روزنامه رویداد امروز شماره 1497 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1497

روزنامه رویداد امروز شماره 1497

روزنامه رویداد امروز شماره 1497

‫سرمقاله‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫مشکالت ادامه دار صاحبان‬ ‫کسب وکارهایمجازی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 01‬اذر ماه ‪1401‬‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪ 22‬نوامبر‪ 27 | 2022‬ربیع الثانی‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1497‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مخالفتبخشخصوصی‬ ‫با جابجایی کمیته اقدامارزی‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫قم‬ ‫شب تلخ دوحه‬ ‫شماره‬ ‫قم‬ ‫اقتصاد‬ ‫بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست برابر انگلیس حلقه اتحاد تشکیل دادند تا برای دو بازی باقی مانده از نظر روحی بازسازی شوند‬ ‫‪44‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان‪:‬‬ ‫اختصاص ‪۱۵۳‬‬ ‫سال‬ ‫میلیارد ریال اعتبار‬ ‫توسط دولت سیزدهم‬ ‫برنامه ریزی برای حفاظت از تاالب مره‬ ‫سید محمدتقی شاهچراغی؛ استاندار قم در بازدید از در قم گفت‪:‬‬ ‫تاالب شکار ممنوع مره از ظرفیت های زیست محیطی بسیار خوبی‬ ‫برخــوردار بــوده و برای حفاظت هرچه بهتر از ان باید برنامه ریزی‬ ‫جدیصورتبپذیرد‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی استان‪:‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۵۳‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫برپاییخانهفرهنگوهنرمللباهدفمیزبانیفرهنگیازمخاطبانبینالمللی‬ ‫امیرعلی عموزاده ؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ‪ :‬خانه فرهنگ و هنر ملل (فهم) با هدف‬ ‫میزبانی فرهنگی از مخاطبان بینالمللی برپا شده است‪.‬اداب و رسوم و برنامهها فرهنگی اقوام مختلف‬ ‫در خانه فرهنگ و هنر ملل معرفی میشود و هفتههای فرهنگی و هنری دیگر کشورها در این مجموعه‬ ‫برپاخواهدشد‪.‬‬ ‫به میراث فرهنگی قم توسط دولت سیزدهم‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬گردشگریو صنایعدستی‬ ‫قم گفت‪ :‬در نخســتین ســفر رئیسجمهور و اعضای‬ ‫هیئت دولت سیزدهم به قم‪ ،‬درمجموع ‪ ۱۵۳‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار برای ســاماندهی‪ ،‬مرمت و تجهیز ‪ ۹‬طرح‬ ‫میراثفرهنگیاختصاصدادهشد‪.‬‬ ‫علیرضــا ارجمنــدی در گفتوگو با ایرنا‪ ،‬در پاســخ‬ ‫بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه در دولت ســیزدهم‪ ،‬چه‬ ‫اقدامهایــی بــرای احیا و مرمت اثار باســتانی اســتان‬ ‫انجامشدهاستخاطرنشانکرد‪:‬در نخستینسفر سید‬ ‫ابراهیم رئیسی به استان که دیماه سال گذشته انجام‬ ‫شد‪،‬ایناعتبار بهمیراثفرهنگیتعلق گرفت‪.‬‬ ‫او بــا ذکــر عناویــن این طرحهــا و رقم هزینــه کَ ردِ‬ ‫مربــوط به هر یک از انها افزود‪ :‬برای ســاماندهی و‬ ‫مرمت مجموعه بازار نو‪ ،‬کهنه و تیمچه قم‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریالهزینهشد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول همچنیــن ســاماندهی و مرمــت‬ ‫کاروانسرا و ابانبار طینوج‪ ،‬قلعه چشمهعلی و قلعه‬ ‫دولتاباد نیزار را دومین طرح دانست و بیان داشت‪:‬‬ ‫مبلغ این طرح‪ ۲۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫او همچنیــن ادامه عملیات باقیمانده تاسیســات‬ ‫کمپینــگ امامــزاده جعفــر غریــب (ع) را بهعنــوان‬ ‫ســومین طرح برشــمرد و گفت‪ :‬برای ایجاد‪ ،‬تجهیز و‬ ‫راهاندازی دبیرخانه شــهر ملی انگشتر ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫اختصاصیافتهاست‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث اســتان در ادامــه‪ ،‬کاروانســرای‬ ‫صدرابــاد را بهعنــوان یکــی از طرحهایــی کــه در ایــن‬ ‫ســفر از اعتبــار بهرهمنــد شــد‪ ،‬دانســت و گفــت‪ :‬رقم‬ ‫تخصیصیافتهبهاینطرحنیز پنجمیلیاردریالاست‪.‬‬ ‫ارجمنــدی تصریح کــرد‪ :‬در این ســفر برای مرمت‬ ‫کاروانسرای البرز پنج میلیارد ریال و مرمت و مطالعه‬ ‫کاروانسرای کوه نمک نیز ‪ ۴۵‬میلیارد ریال اختصاص‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه طرحهــای مرمــت کاروانســرای‬ ‫دیرگچین و مرمت قلعه سنگی علیاباد تصریح کرد‪:‬‬ ‫رقــم تخصیصی بــرای ایــن ‪ ۲‬طرح نیز به ترتیب ســه‬ ‫میلیارد ریال و ‪ ۲۵‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی قم در بخشی از سخنان‬ ‫خود مجموع اثار باستانی و تاریخی این استان که ثبت‬ ‫ملــی شــده را ‪ ۵۵۴‬اثر منقــول و غیرمنقول‪ ،‬طبیعی و‬ ‫معنوی ذکر و بیان کرد‪ :‬حرم مطهر حضرت معصومه‬ ‫(س)‪ ،‬تیمچه‪ ،‬بازار نو و کهنه‪ ،‬مسجد جامع‪ ،‬مدرسه‬ ‫جهانگیرخــان‪ ،‬گنبد ســبز و ســر در مدرســه غیاثیــه از‬ ‫شــاخصترین اثار ماندگار و کهن این اســتان به شمار‬ ‫میاید‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫نرجس نیازمند‪ ،‬عضو هیئترئیسه شورای اسامی شهر قم در‬ ‫بازدید از محل برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان‬ ‫قــم کــه در محــل باغموزه دفاع مقــدس در حال برگزاری اســت در‬ ‫گفتگو با خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬رویداد تولید محتوای دیجیتال‬ ‫بسیج یک کار جدید است ازانجاییکه این رویداد در برنامههای‬ ‫کنگره ملی شهدای استان قم نیز گنجاندهشده است و با حضور و‬ ‫شور و عاقه جوانان همراه است مثبت ارزیابی میشود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اجرای این نوع برنامهها باید بیشتر شود‪ ،‬روی اوردن به تولید‬ ‫محصوالت هنری در زمانی که با حمله ترکیبی دشمن روبرو هستیم‬ ‫قابلتقدیر اســت؛ زیرا ظرفیت و اســتعدادی که جوانان ما در این‬ ‫زمینــه دارنــد به بهتر شــناخته شــدن ارزشهــای انقاب و شــهدا و‬ ‫اشنایی انها با شهدا کمک میکند‪ .‬نیازمند تصریح کرد‪ :‬جوانان ما‬ ‫دوران دفاع مقدس را درک نکردند چنین رویدادهایی که به تولید‬ ‫اثار هنری میپردازد به شناخت جوانان از ارزشهای انقاب کمک‬ ‫میکند؛ زیرا خودشــان دخیل در مســئله هســتند‪ ،‬عصر دیجیتال و‬ ‫رسانه است و تمامی رسانهها در اختیار قدرتهای جهانی قرار دارد‬ ‫و نباید این میدان را خالی کنیم‪ .‬عضو هیئترئیسه شورای اسامی‬ ‫شــهر قــم عنوان کــرد‪ :‬امیدواریــم این رویدادها بهصورت بیشــتر و‬ ‫موثرتــر پیگیــری و اجرا شــود؛ زیــرا جوانان امروز جامعه اســتعداد‬ ‫و اشــنایی بســیار خوبی در این زمینه دارند که میتوانند هنرهای‬ ‫عالی را تولید کنند‪ .‬او در پاسخ به این سوال که ایا مدیریت شهری‬ ‫در برنامههای خود از تولیدات این رویداد استفاده خواهد کرد تا‬ ‫مشوقی برای شرکتکنندگان باشد؟ گفت‪ :‬یکی از برنامههایی که‬ ‫میتوان بهصورت جدی ان را پیگیری کرد این است که برنامههایی‬ ‫که مدیریت شهری در زمینه فرهنگ شهروندی و فرهنگ انقابی‬ ‫دارد با استفاده از اثار موفق در این رویداد باشد‪ ،‬زیرا حمایتی مالی‬ ‫حتی در تولیدات کوچک از این جوانان باعث پیشرفت بیشتر انها‬ ‫در تولید محتوای دیجیتال میشود و ایجاد یک تیم قوی میشود‪.‬‬ ‫شــهر دســتجرد بهعنــوان نخســتین شــهر در کشــور‪ ،‬بهمنظــور‬ ‫بهرهگیری از ظرفیت پســاب در فضای ســبز شهری‪ ،‬احداث شبکه‬ ‫و تاسیســات فاضاب در دســتور کار قرارداد و حرکت خود را برای‬ ‫تبدیلشدن به شهر سبز اغاز کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت اب و فاضاب اســتان قم‪،‬‬ ‫معاون امور عمرانی اســتانداری قم در نشســتی که بهمنظور امضا‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین شرکت اب و فاضاب استان و شهرداری‬ ‫دستجرد برگزار شد با اشاره با اهمیت اجرای شبکه و تاسیسات دفع‬ ‫بهداشــتی فاضاب در شــهرها گفت‪ :‬امروزه در دنیا اجرای شــبکه‬ ‫فاضاب از ضروریات شهرها به شمار میرود‪ .‬او ورود شورای شهر‬ ‫و شهرداری دستجرد به بحث فاضاب را مهم ارزیابی و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به گســترگی فعالیتهای شــرکت اب و فاضاب در‬ ‫سطح استان‪ ،‬مجموعه مدیریت شهری در دستجرد با دوراندیشی‬ ‫در این زمینه پیشقدم شده است‪.‬‬ ‫ابراهیــم معتمــدی ابــراز داشــت‪ :‬امیدواریــم بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیت منابع مالی شهرداری ترتیبی اتخاذشده که این پروژه‬ ‫از کمکهــای دولتــی نیــز برخوردار و هرچه زودتر اجرایی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضاب اســتان قم نیز در این نشســت‬ ‫با اشــاره به مســائل و چالشهای عدم دفع بهداشــتی فاضاب‬ ‫شــهرهای کوچک اظهار داشــت‪ :‬مجموعه شــهرداری دستجرد با‬ ‫ایندهنگری به موضوع فاضاب وارد و اجرایی شدن ان را پیگیری‬ ‫کرده است‪ .‬او با اشاره به بررسیهای صورت گرفته در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬مقرر شد شبکه‪ ،‬تاسیسات و تصفیهخانه فاضاب توسط‬ ‫شــهرداری و با نظارت شــرکت اب و فاضاب در شــهر دســتجرد‬ ‫اجرا و از پســاب ان برای ابیاری فضای ســبز استفاده شود‪ .‬حسن‬ ‫بختیاری اســتفاده از اب شــبکه شــرب برای ابیاری فضای ســبز را‬ ‫از چالشهــای تامیــن اب در شــهرها برشــمرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫سیاســتهای شرکت اب و فاضاب کمک به تفکیک شبکههای‬ ‫ابیاری شــرب از فضای ســبز است که استفاده از پساب جایگزین‬ ‫مناســبی در این راســتا به شــمار میرود‪ .‬حســین طالعی شــهردار‬ ‫دســتجرد هم در ادامه این نشســت‪ ،‬هدف از ورود شــهرداری به‬ ‫بحث فاضاب را حفاظت از محیطزیســت و اســتفاده از پساب‬ ‫برای فضای ســبز شــهری عنــوان کرد و یاداور شــد‪ :‬بــراورد اجرای‬ ‫شــبکه و تاسیســات فاضاب دســتجرد حــدود ‪ 40‬میلیــارد تومان‬ ‫است که قرار است از اعتبارات شهرداری‪ ،‬کمکهای مردمی و در‬ ‫صورت امکان از اعتبارات دولتی تامین شود‪.‬‬ ‫در پایان این نشســت با حضور معتمدی معاون امور عمرانی‬ ‫حفظ و احیای حقابه های‬ ‫زیستمحیطی تاالبها و‬ ‫رودخانههای استان قم‬ ‫ســید محمدتقــی شــاهچراغی اســتاندار قــم در بازدیــد از‬ ‫تــاالب شــکارممنوع مــره در قــم گفت‪ :‬این زیســتگاه ارزشــمند از‬ ‫ظرفیتهای زیســتمحیطی بسیار خوبی برخوردار بوده و برای‬ ‫حفاظت هرچه بهتر از ان باید برنامهریزی جدی صورت بپذیرد‪.‬‬ ‫او بــر ضــرورت حفــظ و احیــای حقابــه های زیســتمحیطی‬ ‫تاالبهــا و رودخانههــای اســتان قــم تاکید کرد و گفــت‪ :‬حقابه‬ ‫تاالب مره از رودخانه شور‪ ،‬بههیچعنوان نباید مورد دستاندازی‬ ‫قرار بگیرد و این موضوع در سطح ملی مورد پیگیری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او همچنیــن در بازدیــد از بندعلیخــان‪ ،‬حوضــه ابریــز دشــت‬ ‫مسیله و بند پخش سیاب رودخانه شور‪ ،‬نقش مهم تاالب مره‬ ‫در مقابله با پدیده گردوغبار در مرکز کشور را موردتوجه قرارداد و‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از همه امکانات و ظرفیتها برای بهبود وضعیت‬ ‫زیستمحیطی استان قم ضرورتی اجتنابناپذیر است‪.‬‬ ‫سردار رشید اسام فرمانده لشگر ‪ ۱۷‬علی بن ابیطالب (ع) و برادر‬ ‫شهیدش‪ ،‬با حضور مادر شهیدان زینالدین‪ ،‬محفل انس با قران به‬ ‫همراه رونمایی از سند هویتی و شناسنامه این دو شهید واالمقام‬ ‫برگزار شــد‪ .‬رونمایی از شناســنامه ســرداران شــهید مهدی و مجید‬ ‫زینالدینباحضور مقیمیمعاونهماهنگیامور زائریناستانداری‪،‬‬ ‫مایی رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسامی شهر‬ ‫قم‪ ،‬حجتاالساموالمســلمین طباطبایی نژاد سرپرســت سازمان‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری قــم و تیمــوری مدیــرکل‬ ‫ثبتاحوال استان قم‪ ،‬در خانه موزه شهیدان زینالدین برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه قاری بینالمللی ســید محمدجواد حســینی‪ ،‬قاری‬ ‫نوجوان محمدحسین اقبالی و گروه انوارالهدی به قرائت و اجرای‬ ‫برنامه پرداختند‪ .‬معاون هماهنگی امور زائرین اســتانداری قم در‬ ‫این مراســم با اشــاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در‬ ‫جامعه اظهار داشــت‪ :‬هویت ایران نشــئتگرفته از خون شهیدان‬ ‫اســت و بهــای اســتقال خونهایی بوده کــه از اغــاز نهضت امام‬ ‫خمینی (ره) بر پای این شــجره طیبه ریخته شــده است‪ .‬ابوالقاسم‬ ‫مقیمــی افزود‪ :‬شــهیدانی همچون شــهید زینالدیــن در دورههای‬ ‫مختلــف زندگی خــود با تکیهبر اعتقــادات و اموزههــای قرانی در‬ ‫دوراهیهای انتخاب‪ ،‬جهاد و ایثار و راه حق را بهراحتی و اسایش‬ ‫شخصی ترجیح دادند‪.‬‬ ‫در و پنجره برای گردش هوا و تهویه مناســب و گندزدایی از‬ ‫تمامی سطوح مورد تاکید است‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهمترین بعد شخصیتی علمای بزرگ شخصیت‬ ‫اخاقی و معنوی انها اســت و این انســانهای بزرگ دارای‬ ‫ســجایای اخاقــی ارزشــمندی بودند و ویژگــی اخاقی انها‬ ‫زبانزد دشمنان نیز بوده است‪ .‬اسکندری با بیان اینکه یکی‬ ‫دیگر از خصوصیات علما‪ ،‬تاش علمی مضاعف بوده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــزرگان فراوانــی داریم که از انهــا صدها جلد کتاب‬ ‫باقیمانده و عمر خودشان را صرف به دست اوردن معارف‬ ‫دین و تحقیق و پژوهش در عمق معارف دین کردند و ان را‬ ‫برای سعادت اخروی و دنیوی در اختیار بشریت قرار دهند‪.‬‬ ‫دبیر کنگره بینالمللی امناء الرســل با بیان اینکه کنگره با‬ ‫نگاه بینالمللی تشکیلشــده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برنامه کنگره‬ ‫ده محور موضوعی پیشبینیشــده که در سالهای اتی بر‬ ‫اساس این محور شخصیتها را شناسایی و از انها تقدیر‬ ‫کنیــم‪ .‬اســکندری ادامــه داد‪ :‬عالمانی کــه در مبانی فقهی‬ ‫و اصولــی‪ ،‬فهــم و تفســیر علــوم قرانــی‪ ،‬شــناخت عترت و‬ ‫مکتــب اهلبیــت‪ ،‬امامت و والیت‪ ،‬تاریخ اســام و ســیره‬ ‫اهلبیــت‪ ،‬اخــاق و تربیــت‪ ،‬فرهنــگ و تمــدن اســامی‪،‬‬ ‫هجــرت و تبلیــغ‪ ،‬مجاهــدت و استکبارســتیزی‪ ،‬وحــدت و‬ ‫تقریــب فعالیتهــای علمی داشــتند محورهایی اســت که‬ ‫شــخصیتها را شناســایی و از انهــا تقدیــر میکنیــم‪ .‬او‬ ‫مدیریت شهری قم از‬ ‫اثار رویداد تولید محتوای‬ ‫دیجیتالبسیجاستان‬ ‫حمایتمیکند‬ ‫حرکت به سمت شهر سبز‬ ‫اســتانداری قــم تفاهمنامــه همــکاری بهمنظــور ایجــاد شــبکه و‬ ‫تاسیســات فاضاب در شهر دستجرد‪ ،‬بین شــرکت اب و فاضاب‬ ‫استان و شهرداری این شهر امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫سند هویتی و شناسنامه‬ ‫سرداران شهید مهدی و مجید‬ ‫زینالدین رونمایی شد‬ ‫سند هویتی و شناسنامه سرداران شهید مهدی و مجید زینالدین‬ ‫همزمان با سالروز شهادت فرمانده لشگر ‪ 17‬امام علی بن ابیطالب‬ ‫(ع) رونمایــی شــد‪ .‬بــه گــزارش شــهرداری قم‪ ،‬در ســالروز شــهادت‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی «پیشگیری از‬ ‫بیماریانفلوانزا»‬ ‫کارگاه اموزشــی «پیشــگیری از بیمــاری انفلوانــزا» بــرای‬ ‫مربیــان مــدارس برگــزار شــد🔸🔸این کارگاه اموزشــی بــا حضــور‬ ‫‪ 250‬نفر از مربیان بهداشت مقاطع مختلف استان در محل‬ ‫ســتاد دانشگاه علوم پزشــکی قم برگزار شد‪🔸🔸.‬کارگاه اموزشی‬ ‫پیشگیری از بیماری انفلوانزا امروز با حضور قریب به ‪ 250‬نفر‬ ‫از مربیان بهداشت مدارس استان در سالن شهید مفتح ستاد‬ ‫دانشــگاه برگزار شــد‪ .‬در این کارگاه اموزشــی که گروه هدف‬ ‫ان مربیان بهداشــت مدارس از کلیه مدارس و مقاطع اســتان‬ ‫بودند؛ اســاتید مربوطه اموزشهایــی در خصوص چگونگی‬ ‫پیشــگیری ابتــا دانش اموزان بــه کرونا و انفلوانــزا ارائه و بر‬ ‫لــزوم انجــام تهویــه‪ ،‬گندزدایــی و شســت و شــوی کاسهــا‬ ‫تاکیــد کردند‪🔸🔸.‬اســاتید حاضــر در ایــن کارگاه بــا توجــه بــه‬ ‫پیشبینیهای انجامگرفته خاطرنشان کردند‪ :‬با شروع فصل‬ ‫سرما و بسته بودن دربهای کاسها و نبود تهویه‪ ،‬باز بودن‬ ‫کنگرهبینالمللی«امناءالرسل»در‬ ‫قم برگزار میشود‬ ‫دبیــر کنگــره بینالمللــی «امناءالرســل» از برگــزاری ایــن‬ ‫نشست علمی در تاریخ دوم و سوم اذرماه در قم خبر داد‪.‬‬ ‫حجتاالساموالمســلمین رضــا اســکندری دبیــر کنگــره‬ ‫بینالمللی امناءالرســل در جمع اصحاب رســانه که در سالن‬ ‫ایــتا‪ ...‬حائــری مرکــز مدیریــت حوزههــای علمیــه گردهــم‬ ‫امــده بودنــد‪ ،‬از برگــزاری کنگــره بینالمللی امناءالرســل خبر‬ ‫داد و اظهــار کــرد‪ :‬هــدف از برگزاری این کنگره تعامل علمی‬ ‫حوزههای علمیه سراســر جهان اســت بهویژه حوزه نجف با‬ ‫پیشینه هزارساله و تربیت بزرگانی که معارف قران و اهلبیت‬ ‫(ع) را بــه اقصــی نقــاط جهان منتشــر کردند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫دیگــر اهداف کنگــره افزود‪ :‬معرفی بزرگان حوزههای علمیه‬ ‫کــه در زمینههــای علمــی‪ ،‬تبلیغــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و در‬ ‫ابعاد مختلف نقش مهمی ایفا کردند از دیگر اهداف کنگره‬ ‫اســت‪ ،‬لذا باید شــخصیتهای بزرگ شناخته شوند و انها را‬ ‫از زوایای مختلف به مسلمانان جهان معرفی کنیم‪ .‬او اظهار‬ ‫دوباره ایران شکستی سنگین در جام جهانی‬ ‫معجونی از هیجان و خونسردی‬ ‫مبتکر این طرح را حوزه علمیه قم معرفی کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه اینکه مبتکر این طرح حــوزه علمیه قم بود لذا‬ ‫بنا گذاشــتیم که از شــخصیت حوزه نجف تقدیر کنیم و با‬ ‫انجام بررســیهای کارشناســی به این نتیجه رســیدیم که از‬ ‫ایتا‪ ...‬ســید محمدمهدی موســوی الخرســان تقدیر کنیم‪.‬‬ ‫اســتاد حــوزه علمیــه ابــراز کــرد‪ :‬تا امــروز بیــش از ‪ ۵۰‬جلد‬ ‫از کتب ایتا‪ ...‬موســوی الخرســان منتشرشده اما تالیفات‬ ‫فراوانــی در موضوعات مختلف حدیثی‪ ،‬رجالی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫کامــی و بعضــا فقهــی دارند و قریب بــه ‪ ۵۰‬جلد از کتب‬ ‫ایشــان هنوز منتشرنشــده اســت‪ .‬اســکندری احیای نشــر و‬ ‫اثــار شــیعه را مــورد تاکید قــرار داد و گفت‪ :‬کتــب ایتا‪...‬‬ ‫خرسان در دو قالب نرمافزار با کمک موسسه نور و موسوعه‬ ‫منتشرشــده کــه در کتابخانههای مهــم ایران و عراق و ســایر‬ ‫نقاط دنیا توزیع خواهد شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مهمترین نکته‬ ‫در این کنگره که پیشینه نداشته این بوده که دو دبیرخانه در‬ ‫حوزه قم و نجف بهصورت مستقل ایجاد شد اما در بخش‬ ‫کمیتهها و محتوا هماهنگ و منسجم فعالیت میکنند‪ .‬دبیر‬ ‫کنگره بینالمللی امناء الرسل یاداور شد‪ :‬قریب ‪ ۶۰‬جلد کتاب‬ ‫برای رونمایی در کنگره امادهشده که ‪ ۱۰‬جلد ان محصوالت‬ ‫و مقاالتی است که در دبیرخانه جمعاوریشده است‪.‬‬ ‫ایران ‪ 6-2‬انگلیس‬ ‫‪ 22‬را حســابی گــرم کــرده اســت‪.‬مربیانی کــه جای‬ ‫فرهــاد مجیــدی و محرم نوید کیا را گرفتند‪.‬ریکاردو‬ ‫رویداد ایران‬ ‫قم‬ ‫لیگ تیم هایشــان را با ســبک خاصی که خودشان‬ ‫شماره ‪ 38‬صفحه رویداد قم‬ ‫‪38‬‬ ‫مدیریت شهری قم‬ ‫از اثار رویداد تولید‬ ‫محتوای دیجیتال بسیج‬ ‫استان حمایت می کند‬ ‫ایران ‪ 1-0‬اسپانیا‬ ‫ایران ‪ 2-0‬پرتغال‬ ‫ایران ‪ 3-1‬مکزیک‬ ‫ایران ‪ 1-0‬ارژانتین‬ ‫دوســت داشتند به میدان فرستاده اند و در همین‬ ‫ایران ‪ 3-1‬بوسنی‬ ‫زمان نه چندان طوالنی نشان داده اند که چیزهایی‬ ‫ایران ‪ 1-0‬یوگسالوی‬ ‫ایران ‪ 2-0‬المان‬ ‫ایران ‪ 3-0‬هلند‬ ‫دو مربی پرتغالی با کارنامه قابل توجه در فوتبال اروپا و اســیا‪ .‬هر دو در دوره ای ســکان دار‬ ‫تیم های عربستانی بودند و البته مورایس از تجربه حضور در لیگ کره جنوبی هم برخوردار‬ ‫اســت‪.‬این دو مربــی ‪ 51‬و ‪ 56‬ســاله در فصــل فوتبالــی پیــش رو یــک چالش جدیــد را تجربه‬ ‫می کنند‪ .‬چالشی در فوتبال باشگاهی ایران که جذابیت های خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر با اشــاره به‬ ‫یــک کارشــناس حــوزه انرژ ‬ ‫ابالغی ـ ه اخیــر وزارت نیــرو مبنــی بر افزایــش ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫تعرف ههــای خریــد تضمینــی بــرق نیروگا ههــای تجدیدپذیــر‬ ‫انشعابی‪ ،‬گفت‪ :‬انرژی های تجدیدپذیر گرفتار سیاست قیمتی‬ ‫هستند‪ ،‬موضوعی که می بایست مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا طالیــی در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬با بیــان اینکه‬ ‫ابزارهــای گوناگونــی در بحــث حکمرانی ازجملــه حکمرانی‬ ‫انرژی وجود دارد که می توان به استفاده از ابزارهای قیمتی‬ ‫و غیرقیمتی در تعیین خط مش ـی ها و سیاستگذاری ها اشاره‬ ‫کــرد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ابزارهــای قیمتــی بــه ان دســته از ابزارهــا‬ ‫تگــذاری و پرداخــت یارانه بوده و‬ ‫می گوینــد که شــامل قیم ‬ ‫ابزارهای غیرقیمتی‪ ،‬مولفه هایی مانند استانداردها و الزامات‬ ‫قانونی‪ ،‬توسعه فناوری و اگاهی بخشی است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫ماننــد ترکیــه با رســیدن بــه توان تولیــد ‪ ۷‬گیگاوات تا ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬و امــارات متحــده عربی با توان تولید ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات‬ ‫نیــروگاه خورشــیدی بــه ترتیــب از اختالفــی حــدود ‪۶۰۰۰‬‬ ‫مــگاوات و ‪ ۲۰۰۰‬مــگاوات برخــوردار اســت‪ .‬طالیــی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ســوی دیگــر و در قیــاس بــا کشــورهای مطــرح دنیــا‬ ‫در این حوزه ازجمله اســترالیا دارای اختالف ‪ ۱۸‬گیگاواتی‪،‬‬ ‫فرانســه ‪ ۱۳‬گیگاوات‪ ،‬انگلیس ‪ ۱۴.۲‬گیگاوات‪ ،‬ایتالیا ‪۲۲.۶‬‬ ‫گیــگاوات‪ ،‬المــان ‪ ۵۷‬گیــگاوات‪ ،‬هنــد ‪ ۴۰‬گیــگاوات‪ ،‬ژاپــن‬ ‫‪ ۶۹‬گیــگاوات‪ ،‬امریــکا ‪ ۷۸‬گیــگاوات‪ ،‬چیــن ‪ ۲۵۰‬گیــگاوات‬ ‫و بــا ویتنــام بالغ بــر ‪ ۱۶‬گیگاوات اســت که به طــور میانگین‬ ‫بســایت انجمن بین المللی‬ ‫بر اســاس امارهای برگرفته از و ‬ ‫یهــا تجدیدپذیــر (‪ ،)IRENA‬اختالفــی حــدود ‪۵۷‬‬ ‫انرژ ‬ ‫گیگاوات را نشان می دهد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‬ ‫اگهی فراخوان شناسایی مشاور به شماره ‪1401-1-3-5‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ‪2001007000000151‬‬ ‫موضوع فراخوان‪ :‬فراخوان شناســایی و ارزیابی کیفی شــرکت های مشاور جهت‬ ‫استفاده از خدمات مهندسی مشاور با موضوع برداشت و ورود اطالعات ‪ GIS‬در حوزه‬ ‫استحفاظی مدیریت های الرستان‪ ،‬اوز وگراش و برخی مناطق شهرستان المرد‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس در نظر دارد نســبت به شناسایی و‬ ‫ارزیابی کیفی شــرکت های مشاور جهت مشــاوران واجد صالحیت و عقد قرارداد‬ ‫با شــرکت مشــاور برنده جهت اجرای عملیات فوق اقدام نمایند‪ .‬لذا شرکت های‬ ‫مشــاور بایســتی بر طبق تاریخهای مندرج در بند دو این اگهی ‪ ،‬نسبت به دریافت‬ ‫مــدارک اقدام ‪ ،‬ســپس بر طبق تاریخ منــدرج در بند پنج ذیل نســبت به تحویل‬ ‫کلیه مدارک از طریق ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اقدام نمایند‪ .‬الزم به ذکر اســت به مدارک تحویلی‬ ‫مخدوش و یا ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ ‪ 1401/09/21‬صورت فیزیکی تحویل‬ ‫شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-1‬نشانی برگزار کننده فراخوان‪:‬‬ ‫شــیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫فارس – امور تدارکات تلفن ‪ 071-32318617‬و ‪071-32317869‬‬ ‫‪ -2‬زمان دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/ 08 /30‬لغایت ‪ 1401/ 09 / 05‬به‬ ‫مدت ‪ 5‬روزکاری می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ادرس محل دریافت اســناد ‪ :‬دسترسی به اسناد ارزیابی کیفی شرکت های‬ ‫مشاور از طریق سامانه تدارکات دولت به ادرس ‪ ،www.setadiran.ir‬اطالع‬ ‫ازاگهی فراخوان از طریق ســایت معامالت توانیر به نشانی ‪https://wamp.‬‬ ‫‪ tavanir.org.ir/tender/main‬و سایت شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫فارس به ادرس ‪ www.farsedc.ir‬و سایت پایگاه ملی مناقصات به ادرس‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ www.iets.mporg.ir‬امکان پذیر می باشد‪ .‬الزم به ذکر است بارگذاری‬ ‫اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬ادرس محل بارگذاری اسناد ‪ :‬در سامانه تدارکات دولت می باشد‬ ‫‪ -5‬زمان بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات دولت ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/ 09 /21‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی اسناد‪ :‬راس ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/ 09 /21‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬واحد بررسی کننده اسناد‪ :‬هیات انتخاب مشاور و کمیته منتخب ارزیابی شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان فارس می باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬الزامات شرکت کنندگان‪:‬گواهی صالحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه در رسته نیرو با حداقل رتبه سه الزامی است ‪.‬‬ ‫‪-9‬محل اجرای پروزه‪ :‬درسطح شهرستان های الرستان‪ ،‬اوز و گراش استان فارس‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪-10‬روش انتخاب مشاور بر اساس (‪ ) QCBS‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬متقاضیانی که حداکثر تا روز شنبه مورخ ‪ 1401/ 09 /21‬مدارک را بارگذاری‬ ‫نمایند مورد ارزیابی قرار گرفته و شــرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی الزم‬ ‫(‪ )60‬را کســب نمایند توسط شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در لیست کوتاه‬ ‫مشاوران تایید صالحیت شده برای اجرای عملیات موضوع این فراخوان قرار گرفته و از‬ ‫ایشان جهت فرایند انتخاب مشاور عملیات مربوطه دعوت به عمل می اید‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است کلیه مدارک و اسناد ارزیابی بایستی به امضاء دارندگان مجاز حق امضاء رسیده‬ ‫و به مهر شرکت متقاضی ممهور گردند‪ ،‬همچنین بایستی منضم به امضاء دیجیتال باشند‬ ‫و اطالعات ارسالی بایستی صحیح و کامل بوده و مدارک مندرج در اسناد ارزیابی نیز‬ ‫به طور کامل ارسال گردند‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۴۱۱۸۷۵ :‬‬ ‫‪08‬‬ ‫خال بین‬ ‫دو سکوت!‬ ‫‪07‬‬ ‫شب تلخ دوحه‬ ‫انرژی هایتجدیدپذیر‪،‬گرفتار سیاستقیمتی‬ ‫چندین ســال اســت که سیاس ـت ورزان و حکمرانان در حوزه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر و مدیران نهادهای مربوطه این حوزه‬ ‫ابزارهــای قیمت گذاری را به عنــوان فصل الخطاب مرجعیتی‬ ‫سیاس ـت گذاری های خــود قــرار داده انــد و نتیج ـه ای کــه از‬ ‫این مهم حاصل کشــور شــده حاکی از ان است که متاسفانه‬ ‫یهــا عطف بــه مصادیق‬ ‫وضعیــت اســتفاده ازاین گونــه انرژ ‬ ‫قانونــی مــاده ‪ ۵۰‬قانــون برنامه پنج ســاله ششــم و ماده ‪۱۹‬‬ ‫قانــون هــوای پــاک (ایجــاد ‪ ۴۸۴۱‬مــگاوات ظرفیت نصب‬ ‫شــده نیروگاه هــای خورشــیدی) باتوجــه بــه ‪ ۹۶۰‬مــگاوات‬ ‫ظرفیت نصب شــده نیروگاه خورشــیدی تاکنون از اختالفی‬ ‫حدود ‪ ۳۸۸۱‬مگاواتی برخوردار است‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر اظهار کرد‪ :‬این میزان ظرفیت نصب‬ ‫شــده نیــروگاه خورشــیدی در قیــاس با کشــورهای همســایه‬ ‫کباب کتاب‬ ‫بــرای اضافه کردن بــه فوتبال ایران در چنته دارند‪.‬‬ ‫ایران ‪ 4-0‬پرو‬ ‫‪08‬‬ ‫سفر کاغذی‬ ‫با سقراط و دیگران‬ ‫برای زندگی بهتر‬ ‫ســاپینتو و ژوزه مورایس در ‪ 11‬هفته سپری شــده از‬ ‫شماره‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیقم‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫صفحه اخر‬ ‫نیمکــت تیم هــای اســتقالل و ســپاهان در لیــگ‬ ‫دومنظــوره اســت‪ .‬او با اشــاره بــه فعالیت‬ ‫‪ ۲۲۱‬مربــی در اموزشــگاههای ازاد قــم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این اموزشگاهها ‪ ۱۴۹‬مربی‬ ‫خانــم و ‪ ۷۲‬مربــی اقــا اموزشهــای فنی و‬ ‫حرفهای ارائه میکنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخســت امســال ‪ ۵۶۹‬دوره اموزشی در‬ ‫این اموزشــگاهها برگزارشده و چهار هزار و‬ ‫‪ ۵۲۵‬نفر‪ -‬دوره اموزش ارائهشــده است‪.‬‬ ‫| سید علی سجادی |‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫هنوز از پیک انفلوانزا‬ ‫عبور نکرده ایم‬ ‫ساپینتو و مورایس به فوتبال باشگاهی ایران رنگ و بوی پرتغالی داده اند‬ ‫‪ ۱۵۷‬اموزشگاه ازاد فنی و حرفهای‬ ‫در قم فعال است‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان قم‬ ‫‪03‬‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬حضــور دو مربــی پرتغالــی بــروی‬ ‫معــاون حقوقــی‪ ،‬امــور‬ ‫یادگیری دروس حوزوی جزو‬ ‫مجلس و اســتانهای وزارت‬ ‫فعاالن فرهنگی و هنری نیز‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫هستند و یک حرکت مستمر‬ ‫گفت‪ :‬دشمن لحظهبهلحظه‬ ‫و ریشــهدار را در قــم رقــم‬ ‫در حــال هجمــه اســت و در‬ ‫خواهنــد زد‪.‬او از تاشهای‬ ‫محمد هاشمی‬ ‫ایــن وضــع فرهنگــی امــروز‬ ‫حجت االسام والمســلمین‬ ‫بایــد بــا قامــت بلندتــر و‬ ‫عباســی رئیــس جامعــه‬ ‫اراده اهنینتــر بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر بــه المصطفــی در راســتای برپایــی خانــه فهــم‬ ‫ارائــه خدمت فرهنگی و تولید اثار فرهنگی یــاد کــرد و گفــت‪ :‬مجموعــه جامعــه الزهرا‬ ‫افزایش یابد‪ .‬به گزارش تســنیم‪ ،‬سید محمد نیــز در راســتای برپایــی ایــن خانــه تــاش‬ ‫هاشــمی در مراســم افتتاحیــه خانه فرهنگ بســیاری را رقــمزده اســت و امیدواریــم این‬ ‫و هنــر ملــل در تــاالر شــهید اوینــی قــم‪ ،‬بــا کار منحصــر بــه قــم نباشــد و بــا کارهــای‬ ‫اشاره به اینکه ادعای انقاب اسامی ایران دنبالهدار بتوانیم کار را در اســتانهای دیگر‬ ‫یــک ادعــای ذاتــا فرهنگــی بوده و هســت‪ ،‬دهیم‪ .‬هاشمی از عموزاده مدیرکل فرهنگ‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬انقاب اســامی یک انقاب و ارشاد اسامی استان قم نیز قدردانی کرد‬ ‫فرهنگــی اســت کــه هدفــش تفســیر نــو و و گفــت‪ :‬ایــن اداره کل بایــد بــا برنامهریزی‬ ‫جدیدی از حکمرانی‪ ،‬نگاه جدید به انسان دقیــق و پیوســته‪ ،‬خوشســلیقه و ایدههای‬ ‫و انســانیت‪ ،‬ترویــج ایــن نــگاه در جهــان و متفــاوت بــه معنــای واقعــی به دنبــال یک‬ ‫تعامل فرهنگی با جهان است‪.‬‬ ‫خانه پویا و سرامد برای فرهنگ و هنر ملل‬ ‫معــاون حقوقــی‪ ،‬امــور مجلــس و باشــد تا هر کســی خواســت به یک کار تازه‬ ‫اســتانهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی و موثر بینالمللی اشــاره کند اینجا را نشــان‬ ‫گفت‪ :‬شــاید یکــی از جدیترین توفیقهای دهــد و ایــن خانــه را نباید منحصر به اســم‬ ‫فرهنگــی قابــل اشــاره اقداماتــی اســت کــه و عناویــن دانســت‪ .‬معــاون وزیــر فرهنــگ‬ ‫بــرای طــاب جامعــه المصطفــی العالمیــه و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬بایــد در این بســتر‬ ‫طی این ســالها انجامشده است‪ .‬او عنوان اشــوبزده اذهان و قلوب که جنگ جهانی‬ ‫کرد‪ :‬اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی قم و تروریســم رســانهای علیــه ملــت ایــران‬ ‫مجتمــع شــهید اوینــی را به خانــه فرهنگ و شــکلگرفته اســت به هوش و بصیر باشــیم؛‬ ‫هنــر ملــل اختصــاص داده اســت تــا میزبــان دشمن لحظهبهلحظه در حال هجمه است‬ ‫برنامههــای فرهنگــی بــرای مخاطبــان و در این وضع فرهنگی امروز باید با قامت‬ ‫بینالمللــی باشــد و اینیــک اقــدام مبــارک بلندتــر و اراده اهنینتــر بــرای تاثیرگــذاری‬ ‫و قابلتقدیــر اســت‪ .‬هاشــمی تصریــح کرد‪ :‬بیشتر به ارائه خدمت فرهنگی و تولید اثار‬ ‫مخاطبان خانه فرهنگ و هنر ملل عاوه بر فرهنگی افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فنی و حرفهای گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۱۵۷‬اموزشــگاه ازاد ایــن اســتان در‬ ‫‪ ۲۶‬رشــته و ‪ ۱۴۰‬حرفــه بــه عاقهمنــدان‬ ‫رشــتههای فنــی و حرفــهای امــوزش ارائــه‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫محمــود تقی پــور در گفتوگو با ایرنا‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۹۶ :‬اموزشــگاه ویــژه بانــوان‪۹ ،‬‬ ‫اموزشــگاه ویژه اقایان و ‪ ۵۲‬اموزشــگاه نیز‬ ‫دسترسیدولت‬ ‫به منابع عظیم مالی‬ ‫با تشکیل حساب‬ ‫واحد خزانه‬ ‫مذاکره با ترکیه‬ ‫برای صادرات برق‬ ‫ورزش‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫اســامی اســتان قــم بــا بیان‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان قــم‬ ‫اینکــه خانــه فرهنــگ و هنــر‬ ‫گفــت‪ :‬اداب‪ ،‬رســوم‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ملل (فهم) با هدف میزبانی‬ ‫و موســیقی اقــوام مختلــف‬ ‫فرهنگــی از مخاطبــان‬ ‫در خانــه فرهنــگ و هنر ملل‬ ‫امیرعلی‬ ‫بینالمللــی برپاشــده اســت‪،‬‬ ‫ترویــج و هفتههــای فرهنگی‬ ‫عموزاده‬ ‫گفــت‪ :‬ادابورســوم و‬ ‫و هنری دیگر کشورها ازجمله‬ ‫برنامههــا فرهنگــی اقوام مختلــف در خانه لبنــان و هنــد نیــز در خانه فرهنگ و هنر ملل‬ ‫فرهنــگ و هنــر ملــل معرفــی میشــود و دنبــال میشــود‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬اطاعرســانی‬ ‫هفتههــای فرهنگــی و هنری دیگر کشــورها گسترده در میان اتباع استان قم بهویژه طاب‬ ‫در این مجموعه برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫خارجــی انجــام میشــود تــا خانــه فرهنــگ و‬ ‫امیرعلی عموزاده در حاشــیه افتتاح خانه هنــر ملل مورد اســتقبال قــرار گیــرد و در این‬ ‫فرهنــگ و هنــر ملــل و همچنیــن اغاز بــه کار راســتا هماهنگیهایی بــا جامعه المصطفی‬ ‫هفتــه فرهنــگ و هنــر اســتان قم در دیــدار با العالمیــه و جامعه الزهرا انجامشــده اســت‪،‬‬ ‫اســتاندار قم‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬خانه فهم با هدف هرچنــد ایــن دو مجموعــه اهتمــام ویــژه بــه‬ ‫میزبانــی فرهنگــی از مخاطبــان بینالمللــی برپایــی خانــه فرهنگ و هنر ملل داشــتهاند‬ ‫برپاشــده و قرار اســت در این خانه فرهنگ و و تفاهمنامهای نیز با وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫هنــر ایرانی معرفــی و در صورت عاقهمندی اسامی امضا کردهاند‪ .‬عموزاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫مخاطبان به انها اموزش داده شود‪ .‬او اضافه اگــر کســی از خارج کشــور به ایــران بیاید در‬ ‫کرد‪ :‬کاسهای اموزشی انجمنها و برخی از خانــه فرهنگ و هنر ملــل میتواند بهخوبی‬ ‫برنامههای انجمنهــا را نیز در خانه فرهنگ با ظرفیتهای فرهنگی و هنری اســتان قم و‬ ‫و هنــر ملل بــرای مخاطبــان بینالمللی دنبال ایران اشنا شود‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫رفع فیلترینگ ندارند‬ ‫را تجربه کرد‬ ‫تولید اثار فرهنگی‬ ‫در کشور افزایش یابد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫شبکه و تاسیسات فاضالب در دستجرد احداث میشود‬ ‫مسئولینقصدیبرای‬ ‫پس از جام جهانی ‪1978‬‬ ‫خانه فرهنگ و هنر ملل‬ ‫میزبان هفتههای فرهنگی کشورهای‬ ‫مختلفمیشود‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Qom‬‬ ‫‪01‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ :‬جام جهانی ‪ 2022‬قطر‪ ،‬برای ایران به بدترین شکل‬ ‫ممکن اغاز شد‪ .‬تیم ملی در اولین بازی‪ ،‬روبروی انگلیس قرار گرفت‬ ‫و با نتیجه سنگین‪ 2-6‬شکست خورد‪ .‬نتیجه ای که بدترین شکست‬ ‫ایران در تاریخ جام های جهانی بود‪ .‬پیش از این تیم ملی‪ ،‬سابقه باخت‬ ‫با اختالف ‪ 3‬گل را داشت‪.‬‬ ‫به میراث فرهنگی قم‬ ‫ویترین‬ ‫‪03‬‬ ‫تجار خارجیتصویر‬ ‫روشنیاز پیام رسان های‬ ‫داخلیندارد‬ ‫گام نخست با شکست سنگین اغاز شد‬ ‫‪39‬‬ ‫قم‬ ‫‪02‬‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در‬ ‫مرحله گروهیجامجهانی‪ ۲۰۲۲‬قطر از ساعت‬ ‫‪ ۱۶:۳۰‬در ورزشگاه بین المللی خلیفه به مصاف‬ ‫تیــم انگلیــس رفــت و در پایان با نتیجــه‪ ۶‬بر ‪۲‬‬ ‫مغلوبشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬کارلوس ک ـی روش با ترکیب‬ ‫‪ ۱۱‬نفرهعلیرضابیرانوند‪،‬صادقمحرمی‪،‬احسان‬ ‫حاج صفی‪،‬میالدمحمدی‪،‬علیرضاجهانبخش‪،‬‬ ‫مرتضــی پورعلی گنجی‪ ،‬مهــدی طارمــی‪ ،‬روزبه‬ ‫چشــمی‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬مجید حســینی و احمد‬ ‫نوراللهیبهمصافسه شیر امد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪،‬در ان طــرف میــدان‪ ،‬گرت‬ ‫ســاوگیت ســرمربی تیــم ملــی انگلیــس‪ ،‬جردن‬ ‫پیکفورد‪،‬هریمگوایر‪،‬جاناستونز‪،‬کیرانتریپیه‪،‬‬ ‫لــوک شــو‪ ،‬دکلــن رایــس‪ ،‬جود بلینگام‪ ،‬میســون‬ ‫مونت‪ ،‬رحیم استرلینگ‪ ،‬بوکایو ساکا و هری کین‬ ‫رابرایاینبازیانتخاب کرد‪.‬‬ ‫رافائــل کالوس‪ ،‬رودریگــو فیگریــدو انریکه‬ ‫کوریا‪ ،‬دنیلو سیمون و کوین اورتگا تیم داوری این‬ ‫بازیراتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫نیمهنخست‬ ‫دقیقه‪:۳‬در ایندقیقهبرایتیمانگلیسیک‬ ‫کرنر به دســت امد‪ .‬در حین ضربه کرنر‪ ،‬مگوایر‬ ‫یــک درگیــری بــا چشــمی داشــت امــا داور بازی‬ ‫اعتقادیبهپنالتینداشت‪.‬‬ ‫دقیقه‪ :۷‬هری کین با یک ارسال روی دروازه‬ ‫ایرانباعثشدتامگوایر در موقعیت گلزنیقرار‬ ‫بگیرد اما ضربه او راهی به گل نداشــت‪ .‬در این‬ ‫صحنه بیرانوند خروج اشــتباه داشــت و ممکن‬ ‫بود این اشتباه باعث گل خوردن تیم ایران شود‪.‬‬ ‫در این صحنه بیرانوند برخورد بسیار شدیدی با‬ ‫مجید حسینی داشت و این اتفاق باعث شد تا‬ ‫بازیبرایچنددقیقهمتوقفشود‪.‬‬ ‫دقیقــه‪ :۱۶‬پس از حدود هفت دقیقه بازی‬ ‫از سر گرفته شد اما بعد از مدت کوتاهی باز هم‬ ‫بیرانونــد روی زمین افتاد و درخواســت تعویض‬ ‫کــرد‪ .‬حســین حســینی نیــز جــای او را در درون‬ ‫دروازهگرفتتانخستینتعویضاجباریکارلوس‬ ‫کی روششکلبگیرد‪.‬‬ ‫دقیقه‪:۲۱‬ایرانپساز چنددقیقه کهدر الک‬ ‫دفاعیفرورفتهبود‪،‬صاحبیکموقعیتضربه‬ ‫ازاد شد اما این ضربه راه به جایی نبرد‪.‬‬ ‫دقیقه‪:۲۵‬علیرضاجهانبخشبایکخطای‬ ‫شــدید روی پــای لــوک شــاو از داور کارت زرد‬ ‫دریافتکرد‪.‬‬ ‫دقیقه‪ :۳۰‬در این دقیقه ساکا از جناح راست‬ ‫یک پاس خوب برای میسون مونت ارسال کرد و‬ ‫ضربه این بازیکن به شکلی خطرناک به تور کنار‬ ‫دروازهبرخورد کرد‪.‬‬ ‫دقیقه‪:۳۲‬تریپیر یکارسالزیبااز روینقطه‬ ‫کرنر داشت که این ارسال روی ضربه سر مگوایر‬ ‫نشستو باعثشدتوپبهتیرکدروازهبرخورد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۳۵‬تیــم انگلیــس در نهایــت مــزد‬ ‫حمالت خود را گرفت و ارسال بی نقص شاو از‬ ‫سمتچپباعثشدتابلینگامبایکضربهسر‬ ‫دروازه ایران را باز کند‪.‬‬ ‫دقیقه‪ :۴۳‬کرنر از سمت چپ به دست امد‬ ‫و هری مگوایر با سر توپ را کاشت و ساکا با پای‬ ‫چپ توپ را به طاق دروازه زد تا گل دوم سه شیر‬ ‫بهدستبیاید‪.‬‬ ‫دقیقه‪ :۴۵‬ارسال هری کین از سمت چپ با‬ ‫ضربه تک ضرب استرلینگ وارد دروازه شاگردان‬ ‫کی روششدتانتیجهبازیسهبر صفر شود‪.‬‬ ‫دقیقه ‪ :۴۵+۱۱‬ارســال حاج صفی از ســمت‬ ‫چپ با ضربه بسیار ضعیف جهانبخش همراه‬ ‫شد و توپ با اختالف به بیرون رفت‪.‬‬ ‫در نهایــت ایــن نیمــه با برتری ســه بر صفر‬ ‫انگلیــس بــه پایان رســید تــا تیم ملی ایــران یک‬ ‫ساعتفاجعه بار رامقابلسه شیر تجربهکند‪.‬‬ ‫نیمه دوم‬ ‫ک ـی روش بیــن دو نیمــه روزبــه چشــمی‪،‬‬ ‫جهانبخــش و کریمــی را از بازی خــارج کرد و به‬ ‫جــای ان ها‪ ،‬علی قلی زاده‪ ،‬ســعید عزت اللهی و‬ ‫محمدحسینکنعانیراواردزمینکرد‪.‬‬ ‫دقیقه ‪ :۶۲‬استرلینگ با یک پاس به ساکا او‬ ‫را در یک موقعیت خوب قرار داد و این بازیکن‬ ‫ریزنقــش بــا حرکــت در عــرض و ضربــه بغــل پا‬ ‫توانست دروازه ایران را برای بار چهارم باز کند‪.‬‬ ‫دقیقــه‪ :۶۳‬ک ـی روش‪ ،‬مهدی ترابــی را جای‬ ‫میالدمحمدیواردزمینکرد‪.‬‬ ‫دقیقه‪ :۶۵‬علی قلی زاده با یک پاس بســیار‬ ‫زیبا طارمی را در موقعیت گلزنی قرار داد و او نیز‬ ‫با یک شوت زیبا توپ را به طاق دروازه کوبید تا‬ ‫حساب کار چهار بر یکشود‪.‬‬ ‫دقیقــه‪ :۶۹‬اریــک دایر‪ ،‬جک گریلیش‪ ،‬فیل‬ ‫فودن و مارکوس رشــفورد به جای هری مگوایر‪،‬‬ ‫ساکا‪،‬استرلینگومونتدر ترکیبقرار گرفتند‪.‬‬ ‫دقیقه ‪ :۷۱‬پاس هری کین در ســمت راست‬ ‫بهرشفوردرسیدومهاجمنچستریونایتدبهراحتی‬ ‫با از پیش رو برداشتن مجید حسینی توپ را وارد‬ ‫دروازه کــرد تــا اولین شــوت او تبدیل به گل پنج‬ ‫انگلیسشود‪.‬‬ ‫دقیقه‪:۷۶‬هریکیندر ایندقیقهجایخود‬ ‫رابه کالومویلسونداد‪.‬‬ ‫دقیقــه‪ :۷۸‬ســردار ازمــون بــه جــای احمــد‬ ‫نوراللهی وارد زمین شد‪ .‬به علت اینکه بیرانوند‬ ‫بــه دلیل مصدومیت از ناحیه ســر جای خــود را‬ ‫به حسینی داد‪ ،‬تعویض او در تعداد تعویض ها‬ ‫محاسبهنمی شود‪.‬‬ ‫دقیقه‪ :۹۰‬فرار ویلســون از تله افساید ایران‬ ‫باعث شــد تا این بازیکن با یک پاس خوب به‬ ‫گریلیش او را در یک موقعیت مناسب قرار دهد‪.‬‬ ‫ستاره سیتیزن ها نیز با یک بغل پا ساده توانست‬ ‫دروازه ایران را باز کند‪.‬‬ ‫دقیقه‪ :۹۰+۸‬پاس در عمق ترابی به سردار‬ ‫ازمون باعث شد تا این بازیکن در موقعیت تک‬ ‫بهتکقرار بگیردامااینبازیکنقدر موقعیترا‬ ‫ندانست و توپ را به تیرک دروازه زد‪.‬‬ ‫دقیقه‪:۹۰+۱۰‬ارسالحاجصفیباعثشدتا‬ ‫یکبرخوردرویپورعلی گنجیاتفاقبیفتد‪.‬داور‬ ‫با کمک‪ VAR‬این صحنه را پنالتی تشخیص داد‬ ‫و مهدی طارمی توانست این توپ را بر خالف‬ ‫حرکت پیکفورد‪ ،‬وارد دروازه سه شیر کند و خود‬ ‫رانیز دو گله کند‪.‬‬ ‫در پایانایندیدار بانتیجهششبر ‪ ۲‬بهسود‬ ‫سه شیر بهپایانرسیدتاشاگردانکی روشبدترین‬ ‫شروعتاریخایراندر جامجهانیرارقمبزنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشکالت ادامه دار صاحبان‬ ‫کسب وکارهای مجازی‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد‪:‬‬ ‫صدور قطعنامه علیه ایران باانگیزه های سیاسی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫موضوع تغییر در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫جدیاست‬ ‫معاونپارلمانیرئیس جمهور‬ ‫یک ســال گذشته هم تغییراتی‬ ‫در پاسخ به این سوال که «ایا در‬ ‫انجام شده اســت‪ .‬در اینده هم‬ ‫حــال حاضر تغییــری در دولت‬ ‫اگــر درجایــی الزم باشــد تغییــر‬ ‫نهاییشدهاست؟»‪،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫انجام خواهد شــد‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫بحــث در خصــوص وزارت راه و‬ ‫این یــک امــر طبیعــی اســت که‬ ‫محمد حسینی‬ ‫شهرسازی جدی است که تغییر‬ ‫دولت برای اینکه بتواند اهداف‬ ‫انجام شــود‪ .‬احتمال زیاد هفته‬ ‫و برنامه هــای خــود را پیــش‬ ‫ایندهدر اینحوزهاتفاقاتیرقمبخورد‪.‬سیدمحمد ببــرد و به مــردم ارائه خدمت کند‪ ،‬نیاز به انجام‬ ‫حسینیمعاونپارلمانیرئیس جمهوردر گفت وگو تغییرات داشــته باشد‪ ،‬مانند یک تیم فوتبال که‬ ‫باایلنادر خصوصصحبت هایاخیر رئیسیدرباره در میانه یک مســابقه برای تجدیدقــوا اقدام به‬ ‫احتمالبرخیتغییراتدر دولتو اینکه«اصالح تعویضمی کند‪.‬حسینیدر پاسخبهاینسوال که‬ ‫بهمعنیعقب نشینینیست»‪،‬گفت‪:‬این یکامر «ایا در حال حاضر تغییری در دولت نهایی شده‬ ‫طبیعی است در همه دولت ها و این طور نیست اســت؟»‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬بحــث در خصــوص وزارت‬ ‫کــه اگر مدیری در جایگاه منصوب شــد‪ ،‬تا پایان راه و شهرسازی جدی است که تغییر انجام شود‪.‬‬ ‫عمر دولتالزامادر انجایگاهحضورداشتهباشد‪ .‬احتمالزیادهفتهایندهدر اینحوزهاتفاقاتیرقم‬ ‫این دولت هم از این مسئله مستثنا نیست و در بخورد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا صاحبــان کس ـب وکارهای مجــازی از‬ ‫فعالین رســانه ای می خواهند بــه درددل انها گوش‬ ‫نهــا‬ ‫داده شــود و مشکالتشــان رســانه ای شــود‪ .‬ا ‬ ‫می گوینــد مقصــر اصلــی بی قانونی فضــای مجازی‬ ‫یهــا بوده انــد که در این ســال ها قوانین‬ ‫خــود دولت ‬ ‫مدونــی در این حوزه ارائــه نکرده اند و حاال چوب‬ ‫ایــن بی تدبیــری را ده میلیــون ایرانــی می خورند که‬ ‫مستقیما از این فضا کسب درامد می کردند‪.‬‬ ‫یکــه هیــچ فعالیــت‬ ‫نهــا می گوینــد درحال ‬ ‫ا ‬ ‫غیرقانونی نداشتیم به یک باره کسب وکارمان تحت‬ ‫تاثیر فیلترینگ گسترده مختل شده و منبع درامدی‬ ‫نداریم و خواســتار حل سریع مشکالتشان هستند‪.‬‬ ‫نهــا می گویند هــر روز که می گذرد ضرر و زیانمان‬ ‫ا ‬ ‫تصاعــدی افزایــش می یابــد و تصمیمــات دولتی ها‬ ‫طرفین بتوانند به نتایج خوبی برسند اما اقدام این بــه ان اشــاره کردید ازجمله المــان در ارتباط با طرح‬ ‫برای حل مشکالت ما بسیار کند پیش می رود‪.‬‬ ‫چهار کشورمتاسفانهنشاندادهمچنانمایلهستند موضوعات حقوق بشری جمهوری اسالمی حقوق‬ ‫‪ 22‬ابــان مــاه رئیس جمهــور در جلســه هیئــت‬ ‫بارویکردهایسیاسیفعالیت هایفنیمیانایرانو بشر سازمان ملل متحد ازنظر ما اقدام با انگیزه ها و‬ ‫دولــت بــرای رفع ســریع تر مشــکل کس ـب وکارهای‬ ‫اژانس را دچار خلل کنند لذا در این زمینه جمهوری رویکردسیاسیاستومااین گونهاقداماترامحکوم‬ ‫انالیــن بــه وزیــر ارتباطات دســتور داد تــا وضعیت‬ ‫اسالمی ایران واکنش الزم را همان طور که از قبل هم می کنیم و معتقد هستیم که رویکرد سیاسی نسبت‬ ‫کس ـب وکارها را در بســتر اقتصاد دیجیتال بررسی و‬ ‫اعالم کرده بود‪ ،‬نشان داد و مبنای جمهوری اسالمی به مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاری از ان رویکرد‬ ‫مشکالت را رفع کند‪.‬‬ ‫در ارتباط با اژانس این است که تعهد و تکلیف در غیر ســازنده اســت و هیچ کمکی به ارتقای حقوق‬ ‫در حــال حاضــر حدود یک هفته از این دســتور‬ ‫مقابل حقوق است اگر جمهوری اسالمی تکالیفی بشر در هیچ کشورییاجامعهجهانینخواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیوناقتصادیمجلستاکیدداردبا قصدیبرایرفعفیلتر ندارند‪».‬سمیعیدر بخش‬ ‫یگــذرد معمــوال هــم در سیســتم‬ ‫رئیس جمهــور م ‬ ‫دارد در ارتبــاط بــا اژانــس حتمـ ًـا حقوقــی هــم دارد او افزود‪ :‬تاکید می کنیم که کشورهایی که به مقوله‬ ‫رفعمسائلامنیتیبایداینستاگرامو واتس اپرفع دیگر سخنان خود به اظهارنظر برخی مسئوالن‬ ‫دولتــی نباید انتظار داشــت دســتورات مدیــران زود‬ ‫بنابراین حقوق جمهوری اسالمی ایران به تکالیف حقوق بشر اهمیت می دهند باید در برابر این گونه‬ ‫فیلتر وسپسبامدیرانشانمذاکرهشود‪.‬‬ ‫بابتانتقاداز مردمجهتفعالیتدر پلتفرم های‬ ‫بــه ثمر بنشــیند اما مشــکل انجاســت کــه صاحبان‬ ‫خود پایبند است همان طور که همواره در تعامل و رویکردهابایستند‪،‬دولتالماندر طولتاریخسوابق‬ ‫اصغر ســلیمی در گفت وگو با دیده بان ایران بین المللیاشارهکردو گفت‪«:‬زیرساخت هایالزم‬ ‫کس ـب وکارهای مجــازی روزانــه ضــرر می کننــد و‬ ‫ارتباطنزدیکو سازندهبااژانساثبات کردهاست که تیره وتاریدر ارتباطباحقوقبشر داردو کشورهایی‬ ‫بــا اشــاره بــه ضربــه ســنگین قطعــی اینترنت به را برای ایجاد پلتفرم های فضای مجازی نداشتیم‪،‬‬ ‫نمی توانند منتظر تصمیمات دولتی ها بنشینند‪.‬‬ ‫بهروندتعاملوهمکاریوانجامتکالیفخودپایبند دراین ارتباط در حال پیشگامی برای استفاده ابزاری‬ ‫کس ـب وکارهای مجــازی‪ ،‬گفــت‪ :‬قبــول داریم که از همین رو مردم مجبور هستند که از پلتفرم های‬ ‫از ســوی دیگــر بســته حمایتــی وزارت ارتباطات‬ ‫است در همه چارچوب فعالیت ها و اقدامات خود از حقوق بشر هستند ازجمله در قبال ایران سوابق‬ ‫یک سری مسائل امنیتی سبب شد تا تصمیم به خارجی اســتفاده کنند‪ .‬بنابراین اظهارنظر برخی‬ ‫رونمایــی شــده اســت‪ .‬اگرچه بــه ذات خــود اقدام‬ ‫حقوق بشــری ان ها تیره وتار اســت‪ .‬کشــورهایی در‬ ‫صدور قطعنامه باانگیزه های سیاسی صورت را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ گرفته شود‪ ،‬از مســئولین در رابطــه بــا مقصر دانســتن مردم‬ ‫مناســبی اســت امــا این بســته هــم نمی تواند همه‬ ‫گرفته است‬ ‫سیاسی کردن موضوع حقوق بشر‬ ‫شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل حضــور دارند و‬ ‫ولیمی توانازتکنولوژی هاینوینبهره مندشویم‪ .‬برای اســتفاده از اپلیکیشن های خارجی بیهوده‬ ‫مشکالت را حل کند‪ .‬بسته ای که طبق اعالم وزارت‬ ‫اوتاکیدکرد‪:‬متاسفانههمان طور کهتاکیدکردیم‬ ‫به هیچ وجه سازنده نیست‬ ‫بعضی از ان ها عضو دائم شورای امنیت هستند در‬ ‫ایــن درســت نیســت کــه‪ ۹‬میلیون کســب وکار با است‪.‬او تاکید دارد به یک باره نمی توان اینترنت‬ ‫ارتباطات‪ ،‬پس از جلسات متعدد این وزارتخانه با‬ ‫صدورقطعنامهباانگیزه هایسیاسیدرحالیصورت‬ ‫سخنگویدستگاهدیپلماسیدر پاسخبهسوالی طولتاریخجنایاتزیادیعلیهبشریتمرتکبشده ‬ ‫بالتکلیفیروبه روباشندوتعطیلشوند‪.‬اومعتقد را قطــع کــرد و انتظــار داشــت همــه بــه ســمت‬ ‫دیگــر مجموع ههــا ازجملــه وزارت اقتصاد‪ ،‬صمت‪،‬‬ ‫گرفــت کــه ایران هــم شــفاف ترین برنامه صلح امیز در مــورد تصویب قطعنامه درباره وضعیت حقوق وصلحوامنیتبشریترابهخطر انداخته اندوجان‬ ‫اســت پیــش از مذاکــره با مدیــران این پلتفرم ها‪ ،‬پلتفرم های داخلی سرازیر شوند و باید مهلت ‪۶‬‬ ‫ارشــاد‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬صداوســیما و‬ ‫فعالیت هســته ای را در مقایسه با میزان تاسیسات بشــر در ســازمان ملــل گفــت‪ :‬مــا دیــدگاه خودمان هزارانانسان هارادر جنگ هاومداخالتغیرقانونی‬ ‫ابتدا بایستی ان ها رفع فیلتر شوند‪ .‬به محض رفع ماهه یا یک ساله این امکان را هم برای فعالین‬ ‫بانــک مرکــزی تدویــن شــده و قــرار اســت منجــی‬ ‫تحت نظارت اژانس در جهان دارد و هم بیشــترین را نســبت بــه این موضــوع مطرح کردیم و دســتگاه مختلفقربانیامیالسیاسیخود کردند‪.‬قطعااین‬ ‫مســائل امنیتی‪ ،‬باید واتس اپ و اینســتاگرام رفع فضــای مجــازی و هم شــرکت های داخلی برای‬ ‫فعالیــن کس ـب وکارهای مجازی باشــد؛ اما شــماری‬ ‫بازرس ـی های انجا مشــده با اژانس بین المللی انرژی دیپلماسی نسبت به اقدامات المان با مدیرکل های اقداماتبه جایینخواهدرسیدومعتقدیمادعاهای‬ ‫فیلتر شود‪ .‬سپس با مدیران این اپلیکیشن ها برای اماده ســازی زیرســاخت ها در نظــر گرفت‪.‬ایــن‬ ‫از کارشناســان می گوینــد این بســته کامل نیســت و‬ ‫اتمی از فعالیت های هســته ای ایــران صورت گرفته خود دراین ارتباط با جزئیات و تفصیل در جلسات حقوق بشری علیه کشــورهای مستقل و استفاده از‬ ‫ایجاد نمایندگی در ایران مذاکره شود یا در رابطه نماینــده مجلس‪ ،‬نبــود زیرســاخت را بزرگ ترین‬ ‫حمایــت صــرف از ان و نادیــده گرفتن پلتفرم های‬ ‫استلذاانتظار اینبود کهدر ارتباطباهمکاری های گذشــته بیــان کرده اســت‪ .‬نــگاه جمهوری اســامی ان ها برای پیشبرد اهداف سیاسی مخل روند ارتقای‬ ‫بابرخیمسائلامنیتیباان هااتمام حجتکنند‪.‬اما مســئله موجــود دانســت‪ :‬در ناارامی های ســال‬ ‫خارجی مشــکل ساز می شود‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‬ ‫سازنده ایران با اژانس از اقدامات سیاسی پرهیز شود ایــران این اســت که سیاســی کردن موضــوع حقوق موضوع حقوق بشر به عنوان موضوع دارای جایگاه‬ ‫اینعضو کمیسیوناقتصادیمجلسباور دارد که ‪ ۱۳۹۸‬که به دلیل مسائل امنیتی اینترنت قطع‬ ‫کس ـب وکارهای مجــازی بــه دنبال بســتری هســتند‬ ‫و اجازهبدهند کههمکاری هایخوبایرانبااژانس بشر به هیچ وجه سازنده نیست و استفاده ابزاری از رفیعدر جامعهجهانیاست‪.‬‬ ‫نهادهایتصمیمگیر‪،‬ظاهراقصدیبرایرفعفیلتر شد‪ ،‬برای ایجاد و تشویق مردم جهت استفاده از‬ ‫کــه در ان تجمــع مخاطب و نیــز خدمات گوناگون‬ ‫ایران همواره پایبند به مسیر مذاکرات است‬ ‫به ویژهبا گفتگوهایاخیر هیئتعالی رتبهجمهوری حقوق بشر نمی تواند به پیشبرد ارزش ها و اهداف‬ ‫ندارند‪:‬نمایندگانمجلساز زمانرفعفیلتر‪،‬اطالع برنامه هایداخلی‪،‬پلتفرم هایداخلیمثلسروش‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬ســرگرمی و اموزشــی برای اســتمرار حضور‬ ‫او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد مذاکــرات وین‬ ‫اســامی با دبیــر کل و مقامــات اژانــس واردی روند جامعــه جهانــی در ارتبــاط بــا حقوق بشــر کمکی‬ ‫دقیقی ندارند؛ زیرا شورای عالی فضای مجازی و بلــه و ایتا هزینه های زیــادی دریافت کردند ولی‬ ‫نهــا وجــود داشــته باشــد امــا پلتفر مهــای داخلی‬ ‫ا ‬ ‫جدیدی شده بود‪ ،‬این روند ادامه پیدا کند و بتوانند کنــد از ایــن حیــث هرگونــه از کشــورهای غربــی که گفــت‪ :‬جمهــوری اســامی ایــران همــواره پایبند به‬ ‫سیستم هایامنیتیتصمیمگیر هستند‪،‬ولیظاهرا نتوانستندزیرساخت هاراامادهکنند‪.‬‬ ‫این ویژگی را ندارند‪ .‬از سوی دیگر شماری از مردم‬ ‫معتقدنــد کــه پلتفر مهــای بومــی توســط ســازمان‬ ‫خاصی حمایت می شود که همین امر اعتمادسازی‬ ‫اراضی حصار خریداری از مالک رسمی اقای حجت اله دل پسند محرز گردیده است‪ .‬لذا به فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 140.95‬مترمربع پالک شماره ‪ 465‬فرعی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫بــرای این پلتفرم ها را دشــوار می کنــد‪ .‬درصورتی که‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص از ‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب قولنامه مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودرو)‬ ‫اعتمادســازی بــرای بســترهای داخلــی به مرورزمــان‬ ‫‪ 14004072‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین عادی و سند قطعی ‪ 67520‬مورخ ‪ 62/9/27‬دفترخانه ‪ 73‬و گزارش کارشناس مالحظه و میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‬ ‫‪ -9 -3878‬بموجب پرونده اجرائی کالسه‬ ‫یشــد انتظار داشــت که در حال‬ ‫شــکل می گرفت م ‬ ‫میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و‬ ‫صاحبعلی تاریخ تولد‪ 1362/01/12 :‬شماره اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک محرز گردیده است‪.‬‬ ‫تبریز خانم گلثوم مدرس دمیرچی خرابسی نام پدر‪:‬‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫شبک‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ‫ـترده‬ ‫‪6019484181‬گسـ‬ ‫ملی‪:‬حاضر هم کوچ‬ ‫شماره شناسنامه‪ 158 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع‬ ‫و‬ ‫زور‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ باره‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫تصمیمات‬ ‫‪678‬گیرد اما‬ ‫صورت‬ ‫مورخه ‪ 1379/12/27‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره‪ 11‬شهر تبریز به صداق صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ قضایی تقدیم و رسید انرا به این اداره تحویل نمایند ‪-1:‬برابر رای شماره ‪ 1401/1333‬اداره‬ ‫شماره‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مطلوبی‬ ‫نتیجه‬ ‫معموال‬ ‫قدرتقران مجید و یک حلقه انگشتر طال به قیمت پانصد هزار ریال و چهارده قطعه سکه تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/16 :‬علی اوسط انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف ثبت احوال شهرستان دیواندره به شماره ملی ‪ 14000194169‬نسبت به ششدانگ یک باب‬ ‫یک جلد‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫صــدور قطعنامــه باانگیز ههــای سیاســی در حالــی‬ ‫صــورت گرفــت کــه ایــران هــم شــفاف ترین برنامه‬ ‫صلح امیز هسته ای را در مقایسه با میزان تاسیسات‬ ‫تحت نظارت اژانس در جهان دارد و هم بیشــترین‬ ‫تهــای‬ ‫بازرس ـی های انجا مشــده اژانــس از فعالی ‬ ‫هسته ایایرانصورتگرفتهاست‪.‬‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬ناصر کنعانیدر پاسخبهسوالیدر‬ ‫مورد اقدامات سازمان انرژی اتمی در نطنز و فردو در‬ ‫واکنشبهقطعنامهاخیراژانسبین المللیانرژیاتمی‬ ‫علیه ایران گفت‪ :‬همان طور که اشاره کردید موضع‬ ‫وزارت امور خارجه در ارتباط با این تحول منتشــر و‬ ‫رسما اعالم شد و عزیزان در جریان جزئیات ان قرار‬ ‫گرفتند‪.‬طبیعتاهمان طور کهاشارهشداقدامجمهوری‬ ‫اســامی ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شــورای‬ ‫حکاماژانسبین المللیانرژیاتمی‪،‬قطعنامه ای که‬ ‫متاسفانه با اقدام سیاسی دولت امریکا و سه کشور‬ ‫اروپاییدر یکرویکردسیاسیصورت گرفتو عمال‬ ‫این را با فشار سیاسی بر شورای حکام تحمیل کردند‬ ‫اینکه جزئیات اقدام به عمل امده از سوی جمهوری‬ ‫اسالمیچهبودهاستراسازمانانرژیاتمیمتناسب‬ ‫با شــرایط و نیاز اطالع رســانی خواهد کرد و بنده در‬ ‫جایگاهنیستم کهدربارهجزئیاتاقدامصحبت کنم‬ ‫اما همان طور که در مواضع منتشرشده ما مورداشاره‬ ‫قرار گرفت‪،‬اژانسبین المللیانرژیاتمیدراین ارتباط‬ ‫در جریان قرار گرفت و اقدام به عمل امده با حضور‬ ‫ناظرانسازمانبین المللیانرژیاتمیصورتگرفت‪.‬‬ ‫تمام بهار ازادی و مبلغ هفتاد میلیون ریال برابر هفت میلیون تومان رایج ایرانی(وجه نقد بر‬ ‫اساس شاخص جدید محاسبه خواهد شد) علیه اقای عادل مدرسی نام پدر‪ :‬صمد تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1359/03/10‬شماره ملی‪ 1378252421 :‬شماره شناسنامه‪ 1338 :‬مبادرت بصدور اجرائیه نموده‬ ‫و اوراق اجرائی بتاریخ ‪ 1400/08/19‬به مدیون ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی‬ ‫مراحل و عملیات اجرائی ‪ ،‬ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ ‪ 405‬جی ال ایکس‬ ‫ای ‪ 8/1‬به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ‪ 12484249504‬و بشماره شاسی‪14288400‬‬ ‫بشماره انتظامی ایران ‪ 473- 35‬ی ‪ 27‬و مدل ‪ 1385‬متعلق به مدیون پرونده اجرائی در قبال‬ ‫قسمتی از طلب وحق االجرا بازداشت و طبق گزارش مورخ ‪ 1401/07/07‬ماموراجرای ثبت‬ ‫تبریزخودرو مذکور بنشانی تبریز پارکینگ شورا متوقف و برابرگزارش مورخه ‪1401/07/10‬‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری گلگیر عقب چپ فرورفتگی دارد بدنه دارای خط و خش میباشد‬ ‫عاج الستیک جلو و عقب حدود ‪ 50‬درصد میباشد و خودرو تا تاریخ ‪ 1402/03/27‬دارای بیمه‬ ‫نامه شخص ثالث بشماره ‪ 2101/10511/1401/108‬نزد شرکت بیمه دانا می باشد و ششدانگ‬ ‫خودرو با وضعیت موصوف طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هشتصد و نود میلیون‬ ‫ریال ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب و حق‬ ‫االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت‬ ‫‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/09/15‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در‬ ‫تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز‬ ‫از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در‬ ‫یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکرمحل‬ ‫توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده‬ ‫از طرف خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد‬ ‫از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪360100004054013207565490‬‬ ‫با شناسه واریز‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در‬ ‫کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده‬ ‫قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف‬ ‫پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره‬ ‫اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز‬ ‫نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و‬ ‫عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد‬ ‫بود ‪ .‬ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت‬ ‫وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه‬ ‫اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه‬ ‫خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از‬ ‫ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار ‪:‬‬ ‫‪ 1401/09/01‬رئیس اداره اجرای اسنادرسمی تبریز ‪-‬رقیه شری زاده ‪/2902‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3868‬برابر رای شماره ‪ 140160307005004386‬مورخ ‪ 1401/۰۸/28‬هیات به شماره‬ ‫کالسه ‪ 1400-518‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم سیده عصمت فیروزه فرزند اقا میر عباس بشماره شناسنامه ‪ ۱۳۸۳‬صادره از در‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 189/82‬متر مربع از پالک ‪ ۲۳۹۰‬فرعی از ‪ ۱۶۴‬اصلی واقع در‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ‪ 2‬بجنورد ‪/1413465‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3869‬برابر رای شماره ‪ 1401/8/19 -1401/4198‬کالسه ‪ 1400/312‬موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای روح اهلل براتی فرزند‬ ‫غالمعلی بشماره شناسنامه ‪ ۹‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ ۳۷۸۰‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۲۵‬فرعی از ‪ ۱۷۷‬اصلی اراضی ینگه قلعه واقع در خراسان‬ ‫شمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی غالمعلی براتی ینگه‬ ‫قلعه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/16 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ‪ 2‬بجنورد ‪/1413451‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3874‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۵۰۰۴۳۹۵‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۵۰۰۴۳۹۲‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۰۸/28‬هیات به شماره کالسه های ‪ 1401-208‬و ‪ 1401-229‬موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی گریوانی فرزند محمد‬ ‫رضا بشماره شناسنامه ‪ ۰۶۷۰۱۱۵۴۲۸‬صادره از بجنورد و اقای حسن گریوانی فرزند محمد رضا‬ ‫به شماره ملی ‪ ۰۶۸۲۵۸۱۴۳۷‬صادره بجنورد در یک باب منزل به مساحت ‪ 144/12‬متر مربع‬ ‫از پالک ‪ ۱۴‬فرعی از ‪ ۱۲۹‬اصلی واقع در اراضی ملکش بخش دو بجنورد خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای جعفر قلی ارقند فرزند نجف علی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/16 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ‪ 2‬بجنورد ‪/1413363‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9 -3871‬برابر رای شماره ‪ 7017‬مورخ ‪ 1401/08/22‬به شماره کالسه ‪ 2052‬مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم رحمت اله لطفی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 120‬کدملی ‪ 1141521415‬صادره‬ ‫مســیر مذاکره اســت و میز مذاکره را ترک نکرده و تا‬ ‫االن مســئوالنه عمــل کــرده و امیدواریم طرف های‬ ‫مقابل در همین چارچوب و مســئوالنه عمل کنند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد ســفر وزیر‬ ‫ث ازاد شدن پول های‬ ‫خارجه عمان به تهران و بح ‬ ‫بلوک هشــده ایــران گفــت ‪ :‬رابطه ما با عمان بســیار‬ ‫دوســتانه و ســازنده اســت‪ .‬موضوعــات مختلفی‬ ‫برای گفت وگو تبادل نظر و همکاری در حوزه های‬ ‫دوجانبــه‪ ،‬منطقه ای و بین المللی وجــود دارد که‬ ‫گفت وگوهــای اخیــر در تهــران متمرکــز بــر همین‬ ‫موضوعات بود‪ .‬مناسبات اقتصادی و تجاری بین‬ ‫دو کشور روند رو به رشدی را در یک سال گذشته‬ ‫شــاهد اســت‪ .‬تقویت این مناســبات و تحکیم ان‬ ‫نیازمند مشــورت های نزدیک دو کشــور در حوزه‬ ‫بانکی و اقتصادی است‪ .‬او در پاسخ به سوالی در‬ ‫موردادعای جمهوری اذربایجان علیه ایران گفت‪:‬‬ ‫دور جدیــدی از عملیــات روانــی در حــال حاضــر‬ ‫علیه کشــورمان از سوی اذربایجان در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬اصل ما در مناسبات دوجانبه با همسایگان‬ ‫و با جمهوری اذربایجان احترام متقابل و توسعه‬ ‫مناسبات و همکاری های دوجانبه مبتنی بر منافع‬ ‫مشــترک اســت؛ بنابراین ما در ارتباط با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در همین چارچوب حرکت می کنیم‬ ‫و از هرگونــه تحــول مثبــت در مناســبات دوجانبه‬ ‫اســتقبال می کنیم‪ .‬از طرفی تالش های مقامــات دو‬ ‫کشور در طولتقریبییکسال گذشتهسیر صعودی‬ ‫داشتهو در مسیر حرکتبهسمتتقویتمناسبات‬ ‫یهــای دوجانبــه بوده اســت‪ .‬درعین حال‬ ‫و همکار ‬ ‫یشــود که متاســفانه در‬ ‫موضوعاتــی هم حــادث م ‬ ‫برخیخالفروندارادهسیاسیمشترکبرایتوسعه‬ ‫مناسباتاست‪.‬سخنگویدستگاهدیپلماسیافزود‪:‬‬ ‫جمهوریاسالمیمبنایرفتار و عملکردشایناست‬ ‫کهبر موضوعاتمشترک‪،‬منافعمشترکوتمرکز روی‬ ‫نقاطمنفیاجتنابکندتوصیهماهموارهبهمقامات‬ ‫کشور همسایه و دوست اذربایجان این بوده است‬ ‫که روی موضوعات مشترک تمرکز کنیم در خصوص‬ ‫موضوع اختالفی و سوءتفاهم ها از پشت تریبون ها‬ ‫صحبــت نکنیم و رســانه ها را فرصتی بــرای تقویت‬ ‫دوستی هاو تحکیمبرادریقرار دهیم‪.‬در بازهزمانی‬ ‫اخیر واکنشدیپلماتیکنشاندادهو توجهمقامات‬ ‫اذربایجان را بر توجه به موضوعات مشترک جلب‬ ‫کردیمواینکهازسوءتفاهماتپیشگیریکنیم‪.‬‬ ‫مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/09/01‬نوبت دوم ‪ 1401/09/16‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1413276‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3876‬برای رای شماره ‪ 140160309068002204‬مورخ ‪ 1401/08/12‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1401114409068000092‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم ریحانه بندعلی به شماره شناسنامه ‪4311559682‬‬ ‫کدملی ‪ 4311559682‬صادره از قزوین فرزند جالل در ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 161/60‬متر مربع پالک شماره ‪ 53‬اصلی واقع در قزوین بخش ‪5‬‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین انتقالی برابر سند شماره ‪ 28615‬مورخ ‪ 1401/4/16‬دفترخانه‬ ‫اسناد رسمی ‪ 124‬قزوین از ایت حدادی و بال واسطه از ایت حدادی تایید و محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیحات‪ :‬برابر رای شماره ‪ 140160309068002206‬مورخ ‪ 1401/08/12‬بمیزان دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ بنام جمال بندعلی و برابر رای شماره مورخ ‪ 1401/08/12‬بمیزان دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ بنام عباس علی بند علی رای صادر گردیده است ‪140160309068002205‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/9/1 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/9/16 :‬فرح معینی ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک قزوین شماره م الف‪766 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3629‬برابر رای شماره ‪ 5863‬مورخ ‪ 1401/08/04‬به شماره کالسه ‪ 0271‬مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم سعید رحمتی به شناسنامه شماره ‪ 2563‬کدملی ‪ 1141296373‬صادره خمینی‬ ‫شهر فرزند فتح اهلل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 251.51‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1266‬فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به‬ ‫موجب دفتر الکترونیکی ‪ 98-162‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/09/01 :‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1405238‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3637‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره‬ ‫مسئولینقصدی‬ ‫برایرفعفیلترینگندارند‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 1333/47‬متر مربع به شماره پالک ‪ 12936‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬دیواندره انتقالی از مستثنیات مالکانه ‪-2‬برابر رای شماره ‪ 1401/1145‬اقای حبیب‬ ‫اله مرادی فرزند ستار به شماره ملی ‪ 3858780340‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بچه گرگ کژراو به مساحت ‪ 366067/34‬متر‬ ‫مربع به شماره پالک ‪ ۱۳۷‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۷‬قریه پنجه علیا خریداری‬ ‫از مالک رسمی اقای سید بهاالدین حسینی ‪-3‬برابر رای شماره ‪ 1401/1147‬اقای معروف‬ ‫میراحمدی فرزند خداکرم به شماره ملی ‪ 3859148141‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بچه گرگ کژراو به مساحت ‪ 366067/34‬متر‬ ‫مربع به شماره پالک ‪ ۱۳۷‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۷‬قریه پنجه علیا خریداری‬ ‫از مالک رسمی اقای سید بهاالدین حسینی ‪-4‬برابر رای شماره ‪ 1401/1149‬اقای حبیب اله‬ ‫مرادی فرزند ستار به شماره ملی ‪ 3858780340‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی باوله به مساحت ‪ 92487/8‬متر مربع به شماره‬ ‫پالک ‪ ۱۳۸‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۷‬قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای سید بهاالدین حسینی ‪-5‬برابر رای شماره ‪ 1401/1151‬اقای معروف میراحمدی فرزند‬ ‫خداکرم به شماره ملی ‪ 3859148141‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی باوله به مساحت ‪ 92487/8‬متر مربع به شماره پالک‬ ‫‪ ۱۳۸‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۷‬قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫سید بهاالدین حسینی ‪-۶‬برابر رای شماره ‪ 1401/1175‬اقای منصور زادپور فرزند صالح به‬ ‫شماره ملی ‪ 3859370383‬نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 149/49‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13336‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقایان توفیق ‪ ،‬محمد ‪ ،‬و فریدون شهرت همگی اسدی ‪-7‬برابر رای‬ ‫شماره ‪ 1401/1202‬اقای اشرف ویسی فرزند امین ‪ ۳۸۵۹۶۴۷۳۴۲‬نسبت به ششدانگ عرصه‬ ‫و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ‪ 348/06‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13337‬فرعی از‬ ‫‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقای توفیق رجبی‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای کدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه ‪ 1401/08/16‬و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه‬ ‫‪ 1401/09/1‬برزگر‪ ،‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره‪ ۱۹۶ .‬م الف‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب صدیقه چهرازاد فرزند بختیار به شماره ملی‬ ‫‪ ۴۲۳۲۰۹۰۰۰۲‬به شماره شناسنامه ‪ ۲۲‬صادره از بویر احمد در مقطع کارشناسی پیوسته‬ ‫رشته پرستاری صادره از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال مدرک ‪ ۱۲۳۲۷‬مفقود‬ ‫گردیده و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد یاسوج به نشانی یاسوج دانشگاه ازاد اسالمی واحد بلهزار ارسال نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪ 1401/09/01‬نوبت دوم ‪ 1401/09/14‬نوبت سوم ‪1401/09/26‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغالتحصیلی اینجانب سعید مصلحی فرزند محمد به شماره ملی ‪۴۲۵۱۰۶۰۶۹۵‬‬ ‫و به شماره شناسنامه ‪ ۶‬صادره از کهگیلویه در مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق‬ ‫صادره از واحد دانشگاهی گچساران به شماره ‪ ۱۴۸۵۱۴۹۰۱۱۵۱‬مفقود گردیده است‬ ‫و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫گچساران به نشانی گچساران کوی مدرس مجتمع دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد گچساران ارسال نمایند‪ .‬نوبت اول ‪ 1401/08/03‬نوبت دوم ‪ 1401/08/17‬نوبت‬ ‫سوم ‪1401/09/01‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مخالفتبخشخصوصیباجابجایی‬ ‫کمیتهاقدامارزی‬ ‫رئیــس اتاق بازرگانــی ایران‬ ‫کشور تاکید داشتند‪ .‬شافعی به‬ ‫می گوید که اتاق های س ـه گانه‬ ‫دســتاوردهای حاصــل از اعــزام‬ ‫بــا هرگونه جابجایی در کمیته‬ ‫هیــات تجــاری اتــاق ایــران بــه‬ ‫انتقــال ارزی مخالــف هســتند‬ ‫پاکستان اشاره کرد و از رایزنی با‬ ‫و ایــن مخالفــت را در قالــب‬ ‫طرف پاکستانی درباره سازوکار‬ ‫غالمحسین‬ ‫نام ـه ای بــه رئیس جمهــوری‬ ‫اجــرای تهاتــر ســخن گفــت‪.‬‬ ‫شافعی‬ ‫اعــام کرده انــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫بررســی رونــد اصــاح قانــون‬ ‫ایسنا‪ ،‬غالمحسین شافعی‪ ،‬رئیس اتاق ایران در اتاق ایران که در حال حاضر در کمیته بازرگانی‬ ‫نشست شورای روسای اتاق های استانی با تاکید کمیســیون اقتصادی مجلس در دســت بررســی‬ ‫بــر اینکه موضوعــات مربوط به صــادرات باید اســت‪ ،‬موضــوع ایــن نشســت شــورای روســای‬ ‫در ســازمان توســعه تجارت مــورد تصمیم گیری اتاق های اســتانی بود‪ .‬رئیس اتاق ایــران درباره‬ ‫قــرار گیــرد و بانــک مرکــزی نیــز ابــزار الزم برای قانــون و اصــاح ان‪ ،‬توجه به قانــون اتاق های‬ ‫مدیریــت ارز را در اختیــار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که موفــق جهــان را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفت‪:‬‬ ‫موضع انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه فراموش نکنیم که قرار نیست در اصالح قانون‬ ‫تجارت به بانک مرکزی عنوان شــد‪ ،‬اتاق ایران اتاق‪ ،‬اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم‪ ،‬پس الزم‬ ‫مخالفت خــود را اعالم کرد بااین وجود نامه ای اســت به عمــق موضوع رجــوع کرده و بــا نگاه‬ ‫هــم بــا امضای روســای هر ســه اتــاق بازرگانی‪ ،‬بلندمــدت اصالحــات الزم را پیگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫اصناف و تعاون تهیه کردیم و مخالفت خود را از طــرف دیگــر باید برای اســتقالل اتاق ها و‬ ‫بااینموضوعبهاطالعرئیس جمهوریرساندیم‪ .‬افزایش شفافیت در عملکرد ان ها نیز فکری‬ ‫او در ادامه ضمن تشریح مجموعه اقداماتی که کنیم‪ .‬بر اســاس اعالم ســایت اتــاق بازرگانی‬ ‫در طول یک ماه گذشته صورت گرفته است به ایران‪ ،‬در ادامه این نشســت روســای اتاق ها‬ ‫ســفر هیــات روس به ایــران و برگــزاری همایش دیدگا ههــای خود را درباره قانون اتاق ایران‬ ‫تجــاری بیــن دو کشــور بــه میزبانــی اتــاق ایران و بندهــای اصــاح شــده ان مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫اشــاره و نتایج حاصــل از مذاکرات انجام شــده دراین بیــن موضع عضویت فراگیــر به عنوان‬ ‫بین روســای اتاق های دو کشــور را امیدوارکننده یکــی پیشــنهاد اصلــی کــه بایــد در بندهــای‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪:‬در این گفت وگوها دو طرف قانــون دیده شــود پیشــنهاد شــد و از طرفی‬ ‫بر تسهیل شرایط حمل ونقل و ترانزیت‪ ،‬تشکیل جلوگیــری از دولتــی شــدن اتــاق ایــران مورد‬ ‫یک صندوق مشترک و استفاده از پول ملی دو تاکید فعاالن اقتصادی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تولید‪ ۷۷‬درصدیتخمچشمزدهماهی‬ ‫در داخل‬ ‫رئیــس ســازمان شــیالت‬ ‫تــراز مثبــت ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬قبــا بخــش زیــادی‬ ‫امســال نیز صــادرات از لحاظ‬ ‫از تخم چشــم زده ماهــی از‬ ‫ارزشــی ‪ ۶۷‬درصد رشد داشته‬ ‫یشــد‪،‬‬ ‫طریق واردات تامین م ‬ ‫اســت‪ .‬وی در بخــش دیگــری‬ ‫ولــی امســال توانســتیم ‪۳۷۲‬‬ ‫از صحبت هایش به وضعیت‬ ‫حسین حسینی‬ ‫میلیــون قطعــه یعنــی ‪۷۷‬‬ ‫تخــم چشــم زده ماهــی نیــز‬ ‫درصــد نیــاز کشــور را در ‪۴۷‬‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬قبال بیشتر‬ ‫مزرعــه بخــش خصوصــی تولیــد کنیــم‪ .‬ســید نیاز کشــور به تخم چشــم زده ماهی از طریق‬ ‫یشــد زیرا گون ههــای وارداتی‬ ‫حســین حســینی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان واردات تامین م ‬ ‫اینکــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬حــدود ‪ ۱‬میلیــون و ‪ ۲۵۹‬تــک جنســی بودنــد و ضریب تبدیلشــان بهتر‬ ‫نهــا اســتقبال‬ ‫هــزار تن محصوالت شــیالتی در کشــور تولید بــود و تولیدکننــدگان نیــز از ا ‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۷۰۲‬هــزار می کردنــد ولــی امســال ‪ ۳۷۲‬میلیــون قطعــه‬ ‫تــن مربــوط بــه صیــد و صیــادی و ‪ ۵۵۷‬هــزار در ‪ ۴۷‬مزرعــه بخــش خصوصــی تولیــد شــده‬ ‫تن نیز مربوط به ابزی پروری بوده اســت‪ .‬وی که ‪ ۹۰‬درصد ان تک جنســی اســت و نســبت‬ ‫ادامه داد‪ ۱۴۰:‬هزار نفر در صنعت شــیالت با به ســال گذشــته ‪ ۲۲۰‬درصد از این منظر رشــد‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار شــناور‪ ۷۰ ،‬بندر صیادی‪ ۱۲۰ ،‬اســکله داشتیم‪ .‬حسینی اضافه کرد‪:‬امروزه ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫تخلیــه ابزیــان و ‪ ۳۷‬اســکله مردمــی فعالیت نیاز کشور به تخم چشم زده ماهی از داخل و‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس سازمان شیالت اضافه کرد‪:‬سال مابقی نیز از طریق واردات تامین می شود که‬ ‫گذشته ‪ ۵۵۶‬میلیون دالر صادرات محصوالت این مهم از مسیر بهره گیری از دانش و فناوری‬ ‫شــیالتی داشــتیم که حــدود ‪ ۵۲۰‬میلیــون دالر میسر شده است‪.‬‬ ‫درخواستبرایبیمهبیکاری‬ ‫کاهشیافت‬ ‫معــاون وزیــر کار از کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی‬ ‫مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته خبــر داد و گفــت‪ :‬تــراز صنــدوق بیمه‬ ‫بیکاری بعد از چند ســال مثبت شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬بیمه بیکاری یکی از حمایت های‬ ‫اجتماعی اســت که سازمان تامین اجتماعی بر‬ ‫اســاس ان مکلــف اســت با دریافــت حق بیمه‬ ‫بیــکاری مقرر بــه کارگران مشــمول قانون بیمه‬ ‫کــه بــه طور غیــر ارادی بیکار و از ســوی ادارات‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی معرفی شــده اند‪،‬‬ ‫مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند‪ .‬بیمه بیکاری‬ ‫بــه کارگــران مشــمول قانــون کار و تابــع قانون‬ ‫تامیــن اجتماعی تعلق می گیرد و بر اســاس ان‬ ‫کارفرما مکلف است سه درصد از مزد کارگر را به‬ ‫صندوق بیمه بیکاری واریز کند‪.‬‬ ‫علی حسین رعیتی فرد ‪ -‬معاون روابط کار‬ ‫اخیرا از کاهش‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ً‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت‬ ‫به ســال گذشــته خبر داده و گفته اســت‪ :‬بعد‬ ‫از گذشــت چند سال تراز صندوق بیمه بیکاری‬ ‫مثبت شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تاکنون نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۸۵‬هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری بهره مند‬ ‫شده اند که با توجه به بهبود فضای کسب وکار‪،‬‬ ‫می توان گفت که تعداد مقرری بگیران نســبت‬ ‫به سال قبل کمتر شده است‪ .‬ان طور که رعیتی‬ ‫فرد گفته‪ ،‬در حوزه بیمه بیکاری فرایند مربوط‬ ‫بــه مقرری بگیران در ســامانه جامــع روابط کار‬ ‫صــورت می پذیــرد‪ .‬معــاون وزیــر کار پیش تر از‬ ‫کاهــش ‪ ۳۸‬درصدی تقاضا برای دریافت بیمه‬ ‫بیکاری نسبت به سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داده بود‪.‬‬ ‫پرونده هایبزرگمالیاتیبه صورتویژه‬ ‫رسیدگیمی شود‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪:‬‬ ‫پروند ههــای بــزرگ مالیاتــی ب هصــورت ویــژه در‬ ‫اداره کل حسابرســی ویــژه مــورد رســیدگی قرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان مالیاتی‪،‬‬ ‫داود منظور در جلسه ستاد درامدهای مالیاتی‬ ‫کــه بــا حضــور معاونیــن ســازمان‪ ،‬مدیــران کل‬ ‫ســتادی و مدیران کل ادارات امور مالیاتی شــهر‬ ‫و اســتان تهــران برگزار شــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین اقداماتی که باید در راستای افزایش‬ ‫کیفیــت رســیدگی ها انجــام گیــرد‪ ،‬امــوزش و‬ ‫به روزرسانی تخصص کارکنان با اخرین روش ها‪،‬‬ ‫روی ههــا و اســتانداردهای حســابداری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بدیهــی اســت باتوج هبــه پیچیــده‬ ‫بودن موضوعات اقتصادی و همچنین احتمال‬ ‫شــکل گیری پدید ههــای شــومی از قبیــل ایجاد‬ ‫شرکت های صوری و فعالیت های غیررسمی در‬ ‫اقتصاد و نیز حجم باالی فعالیت اقتصادی در‬ ‫فضای مجازی و دیجیتال‪ ،‬اشــنایی حسابرسان‬ ‫مالیاتی به شگردهای فرار مالیاتی و شیوه های‬ ‫متعدد کتمــان درامد ضــروری و اجتناب ناپذیر‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور با‬ ‫اشــاره بــه نقــش مالیــات بــر ارزش افــزوده در‬ ‫پیشبرد اهداف تحولی نظام مالیاتی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نظــام مالیات بر ارزش افــزوده دارای کارکردها و‬ ‫تهــای بالقــوه بســیاری اســت و تقویت‬ ‫ظرفی ‬ ‫اطالعــات مربــوط به ایــن بخــش می تواند به‬ ‫تشخیص های صحیح و دقیق مالیات عملکرد‬ ‫نیز کمک شــایان توجهی کنند‪ .‬گفتنی است در‬ ‫ایــن جلســه‪ ،‬مدیــران کل امــور مالیاتی شــهر و‬ ‫استان تهران‪ ،‬اخرین گزارش مربوط به شناسایی‬ ‫مودیــان جدید و تولید اظهارنامه های براوردی‬ ‫را ارائه دادند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫دسترسی دولت به منابع عظیم مالی‬ ‫با تشکیل حساب واحد خزانه‬ ‫بــا توجه بــه بررس ـی های انجام شــده همواره‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان منابع در حســاب‬ ‫واحــد خزانــه وجــود دارد دراین بیــن امــا مســئله‬ ‫اساســی تســویه مجدد برداش ـت های احتمالی از‬ ‫ســوی دولت اســت که اگر به درستی انجام نشود‬ ‫می تواند منجر به کسری بودجه شود‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬از جمله مفاهیمی که طی‬ ‫سال های اخیر به طور مداوم در حوزه بودجه ریزی‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است‪ ،‬حساب واحد خزانه‬ ‫اســت‪ .‬براســاس مدل حســاب واحد خزانه‪ ،‬باید‬ ‫تهــا) دولت‪،‬‬ ‫تمــام حســاب های درامدی (دریاف ‬ ‫ـتقیما به حســاب‬ ‫بالفاصلــه و بــدون درنــگ‪ ،‬مسـ ً‬ ‫خزانه داری کل کشور واریز شود‪.‬‬ ‫گفتنی است که تا پیش از مطرح شدن حساب‬ ‫واحــد خزانــه بانک مرکزی مجوز افتتاح حســاب‬ ‫به دستگاه های مختلف در بانک های مختلف را‬ ‫داده بود اما برای ایجاد انضباط مالی و مدیریت‬ ‫نقدینگی حساب واحد خزانه طراحی شد‪.‬‬ ‫در مدل حساب واحد خزانه تمام حساب های‬ ‫پرداخت دســتگاه های اجرایی در حســاب واحد‬ ‫یشــود و تمام‬ ‫خزانــه نزد بانــک مرکزی متمرکز م ‬ ‫مــراودات مالــی دســتگاه ها از ایــن طریــق انجام‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫از ابتــدای دولــت ســیزدهم اجــرای حســاب‬ ‫واحــد خزانه به شــکل جدی تری دنبال شــد و به‬ ‫گفته مسئوالن وزارت اقتصاد‪ ،‬دولت قصد دارد تا‬ ‫پایان سال جاری حوزه دریافت های حساب واحد‬ ‫خزانــه را به طــور کامل اجرایی کنــد‪ .‬دریافت ها‪،‬‬ ‫حساب هایغیرقابلبرداشتیهستند کههیچ کس‬ ‫حق دخل و تصرف در ان را ندارد‪ .‬باید از ابتدای‬ ‫وصــول تــا رســیدن بــه ذینفــع تمــام منابــع بدون‬ ‫واسطه بالدرنگ به حساب واحد خزانه بیاید‪.‬‬ ‫محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد‬ ‫با اشــاره به اینکه تعداد حســاب های غیرقانونی‬ ‫با توجه به شناس ـه هایی که از دستگاه های دیگر‬ ‫گرفتیم بسیار زیاد است‪ ،‬گفته بود‪ :‬برای مثال اگر‬ ‫هر کدام از ‪ 67‬دانشگاه دولتی موجود در کشور ‪10‬‬ ‫حساب داشته باشند‪ ،‬نزدیک ‪ 670‬تا ‪ 1000‬حساب‬ ‫غیر خزانه ای خواهند داشت‪.‬‬ ‫بــرزوزاده تاکیــد کــرده بــود کــه حســاب واحد‬ ‫خزانه هم مدیریت نقدینگی و هم کنترل هزینه ها‬ ‫را بــه همــراه دارد و زیرســاخت اصالح نظام مالی‬ ‫عمومی است‪ .‬وقتی می خواهیم ساختار بودجه را‬ ‫با سه هدف انضباط مالی‪ ،‬شفافیت و پاسخگویی‬ ‫عمومــی داشــته باشــیم بایــد یــک سیســتم مالی‬ ‫یکپارچه وجود داشــته باشــد که ‪ 4‬عنصــر درامد‪،‬‬ ‫هزینه‪ ،‬بدهی و دارایی شفاف باشد تا بتوانید در‬ ‫تصمیم گیری های اقتصادی برای مردم مفید فایده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ‪ ،‬براساس پیگیری های انجام‬ ‫شده بررسی موارد عدم رعایت قوانین و مقررات‬ ‫از جمله عدم انتقال حساب ها به خزانه به عهده‬ ‫ظاهرا موارد‬ ‫ســازمان حسابرسی اســت‪ .‬البته باید‬ ‫ً‬ ‫تخلف به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور‬ ‫نیز اعالم شود‪.‬‬ ‫سیســتم مدیریت یکپارچه مالی دولت مانند‬ ‫یک پازل است که از مدیریت بودجه اغاز می شود‬ ‫یشــود‪ .‬در بین‬ ‫و در نهایت به گزارشــگری ختم م ‬ ‫ایــن فرایند حســاب واحد خزانه نیز وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهایی که برای تکمیل حساب واحد‬ ‫یشــود اســتفاده از اهرم ســازمان‬ ‫خزانــه مطرح م ‬ ‫برنامه وبودجهاست‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــا کــه اگر دســتگاهی درخواســت‬ ‫بودجه داشت‪ ،‬الزام شود که تا زمانی که حساب‬ ‫خود را نزد خزانه مستقر نکرده بودجه ای دریافت‬ ‫نخواهــد کرد‪ .‬با توجه به اینکه هم اکنون در بازه‬ ‫زمانی ارائه بودجه به مجلس و بررسی ان هستیم‬ ‫ایــن موضــوع اهمیت بیشــتری دارد‪ .‬تــا زمانی که‬ ‫کلیه این اتفاق رخ ندهد و سازمان برنامه وبودجه‬ ‫تخصیص منابع به یک نهاد دولتی داشــته باشد‪،‬‬ ‫نمی توان تشخیص داد که ایا منابع در همان مسیر‬ ‫تعیین شده هزینه شده است یا خیر‪.‬‬ ‫همچنیــن یکــی از کاربردهــای حســاب واحد‬ ‫خزانــه کمک بــه تامین کســری نقدینگــی دولت‬ ‫اســت‪ .‬به عبارت دیگــر دولــت ایــن امــکان را دارد‬ ‫تــا از منابــع راکد موجود در حســاب شــرکت های‬ ‫دولتی اســتفاده کند و ســپس ان را جایگزین کند‪.‬‬ ‫البته دولت به همه دســتگاه ها اطمینان داده که‬ ‫‪3‬‬ ‫اگر نیازی به منابع خود داشتند ان را تامین خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫میــر کاظمی رئیس ســازمان برنامه وبودجه در‬ ‫خصــوص منابع حســاب واحــد خزانــه و احتمال‬ ‫اســتقراض دولــت گفــت‪ :‬دولــت بــرای پوشــش‬ ‫هزینه های خود اســتقراض نمی کند‪ .‬البته از ماده‬ ‫‪ 125‬قانــون محاســبات عمومــی کشــور اســتفاده‬ ‫شــده؛ امــا بالفاصلــه ان را جایگزیــن کرده ایــم‪.‬‬ ‫همواره باالی ‪ 200‬هزار میلیون تومان از ماده ‪125‬‬ ‫مربوط به مانده شرکت ها است که بانک مرکزی‬ ‫می توانــد ان را برداشــت کنــد و به دولت بدهد و‬ ‫مجددا با اولین دریافتی‪ ،‬ان را تسویه کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫با توجه به ماده ‪ 125‬قانون محاسبات کشور‪،‬‬ ‫خزان ـه داری می توانــد بــرای هزینه هــای دولت از‬ ‫موجــودی حســاب های اختصاصی دســتگاه های‬ ‫دولتــی به صورت موقت اســتفاده کنــد‪ .‬البته این‬ ‫اقدام مشــروط به این اســت که بالفاصله پس از‬ ‫درخواست دستگاه مورد نظر‪ ،‬دولت وجوه مورد‬ ‫نیاز را تامین کند‪.‬‬ ‫بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نکتــه‬ ‫محوری در امکان استفاده دولت از منابع حساب‬ ‫واحد خزانه بازگشت این منابع در اولین فرصت و‬ ‫با اولین منابع مالی دریافتی است چراکه اگر این‬ ‫اقدام صورت نگیرد و دستگاهی که از حساب او‬ ‫برداشــت شــده نیاز به منابع داشته باشد‪ ،‬دولت‬ ‫دچار کسری خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به پیگیری های انجام شــده تاکنون‬ ‫دولــت به صورت ماهانه برداشــت های خود از‬ ‫حســاب واحــد خزانــه را تســویه کــرده اســت و‬ ‫مشــکلی از ایــن نظر تــا امروز به وجــود نیامده‬ ‫است‪ .‬همان طور که اشاره شد این مسئله مورد‬ ‫تاکیــد رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه نیــز قــرار‬ ‫گرفتــه امــا همچنان احتمــال ان در اینده وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در نتیجــه دولت ها نباید به چشــم منابع‬ ‫پایدار و قابل اســتفاده به حســاب واحد خزانه‬ ‫نگاه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجار خارجیتصویر روشنیاز پیام رسان هایداخلیندارند‬ ‫نایب رئیــس اول کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی مهندســی‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران خاطرنشــان کرد‪ :‬تجــار خارجی تصویر روشــنی‬ ‫از پیام رســان های داخلــی نــدارد و وقتــی این پلتفر مهــا نمی تواند در‬ ‫مارکتینگ دنیا قرار بگیرد در واقع محدودیتی برای فعاالن اقتصادی‬ ‫یشــود و بــه زبان بی زبانی بــه ان ها می گوییم کــه دور ما را‬ ‫ایجــاد م ‬ ‫خطبکشند‪.‬‬ ‫ســادینا ابایی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در پاســخ به این پرسش که ایا‬ ‫بعد از مســدود شــدن پلتفرم های خارجی کسب وکارها تمایلی برای‬ ‫پیوســتن به پیام رسان های داخلی از خود نشــان داده اند؟ گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد سیاست گذاران و سیاست مردان داخلی باید درباره نحوه‬ ‫بهره گیری و نقش فضای مجازی در اقتصاد اموزش ببینند‪.‬‬ ‫وی عدم اگاهی مســئوالن را عامل مسدودســازی فضای مجازی‬ ‫معرفــی کــرد و افــزود‪ :‬اقتصاد دنیــا به صورت یکپارچه درامده اســت‬ ‫و مرزبندی بین اقتصاد کشــورها وجود ندارد و این عدم مرزبندی به‬ ‫معنای استفاده کردن فعاالن اقتصادی از فضای مجازی است‪ .‬حال‬ ‫این پرسش مطرح است که ابزار فضای مجازی چیست پاسخ روشن‬ ‫است همین شبکه های اجتماعی که به واسطه ان ها می توان با دیگران‬ ‫ارتباط برقرار کرد‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی ادامه داد‪ :‬زمانی که این فضا مسدود و محدود‬ ‫شود چگونه فعاالن اقتصادی می تواند از دنیای خارج از کشور اگاه‬ ‫شوند؟ من نمی دانم چرا در کشور ما تصمیماتی که این میزان تبعات‬ ‫یشــود و از ســوی دیگر نیز کســی خود را ملزم به‬ ‫منفی دارد گرفته م ‬ ‫پاسخگویینمی داند‪.‬‬ ‫یتــوان ان را‬ ‫بــه گفته ابایی؛ هر سیاســتی یــک خروجــی دارد که م ‬ ‫بررسی کرد‪ .‬سیاست مسدود کردن پیام رسان های خارجی چند درصد‬ ‫بــه نفــع اقتصاد کشــور و چنــد درصد به ضرر ما تمام شــد‪ .‬در شــرایط‬ ‫فعلی ایجاد اشــتغال برای دولت ها دشــوار اســت و طبق امار برخی از‬ ‫خانواده ها معیشت خود را در کسب وکار در این فضا به دست می اورند‬ ‫و وقتی این فضا مسدود شود در واقع معیشت این افراد را به مخاطره‬ ‫انداخته ایــم‪ .‬نایب رئیــس اول کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی‬ ‫مهندسی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬تجار خارجی تصویر روشنی‬ ‫از پیام رســان های داخلــی نــدارد و وقتــی این پلتفر مهــا نمی تواند در‬ ‫مارکتینگ دنیا قرار بگیرد در واقع محدودیتی برای فعاالن اقتصادی‬ ‫یشــود و بــه زبان بی زبانی بــه ان ها می گوییم کــه دور ما را‬ ‫ایجــاد م ‬ ‫خط بکشند‪ .‬اقتصاد دچار چالش شده است اما متاسفانه مسئوالن‬ ‫درکی از موضوع ندارند‪ .‬وی با بیان اینکه اجبار در دنیا برای استفاده‬ ‫از پیام رســان های خــاص بی معناســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اجبــار برای‬ ‫استفاده کردن از پیام رسان های خاص این ذهنیت را ایجاد می کند که‬ ‫یک جای کار می لنگد و من نتوانستم کار خود را خوب انجام بدهم‬ ‫بــه همیــن دلیل دیگــران را مجبور می کنم کــه ان کار را انجام بدهند؛‬ ‫به عنوان مثال پدر و مادر فرزندانشــان را از انجام کاری منع می کند و‬ ‫فرزند در نبود ان ها مبادرت به انجام ان کار می کند‪ .‬ابایی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که بخش اعظمی از شاغالن در فضای مجازی زنان بودند‬ ‫بعد از مسدود شدن این فضا چه اسیب های متوجه ان ها می شود؟‬ ‫گفت‪ :‬در ســال ‪ 2012‬با توجه به شــعار اتحادیه بین المللی مخابرات‬ ‫‪ ITU‬سازمان ملل شعار توانمندی زنان و دختران در فضای ای تی سی‬ ‫را مطرح کرد‪ .‬دولت مردان ما در این جلسات شرکت کردند اما هیچ‬ ‫اورده ای نداشــتند‪ .‬واقعیت این اســت که فضای مجازی ابزاری برای‬ ‫توانمندسازی زنان و دختران در حوزه های تجارت و اجتماعی بوده و‬ ‫در همه جای دنیا شناخته شده است؛ متاسفانه ما زنان را به این سمت‬ ‫سوق دادیم اما امروز از معایب ان می گوییم‪ .‬این فعال اقتصادی در‬ ‫پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬امروز دنیای نت ورکینگ اســت و زنان شــاغل‬ ‫در خانه می توانند با بهره گیری از این فضا محصوالت تولیدی خود را‬ ‫عرضه کنند که متاسفانه امروز از این فضا محروم شده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رویاروییاقتصادایرانبامسائلسنگینو پیچیده‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه‬ ‫خوارزمــی در خصــوص وضعیــت پیچیــده دهــه‬ ‫پیش رو هشدار داد و با بیان اینکه مسائل سنگین و‬ ‫پیچیده ای در پیش داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در این دهه ما با‬ ‫انباشت مسائل متعدد از جمله اب مواجه هستیم؛‬ ‫احتماال تحریم ها ادامه خواهد داشت‪ ،‬سرنوشت‬ ‫ً‬ ‫نفــت مشــخص نیســت و بــا مباحــث مربــوط به‬ ‫جمعیت و نابرابری هم روبرو هستیم‪ .‬برای عبور از‬ ‫این مسائل به یک عقالنیت نیاز داریم‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬وحیــد شــقاقی در برنامه ای‬ ‫با عنوان بررســی تحوالت اقتصادی ‪ ۵۰‬ســال اخیر‬ ‫ایران که در دانشــگاه خوارزمی برگزار شــد با اشاره‬ ‫بــه معضل اساســی تــورم در اقتصاد ایــران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باالتریــن تــورم در ایــران در ســال ‪ ۱۳۲۰‬با نــرخ ‪۱۱۰‬‬ ‫درصد ثبت شــد که عامل اصلی ان اشــغال کشــور‬ ‫توســط قــوای متفقیــن بــود‪ .‬پ ـس ازان در دهــه ‪۵۰‬‬ ‫بــرای اولین بــار اقتصاد ایران درگیر تــورم حاصل از‬ ‫رشد نقدینگی شد و تورم در سال ‪ ۵۵‬به ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شــقاقی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گاهــی اوقــات در‬ ‫جاهای مختلف این طور بحث می شود که هویدا‬ ‫تهــا را ثابت نگه دارد‪،‬‬ ‫توانســت در دهه ‪ ۵۰‬قیم ‬ ‫یکــه ای نطــور نبــوده و در ان دوره از حیــث‬ ‫درحال ‬ ‫تــورم و نابرابــری وضعیــت مــا بســیار ناگــوار بــود‪.‬‬ ‫مراجعه به یادداشت های اسداهلل علم هم موضوع‬ ‫گرانی و کمبود کاال و سوخت را تایید می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه به ریش ـه های وابســتگی اقتصاد‬ ‫ایــران بــه نفت پرداخت و افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۱۴‬ســال‬ ‫اســت کــه ایــران تحــت ســیطره اقتصاد نفتــی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬اولیــن تحری مهــا هــم در زمــان ملــی شــدن‬ ‫صنعت نفت از سوی بریتانیا به ایران تحمیل شد‬ ‫کــه در ان زمــان مصــدق با اقداماتــی چون تنظیم‬ ‫نظام مالیاتی برای کاهش نابرابری‪ ،‬فروش اوراق و‬ ‫شرط صادرات کاالی لوکس در ازای واردات کاالی‬ ‫لوکس کشور را اداره کرد و در این دوره نرخ تورم در‬ ‫نهایت به ‪ ۱۴‬درصد رسید‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد اقتصاد دانشــگاه خوارزمــی با بیان‬ ‫یشــویم بــه یکبــاره‬ ‫اینکــه وقتــی وارد دهــه ‪ ۵۰‬م ‬ ‫قیمت نفت افزایش سرسام اور پیدا می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طوری که از سال ‪ ۵۲‬تا ‪ ۵۷‬معادل میانگین سالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر درامد نفتی داشتیم‪ .‬این وابستگی‬ ‫بــه نفــت و پ ـس ازان واردات بی رویــه کاال و رشــد‬ ‫نقدینگــی و عــدم بهره برداری بهینــه از نفت بعد‬ ‫از انقــاب هــم ادامــه داشــت و در واقع دولت ها‬ ‫نتوانستند از درامد سرشار نفت عبور کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬اقتصــاد مــا در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬شــاهد شــدیدترین تحری مهــا بــود و در کنار ان‬ ‫به دلیل گذاشــتن همه تخم مرغ ها در ســبد برجام‬ ‫نتوانستیم از فرصت ها به خوبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫شــقاقی بــا بیــان اینکــه دهــه پی ـش رو دهــه‬ ‫حساسی است و برای عبور از ان به عقالنیت برای‬ ‫اصالحــات اساســی در اقتصاد نیــاز داریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دهه پیش رو تحریم ها ادامه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫امیدوارم خداوند به ما عقالنیت بدهد که دســت‬ ‫به اصالحات ساختاری در اقتصاد بزنیم در غیر این‬ ‫صورت دهه سختی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه نظامــات‬ ‫اقتصادی ما فزاینده نابرابری‪ ،‬معیوب و مولد تورم‬ ‫و نابرابــری اســت و همیــن وضعیت اقتصــاد را به‬ ‫پاشنه اشیل تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد اقتصــاد بــا اشــاره بــه وجود فســاد‬ ‫در اقتصــاد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم این فســاد و نابرابــری را‬ ‫می بینند و لمس می کنند‪ .‬متاســفانه هیچ کــدام از‬ ‫نظامــات بازتوزیــع در اقتصــاد ما بــه خوبی ثروت‬ ‫را توزیع نمی کند و اثرات فســاد‪ ،‬رانت‪ ،‬نابرابری و‬ ‫تورم به طبقه فقیر تحمیل می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ما بــه اصالحات ســاختاری‬ ‫فســازی نیــاز‬ ‫در نظامــات بازتوزیــع ثــروت و شفا ‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬حقیقت این اســت که در طول چند‬ ‫ســال گذشــته هیچ کدام از دولت ها به اصالحات‬ ‫ســاختاری در نظامــات بازتوزیــع دســت نزدنــد‪.‬‬ ‫به عنــوان نمونــه قانون مالیــات بر ثروت ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫یشــود یــا بحث مالیــات بر‬ ‫اســت کــه تصویب نم ‬ ‫عایدی ســرمایه ســه ســال اســت کــه از کمیســیون‬ ‫اقتصادی مجلس خارج نشده است‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از توزیــع ناعادالنــه یاران ههــای‬ ‫مختلف از جمله یارانه انرژی در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کشور‪ ،‬ماهانه ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد تومان یارانه انرژی‬ ‫یشــود که ‪ ۸۰‬درصد نصیب یک گروه‬ ‫و ‪ ...‬داده م ‬ ‫اقلیت ‪ ۱۰‬درصدی می شود‪ .‬این ثروت کالن نابرابر‬ ‫مثال یک تولیدکننده اب‪ ،‬انرژی و ‪...‬‬ ‫توزیع می شود‪ً .‬‬ ‫را به صورت ارزان دریافت و سپس کاالی تولیدی را‬ ‫صــادر و دالر ان را بــه قیمــت ازاد و یا در نهایت با‬ ‫نرخ نیما وارد کشور می کند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تکذیب خداحافظی‬ ‫با سکان داری عشقی‬ ‫در بورس‬ ‫مهرماه ســال گذشــته‪ ،‬محمدعلــی دهقــان دهنوی‪،‬‬ ‫صندلــی ریاســت خــود در ســازمان بــورس را بــه مجیــد‬ ‫عشــقی‪ ،‬دانش اموختــه دانشــگاه امام صادق ســپرد‪ .‬به‬ ‫گزارش تابناک‪ ،‬مجید عشقی ‪ ۴۲‬ساله که ماه پیش تولد‬ ‫یک ســالگی حضــورش در ســازمان بــورس را تجربــه کرد‪،‬‬ ‫در این هفته ها خبرهایی مبنی بر استعفا از این سمتش‬ ‫مطرح شده بود‪ .‬روز گذشته مدیر روابط عمومی سازمان‬ ‫بورس در خصوص ان توضیح داد‪ :‬وی اســتعفای خود را‬ ‫ارائه داده اســت که این موضوع در جلســه شــورای عالی‬ ‫بورس بررسی می شود‪ .‬در باب دالیل ان از سوی سلیمی‬ ‫زاده‪،‬مدیر روابطعمومیسازمانبورس گفتهشد‪«:‬برخی‬ ‫موارد از جمله مخالفت با برخی پیشــنهادهای ســازمان‬ ‫بورس برای گنجاندن در الیحه بودجه ســال اینده مبنی‬ ‫بر حمایت از بازار از جمله دالیل این استعفا اعالم شده‬ ‫است‪ ».‬درنهایت‪ ،‬ایرنا در خبری از تائید استعفای عشقی‬ ‫و جایگزینــی محمد رضوانی فــر داد‪ .‬درحالی که نزدیک‬ ‫به یک ســاعت و نیم از انتشــار خبر اســتعفای عشقی و‬ ‫تعیین رئیس جدید گذشته بود‪ ،‬به یک باره ایرنا به نقل‬ ‫از مدیر روابط عمومی ســازمان بورس خبر قبلی خود را‬ ‫تکذیــب و غیرفعال کرد‪ .‬بر این اســاس «هادی ســلیمی‬ ‫زاده» مدیــر روابــط عمومــی ســازمان بــورس اعــام کرد‪:‬‬ ‫بــا مخالفت اکثریــت قاطع اعضای شــورای عالی بورس‪،‬‬ ‫پذیــرش اســتعفای عشــقی مورد قبــول واقع نشــد و وی‬ ‫در ریاست سازمان باقی خواهد ماند‪ .‬نکته قابل تامل از‬ ‫جلســه شــورای عالی بورس‪ ،‬حضور «محمد رضوانی فر»‬ ‫گزینه اصلی تصدی ریاست بورس در این جلسه بود‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی ســازمان بورس در پاســخ به این سوال در‬ ‫فضای مجازی نوشت‪« :‬اصلی ترین علت مخالفت اعضا‬ ‫باپذیرشاستعفایدکتر عشقی‪،‬عملکردقابل قبولایشان‬ ‫در بازهتصدییکسالهاینسمتبودو باوعدههمکاری‬ ‫هرچهبیشتر اعضایشورادر اجابتنیازمندی هایسازمان‬ ‫و رایزنی با دســتگاه های اجرائی و تقنینی‪ ،‬دکتر عشــقی‬ ‫پذیرایادامهمسئولیتشدند‪».‬‬ ‫دست فروشی شغل‬ ‫پایدار نیست‬ ‫یک فعال حوزه کار با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد‬ ‫اشتغالپایدار در کشور باشیم‪،‬می گوید‪:‬وقتیاز ساماندهی‬ ‫دست فروشــان صحبت می کنیم باید به نحوی باشــد که‬ ‫بازخورد عملیاتی داشــته باشد و دست فروشی نمی تواند‬ ‫پایداری مشــاغل را به دنبال داشــته باشد‪ .‬ناصر چمنی در‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬درباره تبدیل دست فروشــی به شــغل‬ ‫رسمیابراز عقیدهکردو گفت‪:‬از نظر مناینکار بهاشتغال‬ ‫کشور چهاشتغالخدماتیچهاشتغالپایدار ضربهمی زند‬ ‫و باعث می شود هرج ومرج اجتماعی در خیابان ها بیشتر‬ ‫شود‪،‬مامنکر دست فروشینیستیموهمینحاالدر بسیاری‬ ‫از کشورهادست فروشیرایجاستومکان هایخاصخود‬ ‫را دارد ولی ان ها در زمینه ساماندهی خوب عمل کرده اند‬ ‫درحالی کهمادر ابتدایکار راهکارهایخوبیارائهمی دهیم‬ ‫ولــی وقت عمل نمی توانیم اجرایی کنیــم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کســی که به خاطر تامین معاش دست فروشــی می کند‪،‬‬ ‫انسان شریف و باغیرتی است ولی اینکه دست فروشان را‬ ‫واردبازار کار کنیمکهدرصداشتغالباالبرود‪،‬منطقینیست‬ ‫و نمی توان دست فروشــی را در زمره اشــتغال درصدبندی‬ ‫کرد و جزو امار اورد‪ .‬به گفته چمنی‪ ،‬در حال حاضر هیچ‬ ‫قانونیوجودنداردکهدست فروشانرابهرسمیتبشناسد‬ ‫وساماندهیخوبیدر اینخصوصوجودندارد‪.‬اینفعال‬ ‫حوزه کار متذکر شــد‪ :‬درســت اســت که یک دست فروش‬ ‫با بساط کردن اجناس خود در کف پیاده رو یا خیابان به‬ ‫دنبال روزی و تامین معاش خود و خانواده اش است ولی‬ ‫از ان طــرف ممکن اســت باعــث ایجاد ترافیــک و ازدحام‬ ‫جمعیــت شــود و در برخــی موارد فعالیت او به کســبه و‬ ‫بازاریانلطمهبزند‪.‬چمنیبااشارهبهتعریفشغلشایسته‬ ‫اظهار کرد‪:‬دست فروشیدر زمرهشغلشایست هنیستو ما‬ ‫تاکیدداریم کهمشاغلبایدجایگاهو کرامتخودراداشته‬ ‫باشندولیدست فروشیوبساطیهنوز چنینجایگاهیرا‬ ‫ندارد‪.‬ویافزود‪:‬نمی توانیممشکالتیرا کهدست فروشان‬ ‫بهلحاظسدمعبر در پیاده روهایابرایصاحبانمغازه هاو‬ ‫کسبهکهفرضاچندکارگر راهمبهخدمتگرفته اندنادیده‬ ‫بگیریم؛ درعین حال منکر این نیستیم که دست فروشی در‬ ‫بسیاری از کشورها یک پدیده رایج است ولی راهکارهای‬ ‫خــاص خــود را می طلبــد و مــکان و زمان مشــخصی برای‬ ‫چنین فعالیت هایــی وجود دارد که باید به شــکل جدی‬ ‫ساماندهیشودواین طور نیستکههر کسیدر هر جایی‬ ‫که خواست دست فروشی کند‪ .‬این فعال حوزه کار درباره‬ ‫پیشنهادساماندهیدست فروشاندر قالبتعاونی هانیز‬ ‫گفت‪ :‬وقتی از ســاماندهی صحبت می کنیــم باید طوری‬ ‫باشــد که بازخورد عملیاتی داشــته باشــد ولی ما در مورد‬ ‫گروهی صحبت می کنیم کــه هرکدام با یک نوع فعالیت‬ ‫به خیابان می ایند و یکی پوشاک عرضه می کند و دیگری‬ ‫صنایع دستی می فروشد و نمی توان همه این گروه ها را در‬ ‫یکقالبمتشکل کرد‪.‬ویدر پایانافزود‪:‬معتقدمبایدبه‬ ‫دنبالایجاداشتغالپایدار در کشور باشیمو دست فروشی‬ ‫نمی تواندپایداریمشاغلرابهدنبالداشتهباشد‪.‬‬ ‫قالیبافی ‪ ،‬شغلی درامدزا با‬ ‫ارزش افزوده باال‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای فرش دســتباف از‬ ‫قالیبافــی به عنــوان شــغلی درامــدزا‪ ،‬صــادرات محــور و‬ ‫دارای ارزش افــزوده بــاال نــام بــرد و تشــکیل اتحادیــه یــا‬ ‫سازمانی به منظور سرمایه گذاری در حوزه فراوری پشم و‬ ‫ابریشم و حمایت از نوغان داران را خواستار شد‪ .‬عبداهلل‬ ‫بهرامی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬شــغل قالیبافی را از جمله‬ ‫مشــاغل خانگــی دارای ارزش افــزوده و زودبــازده عنــوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬قالیبافی در امنیت شغلی زنان به ویژه زنان‬ ‫خانه دار و سرپرست خانوار نقش بسزایی دارد و موجب‬ ‫اشتغال زاییو درامدزاییبسیار برایقالیبافانمی شود‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫مدیرعامل گاز گلستان در‬ ‫مرکز سامد‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫درخواست های مردمی بود‬ ‫علــی طالبــی‪ ،‬مدیرعامــل گاز گلســتان به منظــور‬ ‫پاسخگویی به سواالت و درخواست های شهروندان از‬ ‫طریق سامانه ارتباط مردمی دولت و مردم که با شماره‬ ‫تماس‪ ۱۱۱‬صورتمی گرفتدر مرکز سامدحضور یافتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان گلستان؛ با‬ ‫هماهنگــی و برنامه ریــزی دفتر بازرســی اســتانداری در‬ ‫راســتای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در‬ ‫بستر سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)‬ ‫برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد‪ ،‬با حضور‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫برنامه که سید جالل ابوالقاسمی رئیس روابط عمومی‬ ‫و مســیب ملــک رئیــس دفتــر مدیرعامــل نیز ایشــان را‬ ‫همراهیمی کردند‪،‬طالبیو همراهان‪،‬به صورتارتباط‬ ‫مستقیم تلفنی با شنود درخواست های مردمی در زمینه‬ ‫امورات گازرســانی و خدمات دهی‪ ،‬ضمن پاسخگویی‬ ‫به تماس های برقرار شــده‪ ،‬هماهنگی های الزم جهت‬ ‫رســیدگی و پیگیــری مــوارد مطــرح شــده را نیز به عمل‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫تعویض ‪ ۲۵‬درصد شبکه‬ ‫روشنایی معابر اهواز‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از تعویض‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از شــبکه روشــنایی معابر در این کال نشــهر‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون خبــر داد‪ .‬عبدالحمید عباس‬ ‫شــیاری در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به تــاش برای‬ ‫بهبود وضعیت روشنایی در کالن شهر اهواز اظهار کرد‪:‬‬ ‫به منظور بهینه سازی و زیبایی مبلمان شهری از ابتدای‬ ‫ســال جاری تاکنون ‪ ۲۵‬درصد سیســتم روشــنایی معابر‬ ‫اهــواز تعویــض شــده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای‬ ‫پروژه های روشنایی در معابر و خیابان های اهواز بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرقاهواز گفت‪:‬در معابر کالن شهر‬ ‫اهواز ‪ ۱۶۶‬هزار چراغ روشنایی بکار رفته است که برای‬ ‫حل مشــکالت روشــنایی شــهر اهواز‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫المپ معیوب و سوخته معابر این کالن شهر از ابتدای‬ ‫امســال تاکنون تعویض شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجــه ب هضــرورت ارتقای ســطح امنیت معابــر‪ ،‬توجه‬ ‫به بهبود شــبکه روشــنایی معابر با حفظ پروتکل های‬ ‫زیس ـت محیطی و زیباســازی مبلمان شــهری همواره در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬شیاری ادامه داد‪ :‬تالش خواهیم کرد‬ ‫تااجرایپروژه هایبهبودوضعیتروشناییمعابر اهواز‬ ‫و بهینه سازی این المپ ها را در دستور کار قرار دهیم و‬ ‫با اجرای این طرح ها به ارتقای امنیت معابر و همچنین‬ ‫بهبودوضعیتمبلمانشهریکمککنیم‪.‬‬ ‫تکذیب واگذاری چاه های‬ ‫کم بازده نفتی به‬ ‫شرکت های روسی و چینی‬ ‫رئیس پارک فناوری و نواوری نفت و گاز با تکذیب‬ ‫خبــر واگــذاری چاه های کم بازده نفتی به شــرکت های‬ ‫روس و چینی اظهار کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی قرار است‬ ‫شرکت های دانش بنیان داخلی این چاه ها را احیا کنند و‬ ‫به هیچ عنوان شرکت خارجی برای این کار در نظر گرفته‬ ‫نشــده اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمداســماعیل کفایتی‬ ‫در نشست اطالع رسانی کنفرانس مدیریت دانش بنیان‬ ‫(پتروتک)باتاکیدبر اینکهکنفرانسمدیریتدانش بنیان‬ ‫یککنفرانسمتفاوتومهماست‪،‬گفت‪:‬براینخستین‬ ‫بار در صنعت نفت شاهد برگزاری رویدادی هستیم که‬ ‫شرکت هایدانش بنیانو عملیاتیمی تواننددر فضایی‬ ‫شهــا و فرصت های کار‬ ‫مناســب کلیات و جزئیات چال ‬ ‫خود را به یکدیگر بازگو کنند‪ .‬وی پروژه احیای چاه های‬ ‫نفتــی در صنعــت نفت کشــور را حاصــل خرد جمعی‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬امیدواریــم این پروژه بتواند به عنوان‬ ‫یــک الگو در کنفرانــس مدیریت دانش بنیان (پتروتک)‬ ‫مطرح شــود‪ .‬شــرکت های دانش بنیان نخســتین بار در‬ ‫تاریخ صنعت نفت با در اختیار گرفتن یک چاه نفتی‬ ‫بــرای احیــای ان نقش افرینی خواهند کــرد‪ .‬رئیس پارک‬ ‫فنــاوری و نــواوری نفت و گاز با تکذیب خبــر واگذاری‬ ‫چا ههــای ک مبــازده نفتی به شــرکت های روس و چینی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی قرار است شرکت های‬ ‫دانش بنیانداخلیاینچاه هارااحیاکنندوبه هیچ عنوان‬ ‫شرکت خارجی برای این کار در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫کفایتی با بیان اینکه بسیاری از بخش های صنعت نفت‬ ‫یهــای موجــود در شــرکت های دانش بنیان‬ ‫از توانمند ‬ ‫داخلی خبر ندارنــد‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری کنفرانس مدیریت‬ ‫دانش بنیان و امثال این مراسم ها می تواند در این زمینه‬ ‫کمــک زیــادی به صنعت نفت کند‪ .‬وی اظهــار کرد‪۱۵ :‬‬ ‫سال پیش در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت غالب‬ ‫شرکت هایموجوددر ایننمایشگاهخارجیبودند‪،‬اما‬ ‫در دوره اخیر شاهد حضور بیش از ‪ ۲‬هزار شرکت داخلی‬ ‫در این نمایشگاه بودیم و تعداد شرکت های خارجی در‬ ‫انانگشت شمار بودند‪.‬‬ ‫صنعت نفت چند سال است که از سوی شرکت های‬ ‫داخلــی و تحت شــدیدترین تحریم ها به خوبــی اداره‬ ‫می شود‪.‬نخستینکنفرانسونمایشگاهمدیریتفناوری‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان در صنعــت نفــت بــا رویکرد‬ ‫چالش ها و فرصت ها ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬اذرماه امسال در محل‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد‪ .‬این رویداد‬ ‫با هدف جهت دهی شرکت های دانش بنیان به سمت‬ ‫نیازهای صنعت نفت‪ ،‬اشــنایی با دانش و فنــاوری روز‬ ‫این حوزه‪ ،‬بررســی فرصت ها و چالش های شرکت های‬ ‫دانش بنیــان فعــال در حــوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی و‬ ‫بررســی روش های تامین مالی شــرکت های دانش بنیان‬ ‫و‪ ...‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫مدیرعامل توانیر عنوان کرد‬ ‫مذاکره با ترکیه برای صادرات برق‬ ‫مدیرعامــل توانیر اظهار کــرد‪ :‬مذاکرات اولیه‬ ‫برای صادرات برق به ترکیه صورت گرفته اســت‬ ‫و اکنون منتظر موضوعات تکمیلی هســتیم تا با‬ ‫خود دولت و یا بخش غیردولتی این کار را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ارش کــردی در حاشــیه‬ ‫بیس ـت ودومین نمایشــگاه بین المللــی صنعــت‬ ‫بــرق در نشســتی خبــری و در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫در خصــوص اخریــن وضعیــت صــادرات برق به‬ ‫ترکیه تصریح کرد‪ ۴۰۰ :‬تا ‪ ۶۰۰‬مگاوات پتانســیل‬ ‫تبادل برق با ترکیه وجود دارد ترک ها نیز در این‬ ‫زمینه سرمایه گذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه‬ ‫انجا مشــده و اکنــون این قابلیت وجــود دارد که‬ ‫سنکرون شویم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که برای تعیین نرخ اکنون در‬ ‫حال مذاکره هستیم و این مسئله تابع بازار برق‬ ‫ترکیه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زمینه ارتباطی با کشــورهای‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬کشــورهای شــمالی و بحث افزایش‬ ‫صــادرات بــه پاکســتان نیــز مطــرح اســت‪ .‬در‬ ‫خصــوص افغانســتان نیز باید گفــت که به دلیل‬ ‫شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون نمی توان‬ ‫اظهارنظر قطعی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر اضافه کرد‪ :‬نکته اساســی‬ ‫ایــن اســت که ما بــا محدودیت مصــرف مواجه‬ ‫هستیم اما بااین حال نسبت به قراردادهایی که‬ ‫بــرای صــادرات منعقــد کرده ایــم از نظر حقوقی‬ ‫و بین المللــی پایبند خواهیم بــود ولی ارجحیت‬ ‫تامین نیازهای داخل است‪.‬‬ ‫نکــه از اســاس اســتراتژی و‬ ‫کــردی بــا بیــان ای ‬ ‫تبــادل در صنعــت بــرق یــک اســتراتژی پذیرفته‬ ‫شــده در تمــام کشــورها بــه حســاب می ایــد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این مســئله دالیل مختلفی دارد که‬ ‫یتــوان بــه موضوع اقتصادی و فنی اشــاره کرد‬ ‫م ‬ ‫دلیل اقتصادی این مسئله این است که کشورها‬ ‫می توانند با صادرات برق ارزاوری داشــته باشــند‬ ‫و از نظر فنی نیز هرچه شــبکه گســترده تر شــود‬ ‫مدیریت ان پایدارتر خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر تاکیــد کــرد‪ :‬بنابراین اصل‬ ‫ارتبــاط و صــادرات بــرق را در دســتور کار خــود‬ ‫قرار داده ایم‪ .‬توان صادراتی ما اکنون به صورت‬ ‫قــراردادی حــدود ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات اســت و‬ ‫این قابلیت وجود دارد که این عدد را به ‪ ۲۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬مگاوات ارتقاء دهیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص صــادرات بــرق بــه اروپــا‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬در شــمال کشــور نیــاز بــه مســیرهای‬ ‫زیردریایــی وجــود نــدارد و از طریــق خطــوط‬ ‫موجــود می توانیــم بــه روســیه متصــل شــویم‬ ‫همچنیــن از طریــق ترکیه نیــز می توانیم بــرق را‬ ‫نکــه این کار‬ ‫بــه اروپــا صــادر کنیم امــا به دلیل ای ‬ ‫می بایست از طریق کشورهای واسط انجام شود‬ ‫با مسائلی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫نکــه بــا دو کشــور حاشــیه‬ ‫کــردی بــا بیــان ای ‬ ‫جفــارس مذاکراتی را برای این مســئله انجام‬ ‫خلی ‬ ‫داده ایم و مطالعات برای اتصال به عمان و قطر‬ ‫اغاز شده که قابلیت اجرا نیز دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫قطر مذاکرات جدی داشته ایم و امیدواریم اولین‬ ‫کابل های دریایی را با عمان و قطر داشته باشیم‪.‬‬ ‫بر اساس پیش بینی های صورت گرفته با هر کدام‬ ‫از ایــن کشــورها قابلیــت تبــادل ‪ ۱۰۰۰‬مــگاوات را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر در خصوص زیرساخت های‬ ‫موجــود بــرای صــادرات و واردات گفــت‪ :‬در‬ ‫بخش صادرات ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات زیرســاخت وجود‬ ‫یهــای صورت گرفته‬ ‫دارد و بــر اســاس برنامه ریز ‬ ‫قراردادهایــی را جهــت توســعه این موضــوع در‬ ‫دســتور کار داریــم‪ .‬زیرســاخت واردات نیــز ‪۵۰۰‬‬ ‫یشــود کــه اگــر‬ ‫تــا ‪ ۶۰۰‬مــگاوات تخمیــن زده م ‬ ‫طرح های ترکمنســتان و ارمنســتان اجرایی شــود‬ ‫می توانیم تا ‪ ۱۲۰۰‬مگاوات این ظرفیت را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫کردی با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته در‬ ‫حوزه رمز ارزها گفت‪ :‬از همان سال ‪ ۱۴۰۰‬بحث‬ ‫رمز ارزها در دست بررسی قرار گرفت به گونه ای‬ ‫نهــا در پیک بــه چه صورتی باشــد‪.‬‬ ‫کــه نقــش ا ‬ ‫دولــت اخیـ ًـرا نیــز مصوب ـه ای را ابــاغ کــرد که بر‬ ‫اســاس ان نحوه برخــورداری رمز ارزها مشــخص‬ ‫شــد عمدتـ ًـا ایــن برخــورداری به شــکلی بــود که‬ ‫منابــع جدید تامین برق ماننــد تجدیدپذیرها و‬ ‫یا سایر روش های بهره وری بتواند منبع رمز ارزها‬ ‫شود و فشار به شبکه نیاید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر گفــت‪ :‬در ســال جــاری‬ ‫شرایطی را پشت سر گذاشتیم که در ان توانستیم‬ ‫رضایت تمام بخش ها را ایجاد کنیم و در بخش‬ ‫خانگــی تــاش بــر ایــن بــود کــه رضایــت مطلق‬ ‫باشد و با استفاده از برنامه های تشویقی کاهش‬ ‫مصرف را شاهد بودیم‪ .‬در بخش خانگی ‪ ۱۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬مــگاوات مدیریت مصرف صورت گرفت و‬ ‫در حــوزه بارهای بزرگ نیز توانســتیم ‪ ۹۴۰۰‬تا ‪۱۰‬‬ ‫هــزار مگاوات مدیریت مصــرف را اعمال کنیم و‬ ‫درصدد هستیم تا امسال ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات دیگر را‬ ‫به این بخش اضافه کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که برای سال اینده برنامه های‬ ‫مدیریــت مصرف را تعریف خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنایع موظف هســتند پنج درصد نیاز خود را از‬ ‫طریق تجدیدپذیرها تامین کنند که در این راستا‬ ‫مشوق هایی نیز در دستور کار قرار دارد همچنین‬ ‫با بخش صنعت و کشاورزی تفاهم نامه هایی را‬ ‫نهــا میزان مصرف‬ ‫منعقــد کردیم که بر اســاس ا ‬ ‫کاهش یافته اســت‪ .‬تعداد این تفاهم نامه ها در‬ ‫ســال ‪ ۳۲۰ ،۱۴۰۰‬هزار مورد بود که به ‪ ۴۵۶‬هزار‬ ‫افزایــش یافــت تفاهماتی که به لحاظ کیفیت و‬ ‫حجم تاثیرات باالیی در صنعت برق دارند‪.‬‬ ‫نکــه در ســال های قبل این‬ ‫کــردی بــا بیــان ای ‬ ‫تفاهم نام ههــا بــه صــورت اقتضایــی صــورت‬ ‫می گرفت بدین گونه که زمان و تاریخ مشخصی‬ ‫یشــد‪ .‬در دور جدیــد از‬ ‫بــرای ان تعریــف نم ‬ ‫ابتــدای طــرح زمــان و نحوه انجــام کار را به طور‬ ‫کامل تبیین کردیم و همین مسئله باعث افزایش‬ ‫کاهش مصرف شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر بــا بیــان این که بــه صنایع‬ ‫اعالم کردیم هر چه صرفه جویی بیشتری انجام‬ ‫دهند می توانند از ان با عنوان رفع محدودیت ها‬ ‫در تابســتان اســتفاده کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنون چنین‬ ‫بــازاری در حــال ایجــاد اســت و اگــر قیمت برق‬ ‫اقتصادی شود اجرای این طرح مفهوم جدی تری‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به وضعیت تلفات شــبکه برق‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬در بخــش توزیع میزان تلفات هفت‬ ‫تا ‪ ۷.۵‬درصد مطلوب است و این عدد در ایران‬ ‫طی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬درصد بوده که با‬ ‫اقدامات صورت گرفته توانسته ایم ان را به ‪۹.۷‬‬ ‫تا ‪ ۹.۸‬درصد کاهش دهیم و این روند نیز ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نکــه کاهش هر‬ ‫مدیرعامــل توانیــر با بیــان ای ‬ ‫یــک درصــد از تلفــات کار ســخت و پیچیــده ای‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬تلفــات در دو بخش فنی و‬ ‫غیر فنی ارزیابی می شوند در حال حاضر تلفات‬ ‫غیر فنی چندان قابل توجه نیست و باال ارزیابی‬ ‫یشــوند‪ .‬در بخش فنی با انجام اقداماتی در‬ ‫نم ‬ ‫حال کاهش تلفات هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در شــبکه انتقــال نگرانــی‬ ‫چندانی در حوزه تلفات وجود ندارد به طوری که‬ ‫اکنون بین ‪ ۲.۶‬تا ‪ ۲.۹‬درصد است‪.‬‬ ‫کــردی با تاکید بر این که هیچ افزایش قیمتی‬ ‫ناشی از تغییر و تحول در صنعت برق در بخش‬ ‫صنعت اتفاق نیفتاده اســت گفــت‪ :‬برنامه های‬ ‫تعریف شــده برای اعمال محدودیت بر صنایع‬ ‫امسال برای ‪ ۴۶۰‬صنعت بزرگ و صنایع شهرکی‬ ‫تعریــف شــد کــه ان هم بــا اعمال سیاس ـت های‬ ‫درســت توانســتیم با موفقیت و کمترین مشــکل‬ ‫پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر در خصــوص اقدامــات‬ ‫صــورت گرفته برای هوشــمند ســازی شــبکه برق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۹‬میلیون مشترک در‬ ‫صنعت برق وجود دارد که برای هوشمند سازی‬ ‫کنتــور ایــن میزان مشــترک بــا محدودیــت منابع‬ ‫مالــی مواجه هســتیم‪ .‬بــرای ‪ ۱۵‬میلیــون کنتور در‬ ‫چهار سال اینده پیش بینی منابع ‪ ۴۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان شده است که مربوط به کنتورهای سه فاز‬ ‫صنایع‪ ،‬کشاورزی و تجاری می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای ســال ‪ ۱۴۰۲‬برنامــه‬ ‫ ریزی شــده که هیچ مشــترک کشــاورزی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و تجاری فاقد کنتور هوشــمند نباشــد در کنار ان‬ ‫نیز بحث اولویت مشــترکان خانگی که دو برابر‬ ‫الگــو مصرف می کنند در دســتور کار قــرار دارد و‬ ‫در مرحله اخر نیز به ســراغ مشترکانی که الگو را‬ ‫رعایت می کنند خواهیم رفت‪.‬‬ ‫بــه گفته کردی‪ ،‬امســال حــدود ‪ ۴۶‬درصد بار‬ ‫را بــه صــورت هوشــمند رصد کردیم و برای ســال‬ ‫اینــده نیــز قــرار شــده ایــن عــدد را به بــاالی ‪۵۵‬‬ ‫درصد افزایش دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد‪ ۳۶۰‬درصدی شرکت های دانش بنیان صنعت نفت در سال جاری‬ ‫معــاون مهندســی‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت‬ ‫نفــت گفــت‪ :‬تعــداد شــرکت های دانش بنیــان در‬ ‫صنعت نفت از ‪ ۱۵۰‬شــرکت در ســال گذشــته به‬ ‫‪ ۵۵۰‬شرکت در سال جاری رسیده که رشدی ‪۳۶۰‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬وحیدرضــا زیــدی فــرد در‬ ‫نشســت اطالع رســانی کنفرانــس مدیریــت‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان (پتروتــک) در صنعــت‬ ‫نفت با اشــاره به اینکه ســال جاری از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب به نام ســال تولید‪ ،‬دانش بنیان و‬ ‫اشــتغال افرین نام گذاری شــده‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫ســال بــرای تحقــق ایــن شــعار اقدامــات زیــادی‬ ‫شده است و این کنفرانس نیز در همین راستا در‬ ‫هفته پژوهش برگزار خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هــم از دســتگاه های اجرایــی و هم شــرکت های‬ ‫دانش بنیان استقبال شده است‪ .‬زیدی فرد تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن کنفرانس و نمایشــگاه عرص ـه ای برای‬ ‫حضــور شــرکت های دانش بنیــان و شــرکت های‬ ‫متقاضــی شــرکت های دانش بنیــان در صنعــت‬ ‫نفت باشد‪ .‬وی با بیان اینکه از صندوق فناوری‬ ‫نفت که یکی از اجزای زیس ـت بوم دانش بنیانی‬ ‫صنعت نفت اســت دعوت کردیم حضور فعال‬ ‫داشته باشند‪ ،‬گفت‪ ۴ :‬شرکت اصلی وزارت نفت‬ ‫در پنل های تخصصی حضور پیدا خواهند کرد و‬ ‫نیازهای فناورانه خود را اعالم می کنند‪ .‬به گفته‬ ‫معاون مهندسی‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت نفت‪،‬‬ ‫یهــای اولوی ـت دار صنعــت‬ ‫ســند توســعه فناور ‬ ‫نفت به صورت رسمی رونمایی خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬شرایط را به صورتی مهیا کردیم که تعامل‬ ‫چهره به چهره ایجاد شود و نتیجه و براورد این‬ ‫کنفرانس کمکی برای رشد شرکت های دانش بنیان‬ ‫و تعالــی کشــور باشــد‪ .‬زیــدی فــرد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکه اســتفاده از تــوان شــرکت های دانش بنیان‬ ‫کیفی اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬برای ورود شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــه صنعــت نفــت تســهیالتی قائل‬ ‫شــدیم و شــرکت ها را تشــویق کردیم به ســمت‬ ‫دانش بنیــان شــدن حرکــت کنند‪ .‬وی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫تعداد شــرکت های دانش بنیان از ‪ ۱۵۰‬شــرکت در‬ ‫سال گذشته به ‪ ۵۵۰‬شرکت در سال جاری رسیده‬ ‫که رشدی ‪ ۳‬برابری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 15‬جایگاه عرضه سوخت در منطقه خراسان رضوی‬ ‫در حال ساخت است‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬مدیر شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه خراســان رضوی‬ ‫گفــت‪ 15 :‬جایــگاه در حــال حاضــر در ســطح‬ ‫منطقــه در حــال احــداث اســت و عــاوه بــر این‬ ‫‪ 146‬جایگاه عرضه ســوخت مایع و ‪ 139‬جایگاه‬ ‫عرضــه س ـی ان جی فعــال نیــز شــبانه روز در حال‬ ‫خدمات رسانیهستند‪.‬‬ ‫علی اصغر اصغری با تاکید بر اینکه متقاضیان‬ ‫بــرای احــداث جایگاه باید به ســامانه درگاه ملی‬ ‫درخواســت مجوز جایگاه سوخت مراجعه کنند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از ایــن ‪ 15‬جایــگاه‪ ،‬پنــج جایــگاه عرضــه‬ ‫س ـی ان جی و ده جایگاه نیز عرضه سوخت مایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ســهم س ـی ان جی در سبد سوخت بخش‬ ‫حمل ونقل در منطقه را ‪ 30‬درصد عنوان کرد و با‬ ‫بیان اینکه تمام تالش این است این سهم اضافه‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این هفت ماه‪ 360 ،‬میلیون‬ ‫مترمکعب مصرف این سوخت پاک بوده (افزایش‬ ‫حدود هشت درصدی) که این رشد مناسبی است‬ ‫و موجــب شــده کــه در بحــث زیس ـت محیطی و‬ ‫استفاده از سوخت پاک پیشتاز باشیم‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت ملــی پخــش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه خراسان رضوی از کارکرد باالی کمپرسورها‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬می طلبد که سرمایه گذاری برای‬ ‫افزایش زیرســاخت عرضه س ـی ان جی انجام شود‬ ‫که در این امر مهم در حال حاضر در سطح منطقه‬ ‫پنج جایگاه در دست احداث است که دو جایگاه‬ ‫ان تا پایان امســال در شــهر مشهد به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اصغــری بــا بیــان این خبر که امســال در شــهر‬ ‫مشــهد سه جایگاه عرضه س ـی ان جی و در سطح‬ ‫منطقــه نیز در مجموع شــش جایگاه س ـی ان جی‬ ‫به بهره برداری رســیده‪ ،‬افزود‪ :‬احداث جایگاه در‬ ‫اولویت اول کاری این منطقه با توجه به کالن شهر‬ ‫مشــهد بعــد از تهران اســت و تالش بــر این بوده‬ ‫در جهت رفاه حال شهروندان‪ ،‬مسافران و زائران‬ ‫ظرفیت جایگاه ها به تناسب موقعیت و جمعیت‬ ‫افزایش پیدا کند و خوشبختانه در ظرف چند سال‬ ‫گذشته شمار جایگاه ها روبه افزایش بوده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره اجــرای طــرح دوگان هســوز کــردن‬ ‫حدودا‬ ‫خودروها گفت‪ :‬از ابتدای اجرای این طرح‬ ‫ً‬ ‫‪ 15‬هــزار خــودرو دوگان هســوز شــده؛ ضمــن اینکه‬ ‫نسبتا پیشرو‬ ‫نسبت به سهمی که اعالم شده بود ً‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول با اشــاره به اینکــه دو هزار‬ ‫خودرو در نوبت دوگانه سوز شدن هستند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعداد کارگاه های فعال در منطقه برای تبدیل‬ ‫خودروهــا ‪ 20‬کارگاه اســت کــه حداقــل ‪ 60‬درصــد‬ ‫ا نهــا در شــهر مشــهد و بقیــه در ســطح منطقــه‬ ‫فعالیتدارند‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت ملــی پخــش فراورده های نفتی‬ ‫منطقــه خراســان رضوی به موقعیــت جغرافیائی‬ ‫خاص این منطقه با توجه به وجود بارگاه ملکوتی‬ ‫حضرت ثامن الحجج (ع) اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال‬ ‫همسو با ماموریت های شرکت ملی پخش و تالش‬ ‫همه همکاران منطقه چند برهه حساس از جمله‬ ‫سوخت رســانی به موقع و مطلوب به مسافران و‬ ‫زائران در ایام تعطیالت نوروز و تابستان و به ویژه‬ ‫دهه پایانی ماه صفر که مصادف با وفات حضرت‬ ‫محمد صل اهلل علیه و اله‪ ،‬شهادت حضرت امام‬ ‫رضــا علیه الســام و شــهادت امام حســن مجتبی‬ ‫علیه السالم بود را به خوبی پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫اصغری مصرف انــواع فراورده های نفتی را در‬ ‫هفت ماهــه اول ســال جــاری در منطقه خراســان‬ ‫رضــوی حــدود دو میلیــارد و ‪ 500‬میلیون لیتر با دو‬ ‫درصــد کاهــش نســبت به ســال قبل اعــام کرد و‬ ‫افزود‪ :‬تالش مجموعه کارکنان منطقه برنامه ریزی‬ ‫در جهت کاهش مصرف سوخت و بهینه مصرف‬ ‫کردن است‪.‬‬ ‫وی در رابطه با تامین سوخت نیروگاه ها بیان‬ ‫داشت‪ :‬در شرکت ملی پخش به تناسب فصل ها‬ ‫یشــود که پــس از تامین و‬ ‫ماموریت ها تعریف م ‬ ‫توزیع ســوخت نوروزی‪ ،‬تابستانه‪ ،‬تامین سوخت‬ ‫نیروگاه ها در دستور کار قرار می گیرد که با توجه به‬ ‫پنج نیروگاه بزرگ در سطح منطقه تالش این است‬ ‫سوخت نیروگاه ها به موقع تامین شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پنجسدمخزنی‬ ‫در گیالن در دست احداث است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫وی همچنیــن گفت‪ :‬عالوه‬ ‫منطقه ای گیالن گفت‪ :‬در حال‬ ‫بر موارد یاد شــده تاکنون چهار‬ ‫حاضر پنجسدمخزنیدر استان‬ ‫ســد الســتیکی استانه اشــرفیه‪،‬‬ ‫با متوســط پیشــرفت فیزیکی‬ ‫باغبانــان فومــن و ســدهای‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد در دســت احــداث‬ ‫پهلــوان بســت و گالشــکالم‬ ‫وحید خرمی‬ ‫است‪ .‬وحید خرمی با اشاره به‬ ‫لنگــرود بهره بــرداری شــدند و‬ ‫پیشرفت فیزیکی بین‪ ۲‬تا‪ ۸۱‬درصدی این سدها هفــت ســد الســتیکی دیگــر از جمله ماســال با‬ ‫بیان کرد‪ :‬هم اینک سد پلرود ‪ ۸۱‬درصد‪ ،‬دیورش پیشــرفت های فیزیکــی ‪ ۸۷‬درصــد‪ ،‬تولم شــهر‬ ‫‪ ۶۱‬درصد‪ ،‬شــفارود ‪ ۵۸‬درصد‪ ،‬الســک ‪ ۶‬درصد صومعه ســرا ‪ ۷۷‬درصــد‪ ،‬گرکانــرود تالــش ‪۶۷‬‬ ‫و دیلمان ‪ ۲‬درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ .‬وی درصد‪ ،‬فخراباد رشت‪ ۸۷‬درصد‪ ،‬مالهادی استارا‬ ‫افزود‪ :‬همچنین طرح های مخزنی خالصان‪ ،‬نیل ‪ ۶۵‬درصد و انبارسر در استانه اشرفیه با پیشرفت‬ ‫رود و عزیز کیان در استان نیز در دست مطالعه و ‪ ۱۰‬درصد در دست احداث است‪ .‬خرمی گفت‪:‬‬ ‫اخذ مجوزهای الزم برای شروع عملیات اجرایی مطالعــات فاز صفر ‪ ۱۰‬ســد الســتیکی دیگــر در‬ ‫هســتند ضمــن اینکه مطالعــات فاز صفــر برای اســتان انجام شــده که پس از بررسی های فنی و‬ ‫تعدادی سد کوتاه در سطح گستره جغرافیایی تامین اعتبارات الزم می توانند در دستور کار قرار‬ ‫انجام شده که در صورت تائید می توانند در فاز گیرند‪ .‬گیالن با بارش بیش از یک هزار میلی متر از‬ ‫مطالعاتمرحلهاولقرار گیرند‪.‬‬ ‫پرباران تریناستان هایکشور محسوبمی شود‪.‬‬ ‫خنثی سازیتحریم هاینفتی‬ ‫بادیپلماسیانرژی‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی‬ ‫شرکای جدید دیگر تحریم های‬ ‫مجلــس یازدهــم گفــت‪ :‬ایــران‬ ‫نفتی احساس نمی شــود‪ .‬ایران‬ ‫با دیپلماســی خوبی که ایجاد‬ ‫بــا دیپلماســی خیلــی خوبــی‬ ‫کــرده‪ ،‬در امریــکای جنوبــی‬ ‫کــه ایجــاد کــرد‪ ،‬در امریکایــی‬ ‫پاالیشــگاه های‬ ‫ســهامدار‬ ‫جنوبیسهامدار پاالیشگاه های‬ ‫قاسم ساعدی‬ ‫منطق ـه ای و فرامنطقه ای شــد‬ ‫منطقه ای و فرامنطقه ای شد و‬ ‫و حاال نیز با روســیه در زمینه همکاری و ســواپ حاال نیز با روسیه در زمینه همکاری و سواپ گاز‬ ‫گاز به توافق نهایی رسیده است‪ .‬قاسم ساعدی به توافق نهایی رســیده است‪ .‬با اتمام بازسازی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه راهکارهــای اولیــن پاالیشــگاه فراســرزمینی‪ ،‬ایــران عــاوه بر‬ ‫خنثی سازیتحریم هاینفتیاظهار کرد‪:‬باجنگ سهامدار شــدن در این پاالیشگاه‪ ،‬روزانه فروش‬ ‫روسیه و اوکراین‪ ،‬روسیه اروپا را تحت تحریم های نفت خام خود را نیز افزایش داد‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫گازی قــرار داد کــه بااین وجود امریکا نتوانســت انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه تاثیــر شــرکت های‬ ‫ذخایر نفتی خود را وارد بازارهای جهانی کند تا دانش بنیان در شکست تحریم های نفتی گفت‪:‬‬ ‫اخیرا نگاه صنعــت دانش بنیــان ما مــورد قبول کشــورهای‬ ‫خال بازار روســیه را پر کند‪ .‬وی افزود‪ً :‬‬ ‫می کنیــم کــه کشــورهایی اروپایــی که طــی این مدعی جهان است به طوری که در شرایط کنونی‬ ‫سال ها بر طبل تحریم می کوبیدند و هم صدا با که روسیه تحت تحریم اروپا و کشورهای غربی‬ ‫امریــکا علیه ایران تحریم می کردند‪ ،‬دســت نیاز اســت‪ ،‬اعــام کردند که مایحتاج ّفناوری مــا را از‬ ‫دراز کردند و جمهوری اسالمی با یک دیپلماسی مپنــا بگیرنــد کــه در بحث نیــرو و انــرژی یکی از‬ ‫انرژی نرم و فرامنطقه ای توانست نظر اروپایی را قطب هــای صنعــت داخــل اســت‪ .‬وی بــا بیان‬ ‫بــه خود جلب کند تا خال نفتــی و گازی پر کند‪ .‬اینکه ایران قطب صنعت گر صادرکننده ّفناوری‬ ‫ســاعدی با اشــاره به معامالت ایران و روسیه در است‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی روسیه مدعی امروز مایحتاج‬ ‫زمینهواردات گاز بیان کرد‪:‬اینموضوعیکتامین خــود را بــه جای کشــورهای اروپایی از ما تامین‬ ‫اقتصادی خوب است که منجر به اشتغال زایی می کنــد کــه صنعــت مــا مشــتری خوبــی دارد و‬ ‫می شود‪،‬حالاگر بخواهیم گاز راوارد کشور کنیم‪ ،‬ایران یک قطــب صنعت گر صادرکننــده ّفناوری‬ ‫نیاز به یک صنعت داریم که شبکه های انتقال را است که این امر نشان دهنده موفقیت جوانان‬ ‫بایداز صنعتداخلتامینکنیم‪.‬عضو کمیسیون و دانشمندان صنعت است‪ .‬ساعدی ادامه داد‪:‬‬ ‫انرژی مجلس ادامه داد‪ :‬وقتی با یک قیمت وارد امــروز صادرکننــده ّفنــاوری هســتیم به طوری که‬ ‫و با نرخ باالتر صادر کنیم‪ ،‬این امر منجر به رونق قطعات مورد نیاز صنعت تولید داخل از نمونه‬ ‫صنعت می شــود که بااین وجــود می توان گفت خارجی بســیار موثرتر اســت که این امر نشــان‬ ‫نســخه اروپایی همگام با امریکایی ها منســوخ می دهد که پیشرفت علمی به اقتدار جمهوری‬ ‫شدهاست‪،‬امروز بازار خریدنفتایرانجای جای اسالمی افزوده است‪.‬‬ ‫جهــان صورت می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه مســیر‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی بــا اشــاره بــه اینکه‬ ‫تولیــد نفــت مشــخص اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــران بــا تحریم هاینفتیباتفاهم نامه ّفناوریبهان سوی‬ ‫دیپلماسیخیلیخوبی کهایجادشدبهسهامدار مرزها خنثی می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مقام معظم‬ ‫شــدن پاالیشــگاه های منطقه ای و فرامنطقه ای رهبــری تاکیــد کردند که دانش بنیان هــا را بیابید‬ ‫در امریــکای جنوبــی شــریک اســت و همــواره و ان هــا را بــه بحــث صنعــت و ایجــاد خدمات‬ ‫ه مجــوار و شــری ‬ ‫ک جدید ونزوئال و کشــورهای فنی بیاورید‪ ،‬چراکه امروزه می بینیم محصوالت‬ ‫هم جوار می شــود‪ .‬ساعدی با اشاره به شکست دانش بنیان ها موجب شده تا دنیا به صنعت ما‬ ‫تحریم هاینفتیبیانکرد‪:‬بادیپلماسیسیاسیو رغبتپیداکنند‪.‬‬ ‫گام هایصنعت گاز برایورودبهعرصه‬ ‫تحولدیجیتالنسلچهارم‬ ‫مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت‬ ‫ملــی گاز از رویکــرد ایــن مجموعه بــرای ورود‬ ‫بــه عرصــه تحــول دیجیتــال نســل چهــارم و‬ ‫بهره مندی از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان‬ ‫بــرای تســهیلگری در ارائــه خدمــت بــه مــردم‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش شــانا بــه نقل از شــرکت‬ ‫ملی گاز ایران‪ ،‬سیدمحمد سراجی در نشست‬ ‫تخصصــی «فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران» دربــاره اهــداف ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف هم افزایــی و تبــادل‬ ‫نظــر دربــاره مباحــث علمــی و فنــی در حوزه‬ ‫نیــاز صنعت گاز در موضــوع فناوری اطالعات‬ ‫و ارائــه دیدگاه هــای ان اســت‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫اینکــه در بحــث فنــاوری اطالعــات‪ ،‬روزامــد‬ ‫بودن مباحث ارائه شده‪ ،‬حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬نظــر به اینکه همــکاران ما در صنعت‬ ‫گاز افــزون بــر ارائــه خدمــات بــه ســازمان و‬ ‫مجموعه هــای فنــی خــود‪ ،‬ارائــه خدمــت بــه‬ ‫مــردم را نیــز در دســتور کار دارند‪ ،‬تالش شــده‬ ‫تــا مطالب مدنظــر در حوزه نیاز صنعت گاز و‬ ‫چالش هــای مورد نظر همکاران ارائه تا از این‬ ‫طریــق‪ ،‬گامــی مهــم برای شــعار این نشســت‬ ‫(فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ پیشــران‬ ‫صنعــت گاز و در خدمــت مــردم) برداشــته‬ ‫شــود‪ .‬مدیــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران تصریح کــرد‪ :‬ازانجاکه‬ ‫برنامــه دولــت‪ ،‬ارائــه خدمــات شــرکت های‬ ‫دولتــی بــه مــردم در قالــب پنجــره هوشــمند‬ ‫دولــت اســت‪ ،‬بحــث خدمــات الکترونیــک و‬ ‫ارائه خدمات شــرکت ملــی گاز ایران در قالب‬ ‫پنجره هوشمند در این نشست به شکل جدی‬ ‫مدنظــر قرار گرفت‪ .‬به این ترتیب تالش داریم‬ ‫تــا هم افزایــی بیــن شــرکت های اســتانی برای‬ ‫ارائه خدمت هوشــمند صنعــت گاز به مردم‪،‬‬ ‫یکــی از خروجی هــای این نشســت تخصصی‬ ‫باشــد‪ .‬ســراجی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در عرصــه فنــاوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات صنعــت گاز‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫یکــی دیگــر از اهداف این نشســت‪ ،‬اشــنایی‬ ‫بــا شــرکت های دانش بنیان فعــال در صنعت‬ ‫گاز اســت‪ ،‬همچنین در زمینه هوشمندســازی‬ ‫خدمات نیز ایده های کارگشایی از طرف این‬ ‫شــرکت ها مطرح شده که امیدواریم به زودی‬ ‫اجرایــی شــود‪ .‬وی درباره اقدام شــرکت ملی‬ ‫گاز ایــران در عرصــه تحــول دیجیتــال نســل‬ ‫چهــارم بــرای خدمت رســانی بــه مــردم هــم‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از ایــن اقدام هــا عبــور از وضــع‬ ‫ســنتی و حضــور در وضــع فرایندی اســت که‬ ‫نشــان می دهــد بایــد در عرصه نرم افــزاری و‬ ‫تحلیل داده‪ ،‬از وضع جزیره ای خارج شویم تا‬ ‫در روند تبدیل به شبکه ای از اطالعات‪ ،‬قدرت‬ ‫و سرعت تصمیم گیری مدیران افزایش یابد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سرعتبخشیدنبهاقداماتشهرداریبرای‬ ‫اماده سازیکرماندر سالگردشهیدسلیمانی‬ ‫شــهردار کرمان‪ ،‬بر ســرعت‬ ‫تالش داریم تمام امور تا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫بخشیدن به اقدامات شهرداری‬ ‫قبل از سالگرد‪ ،‬به پایان برسد‪.‬‬ ‫برایاماده سازیشهر در سالگرد‬ ‫او بــا اشــاره به لــزوم نصب‬ ‫شهادت سردار دل ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫یهــای گلــزار‬ ‫دوربیــن در ورود ‬ ‫بــه گــزارش ِکرنــا‪ ،‬ســعید‬ ‫شــهدا‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫سعید شعرباف‬ ‫شعربافدر جلس هستادسالگرد‬ ‫اجــرای پــل عابر پیاده توســط‬ ‫شهادت سردار شهید سلیمانی‬ ‫موسســه ملــل‪ ،‬بایــد بــرای‬ ‫شــهرداری کرمــان بــا تاکید بر اینکــه ازاین پس تا دسترســی افــراد دارای معلولیت نیــز تدابیر الزم‬ ‫زمان ســالگرد‪ ،‬این جلســات با هدف تسریع در اندیشیدهشود‪.‬‬ ‫پیگیری امور باید به صورت هفتگی برگزار شود‪،‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهردار کرمــان‬ ‫افزود‪ :‬امســال‪ ،‬جمعیتی چند برابر سال گذشته خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرویس های بهداشــتی کــه‬ ‫در مراسم سالگرد خواهیم داشت که امیدواریم مربــوط به میراث فرهنگی اســت‪ ،‬تکمی لشــده‬ ‫یک قدرت نمایی برای ختم قائله های جاری در و ســرویس های بهداشــتی جدیــد نیــز احــداث‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫می شود؛ ضمن اینکه دو حمام هم برای استفاده‬ ‫اوبابیاناینکهسعیکرده ایمامسالاقدامات زائران اماده شده است‪.‬‬ ‫الزم برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار‬ ‫ایرانمنــش بیــان کــرد‪ :‬پیــاده راه از مســجد‬ ‫دل ها را زودتر انجام دهیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در شهیدان فروزی تا گلزار شهدا باید اماده شود‪.‬‬ ‫مراسم امسال‪ ،‬حجم قابل توجهی مهمان داریم‬ ‫او‪ ،‬ضمــن تشــکر از همکاری شــهرداری های‬ ‫و به همین نســبت تهدیداتی هم ممکن است مناطــق یک و چهــار‪ ،‬افزود‪ :‬خط کشــی‪ ،‬نصب‬ ‫داشــته باشــیم کــه بایــد تدابیــر امنیتــی الزم نیز تابلوهای راهنما و عالئم ترافیکی در مسیرهای‬ ‫پیش بینیشود‪.‬‬ ‫منتهیبهپردیسانقائم(عج)بایدانجامشود‪.‬‬ ‫شــهردار کرمــان بیان کرد‪ :‬پــل عابر پیاده که‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهردار کرمــان‪،‬‬ ‫بهــای خدمات دهی به‬ ‫توســط مجموعه ملل در حال ســاخت است تا خاطرنشــان کرد‪ :‬موک ‬ ‫انتهایاذرماهتکمیلمی شود‪.‬‬ ‫زائران نیز جانمایی شده است‪.‬‬ ‫شعرباف‪ ،‬با اشاره به اینکه حصار نرده ای در‬ ‫معاونفرهنگیسازمانفرهنگی‪،‬اجتماعیو‬ ‫ســه طرف گلزار شــهدا در حال اجراســت‪ ،‬یاداور ورزشــی شهرداری کرمان‪ ،‬نیز با اشاره به تشکیل‬ ‫شد‪ :‬از ابتدای دی ماه‪ ،‬هیچ پروژه عمرانی در شهر چندین جلســه کمیته تبلیغــات و اطالع رســانی‬ ‫اجرانمی شود ‪.‬‬ ‫سالگردشهادتسردار سلیمانی‪،‬گفت‪:‬اینکمیته‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهردار کرمان نیز متشــکل از شورای هماهنگی استانداری‪ ،‬شورای‬ ‫گفت‪ :‬ســال گذشــته در مراســم سالگرد شهادت تبلیغات‪،‬حوزههنری‪،‬گروه هایمردمیواصناف‬ ‫ســردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی‪ ،‬تالش های است‪.‬‬ ‫خوبی شد و حضور مردم و زیرساخت هایی که‬ ‫محمد ایالقی خاطرنشان کرد‪ :‬طبق تصمیم‬ ‫فراهم شد‪ ،‬این رویداد را تاریخ ساز کرد‪.‬‬ ‫ایــن کمیتــه‪ ،‬تابلوهایــی در ورودی های شــهر با‬ ‫محمود ایرانمنــش‪ ،‬با بیان اینکه پیش بینی شعار «کرمان‪،‬جهان شهر مقاومتوهنر ایرانی»‪،‬‬ ‫می شود تعداد شرکت کنندگان در مراسم سالگرد نصب خواهد شــد و تالش می شود شهر حالت‬ ‫امســال‪ ،‬دو برابر ســال گذشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬باید حماسیبگیرد‪.‬‬ ‫موارد ایمنی و امنیتی رعایت شود که موضوعات‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای بنرهــا و بیلبوردهــای ســطح‬ ‫ایمنی به عهده شهرداری است و سعی داریم به شهر‪ ،‬طرح مشخصی در نظر گرفته شده و برای‬ ‫بهترینشکلانجامشود‪.‬‬ ‫اماد هســازی منظر مسیر گلزار شــهدا و پردیسان‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬شست وشــو و هــرس درختان و قائم‪ ،‬با همکاری ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫جمع اوری خشکاله های میان درختان در جنگل سبز شهری‪،‬اقداممی شود‪.‬‬ ‫قائــم (عــج) و گلزار شــهدا با هدف جلوگیــری از‬ ‫معاون فرهنگی سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫اتش سوزیانجام شدهاست‪.‬‬ ‫و ورزشــی شهرداری کرمان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫معــاون خدمات شــهری شــهردار کرمــان‪ ،‬با مقرر شــد ‪ ۳۰‬هزار پوســتر از ســردار شــهید حاج‬ ‫اشــاره به اضافه شــدن یک ایستگاه اتش نشانی قاسم سلیمانی توسط شهرداری و‪ ۷۰‬هزار پوستر‬ ‫در قســمت بــاالی پارکینگ گلــزار شــهدا‪ ،‬افزود‪ :‬توسط سایر ارگان ها اماده شود‪.‬‬ ‫تعدادی کپسول اتش نشانی و شیر هیدرانت نیز‬ ‫محمد زنگی ابادی‪ ،‬مدیر زیباســازی سازمان‬ ‫با توجه به نیازی که وجود داشت‪ ،‬در حال اضافه ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شهری شــهرداری نیز‬ ‫شدن است‪ .‬ایرانمنش‪ ،‬با اشاره به در نظر گرفتن بیان کرد‪:‬روشناییپلشهیدبهشتیبه طور کامل‬ ‫مسائل امنیتی در ساخت درها و نرده های گلزار تامین شدهو در تالشبرایتامینروشناییمیدان‬ ‫شــهدا‪ ،‬افزود‪ :‬نکات ایمنی در حال اجراســت و «بیرم اباد»هستیم‪.‬‬ ‫دشمنان جنگ ترکیبی را با استفاده از‬ ‫فضای رسانه اغاز کرده اند‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج‬ ‫از اقدامــات بســیار تاثیرگــذار‬ ‫ســازندگی با اشــاره بــه حوادث‬ ‫امــام راحــل (ره) بوده اســت و‬ ‫اخیر کشــور با پشتیبانی امریکا‬ ‫همــواره تهدیدها را به فرصتی‬ ‫و رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫برای جهاد در راستای پیشرفت‬ ‫دشــمنان جنــگ ترکیبــی را بــا‬ ‫و شکوفایی کشور تبدیل کرده‬ ‫مهدی بدیع‬ ‫اســتفاده از فضــای رســانه اغــاز‬ ‫اســت‪ .‬زهرایــی بــا اشــاره بــه‬ ‫فرخد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫فعالیــت بســیجیان در قالــب‬ ‫ســردار محمد زهرایــی در دومیــن رزمایش گرو ههــای جهــادی بــرای محرومیت زدایــی از‬ ‫جهادگــران فاطمــی و همایــش طالیــه داران نقاط مختلف کشور‪ ،‬گفت‪ ۱۵۰ :‬هزار بسیجی‬ ‫اقتصاد مقاومتی و شکوه هجرت که در حسینیه جهادگــر در قالــب ‪ ۱۴‬هزار تیــم ‪ ۲‬هزار منطقه‬ ‫ثارا‪ ...‬ســپاه حضــرت نبی اکرم (ص) کرمانشــاه محروم کشور را تا ‪ ۱۵‬اذرماه شناسایی خواهند‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬دشــمنان بــرای مقابله کرد‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬دشــمنان با استفاده از‬ ‫بــا انقــاب اســامی ایــران یــک جنــگ ترکیبی فضای مجازی به سراغ نسل های بعد از انقالب‬ ‫همه جانبــه را علیــه ملــت ایــران اغــاز کرده اند امــده اســت امــا ایــن جوانــان ثابــت کرده انــد‬ ‫کــه با انجام عملیــات روانی ســعی دارند افکار پشــتیبان نظام اســامی هســتند همان گونه که‬ ‫عمومــی را مــورد هجوم قرار دهند‪ .‬او با اشــاره شــهیدان هشت ســال دفاع مقدس در برابر ‪۶۰‬‬ ‫بــه دشمن شناســی‪ ،‬بصیــرت‪ ،‬هوشــیاری ملــت کشــور ایســتادگی کردند و پیروز شــدند‪ .‬رئیس‬ ‫ایــران‪ ،‬افــزود‪ :‬دشــمن در یک دهه گذشــته در سازمان بسیج سازندگی تاکید کرد‪ :‬دشمنان در‬ ‫جنــگ ســخت‪ ،‬جنــگ نــرم و جنــگ اقتصادی ایام شیوع ویروس کرونا از فرصت فضای مجازی‬ ‫بــا اســتفاده از تحری مهــا راه به جایــی نبــرده و در دسترس جوانان و نوجوانان استفاده کردند‬ ‫اســتکبار جهانــی را مایــوس کرده اســت‪ .‬رئیس تا نقشه های شوم خود را عملی کنند و انان را از‬ ‫سازمان بسیج سازندگی تصریح کرد‪ :‬بسیج یکی انقالب و دستاوردهای ان ناامید کنند‪.‬‬ ‫حضور ‪۵‬عضوهیئت علمی‬ ‫دانشگاهصنعتیکرمانشاهدر لیست‬ ‫پژوهشگرانپر استناد‬ ‫به گزارش موسســه اســتنادی علــوم و پایش‬ ‫علم و فناوری (‪ )ISC‬که در ابان ماه سال جاری‬ ‫منتشــر گردید‪ ،‬پنج عضو هیئت علمی برجسته‬ ‫دانشــگاه صنعتی کرمانشــاه‪ ،‬اقایــان دکتر امین‬ ‫شهســوار گلدانلــو‪ ،‬دکتر بهزاد قنبــری‪ ،‬دکتر رضا‬ ‫همتی‪ ،‬دکتر غالمحسین روشنی و دکتر مهدی‬ ‫بحیرایــی در فهرســت پژوهشــگران پــر اســتناد‬ ‫یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند‪ .‬این امار نشان‬ ‫می دهــد که حــدود ‪ ۱۰‬درصد اســاتید دانشــگاه‬ ‫در ایــن لیســت قرارگرفته انــد کــه چنیــن درصــد‬ ‫چشمگیریبیانگر توانمندیاعضایهیئت علمی‬ ‫دانشــگاه در حوزه های پژوهشی و جایگاه ویژه‬ ‫ایشان در سطح ملی و بین المللی است‪ .‬با توجه‬ ‫بــه این که بررســی این شــاخص در بازه د هســاله‬ ‫فعالیت علمی محققان انجام می گردد‪ ،‬تجربه‬ ‫و کارامدی به همراه فعالیت پژوهشــی پیوسته‬ ‫طی سال های متمادی الزمه قرار گرفتن در چنین‬ ‫جایگاهیاست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫اذربایجان شرقی در تامین دارو بی نیاز است‬ ‫قادر صادقزاده‪-‬تبریز‪:‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تبریز گفت‪ :‬اذربایجان شرقی در تامین دارو بی نیاز‬ ‫است‪.‬بهمننقیپور باسمنجیدر چهارمیننشست‬ ‫خبریخودباخبرنگاراناظهار داشت‪:‬تالشمی کنیم‬ ‫با برگزاری نشست های خبری و انتقال مشکالت به‬ ‫مسئوالن به قول های خود جامه عمل بپوشانیم و‬ ‫با ارائه صحیح خدمات رسانی اعتماد مردم را جلب‬ ‫کنیم‪ .‬قطعا در اســتانه هفته بســیج خدمت رسانی‬ ‫صادقانه به مردم بهترین نوع بســیج اســت‪ .‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در ادامه با اشــاره به‬ ‫وضعیت کرونادر استان گفت‪:‬در حالحاضر ‪ ۶۲‬نفر‬ ‫بیمار کروناییدر مراکز درمانیاستانبستریهستند‬ ‫که‪ 20‬نفر از اینبستری هادر بخشمراقبت هایویژه‬ ‫هســتند و خوشبختانه چندهفته ای است که فوت‬ ‫کرونایی ثبت نشده و باهمت مردم این ارقام رو به‬ ‫کاهشاست‪.‬‬ ‫وضعیت دارو در استان‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین مواد‬ ‫اولیهو کمبوددارو پاسخداد‪:‬در حوزهتامیندارو یک‬ ‫سری مشکالت وجود دارد که با اجرای طرح دارویار‬ ‫خدمات دارورســانی بیشــتر شــده اســت که در این‬ ‫طرح با هزینه ای که دولت متحمل شده دارو توزیع‬ ‫یشــود‪.‬نقی پور با بیان اینکه دریکی دو ماه اخیر‬ ‫م ‬ ‫با کمبود یک سری از داروها مواجه بوده ایم؛ افزود‪:‬‬ ‫ازجملــه دالیــل ان می توان به تحری مهــای موجود‬ ‫اشاره کرد کهبرخیاز کارخانه هایداروساز بامشکل‬ ‫تامین مواد اولیه روبرو بوده اند و تولید دارو صورت‬ ‫نمی گرفت‪ ،‬از دیگر دالیل ان می توان به مشکالت‬ ‫زیرساختی برخی از کارخانه های داروسازی اشاره کرد‬ ‫و برخــی از ایــن کارخان ههــا دارو را دپو می کردند‪ ،‬با‬ ‫تغییر و تحوالت در وزارت غذا و دارو این مشکالت‬ ‫کمتر شدتاجاییکهتولیدکنندگانداروبه صورتسه‬ ‫نوبت مشغول به کار هستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬وزارت‬ ‫بهداشــت و درمــان و امــوزش پزشــکی بــا واردکردن‬ ‫برخــی از داروها از کشــورهای خارجــی درصدد رفع‬ ‫کمبود دارو است‪ .‬در مورد داروی بیماری های خاص‬ ‫نیز در سطحکشور کمبودهاییوجوددارد‪.‬در سطح‬ ‫اســتان در حــوزه دارو کمبودی وجود نــدارد زیرا هم‬ ‫کارخانه های سرم سازی و داروسازی در استان مستقر‬ ‫اســت و هم به دلیل مراجعه اســتان های همســایه‬ ‫سهمیه دارو نسبت به استان های دیگر بیشتر است‬ ‫و این روند رو به رشد مشکالت را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیتبریزگفت‪:‬همچنین‬ ‫بــا توجــه بــه فعالیــت واحــد ‪ r&d‬دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکیتبریز کهبخشتحقیقوتوسعهشرکت های‬ ‫دانش بنیان است منجر به همکاری دانشگاه علوم‬ ‫پزشکیباشرکت هایداروساز جهتتولیدداروهای‬ ‫کمیابشده کهایناقدامسهمیهاستاندر حوزهدارو‬ ‫راافزایشمی دهد‪.‬‬ ‫بدهی های دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در‬ ‫پاسخبهسوالیدر خصوصبدهی هایایندانشگاه‬ ‫اظهارداشت‪:‬بدهیبهشرکت هایتجهیزاتپزشکی‬ ‫ب هقــدری زیاد بوده که توان خرید مجدد تجهیزات‬ ‫وجــود نداشــت امــا اوایــل ســال‪ ۱۴۰۱‬بخش اعظم‬ ‫بدهی تســویه شــد تا امکان همکاری شــرکت های‬ ‫تجهیزات پزشکی جهت تامین نیازها فراهم شود و‬ ‫طبیعتاتهیهتجهیزاتگران قیمتنیاز بهزمانداردتا‬ ‫بهچرخهاستفادهاضافهشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انفوالنزا بیماری ویروسی است که‬ ‫مصرفانتی بیوتیک کمکیبهبهبودبیمار نمی کند‪.‬‬ ‫گاها تجویز از طرف پزشــک و هم درخواست بیمار‬ ‫کامال بیجا اســت‪ .‬در صــورت اســتفاده بیش ازحد از‬ ‫انتی بیوتیکویروسمقاوم تر و جهش یافتهمی شود‬ ‫کــه در نهایــت انتی بیوتیــک تاثیر خــود را از دســت‬ ‫می دهد‪.‬نقی پــور در خصوص اجرای طــرح دارویار‬ ‫نیز گفت‪ :‬جهت جلوگیری از قاچاق دارو این طرح‬ ‫یشــود؛ در روند اجرای این طرح قیمت دارو‬ ‫اجرا م ‬ ‫با سیســتم بیم ـه ای افزایــش نمی یابد بلکه قیمت‬ ‫بــرای بیمه گذار افزایش می یابد‪ .‬درگذشــته به دلیل‬ ‫بــاال بــودن هزینــه داروی قاچاق شــده یارانــه دار و‬ ‫افزایش می یافت که منجر به باال رفتن قیمت ازاد‬ ‫یشــد‪ .‬خرید دارو با استفاده از دفترچه بیمه‬ ‫دارو م ‬ ‫می تواند از قاچاق دارو جلوگیری کند و حتی هزینه‬ ‫داروهمکاهشمی یابد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص افزایــش‬ ‫مطب های پزشکی در سطح شه تبریز توضیح داد‪:‬‬ ‫صدور مجوز مطب پزشکی بر عهده سازمان نظام‬ ‫پزشــکی اســت اما در صورت بروز تخلــف در حوزه‬ ‫سالمتاستان‪،‬دانشگاهعلومپزشکیبه عنوانمتولی‬ ‫نظامپزشکیموظفبهرسیدگیاستبه عنوان مثال‬ ‫معرفی ازمایشــگاه جهت انجام ازمایش هــای الزم‬ ‫توسطپزشکیکتخلفاستکهبابررسیبازرسین‬ ‫با متخلفین برخورد می شود‪ .‬نقی پور در خصوص‬ ‫ســامت روان جامعــه توضیح داد‪ :‬دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی بخش هایــی را در حــوزه ســامت روان در‬ ‫سطح استان فعال کرده مانند ایجاد مراکز مشاوره‪،‬‬ ‫کارگا ههــای اموزشــی و امــوزش رســانه ای کــه جــزء‬ ‫وظایــف اصلی دانشــگاه علوم پزشــکی محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬در ایــن راســتا دبیرخانه شــورای ســامت‬ ‫م ‬ ‫اســتان در اســتانداری فعــال اســت کــه در طرحی با‬ ‫همکاریاستانداریدر سطحاداراتاموزش وپرورش‪،‬‬ ‫دستگاه هایاجراییو صداوسیمادر حالاجرااست‪.‬‬ ‫ویدر خصوصجهادپزشکینیز گفت‪:‬فعالیت های‬ ‫جهادییکیاز اساسی تریناقداماتدانشگاهعلوم‬ ‫پزشــکی است‪ ،‬معاونت فرهنگی و دانشجویی در‬ ‫این زمینه اقدامات جهادی انجام می دهد و ارتباط‬ ‫مستقیمی بین بسیج دانشجویی با دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی در سطح اســتان وجود دارد که هر هفته با‬ ‫کمک رسانیبهمناطقمحرومو کمبرخوردباایجاد‬ ‫بیمارستان صحرایی خدمات رسانی می شود و حتی‬ ‫در سطحشهر همفعالیت هاییصورتمی گیرد‪.‬‬ ‫دانشجوی بازداشتی نداریم‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجوز گفتگو و تجمع‬ ‫دانشجویانراداردوبیشترینهمراهیبادانشجویان‬ ‫را ایــن دانشــگاه انجــام داده و هیــچ دانشــجویی‬ ‫بازداشت نیست اما سه دانشجو خارج از دانشگاه‬ ‫و در سطح شهر بازداشت شده اند که با پیگیری های‬ ‫الزمازادشدند‪.‬ویدر پایان گفت‪:‬در دورانپاندومی‬ ‫کرونابدونهمکاریرسانهکهپلارتباطیمهمیبین‬ ‫مردم و دولت اســت موفقیتی حاصل نمی شــد زیرا‬ ‫رســانه مردم را به همکاری و واکسیناسیون گسترده‬ ‫ترغیبمی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫موفقیت سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی در عرصه روابط عمومی‬ ‫تبریز‪-‬رویدادامروز‪:‬استاندار اذربایجانشرقیبااهدایلوحیاز مشاور‬ ‫رئیسسازمانو مدیر روابطعمومیسازمانجهاد کشاورزیاذربایجان‬ ‫شرقی به عنوان روابط عمومی برتر استان اذربایجان شرقی در راستای‬ ‫بهبــود ســازوکارهای ارتباطی‪ ،‬جلب مشــارکت احاد مــردم‪ ،‬به تصویر‬ ‫کشیدن دستاوردهای خدمت رسانی و تنویر افکار عمومی در دولت‬ ‫مردمیسیزدهمتجلیلکرد‪.‬‬ ‫در لــوح تقدیــر اهدایی عابدین خرم اســتاندار اذربایجان شــرقی‬ ‫خطاببهوحید کاظم زادهمشاور رئیسسازمانو مدیر روابطعمومی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اذربایجان شرقی امده است‪:‬‬ ‫جنــاب اقــای کاظ ـم زاده؛ مدیــر روابط عمومی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان شــرقی ســام علیکم؛ امــروزه بــا گســترش‬ ‫یهــای نویــن و اهمیــت فزاینده بســترهای ارتباطــی‪ ،‬روابط‬ ‫فناور ‬ ‫عمومی و اطالع رسانی به عنوان عنصر اثرگذار و راهبردی در ارتقاء‬ ‫سازمانی شناخته می شود‪.‬‬ ‫یهــا‪ ،‬بیــان حقایــق و تبییــن‬ ‫مهم تریــن کارکــرد روابــط عموم ‬ ‫نهــا در جهــت افزایــش ســرمایه اجتماعــی و اعتماد‬ ‫مجاهدانــه ا ‬ ‫عمومی به عنوان عامل شــتاب دهنده پیشــرفت کشــور اســت‪ .‬در‬ ‫یــک ســال اخیــر که دولت مردمی ســیزدهم با رویکرد گره گشــایی‬ ‫از کار مــردم بــر اصــل شــفافیت‪ ،‬صداقــت و پاســخگویی در برابر‬ ‫افــکار عمومــی تاکید دارد شــاهد تالش های مخلصانــه کارگزارانی‬ ‫چــون جنابعالــی در ایــن زمینه و موفقیت های خوبــی برای بهبود‬ ‫سازوکارهای ارتباطی‪ ،‬جلب مشارکت احاد مردم‪ ،‬به تصویر کشیدن‬ ‫دســتاوردهای خدمت رســانی و تنویر افکار عمومی در اذربایجان‬ ‫شرقی بوده ایم‪ .‬با توجه به انتخاب شما توسط دبیرخانه شورای‬ ‫هماهنگی روابط عمومی ها به عنوان یکی از فعاالن منتخب استان‬ ‫در این زمینه طی یک ســال گذشــته‪ ،‬از مســئولیت پذیری و حســن‬ ‫انجام وظیفــه جنابعالــی قدردانــی می کنم و دوام توفیقاتتــان را از‬ ‫درگاه خداوند متعال خواهانم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سمینار تخصصی تدوین استانداردهای بین المللی در گلستان برگزار شد‬ ‫رئیــس اداره استانداردســازی‪ ،‬اموزش و ترویج اســتاندارد گلســتان از‬ ‫برگزاریسمینار تخصصیاستانداردهایبین المللیخبر داد‪.‬میثمگرزین‬ ‫اظهار داشت‪:‬سمینار تخصصیبه منظور جلبمشارکتموثر در تدوین‬ ‫استانداردهایبین المللی‪/‬منطقه ایباهمکاریدفترمطالعاتتطبیقیو‬ ‫مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی توسط اداره کل استاندارد‬ ‫استانگلستانبرایواحدهایتولیدی‪،‬شرکت هایبازرگانی‪،‬دانشگاه ها‪،‬‬ ‫دســتگاه های اجرایی‪ ،‬شــرکت های دانش بنیان و فناور‪ ،‬مدیران کنترل‬ ‫کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد برگزار شد‪ .‬او افزود‪ :‬این دوره که‬ ‫‪ 93‬نفر در انمشارکتنمودند‪،‬توسطمعاوندفتر مطالعاتتطبیقیو‬ ‫مشارکتدر تدویناستانداردهایبین المللیسازمانملیاستانداردایران‬ ‫تدریس شد و مورد استقبال فراگیران اقشار مذکور قرار گرفت‪ .‬به گفته‬ ‫گرزین در این دوره به موضوعاتی مانند تعاریف و اهداف اســتاندارد‪،‬‬ ‫طبقه بندی اســتانداردها‪ ،‬نهادهای استانداردســازی بین المللی تدوین‬ ‫استاندارد‪،‬مراحلتدویناستانداردهایبین المللی‪،‬سازمانملیاستاندارد‬ ‫ایران و کمیته های فنی متناظر پرداخته شد‪ .‬این دوره اموزشی ازجمله‬ ‫تکالیف ســازمان اســتاندارد در حوزه ترویج و همچنین از شاخص های‬ ‫بهره وری است و در چند سال اخیر‪ ،‬دوره ای مشابه ان در استان گلستان‬ ‫برگزار نشدهبود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کل بودجه کرج کفاف ساخت ‪ ۴‬کیلومتر مترو می دهد!‬ ‫شــهردار کرج با بیان اینکه ســاخت هر کیلومتر مترو حدود ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بودجه اسمی امسال شهرداری‬ ‫‪ ۶۱۰۰‬میلیارد تومان است که حتی اگر تمام ان هم محقق شود‪ ،‬برای‬ ‫ایجاد تنها چهار کیلومتر خط مترو کافی است‪ .‬مهرداد کیانی با بیان‬ ‫اینکه ترافیک یکی از مهم ترین معضالت کرج و سایر کالنشهرهای‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ترافیــک مســئله ای ملی اســت و مــردم در‬ ‫اغلب شهرها با ان درگیر هستند بنابراین ادعای اینکه شهرداری بتواند‬ ‫به تنهایی این دغدغه را به صفر برساند‪ ،‬واقعیت محور نیست‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه تمام دستگاه های ذی ربط در این حوزه باید همکاری‬ ‫الزم را بــرای کاهــش ترافیــک داشــته باشــند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫افزایشروزبه روز تعدادخودروهابایدبهسمتهوشمندسازیسیستم‬ ‫حمل ونقلعمومیپیشبرویمتابتوانیمعبور و مرور رابرایشهروندان‬ ‫تسهیلکنیم‪.‬او افزود‪:‬یکیاز راهکارهایکاهشترافیکایجادخطوط‬ ‫بی ارتی است که مطالعه اولیه ان از حصارک تا میدان شهید سلطانی‬ ‫انجام شــده و امیدواریم به زودی وارد فاز اجرایی شــود‪ .‬کیانی با بیان‬ ‫اینکه به زودی ‪ ۷۰‬دستگاه اتوبوس وارد خطوط مناطق مختلف شهر‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با حمایت دولت‪ ،‬بتوانیم این تعداد را به‬ ‫‪ ۲۵۰‬دستگاه برسانیم‪ .‬شهردار کرج در پاسخ به اخرین وضعیت پروژه‬ ‫قطار شهری کرج گفت‪ :‬این پروژه طی دهه گذشته با فراز و نشیب های‬ ‫زیادی مواجه بوده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بناشــده دو ایســتگاه چهارراه‬ ‫طالقانیو‪ ۴۵‬متری گلشهر بهبهره برداریبرسدولیواقعیتایناست‬ ‫اینهفتکیلومتر عمالگرهیاز مشکلترافیکشهر حلنمی کندوباید‬ ‫به ســمت بهره برداری از ایســتگاه های دیگر پیش برویم تا شهروندان‬ ‫بتوانندبرایسفرهایدرون شهریاز اینسیستماستفاده کنند‪.‬او بابیان‬ ‫اینکه ساخت هر کیلومتر از مترو حدود‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان هزینه دارد‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪:‬بودجهاسمیامسالشهرداری‪۶۱۰۰‬میلیاردتوماناستکهحتی‬ ‫اگر تمامان هممحققشود‪،‬برایایجادتنهاچهار کیلومتر خطمتروکافی‬ ‫است‪.‬شهردار کرجاظهار کرد‪:‬در بحثمترو و هر پروژهدر دستاحداث‬ ‫شهری‪،‬بهترینکار صداقتبامردماستچوندر غیر اینصورتتوقعی‬ ‫در ان هاایجادمی شودکهعملینیست‪.‬اوتاکیدکرد‪:‬استاندار البرز تاکید‬ ‫زیادی بر تســریع در تکمیل دو ابر پروژه قطار شــهری دارد و ما هم با‬ ‫تمام توان در این مسیر گام برمی داریم ولی اینکه به مردم قول دهیم‬ ‫یشــود‪ ،‬کاری نشدنی است‪.‬‬ ‫در اینده نزدیک تمام خطوط بارگذاری م ‬ ‫کیانیهمچنینبهبحثتاکسی هایفرسودهفعالدر خطوطمختلف‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬به زودی مرکزی برای ارائه خدمات به تاکس ـی داران‬ ‫عزیز در باغستانراه اندازیمی کنیمتا به این قشر زحمت کش خدمات‬ ‫ویژه ای ارائه دهد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬با بانک شهر هم رایزنی صورت گرفته‬ ‫تا برای نوسازی این ناوگان به صاحبان تاکسی های فرسوده تسهیالتی‬ ‫با اقساط بلندمدت و بهره ای تقریبا نزدیک به صفر پرداخت شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان تاکید کرد‪:‬‬ ‫خانه های فرهنگ‪ ،‬بستری برای اموزش های شهروندی‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان‬ ‫بااشارهبهفعالیت‪ ۱۴‬خانهفرهنگو سرایمحلهدر‬ ‫شهر گرگان ان ها را بستری مناسب برای اموزش های‬ ‫شهروندیدانست‪.‬کریمعلمیدر گفتگوباشبستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در شهر گرگان ‪ ۱۴‬خانه فرهنگ و سرای‬ ‫محلهوجودداردکهبستریمناسببرایاموزش های‬ ‫شهروندیبهشمار می روند‪.‬رئیسسازمانفرهنگیو‬ ‫ورزشی شهرداری گرگان گفت‪ :‬در خانه های فرهنگ‬ ‫کالس های اموزشی و تربیتی و همچنین موضوعاتی‬ ‫کــه نیــاز روز جامعه هســتند بــه مخاطبــان اموزش‬ ‫داده می شــود‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از طرح های ما ورزش‪،‬‬ ‫محله و مدرســه اســت که معاونت ورزشی سازمان‬ ‫در حال اماده ســازی مقدمات اجرای ان با مشارکت‬ ‫اموزش وپرورش اســت‪ .‬علمی با تاکید بر هم افزایی‬ ‫همــه دســتگاه ها و بخش ها بــرای همگانــی کردن‬ ‫ورزش و موضوعــات فرهنگــی و اجتماعی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فضاهــای خوبــی در مــدارس وجــود دارد کــه مــا‬ ‫امادگی داریم این فضاها را متناســب با اعتباراتی‬ ‫که در اختیارداریم تجهیز کنیم تا هم دانش اموزان‬ ‫و هم مردم بتوانند از این فضاها استفاده کنند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوزه های دانشجویی نیز طرح های‬ ‫مختلــف فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی را دنبــال‬ ‫می کنیم و هدف ما از این اقدامات‪ ،‬جلب مشارکت‬ ‫اقشار مردمدر اجرایبرنامه هااست‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫تعامل حداکثری با نهادهای‬ ‫دیگر در حوزه خالقیت و‬ ‫نواوری‬ ‫بو کار بانوان استان کرمان‪ ،‬توسط‬ ‫اولین مدرسه کس ‬ ‫مرکز خالقیتو نواوریشهرداری کرمانو باهمکاریپارک‬ ‫علم و فناوری استان کرمان و مرکز رشد بانوان‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ِکرنا‪ ،‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه‬ ‫بو کار‬ ‫انسانی شهردار کرمان‪،‬در ایینبرگزاری مدرسه کس ‬ ‫بانواناستان کرمان کهدر سالن«دانشور»شهرداری کرمان‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با اشــاره به تاســیس مرکز نواوری و خالقیت‬ ‫شهرداری کرمان و فعالیت موفق ان در ‪ ۹‬ماه اخیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فصــل جدیــدی از خدمــات مــدرن و نوین در شــهرداری‬ ‫کرمان در حال انجام است که به نیازهای امروزی جوانان‬ ‫شهر کرمان که سال های سال مغفول مانده‪ ،‬می پردازد‪.‬‬ ‫وحید خطیبی‪ ،‬به برگزاری جلسات متعدد در حوزه‬ ‫کســب وکار اشاره کرد و افزود‪ :‬شهرداری عالوه بر وظیفه‬ ‫ذاتی خود در شهرســازی و فضاســازی شهری‪ ،‬وارد مقوله‬ ‫جدیدی از خدمات شــده که ارزش افزوده انسانی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکه در حــوزه بانوان‪ ،‬جــای برای کار‬ ‫زیاد است‪ ،‬اما جامعه ما برای رسیدن به نقطه مطلوب‪،‬‬ ‫فاصله زیادی دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از همه بانوان که صاحب‬ ‫اندیشه خاص و عالقه مند به حوزه های خالقیت هستند‬ ‫و فکر می کنند می توانند با مشارکت شهرداری‪ ،‬محصول‬ ‫و خدماتی را تولید کنند‪ ،‬دعوت می شــود تا به این مرکز‬ ‫مراجعهکنند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار‬ ‫کرمان افزود‪ :‬از پیشنهادهای خالقانه استقبال می کنیم و‬ ‫بهایندهاینمرکز‪،‬بسیار امیدواریم‪.‬‬ ‫خطیبی‪،‬از انعقادتفاهم نامه ایباپارکعلمو فناوری‬ ‫خبر دادو افزود‪:‬اینتفاهم نامهدر حالامضاستو قصد‬ ‫داریم عالوه بر ان‪ ،‬با دانشگاه هایتک نیز تفاهم نامه ای‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬ضمن ابراز تمایل برای تعامل و همکاری‬ ‫با دستگاه های حمایت کننده همچون کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬گفت‪ :‬از تمام اقداماتی که موجب تعامل‬ ‫می شود و برای مشارکت بیشتر شهرداری فرصت خوبی را‬ ‫ایجادمی کند‪،‬استقبالمی کنم‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار‬ ‫کرمان افزود‪ :‬در ادامه وظایف این مرکز‪ ،‬قصد داریم برای‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه ها‪ ،‬دعوت نامه هایی را ارســال کنیم؛‬ ‫چراکــه این مرکــز‪ ،‬بخش الینفکی از خدمات شــهرداری‬ ‫است‪ ،‬اما شهروندان نسبت به ان شناخت کمتری دارند‪.‬‬ ‫خطیبی‪ ،‬سیاســت کاری شــهرداری در این دوره کاری‬ ‫را‪ ،‬تعامــل حداکثری با نهادهــای دیگر در جهت ارتقای‬ ‫ســطوح کاری به خصــوص در حــوزه خالقیــت و نــواوری‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬بــا وجــود مرکــز خالقیــت و نــواوری‬ ‫شــهرداری‪ ،‬مردم اطمینان داشــته باشند که شــهرداری در‬ ‫حــوزه اســتقبال از طرح ها و ایده هــای خالقانه‪ ،‬کوتاهی‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری‬ ‫کرمان‪ ،‬با تاکید بر اهمیت کار در جامعه به خصوص برای‬ ‫بانوان‪ ،‬گفت‪:‬بانوانمی تواننددر کنار وظیفهذاتیمادری‬ ‫و همسر بودن‪ ،‬کارافرینموفقینیز باشند‪.‬‬ ‫مریم الســادات طباطبایی‪ ،‬میزان اگاهی‪ ،‬اطالعات و‬ ‫مدیریت زمان برای انجام یک کار ُپربازده را مهم دانست‬ ‫و افزود‪ :‬بانوان‪ ،‬باید توانایی جسمی‪ ،‬روحی و احساسی‬ ‫خود را در کسب وکار مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫بو کار بانوانراطرحخوبیبرای‬ ‫او‪،‬ایجادمدرسه کس ‬ ‫رشد بانوان در حوزه کاری ذکر کرد و افزود‪ :‬در استانداری‬ ‫کرمان از طرح ها و ایده های مورد تایید‪ ،‬حمایت خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان کرمان‬ ‫هــم بــا اشــاره به اینکــه امــروزه با حضــور بانوان شــاهد‬ ‫پیشــرفت های گوناگونــی هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬کمیتــه امداد‬ ‫برنامه های خوبی در خصوص اشتغال دانش بنیان انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ناصر عسکری نژاد‪ ،‬با تاکید بر ترویج کسب وکارهای‬ ‫نوین و اقدامات کمیته امداد در این خصوص‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در توانمند سازی کسب وکارهای دانش بنیان‪ ،‬تسهیالتی را‬ ‫به مددجویان تحت حمایت یا کسانی که قصد حمایت‬ ‫از اشتغال مددجویان رادارند‪ ،‬در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫او‪ ،‬مهارت امــوزی برای مددجویــان را در اولویت قرار‬ ‫دادو گفت‪:‬خروجیمدرسهمی تواندخوبباشدو کمیته‬ ‫امداد نیز در خصوص اموزش کســب وکار زنان سرپرست‬ ‫خانوار‪،‬پیشتاز استو در اینزمینه‪،‬اعالمامادگیمی کند‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن‪ ،‬رضایــی زاده‪ ،‬معــاون پــارک علــم و‬ ‫فناوری استان کرمان هم با ارائه نکات کلیدی مربوط به‬ ‫بو کار و شــناخت بازار‪ ،‬از شــهرداری کرمان به دلیل‬ ‫کســ ‬ ‫همکاری و اطالع رسانی در خصوص برگزاری این دوره ها‪،‬‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫گلستان‪ ،‬میزبان سومین‬ ‫دوره اموزشی منطقه ای‬ ‫دادرس پیشرفته‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلســتان گفت‪ :‬دوره‬ ‫اموزشــی منطقه ای دادرس پیشــرفته (داوطلب امــاده در‬ ‫روز هایسخت)بهمیزبانیگلستانبرگزار خواهدشد‪.‬قاسم‬ ‫غریب ابادی گفت‪ :‬این دوره از تاریخ ‪ ۳۰‬ابان تا ‪ ۲‬اذر به‬ ‫مدت‪ ۳‬روز در اردوگاهمرحومامیرمحمدقاسمیدلندبرگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬این دوره اموزشی با محوریت اسکان‬ ‫و تغذیه اضطراری با حضور ‪ ۱۶۰‬نفر از دبیران کانون های‬ ‫جوانان و سر تیم های طرح ملی یاس استان های مازندران‪،‬‬ ‫ســمنان‪ ،‬خراسانی شــمالی و رضوی‪ ،‬قم و گلســتان برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬غریب ابادی گفت‪ :‬تامین سرپناه‪ ،‬اسکان اولیه‬ ‫و ایجــاد اردوگاه های اســکان اضطراری‪ ،‬تقویت مدیریت‬ ‫توزیعاقالمو تغذیهدر بحران هاازجملهسرفصل هایاین‬ ‫دوره اموزشی است‪ .‬او گفت‪ :‬در پایان این دوره یک مانور‬ ‫عملیاتیباحضور دکتر کولیوندرئیسجمعیتهالل احمر‬ ‫جمهوریاسالمیایرانبرگزار خواهدشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫برنامه ریزی برای حفاظت از تاالب مره‬ ‫سیدمحمدتقیشاهچراغی؛استاندار قم گفت‪ :‬تاالب شکار ممنوع‬ ‫مره از ظرفیت های زیســت محیطی بســیار خوبی برخوردار بوده‬ ‫و بــرای حفاظــت هرچه بهتــر از ان باید برنامه ریــزی جدی صورت‬ ‫بپذیرد‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‪:‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۵۳‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫مق‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Qom‬‬ ‫برپاییخانهفرهنگوهنرمللباهدفمیزبانیفرهنگیازمخاطبانبین المللی‬ ‫امیرعلی عموزاده ؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ‪ :‬خانه فرهنگ و هنر ملل (فهم) با هدف‬ ‫میزبانی فرهنگی از مخاطبان بین المللی برپا شده است‪.‬اداب و رسوم و برنامه ها فرهنگی اقوام مختلف‬ ‫در خانه فرهنگ و هنر ملل معرفی می شود و هفته های فرهنگی و هنری دیگر کشورها در این مجموعه‬ ‫برپاخواهدشد‪.‬‬ ‫خانه فرهنگ و هنر ملل‬ ‫میزبان هفته های فرهنگی کشورهای‬ ‫مختلفمی شود‬ ‫به میراث فرهنگی قم توسط دولت سیزدهم‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬گردشگریو صنایع دستی‬ ‫قم گفت‪ :‬در نخســتین ســفر رئیس جمهور و اعضای‬ ‫هیئت دولت سیزدهم به قم‪ ،‬درمجموع ‪ ۱۵۳‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار برای ســاماندهی‪ ،‬مرمت و تجهیز ‪ ۹‬طرح‬ ‫میراثفرهنگیاختصاصدادهشد‪.‬‬ ‫علیرضــا ارجمنــدی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬در پاســخ‬ ‫بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه در دولت ســیزدهم‪ ،‬چه‬ ‫اقدام هایــی بــرای احیا و مرمت اثار باســتانی اســتان‬ ‫انجام شدهاستخاطرنشانکرد‪:‬در نخستینسفر سید‬ ‫ابراهیم رئیسی به استان که دی ماه سال گذشته انجام‬ ‫شد‪،‬ایناعتبار بهمیراثفرهنگیتعلق گرفت‪.‬‬ ‫حهــا و رقم هزینــه َک ِرد‬ ‫او بــا ذکــر عناویــن این طر ‬ ‫مربــوط به هر یک از ان ها افزود‪ :‬برای ســاماندهی و‬ ‫مرمت مجموعه بازار نو‪ ،‬کهنه و تیمچه قم‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریالهزینهشد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول همچنیــن ســاماندهی و مرمــت‬ ‫کاروان سرا و اب انبار طینوج‪ ،‬قلعه چشمه علی و قلعه‬ ‫دولت اباد نیزار را دومین طرح دانست و بیان داشت‪:‬‬ ‫مبلغ این طرح‪ ۲۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫او همچنیــن ادامه عملیات باقیمانده تاسیســات‬ ‫کمپینــگ امامــزاده جعفــر غریــب (ع) را به عنــوان‬ ‫ســومین طرح برشــمرد و گفت‪ :‬برای ایجاد‪ ،‬تجهیز و‬ ‫راه اندازی دبیرخانه شــهر ملی انگشتر ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫اختصاص یافتهاست‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث اســتان در ادامــه‪ ،‬کاروا نســرای‬ ‫صدرابــاد را به عنــوان یکــی از طرح هایــی کــه در ایــن‬ ‫ســفر از اعتبــار بهره منــد شــد‪ ،‬دانســت و گفــت‪ :‬رقم‬ ‫تخصیص یافتهبهاینطرحنیز پنجمیلیاردریالاست‪.‬‬ ‫ارجمنــدی تصریح کــرد‪ :‬در این ســفر برای مرمت‬ ‫کاروان سرای البرز پنج میلیارد ریال و مرمت و مطالعه‬ ‫کاروان سرای کوه نمک نیز ‪ ۴۵‬میلیارد ریال اختصاص‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫حهــای مرمــت کاروا نســرای‬ ‫او بــا اشــاره بــه طر ‬ ‫دیرگچین و مرمت قلعه سنگی علی اباد تصریح کرد‪:‬‬ ‫رقــم تخصیصی بــرای ایــن ‪ ۲‬طرح نیز به ترتیب ســه‬ ‫میلیارد ریال و ‪ ۲۵‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی قم در بخشی از سخنان‬ ‫خود مجموع اثار باستانی و تاریخی این استان که ثبت‬ ‫ملــی شــده را ‪ ۵۵۴‬اثر منقــول و غیرمنقول‪ ،‬طبیعی و‬ ‫معنوی ذکر و بیان کرد‪ :‬حرم مطهر حضرت معصومه‬ ‫(س)‪ ،‬تیمچه‪ ،‬بازار نو و کهنه‪ ،‬مسجد جامع‪ ،‬مدرسه‬ ‫جهانگیرخــان‪ ،‬گنبد ســبز و ســر در مدرســه غیاثیــه از‬ ‫شــاخص ترین اثار ماندگار و کهن این اســتان به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیریت شهری قم از‬ ‫اثار رویداد تولید محتوای‬ ‫دیجیتالبسیجاستان‬ ‫حمایتمی کند‬ ‫نرجس نیازمند‪ ،‬عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر قم در‬ ‫بازدید از محل برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان‬ ‫قــم کــه در محــل باغ موزه دفاع مقــدس در حال برگزاری اســت در‬ ‫گفتگو با خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬رویداد تولید محتوای دیجیتال‬ ‫بسیج یک کار جدید است ازانجایی که این رویداد در برنامه های‬ ‫کنگره ملی شهدای استان قم نیز گنجانده شده است و با حضور و‬ ‫شور و عالقه جوانان همراه است مثبت ارزیابی می شود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اجرای این نوع برنامه ها باید بیشتر شود‪ ،‬روی اوردن به تولید‬ ‫محصوالت هنری در زمانی که با حمله ترکیبی دشمن روبرو هستیم‬ ‫قابل تقدیر اســت؛ زیرا ظرفیت و اســتعدادی که جوانان ما در این‬ ‫شهــای انقالب و شــهدا و‬ ‫زمینــه دارنــد به بهتر شــناخته شــدن ارز ‬ ‫اشنایی ان ها با شهدا کمک می کند‪ .‬نیازمند تصریح کرد‪ :‬جوانان ما‬ ‫دوران دفاع مقدس را درک نکردند چنین رویدادهایی که به تولید‬ ‫اثار هنری می پردازد به شناخت جوانان از ارزش های انقالب کمک‬ ‫می کند؛ زیرا خودشــان دخیل در مســئله هســتند‪ ،‬عصر دیجیتال و‬ ‫رسانه است و تمامی رسانه ها در اختیار قدرت های جهانی قرار دارد‬ ‫و نباید این میدان را خالی کنیم‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی‬ ‫شــهر قــم عنوان کــرد‪ :‬امیدواریــم این رویدادها به صورت بیشــتر و‬ ‫موثرتــر پیگیــری و اجرا شــود؛ زیــرا جوانان امروز جامعه اســتعداد‬ ‫و اشــنایی بســیار خوبی در این زمینه دارند که می توانند هنرهای‬ ‫عالی را تولید کنند‪ .‬او در پاسخ به این سوال که ایا مدیریت شهری‬ ‫در برنامه های خود از تولیدات این رویداد استفاده خواهد کرد تا‬ ‫مشوقی برای شرکت کنندگان باشد؟ گفت‪ :‬یکی از برنامه هایی که‬ ‫می توان به صورت جدی ان را پیگیری کرد این است که برنامه هایی‬ ‫که مدیریت شهری در زمینه فرهنگ شهروندی و فرهنگ انقالبی‬ ‫دارد با استفاده از اثار موفق در این رویداد باشد‪ ،‬زیرا حمایتی مالی‬ ‫حتی در تولیدات کوچک از این جوانان باعث پیشرفت بیشتر ان ها‬ ‫در تولید محتوای دیجیتال می شود و ایجاد یک تیم قوی می شود‪.‬‬ ‫تولید اثار فرهنگی‬ ‫در کشور افزایش یابد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫شبکه و تاسیسات فاضالب در دستجرد احداث می شود‬ ‫حرکت به سمت شهر سبز‬ ‫شــهر دســتجرد به عنــوان نخســتین شــهر در کشــور‪ ،‬به منظــور‬ ‫بهره گیری از ظرفیت پســاب در فضای ســبز شهری‪ ،‬احداث شبکه‬ ‫و تاسیســات فاضالب در دســتور کار قرارداد و حرکت خود را برای‬ ‫تبدیل شدن به شهر سبز اغاز کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت اب و فاضالب اســتان قم‪،‬‬ ‫معاون امور عمرانی اســتانداری قم در نشســتی که به منظور امضا‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین شرکت اب و فاضالب استان و شهرداری‬ ‫دستجرد برگزار شد با اشاره با اهمیت اجرای شبکه و تاسیسات دفع‬ ‫بهداشــتی فاضالب در شــهرها گفت‪ :‬امروزه در دنیا اجرای شــبکه‬ ‫فاضالب از ضروریات شهرها به شمار می رود‪ .‬او ورود شورای شهر‬ ‫و شهرداری دستجرد به بحث فاضالب را مهم ارزیابی و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به گســترگی فعالیت های شــرکت اب و فاضالب در‬ ‫سطح استان‪ ،‬مجموعه مدیریت شهری در دستجرد با دوراندیشی‬ ‫در این زمینه پیش قدم شده است‪.‬‬ ‫ابراهیــم معتمــدی ابــراز داشــت‪ :‬امیدواریــم بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیت منابع مالی شهرداری ترتیبی اتخاذشده که این پروژه‬ ‫کهــای دولتــی نیــز برخوردار و هرچه زودتر اجرایی شــود‪.‬‬ ‫از کم ‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان قم نیز در این نشســت‬ ‫با اشــاره به مســائل و چالش های عدم دفع بهداشــتی فاضالب‬ ‫شــهرهای کوچک اظهار داشــت‪ :‬مجموعه شــهرداری دستجرد با‬ ‫اینده نگری به موضوع فاضالب وارد و اجرایی شدن ان را پیگیری‬ ‫کرده است‪ .‬او با اشاره به بررسی های صورت گرفته در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬مقرر شد شبکه‪ ،‬تاسیسات و تصفیه خانه فاضالب توسط‬ ‫شــهرداری و با نظارت شــرکت اب و فاضالب در شــهر دســتجرد‬ ‫اجرا و از پســاب ان برای ابیاری فضای ســبز استفاده شود‪ .‬حسن‬ ‫بختیاری اســتفاده از اب شــبکه شــرب برای ابیاری فضای ســبز را‬ ‫شهــای تامیــن اب در شــهرها برشــمرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از چال ‬ ‫سیاس ـت های شرکت اب و فاضالب کمک به تفکیک شبکه های‬ ‫ابیاری شــرب از فضای ســبز است که استفاده از پساب جایگزین‬ ‫مناســبی در این راســتا به شــمار می رود‪ .‬حســین طالعی شــهردار‬ ‫دســتجرد هم در ادامه این نشســت‪ ،‬هدف از ورود شــهرداری به‬ ‫بحث فاضالب را حفاظت از محیط زیســت و اســتفاده از پساب‬ ‫برای فضای ســبز شــهری عنــوان کرد و یاداور شــد‪ :‬بــراورد اجرای‬ ‫شــبکه و تاسیســات فاضالب دســتجرد حــدود ‪ 40‬میلیــارد تومان‬ ‫است که قرار است از اعتبارات شهرداری‪ ،‬کمک های مردمی و در‬ ‫صورت امکان از اعتبارات دولتی تامین شود‪.‬‬ ‫در پایان این نشســت با حضور معتمدی معاون امور عمرانی‬ ‫اســتانداری قــم تفاهم نامــه همــکاری به منظــور ایجــاد شــبکه و‬ ‫تاسیســات فاضالب در شهر دستجرد‪ ،‬بین شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان و شهرداری این شهر امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫حفظ و احیای حقابه های‬ ‫زیست محیطی تاالب ها و‬ ‫رودخانه های استان قم‬ ‫ســید محمدتقــی شــاهچراغی اســتاندار قــم در بازدیــد از‬ ‫تــاالب شــکارممنوع مــره در قــم گفت‪ :‬این زیســتگاه ارزشــمند از‬ ‫ظرفیت های زیس ـت محیطی بسیار خوبی برخوردار بوده و برای‬ ‫حفاظت هرچه بهتر از ان باید برنامه ریزی جدی صورت بپذیرد‪.‬‬ ‫او بــر ضــرورت حفــظ و احیــای حقابــه های زیس ـت محیطی‬ ‫بهــا و رودخان ههــای اســتان قــم تاکید کرد و گفــت‪ :‬حقابه‬ ‫تاال ‬ ‫تاالب مره از رودخانه شور‪ ،‬به هیچ عنوان نباید مورد دست اندازی‬ ‫قرار بگیرد و این موضوع در سطح ملی مورد پیگیری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او همچنیــن در بازدیــد از بندعلیخــان‪ ،‬حوضــه ابریــز دشــت‬ ‫مسیله و بند پخش سیالب رودخانه شور‪ ،‬نقش مهم تاالب مره‬ ‫در مقابله با پدیده گردوغبار در مرکز کشور را موردتوجه قرارداد و‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها برای بهبود وضعیت‬ ‫زیست محیطی استان قم ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫سند هویتی و شناسنامه‬ ‫سرداران شهید مهدی و مجید‬ ‫زین الدین رونمایی شد‬ ‫سند هویتی و شناسنامه سرداران شهید مهدی و مجید زین الدین‬ ‫همزمان با سالروز شهادت فرمانده لشگر ‪ 17‬امام علی بن ابیطالب‬ ‫(ع) رونمایــی شــد‪ .‬بــه گــزارش شــهرداری قم‪ ،‬در ســالروز شــهادت‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی «پیشگیری از‬ ‫بیماریانفلوانزا»‬ ‫کارگاه اموزشــی «پیشــگیری از بیمــاری انفلوانــزا» بــرای‬ ‫مربیــان مــدارس برگــزار شــد🔸این کارگاه اموزشــی بــا حضــور‬ ‫‪ 250‬نفر از مربیان بهداشت مقاطع مختلف استان در محل‬ ‫ســتاد دانشگاه علوم پزشــکی قم برگزار شد‪🔸.‬کارگاه اموزشی‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری انفلوانزا با حضور قریب بــه ‪ 250‬نفر از‬ ‫مربیان بهداشــت مدارس اســتان در ســالن شهید مفتح ستاد‬ ‫دانشــگاه برگزار شــد‪ .‬در این کارگاه اموزشــی که گروه هدف‬ ‫ان مربیان بهداشــت مدارس از کلیه مدارس و مقاطع اســتان‬ ‫بودند؛ اســاتید مربوطه اموزش هایــی در خصوص چگونگی‬ ‫پیشــگیری ابتــا دانش اموزان بــه کرونا و انفلوانــزا ارائه و بر‬ ‫سهــا‬ ‫لــزوم انجــام تهویــه‪ ،‬گندزدایــی و شســت و شــوی کال ‬ ‫تاکیــد کردند‪🔸.‬اســاتید حاضــر در ایــن کارگاه بــا توجــه بــه‬ ‫پیش بینی های انجام گرفته خاطرنشان کردند‪ :‬با شروع فصل‬ ‫سرما و بسته بودن درب های کالس ها و نبود تهویه‪ ،‬باز بودن‬ ‫سردار رشید اسالم فرمانده لشگر ‪ ۱۷‬علی بن ابی طالب (ع) و برادر‬ ‫شهیدش‪ ،‬با حضور مادر شهیدان زین الدین‪ ،‬محفل انس با قران به‬ ‫همراه رونمایی از سند هویتی و شناسنامه این دو شهید واالمقام‬ ‫برگزار شــد‪ .‬رونمایی از شناســنامه ســرداران شــهید مهدی و مجید‬ ‫زین الدینباحضور مقیمیمعاونهماهنگیامور زائریناستانداری‪،‬‬ ‫مالیی رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر‬ ‫قم‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین طباطبایی نژاد سرپرســت سازمان‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری قــم و تیمــوری مدیــرکل‬ ‫ثبت احوال استان قم‪ ،‬در خانه موزه شهیدان زین الدین برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه قاری بین المللی ســید محمدجواد حســینی‪ ،‬قاری‬ ‫نوجوان محمدحسین اقبالی و گروه انوارالهدی به قرائت و اجرای‬ ‫برنامه پرداختند‪ .‬معاون هماهنگی امور زائرین اســتانداری قم در‬ ‫این مراســم با اشــاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در‬ ‫جامعه اظهار داشــت‪ :‬هویت ایران نشــئت گرفته از خون شهیدان‬ ‫اســت و بهــای اســتقالل خون هایی بوده کــه از اغــاز نهضت امام‬ ‫خمینی (ره) بر پای این شــجره طیبه ریخته شــده است‪ .‬ابوالقاسم‬ ‫مقیمــی افزود‪ :‬شــهیدانی همچون شــهید زین الدیــن در دوره های‬ ‫مختلــف زندگی خــود با تکیه بر اعتقــادات و اموز ههــای قرانی در‬ ‫دوراهی های انتخاب‪ ،‬جهاد و ایثار و راه حق را به راحتی و اسایش‬ ‫شخصی ترجیح دادند‪.‬‬ ‫در و پنجره برای گردش هوا و تهویه مناســب و گندزدایی از‬ ‫تمامی سطوح مورد تاکید است‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین بعد شخصیتی علمای بزرگ شخصیت‬ ‫اخالقی و معنوی ان ها اســت و این انســان های بزرگ دارای‬ ‫ســجایای اخالقــی ارزشــمندی بودند و ویژگــی اخالقی ان ها‬ ‫زبانزد دشمنان نیز بوده است‪ .‬اسکندری با بیان این که یکی‬ ‫دیگر از خصوصیات علما‪ ،‬تالش علمی مضاعف بوده است‪،‬‬ ‫نهــا صدها جلد کتاب‬ ‫افــزود‪ :‬بــزرگان فراوانــی داریم که از ا ‬ ‫باقی مانده و عمر خودشان را صرف به دست اوردن معارف‬ ‫دین و تحقیق و پژوهش در عمق معارف دین کردند و ان را‬ ‫برای سعادت اخروی و دنیوی در اختیار بشریت قرار دهند‪.‬‬ ‫دبیر کنگره بین المللی امناء الرســل با بیان این که کنگره با‬ ‫نگاه بین المللی تشکی لشــده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برنامه کنگره‬ ‫ده محور موضوعی پیش بینی شــده که در سال های اتی بر‬ ‫اساس این محور شخصیت ها را شناسایی و از ان ها تقدیر‬ ‫کنیــم‪ .‬اســکندری ادامــه داد‪ :‬عالمانی کــه در مبانی فقهی‬ ‫و اصولــی‪ ،‬فهــم و تفســیر علــوم قرانــی‪ ،‬شــناخت عترت و‬ ‫مکتــب اهل بیــت‪ ،‬امامت و والیت‪ ،‬تاریخ اســام و ســیره‬ ‫اهل بیــت‪ ،‬اخــاق و تربیــت‪ ،‬فرهنــگ و تمــدن اســامی‪،‬‬ ‫هجــرت و تبلیــغ‪ ،‬مجاهــدت و استکبارســتیزی‪ ،‬وحــدت و‬ ‫تهــای علمی داشــتند محورهایی اســت که‬ ‫تقریــب فعالی ‬ ‫شــخصیت ها را شناســایی و از ان هــا تقدیــر می کنیــم‪ .‬او‬ ‫کنگرهبین المللی«امناءالرسل»در‬ ‫قم برگزار می شود‬ ‫دبیــر کنگــره بین المللــی «امناءالرســل» از برگــزاری ایــن‬ ‫نشست علمی در تاریخ دوم و سوم اذرماه در قم خبر داد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین رضــا اســکندری دبیــر کنگــره‬ ‫بین المللی امناءالرســل در جمع اصحاب رســانه که در سالن‬ ‫ای ـت ا‪ ...‬حائــری مرکــز مدیریــت حوز ههــای علمیــه گردهــم‬ ‫امــده بودنــد‪ ،‬از برگــزاری کنگــره بین المللی امناءالرســل خبر‬ ‫داد و اظهــار کــرد‪ :‬هــدف از برگزاری این کنگره تعامل علمی‬ ‫حوزه های علمیه سراســر جهان اســت به ویژه حوزه نجف با‬ ‫پیشینه هزارساله و تربیت بزرگانی که معارف قران و اهل بیت‬ ‫(ع) را بــه اقصــی نقــاط جهان منتشــر کردند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫دیگــر اهداف کنگــره افزود‪ :‬معرفی بزرگان حوزه های علمیه‬ ‫کــه در زمین ههــای علمــی‪ ،‬تبلیغــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و در‬ ‫ابعاد مختلف نقش مهمی ایفا کردند از دیگر اهداف کنگره‬ ‫اســت‪ ،‬لذا باید شــخصیت های بزرگ شناخته شوند و ان ها را‬ ‫از زوایای مختلف به مسلمانان جهان معرفی کنیم‪ .‬او اظهار‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫اســامی اســتان قــم بــا بیان‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان قــم‬ ‫اینکــه خانــه فرهنــگ و هنــر‬ ‫گفــت‪ :‬اداب‪ ،‬رســوم‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ملل (فهم) با هدف میزبانی‬ ‫و موســیقی اقــوام مختلــف‬ ‫فرهنگــی از مخاطبــان‬ ‫در خانــه فرهنــگ و هنر ملل‬ ‫امیرعلی‬ ‫بین المللــی برپاشــده اســت‪،‬‬ ‫ترویــج و هفته هــای فرهنگی‬ ‫عموزاده‬ ‫گفــت‪ :‬اداب ورســوم و‬ ‫و هنری دیگر کشورها ازجمله‬ ‫برنامه هــا فرهنگــی اقوام مختلــف در خانه لبنــان و هنــد نیــز در خانه فرهنگ و هنر ملل‬ ‫فرهنــگ و هنــر ملــل معرفــی می شــود و دنبــال می شــود‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬اطالع رســانی‬ ‫هفته هــای فرهنگــی و هنری دیگر کشــورها گسترده در میان اتباع استان قم به ویژه طالب‬ ‫در این مجموعه برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫خارجــی انجــام می شــود تــا خانــه فرهنــگ و‬ ‫امیرعلی عموزاده در حاشــیه افتتاح خانه هنــر ملل مورد اســتقبال قــرار گیــرد و در این‬ ‫فرهنــگ و هنــر ملــل و همچنیــن اغاز بــه کار راســتا هماهنگی هایی بــا جامعه المصطفی‬ ‫هفتــه فرهنــگ و هنــر اســتان قم در دیــدار با العالمیــه و جامعه الزهرا انجام شــده اســت‪،‬‬ ‫اســتاندار قم‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬خانه فهم با هدف هرچنــد ایــن دو مجموعــه اهتمــام ویــژه بــه‬ ‫میزبانــی فرهنگــی از مخاطبــان بین المللــی برپایــی خانــه فرهنگ و هنر ملل داشــته اند‬ ‫برپاشــده و قرار اســت در این خانه فرهنگ و و تفاهم نامه ای نیز با وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫هنــر ایرانی معرفــی و در صورت عالقه مندی اسالمی امضا کرده اند‪ .‬عموزاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫مخاطبان به ان ها اموزش داده شود‪ .‬او اضافه اگــر کســی از خارج کشــور به ایــران بیاید در‬ ‫کرد‪ :‬کالس های اموزشی انجمن ها و برخی از خانــه فرهنگ و هنر ملــل می تواند به خوبی‬ ‫برنامه های انجمن هــا را نیز در خانه فرهنگ با ظرفیت های فرهنگی و هنری اســتان قم و‬ ‫و هنــر ملل بــرای مخاطبــان بین المللی دنبال ایران اشنا شود‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی‪ ،‬امــور‬ ‫یادگیری دروس حوزوی جزو‬ ‫مجلس و اســتان های وزارت‬ ‫فعاالن فرهنگی و هنری نیز‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫هستند و یک حرکت مستمر‬ ‫گفت‪ :‬دشمن لحظه به لحظه‬ ‫و ریشــه دار را در قــم رقــم‬ ‫در حــال هجمــه اســت و در‬ ‫خواهنــد زد‪.‬او از تالش های‬ ‫محمد هاشمی‬ ‫ایــن وضــع فرهنگــی امــروز‬ ‫حجت االسال م والمســلمین‬ ‫بایــد بــا قامــت بلندتــر و‬ ‫عباســی رئیــس جامعــه‬ ‫اراده اهنین تــر بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر بــه المصطفــی در راســتای برپایــی خانــه فهــم‬ ‫ارائــه خدمت فرهنگی و تولید اثار فرهنگی یــاد کــرد و گفــت‪ :‬مجموعــه جامعــه الزهرا‬ ‫افزایش یابد‪ .‬به گزارش تســنیم‪ ،‬سید محمد نیــز در راســتای برپایــی ایــن خانــه تــاش‬ ‫هاشــمی در مراســم افتتاحیــه خانه فرهنگ بســیاری را رقــم زده اســت و امیدواریــم این‬ ‫و هنــر ملــل در تــاالر شــهید اوینــی قــم‪ ،‬بــا کار منحصــر بــه قــم نباشــد و بــا کارهــای‬ ‫اشاره به اینکه ادعای انقالب اسالمی ایران دنباله دار بتوانیم کار را در اســتان های دیگر‬ ‫یــک ادعــای ذاتــا فرهنگــی بوده و هســت‪ ،‬دهیم‪ .‬هاشمی از عموزاده مدیرکل فرهنگ‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬انقالب اســامی یک انقالب و ارشاد اسالمی استان قم نیز قدردانی کرد‬ ‫فرهنگــی اســت کــه هدفــش تفســیر نــو و و گفــت‪ :‬ایــن اداره کل بایــد بــا برنامه ریزی‬ ‫جدیدی از حکمرانی‪ ،‬نگاه جدید به انسان دقیــق و پیوســته‪ ،‬خوش ســلیقه و ایده های‬ ‫و انســانیت‪ ،‬ترویــج ایــن نــگاه در جهــان و متفــاوت بــه معنــای واقعــی به دنبــال یک‬ ‫تعامل فرهنگی با جهان است‪.‬‬ ‫خانه پویا و سرامد برای فرهنگ و هنر ملل‬ ‫معــاون حقوقــی‪ ،‬امــور مجلــس و باشــد تا هر کســی خواســت به یک کار تازه‬ ‫اســتان های وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و موثر بین المللی اشــاره کند اینجا را نشــان‬ ‫گفت‪ :‬شــاید یکــی از جدی ترین توفیق های دهــد و ایــن خانــه را نباید منحصر به اســم‬ ‫فرهنگــی قابــل اشــاره اقداماتــی اســت کــه و عناویــن دانســت‪ .‬معــاون وزیــر فرهنــگ‬ ‫بــرای طــاب جامعــه المصطفــی العالمیــه و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬بایــد در این بســتر‬ ‫طی این ســال ها انجام شده است‪ .‬او عنوان اشــوب زده اذهان و قلوب که جنگ جهانی‬ ‫کرد‪ :‬اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی قم و تروریســم رســانه ای علیــه ملــت ایــران‬ ‫مجتمــع شــهید اوینــی را به خانــه فرهنگ و شــکل گرفته اســت به هوش و بصیر باشــیم؛‬ ‫هنــر ملــل اختصــاص داده اســت تــا میزبــان دشمن لحظه به لحظه در حال هجمه است‬ ‫برنامه هــای فرهنگــی بــرای مخاطبــان و در این وضع فرهنگی امروز باید با قامت‬ ‫بین المللــی باشــد و این یــک اقــدام مبــارک بلندتــر و اراده اهنین تــر بــرای تاثیرگــذاری‬ ‫و قابل تقدیــر اســت‪ .‬هاشــمی تصریــح کرد‪ :‬بیشتر به ارائه خدمت فرهنگی و تولید اثار‬ ‫مخاطبان خانه فرهنگ و هنر ملل عالوه بر فرهنگی افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۷‬اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای‬ ‫در قم فعال است‬ ‫مبتکر این طرح را حوزه علمیه قم معرفی کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه این که مبتکر این طرح حــوزه علمیه قم بود لذا‬ ‫بنا گذاشــتیم که از شــخصیت حوزه نجف تقدیر کنیم و با‬ ‫انجام بررس ـی های کارشناســی به این نتیجه رســیدیم که از‬ ‫ایت ا‪ ...‬ســید محمدمهدی موســوی الخرســان تقدیر کنیم‪.‬‬ ‫اســتاد حــوزه علمیــه ابــراز کــرد‪ :‬تا امــروز بیــش از ‪ ۵۰‬جلد‬ ‫از کتب ایت ا‪ ...‬موســوی الخرســان منتشرشده اما تالیفات‬ ‫فراوانــی در موضوعات مختلف حدیثی‪ ،‬رجالی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫کالمــی و بعضــا فقهــی دارند و قریب بــه ‪ ۵۰‬جلد از کتب‬ ‫ایشــان هنوز منتشرنشــده اســت‪ .‬اســکندری احیای نشــر و‬ ‫اثــار شــیعه را مــورد تاکید قــرار داد و گفت‪ :‬کتــب ایت ا‪...‬‬ ‫خرسان در دو قالب نرم افزار با کمک موسسه نور و موسوعه‬ ‫منتشرشــده کــه در کتابخانه های مهــم ایران و عراق و ســایر‬ ‫نقاط دنیا توزیع خواهد شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مهم ترین نکته‬ ‫در این کنگره که پیشینه نداشته این بوده که دو دبیرخانه در‬ ‫حوزه قم و نجف به صورت مستقل ایجاد شد اما در بخش‬ ‫کمیته ها و محتوا هماهنگ و منسجم فعالیت می کنند‪ .‬دبیر‬ ‫کنگره بین المللی امناء الرسل یاداور شد‪ :‬قریب ‪ ۶۰‬جلد کتاب‬ ‫برای رونمایی در کنگره اماده شده که ‪ ۱۰‬جلد ان محصوالت‬ ‫و مقاالتی است که در دبیرخانه جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل فنی و حرفه ای گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۱۵۷‬اموزشــگاه ازاد ایــن اســتان در‬ ‫‪ ۲۶‬رشــته و ‪ ۱۴۰‬حرفــه بــه عالقه منــدان‬ ‫رشــته های فنــی و حرفــه ای امــوزش ارائــه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمــود تقی پــور در گفت وگو با ایرنا‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۹۶ :‬اموزشــگاه ویــژه بانــوان‪۹ ،‬‬ ‫اموزشــگاه ویژه اقایان و ‪ ۵۲‬اموزشــگاه نیز‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان قم‬ ‫| سید علی سجادی |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫قم‬ ‫دومنظــوره اســت‪ .‬او با اشــاره بــه فعالیت‬ ‫‪ ۲۲۱‬مربــی در اموزشــگاه های ازاد قــم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این اموزشگاه ها ‪ ۱۴۹‬مربی‬ ‫خانــم و ‪ ۷۲‬مربــی اقــا اموزش هــای فنی و‬ ‫حرفه ای ارائه می کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخســت امســال ‪ ۵۶۹‬دوره اموزشی در‬ ‫این اموزشــگاه ها برگزارشده و چهار هزار و‬ ‫‪ ۵۲۵‬نفر‪ -‬دوره اموزش ارائه شــده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 38‬صفحه رویداد قم‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫اسکن ‬ ‫کنید‬ ‫صفحهاختصاصیقم‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫دی یونگ قصد جدایی از بارسلونا را ندارد‬ ‫علیرغم اعتــراف بــه وجود‬ ‫البته یک بار یک نشریه مواردی‬ ‫برخــی مشــکالت بــا مدیــران‪،‬‬ ‫از قــرارداد مــن را منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫فرانکی دی یونگ مدعی شــد‬ ‫مــن چیزی را فاش نکــرده بودم‬ ‫در بارســلونا خوشــحال اســت‪.‬‬ ‫و فقــط طرف دیگــر قــرارداد را‬ ‫در دو ســال اخیــر شــایعات‬ ‫در اختیار داشــت‪ ،‬بنابراین این‬ ‫دی یونگ‬ ‫زیادی در مورد احتمال جدایی‬ ‫اتفاق باید از طرف باشــگاه رخ‬ ‫فرانکــی دی یونگ از بارســلونا‬ ‫یکــردم نباید‬ ‫م ـی داد‪ .‬تصــور م ‬ ‫منتشرشده و علیرغم تمایل این ستاره هلندی به چنین اتفاقی رخ می داد‪ .‬از این که باشگاه این کار‬ ‫ماندن در نوکمپ‪ ،‬به نظر باشــگاهی در برخی را انجام داد ناراحت بودم‪ ،‬اما این اتفاق نیز روی‬ ‫مقاطعخواهانرفتناو بهعلتدستمزدباالبود‪ .‬من تاثیری نداشت‪ .‬احساس نمی کردم سرمربی‬ ‫حــاال فرانکــی دی یونــگ در این رابطه صحبت علیه من باشد‪ .‬او در رسانه ها گفت که از سبک‬ ‫کرده و مدعی شــد رفتار مدیران ســابق بارسلونا بازی من رضایت دارد‪ ،‬اما بارسلونا نیز مشکالت‬ ‫موردپســندش قــرار نگرفتــه اســت‪.‬فرانکی دی مالــی خــاص خود را تجربه کرده اســت‪ .‬من فکر‬ ‫یونــگ گفــت‪« :‬زمانی کــه قــراردادم را در مقطع می کنم برای سرمربی سخت بود که در این مورد‬ ‫شیوع کرونا و در اکتبر ‪ 2020‬تمدید کردم‪ ،‬شرایط صحبــت کند‪ ».‬قــرارداد دی یونگ با بارســلونا در‬ ‫خاصــی بــر توافــق ما حکمفرما شــد و قرار شــد زمان ریاست جوزپ ماریا بارتومئو بسته شده که‬ ‫دستمزدم را دیرتر دریافت کنم‪ .‬من فکر می کنم بهعقدقراردادهایهنگفتوبادستمزدهایباال‬ ‫باشگاهدوبارهروندصعودیخودرادر پیش گرفته در این باشگاه معروف است‪ .‬پیش ازاین بسیاری‬ ‫اســت‪ .‬بازیکنان جــوان و با پتانســیل فراوانی در از رســانه های اســپانیایی مدعی شــده بودند که‬ ‫تیم وجود دارند و شرایط تیم بهتر است‪ .‬من در دستمزد هفتگی این بازیکن هلندی پس از کسر‬ ‫بارسلونا بسیار خوشحالم و وقتی بازی می کنم‪ ،‬مالیاتنزدیکبه‪ 500‬هزار یورو در هفتهاست که‬ ‫همه چیز در زندگی بســیار خوب پیش م ـی رود‪ .‬مبلغقابل توجهیبه حسابمی اید‪.‬‬ ‫ساپینتو و مورایس به فوتبال باشگاهی ایران رنگ و بوی پرتغالی داده اند‬ ‫معجونی از هیجان و خونسردی‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫امیدواریراموس‬ ‫برایدعوتبهتیمملیاسپانیا‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ســرخیو رامــوس پــس از‬ ‫کــه مجــددا در پاریــس بــه‬ ‫دعــوت نشــدن بــه اردوی‬ ‫دســت اورده‪ ،‬دست از تالش‬ ‫الروخا‪ ،‬امید خود را از دســت‬ ‫برنمی دارد و امیدوار است که‬ ‫نــداده و همچنــان بــه اینــده‬ ‫در اینــده‪ ،‬مجــددا بــه اردوی‬ ‫امیدوار است‪.‬ســرخیو راموس‬ ‫اســپانیا دعــوت شود‪.‬ســرخیو‬ ‫راموس‬ ‫مدافع اسپانیایی باشگاه پاری‬ ‫راموس در حاشــیه مســابقات‬ ‫ســن ژرمــن‪ ،‬از شــگفتی های‬ ‫گرندپری ابوظبی در مورد این‬ ‫لیست اعزامی لوییز انریکه جهت رقابت های مســئله صحبت کرد و گفت‪« :‬همه می دانند‬ ‫جام جهانی بود‪.‬در حالتی که سرمربی اسپانیا پوشیدن پیراهن اسپانیا برای من چه معنایی‬ ‫اعتقــاد زیــادی بــه جوانگرایــی دارد‪ ،‬طبیعی دارد‪ .‬تــا زمانــی که هنوز بــازی می کنم‪ ،‬امیدم‬ ‫اســت کــه نــام ســرخیو راموس در لیســت تیم را بــرای دعــوت شــدن بــه تیم ملی از دســت‬ ‫ملی اســپانیا وجود نداشــته باشــد‪.‬این مدافع نمی دهم‪ .‬برای تیم ملی اســپانیا در تورنمنت‬ ‫باتجربه که تمامی افتخارات تیمی‪ ،‬در سطح بزرگی چون جام جهانی ارزوی موفقیت دارم‪.‬‬ ‫ملــی و باشــگاهی را به دســت اورده‪ ،‬از عدم » راموس در این فصل‪ ،‬فرم خوب خود در پی‬ ‫حضور در جام جهانی ناراحت است اما طی اس جــی را پیداکرده و با انجام ‪ 20‬بازی برای‬ ‫مصاحبه ای که اخیرا انجام داده‪ ،‬باوجود ‪ 36‬ایــن باشــگاه‪ ،‬یــک گل و یک پــاس گل نیز به‬ ‫ســال ســنی کــه دارد و با توجه بــه فرم خوبی ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫حضــور دو مربــی پرتغالــی بــروی نیمکــت‬ ‫تیم های استقالل و سپاهان در لیگ ‪ 22‬را حسابی‬ ‫گرم کرده است‪.‬مربیانی که جای فرهاد مجیدی و‬ ‫محــرم نوید کیا را گرفتند‪.‬ریکاردو ســاپینتو و ژوزه‬ ‫مورایس در ‪ 11‬هفته سپری شده از لیگ تیم هایشان‬ ‫را با ســبک خاصی که خودشــان دوســت داشــتند‬ ‫به میدان فرستاده اند و در همین زمان نه چندان‬ ‫طوالنی نشــان داده اند که چیزهایی برای اضافه‬ ‫کــردن بــه فوتبال ایــران در چنته دارنــد‪ .‬دو مربی‬ ‫پرتغالــی بــا کارنامــه قابل توجــه در فوتبــال اروپــا‬ ‫و اســیا‪ .‬هــر دو در دوره ای ســکان دار تی مهــای‬ ‫عربستانی بودند و البته مورایس از تجربه حضور‬ ‫در لیــگ کره جنوبــی هم برخوردار اســت‪.‬این دو‬ ‫مربی ‪ 51‬و ‪ 56‬ساله در فصل فوتبالی پیش رو یک‬ ‫چالش جدید را تجربه می کنند‪ .‬چالشی در فوتبال‬ ‫باشــگاهی ایرا نکــه جذابیت های خــاص خودش‬ ‫را دارد‪.‬امــا ســابقه ایــن دو مربــی اروپایــی نشــان‬ ‫می دهد ان ها هرکدام با ویژگی های خاص مردان‬ ‫میدان اند‪.‬مردانی بااحســاس خاص از کشوری که‬ ‫مردمــی خونگــرم دارد‪ .‬بــر این اســاس حل شــدن‬ ‫ســاپینتو و مورایــس در فوتبال ایران چنــدان دو از‬ ‫ذهنبهنظر نمی رسدهمان گونه کهمربیان کروات‬ ‫توانستند خیلی زود با شرایط فوتبال کشورمان اشنا‬ ‫شــوند و موفــق عمــل کننــد‪.‬در این میــان این دو‬ ‫مربــی بــرای این که بیشــتر باکیفیت فوتبــال ایران‬ ‫اشــنا شــوند بــه فیل مهــای موجــود رجــوع کردند‪.‬‬ ‫ازجمله ساپینتو که از باشگاه استقالل درخواست‬ ‫کرده تا فیلم بازی های فصل گذشته تیم را برایش‬ ‫ارسال کنند‪ .‬او قبل از سفر به پرتغال از مسئوالن‬ ‫استقالل خواسته بود که فیلم بازی های این تیم در‬ ‫فصل گذشته و همچنین اطالعات و رزومه دقیق‬ ‫بازیکنــان ایــن تیــم را در اختیــارش بگذارنــد تا در‬ ‫دوران حضور در کشور خودش‪ ،‬نفرات تیم را مورد‬ ‫ارزیابی قرار بدهد‪ .‬سرمربی پرتغالی استقالل قصد‬ ‫دارد خودش به طور دقیق از وضعیت بازیکنان در‬ ‫پست های مختلف سر دربیاورد تا بتواند هم زمان‬ ‫بــا شــروع تمرینات بهتر امور مربــوط به تیم را زیر‬ ‫نظر بگیرد‪.‬ازاین رو فیلم هایمتعددیاز مسابقات‬ ‫اســتقالل و همچنیــن فایــل کاملــی از اطالعات و‬ ‫رزومــه بازیکنــان اســتقالل در اختیار ســاپینتو قرار‬ ‫گرفــت تــا این مربی ان ها را بررســی کند و نظرش‬ ‫را درباره نفرات مختلف به مدیریت باشگاه ارائه‬ ‫کند‪.‬ســاپینتو پس از حضــور در فوتبال ایــران و در‬ ‫اختیار گرفتن سکان استقالل خیلی زود چهره اش‬ ‫را نمایــان کــرد‪ .‬چهره ای که بیش از ان که مســائل‬ ‫فنی اش نمایان شود موضوعات کنار زمین برجسته‬ ‫شــد‪ .‬ازجمله عصبانیت غیرقابل کنترل او که چند‬ ‫جلســه محرومیت برایش به ارمغان اورد‪.‬البته در‬ ‫بعــد فنی هم این مربی پرتغالی تاکنون عملکرد‬ ‫مثبتی داشته هرچند گوی رقابت در صدر جدول‬ ‫را تــا پایــان هفتــه یازدهــم بــه پرســپولیس واگذار‬ ‫کرده است‪.‬ســرمربی اســتقالل البته امیدوار است‬ ‫در وقفــه تعطیــات لیــگ برتر و پــس از پیگیری‬ ‫دوبــاره مســابقات فاصلــه دو امتیــازی اش را بــا‬ ‫رقیــب ســنتی جبران کــرده و حتی صدر جــدول را‬ ‫هفته ها در اختیار داشــته باشد‪.‬ساپینتو همچنین‬ ‫یپــوش‬ ‫نیم نگاهــی هــم بــه قهرمانــی بــا تیــم اب ‬ ‫پایتخــت دارد تــا رزومه کارای اش را کمی ســنگین‬ ‫کند‪.‬اما داســتان حضــور مورایس در فوتبــال ایران‬ ‫و بــر عهــده گرفتــن هدایــت تیــم ســپاهان هم تا‬ ‫حدودی شــبیه ساپینتو است‪.‬پیشــنهاد مربیگری‬ ‫تیــم زردپــوش اصفهانــی هم زمانی بــه این مربی‬ ‫پرتغالی رسید که محرم نوید کیا در پایان لیگ ‪21‬‬ ‫از تیمش جدا شد و دست باشگاه را برای انتخاب‬ ‫ســرمربی باز گذاشت‪.‬باشگاه ســپاهان هم پس از‬ ‫ارزیابی دقیق گزینه های موجود سرانجام به ژوزه‬ ‫مورایس رســیدند و بــا او قرارداد بســتند‪.‬مورایس‬ ‫تهــای لیــگ برتــر داشــت‬ ‫شــروع خوبــی در رقاب ‬ ‫و توانســت پس از شکســت اســتقالل در ازادی و‬ ‫نساجی در نقش جهان سپاهان را به صدر جدول‬ ‫مســابقات هدایت کند ولی از دیدار برابر گل گهر‬ ‫که شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند باخت‬ ‫‪ 2‬بر صفر نیمه اول را با تساوی ‪ 2‬بر ‪ 2‬عوض کنند‬ ‫شرایط برای این تیم دگرگون شد و ان ها طی چهار‬ ‫هفته ســه تساوی و یک شکست را تجربه کردند‬ ‫و سقوط قابل توجهی در جدول داشتند‪.‬بااین حال‬ ‫مورایــس که تمام تــاش خود را طی مدت حضور‬ ‫کوتــاه در ایــران بــه کار گرفت تا با فرهنگ کشــور‬ ‫و همین طور فرهنگ فوتبالی اش اشــنا شود و این‬ ‫دو موضوع را عاملی مهم برای موفقیت در ایران‬ ‫می دانــد‪ ،‬پــس از تعطیــات فیفادی شــهریورماه‬ ‫توانســت تیمــش را به روند صعــودی بازگرداند و‬ ‫ســپاهان در ادامــه و پیــش از تعطیالت لیگ برتر‬ ‫به دلیل برگزاری مسابقات جام جهانی موفق به‬ ‫کســب ‪ 3‬پیروزی و ‪ 2‬تســاوی شد تا با ‪ 20‬امتیاز و‬ ‫در اختیــار گرفتن رتبه چهــارم جدول رده بندی به‬ ‫اســتراحت برود‪.‬اما مورایس در ‪ 11‬هفته گذشته از‬ ‫لیگ نشان داد که برخالف ساپینتو یک مربی ارام‬ ‫و بی حاشیه است‪.‬او در کنار زمین کار شاگردانش‬ ‫را دنبــال می کند و به اتفاقات بیرون از مســتطیل‬ ‫سبز بی تفاوت است‪ .‬مورایس ازنظر اخالقی هیچ‬ ‫شباهتی به هموطن خود ندارد و ترجیح می دهد‬ ‫با ارامش کارش را دنبال کند‪.‬به هرحال حضور این‬ ‫دو مربــی پرتغالــی در راس دو تیم مدعی فوتبال‬ ‫ایران حال و هوای دیگری به لیگ داده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫کی روش در این مورد‬ ‫اشتباه می کرد‬ ‫بخشی از نمایش پر از نقد قطر در دیدار افتتاحیه‬ ‫جام جهانی به کپی بدون مطالعه ان ها از روی دست‬ ‫عربستان مربوط می شود‪.‬تیم ملی قطر شروع خوبی در‬ ‫جام جهانی‪ 2022‬نداشت و به عنوان میزبان مسابقات‬ ‫در دیــدار افتتاحیــه بــا دو گل مغلــوب اکــوادور شــد‪.‬‬ ‫شاگردان سانچز باوجوداینکه انتظارات زیادی از ان ها‬ ‫می رفت‪،‬خیلیزوداسیر تاکتیک هایتیمحریفشدند‬ ‫و به اصطالح فوتبالی ها بازی را وا دادند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که قطری ها تدارک وسیعی برای حضور در اولین‬ ‫جام جهانی تاریخ خود دیده بودند‪.‬به نظر می رسد اما‬ ‫ان هــا هر چه در ســخت افزار و کارهای میزبانی موفق‬ ‫بودند‪ ،‬در زمینه اماده ســازی تیم خود برای مســابقات‬ ‫خیلــی موفــق عمل نکرده انــد‪ .‬فدراســیون فوتبال قطر‬ ‫برایاینکهبازیکنانتیمملیفوتبالاین کشور باامادگی‬ ‫باالتــری راهــی جــام جهانــی شــود از تکنیــک ناموفق‬ ‫عربستان در جام جهانی ‪ 2018‬کمک گرفتند‪.‬عربستان‬ ‫چهار سال پیش برای اماده سازی بازیکنان خود‪ ،‬ان ها را‬ ‫از لیگ داخلی بیرون کشید و طی همکاری اقتصادی با‬ ‫تیم های اللیگا‪ ،‬چند نفر را به این لیگ فرســتاد تا انجا‬ ‫باکیفیت بیشتری برای جام جهانی اماده شوند‪ .‬البته در‬ ‫این میان فقط پول ردوبدل شــد و تیم های اســپانیایی‬ ‫بــه ایــن بازیکنــان بــازی ندادنــد تــا ان ها بدون ســپری‬ ‫کــردن چالش های معمــول یک فصل باشــگاهی راهی‬ ‫روســیه شــده و با دوشکست و یک برد از صعود ناکام‬ ‫بمانند‪.‬در این دوره قطر‪ ،‬تصمیم مشابهی اتخاذ کرد و‬ ‫بازیکنان خود را از لیگ داخلی بیرون کشــید تا ان ها را‬ ‫در حالــت ایزولــه برای جام جهانــی اماده کند؛ بی خبر‬ ‫از اینکــه چنیــن برنامه ای جز خــارج کردن بازیکنــان از‬ ‫شرایط بازی و پایین امدن سطح فنی ان ها نفع دیگری‬ ‫نخواهد داشت؛ نتیجه این تصمیم را در بازی با اکوادور‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬بسیاری از بازیکنان قطر حتی نای دویدن‬ ‫و تالش نداشــتند و در کل بازی ســردرگم بودند‪.‬جالب‬ ‫اینجاســت که کارلوس کی روش چهار پیش با اشــاره به‬ ‫این تکنیک عربستان‪ ،‬اعالم کرده بود که تیم ملی برای‬ ‫ان هابسیار مهم تر از ماستامادر عملدیدیم کهچنین‬ ‫کاری حتی بیشتر از سود‪ ،‬کلی ضرر هم در پی دارد‪.‬‬ ‫طلسم شکنی قطر علیه ‪۱۰‬‬ ‫میزبان جام های جهانی‬ ‫قهرمان اسیا نخستین تیم میزبان جام های جهانی‬ ‫در افتتاحیــه لقــب گرفــت‪.‬در ‪ ۲۱‬دوره گذشــته جــام‬ ‫جهانی‪ ،‬طی ‪ ۱۱‬دوره تیم های میزبان در افتتاحیه بازی‬ ‫نکرده بودند‪ ،‬اما در ‪ ۱۰‬دوره دیگر که نخستین مسابقه‬ ‫بــا حضــور تیم میزبان انجام شــد‪ ،‬هیچ کــدام از ان ها با‬ ‫شکستزمینراترکنکردند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3880‬نظر به اینکه اقای جعفر عباس پور برابر وکالت نامه شماره ‪ ۹۰۳۸۷‬مورخه ‪1394/۱۱/14‬‬ ‫دفتر خانه شماره ‪ ۶‬تربت حیدریه از طرف اقای محمد دستخوش باستناد دو برگ استشهادیه گواهی‬ ‫شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده‬ ‫و مدعی است سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ ۲۶۰۲‬تفکیکی از تجمیعی‬ ‫‪ ۷۰۹‬و ‪ ۷۱۰‬فرعی از ‪ ۲۶۲‬فرعی از ‪ ۲۳۷‬اصلی واقع در بخش یک اربعه تربت حیدریه که متعلق‬ ‫به موکل وی می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سامانه مدیریت کشوری امالک‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک فوق ذیل دفتر ‪ ۳۰۱‬صفحه ‪ ۲۷۳‬به نام شهرداری تربت حیدریه صادر‬ ‫و تسلیم شده است که سپس برابر سند رسمی شماره ‪ ۱۹۶۶۵۴‬مورخه ‪ 1386/۰۵/22‬دفتر خانه یک‬ ‫تربت حیدریه تمامت ششدانگ پالک فوق به خانم طاهره حسینی و غیره منتقل شده است که سند‬ ‫مالکیت نسبت به سه دانگ به نام طاهره حسینی معتبر بوده که سپس نامبرده سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ فوق را مع الواسطه برابر سند رسمی شماره ‪ ۱۱۹۹۱۹‬مورخه ‪ 1390/۰۴/18‬دفترخانه ‪۲‬‬ ‫تربت حیدریه به اقای محمد دستخوش منتقل نموده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪.‬‬ ‫لذا به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد‬ ‫هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ی انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد‬ ‫بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و‬ ‫یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد ‪.‬تاریخ انتشار‪ 1401/09/01 :‬سیدامین موسوی‪ -‬سرپرست‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه ‪/102‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3879‬نظر به اینکه اقای محسن حسین زاده فرزند محمد به شماره ملی‬ ‫‪ ۵۷۲۰۰۶۰۸۲۰‬و متولد ‪ 1373/۰۸/21‬به استناد یک برگ استشهادیه گواهی شده و‬ ‫تقاضای کتبی شماره ‪ 10/1401/4171‬مورخه ‪ 1401/۰۸/28‬جهت دریافت سند مالکیت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی میباشد سند مالکیت ششدانگ یک باب‬ ‫منزل پالک ‪ ۲۲۷۹‬فرعی از یک اصلی بخش سه کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر ‪ -‬روستای‬ ‫قوژد به علت سهل انگاری گم شده است و برابر دفتر امالک کاشمر سند مالکیت تمامی‬ ‫ششدانگ پالک فوق به شماره چاپی ‪ ۷۳9578‬سری د ‪ ۱۳۹۱‬و شماره الکترونیک‬ ‫‪ ۱۳۹۵۲۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۲۱۵‬صادر و تسلیم گردیده دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪.‬‬ ‫لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت امالک‬ ‫متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزدخود میباشد باید ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید‬ ‫در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المتنی‬ ‫طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد‪ .‬احمد جهانگیر ‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک کاشمر ‪/938‬م الف‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ‪ ۱۴۰۱‬حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9 -3380‬به دستور ماده ‪ 12‬قانون و ماده ‪ 59‬ائین نامه مذکور اشخاصی که نسبت به امالک‬ ‫مجهول المالک واقع در بخش یک گناباد که در حوزه ثبتی این واحد تا اخر شهریور ماه سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده ‪ 25‬اصالحی‬ ‫قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود‪:‬‬ ‫قطعات مفروز علی اباد یک – اصلی‬ ‫‪ ۱۱۵۴۷‬فرعی از ‪ 1065‬فرعی خانم زهره صادقی مساحت ‪ 42/64‬سهم مشاع از ‪ 47/64‬سهم‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫‪ ۱۱۵۸۷‬فرعی از ‪ ۶۷۶۶‬فرعی خانم صدیقه کوه میشی ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ ۱۱۵۸۸‬فرعی از ‪ ۶۷۶۶‬فرعی خانم مهناز امیری ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫‪ ۱۱۵۸۹‬فرعی از ‪ ۱۱۸‬فرعی علی رضا صغیر ششدانگ یکباب منزل‬ ‫قنات جاریه قصبه شهر ‪ -۳‬اصلی‬ ‫اقای محمد نبی پور مجاری دو فنجان اب از کل ‪ ۴۱۰۴‬فنجان قنات جاریه قصبه شهر به گردش‬ ‫‪ ۲۴‬شبانه روز و هر شبانه روزی عبارتست ‪ ۱۷۱‬فنجان و هر فنجان معادل یک سهم میباشد که مبدا‬ ‫و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود قنات بشرح صورت مجلس تحدیدی میباشد‬ ‫قطعات مفروز قصبه شهر ‪ -۳‬اصلی‬ ‫‪ 620‬فرعی خانم حلیمه داستانی بهابادی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪ 1982‬فرعی خانم نیکو کریمی شهری ‪ ۱۰‬سهم مشاع از ‪ ۲۰‬سهم مشاع از ‪ ۱۱۰‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 176/67‬سهم به استثنای یک هشتم بهای عرصه و اعیان به مساحت کل ‪ 18878/79‬متر مربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ ۴۶۷۷‬فرعی از ‪ ۹۵۱‬فرعی اقای عسکری علی حسینی نجم اباد ششدانگ قسمتی یکباب منزل‬ ‫‪ 4683‬فرعی اقای محسن مشکی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫قنات جاریه نوقاب ‪ 4 -‬اصلی‬ ‫‪ -1‬موقوفه حاجیه معصومه بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری ‪ ۷‬فنجان اب از قنات‬ ‫جاریه نوقاب از کل ‪ ۲۹۰۷‬فنجان به گردش ‪ ۱۷‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪ ۱۷۱‬فنجان و هر‬ ‫فنجان معادل یک سهم بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به شرح صورت‬ ‫مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬موقوفه صبیه عبدالفتاح (زوجه کرمعلی) بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری ‪ ۵‬فنجان‬ ‫اب از قنات جاریه نوقاب از گل ‪ ۲۹۰۷‬فنجان به گردش ‪ ۱۷‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪۱۷۱‬‬ ‫فنجان و هر فنجان معادل یک سهم بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به‬ ‫شرح صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫قنات جاریه زیر زمینی ‪ – 92‬اصلی‬ ‫‪ -1‬موقوفه مال عماد (میرزا) بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری دو فنجان از قنات جاریه‬ ‫زیر زمینی پالک ‪ - ۹۲‬اصلی از کل ‪ ۳۲۶۴‬فنجان به گردش ‪ ۱۶‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪204‬‬ ‫فنجان و هر فنجان معادل ششدانگ بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به‬ ‫شرح صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬موقوفه حاج یحیی خطیب بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری دو فنجان از قنات‬ ‫جاریه زیر زمینی پالک ‪ - ۹۲‬اصلی از کل ‪ ۳۲۶۴‬فنجان به گردش ‪ ۱۶‬شبانه روز که هر شبانه‬ ‫روزی ‪ ۲۰۴‬فنجان و هر فنجان معادل ششدانگ بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و‬ ‫مشخصات به شرح صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬موقوفه حوض بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری دو فنجان از قنات جاریه زیر‬ ‫زمینی پالک ‪ - ۹۲‬اصلی از کل ‪ ۳۲۶۴‬فنجان به گردش ‪ ۱۶‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪۲۰۴‬‬ ‫فنجان و هر فنجان معادل ششدانگ بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به‬ ‫شرح صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬موقوفه حاج علی بیلندی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری پنج فنجان از قنات‬ ‫جاریه زیرزمینی پالک ‪ - ۹۲‬اصلی از کل ‪ 3264‬فنجان به گردش ‪ ۱۶‬شبانه روز که هر شبانه‬ ‫روزی ‪ ۲۰۴‬فنجان و هر فنجان معادل ششدانگ بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و‬ ‫مشخصات به شرح صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫قطعات مفروز ریاب ‪ -115‬اصلی‬ ‫‪ 997‬فرعی محمد دهقان ریابی مساحت ‪ ۱۵۳۷۰۰۰‬سهم مشاع از کل ‪ 11758802‬سهم ششدانگ‬ ‫یک زمین بند سار (دیمه سار)‬ ‫قنات جاریه خشوئی ‪ - ۱۱۷-‬اصلی‬ ‫‪ -1‬اقای ابوالقاسم خاکستانی مجاری ده فنجان و نیم میاه از قنات جاریه خشوئی از کل ‪۲۵۶۵‬‬ ‫فنجان به گردش ‪ ۱۵‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪ ۱۷۱‬فنجان و هر فنجان معادل یک سهم بوده‬ ‫که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به شرح صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اقای حسین حداد شهری مجاری یک فنجان میاه از قنات جاریه خشوئی از کل ‪ ۲۵۶۵‬فنجان‬ ‫به گردش ‪ ۱۵‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪ ۱۷۱‬فنجان و هر فنجان معادل یک سهم بوده که‬ ‫مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به شرح صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫قطعات مفروز خشوئی ‪ - ۱۱۷‬اصلی‬ ‫‪ ۴۲۷۰‬فرعی ‪ 634‬فرعی خانم بتول غیاثی نوقابی ششدانگ قسمتی از یک باب منزل‬ ‫قنات جاریه دلوئی ‪-120‬اصلی‬ ‫‪ -1‬موقوفه کربالئی رجب بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری یک و نیم فنجان اب‬ ‫از قنات جاریه دلوئی از کل ‪ ۲۵۶۵‬فنجان به گردش ‪ 15‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪ ۱۷۱‬فنجان‬ ‫و هر فنجان معادل یک سهم بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به شرح‬ ‫صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬موقوفه کربالئی حسنعلی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری سه و نیم فنجان اب‬ ‫از قنات جاریه دلوئی از کل ‪ ۲۵۶۵‬فنجان به گردش ‪ ۱۵‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪ ۱۷۱‬فنجان‬ ‫و هر فنجان معادل یک سهم بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به شرح‬ ‫صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬موقوفه ساالر محمد على بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری یک فنجان اب از‬ ‫قنات جاریه دلوئی از کل ‪ 2565‬فنجان به گردش ‪ ۱۵‬شبانه روز که هر شبانه روزی ‪ ۱۷۱‬فنجان و‬ ‫هر فنجان معادل یک سهم بوده که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی و حدود و مشخصات به شرح‬ ‫صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫قطعات مفروز کاخک ‪ - 154‬اصلی‬ ‫‪ ۱۶۶۹‬فرعی مهدی و سعید مقیمیان هر یک نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 5408‬فرعی از ‪ 4295‬فرعی محمد مهدی محمدی مساحت ‪ 394/71‬متر مربع مشاع از کل‬ ‫‪ 594/71‬متر مربع ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫‪ ۵۴۱۰‬فرعی خانم زهرا بلند نظر ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ ۵۴۱۱‬فرعی از ‪ 1696‬فرعی عباس عسکر زاده ششدانگ یکباب منزل‬ ‫لذا به دستور مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون ثبت هر کس به امالک اگهی شده در باال معترض است و یا اینکه‬ ‫بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است میبایست اعتراض و یا گواهی‬ ‫مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول این اگهی ظرف مدت ‪ ۹۰‬روز به اداره‬ ‫ثبت اسناد گناباد تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است مطابق ماده ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت و در‬ ‫اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و‬ ‫گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید‬ ‫حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا‬ ‫سی روز قابل اعتراض خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/09/01 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3853‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۸۰۳‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت‬ ‫حیدریه تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای حسین قربانی سرباالیی فرزند محمد‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ ۱۲۰۰‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ‪ ۶۹۵۷۳‬سهم مشاع از‬ ‫‪ ۱۷۹۱۴۶‬سهم از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و مشجر مشتمل بر ساختمان و استخر‬ ‫ذخیره اب به مساحت کل ‪ ۱۷۹۱۴۶‬متر مربع (یکصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و چهل‬ ‫و شش متر مربع) که مساحت ‪ ۸۵۲‬متر مربع از حد شمال و ‪ 135/90‬متر مربع از حد‬ ‫جنوب حریم کال میباشد در قسمتی از پالک ‪ ۶‬فرعی از اراضی ابسرد پالک ‪ ۹۶‬اصلی‬ ‫دهستان رخ واقع در بخش پنج تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی و برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۸۰۱‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمداسماعیل‬ ‫قربانی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ‪ ۴‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ‪۶۹۵۷۳‬‬ ‫سهم مشاع از ‪ ۱۷۹۱۴۶‬سهم از ششدانگ ملک مذکور از مالکیت رسمی متقاضی و برابر‬ ‫رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۸۰۴‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای‬ ‫احسان قربانی سرباالیی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ ۰۶۹۰۴۷۸۱۶۱‬صادره از تربت‬ ‫حیدریه نسبت به ‪ ۲۰۰۰۰‬سهم مشاع از ‪ ۱۷۹۱۴۶‬سهم از ششدانگ ملک مذکور خریداری‬ ‫از محل مالک رسمی حسین قربانی و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۸۰۲‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای مصطفی قربانی فرزند محمداسماعیل بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۰۶۹۰۳۵۶۲۸۵‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ‪ 20000‬سهم مشاع از ‪۱۷۹۱۴۶‬‬ ‫سهم از ششدانگ ملک مذکور از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه‬ ‫محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/17 :‬سید امین‬ ‫موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تربت حیدریه‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3867‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۳۶۳‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه نوائی سیدی فرزند مهدی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۶۹۴‬صادره از مشهد در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 411/37‬متر مربع‬ ‫پالک ‪ ۲۳۲۰‬فرعی از ‪ ۲۷۶‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۳‬ورثه یاسمنی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/15 :‬محمد رضا رجایی‬ ‫مقدم‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی خودروی سواری سیستم پژو تیپ ‪ ۴۰۵‬جی‬ ‫ال ایکس ای ‪ 8/1‬مدل ‪ ۱۳۹۰‬به رنگ نقرهای متالیک‬ ‫به شماره موتور ‪ 12490124310‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM01CA5BR564560‬به شماره پالک ‪ ۹۱‬ب ‪۶۱۴‬‬ ‫ایران ‪ ۴۹‬به نام اله مراد خاوند به شماره ملی ‪ ۴۲۵۱۰۲۷۳۹۶‬مفقود‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت و سند کمپانی موتورسیکلت تکتاز‬ ‫مدل ‪ 94‬به شماره انتظامی ‪ 773-98229‬شماره تنه‬ ‫‪ NEJ ***125C9409901‬شماره انجین موتور ‪034834‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪103 .‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ماه ‪ 22 / 1401‬نوامبر ‪ 27 / 2022‬ربیع الثانی ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1497‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫انتقال اب از دریای عمان‬ ‫به ‪ ۳‬استان کشور‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت‪ :‬عالوه بر تالش دولت و مشارکت مردم‬ ‫برای حل مشکالت و ابربحران های محیط زیستی به فناوری های نوین‪ ،‬سرمایه گذاری و تبادالت‬ ‫جهانــی نیــاز داریــم‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا مزینانی در حاشــیه بازدید از بیســتمین نمایشــگاه‬ ‫بین المللیمحیط زیستباتاکیدبر اینکهنقش افرینیبخشخصوصیو مردمدر عرصهحفاظت‬ ‫از محیط زیست راهگشای بسیاری از مشکالت و مسائل این حوزه است‪ ،‬افزود‪ :‬باید بتوانیم از‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫فرصت همکاری ها و تبادالت بین المللی در حوزه محیط زیست‪ ،‬ظرفیت بومی و دانش بنیان برای‬ ‫توسعهو ارتقایمحیط زیست کشور بیشتریناستفادهراببریم‪.‬او بااشارهبهاینکهنمایشگاهامسال‬ ‫با محوریت شعار سال و شعار راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست کار خود را اغاز کرده است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این نمایشگاه زمینه ای برای ارائه اخرین دستاوردهای محیط زیستی در حوزه های‬ ‫مختلف است‪ .‬مزینانی به سیاست های کلی ابالغی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری‬ ‫اشاره کردو افزود‪:‬اینسیاست هاباعثهمگراییدر حوزهمحیط زیستمی شودو به عنواناسناد‬ ‫باالدستی و نقشه راه‪ ،‬زمینه مهمی برای دستیابی به توسعه پایدار را فراهم اورده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیســت اســتان تهران‪ ،‬بسترســازی برای همکاری های بیشتر بین المللی در حوزه‬ ‫محیط زیست را یک اولویت دانست و گفت‪ :‬در نتیجه این ارتباطات بین المللی‪ ،‬سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫انتقالفناوریو تبادالتبین المللیفراهممی شود‪.‬‬ ‫اموزش تاب اوری‬ ‫راه افزایش توانمندی‬ ‫نسل امروز‬ ‫روان شناسانمعتقدندنسلامروز بایداموزشببینندتا‬ ‫بتواننددر مقابلمشکالتو مصائبروزگار تاببیاورند‪.‬‬ ‫زهره مهرنورزی‪ :‬زندگی باال و پایین دارد این صحبت‬ ‫مادربــزرگ بــود وقتی که مــادر را از اوضاع کالفه می دید‬ ‫همیشه ســعی می کرد از زندگی خودش بگوید که برای‬ ‫ما تجربه شود مثل وقتی که پدربزرگ ورشکست می شود‬ ‫و مادربزرگ مجبور می شود باروبنه اش را جمع کند و به‬ ‫روســتای پدری اش برود‪ .‬می گفت‪ :‬در دســتی تنگی ها و‬ ‫سختی های زندگی یادتان باشد ادمی از اسب می افتد؛‬ ‫ولــی از اصــل نه‪ .‬پس باید برای بلندشــدن و پشــت ســر‬ ‫گذاشتن سختی های زندگی تالش و همت به خرج داد و‬ ‫صبور بود نه اینکه کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرد‬ ‫و پیش دوست و دشمن سفره دلش را باز کند‪ .‬مادربزرگ‬ ‫استاد زندگی من و دیگران بود‪ .‬در واقع او به ما تاب اوری‬ ‫را می اموخت‪ .‬اما در زندگی های نسلی جدید مادربزرگ‬ ‫گهــا یا در جــای دورتری از انها زندگی می کنند‬ ‫و پدربزر ‬ ‫و یــا در خانــه ســالمندان زندگی می کننــد و نمی توانند‬ ‫بــا نو ههــا ارتباط بگیرند تا تجربه خود را به نســل بعد‬ ‫از خودشــان انتقــال دهنــد‪ ،‬واین در حالی اســت دنیای‬ ‫امروز پر از رویدادهای غیرقابل پیش بینی و ناگوار است‪.‬‬ ‫خانواده های امروز باتوجه به ســرعت تغییر سبک های‬ ‫زندگی و مسئله شکاف نسلی در معرض خطر هستند و‬ ‫باید به منظور مقابله با مشکالتشان اموزش هایی ببینند‬ ‫تــا تــاب اوری خانواده را باال ببرنــد و در نتیجه رویارویی‬ ‫انهــا را بــا مســائل و مشــکالت اســان تر ســازد‪ .‬درواقــع‬ ‫تاب اوری کیفیت روا نشــناختی است که به برخی افراد‬ ‫اجازه می دهد در برابر نامالیمات زندگی زمین بخورند‬ ‫و حداقــل بــه همــان قــدرت قبلــی بازگردند‪ .‬تــاب اوری‬ ‫توانایــی کنــار امــدن با شکس ـت ها و بازیابی پــس از ان‬ ‫است‪ .‬زیبا جعفری روان شناس درباره اهمیت تاب اوری‬ ‫می گوید‪ :‬افراد تاب اور به جای ناامیدی یا پنهان شدن در‬ ‫مقابل مسائل با استفاده از راهبردهای مقابله ای ناسالم‪،‬‬ ‫یشــوند‪ .‬انها از مهارت های‬ ‫با مشــکالت زندگی روبرو م ‬ ‫مقابله ای سالم برای مقابله با چنین مشکالتی استفاده‬ ‫می کنند تا قدرت و رشد را تقویت کنند‪ ،‬و اغلب قوی تر از‬ ‫قبلظاهر می شوند‪.‬اینمقالهعالئم‪،‬انواعو عللمهارت‬ ‫تاب اوری را موردبحث قرار می دهد‪ .‬همچنین برخی از‬ ‫اســتراتژی هایی را پوشــش می دهد که افراد می توانند‬ ‫از انها برای انعطاف پذیری بیشتر استفاده کنند‪ .‬او می‬ ‫ک های‬ ‫افزاید‪ :‬با توجه به پیامد های ناشی از تفاوت سب ‬ ‫ف نســلی در ســا ل های اخیر‪ ،‬الزم اســت‬ ‫زندگی و شــکا ‬ ‫بحث تاب اوری خانوادگی مورد توجه کارشناســان قرار‬ ‫گرفتــه و از طریــق اموزش به خانواده ها ســطح ان ارتقا‬ ‫یابد‪ .‬این روانشناس درباره بیناد علمی تاب اوری گفت‪:‬‬ ‫تــاب اوری معــادل واژه ‪ Resilience‬اســت‪ .‬در فرهنــگ‬ ‫لغت‪ ،‬این کلمه‪ ،‬خاصیت کشسانی‪ ،‬بازگشت پذیری و‬ ‫ترامـپ و دیکتاتورهـای تاریـخ‬ ‫ارتجاعی معنا شــده اســت‪ .‬اصطالح تاب اوری در اصل‬ ‫و ابتــدا در متالــوژی برای نشــان دادن قابلیت مواد برای‬ ‫برگشــت به حالت اولیه بعد از کشــیده یا فشرده شدن‬ ‫و مقاومت در برابر ضربه یا فشــار مداوم اســتفاده شده‬ ‫است‪ .‬در طب و روانشناسی نیز نشان دهنده مقاومت‬ ‫جسمانی‪،‬بهبودیخودانگیختهوتواناییبرقراریمجدد‬ ‫ش زا است و در واقع به‬ ‫تعادل هیجانی در موقعیت تن ‬ ‫ویژگی هایی اشــاره دارد که در سرعت میزان بهبود بعد‬ ‫از رویارویــی بــا تنــش مشــارکت دارنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫واقــع روانشناســی‪ ،‬تــاب اوری را یک توانایی برای غلبه‬ ‫کردن بر مشــکالت زندگی و قویتر شــدن فرد در نتیجه‬ ‫روبه روشدن با این مشکالت می داند‪ ،‬به طوریکه افراد‬ ‫تاب اور می توانند شرایط بهتری برای زندگی کردن فراهم‬ ‫کنند‪.‬انهامهارت هایحلمسالهرا گسترشمی دهندو در‬ ‫برابر استرس مقاومتر هستند‪ .‬این روانشناس افزود‪ :‬برای‬ ‫یهایی کهممکناستدر زندگیهمه‬ ‫مشکالتو سخت ‬ ‫ما وجود داشته باشد‪ ،‬قدرت پیشگویی کننده ای وجود‬ ‫ندارد؛ بلکه این خودمان هســتیم که این قدرت را برای‬ ‫یشــویم‪ .‬در واقع این قــدرت از درون خود‬ ‫انــان قایل م ‬ ‫مــا سرچشــمه می گیرد و بــا ویژگی «تــاب اوری» ارتباط‬ ‫ی هــای افرادی‬ ‫پیدا می کند‪ .‬این روانشــناس درباره ویژگ ‬ ‫کــه تــاب اوری بــاال دارند‪ ،‬گفت‪ :‬افراد تــاب اور فعا ل تر‬ ‫و هدفمندترند و با عالقه و هیجان زندگی می کنند‪ .‬انها‬ ‫قدرت انتخاب دارند و مسوولیت زندگی خود را به عهده‬ ‫می گیرند‪ .‬انها وقتی در زندگی با موقعیت های استرس زا‬ ‫رو به رو می شوند ان را نه انکار می کنند و نه با خشونت‬ ‫باانمواجهمی شوند‪،‬بلکهمی پذیرند‪.‬او در ادامه گفت‪:‬‬ ‫تاب اوریقدرتجایگزینیافکار و روش هایتفکر مثبت‬ ‫را به جای تفکر منفی به فرد می دهد و موجب می شود‬ ‫افرادبتوانندهیجان‪،‬تعارضو تنشرامدیریت کنند‪.‬خبر‬ ‫خوب ان که این صفت در همه افراد قابل ایجاد‪ ،‬اموزش‬ ‫و ارتقاء است و هر چند بهترین زمان ان دوران کودکی و‬ ‫از طریق حمایت والدین و معلمان و تشویق انها برای‬ ‫حل مشــکالت اســت امــا در بزرگســالی نیز می تــوان با‬ ‫شناخت و تمرین‪ ،‬انسان سرسخت و تاب اور شد‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش تاب اوری در جامعه‬ ‫ایــن روان شــناس بــا اشــاره به ضــرورت افزایــش‬ ‫تــاب اوری در جامعــه گفــت‪ :‬ارتقــا تــاب اوری‬ ‫منجــر بــه رشــد افــراد در به دس ـت اوردن تفکــر و‬ ‫مهارت هــای خودمدیریتــی بهتــر و دانــش بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن تــاب اوری بــا روابــط حمایتــی‬ ‫والدیــن‪ ،‬همســاالن و دیگــران و همچنیــن بــا‬ ‫باورهای فرهنگی و ســنتی به افراد برای مقابله با‬ ‫ضربه هــای غیرقابل اجتنــاب زندگی کمــک می کند‪.‬‬ ‫تــاب اوری در انــواع رفتارهــا‪ ،‬افــکار و اعمــال‬ ‫می تواند اموخته شــود و ان را می‪‎‬توان در سرتاســر‬ ‫احمـد رفیعـی | رویـداد امـروز‬ ‫خال بین دو سکوت!‬ ‫دوره زندگــی توســعه داد‪ .‬او افــزود‪ :‬تــاب اوری‬ ‫موجــب افزایــش عاطفــه مثبــت‪ ،‬عزت نفــس و‬ ‫مقابلــه موفــق بــا تجربیــات منفــی و همچنیــن‬ ‫کاهــش عاطفــه منفــی اســت‪ .‬از ســویی دیگــر‬ ‫ویژگی هــای مثبت اشــخاص تــاب اور‪ ،‬لذت بردن از‬ ‫چالــش‪ ،‬تفســیر مثبــت هیجانات منفی و اســتفاده‬ ‫از راهبردهای انطباقی متناســب با موقعیت اســت‬ ‫کــه ایــن راهبردهــا باعــث می شــود فــرد با نــگاه و‬ ‫دیدگاهــی متفــاوت به ارزیابــی رویدادها و وقایع‬ ‫منفــی بپــردازد‪ ،‬در نتیجــه‪ ،‬ناراحتــی و تنیدگــی‬ ‫کمتــری را تجربــه کند و بهتر با ان رویداد کنار اید‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬در واقــع رفتارهــای تاب اورانــه بــه افراد‬ ‫کمــک می کنــد تــا بــر تجــارب منفــی چیره شــوند و‬ ‫حتــی انهــا را به تجارب مثبت در خودشــان تبدیل‬ ‫کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه روان شناســان در‬ ‫مفهــوم تــاب اوری دو وجــه را مهــم می دانند‪ .‬اول‬ ‫اینکــه فــرد یــک حادثه یا رویداد اســیب زا و فشــار‬ ‫و ســختی را تجربــه می کنــد و دوم اینکــه در برابــر‬ ‫این حوادث انعطاف پذیر اســت و برای بازگشــت‬ ‫بــه عملکــرد و کارکردهــای معمــول خــود دســت‬ ‫بــه جبــران می زنــد‪ .‬افــراد تــاب اور توانایــی ترمیم‬ ‫ضربه هــای روانی وارد شــده به انهــا و فائق امدن‬ ‫بــر ســختی را دارنــد‪ .‬جعفــری در خصــوص مســئله‬ ‫تاب اوری خانواده ها گفت‪ :‬یکی از مسائلی که در‬ ‫موردبحث تقویت بنیان خانواده مطرح می شــود‪،‬‬ ‫مســئله تــاب اوری خانــواده اســت‪ .‬در تــاب اوری‬ ‫خانــواده بایــد پذیرش هــا و انعطاف پذیری هایــی‬ ‫اتفــاق بیفتــاد‪ .‬در ســال های اخیــر باتوجه به تضاد‬ ‫ســبک زندگــی‪ ،‬شــکاف بیــن نس ـل ها و بیــکاری‬ ‫کرونــا و باتوجه بــه بیماری هــای رایــج دیگــری از‬ ‫قبیــل اســترس‪ ،‬افســردگی و اختــاالت شــخصیتی‪،‬‬ ‫الزم اســت تــا تــاب اوری خانواده به افــراد اموزش‬ ‫داده شــود‪ .‬او افزود‪ :‬مســائلی که اخیرا در جامعه‬ ‫شــاهد انهــا هســتیم در اکثــر خانواده هــا پذیرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬چیزی که باید به ان بپردازیم مســئله‬ ‫تــاب اوری خانــواده و اموزش به انها برای داشــتن‬ ‫انعطاف پذیــری اســت‪ .‬والدیــن بپذیرند که ســبک‬ ‫زندگــی فرزندانشــان این گونــه اســت و به ان مدل‬ ‫اســتقالل احترام قایل شــوند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما باید‬ ‫بــا اموزش تاب اوری به خانواده ها و افراد به انها‬ ‫بیاموزیــم کــه چگونــه ایــن تضادهــا و ســبک های‬ ‫مختلــف زندگــی را بپذیرند و با ان کنار بیایند‪.‬‬ ‫تقویت مهارت تاب اوری‬ ‫محمدجــواد رضایی روا نشــناس و مشــاور خانواده‬ ‫در توضیح بیشــتر اهمیت تــاب اوری تصریح کرد‪ :‬وقتی‬ ‫مردم انعطاف پذیر هستند‪ ،‬خود را به عنوان بازماندگان‬ ‫می بینند‪ .‬انها می دانند که حتی زمانی که کارها سخت‬ ‫است‪ ،‬می توانند تا زمانی که از پس ان برایند‪ ،‬به راه خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬او با بیان اینکه افراد می توانند تاب اوری در‬ ‫خود تقویت کنند و حتی والدین می توانند به کودکان‬ ‫خودکمککنندتاانعطاف پذیر شوندافزود‪:‬خوداگاهی‪،‬‬ ‫پرهیز از افکار منفی‪ ،‬پشتیبان و حمایت نقش زیادی از‬ ‫ارتقا تاب اوری دارد‪.‬‬ ‫چگونگی کاهش نامالیمتی ها‬ ‫رضایــی در خصــوص مراحل تــاب اوری بیان کرد‪:‬‬ ‫درک اینکــه چگونــه معموال به اســترس و نامالیمات‬ ‫پاســخ می دهیــد اولیــن گام ب هســوی یادگیــری‬ ‫اســتراتژی های ســازگارتر اســت‪ .‬خوداگاهی همچنین‬ ‫شــامل درک نقــاط قــوت و شــناخت نقــاط ضعــف‬ ‫اســت‪ ،‬افــراد انعطاف پذیــر می تواننــد موقعیت های‬ ‫منفی را واقع بینانه ببینند‪ ،‬اما به گونه ای که بر سرزنش‬ ‫یــا تفکــر در مــورد چیزهایی که نمی توان تغییــر داد‪،‬‬ ‫تمرکــز نکننــد‪ .‬به جای اینکــه نامالیمــات را غیر قابل‬ ‫غلبــه در نظر بگیریــد‪ ،‬افکار را مجــددا تنظیم کنید تا‬ ‫بــه دنبــال را ههــای کوچــک بــرای مقابله با مشــکل و‬ ‫ایجاد تغییراتی باشید که به شما کمک کند‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬شــاید یکــی از دالیــل اینکــه بانــوان در تحمــل‬ ‫قتــر هســتند همیــن ارتبــاط‬ ‫ســختی ها از مــردان موف ‬ ‫کالمی انها با همنوعانشان است چرا که صحبت کردن‬ ‫در مــورد مشــکالت زندگی انها را از بیــن نمی برد‪ ،‬اما‬ ‫اشتراک گذاری با یک دوست یا یکی از عزیزان حامی‬ ‫می توانــد باعــث شــود مردم احســاس کنند که کســی‬ ‫را دارنــد کــه می توانــد از توســعه تــاب اوری حمایــت‬ ‫کنــد‪ .‬بحث کردن درباره مســائل بــا دیگران همچنین‬ ‫می تواند به افراد کمک کند تا در مورد چالش هایی که‬ ‫با ان روبه رو هستند بینش پیدا کنند یا حتی ایده های‬ ‫جدیــدی بــرای مدیریــت انها ارائه دهنــد‪ .‬برای کمک‬ ‫بــه کــودک در ایجاد یک شــبکه حمایتی‪ ،‬بزرگســاالن‬ ‫تهــای اجتماعی خــوب مانند‬ ‫بایــد ســعی کنند مهار ‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــتن احساســات‪ ،‬همدلــی‪ ،‬همکاری‬ ‫و کمــک بــه دیگــران و ابــراز قدردانــی را الگوبــرداری‬ ‫کننــد و به یاد داشــته باشــند که رفتار خــوب کودک را‬ ‫تقویــت کنند‪ .‬کنترل شــرایط در تاب اوری این مشــاور‬ ‫خانــواده افــزود‪ :‬کنتــرل شــرایط موجــود بســیار مهــم‬ ‫است وقتی با یک بحران یا مشکل مواجه می شویم‪،‬‬ ‫یتــوان به راحتــی تحت تاثیــر چیزهایی قــرار گرفت‬ ‫م ‬ ‫که بســیار فراتر از کنترل ما هســتند‪ .‬به جای اینکه ارزو‬ ‫کنیــم راهی برای بازگشــت به گذشــته یا تغییر چیزها‬ ‫وجود داشت‪ ،‬تمرکز بر انچه می توانیم مستقیما تاثیر‬ ‫بگذاریــم می توانــد مفید باشــد‪ .‬بزرگســاالن همچنین‬ ‫می تواننــد با صحبت در مورد موقعیت خود و کمک‬ ‫به انها در برنامه ریزی برای چگونگی واکنش کودکان‪،‬‬ ‫این مهارت را تشــویق کنند‪ .‬بی تردید اگر تاب اوری را‬ ‫به عنوان یک مهارت از مدارس گرفته تا دانشگاه یکی‬ ‫از برنام ههــای جنبــی موردتوجه قرار گیــرد در تربیت‬ ‫نسل صبور نقش مهمی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مــن چیــزی نگفتــم‪.‬‬ ‫البتــه چیــزی هم نداشــتم‬ ‫کــه بگویــم‪ .‬مگــر مــن‬ ‫عــادت دارم همین طوری‬ ‫جلد ‪81‬‬ ‫حــرف بزنــم؟! شــما‬ ‫کــه پــای ایــن ســتون‬ ‫نشســته اید و بی خوابــی کشــید ه اید و تحمــل‬ ‫کرد ه ایــد و ان را خواند ه ایــد‪ ،‬قضــاوت کنیــد‪.‬‬ ‫خــوب اگــر بــرای اولین بــار اســت کــه حاضــر‬ ‫شــد ه اید‪ ،‬خــوب مثــل خود‪ ،‬خــود من باشــید‬ ‫که حرفی نزدم‪ ،‬شــما هم ســکوت پیشــه کنید‬ ‫که در مزایای ســکوت حکمای چین و ماچین‪ ،‬کتاب ها نوشــته اند و حر ف های‬ ‫بســیاری سینه به ســینه از ایــن قــاره به ان قاره رفته اســت‪ .‬راســتش را بخواهید‬ ‫بیشــتر حر ف هــای جهــان‪ ،‬یا تعبیر همین ســکوت اســت یــا پرکننده خال بین دو‬ ‫ســکوت! به هرحــال االن مشــخص شــد که مــن چیــزی نگفتم؛ ولی مقــام کبابی‬ ‫کمــی دلخــور بودنــد و گفتنــد‪ :‬به جــای این همه حرف زدن‪ ،‬بــرو کتاب بخوان!‬ ‫شــما کــه مــی دانید من چقــدر کتاب می خوانم؟! اگــر نمی دانید بایــد بگویم‬ ‫کــه خیلــی خیلی شــاید هم خیلی شــاید هم معمولی شــاید هــم کمی کتاب می‬ ‫خوانم‪ .‬مقام کبابی دل من را در کنار این گوشــت ها که کباب می کرد‪ ،‬کباب‬ ‫کــه هیــچ ســوزاند!!! ان هــم پیش یک رفیــق قدیمی! بیش از دو ســاعت پیش‬ ‫با او ا شــنا شده بودم‪.‬‬ ‫شــما باشــید بــه دوســتتان جلــوی دوســتش مــی گویــد‪ :‬بــرو کتــاب بخــوان!‬ ‫حــاال فکــر مــی کنیــد مقــام کبابــی خــودش داشــتند چــه کتابــی مــی خواندند؟‬ ‫اســرار اســمان ها در هفت دقیقه یا چگونه می توانیم با یک تمســاح دو ســت‬ ‫شــویم؟ خیر ایشــان کتاب هزاران روز خاطره را می خواندند‪ .‬کتاب «هزاران‬ ‫روز خاطره» رمانی نوشــته «شــنون هیل» اســت که نخســتین بار در سال ‪2007‬‬ ‫بــه انتشــار رســید‪ .‬شــنون هیــل‪ ،‬زاده ‪ 26‬ژانویــه ‪ 1974‬در ســالت لیک ســیتی ‪،‬‬ ‫یوتــا یــک نویســنده امریکایــی اســت کــه در درجــه اول داســتان خیا لــی بــرای‬ ‫بزرگســاالن مــی نویســد‪ ،‬از جملــه کتــاب ا کادمی پرنســس و دختر غــاز ‪ .‬اولین‬ ‫رمان او برای بزرگســاالن‪ ،‬ا ســتینلند‪ ،‬در ســال ‪ 2013‬به یک فیلم اقتبا ســی شــد‪.‬‬ ‫او فــارغ التحصیــل دانشــگاه یوتــا و دانشــگاه مونتانا اســت‪ .‬او همچنین کتاب‬ ‫هایــی بــا همســرش دیــن نوشــته اســت‪ .‬در ایــن کتــاب مــی توانیــد مطالب زیر‬ ‫را دنبــال کنیــد‪« :‬بانو ســارن» بــه همراه ندیمه اش «دشــتی»‪ ،‬بــه خاطر راضی‬ ‫نشــدن به ازدواج با «لرد کا ســار » تو ســط پدرش در برجی زندانی شــده است‪.‬‬ ‫ان هــا در ا یــن ز نــدان‪ ،‬غذا و چوب کافی برای هفت ســال را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫«کان تگــوس»‪ ،‬مــردی کــه «بانــو ســارن» همیشــه بــه او عالقــه منــد بــوده‪ ،‬به‬ ‫بــرج مــی ایــد و تــاش مــی کنــد بانــو را ببیند‪« .‬ســارن» اما بــا او صحبــت نمی‬ ‫کنــد و در عوض‪ ،‬از «دشــتی» می خواهــد که به جای‬ ‫خــودش‪ ،‬بــا «کان تگــوس» حــرف بزند‪ .‬مــرد قول می‬ ‫دهــد کــه بازخواهــد گشــت و ان هــا را از بــرج نجات‬ ‫خواهــد داد امــا در همیــن حــال‪« ،‬لــرد کاســار » از راه‬ ‫مــی رســد‪ .‬ایــا «دشــتی» مــی توانــد «بانو ســارن» را از‬ ‫ایــن مخصمه نجات دهد؟‬ ‫سفر کاغذی با سقراط و دیگران برای زندگی بهتر‬ ‫همین جابودکهطعمانزواراچشیدهبود‪.‬بهنظرم‬ ‫لیال شهبازیان می ایــد مونتنی هم مثل من درون گرا بــوده‪ ،‬از ان‬ ‫رویداد امروز‬ ‫مدل درون گراها که اگر جایش باشــد برون گرایی‬ ‫معقولــی هم نشــان می دهنــد‪ .‬مــا درونگراهــای‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گوشیموبایلرابهدستگرفته ایوبی هدف معاشرتیمی توانیمعالم وادمرافریببدهیم؛البته‬ ‫در اینترنــت و فضای مجــازی می چرخی‪ .‬حالت که تاوانش را هم می دهیم‪ .‬تظاهر به برونگرایی‬ ‫هم خوش نیســت‪ .‬این اتفاقات بیشــتر از دو ماه شــیر ه وجودمان را می کشــد‪ .‬ادم از پا درمی اید‪».‬‬ ‫اخیــر در کشــور دل ودماغ برایت نگذاشــته‪ ،‬برای ای نهــا جمالتــی از کتاب «ســقراط اکســپرس» با‬ ‫خیلی هانگذاشته‪.‬بعداتفاقیصفحه ایجلویت ترجمه شــادی نیک رفعت منتشــر شــده در نشر‬ ‫باز می شود و دقیقا نوشته روی ان توصیف حال گمان اســت که خواندنشان حال مرا بهتر کرد‪ .‬با‬ ‫توست‪.‬دقیقادیروز اینوضعیتبرایمپیش امد‪ .‬تحقیق بیشتر درباره ان متوجه می شوم که از ان‬ ‫«اندو هادمیرادرهممی شکند؛می توانداو رافلج دست کتاب هایی است که به فلسفه در زندگی‬ ‫کند‪ .‬اندوه می تواند به ادمی انگیزه هم ببخشد‪ .‬روزمره می پردازند و خواندن این کتاب ها برای ما‬ ‫همین اندوه بود که شاه جهان‪ ،‬امپراتور گورگانی‪ ،‬ادم هایایندنیایپیچیدهبازندگیواحوالمتغیر‬ ‫را واداشــت تــا بــه یــاد همســر فقیــدش عمــارت چقدر نیاز است‪.‬‬ ‫تاج محل را بنا کند‪ .‬جان میلتون نویسنده هم ان‬ ‫«سقراط اکسپرس»‪ ،‬داستان مشاهده‪ ،‬تامل و‬ ‫هنگام که در اندوه ازدست دادن همسر و دختر و تفکر است؛داستانیبرایزیر سوالبردنتجربه ها‬ ‫بینایی اشکنجینشستهبوددستبردبهنوشتن و اهدافزندگیفردیو پرسیدنچراها‪.‬نویسنده‬ ‫بهشت گمشده و باز همین اندوه بود که مونتنی با کمک بزرگ ترین متفکران تاریخ در سراسر دنیا‪،‬‬ ‫را سه ردیف پل ه مارپیچی کشاند بر فراز باالخانه از سقراط گرفته تا نیچه و از ثورو تا سایمون وی‪،‬‬ ‫سرخ فامبرجو بارویی‪،‬چیزیبهبلندییکتپه‪،‬تا خواننده را همراه خود با قطار به سفری فلسفی‬ ‫بتواند خود را بسپارد به باد؛ جستارها را هم همان و درعی نحــال دلپذیر م یبــرد‪ .‬او راه زیادی را طی‬ ‫جا می نوشت‪ .‬زیبایی از دل رنج زاده می شود ‪ ...‬می کند و به خاســتگاه فلســفه های بــزرگ تاریخ‬ ‫با سونیا راه پله ای مارپیچی را می رویم باال‪ ،‬همان می رود و سعی می کند اگاهانه اندیشیدن را به ما‬ ‫پله هایی که مونتنی‪ ۴۵۰‬سال قبل می رفت باال‪ .‬بیاموزد‪ .‬نویسنده زندگی مدرن امروزی و فلسفه‬ ‫را کنار هم قرار می دهد و با بیانی بســیار ســاده و‬ ‫گاهیشوخ طبعانه‪،‬بهمانشانمی دهدکهچطور‬ ‫می توان از اندیش ه این بزرگان برای بهبود کیفیت‬ ‫زندگــی خود بهره برد‪ .‬درباره هوس ســیری ناپذیر‬ ‫خود به کسب اطالعات زیاد که به بسیاری از انها‬ ‫نیاز نداریموفایده ایهمبرایمانندارنددر بخشی‬ ‫از کتاب می خوانیم که ما گرســنه ایم‪ .‬می خوریم‬ ‫و می خوریم و بیشتر می خوریم‪ ،‬اما همچنان باز‬ ‫گرسنه ایم‪ .‬گاهی این گرسنگی را در قالب ضعف‬ ‫وبی حالیتجربهمی کنیمودیگر اوقات‪،‬هنگامی‬ ‫که جهان زیروروگشته و ترس ازادانه پرسه می زند‪،‬‬ ‫این گرســنگی فزونــی می یابــد و خیــال دارد ما را‬ ‫تحلیلببرد‪.‬تلفن هایهوشمندخودرابرمی داریم‪.‬‬ ‫می توانیمباحرکتیکانگشتبه تمامیدانش‬ ‫بشــری‪ ،‬اعم از مصر باستان تا فیزیک کوانتومی‪،‬‬ ‫دسترسی یابیم‪ .‬ته ان را درمی اوریم‪ ،‬اما همچنان‬ ‫گرسنه ایم‪ .‬این گرسنگی سیری ناپذیر چیست؟ ما‬ ‫انچهفکر می کنیمنمی خواهیم‪.‬ماخیالمی کنیم‬ ‫اطالعات و دانش ان چیزی است که می خواهیم‪.‬‬ ‫این طور نیســت‪ .‬ما خرد می خواهیــم و این ها با‬ ‫هــم تفاوت دارند‪ .‬اطالعات حقایقــی درهم اند‪،‬‬ ‫دانش بی نظمی سازمان یافته اســت‪ .‬خرد از این‬ ‫حقایق درهم و بی نظم گره گشــایی می کند‪ ،‬به‬ ‫انها معنا می بخشد و ما را به نحو ه استفاد ه بهتر‬ ‫از انهارهنمونمی سازد‪.‬تفاوتمیاندانشو خرد‬ ‫در نــوع انهاســت نــه در مرتب ها نها‪ .‬دانش بیشــتر‬ ‫لزوما به معنای خرد بیشتر نیست و در حقیقت‬ ‫ً‬ ‫می توانداز خردمانبکاهد‪.‬می توانیمزیادبدانیم‪،‬‬ ‫ودرعین حالاشتباهبرداشتکنیم‪.‬‬ ‫خوبکهفکرمی کنممی بینمکهواقعابسیاری‬ ‫از اطالعاتیکهماهر روز در فکر خودانبار می کنیم‬ ‫نه تنها کمکی به ما نمی کنند؛ بلکه با شلوغ کردن‬ ‫ذهنو خاطرمان‪،‬انانرژیرا کهنیاز داریمتاصرف‬ ‫موضوعاتمهمزندگی مان کنیمبهایناطالعات‬ ‫نامفیدوچه بسااسیب رساناختصاصمی دهیم‪.‬‬ ‫«سقراط اکسپرس» کتاب خواندنی و مفیدی‬ ‫اســت‪ .‬تولد یکی از دوســتان کتاب خوانم است‪.‬‬ ‫ایــن کتاب را در لیســت خرید هدیه بــرای او قرار‬ ‫می دهم‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1556

روزنامه رویداد امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه رویداد امروز 1551

روزنامه رویداد امروز 1551

شماره : 1551
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه رویداد امروز 1548

روزنامه رویداد امروز 1548

شماره : 1548
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه رویداد امروز 1546

روزنامه رویداد امروز 1546

شماره : 1546
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه رویداد امروز 1545

روزنامه رویداد امروز 1545

شماره : 1545
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه رویداد امروز 1544

روزنامه رویداد امروز 1544

شماره : 1544
تاریخ : 1401/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!