روزنامه رویداد امروز شماره 1491 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1491

روزنامه رویداد امروز شماره 1491

روزنامه رویداد امروز شماره 1491

‫سرمقاله‬ ‫از ناکامی برجام‬ ‫تا موضع خصمانه‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 24‬ابان ماه‪1401‬‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪ 15‬نوامبر‪ 20 | 2022‬ربیع الثانی‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1491‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫با توجه به شرایط زمانی موجود و در پیش بودن فصل زمستان باید به شیوه ای عمل شود که دسترسی مردم‬ ‫بهداروتسهیلوتسریعگردد‬ ‫اعتبار بیش از‬ ‫‪ 1500‬میلیارد تومانی‬ ‫برای طرح های‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‪:‬‬ ‫اهــواز ‪-‬رویــداد امروز‪:‬مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفتخیــز جنــوب گفــت‪ :‬در خصــوص‬ ‫قراردادهای تولید بار اول‪ ،‬با شرکتهای دانشبنیان‬ ‫پنج فقره قرارداد منعقد‪ 25 ،‬پیشنهاد تحت بررسی‬ ‫و مذاکــره با شــرکتهای دانشبنیان داشــتهایم که‬ ‫اعتبار موردنیاز برای طرحهای در حال بررسی بیش‬ ‫از یکهزار و ‪ 500‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫علیرضا دانشــی در اولین کنفرانس ملی افزایش‬ ‫بهرهدهــی چاههــای نفــت و گاز بــا هــدف بررســی‬ ‫چالشهــا‪ ،‬راهکارهــا و فناوریهــای نویــن چــاه‬ ‫محــور در راســتای اســتفاده از ظرفیت شــرکتهای‬ ‫دانشبنیــان کــه در مرکــز همایشهــای کوشــک‬ ‫برگزارشــده بــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬صنعــت نفــت بعــد از‬ ‫ســالها به برگزاری نشستهای علمی و تخصصی‬ ‫روی اورده و این همان نکتهای است که در صنعت‬ ‫نفــت کشــور به ان نیــاز داریم؛ امیدوار هســتم این‬ ‫بارقــه امیــد کــه به همــت وزارت نفت شــکلگرفته‬ ‫تــداوم داشــته باشــد کــه قطعــا میتواند بــرکات و‬ ‫توفیقــات ویــژهای را بــرای صنعــت نفت کشــور به‬ ‫ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش میشــود تــا بــا‬ ‫برنامههــای تخصصــی و علمــی در صنعــت نفت‪،‬‬ ‫باعث تولید ثروت و حل مسائل این صنعت شویم‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنوب‬ ‫متولــی تولیــد حــدود ‪ 80‬درصــد تولیــد نفــت و ‪16‬‬ ‫درصد گاز کشور است و با پنج شرکت زیرمجموعه‬ ‫در گســتره جغرافیایــی ‪ 400‬هــزار کیلومترمربــع در‬ ‫هفت اســتان فعالیت دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا اشــاره بــه اینکــه این‬ ‫شرکت تامین خوراک ‪ 7‬پاالیشگاه کشور و همچنین‬ ‫یــک پاالیشــگاه در بندرعبــاس تصریــح کــرد‪222 :‬‬ ‫تاسیســات عظیم‪ 48 ،‬واحد بهرهبرداری‪ 22 ،‬واحد‬ ‫نمکزدایــی‪ 30 ،‬هزار کیلومتــر خطوط نفت و گاز‪،‬‬ ‫‪ 11‬ایســتگاه تزریــق گاز و حــدود ‪ 3‬هــزار و ‪ 300‬چاه‬ ‫داریم که بیش از ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬حلقه تولیدی است؛‬ ‫همچنیــن ســه تلمبهخانــه مهمــی که نفــت را برای‬ ‫موارد مصرفی به پاالیشگاههای نفت و یا صادرات‬ ‫پمپاژ میکند در اختیار این شرکت است‪.‬‬ ‫دانشــی بــا اشــاره بــه اینکه مشــکل اساســی در‬ ‫مخازن بزرگی مثل اهواز و اغاجاری توســعه شهرها‬ ‫روی این مخازن است که با وجود ایمن کردن برای‬ ‫برداشت نفت‪ ،‬ولی همچنان با دنیایی از معضات‬ ‫مواجــه هســتیم‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬حفــاری شــعاعی بــا‬ ‫جــت ‪( RJD‬پایلــوت)‪ ،‬ســاخت ابــزار ‪ PSD‬ایمنــی‬ ‫در مشــبککاری‪ ،‬ســیمان سبک جهت ایمنسازی و‬ ‫مسدودســازی چاههای تولیدی‪ ،‬ایمنســازی چاه با‬ ‫استفاده از پکر قابل بازیافت‪ ،‬اسید کاری انتخابی با‬ ‫فوم‪ ،‬اسید کاری انتخابی با پکر‪ ،‬بهینهسازی عملیات‬ ‫زنده ســازی چاه با فوم درمجموع ‪ 96‬چاه ازجمله‬ ‫فناوریهای جدید به کار گرفتهشده هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز‬ ‫جنــوب در خصــوص اخریــن وضعیــت ارتبــاط بــا‬ ‫دانشــگاهها و شــرکتهای دانشبنیــان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫‪ 45‬عنــوان پژوهشــی در حــال پیگیری‪ ،‬برگــزاری ‪15‬‬ ‫فراخوان پژوهشــی‪ ،‬انعقاد پنج قرارداد پژوهشی و‬ ‫‪ 21‬بســته پژوهشی در مرحله تعریف پروژه‪ ،‬جامع‬ ‫سازی و انعقاد قرارداد را طی یک سال اخیر انجام‬ ‫دادهایــم؛ همچنیــن ضمــن انعقــاد تفاهمنامــه بــا‬ ‫دانشــگاه شــریف و توافقنامه با دانشگاه صنعت‬ ‫نفت پروژههای مختلفی را هم برای دانشــگاههای‬ ‫متعدد ازجمله شهید چمران‪ ،‬تهران‪ ،‬ازاد‪ ،‬فردوسی‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬علم و صنعت‪ ،‬اصفهان و تبریز و شرکتهای‬ ‫دانشبنیــان تعریــف کردهایــم‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفتخیــز جنوب گفــت‪ :‬در خصوص‬ ‫قراردادهای تولید بار اول با شرکتهای دانشبنیان‬ ‫نیــز پنــج فقره قــرارداد منعقد‪ 25 ،‬پیشــنهاد تحت‬ ‫بررســی و مذاکره با شرکتهای دانشبنیان داشتیم‬ ‫کــه اعتبــار موردنیاز برای طرحهای در حال بررســی‬ ‫بیش از یکهزار و ‪ 500‬میلیارد تومان است؛ همچنین‬ ‫افق اعتباری برنامهریزیشده برای سال جاری برابر‬ ‫‪ 800‬میلیارد تومان پیشبینی میشود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تقدیر از داور خوزستانی‬ ‫در مسابقات قهرمانی تکواند‬ ‫و جام باشگاههای اسیا‬ ‫اهواز‪-‬رویداد امروز‪ :‬همزمان با برگزاری مسابقات‬ ‫تکوانــدو قهرمانــی باشــگاههای اســیا از اســماعیل‬ ‫اســفندیاری داور بینالمللی خوزســتانی تقدیر و تشکر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایــن مســابقات کــه باالتریــن رده تقویــم ورزشــی‬ ‫فدراســیون جهانــی تکوانــدو اســت در گــروه ‪ G2‬بــه‬ ‫میزبانــی شــهر اســاماباد در کشــور پاکســتان برگــزار‬ ‫و رئیــس فدراســیون تکوانــدو پاکســتان و نماینــدگان‬ ‫کنفدراسیون اسیا ‪ ATU‬با تقدیر از عملکرد اسفندیاری‬ ‫بهعنــوان نماینــده ایــران و خوزســتان در ایــن دوره از‬ ‫مســابقات بــا دادن جام و نشــان فدراســیون اســیایی‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫اســفندیاری داور بینالمللــی و رئیس کمیته داوران‬ ‫خوزســتان اســت کــه پیشازایــن ‪ ۳‬بــار پیاپــی در‬ ‫ســالهای ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۹‬بهتریــن داور اروپــا و‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬نیز بهترین داور افریقا شده است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫برگزاری دومین جشنواره ملی‬ ‫برداشتنیشکر‬ ‫ولید البوناصر‪ ،‬مدیر روابط عمومی شــرکت توســعه نیشــکر و‬ ‫صنایع جانبی گفت‪ :‬در اســتانه تولد ‪ ۳۲‬ســالگی صنعت نیشــکر‪،‬‬ ‫دومین جشنواره ملی برداشت نیشکر (شکرستان ‪ )۱۴۰۱‬با همکاری‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان و شرکت کشت و‬ ‫صنعت نیشکر امیرکبیر از واحدهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و‬ ‫صنایع جانبی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫این جشنواره در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر کیلومتر‬ ‫‪ ۳۵‬جاده قدیم خرمشهر برپا شد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه صنایعدســتی‪ ،‬نمایشــگاه نان‪ ،‬شــیرینی و غذاهای‬ ‫محلــی‪ ،‬نمایشــگاه عکس و خوشنویســی‪ ،‬تــور دوچرخهســواری‪،‬‬ ‫حــرکات نمایشــی ســوارکاران‪ ،‬پــرواز پاراگایــدر‪ ،‬کارگاه نقاشــی و‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬کارگاه مجسمهسازی‪ ،‬مسابقات دارت و طنابکشی‬ ‫و همچنین اجرای نمایش و قصهخوانی از برنامههای این جشنواره‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عاقهمندان به این جشــنواره میتوانند از ســاعت ‪ ۹‬صبح الی‬ ‫‪ ۱۷‬از تاریــخ ‪ ۲۳‬لغایــت ‪ ۲۵‬ابــان ماه از غرفههای این نمایشــگاه‬ ‫بازدیدنمایند‪.‬‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬حجتاالسامسیدعبدالفتاحنوابو هیئت‬ ‫همراه اخر هفته گذشــته در ســفر به استان خوزســتان در شهر اهواز‬ ‫از موسسه خیریه حضرت سیدالشهدا علیهالسام بازدید کردند و از‬ ‫نمایشگاه و بخشی از تصاویر عملکرد این موسسه خیریه در طول‬ ‫‪ ۲۰‬ســال خدماترســانی به ایتام و نیازمندان در بخش معیشــتی و‬ ‫فرهنگی و توانمندسازی و امور درمان را مشاهده کردند‪ .‬در ادامه این‬ ‫بازدید گزارشی کوتاه از فعالیت ‪ ۲۰‬ساله توسط رئیس هیئتمدیره‬ ‫و مدیرعامل این خیریه حجتاالسام عبداالمیر صادقی خوزستانی‬ ‫و اینکه این موسسه خیریه به برکت سفرهای حج و عمره مفرده و‬ ‫عتباتعالیاتو همدلیو همراهیحجاجو زوار اهوازیتاسیسشده‬ ‫است و با کمک مردم نیازهای افراد و خانوادهها و بخصوص دانش‬ ‫اموزان یتیم مرتفع میشود‪ ،‬ارائه شد‪.‬‬ ‫حجتاالســام نواب در ادامه این دیدار ســخنانی در جمع‬ ‫اعضای هیئتمدیره خیرین بیان کرد و در ابتدای سخنرانی خود‬ ‫از همــه نیکــوکاران و خیریــن قدردانی و تشــکر نمــود و در این‬ ‫زمینــه اشــاره کــرد که یکــی از برکات حــج میتواند همیــن امور‬ ‫خیریــه را معرفــی نمــود در اصفهــان یکی از مدیــران فعال یک‬ ‫مرکز تخصصی درمان به همت حجاج و زائرین خود راهاندازی‬ ‫نموده و در خوزســتان شــهر اهواز هم موسســه خیریه حضرت‬ ‫سیدالشــهدا علیهالســام با تاش اقای صادقــی روحانی کاروان‬ ‫بعــد از ‪ ۲۰‬ســال فعالیــت درزمینــه رســیدگی بــه امــور ایتــام و‬ ‫نیازمندان موفق بوده اســت و این موفقیت با کمک نیکوکاران‬ ‫اهوازی انجامشده است‪.‬‬ ‫اهــواز‪ -‬رویداد امروز‪ :‬ابراهیم دادرس‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ایده‬ ‫پــردازان صنعــت فــوالد در بیــان خاصــه فعالیتهــای اجرایی ‪۶‬‬ ‫ماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪ :‬از زمان حضور در مجموعه ایده‬ ‫پردازان صنعت فوالد به دســتور مدیرعامل گروه فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫تمام ســعی خود را بر انجام موثر رســالت خود متمرکز کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با مدنظر قرار دادن برنامههای جامع در راستای اهداف‬ ‫گروه فوالد خوزســتان‪ ،‬استراتژیهای شــرکت ایده پردازان صنعت‬ ‫فــوالد را تدویــن نموده و برای رســیدن به ان برنامهریزیهای الزم‬ ‫را انجام دادهایم‪ .‬دادرس در ادامه در توضیح خاصه فعالیتهای‬ ‫اجرایی ‪ ۶‬ماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۱‬بیان داشــت‪ :‬در ابتدای ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬اقــدام به تصحیح و بهبود سیســتمهای ســازمان نمودیم‪،‬‬ ‫در حــوزه منابــع انســانی‪ ،‬طــرح طبقهبنــدی مشــاغل بــا تدویــن‬ ‫کتابچه وزارت کار در انتهای اردیبهشــتماه ســال جاری بهصورت‬ ‫کاما اســتاندارد انجام شــد‪ .‬در حوزه هوشــمند ســازی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫سیســتمهای ‪ IT‬و گزارشگیریهــای برخــط فعالیتهــای شــرکت‬ ‫بــا ایجاد بســتر اشــتراکگذاری دادهها بهصــورت نرمافــزاری‪ ،‬برای‬ ‫مکانیــزه نمــودن فرایندهــای اجرایــی کســبوکار انجام شــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در گام بعد‪ ،‬با بهکارگیری از توان کارکنان واحدهای حقوقی‪،‬‬ ‫مالی و منابع انسانی‪ ،‬تسویهحساب بدهیهای مالیاتی‪ ،‬بیمهای‬ ‫و حقوقــی ســالهای گذشــته بــا جدیت پیگیــری و انجام شــد که‬ ‫خوشبختانه حجم قابلتوجهی از بدهیهای یادشده تصفیه شد‪.‬‬ ‫این تصفیهحســابها منجر به حرکت شــرکت برای دریافت رتبه‬ ‫یک پیمانکاری در چند حوزه فعالیتی‪ ،‬شد‪ .‬همچنین بهزودی نیز‬ ‫وارد مرحله ارائه اطاعات نیروی انسانی به سازمان برنامهوبودجه‬ ‫برای دریافت رتبه یادشده خواهیم شد‪ .‬در موضوع رعایت قوانین‬ ‫شرکتی‪ ،‬موفق به دریافت گواهینامه پیمانکاری و ایمنی شدیم‪.‬‬ ‫دادرس ادامــه داد‪ :‬تجهیــز کارگاه خیاطــی بــه دســتگاههای جدید‬ ‫و مــدرن همــراه با بهکارگیری نیروهای ماهــر و تعریف بازار هدف‬ ‫جدیــد بــرای کارگاه از دیگر اقدامات شــرکت ایده پردازان صنعت‬ ‫فوالد بوده است‪ .‬دادرس درباره اقدامات صورت گرفته برای سایت‬ ‫فراوری ضایعات فلزی (اهنقراضه) گفت‪ :‬خوشبختانه در مکانی‬ ‫حفاظتشده‪ ،‬سایتی به مساحت‪ ۱۵‬هکتار تجهیز و به بهرهبرداری‬ ‫رسید‪ .‬همچنین در قالب قراردادی مستقل تجهیزاتی برای فراوری‬ ‫اهنقراضــه در نظــر گرفتــه شــد‪ .‬ایجــاد نظــام مدیریــت پــروژه و‬ ‫بهرهمندی از جدیدترین سیستم مکانیزه مدیریت پروژه (‪ )EPM‬و‬ ‫برمبنای‪ PMBOK‬برای نخستین بار در شرکت ایده پردازان صنعت‬ ‫فوالد ایجاد شد که ازاینپس گزارشگیری و کنترل پروژهها مطابق‬ ‫با استاندارد مدیریت پروژه انجام خواهد شد‪ .‬پایههای مدل تعالی‬ ‫شهرســتان شــوش تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از مخفیــگاه‬ ‫متهــم یــک قبضــه ســاح کاش بــکار رفتــه در قتل کشــف‬ ‫شــد‪ .‬ســرهنگ یــاری زاده بــا اشــاره بــه اینکــه همدســت‬ ‫قاتــل در عملیاتــی دیگر شناســایی و دســتگیر شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امنیــت و ارامــش مردم خط قرمز پلیس اســت و با مخان‬ ‫نظــم و امنیت عمومــی با جدیت برخــورد قانونی صورت‬ ‫میپذیرد‪.‬‬ ‫دبــی و بــاال امــدن ســطح اب رودخانــه خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫ســد مــارون یــک ســد خاکی اســت کــه بــر روی رود مارون‬ ‫در ‪ ۱۵‬کیلومتری شــمال شــهر بهبهان در اســتان خوزســتان‬ ‫ساختهشده است‪ .‬این سد اب موردنیاز کشاورزی و نیروی‬ ‫برقابــی را تامیــن میکنــد‪ ،‬عملیــات احداث ســد در ســال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬اغاز و در سال ‪ ۱۳۷۷‬پایان یافت‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بازدید نماینده ولیفقیه در‬ ‫امور حج و زیارت از موسسه‬ ‫خیریه سیدالشهدا در اهواز‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تمامی توان را بر اجرای‬ ‫اثربخش اهداف فوالد‬ ‫خوزستانمتمرکز کردهایم‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫قاتل فراری کمتر از یک ساعت در‬ ‫دام «شوش» گرفتار شد‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬فرمانده انتظامی شهرســتان شــوش‬ ‫از دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ روح اله یاری‬ ‫زاده در تشریح جزئیات این خبر گفت‪ :‬در پی وقوع یک‬ ‫فقــره درگیری طایفهای مســلحانه در زمینهای کشــاورزی‬ ‫یکی از روستاهای توابع این شهرستان‪ ،‬بافاصله ماموران‬ ‫پلیــس بــه محــل اعــزام شــدند‪ .‬او بــا اشــاره به اینکــه این‬ ‫درگیــری منجــر بــه قتــل و همچنیــن مجروحیــت احــدی از‬ ‫طرفیــن درگیــری بود‪ ،‬افــزود‪ :‬ماموران پلیس ضمن کشــف‬ ‫یک قبضه ساح کاش در محل درگیری و برقراری ارامش‪،‬‬ ‫بــا انجــام اقدامــات اطاعاتــی هویت قاتل را شناســایی و‬ ‫بــا هماهنگــی مرجــع قضائــی در کمتــر از یــک ســاعت‬ ‫طــی عملیاتــی ضربتــی دســتگیر کردنــد‪ .‬فرمانــده انتظامی‬ ‫رهاسازی اب از سد مارون بهبهان‬ ‫مدیر امور اب شــرق خوزستان گفت‪ :‬رهاسازی اب سد‬ ‫مارون با دبی ‪ ۷۰‬مترمکعب در ثانیه اغاز شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬مهدی خواجه پور بیان کرد‪ :‬بهمنظور‬ ‫افزایــش دبــی رودخانــه مــارون در پاییندســت و شــروع‬ ‫کشــت پاییــزه و تامیــن حقابــه تاالب شــادگان‪ ،‬رهاســازی‬ ‫اب از ســد مارون با دبی ‪ ۷۰‬مترمکعب بر ثانیه اغازشــده‬ ‫است و به مدت ‪ ۲۰‬روز ادامه خواهد داشت‪ .‬او از مردم‬ ‫خواســت بهمنظــور پیشــگیری از خســارت احتمالی جانی‬ ‫و مالــی در زمــان رهاســازی از نزدیــک شــدن بــه حریــم و‬ ‫بســتر رودخانههــای مارون و جراحی بــا توجه به افزایش‬ ‫دامهای مناطق عشایری خوزستان‬ ‫مایهکوبی شدند‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان گفــت‪ :‬رزمایــش‬ ‫محرومیتزدایــی و خدماترســانی بــه مناطــق ســخت‬ ‫گــذر و عشــایری خوزســتان با بســیج همــه امکانــات برای‬ ‫مایهکوبی دامهای این مناطق به مدت سه روز اجرا شد‪.‬‬ ‫دکتــر مصطفــی کنارکوهی در گفتوگو بــا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح ملــی ‪ ۲۶۵‬هــزار نوبــت ســر شــامل‬ ‫‪ ۲۲۰‬هــزار نوبــت ســر دام ســبک و ‪ ۴۵‬هــزار نوبــت دام‬ ‫ســنگین در برابــر بیماریهــای دامــی و مشــترک میــان‬ ‫انســان و دام‪ ،‬واکسیناســیون و ایمنســازی شــدند ضمــن‬ ‫انکه سمپاشــی بیش از ‪ ۱۹۳‬هزار دام ســبک و سنگین در‬ ‫‪۵۲۰‬‬ ‫معافیت های قانونی مالیاتی‪1400 /‬‬ ‫معرفی خانه خالی‬ ‫‪350‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khozestan‬‬ ‫کافه باغ کتاب راهاندازی میشود‬ ‫حجتاالســام رضــا کاهکــج ؛ مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خوزســتان‪:‬‬ ‫نداشــتن کافــه بــاغ کتاب در اهــواز یک خا در حوزه کتابخوانی اســت‪ .‬کافه‬ ‫بــاغ قــرار اســت با همــکاری شــهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی در‬ ‫اهواز راهاندازی شود‪.‬‬ ‫بررسی ظرفیتهای افزایش بازدهی‬ ‫چاههای میادین غرب کارون‬ ‫اهواز ‪-‬رویــداد امــروز ‪:‬در‬ ‫شــرکت نیــز پکیــج تصفیــه‬ ‫ســومین روز کنفرانــس‬ ‫پســاب را در ایــن میــدان‬ ‫ملــی افزایــش بهرهدهــی‬ ‫راهانــدازی و از همــان اب‬ ‫چاههــای نفــت و گاز ‪،‬‬ ‫تصفیهشــده جهــت ابیــاری‬ ‫عبدالــه عــذاری اهــوازی‬ ‫و توســعه فضــای ســبز‬ ‫عبداله عذاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و‬ ‫اســتفاده کردیــم‪ .‬عــذاری‬ ‫اهوازی‬ ‫گاز ارونــدان در ارائــه ای‬ ‫اهــوازی در خصوص میدان‬ ‫ظرفیتهــا و روشهــای افزایــش بازدهــی دارخویــن نیــز افــزود‪ :‬نفــت ایــن میــدان‬ ‫چاههــای میادیــن غــرب کارون را تشــریح از نــوع ســبک و ازلحــاظ کیفیــت بســیار‬ ‫کــرد‪ .‬عــذاری اهــوازی ضمــن تشــکر از بــاارزش بــوده و در خصــوص اقدامــات‬ ‫برگــزاری ایــن کنفرانــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬نگهداشــت و افزایــش تولیــد‪ ،‬اتمــام‬ ‫برگــزاری تخصصــی چنیــن کنفرانسهایــی مطالعــات و برنامهریــزی و شــروع انجــام‬ ‫بهعنــوان یک خــا در صنعت نفت وجود عملیــات ترمیمــی بــر روی ‪ 2‬حلقــه چاه و‬ ‫داشــت و بــا توجــه بــه اینکــه در حــال بهکارگیــری لولههــای مغــزی ســیار ‪ ،‬تزریق‬ ‫حاضــر افزایــش تولید از چاههــای کمبهره حــال و انجــام اســید کاری‪ ،‬اغــاز فعالیت‬ ‫یکــی از دغدغههــای اصلــی شــرکتهای اجرایــی حفــاری و تعمیــر ‪ 3‬حلقــه چــاه‬ ‫نفتــی محســوب میشــود‪ ،‬برگــزاری چنیــن نفــت و ‪ 1‬حلقــه چــاه دفــع پســاب‪ ،‬اغــاز‬ ‫برنامههایــی امید اســت مقدمه همگرایی عملیــات اجرایــی پــروژه احــداث خطــوط‬ ‫مراکــز دانشبنیــان و وحــدت رویــه لولــه جریانــی و تاسیســات ســطح االرضی‬ ‫صنعــت نفــت در پیشــبرد بیشازپیــش در ‪ 5‬حلقــه چــاه و تعمیــرات اساســی در‬ ‫ایــن مســئله باشــد‪ .‬او در ادامــه تصریــح کمپرســورهای ردیفهــای تزریــق گاز در‬ ‫کــرد‪ :‬از اهــداف چنیــن کنفرانسهایــی این میدان صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫اشــنایی شــرکتهای نفتی بــا ظرفیتهای‬ ‫او در خصــوص پروژههــای پژوهشــی‬ ‫شــرکتهای دانشبنیــان و برقــراری شــرکت ارونــدان افــزود‪ :‬تفاهمنامههــای‬ ‫تعامــل و همــکاری بیشازپیــش هــر دو زیــادی را بــا دانشــگاه تهــران‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫طــرف بــا یکدیگــر جهــت مرتفــع ســازی و صنعــت نفت‪ ،‬دانشــگاه چمــران و ارتباط‬ ‫حــل مشــکات پیــش رو اســت‪ .‬عــذاری بســیار نزدیــک و کاملــی بــا پارکهای علم‬ ‫اهــوازی بابیــان این نکته که شــرکت نفت و فنــاوری چــه در ســطح وزارت نفــت و‬ ‫و گاز ارونــدان بهعنــوان دومیــن شــرکت چه در ســطح اســتانی داریم و از همکاری‬ ‫تولیدکننــده نفــت در کشــور در مســیر بــا دیگــر مراکــز پژوهشــی اســتقبال کــرده‬ ‫دانشبنیــان شــدن قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬این و در تاشــیم از تمامــی ظرفیتهــای‬ ‫شــرکت بــه دلیــل مســئولیت بهرهبــرداری شــرکتهای دانشبنیــان اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫از میادیــن مشــترک با کشــور عــراق دارای در حاشــیه ایــن کنفرانــس عــذاری اهوازی‬ ‫مســئولیت اســتراتژیک و مهمــی بــرای با اشاره به راهاندازی مرکز مدرن و علمی‬ ‫کشــور اســت و چشــمانداز تولیدی حدود ازدیــاد برداشــت در پایتخــت نفت ایران‪،‬‬ ‫‪ 900‬هــزار بشــکه در روز تــا ســال ‪ 1404‬را اهــواز در اینــده نزدیک بیان داشــت‪ :‬این‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫مرکــز حلقــه اتصــال مراکــز دانشبنیــان بــا‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان صنعــت نفــت و گامــی کلیــدی در ایجــاد‬ ‫در ادامــه بــه اهــم اقدامــات انجامشــده همگرایــی در مراکــز علمــی و دانشبنیــان‬ ‫نگهداشــت و افزایــش توان تولیــد میادین کشــور خواهــد شــد و امید اســت بهعنوان‬ ‫غــرب کارون طی یک ســال گذشــته اشــاره ابــزاری جهــت تبدیــل دانــش و تجربیــات‬ ‫داشــت و در ایــن خصوص اظهــار کرد‪ :‬در کسبشــده بــه فناوری و اســتفاده صنعتی‬ ‫میــدان ازادگان جنوبــی بــا تعمیــر ‪ ،‬رفــع از تــوان علمی موجود‪ ،‬کســب دانش فنی‬ ‫موانــع و احیــای ‪ 10‬حلقــه چــاه بســته و تولیــد صنعتــی محصــوالت و روشهــای‬ ‫انجــام عملیــات درونچاهــی توســط لوله مــدرن و انتقــال دانــش فنــی بــه میادیــن‬ ‫مغــزی ســیار و دیگــر اقدامــات توانســتیم نفتــی جهــت افزایــش ضریــب برداشــت از‬ ‫‪ 18‬درصــد افزایــش تولیــد داشــته باشــیم مخــازن ایفــای نقــش کنــد‪ .‬ایــن کنفرانــس‬ ‫کــه کامــا بیســابقه بــوده اســت‪ .‬او در ســهروزه کــه باهــدف بررســی چالشهــا‪،‬‬ ‫خصــوص میدان ازادگان شــمالی نیز افزود راهکارهــا و فناوریهــای نویــن چاه محور‬ ‫بــا اقــدام جهــت تعمیــر و احیــاء ‪ 8‬حلقه در راســتای استفاده از ظرفیت شرکتهای‬ ‫چــاه بســته در ایــن میــدان نیــز طــی یــک دانشبنیــان در مرکز همایشهای کوشــک‬ ‫ســال گذشــته شــاهد افزایش تولیــد بودیم برگزارشــده بــود امــروز بــه کار خــود پایان‬ ‫و بــا تــاش واحــد پژوهــش و توســعه این داد‪.‬‬ ‫هزار‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫اظهارنامه مودی‪1401 /‬‬ ‫‪1/5‬‬ ‫امادگی دولت‬ ‫برای تامین اعتبار متروی اهواز‬ ‫سازمانی‪ ،‬تدوین اظهارنامهها‪ ،‬مدیریت فرایند‪ ،‬مدیریت دانش و‬ ‫تمامی کارهای مهندســی سیستم و بهینهســازی را در یک برنامه ‪۶‬‬ ‫ماهه ایجاد نمودیم که با حضور بهترین مشــاوران کشــور در حال‬ ‫انجام است و به لطف خداوند ‪ ۷۰‬درصد ان انجام و ‪ ۳۰‬درصد ان‬ ‫تا پایان بهمنماه سال جاری تکمیل میشود‪.‬‬ ‫مقابــل انگلهــای خارجــی انجام شــد‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در مــدت ســه روز کــه شــنبه بــه پایــان رســید ‪ ۶۶‬گــروه و‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲۰‬نیــرو متشــکل از گروههــای جهــادی در‬ ‫ســطح ملی و اســتانی عاوه بر عملیات یادشــده‪ ،‬نسبت‬ ‫بــه ایمنســازی جایگاههــای دامــی در برابــر انگلهــای‬ ‫خارجــی بــه مســاحت ‪ ۴۵۱‬هــزار مترمربع اقــدام کردند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان هــدف از ایــن اقــدام را‬ ‫خدمترســانی و حمایت از محرومترین قشر تولیدکننده‬ ‫فراوردههــای خــام دامــی در اســتان عنــوان کــرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن امــر باعث تولیــد پایدار‪ ،‬حفظ ســرمایه دامی‪،‬‬ ‫اقتصــاد پویــا و امنیــت غذایــی در حــوزه فراوردههــای‬ ‫خــام دامــی در ســطح جامعــه خواهد شــد‪ .‬کنارکوهی به‬ ‫وجــود بیــش از ‪ ۸۰۰‬بیماری مشــترک انســان و دام اشــاره‬ ‫و گفــت‪ :‬مهمترین ماموریت دامپزشــکی در این رزمایش‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬کنتــرل‪ ،‬مبــارزه و ریشــهکنی انــواع بیماری دام‬ ‫بهویژه بیماریهای مشترک انسان و دام بود که بهنوعی‬ ‫نیروهــای ایــن ســازمان بــرای ارتقــای بهداشــت عمومــی‬ ‫جامعــه و مبــارزه بــا بیماریهایــی کــه مخاطراتــی بــرای‬ ‫زندگی انســان دارند خدمت میکنند‪.‬‬ ‫محمــد خانچــی‪ ،‬معاون‬ ‫پیگیریهــای خوبــی در‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫حال انجام اســت به محض‬ ‫اســتاندار خوزســتان دربــاره‬ ‫اینکــه رای صــادر و قطعــی‬ ‫اخرین وضعیت قطار شهری‬ ‫بشــود بــا جدیــدت موضــوع‬ ‫اهــواز گفــت‪ :‬بحــث قطــار‬ ‫قطار شــهری بــه روند عادی‬ ‫محمد خانچی‬ ‫شهری اهواز موضوعی است‬ ‫خــودش بــر میگــردد و ایــن‬ ‫که به لحاظ اقتصادی کاما‬ ‫پروژه مجدد شروع میشود‪.‬‬ ‫توجیــه دارد بایــد حتمــا بحث به ســرانجام‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫اســتاندار خوزســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫وی بــا بیان اینکه از ابعاد مختلف مورد اســتاندار خوزســتان‪ ،‬دستگاه های شورای‬ ‫بررســی قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬جلساتی با نظارتــی اســتان و وزیرکشــور در ایــن باره‬ ‫حضــور نخبگان سراســر کشــور در ایــن باره جلســاتی برگــزار شــده اســت گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫برگزار شد و گفته شد قطار شهری اهواز هر امادگــی در ســطح کان دولــت وجــود‬ ‫چه سریعتر به سر انجام برسد‪.‬‬ ‫دارد کــه از محــل اوراق مشــارکت اعتبــار‬ ‫خانچی با بیان اینکه قطار شهری اهواز قابــل ماحظــه بــه قطــار شــهری اهــواز‬ ‫پرونــده حقوقــی در دادگاه دارد گفــت‪ :‬اختصاص داده شــود‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان خوزستان‬ ‫| ابراهیم افتخار|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خوزستان‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی خوزستان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫در مسابقات‬ ‫قهرمانیتکواند‬ ‫و جام باشگاه های اسیا‬ ‫سهم مشاغل از سبد مالیات‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪% 12‬‬ ‫اظهارنامه مشاغل‬ ‫‪4450‬‬ ‫هزار‬ ‫رکوردشکنی در بازار خودرو‬ ‫هرچندهموارهدولت هاتالشمی کنندبااعمالسیاست هایی‬ ‫همچون قیمت گذاری دستوری از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند‬ ‫و با راه اندازی ســامانه های متعدد کاال را به دســت مصرف کننده‬ ‫معموال بازارها نسبت به چنین سیاست هایی‬ ‫نهایی برسانند اما‬ ‫ً‬ ‫بی تفاوت بوده و راه خود را طی می کنند‪ .‬بازار خودرو نیز از جمله‬ ‫بازارهایی است که هرچند وزارت صمت از ابتدای سال تالش کرده‬ ‫باسیاست هاییهمچونافزایشعرضهانراکنترلکند‪،‬امادر‪ ۸‬ماه‬ ‫ابتداییسال‪ ۲،‬شوکقیمتیراپشتسر گذاشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین؛ بازار خودرو طی یک ماه گذشته بار‬ ‫دیگــر موجــی از افزایش قیمت ها را تجربه کرده اســت و هرچند‬ ‫وزارت صمــت از ابتدای ســال با سیاس ـت هایی همچــون افزایش‬ ‫عرضه‪ ،‬راه اندازی ســامانه یکپارچه تخصیــص خودرو و ازادســازی‬ ‫واردات تالش داشت این بازار را کنترل کند‪ ،‬اما به نظر می رسد که با‬ ‫شرایطفعلی‪،‬در اینمهمناکامبودهاست‪.‬‬ ‫افزایش قیمت های یک ماه اخیر را شــاید بتوان دومین موج‬ ‫بزرگ افزایش قیمت خودرو در سال جاری دانست‪ .‬اولین موج که‬ ‫تقریبا اواخر اردیبهشت فروکش کرد‪.‬‬ ‫از ابتدای سال اغاز شده بود‪ً ،‬‬ ‫هرچندقیمت هاپساز انروندکاهشیدر پیشگرفتاماهرگز به‬ ‫سطحقبلاز افزایشبرنگشت‪.‬‬ ‫حاالحدود‪ ۵‬ماهبعددر اوایلابانو هم زمانباافزایشدوباره‬ ‫قیمتدالر موججدیدیاز افزایشقیمتخودرو در بازار اغاز شد‪.‬‬ ‫این موج افزایشی که ابتدا شیب مالیمی داشت‪ ،‬از هفته دوم ابان‬ ‫تابهامروز باشیبشدیدیبه کار خودادامهمی دهدو قیمت های‬ ‫عجیب وغریبی به ثبت می رساند و قیمت ها را حتی باالتر از موج‬ ‫اوایل سال برده است؛‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬که اوایل سال قیمت‪ ۳۱۸‬میلیون تومان را نیز‬ ‫تجربه کرده بود و پس از ان تا قیمت ‪ ۲۹۶‬میلیون تومانی پایین‬ ‫امده بود‪ ،‬پس از شروع افزایش قیمت ها تا‪ ۳۲۰‬میلیون تومان هم‬ ‫قیمتخوردهاست‪.‬‬ ‫قیمــت پــژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیــک پانوراما کــه تــا اوایل مــرداد روند‬ ‫افزایشی داشت و به‪ ۶۲۸‬میلیون تومان نیز رسید و سپس تا‪۵۹۰‬‬ ‫میلیون تومان کاهش یافت‪ ،‬با شــروع موج اخیر در بازار ازاد ‪۶۴۰‬‬ ‫میلیونتومانقیمتمی خورد‪.‬‬ ‫قیمت پژو پارس‪ LX‬هم که در اردیبهشت ماه تا‪ ۳۸۸‬میلیون‬ ‫تومان باال رفت و ســپس تا ‪ ۳۷۴‬میلیون تومان پایین امده بود‪،‬‬ ‫اکنوندر بازار ‪ ۴۲۰‬میلیونتوماناعالممی شود‪.‬‬ ‫محصوالت سایپا نیز که از فرایند قرعه کشی خارج شده اند و‬ ‫معموالدر بازار تغییر قیمتچندانیبهثبتنمی رساند‪،‬پابهپای‬ ‫ً‬ ‫محصوالتایران خودروافزایشقیمتثبتکردند‪.‬‬ ‫بــه عنوان نمونه قیمت کوییک دنده ای ســاده بــا افزایش‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومانی‪ ،‬به‪ ۲۲۰‬میلیون تومان رسیده است‪ ،‬هرچند که با‬ ‫قیمت‪۲۳۵‬میلیونیاردیبهشتکماکانفاصلهدارد‪.‬‬ ‫در حقیقت دوباره بازار خودرو نشان داد که نه تنها از عواملی‬ ‫همچون افزایش عرضه و سامانه سازی ها اثر نمی پذیرد‪ ،‬بلکه در‬ ‫نتیجهسال هاسیاست گذاریاشتباههمچونقیمت گذاریدستوری‪،‬‬ ‫تهــای واردات و ایجــاد انحصــار‪ ،‬خــودرو بــه کاالیــی‬ ‫محدودی ‬ ‫سرمایه ایبدلشدهوبیشتر چشمبهانتظاراتتورمیمردمدوخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تا زمانی که قیمت گذاری خودرو اصالح نشود و‬ ‫این بازار به سمت رقابتی شدن پیش نرود‪ ،‬حتی با افزایش تولید‬ ‫و عرضــه بازهــم شــاهد تداوم مشــکالت فعلی خواهیم بــود‪ .‬در‬ ‫حقیقــت‪ ،‬فاصله قیمت میان بــازار و کارخانه به حدی اســت که‬ ‫هرچقــدر خودرو به بازار عرضه شــود‪ ،‬تقاضا برای ان وجــود دارد؛‬ ‫تقاضایی که بیش تر از جنس تقاضای سوداگرانه و سرمایه گذاری‬ ‫است‪.‬در اینمیان‪،‬زیان دهبودنخودروسازاندر نهایتبه کاهش‬ ‫کیفیتوتیراژتولیدمنتهیخواهدشد؛بنابراینقیمت گذاریدستوری‬ ‫در شرایط تورمی اقتصاد ایران از یکسو با تشدید تقاضا و از سوی‬ ‫دیگر باکاهشعرضه‪،‬بهالتهاببیش تر بازارهااز جملهبازار خودرو‬ ‫منجر شده است‪ .‬جدا از سیاست های وزارت صمت در خصوص‬ ‫خودروهای داخلی‪ ،‬واردات خودرو که از ابتدا با سروصدای زیادی‬ ‫برای تامین تقاضای داخل همراه بود‪ ،‬نه تنها همچنان بالتکلیف‬ ‫مانده بلکه اخبار و شایعات ازادسازی و ورود خودروهای وارداتی‬ ‫نیز تاثیر چندانیبر بازار خودرونداشتهاست‪.‬‬ ‫مدیر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت غرب خبر داد‬ ‫کلنگ زنی کلینیکبهداشتو درمانصنعتنفتغرب کشور‬ ‫مدیر ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت غرب کشور‬ ‫بــا اشــاره به تجهیــز ایــن مرکز به پیشــرفته ترین دســتگاه های‬ ‫سونوگرافی‪ ،‬دستگاه ازمایشگاهی‪ ،‬رادیولوژی‪ ،‬تست ورزشی و‬ ‫اکو با اعتبار بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان گفت‪ :‬این مرکز ساالنه به‬ ‫حدود‪ ۱۴‬هزار نفر خدمات پزشکی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا‪ ،‬جهانبخش کیانی بــا بیان اینکه ســازمان‬ ‫بهداشــت و درمان غرب صنعت نفت کشــور در چهار اســتان‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬ایــام‪ ،‬کردســتان و همدان فعالیــت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مجموع بیش از ‪ ۱۴‬هزار نفر از کارکنان صنعت نفت و خانواده‬ ‫ان ها تحت پوشش این مرکز قرار دارند که از این تعداد بیش از‬ ‫‪ ۷‬هزار نفرشاندر استان کرمانشاههستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه کرمانشاه‪ ،‬شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب و شرکت‬ ‫خطــوط لولــه و مخابرات نفت ایران (منطقه غرب) و شــرکت‬ ‫پاالیش نفت کرمانشــاه در اســتان کرمانشاه افزود‪ :‬پلی کلینک‬ ‫تخصصی ســازمان بهداشــت و درمان منطقه غرب کشــور که‬ ‫سال ها از احداث ان می گذرد به شدت به تغییرات‪ ،‬بازسازی و‬ ‫توســعه و خرید تجهیزات پزشکی نیاز داشت‪ ،‬ازاین رو کارکنان‬ ‫خــدوم صنعــت نفــت در این منطقه با چالش ها و مشــکالت‬ ‫درمانی زیادی مواجه بودند و سطح رضایت مندی ان ها پایین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیر ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت غرب کشور‬ ‫یهــای انجا مشــده از ســاختار فیزیکــی‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه الگوبردار ‬ ‫درامدزایــی‪ ،‬روش های افزایش رضایت مندی و نحوه تعامل با‬ ‫شرکت های تابعه مرکز درمانی صنعت نفت در استان مرکزی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــرای توســعه خدمــات درمانــی در غرب کشــور در‬ ‫حوزه صنعت نفت به تجهیزات پیشرفته پزشکی نیاز داشتیم‬ ‫کهخوشبختانهباحمایتسازمانبهداشتدرمانصنعتنفت‬ ‫ایران این مهم به خوبی انجام شد‪.‬‬ ‫کیانی گفت‪:‬از مجموعبیشاز ‪ ۱۴‬هزار نفر از کارکنانصنعت‬ ‫نفت و خانواده ان ها در چهار استان غربی‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۴۷‬نفر از‬ ‫کارکنان رسمی شاغل و بازنشسته شرکت نفت و گاز کرمانشاه با‬ ‫خانواده هایشانهستندو نزدیک‪ ۹‬هزار نفر دیگر در استان های‬ ‫همدان‪ ،‬کردستانو ایالمزندگیمی کنند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬بر اســاس مصوبه جدید مجلس شــورای‬ ‫ت نیروهــا‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫اســامی در خصــوص تبدیل وضعی ‬ ‫حدود ‪ ۴ ،۳‬هزار نفر از کارکنان پیمانی و قراردادی‪ ،‬همچنین‬ ‫ایثارگرانشرکتتابعباخانواده هایشانبهجمعیتزیرپوشش‬ ‫این مرکز در غرب کشور افزوده شوند‪.‬‬ ‫مدیر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور‬ ‫با بیان اینکه این مرکز دارای پزشــک متخصص داخلی‪ ،‬زنان‪،‬‬ ‫اطفال‪ ،‬دندان پزشــکی و کارشناســان مامایی‪ ،‬مشــاوره و رژیم‬ ‫‪02‬‬ ‫عمر نفت کی تمام می شود؟‬ ‫ناتوانی ایران در استفاده‬ ‫از ذخایر نفت خود‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫غذایــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســاالنه ب هطــور میانگیــن بیــش از ‪۶۵‬‬ ‫هــزار مورد خدمات پزشــکی‪ ۴۳ ،‬هزار مورد خدمات پزشــک‬ ‫عمومــی و نزدیــک به ‪ ۹‬هزار مــورد خدمات تخصصی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار مورد خدمات دندان پزشکی و دیگر موارد پزشکی‬ ‫در بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور به بیمه شدگان‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫کیانی افزود‪ :‬فعالیت پزشــکی بهداشــت و درمان صنعت‬ ‫نفــت غــرب کشــور بــر اســاس نظام پزشــک خانــواده اســت‪،‬‬ ‫سیســتمی که بیشتر بر پیشــگیری از بیماری با پایش سالمت‬ ‫اولیه‪ ،‬ثانویه و ثالث تاکید دارد‪ ،‬یعنی هرساله طی فراخوان ها‬ ‫و اطالع رســانی های گســترده ای کــه صــورت می گیــرد‪ ،‬امــار‬ ‫وضعیت درمانی افراد تحت پوشــش از نظر داشــتن دیابت‪،‬‬ ‫فشــارخون‪ ،‬چربــی خــون‪ ،‬اضافــه وزن و دیگــر عالئــم پایش‬ ‫یشــود و ســپس در طول فصل و ســال برای معاینه پزشکی‬ ‫م ‬ ‫ان ها برنامه ریزی دقیق می شود و مرتب کنترل می شوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای مثــال جمعیــت بیمــاران دیابتــی‬ ‫زیرپوشــش ایــن مرکز کــه حــدود ‪ ۴۵۹‬نفر هســتند به صورت‬ ‫برخــط بــا خدمات پزشــکی ایــن مرکــز در ارتباط هســتند‪ ،‬یا‬ ‫حتما باید سالی یک بار به متخصص قلب‬ ‫بیماران قلبی عروقی ً‬ ‫و هر سه ماه یک بار متخصص چشم مراجعه کنند و تست اکو‬ ‫یا تست ورزشی بدهند‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫اعتراف کی روش پیش از سفر به قطر‬ ‫بازیکنانجامانده‬ ‫استحقاق جام جهانی را داشتند‬ ‫شب جدایی‬ ‫سراینده مرغ حق‬ ‫صفحه اخر‬ ‫از ســفر کاروان تیــم ملــی به قطــر درباره‬ ‫یک قسمت‬ ‫از راهی طوالنی‬ ‫فهرســت اعالم شــده صحبــت کــرد‪ .‬بــه‬ ‫گزارش فوتبال ‪ ،360‬کی روش در حاشیه‬ ‫اخریــن تمریــن تیــم ملــی پیش از ســفر‬ ‫بــه قطر در جمع خبرنــگاران حضور پیدا‬ ‫البتــه که ســرمربی پرتغالی پیــش از اغاز‬ ‫صحبت هایــش از خبرنگاران عذرخواهی‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در درجــه اول اجــازه دهید‬ ‫از شــما بــه خاطــر لغو کنفرانس مطبوعاتی عذرخواهی کنم‪ .‬قــرار بر این بود که در کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی لیستمان را اعالم کنیم‪ .‬متاسفانه مجبور شدم نشست خبری را لغو کنم‪07 .‬‬ ‫‪08‬‬ ‫گفتگوبارقیهکریمی‪،‬نویسندهادبیاتمقاومت‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران پیش‬ ‫کــرد و بــه ســواالت ان هــا پاســخ داد‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫بهمناسبتسالروز درگذشترهیمعیری‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫تقدیر از داور خوزستانی‬ ‫میلیون‬ ‫سهمحقوقودستمزد ازسبدمالیات‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫همه چیز به کام لوکس نشین ها‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫واکنشستاره‬ ‫تیمملیانگلیس‬ ‫به بازی مقابل ایران‬ ‫مالیات خانه های لوکس؛ بی اثر ماند‬ ‫‪ :‬رییس سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ٣٠۶‬هزار میلیارد تومان درامد مالیات وصول‬ ‫شده که پیش بینی می شود این رقم امسال به‪ ۴۵۴‬هزار میلیارد تومان برسد‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫دستفروشانوبازارچههایدرونشهریساماندهیشوند‬ ‫صادقخلیلیان؛استاندار خوزستان‪ :‬ساماندهی دستفروشان و بازارچههای درونشهری‬ ‫ضروری اســت؛ در این راســتا کارگروهی جهت ساماندهی دستفروشــان و بازارچههای‬ ‫درونشهری در شهر اهواز تشکیل شد و بنا است تا با همکاری شهرداری اهواز به وضعیت‬ ‫دستفروشانو بازارچههادر جهتبهرهوریمردمو ادامهفعالیتاصنافرسیدگیشود‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ورزش‬ ‫اقتصاد‬ ‫وصول ‪ ۴۵۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامد مالیاتی تا پایان سال‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب‪:‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪03‬‬ ‫ایران را به سمت‬ ‫خام فروشیمی برند‬ ‫دستور قضایی برای رفع مشکالت دارو‬ ‫خوزستان‬ ‫اعتبار بیش از ‪ 1500‬میلیارد تومانی‬ ‫برای طرحهای شرکتهای دانشبنیان‬ ‫‪02‬‬ ‫در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد‬ ‫‪39‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫اقتصاد‬ ‫خوداصالحی‬ ‫پرفایده ترین راه است‬ ‫خوزستان‬ ‫‪02‬‬ ‫کباب کتاب‬ ‫کبابی‬ ‫پرنده‬ ‫‪08‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫از ناکامی برجام‬ ‫تا موضع خصمانه‬ ‫‪2‬‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای طی‬ ‫ســخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با‬ ‫اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان‬ ‫خراســان جنوبــی و مصوبات این ســفر بــرای رفع‬ ‫مســائل و مشــکالت مــردم گران قدر این اســتان‪،‬‬ ‫شهــای ذی ربط‬ ‫گفــت‪ :‬مقامات و مســئوالن بخ ‬ ‫قضایــی کــه در جریــان ســفر به اســتان خراســان‬ ‫جنوبی به نقاط مختلف این استان عزیمت کردند‬ ‫و پای صحبت های مردم نشستند‪ ،‬موارد مصوب‬ ‫شــده و تصمیمات اتخاذشــده را تا حصول نتیجه‬ ‫و رفع مسائل و مشکالت مردم خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫بــا جدیــت و مداومت پیگیری کنند‪ .‬او در همین‬ ‫زمینــه مشــخصا بــه مقامــات قضایی دســتور داد‬ ‫مطالبات و خواســته هایی که در جریان ســفر به‬ ‫خراسان جنوبی به صورت کتبی و شفاهی از ناحیه‬ ‫مــردم و مراجعــان واص لشــده اســت را درنهایت‬ ‫جدیت و مداومت و با نگاهی ویژه پیگیری کنند‬ ‫و نســبت بــه اجابت هــر مقــدار از ان مطالبات و‬ ‫خواسته های مردمی که در حیطه مسئولیت های‬ ‫قانونــی مقامــات قضایــی اســت‪ ،‬اهتمام داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬رئیس قوه قضاییه در همین راســتا افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن و مقامات قضایی هر مقدار از مطالبات‬ ‫و خواســته های مردمــی واص لشــده را کــه رفــع و‬ ‫یشــان‬ ‫اجابــت ا نهــا در حیطــه اختیــارات قانون ‬ ‫نیســت‪ ،‬به مردم درخواست کننده اطالع دهند و‬ ‫این گونه نباشد که هم وطن مطالبه گر از وضعیت‬ ‫درخواستو مطالبهخودبی اطالعبماند‪.‬محسنی‬ ‫اژه ای تاکیــد کــرد‪ :‬مردمی که در جریان ســفرهای‬ ‫اســتانی با مقامات و مسئوالن قضایی به صورت‬ ‫چهر ه ب ه چهره و بدون واسطه مالقات می کنند‪،‬‬ ‫انتظارات به حقی دارند و به هیچ وجه نباید ان ها‬ ‫را مایوس کرد و باید مطالبات و خواسته هایشان را‬ ‫در حیطه مسئولیت های قانونی خود‪ ،‬با جدیت‬ ‫و مداومت پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫انتظارات به حق دانشجویان بیرجندی‬ ‫رئیــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره به نخســتین‬ ‫برنامه ســفر اســتانی خود به خراسان جنوبی و‬ ‫حضور در دانشگاه بیرجند و دیدار و گفت وگو‬ ‫و تبادل نظــر بــا دانشــجویان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫جریــان حضــور در دانشــگاه بیرجنــد‪ ،‬چنــد تن‬ ‫از دانشــجویان از دانشــجویان دانشــگاه های‬ ‫مختلف‪ ،‬درنهایت ادب و نزاکت و بدون لکنت‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9 -3765‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9902128‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی تبریز‬ ‫خانم زهرا قشالق سفالئی نام پدر‪ :‬خلیل تاریخ تولد‪ 1370/04/24 :‬شماره ملی‪1360682600 :‬‬ ‫جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 15281‬مورخه ‪ 1388/05/11‬تنظیمی‬ ‫دفترخانه ازدواج شماره ‪ 12‬شهر تبریز بصداق تعداد پانصد قطعه سکه تمام بهارازادی طرح قدیم‬ ‫علیه اقای حسین بهشتی نهند نام پدر‪ :‬قربان تاریخ تولد‪ 1362/01/15 :‬شماره ملی‪5679834049 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 2 :‬مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ‪ 1399/06/27‬به مدیون‬ ‫ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ‪ ،‬مقدار یک و نیم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک قطعه اپارتمان مسکونی قطعه ششم تفکیکی تحت پالک ثبتی یکصدو‬ ‫هفتاد و چهار فرعی از شش هزارو پانصدو نودو چهار اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شده از شصت و دو‬ ‫فرعی از اصلی مذکورواقع در بخش چهارتبریز ‪ ،‬ششدانگ برابر اعالم دفتر امالک ثبت تبریز به‬ ‫مساحت (‪ )125/83‬یکصد وبیست و پنج متر و هشتاد و سه دسیمتر مربع‪ ،‬واقع در طبقه چهارم‬ ‫که (‪ )26/96‬متر مربع ان پیشرفتگی‪ ،‬است‪ ، .‬توضیحات ملک که در داخل ان داکت به مساحت‬ ‫(‪ )/08‬هشت دسیمتر مربع در دو قسمت‪ ،‬راه پله و اسانسور به مساحت (‪ )16/19‬متر مربع‪ ،‬قرار‬ ‫دارد‪ ،‬که در صفحه ‪ 150‬دفتر امالک جلد ‪ 394‬ذیل شماره ‪ 40408‬بنام اقای حسین بهشتی نهند‬ ‫مدیون پرونده اجرائی ثبت و سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 263401‬سری ب سال ‪ 93‬صادر‬ ‫گردیده و درقبال قسمتی از طلب و حق االجرای پرونده بازداشت و محدود بحدود ذیل می باشد‬ ‫‪:‬شماال‪ :‬دیوار و پنجره است بطول (‪ )10/38‬متر به فضای کوچه ‪ 10‬متری شرقا‪ :‬در سه قسمت‪،‬‬ ‫اول دیوار و پنجره است بطول (‪ ) 0/60‬متر به فضای کوچه ‪ 10‬متری دوم دیوار و پنجره است‬ ‫بطول (‪ ) 1/10‬متر به فضای کوچه ‪ 10‬متری سوم دیوار و پنجره است بطول (‪ ) 6/05‬متر به‬ ‫فضای کوچه ‪ 6‬متری جنوبا‪ :‬در پنج قسمت‪ ،‬اول دیواریست بطول (‪ ) 0/30‬متر به فضای کوچه‬ ‫‪ 6‬متری دوم دیواریست بطول (‪ )0/10‬متر به فضای حیاط مشاعی سوم درب و دیوار و پنجره ای‬ ‫است بطول (‪ )12/05‬متر به تراس اختصاصی قطعه ‪ 6‬چهارم دیواریست بطول (‪ ) 0/10‬متر به‬ ‫فضای حیاط مشاعی پنجم دیواریست بطول (‪ )1/20‬متر به فضای خیابان ‪ 12‬متری غربا‪ :‬در دو‬ ‫قسمت‪ ،‬اول دیوار و پنجره است بطول (‪ )8/80‬متر به فضای خیابان ‪ 12‬متری دوم دیوار و پنجره‬ ‫است بطول (‪ )5/80‬متر به فضای کوچه ‪ 10‬متری بانضمام پارکینگ قطعه ‪ 6‬به مساحت ‪ 8.1‬واقع‬ ‫در طبقه ‪ 0‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )4/50‬متر شرقا‪:‬‬ ‫خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )1/80‬متر جنوبا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است‬ ‫بطول (‪ )4/50‬متر غربا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )1/80‬متر و منضماتی از نوع‬ ‫تراس اختصاصی قطعه ‪ 6‬به مساحت ‪ 14.46‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬درب و دیوار و پنجره ای است‬ ‫بطول (‪ )12/05‬متر به اپارتمان مسکونی قطعه ‪ 6‬شرقا‪ :‬نیم دیوار جلوی بالکن بطول (‪ )1/20‬متر‬ ‫به فضای حیاط مشاعی جنوبا‪ :‬نیم دیوار جلوی بالکن بطول (‪ )12/05‬متر به فضای حیاط مشاعی‬ ‫غربا‪ :‬نیم دیوار جلوی بالکن بطول (‪ )1/20‬متر به فضای حیاط مشاعی؛ که برابر گزارشات مورخه‬ ‫‪ 1400/09/21‬و ‪ 1401/06/09‬مامور اجرای ثبت تبریز و برابر گزارش مورخه ‪1401/06/10‬‬ ‫هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ملک مذکور بصورت یک واحد اپارتمان مسکونی‬ ‫به مساحت ‪ 125/83‬مترمربع واقع در طبقه‪4‬ساختمان موجود ‪ 6‬طبقه سازه ای میباشد که طبقه‬ ‫همکف پیلوت که بصورت پارکینگ و پنج طبقه فوقانی بصورت مسکونی تحت بهره برداری است‬ ‫‪.‬موقعیت استقرار ملک بصورت شمال و جنوب و سه نبش که از حد شمال و غرب و شرق مشرف‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهشید شیرانی راد فرزند محمود به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1270045431‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی‬ ‫رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی اردستان با شماره ‪177002836‬‬ ‫مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل‬ ‫مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد اردستان به نشانی اردستان‪-‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی اردستان ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد‬ ‫دستور قضایی برای رفع مشکالت دارو‬ ‫رویداد امروز‬ ‫در چنــد روز اخیــر مقامــات المانی علیه جمهوری‬ ‫اســامی موضع گیری های تندی کرده انــد‪ .‬در حالی که‬ ‫هفتــه گذشــته وزارت خارجه المــان از تــدارک اتحادیه‬ ‫اروپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران به بهانه‬ ‫اعتراضاتداخلیدر کشورمانخبر دادهبود‪،‬صدراعظم‬ ‫المان اعالم کرد که او از اعمال تحریم های جدید علیه‬ ‫ایــران حمایت می کند‪ .‬در اینکه موضــع اروپایی ها به‬ ‫ویژهالماندر شرایطفعلیمداخلهجویانهاستشکی‬ ‫نیست و قطعا مسائل داخلی هر کشور تنها با تصمیم‬ ‫یشــود و کشــورهای بیگانه حق‬ ‫مردم ان کشــور حل م ‬ ‫ندارندبههیچبهانه ایدر امور داخلی کشورهادخالت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یشــد شــرایط را به گونه دیگری‬ ‫اما به طور کلی م ‬ ‫مدیریت کرد تا این رفتارهای خصمانه شکل نگیرد و یا‬ ‫کمتریناسیبرابههمراهداشتهباشد‪.‬کمتر کسیاست‬ ‫کهقبولنداشتهباشددر عرصهسیاستبین المللبازی‬ ‫بر سر منافعشکلمی گیردو دولت هابهدنبالمنفعت‬ ‫بیشتر هستند‪ .‬بر همین دیدگاه اگر مسئولین کشور در‬ ‫زمینه توافق برجام و به ثمر رسیدن ان مصمم تر بودند‬ ‫یشــد‪ ،‬شماری از‬ ‫و توافق به رغم اختالف نظرها احیا م ‬ ‫این مشکالت پیش نمی امد‪.‬برجام می توانست کلید‬ ‫احیای رابطه با کشورهای اروپایی باشد‪ .‬کشور المان در‬ ‫مذاکراتهسته ایسال هایاخیر نیز بهنسبتاعضای‬ ‫اتحادیــه اروپا نقش مثبت تری ایفا می کــرد‪ .‬اگر توافق‬ ‫برجاماحیامی شد‪،‬تحریمایرانبرداشتهمی شدو ایران‬ ‫قادر بود از منظر انرژی به اروپا کمک کند‪ .‬خط لوله گاز‬ ‫ایراناز قبلانقالببهترکیهمی توانستگاز اروپاراتامین‬ ‫کند‪ .‬برجام می توانســت در شرایطی که عمال خطوط‬ ‫انتقــال گاز روســیه به اروپا قط عشــده بــود و یک تنش‬ ‫جدی میان روسیه و المان شکل گرفته بود‪ ،‬یک شاهراه‬ ‫مهمحیاتیبرایاروپاباشد‪.‬در چنینشرایطیمنفعت‬ ‫غربی ها ایجاب می کرد که ســکوت کنند و در مســائل‬ ‫داخلی کشــور دیگر دخالت نکنند‪ .‬از ســوی دیگر اگر‬ ‫برجام به نتیجه می رسید به طور طبیعی فاصله ایران و‬ ‫غرب کاهش می یافت که این امر دو سود انی به همراه‬ ‫داشت‪ .‬از یک سو غربی ها که در ان شرایط منافعشان‬ ‫با ایران گره خورده بود دست از اظهارنظرهای خصمانه‬ ‫برمی داشــتند از ســوی دیگر به دلیل وجود گزینه های‬ ‫متفاوت و متنوع برای ایران شایعات مربوط به رابطه‬ ‫نزدیک ایران و روســیه شــکل نمی گرفت‪ .‬چون ادعای‬ ‫فروش پهپادهای ایرانی به روســیه و اســتفاده مسکو از‬ ‫ان ها در جنگ با اوکراین اگرچه به گفته مقامات ایرانی‬ ‫واهــی اســت اما در کل گســترش چنین ادعایــی و باور‬ ‫غربی هابهچنینمسئله ایمی توانددردسرسازباشد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫بدینوسیله به اطالع میرساند برگ سبز (سند مالکیت وسیله نقلیه)‬ ‫خودروی سواری هاچ بک سیستم سایپا‪ ،‬تیپ تیبا‪ 2‬رنگ سفید‪-‬روغنی‪،‬‬ ‫مدل‪-،۱۴۰۰ :‬به شماره موتور ‪ M15/9200389‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS821100M1312946‬و به شماره پالک ایران ‪ 117 ،51‬ص‬ ‫‪ ،37‬بنام بختیار جلیلی با کد ملی ‪ 6469600638‬مفقود گردیده واز درجه‬ ‫اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ورود مجدانه سازمان بازرسی به مقوله دارو‬ ‫زبان‪ ،‬مســائل‪ ،‬خواســته ها‪ ،‬نقدها و پیشنهاد ها‬ ‫و اعتــراض خــود را مطــرح کردنــد و ازجملــه‬ ‫از مبــارزه مجدانــه بــا مفاســد در ســاحت های‬ ‫گونا گــون‪ ،‬مرزبنــدی بــا اغتشــاش گران‪ ،‬ایجــاد‬ ‫کرس ـی های ازاداندیشــی و رفــع مشــکالت‬ ‫معیشــتی مــردم ســخن گفتنــد‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫مطالبــات دانشــجویان‪ ،‬مطالبات بــه حقی بود‬ ‫نهــا نظیــر‬ ‫حشــده از جانــب ا ‬ ‫و مســائل مطر ‬ ‫ایجــاد کرس ـی های ازاداندیشــی و فراهــم امدن‬ ‫بســترهای گفت وگو و نقد بــرای رفع ایرادات و‬ ‫ابهامات و همچنین مبارزه با فساد در عرصه ها‬ ‫و ســاحت های مختلــف‪ ،‬ازجملــه مطالبــات و‬ ‫تاکیــدات رهبــری طــی ســالیان متمــادی اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دانشــجویان در صحبت هایــی کــه‬ ‫بــا مــن داشــتند تاکیــد می کردند که صفشــان از‬ ‫شهــای نظــام‬ ‫اغتشاشــگران جداســت و بــه ارز ‬ ‫اســامی و کشــور پایبند هســتند اما درعین حال‬ ‫پــاره ای نقدهــا را در حوزه های مختلف ازجمله‬ ‫مدیریــت در ســاحت های گونا گــون کشــور و‬ ‫وجــود برخــی کمبودهــا‪ ،‬دارنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در‬ ‫جریــان دیدارهایی که با دانشــجویان و اقشــار‬ ‫مختلف مردمی اســتان خراسان جنوبی داشتم‪،‬‬ ‫یکی از موضوعات برجسته مطرح شده از ناحیه‬ ‫ان ها‪ ،‬مرتبط با مسائل معیشتی مردم‪ ،‬مدیریت‬ ‫بازار کاالهای اساسی و ارز‪ ،‬ایجاد اشتغال و رفع‬ ‫موانــع کس ـب وکار بــود و دانشــجویان و مــردم‬ ‫عزیز خراسان جنوبی در این حوزه ها انتظارات‬ ‫و مطالبات به حقی داشتند؛ ما مسئوالن نیز در‬ ‫شهــای مختلــف باید با کمک و مســاعدت‬ ‫بخ ‬ ‫یکدیگر در راستای رفع این مسائل و مشکالت‬ ‫اهتمــام جــدی داشــته باشــیم و مســئولیت مــا‬ ‫در ایــن عرصــه ســنگین اســت‪ .‬محســنی اژه ای‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬یکــی از موضوعــات قابل تامــل‬ ‫حشــده از جانــب یکی از نمایندگان اقشــار‬ ‫مطر ‬ ‫مختلــف مردمــی اســتان خراســان جنوبــی ایــن‬ ‫بود که علی رغم وجود دشــمنی ها و تحریم ها‪،‬‬ ‫برخی موانع در کشــور خودســاخته هستند‪ ،‬لذا‬ ‫می توان ان ها را به سهولت رفع گرداند‪.‬‬ ‫به گذر بوده و واحد اپارتمانی دارای یک باب پارکینگ در طبقه همکف می باشد ‪ .‬ساختمان با‬ ‫اسکلت بتن ارمه سیستم پوشش سقف تیرچه بلوک ‪ ،‬دارای اسانسور‪ ،‬راه پله بصورت سه طرفه‬ ‫با نرده فلزی‪ ،‬نمای ساختمان اجر سه سانت و قدمت اعیان حدودًا باالی ‪ 7‬سال می باشد ‪ .‬کف‬ ‫واحد سرامیک بهمراه قرنیز مربوطه‪ ،‬کاشی کاری سرویس و حمام تا زیر سقف ‪،‬دو خوابه ودارای‬ ‫انباری در اطاق بزرگ‪ ،‬انشعابات ‪ ،‬سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور‪ ،‬تراس بصورت سه طرف باز و‬ ‫کف ان سرامیک‪ ،‬پوشش دیوارها و سقف سفیدکاری‪ ،‬پنجره ها از جنس الومنیوم سفیدرنگ‪ ،‬درب‬ ‫های داخلی و ورودی از جنس ‪ HDF‬شیراالت اهرمی می باشد و ملک مزبور بنشانی تبریز خیابان‬ ‫شهید قره باغی روبروی مجتمع ماهان کوی شهید قانع روبروی کافه باقری کاشی ‪ 86‬طبقه ‪4‬‬ ‫واقع شده و مقدار یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر با وضعیت موصوف‬ ‫وبا لحاظ قدر السهم از عرصه و سایر مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها طبق نظریه ارزیابی‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ چهارمیلیارد و هشتادو نه میلیون و چهارصدو هفتاد و پنج‬ ‫هزارریال ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب وحق‬ ‫االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت‬ ‫‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/09/08‬درمحل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان‬ ‫راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق‬ ‫مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه‬ ‫برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف‬ ‫خریدار فروخته می شود‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز‬ ‫‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک‬ ‫ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه‬ ‫مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت‬ ‫یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد‬ ‫واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط‬ ‫و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪ .‬ضمنا بدهیهای مربوطه به اب‬ ‫و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز اعم‬ ‫از حق اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تاتاریخ مزایده اعم‬ ‫از اینکه رقم قطعی انها معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده‬ ‫خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف‬ ‫ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد‬ ‫مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی‬ ‫که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/08/24 :‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪-‬رقیه شری زاده‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3770‬شماره‪)1 140160302006003971 :‬برابر رای شماره ‪ 3971‬مورخ ‪ 1401/06/01‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 2809‬مالکیت اقای‪/‬خانم مرتضی طاهری فروشانی به شناسنامه شماره ‪13227‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سارا کریمی فرزند رضا به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 949‬صادره از خمینی شهر در مقطع کارشناسی پیوسته رشته‬ ‫تاریخ صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره ‪-148015000407‬‬ ‫‪ 96/8/29‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می‬ ‫شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سپیده پورسعید فرزند بنده علی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1740141717‬صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته‬ ‫معماری صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره ‪-169215000593‬‬ ‫‪ 92/11/9‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می‬ ‫شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه در ادامــه نشســت بــه‬ ‫مقامات دستگاه قضا ازجمله دادستان کل کشور‪،‬‬ ‫کلیهدادستان هایسراسر کشور و معاونپیشگیری‬ ‫قوه قضاییه دستور داد هر مقدار که در توان دارند‬ ‫به ویژه در حوزه مسائل اولویت دار کشور ازجمله‬ ‫رونــق و جهــش تولید و رفع موانع کس ـب وکار به‬ ‫دولت کمک و مساعدت کنند‪ .‬رئیس دستگاه قضا‬ ‫خطــاب به مســئوالن ذی ربط قضایی در سراســر‬ ‫کشــور دستور داد که در راستای رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی‪،‬‬ ‫احیایواحدهایتولیدی کوچکو بزرگ‪،‬جلوگیری‬ ‫از توقیف مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز کارگاه ها‬ ‫و کارخان ههــا‪ ،‬تدابیر مقتضــی را اتخاذ کنند‪ .‬او در‬ ‫همین راستا گفت‪ :‬چنانچه برای یک بنگاه تولیدی‬ ‫مســئله ای ایجادشــده اســت‪ ،‬مســئوالن ذی ربط‬ ‫قضایی به گونه ای تدبیر کنند تا درصورتی که نیازی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬مسدودالحسابی یا ممنوع الخروجی‬ ‫برای گرداننده بنگاه مزبور یا احیانا بازداشــت او‪،‬‬ ‫به نحوی که فرایند تولید را در ان بنگاه مختل کند‪،‬‬ ‫صــورت نگیرد و درعین حال پیگیری های مقتضی‬ ‫قانونی و قضایی نیز انجام گیرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مسئله‬ ‫پیش امده در حوزه دارو در کشــور به مســئوالن‬ ‫ذی ربــط قضایــی دســتور داد در امر کنتــرل بازار‬ ‫از هــر راهــی که ممکن اســت بــه دولت کمک و‬ ‫مســاعدت کننــد و چنانچــه افــرادی ســودجو و‬ ‫نفــوذی در حــوزه دارو وجــود دارنــد‪ ،‬اقدامــات‬ ‫نهــا به‬ ‫مقتضــی قانونــی و قضایــی را در قبــال ا ‬ ‫عمل اورنــد‪ .‬رئیــس قــوه قضاییه افزود‪ :‬ســازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور بــه موضــوع دارو ورود کــرده‬ ‫اســت؛ در اینجــا نیز من تاکیــد می کنم با عنایت‬ ‫به اتفــاق رخ داده و شــرایط زمانــی موجــود و در‬ ‫پیــش بــودن فصــل زمســتان‪ ،‬جدیــت و اهتمام‬ ‫ســازمان بازرســی در ایــن عرصه باید بســیار زیاد‬ ‫باشــد و به نحوی اتخاذ عمل شــود که دسترسی‬ ‫مــردم به دارو تســهیل و تســریع گــردد و در این‬ ‫زمینه به تعزیرات نیز کمک شود‪ .‬او افزود‪ :‬ورود‬ ‫مجدانه ســازمان بازرســی به مقوله دارو باید به‬ ‫نحوی باشد که دسترسی مردم به اقالم دارویی‬ ‫را تسهیل و تسریع گرداند و نباید خود این ورود‪،‬‬ ‫در این زمینه مشکل ایجاد کند‪.‬‬ ‫خوداصالحیپرفایده ترینراهاست‬ ‫رئیــس دولــت اصالحــات‬ ‫بخــش بلــوچ ان ســتم و جفای‬ ‫گفت‪ :‬براندازی نه ممکن است‬ ‫مضاعــف رفــت که الزم اســت‬ ‫نــه مطلــوب‪ ،‬ولی ادامــه وضع‬ ‫هرچــه زودتر مــردم منطقه که‬ ‫کنونــی زمینه هــای فروپاشــی‬ ‫هم رنج محرومیت و هم ستم‬ ‫اجتماعــی را بیشــتر می کنــد و‬ ‫اشرار را بیش از دیگران احساس‬ ‫محمد خاتمی‬ ‫کم هزینه تریــن و پرفایده تریــن‬ ‫و تحمل کرده اندمورداستمالت‬ ‫راهــکار خــود اصالحــی نظــام‬ ‫قــرار گیرنــد و نیــز اســیبی کــه‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســید محمــد خاتمی بخصوص به لحاظ روحی و حیثیتی به این مردم‬ ‫در دیــدار بــا جمعی از عالقه مندان به مســائل رسیده است تا انجا که ممکن است جبران شود‪.‬‬ ‫س دولت اصالحات با برشمردن ویژگی های‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه وضعیــت رئی ‬ ‫امــروز ایــران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران عزیــز که در طول حکمرانی خــوب اظهار کــرد‪ :‬ازجمله مهم ترین‬ ‫تاریخ‪ ،‬تندبادهای ســهمگینی را از ســر گذرانده ان هاشناختیابهرسمیتشناختنحقوقملت‬ ‫اســت و افتان وخیزان تاریخ پردرد و رنج و البته و رعایتازادی هایاساسیبخصوصزمینه سازی‬ ‫افتخارامیز خود را رقم زده اســت این روزها حال اعمال حق شهروندی شهروندان که اعضاء یک‬ ‫خوشــی ندارد و بدخواهان و دشــمنان از بیرون ملتند و ملت از گرایش ها‪ ،‬قومیت ها‪ ،‬سلیقه ها‬ ‫و درون پیشــرفت و ســربلندی ان را مورد تهدید و حتی مذاهب تشکیل شــده است و نیز تامین‬ ‫قرار داده اند ولی جسم مجروح و روح ازرده ان ثبــات و امنیــت کشــور با حضــور و کمــک خود‬ ‫چشم به اینده بهتر دوخته است‪.‬‬ ‫مردم که صاحب اصلی کشــور و حکومتند‪ .‬وی‬ ‫وی خطــاب بــه جمــع حاضــر‪ ،‬گفــت‪ :‬از افــزود‪ :‬بخصوص حکمرانی خوب ان اســت که‬ ‫گزارش جامع و اســیب شناسانه شــما از حوادث پیشران کشور به ســوی توسعه همه جانبه توام‬ ‫سیستان و بلوچستان و علل و عوامل پدید امدن با عدالت باشــد‪ .‬البته بیگانگان و بدخواهان و‬ ‫ان هــا و احیانا نمــودن راه درمــان و برون رفت از دشمنانعزتملتو استقامتو پیشرفت کشور‬ ‫بحران تشــکر می کنم و تقاضا دارم این مطالب بیکار نمی نشــینند ولی نقش و کار ان ها بیشــتر‬ ‫را بــه اطــاع دســت اندرکاران امور برســانید و بر بهره برداری سوء از نارضایتی مردم و تالش برای‬ ‫مسئوالن نیز فرض است که عالوه بر تحلیل ها سوق دادن این اعتراض ها به سوی ناارامی است‬ ‫و گزارش هایــی کــه از مجاری رســمی می رســد از و حتــی ابــزار قــرار دادن خون و رنــج مردم برای‬ ‫طریــق مجاری بی طــرف و خیرخــواه در جریان نیل به مقاصد شــومی اســت که دارند‪ .‬خاتمی‬ ‫امور قرار گیرند‪ .‬رئیس دولت اصالحات با اشاره بــا بیــان اینکه ندیدن یا انکار وضــع بدی که به‬ ‫به وضعیت امروز سیســتان و بلوچستان‪ ،‬تاکید نــام زندگــی بر مردم تحمیل می شــود نارضایتی‬ ‫کرد‪ :‬در مورد سیستان و بلوچستان مظلوم و عزیز را از بین نمی برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر چشم اندازی‬ ‫و انچه این روزها بر ان گذشته است چند نکته به ســوی بهبود اوضاع نباشد نارضایتی همراه با‬ ‫احیانا به اشوب علیه انچه هست مبدل‬ ‫را عرض می کنم؛ اوال عزل یک مسئول ‪ -‬هرچند یاس و‬ ‫ً‬ ‫بسیار دیر ‪ -‬کار درستی بود و انتظار این است که می شــود‪ .‬اولیــن گام اصــاح نه تنها به رســمیت‬ ‫در برخوردباکسانیکهمقصرنددست کمسرعتی شناختن حق اعتراض بلکه استقبال از ان است‪.‬‬ ‫به خرج داده می شد که متاسفانه در برخورد با اینکــه هــر اعتراضــی‪ ،‬اغتشــاش معرفی شــود و‬ ‫معترضــان می شــود‪ .‬در ثانــی همــه مســببان و برخورد خشن و سخت با ان توجیه گردد مشکل‬ ‫برنامه ریزان و تخلف کنندگان مورد بازخواست و را بیشــتر می کند‪ .‬رئیس دولــت اصالحات ادامه‬ ‫برخورد قرار گیرند و ثالثا اینکه در وطن خواهی داد‪ :‬از ســوی دیگــر در جهــان و فضایــی به ســر‬ ‫و نجابــت مــردم بزرگوار اســتان بخصــوص قوم می بریمکهوضعگریزناپذیر ارتباطاتدر انزمینه‬ ‫اصیل و محترم بلوچ تردیدی نیســت؛ امری که بهره برداری سوء از نارضایتی ها و استفاده ابزاری‬ ‫در مقاطع مختلف بروز و ظهور کرده است و نیز از ان برای رســیدن به مقاصد شــوم را اسان کرده‬ ‫محرومیت هایی که این استان از ان رنج می برد است‪ .‬براندازی نه ممکن است نه مطلوب؛ ولی‬ ‫بر کســی پوشــیده نیســت‪ .‬خاتمی یاداور شــد‪ :‬ادامه وضع کنونی هرلحظه زمینه های فروپاشی‬ ‫در حــوادث اخیــر نیز بر این اســتان و بخصوص اجتماعیراپهن تر و بیشتر می کند‪.‬‬ ‫کدملی ‪ 1140508441‬صادره فرزند اسداهلل در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 221.63‬مترمربع پالک شماره ‪ 1919‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند قطعی شماره ‪ 35016‬مورخ ‪ 99/4/3‬دفتر ‪ 32212875‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 3972‬مورخ ‪ 1401/06/01‬به شماره کالسه ‪ 2810‬مالکیت اقای‪/‬خانم مرضیه‬ ‫اقایی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1244‬کدملی ‪ 1141181088‬صادره فرزند غالمحسین در دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 221.63‬مترمربع پالک شماره ‪ 1919‬فرعی از ‪72‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند قطعی شماره ‪35016‬‬ ‫مورخ ‪ 99/4/3‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/09/09 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1409331‬م الف‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3779‬خانم شکوه توکلی پوران به وکالت از اقای مجید نظر پور با تقدیم دو برگ استشهادیه‬ ‫مصدق شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ‪ 36‬فرعی از ‪ 4140‬اصلی بخش‬ ‫ثبتی ‪ 3‬شهر ذیل ثبت ‪ 32615‬دفتر ‪ 89‬صفحه ‪ 568‬به اقای مجید نظر پور به شماره سریال الف‬ ‫‪ 796397 93‬صادر و تسلیم گردیده که در اثر سهل انگاری مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله‬‫یا وجود سند مالکیت در نزد انان باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪ 10‬روز مراتب را به این‬ ‫اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت‬ ‫اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد‪ .‬اقدام کننده‪ :‬احمدی نژاد رونوشت به ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع و اقدام‪ .‬سعید سلیم فر ‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کرمانشاه ناحیه دو‪ -‬از طرف ایت اله زارع‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3763‬شماره نامه‪ 140185602030011319 :‬ورثه فاطمه امینی کهریزسنگی فرزند‬ ‫حسن با ارائه گواهی انحصار وراثت و فرم ‪ ۱۹‬مالیاتی و طبق درخواست وارده به شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۵۰۹۴‬مورخ ‪ 1401/۰۸/10‬و به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت‬ ‫و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪۴‬‬ ‫فرعی از ‪ ۶۲۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که تمامت سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ ان در صفحه ‪ ۱۹۰‬دفتر ‪ ۱۹۹‬امالک‪ ،‬ذیل ثبت ‪ ۴۵۱۱۱‬بنام اقای محمد حسن‬ ‫یزدانیان نجف ابادی فرزند احمد ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۱۰۰۴۵۱‬صادر و تسلیم‬ ‫گردیده و پس از انتقاالت متعدد به موجب سند شماره ‪ ۳۶۱۵۱‬مورخ ‪ 1380/10/01‬دفترخانه‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو وانت پیکان به رنگ سفید روغنی‬ ‫مدل ‪ ۱۳۸۲‬به شماره انتظامی ‪ ۵۵۶ -۹۱‬ج ‪ ۲۳‬به شماره موتور‬ ‫‪ 11538205488‬و شماره شاسی ‪ 0082905750‬بنام یوسف‬ ‫ارجمندی خیارک با کد ملی ‪ ۱۴۶۶۱۸۲۳۱۸‬مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت خودرو سواری‪ -‬هاچ بک سیستم پژو تیپ‬ ‫‪ 207I-MT‬به رنگ سفید‪-‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 886 -67‬ن ‪ 59‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 178B0053104‬و شماره شاسی ‪NAAR03FE4MJ401779‬‬ ‫مدل ‪ 1400‬به نام روح اله حسینی موسی ابادی به کدملی ‪5659922813‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬نجف اباد تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ از طرف اقای حمید پاکروان فرزند مرتضی به‬ ‫خانم فاطمه امینی کهریزسنگی فرزند حسن انتقال گردیده است و سپس به موجب سند ‪36153‬‬ ‫مورخ ‪ 1380/۱۰/01‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۱۶‬شهرستان نجف اباد از طرف نامبرده در قبال‬ ‫مبلغ ‪ 52/066/667‬ریال (پنجاه و دو میلیون و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت‬ ‫ریال در رهن بانک ملت شعبه نجف اباد انتقال گردیده است و معامله دیگری هم انجام نشده‬ ‫است‪ .‬و تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ ان در صفحه ‪ ۱۹۳‬دفتر ‪ ۱۹۹‬ذیل ثبت ‪ ۴۵۱۱۲‬به‬ ‫نام خانم مهری نامداری ورپشتی فرزند علی سابقه ثبت‪ ،‬و سند مالکیت به شماره چاپی ‪۱۰۰۴۵۲‬‬ ‫داشته است که پس از انتقاالت متعدد به موجب سند ‪ ۳۶۱۵۱‬مورخ ‪ 1380/10/01‬دفترخانه‬ ‫اسناد رسمی شماره ‪ ۱۶‬شهرستان نجف اباد از طرف اقای حمید پاکروان فرزند مرتضی به خانم‬ ‫فاطمه امینی کهریزسنگی فرزند حسن انتقال گردیده است و سپس به موجب سند ‪ 36153‬مورخ‬ ‫‪ 1380/10/01‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۱۶‬شهرستان نجف اباد از طرف نامبرده در قبال مبلغ‬ ‫‪ 52/066/667‬ریال (پنجاه و دو میلیون و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال‬ ‫در رهن بانک ملت شعبه نجف اباد انتقال گردیده است و معامله دیگری هم انجام نشده است‪.‬‬ ‫نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر سهل انگاری مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی‬ ‫سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان‬ ‫یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/24 :‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫نجف اباد ‪/1408529‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3760‬شماره نامه‪ 140185602012004608 :‬نظر به اینکه سند مالکیت تک برگ ‪ 6‬دانگ‬ ‫پالک ثبتی شماره‪ 285/72 :‬واقع در چادگان روستای خرسانک خشتی بخش ‪ ۱۳‬ثبت استان‬ ‫اصفهان به شماره دفتر امالک الکترونیکی ‪ ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۱۲۰۰۴۷۵۳‬به نام اقای اسداله صالحی‬ ‫فرزند یداله تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۱۷۸۴۴۱‬ثبت و صادر و تسلیم گردیده است‪ ،‬سپس مالکین‬ ‫با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره‬ ‫ردیف ‪ ۴۷۵۴۹‬مورخ ‪ 1401/08/14‬به گواهی دفترخانه ‪ ۱۵۴‬چادگان رسیده است مدعی است‬ ‫که سند مالکیت ان به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند‬ ‫مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم‬ ‫یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬محسن مقصودی‪ -‬رئیس ثبت اسناد فریدن‬ ‫‪/1409814‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بدینوسیله به اطالع میرساند برگ سبز (سند مالکیت) و برگ کمپانی‬ ‫موتور سیکلت ‪ ،CC150‬رنگ‪ :‬قرمز‪ ،‬مدل‪-،1393 :‬به شماره موتور‪:‬‬ ‫‪ 0149NDR046702‬و شماره شاسی‪NDR *** 150F9379647 :‬‬ ‫و به شماره شهربانی ‪ 324-78869‬بنام عباس امیرخانی فرزند احمد با کد‬ ‫ملی ‪ 2949481833‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت موتور سیکلت سیستم هرم اسپید تیپ ‪125CC‬‬ ‫به رنگ مشکی به شماره انتظامی ‪ 628-37889‬به شماره موتور‬ ‫‪ 0125NCT610796‬و شماره تنه‪ NCT *** 125D9527962‬مدل‬ ‫‪ 1395‬به نام روح اله حسینی موسی ابادی به کدملی ‪5659922813‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ایرانرابهسمتخام فروشیمی برند‬ ‫رئیسسازمانملیاستاندارد‬ ‫یهــا و نشــان های تجاری‬ ‫گواه ‬ ‫ایران گفت‪ :‬سلطه فنی ظالمانه‬ ‫همگــی نشــان می دهــد کــه‬ ‫امــروزه در مجامــع بین المللــی‬ ‫قابلیت ارتقا برای مطرح شدن‬ ‫به گون ـه ای اســت کــه ان چنــان‬ ‫بــه عنوان مرجعیــت در جهان‬ ‫اســتانداردها را در سطح پایین‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬همان گونــه که در‬ ‫مهدی‬ ‫تعریــف می کننــد کــه بتواننــد‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬حــدود ‪ ۱۳‬درصــد‬ ‫اسالم پناه‬ ‫محصــوالت خــود را بــه جهان‬ ‫از استانداردسازی بین المللی در‬ ‫قالب کنند و در مقابل وقتی ما به دنبال صادرات حوزهنانوتکنولوژیوهشتاستانداردبین المللی‬ ‫هستیم‪ ،‬الزامات فنی و استانداردها را به اندازه ای رقابتی را ایران به جهان تقدیم کرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫بــاال می برنــد که صادرات ما محدود شــده یا در اینکــه مســائل زیس ـت محیطی و انــرژی ســبب‬ ‫یشــود تــا موضوع کیفیت تحت تاثیــر عوامل‬ ‫نهایــت بــه ســمت خام فروشــی نــزول می یابد‪ .‬م ‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬مهدی اســام پناه در همایش متعددیقرار بگیردوچالش هاییهمچونتغییر‬ ‫روز ملــی کیفیــت در محــل مرکــز همای ‬ ‫شهــای و متنوعشدنتکنولوژیتولید‪،‬در حال گذار بودن‬ ‫بین المللی صداوسیما اظهار کرد‪ :‬انچه تاب اوری مواد اولیه و تغییرات اقلیمی را به وجود بیاورد‬ ‫را بــاال می برد افزایش کیفیت با منشــا نــواوری و کــه نیازمنــد تحقیــق و توســعه در این بخش ها‬ ‫خالقیــت در اکوسیســتم جدیــد رقابتی اســت‪ ،‬هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این سازمان ملی با بسیج‬ ‫بنابراین در عمده کشورهای پیشرفته نواوری به افکار متخصصان و نخبگان امادگی دارد تا برای‬ ‫کمــک فضایی رقابتــی امده و بــه بهبود فضای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات اقدام کرده و‬ ‫رقابتــی در حــوزه تولیــد کاال و خدمــات کمــک در مقابل سلطه فنی ظالمانه امروزه جهان ایفای‬ ‫می کنــد‪ .‬رئیس ســازمان ملــی اســتاندارد با بیان نقش کند‪ .‬در مجامع بین المللی این سلطه فنی‬ ‫اینکــه موضوع خدمــات مغفول مانــده‪ ،‬گفت‪ :‬ظالمانه را شاهد هستیم‪ ،‬به گونه ای که ان چنان‬ ‫این موضوع ناظر به علوم انســانی‪ ،‬اجتماعی و استانداردهارادر سطحپایینتعریفمی کنندکه‬ ‫اقتصادی است که باید هم زمان با افزایش توان بتوانند محصوالت خود را به جهان قالب کنند‬ ‫رقابتی از این برخورداری نوین نیز استفاده کنیم‪ .‬و در مقابل وقتی ما به دنبال صادرات هستیم‪،‬‬ ‫صنایع و خدمات در جهان امروز با چالش های الزامــات فنــی و اســتانداردها را به انــدازه ای‬ ‫متعــددی روب ـه رو اســت و ظرفیــت انتخــاب بــاال می برنــد کــه صــادرات مــا محــدود شــده‬ ‫انطباق پذیــری یکــی از مولف ههــای اصلــی برای یــا در نهایــت بــه ســمت خام فروشــی نــزول‬ ‫غلبه بر این چالش ها اســت‪ .‬اســام پناه با بیان می یابــد‪ .‬اســام پنــاه بــا تاکیــد بر اینکــه نگاه‬ ‫اینکــه مهم ترین ویژگی نواوری داشــتن ظرفیت بــه استانداردســازی و اســتاندارد نویســی در‬ ‫انطباق پذیــری اســت‪ ،‬امــا با شــرایط موجــود و نظام های بین المللی‪ ،‬باید نگاه گره گشــایی از‬ ‫بحرا نهــا‪ ،‬همچنیــن مســائل زیس ـت محیطی‪ ،‬مســائل اقتصادی کشــور باشــد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫یســازی و نــگاه صــادرات‬ ‫جنگ هاو ایندهغیرقابلپیش بینی‪،‬برایغلبهبر متحــول ســازی‪ ،‬بوم ‬ ‫بحران ها نیاز به باال بردن انطباق داریم‪ ،‬تصریح محور داشــته باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشــته ایران‬ ‫کرد‪ :‬مطابق با اخرین گزارش های بین المللی‪ ،‬در موفــق به فــروش برخی اســتانداردها به دیگر‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬نواوری ایران با هفت پله صعود به کشورهااز مسیرهایرسمی‪،‬قانونیو دیپلماسی‬ ‫جایگاه ششــم منطقــه و جایگاه پنجاه و ســوم کیفیت شــده اســت که نشــان می دهد قابلیت‬ ‫جهانی رســیده اســت‪ .‬اســام پناه با بیان اینکه اســتاندارد کشــورمان باال اســت‪ .‬این ســازمان در‬ ‫بررسی ها نشــان داد که دلیل اصلی باالتر بودن نظر دارد در برنامه هفتم توســعه نظام مدیران‬ ‫رتبهبرخی کشورهایمنطقهدر نواوریمهاجرت کنترل کیفیتو نظام کارشناساناستانداردراشکل‬ ‫نخبگاناز ایرانبهاینکشورهااستکهتوانستند دهد‪ .‬اسالم پناه در پایان تاکید کرد که اگر نیاز به‬ ‫این ارتقا را رقم بزنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جایگاه بیست بازتعریف‪ ،‬اصالح و دگرگونی روش های اجرایی‬ ‫و ششــم اســتاندارد ایران در ســال جاری در بین باشــد انجام خواهد شــد تــا عقب ماندگی های‬ ‫‪ ۱۶۷‬کشــور جهــان و رتبــه نخســت در صــدور گذشتهراجبران کنیم‪.‬‬ ‫معافیت هایمالیاتی‪۴۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومانبیشتر از درامدهایمالیاتیاست‬ ‫رئیس ســازمان امور مالیاتی‬ ‫ادامــه با بیــان ای نکــه در نظام‬ ‫ضمــن پیش بینــی ‪ ۴۵۰‬هــزار‬ ‫مالیاتــی بــا معافیــت گســترده‬ ‫میلیــارد تومانــی درامد مالیاتی‬ ‫قانونی مواجه هستیم‪ ،‬توضیح‬ ‫در ســال جاری‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬سال‬ ‫داد‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫گذشته ‪ ۳۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫میلیارد تومان معافیت مالیاتی‬ ‫داوود منظور‬ ‫معافیتمالیاتیدراظهارنامه ها‬ ‫در اظهارنامه هادریافتکردیم‪،‬‬ ‫دریافت کردیم‪ ،‬درحالی که کل‬ ‫یکــه کل درامــد مالیاتــی‬ ‫درحال ‬ ‫درامد مالیاتی‪ ۳۰۶‬هزار میلیارد تومان بود که‪ ۴۴‬در ســال گذشته ‪ ۳۰۶‬هزار میلیارد تومان بود که‬ ‫هزار میلیاردتومانکمتر از معافیت هابودهاست‪ .‬ایــن میــزان امســال بــه ‪ ۴۵۰‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬داوود منظور در نهمین همایش می رســد‪ .‬وی بــا تاکیــد بر ای نکــه باید وضعیت‬ ‫ساالنهاقتصادمقاومتیباتاکیدبر اینکهبیشترین معافیت هایمالیاتیساماندهیشود‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اســیب پذیری اقتصــاد از تحریم ها‪ ،‬فشــارهایی باید حتما ســقف و کف مالیاتی داشــته باشیم‪.‬‬ ‫اســت که بــه تامین مالــی دولت وارد م ‬ ‫یشــود‪ ،‬پیشنهاداتی در این زمینه تهیه شده که باید در‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬این فشــارها تالش می کنــد دولت را قالــب اصالحیه قانون مالیات های مســتقیم به‬ ‫در ارائه خدمات دچار مشــکل و نارســایی کند‪ .‬تائیدمجلسشورایاسالمیبرسد‪.‬رئیسسازمان‬ ‫باید بتوان دولت را به سمتی هدایت کرد که بار امــور مالیاتــی ادامه داد‪ :‬نکت ـ ه دیگر اینکه بین‬ ‫مالیاناز منابعدرون زایداخلیتامینو هرگونه وصول درامدهای مالیاتی و مالیات بالقوه فاصله‬ ‫بهــای مالیاتــی اســت؛ یعنی‬ ‫فشار خارجیدر حوزهاقتصاد کماثر شود‪.‬منظور می انــدازد‪ ،‬اجتنا ‬ ‫بــا تاکید بر این که مالیــات به عنوان منبع درامد مودیان با بهره برداری از قانون مالیاتی می توانند‬ ‫پاک و پایدار محسوب می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کمتر از میزانی که باید بپردازند‪ ،‬پرداخت کنند‪.‬‬ ‫منبع درامد بهترین شیوه برای تامین مالی دولت منظور با اشاره به فرارهای مالیاتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ارائــه خدمــات اســت‪ .‬وی با بیان اینکه باید یکی دیگر از مشــکالت فرارهای مالیاتی است‪.‬‬ ‫تالش شود منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات درواقعفعالاقتصادیبهعنوانمودیشناسایی‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر شکاف مالیاتی و فاصله مالیات نمی شود یا اگر شناسایی می شود کتمان درامد‬ ‫وصول شده و مالیات بالقوه را به تدریج کاهش یــا بیش اظهــاری هزینه ها صورت می گیــرد‪ .‬وی‬ ‫دهیم‪ ،‬این امکان فراهم می شود‪.‬‬ ‫از دریافــت یک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار اظهارنامــه‬ ‫رئیــس ســازمان امــور مالیاتی با بیــان این که جدید مالیاتی در ســال جاری خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫طــی دو دهه گذشــته تحوالت خوبــی در نظام امیداریــم ایــن موضــوع بــه کاهش فــرار مالیاتی‬ ‫مالیاتی شکل گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال نزدیک کمــک کنــد‪ .‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون در‬ ‫شدن به نقاط بلوغ نظام مالیاتی هستیم اما تا شناسایی مودیان جدید توفیقات خوبی حاصل‬ ‫رسیدن به وضعیت ایده ال که این منبع درامدی شده است و امیدواریم سال اینده اظهارنامه های‬ ‫بتواند بودجه دولت را به طور کامل تامین کند‪ ،‬بیشتریدریافتکنیم‪.‬رئیسسازمانامور مالیاتی‬ ‫فاصلــه زیادی داریــم که این فاصله باید در بازه در ادامــه بــا اشــاره به قانــون ســامانه مودیان و‬ ‫میان مدت کم شود‪ .‬منظور ادامه داد‪ :‬در مرحله پایانه هایفروشگاهیاظهار کرد‪:‬پیاده سازیاین‬ ‫اول باید همه هزینه های جاری دولت با مالیات قانون باید به گونه ای باشد که بتواند دوره گذار‬ ‫تامین شــود و در مرحله بعد کل بودجه دولت نرم را در نظام مالیاتی بگذراند‪ .‬این موضوع نیاز‬ ‫باید از طریق مالیات تامین شود‪ .‬رئیس سازمان بــه طراحــی دارد‪ .‬درواقــع قانون وجــود دارد اما‬ ‫امور مالیاتی با تاکید بر این که درامد نفتی باید شرایط پیاده کردن انکه اطالعات خریدوفروش‬ ‫بــه عنوان ثروت ملی انباشــته شــود عنــوان کرد‪ :‬همــه واحدها به صورت ریزداده دریافت شــود‪،‬‬ ‫ایــن درامــد باید در تامین مالی اجرای طرح ها و هنوز وجود ندارد‪.‬‬ ‫پروژ ههــای غیردولتی مورد اســتفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫منظــور ادامــه داد‪ :‬بایــد مالیــات‪ ،‬عملکرد و‬ ‫در حالت مطلوب سود حاصل از سرمایه گذاری ارزش افــزوده شناســایی شــود که راه ســختی در‬ ‫درامد نفتی که به صندوق توسعه ملی می رود پیــش دارد‪ .‬در ایــن راســتا الیح ـه ای بــه عنــوان‬ ‫باید به سمت بودجه هدایت شود‪ .‬وی با تاکید اصالحیه قانون پایانه های فروشگاه در مجلس‬ ‫بر این که باید تالش کنیم منبع اصلی تامین مالی شورای اسالمی در حال رسیدگی و بررسی است‪.‬‬ ‫دولــت مالیات باشــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬این ظرفیت وی با تاکید بر این که پیاده سازی قانون از خود‬ ‫به خوبیمهیااست‬ ‫مخصوصااگر شکافمالیاتی قانون پیچیده تر است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید بررسی‬ ‫ً‬ ‫را به تدریج کم کنیم و فاصله مالیات وصول شده شود که این قوانین چگونه بدون ایجاد تنش و‬ ‫تا مالیات بالقوه به تدریج کاهش یابد‪ .‬منظور در نارضایتی در مودیان اجرا شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫مالیات خانه های لوکس؛ بی اثر ماند‬ ‫همه چیز به کام لوکس نشین ها‬ ‫صندوق ملی مســکن با تصویب اساســنامه ان‬ ‫و تائید شــورای نگهبان شــروع به کار کرده و بنا به‬ ‫گفته رئیس هیات عامل این صندوق تاکنون ‪۶۶۰۰‬‬ ‫عمدتا از خزانه دولــت در ان جمع‬ ‫میلیــارد تومان‬ ‫ً‬ ‫شده؛ این در حالی است که در شش ماهه نخست‬ ‫امسال مالیات خانه های خالی‪ ۴۸۵‬میلیون تومان‬ ‫و مالیات واحدهای لوکس فقط ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪۷۷۵‬‬ ‫تقریباهیچ!‬ ‫میلیونتومانبودهاست؛یعنی ً‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اساسنامه صندوق ملی مسکن‬ ‫پس از کش وقوس بیش از یک ساله و تائید شورای‬ ‫نگهبــان ســرانجام روز ‪ ۱۴‬ابان ‪ ۱۴۰۱‬از ســوی شــورا‬ ‫تائید و ‪ ۱۸‬ابان توسط دولت ابالغ شد‪ .‬بنا به گفته‬ ‫مســعود رهنمــا ـ رئیس هیات عامــل صندوق ملی‬ ‫مسکن تاکنون‪ ۶۶۰۰‬میلیارد تومان در این صندوق‬ ‫تجمیعشدهاست‪.‬‬ ‫از ابتــدا مهم تریــن منبع پیش بینی شــده برای‬ ‫صندوق ملی مسکن‪ ،‬مالیات های بخش مسکن و‬ ‫ساختمان عنوان شــد حاال اما جای خالی مالیات‬ ‫یشــود وزارت راه و‬ ‫در ان مشــهود اســت‪ .‬گفته م ‬ ‫شهرسازی مسئولیت شناسایی واحدهای خالی و‬ ‫لوکــس را به منظور اخذ مالیات بر عهــده دارد که‬ ‫ظاهرا‬ ‫‪ ۵۲۰‬هزار خانه خالی را شناسایی کرده اما‬ ‫ً‬ ‫هنوز لیســتی در خصــوص خانه های لوکــس ارائه‬ ‫نشــده است‪ .‬اواســط خرداد امسال‪ ،‬سید احسان‬ ‫خانــدوزی ـ وزیــر اقتصاد از عــدم اراده دولت قبل‬ ‫بــرای اجــرای قانون مالیــات بر خان ههــای لوکس‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه خانــدوزی‪ ،‬اذرمــاه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ایین نامــه خان ههــای لوکــس بــه تصویــب هیات‬ ‫وزیران رسیده است‪ .‬حاال اما کارشناسان می گویند‬ ‫مالیــات واحدهــای گران قیمــت و لوکــس ابــزار‬ ‫اجرایی ندارد‪ .‬خاندوزی در این زمینه گفته است‪:‬‬ ‫اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد‪،‬‬ ‫ابزاری برای وصول مالیات نداریم‪.‬‬ ‫بــه هــر ترتیب‪ ،‬ان طور کــه رئیس هیات عامل‬ ‫صندوق ملی مســکن به پایگاه خبــری وزارت راه‬ ‫و شهرســازی گفتــه اســت از ‪ ۶۶۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫مبلغ واریز شــده به حساب صندوق ملی مسکن‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬میلیــارد تومــان ان از خزانــه دولت و ســوی‬ ‫ســازمان برنامه وبودجه و نزدیک به ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از طریق بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر‬ ‫تخصیص یافته است‪ .‬رئیس هیات عامل صندوق‬ ‫ملی مسکن با تاکید بر اینکه عالوه بر رفع ایرادات‬ ‫اساســنامه مــواردی از جملــه ایین نامــه داخلــی‪،‬‬ ‫ایین نامه های استخدامی و سایر موارد در صندوق‬ ‫پیگیری و دنبال شــده و به مرحله خوبی رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در صندوق ملی مســکن هم زمان‬ ‫موضــوع اعتبارات‪ ،‬جذب منابع و ســایر موارد نیز‬ ‫پیگیری شده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تشــکیل جلســات متعــدد‬ ‫بــا شــرکت ها و ســازمان های تابعــه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی از جمله شرکت بازافرینی شهری ایران‪،‬‬ ‫شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد و ســازمان ملی‬ ‫زمیــن و مســکن بــرای اجرایــی و عملیاتی شــدن‬ ‫حمایت و تامین مالی طرح نهضت ملی مســکن‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬جلســات متعدد با شــرکت ها و‬ ‫سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی به منظور‬ ‫ایجاد هم افزایی و همگرایی طی این هفته برگزار‬ ‫شده است تا بتوانیم بخشی از منابع را در قالب‬ ‫تامین سرمایه و بازارگردانی ایجاد کنیم و بتوانیم با‬ ‫ایجــاد ارزش افزوده‪ ،‬منابعــی را برای اجرای طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن به دست اوریم‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل صندوق ملی مسکن در خصوص ایین نامه‬ ‫داخلی و ســایر ایین نامه هایی که برای شــروع به‬ ‫کار صنــدوق ملی مســکن مــورد نیاز اســت اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬طبق قانون تصویب ایین نامه های داخلی‪،‬‬ ‫مالی و مقرراتی و سایر ایین نامه ها توسط هیات‬ ‫امنا به تصویب خواهد رسید که به پیشنهاد رئیس‬ ‫هیات عامل در جلسه هیات امنا مطرح می شود‬ ‫و با تصویب هیات امنا رسمیت پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن گــزارش طبــق اساســنامه مصــوب‪،‬‬ ‫صندوق ملی مســکن با هدف ایجاد هم افزایی‪،‬‬ ‫تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی‬ ‫بخــش مســکن‪ ،‬بــا دارا بودن شــخصیت حقوقی‬ ‫مستقل‪ ،‬استقالل اداری و مالی و وابسته به وزارت‬ ‫راه و شهرســازی تشــکیل و مفاد این اساســنامه و‬ ‫قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و با‬ ‫رعایت موازین شرعی اداره می شود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه از ابتــدا عنــوان می شــد‬ ‫مالیات های حوزه مســکن و ساختمان قرار است‬ ‫به این صندوق تزریق شــود و به نوعی مهم ترین‬ ‫منبع مالی برای ان در نظر گرفته شده بود به نظر‬ ‫می رســد طــی ‪ ۱۵‬مــاه گذشــته مالیــات چندانی از‬ ‫محل منابع بخش مسکن وارد این صندوق نشده‬ ‫عمال از مالیات خانه های خالی‬ ‫اســت؛ زیرا انچه ً‬ ‫ان هــم پــس از دو ســال از تصویــب قانــون ان به‬ ‫دست امده ‪ ۲۲‬میلیارد تومان است و رقم دریافتی‬ ‫از مالیــات خان ههــای با قیمت بیــش از ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان فقط ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۷۷۵‬میلیون تومان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاونتکنولوژیفوالدمبارکهدر کنفرانستوسعه کسب وکار و تحولدیجیتالمطرح کرد‬ ‫گامبلند فوالدمبارکه در زیست بومنواوری کشور‬ ‫معــاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکــه با بیان‬ ‫اینکــه فوالد مبارکه در اکوسیســتم نواوری اســتان و‬ ‫کشور گام بلندی برداشته است‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت در‬ ‫برنامه توسعه زیست بوم نواوری‪ 3،‬سطح همکاری‬ ‫در فضایدانشگاهیو فضاهایمراکز نواوریشهری‬ ‫و صنعــت دنبــال کــرده و مشــارکت های ویــژه ای با‬ ‫دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان سراسر کشور داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمد ناظمی هرندی‪،‬‬ ‫معــاون تکنولــوژی شــرکت فــوالد مبارکــه در اولیــن‬ ‫کنفرانــس بین المللــی توســعه کس ـب وکار و تحول‬ ‫دیجیتــال (‪ )ICBD‬اظهــار کرد‪ :‬توســعه کس ـب وکار‬ ‫و تحــول دیجیتــال موضوعــی جــدی و ترکیبــی از‬ ‫حوزه های دانش و توسعه در سطح جهانی است و‬ ‫در زندگی روزمره بشر اثرگذار است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نــگاه و رویکــرد شــرکت فوالد‬ ‫مبارکهبهتحولدیجیتالافزود‪:‬اینکنفرانسفرصت‬ ‫مغتنمی برای باز شــدن پنجره ای جهت شناســایی‬ ‫فرصت ها‪ ،‬ایجاد تعامل با متخصصان حوزه تحول‬ ‫دیجیتال و کسب تجربیات صنایع مختلف در حوزه‬ ‫توسعهکسب وکار دیجیتالاست‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به‬ ‫سیر تحولی صنعت طی چند قرن اخیر خاطرنشان‬ ‫مشخصا انقالب صنعتی اول‪ ،‬دوم و سوم عامل‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اصلــی تحول و جهــش در تمام زمینه ها‪ ،‬از مباحث‬ ‫مکانیزهشدنو حضور صنعتبرقتاظهور کامپیوتر‬ ‫و اتوماســیون اســت و انچــه امــروز به عنــوان تحول‬ ‫دیجیتال شناخته می شود ناشی از حضور اینترنت و‬ ‫ویژگی های همراه ان است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به مفاهیم صنعت چهــارم اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬بــا مطــرح شــدن مفهــوم صنعــت چهــارم‬ ‫عمدتانگاه هابهسمتبعدفنی‬ ‫به صورتعمومی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ایــن موضوع حرکت کرده و تمرکز بر حوزه صنعت‬ ‫اســت؛ امــا واقعیت این اســت کــه انقالب صنعتی‬ ‫چهارم تمامی شئون زندگی انسان را با سرعت زیادی‬ ‫دچار تغییر کردهاست‪.‬‬ ‫ناظمیهرندیبااشارهبهصنعتچهارمو پیامد‬ ‫ان تحــت عنوان مفهوم «جامعه پنجــم» بیان کرد‪:‬‬ ‫جامعه پنجم مفهومی اســت که در حوزه صنعت‬ ‫چهارم در دنیا مطرح شده و عامل اصلی ان تحول‬ ‫دیجیتال اســت‪ .‬این مفهوم دارای منافع اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و تاثیراتی اســت که رفاه عمومی مردم را‬ ‫شاملمی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه «انسان محوری»‪« ،‬پایداری» و‬ ‫«تاب اوری»‪،‬مولفه ها‪،‬عناصر کلیدیوپیامدصنعت‬ ‫چهارم است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت چهارم در ژاپن با مفهوم‬ ‫جامعهپنجمشناختهمی شودو اینموضوعیاست‬ ‫کــه مــا ان را در شــرکت فــوالد مبارکه به عنــوان یک‬ ‫حرکت پایدار در همه شئون دنبال می کنیم؛ چراکه‬ ‫ناشــی از توســعه کس ـب وکار در پیرامون ما خواهد‬ ‫بود‪ .‬معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره‬ ‫بــه ‪ 2‬مفهوم کلیــدی «تحول دیجیتــال» و «اقتصاد‬ ‫دیجیتال» تصریح کرد‪ :‬تحول دیجیتال یک مفهوم‬ ‫فنی‪،‬فناورانهو تکنولوژیکنیست‪،‬بلکهیکمفهوم‬ ‫در حوزه های استراتژی‪ ،‬رهبری و شیوه تفکر به شمار‬ ‫می اید و از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی عنوان داشــت‪ :‬در تحول دیجیتال به دنبال‬ ‫توسعه نقش اتوماسیون در سازمان ها نیستیم‪ ،‬بلکه‬ ‫بــه دنبــال یــک تحــول بنیادیــن در مجموع ـه ای از‬ ‫فعالیت ها‪،‬فرایندها‪،‬شایستگی هاو حتیمدل های‬ ‫کسب وکار هستیم و همچنین می کوشیم به توسعه‬ ‫نواوری و خلق ارزش بیشــتر برای ذی نفعان دســت‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫ناظمــی هرندی با اشــاره به نگاه شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه بــه تحول دیجیتــال تاکید کــرد‪ :‬در حقیقت‬ ‫تحــول دیجیتال به عنوان یک ابزار پدیــد امده تا در‬ ‫کسب وکارها سهولت ایجاد گردد و همه ذی نفعان‬ ‫ان کسب وکارها از ان منتفع شوند و این امر منجر به‬ ‫حلمسائلسازمان هاشود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه فــوالد مبارکه تحول دیجیتال‬ ‫را صرفــا در حــوزه فرایندهــای فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات یا اتوماســیون ســازمانی دنبــال نمی کند‪،‬‬ ‫بلکه به همه الیه های این مفهوم توجه دارد‪ ،‬بیان‬ ‫داشــت‪ :‬الیه هایی همچــون زیرســاخت ها‪ ،‬رهبری‬ ‫تهــا‪ ،‬فرایندها‪ ،‬ســاختارها‪،‬‬ ‫ســازمان‪ ،‬رهبــری قابلی ‬ ‫مدل های درامدی و فرهنگ حاکم بر ســازمان برای‬ ‫کارکرد افراد ازجمله الیه های مختلف مفهوم تحول‬ ‫دیجیتالاست‪.‬‬ ‫معــاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکــه با بیان‬ ‫اینکــه مشــتری به عنــوان ذی نفع اصلــی بنگاه های‬ ‫اقتصــادی بایــد در همــه ابعــاد ازجملــه دریافــت‬ ‫محصول باکیفیت و ارزان منتفع شــود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬وقتی به شــمول مفهوم تحــول دیجیتال‪ ،‬فراتر‬ ‫از فرایندهای فناوری اطالعات و ارتباطات بنگریم‪،‬‬ ‫ابزارهایمتنوعینیز شکلخواهندگرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجموعه ای از ابزارها و فناوری ها‬ ‫به همراه مفهوم تحول دیجیتال شــکل می گیرد که‬ ‫سازمان ها باید همه این ابزارها را به خدمت بگیرند؛‬ ‫چراکــه ایــن ابزارها در حقیقــت فرصت هایی برای‬ ‫تحققتحولدیجیتالهستندکهاکوسیستمدانشیو‬ ‫نواوری به ان ها کمک شایانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫ناظمی هرندی با اشــاره به موضوع فناوری های‬ ‫نوظهور گفت‪ :‬تحول دیجیتال به عنوان یک هدف‪،‬‬ ‫بــه این مفهوم نیســت کــه در قالب یــک پارامتر در‬ ‫نشــان تجاری از ان استفاده کنیم‪ ،‬بلکه ناچاریم به‬ ‫دنبالتحولدیجیتالبرویم‪.‬تحولدیجیتالمی تواند‬ ‫تهدیدکننــده ‪ 3‬محرک اصلــی بنگاه های صنعتی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تغییــرات و تحوالت مبتنی بر دیجیتال‪،‬‬ ‫موضوعــات زیس ـت محیطی و اقتصاد چرخشــی و‬ ‫تحوالتتکنولوژیباشد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به تحوالت تکنولــوژی و تغییرات‬ ‫دائما‬ ‫دائمــی ان ها اضافه کرد‪ :‬شــرکت های پیشــرو ً‬ ‫یهــای خــود هســتند تــا‬ ‫درحال توســعه تکنولوژ ‬ ‫تتــر و مطابــق انتظار‬ ‫محصــوالت ارزا نتــر‪ ،‬باکیفی ‬ ‫مشــتری تولید کنند تا منجر به رضایت انان شــوند‪.‬‬ ‫حرکت در مسیر تحول دیجیتال منجر به بهره وری‪،‬‬ ‫چابکــی و سفارشــی عمــل کــردن در مقابــل کلیــه‬ ‫ذی نفعانازجملهمشتریانخواهدشد‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره‬ ‫بــه مفهوم اقتصــاد دیجیتــال ابــراز داشــت‪ :‬مفهوم‬ ‫اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای جدیدی که امروزه‬ ‫شــکل گرفته از اهمیت زیادی برخوردار اســت و در‬ ‫ایــن میان فــوالد مبارکه به عنــوان صنعتی مبتنی بر‬ ‫یــک ســخت افزار مشــخص‪ ،‬نســبت بــه بســیاری از‬ ‫کسب وکارهای دیگر‪ ،‬نیازمند سرمایه گذاری بیشتری‬ ‫قطعا اشتغال زایی بیشــتری را در کشور در‬ ‫است که ً‬ ‫پــی دارد‪ .‬وی بــا بیان اینکه کس ـب وکارها در دنیای‬ ‫امروز دچار تغییرات فراوانی شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه به موضوع کس ـب وکار دیجیتــال توجه ویژه‬ ‫تهــای کس ـب وکار به ویــژه‬ ‫دارد و بــه دنبــال فرص ‬ ‫کسب وکارهای مبتنی بر تحوالت دیجیتال و اقتصاد‬ ‫دیجیتالاست‪.‬‬ ‫ناظمیهرندیباتاکیدبر اهمیتنقشداده هاو‬ ‫نگاه دانشی و تخصصی در کسب وکارهای دیجیتال‬ ‫افزود‪ :‬تعامالتی که انسان ها با یکدیگر و همچنین‬ ‫با تکنولوژی دیجیتال دارند به مکان فیزیکی و زمان‬ ‫مشــخصی وابسته نیســت؛ همان طور که در فوالد‬ ‫مبارکــه به دلیــل پراکندگــی فضاهای فیزیکــی مراکز‬ ‫خدماتی‪ ،‬برای فروش محصوالت به یک نگاه متغیر‬ ‫نیازمندیــم‪ .‬وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬در یک‬ ‫کسب وکار کوچک‪ ،‬اما مبتنی بر دیجیتال‪ ،‬می توان‬ ‫کلیه تعامالت ازجمله تعامل انسان با تکنولوژی را از‬ ‫طریقپلتفرم هایبسیار سادهو البتهدقیقپشتیبانی‬ ‫و مدیریــت کرد‪ .‬بســیاری از چالش های موجــود در‬ ‫یتــوان با‬ ‫راهبــری مجموعه های بــزرگ صنعتی را م ‬ ‫استفاده از تحول دیجیتال اصالح کرد‪.‬‬ ‫معــاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکــه با بیان‬ ‫اینکه اقتصاد دیجیتال همچون صنعت دارای یک‬ ‫ســیر تحولــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در فــوالد مبارکــه برای‬ ‫پیاد هســازی تحــول دیجیتــال و حرکــت بــه ســمت‬ ‫کسب وکارهای دیجیتال نیازمند مهارت های ویژه ای‬ ‫هســتیم‪ .‬وی در ادامــه بــا بیــان اینکه فــوالد مبارکه‬ ‫جزو پیشتازان تحول دیجیتال است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫تغییــرات و دگرگونی های صنایع تولیــدی جهان در‬ ‫حوزه تحول دیجیتال نسبت به دیگر حوزه ها کمتر‬ ‫بوده و این امر فرصتی برای صنایعی همچون فوالد‬ ‫مبارکه محسوب می شود تا در این حوزه برنامه ریزی‬ ‫کننــد‪ .‬ناظمــی هرندی با بیــان اینکه سیســتم ‪MIS‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکــه از ســال ‪ 1370‬راه اندازی شــد‪،‬‬ ‫اذعان کرد‪ :‬دانش و تکنولوژی ساخت و تولید فوالد‬ ‫هم زمــان بــا راه انــدازی و ســاخت فــوالد مبارکــه به‬ ‫کارکنان این شــرکت منتقل شــد و همین امر یکی از‬ ‫دالیل پیشتازی فوالد مبارکه نسبت به دیگر صنایع‬ ‫کشور در حوزه تکنولوژی بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد داشــت‪ :‬فــوالد مبارکه به گون ـه ای در‬ ‫حوزه تحول دیجیتال برنامه ریزی کرده که پشتیبانی‬ ‫فرایندهای تولیدی خود از باالدســت زنجیره تولید‬ ‫فوالد تا زمان رسیدن محصوالت به دست مشتریان‬ ‫را در بستر دیجیتال محقق کند و این امر برای فوالد‬ ‫مبارکهیکفرصتبزرگمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با اشاره به بررسی‬ ‫مســیر ‪ 7‬فوالدساز بزرگ دنیا برای رسیدن به تحول‬ ‫دیجیتــال توســط این شــرکت گفــت‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫شــرکت فوالدسازی پوســکو در کره جنوبی که مثل‬ ‫فوالد مبارکه دارای زنجیره کاملی از فرایندهای تولید‬ ‫و فــروش ورق های فوالدی اســت‪ ،‬طرح دیجیتال را‬ ‫به گون ـه ای دنبال کرده که پیش از دیجیتالی شــدن‬ ‫فرایندهایتولید‪،‬نقشنیرویانسانیرا کمتر و نقش‬ ‫اینترنترابیشتر کردهاست‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر ضرورت هدایت نیروی انســانی‬ ‫از انجــام اقدامــات ســطحی بــه ســمت اقدامــات‬ ‫دانشــی بــرای تحقــق تحــول دیجیتــال ادامــه داد‪:‬‬ ‫هوشمندسازی‪ ،‬استفاده از هوش مصنوعی و ایمنی‬ ‫از دیگر سیاست های شرکت پوسکو در حوزه تحول‬ ‫دیجیتال است که می توان از ان ها الگوبرداری کرد‪.‬‬ ‫ناظمــی هرنــدی بیــان داشــت‪ :‬فــوالد مبارکه با‬ ‫ظرفیتتولیدساالنه‪10‬میلیونتنفوالد‪،‬تنهاصنعتی‬ ‫در کشور است که دارای زنجیره کاملی از تولید است‬ ‫و بهدلیلعضویتدر باشگاهفانوسدریاییجایگاه‬ ‫ویــژه ای نســبت بــه رقبــای جهانــی خــود دارد‪ .‬این‬ ‫شرکت در نقشه استراتژیک خود‪ ،‬درصدد رسیدن به‬ ‫«فوالد مبارکه در کالس جهانی» است و ره نگاشت‬ ‫تحول دیجیتال تا سال‪ 1404‬را تعریف کرده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه فــوالد مبارکه در اکوسیســتم‬ ‫نواوری اســتان و کشــور گام بلندی برداشــته اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن شــرکت در برنامــه توســعه زیس ـت بوم‬ ‫نواوری ‪ 3‬ســطح همکاری را در فضای دانشــگاهی‪،‬‬ ‫فضاهــای مراکــز نــواوری شــهری و صنعــت دنبــال‬ ‫کرده و مشــارکت های ویژه ای با دانشگاه ها و مراکز‬ ‫دانش بنیانسراسر کشور داشتهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پرواز مستقیم کیش ‪-‬دوحه‬ ‫برای جام جهانی برقرار شد‬ ‫ســخنگوی ایران ایر گفــت بلیت پــرواز کیش‪-‬دوحه‪،‬‬ ‫عــاوه بر پروازهای تهران‪-‬دوحه برای روزهایی که بازی‬ ‫ایران برگزار می شود‪ ،‬از طریق سامانه فروش ایران ایر به‬ ‫فروش می رســد‪ .‬حســام قربانعلی در گفت وگو با ایســنا‬ ‫بســایت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پــرواز کیش‪-‬دوحه‪-‬کیــش روی و ‬ ‫فــروش اینترنتــی همــا (ایران ایــر) بــه ادرس ‪ebooking.‬‬ ‫‪ iranair.com‬قــرار می گیرد و یک تعداد پرواز از فرودگاه‬ ‫امــام خمینــی (ره) تهران بــه دوحــه و از دوحه به تهران‬ ‫یشــود و‬ ‫هــم از طریق ســامانه فــروش ایران ایر واگذار م ‬ ‫عالقه مندانی که بلیت بازی های جام جهانی و هیاکارت‬ ‫و اقامت رزروشــده قطر دارند‪ ،‬می توانند از این بلیت ها‬ ‫استفاده کنند‪ .‬وی درباره قیمت بلیت پروازهای کیش به‬ ‫قطر بیان کرد‪ :‬بخشی از فروش چارتری انجام می شود و‬ ‫بخشی هم به صورت سیستمی به فروش می رسد‪ .‬قیمت‬ ‫بلیت ها برای مسیر کیش ‪-‬دوحه (مسیر رفت) از هشت‬ ‫میلیون تومان اغاز می شــود؛ در مســیرهای رفت ممکن‬ ‫اســت این قیمت باالتر و در مســیرهای برگشت ممکن‬ ‫اســت کمتر باشــد و حداقل قیمت ها سه میلیون تومان‬ ‫و باالتر اســت‪ .‬ســخنگوی شــرکت هواپیمایی جمهوری‬ ‫ت بلیت ها به تاریخی که‬ ‫اســامی ایران ادامــه داد‪ :‬قیم ‬ ‫ت را بخرنــد بســتگی دارد و‬ ‫عالقه منــدان بخواهنــد بلیــ ‬ ‫قیمت نهایی را بازار تعیین می کند‪ .‬اگر تقاضا در ان روزها‬ ‫باال باشد‪ ،‬محدوده قیمتی رفت وبرگشت ممکن است از‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تومان باالتر باشد‪ ،‬زیرا مناسبات خریدوفروش‬ ‫و رفت وبرگشــت باید به نحوی باشــد که ایرالین متضرر‬ ‫نشود‪ .‬قربانعلی درباره زمان این پروازها نیز توضیح داد‪:‬‬ ‫ما از مســیر کیــش به دوحه و فــرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫بــه دوحــه چهار پــرواز را برای روزهایی که بــازی ایران در‬ ‫جام جهانی قطر برگزار می شود‪ ،‬بارگذاری کردیم که مردم‬ ‫می توانند استفاده کنند‪ .‬البته همچنان استقبالی از خرید‬ ‫بلیت به طور مستقیم نشده است و با وجود ‪ ۲۱‬هزار نفر‬ ‫بلیتیکهبهبازی هایایراناختصاصیافته‪،‬صندلیپروازها‬ ‫خالیاستو هواپیماییهماتقاضایبلیتزیادیندارد‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته اعالم شده بود که مبدا پروازهای ایران‬ ‫به قطر برای بازی های جام جهانی به تهران‪ ،‬شــیراز‪ ،‬الر‬ ‫و المرد محدود و کیش از مبداهای پروازی حذف شده‪،‬‬ ‫اما روز گذشته اعالم شد هواپیمایی ایران ایر مسیر پروازی‬ ‫از کیــش بــه دوحــه را بــرای هــواداران تیــم ملی ایــران در‬ ‫مسابقات جام جهانی‪ ۲۰۲۲‬قطر راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫امار صدور مجوزهای‬ ‫مشاغل خانگی اعالم شد‬ ‫رئیس دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و توســعه مشاغل‬ ‫خانگی کشور از صدور ‪ ۷۰‬هزار فقرهمجوز مشاغلخانگی‬ ‫ظرف ‪ ۷‬ماه گذشــته خبر داد و گفت‪ :‬وزارت کار‪ ،‬پیشــتاز‬ ‫صدور مجوزهای مشاغل خانگی از نظر تعداد و سرعت‬ ‫صــدور در بین ســایر وزارتخانه هاســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫در حال حاضر اشتغال خانگی یکی از راه های موثر برای‬ ‫اشتغال زاییدر بسیاریاز کشورهابهشمار می رودوبهمنبع‬ ‫مهمی برای درامد افراد و خانوارها تبدیل شده است؛ افراد‬ ‫با کار در خانه در کنار دیگر اعضا عالوه بر افزایش سطح‬ ‫درامد و توسعه کسب وکار خود به افزایش رفاه و اقتصاد‬ ‫خانواده نیز کمک می کنند‪ .‬امارها حاکی از ان است که‪۱۵‬‬ ‫تا‪ ۲۳‬درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته متعلق به‬ ‫مشاغل خانگی است درحالی که این رقم در ایران بین‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬درصد براورد می شود‪ .‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در دولتسیزدهم ‪،‬در راستایتوسعهوتقویتهرچهبیشتر‬ ‫مشاغل خانگی مدت زمان صدور مجوزهای فعالیت این‬ ‫دسته مشاغل را به سه روز کاهش داده تا ضمن رفع موانع‬ ‫تولیددر بخشاشتغالخانگی‪،‬متقاضیان کسب وکارهای‬ ‫خانگیباانگیزهبیشتر بهاینحوزهورودکنند‪.‬ازیتاهمتیان‬ ‫رئیسدبیرخانهستادساماندهیوتوسعهمشاغلخانگی‬‫کشــور‪ ،‬در این راســتا از صدور بیش از ‪ ۷۰‬هزار فقره مجوز‬ ‫مشــاغل خانگی طی‪ ۸‬ماه گذشــته خبر داده و می گوید‪:‬‬ ‫از زمان شــروع فرایند تســهیلگری صدور مجوزها در حوزه‬ ‫مشاغل خانگی‪ ۱۲۸ ،‬هزار و ‪ ۵۱۵‬فقره مجوز صادر شده‬ ‫است و بر اساس گزارش هیات مقررات زدایی در بازه زمانی‬ ‫ششمفروردین‪ ۱۴۰۱‬تاپنجابان‪،۱۴۰۱‬بیشاز ‪ ۷۰‬هزار فقره‬ ‫مجوز صادر کرده ایم‪ ،‬لذا می توانیم ادعا کنیم که وزارت کار‬ ‫پیشــتاز در صدور مجوز مشــاغل خانگی از نظر تعداد و‬ ‫سرعت صدور در بین سایر وزارتخانه هاست‪ .‬وی با اشاره‬ ‫بهاینکهاز ‪ ۲۸‬بهمن‪ ۱۴۰۰‬مجوزهایرشته هایثبتمحور‬ ‫(انی) از درگاه ملی مجوزهای کســب وکار صادر شــده اند‪،‬‬ ‫می گوید‪:‬بیشترینحجممجوز بااختالفحداکثریاز بقیه‬ ‫دستگاه هایصادرکنندهمجوز مشاغلخانگیصادر شده‬ ‫و در این زمینه رتبه اول را کسب کرده ایم و برای اولین بار‬ ‫در خصــوص صدور مجوزهای کســب وکار‪ ،‬مجــوز انی در‬ ‫حوزه مشاغل خانگی صادر شده است‪ .‬ان طور که رئیس‬ ‫دبیرخانهستادساماندهیو توسعهمشاغلخانگی کشور‬ ‫گفته‪ ،‬از هفته اول ابان ماه سامانه جدید مشاغل خانگی‬ ‫به صورتنسخه ازمایشی در حال طی کردن فرایند تست‬ ‫نهایی است و در حال حاضر صدور مجوز انی متقاضیان‬ ‫مســتقل‪ ،‬از طریــق ســایت درگاه ملــی مجوزهــا صــورت‬ ‫می پذیــرد‪ .‬همتیان‪ ،‬پیش تــر از رشــد ‪ ۵۴‬درصدی تعداد‬ ‫رشــته های شغلی مشاغل خانگی در کشــور خبر داده و‬ ‫گفته بــود‪ :‬تعداد رشــته های مصوب مشــاغل خانگی از‬ ‫ش یافته و تالش می کنیم‬ ‫‪ ۳۳۵‬رشته به ‪ ۵۱۵‬رشته افزای ‬ ‫تعداد رشــته های مشاغل و کسب وکارهای خانگی را به‬ ‫تعداد بیشــتر از ایــن نیز افزایش دهیم‪ .‬دبیرخانه ســتاد‬ ‫ســاماندهی و توسعه مشــاغل خانگی در دور جدید در‬ ‫تالش است تا نگاه تک بعدی و سنتی به توسعه مشاغل‬ ‫خانگیاز بینبرودو بستر حضور همه گروه هااعماز زنان‬ ‫به ویژه زنان خانه دار‪ ،‬مردان‪ ،‬جوانان و دانش اموختگان‬ ‫دانشگاهیبرایورودبهحوزهمشاغلخانگیفراهمشود‪.‬‬ ‫همچنین رویکرد جدید بر این مبنا استوار است که سهم‬ ‫مشــاغل خانگی به ســه درصد فعلی در اقتصاد محدود‬ ‫نشود و به نقطه مطلوب از تولید ناخالص داخلی در این‬ ‫خصوصدستیابیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫بهره برداری ازمایشی‬ ‫از پروژه احداث پست‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولت شهرک‬ ‫صنعتی دامغان‬ ‫مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای ســمنان از برق‬ ‫دارشــدن‪ ،‬راه انــدازی و بهر هبــرداری ازمایشــی پــروژه‬ ‫احداث پســت ‪ ۶۳‬کیلوولت شــهرک صنعتــی دامغان‬ ‫بــا اعتباری بالــغ ‪ ۱۲۵۰۰۰۰‬میلیون ریال خبر داد‪ .‬مجید‬ ‫وفایی با اشــاره به اینکه پســت ‪ ۶۳‬کیلوولت شــهرک‬ ‫صنعتی دامغان با هدف تامین برق مصرفی موردنیاز‬ ‫شــهرک صنعتــی دامغان برنامه ریــزی و احداث شــده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬احــداث ایــن پســت ضمــن تامیــن برق‬ ‫شــهرک صنعتــی مذکــور و پشــتیبانی از مصــارف بــرق‬ ‫خانگــی‪ ،‬موجــب افزایــش قابلیــت مانــور و افزایــش‬ ‫قابلیت اطمینان در شبکه فوق توزیع و توزیع منطقه‬ ‫نیز می گردد‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان‬ ‫با اشاره به تامین بخش عمده تجهیزات و سیستم های‬ ‫پــروژه از داخــل کشــور و بــه روز بــودن سیســتم های‬ ‫حفاظــت و کنتــرل به کار رفتــه در این پــروژه افزود‪ :‬با‬ ‫هدف کاهش هزینه های نیروی انسانی و ارتقاء سطح‬ ‫فنــی در عملکــرد اپراتــوری‪ ،‬ایــن پروژه قابلیــت بدون‬ ‫اپراتور بودن (‪ )Unmanned‬را داشته و عملیات پایش‬ ‫شبکه و انجام فرامین از راه دور نیز از دیگر مزایای فنی‬ ‫این پست است که زمینه بهره برداری موثرتر از پست‬ ‫در شرایط بحران را فراهم خواهد نمود‪.‬‬ ‫انشعاب اب بیش از ‪٩٠٠٠‬‬ ‫خانوار بد مصرف تهرانی‬ ‫قطع شد‬ ‫معاونت امور مشترکین ابفای استان تهران گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای مهرماه تاکنون انشعاب اب ‪ ٩٣٠٠‬خانوار بد‬ ‫مصرف به طور موقت قطع شــده اســت‪ .‬ســید رســول‬ ‫باقری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه الگوی مصرف‬ ‫ماهانــه اب در تهــران ‪ ۱۴‬مترمکعــب بــرای هر خانوار‬ ‫(حدود ‪ 3.5‬نفر) تعیین شده‪ ،‬اما این عدد هم اکنون‬ ‫حــدود ‪ ۲۲۰‬لیتــر بــوده که ‪ ۸۰‬لیتر بیش از الگو اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬تنها ‪ ۳۷‬درصــد خانوارهای تهرانی الگوی‬ ‫مصرف اب را رعایت می کنند و ســایر مصرف کنندگان‬ ‫ف و بد مصــرف قــرار دارند‪ .‬وی‬ ‫در گرو ههــای پرمصــر ‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه از ابتدای مهرماه برای مشــترکان بد‬ ‫مصــرف ‪ -‬یعنی مشــترکانی کــه بیــش از دو برابر الگو‬ ‫مصــرف می کننــد ‪ -‬محدودیت هایــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پس از اعالم تذکر‪ ،‬در صورت‬ ‫عدم رعایت‪ ،‬نسبت به قطع اب این دسته از مشترکان‬ ‫اقــدام می کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه به طور عمده ابیاری‬ ‫باغچــه‪ ،‬شست وشــوی معابــر و پارکینــگ یا پــر کردن‬ ‫اســتخر با اب شــرب از مصادیق بدمصرفی مشــترکان‬ ‫بــد مصرف اســت‪ ،‬گفت‪ :‬قانون این اجــازه را می دهد‬ ‫مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند نسبت‬ ‫به قطع انشعاب ان ها اقدام و یا اینکه تعرفه مشترکان‬ ‫بد مصرف به صورت غیر یارانه ای محاسبه شود‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه نسبت به این موضوع با جدیت اقدام‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت منابع ابی تهران مطلوب‬ ‫نیست و نباید اجازه مصرف بیش ازاندازه داده شود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت پاالیش گاز‬ ‫کشور در استانه زمستان‬ ‫سرپرســت شــرکت نفــت و گاز پــارس از‬ ‫بهره برداری دومین ردیف شیرین ســازی پاالیشگاه‬ ‫فــاز ‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی در ســوم ابــان مــاه امســال‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬مجمــوع ظرفیــت پاالیشــی این‬ ‫فــاز بــا بهر هبــرداری از ایــن ردیــف بــه ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز رسید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫بیش از نیمی از ذخایر نفت خام جهان تاکنون‬ ‫برداشــت شــده و پس از ‪ ۱۱۰‬ســال ایران تنها کمی‬ ‫کســوم ذخایر نفت خود را برداشــت‬ ‫بیشــتر از ی ‬ ‫کرده‪ ،‬به عبارت دیگر ایران در طول نیم قرن گذشته‬ ‫روزانه به طور میانگین نتوانسته بیشتر از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫بشکه نفت تولید داشته باشد و این در شرایطی‬ ‫یشــود تــا ‪ ۳۰‬ســال اینده‬ ‫اســت کــه پیش بینــی م ‬ ‫تقاضای نفت خام کاهش یابد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۱۰‬ســال از تولیــد‬ ‫نفت و گاز در ایران می گذرد و در این سال ها این‬ ‫صنعــت با فراز و نشــیب های زیادی همــراه بوده‬ ‫اســت‪ ،‬بــر اســاس تازه ترین گــزارش اماری ســاالنه‬ ‫شرکت بی پی‪ ،‬ایران در سال ‪ ۲۰۲۲‬با ‪ ۱۵۶‬میلیارد‬ ‫بشــکه نفت درجــا (‪ ۹‬درصد منابــع نفت جهان)‬ ‫پس از ونزوئال‪ ،‬عربســتان و کانادا مقام چهارمین‬ ‫دارنــده ذخایــر نفــت جهان را به خــود اختصاص‬ ‫داده‪ ،‬اما با تولید هشت درصد نفت خام جهان‪،‬‬ ‫ایــران مقام هشــتم در بخش تولیدکننــدگان را به‬ ‫خود تخصیص داده است‪.‬‬ ‫بــر اســاس بعضــی از نمودارهــای موجــود در‬ ‫امارهــای موسس ـه های اینده پژوهی شــرکت های‬ ‫یپــی‬ ‫بــزرگ جهــان همچــون مکنــزی‪ ،‬شــورون‪ ،‬ب ‬ ‫و توتــال تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬میــادی تقاضــای نفــت‬ ‫خام کاهــش خواهد یافــت‪ ،‬به عبارت دیگر ما در‬ ‫اینــده مخازنــی خواهیم داشــت کــه هیچ وقت از‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫ان ها برداشــت نخواهد شــد و متروکه م ‬ ‫شهــای اوپک‬ ‫همچنیــن بر اســاس تازه تریــن گزار ‬ ‫ســهم ســوخت های فســیلی نسبت به ســال های‬ ‫اخیــر دو درصــد کاهــش یافته اســت و ایــن روند‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۵۰‬نیمی از خودروها برقی می شوند‬ ‫نفت خام تولیدی هم اکنون‪ ۱۳‬درصد در بخش‬ ‫پتروشــیمی‪ ۳۰ ،‬درصد در بخش خانگی‪ ،‬تجاری و‬ ‫کشاورزی و ‪ ۶۰‬درصد در بخش حمل ونقل مصرف‬ ‫می شود‪،‬ازاین رو باتوجهبهرشدصنعتبرقی سازی‬ ‫در بخش حمل ونقل شــاهد کاهش مصرف نفت‬ ‫خــام در اینــده خواهیم بود‪ ،‬به طوری که بر اســاس‬ ‫پیش بینی ها تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی بیش از نیمی از‬ ‫خودروهای در حال حرکت در جهان برقی خواهند‬ ‫بــود‪ .‬همچنیــن بر اســاس تازه تریــن گــزارش اژانس‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر جهان هم اکنون سهم انرژی‬ ‫خورشیدی و بادی در جهان‪ ۱۷‬درصد است که این‬ ‫رقم در ســال ‪ ۲۰۵۰‬به ‪ ۷۰‬درصد می رســد‪ .‬استقبال‬ ‫الزاما به دلیل مسائل محیط‬ ‫جهان از انرژی های نو ً‬ ‫زیستی نیست‪ ،‬بلکه تولید انرژی های نو نسبت به‬ ‫انرژی های فســیلی سود بیشــتری برای شرکت ها و‬ ‫به ســمت ســرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها‬ ‫رفته انــد‪ ،‬ایــران نیز دراین بیــن اقداماتــی را انجام‬ ‫داده است اما باتوجه به اینکه ایران دارای منابع‬ ‫غنی سوخت های فسیلی است ان طور که باید به‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر توجه نکرده است‪.‬‬ ‫عقب ماندگی ایران در توسعه‬ ‫تجدیدپذیرها‬ ‫موسسه هایمالیجهاندارد‪،‬براینمونههم اکنون‬ ‫برای تولید یک مــگاوات برق در بخش انرژی های‬ ‫خورشــیدی تنهــا ‪ ۳۶‬دالر الزم اســت هزینه شــود‪،‬‬ ‫درحالی که این هزینه در نیروگاه های سیکل ترکیبی‬ ‫‪ ۶۰‬دالر است‪.‬‬ ‫سهم ایران از تولید گاز در جهان ‪ ۶‬درصد‬ ‫است‬ ‫رضــا دهقــان مدیــر امور توســعه و مهندســی‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران بــر این بــاور اســت که‬ ‫به هیچ عنــوان دوران نفت خام به پایان نرســیده‬ ‫و همچنــان از ایــن حامــل انــرژی اســتقبال خوبی‬ ‫یشــود‪ ،‬بر اســاس امارهای موسسه های‬ ‫در دنیا م ‬ ‫اینده پژوهی شــرکت های معتبر جهان نفت خام‬ ‫در اینــده از یــک کاالی اســتراتژیک به یک کاالی‬ ‫یشــود‪ .‬به عبارت دیگــر‪ ،‬دوران‬ ‫معمولی تبدیل م ‬ ‫طالیی و جذاب فروش نفت در حال حاضر است‬ ‫نه اینده‪.‬‬ ‫به گفته وی هم اکنون بیش از ‪ ۵۰‬درصد نفت‬ ‫دنیا در امریکا‪ ،‬روســیه‪ ،‬عربســتان‪ ،‬کانــادا و چین‬ ‫تولید می شود‪ .‬این کشورها همچون چین (تولید‬ ‫روزانه ‪ ۴.۵‬میلیون بشکه) با این روندی که نفت‬ ‫تولیــد می کننــد ســرانجام دو تــا چهار دهــه اینده‬ ‫منابــع نفتیشــان پایــان می یابد و به اعتقــاد بنده‬ ‫ب هطــور حتم برای پــس از ان‪ ،‬از هم اکنون به فکر‬ ‫ســرمایه گذاری در بخش انرژی های نو هســتند‪ .‬با‬ ‫وجــود انکه ایــران یکی از دارنــدگان اصلی منابع‬ ‫گازی اســت و در چنــد دهــه اخیــر ب هشــدت روی‬ ‫تولید ان تمرکز داشته اما هم اکنون سهم ما از تولید‬ ‫این حامل انرژی در جهان تنها ‪ ۶‬درصد است‪.‬‬ ‫تقاضای مصرف سوخت های فسیلی‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫مدیــر امــور توســعه و مهندســی شــرکت ملی‬ ‫نفــت ایران اعالم کرد‪ :‬بر اســاس تازه ترین گزارش‬ ‫بررســی امــاری ســاالنه بــی پــی‪ ،‬در ســال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میــادی اوج مصــرف گاز حداقــل دو تا ســه دهه‬ ‫پس از اوج مصرف نفت در اینده (‪ )۲۰۵۰‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬از ســوی دیگر ایران باید برای تامین مصرف‬ ‫فزاینــده داخلــی خود در ســال های اینــده به فکر‬ ‫افزایش تولید گاز طبیعی باشد‪ .‬به عبارت دیگر گاز‬ ‫یک حامل انرژی مناسب برای گذر از دوران انرژی‬ ‫فسیلی به انرژی های نو و تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫دهقــان بــا تاکید بــر اینکه تا چند دهــه اینده‬ ‫تقاضای مصرف سوخت های فسیلی به ویژه نفت‬ ‫خــام کاهش خواهد یافــت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫بایــد بر شــدت تولیــد از مخازن نفت خام ســبک‬ ‫و مشــترک بیفزایــم‪ .‬اگــر قــرار اســت در دهه های‬ ‫اینده نفت در مخازن باقی بماند و تولید نشــود‬ ‫بهتر اســت ان نفت‪ ،‬نفت گران و سنگین (هزینه‬ ‫باالی توســعه) باشد‪ .‬از سوی دیگر باید استفاده‬ ‫از روش های فناورانه در مخازن نفت و گاز‪ ،‬ایجاد‬ ‫جذابیت های ســرمایه گذاری‪ ،‬بازنگری در قوانین‬ ‫و مقررات دست و پاگیر در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫حرکت دنیا به سمت انرژ ی های جایگزین‬ ‫محمــد خطیبــی نماینــده ســابق ایــران‬ ‫در اوپــک در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬دنیــا منتظــر‬ ‫نمی مانــد کــه ســوخت های فســیلی بــه‬ ‫اتمــام برســد و بعــدازان بــه ســراغ انرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر بــرود‪ ،‬اکنــون حرکــت بــه ســمت‬ ‫یهــای جایگزیــن اغــاز شــده تــا زمانــی که‬ ‫انرژ ‬ ‫ســوخت های فســیلی پایان یافت راهی وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬انچه مسلم اســت سوخت های‬ ‫فســیلی ســوخت های پایان پذیــر هســتند‬ ‫تجدیدشــونده نیســتند به همیــن دلیــل بعــد از‬ ‫طبیعتا بســیاری از‬ ‫مدتــی بــه اتمــام می رســند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کشورها به دنبال راه های جایگزینی می روند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر انکه قبل از به اتمام رسیدن این‬ ‫سوخت ها‪ ،‬کشورها می بایست به فکر جایگزینی‬ ‫باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انرژی های تجدیدپذیر مانند‬ ‫یهــای خورشــیدی‪ ،‬بــاد و غیره کــه پایان پذیر‬ ‫انرژ ‬ ‫نیســتند مــورد اســتقبال قــرار گرفته اند و کشــورها‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی با اشــاره بــه لزوم‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر در ایــران گفت‪:‬‬ ‫توســعه انرژ ‬ ‫یهــای پــاک اقداماتی‬ ‫هرچنــد بــرای توســعه انرژ ‬ ‫در ایــران صــورت گرفتــه امــا می بایســت گام های‬ ‫جدی تری در این رابطه برداشته شود‪ ،‬ایران نباید‬ ‫صرفا متکی به انرژی های فســیلی باشــد و باید با‬ ‫ً‬ ‫سرعت بیشتری در توسعه انرژی های پاک حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خطیبــی با بیان اینکــه امکان برداشــت کامل‬ ‫از مخــازن نفتی وجود نــدارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر یک‬ ‫مخــزن کــه ‪ ۱۰۰‬واحــد نفــت در ان وجــود دارد را‬ ‫تصور کنید‪ ،‬ضریب برداشــتی کــه صورت می گیرد‬ ‫با تکنولوژی های فعلی بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد است‬ ‫یعنــی حــدود ‪ ۶۰‬یــا ‪ ۷۰‬درصــد در مخــزن باقــی‬ ‫می مانــد‪ ،‬بنابراین برای مخازن نفتی‪ ،‬دو موضوع‬ ‫یشــود یکــی میــزان قابــل برداشــت بــا‬ ‫مطــرح م ‬ ‫تکنولوژی های فعلی و دیگری نفت موجود است‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبر اینکهباتکنولوژی هایپیشرفته ای‬ ‫یشــود ایــن میــزان نیــز قابل‬ ‫کــه در اینــده ابــداع م ‬ ‫برداشــت خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد نفت چنین‬ ‫وضعیتــی وجــود دارد کــه مقــدار قابــل برداشــت‪،‬‬ ‫برداشت می شود اما حداقل نیمی از ان و در برخی‬ ‫از مخــازن تــا‪ ۷۰‬درصد در مخازن باقی می ماند که‬ ‫می توان با تکنولوژی های اتی نسبت بر برداشت ان‬ ‫نیــز اقدام کرد‪ .‬خطیبی ادامــه داد‪ :‬درهرصورت این‬ ‫مخــازن نیز پایان می یابند و بایســتی قبــل از اینکه‬ ‫این اتفاق بیفتد کشورها به فکر باشند و به سمت‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر حرکت و زمانی که این انرژی‬ ‫پایانیافتبتواننداز انرژی هایتجدیدپذیر استفاده‬ ‫کنند و این جایگزینی به تدریج صورت بگیرد‪ ،‬سبد‬ ‫انرژی می بایســت متنوع شــود و به مرور انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر سهم خود را افزایش دهند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه انجام این اقدامات نیازمند برنامه ریزی است‬ ‫و باید به مرور این اتفاق بیفتد‪ ،‬گفت‪ :‬می بایست‬ ‫به میزانی که انرژی های فسیلی از سبد انرژی خارج‬ ‫یشــوند انرژی های تجدیدپذیر جایگزین شوند‪،‬‬ ‫م ‬ ‫به نظر می رســد که اکنون بهترین زمان اســتفاده از‬ ‫یهــای فســیلی و در کنــار ان حرکت به ســمت‬ ‫انرژ ‬ ‫توسعهانرژی هایتجدیدپذیراست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتنفتمناطقمرکزیبر اهمیتبازرسیو حفاظتتاکید کرد‬ ‫مدیریتتحولو مدیریتدانشبه عنواندو عنصر ضروریبرایپیشرفت‬ ‫مدیرعاملشرکتنفتمرکزیدرنشستمشترک‬ ‫با کارکنان اداره بازرسی و حفاظت فنی بر اهمیت و‬ ‫جایگاه ویژه این اداره در اجرای اســتانداردهای الزم‬ ‫برای تامین ایمنی تجهیــزات و همکاری با مجریان‬ ‫طرح هادر شتاب بخشیاجرایپروژه هاتاکیدکرد‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از شــرکت نفت مناطق‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪405GLXI‬‬ ‫به رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 272 -67‬ج‬ ‫‪ 35‬به شماره موتور ‪ 12485228112‬و شماره شاسی ‪40400798‬‬ ‫مدل ‪ 1385‬به نام عصمت نیک پی فرزند محمدعلی به کدملی‬ ‫‪ 5759753673‬صادره از فریدن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین و کارت خودرو کامیون کشنده ‪HOWO‬‬ ‫به رنگ ابی به شماره انتظامی ایران ‪ 337 -59‬ع ‪ 16‬به‬ ‫شماره موتور ‪ WD6154707010711387‬و شماره شاسی‬ ‫‪ LZZ7CLHBX7A118011‬مدل ‪ 2007‬به نام موسی اکبریان فرزند‬ ‫عباس به شماره شناسنامه ‪ 14‬به کدملی ‪ 2269641612‬صادره از علی‬ ‫اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۵۰‬درصدیمصرفانرژی کولرهای‬ ‫ابیبافناوریجدید‬ ‫عمر نفت کی تمام می شود؟‬ ‫ناتوانی ایران در استفاده از ذخایر نفت خود‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪)1 -9 -3483‬برابر رای شماره ‪ 5010‬مورخ ‪ 1401/07/16‬به شماره کالسه ‪ 0806‬مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم مژگان روح الهی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 4805‬کدملی ‪ 1142276082‬صادره فرزند‬ ‫حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 153.14‬مترمربع پالک شماره ‪38‬‬ ‫فرعی از ‪ 173‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل‪ :‬ذیل صفحه‬ ‫‪ 5‬دفتر ‪ 356‬شماره ثبت ‪ 78469‬تمامت یکدانگ مشاع از پالک ‪ 173/38‬به نام اقای روح اهلل‬ ‫کریمی فرزند رمضان بوده که به موجب سند انتقال ‪ 53820‬دفتر ‪ 46‬خمینی شهر مقدار نیم دانگ‬ ‫مشاع به سمیرا ماهوش محمدی انتقال یافته است‪ .‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 5011‬مورخ ‪ 1401/07/16‬به شماره کالسه ‪ 0807‬مالکیت اقای‪/‬خانم سمیرا‬ ‫ماهوش محمدی به شناسنامه شماره ‪ 1130119701‬کدملی ‪ 1130119701‬صادره فرزند اکبر در‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 153.14‬مترمربع پالک شماره ‪ 38‬فرعی از‬ ‫‪ 173‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ذیل صفحه ‪ 5‬دفتر‬ ‫‪ 356‬شماره ثبت ‪ 78469‬تمامت یکدانگ مشاع از پالک ‪ 173/38‬به نام اقای روح اهلل کریمی‬ ‫فرزند رمضان بوده که به موجب سند انتقال ‪ 53820‬دفتر ‪ 46‬خمینی شهر مقدار نیم دانگ مشاع‬ ‫به مژگان روح الهی ورنوسفادرانی و به موجب سند انتقال ‪ 62426‬دفتر ‪ 46‬خمینی شهر مقدار نیم‬ ‫دانگ به سمیرا ماهوش محمدی انتقال یافته است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مرکــزی ایــران‪ ،‬مهدی حیدری در نشســت مشــترک‬ ‫با کارکنان اداره بازرسی و حفاظت فنی به مناسبت‬ ‫روز ملیکیفیتگفت‪:‬بازرسیو حفاظتفنیحامل‬ ‫پیامو خواستهمدیریتبر اجراو رعایتاستانداردها‬ ‫ونکاتایمنیاستکهتامین کنندهتولیدامناست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همــکاری ایــن اداره بــا مجریــان‬ ‫طرح ها و پروژه ها شــیوه اعمال خواســته به گونه ای‬ ‫باشد که سبب تعویق در روند اجرایی کارها نشود‬ ‫که این نگاه نظارتی و حمایتی شگرد خاص خود را‬ ‫می طلبد‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با‬ ‫تبیین شــاخص های کنترل کیفیــت (‪ )QC‬و تضمین‬ ‫کیفیــت (‪ )QA‬و حصــول نتایــج ا نهــا در مدیریت‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/08/24 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1401389‬م الف‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-3505‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی اگهی میگردد‪ .‬در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬صدور‬ ‫سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪:2‬‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به نام خانم فرشته جوانمرد نژاد فرزند عبدالعلی شماره‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت خودرو پراید به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 592 -43‬ی ‪ 91‬به شماره موتور ‪ 00626822‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412282175431‬مدل ‪ 1382‬به نام اعظم حمزه زاده قهدریجانی‬ ‫فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ‪ 1100007059‬به کدملی‬ ‫‪ 1100007059‬صادره از اصفهان (قهدریجان) مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو ام وی‬ ‫ام ‪ 530‬به رنگ قرمز متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 215 -53‬ص‬ ‫‪ 31‬به شماره موتور ‪ MVM484FFFA005550‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NATGCAVF601006198‬مدل ‪ 1391‬به نام سید علی طباطبایی‬ ‫به کدملی ‪ 1272474331‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کیفیت(‪)QM‬اظهار کرد‪:‬در کنترلکیفیتبایدکارایی‬ ‫به معنای صرف کمترین زمان و منابع مصرفی برای‬ ‫بیشترینکار مدنظر قرار گیردکهافزایشسطحکارایی‬ ‫یشــود‬ ‫به طور مســتقیم به دســت مدیــران انجام م ‬ ‫و دلیــل ارتقــای بهــره وری و کمک موثر برای نیل به‬ ‫اهدافسازمانیاست‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه‬ ‫تولیــد ســرما از جملــه در‬ ‫بررســی شــرایط بارشــی کشور‬ ‫کولرهــا می شــود کــه مصارف‬ ‫در دهه هــای اخیــر حاکــی از‬ ‫غیــر منطقــی دارنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کاهش میزان ســرانه اب برای‬ ‫اخیــرا موتورهایــی از‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مــردم در ســال های گذشــته‬ ‫ســوی تولیدکننــدگان داخلــی‬ ‫اکبر‬ ‫علی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســرانه مصرف‬ ‫تولید شــده که روی کولرهای‬ ‫محرابیان‬ ‫اب هــر ایرانــی از ‪۶۵۰۰‬‬ ‫ابــی نصــب شــده و می تواند‬ ‫مترمکعب در ســال در ســنوات گذشته‪ ،‬امروز تــا ‪ ۵۰‬درصــد مصــرف اب و بــرق را کاهــش‬ ‫بــه کمتــر از ‪ ۱۲۰۰‬مترمکعب در ســال رســیده دهــد‪ .‬محرابیــان همچنیــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی اکبر محرابیان در ایــران در منطقه ای نیمه خشــک واقع شــده‬ ‫همایــش روز ملی کیفیت اظهار کرد‪ :‬با اینکه و بررســی شــرایط بارشی کشــور در دهه های‬ ‫ایران یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع نفت اخیــر حاکــی از کاهش میزان ســرانه اب برای‬ ‫و گاز در جهــان اســت‪ ،‬امــا محدودیت ها در مردم در ســال های گذشــته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایــن عرصــه بیشــتر از نیازهای کشــور در حال این مســئله ناشــی از کاهش نــزوالت جوی و‬ ‫رشد است‪ .‬اینکه چه میزان از انرژی را صرف رشد جمعیت تقاضای بیشتر اب با توجه به‬ ‫تولید کنیم با وضع اســتاندارد می توان پاســخ توسعه اقتصاد در بخش های مختلف است‪،‬‬ ‫دقیقی به ان داد‪ .‬محرابیان در ادامه با اشاره به طوری کــه ســرانه مصــرف اب هــر ایرانی از‬ ‫بــه چالش های کمبــود منابع انــرژی در اروپا‪ ۶۵۰۰ ،‬مترمکعب در ســال در سنوات گذشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این چالش ها منجر به مسائل سیاسی‪ ،‬امــروز بــه کمتــر از ‪ ۱۲۰۰‬مترمکعــب در ســال‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی در ایــن جوامــع شــده رســیده اســت‪ .‬محرابیــان همچنیــن بــا بیــان‬ ‫اســت‪ .‬در ایــران هــم شــرایط مصــرف انــرژی اینکــه اگــر به دنبــال رضایت مــردم و ارتقای‬ ‫به گونه ای است که باید برای ان فکر اساسی کیفیت زندگی هســتیم راهی جز تولید بیشــتر‬ ‫شــود‪ .‬اقدامات مشــترک از ســوی وزارت نیرو و باکیفیت تر با اســتفاده از اب کمتر نداریم‪،‬‬ ‫و ســازمان ملــی اســتاندارد در ایــن راســتا در تاکیــد کرد که این به معنای وضع اســتاندارد‬ ‫دست اجرا است که نتیجه ان موجب کاهش و ارتقــای اســتانداردهای موجــود اســت‪ .‬بــا‬ ‫مصــرف مــازاد اب و انــرژی خواهــد شــد‪ .‬وی توجــه بــه افزایش جمعیت در کشــور‪ ،‬توجه‬ ‫مثــا در موضوع بــرق‪ ،‬بخش بــه کیفیــت و اســتانداردها می توانــد عدالت‬ ‫بــا بیــان اینکــه ً‬ ‫قابــل توجهــی از مصــرف بــرق کشــور صــرف اجتماعی را در جامعه حکم فرما کند‪.‬‬ ‫حجمابسدقشالقسنندج‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبکاهشیافت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن ایســتگاه پمپــاژ‬ ‫منطق ـه ای کردســتان گفــت‪:‬‬ ‫هــم در مــدار بهره بــرداری‬ ‫سد قشــاق ســنندج در حال‬ ‫قــرار گرفتــه کــه در شــرایط‬ ‫حاضــر ‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫بحرانــی می توانــد بــدون‬ ‫اب ذخیــره دارد کــه نســبت‬ ‫هیــچ مشــکلی اب شــرب‬ ‫ارش اریانژاد‬ ‫به مدت مشــابه سال گذشته‬ ‫شــهروندان را تامین کند‪ .‬وی‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــون مترمکعــب کمتــر‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یکی از مطالبات‬ ‫اســت‪ .‬ارش اریانــژاد در گفت وگــو بــا ایرنــا با ســنندجی ها‪ ،‬اســتفاده از اب شــرب ســالم و‬ ‫بیــان اینکــه مشــکلی بابــت تامین اب شــرب پایدار اســت که با اجرای ســامانه انتقال اب‬ ‫در ســنندج نداریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬چندیــن از ســد ازاد به تصفیه خانه های شماره یک و‬ ‫منبع پدافندی برای تامین اب شــرب ســنندج ‪ ۲‬ســنندج‪ ،‬مشــکل طعــم و بــوی بــد اب نیز‬ ‫پیش بینــی و اجــرا شــده اســت‪ .‬وی اضافــه بــه زودی برطــرف می شــود‪ .‬ســامانه انتقــال‬ ‫کرد‪ :‬ســنندج یکی از معدود شــهرهای کشــور اب ســد ازاد بــه ســنندج بــه مرحلــه پایانــی‬ ‫اســت کــه از لحــاظ برنامه هــای پدافنــدی از رســیده و اکنون در حال ازمایش اســت‪ .‬ســد‬ ‫چندیــن منبــع از ظرفیــت تامیــن اب شــرب قشــاق که در ســال ‪ ١٣۵٨‬با ظرفیت ‪۲۲۴‬‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب میلیــون مترمکعــب در ‪ ١٢‬کیلومتری ســنندج‬ ‫منطق ـه ای کردســتان افــزود‪ :‬ایســتگاه پمپــاژ به بهره برداری رسید منبع اصلی تامین کننده‬ ‫اضطــراری تیرگــران بــرای مواقــع اضطــراری اب شرب و همچنین کشاورزی سنندج است‬ ‫وارد فــاز اجرایی شــده که یــک طرح ابداعی اما با گذشــت زمان و به دنبال توســعه شهر‬ ‫و منحصربه فــرد اســت و تاکنــون در هیــچ ســنندج و روســتاهای اطــراف در کنــار عــدم‬ ‫اســتانی چنیــن طرحــی اجــرا نشــده اســت‪ .‬کنترل مناســب پساب های شــهری‪ ،‬کشاورزی‬ ‫اریانژاد یاداور شد‪ :‬پروژه دیگر که به عنوان و صنعتــی در حوضــه باال دســت ســد‪ ،‬مواد‬ ‫پدافنــدی و برای مواقع اضطراری پیش بینی مــواد مغــذی و ته نشســت در داخــل ســد‬ ‫شــده‪ ،‬احداث ایستگاه پمپاژ پل شیخ است‪ ،‬جمع و باعث تغییر طعم و بوی اب شــرب‬ ‫هر چند ســال ها این ایســتگاه پمپــاژ متروکه شــهر شــد به طوری که در حــال حاضر امکان‬ ‫بود ولی با پیگیری های مجموعه اب استان اســتفاده از اب این سد برای تامین نیازهای‬ ‫و با اعتبار جهشی که از وزارت نیرو دریافت شهری غیرممکن شده است‪.‬‬ ‫شناسنامه ‪ 415‬صادره سنندج کدملی ‪ 3731870614‬تحت پالک ‪ 268‬فرعی از یک فرعی از‬ ‫‪ 2354‬اصلی بخش ‪ 2‬سنندج به مساحت ‪ 5529‬متر مربع که مقدار ‪ ۱۹۱۰‬متر مربع ان در حریم‬ ‫رودخانه قشالق است که از نسق اقای عبدالعلی جوانمرد نژاد به ادرس سنندج روستای ساتیله‬ ‫‪ -2‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به نام اقای عطاء اهلل جوانمرد نژاد فرزند عبدالعلی‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 257‬صادره سنندج کدملی ‪ 3731751690‬تحت پالک ‪ 269‬فرعی از یک فرعی‬ ‫از ‪ 2354‬اصلی بخش ‪ 2‬سنندج به مساحت ‪ 12580‬متر مربع که مقدار ‪ 3347/68‬متر مربع ان‬ ‫در حریم رودخانه قشالق است که از نسق اقای عبدالعلی جوانمرد نژاد به ادرس سنندج روستای‬ ‫ساتیله‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/24 :‬قباد‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫منطقه ‪ 1‬سنندج ‪/2161‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3479‬برابر رای شماره ‪ 5087‬مورخ ‪ 1401/07/18‬به شماره کالسه ‪ 0418‬مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم محمدعلی جوالئی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 99‬کدملی ‪ 1754724094‬صادره فرزند فتح‬ ‫اله در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 247.11‬مترمربع پالک شماره ‪22‬‬ ‫فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل به موجب‬ ‫سند ‪ 235749‬مورخ ‪ 96.8.10‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/08/24 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1401302‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‪22/8365‬‬ ‫‪ -9-3782‬شماره نامه‪ 140185620002004486 :‬چون اقای‪/‬خانم فرزانه صالحی فرزند الیاس به‬ ‫استناد یک برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفترخانه ‪ ۵۵‬دوگنبدان رسیده است که‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به پالک ‪ ۸۳۶۵‬فرعی از ‪ 22‬اصلى واقع در قطعه یک‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پراید (هاچ بک)‬ ‫به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 963 -13‬د ‪ 94‬به شماره موتور‬ ‫‪ M13453273‬و شماره شاسی ‪ S1442282164849‬مدل ‪ 1382‬به نام احمد‬ ‫بخشی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 36635‬و کدملی ‪1281463205‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫بخش پنج دوگنبدان به نام اقای‪/‬خانم فرزانه صالحی صادر و تسلیم گردیده است‪ .‬لذا مراتب به استناد‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا‬ ‫وجود معامله سند مالکیت ‪ ۵۵۷۵۵۸‬می باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف ‪ ۱۰‬روز اعتراض خود را به‬ ‫ضمیمه اصل سند مورد معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال‬ ‫پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ‪ 1401/08/24:‬رونوشت‪ :‬ستاد محترم‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‪ .‬علیدوست یاری زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان‪ -‬از‬ ‫طرف عزت اله امیری‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-3766‬شماره نامه‪ 140185602030011368:‬خانم محترم عادل نیا نجف ابادی فرزند محمدباقر‬ ‫با نمایندگی دارالقران العظیم طبق درخواست وارده به شماره ‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۵۱۳۴‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۰۸/11‬و به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی‬ ‫است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۱۴‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی مفروز‬ ‫و مجزی شده از ‪ ۲‬واقع در قطعه ‪ ۱۱‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۳۹۷‬دفتر ‪۲۵۱‬‬ ‫امالک ذیل ثبت ‪ ۵۵۵۱۴‬بنام خانم راضیه سادات مرتضوی فرزند علی ثبت و سند مالکیت به شماره‬ ‫چاپی‪ ۷۷۵۹۸۵‬صادر و تسلیم گردیده و سپس به موجب سند قطعی شماره‪ ۴۳۶۲‬مورخ‪1392/۱۲/25‬‬ ‫دفترخانه اسناد رسمی شماره‪ ۳۴۳‬نجف اباد به خانم محترم عادل نیا نجف ابادی فرزند محمدباقر انتقال‬ ‫گردیده است و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا ازبین رفتن‪ :‬در اثر جا به جایی‬ ‫مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این‬ ‫اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده‬ ‫(‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم‬ ‫نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/24 :‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نجف اباد ‪/1408764‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سمند ‪ LXXU7‬به رنگ‬ ‫زرد روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 494 -72‬ع ‪ 52‬به شماره موتور‬ ‫‪ 124K1666535‬و شماره شاسی ‪ NAAC91CE9MF848051‬مدل ‪1400‬‬ ‫به نام کامبیز رمضانی مطلق فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ‪ 35‬به کدملی‬ ‫‪ 2065127341‬صادره از بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تشکیلبانکاطالعاتیمدیران‬ ‫شهری کرج‬ ‫رئیــس مرکــز پژوهــش و‬ ‫مدیران شایسته باید از الگویی‬ ‫مطالعــات راهبــردی شــورای‬ ‫جامــع و بومی مدیــران پیروی‬ ‫اسالمی شهر کرج با بیان اینکه‬ ‫کند‪.‬اســدیان تاکید کــرد‪ :‬بر این‬ ‫شایستهگزینیمدیرانبهعنوان‬ ‫اساس فقدان الگوی شایستگی‬ ‫یکی از مسائل اصلی شهرداری‬ ‫مناســب یکــی از دغدغــه های‬ ‫اسدیان‬ ‫محمد‬ ‫در‬ ‫کــرج مطــرح اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اســت که بــه فرایند انتخــاب و‬ ‫راســتای فراینــد کلــی دبیرخانه‬ ‫انتصاب مدیران مناسب اسیب‬ ‫شایســته گزینی و احصاء و شناسایی توانمندی می رســاند‪.‬عضو شــورای اســامی شــهر کرج به‬ ‫هــای مدیــران مجموعــه مدیریــت شــهری کرج مدل شایستگی جامع و قابل بومی سازی اشاره‬ ‫بانک اطالعاتی مدیران شــهری با تعیین دقیق و بیان کرد‪ :‬سطح فردی‪،‬سطح سازمانی و سطح‬ ‫معیارهــا و شــاخص هــا تهیــه می شــود‪.‬محمد راهبردی از ســطوح شایســته گزینی اســت که با‬ ‫اســدیان با بیان اینکــه این طــرح در دو فاز اجرا ایجاد و حفظ برتری رقابت امیز از طریق ترکیب‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬انتخــاب و انتصــاب خاصی از دانش مهارت ها‪،‬ســاختارها‪،‬راهبردها‬ ‫مدیــران شایســته یکــی از فعالیت هــای حیاتی و فرایندهــا را شــامل مــی شود‪.‬اســدیان یــاداور‬ ‫ســازمان های امروزی اســت که در تمام ســطوح شد‪ :‬توجه به حضور بانوان در سطوح مدیریتی‬ ‫تالش می کنند که بهترین گزینه را انتخاب کنند ‪،‬توجــه بــه رویکرد جــوان گرایــی مدیران‪،‬توجه‬ ‫زیرا مدیران وظیفه دارند برای نیل به اهداف مد به ارتقاء از درون پرسنل‪،‬توجه به اصل شایسته‬ ‫نظر سازمان منابع انسانی و امکانات موجود را ساالریدر انتصابات‪،‬جلوگیریاز سلیقه گراییدر‬ ‫هماهنگ کنند‪.‬رئیس مرکز پژوهش و مطالعات انتخاب و انصابات ‪ ،‬نگهداری سوابق به منظور‬ ‫راهبردی شــورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد‪ :‬ارزیابــی عملکــرد موثر مدیران و شــفاف ســازی‬ ‫سازمان های پیشرو سرمایه گذاری کالنی در این استانداردسازی فرایندانتخابو انتصابمدیران‬ ‫خصوص انجام داده اند از این رو برای مدیریت از دستورالعمل های پیشنهادی کمیته انتصابات‬ ‫موثر در زمینه اموزش ‪،‬ارزیابی عملکرد و انتصاب شهرداری کرج است‪.‬‬ ‫منطقهویژهاقتصادیپیاماراضیخودرا‬ ‫به فعاالن حوزه ارتباطات واگذار می کند‬ ‫مدیــر عامــل منطقــه ویــژه‬ ‫ایرانی نیز وجود دارد تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقتصــادی و فــرودگاه بیــن‬ ‫با تمهیدات در نظر گرفته شده‬ ‫المللــی پیــام گفت‪ :‬بخشــی از‬ ‫امکان به کار گیری اتباع خارجی‬ ‫اراضــی ایــن منطقه در راســتای‬ ‫و صــدور پروانــه اشــتغال بــرای‬ ‫توسعه شبکه ملی اطالعات و‬ ‫ایــن افــراد نیز وجــود دارد‪ .‬قنبر‬ ‫اکبر قنبر پور‬ ‫حمایت از شرکت های فناورانه‬ ‫پور در بخش دیگری از سخنان‬ ‫بــه ســرمایه گــذاران و تولیدات‬ ‫خود به شرایط واجدان شرایط‬ ‫کنندگان تجهیزات ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نوین‬ ‫تجهیــزات شــبکه و احــداث مراکــز داده واگــذار در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی‬ ‫می شــود‪ .‬اکبر قنبر پور با بیان اینکه هم اکنون پیام اشــاره کرد وگفت‪ :‬ارایه درخواست سرمایه‬ ‫فــاز چهــارم این منطقه با وســعتی بالغ بــر ‪ ۱۶۵‬گــذاری و گــزارش طرح توجیهــی‪ ،‬دارای شــرایط‬ ‫هکتار در مرحله اماده ســازی زیر ســاخت ها و احــراز صالحیت فنی و اقتصادی و شــرایط رده‬ ‫واگذاری به صنایع است افزود‪ :‬با توجه به اینکه سه محیط زیســتی‪ ،‬صنایع غیر االینده و سبز از‬ ‫مالکیت این منطقه متعلق به وزارت ارتباطات جملهاینشرایطاست‪.‬ویبابیاناینکهباتوجه‬ ‫و فناوری اطالعات است این موضوع می تواند بــه محدودیت زمیــن برای واگــذاری‪ ،‬اولویت با‬ ‫به عنوان نقطه اتکایی برای شرکت ها‪ ،‬صنایع شــرکت هایی اســت که اطالعات درخواستی را‬ ‫و بنــگاه های اقتصادی باشــد کــه در حوزه های به دقت تکمیل و در زمان مقرر ارایه نماید بیان‬ ‫فناوری و ارایه محصوالت در این حوزه فعالیت داشت‪ :‬متقاضیان واجد شرایط تولید تجهیزات‬ ‫می کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر همین اســاس این ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مــی بایســت از‬ ‫شرکتدر نظر داردتادر چارچوبقوانینمناطق تاریخ بیست و دوم ابان تا پانزده اذر ماه ضمن‬ ‫ویژه اقتصادی و در راســتای توســعه شبکه ملی مراجعهبهسایت‪ www.payamaviation.ir‬فرم‬ ‫اطالعــات ‪ ،‬بخشــی از اراضــی خود را با شــرایط هایمربوطهراتکمیلو ثبتنمایند‪.‬عالقمندان‬ ‫ویــژه و در قالب قراردادهای اجاره ‪ ۲۵‬ســاله به مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا‬ ‫ســرمایه گــذاران و تولید کننــدگان در این بخش شــماره تماس های ‪۰۲۶۳۳۲۶۶۰۲۷‬و یا شماره‬ ‫واگذار نماید‪ .‬رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ‪۰۹۱۲۵۶۶۷۲۶۱‬اداره کل جــذب و حمایــت از‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه‬ ‫بابیاناینکهظرفیتسرمایهگذاریبرایاتباعغیر بینالمللیپیامتماسحاصلنمایند‪.‬‬ ‫مشارکتمردم‬ ‫ضامنبقاو حفظمنابعطبیعی‬ ‫سارا رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫‪ ،‬یاداورشــد بــا توجــه بــه‬ ‫مدیــر کل منابــع طبیعــی و‬ ‫گســتردگی عرصه های منابع‬ ‫ابخیــزداری خراســان رضــوی‬ ‫طبیعی اســتان ‪ ،‬لزوم ا گاهی‬ ‫گفــت ‪:‬موضــوع مشــارکت‬ ‫بخشــی بــه انــان بــا هــدف‬ ‫مــردم در حفــظ ‪ ،‬احیــاء و‬ ‫حفــظ و حراســت و بهــره‬ ‫محسن فنودی‬ ‫توســعه منابــع طبیعــی از‬ ‫بــرداری بهینــه از ایــن عرصه‬ ‫الویــت هــای ایــن اداره کل‬ ‫هــا امــوزش هــای مســتمر‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫جهــت متولیــان ترویــج و روابــط عمومــی‬ ‫محســن فنــودی در مرکــز امــوزش شــهید ضروری است ‪ .‬در ادامه رئیس اداره اموزش‬ ‫غفــاری مشــهد ودر جمــع مســئولین روابــط ‪ ،‬ترویــج و مشــارکتهای مردمــی اداره کل‬ ‫عمومی شهرســتانهای استان ‪ ،‬افزود‪ :‬اموزش منابــع طبیعی وابخیــزداری خراســان رضوی‬ ‫رابطیــن ترویج و روابط عمومی شهرســتانها و برگــزار کننــده ایــن کارگاه اموزشــی گفــت‪:‬‬ ‫و بخــش هــای اجرایی اداره کل در راســتای در ایــن کارگاه اموزشــی ترویجــی دو روزه‬ ‫ارتقــاء بخشــیدن بــه مشــارکت مــردم بــرای بیــش از ‪ 50‬نفــر فراگیــر حضــور داشــتند و با‬ ‫ساکنین در حوزه های ابخیز و روستانشینان فنون جذب مشــارکت مــردم بصورت عملی‬ ‫از الویــت هــای اموزشــی ما می باشــد و این و کارگاهی اشــنا شدند‪ .‬اعظم مالیی افزود‪:‬‬ ‫امر به طور مستمر ادامه خواهد یافت ‪.‬‬ ‫از ابتدای سالجاری تاکنون ‪ 9‬کارگاه اموزشی‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت توسعه ارتباطات ویــژه همــکاران در حــوزه منابــع طبیعــی در‬ ‫مروجیــن منابــع طبیعــی با مردم روســتاها و سطح استان برگزار شده که بیش از ‪ 550‬نفر‬ ‫بهــره بــرداران از عرصــه های منابــع طبیعی فراگیر اموزش دیده اند‪.‬‬ ‫وزیر کشور حکمشهردار کرج‬ ‫راامضا کرد‬ ‫مهرداد کیانی‪ ،‬منتخب شــورای شــهر کرج‬ ‫بــرای تصــدی کرســی مدیریــت شــهری ایــن‬ ‫کالنشــهر موفــق شــد حکــم خــود را از وزیــر‬ ‫کشور دریافت کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس ‪ ،‬وزیــر کشــور حکــم‬ ‫شهردار کالنشهر کرج را امضا کرد که به شرح‬ ‫ذیل استعمار ایزدیار‪ ،‬سخنگوی شورای شهر‪،‬‬ ‫روز گذشــته طــی مصاحبــه ای در خصــوص‬ ‫علت تاخیر تایید حکم شــهردار کرج‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پرونــده تاییــد حکــم شــهردار کــرج در کمیته‬ ‫فنــی وزارت کشــور در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫ایزدیار در این خصوص گفته بود که به زودی‬ ‫حکم نهایی صادر خواهد شد و طبق اخرین‬ ‫اخبــار واصلــه از وزارت کشــور و پیگیری های‬ ‫صورت گرفته در این خصوص مشکلی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫در نشست خبری سی امین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران مطرح شد؛‬ ‫‪5‬‬ ‫برگزاری ‪ 1401‬رویداد در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی‬ ‫ائین افتتاحیه ســی امین هفته کتاب جمهوری‬ ‫اسالمیایرانباحضورمدیرکلکتابخانههایعمومی‬ ‫خراســان رضوی‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراسان رضوی و دبیر ستاد برگزاری سی امین هفته‬ ‫کتاب‪ ،‬رئیس حوزه هنری انقالب اســامی خراســان‬ ‫رضوی‪،‬رئیسبسیجرسانهخراسانرضویو باحضور‬ ‫جمعی از اصحاب رســانه در کتابخانه مرکزی امام‬ ‫خمینی(قدسسره)مشهدمقدسبرگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی‬ ‫ضمــن گرامیداشــت ســی امیــن دوره هفتــه کتــاب‬ ‫جمهوری اســامی ایران با اشاره به اهمیت توسعه‬ ‫فضاهایکتابخانهایدر جامعه‪،‬گفت‪:‬بر هیچکس‬ ‫پوشیدهنیستکهترویجفرهنگکتابو کتابخوانی‬ ‫باعــث رشــد فرهنــگ عمومــی و افزایــش دانایی و‬ ‫اگاهــی در جامعــه می شــود و این امر نیز منتج به‬ ‫کاهش بســیاری از معضالت و مشکالت اجتماعی‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫حجتاالسالمو المسلمینعلیاکبر سبزیان‪ ،‬با‬ ‫بیاناینکهنسبترشدفضاهایکتابخانهاینسبت‬ ‫سالقبل‪%104‬افزایشداشتهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬تابه‬ ‫امروز‪7‬کتابخانهسیاردرشهرستانهایکاشمر‪،‬مشهد‪،‬‬ ‫چناران‪،‬تایبادوباخرز در حالارائهخدماتکتابخانه‬ ‫ای به اقصی نقاط استان هستند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫تعداد‪ 27‬شهر در استان فاقد کتابخانه هستند‪ ،‬در‬ ‫نظر داریم تا پایان سال‪ 6‬کتابخانه سیار دیگر نیز در‬ ‫شهرستانهایطرقبهشاندیز‪،‬تایباد‪،‬قوچانو مشهد‬ ‫به ناوگان کتابخانه های عمومی در راستای اجرای‬ ‫عدالت فرهنگی و اجتماعی در مناطق کم برخوردار‬ ‫و دورافتادهراهاندازینمائیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تا پایان سال کتابخانه های‬ ‫مرحوممحسنقاسمیکردیانیدر شهرستانباخرز‪،‬‬ ‫سیار پیکدانایی‪ 11‬و‪ 12‬در شهرستانطرقبهشاندیز‪،‬‬ ‫ســیار پیک دانایی ‪ 8‬و ‪ 9‬در شهرستان مشهد‪ ،‬سیار‬ ‫پیــک دانایــی‪ 13‬در شهرســتان تایبــاد‪ ،‬ســیار پیک‬ ‫دانایی‪10‬در شهرستانقوچاننیز افتتاحخواهندشد‪.‬‬ ‫همچنیندر خصوصتجهیزاتنیز بالغبر‪910‬میلیون‬ ‫ریال و در ســایر موارد بالغ بر ‪ 2‬میلیارد ریال توســط‬ ‫خیرینخریداریو اهداشدهاست‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬تا ابانماه ســال‪ 1400‬بالغ بر ‪3‬‬ ‫میلیون و ‪ 325‬هزار نسخه منابع در کتابخانه های‬ ‫عمومی استان وجود داشت که در ابانماه ‪ 1401‬این‬ ‫منابــع بالــغ بر ‪3‬میلیون و ‪ 397‬هزار نســخه رســید‬ ‫کــه نشــان از رشــد‪ 102‬درصــدی در ایــن حــوزه دارد‪.‬‬ ‫همچنین تعداد منابع اهدایی تا ابانماه ســال ‪1400‬‬ ‫بالغ بر ‪ 73‬هزار نسخه بوده که در ابانماه ‪ 1401‬به‬ ‫‪139‬هزار نسخه رسیده که شاهد رشد ‪ 190‬درصدی‬ ‫انهستیم‪.‬‬ ‫مدیرکلکتابخانههایعمومیخراسانرضویبا‬ ‫اشاره به تعداد بالغ بر ‪ 117‬هزار نفر در سال ‪ 1400‬و‬ ‫افزایــش ان به تعداد‪226‬هزار نفر در ســال‪ ،1401‬از‬ ‫رشــد‪ 192‬درصدی اعضا نسبت به مدت مشابه در‬ ‫ســال قبل خبر داد‪ .‬وی همچنین در خصوص رشــد‬ ‫ســالنهای مطالعه در سطح استان‪ ،‬گفت‪ :‬تا ابانماه‬ ‫‪ 12،1400‬بابسالنمطالعهو در ابانماه‪ 161401‬باب‬ ‫سالن مطالعه با مجوز نهاد کتابخانه های عمومی‬ ‫کشــور در حــال فعالیت هســتند که رشــدی بالغ بر‬ ‫‪133‬درصدداشتهاند‪.‬‬ ‫ســبزیان در رابطــه بــا امضای تفاهــم نامه های‬ ‫همــکاری‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا کنــون‪ 43‬تفاهم نامه با ســایر‬ ‫دستگاههایاجراییبهامضارسیدهاست کهنسبت‬ ‫بهسالقبلشاهدرشد‪121‬درصدیهستیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از ‪ 26‬پــروژه نیمــه تمــام‬ ‫کتابخانــه عمومــی در اســتان خبــر داد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن پــروژه هــا در انتظــار جمــع اوری‬ ‫کمــک های خیریــن و تخصیص اعتبارات دولتی‬ ‫برای اتمام و بهره برداری هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی‬ ‫بــا بیــان اینکــه در اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی‬ ‫کتاب محور نیز با رشــد ‪290‬درصدی مواجه بوده‬ ‫ایــم‪ ،‬به تشــریح برنامه هــا و فعالیتهای فرهنگی‬ ‫پیــش بینــی شــده در ســی امیــن هفتــه کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی پرداخــت و ابــراز کــرد‪ :‬میثاق بــا امام‬ ‫مهربانیهــا‪ ،‬تجدید پیمان با ارمانهــای امام راحل‪،‬‬ ‫ائیــن غبارروبــی از مزار شــهدا و دیــدار با خانواده‬ ‫هــای معظم شــهدا؛ اجــرای پویش اهــدای کتاب‬ ‫در سطح ادارات با عنوان «کتاب خواندنی است‬ ‫نه تزئینی» در راســتای تجهیز کتابخانه های تازه‬ ‫تاســیس و دور افتاده‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه با سایر‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬برگزاری پویشها و مسابقات‬ ‫کتابخوانی‪،‬برگزاریمحافلادبیباحضور شاعران‬ ‫و نویسندگان‪ ،‬برگزاری سلسله کارگاه های اموزشی‬ ‫با محوریت مهارتهای سبک زندگی و روانشناسی‪،‬‬ ‫تور کتابخانه گردی‪ ،‬نمایشــگاه کتاب با همکاری‬ ‫فروشگاه های کتاب در سطح استان‪ ،‬ویژه برنامه‬ ‫های قصه گویی و نشستهای کتابخوانی‪ ،‬جلسات‬ ‫مشــاوره‪ ،‬عضویــت رایگان در ‪ 24‬ابانماه‪ ،‬جشــن‬ ‫کتــاب اســتانی‪ ،‬بخشــودگی جرائم دیرکــرد منابع‬ ‫امانــی در روزهــای ‪ 21‬تــا ‪ 27‬ابانماه‪ ،‬پویش ملی‬ ‫«کتاب دستت چیه؟» با محوریت خوانش اخرین‬ ‫کتاب‪ ،‬دیدار با خانواده های درگذشته‪ ،‬تدوین و‬ ‫ارائــه بســته های مطالعاتــی و ‪ ...‬از جمله برنامه‬ ‫هــای پیــش بینــی شــده بــرای اجــرا در کتابخانــه‬ ‫های عمومی به مناسبت سی امین هفته کتاب و‬ ‫کتابخوانیاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار اعضای شورای زکات استان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز‬ ‫رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان البرز در دیــدار جمعی از‬ ‫مسئولین زکات استان البرز‪ ،‬از اعالم امادگی این سازمان برای ترویج‬ ‫فریضــه زکات و همکاری با دســتگاه های ذی ربط خبر داد‪ .‬جمعی‬ ‫از اعضــای شــورای زکات اســتان‪ ،‬با رئیس ســازمان دیــدار و پیرامون‬ ‫یهــای مشــترک در خصــوص ترویــج فریضــه زکات‬ ‫افزایــش همکار ‬ ‫گفتگو کردند‪ .‬در این دیدار که محمد محمدی فرد‪ ،‬مدیرکل کمیته‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) و دبیــر شــورای زکات اســتان البــرز‪ ،‬عبداله‬ ‫طاهری‪ ،‬رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه یک شهرستان‬ ‫کرج‪ ،‬حجت االســام وحید کیانی فر‪ ،‬مســئول زکات شهرستان کرج‬ ‫و حجت االســام رسول شادمنامن‪ ،‬مســئول دبیرخانه شورای زکات‬ ‫استان البرز حضور داشتند‪ ،‬دکتر بازدار‪ ،‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان با اشاره به نقش ذاتی جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید‬ ‫در بخش کشــاورزی در موضوع زکات‪ ،‬از اعالم امادگی این ســازمان‬ ‫برای ترویج فریضه زکات و همکاری با دستگاه های ذی ربط خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اثار و برکات زکات‬ ‫در جامعه‪ ،‬به ویژه در کسب وکار بهره برداران بخش کشاورزی افزود‪:‬‬ ‫این ســازمان‪ ،‬امادگی دارد از همه ی ظرفیت های کارشناســی‪ ،‬تولیدی‬ ‫و اطالع رســانی سازمان جهاد کشــاورزی برای ترویج فرهنگ زکات در‬ ‫میــان مجموعه بهره بــرداران اعم از کشــاورزان‪ ،‬دامداران‪ ،‬باغــداران و‬ ‫تشــکل های تولیدی بهره گیرد‪ .‬محمدی فرد‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد و‬ ‫دبیر شورای زکات استان البرز بابیان اینکه البرز ظرفیت های بی نظیری‬ ‫در کشاورزی‪ ،‬دامداری و صنایع غذایی کشور دارد و خیرین زیادی هم‬ ‫در این حوزه با ستاد زکات استان همکاری دارند؛ ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫با همکاری و هم افزایی همه دستگاه های متولی امر‪ ،‬از ظرفیت های‬ ‫بخش کشاورزی برای کمک به نیازمندان استان بیش ازپیش استفاده‬ ‫شود‪ .‬حجت االسالم رسول شادمنامن‪ ،‬مسئول دبیرخانه شورای زکات‬ ‫اســتان البرز نیز با اشــاره به مصوبات جلســه هم اندیشــی زکات‪ ،‬بر‬ ‫حمایت از عاملین و موثرین زکات استان‪ ،‬ایجاد پویش های خیر و‬ ‫احســان با همکاری مراکز نیکوکاری شــهدای جهاد‪ ،‬امداد و خیرین‬ ‫کشاورزی و بهره گیری از ظرفیت مرکز نیکوکاری شهدای جهاد برای‬ ‫جمع اوری کمک های خیرین تاکید کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشییع پیکر امام جمعه سابق یاسوج‬ ‫وحیدلطیفیمنصور اباد‪-‬یاسوج‪:‬ایتا‪...‬سیدعلی اصغرحسینیامام‬ ‫جماعت ســابق شــهر یاسوج که به علت بیماری قلبی در بیمارستان‬ ‫بستری بود دعوت حق را لبیک گفت‪ .‬ایت ا‪ ...‬حسینی که در سنین‬ ‫کودکی خود راهی مکتب خانه شد و خواندن و نوشتن و قرائت قران‬ ‫را را فرا گرفت و سپس راهی شهرستان بهبهان در استان خوزستان شد و‬ ‫دروس قرانی و حوزوی را در این شهرستان اغاز کرد وی سپس در اهواز‬ ‫به درس خود ادامه داد و دروسی همچون فقه و منطق و اصول درس‬ ‫خارج را فرا گرفت‪.‬‬ ‫ایشــان همچنین در طول عمر خود شــاگردان متعددی را اموزش‬ ‫داد و سال ها فعالیت حوزوی ازجمله اقدامات ایت ا‪ ...‬سید علی اصغر‬ ‫حســینی بود ایت اله حســینی هفته گذشته به علت بیماری قلبی در‬ ‫بیمارستان بستری شد و سپس برای ادامه مداوا به شیراز انتقال داده‬ ‫شد و پس ز چند روز در بیمارستانی در شیراز دعوت حق را لبیک گفت‪.‬‬ ‫پیکر پاک این عالم ربانی که ‪ ۲۶‬سال امام جماعت شهر یاسوج‬ ‫مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد را عهده دار بور در این شهر تشییع و‬ ‫در زادگاهش روستای طویالن کهگیلویه به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان با سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های موجود دو طرف راهی برای توسعه خدمات به جامعه هدف‬ ‫خواجه مظفری مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلســتان در‬ ‫دیدار با سرپرســت ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان از انجام‬ ‫برنامه های مشترک در حوزه های فرهنگی ‪ -‬ورزشی و اجتماعی خبر‬ ‫داد و گفت در برنامه های ابالغی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گلســتان و ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری گرگان نقاط و اهداف‬ ‫مشترکیوجوددارد کهباهمسو و یکپارچه کردناینبرنامه هامی توان‬ ‫سریع تر و باکیفیتبیشتریاینمهمراجامهعملپوشاند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن دیــدار از ظرفیت‬ ‫کارشناسان خبره و باتجربه در این دو دستگاه جهت پیشبرد اهداف‬ ‫مشترک خبر داد و گفت‪ :‬همه کارشناسان توانمند در این دو دستگاه‬ ‫بــرای ایجــاد ســتون واحــد خدمــات در خدمــت برنامه هــا و اهداف‬ ‫ســازمانی خود هســتند و در انجام این امورات از هیچ کوششی دریغ‬ ‫نخواهند کرد‪ .‬در پایان این دیدار بنا شــد کارشناســان و معاونین این‬ ‫حوزه ها در جلسه ای پیش نویس تفاهم نامه ای برای تعامل بهتر در‬ ‫این حوزه ها تنظیم و در مراســمی این تفاهم نامه به امضای مدیران‬ ‫دستگاه هایدو طرفخواهدرسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان‬ ‫نفت ابادان هم حریف شهرداری گرگان نشد‬ ‫تهــای لیــگ برتر‬ ‫تیــم شــهرداری گــرگان در هفتــه چهــارم رقاب ‬ ‫بســکتبال بانــوان روز جمعــه در ســالن امام خمینــی (ره) گرگان با‬ ‫نتیجه ‪ 67‬بر ‪ 64‬از سد پاالیش نفت ابادان گذشت‪ .‬این چهارمین‬ ‫پیروزی متوالی شاگردان نیکا بیک لیکلی در فصل جاری مسابقات‬ ‫است که باعث شده تیم شهرداری گرگان مقتدرانه در صدر جدول‬ ‫مسابقات قرار بگیرد‪ .‬تیم شهرداری گرگان در سه بازی گذشته خود‬ ‫قاطعانه تیم های نیکان تهران‪ ،‬گاز تهران و پادما یدک اصفهان به‬ ‫پیروزی رسیده بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی تشکل های صنفی و شاغلین حوزه حمل ونقل کاال‬ ‫معاونحمل ونقلادارهکلراهداریوحمل ونقلجاده ایاستانسمنان‬ ‫از برگزاریجلسههم اندیشیارتقایتعامالتحمل ونقلکاالیشهرستان‬ ‫شاهرودخبر دادوافزود‪:‬برگزاریجلسههم اندیشیدر هر مقوله ایبه ویژه‬ ‫درزمینه صنعت حمل ونقل احیای تعامالت و تشدید نظارت بر اجرای‬ ‫ٔ‬ ‫قوانینرابهدنبالداردو از مشکالتاتیجلوگیریخواهدنمود‪.‬غالمرضا‬ ‫طحاناظهار داشت‪:‬انجمن هایصنفیشرکت هایحمل ونقلورانندگان‬ ‫بازوان اصلی حمل ونقل محسوب می شوند که ضمن پیگیری مسائل و‬ ‫مشکالترانندگان‪،‬ناظرانتوانمندیبر عملکردشرکت هایحمل ونقلو‬ ‫رانندگانهستندکهتجاربونظراتکارشناسیان هامی توانددر جلوگیری‬ ‫از تخلفات گستردهحوزهحمل ونقلنقشسازنده ایداشتهباشد‪ .‬طحان‬ ‫توضیــح داد‪ :‬اگاهــی از قوانیــن حمل ونقل داخلــی کاال بــرای رانندگان و‬ ‫صاحبانشرکت هابرابر استبااگاهیباحقوقو وظایفشانو ایناگاهی‬ ‫استکهکمکمی کندتافعالیناینحوزهباخیالراحت تریفعالیتداشته‬ ‫و حتیانگیزهبیشتریبرایسرمایه گذارانبخشحمل ونقلایجادنمایند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان‬ ‫با اشاره به اهمیت بحث مشتری مداری در بخش حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫گفت‪:‬در تمامفعالیت هایمربوطبهحمل ونقلکاالاصلمشتریمداری‬ ‫و تامینرضایتخدمات گیرندگانبایدسرلوحه کارهاقرار گیردو بر اساس‬ ‫اسنادباالدستیتعریف شدهدر بخش‪،‬فراهماوردنزمینهجذبسرمایه‬ ‫داخلی یکی از موضوعات مهمی است که با توجه به محدودیت منابع‬ ‫دولتی‪ ،‬الزم و ضروری اســت در این حوزه تالش جدی انجام گردد‪ .‬او در‬ ‫ادامهگفت‪:‬متاسفانهبرخیتخلفاتدر حوزهحمل ونقلمشکالتیرابرای‬ ‫فعالیناینحوزهایجادنمودهکهالزماستباهم افزاییبیشتر شرکت هاو‬ ‫رانندگانحمل ونقلکاالاز هرگونهبی قانونیجلوگیریشود‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫همراهی خوب بانک ها برای‬ ‫حفظ جایگاه نخست استان‬ ‫البرز در پرداخت تسهیالت‬ ‫رونق تولید‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز گفت‪ :‬با‬ ‫همکاریو همراهیمناسببانک هایالبرز و طبقاسنادو‬ ‫مدارک موجود‪ ،‬این استان طی سال های گذشته و امسال‬ ‫باالترین میزان پرداخت تسهیالت رونق تولید را داشت ه و‬ ‫جایگاه نخســت کشــور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫رامین ربیعی در نشست مشترک دکتر احسان خاندوزی‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی با فعاالن اقتصادی استان البرز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این امر به واسطه هماهنگی میان مسووالن‬ ‫اســتانی و حمایــت ویژه دکتــر عبدالهی اســتاندار البرز و‬ ‫معاونت امور اقتصادی استانداری رقم خورده است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته بالغ بر ‪ 3‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫رونــق تولید و ‪ 285‬میلیارد تومان تســهیالت تبصــره ‪18‬‬ ‫به بنگاه های اقتصادی متقاضی در استان البرز پرداخت‬ ‫شده و با وجود باالترین پرداخت در سطح کشور‪ ،‬مبالغ‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬کفاف اســتان را نمی دهد و پیشــنهاد می کنیم‬ ‫با توجه به میزان درخواســت ثبت شــده‪ ،‬حداقل ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان به اســتان تخصیــص داده شــود‪.‬این مقام‬ ‫مسوول با اشاره به نگاه ویژه دولت در خصوص توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون بخش عظیمی‬ ‫از صــادرات بــه کشــورهای همســایه به صــورت «ریالی»‬ ‫است و صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باید «دالری»‬ ‫بازپرداخــت داشــته باشــد؛ در ایــن خصوص به ویــژه در‬ ‫مورد کشورهای همسایه باید راهکار ارائه شود تا بتوانیم‬ ‫صادراترانیز ارتقاءدهیم‪.‬ربیعیبااشارهبهاینکهواردات‬ ‫مواد اولیه به کشور با مشکالتی مواجه است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بانک ها در این خصوص و برای یک همکاری مناسب به‬ ‫یک جمع بندی خوب نرســیده اند‪ ،‬در همین راســتا نیاز‬ ‫داریم از سوی وزارت صمت و اقتصاد هماهنگی صورت‬ ‫گیــرد تــا بانک هــا همراهــی الزم را داشــته باشــند‪.‬وی در‬ ‫بخش دیگری با یاداوری فرصت مناسب فرودگاه پیام به‬ ‫عنوان هاب منطقه ای توسعه صادرات کارگو‪ ،‬به گرانی‬ ‫سوخت کارگو در این فرودگاه اشاره کرد و گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫می کنیمبرایتخصیصسوختارزانقیمتبرایفرودگاه‬ ‫پیــام‪ ،‬می توانیم از ظرفیت مالیات های دریافتی موجود‬ ‫و درامدهای موجود که از واحدهای صنعتی استان البرز‬ ‫انجاممی شود‪،‬استفادهکنیم‪.‬‬ ‫وی بــه در دســترس نبــودن امــار دقیق صــادرات البرز‬ ‫پرداخت و افزود‪ :‬امار دقیقی از صادرات استان از طریق‬ ‫ســامانه گمرکات نداریم‪ ،‬چرا که مبدا مشــخص نیست‪،‬‬ ‫درخواست داریم دسترسی به استان بدهند تا صادرات از‬ ‫مبدااستانمشخصشود‪.‬‬ ‫کمبود سرانه فضای‬ ‫کتابخانه ای در استان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان‬ ‫کرمانشاهسرانه کتابدر کتابخانههایعمومیکرمانشاه‬ ‫برای هر دو نفر یک کتاب است‪ ،‬درحالیکه باید برای هر‬ ‫نفر چهار یک کتابباشد‪.‬‬ ‫معصومهحسنیخوانسار بهمناسبتاغاز هفتهکتاب‬ ‫و کتابخوانی در نشستی خبری‪ ،‬با اشاره به شعار امسال‬ ‫این هفته با عنوان «ما همانیم که می خوانیم»‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫برایاینهفتهبرنامههاییدر سطحملیو استانیتدارک‬ ‫دیده شده و در استان حدود‪ ۵۰۰‬برنامه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه برای هرکــدام از روزهای هفته کتاب و‬ ‫کتابخوانی در سطح کتابخانه های استان اجرای برنامه‬ ‫هایی پیش بینی شده‪ ،‬افزود‪ :‬غبارروبی از مزار شهدا‪ ،‬اغاز‬ ‫پویش اهداء کتاب به کتابخانه ها‪ ،‬اغاز طرح بخشودگی‬ ‫جرائــم دیرکرد کتاب ها و مســابقه کتابخوانی مهمترین‬ ‫برنامههای اولینروز هفته کتاباست‪.‬مدیرکل کتابخانه‬ ‫هــای عمومی اســتان از اغاز پویش ملی «کتاب دســتت‬ ‫چیه؟» نیز در دومین روز از هفته کتاب خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫افراد عالقمند به شرکت در این پویش می توانند کتابی‬ ‫که درحال مطالعه ان هستند را در یک ویدئو سه دقیقه‬ ‫ای معرفی و ان را در سایت ‪ www.Ketabdc.ir‬بارگذاری‬ ‫کنند‪.‬وی از برگزاری محفل های ادبی‪ ،‬تجلیل از کتابداران‬ ‫و پنــج کتابخوان نمونه‪ ،‬گردهمایی هنرمنــدان بومی با‬ ‫موضوعخلق کتاب‪،‬نشست کتابخوانویژه کتاب کودک‪،‬‬ ‫برگزاری مســابقه ملی مشــاعره با موضوع کتاب‪ ،‬پویش‬ ‫کتابخون و اهداء خون و نشست سینما کتاب به عنوان‬ ‫دیگر برنامه های این هفته یاد کرد و افزود‪ :‬همچنین روز‬ ‫سه شنبه(‪ ۲۴‬ابان) هم به مناسبت هفته کتاب‪ ،‬عضویت‬ ‫در کتابخانههایعمومیاستان کرمانشاهرایگاناست‪.‬‬ ‫حسنیخوانسار در بخشدیگریاز سخنانشبهارائه‬ ‫گزارشیاز وضعیتکتابخانههایعمومیاستانپرداخت‬ ‫و با بیان اینکه در حال حاضر ‪ ۹۰‬کتابخانه عمومی و ‪۲۳‬‬ ‫کتابخانه مشــارکتی در سطح اســتان فعال است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۹۰‬کتابخانه عمومی اســتان‪ ۶۴ ،‬مورد ان شــهری‪۲۳ ،‬‬ ‫مورد روستایی و سه مورد هم در شهرستان های جوانرود‪،‬‬ ‫هرسین و قصرشیرین به شکل سیار فعالیت می کنند‪.‬وی‬ ‫یکی از دغدغه های کنونی این نهاد را توسعه کتابخانه‬ ‫ها در روستاهای استان عنوان کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بسیاری از روستاهای ما فاقد کتابخانه هستند و از طرفی‬ ‫طبقبخشنامهماتنهابرایروستاهایی کهباالی‪ ۲۵۰۰‬نفر‬ ‫جمعیتدارندمیتوانیمکتابخانهاحداثکنیم‪،‬بنابراین‬ ‫امیدواریمخیرینراپایکار بیاوریم‪.‬مدیرکلکتابخانههای‬ ‫عمومی استان تعداد کل کتاب های موجود در کتابخانه‬ ‫هــای اســتان را یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار جلــد اعالم کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ســطح اســتان بــرای هــر دو نفر یک کتــاب در‬ ‫کتابخانه های عمومی وجود دارد‪ ،‬درحالی که طبق سند‬ ‫چشمانداز بایدبهازاءهر نفر چهار کتابداشتهباشیم که‬ ‫به منظور کمک به افزایش این سرانه از مردم می خواهیم‬ ‫تا کتاب های اضافه ای که در منزل دارند و ان را مطالعه‬ ‫کرده اند را به کتابخانه ها اهداء کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫دست فروشانوبازارچه هایدرون شهریساماندهیشوند‬ ‫صادقخلیلیان؛استاندار خوزستان‪ :‬ساماندهی دست فروشان و بازارچه های درون شهری‬ ‫ضروری اســت؛ در این راســتا کارگروهی جهت ساماندهی دست فروشــان و بازارچه های‬ ‫درون شهری در شهر اهواز تشکیل شد و بنا است تا با همکاری شهرداری اهواز به وضعیت‬ ‫دست فروشانو بازارچه هادر جهتبهره وریمردمو ادامهفعالیتاصنافرسیدگیشود‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪:‬‬ ‫اعتبار بیش از ‪ 1500‬میلیارد تومانی‬ ‫برای طرح های شرکت های دانش بنیان‬ ‫اهــواز ‪-‬رویــداد امروز‪:‬مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب گفــت‪ :‬در خصــوص‬ ‫قراردادهای تولید بار اول‪ ،‬با شرکت های دانش بنیان‬ ‫پنج فقره قرارداد منعقد‪ 25 ،‬پیشنهاد تحت بررسی‬ ‫و مذاکــره با شــرکت های دانش بنیان داشــته ایم که‬ ‫اعتبار موردنیاز برای طرح های در حال بررسی بیش‬ ‫از یکهزار و ‪ 500‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫علیرضا دانشــی در اولین کنفرانس ملی افزایش‬ ‫بهره دهــی چا ههــای نفــت و گاز بــا هــدف بررســی‬ ‫یهــای نویــن چــاه‬ ‫شهــا‪ ،‬راهکارهــا و فناور ‬ ‫چال ‬ ‫محــور در راســتای اســتفاده از ظرفیت شــرکت های‬ ‫شهــای کوشــک‬ ‫دانش بنیــان کــه در مرکــز همای ‬ ‫برگزارشــده بــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬صنعــت نفــت بعــد از‬ ‫ســال ها به برگزاری نشست های علمی و تخصصی‬ ‫روی اورده و این همان نکته ای است که در صنعت‬ ‫نفــت کشــور به ان نیــاز داریم؛ امیدوار هســتم این‬ ‫بارقــه امیــد کــه به همــت وزارت نفت شــکل گرفته‬ ‫تــداوم داشــته باشــد کــه قطعــا می تواند بــرکات و‬ ‫توفیقــات ویــژه ای را بــرای صنعــت نفت کشــور به‬ ‫ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫یشــود تــا بــا‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش م ‬ ‫برنام ههــای تخصصــی و علمــی در صنعــت نفت‪،‬‬ ‫باعث تولید ثروت و حل مسائل این صنعت شویم‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنوب‬ ‫متولــی تولیــد حــدود ‪ 80‬درصــد تولیــد نفــت و ‪16‬‬ ‫درصد گاز کشور است و با پنج شرکت زیرمجموعه‬ ‫در گســتره جغرافیایــی ‪ 400‬هــزار کیلومترمربــع در‬ ‫هفت اســتان فعالیت دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب بــا اشــاره بــه اینکــه این‬ ‫شرکت تامین خوراک ‪ 7‬پاالیشگاه کشور و همچنین‬ ‫یــک پاالیشــگاه در بندرعبــاس تصریــح کــرد‪222 :‬‬ ‫تاسیســات عظیم‪ 48 ،‬واحد بهره برداری‪ 22 ،‬واحد‬ ‫نمک زدایــی‪ 30 ،‬هزار کیلومتــر خطوط نفت و گاز‪،‬‬ ‫‪ 11‬ایســتگاه تزریــق گاز و حــدود ‪ 3‬هــزار و ‪ 300‬چاه‬ ‫داریم که بیش از ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬حلقه تولیدی است؛‬ ‫همچنیــن ســه تلمبه خانــه مهمــی که نفــت را برای‬ ‫موارد مصرفی به پاالیشگاه های نفت و یا صادرات‬ ‫پمپاژ می کند در اختیار این شرکت است‪.‬‬ ‫دانشــی بــا اشــاره بــه اینکه مشــکل اساســی در‬ ‫مخازن بزرگی مثل اهواز و اغاجاری توســعه شهرها‬ ‫روی این مخازن است که با وجود ایمن کردن برای‬ ‫برداشت نفت‪ ،‬ولی همچنان با دنیایی از معضالت‬ ‫مواجــه هســتیم‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬حفــاری شــعاعی بــا‬ ‫جــت ‪( RJD‬پایلــوت)‪ ،‬ســاخت ابــزار ‪ PSD‬ایمنــی‬ ‫در مشــبک کاری‪ ،‬ســیمان سبک جهت ایمن سازی و‬ ‫نســازی چاه با‬ ‫مسدودســازی چاه های تولیدی‪ ،‬ایم ‬ ‫استفاده از پکر قابل بازیافت‪ ،‬اسید کاری انتخابی با‬ ‫فوم‪ ،‬اسید کاری انتخابی با پکر‪ ،‬بهینه سازی عملیات‬ ‫زنده ســازی چاه با فوم درمجموع ‪ 96‬چاه ازجمله‬ ‫فناوری های جدید به کار گرفته شده هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز‬ ‫خوزستان‬ ‫جنــوب در خصــوص اخریــن وضعیــت ارتبــاط بــا‬ ‫دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بنیــان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫‪ 45‬عنــوان پژوهشــی در حــال پیگیری‪ ،‬برگــزاری ‪15‬‬ ‫فراخوان پژوهشــی‪ ،‬انعقاد پنج قرارداد پژوهشی و‬ ‫‪ 21‬بســته پژوهشی در مرحله تعریف پروژه‪ ،‬جامع‬ ‫سازی و انعقاد قرارداد را طی یک سال اخیر انجام‬ ‫داده ایــم؛ همچنیــن ضمــن انعقــاد تفاهم نامــه بــا‬ ‫دانشــگاه شــریف و توافق نامه با دانشگاه صنعت‬ ‫نفت پروژه های مختلفی را هم برای دانشــگاه های‬ ‫متعدد ازجمله شهید چمران‪ ،‬تهران‪ ،‬ازاد‪ ،‬فردوسی‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬علم و صنعت‪ ،‬اصفهان و تبریز و شرکت های‬ ‫دانش بنیــان تعریــف کرده ایــم‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنوب گفــت‪ :‬در خصوص‬ ‫قراردادهای تولید بار اول با شرکت های دانش بنیان‬ ‫نیــز پنــج فقره قــرارداد منعقد‪ 25 ،‬پیشــنهاد تحت‬ ‫بررســی و مذاکره با شرکت های دانش بنیان داشتیم‬ ‫کــه اعتبــار موردنیاز برای طرح های در حال بررســی‬ ‫بیش از یکهزار و ‪ 500‬میلیارد تومان است؛ همچنین‬ ‫افق اعتباری برنامه ریزی شده برای سال جاری برابر‬ ‫‪ 800‬میلیارد تومان پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تقدیر از داور خوزستانی‬ ‫در مسابقات قهرمانی تکواند‬ ‫و جام باشگاه های اسیا‬ ‫اهواز‪-‬رویداد امروز‪ :‬همزمان با برگزاری مسابقات‬ ‫تکوانــدو قهرمانــی باشــگاه های اســیا از اســماعیل‬ ‫اســفندیاری داور بین المللی خوزســتانی تقدیر و تشکر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایــن مســابقات کــه باالتریــن رده تقویــم ورزشــی‬ ‫فدراســیون جهانــی تکوانــدو اســت در گــروه ‪ G2‬بــه‬ ‫میزبانــی شــهر اســام اباد در کشــور پاکســتان برگــزار‬ ‫و رئیــس فدراســیون تکوانــدو پاکســتان و نماینــدگان‬ ‫کنفدراسیون اسیا ‪ ATU‬با تقدیر از عملکرد اسفندیاری‬ ‫به عنــوان نماینــده ایــران و خوزســتان در ایــن دوره از‬ ‫مســابقات بــا دادن جام و نشــان فدراســیون اســیایی‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫اســفندیاری داور بین المللــی و رئیس کمیته داوران‬ ‫خوزســتان اســت کــه پیش ازایــن ‪ ۳‬بــار پیاپــی در‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۹‬بهتریــن داور اروپــا و‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬نیز بهترین داور افریقا شده است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫برگزاری دومین جشنواره ملی‬ ‫برداشتنیشکر‬ ‫ولید البوناصر‪ ،‬مدیر روابط عمومی شــرکت توســعه نیشــکر و‬ ‫صنایع جانبی گفت‪ :‬در اســتانه تولد ‪ ۳۲‬ســالگی صنعت نیشــکر‪،‬‬ ‫دومین جشنواره ملی برداشت نیشکر (شکرستان ‪ )۱۴۰۱‬با همکاری‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان و شرکت کشت و‬ ‫صنعت نیشکر امیرکبیر از واحدهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و‬ ‫صنایع جانبی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫این جشنواره در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر کیلومتر‬ ‫‪ ۳۵‬جاده قدیم خرمشهر برپا شد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه صنایع دســتی‪ ،‬نمایشــگاه نان‪ ،‬شــیرینی و غذاهای‬ ‫محلــی‪ ،‬نمایشــگاه عکس و خوشنویســی‪ ،‬تــور دوچرخ هســواری‪،‬‬ ‫حــرکات نمایشــی ســوارکاران‪ ،‬پــرواز پاراگالیــدر‪ ،‬کارگاه نقاشــی و‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬کارگاه مجسمه سازی‪ ،‬مسابقات دارت و طناب کشی‬ ‫و همچنین اجرای نمایش و قصه خوانی از برنامه های این جشنواره‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عالقه مندان به این جشــنواره می توانند از ســاعت ‪ ۹‬صبح الی‬ ‫‪ ۱۷‬از تاریــخ ‪ ۲۳‬لغایــت ‪ ۲۵‬ابــان ماه از غرفه های این نمایشــگاه‬ ‫بازدیدنمایند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بازدید نماینده ولی فقیه در‬ ‫امور حج و زیارت از موسسه‬ ‫خیریه سیدالشهدا در اهواز‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬حجت االسالمسیدعبدالفتاحنوابو هیئت‬ ‫همراه اخر هفته گذشــته در ســفر به استان خوزســتان در شهر اهواز‬ ‫از موسسه خیریه حضرت سیدالشهدا علیه السالم بازدید کردند و از‬ ‫نمایشگاه و بخشی از تصاویر عملکرد این موسسه خیریه در طول‬ ‫‪ ۲۰‬ســال خدمات رســانی به ایتام و نیازمندان در بخش معیشــتی و‬ ‫فرهنگی و توانمندسازی و امور درمان را مشاهده کردند‪ .‬در ادامه این‬ ‫بازدید گزارشی کوتاه از فعالیت ‪ ۲۰‬ساله توسط رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل این خیریه حجت االسالم عبداالمیر صادقی خوزستانی‬ ‫و اینکه این موسسه خیریه به برکت سفرهای حج و عمره مفرده و‬ ‫عتباتعالیاتو همدلیو همراهیحجاجو زوار اهوازیتاسیس شده‬ ‫است و با کمک مردم نیازهای افراد و خانواده ها و بخصوص دانش‬ ‫اموزان یتیم مرتفع می شود‪ ،‬ارائه شد‪.‬‬ ‫حجت االســام نواب در ادامه این دیدار ســخنانی در جمع‬ ‫اعضای هیئت مدیره خیرین بیان کرد و در ابتدای سخنرانی خود‬ ‫از همــه نیکــوکاران و خیریــن قدردانی و تشــکر نمــود و در این‬ ‫زمینــه اشــاره کــرد که یکــی از برکات حــج می تواند همیــن امور‬ ‫خیریــه را معرفــی نمــود در اصفهــان یکی از مدیــران فعال یک‬ ‫مرکز تخصصی درمان به همت حجاج و زائرین خود راه اندازی‬ ‫نموده و در خوزســتان شــهر اهواز هم موسســه خیریه حضرت‬ ‫سیدالشــهدا علیه الســام با تالش اقای صادقــی روحانی کاروان‬ ‫بعــد از ‪ ۲۰‬ســال فعالیــت درزمینــه رســیدگی بــه امــور ایتــام و‬ ‫نیازمندان موفق بوده اســت و این موفقیت با کمک نیکوکاران‬ ‫اهوازی انجام شده است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تمامی توان را بر اجرای‬ ‫اثربخش اهداف فوالد‬ ‫خوزستانمتمرکز کرده ایم‬ ‫اهــواز‪ -‬رویداد امروز‪ :‬ابراهیم دادرس‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ایده‬ ‫تهــای اجرایی ‪۶‬‬ ‫پــردازان صنعــت فــوالد در بیــان خالصــه فعالی ‬ ‫ماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪ :‬از زمان حضور در مجموعه ایده‬ ‫پردازان صنعت فوالد به دســتور مدیرعامل گروه فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫تمام ســعی خود را بر انجام موثر رســالت خود متمرکز کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با مدنظر قرار دادن برنامه های جامع در راستای اهداف‬ ‫گروه فوالد خوزســتان‪ ،‬استراتژی های شــرکت ایده پردازان صنعت‬ ‫فــوالد را تدویــن نموده و برای رســیدن به ان برنامه ریزی های الزم‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫قاتل فراری کمتر از یک ساعت در‬ ‫دام «شوش» گرفتار شد‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬فرمانده انتظامی شهرســتان شــوش‬ ‫از دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ روح اله یاری‬ ‫زاده در تشریح جزئیات این خبر گفت‪ :‬در پی وقوع یک‬ ‫فقــره درگیری طایفه ای مســلحانه در زمین های کشــاورزی‬ ‫یکی از روستاهای توابع این شهرستان‪ ،‬بالفاصله ماموران‬ ‫پلیــس بــه محــل اعــزام شــدند‪ .‬او بــا اشــاره به اینکــه این‬ ‫درگیــری منجــر بــه قتــل و همچنیــن مجروحیــت احــدی از‬ ‫طرفیــن درگیــری بود‪ ،‬افــزود‪ :‬ماموران پلیس ضمن کشــف‬ ‫یک قبضه سالح کالش در محل درگیری و برقراری ارامش‪،‬‬ ‫بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی هویت قاتل را شناســایی و‬ ‫بــا هماهنگــی مرجــع قضائــی در کمتــر از یــک ســاعت‬ ‫طــی عملیاتــی ضربتــی دســتگیر کردنــد‪ .‬فرمانــده انتظامی‬ ‫را انجام داده ایم‪ .‬دادرس در ادامه در توضیح خالصه فعالیت های‬ ‫اجرایی ‪ ۶‬ماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۱‬بیان داشــت‪ :‬در ابتدای ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬اقــدام به تصحیح و بهبود سیســتم های ســازمان نمودیم‪،‬‬ ‫در حــوزه منابــع انســانی‪ ،‬طــرح طبقه بنــدی مشــاغل بــا تدویــن‬ ‫کتابچه وزارت کار در انتهای اردیبهش ـت ماه ســال جاری به صورت‬ ‫کامال اســتاندارد انجام شــد‪ .‬در حوزه هوشــمند ســازی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫تهــای شــرکت‬ ‫یهــای برخــط فعالی ‬ ‫سیســتم های ‪ IT‬و گزارش گیر ‬ ‫بــا ایجاد بســتر اشــتراک گذاری داده ها ب هصــورت نرم افــزاری‪ ،‬برای‬ ‫مکانیــزه نمــودن فرایندهــای اجرایــی کس ـب وکار انجام شــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در گام بعد‪ ،‬با به کارگیری از توان کارکنان واحدهای حقوقی‪،‬‬ ‫مالی و منابع انسانی‪ ،‬تسویه حساب بدهی های مالیاتی‪ ،‬بیمه ای‬ ‫و حقوقــی ســال های گذشــته بــا جدیت پیگیــری و انجام شــد که‬ ‫خوشبختانه حجم قابل توجهی از بدهی های یادشده تصفیه شد‪.‬‬ ‫این تصفیه حســاب ها منجر به حرکت شــرکت برای دریافت رتبه‬ ‫یک پیمانکاری در چند حوزه فعالیتی‪ ،‬شد‪ .‬همچنین به زودی نیز‬ ‫وارد مرحله ارائه اطالعات نیروی انسانی به سازمان برنامه وبودجه‬ ‫برای دریافت رتبه یادشده خواهیم شد‪ .‬در موضوع رعایت قوانین‬ ‫شرکتی‪ ،‬موفق به دریافت گواهی نامه پیمانکاری و ایمنی شدیم‪.‬‬ ‫دادرس ادامــه داد‪ :‬تجهیــز کارگاه خیاطــی بــه دســتگاه های جدید‬ ‫و مــدرن همــراه با به کارگیری نیروهای ماهــر و تعریف بازار هدف‬ ‫جدیــد بــرای کارگاه از دیگر اقدامات شــرکت ایده پردازان صنعت‬ ‫فوالد بوده است‪ .‬دادرس درباره اقدامات صورت گرفته برای سایت‬ ‫فراوری ضایعات فلزی (اهن قراضه) گفت‪ :‬خوشبختانه در مکانی‬ ‫حفاظت شده‪ ،‬سایتی به مساحت‪ ۱۵‬هکتار تجهیز و به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬همچنین در قالب قراردادی مستقل تجهیزاتی برای فراوری‬ ‫اهن قراضــه در نظــر گرفتــه شــد‪ .‬ایجــاد نظــام مدیریــت پــروژ ه و‬ ‫بهره مندی از جدیدترین سیستم مکانیزه مدیریت پروژه (‪ )EPM‬و‬ ‫برمبنای‪ PMBOK‬برای نخستین بار در شرکت ایده پردازان صنعت‬ ‫فوالد ایجاد شد که ازاین پس گزارش گیری و کنترل پروژه ها مطابق‬ ‫با استاندارد مدیریت پروژه انجام خواهد شد‪ .‬پایه های مدل تعالی‬ ‫شهرســتان شــوش تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از مخفیــگاه‬ ‫متهــم یــک قبضــه ســاح کالش بــکار رفتــه در قتل کشــف‬ ‫شــد‪ .‬ســرهنگ یــاری زاده بــا اشــاره بــه اینکــه همدســت‬ ‫قاتــل در عملیاتــی دیگر شناســایی و دســتگیر شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امنیــت و ارامــش مردم خط قرمز پلیس اســت و با مخالن‬ ‫نظــم و امنیت عمومــی با جدیت برخــورد قانونی صورت‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫دبــی و بــاال امــدن ســطح اب رودخانــه خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫ســد مــارون یــک ســد خاکی اســت کــه بــر روی رود مارون‬ ‫در ‪ ۱۵‬کیلومتری شــمال شــهر بهبهان در اســتان خوزســتان‬ ‫ساخته شده است‪ .‬این سد اب موردنیاز کشاورزی و نیروی‬ ‫برق ابــی را تامیــن می کنــد‪ ،‬عملیــات احداث ســد در ســال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬اغاز و در سال ‪ ۱۳۷۷‬پایان یافت‪.‬‬ ‫رهاسازی اب از سد مارون بهبهان‬ ‫مدیر امور اب شــرق خوزستان گفت‪ :‬رهاسازی اب سد‬ ‫مارون با دبی ‪ ۷۰‬مترمکعب در ثانیه اغاز شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬مهدی خواجه پور بیان کرد‪ :‬به منظور‬ ‫افزایــش دبــی رودخانــه مــارون در پایین دســت و شــروع‬ ‫کشــت پاییــزه و تامیــن حقابــه تاالب شــادگان‪ ،‬رهاســازی‬ ‫اب از ســد مارون با دبی ‪ ۷۰‬مترمکعب بر ثانیه اغازشــده‬ ‫است و به مدت ‪ ۲۰‬روز ادامه خواهد داشت‪ .‬او از مردم‬ ‫ت احتمالی جانی‬ ‫خواســت به منظــور پیشــگیری از خســار ‬ ‫و مالــی در زمــان رهاســازی از نزدیــک شــدن بــه حریــم و‬ ‫بســتر رودخان ههــای مارون و جراحی بــا توجه به افزایش‬ ‫دام های مناطق عشایری خوزستان‬ ‫مایه کوبی شدند‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان گفــت‪ :‬رزمایــش‬ ‫محرومیت زدایــی و خدمات رســانی بــه مناطــق ســخت‬ ‫گــذر و عشــایری خوزســتان با بســیج همــه امکانــات برای‬ ‫مایه کوبی دام های این مناطق به مدت سه روز اجرا شد‪.‬‬ ‫دکتــر مصطفــی کنارکوهی در گفت وگو بــا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح ملــی ‪ ۲۶۵‬هــزار نوبــت ســر شــامل‬ ‫‪ ۲۲۰‬هــزار نوبــت ســر دام ســبک و ‪ ۴۵‬هــزار نوبــت دام‬ ‫ســنگین در برابــر بیماری هــای دامــی و مشــترک میــان‬ ‫انســان و دام‪ ،‬واکسیناســیون و ایمن ســازی شــدند ضمــن‬ ‫انکه سم پاشــی بیش از ‪ ۱۹۳‬هزار دام ســبک و سنگین در‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khozestan‬‬ ‫کافه باغ کتاب راه اندازی می شود‬ ‫حجت االســام رضــا کال هکــج ؛ مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خوزســتان‪:‬‬ ‫نداشــتن کافــه بــاغ کتاب در اهــواز یک خال در حوزه کتاب خوانی اســت‪ .‬کافه‬ ‫بــاغ قــرار اســت با همــکاری شــهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی در‬ ‫اهواز راه اندازی شود‪.‬‬ ‫بررسی ظرفیت های افزایش بازدهی‬ ‫چاه های میادین غرب کارون‬ ‫اهواز ‪-‬رویــداد امــروز ‪:‬در‬ ‫شــرکت نیــز پکیــج تصفیــه‬ ‫ســومین روز کنفرانــس‬ ‫پســاب را در ایــن میــدان‬ ‫ملــی افزایــش بهره دهــی‬ ‫راه انــدازی و از همــان اب‬ ‫چاه هــای نفــت و گاز ‪،‬‬ ‫تصفیه شــده جهــت ابیــاری‬ ‫عبدالــه عــذاری اهــوازی‬ ‫و توســعه فضــای ســبز‬ ‫عبداله عذاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و‬ ‫اســتفاده کردیــم‪ .‬عــذاری‬ ‫اهوازی‬ ‫گاز ارونــدان در ارائــه ای‬ ‫اهــوازی در خصوص میدان‬ ‫ظرفیت هــا و روش هــای افزایــش بازدهــی دارخویــن نیــز افــزود‪ :‬نفــت ایــن میــدان‬ ‫چاه هــای میادیــن غــرب کارون را تشــریح از نــوع ســبک و ازلحــاظ کیفیــت بســیار‬ ‫کــرد‪ .‬عــذاری اهــوازی ضمــن تشــکر از بــاارزش بــوده و در خصــوص اقدامــات‬ ‫برگــزاری ایــن کنفرانــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬نگهداشــت و افزایــش تولیــد‪ ،‬اتمــام‬ ‫برگــزاری تخصصــی چنیــن کنفرانس هایــی مطالعــات و برنامه ریــزی و شــروع انجــام‬ ‫به عنــوان یک خــا در صنعت نفت وجود عملیــات ترمیمــی بــر روی ‪ 2‬حلقــه چاه و‬ ‫داشــت و بــا توجــه بــه اینکــه در حــال به کارگیــری لوله هــای مغــزی ســیار ‪ ،‬تزریق‬ ‫حاضــر افزایــش تولید از چاه هــای کم بهره حــال و انجــام اســید کاری‪ ،‬اغــاز فعالیت‬ ‫یکــی از دغدغه هــای اصلــی شــرکت های اجرایــی حفــاری و تعمیــر ‪ 3‬حلقــه چــاه‬ ‫نفتــی محســوب می شــود‪ ،‬برگــزاری چنیــن نفــت و ‪ 1‬حلقــه چــاه دفــع پســاب‪ ،‬اغــاز‬ ‫برنامه هایــی امید اســت مقدمه همگرایی عملیــات اجرایــی پــروژه احــداث خطــوط‬ ‫مرا کــز دانش بنیــان و وحــدت رویــه لولــه جریانــی و تاسیســات ســطح االرضی‬ ‫صنعــت نفــت در پیشــبرد بیش ازپیــش در ‪ 5‬حلقــه چــاه و تعمیــرات اساســی در‬ ‫ایــن مســئله باشــد‪ .‬او در ادامــه تصریــح کمپرســورهای ردیف هــای تزریــق گاز در‬ ‫کــرد‪ :‬از اهــداف چنیــن کنفرانس هایــی این میدان صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫اشــنایی شــرکت های نفتی بــا ظرفیت های‬ ‫او در خصــوص پروژه هــای پژوهشــی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و برقــراری شــرکت ارونــدان افــزود‪ :‬تفاهم نامه هــای‬ ‫تعامــل و همــکاری بیش ازپیــش هــر دو زیــادی را بــا دانشــگاه تهــران‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫طــرف بــا یکدیگــر جهــت مرتفــع ســازی و صنعــت نفت‪ ،‬دانشــگاه چمــران و ارتباط‬ ‫حــل مشــکالت پیــش رو اســت‪ .‬عــذاری بســیار نزدیــک و کاملــی بــا پارک های علم‬ ‫اهــوازی بابیــان این نکته که شــرکت نفت و فنــاوری چــه در ســطح وزارت نفــت و‬ ‫و گاز ارونــدان به عنــوان دومیــن شــرکت چه در ســطح اســتانی داریم و از همکاری‬ ‫تولیدکننــده نفــت در کشــور در مســیر بــا دیگــر مراکــز پژوهشــی اســتقبال کــرده‬ ‫دانش بنیــان شــدن قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬این و در تالشــیم از تمامــی ظرفیت هــای‬ ‫شــرکت بــه دلیــل مســئولیت بهره بــرداری شــرکت های دانش بنیــان اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫از میادیــن مشــترک با کشــور عــراق دارای در حاشــیه ایــن کنفرانــس عــذاری اهوازی‬ ‫مســئولیت اســتراتژیک و مهمــی بــرای با اشاره به راه اندازی مرکز مدرن و علمی‬ ‫کشــور اســت و چشــم انداز تولیدی حدود ازدیــاد برداشــت در پایتخــت نفت ایران‪،‬‬ ‫‪ 900‬هــزار بشــکه در روز تــا ســال ‪ 1404‬را اهــواز در اینــده نزدیک بیان داشــت‪ :‬این‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫مرکــز حلقــه اتصــال مراکــز دانش بنیــان بــا‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان صنعــت نفــت و گامــی کلیــدی در ایجــاد‬ ‫در ادامــه بــه اهــم اقدامــات انجام شــده همگرایــی در مراکــز علمــی و دانش بنیــان‬ ‫نگهداشــت و افزایــش توان تولیــد میادین کشــور خواهــد شــد و امید اســت به عنوان‬ ‫غــرب کارون طی یک ســال گذشــته اشــاره ابــزاری جهــت تبدیــل دانــش و تجربیــات‬ ‫داشــت و در ایــن خصوص اظهــار کرد‪ :‬در کسب شــده بــه فناوری و اســتفاده صنعتی‬ ‫میــدان ازادگان جنوبــی بــا تعمیــر ‪ ،‬رفــع از تــوان علمی موجود‪ ،‬کســب دانش فنی‬ ‫موانــع و احیــای ‪ 10‬حلقــه چــاه بســته و تولیــد صنعتــی محصــوالت و روش هــای‬ ‫انجــام عملیــات درون چاهــی توســط لوله مــدرن و انتقــال دانــش فنــی بــه میادیــن‬ ‫مغــزی ســیار و دیگــر اقدامــات توانســتیم نفتــی جهــت افزایــش ضریــب برداشــت از‬ ‫‪ 18‬درصــد افزایــش تولیــد داشــته باشــیم مخــازن ایفــای نقــش کنــد‪ .‬ایــن کنفرانــس‬ ‫کــه کامــا بی ســابقه بــوده اســت‪ .‬او در ســه روزه کــه باهــدف بررســی چالش هــا‪،‬‬ ‫خصــوص میدان ازادگان شــمالی نیز افزود راهکارهــا و فناوری هــای نویــن چاه محور‬ ‫بــا اقــدام جهــت تعمیــر و احیــاء ‪ 8‬حلقه در راســتای استفاده از ظرفیت شرکت های‬ ‫چــاه بســته در ایــن میــدان نیــز طــی یــک دانش بنیــان در مرکز همایش های کوشــک‬ ‫ســال گذشــته شــاهد افزایش تولیــد بودیم برگزارشــده بــود امــروز بــه کار خــود پایان‬ ‫و بــا تــاش واحــد پژوهــش و توســعه این داد‪.‬‬ ‫امادگی دولت‬ ‫برای تامین اعتبار متروی اهواز‬ ‫سازمانی‪ ،‬تدوین اظهارنامه ها‪ ،‬مدیریت فرایند‪ ،‬مدیریت دانش و‬ ‫تمامی کارهای مهندســی سیستم و بهین هســازی را در یک برنامه ‪۶‬‬ ‫ماهه ایجاد نمودیم که با حضور بهترین مشــاوران کشــور در حال‬ ‫انجام است و به لطف خداوند ‪ ۷۰‬درصد ان انجام و ‪ ۳۰‬درصد ان‬ ‫تا پایان بهمن ماه سال جاری تکمیل می شود‪.‬‬ ‫مقابــل انگل هــای خارجــی انجام شــد‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در مــدت ســه روز کــه شــنبه بــه پایــان رســید ‪ ۶۶‬گــروه و‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲۰‬نیــرو متشــکل از گروه هــای جهــادی در‬ ‫ســطح ملی و اســتانی عالوه بر عملیات یادشــده‪ ،‬نسبت‬ ‫بــه ایمن ســازی جایگاه هــای دامــی در برابــر انگل هــای‬ ‫خارجــی بــه مســاحت ‪ ۴۵۱‬هــزار مترمربع اقــدام کردند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان هــدف از ایــن اقــدام را‬ ‫خدمت رســانی و حمایت از محروم ترین قشر تولیدکننده‬ ‫فراورده هــای خــام دامــی در اســتان عنــوان کــرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن امــر باعث تولیــد پایدار‪ ،‬حفظ ســرمایه دامی‪،‬‬ ‫اقتصــاد پویــا و امنیــت غذایــی در حــوزه فراورده هــای‬ ‫خــام دامــی در ســطح جامعــه خواهد شــد‪ .‬کنارکوهی به‬ ‫وجــود بیــش از ‪ ۸۰۰‬بیماری مشــترک انســان و دام اشــاره‬ ‫و گفــت‪ :‬مهم ترین ماموریت دامپزشــکی در این رزمایش‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬کنتــرل‪ ،‬مبــارزه و ریش ـه کنی انــواع بیماری دام‬ ‫به ویژه بیماری های مشترک انسان و دام بود که به نوعی‬ ‫نیروهــای ایــن ســازمان بــرای ارتقــای بهداشــت عمومــی‬ ‫جامعــه و مبــارزه بــا بیماری هایــی کــه مخاطراتــی بــرای‬ ‫زندگی انســان دارند خدمت می کنند‪.‬‬ ‫محمــد خانچــی‪ ،‬معاون‬ ‫پیگیری هــای خوبــی در‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫حال انجام اســت به محض‬ ‫اســتاندار خوزســتان دربــاره‬ ‫اینکــه رای صــادر و قطعــی‬ ‫اخرین وضعیت قطار شهری‬ ‫بشــود بــا جدیــدت موضــوع‬ ‫اهــواز گفــت‪ :‬بحــث قطــار‬ ‫قطار شــهری بــه روند عادی‬ ‫محمد خانچی‬ ‫شهری اهواز موضوعی است‬ ‫خــودش بــر میگــردد و ایــن‬ ‫که به لحاظ اقتصادی کامال‬ ‫پروژه مجدد شروع می شود‪.‬‬ ‫توجیــه دارد بایــد حتمــا بحث به ســرانجام‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرا نــی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫اســتاندار خوزســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫وی بــا بیان اینکه از ابعاد مختلف مورد ا ســتاندار خوزســتان‪ ،‬دستگاه های شورای‬ ‫بررســی قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬جلساتی با نظارتــی اســتان و وزیرکشــور در ایــن باره‬ ‫حضــور نخبگان سراســر کشــور در ایــن باره جلســاتی برگــزار شــده اســت گفــت‪ :‬ا یــن‬ ‫برگزار شد و گفته شد قطار شهری اهواز هر امادگــی در ســطح کالن دولــت و جــود‬ ‫چه سریع تر به سر انجام برسد‪.‬‬ ‫دارد کــه از محــل اوراق مشــارکت اعتبــار‬ ‫خانچی با بیان اینکه قطار شهری اهواز قابــل مالحظــه بــه قطــار شــهری ا هــواز‬ ‫پرونــده حقوقــی در دادگاه دارد گفــت‪ :‬اختصاص داده شــود‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان خوزستان‬ ‫| ابراهیم افتخار|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خوزستان‬ ‫شماره ‪ 38‬صفحه رویداد خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی خوزستان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫واکنشستارهتیمملیانگلیس‬ ‫به بازی مقابل ایران‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫میانگین سنی تیم ملی‬ ‫تقریبا ‪ 29‬سال‬ ‫اعتراف کی روش پیش از سفر به قطر‬ ‫گرتبیلبعداز جامجهانی‬ ‫بازنشستهنمی شود‬ ‫گرتبیلبرخالفشایعات‬ ‫کنار گذاشتن بیل را ندارند و او‬ ‫بعد از جام جهانی با تیم ملی‬ ‫هم فعال مایل به خداحافظی‬ ‫ولز خداحافظــی نخواهد کرد‬ ‫نیست‪ .‬گرت بیل تا این لحظه‬ ‫تهــای‬ ‫و قصــد دارد در رقاب ‬ ‫‪ 108‬بــازی ملــی در کارنامــه‬ ‫یــورو ‪ 2024‬هــم بــا تیــم ملــی‬ ‫دارد و بــرای ولــز ‪ 40‬گل به ثمر‬ ‫گرت بیل‬ ‫کشــورش به میدان برود‪ .‬گرت‬ ‫رســانده اســت‪ .‬رابــرت پیج در‬ ‫بیل‪ ،‬ســتاره ‪ 33‬ســاله ولزی که‬ ‫پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران‬ ‫کاپیتان تیم ملی این کشور و بهترین گلزن تاریخ دربارهبازنشستگیبیلاز بازی هایملیدر پایان‬ ‫ولز اســت از حدود یک هفته دیگر برای اولین جامجهانیقطر گفت‪«:‬گرتادامهخواهدداد‪.‬‬ ‫بار در دوران ورزشــی خود بازی در جام جهانی مــن انتظار دارم او در یــورو ‪ 2024‬هم برای تیم‬ ‫را تجربه می کند و در مرحله گروهی به مصاف ملــی بازی کند‪ .‬بگذارید علتــش را بگویم‪ .‬گرت‬ ‫ایــران‪ ،‬انگلیس و امریکا م ـی رود‪ .‬باوجوداینکه در سطح باشگاهی هر شرایطی داشته همیشه‬ ‫اخیرا شــایعاتی مطرح بود کــه گرت بیل بعد از با تمام توانش برای ولز بازی کرده و درخشیده‪.‬‬ ‫پایان حضور ولز در جام جهانی قطر با تیم ملی گــرت چــه روزهایی که هــرروز بــرای بزرگ ترین‬ ‫کشــورش خداحافظی می کنــد اما رابــرت پیج‪ ،‬باشــگاه های دنیا بــازی می کرد و چــه روزهایی‬ ‫سرمربی ولز‪ ،‬در مصاحبه ای گفت که فدراسیون که مدت ها نیمکت نشین بود برای ولز عالی کار‬ ‫فوتبال ولز و کادر فنی تیم ملی این کشور قصد می کرد‪».‬‬ ‫بازیکنانجاماندهاستحقاقجام‬ ‫جهانی را داشتند‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫انگلیس چه بخواهد و چه‬ ‫کنند‪،‬چونانجابرخیانتقادات‬ ‫نخواهد یکــی از مدعیان فتح‬ ‫ممکن است روی روحیه ان ها‬ ‫جام‪ 2022‬خواهد بود‪ .‬به واقع‬ ‫تاثیر منفی بگــذارد‪ .‬بااین حال‬ ‫ایــن انتظاری اســت کــه اهالی‬ ‫هری کیــن می گوید‪ :‬چند بازی‬ ‫فوتبال در بریتانیا از تیم دارند‪.‬‬ ‫بدون برد انتظارات را از تیم ما‬ ‫هری کین‬ ‫انگلیس برای در اغوش گرفتن‬ ‫کاهش داده و این ممکن است‬ ‫جــام به انــدازه کافی ســتاره در‬ ‫بهمادر بازیباایران کمک کند‪.‬‬ ‫اختیار دارد و یکی از این ستاره ها مهاجم تاتنهام بازیاولواقعامهماست‪.‬البتهنتیجهنگرفتندر‬ ‫است؛ هری کین‪ .‬او می گوید برای فتح جام ابتدا چند بازی منجر به جام جهانی می تواند به نفع‬ ‫باید ان را باور داشته باشیم و صحبت هایش را ما باشد چراکه فشارها و انتظارات را از تیم ما کم‬ ‫در مصاحبه با اســکای اسپورت این چنین ادامه می کند‪ .‬هری کین به نکته جالبی در مورد بازی‬ ‫می دهد‪:‬منفکر می کنمیکیاز تغییراتبزرگی در ترکیــب تیم انگلیس اشــاره می کند و معتقد‬ ‫که در چهار یا پنج سال گذشته داشتیم‪ ،‬این بود اســت بــازی در تیم ملی انگلیس همیشــه روی‬ ‫که قهرمانی را باور کردیم‪ .‬این اشــتباه است که بازیکنفشار ایجادمی کند‪،‬چونانتظاراتاز تیم‬ ‫غیرازاین فکر کنیم‪ .‬رفتن به جام جهانی و باور باالستو عدمنتیجه گیریسببانتقادمی شود؛‬ ‫نکردن این که می توانید جام را به خانه بیاورید‪ ،‬اما بااین حال به باور مهاجم تاتنهام همیشه در‬ ‫چه فایده ای دارد؟ انگلیس اما در حالی مهیای تورنمنت های مهم به اندازه کافی برای او و دیگر‬ ‫حضــور در جــام جهانــی م ‬ ‫یشــود کــه فشــار بر هم تیمی هایشانگیزهبرایدرخششوقهرمانی‬ ‫ساوتگیتبعداز ناکامیدر جامملت هاافزایش وجود داشــته اســت‪ .‬دیدار نخست تیم مدعی‬ ‫پیداکردهاستتاجایی کهسرمربیتیمانگلیس قهرمانی در جام جهانــی در برابر ایران خواهد‬ ‫از شاگردانشخواسته کمتر در فضایمجازیسیر بود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -3481‬برابر رای شماره ‪ 3606‬مورخ ‪ 1401/05/20‬به شماره کالسه ‪ 2028‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫حمید طاهری اندانی به شناسنامه شماره ‪ 110‬کدملی ‪ 1141350343‬صادره فرزند سیف اله نسبت‬ ‫یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪ 153.11‬مترمربع پالک شماره ‪ 707‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند انتقال شماره ‪ 13935‬مورخ ‪86.8.12‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/08/24 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1401284‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -3485‬برابر رای شماره ‪ 3647‬مورخ ‪ 1401/05/23‬به شماره کالسه ‪ 2080‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫رضا محمدی به شناسنامه شماره ‪ 23‬کدملی ‪ 1142191281‬صادره خمینی شهر فرزند قربانعلی در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین دارای ساخت به مساحت ‪ 27.11‬مترمربع پالک شماره ‪ 1896‬فرعی از‬ ‫‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل صفحه ‪ 564‬دفتر ‪ 202‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/08/24 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1401558‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫‪ -9 -3768‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده‬ ‫است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪15‬روز در روزنامه های عصر اصفهان و رویداد امروز چاپ اصفهان اگهی می شود و در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی نسبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرضا ارائه نمایند ‪ ،‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫بند الف)‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫یکم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -1‬اصلی ابنیه‬ ‫‪-1‬رای ‪ 140160302008002302‬مورخ ‪ 1401/05/11‬الهه نصیری فرزند علی ششدانگ یک باب‬ ‫خانه مجزی شده از پالک ‪ 318‬فرعی به مساحت ‪ 143.17‬متر مربع‬ ‫‪-2‬رای ‪ 140160302008003539‬مورخ ‪ 1401/08/02‬سید محمد علی میرنیام فرزند سید نعمت‬ ‫اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 913‬فرعی به مساحت‬ ‫‪171.09‬متر مربع‬ ‫‪-3‬رای ‪ 140160302008003540‬مورخ ‪ 1401/08/02‬سید مهدی میرنیام فرزند سید نعمت اله دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 913‬فرعی به مساحت ‪171.09‬متر‬ ‫مربع‬ ‫‪-4‬رای ‪ 140160302008003541‬مورخ ‪ 1401/08/02‬سید حمید میرنیام فرزند سید نعمت اله دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 913‬فرعی به مساحت ‪171.09‬متر‬ ‫مربع‬ ‫‪-5‬رای ‪ 140160302008003602‬مورخ ‪ 1401/08/09‬احسان صانعی فرزندغالمحسین ششدانگ‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫ســرمربی تیــم ملی فوتبــال ایران پیش از ســفر‬ ‫کاروان تیم ملی به قطر درباره فهرست اعالم شده‬ ‫صحبت کــرد‪ .‬به گزارش فوتبــال ‪ ،360‬ک ـی روش در‬ ‫حاشیه اخرین تمرین تیم ملی پیش از سفر به قطر‬ ‫در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و به سواالت‬ ‫ان ها پاسخ داد‪ .‬البته که سرمربی پرتغالی پیش از‬ ‫اغاز صحبت هایش از خبرنگاران عذرخواهی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در درجه اول اجازه دهید از شما به خاطر لغو‬ ‫کنفرانسمطبوعاتیعذرخواهیکنم‪.‬قرار بر اینبود‬ ‫که در کنفرانس مطبوعاتی لیستمان را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانهمجبور شدمنشستخبریرالغو کنم‪.‬‬ ‫با چهار دروازه بان تعادل بهتری پیدا می کنیم‬ ‫کارلــوس کی روش درباره دعــوت از ‪ 4‬دروازه بان‬ ‫بــرای حضور در جام جهانی گفــت‪ :‬پس از اخرین‬ ‫مشــاهداتمان خصوصــا در ترکیــه‪ ،‬لیســت ‪25‬‬ ‫نقره مان را اعالم کردیم‪ .‬همان طور که دیدید چهار‬ ‫دروازه بان داریم‪ .‬تصمیم گرفتم که چهار دروازه بان‬ ‫دعوت کنم چراکه نه تنها ان ها استحقاقش رادارند‬ ‫بلکه می توانند تمریناتمان را ساپورت کنند‪ .‬اعتقاد‬ ‫شــخصی مــن این اســت که ایــن بازیکنــان تعادل‬ ‫بهتــری به ما از بعد گروهی می دهنــد‪ .‬کی روش در‬ ‫واکنش به حذف نام چند بازیکن از فهرســت تیم‬ ‫ملی گفت‪ :‬مطمئنا اگر از بعد شخصی نگاه کنیم‪،‬‬ ‫کار بسیار دشواری بود که بازیکنانی را از لیست کنار‬ ‫بگذاریم‪ .‬برای یک ســرمربی همیشــه این تصمیم‬ ‫ســخت و دشــوار اســت چراکــه ان بازیکنــان هــم‬ ‫اســتحقاق حضــور در جــام جهانی را داشــتند ولی‬ ‫وقتی می خواهیم بهترین تصمیمات را بگیریم باید‬ ‫تصمیماتی بگیریم که تعادل خوبی به تیم بدهد و‬ ‫راهکارهایعمیقیدر تیمداشتهباشیم‪.‬‬ ‫امیدوارم دیگر بازیکن مصدوم نداشته‬ ‫باشیم‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا اشــاره به‬ ‫مصدومیــت امیــد ابراهیمی توضیــح داد‪ :‬امیــدوار‬ ‫هســتیم که دیگر مصدوم نداشته باشیم خصوصا‬ ‫بعــد از مصدومیــت امیــد ابراهیمــی‪ .‬بایــد از‬ ‫مصدومیت هاجلوگیریکنیم‪.‬اینتصمیمهمان طور‬ ‫که گفتم کلی نبود بلکه برای ایجاد تعادل در تیم‬ ‫بود‪ .‬کاری که فکر می کردیم مقدور است را انجام‬ ‫دادیــم‪ .‬کارلــوس کی روش دربــاره روند اماده ســازی‬ ‫تیــم ملی گفــت‪ :‬مطمئنا همه متوجه هســتند که‬ ‫ایــن اماد هســازی صحیــح بــرای جام جهانــی نبود‬ ‫ولــی ایــن هم جزئــی از برنامه اســت و همین طور‬ ‫به خاطر شرایط بعد از کرونا در جام جهانی قطر‬ ‫با این مســائل مواجه شــدیم و باید این موضوع را‬ ‫قبــول کنیم‪ .‬ک ـی روش با قدردانــی از همراهی های‬ ‫انجا مشــده گفــت‪ :‬طبــق محدودیت هایــی کــه‬ ‫داشــتیم‪ ،‬بهترین تالشــمان را کردیم‪ .‬ما از تک تک‬ ‫یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک ‪ 3937‬فرعی به مساحت ‪ 151.45‬متر مربع‬ ‫دوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪-6‬رای ‪ 140160302008002532‬مورخ ‪ 1401/05/26‬مرتضی شاه پیری فرزند حیدر ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 475‬فرعی به مساحت ‪ 97.96‬متر مربع‬ ‫‪-7‬رای ‪ 140160302008003500‬مورخ ‪ 1401/08/02‬ندا دامن افشان فرزند امراله ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1337‬فرعی به مساحت ‪ 35.35‬متر مربع‬ ‫‪-8‬رای ‪ 140160302008003501‬مورخ ‪ 1401/08/02‬ندا دامن افشان فرزند امراله ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1337‬فرعی به مساحت ‪ 32.93‬متر مربع‬ ‫‪-9‬رای ‪ 140160302008003502‬مورخ ‪ 1401/08/02‬ندا دامن افشان فرزند امراله ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1337‬فرعی به مساحت ‪ 29.47‬متر مربع‬ ‫‪-10‬رای ‪ 140160302008003503‬مورخ ‪ 1401/08/02‬ندا دامن افشان فرزند امراله ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1337‬فرعی به مساحت ‪ 44.65‬متر مربع‬ ‫‪-11‬رای ‪ 140160302008003504‬مورخ ‪ 1401/08/02‬ندا دامن افشان فرزند امراله ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1337‬فرعی به مساحت ‪ 40.38‬متر مربع‬ ‫‪-12‬رای ‪ 140160302008003593‬مورخ ‪ 1401/08/09‬مهران ناظم فرزند ابوالقاسم ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1552‬و ‪ 1602‬که به انضمام ششدانگ پالک‬ ‫‪ 18947‬محل جوی سابق متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است ‪ .‬الف ‪ :‬ششدانگ قسمتی‬ ‫از یکباب خانه مفروزی از پالک ‪ 1552‬به مساحت ‪ 76‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪1602‬‬ ‫که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 18947‬محل جوی سابق متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده‬ ‫است ب) ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک ‪ 1602‬به مساحت ‪ 106.45‬متر مربع که‬ ‫به انضمام قسمتی از پالک ‪ 1552‬که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 18947‬محل جوی سابق متروکه‬ ‫جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪-13‬رای ‪ 140160302008003662‬مورخ ‪ 1401/08/11‬امین علیان فرزند پرویز ششدانگ یک باب‬ ‫خانه مجزی شده از پالک ‪ 1718‬فرعی به مساحت ‪ 140.17‬متر مربع‬ ‫‪-14‬رای ‪ 140160302008003589‬مورخ ‪ 1401/08/09‬مریم ناظم فرزند منوچهر سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1995‬فرعی به مساحت ‪ 18‬متر مربع‬ ‫‪-15‬رای ‪ 140160302008003590‬مورخ ‪ 1401/08/09‬منیر الدین شریعت فرزند حمید سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1995‬فرعی به مساحت ‪ 18‬متر مربع‬ ‫‪-16‬رای ‪ 140160302008003018‬مورخ ‪ 1401/06/14‬فتح اله عباسی فرزند علی سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 3775‬فرعی به مساحت ‪ 234.59‬متر مربع‬ ‫‪-17‬رای ‪ 140160302008003019‬مورخ ‪ 1401/06/14‬سیده معصومه موسوی فرزند احمد سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 3775‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 234.59‬متر مربع‬ ‫‪-18‬رای ‪ 140160302008002652‬مورخ ‪ 1401/05/30‬مجید موالئیان فرزند محمد رضا ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 5951‬فرعی که قبال ‪ 3889‬فرعی بوده است به مساحت‬ ‫‪ 40.70‬متر مربع‬ ‫‪-19‬رای ‪ 140160302008002994‬مورخ ‪ 1401/06/13‬عباس شجاعی فرزند محمد علی سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 7637‬فرعی به مساحت ‪ 233.43‬متر مربع‬ ‫‪-20‬رای ‪ 140160302008002995‬مورخ ‪ 1401/06/13‬فلورا شاملی شهرضا فرزندمرتضی سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 7637‬فرعی به مساحت ‪233.43‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-21‬رای ‪ 140160302008003660‬مورخ ‪ 1401/08/11‬عبداله عاشوری فرزند کمرششدانگ یک‬ ‫باب مغازه و ساختمان فوقانی مجزی شده از پالک ‪ 9976‬فرعی به مساحت ‪ 57.57‬متر مربع‬ ‫‪-22‬رای ‪ 140160302008003029‬مورخ ‪ 1401/06/14‬سیدعلی حجازی فرزند سید کمال الدین‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از ‪ 11093‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 170.25‬متر مربع انتقال عادی از طرف خانم فردوس حداد‬ ‫‪-23‬رای ‪ 140160302008003029‬مورخ ‪ 1401/06/14‬سیدعلی حجازی فرزند سید کمال الدین‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از ‪ 11093‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 170.25‬متر مربع انتقال عادی از طرف خانم فردوس حداد‬ ‫‪-24‬رای ‪ 140160302008003030‬مورخ ‪ 1401/06/14‬حورا سامع فرزند مصطفی نسبت به چهار‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از ‪ 11093‬فرعی به مساحت ‪ 170.25‬متر مربع‬ ‫انتقال عادی از طرف خانم فردوس حداد‬ ‫باشگاه ها‪ ،‬ســرمربیان و مسئوالن باشگاه ها تشکر‬ ‫می کنیم که با ما همکاری کردند‪ .‬امروز اینجا را ترک‬ ‫خواهیم کرد و با هواداران فوتبال ایران در قلبمان‬ ‫همراه خواهیم بود و بیشترین تالشمان را برای تیم‬ ‫ملیایرانانجاممی دهیم‪.‬‬ ‫شایعات درباره ازمون صحت ندارد‬ ‫کارلــوس ک ـی روش در واکنــش بــه شــایعات‬ ‫ایجادشده درباره حذف سردار ازمون از فهرست‬ ‫تیــم ملــی گفــت‪ :‬همیشــه دور و اطراف مــا این‬ ‫شــایعات وجــود دارد‪ .‬ســردار بــه همــراه یکی از‬ ‫مربیان بدنساز ما وارد قطر شده اند و این نشان‬ ‫می دهد که این موضوع درست نیست‪ .‬سرمربی‬ ‫تیم ملی درباره چرایی عدم حضورش در نشست‬ ‫خبری روز گذشته پاسخ مبهمی داد و گفت‪ :‬من‬ ‫شرایط را پنهان نکردم‪ .‬مطمئنا یکسری مسائل و‬ ‫مشکالت وجود دارد ولی وظیفه ما این است که‬ ‫مشکالت را حل کنیم‪ .‬همیشه تالش می کنم که‬ ‫بجنگم و مســائل را حل کنم‪ .‬شــما من را سالیان‬ ‫ســال اســت که می شناســید‪ .‬من همیشــه عالقه‬ ‫دارم بهتریــن کاری را کــه بــرای تیــم وجــود دارد‬ ‫انجام دهم‪ .‬همه تصمیماتی که گرفتم‪ ،‬مبنایش‬ ‫بر این بوده که منافع تیم باالتر از بازیکن‪ ،‬مربی‬ ‫و دیگران باشد و تالش کردم تیم را در ارجحیت‬ ‫قرار دهم‪.‬‬ ‫باید که درون زمین یک الگو باشیم‬ ‫کی روش درباره پیش بینی اش از شرایط تیم ملی‬ ‫در جام جهانی گفت‪ :‬همه چیز در حال پیشرفت‬ ‫است‪ .‬مطلبی که فکر می کنم مهم است این است‬ ‫که ما افراد حرفه ای در فوتبال هســتیم‪ .‬چارچوب‬ ‫انگیزشی من که همیشه سعی کرده ام پیاده کنم بر‬ ‫اینمبنااستوار است کهماحرفه ایهستیم‪ .‬کارلوس‬ ‫کی روش با اشاره به انتظاراتی که از تیم ملی در جام‬ ‫جهانی وجود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬همانند همه اقشار‬ ‫مختلف مانند پزشکان‪ ،‬دندان پزشکان‪ ،‬مهندسان‬ ‫و کشــاورزان‪ ،‬ما سازنده خوشحالی‪ ،‬افتخار و غرور‬ ‫هســتیم‪ .‬تمام تالش ما این اســت که به بهترین ها‬ ‫متعهد باشیم و باروحیه جنگ جویانه و پیروز بازی‬ ‫کنیم و سعی می کنیم موفقیت را برای فوتبال ایران‬ ‫کسب کنیم‪.‬مننمی خواهمهیچ کسیبهایناصل‬ ‫پایه ایفوتبالشکداشتهباشد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در بخش‬ ‫پایانــی صحبت هایــش گفــت‪ :‬وظیفــه مــا ایــن‬ ‫اســت کــه درون زمیــن به عنــوان یــک تیــم‪ ،‬الگو‬ ‫باشــیم‪ .‬یــک تیم متحد و تیمــی که هماهنگی را‬ ‫نشــان می دهد‪ .‬ما برای هواداران و فوتبال بازی‬ ‫می کنیــم و به عنــوان ســازندگان غــرور‪ ،‬شــادی و‬ ‫افتخــار‪ ،‬مطمئنــا بــرای هــواداران فوتبــال ایــران‬ ‫بیشترین تالش را می کنیم‪.‬‬ ‫‪-25‬رای ‪ 140160302008003522‬مورخ ‪ 1401/08/02‬محمود فرهادی فرزند علی چهار دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1571‬فرعی باقیمانده که به شماره‬ ‫‪ 14038‬فرعی تبدیل شده و ‪ 9577‬فرعی باقیمانده که به شماره ‪ 18952‬فرعی تبدیل شده به‬ ‫مساحت‪ 196.32‬متر مربع‬ ‫‪-26‬رای ‪ 140160302008003523‬مورخ ‪ 1401/08/02‬منصوره صدری فرزند مرتضی دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1571‬فرعی باقیمانده که به‬ ‫شماره ‪ 14038‬فرعی تبدیل شده و ‪ 9577‬فرعی باقیمانده که به شماره ‪ 18952‬فرعی تبدیل شده به‬ ‫مساحت‪ 196.32‬متر مربع‬ ‫‪-27‬رای ‪ 140160302008001977‬مورخ ‪ 1401/04/25‬انسیه نصیری شهرضا فرزند حسینقلی دو‬ ‫ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 51‬فرعی که به شماره ‪14599‬‬ ‫فرعی تبدیل شده به مساحت ‪ 154.81‬متر مربع‬ ‫‪-28‬رای ‪ 140160302008001978‬مورخ ‪ 1401/04/25‬مجید عمو علی فرزند عبدالعلی سه و نیم‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 51‬فرعی که به شماره ‪ 14599‬فرعی‬ ‫تبدیل شده به مساحت ‪ 154.81‬متر مربع‬ ‫سوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -3‬اصلی مزرعه موغان‬ ‫‪-29‬رای ‪ 140160302008003657‬مورخ ‪ 1401/08/11‬ابوالقاسم غفوری فرد فرزند منصور‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 394‬فرعی به مساحت ‪ 133.30‬متر مربع‬ ‫‪-30‬رای ‪ 140160302008003683‬مورخ ‪ 1401/08/11‬ولی اهلل کبیری فرزند علی اکبر سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 744‬فرعی به مساحت ‪220.46‬متر مربع‬ ‫‪-31‬رای ‪ 140160302008003685‬مورخ ‪ 1401/08/11‬مریم هادی فرزند پرویز سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 744‬فرعی به مساحت ‪220.46‬متر مربع‬ ‫‪-32‬رای ‪ 140160302008003506‬مورخ ‪ 1401/08/02‬محمد جواد طاوسی فرزندابوالقاسم ‪28.8‬‬ ‫حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 909‬فرعی به مساحت‪381.41‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-33‬رای ‪ 140160302008003507‬مورخ ‪ 1401/08/02‬اکبر طاوسی فرزند ابوالقاسم ‪ 28.8‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 909‬فرعی به مساحت‪381.41‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-34‬رای ‪ 140160302008003508‬مورخ ‪ 1401/08/02‬زهرا طاوسی فرزندابوالقاسم ‪ 14.4‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 909‬فرعی به مساحت‪381.41‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-35‬رای ‪ 140160302008003509‬مورخ ‪ 1401/08/02‬غالمعلی تن ساز فرزند ولی اله چهار دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 909‬فرعی به مساحت‪ 434‬متر مربع در ازاء‬ ‫تمامت ‪ 266‬سهم و دو –سوم سهم مشاع از ‪ 1600‬سهم دودانگ مشاع از ششدانگ که میزان ‪160‬‬ ‫سهم مشاع ان انتقال عادی از طرف فاطمه مقصودی است‬ ‫‪-36‬رای ‪ 140160302008003510‬مورخ ‪ 1401/08/02‬فخری نصیری فرزند سیف اله ‪ 2‬دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 909‬فرعی به مساحت‪ 434‬متر مربع در ازاء‬ ‫تمامت ‪ 133‬سهم و یک –سوم سهم مشاع از ‪ 1600‬سهم دودانگ مشاع از ششدانگ ‪ ،‬که میزان ‪80‬‬ ‫سهم مشاع ان انتقال عادی مع الواسطه از طرف فاطمه مقصودی است‬ ‫‪-37‬رای ‪ 140160302008003505‬مورخ ‪ 1401/08/02‬زهرا انصاری فرزند علی اصغر ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک ‪ 1168‬فرعی که به انضمام قسمتی از جای دیوار‬ ‫حصار سابق شهرضا جمعا تشکیل یک باب خانه قدیمی را داده است به مساحت ‪ 110‬متر مربع‬ ‫چهارم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -21‬اصلی مزرعه رشکنه‬ ‫‪-38‬رای ‪ 140160302008003530‬مورخ ‪ 1401/08/02‬کورش غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 20‬حبه‬ ‫و چهار –هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرصه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب‬ ‫مغازه مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 101.59‬متر مربع‬ ‫‪-39‬رای ‪ 140160302008003531‬مورخ ‪ 1401/08/02‬بهزاد غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 20‬حبه و‬ ‫چهار –هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرصه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 101.59‬متر مربع‬ ‫‪-40‬رای ‪ 140160302008003532‬مورخ ‪ 1401/08/02‬مهرداد غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 20‬حبه‬ ‫و چهار –هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرصه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب‬ ‫مغازه مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 101.59‬متر مربع‬ ‫‪-41‬رای ‪ 140160302008003533‬مورخ ‪ 1401/08/02‬نسرین غالم ضاد فرزند غالمرضا ‪ 10‬حبه‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ایران بــا میانگین ســنی ‪28/92‬‬ ‫در جــام جهانــی ‪ 2022‬حضــور پیدا می کنــد‪ .‬کارلوس‬ ‫کــی روش در اخریــن ســاعات روز یکشــنبه از لیســت‬ ‫منتخب خود برای جام جهانی ‪ 2022‬رونمایی کرد‪ .‬او‬ ‫از ‪ 25‬بازیکن برای حضور در دور نهایی جام جهانی‬ ‫قطــر دعــوت بــه عمــل اورده اســت‪ .‬لیســت منتخب‬ ‫ســرمربی پرتغالــی را ترکیبــی از بازیکنــان قدیمــی و‬ ‫جدید تشکیل می دهند‪ .‬البته تعداد قدیمی ها نسبت‬ ‫به بازکنــان جدیدتر برتری قابل توجهی دارد و همین‬ ‫موضوع باعث شــده تا ایران یک تیم نســبتا مســن در‬ ‫قطر باشد‪ .‬در بین نفرات حاضر در لیست کی روش ‪9‬‬ ‫بازیکن ‪ 30‬و یا باالی ‪ 30‬سال سن دارند‪ .‬وحید امیری با‬ ‫‪ 34‬سال سن‪ ،‬مسن ترین عضو تیم ملی فوتبال ایران در‬ ‫قطر خواهد بود‪ .‬او دومین جام جهانی خود را تجربه‬ ‫می کند و در کنار شــجاع خلیل زاده (‪ 33‬ســال)‪ ،‬کریم‬ ‫انصاری فرد‪ ،‬رامین رضاییان و احسان حاج صفی (‪32‬‬ ‫ســال) باتجربه های تیــم ملی را تشــکیل می دهند‪16.‬‬ ‫بازیکن حاضر در لیست ایران را بازیکنان زیر ‪ 30‬سال‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪ .‬جوان تریــن عضو تیم ملــی نیز در‬ ‫همین گروه حاضر است‪ .‬ابوالفضل جاللی با ‪ 24‬سال‬ ‫سن‪ ،‬جوان ترین بازیکن تیم ایران در قطر خواهد بود‪.‬‬ ‫سهم لیگ های خارجی از‬ ‫لیست تیم ملی ایران‬ ‫‪ 16‬بازیکــن از ‪ 13‬لیــگ خارجــی‪ ،‬لژیونرهای حاضر‬ ‫در لیســت منتخب کارلوس کی روش برای جام جهانی‬ ‫هستند‪.‬مطابقانچهپیش بینیمی شد‪،‬بازیکنانلژیونر‪،‬‬ ‫بخش قابل توجهی از لیســت تیم ملی برای حضور در‬ ‫جام جهانی‪ 2022‬هستند‪ .‬در لیست اعالم شده توسط‬ ‫کارلــوس کــی روش ‪ ۱۶‬بازیکــن لژیونــر و ‪ ۹‬بازیکــن لیگ‬ ‫برتری حضور دارند‪ .‬در میان لژیونرهای دعوت شده به‬ ‫تیمملی‪،‬نفراتیاز لیگ هایمعتبر همچونبوندس لیگا‪،‬‬ ‫لیگ جزیره‪ ،‬لیگ برتر هلند و لیگ برتر پرتغال به چشم‬ ‫می خورند‪ .‬اگر بخواهیم دقیق تر به موضوع نگاه کنیم‬ ‫و سهم تک تک لیگ های خارجی در لیست کی روش را‬ ‫موردبررسیقرار دهیمبهاماریدستخواهیمیافت که‬ ‫طبق ان‪ ،‬سه لیگ خارجی با دو نماینده‪ ،‬بیشترین سهم‬ ‫رادر لیستتیممنتخبینکی روشدارند‪.‬لیگ هایترکیه‪،‬‬ ‫یونان و قطر سه لیگی هستند که از هرکدام‪ ،‬دو بازیکن‬ ‫توســط کارلوس کی روش به تیم ملی ایران دعوت شده‬ ‫اســت‪ .‬جالب اینجاســت که دو بازیکن از هر سه لیگ‬ ‫عضــو یــک باشــگاه واحــد هســتند‪ .‬از میــان لیگ های‬ ‫اسیایی‪ ،‬امارات و قطر در لیست تیم ملی ایران نماینده‬ ‫دارند‪ .‬کارلوس کی روش دو بازیکن از لیگ ستارگان قطر‬ ‫(شجاع و کنعانی االهلی قطر) و یک بازیکن از لیگ برتر‬ ‫امارات (نوراللهی شــباب االهلی) را به تیم ملی دعوت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫و دو–هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء عرصه و اعیان از ‪ 72‬حبه ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 246‬فرعی به مساحت ‪ 101.59‬متر مربع‬ ‫‪ -42‬رای ‪ 140160302008003661‬مورخ ‪ 1401/08/11‬رضوان میر اجاق فرزند سید حمید‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 637‬فرعی به مساحت ‪ 31.70‬متر مربع‬ ‫پنجم ‪:‬شماره های فرعی از ‪ 23‬اصلی مزرعه سود اباد‬ ‫‪-40‬رای ‪ 140160302008003529‬مورخ ‪ 1401/08/02‬میالد میرشکار قمشلوئی فرزند علمدار‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 366‬فرعی به مساحت ‪ 169.80‬متر مربع‬ ‫ششم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -50‬اصلی مزرعه اله اباد‬ ‫‪-43‬رای ‪ 140160302008003649‬مورخ ‪ 1401/08/11‬محمد علی طوفانی فرزند سعید سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1096‬فرعی به مساحت ‪51.29‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪-44‬رای ‪ 140160302008003650‬مورخ ‪ 1401/08/11‬منصوره اقاسی فرزند قدرت اله سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1096‬فرعی به مساحت ‪51.29‬‬ ‫متر مربع‬ ‫هفتم ‪:‬شماره های فرعی از ‪ – 67‬اصلی مزرعه رحمت اباد‬ ‫‪-45‬رای ‪ 140160302008003644‬مورخ ‪ 1401/08/11‬حبیب اله جهانیان فرزند سیف اله ششدانگ‬ ‫یک باب انبار به مساحت ‪ 1806‬متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمدعلی رضا پور‬ ‫هشتم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -100‬اصلی مزرعه فیض اباد‬ ‫‪-46‬رای ‪ 140160302008002535‬مورخ ‪ 1401/05/27‬جعفر اکبری شاهنجفی فرزند البرز چهار‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به مساحت ‪ 111.20‬متر مربع‬ ‫انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی‬ ‫‪-47‬رای ‪ 140160302008002536‬مورخ ‪ 1401/05/27‬سیده نازگل رضوی فرزند سید قدرت اهلل‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به مساحت ‪ 111.20‬متر‬ ‫مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی‬ ‫‪-48‬رای ‪ 140160302008003671‬مورخ ‪ 1401/08/ 11‬مهدی شیر احمدی فرزند خانعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به مساحت ‪ 193.08‬متر مربع‬ ‫‪-49‬رای ‪ 140160302008003044‬مورخ ‪ 1401/06/14‬سمیه دانشفر فرزند بخشعلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 267‬فرعی به مساحت ‪ 178.02‬متر مربع‬ ‫نهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -157‬اصلی مزرعه محمودیه‬ ‫‪-50‬رای ‪ 140160302008003655‬مورخ ‪ 1401/08/11‬مراد صادق زاده فرزند داراب ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از ‪ 11‬فرعی به مساحت ‪ 150.13‬متر مربع‬ ‫ردیف ب‪:‬‬ ‫اول ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ -140160302008002531‬مورخ ‪ 1401/05/26‬محمد قدسی فرزند حسن ‪ 40‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ‬ ‫الف ) قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک های ‪ 1510‬و ‪ 6441‬فرعی که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 2205‬فرعی و قسمتی از جوی متروکه جمعاتشکیل یک باب مغازه رامی دهد‬ ‫بمساحت ‪ 11.51‬متر مربع انتقال عادی از طرف هرمز فارسی‬ ‫ب) قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 2205‬فرعی که به انضمام قسمتی از پالک‬ ‫‪ 1510‬و ‪ 6441‬فرعی و قسمتی از جوی متروکه جمعاتشکیل یک باب مغازه رامی دهد بمساحت‬ ‫‪ 30.92‬متر مربع که در اگهی قبلی میزان مالکیت اشتباه اگهی شده بود اکنون تجدید اگهی می گردد‬ ‫دوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ 23‬اصلی مزرعه سود اباد‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ -140160302008002158‬مورخ ‪ 1401/05/03‬سعید صالح پور فرزند محمد‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 162‬فرعی بمساحت ‪ 162.80‬متر مربع که‬ ‫در اگهی قبلی محل ملک اشتباه اگهی شده بود اکنون تجدید اگهی می گردد‬ ‫سوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ 225‬اصلی میر اباد‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ -140160302008002037‬مورخ ‪ 1401/04/29‬بهناز بهبودی فرزند منصور‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 68.1‬اصلی واقع در میر اباد که به شماره ‪ 225‬اصلی‬ ‫تبدیل شده است بمساحت ‪ 274.55‬متر مربع که در اگهی قبلی محل ملک اشتباه اگهی شده بود‬ ‫اکنون تجدید اگهی می گردد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت یکم ‪ 1401/08/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/09/9 :‬مرتضی قدیری ‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ‪/1409281‬م الف‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ 15 / 1401‬نوامبر ‪ 20 / 2022‬ربیع الثانی ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1491‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اهدای هزار و ‪ ۶۶۰‬بسته نوشت افزار به‬ ‫کودکانمناطقمحروم‬ ‫سرپرستمرکز مشارکت هایمردمیبهزیستیکشور گفت‪:‬یکیاز بانک هایکشور ‪ ۱۶۶۰‬بسته‬ ‫شامل کوله پشتیو نوشت افزار مخصوصدانش اموزانمقطعابتداییبهبهزیستیاهدا کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬علی ربوبی سرپرســت مرکز مشــارکت های مردمی‪ ،‬موسســات غیردولتی و‬ ‫توانمندســازی بهزیســتی کشــور از توزیــع اســتانی یک هــزار و ‪ ۶۶۰‬نوش ـت افزار اهدایــی یکی از‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بانک های کشور خبر داد و گفت‪ :‬این اقالم باتوجه به محرومیت استان ها در استان های سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬هرمزگان و گلستان توزیع‬ ‫شد‪.‬علیربوبیسرپرستمرکز مشارکت هایمردمی‪،‬موسساتغیردولتیوتوانمندسازیبهزیستی‬ ‫کشور از توزیع استانی نوشت افزار اهدایی خبر داد و گفت‪ :‬این بانک به منظور توسعه همکاری و‬ ‫مشارکتدر راستایمسئولیتاجتماعیخود‪ ۱۶۶۰‬بستهشاملکوله پشتیو نوشت افزار مخصوص‬ ‫دانش اموزانمقطعابتداییبهبهزیستیاهداکرد‪.‬سرپرستمرکز مشارکت هایمردمی‪،‬موسسات‬ ‫غیردولتیو توانمندسازیبهزیستی کشور‪،‬ادامهداد‪:‬ایناقالمباتوجه بهمحرومیتاستان ها‪،‬بین‬ ‫‪ ۶‬استان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ۴۱۰‬عدد بسته‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ۳۰۰‬عدد بسته‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربی ‪ ۲۵۰‬عدد بسته‪ ،‬خراسان شمالی ‪ ۲۵۰‬عدد بسته‪ ،‬هرمزگان ‪ ۲۵۰‬عدد بسته و گلستان ‪۲۰۰‬‬ ‫عددبستهشامل کوله پشتیو نوشت افزار توزیعشد‪.‬‬ ‫گفتگو با رقیه کریمی‪ ،‬نویسنده ادبیات مقاومت‬ ‫یک قسمت از راهی طوالنی‬ ‫رقیه کریمی به دو زبان عربی و فارسی داستان کوتاه‬ ‫مقاومتمی نویسد‪.‬البتهبیشتر فعالیتاو بهزبانعربی‬ ‫است‪ .‬وی در ‪ ٣‬جشنواره بین المللی حائز رتبه شده است‬ ‫و ‪ ٤‬مجموعــه داســتان به زبــان عربی دارد کــه در لبنان‬ ‫منتشر شده اند‪ .‬یک کتاب ترجمه و یک کتاب تالیف به‬ ‫زبــان فارســی در حوزه مقاومــت دارد‪ .‬کریمی از کارکنان‬ ‫دانشکدهعلوم انسانیدانشگاهبوعلیسینایهمداندر‬ ‫جشنواره سیده خوله در بعلبک لبنان حائز رتبه سوم در‬ ‫بخش داستان شد‪ .‬او توانست در میان نویسندگان دیگر‬ ‫کشورهای عربی با تسلط بر زبان عربی و ادبیات عرب‬ ‫جزو برگزیدگان باشــد‪ .‬این نویســنده و مترجم عالوه بر‬ ‫رتبه های گوناگوندر جشنواره هایمختلف‪ ،‬کتاب هایی‬ ‫چون؛ «وقتی ســفر اغاز شــد»‪« ،‬در ره منزل لیلی»‪« ،‬ماه‬ ‫پشــت ابر بود»‪« ،‬پنج اســمان پرواز» را در کارنامه خود‬ ‫دارد‪ .‬پاسخ های کریمی را با هم می خوانیم‪:‬‬ ‫مــن داســتان های کوتــاه مقاومــت را بــه زبــان عربــی در‬ ‫فیس بوکمنتشر می کردم کهبسیار پرمخاطببود‪.‬شاید‬ ‫بیشــتر از چنــد کتــاب و بدون هیچ هزین ـه ای پیامی که‬ ‫می خواستمرابهجهانعربمی رساندمو همینموضوع‬ ‫باعث بست هشــدن صفحه داســتان مقاومت من توسط‬ ‫فیس بوکشد‪.‬‬ ‫از کی با زبان عربی اشــنا شــدید و داستان نوشتن به‬ ‫زبان عربی از کجا شــکل گرفت؟ چه افقی برای نوشــتن‬ ‫به زبانی که زبان مادری شما نبود‪ ،‬پیش روی شما بود؟‬ ‫من کارشناســی ارشــد زبــان عربــی دارم‪ .‬اما خــارج از‬ ‫دانشــگاه برای پیشرفت و تسلط بسیار تمرین و تالش‬ ‫کردم‪ .‬چون در دانشــگاه بیشــتر ما ســرفصل برای ادامه‬ ‫راه می گیریم و برای تسلط باید تالش زیادی همراه ان‬ ‫باشــد‪ .‬بعد از فارغ التحصیلی وقتی به ســایت هایی که‬ ‫مربوط به دوســتداران انقالب اســامی و ایران بود ســر‬ ‫می زدم می دیدم که حتی دوســتان ما خیلی از جنگ ما‬ ‫چیــزی نمی داننــد ‪ ...‬البته االن با نهضت ترجمه بســیار‬ ‫شرایط بهتر شده؛ اما در ان روزها یعنی ‪ ۱۵‬سال قبل من‬ ‫به تنهایی شــروع به نوشتن داستان کوتاه شهدا کردم ‪...‬‬ ‫داستان هایی کهبسیار مورداستقبالقرار گرفت‪.‬‬ ‫رقیه کریمی را چقدر می شناسید؟ اگر قرار باشد‬ ‫او را در یک جمله معرفی کنید‪ ،‬ان جمله کدام‬ ‫است؟‬ ‫قطعاقبلاز اینکه کسیبهسمتراهیحرکت کندتا‬ ‫حدی خود و عالقه های خود و روحیات خود را شناخته‬ ‫اســت و با این شــناخت قدم به راه می گذارد‪ .‬بعد از ‪۲۰‬‬ ‫سال نوشتن اگر دوباره به اول راه برگردم دوباره همین راه‬ ‫را از اول شروع می کنم و این یعنی با شناخت از خود و‬ ‫از راه قدم به این راه گذاشته ام‪ .‬اگر بخواهم خودم را در‬ ‫یکعبارتمعرفی کنمانجملهایناست‪«:‬یکقسمت‬ ‫از راهی طوالنی»‪.‬‬ ‫شما ترجمه هم کرده اید‪ .‬دانش ها و مهارت هایی‬ ‫که یک مترجم باید داشــته باشد به خصوص‬ ‫مترجمزبانعربیچیست؟‬ ‫بلــه من تجربه چند ترجمه را هم دارم‪ .‬به شــخصه‬ ‫ترجیح می دهم مستقیما به عربی داستان بنویسم و به‬ ‫ندرت به ســراغ ترجمــه می روم؛ چون در ترجمــه ازادی‬ ‫عمل تالیف وجود ندارد و نویسنده مقید به متن است‪.‬‬ ‫امــا در ترجمــه متوجه یک نکته شــدم قطعا کســی که‬ ‫خودش نویسنده است به نسبت کسانی که تنها مترجم‬ ‫صرف هســتند بهتر قادر اســت روح متن را نیز همراه با‬ ‫ترجمهکلماتمنتقلکند‪.‬‬ ‫چه شــد که وارد حوزه نوشتن شدید؟ اولین‬ ‫تجربه جدی نوشتن شما کدام اثر بود ه است؟‬ ‫من از ‪ ۲۰‬سال قبل شروع به نوشتن کردم‪ .‬به نوشتن‬ ‫عالقه مند بودم و تجربه های اول من بیشتر جنبه تمرین‬ ‫جشــنبه‬ ‫داشــت‪ .‬ما جمع کوچکی بودیم که هر عصر پن ‬ ‫تمریــن داســتان می کردیــم و خانــم بهنــاز ضرابــی زاده‬ ‫نویسنده دختر شینا در اولین قدم های نوشتن در کنار ما‬ ‫بود و برای پیشرفت ما در نوشتن خیلی تالش کرد‪ .‬امروز‬ ‫همانجمع کوچکجزءبهترین هایداستانهستندمثل‬ ‫اقایسیدمیثمموسویانو خانممونااسکندری‪.‬‬ ‫پانصدصندلیخالیچگونهمتولدشد؟‬ ‫پانصدصندلیخالی کتابعجیبیبود‪.‬شایداز موارد‬ ‫نادری بود که اول ترجمه فارســی ان منتشــر شــد و بعد‬ ‫از ان اصــل کتــاب به زبان عربی منتشــر شــد‪ .‬یــک زن از‬ ‫محاصره ‪۳‬ساله الفوعه یادداشت های روزانه می نوشت‬ ‫و من از طریق یکی از دوستان یکی از این یادداشت ها‬ ‫را دیدم و دیدم این روزنوش ـت ها یک قســمت از تاریخ‬ ‫مستند است‪ .‬سعی کردم نویسنده را پیدا کنم و موفق‬ ‫شدم و تمام روزنوشت ها را جمع و ترجمه کردم و این‬ ‫یعنینویسندهمقاومتنبایدمنتظر باشدکسیکار اماده‬ ‫به او بدهد؛ بلکه اگر الزم شد باید در سخت ترین شرایط‬ ‫خودشموضوعکار راپیداکند‪.‬کتابپانصدصندلیخالی‬ ‫کتاب تقدیر شده در جشنواره بین المللی سرخ نگاران در‬ ‫بخشترجمهاست‪.‬‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫فضای مجازی چه فرصت ها و تهدیدهایی برای‬ ‫یک نویسنده دارد؟ شما تجربه نوشتن در این‬ ‫فضا را دارید؟‬ ‫من چون بیشــتر داستان هایم به زبان عربی است و‬ ‫بهــای من عرب زبان هســتند بــه طور طبیعی از‬ ‫مخاط ‬ ‫محیطیاستفادهمی کنمکهمخاطبمندر انفضاست‪.‬‬ ‫ماه پشــت ابر بود به ترســیم چه چیزهایی‬ ‫می پردازد؟‬ ‫ماه پشت ابر بود از کارهای اولیه من است‪ .‬ترجیح‬ ‫م ـی دادم االن دوبــاره از اول ان را بنویســم؛ چــون طــی‬ ‫این سال ها سبک نوشتن و روش من بسیار متفاوت تر و‬ ‫فنی تر شده است‪ .‬شاید برای همین است که معموال به‬ ‫نوقلم ها توصیه می کنم برای چاپ کتاب عجله نکنند و‬ ‫زمان همیشه برای بهترشدن اثر به انها کمک می کند‪ .‬ماه‬ ‫پشت ابر بود خاطره داستان در مورد یکی از فرماندهان‬ ‫شهید همدان در دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫پیـام پورفلاح| رویـداد امـروز‬ ‫کبابی پرنده‬ ‫هوای این روزهای من از کدام ادم ها ســخن‬ ‫می گوید؟‬ ‫هوایاینروزهایمنراخیلیدوستدارم‪ .‬کار سخت‬ ‫و ســنگینی بــود و ســه ســال روی ان کار کــردم‪ .‬خاطــرات‬ ‫تفصیلی یکی از رزمنده های مدافع حرم اقای امیرحسین‬ ‫حاجــی نصیری اســت که با حافظه قــوی و ذکر جزئیات‬ ‫دقیق کمکزیادیبهنوشتنداستانشهدایمهمدیگری‬ ‫مثلشهیدصدرزادهوشهیدمحمدحسینمحمدخانیکرد‪.‬‬ ‫چهجوایزادبیکسبکرده اید؟جایزهبین المللی‬ ‫مقاومت لبنان‪ ،‬چه ویژگی داشت؟‬ ‫جایزه هایملیو بین المللیزیادیداشتممثلجایزه‬ ‫یوســف و جایــزه خاتــم و ‪ ٣‬جایــزه بین المللــی دارم که‬ ‫مهم ترین انها جایزه جهانی داستان مقاومت در بیروت‬ ‫بود که در سه بخش شعر رمان و داستان کوتاه بود و از‬ ‫‪ ١٤‬کشور عربی در ان شرکت کرده بودند و من با اینکه‬ ‫زبان مادری من فارسی است در داستان کوتاه حائز رتبه‬ ‫سوم شدم‪.‬‬ ‫جوایز ادبی بیرون از ایران به ویژه جوایز دنیای‬ ‫عرب را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫مــن به خاطــر اینکه فقــط در موضــوع مقاومت کار‬ ‫می کنم به طور طبیعی در برخی از جشنواره های دیگر‬ ‫داستان در کشورهای عربی شرکت نمی کنم‪ .‬به خصوص‬ ‫کشورهایی که از نظر فکری و نگاه سیاسی در یک راستا‬ ‫نیستیم‪ .‬اما سطح جایزه ادبی مقاومت بسیار باالبود و‬ ‫امیــدوارم ایرانی های دیگری جز من برگزیده این جایزه‬ ‫ادبیباشد‪.‬‬ ‫چه درسی می توانیم از دنیای کتاب کشورهای‬ ‫عربیبه ویژهلبنانبگیریم؟‬ ‫باتوجه به اینکه حوزه کار من داستان مقاومت است‬ ‫متوجه شدم که داستان مقاومت لبنان در قدم های اولیه‬ ‫است‪ .‬به طور طبیعی کشوری که در حال مقاومت است‬ ‫داستانشایددر مراحلبدیاولویت هایانباشد‪.‬امامن‬ ‫افق داستان مقاومت لبنان را روشن می بینم‪ .‬بخصوص با‬ ‫نویسنده های جوانی که با جدیت کار را شروع کرده اند‬ ‫و همچنیــن وجــود حوادث مهمی مثل جنــگ ‪ ۳۳‬روزه‬ ‫و یا ازادی جنوب لبنان باید منتظر رمان های قدرتمندی‬ ‫باشیم که به زودی به قلم نویسنده های لبنانی شاهد ان‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫با نویســندگان و هنرمنــدان عرب هم در‬ ‫ارتباط هستید؟ چه پیشنهادی برای گسترش‬ ‫ارتباطات فرهنگی با این کشورها مخصوصا‬ ‫لبنان دارید؟‬ ‫بیشــتر ارتباط من به طور طبیعی با نویسندگانی‬ ‫اســت کــه در حــوزه مقاومــت فعالیــت دارنــد‪ .‬کاری‬ ‫که من شــروع کردم کاری کامال فردی اســت و منتظر‬ ‫کمــک هیــچ ســازمان یا نهــادی نبودم چــون فهمیده‬ ‫بودم باید از مرزها عبور کرد و خیلی تاخیر کرده ایم‪.‬‬ ‫قطعــا نمی توانســتم منتظــر ضــرورت ســنجی ایــن‬ ‫موضوع از نهادها و موسس ـه های مربوطه باشــم‪ .‬اما‬ ‫قطعــا ایــن روزها کــه موضوع نهضــت ترجمه جدی‬ ‫یشــود بــا برنامه ریــزی خــوب و گســترده بــا‬ ‫اســت م ‬ ‫جریان ادبی کشورهای عربی به خصوص کشورهایی‬ ‫که از نظر فکری به هم نزدیک هستیم ارتباط خوبی‬ ‫برقرار کرد که الزمه ان برنامه ریزی دقیق است‪.‬‬ ‫الگوی مطالعاتی شما چیســت؟ چه الگویی‬ ‫مطالعاتیراپیشنهادمی کنید؟‬ ‫به نظرم الگوی مطالعات هر فرد بر اساس رغبت ها‬ ‫فهــا می توانــد متفاوت باشــد در حال حاضر من‬ ‫و هد ‬ ‫در برنامــه مطالعات ـی ام رما نهــای عربــی برگزیــده و یا‬ ‫کاندیدهــای جایــزه بوکر عربی را گذاشــته ام کــه به طور‬ ‫طبیعی نمی توانم ان را به کسی پیشنهاد بدهم؛ چون‬ ‫فقطمناسبخودماست‪.‬‬ ‫دلیل کم خواندن کتاب در بین مردم چیست؟‬ ‫سهم نویسندگان در این میان چقدر است؟‬ ‫سرعت زندگی جدید و مدرن و شتاب زدگی ادم ها‬ ‫به تبع ان ‪ ...‬و همچنین پررنگ تر شدن فضای مجازی‬ ‫تاثیــر زیــادی در این موضوع داشــته و دارد؛ اما قطعا‬ ‫بهــای خــوب که حرف خــوب برای گفتــن دارند‬ ‫کتا ‬ ‫جایگاه خود را در همین فضا هم پیدا می کنند‪.‬‬ ‫زادبوم شــما چه اندازه در کارهای شما حضور‬ ‫دارد؟‬ ‫بلــه در خیلــی از داســتان های عربــی مــن از زمــان‬ ‫کودکی در شــهرم با ســرما و فضای کوهســتانی و برف و‬ ‫زمستان هایسختقدیمشگفته ام‪.‬‬ ‫قهرمانان داستان های شما تا چه انداز ه در شهر و‬ ‫در اطراف شما دیده می شوند؟‬ ‫قهرمان داستان های من همه ادم های عادی هستند‬ ‫که در شرایط خاص قرار گرفته اند‪ .‬تمام ادم های معمولی‬ ‫اطراف ما می توانند در شرایط خاص قهرمان یک داستان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کار برای نویسنده شهرستانی چه تفاوت هایی با‬ ‫نویسندگانمرکزدارد؟‬ ‫برای من که بســیار فــردی و فقط از طریق مطالعه‬ ‫پیــش م ـی روم هیچ فرقی نداشــت‪ .‬اما همه شــبیه هم‬ ‫نیستند گاهی بعضی برای رشد نیاز به فضاهای بزرگ تر‬ ‫با امکانات و قرارگرفتن در فضاهای اموزشــی قوی مثل‬ ‫دوره های اموزشی و کارگاه و اساتید برجسته دارند و این‬ ‫موضوع بر حسب اشخاص متفاوت است‪.‬‬ ‫تصویر و روایت شــما چه تفاوتی با تصویر و روایت‬ ‫دیگران دارد؟ زنان داســتان های شــما چه جایگاهی در‬ ‫داستاندارند؟‬ ‫زنان داستان من شبیه زنان واقعیت هستند ‪ ...‬گاهی‬ ‫قــوی‪ .‬گاهــی ضعیف‪ .‬گاهــی خوب و گاهــی نه‪ .‬گاهی‬ ‫مادر با تمام ویژگی یک مادر‪ .‬گاهی یک معلم‪ .‬پرستار‪.‬‬ ‫مادربــزرگ ‪ ...‬دقیقا شــبیه زندگی واقعی‪ .‬چون داســتان‬ ‫نقاشی یک قسمت از زندگی است‪.‬‬ ‫اتباعبیگانهمی تواننداز سامانه(ثنا)استفادهکنند‬ ‫رئیسمرکز امار وفناوریاطالعاتقوهقضاییهگفت‪:‬اتباعبیگانهازاین پسمی توانندبامراجعه‬ ‫به مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی‪ ،‬نسبت به ثبت نام ثنا و به تبع ان ابالغ‬ ‫الکترونیکی اقدام کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد قاسمی فرد با اشاره به یکی از چالش های قدیمی‬ ‫دستگاه قضایی در زمینه ابالغ الکترونیکی به اتباع بیگانه افزود‪ :‬در نتیجه همکاری وزارت کشور و‬ ‫مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه‪ ،‬اکنون خدمات شناسایی اتباع بیگانه که از شهریور سال‬ ‫جاری به صورت ازمایشی راه اندازی شده بود‪ ،‬در همه مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک‬ ‫قضایی قابل اســتفاده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬ازاین پس همه اطالع رســانی های مهم به اتباع بیگانه در‬ ‫موضوعات ثبت و ارجاع پرونده‪ ،‬صدور ابالغیه‪ ،‬صدور رای‪ ،‬ارسال پرونده به تجدیدنظرخواهی‬ ‫و اجرای احکام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد‪ .‬کاظمی فرد گفت‪ :‬امکان ورود به پنجره‬ ‫واحد خدمات هوشمند قضایی نیز برای اتباع بیگانهمهیا شده و این افراد می توانند از خدماتی که‬ ‫در این پنجره واحد در نظر گرفته شده؛ مانند اطالع رسانی پرونده‪ ،‬نوبت دهی قضایی‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینهو شرکتدر دادرسی هایالکترونیکیاستفاده کنند‪.‬‬ ‫بهمناسبتسالروز درگذشترهیمعیری‬ ‫شبجدایی سرایندهمرغ حق‬ ‫زهرا اقایی‬ ‫ارامســتان ظهیرالدوله ارامستان کوچکی‬ ‫بین امامزاده قاسم و تجریش در شمال تهران‬ ‫اســت که عالوه بر علی خان ظهیرالدوله و‬ ‫محمدتقی بهار تعــداد زیادی از هنرمندان‪،‬‬ ‫شاعران و چهره های سرشناس ایران از جمله‬ ‫رهــی معیــری در ان مدفون انــد‪ .‬قبرســتان‬ ‫ظهیرالدوله در ســال ‪ ۱۳۷۸‬در فهرســت اثار‬ ‫ملی کشور به ثبت رسید‪ .‬این مکان در واقع‬ ‫خانقــاه ظهیرالدوله بوده که پــس از مرگ و‬ ‫دفــن وی در ان محــل بــه ارامســتان تبدیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬محمدحســن بیوک معیــری با‬ ‫تخلص رهی از غز لســرایان معاصــر ایران و‬ ‫از ترانه سرایان و تصنیف سرایان به نام بود‪.‬‬ ‫رهــی از دوران کودکــی غرق دنیای هنر بود‬ ‫و به شــعر‪ ،‬موسیقی و نقاشی عالقه زیادی‬ ‫نشــان م ـی داد‪ .‬نبــوغ رهــی در ‪ ۱۷‬ســالگی‬ ‫شــکوفا شــد و او اولین رباعی خود را ســرود‬ ‫کــه اولین بیتش چنین بود‪ :‬کاش امشــبم ان‬ ‫شــمع طــرب می امــد‪ /‬ویــن روز مفارقت به‬ ‫شــب می امــد‪ .‬رهــی معیری اشــعار خــود را‬ ‫با نام های مســتعار شــاه پریون‪ ،‬گوش ـه گیر‪،‬‬ ‫قگــو در نشــریات ادبــی معتبــر‬ ‫زاغچــه و ح ‬ ‫ان دوره ماننــد روزنام ـ ه باباشــمل و مجل ـه ‬ ‫تهران مصور به چاپ می رساند‪ .‬از ترانه های‬ ‫ســروده شده توسط وی می توان شد خزان‪،‬‬ ‫شــب جدایی‪ ،‬کاروان‪ ،‬دیدی که رســوا شــد‬ ‫دلــم‪ ،‬اشــک و اه‪ ،‬مــرغ حق و جوانــی را نام‬ ‫بــرد‪ .‬ایــن یعنــی اینکــه حافظه شــنیداری و‬ ‫موسیقی هشتاد سال اخیر ما‪ ،‬سرشار از کالم‬ ‫دلنشــین و اثرگــذار رهی معیری اســت‪ .‬داغ‬ ‫تنهایــی‪ ،‬نغم ه حســرت و فریاد بی اثر چند‬ ‫نمونه از اشعار ماندگار رهی معیری هستند‪.‬‬ ‫عمد ه سروده های برجست ه وی در دو کتاب‬ ‫سایه عمر و ازاده به انتشار رسید ه است‪ .‬او‬ ‫در اشــعارش از اندیشه های ناب و تخیالت‬ ‫لطیفــی بهــره بــرده اســت و ســروده هایش‪،‬‬ ‫زبانــی یک دســت دارنــد‪ .‬رهــی معیــری در‬ ‫ســرودن شــعر کالســیک و به ویــژه غــزل‪،‬‬ ‫اســتعدادی کم نظیر داشــت‪ .‬او در سبک ها‬ ‫بهــای متعــددی دس ـت برده بود‪ ،‬اما‬ ‫و قال ‬ ‫یتــوان در دو ســبک ‬ ‫اغلــب اشــعار او را م ‬ ‫شعری هندی و عراقی جای داد‪ .‬او در سبک‬ ‫هندی پیرو صائب تبریزی و در سبک عراقی‬ ‫متاثر از سعدی بود‪ .‬عالوه بر این دو شاعر‪،‬‬ ‫رهــی از شــیفتگان موالنا‪ ،‬حافــظ‪ ،‬نظامی و‬ ‫مســعود سعد ســلمان بود‪ .‬او شاعری که با‬ ‫یســرود و اثار ماندگاری‬ ‫تمام وجود شــعر م ‬ ‫یکــرد‪ ،‬چنان کــه این اثــار هنوز هم‬ ‫خلــق م ‬ ‫تاریــخ مصرف دارد و موردپســند مــردم قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬انگار بعدازاین همه ســال مردم از‬ ‫شــنیدن و زمزمــه کــردن این ترانه ها خســته‬ ‫یشــوند‪ .‬اشــنایی و الفت او با موســیقی‬ ‫نم ‬ ‫و موســیقی دانان‪ ،‬دمخــوری و دوســتی بــا‬ ‫هنرمنــدان و بیــش از هر چیز وجود سراســر‬ ‫شــور و شــوقش‪ ،‬رنــگ و بویــی خــاص بــه‬ ‫ســروده هایش داده اســت‪ .‬اگرچه عشق در‬ ‫غــزل رهی بیــش از هر موضوعی موردتوجه‬ ‫قرار گرفته اســت‪ ،‬اما او به مضامین دیگری‬ ‫چــون بی نیــازی و وارســتگی‪ ،‬گلــه از روزگار‪،‬‬ ‫وطن پرستی‪ ،‬توصیف زیبایی ها و نکوداشت‬ ‫هنرمنــدان و دانشــمندان نیــز توجــه کــرده‬ ‫اســت‪ .‬او توانســت بــاذوق و خالقیــت‬ ‫خویــش در متــن ســنت‪ ،‬بــه نواوری دســت‬ ‫بزنــد و بــا خالقیت و تغییر در قلب و بطن‬ ‫ســنت به توفیق دســت‍پیدا کند‪ .‬بسیاری از‬ ‫صاحب نظــران معتقدند غزل رهــی عاری از‬ ‫حشو بود و در کمتر غزلی از او می توان یک‬ ‫مصراع سســت یافت همچنیــن کلمات زاید‬ ‫جای خوشی در مصراع های شاعر ندارند‪.‬‬ ‫حــاال کــه تکنولــوژی‬ ‫پیشرفت کرده است و همه‬ ‫چیــز نمونه پرنــده اش یافت‬ ‫می شــود چــرا مــا روی کبابی‬ ‫پرنده فکر نکنیــم؟! حداقل‬ ‫جلد ‪75‬‬ ‫می توانیــم به عنــوان یــک‬ ‫هدف بلندمدت روی ان ســرمایه گذاری کنیم‪ .‬کافی‬ ‫است از هر مشتری ‪ 1‬درصد ناقابل بیشتر بگیریم با‬ ‫این شعار‪« :‬با یک درصد پرداخت بیشتر‪ ،‬راه را برای‬ ‫اولین کبابی پرنــده در جهان باز می کنید»‪ .‬خیلی ها‬ ‫دوستدارنددستیدر اولین هایجهانداشتهباشند‬ ‫و ما با این ایده‪ ،‬خواســته درونی انها را براورده می کنیم ان¬هم با مبلغ ناچیز یک درصد‬ ‫پرداختبیشتر!‬ ‫درست که کشتی یوگی و دوستان به هوا می رود و خیلی چیزهای دیگر در همین‬ ‫اسمان خودمان که صدالبته االن پر از دودهای سیاه و خاکستری کرده ایم‪ ،‬پر می زنند و‬ ‫پرواز می کنند؛ ولی ما نوع دیگری از کبابی پرنده را به جامعه ارائه می دهیم‪ .‬بگذارید‬ ‫مسئله را طور دیگری بیان کنم اگر از گرسنگی ندانید چه کار کنید و از اتفاق بدغذایی‬ ‫هم نداشته باشید و نزدیک است که روده بزرگ شما ان روده کوچک را یک لقمه کند‪،‬‬ ‫در این زمان واقعا سخت‪ ،‬ناگهان شما یک سفارش می گیرید تا درباره یک کبابی‪ ،‬یک‬ ‫رمــان دوجلدی بنویســید‪ .‬شــما هم که ذوق خوبــی دارید به خاطر ان ســفارش دهنده‬ ‫محترم که شاید در اینده نه چندان نزدیک ریالی به شما بدهد داستان کوتاه کوتاهی را‬ ‫می نویسید؛ ولی داستان شما‪ ،‬داستان کبابی پرنده است! همین داستان کارش را بیشتر‬ ‫از اجسام پرنده انجام می دهد‪ .‬نمونه خارجی هم دارد‪ .‬برای انجام مهندسی معکوس‬ ‫دربــاره نمونــه خارجــی مطالبــی را خدمت شــما عــرض می کنــم‪ .‬رمــان «کالس پرنده»‬ ‫داســتانی اســت که در مدرســه شــبانه روزی شــکل می گیرد و در ان‪ ،‬ســخن از شجاع ها‬ ‫و ترســوها‪ ،‬ادم های عاقل و مردم نادان اســت‪ .‬با اجرای نمایش نامه «کالس پرنده»‪،‬‬ ‫باالخره بعضی بچه ها یاد خواهند گرفت که زندگی نه با پول دراوردن شروع می شود‪،‬‬ ‫و نه با ان به پایان می رسد‪ .‬این رمان‪ ،‬روایت نویسنده ای است که به موضوع شهامت‬ ‫فکر می کند و تصمیم می گیرد نوشــتن داســتان عید را شــروع کند‪« .‬اریش کســتنر» اثار‬ ‫متعددی در حوزه کودک و نوجوان تالیف کرده است و با سه اثر نوجوان خود یعنی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫«کالس پرنــده»‪« ،‬خواهــران غریب» و «امیل و کاراگاهان» در ایران شــناخته م ‬ ‫از اثــار او اقتباس هــای ادبی‪ ،‬نمایشــی و ســینمایی زیادی انجام شــده اســت‪ .‬داســتان‬ ‫با دو پیشــگفتار اغاز می شــود‪ .‬در پیشــگفتار اول درمی یابیم نویســنده‪ ،‬اریش کســتنر‪،‬‬ ‫می خواهد داســتانی درباره کریســمس بنویســد؛ اما در چله تابستان این کار غیرممکن‬ ‫اســت؛ بنابراین راهی جایی می شــود که برف باشــد‪ .‬نویسنده ســوار قطاری به مقصد‬ ‫تسوگ اشپیتسه می شود و در انجا‪ ،‬در معیت پروانه ای به نام «گوتفرید» و گوساله ای‬ ‫به نام «ادوارد» مشغول نوشتن داستان کریسمس می شود‪ .‬در پیشگفتار دوم‪ ،‬نویسنده‬ ‫ماجــرای غم انگیــز «جوناتــان تروتــس» (جونــی) را تعریف‬ ‫می کند و به مخاطب کم سن و سالش می گوید این داستان‬ ‫را به این دلیل تعریف کرده تا بچه ها یاد بگیرند چطور در‬ ‫زندگی ضربه ها را نوش جان کنند و ســرپا بمانند‪ .‬بعدازاین‬ ‫دو پیشگفتار رمان اغاز می شود‪.‬‬ ‫وجود‪ ۵۰۰۰‬مدرسه باجمعیت‬ ‫زیر ‪ ۵‬دانش اموز در ایران‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش در دیــدار با وزیر علوم و معاون رئیس جمهور ونزوئال در امور علم‪،‬‬ ‫تکنولوژی‪،‬اموزشوبهداشتبااشارهبهاشتراک هایبیندو کشور اظهار کرد‪:‬همکاری هایبین‬ ‫دو کشور ایران و ونزوئال در حوزه اموزش وپرورش تقویت شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یوسف نوری با بیان این که امیدوارم این دیدار باعث ارتباط وسیع وزارت‬ ‫اموزش وپرورشجمهوریاسالمیایرانباحوزهعلوم‪،‬تکنولوژی‪،‬اموزشوبهداشتکشور ونزوئال‬ ‫شود‪،‬اظهار کرد‪:‬دو کشور اشتراکاتیداریم؛هر دو کشور انقالبیهستیمو به این علتاستکبار‬ ‫جهانی هر دو کشــور را مورد تحریم های ظالمانه قرار داده اســت و ســردار شهید حاج قاسم‬ ‫سلیمانی کهبرایمردم کشور شماشناخت هشدهاستو ماهمبهرئیس جمهور فقیدشماهوگو‬ ‫چاوز احترام می گذاریم که یکی از قهرمانان ملی کشور شما است‪ ،‬لذا امیدوارم این اشتراکات‬ ‫به تقویت همکاری های دو کشور در حوزه علم‪ ،‬تکنولوژی و اموزش وپرورش منجر شود‪ .‬عضو‬ ‫کابینهدولتمردمیایرانقویبابیاناین کهامیدوارماینسفر باعثتقویتواستحکامروابط‬ ‫دو کشور شود‪،‬اظهار کرد‪:‬در ماه گذشتهمیزبانمعاونشماو دانش اموزاننخبه کشور ونزوئال‬ ‫بودیم‪ .‬جمهوری اسالمی ایران‪ ۱۶‬میلیون دانش اموز دارد که‪ ۴۹‬درصد ان ها دانش اموز دختر‬ ‫هستند‪ .‬یک میلیون معلم داریم که‪ ۵۴‬درصد ان را معلمان زن تشکیل می دهد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫برخیدیگر از اطالعاتاموزش وپرورشایران‪ ،‬گفت‪:‬پوششتحصیلیواقعیدر دورهابتدایی‬ ‫‪ ۹۸‬درصد است‪ ۳۰۰ .‬مدرسه یک نفره و ‪ ۵‬هزار مدرسه زیر ‪ ۵‬نفر داریم‪ ،‬همچنین ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫مدرسه‪ ۷۰۰،‬پژوهشگاهدانش اموزیو‪ ۲۰۰۰‬کانونفرهنگی‪،‬هنریداریم‪.‬اوادامهداد‪:‬مهم ترین‬ ‫کاری که در نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است‪ ،‬تدوین سند تحول‬ ‫بنیادین اموزش وپرورش است‪ .‬همچنین شبکه اموزشی دانش اموزان‪ ،‬شاد را داریم که شبکه‬ ‫یادگیری برخطی است که در جهان بی نظیر است‪ .‬این شبکه از ابتدای ویروس کرونا طراحی و‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت و اکنون نیز در مواقعی که مدارس با تعطیلی مواجه می شوند‪ ،‬از‬ ‫اینشبکهبه عنوانشبکهپشتیباناستفادهمی شود‪.‬وزیر اموزش وپرورشبااشارهبهاموزش های‬ ‫فنیو حرفه ای کهارائهمی شود‪،‬اظهار کرد‪:‬در حوزهفنیو حرفه ایرشته هایمتنوعیداریمو‬ ‫همچنیننواوری هایگوناگونیدر اینحوزهانجاممی گیردکهمی تواندزمینه هایهمکاریبین‬ ‫دو کشور راایجاد کند‪.‬او ادامهداد‪:‬مهم ترینحوزه ایاز اموزش وپرورشجمهوریاسالمیایران‬ ‫کهبرای کشور ونزوئالحائز اهمیتاست‪،‬تربیتدانش اموزاندر حوزهاستعدادهایبرتر است‬ ‫و در این مدارس در سال جاری‪ ۲۰‬مدال طالی جهانی را کسب کردیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1556

روزنامه رویداد امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه رویداد امروز 1551

روزنامه رویداد امروز 1551

شماره : 1551
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه رویداد امروز 1548

روزنامه رویداد امروز 1548

شماره : 1548
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه رویداد امروز 1546

روزنامه رویداد امروز 1546

شماره : 1546
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه رویداد امروز 1545

روزنامه رویداد امروز 1545

شماره : 1545
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه رویداد امروز 1544

روزنامه رویداد امروز 1544

شماره : 1544
تاریخ : 1401/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!