روزنامه رویداد امروز شماره 1544 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1544

روزنامه رویداد امروز شماره 1544

روزنامه رویداد امروز شماره 1544

‫سرمقاله‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫انفعال‬ ‫در مدیریت بحران‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 27‬دیماه‪1401‬‬ ‫‪ 17‬ژانویه‪ 24 | 2023‬جمادیالثانیه‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1544‬سا ل ششم‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫مرکزی‬ ‫شماره‬ ‫مرکزی‬ ‫وقتی متولیان یکدیگر را‬ ‫مقصر مشکالت یک اثر‬ ‫تاریخی می دانند‬ ‫بازار سرپوشیده یکی از بناهای نخستین‬ ‫شــهر اراک اســت بااینهمه بنای مجموعه‬ ‫بــزرگ بــازار اراک شــامل حمــام‪ ،‬مســجد‪،‬‬ ‫مدرســه‪ ،‬ابانبارهــا‪ ،‬گذرهــا و کاروانســراها‬ ‫در زمــان فتحعلــی شــاه قاجــار و توســط‬ ‫یوســفخان گرجی در ســال ‪ ۱۲۲۸‬هجری‬ ‫قمریدر بافتمرکزیسلطاناباد(نامقدیم‬ ‫اراک) بنیان گذاشــته شــد‪ .‬بــازار به مرکزیت‬ ‫چهارسوق‪ ،‬دارای دو مسیر شمالی‪ ،‬جنوبی‬ ‫و شــرقی‪ ،‬غربــی اســت کــه از ‪ ۴‬جهــت به‬ ‫دروازههــای قدیــم شــهر متصــل میشــده‬ ‫است و بهنوعی استراتژیکترین نقطه شهر‬ ‫در زمانهای گذشــته بوده اســت‪ .‬هنوز هم‬ ‫بعد از گذشت بیش از ‪ ۲۰۰‬سال از سن بازار‬ ‫تمــام راهها منتهی به هســته مرکــزی و بازار‬ ‫اســت و بازار تاریخی اراک باوجود سراهای‬ ‫بسیار زیبا و معماری خاص بر اساس طرحی‬ ‫از پیش اندیشــیده دارای مســیرها منظم و‬ ‫تقارن هندسی است‪ ،‬راستهبازار با گذر های‬ ‫متعددی که ان را قطع میکند اساس بافت‬ ‫شــطرنجی شهر سلطاناباد قدیم را ساخته‬ ‫بــود‪ .‬بــازار سرپوشــیده اراک دارای دو محور‬ ‫عمــود برهم اســت که یکی محور شــمالی‬ ‫جنوبی به طول ‪ ۷۲۰‬متر و دو ورودی یکی‬ ‫در شــمال و یکی در جنوب و محور شــرقی‬ ‫غربــی بــه طــول ‪ ۲۰۰‬متــر و دارای ‪ ۸‬گــذر و‬ ‫ورودی شــرقی غربی است‪ .‬گذرهای فرعی‬ ‫عمود بر دو گذر اصلی ساختهشــدهاند‪ .‬به‬ ‫علت معماری خاص بکار رفته در ســاخت‬ ‫بنای بازار هوای داخل بازار در زمستان گرم‬ ‫و متبوع و در تابستان علیرغم سرپوشیده‬ ‫بودن بســیار خنک اســت‪ .‬بــازار اراک دارای‬ ‫چندیــن متولــی اســت کــه مصــداق اصلــی‬ ‫چند اشــپز و غذای شــور و بینمک شــده‪،‬‬ ‫گرچــه شــوری در ایــن موضــوع کمتــر دیده‬ ‫و بیشــتر انفعال مالک اصلی بــازار اراک که‬ ‫سازمان اوقاف است‪ ،‬مشاهدهشده و دیگر‬ ‫متولیان بازار اراک هم گاهگداری همدیگر را‬ ‫مقصر تخریب قریبالوقوع این اثر تاریخی‬ ‫میدانند‪.‬‬ ‫برنامهای ارائه نشده است‬ ‫بهتازگــی رئیــس کمیســیون نظــارت و‬ ‫پیگیــری شــورای اســامی شــهر اراک عنوان‬ ‫داشــته کــه ســازمان میــراث فرهنگــی برای‬ ‫مرمت بازار تاریخی اراک طرحی ارائه نداده‬ ‫و وضعیت بنا در معرض خطر است‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیوننظارتوپیگیریشورای‬ ‫اســامی اراک گفتــه اســت‪ :‬ســازمان میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی برای‬ ‫اســتحکام و مرمت بنای بــازار تاریخی اراک‬ ‫تاکنون هیچ برنامهای در این خصوص ارائه‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫ســید وحید میرنظامی گفت‪ :‬بهرغم در‬ ‫نظر گرفتن اعتباری بالغبر ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫برای اســتحکام و مرامت بازار تاریخی اراک‬ ‫در ردیف بودجه شــهرداری‪ ،‬سازمان میراث‬ ‫فرهنگی تاکنون هیچ طرح و برنامه در این‬ ‫خصوص ارائه نداده است‪.‬‬ ‫ســید وحیــد میرنظامــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اســتحکام بنــای بــازار بهویــژه‬ ‫قسمتهای اســیبپذیر همچون سقف‬ ‫کــه در معــرض بــارش بــاران و بــرف قرار‬ ‫دارد‪ ،‬مســتلزم ارائــه طــرح و برنامــه از‬ ‫ســوی میــراث فرهنگی اســت امــا تاکنون‬ ‫این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اســتانداردهای ترمیــم بنــا‬ ‫در اختیار ســازمان میراث فرهنگی اســت‬ ‫و مدیریت شــهری تنها در افزایش میزان‬ ‫اعتبــارات میتواند کمــک کند که در این‬ ‫زمینــه شــورای اســامی شــهر بــه رســالت‬ ‫خود عمل کرده است‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون نظــارت و پیگیــری‬ ‫شــورای اســامی شــهر اراک بیــان کــرد‪:‬‬ ‫همانطور که در ســال گذشته بودجهای‬ ‫بالغبــر چهار میلیارد تومــان برای این کار‬ ‫در نظر گرفته شد‪ ،‬امسال نیز این مسئله‬ ‫در ردیفهــای بودجــه دیــده خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬میــر نظامی گفــت‪ :‬ســازمان میراث‬ ‫فرهنگــی باید بر اســاس برنامه مشــترکی‬ ‫کــه ارائــه میشــود کار را پیــش ببــرد امــا‬ ‫تاکنــون هیــچ اقدامــی در ایــن زمینــه‬ ‫صورت نگرفته اســت و هیچگونه طرح و‬ ‫برنامهای در این مورد به شورای اسامی‬ ‫شهر اراک ارائه نشده است‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بــا وضعیــت فعلــی این‬ ‫بنای تاریخی و هویت شــهر اراک همچنان‬ ‫در معــرض خطــر اســت و نگرانیهــا بــرای‬ ‫این بنا همچنان باقی اســت‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫حــدود یک ماه پیش جلســهای با ســازمان‬ ‫میراث فرهنگی در این خصوص برگزار شــد‬ ‫که پسازان سازمان هیچ طرح و برنامهای را‬ ‫به شــورا تحویل نداد و اعتباری که در ســال‬ ‫گذشتهبرایاستحکامبازار در نظر گرفتهشده‬ ‫بود نیز جذب نشده است و اگر این سازمان‬ ‫اقدامی در این زمینه انجام میداد‪ ،‬شــورای‬ ‫اســامی شــهر اراک نیز امادگی افزایش این‬ ‫میزان از اعتبارات در متمم بودجه را داشت‬ ‫اماایناتفاقنیفتاد‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیوننظارتوپیگیریشورای‬ ‫اسامی شهر اراک اظهار کرد‪ :‬اوقاف باید در‬ ‫این زمینه همکاریهای الزم را داشته باشد‪،‬‬ ‫چراکه سهم زیادی از سراهای بازار در اختیار‬ ‫این اداره است‪ ،‬اما از رسیدگی و نگهداشت‬ ‫انشانهخالیمیکند‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی جوابیه داد‬ ‫پــس از صحبتهــای رئیــس کمیســیون‬ ‫نظــارت و پیگیــری شــورای اســامی اراک‪،‬‬ ‫جوابیهای در این خصوص از سوی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی‬ ‫اســتان مرکــزی صادر شــد کــه به این شــرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫«بــا عنایــت بــه انتشــار خبری مبنــی بر‬ ‫عــدم ارائه طــرح و برنامه بــرای مرمت بازار‬ ‫تاریخی اراک به شــهرداری بهمنظور مرمت‬ ‫بخشهای اســیبدیده مجموعه بــازار‪ ،‬به‬ ‫اطاع میرساند نقشــههای اجرایی و متره‬ ‫و براورد ســراهای گلشــن و تقوایی توســط‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایعدستیبهمنظور اجرایعملیاتمرمتی‬ ‫در اختیــار شــهرداری قرارگرفته اســت؛ لکن‬ ‫تاکنــون اقدامــی در زمینه انعقاد قــرارداد با‬ ‫مجریذیصاحصورتنپذیرفتهاست‪.‬‬ ‫همچنین طرح مرمت و احیاء مجموعه‬ ‫بازار شــامل برداشت و رولوه وضع موجود‪،‬‬ ‫اسیبشناســی طــرح مرمــت و نقشــههای‬ ‫اجرایــی و همچنیــن متــره و بــراورد اجــرای‬ ‫عملیاتمرمتبازار توسطمشاور تهیهشده‬ ‫اســت و صرفــا متــره و بــراورد ان بــر اســاس‬ ‫فهرستبهاءساالنهمیبایستروزامدشود‪.‬‬ ‫در حال حاضر مشــاور در حال بهروزرسانی‬ ‫فهرســت بهــاء ارائهشــده اســت‪ .‬ایــن طرح‬ ‫مرمــت بهمنظــور مســتند نــگاری و انجــام‬ ‫مرمتهای اصولی تهیهشده و هدف اصلی‬ ‫ان انجام مرمت بازار بر اساس طرح و الگوی‬ ‫اولیهاست‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬ایــن اداره کل‬ ‫ارسال‪ ۱۳۰‬طرحبهدبیرخانهحمایتازطرحهایقرانیوفرهنگیاستان‬ ‫ســینادلشــادی؛مدیرکلفرهنگو ارشــاداســالمیاســتانمرکزی‪:‬در راســتای کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی‪ ۱۳۰‬طرحبهدبیرخانهحمایتاز طرحهایقرانیو فرهنگیارسالشدهاست‪.‬حمایت‬ ‫از موسسات فرهنگی هنری و قرانی در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی است و انتظار‬ ‫میرودسایر دستگاههانیز بهاینمهمتوجهویژهداشتهباشند‪.‬‬ ‫رشدجمعیتنیازمندفرهنگسازیو‬ ‫مهیاکردنزیرساختهااست‬ ‫نســبت بــه مرمت طاقهــای اســیبدیده‪،‬‬ ‫بامسازیو اجرایپوششبام گذر چهارسوق‬ ‫به سمت خیابان حصار و نیز سرای صندوق‬ ‫ســازها بااعتبــاری بالغبــر ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اقــدام نمــوده و در حــال حاضــر قــرارداد‬ ‫انجام مرمت بخشهای اسیبدیده سرای‬ ‫نوذریبااعتبار ‪ ۶۰۰۰‬میلیونریالمنعقدشده‬ ‫است‪ .‬همچنین در تدارک انعقاد قراردادی‬ ‫بــرای مرمــت قســمتهایی از ســراهای‬ ‫کتابفروشها و کاشانی و کرمانشاهیها با‬ ‫مبلغی بالغبر ‪ ۳۰۰۰‬میلیون است‪ .‬همچنین‬ ‫این اداره کل در حال تهیه براوردی بر اساس‬ ‫طرحجامعبازار تاریخیبهمنظور مرمتبام‬ ‫و طاقهای اسیبدیده بااعتباری بالغبر ‪۴۰‬‬ ‫میلیاردریالاست‪».‬‬ ‫بههرحــال باید قبــول کرد که حــال بازار‬ ‫قدیم اراک خوب نیست و متولیان هم صرفا‬ ‫تقصیر را گردن یک دیگر میاندازند و بیانیه‬ ‫صادر میکنند و با این اعتراضات و بیانیهها‬ ‫مشکلیحلنمیشود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اراک‪-‬رویداد امروز ‪ :‬مســابقات دارت و طناب زنی بانوان‬ ‫کارگری اســتان مرکزی از ســری مسابقات المپیاد بزرگ ورزشی‬ ‫جامعــه بانــوان کارگری اســتان مرکزی با شــناخت نفرات برتر‬ ‫در اراک پایان یافت‪.‬‬ ‫ایــن مســابقات بــا شــرکت بیــش از ‪ ۶۰‬ورزشــکار بانــو بــه‬ ‫میزبانــی شــرکت ایرالکــو پیگیری شــد که در نهایت در رشــته‬ ‫دارت فاطمــه صادقــی مقــام نخســت را کســب کــرد‪ .‬فهیمــه‬ ‫صادقــی نایبقهرمــان شــد و محدثــه رضایی نیــز در جایگاه‬ ‫ســوم ایســتاد‪ .‬در رشــته طنــاب زنــی هم ســمیه کیانــی فرد بر‬ ‫سکوی نخست ایستاد‪.‬‬ ‫زهــرا رفیعــی مقــام دوم را بــه نــام خــود ثبت کــرد و زهرا‬ ‫احمدی معین نیز ســوم شد‪.‬‬ ‫المپیادورزشی‬ ‫فرشتگان زمینی در اراک‬ ‫برگزار شد‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬سرپرســت ســازمان اجتماعــی و ورزشــی‬ ‫شــهرداری اراک از برگــزاری المپیــاد ورزشــی فرشــتگان زمینی ویژه‬ ‫کودکان کمتوان ذهنی (‪ )ID‬خبر داد و گفت‪ :‬در این المپیاد بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬کودک حضور داشــتند‪ .‬علیرضا شــعبانی هدف از برگزاری‬ ‫این المپیاد را ایجاد و تقویت روحیه شادی و نشاط در کودکان و‬ ‫خانوادهها عنوان کرد و افزود‪ :‬توجه به مسئله ورزش و فعالیت‬ ‫بدنــی در کــودکان؛ انتقــال دانش و تجربه در خانوادهها توســط‬ ‫مربیان و کارشناســان و توجه به حضور جمعی و افزایش ســطح‬ ‫مشــارکتپذیری اجتماعــی از دیگــر اهــداف ایــن المپیاد اســت‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکه ورزشــکاران در این رقابتها در رشــتههای‬ ‫دارت‪ ،‬فوتسال‪ ،‬طنابکشی و فوتبال دستی با یکدیگر به رقابت‬ ‫پرداختند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه به مســئله عدالت شــهری با رویکرد‬ ‫برنامهریــزی برای همه اقشــار جامعه در راســتای رعایت حقوق‬ ‫شهروندی مهمترین هدف برگزاری این المپیاد بود‪.‬‬ ‫برگزاریهفتهفرهنگیخمین‬ ‫در زادگاهبنیانگذار جمهوری‬ ‫اسالمیایران‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬معــاون‪ ،‬سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری مرکــزی ضمــن بیــان اینکه هفتــه فرهنگــی خمین با‬ ‫عنــوان بــر «اســتان افتــاب» از بیســت و ســوم ماه جاری تا ســی‬ ‫ام در زادگاه بنیانگذار جمهوری اســامی ایران برگزار میشــود‪،‬‬ ‫گفت‪ ۷ :‬کمیته و ستاد های مختلف استانی و شهرستانی تشکیل‬ ‫و فعال است‪ .‬بهنام نظری در نشست خبری هفته فرهنگی «بر‬ ‫اســتان افتــاب» خمیــن در اراک اظهار کرد‪ :‬هفته فرهنگ خمین‬ ‫فرصتی مناســب برای معرفی نهضت انقاب اســامی به شــمار‬ ‫مــیرود و رســانهها در برگــزاری ایــن هفته و رویــداد مهم نقش‬ ‫کلیدی دارند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه هفته فرهنگی خمین همزمان با میاد‬ ‫حضــرت زهــرا (س) و تولــد بنیانگــذار جمهوری اســامی برگزار‬ ‫برنامهریزیشــده است؛ اظهار کرد‪ :‬در هفته فرهنگی خمین ‪۴۰‬‬ ‫میهمــان خارجی‪ ۴۰ ،‬شــخصیت برجســته و تعــدادی از اعضای‬ ‫بیــت امــام راحل حضــور دارند‪ .‬نظری؛ ارائه خدمات پزشــکی‪،‬‬ ‫مشــاوره رایگان‪ ،‬ارائه خدمات به نیازمندان و توزیع بســتههای‬ ‫خدماتی‪ ،‬معیشتی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی به این قشر‪ ،‬فعالسازی‬ ‫ســتاد دیه برای ازادســازی زندانیان دارای مشــکل مالی‪ ،‬برپایی‬ ‫نمایشــگاه اثار امام راحل‪ ،‬نمایشــگاه کتاب و دستنوشتههای‬ ‫امام راحل را بخشی از برنامههای این رویداد بزرگ عنوان کرد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی اســتانداری مرکــزی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬جمعــه ‪ ۳۰‬دیمــاه جاری‪ ،‬اییــن اختتامیه هفته فرهنگی‬ ‫خمیــن اســت کــه با حضــور وزیر فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگزار‬ ‫میشود و ویژهبرنامههای مهمی در این روز پیشبینیشده است‪.‬‬ ‫مسابقات قهرمانی رشته هنرهای فردی و زورخانهای بزرگساالن‬ ‫استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت‪.‬‬ ‫مسابقات در رشتههای میلگیری سنگین‪ ،‬میلگیری سبک‪ ،‬میل‬ ‫بازی‪ ،‬چرخ تیز‪ ،‬چرخ چمنی‪ ،‬سنگ و کباده در زورخانه متقین اراک‬ ‫برگزار شد؛ که در نهایت نتایج زیر به دست امد‪:‬‬ ‫وزن بهاضافــه ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم رشــته میلگیــری ســنگین مصطفی‬ ‫مفیدی اول شــد‪ .‬وزن منهای ‪ ۸۵‬کیلو رشــته میلگیری سنگین سید‬ ‫محمدحسینی و مجید انجفی به ترتیب اول و دوم شدند‪.‬‬ ‫رشته میل بازی ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۴‬میل سید علی میرحسینی میل بازی‬ ‫‪ ۲‬میــل نونهــاالن امیرعلی محمودیان‪ ،‬رشــته چرخ تیــز منهای ‪۸۵‬‬ ‫کیلوگرم مهدی خراســانی مقام اول به دســت اورد‪ ،‬رشــته چرخ تیز‬ ‫بهاضافه ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم محسن مداحی اول شد و رحمان کانتری در‬ ‫جایگاه دوم ایستاد‪.‬‬ ‫رشــته ســنگ منهــای ‪ ۸۵‬کیلوگــرم محمدحســین واحــدی‪ ،‬در‬ ‫رشته کباده منهای ‪ ۸۵‬کیلوگرم محمود مسرور و میثم اهنگران به‬ ‫ترتیب اول و دوم شدند‪ .‬رشته کباده بهاضافه ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم حمید‬ ‫یارمحمدی مقام اول را کسب کرد‪ .‬مسابقات زیر نظر هیئت کشتی‬ ‫پهلوانی و زورخانهای استان مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه عمر بیشــتر طرحهــای نیمهتمام‬ ‫کشور و استان مرکزی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬سال بیشتر است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تنها برخی از طرحها و پروژههای نهتنها خدماتدهی‬ ‫موردنظــر را ندارنــد؛ بلکه موجب مخــل نظم روند جامعه‬ ‫شــده اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیاری از صنایــع بــا‬ ‫ضربوزور سیاسیون‪ ،‬مستقر و یا بدون توجه به جابجایی‬ ‫مناسب و کارشناسی شده جابجا و یا احداثشدهاند و حال‬ ‫بــرای االیندگــی و کمبود اب ناشــی از ایجــاد انها باید غم‬ ‫بغل بگیریم‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکــزی در بخــش دیگر ســخنان خــود گفت‪:‬‬ ‫تاش مدیران این اســتان در راســتای افزایش رضایتمندی و‬ ‫ایجاد امید و نشاط در جامعه به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫رونمایــی از ســند الگــوی کشــت اســتان مرکــزی در اراک بــا‬ ‫بیان مطلب باال گفت‪ :‬اجرای الگوی کشــت ســاالنه تا ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۲‬دهــم میلیــارد دالر صرفهجویــی ارزی برای کشــور همراه‬ ‫دارد‪ .‬مجتبی خیام نکویی با اشــاره به اینکه توســعه کشت‬ ‫گیاهــان علوفــه کــم اب بر و اصاح کشــت ســبزی و صیفی‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح الگــوی کشــت در دســتور کار قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬درصورتیکــه تــا دو ســال اینده امــار واقعی از‬ ‫ســطوح زیر کشــت؛ میزان تولید و تمام دادههای تاثیرگذار‬ ‫در بخش کشــاورزی بهینهســازی شــود؛ به این معناست که‬ ‫اجرای الگوی کشــت درســت است‪ .‬رئیس ســازمان اموزش‪،‬‬ ‫تحقیقات و ترویج کشــاورزی کشــور خاطرنشــان کرد‪ :‬برای‬ ‫جبران کمبود ‪ ۲۰‬درصد تولید بخش کشاورزی ساالنه بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ارز از کشور خارج میشود‪.‬‬ ‫برگزاریمسابقاتالمپیادورزشیجامعهکارگریمرکزی؛‬ ‫نفراتبرتر مسابقات دارت‬ ‫و طناب زنی معرفی شدند‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫تکمیل طرحها و پروژههای‬ ‫نیمهتمام با اعتبارات دولتی‬ ‫قابلاجرا نیست‬ ‫اراک—رویــداد امــروز‪ :‬بالغبــر ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬هــزار طــرح و پروژه‬ ‫نیمهتمــام و ناتمــام در کشــور وجــود دارد کــه بــا اعتبــارات‬ ‫دولتی قابلاجرا نیستند‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه‬ ‫ایــن اســتان بــا بیان مطلــب باال گفــت‪ :‬با توجه به شــرایط‬ ‫موجــود اگــر بودجــه کشــور در مدت ‪ ۳۰‬ســال صــرف هیچ‬ ‫کاری نشود بازهم توانایی تکمیل این طرح وجود ندارد‪.‬‬ ‫فــرزاد مخلــص االئمــه افــزود‪ :‬طــرح مشــارکت عمومــی‬ ‫و خصوصــی بــرای اتمــام طرحهــای نیمهتمــام دولتــی از‬ ‫ظرفیتهــای منحصربهفردی اســت که قانــون و قانونگذار‬ ‫بــرای برونرفــت از فاجعــه طرحهــای نیمهتمــام در کشــور‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫تدوین اجرای طرح الگوی کشت‬ ‫‪ ۱۳۳‬محصول در جهاد کشاورزی‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امروز‪:‬طرح الگوی کشــت برای ‪ ۱۳۳‬محصول‬ ‫کشــاورزی تدوینشــده اســت که اکنون تمرکــز وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی بــر روی ‪ ۱۵‬محصــول گذاشتهشــده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و ترویــج کشــاورزی در اییــن‬ ‫تجهیز اتاق عمل بیمارستان‬ ‫ولیعصر اراک به دستگاه مدرن‬ ‫اسکن مغز‬ ‫اراک‪-‬رویداد امروز‪:‬کارشــناس تجهیزات پزشــکی بیمارســتان‬ ‫اراک ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬سرپرســت دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی اســتان مرکزی؛ ضمن بیان اینکه‬ ‫رشــد جمعیــت نیــاز بــه فرهنگســازی و تهیــه‬ ‫زیرساختهایاساسیدارد گفت‪ :‬کشور و بهتبع‬ ‫ان اســتان مرکزی نیز به ســمت سالمندی پیش‬ ‫رفتهاست‪.‬علیرضاامانیدر نهمینجلسهقرارگاه‬ ‫جوانــی جمعیــت دانشــگاه با اشــاره بــه اینکه‬ ‫‪ ۵۹‬درصــد قانــون جوانی جمعیــت مربوط به‬ ‫وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی است‬ ‫بیان داشــت‪ :‬مسئله بحران سالمندی و کاهش‬ ‫جمعیتیکیاز مسئلههایمهمجامعهو کشور‬ ‫و استان به شمار میرود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬حداقل نیمــی از مادههای قانون‬ ‫جوانیجمعیت‪،‬مستقیمابهدانشگاههایعلوم‬ ‫پزشکیمربوطمیشود‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬قانون حمایت از خانــواده و‬ ‫جوانــی جمعیــت درمجمــوع دارای ‪ ۷۳‬ماده و‬ ‫‪ ۸۱‬تبصره و ‪ ۲۳۶‬تکلیف قانونی اســت که ‪۴۳‬‬ ‫مادهقانونیتکلیفدانشگاهعلومپزشکیاست‬ ‫و بیشــتر مادههای قانونی موظفی دانشگاه در‬ ‫دستور کار کمیتههایتخصصیقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫امانیخاطرنشان کرد‪:‬نظمبرگزاریجلسات‬ ‫ماهیانــه این دانشــگاه و حضــور منظم اعضای‬ ‫جلســه میتوانــد در راهبــرد اهــداف قــرارگاه‬ ‫دانشگاهمثمر ثمر باشد‪.‬‬ ‫سرپرستدانشگاهعلومپزشکیاراکباتاکید‬ ‫بــر لــزوم همراهی ســایر ادارات و دســتگاههای‬ ‫اجرایی اســتان در اجرایی ســازی قانون جوانی‬ ‫جمعیت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه کشور و بهتبع ان‬ ‫استانمرکزیبهسمتسالمندیپیشرفتهو نیاز‬ ‫استبرایخروجاز اینبحرانهمهدستگاههای‬ ‫اجرایــی و حتــی غیردولتــی با دغدغــه مندی و‬ ‫حساسیت با این مسئله برخورد نمایند و در کنار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مشارکت و نقشافرینی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مطمئنــا رشــد جمعیــت نیــاز بــه‬ ‫فرهنگسازیوتهیهزیرساختهایاساسیدارد‪.‬‬ ‫امانــی در پایــان از همــه اعضــای قــرارگاه و‬ ‫کمیتههایتخصصیوبهویژهمعاونتبهداشتی‬ ‫بهعنوان دبیرخانه قرارگاه برای حضور فعاالنه و‬ ‫پیگیری مصوبات جلسه تا حصول نتیجه تشکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بیماران خاص در سامانه شهروندی‬ ‫ثبتنامکنند‬ ‫اراک‪-‬رویدادامروز‪ :‬مدیرکل بیمه سامت استان‬ ‫مرکــزی بــر تســریع ثبتنــام بیمــاران خــاص در‬ ‫سامانه شهروندی تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اجرایی شدن دستورالعمل صندوق بیماریهای‬ ‫خــاص و صعبالعــاج و ضوابــط اســتفاده از‬ ‫اعتبارات ماده ‪ ۹‬اساســنامه این صندوق هرچه‬ ‫ســریعتر بیمــاران خاص در ســامانه شــهروندی‬ ‫ثبتنامنمایندتاهزینههایدرمانیاینبیماران‬ ‫توســط ســازمان بیمه ســامت ایــران پرداخت‬ ‫شود‪ .‬محمدرضا جیریایی اظهار کرد‪ :‬بهمحض‬ ‫ابــاغ اساســنامه صنــدوق بیماریهــای خــاص‬ ‫و صعبالعــاج کمیتــه مربوطه که متشــکل از‬ ‫کارگروه استانی شامل انجمن بیماریهای خاص‬ ‫اســتان‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬ســازمانهای‬ ‫بیمهگر استان به دبیری اداره کل بیمه سامت‬ ‫اســتان تشکیلشــده اســت که تاکنون جلسات‬ ‫متعددی در این خصوص برگزارشده است‪.‬‬ ‫جیریایــی افــزود‪ ،‬تمامــی افــرادی کــه‬ ‫بیمــاری خــاص یــا صعبالعــاج دارنــد بایــد‬ ‫ابتدا در ســامانه شــهروندی بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ bimehsalamatiranian.ir‬ثبتنــام نماینــد‬ ‫تــا پــس از تائیدیــه و بررســی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان و ثبتنــام و نشــاندار شــدن‬ ‫ایــن افــراد در ســامانه مدیریــت بیماریهــای‬ ‫نــادر (‪ )RDA‬جهــت دریافــت خدمــات از‬ ‫سوی دانشگاه به بیمه سامت استان معرفی‬ ‫شــوند‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان تاکید‬ ‫کرد‪ ،‬سامانه مدیریت بیماریهای نادر وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی مــاک‬ ‫شناسایی افراد مشمول خواهد بود‪ .‬او اضافه‬ ‫ولیعصر اراک از تجهیز اتاق عمل این بیمارستان به یکی از‬ ‫بهروزترین دستگاههای اسکن مغز خبر داد‪ .‬عباسی گفت‪:‬‬ ‫دســتگاه ‪ C- ARM‬در اتــاق عمــل جراحی مغــز و اعصاب‬ ‫این مرکز اموزشی‪-‬درمانی نصب شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دســتگاه ســی ارم یک اســکنر تصویربرداری با‬ ‫اشعه ایکس است‪ ،‬نام این دستگاه از بازوی ‪ C‬شکل نشات‬ ‫گرفته که به منبع اشــعه ایکس و دتکتور ان متصل اســت؛‬ ‫ایــن دســتگاه تواناییهــای رادیوگرافــی داشــته و همچنین‬ ‫برای تصویربرداری در حین عمل جراحی استفاده میشود‪.‬‬ ‫کارشــناس تجهیــزات پزشــکی بیمارســتان ولیعصــر اراک‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با پیگیریهای مســتمر مســئوالن بیمارستان‬ ‫و دانشــگاه و همکاری هیئتامنای ارزی وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫یــک دســتگاه ‪ C — Arm‬و یکی از بهتریــن برندهای دنیا با‬ ‫هزینهای بالغبر سیزده میلیارد ریال در اتاق عمل بیمارستان‬ ‫ولیعصر اراک خریداری‪ ،‬نصب و راهاندازی شده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬از مهمتریــن مزایــای راهانــدازی ایــن دســتگاه‬ ‫دقــت در عملهــای جراحــی مغــز و اعصــاب و عــاوه بــر‬ ‫جراحیهــای ارتوپــدی‪ ،‬اورولــوژی و همچنیــن خارجســازی‬ ‫جسم خارجی و مشاهده مسیر رگها کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امروز‪ :‬سرپرســت‬ ‫‪ ۲۷۳‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫سازمان حملونقل با و مسافر‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬متقاضیــان‬ ‫شــهرداری اراک گفــت‪ :‬بــا اغــاز‬ ‫میتوانند با مراجعه به سامانه‬ ‫طــرح نوســازی تاکســیهای‬ ‫نوسازیناوگانبهادرس‪www.‬‬ ‫فرسوده امکان ثبتنام جهت‬ ‫‪ nosazing.org‬و سامانه ‪esale.‬‬ ‫محمدحسین‬ ‫نوســازی تاکســیهای فرسوده‬ ‫‪ ikco.ir‬نســبت بــه تکمیــل‬ ‫سادهوند‬ ‫مدل ‪ ۹۰‬و قبل از ان ایجادشده‬ ‫فرایندنوسازیو صحتسنجی‬ ‫است‪ .‬محمدحسین سادهوند بیان کرد‪ :‬در طرح اطاعــات فردی ثبتنام اقدام کنند‪ .‬ســادهوند‬ ‫نوســازی تاکســیهای فرســوده خودروی سمند تصریــح کرد‪ :‬ضرورت دارد متقاضیــان در هر دو‬ ‫ســورن پایه گازسوز با سطح االیندگی یورو پنج سامانه ثبتنام کنند‪ ،‬در غیر این صورت فرایند‬ ‫جایگزینخودروهایفرسودهمیشود‪.‬‬ ‫ناتمــام محســوب میشــود و امــکان واگــذاری‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت این خودرو حدود تاکسیجدیدرانخواهیمداشت‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانمرکزی‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد مرکزی‬ ‫| علیرضا خلج اسدی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫مرکزی‬ ‫شماره‬ ‫‪۳6‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیمرکزی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫المپیاد ورزشی‬ ‫فرشتگان زمینی‬ ‫در اراک‬ ‫برگزار شد‬ ‫ارزوی خانه دار شدن در‬ ‫بریتانیا‬ ‫ایــــران‬ ‫‪%974 40‬‬ ‫رشـــد‬ ‫سال‬ ‫میانگینقیمتمسکندربریتانیاطی‪ ۴۰‬سالگذشته‬ ‫‪10‬‬ ‫حقوق باید حدود ‪ ۲۳‬سال برای خرید‬ ‫یک خانه کار کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که با توجه به متوسط قیمت مسکن‬ ‫در تهران یک کارگر ساده با حداقل‬ ‫حقوق یعنی چهار میلیون و ‪ ۱۷۹‬هزار‬ ‫‪ ۹۷۴‬درصد رشد داشته است‬ ‫تومان برای خرید یک خانه ‪ ۵۰‬متری‬ ‫اداره امار ملی انگلیس نیز شاخص قیمت قیمت‬ ‫مصرف کننده یا همان تورم را در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به نوامبر‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬اعالم کرده است که حدود ‪ 10/7‬درصد بوده و نشان‬ ‫می دهد مفهوم نابسامانی و تورم در اقتصاد ایران و بریتانیا‬ ‫چقدر متفاوت است!‬ ‫یک کارگر ساده در بریتانیا با حداقل‬ ‫در تهران باید باید ‪ ۱۴۳‬سال از عمر‬ ‫خود را سپری کند که عمال خانه دار‬ ‫شدن را غیرممکن می کند‪.‬‬ ‫‪%1000 5‬‬ ‫سال‬ ‫رشـــد‬ ‫قیمت مسکن در ایران تنها در حدود پنج سال گذشته تقریبا هزار درصد افزایش‬ ‫را پشت سر گذاشته است‬ ‫‪48‬‬ ‫در فروردین ‪ ۱۳۹۶‬متوسط‬ ‫قیمت مسکن حدود چهار میلیون تومان بوده‬ ‫است اما در اذرماه سال جاری به ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰‬هزار تومان رسیده است‬ ‫روزانه‪ 125‬میلیونمترمکعب گاز در تهرانمصرفمی شود‬ ‫مردمــی نمی توان انتظار معجزه داشــت و‬ ‫من به مســئوالن دولت قبــل هم تذکراتی‬ ‫در مورد مصرف بهینه انرژی داده بودم‪.‬‬ ‫ســنگدوینی ادامــه داد‪ :‬حــدود یــک‬ ‫مــاه و نیــم پیــش‪ ،‬یــک جلســه غیرعلنــی‬ ‫در مجلــس داشــتیم و انجــا اعــام شــد که‬ ‫مــا پنــج برابــر متوســط دنیــا‪ ،‬گاز مصــرف‬ ‫می کنیم که بنده به مســئوالن گفتم از هم‬ ‫اکنون نگران زمستان باشید‪.‬‬ ‫وی ایــن را هــم گفــت کــه هــم اکنــون‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد گاز اســتحصال شــده را مصــرف‬ ‫مــی کنیم اما اگر انرژی بهینه مصرف شــود‬ ‫قطعا تراز ما منفی نیست‪.‬‬ ‫ســنگدوینی در مــورد احتمــال تعطیلی‬ ‫واحدهــای صنعــت و ادارات در روزهــای‬ ‫پیــش رو خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتان‬ ‫تهــران ‪ ۲‬روز تعطیــل بــود وچــاره ای نبود‬ ‫چرا کــه بایــد بخــش خانگی را پایــدار نگه‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫می داشــتیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬دولت به درســتی‬ ‫بخــش صنعــت و ادارات را تعطیــل کــرد؛‬ ‫باالخــره مــردم مهم هســتند و این تصمیم‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس در واکنــش بــه‬ ‫اینکه برخی روستاها حتی در استان تهران‬ ‫هــم اکنــون گاز ندارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دولت باید ســوخت دوم یعنی نفت خام‬ ‫و گاز مایــع بــه ایــن افــراد بدهــد؛ حتــی‬ ‫دولت می تواند کپسول و بخاری برقی در‬ ‫اختیار مردم قرار دهد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد دوباره بر مصــرف بهینه‬ ‫مصرف انرژی در کشــور افزود‪ :‬اگر مردم‬ ‫حــس کننــد کــه در ایــن رابطــه منفعــت‬ ‫دومـردن ســهیم‬ ‫نوبتــرف کـ‬ ‫دارنــد در بهینــه مص‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫سنگدوینی خاطرنشان کرد‪ :‬مصرف انرژی‬ ‫در کشــور باالتــر از میانگیــن جهانی اســت و‬ ‫بایــد صرفه جویی در مصرف انــرژی به ویژه‬ ‫در مقطع کنونی در مورد گاز انجام شود‪.‬‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش اســتان اصفهان در نظــر دارد برگــزاری ازمون پایش‬ ‫کیفیــت اموزشــی در دوره های اول و دوم متوســطه نظــری خود را در ســال تحصیلی‬ ‫‪ ۱۴0۱-۱۴02‬از طریــق برگــزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشــخاص ذیصالح‬ ‫واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شــرایط میتوانند جهت دریافت اســناد و شرایط مناقصه‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تا تاریخ ‪ 1401/10/29‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫اســتان اصفهان در نظــر دارد برگــزاری ازمون پایش‬ ‫پرورش‬ ‫اداره کل اموزش و‬ ‫بانکی ‪/‬‬ ‫تضمین‪:‬‬ ‫نوع‬ ‫بانکیمتوســطه نظــری خود را در ســال تحصیلی‬ ‫فیشو دوم‬ ‫های اول‬ ‫نامهدوره‬ ‫ضمانت در‬ ‫اموزشــی‬ ‫کیفیــت‬ ‫شدهبهاست‬ ‫در اسناد‬ ‫برگــزاریازمون‬ ‫طریــقعنوان دوره‬ ‫متناسب با‬ ‫مبلغ تضمین‪:‬‬ ‫اشــخاص ذیصالح‬ ‫تبیین ای‬ ‫ذیربطمرحله‬ ‫عمومی یک‬ ‫مناقصه‬ ‫‪ ۱۴0۱-۱۴02‬از‬ ‫شرایط بهشت‪.‬‬ ‫بلوار هشت‬ ‫گلدسته‪،‬‬ ‫خیابان باغ‬ ‫شــرایطحسین‬ ‫میدان امام‬ ‫اصفهان‬ ‫مناقصهلذاگزار‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫اســناد و‬ ‫دریافت‬ ‫(ع)جهت‬ ‫میتوانند‬ ‫واجد‬ ‫متقاضیان‬ ‫ادرس نماید‬ ‫واگذار‬ ‫تا تاریخ ‪ 1401/10/29‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نوع تضمین‪ :‬ضمانت نامه بانکی ‪ /‬فیش بانکی‬ ‫مبلغ تضمین‪ :‬متناسب با عنوان دوره ازمون در اسناد ذیربط تبیین شده است‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬اصفهان میدان امام حسین (ع) خیابان باغ گلدسته‪ ،‬بلوار هشت بهشت‪.‬‬ ‫م الف‪۱۴۴۱5۴7 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان‬ ‫م الف‪۱۴۴۱5۴7 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫رمضانعلی کاوسی‬ ‫‪02‬‬ ‫جهان‬ ‫‪02‬‬ ‫ایا رقابت قدرت های بزرگ باعث‬ ‫سرمربی هوادار به دنبال تغییرات گسترده در تیمش است‬ ‫چندپارگی خلیج فارس می شود؟‬ ‫چالشساکتالهامی‬ ‫با مدرسه پیرمردها‬ ‫مترجم‪:‬‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫سیاست‬ ‫بــه نظــر می رســد بازیکنــان ســابق‬ ‫‪02‬‬ ‫احمدعلیرضابیگی؛نمایندهمجلس‪:‬‬ ‫سپاهان و نساجی در مسیر پیوستن‬ ‫مردمدر قهر اجتماعی‬ ‫هستند‬ ‫به هوادار تهران قرار دارند‪ .‬ســاکت‬ ‫الهامــی ســرمربی باتجربــه هــوادار‬ ‫تهــران بعــد از کســب ‪ 17‬امتیــاز‬ ‫در نیم فصــل نخســت لیــگ برتــر و‬ ‫ایســتادن تیمــش در جایگاه یازدهم‬ ‫کباب کتاب‬ ‫جــدول‪ ،‬تصمیــم گرفتــه تــا در بــازار‬ ‫زمستانه تغییر و تحوالت گسترده ای‬ ‫در فهرست تیمش ایجاد کند و جدایی حداقل پنج بازیکن نشان می دهد که الهامی به دنبال‬ ‫ان است تا با تقویت فهرست تیمش در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کند و بتواند هوادار‬ ‫را به نیمه باالی جدول در پایان لیگ بیست ودوم برساند‬ ‫‪08‬‬ ‫مزد نوشتن‬ ‫خاطرات‬ ‫‪07‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‪ -‬شماره‪۱۴0۱/27‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان سمنان « سهامی خاص »‬ ‫‪08‬‬ ‫گناه دگران‬ ‫بر تو نخواهند نوشت‬ ‫ورزش‬ ‫رئیس کمیتهنفتو گاز مجلس‪:‬‬ ‫رئیــس کمیتــه نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مصرف‬ ‫روزانــه گاز در اســتان تهــران بــه ‪۱۲۵‬میلیــون‬ ‫مترمکعب رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬صرفه جویی‬ ‫در این حوزه نباید منوط به مصارف خانگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی بــه ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫دمای هوا به شــدت پایین امده و در بیشــتر‬ ‫مراکز کشور دمای منفی صفر را شاهد هستیم‬ ‫و در ایــن وضعیــت چــاره ای جــز تعطیلــی‬ ‫ادارات و صنعت نبود که انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صرفه جویی در انرژی راه چاره‬ ‫است و نباید به مصارف خانگی محدود شود‬ ‫و از یــاد نبریــم کــه صرفــه جویــی در بخــش‬ ‫صنعــت و عمومی باید بیــش از پیش انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســنگدوینی‪ ،‬دولــت اهمالــی‬ ‫در ایــن وضعیــت نداشــته چــرا کــه بــا‬ ‫شــرایط ویــژه ای روبــرو هســتیم؛ باالخــره‬ ‫بعد گذشــت یک ســال از شروع کار دولت‬ ‫امیر حسین احتشامی‬ ‫یادداشت‬ ‫احزاب غرق در ابهام‬ ‫‪07‬‬ ‫دعوای مربیان و داوران؛‬ ‫معرکه در معرکه‬ ‫فرصت ‪ 13‬ماهه که نادیده گرفته می شود‬ ‫‪143‬‬ ‫ارزوی خانه دار شدن در‬ ‫کرد‪ :‬بهمحض ثبتنام افراد دارای بیماریهای‬ ‫خاص از طریق ســامانه شهروندی و استعام‬ ‫از ســامانه مدیریــت بیماریهــای نــادر فــرد‬ ‫بهطــور خودکار نشــاندار میگــردد که پس از‬ ‫نشاندار شدن بیمهشده‪ ،‬محاسبات بر اساس‬ ‫تعهدات بسته خدمتی صورت میگیرد‪.‬‬ ‫جیریایــی اظهــار کــرد‪ ،‬بســته خدماتــی‬ ‫نظیــر داروهــا و تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬کاالهــا و‬ ‫خدمــات ســامتمحور مرتبــط بــا بیمــاری‬ ‫خــاص و صعبالعــاج مشــتمل بــر خدمات‬ ‫ارتقاء سامت‪ ،‬خدمات پیشگیرانه‪ ،‬خدمات‬ ‫تشــخیصی درمانــی‪ ،‬خدمــات بازتوانــی و‬ ‫توانبخشــی و مراقبتهــای دورهای و‬ ‫تســکینی‪ ،‬خدمات پرستاری و درمان در منزل‬ ‫کــه بــه تفکیــک بیمــاری تعییــن و قابلاجــرا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬خدمــات ســرپایی بســته‬ ‫خدمتی برای بیمهشــدگان مشــمول از طریق‬ ‫بســتر نســخه الکترونیک ارائه میگــردد و در‬ ‫خصــوص خدمــات بســتری پــس از مراجعــه‬ ‫بیمهشده به بیمارســتان جهت ارائه خدمات‬ ‫که بهصورت بســتری و بســتری موقت انجام‬ ‫میگیرد‪ ،‬ابتدا فرایند اســتحقاق پوشش بیمه‬ ‫درمــان پایــه و اســتعام نشــان بیمــار انجــام‬ ‫میگیرد و ســهم صندوق از هزینههای درمان‬ ‫متناســب با نشــان‪ ،‬در زمان ترخیص محاسبه‬ ‫میشــود‪ .‬جیریایی افزود‪ :‬ســقف مبلغ قابل‬ ‫پرداخــت بــه مشــمولین نیازمنــد مبلــغ ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در ســال و حداکثــر معــادل ‪۹۵‬‬ ‫درصد پرداختهای صورت گرفته است‪.‬‬ ‫طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده در‬ ‫اراک اغاز شد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مسابقاتهنرهایفردیو‬ ‫زورخانهای استان مرکزی در‬ ‫ایستگاهپایانی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/markazi‬‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫ضدعفونی مراکز عمومی و مراکز اموزشی استان‬ ‫در دستور کار باشد‬ ‫فرزاد مخلص االئمه؛ استاندار مرکزی‪ :‬با توجه به اینکه پیک هشتم شیوع ویروس کرونا‬ ‫در ایناستاناغازشدهاست‪،‬استفادهاز ماسکو ضدعفونی کردنمدارس‪،‬دانشگاههاو‬ ‫مراکز عمومیباهدفپیشگیریاز شیوعویروس کرونادر دستور کار قرار باشد‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫حال ناخوش بازار اراک‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست‬ ‫‪ :‬داده های شاخص موسسه هالیفاکس‪ ،‬متوسط قیمت مسکن در ماه های نوامبر و دسامبر‪ ۲۰۲۲‬را در‬ ‫بریتانیا اعالم کرده است‪ .‬قیمت مسکن و تورم در بریتانیا نسبت به ایران چه تفاوتی دارد و با حداقل حقوق در این دو‬ ‫کشور برای خرید خانه باید چند سال انتظار کشید؟‬ ‫حال ناخوش‬ ‫بازار اراک‬ ‫وقتی متولیان یکدیگر را مقصر مشکالت یک اثر تاریخی می دانند‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫پس از اشفتگی قیمت ها در بازار ارز و افزایش بی منطق نرخ این کاال در بازار‪ ،‬سکه و طال نیز متاثر از رشد قیمت ارز روند صعودی به خود گرفتند تا جایی‬ ‫که سکه تمام بهار ازادی طی هفته های گذشته برای ورود به کانال‪ ۲۲‬میلیون تومان خیز برداشته بود‬ ‫سیاست ‪02‬‬ ‫توفکریکسقفم!‬ ‫‪08‬‬ ‫اماده باش برای روزهای‬ ‫سالمندی‬ ‫کوچ خریداران سکه به بورس کاال‬ ‫‪39‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪03‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هیچخودروییدر بورس کاالباالتر‬ ‫از قیمت هایبازار معاملهنشد‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫مرکزی‬ ‫‪02‬‬ ‫کد پایگاه ملی مناقصات‪:‬‬ ‫‪ 53۱360۱0‬نوبت اول‬ ‫شرکتگازاستانسمنان در نظر دارد پروژه خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت تاسیسات و اماکن در سطح شرکت گاز استان سمنان را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫شرح‬ ‫نام و نشانی مناقصه گزار‬ ‫شرکت گاز استان سمنان به نشانی‪ :‬سمنان‪-‬بلوار شهید اخالقی‪-‬نبش خیابان دهه فجر‬ ‫نوع‪،‬کمیت و کیفیت کاال یا خدمات‬ ‫خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت تاسیسات و اماکن در سطح شرکت گاز استان سمنان *در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫مبلغ ‪ 6.255.000.000‬ریال ضمانت نامه بانکی معتبر مندرج در ائین نامه تضمین معامالت دولتی و اصالحیه های ان یا وجه نقد‬ ‫زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه‬ ‫از ساعت ‪ 9‬مورخ ‪ 1401/10/26‬لغایت ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1401/11/01‬از طریق مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت گاز استان سمنان‬ ‫زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه‬ ‫حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ - 1401/11/11‬دفتر امور پیمانها شرکت گاز استان سمنان‬ ‫جلسه بازگشایی پاکات‬ ‫مورخ ‪ 1401/11/11‬ساعت ‪ 14‬می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‪ -‬شماره‪۱۴0۱/27‬‬ ‫کد پایگاه ملی مناقصات‪:‬‬ ‫‪ 53۱360۱0‬نوبت اول‬ ‫‪023-33453844‬‬ ‫امور پیمانها‬ ‫تلفکس‬ ‫شرکت گاز استان سمنان « سهامی خاص »‬ ‫اماکن در سطح شرکت گاز استان سمنان را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد‪.‬‬ ‫شرکتگازاستانسمنان در نظر دارد پروژه خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت تاسیسات و‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫عنوان‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به ادرس اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫پیام ایمنی ‪ :‬با کاهش یک درجه دمای اتاق‪6 ،‬درصد مصرف انرژی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نام و نشانی مناقصه گزار‬ ‫شرکت گاز استان سمنان به نشانی‪ :‬سمنان‪-‬بلوار شهید اخالقی‪-‬نبش خیابان دهه فجر‬ ‫نوع‪،‬کمیت و کیفیت کاال یا خدمات‬ ‫خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت تاسیسات و اماکن در سطح شرکت گاز استان سمنان *در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫مبلغ ‪ 6.255.000.000‬ریال ضمانت نامه بانکی معتبر مندرج در ائین نامه تضمین معامالت دولتی و اصالحیه های ان یا وجه نقد‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫شناسه اگهی‪۱۴۴۱877 :‬‬ ‫زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه‬ ‫از ساعت ‪ 9‬مورخ ‪ 1401/10/26‬لغایت ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1401/11/01‬از طریق مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت گاز استان سمنان‬ ‫زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه‬ ‫حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ - 1401/11/11‬دفتر امور پیمانها شرکت گاز استان سمنان‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های‬ ‫شهرستان های شاهین شهر و میمه‪ ،‬خمینی شهر و برخوار‬ ‫ثبت ‪)23705‬‬ ‫(سهامی خاص ‪-‬‬ ‫بازگشایی پاکات‬ ‫جلسه‬ ‫نوبت اول‬ ‫مورخ ‪ 1401/11/11‬ساعت ‪ 14‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ 023-33453844‬شهر و برخوار در نظر دارد عملیات جمع اوری‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های شاهین شهر و میمه‪ ،‬خمینی‬ ‫شــرکت‬ ‫تلفکس امور پیمانها‬ ‫دستگرد‪،‬کمشــچه‪ ،‬میمــه‪ ،‬وزوان و گرگاب را به مدت یک‬ ‫مــواد قابل بازیافت شــهرهای دولت اباد‪ ،‬گزبرخوار‪ ،‬خورزوق‪ ،‬حبیب اباد‪،‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به ادرس اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫حقوقی واجد صالحیت و دارای سابقه‬ ‫اشــخاص‬ ‫به‬ ‫مزایده‪،‬‬ ‫تجدید‬ ‫اســناد‬ ‫مندرج در‬ ‫جزئیات‬ ‫پیام با‬ ‫ســال از طریق تجدید مزایده عمومی و‬ ‫اتاق‪6 ،‬درصد مصرف انرژی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫درجه دمای‬ ‫کاهش یک‬ ‫ایمنی ‪ :‬با‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫ثبت‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫نشــانی‬ ‫به‬ ‫(ســتاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫کار مرتبط‪ ،‬با بهره گیری از ســامانه‬ ‫شناسه اگهی‪۱۴۴۱877 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان‬ ‫‪ 500۱0۹3۴5۱000005‬به صورت الکترونیکی واگذار نماید‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده‪۱۴0۱/۱۱/08 :‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪۱۴0۱/۱0/27 :‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ ۱۴0۱/۱۱/۱8 :‬ساعت ‪۱۴:30‬‬ ‫تاریخ بازدید تا‪۱۴0۱/۱۱/۱8 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫زمان اعالم به برنده‪۱۴0۱/۱۱/۱۹ :‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ ۱۴0۱/۱۱/۱8 :‬ساعت ‪۱5‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫اوری‬ ‫ســامانهجمع‬ ‫دارد عملیات‬ ‫برخوار در‬ ‫شهر و‬ ‫میمه‪ ،‬خمینی‬ ‫اســناد شهر و‬ ‫های شاهین‬ ‫شهرداری‬ ‫پسماند‬ ‫مدیریت‬ ‫شــرکت‬ ‫تدارکات‬ ‫نظردرگاه‬ ‫طریق‬ ‫پاکت ها از‬ ‫بازگشــایی‬ ‫فراخوان تا‬ ‫شهرستانتحویل‬ ‫هایدریافت و‬ ‫مزایده از‬ ‫تجدید‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫‪ -1‬کلیه‬ ‫دستگرد‪،‬کمشــچه‪ ،‬میمــه‪ ،‬وزوان و گرگاب را به مدت یک‬ ‫حبیب‬ ‫خورزوق‪،‬‬ ‫دولت اباد‪ ،‬گزبرخوار‪،‬‬ ‫شــهرهای‬ ‫بازیافت‬ ‫مــواد‬ ‫اباد‪،‬شد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫(ستاد) به‬ ‫قابلدولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫باشد‪.‬دارای سابقه‬ ‫صالحیت و‬ ‫حقوقیوواجد‬ ‫مزایده‪ ،‬به‬ ‫مندرج‬ ‫جزئیات‬ ‫تجدیدعمومی‬ ‫مورد مزایده‬ ‫تجدید‬ ‫کلیهاز طریق‬ ‫ســال‬ ‫انتخاب می‬ ‫اشــخاصبررسی‬ ‫قابل مشاهده‪،‬‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫اســنادسامانه‬ ‫در عمومی‬ ‫اعالن‬ ‫در برد‬ ‫مزایده وو باشرایط‬ ‫اطالعات‬ ‫‪-2‬‬ ‫سامانه‬ ‫شماره‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با‬ ‫(ســتاد)‬ ‫بایستدولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫ســامانه‬ ‫گیری از‬ ‫مرتبط‪ ،‬با‬ ‫کار‬ ‫در تماس‬ ‫ثبتذیل‬ ‫شماره‬ ‫(توکن) با‬ ‫نشــانیگواهی الکترونیکی‬ ‫نام وبهدریافت‬ ‫جهت ثبت‬ ‫مزایده می‬ ‫تجدید‬ ‫شرکت در‬ ‫بهرهبه‬ ‫مندان‬ ‫‪ -3‬عالقه‬ ‫‪ 500۱0۹3۴5۱000005‬به صورت الکترونیکی واگذار نماید‪.‬‬ ‫حاصل نمایند‪:‬‬ ‫‪ 02۱-۴۱۹3۴‬مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده‪۱۴0۱/۱۱/08 :‬‬ ‫‪۱۴0۱/۱0/27‬‬ ‫پشتیبانیدروسایت‪:‬‬ ‫زمان انتشار‬ ‫راهبردی سامانه‪:‬‬ ‫مرکز‬ ‫پروفایلساعت‬ ‫‪۱۴0۱/۱۱/۱8‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال‬ ‫‪۱۴0۱/۱۱/۱8‬‬ ‫تماستا‪:‬‬ ‫اطالعاتبازدید‬ ‫تاریخ‬ ‫‪۱۴:30‬موجود است‪.‬‬ ‫مزایده گر»‬ ‫قیمت‪«:‬ثبت نام ‪/‬‬ ‫پیشنهاد بخش‬ ‫(‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫استانها‪ ،‬در سایت سامانه‬ ‫دفاتر ثبت نام‬ ‫‪۱۴0۱/۱۱/۱۹‬‬ ‫برنده‪:‬‬ ‫مدیریت به‬ ‫زمان اعالم‬ ‫ساعت ‪۱5‬‬ ‫داخلی ‪ ۱08‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪۴52۹0800‬‬ ‫پسماند‬ ‫تلفن شرکت‬ ‫‪۱۴0۱/۱۱/۱8‬با شماره‬ ‫بازگشایی‪:‬اطالعات بیشتر‬ ‫زمانجهت کسب‬ ‫‪-4‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪۱۴۴2070‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪ -1‬کلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق م‬ ‫تدارکات‬ ‫ســامانه‬ ‫درگاه‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه اطالعات مورد تجدید مزایده و شرایط در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در تجدید مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس‬ ‫حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه‪02۱-۴۱۹3۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام ‪ /‬پروفایل مزایده گر» موجود است‪.‬‬ ‫‪ -4‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن شرکت مدیریت پسماند ‪ ۴52۹0800‬داخلی ‪ ۱08‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های‬ ‫شهرستان های شاهین شهر و میمه‪ ،‬خمینی شهر و برخوار‬ ‫(سهامی خاص ‪ -‬ثبت ‪)23705‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها‬ ‫رویداد ایران‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها‬ ‫م الف‪۱۴۴2070 :‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫انفعال در مدیریت بحران‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫فرصت ‪ 13‬ماهه که نادیده گرفته می شود‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫در شــرایطی کــه بســیاری منتظر زمســتان ســخت اروپا‬ ‫بودنــد زمزمه هایی از کمبود گاز در زمســتان ســرد امســال‬ ‫کشــورمان به گوش رســید‪ .‬کاهش بی ســابقه دما تامین گاز‬ ‫را وارد نقطه حساس کرد به گونه ای که افت فشار گاز در‬ ‫برخی استان ها اتفاق افتاد‪ .‬زمزمه هایی که در ابتدای امر‬ ‫جــدی گرفته نشــد امــا به مرور شــدت یافت تا شــاهد بروز‬ ‫بحــران کمبود گاز باشــیم و به دنبــال ان تدابیری برای حل‬ ‫این مشــکل اندیشــیده شــد‪ .‬از تعطیلی ادارات و مدارس و‬ ‫کارخانــه ها گرفته تــا دور کاری کارمندان و دعوت مردم به‬ ‫صرفه جویی و مدیریت مصرف‬ ‫صحبت از کم کاری مسئوالن در شکل گیری بحران اخیر‬ ‫و انچه باید انجام می شد اما با اهمال نادیده گرفته شد در‬ ‫این مقال نمی گنجد و حتی نمی خواهیم وارد این مبحث‬ ‫شــویم که چرا به رقم وجود ذخایر گســترده گازی در کشور‬ ‫(در حــوزه ذخایــر گاز‪ ،‬طبــق امارهــای ســال ‪ ۲۰۲۱‬شــرکت‬ ‫بین المللی بریتیش پترولیوم (‪ ،)BP‬در ســال ‪ ۲۰۲۱‬روسیه با‬ ‫‪ ۱۳۲۰‬هــزار میلیــارد فوت مکعب ذخایر گاز و ســهم ‪19/9‬‬ ‫درصدی در رتبه اول جهان قرار دارد‪ .‬پس ازاین کشور‪ ،‬ایران‬ ‫با‪ ۱۱۳۴‬هزار میلیارد فوت مکعب دومین دارنده گاز طبیعی‬ ‫در جهان است‪ ).‬با چنین بحرانی روبرو شدیم‪.‬‬ ‫بلکه روی صحبت با روابط عمومی های شــرکت های‬ ‫ذی ربط اســت که تقریبا نقش خود را در مدیریت بحران‬ ‫نادیده گرفته اند‪ .‬سال هاســت کارشناســان حــوزه ارتباطات‬ ‫نســبت به ضعف روابط عمومی ها در مدیریت بحران در‬ ‫کشور هشدار داده اند اما این موضوع معموال جدی گرفته‬ ‫نمی شود و انفعال روابط عمومی ها عمیقا به چشم می اید‪.‬‬ ‫به طورکلی اگرچه ارائه تعریف واحدی از بحران دشوار‬ ‫یکــه مجموعــه شــرایط‬ ‫یتــوان گفــت‪ :‬هنگام ‬ ‫اســت امــا م ‬ ‫خاصی‪ ،‬روال متداول و پیش بینی شده جریان کار‪ ،‬فعالیت‪،‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬خدمت رســانی‪ ،‬زندگــی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬تامیــن نیازهای‬ ‫عمومی‪ ،‬سالمت‪ ،‬محیط زیست و یا افکار عمومی را تغییر‬ ‫یک باره می دهد‪ ،‬در این حالت شــرایط بحرانی بروز کرده‬ ‫اســت و باید وارد مرحله مدیریت بحران شــویم‪ .‬مدیریت‬ ‫بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور‬ ‫به روالی قابل کنترل و انتظار برگشت امور در اسرع وقت به‬ ‫شرایط قبل از بحران است‪ .‬این موضوع از عواملی است که‬ ‫معموال از بیرون به مسئوالن مدیریت بحران فشار می اورد‬ ‫و خــود یکی از مهم تریــن عوامل تصمیم گیری های غلط و‬ ‫گسترش دامنه بحران محسوب می شود‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس و طبــق تعاریــف علمــی مدیریــت‬ ‫بحران از سه بخش تشکیل می شود‪ :‬نخست پیش بینی و‬ ‫پیشگیری‪ ،‬دوم برنامه ریزی و اموزش‪ ،‬سوم هدایت و کنترل‪.‬‬ ‫زمانی که بحران رخ می دهد کار زیادی جز هدایت و کنترل‬ ‫نمی توان انجام داد و مهم ترین اقدامات در این زمان اتخاذ‬ ‫تصمیم هایصحیحاست‪.‬‬ ‫حــال بــا نگاهی دقیق تر بــه ماجــرای بحران انــرژی در‬ ‫یشــویم که روابــط عمومی ها در هر ســه‬ ‫کشــور متوجــه م ‬ ‫مرحلــه دچار نقاط ضعف عمیق شــده و وظایــف خود را‬ ‫به خوبی انجام ندادند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه در‬ ‫کشــورمان مدیریــت بحــران صرفــا به مرحلــه پایانی توجه‬ ‫می کند یعنی زمانی که بحران شکل گرفته و تاثیرات سو خود‬ ‫را نشان داده است‪ .‬در چنین شرایطی تیم مدیریت بحران‬ ‫می خواهد سریعا جریان را کنترل کند و جلوی اسیب بیشتر را‬ ‫بگیرد که معموال هم موفقیت امیز نیست‪.‬‬ ‫مگــر نــه اینکــه در تعریــف علمی امــده اســت روابط‬ ‫عمومی ها با کار علمی و نگرش دقیق به تغییر و تحوالت‬ ‫محیطیمی توانندزمینه هایبروز بحرانو عواملشکل گیری‬ ‫ان را شناسایی کنند و ضمن هشدارهای الزم در پیشگیری‬ ‫از بــروز ان همــکاری کننــد‪ .‬ســوالی که در ذهن کارشناســان‬ ‫ارتباطــات ایجادشــده ایــن اســت که تیم روابــط عمومی و‬ ‫مدیریت بحران حوزه های دی ربط چه اقدام عملی در این‬ ‫راستا انجام داده است؟‬ ‫در حــال حاضــر مدام در تریبون های مختلــف از مردم‬ ‫یشــود در مصرف انــرژی صرفه جویــی کنند که‬ ‫خواســته م ‬ ‫یتــوان از‬ ‫نفــس امــر پســندیده اســت و بــا صرفه جویــی م ‬ ‫ایــن بحــران بــا خســارت کمتر عبــور کرد اما ســوال اساســی‬ ‫یتــوان از افکار عمومی که پاســخ‬ ‫ایــن اســت که چگونه م ‬ ‫ســواالتش را به موقع دریافت نکرده و مدام نادیده گرفته‬ ‫یشــود انتظــار داشــت در شــرایط بحرانــی گوش به زنــگ‬ ‫م ‬ ‫اطالعی ههــا و بیانی ههــا باشــد و بــه توصی ههــا عمــل کنــد‪.‬‬ ‫جلــب نظــر عمومی مبنی بــر صحت و درســتی اطالعات‬ ‫و اخبــار و اطمینــان دادن به جامعــه مبنی بر اینکه منبع‬ ‫اخبــار موثق اســت‪ ،‬به رفع ابهامــات کمک می کند‪ .‬مردم‬ ‫می خواهنــد بدانند دقیقا چــه اتفاقی افتاده و پیامدهای‬ ‫حادثه چیســت؟ چه عواملی موجب بروز حادثه بوده و‬ ‫چه سازمان و واحدهایی مسئول رفع حادثه و پیامدهای‬ ‫احتمالی اســت؟ میــزان خســارت های وارده چقدر اســت‬ ‫و چه ســازمانی مســئول جبران خســارت های مالی است؟‬ ‫درصورتی که ســواالت افکار عمومی به درستی پاسخ داده‬ ‫شود می توان انتظار داشت همراهی انان برای رفع بحران‬ ‫افزایش یابد در غیر این صورت با انداختن تقصیر به گردن‬ ‫مردم مشکلی حل نمی شود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تا انتخابــات دوازدهمیــن دوره مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ۱۳‬ماهو تااغاز فرایندثبت ناماز کاندیداهای‬ ‫اینانتخابات کمتر از ‪ ۱۱‬ماهباقی ماندهو در شرایطی‬ ‫کهاحزاببایدنقشتعیین کننده ایدر شرایطفعلی‬ ‫کشــور داشــته باشند همچنان فعالیتشــان در ابهام‬ ‫قرار دارد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬نمی توان منکر این شــد‬ ‫که الاقل بخشی از جامعه هنوز پاسخ مشخصی از‬ ‫مسئوالننسبتبهوقایعاخیر دریافتنکردهاست‪.‬‬ ‫در کنار تحوالت اجتماعی و فرهنگی ماه های اخیر‬ ‫تکان ههــای اقتصادی هم به جای خــود قــرار دارد و‬ ‫همهاینمواردمی تواندپرسش هایینسبتبهمیزان‬ ‫مشــارکت مردمــی و به تبع ان فعالیت احــزاب را در‬ ‫انتخابات پیشرو مطرح کند‪ .‬شاید تجربه انتخابات‬ ‫مجلس یازدهم در واپســین سال های دولت حسن‬ ‫روحانــی کــه با اعتراضات ابــان‪ ۹۸‬و نارضایتی های‬ ‫اقتصــادی گــره خــورد و در اوج انتشــار اخبار شــیوع‬ ‫گستردهویروسکرونادر ایرانبرگزار شدو بامشارکتی‬ ‫‪ ۴۲.۵‬درصدی پایان یافت که تا امروز کمترین میزان‬ ‫مشارکت در ادوار مجلس را به نام خود ثبت کرده‪،‬‬ ‫از جهاتیسرراست تریننسبتراباانتخاباتمجلس‬ ‫سال اینده برقرار کند‪ .‬هرچند برخی از سیاسیون که‬ ‫اغلب از شکست خوردگان ان دوره و نیز انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هستند ترجیع بند همیشگی رد صالحیت ها را‬ ‫در توضیحعلتاصلیکاهشمشارکتتکرار می کنند‬ ‫و برخــی هــم این امار ‪ ۴۲‬درصدی را به کمپین های‬ ‫«تحریم انتخابات» ربط می دهند اما از هر بعد و با‬ ‫هر دیدگاهیکهبهانتخاباتایندهبنگریموقضاوت‬ ‫در زمینهاحتمالشکل گیریمشابهت هاییمیاناین‬ ‫دو انتخاباترابهاماو اگرهایمتعددیمتصل کنیم‬ ‫که مهم ترین هایش در فرصت‪ ۱۳‬ماهه باقی مانده‬ ‫تا انتخابــات نهفته اســت‪ ،‬حداقل رفتــار گروه های‬ ‫سیاسی–به ویژهاصالح طلبان‪-‬در قبالانتخاباتکه‬ ‫می توان ان را بازتابی از رفتار بخش هایی از جامعه‬ ‫دانستنشانگر دوویژگیاست‪:‬تردیدوانتظار‪.‬‬ ‫تردیــدی کــه در نحــوه مواجهــه با انتخابــات و‬ ‫فعالیــت و برنامه ریزی بــرای ان معنا پیدا می کند و‬ ‫روشناستکهنسبتمستقیمیباتصمیم گیری های‬ ‫سیاسیباقی ماندهسبدرایاصالح طلباندر جامعه‬ ‫برای حضور پای صندوق های رای دارد و انتظاری که‬ ‫به‪ ۱۳‬ماه اتی و تحوالت احتمالی مربوط می شود و‬ ‫احزاب غرق در ابهام‬ ‫بیشترمتاثرازتصمیم سازی هایحاکمیتبرایکیفیت‬ ‫ارایش نیروهای سیاسی در انتخابات است‪ .‬درواقع‬ ‫این بار جریاناصالحاتبیشاز همیشههم چشمیرا‬ ‫بهبطنجامعهدوختهوهم چشمیرامتوجه«باال»‬ ‫کردهاستبااینتفاوت کهحاالنهقدرتیبرایفشار‬ ‫از پایینداردو نهابزاریبرایچانه زنیاز باال‪.‬تفاوتی‬ ‫که منجر به غلبه نگاهی در این جریان سیاسی شده‬ ‫کهنهمتضمنمشارکتفعاالنهدر انتخاباتاستو‬ ‫طبعااز برنامه ریزیمشخصدر اینزمینهحکایت‬ ‫نه ً‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫گامی که برداشته نمی شود‬ ‫پیگیری ها وضعیــت برنامه ریزی احــزاب اصلی‬ ‫جریان اصالحات برای حضور‪ ،‬تصمیم گیری‪ ،‬رایزنی‬ ‫و به طورکلــی فعالیــت در جهت انتخابات مجلس‬ ‫نشانمی دهدهیچ کداماز ان ها(اعتمادملی‪،‬مجمع‬ ‫نیروهایخطامام‪،‬کارگزارانسازندگی‪،‬مردم ساالری‪،‬‬ ‫اتحاد ملت و اعتدال و توســعه) هنوز گامی در این‬ ‫زمینــه برنداشــته اند‪ .‬برخــی می گوینــد‪« :‬جلســاتی‬ ‫داشــته ایم امــا دربــاره اینکــه در انتخابــات مجلس‬ ‫چطــور عمل کنیم هنوز هیچ صحبتــی نکرده ایم و‬ ‫اساسا مشخص نیست به چه شکل وارد انتخابات‬ ‫شــویم‪ ،».‬برخی تاکید می کنند‪« :‬جلســاتی بوده اما‬ ‫منجر به تصمیم گیری نشــده اســت‪ .‬مابقی احزاب‬ ‫اصالح طلــب هــم تصمیم قطعی بــرای حضــور در‬ ‫انتخاباتنگرفته اند‪.‬البتههنوز تاثبت نام هانزدیک‬ ‫به یازده ماه فاصله داریم و تصمیم گیری زود اســت‪.‬‬ ‫یشــود‪ ».‬دیگــری خبــر‬ ‫بایــد دیــد در اینــده چــه م ‬ ‫می دهد‪« :‬حزب جلسات و فعالیت های خود را داد‬ ‫اما هنوز هیچ تصمیمی برای انتخابات گرفته نشده‬ ‫اســت‪ ».‬و ان یکی با کمی بازترکردن موضوع یاداور‬ ‫می شود‪« :‬اگر قرار باشد تصمیم گیری شود نیمه دوم‬ ‫ســال اینده خواهد بود‪ .‬البته همه این ها به شرایط‬ ‫جامعــه و میزان مشــارکت بســتگی دارد‪ .‬مــا دنبال‬ ‫تحریمانتخاباتنیستیمولیبامشارکت‪۴۰‬درصدی‬ ‫یعنی شانسی هم نخواهیم داشــت‪ ».‬یکی دو نفر‬ ‫دیگر می گویندتاامروز موضوعانتخاباتمجلسدر‬ ‫جلساتشانطرحیابررسینشدهاست‪.‬‬ ‫وضعیت مساعدتر جبهه مقابل‬ ‫در مقابــل امــا جریــان اصولگرا کــه در انتخابات‬ ‫گذشته با شورای وحدت نیروهای انقالب به صحنه‬ ‫امد و تقریبا تمامی احزاب تاثیرگذار خود را ذیل این‬ ‫شــورا جمع کرد و با نظارت جامعه روحانیت مبارز‬ ‫در صحنه حاضر شد‪ ،‬مدتی است هم برنامه ریزی و‬ ‫بررسی های اولیه را برای انتخابات مجلس اغاز کرده‬ ‫و هــم چهره های نزدیک بــه ان از لزوم اماد هســازی‬ ‫زمین ههــای مناســب برای افزایش مشــارکت ســخن‬ ‫ایارقابت قدرت های بزرگباعث‬ ‫چندپارگیخلیج فارسمی شود؟‬ ‫می گویند‪.‬منوچهر متکی‪ ۲۱‬اذرماهدر نشستیخبری‬ ‫اعالم کرد با اشاره به فرایند انتخاب کاندیداها برای‬ ‫انتخابــات دوازدهمین دوره مجلس گفت‪ :‬شــورای‬ ‫وحدت نســبت به انتخاب گزین ههــای دوازدهمین‬ ‫دوره مجلس شــورای اســامی اقدام می کند و اعالم‬ ‫رسمی این نامزدها در چارچوب قانون و هر زمان که‬ ‫وزارت کشور اجازه دهد‪ ،‬انجام خواهد شد‪ .‬این شورا‬ ‫از نظر محافل داخلی کار شناسایی کاندیداها را اغاز‬ ‫کردهاستو اواخر امسالارزیابی هابهپایانمی رسد‬ ‫واز سالایندهکاندیداهامعرفیمی شوند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که نمایندگان فعلی‬ ‫مجلسهمدر فهرستاینشوراقرار می گیرندیاخیر‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع پس از انجام بررسی ها‪ ،‬اواخر‬ ‫امسال اعالم می شود و در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫اینکه شورای ائتالف نسبت به معرفی کاندیداهای‬ ‫انتخابات مجلس خبرگان هم اقدام می کند یا خیر‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬درباره انتخابــات خبرگان بــا گروه های‬ ‫مرجعی که در حوزه روحانیت نقش افرین هستند‪،‬‬ ‫یشــویم و ائتالف می کنیــم‪ .‬در انتخابات‬ ‫همگام م ‬ ‫مجلــس هم ایــن امادگــی را داریم با مجموعه های‬ ‫ارزشــی دیگر برای رســیدن به نظرها و تصمیم های‬ ‫مشترک گفت وگو کنیم‪ .‬مصطفی پورمحمدی‪ ،‬دبیر‬ ‫عالیجامعهروحانیتمبارز نیز در نشستمشترک‬ ‫هیئت عالی شورای وحدت با دبیران کل احزاب در‬ ‫یمــاه با اشــاره به جایــگاه افکار عمومی و‬ ‫پنجــم د ‬ ‫اعتمادسازیبرایان‪،‬گفت‪:‬دشمنباهمهتوانخود‬ ‫در تالشاستباایجادناامیدیدر مردمبه ویژهنسل‬ ‫جوانافکار عمومیرااز ایندهمایوسکندتاهیچافق‬ ‫روشنی در اینده ایجاد نشود‪ .‬او با یاداوری انتخابات‬ ‫پیش رویمجلس‪،‬تاکیدکرد‪:‬شرطحضور ومشارکت‬ ‫حداکثریایجادامیدواعتمادسازیاستکهمی تواند‬ ‫منجر بهافزایشسرمایهاجتماعینظامشود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اخبار ضدونقیضی از اغاز فعالیت‬ ‫گروه های حامی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫شــورای اســامی برای حضــور در انتخابات مجلس‬ ‫یشــود و در کنارش رسانه هایی مدعی‬ ‫نیز شنیده م ‬ ‫اغاز فعالیت هایانتخاباتیاحزابنزدیکبهحسن‬ ‫روحانیرئیس جمهوریپیشینبرایمجلسدوازدهم‬ ‫شده اند‪.‬اخباریکههیچ کدامبهشکلرسمیاز سوی‬ ‫چهره هاینزدیکبهانانتائیدنشدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫احمدعلیرضابیگی؛نمایندهمجلس‪:‬‬ ‫مردمدر قهر اجتماعیهستند‬ ‫احمــد علیرضــا بیگــی‪ ،‬نماینــده مجلــس در‬ ‫گفت وگــو بــا ایلنــا در پاســخ بــه ایــن ســوال که‬ ‫طی روزهای اخیر شــاهد افزایش قیمت خودرو‬ ‫ی عنوان کردنــد این افزایش‬ ‫و ارز بودیــم‪ ،‬برخ ـ ‬ ‫تهــا بــا توافــق هســته ای و برجــام ارتباط‬ ‫قیم ‬ ‫ی عنوان کردند دولت برنامه ای ندارد‬ ‫دارد‪ ،‬برخ ‬ ‫و در وهلــه اول بایــد تیــم اقتصــادی خــودش را‬ ‫تغییــر دهــد‪ ،‬بــرای ثبــات اوضــاع اقتصــادی‬ ‫چ ـه کاری بایــد انجــام داد‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا زمانــی ما‬ ‫نــوع نگرشــمان را بــه نقش مــردم در حوزه های‬ ‫مختلــف تغییــر ندهیــم‪ ،‬طبیعتا اتفــاق خاصی‬ ‫نخواهــد افتاد و شــرایط بغرنج تر خواهد شــد‪.‬‬ ‫نماینده تبریــز ادامه داد‪ :‬به طور مثال در حوزه‬ ‫خــودرو این را در نظر بگیرید که مردم ناچارند‬ ‫پراید بخرند‪ ،‬تازه همین پراید را هم با حسرت‬ ‫یکــه‬ ‫و منــت بایــد خریــداری کننــد‪ ،‬درصورت ‬ ‫مــردم می فهمنــد در کشــور همســایه بــا پولــی‬ ‫کــه بــرای پرایــد پرداخــت می کننــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫ماشــین به مراتب بهتری داشــته باشــند اما هیچ‬ ‫راهــی ندارنــد ا گــر پرایــد نخرنــد در دکان چــه‬ ‫کســی بروند؟ دکان دیگری وجــود ندارد‪ .‬وقتی‬ ‫حــوزه اقتصــاد مــا چنیــن اســت و بــرای مــردم‬ ‫نقشــی تعریف نشــده اســت‪ ،‬ا گــر هــم نقشــی‬ ‫فشــده‪ ،‬بــه مــردم به عنــوان یــک منبــع‬ ‫تعری ‬ ‫یشــود ماننــد ان چیزی‬ ‫مالــی بی اختیــار نگاه م ‬ ‫کــه در دولــت اقــای روحانــی در حــوزه بــورس‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬مردم ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان پول‬ ‫بی زبان خودشان را در بورس گذاشتند به فاصله‬ ‫‪ ۲۰‬الــی ‪ ۳۰‬روز‪ ،‬یــک بابایی‪ ،‬یک بنده خدایی‪،‬‬ ‫یــک وزیــری‪ ،‬یــک رئیــس ســازمان بــورس امــد‬ ‫دس ـت هایش را بــه هــم مالید و گفت شــرمنده‬ ‫پول ها همه سوخت و از بین رفت‪ .‬مردم اینجا‬ ‫و در اقتصاد چه کاره هســتند؟ ما شــعار اقتصاد‬ ‫مــردم پایــه را می دهیم ولی عمال مردم نقشــی‬ ‫در حــوزه اقتصــاد ندارند! او بیان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫سیاست هم همین است نقشی به مردم سپرده‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬در انتخابات ریاس ـت جمهوری و‬ ‫مجلس شــورای اســامی تصور برخی این است‬ ‫کــه مردم عقلشــان نمی رســد و ما بایــد به جای‬ ‫نهــا تصمیــم بگیریــم‪ ،‬عیــن برخــوردی کــه در‬ ‫ا ‬ ‫حــوزه اقتصــاد داریــم در حــوزه سیاســت هــم‬ ‫همین برخــورد را داریــم‪ ،‬نمی خواهیم بپذیریم‬ ‫مردم اگاه هستند و دسترسی های باال دارند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به تغییر رئیس بانک مرکزی گفت‪ :‬اقای فرزین‬ ‫از شــخصیت های علمــی و برجســته هســتند و‬ ‫صاحب نظــر در حــوزه اقتصادند و مردم ما هم‬ ‫خاطــرات خوبی از ایشــان در حوزه هدفمندی‬ ‫یارانه و بازگرداندن ثروت مردم به مردم دارند‪.‬‬ ‫وقتی نگرش اصالح نشــود تا زمانی که ماشــین‬ ‫درست نشده با عوض کردن راننده راه به جایی‬ ‫نخواهیم برد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسی‪ :‬گازرسانی به منازل مردم در اولویت است‬ ‫رئیس جمهــور گفت‪ :‬در حال حاضر رســاندن‬ ‫ســوخت به منازل در اولویت اســت و گازرســانی‬ ‫به واحدهای تجاری و صنعتی در اولویت بعدی‬ ‫است؛ چراکه گازرسانی به خانه های مردم بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫رئیس جمهــور با حضــور از پیش اعالم نشــده در‬ ‫شــرکت ملــی گاز‪ ،‬ضمــن حضــور در مرکــز کنترل‬ ‫شــبکه گاز کشــور‪ ،‬از نزدیــک در جریــان اخریــن‬ ‫وضعیت توزیع گاز در سراســر کشــور و اقدامات‬ ‫صــورت گرفتــه جهــت پایــداری ایــن شــبکه قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬رئیســی ســپس در جلســه ویــژه کارگــروه‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تامیــن پایــدار ســوخت زمســتانی شــرکت کــرده‬ ‫شهــا و زحمــات وزیــر نفت و مســئوالن‬ ‫و از تال ‬ ‫شــرکت ملــی گاز کــه با توجــه به شــرایط خاص‬ ‫اب و هوایی پیش امده در کشــور برای مدیریت‬ ‫صحیح توزیع گاز تالش زیادی کرده اند‪ ،‬قدردانی‬ ‫شهــای‬ ‫کــرد‪ .‬رئیس جمهــور وجــه مکمــل تال ‬ ‫مســئوالن اداره گاز را مصــرف صحیــح گاز‬ ‫از ســوی مــردم عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اصــاح‬ ‫الگوهــای مصــرف نیاز به فرهنگ ســازی دارد‬ ‫کــه مســئولیت اصلــی در ایــن زمینه بــر عهده‬ ‫رســانه ملی‪ ،‬اصحــاب رســانه و تریبون داران‬ ‫اســت‪ .‬رئیســی بــا بیــان اینکــه در وضعیــت‬ ‫‪ -9 -4946‬حوزه ثبتی تربت حیدریه‬ ‫پیرو اگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده ‪ 14‬قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله‬ ‫مستند به ماده مذکور و ماده ‪ ۶۱‬ائین قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک اربعه حوزه ثبتی‬ ‫این واحد بشرح زیر‪:‬‬ ‫از قطعات مفروز اراضی دهنو پالک ‪ -87‬اصلی‬ ‫‪ 99‬مجزی شده از ‪ 68‬فرعی غالمحسین صادقی یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫اگهی مفقودی مجوز سالح‬ ‫بدینوسیله اعالم می دارد کارت مجوز حمل سالح شکاری به مشخصات‬ ‫نوع سالح ساچمه زنی تک لول ته پر کالیبر ‪ ۱۲‬به شماره سالح‬ ‫‪ ۰۴۱۹۰۰۱۲۷‬مدل دستکش ساخت کشور ایران به نام عبدالحسین بدایتی‬ ‫فرزند حبیب اله به شماره ملی ‪ ۱۴۶۱۰۱۶۴۸۷‬مفقوده گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫خــاص اب و هوایی پیش امــده با تالش های‬ ‫مســئوالن اداره گاز و البتــه همراهــی و‬ ‫همــکاری متعهدانــه مــردم قطعــی گســترده‬ ‫گاز نداشــتیم و فقــط در نقــاط محــدودی‬ ‫متاســفانه گاز قطــع شــد‪ ،‬دربــاره مدیر یــت‬ ‫اعمال شــده گفــت‪ :‬تعطیلــی ادارات و‬ ‫ســازمان ها راهکار مناســبی نیســت‪ ،‬اما امروز‬ ‫موضــوع اهــم رســاندن ســوخت بــه منــازل‬ ‫مــردم اســت و بعــد بــه واحدهــای تجــاری‬ ‫و اداری‪ .‬رئیســی بــا تاکیــد بــر ضــرورت مدیریت‬ ‫جدی مصرف و مواجهه با مشترکان پرمصرف در‬ ‫بخش خانگی‪ ،‬تجاری و اداری به نحو مقتضی‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در موضــوع مشــترکان پرمصــرف نظارت‬ ‫بــر مصرف ســازمان های دولتی اولویت بیشــتری‬ ‫دارد‪ .‬رئیس جمهــور حضــور و اقــدام به موقع در‬ ‫کنــار پیش بینــی صحیــح و اتخــاذ سیاس ـت های‬ ‫پیشــگیرانه را از دیگــر الزامــات مدیریت صحیح‬ ‫دانســت و تصریح کرد‪ :‬موضوع ذخیر هســازی گاز‬ ‫و نفت از مسائل بسیار مهم به ویژه برای شرایط‬ ‫بحرانی و غیرقابل پیش بینی اســت که متاسفانه‬ ‫در یــک مقطعــی مــورد بی توجهــی قرارگرفتــه و‬ ‫شــرکت ذخیر هســازی منحل شــده اســت‪ .‬وزارت‬ ‫نفت پس از پایان شرایط ویژه فعلی باید حتما‬ ‫این موضوع را موردتوجه جدی قرار دهد‪.‬‬ ‫از قطعات مفروز اراضی قندشتن پالک ‪ -225‬اصلی‬ ‫‪ 3312‬مجزی شده از ‪ 2053‬فرعی علی جهان بین یکباب منزل‬ ‫دهستان محوالت بخش ‪ 2‬تربت حیدریه‬ ‫از قطعات مفروز اراضی روسی پالک ‪ – 292‬اصلی‬ ‫‪ 773‬مجزی شده از ‪ 467‬فرعی جعفر توکلی نیا و غیره یکباب منزل‬ ‫در روز ‪ 1401/11/23‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پیکان ‪ 1600‬به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران‪ 675 -13‬د ‪ 62‬به شماره موتور ‪ 11127646043‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ 0076449290‬مدل ‪ 1376‬به نام مجید رمضانی اصفهانی فرزند‬ ‫محمدعلی شماره شناسنامه ‪ 2268‬کدملی ‪ 1286875846‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫منبع‪Nationalinterest:‬‬ ‫نویسنده‪MordechaiChaziza:‬‬ ‫مترجم‪:‬ارینپورقدیری‬ ‫شــی جیــن پینــگ‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور چیــن در‬ ‫ســفر خــود بــه عربســتان‬ ‫سعودی در اوایل دسامبر‪،‬‬ ‫در نشســت افتتاحیــه‬ ‫شــورای همــکاری چیــن و‬ ‫خلیج فارس(‪)GCC‬شرکت‬ ‫کرد‪ .‬این نشست بر بهبود روابط چین و شورای‬ ‫همکاری خلیج فارس و ایجاد روابط امنیتی بین‬ ‫طرفین متمرکز بود‪ .‬شی در سخنرانی خود در این‬ ‫اجالس چند حوزه اصلی برای همکاری پیشنهاد‬ ‫کــرد‪ :‬انــرژی‪ ،‬مالــی و ســرمایه گذاری‪ ،‬نــواوری و‬ ‫فناوری های جدید‪ ،‬هوافضــا‪ ،‬زبان و فرهنگ‪ .‬در‬ ‫این اجالس هیچ تعهد مشــخصی برای تعمیق‬ ‫مشارکتدر حوزهامنیتدادهنشد‪.‬‬ ‫مشارکت راهبردی چین و شورای‬ ‫همکاری خلیج فارس‬ ‫در خلیج فارس‪-‬جاییکهایاالت متحدهبرای‬ ‫دهه هابازیگر خارجیغالببودهاست‪-‬چینبه‬ ‫دنبال ایجاد روابط سیاسی نزدیک با قدرت های‬ ‫نوظهور برای تضمین دسترســی به منابع انرژی‪،‬‬ ‫گسترش دامنه تجاری و افزایش نفوذ استراتژیک‬ ‫خود بوده اســت‪ .‬بااین وجود درحالی که معتقد‬ ‫اســت هژمونی ایاالت متحده در خلیج فــارس رو‬ ‫به افول می رود‪ ،‬رویکرد این کشور برای پر کردن‬ ‫خــا ناشــی از کاهــش قــدرت امریــکا محتاطانه‬ ‫اســت‪ .‬دامــن زدن بــه بی ثباتــی بــه نفــع چیــن‬ ‫نیست چراکه اراده و ظرفیت ایفای نقش امنیتی‬ ‫منطق ـه ای ایاالت متحده را نــدارد‪ .‬چین مصمم‬ ‫است از رویارویی با ایاالت متحده اجتناب کند و‬ ‫نمی خواهد در درگیری های متعدد منطقه غرق‬ ‫شــود‪ .‬پکن ترجیح می دهد موضع عدم مداخله‬ ‫اتخــاذ کند و این موضع بــه ان اجازه می دهد در‬ ‫اکثر مناقشات بین منطقه ای بی طرف بماند و از‬ ‫فرصت های استراتژیک و اقتصادی استفاده کند‪.‬‬ ‫درنتیجه‪ ،‬موفقیت پروژه کمربند و جاده چین در‬ ‫گــرو حفــظ بی طرفی این کشــور اســت‪ .‬در عین‬ ‫حــال‪ ،‬پادشــاهی های خلیــج‪ ،‬چیــن را به عنــوان‬ ‫شریک تجاری نمونه و قدرتی بزرگ می بینند که‬ ‫در امور داخلیان هادخالتنمی کند‪.‬‬ ‫چیــن روابــط خــود را بــا پادشــاهی های‬ ‫جفــارس از طریــق دیپلماســی مشــارکتی‬ ‫خلی ‬ ‫ب هجــای سیاســت اتحــاد به پیش می بــرد‪ .‬چین‬ ‫قراردادهای مشــارکت اســتراتژیک با کشــورهای‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس امضا کرده است که‬ ‫ســرمایه گذاری اقتصادی و تجارت در چارچوب‬ ‫طرح کمربند و جاده را شــامل می شــود‪ ،‬ازجمله‬ ‫مشــارکت اســتراتژیک جامــع با امــارات متحده‬ ‫عربیو عربستانسعودیو مشارکتاستراتژیک‬ ‫با کویت‪ ،‬عمان و قطر‪ .‬توجه به این نکته مهم‬ ‫اســت که موفقیت دیپلماســی مشــارکت چین‬ ‫در خلیج فــارس بــه تعمیــق روابــط دوجانبــه و‬ ‫مشــارکت با متحدان فعلی ایاالت متحــده و در‬ ‫عینحالاجتناباز رویاروییباواشنگتنبستگی‬ ‫دارد‪ .‬بااین وجود‪ ،‬کاهش نسبی هژمونی و نفوذ‬ ‫ایاالت متحــده در خلیج فــارس کــه هم زمــان بــا‬ ‫تقویت موضع چین در این منطقه رخ می دهد‪،‬‬ ‫بــر موازنه قدرت منطقه تاثیر می گــذارد‪ .‬برخی‬ ‫از کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس ‪-‬‬ ‫به عنوان مثال‪،‬عربستانسعودیواماراتمتحده‬ ‫عربــی ‪ -‬درحالی که مشــارکت اســتراتژیک خود‬ ‫بــا ایاالت متحــده را حفــظ می کنند‪ ،‬بــا برقراری‬ ‫روابــط با ســایر قدرت ها بــه دنبال محافظت از‬ ‫خــود در برابــر تهدیــدات و تغییر ســریع موازنه‬ ‫قدرت هســتند‪ .‬هدف این سیاســت برخورداری‬ ‫از حمایــت سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و حتــی نظامی‬ ‫چین و همچنین استفاده از روابط با پکن برای‬ ‫تحت فشــار قرار دادن واشــنگتن جهت تعدیل‬ ‫سیاست هایشاست‪.‬‬ ‫مسابقهقدرت‬ ‫رقابت بین دو قدرت ایاالت متحده و چین‬ ‫بــه اوج خود رســیده اســت‪ .‬کشــورهای شــورای‬ ‫همــکاری خلیج فــارس بــرای انتخــاب متحــد‬ ‫اســتراتژیک و شــریک اقتصــادی بین واشــنگتن‬ ‫کــه ب هطــور فزاینده ای متزلزل به نظر می رســد و‬ ‫پکن قرارگرفته اند‪ .‬اینده شــراکت چین و شورای‬ ‫همــکاری خلیج فارس با انچــه قدرت های بزرگ‬ ‫می خواهنــد از پادشــاهی های خلیج فــارس بــه‬ ‫دســت اورند‪ ،‬تعیین نمی شــود‪ ،‬بلکه بر اســاس‬ ‫انچــه کشــورهای خلیج انتظــار دارنــد از رقابت‬ ‫قدرت های بزرگ به دست اورند‪ ،‬تعیین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اگرچه نشست سران چین و شورای همکاری‬ ‫خلیج فــارس بر وحــدت درون شــورای همکاری‬ ‫خلیج فارس تاکید کرد‪ ،‬اما کشورهای خلیج فارس‬ ‫چشــم انداز یکپارچه و منســجمی برای رویکرد‬ ‫منطقــه ای به رقابــت قدرت های بــزرگ ندارند‪.‬‬ ‫پادشــاهی های خلیج فارس در مورد تعهد اینده‬ ‫واشنگتن به منطقه تردید دارند‪ ،‬اما نگرش ان ها‬ ‫در برابر چیــن و رقابت قدرت های بزرگ به طور‬ ‫قابل توجهــی متفــاوت اســت‪ .‬ایــن دیدگاه های‬ ‫متفاوت را می توان به سه گروه تقسیم کرد‪ .‬گروه‬ ‫اول شــامل عربســتان ســعودی و امــارات اســت‬ ‫کــه هــر دو اشــکارا در برابــر خــروج واشــنگتن از‬ ‫خلیج فــارس موضع گرفته اند؛ بنابراین‪ ،‬ان ها به‬ ‫فکر مشارکت استراتژیک جامع با چین هستند‪.‬‬ ‫ریاض و ابوظبی فعاالنه به دنبال تنوع بخشیدن‬ ‫به تسلیحات خود هستند و تمایل دارند تا چین‬ ‫را جایگزین امریکا که از فروش این تسلیحات به‬ ‫ان ها خودداری کرد‪ ،‬کنند‪.‬‬ ‫گــروه دوم کشــورهای متعادل کننــده یعنــی‬ ‫قطر و عمان هســتند‪ .‬این دو کشــور با باز کردن‬ ‫زیرساخت های ملی و شبکه های دیجیتال خود‬ ‫بــه روی ســرمایه گذاری چینــی‪ ،‬روابــط نزدیکی‬ ‫بــا چیــن ایجــاد کردنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ا نهــا در‬ ‫مــورد رقابــت قدرت هــای بزرگ و حفــظ روابط‬ ‫نزدیک نظامی خود با واشنگتن محتاط تر عمل‬ ‫کرده انــد‪ .‬قطــر از طریــق نقش حیاتی خــود در‬ ‫تخلیه نیروهای امریکایی از افغانستان در سال‬ ‫‪ ،2021‬روابــط خــود را بــا ارتــش ایاالت متحــده‬ ‫تعمیق بخشید و به یک متحد بزرگ برای امریکا‬ ‫تبدیل شد‪ .‬عمان اما بر خالف قطر که از چین‬ ‫موشک های بالستیک خرید تجهیزات نظامی از‬ ‫این کشــور خریداری نکــرد و در ســال ‪ 2019‬یک‬ ‫توافقنامه استراتژیک با ایاالت متحده امضا کرد‬ ‫و بر اساس ان اجازه دسترسی نیروهای امریکا به‬ ‫بندر دقم را داد‪.‬‬ ‫گروه سوم دولت های محتاط ازجمله کویت‬ ‫و بحرین هستند‪ .‬این دو کشور مرزهای خود را به‬ ‫روی سرمایه گذاری و پروژه های ساختمانی چین‬ ‫باز کرده اند‪ ،‬اما از تبدیل روابط تجاری به روابط‬ ‫اســتراتژیک خودداری می کنند‪ .‬کویت و بحرین‬ ‫دارای محدودترین قابلیت های نظامی در میان‬ ‫کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و‬ ‫حمایتایاالت متحدهرابرایامنیتخودحیاتی‬ ‫می دانند‪.‬حدود‪13500‬نیرویامریکاییدر کویت‬ ‫مستقر هستند‪ .‬بحرین نیز میزبان ناوگان پنجم‬ ‫نیــروی دریایی ایاالت متحــده و در ائتالف های‬ ‫نظامی به رهبری ایاالت متحده شرکت می کند‪.‬‬ ‫درحالی کهرقابتقدرت هایبزرگاستراتژی های‬ ‫مختلفــی را کــه هــر یــک از کشــورهای شــورای‬ ‫همــکاری خلیج فــارس در مــورد چیــن دنبــال‬ ‫می کنند اشکار کرده است‪ ،‬رویکردهای متفاوت‬ ‫ان هــا پیش بینی اینــده روابط شــورای همکاری‬ ‫خلیج فارس و چین را دشوار می کند‪ .‬در بحبوحه‬ ‫رقابتقدرت هایبزرگ‪،‬جنگدر اوکراینو مبارزه‬ ‫برای تســلط اقتصادی‪-‬تکنولوژیکی‪ ،‬کشــورهای‬ ‫شــورای همــکاری خلیج فارس مجبور شــده اند با‬ ‫احتیاطبینایاالت متحده‪،‬متحداستراتژیکبزرگ‬ ‫خود و چین‪ ،‬شریک اقتصادی مهم خود حرکت‬ ‫کنند‪ .‬اســتراتژی های مختلفی که هر کشور در‬ ‫رابطــه با رقابــت امریکا و چین دنبال می کند‬ ‫در نهایــت امنیــت و ثبــات منطقــه را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده و احتمــاال شــورای همــکاری‬ ‫خلیج فــارس را تقســیم می کنــد‪ .‬کشــورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس باید چارچوب دیپلماتیکی‬ ‫برای رســیدگی به اختالفات سیاست خارجی‬ ‫خــود ایجــاد کنند و از تبدیل شــدن منطقه به‬ ‫عرصه ایبرایمبارزهبینواشنگتنوپکنجلوگیری‬ ‫کنند‪ .‬اگر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس نتوانند‬ ‫این کار را انجام دهند‪ ،‬ممکن اســت رقابت بین‬ ‫کشورهای همسایه و عواقب غیرقابل پیش بینی‬ ‫برایمنطقهپدیداید‪.‬‬ ‫گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند‪ .‬چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها‬ ‫در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‬ ‫خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده‬ ‫اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحده‬ ‫قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی‪ ،‬معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه‬ ‫دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/10/27 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‪ -‬سید امین موسوی ‪/587‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو کوئیک به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران‪-13‬‬ ‫‪ 318‬ب ‪ 53‬به شماره موتور ‪ M15/9273642‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS841100M3369680‬مدل ‪ 1400‬به نام حمید زارع دولت ابادی‬ ‫فرزند قدمعلی شماره شناسنامه ‪ 1270001744‬کدملی ‪1270001744‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پژو ‪ PARS-TU5‬به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 492 -53‬ب ‪ 31‬به شماره موتور ‪ 164B0192002‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN11FEXJH569557‬مدل ‪ 1397‬به نام علی امینی فرزند‬ ‫عباسعلی شماره شناسنامه ‪ 18‬کدملی ‪ 1291705791‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تالش می کنیم ریشه های تورم در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬مدیریتشود‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و‬ ‫ان ماننــد به هم ریختگی مواد‬ ‫بودجه گفــت‪ :‬نقدینگی که در‬ ‫غذایی یا افزایش قیمت انرژی‬ ‫اختیار بخش خصوصی اســت‪،‬‬ ‫در ماه های گذشــته بــه عوامل‬ ‫وارد ســرمایه گذاری های بــزرگ‬ ‫خارجیباز می گردد‪.‬میرکاظمی‬ ‫شــود‪ .‬به گزارش بازار‪ ،‬مســعود‬ ‫اضافه کرد‪ :‬عوامل داخلی تورم‬ ‫مسعود‬ ‫میرکاظمی افزود‪ :‬سیاست های‬ ‫و ریش ـه های نقدینگی بررســی‬ ‫میرکاظمی‬ ‫دولت به معنای محدودسازی‬ ‫شــده و افزایــش پایــه پولــی را‬ ‫منابع و مصارف‪ ،‬انقباضی به شــمار نم ـی رود و به گونه ای تنظیم کردیم که نیازی به اســتقراض‬ ‫تــاش کردیم از نظام هایی که دولت را بدهکار نباشــد‪ .‬همچنین عالوه بر حذف ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫می کند‪ ،‬استفاده نکنیم‪ .‬رئیس سازمان برنامه و با انضباط بخشی به بانک ها درخواست کردیم‬ ‫بودجه گفت‪ :‬تالش می کنیم ریشه های تورم در تســهیالت تکلیفــی انها بــه افزایش پایــه پولی‪،‬‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬مدیریت شــود؛ اگرچه بخشــی از نقدینگیو تورممنجر نشود‪.‬‬ ‫هیچ خودرویی در بورس کاال باالتر از‬ ‫قیمت هایبازار معاملهنشد‬ ‫رییــس ســازمان بــورس و‬ ‫در بــورس کاال بهتریــن راهــکار‬ ‫اوراق بهــادار گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا راه حلی اســت که‬ ‫ورود خودرو به بورس کاال‪ ،‬هیچ‬ ‫اکنون می تواند صنعت خودرو‬ ‫خــودروی باالتــر از قیمت های‬ ‫را از مــرگ حتمی نجــات دهد‪.‬‬ ‫بازاری که در ان معامله نشــده‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بایــد در‬ ‫مجید عشقی‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا‪ ،‬مجید‬ ‫مباحثــی همچــون مدیریــت‬ ‫عشــقی در جمــع خبرنــگاران‬ ‫یگــری خودروســازان‪،‬‬ ‫و تصد ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بورس کاال به هیچ عنوان موجب اصالح ساختار مالی‪ ،‬ســرمایه گذاری های انجام‬ ‫افزایــش قیمت خــودرو نشــده اســت‪ .‬وی بیان شــده و قیمت گذاری دســتوری اقدامات ویژه ای‬ ‫داشــت‪ :‬در بــورس کاال به دلیــل کنترل هایی که انجــام شــود تــا شــاهد خــروج ایــن صنعــت از‬ ‫انجــام م ‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنیــن اخذ پیــش دریافت وضعیــت کنونــی باشــیم‪ .‬رییس ســازمان بورس‬ ‫از مشــتریان و بلوکه شدن پول در حساب انان‪ ،‬به ماده یک قانون سیاس ـت های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫بخش زیادی از تقاضای کاذب از بین می رود‪.‬‬ ‫قانون اساسی و ماده ‪ ۲۵‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون اشــاره کرد که در انها نحوه جبران خسارت های‬ ‫فقــط دو بــار به دلیل عرضه های انــدک خودرو صنایع ناشــی از قیمت گذاری‪ ،‬قطعی های اب‪،‬‬ ‫شــاهد رقابت باالتری در بورس کاال نســبت به برق گاز و غیره دیده شــده اســت و گفت‪ :‬اینها‬ ‫بــازار بودیم که در نهایت معامالت باطل شــد‪ .‬سیاست هایی است که دولت باید در خصوص‬ ‫عشقی تصریح کرد‪ :‬به طور قطع عرضه خودرو انهاتصمیم گیریکند‪.‬‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال بهترین راهکار‬ ‫برای حذف رانت ‬ ‫مدیرعامل بــورس کاال گفت‪ :‬مطابق اجماع‬ ‫انجــام شــده بیــن مســووالن و کارشناســان امر‪،‬‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال بهترین راهکار برای‬ ‫حذف رانت های موجود در این بازار است و این‬ ‫سازمان با ماموریت حذف رانت وارد این عرصه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬حامدسلطانینژاددر نشست‬ ‫اقتصادی تبیین مزایای عرضه خــودرو در بورس‬ ‫کاال در محل دانشــکده اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایــی افــزود‪ :‬خــودرو یــک کاالی مصرفی‬ ‫اســت و شــاید قیمت گذاری ان به شــیوه عرضه‬ ‫در بورس کاال در ســایر کشــورها ســابقه نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬اما انچه تاکنون به ذهن سیاست گذاران‬ ‫کشور رسیده ان را شیوه کارامدتری ارزیابی کرده‬ ‫یهــا‬ ‫اســت‪ .‬وی بیــان داشــت‪ :‬اگــر قیمت گذار ‬ ‫نادرســت باشد‪ ،‬سیاس ـت گذاری ها نیز نادرست‬ ‫خواهد بود و عالمت های صحیحی به اقتصاد‬ ‫نمی دهد‪ .‬سلطانی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق‬ ‫اجماع انجام شــده بین مســووالن و کارشناسان‬ ‫امــر‪ ،‬عرضه خودرو در بورس کاال بهترین راهکار‬ ‫برای حذف رانت های موجود در این بازار است‬ ‫و این سازمان با ماموریت حذف رانت وارد این‬ ‫عرصــه شــد‪ .‬وی‪ ،‬ارزش معامــات بــورس کاال از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون را بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان عنوان کرد که رکورد سال ‪ ۱۴۰۰‬را پشت سر‬ ‫گذاشــته است و گفت‪ :‬این رقم تا پایان سال به‬ ‫یکمیلیونمیلیاردتومانخواهیمرسید کهرکورد‬ ‫بی سابقه ای خواهد بود؛ این در حالی است که‬ ‫حجــم معامالت در بــورس کاال ‪ ۷۰‬درصد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪ .‬مدیرعامل بورس کاال یاداور شد‪:‬‬ ‫اکنون فقط سه درصد بازار خودرو در بورس کاال‬ ‫حضور دارد و معامله می شود و بخش اعظم ان‬ ‫در خــارج از بــورس اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬ارزش بازار‬ ‫خــودرو ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومان اســت که‬ ‫شــامل همه خودروهایی که در بازار وجود دارد‬ ‫نیست و خودروهایی که مشمول قیمت گذاری‬ ‫شــورای رقابــت و غیره بودنــد هنــوز وارد بورس‬ ‫نشده اند‪.‬سلطانینژادبیانداشت‪:‬تاکنونبیش‬ ‫از ‪ ۳۴‬هــزار دســتگاه خــودرو بــه ارزش ‪ ۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون تومان در بورس کاال عرضه شــده و‬ ‫جلــوی ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان رانت گرفته‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ایــن میان ســود خریــدار نهایی‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومان بــوده و دولت‬ ‫نیز توانسته با کسب مالیات به درامدهای خود‬ ‫برســد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این اعداد شــفاف بوده‬ ‫و گویای همه چیز اســت و خود نشان می دهد‬ ‫مخالفــان عرضــه خــودرو در بــورس بــه دنبــال‬ ‫چه هســتند‪ .‬مدیرعامل بورس کاال خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ EPS :‬ســهام گــروه صنعتی ایران خــودرو با‬ ‫خودروهایــی کــه تاکنــون و در همین مــدت در‬ ‫بورس کاال فروخته‪ ۱۴‬تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد گفت‪ :‬هر محصولی که وارد بورس‬ ‫کاال می شود در ابتدا با تالطماتی مواجه می شود‬ ‫کــه در این میان هم زمان به نوســانات ارزی هم‬ ‫برخورد کردیم و اگر رشــد قیمتی در بازار شــاهد‬ ‫بودیم به واسطه این نوســانات بوده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بورس کاال در مقام تشــبیه مانند‬ ‫زمیــن مســابقه اســت کــه شــرایط را بــرای بازی‬ ‫فعــاالن مختلــف فراهــم می کند و شــاید بتوان‬ ‫نقــش داور را بــه ان داد‪ ،‬بــر این اســاس شــرایط‬ ‫باید از سوی سیاست گذاران فراهم شود تا شاهد‬ ‫تداوم این شیوه فروش در بورس کاال باشیم‪.‬‬ ‫کاهش‪ 2‬هزار و ‪ 800‬میلیارد تومانی زیان‬ ‫انباشتهایرانخودرو‬ ‫مدیرعامــل ایــران خــودرو گفــت‪ :‬بــا عرضــه‬ ‫محصــوالت ایــران خــودرو در بــورس کاال ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 800‬میلیارد تومان از زیان انباشــته این شــرکت‬ ‫کاســته شــد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬مهدی خطیبی در‬ ‫نشست اقتصادی با عنوان تبیین مزایای عرضه‬ ‫خــودرو در بــورس کاال کــه در دانشــکده اقتصاد‬ ‫دانشــگاه عالم ه طباطبایی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫عرضه محصــوالت ایران خــودرو در بــورس کاال‬ ‫‪ 2‬هــزار و ‪ 800‬میلیارد تومان از زیان انباشــته این‬ ‫شرکت کم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایــران خودرو اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال دولت به عوارض‪،‬‬ ‫مالیــات و درامدهــای خــود نیــز می رســد و بــا‬ ‫توجــه بــه اختالف قیمــت قابل توجه بــا بازار‬ ‫مــردم نیــز از خریدهــای خــود راضــی خواهند‬ ‫بــود‪ .‬وی بــا بیان اینکه تولیــد در ایران خودرو‬ ‫‪ 46‬درصد نســبت به سال گذشته بیشتر بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال تاکنون ‪ 72‬درصد‬ ‫از هــدف تیــراژ ‪ 750‬هــزار دســتگاهی خــود را‬ ‫ایران خودرو پوشش داده است‪.‬‬ ‫بدینوسیله اگهی مناقصه (‪)30_۱۴0۱‬‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‬ ‫درج شــده در تاریــخ ‪۱۴0۱/۱0/22‬‬ ‫نوبت دوم صحیح می باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫کوچ خریداران سکه به بورس کاال‬ ‫پس از اشفتگی قیمت ها در بازار ارز و افزایش‬ ‫بی منطق نرخ این کاال در بازار‪ ،‬ســکه و طال نیز‬ ‫متاثــر از رشــد قیمــت ارز روند صعــودی به خود‬ ‫گرفتنــد تــا جایی که ســکه تمــام بهــار ازادی طی‬ ‫هفته های گذشته برای ورود به کانال ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تومــان خیز برداشــته بــود‪ .‬اما با افت نــرخ ارز در‬ ‫بــازار و بازگشــت دالر ازاد از ‪ ۴۳‬هــزار بــه حدود‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار تومان طی هفته های گذشــته همچنین‬ ‫ثبات قیمتی نرخ این کاال در کانال ‪ ۴۰‬هزارتومان‪،‬‬ ‫قیمت ســکه و طال نیز ســیری نزولی را طی کرده‬ ‫انگونه که هم اکنون نرخ سکه تمام بهارازادی در‬ ‫کانال ‪ ۲۰‬میلیون تومان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کاهــش التهاب در بازار طــا و ارز که تا حدی‬ ‫ناشی از تغییر مدیریت رئیس کل بانک مرکزی و‬ ‫اجرای سیاست های جدید این بانک برای تعدیل‬ ‫قیمت هاست موجب شد تا رشد جهشی قیمت‬ ‫این کاالها در بازار متوقف شــود و نرخ ها برمدار‬ ‫نــزول قــرار گیرند‪ .‬البتــه در دوران مدیریت صالح‬ ‫ابــادی در بانــک مرکــزی اقداماتــی بــرای انتشــار‬ ‫اوراق ارزی و ســکه صــورت گرفت امــا این اقدام‬ ‫خیلی نتوانست بر کاهش قیمت ها در بازار موثر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حال با تعیین قیمت ارز نیمایی ‪ ۲۸‬هزار ‪۵۰۰‬‬ ‫تومانی از ســوی رئیس کل جدید بانک مرکزی و‬ ‫نیز مهیا شــدن بازار ســرمایه برای ورود ســکه به‬ ‫بورس کاال قیمت ارز تا حدودی کاهش و قیمت‬ ‫ســکه ربــع بهــار ازادی نیــز که طی هفته گذشــته‬ ‫وارد این بازار شد روندی کاهشی را در پی گرفته‬ ‫است‪ .‬اقدامی که به گفته سخنگوی بانک مرکزی‬ ‫عرضــه ربع ســکه طــا در بورس کاال بــه منظور از‬ ‫بیــن بردن حباب و تعدیل انتظــارات تورمی غیر‬ ‫واقعی است که ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫در این نوع معامالت که از هفته گذشته کلید‬ ‫خورده اســت روش کشــف قیمت ربع ســکه طال‬ ‫در بــورس کاال بــه صورت ثبت ســفارش دفتری و‬ ‫بر مبنای بیشترین حجم تقاضا و قیمت اعالمی‬ ‫توســط خریــداران بــوده و متقاضیــان خریــد هم‬ ‫از ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۳‬اقــدام بــه ســفارش گذاری‬ ‫می کننــد‪ .‬فرایند تطابق قیمت خرید در ســاعت‬ ‫‪ ۱۳‬بر اساس روش مذکور انجام می شود‪ .‬در ابتدا‬ ‫تعــداد رب عســکه های قابل عرضه در بــورس کاال‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار قطعه است و مدت عرضه سکه ها سه‬ ‫روز کاری است که در صورت وجود تقاضا توسط‬ ‫خریداران‪ ،‬این مدت تمدید می شود‪.‬‬ ‫در نخســتین معاملــه‪ ،‬ربع ســکه در بورس ‪۷‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان قیمــت خورد‪ .‬شــیوه‬ ‫معامالت به این گونه است که متقاضیان خرید‬ ‫ربع ســکه از بورس‪ ،‬باید تا ســاعت ‪ ۱۳‬نسبت به‬ ‫ثبت ســفارش اقدام کنند‪ .‬این درحالی اســت که‬ ‫‪3‬‬ ‫گونه در حال رشد بود هم اکنون سیر نزولی را در‬ ‫پیش گرفته است‪.‬‬ ‫کوچ سرمایه گذاران به بورس کاال‬ ‫ربع سکه در بازار ازاد هم اکنون بیش از ‪ ۷‬میلیون‬ ‫یشــود با این وجود‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان معامله م ‬ ‫تمامی اشــخاص حقیقی باالی ‪ ۱۸‬سال دارای کد‬ ‫ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج‬ ‫قطعــه ســکه طــای ربــع بهــار ازادی را خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شــیوه معامــات بــه ایــن صــورت اســت کــه‬ ‫تمامــی متقاضیــان خریــد ربــع ســکه در مکانیزم‬ ‫حراج ناپیوســته شــرکت می کنند و قیمت ســکه‬ ‫عرض هشــده بر این اســاس‪ ،‬کشــف می شود‪ .‬البته‬ ‫خریــد ســکه در بــورس کاال محــدود بــوده و هــر‬ ‫شــخص می توانــد حداقل ‪ ۱‬قطعــه و حداکثر ‪۵‬‬ ‫قطعــه خریــداری کنــد‪ .‬از طرفــی خریــداران ربع‬ ‫حتما باید ان را به صورت فیزیکی‬ ‫سکه در بورس ً‬ ‫بعدا نمی تواننــد در بازار بورس‬ ‫تحویل بگیرند و ً‬ ‫بفروشند‪ .‬برای تحویل گرفتن ربع سکه از خزانه‪،‬‬ ‫مالــک یــا نماینده قانونــی خریدار بایــد از تاریخ‬ ‫اول بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬و پــس از هماهنگــی بــا خزانــه‬ ‫و دریافــت نوبــت دریافــت کاال‪ ،‬در زمــان نوبت‬ ‫مشــخص شــده‪ ،‬همراه با مدارک احراز هویت به‬ ‫محلی که هنگام اخذ نوبت توســط بانک اعالم‬ ‫خواهد شد‪ ،‬مراجعه کند‪.‬‬ ‫تخلیه حباب قیمتی سکه‬ ‫هر چند هم اکنون فقط ربع ســکه به بورس‬ ‫کاال راه یافتــه اســت امــا گویــا قــرار اســت فراینــد‬ ‫عرض ههــای بعــدی ســکه های طالی تمــام‪ ،‬نیم‪،‬‬ ‫ربع بهار ازادی و ســکه گرمی به صورت منظم و‬ ‫پیوسته از سوی بانک مرکزی اعالم شود‪ .‬اقدامی‬ ‫که نادر بذر افشــان رئیس اتحادیه طال و جواهر‬ ‫تهــران طــی گفتگویی با «بــازار» می گوید‪ :‬چنین‬ ‫رویکــردی حبــاب قیمت ســکه را خالی کــرده به‬ ‫شــرط اینکــه قیمت هــای تعینــی در بــورس کاال‬ ‫خیلی با نرخ ان در بازار ازاد فاصله نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه عرضه ربع ســکه به بورس‬ ‫کاال ‪ ۷۰۰‬تــا بیش از ‪ ۹۰۰‬هزارتومان حباب قیمت‬ ‫این کاال را خالی کرده است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬هرچند‬ ‫رویکــرد دولت و دســت انــدرکاران بــرای تعدیل‬ ‫قیمــت ســکه بــا ورود ان به بورس کاال شــیوه ای‬ ‫درســت و قابــل توجه در راســتای تعدیل قیمت‬ ‫هاســت اما به نظر می رســد چنین خبری باید از‬ ‫هفته های پیش اعالم می شد چرا که حتی اعالم‬ ‫خبر ورود ســکه به بورس خیلی ســریع تاثیرخود‬ ‫را بــر افت قیمت ایــن کاال در بازار ازاد به خوبی‬ ‫برجای گذاشت و موجب شد تا بخشی از حباب‬ ‫قیمت کاذب ان تخلیه شود‪.‬‬ ‫از طرفــی قیمت ‪ ۷‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫قیمــت ســکه در بــورس کاال و در نخســتین روز‬ ‫معانالت در حالی کشف شد که نرخ ان در بازار‬ ‫ازاد بــه بیــش از ‪ ۷‬میلیون ‪ ۸۰۰‬تومان رســیده بود‬ ‫و همچنان با نوســان قیمت البته با شــیبی رو به‬ ‫باال همراه بود ولی بورسی شدن معامله ربع سکه‬ ‫بهــارازادی‪ ،‬قیمــت ان را به شــکل قابل توجه ای‬ ‫شکست‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهــران در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در روز نخســت معامالت عرضه ســکه به‬ ‫بورس قیمت ها باال در نظر گرفته شد و چنانچه‬ ‫قیمــت ان در عرضــه پاییــن تــر تعیین شــود بی‬ ‫تردیــد کاهش قیمت ســکه در بــازار ازاد و تخلیه‬ ‫حباب ان ادامه دار خواهد بود و نرخ این کاال که‬ ‫در هفته های گذشته هیجانی و به صورت حباب‬ ‫بذرافشــان با بیان اینکه بهتر است در قیمت‬ ‫گــذاری عرضــه ســکه به بــورس کاال طــی روزهای‬ ‫اینــده قیمــت هــا تــا حــدودی پاییــن تــر در نظر‬ ‫گرفتــه شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تــداوم چنین رویکــردی بی‬ ‫تردیــد ســطح تقاضــای کاذب را برای تهیه ســکه‬ ‫در بــازار کاهشــی می کنــد‪ ،‬انطــور کــه هــم اکنون‬ ‫بخــش عمــده ای از ســرمایه گــذارن ســکه از بازار‬ ‫ازاد به بورس کاال کوچ کرده اند چرا که قیمت ها‬ ‫برای خرید در این بازار رسمی کمتر از بازار ازاد و‬ ‫سوداوری ان بیشتر است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول دربازار طال خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همانطور که بانک مرکزی وعده عرضه سایر سکه‬ ‫هــا را در بورس کاال داده اســتبنابراین چنانچه در‬ ‫حــراج ســکه ربع بهارازادی و هم ســایر ســکه ها‬ ‫قیمــت هــا با فاصله زیاد با نرخ بــازار ازاد صورت‬ ‫گیرد و اعالم عرضه نیز سریع و در زمان کوتاهی‬ ‫اعــام نشــود بی تردیــد قیمت ها در بازار ســکه‬ ‫متعادل و واقعی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران دربخشی‬ ‫دیگری از اظهارات خود در پاســخ به این ســئوال‬ ‫«بــازار» کــه وضعیت فــروش طال و ســکه در بازار‬ ‫با توجه به نوســان قیمت ارز همچنین سیاســت‬ ‫حــراج ســکه در بــورس این روزها چگونه اســت؟‬ ‫گفــت‪ :‬تقاضا برای خرید مصنوعات طــا در بازار‬ ‫نســبت به سنوات گذشته به دلیل کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم کم شده است‪.‬‬ ‫در ســالهای پیشــین و در اســتانه اعیــاد و‬ ‫مراســماتی چون روز مادر فروش سکه و طال باال‬ ‫بــود امــا اکنون این چنین نیســت چــرا که قیمتها‬ ‫افزایش و توان مردم برای تهیه این کاال نسبت به‬ ‫گذشته بسیار کم شده است‪ .‬امید است با فروکش‬ ‫التهاب بازار ارز و ثبات قیمتها بازار به روال عادی‬ ‫خود برگردد‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬در پی افزایش شدید حباب‬ ‫قیمت ربع سکه بهار ازادی در بازار‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫اقدام به عرضه گسترده این قطعه سکه در بورس‬ ‫کاال کــرد‪ .‬اقدامــی کــه از ابتدای هفته جاری کلید‬ ‫خورد و فروش مجدد ان از صبح دیروز در بورس‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬در نخســتین روز عرضــه ربع ســکه در‬ ‫بورس از ‪ ۵۰۰‬هزار قطعه سکه در نظر گرفته شده‬ ‫توســط بانــک مرکزی‪ ۲۸۰۰ ،‬ســکه فــروش رفت‪.‬‬ ‫به گفته کارشناســان اقدام بانک مرکزی در حراج‬ ‫سکه در بورس کاال مانع از رشد غیر واقعی قیمت‬ ‫این کاال دربازار ازاد می شود‪ ،‬از طرفی نیز سرمایه‬ ‫گذاران در این بازار رسمی اقدام به سرمایه گذاری‬ ‫با سود منطقی خواهند کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازیخطرناکبودجهبااقتصاد‬ ‫بعداز یکتاخیر قابلتوجه‪،‬الیحهبودجهسال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬تقدیم مجلس شد و همانطور که پیش تر هم‬ ‫اعالم شــده بود‪ ،‬یک بودجه انبســاطی اســت و در‬ ‫ردیف های مختلف بیش از ‪ ۲۵‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬بر اساساینالیحهدرامد هایعمومینسبت‬ ‫به ســال جاری ‪ ۴۰‬درصد افزایش داشــته و به ‪۹۷۸‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومان رســیده اســت‪ .‬همچنین منابع‬ ‫حاصــل از واگــذاری دارایی های ســرمایه ای نســبت‬ ‫بــه بودجــه ‪ ۳۸ ،۱۴۰۱‬درصــد افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫یهــای ســرمایه ای ‪ ۳۲۷‬هزار‬ ‫اعتبــارات تملک دارای ‬ ‫میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت که حدود ‪۲۶‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬در این بین سهم مالیات‬ ‫‪ ۸۲۶‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است‪،‬‬ ‫بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر‬ ‫‪ ۷۲‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنیــن در درام دهــای مالیاتــی حــدود ‪۲۵۰‬‬ ‫هزارمیلیارد افزایش پیش بینی شــده اســت و دولت‬ ‫در درام دهــای نفتــی و گازی و میعانــات هم بر این‬ ‫باور است که سال اینده می تواند ‪ ۶۰۳‬هزار و ‪۸۰۷‬‬ ‫میلیارد تومان درامد داشــته باشــد‪ .‬یعنی حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار میلیارد بیشــتر از ســال جاری‪ .‬عــاوه بر این ها‬ ‫میزاندرامد هایمالیاتیدر بودجهسالایندهمعادل‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه‬ ‫ســال جاری‪ ۵۴ ،‬درصد افزایش نشــان داشــته است‬ ‫که این معادل ‪ ۳۵.۵‬درصد از کل درامد های بودجه‬ ‫عمومی کشور است که ‪ ۳‬درصد بیشتر از سهم این‬ ‫پایه درامدی از بودجه ‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫در مجمــوع به صــورت خالصــه کل بودجه ‪۴۲‬‬ ‫یهــای‬ ‫درصــد‪ ،‬درام دهــا ‪ ۴۰‬درصــد‪ ،‬واگــذاری دارای ‬ ‫مالــی ‪ ۶۷‬درصــد‪ ،‬هزین ههــای جــاری ‪ ۴۵‬درصــد‪،‬‬ ‫یهــای ســرمایه ای ‪ ۲۵‬درصد و تملک‬ ‫تملــک دارای ‬ ‫دارایی های مالی ‪ ۴۸‬درصد در الیحه ‪ ۱۴۰۲‬افزایش‬ ‫یافتهاست‪.‬همهانچه گفتهشداعدادو ارقامبودند‪،‬‬ ‫اما در بودجه به زبان ساده چه اتفاقی رخ داده است‬ ‫و تاثیرات این بودجه بر اقتصاد و معیشت مردم چه‬ ‫خواهدبود؟‬ ‫ایرادات بودجه ‪ ۱۴۰۲‬کجاست؟‬ ‫مسعود دانشمند‪ ،‬تحلیلگر مسائل اقتصادی در‬ ‫گفتگو با فرارو عنوان کرد‪« :‬باید در ابتدا به این نکته‬ ‫اشاره کنم که تمامی بودجه ها از دو بخش درامدی‬ ‫و هزینه ای تشــکیل شده است‪ .‬یعنی زمانی امکان‬ ‫تامین هزینه ها وجود دارد که درامد های پیشی بینی‬ ‫شــده‪ ،‬محقــق شــود‪ .‬حــاال در نظــر بگیرید کــه اگر‬ ‫درامد ها محقق نشود‪ ،‬چه اتفاقی رخ می دهد؟ به‬ ‫هرحال هزینه ها قطعی اســت‪ .‬به عبارت ســاده تر‪،‬‬ ‫تمــام بودجــه جــاری کشــور اجبــاری اســت و چــه‬ ‫درامد محقق شــود و چه نشــود‪ ،‬بایــد دولت ان ها‬ ‫را تامیــن کنــد؛ بنابراین اگر درامد ها محقق نشــود‪،‬‬ ‫اولین اقدام دولت‪ ،‬قطع بودجه عمرانی اســت‪ .‬در‬ ‫دومین گام با توجه به اینکه نمی توانیم هزینه های‬ ‫جاری را نپردازیم‪ ،‬به سمت استقراض از بانک قدم‬ ‫برمی داریم که این هم اثار تورمی دارد‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬االن هــم در بودجــه بــاز هم مانند‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬منابــع درامــدی را مدنظــر قــرار‬ ‫داده انــد کــه ممکن اســت محقق شــود و یا ممکن‬ ‫عمالمنابعیرادر نظر‬ ‫استتحققپیدانکند‪.‬یعنی ً‬ ‫گرفتیمکه«احتماال»محققمی شودوهیچقطعیتی‬ ‫در ان هاوجودندارد‪.‬درامد هایمالیاتیو درامد های‬ ‫نفتی از همین دست موارد هستند؛ بنابراین دوباره‬ ‫به این سمت خواهیم رفت که بودجه های عمرانی‬ ‫را تعطیــل کنیــم و برای بودجه جــاری هم به چاپ‬ ‫اســکناس رو می اوریم که یعنی تورم مضاعف‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که اگــر دولت می خواهد جامعه و‬ ‫اقتصاد گردش داشته باشد‪ ،‬باید تورم را مهار کند‪».‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪« :‬امــا وقتــی کــه امار هــای دولتی‬ ‫حکایــت از تــورم بــاالی ‪ ۴۰‬درصــد اســت و باز هم‬ ‫بودجه را بیش از ‪ ۴۰‬درصد افزایش می دهد‪ ،‬متقابال‬ ‫تبدیل به تورم خواهد شد‪ .‬زیرا این افزایش بودجه‬ ‫بهسمتهزینهدستمزدو حقوق کارگرانو کارمندان‬ ‫نرفته است‪ .‬دولت در بودجه اعالم کرده که دستمزد‬ ‫کارمندان و کارگران «حداکثر»‪ ۲۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫خواهدکرد‪.‬یعنیممکناستحداقلایندرصد(که‬ ‫‪ ۵‬درصد اســت) افزایش پیدا کند و یا نهایت ان ‪۲۰‬‬ ‫درصد رشــد داشته باشــد‪ .‬اما اگر میانگین را در نظر‬ ‫بگیریم‪ ۱۰،‬درصد حقوق کارمندان و کارگران در سال‬ ‫ایندهافزایشپیدامی کند‪.‬همینمسئلهبهاینمعنی‬ ‫است که ما قدرت خرید قشر حقوق بگیر را کاهش‬ ‫دادیم‪ .‬یعنی قرار نیســت ســال اینــده هم چرخش‬ ‫اقتصادی به درستی در کشور رخ دهد‪».‬‬ ‫دانشمندتصریح کرد‪«:‬وقتیقدرتخریدوجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬به این معنی است که سفره مردم روز‬ ‫به روز کوچک تر می شود‪ .‬حاال این را در کنار همان‬ ‫مسئلهقطعبودجهعمرانیقرار دهید‪.‬قطعبودجه‬ ‫عمرانی هم به این معنی اســت که ســرمایه گذاری‬ ‫برای نسل اینده انجام نمی شود و به تبع ان ایجاد‬ ‫اشــتغال نیز صــورت نمی گیرد‪ .‬پس بیــکاری نه تنها‬ ‫کاهش پیدا نمی کند که افزایش هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫نتیجــه این مســئله کاهش تولیــد ناخالــص داخلی‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی همیــن وضعیت چنــد ســال اخیر که‬ ‫رشد اقتصادی صفر یا منفی بود‪ .‬این موضوعی بود‬ ‫کــه باید در کلیات موضوع بودجه مــردم در جریان‬ ‫ان قرار می گرفتنــد‪ ».‬وی افزود‪« :‬حاال اگر بخواهیم‬ ‫کــه دچــار ایــن چرخه نشــویم بایــد درامد هایــی را‬ ‫قطعا محقق می شوند‪ .‬یعنی‬ ‫مدنظر قرار دهیم که ً‬ ‫«درامد هایواقعی»‪.‬از سویدیگر نبایدبخش هایی‬ ‫با افزایش بودجه مواجه شوند که این هزینه ها به‬ ‫سمت تولید ناخالص سوق داده نشوند‪ .‬این دقیقا‬ ‫همان موضوعی است که در بودجه امسال به شدت‬ ‫نادیــده گرفتــه شــده اســت و بودجــه بخش هایی‬ ‫افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به تولید در کشور‬ ‫ندارند‪ .‬به عبارت ساده تر دولت هزینه کالنی انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬اما در بخش هایی که ایجاد اشتغال کند‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬البته امیــدوارم که‬ ‫ســرمایه گذاری انجــام نم ‬ ‫نماینده ها متوجه این مســئله باشــند و این بودجه‬ ‫فعلــی را تصویــب نکننــد و اصالحــات مورد نیــاز را‬ ‫اعمالکنند‪».‬‬ ‫ایــن تحلیلگــر مســائل اقتصــادی در خصــوص‬ ‫رانت های اشکار و پنهان در بودجه سال‪ ۱۴۰۲‬اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬ببینید وقتی دولــت درامد های غیر قطعی را‬ ‫مدنظــر قرار می دهد‪ ،‬قطعا به ســمت رانت پیش‬ ‫خواهد رفت‪ .‬به عنوان مثال وقتی در بودجه تعداد‬ ‫بشکه نفت و قیمت دالر مشخص می شود‪ ،‬اگر این‬ ‫میزان نفت فروخته نشود یا قیمت دالر تغییر کند‪،‬‬ ‫موجب عدم تحقق درامد پیش بینی شده می شود‪.‬‬ ‫حــاال در چنین شــرایطی چــه اتفاقــی رخ می دهد؟‬ ‫یشــوند که‬ ‫بعضــی افراد حقیقی یا حقوقی پیدا م ‬ ‫اعــام می کننــد کــه همــان میــزان نفت کــه مدنظر‬ ‫دولت اســت را می فروشــند‪ .‬عمال ان را می فروشند‪،‬‬ ‫امامبلغ کمتریبهدولتایرانپرداختمی کنند‪.‬زیرا‬ ‫به هرحال تحریم هســتیم و امکان فروش نفت در‬ ‫محدودیت اســت‪ .‬پس ناچاریم قبول کنیم‪ .‬همین‬ ‫یعنی رانت‪ .‬یعنی وقتی شما درامد های غیرقطعی‬ ‫را مدنظر قرار می دهید‪ ،‬خیلی جا ها برای تحقق ان‬ ‫یشــود‪ ».‬او تاکید کرد‪« :‬اصال موضوع‬ ‫رانت ایجاد م ‬ ‫ایناست کهتازمانی کهمانتوانیمدر اقتصادجهانی‬ ‫حضور داشته باشیم و به امکانات جهانی دسترسی‬ ‫پیداکنیم‪،‬خواستهیاناخواسته‪،‬برایرفعنیازهایمان‬ ‫در موقعیت هاییقرار می گیریم کهایجادرانت های‬ ‫کالن می کنــد‪ .‬امــا وقتی مــا نه می توانیم درســت و‬ ‫کامل نفت بفروشــیم و نه می توانیم پول حاصل از‬ ‫فروش همین حداقل نفت را مستقیم و سریع وارد‬ ‫کشــور و سیســتم بانکی کنیــم‪ ،‬ناچار هســتیم برای‬ ‫تحقق درامد ها و رفع هزینه ها‪ ،‬در بعضی بخش ها‬ ‫رانت هایــی بــه افــراد و ســازمان ها و شــرکت های‬ ‫مختلف بدهیم‪ .‬عالوه بر این ها واقعیت این است‬ ‫که مادامی که شفافیت به اقتصاد بودجه برگردانده‬ ‫نشــود‪ ،‬ما شــاهد رانت های اشــکار و پنهان بسیاری‬ ‫خواهیمبود‪».‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫افزایش ‪ ۶۰‬درصدی سطوح‬ ‫درامدی بازنشستگان‬ ‫صندوق روستایی‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر گفت‪ :‬در دولت ســیزدهم ســطوح‬ ‫درامدی بازنشستگان این صندوق را تا ‪ ۶۰‬درصد افزایش‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بیت اهلل برقراری در نشست با حضور‬ ‫عیســی زاده رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای‬ ‫اسالمیاظهار داشت‪:‬یکبیمه شدهو بازنشستهباسطح‬ ‫درامــدی ‪ ۸‬در صنــدوق بیمه اجتماعی ‪ ۲‬میلیــون و ‪۶۶۰‬‬ ‫هــزار تومان مســتمری دریافت می کند کــه این رقم باید‬ ‫افزایشچشمگیریداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا در دولــت ســیزدهم ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫ســطح درامدی را افزایش دادیم این در حالی اســت که‬ ‫اینمستمری هابهسطحکفایتمستمرینرسیدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر به افزایش بیمه شــدگان در دولت‬ ‫سیزدهم اشاره کرد و گفت‪ :‬در دولت گذشته جذب یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار بیمه شده جدید صورت گرفته بود که‬ ‫در دولت سیزدهم توانسته ایم این رقم را به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار بیمه شــده برســانیم که با این حال ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫نفر بیمه شده جدید در دولت جدید به صندوق افزوده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن دولــت ‪ ۴۰۰‬هــزار نفر بیمه شــده‬ ‫جدیــد هســتند‪ ،‬اعضای صنــدوق از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬ســالگی در‬ ‫روســتاها کشــاورزان و عشایر و شــهرهای زیر ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫می توانندعضو اینصندوقشدهو از خدماتانبهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر با اشــاره به اینکه بیمه درمان این‬ ‫صندوق سالمت است گفت‪ :‬به دنبال تحقق درمان این‬ ‫صندوقبهاعضاهستیم‪.‬‬ ‫برقــراری اضافــه کــرد‪ :‬افزایــش تعــداد بیم هشــدگان‬ ‫جدید در جامعه روستایی‪ ،‬عشایر و کشاورزان می توانند‬ ‫مانع بروز فرد سالمندی در الیه های جوامع روستایی و‬ ‫کم درامدشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت ســیزدهم اهتمام ویژه ای به‬ ‫مناطق محروم و روستاییان دارد گفت‪ :‬دولت باید به این‬ ‫صندوق کمک کند اکنون نسبت این صندوق یک به ‪۱۰‬‬ ‫اســت و این صندوق را می توان ابروی نظام اســامی در‬ ‫عرصهبازنشستگیدانست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روستاییان و عشایر تاکید کرد‪ :‬دولت باید بودجه واقعی‬ ‫ایــن صنــدوق را پرداخت کند‪ ،‬پیش بینی های واقعی ما‬ ‫این اســت که این صندوق رشــد بسیار خوبی را در اینده‬ ‫خواهد داشــت از ســال ‪ ۱۳۸۴‬تا کنون طلب ما از دولت‬ ‫حدود‪ ۱۱‬همت است دولت باید تالش کند این بدهی ها‬ ‫را پرداخت کند‪.‬‬ ‫سقف تسهیالت مسکن‬ ‫برای تهرانی ها ‪ ۴۸۰‬میلیون‬ ‫تومان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت‪ :‬زوج های‬ ‫تهرانیمی توانندتاسقف‪ ۴۸۰‬میلیونتوماناز تسهیالت‬ ‫خریدمسکنبرایخریدخانهاستفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬خلیل محبت‬ ‫خواه با بیان اینکه مردم استان تهران با اگاهی از اخرین‬ ‫شرایط قیمت وام مسکن اعالمی برای خرید خانه اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬زوج های تهرانی تا سقف‪ ۴۸۰‬میلیون تومان‬ ‫امکاناستفادهاز تسهیالتخریدمسکنرادارند کهشامل‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تومان وام جعاله است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن مجردهای ســاکن تهران‬ ‫می توانند تا ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند‬ ‫که شامل‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ‪۸۰‬‬ ‫میلیونتومانوامجعالهاست‪.‬‬ ‫محبــت خــواه ادامــه داد‪ :‬در حال حاضــر زوج هایی‬ ‫تهرانی می توانند در مرکز و جنوب شــهر تهران با یک و‬ ‫نیم میلیارد تومان و حتی یک و سه دهم میلیارد تومان‬ ‫صاحباپارتمان هایکوچکشوند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصدی لوازم خانگی‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــی از افزایش‬ ‫قیمت‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصدی برخی از شرکت های لوازم خانگی‬ ‫خبر دادو گفت کهپیگیری هانشانمی دهدمجوزیبرای‬ ‫این افزایش قیمت صادر نشده است‪.‬‬ ‫اکبــر پازوکی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شــش‬ ‫یا هفت شــرکت قیمت محصوالت خود را بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش داده اند‪ ،‬اما بقیه شرکت ها هنوز قیمت ها‬ ‫را افزایش نداده اند و منتظر صدور مجوز افزایش قیمت‬ ‫از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫هستند‪.‬ویدر پاسخبهاینکهایاقیمت هابامجوز سازمان‬ ‫حمایــت باال رفته؟ گفت‪ :‬پیگیری از ســازمان حمایت و‬ ‫صمت نشــان می دهــد که مجوزی بــرای افزایش قیمت‬ ‫صادر نشدهاست‪.‬بنابراینفروشندگانهممنتظر هستند‬ ‫ببینند تکلیف چه می شود‪ .‬پازوکی با بیان اینکه سازمان‬ ‫حمایــت باید به مــردم و اتحادیه اعالم کند که مجوزی‬ ‫بــرای افزایــش قیمــت صــادر کــرده یــا خیر تصریــح کرد‪:‬‬ ‫مبنای گران فروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬اســت‪ ،‬اما االن که حداقل شــش کارخانه قیمت ها‬ ‫را افزایش دادند و بقیه هم منتظر مجوز هستند‪ ،‬تکلیف‬ ‫مشخصنیست‪.‬ایندر حالیاستکهاخیراامیدقالیباف‪،‬‬ ‫سخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفته بود که‬ ‫از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی‬ ‫صادر نشده و در حال حاضر نیز مواد اولیه این صنعت‬ ‫افزایشنیافتهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫نیمی از ظرفیت سدهای‬ ‫کرمانشاه خالی است‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت اب منطقه ای اســتان‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬بیشــتر از نیمی از ظرفیت ســدهای اســتان‬ ‫خالی اســت و بارش های اخیر نیز به دلیل تشــنه بودن‬ ‫خاک اورد چندان زیادی برای سدهای استان به همراه‬ ‫نداشته اســت‪ .‬محمودرضا شهالیی با اشاره به اخرین‬ ‫وضعیــت ذخیــره ســدهای اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنــون از‬ ‫ظرفیت یک میلیارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون مترمکعبی ‪ ۱۲‬ســد‬ ‫اســتان تنها ‪ ۶۳۱‬میلیون مترمکعب‪ ،‬معادل حدود ‪۴۶‬‬ ‫درصد ُپر است‪ .‬وی با بیان اینکه میزان ذخیره سدهای‬ ‫اســتان ابتدای ســال ابی جاری ‪ ۶۶۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در این مدت ‪ ۱۲۷‬میلیون مترمکعب اورد‬ ‫برای سدها داشته ایم‪ .‬شهالیی بیشترین ذخیره کنونی‬ ‫ســدهای اســتان را نیز مربوط به ســد گاوشــان دانست‬ ‫که برای مصرف شرب شهر کرمانشاه مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کرمانشاه اورد‬ ‫و ذخیره سدها را چندان مناسب ندانست و علت ان را‬ ‫کمبارشی هاخصوصادر پاییز امسالاعالمکرد‪.‬شهالیی‬ ‫از بارش های مناســب ســامانه اخیر هم یاد کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این بارش ها اورد چندان زیادی برای سدهای استان‬ ‫نخواهدداشت‪،‬زیرازمینبهدلیل کمبارشی هایپیاپی‬ ‫خشک و تشنه بوده و عمده رواناب را به خود جذب‬ ‫می کند‪ .‬وی با اشاره به پیش بینی هایی که برای بهبود‬ ‫وضعیتبارش هادر فصلزمستانصورت گرفته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریــم با بارش های موثر در فصل زمســتان شــاهد‬ ‫افزایش ذخایر سدهای استان باشیم‪ ،‬در غیر اینصورت‬ ‫و چنانچه مصرف در بخش های کشاورزی‪ ،‬شرب و ‪...‬‬ ‫مدیریتنشود‪،‬احتمالاینکهدر فصلتابستانباچالش‬ ‫مواجه شویم‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی منابع‬ ‫اب زیرزمینی در گلستان‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گلستان گفت که‬ ‫تا ‪ ۲۰‬دی ماه سال جاری منابع اب زیرزمینی استان ‪۲۵‬‬ ‫درصدکاهشیافتهاست‪.‬سیدمحسنحسینیاظهارکرد‪:‬‬ ‫طی سال ابی جاری در گلستان به طور متوسط حدود‬ ‫سه درصد پایین تر از میزان نرمال بارندگی داشتیم و دما‬ ‫هم ‪ ۱.۵‬درجه افزایش داشته است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطق ـه ای گلســتان گفت‪ :‬تاکنون حــدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫سدها ابگیری شده و ‪ ۲۵‬درصد از منابع اب زیر زمینی‬ ‫اســتان هم کاهش یافته اســت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬استان‬ ‫گلســتان ‪ ۵۰‬ســال پیش یک میلیون جمعیت با میزان‬ ‫اب سطحی و زیرزمینی ‪ ۲.۵‬میلیارد متر مکعب داشت‬ ‫و در حــال حاضــر هــم بــا دو میلیون جمعیت هــم در‬ ‫خوشبینانه ترین حالت همین پتانسیل اب را دارد و این‬ ‫عدد در ‪ ۵۰‬سال اینده با حدود چهار میلیون جمعیت‬ ‫هم ثابت است بنابراین باید دائم چه در رودخانه ها و‬ ‫چه در منابع اب زیرزمینی میزان مصرف اب کنترل شود‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه الزم است گاهی در تخصیص ها‬ ‫تجدید نظر کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوضه اترک مجبور به‬ ‫دلیل کاهش ورودی اب تخصیص های قدیمی کاهش‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫تامین سوخت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫خانوار روستایی در‬ ‫کردستان‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫کردستان گفت‪ :‬نفت سفید مورد نیاز ‪ ۱۰‬هزار خانوار‬ ‫روســتایی در اســتان بــه طــور کامل تامین اســت و با‬ ‫وجــود بــارش ســنگین بــرف‪ ،‬هیچگونــه مشــکلی در‬ ‫این زمینــه وجود ندارد‪ .‬جهانبخش نوکانی در گفت‬ ‫و گو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬ســهمیه ســاالنه نفت ســفید‬ ‫این تعداد خانوار محروم از گاز طبیعی‪ ،‬قبل از فصل‬ ‫ســرما تامین و توزیع شــد و در صورت مسدود شدن‬ ‫راه های روســتایی بر اثر بارش برف‪ ،‬مشــکلی ایجاد‬ ‫نخواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه در صورت نیاز‪ ،‬باز هم‬ ‫نفت سفید برای خانوارهای ذکر شده ارسال می شود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬توزیــع نفــت ســفید در روســتاهای اســتان به‬ ‫صورت الکترونیکی انجام و سهمیه ساالنه هر خانوار‬ ‫در کارت بانکی انان شارژ می شود‪ .‬مدیر شرکت ملی‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتی منطقه کردســتان به قطع‬ ‫گاز حدود ‪ ۵۵‬درصد از جایگاه های ســی ان جی در‬ ‫اســتان بــه دلیــل افت فشــار گاز اشــاره و اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای اینکه مشکلی متوجه حمل و نقل درون شهری‬ ‫نشــود‪ ،‬ســهمیه بنزیــن وســایل حمل و نقــل عمومی‬ ‫اضافــه شــده اســت‪ .‬نوکانی بــه قطــع گاز واحدهای‬ ‫صنعتی عمده از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج‬ ‫و کارخانه سیمان بیجار توسط شرکت گاز اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ســوخت الزم بــرای ایــن واحدهای صنعتی‬ ‫ارســال شــده اســت و کمبــودی در ایــن زمینــه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫پهلودهی نفتکش افرامکس‬ ‫در شرایط طوفانی‬ ‫رئیس پایانه نفتی خارک گفت‪ :‬در شــرایط ســخت‬ ‫طوفانی و مواج بودن خلیج فارس نفتکش افرامکس در‬ ‫پایانه نفتی جزیره خارک پهلودهی شد‪ .‬به گزاش شانا‬ ‫بهنقلاز شرکتپایانه هاینفتیایران‪،‬سیدمحمدجواد‬ ‫موســوی بر اهمیت پایانه نفتی خارک به عنوان پایانه‬ ‫پشــتیبان در فرایند ذخیر هســازی و صــادرات نفت خام‬ ‫کشــور و کمــک در تکمیــل زنجیــره ارزش نفــت و گاز‬ ‫کشــور تاکیــد کــرد و گفت‪ :‬زیرســاخت های اصلــی این‬ ‫پایانه شامل پهلوگاه ها‪ ،‬بازوهای بارگیری‪ ،‬خطوط لوله‬ ‫جریانی‪ ،‬مخازن ذخیره سازی و سامانه های اندازه گیری‬ ‫است که به روز بودن‪ ،‬چابکی و امادگی پایانه در انجام‬ ‫ماموریت هابسیار حائز اهمیتاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی خبر داد‬ ‫بروکراسی های اداری مانع ذخیره سازی گاز کشور‬ ‫یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬ایران متاسفانه در طول این‬ ‫سال ها در ذخیره سازی گاز بسیار ضعیف عملکرده‬ ‫اســت و در رتب ههــای اخــر ســهم ذخیر هســازی گاز‬ ‫نسبت به مصرف قرار دارد‪.‬‬ ‫حسین حسین زاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫سیاست های ذخیره سازی گاز در سطح کشور‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ذخیره سازی گاز حلقه مفقوده و گم شده حوزه‬ ‫ناترازی گاز است؛ یکی از اساسی ترین کارهایی که‬ ‫در بخش گاز باید صورت گیرد بحث ذخیره سازی‬ ‫است‪ .‬اکثر کشورهای دنیا از جمله امریکا که دارای‬ ‫بزرگ ترینمخازنذخیره سازیاست‪ ،‬گاز رامی خرند‬ ‫تــا ان را بــرای ایــام خاص ذخیره کنند و اینکه گفته‬ ‫می شود ذخایر استراتژیک امریکا یا روسیه وارد بازار‬ ‫شــد‪ ،‬تولید خود این کشورها نیســت بلکه ان ها را‬ ‫خریداری کرده و ذخیره سازی کرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬امروز کشورهایی مانند‬ ‫اوکراین‪ ،‬امریکا و کشورهای اروپایی جزو بزرگ ترین‬ ‫کشورهایی هستند که در زمینه ذخیره سازی گاز در‬ ‫حالفعالیتهستند‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت‪ :‬ایران‬ ‫متاســفانه در طول این ســال ها در ذخیره سازی گاز‬ ‫بســیار ضعیف عملکرده اســت و در رتبه های اخر‬ ‫سهم ذخیره سازی گاز نسبت به مصرف قرار دارد‪،‬‬ ‫یعنی ما تنها ‪ ۱.۷‬درصد مصرف خود‪ ،‬ذخیره سازی‬ ‫داشته ایم البته کارهای خوبی در سال های گذشته‬ ‫صورت گرفته که ظرفیت خوبی است اما بروکراسی‬ ‫اداری کــه در شــرکت ملــی نفــت ایران وجــود دارد‬ ‫جلوی کار را می گیرد‪ .‬شرکت ملی گاز می گوید من‬ ‫می خواهم حفاری انجام دهم تا گاز تولید کرده و‬ ‫ان را ذخیره کنم اما شــرکت نفت می گوید این کار‬ ‫بــرای من اســت‪ .‬ایــن بروکراس ـی های اداری باعث‬ ‫شده عمال این کار انجام نشود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکه هــدف امریکا این‬ ‫بود که وابستگی کشورهای اروپایی در تامین گاز از‬ ‫روســیه کامال از بین برود ‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما می دانیم‬ ‫کــه ناتــو در دوره ترامــپ ضعیــف شــده بــود اما از‬ ‫موقعی که بایدن روی کار امد‪ ،‬ناتو را تقویت کرد‬ ‫و کاری کرد تا روســیه وارد جنگ شــود و بالفاصله‬ ‫ذخایر اســتراتژیک گاز خود را روانه اروپا کرد‪ .‬امروز‬ ‫کشورهایاروپاییوابستگیشدیدیبهامریکاپیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم الرســتان در مجلس افزود‪ :‬امروز‬ ‫کشورهای اروپایی از جمله المان به شدت در حال‬ ‫توســعه گاز ال‪.‬ان‪.‬جــی هســتند که عمــا در اینده‬ ‫وابســتگی خود را نسبت به گاز روسیه قطع کنند‪،‬‬ ‫بنابرایــن بنظر می رســد ما بایــد در این بــازار نقش‬ ‫افرینی داشته باشیم و با توسعه ظرفیت گاز ال‪.‬ان‪.‬‬ ‫جی که در کشــور وجود دارد به ســبک کشــور قطر‬ ‫قــدم برداریم و همکاری های منطقه ای خــود را در‬ ‫زمینه نفت و گاز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شوک ناشی از قطع گاز در اروپا انها‬ ‫را به ســمتی برد که حتی اســتفاده از زغال ســنگ را‬ ‫افزایش دادند اما در کل شاهد هستیم که قیمت گاز‬ ‫در دل سرما و یخبندان اروپا کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این نشان می دهد سیاست گذاری که اروپایی ها در‬ ‫زمینه گاز داشتندعلیرغمافزایشتورم‪،‬موفقبوده‬ ‫و در سال های بعد نیز خودشان را تقویت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬بنظر بنده اروپا در گذر از بحران انرژی بسیار‬ ‫موفق عمل کرده اســت و اروپایی ها با دیپلماسی‬ ‫انرژیتوانستندبحرانرامدیریتکنند‪.‬مابایدانتظار‬ ‫داشته باشیم که ترکیه به عنوان هاب انرژی از طرف‬ ‫اروپا و روسیه پذیرفته شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شــورای اســامی ادامه داد‪ :‬ما اگر یک مخــزن ‪۱۵۰‬‬ ‫الی‪ ۲۰۰‬میلیون بشکه ای گاز در کشورهای پیرامونی‬ ‫خودمان داشتیم شاید این اتفاقات در حوزه انرژی‬ ‫کشور رخ نمی داد‪.‬‬ ‫حســین زاده تصریح کرد‪ :‬باید با به کار بســتن‬ ‫دیپلماسی انرژی قوی از فرصت ها و ظرفیت های‬ ‫موجود به نفع کشور استفاده کنیم و باید با ایجاد‬ ‫زیــر ســاخت ها و تقویت خــود در خطــوط انتقال‬ ‫بتوانیم در اسیای میانه و اروپا نقش افرینی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از خط دومداره پلدختر تا پایان دی ماه جاری‬ ‫مدیر توزیع برق پلدختر از بهره برداری از خط دو مداره ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫و ‪ ۷‬تیر تا پایان دی ماه ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫محمدطاهــر متش پور در گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گرمســیر بودن پلدختر و اینکه بروز خاموشــی در فصل گرم برای‬ ‫همشــهریان قابــل تحمل نیســت لــذا با توجه به شــرایط شهرســتان‬ ‫انتظارات زیادی از مجموعه شرکت توزیع برق شهرستان وجود دارد‪،‬‬ ‫تالش ها و پیگیری های زیادی انجام شد تا خط دو مداره ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫و ‪ ۷‬تیر به نتیجه رسیده و سیم کشی دکل ها و پایه ها تا ورودی شهر‬ ‫پلدختر پروژه مذکور که شش کیلومتر طول دارد‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیمانــکار مجری در حال تکمیل یک کیلومتر اخر‬ ‫پروژه است و چنانچه مانع یا مشکلی پیش نیاید پایان دی ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شاهدتکمیلو بهره برداریاز اینپروژهمهمو حیاتیبرایشهر پلدختر‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫شپــور در ادامــه افــزود‪ :‬بــا پیگیری های توزیع برق شهرســتان‬ ‫مت ‬ ‫پلدختر پروژه برق رسانی به روستاهای بن عباس لطیف و صید رضا در‬ ‫بخــش معمــوالن که تا پیش از این از نعمت بــرق بی بهره بودند با‬ ‫احداث‪ ۱۲۰۰‬متر شبکه فشار متوسط‪ ۳۰۰،‬متر شبکه فشار ضعیف با‬ ‫کابلخودنگهدار‪،‬نصبدو دستگاهپست‪ ۲۵‬کیلو ولتامپر و‪ ۱۱‬چراغ‬ ‫روشنایی معابر برقدار شده به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مدیــر توزیــع برق پلدختر ادامــه داد‪ :‬در حوزه توســعه و احداث‬ ‫نیز ‪ ۳۷‬دســتگاه پســت هوایی با ظرفیت های مختلف در شــهرهای‬ ‫پلدختر‪ ،‬معموالن و ســراب حمام و مناطق روســتایی احداث شد تا‬ ‫برایمشترکینمشکلیبهوجودنیاید‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬باافزایشچشمگیر ظرفیتشبکه هایبرق رسانیشاهد‬ ‫عمدتا‬ ‫بهبودکیفیتخدمات رسانیبههمشهریانهستیم‪،‬اینپست ها‬ ‫ً‬ ‫در شهر پلدختر‪،‬معموالن‪،‬سراب حماموسایر روستاهایمنطقهنصب‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫شپــور عنــوان کرد‪ :‬در حوزه بهســازی شــبکه های برق مناطق‬ ‫مت ‬ ‫روســتایی توزیع برق شهرســتان پلدختــر اقدام به اصالح و بهســازی‬ ‫شــبکه های فشــار متوســط‪ ،‬ضعیــف و معابــر و پس ـت های هوایی‬ ‫روســتاهای خلیل اکبــر در منطقه قلعه نصیــر‪ ،‬کیان اباد‪ ،‬میــدان بزرگ‬ ‫در بخش پلدختر‪ ،‬درکی در منطقه پاعلم‪ ،‬برگالن سوخته در بخش‬ ‫معموالن کرده و ‪ ۱۲‬پست هوایی افزایش ظرفیت داده شد تا عالوه بر‬ ‫بهبودضعفولتاژ‪،‬ظرفیتشبکهارتقاءیابد‪.‬‬ ‫مدیر توزیع برق پلدختر تصریح کرد‪ :‬با اقدامات فنی انجام شده‬ ‫در سطح شهرستان و برنامه های شرکت توزیع و توانیر در ‪ ۹‬ماهه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬خاموشی به وجود نیامد و این مهم حاصل اقدامات گسترده و‬ ‫اثرگذار توزیعبرقشهرستاناست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۸۴‬دستگاه چراغ روشنایی معابر جدید‬ ‫با توان های مختلف در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شهری و‬ ‫روستاییشهرستانپلدختر بهمنظور تامینروشناییمطلوبکوچه ها‪،‬‬ ‫خیابان ها و گذرگاه ها در سطح شهرستان نصب شدند تا امنیت خاطر‬ ‫و رضایت همشهریان بیش از پیش حاصل شود‪.‬‬ ‫یهــا و اقدامات انجام شــده‬ ‫شپــور تصریــح کــرد‪ :‬بــا پیگیر ‬ ‫مت ‬ ‫توزیع برق پلدختر در سطح شهرستان ‪ ۵۰۵۶‬متر کابل خودنگهدار‬ ‫نمــره ‪ ۲۳۸۷ ،۵۰‬متــر کابل خودنگهدار نمــره ‪ ۲۱۰۰ ،۳۵‬متر کابل‬ ‫خودنگهدار نمره ‪ ۷۰‬و ‪ ۱۲۰۷‬متر کابل خودنگهدار روشنایی معابر‬ ‫از طریق احداث شــبکه های جدید و دوب لســازی شبکه های فشار‬ ‫ضعیف موجود به بهره برداری رسید تا ضمن افزایش ظرفیت شبکه‬ ‫پایداری ان افزایش یابد و خدمات با کیفیت تری در زمینه برق به‬ ‫همشهریان ارائه شود‪.‬‬ ‫مدیــر توزیــع برق پلدختر افــزود‪ :‬در حوزه بهر هبــرداری به منظور‬ ‫حفــظ امادگــی جهــت مقابلــه بــا شــرایط نامســاعد جــوی در حوزه‬ ‫بهر هبــرداری تعمیــرات پیشــگیرانه در اولویــت کاری اســت لــذا بــا‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده‪ ۱۲۸‬پست توزیع هوایی تعمیر اساسی و‬ ‫‪ ۱۷۴‬کیلومتر از شبکه های فشار متوسط و‪ ۱۷‬کیلومتر شبکه های فشار‬ ‫ضعیفنیز تعمیر شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن شــاخه َ زنی و هــرس درختــان مجــاور‬ ‫شبکه های توزیع برق در محدوده شهرستان پلدختر به طول حدود‬ ‫‪ ۵.۵‬کیلومتــر انجــام و ‪ ۴۸‬دســتگاه اصــاح ارتینــگ شــبکه از جملــه‬ ‫اقدامات حوزه بهره برداری به منظور تاب اوری و پایداری شبکه های‬ ‫برق رسانیانجامشد‪.‬‬ ‫متش پور افزود‪ :‬در سال جاری سه دستگاه خازن ‪ ۲۰‬کیلو ولت بر‬ ‫روی فیدرهای موجود شهرستان نصب تا کیفیت ولتاژ انتهایی خطوط‬ ‫‪ ۲۰‬کیلو ولت بهبود یابد و وضعیت استانداردتری داشته باشد‪ ،‬وجود‬ ‫ایــن خاز نهــا موجب بهبــود کیفیت ولتاژ و رضایت مندی مشــترکین‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫مدیر توزیع برق پلدختر عنوان کرد‪ :‬در زمینه شناسایی متجاوزین‬ ‫به حریم شبکه های برق رسانی واحد ایمنی شهرستان‪ ۴۳‬مورد نقض‬ ‫حریمشناساییو برایمتخلفیناخطاریهصادر کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای ‪ ۱۸‬مورد حریم شــبکه های فشــار متوســط و‬ ‫ضعیف با پیگیری ها اقدامات رفع حریم انجام شده‪ ۶۴،‬مورد عالئم‬ ‫هشــدار دهنــده در مناطق خطر نصب و اصالح زیر چینــی ‪ ۳۶‬مورد‬ ‫سکوی تابلو از جمله اقداماتی است که با پیگیری های واحد ایمنی به‬ ‫سرانجامرسیدهاست‪.‬‬ ‫متش پور تصریح کرد‪ :‬در حوزه واحد اندازه گیری در ‪ ۹‬ماهه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در زمینهتستمشترکین کنتور عادی‪ ۲۷۸۰‬تستانجام کهمنجر‬ ‫به کشف‪ ۱۶۵‬مورد برق غیر مجاز و ‪ ۳۲۱‬دستگاه کنتور معیوب شد‪.‬‬ ‫مدیر توزیع برق پلدختر ادامه داد‪ ۲۴:‬کنتور هوشمند برای قرائت‬ ‫و پایــش از راه دور ادارات نصــب و بــرای مشــترکین تجــاری ســه فــاز‬ ‫شهرستان‪ ۲۰۰‬دستگاه سه فاز نصب و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه تســت و بازرســی ‪ ۵۹۰‬مشترک دیماندی اعم‬ ‫از پمپاژ و کارخانجات شهرستان از جمله اقدامات واحد اندازه گیری‬ ‫پلدختر در ‪ ۹‬ماهه سال‪ ۱۴۰۱‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫شپــور افــزود‪ :‬یکــی از مهم تریــن پروژه های برق رســانی که در‬ ‫مت ‬ ‫شهرستان پلدختر توسط این مدیریت در حال اجراست برق رسانی به‬ ‫کارخانه اهک هیدارته پاعلم است طول این پروژه‪ ۴۲‬کیلومتر که خط‬ ‫انبهصورتدو مدارهباپیگیری هایمجدانهبهپیشرفتفیزیکی‪۵۴‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫مدیر توزیع برق پلدختر بیان کرد‪ :‬تالش بر این است پروژه مذکور‬ ‫هرچه ســریع تر به اتمام برســد تا شــاهد رونق اقتصادی و صنعتی و‬ ‫اشتغالبکار مردمشهرستانباشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫شبکه گاز در سراسر کشور پایدار است‬ ‫وزیر نفت وضعیت گازرسانی به شمال شرق را‬ ‫تشریح کرد و گفت‪ :‬مردم در این چند روز با بهینه‬ ‫تقریبا‬ ‫مصرفکردنگاز خیلیکمککردند‪،‬در تهران ً‬ ‫در این چند روز روزانه نزدیک به ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون متر‬ ‫مکعب گاز صرفه جویی شده و در خراسان رضوی‬ ‫نیز با صرفه جویی که مردم انجام داده اند میانگین‬ ‫روزانه‪ ۲‬میلیونمترمکعببهشبکه گاز کمکشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬جــواد اوجی در گفت وگویی‬ ‫تلویزیونــی بــا اشــاره بــه ســفر به اســتان خراســان‬ ‫رضوی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جلس ـه ای با اســتاندار داشــتیم‪،‬‬ ‫رونــد گازرســانی در جنوب اســتان خراســان رضوی‬ ‫که بعضی از شهرســتانها دچار مشکل شده بودند‬ ‫تقریبا می توانم بگویم که به طور‬ ‫را دنبال کردیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جد شبکه گاز در سراسر کشور پایدار است و فقط‬ ‫شهرستان تربت جام است که در حقیقت نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۷‬هزار مشترک از نعمت گاز بی بهره شده اند‬ ‫که همکارانمان در شرکت گاز و در شرکت پاالیش‬ ‫و پخــش گاز تمــام توان را برای رفع مشــکل به کار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکه گسترهشبکه گازرسانیدر کشور‬ ‫حدود‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۳۶۵‬روستا و بالغ بر ‪ ۱۲۲۴‬شهر را‬ ‫در بر می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬گسترهشبکه گازرسانینزدیک‬ ‫واقعا یک شــبکه‬ ‫بــه ‪ ۴۸۰‬هــزار کیلومتر اســت که ً‬ ‫گازرســانی بی نظیر در دنیا اســت‪ .‬در این چند روز‬ ‫همخوشبختانهعلیرغمسرمایبسیار شدیدی که‬ ‫در کشور بود مصرف مدیریت شد و در حال حاضر‬ ‫فقط در تربت جام با مشکل مواجه هستیم‪ .‬توزیع‬ ‫رایگان نفت سفید و همچنین کپسول گاز در تربت‬ ‫جام به عنوان اخرین قســمت شــبکه توزیع شروع‬ ‫شده و نزدیک به‪ ۱۷‬هزار بخاری برقی و نفتی خود‬ ‫شرکت گاز تدارک دیده که توزیع می شود‪.‬‬ ‫تقریبا هم‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه این شهرستان‬ ‫ً‬ ‫مرز با کشور افغانستان است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است یک‬ ‫خط تقویت انتقال از فریمان یا از خود مشهد به‬ ‫منطقه کشیده شود که از همین امروز عملیات ان‬ ‫اغاز می شود تا انشااهلل سال اتی مشکلی نباشد‪ .‬به‬ ‫علت زیرساخت ضعیفی که این استان داشت و به‬ ‫علت اینکه در انتهای شبکه توزیع قرار دارد و با این‬ ‫خط انتقال قول می دهیم که سال اینده هم دیگر‬ ‫شاهدقطعیگاز اینشهرستاننباشیم‪.‬‬ ‫یســابقه ای در‬ ‫اوجــی بــا بیــان اینکه ســرمای ب ‬ ‫کشور رخ داد‪ ،‬به طوری که میانگین دمای‪ ۲۰‬استان‬ ‫منهــای ‪ ۱۰‬درجــه زیر صفر بود‪ ،‬الحمــداهلل در همه‬ ‫اقصی نقاط کشور در استانهای غرب و شرق و مرکز‬ ‫کشور شبکهگاز پایدار است‪،‬گفت‪:‬از پنجشنبهصبح‬ ‫گاز وارداتی ترکمنســتان قطع شــده اســت‪ ،‬در این‬ ‫کشــور نیز مردم دچار مشکل شده اند گاز خانگی‬ ‫قطع شــده حتی قزاقســتان و ازبکســتان به همین‬ ‫لحاظ گاز صادراتی شان به ایران را از پنجشنبه قطع‬ ‫کردنــد و به محض قطع گاز‪ ،‬ســریع تغییــر ارایش‬ ‫شبکه را دادیم و مصرف را مدیریت کردیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه در هیچ جا قطعی‬ ‫گاز نداشتیم‪ ،‬دیروز هم که در جنوب خراسان این‬ ‫اتفاق افتاد همکاران به طور جد پیگیر هستند ما‬ ‫از قبل هم تدارک دیده بودیم سوخت دوم و هم‬ ‫سوخته نفت سفید و هم کپسول گاز را تامین کنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اولویت‪ ،‬تامین گاز مشترکان‬ ‫خانگی است‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز البرز‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬با تمام تــوان بر‬ ‫گفــت‪ :‬مصــرف روزانــه گاز در‬ ‫تامیــن گاز مورد نیاز مشــترکین‬ ‫استان به حدود ‪ ۱۵‬میلیون متر‬ ‫خانگــی تمرکــز کرده ایــم تا کار‬ ‫مکعب رسیده اســت بنابراین‬ ‫بــه قطعــی زمانبنــدی شــده‬ ‫از مشــترکان به ویژه مشــترکان‬ ‫نرســد‪ .‬غفاریــان بــا اشــاره بــه‬ ‫رضا غفاریان‬ ‫خانگــی درخواســت می شــود‬ ‫اینکــه در مقایســه بــا اوایــل‬ ‫صرفــه جویــی ‪ ۱۰‬درصــدی‬ ‫دی مــاه‪ ،‬مصــرف گاز در البــرز‬ ‫در مصــرف را مــورد توجه قرار دهند‪ .‬ســید رضا حدود هفت میلیون متر مکعب افزایش داشته‬ ‫غفاریــان با اشــاره بــه افزایش بــرودت هوا طی اســت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬مصرف روزانــه گاز در البرز‬ ‫چند روز گذشــته اظهار کرد‪ :‬کاهش محســوس به حدود ‪ ۱۵‬میلیون متر مکعب رســیده اســت‬ ‫دمــا در حــدود ‪ ۴۱۰‬شــهر کشــور طــی چنــد روز که از مشترکان به ویژه مشترکان خانگی تقاضا‬ ‫اخیــر باعث بــاال رفتن قابل توجــه مصرف گاز می شــود بــا مدیریت مصــرف شــرکت گاز را در‬ ‫در کشور به خصوص در میان مشترکین خانگی ارائه خدمات مناسب یاری کنند‪.‬‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طی چند روز گذشته‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز البرز با بیان اینکه در‬ ‫میــزان مصرف گاز در کشــور از مرز ‪ ۷۰۰‬میلیون حال حاضر حدود ‪ ۷۰‬درصد مصرف گاز در البرز‬ ‫متــر مکعــب گذشــت کــه ایــن باعــث اعمــال توسط مشترکان خانگی صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محدودیت هایــی برای ارائــه گاز به واحدهای بنابراین تنها با ‪ ۱۰‬درصد صرفه جویی می توان‬ ‫صنعتــی و تولیــدی شــد‪ .‬وی با اشــاره به اینکه امیــدوار بــود کــه گاز مورد نیاز مشــترکان بدون‬ ‫اولویت ما تامین گاز مورد نیاز مشترکان خانگی هیچ مشکلی تا پایان زمستان تامین شود‪.‬‬ ‫مسدود شدن ‪ 430‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در کردستان‬ ‫غریبــه رحیمــی‪ -‬ســنندج‪:‬‬ ‫شرق استان در مناطق ممنوعه‪،‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ای‬ ‫بــه دلیــل افــت شــدید منابــع‬ ‫کردستان گفت‪:‬از ابتدایامسال‬ ‫اب زیرزمینــی مجــوزی صــادر‬ ‫تا پایان اذرماه‪ ۴۳۰ ،‬حلقه چاه‬ ‫نمی گردد‪.‬‬ ‫اب غیرمجاز در نقاط مختلف‬ ‫وی با بیان اینکه به منظور‬ ‫ارش اریانژاد‬ ‫استانمسدودشد‪.‬‬ ‫ممانعــت از اضافــه برداشــت‬ ‫ارش اریانــژاد اظهــار کرد‪ :‬با‬ ‫اب‪ ،‬کنتورهــای هوشــمند بــر‬ ‫انسداد این تعداد چاه‪ ۱۰،‬میلیون مترمکعب اب روی چاه های مجاز نیز نصب می شود‪ ،‬یاداور‬ ‫به ابخوان های استان برگشت داده شد که عمده شــد‪ :‬مردم می توانند از طریق تماس تلفنی با‬ ‫این چاه ها عمیق و در مناطق ممنوعه دشتهای ادارات منابــع اب شهرســتان ها و یــا مراجعــه‬ ‫شــرقی استان قرار داشــت‪ .‬وی بر لزوم احساس حضوری‪ ،‬موارد تخلفات ابی را گزارش نمایند‬ ‫مسئولیت همه نسبت به حفاظت از منابع ابی تــا در اســرع وقــت بــه ان هــا رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۴‬هزار حلقه مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای کردســتان‬ ‫چاه اب مجاز دارای پروانه بهره برداری در استان افــزود‪ :‬از جملــه اقدامــات اثرگذار در راســتای‬ ‫وجود دارد و تعداد چاه های غیرمجاز نیز حدود صیانت و حفاظت از منابع اب استان‪ ،‬اجرای‬ ‫هشتهزار حلقهاست‪.‬‬ ‫طرح احیا و تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقه ای کردســتان است که بخشی از اقدامات ان شامل‪ :‬انسداد‬ ‫ادامه داد‪ :‬چاه هایی با عمق بسیار کم نیز وجود چاه های غیرمجاز‪ ،‬نصب کنتورهای هوشــمند‬ ‫دارند که هیچ تاثیری بر روی منابع اب زیرزمینی و حجمی‪ ،‬اســتقرار و تقویت گروه های گشت‬ ‫ندارند اما چون فاقد مجوز هستند به عنوان چاه و بازرســی‪ ،‬اجــرای پــروژه تغذیــه مصنوعــی و‬ ‫غیرمجاز شناختهمی شوند‪.‬اریانژاداضافهکرد‪:‬در پخش سیالب‪ ،‬برگزاری مستمر جلسات شورای‬ ‫حالحاضر در بعضیاز محدوده هایمطالعاتی حفاظت اب اســتان‪ ،‬ســاماندهی شــرکت های‬ ‫اســتان به تناســب وضعیــت ابخــوان و یا منابع حفــاری و اطــاع رســانی و فرهنــگ ســازی در‬ ‫ابــی‪ ،‬مجــوز حفــر چــاه در بخش های مختلف قالب اجرای طرح داناب و گسترش سواد ابی‬ ‫شرب‪ ،‬صنعت و کشاورزی صادر م ‬ ‫ی شود اما در است‪.‬‬ ‫سرمای هوا خسارتی به شبکه اب‬ ‫گلستان وارد نکرد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬ســرمای ‪ ۴۸‬ساعت گذشــته هوا با وجود‬ ‫ورودبهدرجهمنفی‪،‬هیچگونهخسارتیبهشبکه‬ ‫اب و فاضالب به ویژه کنتورهای مشترکین استان‬ ‫وارد نکرد‪ .‬به گزارش گلستان ‪ ،۲۴‬ایرج حیدریان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وارد نشدن خسارت به معنای رعایت‬ ‫نکردن نکات ایمنی از سوی شهروندان نیست و‬ ‫الزم است مشترکین توصیه های ایمنی را رعایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬با توجه به اطالعیه ســازمان‬ ‫هواشناســی مبنی بــر افت دمای هوا طی شــب‬ ‫و روزهــای اینــده‪ ،‬کنتــور اب و لولــه قبــل و بعد‬ ‫انشعاببرایجلوگیریاز یخ زدگیو ترکیدگیان‬ ‫باپشمشیشهو الیافعایق بندیو پوشیدهشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گلستان گفت‪:‬‬ ‫در صورت بروز یخ زدگی کنتور و لوله‪ ،‬مشترکین از‬ ‫ریختن اب جوش روی کنتور اب و روشــن کردن‬ ‫اتش در حوضچه کنتور خودداری کنند‪ .‬حیدریان‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای جلوگیــری از یخ زدگی از‬ ‫بازنگهداشــتن شــیر اب که موجب ایجاد هزینه‬ ‫زیاد برای مشترکین و خالی شدن مخازن ذخیره‬ ‫در شهر می شود‪ ،‬خودداری شود‪.‬‬ ‫مشترکان گلستانی در صورت افت فشار‬ ‫گاز به تاسیسات گازی دست نزنند‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز گلســتان از مشــترکان‬ ‫خواســت که در صورت قطع یا ُافت فشــار گاز‪،‬‬ ‫خودســرانه بــه تاسیســات گازی دســت نزننــد و‬ ‫مراتب را به گروه های فنی اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫علــی طالبــی اظهــار کــرد‪ :‬انتظــار داریــم کــه‬ ‫در صــورت قطــع یــا ُافــت فشــار گاز‪ ،‬مشــترکان‬ ‫خودسرانه به تاسیسات گازی دست نزنند‪ .‬مدیر‬ ‫عامل شــرکت گاز گلســتان افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫گاز بــرای مشــترکان خانگــی برقــرار اســت اما در‬ ‫برخیمناطق‪ُ ،‬افتفشار داریم‪.‬‬ ‫طالبی با بیان اینکه گروه های فنی ما اماده و‬ ‫در حال گشت زنی هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشترکان‬ ‫در صــورت وقــوع مشــکل بــا شــرکت گاز تماس‬ ‫بگیرند‪ .‬وی با تاکید دوباره بر مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ ۲۴:‬ساعت اخیر سخت ترین زمان در‬ ‫تامین گاز بوده است‪ .‬گفتنی است برای مدیریت‬ ‫مصرفگاز‪،‬تعطیلیدستگاه هایدولتیوادارات‬ ‫تمدیدشدهاست‪.‬‬ ‫انتقال ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫سوخت مایع به نیروگاه ها‬ ‫مدیرعامــل شــرکت خطــوط لولــه‬ ‫و مخابــرات نفــت ایــران بــا اشــاره بــه‬ ‫سوخت رســانی بــه نیروگاه های کشــور گفت‪:‬‬ ‫طی ‪ ۹‬ماه سال جاری ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫لیتــر ســوخت بــه نیروگاه هــای کشــور انتقــال‬ ‫داده شــده اســت‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ارســان‬ ‫رحیمــی با اشــاره بــه روند سوخت رســانی به‬ ‫نیروگاه های کشور تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫نیروگاه هــای متصــل بــه شــبکه خطــوط لوله‬ ‫طبق برنامه تعریف شــده ســوخت مورد نیاز‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬وی اظهــار کرد‪ :‬با‬ ‫کاهش شدید دما و باتوجه به ناترازی گاز و‬ ‫نیاز مبــرم نیروگاه ها برای تامین خوراک‪ ،‬این‬ ‫امر با ارسال سوخت مایع به عنوان سوخت‬ ‫جایگزین به نیروگاه ها از بستر شبکه خطوط‬ ‫لوله در حال انجام است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تمام معابر شهر کرمانشاه باز است‬ ‫شــهردار کرمانشــاه از‬ ‫و نمک در معابر و خیابان های‬ ‫بازگشــایی تمــام معابــر شــهر‬ ‫سطح شهر ریخته شده است و‬ ‫کرمانشــاه به دنبال بارش برف‬ ‫در حال حاضر فقط در خیابان‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫ســراب مقــداری کنــدی تــردد‬ ‫پــس از بــارش نزوالت اســمانی‬ ‫هســت که دلیــل ان هم تجمع‬ ‫نادر نوروزی‬ ‫کــه جــای شــکرگزاری دارد تمام‬ ‫و شــادی مردم به دنبــال بارش‬ ‫نیروها و ماشین االت شهرداری‬ ‫بــرف اســت کــه در جشــنواره‬ ‫به حالت اماده باش درامده و از همان لحظات برف شهرداری شرکت کرده اند‪ .‬شهردار کرمانشاه‬ ‫اولیه بارش بازگشایی معابر و خیابان های سطح گفــت‪ :‬شــن و نمــک به انــدازه کافــی موجــود و‬ ‫شــهر انجام گرفت و در حال حاضر تمام معابر توزی عشــده اســت به ویــژه در نقاطی کــه امکان‬ ‫و خیابان های ســطح شهر کرمانشــاه باز است و یخ زدگــی وجــود دارد و در ورودی بیمارســتان‬ ‫تردد در ان ها جریان دارد‪ .‬نوروزی افزود‪ :‬در حال ها و مدارس نیز کیســه های شــن و نمک تعبیه‬ ‫حاضر ‪ ۵۰۰‬نفر از نیروهای خدماتی شهرداری در شــده‪ ،‬از شــهروندان عزیز هم درخواست داریم‬ ‫حال اماده باش هســتند‪ ۷۴ ،‬ایستگاه برف روبی از ترددهای غیر ضروری در ســطح شــهر به ویژه‬ ‫ایجادشده و از شب گذشته تاکنون ‪ ۵۰۰‬تن شن زمانی که یخ زدگی وجود دارد پرهیز کنند‪.‬‬ ‫خودرو ‪ ۲۴۷‬راننده عامل الودگی صوتی‬ ‫و حرکات نمایشی درگلستان توقیف شد‬ ‫رئیس پلیس راهور گلســتان‬ ‫در استان درمجموع تصادفات‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهه نخست سال‬ ‫درون و برو نشــهری ســه هــزار‬ ‫جاری وسیله نقلیه ‪ ۲۴۷‬راننده‬ ‫و ‪ ۸۹۶‬نفــر جــان خــود را از‬ ‫عامل الودگی صوتی و حرکات‬ ‫دســت دادنــد کــه ‪ ۹۳۰‬نفــر‬ ‫خطرســاز در معابــر گلســتان‬ ‫در تصادفــات درو نشــهری و‬ ‫عباس مهاجر‬ ‫متوقــف و به پارکینگ هدایت‬ ‫دو هــزار و ‪ ۹۶۶‬نفــر دیگــر در‬ ‫بسطامی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تصادفــات برو نشــهری جــان‬ ‫ســرهنگ عباس مهاجر بسطامی در گفتگو باختند‪ .‬رئیس پلیس راهور گلستان افزود‪ :‬تعداد‬ ‫با مهر اظهار کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری تا پایان کل مجروحــان تصادفــات درون و برو نشــهری‬ ‫اذرماه‪ ،‬وسیله نقلیه ‪ ۲۴۷‬راننده عامل الودگی گلســتان در ‪ ۱۰‬ســال گذشته ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۲۳۰‬نفر‬ ‫تشــده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در همین بازه‬ ‫صوتــی و حــرکات خطرســاز در معابر گلســتان ثب ‬ ‫متوقف و به پارکینگ هدایت شد‪ .‬رئیس پلیس زمانــی تعــداد خودروهای موجود در اســتان از‬ ‫راهــور گلســتان افــزود‪ :‬در مدت مذکــور هزار و ‪ ۱۱۹‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬دســتگاه بــا ‪ ۳۱۵‬درصــد رشــد‬ ‫‪ ۸۲۲‬راننــده متخلــف کــه با حرکات نمایشــی بــه حــدود ‪ ۴۵۴‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬دســتگاه رســیده‬ ‫و خطرســاز ماننــد دریفــت و ایجاد ســروصدا و امــا زیرســاخت های الزم با توجه به این حجم‬ ‫الودگــی صوتــی موجــب اختــال در ترافیــک و افزایــش تعــداد خودروهــا همچــون تعریــض‬ ‫ارامش شــهروندان م ‬ ‫یشــدند‪ ،‬جریمه و اعمال خیابان ها توسعه نیافته است‪ .‬مهاجر بسطامی‬ ‫قانون شــدند‪ .‬او گفت‪ :‬خودروی رانندگانی که ادامه داد‪ :‬با توجه به ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۶۱۷‬دستگاه‬ ‫اقدام به حرکات نمایشــی و خطرســاز می کنند خــودروی نــو پــاک شــده و صــدور ‪ ۲۷‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۲۱‬روز در پارکینــگ متوقــف خواهنــد شــد‪ .‬گواهینامه جدید‪ ،‬باید فکر اساسی در خصوص‬ ‫مهاجر بســطامی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته معضالت ترافیکی شهرهای استان کرد‪.‬‬ ‫اماده باش نیروهای اجرایی و خدمت‬ ‫رسان در مناطق ‪ ۱۰‬گانه کرج‬ ‫معاونــت‬ ‫سرپرســت‬ ‫بــارش بــرف یــا یخ زدگــی‪ ،‬ایــن‬ ‫محیط زیستو خدماتشهری‬ ‫معاونت اقدامــات الزم را برای‬ ‫شــهرداری کــرج اعــام کــرد‪ :‬در‬ ‫ســهولت تــردد شــهروندان بــه‬ ‫پــی بارش بــرف در شــهر کرج‪،‬‬ ‫عمــل خواهنــد اورد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫نیروهــای اجرایــی و خدمــت‬ ‫در راســتای ایــن مهــم‪ ،‬در هــر‬ ‫عباس کمالی‬ ‫رســان در مناطــق ‪ ۱۰‬گانــه برای‬ ‫منطقه ‪ ۴‬کامیون ماسه و نمک‬ ‫روستا‬ ‫ارائــه خدمــات موردنیــاز بــه‬ ‫ب هصــورت دســتی و دو گریــدر‬ ‫شهروندان‪،‬بهحالتاماده باشدرامدند‪.‬‬ ‫فعال است‪ .‬سرپرست معاونت خدمات شهری‬ ‫عبــاس کمالــی روســتا از امادگــی کامــل برای گفــت‪ :‬از شــهروندان تقاضــا داریــم در صــورت‬ ‫مقابله با حوادث احتمالی ناشــی از بارش برف مشــاهده حادثه در زمان بارش بــرف‪ ،‬مراتب را‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬در ایــن راســتا تمام تجهیزات از طریق شــماره تلفــن ‪ ۱۳۷‬به شــهرداری اعالم‬ ‫و نیــروی انســانی موردنیاز بــرای ارائــه خدمات کنندتاخدمات رسانیموردنیاز باهماهنگیحوزه‬ ‫اماد هســازی شده اســت‪ .‬این مسئول با اشاره به معاونت اجرایی شهرداری صورت پذیرد‪ .‬کمالی‬ ‫اینکه با توجه به بارش برف و احتمال یخ زدگی روستا خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی عوامل و نیروهای‬ ‫معابــر‪ ،‬تجهیــزات الزم ماننــد دســتگاه های معاونت خدمات شــهری تا پایان این وضعیت‬ ‫بــرف روب‪ ،‬نمک و شــن اماده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در در اماد هبــاش کامل قــرار دارند تا از بروز هر نوع‬ ‫حال حاضر هشت دستگاه خودروی نمک پاش حوادث پیش بینی نشده پیشگیری کند و جهت‬ ‫در ســطح شــهر به صورت اماده باش قرار دارند‪ .‬رفع مشکالت ناشی از بارش برف اقدامات الزم‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکه در صــورت ادام ـه دار بودن را انجام دهند‪.‬‬ ‫مقاوم سازی ‪ ۴۳‬درصد مسکن روستایی‬ ‫در کردستان‬ ‫فردینکمانگر‪-‬سنندج‪:‬مدیرکل‬ ‫انتظار داریمبانک هایهمراهی‬ ‫بنیــاد مســکن کردســتان گفت‪:‬‬ ‫کرده و شاهد استقبال متقاضیان‬ ‫از ‪ ۱۲۴‬هــزار واحــد مســکن‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫روستایی‪ ۵۳،‬هزار و‪ ۵۰۰‬مسکن‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان‬ ‫روســتایی معــادل ‪ ۴۳‬درصــد‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬از ‪ ۱۲۴‬هــزار‬ ‫سعید رسولی‬ ‫کل مســکن روســتایی اســتان‬ ‫واحــد مســکن روســتایی‪۵۳ ،‬‬ ‫مقاوم سازیشدهاست‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬مســکن روســتایی‬ ‫ســعید رســولی در یازدهمین جلســه شــورای معــادل‪ ۴۳‬درصد کل مســکن روســتایی اســتان‬ ‫مسکن اســتان کردســتان اظهار کرد‪ ۱۰۰ :‬هکتار از مقاوم ســازی شده اســت‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬قرار است‬ ‫اراضیروستاییحریمشهرهایاستانمستعدطرح جشنپایانمقاوم سازیمسکنروستاییکشور تا‬ ‫نهضتملیمسکناست‪.‬‬ ‫سال‪ ۱۴۱۰‬برگزار شود کهسهمیهامسالاستانبرای‬ ‫مدیرکلبنیادمسکناستان کردستانافزود‪:‬با مقاوم سازی مسکن روستایی سه هزار و‪ ۶۳‬واحد‬ ‫توافقبامالکینمی تواندر مرحلهاول‪ ۴۰‬هکتار از اســت که تاکنون ‪ ۴۰۴‬واحد تســهیالت دریافت‬ ‫ایناراضیرابهاینطرحاختصاصدهیم‪.‬‬ ‫کردنــد و از ایــن لحاظ جزو ‪ ۱۰‬اســتان اخر کشــور‬ ‫او با بیان اینکه سهمیه مسکن ملی در استان هستیم‪ .‬رسولی با بیان اینکه تا پایان بهمن سال‬ ‫‪ ۸۷‬هــزار واحد اســت‪ ،‬گفــت‪ ۱۷:‬هــزار واحد ان جاری فرصت جذب این ســهمیه را داریم‪ ،‬یاداور‬ ‫معادل‪ ۱۸‬درصد مسکن روستایی است که زمینه شد‪:‬در صورتعدمجذبسهمیهاعتبار برایسایر‬ ‫جذب این میزان سهمیه در استان فراهم است و استان هایکشور برگشتدادهمی شود‪.‬‬ ‫قطارهای پردیس یزد ‪ -‬تهران بازمی گردند‬ ‫نماینده یزد و رئیس کمیســیون امــور داخلی‬ ‫کشــور و شــوراهای مجلس اعالم کرد‪ :‬به دســتور‬ ‫قاطع وزیر‪ ،‬قطارهای پردیس حذف شده از مسیر‬ ‫یگــردد‪.‬‬ ‫ـددا به این مســیر بازم ‬ ‫یــزد – تهــران مجـ ً‬ ‫محمــد صالــح جــوکار بــا اشــاره بــه حل مشــکل‬ ‫قطارهای پردیس یــزد – تهران‪ ،‬گفت‪ :‬قطارهای‬ ‫پردیس مســیر یزد – تهران و بالعکس مدت دو‬ ‫سالاست کهتوسطشرکترجابهدلیلبازسازی‪،‬‬ ‫حذف شده و مسافران به ویژه دانشجویان را برای‬ ‫انجامسفر دچار سردرگمیو مشکلکردهاست‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن در نشست با جمعی از زنان فعال عرصه های دینی استان؛‬ ‫‪5‬‬ ‫زنان جامعه اسالمی ایران نگاهی مسئوالنه‬ ‫و متعهدانه دارند‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گیــان‬ ‫زنــان جامعــه اســامی ایــران را دارای نگاهی‬ ‫مســئوالنه و متعهدانــه دانســت و تاکید رهبر‬ ‫انقــاب مبنــی بر حفــظ روحیه جهــادی برای‬ ‫برون رفــت از مشــکالت را مورداشــاره قــرار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بانــوان جامعــه ما از این روحیه‬ ‫برخوردارند و باید حمایت شــوند‪.‬‬ ‫رضــا ثقتــی در نشســت جمعــی از زنــان‬ ‫فعــال عرصه هــای دینــی‪ ،‬قرانــی‪ ،‬حجــاب‬ ‫و عفــاف‪ ،‬حوزه هــای علمیــه و کانون هــای‬ ‫فرهنگــی هنــری مســاجد گیــان بــا نماینــده‬ ‫ولی فقیــه در اســتان کــه بــه مناســبت روز‬ ‫والدت حضــرت زهــرا (س) و هفتــه زن برگزار‬ ‫شــد؛ بــا تبریــک ایــن مناســبت بــه نخبــگان‪،‬‬ ‫فعــاالن حوزه هــای فرهنگــی و دینــی و‬ ‫خانواده های شــهدا که در این نشســت حاضر‬ ‫هســتند‪ ،‬یکــی از ثمــرات ایــن نشس ـت ها را‬ ‫انتقال دیدگاه ها‪ ،‬دغدغه ها و بیان مشــکالت‬ ‫جامعه بانوان اســتان به مســئوالن دانست و‬ ‫ا گاهــی مدیران از کاســتی ها را موجب اصالح‬ ‫روند سیاست گذاری ها خواند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه در هر جا امور به بانوان‬ ‫سپرده شــده‪ ،‬شــاهد ارتقــاء کیفیــت و بهبــود‬ ‫امــور هســتیم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬دولــت مردمــی و‬ ‫جهادی ســیزدهم به بانــوان اعتماد دارد و بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬فرصت های تصمیم گیری و مدیریتی‬ ‫در اختیــار انــان گــذارده و بــر همیــن مبنا‪ ،‬در‬ ‫اســتان نیز این رویکرد دنبال شده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گیــان‬ ‫بــا تصریــح اینکه حــدود ‪ 40‬درصــد انتصابات‬ ‫در ایــن اداره کل مربــوط بــه بانــوان بــوده‪،‬‬ ‫اقدامــات موثــر انجام گرفتــه از ســوی زنــان‬ ‫ازجملــه فعالیت هــای فرهنگــی‪ ،‬قرانــی و‬ ‫جهــادی را یک الگــو برای همه جامعه عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او در ادامــه ســخنانش بــه برگــزاری کنگره‬ ‫روحانــی شــهید میــرزا کوچــک جنگلــی و‬ ‫پرداختــن بــه نقش زنــان همچون بــه نمایش‬ ‫درامــدن تئاتــر شــکوه بــرف و نقــش سراســر‬ ‫حماســه بانوان اشــاره و اضافه کرد‪ :‬این‪ ،‬اغاز‬ ‫راه است و مستند و فیلم هایی در این بخش‬ ‫ساخته می شود‪.‬‬ ‫ثقتــی از کانون هــای فرهنگــی مســاجد‬ ‫یــا موسس ـه هایی کــه در بخــش اســیب های‬ ‫اجتماعی دارای طرح هســتند و نیز از افرادی‬ ‫کــه دارای ایــده هســتند‪ ،‬خواســت طرح هــای‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫او زنــان جامعــه اســامی را دارای نگاهــی‬ ‫مســئوالنه و متعهدانــه خوانــد و گفــت‪ :‬بــه‬ ‫تعبیــر رهبــر فرزانــه انقــاب؛ راه برون رفت از‬ ‫مشــکالت کشــور‪ ،‬حفظ روحیه جهادی است‬ ‫و بانوان دارای این روحیه هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گیــان‬ ‫برنامه ریــزی دشــمنان بــرای مخــدوش کــردن‬ ‫زنــان جامعــه به ویــژه در وقایــع اخیــر را‬ ‫مورداشــاره قــرار داد و افــزود‪ :‬هرانــدازه‬ ‫دشــمنان در این حوزه در حال ســرمایه گذاری‬ ‫هســتند؛ باید بــرای تقویت نــگاه متعهدانه و‬ ‫روحیــه جهــادی زنان جامعه اســامی‪ ،‬بیشــتر‬ ‫فعالیت کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان‬ ‫از روند اجرای طرح نجما در استان‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان از روند اجرای عملیات توسعه‬ ‫فیبر نوری در شهرستان های گرگان و گنبد بازدید کرد‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی با حضور در نقاط مختلف اجــرای پروژه‬ ‫توســعه فیبــر نوری در شهرســتان های گــرگان و گنبــد از نزدیک در‬ ‫جریــان رونــد اجــرای عملیــات نجما قــرار گرفــت‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اهمیت اجرای دقیق و به موقع عملیات توســعه فیبر نوری تاکید‬ ‫نشــده فــاز یــک پــروژه بــه اتمام برســد و‬ ‫کــرد بایــد در زمــان تعیی ‬ ‫برنامه ریزی برای نقاط جدید شناسایی شــده به جهت فیبرکشــی‬ ‫و ایجاد زیرســاخت فیبر نوری انجام شــود‪ .‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان خواســتار همــکاری نهادهــای ذی ربــط در زمینــه صــدور‬ ‫مجوزهای الزم شد و گفت‪ :‬توسعه مخابرات در جهت رفاه حال‬ ‫مردم اســت و ایجاد زیرســاخت فیبر نوری توسعه استان را در پی‬ ‫خواهد داشت و مردم استان از مزایای ارتباطات مخابراتی به روز و‬ ‫باکیفیت تر بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی صورت گرفت‪:‬‬ ‫انتشار فراخوان اجرای طر ح های فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬قرانی و رسانه ای‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقــدس‪ :‬فراخــوان اجرای‬ ‫حهــای فرهنگــی‪ ،‬هنری‪ ،‬قرانــی و رســانه ای در‬ ‫طر ‬ ‫ســطح اســتان خراســان رضوی با هدف حمایت از‬ ‫موسساتو مراکز منتشر شد‪.‬‬ ‫مســئول ارتباط با تشــکل های مردمی اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی گفت‪:‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با‬ ‫مشارکت حوزه علمیه و اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫خراســان رضوی اجرای طرح های فرهنگی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫قرانــی و رســانه ای اســتان را بــه موسســات و مراکز‬ ‫واجدشرایطواگذار می کند‪.‬‬ ‫محمدکاظم دبیری اضافه کرد‪ :‬واگذاری اجرای‬ ‫حهــا بــه موسســات فرهنگی و هنری مشــروط‬ ‫طر ‬ ‫بــه خصوصــی بــودن ان ها‪ ،‬برخــورداری از شناســه‬ ‫ملی و ثبت بودن در اداره ثبت شــرکت ها اســت و‬ ‫اولویتاجرایبستهویژهطرح هایشهرستانینیز با‬ ‫موسساتبومیهمانشهرستاناست‪.‬‬ ‫حهــای مربــوط بــه‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بســته طر ‬ ‫شهرستان هاشامل‪ 10‬محور مانندبرگزارینمایشگاه‬ ‫قــران در رمضــان‪ ،‬نمایشــگاه کتــاب بــا محوریــت‬ ‫کتاب های خانواده محور و ســبک زندگی شاعران‬ ‫و جهاد تبیین‪ ،‬جشــنواره یا نمایشــگاه نوشت افزار‬ ‫ایرانــی – اســامی‪ ،‬نمایــش فیل مهــای مختلــف‬ ‫سینماییخانوادهمحور می شود‪.‬‬ ‫محمدکاظــم دبیــری تاکیــد کــرد‪ :‬موسســات‬ ‫یمــاه‬ ‫فرهنگــی و هنــری متقاضــی تــا پایــان د ‬ ‫فرصــت دارند طرح های اجرایی خود را به شــماره‬ ‫‪ 09012065523‬در پیام رســان های بله یا ایتا ارسال‬ ‫نماینــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬در ارزیابــی طرح هــای‬ ‫مزبور به موضوعاتی ازجمله پیوست های انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬مقاومت‪ ،‬خانواده‪ ،‬کتاب و کتاب خوانی‬ ‫توجــه ویــژه شــده اســت و توزیــع اعتبــارات بیــن‬ ‫متقاضیان بر اساس میزان توانمندی‪ ،‬غنای محتوا‪،‬‬ ‫توجه به جنبه های جذب مشارکت سایر نهادها و‬ ‫دستگاه ها و تاثیرگذاری ان خواهد بود‪.‬‬ ‫مســئول ارتباط با تشــکل های مردمی اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی گفت‪:‬‬ ‫بهتریــن طرح های دریافتــی پس از تصویب کمیته‬ ‫انتخاب و اســامی موسسات پذیرش شــده در دهه‬ ‫اول بهم نمــاه بــر روی ســایت اداره کل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی بــه ادرس ‪khrz.‬‬ ‫‪ farhang.gov.ir‬منتشر خواهدشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشایی راه ارتباطی ‪ ۶۵۰‬روستا در کردستان‬ ‫راه های اصلی و شریانی استان باز است‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫بارش سنگین برف و کوالک در اکثر نقاط استان در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫راه ارتباطی ‪ ۸۵۰‬روستای استان مسدود شده بود که با تالش راهداران‬ ‫راه‪ ۶۵۰‬روستا بازگشایی شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش گوران نیوز‪ ،‬فرزاد حســنی اظهــار کرد‪ :‬با توجه به بارش‬ ‫ســنگین بــرف و کــوالک در اکثر نقاط اســتان در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‬ ‫راه ارتباطی ‪ ۸۵۰‬روســتای اســتان مسدود شــد که با تالش راهداران تا‬ ‫ساعاتی پیش راه‪ ۶۵۰‬روستا بازگشایی شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در حال حاضر فقط راه ارتباطی ‪ ۲۰۰‬روستا مسدود است‬ ‫که با تالش راهداران تا ‪ ۲۴‬ســاعت اینده راه ارتباطی این روســتاها نیز‬ ‫بازگشاییخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کردســتان یاداور شــد‪:‬‬ ‫بیشترینراهروستاییمسدودیدر استانمربوطبهشهرستان کامیاران‬ ‫با ‪ ۱۲۰‬روستا و سنندج و دهگالن در رده های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفته او همچنین راهداران در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته به‪ ۲‬مادر باردار‬ ‫گرفتار در برفدر دهگالنو هفتمورد گازگرفتگیامدادرسانی کردند‪.‬‬ ‫حسنی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر راه های اصلی و شریانی استان‬ ‫مشکلی وجود ندارد و تمام راه ها باز است‪.‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬راهــداران در قالــب طرح هــای مختلف زمســتانه‪،‬‬ ‫نوروزی و تابستانی بیش از هشت هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر از راه های استان‬ ‫شامل یکهزار و ‪ ۹۰۰‬کیلومتر در مسیرهای بین شهری و بیش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫کیلومتر راهروستاییراتحتپوششقرار می دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫خدمت رسانی به مردم با حفظ روحیه جهادی تداوم یابد‬ ‫شــهردار کرمــان تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد با حفــظ روحیــه جهادی‪،‬‬ ‫خدمت رسانی به مردم تداوم یابد‪.‬‬ ‫به گزارش کرنا‪ ،‬ســعید شــعرباف‪ ،‬در جلســه شــورای مدیران‬ ‫شــهرداری کرمــان که به منظــور هماهنگی برنامه های شــهرداری‬ ‫در دهه فجر برگزار شد‪ ،‬ضمن تقدیر از زحمات همه نیروهای‬ ‫شــهرداری در برگــزاری ســومین مراســم ســالگرد شــهادت ســردار‬ ‫دل ها گفت‪ :‬نیروهای شــهرداری کرمان در حد اســتطاعت خود‬ ‫و در برخــی مــوارد بیش از توان خود‪ ،‬بدون تبلیغات و هیاهو‪،‬‬ ‫وقت گذاشتند و زحمت کشیدند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه حتــی اقدامــات جــاری کــه در ســومین‬ ‫ســالگرد شهادت ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی انجام شد‪،‬‬ ‫قابل مقایســه بــا ســال گذشــته و بقیــه ســاختارها و ســازمان ها‬ ‫نبود‪ ،‬گفت‪ :‬حتی یک ریال از اعتبارات اســتانی و ملی اســتفاده‬ ‫نشــد و عمــده کارهــا در حــوزه مالــی و نیروی انســانی‪ ،‬توســط‬ ‫شــهرداری کرمــان انجــام شــد‪ .‬شــهردار کرمــان ادامــه داد‪ :‬اثــر‬ ‫اقدامات شــهرداری در برگزاری ســومین ســالگرد شهادت سپهبد‬ ‫شــهید حاج قاســم سلیمانی‪ ،‬فراتر از شــهر کرمان بود و موجب‬ ‫بهبود امنیت ملی کشــور شــد‪ .‬شــعرباف بیان کرد‪ :‬تصاویری که‬ ‫از مراســم ســومین ســالگرد شــهادت ســردار دل ها مخابره شد و‬ ‫اتفاقــی کــه رقم خــورد‪ ،‬خیلی از موضوعــات را در مقیاس ملی‪،‬‬ ‫بیمــه کــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬تصویــری بــه نــام «کهکشــان» کــه حضور‬ ‫مردم از میدان «شهدا» تا گلزار شهدا را نشان می داد‪ ،‬تیتر یک‬ ‫برخــی روزنام ههــای داخلــی و خارجــی شــد‪ .‬شــهردار کرمان‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه اتفاقی که در ســومین ســالگرد شــهادت سپهبد شهید‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی رخ داد‪ ،‬بســیاری از معــادالت جــاری در‬ ‫جامعــه را بــه هــم زد‪ ،‬گفت‪ :‬در به هم خــوردن این معادالت‪،‬‬ ‫بخــش زیــادی از همکاران ما در شــهرداری کرمان دخیل بودند‪.‬‬ ‫شــعرباف همچنیــن در خصــوص بودجــه ســال اینده شــهرداری‬ ‫کرمان بیان کرد‪ :‬پروژه های سال اینده شهرداری برای اختصاص‬ ‫بودجه‪ ،‬به دو بخش تقســیم می شــوند؛ بخشــی از ان ها ادامه‬ ‫پروژه های امســال اســت که چندمرحله ای شــده و بخشــی هم‬ ‫شــامل پروژه هایی اســت که در دیدارهای مردمی در مســاجد‪،‬‬ ‫قول داده شــده و از دید شــهرداری هم اهمیت دارند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫این موارد باید جزو پروژه های ستاره دار شهرداری در سال ‪1402‬‬ ‫قرار گیرند‪ .‬شــهردار کرمان تاکید کرد‪ :‬با توجه به زمان کوتاهی‬ ‫کــه بــرای تدوین بودجــه داریم‪ ،‬شــهرداران مناطــق باید هرچه‬ ‫تهــای پروژه های عمرانی خــود را اعالم کنند‪ .‬در‬ ‫زودتــر‪ ،‬اولوی ‬ ‫ایــن نشســت در خصــوص برنام ههــای دهــه فجــر و پروژه های‬ ‫قابل افتتاح در این ایام نیز‪ ،‬تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫تجهیز ‪ ۴۴۷‬هکتار از اراضی‬ ‫کشاورزی استان قزوین به‬ ‫سامانه نوین ابیاری‬ ‫قزوین_رویدادامروز‪:‬مدیر اب وخاک و امور فنی مهندسی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون‪ ۴۴۷‬هکتار از اراضی زراعی و باغی استان به‬ ‫سامانهنوینابیاریمجهز شدهاست‪.‬‬ ‫نصرتالهنیکوافزود‪:‬تجهیز اینمیزاناراضیکشاورزی‬ ‫به ســامانه های نوین ابیــاری در قالب ‪ ۳۱‬طرح اجراشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪:‬در حالحاضر سامانه هایابیارینوین‬ ‫در سطح حدود ‪ ۳۱۰۰‬هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز‬ ‫در دست اجرا قرار دارد که میانگین پیشرفت فیزیکی این‬ ‫طرح ها بیش از ‪ ۵۰‬درصد است‪.‬‬ ‫نیکو خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعهد این اســتان بــرای اجرای‬ ‫طرح هــای نویــن ابیاری تا پایان ســال جــاری‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫استکهدر صورتتخصیصاعتبار‪،‬به موقعاجرامی شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ســاالنه‪ ۶‬تــا‪ ۸‬هزار هکتــار از‬ ‫اراضیکشاورزیاستانبه صورتخوداجراییسامانهابیاری‬ ‫تیپدر اراضی کشاورزیاستاناجرامی شود‪.‬‬ ‫مدیــر اب وخاک و امور فنی مهندســی ســازمان جهاد‬ ‫کشاورزیاستانقزوینگفت‪:‬اجرایطرح هایسامانهنوین‬ ‫ابیارینقشمهمیدر کاهشتلفاتابدر اراضیکشاورزی‬ ‫و باغی دارد و همچنین درافزایش بهره وری اب در بخش‬ ‫کشاورزیموثر است‪.‬‬ ‫نیکــو افزود‪ :‬تاکنــون‪ ۵۱‬هــزار و ‪ ۴۴۵‬هکتــار از اراضی‬ ‫کشــاورزی این اســتان به ســامانه نوین ابیاری تجهیز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری‬ ‫گرگان بر کاله امل غلبه کرد‬ ‫تیمبسکتبالشهرداریگرگاندر هفتهنوزدهملیگبرتر‬ ‫بسکتبالموفقشدبانتیجه‪ ۸۸‬بر ‪ ۸۳‬مقابلتیمکالهامل‬ ‫بهبرتریرسیدهوجایگاهخودرادر صدر جدولتثبیتکند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬عصر یکشــنبه و در نخســتین دیدار‬ ‫رقابت هایهفتهنوزدهملیگبرتر بسکتبال‪،‬تیمشهرداری‬ ‫گــرگان در امــل به مصاف این تیم رفت‪ .‬شــاگردان مهران‬ ‫حاتمی توانستند تیم قدرتمند کاله امل را با نتیجه‪ ۸۸‬بر‬ ‫‪ ۸۳‬شکست داده و مجموع امتیازات خود را به عدد ‪۳۶‬‬ ‫برسانندو صدرنشینیخوددر اینمسابقاتراتثبیتکنند‪.‬‬ ‫نماینده گرگان در لیگ برتر بسکتبال با‪ ۱۷‬برد همچنان در‬ ‫صدر جدولرقابت هاقرار دارد‪.‬شهرداریگرگانهمزماندر‬ ‫رقابت هایغرباسیاحضور داردو در گروهدومباتیم های‬ ‫الریاضیلبنان‪،‬النفتعراقو الکرامهسوریههم گروهاست‪.‬‬ ‫نماینده گرگان در مســابقات اســیا تاکنون دو برد در برابر‬ ‫نمایندگانسوریهو عراقبهدستاوردهو در برابر نماینده‬ ‫لبنانمغلوبشدهاست‪.‬‬ ‫پیشرفت عملیات ‪ ۱۰۰‬هکتار‬ ‫کنترل هرز اب اراضی‬ ‫بیابانی منطقه جنوب‬ ‫دالزیان سمنان‬ ‫مسئولادارهبیابانمنابعطبیعیوابخیزداریشهرستان‬ ‫سمنان گفت‪:‬ازجملهطرح هایخاکمی تواناز پروژه های‬ ‫کنتــرل هــرزاب و بذرپاشــی در مناطــق بیابانــی نــام بــرد‪.‬‬ ‫محمدرضاحسینیضمنبیاناینکهعملیاتکنترلهرز اب‬ ‫اراضیبیابانیسمنان‪ ۹۰‬درصدپیشرفتفیزیکیدارد‪،‬ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬این عملیات در حجــم‪ ۱۰۰‬هکتار اراضی بیابانی‬ ‫منطقــه جنوب دالزیان‪ ۱۱،‬کیلومتــری جاده معدن گوگرد‬ ‫این شهرستان در حال انجام است‪ .‬همچنین بیان داشت‬ ‫طبق پیش بینی ها انجام شــده‪ ،‬این عملیات تا نیمه دوم‬ ‫دی ماه سال جاری پایان خواهد یافت‪ .‬مسئول اداره بیابان‬ ‫منابعطبیعیوابخیزداریشهرستانسمناندر ادامهافزود‪:‬‬ ‫ازجملهپروژه هایمنابعطبیعیدر راستایحفاظتاز خاک‬ ‫می توان از پروژه های کنترل هرزاب و بذرپاشــی در مناطق‬ ‫بیابانــی نــام برد‪ .‬بدین منظور پــروژه کنترل هــرزاب در ‪۱۰۰‬‬ ‫هکتار جنوبحاجی اباداعالشهرستانسمنانوبااستفاده‬ ‫از گونه هایتاغواتریپلکس‪،‬اشنیانو قیچبااعتباریبالغ بر‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیــون ریــال از محل اعتبارات ملی ســال‪ ۱۳۹۹‬اجرا‬ ‫گردیدونتایجمثبتیبه جایداشت‪.‬حسینیابراز امیدواری‬ ‫کردباتوجهبهاینکهاینمنطقهفاقدپوشش گیاهیاست‬ ‫اینپروژهدر مدیریتاب هایسطحیموثر بودهو موجب‬ ‫افزایشپوششگیاهیوحفاظتخاکدر منطقهشود‪.‬‬ ‫اغاز اجرای طرح پایش‬ ‫مراتع قشالقی شهرستان‬ ‫گرمسار در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان‬ ‫گرمســار از اغــاز طــرح پایــش مراتع قشــاقی شهرســتان‬ ‫گرمســار در ماه جاری خبر داد‪ .‬امیرحســین شاه حســینی‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف از اجرای عملیات پایش‪ ،‬در ســطح مراتع‬ ‫شهرستان حفظ و احیاء مراتع و تقویت پوشش گیاهی‬ ‫ازنظر کمی و کیفی به دلیل وضعیت تغییر اقلیم‪ ،‬کنترل‬ ‫پروانهچراهایصادرشده‪،‬راستیازماییهر سامانهعرفی‬ ‫بر اساس کارت ممیزی مراتع‪ ،‬حذف دامدارانی که بیش‬ ‫از ‪ ۳‬سال ترک دامداری نموده اند یا اقدام به اجاره دادن‬ ‫مرتع می نمایند و نهایت سوق دادن بهره برداران جهت‬ ‫اخذ کارت پروانه چرا و تهیه طرح مرتع داری و نظارت بر‬ ‫اجــرای طرح های مرتــع داری مصوب طبق کتابچه طرح‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬طرح پایش مراتع قشالقی در سال جاری‬ ‫با پیمایش کل هر سامانه مرتعی از اول اذرماه سال جاری‬ ‫اغاز و در ‪ ۲۹‬اسفندماه به پایان می رسد‪ .‬این طرح در ‪۲۶‬‬ ‫سامانه مرتعی شهرستان شامل مراتع احمداباد‪ ،‬بهورد‪،‬‬ ‫تنگهبوالن‪،‬مکرش‪،‬نورالدین اباد‪،‬سعداباد‪ ،‬کهکو سنرد‬ ‫و ‪ ...‬می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫ضدعفونی مراکز عمومی و مراکز اموزشی استان‬ ‫در دستور کار باشد‬ ‫فرزاد مخلص االئمه؛ استاندار مرکزی‪ :‬با توجه به اینکه پیک هشتم شیوع ویروس کرونا‬ ‫در ایناستاناغازشدهاست‪،‬استفادهاز ماسکو ضدعفونی کردنمدارس‪،‬دانشگاه هاو‬ ‫مراکز عمومیباهدفپیش گیریاز شیوعویروس کرونادر دستور کار قرار باشد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪40‬‬ ‫وقتی متولیان یکدیگر را مقصر مشکالت یک اثر تاریخی می دانند‬ ‫حال ناخوش بازار اراک‬ ‫اراک‪-‬رویداد امروز‪ :‬بازار سرپوشیده یکی‬ ‫از بناهاینخستینشهر اراکاستبااین همه‬ ‫بنای مجموعه بزرگ بازار اراک شامل حمام‪،‬‬ ‫مســجد‪ ،‬مدرســه‪ ،‬اب انبارهــا‪ ،‬گذرهــا و‬ ‫کاروانســراها در زمان فتحعلی شاه قاجار و‬ ‫توســط یوس ـف خان گرجی در ســال ‪۱۲۲۸‬‬ ‫هجــری قمری در بافت مرکزی ســلطان اباد‬ ‫(نام قدیم اراک) بنیان گذاشته شد‪ .‬بازار به‬ ‫مرکزیت چهارسوق‪ ،‬دارای دو مسیر شمالی‪،‬‬ ‫جنوبی و شرقی‪ ،‬غربی است که از ‪ ۴‬جهت‬ ‫یشــده‬ ‫بــه دروازه های قدیم شــهر متصل م ‬ ‫است و به نوعی استراتژیک ترین نقطه شهر‬ ‫در زمان های گذشــته بوده اســت‪ .‬هنوز هم‬ ‫بعد از گذشت بیش از ‪ ۲۰۰‬سال از سن بازار‬ ‫تمــام راه ها منتهی به هســته مرکــزی و بازار‬ ‫اســت و بازار تاریخی اراک باوجود سراهای‬ ‫بسیار زیبا و معماری خاص بر اساس طرحی‬ ‫از پیش اندیشــیده دارای مســیرها منظم و‬ ‫تقارن هندسی است‪ ،‬راسته بازار با گذر های‬ ‫متعددی که ان را قطع می کند اساس بافت‬ ‫شــطرنجی شهر سلطان اباد قدیم را ساخته‬ ‫بــود‪ .‬بــازار سرپوشــیده اراک دارای دو محور‬ ‫عمــود برهم اســت که یکی محور شــمالی‬ ‫جنوبی به طول ‪ ۷۲۰‬متر و دو ورودی یکی‬ ‫در شــمال و یکی در جنوب و محور شــرقی‬ ‫غربــی بــه طــول ‪ ۲۰۰‬متــر و دارای ‪ ۸‬گــذر و‬ ‫ورودی شــرقی غربی است‪ .‬گذرهای فرعی‬ ‫عمود بر دو گذر اصلی ساخت هشــده اند‪ .‬به‬ ‫علت معماری خاص بکار رفته در ســاخت‬ ‫بنای بازار هوای داخل بازار در زمستان گرم‬ ‫و متبوع و در تابستان علی رغم سرپوشیده‬ ‫بودن بســیار خنک اســت‪ .‬بــازار اراک دارای‬ ‫چندیــن متولــی اســت کــه مصــداق اصلــی‬ ‫چند اشــپز و غذای شــور و بی نمک شــده‪،‬‬ ‫گرچــه شــوری در ایــن موضــوع ک متــر دیده‬ ‫و بیشــتر انفعال مالک اصلی بــازار اراک که‬ ‫سازمان اوقاف است‪ ،‬مشاهده شده و دیگر‬ ‫متولیان بازار اراک هم گاهگداری همدیگر را‬ ‫مقصر تخریب قریب الوقوع این اثر تاریخی‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫برنامه ای ارائه نشده است‬ ‫به تازگــی رئیــس کمیســیون نظــارت و‬ ‫پیگیــری شــورای اســامی شــهر اراک عنوان‬ ‫داشــته کــه ســازمان میــراث فرهنگــی برای‬ ‫مرمت بازار تاریخی اراک طرحی ارائه نداده‬ ‫و وضعیت بنا در معرض خطر است‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیوننظارتوپیگیریشورای‬ ‫اســامی اراک گفتــه اســت‪ :‬ســازمان میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی برای‬ ‫اســتحکام و مرمت بنای بــازار تاریخی اراک‬ ‫تاکنون هیچ برنامه ای در این خصوص ارائه‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫ســید وحید میرنظامی گفت‪ :‬به رغم در‬ ‫نظر گرفتن اعتباری بالغ بر ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫برای اســتحکام و مرامت بازار تاریخی اراک‬ ‫در ردیف بودجه شــهرداری‪ ،‬سازمان میراث‬ ‫فرهنگی تاکنون هیچ طرح و برنامه در این‬ ‫خصوص ارائه نداده است‪.‬‬ ‫ســید وحیــد میرنظامــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اســتحکام بنــای بــازار به ویــژه‬ ‫قسمت های اســیب پذیر همچون سقف‬ ‫کــه در معــرض بــارش بــاران و بــرف قرار‬ ‫دارد‪ ،‬مســتلزم ارائــه طــرح و برنامــه از‬ ‫ســوی میــراث فرهنگی اســت امــا تاکنون‬ ‫این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اســتانداردهای ترمیــم بنــا‬ ‫در اختیار ســازمان میراث فرهنگی اســت‬ ‫و مدیریت شــهری تنها در افزایش میزان‬ ‫اعتبــارات می تواند کمــک کند که در این‬ ‫زمینــه شــورای اســامی شــهر بــه رســالت‬ ‫خود عمل کرده است‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون نظــارت و پیگیــری‬ ‫شــورای اســامی شــهر اراک بیــان کــرد‪:‬‬ ‫همان طور که در ســال گذشته بودجه ای‬ ‫بال غبــر چهار میلیارد تومــان برای این کار‬ ‫در نظر گرفته شد‪ ،‬امسال نیز این مسئله‬ ‫فهــای بودجــه دیــده خواهــد‬ ‫در ردی ‬ ‫شــد‪ .‬میــر نظامی گفــت‪ :‬ســازمان میراث‬ ‫فرهنگــی باید بر اســاس برنامه مشــترکی‬ ‫یشــود کار را پیــش ببــرد امــا‬ ‫کــه ارائــه م ‬ ‫تاکنــون هیــچ اقدامــی در ایــن زمینــه‬ ‫صورت نگرفته اســت و هیچ گونه طرح و‬ ‫برنامه ای در این مورد به شورای اسالمی‬ ‫شهر اراک ارائه نشده است‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بــا وضعیــت فعلــی این‬ ‫بنای تاریخی و هویت شــهر اراک همچنان‬ ‫یهــا بــرای‬ ‫در معــرض خطــر اســت و نگران ‬ ‫مرکزی‬ ‫این بنا همچنان باقی اســت‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫حــدود یک ماه پیش جلس ـه ای با ســازمان‬ ‫میراث فرهنگی در این خصوص برگزار شــد‬ ‫که پس ازان سازمان هیچ طرح و برنامه ای را‬ ‫به شــورا تحویل نداد و اعتباری که در ســال‬ ‫گذشتهبرایاستحکامبازار در نظر گرفته شده‬ ‫بود نیز جذب نشده است و اگر این سازمان‬ ‫اقدامی در این زمینه انجام می داد‪ ،‬شــورای‬ ‫اســامی شــهر اراک نیز امادگی افزایش این‬ ‫میزان از اعتبارات در متمم بودجه را داشت‬ ‫اماایناتفاقنیفتاد‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیوننظارتوپیگیریشورای‬ ‫اسالمی شهر اراک اظهار کرد‪ :‬اوقاف باید در‬ ‫این زمینه همکاری های الزم را داشته باشد‪،‬‬ ‫چراکه سهم زیادی از سراهای بازار در اختیار‬ ‫این اداره است‪ ،‬اما از رسیدگی و نگهداشت‬ ‫انشانهخالیمی کند‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی جوابیه داد‬ ‫تهــای رئیــس کمیســیون‬ ‫پــس از صحب ‬ ‫نظــارت و پیگیــری شــورای اســامی اراک‪،‬‬ ‫جوابیه ای در این خصوص از سوی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اســتان مرکــزی صادر شــد کــه به این شــرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫«بــا عنایــت بــه انتشــار خبری مبنــی بر‬ ‫عــدم ارائه طــرح و برنامه بــرای مرمت بازار‬ ‫تاریخی اراک به شــهرداری به منظور مرمت‬ ‫بخش های اســیب دیده مجموعه بــازار‪ ،‬به‬ ‫اطالع می رساند نقش ـه های اجرایی و متره‬ ‫و براورد ســراهای گلشــن و تقوایی توســط‬ ‫اداره ک ل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستیبه منظور اجرایعملیاتمرمتی‬ ‫در اختیــار شــهرداری قرارگرفته اســت؛ لکن‬ ‫تاکنــون اقدامــی در زمینه انعقاد قــرارداد با‬ ‫مجریذیصالحصورتنپذیرفتهاست‪.‬‬ ‫همچنین طرح مرمت و احیاء مجموعه‬ ‫بازار شــامل برداشت و رولوه وضع موجود‪،‬‬ ‫اسیب شناســی طــرح مرمــت و نقش ـه های‬ ‫اجرایــی و همچنیــن متــره و بــراورد اجــرای‬ ‫عملیاتمرمتبازار توسطمشاور تهیه شده‬ ‫اســت و صرفــا متــره و بــراورد ان بــر اســاس‬ ‫فهرستبهاءساالنهمی بایستروزامدشود‪.‬‬ ‫در حال حاضر مشــاور در حال به روزرسانی‬ ‫فهرســت بهــاء ارائ هشــده اســت‪ .‬ایــن طرح‬ ‫مرمــت به منظــور مســتند نــگاری و انجــام‬ ‫مرمت های اصولی تهیه شده و هدف اصلی‬ ‫ان انجام مرمت بازار بر اساس طرح و الگوی‬ ‫اولیهاست‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬ایــن اداره کل‬ ‫‪ruydadiran.com/city/markazi‬‬ ‫ارسال‪ ۱۳۰‬طرحبهدبیرخانهحمایتازطرحهایقرانیوفرهنگیاستان‬ ‫ســینادلشــادی؛مدیرکلفرهنگو ارشــاداســامیاســتانمرکزی‪:‬در راســتای کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی‪ ۱۳۰‬طرحبهدبیرخانهحمایتاز طرحهایقرانیو فرهنگیارسالشدهاست‪.‬حمایت‬ ‫از موسسات فرهنگی هنری و قرانی در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است و انتظار‬ ‫می رودسایر دستگاههانیز بهاینمهمتوجهویژهداشتهباشند‪.‬‬ ‫رشدجمعیتنیازمندفرهنگ سازیو‬ ‫مهیاکردنزیرساخت هااست‬ ‫قهــای اســیب دیده‪،‬‬ ‫نســبت بــه مرمت طا ‬ ‫بامسازیو اجرایپوششبام گذر چهارسوق‬ ‫به سمت خیابان حصار و نیز سرای صندوق‬ ‫ســازها بااعتبــاری بال غبــر ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اقــدام نمــوده و در حــال حاضــر قــرارداد‬ ‫انجام مرمت بخش های اسیب دیده سرای‬ ‫نوذریبااعتبار ‪ ۶۰۰۰‬میلیونریالمنعقدشده‬ ‫است‪ .‬همچنین در تدارک انعقاد قراردادی‬ ‫بــرای مرمــت قســمت هایی از ســراهای‬ ‫کتاب فروش ها و کاشانی و کرمانشاهی ها با‬ ‫مبلغی بالغ بر ‪ ۳۰۰۰‬میلیون است‪ .‬همچنین‬ ‫این اداره کل در حال تهیه براوردی بر اساس‬ ‫طرحجامعبازار تاریخیبه منظور مرمتبام‬ ‫و طاق های اسیب دیده بااعتباری بالغ بر ‪۴۰‬‬ ‫میلیاردریالاست‪».‬‬ ‫به هرحــال باید قبــول کرد که حــال بازار‬ ‫قدیم اراک خوب نیست و متولیان هم صرفا‬ ‫تقصیر را گردن یک دیگر می اندازند و بیانیه‬ ‫صادر می کنند و با این اعتراضات و بیانیه ها‬ ‫مشکلیحلنمی شود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫برگزاریمسابقاتالمپیادورزشیجامعه کارگریمرکزی؛‬ ‫نفرات برتر مسابقاتدارت‬ ‫و طناب زنی معرفی شدند‬ ‫اراک‪-‬رویداد امروز‪ :‬مســابقات دارت و طناب زنی بانوان‬ ‫کارگری اســتان مرکزی از ســری مسابقات المپیاد بزرگ ورزشی‬ ‫جامعــه بانــوان کارگری اســتان مرکزی با شــناخت نفرات برتر‬ ‫در اراک پایان یافت‪.‬‬ ‫ایــن مســابقات بــا شــرکت بیــش از ‪ ۶۰‬ورزشــکار بانــو بــه‬ ‫میزبانــی شــرکت ایرالکــو پیگیری شــد که در نهایت در رشــته‬ ‫دارت فاطمــه صادقــی مقــام نخســت را کســب کــرد‪ .‬فهیمــه‬ ‫صادقــی نایب قهرمــان شــد و محدثــه رضایی نیــز در جایگاه‬ ‫ســوم ایســتاد‪ .‬در رشــته طنــاب زنــی هم ســمیه کیانــی فرد بر‬ ‫سکوی نخست ایستاد‪.‬‬ ‫زهــرا رفیعــی مقــام دوم را بــه نــام خــود ثبت کــرد و زهرا‬ ‫احمدی معین نیز ســوم شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫المپیادورزشی‬ ‫فرشتگان زمینی در اراک‬ ‫برگزار شد‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬سرپرســت ســازمان اجتماعــی و ورزشــی‬ ‫شــهرداری اراک از برگــزاری المپیــاد ورزشــی فرشــتگان زمینی ویژه‬ ‫کودکان کم توان ذهنی (‪ )ID‬خبر داد و گفت‪ :‬در این المپیاد بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬کودک حضور داشــتند‪ .‬علیرضا شــعبانی هدف از برگزاری‬ ‫این المپیاد را ایجاد و تقویت روحیه شادی و نشاط در کودکان و‬ ‫خانواده ها عنوان کرد و افزود‪ :‬توجه به مسئله ورزش و فعالیت‬ ‫بدنــی در کــودکان؛ انتقــال دانش و تجربه در خانواده ها توســط‬ ‫مربیان و کارشناســان و توجه به حضور جمعی و افزایش ســطح‬ ‫مشــارکت پذیری اجتماعــی از دیگــر اهــداف ایــن المپیاد اســت‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکه ورزشــکاران در این رقابت ها در رشــته های‬ ‫دارت‪ ،‬فوتسال‪ ،‬طناب کشی و فوتبال دستی با یکدیگر به رقابت‬ ‫پرداختند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه به مســئله عدالت شــهری با رویکرد‬ ‫برنامه ریــزی برای همه اقشــار جامعه در راســتای رعایت حقوق‬ ‫شهروندی مهم ترین هدف برگزاری این المپیاد بود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫برگزاریهفتهفرهنگیخمین‬ ‫در زادگاهبنیان گذار جمهوری‬ ‫اسالمیایران‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬معــاون‪ ،‬سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری مرکــزی ضمــن بیــان اینکه هفتــه فرهنگــی خمین با‬ ‫عنــوان بــر «اســتان افتــاب» از بیســت و ســوم ماه جاری تا ســی‬ ‫میشــود‪،‬‬ ‫ام در زادگاه بنیان گذار جمهوری اســامی ایران برگزار ‬ ‫گفت‪ ۷ :‬کمیته و ستاد های مختلف استانی و شهرستانی تشکیل‬ ‫و فعال است‪ .‬بهنام نظری در نشست خبری هفته فرهنگی «بر‬ ‫اســتان افتــاب» خمیــن در اراک اظهار کرد‪ :‬هفته فرهنگ خمین‬ ‫فرصتی مناســب برای معرفی نهضت انقالب اســامی به شــمار‬ ‫م ـی رود و رســانه ها در برگــزاری ایــن هفته و رویــداد مهم نقش‬ ‫کلیدی دارند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه هفته فرهنگی خمین همزمان با میالد‬ ‫نگــذار جمهوری اســامی برگزار‬ ‫حضــرت زهــرا (س) و تولــد بنیا ‬ ‫یشــده است؛ اظهار کرد‪ :‬در هفته فرهنگی خمین ‪۴۰‬‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫میهمــان خارجی‪ ۴۰ ،‬شــخصیت برجســته و تعــدادی از اعضای‬ ‫بیــت امــام راحل حضــور دارند‪ .‬نظری؛ ارائه خدمات پزشــکی‪،‬‬ ‫مشــاوره رایگان‪ ،‬ارائه خدمات به نیازمندان و توزیع بســته های‬ ‫خدماتی‪ ،‬معیشتی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی به این قشر‪ ،‬فعال سازی‬ ‫ســتاد دیه برای ازادســازی زندانیان دارای مشــکل مالی‪ ،‬برپایی‬ ‫نمایشــگاه اثار امام راحل‪ ،‬نمایشــگاه کتاب و دست نوشته های‬ ‫امام راحل را بخشی از برنامه های این رویداد بزرگ عنوان کرد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی اســتانداری مرکــزی اظهار‬ ‫یمــاه جاری‪ ،‬اییــن اختتامیه هفته فرهنگی‬ ‫داشــت‪ :‬جمعــه ‪ ۳۰‬د ‬ ‫خمیــن اســت کــه با حضــور وزیر فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگزار‬ ‫می شود و ویژه برنامه های مهمی در این روز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مسابقاتهنرهایفردیو‬ ‫زورخانه ایاستان مرکزیدر‬ ‫ایستگاهپایانی‬ ‫مسابقات قهرمانی رشته هنرهای فردی و زورخانه ای بزرگساالن‬ ‫استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫تکمیل طرح ها و پروژه های‬ ‫نیمه تمام با اعتبارات دولتی‬ ‫قابل اجرا نیست‬ ‫اراک—رویــداد امــروز‪ :‬بال غبــر ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬هــزار طــرح و پروژه‬ ‫نیمه تمــام و ناتمــام در کشــور وجــود دارد کــه بــا اعتبــارات‬ ‫دولتی قابل اجرا نیستند‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه‬ ‫ایــن اســتان بــا بیان مطلــب باال گفــت‪ :‬با توجه به شــرایط‬ ‫موجــود ا گــر بودجــه کشــور در مدت ‪ ۳۰‬ســال صــرف هیچ‬ ‫کاری نشود بازهم توانایی تکمیل این طرح وجود ندارد‪.‬‬ ‫فــرزاد مخلــص االئم ـ ه افــزود‪ :‬طــرح مشــارکت عمومــی‬ ‫حهــای نیمه تمــام دولتــی از‬ ‫و خصوصــی بــرای اتمــام طر ‬ ‫تهــای منحصربه فردی اســت که قانــون و قانون گذار‬ ‫ظرفی ‬ ‫حهــای نیمه تمــام در کشــور‬ ‫بــرای برون رفــت از فاجعــه طر ‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مسابقات در رشته های میل گیری سنگین‪ ،‬میل گیری سبک‪ ،‬میل‬ ‫بازی‪ ،‬چرخ تیز‪ ،‬چرخ چمنی‪ ،‬سنگ و کباده در زورخانه متقین اراک‬ ‫برگزار شد؛ که در نهایت نتایج زیر به دست امد‪:‬‬ ‫وزن به اضافــه ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم رشــته میل گیــری ســنگین مصطفی‬ ‫مفیدی اول شــد‪ .‬وزن منهای ‪ ۸۵‬کیلو رشــته میل گیری سنگین سید‬ ‫محمدحسینی و مجید انجفی به ترتیب اول و دوم شدند‪.‬‬ ‫رشته میل بازی ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۴‬میل سید علی میرحسینی میل بازی‬ ‫‪ ۲‬میــل نونهــاالن امیرعلی محمودیان‪ ،‬رشــته چرخ تیــز منهای ‪۸۵‬‬ ‫حهــای نیمه تمام‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه عمر بیشــتر طر ‬ ‫کشور و استان مرکزی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬سال بیشتر است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تنها برخی از طرح ها و پروژه های نه تنها خدمات دهی‬ ‫موردنظــر را ندارنــد؛ بلکه موجب مخــل نظم روند جامعه‬ ‫شــده اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیاری از صنایــع بــا‬ ‫ضرب وزور سیاسیون‪ ،‬مستقر و یا بدون توجه به جابجایی‬ ‫مناسب و کارشناسی شده جابجا و یا احداث شده اند و حال‬ ‫بــرای االیندگــی و کمبود اب ناشــی از ایجــاد ان ها باید غم‬ ‫بغل بگیریم‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکــزی در بخــش دیگر ســخنان خــود گفت‪:‬‬ ‫تالش مدیران این اســتان در راســتای افزایش رضایتمندی و‬ ‫ایجاد امید و نشاط در جامعه به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫رونمایــی از ســند الگــوی کشــت اســتان مرکــزی در اراک بــا‬ ‫بیان مطلب باال گفت‪ :‬اجرای الگوی کشــت ســاالنه تا ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۲‬دهــم میلیــارد دالر صرفه جویــی ارزی برای کشــور همراه‬ ‫دارد‪ .‬مجتبی خیام نکویی با اشــاره به اینکه توســعه کشت‬ ‫گیاهــان علوفــه کــم اب بر و اصالح کشــت ســبزی و صیفی‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح الگــوی کشــت در دســتور کار قــرار‬ ‫یکــه تــا دو ســال اینده امــار واقعی از‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬درصورت ‬ ‫ســطوح زیر کشــت؛ میزان تولید و تمام داده های تاثیرگذار‬ ‫در بخش کشــاورزی بهین هســازی شــود؛ به این معناست که‬ ‫اجرای الگوی کشــت درســت است‪ .‬رئیس ســازمان اموزش‪،‬‬ ‫تحقیقات و ترویج کشــاورزی کشــور خاطرنشــان کرد‪ :‬برای‬ ‫جبران کمبود ‪ ۲۰‬درصد تولید بخش کشاورزی ساالنه بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ارز از کشور خارج می شود‪.‬‬ ‫تدوین اجرای طرح الگوی کشت‬ ‫‪ ۱۳۳‬محصول در جهاد کشاورزی‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امروز‪:‬طرح الگوی کشــت برای ‪ ۱۳۳‬محصول‬ ‫نشــده اســت که اکنون تمرکــز وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی تدوی ‬ ‫کشــاورزی بــر روی ‪ ۱۵‬محصــول گذاشت هشــده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و ترویــج کشــاورزی در اییــن‬ ‫تجهیز اتاق عمل بیمارستان‬ ‫ولیعصر اراک به دستگاه مدرن‬ ‫اسکن مغز‬ ‫اراک‪-‬رویداد امروز‪:‬کارشــناس تجهیزات پزشــکی بیمارســتان‬ ‫بیماران خاص در سامانه شهروندی‬ ‫ثبت نامکنند‬ ‫اراک‪-‬رویدادامروز‪ :‬مدیرکل بیمه سالمت استان‬ ‫مرکــزی بــر تســریع ثبت نــام بیمــاران خــاص در‬ ‫سامانه شهروندی تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اجرایی شدن دستورالعمل صندوق بیماری های‬ ‫خــاص و صعب العــاج و ضوابــط اســتفاده از‬ ‫اعتبارات ماده ‪ ۹‬اساســنامه این صندوق هرچه‬ ‫ســریع تر بیمــاران خاص در ســامانه شــهروندی‬ ‫ثبت نامنمایندتاهزینه هایدرمانیاینبیماران‬ ‫توســط ســازمان بیمه ســامت ایــران پرداخت‬ ‫شود‪ .‬محمدرضا جیریایی اظهار کرد‪ :‬به محض‬ ‫ابــاغ اساســنامه صنــدوق بیماری هــای خــاص‬ ‫و صعب العــاج کمیتــه مربوطه که متشــکل از‬ ‫کارگروه استانی شامل انجمن بیماری های خاص‬ ‫اســتان‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬ســازمان های‬ ‫بیمه گر استان به دبیری اداره کل بیمه سالمت‬ ‫اســتان تشکیل شــده اســت که تاکنون جلسات‬ ‫متعددی در این خصوص برگزارشده است‪.‬‬ ‫جیریایــی افــزود‪ ،‬تمامــی افــرادی کــه‬ ‫بیمــاری خــاص یــا صعب العــاج دارنــد بایــد‬ ‫ابتدا در ســامانه شــهروندی بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ bimehsalamatiranian.ir‬ثبت نــام نماینــد‬ ‫تــا پــس از تائیدیــه و بررســی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان و ثبت نــام و نشــان دار شــدن‬ ‫ایــن افــراد در ســامانه مدیریــت بیماری هــای‬ ‫نــادر (‪ )RDA‬جهــت دریافــت خدمــات از‬ ‫سوی دانشگاه به بیمه سالمت استان معرفی‬ ‫شــوند‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان تاکید‬ ‫کرد‪ ،‬سامانه مدیریت بیماری های نادر وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی مــاک‬ ‫شناسایی افراد مشمول خواهد بود‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به محض ثبت نام افراد دارای بیماری های‬ ‫خاص از طریق ســامانه شهروندی و استعالم‬ ‫از ســامانه مدیریــت بیماری هــای نــادر فــرد‬ ‫به طــور خودکار نشــان دار می گــردد که پس از‬ ‫نشان دار شدن بیمه شده‪ ،‬محاسبات بر اساس‬ ‫تعهدات بسته خدمتی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫جیریایــی اظهــار کــرد‪ ،‬بســته خدماتــی‬ ‫نظیــر داروهــا و تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬کاالهــا و‬ ‫خدمــات ســامت محور مرتبــط بــا بیمــاری‬ ‫خــاص و صعب العــاج مشــتمل بــر خدمات‬ ‫ارتقاء سالمت‪ ،‬خدمات پیشگیرانه‪ ،‬خدمات‬ ‫تشــخیصی درمانــی‪ ،‬خدمــات بازتوانــی و‬ ‫توان بخشــی و مراقبت هــای دوره ای و‬ ‫تســکینی‪ ،‬خدمات پرستاری و درمان در منزل‬ ‫کــه بــه تفکیــک بیمــاری تعییــن و قابل اجــرا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬خدمــات ســرپایی بســته‬ ‫خدمتی برای بیمه شــدگان مشــمول از طریق‬ ‫بســتر نســخه الکترونیک ارائه می گــردد و در‬ ‫خصــوص خدمــات بســتری پــس از مراجعــه‬ ‫بیمه شده به بیمارســتان جهت ارائه خدمات‬ ‫که به صورت بســتری و بســتری موقت انجام‬ ‫می گیرد‪ ،‬ابتدا فرایند اســتحقاق پوشش بیمه‬ ‫درمــان پایــه و اســتعالم نشــان بیمــار انجــام‬ ‫می گیرد و ســهم صندوق از هزینه های درمان‬ ‫متناســب با نشــان‪ ،‬در زمان ترخیص محاسبه‬ ‫می شــود‪ .‬جیریایی افزود‪ :‬ســقف مبلغ قابل‬ ‫پرداخــت بــه مشــمولین نیازمنــد مبلــغ ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در ســال و حداکثــر معــادل ‪۹۵‬‬ ‫درصد پرداخت های صورت گرفته است‪.‬‬ ‫طرح نوسازی تاکسی های فرسوده در‬ ‫اراک اغاز شد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کیلوگرم مهدی خراســانی مقام اول به دســت اورد‪ ،‬رشــته چرخ تیز‬ ‫به اضافه ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم محسن مداحی اول شد و رحمان کالنتری در‬ ‫جایگاه دوم ایستاد‪.‬‬ ‫رشــته ســنگ منهــای ‪ ۸۵‬کیلوگــرم محمدحســین واحــدی‪ ،‬در‬ ‫رشته کباده منهای ‪ ۸۵‬کیلوگرم محمود مسرور و میثم اهنگران به‬ ‫ترتیب اول و دوم شدند‪ .‬رشته کباده به اضافه ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم حمید‬ ‫یارمحمدی مقام اول را کسب کرد‪ .‬مسابقات زیر نظر هیئت کشتی‬ ‫پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫اراک ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬سرپرســت دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی اســتان مرکزی؛ ضمن بیان اینکه‬ ‫رشــد جمعیــت نیــاز بــه فرهنگ ســازی و تهیــه‬ ‫زیرساخت هایاساسیدارد گفت‪ :‬کشور و به تبع‬ ‫ان اســتان مرکزی نیز به ســمت سالمندی پیش‬ ‫رفتهاست‪.‬علیرضاامانیدر نهمینجلسهقرارگاه‬ ‫جوانــی جمعیــت دانشــگاه با اشــاره بــه اینکه‬ ‫‪ ۵۹‬درصــد قانــون جوانی جمعیــت مربوط به‬ ‫وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی است‬ ‫بیان داشــت‪ :‬مسئله بحران سالمندی و کاهش‬ ‫جمعیتیکیاز مسئله هایمهمجامعهو کشور‬ ‫و استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬حداقل نیمــی از ماده های قانون‬ ‫جوانیجمعیت‪،‬مستقیمابهدانشگاه هایعلوم‬ ‫پزشکیمربوطمی شود‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬قانون حمایت از خانــواده و‬ ‫جوانــی جمعیــت درمجمــوع دارای ‪ ۷۳‬ماده و‬ ‫‪ ۸۱‬تبصره و ‪ ۲۳۶‬تکلیف قانونی اســت که ‪۴۳‬‬ ‫ماده قانونیتکلیفدانشگاهعلومپزشکیاست‬ ‫و بیشــتر ماده های قانونی موظفی دانشگاه در‬ ‫دستور کار کمیته هایتخصصیقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫امانیخاطرنشان کرد‪:‬نظمبرگزاریجلسات‬ ‫ماهیانــه این دانشــگاه و حضــور منظم اعضای‬ ‫جلســه می توانــد در راهبــرد اهــداف قــرارگاه‬ ‫دانشگاهمثمر ثمر باشد‪.‬‬ ‫سرپرستدانشگاهعلومپزشکیاراکباتاکید‬ ‫بــر لــزوم همراهی ســایر ادارات و دســتگاه های‬ ‫اجرایی اســتان در اجرایی ســازی قانون جوانی‬ ‫جمعیت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه کشور و به تبع ان‬ ‫استانمرکزیبهسمتسالمندیپیشرفتهو نیاز‬ ‫استبرایخروجاز اینبحرانهمهدستگاه های‬ ‫اجرایــی و حتــی غیردولتــی با دغدغــه مندی و‬ ‫حساسیت با این مسئله برخورد نمایند و در کنار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مشارکت و نقش افرینی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مطمئنــا رشــد جمعیــت نیــاز بــه‬ ‫فرهنگ سازیوتهیهزیرساخت هایاساسیدارد‪.‬‬ ‫امانــی در پایــان از همــه اعضــای قــرارگاه و‬ ‫کمیته هایتخصصیوبه ویژهمعاونتبهداشتی‬ ‫به عنوان دبیرخانه قرارگاه برای حضور فعاالنه و‬ ‫پیگیری مصوبات جلسه تا حصول نتیجه تشکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ولیعصر اراک از تجهیز اتاق عمل این بیمارستان به یکی از‬ ‫به روزترین دستگاه های اسکن مغز خبر داد‪ .‬عباسی گفت‪:‬‬ ‫دســتگاه ‪ C- ARM‬در اتــاق عمــل جراحی مغــز و اعصاب‬ ‫این مرکز اموزشی‪-‬درمانی نصب شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دســتگاه ســی ارم یک اســکنر تصویربرداری با‬ ‫اشعه ایکس است‪ ،‬نام این دستگاه از بازوی ‪ C‬شکل نشات‬ ‫گرفته که به منبع اشــعه ایکس و دتکتور ان متصل اســت؛‬ ‫یهــای رادیوگرافــی داشــته و همچنین‬ ‫ایــن دســتگاه توانای ‬ ‫برای تصویربرداری در حین عمل جراحی استفاده می شود‪.‬‬ ‫کارشــناس تجهیــزات پزشــکی بیمارســتان ولیعصــر اراک‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با پیگیری های مســتمر مســئوالن بیمارستان‬ ‫و دانشــگاه و همکاری هیئت امنای ارزی وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫یــک دســتگاه ‪ C – Arm‬و یکی از بهتریــن برندهای دنیا با‬ ‫هزینه ای بالغ بر سیزده میلیارد ریال در اتاق عمل بیمارستان‬ ‫ولیعصر اراک خریداری‪ ،‬نصب و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬از مهم تریــن مزایــای راه انــدازی ایــن دســتگاه‬ ‫دقــت در عم لهــای جراحــی مغــز و اعصــاب و عــاوه بــر‬ ‫جســازی‬ ‫یهــای ارتوپــدی‪ ،‬اورولــوژی و همچنیــن خار ‬ ‫جراح ‬ ‫جسم خارجی و مشاهده مسیر رگ ها کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اراک‪-‬رویــداد امروز‪ :‬سرپرســت‬ ‫‪ ۲۷۳‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫سازمان حمل ونقل با و مسافر‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬متقاضیــان‬ ‫شــهرداری اراک گفــت‪ :‬بــا اغــاز‬ ‫می توانند با مراجعه به سامانه‬ ‫طــرح نوســازی تاکســی های‬ ‫نوسازیناوگانبهادرس‪www.‬‬ ‫فرسوده امکان ثبت نام جهت‬ ‫‪ nosazing.org‬و سامانه ‪esale.‬‬ ‫محمدحسین‬ ‫نوســازی تاکســی های فرسوده‬ ‫‪ ikco.ir‬نســبت بــه تکمیــل‬ ‫ساده وند‬ ‫مدل ‪ ۹۰‬و قبل از ان ایجادشده‬ ‫فرایندنوسازیو صحت سنجی‬ ‫است‪ .‬محمدحسین ساده وند بیان کرد‪ :‬در طرح اطالعــات فردی ثبت نام اقدام کنند‪ .‬ســاده وند‬ ‫نوســازی تاکســی های فرســوده خودروی سمند تصریــح کرد‪ :‬ضرورت دارد متقاضیــان در هر دو‬ ‫ســورن پایه گازسوز با سطح االیندگی یورو پنج سامانه ثبت نام کنند‪ ،‬در غیر این صورت فرایند‬ ‫جایگزینخودروهایفرسودهمی شود‪.‬‬ ‫ناتمــام محســوب می شــود و امــکان واگــذاری‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت این خودرو حدود تاکسیجدیدرانخواهیمداشت‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانمرکزی‬ ‫| علیرضا خلج اسدی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫مرکزی‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد مرکزی‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکن ‬ ‫کنید‬ ‫صفحهاختصاصیمرکزی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫تالش ناگلزمان برای فرار از اخراج‬ ‫دعوای مربیان و داوران؛‬ ‫معرکه در معرکه‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫یولیان ناگلزمان‪ ،‬ســرمربی‬ ‫ناگلزمانشدهاست‪.‬رسانه های‬ ‫بایرن مونیــخ‪ ،‬نگران اســت که‬ ‫المانــی مدعــی شــده اند کــه‬ ‫مشــکل این تیــم بــه دروازه به‬ ‫ســرمربی بایرن به مدیران این‬ ‫ضرر او تمام شود‪ .‬بایرن مونیخ‬ ‫باشــگاه فشــار اورده اســت که‬ ‫همچنــان بــه دنبــال جــذب‬ ‫هرچــه ســریع تر ایــن انتقــال را‬ ‫یولیان ناگلزمان‬ ‫درواز هبــان در پنجــره نقــل و‬ ‫نهایی کنند چون نگران اســت‬ ‫انتقــاالت زمســتانی اســت و‬ ‫کهنتواندجانشینمناسبیبرای‬ ‫هنوز موفق نشده گزینه مدنظرش را به خدمت نویــر پیدا کنــد و در این صورت اینده تیمش در‬ ‫بگیرد‪ .‬مانوئل نویر پس از پایان رقابت های جام این فصل را درخطر می بیند‪ .‬نگرانی اصلی این‬ ‫جهانی‪ 2022‬قطر در دوران تعطیالتش به دلیل مربی المانی بازی برابر پاری سن ژرمن در مرحله‬ ‫ســانحه ای که در حین اســکی کردن برایش رخ یک هشــتم لیــگ قهرمانــان اروپاســت‪ ،‬چراکــه‬ ‫داد دچار مصدومیت شدیدی شد و مجبور شد می داند حذف از این رقابت ها با شکست برابر‬ ‫پایشرابهتیغجراحانبسپارد‪.‬تیمپزشکیبایرن پی اس جی به این معناســت که بحث درباره‬ ‫اعالم کردند که او قادر نیست تا پایان فصل به جایگاه و توانایی های اوبار دیگر مطرح خواهد‬ ‫میادیــن برگردد و همین باعث شــد که مدیران شد و احتمال دارد که حتی بحث اخراجش نیز‬ ‫بایرن به صورت جدی به دنبال جذب دروازه بان به صورت جدی مطرح شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫باشندویانزومر گزینهاصلیان هابرایجانشینی کهباتوجهبهمصدومیت هایبازیکنان‪،‬او عمال‬ ‫نویر بود‪ .‬مذاکرات با باشــگاه بروســیا مونشــن تقصیریدر اینزمینهنداشتهاست‪.‬حسنصالح‬ ‫گالدباخ ادامه دارد اما هنوز توافقی برای انتقال حمیدزیــچ اصرار خاصی به جذب زومــر دارد و‬ ‫این بازیکن به بایرن به دست نیامده و به نظر هیــچ گزینه دیگری را بــرای دروازه بایرن در نظر‬ ‫می رســد که ایــن موضوع باعــث نگرانی جدی نگرفتهاست‪.‬‬ ‫زنگخطر در لیورپول‬ ‫بااحتمالجداییکلوپ‬ ‫نتایــج ضعیــف لیورپــول‬ ‫اســت پس از بــازی برابر برایتون‬ ‫در ایــن فصــل باعث شــده که‬ ‫بسیار ناراحتبهنظر می رسید‪.‬‬ ‫بسیاری احتمال جدایی یورگن‬ ‫اوگفت‪«:‬اینمطمئنامسئولیت‬ ‫کلوپ‪ ،‬مربــی این تیم را جدی‬ ‫مــن اســت چــون ایده هایــی با‬ ‫بداننــد‪ .‬لیورپــول ایــن هفته با‬ ‫ســاختارهای متفاوت داشتم که‬ ‫کلوپ‬ ‫نتیجه سه بر صفر برابر برایتون‬ ‫جوابنداد‪».‬بااین حال‪،‬مالکان‬ ‫شکســت خورد و کلوپ پس از‬ ‫امریکاییلیورپولهیچتصمیمی‬ ‫پایــان ایــن بازی گفت‪« :‬بازی بدتری را به خاطر بــرای برکنــاری او ندارند چــون این مربی المانی را‬ ‫نــدارم و این فقط مربوط بــه دوران حضورم در عاملــی کلیــدی در ارزش گذاری مالی این باشــگاه‬ ‫لیورپولنیست‪.‬ایننمایشواقعاضعیفبود‪ ».‬می دانند‪.‬خصوصاکهلیورپولاز زمانحضور اوروی‬ ‫زنــگ خطــر در لیورپــول به صدا درامدهاســت‪ .‬نیمکتشتوانستبه افتخاربسیاریدستپیداکند‪.‬‬ ‫ان ها در جایگاه نهم جدول رده بندی لیگ برتر ان هادرسال‪2019‬قهرمانلیگقهرماناناروپاشدند‬ ‫قرار دارند‪ .‬کســب ســهمیه اروپا بــا خطر جدی و در سال‪ 2020‬نیز بهانتظار ‪ 30‬سالهبرایقهرمانی‬ ‫مواجهاست‪.‬مدافععنوانقهرمانیازجاماتحادیه در لیگ برتر پایان دادند‪ .‬کلوپ پیش ازاین سابقه‬ ‫حذ ‬ ‫فشــده و هنــوز در جام حذفی حضــور دارد‪ .‬قطع همکاری با دورتموند را داشته و این بار هم‬ ‫رئالمادریدهمدرمرحلهیک هشتملیگقهرمانان بهانجامکاریمشابهبالیورپولفکر می کند اما در‬ ‫منتظر رویارویی با ان ها اســت‪ .‬کلوپ که از ســال حال حاضر امیدوار است که بتواند باوجوداین‬ ‫‪ 2015‬تابه حال هدایت لیورپول را برعهده داشــته بحران به کارش ادامه داد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4663‬برابر رای شماره ‪ ۳۱۶۳‬مورخ ‪ 1401/۹/16‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض‪ ،‬متقاضی مالکیت خانم بلورجان حیدرپور به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۷۹‬کدملی ‪ ۱۱۹۹۷۲۱۹۶۴‬صادره شهرضا فرزند باباجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 59/14‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان مع الواسطه و به موجب بیع نامه عادی از طرف اقای محمد قلمکاری (مالک‬ ‫رسمی) خریداری گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1434761‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4648‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1401/06/14 -4094‬اقای علی رصافی نجف ابادی فرزند باقر ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 225/85‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۶۲‬و ‪ ۱۶۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪-‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1434591‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4646‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۶۵۵‬و ‪ 1401/05/29-3654‬اقای موسی لطفی فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع و خانم نفیسه محمدی نجف ابادی فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 83/08‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳‬فرعی از ‪ ۳۴۷‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ ۷‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1434567‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4644‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سرمربی هوادار به دنبال تغییرات گسترده در تیمش است‬ ‫چالشساکت الهامی‬ ‫با مدرسه پیرمردها‬ ‫بــه نظــر می رســد بازیکنان ســابق ســپاهان و‬ ‫نســاجی در مســیر پیوســتن به هوادار تهران قرار‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه گــزارش فوتبــال ‪ ،360‬ســاکت الهامــی‬ ‫ســرمربی باتجربه هوادار تهران بعد از کســب ‪17‬‬ ‫امتیاز در نیم فصل نخســت لیگ برتر و ایســتادن‬ ‫تیمــش در جایگاه یازدهم جدول‪ ،‬تصمیم گرفته‬ ‫تا در بازار زمستانه تغییر و تحوالت گسترده ای در‬ ‫فهرست تیمش ایجاد کند و جدایی حداقل پنج‬ ‫بازیکن نشان می دهد که الهامی به دنبال ان است‬ ‫تا با تقویت فهرست تیمش در نیم فصل دوم نتایج‬ ‫بهتری کسب کند و بتواند هوادار را به نیمه باالی‬ ‫جدول در پایان لیگ بیس ـت ودوم برساند تا بعد‬ ‫از قهرمانی با نســاجی در جام حذفی‪ ،‬دســتاورد‬ ‫تــازه ای را بــا تیــم تهرانــی بــه دســت اورد‪ .‬معیــن‬ ‫عباسیان‪ ،‬سیروس صادقیان‪ ،‬علی درخشان‪ ،‬علی‬ ‫ســبحانی و ایمان غالمی بازیکنانی هســتند که از‬ ‫جمع بنفش پوشــان تهرانی جدا شدند و احتمال‬ ‫جدایی فرزاد جعفری هم محتمل است‪ .‬در ان سو‬ ‫برای تقویت خط حمله تیمش ساکت الهامی به‬ ‫سراغ امید سینگ و حسین نخودکار رفته‪ ،‬سینگ‬ ‫فصل گذشــته در الومینیوم اراک حضور داشــت و‬ ‫بازیکنی دورگه و ایرانی هندی شناخته می شود که‬ ‫در نیم فصل نخست لیگ برتر از میادین دور بود و‬ ‫نخودکار هم بازیکن پیشین گل گهر سیرجان است‬ ‫که در تیم تحت امیر قلعه نویی نتوانست فرصت‬ ‫بــازی زیــادی به دســت اورد و امیدوار به شــکوفا‬ ‫شدن در تیم هوادار است‪.‬‬ ‫فراهانی می رود و مظاهری می اید‬ ‫هوادار در خط دفاعی عملکرد قابل قبولی در‬ ‫نیم فصل نخســت نداشت و شــاگردان الهامی در‬ ‫‪ 15‬بــازی‪ 14 ،‬گل دریافــت کردنــد‪ .‬میالد فراهانی‬ ‫دروازه بان شماره یک بنفش پوشان تهرانی بود که‬ ‫در ‪ 11‬بازی در درون دروازه تیمش ایستاد اما فقط‬ ‫نشــیت کنــد و ‪ 11‬بــار دروازه خود‬ ‫توانســت ‪ 4‬کلی ‬ ‫را بازشــده دیــد و همیــن عملکــرد ضعیف باعث‬ ‫شــد تــا ســاکت الهامی بــه ســراغ اســتفاده از یک‬ ‫دروازه بان جوان برود و به محمدرضا خالدابادی‬ ‫میدان داد‪ .‬خالدابادی در ‪ 3‬هفته پایانی نیم فصل‬ ‫نخســت درواز هبــان هوادار بــود که فقط یک گل‬ ‫نشــیت توانســت بــه ثبت‬ ‫دریافــت کــرد و ‪ 2‬کلی ‬ ‫برســاند و در هفتــه هفتــم و در دیدار با ســپاهان‬ ‫هــم الهامی به مهرداد طهماســبی میــدان داد که‬ ‫او ‪ 2‬گل دریافــت کــرد و عملکــرد ناامیدکننــده ای‬ ‫داشــت تا هم طهماسبی و هم فراهانی به عنوان‬ ‫‪ 2‬دروازه بان باتجربه نمره مردودی بگیرند‪ .‬ساکت‬ ‫الهامی با توجه به مشکالت خط دروازه تیمش و‬ ‫کم تجربگیمحمدرضاخالدابادیباوجودعملکرد‬ ‫درخشــان او‪ ،‬بــه دنبــال جــذب یــک درواز هبــان‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۴۷۹۱‬و ‪ ۴۷۹۲‬مورخ ‪ 1400/۰۹/22‬خانم سمیه پاینده نجف ابادی فرزند منصور نسبت‬ ‫به دو دانگ مشاع و اقای حامد طبیبی نجف ابادی فرزند سعید نسبت به چهار دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 245/30‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۳۸۲‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1434379‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4642‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۵۲۹۸‬مورخ ‪ 1401/۰۸/10‬اقای سعید مانده علی فرزند قدرت اهلل ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 114/08‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۱۰۸۳‬اصلی واقع در قطعه ‪۱۰‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعى می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1433241‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4640‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۵۲۸۲‬مورخ ‪ 401/۰۸/10‬خانم حمیده یوسف نژاد فرزند محمد حسین ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 113/77‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۶۳۹‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1433846‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4636‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۵۲۹۴‬و ‪ ۵۲۹۳‬و ‪ ۵۲۹۲‬مورخ ‪ 1401/۰۸/10‬خانم احترام شاه سواری فرزند فتح اله‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع و خانم عاطفه فاضل نجف ابادی فرزند مرتضی نسبت به دو دانگ مشاع‬ ‫و خانم زهره فرازمند فرزند ناصر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ با کاربری‬ ‫کشاورزی به مساحت ‪ 3238/22‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۰۰۵‬اصلی واقع در قطعه ‪۶‬‬ ‫باتجربــه در بــازار زمســتانه اســت و گزینــه اول‬ ‫فهرســت الهامی کســی جز محمدرشید مظاهری‬ ‫نیســت‪ .‬دروازه بان ســابق ســپاهان و استقالل که‬ ‫در نیم فصل نخست فرصت بازی زیادی در جمع‬ ‫طالیی پوشــان اصفهانی به دســت نیــاورد و تنها‬ ‫در ‪ 3‬مســابقه در ترکیــب تیمش به میــدان رفت‪.‬‬ ‫مظاهــری بعــد از توافق با مدیران ســپاهان برای‬ ‫جدایی‪ ،‬به دنبال انتخاب تیم جدیدش اســت و‬ ‫مذاکراتی را هم با مدیران باشــگاه هوادار داشــته‬ ‫و بعید نیست که طی روزهای اینده انتقال او به‬ ‫جمع شاگردان الهامی نهایی شود‪.‬‬ ‫در انتظار سومین همکاری ساکت و‬ ‫شجاعی‬ ‫مســعود شــجاعی به صــورت رســمی بــه‬ ‫حضــورش در تیــم نســاجی پایــان داد و‬ ‫قراردادش را با قرمزپوشــان قائ مشــهری فســخ‬ ‫کــرد‪ .‬شــجاعی در حالــی تصمیــم گرفــت تــا از‬ ‫جمــع شــاگردان حمیــد مطهــری جدا شــود که‬ ‫در نیم فصــل نخســت لیگ بیس ـت ودوم فقط‬ ‫در ‪ 4‬بــازی به عنــوان یــار جانشــین بــه ترکیــب‬ ‫نســاجی امــد و توانســت یــک پــاس گل را هم‬ ‫بــه نام خود ثبت کند‪ .‬اینده فوتبالی شــجاعی‬ ‫مبهم اســت و باوجودانکه برخی گمانه زنی ها‬ ‫دربــاره خداحافظــی احتمالــی او مطرح اســت‬ ‫یشــود که احتماال بار دیگر مسعود‬ ‫اما گفته م ‬ ‫شــجاعی شــاگرد ســرمربی موردعالقــه اش‬ ‫خواهد شــد‪ .‬کاپیتان ســابق تیم ملــی ایران در‬ ‫تیم های تراکتور و نســاجی ســابقه همکاری با‬ ‫ساکت الهامی را دارد و دور از ذهن نیست که‬ ‫شــجاعی بــا انتقال به هــوادار‪ ،‬ســومین تجربه‬ ‫همــکاری اش بــا الهامــی را بــه دســت اورد؛‬ ‫به ویــژه انکــه تیــم هــوادار در خلــق موقعیت‬ ‫گلزنی جزو تیم های ضعیف لیگ بیســت ودوم‬ ‫اســت و حضــور هافبــک بازی ســاز باتجربــه ای‬ ‫مثــل مســعود شــجاعی می توانــد بــه کمــک‬ ‫بنفش پوشــان در ادامــه فصــل بیایــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫که هنوز مســعود شجاعی از تصمیم نهایی اش‬ ‫رونمایــی نکــرده امــا گمانه زنی هــا حکایــت‬ ‫از حضــور احتمالــی او در تیــم هــوادار دارد‪.‬‬ ‫مدیــران باشــگاه هوادار در صــورت جلب نظر‬ ‫‪ 2‬گزینــه مدنظر ســاکت الهامی هــم می توانند‬ ‫‪ 2‬ســتاره نامدار را به فهرســت تیم خود اضافه‬ ‫کننــد و هــم از ان ســو‪ 2 ،‬بازیکــن باتجربــه بــه‬ ‫فهرســت هــوادار اضافه خواهد شــد که باعث‬ ‫بــاال رفتن میانگین ســنی بنفش پوشــان تهرانی‬ ‫می شــود‪ ،‬ان هم تیمی که بازیکنانی مثل عزت‬ ‫پورقــاز‪ ،‬داریوش شــجاعیان‪ ،‬میــاد فراهانی و‬ ‫مهرداد طهماسبی را در فهرست خود دارد‪.‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪/.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1433378‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4638‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای اصالحی ‪ 6630 -۶۶۳۱‬مورخ ‪ 1401/۱۰/07‬پیرو رای شماره ‪ ۵۷۴۸‬و ‪ ۵۷۴۷‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۰۸/29‬اقای ایمان بوسعیدی نجف ابادی فرزند غالمحسین نسبت به چهار دانگ مشاع و‬ ‫خانم حمیده یوسف نژاد فرزند محمدحسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 19/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۳۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/10/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1433851‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4930‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬به موجب رای شماره ‪ ۱۰۴۳۸‬مورخ ‪ 1401/۰۸/26‬هیات اول خانم بتول کبیری به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۸۵۶‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۴۴۳۲۳‬صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 113/29‬متر مربع پالک شماره ‪ ۱۳۵۲‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/12 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1441367‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4937‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 6030‬و ‪ 6029‬مورخ ‪ 1401/09/08‬خانم سناء بهارلوئی فرزند اسفندیار نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع و اقای نعمت اله شکراللهی فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 144/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 577‬و ‪ 579‬اصلی واقع در قطعه ‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/27:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/12:‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1441341‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4919‬شماره‪)1 140160302006000348 :‬برابر رای شماره ‪ 0348‬مورخ ‪1401/09/23‬‬ ‫دعوای ادامه دار میان مربیان و بازیکنان لیگ برتر با داوران‬ ‫ظاهرا قرار نیست تمام شود‪ .‬دعوایی که هرسال با شروع فصل‬ ‫مسابقات اغاز می شود و در میانه کار باال می گیرد و در پایان‬ ‫فصل این اتش خاکستر موقتا خاموش می شود‪ .‬همین هفته‬ ‫گذشــته قضــاوت کوپــال ناظمــی در بــازی اســتقالل و تراکتور‬ ‫جنجالدوباره ایرارقمزد‪.‬البتهایناخرینمورداز حملهمربیان‬ ‫و بازیکنان به داوران نبود و قطعا این سیر تسلسل همچنان‬ ‫ادامه دار خواهد بود‪ .‬سیری که بیش از ان که منفعتی نصیب‬ ‫فوتبال ایران کند ویران کننده است‪ .‬این در حالی است که تمرکز‬ ‫بر اشــتباهات داوری بخش بزرگی از ماجرا را شــکل می دهد و‬ ‫بدون تردید مسائل فنی در متن ماجرا نخواهد بود‪ .‬این چرا‬ ‫فالن مربی نتوانست تاکتیک مناسب را برای شکست حریف‬ ‫بــه کار گیــرد یــا فالن بازیکــن از عهده انجــام وظایف محوله‬ ‫برنیامد دیگر محلی از اعراب نداشته و نخواهد داشت‪ .‬البته‬ ‫شایدبرخیمربیانو بازیکنانهمبی میلنیستندتااینمعرکه‬ ‫همچنــان پابرجا باقی بماند چراکه مفر مناســبی برای فــرار از‬ ‫ضعف هــا خواهــد بــود‪ .‬ضعف هایــی که اگــر دهان بــاز کند‬ ‫خیلی هــا را خواهد بلعیــد‪ .‬به طور مثال پول هایی کــه در این‬ ‫فوتبال خارج می شود و اگر حساب کشی واقعی صورت بگیرد‬ ‫ان وقت مشخص می شود که تا چه اندازه این ریخت وپاش ها‬ ‫بیهوده بوده اســت‪ .‬در این میان مهدی تاج به عنوان رئیس‬ ‫فدراســیون فوتبــال هــم اخیرا ســعی کــرده تا بــه این معرکه‬ ‫واردشده و مرضی الطرفین باشد‪ .‬هم جانب داوران را بگیرد‬ ‫و هم حواســش به داوران باشــد‪« .‬ما باید ازنظر کیفی خیلی‬ ‫یهــا توجه کنند‪ ،‬وقتی‬ ‫رشــد کنیــم و داوران نبایــد به پرداخت ‬ ‫می روند داخل زمین باید بدانند کار بزرگی می کنند و یک ایثار‬ ‫است‪ .‬از تک تک داوران‪ ،‬چه ان هایی که اشتباه کردند و چه‬ ‫نکردند تشکر می کنم‪ .‬باورم هست که بازیکن نباید به داور‬ ‫حمله کند‪ .‬االن فقط در کشور ماست که به این شکل است‪.‬‬ ‫خیلــی کم اتفاق می افتد که علی رغم اشــتباه داوری این طور‬ ‫تحت فشار باشد و حمله شود‪ .‬از سوی دیگر هم فدراسیون‬ ‫فوتبال و کمیته انضباطی و اخالق نباید به جان فردی بیفتند‬ ‫که هزینه کرده‪ ،‬تیمداری کرده و باید به هوادار پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫بعــد هــم به او بگوییــم حق نداری اعتراض کنی‪ .‬ســازمان و‬ ‫مجموعه ای که نشود به ان اعتراض کرد‪ ،‬مردم به ان احترام‬ ‫نمی گذارند‪ .‬هرجایی که نشود به ان انتقاد کرد مورداحترام‬ ‫نیست‪ .‬یک مدیر باشگاه حداقل حق اوست که بگوید داور‬ ‫چرا اشتباه کرد‪ .‬کمیته داوران باید بازبینی کند و اگر اشتباهی‬ ‫بود بگوید و جو را ارام کند‪ ».‬به هرحال این صحبت های تاج‬ ‫هــم هرچند شــاید مرهمــی بر این زخم کهنه باشــد اما چاره‬ ‫درد نیســت‪ .‬دردی که کمبودهای فرهنگی بیش از همه چیز‬ ‫در ان مــوج می زنــد‪ .‬فرهنگی که حلقه مفقود فوتبــال ایران‬ ‫شده و باشگاه هایی که عنوان پرطمطراق فرهنگی ورزشی را‬ ‫یدک می کشــد اما بیشــتر به طبلی توخالی شبیه شده اند‪ .‬در‬ ‫ایــن میان تنها نقطــه امیــد ورود ‪ VAR‬خواهد بود که بعید‬ ‫است حتی این تکنولوژی هم بتواند معرکه ای چنین پرسود‬ ‫را از دست مربیان و بازیکنان خودخواهی که پشت اشتباهات‬ ‫داوریپنهانمانده اند‪،‬بگیرد‪.‬معرکه ای کهدو طرفبرندهدارد‬ ‫و سمت بازنده‪.‬‬ ‫به شماره کالسه ‪ 0792‬مالکیت اقای‪/‬خانم بی بی پریشانی به شناسنامه شماره ‪ 329‬کدملی‬ ‫‪ 1141631229‬صادره فرزند ابراهیم در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 162.65‬مترمربع پالک شماره ‪ 285‬فرعی از ‪ 122‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر به موجب سند ‪ 11181‬مورخ ‪ 97/12/11‬دفترخانه ‪ 388‬و سند ‪ 13600‬مورخ‬ ‫‪ 1399/5/1‬دفترخانه ‪ 388‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 0347‬مورخ ‪ 1401/09/23‬به شماره کالسه ‪ 0791‬مالکیت اقای‪/‬خانم فاطمه‬ ‫رحیمی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1130454940‬کدملی ‪ 1130454940‬صادره فرزند علیرضا‬ ‫در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 162.65‬مترمربع پالک شماره ‪ 285‬فرعی‬ ‫از ‪ 122‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند ‪11181‬‬ ‫مورخ ‪ 97/12/11‬دفترخانه ‪ 388‬و سند ‪ 13600‬مورخ ‪ 1399/5/1‬دفترخانه ‪ 388‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت‬ ‫‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/10/27‬نوبت دوم ‪ 1401/11/12‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1439390‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -4947‬نظر بر اینکه خانم سرور رئیسی برابر در خواست وارده شماره ‪ ۱۰۰۲۹۷۱‬مورخ‬ ‫‪ 1401/9/29‬اعالم داشته که سند مالکیت مقدار ‪ ۱۳‬شعیر و ‪ ۷۱‬صدم شعیر مشاع از ‪ ۹۶‬شعیر‬ ‫ششدانگ پالک قطعه ‪ ۳‬تفکیکی بشماره ‪ ۲۰‬فرعی از ‪ ۵۶۳۳‬اصلی واقع در بخش یک اردبیل‬ ‫مربوط به صفحه ‪ -۳۲۶‬دفتر ‪ ۹۷‬شماره ثبت ‪ ۱۹۵۸۰‬شماره چاپی ‪ ۸۶۶۳۵۴‬سری الف سال ‪ ۹۳‬و‬ ‫باستناد سند شماره ‪ ۳۷۴۹۱‬مورخه ‪ 1394/۷/6‬دفترخانه ‪ ۶۴‬اردبیل بنام سرور رئیسی انتقال قطعی‬ ‫یافته است‪ .‬بعلت نامعلوم مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده‪ ،‬لذا طبق تبصره یک ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه اصالحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب طی‬ ‫شماره یکتا ‪ ۱۴۰۱۸۰۰۰۳۱۴۴۰۰۰۲۹۴‬مورخه ‪ 1401/10/4‬به کلیه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه‬ ‫گردیده ء حال موضوع یکبار در روزنامه اکهی میگردد تا هر کس هر گونه ادعای به وجود اسناد‬ ‫مالکیت یا سند معامله نزد خود داشته باشد ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این اگهی اصل‬ ‫سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند‪ ،‬بدیهی است پس از صدور سند مالکیت المثنی نیز‬ ‫دفاتر موظف هستند قبل از تنظیم هرگونه سند مالکیت المثنی جریان ثبتی را از این واحد استعالم‬ ‫نمایند‪ .‬ضمنا در اجرای استاندارد سازی پالک ‪ ۲۰‬فرعی به ‪ ۸۹۹۳‬فرعی از پالک ‪ ۵۶۳۳‬اصلی‬ ‫اصالح و تغییر یافته است‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/10/27 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک‬ ‫شهرستان اردبیل – احمدیان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-4932‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ - ۱‬به موجب رای شماره ‪ ۱۲۹۱۴‬مورخ ‪ 1401/۱۰/20‬هیات اول اقای رضا حقیقی زاده‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۲۸۲۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۷۲۵۴۸۸۸‬صادره اصفهان فرزند نادعلی در ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 81/92‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حسین حقیقی زاده مارچینی فرزند حاجی رحیم سند‬ ‫‪ ۳۰۳۸‬مورخ ‪ 26/2/2‬دفترخانه ‪ ۱۷‬اصفهان و نامه ‪ 16/1401/44771‬مورخ ‪ 1401/۱۰/1‬اداره راه‬ ‫و شهرسازی اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/10/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/11/12 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1441396‬م الف‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 27‬دیماه ‪ 17 / 1401‬ژانویه ‪ 24 / 2023‬جمادی الثانیه ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1544‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بومی گزینی نیروی انسانی در دستور‬ ‫کار اموزش وپرورش‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت اموزش وپــرورش گفــت‪ :‬در جــذب نیــروی انســانی‬ ‫اموزش وپرورش موضوع بومی گزینی در دستور کار قرار دارد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قاسم احمدی الشکی‬ ‫در سفر یک روزه خود به شهرستان های داراب و زرین دشت استان فارس در جمع فرهنگیان منطقه‬ ‫فورگ داراب‪ ،‬با اشاره به پروژه های ناتمام و لزوم اهتمام در به پایان رساندن این پروژه ها گفت‪ :‬در‬ ‫این منطقه دو پروژه با پیشرفت‪ ۷۵‬درصدی و دو پروژه‪ ۳۰‬درصدی و یک پروژه‪ ۶۰‬درصدی وجود‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کاریکاتور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫دارد کهنیاز بهتکمیلاینپروژه هااست‪.‬او خاطرنشان کرد‪:‬در جذبنیرویانسانیاموزش وپرورش‬ ‫بومی گزینی بسیار مهم است و باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬احمدی الشکی در خصوص رفع مشکل‬ ‫رتبه بندیهمکارانفرهنگی گفت‪:‬در اینزمینهبایدبه کیفیتاموزشیتوجهویژه ایداشتهباشیم‬ ‫و رتبه بندی نیز بر اســاس همین مســئله صورت می پذیرد‪ .‬او افزود‪ :‬در این راســتا حقوق واقعی‬ ‫معلمان باید در نظر گرفته شود و رتبه بندی باید به طور دقیق اجرایی شود به گونه ای که صرفا‬ ‫جایگاهمعلمان بر اساسشایستگی هایمعلمیدر نظر گرفتهشود‪.‬معاونحقوقیو امور مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در همه کشورهای پیشرفته مسئله اموزش وپرورش اولویت اول همه دولت ها است‪ ،‬لذا در‬ ‫کشور ما هم باید اموزش وپرورش به اولویت اول تبدیل شود و همه باید به اموزش وپرورش توجه‬ ‫کنند تا کشور موفق شود‪ .‬معاون حقوقی و امور مجلس تصریح کرد‪ :‬بر اساس سند تحول بنیادین‬ ‫اموزش وپرورش‪،‬همهدستگاه هاموظفهستنددر خدمتاموزش وپرورشباشند‪.‬‬ ‫ذخیره قابل قبول خون‬ ‫در کشور‬ ‫سخنگوی ســازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت‬ ‫ســازمان انتقال خون در فصل ســرما گفت‪ :‬طبق اخرین‬ ‫امار شبکهملیخون رسانیتقریباذخیرهخوننزدیکبه‬ ‫‪ ۹‬روز است که عدد قابل قبولی است‪.‬‬ ‫عباس صداقت‪ ،‬سخنگوی سازمان انتقال خون در‬ ‫گفت وگــو بــا ایلنا درباره وضعیت انتقال خون در ســال‬ ‫جاری گفت‪ :‬در شــبکه ملی خون رســانی کشــور امسال‬ ‫استانداردهایمانراکمیسخت گیرانه تر کردیمتابتوانیم‬ ‫پاســخگوی صددرصــدی درخواســت مراکــز درمانی در‬ ‫کشــور شــویم‪ .‬امروز شبکه ملی خون رســانی ماموریت‬ ‫دارد که به صورت یک شــبکه سیســتماتیک برای بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬بیمارستان و مراکز درمانی کشور در اقصی نقاط‬ ‫کــه دارای بانــک خــون هســتند ب هصــورت صددرصد و‬ ‫به موقــع با بهترین کیفیت خون تامین کنــد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه در سال گذشته استاندارد قابل قبول ما برای اینکه‬ ‫بگوییم در شرایط سبز قرار داریم ذخیره تقریبا حدود‬ ‫‪ ۵‬روز بــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امســال ایــن اســتاندارد را تقریبا‬ ‫تــا ‪ ۸‬روز افزایــش دادیــم و امروز متوســط ذخایر ما در‬ ‫سراســر کشــور در شرایط ســبز قرار دارد‪ ،‬گرچه برودت‬ ‫هــوا و ســرما و مشــکالت تــردد مقــداری مراجعیــن را‬ ‫کاهــش داده اســت‪ ،‬اما خیلی این موضوع مــا را از نظر‬ ‫ذخایر محصوالت خون با بحران مواجه نکرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی ســازمان انتقال خون خاطرنشــان کرد‪ :‬طبق‬ ‫اخرین امار شبکه ملی خون رسانی تقریبا ذخیره خون‬ ‫نزدیک به ‪ ۹‬روز اســت که عدد قابل قبولی اســت‪ ،‬در‬ ‫برخی از استان های کشور به دلیل کثرت بیماران مبتال‬ ‫بــه تاالســمی چون مصــرف خون زیــادی دارنــد مقدار‬ ‫ذخایرشــان کمتر از ‪ ۸‬روز اســت‪ ،‬این اســتان ها شــامل‬ ‫مازنــدران فــارس هرمــزگان و اصفهان اســت و ما تالش‬ ‫می کنیم نیاز مراکز درمانی این استان ها و شهرستان های‬ ‫تابعــه ان را از طریــق شــبکه ملــی خون رســانی تامیــن‬ ‫کنیــم‪ .‬صداقت درباره وضعیت ذخایر خون در اســتان‬ ‫تهران گفت‪ :‬استان تهران نیز در شرایط سبز قرار دارد و‬ ‫ذخیره به روز ما در استان تهران حدود ‪ ۸‬روز است‪ .‬این‬ ‫تغییر استانداردها کمک کرده است که ما خوشبختانه‬ ‫در این شــرایط فصل زمســتان وضعیت خوبی داشــته‬ ‫باشــیم درحالی که در ســال های پیــش در این فصل به‬ ‫دلیــل بــرودت هــوا و کمبــود مراجعان کمــی دغدغه و‬ ‫نگرانی داشــتیم‪ ،‬اما خوشــبختانه امســال توانســته ایم‬ ‫همه درخواس ـت ها را پاســخ دهیم‪ .‬در ســال گذشته ما‬ ‫تقریبا توانستیم به ‪ ۶۸‬درصد درخواست مراکز درمانی‬ ‫در اســتان تهران که پایتخت اســت و پذیرنده بســیاری‬ ‫از بیماران از سایر استان های کشور است‪ ،‬پاسخ دهیم‬ ‫و بســیاری از اعمال جراحی با محدودیت درخواســت‬ ‫مواجه بود‪ ،‬اما با تغییر رویکرد ســازمان در سال جاری‬ ‫تاکنونتوانسته ایمبه صورتصددرصدپاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکه سیاســت و ماموریت انتقال خون‬ ‫این اســت که هیچ بیماری و هیچ پزشــک و درمانگری‬ ‫دغدغه خون و فراورده های خونی را نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی است که نیاز به خون یک نیاز همیشگی‬ ‫اســت و فراورد ههــای خونــی همچون مــواد بیولوژیک‬ ‫هستند طول عمر محدودی دارند و بسیاری از بیمارانی‬ ‫که دچار اختالالت انعقادی یا ژنتیکی هستند یا برخی‬ ‫از بیماران بدخیم که جزو مصرف کنندگان مستمر خون‬ ‫هستند؛ یعنی به صورت مداوم برخی از این گروه ها هر‬ ‫دو هفتــه یکبار خــون دریافت می کنند‪ .‬همچنین یک‬ ‫سریاعمالجراحینیز وجوددارد کهغیرقابل پیش بینی‬ ‫اســت و در حیــن عمــل نیــاز بــه خــون وجــود دارد‪ ،‬یا‬ ‫مــادران بارداری که در مرحله تولد نوزادشــان هســتند‪،‬‬ ‫ممکن اســت به خون احتیاج داشــته باشند و سوانح و‬ ‫حوادث هم مانند همه کشورها خبر نمی کند در نتیجه‬ ‫ما از همه هموطنان می خواهیم در این شرایط سرما به‬ ‫ســازمان انتقال خون کمک کنند تا بتوانیم محصوالت‬ ‫و فراورد ههــای خونــی همــه ایــن بیمــاران را کــه به هر‬ ‫دلیلــی نیــاز بــه این محصــوالت دارنــد را به موقــع و با‬ ‫باالترین کیفیت فراهم کنیم‪ .‬سخنگوی سازمان انتقال‬ ‫خون در بخش دیگری از صحبت هایش درباره بودجه‬ ‫ســازمان انتقــال خــون گفت‪ :‬در ســال جاری مــا دو الی‬ ‫ســه سیاســت بســیار مهم و ارزشــمند را در ســازمان در‬ ‫خصوص فناوری های نوین دنبال می کنیم بحث اینکه‬ ‫ســازمان رویکــردی را مــورد ازمــون قــرار داده اســت از‬ ‫جمله به رویکرد ازمایش مولکوالر برای نظام غربالگری‬ ‫خون های اهدایی ورود پیدا کرده است‪ .‬همچنین یکی‬ ‫دیگــر از اقدامــات ما بحــث جداســازی انتی بادی های‬ ‫اختصاصــی از خو نهــای اهدایی اســت کــه در کاهش‬ ‫عوارض ناشــی از تزریق خون بســیار اهمیت دارد‪ ،‬این‬ ‫اقدامات نیاز به تجهیزات پیشرفته و اعتبارات بیش از‬ ‫حد فرایندهای جاری دارد‪ .‬خوشبختانه ارتباط خوبی با‬ ‫در ارزوی درخـت‬ ‫مزد نوشتن خاطرات‬ ‫دوستان سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان مجلس و حوزه های مختلف وزارت‬ ‫بهداشــت رایزنی هایی صورت گرفته است و ما امیدوار‬ ‫هســتیم کــه اگــر ایــن بودجه کــه بر اســاس نیــاز اعالم‬ ‫شــده برای ســال ‪ ۱۴۰۲‬تخصیص پیدا کند‪ ،‬ما در واقع‬ ‫قدم های بزرگی در بحث کیفیت خــون و فراورده های‬ ‫خونی برداریم و به عنوان ســرامد کشــورهای منطقه و‬ ‫حتی در مقایســه با کشــورهای دیگر پیش رو و ســرامد‬ ‫باشیم‪ .‬صداقت همچنین درباره خون های نادر گفت‪:‬‬ ‫کشــور ما تنها کشــور اســامی عضو انجمن بین المللی‬ ‫خون های نادر اســت‪ .‬خوشــبختانه ما بانک خون های‬ ‫نادرمان با باالترین استانداردهای جهانی مستقر است‬ ‫و حتــی بیمــاران خارج از کشــور از طریق ســازمان های‬ ‫متولی ســامت به این شبکه دسترســی دارند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬حــدود یــک الی دو مــاه پیش یک بیماری نیاز به‬ ‫خون نادر داشت که با ارتباطی که برقرار شد از طریق‬ ‫وزارت بهداشــت کشــور عمان توانستیم این خون را در‬ ‫شــرایط خیلــی خاص تامیــن کــرده و با پرواز به کشــور‬ ‫عمان برسانیم و این کار باعث نجات جان ان بیمار شد‪.‬‬ ‫به دنبال این موضوع وزارت بهداشــت کشــور عمان از‬ ‫وزارت بهداشت کشورمان و سازمان انتقال خون تقدیر‬ ‫و تشکر کرد‪ .‬سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه‬ ‫ما در زمینه خون نادر یک بانک استاندارد و پیشرفته‬ ‫داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گروه خونی نادر یک گروه نیست و‬ ‫خودش چندین گروه است و در واقع ما بانک افرادی‬ ‫که دارای خون نادر هستند را تهیه کرده ایم و با این افراد‬ ‫در تماس هستیم و این بانک حتی تا سی سال می تواند‬ ‫کهــای محصوالت خــون را با باالترین اســتانداردها‬ ‫پ ‬ ‫نگهــداری کنــد ما ایــن بانک را بــا اســتفاده از باالترین‬ ‫استانداردها و تجهیزات نوین مدیریت می کنیم‪.‬‬ ‫اماده باشبرایروزهایسالمندی‬ ‫ســالمندی دوره ای‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫از زندگــی اســت‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪ info@ruydadiran.com‬کــه خیلــی زودتــر‬ ‫از انچــه تصــورش‬ ‫یشــود‪ ،‬دوران ســالمندی‬ ‫را داشــته باشــیم همــراه و همنشــین مــا م ‬ ‫دوران پرچالشــی اســت؛ اما باید بدانیم ان چیزی که در ســالمندی‬ ‫رخ می دهد‪ ،‬بیماری نیســت‪ ،‬بلکه تغییرات فیزیولوژیک و طبیعی‬ ‫یشــود‪ .‬شما چه تصوری‬ ‫اســت که جزو ذات ســالمندی محسوب م ‬ ‫از دوران ســالمندی خــود داریــد؟ بــرای روزهــای ســالمندی امــاده‬ ‫یتــوان بــرای روزهــای ســالمندی‬ ‫شــده اید؟ اصــا بــه نظــر شــما م ‬ ‫برنامه ریزی داشــت؟ از ســوی دیگر چند ســوال از مسئوالن‪ ،‬تا چه‬ ‫حــد بــرای ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به ســالمندان امادگی‬ ‫دارید؟ ســاختمان ها و مراکزی باتوجه به تغییرات فرهنگی و ســبک‬ ‫زندگی برای سالمندان ساخته شده و ایا نیروی انسانی کافی برای‬ ‫مراقبت و پرســتاری از ســالمندان در کشــور وجود دارد؟ مراقبت از‬ ‫ســالمندان نیــاز به تخصص خاص‪ ،‬دانــش و مهارتی دارد که اغلب‬ ‫پرســتاران ان را در دانشــگاه ها فرانمی گیرند و فقط درصد ناچیزی‬ ‫از پرستاران به سمت این مهارت ها سوق داده می شوند‪ .‬برای ارتقا‬ ‫اموزش ها در این حوزه چه برنامه ای تدوین شــده اســت؟ سواالت‬ ‫زیــادی در حــوزه ســالمندی وجــود دارد کــه بعضــا بخش زیــادی از‬ ‫انهــا در همین حد ســوال باقی می ماند‪ .‬درســت یــا غلط‪ ،‬بپذیریم‬ ‫یــا در برابــر ایــن موضوع جبهه گیری داشــته باشــیم افزایــش تعداد‬ ‫ســالمندان را در جمعیت شــاهد هســتیم به گونه ای که تخمین زده‬ ‫کســوم جمعیت کشــور را ســالمندان‬ ‫شــده تا ســال ‪ 1435‬حدود ی ‬ ‫تشــکیل می دهند‪ .‬جدای از بحث فرزنــداوری برای ایجاد تعادل در‬ ‫نیروی کار و اجرای برنامه های نصف و نیمه برای سالمت سالمندان‬ ‫در روزهــای پیــش رو کمــی هــم بــه ســالمندان با نگاهــی متفاوت تر‬ ‫توجه داشــته باشــیم‪ .‬همیشــه نیــروی کار و ظرفیت انهــا در مباحث‬ ‫مطرح بوده حال انکه نیروی باتجربه که از انها با عنوان سالمند یاد‬ ‫یشــود نیز مدنظر قرار داده شــود‪ .‬جامعه باتوجه به نقشــی که بر‬ ‫م ‬ ‫عهده سالمندان قرار می دهد می تواند از تجربیاتشان استفاده کرده‬ ‫و احساس مفیدبودن و رضایت را به سالمندان منتقل کند‪ .‬همین القا‬ ‫حس مفیدبودن تا حد زیادی می تواند سالمت روان که تاثیر شگرفی‬ ‫در سالمت جسمی افراد دارد را با خود به همراه بیاورد‪ .‬بازنشستگی‬ ‫برای کسی که چندین دهه به طور منظم کارکرده است می تواند یک‬ ‫رویای زیبا باشــد‪ .‬این در حالی اســت که شــخص همچنان پرتحرک‬ ‫بماند و بدین ترتیب خود را از افسردگی دورنگه دارد‪ .‬سالمندانی که‬ ‫قادر به کنترل ذهن و بدن خود نیستند بیشتر در معرض افسردگی‬ ‫سالمندی قرار خواهند گرفت‪ .‬نیازهای روحی افراد مسن را در کنار‬ ‫نیازهای جسمی خاص انها باید در اولویت قرارداد‪.‬‬ ‫گناهدگرانبر تو نخواهندنوشت‬ ‫قضاوت کردنبه عنوان‬ ‫رمضانعلی کاوسی‬ ‫شــغل (قاضــی)‪ ،‬کاری‬ ‫بسیار سخت‪،‬پیچیده‬ ‫و تخصصــی اســت‪.‬‬ ‫کسی که قضاوت می کند باید بسیار اگاه و دانا و باتجربه باشد‪ .‬کسی‬ ‫که می خواهد بین دو نفر قضاوت کند باید سال ها درس بخواند و تجربه‬ ‫کسب کندتاصالحیتشتاییدشود‪.‬‬ ‫تنهــا خداوند می تواند بندگانش را بی هیچ کم وکاســتی قضاوت کند‪.‬‬ ‫قضاوت در مورد بستگان نزدیک هم باید بااحتیاط و باتدبیر انجام‬ ‫شــود‪ .‬مبــادا بی جهــت وارد حریــم خصوصــی افــراد شــویم و انــان را‬ ‫ازرده خاطــر کنیــم‪ .‬اگــر قرار شــود درباره کســی قضاوت کنیــم و نظر‬ ‫شهــای او راه برویــم‪ .‬متاســفانه‬ ‫بدهیــم بایــد اول چنــد قــدم بــا کف ‬ ‫یشــویم تا زمانی که ســر روی بالش‬ ‫بعضی از ما از صبح که بیدار م ‬ ‫می گذاریم در جستجوی عیوب مردم و قضاوت درباره انها هستیم‪.‬‬ ‫زیبنده اســت گاهی دوربین نگاهمان را برگردانیم و خودمان را هم‬ ‫ببینیــم‪ .‬بــاور کنیم ما هم عیــوب فراوانی داریم کــه از ان بی خبریم‪.‬‬ ‫وقتی نگاهمان را روی عیوب مردم متمرکز می کنیم‪ ،‬ناخوداگاه حس‬ ‫قضاوت در ما بیدار می شود و خود را بر سر دوراهی قرار می دهیم‪.‬‬ ‫اگــر خردمندانــه و خداپســندانه فکــر کنیــم بــا داوری دیگــران‪ ،‬وارد‬ ‫یشــویم و نوعی نفرت در وجــود خودمان پدید‬ ‫سهــای منفــی م ‬ ‫ح ‬ ‫می اوریم‪ .‬اگر همیشــه ســوت داوری و کارت زرد و قرمز در دســتمان‬ ‫باشد هرگز فرصت نمی کنیم دیگران را دوست بداریم و با انها ارتباط‬ ‫دوستانه برقرار کنیم‪.‬‬ ‫یادمان باشد که قضاوت کردن درباره دیگران کار سختی نیست‪،‬‬ ‫یبــردن به خطاهای خودمان کار دشــواری اســت‪ .‬انســان های‬ ‫امــا پ ‬ ‫یشــوند و ســریع در ســوت‬ ‫عاقل با دســتپاچگی دســت به کارت نم ‬ ‫خود نمی دمند‪ .‬اما افراد نادان همیشــه دیگران را قضاوت می کنند‪.‬‬ ‫قضاوت با جهالت رابطه ای مستقیم دارد‪ .‬انسان هرچه داناتر باشد‬ ‫کمتر به قضاوت دیگران می نشیند‪ .‬هرچقدر انسان بی تجربه و دچار‬ ‫جهل و نااگاهی باشــد‪ ،‬بیشــتر در مورد زندگی و عملکرد دیگران نظر‬ ‫می دهد‪ .‬سخن اخر این که؛ اگر خام و ناپخته قضاوت کنیم‪ ،‬سرانجام‬ ‫جهنم را خود برای خود مهیا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بودجه طرح دارویار در سال‪ ۱۴۰۲‬کافی نیست‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫بودجهطرحدارویار برایسالاینده‪ ۶۹،‬هزار میلیاردتومانتعیینشدهاست‬ ‫درحالی که حداقل باید‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود‪ .‬سید جلیل‬ ‫میرمحمدیدر گفتگوباصداوسیما؛¬نسبتبهکم بودنبودجهدر نظر گرفته‬ ‫شده به عنوان یارانه دارو و اجرای طرح دارویار برای سال اینده ابراز نگرانی‬ ‫کرد و افزود‪ :‬دو نگرانی نسبت به بودجه حوزه سالمت در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬وجــود دارد‪ ¬ .‬اول‪ ۶۹‬هــزار میلیاردتومانی که به عنوان یارانــه دارو در‬ ‫نظر گرفته شده به طور تامل برانگیزی کم است و دوم انکه بر اساس قانون‬ ‫‪ ۱۰‬درصدبودجههدفمندییارانه هابایددر اختیار حوزهسالمتقرار بگیردو‬ ‫بخشیاز اینبودجهبرایتامینهزینه هایدرمانو دارو هایبیمارانخاص‬ ‫و صعباالعالجاستو انچهدر الیحهشاهدانهستیمایناستکهعنوان‬ ‫ان تغییر کرده و ظاهرا این ده درصد برای یارانه دارو در نظر گرفته شده که¬‬ ‫باید اصالح شود‪ .‬او در پاسخ به این سوال که رقم موردنظر برای اجرای طرح‬ ‫دارویار در ســال‪ ۱۴۰۲‬چقدر اســت گفت‪ :‬باتوجه به میزان ارزی که در ســال‬ ‫گذشتهاختصاصدادیمحداقلبودجهموردنیاز برایاجرایاینطرح‪ ۹۰‬هزار‬ ‫اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای‬ ‫معلولیتحذفشد؟‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان‬ ‫بهزیســتی توضیحاتــی دربــاره اعتبــار قانــون‬ ‫حمایت از حقــوق افراد دارای معلولیت ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬الیحه بودجه ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫در حالــی روز چهارشــنبه (‪ ۲۱‬دی ماه) توســط‬ ‫دولتسیزدهمبهمجلسشورایاسالمیارائه‬ ‫شــد که بــه دنبــال ان اظهاراتی مبنی بر اینکه‬ ‫دولت ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق‬ ‫معلوالن را در الیحه بودجه‪ ۱۴۰۲‬حذف کرده‬ ‫اســت در فضــای مجازی مطرح شــد‪ .‬علیرضا‬ ‫انجالســی‪ ،‬معاون توســعه مدیریت و منابع‬ ‫سازمانبهزیستیدر اینباره گفت‪:‬از انجایی‬ ‫کهدر الیحهبودجهتقدیمیدولتبهمجلس‬ ‫ارقــام به صورت کلی اماده اســت و باتوجه به‬ ‫انکه بودجه ســازمان از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به‪ ۱۶‬هزار و‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان در الیحه‬ ‫بودجهسالاتیرسیده‪،‬بنابراینمی توان گفت‬ ‫که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای‬ ‫معلولیت حذف نشده و در سرجمع اعتبارات‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬لحاظ و الیحه بودجه ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫پیش بینی شــده است‪ .‬انجالســی یاداور شد‪:‬‬ ‫مبلغ پیش بینی شــده با نیازهــای افــراد دارای‬ ‫معلولیــت و اجرای قانون حمایــت از حقوق‬ ‫پیـام پورفلاح | رویـداد امـروز‬ ‫افراددارایمعلولیتفاصله داردو این موضوع‬ ‫انکارناپذیــر اســت‪ .‬برخی منتقدان معتقدند‬ ‫اجرای ماده‪ ۷‬حق پرستاری از معلوالن و ماده‬ ‫‪( ۲۷‬حداقل دســتمزد ســاالنه) نزدیک به ‪۴۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؛ درحالی که‬ ‫بــرای بودجه امســال قانون معلــوالن فقط ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۰‬میلیارد تومان در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میلیارد تومان است که هم در مسیر اجرای طرح به مشکل نخوریم و هم‬ ‫اینکهبتوانیمتعداددارو هایبیشتریراتحتپوششبیمهببریم کهدر این‬ ‫شرایطازادسازیقیمتارز مردمدر پرداختهزینه هایداروییدچار مشکل‬ ‫نشوند‪.‬او افزود‪:‬باپیگیری ای کهاز رئیسمجلسو کمیسیونتلفیقبودجه‬ ‫داشتیمقول هایمساعدیبرایافزایشاینبودجهدادهشدهاست‪.‬‬ ‫درســت در یکــی از همیــن شــب ها کــه گاز نیــز در لول ههــا بــه‬ ‫نفس نفس افتاده بود و هر لحظه ممکن بود راه نفسش قطع شود‬ ‫و شعله گرمای خانه ما خاموش شود که خدا را شکر نشد‪ ،‬خواب‬ ‫می دیدم که عمو جان امده بود به دیدنم‪ .‬این که چطور شده بود‬ ‫از ان دنیا امده بود توی خوابم را خودم درست نفهمیدم و وقت هم‬ ‫جل‬ ‫د ‪128‬‬ ‫نشــد که چیــزی دراین رابطه‬ ‫بپرسم‪ .‬راستش را بخواهید در‬ ‫خواب فکر کردم او هنوز زنده است و امده یک سالم‬ ‫و علیکی بکند‪ .‬عمو جان گفت‪ :‬تو ‪ 143‬میلیون ریال‬ ‫وجه رایج مملکت را از ان خودخواهی کرد! با این که‬ ‫عدد زیادی نبود؛ ولی می توانست چند تا از چاله ها را‬ ‫پر کند‪ .‬به خاطر هر چاله خودم را چند بار تا کرده ام‪.‬‬ ‫تقریبا با روان خودم یک اریگامی ساخته ام‪ ،‬اریگامی‬ ‫پرنده صلح! که هر ان ممکن اســت از قفس خاکی‬ ‫تــن پــرواز کند! به هرحــال با شــنیدن این خبر خیلی‬ ‫دیوید جرولد‬ ‫خوشحال شدم‪ .‬اصال باز شدم و تبدیل به همان کاغذ‬ ‫تــا نخورده مثنوی هفتادمن شــدم‪ .‬حتی یــادم رفت‬ ‫بپرســم چطور این پول به دســتم می رسد؟! عمو که‬ ‫تغییر رنگ صورتم را دید‪ ،‬لبخندی زد و گفت‪ :‬فقط‬ ‫باید خاطرات خودت را از کودکی تا امروز بنویسی و‬ ‫از امروز به بعد هم خاطرات روزانه بنویســی‪ .‬قبول‬ ‫کــردم و بــدون خداحافظی با عموجان شــروع کردم‬ ‫به نوشتن خاطرات‪ .‬تقریبا داشت تمام می شد که با‬ ‫صدای همسرجان از خواب پریدم اول خیلی ناراحت‬ ‫بودم نزدیک بود با همسرجان دعوایم بشود که پول‬ ‫را ازدســت داده ام! و دوباره تا خورده ام! ولی بعد که‬ ‫فهمیدم خواب بوده از او تشکر کردم که مرا از بیگاری‬ ‫نوشــتن خاطرات رها کــرد‪ .‬القصه خــواب را که برای‬ ‫ایشــان گفتم‪ ،‬همسرجان با همان لبخند همیشگی‬ ‫کتــاب زیــر را بــه من دادند تا کمی حالم ســر جایش‬ ‫بیاید‪ .‬البته هنوز هم نفهمیده ام این جا دقیقا کدام‬ ‫جــا اســت؟! و اما کتاب معرفی شــده پــس از خواب‬ ‫کتابــی نبود به جز «مــردی که خودش را تــا کرد» اثر‬ ‫«دیویــد جرولــد» با ترجمه «رضا اســکندری اذر» که‬ ‫نسخه صوتی ان با صدای «رضا عمرانی» منتشر شده‬ ‫است‪ .‬مردی که خودش را تا کرد از معدود اثار ادبیات‬ ‫امریکاست که سفر در زمان را نه از نقطه نظر تخیلی‬ ‫هالیوودی که از دیدگاهی فلسفی جهان بینی روایت‬ ‫می کند‪ .‬جوانی به اسم دنیل شخصیت اصلی داستان‬ ‫است‪ .‬عموی پیرش (جیم) به دیدنش امده و به او‬ ‫می گوید‪ ۱۴۳‬میلیون دالر دارایی دارد و تنها کاری که‬ ‫دنیل باید انجام دهد‪ ،‬این است که خاطرات خود را‬ ‫به طور روزانه بنویسد‪ .‬دنیل همچنین یک جعبه از‬ ‫عموی خود به ارث می برد که درون ان یک کمربند‬ ‫است و یک دفتر خاطرات‪ .‬حاال فرق من و قهرمان‬ ‫کتــاب را دیدیــد؟ فرق ما دو تا در همــان دالر و ریال‬ ‫بــوده اســت! در خواب قــرار بود به من ‪ 143‬میلیون‬ ‫ریــال برســد و بــه قهرمــان البتــه در واقعیــت دنیای‬ ‫رمان ‪ 143‬میلیون دالر می رســد‪ .‬نویسنده امریکایی‬ ‫کتــاب‪ ،‬دیویــد جرولد در ســن ‪ 22‬ســالگی فعالیت‬ ‫نویســندگی اش را با نــگارش فیلمنامه اغاز کــرد‪ ،‬وی‬ ‫همچنین تابه حال ده عنوان رمان نیز نوشته و منتشر‬ ‫کرده که به واسطه ان ها نامزد دریافت جایز ه بهترین‬ ‫رمان شــده اســت‪ .‬وی در ســال ‪ 1972‬یکی از اولین‬ ‫در طاقچه بشنوید‬ ‫کسانیبود کهپدیده ایموسومبهویروس کامپیوتری‬ ‫را با نوشتن رمان «وقتی هارلی یکی بود» موردبحث و بررسی قرارداد‪ .‬تمام رمان «مردی که‬ ‫خودش را تا کرد» در قالب دوم شخص روایت می شود‪ ،‬بدون انکه مخاطب به طور مستقیم‬ ‫در جریان موضوع قرار بگیرد‪ .‬مردی که خودش را تا کرد‪ ،‬قهرمان یا نقش اول ندارد‪ .‬مخاطب‬ ‫از هماناغاز دچار تناقضاتیمی شودو بهطور ناخوداگاهمجبور می شودجایخالیموجود‬ ‫در شیوه روایی داستان را پر کند‪ .‬دنیل در سفر به زمان های گذشته شرط بندی های زیادی‬ ‫انجام می دهد و مرد ثروتمندی می شود‪ .‬او برای هر اشتباهی که مرتکب می شود به گذشته‬ ‫سفر می کند و ان را به درستی انجام می دهد‪ .‬غافل از این که با هر بار سفر به‬ ‫اینده یا گذشته او یک جهان موازی و نسخه ای دیگر از خودش می سازد‪ .‬ان قدر‬ ‫به این ســفرها ادامه می دهد که کار به جایی می رســد که دنیل خودش را در‬ ‫زمان گممی کند‪.‬‬ ‫به قلم اصغر جوجه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1874

روزنامه رویداد امروز 1874

شماره : 1874
تاریخ : 1403/01/30
روزنامه رویداد امروز 1873

روزنامه رویداد امروز 1873

شماره : 1873
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه رویداد امروز 1872

روزنامه رویداد امروز 1872

شماره : 1872
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه رویداد امروز 1871

روزنامه رویداد امروز 1871

شماره : 1871
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه رویداد امروز 1870

روزنامه رویداد امروز 1870

شماره : 1870
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه رویداد امروز 1869

روزنامه رویداد امروز 1869

شماره : 1869
تاریخ : 1403/01/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!