روزنامه رویداد امروز شماره 1506 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1506

روزنامه رویداد امروز شماره 1506

روزنامه رویداد امروز شماره 1506

‫سرمقاله‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫دگردیسی اساسی نیاز فوری‬ ‫فوتبال ایران‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 12‬اذر ماه ‪1401‬‬ ‫امیرحسین احتشامی‬ ‫‪ 03‬دسامبر‪ 08 | 2022‬جمادیاالول‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1506‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫جهان‬ ‫مازندران‬ ‫شماره‬ ‫رکوددرتولید‬ ‫کنترلنقدینگیبا ‬ ‫مازندران‬ ‫سیاست‬ ‫کارشناسان بازار سهام معتقدند‪ ،‬نوسان چند روز اخیر بورس‪ ،‬یک حرکت طبیعی برای بازار های مالی تلقی شده و نشان می دهد که سرمایه گذاران در حال‬ ‫اقتصاد‬ ‫تصمیم گیریبرایتغییرچینشپورتفویخودهستند‬ ‫خروج‪ ٣‬میلیون نفر جمعیت شاغل‬ ‫از بازار کار طی یک سال‬ ‫از واردات بی رویه تا قیمت‬ ‫دستوری‬ ‫حال‬ ‫ناخوش‬ ‫بازار برنج‬ ‫‪39‬‬ ‫از واردات بیرویه تا قیمت دستوری‬ ‫حال ناخوش بازار برنج‬ ‫با گذشــت چند ماه از برداشــت برنج‪ ،‬به دلیل‬ ‫واردات بیرویه و پایین بودن قیمت و رکود‪ ،‬مقادیر‬ ‫قابلتوجهــی برنــج در انبارهــا و شــالیکوبیهای‬ ‫مازندران دپو شده است و این وضعیت نهتنها مایه‬ ‫دلزدگی شالیکاران شده بلکه چرخ شالیکوبیها را‬ ‫از رونــق انداختــه اســت‪ .‬به گزارش بــازار‪ ،‬مازندران‬ ‫ســاالنه بیش از یکمیلیون تن برنج ســفید کشور را‬ ‫تولیــد و تامیــن میکند و نرخ ارقام برنج در اســتان‬ ‫بــه نســبت هزینههــای بــاالی تولید پایین اســت و‬ ‫هزینههــای انــان را تامیــن نمیکنــد‪ .‬کشــاورزان و‬ ‫کارخانــهداران معضــل اصلــی را دخالــت نادرســت‬ ‫دولت در بازرگانی و تنظیم بازار میدانند و ریشــه‬ ‫مشکالت را ناشی از سیاستهای نابجا و مقطعی‬ ‫بیــان میکننــد‪ .‬حســین اکبــری عضو شــورای مرکزی‬ ‫سیاســتگذاری خانه کشــاورز کشور با اظهار اینکه‬ ‫قیمــت پاییــن برنــج پاســخگوی هزینههــای تولید‬ ‫ایــن محصــول نیســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬یک کشــاورز‬ ‫حرفــهای هســتم و در تمــام زمینههــا تولید میکنم‬ ‫ولی نرخ برنج کفایت هزینهها را نمیکند‪.‬‬ ‫دخالت دولت اوضاع را خراب کرد‬ ‫او با بیان اینکه بالیی که بر سر پنبه و دانههای‬ ‫روغنی امد بر سر برنج در حال تکرار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر جا دولت برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی‬ ‫پــا گذاشــت اوضــاع را خــراب کــرد و بــه مشــکل‬ ‫برخوردیم‪.‬‬ ‫او کــه دارای ‪ ۱۰۰‬هکتــار شــالیزار در روســتای‬ ‫حســیناباد بهشــهر افــزود‪ :‬زمانــی کــه دولــت وارد‬ ‫نمیشــد برنــجکار بهراحتــی بــا شــالیکوبی دار و‬ ‫کارخانهدار وارد بازرگانی و فروش محصول میشود‬ ‫امــا بهمحــض دخالــت دولــت‪ ،‬همهچیــز بــه هــم‬ ‫میریزد و هزینههای تولید را بسیار باالبرده است‪.‬‬ ‫اکبری بابیان اینکه دولت روی ســبد کشــاورزی‬ ‫انگشت گذاشته و توزیع بازرگانی ان را متوقف کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬انوقت دولت معین تنظیم بازار برنج‬ ‫اســت و کشاورز از قیمت تعیینشده راضی نیست‬ ‫زیــرا هزینههــای انــان را تامیــن نمیکنــد‪ .‬دبیرخانه‬ ‫کشاورز مازندران با عنوان اینکه قیمت تعیینشده‬ ‫برنج عادالنه نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬کشاورز با شالیکوبی‬ ‫داران خیلی راحت کار میکردند اما یکسری ازجمله‬ ‫دولــت بــه میدان امدند و تعادل را برهم ریختند و‬ ‫بــا ایجــاد رانت‪ ،‬بازار را متشــنج کردند و کشــاورز و‬ ‫شالیکوبی دار را مقابل هم قراردادند‪.‬‬ ‫حالوروز شالیکوبی داران نیز از بیرونقی بازار‬ ‫برنج بد است و رکود سبب خاموشی چراغ بسیاری‬ ‫از کارخانهها شده کارگران ان بیکار شدند‪ .‬سید تقی‬ ‫جعفریــان شــالیکوبی دار مازندرانــی با باشــاره به‬ ‫اینکه شالیکوبی داران بیش از هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایهگذاری کردند‪ ،‬افزود‪ :‬شالیکوبی داران برای‬ ‫حمایت از کشــاورز سرمایهگذاری و اقدام به خرید‬ ‫محصوالت کردند ولی اکنون به دلیل سیاستهای‬ ‫نادرست در حال نابود شدن هستند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه هرچه کشــاورز و شــالیکوبی‬ ‫دار بــا هــم دوســت و کنــار هم باشــند‪ ،‬بهتر موفق‬ ‫میشــوند‪ ،‬افزود‪ :‬امروز کشــاورز از بدبختیهای ما‬ ‫چوب خورده اســت و هیچ فروشــگاه و دســتگاهی‬ ‫برنــج ان را خریــداری نمیکنــد‪ .‬او بــا اظهــار اینکه‬ ‫برای اولین بار چند سال قبل برنج طارم از کشاورزان‬ ‫خریداریشــده بــود‪ ،‬گفت‪ :‬ســال قبــل بهرغم انکه‬ ‫کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی تولیــد داشــتیم امــا متولیــان از‬ ‫افزایش تولید خبر دادند که درنهایت به بازار لطمه‬ ‫وارد شد‪ .‬او افزایش نرخ ارز را از دیگر مسائل بیان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬از بین رفتن ارزش و پول ملی از دیگر‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Mazandaran‬‬ ‫کارهای فرهنگی مطلوب شهدا‪ ،‬امام شهدا‪ ،‬رهبری انجام پذیرد‬ ‫حسینجوادی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیمازندران‪:‬شهدا بهدرستی در راه حق و حقانیت‬ ‫برای دفاع از جان‪ ،‬مال و ناموس ملت ایران اسالمی قدم برداشتند‪ .‬تالش داریم کارهای فرهنگی‬ ‫در سطح استان انطور که مورد مطلوب شهدا‪ ،‬امام شهدا‪ ،‬رهبری است انجام پذیرد‪ .‬امید است با‬ ‫حرکتدر مسیر شهدابتوانیمارمانهاراتقویت کنیمو شرمندهشهدانشویم‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور توجــه بــه اقتصــاد دریــا محــور‪،‬‬ ‫کشــاورزی و حــوزه گردشــگری در اســتان مازنــدران را پراهمیــت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬الزم است در برنامه هفتم توسعه کشور برنامه‬ ‫ای دقیق و منسجم برای توسعه این سه بخش گنجانده شود‪.‬‬ ‫محمــد مخبر در دیدار اســتاندار و مجمــع نمایندگان مازندران‬ ‫با تاکید بر اهمیت ایجاد و راه اندازی صنایع تبدیلی در استان‬ ‫مازندران‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬متاسفانه از توجه به بخش صنعت‬ ‫در اســتان مازنــدران غفلت شــده کــه الزم اســت تمرکزی جدی‬ ‫بر صنایع تبدیلی کشــاورزی در این اســتان با رعایت مالحظات‬ ‫محیــط زیســتی معطــوف شــود‪ .‬او از اهتمام ویــژه دولت برای‬ ‫مسائل است و دولت که اقدام به کشت قراردادی‬ ‫کرد اکنون نتیجه ان را ببیند و این طرح موفق نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنج پر محصول خریداری شود‬ ‫جعفریــان یــاداور شــد‪ :‬بایــد خریــد برنــج پــر‬ ‫محصول در دستور کار قرار گیرد و بهصورت تضمینی‬ ‫وارد عرصه خرید شود تا کارخانهها از ورشکستگی‬ ‫نجــات یابنــد زیــرا اگر وضعیــت کنونی ادامــه یابد‬ ‫درب بسیاری از کارخانهها بسته میشود‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه تصمیمات واقعی گرفته شود‪ ،‬خواستار ان‬ ‫شــد تا اســتاندار و مســئوالن پای کارایند بــرای بازار‬ ‫برنج را مدیریت کنند‪ .‬اکبریان دیگر شالیکوبی دار‬ ‫مازندرانی نیز خواســتار توجه به بازرگانی و فروش‬ ‫برنج شد و گفت‪ :‬در تولید برنج مشکلی نداریم اما‬ ‫شالیکوبی دار و برنجفروش با مشکل روبرو هستند‬ ‫و کارخانهدار هرســال مجبور اســت دستگاه سورت‬ ‫یا ماشــین زیر پایش را بفروشــد تا هزینهها را تامین‬ ‫کند‪ .‬او با بیان اینکه اکنون کارخانهدار چیزی برای‬ ‫فــروش ندارد‪ ،‬گفــت‪ :‬راه برونرفت اینکه ســازمان‬ ‫برنــج داشــته باشــیم و در حال حاضر تفرقــهای در‬ ‫بازار برنج ایجاد شد‪.‬‬ ‫بخشنامههای دستوری شالیکوبی داران را‬ ‫نابود کرده است‬ ‫اســماعیل یــزدان پناه رئیس کمیســیون بازرگانی‬ ‫داخلــی اتــاق بازرگانــی مازنــدران با بیــان اینکه در‬ ‫زنجیــره ارزش تولید از کشــاورز تا کارخانهدار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬هنــوز فروشــگاههای زنجیــرهای بــرای‬ ‫خرید محصول مانع وجود بخشــنامه دســتوری ‪۶۵‬‬ ‫هزارتومانــی را طــرح میکننــد و بــرای خریــد هراس‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه بخشــنامه دســتوری برنــج و‬ ‫شالیکوبی داران را به نابودی کشانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشــاورزان چــوب اشــتباه مســئوالن را میخوردنــد‪.‬‬ ‫اســماعیل یــزدان پنــاه بــا اظهــار اینکــه ســال قبــل‬ ‫برنــج حالــت تعزیراتــی پیــدا کــرد و شــرکتها و‬ ‫فروشــگاههای زنجیــرهای جریمههــای ســنگینی‬ ‫شدند‪ ،‬افزود‪ :‬امسال و در پی قیمتهای دستوری‪،‬‬ ‫فروشگاهها و شرکتها به سمت خرید برنج داخلی‬ ‫نیامدند و از خیر ان گذشــتند‪ .‬او گفت‪ :‬با گذشــت‬ ‫ماهها از برداشت‪ ،‬هنوز بازار برنج رونق نگرفت و‬ ‫شرکتها وادارات از برنج خارجی استفاده میکنند‬ ‫و به سمت برنج داخلی نیامدند و این مسئله سبب‬ ‫شــده تا برخی شــالیکوبیها با ورشکســتگی روبرو‬ ‫شوند‪ .‬او با اظهار اینکه همانند سال قبل برنج گران‬ ‫نمیشود به افزایش تولید برنج اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همچنین ‪ ۸۰۰‬هزار تن برنج وارد شد و ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫در نوبت واردات است و این مسائل سبب میشود‬ ‫تا برنج گران نشود‪ .‬یزدان پناه خواستار برنامهریزی‬ ‫و ارائــه راهکارهــا برای حل معضــل رکود بازار برنج‬ ‫شــد و گفــت‪ :‬بایــد وزارتخانه در ســطح ملــی برای‬ ‫مدیریــت بازار برنامهریزی داشــته باشــد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه برنج خود را مفت میفروشــیم و نمیدانیم‬ ‫ایا شش ماه بعد پول ان را دریافت میکنیم یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید از حالوروز برنج دفاع شود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی امل از کشــف ‪ ۷‬تن چــوب راش قاچاق در‬ ‫ان شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سرهنگ علی داداش تبار‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان امل گفت‪ :‬ماموران پاســگاه اغوزبن‬ ‫این فرماندهی در حین گشــت زنی در حوزه اســتحفاظی به یک‬ ‫خودروی کامیونت در حال حمل چوب مشکوک شدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مامــوران خــودروی موردنظــر را متوقف و در بازرســی از ان ‪ ۷‬تن‬ ‫چوب راش قاچاق به ارزش ‪ ۵۵۰‬میلیون ریال کشف کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان امــل گفت‪ :‬دراینارتبــاط راننده‬ ‫خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی‬ ‫به مرجع قضائی معرفی شــد‪ .‬ســرهنگ داداش تبار با اشــاره به‬ ‫اینکــه قطــع درختان‪ ،‬به تــاراج بردن منابع ملی بــوده و تبعات‬ ‫زیســتمحیطی زیــادی در پــی دارد از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده فعالیــت غیرقانونــی قاچاقچیــان چــوب و‬ ‫محصوالت جنگلی مراتب را سریعا به پلیس ‪ ۱۱۰‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫پیگیــری مجدانــه و اجــرای مصوبــات ســفرهای اســتانی رییس‬ ‫جمهــور خبــر داد و افــزود‪ :‬دولت به اجرای مصوبات ســفرهای‬ ‫استانی متعهد است و تخصیص اعتبارات و منابع مالی مرتبط با‬ ‫این مصوبات در جریان است‪ .‬مخبر با اشاره به گزارش استاندار‬ ‫مازنــدران در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حل مشــکل‬ ‫پســماند این اســتان و نیز مسائل مرتبط با خرید مرکبات گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته و دولت‬ ‫حــل کامــل این مشــکالت را با جدیــت پیگیری خواهــد کرد‪ .‬او‬ ‫بــا بیــان اینکــه دولت در بخش مســکن و اشــتغال برنامه ریزی‬ ‫و اقدامــات گســترده ای را در پیــش گرفتــه‪ ،‬گفــت‪ :‬برای بخش‬ ‫اشــتغال منابع و اعتبارات مالی مناســب با مکانیزم اجرا درنظر‬ ‫گرفته تا برای انواع اشتغال خرد‪ ،‬متوسط و خانگی هزینه شود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی نیز که برای بررســی مســائل کشــاورزی در‬ ‫این جلسه حضور یافت‪ ،‬گزارشی از برنامه ریزی ها و اقدامات‬ ‫انجام شده در جهت رفع مشکالت کشاورزان و باغداران ارائه‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مازندران قطب امنیت غذایی و کشــاورزی کشــور‬ ‫اســت و وزارت جهاد کشــاورزی با جدیت به دنبال حل و فصل‬ ‫مشکالت کشاورزان و باغداران این استان است‪.‬‬ ‫اســتاندار مازندران هم در این نشســت گزارشــی از اقدامات‬ ‫صورت گرفته برای رفع مشــکالت اســتان طی یکسال اخیر ارائه‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا پیگیــری های انجام شــده مشــکل تعهــد ارزی‬ ‫برای صادر کنندگان کشــاورزی در اســتان مازندران مرتفع شــده‬ ‫و اعتبــارات مناســبی نیــز بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش صادر‬ ‫کنندگان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫او از احیــاء ‪ 114‬واحــد صنعتی غیرفعال در اســتان مازندران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬سیســتم پســماند ســاری که ‪ 12‬ســال فقط ‪20‬‬ ‫درصد پیشــرفت داشــته‪ ،‬در یکســال اخیر ‪ 65‬درصد پیشــرفت‬ ‫کرده و امیدواریم تا پایان ســال به بهره برداری برســد‪ .‬اســتاندار‬ ‫مازنــدران ادامــه داد‪ :‬در بخش اســفالت روســتایی بــه اندازه ‪8‬‬ ‫ســال دولــت گذشــته کار انجــام شــده و در بخــش ابرســانی بــه‬ ‫روســتاها نیــز در همیــن مــدت یکســال اخیــر بــه انــدازه دولت‬ ‫گذشــته اقداماتی صورت گرفته است‪ .‬در این جلسه نمایندگان‬ ‫مردم اســتان مازندران در مجلس شــورای اســالمی نیز هر کدام‬ ‫در ســخنانی ضمن قدردانی از دولت به خاطر پیگیری مســائل‬ ‫اســتان‪ ،‬گزارشــی از محدودیــت هــا و تنگناهای اصلــی در حوزه‬ ‫هــای انتخابــی و همچنین مشــکالت اســتانی ارائــه کردند و به‬ ‫بیان پیشــنهادها و نظرات خود برای رفع کاســتی ها و توســعه‬ ‫اســتان در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬پسماند‪ ،‬راهسازی‪ ،‬صنایع و‪ ...‬پرداختند‪.‬‬ ‫مســئول بســیج هنرمندان مازندران گفت‪ :‬ســازمان بسیج‬ ‫هنرمندان اســتان مازندران رتبه اول و موفقترین ســازمان در‬ ‫هفتمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج کشور در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری رضــوی‪ ،‬حمیدرضا هراســانی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ســازمان بســیج هنرمندان اســتان مازندران رتبه اول‬ ‫و موفقتریــن ســازمان در هفتمیــن جشــنواره ملــی مالــک‬ ‫اشــتر بســیج کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬معرفی شــد‪ .‬او هنرمندان‬ ‫را ســرمایه اصلــی ســازمان دانســت و تعامــل و ارتباط خوب‬ ‫بــا قشــر هنرمنــدان و همافزایــی و تعامــل بســیار خــوب بــا‬ ‫ادارات کل را در اجــرای برنامههــای فرهنگــی رمــز موفقیــت‬ ‫ایــن ســازمان اعــالم کرد‪ .‬مســئول بســیج هنرمنــدان مازندران‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در مراســمی که با حضــور فرماندهان و مســئولین‬ ‫ارشــد ســپاه برگزار شــد‪ ،‬از اولینها و موفق ترینها در کشــور‬ ‫تجلیــل به عمل امد‪.‬‬ ‫دریافــت پروانــه و یا حیــن دریافت مجوز با دســتگاههایی‬ ‫نظیر میراث فرهنگی دچار مشکل میشود و الزم است فکر‬ ‫اساسی در این بخش صورت گیرد‪.‬‬ ‫و ابخیــزداری کشــور اعــالم کرد‪ :‬ما باید بــرای منابع طبیعی‬ ‫مازندران برنامه درستی داشته باشیم که قطعا در کنار این‬ ‫برنامههــا مشــکالت عدیــده نظیــر قاچاق چــوب و تصرف‬ ‫اراضــی داریم‪ .‬این مســئول افــزود‪ :‬مدیریــت منابع طبیعی‬ ‫یکی از سختترین مدیریتها در استان مازندران است که‬ ‫در کنار عشق باید تجربه و علم‪ ،‬تعامل با سایر دستگاهها‬ ‫و مــردم را نیــز مدنظر قرار داد‪ .‬قطعا باید اشــتی بین مردم‬ ‫و منابــع طبیعی شــکل بگیــرد و این مهم جــزو ضعفهای‬ ‫ما است که باید این تعامل ترمیم شود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬نباید‬ ‫از انتقــادات بترســیم و باید از انهــا بهره ببریم و انتقادات‬ ‫مردمــی به دلیل درک بــاالی مردم از اهمیت منابع طبیعی‬ ‫به نسبت گذشته است‪ .‬اگر حفظ منابع طبیعی به فرهنگ‬ ‫عمومــی تبدیــل شــود قطعــا بســیاری از چالشهــای فعلی‬ ‫مرتفــع خواهد شــد‪ .‬بایــد خانوادهای به نــام منابع طبیعی‬ ‫شــکل بگیرد و علیرغــم کمبودها باانگیزه بــاال به ماموریت‬ ‫خــود بپردازیــد‪ .‬عنایتی رئیس جهاد کشــاورزی مازندران نیز‬ ‫در ایــن مراســم گفت‪ :‬بخش کشــاورزی یکــی از بخشهای‬ ‫مهم در حوزه امنیت غذایی کشــور اســت‪ .‬مازندران نیز در‬ ‫امنیــت و تامین غذایی دارای جایگاهی مهم و ویژه اســت‬ ‫کــه دارای رتبههــای برتر در تولیدات محصوالت کشــاورزی‬ ‫اســت‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بخــش کشــاورزی دارای جایــگاه ویــژهای در بعــد‬ ‫اقتصادی است که همواره جزو اولویتهای سیاستگذاری‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۸‬میلیــون تــن از محصــوالت کشــاورزی‬ ‫کشــور در مازندران تولید میشــود‪ .‬یکی از پایههای بخش‬ ‫کشــاورزی حوزه منابع طبیعی اســت جــزو ارکان این بخش‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬لذا ارتقای این بستر خیلی مهم خدادادی‬ ‫در اســتان بســیار حائــز اهمیــت اســت و باید تــا میتوانیم‬ ‫این گســتره را افزایش و در حفظ ان همت کنیم‪ .‬نباید این‬ ‫لطف خدادادی را روزبهروز از دســت بدهیم که این منابع‬ ‫نقــش بســیاری در ابعــاد گوناگون دارد‪ .‬این مســئول گفت‪:‬‬ ‫بایــد در اینده منابع طبیعــی مازندران یک بازنگری صورت‬ ‫گیــرد و بــا اولویتبنــدی منطقــی گامهــای مطلــوب بعدی‬ ‫را برداریــم‪ .‬تمرکــز حــوزه منابع طبیعی در حوزه کشــاورزی‬ ‫بســیار اثرگــذار اســت و ارتبــاط مســتقیم بــا رشــد تولیــدات‬ ‫کشاورزی دارد‪ .‬او متذکر شد‪ :‬میزان منابع طبیعی درجهیک‬ ‫در اســتان بســیار کم است و باید بپذیریم شرایط جنگل ما‬ ‫زیاد خوب نیست؛ غفلتهایی در این بخش صورت گرفته‬ ‫کــه تــداوم ان جبرانناپذیــر اســت‪ .‬فرهنــگ عمومی حفظ‬ ‫منابع طبیعی باید در دل جامعه نهادینه شود و همه برای‬ ‫هــم در حفــظ ایــن عرصههــا تالش کنیم‪ .‬ســید علــی علوی‬ ‫نیــز در ایــن مراســم اظهــار کرد‪ :‬اســاس کار ما حفــظ منابع‬ ‫طبیعــی و ملــی اســت‪ .‬بایــد ایــن عرصهها را حفــظ کنیم و‬ ‫به نســلهای اینده بســپاریم‪ .‬مدیرکل جدید منابع طبیعی‬ ‫مازنــدران خاطرنشــان کرد‪ :‬باید با ارائــه طرح و برنامههای‬ ‫متنــوع و بــا حداقل خســارت بهره برده و بــرای حفاظت از‬ ‫ایــن منابــع خدادادی تالش کنیم‪ .‬حفــظ عرصههای ملی و‬ ‫منابــع طبیعی مورد تاکید مقام معظم رهبری باید با تالش‬ ‫و برنامه محقق شود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫موفقیتبسیجهنرمندان‬ ‫مازندران در هفتمین‬ ‫جشنواره ملی مالک اشتر‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫انبوهسازان برای ارتفاع سازی در بافت‬ ‫فرسوده دچار مشکل هستند‬ ‫رئیــس انجمــن انبوهســازان مازنــدران با بیــان اینکه اگر‬ ‫انبوهساز حمایت شود‪ ،‬بافت فرسوده استان چندساله اباد‬ ‫میشــود‪ ،‬موانع ارتفاع ســازی را از مشکالت سرمایهگذاران‬ ‫برای بهسازی بافت شهری دانست‪.‬‬ ‫ابوالقاسم قوپرانلو در گفتگو با بازار با اشاره به مشکالت‬ ‫فراروی انبوهسازان برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر حمایتهــای الزم صــورت گیــرد‪ ،‬بافتهــای‬ ‫فرســوده اســتان ظرف چهار تا پنج ســال اباد میشود‪ .‬او با‬ ‫اظهار اینکه اگر ســرمایهگذاری نشــود‪ ،‬بافتهای فرسوده‬ ‫چندســاله بــه ابــادی تبدیــل میشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬طرحهــای‬ ‫زیــادی وجــود دارد امــا حمایتهای الزم از ســرمایهگذاران‬ ‫و انبوهســازان صورت نمیگیرد‪ .‬او با بیان اینکه مشــکالت‬ ‫زیــادی در ســرمایهگذاری بافتهای فرســوده شــهری روبرو‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬همه امکانات زیرساختی شامل برق‪ ،‬تلفن‪،‬‬ ‫گاز و غیره در شــهر وجود دارد که ازنظر زیرســاختی نیازها‬ ‫را تامیــن میکنــد‪ .‬قوپرانلو مهمترین مشــکل در بهســازی و‬ ‫ســرمایهگذاری برای نوســازی بافت فرسوده را موانع ارتفاع‬ ‫و بلندمرتبهســازی ذکــر کرد و گفت‪ :‬باید برای رفع مســائل‬ ‫ارتفــاع در بافــت فرســوده برنامهریزی شــود‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫انبوهســازان مازنــدران یــاداور شــد‪ :‬ســرمایهگذاران پــس از‬ ‫‪ 23‬میلیون‬ ‫مسائلقرانبیشتر موردتوجهقرار بگیرد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تقویتصنایعتبدیلی‬ ‫استان ضروری است‬ ‫جمعیت شاغل تابستان سال گذشته‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫امــروزه مورد هــدف و هجمه‬ ‫اجتماعی اســتاندار مازندران‪،‬‬ ‫دشمن قرارگرفته است‪ ،‬توجه‬ ‫گفــت‪ :‬مســائل قــران و توجه‬ ‫کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬دشمن درصدد‬ ‫بــه ایــن کتــاب الهــی بایــد‬ ‫تخریب ریشــههای تاریخی و‬ ‫بیشــتر موردتوجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫دینی ملت ایران است‪ .‬معاون‬ ‫روح اله سلگی‬ ‫بــه گــزارش اســتناد نیــوز‪ ،‬روح‬ ‫سیاســی و امنیتــی اســتاندار‬ ‫الــه ســلگی در هفدهمیــن‬ ‫مازندران با اشاره به اینکه دیار‬ ‫جشــنواره تالوتهــای قرانــی کــه در مصلــی علویان بنیانگذار حکومت شــیعیان در دنیای‬ ‫جمعــه قائمشــهر برگزار شــد با بیــان اینکه در اسالم است‪ ،‬گفت‪ :‬در یکهزار و ‪ 2۰۰‬سال پیش‬ ‫سالهای گذشته حدودی نسبت به رکن ایات در اســتان مازنــدران شــاهد شــکلگیری اولیــن‬ ‫الهی قران کوتاهی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هماکنون حکومــت شــیعیان در جهــان اســالم بودهایــم‬ ‫همه ما وظیفه ســنگینی بر عهدهداریم و باید بنابراین این زنجیره عشق به دین و اهلبیت‬ ‫به مسائل مذهبی‪ ،‬ریشههای هویتی‪ ،‬دینی که که ریشه غنی دارد‪ ،‬باید تداوم پیدا کند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کشف ‪ ۷‬تن چوب راش‬ ‫قاچاق در امل‬ ‫‪️:‬بنا به اخرین داده های منتشر شده از بازار کار‪ ،‬کل تعداد شاغلین اقتصاد ایران در تابستان‬ ‫سال جاری ‪ ٢٣‬میلیون و ‪ ٧٧٨‬هزار نفر براورد شده است‪.‬‬ ‫روند افزایشی بالیای طبیعی و‬ ‫زیستمحیطینگرانکنندهاست‬ ‫معاون امور جنگلها و ابخیزداری کشــور گفت‪ :‬شــاهد‬ ‫مشکالت زیستمحیطی و بالیای طبیعی هستیم که علت‬ ‫اصلی ان بیتوجهی به منابع طبیعی است‪ .‬نقی شعبانیان‬ ‫در اییــن تکریــم و معارفه مدیرکل منابــع طبیعی مازندران‬ ‫ ســاری اظهــار کــرد‪ :‬از زحمــات مدیــر توانمنــدی قدردانی‬‫و مدیــری جــوان را معارفــه میکنیــم‪ .‬شــاهد مشــکالت‬ ‫زیســتمحیطی و بالیای طبیعی هستیم که علت اصلی ان‬ ‫بیتوجهی به منابع طبیعی اســت‪ .‬معاون امور جنگلها و‬ ‫ابخیزداری کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬از بیــش از ‪ ۳.۴‬میلیون‬ ‫هکتــار اراضــی جنگلی کشــور دو میلیون هکتــار جنگلهای‬ ‫هیرکانی در اســتان مازندران اســت که بایــد بگوییم اراضی‬ ‫بسیار کمی است‪ .‬این مسئول ادامه داد‪ :‬برای حفظ منابع‬ ‫طبیعــی هیــچ کوتاهی از مــا پذیرفته نیســت و این مهم در‬ ‫قــران و از ســوی مقــام معظــم رهبری و نیــز در قانون بارها‬ ‫تاکید شــده اســت‪ .‬حاشیه خزرنشــینان و استانهای شمالی‬ ‫کشــور وظیفــه مضاعفــی دارنــد چراکــه دارای جنگلهــای‬ ‫بینظیر هیرکانی هســتند و میلیونها ســال عمر دارند‪ .‬این‬ ‫جنگلها به لحاظ تنوع ژنتیکی‪ ،‬زیستمحیطی و گونههای‬ ‫گیاهی‪ ،‬ثبت میراث ملی شــده است‪ .‬معاون امور جنگلها‬ ‫طرحتوانمندسازی‪ 500‬روستادر دستور‬ ‫کار مدیریت ارشد استان قرار دارد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬هدفگــذاری‬ ‫اقتصــادی اســتاندار مازندران‬ ‫جهشــی در رشــد اقتصــادی‬ ‫بابیــان اینکــه هدفگــذاری‬ ‫و ایجــاد اشــتغال در‬ ‫جهشــی در رشــد اقتصــادی و‬ ‫برنامههای استان و ضرورت‬ ‫ایجاد اشــتغال در برنامههای‬ ‫تحــرک فزاینــده در تحقــق‬ ‫حسن‬ ‫اســتان و ضــرورت تحــرک‬ ‫انهــا میبایســت در بدنــه‬ ‫خیریانپور‬ ‫فزاینــده در تحقــق انهــا‬ ‫مدیریتــی و کارشناســی‬ ‫میبایســت در بدنــه مدیریتــی مجموعــه دســتگاههای اجرایــی در ســطح اســتان‬ ‫دســتگاههای اجرایــی وادارات اســتانی و و شهرســتانها تبدیــل بــه یــک گفتمــان‬ ‫شهرستانی قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با جدیت؛ پیگیر شــود‪ .‬خیریانپــور افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اینکه‬ ‫اختصاص ‪ ۳‬کشتی به بندر امیراباد هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان کشــتیرانی قول مســاعد‬ ‫حسن خیریانپور در جلسه ستاد عالی رشد دادنــد ‪ ۳‬کشــتی به بنــدر امیراباد اختصاص‬ ‫اقتصــادی با عنوان اینکه ســازمان مدیریت و داده شــود در حــال پیگیری برای تحقق این‬ ‫برنامهریــزی اســتان میبایســت برنامههای مهــم هســتیم‪ .‬این مســئول اضافه کــرد‪ :‬طرح‬ ‫ادارات کل جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صمــت و توانمندســازی ‪ ۵۰۰‬روســتا در دستور مدیریت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدســتی و گردشــگری ارشــد اســتان و جهــاد کشــاورزی قــرار دارد و‬ ‫را در برنامه عملیاتی رشــد اقتصادی اســتان نســبت بــه تعییــن بــرش روســتاهای هــدف‬ ‫بهصورت مســتمر پیگیــری و نظارت نماید‪ ،‬میبایست اقدام الزم صورت گیرد و همچنین‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن دســتگاهها موظــف تخصصهای هر روستا و محصوالت برندینگ‬ ‫هســتند گــزارش نظارتی خود را در جلســات روســتاهای هدف میبایســت بــه فرمانداران‬ ‫ســتاد رشــد اقتصــادی اســتان ارائــه نماینــد‪ .‬اعالم گردد‪.‬‬ ‫نسبت اشتغال در اقتصاد ایران‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار مازنــدران‪،‬‬ ‫ســکونتگاههای فرســوده را از چالشهــای‬ ‫مازنــدران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اجــرای طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری در «تــرک محلــه ســاری»‬ ‫نیازمند عزم ملی است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬علیخانــی گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫مازنــدران بــا برخــورداری از مواهب الهــی و دارا‬ ‫بــودن ظرفیتهایی مختلــف ازجمله جنگل و‬ ‫دریا اما یک استان فرسوده بوده و با چالشهای‬ ‫زیادی مواجه است‪ .‬او سکونتگاههای فرسوده‬ ‫را یکــی از چالشهــا در ایــن اســتان نــام برد که‬ ‫میتوانــد متاثر از الحاقهای مجــاز و غیرمجاز‬ ‫و تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز مختلف باشد‬ ‫که بخش عمدهای از انها در حریم شــهرداری‬ ‫هستندامازیرساختهایالزمبرخوردار نیستند‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫اماکن و محلههای فرسوده و قدیمی زیادی‬ ‫در شــهرهای بزرگ و کوچک استان داریم که‬ ‫ســاماندهی انها نیاز به مجوزهای کشــوری‬ ‫و عــزم ملــی دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬بناهای تاریخی‬ ‫درختانشکستهجنگلهایمازندران‬ ‫جمعاورینشدهاست‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫مازنــدران انباشــت و جمــعاوری نشــدن‬ ‫درختان افتاده و شکسته را در زمان سیالب و‬ ‫اتشسوزیها مشکل و مانع اساسی بیان کرد‬ ‫و خواستار جمعاوری انها شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬حســینعلی محمدی در‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانمازندران‬ ‫جلســه مدیریت بحران استانداری مازندران‬ ‫بــا تاکیــد بــر تســریع در جمــعاوری درختان‬ ‫افتــاده و شکســته در ســطح جنــگل اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬وجــود ایــن درختان یکــی از دالیل‬ ‫انسداد مسیلها و تخریبها در سیالب به‬ ‫شمار میرود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد مازندران‬ ‫| علی اعلم الهدی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫مازندران‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیمازندران‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫تقویت‬ ‫صنایع‬ ‫تبدیلی استان‬ ‫ضروری است‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)‬ ‫‪ ۴٠۴‬هزار نفر‬ ‫‪% 37/3‬‬ ‫سکونتگاههایفرسوده؛‬ ‫چالشمازندران‬ ‫و قدیمــی زیــادی در اســتان وجــود دارد؛‬ ‫پیشــنهاد میشــود شــرکت بازافرینی شــهری‬ ‫در قالــب پــروژه کمــک کنــد تا ایــن بافتها‬ ‫بازســازی مرمــت و امــاده بهرهبرداری شــود‪.‬‬ ‫علیخانی فرونشســت ناایمــن را از معضالت‬ ‫و خطــرات بافتهای فرســوده عنــوان کرد و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬وجــود اینگونــه بافتها منجر‬ ‫بــه ایجــاد گرههــای ترافیکــی‪ ،‬معضــالت‬ ‫اجتماعــی و ناهنجــاری شــده اســت‪ .‬معاون‬ ‫عمرانی اســتاندار مازنــدران به «ترک محله»‬ ‫ساری بهعنوان یکی از بافتهای قدیمی در‬ ‫مرکز اســتان اشــاره کرد کــه تبدیل به معضل‬ ‫بزرگشــده اســت‪ .‬بــه دلیــل همجــواری ایــن‬ ‫محلــه بــا میانگــذر شــمالی‪ ،‬ساختوســاز و‬ ‫خریدوفروش در این مرحله انجام نمیشود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در صــورت اجرایــی شــدن طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری در این محلــه ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫ترافیک میانگذر حل میشود‪ .‬تحقق اجرای‬ ‫این طرح نیاز به حمایت ملی دارد ضمن اینکه‬ ‫اینموضوعزیبندهمرکز استاننیست‪.‬‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫صدور پروانه بهرهبرداری از ‪ 115‬گلخانه در استان‬ ‫سیدمحمودحسینیپور؛استاندار مازندران‪:‬طی یک سال گذشته پروانه بهرهبرداری‪۱۱۵‬‬ ‫گلخانهباسطحزیر کشت‪ ۱۷2‬هزار مترمربعدر استانصادر شد‪.‬همچنیندر بخششیالت‬ ‫هفتفقرهپروانهبهرهبرداریباظرفیتپرورش‪ 160‬تندر استانصادر شدودر بخشطیور نیز‬ ‫‪ ۱۳۴‬فقرهپروانهباظرفیتسهمیلیونو‪ ۴۸۱‬هزار و‪ ۹۵۰‬قطعهصادرشدهاست‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫مترجم‪:‬‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫تبعات سیاستی که دولت در پیش گرفته است‬ ‫‪39‬‬ ‫‪% 37/2‬‬ ‫️ این شاخص در تابستان سال گذشته ‪ ٣٧.٢‬درصد بوده که‬ ‫نشان می دهد در این بازه زمانی کمی وضعیت اشتغال در‬ ‫کشور بهبود یافته است‪.‬‬ ‫توجه به مطالبات معلوالن‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫اسکوچیچمنتقدجدیسیاست محتاطانهسرمربیتیمملی‬ ‫کی روش‬ ‫مربیریسک پذیرینیست‬ ‫دراگان اســکوچیچ‪ ،‬ســرمربی سابق تیم‬ ‫ملی نسبت به حذف ایران از جام جهانی‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نوع اگهی‪ :‬مناقصه عمومی (دو مرحله ای)‬ ‫موضوع اگهی‪ :‬پیاده سازی پایگاه داده امور معادن‬ ‫به شماره درخواست ‪48560802‬‬ ‫متن اگهی‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناســایی پیمانکاران توانمند در زمینه طراحی‪ ،‬پیاده ســازی و اجرای یک سیســتم نرم افزاری‬ ‫تخصصی معدنی (مکان محور) در رابطه با امور معادن ‪ ،‬مناقصه عمومی دو مرحله ای برگزار نماید‪ .‬این سیســتم جهت طراحی و پیاده ســازی سیســتم‬ ‫تخصصــی معدنی (مکان محــور) با هدف مدیریت‪ ،‬حفظ و نگهداری اطالعات اعــم از توصیفی‪ ،‬مکانی‪ ،‬رقومی و ‪ ....‬و ارائــه این اطالعات در قالب های‬ ‫گوناگون و بنا به نیاز عملیاتی شــرکت فوالد مبارکه و یا پروژه های راهبردی مختلف در ســطح ملی و یا منطقه ای و همگام با تکنولوژی روز دنیا میباشد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه شرکهای توانمند در این زمینه دعوت به همکاری و ثبت نام می نماید‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫ صالحیت ایمنی پیمانکاران ‪ ،‬اخرین اطالعات ثبتی شرکت ‪ ،‬در قالب ‪pdf‬‬‫ توان مالی ‪ ،‬توان تجهیزاتی ‪ ،‬توان اجرایی و مدیریتی در قالب ‪pdf‬‬‫ داشــتن رزومــه کاری‪ ،‬تجربــه مرتبط وســوابق کاری در زمینــه زمینه طراحی‪ ،‬پیاده ســازی و اجرای سیســتم هــای مکان محــور در رابطه با‬‫اموراستخراج ‪ ،‬اکتشاف و فراوری معادن‬ ‫نحوه دریافت مدارک ‪ :‬مدارک مربوط به شرکت فوالد مبارکه ‪ -‬واحد قراردادهای خرید ‪ -‬کارشناس قراردادهای خرید حمیدرضا میرکاظمی ارسال شود‪.‬‬ ‫مهلت ارسال مدارک‪ :‬به مدت دو هفته از روز دوشنبه مورخ ‪1401/09/07‬تا روز دوشنبه مورخ ‪1401/09/21‬‬ ‫اطالعات تماس با کارشــناس ‪ :‬جهت کســب اطالعات بازرگانی با اقای حمیدرضا میرکاظمی واحد امور قراردادها به شــماره ‪ 0910039800‬و‬ ‫اطالعات فنی با اقای دهقان ‪09104800385‬و اطالعات سیستم با شماره ‪ 03152733044‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫اســت‪ .‬در ابتــدا ایــن ســایت توضیحاتی‬ ‫‪862030‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫‪1401-85‬‬ ‫‪08‬‬ ‫اموزش‬ ‫به شیوه‬ ‫گفتگو‬ ‫ارائه کرده است‪« :‬تغییر رئیس فدراسیون فوتبال چند ماه قبل از جام جهانی باعث شد تا دراگان‬ ‫اســکوچیچ از پســت خــود به عنــوان ســرمربی ایران برکنــار و کارلوس کی روش جانشــین او شــود‪.‬‬ ‫بااین حال تیم ملی ایران در دور گروهی جام جهانی حذف شد و به ایران بازگشت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫‪07‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی(یکمرحله ای)‬ ‫(شماره اگهی مناقصه ‪)28/20421 :‬‬ ‫نام دستگاه مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫‪1417654‬‬ ‫الف‪:‬اگهی‪:‬‬ ‫مشناسه‬ ‫‪862030‬‬ ‫کباب کتاب‬ ‫با ســرمربی ســابق تیــم ملی انجــام داده‬ ‫نوبت اول‬ ‫تذکر ‪ :‬مطابق بند الف ماده ‪ 5‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی ‪،‬‬ ‫ارجاع کار صرف ًا به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران‬ ‫مجاز است ‪.‬‬ ‫برنامه زمانی مناقصه ‪:‬‬ ‫مهلت دریافت اســناد ارزیابی کیفی‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/09/12‬لغایت ســاعت ‪08:00‬روز شنبه مورخ‬ ‫‪1401/09/19‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اســناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ‬ ‫‪1401/10/03‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی ‪1401/10/05 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬از تاریخ‪ 1401/10/05‬لغایت ساعت‪ 10:00‬روز پنجشنبه مورخ‪1401/10/08‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اســناد مناقصه بر روی ســامانه ستاد ‪ :‬ســاعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪1401/10/18‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات الف و ب‪ :‬ساعت ‪10:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ -1401/10/18‬سالن جلسات‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات ج ‪ :‬پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ‪ ،‬پاکتهای مالی شرکتهای واجد‬ ‫شرایط در تاریخ ‪ ، 1401/10/21‬در محل سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬الزم به ذکر اســت تاریخ و مکان اعالم شــده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند‬ ‫ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ‪ ،‬با این وجود این شرکت نسبت به دعوت از‬ ‫مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی انها مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبی اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‬ ‫هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ‪ ،‬بایستی اسناد را تا اخرین مهلت ذکر شده در‬ ‫اگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند ‪.‬‬ ‫مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع‬ ‫جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان‬ ‫خراسان جنوبی نمایند ‪.‬‬ ‫این اگهی در ســایتهای ‪ www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت می باشد‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫متوسط سن ابتال به ایدز‬ ‫در کشور ‪ ۲۵‬سال‬ ‫اســکوچیچ رفتــه و مصاحبــه ای مفصــل‬ ‫تماسی با سرمربی سابق ان ها گرفتیم تا نظرش را جویا شویم‪».‬‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫ایــران از جــام جهانــی بــه ســراغ دراگان‬ ‫هزار نفر از کســانی که در تابســتان ‪ ١۴٠٠‬دارای شــغل بوده در‬ ‫تابســتان ‪ ١۴٠١‬به طور کامل از بازار کار خارج شــده(خروج از‬ ‫جمعیت فعال اقتصادی) و دیگر جویا و متقاضی کار نیستند‪.‬‬ ‫پروژه اب رسانی‬ ‫به سنندج با حضور‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫افزایشنارضایتی‬ ‫نانوایان از هوشمندسازی‬ ‫یارانه نان‬ ‫ســه‪ ،‬ســایت ‪ net‬کرواسی پس از حذف‬ ‫‪2691‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫کــی روش مطرح کــرد‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫(مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره ‪)53132706‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان خراســان جنوبــی در نظــر دارد لوله فــوالدی مــورد نیــاز خــود جهت‬ ‫اجــرای پــروژه هــای گازرســانی اســتان سیســتان و بلوچســتان را بــه شــرح ذیل و با مشــخصات‬ ‫و شــرایط کلــی منــدرج در اســناد مناقصــه و مطابــق بــا اســتانداردهای شــرکت ملــی گاز ایران‬ ‫(‪ ) IGS-M-PL-001-2)1( - Jun. 2016‬و مورد تایید بازرســی فنی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫از بین ســازندگان و یا تامین کنندگان ذیصالح خریداری نماید ‪ ،‬بدین منظور از کلیه شــرکتهای سازنده و یا‬ ‫تامین کننده که توانایی تامین اقالم فوق و تهیه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را دارند دعوت می نماید‬ ‫جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬به‬ ‫شماره فراخوان (‪ )2001091444000100‬مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده ‪ ،‬در غیر اینصورت‬ ‫مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود‪.‬‬ ‫نام و نشــانی دســتگاه مناقصه گــزار ‪ :‬شــرکت گاز اســتان خراســان جنوبــی (ســهامی خاص)‬ ‫بیرجنــد‪ -‬ســایت اداری‪ -‬بلــوار پیامبــر اعظــم (ص)‪ -‬ابتــدای خیابــان شــهدای نیــروی انتظامــی‬ ‫شــرکت گاز اســتان خراســان جنوبــی‪ -‬طبقــه اول‪ -‬امــور قراردادها‪ -‬کدپســتی ‪9719866838 :‬‬ ‫تلفن ‪ ، 056-32392000 :‬نمابر قراردادها ‪056-32400523 :‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان ‪ :‬اعتبارات ســرمایه ای (منابع بند ق تبصره ‪ 2‬مــاده واحده قانون بودجه‪-‬طرحهای‬ ‫غیرعمرانی) شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید ‪ 17000‬متر لوله فوالدی به قطر ‪ 12‬اینچ ‪ X52‬با ضخامت ‪( 0/375‬تقاضای شماره‬ ‫‪)0132002‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬تضمین های اعالم شده در ایین نامه تضمین برای معامالت‬ ‫دولتی به شــماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه‪ -‬مورخ ‪ -1394/09/22‬مبلغ تضمیــن ‪ 15.000.000.000‬ریال‬ ‫(پانزده میلیارد ریال)‬ ‫شرایط مناقصه گران ‪:‬‬ ‫داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ‪ ،‬تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح‬ ‫توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما‬ ‫داشتن تجربه ‪ ،‬حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد‬ ‫توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران‬ ‫ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ‪ 1400‬و یا حداقل سال ‪ 1399‬توسط موسسات حسابرسی معتبر‬ ‫برای مناقصه گران الزامی است ‪.‬‬ ‫ارائه ایران کد کاال الزامی است‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫واکنش نشــان داد و انتقاداتی به سبک‬ ‫بر این اســاس نســبت اشــتغال در اقتصاد ایران ‪٣٧.٣‬‬ ‫درصــد اســت‪ ،‬بــه بیان ســاده تر در تابســتان امســال تنها‬ ‫حدود ‪ ٣٧‬درصد از افرادی که در سن اشتغال(‪ ١۵‬ساله و‬ ‫بیشتر) قرار دارند شاغل بوده اند‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫باید کاری کنیم که ارامش‬ ‫به جامعه برگردد‬ ‫سیاست‬ ‫نه به فرهنگ عمومی شود‬ ‫‪02‬‬ ‫زنان افغان بیش از هر زمان‬ ‫دیگری تحت ستم قرار دارند‬ ‫نمی شددربارهمرگمهساامینی‬ ‫همانابتدااطالع رسانیکرد‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫مازندران‬ ‫‪07‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای اسکلت و سربندی پروژه ‪ 204‬واحدی‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن شهر استارا‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫توضیحات‬ ‫دارا بودن‬ ‫گواهینامه‬ ‫صالحیت‬ ‫پیمانکاری‬ ‫معتبر در رشته‬ ‫ساختمان و ابنیه‬ ‫(با پایه ‪ 4‬یا‬ ‫باالتر) الزامیست‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گران ‪:‬‬ ‫از ساعت ‪ 8‬روز شنبه مورخه ‪ 1401/09/12‬الی ساعت ‪13‬‬ ‫روز پنجشنبه مورخه ‪.1401/09/17‬‬ ‫محل دریافت اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫به ادرس ‪.http://setadiran.ir :‬‬ ‫مهلت و محل ارایه ی پیشنهادها به مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخه ‪ 1401/09/27‬در سامانه‬ ‫ستاد مالک عمل است‪ .‬همچنین پاکت الف می بایست عالوه‬ ‫بر بارگذاری در سامانه ستاد‪ ،‬حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه‬ ‫مورخه ‪ 1401/09/27‬به صورت فیزیکی و دربسته تحویل‬ ‫دبیرخانه ی حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن گردد‪.‬‬ ‫ساعت‪ ،‬روز و محل قرائت پیشنهادها ‪:‬‬ ‫ساعت ‪ 15‬الی ‪ 17‬روز دوشنبه مورخ ‪ ، 1401/09/28‬در‬ ‫سالن جلسات بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن‪.‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه ‪:‬‬ ‫سه ماه پس از اخرین مهلت ارایه ی پیشنهادها‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫دریافت اسناد مناقصه به صورت رایگان است‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫* هزینه ی انتشار اگهی روزنامه به عهده ی برنده ی‬ ‫مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫توجه مهم ‪ :‬در صورت مغایرت بین هر یک از اطالعات فوق الذکر با سامانه ستاد؛ اخرین اطالعات مندرج در‬ ‫سامانه ستاد معتبر است‪.‬‬ ‫روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن‬ ‫حساب ‪ 100‬امام (ره)‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫جــهان‬ ‫زنان افغان بیش‬ ‫از هر زمان دیگری تحت‬ ‫ستم قرار دارند‬ ‫منبع‪ALJAZEERA:‬نویسنده‪HINDELHINNAWY:‬‬ ‫مترجم‪:‬ارینپورقدیری‬ ‫اعالمیــه اخیر طالبــان مبنی بر‬ ‫اینکه زنان و دختران در افغانستان‬ ‫حــق ورود به پارک ها و ســالن های‬ ‫ورزشــی را ندارند ‪ -‬حتی اگر با یک‬ ‫مراقب مــرد همراه باشــد ‪ -‬به طور‬ ‫قابل درکی باخشم عمومی مواجه‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫الیسونداویدیان‪،‬نمایندهویژه‬ ‫ســازمان ملــل متحــد در امــور زنان‬ ‫در افغانستان گفت که این نمونه‬ ‫دیگری از حذف مداوم و سیستماتیک زنان از زندگی عمومی‬ ‫توســط طالبان اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما از طالبان می خواهیم که‬ ‫همه حقوق و ازادی های مربوط به زنان و دختران را به ان ها‬ ‫بازگرداند‪.‬در ‪ 50‬سال گذشته‪،‬از اشغالتوسطنیروهایشوروی‬ ‫و نیروهایبین المللیبهرهبریایاالت متحدهتاتسلططالبان‬ ‫در اوت‪ ،2021‬حقــوق زنــان اغلــب برای منافع سیاســی مورد‬ ‫سوءاســتفاده قرارگرفته اســت‪ .‬گاهی اوقات اوضاع برای زنان‬ ‫کمی بهتر شــده اســت‪ ،‬اما بیشــتر اوقات حقوق ان ها به طور‬ ‫قابل توجهینقضشدهاست‪.‬‬ ‫حقوقزناندر قانوناساسیسال‪ 2004‬گنجاندهشدهبود‪.‬‬ ‫این قانون‪ 25‬درصد از کرسی های پارلمانی و شوراهای استانی‬ ‫و همچنین‪ 30‬درصداز پست هایخدماتیرابهزناناختصاص‬ ‫دادهبود‪.‬قانوناساسیهمچنیندولتافغانستانراموظفبه‬ ‫احترامو اجرایکنوانسیون هایبین المللیدر موردحقوقزنان‬ ‫می کرد‪.‬در کنار ان‪،‬وزارتامور زنانبه عنواننهاداصلیمسئول‬ ‫حقوقوتوانمندسازیزنانایجادشد‪.‬‬ ‫پساز تسلططالبان‪،‬اینپیشرفتبه سرعتمتوقفشد‪.‬‬ ‫تنهــا یک ماه پس از روی کار امدن‪ ،‬دولت طالبــان وزارت امور‬ ‫زنانرامنحلکردوبه جایانوزارت«تبلیغفضیلتوپیشگیری‬ ‫از منکر» را قرار داد‪ .‬زنان به جز زنانی که حمام های زنانه را تمیز‬ ‫می کردند‪،‬کامالاز کار برایدولتموقتطالبانمحرومشدند‪.‬‬ ‫دولــت به خبرنگاران زن گفت که بایــد از حضور در محل کار‬ ‫خودداری کنند تا زمانی که سیستم های مناسب برای تضمین‬ ‫ایمنیان هاایجادشود‪.‬‬ ‫بــه همیــن ترتیب‪ ،‬دسترســی زنــان و دختــران بــه اموزش‬ ‫محدود شــد‪ .‬پس از به دســت گرفتن قدرت‪ ،‬رهبران طالبان‬ ‫اعالم کردند که برای بازگشت زنان و دختران به تحصیل‪ ،‬یک‬ ‫محیط اموزشــی امن الزم اســت‪ .‬در ســپتامبر ‪ ،2021‬مقامات‬ ‫اعالم کردند که اموزش متوسطه ‪-‬باالی کالس‪ -6‬برای پسران‬ ‫از ســر گرفتــه خواهد شــد‪ ،‬اما دختــران از اموزش در ایــن دوره‬ ‫محروم اند‪.‬بدوندسترسیبهاموزش‪،‬دخترانبیشتر در معرض‬ ‫خطــر ازدواج کــودکان و سوءاســتفاده قــرار دارنــد‪ .‬در ماه می‬ ‫‪ ،2022‬طالبان به زنان دستور داد که صورت خود را درمالعام‬ ‫بپوشــانند و به ان ها دســتور دادند که جز در موارد ضروری در‬ ‫خانه های خود بمانند‪ .‬زنان از سفرهای طوالنی بدون همراه‬ ‫مردمنعشدند‪.‬پناهگاه هایحمایتاز زنانودخترانیکهاز ازار‬ ‫خانگیفرارمی کردند‪،‬بسته شدهوکارکنانمجبورشدندبسیاری‬ ‫از بازماندگان را نزد «سوءاستفاده کنندگان» خود بازگردانند‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬طبق گزارش ها‪-‬علی رغم ادعای طالبان مبنی بر‬ ‫مخالفت ان ها‪ -‬ازدواج کودکان و ازدواج های اجباری در سال‬ ‫گذشتهافزایش یافتهاست‪.‬در میانهمهاین ها‪،‬شاهدافزایش‬ ‫خودکشیدر میانزنانهستیم‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬زنان افغان با اقدامات شــجاعانه خود یعنی‬ ‫اعتراض مسالمت امیز درحالی که مورد ازار‪ ،‬تهدید‪ ،‬دستگیری‪،‬‬ ‫بازداشــت و شــکنجه قرار می گیرند‪ ،‬همچنان به تاریخ سازی‬ ‫می پردازنــد‪ .‬زنــان و دختران افغــان که از حقوق خود محروم‬ ‫یهــا و رســانه های‬ ‫شــده اند‪ ،‬داســتان های خــود را در خبرگزار ‬ ‫انالینبهاشتراکمی گذارند‪.‬اماطالبانتنهامسئلهزنانافغان‬ ‫نیست‪.‬درواقع‪،‬فمینیست هادر بسیاریاز کشورهایمسلمان‬ ‫بایکمشکلدوگانهروبرو هستند‪.‬اولاینکهساختار فرهنگی‬ ‫مردســاالرانه ای وجــود دارد کــه زنان را تابع مــردان می داند و‬ ‫فمینیست ها را به غرب زدگی‪ ،‬بی اصالتی و گاه ضد ملی بودن‬ ‫متهم می کنند‪ .‬دوم اینکه به طرز ناامیدکننده ای‪ ،‬جهان غرب‬ ‫همیشه در مقابله خود با بنیادگرائی زنان را نیز قربانی کرده‬ ‫است زیرا غرب بر این ایده متمرکز است که رهایی زنان از ظلم‬ ‫محصول جانبی شکســت بنیادگرایی اســت‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫انزوای فزاینده افغانســتان از غرب ‪ -‬و تحریم های اقتصادی‬ ‫سختی که کشور راازنظر مالیفلجمی کند‪-‬زندگیرابرایزنان‬ ‫سخت تر می کند‪،‬زیرازنانجوانافغانرااز هر عاملیکهممکن‬ ‫است در یک اقتصاد شکوفا به دست اورند‪ ،‬محروم می کند‪.‬‬ ‫بر این اساس غرب باید به جای تحمیل نسخه ای از فمینیسم‬ ‫غربیکهباجامعهمسلمانانناسازگار است‪،‬صدایزنانافغان‬ ‫را بشنود‪ ،‬درک کند و از ان ها حمایت کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت»‪:‬‬ ‫توجه به مطالبات معلوالن نه به فرهنگ عمومی شود‬ ‫رئیس جمهور در مراسمگرامیداشت«روز جهانی‬ ‫افــراد دارای معلولیــت» ضمــن تبریــک ایــن روز به‬ ‫افــراد دارای معلولیــت‪ ،‬از دس ـت اندرکاران برگــزاری‬ ‫ایــن نشســت نیز تشــکر کــرد و گفــت‪ :‬شــاید افراد‬ ‫دارای معلولیــت به لحاظ جســمی نقصی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬اما خداوند به ان ها توانایی هایی داده که‬ ‫توانسته اند با همت واال گام های بلندی در جهت‬ ‫علمودانش اموزی‪،‬ورزشی‪،‬فعالیت هایاجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و تولیــدی بردارند‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه افراد نــام اور‬ ‫زیــادی داشــته ایم کــه به رغم داشــتن معلولیت در‬ ‫عرص ههــای مختلف علمــی و اجتماعی و ورزشــی‬ ‫کارهــای بــزرگ کرده انــد و جــزو مفاخــر به حســاب‬ ‫می ایند‪،‬افزود‪:‬پدرانو مادرانافراددارایمعلولیت‪،‬‬ ‫فراتر از احساسیکهمعموالوالدینبهفرزندانخود‬ ‫دارند‪ ،‬احساس مسئولیت بیشتری به فرزندان دارای‬ ‫معلولیتخوددارند کهبسیار ارزشمنداستو همه‬ ‫افــراد جامعــه باید نه به عنــوان حس ترحم‪ ،‬بلکه‬ ‫به عنوان یک احساس مسئولیت ویژه به افراد دارای‬ ‫معلولیتتوجهکنند‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای‬ ‫افراددارایمعلولیت‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی بــر ضــرورت ایجــاد‬ ‫تهــای اجتماعــی برابــر بــرای افــراد دارای‬ ‫فرص ‬ ‫معلولیتتاکید کردو اظهار داشت‪:‬همهدستگاه ها‬ ‫و ســازمان ها مسئول هســتند نهایت تالش خود را‬ ‫برای ایجاد زمینه رشــد و شــکوفایی استعدادهای‬ ‫تهــای‬ ‫افــراد دارای معلولیــت و نیــز ایجــاد فرص ‬ ‫شغلی برای ان ها به کارگیرند‪ .‬رئیس جمهور اضافه‬ ‫بســازی وضعیــت خیابا نهــا و مراکــز‬ ‫کــرد‪ :‬متناس ‬ ‫عمومی و شهری برای تردد افراد دارای معلولیت از‬ ‫مهم ترینمسئولیت هایهمهمسئوالنودستگاه ها‬ ‫در قبــال این افراد اســت‪ .‬همچنین ایجــاد مراکز و‬ ‫امکانــات توان بخشــی برای افــراد دارای معلولیت‬ ‫باید با یک کار جهادی و انقالبی دنبال شود تا همه‬ ‫معلوالن کشور بتوانند به شکل مناسب و کافی به‬ ‫این دســت مراکز دسترســی داشــته باشــند و از این‬ ‫طریق مشکالت ان ها به شکل موثری کاهش یابد‪.‬‬ ‫رئیسی با تاکید بر ضرورت و اهمیت شنیده شدن‬ ‫خواســته های افــراد دارای معلولیــت تصریــح کرد‪:‬‬ ‫توجه به نظرات و مطالبات افراد دارای معلولیت‬ ‫نه از سر ترحم بلکه از سر نوع دوستی و دگرخواهی‬ ‫ناشــی از خداخواهی دنبال شــده و تبدیل به یک‬ ‫فرهنگ عمومی شــود‪ .‬دســتگاه ها و ســازمان های‬ ‫دولتــی نیز باید پیگیری خواســته های افــراد دارای‬ ‫معلولیت را به عنوان یک وظیفه شرعی‪ ،‬انسانی و‬ ‫الهیدنبالکنند‪.‬رئیس جمهور بااشارهبههزینه های‬ ‫سنگین تجهیزات توان بخشی خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫مسئلهاز اندستهمسائلیاست کهدولتمی تواند‬ ‫ کمــک موثری کند تا عزیــزان دارای معلولیت برای‬ ‫تهیهوسایلیاتجهیزاتموردنیاز خوددچار مشکل‬ ‫نشــوند‪ .‬هم از وزیر تعاون و هم از رئیس ســازمان‬ ‫بهزیستیو از همهسازمان هاو نهادهایی کهدر این‬ ‫رابطهمسئولیتدارند‪،‬می خواهم کهحمایت های‬ ‫الزم را به عمل اوردند تا افراد دارای معلولیت برای‬ ‫تامین تجهیــزات موردنیاز خود ب هســختی نیفتند‪.‬‬ ‫رئیسیبابیاناینکهمی توانبرایتامیننیازمندی ها‬ ‫و تهیــه تجهیــزات توان بخشــی بــه افــراد دارای‬ ‫معلولیت یارانه پرداخت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله بعدی‬ ‫که باید موردتوجه جدی قرار گیرد موضوع اشتغال‬ ‫افــراد دارای معلولیــت اســت‪ .‬ســازمان بهزیســتی‬ ‫می تواندلیستافراددارایمعلولیتامادهفعالیت‬ ‫و کار را در اختیار همه سازمان ها وادارات دولتی و‬ ‫شــرکت ها قرار دهد تا در زمینه هایی که این افراد‬ ‫می تواننــد مشــغول به کار شــوند‪ ،‬جــذب ان ها در‬ ‫اولویتقرار گیرد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال مناسب برای معلوالن مایه‬ ‫نشاط اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی‬ ‫ان ها می شود‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬ایجاد فرصت های شغلی‬ ‫مناسب افراد دارای معلولیت عالوه بر شغل برای‬ ‫ایــن افراد یک ارامش اجتماعی به همــراه می اورد‬ ‫کهمایهنشاطاجتماعیو ارتقایمشارکتعمومی‬ ‫ان ها نیز می شود‪ ،‬لذا این موضوع باید به طورجدی‬ ‫به خصــوص در دســتگاه ها و ســازمان های دولتــی‬ ‫پیگیری شــود‪ .‬رئیســی در ادامه بــه موضوع تامین‬ ‫مســکن بــرای افــراد معلــول اشــاره کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برخورداری از مســکن چه بــرای خود فرد‬ ‫معلــول و چه برای والدین او ارامش بخش اســت‪.‬‬ ‫این مسئله دارای اولویتی است تا پدر و مادری که‬ ‫یــک فرزنــد دارای معلولیــت دارنــد‪ ،‬دیگر دغدغه‬ ‫مسکن اجاره ای و جابجایی مدام را نداشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که‬ ‫واگذاری مســکن و زمین به افــراد دارای معلولیت‬ ‫و خانــواده ا نهــا در اولویــت قــرار گیــرد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزارت راه و شهرســازی و بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی این موضوع را به تاخیر نیندازند و در اسرع‬ ‫وقتپیگیر این کار باشند‪.‬‬ ‫دستگاه هایذی ربطبسترسازیبرای‬ ‫شکوفاییاستعدادهایمعلوالنراوظیفه‬ ‫خود بدانند نه لطف‬ ‫رئیسی با تاکید دوباره بر اینکه توجه و پیگیری‬ ‫حقوق حقه افراد دارای معلولیت نه از سر ترحم و‬ ‫لطف بلکه به عنوان یک حق باید موردتوجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬نگاه از ســر ترحم و لطف‬ ‫به جای اینکه باعث کمک به افراد دارای معلولیت‬ ‫یشــود‪ .‬کلیت‬ ‫شــود‪ ،‬باعــث ناراحتــی ا نهــا نیــز م ‬ ‫جامعــه و دولــت بایــد توجه ویــژه به افــراد دارای‬ ‫معلولیــت را وظیفــه خــود و حق این افــراد بداند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دولتمردان باید‬ ‫اجرای کامل قوانین مصوب حمایت از افراد دارای‬ ‫معلولیت را وظیفه خود بدانند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر جایی‬ ‫تعارضیمیانقوانینمختلفوجودداردبایدسریع‬ ‫برطرفشودامااجرایقانوننبایدمتوقفبماند‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه به موجب فرهنگ دینی‪،‬‬ ‫اصول انسانی‪ ،‬قانون اساسی و نیز قوانین موضوعه‬ ‫همه مســئوالن‪ ،‬دولتمردان و دستگاه های مربوطه‬ ‫موظفهستندبهافراددارایمعلولیتتوجه کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته توجه صرف کفایت نمی کند و باید به‬ ‫اســتعدادها و ظرفیت های این افراد توجه شــده و‬ ‫برایشکوفاییایناستعدادهازمینه هایالزمفراهم‬ ‫شود‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه باید شعار‬ ‫مامی توانیمرا کهافراددارایمعلولیتبهانعینیت‬ ‫بخشــیده اند‪ ،‬وجه همت خــود قرار دهیــم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مسئوالن در وهله اول وظیفه و مسئولیت‬ ‫خــود در قبال افــراد دارای معلولیت را انجام دهند‬ ‫چراکــه ایــن افراد بــر گردن ما مســئوالن حق دارند‪.‬‬ ‫وظیفه دولت در قبال افراد دارای معلولیت در گام‬ ‫اول ایــن اســت کــه زمین ـه ای فراهم کننــد که نقص‬ ‫جســمی مانع از نقش افرینی و اثرگذاری اجتماعی‬ ‫اینافرادوشکوفاییاستعدادهایشاننشود‪.‬‬ ‫در زمینه توان بخشی به افراد دارای معلولیت‬ ‫گامی نو برداشته و طرحی نو دراندازیم‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه امــار ارائ هشــده مبنی بر‬ ‫جمعیــت ‪ ۸‬درصــدی افــراد دارای معلولیــت‬ ‫نســبت بــه جمعیت کشــور‪ ،‬بــا طرح این ســوال‬ ‫کــه ایــا وجود معلولیت به معنای محروم شــدن‬ ‫جامعه از استعدادها و توانمندی های این افراد‬ ‫شهــای مرتبط با‬ ‫اســت؟ تصریح کــرد‪ :‬همه بخ ‬ ‫توان بخشــی به افــراد دارای معلولیت باید تمام‬ ‫تــاش خــود را بــه کار بگیرنــد تــا هــم ایــن افراد‬ ‫فرصت شــکوفا کردن استعدادهایشــان را داشته‬ ‫باشــند و هم جامعــه از توانمندهای خــدادادی‬ ‫این افراد محروم نشود‪ .‬رئیس جمهور با قدردانی‬ ‫از همــه خدماتــی کــه تــا کنــون بــه افــراد دارای‬ ‫معلولیت ارائه شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪ :‬افراد‬ ‫زیادی در این زمینه زحمات زیادی کشیده اند که‬ ‫جــای تشــکر دارد‪ ،‬امــا نیاز بــه این داریــم که در‬ ‫زمینه توان بخشی به افراد دارای معلولیت گامی‬ ‫نو برداشــته و طرحــی نو دراندازیــم و الزمه این‬ ‫کار ان اســت که با تصمیــم و اراده جدی کاهش‬ ‫مشکالت این عزیزان را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۹۰‬درصد کسانی کهبهخیابان امدند معترض بودند‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد اغتشاشگر‬ ‫یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملی گفت‪ :‬کســانی کــه معترض‬ ‫هستند را به کمیسیون (حقیقت یاب) دعوت کنیم تا حضور فعال‬ ‫داشــته باشــند زیرا کمیسیون متشــکل از ‪ ۴‬ســازمان و وزارتخانه به‬ ‫درد هیچ کس نمی خورد و هیچ ارزش و کارکردی ندارد و یکجانبه‬ ‫نگری دارد درصورتی که باید ‪ ۲‬جانبه باشد و ریشه ها را دریابند و‬ ‫مشکالت جامعه را حل کنند‪.‬‬ ‫شــهریار حیدری درباره تشــکیل «کمیته حقیقت یاب» از ســوی‬ ‫وزارت کشور و این که کمیته مذکور متشکل از چه گروه هایی باید‬ ‫شهــا به صورت شــفاف و صادقانه‬ ‫باشــد و چقــدر الزم اســت گزار ‬ ‫بــه مــردم داده شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقاتی در کشــور افتــاد و بیش از ‪۲‬‬ ‫ماه طول کشید‪ ،‬این اتفاقات قابل تحلیل است و قابل عبور نیست‬ ‫کــه بخواهیــم از ان به راحتی عبور کنیم و بگوییم گذشــت‪ .‬وی در‬ ‫گفت وگــو بــا ایلنا با بیان این که افــرادی به خیابان امدند تجمع و‬ ‫اعتــراض کردنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش عمــده ای از معترضیــن‬ ‫انتقاد به وضعیت موجود‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تبعیض در ادارات و‬ ‫ارگان ها دارند‪ .‬همه این موارد موضوعاتی است که معترضان به ان‬ ‫اعتراض دارند‪ .‬از ســوی دیگر یک عده باالخره تروریســت بودند؛‬ ‫واقعیت این است که رژیم صهیونیستی‪ ،‬امریکا و عربستان دوست‬ ‫داشتند ایران به طورکلی دچار تنش شود‪ ،‬اما انچه پایه تنش شد‪،‬‬ ‫بحث های اعتراضی به وضعیت موجود بود و بعدا سرویس های‬ ‫کشــورهای خارجــی ســوار بــر اعتراضــات شــدند و بخش هایــی از‬ ‫اعتراضات را به اغتشاش تبدیل کردند که این را باید تفکیک کنیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شــورای اســامی یاداور شد‪ :‬از مسئولیت های‬ ‫مهم وزارت کشــور رســیدگی مســائل اجتماعی و سیاسی در داخل‬ ‫اداره کل اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف قانون وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4051‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۲۰۰۱۰۰۰۵۳۹‬هیات دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم‬ ‫محبوبه بوالقی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ ۳۶۱۰۸۴۲۸۷۳‬صادره از زاهدان‬ ‫در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 181/32‬متر مربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ - ۵۴۰۱‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهرستان زاهدان خیابان مالک‬ ‫اشتر ‪ -‬مالک اشتر ‪ ۹‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صوت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ 1401/09/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه‬ ‫‪ 1401/09/28‬عباسعلی اکبری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان ‪ /738‬م الف‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4050‬برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء‬ ‫صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم‪/‬‬ ‫اقا اقدس دائمی بشناسنامه ‪ 1‬کد ملی ‪ 2122021421‬صادره از گرگان فرزند‬ ‫ابوالقاسم متقاضی کالسه پرونده ‪ 1401114412480000254‬در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ 100.56‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 3866‬فرعی از ‪ -107‬اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه‬ ‫محمدصادق باباصادقیان بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره‬ ‫حکایت تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-4039‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۷۴۰‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن امینی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۵۹۹‬کدملی ‪ ۵۷۲۹۱۶۶۹۱۵‬صادره بردسکن فرزند نادر قلی در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 165/72‬متر مربع پالک ‪ ۳۷۶۴‬فرعی از ‪ ۴‬اصلی واقع در‬ ‫خراسان رضوی بخش ‪ ۴‬حوزه ثبت ملک بردسکن از مالکیت رسمی فاطمه جمعه پور و‬ ‫مالکیت مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/27 :‬غالمرضا گنج‬ ‫بخش‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-4018‬حوزه ثبتی شهرستان کاشمر‬ ‫پیرو اگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده ‪ 14‬قانون ثبت منتشر گردیده اینک‬ ‫بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ‪ ۶۱‬ائین قانون ثبت تحدید حدود‬ ‫یک قسمت از امالک واقع در بخش شهر حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر‪:‬‬ ‫ششدانگ یک قطعه باغ شماره ‪ – 3096‬اصلی بخش شهر کاشمر متعلق به اقای علی‬ ‫احمدی قرائی و غیره در مورخه ‪ 1401/10/3‬ساعت ‪ 9‬صبح تحدید حدود انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق‬ ‫الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم‬ ‫رسانند‪ .‬چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشد‬ ‫مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‬ ‫خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که‬ ‫در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید‬ ‫حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های‬ ‫معترض ثبتی‪ ،‬معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه‬ ‫دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور‬ ‫اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/09/12 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫کاشمر‪ -‬احمد جهانگیر ‪/947‬م الف‬ ‫اســت و اقای وزیر کشــور به عنوان مســئول امنیت کشور ان کمیته‬ ‫صیانت از حقوق مردم که مدنظرشــان اســت تشکیل داده اند این‬ ‫کمیتــه باید متشــکل از ســازمان ها و نهادهای مختلــف با تاکید بر‬ ‫احزاب و گروه های مشخص از همه طیف ها‪ ،‬تفکرات و از علمای‬ ‫بزرگ و افراد صاحب نفوذ از نخبگان استان های مختلف جامعه و‬ ‫حتی کسانی که معترض وضعیت موجود هستند‪ ،‬باشد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اغتشاش گر و تروریست را به کنار بگذاریم‪ ،‬کسانی که معترض‬ ‫هســتند را به کمیســیون دعوت کنیم تا حضور فعال داشــته باشند‬ ‫زیرا کمیســیون متشــکل از ‪ ۴‬ســازمان و وزارتخانه به درد هیچ کس‬ ‫یخــورد و هیــچ ارزش و کارکــردی نــدارد و یکجانبه نگــری دارد‬ ‫نم ‬ ‫درصورتی که باید ‪ ۲‬جانبه باشــد و ریش ـه ها را دریابند و مشــکالت‬ ‫جامعه را حل کنند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫باید کاری کنیم که ارامش‬ ‫بهجامعه برگردد‬ ‫نماینــده مــردم مریــوان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی با اشــاره به دســتور رئیس دستگاه قضا‬ ‫بــرای ارفــاق به زندانیان گفت‪ :‬هر تصمیمی که‬ ‫بتوانــد مردم را شــاد کــرده و حال ان هــا را خوب‬ ‫کند‪،‬تصمیمخوبیاست‪.‬‬ ‫شــیوا قاســمی پــور در گفت وگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫در خصــوص دســتور رئیس دســتگاه قضــا برای‬ ‫بهره گیــری از ارفاق هــای قانونــی ویــژه ازادی‬ ‫زندانیــان و اینکــه ایــن ارفاق هــا چــه تاثیری بر‬ ‫فضــای وحــدت و شــادی در جامعــه خواهــد‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬االن هر تصمیمی که بتواند مردم‬ ‫را شــاد کرده و حال ان ها را خوب کند‪ ،‬تصمیم‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باالخره بحرانی از ســر ما گذشت‬ ‫و حــال در ایــن بحــران تــا حــدودی خودمــان‬ ‫مقصــر بودیــم و کــم کاری کردیــم و در مواردی‬ ‫نیــز عده ای دیگــر مانند بیگانگان‪ ،‬رســانه ها و‬ ‫تحریــکات مقصــر بودنــد‪ ،‬اما انچــه االن مهم‬ ‫است این است که ما باید کاری کنیم تا ارامش‬ ‫به جامعه برگردد‪ .‬عضو هیئت رئیسه کمیسیون‬ ‫امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی یاداور شد‪ :‬در شرایط موجود اتفاقاتی‬ ‫افتاد و کسانی جانشان را از دست دادند که این‬ ‫جبران ناپذیر است‪ ،‬چراکه شرایط طوری بود و‬ ‫برخــی زندانــی بودنــد‪ ،‬امــا موضوع این اســت‬ ‫یشــود اما کســانی که‬ ‫که زندانی باالخره ازاد م ‬ ‫جانشان را از دست دادند چه خواهند شد و ان‬ ‫را کجای دلمان باید بگذاریم؟‬ ‫تکذیب خبر صدور حکم اعدام دو‬ ‫نوجوان زیر ‪ ۱۸‬ساله در زاهدان‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب مرکز سیستان و‬ ‫بلوچســتان خبر صدور حکم اعدام دو نوجوان‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬ساله در زاهدان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫مهــدی شــمس ابادی‪ ،‬دادســتان عمومــی و‬ ‫انقالب مرکز سیستان و بلوچستان اظهار داشت‪:‬‬ ‫از چنــد روز گذشــته خبــری در فضای مجــازی و‬ ‫توســط رســانه های معــارض و معانــد و برخــی‬ ‫افراد معلوم الحال منتشر و مدعی شده اند که دو‬ ‫نوجوان زیر ‪ ۱۸‬ساله در سیستان و بلوچستان به‬ ‫اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند که قویا‬ ‫تکذیب می شود‪ .‬متاسفانه رسانه های معارض و‬ ‫معاند نظام اسالمی با هدف برهم زدن امنیت‬ ‫پایدار در سیســتان و بلوچســتان و ایجاد تفرقه‬ ‫قومی مذهبی میان شــیعه و سنی دست به هر‬ ‫نوع شایعه و دروغ پراکنی می زنند که بصیرت و‬ ‫هوشیاریمردمایندیار تاکنونتمامینقشه های‬ ‫ان ها را نقش بر اب کرده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫در خبر کذب و غیرواقعی این رسانه امده است‬ ‫که در دادگاه کیفری یک زاهدان برای دو نوجوان‬ ‫زیــر ‪ ۱۸‬ســال حکم محاربه و اعدام صــادر کرده‬ ‫است‪ ،‬ضمن تکذیب این خبر یاداور می شوم که‬ ‫نه تنها برای این دو فرد مذکور‪ ،‬بلکه تا امروز برای‬ ‫هیچ جوان و نوجوان زیر ‪ ۱۸‬ســاله ای در دادگاه‬ ‫کیفری یک به اتهام محاربه حکم اعدامی صادر‬ ‫نشده و این خبر از اساس کذب است‪ .‬مردم نیز‬ ‫با افزایش هوشــیاری و سواد رســانه ای خود الزم‬ ‫است فریب رسانه های دروغ پراکن که هر هفته‬ ‫قصد ایجاد اشوب و تفرقه دارند را نخورند‪.‬‬ ‫نمی شددربارهمرگمهساامینیهمان‬ ‫ابتدااطالع رسانیکرد‬ ‫معاون رئیس جمهور گفت‪:‬‬ ‫مشــخص نبود‪ ،‬بر این اساس‪،‬‬ ‫طبقگزارشنهادهایاطالعاتی‪،‬‬ ‫امکان پذیر نبود که همان اول‬ ‫از کنــار تخت بیمارســتان اولین‬ ‫این مســئله اطالع رسانی شود‬ ‫خبر مخابرهمی شود‪،‬درحالی که‬ ‫که البته بعد از مشخص شدن‬ ‫هنــوز ابعــاد ماجــرا مشــخص‬ ‫ماجرا این مسئله اطالع رسانی‬ ‫امیرحسین‬ ‫نبود‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫شــد‪ .‬او یــاداور شــد‪« :‬یــک‬ ‫قاضی زاده‬ ‫نبود که همان اول این مســئله‬ ‫دختــر عزیــزی در مرکز ارشــاد‬ ‫اطالع رسانی شود که البته بعد از مشخص شدن یک دفعــه بــه زمیــن می افتــد و اورژانــس خبر‬ ‫ماجرااینمسئلهاطالع رسانیشد‪.‬‬ ‫می کنند و سپس به بیمارستان منتقل می شود‬ ‫ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در که کال ‪ ۲‬ســاعت هم طول نکشــیده در همین‬ ‫نشســت بــا دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان مدت یک خبرنگار وابسته به جریان رسانه ای‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بیان کــرد‪ :‬قبــل از اینکه خارجــی خودش را به بیمارســتان می رســاند‪».‬‬ ‫به مســائل مربوط به فوت مهســا امینی و کیان قاضی زاده هاشــمی تاکید کرد‪ :‬ما باید شفاف‬ ‫پیرفلک بپردازیم باید ابتدا به این پرداخته شود عمــل کنیــم و اگــر جایــی اشــتباه کردیــم باید‬ ‫کــه چــرا پذیــرش و ســطح باورپذیــری این گونــه بپذیریــم و معذرت خواهی کنیم مثل ماجرای‬ ‫روایتگری در جامعه باال رفته و روایتگری رسمی هواپیمــای اکراینــی کــه فرمانــده هوافضــای‬ ‫موردپذیرش قرار نمی گیرد‪ .‬معاون رئیس جمهور ســپاه امــد و اعالم کــرد که ما اشــتباه کردیم و‬ ‫تاکیدکرد‪:‬وقتیکسانیبتوانندروایت هایرسمی پذیرفتیــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬نمی تــوان دربــاره‬ ‫را بی اعتبــار و بــه ان خدشــه وارد کنند بســتری مسئله ای که هنوز مشخص نیست‪ ،‬اظهارنظر‬ ‫ایجاد می شود که جامعه را دچار تنش می کند‪ .‬کــرد‪ ،‬نمی توانیم یــک روایتی کنیم که بعدا در‬ ‫معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که تحقیقــات خودمان مشــخص شــود که روایت‬ ‫چرا در رابطه با فوت مهسا امینی همان ابتدا اول اشتباه بوده‪ ،‬ایا همین فضای رسانه ای اجازه‬ ‫موضع گیری نشد‪ ،‬افزود‪ :‬طبق گزارش نهاد های می دهــد که مــا روایت خودمــان را عوض کنیم‪،‬‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬از کنار تخت بیمارســتان اولین خبر برای همین باید حرفی که بیان می شــود دقیق‬ ‫مخابره می شود‪ ،‬درحالی که هنوز ابعاد ماجرا باشد‪.‬‬ ‫فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره‬ ‫ارائه نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/28 :‬‬ ‫حجت اهلل تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف‬ ‫محمد امین صافی م الف – ‪13626‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت خودروی سواری سیستم پژو تیپ ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬به‬ ‫رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ ۱۳۸۸‬به شماره موتور ‪12488233706‬به‬ ‫شماره شاسی ‪NAAM01CA4AR311292‬به شماره پالک ‪ ۸۸‬ج‬ ‫‪ ۳۷۶‬ایران ‪ ۴۹‬به نام سکینه فرهاد پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫میباشد‬ ‫اگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9 -4047‬پیرو اگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت‬ ‫منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ‪۶۱‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک حوزه‬ ‫ثبتی این واحد بشرح ذیل میباشد‪.‬‬ ‫قطعات مفروز علی اباد یک ‪ -‬اصلی‬ ‫‪ 11587‬فرعی از ‪ 6766‬فرعی خانم صدیقه کوه میشی ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11588‬فرعی از ‪ 6766‬فرعی خانم مهناز امیری ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫‪ 11589‬فرعی از ‪ 118‬فرعی علی رضا صغیر ششدانگ یکباب منزل‬ ‫قطعات مفروز قصبه شهر ‪ -3‬اصلی‬ ‫‪ 620‬فرعى خانم حلیمه داستانی بهابادی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪ 4677‬فرعی از ‪ 951‬فرعی اقای عسکری علی حسینی نجم اباد ششدانگ قسمتی‬ ‫یکباب منزل ‪1401/10/3‬‬ ‫‪ 4683‬فرعی اقای محسن مشکین ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫قطعات مفروز ریاب ‪ -115‬اصلی‬ ‫‪ 997‬فرعی محمد دهقان ریابی و غیره ششدانگ یک زمین بند سار (دیمه سار)‬ ‫قطعات مفروز کاخک ‪ – 154‬اصلی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت خودروی وانت سیستم زامیاد تیپ ‪Z24NIB‬‬ ‫مدل ‪ 1390‬دو گانه سوز به رنگ ابی به شماره موتور‬ ‫‪620142‬به شماره شاسی ‪NAZPL140TBO333817‬‬ ‫به شماره پالک ‪ ۲۲‬د ‪۹۸۵‬ایران ‪ ۴۹‬به نام بیگم جان صدر‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهی موقت تحصیالت اینجانب محمد رضا رضایی فرزند‬ ‫اسحق شماره شناسنامه ‪ ۱۴۵۳‬کد ملی ‪ 1718434103‬رشته‬ ‫تحصلی زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد از‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ 1699‬فرعی سعید مقیمیان و غیره ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 5410‬فرعی خانم زهرا بلندنظر ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 5411‬فرعی از ‪ 1696‬فرعی عباس عسکر زاده ششدانگ یکباب منزل ‪1401/10/4‬‬ ‫قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های‬ ‫فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل‬ ‫حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع‬ ‫مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار‬ ‫شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و‬ ‫حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده‬ ‫‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می‬ ‫بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود‬ ‫را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این‬ ‫اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/09/12 :‬سید ضیاء الدین مهدوی شهری ‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تمدیدسرفصلجدیدتامینارز به صورت‬ ‫اسکناسبرایبازرگانان‬ ‫ســخنگوی بانــک مرکــزی‬ ‫اذر ‪ ۱۴۰۱‬با ارائه «کارت بازرگانی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران از‬ ‫دارای حداقل یک ماه اعتبار» و‬ ‫تمدید ســرفصل جدیــد تامین‬ ‫«گواهی سابقه فعالیت تجاری‬ ‫ارز ب هصــورت اســکانس بــرای‬ ‫از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫بازرگانــان خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫تجــارت (حداقل به مدت یک‬ ‫مصطفی‬ ‫ایرنــا‪« ،‬مصطفــی قمری وفــا»‬ ‫ســال)» بــه متصدیــان شــعب‬ ‫قمری وفا‬ ‫افزود‪ :‬ب ه منظور پاسخ گویی به‬ ‫کهــای یاد شــده‪،‬‬ ‫منتخب بان ‬ ‫نیازهــای ارزی و تســهیل در تامیــن ارز به صورت نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف‬ ‫اسکناس در سرفصل های مصارف ارزی‪ ،‬ترتیبات شــش هــزار (‪ )۶,۰۰۰‬یــورو یــا معادل ان به ســایر‬ ‫فروش ارز به صورت اســکناس به بازرگانان دیروز ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام نمایند‪ .‬قمری‬ ‫‪ ۱۰‬اذر بــه بان ‬ ‫کهــای ملی ایران‪ ،‬ســپه‪ ،‬تجارت‪ ،‬وفا افزود‪ :‬به محض مهیا شدن امکان استعالم‬ ‫ملت و صادرات ایران ابالغ شد‪ .‬سخنگوی بانک کارت های بازرگانی‪ ،‬فروش اسکناس در سرفصل‬ ‫مرکــزی جمهوری اســامی ایــران اظهار داشــت‪ :‬مزبور برای صرافی های مجاز نیز میســر خواهد‬ ‫بازرگانان (اشخاص حقیقی) می توانند از فردا ‪ ۱۲‬شد‪.‬‬ ‫شماره گذاریکامیون ها‬ ‫با مشکالت جدی مواجه است‬ ‫دبیــر انجمن خودروســازان‬ ‫تاکنــون با نهادهــا و ارگان های‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬از بهمن ماه ســال‬ ‫مختلف در ایــن زمینه مکاتبه‬ ‫گذشته شماره گذاری کامیون در‬ ‫داشــته ایم و جلسات مختلفی‬ ‫کشور به مشــکل برخورد کرده‬ ‫نیــز برگزار کرده ایم تا فکری در‬ ‫اســت که ایــن مســئله افزایش‬ ‫این زمینه اندیشــیده شود‪ ،‬زیرا‬ ‫احمد‬ ‫قیمــت کامیــون را بــه دنبــال‬ ‫قادر به شماره گذاری کامیون ها‬ ‫نعمت بخش‬ ‫داشته و می تواند به تورم بیشتر‬ ‫نیستیم؛ این مسئله سبب شده‬ ‫بیانجامد‪.‬احمدنعمت بخشدر گفت وگوباایرنا تــا قیمت کامیــون در بــازار افزایش یابــد که در‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس ماده‪ ۲‬قانون هوای پاک مصوبه ادامه می تواند بر هزینه حمل ونقل و در نتیجه‬ ‫هیــات وزیــران در ‪ ۳۰‬مهرماه ‪ ،۹۷‬اســتاندارد گاز افزایــش قیمــت ســایر کاالهــا و افزایــش تــورم‬ ‫خروجــی اگزوز کامیو نهــای دیزلی تولید داخل تاثیرگــذار شــود‪ .‬نعمت بخش بیان داشــت‪ :‬در‬ ‫بایــد یــورو ‪ ۴‬با فیلتــر ‪ ،DPF‬یورو ‪ ۶‬یــا یورو ‪ ۵‬با این زمینه نامه ای از سوی انجمن خودروسازان‬ ‫سیستم ‪ EEV‬باشد‪ .‬این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬بــه «منوچهــر منطقــی» معــاون صنایــع‬ ‫در همان مصوبه امده است اگر خودروسازان به حمل ونقل وزارت صمت تنظیم و ارســال شده‬ ‫ســراغ اســتاندارد یورو ‪ ۵‬با سیســتم ‪ EEV‬رفتند‪ ،‬تا چاره اندیشــی در این زمینه انجام شــود‪ .‬وی‬ ‫باید به ازای هر تولید ســه دســتگاه خودرو‪ ،‬یک با اشــاره به دو پیشــنهاد انجمــن در این نامه‪،‬‬ ‫برگه اســقاط بــه مرکــز شــماره گذاری ارائه کنند‪ .‬خاطرنشان کرد‪ :‬مصوبه ای مربوط به تاریخ ‪۲۴‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هیات وزیران مصوبه ای در خصوص مردادماه سال ‪ ۹۶‬وجود دارد که در ان اسقاط‬ ‫عمر مفید خودروهای ســواری‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬تاکسی خودروها همسان سازی شده است مثال اسقاط‬ ‫و غیــره داشــت کــه بــر اســاس ان خودروها باید یک دستگاه کامیون معادل اسقاط ‪ ۱۰‬دستگاه‬ ‫اســقاط م ‬ ‫یشــدند‪ ،‬امــا با شــکایت یــک نفر به سواری است و با توجه به اینکه انجمن اسقاط‬ ‫دیوان عدالت اداری‪ ،‬مصوبه یاد شده لغو شد‪ .‬مدعــی شــده کــه دارا بــودن ‪ ۷۰‬هــزار گواهــی‬ ‫یشــود از این مصوبه‬ ‫نعمت بخــش اظهــار داشــت‪ :‬لغو ایــن مصوبه اســقاط است‪ ،‬پیشــنهاد م ‬ ‫سببشدتاشاهدفساد گستردهدر مراکز معاینه بتوانیــم برای تولید برگه اســقاط کامیــون داخلی‬ ‫فنی خودروها باشیم‪ ،‬به طوری که در برخی موارد استفاده کنیم‪ .‬این مقام صنفی‪ ،‬همچنین راهکار‬ ‫معاینــه فنی و برگه اســقاط بــرای کامیون هایی دوم ارائــه شــده در ایــن نامــه را حذف جریمه در‬ ‫که اصال وجود فیزیکی نداشــتند صادر م ‬ ‫یشــد! نظر گرفتهشدهبرایاستانداردیورو‪ EEV۵‬عنوان‬ ‫وی گفــت‪ :‬درحال ‬ ‫یکــه چنــد ســال از ان مصوبه کرد که بر اساس ان اگر خودروسازی بر اساس این‬ ‫گذشــته و امروز فقط ‪ ۴۰‬درصد ســوخت کشور استاندارد کامیون تولید کرد‪ ،‬باید به ازای تولید سه‬ ‫در حــد اســتاندارد یــورو ‪ ۴‬اســت و مابقــی بــا دســتگاه کامیون یک خــودروی فرســوده را از رده‬ ‫اســتاندارد کمتــری تولیــد م ‬ ‫یشــود‪ ،‬بایــد گفت خارج کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در هفته های گذشــته‬ ‫فشــار غیرضروری در خصوص ارتقای استاندارد دولــت در الیحه ای پیشــنهاد داد کــه در صورت‬ ‫خودرو بر خودروســازان وجود دارد‪ ،‬درحالی که نبــود گواهی اســقاط و توقف تولید‪ ،‬اجــازه داده‬ ‫ســوخت ان فراهــم نیســت‪ .‬دبیــر انجمــن شــود که خودروهای تولیدی شــماره گذاری شود؛‬ ‫خودروســازان اضافــه کــرد‪ :‬امــروز در شــرایطی اما تولیدکننــدگان یک درصد از قیمت خــودرو را‬ ‫هســتیم که برگه اســقاط برای کامیون در عمل به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به دست‬ ‫وجــود نــدارد و کامیو نهــای قدیمی در کشــور امده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای‬ ‫بــه راحتی تــردد می کنند و خودروهــای خود را فرســوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫اسقاط نمی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬از بهمن ماه پارسال عدد یک درصد به‪ ۱.۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫شناساییگلوگاه هایمفسدهخیز‬ ‫رئیــس هیــات عالــی نظــارت ســازمان‬ ‫جم ـع اوری و فــروش اموال تملیکــی با تاکید بر‬ ‫شناســایی گلوگاه های مفســده خیــز در ارتباط‬ ‫بــا پرونده های اموال تملیکی گفت‪ :‬معتقدیم‬ ‫با شــفافیت‪ ،‬راســتی ازمایی و نظارت برخط و‬ ‫لحظه ای و ارتباط دو سویه با مردم می توانیم‬ ‫روزنه های فساد را تا حد قابل توجه ای ببنیدم‪.‬‬ ‫مجتبــی فرمهینــی فراهانــی در گفت وگــو بــا‬ ‫ایرنــا اظهار داشــت‪ :‬در کنــار اقدامات نظارتی‪،‬‬ ‫تعامل دوســویه برای رســیدگی به پیشنهادها‪،‬‬ ‫انتقادات و معضالت برقرار شده است؛ عالوه‬ ‫بر ان شهروندان و مخاطبان سازمان می توانند‬ ‫از طریــق شــماره تلفن همــراه (صرفــا پیامک)‬ ‫‪ ۰۹۱۹۵۵۵۵۳۰۶‬در موضوع هــای مختلــف‬ ‫ســازمان امــوال تملیکــی بــا تاکیــد بــر حفظ‬ ‫محرمانگی گزارش های خود را ارسال کنند تا‬ ‫از طریق این گزارش ها به ســرعت مســائل و‬ ‫مشــکالت را که در شــرح وظایف این هیات‬ ‫اســت‪ ،‬پیگیری کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در تارنمای‬ ‫ســازمان بــه نشــانی ‪ tamliki.ir‬ارتبــاط بــا‬ ‫هیــات عالی نظارت پیش بینی شــده اســت‪.‬‬ ‫فراهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ماموریــت این‬ ‫هیــات‪ ،‬نظارت مســتمر بر عملیات ســازمان‬ ‫امــوال تملیکی بــه منظور اطمینان از رعایت‬ ‫صرفه و اجرای قوانین اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نظارت‬ ‫بــر تعییــن تکلیــف بموقــع امــوال‪ ،‬افزایــش‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬کاهش انحصار و شفافیت در‬ ‫فــروش و افزایــش بهره گیــری از ســامانه های‬ ‫هوشــمند نظارتــی‪ ،‬اســتقرار و بهره برداری از‬ ‫ســامانه یکپارچــه امــوال تملیکــی و حصــول‬ ‫اطمینــان از حفــظ و نگهــداری امــوال در‬ ‫انبارهــای ســازمان بــا رعایت اســتانداردهای‬ ‫موجــود از جملــه اهــداف این هیات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن نظــارت بــر نصــب و‬ ‫فعال ســازی سیســتم های حفاظتــی و امنیتی‬ ‫در انبارهــای ســازمان و حصــول اطمینــان از‬ ‫تهــا و رعایــت قوانیــن و مقــررات‬ ‫رفــع مغایر ‬ ‫مــورد اشــاره در گزارش های ســازمان و اطمینان‬ ‫شهــای کار ایــن ســازمان و کفایت ان ها از‬ ‫از رو ‬ ‫دیگر اهداف این هیات است‪.‬‬ ‫اجراینقشه هایمدیریتپذیر خاک‬ ‫در ‪ ۱۳‬استان‬ ‫معــاون امــور اب وخــاک وزارت جهــاد‬ ‫کشاورزی با بیان اینکه قانون حفاظت خاک در‬ ‫کمیســیون های دولــت در حــال نهایی شــدن و‬ ‫تصویب قرار دارد‪ ،‬از اجرای نقشه های مدیریت‬ ‫پذیر خاک در ‪ ۱۳‬استان خبر داد و گفت‪ :‬تصویب‬ ‫این قانون در اجرای الگوی کشت نقش اساسی‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬فریبرز عباســی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا‪ ،‬درباره اقدامات دولت سیزدهم برای حفظ‬ ‫شهــای‬ ‫و حاصلخیــزی خــاک کشــاورزی و چال ‬ ‫پی ـش رو اظهار کــرد‪ :‬ما در بحث حفاظت خاک‬ ‫عقب ماندگــی تاریخــی داریــم کــه بایــد هرچه‬ ‫سریع تر این قانون نهایی و تصویب شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫تبعات سیاستی که دولت در پیش گرفته است‬ ‫کنترل نقدینگی با رکود در تولید‬ ‫کارشناســان بــازار ســهام معتقدنــد‪ ،‬نوســان‬ ‫چنــد روز اخیر بــورس‪ ،‬یک حرکــت طبیعی برای‬ ‫بازار هــای مالــی تلقی شــده و نشــان می دهد که‬ ‫ســرمایه گذاران در حــال تصمیم گیــری برای تغییر‬ ‫چینــش پورتفــوی خــود هســتند‪ .‬مطابــق بــا این‬ ‫تحلیــل‪ ،‬در حال حاضــر امــکان اصــاح قیمت ها‬ ‫بیشتر از احتمال ریزش ان ها است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــرارو‪ ،‬همیــن امر ســبب شــده تا‬ ‫بســیاری از فعاالن بازار همچنان با دیدی مثبت‬ ‫رونــد کلــی بــازار را به نظــاره بنشــینند‪ ،‬بااین حال‬ ‫چنیــن احتمالــی نیــز وجــود دارد کــه در صــورت‬ ‫افزایش نیافتــن پایــدار ارزش معامــات خــرد و‬ ‫باقی ماندن ان در محدوده فعلی‪ ،‬اصالح بســیار‬ ‫به شکلی فرسایشی تداوم یابد‪.‬‬ ‫از سویی به سبب باال بودن انتظارات تورمی‬ ‫در میان فعاالن بازار سهام همچنان این احتمال‬ ‫وجود دارد که بورسی ها در هفته های پیش رو با‬ ‫نیم نگاهی به ســایر بازارهــای دارایی به خصوص‬ ‫ســکه تقاضــای خــود را در بــازار ســهام افزایــش‬ ‫نحــال همه چیز از ســوی این عده به‬ ‫دهنــد‪ ،‬باای ‬ ‫یشــود که خود به ســبب تجربه‬ ‫اینــده موکــول م ‬ ‫تلخ رکود در سال های گذشته امری کامال طبیعی‬ ‫است‪ .‬حال چشم سهامداران به این دوخته شده‬ ‫است که شاخص کل پس از اصالح قیمتی‪ ،‬روند‬ ‫صعودی را ادامه می دهد یا تغییر جهت خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در حــال حاضر وضعیــت نماد های کوچک تر‬ ‫بهتر است‪ ،‬اما بزرگان بازار سهام کمی محتاطانه‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫توســط فعــاالن بــورس معاملــه م ‬ ‫شهــای ماهانه منتهــی به ابان‬ ‫یکــه گزار ‬ ‫ازانجای ‬ ‫ماه منتشر شده‪ ،‬برخی از نماد هایی که عملکرد‬ ‫خوبــی را در مــاه گذشــته به ثمــر رســاندند‪ ،‬از‬ ‫استقبالخوبیبهره بردند‪.‬‬ ‫حال باید منتظر گزارش عملکرد دیگر سهم ها‬ ‫مانــد و مشــاهده کــرد کــه ایــا براینــد عملکــرد‬ ‫شــرکت های بورســی و فرابورســی در ابــان طبــق‬ ‫انتظــار تحلیلگران بوده اســت یــا خیر‪ ،‬همچنین‬ ‫از انجایــی هــم که گزارش عملکرد ماهانه برخی‬ ‫از نما دهــای بــزرگ بــازار هنــوز در ســایت کــدال‬ ‫بارگــذاری نشــده اســت‪ ،‬فعــاالن زیــادی منتظــر‬ ‫عملکــرد این ســهم ها بــوده و دســت به معامله‬ ‫نمی زنند‪.‬‬ ‫عباسعلی حقانی نسب کارشــناس بازار سهام‬ ‫در گفتگــو بــا فــرارو بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال‬ ‫حاضر به دلیل اینکه دولت و بانک مرکزی جلوی‬ ‫خلــق نقدینگی را نگرفتند‪ ،‬ســرعت گــردش پول‬ ‫در اقتصاد کشــور بسیار باال است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــه همین دلیل بانک مرکزی می خواهد ســرعت‬ ‫گــردش پــول را در اقتصــاد کشــور پاییــن اورد‪ ،‬بر‬ ‫همین اســاس‪ ،‬شاهد هستیم که فضای اقتصادی‬ ‫کشور را رکود تورمی فراگرفته‪ ،‬طبیعتا بازار سرمایه‬ ‫نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نیســت و در چنین‬ ‫شــرایطی و در حالــت رکود مــا نمی توانیم انتظار‬ ‫رشــد را داشــته باشــیم‪ .‬دولــت بــا ایجاد رکــود در‬ ‫بخش تولیدی کشور باعث شده که تمامی بازارها‬ ‫نیز به رکود فرو بروند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر بــا انتشــار اوراق‬ ‫گواهــی اعتبــار مولــد یــا همــان گام کــه از ســوی‬ ‫واحدهــای تولیــدی منتشــر و همچنیــن انتشــار‬ ‫اوراق قرضه توسط دولت در بازار بدهی‪ ،‬شاهد‬ ‫هســتیم نــرخ بهــره در بــازار بدهی به حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد رســیده‪ ،‬طبیعتــا ایــن نــرخ بدون ریســک‬ ‫یشــود صندوق های ســرمایه گذاری و یا‬ ‫باعــث م ‬ ‫حتی صندوق بانک ها منابعی که باید در بورس‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد را به خریــد اوراق اختصاص‬ ‫می دهند‪ ،‬زیرا این بازده بدون ریسک ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫باعث می شود که نقدینگی از بورس خارج شود‪.‬‬ ‫حقانی نســب گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیت‬ ‫بازارهای موازی از جمله سکه‪ ،‬طال‪ ،‬ارز‪ ،‬خودرو‬ ‫و حتــی مســکن شــاهد هســتیم روزانــه حجــم‬ ‫قابل توجهی از نقدینگی بازار سهام به بازارهای‬ ‫رقیــب م ـی رود‪ ،‬طبیعتــا در چنیــن وضعیتــی‬ ‫یتــوان انتظــار داشــت بــورس در مســیر‬ ‫نم ‬ ‫صعــودی قرار بگیــرد‪ ،‬زیرا تنها عاملی که باعث‬ ‫یشــود ســهم ها در مســیر افزایش قیمت قرار‬ ‫م ‬ ‫بگیرند‪ ،‬جریان نقدینگی در بازار سهام است که‬ ‫در حــال حاضر معامــات در پایین ترین حجم‬ ‫خود دنبال می شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار ســهام با اشــاره به اینکه‬ ‫در کوتا همــدت نبایــد انتظــار رشــد بــورس را‬ ‫داشــت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬متاســفانه مسئوالن دولتی‬ ‫نیــز در ایــن زمینــه هیچ گونــه حمایتــی از بــازار‬ ‫ســهام انجام نمی دهند و به وعده ووعیدهایی‬ ‫کــه داده انــد نیــز هیچ اعتنــا و توجهــی ندارند‪،‬‬ ‫بنابرایــن تــا موقعــی کــه متولیــان بازار ســهام و‬ ‫مســئوالن دولتــی بــه بورس ایــن نــگاه را دارند‪،‬‬ ‫مــا نمی توانیم ابتدا یک بازار پویا و روبه جلو را‬ ‫داشــته باشــیم که حتی بتواننــد در زمینه تامین‬ ‫مالــی واحدهــای تولیــدی فعالــی ایفــا کنــد و‬ ‫همچنین سرمایه های خرد مردم را جذب کند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا عاملــی کــه‬ ‫می توانــد در کوتاه مدت بورس را در یک مســیر‬ ‫رو بــه رشــد قــرار دارد‪ ،‬اجرای قانــون مالیات بر‬ ‫عایدی ســرمایه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طی چند ماه‬ ‫اخیــر مــدام مســئوالن دولــت و مجلــس اعــام‬ ‫کردند این قانون به تصویب خواهد رســید‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون متاســفانه این موضوع محقق نشــده‪ ،‬از‬ ‫ســویی اگر از فعالیت های ســوداگرانه و ســفته‬ ‫بازانــه در بازارهــای مســکن‪ ،‬خــودرو‪ ،‬طــا ارز‪،‬‬ ‫ســکه و کاالهــای مختلــف دیگر مالیــات گرفته‬ ‫شــود‪ ،‬بــدون شــک مشــاهده خواهیــم کــرد که‬ ‫افزایش قیمت مســکن به طــور مثال با کنترل و‬ ‫کاهش روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫حقانی نســبت بیــان کــرد‪ :‬از ســویی منابــع‬ ‫ســرگردان در جامعــه نیــز می توانــد بــه بــورس‬ ‫سرازیر شود که این موضوع هم می تواند رونق‬ ‫بازار سهام را رقم بزند و هم از حجم نقدینگی‬ ‫در جامعــه خواهــد کاســت کــه ایــن موضــوع‬ ‫موجــب کاهــش تــورم خواهــد شــد و بــه نوعی‬ ‫جلوی رشد ان را خواهد گرفت‪ ،‬به هر حال باید‬ ‫دید که دولت و مجلس چه زمانی در این زمینه‬ ‫اقدام عملی انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایشنارضایتینانوایاناز هوشمندسازییارانهنان‬ ‫حدود ‪ ۷‬ماه از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان می گذرد‪.‬‬ ‫قــرار بــر ایــن بود‪ ،‬این طــرح راهی برای کاهش تخلفــات در حوزه‬ ‫ارد و نان باشــد‪ ،‬اما همراه با بروز تخلفات در این بخش‪ ،‬ســطح‬ ‫نارضایتی نانوایان در حال افزایش است و ان ها نسبت به کاهش‬ ‫اجباری ساعات پخت و بسته شدن برخی واحد های نانوایی و در‬ ‫نتیجه کاهش عرضه نان هشدار می دهند‪.‬‬ ‫اجرای طرح هوشمندســازی یارانــه ارد و نان در خردادماه اغاز‬ ‫شــد‪ .‬دولــت یکــی از اهداف اصلی اجرای این طــرح را جلوگیری از‬ ‫تخلفات در حوزه ارد و توزیع عادالنه یارانه های ارد و نان عنوان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫قرار بر این بود در مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه نان‪،‬‬ ‫نانوایی های کشــور به دســتگاه کارت خوان هوشــمند مجهز شوند‬ ‫یهــا و دیگــری‬ ‫و در مرحلــه دوم‪ ۱۵ ،‬درصــد از هزین ههــای نانوای ‬ ‫تخصیص ارد یارانه ای بر مبنای عملکرد به حســاب نانوایان واریز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یگــذرد امــا عــاوه بــر‬ ‫حــدود ‪ ۷‬مــاه از اغــاز اجــزای طــرح م ‬ ‫شهــا دربــاره بــروز تخلفــات در ایــن بخــش‪ ،‬ســطح نارضایتی‬ ‫گزار ‬ ‫نانوایان در حال افزایش است‪.‬‬ ‫بیژن نوروز مقدم ابکنار‪ ،‬رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران‪،‬‬ ‫در گفت وگــو بــا اقتصاد انالیــن درباره دالیل نارضایتــی نانوایان از‬ ‫اجــرای طــرح‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬تا امروز از حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نانوایی‬ ‫ســطح شــهر تهران‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۵۰‬نانوایی در طرح هوشمندســازی‬ ‫یارانه نان شرکت کرده و مجهز به دستگاه کارت خوان شده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ هر چند تعداد نانوایی هایی که در طرح شرکت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬نســبت به ان هایی که هنوز وارد طرح نشــده اند بســیار‬ ‫بیشتر است‪ ،‬اما به معنی رضایت ان ها از حضور در طرح نیست‪.‬‬ ‫نوروز مقدم ابکنار یاداور شد‪ :‬دولت برای نانوایانی که ارد نوع‬ ‫یک را دریافت می کردند ‪ ۱۵‬درصد و نانوایانی که ارد نوع دوم را‬ ‫دریافت می کردند (ازاد پزها) ‪ ۱۰‬درصد از میزان فروش کمک هزینه‬ ‫به حســاب نانو ایــان واریز می کند اما این میزان کمک پاســخگوی‬ ‫افزایش هزینه های ان ها نیست‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از زمــان دســتور دولــت بــرای اجــرای طرح و‬ ‫اجبــار نانوایــان برای حضور در ان‪ ،‬هزینه کارگری‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬اب‬ ‫و بــرق و گاز و همچنیــن مــواد اولیــه از جمله خمیــر مایع افزایش‬ ‫زیــادی داشــته اســت‪ ،‬به نحوی که کمــک ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصــدی فروش‬ ‫پاسخگوی هزینه تولید نان نیست‪.‬‬ ‫نــوروز مقدم بــا تاکید بر اینکه بدون اصــاح قیمت نان ادامه‬ ‫فعالیت برای بسیاری از واحد های نانوایان ممکن نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫واحد های نانوایی که دور از هر تخلفی ســعی در اجرای درســت‬ ‫طــرح دارنــد بــه مرحل ـه ای رســیده اند کــه در صورت عــدم اصالح‬ ‫قیمت نان ادامه کار برای ان ها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درصورتی که قیمت نان مطابق با افزایش هزینه های‬ ‫تولید اصالح نشود‪ ،‬با کاهش ساعات فعالیت نانوایی ها یا بسته‬ ‫نهــا مواجه خواهیم شــد کــه کاهش عرضه نان و تشــکیل‬ ‫شــدن ا ‬ ‫صف های طوالنی درب نانوایی ها را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نوروز مقدم از تهیه انالیز قیمت تمام شــده تولید نان و ارســال‬ ‫ان بــه اســتانداری و ســازمان حمایــت خبــر داد و گفــت‪ :‬همچنین‬ ‫مــا نامه هایــی بــه اتاق اصنــاف ایران و برخی از مســئوالن ارســال‬ ‫کرده ایــم و نســبت بــه نتایــج احتمالــی عــدم اصــاح قیمــت نــان‬ ‫هشدار داده ایم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران بر این باور است‪ ،‬مشکالت‬ ‫پیش امده به دلیل ان اســت که مســئوالن با دست پاچگی‪ ،‬بدون‬ ‫اماد هســازی کامــل زیرســاخت ها‪ ،‬اقــدام بــه اجــرای ناقــص طــرح‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بخشیاز اطالعاتمشتریانبانک هایخصوصینادرستاست‬ ‫معــاون مرکــز اطالعــات مالــی وزارت امــور‬ ‫اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬داده و اطالعات موجود‬ ‫بیانگــر این اســت که بخشــی از اطالعــات هویتی‬ ‫مشتریان بانک های خصوصی نادرست است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪« ،‬اهلل محمــد اقایــی» در‬ ‫«نشســت تخصصی تبیین و توضیح قانون مبارزه‬ ‫بــا پو لشــویی» در همــدان اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫کهــای خصوصــی هنــگام دریافــت اطالعاتی‬ ‫بان ‬ ‫هویتی افراد برای تکمیل پرونده ان ها‪ ،‬دقت الزم‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه استعالم های‬ ‫کهــای خصوصــی صــورت‬ ‫مــورد نیــاز از ســوی بان ‬ ‫نمی گیــرد بنابرایــن مشــتریان اطالعــات هویتــی‬ ‫نادرســت‪ ،‬نشــانی محــل ســکونت و دیگــر‬ ‫اطالعات مورد نیاز غیر صحیح را در اختیار بانک‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫معــاون مرکــز اطالعــات مالــی وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬بــرای نمونــه‬ ‫اطالعــات فــردی بــا ‪ ۱۲۱‬حســاب بانکــی و ‪۲۵‬‬ ‫شغل متفاوت در سامانه ثبت شده است‪.‬‬ ‫اقایــی اظهــار داشــت‪ :‬با توجه بــه اینکه ‪۸۰‬‬ ‫کهــای خصوصــی‬ ‫درصــد از اطالعاتــی کــه بان ‬ ‫از صاحبــان حســاب در زمینــه شــغل و مســکن‬ ‫دریافــت و در ســامانه وارد می کننــد واقعــی‬ ‫یتــوان در صورت‬ ‫نیســت‪ ،‬با اطالعــات غلط نم ‬ ‫بروز تخلف جرم این افراد را ثابت کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه پو لشــویی در‬ ‫همه کشــورها وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬نظام درصدد‬ ‫مبــارزه همه جانبــه و فراگیر با پو لشــویی اســت‬ ‫و در ایــن راســتا افراد مشــکوک بایــد ثابت کنند‪،‬‬ ‫فعالیت ان ها پول شویی نیست‪.‬‬ ‫معــاون مرکــز اطالعــات مالــی وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬ایــران از تامین مالی‬ ‫تروریســم اســیب دیــده اســت امــا بــه ناحــق‬ ‫کشورمان را متهم می کنند‪.‬‬ ‫اقایی یاداور شــد‪ :‬برخی شــرکت های صوری‬ ‫بــرای اخــال در نظــام اقتصادی ایجاد شــدند و‬ ‫این گونــه شــرکت ها از پرداخــت حقــوق دولــت‬ ‫طفره می روند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬جــرم پو لشــویی فراینــدی‬ ‫پیچیــده‪ ،‬مســتمر و ســازمان یافته‪ ،‬فراملــی بــا‬ ‫حضــور یق هســفیدها در انــدازه بــزرگ و بســیار‬ ‫مخرب است‪.‬‬ ‫معــاون مرکــز اطالعــات مالــی وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایی با اشــاره به ضرورت بازنگری‬ ‫دربــاره مجــازات مربــوط بــه پو لشــویی گفــت‪:‬‬ ‫مجازات ها باید به گونه ای تشــدید شــود که جنبه‬ ‫بازدارندگی داشت باشد‪.‬‬ ‫اقایی با بیان اینکه اگر کســی بخواهد خودرو‬ ‫یــا خان ـه ای گران قیمــت بخــرد‪ ،‬بنــگاه‪ ،‬دفترخانه‬ ‫یا بانک باید از وی درباره منشــا پول ســوال کند و‬ ‫وی موظف به پاسخگویی است تاکید کرد‪ :‬قانون‬ ‫مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم که هم‬ ‫اینــک در حال اجراســت در واقع همــان قانون «از‬ ‫کجا اورده ای» است‪.‬‬ ‫پو لشــویی فراینــدی اســت کــه طــی انجــام‬ ‫تهــای‬ ‫ان عوایــد و درامدهــای ناشــی از فعالی ‬ ‫مجرمانه غیرقانونی‪ ،‬ظاهر قانونی به خود بگیرد‬ ‫به عبارتی دیگــر پو لهــای کثیــف ناشــی از اعمــال‬ ‫خالف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شود و ضربه به‬ ‫اقتصاد کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫فرودگاه های کشور موظف ‬ ‫به دریافت گواهینامه‬ ‫بین المللیهستند‬ ‫معاون عملیات فرودگاهی با بیان اینکه فرودگاه های‬ ‫بین المللی تا تیرماه ‪ ۱۴۰۳‬موظف به دریافت گواهینامه‬ ‫هستند‪ ،‬گفت که با جدیت به دنبال ایجاد استانداردهای‬ ‫ســازمان هواپیمایی بــرای اخذ گواهینامــه فرودگاه های‬ ‫بین المللــی هســتیم‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬طبق مقــررات و‬ ‫ضوابط ســازمان ایکائو منــدرج در ‪ 14 ANNEX‬و ســند‬ ‫‪ 1/114 ICAR‬ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه منظــور‬ ‫استانداردسازیوعملیاتهماهنگطبقالگوهایشناخته‬ ‫شــده بین المللــی‪ ،‬فرودگاه های کشــور ملزم بــه دریافت‬ ‫مدرک گواهینامه فرودگاهــی (‪)Aerodrome Certificate‬‬ ‫هســتند‪ .‬در این راســتا به نقل از وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫فرشــید گلیــج ‪ -‬معاون عملیــات فرودگاهی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫فرودگاه هایبین المللیتاتیرماه‪ ۱۴۰۳‬موظفبهدریافت‬ ‫گواهینامه هستند‪ ،‬این در حالی است که از هم اکنون به‬ ‫دنبال ایجاد و ارتقای استانداردهای سازمان هواپیمایی و‬ ‫اخذ گواهینامه برای تعدادی از فرودگاه های بین المللی‬ ‫تا پایان ســال هســتیم‪ .‬فرودگاه ها مقوله اســتانداردها و‬ ‫دریافــت گواهینامــه را بــا جدیــت و به صــورت جهــادی‬ ‫پیگیریکنند‪.‬‬ ‫وی دربــاره اخریــن وضعیــت اداره کل تجهیــزات و‬ ‫سامانه هایفرودگاهی گفت‪:‬همه روزهنیروهایایناداره‬ ‫کلدر حالفعالیتهستند‪.‬در همینراستاخوشبختانهدر‬ ‫عمل جلوتر از مصوبات و برنامه ها هستیم‪ .‬گلیج درباره‬ ‫سفرهایاستانیخاطرنشان کرد‪:‬تماممصوباتسفرهای‬ ‫اســتانی با جدیت پیگیری می شــود و امور مصوب طبق‬ ‫زمان مشخص باید انجام شود‪ .‬وی در پایان با اشاره به‬ ‫وضعیت قرارداد پروژه های فرودگاهی تاکید کرد‪ :‬مدیران‬ ‫فرودگاه هــا درباره رفع معارضات و موانع پروژه ها اقدام‬ ‫جدیداشتهباشند‪.‬‬ ‫همچنیــن امیرحســین تابع جماعــت ‪ -‬معــاون‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬نظارت و امور اقتصادی‪ ،‬با بیان اینکه یکی‬ ‫از مالک هــای مــورد توجــه در بودجه بنــدی ســال اینــده‬ ‫فرودگاهی‪ ،‬موضوع رضایتمندی مســافران است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولــت مردمــی و همچنیــن وزارت راه و شهرســازی و‬ ‫مدیریت ارشد شرکت فرودگاه ها توجه ویژه ای به افزایش‬ ‫ســطح رضایتمندی مســافران فرودگاهی دارد و روی این‬ ‫موضوع حســاس است و مدیران فرودگاهی باید در این‬ ‫زمینه تالش بیشتری انجام دهند‪ .‬به گفته تابع جماعت‪،‬‬ ‫فرودگاه های اصفهان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬مهراباد‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬زاهدان‪ ،‬اهواز و یزد‪ ،‬فرودگاه های حائز رتبه های‬ ‫نخست تا نهم در جدول رتبه بندی ‪ ASQ‬هستند‪ .‬وی از‬ ‫حوزه اطالع رســانی به مســافران به عنوان مشکل اصلی‬ ‫در فرودگاه هــای کشــور یــاد کرد‪ .‬تابع جماعت با اشــاره‬ ‫به اســتقبال ‪ ۳۸‬شــرکت دانش بنیان از فراخوان شــرکت‬ ‫فرودگاه ها برای اســتفاده از توان و دانش این شرکت ها‪،‬‬ ‫حهــای این ‪ ۳۸‬شــرکت‪ ،‬با ‪۲۴‬‬ ‫افــزود‪ :‬پس از بررســی طر ‬ ‫شرکت جلسات تخصصی را برگزار کرده ایم و امیدواریم‬ ‫هرچه زودتر به نتیجه برسیم‪ .‬از مدیران فرودگاهی هم‬ ‫می خواهیــم تــا ایــن فراخــوان و زمینه های تعامــل را به‬ ‫شرکت های دانش بنیان استانی خود به طور کامل معرفی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شکل گیری تعارض منافع‬ ‫با حضور برخی صنایع‬ ‫باالدستی در بورس کاال‬ ‫نایب رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه مصوبه دولت با موضوع صــدور اجازه صادرات‬ ‫تولیدکننــدگان فــوالدی توســط بورس کاال‪ ،‬ارزشــمند و‬ ‫موجب انسجام در صادرات خواهد شد‪ ،‬شرط تحقق‬ ‫صاحب‬ ‫این امر را رفع مشکل حضور صنایع باالدستی‬ ‫ِ‬ ‫کرســی در بورس کاال که تعارض منافع ایجاد می کند‪،‬‬ ‫دانست‪ .‬سید علی محمد ابویی‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در مصوبه دولت که در جهت حمایت از‬ ‫صادرات اســت‪ ،‬تاکید بر این شــده کــه صرفا صادرات‬ ‫توسط صادرکننده شناسنامه دار و تولیدکننده یا نماینده‬ ‫تام االختیار او که مســئولیت کیفیت کاال و برگشــت ارز‬ ‫را بر عهده دارد‪ ،‬البته پس از تامین مکفی بازار‪ ،‬انجام‬ ‫شود تا رقابت ناسالم اتفاق نیفتد‪ .‬نایب رئیس انجمن‬ ‫نــوردکاران فــوالدی ایــران افــزود‪ :‬البته حضــور صنایع‬ ‫باالدســتی که صاحب کرســی در بورس کاال هســتند و‬ ‫دنبال دستیابی به صادرات‪ ،‬معافیت ها و ارز صادراتی‬ ‫هستند که تعارض منابع ایجاد می کند؛ لذا امیدواریم‬ ‫این مشکل را دولت حل کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬استنباط‬ ‫ما این اســت که دولت می تواند در جهت اشــتغال و‬ ‫ارزش افــزوده بیشــتر‪ ،‬ایــن تعارض منافع کــه در بورس‬ ‫کاال هســت و بعضــی مواقــع مــواد اولیــه مــا از بــازار‬ ‫جهانــی باالتــر اســت و برخــی مواقــع تامیــن منابع و‬ ‫مواد اولیه برای صنایعی که باید کاالی نهایی درست‬ ‫کنند ســخت تر و قیمت باالتر می شــود را برطرف کند‬ ‫تا طی یک عملکرد برد‪ -‬برد و در جهت ایجاد منافع‬ ‫ملی کمک بســزایی در جهت اشــتغال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نایب رئیــس انجمن نــوردکاران فــوالدی ایــران با بیان‬ ‫اینکه ما در حال حاضر کمیته کاالهای نهایی داریم که‬ ‫هدفش متعادل کردن بازار و واقعی کردن ان اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی است که صادرکنندگان یا تولیدکنندگان‬ ‫دنبال منافع شــخصی هســتند و اگر دولت و بورس کاال‪،‬‬ ‫نقش ملی در جهت حمایت از تولید نهایی و تامین کاال‬ ‫بــرای داخل ایفا کننــد‪ ،‬با راهکاری که دولت بورس کاال را‬ ‫موظف کرد بدون هرگونه فرایند پیچیده و نیاز به امضا‬ ‫طالیی و چالش‪ ،‬مجوز صادراتی را که یکی از اوراق الزمه‬ ‫در جهتصادراتبه گمرکاست‪،‬بهصادرکنندهارائه کند‬ ‫کــه این موضــوع در روند صادرات می تواند موفقیت امیز‬ ‫باشد‪.‬ابوییابراز امیدواری کرد کهباتشکیلزنجیرهفوالد‬ ‫باعنوان«شورایافراکسیونفوالد»‪،‬بتواناینباور راایجاد‬ ‫کرد کهمی شودبادر نظر گرفتنمنافعملی‪،‬منافعشرکتی‬ ‫و سازمانی نیز حفظ شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫مذاکره وزیر نفت‬ ‫ایران و ونزوئال‬ ‫وزیر نفت کشورمانباوزیر نفتونزوئالدر خصوص‬ ‫توسعه همکاری های مشترک دو کشور در زمینه انرژی‬ ‫و اخریــن تحوالت بــازار جهانی نفت به صورت تلفنی‬ ‫گفت وگــو کردند‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت نفت‪« ،‬جواد‬ ‫اوجــی» وزیــر نفت کشــورمان با «ال ایســامی» معاون‬ ‫رئیس جمهوری و وزیر نفت ونزوئال در خصوص توسعه‬ ‫همکاری های مشترک دو کشور در زمینه انرژی و اخرین‬ ‫تحــوالت بازار جهانی نفت به صورت تلفنی گفت وگو‬ ‫کردند‪ .‬ایران و ونزوئال در دولت سیزدهم مسیری تازه ای‬ ‫بــرای گســترش همــکاری در پیــش گرفتند و این کشــور‬ ‫امریــکای التین یکی از نقاط کانون دیپلماســی وزارت‬ ‫نفتبودهاستو همکاری های گسترده ایدر اینزمینه‬ ‫در دست اجراست‪.‬‬ ‫در جریــان ســفر اردیبهش ـت ماه امســال وزیر نفت‬ ‫و هیئــت همــراه به ونزوئــا قــرارداد و تفاهم نامه های‬ ‫متعــددی در زمینــه توســعه و تولیــد در میدا نهــای‬ ‫نفــت و گاز‪ ،‬ارتقا و نوســازی پاالیشــگاه ها و بهره گیری‬ ‫تهــای پاالیشــگاهی‪ ،‬امــوزش نیروی انســانی‬ ‫از ظرفی ‬ ‫و کارشناســی در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی‪ ،‬صدور‬ ‫خدماتفنیمهندسیوانتقالفناوریوتوسعهبازارهای‬ ‫صادراتی نفت خام‪ ،‬میعانات گازی و فراورده های نفتی‬ ‫امضا شد‪ .‬مهرماه امسال هم جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت از‬ ‫راه اندازینخستینپاالیشگاهفراسرزمینیبهنامال پالیتو‬ ‫در ونزوئال و پاالیش روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار بشــکه نفت خام‬ ‫میدان های کشور در این پاالیشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫نوسازی زیرساخت های‬ ‫حیاتی شرکت پایانه های‬ ‫نفتی ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران بر ضرورت‬ ‫نگهداری و نوسازی زیرساخت های این شرکت از جمله‬ ‫مخازنذخیره سازی‪،‬خطوطلولهو اسکله هایصادراتی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از شرکت پایانه های‬ ‫نفتــی ایــران‪ ،‬عبــاس اســدروز در بازدیــد از پایانه نفتی‬ ‫خارک اظهار کرد‪ :‬شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان‬ ‫یک شرکت فنی‪ ،‬عملیاتی و تخصصی و متولی انجام‬ ‫عملیــات صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی بایــد‬ ‫امادگی الزم را برای انجام ماموریت های محوله داشته‬ ‫باشد‪ .‬وی بر نگهداری و نوسازی زیرساخت ها از جمله‬ ‫مخازنذخیره سازی‪،‬خطوطلولهو اسکله هایصادراتی‬ ‫تاکید و عنوان کرد‪ :‬این اهداف باید در دستور کار مستمر‬ ‫مدیران‪ ،‬روســای ستادی و روسای مناطق عملیاتی قرار‬ ‫گیرد‪.‬مدیرعاملشرکتپایانه هاینفتیایرانافزود‪:‬باید‬ ‫تالش کنیم نقش خود را به عنوان مجموعه ای چابک‪،‬‬ ‫توانمنــد و متعالــی‪ ،‬با تامین رضایت پایدار مشــتریان‪،‬‬ ‫ســهامداران و ذی نفعــان کلیــدی ایفــا کنیــم‪ .‬اســدروز‬ ‫در بازدیــد از رونــد تعمیــرات مخــزن ‪ ۱۵‬پایانــه نفتــی‬ ‫خارک گفت‪ :‬با توجه به خرابی و فرســودگی سیســتم‬ ‫نشت بند مخزن‪ ،۱۵‬اقدام های الزم برای تعمیر سیستم‬ ‫نشت بندی در دستور کار قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به موجود بودن اسکاف باند مناسب در انبار اداره کاال‬ ‫خــارک‪ ،‬تامیــن فوم باکــس از منابــع داخلی‪ ،‬همچنین‬ ‫قابل استفاده بودن بخش های فلزی سیستم نشت بند‬ ‫موجود‪ ،‬عملیات اجرایی تعویض نشت بند با استفاده‬ ‫از ظرفیــت و تــوان داخل اغاز شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫پایانه های نفتی ایران تصریح کرد‪ :‬پس از پایان مراحل‬ ‫اجرای کار و نصب سیســتم نشت بندی اولیه به منظور‬ ‫حصول اطمینان از صحت عملکرد ان با هماهنگی اداره‬ ‫عملیاتصادراتمخزنتاارتفاع‪ ۴۶.۴‬فوتباموفقیت‬ ‫بارگیریشد؛همچنینپساز نصب گردگیر فلزیمجددا‬ ‫مخزن تخلیه شد‪ .‬پس از چند مرحله پر و خالی کردن‪،‬‬ ‫ایــن مخزن در ســرویس عملیاتی قــرار گرفت‪ .‬اســدروز‬ ‫اهداف از اجرای این پروژه را کاهش هزینه ها‪ ،‬استفاده‬ ‫حداکثــری از منابــع موجود‪ ،‬کاهــش مدت زمان تامین‬ ‫و اجرا‪ ،‬اســتفاده از قطعات فلزی ســالم مخزن‪ ،‬بهبود‬ ‫عملکرد سیستم نشت بندی و صرفه جویی قابل توجه‬ ‫بیانکرد‪.‬‬ ‫فراخوان شرکت نفت و گاز‬ ‫پارس برای اجرای پروژه‬ ‫پژوهشی‬ ‫رئیسپژوهشو فناوریو کانونتفکر شرکتنفتو‬ ‫گاز پارساز انتشار فراخوانپژوهشیموردنیاز اینشرکت‬ ‫بــرای تولیــد ایمن و پایــدار گاز از میدان مشــترک پارس‬ ‫جنوبی خبر داد‪ .‬به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و‬ ‫گاز پارس‪ ،‬عباسعلی پرتقالی با بیان اینکه واحد پژوهش‬ ‫و فناوری این شرکت برای اجرای پروژه های پژوهشی از‬ ‫طریق فراخوان به شناســایی و انتخاب مجریان واجد‬ ‫شرایط اقدام می کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای مشارکت بیشتر‬ ‫مراکز پژوهشی و دانشگاهی و توسعه زیرساخت های‬ ‫فناورانهحوزهتعمیراتو بهره برداریاز تاسیساتپارس ‬ ‫جنوبی‪ ،‬پروژه پژوهشی با عنوان «تحلیل علل ریشه ای‬ ‫حوادث ‪ RCFA‬خط لوله دریایی‪ ،‬ارزیابی یکپارچگی‬ ‫و تبییــن شــرایط اســتمرار تولیــد از میــدان گازی پــارس‬ ‫جنوبی» تعریف شده است‪ .‬وی با اشاره به احداث و‬ ‫بهره برداری از بیش از ‪ ۳‬هزار کیلومتر خط لوله دریایی‬ ‫جفــارس به عنوان شــاهرگ های‬ ‫‪ ۳۲‬اینــچ در بســتر خلی ‬ ‫انتقال گاز از تجهیزات فراســاحل میــدان پارس جنوبی‬ ‫به پاالیشگاه های خشکی مستقر در منطقه عسلویه و‬ ‫کنگان گفت‪ :‬در این پروژه پژوهشی مطالعات میدانی‬ ‫در زمینه ارزیابی و شناســایی علل و مخاطرات ناشــی‬ ‫از مکانیزم های تخریب بالقوه موجود در خطوط لوله‬ ‫دریایی انجام می شود تا با انجام اقدام های اصالحی‪،‬‬ ‫در راستای اهداف متعالی این شرکت در زمینه برداشت‬ ‫صیانتیو ایمنو افزایشبهره وریاز دارایی هایفیزیکی‬ ‫تاسیساتپارسجنوبی گامبرداریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫گسترش همکاری های نفتی ایران و عراق‬ ‫عــراق یکی از همراه های همیشــگی ایــران در‬ ‫حــوزه انرژی بوده اســت اخیرا اما بــه طور ویژه ای‬ ‫روی این همکاری ها تاکید شده و با ایجاد کارگروه‬ ‫مشــترک نفتی دو کشــور عزم جدی برای افزایش‬ ‫تعامالت دارند‪ ،‬موضوعی که به گفته کارشناسان‬ ‫می توانــد اتفاقــات مثبتــی را در حوزه انــرژی رقم‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫بــه گــزاش ایســنا‪ ،‬به تازگــی ابراهیم رئیســی ‪-‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر عزم ایران برای گســترش‬ ‫همکاری ها و ارتقای سطح روابط با عراق در همه‬ ‫عرص ههــا اعــام کــرد که تهــران به دنبال توســعه‬ ‫تبــادالت با بغداد در عرصه های مختلف تجاری‬ ‫و انــرژی اســت و برگــزاری نشس ـت های منظــم‬ ‫کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور می تواند‬ ‫نقش موثری در تحقق این هدف داشته باشد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع مورد اســتقبال طــرف عراقی نیز‬ ‫قــرار گرفت و مقرر شــد نشس ـت های کمیته های‬ ‫اقتصــادی دو کشــور فعــا ل و نتایج این جلســات‬ ‫به کمیته عالی دو کشــور منتقل شود‪ .‬روز گذشته‬ ‫وزارتخانه های نفت ایران و عراق موافقت خود را‬ ‫با تاسیس یک کارگروه مشترک نفتی اعالم کردند‪.‬‬ ‫ایــن کارگــروه که به عنوان کارگروه مــادر با رویکرد‬ ‫افزایــش بحــث و تبادل نظــر دربــاره پروند ههــای‬ ‫مشــترک در حــوزه انــرژی در دو کشــور ه مجــوار‬ ‫تاســیس شــد‪ ،‬از کمــک چند کارگــروه تخصصی از‬ ‫جملــه در حوز ه میدان های مشــترک‪ ،‬امــوزش و‪...‬‬ ‫بهرهمی برد‪.‬‬ ‫تاکنــون نشس ـت هایی پرشــمار بیــن اعضــای‬ ‫ایرانــی و عراقــی ایــن کارگــروه برگــزار و بعضی از‬ ‫مسائل مشترک از جمله میدان های نفتی مشترک‬ ‫دو کشور در این نشست ها به بحث و تبادل نظر‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫موضوعی که در سال های اخیر مورد انتقاد قرار‬ ‫می گرفت‪ ،‬عدم پرداخت مطالبات عراق به ایران‬ ‫بود اما ان طور که جواد اوجی ‪ -‬وزیر نفت اعالم‬ ‫کرده سال گذشته و امسال درباره وصول مطالبات‬ ‫به ویــژه مطالبــات صــادرات گاز بــه عــراق‪ ،‬همــه‬ ‫معوقات را دریافت کردیم و تقریبا همه مطالبات‬ ‫روزامــد اســت‪ .‬پارســال حدود یک میلیــارد یورو و‬ ‫امسال هم ‪ ۱.۶‬میلیارد یورو دریافت کردیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال حجــم صــادرات گاز بــه‬ ‫عراق نســبت به دوره مشــابه ســال پیش افزایش‬ ‫یافتــه اســت و هیچ گونه بدهی معــوق با دولت‬ ‫عراق نداریم‪.‬‬ ‫به نظر می رســد که دو کشور عزم جدی برای‬ ‫توســعه روابــط خــود داشــته باشــند‪ ،‬امیرمحمــد‬ ‫اســامی ‪ -‬کارشــناس حوزه انــرژی ‪ -‬در این رابطه‬ ‫به ایسنا اعالم کرد‪ :‬درباره عراق موارد بسیار زیادی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬البته شــرایط خاص نیز حاکم اســت؛‬ ‫موارد جاری مسئله صادرات برق و گاز ایران به این‬ ‫کشور بوده که در بسیاری از زمان ها دریافت پول‬ ‫ان با مشکل مواجه بوده است‪ ،‬البته گاهی اوقات‬ ‫از طرف ما پایداری عرضه وجود نداشت‪ ،‬ایران در‬ ‫فصول پرمصرف‪ ،‬یعنی زمانی که تقاضا در پیک‬ ‫بود‪ ،‬به عنوان مثال تابســتان در برق و زمســتان در‬ ‫گاز نمی توانست تامین کند و قطع جریان اتفاق‬ ‫می افتاد‪ ،‬این ها مواردی است که باید حل وفصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از طــرف دیگــر‬ ‫پتانســیل هایی در طــرف عراق وجــود دارد و این‬ ‫کشــور دارای میادین نفتی زیادی بــوده و درصدد‬ ‫توسعه میادین گازی نیز است و نیازمند همکاری‬ ‫و سرمایه گذاری زیادی برای توسعه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عمده مگا پروژه های عراق با یک مکانیزم خاص‬ ‫یشــود‪ ،‬به گون ـه ای کــه اکثر‬ ‫و مشــخص واگــذار م ‬ ‫میادین خود را به شــرکت های بزرگ واگذار کرده‬ ‫لذا طرف مذاکره برای اینکه بتوانیم خدمات فنی‬ ‫و مهندســی ارائه دهیم‪ ،‬شــرکت ملی نفت عراق‬ ‫نیست بلکه شرکت های بزرگی هستند که در انجا‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫او بابیاناینکهاینشرکت هابین المللیهستند‬ ‫و در درجــه اول از تحریم ها تبعیت می کنند و در‬ ‫درجه دوم ورود به لیســت تامین کننــدگان اعم از‬ ‫مشاور‪،‬پیمانکار‪،‬شرکت هایخدماتیو مهندسی‬ ‫و سازنده در فهرست مجاز شرکت های بین المللی‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ممکن است ما بتوانیم از عراق‬ ‫بخواهیــم در مورد برخی از میادیــن و یا برخی از‬ ‫زمین های خود مدل همکاری را تغییر دهد و روش‬ ‫جدیدی وضع شود و تاکید بیشتری روی پروژه های‬ ‫ای پی سی داشته باشد و خودش نیز پول ان ها را‬ ‫پرداخت کند و طرف قرارداد ما خود دولت عراق‬ ‫و یا شرکت ملی نفت عراق باشد‪.‬‬ ‫اســامی بــا بیــان اینکه مســئله دیگــری که در‬ ‫یشــود این اســت‬ ‫حوزه میادین مشــترک مطرح م ‬ ‫که ســازوکارهای دیگری اندیشــیده شود‪ ،‬معموال‬ ‫عراق انتظار دارد ســرمایه گذار به این کشــور برود‬ ‫و تمام قراردادهای خود را به شکل سرمایه گذاری‬ ‫واگــذار می کند‪ ،‬گفــت‪ :‬ما در ایران ســرمایه اماده‬ ‫نداریــم که بخواهیم در انجا ســرمایه گذاری کنیم‬ ‫امــا ظرفیتــی وجــود دارد که شــرکت های توانمند‬ ‫ایرانی بتوانند ورود پیدا کنند‪ ،‬به بازار عراق و این‬ ‫فرصت سرمایه گذاری به ان ها داده شود و شرکت‬ ‫یشــود که‬ ‫خصوصی و دولتی خودش عهده دار م ‬ ‫این سرمایه گذاری را چگونه تامین کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر کارگروه روی این موضوع‬ ‫کار کند و این مسیر باز شود‪ ،‬ظرفیت بسیار خوبی‬ ‫را ایجاد می کند‪ ،‬البته تاکید فراوان بر این است که‬ ‫وزارت نفت ایران و یا طرف کارگروه ایرانی اساسا‬ ‫هیچ نوع تاکیدی نداشته باشند که یکسری شرکت‬ ‫خاص را به عراق معرفی کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همواره‬ ‫شاهد بودیم که در مذاکرات بین المللی و کارهایی‬ ‫کــه وزارت نفــت و نیــروی ایران انجــام می دهند‪،‬‬ ‫معموال چند شرکت که عمدتا خصولتی هستند را‬ ‫معرفیمی کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه اولین تاکید باید بر‬ ‫این باشــد که اگر قرار اســت یــک کار موثر انجام‬ ‫دهیــم‪ ،‬دولــت ایــران و طــرف ایرانــی در کارگــروه‬ ‫میــدان را بــرای همــه شــرکت های توانمنــد بــاز‬ ‫بگذارنــد؛ شــرکت های توانمنــد بســیاری در ایران‬ ‫حضــور دارنــد که در دهه گذشــته به دلیل فضای‬ ‫انحصاری بازار ایران نتوانستند خوب توسعه پیدا‬ ‫کننــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نقــش دولت ایــران در دو زمینه‬ ‫مهم است‪ ،‬یکی اینکه ایران از تمام ظرفیت هایی‬ ‫کــه می تواند اســتفاده کند و دوم اینکــه از دولت‬ ‫عــراق تعهــد جــدی را بــرای بازپرداخــت طلــب‬ ‫کنــد‪ ،‬ایــن مســئله ظرفیت بســیار خوبی اســت تا‬ ‫شرکت های ایرانی در این کشور فعال شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر فضا محدود نشود و به‬ ‫دولت عراق توصیه شود که به شکل قراردادهای‬ ‫خدماتی و مهندسی و پیمانکاری ظرفیت هایی را‬ ‫تعریــف کنــد و پول را به موقــع برگرداند‪ ،‬فرصت‬ ‫خوبی ایجاد خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ایران دست‬ ‫شرکت ها را باز بگذارد و معرفی ان ها به عراق را‬ ‫تسهیل کند و تضامین و تعهداتی را از طرف عراق‬ ‫بخواهد‪ ،‬می توان گام های خوبی را در این عرصه‬ ‫برداشت‪ ،‬اکنون نیز طرح های مناسبی برای توسعه‬ ‫صنعت نفت عراق وجود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گازرسانی به ‪ ۱۸۷‬روستای کرمانشاه در دست اجرا است‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه گازرسانی به‬ ‫‪ ۱۸۷‬روســتای اســتان با اعتبار ‪ ۶۶٠‬میلیارد تومان اکنون در دســت‬ ‫یشــود تا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬تمام‬ ‫اجــرا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پیش بینی م ‬ ‫روستاهای باالی ‪ ۲٠‬خانوار استان کرمانشاه گازدار شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬ناصر حسینی» در دیدار با فرماندهان قرارگاه‬ ‫نجف اشــرف و ســپاه حضرت نبی اکرم (ص) اســتان کرمانشــاه با‬ ‫تبریک هفته بســیج افزود‪ :‬هم اینک هزار و ‪ ۸۷۵‬روســتای اســتان‬ ‫از نعمــت گاز بهره منــد هســتند که ایــن تعداد بیــش از ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫جمعیت روستایی استان را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬به منظور رفاه حال روســتاییان و جلوگیری از‬ ‫مهاجــرت مــردم از روســتاها به مناطق شــهری‪ ،‬گازرســانی به تمام‬ ‫روستاهای مرزی در اولویت کاری این شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز اســتان با اشــاره به اینکه هم اکنون بیش‬ ‫از ‪ ۹۶‬درصــد از جمعیت شــهری اســتان از نعمــت گاز برخوردارند‬ ‫یاداور شــد‪ :‬هم اکنون ‪ ۳۰‬شــهر برخوردار از گاز در استان کرمانشاه‬ ‫وجود دارد و کار گازرسانی به شهرهای «ریجاب» و «ازگله» نیز در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫حســینی همچنین گفت‪ :‬عــاوه بر این در زمــان حاضر ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۶٠‬واحد تولیدی و صنعتی استان کرمانشاه نیز از گاز بهره مند‬ ‫هســتند‪ .‬وی با بیان اینکه شــرکت گاز اماده گازرســانی به یگان ها‬ ‫و پاسگاه های مرزی استان است افزود‪ :‬این شرکت امادگی دارد از‬ ‫توان خود برای اماده کردن زیرساخت های گازرسانی به یگان ها و‬ ‫پاسگاه های مرزی استان کرمانشاه استفاده کند‪.‬‬ ‫حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت سوخت پاک‬ ‫گاز که بسیار راحت به مردم عرضه می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مردم باید‬ ‫قدردان خدمات نظام باشند چراکه در هیچ کجای دنیا سوخت به‬ ‫این ارزانی و وفور در درسترس مردم نیست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همان گونــه کــه نیروهــای امنیتــی‪ ،‬نظامــی و‬ ‫انتظامــی امنیــت را برای مردم بــه ارمغان می اورند‪ ،‬ما در شــرکت‬ ‫گاز نیز با سختی ها و مشقات فراوان با گازرسانی در مناطق سخت‬ ‫گذر و کوهستانی گاز را به درب منزل شهروندان شهری و روستایی‬ ‫اورده و اسایش و رفاه مردم عزیزمان را فراهم کرده ایم‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه با اشــاره به سردشــدن‬ ‫هــوا و اهمیــت رعایــت «دمای رفــاه» بــه ویــژه در ادارات و منازل‬ ‫مســکونی گفت‪ :‬دمای رفاه ‪ ۱۸‬درجه ســانتی گراد اســت و ادارات‬ ‫باید بکوشند نسبت به رعایت ان اهتمام ورزند تا بتوان فصل سرما‬ ‫را بــدون چالش ســپری کــرد‪ .‬وی گفت‪ :‬انتظار م ـی رود با توجه به‬ ‫افزایش مصرف گاز‪ ،‬واحدهای تابعه سپاه نیز با صدور دستورات‬ ‫الزم نسبت به پایش دمای واحدهای خود اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫کرمانشاه نخستین بار در سال ‪ ۱۳۷۲‬به شبکه گاز شهری متصل‬ ‫شد؛ بر اساس اعالم سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۶/۹۹‬درصــد جمعیــت شــهری با گازرســانی به ‪ ۳۰‬شــهر و‬ ‫‪ ۱/۸۶‬درصد جمعیت روستایی با گازرسانی به هزار و ‪ ۸۱۵‬روستا‬ ‫از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پروژه اب رسانی به سنندج با حضور رئیس جمهور‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫پــروژه انتقــال اب ســد ازاد بــه تصفیه خانــه‬ ‫ســنندج‪ ،‬با حضــور رئیس جمهور بــه بهره برداری‬ ‫رسید تا بعد از سال ها‪ ،‬مردم این شهر از اب شرب‬ ‫گوارابنوشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سامانه انتقال اب سد ازاد به‬ ‫تصفیه خانه سنندج که عملیات اجرایی ان بهمن‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬اغــاز شــد‪ ،‬بــا حضور حجت االســام‬ ‫ســیدابراهیم رئیســی و بــا ‪ ۸۵۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬در مدار بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫مــردم ســنندج در چنــد ســال اخیــر از طعم و‬ ‫بوی اب شرب این شهر به شدت ناراضی هستند‬ ‫و هر از گاهی با گذاشــتن عکس یا فیلمی از اب‬ ‫ف کشیده‬ ‫داخل لوله های منزل یا دبه های به ص ‬ ‫شــده جلوی چشــمه های اطراف شــهر در فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬نارضایتــی خــود را از کیفیــت پایین اب‬ ‫اعالم می کنند و مسئوالن را به چالش می کشند‪.‬‬ ‫این وضعیت ادامه داشــت تا اینکه مسئوالن‬ ‫استان و وزارت نیرو به فکر چاره افتادند و طرح‬ ‫ســامانه انتقــال اب از ســد ازاد بــه تصفیه خانــه‬ ‫سنندج در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫بااین حال تامین اب شــرب ســنندج از طریق‬ ‫انتقــال اب ســد ازاد در دولــت دوازدهــم محقق‬ ‫نشــد و ایــن تکلیــف به دولت ســیزدهم رســید و‬ ‫تهــای مهم و اصلی این دولت‬ ‫بــه یکی از اولوی ‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫طــول کلــی مســیر پــروژه اب رســانی بــه شــهر‬ ‫ســنندج حــدود ‪ ۶۰‬کیلومتــر و ارتفاع پمپــاژ اولیه‬ ‫‪ ۴۸۰‬متــر اســت کــه در ایــن میــان ‪ ۲۸‬کیلومتر از‬ ‫این مســیر با لوله های فوالدی به قطرهای ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۲۰۰‬میلی متر منشــعب شــده و با بهره برداری‬ ‫از ان ساالنه امکان انتقال ‪ ۵۷‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب به تصفیه خانه اب شهر سنندج برای جمعیتی‬ ‫معادل ‪ ۷۰۰‬هزار نفر‪ ،‬در افق ســال ‪ ۱۴۲۵‬ایجاد‬ ‫شده است تا مردم از اب شرب با کیفیت و پایدار‬ ‫بهره مندشوند‪.‬‬ ‫عبور مسیر خط انتقال از مناطق سخت گذر‬ ‫و در مسیرهای با وضعیت جغرافیایی سخت و‬ ‫ترانش ـه هایی بــه ارتفاع ‪ ۲۰‬متــر موجب تعریض‬ ‫جاده های روســتایی و بهره مندی این روســتاها از‬ ‫خدمات زیربنایی نیز شده است‪.‬‬ ‫در این طرح سیســتم کنترل یکپارچه ســامانه‬ ‫انتقــال اب و همچنیــن ایســتگاه تقلیــل فشــار از‬ ‫‪ ۲۷‬بــه ‪ ۲‬بــرای اولین بار در دیســپاچینگ انتقال‬ ‫اب کشــور طراحــی و راه اندازی شــده کــه در نوع‬ ‫خــود کم نظیر اســت و طراحی‪ ،‬ســاخت‪ ،‬نصب‬ ‫و راه اندازی ان به طور کامل توسط متخصصان‪،‬‬ ‫کارشناســان ایرانــی و زنجیر ههــای تولیدکننــدگان‬ ‫داخلی شامل قطعه سازان استان کردستان انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این پــروژه یکی از مهم ترین طرح هایی بوده‬ ‫کــه بــرای بهبــود کیفیت اب شــرب شــهر ســنندج‬ ‫در مــدت کمتــر از ‪ ۲‬ســال و بــا همــت و تــاش‬ ‫شبانه روزی حدود ‪ ۶۰۰‬نفر از مهندسان و کارگران‬ ‫ایرانی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مهم ترین مطالبه سنندجی ها محقق شد‬ ‫وزیــر نیرو گفت‪ :‬بیشــترین‬ ‫خواستهومطالبهمردماستانبه‬ ‫خواســته و مطالبه مردم استان‬ ‫ویژهمردمسنندجارتقای کمیو‬ ‫به ویــژه مــردم ســنندج ارتقای‬ ‫کیفی اب این شهر بود‪ ،‬شرایط‬ ‫کمی و کیفی اب این شهر بود‪،‬‬ ‫کمــی و کیفــی ابــی کــه از ســد‬ ‫شــرایط کمــی و کیفــی ابــی که‬ ‫قشالق تامین می شد به خاطر‬ ‫علی اکبر‬ ‫از ســد قشــاق تامیــن می شــد‬ ‫تغذیه گرایی سد با مشکالتی‬ ‫محرابیان‬ ‫بــه خاطــر تغذیــه گرایــی ســد‬ ‫همــراه بــود و اب بــوی بــد و‬ ‫طعم‬ ‫و‬ ‫بد‬ ‫بــوی‬ ‫اب‬ ‫بــا مشــکالتی همراه بــود و‬ ‫طعم نامناسب داشت و مهم ترین مطالبه مردم‬ ‫نامناسبداشتومهم ترینمطالبهمردمسنندج ســنندج حل این مشــکل بود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫حــل ایــن مشــکل بــود‪ .‬علی اکبــر محرابیــان در در اوایــل دولــت این پروژه ‪ ۱۵‬درصد پیشــرفت‬ ‫دیدار رئیس جمهور با مردم سنندج که در سالن داشــت‪ ،‬لذا این خواســته به دولت منتقل شد و‬ ‫ازادی این شــهر برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کردستان باتاکیداترئیس جمهور‪،‬تامینمنابعمالیانجام‬ ‫پتانسیل های بی نظیری در عرصه های مختلف شــد و در ســفر رئیس جمهور در تیرماه جاری به‬ ‫از جمله کشاورزی‪ ،‬باغداری‪ ،‬معدن‪ ،‬گردشگری اســتان نیز بر تامین منابع مالی این پروژه به هر‬ ‫و جاذبه های طبیعی دارد و کلید توســعه همه شیوه ای و بهره برداری از ان قبل از فصل زمستان‬ ‫ایــن ظرفیت هــا اب اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬تقاضایی تاکید شــد‪ .‬وزیــر نیرو با بیان اینکه ابتدای ســال‬ ‫که همواره مردم این اســتان از مســئوالن داشتند جــاری ایــن پــروژه ‪ ۳۵‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫و بارش های خوب و ظرفیت های خوب ابی در داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس ازان و بعــد از هشــت ماه‪،‬‬ ‫اســتان شــرایطی فراهم کرد که با استفاده از این امروز شــاهد بهره برداری از این طرح هستیم که‬ ‫کلید در مسیر توسعه استان اقدامات مناسبی را به صورت معناداری کمیت و کیفیت اب را ارتقا‬ ‫انجــام بدهیم‪ .‬وزیر نیرو با بیــان اینکه در اولین داد‪ .‬وزیر نیرو با بیان اینکه اب سنندج از طریق‪۲‬‬ ‫سفری که به این استان داشتم (در شروع دولت تصفیه خانه شماره یک و ‪ ۲‬تامین می شود یاداور‬ ‫ســیزدهم) بــه همــراه اســتاندار و جمعــی دیگر شــد‪ :‬تصفیه خانه شــماره یک هفته پیش وصل‬ ‫از مســئوالن اســتانی از تمامــی طرح هــای ابــی و وارد شــبکه شــد و ‪ ۶۰‬درصد اب شــهر را تامین‬ ‫اســتان بازدید کردیم؛ هم طرح های نیمه تمام و می کند‪ ،‬اقدامات تکمیلی تصفیه خانه شماره ‪۲‬‬ ‫هم طرح هایی که تا ان روز شــروع نشــده بود و هم انجام شد و خط انتقال به این تصفیه خانه‬ ‫طرح هایی که با پیشرفت بسیار اندک در مسیر وصــل و امــروز اب مــورد نیاز ســنندج از محل ‪۲‬‬ ‫تامیــن منابع مالی گیر کرده بــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تصفیه خانه از سد ازاد تامین می شود‪ .‬محرابیان‬ ‫در انسفر اولویت هاتعیینو خواسته هایمردم یــاداور شــد‪ :‬در موضــوع طرح هــای ابی اســتان‪،‬‬ ‫بررسی شد و با ظرفیت هایی که در اختیار بود در طرح های دیگر از جمله سدها و خطوط انتقال‬ ‫نقاط مختلف استان در شهرستان های مختلف‪ ،‬در شهرســتان ها و شــبکه های اب رسانی مدنظر‬ ‫طرح هایی به عنوان طرح های ویژه و اولویت دار است و سرعت پیشرفت طرح های اب مناسب‬ ‫استان تعیین شد که از ان جمله طرح اب رسانی اســت و امیدواریــم تا پایــان دولت هر چند ماه‬ ‫به شهر سنندج است‪ .‬محرابیان افزود‪ :‬بیشترین یک بار شاهدافتتاحطرح هایابیباشیم‪.‬‬ ‫مصرف گاز شهروندان البرزی ‪ ۴‬برابر‬ ‫میانگینجهانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫ان معنــا نیســت که مشــترکین‬ ‫البــرز بــا بیــان اینکه متاســفانه‬ ‫ایــن بخــش بــه هــر نحــوی که‬ ‫میانگین مصــرف گاز هر البرزی‬ ‫دوســت دارند گاز مصرف کنند‬ ‫‪ ۳.۵‬تــا ‪ ۴‬برابــر اســتانداردهای‬ ‫بلکــه ضــروری اســت مدیریت‬ ‫جهانــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر به‬ ‫مصرف را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫رضا غفاریان‬ ‫طــور میانگیــن میــزان مصــرف‬ ‫این مســئول تاکیــد کــرد‪ :‬مردم‬ ‫روزانــه گاز در روزهــای ســرد‬ ‫باید بداننــد به هر میزان که در‬ ‫ســال ‪ ۵‬مترمکعــب باشــد‪ ،‬البرزی هــا حــدود ‪ ۱۶‬مصرف گاز مدیریت داشته باشند‪ ،‬چراغ کمتری‬ ‫مترمکعب مصرف دارند‪ .‬ســید رضــا غفاریان با از بخــش صنعــت خامــوش می شــود‪ .‬غفاریــان‬ ‫اشــاره بــه افزایــش مصــرف گاز در فصــول ســرد اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه کشــورهای اطراف‬ ‫ســال اظهار کرد‪ :‬روشــن شــدن وسایل گرمایشی گاز ما را با قیمت باالیی خریداری می کنند و در‬ ‫در فصول ســرد سال اغلب باعث ایجاد ناترازی کنار ان‪،‬امکانتولیدمحصوالتپتروشیمیمتنوع‬ ‫در میزان تولید و مصرف گاز می شود‪ .‬وی ادامه از این انرژی خدادادی وجود دارد‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫داد‪ :‬برای مدیریت این وضعیت‪ ،‬ممکن اســت در میزان مصرف شرایط ارزاوری بیشتر‪ ،‬افزایش‬ ‫حاکمیت مجوز اســتفاده از ســوخت مازوت در درامد ملی و باال رفتن سطح رفاه مردم را در پی‬ ‫برخــی از نیروگاه هــا مثل منتظــر قائــم را در بازه دارد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز البــرز با بیان اینکه‬ ‫مشخصی صادر کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث تامین متاسفانه میانگین مصرف گاز هر البرزی ‪ ۳.۵‬تا‬ ‫گاز‪ ،‬اولویــت اصلــی شــرکت ملــی گاز‪ ،‬رفــع نیاز ‪ ۴‬برابر استانداردهایجهانیاست‪ ،‬گفت‪:‬اگر به‬ ‫مشــترکین خانگی اســت و در صورت کمبود گاز طور میانگین میزان مصرف روزانه گاز در روزهای‬ ‫ممکن اســت محدودیت هایی برای واحدهای ســرد ســال ‪ ۵‬مترمکعب باشــد‪ ،‬البرزی ها حدود‬ ‫تولیدی و صنعتی اعمال شود‪ .‬وی توضیح داد‪ ۱۶ :‬مترمکعــب مصــرف دارنــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬هــر‬ ‫با برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬خوشبختانه تا پایان مشترک حتی اگر ‪ ۱۰‬درصد در مصرف روزانه خود‬ ‫زمســتان هیچ مشــکلی در تامین گاز مشــترکین صرفه جوییداشتهباشدمی توانیمامیدوار باشیم‬ ‫خانگــی نخواهیــم داشــت و تمهیــدات الزم در که تعداد بیشتری از واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫این خصوص اندیشیده شده است‪ .‬البته این به بتوانندبدونقطعی گاز زمستانراسپری کنند‪.‬‬ ‫جزییات جهاد اب رسانی به ‪۶۶۹‬‬ ‫روستای کرمان‬ ‫اجــرای پروژه اب رســانی قرارگاه امام حســن‬ ‫مجتبــی (ع) ســپاه بــه ‪ ۶۶۹‬روســتای دورافتــاده‬ ‫کرمان‪ ،‬بنا به گفته مسئوالن دستگاه های متولی‬ ‫اقدامی در محرومیت زدایی و ایجاد شــبکه اب‬ ‫شــرب و بهداشــتی در پهناورترین اســتان کشــور‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬قرارداد اب رسانی قرارگاه‬ ‫امام حســن مجتبی (ع) از زمستان ســال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫موضوعجهاداب رسانیبهروستاهایدارایتنش‬ ‫ابی یا فاقد شــبکه کشور منعقد شد و عملیات‬ ‫جهــادی اب رســانی بــه دورافتاده تریــن نقــاط‬ ‫کرمان در دستور کار مسئوالن قرار گرفت‪ .‬پروژه‬ ‫اب رسانیقرارگاهامامحسنمجتبی(ع)بر اساس‬ ‫اعالم متولیان پیشرفت مطلوبی طی یک سال‬ ‫گذشته داشته و امیدها همچنان برقرار است تا با‬ ‫تکمیلان هالبخندرضایتبر لبانتمامیساکنان‬ ‫روســتاهای فاقــد اب و محــروم بنشــیند‪ .‬جهــاد‬ ‫اب رسانی با اولویت مناطقی اجرایی شده است‬ ‫که نقاط دور افتاده هستند و اب رسانی به ان ها‬ ‫با تانکر یا به شکل کامال سنتی انجام می گیرد که‬ ‫با اجرای این طرح از اب شرب بهداشتی و سالم‬ ‫و پایدار بهره مند می شــوند‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان کرمــان در ایــن خصوص‬ ‫می گوید‪ :‬اب شرب ‪ ۶۶۹‬روستای استان کرمان با‬ ‫همکاریقرارگاهاب رسانیامامحسنمجتبی(ع)‬ ‫در مجمــوع با اعتبــاری به ارزش یک هــزار و ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان طی‪ ۳۰‬ماه تامین می شود‪.‬‬ ‫علیرضــا عبدیــان افــزود‪ :‬پــروژه اب رســانی‬ ‫امــام حســن مجتبــی (ع) نیــز در همین راســتا از‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری در استان پهناور کرمان‬ ‫اغاز به کار کرده است و اکنون بیش از ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی دارد‪ .‬وی با اشــاره به سرعت‬ ‫خــوب پروژه و روند پیش روی ان افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتر خطانتقال‪ ۱۴۵،‬کیلومتر شبکهتوزیع‪،‬‬ ‫هفت باب مخزن با یک هزار و ‪ ۴۰۰‬مترمکعب‬ ‫ظرفیت و حفاری‪ ۱۱‬حلقه چاه انجام شده است‪.‬‬ ‫عبدیان معتقد اســت که اگر اعتبارات مورد نیاز‬ ‫بموقع تامین شــود‪ ،‬این پروژه در موعد مقرر در‬ ‫تمامی‪ ۲۱‬مجتمع روستایی استان کرمان اجرایی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬وی درعین حــال گفــت‪ ۲ :‬قــرارگاه‬ ‫پیشــرفت و ابادانی ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان و‬ ‫قرارگاهسازندگیخاتم االنبیامعین هاییهستند‬ ‫که از ســوی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای‬ ‫انجام این پروژه در استان کرمان تعیین شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان کرمان‬ ‫همچنین با قدردانی از همکاری‪ ۲‬معین پروژه و‬ ‫همچنینفرماندهانسپاهناحیه هاییکهنهایت‬ ‫همکاری را در این اقدام داشتند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پروژه‬ ‫بسیار بزرگ و خوبی برای استان کرمان تعریف‬ ‫شده که می تواند بسیاری از مشکالت اب رسانی‬ ‫در این اســتان را رفع کند اما اجرای ســریع پروژه‬ ‫تعاملدستگاه هایاجرایی‪،‬فرمانداران‪،‬دهیاران‬ ‫و شوراهای روستاهارامی طلبد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫محقق شدن روند پرداخت تعرفه‬ ‫پرستاری برای پرستاران در گلستان‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫میانگین به ازای هر تخت یک‬ ‫پزشــکی گلســتان از پرداخــت‬ ‫و ‪ ۳‬دهــم درصد پرســتار وجود‬ ‫علی الحسابتعرفهپرستاریدر‬ ‫دارد‪ .‬ســعید گل فیــروزی ادامه‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫داد‪ :‬میانگین وجود پرســتار به‬ ‫به گزارشصداوسیما‪،‬سعید‬ ‫ازای تخت در کشور یک و یک‬ ‫سعید گل‬ ‫گل فیــروزی افــزود‪ :‬دانشــگاه‬ ‫دهم درصد است‪ .‬او همچنین‬ ‫فیروزی‬ ‫علوم پزشــکی گلســتان یکی از‬ ‫از تبدیل وضعیت و ساماندهی‬ ‫ده دانشگاه در بین مراکز استان های کشور است ‪ ۲‬هزار نفر در گلســتان با اجرای قانون ایثارگری‬ ‫که توانسته پرداخت تعرفه پرستاری را برقرار کند خبــر داد و گفــت‪ :‬بیشــتر ایــن افــراد در بخــش‬ ‫و فعــا به صورت علی الحســاب پرداخ ‬ ‫تشــده پرســتاری تبدیل وضعیت شــدند‪ .‬او گفت‪ :‬قرار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اســت ده هزار نفر از فعاالن بهداشــت و درمان‬ ‫او گفت‪ :‬تالش می کنیم تعرفه پرستاری برای در استان های کشور به زودیساماندهیشوند‪.‬‬ ‫کادر اورژانــس ‪ ۱۱۵‬و نیروهــای فعــال در بخــش‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیگلستانهمچنین‬ ‫پیشبیمارستانیهمفعالبه صورتسه درصدی به موضوع فعالیت مراکز ارائه خدمات پرستاری‬ ‫برقرار شود‪.‬رئیسدانشگاهعلومپزشکی گلستان در منزل اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس اعالم وزارت‬ ‫از فعالیت حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬پرســتار در مراکز بهداشت باید به ازای هر ‪ ۵۰‬هزار نفر یک مرکز‬ ‫دولتی گلســتان خبــر داد و افزود‪ :‬در گلســتان ‪ ۲‬وجود داشته باشد و ما از بخش خصوصی برای‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬تخت بیمارســتانی داریم که به طور راه اندازیچنینمراکزیحمایتمی کنیم‪.‬‬ ‫گلستانمیزباندوازدهمینجشنوارهملی‬ ‫سرود رضوی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫گفت‪ :‬ترویج اندیشه امامت و‬ ‫اســامی گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫تحکیمنظاموالیتبامحوریت‬ ‫راســتای ســری برنام ههــای‬ ‫شخصیت‪ ،‬سیره و معارف امام‬ ‫بیستمین جشــنواره بین المللی‬ ‫رضــا (ع) و فرهنــگ رضــوی در‬ ‫امام رضا (ع)‪ ،‬گلستان به عنوان‬ ‫سطح جامعه از طریق گسترش‬ ‫محمد رعیت‬ ‫میزبــان دوازدهمیــن جشــنواره‬ ‫تهــای فرهنگــی‪ ،‬هنری‬ ‫فعالی ‬ ‫ملی ســرود رضوی معرفی شد‪.‬‬ ‫و رســانه ای‪ ،‬ازجملــه اهــداف‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬محمد رعیت اظهــار کرد‪ :‬بنیاد برپایی این جشــنواره اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بســط و‬ ‫بین المللــی امام رضــا (ع) با مشــارکت معاونت ترویجهنرهایاواییبامحوریتفرهنگرضوی‪،‬‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬معاونت تعامــل و تبــادل هنــری بــا اقــوام ایرانی در نشــر‬ ‫پرورشی وزارت اموزش وپرورش‪ ،‬اداره کل فرهنگ نواهای مذهبی و شناسایی و حمایت از جوانان‬ ‫و ارشاد اسالمی و اداره کل اموزش وپرورش استان مستعد و خالق در حوزه شعر و سرود با تاکید‬ ‫گلستان‪ ،‬به مناســبت دهه کرامت‪ ،‬دوازدهمین بر موسیقی نواحی‪ ،‬از دیگر اهداف این رویداد‬ ‫جشــنواره ملــی ســرود رضــوی را برگــزار می کند‪ .‬است که می توان به ان اشاره کرد‪ .‬رعیت گفت‪:‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان به دبیرخانهجشنوارهادارهکلاموزش وپرورشاستان‬ ‫برگــزاری نشســت هم اندیشــی و هم افزایــی و گلستانبودهو اینرویداددر اردیبهشت ماهسال‬ ‫تعاملــی فی مابیــن اداره کل فــوق‪ ،‬اشــاره کرد و ایندهبرگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫صادرات کاال از سمنان با ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫افزایش از ‪ ۷۴‬میلیون دالر فراتر رفت‬ ‫مدیــرکل گمــرک اســتان‬ ‫کاالهــا بــه ‪ ۳۲‬کشــور جهــان‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬کاالهــای‬ ‫ازجملــه عــراق‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫صادراتــی اســتان بــا رشــد‬ ‫ترکیــه‪ ،‬روســیه‪ ،‬پاکســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬درصــدی ارزش دالری‪،‬‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬امــارات متحــده‬ ‫امســال از ‪ ۷۴‬میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫عربــی‪ ،‬اذربایجــان‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫علی سعدالدین‬ ‫هــزار دالر فراتــر رفــت‪ .‬علــی‬ ‫کویــت‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬هنــد‪،‬‬ ‫ســعدالدین ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬ارمنســتان و ژاپن‪،‬‬ ‫صــادرات کاالهــای تولیــدی از کارخان ههــای صــادر شــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬صــادرات کاال از‬ ‫اســتان ســمنان از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬تا پایان اســتان ســمنان امســال ازنظر وزن ســه درصد‬ ‫ابان نســبت به مدت مشــابه سال قبل با ‪ ۲۳‬کاهــش و ازنظــر ارزش ‪ ۲۳‬درصــد افزایــش‬ ‫درصد افزایش به ‪ ۳۲‬کشور جهان صادر شد‪ .‬داشــت و متوســط ارزش دالری هــر تــن کاال‬ ‫مدیرکل گمرک استان سمنان گفت‪ :‬از ابتدای صادراتی ‪ ۳۸۸‬دالر بود که نســبت به مدت‬ ‫امســال تــا پایــان ابــان به میــزان ‪ ۱۹۲‬هــزار و مشــابه ســال قبــل دارای افزایــش ‪ ۲۶‬درصــد‬ ‫‪ ۱۳۸‬تن کاال به ارزش ‪ ۷۴‬میلیون و ‪ ۵۹۰‬هزار بود‪.‬‬ ‫دالر از ایــن گمرک صادر شــد‪ .‬ســعدالدین با‬ ‫سعدالدین تصریح کرد‪ :‬طی همین مدت‬ ‫اشــاره به کاالهای صادراتی از اســتان سمنان ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۳۳‬تن کاال به ارزش ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫شــامل هیدروکســید ســدیم‪ ،‬ســیم و کابــل‪ ،‬و ‪ ۱۵۱‬هزار دالر از این گمرک وارد و ترخیص‬ ‫هیدروکربن سبک‪ ،‬سرب تصفیه نشده‪ ،‬روغن شد که بیشتر شامل قطعات منفصله خودرو‪،‬‬ ‫تصفیه شده‪ ،‬کولرابی‪ ،‬ظروف پالستیکی‪ ،‬مواد خــاک ســرب‪ ،‬ماشــین االت تولیــد‪ ،‬اجــزاء و‬ ‫شــوینده‪ ،‬روغن تصفی هشــده‪ ،‬ورق الومینیوم‪ ،‬قطعات ترانسفورماتورها‪ ،‬جوهر رنگ‪ ،‬مقره‪،‬‬ ‫اسیدسولفوریک‪ ،‬شیر خشک‪ ،‬نمک خوراکی‪ ،‬نــوار فلزی‪ ،‬تیغــه کرکره برقی‪ ،‬مــاژول و ورق‬ ‫رزیــن‪ ،‬ماشــین لباسشــویی‪ ،‬اســید کلردریــک‪ ،‬ســلیکونی و اتصــاالت‪ ،‬بــود کــه از ‪ ۲۲‬کشــور‬ ‫پرکلریــن‪ ،‬کلســیم کلراید‪ ،‬کاشــی و ســرامیک‪ ،‬شــامل ترکیــه‪ ،‬چین‪ ،‬المــان‪ ،‬چک‪ ،‬امــارات و‬ ‫پــودر باریــت و پارافیــن مایــع‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن ژاپن‪ ،‬به این گمرک وارد شد‪.‬‬ ‫مناطق محروم و سیل خیز‬ ‫استان سمنان اختصاص یافت‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫و ابخیــزداری اســتان‬ ‫شهرســتان های استان سمنان‬ ‫ســمنان گفــت‪ ۱۰ :‬میلیــارد‬ ‫خشکسالی و تنش ابی است‬ ‫تومــان از محــل اعتبــارات‬ ‫کــه توســعه فعالیت هــای‬ ‫بــرای‬ ‫محرومیت زدایــی‬ ‫ابخیــزداری و ابخــوان داری‬ ‫جعفر مرادی‬ ‫اجرای طرح هــای ابخیزداری‬ ‫می تواند به رفع این مشــکل‬ ‫حقیقی‬ ‫بــا اولویــت اجــرا در مناطــق‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬مــرادی حقیقــی‬ ‫محــروم و ســیل خیز برای این اســتان در نظر خاطرنشــان کــرد‪ :‬ذخیــره نزوالت اســمانی‪،‬‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫کنترل سیل و فرسایش خاک‪ ،‬تقویت پوشش‬ ‫جعفــر مــرادی حقیقــی ابــراز داشــت‪ :‬گیاهی و تغذیه ابخوان ها‪ ،‬از اهداف اجرای‬ ‫حهــای ابخیزداری اســت‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫میانگین بارندگی در استان سمنان به حدی طر ‬ ‫کم شــده که در برخی مناطق چشمه ســارها ‪ ۱۳۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار مصوبــه ســفر‬ ‫خشک شــده اســت و حتــی چاه هــای اب رئیس جمهور در ابان ‪ ۱۴۰۰‬به استان سمنان‬ ‫مال داری پاســخگوی نیاز دامداران نیست و بــرای اجــرای طرح هــای ابخیــزداری در نظــر‬ ‫اجرای طرح های ابخیزداری در تقویت سفره گرفته شــد که در مرحله نخست ‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫اب های زیرزمینی کمک کننده است‪ .‬مدیرکل تومــان تخصیــص یافت و باقی مانــده اعتبار‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان ســمنان امسال و سال اینده تخصیص خواهد یافت‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫حوزه علمیه مشهد جایگاهی درخشان دارد‬ ‫روحانیت در طول تاریخ لحظه ای از پاسداری اسالم‬ ‫دست نکشیده است‬ ‫ســحر رحمتی‪-‬مشــهدمقدس‪:‬تولیت اســتان قدس‬ ‫رضــوی بــا اشــاره بــه ایســتادگی علمــا در برابــر تمام‬ ‫رنج ها و سختی ها در طول تاریخ برای دفاع از دین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روحانیت در طول تاریخ علی رغم همه رنج‪‎‬ها‬ ‫لحظه ایاز پاسداریاسالمدستنکشیدهاست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمیناحمدمرویدر دیدار با‬ ‫طالبمدرسهعلمیهسلیمانیهمشهد‪،‬حوزه هایعلمیه ‬ ‫رامجموعه هاییمهمو اثرگذار در حفظاسالمنابو‬ ‫ارزش های دین دانست و ابراز کرد‪ :‬هیچ مجموعه و‬ ‫نهادیتواناییو صالحیتالزمبرایپر کردنجایگاه‬ ‫حــوزه علمیــه را ندارد؛ ان مجموع ـه ای که تا به امروز‬ ‫اســام ناب‪ ،‬مکتب و بنیان های عمیق فقه تشیع را‬ ‫حفظکرده‪،‬همینطالبوحوزه هایعلمیهبوده اند‪.‬‬ ‫او در ادامــه بــه ســختی ها و مشــقت هایی کــه‬ ‫طالب و علما در طول تاریخ برای حفظ مبانی اسالم‬ ‫و مکتب تشیع متحمل شده اند‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫علمــا و طــاب در طول تاریخ علی رغم نبود امنیت‬ ‫اجتماعی و فشار‪‎‬های روزافزون حکام جور برای به‬ ‫حاشــیه رانــدن دین و به تبــع ان حوزه های علمیه و‬ ‫علما‪ ،‬هیچ گاه از ایستادگی در مسیر دفاع از اصول‪،‬‬ ‫ارزش ها و احکام دین کوتاه نیامدند و با تقوا محوری‬ ‫ارزش های دینی و احکام شرعی را به جامعه منتقل و‬ ‫موجبحفظمکتبشدند‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی افــزود‪ :‬از ابتــدای‬ ‫فعالیت حوزه علمیــه و روحانیت که پس از غیبت‬ ‫صغریاغاز شد؛فشارها‪،‬محرومیت هاو تهدیدهای‬ ‫فراوانی متوجه حوز ه بوده‪ ،‬اما به عنایت امام زمان‬ ‫(عج) حوزه های علمیه مانده اســت؛ هر مجموعه‬ ‫یشــد‬ ‫دیگــری ایــن حجــم از هجمه ها را متحمل م ‬ ‫تاکنــون از بیــن رفته بــود و این مانــدگاری خود یک‬ ‫معجزهاست‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬مطالعــه زندگی نامه علما و‬ ‫بزرگان دین گوشه ای از محدودیت ها‪ ،‬محرومیت ها‬ ‫و فشارهایی که ان بزرگواران متحمل شده اند را نشان‬ ‫می دهد؛ سلســله طالب و علما در طول تاریخ برای‬ ‫حفظدینمجاهدت هایفراوانوشکنجه ها‪،‬ازارها‪،‬‬ ‫مشقت هاو محرومیت هایبسیاریراتحملکردندو‬ ‫در اینمسیر از جانخویش گذشتهو شهدایفراوانی‬ ‫همچون شــهید اول و شــهید ثانی را نثار پاســداری از‬ ‫اسالمکردند‪.‬اوبابیاناینکهاستانقدسرضوینسبت‬ ‫بهمسائلحوزهعلمیهبی تفاوتنیست؛خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬حوزهعلمیهکهنمشهدسابقه ایبسیار درخشان‬ ‫داردو رهبر انقالبنیز بهاینحوزهعنایتویژهدارند؛‬ ‫در طول تاریخ حوزه علمیه مشهد به برکت مضجع‬ ‫شریف امام رضا (ع) از کثرت علمای بزرگ و مدرسین‬ ‫برجســته برخوردار بوده است؛ حوزه مشهد از چنان‬ ‫جایگاهیبرخوردار بودهکهعالمبزرگیچون«عالمه‬ ‫بحرالعلوم»برایکسبعلمبهاینحوزهامدهاست‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی با تاکید بر اینکه بستر‬ ‫شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها در حوزه مشهد‬ ‫باید فراهم شود‪ ،‬گفت‪ :‬مهاجرت طالب از مشهد به‬ ‫قم باید معکوس شود و این امر ممکن است‪ ،‬حوزه‬ ‫مشهدبایدبهجایگاهیبرسدکهفضالاز قمو نجف‬ ‫برایکسبعلمبهمشهدبیایند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هشتمین جشنواره ابوذر در گلستان کلید خورد‬ ‫دبیــر هشــتمین جشــنواره رســانه ای ابــوذر در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫اصحاب رسانه می توانند تا تاریخ ‪ ۲۰‬اذر اثار خود را به دبیرخانه‬ ‫جشنواره ابوذر ارسال کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬ولــی اله شــهابی تصریح کرد‪ :‬در هشــتمین‬ ‫جشــنواره ابــوذر امیختــه بــا ایــن مفاهیــم اســت در برگــزاری ایــن‬ ‫یشــده‬ ‫جشــنواره محورهــای یازده گان ـه ای در ســال جاری پیش بین ‬ ‫است ‪ .‬دبیر هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در گلستان ابراز کرد‪:‬‬ ‫از محورهای این جشنواره «تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرینی»‪،‬‬ ‫جهاد تبیین‪ ،‬پیوند رسانه و صنعت‪ ،‬مقابله با اسیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫دســتاوردهای انقالب اســامی‪ ،‬بســیج و حوزه های اقدام‪ ،‬مکتب‬ ‫شــهید ســلیمانی‪ ،‬بیانیه گام دوم‪ ،‬خانواده‪ ،‬جامعه و فرزند اوری‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی ایرانی اســامی‪ ،‬تقریب موانــع و راهکارها و امید و‬ ‫نشــاط افرینی اســت‪ .‬شــهابی بابیان اینکه پنج محور در جشنواره‬ ‫ابوذر حائز اهمیت است‪ ،‬افزود‪ :‬محور نخست رسالت ابوذری در‬ ‫پیام رســانی اســت‪ ،‬صداقت در بیان حقیقت و شــجاعت اباذری‪،‬‬ ‫وفــاداری و هدایــت اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه اهالــی رســانه در هــر‬ ‫بخش ســه اثر می توانند به دبیرخانه جشــنواره ابوذر ارسال کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬افتتاحیه جشنواره ابوذر هفته دوم دی ماه خواهد‬ ‫بــود کــه بنا داریم این جشــنواره در ســال جاری به طــور ویژه دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۵۴‬هزار معلول تحت پوشش اداره کل بهزیستی گلستان هستند‬ ‫پریساساداتموسوی– گرگان‪:‬استان گلستان‪ ۵۴‬هزار ‪ ۱۴۲‬نفر معلول‬ ‫دارد که‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۱۴۸‬نفر از این تعداد مستمری دریافت می کنند که‬ ‫شامل گروه های سالمندان‪ ،‬معلوالن اوتیسم‪ ،‬اعصاب و روان و ملوالن‬ ‫ذهنی هستند‪ .‬مدیرکل بهزیستی گلستان گفت‪ ۵۴:‬هزار و‪ ۱۴۲‬معلول‬ ‫تحت پوشش اداره کل بهزیستی گلستان هستند و از خدمات این نهاد‬ ‫بهره مند می شوند‪ .‬عارف کیانی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫دارایمعلولیتبینایی‪ ۳۱،‬هزار و‪ ۴۸۲‬نفر معلولیتجسمیحرکتیو‬ ‫هشت هزار و ‪ ۳۷۳‬نفر معلولیت شنوایی دارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۱۰‬معلول ذهنی‪ ۱۶۴ ،‬معلول صوت و گفتار و چهار‬ ‫هزار و‪ ۷۷۵‬معلول اعصاب و روان نیز تحت پوشش اداره کل بهزیستی‬ ‫استانهستند‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی گلستان با اشــاره به برنامه های هفته معلوالن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این هفته‪ ۷۵ ،‬برنامه اســتانی و ‪ ۱۲‬برنامه شهرســتانی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬همچنین ‪ ۲‬مرکز شبانه روزی اعصاب و روان‬ ‫در گرگان و بندر ترکمن و یک مرکز روزانه معلولین جسمی و حرکتی‬ ‫در بندرگز افتتاح می شوند‪ .‬مدیرکل بهزیستی گلستان افزود‪ 37:‬هزار و‬ ‫‪ 148‬نفر از معلوالن تحت پوشش بهزیستی استان‪ ،‬ماهیانه مستمری‬ ‫دریافــت می کننــد‪ .‬او بابیان اینکه قبل از دولت ســیزدهم‪ ۱۲،‬هزار نفر‬ ‫پشتنوبتیبرایتحتپوششقرار گرفتنبهزیستیبودند‪،‬گفت‪:‬تا‪30‬‬ ‫خردادامسال‪،‬تمامیاینافرادتحتپوششقرار گرفتندودر حالحاضر‬ ‫پنجهزار و‪۸۴۱‬نفر پشتنوبتهستند‪.‬مدیرکلبهزیستیگلستانادامه‬ ‫داد‪:‬در راستایمتناسب سازیحقوق کارکناندولت‪،‬حقوقمددجویان‬ ‫تحتپوششبهزیستیاستاننیز افزایش یافتهو از ‪ 420‬هزار تومانبرای‬ ‫خانواده تک معلول به‪ 546‬هزار تومان افزایش یافته است و این میزان‬ ‫در خانواده هایباتعدادمعلولبیشتر نیز افزایشمی یابد‪.‬کیانیگفت‪:‬‬ ‫در حالحاضر ‪ ۴۴‬هزار نفر معلولمستمری بگیر در استانداریم کهقبل‬ ‫از تاریخ‪ ۲۰‬اسفندماه‪ ۱۴۰۰‬تعداد ان ها‪ ۳۲‬هزار نفر بود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه کودکان کار و خیابانی‪ ،‬بهزیستی دبیر این حوزه است و بین‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬دستگاهدر موردکودکانخیابانیبایدواردعملشوندتادر حوزه های‬ ‫مختلف‪،‬اشتغال‪،‬مددکاریوغیرهان هاراساماندهیکنیم‪.‬‬ ‫کیانیبابیاناینکهدومرکز نگهداریکودکانخیابانیدر گرگانو گنبد‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در مرکز اســتان‪ 2/5‬تا ســه برابر کودکانی که در این مرکز‬ ‫نگهداریمی شوندازاتباعهستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رهاسازی ‪ 400‬هزار قطعه بچه ماهی در سد خداافرین اذربایجان شرقی‬ ‫قادر صادقزاده –تبریز‪:‬مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان خداافرین از‬ ‫عملیات رهاســازی تعداد ‪ 400‬هزار بچه ماهیان گرمابی با مشــارکت‬ ‫مدیریت شیالت و ابزیان سازمان استان اذربایجان شرقی و مدیریت‬ ‫جهاد کشاورزی شهرستان خداافرین در مخزن سد خداافرین با حضور‬ ‫فرماندار‪ ،‬مسئولین شیالت استان و جمعی از مسئوالن شهرستان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫علی خدائی با بیان اینکه رهاسازی بچه ماهی به تعداد ‪ 400‬هزار‬ ‫قطعه بچه ماهی گرم ابی با ترکیب ‪ 10‬درصد امور‪ 10 ،‬درصد بیگ هد‬ ‫و ‪ 50‬درصد فیتوفاگ و ‪ 30‬درصد کپور معمولی به منظور پرورش در این‬ ‫مخزن رهاسازی شده که پس از دو سال‪ ،‬صید و به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫او در ادامه اضافه کرد‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬افزون بر ایجاد فرصت‬ ‫شغلی برای ‪ ۱۰۰‬نفر‪ ،‬ظرفیت تولید ماهی استان هم یک هزار تن در‬ ‫سالافزایشمی یابد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان خداافرین با اشــاره به این که در‬ ‫راســتای برنام ههــای جهــش تولیــد‪ ،‬ب ـه زودی طرح پــرورش ماهــی در‬ ‫قفس هم در مخزن سد خداافرین اجرایی می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫عملیات طرح پرورش ماهی در قفس با همکاری شرکت اب منطقه ای‬ ‫اذربایجانشرقیدر اینسدباسرمایهبخشخصوصیاغاز خواهدشد‬ ‫و به همین منظور سرمایه گذاران و بهره برداران به این شرکت معرفی و‬ ‫اقدامات اجرایی طرح در حال انجام است‪.‬‬ ‫او با اشاره به مصرف ساالنه ماهی در استان به میزان‪ 7.8‬کیلوگرم‬ ‫از انواع ماهی اضافه کرد‪ :‬افزایش تولید ماهیان گرم ابی پرورشــی در‬ ‫مخزن ســدها‪ ،‬نقش مهمی در افزایش ســرانه مصرف ابزیان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به لحاظ وجود خشک سالی های اخیر در منطقه‬ ‫استفادهبهینهاز ابسدهامی تواند گزینهجایگزینمناسبیدر توسعه‬ ‫و پایداری تولید ابزیان استان باشد ادامه داد‪ :‬عالوه بر تولید ماهیان در‬ ‫مناطقمختلفاستانوافزایشدسترسیواگاهی هایعمومی‪،‬تمایل‬ ‫و رغبت مردم محلی جهت مصرف ماهی نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از پوستر جشنواره منطقه ای مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و پایگاه های خبری‬ ‫شمال غرب کشور‬ ‫زینبطاهر ‪-‬تبریز‪:‬پوستر جشنوارهمنطقه ایمطبوعات‪،‬خبرگزاری هاو‬ ‫پایگاه هایخبریشمالغرب کشور در تبریز رونماییشد‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اذربایجان شــرقی در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬اگر زمانی اهمیت رسانه برای برخی از مدیران در سطوح ملی‬ ‫و محلی ان چنان که بایدوشاید روشن نبود‪ ،‬امروز همه متولیان امر به‬ ‫جایگاه و اهمیت رسانه فعال و حرفه ای واقف شده اند‪.‬‬ ‫سید قاسم ناظمی افزود‪ :‬اگرچه توجه به کثرت و کمیت رسانه ها‪،‬‬ ‫مقبــول و ایجــاد فرصــت برابــر بــرای همه شــهروندان برای تاســیس‬ ‫رسانه هایجدیدمهماست‪،‬امااگر کیفیتدر اینمیانمغفولبماند‪،‬‬ ‫شاهداتفاقاتیخوشایندینخواهیمبودومرجعیترسانه هایرسمی‬ ‫توسط شبه رسانه ها و صفحات شبکه های اجتماعی از میان خواهد‬ ‫رفت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تضعیف مرجعیت رسانه های رسمی و مجوزدار‬ ‫یشــود تــا مخاطــب ســردرگم بمانــد و نداند خبر درســت‬ ‫موجــب م ‬ ‫و مســتند را از کدام منبع و مرجع اخذ کند‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی استان ادامه داد‪ :‬برگزاری رویدادهای رقابت محور همچون‬ ‫جشنواره های رسانه ای ازجمله راهکارهای برون رفت از این وضعیت‬ ‫نشــده و می تواند‬ ‫اســت و در ان محتــوا محــور بــودن رســانه روش ‬ ‫به براورده شــدن نیازهای مخاطب کمک کند‪ .‬او یاداوری کرد‪ :‬در‬ ‫این شرایط‪ ،‬وظیفه نهادهایی مثل خانه مطبوعات و انجمن های‬ ‫صنفــی این اســت کــه بتوانند ایــن معادله را معکوس کننــد و این‬ ‫امــر نیــز با برگزاری برنامه های جنبی اموزشــی و تبادل اندیشــه در‬ ‫کنــار برگــزاری جشــنواره های رســانه ای و افزایــش مهــارت فعــاالن‬ ‫یشــود‪ .‬معاون فرهنگی و رســانه ای اداره‬ ‫ایــن حوزه امکان پذیر م ‬ ‫کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان نیز در این ایین‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تبریز ظرفیت تبدیل به نقطه ثقل رســانه ای شــمال غرب کشــور و‬ ‫منطقــه اســتراتژیک قفقــاز را دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬البته تحقق این‬ ‫مهــم بایســته های خاص خــود را دارد که امیدواریم این جشــنواره‬ ‫نقطــه عطــف توجــه بــه ایــن الزامات و بایســته ها باشــد‪ .‬حســن‬ ‫گلی گفت‪ :‬کشــورهای منطقه قفقاز می توانند به دلیل اشــتراکات‬ ‫تاریخی و فرهنگی و نیز عالقه مندی مردمان این کشورها به ایران‬ ‫و مخصوصا تبریز‪ ،‬روابط مســتحکم و همه جانبه ای با کشــورمان‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬او بــا اشــاره بــه اختصاص یکــی از محورهــای ویژه‬ ‫فراخــوان جشــنواره منطق ـه ای مطبوعــات شــمالغرب بــه مباحث‬ ‫منطقه قفقاز ابراز امیدواری کرد تا اندیشــمندان و اصحاب رســانه‬ ‫بتوانند در بستر این جشنواره ایده ها و راهکارهای خود در ارتباط‬ ‫با تحکیم مناسبات همه جانبه ایران و کشورهای منطقه قفقاز را ارائه‬ ‫نموده و در راستای تبیین واقعیت های تاریخی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫تنویر افکار عمومیایفاینقشفعالیداشتهباشند‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد معابر‬ ‫شهری برای تردد افراد دارای‬ ‫معلولیتمناسب سازی‬ ‫شده اند‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی اســتان البــرز گفــت‪ :‬علیرغــم‬ ‫مناسب ســازی های فیزیکــی و معابــر و اماکــن مختلــف‬ ‫در اســتان البرز اما همچنان کمتر از ‪ 10‬درصد از معابر ما‬ ‫برای تردد افراد دارای معلولیت مناسب ســازی شــده اند‪.‬‬ ‫وجیهه محمدی فالح‪ ،‬مدیرکل بهزیستی استان البرز در‬ ‫ایین رونمایی از پوستر ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر‬ ‫افراد دارای معلولیت افتاب که در شیرخوارگاه امام علی‬ ‫(ع) کرج برگزار شــد‪ ،‬از برگزاری این جشــنواره به میزبانی‬ ‫البــرز و بــا همکاری ادارات بهزیســتی اســتان های تهران‪،‬‬ ‫قــم‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری خبــر داد و‬ ‫از همه مسئوالنی که در این راستا‪ ،‬یاریگر این مجموعه‬ ‫بودنــد قدردانــی کــرد‪ .‬او بــا تاکیــد بر ضــرورت توجه به‬ ‫نیازهایخاصافراددارایمعلولیتبه عنواناقلیتبزرگ‬ ‫جامعهبیان کرد‪:‬اینافرادهمماننداحادمردماز حقوقی‬ ‫برخوردار هســتند که حق دسترســی و برابری فرصت ها‬ ‫یهــای‬ ‫از مهم تریــن حقــوق اولیــه ان هاســت‪ .‬توانمند ‬ ‫بالقــوه ای در بیــن افــراد دارای معلولیــت وجــود دارد که‬ ‫بایــد هــم ان ها را ببینیــم و هم به دیگران نشــان دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیاستانالبرز بااشارهبهویژگی هایخاص‬ ‫برخــی از این افــراد‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬از ظرفیت های ویژه این‬ ‫عزیزان می توان در مسیر توسعه کشور استفاده کرد زیرا‬ ‫ما در موضوع ســرمایه اجتماعی به عنوان مولود انقالب‬ ‫وظایــف خطیــری بــر عهده داریم که خدمت رســانی به‬ ‫محروم ترین و مستضعف ترین قشر جامعه افراد دارای‬ ‫معلولیت‪ ،‬یکی از مهم ترین این وظایف است‪ .‬محمدی‬ ‫فالح توضیح داد‪ :‬اداره کل بهزیســتی اســتان البرز توفیق‬ ‫خدمت به جامعه هدف ‪ ۱۶۲‬هزارنفری این قشر اعم از‬ ‫افراد دارای معلولیت‪ ،‬سالمندان‪ ،‬بانوان سرپرست خانوار‬ ‫و کودکان بد سرپرســت و بی سرپرســت در این اســتان را‬ ‫دارد و در حال حاضر قریب به ‪ ۳۶۰‬نفر مددجوی تحت‬ ‫پوشــش‪ ،‬در مراکز شــبانه روزی وابســته به این مجموعه‬ ‫نگهداری می شوند‪ .‬او با اشاره به مشکالت و عدم وجود‬ ‫زیرساخت های اجتماعی کافی در البرز در رابطه با افراد‬ ‫دارای معلولیــت‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬صحبت های بســیاری را در‬ ‫این رابطه شــنیده ایم اما بیان این موارد برای ما ســنگین‬ ‫استو به عنوانمسئولینمربوطهدر اینزمینهبایدتالش‬ ‫کنیم تا با افزایش سرمایه‪ ،‬زیرساخت های الزم در راستای‬ ‫خدمت رســانی به جامعــه هدف فراهم شــود‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهزیستیاستانالبرز اظهار کرد‪:‬علیرغممناسب سازی های‬ ‫فیزیکــی و معابــر و اماکــن مختلــف در اســتان البــرز اما‬ ‫همچنان کمتر از ‪ ۱۰‬درصداز معابر مابرایترددافراددارای‬ ‫معلولیتمناسب سازیشدهو شرایطدسترس پذیریاین‬ ‫افراد به سختی فراهم می شود و به همین دلیل در کشور‬ ‫جزو ردیف های اخر در مناسب سازی فضا برای این افراد‬ ‫هستیم‪ .‬محمدی فالح با اشاره به وجود حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫پرونده در اداره کل بهزیســتی البرز و با تاکید بر ضرورت‬ ‫توجه ویژه به شرایط جانبازان‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت موجود‬ ‫و عدم وجود زیرساخت های مذکور در البرز بدیهی است‬ ‫زیرا به صورت جدی مطالبه نشــده اند‪ .‬همچنان شــاهد‬ ‫ساخت وســاز ساختمان های مسکونی و تجاری هستیم‬ ‫کــه در قســمت ورودی ان ها رمپ های تردد معلولین با‬ ‫شیب‪ ۸۰‬درصد فقط برای رفع تکلیف ساخته می شوند‪.‬‬ ‫او ضمن درخواست از اصحاب رسانه برای اطالع رسانی‬ ‫این جشنواره به احاد جامعه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫شرایطی فراهم شود تا در روزهای برگزاری این جشنواره‬ ‫شــاهد حضور همه همشــهریان و هم اســتانی ها باشیم‬ ‫زیــرا حضور مردم و تماشــای هنرنمایی هــای این عزیزان‬ ‫می توانــد بــرای ان هــا قوت قلــب و انرژی بخش باشــد و‬ ‫انگیزه های بعدی را در انان تقویت کند‪ .‬این جشنواره تا‬ ‫تاریخ ‪ ۱۲‬اذرماه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی استان البرز‪ ،‬ســالن میالد شهرداری کرج‬ ‫مقابل اســتانداری البرز و ســالن شــهید فهمیده اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان‪ ،‬در بخش های صحنه ای‪ ،‬کودک و‬ ‫نوجوانو خیابانیبرگزار می شود‪.‬‬ ‫اجرایطرحهماهنگ‬ ‫جمع اوری زباله تر و خشک‬ ‫برای اولین بار در مشهد‬ ‫سارا رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬معاون محیط زیست و‬ ‫خدمات شهری شهرداری مشهد از اجرای طرح هماهنگ‬ ‫جمــع اوری زبالــه تر و خشــک به صــورت ازمایشــی برای‬ ‫اولین بار در منطقه‪ ،‬با استفاده از اموزش های شهروندی و‬ ‫اولویت قرار دادن مجتمع های مسکونی پرجمعیت خبر‬ ‫داد‪ .‬علی نجفی با بیان این خبر اظهار کرد‪ :‬در کالن شهر‬ ‫مشهد‪،‬روزانهبالغ بر دو هزار تنپسماندتولیدمی شود که‬ ‫تنها حدود‪ ۱۲‬درصد ان توسط شهروندان در مبداتفکیک‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اگرچــه ایــن امــار حاکی از ان اســت که‬ ‫مشهددر میانکالن شهرهایکشور‪،‬رتبهاولتفکیکزباله‬ ‫از مبــدا را دارا اســت امــا برنامه ریزی‪ ،‬اجــرای اموزش های‬ ‫شــهروندی و افزایــش همراهــی شــهروندان بــرای ارتقــا‬ ‫قابل توجه میزان تفکیک از مبدا‪ ،‬در دستور کار مدیریت‬ ‫شهری قرار دارد‪ .‬معاون محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫شــهرداری مشــهد افزود‪ :‬در همین راستا برای اولین بار با‬ ‫همکاری منطقه‪ ۱۲‬و سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫مشهد‪ ،‬طرح جمع اوری زباله های تر و زباله های خشک‬ ‫و به صــورت هماهنــگ و هم زمــان بــا امــوزش مســتقیم‬ ‫شهروندان در حال انجام است‪.‬‬ ‫نجفــی بیان کــرد‪ :‬در ایــن طرح ضمن امــوزش چهره‬ ‫بــه چهــره بــه ســاکنین مجتمع هــای مســکونی و توزیع‬ ‫رایگان پالستیک پسماند دارای بارکد معرف کد نوسازی‬ ‫(پالستیک زرد برای پسماند خشک و پالستیک ابی برای‬ ‫پسماندتر)‪،‬جمع اوریپسماندهایخشکوتر به صورت‬ ‫هماهنگصورتمی پذیرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫صدور پروانه بهره برداری از ‪ 115‬گلخانه در استان‬ ‫سیدمحمودحسینیپور؛استاندار مازندران‪:‬طی یک سال گذشته پروانه بهره برداری‪۱۱۵‬‬ ‫گلخانهباسطحزیر کشت‪ ۱۷۲‬هزار مترمربعدر استانصادر شد‪.‬همچنیندر بخششیالت‬ ‫هفتفقرهپروانهبهره برداریباظرفیتپرورش‪ ١٦٠‬تندر استانصادر شدودر بخشطیور نیز‬ ‫‪ ۱۳۴‬فقرهپروانهباظرفیتسهمیلیونو‪ ۴۸۱‬هزار و‪ ۹۵۰‬قطعهصادرشدهاست‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫از واردات بی رویه تا قیمت دستوری‬ ‫حال ناخوش بازار برنج‬ ‫با گذشــت چند ماه از برداشــت برنج‪ ،‬به دلیل‬ ‫واردات بی رویه و پایین بودن قیمت و رکود‪ ،‬مقادیر‬ ‫قابل توجهــی برنــج در انبارهــا و شــالی کوبی های‬ ‫مازندران دپو شده است و این وضعیت نه تنها مایه‬ ‫دل زدگی شالیکاران شده بلکه چرخ شالی کوبی ها را‬ ‫از رونــق انداختــه اســت‪ .‬به گزارش بــازار‪ ،‬مازندران‬ ‫ســاالنه بیش از یک میلیون تن برنج ســفید کشور را‬ ‫تولیــد و تامیــن می کند و نرخ ارقام برنج در اســتان‬ ‫بــه نســبت هزین ههــای بــاالی تولید پایین اســت و‬ ‫هزین ههــای انــان را تامیــن نمی کنــد‪ .‬کشــاورزان و‬ ‫کارخان ـه داران معضــل اصلــی را دخالــت نادرســت‬ ‫دولت در بازرگانی و تنظیم بازار می دانند و ریشــه‬ ‫مشکالت را ناشی از سیاست های نابجا و مقطعی‬ ‫بیــان می کننــد‪ .‬حســین اکبــری عضو شــورای مرکزی‬ ‫سیاس ـت گذاری خانه کشــاورز کشور با اظهار این که‬ ‫قیمــت پاییــن برنــج پاســخگوی هزین ههــای تولید‬ ‫ایــن محصــول نیســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬یک کشــاورز‬ ‫حرف ـه ای هســتم و در تمــام زمین ههــا تولید می کنم‬ ‫ولی نرخ برنج کفایت هزینه ها را نمی کند‪.‬‬ ‫دخالت دولت اوضاع را خراب کرد‬ ‫او با بیان این که بالیی که بر سر پنبه و دانه های‬ ‫روغنی امد بر سر برنج در حال تکرار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر جا دولت برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی‬ ‫پــا گذاشــت اوضــاع را خــراب کــرد و بــه مشــکل‬ ‫برخوردیم‪.‬‬ ‫او کــه دارای ‪ ۱۰۰‬هکتــار شــالیزار در روســتای‬ ‫حســین اباد بهشــهر افــزود‪ :‬زمانــی کــه دولــت وارد‬ ‫یشــد برن ـج کار به راحتــی بــا شــالی کوبی دار و‬ ‫نم ‬ ‫کارخانه دار وارد بازرگانی و فروش محصول می شود‬ ‫امــا به محــض دخالــت دولــت‪ ،‬همه چیــز بــه هــم‬ ‫می ریزد و هزینه های تولید را بسیار باالبرده است‪.‬‬ ‫اکبری بابیان این که دولت روی ســبد کشــاورزی‬ ‫انگشت گذاشته و توزیع بازرگانی ان را متوقف کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ان وقت دولت معین تنظیم بازار برنج‬ ‫اســت و کشاورز از قیمت تعیین شده راضی نیست‬ ‫زیــرا هزین ههــای انــان را تامیــن نمی کنــد‪ .‬دبیرخانه‬ ‫کشاورز مازندران با عنوان این که قیمت تعیین شده‬ ‫برنج عادالنه نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬کشاورز با شالی کوبی‬ ‫داران خیلی راحت کار می کردند اما یکسری ازجمله‬ ‫دولــت بــه میدان امدند و تعادل را برهم ریختند و‬ ‫بــا ایجــاد رانت‪ ،‬بازار را متشــنج کردند و کشــاورز و‬ ‫شالی کوبی دار را مقابل هم قراردادند‪.‬‬ ‫حال وروز شالی کوبی داران نیز از بی رونقی بازار‬ ‫برنج بد است و رکود سبب خاموشی چراغ بسیاری‬ ‫از کارخانه ها شده کارگران ان بیکار شدند‪ .‬سید تقی‬ ‫جعفریــان شــالی کوبی دار مازندرانــی با باشــاره به‬ ‫این که شالی کوبی داران بیش از هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری کردند‪ ،‬افزود‪ :‬شالی کوبی داران برای‬ ‫حمایت از کشــاورز سرمایه گذاری و اقدام به خرید‬ ‫محصوالت کردند ولی اکنون به دلیل سیاست های‬ ‫نادرست در حال نابود شدن هستند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان این که هرچه کشــاورز و شــالی کوبی‬ ‫دار بــا هــم دوســت و کنــار هم باشــند‪ ،‬بهتر موفق‬ ‫یشــوند‪ ،‬افزود‪ :‬امروز کشــاورز از بدبختی های ما‬ ‫م ‬ ‫چوب خورده اســت و هیچ فروشــگاه و دســتگاهی‬ ‫برنــج ان را خریــداری نمی کنــد‪ .‬او بــا اظهــار این که‬ ‫برای اولین بار چند سال قبل برنج طارم از کشاورزان‬ ‫یشــده بــود‪ ،‬گفت‪ :‬ســال قبــل به رغم ان که‬ ‫خریدار ‬ ‫کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی تولیــد داشــتیم امــا متولیــان از‬ ‫افزایش تولید خبر دادند که درنهایت به بازار لطمه‬ ‫وارد شد‪ .‬او افزایش نرخ ارز را از دیگر مسائل بیان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬از بین رفتن ارزش و پول ملی از دیگر‬ ‫مازندران‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Mazandaran‬‬ ‫کارهای فرهنگی مطلوب شهدا‪ ،‬امام شهدا‪ ،‬رهبری انجام پذیرد‬ ‫حسینجوادی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیمازندران‪:‬شهدا به درستی در راه حق و حقانیت‬ ‫برای دفاع از جان‪ ،‬مال و ناموس ملت ایران اسالمی قدم برداشتند‪ .‬تالش داریم کارهای فرهنگی‬ ‫در سطح استان ان طور که مورد مطلوب شهدا‪ ،‬امام شهدا‪ ،‬رهبری است انجام پذیرد‪ .‬امید است با‬ ‫حرکتدر مسیر شهدابتوانیمارمان هاراتقویت کنیمو شرمندهشهدانشویم‪.‬‬ ‫مسائلقرانبیشتر موردتوجهقرار بگیرد‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫امــروزه مورد هــدف و هجمه‬ ‫اجتماعی اســتاندار مازندران‪،‬‬ ‫دشمن قرارگرفته است‪ ،‬توجه‬ ‫گفــت‪ :‬مســائل قــران و توجه‬ ‫کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬دشمن درصدد‬ ‫بــه ایــن کتــاب الهــی بایــد‬ ‫تخریب ریشــه های تاریخی و‬ ‫بیشــتر موردتوجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫دینی ملت ایران است‪ .‬معاون‬ ‫روح اله سلگی‬ ‫بــه گــزارش اســتناد نیــوز‪ ،‬روح‬ ‫سیاســی و امنیتــی اســتاندار‬ ‫الــه ســلگی در هفدهمیــن‬ ‫مازندران با اشاره به اینکه دیار‬ ‫جشــنواره تالوت هــای قرانــی کــه در مصلــی علویان بنیان گذار حکومت شــیعیان در دنیای‬ ‫جمعــه قائم شــهر برگزار شــد با بیــان اینکه در اسالم است‪ ،‬گفت‪ :‬در یکهزار و ‪ 200‬سال پیش‬ ‫سال های گذشته حدودی نسبت به رکن ایات در اســتان مازنــدران شــاهد شــکل گیری اولیــن‬ ‫الهی قران کوتاهی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون حکومــت شــیعیان در جهــان اســام بوده ایــم‬ ‫همه ما وظیفه ســنگینی بر عهده داریم و باید بنابراین این زنجیره عشق به دین و اهل بیت‬ ‫به مسائل مذهبی‪ ،‬ریشه های هویتی‪ ،‬دینی که که ریشه غنی دارد‪ ،‬باید تداوم پیدا کند‪.‬‬ ‫مسائل است و دولت که اقدام به کشت قراردادی‬ ‫کرد اکنون نتیجه ان را ببیند و این طرح موفق نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنج پر محصول خریداری شود‬ ‫جعفریــان یــاداور شــد‪ :‬بایــد خریــد برنــج پــر‬ ‫محصول در دستور کار قرار گیرد و به صورت تضمینی‬ ‫وارد عرصه خرید شود تا کارخانه ها از ورشکستگی‬ ‫نجــات یابنــد زیــرا اگر وضعیــت کنونی ادامــه یابد‬ ‫درب بسیاری از کارخانه ها بسته می شود‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر این که تصمیمات واقعی گرفته شود‪ ،‬خواستار ان‬ ‫شــد تا اســتاندار و مســئوالن پای کارایند بــرای بازار‬ ‫برنج را مدیریت کنند‪ .‬اکبریان دیگر شالی کوبی دار‬ ‫مازندرانی نیز خواســتار توجه به بازرگانی و فروش‬ ‫برنج شد و گفت‪ :‬در تولید برنج مشکلی نداریم اما‬ ‫شالی کوبی دار و برنج فروش با مشکل روبرو هستند‬ ‫و کارخانه دار هرســال مجبور اســت دستگاه سورت‬ ‫یا ماشــین زیر پایش را بفروشــد تا هزینه ها را تامین‬ ‫کند‪ .‬او با بیان این که اکنون کارخانه دار چیزی برای‬ ‫فــروش ندارد‪ ،‬گفــت‪ :‬راه برون رفت این که ســازمان‬ ‫برنــج داشــته باشــیم و در حال حاضر تفرق ـه ای در‬ ‫بازار برنج ایجاد شد‪.‬‬ ‫بخشنامه های دستوری شالی کوبی داران را‬ ‫نابود کرده است‬ ‫اســماعیل یــزدان پناه رئیس کمیســیون بازرگانی‬ ‫داخلــی اتــاق بازرگانــی مازنــدران با بیــان این که در‬ ‫زنجیــره ارزش تولید از کشــاورز تا کارخانه دار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬هنــوز فروشــگاه های زنجیــره ای بــرای‬ ‫خرید محصول مانع وجود بخشــنامه دســتوری ‪۶۵‬‬ ‫هزارتومانــی را طــرح می کننــد و بــرای خریــد هراس‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نکــه بخشــنامه دســتوری برنــج و‬ ‫او بــا بیــان ای ‬ ‫شالی کوبی داران را به نابودی کشانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشــاورزان چــوب اشــتباه مســئوالن را می خوردنــد‪.‬‬ ‫نکــه ســال قبــل‬ ‫اســماعیل یــزدان پنــاه بــا اظهــار ای ‬ ‫برنــج حالــت تعزیراتــی پیــدا کــرد و شــرکت ها و‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای جریم ههــای ســنگینی‬ ‫شدند‪ ،‬افزود‪ :‬امسال و در پی قیمت های دستوری‪،‬‬ ‫فروشگاه ها و شرکت ها به سمت خرید برنج داخلی‬ ‫نیامدند و از خیر ان گذشــتند‪ .‬او گفت‪ :‬با گذشــت‬ ‫ماه ها از برداشت‪ ،‬هنوز بازار برنج رونق نگرفت و‬ ‫شرکت ها وادارات از برنج خارجی استفاده می کنند‬ ‫و به سمت برنج داخلی نیامدند و این مسئله سبب‬ ‫شــده تا برخی شــالی کوبی ها با ورشکســتگی روبرو‬ ‫شوند‪ .‬او با اظهار این که همانند سال قبل برنج گران‬ ‫نمی شود به افزایش تولید برنج اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همچنین ‪ ۸۰۰‬هزار تن برنج وارد شد و ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫در نوبت واردات است و این مسائل سبب می شود‬ ‫تا برنج گران نشود‪ .‬یزدان پناه خواستار برنامه ریزی‬ ‫و ارائــه راهکارهــا برای حل معضــل رکود بازار برنج‬ ‫شــد و گفــت‪ :‬بایــد وزارتخانه در ســطح ملــی برای‬ ‫مدیریــت بازار برنامه ریزی داشــته باشــد‪ .‬او با بیان‬ ‫این که برنج خود را مفت می فروشــیم و نمی دانیم‬ ‫ایا شش ماه بعد پول ان را دریافت می کنیم یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید از حال وروز برنج دفاع شود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کشف ‪ ۷‬تن چوب راش‬ ‫قاچاق در امل‬ ‫فرمانــده انتظامی امل از کشــف ‪ ۷‬تن چــوب راش قاچاق در‬ ‫ان شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سرهنگ علی داداش تبار‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان امل گفت‪ :‬ماموران پاســگاه اغوزبن‬ ‫این فرماندهی در حین گشــت زنی در حوزه اســتحفاظی به یک‬ ‫خودروی کامیونت در حال حمل چوب مشکوک شدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مامــوران خــودروی موردنظــر را متوقف و در بازرســی از ان ‪ ۷‬تن‬ ‫چوب راش قاچاق به ارزش ‪ ۵۵۰‬میلیون ریال کشف کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان امــل گفت‪ :‬دراین ارتبــاط راننده‬ ‫خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی‬ ‫به مرجع قضائی معرفی شــد‪ .‬ســرهنگ داداش تبار با اشــاره به‬ ‫نکــه قطــع درختان‪ ،‬به تــاراج بردن منابع ملی بــوده و تبعات‬ ‫ای ‬ ‫زیس ـت محیطی زیــادی در پــی دارد از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده فعالیــت غیرقانونــی قاچاقچیــان چــوب و‬ ‫محصوالت جنگلی مراتب را سریعا به پلیس ‪ ۱۱۰‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تقویتصنایعتبدیلی‬ ‫استان ضروری است‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور توجــه بــه اقتصــاد دریــا محــور‪،‬‬ ‫کشــاورزی و حــوزه گردشــگری در اســتان مازنــدران را پراهمیــت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬الزم است در برنامه هفتم توسعه کشور برنامه‬ ‫ای دقیق و منسجم برای توسعه این سه بخش گنجانده شود‪.‬‬ ‫‪ ‎‬محمــد مخبر در دیدار اســتاندار و مجمــع نمایندگان مازندران‬ ‫با تاکید بر اهمیت ایجاد و راه اندازی صنایع تبدیلی در استان‬ ‫مازندران‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬متاسفانه از توجه به بخش صنعت‬ ‫در اســتان مازنــدران غفلت شــده کــه الزم اســت تمرکزی جدی‬ ‫بر صنایع تبدیلی کشــاورزی در این اســتان با رعایت مالحظات‬ ‫محیــط زیســتی معطــوف شــود‪ .‬او از اهتمام ویــژه دولت برای‬ ‫پیگیــری مجدانــه و اجــرای مصوبــات ســفرهای اســتانی رییس‬ ‫جمهــور خبــر داد و افــزود‪ :‬دولت به اجرای مصوبات ســفرهای‬ ‫استانی متعهد است و تخصیص اعتبارات و منابع مالی مرتبط با‬ ‫این مصوبات در جریان است‪ .‬مخبر با اشاره به گزارش استاندار‬ ‫مازنــدران در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حل مشــکل‬ ‫پســماند این اســتان و نیز مسائل مرتبط با خرید مرکبات گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته و دولت‬ ‫حــل کامــل این مشــکالت را با جدیــت پیگیری خواهــد کرد‪ .‬او‬ ‫بــا بیــان اینکــه دولت در بخش مســکن و اشــتغال برنامه ریزی‬ ‫و اقدامــات گســترده ای را در پیــش گرفتــه‪ ،‬گفــت‪ :‬برای بخش‬ ‫اشــتغال منابع و اعتبارات مالی مناســب با مکانیزم اجرا درنظر‬ ‫گرفته تا برای انواع اشتغال خرد‪ ،‬متوسط و خانگی هزینه شود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی نیز که برای بررســی مســائل کشــاورزی در‬ ‫این جلسه حضور یافت‪ ،‬گزارشی از برنامه ریزی ها و اقدامات‬ ‫انجام شده در جهت رفع مشکالت کشاورزان و باغداران ارائه‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مازندران قطب امنیت غذایی و کشــاورزی کشــور‬ ‫اســت و وزارت جهاد کشــاورزی با جدیت به دنبال حل و فصل‬ ‫مشکالت کشاورزان و باغداران این استان است‪.‬‬ ‫اســتاندار مازندران هم در این نشســت گزارشــی از اقدامات‬ ‫صورت گرفته برای رفع مشــکالت اســتان طی یکسال اخیر ارائه‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا پیگیــری های انجام شــده مشــکل تعهــد ارزی‬ ‫برای صادر کنندگان کشــاورزی در اســتان مازندران مرتفع شــده‬ ‫و اعتبــارات مناســبی نیــز بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش صادر‬ ‫کنندگان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫او از احیــاء ‪ 114‬واحــد صنعتی غیرفعال در اســتان مازندران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬سیســتم پســماند ســاری که ‪ 12‬ســال فقط ‪20‬‬ ‫درصد پیشــرفت داشــته‪ ،‬در یکســال اخیر ‪ 65‬درصد پیشــرفت‬ ‫کرده و امیدواریم تا پایان ســال به بهره برداری برســد‪ .‬اســتاندار‬ ‫مازنــدران ادامــه داد‪ :‬در بخش اســفالت روســتایی بــه اندازه ‪8‬‬ ‫ســال دولــت گذشــته کار انجــام شــده و در بخــش ابرســانی بــه‬ ‫روســتاها نیــز در همیــن مــدت یکســال اخیــر بــه انــدازه دولت‬ ‫گذشــته اقداماتی صورت گرفته است‪ .‬در این جلسه نمایندگان‬ ‫مردم اســتان مازندران در مجلس شــورای اســامی نیز هر کدام‬ ‫در ســخنانی ضمن قدردانی از دولت به خاطر پیگیری مســائل‬ ‫اســتان‪ ،‬گزارشــی از محدودیــت هــا و تنگناهای اصلــی در حوزه‬ ‫هــای انتخابــی و همچنین مشــکالت اســتانی ارائــه کردند و به‬ ‫بیان پیشــنهادها و نظرات خود برای رفع کاســتی ها و توســعه‬ ‫اســتان در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬پسماند‪ ،‬راهسازی‪ ،‬صنایع و‪ ...‬پرداختند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫موفقیتبسیجهنرمندان‬ ‫مازندران در هفتمین‬ ‫جشنواره ملی مالک اشتر‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫انبوه سازان برای ارتفاع سازی در بافت‬ ‫فرسوده دچار مشکل هستند‬ ‫رئیــس انجمــن انبو هســازان مازنــدران با بیــان این که اگر‬ ‫انبوه ساز حمایت شود‪ ،‬بافت فرسوده استان چندساله اباد‬ ‫یشــود‪ ،‬موانع ارتفاع ســازی را از مشکالت سرمایه گذاران‬ ‫م ‬ ‫برای بهسازی بافت شهری دانست‪.‬‬ ‫ابوالقاسم قوپرانلو در گفتگو با بازار با اشاره به مشکالت‬ ‫فراروی انبوه سازان برای نوسازی بافت های فرسوده شهری‬ ‫تهــای‬ ‫تهــای الزم صــورت گیــرد‪ ،‬باف ‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر حمای ‬ ‫فرســوده اســتان ظرف چهار تا پنج ســال اباد می شود‪ .‬او با‬ ‫اظهار این که اگر ســرمایه گذاری نشــود‪ ،‬بافت های فرسوده‬ ‫حهــای‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬طر ‬ ‫چندســاله بــه ابــادی تبدیــل م ‬ ‫زیــادی وجــود دارد امــا حمایت های الزم از ســرمایه گذاران‬ ‫و انبو هســازان صورت نمی گیرد‪ .‬او با بیان این که مشــکالت‬ ‫زیــادی در ســرمایه گذاری بافت های فرســوده شــهری روبرو‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬همه امکانات زیرساختی شامل برق‪ ،‬تلفن‪،‬‬ ‫گاز و غیره در شــهر وجود دارد که ازنظر زیرســاختی نیازها‬ ‫را تامیــن می کنــد‪ .‬قوپرانلو مهم ترین مشــکل در بهســازی و‬ ‫ســرمایه گذاری برای نوســازی بافت فرسوده را موانع ارتفاع‬ ‫و بلندمرتب هســازی ذکــر کرد و گفت‪ :‬باید برای رفع مســائل‬ ‫ارتفــاع در بافــت فرســوده برنامه ریزی شــود‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫انبو هســازان مازنــدران یــاداور شــد‪ :‬ســرمایه گذاران پــس از‬ ‫مســئول بســیج هنرمندان مازندران گفت‪ :‬ســازمان بسیج‬ ‫هنرمندان اســتان مازندران رتبه اول و موفق ترین ســازمان در‬ ‫هفتمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج کشور در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری رضــوی‪ ،‬حمیدرضا هراســانی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ســازمان بســیج هنرمندان اســتان مازندران رتبه اول‬ ‫و موفق تریــن ســازمان در هفتمیــن جشــنواره ملــی مالــک‬ ‫اشــتر بســیج کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬معرفی شــد‪ .‬او هنرمندان‬ ‫را ســرمایه اصلــی ســازمان دانســت و تعامــل و ارتباط خوب‬ ‫بــا قشــر هنرمنــدان و هم افزایــی و تعامــل بســیار خــوب بــا‬ ‫ادارات کل را در اجــرای برنامه هــای فرهنگــی رمــز موفقیــت‬ ‫ایــن ســازمان اعــام کرد‪ .‬مســئول بســیج هنرمنــدان مازندران‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در مراســمی که با حضــور فرماندهان و مســئولین‬ ‫ارشــد ســپاه برگزار شــد‪ ،‬از اولین ها و موفق ترین ها در کشــور‬ ‫تجلیــل به عمل امد‪.‬‬ ‫دریافــت پروانــه و یا حیــن دریافت مجوز با دســتگاه هایی‬ ‫نظیر میراث فرهنگی دچار مشکل می شود و الزم است فکر‬ ‫اساسی در این بخش صورت گیرد‪.‬‬ ‫و ابخیــزداری کشــور اعــام کرد‪ :‬ما باید بــرای منابع طبیعی‬ ‫مازندران برنامه درستی داشته باشیم که قطعا در کنار این‬ ‫برنام ههــا مشــکالت عدیــده نظیــر قاچاق چــوب و تصرف‬ ‫اراضــی داریم‪ .‬این مســئول افــزود‪ :‬مدیریــت منابع طبیعی‬ ‫یکی از سخت ترین مدیریت ها در استان مازندران است که‬ ‫در کنار عشق باید تجربه و علم‪ ،‬تعامل با سایر دستگاه ها‬ ‫و مــردم را نیــز مدنظر قرار داد‪ .‬قطعا باید اشــتی بین مردم‬ ‫و منابــع طبیعی شــکل بگیــرد و این مهم جــزو ضعف های‬ ‫ما است که باید این تعامل ترمیم شود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬نباید‬ ‫نهــا بهره ببریم و انتقادات‬ ‫از انتقــادات بترســیم و باید از ا ‬ ‫مردمــی به دلیل درک بــاالی مردم از اهمیت منابع طبیعی‬ ‫به نسبت گذشته است‪ .‬اگر حفظ منابع طبیعی به فرهنگ‬ ‫شهــای فعلی‬ ‫عمومــی تبدیــل شــود قطعــا بســیاری از چال ‬ ‫مرتفــع خواهد شــد‪ .‬بایــد خانواده ای به نــام منابع طبیعی‬ ‫شــکل بگیرد و علیرغــم کمبودها باانگیزه بــاال به ماموریت‬ ‫خــود بپردازیــد‪ .‬عنایتی رئیس جهاد کشــاورزی مازندران نیز‬ ‫در ایــن مراســم گفت‪ :‬بخش کشــاورزی یکــی از بخش های‬ ‫مهم در حوزه امنیت غذایی کشــور اســت‪ .‬مازندران نیز در‬ ‫امنیــت و تامین غذایی دارای جایگاهی مهم و ویژه اســت‬ ‫کــه دارای رتب ههــای برتر در تولیدات محصوالت کشــاورزی‬ ‫اســت‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بخــش کشــاورزی دارای جایــگاه ویــژه ای در بعــد‬ ‫اقتصادی است که همواره جزو اولویت های سیاست گذاری‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۸‬میلیــون تــن از محصــوالت کشــاورزی‬ ‫یشــود‪ .‬یکی از پایه های بخش‬ ‫کشــور در مازندران تولید م ‬ ‫کشــاورزی حوزه منابع طبیعی اســت جــزو ارکان این بخش‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬لذا ارتقای این بستر خیلی مهم خدادادی‬ ‫در اســتان بســیار حائــز اهمیــت اســت و باید تــا می توانیم‬ ‫این گســتره را افزایش و در حفظ ان همت کنیم‪ .‬نباید این‬ ‫لطف خدادادی را روزبه روز از دســت بدهیم که این منابع‬ ‫نقــش بســیاری در ابعــاد گوناگون دارد‪ .‬این مســئول گفت‪:‬‬ ‫بایــد در اینده منابع طبیعــی مازندران یک بازنگری صورت‬ ‫گیــرد و بــا اولویت بنــدی منطقــی گا مهــای مطلــوب بعدی‬ ‫را برداریــم‪ .‬تمرکــز حــوزه منابع طبیعی در حوزه کشــاورزی‬ ‫بســیار اثرگــذار اســت و ارتبــاط مســتقیم بــا رشــد تولیــدات‬ ‫کشاورزی دارد‪ .‬او متذکر شد‪ :‬میزان منابع طبیعی درجه یک‬ ‫در اســتان بســیار کم است و باید بپذیریم شرایط جنگل ما‬ ‫زیاد خوب نیست؛ غفلت هایی در این بخش صورت گرفته‬ ‫کــه تــداوم ان جبران ناپذیــر اســت‪ .‬فرهنــگ عمومی حفظ‬ ‫منابع طبیعی باید در دل جامعه نهادینه شود و همه برای‬ ‫هــم در حفــظ ایــن عرص ههــا تالش کنیم‪ .‬ســید علــی علوی‬ ‫نیــز در ایــن مراســم اظهــار کرد‪ :‬اســاس کار ما حفــظ منابع‬ ‫طبیعــی و ملــی اســت‪ .‬بایــد ایــن عرصه ها را حفــظ کنیم و‬ ‫به نس ـل های اینده بســپاریم‪ .‬مدیرکل جدید منابع طبیعی‬ ‫مازنــدران خاطرنشــان کرد‪ :‬باید با ارائــه طرح و برنامه های‬ ‫متنــوع و بــا حداقل خســارت بهره برده و بــرای حفاظت از‬ ‫ایــن منابــع خدادادی تالش کنیم‪ .‬حفــظ عرصه های ملی و‬ ‫منابــع طبیعی مورد تاکید مقام معظم رهبری باید با تالش‬ ‫و برنامه محقق شود‪.‬‬ ‫روند افزایشی بالیای طبیعی و‬ ‫زیست محیطینگران کنندهاست‬ ‫معاون امور جنگل ها و ابخیزداری کشــور گفت‪ :‬شــاهد‬ ‫مشکالت زیست محیطی و بالیای طبیعی هستیم که علت‬ ‫اصلی ان بی توجهی به منابع طبیعی است‪ .‬نقی شعبانیان‬ ‫در اییــن تکریــم و معارفه مدیرکل منابــع طبیعی مازندران‬ ‫ ســاری اظهــار کــرد‪ :‬از زحمــات مدیــر توانمنــدی قدردانی‬‫و مدیــری جــوان را معارفــه می کنیــم‪ .‬شــاهد مشــکالت‬ ‫زیس ـت محیطی و بالیای طبیعی هستیم که علت اصلی ان‬ ‫بی توجهی به منابع طبیعی اســت‪ .‬معاون امور جنگل ها و‬ ‫ابخیزداری کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬از بیــش از ‪ ۳.۴‬میلیون‬ ‫هکتــار اراضــی جنگلی کشــور دو میلیون هکتــار جنگل های‬ ‫هیرکانی در اســتان مازندران اســت که بایــد بگوییم اراضی‬ ‫بسیار کمی است‪ .‬این مسئول ادامه داد‪ :‬برای حفظ منابع‬ ‫طبیعــی هیــچ کوتاهی از مــا پذیرفته نیســت و این مهم در‬ ‫قــران و از ســوی مقــام معظــم رهبری و نیــز در قانون بارها‬ ‫تاکید شــده اســت‪ .‬حاشیه خزرنشــینان و استان های شمالی‬ ‫کشــور وظیفــه مضاعفــی دارنــد چراکــه دارای جنگ لهــای‬ ‫بی نظیر هیرکانی هســتند و میلیون ها ســال عمر دارند‪ .‬این‬ ‫جنگل ها به لحاظ تنوع ژنتیکی‪ ،‬زیست محیطی و گونه های‬ ‫گیاهی‪ ،‬ثبت میراث ملی شــده است‪ .‬معاون امور جنگل ها‬ ‫طرح توانمندسازی‪ 500‬روستادر دستور‬ ‫کار مدیریت ارشد استان قرار دارد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬هدف گــذاری‬ ‫اقتصــادی اســتاندار مازندران‬ ‫جهشــی در رشــد اقتصــادی‬ ‫بابیــان این کــه هدف گــذاری‬ ‫و ایجــاد اشــتغال در‬ ‫جهشــی در رشــد اقتصــادی و‬ ‫برنامه های استان و ضرورت‬ ‫ایجاد اشــتغال در برنامه های‬ ‫تحــرک فزاینــده در تحقــق‬ ‫حسن‬ ‫اســتان و ضــرورت تحــرک‬ ‫ان هــا می بایســت در بدنــه‬ ‫خیریانپور‬ ‫فزاینــده در تحقــق ان هــا‬ ‫مدیریتــی و کارشناســی‬ ‫می بایســت در بدنــه مدیریتــی مجموعــه دســتگاه های اجرایــی در ســطح اســتان‬ ‫دســتگاه های اجرایــی وادارات اســتانی و و شهرســتان ها تبدیــل بــه یــک گفتمــان‬ ‫شهرستانی قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با جدیت؛ پیگیر شــود‪ .‬خیریانپــور افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اینکه‬ ‫اختصاص ‪ 3‬کشتی به بندر امیراباد هستیم‪‎.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان کشــتیرانی قول مســاعد‬ ‫حسن خیریانپور در جلسه ستاد عالی رشد دادنــد ‪ 3‬کشــتی به بنــدر امیراباد اختصاص‬ ‫اقتصــادی با عنوان اینکه ســازمان مدیریت و داده شــود در حــال پیگیری برای تحقق این‬ ‫برنامه ریــزی اســتان می بایســت برنامه های مهــم هســتیم‪ .‬این مســئول اضافه کــرد‪ :‬طرح‬ ‫ادارات کل جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صمــت و توانمندســازی ‪ 500‬روســتا در دستور مدیریت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری ارشــد اســتان و جهــاد کشــاورزی قــرار دارد و‬ ‫را در برنامه عملیاتی رشــد اقتصادی اســتان نســبت بــه تعییــن بــرش روســتاهای هــدف‬ ‫به صورت مســتمر پیگیــری و نظارت نماید‪ ،‬می بایست اقدام الزم صورت گیرد و همچنین‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن دســتگاه ها موظــف تخصص های هر روستا و محصوالت برندینگ‬ ‫هســتند گــزارش نظارتی خود را در جلســات روســتاهای هدف می بایســت بــه فرمانداران‬ ‫ســتاد رشــد اقتصــادی اســتان ارائــه نماینــد‪ .‬اعالم گردد‪.‬‬ ‫سکونت گاه هایفرسوده؛‬ ‫چالشمازندران‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار مازنــدران‪،‬‬ ‫ســکونت گاه های فرســوده را از چالش هــای‬ ‫مازنــدران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اجــرای طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری در «تــرک محلــه ســاری»‬ ‫نیازمند عزم ملی است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬علیخانــی گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫مازنــدران بــا برخــورداری از مواهب الهــی و دارا‬ ‫بــودن ظرفیت هایی مختلــف ازجمله جنگل و‬ ‫دریا اما یک استان فرسوده بوده و با چالش های‬ ‫زیادی مواجه است‪ .‬او سکونت گاه های فرسوده‬ ‫را یکــی از چالش هــا در ایــن اســتان نــام برد که‬ ‫می توانــد متاثر از الحاق های مجــاز و غیرمجاز‬ ‫و تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز مختلف باشد‬ ‫که بخش عمده ای از ان ها در حریم شــهرداری‬ ‫هستندامازیرساخت هایالزمبرخوردار نیستند‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫اماکن و محله های فرسوده و قدیمی زیادی‬ ‫در شــهرهای بزرگ و کوچک استان داریم که‬ ‫ســاماندهی ان ها نیاز به مجوزهای کشــوری‬ ‫و عــزم ملــی دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬بناهای تاریخی‬ ‫و قدیمــی زیــادی در اســتان وجــود دارد؛‬ ‫پیشــنهاد می شــود شــرکت بازافرینی شــهری‬ ‫در قالــب پــروژ ه کمــک کنــد تا ایــن بافت ها‬ ‫بازســازی مرمــت و امــاده بهره برداری شــود‪.‬‬ ‫علیخانی فرونشســت ناایمــن را از معضالت‬ ‫و خطــرات بافت های فرســوده عنــوان کرد و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬وجــود این گونــه بافت ها منجر‬ ‫بــه ایجــاد گره هــای ترافیکــی‪ ،‬معضــات‬ ‫اجتماعــی و ناهنجــاری شــده اســت‪ .‬معاون‬ ‫عمرانی اســتاندار مازنــدران به «ترک محله»‬ ‫ساری به عنوان یکی از بافت های قدیمی در‬ ‫مرکز اســتان اشــاره کرد کــه تبدیل به معضل‬ ‫بزرگ شــده اســت‪ .‬بــه دلیــل هم جــواری ایــن‬ ‫محلــه بــا میان گــذر شــمالی‪ ،‬ساخت وســاز و‬ ‫خریدوفروش در این مرحله انجام نمی شود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در صــورت اجرایــی شــدن طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری در این محلــه ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫ترافیک میان گذر حل می شود‪ .‬تحقق اجرای‬ ‫این طرح نیاز به حمایت ملی دارد ضمن اینکه‬ ‫اینموضوعزیبندهمرکز استاننیست‪.‬‬ ‫درختانشکستهجنگل هایمازندران‬ ‫جمع اورینشدهاست‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫مازنــدران انباشــت و جمــع اوری نشــدن‬ ‫درختان افتاده و شکسته را در زمان سیالب و‬ ‫اتش سوزی ها مشکل و مانع اساسی بیان کرد‬ ‫و خواستار جمع اوری ان ها شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬حســینعلی محمدی در‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانمازندران‬ ‫| علی اعلم الهدی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫مازندران‬ ‫جلســه مدیریت بحران استانداری مازندران‬ ‫بــا تاکیــد بــر تســریع در جمــع اوری درختان‬ ‫افتــاده و شکســته در ســطح جنــگل اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬وجــود ایــن درختان یکــی از دالیل‬ ‫انسداد مسیل ها و تخریب ها در سیالب به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد مازندران‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیمازندران‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫صعودبرزیلبهفینالشرطبازگشتنیمار‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سرمقاله‬ ‫دگردیسی اساسی نیاز‬ ‫فوری فوتبال ایران‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫پــدر نیمــار‪ ،‬ســتاره برزیلی‪،‬‬ ‫ســتاره پاری ســن ژرمــن نتواند‬ ‫معتقد است که اگر این تیم به‬ ‫تیــم ملی کشــورش را تــا پایان‬ ‫فینال جام جهانی‪ 2022‬صعود‬ ‫جام جهانــی همراهی کند اما‬ ‫کنــد‪ ،‬او فرصــت درخشــش در‬ ‫پدر او نظر دیگری دارد‪ .‬نیمار‬ ‫نیمار‬ ‫زمیــن را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســانتوس ســینیور در گفتگو با‬ ‫نیمار‬ ‫بار دیگر با طلسم مصدومیت‬ ‫تاک اســپورت دراین باره اظهار‬ ‫در مســابقات مهــم روبــرو‬ ‫داشــت‪« :‬مهم ترین نکته این‬ ‫شــده و قــادر بــه همراهــی تیم ملــی برزیــل در اســت که او بتواند به زمین برگرد و در بهترین‬ ‫مرحله گروهی جام جهانی نیســت‪ .‬او در بازی شرایطش باشد‪ .‬او پیش ازاین هم مصدوم شده‬ ‫اول برابر صربســتان که با پیروزی شاگردان تیته و بار دیگر در بهترین شرایطش به زمین برگشته‬ ‫همــراه بود دچار مصدومیت شــد و درحالی که است‪ .‬او تمام تالشش را خواهد کرد‪ ».‬او درباره‬ ‫اشــک می ریخــت از زمی نبــازی بیــرون رفــت تا شــرایط نیمار گفت‪« :‬همــه می دانند که نیمار‬ ‫مشــخص شــود که مصدومیتــش جدی اســت‪ .‬بازیکن بســیار مهمی اســت و تاثیر بسیاری در‬ ‫تصاویــر منتشرشــده از مچ پای متورم او نشــان زمین و روی هم تیمی هایش دارد‪ .‬وقتی نیمار در‬ ‫می داد که شــرایط برای بازگشــت او به میادین زمین است‪ ،‬شرایط کامال متفاوت است چون او‬ ‫چندان اســان نیســت و پ ـس ازان گفته شــد که شــماره یک است‪ .‬ما از اهمیت نیمار خبرداریم‬ ‫او در دو بــازی باقی مانــده تــا پایــان مرحلــه و من معتقد هســتم که او می تواند در صورت‬ ‫گروهی قادر به همراهی تیمش نیســت‪ .‬هنوز صعود برزیل به دیدار فینال در این بازی حاضر‬ ‫زمــان مشــخصی برای بازگشــت او بــه میادین باشد و تمام تالشش را برای قهرمانی و کمک به‬ ‫اعالم نشــده و بســیاری نگران هســتند که این تیمخواهد کرد‪».‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اسکوچیچ منتقد جدی سیاست‬ ‫محتاطانه سرمربی تیم ملی‬ ‫کی روش مربی‬ ‫ریسک پذیرینیست‬ ‫هدفژاپنیک چهارمیاحتیباالتر است‬ ‫هاجیمه موریاسو‪ ،‬سرمربی‬ ‫از بــازی مقابــل اســپانیا گفت‪:‬‬ ‫ژاپــن‪ ،‬بعد از صعود به مرحله‬ ‫هدف ژاپن‪ ،‬رسیدن به هشت‬ ‫یک هشتمبه عنوانصدرنشین‬ ‫تیم برتر یا حتی باالتر است‪ .‬ما‬ ‫گــروه گفت می خواهد بهترین‬ ‫صعود کردیمولیهدفماتنها‬ ‫نتیجــه ژاپــن در تاریــخ جــام‬ ‫صعوداز مرحله گروهینیست‬ ‫هاجیمه‬ ‫جهانــی را رقــم بزنــد‪ .‬ژاپــن‬ ‫چراکه قبــا این موفقیت را به‬ ‫موریاسو‬ ‫دس ـت به کاری بــزرگ زد و بــا‬ ‫دســت اورده ایم‪ .‬هدف جدید‬ ‫پیروزی‪ 2‬بر یک مقابل اسپانیا به عنوان تیم اول ما صعود به جمع هشــت تیم برتر جام است‪.‬‬ ‫گروهمرگجامجهانیقطر بهمرحلهیک هشتم بازیکنان ژاپن باعث افتخار هستند‪ .‬ان ها تصویر‬ ‫نهایی صعود کرد‪ .‬ژاپنی ها با این پیروزی باعث جدیدی از ژاپن به نمایش گذاشــتند‪ .‬ژاپنی که‬ ‫حذف زودهنگام المان از رقابت ها شدند‪ .‬ان ها می توانددرصحنهجهانیبجنگدوباهر حریفی‬ ‫حاالتیمیهستندکهدر مرحلهگروهیهمالمان مبارزه کند‪ .‬دلم می خواهد رکورد جدیدی برای‬ ‫و هم اسپانیا‪ ،‬دو غول بزرگ حاضر در گروهشان ژاپن ثبت کنیم‪ .‬رسیدن به جمع هشت تیم برتر‬ ‫را شکست داده اند‪ .‬هاجیمیه موریاسو‪ ،‬سرمربی جــام یا حتی باالتــر‪ .‬از همه هــواداران‪ ،‬از مردم‬ ‫ژاپن‪ ،‬در پایان مســابقه گفت به تیمش افتخار ژاپن به خاطر حمایت های بی دریغشان تشکر‬ ‫تهــای ان ها بــود که‬ ‫می کند ولی این پایان کار ســامورایی ها در قطر می کنــم‪ .‬بــه لطف حمای ‬ ‫نیست و ان ها می خواهند بهترین نتیجه تاریخ توانستیم از این بازی دشوار پیروز بیرون بیایم‪.‬‬ ‫فوتبالشــان در جام جهانــی را در این تورنمنت خوشــحالم که توانســتم این پیــروزی را بــا ژاپن‬ ‫رقم بزنند‪ .‬سرمربی ژاپن در کنفرانس خبری بعد جشنبگیرم‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4032‬برای رای شماره ‪ 140160309001001487‬مورخ ‪ 1401/8/17‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ 1401114409001000210‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای باقر موفق فرزند حسن کدملی ‪3874427633‬‬ ‫صادره از همدان ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 62/70‬متر مربع پالک ‪ 87‬فرعی‬ ‫از ‪ 20‬اصلی بخش ‪ 4‬جنوب غرب قزوین که در ازای سهم مشاعی متقاضی در سهم‬ ‫مالک متن قرار گرفته گردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض داخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/9/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/9/26 :‬شعبان عسگری‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین شماره م الف ‪793 :‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ‪۲‬‬ ‫شهرستان بجنورد‬ ‫‪ -9 -4021‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫‪ ۲۲۴‬اصلی موسوم به مملجه‬ ‫ششدانگ پالک ‪ ۲۵۵‬فرعی یک قطعه باغ‬ ‫مالکیت‪ :‬نصراهلل صفری پاکتل فرزند محمدقلی به شماره شناسنامه ‪ ۲۸۳۳۸‬کد ملی‬ ‫‪ ۰۶۸۰۲۷۶۴۳۲‬در روز دوشنبه مورخه پنجم دی ماه سال هزار و چهارصد و یک ‪1401/۱۰/05‬‬ ‫ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و بعمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک‬ ‫به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی‬ ‫اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک‬ ‫از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون‬ ‫مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات‬ ‫مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع‬ ‫مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته‬ ‫خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ‪ ،‬معترضین‬ ‫می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به‬ ‫مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬شنبه ‪ 1401/۰۹/12‬علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو بجنورد ‪/1418852‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین و ضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4020‬برابر رای شماره ‪ 140160322001000545‬هیات دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک زاهدان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای‪/‬خانم دلپریت کور کوهلی فرزند‬ ‫ستندرسنگه کوهلی بشماره سناسنامه ‪ 1360‬صادره از مرکزی در ششدانگ اعیان یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 133.86‬متر مربع قسمتی از پالک شماره یک فرعی از ‪ -3424‬اصلی واقع در‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪ 206‬به رنگ سفید‬ ‫ روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 284 -53‬ل ‪ 82‬مدل ‪ 1389‬به شماره موتور‬‫‪ 14189022546‬و شماره شاسی ‪ NAAP03ED4AJ126797‬به نام سمیرا‬ ‫السادات بنی طبا جشوقانی فرزند سید حسن به شماره شناسنامه ‪ 3822‬و‬ ‫شماره ملی ‪ 1292566701‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫دراگان اســکوچیچ‪ ،‬ســرمربی ســابق تیم ملی‬ ‫نســبت به حــذف ایــران از جــام جهانــی واکنش‬ ‫نشــان داد و انتقاداتی به ســبک ک ـی روش مطرح‬ ‫کــرد‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬ســایت ‪ net‬کرواســی‬ ‫پس از حذف ایران از جام جهانی به سراغ دراگان‬ ‫اســکوچیچ رفته و مصاحبه ای مفصل با سرمربی‬ ‫ســابق تیــم ملی انجــام داده اســت‪ .‬در ابتــدا این‬ ‫سایت توضیحاتی ارائه کرده است‪« :‬تغییر رئیس‬ ‫فدراســیون فوتبــال چنــد مــاه قبــل از جام جهانی‬ ‫باعــث شــد تــا دراگان اســکوچیچ از پســت خــود‬ ‫به عنوان ســرمربی ایران برکنار و کارلوس کی روش‬ ‫نحــال تیــم ملــی ایــران در‬ ‫جانشــین او شــود‪ .‬باای ‬ ‫دور گروهــی جــام جهانی حذف شــد و بــه ایران‬ ‫بازگشت‪ .‬به همین دلیل تماسی با سرمربی سابق‬ ‫ان ها گرفتیم تا نظرش را جویا شویم‪».‬‬ ‫نگاه من و کی روش نسبت به فوتبال‬ ‫متفاوت است‬ ‫دراگان اسکوچیچ نظرش را درباره عملکرد تیم‬ ‫ملی ایران در جام جهانی این گونه اعالم کرد‪ :‬من‬ ‫فکــر می کنم بــا کارلوس دیدگاه متفاوتی نســبت‬ ‫بــه فوتبــال دارم‪ .‬فکــر می کنم من خیلی نســبت‬ ‫یتــری در فوتبــال هســتم‪ .‬در‬ ‫بــه او مربــی هجوم ‬ ‫مــورد مربی ها بعضی ها می گویند یک نفر معلم‬ ‫نطــور اســت‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬یکــی رهبــر اســت‪ ،‬یکــی ای ‬ ‫یکی ان طور اســت؛ اما تقسیم بندی مربیان ازنظر‬ ‫من بســیار ســاده است‪ .‬مربیان یا ریسک می کنند‬ ‫یــا نمی کنند‪ .‬من فکر می کنم ک ـی روش در فوتبال‬ ‫خیلی محتاط اســت‪ .‬بگذارید بهتر بگویم؛ وقتی‬ ‫مقابل یک حریف قوی بازی می کنید‪ ،‬باید به تیم‬ ‫خود اعتماد کنید‪ .‬اگر من بودم فکر نمی کنم‪ ،‬تیمم‬ ‫یکــرد و از این نظر ما‬ ‫مقابل انگلیس ـی ها دفاع م ‬ ‫باهم فرق داریم‪ ،‬نگاه ما به فوتبال متفاوت است‪.‬‬ ‫از ترکیب ایران تعجب کردم‬ ‫مــن می گویم که نمی توان تیمــی از بازیکنان‬ ‫وفــادار بــه خــود را در زمین قرار دهید‪ .‬شــما باید‬ ‫بهتریــن بازیکنــان خــود را بــه زمیــن بفرســتید نه‬ ‫بازیکنــان وفادار به خود‪ .‬بایــد با بازیکنان رابطه‬ ‫ایجاد کنید‪ .‬به خاطر همین است که وقتی ترکیب‬ ‫زاهدان کفعمی ‪ 10‬خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ .‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬شنبه ‪ 1401/09/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪:‬دوشنبه ‪1401/09/28‬‬ ‫عباسعلی اکبری ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف ‪ 865:‬شناسه اگهی ‪1885732‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3792‬برابر رای شماره ‪ 14016032200100390‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امان اله براهوئی شادمان‬ ‫فرزند حاجی میران بشماره شناسنامه ‪ 3710032172‬صادره از خاش در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 284/37‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 44‬فرعی از ‪ 2838‬اصلی‬ ‫واقع در بخش یک بلوچستان شهرستان زاهدان کوچه منشعبه از بلوار کشاورز – کشاورز ‪6‬‬ ‫خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای احمد دشتی فرزند محمد حسین محرز گردیده‬ ‫است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1401/08/25‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1401/09/12‬‬ ‫عباسعلی اکبری ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف ‪ 797‬شناسه اگهی ‪1879016‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده شماره ‪ ( 140104002133000164‬شماره بایگانی‬ ‫‪) 140100196‬‬ ‫‪ -9 -4019‬شماره مزایده‪ 140104302133000040 :‬تاریخ ثبت‪ 1401/07/30 :‬یک‬ ‫دستگاه خودرو سواری پراید تیپ ‪ 132‬به شماره انتظامی ایران ‪ 373 - 43‬م ‪ 44‬متعلق‬ ‫به مرحوم رضا نجفیان نجف ابادی نام پدر‪ :‬محمد تاریخ تولد‪ 1365/04/09 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 1092118381‬شماره شناسنامه‪ 3385 :‬که برابر اعالم پلیس راهور نجف اباد در سیستم‬ ‫شماره گذاری بنام نامبرده می باشد و قبال در قبال قسمتی از طلب خانم مرضیه السادات‬ ‫هاشمی نجف ابادی و پنج در صد اجرایی بازداشت گردیده از ساعت ‪ 9‬صبح تا ‪ 12‬روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1401/09/22‬در محل واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک نجف‬ ‫اباد واقع در خیابان منتظری شمالی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد‬ ‫مزایده از مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود ‪.‬‬ ‫طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد مزایده دارای مدل ‪ ، 1390‬به رنگ نوک مدادی‬ ‫‪ ،‬دارای شماره موتور ‪ 4494868‬و شماره شاسی ‪ S5420090086646‬یگانه سوز با کارکرد‬ ‫‪ 216735‬کیلومتر که تا تاریخ ‪ 1401/12/16‬دارای بیمه شخص ثالث معتبر می باشد ‪ .‬گلگیر‬ ‫عقب سمت راننده رنگی دارد ‪ .‬سپر و سینی عقب و کف صندوق ضربه خورده ‪ ،‬موتور جرم‬ ‫دارد ‪ ،‬گیربکس سالم در حد مدل و الستیکها کال حدود ‪ 50‬درصد سالم و تودروزی متوسط‬ ‫می باشد ‪ .‬اطراف خودرو خط و خش دارد که با وضعیت موجود و در مقایسه با خودروهای‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت بازرگانی به شماره ‪ 14007963237‬بنام شرکت‬ ‫هوشمند تجارت بردیا به نمایندگی اقای ارش هوشمند‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪994 .‬‬ ‫تیم ملی ایران را دیدم خیلی تعجب کردم و باور‬ ‫نمی کردم‪.‬‬ ‫اگر من بودم این بازیکنان در تیم ملی‬ ‫نبودند‬ ‫یک بار در مصاحبه ای گفتم که من ان کســی‬ ‫نیستم که در پارک روی گل ها پا بگذارم بلکه سعی‬ ‫می کنم راهم را کج کنم‪ .‬حرف های زیادی پشــت‬ ‫سر من بود‪ .‬شما دیدید که ناگهان تیم ملی ایران‬ ‫مس ـن ترین تیم جام جهانی شــد‪ .‬ک ـی روش‪ ،‬چند‬ ‫بازیکن مثل روزبه چشــمی ورامیــن رضائیان را به‬ ‫تیم دعوت کرد‪ .‬نه کریم انصاری فرد و نه کاپیتان‬ ‫احســان حــاج صفی بــرای تیــم من اگر ســرمربی‬ ‫بودم بازی نمی کردند‪ .‬من تیم ملی ایران را جوان‬ ‫کردم و ما انرژی جدیدی به دست اوردیم و بعد‬ ‫ناگهان‪ ،‬مثل این است که شما به تنظیمات قبلی‬ ‫برمی گردیــد‪ .‬من نه تنها به رفتــن به جام جهانی‬ ‫یکــردم‪ .‬می خواســتم بــرای مربــی بعــدی‬ ‫فکــر م ‬ ‫چیزی بگذارم و از این نظر این اقدامی که صورت‬ ‫گرفت فاجعه بود‪.‬‬ ‫انتخاب کی روش منطقی نبود‬ ‫رئیسفعلیفدراسیونفوتبالایرانقبالهمبود‪.‬‬ ‫ان ها‪ ۷‬میلیون یورو برای ویلموتس هزینه کردند که‬ ‫یک ماه و نیم سرمربی ایران بود و در انتخابی جام‬ ‫جهانــی در حال حذف شــدن بود‪ .‬ایــران در زمان او‬ ‫یک امتیاز تا حذف شدن فاصله داشت‪ .‬چه بگویم‬ ‫وقتــی یــک مربــی نتوانســت دوبــار با یــک تیم به‬ ‫جام جهانی برود و حاال برای سومین بار در یک دوره‬ ‫سرمربیتیمدیگریشد‪.‬مندر عمرمچنینچیزیرا‬ ‫ندیده ام‪ .‬او با کلمبیا نتوانست به جام جهانی برود‬ ‫و در ادامه با مصر هم نتوانســت و ســپس به ایران‬ ‫امد‪.‬این یکاتفاقیبود کههیچمنطقیدر انوجود‬ ‫نداشتامامندرنهایتبه خوبیتحملشکردم‪.‬من‬ ‫سهسالانجاکارکردموعملکردخیلیخوبیداشتمو‬ ‫‪۲۵‬امتیاز کسبکردم‪.‬مامسابقاتراسریع تر بهپایان‬ ‫رساندیم و همه رکوردها شکسته شد مثال بحرین را‬ ‫بــرای اولین بار در خانه خود شکســت دادیم‪ .‬البته‬ ‫دیگر کارینمی شود کرد‪،‬زندگیادامهداردو نبایدبه‬ ‫اینمسائلفکر کرد‪.‬‬ ‫مشابه قیمت پایه مزایده تعیین شده است ‪ .‬در ضمن بدهی مالیاتی و عوارض و خالفی های‬ ‫احتمالی تا تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیر قطعی و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه‬ ‫وغیره به عهده برنده مزایده می باشد‪ .‬کسانی که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده می‬ ‫باشند می توانند از مورد مزایده به ادرس ‪ :‬نجف اباد کمربندی جنوبی نجف اباد پارکینگ ایثار‬ ‫دیدن نمایند ‪ .‬ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه‬ ‫های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد‪ .‬ضمنا این اگهی در یک نوبت در‬ ‫روزنامه چاپ نجف اباد مورخ ‪ 1401/09/12‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی‬ ‫روز مزایده به روز بعد موکول می گردد ‪ .‬توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده‬ ‫درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک نجف اباد بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی‬ ‫به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر الزامی است‪ .‬ضمنًا برنده مزایده مکلف است‬ ‫مابه التفاوت مبلغ فروش را طی فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ‪ ،‬مانده فروش را به حساب‬ ‫سپرده ثبت واریز نکند ‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و‬ ‫عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد اجرای اسناد رسمی نجف اباد ‪/1418523‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -4029‬شماره‪ 140160302006006690 :‬برابر رای شماره ‪ 6690‬مورخ ‪1401/08/18‬‬ ‫به شماره کالسه ‪ 1712‬مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا حدادیان به شناسنامه شماره ‪ 957‬کدملی‬ ‫‪ 1141096560‬صادره فرزند رضا در ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت ‪33.60‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10‬فرعی از ‪ 158‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر مستندات ضمیمه به موجب قرارداد واگذاری ‪ 25.04.10609‬مورخ ‪ 84/07/20‬و‬ ‫وکالتنامه ‪ 127960‬مورخ ‪ 88/4/3‬دفتر ‪ 63‬و ‪ 79198‬مورخ ‪ 89/7/12‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/09/12‬نوبت دوم ‪ 1401/09/27‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1418477‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪)1 -9- 4027‬برابر رای شماره ‪ 4592‬مورخ ‪ 1401/06/26‬به شماره کالسه ‪ 0630‬مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم مصطفی علیشاهی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 23153‬کدملی ‪1140231121‬‬ ‫صادره فرزند کرمعلی تمامت دو دانگ و ده ـ سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 210.86‬مترمربع پالک شماره ‪ 217‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل دفتر الکترونیک ‪ 2098‬و ‪ 2099‬و سند قطعی شماره‬ ‫‪ 200783‬مورخ ‪ 89/8/8‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 200804‬مورخ ‪ 89/8/9‬دفتر ‪ 0630 73‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 4591‬مورخ ‪ 1401/06/26‬به شماره کالسه ‪ 0629‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫راحله عشقی به شناسنامه شماره ‪ 14560‬کدملی ‪ 1142360334‬صادره فرزند باقر تمامت سه‬ ‫دانگ و سه ـ سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 210.86‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 217‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر شامل دفتر الکترونیک ‪ 2098‬و ‪ 2099‬و سند قطعی شماره ‪ 200783‬مورخ ‪ 89/8/8‬دفتر‬ ‫‪ 73‬و سند ‪ 200804‬مورخ ‪ 89/8/9‬دفتر ‪ 0630 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی؛ خودرو وانت پیکان به رنگ سفید شیری‬ ‫روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 384 -13‬ی ‪ 47‬مدل ‪ 1388‬به شماره موتور‬ ‫‪ 11487088388‬و شماره شاسی ‪ NAAA36AA69G826909‬به نام سید‬ ‫اسماعیل حسینی کفرانی فرزند سید باقر به شماره شناسنامه ‪ 45972‬و شماره‬ ‫ملی ‪ 1282382497‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫فوتبال ایران سال هاست به یک دگردیسی اساسی نیاز دارد‬ ‫اما همچنان به روش ســنتی پیش می رود‪ .‬ســه جام جهانی با‬ ‫کی روش همه واقعیت هایی بود که نشان داد اگر افکار جدید‬ ‫به این فوتبال مرده تزریق نشــود اوضاع از این که هســت بدتر‬ ‫هم خواهد شــد‪ .‬حتی اســیا هم دیگر جایی برای تکیه نیست‬ ‫چراکــه گوی رقابت را به حریفان هم قــاره هم واگذار کرده ایم‪.‬‬ ‫این واقعیت محضی اســت که چــه بخواهیم و چه نخواهیم‬ ‫روبرویمان قرار دارد‪ .‬ســال اینده جام ملت های اســیا در همین‬ ‫کشور قطر برگزار خواهد شد و در همین بازه زمانی شش ماهه‬ ‫بار دیگر ضعف های ســاختاری پنجه به رویمان خواهد کشد‪.‬‬ ‫ضعف هایی نتیجه سال ها بی توجهی به زیرساخت ها اعم از‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری است‪ .‬لیگ برتر فوتبال ایران به عنوان‬ ‫تجلی گاه اصلی فوتبال ایران سال هاســت بدون زایش و رویش‬ ‫به کارش ادامه می دهد‪ .‬لیگی که به همه چیز شباهت دارد جز‬ ‫لیگ برتر‪ .‬تیم هایی که یک شبه می ایند و دربازه زمانی کوتاهی‬ ‫ناپدید می شوند‪ .‬باشگاه هایی که با انبوهی از بدهی های مالی‬ ‫مواجهشدهو اینده کامالمبهمیپیداکرده اند‪.‬اینده ای کهحتی‬ ‫مدیرعامل همان باشگاه هم به عنوان فرد ارشد مجموعه از ان‬ ‫بی خبــر اســت‪ .‬روئیــدن گل در این شــوره زار غیرممکن به نظر‬ ‫می رسد چراکه بارانی نمی بارد تا حیاتی برقرار باشد‪ .‬امار گویای‬ ‫واقعیت های اســت که از ان گریزی نیســت‪ .‬بر اساس اماری که‬ ‫چندیپیشمنتشر شدایرانپیرترینتیمجامجهانیبامیانگین‬ ‫ســنی نزدیک به ‪ 29‬ســال بود‪ .‬این بدان معنا اســت که فریب‬ ‫به اتفاق بازیکنان فعلی تیم ملی در جام جهانی بعدی بعید‬ ‫استفرصتیبرایخودنماییپیداکنند‪.‬ریشهاینمشکلراباید‬ ‫در باشگاه ها جستجو کرد‪ .‬مکانی که باید اتفاق اصلی در انجا‬ ‫رویدهد‪.‬نگاهیدقیق تر بهلیگبرتر کهایینهتمامنمایفوتبال‬ ‫ایران گواهشرایطرقمخوردهاست‪.‬افزایشسندر تیم هایلیگ‬ ‫برتر از لیگ هفدهم اغاز و میانگین سنی هر دوره بیشتر از دوره‬ ‫قبلشد‪.‬اینوضعیتدر ایندورههمادامهیافتو لیگبیست‬ ‫و دوم در شرایطی که میانگین سنی بازیکنان شاغل در این دوره‬ ‫‪ ۲۸‬سال و ‪ ۵‬ماه است باالترین میانگین سنی را در تاریخ لیگ‬ ‫برتر دارد‪ .‬در لیگ فصل جاری نساجی با میانگین سنی‪ ۲۹‬سال‬ ‫و ‪ ۷‬ماه پیرترین تیم این فصل از لیگ به شمار می اید‪ .‬این تیم‬ ‫‪ ۴‬بازیکن باالی ‪ ۳۵‬سال در ترکیب خود دارد‪ .‬پس از نساجی‪،‬‬ ‫مس رفسنجان با میانگین سنی‪ ۲۹‬سال و ‪ ۶‬ماه دومین تیم پیر‬ ‫لیگ به شمار می اید‪ .‬این تیم مسن ترین بازیکن این فصل را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬فوالدبامیانگینسنی‪ ۲۹‬سالو پنجماهسومینتیم‬ ‫پیر لیگاست‪.‬گل گهر‪،‬هوادار و پرسپولیسدر جدولمسن ترین‬ ‫تیم هایلیگدر ردهچهارمتاششمجایدارند؛امادر لیگفصل‬ ‫جاریپیکانسنت شکنیکردهوبابهره گیریاز چهره هایجوان‪،‬‬ ‫بااختالفجوان ترینتیماینفصلاست‪.‬میانگینسنیاینتیم‬ ‫به‪ ۲۵‬سالنمی رسد‪.‬اینتیمتنهایکبازیکنباالی‪ ۳۰‬سالدارد‪.‬‬ ‫همینامارهانشاناز اینده ایترسناکمی دهدو قابلپیش بینی‬ ‫است که با تداوم چنین شرایطی در چند سال اینده پیدا کردن‬ ‫بازیکنی کهقابلیت هایبازیدر سطحبین المللیراداشتهباشد‬ ‫بسیار دشوارتر از گذشتههمخواهدشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید‬ ‫ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید‬ ‫بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/09/12‬نوبت دوم ‪ 1401/09/27‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/1418837‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول‬ ‫‪ -9 -4049‬خانم بی بی صدیقه ابوترابی خیر ابادی فرزند سید ذبیح اهلل به ش‪.‬م‬ ‫‪ ۶۵۱۹۸۹۳۹۹۴‬به استناد سند نکاحیه شماره ‪ ۶۸۰۷‬مورخه ‪ 1382/۱۰/18‬تنظیمی دفتر‬ ‫خانه ‪ ۳۶‬شهر دولت اباد استان خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه ای علیه ورثه اقای‬ ‫سید محمود حسینی فرزند سید جعفر به ش‪.‬ملی ‪ ۰۶۵۰۵۵۷۵۳۰‬به شرح فاطمه طورمانی‬ ‫فرزند حاجی اقا به ش‪.‬ملی ‪ 0۶۵۲۳۴۶۵۳۷‬و سید جعفر حسینی فرزند سید حامد به ش‪.‬ملی‬ ‫‪ ۰۶۵۲۳۳۴۷۳۳‬و سید محمد جواد حسینی فرزند سید محمود به ش‪.‬ملی ‪۰۶۹۱۵۲۰۸۱۱‬‬ ‫به قیمومیت بی بی زهرا ابوترابی فرزند سید ذبیح اهلل به ش‪.‬شناسنامه ‪ ۱۳۶۹‬و سید مهدی‬ ‫حسینی فرزند سید محمود به ش‪.‬ملی ‪ ۶۵۱۰۱۵۴۹۳۵‬به قیمومیت بی بی زهرا ابوترابی‬ ‫فرزند سید ذبیح اهلل به ش‪.‬شناسنامه ‪ ۱۳۶۹‬و زینب سادات حسینی فرزند سید محمود‬ ‫به ش‪.‬ملی ‪ ۶۵۱۰۱۲۲۷۵۸‬به قیمومیت بی بی زهرا ابوترابی فرزند سید ذبیح اهلل به‬ ‫ش‪.‬شناسنامه ‪ ۱۳۶۹‬تعداد ‪ ۱۲۸‬عدد سکه طالی تمام بهار ازادی (محاسبه شده به نرخ روز‬ ‫‪ 16/704/000/000‬ریال) را نموده که پرونده ای به کالسه ‪ ۱۴۰۱۰۰۴۶۴‬در شعبه اجرای‬ ‫این ثبت تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه در مورخه ‪ 1401/۰۱/20‬و سیر مراحل قانونی حسب‬ ‫تقاضای بستانکار یک دستگاه خودرو سواری پژو ‪ - ROA -‬مدل ‪ ۱۳۸۶‬ب ش‪ .‬انتظامی‬ ‫‪ ۴۲‬ایران ‪۷۹۲‬ی‪ ۲۴‬به شماره موتور ‪ - ۱۱۶۸۵۰۵۷۸۰۷‬شماره شاسی ‪ -۶۱۳۱۸۶۷۲‬در‬ ‫سیستم راهور در قبال قسمتی از طلب بستانکار و هزینه های اجرایی بازداشت و در پارکینگ‬ ‫حمایت شماره یک مستقر میباشد و طبق نظریه مورخ ‪ 1401/۰۶/29‬کارشناس به مبلغ‬ ‫‪ 460/۰۰۰/000‬ریال (چهل و شش میلیون تومان) ارزیابی گردیده است‪ .‬لذا مزایده خودروی‬ ‫فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخه بیست و سوم اذر ماه یکهزار و چهارصد و یک‬ ‫در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه واقع در خیابان شهید سلیمانی ‪۳۰‬‬ ‫برگزار میشود مزایده از مبلغ ‪ 460/۰۰۰/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شود برابر ماده ‪ ۱۳۶‬ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شرکت در‬ ‫جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت میباشد‬ ‫و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/۰۹/12 :‬سید امین موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫تربت حیدریه ‪ /995‬م الف‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ملیحه مسجدی فرزند علی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۲۷۰۵۲۵۹۱۳‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی‬ ‫عمومی صادره از واحد دانشگاهی ازاد خوراسگان با شماره ‪۱۶۹۸۱۷۵۰۲۷۸۱‬‬ ‫مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد‪،‬از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک‬ ‫را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان به نشانی جی شرقی بلوار ارغوانیه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی؛ خودرو ال ‪ 90‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 248 -13‬و ‪ 81‬مدل ‪ 1389‬به شماره موتور‬ ‫‪ K4MA690D080087‬و شماره شاسی ‪ NAPLSRALD91056084‬به‬ ‫نام سید اسماعیل حسینی کفرانی فرزند سید باقر به شماره شناسنامه ‪45972‬‬ ‫و شماره ملی ‪ 1282382497‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 12‬اذر ماه ‪ 02 / 1401‬دسامبر ‪ 06 / 2022‬جمادی االول ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1506‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫دسترسی تمام استان های کشور به‬ ‫سامانه درمانی سریع االستقرار‬ ‫معاون بهداشت‪ ،‬درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬واحدهای سریع االستقرار‬ ‫درمان اضطراری در همه استان های کشور از امادگی الزم برای پاسخ بهداشتی و درمانی به سوانح‬ ‫در عملیاتداخلیوبین المللیبرخوردارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬پیمان نامدار در این باره توضیح داد‪ :‬پس از یک سانحه در صورت تخریب‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کاریکاتور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫امکانات بهداشتی و درمانی و یا کاهش ظرفیت ان ها‪ ،‬سامانه های درمان اضطراری هالل احمر در‬ ‫سراسر کشور اماده برپایی می شوند‪ .‬این سامانه ها در سه سطح برپا می شوند که مردم معموال‬ ‫همه ان ها را بیمارستان صحرایی می نامند‪ .‬نامدار گفت‪ :‬هالل احمر جمهوری اسالمی ایران تنها‬ ‫جمعیت ملی مسلمان در دنیاست که شریک فدراسیون جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر‬ ‫در پاسخگویی درمان اضطراری در سوانح بین المللی است و تاکنون در ماموریت های مختلفی در‬ ‫سوانح خارج از کشور شرکت کرد ه است‪ .‬معاون بهداشت‪ ،‬درمان و توان بخشی گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫همهجمعیت هایاستانیمجهز بهسامانهدرماناضطراریوتیم هایعملیاتیمرتبطباانهستند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اعضای تیم های درمان اضطراری‪ ،‬پزشــکان‪ ،‬پرســتاران‪ ،‬ماما و کارشناســان بهداشت‬ ‫محیط و تغذیه هستند که همگی ان ها به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشت مادی با‬ ‫هالل احمرهمکاریمی کنند‪.‬‬ ‫متوسط سن ابتال به ایدز‬ ‫در کشور ‪ ۲۵‬سال‬ ‫رئیس پیشین مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت‪ :‬به‬ ‫دلیــل نبــود اگاهی دقیــق در جامعه و انــگ بیماری‬ ‫ایدز هنوز افراد از مراجعه به مراکز مشاوره و درمان‬ ‫ایــدز خــودداری می کننــد و حتی گاهی پزشــکان هم‬ ‫در تشــخیص عالئم دچار اشــتباه می شوند‪ ،‬و ممکن‬ ‫اســت برای بیمار ازمایش ایدز تجویز نکنند‪ ،‬یا حتی‬ ‫ممکــن اســت فــرد به خاطر انــگ بیماری نســبت به‬ ‫انجام ازمایش اقدام نکند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبر انالیــن‪ ،‬در ایــران ســال ‪ ۱۳۶۵‬با‬ ‫تشــدن ازمایــش ویــروس اچ ای وی یــک کــودک‬ ‫مثب ‬ ‫‪۵‬ســاله‪ ،‬توجــه به ایــدز اهمیت مضاعفی پیــدا کرد‪.‬‬ ‫ایــن کــودک کــه گویــا اردیبهشــت ســال ‪ ۱۳۶۵‬جــان‬ ‫باخــت‪ ،‬مبتــا بــه بیمــاری هموفیلــی بــود کــه بــر اثر‬ ‫خون های الوده به ویروس اچ ای وی مبتال شده بود‪،‬‬ ‫و البته مرگ او ســراغاز یک پرونده قضایی پرحاشیه‬ ‫در ایــران شــد‪ .‬پرونــده فراورده های خونــی الوده به‬ ‫یگــردد وقتــی کــه‬ ‫ســال های اولیــه دهــه شــصت برم ‬ ‫انســتیتو «مریو» فرانســه فاکتور های انعقادی الوده‬ ‫بــه «اچ ای وی» را بــرای اســتفاده بیمــاران هموفیلــی‬ ‫بــه برخــی کشــور ها از جملــه عربســتان‪ ،‬عــراق و‬ ‫ایــران صــادر کرد‪ .‬این موضوع باعث شــد که بیماران‬ ‫مبتــا بــه هموفیلی و تاالســمی کــه به عنــوان دارو از‬ ‫ایــن فراورد ههــا اســتفاده می کردنــد بــه ایــدز مبتــا‬ ‫شــوند‪ .‬هرچنــد کــه بع دهــا شــکایت ایــن بیمــاران و‬ ‫خانواده هایشــان منجر به دریافت غرامت شــد‪ ،‬اما‬ ‫خســارات معنــوی و جانی این گــروه از بیماران هرگز‬ ‫جبــران نشــد‪ .‬ســال ها بعد امــار مبتالیان بــه ایدز در‬ ‫نهــای الوده جایش‬ ‫ایــران‪ ،‬بعــد از اتمام پرونده خو ‬ ‫را به معتادان و خصوصا اســتفاده کنندگان از ســرنگ‬ ‫مشــترک داد‪ .‬اما با اجرای برنامه های کاهش اســیب‬ ‫در حــوزه اعتیــاد خصوصــا توزیــع ســرنگ رایــگان و‬ ‫متادون در بین معتادان تزریقی و گروه های پرخطر‪،‬‬ ‫امــار مبتالیــان بــه ایدز در این گروه نیــز روبه کاهش‬ ‫رفــت‪ .‬البتــه هرچند که هنوز هــم از جمعیت حدود‬ ‫‪ ۵۵‬هزارنفــری مبتالیــان بــه ایدز در کشــور بیشــترین‬ ‫یگــردد‪ ،‬امــا‬ ‫مبتالیــان بــه معتــادان تزریقــی برم ‬ ‫هشــدار ها به ســمت افزایــش امار مبتالیان ناشــی از‬ ‫رابطه جنســی رفته اســت‪ .‬این موضوع از سوی دکتر‬ ‫مینــو محــرز‪ ،‬متخصص عفونی و پزشــکی که ســال ها‬ ‫در شناســایی‪ ،‬درمان و تحقیقات مربوط به بیماری‬ ‫ایدز در کشــور فعال بوده اســت‪ ،‬نیز تایید می شود‪.‬‬ ‫او نســبت بــه کاهــش ســن مبتالیان جدید در کشــور‬ ‫هشــدار می دهــد و معتقد اســت هنــوز هم برعکس‬ ‫کشــور های توسعه یافته مهم ترین عامل در خصوص‬ ‫خطــرات ناشــی از ایــن بیماری در کشــور مــا به انگ‬ ‫اجتماعی ان منوط می شود‪ .‬عاملی که سبب می شود‬ ‫هنوز هم بیماران مبتال بیماری شان را پنهان کنند‪.‬‬ ‫امار هــای جهانی نشــان می دهد برعکس‬ ‫انچه که در دهه های گذشــته اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫امــار مبتالیان بــه ایــدز در جهان تحت‬ ‫کنترل و کاهش اســت‪ ،‬وضعیت کشور ما را‬ ‫دراین خصوص چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫یتــوان گفــت کــه امــار‬ ‫در ایــران هنــوز هــم نم ‬ ‫مبتالیــان بــه اچ ای وی کامــا تحــت کنتــرل اســت و‬ ‫می توان نگرانی ای بابت شیوع ان نداشته باشیم‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫بــه دلیــل نبــود اگاهــی دقیــق در جامعــه و انگ‬ ‫بیمــاری هنــوز افــراد از مراجعــه بــه مراکز مشــاوره و‬ ‫درمان ایدز خودداری می کنند و حتی گاهی پزشکان‬ ‫یشــوند‪ ،‬و‬ ‫هــم در تشــخیص عالئــم دچــار اشــتباه م ‬ ‫ممکن است برای بیمار ازمایش ایدز تجویز نکنند‪ ،‬یا‬ ‫حتی ممکن اســت فرد به خاطر انگ بیماری نســبت‬ ‫به انجام ازمایش اقدام نکند‪.‬‬ ‫منظورتان از انگ بیماری چیست؟‬ ‫یهــا تصــور می کننــد تنهــا راه انتقــال‬ ‫هنــوز برخ ‬ ‫این ویروس از رابطه جنســی اســت و نگران هســتند‬ ‫یکــه مبتــا بــه ایدز شــوند‪ ،‬از ســوی جامعه‬ ‫درصورت ‬ ‫متهم به روابط خاص و در نتیجه طرد شوند‪.‬‬ ‫در سایر کشور ها هم هنوز این نااگاهی و انگ‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫در کشــور های توســعه یافته دیگــر چنیــن چیــزی‬ ‫نداریــم‪ ،‬چــون به انــدازه کافــی در خصــوص روابــط‬ ‫پرخطــر و خصوصــا اینکه تنها راه مبتــا به ان روابط‬ ‫جنســی نیســت‪ ،‬اطالع رســانی دقیــق شــده اســت؛‬ ‫بنابرایــن شــخص مبتال و به تبــع ان جامعه بیماری را‬ ‫پذیرفتــه و به راحتــی بــه دنبال درمان م ـی رود و ابدا‬ ‫پنهان کاری صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫وضعیت مشــاوره و درمــان مبتالیان به‬ ‫اچ ای وی در ایران چطور است؟‬ ‫عالــی اســت‪ ،‬مــا بیــش از ‪ ۲۰۰‬مرکز مشــاوره بیماران‬ ‫رفتــاری در ایــران داریــم کــه بــا حفظ حریم شــخصی و‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫روز جهانـی معلولیـن‬ ‫اموزش به شیوه گفتگو‬ ‫رازداریبیماران‪،‬مشاورهو کار بیماریابیراانجاممی دهند‬ ‫و عــاوه بــر ایــن بیمار را بــدون دریافت هزینــه وارد فاز‬ ‫درمان می کنند‪ ،‬درمان ایدز در ایران کامال دقیق و درست‬ ‫انجام می شود و از این لحاظ بسیار عالی هستیم‪.‬‬ ‫با وجود چنین مراکزی که کارشان را تایید‬ ‫می کنید‪ ،‬چرا همچنان باید نگران شیوع ایدز‬ ‫در کشور باشیم؟‬ ‫ببینید برنامه مشــترک ســازمان ملل متحد در زمینه‬ ‫ایــدز در کنتــرل اچ ای وی اهــداف ‪ ۹۰-۹۰-۹۰‬را ارائــه‬ ‫کرده است‪ ،‬طبق این برنامه ‪ ۹۰‬درصد مبتالیان بایستی‬ ‫تشخیص داده شوند؛‪ ۹۰‬درصد افراد تشخیص داده شده‬ ‫بایســتی تحت درمان ضدویروســی قرار گیرند و در ‪۹۰‬‬ ‫درصد افراد تحت درمان‪ ،‬باید ســرکوب ویروس و صفر‬ ‫شدن بار ویروس در فرد مبتال صورت گیرد‪ .‬در ایران ‪۹۰‬‬ ‫اولی و ‪ ۹۰‬دومی به درستی انجام می شود‪ ،‬یعنی درمان‬ ‫مبتالیان و صفر شدن ویروس در ان ها انجام می شود‪،‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سیستان و بلوچستان بنیاد مسکن انقالب اســالمی سیستان و بلوچســتان در نظــر دارد اجرای‬ ‫اســفالت سرد و اجرای اسفالت گرم بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات‬ ‫فنی منضم به اســناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران‬ ‫واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل پروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪2001005214000049‬‬ ‫اجرای اسفالت سرد‬ ‫روستاهای ازمن اباد ‪ ،‬کلینیک‬ ‫حسن خانی ‪ ،‬نوک اباد سرهنگ ‪،‬‬ ‫شهردراز‪ ،‬چاه جمال ‪ ،‬دوراهی سد‬ ‫‪ ،‬رسول اباد شهرستان ایرانشهر‬ ‫‪157/736/942/055‬‬ ‫‪7/886/847/103‬‬ ‫‪2001005214000049‬‬ ‫اجرای اسفالت سرد‬ ‫روستاهای شمس اباد و توردان‬ ‫شهرستانبمپور‬ ‫‪38/782/040/324‬‬ ‫‪1/939/102/016‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بنیادمسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای عملیات طرح هادی روســتایی شامل‪ :‬اجرای اسفالت سرد و اجرای‬ ‫‪862030‬‬ ‫اســفالت گرم وسایر ایتمهای مورد نیاز براساس نقشه هاو مشخصات فنی اجرایی م الف‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫منضم به‬ ‫مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل فروش اسناد مناقصه‪ :‬از روز یک شنبه مورخ ‪ 1401/09/13‬لغایت روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪1401/09/15‬‬ ‫‪ -4‬مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران ‪ :‬از روز چهار شنبه مورخ ‪1401/09/16‬‬ ‫تا ســاعت ‪ 12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪( 1401/09/27‬حداقل ‪ 10‬روز) طبق بند (ب) ماده‪15‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات‬ ‫‪ -5‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -6‬تضمین شرکت در مناقصه ‪ :‬ضمانتنامه بانکی‪.‬‬ ‫‪-7‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬از اخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه (قابل تمدید‬ ‫برای یک دوره سه ماهه دیگر) معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬تاریخ بازگشــایی پاکات( الف‪،‬ب و ج) ‪ ::‬ســاعت ‪13:00‬الی ‪ 14:00‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/09/27‬در دفتر مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫جهت کســب اطالعات بیشتر می توانید به ســایتهای زیر مراجعه نمایید‪ :‬جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر میتوانید به ســایتهای ‪ sb.bonyadmaskan.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪ .‬تلفن تماس‪054 - 33230107-10‬‬ ‫بنیادمسکنانقالباسالمیسیستانوبلوچستان‬ ‫مجتبـی حیدرپنـاه | رویـداد امـروز‬ ‫امــا ‪ ۹۰‬اول بــه دلیــل همــان انــگ اجتماعــی صــورت‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬ما هنوز از کسانی که متوجه می شوند تست‬ ‫اچ ای وی ا نهــا مثبــت شــده ســواالت عجیب وغریبــی‬ ‫یشــنویم‪ ،‬مثال فرد از ما ســوال می کند‪ ،‬چون مبتال به‬ ‫م ‬ ‫ایدز هستم‪ ،‬پس ممنوع الخروج می شوم؟‬ ‫جــز این نبــود اگاهی‪ ،‬چه شــاخص های‬ ‫نگران کننــده ای در مبتالیــان جدید این‬ ‫بیماری مشاهده می کنید؟‬ ‫برخی ها بسیار دیر مراجعه می کنند‪ ،‬ازانجایی که‬ ‫بــه طــور متوســط پــس از ابتال بــه ویــروس اچ ای وی‬ ‫ممکن اســت ده ســال طول بکشــد که عالئم بیماری‬ ‫یهــا بی توجهــی کــرده و دیر‬ ‫ایــدز ظاهــر شــود‪ ،‬خیل ‬ ‫مراجعــه می کننــد‪ ،‬اپیدمی کووید هــم البته بی تاثیر‬ ‫نبوده است‪ ،‬جز این‪ ،‬دو مسئله دیگر هم موردتوجه‬ ‫اســت‪ ،‬پایین امدن ســن مبتالیــان و افزایش ابتال در‬ ‫زنان‪.‬‬ ‫مجوز گردشگری اشوراده در قالب‬ ‫تفرج گسترده‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به‬ ‫صدور مجوز ارزیابی زیست محیطی اشوراده گفت‪:‬‬ ‫ارزیابــی زیس ـت محیطی اشــوراده در قالــب «تفرج‬ ‫گسترده»همان طور کهسازمانبهدنبالانبودتایید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪ ،‬یکیاز طرح هایزیست محیطی‬ ‫پر سروصدای دهه های اخیر طرح گردشگری جزیره‬ ‫اشــوراده بــوده اســت‪ .‬ایــن پــروژه در ســال ‪ ۹۳‬اغــاز‬ ‫شــد؛ ولــی در دولــت دوازدهــم در ســال ‪ ۹۷‬بــرای‬ ‫اولی نبــار اجــرای ان به عنوان یکی از مصوبات ســفر‬ ‫رئیس جمهــوری بــه اســتان گلســتان با دســتور مقام‬ ‫قضاییمتوقفشدو بار دیگر در سال‪ ۹۹‬معاونتقضاییدادستانکلکشور دستور توقفاین‬ ‫طرح را به دادستان گرگان ابالغ کرد؛ اما با وجود انتقادات وارد شده به این پروژه مانند فعالیت‬ ‫شرکت هایپرورشماهیدر قفسدر میانکاله‪ ،‬منشاریزگردشدنانو ازبین رفتنمحیطزندگی‬ ‫امن پرندگان‪ ،‬طرح گردشگری اشوراده موفق به کسب مجوز ارزیابی زیست محیطی سازمان‬ ‫محیط زیست در دولت سیزدهم شد‪ .‬این در حالی است که برخی کارشناسان نیز نسبت به‬ ‫صدور مجوز برای طرح گردشگری اشوراده انتقاداتی دارند‪ .‬حر منصوری‪ ،‬دیده بان میانکاله در‬ ‫واکنش به صدور مجوز برای طرح گردشگری اشوراده اظهار می کند‪ :‬من با گردشگری مخالف‬ ‫نیستم؛ اما با نوع خاصی از ان موافق هستم که سازگار با مناطق حفاظت شده است‪ .‬به نظر‬ ‫می رســد طرحی که برای جزیره اشــوراده در نظر گرفته شــده به عنوان گردشگری متمرکز اصال‬ ‫نسخه مناسبی برای هیچ کدام از مناطق حفاظت شده به ویژه منطقه بسیار حساسی مانند‬ ‫تاالب بین المللی میانکاله و سایر زیستگاه ها و تنوع حیات وحش ان نیست‪ .‬او اضافه می کند‪:‬‬ ‫جزیرهاشورادهدر منتهیعلیهشرقیپناهگاهحیات وحشوذخیره گاهزیست کرهمیانکالهاست‪.‬‬ ‫بخش مهمی از این منطقه حفاظت شــده محســوب می شود که دس ـت کاری در ان می تواند‬ ‫عواقب فاجعه باری داشته باشد‪ .‬از نظر فنی در قسمت غربی میانکاله به دلیل اشراف به خزر‬ ‫احداثپالژ و انجامورزش هایابیبهلحاظمسائلزیست محیطی کامالاشتباهاست‪.‬از سمت‬ ‫شرق در جزیره اشوراده هر نوع بارگذاری مانند پالژ‪ ،‬مکانی برای ورزش های ابی اشتباهی کامال‬ ‫استراتژیک و از نظر فنی مردود است‪ .‬درحالی که برخی کارشناسان مخالف اجرای این طرح‬ ‫گردشگریهستند‪ ،‬علیسالجقهدربارهارزیابیزیست محیطیاشورادهاظهار کرد‪:‬خوشبختانه‬ ‫ارزیابی زیست محیطی اشوراده در قالب «تفرج گسترده» همان طور که سازمان به دنبال ان بود‬ ‫تایید شد‪ .‬او افزود‪ :‬تالش شد تا موضوعاتی مانند احداث هتل و تقویت زیرساخت ها برای کل‬ ‫شهر و مجموعه بندر ترکمن در دستور کار قرار گیرد و در اشوراده تنها به انجام اقداماتی مانند‬ ‫احداث االچیق پرداخته شود‪ .‬سالجقه در پایان گفت‪ :‬در شورای عالی شهرسازی کشور نیز تنها‬ ‫«تفرج گسترده» مصوب شد و به هیچ عنوان «تفرج متمرکز» در ان منطقه در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫خوشبختانه هیچ مشکل خاصی نداریم و اقدامات الزم به خوبی در حال انجام است‪ .‬تفرج‬ ‫متمرکز شــامل ان دســته از تفرج هاست که نیاز به توسعه دارند؛ مانند شنا‪ ،‬اســکی‪ ،‬اردوزدن‪،‬‬ ‫دوچرخه سواری و بازدید اثار فرهنگی اما تفرج گسترده شامل ان دسته از تفرج هاست که نیاز‬ ‫به توسعه ندارند؛ مانند کوهنوردی یا به توسعه اندک نیاز دارند؛ مانند ماهیگیری‪ ،‬اسب سواری‬ ‫و تماشایجانوراندر طبیعت‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫هــر کــس ندانــد‪ ،‬مــن‬ ‫و شــما می دانیــم کــه مقــام‬ ‫کبابــی همــه اموزش هــای‬ ‫خود را با گفتگو انجام داده‬ ‫جلد ‪89‬‬ ‫اســت‪ .‬مثــا با صــدای بلند‬ ‫می گوینــد ایــن کار را بکــن!‬ ‫و بــا صدای بلندتر می گویند این کار را نکن! حتی‬ ‫گاهی با صدای بلندتر از بلندتر می گویند‪ ،‬چرا این‬ ‫کار را کــردی؟ و گــوش شــما روز بــد نبیند‪ ،‬گاهی با‬ ‫صدای بلندتر از بلندتر از بلندتر می گویند‪ :‬چرا این‬ ‫کار را نکردی؟ درست مثل همسرجان که دائم در‬ ‫حــال گفتگــو بــا مــن اســت و مــن در مقابل هــر دو بــا صــدای ارام و ارام تر کــه فقط از‬ ‫اقیانوس ارام برمی اید‪ ،‬ضمن تایید حرفشان از واژه هایی چون چشم‪ ،‬قربان و درست‬ ‫اســت‪ ،‬به زودی انجام می شــود و ببخشید دیگر تکرار نمی شــود و ‪ ...‬استفاده می کنم‪.‬‬ ‫فکــر نمی کنیــد این همه گفتگــو در زندگی و کار من کمی زیاد اســت‪ .‬بااین وجود مقام‬ ‫کبابی به من گفته اند بروم کتاب بخوانم ان هم چه کتابی! حاال شرح کوچکی از این‬ ‫کتاب را می اورم‪ .‬در کتاب اموزش به شــیوه گفتگو می خوانیم‪ :‬گفت وگو و دموکراســی‬ ‫از هــم جدایی ناپذیرنــد‪ ،‬زیــرا هر دوی ان ها هدف اساســی مشــابهی دارنــد‪ ،‬پرورش و‬ ‫ارتقــای رشــد انســانی‪ .‬منظــور ما از رشــد تقریبا همان چیزی اســت که دیویــی (‪)1916‬‬ ‫مدنظر داشــت‪ .‬رشــد قابلیت همیشــه رو به افزایش یادگیری و درک و حساســیت به‬ ‫یادگیری دیگران است‪ .‬دموکراسی و گفت وگو متضمن فرایند تبادل ارا‪ ،‬گفتن و شنیدن‪،‬‬ ‫وصف کردن و تصدیق کردن است‪ .‬تمام این ها به گسترش افق ها و پرورش فهم متقابل‬ ‫کمک می کند‪ .‬گفت وگو یکی از بهترین راه های حمایت از رشد و پیشرفت است؛ زیرا‬ ‫مبتنی بر این اندیشــه اســت که تنها از راه همکاری و مشــارکت با دیگران اســت که در‬ ‫معرض دیدگاه های جدید قرار می گیریم و این امر باعث افزایش فهم ما می شود و به‬ ‫حین این کار‪ ،‬با اجازه صحبت دادن‬ ‫ انگیزۀ ما برای ادامۀ یادگیری توان می بخشد‪ .‬در ِ‬ ‫به شرکت کنندگان مختلف‪ ،‬تا جایی که ممکن است‪ ،‬تمایالت دموکراتیک ما تقویت‬ ‫می شود‪ .‬خردی جمعی شکل می گیرد که برای هریک از شرکت کنندگان رسیدن به ان ها‬ ‫به تنهایی غیرممکن اســت‪ .‬اما ما به گفت وگو فقط به این دلیل بها نمی دهیم که در‬ ‫دستیابی به اهداف ارزشمند دموکراتیک به ما کمک می کند‪،‬‬ ‫بلکه صرفا به این خاطر که بسیار لذت بخش و مهیج است‬ ‫ان را با اشتیاق به کار می گیریم‪ .‬گفت وگو غیرقابل پیش بینی‬ ‫و پرمخاطــره اســت و بــه لحــاظ تربیتی و اموزشــی‪ ،‬برابر با‬ ‫باالرفتن از کوه یا گذشتن از تندابی خطرناک است‪.‬‬ ‫ضرورت راه اندازی سامانه پرداخت‬ ‫انالین مطالبات داروخانه ها‬ ‫مدیرکلدارو و موادتحت کنترلسازمانغذاو دارو‪،‬تکلیفوزارتاقتصادبرایراه اندازی‬ ‫سامانه پرداخت انالین مطالبات داروخانه ها به منظور جلوگیری از ایجاد معوقات بیمه ها‬ ‫را پیشنهاد داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد پیکان پور افزود‪ :‬برای جلوگیری از به تعویق افتادن‬ ‫بدهــی ســازمان های بیمه گر بــه داروخانه هــا‪ ،‬وزارت اقتصاد مکلف به راه اندازی ســامانه‬ ‫پرداخت انالین شود؛ براین اساس به محض ثبت نسخ در داروخانه‪ ،‬درصورتی که حساب‬ ‫بســتانکاری داروخانــه از بیمــه در ســامانه وارد شــد‪ ،‬تراکنش های هــر روز در پایــان ان روز‬ ‫به حساب داروخانه واریز شود که این مسیر منجر به همراهی کامل داروخانه ها در روند‬ ‫بهبود خدمات‪ ،‬توسعه انبار و جلوگیری از کمبودهای اتی خواهد شد‪ .‬او ضمن تقدیر از ‪۲۴‬‬ ‫ساعته شدن تامین ارز نیمایی دارو‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر سوئیفت ارز به حساب‬ ‫فروشــنده خارجی‪ ۷ ،‬روز یا بیشــتر به طول می انجامد که الزم اســت این پروســه نیز طی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت انجام شود‪ .‬مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تصریح کرد‪ :‬اعضای هیئت مدیره‬ ‫شرکت های داروسازی خصولتی و هلدینگ های مربوطه نیازمند اصالح یا تکمیل هستند و‬ ‫جایبررسیدارد کهبه عنوانبخشیاز حاکمیتمکلفشوند کهتولیدداروهای کم مصرفی‬ ‫که توســط ســازمان غذا و دارو ابالغ می شــود را به هر نحو در دستور کار قرار داده و بابت‬ ‫ان به حاکمیت پاســخگو باشــند‪ .‬پیکان پور با اشــاره به ابالغ مصوبه ‪ ۹‬به یک مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده پس از تاخیر ‪۸‬ماهه خاطرنشان کرد‪ :‬این مصوبه با اختالالتی در روند اجرا در‬ ‫مبادی گمرکی نظیر گمرک شهریار مواجه است که رفع این مشکالت نیز باید در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬او با تاکید بر لزوم کنترل قیمت مواد جانبی و بسته بندی داروهای تولیدی توسط‬ ‫وزارت صمت و تضمین تامین این اقالم برای صنعت دارو‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از مشــکالت‬ ‫صنعت داروسازی این است که شرکت های تولیدکننده مواد بسته بندی با هر نوسان نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬قیمت محصوالت خود را بر اساس نرخ روز افزایش می دهند درحالی که قیمت محصول‬ ‫نهایی (دارو) به روز قابل تغییر نیست و درصورتی که فضای تولید این اقالم رقابتی شود‪ ،‬با‬ ‫قراردادهای بلندمدت می توان این ثبات را به حوزه تولید برگرداند‪ .‬به گفته مدیرکل دارو و‬ ‫مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیمارستان ها از اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬از سازمان تامین اجتماعی‬ ‫طلبکار هستندکهالزماستتسویه حساببدهیاینسازمانبهبیمارستان هاوبیمارستان ها‬ ‫به شرکت های پخش در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1556

روزنامه رویداد امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه رویداد امروز 1551

روزنامه رویداد امروز 1551

شماره : 1551
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه رویداد امروز 1548

روزنامه رویداد امروز 1548

شماره : 1548
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه رویداد امروز 1546

روزنامه رویداد امروز 1546

شماره : 1546
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه رویداد امروز 1545

روزنامه رویداد امروز 1545

شماره : 1545
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه رویداد امروز 1544

روزنامه رویداد امروز 1544

شماره : 1544
تاریخ : 1401/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!