روزنامه رویداد امروز شماره 1493 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1493

روزنامه رویداد امروز شماره 1493

روزنامه رویداد امروز شماره 1493

‫سرمقاله‬ ‫تالش برای ادامه حیات‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 26‬ابان ماه‪1401‬‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫‪ 17‬نوامبر‪ 22 | 2022‬ربیع الثانی‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1493‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫سمنان‬ ‫شماره‬ ‫رکوردهایی که شکسته می شود‬ ‫‪39‬‬ ‫سنگینی تقاضا در بازار اجاره مسکن‬ ‫سمنان‬ ‫اقتصاد‬ ‫بیشترین اعتبار‬ ‫برای تقویت‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫در نظر گرفته شود‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫بیشترین اعتبار برای تقویت شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شود‬ ‫ســید محمدرضا هاشــمی؛ استاندار ســمنان‪ :‬در بحث تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‪ ،‬برای استان سمنان سهمیهای‬ ‫بالغبر ‪ ۶۳۰‬میلیارد تومان تسهیات در نظر گرفتهشده بود که تاکنون ‪ ۸۱۲‬میلیارد تومان بیش از ‪ ۱۲۶‬درصد‬ ‫پرداختشــده اســت‪ .‬در بحــث تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجه نیز باید بیشــترین اعتبار برای تقویت شــرکتهای‬ ‫دانشبنیاندر نظر گرفتهشود‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی اشنایی با شیوه زندگی‬ ‫سالم در شرکت برق منطقهای سمنان‬ ‫سید جواد ضیاءالحق دکترای فیزیولوژی (تغذیه‬ ‫و متابولیسم ورزشی) و عضو هیئتعلمی دانشگاه‬ ‫ازد اســامی واحــد شــاهرود و مــدرس ایــن دوره‪،‬‬ ‫انجام فعالیت بدنی با توجه به ویژگیهای فردی‬ ‫و محیطــی و لــزوم بهرهگیــری از دانــش و تجربیات‬ ‫متخصصــان علــوم مختلــف در کســب ســامت و‬ ‫ارامــش جســمی و روانــی را مهم دانســت و افزود‪:‬‬ ‫بــا توجه به رشــد صنعتی شــدن در جامعــه امروز‪،‬‬ ‫کمتحرکی یکی از اساسیترین نگرانیهای دولتها‬ ‫و کارشناســان اســت کــه باعــث بــروز نارســائیهای‬ ‫بســیاری ازنظــر جســمی و روحــی بــرای انســانها‬ ‫شده است‪ .‬او فراگیری بیماریهایی چون کمردرد‪،‬‬ ‫بیماریهــای قلبــی و عروقــی‪ ،‬پا درد و ‪...‬در ســنین‬ ‫جوانی را از ارمغان دنیای مدرنیته دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دور شدن از زندگی سنتی و نامناسب بودن‬ ‫تغذیه‪ ،‬نبود بهداشت در محیط کار و کمتحرکی را‬ ‫میتوان از عوامل ان برشمرد‪ .‬ضیاءالحق در ادامه‬ ‫افــزود‪ :‬تطبیــق کار بــا مقتضیات روحی و جســمی‪،‬‬ ‫پیشــگیری از حــوادث و بیماریهــای شــغلی و غیر‬ ‫شغلی‪ ،‬اموزش بهداشت فردی و مسائل مربوط به‬ ‫کار‪ ،‬تشخیص زودرس و درمان بیماریها‪ ،‬توجه به‬ ‫مسائل و مشکات کارکنان و انجام تنها ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫ورزش در روز میتواند بهسامت جسمی و روحی‬ ‫کارکنــان کمــک کرده و گامی بلنــد در جهت ارامش‬ ‫زندگــی انها باشــد‪ .‬مــدرس ایــن دوره همچنین در‬ ‫خصــوص مســائلی همچــون فعالیتهــای بدنــی‬ ‫مناسب در روز‪ ،‬در محیط کار– استفاده از تجهیزات‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانسمنان گفت‪:‬میزان‬ ‫سرمایهگذاری در زمینهای واگذارشده در شهرکهای صنعتی این‬ ‫استان طی نیمه نخست سال ‪ ۱۴۰۱‬بیش از ‪ ۳۴۵‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫محمدرضــا باقــری ابراز داشــت‪ ۸۶ :‬هکتار اراضی شــهرکهای‬ ‫صنعتی طی نیمه نخست ‪ ۱۴۰۱‬واگذار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان ســمنان افزود‪:‬‬ ‫این میزان اراضی صنعتی به ‪ ۶۱‬سرمایهگذار در شهرکها و نواحی‬ ‫صنعتی استان سمنان واگذار شد‪ .‬باقری بیان کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امسال‪ ۳۴ ،‬واحد تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی‬ ‫استان سمنان به بهرهبرداری رسید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬میزان سرمایهگذاری‬ ‫انجامشده این واحدهای صنعتی بر اساس مجوزهای صادره ‪۳۴۵‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومان بود‪ .‬مدیرعامل شــرکت شــهرکهای‬ ‫صنعتی استان سمنان با اشاره به تولیدات صنایع راهاندازی شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این صنایع در زمینه تولید مواد شیمیایی‪ ،‬فلزی‪ ،‬سلولزی‬ ‫و برق الکترونیک‪ ،‬مشغول به فعالیت شدند و ‪ ۴۲۴‬فرصت شغلی‬ ‫جدید را فراهم کردند‪.‬‬ ‫شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان ســمنان دارای ‪ ۲۰‬شــهرک‬ ‫و ناحیــه صنعتــی و ‪ ۲‬منطقــه ویژه اقتصادی تصویبشــده اســت‬ ‫و از ابتدای دولت ســیزدهم تا شــهریور امســال بهرهبرداری از ‪۷۶‬‬ ‫واحدهای صنعتی در نواحی صنعتی با اشتغال برای یکهزار و ‪۳۹۲‬‬ ‫نفر و سرمایهگذاری ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال محقق شد‬ ‫مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان ســمنان گفت‪ :‬در هفته‬ ‫کتابخوانــی و کتاب و همچنین گرامیداشــت مقام کتابــدار‪۳۰۰ ،‬‬ ‫ویژهبرنامه در سراسر استان برگزار میشود‪ .‬محمد طاهریان ضمن‬ ‫بیــان اینکــه در هفتــه کتــاب و کتابخوانی و گرامی داشــت مقام‬ ‫کتابــدار‪ ۳۰۰ ،‬عنــوان برنامه شــاخص در هشــت شهرســتان اســتان‬ ‫ســمنان برگزار میشــود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬برنامههای فرهنگی و هنری در‬ ‫سطح کتابخانههای شهری و روستایی استان با حضور عاقهمندان‬ ‫به کتاب برگزار میشــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه در این هفته شــاهد‬ ‫برگــزاری چندیــن برنامه رونمایی از کتاب خواهیم بــود‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫برنامههای نقد و بررسی و معرفی کتاب از دیگر برنامههای شاخص‬ ‫هفته کتابخوانی در اســتان سمنان است‪ .‬مدیرکل کتابخانههای‬ ‫عمومــی اســتان ســمنان بابیان اینکــه در این هفته شــاهد برگزاری‬ ‫کارگاههای اموزشی کتابخوانی و قصهگویی نیز خواهیم بود‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬نشستهای مطالعاتی‪ ،‬بازدید از کتابخانههای عمومیها و‬ ‫نمایشــگاه کتاب از دیگر برنامههایی اســت که در هفته کتاب و‬ ‫کتابخوانی در استان برگزار خواهد شد‪ .‬طاهریان بابیان اینکه در‬ ‫ســال جاری برنامه جمع خوانی کتاب را در سراســر اســتان سمنان‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در این هفته کتابدار برتر و مسئول کتابخانه‬ ‫برتر کشوری در استان سمنان تقدیر میشوند‪ .‬او بابیان اینکه تقدیر‬ ‫از انجمن کتابخانههای عمومی استان سمنان بهعنوان انجمن برتر‬ ‫کشــور‪ ،‬از دیگر برنامههای هفته کتابخوانی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هفته‬ ‫کتاب و کتابخوانی از بیست و چهارم ابان اغاز میشود و سراغاز‬ ‫برنامهها نیز تقدیر از فعاالن کتابخوانی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 3۴5‬میلیارد تومان در‬ ‫شهرکهایصنعتیاستان‬ ‫سمنان سرمایهگذاریشد‬ ‫ورزشــی کوچــک در محیــط کار – انجــام تمرینــات‬ ‫مقاومتی و کششی و ‪ ...‬مطالبی را بهصورت عملی‬ ‫و تئوری بیان کرد‪.‬‬ ‫مدیریت بهتر مقررشــده که نهادههای در نظر گرفتهشــده در ‪ ۲‬یا‬ ‫سه مرحله تحویل داده شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مدت قرارداد چهارماهه‬ ‫اســت‪ .‬وی بابیان اینکه اولویت عقد قرارداد با تشــکلهای دامی‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دامدارانی که دارای حداقل یکهزار و ‪ ۵۰۰‬راس‬ ‫دام سبک هستند‪ ،‬نیز میتوانند مستقیما با شرکت پشتیبانی قرارداد‬ ‫منعقد کنند‪ .‬تشکلهای مربوطه و دامداران متقاضی ابتدا باید برای‬ ‫ارائه درخواســت و پیگیری موضوع به مدیریت جهاد کشــاورزی و‬ ‫اداره عشایر شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل کتابخانههایعمومیاستان‪:‬‬ ‫هر کیلووات کاهش‬ ‫‪ 5‬برابر‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫راهانــدازی این ســامانه‪ ،‬دیگر‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬امســال‪ ۹‬هزار و‬ ‫نیــازی بــه مراجعــه حضــوری‬ ‫‪ ۹۰۰‬نفــر متقاضــی اشــتغال در‬ ‫افــراد به دفاتر امداد نیســت‬ ‫ایــن نهــاد درخواســت خــود را‬ ‫و متقاضیان دریافت خدمات‬ ‫ثبتکردندو اعتباراتاینحوزه‬ ‫میتواننــد با مراجعــه به این‬ ‫علی بحیرایی‬ ‫نیز ‪ 2/5‬برابر شــده است‪ .‬علی‬ ‫ســامانه‪ ،‬درخواســت خــود را‬ ‫بحیرایی در نشســت مشــترک‬ ‫ثبت و پیگیری کنند‪ .‬بحیرایی‬ ‫دبیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان بر با بیان اینکه کمیته امداد اســتان ســمنان رتبه‬ ‫همافزایی دو نهاد برای کمک هر چه بیشتر به نخســت کشوری در حوزه اشــتغال را به خود‬ ‫نیازمندان با پیوست فرهنگ رضوی تاکید کرد‪ .‬او اختصــاص داده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ ۹ :‬هزار و‬ ‫با اشاره به راهاندازی سامانه امداد هوشمند و ‪ ۹۰۰‬نفــر‪ ،‬متقاضــی اشــتغال در ایــن نهــاد در‬ ‫کسب رتبه برتر در اجرای این طرح در استان هفت ماه سال جاری درخواست خود را ثبت‬ ‫سمنان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این سامانه در کنار سامانه کردنــد و اعتبــارات ایــن حــوزه نیــز ‪ 2.5‬برابــر‬ ‫مراکــز نیکوکاری‪ ،‬عدالتمحــوری را به همراه شــده اســت‪ .‬او گفت‪ :‬ســمنان جزو پنج اســتان‬ ‫دارد‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان ســمنان با نخستدر حوزهفرهنگی کشور است‪،‬لذا کمیته‬ ‫اشــاره بــه فعالیت ســامانه امداد هوشــمند و امداد استان سمنانهمواره تاش میکند در کنار‬ ‫کارامد با هدف بهبود فرایند خدمترسانی به کمکهای معیشتی پیوستهای فرهنگی را به‬ ‫مددجویان و تحقق شفافیت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با همراهداشتهباشد‪.‬‬ ‫اوتیسم تحت پوشش بیمه سالمت‬ ‫قرار گرفت‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫پوشــش کاملتر بیمه سامت‬ ‫اســتان ســمنان بــا بیــان اینکــه‬ ‫افزودهشدهویاپوششهایشان‬ ‫این بیمه ‪ ۲۷‬بیماری را پوشش‬ ‫تقویتشــده اســت‪ .‬حســینی‬ ‫میدهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اوتیســم و‬ ‫با بیان اینکه ســابقاً تنها پیوند‬ ‫انــواع پیوندهــای عضــو بــه‬ ‫کلیــه انهــم بهصــورت ناقص‬ ‫محمد حسینی‬ ‫فهرســت درمانــی بیماریهای‬ ‫تحــت پوشــش بیمه ســامت‬ ‫تحــت پوشــش بیمه ســامت‬ ‫قرار میگرفت که حاال پوشش‬ ‫افزوده شــد‪ .‬ســید محمد حســینی درباره نحوه مــا به دیگر پیوند اعضا ارتقاء پیداکرده و البته‬ ‫پوشش بیمهای بیماران خاص در سراسر استان کاملتر نیز شــده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در فهرست‬ ‫ســمنان بیان کرد‪ :‬ائیننامه حمایــت از بیماران جدید بیمه ســامت بیماریهای مزمــن روانی‬ ‫صعبالعاج مردادماه سال جاری به پیشنهاد نیز جای دارند‪ .‬حسینی با بیان اینکه از این پس‬ ‫وزارتبهداشتو تصویبهیئتوزیرانمصوب بیمه ســامت به بیماران دیابتــی هم خدمات‬ ‫شد که چند هفته اخیر به بیمه سامت استان میدهــد‪ ،‬گفت‪ :‬اماس‪ ،‬هموفیلی‪ ،‬تاالســمی و‬ ‫سمناناباغشدهاست‪.‬‬ ‫… از دیگر بیماریهای خاص هستند که تحت‬ ‫مدیرکل بیمه سامت استان سمنان با بیان پوشــش این بیمه قرارگرفته اســت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫اینکه بیمه سامت از این پس‪ ۲۷‬بیماری تحت به اینکه بیماران خاص میتوانند از ســه طریق‬ ‫پوشــش قرار میدهــد که برخی از انها ســابقا به عضویت بیمه ســامت دربیایند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫نیز پوشــش داده میشــد و برخــی بیماریهای مراجعه به معاونتهای درمان دانشــگاههای‬ ‫جدید نیز افزودهشــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اوتیســم‪ ،‬علوم پزشکی‪ ،‬مراجعه سازمان بیمه سامت و‬ ‫انواعسرطانها‪،‬سکتههایمغزیو بیماریهای شعب سراسر استان سمنان و همچنین سامانه‬ ‫قلبی عروقی‪ ،‬پیوندها مانند کلیه‪ ،‬کبــد و … در شهروندی در اینترنت سهراهی است که بیماران‬ ‫زمره بیماریهایی هســتند که اخیرا به فهرست خاصمیتوانندبیمهشوند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫امری ارزشــمند و قابلتقدیر بود که محقق شــده است‪.‬‬ ‫جذب حدود‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان بیشتر‬ ‫از سهمیه سمنان از تسهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قانون بودجه‬ ‫اســتاندار ســمنان از جــذب حدود ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومان‬ ‫بیشتر از سهمیه این استان در تسهیات تبصره ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودجه امسال خبر داد و گفت‪ :‬باید در بحث تسهیات‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬نیــز همین روند محقق شــود‪ .‬ســید محمدرضا‬ ‫هاشــمی اظهــار کــرد‪ :‬در بحث تبصــره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‪،‬‬ ‫برای اســتان سمنان ســهمیهای بالغبر ‪ ۶۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫تســهیات در نظر گرفتهشده بود که تاکنون ‪ ۸۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان بیش از ‪ ۱۲۶‬درصد پرداختشــده اســت‪ .‬استاندار‬ ‫ســمنان ادامه داد‪ :‬در بحث تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه نیز‬ ‫باید بیشــترین اعتبار برای تقویت شرکتهای دانشبنیان‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬هاشمی اضافه کرد‪ :‬بانکهای استان‬ ‫نیــز در راســتای تقویــت تولیــد و شــرکتهای دانشبنیان‬ ‫تاکنــون بهخوبــی اقــدام کردنــد کــه در اینــده نیــز‬ ‫باقــدرت ادامــه پیدا خواهد کــرد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬مدیران‬ ‫دســتگاههای اجرایــی طی تعاملهای بین دســتگاهی در‬ ‫راســتای رفــع موانع و مشــکات شــرکتهای دانشبنیان‬ ‫بکوشــند‪ .‬استاندار سمنان بابیان اینکه ‪ ۲‬درصد اعتبارات‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬کشــور متعلــق بــه اســتان ســمنان اســت ادامه‬ ‫داد‪ :‬با اولویت توســعه متوازن همچون گذشته در بحث‬ ‫تخصیــص ســهمیه اعتبــارات تبصــره ‪ ۱۶‬در اســتان اقــدام‬ ‫و شــرکتهای دانشبنیــان بهصــورت ویــژه مدنظــر قــرار‬ ‫میگیرنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬انتظــار مــیرود کــه بانکهای عامل‬ ‫اســتان همچون تبصره ‪ ،۱۸‬در خصوص تســهیات تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬نیــز بــا اقدامــات مطلــوب پــایکار باشــند‪ .‬هاشــمی با‬ ‫اشاره به افزایش سهمیه اب بخش صنعت در این استان‬ ‫افــزود‪ :‬افزایــش دبــی اب تخصیصی ویژه صنعت اســتان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان‬ ‫به ازای هر هیئتعلمی ‪ ۱۴‬دانشجو‬ ‫دارد‬ ‫معاون اموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی استان سمنان نسبت دانشجو به اعضای هیئتعلمی در‬ ‫این دانشگاه را یک به ‪ ۱۴.۲۲‬اعام کرد‪.‬‬ ‫رزیتا هدایتی در نشست جمعی از اعضای هیئترئیسه این‬ ‫دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز امور هیئتعلمی‬ ‫دانشگاه در یک سال اخیر اظهار کرد‪ :‬احکام ترفیع پایه سالیانه‬ ‫اعضای هیئتعلمی و پایه تشویقی و افزایش ضریب سال برای‬ ‫تمامی اعضای هیئتعلمی دانشــگاه صادرشده است‪ .‬معاون‬ ‫اموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫استان سمنان ادامه داد‪ ۱۶:‬عضو هیئتعلمی بهصورت پیمانی‬ ‫و ‪ ۴۰‬عضو هیئتعلمی بهصورت متعهد خدمت و متخصص‬ ‫ضریب ‪ k‬در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان جذب شدند‬ ‫و بااینجذبنسبتتعداددانشجو بهکلاعضایهیئتعلمی‬ ‫این دانشگاه تا ابان ماه امسال به ‪ ۱۴.۲۲‬رسیده است‪ .‬هدایتی‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن مدت ‪ ۱۷ ،۷‬و یک عضو هیئتعلمی دانشــگاه‬ ‫به ترتیب از مرتبه دانشیار به استاد‪ ،‬استادیار به دانشیار و مربی‬ ‫بــه اســتادیار ارتقاء مرتبه علمی یافتنــد و ‪ ۷‬عضو هیئتعلمی‬ ‫از پیمانی به رســمی ازمایشــی و ‪ ۳‬عضو هیئتعلمی از رسمی‬ ‫ازمایشیبهرسمیقطعیتبدیلوضعیتشدند‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان ســمنان نیز‬ ‫بــا اشــاره بــه نقــش مهم اعضــای هیئتعلمــی گفــت‪ :‬اعضای‬ ‫هیئتعلمی بهعنوان پشتیبان امور اموزشی‪ ،‬درمانی و پژوهشی‬ ‫یک دانشــگاه محســوب میشــوند و بــدون تــاش و همکاری‬ ‫شما رسیدن به اهداف دانشگاه ممکن نیست‪ ،‬بنابراین نقش‬ ‫شــما در افزایــش کیفیت امــوزش‪ ،‬درمان و پژوهش بســیار موثر‬ ‫اســت‪ .‬کامران قدس ادامه داد‪ :‬در این مدت دانشــگاه مسیری‬ ‫پرفرازونشــیب داشــته و در حال حاضر نیز ازلحاظ منابع مالی‬ ‫دچار محدودیت هستیم و لذا باید با مدیریت منابع‪ ،‬کارها را‬ ‫پیش ببریم و مســیر توســعه را ادامه دهیم‪ .‬قدس گفت‪ :‬تمام‬ ‫تاشمادر مجموعهدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانبر این‬ ‫است که با بهرهمندی از امکانات موجود در عرصههای مختلف‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش خدمات مطلوب را ارائه کنیم‪ .‬او با‬ ‫اشــاره بــه اینکه عملکرد یکســاله دانشــگاه در ارزیابــی وزارت‬ ‫بهداشــت رتبه خوب ارزیابیشده‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری نشستهای‬ ‫هماندیشیو همفکریباحضور اعضایهیئتعلمینقشموثر‬ ‫و مهمی در حل مسائل موجود و ایجاد نقطه اشتراک در راستای‬ ‫نیلبهاهدافو چشمانداز علمیدانشگاهدارد‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان با اشــاره به‬ ‫اهمیت ارتقای جایگاه علمی دانشجویان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکهدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانباسامت‬ ‫وزندگیمردمسروکار دارند‪،‬ارتقایسطحعلمیایندانشجویان‬ ‫تاثیر بسزاییدر زندگیو سامتمردمخواهد گذاشت‪.‬قدسبا‬ ‫قدردانیاز همکاریو تعاملاعضایهیئتعلمیدر پیشرفتو‬ ‫ارتقایایندانشگاهاظهار کرد‪:‬از اعضایهیئتعلمیدرخواست‬ ‫داریم‪ ،‬طرح و نظر خود را برای بهبود شرایط دانشگاه ارائه کنند‪،‬‬ ‫زیرا دانشــگاه پویاســت و توانایی ان را دارد که مســائل خود و‬ ‫بهتبع ان‪ ،‬مسائل جامعه را حل کند‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲۸‬تن چوب تاغ توسط‬ ‫نیروهای یگان حفاظت اداره منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری میامی‬ ‫رئیــس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرســتان میامی‬ ‫اعام کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار ‪ ۲۸‬تن چوب‬ ‫تاغ از متخلفین کشف و ضبط گردیده است‪ .‬ابراهیم صادقی‬ ‫گفــت‪ :‬یــگان حفاظــت اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری با‬ ‫اجــرای گشــتهای مســتمر شــبانهروزی و برگــزاری ایســت و‬ ‫بازرســی با همکاری و مشــارکت نیــروی انتظامی تمام تاش‬ ‫خــود را جهــت مقابلــه با ســودجویان انجــام داده اســت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬در همیــن راســتا تعــداد ‪ ۱۷‬فقــره پرونــده تخلف به‬ ‫نام متخلفین تشــکیل و به مراجع قضایی ارســال و ‪ ۱۶‬فقره‬ ‫نیز دپوی با صاحب کشــف و ضبط گردیده است‪ .‬صادقی‬ ‫اجرای پروژه پل باکسی دهانه دو‬ ‫متری در محور مواصالتی سرخه‬ ‫سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حملونقل‬ ‫جادهای استان سمنان از اجرای پروژه پل باکسی در ضلع غربی‬ ‫پلیسراه سرخه با هزینهای بالغبر ‪ ۶۹۰۰‬میلیون ریال خبر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬احــداث این پل در راســتای رفاه حال کاربــران جادهای و‬ ‫جلوگیری از خسارات احتمالی در ایام بارش شدید باران و جاری‬ ‫شدن سیاب است‪.‬‬ ‫وحیــد صداقــت از اجــرای پروژه پل باکســی در ضلع غربی‬ ‫پلیــسراه ســرخه خبــر داد و افــزود‪ :‬وجــود نقــاط ســیلخیز در‬ ‫حوزه استحفاظی استان سمنان‪ ،‬این استان را ازنظر بروز خسارت‬ ‫ناشی از سیل بسیار مستعد کرده و پیشگیری و بازسازی مناطق‬ ‫خســارتدیده از ســیاب بــا اســتفاده از پلهــای باکســی بتنی‬ ‫بــه دلیــل کیفیت‪ ،‬ســرعت و ســهولت در ایمنی محورها بســیار‬ ‫موثر اســت‪ .‬سرپرســت معاونت راهــداری اداره کل راهــداری و‬ ‫حملونقلجادهایاستانسمناناظهار داشت‪:‬باتوجهبهاینکه‬ ‫در ســنوات گذشــته بارش نزوالت جوی و جاری شــدن ســیاب‬ ‫موجب ابشســتگی ســطح جاده و در نهایت نشست گلوالی‬ ‫در محــور شــده بــود‪ ،‬اجرای این پل باکســی با هدایت صحیح‬ ‫روان ابهای فصلی‪ ،‬موجب ارتقاء زیرساختهای جادهای این‬ ‫محدوده خواهد شد‪ .‬صداقت اعتبار پروژه پل باکسی دهانه دو‬ ‫متری میدان سرخه را بالغبر ‪ ۶۹۰۰‬میلیون ریال اعام کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن پروژه که اواخر شــهریورماه تحویل پیمانکار شــده تاکنون‬ ‫پیشرفت‪ ۲۵‬درصدی داشته است و انتظار میرود تا پایان سال‬ ‫موردبهرهبرداریقرار گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال وام‬ ‫به ‪ ۱۴۰‬واحد تولیدی سمنان‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و ســهم کشــاورزی ‪ ۶۰‬واحــد‬ ‫و تجــارت اســتان ســمنان‬ ‫بــه ارزش ‪ ۵۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۴۰‬واحــد‬ ‫اســت‪ .‬تشــنه دل بیــان کــرد‪:‬‬ ‫تولیــدی این اســتان به ارزش‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۸۰‬واحــد تولیــدی‬ ‫بالغبــر ‪ ۱۷‬هــزار میلیارد ریال‬ ‫متقاضــی دریافت تســهیات‬ ‫علی تشنه دل‬ ‫تسهیات از بانکهای عامل‬ ‫بــه ارزش حــدود ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫دریافت کردهاند‪ .‬علی تشنه‬ ‫میلیــارد ریــال بــه بانکهــای‬ ‫دل در جلســه کارگــروه تســهیل و رفع موانع عامــل معرفــی شــدند و پرونــده ‪ ۱۴۰‬واحــد‬ ‫تولیــد ایــن اســتان اظهــار کــرد‪ :‬طــی هفــت تولیدی در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ماه امســال‪ ،‬تعــداد ‪ ۳۰۹‬پرونــده مربوط به‬ ‫او گفــت‪ :‬در ایــن جلســه بــا پرداخــت‬ ‫مشــکات ‪ ۲۷۶‬واحــد تولیــدی در جلســات حدود یکهزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال تسهیات‬ ‫کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان رونق تولید به ‪ ۶‬واحد تولیدی استان سمنان‬ ‫بررســی شــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن در موافقــت شــد و مشــکات بانکــی‪ ،‬زیربنایی‬ ‫راســتای رفع موانع موجود‪ ۳۷۳ ،‬مصوبه به و تامیــن اجتماعــی ‪ ۱۰‬واحــد تولیدی اســتان‬ ‫تصویب اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تولید استان سمنان رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ســمنان خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنین گزارشــی‬ ‫ســمنان افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال نیــز‪ ۱۴۰ ،‬از لیســت مصوبــات تســهیات رونــق تولیــد‬ ‫واحــد تولیــدی ایــن اســتان بــه ارزش بالغبــر و کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال تســهیات از بانکهای ارائــه شــد و عملکــرد بانکهــای عامــل در‬ ‫عامل دریافت کردهاند که ســهم صنعت ‪ ۸۰‬پرداخت تســهیات رونق تولید موردبررســی‬ ‫واحــد بــه ارزش ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال قرار گرفت‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان سمنان‬ ‫شماره ‪ 38‬صفحه رویداد سمنان‬ ‫| سید رضا شاهورانی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سمنان‬ ‫‪ ۳۰۰‬برنامه ویژه‬ ‫هفتهکتاب خوانی‬ ‫در استان سمنان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫شماره‬ ‫‪3۸‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی سمنان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫برگزاریجشنواره‬ ‫میوه و غذای قومس‬ ‫در دانشگاه سمنان‬ ‫معــاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه ســمنان از گشــایش‬ ‫جشــنواره میوه و غذای قومس به همت انجمن علمی علوم و‬ ‫صنایع غذایی دانشگاه سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫اشــکان جبلــی جــوان بــا اعــام این خبــر اظهار کــرد‪ :‬غذای‬ ‫ســالم‪ ،‬غــذای محلــی کلیه مناطق کشــور‪ ،‬غذای ســاده و ارزان‪،‬‬ ‫فراوردههــای میــوه‪ ،‬غذاهــای نواورانــه‪ ،‬کیــک و شــیرینیهای‬ ‫محلی‪ ،‬نان محلی و نوشیدنیهای محلی و سالم از محورهای‬ ‫این جشنواره است‪.‬‬ ‫او از عرضــه محصــوالت متنوع ســالم در این جشــنواره خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬برپایی جشنوارههایی ازایندست به معرفی بهتر‬ ‫غذاهای سالم و سامت جامعه کمک میکند‪.‬‬ ‫معاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه ســمنان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری اینگونه جشنوارهها تمرینی برای ورود دانشجویان‬ ‫به بازار کار و تمرین کارافرینی است‪.‬‬ ‫جبلــی جــوان بابیــان اینکــه ‪ ۵۹‬انجمن علمی در دانشــگاه‬ ‫ســمنان فعال اســت اضافه کرد‪ :‬این جشنواره به همت انجمن‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــف و ضبــط ایــن مقــدار چوب تــاغ با‬ ‫همکاری و مساعدت دادگستری شهرستان میامی و نیروهای‬ ‫فراجــا امکانپذیــر شــده که از ایــن بابت تقدیر و تشــکر به‬ ‫عمل میاید‪ .‬ابراهیم صادقی بیان کرد‪ :‬تاغ یکگونه بیابانی‬ ‫اســت که هرســاله با صرف هزینههای زیــاد جهت جلوگیری‬ ‫از بیابانزایــی در محــدوده کانونهای بحرانی فرســایش در‬ ‫شهرستان میامی کاشت میشود‪.‬‬ ‫چشم انداز سال ‪1402‬‬ ‫‪ 13‬میلیون‬ ‫‪% 72‬‬ ‫تعرفه پاداش‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫علمــی علــوم و صنایع غذایی دانشــگاه ســمنان بهمنظــور ارائه‬ ‫محصوالت غذایی برپاشده است‪.‬‬ ‫او ایجــاد نشــاط اجتماعــی در بیــن دانشــجویان‪ ،‬ارائــه‬ ‫محصوالت از تولید به مصرف و معرفی محصوالت و غذاهای‬ ‫بومــی و محلــی را ازجمله اهداف برگزاری این جشــنواره عنوان‬ ‫کرد‪ .‬به گفته جبلی جوان‪ ،‬برگزاری کارگاههای اموزشی اشپزی‪،‬‬ ‫مسابقات اشپزی و برگزاری مسابقات و ورزشهای بومی محلی‬ ‫از دیگر برنامههای این جشنواره در دانشگاه سمنان است‪.‬‬ ‫‪% 42‬‬ ‫ضریب کاهش مبلغ قبض‬ ‫جشنواره تئاتر رویداد مهمی در این استان به شمار میرود‬ ‫فرشیدفالح؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانسمنان‪:‬جشنوارهتئاترهموارهرویدادمهمی‬ ‫در این استان به شمار میرود و مردم استان نیز بهویژه در سمنان و شاهرود به این هنر توجه‬ ‫و اقبالدارند‪.‬تئاتر بهانسانها گفتوگو بایکدیگر رامیاموزدو هنریاست کهاینفرصترا‬ ‫فراهممیکندتاافرادباقرار دادنخوددر جایدیگری‪،‬از منظر دیگرانهمبهمسائلبنگرند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ 3۰۰‬برنامه ویژه‬ ‫هفته کتابخوانی در‬ ‫استان سمنان برگزار میشود‬ ‫‪ 8‬میلیون‬ ‫اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد‬ ‫سمنان ‪ 2/5‬برابر شد‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان‪:‬‬ ‫تعداد قبض رایگان ‪1401‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/semnan‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اجرای دستور وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی برای کمک‬ ‫به دامداران‬ ‫معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬زمینه اجرای دســتور وزیر جهاد کشــاورزی در زمینه‬ ‫تهاتر نهاده دامی و گوشت قرمز تولیدی از سوی دامداران در این‬ ‫استان فراهم شد‪.‬‬ ‫مصطفی شاهحســینی در جلسه هماهنگی برای اجرای دستور‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی بهمنظور کمک به تامین نهادههای دامی این‬ ‫استان اظهار کرد‪ :‬این جلسه با موضوع قرارداد تحویل نهادههای‬ ‫دامــی بهصــورت امانــی به دامداران روســتایی و عشــایری اســتان‬ ‫سمنان با دوره زمانی حداقل چهارماهه و با حضور نمایندگانی از‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور در سمنان‬ ‫برگزار و تصمیمات مناسبی در این زمینه گرفتهشده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بر اساس درخواست و مکاتبات انجامشده در مرحله‬ ‫نخست تعداد ‪ ۱۶۰‬هزار راس دام سبک روستایی و عشایری استان‬ ‫سمنان شامل اجرای این دستور وزیر جهاد کشاورزی میشوند‪.‬‬ ‫معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫سمنان خاطرنشــان کرد‪ :‬بهمنظور مدیریت بهتر اجرای این طرح‪،‬‬ ‫موضــوع تحویل امانــی نهادههای دامــی به دامداران مشــمول در‬ ‫‪ ۲‬یا ســه مرحله انجام خواهد شــد‪ .‬شاهحسینی بابیان اینکه برای‬ ‫‪ :‬در دوره اوج مصرف برق امسال‪ ،‬هشت میلیون قبض رایگان برق صادر شد و انطور‬ ‫که وزیر نیرو وعده داده‪ ،‬سال اینده این عدد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ 500‬تومان‬ ‫جمع پاداش‬ ‫‪1357‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫میزان کاهش مصارف خانگی‬ ‫‪ 1500‬مگاوات‬ ‫‪%4/5‬‬ ‫معادل نیروگاهی کاهش‬ ‫‪45000‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫دبه ادارات دولتی برای‬ ‫طرحمسکندولت‬ ‫مدیرکل اژانس بین المللی انرژی درباره قطعنامه پیشنهادی‬ ‫ایاالت متحده امریکا و تروئیکا علیه ایران گفت که این مساله‬ ‫تاثیــری بــر کار او بــرای حل و فصل موضوعــات باقی مانده در‬ ‫خصوص مسائل ادعایی پادمانی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رافائل گروســی در حاشــیه نشســت فصلی‬ ‫شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫از ایــران می خواهیــم که با ما همکاری کنــد و من بارها گفته ام‬ ‫که این مسائل ناپدید نمی شود‪ .‬چه قطعنامه صادر بشود چه‬ ‫نشود ان ها متعهد هستند تا اطالعاتی را که نیاز داریم در اختیار‬ ‫ما قرار دهند‪ .‬ما به دنبال راهکارها و مکانیس ـم هایی هســتیم‬ ‫[تا این مســاله حصل و فصل شــودوی ادامه داد‪ :‬اینکه صدور‬ ‫قطعنامه در این رابطه تاثیری داشته باشد به من ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫تا االن خیلی موفق نبودیم و مســتقیما با ان ها (ایران) به این‬ ‫موضوع می پردازیم‪ .‬اگر قطعنامه ای صادر نمی شد‪ ،‬باز هم از‬ ‫انها می خواستم که با من همکاری کنند‪ .‬بنابراین این حدس و‬ ‫گمان اســت که یک قطعنامه چه نوع تاثیری می تواند داشــته‬ ‫باشد‪ .‬گروسی ادعای خارج شدن فعالیت های هسته ای ایران از‬ ‫کنترل اژانس را رد کرد و گفت‪« :‬اما چیزی که می خواهم بگویم‬ ‫این است که این برنامه همچنان درجه ای از پیشرفت را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬چیزی که ما متوجه ان هســتیم و این مســاله اهمیت‬ ‫همکاری ایران را بیشتر می کند‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به پیشرفت فعالیت های هسته ای ایران ادعا‬ ‫کرد‪« :‬البته این فعالیت ها می تواند انجام شود‪ ،‬اما وقتی ان را‬ ‫انجام می دهید‪ ،‬باید با همکاری کامل اژانس صورت گیرد‪ ،‬نه‬ ‫با اکراه یا محدود کردن دسترســی یا با چیزهایی که دیده اید‪.‬‬ ‫بنابراین ما امیدواریم که در نهایت بتوانیم با ایران بنشینیم و هر‬ ‫چه زودتر گفتگو با ان ها را ازسربگیریم‪».‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬شنیدن و محقق کردن خواسته های‬ ‫قانونــی وظیفــه همه ماســت اما همــه ما به همین انــدازه در‬ ‫حفاظت از امنیت و ارامش جامعه مسئولیم‪.‬‬ ‫به گزارش حوزه ایرنا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات‬ ‫دولت با اشاره به فرارسیدن فصول سرد سال و احتمال افزایش‬ ‫االینده های جوی بر ضرورت امادگی همه دستگاه های مربوط‬ ‫برای مقابله موثر با این پدیده و کاهش اثار مخرب ان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور‪ ،‬نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی را از جملــه‬ ‫اقدامــات الزم در ایــن زمینــه دانســت و بــا الزامــی دانســتن‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی افزود‪ :‬اولویت در نوسازی ناوگان‬ ‫اتوبوسرانی شهری‪ ،‬حمایت از صنایع داخلی و تامین اتوبوس‬ ‫انتقادنایب رئیسدومفدراسیوناز پنهان کاریباشگاه ها‬ ‫نایب رئیــس دوم فدراســیون فوتبــال اعــام کــرد‬ ‫قدم هــای مثبتــی بــرای رفــع تعلیــق ایــران برداشته شــده‬ ‫اســت‪ .‬منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون گفت‪:‬‬ ‫بحث صدور مجوز باشــگاه ها با توجه به شرایط جدید‪،‬‬ ‫بسیار مهم و حیاتی است‪ .‬سابقه مجوز حرفه ای به سال‬ ‫‪ 90-89‬بازمی گــردد اما اکنون در این مدت فعالیت های‬ ‫بســیار مهمــی در زمینــه مجــوز حرف ـه ای برای باشــگاه ها‬ ‫صــورت گرفتــه اســت تا فوتبال در مســیر رشــد و توســعه‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بســیاری از کشــورهای منطقه‬ ‫و باشــگاه ها به درســتی بحــث صــدور مجــوز حرف ـه ای را‬ ‫انجــام داده و بــا توجــه بــه شرایطشــان وضعیت خود را‬ ‫پیــش بردنــد‪ .‬یکــی از مباحثــی کــه کنفدراســیون فوتبــال‬ ‫اســیا بــا دید اغماض بــه ان نگاه می کرد نبــود مالکیت و‬ ‫انســجام بود‪ .‬مســائل باید حل می شــد و پس از گذشت‬ ‫یــک دهــه شــرایطی فــرق کــرده و بحــث اســتانداردها‬ ‫شــدیدتر شــده اســت‪ .‬قنبــرزاده در ادامه گفــت‪ :‬موضوع‬ ‫مالیــات باشــگاه ها‪ ،‬بحــث حقوقــی‪ ،‬صورت هــای مالی و‬ ‫ساختار باشگاه ها یکی از مهم ترین بحث های صدور مجوز‬ ‫حرف ـه ای اســت کــه اگر نتوانیم خودمان را بــا این امر وفق‬ ‫دهیــم‪ ،‬صــدور مجــوز حرف ـه ای ملــی و بین المللــی با خطر‬ ‫جــدی روب ـه رو خواهــد بــود و باشــگاه ها با مشــکل مواجه‬ ‫می شوند‪ .‬همان طور که می دانید سال گذشته کمیته صدور‬ ‫مجــوز حرف ـه ای این اتفــاق افتــاد و کمیته مجــوز حرفه ای‬ ‫ایران تعلیق شــد که با تالش های رئیس فدراســیون و دکتر‬ ‫زارعــی ایــن تعلیــق از بین رفته اســت‪ .‬درگذشــته همکاران‬ ‫مــا ایــن امر را بــا ممیزی های خاصی انجــام دادند و با یک‬ ‫شرکت خارجی شرایط را کنترل می کردند که این کار درست‬ ‫نبود؛ اما اکنون این کار توسط دکتر زارعی و همکارانش در‬ ‫حال رفع و اجرا است که امیدوارم ازاین پس شاهد اتفاقات‬ ‫بهتری باشــیم‪ .‬در طی سنوات گذشته در ساختار باشگاه ها‬ ‫تشکیالت صدور مجوز حرفه ای بسیار کمرنگ بود یا نبود‪.‬‬ ‫فدراســیون فوتبــال تمام قــد در کنــار باشــگاه ها اســت تــا‬ ‫بتوانــد شــرایط را به گون ـه ای فراهــم کنــد که باعث رشــد‬ ‫و توســعه فوتبــال کشــور بشــود‪ .‬در اســیا ازلحــاظ مادی‬ ‫و معنــوی فوتبــال ایــران حــرف اول را می زنــد و مطمئنــا‬ ‫اگر ما با تعلیق در اســیا مواجه می شــدیم شاهد خسران‬ ‫زیادی در فوتبال بودیم‪ .‬بر همین اســاس از هیچ تالشی‬ ‫دریغ نمی کنیم تا بتوانیم در مسیر رشد و توسعه فوتبال‬ ‫قرار بگیریم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫دردی که مدت هاست درمانی برایش پیدا نشده است‬ ‫فوتبالایران؛‬ ‫بدون زایش و رویش‬ ‫‪07‬‬ ‫حمایت سرمربی سپاهان‬ ‫از رونالدو‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫گفتگو باعلیباباجانی وفسی‪،‬شاعر و نویسنده‪،‬‬ ‫طنزپرداز و مدرس ادبیات کودک و نوجوان‬ ‫باید کتاب های‬ ‫دوست نداشتنی را‬ ‫هم خواند‬ ‫رویداد امروز‪:‬فوتبال ایران مدت هاست‬ ‫زایــش نــدارد و تا جایی کــه بازیکنان پا‬ ‫بــه ســن گذاشــته جــور تیم هایشــان را‬ ‫می کشند‪.‬‬ ‫نمونه واضح تر و ملموس تر این معضل‬ ‫تیــم ملــی اســت‪ .‬تیمــی کــه دوشــنبه‬ ‫هفته اینده نخستین بازی اش در جام‬ ‫کباب کتاب‬ ‫کــه متکــی بــه ســتاره هایی اســت کــه‬ ‫می تواند‬ ‫زندگی خود‬ ‫شما هم باشد!‬ ‫جهانــی ‪ 2022‬را برگــزار می کند‪ .‬تیمی‬ ‫برخــی بــه مــرز بازنشســتگی و عده ای‬ ‫دیگر به نزدیکی ‪ 30‬سالگی رسیده اند‪ .‬بر اساس اماری که همین دو روز پیش منتشر شد‬ ‫ایران پیرترین تیم جام جهانی با میانگین سنی نزدیک به ‪ 29‬سال است‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫‪08‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری حبیب اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 423‬مورخ ‪1401/03/23‬‬ ‫شورای اسالمی شهر نسبت به فروش تعداد ‪ ۱۲‬قطعه پالک مسکونی از طریق اگهی مزایده عمومی به‬ ‫اشــخاص واجد شرایط اقدام نماید ‪.‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت خرید اسناد مربوطه تا‬ ‫تاریخ ‪ ۱40۱/09/05‬به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند ‪،‬در ضمن زمان تحویل اسناد مزایده تاریخ‬ ‫‪ ۱40۱/09/06‬می باشد و زمان بازگشایی پاکتها و اعالم برنده مورخه ‪ ۱40۱/09/07‬می باشد‪.‬‬ ‫سعید باقری‪-‬شهردار حبیب اباد‬ ‫م الف‪1408195 :‬‬ ‫برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم‪.‬‬ ‫مسئولحفظامنیتجامعه ایم‬ ‫از محــل تولیــدات داخلی اســت اما این موضــوع نباید باعث‬ ‫تاخیــر در تامیــن خودروهــای مــورد نیــاز ایــن ناوگان شــده و‬ ‫نیازهای ضروری باید از محل واردات تامین شود‪.‬‬ ‫حهــای دولــت در اســتان ها به ویــژه‬ ‫«انجــام به موقــع طر ‬ ‫عملیاتی شــدن مصوبات دور اول ســفرهای استانی و برطرف‬ ‫شــدن موانــع احتمالــی در ایــن زمینــه» از دیگــر تاکیــدات‬ ‫رئیس جمهور در جلســه امروز هیات دولت بود که مقرر شــد‬ ‫با ارتباط نزدیک تر و بیشتر وزرا با استانداران به عنوان باالترین‬ ‫مقام اجرایی استان ها‪ ،‬اقدامات موثرتری در این زمینه انجام‬ ‫شود‪ .‬رئیسی بار دیگر بر ضرورت حفظ امنیت به عنوان بستر‬ ‫تداوم همه فعالیت های جامعه تاکید کرد و گفت‪ :‬شنیدن و‬ ‫ترتیب اثر دادن به خواسته های قانونی وظیفه همه ماست اما‬ ‫وضعیت ابی تهران‬ ‫سخت است‬ ‫تالش برای‬ ‫مدیریت بازار ارز‬ ‫رئیس جمهور‪:‬خواسته هایقانونیشنیدهومحققشود‬ ‫همه ما به همین اندازه در زمینه حفاظت از امنیت و ارامش‬ ‫جامعهمسئولیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید دوباره بر حمایت از کسب وکارهای‬ ‫دیجیتال اظهار داشــت‪ :‬اکنون که دشــمن با اســتفاده از بستر‬ ‫فضــای مجــازی درصــدد ایجــاد و گســترش ناامنــی در کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬مســئوالن مربوطــه بــا تقویــت پلتفر مهــای داخلــی و‬ ‫تسهیل شرایط استفاده از انها و حتی در نظر گرفتن بسته های‬ ‫تشویقی‪ ،‬زمینه استفاده بهتر و بیشتر را برای فعاالن کسب وکار‬ ‫دیجیتالفراهمکنند‪.‬‬ ‫رئیسی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به ‪۲۵‬‬ ‫ابان‪ ،‬ســالروز تشــییع باشــکوه همزمان ‪ ۳۷۰‬شهید اصفهانی‪،‬‬ ‫«روز اصفهان» را تبریک گفت‪.‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫سیاست‬ ‫رافائلگروسی‪:‬‬ ‫قطعنامهتاثیریدر مسائلپادمانیایرانندارد‬ ‫‪03‬‬ ‫ادارات نه پروژه ها را می سازند‬ ‫نه زمین ها را پس می دهند‬ ‫درحالی که شهریورماه امسال‪ ،‬به لحاظ تحوالت نقطه ای بازار اجاره‪ ،‬کمترین میزان رشد اجاره در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد‪ ،‬اما رفتار بازار اجاره‬ ‫در مهرماه به لحاظ تحوالت ماهانه قیمت‪ ،‬متفاوت از شهریور بود‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫افزایش پوشش قبض های رایگان برق‬ ‫‪03‬‬ ‫قطار شهریمشهد‬ ‫بر روی ریل‬ ‫ذوب اهناصفهان‬ ‫اظهارنظر عجیبوزیر صنعت‬ ‫دربارهتورم‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫سمنان‬ ‫‪04‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫کرمانبرق شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی بشرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫جنوب استان‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(ســتاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫*‪-‬ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به ادرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ‪ 15‬روزشنبه مورخ ‪ 1401/09/12‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫*‪-‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور ‪ 1401/08/26‬می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1‬‬ ‫کد فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫مبلغ تضمین(ریال)‬ ‫‪1401-11-35‬‬ ‫تجدید‬ ‫خرید انواع ترانسفورماتور‬ ‫‪2001001574000083‬‬ ‫‪2،684،985،462‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1401-11-57‬‬ ‫برق رسانی به روستاهای شهرستان بردسیر ‪2‬‬ ‫‪2001001574000084‬‬ ‫‪1،288،172،750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1401-11-58‬‬ ‫برق رسانی به روستاهای‬ ‫(چهرنو کجینوئیه)شهرستان رابر‬ ‫‪2001001574000085‬‬ ‫‪2،316،923،690‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 1401/08/26‬و حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/09/01‬خواهد بود‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/09/12‬خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت راس ساعت ‪ 10‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/09/13‬خواهد بود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمان بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی‪ 7618815676 :‬تلفن تماس‪32110403-5 :‬‬ ‫داخلی‪1128 :‬‬ ‫مهرداد محسنی‪ -‬مدیر دفتر روابط عمومی‬ ‫رویداد ایران‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ترامپ برای انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ‪٢٠٢۴‬‬ ‫امریکا اعالم نامزدی کرد‬ ‫لحن تند اروپایی ها‬ ‫حاصل ناکامی‬ ‫اهدافشان است‬ ‫ســفیر پیشــین کشــورمان در انگلیس گفت‪ :‬ناکام‬ ‫ماندن اروپایی ها در تحقق اهداف شان در قبال تهران‬ ‫موجب شــد تا به این نتیجه برســند که ایران کامال در‬ ‫مقابل ان ها قرار گرفته و در نتیجه لحن شان در قبال‬ ‫کشورمانتندشد‪.‬‬ ‫سیدجالل ساداتیان در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در تحلیل‬ ‫روند روز افزون افزایش تنش در روابط ایران با اروپا و‬ ‫در پاسخ به این سوال که برجام در سال های اخیر به‬ ‫حلقه اتصالی میان ایران و اروپا تبدیل شده بود و حاال‬ ‫با توقف مذاکرات‪ ،‬بحران اوکراین و تحوالت داخلی‬ ‫ایران‪،‬ایاتداوماینروندمی تواندزمینهرابرایشرایطی‬ ‫همچون سال‪ ۱۳۷۶‬که شاهد خروج هماهنگ سفرای‬ ‫‪ ۱۳‬کشــور اروپایــی از ایــران بودیم‪ ،‬مهیا کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روابــط مــا با اروپا در ســال های اخیر بد نبــود به ویژه‬ ‫اینکه در دوران ترامپ که امریکا به سمت اعمال فشار‬ ‫حداکثری پیش رفت و فشاری را نیز به دیگر طرفین‬ ‫برجــام اعمــال کرد که ضمن خــروج از برجام ‪ ،‬انها نیز‬ ‫فشارهاییرابر ایراناعمال کنندامااروپاییضمنانکه‬ ‫همواره با این طلبکاری ایران مواجه بودند که علیرغم‬ ‫تعهــدات خــود‪ ،‬اقدامــی بــرای کم اثــر کــردن خروج‬ ‫ایاالت متحده انجام ندادند اما در عین حال در مقابل‬ ‫فشارهای رئیس جمهور وقت امریکا برای فعال کردن‬ ‫مکانیسم ماشه نیز مقاومت داشتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ایــن دوره نیز تروئیکای اروپایی تصــور کرد که اگر کار‬ ‫میانجی گری را میان ایران و امریکا انجام دهند و این‬ ‫وظیفه را به جای کشورهای سنتی بر عهده بگیرند‪ ،‬در‬ ‫کنــار احیای برجام‪ ،‬قــادر به تامین منافع خاص خود‬ ‫نیز خواهند بود؛ ان ها فکر می کردند در زمان تحقق‬ ‫ایــن امــر بتواننــد از انــرژی ایــران اســتفاده کننــد و این‬ ‫هدف در زمان حمله روسیه به اوکراین‪ ،‬تحریم انرژی‬ ‫روسیه و توقف خط لوله گاز نورداستریم ‪ ۲‬در استانه‬ ‫بهره برداریو افزایشهزینهانرژیبهخصوصدر المان‬ ‫بهاوجخودرسید‪.‬حاالان هاباشرایطیمواجههستند‬ ‫که نه تنها به این هدف دست نیافتند‪ ،‬بلکه با توقف‬ ‫مذاکرات هسته ای‪ ،‬نقطه گریز ایران به کمترین میزان‬ ‫خود رسیده و البته در هدف دور کردن ایران از روسیه‬ ‫نیــز ناکام ماندنــد و حتی موضوع حضــور پهپادهای‬ ‫ایرانی در جنگ اوکراین مطرح شد که وزیر خارجه ما‬ ‫نیز تایید کرد که ما پیش از جنگ اوکراین به روســیه‬ ‫پهپادفروخته ایم‪.‬او افزود‪:‬در نهایتاروپایی هابهاین‬ ‫نتیجه رسیدند که ایران کامال در مقابل ان ها قرار گرفته‬ ‫و لح نشــان تند شــد‪ .‬در این شــرایط حتی لحن های‬ ‫ارامــی ماننــد اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی و اقای‬ ‫گروســی نیز تند شــد و فشارهای این نهاد نیز بر ایران‬ ‫افزایــش پیدا کرد و شــاهد بودیــم که اقای کمالوندی‬ ‫برای کنترل این روند سفری به وین داشتند‪ .‬تحوالت‬ ‫داخلی ایران نیز مزید بر علت شده و چندین وزیر امور‬ ‫خارجه اروپایی علیه ایران موضع گرفتند و همه این‬ ‫موارد علیه کشــورمان دست در دســت هم داده اند و‬ ‫اگر نتوان این موضوع را جمع و حل و فصل کرد‪ ،‬بعید‬ ‫نیستکهان هاباهمراهیامریکا‪،‬اگر براساستصورات‬ ‫قبلی پس از انتخابات میاندوره ای‪ ،‬مذاکرات را با ایران‬ ‫از سر نگیرد‪ ،‬وارد فضای فعال کردن مکانیسم ماشه‬ ‫شوند که دیگر شرایط برای ایران از منظرهای مختلف‬ ‫بدتر خواهدشد‪.‬‬ ‫این تحلیل گر مســائل اروپا و سیاســت خارجی در‬ ‫پاسخ به این سوال که شاهد تفاوت های مشخص در‬ ‫رویکرد هر کدام از کشورهای فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس‬ ‫در قبــال ایــران هســتیم‪ ،‬ایا عالوه بر موارد ذکر شــده‪،‬‬ ‫اهداف جزئی و انفرادی نیز در این تغییر لحن دنبال‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬حداقل بنده چنین احساسی ندارم و‬ ‫عوامل ذکر شــده برای این رویکرد اروپا در قبال ایران‬ ‫کفایتمی کند؛البتهبرخیوزرایخارجهخانمدر حوزه‬ ‫اسکاندیناوی و وزیر امور خارجه المان مباحث مرتبط‬ ‫با زنان را نیز مطرح می کنند که شاید بتوانند مجالس‬ ‫و کابین ههــای خــود را نیز همراه کنند و بعید می دانم‬ ‫تسویه حساب های شخصی و موضوعات دوجانبه در‬ ‫این مقطع زمانی جایگاهی داشته باشد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫با این حال باید ببینیم ایا کشورهایی همچون عمان یا‬ ‫قطر کهالبتهدرگیر جامجهانیفوتبالاست‪،‬می توانند‬ ‫از عمق گرفتن تنش میان ایران و غرب بکاهند؟ یا از‬ ‫ســوی دیگــر ایــران در برخی درخواس ـت های خود در‬ ‫رابطه با توافق احیای برجام مانند بسته شدن کامل‬ ‫پروندهپادمانی کشورمانتجدیدنظر خواهد کردیاان‬ ‫را حل می کند؟‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫جلسه هیئت دولت برگزار شد‬ ‫شکایتقالیباف‬ ‫در ماجرایسیسمونی گیت‬ ‫تالش برای مدیریت بازار ارز‬ ‫رویداد امروز‪-‬گروه سیاست‪:‬جلسه هیئت دولت‬ ‫روز گذشــته برگــزار شــد و پــس از جلســه مطابــق‬ ‫معمول وزرا به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬با احتســاب صادرات‬ ‫در حوز ههــای انــرژی‪ ،‬نفت و گمرک‪ ،‬تــراز تجاری‬ ‫ما به شدت مثبت است و بسیار بیشتر از واردات‪،‬‬ ‫صادرات داریم‪ .‬علی بهادری جهرمی با اشــاره به‬ ‫مصوبات هیئت وزیران اظهار داشت‪ :‬هیئت دولت‬ ‫باعضویتوزیر اقتصادبه عنوانیکیاز نمایندگان‬ ‫هیئت وزیران در شورای عالی کار موافقت کرد که‬ ‫با توجه به اثار متعدد تصمیمات این شورا‪ ،‬دکتر‬ ‫خاندوزی جایگزین اقای دوستعلی شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫دولــت یکی دیگر از مصوبات هیئــت دولت را در‬ ‫زمینه ارز عنوان و بیان کرد‪ :‬در نشست ایین نامه‬ ‫اجرایی مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫به چرخه اقتصادی کشور به تصویب رسید و قرار‬ ‫شــد کارگروه مربوطه در دبیرخانه ی بانک مرکزی‬ ‫تشــکیل شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با احتساب صادرات‬ ‫در حوز ههــای انــرژی‪ ،‬نفت و گمرک‪ ،‬تــراز تجاری‬ ‫ما به شدت مثبت است و بسیار بیشتر از واردات‪،‬‬ ‫صادرات داریم‪ .‬رئیس شورای اطالع رسانی دولت‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ایین نامــه به منظــور مدیریــت ایــن‬ ‫اقــام صادراتــی و ارزهایی کــه از ان برمی گردد و‬ ‫یکپارچگی بیشتر ان ها تصویب شده که امیدواریم‬ ‫در مدیریــت ارز موثرتر از گذشــته باشــد‪ .‬بهادری‬ ‫جهرمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت بر‬ ‫حمایــت از صــادرات محصــوالت تولیــدی کشــور‬ ‫گفت‪ :‬در راستای حمایت از صادرات محصوالت‬ ‫تولیــدی کشــور به ویــژه در بخــش خصوصــی و‬ ‫غیردولتــی‪ ،‬ایین نام ـه ای از مشــارکت فعــاالن‬ ‫اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی به تصویب‬ ‫رسید که بر اساس ان وزارت صمت و دستگاه های‬ ‫مرتبطمکلفشدندتولیدکنندگانیکهمحصوالت‬ ‫را بــر اســاس اســتانداردهای روز جهــان تولیــد‬ ‫می کنند‪ ،‬موردحمایت قرار دهند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر اساس این ایین نامه‪ ،‬دستگاه های مکلف باید‬ ‫حمایت های الزم را برای صادرات این محصوالت‬ ‫و ارائه مشوقات در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫دونالــد ترامپ رئیــس جمهور ســابق امریکا برای‬ ‫نامــزدی در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫ثبت نام کرده است‪ .‬ترامپ سه شنبه شب در جریان‬ ‫سخنانی در ویالی شخصی خود در فلوریدا اعالم کرد‬ ‫که وارد رقابت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬برای انکــه امریکا را دوباره به عظمت‬ ‫و شــکوه ســابق برگردانیــم‪ ،‬امشــب نامــزدی خــود را‬ ‫بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده‬ ‫اعالم می کنم‪ ».‬او اضافه کرد‪« :‬بنابراین از حاال تا روز‬ ‫انتخابات ‪ ...۲۰۲۴‬چنان مبارزه خواهم کرد که قبال از‬ ‫کســی دیده نشده‪ .‬ما دمکرات های چپ رادیکال که‬ ‫ســعی دارند کشــور ما را از داخل ویران کنند شکست‬ ‫خواهیــم داد‪ ».‬او در ماراالگــو واقــع در شــهر پام بیچ‬ ‫فلوریدا درحالی که پرچم های بزرگ امریکا در پشت او‬ ‫اویزان بود گفت‪« :‬بازگشت امریکا از همین حاال شروع‬ ‫یشــود‪ ».‬ترامپ قول اینده ای درخشان برای احیای‬ ‫م ‬ ‫تار و پود امریکا را داد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫این ها پیش بینی شده و از تسهیل صدور مجوز تا‬ ‫معافیت مالیاتی در این ایین نامه امده است‪.‬‬ ‫تنــام در پلتفرم های‬ ‫زار عپــور با بیان اینکه ثب ‬ ‫داخلی مورد تائید به معنای گرفتن مجوز است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم معافیت مالیاتی و هم بســته های‬ ‫تبلیغاتیو هماینکهدر ایندهخدماتالکترونیکی‬ ‫دولتی از طریق این پلتفرم ها به مردم ارائه شــود‬ ‫را در نظر داریم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات ادامه داد‪ :‬قدم اول برای اجرای‬ ‫ایین نامهاینبود کهبدانیم کدامپلتفرم هامشمول‬ ‫دریافت این ایین نامه اســت که ضوابط مربوطه‬ ‫در روز یکشنبه اعالم و ابالغ شد و فراخوانی هم‬ ‫داده ایــم کــه ظرف یکی دو هفتــه اینده نتایج ان‬ ‫مشخصمی شود‪.‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬پ ـس ازان‪ ،‬هم خود پلتفرم ها و‬ ‫هــم کس ـب وکار هایی کــه روی ان فعالیــت دارند‬ ‫یشــوند‪ .‬دولت مصمم‬ ‫مشــمول حمایت هایی م ‬ ‫اســت کس ـب وکار های اینترنتی را در داخل کشــور‬ ‫رونقببخشد‪.‬‬ ‫امریکا برای مذاکرات عجله دارد‬ ‫وزیر خارجه گفت‪ :‬به طور مستمر تبادل پیام با‬ ‫طرف امریکایی وجود دارد و اخرین تبادل پیام ما‬ ‫در کمتر از ‪ ۷۲‬ساعت گذشته بوده است‪ .‬حسین‬ ‫امیــر عبداللهیان در پایان جلســه هیئت دولت با‬ ‫حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال‬ ‫کــه ایــا طبق ادعــای مقام های امریکایــی ما برای‬ ‫احیــای مذاکرات درخواســتی به امریــکا داده ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امریکایی ها واقعا ریاکارانه برخورد می کنند‬ ‫ما به طور مســتمر پیام هایمان با طرف امریکایی‬ ‫یشــود اخرین تبــادل پیام مــا در کمتر از‬ ‫تبــادل م ‬ ‫‪ ۷۲‬ســاعت گذشــته انجا مشــده اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬نوع حمایت جدید وزیر ارتباطات از‬ ‫پلتفرم های داخلی!‬ ‫عیســی زار عپــور‪ ،‬وزیــر ارتباطــات در حاشــیه‬ ‫جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران‬ ‫گفــت‪ :‬در دولــت ایین نام ـه ای بــرای حمایــت از‬ ‫کسب وکار های اینترنتی و پلتفرم هایی که میزبان‬ ‫این کس ـب وکار ها هســتند به تصویب رســاندیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ ۳۰ :‬نــوع حمایت و قابلیت جدید برای‬ ‫یهــا از طریــق برخــی وزرای خارجــه بــه‬ ‫امریکای ‬ ‫مــا پیام هایــی می دهند که شــتاب و عجلــه برای‬ ‫برجــام دارند‪ ،‬اما خیلــی ریاکارانه راب مالی وقتی‬ ‫با رســانه ها مصاحبه می کند می گوید برجام االن‬ ‫اولویت ما نیست و به تحریکاتی که می خواهند‬ ‫نســبت بــه کــف خیابــان و اغتشاشــات در ایــران‬ ‫داشته باشــند‪ ،‬اشاره می کنند‪ ،‬هدف امریکایی ها‬ ‫هم کامال روشن است و می خواهند از این طریق‬ ‫اعمــال فشــار کنند تا مــا از خطوط قرمــز خود در‬ ‫مذاکرات عبور کنیم‪ .‬وزیر خارجه کشورمان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای ما انچه در مذاکره و درباره پیام ها مهم‬ ‫اســت منافــع ملــی مــردم عزیز مــا اســت و از این‬ ‫تخطــی نخواهیم کرد؛ امــا برای عبور از تحریم ها‬ ‫و برای برداشته شدن تحریم ها در مسیر مذاکرات‬ ‫باقــدرت به کار خود ادامه خواهیم داد و وظیفه‬ ‫دســتگاه دیپلماسی هم این اســت‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫در مــورد برجــام بــا همــه ضعــف و قوت هایــی‬ ‫کــه دارد در مذاکراتــی کــه مــا در ماه های گذشــته‬ ‫داشــتیم توافــق با همــه دولت ها وجود داشــته و‬ ‫فهــای دیگر به تعهــدات خود‬ ‫یکــه طر ‬ ‫درصورت ‬ ‫برگردنــد و برجــام بــرای ما خوب کار کنــد‪ ،‬از این‬ ‫فرصت و ظرفیت اســتفاده خواهیم کرد‪ .‬ما برای‬ ‫مذاکــره‪ ،‬مذاکــره نکردیــم‪ .‬بــرای نتیجــه مذاکــره‬ ‫کردیم به اقای راب مالی و مقام های امریکا توصیه‬ ‫می کنم دست از ریاکاری بردارند‪.‬‬ ‫پیش نویس قطعنامه شورای حکام مردود‬ ‫است‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی سیاســت فشــار‬ ‫حداکثــری و اتهــام به جمهوری اســامی را اعتیاد‬ ‫اســتکبار و رژیــم صهیونیســتی دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫خودشــان می داننــد قطعنامه ای کــه پیش نویس‬ ‫کردند صحت ندارد و از طرف جمهوری اســامی‬ ‫ایران هم مردود است‪.‬‬ ‫محمد اســامی در واکنش به نشست شورای‬ ‫حــکام و پیش نویس قطعنام ـه ای علیه ایــران در‬ ‫نشست شورای حکام گفت‪ :‬اتخاذ سیاست فشار‬ ‫حداکثــری و اتهام پراکنــی بــه جمهــوری اســامی‬ ‫توســط جریــان اســتکباری و صهیونیســتی‬ ‫طبیعــت ان هاســت کــه معتــاد بــه تحریــم و‬ ‫معتــاد بــه ایــن سیاســت منــدرس هســتند‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬قطعنام ـه ای پیش نویــس کردنــد و‬ ‫مطالبــی اوردند که خودشــان می دانند صحت‬ ‫نــدارد و از طــرف جمهور اســامی هــم مردود‬ ‫است مهم این است ایران برای پیشبرد برنامه‬ ‫خود در بخش هسته ای برنامه مصوب‪ ،‬مدون‬ ‫و اعال مشــده دارد و در همــان چارچوب فعالیت‬ ‫خود را ادامه می دهد‪ .‬رئیس ســازمان انرژی اتمی‬ ‫بــا رد ســفر اژانس بین المللــی انــرژی اتمی گفت‪:‬‬ ‫فعــا ســفری از اژانــس در دســتور کار نیســت؛‬ ‫موضوع حائز اهمیت این است که وزارت خارجه‬ ‫بحث تداوم مذاکرات را پیگیری کند و این کار به‬ ‫اشــکال گوناگون در دســت اقدام اســت‪ .‬اسالمی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬انچــه بــه ســازمان انــرژی اتمی‬ ‫مربــوط بود این اســت که به همه مــوارد ادعایی‬ ‫و اتهامی پاســخ داده شــود که چنین کردیم و اگر‬ ‫حسن نیت می داشتند و قرار بود مذاکره را تداوم‬ ‫دهنــد قطعنام ـه ای بــا ایــن ابعــاد و حجــم ارائه‬ ‫نمی کردند‪.‬معاونرئیس جمهور تصریحکرد‪:‬توقع‬ ‫داشتیم حسن نیت جمهوری اسالمی و پاسخ های‬ ‫مســتدل‪ ،‬کارســاز واقع شــود و اجازه دهند مســیر‬ ‫طبیعی و غیرسیاســی و روش حرف ـه ای و ضوابط‬ ‫پادمان مالک باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‪:‬‬ ‫وقت دلجویی‪ ،‬همگرایی و وحدت است‬ ‫یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت‪:‬‬ ‫االن بــه نظــر مــن وقــت دلجویــی‪ ،‬همگرایــی و‬ ‫وحــدت اســت و ما باید زمینه چالــش و اختالف‬ ‫را حــل کرده و این اتشــی کــه در خانه ما افتاده را‬ ‫خاموش کنیم‪ .‬جلیل رحیمی جهان ابادی نماینده‬ ‫مــردم تایبــاد و تربــت جــام در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی در خصوص سفر هیات نمایندگی رهبری‬ ‫به اســتان سیســتان و بلوچســتان در پی حوادث‬ ‫اخیر این استان‪ ،‬گفت‪ :‬ببینید اگرچه این سفر دیر‬ ‫انجام شد اما به نظر من کار ارزشمندی بود‪ .‬اینکه‬ ‫پیــام محبــت‪ ،‬دلجویی و عفو رهبری و همچنین‬ ‫پیــام توجه ایشــان به حل مشــکالت سیســتان و‬ ‫بلوچستان به مردم می رسد‪ ،‬امیدبخش است‪.‬‬ ‫ص اثار این‬ ‫بــه گزارش ایلنا‪ ،‬او گفت‪ :‬درخصــو ‬ ‫ســفر فعال یک تعدادی از بازداشــت شــده ها ازاد‬ ‫شدند‪ .‬توقعی که مردم دارند این است که کشته‬ ‫شــدن تعــدادی از مــردم در زاهدان‪ ،‬خــاش و کال‬ ‫سیستان و بلوچستان واقعا به صورت جد بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬با عواملــی که در شــورای تامین‪ ،‬در‬ ‫نیــروی انتظامی یــا در بخش های مختلف چه با‬ ‫قصور‪ ،‬چه با کم کاری‪ ،‬چه با اشــتباه و یا به عمد‬ ‫کارهایی را کردند که زمینه این چالش بزرگ برای‬ ‫مردم و نظام ایجاد شده برخورد شود و اگر کسی‬ ‫متقابال از گروهک های تجزیه طلب و یا گروه های‬ ‫ً‬ ‫معاند بوده نیز با ان ها هم برخورد صورت گیرد‪.‬‬ ‫توده مردمی که تظاهرات کردند‪ ،‬مردمی هستند‬ ‫که اعتراض دارند و دچار مشکل و اسیب شده اند‬ ‫و از سوی دیگر کسانی که در بخش های امنیتی یا‬ ‫انتظامی اسیب دیدند؛ مثال از مردم عادی کسانی‬ ‫مثال مغاز هشــان اتش گرفته یا خسارتی وارد شده‬ ‫از این ها هم باید دلجویی شود‪ ،‬هم حقوق شان‬ ‫احقــاق شــود و مــورد توجــه باشــند‪ .‬او گفت‪ :‬به‬ ‫هرحال ما یک خانواده هستیم‪ ،‬نمی شود در یک‬ ‫خانواده وقتی که اتفاقی می افتد همه ما تسلیت‬ ‫می گوییم و همراهی می کنیم مانند شاهچراغ اما‬ ‫در یک استان حتی کسی تسلیت هم نمی گوید و‬ ‫حتی کسی حاضر نمی شود که بپذیرد این ها کشته‬ ‫شــدند و این ها را منتســب می کنند بــه گروه های‬ ‫تجزیه طلب و گروه های مسلح که حرف نادرستی‬ ‫بود این مســائل و مشــخص هم شد‪ .‬االن به نظر‬ ‫مــن وقــت دلجویــی‪ ،‬همگرایی و وحدت اســت‬ ‫و مــا بایــد زمینه چالــش و اختالف را حــل کرده و‬ ‫این اتشــی که در خانه ما افتاده را خاموش کنیم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬مــن فکــر می کنــم اقــدام رهبــری اقدام‬ ‫شایســته ای بــوده‪ ،‬همــه مــا قــدردان ایــن اقــدام‬ ‫هستیم و ا نشــاءاهلل پیامدهای مثبتی برای مردم‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعالم جزییات حوادث خوابگاه دانشجویی عالمه طباطبایی‬ ‫گ ساچمه ای وجود دارد‬ ‫احتمال استفاده از گاز اشک اور و تفن ‬ ‫در پی تجمع های اعتراضی در مناطق مختلف‬ ‫شــهر تهــران‪ ،‬اطــراف خوابــگاه دخترانــه شــهید‬ ‫سالمت دانشــگاه عالمه طباطبائی نیز از تبعات‬ ‫ناارامی ها در امان نماند و خســاراتی به خوابگاه‬ ‫و دانشــجویان وارد شــد‪ .‬مهدی واحدی‪ ،‬معاون‬ ‫دانشجوییدانشگاهعالمهطباطبائیدربارهوقایع‬ ‫خوابگاه دخترانه «سالمت» توضیح داد‪ :‬سه شنبه‬ ‫‪ ۲۴‬ابان تجمع هایی در محیط پیرامونی خوابگاه‬ ‫دختــران شــکل گرفته بــود‪ .‬ایــن تجمع ها بــا ورود‬ ‫سرویس دانشجویان به خوابگاه هم زمان می شود‬ ‫و هنگامی که دانشــجویان از سرویس پیاده شده‬ ‫و در محیط قرار می گیرند‪ ،‬شــلوغی فضا موجب‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫ترس و تشــویش ان ها م ‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعجیل دانشــجویان برای ورود به‬ ‫خوابگاه‪ ،‬منجر به اســیب دیدگی برخی می شود‪.‬‬ ‫یکــی از دانشــجویان نیــز دچــار اســترس شــده و‬ ‫حال عمومی وی نامســاعد می شود‪ .‬دانشجویی‬ ‫دیگر نیز به درب ورودی برخورد می کند و اسیب‬ ‫می بینــد‪ .‬ایــن دو نفــر بــه درمانــگاه منتق لشــده‬ ‫و تحــت درمــان قــرار می گیرنــد‪ .‬در حــال حاضر‪،‬‬ ‫وضعیت ان ها خوب اســت‪ .‬معاون دانشــجویی‬ ‫دانشــگاه عالمه طباطبائی درباره شکســته شدن‬ ‫شیشه های خوابگاه دخترانه شهید سالمت گفت‪:‬‬ ‫درب ورودی خوابــگاه ترکیبــی از اهــن و شیشــه‬ ‫اســت‪ .‬گویــا زمانــی کــه نیروهای انتظامــی حاضر‬ ‫در محــل‪ ،‬مــردم را پراکنــده می کردنــد‪ ،‬برخوردی‬ ‫هــم با شیشــه درب خوابــگاه داشــته اند‪ .‬واحدی‬ ‫بــا بیان اینکه حراســت وظیفــه دارد از ورود افراد‬ ‫غیر دانشجو به خوابگاه ممانعت به عمل اورد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬ممکــن اســت حوادثــی در بیــرون از‬ ‫خوابــگاه اتفــاق بیفتد و حتی احتمــال پرتاب گاز‬ ‫اشک اور و شلیک تیر نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ما نســبت به وقایع بیرون خوابگاه پاســخگو‬ ‫نیســتیم‪ .‬دو خوابگاه «شهید ســامت» و «شهید‬ ‫فرهمند» در سعادت اباد قرار دارند‪.‬‬ ‫ب هطــور طبیعــی‪ ،‬تجمع هایــی در ایــن‬ ‫منطقــه اتفاق می افتد؛ ایــن تجمع ها‪ ،‬خوابگاه‬ ‫را تحت الشــعاع قــرار می دهــد‪ .‬فاصلــه میــان‬ ‫خوابــگاه و خیابــان‪ ،‬فقــط یــک دیوار اســت و‬ ‫هیــچ محــدوده ای در میــان ایــن دو فضا وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬این احتمــال وجود دارد‬ ‫کــه نیروهــای امنیتی انتظامی از گاز اش ـک اور و‬ ‫تفنگ ســاچمه ای اســتفاده کنند و گاز اش ـک اور‬ ‫نیــز با وزش بــاد به محیط خوابگاه وارد شــود؛‬ ‫بنابرایــن ایــن نیروهــا‪ ،‬بــرای کنتــرل شــرایط بــه‬ ‫اقداماتــی دســت می زننــد کــه عــوارض ایــن‬ ‫اقدامات‪ ،‬ناخوداگاه دامن دانشگاه و خوابگاه‬ ‫را هــم می گیــرد‪ .‬معاون دانشــجویی دانشــگاه‬ ‫عالمه طباطبائی درباره شــرایط فعلی خوابگاه ‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‪ ،‬مشــکلی در خوابــگاه‬ ‫دختــران وجــود ندارد و دانشــجویان به زندگی‬ ‫عادی خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اما و اگر خانه تکانی در دولت‬ ‫شــنیده ها حاکی از ان اســت که رستم قاسمی از‬ ‫وزارتراهو شهرسازیمی رودو به احتمال زیادمهرداد‬ ‫یشــود‪ .‬به‬ ‫بذرپاش به جای او به مجلس معرفی م ‬ ‫گــزارش اعتمــاد انالین‪ ،‬بذرپاش هنــوز گزینه نهایی‬ ‫انتصابدر اینسمتنیست‪،‬اما گفتهمی شودیکی‬ ‫از محتمل ترینافرادبراینشستنرویصندلیوزارت‬ ‫راهوشهرسازیاست‪.‬همچنینبر اساسشنیده ها‪،‬در‬ ‫کنار مهرداد بذرپاش‪ ،‬نام افرادی مانند علی نیکزاد‪،‬‬ ‫ســعید محمــد‪ ،‬مســعود میرکاظمی و ســیدمهدی‬ ‫حشــده اســت‪ .‬در روز هــای اخیــر‬ ‫هاشــمی نیــز مطر ‬ ‫فشار ها برای استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و‬ ‫شهرسازیدر رسانه هایاصولگرازیادشدهاست‪.‬سه‬ ‫روز پیش خبر استعفای او تکذیب شد‪ ،‬اما چند روز‬ ‫پیشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬وابستهبهصداوسیما‪،‬‬ ‫خبر داد که رســتم قاســمی درباره اســتعفایش هیچ‬ ‫پاســخی به خبرنگاران نداده اســت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫اعتماد انالین مطلع شده یکی از برنامه های دولت‬ ‫ســیزدهم کــه بــه زودی اجرایی خواهد شــد‪ ،‬ادغام‬ ‫سازمانبرنامهو بودجهباسازماناستخدامیو اداری‬ ‫کشور است‪ .‬به نظر می رسد حضور در این جایگاه‬ ‫هم با توجه به ســوابق بذرپاش از مواردی باشد که‬ ‫او به ان فکر می کند‪ .‬مهرداد بذرپاش در حال حاضر‬ ‫رئیس دیوان محاســبات کشور اســت و پیش از این‬ ‫ســابقه ریاســت بر شــرکت ســایپا و نمایندگی ادوار‬ ‫مجلسرادر پروندهخوددارد‪.‬در صورتی کهبذرپاش‬ ‫حضور در وزارتراهو شهرسازیرابپذیرد‪،‬میراث دار و‬ ‫اداره کنندهیکیاز پرچالش ترینوزارتخانه هایدولت‬ ‫سیزدهمخواهدشد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بیژن نوبــاوه نماینده تهران‬ ‫درحالیســت کــه هــم شــواهد‬ ‫از شکایت محمدباقر قالیباف‬ ‫نشان می دهد و هم من اطالع‬ ‫علیــه خودش خبر داده اســت‪.‬‬ ‫دارم که اقای قالیباف در جریان‬ ‫او گفته بعد از ماجرای رسوایی‬ ‫موضوعقرارگرفتهبودند‪.‬‬ ‫سیســمونی نــوه اقــای قالیباف‬ ‫نوباوه ادامه داد‪ :‬بر اســاس‬ ‫بیژن نوباوه‬ ‫کــه بازتاب بســیاری در جامعه‬ ‫قانــون‪ ،‬ایــن شــکایت جهــت‬ ‫داشــت‪ ،‬توســط تعــدادی از‬ ‫بررســی بــه هیئــت نظــارت بــر‬ ‫نماینــدگان مجلس بیانیه ای خطــاب به رهبری رفتــار نماینــدگان ارجاع داده شــد و تعــدادی از‬ ‫تهیه شــده بــود که در انتهــای ان بــدون انکه با نمایندگان مجلس و همچنین برخی از اعضای‬ ‫نماینــدگان مطرح شــود‪ ،‬مطلبــی در حمایت از هیئــت نظــارت بــا من صحبــت کردنــد و از من‬ ‫رئیسمجلساضافه کردهبودند‪.‬‬ ‫خواستند کهعذرخواهی کنمتاماجراخاتمهیابد‬ ‫به گزارش ایسنا‪،‬او با تاکید بر اینکه انچه که کهمنبه هیچ وجهاینپیشنهادرانپذیرفتم‪.‬‬ ‫ماامضا کردیمفقطمربوطبهرهبریبود‪،‬افزود‪:‬‬ ‫او گفــت‪ :‬امروز احضاریــه ای به دادگاه با‬ ‫بعد از قرائت نامه در صحن مجلس‪ ،‬تعدادی از اتهــام نشــر اکاذیب بــه من ابالغ شــده که در‬ ‫نمایندگان ازجمله اقایان کوثری و نادری و خانم ان قیدشــده کــه اگر تــا ‪ ۵‬روز اتی بــه دادگاه‬ ‫الجوردی از تریبون مجلس نسبت به این اتفاق مراجعه نکنم‪ ،‬حکم جلب من صادر می شود‬ ‫اعتــراض کردند و بســیاری از نماینــدگان امضای و بازداشــت خواهم شد‪.‬این نماینده مجلس‬ ‫خود را پس گرفتند و این مساله انعکاس فراوانی بــا تاکیــد بر اینکــه صددرصــد قصــد دارم که‬ ‫در رسانه ها داشت‪.‬‬ ‫در جلســه دادگاه شــرکت کنــم‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس اظهار کــرد‪ :‬چنــد روز اقدامــی کــه اقــای قالیبــاف نســبت بــه ان‬ ‫پــس از ایــن ماجــرا‪ ،‬در حســاب کاربــری خــودم اعالم شــکایت کرده اند را برای حفظ رعایت‬ ‫در توئیتــر مطلبی منتشــر کــردم مبنی بــر اینکه حقوق مردم و در راســتای وظایف نمایندگی‬ ‫ایــن کار فریبــکاری اســت و در شــان نمایندگان می دانــم‪ .‬در دادگاه اســناد و مــدارک الزم را‬ ‫مجلس شــورای اســامی نیســت؛ در پی انتشار ارائــه خواهــم داد و در این قضیه شــاهد هم‬ ‫این مطلب شخص اقای قالیباف از من شکایت دارم‪ .‬همچنیــن اگــر ضــرورت داشــته باشــد‪،‬‬ ‫و اعــام کردنــد که اطالعی از موضوع نداشــتند اطالعــات بیشــتری در خصــوص ســفر های‬ ‫که این خودش یک جرم اســت که بدون اطالع خارجــی خانواده قالیبــاف به همراه عکس و‬ ‫ریاســت مجلس بیانیه ای صادر شده است؛ این مدرک کافی ارائه خواهم داد‪.‬‬ ‫اقای رئیس بهتر است در مشاوران خود‬ ‫تجدیدنظر اساسیکنید‬ ‫نماینــده مــردم شــازند در مجلــس شــورای‬ ‫ی در‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬گزارش هــای نگران کننــده ا ‬ ‫خصوص مداخالت در عزل و نصب های مدیران‬ ‫و امور دیگر به گوش می رســد که یکی از ان ها‪،‬‬ ‫مربوط به شــایعات گســترده مداخله رئیس در‬ ‫برکنــاری دبیــر مناطــق ازاد کشــور اســت‪ .‬انتظار‬ ‫ی‪‎‬رود در این زمینه شفاف سازی شود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــود احمــدی بیغــش‬ ‫گفــت‪ :‬مردم عزیــز و نمایندگان محتــرم‪ ،‬مدتی‬ ‫است بنا دارم مسائلی در ارتباط با عملکرد رئیس‬ ‫محترم مجلس بیان کنم که نهایتا پس از بررسی‬ ‫و مشورت با تعدادی از همکاران به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که باید حقایق را گفت حتی اگر علیه‬ ‫خودمان باشــد‪.‬او افــزود‪ :‬مالک و معیار ارزیابی‬ ‫بــر کیفیت رفتار‪ ،‬عملکرد و شــیوه بیان مســائل‬ ‫کلیــدی کشــور و مهم تــر از همه ســطح درک ان‬ ‫نســبت بــه جایگاه مجلــس و نماینــدگان ملت‬ ‫توسطرئیسمجلسچیست؟اکنونبا گذشت‪۲‬‬ ‫سال و نیم از عمر مجلس یازدهم‪ ،‬فرصت برای‬ ‫ارزیابی عملکرد ریاســت مجلــس‪ ،‬مطابق اصل‬ ‫‪ ۸۴‬قانون اساســی و مــاده ‪ ۲۰‬ایین نامه داخلی‬ ‫مجلــس فراهــم امده که موردنقد جدی اســت‪.‬‬ ‫نماینده مردم شــازند در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نخست اینکه‪ ،‬جذب و به کارگیری‬ ‫بی ضابطــه نیــرو در بخش های مختلف به ویژه‬ ‫ساختمان ریاست‪ ،‬بسیار تعجب برانگیز است و‬ ‫مشخص نیست جذب این حجم از نیرو با چه‬ ‫هدف و چه توجیهی صورت گرفته؛ این در حالی‬ ‫اســت که برخوردهــای غیرحرفه ای بــا نیروهای‬ ‫باســابقه‪ ،‬کاردان و باتجربــه مجلــس منجــر به‬ ‫خروج قابل توجهی از انان از مجلس و ماموریت‬ ‫اجباریان هابهدستگاه هایدولتیشدهاست‪.‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برادر عزیزم جناب قالیباف! مصرانه‬ ‫می‪‎‬خواهم با صراحت اعالم کنید‪ ،‬در ‪ ۲‬ســال و‬ ‫نیــم چند نفر نیرو بــرای مجلس جذب کــرده و‬ ‫ضرورت انچه بوده است‪ ،‬بنده و همکاران نگران‬ ‫ایــن هســتیم کــه خانه ملــت هم به سرنوشــت‬ ‫شــهرداری تهــران تبدیــل شــود و ایــن ترافیــک و‬ ‫تــورم نیرو معضلی برای مجلس شــود‪.‬احمدی‬ ‫بیغــش ادامــه داد‪ :‬دوم اینکه‪ ،‬مطابق مــاده ‪۲۰‬‬ ‫بنــد ‪ ۶‬ایین نامه داخلی مجلس‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫موظف اســت هر ســه ماه یک بار گزارش کاملی‬ ‫از تصمیمات و اقدامات هیئت رئیســه در رابطه‬ ‫با مسائل مختلف و واحدهای تابعه ان ازجمله‬ ‫ش‪‎‬هــا در صحن علنی به نمایندگان‬ ‫مرکــز پژوه ‬ ‫ارائــه کنــد‪ ،‬بفرمایید در این حــدود ‪ ۳۰‬ماه چند‬ ‫بار از تریبون مجلس نسبت به این قانون عمل‬ ‫کرده و نمایندگان و مردم که اعتقاددارید خادم‬ ‫ان ها هستید را در جریان امور قرار داده اید‪ .‬این‬ ‫موضوعمهمدر مجلسیازدهمبه شدتمغفول‬ ‫مانــده اســت و ابهامات زیــادی در ارائه نشــدن‬ ‫گزارش ها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم سومین‬ ‫نکته را ضعف مجلس در رابطه با مسائل اخیر‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬موضع گیری هــای مختلــف‬ ‫نمایندگان و نبود که یک نظر واحد که به دلیل‬ ‫ضعــف مدیریــت ریاســت مجلــس و همچنین‬ ‫یدر خصوصمداخالت‬ ‫گزارش هاینگران کننده ا ‬ ‫در عزلو نصب هایمدیرانو امور دیگر به گوش‬ ‫می رســد که یکــی از ان ها‪ ،‬مربوط به شــایعات‬ ‫گســترده مداخله رئیس در برکناری دبیر مناطق‬ ‫ی‪‎‬رود در ایــن زمینه‬ ‫ازاد کشــور اســت‪ .‬انتظــار مــ ‬ ‫شفاف سازی شود‪ ،‬قطعا خوشحال می شویم که‬ ‫اینمواردصحتنداشتهباشد‪.‬او چهارمیننکته‬ ‫رانحوهادارهمجلسدر جلساتعلنیو غیرعلنی‬ ‫فهــا و‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬ایــن موضــوع بــا ضع ‬ ‫نواقص شدیدی مواجه است‪ ،‬این مسئله در نوع‬ ‫نگارش متن ها و قرائت ان ها توسط رئیس کامال‬ ‫مشهود بوده و مکرر دست اویز رسانه ها و فضای‬ ‫مجازی قرارگرفته اســت‪ .‬اقــای رئیس همان طور‬ ‫که قبال تذکر داده بودیم بهتر است در مشاوران‬ ‫خودتجدیدنظر اساسیکنید‪.‬‬ ‫ارجاع الیحه اصالح قانون اسقاط خودرو‬ ‫سخت گیرانهبود‬ ‫نماینــده مــردم قزویــن در مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬اصــاح قانون اســقاط خودرو‬ ‫یک الیحه اســت و متاســفانه تصمیم گیری ها‬ ‫در این زمینه سخت گیرانه بود‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫لطــف اله ســیاهکلی در صحــن علنی مجلس‬ ‫در تذکر شفاهی گفت‪ :‬امروز در مجلس اتفاق‬ ‫عجیبــی افتــاد‪ ،‬الیحــه دولــت در مــورد قانون‬ ‫ســاماندهی صنعــت خــودرو و اصــاح ان بــه‬ ‫تصویب رســید اما هیئت رئیســه اعالم کرد این‬ ‫الیحه خالف برنامه اســت و دوســوم رای الزم‬ ‫دارد کــه رای الزم را در ایــن زمینه کســب نکرد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬برداشت هیئت رئیسه اشتباه بوده‬ ‫و اشــکال داشــته است‪ ،‬زیرا در مصوبه امده که‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫در نبود اسقاط‪ ،‬مالکان کامیون می توانند یک‬ ‫و نیــم درصــد ارزش گمرکــی را پرداخــت کنند و‬ ‫خودرو را شــماره گذاری کنند‪.‬ســیاهکلی با بیان‬ ‫ایــن موضــوع که خالف برنامه ششــم توســعه‬ ‫نیســت و برداشــت هیئت رئیســه اشــتباه بوده‬ ‫اســت عنوان کرد این راننــدگان با مجوز دولت‬ ‫ماشین وارد کرده اند و بیش از دو سال است که‬ ‫نتوانسته اند خودروی خود را شماره گذاری کنند‪.‬‬ ‫اگر روش فعلی صحیــح بود دولت این الیحه‬ ‫را ارائــه نمی کــرد‪ ،‬این یــک الیحــه اســت چــرا‬ ‫باید این میزان جابجا شــود و بر ســر مسیر ان‬ ‫مشکل ایجاد شود‪ .‬متاسفانه تصمیم گیری های‬ ‫انجام شده سخت گیرانه است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اظهارنظر عجیبوزیر صنعت‬ ‫دربارهتورم‬ ‫وزیــر صمــت گفــت‪ :‬تــورم‬ ‫مناســبی در رشــد تولیــد بخش‬ ‫تولیدکننده در بخش معدن در‬ ‫صنعت و معدن است و باعث‬ ‫بهار امسال ‪ ۲۷‬درصد بوده که‬ ‫کاهــش تــورم تولیدکننــده هــم‬ ‫در تابســتان به ‪ ۱۳‬درصد رسید‬ ‫می شود‪.‬وزیر صمتعنوانکرد‪:‬‬ ‫و تورم تولیدکننده صنعتی هم‬ ‫ما یک تورم داریم که مربوط به‬ ‫رضا فاطمی امین‬ ‫از ‪ ۴۶‬درصد به ارقام قریب ‪۲۷‬‬ ‫مصرف کننده و اقالمی می شود‬ ‫درصد رســیده که نشــان دهنده‬ ‫کــه مــردم و خانوارها اســتفاده‬ ‫کاهش قیمت ها در بخش تولیدکننده است‪ .‬به می کنند و تورم دیگر نیز درباره تولیدکننده است‬ ‫گزارش خبر انالین‪ ،‬ســیدرضا فاطمی امیــن؛ وزیر که مفهوم ان تورم و قیمت مواد اولیه واحدهای‬ ‫صنعت‪،‬معدنو تجارتدر حاشیهجلسههیات تولیدی اســت اما خوشبختانه امروز شاهد روند‬ ‫دولــت در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬نرخ کاهشیدر تورمتولیدکنندههستیم‪.‬‬ ‫رشد تولید شرکت های صنعتی و معدنی که در‬ ‫فاطمی امین بیان کــرد‪ :‬تورم تولیدکننده‬ ‫بورس هستند و‪ ۵۰‬درصد تولید را انجام می دهند در بخــش معدن در بهار امســال ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫و به لحاظ اینکه بنگاه بزرگی هستند‪ ،‬بنگاه های بــوده کــه در تابســتان به ‪ ۱۳‬درصد رســید و‬ ‫باالدستی و پایین دست ‬ ‫ی را هم فعال می کنند‪ ،‬در تــورم تولیدکننــده صنعتــی هــم از ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫شهریور امسال‪ ۶.۵‬درصد نسبت به سال گذشته بــه ارقــام قریــب ‪ ۲۷‬درصــد رســیده کــه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه این عدد نشــان دهنده کاهــش قیمت هــا در بخــش‬ ‫در مهرماه به ‪ ۷.۷‬درصد رســیده که عدد بســیار تولیدکننده است‪.‬‬ ‫کنترلهزینهتولیدخودرو‬ ‫توام با افزایش تیراژ‬ ‫ســخنگوی وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫‪ ۲۷.۲ ،۱۴۰۰‬درصــد بــوده که‬ ‫معــدن و تجــارت ضمن اشــاره‬ ‫چنانچــه بــا تــورم نقط ـه ای‬ ‫بــه گــزارش مرکــز امــار ایــران‪ ،‬از‬ ‫مصرف کننــده در مهــر ‪۱۴۰۱‬‬ ‫افزایش دو درصدی تورم تولید‬ ‫نسبت به مهرماه سال گذشته‬ ‫در حــوزه خــودرو در فصــل‬ ‫(‪ ۴۸.۶‬درصد) مقایســه شود‪،‬‬ ‫امید قالیباف‬ ‫تابستاننسبتبهسهماههاول‬ ‫کنتــرل تــورم تولیــد در بخــش‬ ‫سال جاری خبر داد و تاکید کرد‬ ‫خــودرو را ثابــت می کنــد‪ .‬وی‬ ‫که هم زمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو‪ ،‬افــزود‪ :‬هم زمــان با کنترل تورم تولید در بخش‬ ‫رشــد تولید در این بخش را نیز شــاهد هســتیم‪ .‬خــودرو‪ ،‬شــاهد رشــد تولیــد در ایــن بخــش‬ ‫امید قالیباف با استناد به گزارش مرکز امار ایران هســتیم؛ بطوریکــه امــار تولیــد هفــت ماهــه‬ ‫به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬تورم تولید در بخش خودرو در ایران خودرو و ســایپا‪ ،‬نســبت به مدت مشابه‬ ‫تابستان امسال دو درصد اعالم شده است؛ این سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد بیشتر شده است‪ .‬مشاور‬ ‫به معنای ان است که هزینه ملزومات ساخت و وزیــر صمــت در ادامه به میــزان تورم تولید در‬ ‫تولید خودرو در تابســتان نســبت به بهار تنها حــوزه لوازم خانگــی نیــز اشــاره کــرده و گفت‪:‬‬ ‫دو درصد افزایش داشته است‪ .‬میزان افزایش تــورم تولیــد در بخــش لوازم خانگــی در فصل‬ ‫قیمت در ساخت خودرو در فصل تابستان از تابســتان ‪ ۲.۶‬درصــد و نقط ـه ای ‪ ۲۹.۹‬درصــد‬ ‫مقــدار افزایــش قیمت ســبد مصرف کننــده در ثبت شــده که در مقایســه با تورم مصرف کننده‬ ‫یــک مــاه‪ ،‬کمتر اســت و ایــن یعنــی مدیریت بسیار کمتر است‪ .‬قالیباف صنایع خودروسازی و‬ ‫زنجیره تامین صنعت خودرو که شامل حدود لوازم خانگی را دو رشته صنعت با زنجیره تامین‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬قطعــه م ‬ ‫یشــود در مســیر درســتی قــرار پیچیده و بــزرگ خوانده که مواد اولیه خود را از‬ ‫دارد‪ .‬ســخنگوی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و صنایعبزرگیهمچونفوالدسازی‪،‬پتروشیمی هاو‬ ‫تجــارت‪ ،‬تورم نقطه ای تولیــد در بخش تولید الکترونیکتامینمی کنند‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬کنترل‬ ‫خــودرو را در تابســتان امســال‪ ۲۷.۲ ،‬درصــد تورم در این حوزه ها می تواند با یک وقفه زمانی‪،‬‬ ‫اعــام و اظهــار کــرد‪ :‬افزایــش قیمــت تولیــد رشدقیمتدر صنایعخودروسازیو لوازم خانگی‬ ‫خــودرو در تابســتان امســال نســبت بــه ســال رابرایمصرف کنندگاناینمحصوالتکنترلکند‪.‬‬ ‫معوقاتبازنشستگانفوالد‬ ‫پرداختمی شود‬ ‫سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد گفت‪:‬‬ ‫بازنشســتگان صنــدوق معوقاتــی در خصــوص‬ ‫اجرای همسان سازی مربوط به سال های ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰‬دارند که درصدد هستیم هرچه سریع تر‬ ‫ایــن معوقات را پرداخت کنیم‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫«ســید حجت کاظمی» با حضور در ایرنا درباره‬ ‫برنامه ها و چشم انداز موسسه صندوق حمایت‬ ‫و بازنشســتگی کارکنــان فــوالد بــه گفت وگــو‬ ‫پرداخــت‪ .‬کاظمــی بــا بیان اینکــه در کشــور ‪۱۸‬‬ ‫صنــدوق فعــال در حــوزه بیم ـه ای داریم گفت‪:‬‬ ‫قهــای بیم ـه ای مثــل صندوق‬ ‫بعضــی از صندو ‬ ‫بازنشســتگی شــهرداری‪ ،‬صنــدوق بیمــه ایــران‪،‬‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر‪ ،‬ویــژه اقشــار خاص هســتند کــه برای‬ ‫ارائه خدمات به قشر خاصی از جامعه تشکیل‬ ‫شده اند و در این میان صندوق فوالد نیز از دسته‬ ‫قهــای خاص اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬موسســه‬ ‫صندو ‬ ‫صندوق حمایت و بازنشســتگی کارکنــان فوالد‬ ‫درگذشــته زیرمجموعــه وزارت صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت بــوده کــه در ان دوران به علت جوان‬ ‫بودن صندوق و پیشی گرفتن منابع بر مصارف‪،‬‬ ‫مشکالتی عدیده ای وجود نداشت و فکری هم‬ ‫در خصوص محاسبات بیمه ای به جهت ایفای‬ ‫تعهدات بلندمدت نمی شد‪ .‬سرپرست صندوق‬ ‫بازنشستگی فوالد تصریح کرد‪ :‬باگذشت زمان و‬ ‫اجرای قوانینی که موجب بازنشسته شده تعداد‬ ‫زیادیاز بیمه پردازانو همچنینبازنشسته کردن‬ ‫تعــداد زیادی از کارگران به دلیل تعدیل نیرو در‬ ‫راســتای واگذاری ها و خصوصی سازی در سنوات‬ ‫گذشــته کــه ایــن دســته اقدامات باعث پیشــی‬ ‫عمال ضریب‬ ‫گرفتن مصارف بر منابع می شود و ً‬ ‫پشتیبانی صندوق در سال های ‪ ۱۳۸۰‬الی ‪۱۳۹۰‬‬ ‫بحرانیمی شود‪.‬‬ ‫سرپرســت صنــدوق بازنشســتگی فــوالد‬ ‫گفــت‪ :‬بنابر مطالعــات علمی و اســتانداردهای‬ ‫بین المللیچنانچهضریبپشتیبانیصندوقویا‬ ‫ســازمان بیمه ای کمتر از ‪ ۶‬و یا ‪ ۵‬شــود به نوعی‬ ‫ان صندوق ورشکسته اعالم می شود که در این‬ ‫وضعیــت یــا باید میــزان ورودی ها را ارتقــا داد و‬ ‫یا در حوزه بازنشستگی تغییراتی ایجاد نمود و‬ ‫یا وضعیت ســرمایه گذاری ها را ارتقــا داد و برای‬ ‫یهــا برنام ههــای کارامــد و موثر‬ ‫مدیریــت دارای ‬ ‫بــکار گرفــت‪ .‬کاظمــی ادامــه داد‪ :‬در خصــوص‬ ‫بحث ورودی ها متاسفانه این صندوق از سنوات‬ ‫عمال‬ ‫گذشــته فاقد ورودی جدید بوده است که ً‬ ‫این صندوق به دلیل عدم ورودی جدید به نوعی‬ ‫یک صندوق بسته هست‪ .‬به دلیل عدم ورودی‬ ‫جدیــد وضعیــت پایــداری ایــن صنــدوق خیلی‬ ‫شــکننده شــده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضــر صندوق در حدود چهار هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫بیمه پرداز و در حدود‪ ۸۷‬هزار نفر مستمری بگیر‬ ‫عمالدر وضعیتمطلوبیقرار ندارد؛‬ ‫دارد گفت‪ً :‬‬ ‫بنابرایــن ایــن وضعیت نیازمند تمرکز بیشــتر بر‬ ‫مدیریتدارایی هادر جهتارتقایبازدهیان ها‬ ‫به منظور رفع کمبود نقدینگی است‪ .‬از طرفی در‬ ‫حوزه بیمه ای این صندوق و سایر صندوق های‬ ‫فعــال در حوزه بیمه ای در کشــور به اصالحات‬ ‫مباحثسیستماتیک‪،‬پارامتریک‪،‬فنیوساختاری‬ ‫و بــا درنظرگرفتــن وضعیــت امید بــه زندگی که‬ ‫اکنون در حدود ‪ ۷۸‬سال است‪ ،‬نیازمند هستیم‪.‬‬ ‫سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد با اشاره به‬ ‫اصالحقوانینتاکیدکرد‪:‬باتدویندستورالعمل ها‬ ‫و بهبــود فرایندهــا و کنترل های داخلــی و انجام‬ ‫به موقعتکالیفبودجهسالیانهو سایر مصوبات‬ ‫و همچنین ایجاد روحیه همکاری و اعتمادسازی‬ ‫ولحاظچابک سازیوبهبودبهره وری‪،‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم ان جایگاه و اعتباری که این صندوق در‬ ‫بین ســایر صندوق های بیمه ای در ادوار گذشته‬ ‫داشتهراباز گردانیم‪.‬کاظمیبابیاناینکهموسسه‬ ‫صندوق حمایت و بازنشســتگی کارکنــان فوالد‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۱‬برابر پیشنهاد دولت و با مصوبه‬ ‫مجلس شورای اســامی از وزارت صمت منفک‬ ‫و بــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی منتقل‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان انتقال‪ ،‬وضعیت دارایی ها‬ ‫و بدهی های صندوق به درستی مشخص نشد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬مقرر شد بر اساس بند (پ) ماده‬ ‫جســاله توســعه که مقرر م ـی دارد‬ ‫(‪ )۱۲‬قانون پن ‬ ‫حداکثــر طــی مــدت ســه ســال‪ ،‬کلیــه تعهدات‬ ‫حــال و اینــده صنــدوق بــه میزانی که بر اســاس‬ ‫مطالعات محاســبه بیم ـه ای برای تعییــن ارزش‬ ‫فعلی تعهدات اینده (اکچوئری) که مورد تایید‬ ‫سازمانقرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫رکوردهایی که شکسته می شود‬ ‫سنگینی تقاضا در بازار اجاره مسکن‬ ‫یکــه شــهریورماه امســال‪ ،‬بــه لحــاظ‬ ‫درحال ‬ ‫تحوالت نقطه ای بازار اجاره‪ ،‬کمترین میزان رشد‬ ‫اجاره در یک ماه نســبت به ماه مشــابه سال قبل‬ ‫رصد شد‪ ،‬اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ‬ ‫تحوالت ماهانه قیمت‪ ،‬متفاوت از شهریور بود‪.‬‬ ‫به گزارش فرارو‪ ،‬شهریور امسال‪ ،‬تورم نقطه ای‬ ‫اجاره بهای مســکن در شــهر تهران (میانگین رشد‬ ‫اجاره بهــا در شــهریور ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه شــهریور‬ ‫‪ ،)۱۴۰۰‬حــدود ‪ ۴۱‬درصــد بــود‪ .‬این میزان کمترین‬ ‫میزان رشد نقطه ای اجاره بها از ابتدای سال تاکنون‬ ‫بــود‪ .‬در مهرمــاه نیــز همین میزان رشــد نقطه ای‪،‬‬ ‫یعنی افزایش ‪ ۴۱‬درصدی اجاره بها نسبت به مهر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تکرار شــده است؛ اما روند ماهانه تغییرات‬ ‫اجاره بها‪ ،‬شرایط متفاوتی را روایت می کند‪.‬‬ ‫ابتــدای ابــان مــاه امســال‪ ،‬مرکــز امار ایــران در‬ ‫گزارشــی دربــاره وضعیــت تــورم عمومــی‪ ،‬امــاری‬ ‫قابل تامــل از تــورم ماهانه اجاره بهای مســکن در‬ ‫کشور منتشر کرد‪ .‬در شرایطی که در هرماه به طور‬ ‫متوســط تغییــرات ماهانــه اجاره بهــای مســکن‬ ‫حول وحــوش ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬درصــد بــود‪ ،‬در گــزارش ابان‬ ‫ماه‪ ،‬بیشــترین رشــد اجاره بها نســبت به ماه های‬ ‫قبــل ثبت شــده بود‪ .‬در این گــزارش‪ ،‬تورم ماهانه‬ ‫شــاخص اجاره بها در کشــور در مهرماه امســال‪۶ ،‬‬ ‫درصــد اعالم شــده اســت‪ .‬ایــن عالمــت حاکی از‬ ‫بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن‬ ‫پاییزیبود‪.‬‬ ‫در همین رابطه مســعود دانشــمند کارشــناس‬ ‫مســائل اقتصادی با اشــاره به اینکه افزایش تورم‬ ‫بخــش اجــاره یک دلیــل بــزرگ دارد‪ ،‬گفت‪« :‬طی‬ ‫چند ســال اخیــر با افزایش افسارگســیخته قیمت‬ ‫مســکن‪ ،‬خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل‬ ‫به یک رویا شده است؛ بنابراین در بخش اجاره بها‬ ‫شاهد انفجار تقاضا هستیم‪ .‬این موضوع به دلیل‬ ‫تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش‬ ‫بیش ازپیش اجاره را در بازار فراهم کرده است‪».‬‬ ‫همچنیــن احمدرضــا ســرحدی کارشــناس بازار‬ ‫مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه عرضه‬ ‫و تقاضا در بازار اجاره به هیچ عنوان برابر نیست‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬با توجه به وضعیتی که در بازار مســکن‬ ‫وجود دارد که بر اســاس ان قیمت ها ســر به فک‬ ‫کشیده‪ ،‬انتظار برای خانه دار شدن زوج های جوان‬ ‫با توجه به سطح دستمزد ها در تهران به بیش از‬ ‫‪ ۷۴‬سال افزایش پیدا کرده است‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬طبیعتـ ًـا در چنیــن وضعیتــی اگــر‬ ‫میزان وام مســکن به ‪ ۱‬میلیارد تومان نیز افزایش‬ ‫پیــدا کنــد‪ ،‬این موضوع تاثیــری در افزایش قدرت‬ ‫خریــد خانه از ســوی مــردم ندارد‪ ،‬زیــرا ان وام نیز‬ ‫باالخــره بایــد بازپرداخــت شــود کــه بــا توجه به‬ ‫دستمزد هایفعلیچنینتواناییرامردمنخواهند‬ ‫داشت؛ بنابراین این نیاز خرید اقشار مختلف به‬ ‫یشــود و همان طور که اشــاره‬ ‫بازار اجاره منتقل م ‬ ‫شــد بــه دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضــا در بازار‬ ‫اجــاره‪ ،‬شــاهد افزایش قیمت ها در بخــش اجاره‬ ‫هستیم‪».‬‬ ‫همچنین دانشــمند با اشــاره به اینکه در حال‬ ‫حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه‬ ‫عمال‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪« :‬با توجه به اینکه دولت نیز ً‬ ‫کاری بــرای ســاخت مســکن انجــام نمی دهــد‪،‬‬ ‫تقاضــای زیــادی پشــت بــازار قــرار دارد که نتیجه‬ ‫ان افزایــش تــورم در بخش اجاره بها اســت که در‬ ‫ما ههــای جاری این تورم از تمامی تورم های دیگر‬ ‫در بازار های مختلف پیشی گرفته است‪ .‬تا زمانی‬ ‫کــه عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشــد‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی‬ ‫تعادل حرکت کند‪».‬‬ ‫عالوه بر بحث نامتعادل بودن عرضه و تقاضا‬ ‫در بــازار مســکن‪ ،‬کاهــش ســرمایه گذاری در بــازار‬ ‫ساخت وساز مسکن نیز دلیل دیگر افزایش اجاره‬ ‫اســت‪ ،‬در همیــن رابطــه مرتضــی افقه کارشــناس‬ ‫مسائلاقتصادیبااشارهبهاینکه کاهشبی سابقه‬ ‫ساخت مسکن در کشور‪ ،‬به رکود موجود در این‬ ‫بــازار دامــن می زند‪ ،‬به فرارو گفــت‪« :‬با توجه به‬ ‫اینکه طی چند سال اخیر قیمت مسکن در تهران‬ ‫یســابقه روبــرو بــوده و بــه نوعی‬ ‫بــا رکو دهــای ب ‬ ‫تاکنون چنین افزایش قیمتی را تجربه کرده است‪،‬‬ ‫ایــن موضــوع در وضعیــت ساخت وســاز ها از دو‬ ‫طریق تاثیر گذاشته است‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬از یــک ســو بــا توجــه به این‬ ‫تهــا تــوان خریــد بخــش زیــادی از‬ ‫افزایــش قیم ‬ ‫جامعه با کاهش روبرو شده که این موضوع باعث‬ ‫تعمیق رکود در بازار شده‪ ،‬از سوی دیگر با افزایش‬ ‫قیمــت مصالح ســاختمانی‪ ،‬دســتمزد کارگــر و‪،...‬‬ ‫هزینه تمام شــده بخش مســکن با رشــد بسیاری‬ ‫همراه بود که همین موضوع موجبات ان را فراهم‬ ‫اورده تا بسیاری از سازندگان‪ ،‬دیگر از عهده تامین‬ ‫سرمایهبرایساخت وساز برنیایند‪».‬‬ ‫مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه کاهــش میــزان ساخت وســاز‬ ‫مســکن در کشــور دالیل متعــددی دارد‪ ،‬به فرارو‬ ‫گفــت‪« :‬بــا توجــه به نــا اطمینانــی کــه در بخش‬ ‫سرمایه گذاری بخصوص در صنعت مسکن وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ســرمایه گذاران میــل و رغبــت چندانی برای‬ ‫حضــور در ایــن عرصــه ندارند که اولیــن تاثیر این‬ ‫موضوع کاهشمیزانساخت وساز هاتوسطبخش‬ ‫خصوصی اســت‪ ،‬از ســوی دیگر به دلیل افزایش‬ ‫سرسام اور هزینه تولید بخش مسکن‪ ،‬این موضوع‬ ‫دلیــل دیگری اســت که باعث می شــود‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گذای در بخش مسکن کاهش پیدا کند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬مشکالتی که در فضای کسب وکار‬ ‫کشــور وجــود دارد‪ ،‬نیــز مزید بر علت شــده تا اگر‬ ‫هم کسی قصد ساخت وساز داشته باشد‪ ،‬با توجه‬ ‫یهــای اداری بــرای اخــذ مجوز هــای‬ ‫بــه کاغذباز ‬ ‫گوناگون و همچنین فرایند طوالنی و خسته کننده‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬بــه نوعی عطــای کار را بــه لقایش‬ ‫بخشــیده و دیگر ساخت وســازی را انجام ندهد‪،‬‬ ‫بنابراین باید موانع موجود در فضای کســب وکار‬ ‫کشــور از میان برداشته شــود‪ ،‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های بسیار کمتری در بخش مسکن‬ ‫و یا سایر بخش ها انجام خواهد شد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار مســکن اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«هزین ههــای دخیــل در ســاخت مســکن نیز طی‬ ‫ایــن چنــد وقــت بــا افزایــش بســیار زیــادی روبرو‬ ‫بوده‪ ،‬رشد چند برابری قیمت مصالح ساختمانی‬ ‫از جمله ســیمان‪ ،‬میلگرد‪ ،‬اهن و‪ ،..‬افزایش بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــدی هزینــه کارگر‪ ،‬افزایش قیمت زمین‬ ‫و‪ ،...‬موجــب شــده کــه هزینــه تمام شــده در این‬ ‫بخش بســیار زیاد شــود و برخی از انبوه سازان نیز‬ ‫بــه نتواننــد‪ ،‬تامین مالــی پروژه های انبوه ســازی را‬ ‫انجامدهند‪».‬‬ ‫مســعود دانشــمند نیز در ایــن زمینه معتقد‬ ‫اســت‪« :‬بــر اســاس امار هــای رســمی میــزان‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش مســکن بــا کاهــش‬ ‫شــدیدی روبــرو بــوده کــه ایــن موضــوع دالیــل‬ ‫فراوانــی دارد‪ .‬یکــی از ان ها عدم وجود امنیت‬ ‫سرمایه گذاری در بخش مسکن است‪ .‬همچنین‬ ‫افزایش بســیار زیاد قیمت مســکن باعث شــده‬ ‫که بســیاری از اقشــار جامعه از گردونه کســانی‬ ‫کــه شــانس خریــد خانــه را دارا هســتند خــارج‬ ‫شــوند‪ .‬همین موضوع نیز انگیزه ســرمایه گذاری‬ ‫در بخش مسکن را کاهش داده است‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫ادارات نه پروژه ها را می سازند‪ ،‬نه زمین ها را پس می دهند‬ ‫خلف وعده ادارات دولتی برای طرح مسکن دولت‬ ‫وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ‪ ۸۱۰۰‬هکتار زمین مازاد در اختیار‬ ‫ادارات و دستگاه های دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر‬ ‫داده که‪ ۳۱۰۰‬هکتار ان به نام این وزارتخانه سند خورده اما هنوز نیمی‬ ‫از زمین های شناسایی شده که ادارات برای پروژه های تعطیل و متوقف‬ ‫خود در اختیار گرفته بودند به خان هســازی برای مردم اختصاص داده‬ ‫نشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬روندانتقالاراضیمازاداداراتو دستگاه هایدولتی‬ ‫به طرح نهضت ملی مسکن تقریبا با کندی ادامه دارد‪ .‬طبق قانون باید‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬موسســات و دســتگاه های دولتی‪ ،‬اراضی مازاد خود را دو‬ ‫ماه بعد از الزم االجرا شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد‪ ۱۴۰۰‬به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می دادند اما طی‬ ‫بیشاز یکسال گذشتهبخشقابلتوجهیاز دستگاه هابهاینتکلیف‬ ‫عمل نکردند‪ .‬در ســال جاری رئیس جمهور دســتور داد تا پایان شهریور‬ ‫مسئله انتقال اراضی دولتی تعیین تکلیف شود که به همین لحاظ در‬ ‫ماه های اخیر موضوع انتقال این اراضی تسریع شده است‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۱۰‬قانون جهش تولید و تامین مســکن‪ ،‬ادارات ثبت اســناد و‬ ‫خبر‬ ‫امــاک را مکلــف کرده در صورت امتناع دســتگاه ها از واگــذاری اراضی‬ ‫خود‪ ،‬بعد از اعالم وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه نسبت به انتقال‬ ‫سند این زمین ها به وزارت راه و شهرسازی اقدام کند‪.‬‬ ‫طی ســال های گذشــته اراضــی دولتی به منظــور اجــرای پروژه های‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬دستگاه ها‪ ،‬ادارات و ارگان های دولتی واگذار شده است؛ اما‬ ‫بسیاری از این پروژه ها سال هاست که شکل اجرایی به خود نگرفته و‬ ‫حاال دستگاه ها تمایلی به پس دادن این زمین ها ندارند‪ .‬به طور مثال‬ ‫مرداد امسال اعالم شد در یکی از مراکز استان ها زمینی شناسایی شده‬ ‫که ‪ ۳۰۰‬هکتار است؛ درحالی که در ان شهر و مرکز استان یک متر زمین‬ ‫برای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد‪.‬‬ ‫از حدود یک سال قبل روند انتقال زمین های دولتی به طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن اغاز شــده که بنا به گفته تقــی رضایی ـ معــاون امالک و‬ ‫حقوقیسازمانملیزمینو مسکن‪ ۸۱۰۰‬هکتار اراضیدولتیشناسایی‬ ‫شده است‪ .‬اوایل ماه جاری این عدد حدود ‪ ۷۰۰۰‬هکتار بود‪.‬‬ ‫رضایی با اشاره به دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به‬ ‫مسئولینکاداکساستان هابرایکمکبهشناساییزمین هاگفت‪:‬تاکنون‬ ‫مجموع اراضی شناســایی شــده به ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۰۰‬هکتار رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنین از حدود‪ ۴۱۳۴‬هکتار اراضی شناسایی شده اولیه تا امروز سند‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۱۰۰‬هکتار زمینمنتقلشدهاست‪.‬‬ ‫وی در گفت وگــو بــا پایــگاه خبری وزارت راه و شهرســازی افــزود‪ :‬از‬ ‫میزان‪ ۸۱۰۰‬هکتار حدود‪ ۱۳۰۰‬هکتار اراضی دارای مشکالتی بودند که‬ ‫مانع انتقال سند می شد و به همین دلیل از دور خارج شدند‪.‬‬ ‫معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۳۷۰۰‬هکتار زمین برای انتقال و اخذ ســند در برنامه قرار‬ ‫دارد و ســایر اراضــی هم در فراینــد اداری قرار دارند تا به مرحله انتقال‬ ‫سندبرسند‪.‬‬ ‫رضاییتاکید کرد‪:‬تاکنونسندبالغ بر ‪ ۵۰‬درصداراضیشناساییشده‬ ‫منتقل شده و مابقی اراضی نیز به ترتیب به مرحله اخذ سند خواهند‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬کارگروهی مشترکی از سازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور و سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شده که در ادارات ثبت به‬ ‫پیگیریو رفعمشکالتاینحوزهمشغول اند‪.‬‬ ‫در بازدیدفرماندهپدافندغیرعامل کشور عنوانشد‬ ‫تجربهو دانشارزشمندذوب اهناصفهاندر پدافندغیرعامل‬ ‫ســردار غالمرضــا جاللــی‪ ،‬فرمانــده پدافنــد‬ ‫غیرعامــل کل کشــور و تعــدادی از مســئولین ایــن‬ ‫ســازمان‪ ،‬بــا حضــور در ذوب اهــن اصفهــان در‬ ‫جلس ـه ای بــا مدیرعامــل و جمعــی از معاونیــن و‬ ‫مدیران شــرکت به گفتگو و تبادل نظــر پرداخت و‬ ‫از پروژه احداث تصفیه خانه پساب بازدید نمود‪.‬‬ ‫سردار غالمرضاجاللیفرماندهپدافندغیرعامل‬ ‫کل کشــور در ایــن دیــدار به تشــریح مــوارد مهمی‬ ‫از سیاس ـت ها و برنامه های این ســازمان در کشــور‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تهدیدات و حمالت دشــمن‬ ‫پیچیــده بــوده و مبــارزه بــا ان هــم بایــد پیچیــده‬ ‫و فنــی باشــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬پدافنــد غیرعامــل در‬ ‫محــدوده و قلمــرو موضوعــات اصلــی تهدیــدات‬ ‫دشمن و اسیب پذیری ما در برابر این تهدیدات و‬ ‫سیاست های خنثی سازی ان ها بحث می کند‪.‬‬ ‫فرمانده پدافند غیرعامل کل کشور با اشاره به‬ ‫اینکه حمالت سایبری دشمن به مراکز تولیدی و از‬ ‫جملهصنعتفوالدنشان دهندهاهمیتاینبخش‬ ‫در اقتصــاد و زندگــی مــردم اســت‪ ،‬افزود‪ :‬دشــمن‬ ‫بــرای مقابلــه با تولیــد و تضعیف ان از شــیوه های‬ ‫مختلف استفاده می کند و ازاین رو ضروری است که‬ ‫سیاست های الزم جهت جلوگیری از اسیب به تولید‬ ‫در مراکز صنعتی به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان با دانش و تجربه‬ ‫ارزشــمند در عرص ههــای تولیــد و زیرســاخت های‬ ‫مناســب در زمینه پدافنــد غیرعامل‪ ،‬موفقیت های‬ ‫خــود را ادامــه می دهد‪ .‬غالمرضــا جاللی فرمانده‬ ‫پدافند کل کشــور اظهار داشــت‪ :‬امروز شــاهد یک‬ ‫جبهه و جنگ ترکیبی علیه انقالب اسالمی و مردم‬ ‫هستیم؛ بنابراین الزم است با به کارگیری طرح های‬ ‫اضطــراری و ضــد تهدیــد‪ ،‬حفــظ تــدارک و تامیــن‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تقویت برگش ـت پذیری سیستم ها بعد‬ ‫از حــوادث‪ ،‬برگــزاری دور ههــای اموزشــی و اجــرای‬ ‫مانورهــای ازمایشــی در مقابل دشــمن و بحران ها‬ ‫ایستادگی کنیم‪ .‬رخصتی در این بازدید با اشاره به‬ ‫اهمیت پدافند غیرعامل در کشور گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫بروز هرگونه بحران در جامعه و در سطح شرکت ها‬ ‫و مراکز تولیدی‪ ،‬پدافند غیرعامل و اقدام به موقع‬ ‫نیروهــای مربوطــه‪ ،‬نجات دهنــده جوامــع درگیــر‬ ‫بحران خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حمله ســایبری اخیر دشــمن به‬ ‫بعضی از مراکز صنعتی کشور‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫به دلیل داشــتن زیرســاخت های قوی و به کارگیری‬ ‫دقیــق دســتورالعمل های پدافند غیرعامــل‪ ،‬از این‬ ‫حمله سایبری اسیب ندید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونــی امادگــی همــکاران و به کارگیــری اید ههــای‬ ‫منطقــی و کارشناســی شــده پدافنــد غیرعامــل‪،‬‬ ‫یهــا و توطئ ههــای دشــمنان داخلــی و‬ ‫خرابکار ‬ ‫خارجی را خنثی می کند‪.‬‬ ‫در ادامه این بازدید‪ ،‬همایش پدافند غیرعامل‬ ‫مدیران ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه در سالن‬ ‫همایش های مرکز تحقیق و توســعه فوالد مبارکه‬ ‫بــا حضور ســردار غالمرضا جاللــی فرمانده پدافند‬ ‫غیرعامــل کل کشــور‪ ،‬مهندس رخصتــی مدیرعامل‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬دکتــر محمــد یاســر طیب نیا‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه و جمعی از مسئولین این‬ ‫دو شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫ســردار جاللی در این همایش گفت‪ :‬استراتژی‬ ‫دشــمن علیــه جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬فشــار‬ ‫همه جانبه و حداکثری تا استانه جنگ است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن امر نشــان می دهــد که قدرت‬ ‫نظامی و دفاعی کشــور ما توان ایجاد بازدارندگی‬ ‫در مقابل جنگ را دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده پدافنــد غیرعامــل کل کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اراده و قدرت پاســخگویی ســازمان دهی‬ ‫شدهنسبتبهحمالتدشمندر جمهوریاسالمی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬دشمن با استفاده از ظرفیت های نفوذ‬ ‫از درون و توسعه نفوذ درصدد به وجود اوردن یک‬ ‫جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش از فعــاالن حــوزه پدافنــد‬ ‫غیرعامــل در دو واحد صنعتــی ذوب اهن اصفهان‬ ‫و فوالد مبارکه تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫قطار شهری مشهد بر روی‬ ‫ریل ذوب اهن اصفهان‬ ‫ســند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شــهری‬ ‫مشــهد بــا حضــور ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب اهن‬ ‫اصفهان و سید عبداهلل ارجایی شهردار کالن شهر مشهد‬ ‫‪ ۲۲‬ابــان مــاه در محل شــهرداری این شــهر منعقد شــد‪.‬‬ ‫رخصتی در ایین انعقاد این سند همکاری به روند تولید‬ ‫فوالد در ایران پرداخت و گفت‪ :‬پیش از انقالب اسالمی‬ ‫میزان تولید فوالد در ایران فقط ‪ ۵۰۰‬هزار تن بود که پس‬ ‫از انقــاب این میزان به حدود ســی میلیــون تن افزایش‬ ‫یافتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪ ،‬این شرکت را بنیان گذار‬ ‫صنعــت فــوالد کشــور معرفــی کــرد و افــزود‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان اکنون با تولید ســه میلیون تنی خود به نوسازی‬ ‫و توســعه زیرساخت کشور کمک شایانی می کند‪ .‬وی با‬ ‫بیاناینکهذوب اهناصفهانباتامینریلپروژه هایبزرگ‬ ‫ راه اهن جمهوری اسالمی به توسعه این ناوگان نیز کمک‬ ‫کرد‪ ،‬خاطرنشــان ســاخت‪ :‬این شــرکت فن اوری ساخت‬ ‫انواع ریل مترو را در اختیار دارد و با سفارش مسئولین مترو‬ ‫در کالن شهرها در حداقل زمان ریل موردنیاز ان ها را تولید‬ ‫کرده و تحویل می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن بــا بیان اینکه ســبد ریلــی این‬ ‫شــرکت در اینده نزدیک تکمیل خواهد شــد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫به زودیریلسوزنموردنیاز ناوگانحمل ونقلریلی کشور‬ ‫نیز به صورت اســتاندارد و با کیفیت تولید و به مشتریان‬ ‫ارائه خواهد شــد‪ .‬رخصتی به کیفیت پایدار محصوالت‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان نیــز پرداخــت و گفــت‪ :‬کیفیــت‬ ‫محصوالت این شــرکت بر اســاس اســتانداردهای ملی و‬ ‫بین المللیامریمستمر است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهان رشــد تولید و مصرف‬ ‫فوالد را نشانه توسعه یافتگی کشورها دانست و گفت‪:‬‬ ‫رشد تولید و میانگین مصرف فوالد در کشور ما از شتاب‬ ‫مناسبیبرخوردار استو ذوب اهناصفهاننیز باتولید‪۱۲‬‬ ‫محصول جدید به سوی تولید محصوالت خاص و ارزش‬ ‫افزا در حرکت است که بی گمان در این مسیر بیش از هر‬ ‫چیز بهتوانکارکنانخودمتکیاست‪.‬شهردار مشهدنیز با‬ ‫بیان اینکه ریل تولید شده در ذوب اهن اصفهان از کیفیت‬ ‫باالتر و قیمت کمتری نسبت به رقبای خارجی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تامین ریل یکی از مهم ترین موضوعات در‬ ‫توســعه قطار شهری مشــهد بود که تولید ریل ذوب اهن‬ ‫اصفهان این مشکل را حل کرد‪.‬‬ ‫سیدعبداهللارجاییبابیاناین کهحمل ونقلعمومی‬ ‫از عمده مباحث و چالش های کالن شهرها است گفت‪:‬‬ ‫این امر برای مشــهد مقدس که مســافر و زوارپذیر است‬ ‫از اهمیت دوچندانی برخوردار اســت‪ .‬شــهردار مشــهد‪،‬‬ ‫اتوبوس رانــی را عامل ســامان دهی بخشــی از نیــاز مردم‬ ‫در حمل ونقل عنوان کرد و افزود‪ :‬توســعه قطار شــهری‬ ‫بخــش عمــده ای از مشــکالت شــهروندان را برطــرف و‬ ‫اسایش مسافران و زوار را نیز تامین می کند‪ .‬وی از احداث‬ ‫تونل ها‪ ،‬ایستگاه ها و ‪ ...‬جهت پروژه توسعه قطار شهری‬ ‫مشهد خبر داد و گفت‪ :‬برای تکمیل و بهره برداری از این‬ ‫پروژه‪ ،‬اســتفاده از ریل ملی را در دســتور کار قرار دادیم و‬ ‫سند همکاری تامین ریل موردنیاز این پروژه بین شهرداری‬ ‫مشهد و ذوب اهن اصفهان به امضا رسید‪.‬‬ ‫ارجایــی بــا بیان ایــن که تاســیس ذوب اهن اصفهان‬ ‫از دیربــاز و اســتفاده از ریــل ملی در ســال های اخیر برای‬ ‫هر ایرانی افتخارامیز اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با شــناختی که از‬ ‫توانمندی های ذوب اهن اصفهان داریم‪ ،‬مطمئن هستیم‬ ‫کــه کارکنــان توانمند و متخصص این شــرکت با ســاخت‬ ‫سایر تجهیزات و قطعات راهبری ناوگان ریلی‪ ،‬کشور را از‬ ‫واردات این گونه مکانیزم ها بی نیاز خواهند کرد‪ .‬شهردار‬ ‫مشــهد با اشــاره به اینکه از مجموعه ذوب اهن اصفهان‬ ‫بــرای تولیــد این تجهیزات توقــع زیادی داریــم‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫افتخــار اعــام می کنــم ذوب اهن اصفهان توان ســاخت‬ ‫تجهیزات موردنیاز ناوگان ریلی کشــور را دارد چراکه ریل‬ ‫ذوب اهن اصفهان با رعایت استانداردهای سخت گیرانه‬ ‫و با کیفیت جهانی تولید و به مشتریان عرضه می شود‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار جدید بانک‬ ‫کشاورزی در حمایت از‬ ‫مکانیزاسیونکشاورزی‬ ‫بانــک کشــاورزی بــا هــدف حمایــت از توســعه‬ ‫مکانیزاسیون در بخش کشاورزی‪ ،‬عالوه بر پرداخت بیش‬ ‫از ‪ 6‬هزار میلیارد ریال تســهیالت مکانیزاســیون از ابتدای‬ ‫سال ‪ 1401‬تاکنون‪ ،‬در ابان ماه نسبت به تخصیص ‪ 10‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اعتبار جدید‪،‬به عنوانمرحلهنخستبرنامه‬ ‫حمایت از تجهیز و نوسازی ماشین ها و ادوات کشاورزی‬ ‫در سال جاری‪ ،‬اقدام کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانــک کشــاورزی‪ ،‬بــا توجه به اهمیت تجهیز و نوســازی‬ ‫ناوگان ماشــین های کشــاورزی و نقش موثر ان در ارتقای‬ ‫کمی و کیفی تولیدات کشــاورزی و تامین امنیت غذایی‬ ‫کشور‪،‬پرداختتسهیالتمکانیزاسیونجزو اولویت های‬ ‫اعتباری بانک کشــاورزی است و این تسهیالت‪ ،‬علیرغم‬ ‫افزایش ســه برابری تســهیالت تکلیفی پرداختی در سال‬ ‫جاریو مشکالتمربوطبهتوازنمنابعو مصارفبانک‪،‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تا‪ 22‬ابان ماه به مبلغ‪ 6288‬میلیارد‬ ‫ریــال و در قالــب ‪ 2904‬فقره تســهیالت با نرخ ترجیحی‬ ‫‪ 15‬درصد به متقاضیان پرداخت شــده اســت‪ .‬بر اســاس‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬بانــک کشــاورزی در حمایــت از زیر بخش‬ ‫مکانیزاســیون کشاورزی و برای تســریع در روند پرداخت‬ ‫این تسهیالت‪ ،‬در مرحله نخست در ابان ماه سال جاری‬ ‫مبلغ‪ 10‬هزار میلیاردریالاعتبار جدیداز محلمنابعداخلی‬ ‫خود تخصیص داده است که به محض ارائه توزیع استانی‬ ‫اعتبار از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬برای پرداخت به‬ ‫شعب ابالغ می شود‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬مراحل بعدی‬ ‫تخصیص اعتبار مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی‪ ،‬با‬ ‫توجه به منابع در اختیار و در ماه های اتی انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬شایان ذکر است تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در‬ ‫اجرای سیاست های دولت در رابطه با تحقق برنامه های‬ ‫بخش کشاورزی و در چارچوب مقررات با هدف افزایش‬ ‫ضریبمکانیزاسیونکشاورزیدر کشور پرداختمی شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫تالش برای ادامه حیات‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گهــای اینده بر ســر اب اســت» شــعاری که‬ ‫«جن ‬ ‫شــاید تــا چنــد ســال قبل بــاورش کمی ســخت بــود و‬ ‫بســیاری ان را نمی پذیرفتنــد امــا اکنــون بــا گســترش‬ ‫تغییرات اقلیمی‪ ،‬جمعیت روبه رشــد جهان‪ ،‬توسعه‬ ‫یتــوان یافت که اهمیت‬ ‫صنایــع و‪ ...‬کمتر کســی را م ‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف اب را درک نکرده باشــد‪ .‬در‬ ‫کســالی روبرو‬ ‫این شــرایط ســخت که کشــور با خش ‬ ‫اســت و حتی بارش های پاییزی نیز تاکنون نتوانســته‬ ‫کمبودها را جبران کند‪ ،‬تنها راه باقیمانده برای نجات‬ ‫از بحــران کم ابــی‪ ،‬افزایــش صرفه جویــی و کاهــش‬ ‫مصارف غیرضروری است‪ .‬همه می دانیم امروز جهان‬ ‫دچــار بحــران کم ابی اســت‪ ،‬بخصوص ایــران که یک‬ ‫کشور کم اب بشمار می اید‪.‬‬ ‫متاســفانه باوجوداینکــه در کشــور کم ابی به ســر‬ ‫می بریم؛ اما سرانه مصرف اب برای هر نفر در ایران‬ ‫از میانگین جهانی باالتر اســت و این نشــان از عدم‬ ‫مصرف درســت اب اســت؛ اما خبر خوب این اســت‬ ‫که برخالف تصور اکثر ما‪ ،‬می توانیم با انجام کارهای‬ ‫ســاده و کوچــک قد مهــای بــزرگ در صرفه جویــی‬ ‫مصرف اب برداریم‪.‬‬ ‫شهــا برای‬ ‫در ادامــه چنــد مــورد از ســاده ترین رو ‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب در خانه ذکر شــده که با‬ ‫رعایت حداقل یکی از ان ها می توان کمک شایانی به‬ ‫کاهش مصرف اب کرد‪.‬‬ ‫یتــوان زیــر دوش یک‬ ‫در هنــگام حمــام کــردن م ‬ ‫تشت یا دبه قرار داد تا اب دوش بجای اینکه داخل‬ ‫فاضــاب بریــزد و به هدر برود‪ ،‬در دبه جمع شــود و‬ ‫از این اب برای ابیاری باغچه‪ ،‬شستن توالت یا بجای‬ ‫کشیدن سیفون و … می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫فشــویی بــا‬ ‫انتخــاب ماشــین لباسشــویی و ظر ‬ ‫مصــرف اب پاییــن‪ ،‬همچنیــن ماشــین لباسشــویی و‬ ‫کامال پر نشــده اند؛ روشن‬ ‫ظر ‬ ‫فشــویی را تا زمانی که ً‬ ‫نکنیم‪ .‬ماشــین لباسشــویی پر می تواند تا ‪ ۸۰‬لیتر در‬ ‫مصــرف اب صرفه جویــی کنــد‪ .‬عــادت کنیــم وقتــی‬ ‫مســواک می زنیم و یا دســتان خود را می شوییم‪ ،‬شیر‬ ‫اب را ببندیم‪.‬‬ ‫می توان وقتی شیر اب حمام یا ظرف شویی را باز‬ ‫می گذاریم تا اب گرم شــود‪ ،‬زیر شــیر اب را یک ظرف‬ ‫قرار دهیم تا اب به هدر نرود و از این اب برای ابیاری‬ ‫و یا شستشو استفاده کنیم‪ .‬لباس هایی که بسیار کهنه‬ ‫هســتند و دیگر پوســیده و قابل اســتفاده نیســتند‪ ،‬در‬ ‫ابعاد خیلی کوچک تکه کرده و برای گردگیری و تمیز‬ ‫کردن گاز استفاده شود و بعد دور انداخته می شوند و‬ ‫دیگر ابی برای شستشوی پارچه استفاده نمی شود‪ .‬با‬ ‫این روش هم خودتان راحت تر هستید و هم مصرف‬ ‫اب کم می شود‪.‬‬ ‫ی اب را چک کنید که نشتی نداشته‬ ‫شیر و لوله ها ‬ ‫باشند‪ .‬یک چکه کوچک از شیر اب قدیمی و خراب‬ ‫می توانیــد ‪ 75‬لیتــر اب را دریــک روز هــدر دهــد‪.‬‬ ‫گتــر ایــن هــدر رفتــن اب را به صدها‬ ‫ی بزر ‬ ‫نش ـت ها ‬ ‫لیتــر در روز می رســانند‪ .‬از کنتــور اب برای چک کردن‬ ‫ی پنهان اب استفاده کنید‪.‬‬ ‫نشتی ها ‬ ‫کنتــور اب خانــه را بخوانیــد‪ ،‬دو ســاعت از اب‬ ‫استفاده نکرده و دوباره شماره انرا بخوانید‪ .‬اگر شماره‬ ‫حتما نشتی در خانه وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫یکسان نباشد ً‬ ‫این ها تنها بخشی از راهکارهای موثر در صرفه جویی‬ ‫اب به عنوان گوهر درخشــان اینده جهان است‪ ،‬الزم‬ ‫اســت هر کدام از ما با مســوولیت پذیری در راســتای‬ ‫کاهش مصرف اب قدم برداریم تا تالشی کوچک برای‬ ‫ادامه حیات داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازدید رئیس مجمع‬ ‫نمایندگان استان اصفهان از‬ ‫اجرای تاسیسات فاضالب‬ ‫در فالورجان‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان از پروژه های‬ ‫توســعه فاضــاب در دو روســتای خیرابــاد و مهرنجان ‬ ‫شهرســتان فالورجــان بازدید کــرد‪ .‬در ایــن بازدید که با‬ ‫حضور مدیرعامل‪ ،‬جمعی از معاونان و مسئوالن ابفای‬ ‫استاناصفهان‪،‬فرماندار شهرستانفالورجانو جمعیاز‬ ‫مسئوالن این شهرستان برگزار شد‪ ،‬حجت االسالم سید‬ ‫ی در جریان پیشرفت این پروژه ها‬ ‫ناصر موسوی الرگان ‬ ‫قرار گرفت و بر ســرعت بخشــیدن بر ان ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫حسیناکبریانمدیرعاملابفایاستاننیز در جریاناین‬ ‫بازدید گزارشــی از اجرای تاسیسات فاضالب در شهرها‬ ‫و روســتاهای شهرســتان فالورجــان با مشــارکت بخش‬ ‫صنعت ارائه کرد‪ .‬گفتنی اســت پروژه فاضالب روستای‬ ‫خیر اباد با ‪ ۱۵۴۰‬متر حفاری و لوله گذاری‪ ،‬در قطرهای‬ ‫‪ ۲۵۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلی متر با پیشرفت حدود ‪ ۳۸‬درصدی در‬ ‫حالانجاماستو عملیاتاجرایی کلکتور ‪ ۵۰۰‬میلی متر‬ ‫روستای مهرجان نیز در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل و شورای‬ ‫معاونین ابفای استان‬ ‫اصفهان ازابفای منطقه‬ ‫شهرضا‬ ‫مدیرعامل و اعضای شورای معاونین ابفای استان‬ ‫اصفهــان بــا حضــور در ابفــای شــهرضا با مســئوالن و‬ ‫کارکنان این امور دیدار وگفتگوکردند‪ .‬نشست شورای‬ ‫معاونیــن ابفــای اســتان اصفهــان در ابفــای شــهرضا‬ ‫تشکیل و درباره مشکالت اجرایی این منطقه و تامین‬ ‫اب شرب پایدار به شهرها و روستاهای این شهرستان‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫معاون پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت مطرح کرد‬ ‫نیاز ساالنه ‪ ۲۹‬هزار تنی کاتالیست در صنایع‬ ‫پتروشیمیوپاالیشی‬ ‫معاونپردیسپایین دستیپژوهشگاهصنعت‬ ‫نفت با اشاره به نیاز ساالنه ‪ ۲۹‬هزار تن کاتالیست‬ ‫بــه ارزش تقریبــی ‪ ۷۰۰‬میلیــون دالر در صنایــع‬ ‫پتروشــیمی و پاالیشــی کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬هم اکنــون‬ ‫شماری از کاتالیست های مورد نیاز کشور از مسیر‬ ‫ی‪‎‬شود که امیدواریم در سال های‬ ‫واردات تامین م ‬ ‫اینده تولید ان ها را نیز بومی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از پژوهشــگاه صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬کاتالیست هامهم ترینموادموردنیاز صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی هستند تا جایی که تصور‬ ‫دنیای صنعتی مدرن بدون کاتالیســت غیرممکن‬ ‫اســت و بیش از ‪ ۹۰‬درصد مواد شــیمیایی حداقل‬ ‫از یــک مرحلــه کاتالیســتی در فراینــد تولیــد عبور‬ ‫می کننــد و ‪ ۲۰‬درصد کل محصوالت صنعتی دنیا‬ ‫در زنجیره تولید خود به کاتالیست نیاز دارند‪ .‬در‬ ‫ادامــه گفت وگویــی با مهــدی رشــیدزاده‪ ،‬معاون‬ ‫پردیــس پایین دســتی پژوهشــگاه صنعــت نفــت‬ ‫درباره اهمیت این ماده راهبردی انجام شده است‬ ‫که از نظرتان می گذرد‪.‬‬ ‫با توجه به انکه کاتالیست در دنیای امروزی‬ ‫اهمیــت باالیــی دارد و به نوعی ماده ای‬ ‫راهبردی به شمار می اید درباره این ماده‬ ‫توضیحبفرمایید؟‬ ‫بلــه ب هطــور حتــم این مــاده از اهمیت بســیار‬ ‫باالیــی در صنایــع دارد‪ ،‬به طوری که زنجیره ارزش‬ ‫صنعت نفت و گاز کشــور وابستگی قابل توجهی‬ ‫بــه کاتالیس ـت ها دارد و در ســال های متمــادی‬ ‫ایــن مــاده از طریــق واردات همــواره تامین شــده‬ ‫است‪ ،‬به همین منظور کاتالیست ها نقش کلیدی‬ ‫در فرایندهــای اصلــی واحدهــای پتروشــیمی و‬ ‫پاالیشــگاه ها ایفا می کنند‪ ،‬به طوری که در زنجیره‬ ‫تبدیل محصوالت خام و کم ارزش به محصوالت‬ ‫با ارزش افزوده بدون فرایندهای تبدیلی کاتالیستی‬ ‫امکان پذیــر نخواهد بود‪ ،‬همچنین در ســال های‬ ‫گذشته کاتالیست کارکرد ویژه ای در کاهش مقدار‬ ‫االین ‪‎‬ده های زیست محیطی در بخش حمل ونقل و‬ ‫صنعت نیز داشته است‪.‬‬ ‫ایا در کشور ما هم به تولید و توسعه این‬ ‫ماده راهبردی پرداخته شده است؟‬ ‫بلــه در ســال های اخیر به تولیــد دانش فنی و‬ ‫توسعه کاتالیست ها در بخش دولتی و خصوصی‬ ‫بسیار اهمیت داده شده است تا جایی که در بند‬ ‫‪ ۱۳‬سیاس ـت های کلــی اقتصاد مقاومتــی‪ ،‬مقابله‬ ‫بــا ضربه پذیــری درامد حاصل از صــادرات نفت و‬ ‫گاز از طــرق مختلــف از جملــه افزایــش صــادرات‬ ‫پتروشیمی به عنوان یک هدف تعیین شده و این‬ ‫موضوع به ان معناست که در مفاهیم و مضامین‬ ‫سیاست گذاری کلی اقتصاد مقاومتی نیز می توان‬ ‫ردپای این محصول راهبردی را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وضع بازار جهانی در زمینه کاتالیســت را‬ ‫چگونهارزیابیمی کنید؟‬ ‫در ســال های اخیــر بیشــترین رشــد مصــرف‬ ‫کاتالیســت متعلــق بــه کشــورهایی نظیــر چین و‬ ‫منطقــه خاورمیانــه به واســطه افزایــش ظرفیــت‬ ‫پاالیش نفت و تولید محصوالت پتروشیمی در این‬ ‫مناطق بوده اســت‪ ،‬بنابراین بررســی بازار جهانی‬ ‫ی‪‎‬دهد گردش مالی این ماده در‬ ‫کاتالیست نشان م ‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬حدود ‪ ۳۵.۵‬میلیارد دالر بوده اســت‬ ‫که با لحاظ نرخ رشد حدود ‪ ۴.۶‬درصدی در سال‬ ‫‪ ،۲۰۳۰‬به حدود ‪ ۵۷.۵‬میلیارد دالر می رسد و این‬ ‫ارقام نشــان می دهد با مسئله ای راهبردی و مهم‬ ‫روبه روهستیم‪.‬‬ ‫درباره وضــع این ماده مهم در کشــور‬ ‫بفرمایید؟‬ ‫ی‪‎‬دهــد در ایــران با‬ ‫نتایــج مطالعات نشــان م ‬ ‫توجه به ظرفیت های موجود و طرح های توسعه‬ ‫اینــده‪ ،‬ســاالنه بال غبــر ‪ ۲۹‬هزار تن کاتالیســت به‬ ‫ارزش تقریبی‪ ۷۰۰‬میلیون دالر در صنایع پتروشیمی‬ ‫و پاالیشــی کشور نیاز اســت؛ اگرچه در سال های‬ ‫گذشته توانستیم با وجود شرکت های دانش بنیان‬ ‫در کشــور برخی از این کاتالیست های راهبردی را‬ ‫به مرحله تولید برسانیم‪ ،‬اما همچنان تعدادی از‬ ‫ی‪‎‬شود که امیدواریم‬ ‫ان ها از طریق واردات تامین م ‬ ‫در سال های اینده تولید ان ها را نیز بومی کنیم‪.‬‬ ‫کمی راجع به تنظیم سند کاتالیست نیز‬ ‫توضیحدهید؟‬ ‫اسیب شناســی صنعت کاتالیســت در کشــور‬ ‫مــا حا کــی از ان بود کــه نبود راهبــرد و فقدان‬ ‫نقشــه راه در صنعت کاتالیســت کشــور ســبب‬ ‫شــده توســعه ایــن صنعــت بیشــتر بــا رویکــرد‬ ‫فشــار علــم و فنــاوری و توســط نهادی هــای‬ ‫پژوهشــی انجــام شــود‪ .‬ازای ـن رو معاونــت‬ ‫پژوهــش و فناوری وزارت نفت در ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫تصمیم بر تدوین نقشــه راه و ســند کاتالیســت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به نظر شما این سند چه مزایایی می تواند‬ ‫برای کشور به همراه داشته باشد؟‬ ‫همانندهمهمسائلعلمیکهتدوینمی شوند‪،‬‬ ‫یشــک تنظیم این ســند نیز می توانــد از مزایای‬ ‫ب ‬ ‫متعددی برخوردار باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬احصای امار‬ ‫و میزان دقیق کاتالیس ـت های مصرفی‪ ،‬شناسایی‬ ‫بازیگران عرصه کاتالیست و برطرف کردن شکاف‬ ‫یســازی‪،‬‬ ‫میــان مراکــز پژوهــش ‪ -‬فنــاوری و تجار ‬ ‫اولویت بندی کاتالیست هابه منظور تولیدداخلبر‬ ‫اســاس شاخص های مدنظر از جمله عواملی بود‬ ‫که به تدوین این ســند منجر شــد و می توان این‬ ‫موضوعات را جزو مزایای تدوین ســند کاتالیست‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫نقش پژوهشگاه صنعت نفت در تدوین این‬ ‫سند چه بوده است؟‬ ‫در ان زمان قرار بر این شد که تدوین این سند‬ ‫بــا محوریــت پژوهشــگاه صنعت نفت و شــرکت‬ ‫پژوهش و فناوری پتروشیمی انجام گیرد و نسخه‬ ‫اولیــه ان در ‪ ۲۸‬اســفندماه ســال ‪ ۱۳۹۰‬توســط‬ ‫معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت ابــاغ‬ ‫شــد که این ســند مشــتمل بر ‪ ۱۱۳‬نوع کاتالیســت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کاتالیس ـت ها در بخش های مختلف‬ ‫صنایــع پتروشــیمی‪ ،‬پاالیــش نفت و گاز اســتفاده‬ ‫یشــود‪ ،‬البته همان طور که اطالع دارید توسعه‬ ‫م ‬ ‫یســازی کاتالیس ـت ها فرایندی پویا‬ ‫دانش و تجار ‬ ‫یشــود‪ ،‬ازاین رو ضرورت دارد که این‬ ‫محســوب م ‬ ‫ســند به طور مــداوم بازنگری شــود و اخیـ ًـرا هم از‬ ‫نسخهبه روزشدهاینسنددر نمایشگاهبین المللی‬ ‫ایران پالست رونمایی شد‪.‬‬ ‫ایا کاتالیست های تولیدی در پژوهشگاه‬ ‫صنعت نفت به مرحله تجاری ســازی نیز‬ ‫رسیده اند؟‬ ‫بله در سال های اخیر پژوهشگاه در این زمینه‬ ‫به خوبــی عمــل کرده اســت‪ .‬پژوهشــگاه همســو‬ ‫بــا ایفــای نقش ملی خــود دانش فنی بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫یســازی به‬ ‫نوع کاتالیســت و جاذب را برای تجار ‬ ‫شرکت های دانش بنیان واگذار کرده است و اغلب‬ ‫ا نهــا بــا مشــارکت و نظــارت پژوهشــگاه تولید و‬ ‫در راکتورهــای صنعتــی بارگــذاری و به ممنوعیت‬ ‫واردات این کاالی ضروری به کشور نیز منجر شده‬ ‫اســت‪ .‬به طورکلی در حوزه توســعه دانش فنی و‬ ‫تجاری سازیکاتالیست ها‪،‬پژوهشگاهکارنامهقابل‬ ‫قبولی را دریافت کرده اســت و اکنون پروژه هایی‬ ‫تــازه ازســوی کارشناســان پژوهشــکده توســعه‬ ‫یهــای کاتالیســت در حــال انجام اســت که‬ ‫فناور ‬ ‫امیدواریم در اینده نزدیک شاهد افزایش مقیاس‬ ‫و تجاری سازی ان ها باشیم‪.‬‬ ‫بفرمایید تاکنون پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫دانش فنی چند نوع کاتالیست و جاذب را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کرده است؟‬ ‫مهم ترین کاتالیس ـت های توســعه داد هشــده‬ ‫در ایــن مجموعــه مربــوط بــه فرایندهــای‬ ‫کســازی‪ ،‬ریفورمینــگ نفتــا‪ ،‬بازیافــت‬ ‫اروماتی ‬ ‫گوگــرد‪ ،‬تصفیــه هیدروژنی انــواع برش‪‎‬های نفتی‪،‬‬ ‫مرکاپتان زدایی‪ ،‬هیدروکراکینگ و جاذب‪ ۳A‬بوده‬ ‫کــه تمامی این کاتالیس ـت ها به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شــده اســت‪ .‬این موضوع برای پژوهشگاه‬ ‫از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪ ،‬چراکــه ایــن‬ ‫مجموعــه می توانــد در طراحــی و ارائه لیســانس‬ ‫فرایندهایی که برای پاالیشگاه ها انجام می‪‎‬دهد‬ ‫از دانــش فنــی کاتالیســت توســعه داده شــده در‬ ‫پژوهشگاهاستفادهکند‪.‬‬ ‫بســیاری از دانش های فنی که توســعه یافته‬ ‫ابتــدا در قالب یک پروژه پژوهشــی مطرح بوده‬ ‫که به دنبال اخذ نتایج مطلوب‪ ،‬موضوع توسعه‬ ‫یافته و سرانجام به دانش فنی منجر شده است‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه اینکــه تجارب زیرســاخت مناســبی‬ ‫دربــاره کاتالیس ـت ها و جاذب ها (اعــم از نیروی‬ ‫انســانی و تجهیزات) در پژوهشــگاه وجود دارد‬ ‫پیشــنهاد می شود حمایت های بیشتری از انجام‬ ‫پروژ ههــای پژوهشــی در این حــوزه به عمل اید‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع می توانــد شــامل ارتقــای کیفیــت‬ ‫کاتالیست های موجود (ارائه نسخه های جدید)‬ ‫یــا توســعه دانــش کاتالیســت بــرای فرایندهایی‬ ‫باشــد که هنــوز در رابطه با ان ها اقدامی نشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنــون موضــوع پتروپاالیشــگاه ها در کشــور‬ ‫بســیار مــورد توجــه و پژوهشــگاه از بازیگــران‬ ‫اصلی در این حوزه است‪ ،‬ازاین رو توسعه دانش‬ ‫کاتالیست های مورد نیاز این فرایندها نیز اهمیتی‬ ‫دوچندان دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایشبهره وریاز منابعابیبافرهنگ سازیمصرفبهینه‬ ‫مدیــر ابفــای شــهرضا در چهاردهمیــن جشــنواره نخســتین واژه‬ ‫گســازی مصــرف بهینــه اب بــرای دانش امــوزان را نوعــی‬ ‫اب‪ ،‬فرهن ‬ ‫سرمایه گذاری در افزایش بهره وری از منابع دانست‪.‬‬ ‫محمدرضا کریم زاده با بیان اینکه این جشنواره هرساله با هدف‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫امــوزش و ترویــج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه اب برگزار م ‬ ‫گفت‪ :‬دانش اموزان‪ ،‬ایند هســازان کشــور هســتند و رســیدن کشــور به‬ ‫مرزهایتوسعه یافتگیاز طریقاستفادهبهینهاز منابعفراهممی شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــران با داشــتن اب وهوای خشــک و نیمه خشــک در‬ ‫دسترســی به منابع ابی کافی با محدودیت هایی روبروســت و براین‬ ‫اساس فرهنگ سازی مصرف بهینه اب می تواند یکی از راه های غلبه بر‬ ‫بحران کم ابی در کشور محسوب شود‪.‬‬ ‫مدیر ابفای شــهرضا با اشــاره به اینکه موضوع اســتفاده درست از‬ ‫اب یک موضوع فرا دســتگاهی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫بایــد موردتوجــه همــه دســتگاه ها و خانواد ههــا قرار گیــرد‪ ،‬درنتیجه‬ ‫برگزاری برنامه های فرهنگی تاثیر به سزایی در ترویج مصرف بهینه‬ ‫در میــان دانش امــوزان دارد‪ .‬در ادامه معاون پرورشــی و تربیت بدنی‬ ‫اموزش وپرورش شهرضا گفت‪ :‬فرهنگ سازی در مصرف اب و ضرورت‬ ‫مصرف بهینه موضوع بسیار مهمی است که باید از مدارس اغاز شود‬ ‫و امــوزش به این نســل به ویــژه در دوره ابتدایی می تواند نتایج موثر‬ ‫و ماندگاری در مصرف بهینه اب در اینده داشــته باشــد‪ .‬بهنام فرزانه‬ ‫بــا بیــان اینکه واژه اب اولین واژه ایســت که دانش امــوزان خواندن و‬ ‫نوشــتن ان را فرامی گیرند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ضروری اســت دانش اموزان‬ ‫هم زمــان بــا اموختــن واژه ی اب‪ ،‬فرهنگ صحیــح صرفه جویی را نیز‬ ‫اموزش ببینند تا این فرهنگ از کودکی در ان ها نهادینه شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نقش‪ GIS‬در توسعهشبکه هایبرق رسانیموثر است‬ ‫مهــرداد دادخــواه‪ ،‬معاون مهندســی و نظارت‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان در نشست صمیمی که‬ ‫در اســتانه روز جهانــی ‪ GIS‬با همــکاران این حوزه‬ ‫داشت گفت‪ :‬جی ای اس فراتر از یک نرم افزار است‬ ‫و علمی است که امروزه به عنوان اطالعات مکانی‬ ‫شناخته شده است و می تواند ما را به یک تصمیم‬ ‫سازی درست هدایت کند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن دانــش در حــوزه‬ ‫برق رسانی به مشترکین قابلیت و مزایای زیادی دارد‬ ‫و می تواند دسترسی سریع به اطالعات‪ ،‬جمع بندی‬ ‫انواع مختلف داده ها‪ ،‬تحلیل اطالعات را به صورت‬ ‫یکجــا و بــا هــم را به وجود بیاورد و ســرعت عمل‬ ‫الزم را ایجــاد کنــد‪ .‬دادخــواه تصریح کرد‪ :‬این علم‬ ‫بــرای صنعــت بــرق بســیار بــا اهمیــت اســت و به‬ ‫علــت گســتردگی شــبکه های توزیــع‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ف ـن اوری بــرای خدمت رســانی بهتــر ضــرورت دارد‬ ‫به عبارتی شــرکت های توزیع برق با مسائلی نظیر‬ ‫پیچیدگی در مکان یابی‪ ،‬طراحی و توســعه مبتنی‬ ‫بــر دانــش ذهنی و تجربــی نیروی انســانی‪ ،‬تغییر‬ ‫الگــوی رفتار مشــترکین‪ ،‬تغییر الگوی شهرســازی و‬ ‫به تبع تغییر تقاضای مشترکین و‪ ...‬مواجه هستند‬ ‫لذا اداره کردن این شــبکه وســیع با پیچیدگی های‬ ‫منحصربه فرد خود نیازمند به کارگیری سیستم های‬ ‫مدیریت اطالعات و ســاختار جدید است از سوی‬ ‫دیگر ایجاد شــبکه های هوشمند‪ ،‬مولدهای تولید‬ ‫پراکنده و ‪ ...‬بر پیچیدگی های مدیریت این شبکه‬ ‫می افزاید و یکی از سیســتم های موثر در مدیریت‬ ‫شــبکه های توزیع‪ ،‬سیستم های مبتنی بر اطالعات‬ ‫جغرافیایی (‪ )GIS‬اســت‪ .‬وی این دانش را‪ ،‬بســیار‬ ‫کاربردی عنوان کرد و به دیگر همکاران نیز توصیه‬ ‫کرد که با اشنایی با این حوزه می توان مسیر تعالی‬ ‫و پیشرفت سازمان را بیش ازپیش ارتقا داد‪ .‬وی در‬ ‫پایــان بــرای همــکاران حــوزه ‪ GIS‬ز خداوند منان‬ ‫وفقیت و سالمتی را خواهان شد‪.‬‬ ‫بهبود خدمت رسانی به مشترکین با‬ ‫به کارگیری از نرم افزار ‪GIS‬‬ ‫متقی‪ ،‬مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه شرکت‬ ‫توزیــع بــرق اصفهــان در دیــدار صمیمــی کــه بــا‬ ‫همکاران ‪ GIS‬داشت گفت‪ :‬استفاده از تکنولوژی‬ ‫جــی‪ .‬ای‪ .‬اس (‪ )GIS‬در ارتبــاط بــا داد ههــای‬ ‫حجیم‪ ،‬پیچیده و تصمیم گیری های مبتنی بر این‬ ‫داده ها‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫در مهندسی شبکه های توزیع از جمله شبکه های‬ ‫فشــار متوســط و ضعیــف بررســی مکا نهــا و‬ ‫جغرافیــای شــهر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار‬ ‫اســت به عبارتی ایجاد زیرســاخت های استاندارد‬ ‫و خدمت رســانی پایــدار بــه مــردم به طورقطع با‬ ‫بهره گیــری از ایــن دانــش بســیار ارزشــمند اســت‬ ‫چراکــه سیســتم های اطالعــات جغرافیایــی ابــزار‬ ‫قدرتمنــدی بــرای جم ـع اوری و تحلیــل داده های‬ ‫مختلــف مکانــی هســتند‪ .‬متقــی افــزود‪ :‬افزایش‬ ‫جمعیت شهرها و تقاضای روزافزون صنعت برق‬ ‫در بخش های خانگی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی و سایر‬ ‫مصارف‪ ،‬شرکت های توزیع را به وجود اطالعات‬ ‫دقیق و بهنگام از وضعیت شــبکه فشــار متوسط‬ ‫و فشــار ضعیف بــرق در یک پایــگاه داده جامع‬ ‫مکان محور به همراه تجزیه وتحلیل های مرتبط‪،‬‬ ‫نیازمند می سازد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کرد‪ :‬شــرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان با فراهم نمودن امکان ذخیره سازی‬ ‫و نمایــش کلیــه اطالعــات مــکان؛ مدیــران ایــن‬ ‫یســازد تــا ب هصــورت بهینه و‬ ‫مجموعــه را قــادر م ‬ ‫تهــا و طرح های‬ ‫سیســتماتیک‪ ،‬مجموعــه فعالی ‬ ‫مرتبط با ان شرکت را سازمان دهی کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن شــرکت توانســته‬ ‫الگوی خوبی برای دیگر شــرکت های توزیع باشد‬ ‫و توانســته یــک بانک اطالعاتی مطمئــن‪ ،‬کارامد‬ ‫و اطالعــات صحیــح را در زمــان و مکان مناســب‬ ‫ذخیــره و نتایج به دســت امــده از پــردازش ان ها‬ ‫را تحت بهترین شــرایط استاندارد نگهداری کرده‬ ‫و در زمین ههــای مختلــف برنامه ریــزی‪ ،‬طراحی و‬ ‫توســعه‪ ،‬امور بهر هبــرداری و … در اختیار کاربران‬ ‫قــرار دهــد کــه درنهایــت موجــب رضایتمنــدی‬ ‫مشترکین خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫وضعیتابیتهرانسختاست‬ ‫وزیــر نیــرو گفت‪ :‬در شــرایط‬ ‫خوبــی که دارنــد‪ ،‬کمک کنند‬ ‫موجــود به خصوص در تهران‬ ‫تــا مشــکلی پیــش نیایــد‪ .‬وی‬ ‫وضعیــت ســختی بــه لحــاظ‬ ‫همچنیــن دربــاره وضعیــت‬ ‫ابــی داریم‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫صــادرات و واردات بــرق‬ ‫علی اکبر محرابیان در حاشیه‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬ما بر اساس‬ ‫علی اکبر‬ ‫جلســه هیــات دولــت درباره‬ ‫قراردادهایــی کــه داریــم‪ ،‬در‬ ‫محرابیان‬ ‫وضعیــت ابــی و بارندگــی‬ ‫زمان هایــی کــه مــازاد تولیــد‬ ‫کشــور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم در اینده شاهد بــرق داریــم‪ ،‬صــادرات انجــام می دهیــم و‬ ‫بــارش بهتــری باشــیم و وضعیــت ســدها بهتر زمان هایــی کــه نیــاز به بــرق داریــم‪ ،‬واردات‬ ‫شــود‪ ،‬ولــی در شــرایط موجــود به خصــوص انجــام می دهیم و در فاز صادرات و واردات‬ ‫در تهــران وضعیــت ســختی بــه لحــاظ ابــی بــرق در تالشــیم تــا حداکثر منفعــت را برای‬ ‫داریــم و از مــردم تقاضــا داریــم بــا مدیریــت کشور در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫اب‪ ۹۹۷۱‬مشترکبدمصرفتهرانی‬ ‫قطعشد‬ ‫رونــد برخــورد بــا مشــترکان‬ ‫نمــاه‬ ‫کار قــرار دارد‪ .‬دوم ابا ‬ ‫بــد مصــرف اب در تهــران‬ ‫قاســم زاده در هشــتمین‬ ‫همچنــان ادامــه دارد و طبــق‬ ‫نشســت خبــری خــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫اعــام شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫کرد‪ :‬اب ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مشترک‬ ‫اســتان تهران تاکنون بیش از ‪۹‬‬ ‫نشــهر‬ ‫بــد مصــرف اب در کال ‬ ‫فیروز‬ ‫هــزار و ‪ ۹۷۱‬مشــترک باهــدف‬ ‫تهــران بــرای ســاعت هایی در‬ ‫قاسم زاده‬ ‫اصالح رفتار مصرفی قطع اب‬ ‫روز قطــع شــد؛ قطــع اب این‬ ‫شــده اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬روند کاهش بارش ها مشــترکان باهدف تغییر در رفتارهای مصرفی‬ ‫در تهــران و بــه دنبــال ان کاهــش حجــم اب انجــام شــده اســت‪ .‬تازه تریــن گزارش شــرکت‬ ‫موجود در ســدهای پنج گانه این اســتان ســبب اب و فاضالب اســتان تهران نشــان می دهد از‬ ‫شــده مســئوالن بــرای ترغیب مردم بــه رعایت ‪ ۱۸‬مهرمــاه امســال تــا ‪ ۲۳‬ابان امــار قطع اب‬ ‫الگــوی مصــرف و جلوگیری از مصــرف بی رویه مشترکان بد مصرف به عدد ‪ ۹‬هزار و ‪ ۹۷۱‬نفر‬ ‫اقدام هایــی را مدنظر قرار دهند‪ .‬چندی پیش رســیده اســت که تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۹۰‬مشترک‬ ‫یشــود‪ .‬بر‬ ‫«فیروز قاسم زاده» سخنگوی صنعت اب گفته خانگــی و غیــر خانگــی را شــامل م ‬ ‫بود‪ :‬امسال وارد سومین پاییز خشک شده ایم اســاس ایــن گــزارش در بــازه زمانــی ذکر شــده‬ ‫و وضعیــت منابــع ابی چندان خوب نیســت‪ .‬تعــداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۲۷‬انشــعاب خانگی قطع‬ ‫وی افــزوده بــود‪ :‬رعایــت الگــوی مصــرف در اب شــده اند کــه ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۱۸۰‬نفــر را شــامل‬ ‫این شــرایط از اهمیت باالیی برخوردار است می شــود‪ .‬همچنین تعــداد ‪ ۵۶۳‬انشــعاب غیر‬ ‫و باهــدف تشــویق مــردم به رعایــت مصرف خانگی مشمول قطع اب شده اند که یک هزار‬ ‫برخــورد بــا مشــترکان بــد مصــرف در دســتور و ‪ ۷۹۱‬نفر را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫خوزستاندر اب رسانیبهروستاها‬ ‫در کشور پیشتاز است‬ ‫مدیرعاملشرکتابو فاضالبخوزستانگفت‪:‬‬ ‫از ابتــدای دولــت تا به امروز بیــش از یک هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬روســتای خوزســتان اب رســانی شــده است‪.‬‬ ‫محمدرضا کرمینژاددر گفت وگو باایسنابااشاره‬ ‫بهرونداجراییپروژه هایاب رسانیدر شهرستان‬ ‫شــوش و کرخــه از ابتــدای دولــت ســیزدهم در‬ ‫خوزســتان اظهار کرد‪ :‬عزم دولت و توجه وزارت‬ ‫نیرو و ابفا کشــور برای اب رســانی به روســتاهای‬ ‫خوزستانقابل توجهاستبه نحوی کهخوزستان‬ ‫در ابدار کردن روستاهای کشور پیشتاز است و از‬ ‫ابتدایدولتسیزدهمتاکنونبیشاز ‪ ۱۱۰‬کیلومتر‬ ‫پروژه اب رسانی در شهرستان شوش و کرخه اجرا‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬عملیات اجرایی خطوط‬ ‫انتقال‪،‬شبکه هایاب رسانی‪،‬الیروبیتاسیسات‪،‬‬ ‫احداث مخازن بتنی‪ ،‬تکمیل‪ ،‬تجهیز و راه اندازی‬ ‫چاه های اب شرب شهرستان های شوش و کرخه‬ ‫از اغــاز دولــت ســیزدهم اجرا شــده و تاکنون ‪۱۳‬‬ ‫حلقه چاه وارد مدار بهره برداری شــده اســت‪ .‬با‬ ‫اجــرای ایــن طرح ها جعیتی بالغ بــر ‪ ۹۰‬هزار نفر‬ ‫تحت پوشش قرار گرفته اند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضــاب خوزســتان بــا اشــاره بــه احداث‬ ‫مخازن بتنی در شهرستان شوش و کرخه گفت‪:‬‬ ‫احــداث ‪ ۴‬مخــزن بتنی در دســتور کار اســت که‬ ‫شاملاحداثمخازنبتنی‪۵۰۰‬مترمکعبیمحمد‬ ‫غضبــان‪ ،‬احداث مخزن یک هزار مترمکعبی در‬ ‫روســتای شیخ علی زامل (هفت روستای چنانه)‬ ‫شــهر فتح المبیــن‪ ،‬احــداث مخزن بتنــی ‪ ۲‬هزار‬ ‫مترمکعبی شهر شــاوور و احداث مخزن ‪ ۲‬هزار‬ ‫مترمکعبی خلیفــه حیــدر در حال اجرا اســت و‬ ‫بــا تکمیل این پروژه هــا اب در این مناطق پایدار‬ ‫خواهد شد‪ .‬کرمی نژاد با بیان اینکه در یک سال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۹‬پروژه اب رســانی در شهرستان کرخه‬ ‫اجرا شده که شامل ‪ ۷۷‬روستا است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫یــک ابرپــروژه اب رســانی در شهرســتان کرخه در‬ ‫حال اجرا است که شامل عملیات اجرایی خط‬ ‫انتقــال اب رســانی در روســتای خماط تا خلیف‬ ‫حیدر به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر به قطر ‪ ۵۰۰‬میلی متر‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومان م ‬ ‫جمعیت تحت پوشــش این طرح ‪ ۳۵‬هزار نفر‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اجرای یک پروژه در شرق‬ ‫کرخه افزود‪ :‬عملیات اجرایی پروژه دوم خطوط‬ ‫انتقال اب رسانی از میان اب تا علی زغیر به طول‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتر شامل روستاهای تحت پوشش میان‬ ‫اب شهرستان کرخه با اعتباری بالغ بر ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و با جمعیت تحت پوشش ‪ ۲۰‬هزار نفر در‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬حلقهچاهنفت خیز جنوب‪،‬نفت‬ ‫مرکزیو فالتقارهدر سبدواگذاری‬ ‫بهدانش بنیان ها‬ ‫معــاون مدیریــت نظــارت بر تولید نفــت و گاز‬ ‫شــرکت ملی نفــت ایران اظهار کــرد‪ ۷۹ :‬حلقه‬ ‫چاه کم بازده و بسته در محدوده عملیاتی سه‬ ‫شرکتبهره بردار مناطقنفت خیز جنوب‪،‬نفت‬ ‫مناطق مرکزی و نفت فالت قاره در نخســتین‬ ‫سبد واگذاری به شرکت های فناور و دانش بنیان‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬به گزارش شانا به نقل از شرکت‬ ‫ملی نفت ایران‪ ،‬علی براتی در همایش توجیهی‬ ‫طرح احیای چاه های بسته و کم بازده نفتی که‬ ‫با هدف پرداختن به موضوع و شرایط قراردادی‬ ‫و معرفی سبد چاه ها با حضور شرکت های فناور‬ ‫و نمایندگانی از شرکت های بهره برداری نفت و‬ ‫گاز و با همکاری پارک فناوری و نواوری صنعت‬ ‫نفــت در مرکــز همایش های تخصصی شــرکت‬ ‫ملی نفت ایران (باشــگاه کوشــک) برگزار شــد‪،‬‬ ‫به بیان جزئیات طرح احیای چاه های بســته و‬ ‫کم بهره و سبد چاه ها پرداخت و گفت‪ :‬پس از‬ ‫بررس ـی ها و ارزیابی های انجام شــده ‪ ۷۹‬حلقه‬ ‫چــاه مربوط بــه شــرکت های مناطق نفت خیز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫جنوب‪ ،‬نفت مناطق مرکزی و نفت فالت قاره‬ ‫در سبد چاه ها قرار گرفته است‪ ،‬البته پیش ازاین‬ ‫و در مرحلــه نخســت تعــداد چاه هــا بیشــتر‬ ‫بــود‪ ،‬امــا با بررســی های دوباره و لحــاظ کردن‬ ‫برخــی مالحظات تعــداد ان ها کاهــش یافت‪.‬‬ ‫بــ ه گفتــه وی‪ ،‬از مجمــوع ‪ ۷۹‬چــاه موجــود در‬ ‫ســبد‪ ۳۳ ،‬حلقه در محدوده عملیاتی شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‪ ۲۵ ،‬حلقــه در‬ ‫محدوده عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫و ‪ ۲۱‬حلقــه در محــدوده شــرکت نفــت فــات‬ ‫قــاره ایــران قــرار دارد‪ .‬معــاون مدیــر نظــارت‬ ‫بــر تولیــد نفــت و گاز شــرکت ملی نفــت ایران‬ ‫افزود‪ :‬از نظر ریســک پذیر بودن نیز ‪ ۵۴‬حلقه‬ ‫چاه جزو چاه های پرریســک هستند‪ ۱۸ ،‬حلقه‬ ‫چاه ریســک متوســط دارند و هفت حلقه چاه‬ ‫در طبقه بندی کم ریســک قرار می گیرند‪ .‬براتی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ضمــن از میــان ‪ ۷۹‬حلقــه چــاه‬ ‫نهایی شده‪ ۶۴ ،‬حلقه چاه های فعال کم بهره و‬ ‫‪ ۱۵‬حلقه از جمله چاه های بسته است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫زنگ خطر کاهش سرانه مطالعه‬ ‫رئیــس شــورای اســامی‬ ‫کتــاب هســتند‪ .‬قاســم پــور بــر‬ ‫شــهر کرج گفت‪ :‬بخــش زیادی‬ ‫اهتمام ویژه شهرداری در ترویج‬ ‫یهــای‬ ‫از اســیب ها و ناهنجار ‬ ‫فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانی‬ ‫اجتماعی در نتیجه بی توجهی‬ ‫اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬مدیریــت‬ ‫بــه کتاب و پایین بودن ســرانه‬ ‫شــهری می توانــد با دایــر کردن‬ ‫علی قاسمپور‬ ‫مطالعه اســت‪ .‬علی قاســمپور‬ ‫ایستگا ه کتابو کتاب خوانیدر‬ ‫بــا اشــاره بــه هفتــه کتــاب و‬ ‫مجتمع هایپرجمعیتمناطق‬ ‫کتاب خوانی اظهار کرد‪ :‬در خصوص دلیل کاهش مختلــف شــهرداری توســط ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫ســرانه مطالعــه کتاب تنهــا به یــک دلیل خاص اجتماعیو ورزشیتاشهروندانبتواننددر تمامی‬ ‫نمی توانبسندهکردو مجموعهعواملمتعددی رده هایسنیبهمطالعهمبادرتورزیدهو شاهد‬ ‫در طول زمان و سالیان اخیر دست به دست هم گســترش فرهنگ مطالعه باشــیم‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫دادهتاسرانهکتابو کتاب خوانیهرسالهکاهش برای جلوگیری از کاهش میزان بیش ازحد سرانه‬ ‫پیدا کند و تبدیل به یک زنگ خطر شود‪ .‬رئیس مطالعه توصیه می شود که مخاطبان استفاده از‬ ‫شــورای اسالمی شهر کرج به سهم شــهرداری در تکنولوژی را برای فضاهای مجازی و سرگرم کردن‬ ‫توسعهفرهنگ کتاب خوانیاشارهو تصریح کرد‪ :‬خود کنار بگذارند و یا میزان ان را کاهش دهند و‬ ‫اســتفاده بیش ازحــد از فضــای مجــازی‪ ،‬افزایش یااز اینتکنولوژی هاجهتمطالعهانالین کتاب‬ ‫قیمتکتاب‪،‬رشدتکنولوژیوتمایلجمعیبرای استفاده کنند و یا کتاب های صوتی را در برنامه‬ ‫رسانه های بصری‪ ،‬عدم تبلیغات مناسب جهت زمانــی خــود به کار بگیرنــد تا میزان مطالعه نیز‬ ‫کتاب خوانیاز دالیلاصلیکاهشسرانهمطالعه افزایشیابد‪.‬‬ ‫برگزاریگردهماییمدیرانمراکزمهارت اموزی‬ ‫و اموزشگاه های ازاد در مشهد مقدس‬ ‫ســارا رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬‬ ‫اموزشــگاه ها و مراکــز‬ ‫گردهمایــی دوروزه بــا حضــور‬ ‫مهارت امــوزی عــاوه بر منافع‬ ‫مدیــران مراکــز مهارت امــوزی و‬ ‫عمومی گفت‪ :‬توجه ویژه ای به‬ ‫اموزشــگاه های ازادشهر مشهد‬ ‫اثربخشی‪ ،‬بهره وری و خروجی‬ ‫روزهــای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬ابــان مــاه‬ ‫ایــن مراکــز بــا انجــام ارزیابی و‬ ‫محمدحسین‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در مجتمــع امــام رضا (ع)‬ ‫بررســی مراکــز مهارت امــوزی و‬ ‫زاده‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫اموزشگاه هاخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫ایــن مقام مســئول با اعالم اینکه فلســفه ی‬ ‫رضــوی در ایــن گردهمایــی با اشــاره به شــرایط برگزاری ازمو نهــای مهارت اموزی ایجاد فرصت‬ ‫زیست بوم فرهنگی مذهبی و اجتماعی مشهد دریافــت مــدارک معتبر تحصیلی و هنــری برای‬ ‫گفت‪ :‬برای تطبیق بهتــر ضوابط و ایین نامه ها استادکارها و افراد ماهری است که مدرکی ندارند‬ ‫و اجــرای ا نهــا نیــاز به در نظر گرفتن شــرایط و افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از تخلفات ســودجویان‬ ‫الزاماتاقتصادیهر شهرستانیاست‪.‬‬ ‫تنــام ازمو نهــای ادواری نیاز به تبلیغات‬ ‫در ثب ‬ ‫محمدحســین زاده افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گســترده و جدی از رســانه های معتبر در سطح‬ ‫مشــکالت و مــوارد مطر ‬ ‫حشــده از ســوی شهرستان ها‪،‬استان هاو کشور است‪.‬‬ ‫اموزشــگاه های هنــری و مراکــز مهارت امــوزی‬ ‫او بــا اعــام اینکه تقویم اموزشــی و طراحی‬ ‫ایجاد شــرایط مدیریت اقتضایی به انجام بهتر ازمون های مهارتی به شکلی است که در دی ماه‬ ‫فعالیت هاکمکخواهدکرد‪.‬‬ ‫ازمو نهــا ب هصــورت انالیــن حضــوری پایلــوت‬ ‫مدیرکلدفتر برنامه ریزیو اموزش هایهنری ازمایــش خواهــد شــد و از خردادمــاه ب هصــورت‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز با اشــاره به حضــوری انالیــن در کل کشــور بــا رعایــت و‬ ‫ایجاد مرکز ســنجش مهارت اموزی در وزارتخانه مالحظهتمامیمواردو مشکالتصورتخواهد‬ ‫افزود‪ :‬بســته جامــع اموزش های فرهنگی هنری پذیرفت‪ .‬اسماعیلی در گردهمایی مدیران مراکز‬ ‫به منظور تربیت و اموزش نیروهای هنرمند برای مهارت اموزی و اموزشگاه های ازاد مشهد مقدس‬ ‫ایجــاد کس ـب وکارها و فعالی ‬ ‫تهــای فرهنگی و کــه از روز دوشــنبه ‪ ۲۳‬ابــان مــاه ‪ ۱۴۰۱‬شــروع به‬ ‫هنریطراحی شدهاست‪.‬‬ ‫کارکــرد گفــت‪ :‬بــرای انجــام بهتر و کیفی ســازی‬ ‫اســماعیلی ضمن تاکید بــر توجیه اقتصادی فعالیت ها نیاز بــه اســتانداردها‪ ،‬چارچوب ها و‬ ‫و در نظــر گرفتــن منافــع خصوصــی مســئولین قوانینیاست کهبایدبهان هاپایبندباشیم‪.‬‬ ‫رشد‪۲۲‬درصدجابجاییمسافر‬ ‫در جنوبسیستانوبلوچستان‬ ‫مدیر حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای جنــوب سیســتان و‬ ‫بلوچســتان گفــت‪ :‬یک میلیــون و ‪ ۳۱۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۱‬مســافر در ‪ ۷‬ماهه ســال جاری توســط‬ ‫نــاوگان مســافری تحــت نظــارت ایــن اداره‬ ‫کل جابجــا شــدند کــه این میزان در مقایســه‬ ‫با مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد افزون بر‬ ‫‪ ۲۲‬درصــد را نشــان می دهــد‪ .‬کاظمیــان در‬ ‫گفت وگو با ایســنا افزود‪ :‬جابجایی مسافران‬ ‫در ایــن مدت توســط ‪ ۱۸۸‬هزار و ‪ ۷۵۰‬ســفر‬ ‫انجا مشــده اســت‪ .‬او بــا بیان اینکــه فروکش‬ ‫کــردن کرونــا‪ ،‬جابجایــی مســافران در ایــام‬ ‫اربعیــن حســینی و همچنیــن دهــه پایانــی‬ ‫مــاه صفــر‪ ،‬رعایــت توصی ههــای بهداشــتی‬ ‫و فاصل هگــذاری اجتماعــی از ســوی عوامــل‬ ‫حمل ونقل و مســافران باعث افزایش تعداد‬ ‫ســفر بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬سیاســت ایــن اداره‬ ‫کل‪ ،‬حمــل ایمــن مســافران اســت و در ایــن‬ ‫راســتا نظــارت مضاعفــی بــر نحــوه عملکــرد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــرکت ها و نــاوگان عمومی انجام م ‬ ‫مدیــر حمل ونقــل مســافر اداره کل راهــداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای جنــوب سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بیــان کــرد‪ :‬هم اینــک ‪ ۲‬پایانــه‬ ‫مســافری در حــوزه تحــت پوشــش اداره کل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای جنــوب‬ ‫اســتان در شهرســتان های ایرانشــهر و چابهــار‬ ‫فعــال می باشــند‪ .‬کاظمیــان با بیــان اینکه در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۳۹‬شــرکت مســافربری ‪۷۶۵‬‬ ‫راننده در حوزه حمل ونقل مسافر در جنوب‬ ‫اســتان فعالیــت می کنند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬تالش‬ ‫می کنیــم تا با افزایش ارائه خدمات‪ ،‬شــرایط‬ ‫ارتقای ســطح خدمــات به مســافران ازجمله‬ ‫رعایــت مســائل ایمنــی‪ ،‬بهداشــتی و کاهــش‬ ‫توقف ها در طول مسیر‪ ،‬شاهد رشد سفرهای‬ ‫نشــهری و افزایش بیش ازپیش جابه جایی‬ ‫بی ‬ ‫مسافر با ناوگان عمومی مسافربری جاده ای‬ ‫باشــیم‪ .‬مدیــر حمل ونقــل مســافر اداره کل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای جنــوب‬ ‫سیســتان و بلوچســتان عنوان کرد‪ :‬مســافران‬ ‫می تواننــد هرگونــه انتقــاد و شــکایت خــود‬ ‫را از پایان ههــای مســافربری و یــا راننــدگان‬ ‫حوزه حمل ونقل مســافر بین شهری از طریق‬ ‫ســامانه ‪ ۱۴۱‬بــه ایــن اداره کل اطالع دهند تا‬ ‫مــورد پیگیری قرار گیــرد و در صورت لزوم در‬ ‫کمیســیون هــای مربــوط بــه تخلف شــرکت‪،‬‬ ‫رانندگان یا مالک وسیله نقلیه رسیدگی شود‪.‬‬ ‫رایزنی هایدولتبرایصادراتبههند‬ ‫مدیر امور باغبانیجهادکشاورزیگیالنبابیان‬ ‫اینکه کیوی گیالن بســیار با کیفیت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رایزنی هــای دولت بــرای صادرات کیوی گیالن به‬ ‫هنــد در حــال انجــام اســت و ب ـه زودی خبرهای‬ ‫خوشی می رسد‪ .‬منوچهر پارسافر در گفت وگو با‬ ‫ایسنا با اشاره به رایزنی های دولت برای صادرات‬ ‫کیــوی گیــان به هند اظهار کرد‪ :‬بســترهای تولید‬ ‫در ســامانه ســبک و ســامانه ســماک مربــوط بــه‬ ‫مجوزهــای الکترونیکــی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫فراهم و فرایند تولید محصوالت کشاورزی سالم‬ ‫و بهداشتی ایجادشده است‪ .‬او از فعالین در این‬ ‫حوزهخواستحتمادر سامانه هایمذکور ثبت نام‬ ‫کننــد و افــزود‪ :‬هــر محصــول کشــاورزی با منشــا‬ ‫صادراتــی و وارداتــی‪ ،‬باید در ســامانه مجوزهای‬ ‫الکترونیکیکشاورزیثبت ناموراستیازماییشود‪.‬‬ ‫مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیالن‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با هم تــرازی اســتانداردهای دو‬ ‫کشور و جنبشنرم افزاریدر سازمانحفظنباتات‬ ‫و شناسه دار شدن بسترهای تولید و شناسنامه دار‬ ‫شــدن محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬مشــکل صــادرات‬ ‫حل شدهاست‪.‬او بابیاناینکهبهدنبالشناسایی‬ ‫بازارهای جدید نیز هستیم تا ضمن ارزاوری بیشتر‬ ‫از تولید کیوی‪ ،‬باغداران نیز منافع بیشتری کسب‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کیوی گیالن بسیار با کیفیت است و‬ ‫از بازارپســندی بسیار خوبی در کشورهای هدف‬ ‫برخورداراست‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫شهردار کرمانشاه خبر داد‪:‬‬ ‫نصب روزشمار برای پروژه تقاطع غیرهمسطح‬ ‫میدان سپاه‬ ‫شــهردار کرمانشــاه از نصب روزشــمار برای‬ ‫پــروژه تقاطع غیرهمســطح میدان ســپاه ظرف‬ ‫چند روز اینده خبر داد و گفت‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫ایــن پروژه را تا اردیبهشــت ســال اینده تحویل‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫نــادر نــوروزی وضعیــت برخــی پروژه هــای‬ ‫در حــال اجــرا در ســطح شــهر کرمانشــاه و نیــز‬ ‫برنامه های اتی مجموعه شــهرداری را تشــریح‬ ‫کــرد‪ .‬نــوروزی در ایــن نشســت کــه جمعــی از‬ ‫معاونیــن و مدیــران شــهرداری هــم حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬بــا بیــان اینکــه امســال هدف گــذاری‬ ‫کرده ایــم دو برابــر ســال های قبــل اســفالت در‬ ‫ســطح شهر کرمانشاه انجام دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬طی‬ ‫‪ 10‬ســال گذشــته به طــور میانگین ســاالنه ‪ 80‬تا‬ ‫‪ 90‬هزار تن اســفالت در ســطح شــهر کرمانشاه‬ ‫انجام می شــد که امســال تا این مقطع از ســال‬ ‫‪ 130‬هــزار تــن اســفالت انجا مشــده و بــراورد‬ ‫مــا ایــن اســت تا پایان ســال این میــزان به ‪200‬‬ ‫هــزار تــن برســد‪ .‬او اولویــت اســفالت را نیــز با‬ ‫معابــر شــهرک های حاشــیه ای و محــات کمتر‬ ‫برخــوردار دانســت و گفــت‪ :‬امســال محالتــی‬ ‫اسفالت شدند که تا پیش ازاین اسفالت نشده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫او بــه پــروژه ســاخت تقاطــع غیرهمســطح‬ ‫میدان سپاه نیز اشاره کرد و با اشاره به سرعت‬ ‫گرفتــن اجرای این پــروژه‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی برای‬ ‫این پروژه روزشمار نصب خواهیم کرد تا مردم‬ ‫بداننــد چــه زمانی افتتــاح خواهد شــد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه کار دز این پروژه دو و یا حتی سه شیفته‬ ‫خواهد شد تا هرچه زودتر تکمیل شود‪.‬‬ ‫تالش برای اجرای پروژه در کوتاه ترین زمان‬ ‫نــوروزی بــا بیان اینکــه تمام تــاش خود را‬ ‫خواهیــم کــرد ایــن پــروژه در کوتاه تریــن زمــان‬ ‫ممکــن اجرایی شــود و نوعی رکــورد در اجرای‬ ‫ایــن پــروژه را بــه ثبت برســانیم‪ ،‬افــزود‪ :‬دنبال‬ ‫می کنیم تا این تقاطع را اردیبهشت سال اینده‬ ‫تحویل دهیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه وضعیت ترافیک کرمانشاه‬ ‫نیازمنــد بازنگــری جــدی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬معابــر‬ ‫کرمانشــاه با حجم ترافیــک موجود همخوانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا بیــان اینکــه در شــهر کرمانشــاه‬ ‫هم در بحث تردد و هم توقف مشکل داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بافت مرکز کرمانشاه نیازمند احداث‬ ‫چندیــن پارکینگ هســتیم که البتــه پروژه هایی‬ ‫در حال ســاخت اســت‪ .‬از ســوی دیگر سرعت‬ ‫تــردد در شــهر کرمانشــاه پاییــن و به طــور‬ ‫میانگین ساعتی ‪ 15‬تا ‪ 20‬کیلومتر است که باید‬ ‫به ســاعتی ‪ 30‬تا ‪ 35‬کیلومتر برســد که احداث‬ ‫پروژه هایــی نظیر تقاطع های غیرهمســطح به‬ ‫این موضوع کمک می کند‪.‬‬ ‫شــهردار کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه تقویــت‬ ‫شــبکه حمل ونقــل عمومــی کرمانشــاه در‬ ‫دســتور کار اســت‪ ،‬گفت‪ 105 :‬دستگاه اتوبوس‬ ‫یشــده کــه تا پایان ســال به طــور کامل‬ ‫خریدار ‬ ‫وارد شــهر کرمانشــاه می شــوند‪ .‬همچنیــن ‪100‬‬ ‫دستگاه ون جدید هم خریداری خواهد شد‪.‬‬ ‫نــوروزی بــه وضعیــت شــهربازی کرمانشــاه‬ ‫هــم اشــاره کــرد و با بیــان اینکه دلیــل طوالنی‬ ‫شــدن وا گــذاری ایــن پــروژه بــه ســرمایه گذار‬ ‫نداشتن طرح مطالعاتی برای این پروژه بوده‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون طــرح مناســبی بــرای شــهربازی‬ ‫کرمانشاه تهیه شده و به زودی فراخوان جذب‬ ‫ســرمایه گذار ان داده می شــود‪ .‬معتقــدم بــا‬ ‫مطالعاتــی کــه صــورت گرفتــه و طــرح دقیق و‬ ‫مناســبی کــه تهیه شــده‪ ،‬ســرمایه گذاران از ان‬ ‫اســتقبال خواهنــد کــرد و کرمانشــاه در اینــده‬ ‫صاحب یک شهربازی مدرن می شود‪.‬‬ ‫حدود ‪ 570‬میلیارد ناموت اعتبار برای این‬ ‫پروژه داریم‬ ‫او بــه اخریــن وضعیــت پروژه قطار شــهری‬ ‫کرمانشــاه هم اشــاره کرد و گفت‪ :‬هشــت سال‬ ‫هیچ اعتباری به این پروژه داده نشــده بود که‬ ‫بــا پیگیری های انجام شــده اکنــون حدود ‪570‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای این پــروژه داریم‪.‬‬ ‫در ســفر رئیس جمهــور هــم ‪ 1200‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبــار بــرای قطــار شــهری کرمانشــاه مصــوب‬ ‫شــد و تــاش داریــم فــاز اول پــروژه را تکمیــل‬ ‫کنیــم‪ .‬او بــه پــروژه پیــاده راه خیابــان مــدرس‬ ‫کــه پیش ازایــن قــرار بــود اجرا شــود نیز اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــه دلیل طول زیاد مســیر میدان‬ ‫ازادی تــا چهــارراه مــدرس امــکان تبدیــل ایــن‬ ‫مســیر به پیــاده راه وجود نــدارد‪ ،‬اما معتقدم‬ ‫می شود مسیر میدان ایت اله کاشانی تا میدان‬ ‫شــهرداری که حدود ‪ 350‬تا ‪ 400‬متر طول دارد‬ ‫را ســنگفرش کــرده و به پیــاده راه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫همچنین شاید بتوان مسیر بین چهارراه نوبهار‬ ‫تــا چهــارراه ســی متری را هــم تبدیل بــه پیاده‬ ‫راه کــرد‪ .‬البته اجــرای این طرح ها هنوز قطعی‬ ‫نیســت و منــوط بــه ایــن اســت کــه مطالعات‬ ‫ترافیکی ان ها جوابگو باشد‪.‬‬ ‫شــهردار کرمانشــاه در ادامــه با بیــان اینکه‬ ‫تخلفــات ســاختمانی در شــهر کرمانشــاه‬ ‫باالســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای کاهــش ایــن تخلفــات‬ ‫ســه راهــکار در نظــر گرفتیــم‪ .‬نخســت انکــه‬ ‫جریمــه تخلفــات را افزایش دهیم که در شــورا‬ ‫مصوب شــده اســت‪ .‬راهکار دوم پیشــگیری از‬ ‫وقــوع تخلفــات ســاختمانی اســت کــه بــه این‬ ‫منظــور مناطق هشــتگانه شــهرداری با جدیت‬ ‫به این موضوع ورود خواهند داشــت و راهکار‬ ‫ســوم این اســت که در کمیســیون ماده پنج در‬ ‫جاهایــی کــه امکانــش وجــود دارد و با لحاظ‬ ‫تامیــن پارکینــگ و در نظر گرفتن عرض معابر‪،‬‬ ‫اضافــه تراکم قانونی بدهیــم‪ .‬او افزود‪ :‬با این‬ ‫راهکارهــا امیدواریــم شــاهد کاهــش تخلفــات‬ ‫ســاختمانی باشــیم‪ ،‬کمــا اینکــه در شــش ماهه‬ ‫امســال هــم شــاهد کاهــش ایــن تخلفــات‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی تشکل های بخش کشاورزی استان البرز‬ ‫نشســت هم اندیشــی تشــکل های بخــش‬ ‫کشــاورزی بــا حضــور بــازدار رئیــس ســازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان البرز‪ ،‬معاونین و جمعی از مدیران‬ ‫سازمان‪ ،‬مدیران کل و معاونین دستگاه های تابعه‬ ‫و نماینــدگان تشــکل ها و اتحادی ههــای بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان در محل سالن جلســات سازمان‬ ‫برگزار شــد‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫در این نشست ضمن استماع مسائل‪ ،‬مشکالت و‬ ‫پیشنهاد های نمایندگان تشکل ها و تولیدکنندگان‬ ‫بخش کشاورزیاستانبابیاناینکهبخش کشاورزی‬ ‫متعلقبهتولیدکنندگاناستو موفقیتاینبخش‬ ‫برای تامین امنیت غذایی در گرو تالش و زحمات‬ ‫همــه کشــاورزان و تشــکل های تولیــدی اســت‪ ،‬از‬ ‫معاونیــن و مدیــران ســازمان دســتگاه های تابعــه‬ ‫خواســت اقــدام به موقع در خصوص رســیدگی به‬ ‫درخواست های تشکل ها‪ ،‬برنامه ریزی برای بازدید‬ ‫و رفع موانع و مشــکالت تولید در دســتور کار قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬بازدار با اشــاره به اینکه تشــکل ها پشــتوانه‬ ‫خوبی برای حل مســائل بخش کشــاورزی هستند‬ ‫و حضور پررنگ ان ها در پیشــبرد اهداف وزارت و‬ ‫تامینامنیتغذاییبسیار اثرگذار است‪،‬بر افزایش‬ ‫تنوعتولیداتبه ویژهدر حوزهکشاورزیدانش بنیان‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی برای اســتفاده از هم ـه ی ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی ها‪ ،‬اســتفاده از تجارب ســایر کشــورها‪،‬‬ ‫توســعه کشــاورزی تجاری‪ ،‬راه اندازی روستابازارها‬ ‫در راســتای افزایش عرضه مســتقیم محصوالت و‬ ‫حمایت از کشــاورزان و دامداران‪ ،‬تولید محصول‬ ‫ســالم و افزایــش تعامالت با نمایندگان مــردم در‬ ‫مجلس شــورای اســامی بــرای پیگیری مســائل و‬ ‫تقویــت بخش کشــاورزی اســتان تاکید کرد‪ .‬ســید‬ ‫محســن موســوی‪ ،‬مدیر تعاون روســتایی اســتان‬ ‫نیز در گزارشــی به تشریح اقدامات و برنامه های‬ ‫تعاون روستایی استان در حوزه عمل تشکل های‬ ‫تولیــدی شــامل وضعیــت مالــی‪ ،‬میــزان اشــتغال‪،‬‬ ‫تهــا و زیرســاخت های موجــود پرداخت و‬ ‫فرص ‬ ‫تهــای تعــاون روســتایی اســتان را در‬ ‫اهــم فعالی ‬ ‫حوزه بازرگانی شامل ایجاد مراکز عرضه مستقیم‬ ‫تولیدات روســتایی (روســتابازارها)‪ ،‬خریدوفروش‬ ‫توافقــی محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬تامیــن و توزیــع‬ ‫انواع نهاده های دامی و کشاورزی و فعالیت های‬ ‫اموزشی تشریح کرد‪ .‬مدیر تعاون روستایی استان‬ ‫البرز با اشاره به نقش تشکل ها در پایداری تولید در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬اقدامات صورت گرفته در حوزه‬ ‫تولید دانش بنیان‪ ،‬تشــکیل کمیته مدیریت بهبود‬ ‫عملکرد گله های شیری توسط اتحادیه دامداران‪،‬‬ ‫ایجاد سایت دامداران و ثبت امار دام قابل عرضه‪،‬‬ ‫فــراوری نهاد ههــای خــام دامــی و تولیــد بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار تــن پلــت در دو فــرم کم شــیر وپرشــیر و‬ ‫همچنین تولید رانر ‪ F۱‬توت فرنگی توسط تعاونی‬ ‫توت فرنگــی کاران اســتان را ازجمله فعالیت های‬ ‫نواورانه و دانش محور تشکل های بخش کشاورزی‬ ‫اســتان توصیف و ابــراز امیدواری کرد‪ :‬بــا تداوم و‬ ‫توســعه این فعالیت ها بیش ازپیش شاهد رشد و‬ ‫رونق کشاورزیدانش بنیاندر استانباشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی توسعه شبکه نوری مخابرات‬ ‫در استان گلستان‬ ‫فاز نخســت توسعه شبکه نوری مخابرات با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان در استان گلستان‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫غالمعلی شــهمرادی مدیــر مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬طرح نجما‬ ‫مخابرات اســتان در جلســه هیئت مدیره شرکت‬ ‫مخابرات ایران به تصویب رسیده است و پس از‬ ‫دفاع از طرح پیشنهادی مقررشده در فاز نخست‬ ‫میزان ‪ 100‬میلیارد تومان برای توسعه شبکه نوری‬ ‫و ‪ fttx‬برای پوشــش همه شهرســتان های اســتان‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ ،‬ایــن طــرح بــر اســاس‬ ‫نیازســنجی های به عمل امــده در نقــاط مختلف‬ ‫استان و به منظور ظرفیت سازی باند پهن بر بستر‬ ‫فیبر نوری و ارتقاء کیفیت شبکه و افزایش پهنای‬ ‫باند‪ ،‬اجرا خواهد شد و با اجرای ان شاهد تحول‬ ‫خوبی در شبکه مخابراتی استان خواهیم بود که‬ ‫قطعا رضایتمندی مردم استان را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جشنواره پاییز در بوستان جهان شهر‬ ‫معــاون محیط زیســت و خدمــات شــهری‬ ‫شهرداریمشهداز برگزاریجشنوارهپاییز در بوستان‬ ‫جهان شهر خبر داد‪.‬‬ ‫علی نجفی در خصوص جشــنواره پاییز که در‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫بوســتان جهان شــهر برگزار م ‬ ‫توجهبهاینکهیکیاز موهبت هایالهیفصلپاییز‬ ‫است‪ ،‬فصلی که موجب نشاط شهروندان می شود‬ ‫به همین منظور شهرداری مشهد فضایی را فراهم‬ ‫کرد تا شــهروندان بتوانند از این فصل و فضا لذت‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬غرفه هایی در این بوســتان تهیه شده‬ ‫است که کشاورزان و زنان سرپرست خانواده بتوانند‬ ‫محصوالت خود را با قیمت مناسب در این مکان‬ ‫بهفروشبرسانند‪.‬‬ ‫معــاون محیط زیســت و خدمــات شــهری‬ ‫شهرداری مشهد گفت‪ :‬در این غرفه ها محصوالت‬ ‫باغــی و ارگانیــک به فروش می رســد و شــهروندان‬ ‫می توانند محصوالت سالمی را از این غرفه ها تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نجفــی ادامــه داد‪ :‬احــداث بوســتان جهــان‬ ‫شهر اقدام بارزی بود که توسط مدیریت شهری‬ ‫ششــم صــورت گرفــت‪ ،‬ایــن جشــنواره موجــب‬ ‫یشــود کــه در معرفــی ایــن بوســتان گام های‬ ‫م ‬ ‫بهتری برداشته شود‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫جبران تاخیر در صدور‬ ‫کارت هوشمند ملی‬ ‫تا اخر امسال‬ ‫مدیرکل ثبت احوال گلســتان گفت‪ :‬تالش می کنیم تا‬ ‫اخر امسال‪ ،‬تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی‪ ،‬جبران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما؛ حمیدرضا مطیــع افــزود‪ :‬در‬ ‫اســتان گلســتان یک میلیــون و ‪ ۴۸۷‬هــزار واجد شــرایط‬ ‫دریافت کارت هوشمند ملی (افراد باالی‪ ۱۵‬سال) داریم‪.‬‬ ‫مطیــع ادامــه داد‪ :‬ثبت نام ‪ ۹۳‬درصد از واجدان شــرایط‬ ‫انجام شدهاست‪.‬او اضافه کرد‪:‬صدور کارتهوشمندملی‬ ‫برای‪ ۱۴۰‬هزار نفر از واجدان شرایط به تاخیر افتاده است‬ ‫که تالش می کنیم تا اخر امسال‪ ،‬این تاخیر جبران شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۲‬مشترک روستایی‬ ‫گلستان از پنل خورشیدی‬ ‫بهره مند می شوند‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۲‬مشترک روستایی گلستان از پنل خورشیدی بهره مند‬ ‫می شوند و برای اجرای این پروژه‪ ۶۰‬میلیارد ریال اعتبار در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬سید احمد موسوی در گفتگو با مهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با هدف تامین برق‪ ،‬رفع نیاز انرژی خانه های‬ ‫مددجویانو تامیندرامدپایدار‪ ۵۰۰،‬پنلخورشیدیویژه‬ ‫مددجویان کمیته امداد استان راه اندازی شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان اضافه کرد‪ :‬این طرح‬ ‫برای ‪ ۱۳۲‬مشترک روستایی در گلستان در حال اجرا بوده‬ ‫و برای ان ‪ ۶۰‬میلیارد ریال در نظر گرفته شده است‪ .‬طبق‬ ‫گفته او بازگشت سرمایه سه الی چهار سال بوده و درامد‬ ‫ســاالنه ان ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۱۵‬میلیــارد ریال اســت‪ .‬موســوی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬از نقــاط قوت این پروژه می توان به کمک به پیک‬ ‫ســایی‪ ،‬تنوع بخشی به ســبد انرژی استان‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫تــوان‪ ،‬کســب درامــد پایــدار و مطمئن‪ ،‬کمــک به حفظ‬ ‫محیط زیست‪ ،‬افزایش سطح پدافند غیرعامل و کمک به‬ ‫محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 51‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی ‪ 5‬کیلوواتی‬ ‫در روستای‬ ‫کم برخوردار گلستان‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت‪51:‬‬ ‫نیروگاه خورشــیدی ‪ 5‬کیلوواتی در روســتای کم برخوردار‬ ‫قراول تپه گلســتان افتتاح و به بهره برداری رســید‪ .‬ســید‬ ‫احمد موسوی در حاشیه مراسم افتتاحیه گفت‪ :‬با هدف‬ ‫تامین برق‪ ،‬رفع نیاز انرژی خانه های مددجویان و تامین‬ ‫درامد پایدار‪ ۵۰۰ ،‬پنل خورشیدی ویژه مددجویان کمیته‬ ‫امداد استان به بهره برداریرسید‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬تعداد مشــترکین برق روســتا برای این‬ ‫نیروگاه هــای خورشــیدی در دســت اجــرا‪ 132 ،‬مشــترک‬ ‫بوده که با میزان سرمایه گذاری‪ 60‬میلیارد ریال با بازگشت‬ ‫ســرمایه ‪ 3‬الی ‪ 4‬ســال و با درامد ســاالنه روستا ‪ 10‬الی ‪15‬‬ ‫میلیاردریالاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی بــرق اســتان افزود‪:‬‬ ‫از نقــاط قــوت ایــن پــروژه می تــوان بــه کمــک بــه پیک‬ ‫ســایی‪ ،‬تنوع بخشی به ســبد انرژی استان‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫تــوان‪ ،‬کســب درامــد پایــدار و مطمئن‪ ،‬کمــک به حفظ‬ ‫محیط زیست‪ ،‬افزایش سطح پدافند غیرعامل و کمک به‬ ‫محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مددجوی‬ ‫گلستانی تحت پوشش‬ ‫سازمان بهزیستی‬ ‫صاحب خانه می شوند‬ ‫مدیــران کل بنیــاد مســکن و بهزیســتی اســتان بــرای‬ ‫ســاخت ‪ ۲۰۰۰‬واحــد مســکونی بــرای مددجویان تحت‬ ‫پوشش بهزیستی استان گلستان تفاهم نامه امضا کردند‪.‬‬ ‫در اینمراسم کهدر انمدیرانشهرستان هایبنیادمسکن‬ ‫و بهزیستیاستاننیز بصورتوبینار حضور داشتند‪،‬توزیع‬ ‫ســهمیه هر شهرســتان ابالغ شد حســینی‪ ،‬مدیرکل بنیاد‬ ‫مسکن استان گلستان در این مراسم با بیان اینکه فلسفه‬ ‫وجودی بنیاد مسکن تامین مسکن مقاوم و مناسب برای‬ ‫اقشار مختلف به ویژه محرومین و اقشار کم درامد است‬ ‫ابراز داشت؛ بنیاد مسکن استان همه ساله باهم افزایی با‬ ‫سایر دستگاه ها نسبت به تامین مسکن اقشار مختلف و‬ ‫جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد اقدام می کند که‬ ‫در سال جاری نیز برای خانه دار کردن مددجویان این دو‬ ‫نهاد انقالبی‪ ۴۰۰۰‬واحد مسکونی با پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنهو کمکبالعوضتامیناعتبارشدهاست‪.‬‬ ‫حسینی افزود؛ هر یک از این واحدها از ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــا کارمــزد ‪ ۵‬درصــد و‬ ‫بازپرداخت ‪ ۲۰‬ساله و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان کمک بالعوض‬ ‫برخوردار خواهند بود‪ .‬مدیرکل بنیاد مســکن استان ابراز‬ ‫داشت؛ ضمانت این تسهیالت بصورت سفته زنجیره ای‬ ‫خواهد بود و طراحی نقشه های اجرایی ان نیز بصورت‬ ‫رایگان و توسط بنیاد مسکن استان انجام خواهد شد‬ ‫بیش از یک میلیون بوته گل‬ ‫در سطح شهر کاشته شد‬ ‫رئیسسازمانسیما‪،‬منظر وفضایسبز شهریشهرداری‬ ‫گرگاناز گل کاری هایپاییزهدر سطحشهر خبر داد‪.‬مهستی‬ ‫قدسولیبااعالماینخبر گفت‪:‬بافرارسیدنزمان کاشت‬ ‫گل های فصلی مخصوص فصل سرما‪ ،‬دامان شهر گرگان با‬ ‫گل هایرنگارنگیهمچونکلمزینتی‪،‬داوودی‪،‬بنفشه‪،‬ناز‬ ‫زمســتانه و ‪ ...‬با هدف ایجاد حس طراوت و شــادابی در‬ ‫شهروندانتزئینو گل کاریشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫بیشترین اعتبار برای تقویت شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شود‬ ‫ســید محمدرضا هاشــمی؛ استاندار ســمنان‪ :‬در بحث تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‪ ،‬برای استان سمنان سهمیه ای‬ ‫بالغ بر ‪ ۶۳۰‬میلیارد توما ن تسهیالت در نظر گرفته شده بود که تاکنون ‪ ۸۱۲‬میلیارد تومان بیش از ‪ ۱۲۶‬درصد‬ ‫تشــده اســت‪ .‬در بحــث تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجه نیز باید بیشــترین اعتبار برای تقویت شــرکت های‬ ‫پرداخ ‬ ‫دانش بنیاندر نظر گرفتهشود‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی اشنایی با شیوه زندگی‬ ‫سالم در شرکت برق منطقه ای سمنان‬ ‫سید جواد ضیاءالحق دکترای فیزیولوژی (تغذیه‬ ‫و متابولیسم ورزشی) و عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫ازد اســامی واحــد شــاهرود و مــدرس ایــن دوره‪،‬‬ ‫انجام فعالیت بدنی با توجه به ویژگی های فردی‬ ‫و محیطــی و لــزوم بهره گیــری از دانــش و تجربیات‬ ‫متخصصــان علــوم مختلــف در کســب ســامت و‬ ‫ارامــش جســمی و روانــی را مهم دانســت و افزود‪:‬‬ ‫بــا توجه به رشــد صنعتی شــدن در جامعــه امروز‪،‬‬ ‫کم تحرکی یکی از اساسی ترین نگرانی های دولت ها‬ ‫و کارشناســان اســت کــه باعــث بــروز نارســائی های‬ ‫بســیاری ازنظــر جســمی و روحــی بــرای انســان ها‬ ‫شده است‪ .‬او فراگیری بیماری هایی چون کمردرد‪،‬‬ ‫یهــای قلبــی و عروقــی‪ ،‬پا درد و ‪...‬در ســنین‬ ‫بیمار ‬ ‫جوانی را از ارمغان دنیای مدرنیته دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دور شدن از زندگی سنتی و نامناسب بودن‬ ‫تغذیه‪ ،‬نبود بهداشت در محیط کار و کم تحرکی را‬ ‫می توان از عوامل ان برشمرد‪ .‬ضیاءالحق در ادامه‬ ‫افــزود‪ :‬تطبیــق کار بــا مقتضیات روحی و جســمی‪،‬‬ ‫یهــای شــغلی و غیر‬ ‫پیشــگیری از حــوادث و بیمار ‬ ‫شغلی‪ ،‬اموزش بهداشت فردی و مسائل مربوط به‬ ‫کار‪ ،‬تشخیص زودرس و درمان بیماری ها‪ ،‬توجه به‬ ‫مسائل و مشکالت کارکنان و انجام تنها ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫ورزش در روز می تواند به سالمت جسمی و روحی‬ ‫کارکنــان کمــک کرده و گامی بلنــد در جهت ارامش‬ ‫سم‬ ‫نان‬ ‫زندگــی ان ها باشــد‪ .‬مــدرس ایــن دوره همچنین در‬ ‫تهــای بدنــی‬ ‫خصــوص مســائلی همچــون فعالی ‬ ‫مناسب در روز‪ ،‬در محیط کار– استفاده از تجهیزات‬ ‫‪ruydadiran.com/city/semnan‬‬ ‫جشنواره تئاتر رویداد مهمی در این استان به شمار می رود‬ ‫فرشیدفالح؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانسمنان‪:‬جشنوارهتئاترهموارهرویدادمهمی‬ ‫در این استان به شمار می رود و مردم استان نیز به ویژه در سمنان و شاهرود به این هنر توجه‬ ‫و اقبالدارند‪.‬تئاتر بهانسان ها گفت وگو بایکدیگر رامی اموزدو هنریاست کهاینفرصترا‬ ‫فراهممی کندتاافرادباقرار دادنخوددر جایدیگری‪،‬از منظر دیگرانهمبهمسائلبنگرند‪.‬‬ ‫اعتباراتاشتغال زایی کمیتهامداد‬ ‫سمنان ‪ 2/5‬برابر شد‬ ‫ورزشــی کوچــک در محیــط کار – انجــام تمرینــات‬ ‫مقاومتی و کششی و ‪ ...‬مطالبی را به صورت عملی‬ ‫و تئوری بیان کرد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اجرای دستور وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی برای کمک‬ ‫به دامداران‬ ‫معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬زمینه اجرای دســتور وزیر جهاد کشــاورزی در زمینه‬ ‫تهاتر نهاده دامی و گوشت قرمز تولیدی از سوی دامداران در این‬ ‫استان فراهم شد‪.‬‬ ‫مصطفی شاه حســینی در جلسه هماهنگی برای اجرای دستور‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی به منظور کمک به تامین نهاده های دامی این‬ ‫استان اظهار کرد‪ :‬این جلسه با موضوع قرارداد تحویل نهاده های‬ ‫دامــی ب هصــورت امانــی به دامداران روســتایی و عشــایری اســتان‬ ‫سمنان با دوره زمانی حداقل چهارماهه و با حضور نمایندگانی از‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور در سمنان‬ ‫برگزار و تصمیمات مناسبی در این زمینه گرفته شده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بر اساس درخواست و مکاتبات انجام شده در مرحله‬ ‫نخست تعداد ‪ ۱۶۰‬هزار راس دام سبک روستایی و عشایری استان‬ ‫سمنان شامل اجرای این دستور وزیر جهاد کشاورزی می شوند‪.‬‬ ‫معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫سمنان خاطرنشــان کرد‪ :‬به منظور مدیریت بهتر اجرای این طرح‪،‬‬ ‫موضــوع تحویل امانــی نهاده های دامــی به دامداران مشــمول در‬ ‫‪ ۲‬یا ســه مرحله انجام خواهد شــد‪ .‬شاه حسینی بابیان اینکه برای‬ ‫مدیریت بهتر مقررشــده که نهاده های در نظر گرفت هشــده در ‪ ۲‬یا‬ ‫سه مرحله تحویل داده شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مدت قرارداد چهارماهه‬ ‫اســت‪ .‬وی بابیان اینکه اولویت عقد قرارداد با تشــکل های دامی‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دامدارانی که دارای حداقل یکهزار و ‪ ۵۰۰‬راس‬ ‫دام سبک هستند‪ ،‬نیز می توانند مستقیما با شرکت پشتیبانی قرارداد‬ ‫منعقد کنند‪ .‬تشکل های مربوطه و دامداران متقاضی ابتدا باید برای‬ ‫ارائه درخواســت و پیگیری موضوع به مدیریت جهاد کشــاورزی و‬ ‫اداره عشایر شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‪:‬‬ ‫‪ 345‬میلیارد تومان در‬ ‫شهرک هایصنعتیاستان‬ ‫سمنان سرمایه گذاری شد‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان گفت‪:‬میزان‬ ‫سرمایه گذاری در زمین های واگذارشده در شهرک های صنعتی این‬ ‫استان طی نیمه نخست سال ‪ ۱۴۰۱‬بیش از ‪ ۳۴۵‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫محمدرضــا باقــری ابراز داشــت‪ ۸۶ :‬هکتار اراضی شــهرک های‬ ‫صنعتی طی نیمه نخست ‪ ۱۴۰۱‬واگذار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان ســمنان افزود‪:‬‬ ‫این میزان اراضی صنعتی به ‪ ۶۱‬سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان سمنان واگذار شد‪ .‬باقری بیان کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امسال‪ ۳۴ ،‬واحد تولیدی و صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان سمنان به بهره برداری رسید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫انجام شده این واحدهای صنعتی بر اساس مجوزهای صادره ‪۳۴۵‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومان بود‪ .‬مدیرعامل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتی استان سمنان با اشاره به تولیدات صنایع راه اندازی شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این صنایع در زمین ه تولید مواد شیمیایی‪ ،‬فلزی‪ ،‬سلولزی‬ ‫و برق الکترونیک‪ ،‬مشغول به فعالیت شدند و ‪ ۴۲۴‬فرصت شغلی‬ ‫جدید را فراهم کردند‪.‬‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان دارای ‪ ۲۰‬شــهرک‬ ‫بشــده اســت‬ ‫و ناحیــه صنعتــی و ‪ ۲‬منطقــه ویژه اقتصادی تصوی ‬ ‫و از ابتدای دولت ســیزدهم تا شــهریور امســال بهره برداری از ‪۷۶‬‬ ‫واحدهای صنعتی در نواحی صنعتی با اشتغال برای یکهزار و ‪۳۹۲‬‬ ‫نفر و سرمایه گذاری ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال محقق شد‬ ‫مدیرکل کتابخانه هایعمومیاستان‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬برنامه ویژه‬ ‫هفته کتاب خوانی در‬ ‫استان سمنان برگزار می شود‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان ســمنان گفت‪ :‬در هفته‬ ‫کتاب خوانــی و کتاب و همچنین گرامیداشــت مقام کتابــدار‪۳۰۰ ،‬‬ ‫ویژه برنامه در سراسر استان برگزار می شود‪ .‬محمد طاهریان ضمن‬ ‫اوتیسم تحت پوشش بیمه سالمت‬ ‫قرار گرفت‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫پوشــش کامل تر بیمه سالمت‬ ‫اســتان ســمنان بــا بیــان اینکــه‬ ‫افزوده شدهویاپوشش هایشان‬ ‫این بیمه ‪ ۲۷‬بیماری را پوشش‬ ‫تقویت شــده اســت‪ .‬حســینی‬ ‫و‬ ‫می دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اوتیســم‬ ‫ســابقا تنها پیوند‬ ‫اینکه‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫ً‬ ‫انــواع پیوندهــای عضــو بــه‬ ‫کلیــه ان هــم به صــورت ناقص‬ ‫محمد حسینی‬ ‫فهرســت درمانــی بیماری های‬ ‫تحــت پوشــش بیمه ســامت‬ ‫تحــت پوشــش بیمه ســامت‬ ‫قرار می گرفت که حاال پوشش‬ ‫افزوده شــد‪ .‬ســید محمد حســینی درباره نحوه مــا به دیگر پیوند اعضا ارتقاء پیداکرده و البته‬ ‫پوشش بیمه ای بیماران خاص در سراسر استان کامل تر نیز شــده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در فهرست‬ ‫ســمنان بیان کرد‪ :‬ائین نامه حمایــت از بیماران جدید بیمه ســامت بیماری های مزمــن روانی‬ ‫صعب العالج مردادماه سال جاری به پیشنهاد نیز جای دارند‪ .‬حسینی با بیان اینکه از این پس‬ ‫وزارتبهداشتو تصویبهیئت وزیرانمصوب بیمه ســامت به بیماران دیابتــی هم خدمات‬ ‫شد که چند هفته اخیر به بیمه سالمت استان می دهــد‪ ،‬گفت‪ :‬ام اس‪ ،‬هموفیلی‪ ،‬تاالســمی و‬ ‫سمنانابالغ شدهاست‪.‬‬ ‫… از دیگر بیماری های خاص هستند که تحت‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان سمنان با بیان پوشــش این بیمه قرارگرفته اســت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫اینکه بیمه سالمت از این پس‪ ۲۷‬بیماری تحت به اینکه بیماران خاص می توانند از ســه طریق‬ ‫پوشــش قرار می دهــد که برخی از ان ها ســابقا به عضویت بیمه ســامت دربیایند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫نیز پوشــش داده می شــد و برخــی بیماری های مراجعه به معاونت های درمان دانشــگاه های‬ ‫جدید نیز افزوده شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اوتیســم‪ ،‬علوم پزشکی‪ ،‬مراجعه سازمان بیمه سالمت و‬ ‫انواعسرطان ها‪،‬سکته هایمغزیو بیماری های شعب سراسر استان سمنان و همچنین سامانه‬ ‫قلبی عروقی‪ ،‬پیوندها مانند کلیه‪ ،‬کبــد و … در شهروندی در اینترنت سه راهی است که بیماران‬ ‫زمره بیماری هایی هســتند که اخیرا به فهرست خاصمی توانندبیمهشوند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بیــان اینکــه در هفتــه کتــاب و کتاب خوانی و گرامی داشــت مقام‬ ‫کتابــدار‪ ۳۰۰ ،‬عنــوان برنامه شــاخص در هشــت شهرســتان اســتان‬ ‫یشــود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬برنامه های فرهنگی و هنری در‬ ‫ســمنان برگزار م ‬ ‫سطح کتابخانه های شهری و روستایی استان با حضور عالقه مندان‬ ‫یشــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه در این هفته شــاهد‬ ‫به کتاب برگزار م ‬ ‫برگــزاری چندیــن برنامه رونمایی از کتاب خواهیم بــود‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫برنامه های نقد و بررسی و معرفی کتاب از دیگر برنامه های شاخص‬ ‫هفته کتاب خوانی در اســتان سمنان است‪ .‬مدیرکل کتابخانه های‬ ‫عمومــی اســتان ســمنان بابیان اینکــه در این هفته شــاهد برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزشی کتاب خوانی و قصه گویی نیز خواهیم بود‪ ،‬ابراز‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫راه انــدازی این ســامانه‪ ،‬دیگر‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬امســال‪ ۹‬هزار و‬ ‫نیــازی بــه مراجعــه حضــوری‬ ‫‪ ۹۰۰‬نفــر متقاضــی اشــتغال در‬ ‫افــراد به دفاتر امداد نیســت‬ ‫ایــن نهــاد درخواســت خــود را‬ ‫و متقاضیان دریافت خدمات‬ ‫حوزه‬ ‫ثبتکردندو اعتباراتاین‬ ‫می تواننــد با مراجعــه به این‬ ‫علی بحیرایی‬ ‫نیز ‪ 2/5‬برابر شــده است‪ .‬علی‬ ‫ســامانه‪ ،‬درخواســت خــود را‬ ‫بحیرایی در نشســت مشــترک‬ ‫ثبت و پیگیری کنند‪ .‬بحیرایی‬ ‫دبیر کانون های خدمت رضوی استان سمنان بر با بیان اینکه کمیته امداد اســتان ســمنان رتبه‬ ‫هم افزایی دو نهاد برای کمک هر چه بیشتر به نخســت کشوری در حوزه اشــتغال را به خود‬ ‫نیازمندان با پیوست فرهنگ رضوی تاکید کرد‪ .‬او اختصــاص داده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ ۹ :‬هزار و‬ ‫با اشاره به راه اندازی سامانه امداد هوشمند و ‪ ۹۰۰‬نفــر‪ ،‬متقاضــی اشــتغال در ایــن نهــاد در‬ ‫کسب رتبه برتر در اجرای این طرح در استان هفت ماه سال جاری درخواست خود را ثبت‬ ‫سمنان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این سامانه در کنار سامانه کردنــد و اعتبــارات ایــن حــوزه نیــز ‪ 2.5‬برابــر‬ ‫مراکــز نیکوکاری‪ ،‬عدالت محــوری را به همراه شــده اســت‪ .‬او گفت‪ :‬ســمنان جزو پنج اســتان‬ ‫دارد‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان ســمنان با نخستدر حوزهفرهنگی کشور است‪،‬لذا کمیته‬ ‫اشــاره بــه فعالیت ســامانه امداد هوشــمند و امداد استان سمنان همواره تالش می کند در کنار‬ ‫کارامد با هدف بهبود فرایند خدمت رسانی به کمک های معیشتی پیوست های فرهنگی را به‬ ‫مددجویان و تحقق شفافیت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با همراهداشتهباشد‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬نشست های مطالعاتی‪ ،‬بازدید از کتابخانه های عمومی ها و‬ ‫نمایشــگاه کتاب از دیگر برنامه هایی اســت که در هفته کتاب و‬ ‫کتاب خوانی در استان برگزار خواهد شد‪ .‬طاهریان بابیان اینکه در‬ ‫ســال جاری برنامه جمع خوانی کتاب را در سراســر اســتان سمنان‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در این هفته کتابدار برتر و مسئول کتابخانه‬ ‫برتر کشوری در استان سمنان تقدیر می شوند‪ .‬او بابیان اینکه تقدیر‬ ‫از انجمن کتابخانه های عمومی استان سمنان به عنوان انجمن برتر‬ ‫کشــور‪ ،‬از دیگر برنامه های هفته کتاب خوانی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هفته‬ ‫کتاب و کتاب خوانی از بیست و چهارم ابان اغاز می شود و سراغاز‬ ‫برنامه ها نیز تقدیر از فعاالن کتاب خوانی خواهد بود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫برگزاریجشنواره‬ ‫میوه و غذای قومس‬ ‫در دانشگاه سمنان‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫جذب حدود‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان بیشتر‬ ‫از سهمیه سمنان از تسهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قانون بودجه‬ ‫اســتاندار ســمنان از جــذب حدود ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومان‬ ‫بیشتر از سهمیه این استان در تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودجه امسال خبر داد و گفت‪ :‬باید در بحث تسهیالت‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬نیــز همین روند محقق شــود‪ .‬ســید محمدرضا‬ ‫هاشــمی اظهــار کــرد‪ :‬در بحث تبصــره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‪،‬‬ ‫برای اســتان سمنان ســهمیه ای بالغ بر ‪ ۶۳۰‬میلیارد تومان ‬ ‫تســهیالت در نظر گرفته شده بود که تاکنون ‪ ۸۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان بیش از ‪ ۱۲۶‬درصد پرداخت شــده اســت‪ .‬استاندار‬ ‫ســمنان ادامه داد‪ :‬در بحث تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه نیز‬ ‫باید بیشــترین اعتبار برای تقویت شرکت های دانش بنیان‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬هاشمی اضافه کرد‪ :‬بانک های استان‬ ‫نیــز در راســتای تقویــت تولیــد و شــرکت های دانش بنیان‬ ‫تاکنــون به خوبــی اقــدام کردنــد کــه در اینــده نیــز‬ ‫باقــدرت ادام ـه پیدا خواهد کــرد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬مدیران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی طی تعامل های بین دســتگاهی در‬ ‫راســتای رفــع موانع و مشــکالت شــرکت های دانش بنیان‬ ‫بکوشــند‪ .‬استاندار سمنان بابیان اینکه ‪ ۲‬درصد اعتبارات‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬کشــور متعلــق بــه اســتان ســمنان اســت ادامه‬ ‫داد‪ :‬با اولویت توســعه متوازن همچون گذشته در بحث‬ ‫تخصیــص ســهمیه اعتبــارات تبصــره ‪ ۱۶‬در اســتان اقــدام‬ ‫و شــرکت های دانش بنیــان به صــورت ویــژه مدنظــر قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬انتظــار م ـی رود کــه بانک های عامل‬ ‫اســتان همچون تبصره ‪ ،۱۸‬در خصوص تســهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬نیــز بــا اقدامــات مطلــوب پــای کار باشــند‪ .‬هاشــمی با‬ ‫اشاره به افزایش سهمیه اب بخش صنعت در این استان‬ ‫افــزود‪ :‬افزایــش دبــی اب تخصیصی ویژه صنعت اســتان‬ ‫معــاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه ســمنان از گشــایش‬ ‫جشــنواره میوه و غذای قومس به همت انجمن علمی علوم و‬ ‫صنایع غذایی دانشگاه سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫اشــکان جبلــی جــوان بــا اعــام این خبــر اظهار کــرد‪ :‬غذای‬ ‫ســالم‪ ،‬غــذای محلــی کلیه مناطق کشــور‪ ،‬غذای ســاده و ارزان‪،‬‬ ‫فراورد ههــای میــوه‪ ،‬غذاهــای نواورانــه‪ ،‬کیــک و شــیرینی های‬ ‫محلی‪ ،‬نان محلی و نوشیدنی های محلی و سالم از محورهای‬ ‫این جشنواره است‪.‬‬ ‫او از عرضــه محصــوالت متنوع ســالم در این جشــنواره خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬برپایی جشنواره هایی ازاین دست به معرفی بهتر‬ ‫غذاهای سالم و سالمت جامعه کمک می کند‪.‬‬ ‫معاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه ســمنان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری این گونه جشنواره ها تمرینی برای ورود دانشجویان‬ ‫به بازار کار و تمرین کارافرینی است‪.‬‬ ‫جبلــی جــوان بابیــان اینکــه ‪ ۵۹‬انجمن علمی در دانشــگاه‬ ‫ســمنان فعال اســت اضافه کرد‪ :‬این جشنواره به همت انجمن‬ ‫امری ارزشــمند و قابل تقدیر بود که محقق شــده است‪.‬‬ ‫پیش ببریم و مســیر توســعه را ادامه دهیم‪ .‬قدس گفت‪ :‬تمام‬ ‫تالشمادر مجموعهدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانبر این‬ ‫است که با بهره مندی از امکانات موجود در عرصه های مختلف‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش خدمات مطلوب را ارائه کنیم‪ .‬او با‬ ‫کســاله دانشــگاه در ارزیابــی وزارت‬ ‫اشــاره بــه اینکه عملکرد ی ‬ ‫بهداشــت رتبه خوب ارزیابی شده‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری نشست های‬ ‫هم اندیشیو همفکریباحضور اعضایهیئت علمینقشموثر‬ ‫و مهمی در حل مسائل موجود و ایجاد نقطه اشتراک در راستای‬ ‫نیلبهاهدافو چشم انداز علمیدانشگاهدارد‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان با اشــاره به‬ ‫اهمیت ارتقای جایگاه علمی دانشجویان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫این کهدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانباسالمت‬ ‫وزندگیمردمسروکار دارند‪،‬ارتقایسطحعلمیایندانشجویان‬ ‫تاثیر بسزاییدر زندگیو سالمتمردمخواهد گذاشت‪.‬قدسبا‬ ‫قدردانیاز همکاریو تعاملاعضایهیئت علمیدر پیشرفتو‬ ‫ارتقایایندانشگاهاظهار کرد‪:‬از اعضایهیئت علمیدرخواست‬ ‫داریم‪ ،‬طرح و نظر خود را برای بهبود شرایط دانشگاه ارائه کنند‪،‬‬ ‫زیرا دانشــگاه پویاســت و توانایی ان را دارد که مســائل خود و‬ ‫به تبع ان‪ ،‬مسائل جامعه را حل کند‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان‬ ‫به ازای هر هیئت علمی ‪ ۱۴‬دانشجو‬ ‫دارد‬ ‫معاون اموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی استان سمنان نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی در‬ ‫این دانشگاه را یک به ‪ ۱۴.۲۲‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫رزیتا هدایتی در نشست جمعی از اعضای هیئت رئیسه این‬ ‫دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز امور هیئت علمی‬ ‫دانشگاه در یک سال اخیر اظهار کرد‪ :‬احکام ترفیع پایه سالیانه‬ ‫اعضای هیئت علمی و پایه تشویقی و افزایش ضریب سال برای‬ ‫تمامی اعضای هیئت علمی دانشــگاه صادرشده است‪ .‬معاون‬ ‫اموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫استان سمنان ادامه داد‪ ۱۶:‬عضو هیئت علمی به صورت پیمانی‬ ‫و ‪ ۴۰‬عضو هیئت علمی به صورت متعهد خدمت و متخصص‬ ‫ضریب ‪ k‬در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان جذب شدند‬ ‫و بااینجذبنسبتتعداددانشجو به کلاعضایهیئت علمی‬ ‫این دانشگاه تا ابان ماه امسال به ‪ ۱۴.۲۲‬رسیده است‪ .‬هدایتی‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن مدت ‪ ۱۷ ،۷‬و یک عضو هیئت علمی دانشــگاه‬ ‫به ترتیب از مرتبه دانشیار به استاد‪ ،‬استادیار به دانشیار و مربی‬ ‫بــه اســتادیار ارتقاء مرتبه علمی یافتنــد و ‪ ۷‬عضو هیئت علمی‬ ‫از پیمانی به رســمی ازمایشــی و ‪ ۳‬عضو هیئت علمی از رسمی‬ ‫ازمایشیبهرسمیقطعیتبدیلوضعیتشدند‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان ســمنان نیز‬ ‫بــا اشــاره بــه نقــش مهم اعضــای هیئت علمــی گفــت‪ :‬اعضای‬ ‫هیئت علمی به عنوان پشتیبان امور اموزشی‪ ،‬درمانی و پژوهشی‬ ‫یشــوند و بــدون تــاش و همکاری‬ ‫یک دانشــگاه محســوب م ‬ ‫شما رسیدن به اهداف دانشگاه ممکن نیست‪ ،‬بنابراین نقش‬ ‫شــما در افزایــش کیفیت امــوزش‪ ،‬درمان و پژوهش بســیار موثر‬ ‫اســت‪ .‬کامران قدس ادامه داد‪ :‬در این مدت دانشــگاه مسیری‬ ‫پرفرازونشــیب داشــته و در حال حاضر نیز ازلحاظ منابع مالی‬ ‫دچار محدودیت هستیم و لذا باید با مدیریت منابع‪ ،‬کارها را‬ ‫کشف ‪ ۲۸‬تن چوب تاغ توسط‬ ‫نیروهای یگان حفاظت اداره منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری میامی‬ ‫رئیــس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرســتان میامی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار ‪ ۲۸‬تن چوب‬ ‫تاغ از متخلفین کشف و ضبط گردیده است‪ .‬ابراهیم صادقی‬ ‫گفــت‪ :‬یــگان حفاظــت اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری با‬ ‫اجــرای گش ـت های مســتمر شــبانه روزی و برگــزاری ایســت و‬ ‫بازرســی با همکاری و مشــارکت نیــروی انتظامی تمام تالش‬ ‫خــود را جهــت مقابلــه با ســودجویان انجــام داده اســت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬در همیــن راســتا تعــداد ‪ ۱۷‬فقــره پرونــده تخلف به‬ ‫نام متخلفین تشــکیل و به مراجع قضایی ارســال و ‪ ۱۶‬فقره‬ ‫نیز دپوی بال صاحب کشــف و ضبط گردیده است‪ .‬صادقی‬ ‫علمــی علــوم و صنایع غذایی دانشــگاه ســمنان به منظــور ارائه‬ ‫محصوالت غذایی برپاشده است‪.‬‬ ‫او ایجــاد نشــاط اجتماعــی در بیــن دانشــجویان‪ ،‬ارائــه‬ ‫محصوالت از تولید به مصرف و معرفی محصوالت و غذاهای‬ ‫بومــی و محلــی را ازجمله اهداف برگزاری این جشــنواره عنوان‬ ‫کرد‪ .‬به گفته جبلی جوان‪ ،‬برگزاری کارگاه های اموزشی اشپزی‪،‬‬ ‫مسابقات اشپزی و برگزاری مسابقات و ورزش های بومی محلی‬ ‫از دیگر برنامه های این جشنواره در دانشگاه سمنان است‪.‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــف و ضبــط ایــن مقــدار چوب تــاغ با‬ ‫همکاری و مساعدت دادگستری شهرستان میامی و نیروهای‬ ‫فراجــا امکان پذیــر شــده که از ایــن بابت تقدیر و تشــکر به‬ ‫عمل می اید‪ .‬ابراهیم صادقی بیان کرد‪ :‬تاغ یک گونه بیابانی‬ ‫اســت که هرســاله با صرف هزینه های زیــاد جهت جلوگیری‬ ‫از بیابان زایــی در محــدوده کانون های بحرانی فرســایش در‬ ‫شهرستان میامی کاشت می شود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه پل باکسی دهانه دو‬ ‫متری در محور مواصالتی سرخه‬ ‫سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای استان سمنان از اجرای پروژه پل باکسی در ضلع غربی‬ ‫پلیس راه سرخه با هزینه ای بالغ بر ‪ ۶۹۰۰‬میلیون ریال خبر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬احــداث این پل در راســتای رفاه حال کاربــران جاده ای و‬ ‫جلوگیری از خسارات احتمالی در ایام بارش شدید باران و جاری‬ ‫شدن سیالب است‪.‬‬ ‫وحیــد صداقــت از اجــرای پروژه پل باکســی در ضلع غربی‬ ‫پلی ـس راه ســرخه خبــر داد و افــزود‪ :‬وجــود نقــاط ســیل خیز در‬ ‫حوزه استحفاظی استان سمنان‪ ،‬این استان را ازنظر بروز خسارت‬ ‫ناشی از سیل بسیار مستعد کرده و پیشگیری و بازسازی مناطق‬ ‫خســارت دیده از ســیالب بــا اســتفاده از پ لهــای باکســی بتنی‬ ‫بــه دلیــل کیفیت‪ ،‬ســرعت و ســهولت در ایمنی محورها بســیار‬ ‫موثر اســت‪ .‬سرپرســت معاونت راهــداری اداره کل راهــداری و‬ ‫حمل ونقلجاده ایاستانسمناناظهار داشت‪:‬باتوجهبهاینکه‬ ‫در ســنوات گذشــته بارش نزوالت جوی و جاری شــدن ســیالب‬ ‫موجب ابشســتگی ســطح جاده و در نهایت نشست گل والی‬ ‫در محــور شــده بــود‪ ،‬اجرای این پل باکســی با هدایت صحیح‬ ‫روان اب های فصلی‪ ،‬موجب ارتقاء زیرساخت های جاده ای این‬ ‫محدوده خواهد شد‪ .‬صداقت اعتبار پروژه پل باکسی دهانه دو‬ ‫متری میدان سرخه را بالغ بر ‪ ۶۹۰۰‬میلیون ریال اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن پروژه که اواخر شــهریورماه تحویل پیمانکار شــده تاکنون‬ ‫پیشرفت‪ ۲۵‬درصدی داشته است و انتظار می رود تا پایان سال‬ ‫موردبهره برداریقرار گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال وام‬ ‫به ‪ ۱۴۰‬واحد تولیدی سمنان‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و ســهم کشــاورزی ‪ ۶۰‬واحــد‬ ‫و تجــارت اســتان ســمنان‬ ‫بــه ارزش ‪ ۵۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۴۰‬واحــد‬ ‫اســت‪ .‬تشــنه دل بیــان کــرد‪:‬‬ ‫تولیــدی این اســتان به ارزش‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۸۰‬واحــد تولیــدی‬ ‫بال غبــر ‪ ۱۷‬هــزار میلیارد ریال‬ ‫متقاضــی دریافت تســهیالت‬ ‫علی تشنه دل‬ ‫تسهیالت از بانک های عامل‬ ‫بــه ارزش حــدود ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬علی تشنه‬ ‫کهــای‬ ‫میلیــارد ریــال بــه بان ‬ ‫دل در جلســه کارگــروه تســهیل و رفع موانع عامــل معرفــی شــدند و پرونــده ‪ ۱۴۰‬واحــد‬ ‫تولیــد ایــن اســتان اظهــار کــرد‪ :‬طــی هفــت تولیدی در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ماه امســال‪ ،‬تعــداد ‪ ۳۰۹‬پرونــده مربوط به‬ ‫او گفــت‪ :‬در ایــن جلســه بــا پرداخــت‬ ‫مشــکالت ‪ ۲۷۶‬واحــد تولیــدی در جلســات حدود یک هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان رونق تولید به ‪ ۶‬واحد تولیدی استان سمنان‬ ‫بررســی شــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن در موافقــت شــد و مشــکالت بانکــی‪ ،‬زیربنایی‬ ‫راســتای رفع موانع موجود‪ ۳۷۳ ،‬مصوبه به و تامیــن اجتماعــی ‪ ۱۰‬واحــد تولیدی اســتان‬ ‫تصویب اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تولید استان سمنان رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ســمنان خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنین گزارشــی‬ ‫ســمنان افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال نیــز‪ ۱۴۰ ،‬از لیســت مصوبــات تســهیالت رونــق تولیــد‬ ‫واحــد تولیــدی ایــن اســتان بــه ارزش بالغ بــر و کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال تســهیالت از بانک های ارائــه شــد و عملکــرد بانک هــای عامــل در‬ ‫عامل دریافت کرده اند که ســهم صنعت ‪ ۸۰‬پرداخت تســهیالت رونق تولید موردبررســی‬ ‫واحــد بــه ارزش ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال قرار گرفت‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان سمنان‬ ‫| سید رضا شاهورانی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سمنان‬ ‫شماره ‪ 38‬صفحه رویداد سمنان‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی سمنان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫مراقبتاز نیمار وظیفهاصلیدنی الوس‬ ‫تیتــه‪ ،‬ســرمربی برزیــل‪،‬‬ ‫مطــرح کنــد و موضوعــی کــه‬ ‫امیدوار است که حضور دنی‬ ‫رســانه های برزیلــی نیــز بــه‬ ‫الوس به افزایش کیفیت بازی‬ ‫ان نپرداختنــد وظیفــه اصلــی‬ ‫نیمار کمک کند‪ .‬حضور الوس‬ ‫الــوس بــود‪ .‬او درواقــع برای‬ ‫در فهرست بازیکنان اعزامی‬ ‫مراقبــت از نیمــار راهــی قطر‬ ‫نیمار‬ ‫برزیــل بــه قطــر بــا اســتقبال‬ ‫شــده اســت‪ .‬او در طول این‬ ‫زیــادی از ســوی هــواداران‬ ‫ســال ها نقــش پررنگــی را در‬ ‫ایــن تیــم روبرو نشــد‪ .‬بســیاری باور داشــتند زندگی این بازیکن ایفا کرده است و حاال هم‬ ‫کــه حضــور این بازیکــن ‪ 39‬ســاله در ترکیب بیشتر نقش پرستار کودک را در این تیم دارد‪.‬‬ ‫تیم ملی برزیل هیچ ضرورتی ندارد و افرادی تیتــه از تجربــه ناموفــق جــام جهانــی ‪2018‬‬ ‫مانند رونالدو حتی مدعی شدند که به جای روســیه درس گرفتــه‪ ،‬زمانی کــه تمارض نیمار‬ ‫او بهتر بود بازیکنی مانند اندریک ‪ 16‬ســاله به مصدومیت از ناحیه مچ پا عاملی شد که‬ ‫بــه تیــم ملــی دعــوت م ‬ ‫یشــد تــا حتــی ا گــر تمام دنیا او را به سخره بگیرند و دیگر قصد‬ ‫فرصتی برای بازی پیدا نمی کرد‪ ،‬می توانست تکــرار چنین اتفاقاتــی را در زمین بازی ندارد‪.‬‬ ‫تجربه زیادی به دست اورد‪ .‬بااین حال‪ ،‬تیته الوس در ان زمان به دلیل مصدومیت همراه‬ ‫در تمــام طــول این مدت تاکید کرد که الوس تیم ملی نبود اما حاال این فرصت را دارد که‬ ‫نقشــی کلیــدی در تیــم او دارد و تجربــه و شــرایط را برای برزیل و نیمار بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫پیروزی‪‎‬هایی که به دست اورده می تواند به سرمربی تیم ملی برزیل موفق به شکل دادن‬ ‫بازیکنــان برزیــل در طول این جام کمک کند یکی از متحدترین رختکن های تاریخ فوتبال‬ ‫اما حرفی که او در طول این مدت نخواست این کشور شده است‪.‬‬ ‫ژوزه مورایــس‪ ،‬ســرمربی ســپاهان‪ ،‬مدعــی‬ ‫شــد در اختیــار داشــتن کریســتیانو رونالــدو به‬ ‫نفع همه مربیان در دنیای فوتبال اســت‪ .‬بعد‬ ‫از مصاحبه جنجالی و ابتدای هفته کریستیانو‬ ‫رونالدو و انتقاد شدید او از کادر فنی و مدیران‬ ‫منچســتریونایتد بــود کــه ایــن ســتاره پرتغالی‬ ‫غــرق حاشــیه شــده و مــورد شــماتت بســیاری‬ ‫از کارشناســان و رســانه ها قــرار گرفــت‪ .‬برخــی‬ ‫معتقدنــد رونالــدو در ایــن شــرایط فقــط بــه‬ ‫خــودش فکر می کند و بعضی نیز طرفدار این‬ ‫ستاره پرافتخار هستند‪ .‬ژوزه مورایس‪ ،‬سرمربی‬ ‫فعلی سپاهان که در زمان حضور ژوزه مورینیو‬ ‫در رئال مادرید دســتیار این ســرمربی پرتغالی‬ ‫بــود‪ ،‬به حمایت از رونالــدو پرداخته و مدعی‬ ‫شــد کار کــردن بــا چنین فــوق ســتاره هایی کار‬ ‫هرکســی نیســت‪ .‬ژوزه مورایس گفت‪ :‬داشــتن‬ ‫بازیکنــی ماننــد کریســتیانو رونالــدو در ترکیب‬ ‫برای همه سرمربیان شانس و خوشبختی بزرگی‬ ‫است‪ .‬بدون شک کریستیانو یک انسان عاقل‬ ‫و متواضع است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫‪ -9 -3814‬به استناد سند رهنی شماره ‪ 77518‬مورخ ‪ 1400/01/11‬تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫‪ 118‬تبریز مابین بانک شهر شعبه میدان شهرداری تبریز و علیه شرکت شیمی گستر سهند منطقه‬ ‫ازاد ارس (سهامی خاص)به شناسه ملی ‪ 10860162662‬اداره ثبت شرکتهای منطقه ازاد ارس‬ ‫بعنوان گیرنده تسهیالت و اقای محمد صبرعلیلو بعنوان وثیقه گذار مطروحه در پرونده اجرایی کالسه‬ ‫‪ 14006859‬اجرای ثبت تبریز تحت وثیقه ششدانگ یک قطعه اپارتمان به پالک ثبتی چهل هزار‬ ‫و سیصد و بیست فرعی از یک اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شده از هفت هزار و هشتاد فرعی از اصلی‬ ‫مذکور واقع در بخش ‪ 9‬تبریز به مساحت صد و سی و هشت متر و سی سانتیمتر مربع که به شرح‬ ‫سیستم جامع امالک به نام وثیقه گذار فوق ثبت و سند صادر گردیده و محدود به حدود ذیل میباشد‪:‬‬ ‫شما ًال‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیوار به دیوار است بطول یازده متر به فضای ملک مجاور قطعه ‪ 12‬دوم‬ ‫دیواریست بطول یک متر و سی و پنج سانتیمتر به فضای معبر مجاور شرقا ‪ :‬در هفت قسمت‪،‬که‬ ‫قسمت چهارم ان شمالی‪ ،‬قسمت دوم ان جنوبی است‪ .‬اول دیوار و پنجره است بطول سه متر و سه‬ ‫سانتیمتر به فضای معبر مجاور دوم دیواریست بطول شش متر و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور‬ ‫مشاعی سوم درب و دیوار است بطول سه متر و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی چهارم‬ ‫دیواریست بطول شش متر و سی سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی پنجم دیوار و پنجره است‬ ‫بطول دو متر و سه سانتیمتر به فضای معبر مجاور ششم دیوار و پنجره است قوس بیرونی بطول پنج‬ ‫متر و پنج سانتیمتر به فضای معبر مجاور هفتم دیواریست بطول یک متر و پنج سانتیمتر به فضای‬ ‫معبر مجاور جنوبًا‪ :‬در پنج قسمت‪ ،‬که قسمت سوم ان غربی است‪ .‬اول دیوار و پنجره است قوس‬ ‫بیرونی بطول هفتاد و هفت سانتیمتر به فضای معبر مجاور دوم دیوار و پنجره است قوس بیرونی بطول‬ ‫پنج متر و هفده سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است قوس بیرونی بطول یک‬ ‫متر و نود و شش سانتیمتر به تراس قطعه ‪ 3‬چهارم درب و دیوار و پنجره ای است بطول سه متر و‬ ‫شصت و پنج سانتیمتر به تراس قطعه ‪ 3‬پنجم دیواریست بطول یک متر و پانزده سانتیمتر به فضای‬ ‫حیاط مشاعی غربًا‪ :‬دیوار به دیوار است بطول یازده متر و نود سانتی متر به فضای ملک مجاور قطعه‬ ‫‪ 10‬مشخصات منضمات ملک‪ :‬دارای پارکینگ قطعه ‪ 4‬به مساحت ‪ 8.1‬مترمربع واقع در طبقه ‪ -1‬به‬ ‫حدود اربعه ‪:‬شما ًال‪ :‬خط فرضی است بطول چهار متر و پنجاه سانتیمتر شرقًا‪:‬خط فرضی است بطول‬ ‫یک متر و هشتاد سانتیمتر جنوبًا‪ :‬خط فرضی است بطول چهار متر و پنجاه سانتیمتر غربًا‪ :‬خط فرضی‬ ‫است بطول یک متر و هشتاد سانتیمتر سطح مجاور خطوط فرضی ذکر نشده‪،‬محوطه مشاعی است‪.‬‬ ‫بانضمام انباری قطعه ‪ 11‬به مساحت ‪ 4.8‬مترمربع به حدود اربعه‪ :‬شما ًال‪ :‬دیوار به دیوار است بطول یک‬ ‫متر و شصت سانتیمتر به فضای ملک مجاور قطعه ‪ 12‬شرقًا‪ :‬دیواریست بطول سه متر به فضای معبر‬ ‫مجاور جنوبًا‪ :‬دیواریست بطول یک متر و شصت سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی غربًا‪ :‬در دو‬ ‫قسمت‪ ،‬اول درب و دیوار است بطول نود سانتیمتر به پیلوت قطعه ‪ 13‬دوم دیواریست مشترک بطول‬ ‫دو متر و ده سانتیمتر به انباری قطعه ‪ ، 10‬که به شرح گزارش ارزیابی مورخ ‪ 1401/05/05‬هیات سه‬ ‫نفره کارشناسان رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق الذکر واقع در تبریز‪-‬کوی ولیعصر‪-‬خیابان‬ ‫فروغی‪-‬خیابان صادقیان‪-‬نبش شش متری اول ساختمان با اسکلت بتن ارمه در ‪ 7‬طبقه سازه ای‬ ‫بصورت زیرزمین پارکینگ‪ ،‬طبقات همکف‪ ،‬اول‪ ،‬دوم‪ ،‬سوم‪ ،‬چهارم و پنجم بصورت دوبلکس مسکونی‬ ‫می باشد که واحد مورد نظر در طبقه سوم واقع شده است‪.‬ساختمان دارای اسانسور و نمای سنگ‬ ‫می باشد‪ .‬واحد دارای سند ششدانگ بمساحت ‪ 138.3‬مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات‬ ‫حسینی تمایلی برای ترک‬ ‫پیکان ندارد‬ ‫فوتبالایرانمدت هاستزایشنداردو تاجایی‬ ‫که بازیکنان پا به ســن گذاشــته جور تیم هایشان را‬ ‫می کشند‪ .‬نمونه واضح تر و ملموس تر این معضل‬ ‫تیــم ملــی اســت‪ .‬تیمــی کــه دوشــنبه هفتــه اینده‬ ‫نخســتین بازی اش در جــام جهانــی ‪ 2022‬را برگزار‬ ‫می کند‪ .‬تیمی که متکی به ســتاره هایی اســت که‬ ‫برخیبهمرز بازنشستگیوعده ایدیگر بهنزدیکی‬ ‫‪ 30‬سالگی رسیده اند‪ .‬بر اساس اماری که همین دو‬ ‫روز پیش منتشر شد ایران پیرترین تیم جام جهانی‬ ‫با میانگین سنی نزدیک به‪ 29‬سال است‪ .‬این بدان‬ ‫معنا است که فریب به اتفاق بازیکنان فعلی تیم‬ ‫ملی در جام جهانی بعدی بعید است فرصتی برای‬ ‫خودنمایی پیدا کنند‪ .‬البته بر اساس نقطه نظرات‬ ‫کارشناسان و اهلی فن اوج پختگی هر فوتبالیستی‬ ‫بین ‪ 27‬تا ‪ 31‬سال بوده و بر همین اساس هم کی‬ ‫روش تیمی باتجربه را با خود به قطر برده اما روی‬ ‫بــد این موضوع به جام جهانی ‪ 2026‬بازمی گردد‪.‬‬ ‫جایی که با توجه به بی پشتوانه بودن فوتبال ایران‬ ‫احتماال سرمربی بعدی تیم ملی به طورجدی دچار‬ ‫مشکلخواهدشد‪.‬در همینشرایطفعلیتیمامید‬ ‫بدونسرمربیبالتکلیفماندهوهمچونسال های‬ ‫گذشته هم بعید است از این تیم ابی برای فوتبال‬ ‫ایــران گــرم شــود؛ اما ریشــه این مشــکل را بایــد در‬ ‫باشگاه ها جستجو کرد‪ .‬مکانی که باید اتفاق اصلی‬ ‫در انجا روی دهد‪ .‬نگاهی دقیق تر به لیگ برتر که‬ ‫ایینه تمام نمای فوتبال ایران اسد کامال گواه شرایط‬ ‫رقم خورده است‪ .‬افزایش سن در تیم های لیگ برتر‬ ‫از لیگ هفدهم اغاز و میانگین سنی هر دوره بیشتر‬ ‫از دوره قبل شد این وضعیت در این دوره هم ادامه‬ ‫یافت و لیگ بیست و دوم در شرایطی که میانگین‬ ‫سنی بازیکنان شاغل در این دوره ‪ ۲۸‬سال و ‪ ۵‬ماه‬ ‫اســت باالترین میانگین سنی را در تاریخ لیگ برتر‬ ‫دارد‪ .‬در لیگ فصل جاری نساجی با میانگین سنی‬ ‫‪ ۲۹‬سال و ‪ ۷‬ماه پیرترین تیم این فصل از لیگ به‬ ‫شمار می اید‪ .‬این تیم ‪ ۴‬بازیکن باالی ‪ ۳۵‬سال در‬ ‫ترکیب خود دارد‪ .‬کریم اسالمی‪ ،‬مسعود شجاعی‪،‬‬ ‫حامدشیریواکبر صادقیاینبازیکنانهستند‪.‬پس‬ ‫از نساجی‪ ،‬مس رفسنجان با میانگین سنی‪ ۲۹‬سال‬ ‫و ‪ ۶‬ماه دومین تیم پیر لیگ به شــمار می اید‪ .‬این‬ ‫تیم مسن ترین بازیکن این فصل را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫لوسیانو پریرا با ‪ ۳۹‬سال سن تنها بازیکنی است که‬ ‫در این دوره با ســنی بیشــتر از ‪ ۳۹‬ســال به میدان‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬ایــن بازیکــن در حــال حاضــر نهمین‬ ‫بازیکن مسن تاریخ لیگ برتر است و در پایان فصل‬ ‫می تواند در جمع پنج بازیکن پیر ادوار مسابقات‬ ‫قرار گیرد‪ .‬فوالد با میانگین سنی‪ ۲۹‬سال و پنج ماه‬ ‫سومین تیم پیر لیگ است‪ .‬این تیم دومین بازیکن‬ ‫مســن لیــگ را در فهرســت خــود می بیند‪ .‬شــهاب‬ ‫گردان با ‪ ۳۸‬سال و پنج ماه پیرترین بازیکن ایرانی‬ ‫لیگ است‪ .‬گل گهر‪ ،‬هوادار و پرسپولیس در جدول‬ ‫مسن ترینتیم هایلیگدر ردهچهارمتاششمجای‬ ‫دارند؛ اما در لیگ فصل جاری پیکان سنت شکنی‬ ‫کرده و با بهره گیری از چهره های جوان‪ ،‬با اختالف‬ ‫جوان ترینتیماینفصلاست‪.‬‬ ‫میانگین سنی این تیم به‪ ۲۵‬سال نمی رسد‪ .‬این‬ ‫تیم تنهــا یک بازیکن باالی ‪ ۳۰‬ســال دارد‪ .‬ابراهیم‬ ‫صالحی با‪ ۳۱‬سال سن‪ ،‬مسن ترین بازیکن این تیم‬ ‫اســت‪ .‬پیکان از ‪ ۷‬بازیکن زیر ‪ ۲۳‬ســال در ترکیب‬ ‫خود اســتفاده کرده اســت و کاپیتان ملی پوش این‬ ‫تیم سامان فالح تنها‪ ۲۱‬سال سن دارد و جوان ترین‬ ‫کاپیتان لیگ است‪ .‬میانگین سنی پیکان به عنوان‬ ‫جوان ترین تیم لیگ‪ ،‬با تیم دوم جوان لیگ ‪ ۲‬سال‬ ‫اختــاف دارد‪ .‬میانگین ســنی تراکتور کمی کمتر از‬ ‫‪ ۲۷‬ســال اســت‪ .‬این تیــم جوان تریــن بازیکن این‬ ‫فصل را در اختیار دارد‪ .‬امیر ابراهیم زاده با ‪ ۱۸‬سال‬ ‫و ‪ ۸‬ماه ســن کم س ـن ترین بازیکن لیگ است‪ .‬این‬ ‫بازیکن نخستین بازی خود را برای تراکتور در دوره‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫حمایتسرمربیسپاهاناز رونالدو‬ ‫پرسپولیسدر دو دیدار تدارکاتیبرابر فوالدخوزستان‬ ‫و مس کرمانقرار خواهد گرفت‪.‬تعطیلیلیگبه واسطه‬ ‫حضور تیم ملی در جام جهانیقطر باعث شده تا اکنون‬ ‫یحییگلمحمدیبرنامهویژه ایبرایاماده سازیتیمش‬ ‫در نظر داشــته باشد‪ .‬در شرایطی که سرخپوشان برنامه‬ ‫برگــزاری اردوی خارجــی را نیــز در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫داده انــد‪ ،‬قرار اســت پیش از حضــور در اردوی احتمالی‬ ‫امــارات‪ ،‬طــی دو دیدار تدارکاتی مقابل دو حریف لیگ‬ ‫برترینیز قرار گیرند‪.‬پرسپولیسدر ایندو دیدار تدارکاتی‬ ‫بهمصافمس کرمانو فوالدخوزستانخواهدرفت‪.‬‬ ‫فوتبالایران؛‬ ‫بدون زایش و رویش‬ ‫رویداد امروز‬ ‫خوانالپورتا‪،‬رئیسباشگاه‬ ‫ترکیب بارســلونا می دیــد و به‬ ‫بارســلونا‪ ،‬مدعــی شــد جــرارد‬ ‫همیــن دلیل تصمیم گرفت به‬ ‫پیکــه ابتــدا قصــدی مبنــی بــر‬ ‫کارش در باشــگاه ادامــه دهد؛‬ ‫خداحافظی از فوتبال نداشته‬ ‫امــا وقتی جــرارد پیکه متوجه‬ ‫اســت‪ .‬چند هفته قبل و پیش‬ ‫شــد داســتان از چه قرار است‪،‬‬ ‫جرارد پیکه‬ ‫از دیدار بارســلونا مقابل المریا‬ ‫دیگر تصمیم بــه خداحافظی‬ ‫در ورزشــگاه نوکمــپ بــود کــه‬ ‫گرفت‪ .‬اگر این بازیکن اعتماد‬ ‫جراردپیکهدر خبریشوکه کنندهاعالم کرددیگر ســرمربی را حــس کــرده و همیشــه در ترکیــب‬ ‫برای بارسلونا بازی نخواهد کرد و می خواهد از ثابت بارسلونا قرار نمی گرفت‪ ،‬در این مقطع با‬ ‫فوتبــال خداحافظــی کند‪ .‬حــاال خــوان الپورتا‪ ،‬فوتبال وداع نمی کرد‪ .‬شایعات تمایل به جذب‬ ‫رئیس باشگاه بارسلونا‪ ،‬اعتراف کرد که ان ها قبل لوییس دیــاز از پورتو؟ لیورپول بــرای خرید این‬ ‫از شروع فصل به جرارد پیکه هشدار داده بودند بازیکن از ما پیش افتاد و دیگر شــرایط جذب‬ ‫که در این فصل که به طور منظم بازی نمی کند‪ ،‬دیاز وجود نداشت‪ .‬البته ما خیلی به جذب این‬ ‫اما این بازیکن ابتدا قصد مبارزه داشته و البته در بازیکن عالقه مند بودیم و حتی با مدیر برنامه‬ ‫ادامه منصرف شــده است‪ .‬خوان الپورتا گفت‪ :‬لوییسدیاز نیز صحبت کردیم‪،‬امامذاکراتبین‬ ‫«ما پیش از شروع فصل به جرارد پیکه گفتیم که لیورپول و پورتو در مراحل نهایی قرار داشت‪ .‬ما‬ ‫رویاو به عنوانبازیکنثابتحسابنمی کنیم‪ ،‬همچنین در ان مقطع در حال تجدید ســاختار‬ ‫امــا او بازیکنــی رقابت طلــب و برنده اســت‪ .‬او اقتصادی بودیم و به همین دلیل نتوانستیم این‬ ‫هنوز خودش را در قالب یک بازیکن فیکس در بازیکنراجذب کنیم‪».‬‬ ‫حریفان تدارکاتی‬ ‫پرسپولیس مشخص شدند‬ ‫دردی که مدت هاست درمانی برایش پیدا نشده است‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫دلیلخداحافظیجراردپیکه‬ ‫از فوتبالفاششد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫قبــل انجــام داد و با ‪ ۱۷‬ســال و ‪ ۸‬ماه ســن دومین‬ ‫بازیکن جوان تاریخ این باشگاه محسوب می شود‪.‬‬ ‫ملوان با میانگین سنی‪ ۲۷‬سال و ‪ ۷‬ماه سومین تیم‬ ‫جوان این فصل اســت‪ .‬میانگین ســنی ‪ ۲۷‬سال در‬ ‫فوتبال جهان چندان جوان به شــمار نمی اید ولی‬ ‫اینمیانگینسنیبرایتیم هایحاضر در لیگبرتر‪،‬‬ ‫عدد پایینی است‪ .‬ملوان که جوان ترین مربی این‬ ‫فصل را در راس کادر فنی خود می بیند از ‪ ۲‬بازیکن‬ ‫زیر ‪ ۲۳‬سال تاکنون استفاده کرده است‪.‬‬ ‫اســتقالل کــه میانگیــن ســنی بازیکنانش کمی‬ ‫از ملــوان بیشــتر اســت در رده چهــارم جوان تریــن‬ ‫تیم های این فصل قرار دارد‪ .‬همه این امارها کافی‬ ‫است تا نگران اینده فوتبال ایران باشیم‪ .‬فوتبالی که‬ ‫قرار است در اسیا و جهان بدرخشد اما برای اینده‬ ‫هیچ برنامه ای ندارد‪ .‬فوتبالی که چشم امید به یک‬ ‫شگفتیتاریخیدوختهاست‪.‬‬ ‫این که تیم ملی برای نخستین بار سنت شکنی‬ ‫کــرده و از مرحلــه گروهــی جام جهانــی به مرحله‬ ‫حذفیصعودکند‪.‬ایناتفاقهرچندبسیار شیرینو‬ ‫ماندنی خواهد بود اما درد اصلی را درمان نخواهد‬ ‫کــرد‪ .‬در صــورت رقــم خــوردن چنین صعودی تنها‬ ‫مسکنی موقت به فوتبال ایران تزریق شده و برای‬ ‫زمانــی کوتــاه خوشــحال کننده خواهد بود امــا درد‬ ‫اصلی را درمان نخواهد کرد‪.‬‬ ‫احسان حاج صفی و تجربه‬ ‫سومین جام جهانی‬ ‫خبر‬ ‫خط و نشان هافبک تیم ملی برای انگلیسی ها‬ ‫هافبک تیم ملی و باشــگاه برنتفورد انگلیس‬ ‫خســازی به جام جهانی‬ ‫می گویــد ایران برای تاری ‬ ‫می اید‪ .‬سایت باشگاه برنتفورد انگلیس به بهانه‬ ‫حضور سامان قدوس در جام جهانی مصاحبه ای‬ ‫بــا وی انجــام داده اســت‪ .‬ایــن تیــم به تازگی در‬ ‫ورزشگاه اتحاد با شکست ‪ 2‬بر یک منچسترسیتی‬ ‫شــگفتی ســاخت‪ .‬قــدوس دربــاره بازی با ســیتی‬ ‫گفت‪ :‬یک برد شگفت انگیز بود‪ ،‬ورزشگاه اتحاد‪،‬‬ ‫زمین اسانی برای برد و کسب سه امتیاز نبود‪ .‬ما‬ ‫واقعا از این موضوع خوشحال بودیم‪ .‬این نشان‬ ‫ً‬ ‫می دهد که در فوتبال همه را می توان شکســت‬ ‫داد‪ ،‬همــه می تواننــد برنــده شــوند‪ .‬ما احســاس‬ ‫می کنیم که شایسته ان بودیم و این یک دستاورد‬ ‫بزرگ برای ما است‪ .‬اکنون انرژی‪ ،‬اعتمادبه نفس‬ ‫زیادی وجود دارد و این بهترین چیزی اســت که‬ ‫می توان به جام جهانی برد‪ .‬ملی پوش ایرانی تیم‬ ‫برنتفــورد بــا ایــران امــاده حضــور در جام جهانی‬ ‫یشــود و در اولیــن رقابــت‪ ،‬تیم ایــران ‪ ۳۰‬ابان‬ ‫م ‬ ‫و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ایین نامه اجرایی ان به انضمام یک واحد پارکینگ و‬ ‫انباری به مساحت ‪ 4.8‬مترمربع هر دو واقع در زیرزمین منفی یک ‪ ،‬بصورت اپارتمان دو اتاق خوابه‪،‬‬ ‫پنجره ها دو جداره‪ ،‬کف هال و اطاقها پارکت‪ ،‬اشپزخانه سرامیک‪ ،‬دیوارها رنگ امیزی شده‪ ،‬سیستم‬ ‫گرمایش پکیج و اشپزخانه دارای کابینت با انشعابات مستقل دارای تراس در سمت حیاط که در سند‬ ‫مالکیت ابرازی قید نشده است ؛ ششدانگ به مبلغ پنجاه و شش میلیارد و هفتصد و سه میلیون ریال‬ ‫در قبال طلب و حقوق دولتی پرونده ارزیابی گردیده است‪ .‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬ظهر روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/09/07‬در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز واقع در تبریز‪ ،‬میدان راه اهن‪ ،‬به طرف دیزل اباد‪،‬‬ ‫روبروی اداره گمرک‪ ،‬جنب ارد سازی اتحاد‪ ،‬ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک غرب تبریز‪ ،‬طبقه دوم‬ ‫از طریق مزایده از مبلغ باال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته میشود‪.‬‬ ‫توضیح اینکه شرکت در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسی فوق الذکر به حساب سپرده ثبت تحت شماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با‬ ‫شناسه واریز ‪( 939108554110070000294000233114‬نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه‬ ‫بانکها) و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که‬ ‫ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و‬ ‫به حساب خزانه واریز خواهد شد‪.‬در این صورت‪،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید‬ ‫میگردد‪ .‬ضمنًا بدهیهای مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهیهای‬ ‫مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی انهامعلوم شده یا نشده باشد و‬ ‫همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار میباشد‪.‬در صورت وجود وجه مازاد حاصل از‬ ‫فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت‬ ‫میباشد‪.‬مورد وثیقه برابر بیمه نامه شماره ‪ 00051830545511609‬تا تاریخ ‪ 1402/07/11‬نزد بیمه‬ ‫اسیا تحت پوشش بیمه می باشد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/26 :‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪-‬‬ ‫حسن احمدیان فر ‪/2863‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .۱ -9 -3543‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۰۶۲‬مورخ ‪ 1401/07/04‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان به شناسنامه شماره کدملی ‪ ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱‬صادره فرزند نسبت به‬ ‫ششدانگ یک ساختمان ایستگاه حفاظت کاتدی به مساحت ‪ 34/78‬متر مربع پالک شماره ‪۷۳۰‬‬ ‫فرعی از ‪ ۹۹‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالک رسمی اقای‬ ‫محمدرضا روحانی اصفهانی مورد ثبت صفحه ‪ ۱۴۸‬دفتر ‪ ۸۲‬امالک که مورد درخواست مع الواسطه‬ ‫به موجب قولنامه به متقتضی واگذار شده و تعدادی از شهود ان را تایید نموده اند‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫برابــر انگلیــس بــه میــدان م ـی رود‪ ،‬کشــوری کــه‬ ‫قــدوس در لیــگ ان بازی می کند‪ .‬قــدوس درباره‬ ‫بازی با انگلیس گفت‪ :‬اولین بازی همیشه مهم و‬ ‫برجسته است‪ ،‬بازی با انگلیس‪ ،‬رقابت با یکی از‬ ‫بهترین تیم های جهان است‪ ،‬برای من این بازی‪،‬‬ ‫یک شــروع عالی اســت و به مصاف بهترین تیم‬ ‫می رویــم و ســعی کنیم خودمــان را ثابت کنیم و‬ ‫نشان دهیم که برای رقابت در انجا هستیم‪ .‬ما از‬ ‫ان ها نخواهیم ترسید‪ ،‬از کسی نخواهیم ترسید‪.‬‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال پیکان می گوید حتــی در زمان‬ ‫برگــزاری جــام جهانــی نیــز تمــام فکــر و تمرکــز او روی‬ ‫تیمــش خواهــد بــود‪ .‬مجتبــی حســینی اظهــار کــرد‪ :‬ما‬ ‫حدود ‪ 6‬روز است که تمرینات را اغاز کرده ایم‪ .‬براساس‬ ‫برنامه ریزی هایی که داشته ایم سعی می کنیم تمرینات‬ ‫خوبو بازی هایدوستانهخوبیداشتهباشیم‪.‬امیدوارم‬ ‫برنامه ریزی خوب جواب بدهد‪ .‬امیدوارم پروســه ای که‬ ‫تا شــروع مســابقات داریم را خوب طی کنیم و با شرایط‬ ‫خوبی وارد مسابقات شویم‪ .‬حسینی سپس در پاسخ به‬ ‫این پرسش که تیم جوانش در رتبه دوازدهم قرار دارد و‬ ‫فکر می کند در ادامه پیکان چه نتایجی کسب کند بیان‬ ‫کرد‪ :‬واقعیت این است که جدول قابل اتکایی نداریم‪.‬‬ ‫شما با یک برد می توانید به رتبه های باالیی برسید و با‬ ‫یکباختمی توانیدبهتهجدولبروید‪.‬فکر می کنماین‬ ‫کار راخیلیسختمی کند‪.‬برایماهمهر دو گزینهممکن‬ ‫است اتفاق بیفتد ولی ما مثبت فکر می کنیم و امیدوارم‬ ‫بتوانیمبانتیجه گیریبهتر شرایطرابهتر کنیم‪.‬حسینیدر‬ ‫پاسخبهاینپرسشکهایاتمایلداردسرمربیتیمفوتبال‬ ‫امید شــود‪ ،‬گفت‪ :‬برای هر مربی افتخار اســت که در هر‬ ‫رده ملی کمک کند‪ ،‬اما نه صحبتی با ما شده است و نه‬ ‫فکریدربارهانکرده ایم‪.‬تمامتمرکزمانرویپیکاناست‬ ‫وشرایطجدولیماهممناسبنیستواگر کوچک ترین‬ ‫اهمالی کنیم و بدشانســی داشته باشیم و تمرکز نکنیم‬ ‫بدجوریاسیبمی بینیم‪.‬یکبار در نفتمسجدسلیمان‬ ‫این حرکت را کردم و دیگر نمی کنم‪ .‬وقتی کاری را شروع‬ ‫یتااخر پیشبرویم‪.‬منبهپیکانتعهد‬ ‫می کنیمبایدقو ‬ ‫اخالقیدارموماندگار هستم‪،‬مگر اینکهباشگاهنخواهد‪.‬‬ ‫وی در واکنش به برخی اتفاقات غیرفوتبالی در اســتانه‬ ‫جــام جهانی تاکید کرد‪ :‬اصال به این چیزها فکر نکردم‪.‬‬ ‫ت پیکان است‪ .‬جام جهانی را هم‬ ‫تمام فکرمان تمرینا ‬ ‫از تلویزیون تماشا خواهیم کرد تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ‬ ‫خواهدداد‪.‬‬ ‫جام جهانی است و همه چیز ممکن است اتفاق‬ ‫بیفتــد‪ .‬وی در ادامــه گفــت‪ :‬انگلیــس بازیکنــان‬ ‫اســتثنایی در تمــام زمین دارد‪ ،‬احســاس می کنم‬ ‫هــر یــک از ان ها می تواننــد کارهــای جادویی را‬ ‫انجــام دهند‪ ،‬اما ما بایــد جلوی ان ها را بگیریم‪.‬‬ ‫مــا یــک تیم قــوی داریم که بــرای همدیگر بازی‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــرای مردم بــازی می کننــد و این چنین‬ ‫فاکتــوری می توانــد شــما را به فراتــر از چیزی که‬ ‫فکر می کنید‪ ،‬برساند‪.‬‬ ‫احســان حاج صفــی که یکــی از بازیکنــان موردنظر‬ ‫کی روشبرایجامجهانی‪ ۲۰۲۲‬محسوبمی شودیکی‬ ‫از باثبات ترین بازیکنان فوتبال ایران محسوب می شود‪.‬‬ ‫احسان حاج صفی را باید یکی از باثبات ترین بازیکنان‬ ‫فوتبال ایران قلمداد کرد‪ .‬چپ پای تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫که در حال حاضر با دیگر ملی پوشــان در قطر حضور‬ ‫دارد در شــرایطی ســومین جــام جهانی خــود را تجربه‬ ‫خواهد کرد که از ســال ‪ ۱۳۸۷‬به طور مداوم ملی پوش‬ ‫بوده و در این ‪ ۱۴‬ســال و ‪ ۵‬ماه توانســته ‪ ۱۲۰‬بازی ملی‬ ‫انجام دهد و با این تعداد بازی ملی او چهارمین بازیکن‬ ‫فوتبال ایران از این حیث است‪.‬‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1403918‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9 -3546‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306013001031‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/02‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سازور فرزند حسن در چهار دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت کل ‪ 278/56‬مترمربع پالک شماره ‪۱۷۴۶‬‬ ‫فرعی از ‪ -۴‬اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع‬ ‫الواسطه از ربابه غفاری نوقابی و محمد حسین زاده نوقابی مالکین رسمی‬ ‫‪ -۲‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306013001032‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/02‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عباس حسین زاده نوقابی فرزند حسن در دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت کل ‪ 278/56‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ ۱۷۴۶‬فرعی از ‪ -۴‬اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده‬ ‫مع الواسطه از ربابه غفاری نوقابی و محمد حسین زاده نوقابی مالکین رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ملیحه مسجدی فرزند علی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۲۷۰۵۲۵۹۱۳‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی‬ ‫عمومی صادره از واحد دانشگاهی ازاد خوراسگان با شماره ‪۱۶۹۸۱۷۵۰۲۷۸۱‬‬ ‫مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد‪،‬از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک‬ ‫را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان به نشانی جی شرقی بلوار ارغوانیه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز سواری پژو پارس سفید‪ -‬روغنی مدل ‪ 1390‬به‬ ‫شماره پالک‪ 287-32‬ق‪ 71‬و شماره موتور‪12489326472‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN21CA9BK449399‬بنام‬ ‫عباس حسین زاده شماره شناسنامه ‪ 24‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری – سواری سیستم پژو تیپ ‪ PARSXU7‬به‬ ‫رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 332 -85‬ط ‪ 11‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 124K1496457‬و شماره شاسی ‪NAAN01CE4LK047777‬‬ ‫مدل ‪ 1399‬به نام احسان ساجی به کدملی ‪ 3611124966‬مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی پراید سواری مدل ‪ 84‬رنگ سورمه ای به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 546 -42‬م ‪ 59‬بنام هادی ترنج کدملی ‪6500042905‬‬ ‫شماره موتور ‪ 01094236‬و شماره شاسی ‪ S1412284480658‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪546 .‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری پراید سایپا ‪111‬‬ ‫به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 425 -13‬ج ‪ 67‬به شماره‬ ‫موتور ‪ M13/5767859‬و شماره شاسی ‪NAS431100G5897773‬‬ ‫مدل ‪ 1395‬به نام سحر عابدی جاوانی فرزند مرتضی به کدملی‬ ‫‪ 1272561283‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ماه ‪ 17 / 1401‬نوامبر ‪ 22 / 2022‬ربیع الثانی ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1493‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تجهیز شرکت های دارویی به‬ ‫دستگاه های بسته بندی ایرانی‬ ‫یکیاز شرکت هایدانش بنیانباتوجه بهنیاز شرکت هایداروسازیبرایبسته بندیمحصوالت‬ ‫خــود دســتگاه تمام اتوماتیکــی بــرای این منظور عرضــه کردند و به گفتــه انها این دســتگاه برای‬ ‫برچسب زدنبر رویانسولین کاربردیشدهاست‪.‬هادیاقاپور از کارشناساناینشرکتدانش بنیان‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬طراحی و ساخت دستگاه های بسته بندی دارویی را از محصوالت این شرکت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬این دســتگاه به منظور بســته بندی مــواد دارویی طراحی شــده و کاربــرد ان در‬ ‫کارخانه هایتولیددارو موجبافزایشسرعتو کاهشهزینه هامی شود‪.‬او دستگاهبرچسب زنرا‬ ‫از جمله این دستگاه ها نام برد و یاداور شد‪ :‬این دستگاه در یکی از شرکت های دارویی تولیدکننده‬ ‫انسولین‪ ،‬کاربردی شده است‪ .‬اقاپور با بیان اینکه این دستگاه تمام اتوماتیک بوده و به صورت‬ ‫خطی عمل می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این دستگاه قادر به برچسب زدن بر روی بطری های گرد از جنس‬ ‫پالستیک‪ ،‬شیشه‪ ،‬پلی اتیلن و پت و چسب مورداستفاده در ان از نوع چسب‪ HOT MELT‬است‪.‬‬ ‫کارشناس این شرکت اضافه کرد‪ :‬الکتروموتورها و گیربکس های دستگاه برچسب زن این شرکت‬ ‫دانش بنیاندارایگواهینامه‪ CE‬است‪.‬بهگفتهاو‪،‬یکشرکتتولیدکنندهانسولیننمونههندیاین‬ ‫دستگاه را خریداری کرده بود‪ ،‬ولی به دلیل عدم ارائه خدمات پس از فروش‪ ،‬این شرکت دانش بنیان‬ ‫عالوه بر تعمیر دستگاه هندی‪ ،‬نمونه ایرانی ان را به شرکت مذکور تحویل داد‪.‬‬ ‫گفتگو با علی باباجانی وفسی‪ ،‬شاعر و نویسنده‪ ،‬طنزپرداز و مدرس ادبیات کودک و نوجوان‬ ‫باید کتاب های دوست نداشتنی‬ ‫را هم خواند‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫علــی باباجانــی وفســی‪ ،‬متولــد ‪ 1352‬وفــس اراک‪،‬‬ ‫دانش اموخته کارشناسی ارشــد ادبیات فارسی و سردبیر‬ ‫ماهنامــه خردســاالن «ســنجاقک» اســت‪ .‬ایــن شــاعر‪،‬‬ ‫نویسنده‪ ،‬طنزپرداز و مدرس ادبیات کودک و نوجوان در‬ ‫کارنامه کاری خود هم مسئولیت هایی در حوزه نشریات‬ ‫داشته و هم کتاب های شعر و داستان نوشته و در اختیار‬ ‫عالقه منــدان قرار داده اســت‪ .‬بیش از صد کتــاب از وی‬ ‫چاپ شده است‪ .‬در کنار برگزیده شدن در جشنواره های‬ ‫مختلف‪،‬داوریبرخیجشنواره های کتابرانیز عهده دار‬ ‫بوده است‪ .‬خالصه اینکه گفتگو با او اگرچه بهانه های‬ ‫زیادی را دارد؛ اما کار به علت همین گســتردگی مشــکل‬ ‫است‪.‬باهمپاسخ هایباباجانیرامی خوانیم‪:‬‬ ‫علیباباجانیراچقدرمی شناسید؟اگربخواهید‬ ‫او را در یک جمله تعریف کنید‪ ،‬ان جمله کدام‬ ‫است؟‬ ‫شــناختی کــه از ایشــان دارم‪ ،‬پســری مهربــان و‬ ‫دوست داشــتنی اســت کــه هنــوز در هــوای کودکی قدم‬ ‫ش می کند که دنیا را برای خودش و دیگران‬ ‫می زند و تال ‬ ‫زیباتر کند‪« .‬همواره در تالش»‪ ،‬شاید همان باشد که شما‬ ‫می پرسید‪.‬‬ ‫شما برنامه و الگوی خاصی برای مطالعه دارید؟‬ ‫شده است کتاب هایی که دوست ندارید را هم تا‬ ‫انتها بخوانید؟ چه الگویی برای مطالعه نوجوانان‬ ‫پیشنهادمی کنید؟‬ ‫مــن تــاش کردم کــه از شــیوه های مختلف مطالعه‬ ‫استفادهبکنمو کتابیرا کهبهدستمی گیرم‪،‬ابتدادنبال‬ ‫سوال هایی هستم که از این کتاب دارم که ایا به جواب‬ ‫می رســم یا نه‪ .‬به واســطه کارم بله‪ .‬از این اتفاق ها زیاد‬ ‫افتاده‪ .‬مثال موقع داوری یا کارشناسی کتاب‪ ،‬مواردی به‬ ‫دستم می رسد که شاید دوستش نداشته باشم‪ ،‬اما باید‬ ‫بخوانم‪ .‬بعدها به این نتیجه رسیدم که باید کتاب های‬ ‫دوست نداشتنی را هم خواند تا بفهمیم که چرا دوستش‬ ‫نداریــم‪ .‬الگــوی از «کل به جز رفتن» شــیوه خوبی برای‬ ‫مطالعهاست‪.‬مثالکتابراکهدر دستمی گیرند‪،‬ابتدابه‬ ‫فهرستنگاهیبیندازند‪.‬بعدمروریبر فصل های کتاب‬ ‫داشته باشند و سپس به مطالعه فصل‪ ،‬فصل بپردازند‪.‬‬ ‫در کلمات کتاب هم نباید غرق شد؛ مگر کتاب های شعر‬ ‫که ممکن است هر واژه و عبارتی معنی خاص خودش را‬ ‫داشتهباشد‪.‬بایدمحتوایمطلبرا گرفت‪.‬‬ ‫چه شد که وارد حوزه نوشتن شدید؟ به نظر شما‬ ‫اولیندرسداستان نویسیچیست؟‬ ‫عالقه‪،‬شرکتدر مسابقات‪،‬تشویقبرادرم‪،‬استعداد‬ ‫و توانایی در این زمینه و شناخت خودم که می توانم در‬ ‫این زمینه موفق شوم‪ .‬این که من کی هستم و چه حرفی‬ ‫با دیگران دارم‪.‬‬ ‫رابطه شــما با فضای مجازی چطور اســت؟‬ ‫نویســندگی برای این فضــا را چقدر تجربه‬ ‫کرده اید؟ چه فرصت هایی با این فضا در اختیار‬ ‫نویسندهقرارمی گیرد؟‬ ‫من در حد معمول و معقول با دنیای مجازی ارتباط‬ ‫دارم؛ چون طبیعی است که فضای مجازی کمک بسیاری‬ ‫در همه کارها به ما کرده اســت؛ بنابراین من هم تالش‬ ‫می کنم که از این فضا بهره ببرم؛ هرچند گاهی ان قدر در‬ ‫یشــوم که زمان و انرژی ام بیهوده تلف‬ ‫این فضا غرق م ‬ ‫یشــود‪ .‬در ایــن فضا از نویســندگی بهره ها بــرده ام‪ .‬در‬ ‫م ‬ ‫سهــای بر خط نویســندگی ام در دوران کرونا از این‬ ‫کال ‬ ‫فضا استفاده کرده ام‪ .‬ارتباط با نویسندگان و شاعران در‬ ‫اینفضاصورت گرفتهاست‪.‬حتیبعضیوقت هاشعرها‬ ‫و قصه هایم را در فضای مجازی منتشر می کنم‪ .‬فضای‬ ‫مجــازی فرصــت خیلــی خوبی را بــرای نویســنده ایجاد‬ ‫می کند؛ به شرط این که از این فضا استفاده بهتری شود‪.‬‬ ‫شما سراغ شعر رفتید یا شعر سراغ شما امد؟‬ ‫باالخره این رفت وامد دوطرفه است‪ .‬به قول شاعر تا‬ ‫کهاز جانبمعشوقنباشدکششیکوششعاشقبیچاره‬ ‫بهجایینرسد‪.‬‬ ‫نوشتن برای کودکان و نوجوانان چه فرق اساسی‬ ‫با نوشتن برای دیگر سن ها دارد؟ شما کدام را‬ ‫بیشتردوستدارید؟‬ ‫اولیــن تفاوتــش در انتخاب واژه و کلمات اســت‪ .‬هر‬ ‫چــه گروه ســنی پایین تر باشــد‪ ،‬از نظــر انتخــاب واژه با‬ ‫محدودیت بیشــتری مواجه هســتیم‪ .‬دومیــن تفاوتش‬ ‫انتخــاب موضــوع اســت‪ .‬در بزرگســال محدودیتــی در‬ ‫انتخــاب موضــوع نداریــم؛ امــا در گــروه ســنی پایی نتــر‬ ‫محدودیت داریم‪ .‬فرق دیگر در این است که باید زبان‬ ‫کودکی را تمرین کرد و با زبان و حس خودشان نوشت‪.‬‬ ‫این کار را ســخت می کند‪ .‬ولی در بزرگســال‪ ،‬حس ما به‬ ‫بزرگســالی نزدیــک اســت و راحت تر می توان نوشــت و‬ ‫سرود‪.‬‬ ‫وضعیت کتاب های کودکان و نوجوان در ایران‬ ‫بیشترتالیفیهستیاترجمه؟‬ ‫باتوجه به این که برای ناشر چاپ کتاب های تالیفی‬ ‫هزینه بر است‪ ،‬بیشتر به سمت کتاب های ترجمه روی‬ ‫م ـی اورد‪ .‬بــه همین جهت کتاب های ترجمه بیشــتر به‬ ‫چاپ می رسد‪ .‬البته این در مورد برخی از ناشران صدق‬ ‫می کند‪.‬ناشرانیهمهستندکهبهچاپکتاب هایتالیفی‬ ‫اهمیت بیشــتری می دهند‪ .‬در زمینــه کتاب های تالیفی‬ ‫پیشرفت های خوبی داشتیم که نیازمند حمایت مدیران‬ ‫فرهنگیاست‪.‬‬ ‫چه کسانی در «ادم برفی چشم تیله اى» بیشتر‬ ‫دیدهمی شوند؟‬ ‫در این کتاب‪ ،‬کسانی دیده می شوند که همیشه راه‬ ‫معمولی خود را می روند و به دنبال راه جدید و خالقیت‬ ‫نیستند‪.‬همچنینکسانیکهچیزیبرایعرضهندارند؛اما‬ ‫همینمحدودیتشانباعثایجادخالقیتمی شود‪.‬‬ ‫«تو را صدا می زنــم» از کجا کلید خورد و چه‬ ‫مراحلی را تا نشر طی کرده است؟‬ ‫تو راصدامی زنم‪،‬مجموعه ایاز نیایش هایحیوانات‬ ‫است کهابتداهر ماهدر ماهنامهپوپکبهچاپمی رسید‬ ‫و موردتوجه مخاطبان کودک قرار می گرفت‪ .‬حتی برخی‬ ‫از کودکان با الگوگیری از این ســبک نوشتن‪ ،‬نیایش های‬ ‫طرحسازگاریباتغییراتاقلیمی‬ ‫سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به اینکه ایران جزو ‪ ۹‬کشوری است که بیشترین‬ ‫اسیب ناشی از تغییرات اقلیم را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح سازگاری با تغییرات اقلیمی الزم است اجرایی‬ ‫خود را برای چاپ به مجله می فرســتادند‪ .‬پس از اتمام‬ ‫این کار ان را ویرایش کرده و به صورت کتابی برای چاپ‬ ‫به یکی از ناشــران مطرح دادم‪ .‬در ابتدا کتاب ب هشــرط‬ ‫اصالحــات‪ ،‬تاییــد شــد؛ امــا پــس از ان مــورد تاییــد قرار‬ ‫نگرفت‪ .‬وقتی که علت رد شــدن ان را جویا شــدم‪ ،‬یکی‬ ‫از مدیران ان جا که شاعر بود‪ ،‬گفت‪« :‬مگر حیوانات هم‬ ‫باخدا حرف می زنند؟ من هم در ابتدای کتاب باتوجه به‬ ‫ایه ای از قران نوشتم که هر چه در زمین و اسمان است‪،‬‬ ‫در حال تســبیح خداوند هســتند‪ .‬پس از ان‪ ،‬کتاب را به‬ ‫انتشــارات امیرکبیر دادم که در این انتشــارات چاپ شد‪.‬‬ ‫الزم اســت که از حمایت اســتاد مصطفی رحماندوست‬ ‫کمک ایشان برای چاپ کتاب مذکور تشکر کنم‪.‬‬ ‫«بهار کى مى اید» به دنبال بیان چه مســائلی‬ ‫است؟‬ ‫ایــن مجموعــه شــعر هم بــه نوعــی در مــورد انتظار‬ ‫است و تالش کردم که از نظر موضوع متنوع و مورد نیاز‬ ‫مخاطبباشد‪.‬‬ ‫«ان جا که دلم جا ماند» چگونه شکل گرفت و‬ ‫متولدشد؟‬ ‫در سفری که به جبهه های جنوب از طریق راهیان نور‬ ‫داشتم‪ ،‬تصمیم گرفتم که از همان شروع سفر‪ ،‬اتفاقات‬ ‫ریزودرشــت ســفر و احساســات و مشــاهدات خــودم را‬ ‫بنویســم‪ .‬از ان جــا که در این ســفر جمعی‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس بودند‪ ،‬خاطراتشان و‬ ‫تجربه هایشان برایم جالب بود‪ .‬با جمع اوری دیده ها و‬ ‫شنیده های این سفر چندروزه‪ ،‬کتاب حاضر شکل گرفت‪.‬‬ ‫البته در ابتدا اســم ان «ســفر به شهر شقایق ها» بود؛ اما‬ ‫هنــگام چــاپ اســم ان را عوض کــردم‪ .‬این کتــاب اولین‬ ‫سفرنام ه نوجوان درباره دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد تنها یک شــعر یا پاراگراف از‬ ‫نوشــته هایتان را انتخاب کنید‪ ،‬ان شــعر یا‬ ‫پاراگراف کدام است و از کدام کتاب؟‬ ‫«خواستم شعر بگویم‪ ،‬تو نگذاشتی‪ /‬خواستم به تو‬ ‫فکر کنم‪ ،‬شعر نگذاشت»‪ .‬از کتاب تخته سفید دل من‪،‬‬ ‫انتشاراتگویا‬ ‫جایزه های ادبی چه فرصت ها و چه تهدیدهایی‬ ‫را برای یک نویســنده ایجاد می کند؟ شما با‬ ‫کدامیک از این ها روبرو بوده اید؟‬ ‫جایزه های ادبی باتوجه به نوع برگزاری اش می تواند‬ ‫برای نویسنده‪ ،‬مفید یا مضر باشد‪ .‬ممکن است باعث‬ ‫تشــویق یک نویســنده و دیده شدن نویسنده و کتابش‬ ‫شــود و نویســنده برای ادامه کار رغبت کند‪ .‬اما از طرفی‬ ‫ممکن است برای نویسنده ای ایجاد غرور کاذب شود و‬ ‫همیشه در هوای همان جایزه باشد و کارهای بعدی اش‬ ‫تتــر شــود‪ .‬از دیگــر ســو ممکــن اســت بــرای‬ ‫کم کیفی ‬ ‫نویسنده ایکهنتوانستهرتبه ایبیاورد‪،‬باعثسرخوردگی‬ ‫و کم انگیزگی و حتی رهاکردن کار شود و نویسنده ای هم‬ ‫تالشمی کندکهبهتر بنویسدتاخودرابهایده الجشنواره‬ ‫برساند‪ .‬برخی از جشنواره ها هم معموال یک دورهمی‬ ‫دوســتانه است‪ .‬ممکن است کســی در جشنواره سمتی‬ ‫داشته باشد و نزدیکان خود را با سفارش برگزیده کند‪ .‬در‬ ‫برخی هم شاگردان و نزدیکان داوران به عنوان برگزیده‬ ‫نـه بـه خـودروی تک سرنشـین و دودزا‬ ‫می تواند زندگی خود شما هم باشد!‬ ‫یشــوند‪ .‬البته برخی هم بــا رعایت انصاف و‬ ‫انتخاب م ‬ ‫داوری خداگونــه برگزیدگان را باتوجه به معیارهایی که‬ ‫دارندانتخابمی کنند‪.‬برخیاز نویسندگانو شاعرانهم‬ ‫معروف به ادم های جشنواره ای هستند و تالش می کنند‬ ‫که در هر جشــنواره ای شــرکت کنند و چون می دانند که‬ ‫هر جشــنواره ای چه نیازی دارد‪ ،‬اثر موردپسند را خلق و‬ ‫ارسالمی کنند‪.‬‬ ‫اگر قرار باشــد یک جایزه ادبی را شما طراحی‬ ‫کنید دوست دارید این جایزه در حوزه خلق اثر‬ ‫ادبی باشد یا نقد ان و چرا؟‬ ‫بــه نظــر مــن در دو حوزه می تواند باشــد‪ .‬در هر دو‬ ‫حوزه اثر نیاز به دیده شدن دارد‪.‬‬ ‫روایت شما از کودکان و نوجوانان با روایت های‬ ‫دیگری که شده چه تفاوت هایی دارد؟ جهان‬ ‫نوجوانان را برای روایت تا چه اندازه می شناسید؟‬ ‫ایــن تفــاوت را بایــد از مخاطبــان پرســید‪ .‬معمــوال‬ ‫مخاطبان چون از بیرون به اثر نگاه می کنند‪ ،‬می توانند‬ ‫بهتر نظر دهند‪ .‬البته که کسی نمی گوید ماست من ترش‬ ‫است و هر نویسنده ای هم تالش می کند اثر خوبی خلق‬ ‫کند‪ .‬بااین حال سعی من در خلق اثر این است که بتوانم‬ ‫زبان و حس خود را که مخاطب نزدیک کنم و خالقیت‬ ‫را در اثر به کار برم و از تکرار کارهای قبلی پرهیز کنم‪ .‬هر‬ ‫چهسنباالتر می رود‪،‬شناختدنیاینوجوانانسخت تر‬ ‫می شود؛چونتجربه هایان هامتفاوتاستو فاصلهبا‬ ‫اینسنبیشتر می شود‪.‬بااین حالتالشمی کنمباارتباط‬ ‫با کودک و نوجوان امروز از دغدغه و دیدگاه ان ها بیشتر‬ ‫اشناشوم‪.‬‬ ‫شــما دلیل کم خواندن کتاب در جامعه را چه‬ ‫می دانید؟ سهم نویسندگان دراین بین چقدر‬ ‫است؟‬ ‫به خاطــر کم توجهــی مدیــران فرهنگــی بــه مقولــه‬ ‫کتاب خوانی‪ ،‬کتاب نخواندن والدین‪ ،‬خالی بودن خرید‬ ‫کتاب در ســبد خانواده‪ ،‬مشــکالت اقتصادی و همه گیر‬ ‫شدن فضای مجازی است که در هر مورد می توان بحث‬ ‫کرد‪ .‬نویسنده برای نوشتن و خلق اثر و چاپ ان زحمت‬ ‫می کشــد؛ امــا این دس ـت اندرکاران فرهنگی هســتند که‬ ‫باید کتاب را به دست مخاطب برسانند‪ .‬البته نویسنده‬ ‫هــم باید برای معرفــی کتاب و بازاریاب ـی اش تالش کند‬ ‫و بــا حضــور در مدارس و مراکز فرهنگی و دیگر مراکز و‬ ‫همچنین در فضای مجازی به معرفی کتابش بپردازد و‬ ‫برای دیده شدن خود و کتابش تالش کند‪.‬‬ ‫جایگاه نویســندگان کــودک و نوجــوان را در ادبیات‬ ‫شود‪ .‬داریوش گل علیزاده در گفت وگو با مهر درباره موضوع تغییر اقلیم در ایران اظهار داشت‪:‬‬ ‫تغییر در زمان‪ ،‬مکان و میزان بارش های باران سبب شده تا مشکالتی مانند سیالب در کشور‬ ‫ایجاد شود که این موضوعات ناشی از تغییرات اقلیمی است‪ .‬او افزود‪ :‬درصورتی که مدیریت‬ ‫سیالب نباشد به غیراز خطر سیالب‪ ،‬خاک های مناسب کشاورزی نابود می شود و معضل فقر‬ ‫اراضی کشــاورزی ایجاد خواهد شــد‪ .‬گل علیزاده ادامه داد‪ :‬برنامه بخشــایش ســیالب که سبب‬ ‫یشــود بســیار حائز اهمیت اســت و بایــد بیش از بیش‬ ‫ذخیــره اب و کاهــش فرســایش خاک م ‬ ‫جام جهانی‪ ۲۰۲۲‬در میدان ازادی‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۹‬تهران گفت‪ :‬تعداد ‪ ۱۴‬المان طالیی جام‬ ‫جهانی و یک المان توپ فوتبال نوری باهدف تقویت شــور و‬ ‫نشاط اجتماعی‪ ،‬همدلی و همبستگی ملی و حمایت از تیم‬ ‫ملیفوتبال کشورماندربازی هایجامجهانی‪ ۲۰۲۲‬بهمیزبانی‬ ‫قطر‪ ،‬در میدان ازادی نصب شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ســیدمحمد رحیــم مرتضوی با اشــاره به‬ ‫پویــش همــه هوادار ایــران گفت‪ :‬باتوجه به موقعیــت برج و‬ ‫میــدان ازادی در ورودی غربــی تهــران و اهمیــت ان به عنوان‬ ‫المان شــناخته شــده در عرصه بین المللی‪ ،‬ســازمان زیباسازی‬ ‫شــهرداری تهــران بــا اداره زیباســازی منطقه نســبت به نصب‬ ‫‪ ۱۴‬المــان طالیــی جام جهانی در میــدان ازادی اقدام کرد‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره به اجــرای برنامه های ملی ‪ -‬ایینی در میــدان ازادی‬ ‫به عنوان قطب گردشگری غربی پایتخت افزود‪ :‬این المان های‬ ‫پهــای جام جهانی) هر یک بــه ارتفاع ‪3/5‬‬ ‫طالیی رنــگ (کا ‬ ‫متــر و عــرض ‪ 1/5‬متــر بــوده و در فواصــل منظــم دور میــدان‬ ‫ازادی نصب شده است‪ .‬شهردار منطقه ‪ ۹‬ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫یــک المــان نوری توپ فوتبال جام جهانی نیز در ضلع غربی‬ ‫قسمت زیرین برج ازادی تعبیه شده است که با نورافشانی و‬ ‫حامـد بذرافکـن | رویـداد امـروز‬ ‫چرخش نور‪ ،‬زیبایی و جلوه خاصی را ایجاد می کند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫الما نهــای طالیــی جام جهانی و المان نــوری توپ فوتبال از‬ ‫‪ ۲۱‬ابان در میدان ازادی نصب شده و تا پایان بازی تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران در این قسمت از تهران پابرجا است‪ .‬مرتضوی به‬ ‫دیگر برنامه اجرایی جام جهانی در قطب گردشــگری غرب‬ ‫تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬اجرای ویدئو مپینگ در میدان ازادی‬ ‫از جمله برنامه های دیگر پویش همه هوادار ایران در راستای‬ ‫حمایت از تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی های جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬است‪.‬‬ ‫داستانی‪،‬چطور جایگاهیمی دانید؟‬ ‫به هرحال طبیعی اســت که بعد از گذشت صدسال‬ ‫از عمر ادبیات کودک و نوجوان‪ ،‬پیشرفت هایی هم در‬ ‫این عرصه وجود داشــته باشــد‪ .‬در طول این ســال ها با‬ ‫برگزاری جشــنواره های کودک و نوجوان‪ ،‬چاپ مجالت‬ ‫ویژه کودک و نوجوان و همچنین‪ ،‬نمایشگاه های کتاب‬ ‫کودکو نوجوانباعثتقویتو استقاللایننوعادبیات‬ ‫شــده ایم و نویســندگان و شــاعرانی هــم در ایــن عرصه‬ ‫خوشدرخشیده اند‪.‬‬ ‫برای بیان مفاهیم بلند مذهبی و ملی تا چه اندازه‬ ‫می توانازابزارهایهنرهایکالمیمانندداستان‬ ‫و شعر استفاده کرد؟ ما تا چه اندازه این کار را‬ ‫کرده ایم؟‬ ‫اتفاقـ ًـا هنر ابزاری برای همین کار اســت‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫هنرمندانــه اثــری را خلــق کنیــم‪ ،‬ان وقت اســت کــه این‬ ‫اثــر می توانــد در دل وجــان مخاطــب نفــوذ کــرده و بــه‬ ‫شســلیقگی هم‬ ‫مقصود و هدف خود برســیم‪ .‬البته خو ‬ ‫در این کار مهم اســت‪ .‬قران از معجزات پیامبر رحمت‬ ‫شســلیقگی‬ ‫اســت که این کتاب را سرشــار از هنر و خو ‬ ‫می بینم‪ .‬تنها نثر موزونی است مثل ان نیامده‪ ،‬قصه ها‬ ‫و سرگذشــت پیامبران به زیباترین صورت امده اســت‬ ‫و در خالل قصه ها مفاهیم بلندی نهفته اســت‪ .‬وقتی‬ ‫که پیامبر و خداوند چنین کتاب هنرمندانه ای را به ما‬ ‫هدیــه داده انــد‪ ،‬ما هم باید با الگوگیــری از این کتاب‪،‬‬ ‫تالش کنیم که برای بیان مفاهیم خود از هنر اســتفاده‬ ‫کنیم‪ .‬البته شــاعران و نویســندگان زیادی در این عرصه‬ ‫تالش کرده اند از ســعدی و حافظ گرفته تا شــاعران و‬ ‫نویسندگان معاصر‪ .‬در زمینه ادبیات کودک هم در کنار‬ ‫برخی از کتاب ها و اثار کم ارزش از نظر هنر‪ ،‬اثار موفقی‬ ‫را می توان یافت که نتیج ه تالش نویسندگان‪ ،‬ناشران و‬ ‫هنرمنداناینعرصهاست‪.‬‬ ‫اقلیم‪،‬جغرافیا‪،‬موقعیتوزادبومشماچهتاثیری‬ ‫در کارهای شما داشته است؟‬ ‫در هفــت ســال اول زندگــی‪ ،‬بیــش از هشــتاد درصد‬ ‫شخصیت انسان شکل می گیرد و زادگاه و محل زندگی‬ ‫یکی از تاثیرگذارترین ان هاست‪ .‬در اثار اکثر نویسندگان‬ ‫و شــاعران این تاثیر را می بینیم‪ .‬من هم در نوشــته هایم‬ ‫ناخوداگاهاز کودکیو اقلیمزندگیتاثیر گرفته ام‪.‬‬ ‫و سخن اخر‪:‬‬ ‫کودکانو نوجوانانامروز نیاز بهامیدو نشاطبیشتری‬ ‫دارنــد؛ امیــدوارم بــا خلق اثــار نشــاط اور و غنی بتوانیم‬ ‫سهمی در شاید و امید کودکان و نوجوان داشته باشیم‪.‬‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬این موضوع امکان پذیر است و راه های مختلفی در جهان برای ان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت‪ :‬سازوکارها در این زمینه مشخص‬ ‫اســت؛ ولی باید برنامه برای هر دســتگاه مربوطه در این راســتا دقیق در نظر گرفته شــود‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه ایران جزو ‪ ۹‬کشوری است که بیشترین اسیب ناشی از تغییرات اقلیم را دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬طرح سازگاری با تغییرات اقلیمی در اولویت مقابله با مشکالت تغییرات اقلیمی و کاهش‬ ‫عوارض ناشی از ان محسوب می شود‪.‬‬ ‫بــا کمــال تاســف و در‬ ‫نهایــت ســوگمندی اعــام‬ ‫می شــود کــه دختــری در ‪۲۲‬‬ ‫ســالگی مــادرش را از دســت‬ ‫جلد ‪77‬‬ ‫می دهــد و در چهــار ســال‬ ‫بعــدی‪ ،‬به دلیــل غم فقدان‬ ‫مادرش در زندگی و ازهم پاشــیدن خانواده به مســیر‬ ‫تجربه هــای مخاطره امیز و اشــتباه می افتد و زندگی‬ ‫کاری و خانوادگــی اش کامــا در معرض نابــودی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬به این جا که مقام کبابی رسید‪ ،‬نزدیک بود‬ ‫گریه امبیفتد‪.‬انهماز نوع گریه هایمردانه! کهسبیل‬ ‫گربه هم می لرزد! گفتم این دیگر از من وضعش بدتر است! من فقط شاگرد کبابی هستم‬ ‫و تنم باید هر روز از دستورات صادره شده مثل بیشتر مردم بلرزد‪ .‬مستاجر هستم و ‪ ...‬ولی‬ ‫با همه اینها من فکر می کنم از این دختر شرایط بهتری دارم درست مانند شرایط بهتر یک‬ ‫مرغ خانگی در مقابل حمله روباه و یا شــغال در مقابل یک پرنده و یا حیوان غیر اهلی!‬ ‫مقام کبابی که دگرگونی حال درونی من را فهمیده بودند گفتند‪ :‬همه قصه را بشنو و بعد‬ ‫اگر مایل بودی‪ ،‬احساساتی شو! و من که حرفی برای گفتن نداشتم بهتر دیدم که ساکت‬ ‫باشم تا ایشان ادامه بدهند و بگویند‪ :‬کتاب وحشی اثر شرل استرید به‪ ۳۰‬زبان دنیا ترجمه‬ ‫شده است و به مدت ‪ ۱۲۶‬هفته در فهرست پرفروش ترین اثار دنیا بوده است‪ .‬این کتاب‬ ‫توســط میعاد بانکی ترجمه شــده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته اســت‪ .‬این کتاب سفر‬ ‫تنهایی شخصی برای شناخت خودش است و می تواند به کسانی که سفر را برای شناخت‬ ‫هویت خود انتخاب می کنند کمک کند‪ .‬کتاب وحشی برای خواننده یک شناخت جدید‬ ‫است با استفاده از تجربیات دیگران بدون قرارگرفتن در موقعیت خطر‪ .‬کتاب وحشی با‬ ‫عنوان فرعی از گمشــده تا پیدا شــده در مســیر پاسفیک کرست اثر شریل اســترید‪ ،‬زاده ‪۱۷‬‬ ‫سپتامبر ‪ ۱۹۶۸‬رمان نویس‪ ،‬مقاله نویس و مجری مقیم امریکاست‪ .‬اولین رمان وی «مشعل»‬ ‫در سال‪ ۲۰۰۶‬چاپ شد که نظر مثبت منتقدان را به همراه داشت‪ .‬کتاب دومش یعنی کتاب‬ ‫وحشی که سرگذشت نامه خود اوست‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۲‬به چاپ رسید و به اثری پرفروش در‬ ‫سطح جهان بدل گردید و باعث شهرتش شد‪ .‬شریل استرید باقدرت بیانی که دارد کامال‬ ‫صادقانه و وفادارانه به پیش می رود‪ .‬صداقت همه جانبه نویسنده به شدت خواننده را به‬ ‫وی نزدیک می کند‪ .‬داستان به قدری بی تعارف و راحت بیان می شود که شما فکر می کنید‬ ‫می تواند زندگی خود شما هم باشد! و از همه مهم تر چقدر شخصیت اصلی داستان شبیه‬ ‫به زندگی واقعی است‪ :‬یک انسان کامل با تمام مزایا و معایبش‪ .‬به اینجا که رسید تصمیم‬ ‫گرفتم من هم بروم و تمام تجربیات خودم را به عنوان یک اهلی زیر اشعه ایکسی به نام‬ ‫روایت بگذارم و یک روز نه چندان دور شــاید در همین ســتون‬ ‫فاخر به همه خوانندگان‪ ،‬قالب کنم درست مانند قالب های‬ ‫پالستیکیو یک بارمصرف‪.‬همانظرف هاییک بار مصرفی که‬ ‫محیط زیست را پرکرده است و جان همه حیوانات بخصوص‬ ‫نوع وحشی و غیر وحشی ان را به خطر جدی انداخته است‪.‬‬ ‫تخصیص‪۷۴۰‬میلیاردتومان‬ ‫بهاستانداردسازی‬ ‫سامانه گرمایشمدارس‬ ‫سرپرســت ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور در جشــنوار ه‬ ‫خیرین مدرسه ســاز اســتان خراســان جنوبی در بیرجند گفت‪ :‬خیرین مدرسه ســاز‬ ‫دغدغه منــد نظام تعلیم وتربیت هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی وزارت اموزش وپرورش‪ ،‬حمیدرضــا خان محمدی از‬ ‫تحقــق ‪ ۳۴۰۰‬میلیــارد تومــان تعهــد خیریــن در ســال گذشــته خبــر داد و اذعــان‬ ‫داشــت‪ :‬ســرعت خیرین در مشارکت از بخش دولتی جلوتر است و تالش داریم‬ ‫بــا افزایش ســطح مشــارکت این رقم را در ســال اینــده به ‪ ۸‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫برســانیم‪ .‬او افــزود‪ :‬تــاش می کنیــم بــا همراهــی مجلــس شــورای اســامی ســهم‬ ‫اعتبــارات اموزش وپــرورش را در این حوزه افزایش دهیم چرا که خیرین با دیدن‬ ‫مــدارس نیمــه کاره دلســرد می شــوند و بلعکــس تســریع در تکمیــل پروژه هــای‬ ‫خیریــن موجــب دلگرمــی و تشــویق این عزیزان اســت‪ .‬خان محمدی هــم چنین‬ ‫از تخصیــص‪ ۷۴۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای استانداردســازی سیســتم گرمایــش‬ ‫مدارس کشــور خبر داد و گفت‪ :‬ســهم اســتان ها از این اعتبار تا هفته اینده واریز‬ ‫می شــود‪ .‬سرپرســت ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس کشــور همچنین‬ ‫از خیــران خواســت بعــد از اتمــام مراحــل ســاخت پــروژه اموزشــی همچنــان در‬ ‫کنــار مــدارس خودشــان بماننــد و مدرســه را بــرای تربیت دانش امــوزان همراهی‬ ‫کننــد ‪ .‬خان محمــدی بــا تاکیــد بــر اینکه عالوه بــر کالبد باید به روح مدرســه هم‬ ‫توجه کرد و این تغییر رویکرد در مدرسه ســازی موردتوجه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مجامع‬ ‫خیرین در تمام شهرســتان های اســتان خراســان جنوبی تشــکیل شده و این یعنی‬ ‫مردمی کــردن اداره مــدارس کــه قابل توجــه اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه طبــق ســند‬ ‫تحــول‪ ،‬مدرســه کانــون تربیــت و پیشــرفت محله اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬درهای مدارس‬ ‫باید بر روی مردم باز شود و بعد از اتمام ساعت اموزشی از محیط و امکانات‬ ‫مدرســه بــرای برگــزاری جلســات‪ ،‬اجتماعــات‪ ،‬برنامه هــای فوق العاده اموزشــی‪،‬‬ ‫تربیتــی و جشــن ها اســتفاده کــرد‪ .‬گفتنــی اســت‪ ،‬در ایــن مراســم تفاهم نامــه‬ ‫مشارکت درســاخت ‪ ۵‬باب اموزشــگاه در ســطح اســتان هم امضا شــد که در این‬ ‫تفاهم نامه هــا خیــر نیک اندیــش «دکتــر گنجــی» احــداث دو بــاب مدرســه در‬ ‫بیرجنــد‪ ،‬منطقــه ویــژه اقتصادی اســتان هم احــداث دو باب مدرســه در بیرجند‬ ‫و زیــر کــوه حاجی ابــاد و انجمن انبوه ســازان هم احداث یک باب مدرســه را در‬ ‫بیرجنــد تقبل کردند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1556

روزنامه رویداد امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه رویداد امروز 1551

روزنامه رویداد امروز 1551

شماره : 1551
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه رویداد امروز 1548

روزنامه رویداد امروز 1548

شماره : 1548
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه رویداد امروز 1546

روزنامه رویداد امروز 1546

شماره : 1546
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه رویداد امروز 1545

روزنامه رویداد امروز 1545

شماره : 1545
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه رویداد امروز 1544

روزنامه رویداد امروز 1544

شماره : 1544
تاریخ : 1401/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!