دروازه‬ ‫استقالل در اصفهان‬ ‫مصدومیــت حســین حســینی باعــث طــرح‬ ‫شــایعات مهمــی در خــط دروازه اســتقالل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ابی پوشــان پایتخــت بعــد از برتــری مقابــل‬ ‫تراکتــور در جــام حذفــی‪ ،‬در ‪ 2‬روز اخیــر تمرینــات‬ ‫خــود را بــرای اغاز نیم فصــل دوم برگزار کرده اند که‬ ‫به جز بازیکنانی مثل عارف غالمی و محمدحســین‬ ‫مرادمنــد کــه همچنــان دور از تمرینــات گروهــی‬ ‫تیمشــان هســتند و به صــورت اختصاصــی تمریــن‬ ‫می کنند‪ ،‬یک مصدوم دیگر هم به جمع مصدومان‬ ‫اســتقالل اضافه شد که او کسی جز حسین حسینی‬ ‫نبــود‪ .‬دروازه بــان شــماره یــک اســتقالل و کاپیتــان‬ ‫باتجربــه ابی هــا در دیــدار با تراکتور برخورد نســبتا‬ ‫یشــود که‬ ‫شــدیدی با رضا اســدی داشــت و گفته م ‬ ‫او از ناحیه کمر دچار اســیب دیدگی شــده و همین‬ ‫مســئله باعــث شــده تــا حســینی نتوانــد در کنــار‬ ‫همبازیــان خــود در تمریــن اخیــر اســتقالل شــرکت‬ ‫کند‪ .‬حســینی در ‪ 2‬روز اخیر مشغول انجام امورات‬ ‫درمانی خود بوده و امیدوار است بتواند در استانه‬ ‫ســفر اســتقالل بــه اصفهــان‪ ،‬در شــرایط مناســبی‬ ‫قــرار گیرد‪ .‬باشــگاه اســتقالل و بعــد از اتمام تمرین‬ ‫ابی پوشــان پایتخت درباره وضعیت حســینی اعالم‬ ‫کرد‪« :‬حســین حســینی‪ ،‬دروازه بان استقالل زیر نظر‬ ‫کادر پزشــکی به صــورت اختصاصــی تمریــن کــرد و‬ ‫شــرایط او تحت بررســی است‪ ».‬اســتقالل در هفته‬ ‫دوم فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران در اصفهان‬ ‫میهمان ذوب اهن بود و پیش از برگزاری ان مسابقه‬ ‫هــم اخبــار ضدونقیضــی دربــاره شــدت مصدومیت‬ ‫حشــده‬ ‫حســین حســینی در فضــای مجــازی مطر ‬ ‫بــود امــا بااین حال فرهــاد مجیدی‪ ،‬ســرمربی وقت‬ ‫اســتقالل تصمیــم گرفــت تا حســینی را همــراه خود‬ ‫بــه اصفهــان ببرد و در شــرایطی که رشــید مظاهری‬ ‫هم در فهرســت ابی ها بود‪ ،‬مجیدی ریســک کرد و‬ ‫به دروازه بان شــماره یک اما مصدوم تیمش میدان‬ ‫داد‪ .‬حســین حســینی در دیدار فصل گذشته مقابل‬ ‫یهــا حاضر‬ ‫ذوب اهــن تنهــا ‪ 10‬دقیقــه در ترکیــب اب ‬ ‫بــود و بعــدازان بــه دلیــل مصدومیت جــای خود را‬ ‫به رشــید مظاهری داد و او تا پایان مســابقه دروازه‬ ‫اســتقالل بــود که توانســت عملکرد خوبــی را هم از‬ ‫خــود به جــای بگــذارد‪ .‬بعــد از گذشــته یک ســال و‬ ‫در اســتانه ســفر دوبــاره ابی ها به اصفهــان‪ ،‬دوباره‬ ‫حســینی دچار مصدومیت شــده و سرنوشت حضور‬ ‫او در اصفهــان برای دیدار حســاس مقابل ســپاهان‬ ‫مبهم است و ان طور که شنیده می شود کاپیتان اول‬ ‫ابی ها در دیدار با سپاهان قادر به همراهی تیمش‬ ‫نیســت و احتماال نوبت به علیرضا رضایی می رســد‬ ‫تا برای نخســتین بار در لیگ بیســت ودوم از دروازه‬ ‫استقالل حراست کند‪.‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-4653‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306006006181‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانه و بال معارض متقاضی اقای علی اصغر کریمی فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪۱۰۶۸‬‬ ‫صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ ۱۴۸‬متر مربع (یکصد و‬ ‫چهل و هشت متر مربع) قسمتی از پالک ‪ ۱۳۲‬فرعی از اراضی کوچه قاضیان پالک ‪ ۲۳۷‬اصلی‬ ‫دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت‬ ‫رسمی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/29 :‬سید امین‬ ‫موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4655‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306006006317‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانه و بال معارض متقاضی خانم صغری ناصری کالته بجدی فرزند یاسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۴۸۵‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 141/81‬متر مربع (‬ ‫یکصد و چهل و یک و هشتاد و یک صدم متر مربع ) قسمتی از پالک ‪ ۴۳۸‬فرعی از اراضی‬ ‫دیزقند پالک ‪ ۲۳۱‬اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از ورثه مالک رسمی غالمحسین مولوی قلعه نی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/29 :‬سید امین‬ ‫موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره ‪ ۹۷۰۰۰۵۶۸۹‬متعلق به‬ ‫خودروی سواری پژو سیستم پارس به رنگ سفید مدل ‪ ۱۳۹۰‬به شماره موتور‬ ‫‪ 12490175578‬به شماره شاسی ‪ NAAN2130A0BK127430‬به شماره‬ ‫پالک ‪ ۴۲‬ج ‪ ۷۸۷‬ایران ‪ ۴۹‬بنام محمد حسین رومینا مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط میباشد‪ .‬لذا درخواست صدور فاکتور المثنی دارم ‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫هر گونه مسئولیت در خصوص فاکتور قبلی بر عهده این جانب میباشد‪ .‬نوبت اول‬ ‫‪ 1401/۱۰/20‬نوبت دوم ‪1401/۱۰/29‬‬ ‫برگ سبز خودرو پژو پارس به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 298 -53‬د ‪ 31‬به شماره موتور ‪ 12482003222‬و شماره شاسی ‪IN82815743‬‬ ‫مدل ‪ 1382‬به نام حسین عابدی اصفهان فرزند محمد شماره شناسنامه ‪854‬‬ ‫کدملی ‪ 1292718439‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی‬ ‫تاسیسات الکترونیکی اینجانب احسان قادری به کدملی ‪ ۴۶۲۱۷۸۷۶۸۳‬و‬ ‫شماره عضویت ‪ ۲۰۵۰۱۵۰۹۷‬و شماره پروانه اشتغال ‪20 -500 -01475‬‬ ‫مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید صبا مدل ‪ 1378‬رنگ‬ ‫سفید‪ -‬شیری‪ -‬روغنی شماره موتور ‪ 00108859‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412278588929‬بنام حسن ابوالفضلی بایگی کدملی‬ ‫‪ 0703617702‬شماره انتظامی ایران ‪ 979 -32‬ن ‪ 45‬مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط است‪929 .‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ کمپانی خودرو پژو ‪ GLX 405‬ای به رنگ مشکی متالیک به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 867 -86‬ج ‪ 49‬به شماره موتور ‪12483025894‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ 83011620‬مدل ‪ 1383‬به نام علی اصغر ولی‬ ‫فرزند حسن شماره شناسنامه و کدملی ‪ 4560100810‬صادره از‬ ‫سمنان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند برگ سبز و کارت خودروی کامیونت نیسان تیپ ‪ 2400‬مدل‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به رنگ ابی روغنی به شماره موتور ‪ 392355‬به شماره شاسی‬ ‫‪ K104383‬به شماره پالک ‪ ۵۱‬ب‪ ۱۱۳‬ایران ‪ ۴۹‬به نام نیر علی‬ ‫یزدان پناه به شماره ملی ‪ ۴۲۳۱۳۱۳۳۶۹‬مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو؛ خودرو سواری هاچ بک پژو ‪ 207I-MT‬به رنگ‬ ‫خاکستری ‪-‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 867-10‬و ‪ 56‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 178B0019004‬و شماره شاسی ‪NAAR۰۳FE ۷LJ۱۰۲۵۹۲‬‬ ‫مدل ‪ 1399‬به نام محمدرضا امیدبخش فرزند مختار شماره شناسنامه‬ ‫‪ 144‬کدملی ‪ 3719543749‬صادره از خاش مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری تیبا به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 556 -67‬ن ‪ 44‬به شماره موتور ‪ M15/9026415‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS811100L5715756‬مدل ‪ 1399‬به نام فریدون صادقی برزانی فرزند‬ ‫رجبعلی شماره شناسنامه ‪ 48‬کدملی ‪ 1290331294‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل سالح و مهمات شکاری اسلحه تک لول ته پر‬ ‫مدل کوسه کالیبر ‪ 12‬ساخت ایران به شماره بدنه ‪11903925‬‬ ‫اینجانب فرامرز جامی فرزند حمزه کد ملی ‪3610109718‬‬ ‫صادره از زاهدان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 29‬دیماه ‪ 19 / 1401‬ژانویه ‪ 26 / 2023‬جمادی الثانیه ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1546‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تحقق وعده کاهش‬ ‫پینگ بازی های رایانه ای‬ ‫وزیر ارتباطات در کانال شخصی اش در فضای مجازی از تحقق وعده خود در خصوص کاهش‬ ‫پینگبازی هاخبر داد‪.‬‬ ‫به گزارشمهر‪،‬عیسیزارع پور‪،‬وزیر ارتباطاتو فناوریاطالعاتدر کانالشخصیخوددر یکی‬ ‫از پیام رسان های بومی‪ ،‬از راه اندازی نرم افزاری خبر داد که باعث کاهش چشمگیر پینگ بازی ها‬ ‫خواهد شد‪ .‬زارع پور در این باره نوشت‪ :‬یکی از مشکالتی که گیمرهای کشورمان همواره با ان روبرو‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کاریکاتور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بودند مشکل سرعت پایین دانلود بازی ها و اپدیت ان ها به همراه پینگ یا زمان تاخیر باالی بازی‬ ‫انالینبوده کهباعثاختاللو تجربه کاربرینامناسب گیمرهادر ایرانمی شد‪.‬همان طور کهوعده‬ ‫داده بوده ام برای رفع مشکل این بخش از کاربران عزیز که تعداد ان ها کم هم نیست‪ ،‬با همکاری‬ ‫بخشخصوصی‪،‬بنیادملیبازی هایرایانه ایوشرکتارتباطاتزیرساخت‪،‬سایتونرم افزاریبنام‬ ‫«رادار بازی» راه اندازی شده است‪ .‬استفاده از این سایت و اپلیکیشن ان‪ ،‬ضمن افزایش قابل توجه‬ ‫سرعت دانلود بازی ها و اپدیت ان ها‪ ،‬باعث کاهش چشمگیر پینگ بازی ها نیز خواهد شد که در‬ ‫نتیجه تجربه ای دلچسب در بازی انالین برای کاربران عزیز رقم خواهد خورد‪ .‬این اتفاق از طریق‬ ‫انتقال ‪CDN‬های این بازی ها به داخل کشور و کوتاه کردن مسیر دسترسی کاربران داخلی کشور‬ ‫به سرورهای بازی و طراحی ابزارهای خاص توسط متخصصان جوان کشورمان صورت گرفت که‬ ‫همین جااز تالشهمهدست اندرکاراناینامر تشکر می کنم‪.‬‬ ‫گفتگو با عباس محمدی کلهر‪ ،‬شاعر و ترانه سرا‬ ‫مثل نماز ساکت پروانه ها‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫عبــاس محمدی کلهــر‪ 1355 ،‬در شــهر میانه متولد‬ ‫شــد‪ .‬وی دانش اموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی‬ ‫است و داور و دبیر چندین جشنواره مانند شعر عاشورا‪،‬‬ ‫سراسرینهج البالغهدانشگاهیان‪،‬سراسریشعر بسیج‪،‬‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬دو مجموعــه‬ ‫شــعر «االم» و «از دوســتت دارم» را در کنــار کارهــای‬ ‫تدوینــی و گرداوری شــده چون «دفتر دوم» مجموعه‬ ‫شــعر دانشــجویی‪« ،‬مــاه در محــاق» گزیــده شــعر‬ ‫داســتان و فیلمنامه با موضوع امام علی (ع)‪« ،‬دریا در‬ ‫برداشت چهارم» گزیده شعر و داستان با موضوع امام‬ ‫ســجاد (ع)‪« ،‬زالل نــور» در دو جلــد و جزوه دوجلدی‬ ‫شــناخت نامه شــاعران و نویســندگان و ســرایش ‪30‬‬ ‫تصنیف و ترانه از جمله «بهار جان ها» و «شعله ور» که‬ ‫توسط خوانندگان مطرح چون مختاباد خوانده شده را‬ ‫در فهرستفعالیت هایخودشدارد‪.‬مجموعهداستان‬ ‫طنز «قصه های خندان» مشترک با دکتر اسماعیل امینی‬ ‫از دیگر اثار اوست‪ .‬با هم پاسخ های محمدی کلهر که‬ ‫با شعرهایش زینت شده را می خوانیم‪:‬‬ ‫عباس محمدی کلهر را چقدر می شناسید؟ اگر‬ ‫بخواهید او را در یک جمله یا یک شعر تعریف‬ ‫کنید‪ ،‬ان جمله و یا ان شعر کدام است؟‬ ‫گردیــده ای بــا افتابــی روبرو در خویش ‪ /‬در پشــت‬ ‫پلــک ابرهــای جســتجو در خویش ‪ /‬مثل نماز ســاکت‬ ‫یقــرار گفتگــو در‬ ‫پروان ههــا سرشــار ‪ /‬از لحظ ههــای ب ‬ ‫خویش‬ ‫شما برنامه و الگوی خاصی برای مطالعه دارید؟‬ ‫شده است کتاب هایی که دوست ندارید را هم‬ ‫تا انتها بخوانید؟‬ ‫شــیوه زندگی و شــغلی من به گونه ای بوده اســت‬ ‫که مداوم با مطالعه سروکار داشته ام‪ .‬در حوزه شغلی‬ ‫و اداری بایــد به طور مســتمر محتواهایــی را برای ارائه‬ ‫در جلسات و سخنرانی ها تهیه کنم و این امر مستلزم‬ ‫مطالعه بســیاری اســت‪ .‬در بخش دیگر نیــز باید روی‬ ‫برخی از کتاب ها و متون ارسالی برای تصمیم گیری های‬ ‫الزمنظر کارشناسیبدهم کهاینامر نیز مستلزممطالعه‬ ‫مســتمر اســت‪ .‬در بخــش دیگــری از حــوزه فعالیــت‬ ‫فرهنگــی نیــز بــا وزارت ارشــاد و بخــش بررســی کتــاب‬ ‫همکاری دارم که باید به طور روتین مطالعه کنم و‬ ‫برای چاپ کتاب های شــعر نظر دهم و بســیار اتفاق‬ ‫افتاده است که مجبور شوم که کتاب ها و یا متونی را که‬ ‫چندان به ان عالقه ای ندارم تا انتها بخوانم‪ ،‬تا بتوانم‬ ‫درباره ان داوری کرده و یا ابراز نظر کنم‪.‬‬ ‫چه الگویی را برای مطالعه پیشنهاد می کنید؟‬ ‫اگر بخواهم الگوی خاصی را برای مطالعه پیشنهاد‬ ‫دهم می توانم به این سخن جوزف کمبل اسطوره شناس‬ ‫شــهیر معاصر اشــاره کنم کــه در کتاب قدرت اســطوره‬ ‫توصیــه می کنــد کــه‪ :‬بخوانیــد و بخوانیــد و کتاب های‬ ‫درســتی را بخوانید که افراد درســت نوشــته اند‪ .‬در این‬ ‫صورت می توانید به درکی که ان ها از زندگی داشته اند‬ ‫وارد شــوید و بــا ورود بــه منظــر ا نهــا از زندگــی درکی‬ ‫دائمی برای شــما نیز فراهم خواهد شد‪ .‬هنگامی که با‬ ‫واقعا شما را مجذوب‬ ‫نویسنده ای برخورد می کنید که‬ ‫ً‬ ‫می کنــد هــر چه او نوشــته اســت بخوانید و نگــران ان‬ ‫نباشید که دیگران چه کرده اند و یا چه گفته اند و نگران‬ ‫کتاب هایی که نخوانده اید نباشید وقتی بتوانید هر چه‬ ‫یک نویسنده موردعالقه شما خوانده است را بخوانید‬ ‫دریچه جهان در انطباق با دیدگاهی معین به روی شما‬ ‫یشــود؛ اما وقتی که مدام از نویســنده ای به‬ ‫گشــوده م ‬ ‫نویســنده دیگر می روید فقط می توانید درمورد سطح‬ ‫مســائل اطالعات کســب کــرده و موضوعات مختلفی‬ ‫که نویسنده های مختلف نوشته اند را به یاد بیاورید و‬ ‫هیچ گاه به عمق نوشته های ان ها را پیدا نخواهید کرد‪.‬‬ ‫دوره کودکــی و نوجوانــی شــما چقدر با‬ ‫کتاب همراه بود؟ چه کتاب هایی را بیشــتر‬ ‫می خواندید؟‬ ‫می توانــم مشــخصا بگویم کــه کودکــی و نوجوانی‬ ‫بسیاری از هم نسالن من با حسرت کتاب همراه بود‪ .‬در‬ ‫ان روزگار تهیه کتاب به اسانی امروز نبود‪ .‬کتابخانه های‬ ‫عمومــی هــم در فاصل ههــای دور قرار داشــته و تعداد‬ ‫ان ها بســیار کم بود‪ .‬بااین حال من این خوشــبختی را‬ ‫داشته ام که به خاطر انجام جراحی هایی که روی پایم‬ ‫داشتم به طور مستمر موردتوجه مسئوالن مدرسه قرار‬ ‫گرفته و تا جایی که به عنوان مسئول کتابخانه مدرسه‬ ‫بشــده بودم‪ .‬این فرصت بهانه ای بود تا بتوانم‬ ‫انتخا ‬ ‫کتاب های بسیاری را مطالعه کنم‪.‬‬ ‫رابطه شما با فضای مجازی چطور است؟ حضور‬ ‫و ارائه اشــعارتان در این فضا را چقدر تجربه‬ ‫کرده اید؟‬ ‫بــه گمانم با لحاظ کردن شــرایطی می توان فضای‬ ‫عمدتا شاعران و‬ ‫مجازی را درنهایت مثبت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نویسندگان افرادی درون گرا و کم تحرک هستند و فضای‬ ‫مجــازی می تواند این موضوع را برای ان ها جبران کند‪.‬‬ ‫عمدتا برخی از متون‬ ‫بدین نحو که در زندگی فردی من‬ ‫ً‬ ‫و کتاب ها که تهیه ان ها در فضای حقیقی با دشــواری‬ ‫همراه بوده با بهره مندی از فضای مجازی جبران شده‬ ‫و توانسته ام زودتر به محتواهای موردنظر خود دست‬ ‫پیــدا کنــم‪ .‬در ســال های اخیر دربــاره ارائه اثار نیز این‬ ‫فضــا در معرفــی چهر ههــای جدیــد و اثــار ان ها نقش‬ ‫موثری داشته است‪ .‬اما در نهایت‪ ،‬فضای مجازی برای‬ ‫شناخت عمقی و جریانات اصیل هنری و ادبی چندان‬ ‫کارگشا نیست و فقط می تواند در حد کسب اطالعات‬ ‫و اشنایی سطحی با اثار برخی از هنرمندان موثر باشد‪.‬‬ ‫شما سراغ شعر رفتید یا شعر سراغ شما امد؟‬ ‫بلهقاعدتااینشعر بود کهنخستین بار در ده سالگی‬ ‫به ســراغ من امد و من هنوز نوشــته های ان موقع را در‬ ‫اختیــار دارم که در پشــت جلــد دیوان حافظ قدیمی‬ ‫خود یادداشت کرده ام‪.‬‬ ‫رنج تا چه اندازه می تواند گوهر شعر را صیقل‬ ‫بدهد؟ مهم ترین رنج هایی که در شعر شما دیده‬ ‫می شوند‪ ،‬کدام رنج ها هستند؟‬ ‫اگر از نگاهاسطوره شناسیبهاینموضوعبپردازم باید‬ ‫بگویم که جوهره و اســاس هســتی مادی انسان چیزی‬ ‫جز درک رنج نیســت‪ .‬یعنی زمانی که انســان از بهشت‬ ‫برین رانده شد از همان گاه نخست و لحظه ازلی اولیه با‬ ‫مفهومرنجکهجداییاز پروردگار متعالبوداشناشد‪.‬رنج‬ ‫و شناخت ان و متناسب شدن با ان یکی از درون مایه های‬ ‫اصلی اســت که اســطوره نیز به ان می پردازد‪ .‬به عبارتی‬ ‫این مسئله نقطه کانونی و فصل مشترک همه مفاهیم‬ ‫اســطوره ای است‪ .‬اساطیر می گویند‪ :‬نمی توانید زندگی‬ ‫کنید بدون انکه رنج بکشید‪ .‬درعین حال انها روش رویا‬ ‫رویی با این رنج دایمی را نیز نشان می دهند و می گویند‬ ‫که چگونه با رنج رویاروی شویم و ان را تحمل و تفسیر‬ ‫کنیــم‪ .‬امــا هرگــز نمی گویند کــه زندگی می توانــد بدون‬ ‫رنج باشــد‪ .‬اما رویه دیگر رنج و وجه تقابلی ان مهر و‬ ‫عشــق و شــفقت اســت‪ .‬رســیدن به این مهر و عشق و‬ ‫شفقت به شیوه نگرش و تفسیر معنایی شما از هستی‬ ‫بستگی دارد و به عبارتی با این مسئله ارتباط مستقیم‬ ‫دارد کــه چگونــه بتوانیــد رنــج را در ذهنیــت و دســتگاه‬ ‫معنایی خود تفســیر و تبدیل کرده و تا چه میزان ان را‬ ‫به مهر و شفقت که شالوده و اساس و جوهره وجودی‬ ‫افریدگار هستی و خلقت است تبدیل کنید‪ .‬این جوهر‬ ‫زمانی که به عنوان دست مایه هنری در دسترس شاعران‬ ‫باشد به عنوان جان مایه و بن مایه اصلی و مایگان شعر‬ ‫مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬دررابطه با ارتباط و پیوستگی‬ ‫اسطوره و دین به عنوان بن مایه معناشناسانه هستی و‬ ‫ارتبــاط ان بــا حوز ههــای دین و روان شناســی کتاب های‬ ‫مختلفی نوشــته شده اســت‪ .‬کتاب روان شناســی دین از‬ ‫کارل گوســتاو یونــگ و همچنین روان کاوی دین نوشــته‬ ‫اریک فروم از نمونه های درخشان در این باره است‪ .‬اما‬ ‫همواره نویسندگانی چون یونگ یا جوزف کمبل به نگاه‬ ‫و نگرش شاعران حسرت برده اند‪ .‬مثال یونگ به وضوح‬ ‫اشاره کردهاست که‪:‬تنهاشاعرانمی توانندحرف هایمرا‬ ‫درک کنند و یا جوزف کمبل گفته اســت‪ :‬شــاعران صرفا‬ ‫کســانی هستند که به دلیل حرفه و شیوه زندگی شان با‬ ‫معنا و سعادت خود تماس مستقیم دارند و ان ها فارغ‬ ‫از دیگرانی هستند که دل مشغول چیزهایی دیگر دارند‬ ‫و بدین واسطه می توانند مستقیما به معنا راه پیدا کرده‬ ‫و با بطن هستی ارتباط پیدا کنند‪ .‬این بعد ان چنان که‬ ‫مــن در پایان نامه ارشــد خــود موردمطالعه قــرار داده ام‬ ‫چیزی جز بن مایه اصلی فراق و وصال نیســت که یکی‬ ‫از اساسی ترین مضامین و مفاهیم در شعر شاعران است‬ ‫که در صورت های مختلف و دوره های مختلف سروده‬ ‫شده است‪ .‬به گمانم ارتباط شعر و جهان شعری و عالم‬ ‫معنا و رنجی که شــاعران به طور مســتمر در اثار خود از‬ ‫ان سخن گفته اند باید فراتر از مسائل شخصی عاطفی‬ ‫از منظر فلسفه حیات مجددا موردمطالعه قرار گرفته و‬ ‫زوایای تازه ای را در عرصه خرد و اندیشــه بازتاب دهد‪.‬‬ ‫تاکنونروحبه عنوانیکموضوعمشترکبینروانشناسی‬ ‫و اسطوره شناســی و دیــن با این نــگاه موردمطالعه قرار‬ ‫گرفته است؛ اما حق شعر به عنوان یک محصول روانی‬ ‫مستقیم که از نفحات روح بهره می برد در هستی شناسی‬ ‫و انسان شناسی ادا نشده است‪.‬‬ ‫درباره اثارتــان و نحوه شــکل گیری انها‬ ‫به خصوص کتاب های «االم»‪« ،‬از دوســتت‬ ‫دارم»‪« ،‬اینه های جنوبی»‪« ،‬مستان سالمت‬ ‫می کنند»‪« ،‬دریا در برداشت چهارم» و «ماه در‬ ‫محاق» هم توضیح می دهید؟‬ ‫کتاب «االم» و «از دوســتت دارم» مجموعه اشــعار‬ ‫عاشقانه من است که از سال ‪ ۷۶‬تا ‪ ۱۳۹۸‬سامان یافته‬ ‫اســت‪ .‬کتــاب االم چــاپ و ‪ ۱۳۹۸‬از دوســتت دارم‬ ‫اشــعار و غز لهــای عاشــقانه مــن تــا ســال ‪ 1388‬را‬ ‫دربرگرفته اســت‪ .‬کتاب «دریا در برداشــت چهارم» نیز‬ ‫محصول گزیده اشعار داستان و نمایشنامه و فیلم نامه‬ ‫دانشــجویی اســت کــه بــا محوریــت امــام ســجاد (ع)‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــه چــاپ رســیده اســت و در نوع خود‬ ‫بی نظیر اســت و از ایــن نوع کتاب معموال نمونه های‬ ‫اگهیتجدیدمزایده‬ ‫زیادی وجود ندارد‪« .‬ماه در محاق» نیز کتابی مشــابه‬ ‫بــا همین ســاختار اســت که بــه موضوع امام علــی (ع)‬ ‫اختصــاص دارد‪ .‬مجموعــه «این ههــای جنوبــی» گزیده‬ ‫گســرای‬ ‫شــعری از فعالیت من در انجمن ادبی فرهن ‬ ‫نوجــوان منطقــه ‪ ۱۸‬و اثــار شــاگردان در انجاســت و‬ ‫«مســتان ســامت می کنند» نیز حاصل یک جشــنواره‬ ‫شعر دانشجویی است که اماده شدند؛ اما هیچ گاه به‬ ‫چاپنرسیدند‪.‬‬ ‫از کی ســراغ سرایش تصنیف و ترانه رفتید؟‬ ‫درباره دو کار «بهار جان ها» و «شــعله ور» هم‬ ‫توضیحمی دهید؟‬ ‫هم زمان با فعالیت های هنری در دهه ‪ ۸۰‬بخشی از‬ ‫دل مشغولی های من‪ ،‬پرداختن به تصنیف و ترانه بوده‬ ‫اســت و تقریبــا در هــر دو حوزه ســنتی و پــاپ کارهایی‬ ‫داشته ام که توسط خوانندگان صاحب نام خوانده شده‬ ‫اســت‪« .‬بهار جان ها» که توســط اقای مختاباد خوانده‬ ‫و توسط استاد محسن حسینی اهنگ سازی شده است‬ ‫تصنیفارکسترالاستکهدر دستگاهابوعطاساختهشده‬ ‫است‪ .‬تصنیف «شعله ور» نیز به خوانندگی جناب اقای‬ ‫محمد معتمدی و اهنگ سازی بهمن سپهری شکیب نیز‬ ‫به شیوه ارکسترال در دستگاه دشتی ضبط شده است و‬ ‫فضاییکامالعاشقانهدارد‪.‬خوشبختانهباهمتدوستان‬ ‫صداوســیما در شــبکه اینترنتــی ایــران صدا دسترســی به‬ ‫مجموعه اثار من فراهم شــده و با جســتجویی ســاده‪،‬‬ ‫بخشی از این اثار قابل دریافت و شنیده شدن هستند که‬ ‫از نمونهان هامی توانمبهتصنیفشیداییبااهنگ سازی‬ ‫استادفریدونحافظیو خوانندگیغالمحسیناشرفیو‬ ‫ترانه ایگلبارونبهخوانندگیبهرامپاییز و چندتصنیف‬ ‫با خوانندگی اقای حجت اشرف زاده اشاره کنم‪.‬‬ ‫اگر قرار باشــد تنها یک شعر از اشعار خود را‬ ‫برای نمونه نقل کنید‪ ،‬ان شعر کدام است؟‬ ‫اخرین غزل من‪:‬‬ ‫«ریــه گریــه دوســتت دارم کــه لبخنــد منی‪ /‬شــادی‬ ‫پیوســته با غم خورده پیوند منی‪ /‬پیله ها را بشــکن و‬ ‫یک بار دیگر جلوه کن‪ /‬اه ای پروانه غمگین که در بند‬ ‫منــی‪ /‬نوبهــاری تــازه در تقویم ها ترســیم کــن ‪ /‬ای گل‬ ‫اردیبهشــتی که در اســفند منی ‪ /‬تاجران قهوه از چشم‬ ‫تــو می گوینــد و من‪ /‬قند می جویــم ‪ ...‬چه می گویم ‪...‬‬ ‫ســمرقند منــی‪ /‬ای مبــارک نــام! ایــن درد زالل از یمــن‬ ‫توســت ‪ /‬حرمت عشــقی‪ ،‬ضمان عهد و سوگند منی‪/‬‬ ‫برکه ای غمگینم و تو جوی شــاد کوچکی ‪ /‬ای خوشــا‬ ‫پیغام که ‪ ...‬پیک خوشایند منی ‪ /‬وصل بود این بی‬ ‫فراقی را که با هم زیستیم‪ /‬یا تو هم در التهاب عشق‪،‬‬ ‫ماننــد منــی؟‪ /‬بازگــردان این صدا را تا که دنیا بشــنود ‪/‬‬ ‫دوستت دارم بلندا که دماوند منی»‬ ‫جایزه های ادبی‪ ،‬فرهنگی و هنری چه فرصت ها‬ ‫و چه تهدیدهایی را بــرای یک مولف ایجاد‬ ‫می کند؟ اگر قرار باشد یک جایزه ادبی را شما‬ ‫طراحی کنید دوست دارید این جایزه در حوزه‬ ‫خلق اثر ادبی باشد یا نقد ان و چرا؟‬ ‫به گمانم نقد کتاب در ایران به صورت غیرحرفه ای‬ ‫و باری به هر جهت توســط ارگان های فرهنگی انجام‬ ‫یشــود کــه به هرحــال باید بــه ارائه بیــان کاری برای‬ ‫م ‬ ‫جــذب بودجــه فرهنگــی اقــدام کننــد‪ .‬دراین رابطــه‬ ‫مجموعه های غیردولتی نیز عمدتا باهدف تبلیغ کتب‬ ‫پشــده توســط انتشــارات مختلــف بــه ایــن عمــل‬ ‫چا ‬ ‫می پردازند و در نهایت نقد اکادمیک و دانشگاهی که‬ ‫به صورت هدفمند به این موضوع بپردازد در ایران وجود‬ ‫ندارد‪ .‬جایزه های ادبی نیز وضعیتی مشابه این مسئله را‬ ‫عمدتا بانیان ان ها یا مراکز دولتی و یا انتشارات‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خصوصی هستند که باهدف جریان سازی برای معرفی‬ ‫بهــا و پرفــروش کردن ان ها برگــزار می کنند و برای‬ ‫کتا ‬ ‫نوبت اول‬ ‫بر اســاس مصوبه شماره ‪ 6/1085‬مورخ ‪ 1401/08/11‬شــورای اسالمی شهر فالورجان این شهرداری در نظر دارد‬ ‫فک های متحرک (سازه های تبلیغاتی) در سطح شهر را جهت نصب بنرهای تبلیغاتی طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت‬ ‫کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید‪.‬‬ ‫ قیمت پایه اجاره بهاء هر عدد سازه تبلیغاتی بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ 6/000/000‬ریال و جمعا برای ‪ 40‬عدد سازه تبلیغاتی‬‫ماهیانه مبلغ ‪ 240/000/000‬ریال (برای یک ســال جمعا ‪ 2/880/000/000‬ریال) می باشــد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ شرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/11/16‬در سامانه ستاد دولت‬‫بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫محمدعلی عزیزی‪ -‬شهردار فالورجان‬ ‫م الف‪1443282 :‬‬ ‫سـیمرغ‬ ‫جمال الدیـن اعتباریـان | رویـداد امـروز‬ ‫کتاب دزدی‬ ‫مولفــان و نویســندگان ب هجــز مواهــب مــادی انــدک و‬ ‫جوایز کوچک دســتاورد بــزرگ دیگری ندارد‪ .‬به گمانم‬ ‫اگر بخواهیم جایزه ادبی درست را طراحی بکنیم باید‬ ‫به جریان سازی فرهنگی و تربیت نویسندگان و مولفان‬ ‫توجه ویژه ای داشته باشیم‪ .‬به عبارتی جایزه ادبی باید‬ ‫صرفا از مقوله جایزه و مسائل مادی کوتاه مدت خارج‬ ‫شــده و بتواند برای نویســندگان دســتاوردهای اعتباری‬ ‫بلندمدت و امتیازات شایسته ای به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫شــبیه امتیازاتی کــه به نخبگان بــرای ادامه تحصیل در‬ ‫مقاطع باالتر دانشگاهی اعطا می شود‪.‬‬ ‫شما در کنار شعر ائینی نگاهی به نثر و ان هم‬ ‫طنز دارید‪ .‬درباره کتاب «قصه های خندان از‬ ‫نوشته های بزرگان» هم توضیح می دهید؟‬ ‫کتــاب «قص ههــای خنــدان از نوشــته های بــزرگان» با‬ ‫یک دغدغه مهم شکل گرفت که به نوعی به وضعیت‬ ‫مطالعه در قشــر نوجــوان ارتبــاط دارد‪ .‬به نظــرم یکی از‬ ‫دالیلی که قشر نوجوان و جوان امروز چندان نمی تواند‬ ‫با متون گذشته ارتباط برقرار کند تفاوت فرهنگی عمیق‬ ‫ایجادشدهو گسستفرهنگی موجوداست کهاز عوارض‬ ‫جهانی شدن است‪ .‬دردمندانه است که با سیطره سینما و‬ ‫کتاب نوجوانان امروزی اثار نازل تر را بر اثار فاخر و گذشته‬ ‫خود ترجیح می دهند‪ .‬شاید دلیل اصلی این موضوع غلبه‬ ‫قالب سینما بر قالب کتاب باشد‪ .‬به هرحال قالب سینما‬ ‫تتــر مــورد بهره منــدی قــرار گرفتــه و هضــم ان برای‬ ‫راح ‬ ‫نوجوان امروزی و دسترســی به ان بســیار راحت تر است‪.‬‬ ‫مطالعهکتابمستلزمرنجبیشتریاستوهمچنیننیازمند‬ ‫کســب تجربه اســت تا مخاطب بتواند اندک اندک نظام‬ ‫فکری خود را شکل داده و به عمق و کیفیت بیشتر پی‬ ‫ببــرد‪ .‬بــا این اوصاف تالش کردم تا در همراهی با اســتاد‬ ‫دکتر اسماعیل امینی بخش هایی از ادبیات و درون مایه‬ ‫ادبی کالسیک فارسی را انتخاب کرده و بال نگارش مجدد‬ ‫ان ها به زبان طنز جاذبه های متنی را برای نوجوانان باالتر‬ ‫ببرم تا این متون در صورتی جدید و شکلی امروزی برای‬ ‫ان هاقابل استفادهباشد‪.‬در این کتاب گاهیاتفاق برخی‬ ‫از متون یک خطی و یا تمثیل هایی که تنها در یک بیت‬ ‫توسطسعدیو بزرگاندیگر سرودهشده اند توسعهداده‬ ‫شده و به داستانی امروزی تبدیل شده است‪ .‬تا نوجوانان‬ ‫بتوانند با این جنبه و جلوه از ادبیات کالسیک فارسی اشنا‬ ‫شــوند‪ .‬به گمانم زمانی که نوجوانان به بدنه اصلی این‬ ‫داســتان ها پی ببرند و متوجه شــوند که ان ها گزیده های‬ ‫مختصریاز ادبیاتکهناینمرزوبومهستندکم کمارتباط‬ ‫خودرابااصلاینمتونبرقرار کردهو اینموضوعمی تواند‬ ‫بهگسترشکتاب خوانیمنجر شود‪.‬درنهایتفکر می کنم‬ ‫تغییر فرهنگ و شیوه و سبک زندگی انسان معاصر و به‬ ‫طور مضاعفشیوهتقلیدیزندگیواندیشهدر جهانسوم‬ ‫یکی از عواملی است که ارتباط با ادبیات کهن و بومی را‬ ‫مسدودو استفادهاز اینگنجینهعظیمرابادشواریمواجه‬ ‫کرده و مولفان نیز باید به این موضوع و اشنایی زدایی و‬ ‫تقویتارتباطفرهنگیتوجهداشتهباشند‬ ‫و سخن اخر‬ ‫دانســتن‪ /‬دانه شکســتن ‪ /‬دردی اســت ناگزیر ‪... .‬‬ ‫‪ /‬در تاریکی خاک ‪ /‬ســربه زیر ‪ /‬ریشــه افتاب را مشــق‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫راستش را بخواهید در عالم کباب‪ ،‬دست دوم و سوم و ‪ ...‬معنا‬ ‫نــدارد‪ .‬همــه چیز یک بارمصــرف‪ ،‬اصل و تازه هســت‪ .‬برای همین‬ ‫خاطر‪ ،‬کسی را نمی توانید پیدا کنید که بگوید برو فالن جا‪ ،‬کباب‬ ‫دســت دوم دارد یا کباب های کهنه و عتیقه را اگر می خواهی فالن‬ ‫محل در اختیار تو قرار می دهند‪ .‬البته مواد اولیه دســت دوم مانند‬ ‫جل‬ ‫د ‪130‬‬ ‫گوشت باکیفیت کمتر داریم‬ ‫و یا برخی از کبابی ها کارهای‬ ‫خاصــی انجــام می دهنــد و به نوعی کبــاب عتیقه و‬ ‫منحصربه فرد به مخاطب می دهند‪ .‬بااین همه نباید‬ ‫تعجب کنیم اگــر روزی پیرزنی بیاید داخل و بگوید‬ ‫من نیم ســیخ کبــاب می خواهم و بعــد می گوید ان‬ ‫نیــم دیگــر را دکتر و اقتصــاد هر دو منــع کرده اند! و‬ ‫یــا پیرمــردی می ایــد و تنهــا یک ســیخ گوجــه و نان‬ ‫می خورد و می گوید‪ :‬دیگر دل ودماغ گوشــت کبابی‬ ‫خوردن را ندارد! خالصه اگر یک نویسنده پیدا شود‬ ‫هلین هاتف‬ ‫و هرازگاهی‪ ،‬نامه ای به اینجا بنویسد و از وضع کبابی‬ ‫چیزی بپرسد بعد از ‪ 2‬سال دقت کنید نه‪ 20‬سال‪ ،‬یک‬ ‫کتاب خوب با طرح جلد نان سنگک برشته از دلش‬ ‫بیرون می اید درســت مثل نان همین کباب ها‪ .‬حاال‬ ‫از دل نامه هــای خانــم «هلیــن هانــف» در مدت ‪20‬‬ ‫سال نه ‪ 2‬سال به یک کتاب فروشی‪ ،‬کتاب «خیابان‬ ‫چرینگ کــراس‪ ،‬شــماره ‪ »84‬بیرون امده اســت‪ .‬فکر‬ ‫می کنم نامه ها دیگر ســوخته باشند به جای برشته!‬ ‫«هانف» در این روایت جذاب‪ ،‬دوستانی صمیمی را‬ ‫در کتابخانه ایواقعدر ان سویاقیانوسپیدامی کند‪.‬‬ ‫در ‪ 5‬اکتبر ‪« ،1949‬هلین» نخســتین نامه خود را به‬ ‫یک کتاب فروشی اثار دست دوم در لندن که در پیداکردن کتاب های کم یاب تخصص دارد‪،‬‬ ‫می فرستدو فهرستیاز کتاب هاییرادرخواستمی کندکهخودشنتوانستهان هارابهدست‬ ‫اورد‪.‬مسئوالن کتاب فروشیموفقمی شونداکثر کتاب هایاینفهرسترابرایاو تهیه کنند‪،‬‬ ‫و بهاو اطمینانمی دهند کهبراییافتنسایر کتاب هانیز همچنانتالشخواهند کرد‪.‬همین‬ ‫نامه نگاری ساده بود که مکاتبه ای بیست ساله میان «هلین هانف» و «فرانک دول»‪ ،‬یکی از‬ ‫کارکنان کتاب فروشی «مارکس و شرکا» را اغاز کرد‪ .‬نامه های ان ها پس از مدتی شکلی کامال‬ ‫دوستانه به خود می گیرد و «هلین» در نهایت نه تنها با سایر کارکنان کتاب فروشی‪ ،‬بلکه با‬ ‫خانواده هایان هانیز مکاتبهمی کند‪.‬هلینهانفعالقهوافریبهنمایشنامه نویسیداشت‪.‬‬ ‫وی اگرچه هرگز نتوانســت تئاتری را به روی صحنه ببرد‪ ،‬اما موفقیت و محبوبیت کتاب‬ ‫«خیابانچرینگ کراسشماره‪،»۸۴‬در ‪ ۵۴‬سالگیاو رااز نمایشنامه نویسیناموفقو گمنام‪،‬‬ ‫به نویسنده ای محبوب تبدیل کرد‪ .‬همین محبوبیت‪ ،‬ناشر انگلیسی اش را بر ان داشت تا‬ ‫مقدمات سفر هلین به انگلستان برای دیدار دوستانش در این کتاب فروشی بعد از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫(به این عدد بادقت نگاه کنید) نامه نگاری را فراهم کند‪ .‬او در سال‪ ،۱۹۷۳‬شرح این سفر را‬ ‫«دوشس خیابان بلومزبری» به رشته تحریر دراورد‪ .‬در سال‪ ،۱۹۸۷‬هالیوود‬ ‫در کتابی به نام‬ ‫ِ‬ ‫با اقتباس از این کتاب‪ ،‬فیلمی با بازی انتونی هاپکینز‪ ،‬در نقش فرانک دوئل و‬ ‫ان بنکرافت‪ ،‬در نقش هلین ساخت‪ .‬هلین هانف در سال‪ ،۱۹۹۷‬در ‪ ۸۱‬سالگی‬ ‫خواب‬ ‫در نیویورک درگذشت‪ .‬در این کتاب می خوانید‪« :‬چرا ادم هایی که حتی ِ‬ ‫دزدیدن چیزی را هم نمی بینند‪ ،‬کتاب دزدی از نظرشان اشکالی ندارد؟»‪.‬‬ ‫بهقلماکبر جوجه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫استحصال ساالنه‪ ۵۰۰‬متر مکعب اب در هر هکتار‬ ‫عملیاتابخیزداری‬ ‫مدیــرکل دفتــر کنترل ســیالب و ابخوانداری ســازمان‬ ‫منابــع طبیعــی کشــور بــا بیــان ایــن کــه در هــر هکتــار‬ ‫عملیات ابخیزداری‪ ،‬ســاالنه حدود ‪ 500‬متر مکعب اب‬ ‫اســتحصال می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اجــرای عملیــات ابخیزداری‬ ‫بــه جــزء مدیر یــت ســیالب و کاهــش خســارت ناشــی از‬ ‫ســیل‪ ،‬باعث تغذیه سفره های زیرزمینی نیز می شود‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایلنا‪ ،‬مدیرکل دفتر کنترل ســیالب و ابخوانداری‬ ‫ســازمان منابــع طبیعــی گفــت‪ :‬اجــرای عملیــات‬ ‫ابخیــزداری بــه جــزء تقویــت ســفره های زیرزمینــی‪ ،‬بــا‬ ‫روش بیومکانیکــی‪ ،‬تراس بنــدی و احــداث هاللی هــای‬ ‫ابگیــر باعث تقویت و توســعه پوشــش گیاهی‪ ،‬ترســیب‬ ‫کربــن‪ ،‬تولیــد علوفــه‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬کاهش فرســایش‬ ‫خــاک‪ ،‬کاهــش رســوب و خســارت ســیل و افزایــش عمر‬ ‫مفیــد س ـد ها می شــود‪ .‬بــه گفتــه ابوطالــب قزلســفلو‪،‬‬ ‫ابخیــزداری همچنیــن باعــث مدیریت ســیالب و کاهش‬ ‫خســارت ســیل شــده‪ ،‬بخشــی از بیــان منفــی و کمبــود‬ ‫اب ســفره های زیرزمینی را جبران و ابخوان ها را تغذیه‬ ‫می کنــد‪ .‬مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و ابخوانــداری‬ ‫ســازمان منابع طبیعی کشــور با اشــاره به اینکه استفاده‬ ‫از روش هایــی ماننــد جم ـع اوری ســطوح ابگیــر بــاران از‬ ‫ایجاد ســیالب و روان اب در معابر شــهری و روســتایی‬ ‫جلوگیــری می کنــد و در بخش هــای مختلــف کشــاورزی‪،‬‬ ‫فضای ســبز و مصارف غیربهداشــتی قابل استفاده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در بســیاری از کشــور ها حتــی کشــور هایی کــه‬ ‫مشــکل کمبــود اب ندارنــد؛ ماننــد بنــگالدش هم از این‬ ‫روش اســتفاده می کننــد‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬ایــن روش بــه‬ ‫طور فراگیر در کشــور انجام نشــده و مواردی در استان‬ ‫مرکــزی و گلســتان انجــام شــده اســت‪ .‬مدیــرکل دفتــر‬ ‫کنتــرل ســیالب و ابخوانــداری ســازمان منابــع طبیعــی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬در هر هکتــار عملیات ابخیزداری ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ 500‬مترمکعــب و در هــر هکتــار عملیــات پخش‬ ‫ســیالب ســاالنه حــدود ‪ 1000‬مترمکعــب اب اســتحصال‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1874

روزنامه رویداد امروز 1874

شماره : 1874
تاریخ : 1403/01/30
روزنامه رویداد امروز 1873

روزنامه رویداد امروز 1873

شماره : 1873
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه رویداد امروز 1872

روزنامه رویداد امروز 1872

شماره : 1872
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه رویداد امروز 1871

روزنامه رویداد امروز 1871

شماره : 1871
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه رویداد امروز 1870

روزنامه رویداد امروز 1870

شماره : 1870
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه رویداد امروز 1869

روزنامه رویداد امروز 1869

شماره : 1869
تاریخ : 1403/01/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!