روزنامه رویداد امروز شماره 1488 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1488

روزنامه رویداد امروز شماره 1488

روزنامه رویداد امروز شماره 1488

‫سرمقاله‬ ‫ابهام در دور‬ ‫دوم سفرهای استانی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 21‬ابان ماه‪1401‬‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪ 12‬نوامبر‪ 17 | 2022‬ربیع الثانی‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1488‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫نبایدنیروهایامنیتیوانتظامی‬ ‫وارددانشگاه ها شوند‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫سیاست‬ ‫حمله سونامی رکود به اقتصاد ایران‬ ‫قیمت ارز با افزایش ‪ ۹‬برابری روبرو شده است و شاخص های قیمتی مواد غذایی طی این چند سال اخیر‪ ،‬رشد ‪ ۸‬برابری را تجربه کرده اند‪ ،‬درحالی که‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫حقوق و دستمزد ها به صورت متوسط سه برابر شده اند‬ ‫سانی از قطر جا ماند‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان‬ ‫در گفت وگو با رویداد امروز‪:‬‬ ‫‪ 65‬درصد از‬ ‫جمعیتخراسان‬ ‫جنوبی تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت‬ ‫هستند‬ ‫‪39‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان در گفتوگو با رویداد امروز‪:‬‬ ‫‪ 65‬درصد از جمعیت خراسان جنوبی‬ ‫تحت پوشش بیمه سالمت هستند‬ ‫محمد قربانی ‪-‬بیرجند‪:‬سوم ابان ماه سالروز تصویب‬ ‫قانون بیمه همگانی خدمات درمانی است که بهتبع‬ ‫ان ســازمان بیمــه ســامت ایــران (ســازمان خدمــات‬ ‫درمانی ســابق کشور ) در سال ‪ 74‬تشکیل و فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫در ابتدا جمعیت بیمهشدگان این سازمان با یک‬ ‫صنــدوق بیمهای کارکنــان دولت حدود ‪ 2‬میلیون نفر‬ ‫بیمهشده بود که در حال حاضر با افزایش و تشکیل‬ ‫صندوقهای بیمهای روستائیان و عشایر‪ ،‬سایر اقشار‪،‬‬ ‫ســامت همگانــی و ایرانیــان بیــش از ‪ 41‬میلیون نفر‬ ‫بیمهشدهدارد‪.‬‬ ‫سازمان بیمه سامت‪ ،‬سازمانی مردمی است که با‬ ‫احاد جامعه در ارتباط اســت و همه افراد میتوانند‬ ‫بهنوعیاز خدماتبیمهایاینسازمانبهرهمندشود‪.‬‬ ‫در استان خراسان جنوبی نیز در حال حاضر حدود‬ ‫‪ 500‬هزار نفر بیمهشــده تحت پوشــش اداره کل بیمه‬ ‫سامت خراسان جنوبی هستند که حدود ‪ 65‬درصد‬ ‫از جمعیتاستانراتشکیلمیدهند‪.‬‬ ‫دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه ســامت خراســان‬ ‫جنوبــی در گفتوگوی اختصاصی با رویــداد امروز در‬ ‫بیرجند‪ ،‬شاخصترین اقدامات اداره کل بیمه سامت‬ ‫خراسان جنوبی از شهریور ‪ 1400‬تا ابان ‪ 1401‬را تشریح‬ ‫کرد که در ادامه میخوانید‪.‬‬ ‫برنامــه حــذف نســخ کاغــذی بیمــه ســامت بــا‬ ‫نسخهنویسیالکترونیکیدر چهمرحلهایقرار دارد؟‬ ‫از ابتــدای دیمــاه ‪ 1400‬تجویــز نســخه مطابــق با‬ ‫قانــون میبایســت فقــط از درگاه الکترونیــک انجام‬ ‫میشد و نسخه کاغذی حذف و هیچ پرداختی خارج‬ ‫از ســامانه نسخهنویســی الکترونیکــی انجام نشــود‪.‬‬ ‫نسخهنویسی الکترونیکی در استان خراسان جنوبی‬ ‫با اقدامات انجامشده‪ 100،‬درصد محقق شده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضر حدود ‪ 98‬درصد کلیه موسســات‬ ‫و مراکز درمانی ســطح اســتان طرف قرارداد این اداره‬ ‫کل میباشــند و فقط تعداد اندکی از دندانپزشــکان‪،‬‬ ‫پزشکانمتخصصوفوقتخصصفاقدقراردادهستند‬ ‫که انهم در مرحله بازدید و عقد قرارداد است‪.‬‬ ‫برای اینکه مردم عزیز استان و بیمهشدگان محترم‬ ‫دچار مشکلو سردرگمینشوند‪،‬دسترسیثبتنسخه‬ ‫الکترونیکدر سامانهبیمهسامتبرایپزشکانومراکز‬ ‫درمانیغیرطرفقراردادایجادشدهتافرایندالکترونیکی‬ ‫نسخهنویســی دچــار مشــکل نشــود و مــردم بتواننــد‬ ‫خدماتموردنیاز خودراالکترونیکیدریافتکنند‪.‬‬ ‫در خصــوص برنامه نظام ارجاع و پزشــک‬ ‫خانواده شهری صندوق بیمه سالمت همگانی‬ ‫چهاقداماتیانجامشدهاست؟‬ ‫از ابتدای اذرماه ســال ‪ 1400‬برنامه پزشک خانواده‬ ‫شــهری و نظــام ارجــاع بــرای بیمهشــدگان صنــدوق‬ ‫بیمه ســامت همگانــی اجرایی شــد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ 46‬پزشــک عمومــی و ‪ 2‬پزشــک متخصــص بهعنوان‬ ‫پزشــک خانواده در ســطح اســتان بهصورت فعال در‬ ‫این طرح مشارکت دارند‪ .‬از مجموع جمعیت حدود‬ ‫‪ 69‬هزارنفری معتبر صندوق بیمه ســامت همگانی‬ ‫و صنــدوق ســایر اقشــار نظــام ارجــاع ‪( 1‬مددجویــان‬ ‫کمیته امداد) حــدود ‪ 57‬هزار نفر (حدود ‪ 82‬درصد)‬ ‫جمعیت هدف به پزشــکان خانواده شهری انتساب‬ ‫دادهشده و برای سایرین نیز در حال اجرا است‪.‬‬ ‫برنامه پوشش همگانی بیمه سالمت و بیمه‬ ‫رایگان افراد مناطق کم برخوردار و سه دهک‬ ‫پایین در چه وضعیتی است؟‬ ‫این طرح اواخر ســال ‪ 1400‬اجرایی شــد که تاکنون‬ ‫با اقدامات انجامشده توسط این اداره کل و همکاری‬ ‫ادارات بهزیســتی‪ ،‬کمیته امداد و بســیج‪ ،‬حدود ‪3000‬‬ ‫نفر فاقد بیمه شناسایی و تحت پوشش بیمه سامت‬ ‫رایــگان قــرار گرفتنــد‪ .‬در اردیبهشــتماه ‪ 1401‬برنامــه‬ ‫تکمیل پوشش همگانی بیمه سامت توسط سازمان‬ ‫بیمــه ســامت ایران کلید خــورد که در مرحلــه اول با‬ ‫همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬بیمه پایه‬ ‫ســامت تعــداد ‪ 5‬میلیــون ‪ 400‬هزار نفر از ســه دهک‬ ‫پایین جامعه بهصورت رایگان توســط ســازمان بیمه‬ ‫سامتفعالشد‪.‬‬ ‫سهم اداره کل بیمه سامت خراسان جنوبی از این‬ ‫امار‪ ،‬تعداد ‪ 10‬هزار و ‪ 21‬نفر بود که تا پایان سال ‪1401‬‬ ‫بیمه انان فعال است‪ .‬با اجرای این برنامه‪ ،‬در مجموع‬ ‫حدود‪ 15000‬نفر بیمهشدهجدیدتاکنونتحتپوشش‬ ‫بیمهسامترایگانقرار گرفتند‪.‬‬ ‫برای حمایت مالی از بیمهشدگان سه دهک پایین‬ ‫در ادامهاینطرحنیز هزینههایدرمانسهمبیمهشده‬ ‫در بخش بستری تقریبا صفر یعنی رایگان و در بخش‬ ‫ســرپایی از ‪ 30‬درصــد بــه ‪ 15‬درصد کاهش یافت این‬ ‫یعنــی حــدود ‪ 100‬هزینههــا در بخــش بســتری و ‪85‬‬ ‫درصدهزینههادر بخشسرپاییتوسطبیمهسامت‬ ‫پرداختمیشود‪.‬‬ ‫در راســتای تحت پوشــش قرار گرفتن‬ ‫هزینههــای درمان نازایــی و ناباروری چه‬ ‫اقداماتیصورتگرفتهاست؟‬ ‫در ایــن طرح زوجین تا ســن ‪ 49‬ســال برابر قانون‬ ‫میتواننــد از خدمــات نازایــی و نابــاروری تــا ‪ 3‬دوره‬ ‫بهرهمنــد شــوند و ســازمان بیمــه ســامت ‪ 90‬درصــد‬ ‫هزینههــای درمــان نازایــی و نابــاروری را برابــر تعرفه‬ ‫دولتی و عمومی غیردولتی برای زوجهایی که نیاز به‬ ‫درمان دارند را پرداخت میکند‪ .‬با اجرای این طرح از‬ ‫ابتدای سال تاکنون ‪ ۳۹۰‬زوج نابارور در سامانه درمان‬ ‫استان ثبت و در مرکز رویش بیرجند پذیرششدهاند؛‬ ‫که تاکنون ‪ ۲۴‬نوزاد با روشهای نوین درمان ناباروری‬ ‫(روشهای ‪ ivf، iui‬و ‪ )icsi‬متولدشدهاند‪.‬‬ ‫با توجه به اجرای طرح دارویار (انتقال یارانه‬ ‫ارز دارو از ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده‬ ‫و واردکننــده بــه انتهای زنجیــره یعنی‬ ‫مصرفکننده) اجرای انی طرح در اســتان‬ ‫چگونه بوده است؟‬ ‫این طرح از ‪ 23‬تیرماه سال ‪ 1401‬در استان خراسان‬ ‫جنوبی همزمان با سایر استانهای کشور و با همکاری‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اغاز شــد‪ .‬با اجرای این طرح‬ ‫برای مصرفکننده دارو هیچ افزایش قیمتی ناشــی از‬ ‫سیاســت ارزی وجود ندارد و تفاوت نرخ دارو حاصل‬ ‫از ایــن سیاســت در داروخانههــا توســط بیمههــای‬ ‫پایه پرداخت میشــود که طی جلسه هماندیشی با‬ ‫داروخانههایسطحاستاناینموضوعتشریحو تبیین‬ ‫شد‪ .‬برای تحقق این برنامه تاکنون تعداد‪ 230‬بازدید‬ ‫از داروخانهها توسط کارشناســان این اداره کل انجام‬ ‫شد که‪ 60‬بازدید ان بهصورت مشترک با معاونت غذا‬ ‫و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجند بوده است‪.‬‬ ‫هم استانیها و بیمهشــدگان عزیز برای بهرهمندی از‬ ‫دریافتخدماتدر اینطرحمیبایستاز اعتبار بیمه‬ ‫یا بیمه بودن خود مطمئن شوند که برای این منظور‬ ‫میتوانند با شــمارهگیری کد دســتوری ‪ *1666#‬از این‬ ‫مهم مطلع شوند تا برای دریافت دارو و سایر خدمات‬ ‫درمانیبامشکلو افزایشهزینهمواجهنشوند‪.‬‬ ‫در راستای بهروز کردن مطالبات موسسات و‬ ‫مراکزدرمانیطرفقراردادچهاقداماتیعملی‬ ‫شده است؟‬ ‫اجــرای برنامههــای مدیریــت منابع و مصــارف و‬ ‫الکترونیکی کردن خدمات در سازمان بیمه سامت‪،‬‬ ‫منجر به جلوگیری از هزینههای مازاد و درنتیجه ایجاد‬ ‫نظممالیمناسبشد کهبرایناساس کلیهبدهیهای‬ ‫سالهای گذشته تا پایان سال ‪ 1400‬بهصورت کامل با‬ ‫موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از دولتی و‬ ‫خصوصیتسویهو در سالجارینیز اسنادالکترونیکی‬ ‫دریافت شده تا پایان مهرماه پرداختشده است‪.‬‬ ‫یکسان شدن حق بیمه افراد تبعی ‪ 3‬و ‪ 2‬در‬ ‫صندوق کارکنان دولت به کجا رسیده است؟‬ ‫بــا اجــرای این طرح‪ ،‬حق بیمه کلیه بیمهشــدگان‬ ‫تبعــی ‪ 3‬اعــم از پدر و مادر‪ ،‬خواهــر و برادر‪ ،‬فرزندان‬ ‫مــزدوج و فرزنــدان ذکــور بــاالی ‪ 25‬ســال از تبعــی ‪3‬‬ ‫بهتبعی‪ 2‬کاهش یافت که این اقدام منجر به کاهش‬ ‫پرداختیحقبیمهتوسطبیمهشدهاصلیشد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبی در شورای‬ ‫سیاســتگذاری تئاتر اســتان از برگزاری شانزدهمین جشنواره تئاتر‬ ‫خراسان جنوبی در اذرماه سال جاری به میزبانی شهرستان بیرجند‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علی فرخنده در شــورای سیاســتگذاری تئاتر اســتان با اعام‬ ‫این خبر گفت‪ :‬این جشنواره در راستای خلق تجربههای نوین در‬ ‫عرصــه هنرهــای نمایشــی با نگاه نو و خاق‪ ،‬بــا تاکید و تمرکز بر‬ ‫تولید و اجرای عمومی اثار و گسترش دایره مخاطبان اثار نمایشی‬ ‫و با نگاه به چشمانداز تولیدات یکساله هنرمندان تئاتر استان در‬ ‫خراسان جنوبی برگزار میشود‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه بازبینی اثار جشــنواره توســط هیئت انتخاب‬ ‫طی روزهای ‪ 29‬و ‪ 30‬ابان ماه انجام میشود‪ ،‬گفت‪ :‬اختتامیه این‬ ‫جشنواره هفته دوم اذرماه سال جاری به میزبانی شهرستان بیرجند‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فرخنده بابیان اینکه موضوع نمایشهای حاضر در جشــنواره‬ ‫ازاد بــوده و مــاک انتخاب اثار کیفیت ان اســت‪ ،‬افزود‪ :‬گســترش‬ ‫فرهنگ ایثار‪ ،‬شهادت‪ ،‬مقاومت‪ ،‬اسیبهای اجتماعی‪ ،‬بهرهگیری‬ ‫از مفاهیم و جلوههای تاریخ‪ ،‬فرهنگ و ادبیات غنی ایران و توجه‬ ‫به فرهنگعامه و ارزشهای بومی‪ ،‬تاریخی و ادبی استان ازجمله‬ ‫محورهای مورد تاکید ستاد این جشنواره است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان جنوبی همچنین در‬ ‫اولین شورای توسعه شعر استان گفت‪ :‬امیدافرینی بهدوراز شعار‪،‬‬ ‫مهمترین و اساسیترین فعالیتهای موردنیاز در گام دوم انقاب‬ ‫اســت که باید موردتوجه هنرمندان و شــاعران قرار گیرد‪ .‬فرخنده‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬امیدافرینــی بــهدوراز شــعار‪ ،‬مهمترین و اساســیترین‬ ‫فعالیتهای موردنیاز در گام دوم انقاب است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه شاعران یکی از جریانهای امیدافرین در سطح‬ ‫جامعه هســتند و در این زمینه نقشــی پیش برنده دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫زبان شعر به حوزه امیدافرینی کمک شایستهای میکند که نیازمند‬ ‫توجه خاص شاعران و هنرمندان است‪.‬‬ ‫فرخنده خواستار ایجاد تحول درروند برنامهها و فعالیتهای‬ ‫شــاعران استانی شــد و افزود‪ :‬ایجاد تحول نیازمند استعدادیابی‪،‬‬ ‫ارائه طرحهای جدید و مدون و از جنس مردم بوده چراکه اساس‬ ‫و بنای انقاب نیز بر پایه مردمی است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبی با تاکید بر‬ ‫شناســایی ظرفیتهــای هنرمندان‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬تمرکــز بر تقویت‬ ‫گویشهــای محلــی و مردمــی کــردن حــوزه شــعر و هنــر از ابعاد‬ ‫مهدیه قربانی ‪ -‬بیرجند‪ :‬اســتاندار خراســان جنوبی گفت‪ :‬کمابی‬ ‫مهمترین مشــکل استان اســت که برای رفع این مشکل طرحهای‬ ‫ابرسانی از دریای عمان و خلیجفارس در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫جواد قناعت بابیان این مطلب در شــورای اداری اســتان که با‬ ‫حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬باروی کار امدن‬ ‫دولت سیزدهم خط انتقال اب از خلیجفارس برای صنعت استان‬ ‫در حال پیگیری است اما به دلیل اینکه اعتبارات ان از منابع بخش‬ ‫خصوصی است و از طرفی موقعیت جغرافیای استان هم اجرای‬ ‫این طرح را زمانبر خواهد کرد‪ ،‬طرح انتقال از دریای عمان هم در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬پیگیریهای جدی در دستور کار‬ ‫است تا این دو طرح هرچه سریعتر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراسان جنوبی با اشــاره به اینکه برای اغاز عملیات‬ ‫اجرایی خط انتقال اب از دریای عمان در حوزه سرزمینی خراسان‬ ‫جنوبــی تجهیــزات الزم خریداریشــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــهزودی در‬ ‫شهرســتان قایــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬کیلومتر مســیر اجرای طرح انتقــال اب از‬ ‫دریای عمان شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫قناعت گفت‪ :‬خراسان جنوبی دارای مردمی متدین و انقابی‬ ‫است که در تمام صحنهها حضور چشمگیری دارند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراسان جنوبی بابیان اینکه کمتوجهیهای گذشته‬ ‫باعث شده که زیرساختهای استان دارای ضعفهایی باشد و از‬ ‫این لحاظ مشــکات جدی داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در مدت حضورم در‬ ‫استان تمام توان خود را برای ارتقاء زیرساختهای استان با پیگیری‬ ‫از مرکز بکار گرفتهام‪ .‬قناعت اظهار داشت‪ :‬در طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن بهعنوان یکی از طرحهای مهم دولت از مجموع ‪ ۳۱‬شهر‬ ‫استان در ‪ ۲۹‬شهر ساخت مسکن بهصورت ویایی خواهد بود و‬ ‫تنها در بیرجند و قاین‪ ،‬واحدها به شکل اپارتمانی احداث خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬بحث راهاهن بیرجند ‪ -‬قاین ‪ -‬یونسی ازجمله‬ ‫مصوبات ســفر رئیسجمهور به اســتان است که کنسرسیوم بانکی‬ ‫تشکیلشده و پیگیریها برای پرداخت تسهیات توسط بانکهای‬ ‫متولی در حال انجام است‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه ســفر قــرب الوقــوع‬ ‫رئیسجمهــور به خراســان جنوبی هــم گفت‪ :‬در جریان این ســفر‬ ‫افتتــاح واحــد احیــای فــوالد قاینات‪ ،‬بازدیــد از طرح انتقــال اب از‬ ‫دریــای عمان به خراســان جنوبــی و اغاز مجدد عملیــات اجرایی‬ ‫راهاهن بیرجند ‪ -‬قاین ‪ -‬یونسی در دستور کار است‪.‬‬ ‫قناعت ضمن قدردانی از حضور رئیس دســتگاه قضا و هیئت‬ ‫افزود‪ :‬در دولت جدید تاش شده است تا به جادههای برای‬ ‫کاهش تصادفات رسیدگی بیشتری صورت گیرد اما اعتباراتی‬ ‫که امســال برای این مورد به شهرســتان طبس تخصیصیافته‬ ‫پاییــن اســت‪ .‬به گفتــه او اغلــب تصادفــات و مجروحان در‬ ‫جادههای طبس مسافران و افراد غیربومی هستند و این امر‬ ‫میطلبــد تــا قانون در زمینــه بودجه جادههــا ورود پیدا کند‬ ‫تا مشــکات مســافران شهرستانهای دیگر کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫فرماندار طبس از رئیس بازرسی کل کشور خواست تا راهکاری‬ ‫ارائه شــود که به مدیران شهرســتانی اعتماد شود و به صاح‬ ‫اســت که اختیار برخی از خدمات توســط این مدیران انجام‬ ‫شــود‪ .‬او یکی از مشــکات شهرســتان طبس را قیمتگذاری‬ ‫کارشناسان بر روی زمینهای مورد درخواست سرمایهگذاران‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬کارشــناس در شهرســتان قیمت را مصوب‬ ‫میکنــد اما ســرمایهگذار بعــد از مراجعه به بیرجند و تعیین‬ ‫باالتر قیمت توسط هیئت سهنفره از سرمایهگذاری منصرف‬ ‫میشود‪ .‬رحیمی به مشکات مربوط به خوراک دام‪ ،‬فروش‬ ‫دام مــازاد اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬برخــی از قوانین کــه در مرکز‬ ‫کشــور گذاشــته میشــود امــکان اجــرا در شهرســتانها وجود‬ ‫ندارد و راهکاری ارائه شود تا خدمات نظام برای مردم دیده‬ ‫شود و این موارد باعث نارضایتی نشود‪.‬‬ ‫شناساییظرفیتهای‬ ‫هنرمندان ضروری است‬ ‫استاندار در شورای اداری استان‪:‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫بودجه طبس متناسب با جمعیت‬ ‫شهرستاننیست‬ ‫فرماندار طبس گفت‪ :‬طبس ســاالنه به ‪ ۱۰‬میلیون مسافر‬ ‫و زائــر خدمات میدهد و بودجهای که برای این شهرســتان‬ ‫در نظر گرفته میشود‪ ،‬با توجه به جمعیت مناسب نیست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علیاکبر رحیمی در شــورای اداری شهرســتان‬ ‫طبس که با حضور رئیس بازرسی کشور برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫شهرســتان طبس در بین راه زائران از شــش اســتان کشــور به‬ ‫خراســان رضــوی قرارگرفتــه کــه اغلب بــه دلیــل خدماتی که‬ ‫به مســافران میدهد ســاالنه نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون مســافر و‬ ‫نــاوگان بــاری و عبــوری دارد‪ .‬او جمعیت شهرســتان طبس را‬ ‫‪ ۹۰‬هزار نفر طبق سرشماری سال ‪ ۱۳۹۵‬اعام کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه به پراکندگی جمعیــت و خدمات به زائران بودجهای‬ ‫که برای طبس در نظر گرفته میشود منصفانه نیست‪ .‬رحیمی‬ ‫به دو هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر جاده در این شهرستان اشاره کرد و‬ ‫مسافر در شهر بیرجند ‪ ۲‬برابر شد‬ ‫رئیس ســازمان حملونقل بار و مســافر شهرداری بیرجند‬ ‫گفت‪ :‬امار جابهجایی مســافر با اتوبوس در شــهر بیرجند از‬ ‫ابتدای امســال در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ســید محمود حسینی در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬بهطور‬ ‫میانگیــن روزانــه ‪ ۳۲‬هــزار مســافر با نــاوگان اتوبوسرانی و‬ ‫تاکســیرانی شــهر بیرجنــد جابهجــا میشــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای ســال جاری تاکنون چهار میلیــون و ‪ ۶۱‬هزار و ‪۴۸۳‬‬ ‫مســافر با اتوبــوس جابهجاشــدهاند که میانگیــن روزانه ‪۱۹‬‬ ‫هــزار نفــر در روز اســت‪ .‬رئیــس ســازمان حملونقــل بــار و‬ ‫مسافر شهرداری بیرجند با اشاره به فعال بودن ‪ ۶۵‬دستگاه‬ ‫اتوبــوس درونشــهری اظهــار داشــت‪ :‬میانگین عمــر ناوگان‬ ‫اتوبوسرانی بیرجند ‪ ۱۳‬ســال اســت‪ .‬او افزود‪ :‬تعرفه حمل‬ ‫مســافر امســال بــا افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی به ازای هــر نفر به‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومان رســیده اســت‪ .‬حســینی از فعالیت ‪۷۰۹‬‬ ‫‪08‬‬ ‫توسعه است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه برگزاری جلســهها و نشســتها باید منجر به‬ ‫خروجی مطلوبی شود؛ افزود‪ :‬از نخبگان حوزه شعر خواستاریم با‬ ‫ارائه طرحهای جدید و نو در جلسات مشورتی‪ ،‬در راستای توسعه‬ ‫درزمینه تحول میداندار شوند‪.‬‬ ‫شعر استان گام بردارند و‬ ‫ٔ‬ ‫همراه به خراســان جنوبی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد؛ این ســفر برکات‬ ‫خوبــی بــرای اســتان داشــته باشــد و گامــی مهــم در راســتای حــل‬ ‫مشکات و توسعه استان باشد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد‪ :‬دیدار رئیس قوه قضائیه با‬ ‫دانشجویان دانشگاه بیرجند‪ ،‬نشستی جامع و کاربردی بود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khorasanjonobi‬‬ ‫شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی برگزار می شود‬ ‫علیفرخنده؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانجنوبی‪:‬شانزدهمینجشنواره‬ ‫تئاتر خراسان جنوبی برگزار می شود‪ .‬بازبینی اثار جشنواره توسط هیئت انتخاب طی‬ ‫روزهای‪ 29‬و ‪ 30‬ابان ماه انجام می شود‪ .‬همچنین اختتامیه این جشنواره هفته دوم‬ ‫اذرماهسالجاریبهمیزبانیشهرستانبیرجندبرگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫اختصاص اعتبار ‪ ۹۰‬میلیارد تومانی‬ ‫برای حل مشکالت قضایی‬ ‫خراسانجنوبی‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪:‬‬ ‫مســتقیم به دســتگاه قضائی‬ ‫برای رفع مسائل و مشکات‬ ‫مربوط نمیشود اما ما تاش‬ ‫قضایــی اســتان خراســان‬ ‫خواهیــم کرد این موضوعات‬ ‫جنوبــی‪ ۹۰ ،‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫را بــه دولت و مجلس منتقل‬ ‫اعتبار تخصیص یافت‪.‬‬ ‫کنیــم‪ .‬رئیــس عدلیه با اشــاره‬ ‫محسنی اژه ای‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫بــه مشــکات حــوزه زمیــن‬ ‫حجت االسام والمســلمین‬ ‫در اســتان خراســان جنوبــی‬ ‫محســنی اژهای در ســفر به خراســان جنوبی و زمینهایی که فاقد اســناد رســمی هســتند‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در نخســتین برنامــه از ســفر به و تعارضاتــی میــان مالــکان انهــا و منابــع‬ ‫اســتان خراســان جنوبی به دانشــگاه بیرجند طبیعــی وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫رفتــم و شــنونده درد و دلهــا و ســخنان ان بخــش کــه مربــوط به قوه قضائیه اســت‬ ‫دانشــجویان بــودم؛ انهــا اعــام کردنــد کــه را دستور دادیم تا مسئوالن قضائی استان با‬ ‫صفشــان از اغتشاشــگران جــدا اســت و اگــر جدیت پیگیری کنند‪ .‬او با اشاره به عزیمت‬ ‫نقــدی داریــم در دایــره خانــواده ایرانــی مســئوالن قوه قضائیه به ‪ ۱۰‬شهرستان استان‬ ‫خودمــان مطرح میکنیم‪ .‬رئیس قوه قضائیه خراســان جنوبــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پزشــک‬ ‫با اشــاره به جلســه خود با فعاالن اقتصادی قانونی ما در برخی مناطق اســتان خراســان‬ ‫و تولیدی اســتان خراســان جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬در جنوبــی از حیــث تجهیــزات و پزشــک و‬ ‫جریــان ایــن نشســت‪ ،‬فعــاالن اقتصــادی و امکانات‪ ،‬با مشکل مواجه است‪ .‬رئیس قوه‬ ‫تولیــدی اســتان مشــکات خود را کــه عمدتا قضائیه گفت‪ :‬برای رفع مســائل و مشکات‬ ‫ناظر بر مسائل بانکی و مالیاتی و زیرساختی قضائی اســتان خراســان جنوبــی‪ ۹۰ ،‬میلیارد‬ ‫بــود مطــرح کردنــد؛ ایــن مســائل بهصــورت تومان‪ ،‬اعتبار تخصیص یافت‪.‬‬ ‫پروندههای اموال تملیکی خراسان‬ ‫جنوبی هرچه سریعتر تعیین‬ ‫تکلیفشود‬ ‫وزیر دادگستری بر تعیین‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬بــرای تکمیــل‬ ‫تکلیــف پروندههــای امــوال‬ ‫زیرساختهای اموال تملیکی‬ ‫تملیکی خراسان جنوبی تاکید‬ ‫خراســان جنوبــی بــا رئیــس‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬ظــرف دو هفته‬ ‫ســازمان اموال تملیکی استان‬ ‫اینــده کاالهــای قاچــاق انبــار‬ ‫مذاکــره خواهم کرد‪ .‬نماینده‬ ‫امین حسین ‬ ‫استان نیز تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد و مدیــرکل امور‬ ‫رحیمی‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬امیــن‬ ‫اقتصــادی و دارایی خراســان‬ ‫حســین رحیمــی در جریــان ســیزدهمین ســفر جنوبی هم در این بازدید بیان داشت‪ :‬اموال‬ ‫اســتانی رئیــس قــوه قضائیــه از انبــار امــوال تملیکی خراســان جنوبی در حوزه زیرساختی‬ ‫تملیکــی خراســان جنوبــی بازدیــد کــرد‪ .‬او در با مشــکل مواجه است که باید تقویت شود‪.‬‬ ‫این بازدید بر تعیین تکلیف کاالهای قاچاق مرتضی ذاکریان عنوان کرد‪ :‬با اختصاص اعتبار‬ ‫موجود در انبار اموال تملیکی این استان تاکید ‪ ۲۰‬میلیاردی برای تکمیل زیرســاختهای این‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر دادگســتری بابیــان اینکه ســازمان اداره کل مشــکات اســتان تــا ‪ ۱۰‬ســال اینــده‬ ‫اموال تملیکی سازمانی درامد هزینهای است؛ مرتفع میشود‪.‬‬ ‫دستگاه تاکسی در شهر بیرجند نیز خبر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۷۵‬دستگاه ویژه پایانه مسافربری‪ ۴۱ ،‬دستگاه ویژه‬ ‫فرودگاه‪ ۱۷۵ ،‬دســتگاه شــبکه بیســیم ‪ ۱۵۰ ،۱۳۳‬دســتگاه‬ ‫شــبکه بیســیم ‪ ۳۱۳۳‬و بقیه در مســیرهای شــهر بهصورت‬ ‫خطی و گردشــی فعالیت دارند‪ .‬او با اشــاره به اینکه عمر‬ ‫مفیــد تاکســیها ‪ ۱۰‬ســال اســت عنــوان کــرد‪ :‬میانگیــن عمر‬ ‫ناوگان تاکسیرانی بیرجند باالی ‪ ۱۱‬سال بوده و جابهجایی‬ ‫روزانه مسافر این ناوگان بین ‪ ۱۵‬هزار تا ‪ ۱۷‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در‬ ‫پاسخ به این سوال که برای نیاز دانشاموزان به حملونقل‬ ‫عمومی چه برنامهای اجرایی شــده اســت گفت‪ :‬امســال و‬ ‫در پی حضوری شدن مدارس ‪ ۲۰‬درصد ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫شــهر را افزایش دادیــم درصورتیکه ســرانه جابهجایی باال‬ ‫نرفتــه اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در مســیرهایی کــه دانشاموزان‬ ‫بیشــترین تــردد را دارنــد اتوبــوس کمکــی بهویــژه ســاعات‬ ‫رفتوبرگشــت اختصاصیافته اما اگر مسیر خاصی از سوی‬ ‫شــهروندان گزارش شود‪ ،‬بررســیهای الزم را انجام خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران «« سهامی خاص »»‬ ‫ورزش‬ ‫‪03‬‬ ‫ورزش‬ ‫صفحه اخر‬ ‫کی روش در بازی با نیکاراگوئه دستش را رو نکرد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫خانواده کتاب خوان‬ ‫نشده اند و سال هاست در حسرت رسیدن‬ ‫بــه معتبرتریــن تورنمنــت فوتبالــی جهــان‬ ‫تعداد طبقات‬ ‫‪۸‬‬ ‫تعداد تخت‬ ‫‪417‬‬ ‫ظرفیت در سفرهای کوتاه‬ ‫‪925‬‬ ‫نفر‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره‪/187‬ج ش‪1401/‬‬ ‫مربوط به خرید ‪ 56‬قلم انواع رابر پالگ (‪ - )pipe plug‬درخواست شماره‬ ‫‪140000082‬‬ ‫ظرفیت حمل خودرو‬ ‫‪180‬‬ ‫کباب کتاب‬ ‫بــه ســر می برند‪ .‬حریــف امریکایی جنوبی‬ ‫پنج شنبه در حالی مقابل یوزهای ایرانی به‬ ‫میــدان امد که می دانســت بایــد با یکی از‬ ‫بهترین های قاره اسیا پیکار کند‪ .‬بر این اساس قابل پیش ببین بود که نیکاراگوئه ای ها برای از کار‬ ‫انداختن بازیکنان میزبان راه خشونت را در پیش گرفته و به بازی فیزیکی روی بیاورند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫گفتگوبامریمقاروبی‬ ‫مروجو تسهیلگر کتاب‬ ‫ان ها هنوز موفق به حضور در جام جهانی‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی خراسان جنوبی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫‪08‬‬ ‫بازار انتی بیوتیک‬ ‫کشور تا پایان ابان‬ ‫اشباعمی شود‬ ‫فیفا رتبه ای بهتری از ‪ 142‬را در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪07‬‬ ‫پیراهن تیم ملی‬ ‫‪2/4‬میلیونناقابل‬ ‫حریفی از امریکای مرکزی که در رده بندی‬ ‫شماره‬ ‫شناسایی‬ ‫ظرفیت های‬ ‫هنرمندان‬ ‫ضروری است‬ ‫مسیر صادرات گاز ایران‬ ‫به عراق هموار است‬ ‫تیــم ملی دشــوار و پربرخــورد از اب درامد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد خراسان جنوبی‬ ‫| محمد قربانی|‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬بــازی بــا نیکاراگوئــه بــرای‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان‬ ‫فرصــت تبدیــل کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫خراســان جنوبــی بــا اشــاره به‬ ‫البتــه مــا بهواســطه عــدم‬ ‫اینکــه وضعیــت مرزنشــینان‬ ‫اســتفاده درســت از پتانســیل‬ ‫خراســان جنوبــی مناســب‬ ‫مرز نتوانســته ایــن تهدیدها را‬ ‫نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این موضوع‬ ‫بــه فرصت تبدیل کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫مصطفی نخعی‬ ‫کمکاری و ترک فعل نیز وجود‬ ‫مجمــع نماینــدگان خراســان‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مصطفی‬ ‫جنوبــی بابیان اینکه وضعیت‬ ‫نخعــی اظهــار کــرد‪ :‬در لوایــح همــکاری بســیار مرزنشینانمابههیچوجهمناسبنیست‪،‬یاداور‬ ‫خوبی بین قوه قضائیه‪ ،‬مجلس شورای اسامی شــد‪ :‬ما از روند کند رسیدگیها برای مرزنشینان‬ ‫و دولــت وجــود دارد که مصداقهای متعددی گایهمنــد هســتیم و هــر هفتــه جوانــان مــا در‬ ‫را شــامل میشــود‪ .‬رئیــس مجمــع نماینــدگان جاده و بهواســطه قاچاق ســوختجان خود را‬ ‫خراســان جنوبــی با اشــاره به تــاش نمایندگان از دســت میدهند‪ .‬نخعی با تاکید بر برخی از‬ ‫خراســان جنوبــی در الیحــه شــورای هــای حل کمکاریها در رسیدگی به وضعیت مرزنشینان‪،‬‬ ‫اختاف‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از مدیران دســتگاه قضائی یــاداور شــد‪ :‬به نظــر مــن در ایــن حوزهها باید‬ ‫خراسان جنوبی در راستای حل مشکات مردم پروندهای با عنوان ترک فعل تشــکیل شــود‪ .‬او‬ ‫و همکاری با نمایندگان انان در مجلس تقدیر و با اشــاره به گایههای مردم در زمینه مشکات‬ ‫تشکر میکنم‪ .‬نخعی با اشاره به اینکه از قاین و زیرساختی‪ ،‬گفت‪ :‬وسعت بســیار زیاد خراسان‬ ‫سرایان و فردوس و نهبندان و بیرجند و بشرویه جنوبی و فاصله زیاد شهرها از هم موجب شده‬ ‫و خوســف و… ظرفیتهــای مختلــف از حیث که برخی از شــهرهای خراسان جنوبی از وجود‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و اقتصادی وجــود دارد‪ ،‬مراکز قضائیبیبهرهباشند کهدر اینزمینهباید‬ ‫گفت‪ :‬در کنار ان تهدیدهایی نیز وجود دارد که تدبیــر شــود‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان خراســان‬ ‫نمونه ان مرز طوالنی با افغانستان با توجه به جنوبــی بــا اشــاره به مشــکات مــردم در حوزه‬ ‫چالشهای این همجواری و بودن در مسیر تردد تملک زمین‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مردم در روستاها برای‬ ‫انواع قاچاق از مواد مخدر تا سوخت و… است‪ .‬تملک زمینهای پدری خود مشکلدارند که در‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد تهدیدهــا را بــه اینزمینهبایدتسهیل گریشود‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستان خراسانجنوبی‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی از کدام‬ ‫‪02‬‬ ‫هشدار دربارهبرگزاری‬ ‫نشستویژهشورای‬ ‫حقوق بشر‬ ‫دستگرمی تردید ساز تیم ملی‬ ‫پیش از جام جهانی‬ ‫وضعیتمرزنشینانخراسانجنوبی‬ ‫مناسبنیست‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کمابیمهمترین‬ ‫مشکل خراسان جنوبی است‬ ‫صفحه اخر‬ ‫طرح‪ :‬اتلیه رویداد امروز‬ ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫طرحهایابرسانیازدریایعمانوخلیجفارس‬ ‫در دستور کار قرار دارد‬ ‫جوادقناعت؛استاندار خراسانجنوبی‪:‬کمابیمهمترینمشکلاستاناستکهبرایرفع‬ ‫این مشــکل طرحهای ابرســانی از دریای عمان و خلیجفارس در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫پیگیریهایجدیدر دستور کار استتاایندو طرحهرچهسریعتر بهنتیجهبرسد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪ :‬قرار بود کشتی کروز ایرانی با نام «سانی» با ‪ 418‬اتاق فاصله کیش‬ ‫تا قطر را در ‪ 10‬ساعت طی کرده و با کاربری هتل دریایی در دوره برگزاری مسابقات جام جهانی در‬ ‫بنادر «الرویس» و «الحمد» پهلو بگیرد‬ ‫اقتصاد‬ ‫کسب وکارهاگزارشمی دهد؟‬ ‫‪02‬‬ ‫دانشگاه را به‬ ‫دانشگاهیانبسپارید‬ ‫تعطیلی زنجیره ای واحد های تولیدی و کارخانجات بعید نیست‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪02‬‬ ‫‪08‬‬ ‫اقدام‬ ‫مبتکرانه‬ ‫‪07‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچســاران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی(خرید ‪ 56‬قلم انواع رابر پالگ (‪ ) )pipe plug‬به شــماره‬ ‫( ‪) 2001092660000284‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال‬ ‫دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت‬ ‫عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد ‪1401/08/15‬‬ ‫الی ‪ 1401/08/17‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪ .‬حداقل‬ ‫امتیاز ارزیابی کیفی ‪ 55‬امتیاز می باشد‪.‬‬ ‫شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مناقصات و عرضه کاالهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاه های اجرایی حائز اولویت می باشند و همچنین کاالی پیشنهادی الزاما می بایست‬ ‫از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت(‪)AVL‬تامین گردد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی تاریخ ‪1401/08/28 :‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی تاریخ ‪1401/09/ 12 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس ‪ :‬گچساران ‪ -‬فلکه اهلل ‪ -‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ‪ -‬تلفن ‪074 - 32222174 – 07431921130 :‬‬ ‫مرکز تماس سامانه ستاد ‪021-41934 :‬دفتر ثبت نام سامانه ستاد ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫شناسه اگهی‪1405432 :‬‬ ‫اگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ /‬منطقه زاهدان‬ ‫منطقه زاهدان‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬احداث اشیانه دوقلو خودروهای اتش نشانی انبار نفت شهدای وحدت خاش با شماره مجوز ‪ 2001091583000018‬سامانه ستاد‬ ‫تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه ‪ :‬از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می اید بعد از انتشار نوبت دوم این اگهی نسبت به دریافت اسناد ارزیابی‬ ‫کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و‬ ‫بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف ‪ :‬زاهدان خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر شهدای وحدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه زاهدان تلفن ‪ 33428301-3‬و همچنین جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 33287932‬واحد مهندسی منطقه تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهد اور بالمانع است‪.‬‬ ‫براورد معامله ‪ 19/730/470/116‬ریال‬ ‫نوع تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین قابل قبول یکــی از تضامین معتبر در ایین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ‪ 1394/9/22‬و بمبلــغ ‪ 987/000/000‬ریال‬ ‫( نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال )می باشد‪( .‬در صورت واریز سپرده نقدی‪ ،‬حساب سپرده بانکی مجاز شرکت‪ ،‬حساب شماره ‪ 9200055319‬با شناسه پرداخت ‪14715536‬نزد‬ ‫بانک ملت می باشد‪).‬‬ ‫شرایط متقاضیان ‪ :‬کلیه شرکتهای توانمند‬ ‫‪ -1‬دارای شخصیت حقیقی و حقوقی‬ ‫‪ -2‬دارای امکانات و تجهیزات و توانایی تخصصی‬ ‫‪ -3‬دارای رتبه حداقل ‪ 5‬ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‬ ‫‪ -4‬احراز حداقل ‪ 60‬بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ‪ ,‬ایمنی و زیست محیطی‬ ‫‪ -5‬احراز امتیاز حداقل ‪ 60‬در ارزیابی کیفی‬ ‫‪-6‬ارائه گواهی تایید صالحیت و ایمنی از اداره کل کار ‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی استان‬ ‫‪ -7‬ارائه خالصه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪ -8‬ارائه تصویر اساسنامه شرکت‪ ,‬تصویر اگهی ثبت شرکت و اخرین تغییرات در روزنامه رسمی در خصوص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و تصویر کد اقتصادی‬ ‫‪ -9‬تمامی مستندات ارائه شده میبایستی ممهور به مهر و امضاء پیمانکار و برابر با اصل باشد‬ ‫‪ -10‬با توجه به تجدید مناقصه بازگشایی با هر تعداد پیشنهاد نرخ انجام خواهد گردید‪.‬‬ ‫م الف ‪773 :‬‬ ‫روابـط عمـومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ ‫اگهی‪862030:‬‬ ‫شناسه الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪1407489‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫ابهام در دور‬ ‫دوم سفرهای استانی‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫هشدار درباره برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر‬ ‫نشستشورایحقوقبشر برایدولت هاییکه‬ ‫مروج خشونت و ترور هستند‪ ،‬باید تشکیل شود و‬ ‫ نه در مورد جمهوری اسالمی ایران که مدافع واقعی‬ ‫حقوق بشــر است و در اغتشاشات اخیر نیز عمیقا‬ ‫خویشتن داریبهخرجدادهاست‪.‬‬ ‫وزیــر امــور خارجــه ایــران و انتونیو گوتــرش دبیر‬ ‫کل سازمان ملل متحد در خصوص برخی تحوالت‬ ‫منطق ـه ای و بین المللــی از جملــه اوکرایــن‪ ،‬یمــن و‬ ‫مذاکراتهسته ایگفتگوو تبادل نظر کردند‪.‬بهنقل‬ ‫از وزارت خارجه‪ ،‬حسین امیرعبداللهیان با اشاره به‬ ‫مسیر گفتگویفنیسازمانانرژیاتمیایرانواژانس‪،‬‬ ‫همکاریطرفینرامناسبخواند‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیانهمچنیندبیرکلرادرجریانتبادل‬ ‫پیام هایاخیر میانایرانو امریکادر چارچوبایفای‬ ‫نقــش اتحادیه اروپــا در مذاکرات وین قــرارداد‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجهکشورماندر خصوصبحرانیمنضمن‬ ‫انتقاداز مداخالتامنیتیو رسانه اییککشور عرب‬ ‫در اغتشاشاتاخیر در ایران‪،‬بهادامهنقشجمهوری‬ ‫اســامی ایــران جهــت کمک به تمدیــد اتش بس و‬ ‫همکاری با سازمان ملل در این خصوص تاکید نمود‬ ‫و افزود‪:‬البتههرگونهتصمیمدر موردتداوماتش بس‬ ‫اسالمی ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است و‬ ‫در اغتشاشاتاخیر نیز عمیقاخویشتن داریبهخرج‬ ‫داده است‪ .‬امیرعبداللهیان نسبت به تاثیرات منفی‬ ‫اقدام سیاســی شــورای حقوق بشر بر همکاری های‬ ‫ایران با غرب هشدار داد‪.‬‬ ‫دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این گفتگوی‬ ‫تلفنی‪ ،‬ضمن تقدیر از نقش سازنده ایران در مبارزه‬ ‫بــا تروریســم و در کمک بــه برقــراری اتش بس در‬ ‫یمن‪ ،‬خواستار ادامه همکاری های ایران با فرستاده‬ ‫ویــژه دبیــر کل ســازمان ملــل در امــور یمــن بــرای‬ ‫تمدید اتش بس موقت در این کشور شد‪ .‬انتونیو‬ ‫گوترش با اشاره به نشست اخیر سفرای کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس و ایران با دبیر کل سازمان ملل‪،‬‬ ‫در خصوص ساختار نوین همکاری های منطقه ای‬ ‫که بتواند موجب تقویت صلح و ثبات در منطقه‬ ‫شــود‪ ،‬ابراز امیدواری نمــود‪ .‬انتونیو گوترش تاکید‬ ‫ایران بر دیپلماسی را ستود و درباره گفتگوی لغو‬ ‫تحری مهــا‪ ،‬احیای توافق را متضمن منافع تمامی‬ ‫فهــا دانســت‪ .‬دبیــر کل ســازمان ملــل ادامــه‬ ‫طر ‬ ‫یهــای ایــران با اژانــس را گام مثبت تهران‬ ‫همکار ‬ ‫ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫و رفع کامل محاصره انسانی یمن توسط رهبران و‬ ‫مردمیمناتخاذمی شود‪.‬امیرعبداللهیاندر خصوص‬ ‫اوکراینبار دیگر اتهاماتبی اساسدر خصوصارسال‬ ‫پهپاد به روسیه باهدف استفاده در جنگ اوکراین را‬ ‫قویاتکذیب کرد‪.‬او از مواضعو اقداماتغیر سازنده‬ ‫برخی کشورها به شدت انتقاد کرد و افزود‪ :‬برخالف‬ ‫منشــور ملل متحد‪ ،‬تعداد معــدودی از دولت های‬ ‫غربی با سوءاســتفاده از مطالبات مســالمت امیز در‬ ‫ایران‪ ،‬اقدام به تشــویق خشونت و اموزش ساخت‬ ‫سالح و کوکتل مولتوف در فضای مجازی و رسانه ای‬ ‫کردند‪ ،‬که در نتیجه سبب کشتار پلیس و ناامنی در‬ ‫ایرانشدند‪،‬تاجاییکهزمینهرابرایاقدامتروریستی‬ ‫داعش مهیا ساختند‪ .‬امیرعبداللهیان با انتقاد از رفتار‬ ‫دوگانه برخی دول غربی‪ ،‬تالش انان جهت برگزاری‬ ‫نشســت ویژه شــورای حقوق بشــر در مورد ایران را‬ ‫اقدامی مردود دانست و تاکید کرد‪ :‬نشست شورای‬ ‫حقوق بشر برای دولت هایی که مروج خشونت و‬ ‫ترور هستند‪،‬بایدتشکیلشودو نهدر موردجمهوری‬ ‫خبر‬ ‫در دیدار دانشجویان با رئیس قوه قضاییهمطرحشد‪:‬‬ ‫دانشگاهرابهدانشگاهیانبسپارید‬ ‫رئیس قوه قضائیه در بین دانشجویان دانشگاه‬ ‫بیرجند حاضر شد تا با ان ها به گفت وگو بنشیند‪.‬‬ ‫هجدهم مهرماه ســال جاری‪ ،‬رئیس دســتگاه قضا‬ ‫طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه‪،‬‬ ‫برای استماع مطالب و نقطه نظرات هر فرد‪ ،‬گروه‬ ‫و جریانی که دارای ابهام‪ ،‬ســوال‪ ،‬انتقاد و اعتراض‬ ‫اســت‪ ،‬اعــام امادگــی کــرده و گفتــه بــود‪ :‬خطاب‬ ‫به همــه جریا نهــا‪ ،‬گرو ههــا‪ ،‬جناح های سیاســی‪،‬‬ ‫دســته جات و افــرادی از عمــوم مــردم کــه دارای‬ ‫ابهام‪ ،‬سوال‪ ،‬انتقاد و اعتراض هستند‪ ،‬اعالم می کنم‬ ‫کــه امادگی اســتماع نقطه نظرات و پیشــنهاد ها و‬ ‫انتقادات ان ها از طریق گفت وگو را دارم‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬دانیال محمدی‪ ،‬نماینده بسیج دانشجویی‬ ‫استان خراسان جنوبی نیز طی سخنانی با اشاره به‬ ‫قضایــای اخیر گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰‬روز از اعتراضات‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3700‬شماره‪ 140160302006006014:‬برابر رای شماره ‪ 6014‬مورخ ‪ 1401/08/08‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0160‬مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا کاظمی اندانی به شناسنامه شماره ‪1130188213‬‬ ‫کدملی ‪ 1130188213‬صادره فرزند فتح اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 134.52‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 157‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به‬ ‫موجب سند قطعی ‪ 28129‬مورخ ‪ 97/11/18‬دفتر ‪ 300‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/08/21‬نوبت دوم ‪ 1401/09/06‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1407212‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3706‬برای رای شماره ‪ 140160309001001378‬مورخ ‪ 1401/8/1‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1401114409001000140‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم معصومه یقین لو فرزند حسن کدملی ‪ 4371406025‬صادره از خدابنده ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 93/22‬مترمربع پالک ‪ 128‬فرعی از ‪ 53‬اصلی بخش ‪ 4‬جنوبغرب قزوین‬ ‫که در ازای سهم مشاعی متقاضی در سهم مالک متن قرار گرفته گردیده است ‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/8/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/9/6 :‬شعبان عسگری ‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین شماره م الف ‪ /1406650 - 736 :‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی ‪140008502 :‬‬ ‫‪ -9 -3711‬شماره اگهی‪ 140103902002000258 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/08/18 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004002003002597‬یک دستگاه خودرو سواری سیستم ‪ :‬مزدا ‪ ،‬تیپ ‪ )bkls( 3 :‬مدل سال‬ ‫‪ ، 1388‬رنگ‪ :‬سفید ‪ -‬روغنی‪ ،‬با ظرفیت‪ :‬جمعا ‪ 5‬نفر‪ ،‬چهار سیلندر‪ ،‬نوع سوخت بنزین‪ ،‬تعداد چرخ‪:‬‬ ‫چهار‪ ،‬تعداد محور ‪ ،2‬شماره موتور ‪ LF10807455‬و شماره شاسی ‪NAGCSX7CC11A09391‬‬ ‫با شماره پالک انتظامی (‪ 13‬ایران‪ 187 -‬ن ‪ ، ) 62‬که به موجب مهریه مندرج در سند ازدواج‪ :‬شماره‬ ‫سند‪ ، 13546 :‬تاریخ سند ‪ ، 1381/10/12 :‬دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ 99‬شهر‬ ‫اصفهان استان اصفهان درقبال قسمتی ازطلب خانم مریم طوقانی پور و حقوق دولتی متعلقه که به‬ ‫موجب نامه شماره ‪ 84312/75097544‬مورخ ‪ 1400/06/06‬پلیس راهنمائی و رانندگی متعلق به‬ ‫اقای سیدمجید حسینی نام پدر‪ :‬سیدجمال تاریخ تولد‪ 1355/06/25 :‬شماره ملی‪1285897986 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 2199 :‬توقیف گردیده و در پارکینگ ایثار اصفهان متوقف می باشد‪ .‬که به موجب‬ ‫گزارش شماره ‪ 1-405‬مورخ ‪ 1400/07/24‬کارشناس رسمی دادگستری اعالم نموده وضعیت اتاق‪،‬‬ ‫بدنه‪ ،‬رنگ‪ ،‬شاسی که سالم و مطابق مدل لیکن دارای خط و خشهای پیرامونی است‪ .‬شرایط فنی‬ ‫موتور و گیربکس و سیستم های انتقال نیرو و تعلیق و هدایت بدون عیب و سالم و مطابق مدل و‬ ‫کارکرد می باشد‪ .‬کارکرد ‪ 188‬هزارکیلومتر و الستیک ها با ‪ 50‬درصد اج می باشد و خودرو فوق‬ ‫نبایدنیروهایامنیتیو انتظامیوارد‬ ‫دانشگاه هاشوند‬ ‫در گفتگوی امیرعبداللهیان با دبیر کل سازمان ملل متحد مطرح شد‪:‬‬ ‫عکس‪:‬ایرنا‬ ‫مردادماه سال جاری با سفر سید ابراهیم رئیسی و هیئت‬ ‫همــراه بــه اســتان کرمان دور اول ســفرهای اســتانی بــه پایان‬ ‫رسید‪ .‬بر اساس صحبت مسئولین قرار بود دور دوم سفرهای‬ ‫استانی رئیس جمهور با وقفه چندماهه از اغاز شود اما این امر‬ ‫تاکنــون تحقق نیافته اســت‪ .‬ان زمان صولت مرتضــوی که در‬ ‫ســمت معاونت اجرایی رئیســی قرار داشــت گفته بود‪« :‬دور‬ ‫دوم سفرهای استانی از اواسط مهر اغاز می شود‪ ۶۱.‬درصد از‬ ‫تعهداتدولتدربارهمصوباتسفرهایاستانیاز محلمنابع‬ ‫عمومیتاپایانشهریور پرداختمی شود‪».‬‬ ‫در حــال حاضــر دهه ســوم ابان ماه اغازشــده اما خبری از‬ ‫سفرهایاستانیرئیس جمهورنیست‪.‬‬ ‫دربارهچراییتعللدر دور دومسفرهاتفسیرهایگوناگونی‬ ‫وجودداردکهسعیمی کنیمبهاهمان هااشاره کنیم‪.‬‬ ‫شایدمهم ترینعلتتاخیر در دور دومسفرها‪،‬اعتراضات‬ ‫مردمی باشد که از مهرماه سال جاری اغازشده و تاکنون ادامه‬ ‫داشتهاست‪.‬به هرحالسفرهایاستانیدر شرایطیکههنوز در‬ ‫بعضی از نقاط کشور صدای اعتراضات به گوش می رسد و در‬ ‫مواردی این اعتراضات با اغتشاش و ناامنی همراه شده چندان‬ ‫منطقیبهنظر نمی رسد‪.‬اگرچهسفرهایاستانیفرصتیبرای‬ ‫گوشدادنبهصدایاعتراضمردماستو دولتمی توانداین‬ ‫تهدید را به فرصت تبدیل کند اما در مورد چگونگی انجام این‬ ‫امر‪ ،‬اماواگرهای فراوانی وجود دارد و ممکن است در پاره ای از‬ ‫مواردحاشیهبر متنغلبهکند‪.‬‬ ‫از مسئله اعتراضات مردمی که بگذریم‪ ،‬ماهیت سفرهای‬ ‫استانیومصوباتان هاگاهاچالش برانگیز بودهاست‪.‬‬ ‫به ادعای دولتی ها دور نخست سفرهای استانی رئیسی‪،‬‬ ‫در مجموع بیش از ‪ ٩٠٠‬مصوبه و‪ ۵‬هزار طرح عمرانی به همراه‬ ‫داشتهامادر موردچگونگیاجرایاینطرحومصوباتوتامین‬ ‫بودجه ان سواالت اساسی وجود دارد‪ .‬ان هم در شرایطی که‬ ‫روزشــمار و تقویم اجرایی مشخصی برای شــمار زیادی از این‬ ‫طرح ها مطرح نشده است؛ به عبارت دیگر در شرایطی که قرار‬ ‫است دور دوم سفرها با رویکرد پیگیری برنامه ها انجام شود‬ ‫همچنانشماریاز اینطرحو مصوباتاجرایینشدهو همین‬ ‫امر سفر مجددرابهتعویقمی اندازد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر و با یک نگاه خوش بینانه می توان گفت‬ ‫افزایش سفرهای خارجی رئیس جمهور و تمرکز وی بر مسائل‬ ‫بین الملل و گسترش روابط با همسایگان مانعی بر سر راه دور‬ ‫دوم سفرهای استانی بوده است‪ .‬رئیسی مهرماه شلوغی را در‬ ‫عرصه بین الملل پشت سر گذاشت‪ .‬او به جز سفر به نیویورک‬ ‫که در ان با دبیر کل سازمان ملل متحد‪ ،‬رئیس جمهور زیمباوه‪،‬‬ ‫ایرانیانمقیمامریکا‪،‬رئیس جمهوریاذربایجاندیدار داشته‪،‬به‬ ‫نشست سران «سیکا» در استانه رفت و با امیر قطر دیدار کرد‪.‬‬ ‫در ادامه با دبیر کل اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند‪،‬‬ ‫وزیــر امــور خارجه بالروس‪ ،‬وزیر امور خارجه ســوریه مالقات‬ ‫داشتواستقبالرسمیاز نخست وزیر ارمنستاندر ایرانانجام‬ ‫داده اســت‪ .‬به هرحال باید دید وعده رئیس جمهــور در مورد‬ ‫ســری دوم سفرهای استانی محقق می شود یا برنامه دیگری‬ ‫پیشرویدولتمرداناست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یگــذرد امــا هنــوز کرس ـی های‬ ‫در برخــی شــهرها م ‬ ‫ازاداندیشــی در دانشگاه های بیرجند برگزار نشده‬ ‫است؛ بدون تردید باید با عناصر اصلی اغتشاشات‬ ‫برخورد قاطعی کرد اما باید با دانشجویانی که در‬ ‫اینقضایاجزو عناصر اصلینبودندبارافتاسالمی‬ ‫برخورد شــود‪ .‬سوســن تیزکاری‪ ،‬نماینده دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی بیرجند بر شفافیت جریان دادرسی‬ ‫و برگــزاری علنــی محاکم تاکید کرد و گفــت‪ :‬امروز‬ ‫بیش از همیشــه نیازمند شفافیت هســتیم و افکار‬ ‫عمومیخواستار انهستندکهدادگاه هایمفسدان‬ ‫اقتصــادی و لیدرهــای اغتشاشــات‪ ،‬پخــش شــود‪.‬‬ ‫محمدحسین صداقت‪ ،‬نماینده دانشگاه صنعتی‬ ‫بیرجنــد نیز طی ســخنانی با بیان اینکه مســئوالن‬ ‫نســبت به صــدور مجوز کرس ـی های ازاداندیشــی‬ ‫تعلــل دارنــد‪ ،‬گفت‪ :‬نقش تبییــن در قضایای اخیر‬ ‫برای سلب فرصت از معاندین جهت روایت سازی‬ ‫بسیار بااهمیت بود که مورد غفلت قرار گرفت‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه متاسفانه در برخی انتصابات به جای‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫شایست هســاالری بــه قبیلــه گرایی توجه م ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ناکارامدی صدای اعتراض مردم را بلند‬ ‫کــرده اســت‪ .‬اکرم صالحــی‪ ،‬نماینده دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه بیرجند طی ســخنانی خطــاب به رئیس‬ ‫دستگاه قضا گفت‪ :‬ما معترض هستیم‪ ،‬اغتشاش گر‬ ‫نیســتیم؛ بین معترض و اغتشاش گر حدومرز قائل‬ ‫شــوید‪ .‬او در ادامه خطاب به رئیس عدلیه گفت‪:‬‬ ‫ک نکرده اید و‬ ‫من دانشجو را در ‬ ‫هیچ گاه مشکالت ِ‬ ‫مثل من زندگی نکرده اید؟ چرا عده ای فقط به تار‬ ‫مو گیر می دهند؟صالحیبابیاناینکه گشتارشاد‬ ‫باید یک قانون و چهارچوب داشــته باشــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مگر رهبری و حاج قاسم سلیمانی نفرمودند ما یک‬ ‫االذکر را به مبلغ ‪ 3/400/000/000‬ریال معادل مبلغ سیصد و چهل میلیون تومان ارزیابی گردیده‬ ‫است‪ .‬خودرو فوق الذکر با شماره پالک انتظامی (‪ 13‬ایران‪ 187 -‬ن ‪ ) 62‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ 1401/09/07‬در اداره اجرای اسناد ذمه ای( شعبه مهریه)اصفهان واقع در اصفهان‪،‬‬ ‫خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫‪ 3/400/000/000‬ریال معادل مبلغ سیصد و چهل میلیون تومان شروع و به هرکس خریدار باشد‬ ‫به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود‪ .‬این اگهی یک مرتبه در روزنامه رویدادامروز در‬ ‫روز شنبه مورخ ‪ 1401/08/21‬چاپ و منتشر می گردد‪ .‬توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده واریز‬ ‫ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان‬ ‫و شناسه واریز (دریافت ازحسابداری اداره اجرای اسنادرسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق و‬ ‫به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه‬ ‫التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪ -‬اکرم‬ ‫محمود صالحی ‪/1408092‬م الف‬ ‫اگهی مفاد اراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره‬ ‫‪ -9 -3704‬اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر‬ ‫گردیده و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه های کثیر‬ ‫االنتشار و محلی اگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیئت با حضور نماینده‬ ‫شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به اراء مذکور اعتراض‬ ‫دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند‪ ،‬در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‬ ‫نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۱۰۰۰۰۲۷‬مورخ ‪ - 1401/08/09‬اقای مهدی گل محمدی فرزند‬ ‫احمد بشماره ملی ‪ ۱۱۸۰۰۱۵۳۱۲‬تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۹۰۲‬فرعی واقع در زواره ‪ ۱۶‬اصلی دهستان گرمسیر بخش ‪ ۱۷‬ثبت‬ ‫اصفهان ششدانگ بمساحت ‪ ۵۴۹.۵۰‬مترمربع خریداری رسمی از احمد اختری‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۱۰۰۰۰۲۸‬مورخ ‪ - 1401/08/09‬خانم فاطمه السادات هاشمی‬ ‫نسب زواره فرزند سیدرضا بشماره ملی ‪ ۱۱۸۰۰۵۸۴۹۶‬تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۹۰۲‬فرعی واقع در زواره ‪ ۱۶‬اصلی دهستان‬ ‫گرمسیر بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت ‪ ۵۴۹.۵۰‬مترمربع خریداری رسمی مع الواسطه‬ ‫از احمد اختری‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۱ /۰۸ /۲۱ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۱ /۰۹ /۰۶ :‬خیراله عصاری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره ‪/1406698‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3716‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ملت هستیم؟ مسئوالن در این بحران خیلی راحت‬ ‫می توانستندعذرخواهیکنند؛مردممابسیار نجیب‬ ‫هستندو عذرخواهیمسئوالنراقبولمی کردند‪.‬ما‬ ‫یک ملت هستیم‪ ،‬دل من برای همان پلیسی هم‬ ‫که او را اتش می زنند می سوزد؛ مشکل من و امثال‬ ‫مــن حجاب نبــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬رهبــری فرمودند‬ ‫جوانان ستون های این کشور هستند حاال سوال این‬ ‫است که چرا این ستون ها در سیاست کشور دخیل‬ ‫یشــوند؛ چــرا مســئوالن بــه مشــکالت جوانان‬ ‫نم ‬ ‫ینمی کنند؟مرغکیلویی‪ ۸۰‬هزار تومانشده‬ ‫رسیدگ ‬ ‫اســت؛ صالحی در بخش دیگــری از صحبت های‬ ‫خــود‪ ،‬رئیــس قــوه قضاییــه را خطــاب قــرارداد و‬ ‫گفت‪ :‬دانشجویان از کمیته انضباطی می ترسند و با‬ ‫دیدن ان‪ ،‬راه خود را کج می کنند؛ خواهش می کنم‬ ‫دانشگاهرابهدانشگاهیانبسپارید‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیــس فراکســیون مســتقلین‬ ‫عهــده کســانی اســت کــه بایــد‬ ‫والیــی بــا تاکیــد بــر این کــه بایــد‬ ‫انتظامات دانشگاه را برقرار کرده‬ ‫حرمــت محیــط دانشــگاه حفــظ‬ ‫و مالحظاتــی داشــته باشــند‪ .‬این‬ ‫شود گفت‪ :‬نباید نیروهای امنیتی‬ ‫نماینــده مجلس شــورای اســامی‬ ‫و انتظامــی وارد دانشــگاه شــوند‬ ‫بــا تاکیــد مجــدد بــر لــزوم حفــظ‬ ‫کــه اگــر این اتفــاق رخ دهــد باید‬ ‫حرمت محیط دانشــگاهی اظهار‬ ‫محمد مهاجری‬ ‫پاســخگو بــوده چــون اقدامــی‬ ‫کــرد‪ :‬دانشــگاه محــل گفت وگــو‬ ‫خــاف قانون کرده انــد‪ .‬غالمرضا‬ ‫و برخــورد اندیش ـه های سیاســی‬ ‫نــوری قزلجــه در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در واکنش به اســت پس نباید دانشــجویان از بیان حرف هایشان‬ ‫صحبت هــای اخیــر معــاون حقوقــی رئیس جمهــور هــراس داشــته باشــند بایــد تاکیــدات رهبــری درباره‬ ‫دربــاره لــزوم منــع حضــور نیروهــای امنیتــی در برقــراری کرســی های ازاداندیشــی را مدنظر داشــت‬ ‫دانشگاه ها اظهار کرد‪ :‬این یک موضوع روشن است و همچنیــن بــه ذهــن فعــال دانشــجویان در حوزه‬ ‫کــه مقــررات و قوانین ان را تبییــن کرده پس ابهامی مســائل سیاســی و اجتماعی توجه کرد‪ .‬نوری تاکید‬ ‫ندارد‪ .‬او با تاکید بر این که باید حرمت محیط های کرد‪ :‬باید مسئوالن دانشگاه مراقب باشند تا کسانی‬ ‫دانشــگاهی حفظ شــود گفت‪ :‬اگر نیروهای امنیتی به نام دانشجو‪ ،‬متعرض حیثیت دانشجو و دانشگاه‬ ‫نکــه به نام دانشــجو محیط دانشــگاه‬ ‫و انتظامــی وارد دانشــگاه شــوند‪ ،‬اقدامــی خــاف نشــوند و ای ‬ ‫تهــا را نشکســته و خدایــی‬ ‫روح قانــون انجــام داده و بایــد پاســخگو باشــند؛ را خــراب نکــرده‪ ،‬حرم ‬ ‫جســته وگریخته در ایــن زمینــه شــنیده می شــود امــا نکرده فضای عقالنیــت و اخالق مداری و فضای پر‬ ‫معمــوال نفــی می شــود کــه درهرحــال مســئولیت بر از نزاکت و علمی به فضای ناخوشایند تبدیل نشود‪.‬‬ ‫مجلسودیگر نهادهامتوجهتغییر‬ ‫ماهیتاعتراضاتنیستند‬ ‫وهاب عزیزی‪ ،‬فعال سیاسی اصولگرا‪ ،‬در واکنش به‬ ‫بیانیه ‪ ۲۲۷‬نفر از نمایندگان مجلس با موضوع مجازات‬ ‫شدید و قصاص اشوبگران گفت‪ :‬شکل گیری اعتراضات‬ ‫اخیر یک پدیده انی و تک علتی نیست که با انتساب‬ ‫ان به دشــمنان صورت مســئله را پاک کنیم‪ .‬اعتراضات از‬ ‫ســال ‪ ۸۸‬شــروع و تا به امروز چندین بار تکرار شــده و‬ ‫به مرور شکل و ماهیت ان نیز از سیاسی و اقتصادی به‬ ‫فرهنگی اجتماعی تغییر کرده است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه مجلس و دیگــر نهادها متوجه تغییر‬ ‫ماهیت اعتراضات نیستند‪ .‬اعتراضات باریشه اقتصادی‬ ‫و حتــی سیاســی را م یشــود در مدت زمــان کوتاهــی بــا‬ ‫بعضــی از اقدامــات فــوری مدیریــت و کنترل کــرد ولی‬ ‫اعتراضات فرهنگی اجتماعی راه حل انی‪ ،‬فوری و قهری‬ ‫ندارد بلکه بایستی پاسخی متناظر و قانع کننده به ان‬ ‫داده شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬هراسمی روی این اعتراضات‬ ‫بگذاریم و معترضین را با هراسمی بنامیم در اصل قضیه‬ ‫و ماهیــت ان تفاوتــی ایجــاد نمی کنــد‪ ،‬چــون بــا انــکار‬ ‫واقعیت‪ ،‬واقعیت از بین نمی رود‪ .‬اعتراضات دو دهه‬ ‫اخیر به ویــژه اعتراضات ‪ ۱۴۰۱‬یک واقعیتی انکارناپذیر‬ ‫است که فقط با درک درست و همه جانبه و بررسی علل‬ ‫پیدایش ان می توان یک راه حل منطقی و کارامد برای‬ ‫ان پیــدا کــرد‪ .‬او گفت‪ :‬برخوردهای ســلبی‪ ،‬دســتوری و‬ ‫امرانه فقط شکاف بین حاکمیت و مردم را بیشتر کرده‬ ‫و اوضاع را وخیم تر می کند‪ .‬متاسفانه تنها کاری که انجام‬ ‫می شود این است که همواره با مقصر دانستن دشمن‪،‬‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۹۸۳۶‬مورخ ‪ 1396/10/21‬اقای بشیر جمشیدیان قلعه شاهی فرزند حیدر ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 211/79‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۵۲۶‬فرعی از ‪ ۳۹۱‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک به صورت قهری موروثی و به موجب سند تقسیم نامه شماره ‪ ۱۵۳۰۶‬مورخ ‪1388/01/11‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۱۳۱‬گلدشت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/06 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1404109‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی‪ 140006060 :‬و ‪140005986‬‬ ‫‪ -9 -3717‬شماره اگهی‪ 140103902004000069 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/08/19 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004002004000134‬و ‪ 140004002004000127‬اگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره‬ ‫بایگانی‪ 140006060 :‬و ‪ 140005986‬ششدانگ یکدستگاه کامیون کشنده سیستم ایویکو تیپ‬ ‫‪ MP720E42HT‬مدل ‪ 1386‬برنگ سفید و شماره انتظامی ‪ 458 -43‬ع ‪ 91‬که واقع در پارکینگ‬ ‫ایثار محمود اباد می باشد‪ .‬طبق نظر کارشناس رسمی در لحظه بازدید فاقد پالک بود و کامیون‬ ‫کشنده ایویکو ‪ 720‬سال ‪ 86‬با رنگ سفید و ظرفیت ‪ 85‬تن و سه محور با سوخت گازوئیل و دارای‬ ‫ده چرخ و شماره موتور ‪ 609437‬و شماره شاسی ‪ nazmp72s6jf007165‬و موتور مستعمل‬ ‫و اتاق مستعمل با شیشه جلو شکسته و خودرو در زمان بازدید با موتور خاموش بود وضعیت ظاهری‬ ‫الستیک ها ‪ %50‬بیمه نامه و اسناد مدارک از ان ارایه نشد و نیاز به دو دستگاه باطری دارد‪ ،‬از نظر‬ ‫فنی موتور و زیر و بند نیاز به بازبینی و تعمیر دارد ‪،‬که متعلق به اقای محمدرضا قاسمی فرزند کریم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 232‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286933234‬متولد ‪ 1352/2/30‬میباشد‬ ‫و طبق سندرهنی ‪ 38496‬مورخ ‪ 1398/12/22‬دفترخانه اسناد رسمی شماره‪ 357‬شهراصفهان در‬ ‫رهن اقای خسرو نصراصفهانی قراردارد و از ساعت‪ 9‬الی‪12‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/09/07‬در اداره‬ ‫اجرای اسناد رهنی و شرطی اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول‬ ‫شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم از مبلغ ‪ 35/000/000/000‬ریال (سی‬ ‫و پنج میلیارد ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پرداخت بدهی ها اعم از مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از‬ ‫اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده‬ ‫در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد‬ ‫می گردد ضمنًا این اگهی در یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪1401/08/21‬‬ ‫درج و منتشر می گردد‪ .‬توضیحًا شرکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه مزایده‬ ‫به حساب سپرده ثبت به شماره حساب ‪ IR090100004061013207670192‬و شناسه واریز‪:‬‬ ‫‪ 998108561161070070570000000000‬و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده‬ ‫است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب‬ ‫سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این‬ ‫صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنًا درج اگهی در سایت‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منزله درج اگهی در روزنامه های کثیراالنتشار می باشد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی اصفهان – وکیلی ‪/1408500‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3718‬نظر بر اینکه حسین اروجی ایناللو برابر درخواست وارد ‪1401/8/5 -10024693‬‬ ‫اعالم داشته که سند مالکیت مقدار دو سهم از سه سهم عرصه و اعیان یک باب ساختمان‬ ‫بشماره پالک شماره ‪ 84‬فرعی از ‪ 7583‬اصلی بخش دو اردبیل که در صفحه ‪ ۲۱‬دفتر ‪96‬‬ ‫صادر گشته بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده است تقاضای سند‬ ‫مالکیت المثنی نموده است لذا طبق بخشنامه شماره ‪1401/8/14 -140180003184000237‬‬ ‫شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده و به جای شنیدن‬ ‫صدای معترضــان‪ ،‬صدای تریبون های بی محتوا بلندتر‬ ‫یشــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این معترضان که برخی بدون‬ ‫م ‬ ‫دسته بندی امروز همه ان ها را اشوبگر می نامند فرزندان‬ ‫همان جوان هایی هستند که در جنگ هشت ساله ایران‬ ‫و عــراق از وطــن دفــاع کردنــد‪ ،‬این ها فرزنــدان همین‬ ‫اب وخاک هســتند که در سیســتم اموزشی همین کشور‬ ‫و زیــر بــاران تبلیغاتی بــا بودجه های هــزاران میلیاردی‬ ‫نهادهای همین کشور رشد کرده اند‪ ،‬اگر مشکلی دارند‬ ‫شما بایستی جواب بدهید‪ ،‬اگر می فرمایید که دشمن‬ ‫نفــوذ کــرده‪ ،‬سســتی و ک ـم کاری از جانــب شــما بــوده‬ ‫اســت‪ .‬از خودتــان ســوال نمی کنیــد چه اتفاقــی افتاده‬ ‫است که این ها به حرف دشمن گوش می دهند؟ سوال‬ ‫نمی کنیــد که کم کاری و ترک فعل چه کســانی موجب‬ ‫شــده اســت که زمینه اعتراضات فراهم شــود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫مجلس یازدهم بایســتی به جای بیانیــه دادن به مردم‬ ‫پاسخ دهد که بعد از نشستن بر کرسی های مجلس که‬ ‫دقیقا بعد از اعتراضات سال ‪ ۹۸‬بود‪ ،‬برای پیشگیری از‬ ‫اعتراضات و پاســخ به مطالبات قانونی و حق طبیعی‬ ‫مردم چه اقداماتی انجام داده اســت؟ چه طرح هایی‬ ‫صهــا به چه‬ ‫را تصویــب کــرده اســت؟ تحقیــق و تفح ‬ ‫نتیج ـه ای رســیده اســت؟ چنــد وزیــر را اســتیضاح کرده‬ ‫است؟ مجلس بایستی دولت را مجاب و وادار به کنترل‬ ‫اوضاع اقتصادی و چرخش انتصابات فامیلی و رفاقتی‬ ‫به جای نخبگان می کرد که نکرده است‪.‬‬ ‫به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی قانون‬ ‫ثبت موضوع یکبار در روزنامه اگهی گردیده که هر کس ادعائی به وجود سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله بنام خود داشته باشند‪ ،‬ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از تاریخ انتشار این اگهی دالیل قانونی‬ ‫و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مدت‬ ‫مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درج‬ ‫اعتبار ساقط خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/21 :‬رحمان حسنی قابل‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک منطقه ‪ 2‬اردبیل‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ کمپانی(فاکتور فروش کارخانه) خودرو پژو ‪ 206‬به رنگ قرمز‬ ‫سیر متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 294 -96‬س ‪ 25‬به شماره موتور‬ ‫‪ 14189003152‬و شماره شاسی ‪ NAAP03ED5Ag109233‬مدل‬ ‫‪ 1389‬به نام علیرضا فیروزیان فرزند فیروز شماره شناسنامه ‪1122‬‬ ‫کدملی ‪ 5309975683‬صادره از مهدیشهر مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پیکان سواری به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 482 -13‬س ‪ 23‬به شماره موتور ‪ 1127801252‬و شماره شاسی‬ ‫‪ IN78411110‬مدل ‪ 1378‬به نام علیرضا نصیری طهمورسانی فرزند‬ ‫ابراهیم شماره شناسنامه ‪ 859‬کدملی ‪ 5659411983‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9 -3715‬پیرو اگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت منتشر گردیده‬ ‫اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ‪ ۶۱‬ائین نامه قانون ثبت تحدید‬ ‫حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر‪:‬‬ ‫قنات و مزرعه کالته اسماعیل ‪ -15 -‬اصلی‬ ‫‪ - ۱۵‬اصلی اقای عباسعلی منظوریان همگرد بتصدی در وقف بر مزار و مسجد بیمرغ به انضمام‬ ‫ششدانگ قنات یک رشته قنات دائر به انضمام اراضی تابعه و بندسار متعلقه کالته اسماعیلی‬ ‫(سمعلی)‬ ‫قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد‪1401/۰۹/12 .‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر‬ ‫بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند‬ ‫چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد‬ ‫و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر‬ ‫حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد‬ ‫شد و در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین‬ ‫می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به‬ ‫مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/۰۸/21 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪ -‬سید ضیاء الدین مهدوی شهری‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫همکاریبخشخصوصیدر احیای‬ ‫واحدهایراکد‬ ‫رئیــس ســازمان صنایــع‬ ‫بازار نداشته باشــند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتی‬ ‫واحدی که زمین ان تامین شده‬ ‫با بیان اینکه تمرکز بر همکاری‬ ‫و اب و بــرق هــم دارد نبایــد‬ ‫بخش خصوصــی بــرای احیای‬ ‫تعطیل باشد‪ .‬هدف این است‬ ‫واحدهای راکد از طریق ایجاد‬ ‫واحدهای با زیرساخت و بعضا‬ ‫علی رسولیان‬ ‫ارتبــاط بیــن ایــن واحدهــا بــا‬ ‫با ماشــین االت خــوب به تولید‬ ‫واحدهای توانمند است‪ ،‬گفت‬ ‫کاالی قابل رقابــت و مناســب‬ ‫کهاحیاگرانیهمدر بخشخصوصیشکلگرفته اختصــاص پیدا کند‪ .‬امســال بــرای احیــای ‪۱۶۰۰‬‬ ‫که واحدهای راکد را احیا و واگذار می کنند‪ .‬علی واحد تولیدی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫رسولیاندر گفت وگوباایسنا‪،‬بابیاناینکهتاکنون کل کشور هدف گذاریو پیش بینیشدهبااحیای‬ ‫حداقل ‪ ۷۸۰‬واحد راکد احیا شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این تعداد واحد برای ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر شغل‬ ‫هفته گذشــته برنامه احیــای واحدهــای راکد در ایجاد شود‪ .‬همچنین طبق اعالم سازمان صنایع‬ ‫هر استان و میزان تحقق ان ها تقدیم استانداران کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای احیای‬ ‫شــده اســت‪ .‬این برنامه شامل دو بخش احیای ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی راکــد در خارج از شــهرک ها‬ ‫واحد راکد و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و نواحــی صنعتــی نیز برنامه ریزی شــده اســت‪.‬‬ ‫اســت کــه بــا ظرفیــت زیــر ‪ ۵۰‬درصــد فعالیــت گفتنیاستنتیجهطرحپایشواحدهایصنعتی‬ ‫می کنند‪.‬ویبابیاناینکهباتوافقوزارتصمت‪ ،‬غیرفعــال کل کشــور نشــان می دهــد ‪ ۱۲‬هــزار و‬ ‫وزارتاقتصادو بانکمرکزیمنابعیبرایاحیای ‪ ۶۷‬واحــد راکــد‪ ،‬شــامل ‪ ۶۸۱۴‬واحــد در داخــل‬ ‫واحدهایراکدتعیینشده‪،‬اظهار کرد‪:‬همچنین شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و ‪ ۵۲۵۳‬واحــد در‬ ‫تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای احیای خارج از ان ها شناسایی شد‪.‬‬ ‫واحدهــای راکــد از طریق ایجاد ارتباط بین این‬ ‫از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی‬ ‫واحدها با واحدهای توانمند اســت‪ .‬برای مثال شده ‪ ۶۲‬درصد از طریق شیوه های فنی بازفعال‬ ‫اگــر یــک واحــد در حوزه محصوالت شــیمیایی ســازی‪ ،‬امــکان راه انــدازی مجــدد دارنــد کــه در‬ ‫تعطیل شده‪ ،‬می توان از یک واحد فعال موفق صــورت تحقــق ان‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۶۷‬هــزار فرصــت‬ ‫در اینحوزه کمک گرفت‪.‬همچنیناحیاگرانیدر شــغلی جدیــد ایجــاد خواهد شــد‪ .‬همچنین بر‬ ‫بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد اســاس اعــام مدیران بنگاه های اقتصــادی راکد‬ ‫را احیــا و واگذار می کنند‪ .‬رســولیان در پاســخ به کشور‪ ۴۴ ،‬درصد از واحدهای غیرفعال مشکل‬ ‫اینکه ایا احتمال شکست مجدد واحدهای راکد کمبــود نقدینگی‪ ۱۶ ،‬درصد مشــکل نبود تقاضا‬ ‫وجود دارد؟ تصریح کرد‪ :‬احیای واحد راکد به این و بــازار‪ ۱۱ ،‬درصــد مشــکل کمبود مواد اولیــه‪۱۰ ،‬‬ ‫معنی نیســت که همان تولید قبلی احیا شده و درصد مشــکل فرسودگی ماشــین االت‪ ۹ ،‬درصد‬ ‫همان ماشین االت قبلی به کار گرفته شده است‪ .‬مشــکالت حقوقی با سازمان ها و دستگاه ها‪۸ ،‬‬ ‫برخی از واحدهای تولیدی کال نوع تولید را عوض درصد مشکالت زیرساختی و ‪ ۲‬درصد مشکالت‬ ‫کرده اند‪ ،‬چون ممکن اســت برخی کاالها دیگر مالکیتیوسهامداریدارند‪.‬‬ ‫نظارتبر طر ح هایاشتغال کشور‬ ‫در سه مرحله‬ ‫بــا راه انــدازی مرکــز تمــاس‬ ‫جامعه اماری را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫طرحپایشاشتغالکشور‪،‬ضمن‬ ‫ا نطــور کــه معــاون اشــتغال‬ ‫نظــارت بــر طرح های اشــتغال‬ ‫وزیــر کار می گویــد‪ :‬نظــارت در‬ ‫در ســه مرحله پیامکی‪ ،‬تلفنی‬ ‫تســنجی‬ ‫ســه مرحلــه «صح ‬ ‫و میدانــی‪ ،‬از انحــراف منابــع‬ ‫تســنجی‬ ‫پیامکــی»‪« ،‬صح ‬ ‫صولت مرتضوی‬ ‫اختصــاص یافتــه در ایــن زمینه‬ ‫تلفنــی» و «نظــارت میدانــی»‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش‬ ‫جلوگیــری م ‬ ‫صــورت می گیــرد و مهم تریــن‬ ‫ایســنا‪ ،‬مرکــز تمــاس طرح پایش اشــتغال کشــور بخش نظارت اشــتغال‪ ،‬مرحله نظــارت میدانی‬ ‫یشــود‪ .‬وی‬ ‫خرداد ماه امســال با همکاری شــرکت خدمات اســت کــه در پنــج ســطح انجــام م ‬ ‫ارتباطــی رایتل افتتــاح شــد‪ .‬هــدف از راه اندازی می گویــد‪ :‬این مرکز موظف اســت کلیه طرح ها‬ ‫ایــن مرکــز تمــاس‪ ،‬نظارت بــر اجــرای طرح های را دو بــار در فاصلــه زمانی مشــخص‪ ،‬به صورت‬ ‫اشــتغالزای کشــور ذیل «برنامه زیست بوم ملی تلفنی نظارت کند و اپراتور رایتل به عنوان بازوی‬ ‫اشتغال» و صحت سنجی اشتغال ثبت شده در ‪ ICT‬وزارت کار در کمــک بــه دســتگاه متولــی‬ ‫«ســامانه ملی رصد» و نظــارت بر نحوه تحقق اشــتغال کشــور نقش افرینــی می کنــد‪ .‬بی تردید‬ ‫اهــداف کمی و کیفی اشــتغال در سیاس ـت ها و بــرای سیاس ـت گذاری در حــوزه اشــتغال بــه امار‬ ‫برنامه های اشــتغال کشــور اســت‪ .‬در گذشته با واقعــی از شــاغالن و کارجویــان و وضعیت بازار‬ ‫پرداخت وام و تسهیالت اشتغال زایی نظارتی بر کار نیــاز اســت ازای ـن رو با راه انــدازی مرکز تماس‬ ‫فرایند طرح ها صورت نمی گرفت و منابع عمدتا پایش اشــتغال کشــور می توان ضمن نظارت بر‬ ‫دچار انحراف هزینه می شد اما با راه اندازی مرکز طرح های اشتغال به امار دقیق و واقعی اشتغال‬ ‫تماس پایشاشتغال‪،‬چندمرحلهنظارت صورت ثبت شــده در کشــور دســت یافت‪ .‬مرکز تماس‬ ‫می گیردتااشتغالواقعیرقمبخورد‪.‬‬ ‫طرح پایش اشــتغال کشــور به منظور نظارت بر‬ ‫محمــود کریمــی بیرانوند ‪ -‬معاون توســعه اجرای طرح های اشــتغالزای کشور ذیل «برنامه‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال وزارت کار‪ ،‬درای نبــاره زیست بومملیاشتغال»وصحت سنجیاشتغال‬ ‫می گویــد‪ :‬مرکــز ملــی پایــش اشــتغال کشــور‪ ،‬ثبــت شــده در «ســامانه ملــی رصد اشــتغال» و‬ ‫سیاست ها و برنامه های اشتغال را ذیل دبیرخانه راستی ازمایی توزیع منابع و اجتناب از انحراف‬ ‫شورای عالی اشتغال هدایت می کند و وظیفه ان ســرمایه گذاری‪ ،‬مطابق شیوه نامه اجرایی نظام‬ ‫ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی جامع پایش اشتغال کشور راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫(پیامکــی‪ ،‬تلفنی‪ ،‬میدانــی) و همچنین نظارت بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در حــال حاضــر مرکــز تماس‬ ‫عملیاتی اجرای برنامه زیس ـت بوم ملی اشتغال طــرح پایــش اشــتغال کشــور بــا هــدف نظــارت‬ ‫حهــای ثبت شــده در ســامانه ملــی رصد‬ ‫اســت‪ .‬وی می افزایــد‪ :‬طبــق نظــر اســتان ها‪ ،‬بــر طر ‬ ‫نظــارت میدانــی بــا همراهــی مراکــز مشــاوره و اشتغالکشور باهمکاریشرکترایتلباسرشماره‬ ‫کارافرینــی و همــکاران اســتان ها اغــاز خواهــد ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳‬اجرای نظارت تلفنی را بر عهده‬ ‫شــد که وظیفه نظارت بر اشــتغال ایجــادی کل دارد‪.‬‬ ‫راه اهن خاش‪ -‬زاهدان دروازه توسعه‬ ‫شرق کشور است‬ ‫مدیرعاملشرکتساختو توسعهزیربناهای‬ ‫حمل ونقــل کشــور با بیــان اینکه راه اهــن خاش‪-‬‬ ‫زاهدان‪ ،‬دروازه توســعه شــرق کشور است گفت‪:‬‬ ‫ســاخت ایــن راه اهــن به عنــوان بزرگ تریــن طرح‬ ‫ریلی کشور زمینه ساز اشتغال سه هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫به طور مستقیم و ‪ ۶‬هزار نفر به طور غیرمستقیم‬ ‫در سیســتان و بلوچســتان شده اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا از شــرکت مادر تخصصی ســاخت و توسعه‬ ‫زیربناهــای حمل ونقل کشــور‪ ،‬راه اهــن زاهدان –‬ ‫خاشبه عنواندروازهتوسعهشرق کشور باحضور‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور‪ ،‬اســتاندار سیســتان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬جمعی از مسئوالن کشوری و استانی‬ ‫بــه بهر هبــرداری رســید‪ .‬خیرالــه خادمــی‪ ،‬راه اهــن‬ ‫زاهدان‪-‬خاشبهطول‪ ۱۵۵‬کیلومتر رابخشیاز طرح‬ ‫سراسری راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫اینمسیر ریلیباهدفایجادکریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫در شرقکشور واتصالبندر شهیدبهشتیچابهار به‬ ‫شبکهریلیکشور در حالساختاستوامروز شاهد‬ ‫تکمیلحدفاصلزاهدانتاخاشواتصالشهر خاش‬ ‫بهشبکهریلیهستیم‪.‬معاونوزیر راهوشهرسازیبا‬ ‫تاکیدبر موقعیتاستراتژیکایراندر منطقهگفت‪ :‬‬ ‫راه اهنچابهار‪-‬زاهدانبهدلیلقرار گرفتندر مسیر‬ ‫ارتباطیتنهابندر موجوددر سواحلمکرانواهمیت‬ ‫اینشریانارتباطیدر توسعهتجارتو تبادلکاالدر‬ ‫بندر چابهار از اهمیت باالیی برخوردار اســت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪:‬باتوجهبهموقعیتممتاز بندر شهیدبهشتی‬ ‫چابهار به عنوان نقطه کانونی اتصال سه قاره اسیا‪،‬‬ ‫اروپــا و افریقــا و اهمیــت این بندر در ایجــاد ارتباط‬ ‫تجاری میان هند با کشــورهای افغانستان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫قفقازبه طورقطعبهره برداریازاینمسیرریلینقش‬ ‫تعیین کننده ایدر توسعهو رونقاقتصادیمنطقه‬ ‫خواهدداشت‪.‬مدیرعاملشرکتساختوتوسعه‬ ‫حجمعملیاتخاکیراه اهنزاهدان‪-‬خاشرابیش‬ ‫از‪ ۱۲‬میلیونمترمکعباعالمکردواظهار داشت‪:‬به‬ ‫منظور ساختاینمسیر ریلی‪ ۲۶۶‬هزار مترمکعب‬ ‫بتن ریزی صورت گرفته اســت و برای ســاخت ان‪۱۹‬‬ ‫هزار تن ریل تولید شــده در داخل کشــور‪ ۲۶۰،‬هزار‬ ‫اصلهتراورسو‪ ۷۲‬دستگاهسوزنبهکار رفتهاست‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫تعطیلی زنجیره ای واحد های تولیدی و کارخانجات بعید نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫حمله سونامی رکود به اقتصاد ایران‬ ‫مرکــز امــار ایران در گزارشــی‪ ،‬شــاخص قیمت‬ ‫شهــای خدمات و صنعت در‬ ‫تولیدکننده در بخ ‬ ‫تابستان ‪ ۱۴۰۱‬را بر مبنای سال پایه ‪ ۱۳۹۵‬بررسی‬ ‫کرد‪ .‬تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای‬ ‫یشــود‪ .‬در فصل‬ ‫تــورم مصرف کننده محســوب م ‬ ‫تابستان ‪ ،۱۴۰۱‬شاخص قیمت تولیدکننده بخش‬ ‫صنعــت ‪ ۷۵۰.۹‬بــوده کــه نســبت بــه فصل قبل‬ ‫‪ ۲.۳‬درصد کاهش‪ ،‬نســبت به فصل مشابه سال‬ ‫قبــل (تورم نقطه به نقطــه) ‪ ۳۰.۱‬درصد افزایش و‬ ‫در چهارفصــل منتهــی به فصل جاری نســبت به‬ ‫دوره مشابه سال قبل (تورم ساالنه) ‪ ۴۰.۴‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ ۱۴.۸‬واحــد درصــدی تــورم فصلــی‬ ‫تولیدکننده در بخش صنعت سیگنال وقوع رکود‬ ‫در این بخش خواهد بود‪ .‬همچنین براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬در تابســتان ســال جاری‪ ،‬شــاخص قیمت‬ ‫شهــای مختلــف خدمات‬ ‫تولیدکننــده بــرای بخ ‬ ‫‪ ۵۶۰‬بوده که نسبت به فصل قبل ‪ ۱۶.۲‬درصد و‬ ‫نسبت به فصل مشابه در سال قبل‪ ۵۶.۱ ،‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنیــن تــورم ســاالنه بخــش خدمــات کــه‬ ‫مقایسه چهار فصل منتهی به فصل جاری‪ ،‬نسبت‬ ‫به دوره مشابه سال قبل است‪ ،‬نشان می دهد که‬ ‫شاخص قیمت های این بخش ‪ ۴۹.۷‬درصد رشد‬ ‫داشــته اســت‪ .‬در فصل تابســتان ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به‬ ‫بهــار‪ ،‬تورم بخــش خدمــات ‪ ۲.۴‬درصــد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫احسان سلطانی‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی‬ ‫در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه از مدت ها‬ ‫قبــل معلــوم بــود کــه رکــود تورمــی در اقتصــاد‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایران با تشــدید همراه م ‬ ‫«قیمــت ارز بــا افزایــش ‪ ۹‬برابــری روبــرو شــده‬ ‫اســت و شــاخص های قیمتی مــواد غذایی طی‬ ‫ایــن چنــد ســال اخیــر‪ ،‬رشــد ‪ ۸‬برابــری را تجربه‬ ‫یکــه حقــوق و دســتمزد ها بــه‬ ‫کرده انــد‪ ،‬درحال ‬ ‫صــورت متوســط ســه برابــر شــده اند‪ .‬در چنین‬ ‫حالتــی بــه صــورت طبیعــی رکــود رخ می دهــد‪.‬‬ ‫مســئله پیچیــده ای نیســت کــه نشــود ان را‬ ‫پیش بینی کرد‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬از چنــد ســال گذشــته‪ ،‬همــواره‬ ‫کارشناســان بــا توجــه بــه افزایــش تــورم‪ ،‬وقــوع‬ ‫رکــود تورمــی را متذکــر شــده اند‪ ،‬امــا در ایــن‬ ‫تهــای مختلــف به هیچ عنــوان بــه‬ ‫ســال ها دول ‬ ‫هشــدار های کارشناســان توجه نکردند‪ .‬طبیعتا‬ ‫در حــال حاضــر که طــی ده روز اخیر قیمت ارز‬ ‫بــا افزایــش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصدی روبرو شــده‪ ،‬ولی‬ ‫حقــوق و دســتمزد ها ثابــت مانــده اســت ما با‬ ‫رکود بیشتری روبرو خواهیم شد‪».‬‬ ‫سلطانی گفت‪« :‬در این شرایط قدرت خرید‬ ‫مصرف کننــده روزب ـه روز کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫طبیعتا در چنین شــرایطی سطح عمومی تقاضا‬ ‫در اقتصاد با کاهش روبرو شده و عرضه نیز به‬ ‫تبع ان پایین می اید؛ زیرا در بازار مشــتری برای‬ ‫خریــد کاال بــه صورت معنــادار وجود نــدارد‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر مدام مشاهده می کنیم که برخی از‬ ‫کارشناسان و مسئوالن دولتی اعالم می کنند فنر‬ ‫نــرخ ارز در حال در رفتن اســت یــا به نوعی در‬ ‫رفته‪ .‬طی این دو دهه همواره ما هر چند سال‬ ‫با یک شوک قیمتی ارزی روبرو بوده ایم‪».‬‬ ‫این کارشــناس مســائل اقتصادی اضافه کرد‪:‬‬ ‫«نباید هر چند سال یک بار ما با پدیده جهش‬ ‫نرخ ارز روبرو باشــیم؛ زیرا مسئوالن دولت های‬ ‫مختلف با توجه به امکانات و منابعی که کشور‬ ‫در اختیار دارد می توانســتند کشــور را به خوبی‬ ‫اداره کننــد‪ ،‬امــا بــا توجه به ســوء مدیریت ها و‬ ‫ناکارامدی هایی که وجود دارد‪ ،‬وضعیت کشور‬ ‫بــه این روز افتاده اســت‪ .‬از ســویی‪ ،‬متاســفانه‬ ‫بــه نظر می رســد که ایــن رکود تورمــی روزبه روز‬ ‫با افزایش و شــدت بیشــتری مواجه خواهد شد‬ ‫و تمامــی نشــانه ها نیــز حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫اراده ای بــرای تغییــر وضعیــت موجــود وجــود‬ ‫ندارد‪».‬‬ ‫سلطانی ادامه داد‪« :‬تبعات این رکود نیز کامال‬ ‫مشــخص اســت؛ از یــک ســو ما با کاهــش قدرت‬ ‫خریــد مــردم روبرو هســتیم که ناشــی از نابرابری‬ ‫میزان افزایش تورم و شاخص هایی مانند نرخ ارز‬ ‫در برابر افزایش ساالنه حقوق و دستمزد است‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر با وقوع چنین پدیده ای تقاضا در بازار‬ ‫بــا کاهــش روبرو می شــود که ایــن موضوع باعث‬ ‫تعطیلی دومینو وار واحد های تولیدی و همچنین‬ ‫کارخانجــات را بــه دنبــال دارد کــه به تبــع ان نیز‬ ‫بیــکاری گســترده را رقــم خواهــد زد؛ بنابرایــن تــا‬ ‫زمانی که این چرخه وجود دارد‪ ،‬وضع اقتصادی‬ ‫کشور با وخامت بیشتری نسبت به سال پیش از‬ ‫ان مواجه است‪».‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه عمال‬ ‫در دهه های اخیر دولت های مختلف نتوانستند‬ ‫اقدامــی در جهت روبراه کــردن اوضاع اقتصادی‬ ‫کشور انجام دهند‪ ،‬بیان داشت‪« :‬شما ترکیه را در‬ ‫قیاس با کشورمان نگاه کنید که طی ده سال اخیر‬ ‫با چه رشــدی مواجه شــده و توانسته درامد های‬ ‫هنگفــت ارزی را از راه هــای مختلفی کســب کند‪،‬‬ ‫درحالی که ما طی این ده سال با پدیده فرسودگی‬ ‫اقتصادی و زیرســاخت های کشور روبرو هستیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال در بحــث حمل ونقــل عمومــی ما‬ ‫به هیچ عنوان نسبت به نوسازی و یا تجهیز ناوگان‬ ‫چه مترو و چه اتوبوس اقدام نکرده ایم‪ .‬در همه‬ ‫زمینه های اقتصادی نیز چنین وضعی وجود دارد‪،‬‬ ‫بنابراین با فرسودگی اقتصادی و مستهلک شدن‬ ‫زیرســاخت های کشــور این رکود از گذشته شدت‬ ‫بیشتری پیدا خواهد کرد و می تواند تبعات بسیار‬ ‫جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫امارهاییمتفاوتباواقعیت‬ ‫مرکز ملی فضایمجازی از کدام کسب وکارها گزارش می دهد؟‬ ‫در حالــی کــه بیشــتر امارهــا از ســقوط درامــد‬ ‫فروشگاه های اینستاگرامی و شکایت ان ها از شرایط‬ ‫موجود‪ ،‬کاهش تا‪ 70‬درصدی سفارش های مرتبط با‬ ‫خرده فروشی اینستاگرام و کاهش شدید درامد پست‬ ‫خبــر می دهد‪ ،‬مرکــز ملی فضای مجازی در گزارشــی‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه بیــش از ‪ ۶۰‬درصد کس ـب وکارهای‬ ‫خرد‪ ،‬یعنی بیش از یک میلیون‪ ،‬در سکوهای داخلی‬ ‫مشغولبهفعالیتهستندو‪ ۲۳‬میلیونکاربر یکتادر‬ ‫شبکه هایاجتماعیداخلیعضو شده اند‪،‬اعالم کرد‬ ‫کهتالشاینسکوهابرایارتقاءکمیو کیفیخدمات‬ ‫و تامیــن حداکثــری نیازهای کاربــران به مرور موجب‬ ‫افزایشکاربرانفعالخواهدبود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬اخریــن جلســه شــورای عالی‬ ‫فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد‪،‬‬ ‫ابوالحســن فیروزابــادی ‪ -‬دبیــر شــورای عالــی فضای‬ ‫مجازی‪ -‬در حاشیه این جلسه درباره بسته حمایت‬ ‫دولتاز کسب وکارهایاینترنتیگفت‪:‬استفادهبیشتر‬ ‫از پیام رسان هاو شبکه هایداخلیدر کشور و ثباتان‬ ‫بررسی شد و امارها نشان می دهد بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کس ـب وکارهای خرد در ‪ ۱۰‬زیرســاخت داخلی فعال‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫دبیر شــورای عالی فضای مجــازی افــزود‪ :‬در این‬ ‫جلسهشاخص هاییاز قبیلتحویلبسته هایپستی‬ ‫بررسی شد که حکایت از رشد قابل توجه نسبت به‬ ‫مرداد و شهریور داشت و نشان دهنده بازگشت رونق‬ ‫اقتصادی دیجیتال در حوزه کسب وکار خرد و فضای‬ ‫مجازی بود‪ .‬طبق قول وزیر ارتباطات امیدوار هستیم‬ ‫ظرفیکماهمصوبهحمایتدولتاز کسب وکارهای‬ ‫اینترنتیاجراییشود‪.‬‬ ‫در این راســتا مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد‬ ‫مصاحبه تلویزیونی دبیر شورای عالی فضای مجازی‬ ‫در هفدهم ابان ماه سال جاری در خصوص مهاجرت‬ ‫کس ـب وکارهای خرد به ســکوهای داخلی‪ ،‬انعکاس‬ ‫نادرستبرخیاز رسانه هارابههمراهداشتهاست؛زیرا‬ ‫تاکید فیروزابادی در این مصاحبه بر «کسب وکارهای‬ ‫خرد»بودهکهبرخیاز خبرگزاری هاوپایگاه هایخبری‬ ‫با حذف عبارت «خرد»‪ ،‬به اشــتباه این امار را به کل‬ ‫کسب وکارهاتعمیمداده اند‪.‬ازاین رو اینمرکز‪،‬گزارش‬ ‫تشریحیمربوطبهامار ارائه شدهراجهتتنویر افکار‬ ‫عمومیارائهداد‪.‬‬ ‫تســنجی‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬پس از بررســی‪ ،‬صح ‬ ‫و تطبیق گزارش های اماری منتشره از مراجع ذیل در‬ ‫خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش ها با‬ ‫شهــای رصــدی مرکز ملی فضای مجــازی‪ ،‬ابعاد‬ ‫گزار ‬ ‫مختلفوابستگیاقتصاددیجیتالکشوربهاینسکوی‬ ‫خارجیاحصاءوبهاطالعتصمیم گیرانازجملهوزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی؛ وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعــات؛ وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت؛ ســازمان‬ ‫نظامصنفیرایانه ای؛اتحادیهکسب وکارهایاینترنتی؛‬ ‫گزارشات دوره ای ایسپا؛ گزارش تجاری تکراسا؛ گزارش‬ ‫بازارتبلیغاتتکراسا؛کمیسیوندانش بنیانوفدراسیون‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی؛ مرکز رشد‬ ‫دانشگاه امام صادق (ع) (سپهرا)؛ گزارش های منتشره‬ ‫از شرکت های بورســی (اپراتورهای ثابت و سیار و‪)...‬‬ ‫و گزارش برخی از شرکت های بخش خصوصی فعال‬ ‫در زیســت بوم فضای مجازی کشــور؛ رســانده شــده‬ ‫است‪.‬انچنانکهدر مصاحبهدبیر شورایعالیفضای‬ ‫مجازی به ان اشــاره شــده اســت‪ ،‬ســکوهای داخلی‬ ‫قابلیــت میزبانــی از کس ـب وکارهای خرد را داشــته و‬ ‫می توانندبستر مناسبیبرایخریدوفروشوپشتیبانی‬ ‫از صنــوف و مشــاغل مختلف باشــند‪ .‬جــدول زیر ‪۱۰‬‬ ‫سکویداخلی(کهمورداشارهدبیر شورایعالیفضای‬ ‫مجازیبوده اند)رااز حیثامکاناتکارکردیو تجاری‬ ‫بانمونهمشابهخارجیمقایسهکردهاست‪.‬امکانات‬ ‫کارکردیبهمجموعه ایاز قابلیت هایپایه ایدر سکو‬ ‫اشــاره دارد که امکان تعامل‪ ،‬بازخوردگیری‪ ،‬فروش و‬ ‫شبکه سازیرابرایصاحبانکسب وکار فراهممی کند‪.‬‬ ‫امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه ها توجه دارد‬ ‫کــه امــکان بازارســازی را برای بازیگــران اصلی اقتصاد‬ ‫دیجیتالفراهممی کند‪.‬انچنان کهاقتصاددیجیتالرا‬ ‫در سهالیه ی«هسته»‪«،‬اقتصاددیجیتال»و «اقتصاد‬ ‫دیجیتالی شده»تقسیم بندیمی کنند‪،‬اقتصاداینستاگرام‬ ‫نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است‪ .‬از‬ ‫مجموع گزارش های اماری که در بخش قبل ذکر شد‪،‬‬ ‫حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است که اگر بخش های فاقد امار را به صورت‬ ‫تخمینــی بــه ان اضافــه کنیم حداکثــر ‪ ۷.۳‬درصــد از‬ ‫اقتصاددیجیتال کشور راتشکیلخواهدداد‪.‬این‪۷.۳‬‬ ‫درصد نســبت حجم بازار اینســتاگرام به کل اقتصاد‬ ‫دیجیتالکشور بودهو سهماقتصاداینستاگرامنسبت‬ ‫بهتولیدناخالصداخلیبسیار کمتر از اینمقدار است‪.‬‬ ‫مشــروح این امار بدین صورت اســت که الف) سهم‬ ‫ترافیک اینســتاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک‬ ‫توسط کاروران ارتباطی ثابت و سیار ‪ ۵۰‬درصد بوده و‬ ‫معادل‪ ۳۰‬هزار میلیاردتوماندر سالجمع بندیشده‬ ‫است‪ .‬ب) براورد میزان حجم بازار اینستاگرام در الیه‬ ‫دوم اقتصاد دیجیتال در حدود‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در ســال بــراورد م یشــود‪ .‬حجــم بــازار در این بخش‬ ‫محصولفعالیتخدماتیهمچونخدماتتبلیغاتی‪،‬‬ ‫خدمات پشــتیبانی مشــتریان‪ ،‬خدمات لجســتیک‪،‬‬ ‫خدماتراهکار جامعو‪...‬است‪.‬ج)براوردحجمبازار‬ ‫«اقتصاددیجیتال شده»بااینستاگرام(شاملصفحات‬ ‫فروش البســه و پوشاک‪ ،‬هنرهای تجسمی و دستی‪،‬‬ ‫لوازمارایشیوبهداشتی‪،‬زیوراالت‪،‬خدماتاموزشیو‬ ‫‪ ۲۵)...‬هزار میلیاردتوماندر سالتخمینزدهمی شود‪.‬‬ ‫مشــاغلی که بر بستر اینســتاگرام شکل گرفته یا‬ ‫توســعه یافته انــد را در ســه بخــش اصلــی م یتــوان‬ ‫تقسیم بندیکرد‪:‬‬ ‫بخش اول مشــاغل صنفی‪ ،‬این دسته از مشاغل‬ ‫دارای مجــوز فعالیــت از صنــوف مختلــف بــوده و از‬ ‫شبکه های اجتماعی به عنوان بستری برای بازاریابی‬ ‫استفادهمی کنند‪.‬فروشاصلیایندستهاز مشاغلدر‬ ‫خارج از اینستاگرامو با استفاده از درگاه های پرداخت‬ ‫اختصاصییابه صورتحضوریصورتمی پذیرد‪.‬‬ ‫بخش دوم مشــاغل خرد‪ ،‬این دســته از مشــاغل‬ ‫به صورتصنفیفعالیتنمی کنندوعالوهبربازاریابی‪،‬‬ ‫از اینستاگرامودیگر پیام رسان هابه عنوانابزار ارتباطی‬ ‫بامشتریانخوداستفادهمی کنند‪.‬بر اساسبررس ی‪‎‬های‬ ‫صورت گرفتــه حدود ‪ ۴۱۵‬هزار صفحه اینســتاگرامی‬ ‫متعلقبهمشاغلخردبودهکهشاملکسب وکارهای‬ ‫خانگیومشاغلزیر پله ایهستند‪.‬پرداختاینگروه‬ ‫از مشاغل عمدتا به صورت کارت به کارت یا پرداخت‬ ‫در محلانجاممی شود‪.‬بخشسوم‪،‬شاغلمحتوایی؛‬ ‫درامدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کاال‬ ‫یا خدمات نیست‪ ،‬بلکه از طریق مدیریت صفحات‬ ‫اینســتاگرامی و جــذب مخاطــب اقــدام بــه جــذب‬ ‫تبلیغاتودرامدزاییمی کنند‪.‬اگرچهحدود‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از مشاغل ایجادشده در اینستاگرام در این بخش قرار‬ ‫دارندولیحجمبازار این گروه‪ ۷.۵‬درصداز کلاست‪.‬‬ ‫ش ملی که در شــهریورماه ســال‬ ‫بر اســاس پیمای ‬ ‫جاری انجام شده‪ ،‬تنها‪ ۶.۴‬درصد از شهروندان خرید‬ ‫اینســتاگرامی را ترجیــح می دهنــد و دالیلــی از قبیل‬ ‫بی اعتمادی نســبت به فروشــنده و تحویل کاال (‪۳۹‬‬ ‫درصد)‪،‬تحویل کاالبامشخصاتمتفاوت(‪ ۱۱‬درصد)‬ ‫تاخیر در تحویل کاال(‪ ۳‬درصد)و عدمامکانشکایت‬ ‫وپیگیریتخلفات(‪۸‬درصد)به عنوانمهم تریندالیل‬ ‫بی اعتمادیبهخریداینستاگرامیذکر شدهاست‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش های دریافتی از سکوهای داخلی‬ ‫و بررسی و صحت سنجی ان ها‪ ،‬در حال حاضر بیش‬ ‫از یک میلیون کس ـب وکار خرد در ‪ ۱۰‬ســکوی داخلی‬ ‫مشــغول به فعالیت هســتند‪ .‬پس از تقاطع گیری و‬ ‫حذفمواردمشترکمشخصشدکهبیشاز‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از کس ـب وکارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول‬ ‫فعالیتهستند‪.‬‬ ‫انچنــان که در مصاحبه رئیــس مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی تاکید شــده و در این گزارش نیز توضیح داده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ســکوهای داخلــی امکانــات الزم برای‬ ‫خدمت دهی به کس ـب وکارهای خــرد را دارا بــوده و‬ ‫مصوبهکارگروهاقتصاددیجیتال‪،‬تسهیالتمناسبیرا‬ ‫برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫چکــدام از نقاط‬ ‫عــاوه بر این‪ ،‬ســکوهای داخلی هی ‬ ‫ضعف بی اعتمادی به خرید اینســتاگرامی را ندارند‬ ‫و می تواننــد بــا افزایــش اعتماد عمومی نــرخ فروش‬ ‫کسب وکارهایخردرابهمراتبافزایشدهند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اصالح ساختار مالی بانک ها‬ ‫در حال پیگیری است‬ ‫معــاون امــور بانکــی‪ ،‬بیمــه و شــرکت های دولتی‬ ‫وزارت اقتصاد راهکاری دولت برای رسیدگی به زیان‬ ‫انباشته بانک ها را تشریح کرد‪ .‬سیدعباس حسینی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کار‬ ‫دولت ســیزدهم بحث اصالح ساختار مالی بانک ها‪،‬‬ ‫چه بانک های دولتی و چه ســایر بانک ها‪ ،‬به همراه‬ ‫بانــک مرکــزی در حــال پیگیری اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬از‬ ‫جمله کارهایی که در این راستا در حال انجام است‪،‬‬ ‫پیگیری های مکرری است که در خصوص اموال مازاد‬ ‫صورت گرفته است تا بانک ها دارایی های مازاد خود‬ ‫را بــه فــروش برســانند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬دومیــن اقدام‬ ‫افزایش سرمایه بانک ها است که از این طریق بتوان‬ ‫نســبت کفایت ســرمایه ان ها را افزایش داد‪ .‬ســومین‬ ‫اقــدام نیــز پیگیــری و نظــارت بیشــتر در تســهیالت‬ ‫پرداختــی اســت تــا در جــای مناســب هزینه شــود که‬ ‫منجــر بــه عــدم بازپرداخــت اقســاط شــود‪ .‬در کنــار‬ ‫همه این اقدامات پیگیر مطالبات بانک ها از دولت‬ ‫نیز هســتیم‪ .‬معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شــرکت های‬ ‫دولتــی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجموع اقدامات‬ ‫مذکــور کمــک می کنــد تــوان مالــی بانک هــا و زیــان‬ ‫انباشته ان ها اصالح شود‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در ساختار‬ ‫مدیریتــی اقداماتی انجام می شــود و اصالح ســاختار‬ ‫مالــی نیــز در اصالح ترازنامه ای و ســود و زیان کمک‬ ‫کند‪ .‬حســینی تاکید کــرد‪ :‬این اقدامــات با هماهنگی‬ ‫بانــک مرکــزی در حــال انجــام اســت و تا پایان ســال‬ ‫قطعا اتفاق خوبی در این زمینه رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬صورت هــای مالــی ‪۳۹۶‬‬ ‫شــرکت غیردولتی روز چهارشنبه (‪ ۲۰‬مهر) در راستای‬ ‫شــفافیت منتشر شده و در ســامانه کدال در دسترس‬ ‫عموم مردم قرار گرفت که بعضا از حال ناخوش این‬ ‫شــرکت ها حکایت داشت‪ .‬در این میان زیان انباشته‬ ‫بانک های دولتی جلب توجه می کرد‪ .‬صورت حساب‬ ‫مالی بانک کشاورزی حاکی از زیان خالص این بانک‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪ ۲۸۹‬میلیارد تومان اســت که‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ســود خالــص ‪ ۲۳‬میلیــارد تومانــی‬ ‫رســیده اســت‪ .‬بررســی صورت های مالی این بانک از‬ ‫زیان انباشته چشم گیر ‪ ۷۴۰۰‬میلیارد تومانی حکایت‬ ‫دارد‪ .‬همچنیــن زیــان خالــص بانــک ملــی از ‪۶۷۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان در سال ‪ ۱۳۹۹‬به ‪ ۲۶۷۶‬میلیارد تومان‬ ‫در ســال گذشــته رســیده اســت‪ .‬طبق اخریــن صورت‬ ‫مالــی بانــک ملــی‪ ،‬ایــن بانــک نزدیــک بــه ‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان زیــان انباشــته دارد‪ .‬بانک مســکن نیز‬ ‫از ‪ ۱۷۸۶‬میلیــارد تومــان زیان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬به یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۵۰‬تومــان ســود در ســال ‪ ۱۴۰۰‬رســیده و‬ ‫زیان انباشته این بانک ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫بورس بین الملل در حال‬ ‫راه اندازی است‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد کیش اخرین وضعیت‬ ‫راه انــدازی بورس بین الملل را تشــریح کرد‪ .‬مهدی کشــاورز‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به صدور راه انــدازی بورس‬ ‫بین الملل در مناطق ازاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجوز راه اندازی بورس‬ ‫بین الملل در شهریورماه صادر شد و کارهای ابتدایی ان نیز‬ ‫در حالانجاماستکهجزئیاتانزمانیکهعملیاتی تر شد‬ ‫اعالم خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این راستا مذاکرات با‬ ‫کشورهایمختلفدر حالانجامبودهو پیشتفاهم های‬ ‫اولیــه صورت گرفته اســت‪ .‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬اواســط‬ ‫مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬بود که علی صحرایی ‪ -‬مدیرعامل ســابق‬ ‫شــرکت بــورس اوراق بهادار تهــران ‪ -‬از مذاکره با‪ ۱۶‬بورس‬ ‫دنیا برای شناساندن بورس تهران خبر داده بود‪ .‬البته این‬ ‫موضوعچندان کهبایدپیگیرینشدوتقریبامسئوالنحول‬ ‫محور ان وعده ای ندادند تا این که حدود یک ســال بعد‬ ‫یعنی در سال‪ ۱۳۹۹‬مدیرعامل منطقه ازاد کیش اعالم کرد‬ ‫کهمقدماتبورسبین المللدر حالانجاماستو تاپایان‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬راه اندازی می شود‪ .‬بااین حال چندی بعدازان‬ ‫صحرایی به ایسنا اعالم کرد که این طرح‪ ،‬طرحی است که‬ ‫بایدمتناسبباشرایطبین المللیتصمیم گیریشود‪.‬بهگفته‬ ‫وی‪،‬بورسبین المللقرار بوددر جزیره کیشراه اندازیشود‬ ‫که بورس تهران هم در ان سهامدار است‪ ،‬اما این طرح با‬ ‫توجهبهشرایط کشور متوقفشدهاست‪.‬صحراییتاکید‬ ‫کردهبودکهراه اندازیبورسبین المللمشمولتحریمبوده‬ ‫و محدودیت هایتحریمیسر راهانقرار دارد‪.‬اینموضوع‬ ‫مسکوت ماند تا اینکه چندی پیش‪ ،‬مجید عشقی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد که راه اندازی بورس‬ ‫بین الملل در مناطق ازاد از سوی شورای عالی بورس مجوز‬ ‫ان صادر شــده و این بورس با ســرمایه ارزی در مناطق ازاد‬ ‫یشــود و تمامی معامالت ان ارزی خواهد بود‪.‬‬ ‫تاسیس م ‬ ‫بورس بین الملل مناطق ازاد پنجمین بورس کشــور اســت‬ ‫که با هدف تامین مالی ارزی پروژه های صنعتی و عمرانی‬ ‫با ســرمایه اولیه‪ ۳۰‬میلیون یــورو در مناطــق ازاد راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مشکالت فنی به صدور‬ ‫مجوزهای خانگی لطمه زد‬ ‫رئیسدبیرخانهساماندهیو توسعهمشاغلخانگی‬ ‫امار و اطالعات مربوط به گزارش هیات مقررات زدایی‬ ‫در حوزه مجوزهای مشاغل و کسب وکارهای خانگی را‬ ‫تشــریح و اعالم کرد‪ :‬مشــکالت فنی و ســاختاری درگاه‬ ‫صدور مجوزها به صدور مجوزهای خانگی لطمه زد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از دبیرخانه ساماندهی و توسعه‬ ‫مشــاغل خانگی‪ ،‬ازیتا همتیان با اشــاره به اینکه از ‪۲۸‬‬ ‫بهمــن ‪ ۱۴۰۰‬مجوزهــای رشــته های ثبت محــور (انی) از‬ ‫درگاه ملی مجوزهای کسب وکار (‪ )G۴B‬صادر شده اند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیشــترین حجم مجوز با اختالف حداکثری‬ ‫از بقیه دســتگاه های صادرکننده مجوز مشاغل خانگی‬ ‫صادر شــده و در این زمینه رتبه اول را کســب کرده ایم؛‬ ‫می تــوان گفــت بــرای اولیــن بــار در خصــوص صــدور‬ ‫مجوزهــای کســب وکار‪ ،‬مجــوز انــی در حــوزه مشــاغل‬ ‫خانگی صادر شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫سرپرست شرکت پاالیش‬ ‫گاز یاداوران خلیج فارس‬ ‫منصوب شد‬ ‫با حکم علی عســکری ‪ -‬مدیرعامل شرکت صنایع‬ ‫پتروشیمیخلیج فارس‪-‬افشینکیانیبهسمتسرپرست‬ ‫شــرکت پاالیش گاز یاداوران خلیج فارس منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی‬ ‫جفــارس همچنیــن در ایــن حکــم از خدمــات و‬ ‫خلی ‬ ‫تالش های دلجوان قدرتی (مدیرعامل سابق) قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬در سوابق اجرایی و مدیریتی کیانی‪ ،‬سمت هایی‬ ‫همچون سرپرســت و رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی‬ ‫اروند به چشم می خورد‪.‬‬ ‫طبق اعالم شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪،‬‬ ‫پــروژه احداث کارخانــه گاز و گاز مایع ‪ ۳۲۰۰‬در جنوب‬ ‫غربــی شــهر اهــواز و غــرب رودخانــه کارون به منظــور‬ ‫جم ـع اوری گازهــای همــراه حاصــل از فــراورش نفــت‬ ‫میادین حوزه غرب کارون شامل میادین نفتی دارخوین‪،‬‬ ‫یاداوران‪ ،‬ازادگان جنوبی و ازادگان شمالی است‪ .‬فاز اول‬ ‫پروژه با ظرفت اسمی ‪ ۲۵۰‬میلیون فوت مکعب گاز در‬ ‫مــدت ‪ ۳۶‬مــاه و فــاز دوم طی ‪ ۴۸‬ماه بــه بهره برداری‬ ‫خواهد رسید که با بهره برداری از ان ظرفیت اسمی به‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون فــوت مکعــب گاز در روز افزایش خواهد‬ ‫یافــت‪ .‬هــدف از احــداث ایــن مجتمع تامین خــوراک‬ ‫مجتمع های پتروشیمی بندر امام است‪ .‬گازهای سبک و‬ ‫تصفیه شده نیز برای تامین گاز کشور به شبکه سراسری‬ ‫گاز ارســال می گردد همچنین گوگرد گرانول شــده نیز از‬ ‫تولیــدات کارخانــه خواهد بود که می توانــد در صنایع‬ ‫شیمیایی و کشــاورزی مورداستفاده قرار گیرد‪ .‬عملیات‬ ‫احــداث ایــن پاالیشــگاه گازی تیرمــاه ‪ ۱۳۹۲‬اغاز شــده‬ ‫است و پیش بینی می شود تا قبل از پایان سال جاری به‬ ‫بهره برداریبرسد‪.‬‬ ‫چاره ای جز اعمال مدیریت‬ ‫مصرف نیست‬ ‫رئیسموسسهتحقیقاتابوزارتنیرو گفت‪:‬گرچه‬ ‫هنوز اوایل سال ابی جاری هستیم؛ اما تجربه سال های‬ ‫قبــل بیانگر ان اســت که چــاره ای جز اعمــال مدیریت‬ ‫مصرفنیست‪.‬محمدرضاکاویان پور در گفت وگوباایرنا‬ ‫افزود‪:‬مدیریتمصرفاگر اعمالنشودبامشکالتابی‬ ‫روبرو خواهیم شد‪ .‬وی درباره اینکه ایا کاهش بارش ها‬ ‫موجبکاهشکیفیتابمی شود‪،‬خاطرنشانساخت‪:‬‬ ‫حساسیت زیادی وزارت علوم در بحث پایش منابع ابی‬ ‫دارد و ایــن ارتباطــی با اینکه بارندگی زیاد یا کم اســت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رئیسموسسهتحقیقاتابادامهداد‪:‬وظیفهوزارت‬ ‫نیرو اســت که پایش منابع را چه از لحاظ کمی و چه از‬ ‫لحاظکیفیبه صورتکاملانجامدهد‪.‬کاویان پور گفت‪:‬‬ ‫از زمانی که«علی اکبر محرابیان»وزیر نیرو شده اندتوجه‬ ‫ویــژه ای به کیفیت و کمیت تامین اب شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫یتــوان در تامین‬ ‫ادامــه داد‪ :‬نمونــه ایــن توجــه ویژه را م ‬ ‫اب شرب مناطق و استان های جنوبی کشور دید که اب‬ ‫باکیفیتخوبجایگزینابباکیفیتپاییندر خوزستان‬ ‫شده است‪ .‬رئیس موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو این‬ ‫موضوع را نشــانه عزم و همت مدیران وزارت نیرو برای‬ ‫تامینابباکیفیتبرایمردمدانست‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت بارش ها در حوضه های ابریز کشور‬ ‫نشانمی دهداز ابتدایسالابیجاری(ابتدایمهر‪)۱۴۰۱‬‬ ‫تا ‪ ۹‬ابان ماه ‪ ۵.۴‬میلی متر بارش در کشور رخ داده که در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه پارسال (ابتدای مهر ‪ ۱۴۰۰‬تا اخر‬ ‫شهریور ‪)۱۴۰۱‬با کاهش‪ ۱.۶‬میلی متریروبرو شدهاست‪.‬‬ ‫‪ ۹۹.۶‬درصد مناطق شهری‬ ‫کرمانشاه از نعمت گاز‬ ‫بهره مندهستند‬ ‫سرپرســت شرکت گاز اســتان کرمانشاه ضریب نفوذ‬ ‫گازرســانی در مناطق شــهری را‪ ۹۹.۶‬درصد و در مناطق‬ ‫روســتایی‪ ۸۶.۱‬درصد عنوان کــرد و گفت‪ :‬هم اکنون‪۳۰‬‬ ‫شهر و یک هزار و‪ ۸۷۵‬روستا یعنی در مجموع‪ ۶۶۰‬هزار‬ ‫و‪۳۰۰‬نفر در استانکرمانشاهاز نعمتگاز بهره مندهستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ناصر حسینی با اشاره به اینکه عملیات‬ ‫گازرسانیبهتمامروستاهایمصوبشورایاقتصادتاپایان‬ ‫سالایندهتکمیلمی شود‪،‬افزود‪:‬امسالگازرسانیبه‪۱۷۸‬‬ ‫روستا در دست اقدام است که پیمان سپاری‪ ۷۸‬روستا از‬ ‫اینتعدادانجامشدهوعملیاتگازرسانیبه‪ ۲۱۳‬روستای‬ ‫دیگر همدر دستطراحیاست‪.‬ویبودجهامسالبرای‬ ‫گازرســانی در بخش های مختلف را ‪ ۶۶۰‬میلیــارد تومان‬ ‫عنــوان کرد و در خصوص واحدهای صنعتی هم گفت‪:‬‬ ‫تاکنون گازرسانیبه‪ ۲‬هزار و‪ ۶۹۰‬واحدصنعتیو تولیدی‬ ‫انجامشدهوعملیاتگازرسانیبه‪۱۱۴‬واحدصنعتیدیگر‬ ‫هم در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ابالغ تعرفه های خرید برق‬ ‫تضمینی با افزایش ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫تعرفه هایجدیدخریدتضمینیبرقاز نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیــر انشــعابی بــا افزایــش ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــدی‬ ‫نسبت به سال گذشته ابالغ شد‪ .‬به گزارش ایرنا از پایگاه‬ ‫اطالع رســانی وزارت نیرو‪ ،‬با هدف توسعه نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیــر‪ ،‬حفــظ جذابیــت اقتصــادی و حمایت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬تعرف ههــای خریــد تضمینی‬ ‫برق از نیروگاه های خورشیدی و بادی کوچک مقیاس با‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی نسبت به سال گذشته توسط‬ ‫وزیــر نیــرو ابالغ شــد‪ .‬در ایــن ابالغیه‪ ،‬نــرخ خرید برق‬ ‫تضمینی از نیروگاه های انشعابی خورشیدی با ظرفیت‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰‬کیلــووات‪ ،‬با افزایش ‪ ۲۰‬درصــدی از ‪۱۴۵۶۰‬‬ ‫ریال به ‪ ۱۷۵۰۰‬ریال و نیروگاه های خورشیدی بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلــووات با افزایش ‪ ۳۰‬درصدی از ‪ ۱۲۷۴۰‬ریال به‬ ‫‪ ۱۶۵۰۰‬ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مسیر صادرات گاز ایران به عراق هموار است‬ ‫عــراق یکی از مشــتری های دیرینــه گاز ایران‬ ‫است‪ ،‬هرچند که این کشور در پرداخت مطالبات‬ ‫ایــران به ویــژه در دولــت قبــل تعلــل داشــت اما‬ ‫طبق گفته مدیرعامل شــرکت ملــی گاز‪ ،‬موضوع‬ ‫یهــای عــراق حــل شــده و مســیر‬ ‫پرداخــت بده ‬ ‫صادرات گاز ایران به عراق هموار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ذخایر گازی ایران حدود ‪۳۲‬‬ ‫هزار میلیارد مترمکعب براورد شده که فاصله ای‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬میلیارد مترمکعبی با روسیه به عنوان اولین‬ ‫کشــور دارنــده ذخایــر گاز جهــان دارد‪ .‬به لحاظ‬ ‫تولیــد‪ ،‬ایــران بعــد از امریــکا بــا ‪ ۹۳۴‬میلیــارد‬ ‫مترمکعــب (‪ ۲۳‬درصد) و روســیه با ‪ ۷۰۱‬میلیارد‬ ‫مترمکعب (‪ ۱۷‬درصد)‪ ،‬سومین کشور تولیدکننده‬ ‫گاز جهــان با ‪ ۲۵۶‬میلیــارد مترمکعب (‪ ۶‬درصد)‬ ‫به شمار می اید که فاصله معناداری با دو کشور‬ ‫اول و دوم دارد‪.‬‬ ‫سیاســت قطعــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫یهــا بــا کشــورهای همســایه و‬ ‫گســترش همکار ‬ ‫راهبــرد محــوری وزارت نفــت‪ ،‬همــکاری با دیگر‬ ‫کشــورها در حــوزه انــرژی اســت‪ ،‬ایــران منابــع و‬ ‫جفــارس دارد کــه‬ ‫ذخایــر گازی خوبــی در خلی ‬ ‫می تواند با یک همکاری سازنده و روبه جلو و با‬ ‫یک فرمول برد ‪ -‬برد کارهای خوبی انجام دهد‪.‬‬ ‫در میــان مشــتریان گازی ایــران‪ ،‬عــراق جــزو‬ ‫پروپاقرص ترین مشــتریان شــناخته شــده اســت‪،‬‬ ‫هرچند که اخباری مبنی بر اتمام قرارداد صادرات‬ ‫گاز ایران به عراق در ماه های گذشته وجود دارد‪،‬‬ ‫اما مسئوالن وزارت نفت معتقدند که زمان این‬ ‫قراردادها هنوز تمام نشــده و از اکنون به دنبال‬ ‫مذاکره برای تمدید هستند‪.‬‬ ‫گزارشی که در شانزدهم اسفند سال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫ســایت رسمی وزارت نفت نیز منتشر شد گویای‬ ‫همین مسئله است‪ ،‬بر اساس این گزارش « ایران‬ ‫دو قرارداد گاز با عراق دارد‪ .‬نخســت بغداد که‬ ‫در ســال ‪ ۹۲‬امضا شــد و دیگری بصره در تیرماه‬ ‫‪ .۱۳۹۴‬قرارداد ‪ ۶‬ســاله صادرات گاز به بصره در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬بــا هدف ارســال حداکثــر روزانه ‪۳۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز به این منطقه امضا شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس این قرارداد ایران در فصل ســرد ســال‬ ‫روزانه ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب و در فصول گرم نیز‬ ‫روزانــه ‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب گاز به این منطقه‬ ‫ارســال می کند‪ .‬قرارداد نهایی صادرات گاز ایران‬ ‫بــه نیــروگاه بغداد بــا خط لوله نخســت (ایالم)‬ ‫هم در ســال ‪ ۱۳۹۲‬امضا شــد که هــر دو قرارداد‬ ‫اجرایی اســت و این کشــور از مشتریان گاز ایران‬ ‫به شمار می اید‪« .‬‬ ‫موضــوع پایان قرارداد صــادرات گاز به عراق‬ ‫در ما ههــای اخیــر چندین بار توســط مســئوالن‬ ‫وزارت نفت تکذیب شــده است‪ ،‬ماه گذشته نیز‬ ‫محمدرضــا جوالیی‪ ،‬مدیر دیســپچینگ شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایران در جریان ســفر گروهــی از وزارت‬ ‫بــرق عراق به ایــران‪ ،‬از افزایش صــادرات گاز به‬ ‫این کشور در سال ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات در ایــن نشســت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ب هصــورت ســاالنه و فصلــی‪،‬‬ ‫نشست هایی با مسئوالن وزارت برق عراق حول‬ ‫محور قرارداد صادرات گاز به این کشــور‪ ،‬انجام‬ ‫یشــود و در ایــن نشســت نیــز مباحــث فنی و‬ ‫م ‬ ‫عملیاتی این فرایند مطرح شــد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با‬ ‫توجــه بــه مقدار مصرف در شــش ماه گذشــته و‬ ‫مقدار گاز طبیعی مورد نیاز در شش ماه پیش رو‪،‬‬ ‫بررس ـی های فنــی و عملیاتــی الزم انجــام شــد تا‬ ‫برای ان مشــکلی نداشــته باشــیم و صادرات گاز‬ ‫فهــای عراقــی‬ ‫طبــق توافــق انجا مشــده بــا طر ‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫احمد موسی‪ ،‬سخنگوی وزارت برق عراق نیز‬ ‫در اواســط مهرمــاه اعــام کرد که کشــورش هیچ‬ ‫بدهــی گازی بــه ایران ندارد و قرار اســت هیاتی‬ ‫از عــراق بــه ایــران ســفر و در خصــوص افزایــش‬ ‫صــادرات گاز بــه این کشــور بــا مســئوالن ایرانی‬ ‫رایزنی کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬عراق روزانه ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب گاز از ایران وارد می کند و این کشــور‬ ‫به گاز بیشــتری نیاز دارد لذا مذاکرات و دیدارها‬ ‫و ســفرهای دوره ای در ســطوح بــاال بــه منظــور‬ ‫افزایــش واردات گاز بــا طــرف ایرانــی در حــال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫مجید چگینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی گاز در‬ ‫فســازی در ایــن مســئله گفت‪ :‬با‬ ‫خصــوص شفا ‬ ‫توجه به اینکه سال اینده مهلت قرارداد صادرات‬ ‫گاز به بغداد تمام می شود‪ ،‬تمدید قرارداد عراق‬ ‫در دســتور کار اســت مذاکرات ان اغاز شــده و با‬ ‫توجه به اینکه هر دو طرف برای تمدید قرارداد‬ ‫رضایــت دارنــد‪ ،‬ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬برای دو ســال اینده نیز قــرارداد بصره به‬ ‫اتمــام می رســد‪ ،‬لــذا ان هم در دســتور کار داریم‬ ‫که تمدید کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه صادرات گاز طبیعی ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۷‬میلیــارد مترمکعــب بود‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫به طور میانگین روزانه ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫بــه عــراق صادر شــده اســت و اکنون نیــز روزانه‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب صادر می شود‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به دریافت ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر طلب معوق‬ ‫ایران از عراق بابت صادرات گاز به عراق‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن رقم ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر مربوط به دولت‬ ‫قبل است که به ایران پرداخت نشده بود‪ ،‬اما در‬ ‫دولت ســیزدهم بابت صــادرات گاز به عراق هر‬ ‫ماه به صورت جاری پول را دریافت کرده ایم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حوزه صــادرات گاز به‬ ‫عراق شــاهد رشــد حجمی ‪ ۴۳‬درصدی بوده ایم‬ ‫و برای تداوم صادرات نیز مذاکراتی را در دستور‬ ‫کار داریم‪ .‬با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین‬ ‫ایــران و عــراق به نظر می رســد که هر دو کشــور‬ ‫اصرار بر تمدید قراردادها و حتی افزایش حجم‬ ‫قرارداد نیز دارند‪ ،‬ان طور که مشخص است مسیر‬ ‫صادرات ایران به عراق متوقف نشده و ادامه دار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫‪ ۲۴‬درصدپیشرفتفیزیکیطرحجهاداب رسانیروستایی‬ ‫تاکنــون بــرای اجــرای طــرح جهاد اب رســانی‬ ‫ص داد ه شــده‬ ‫‪ ۶۸۰۰‬میلیــارد تــوان اعتبار اختصا ‬ ‫که این طرح تاکنون ‪ ۲۴‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مهرمــاه پارســال بــود کــه‬ ‫«علی اکبر محرابیان» وزیر نیروی دولت سیزدهم‬ ‫شــورای جهــاد اب رســانی در وزارت نیــرو را بــا‬ ‫انتخاب اعضای ان باهدف اب رسانی به روستاها‬ ‫و مناطق محروم ایجاد کرد‪.‬‬ ‫همــان زمــان میثــم جعفــرزاده‪ ،‬دبیر شــورای‬ ‫جهاد اب رسانی وزارت نیرو دراین باره گفت‪ :‬اگر‬ ‫روســتاها و مناطــق محــروم دسترســی پایدارتری‬ ‫به اب ســالم و بهداشتی داشته باشند ماندگاری‬ ‫در این روســتاها بیشــتر خواهد شد و روستاییان‬ ‫کمتر مجبور به ترک محل زندگی به دلیل بی ابی‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫وی درباره اقدام های شورای جهاد اب رسانی‬ ‫کــه بــه دســتور وزیر نیرو شــکل گرفته ادامــه داد‪:‬‬ ‫در گام نخســت یــک تحلیــل جامــع از روســتاها‬ ‫و مناطــق محروم در دســت انجــام قرار گرفته تا‬ ‫بدانیم کدام روســتا چه مشــکلی در زمینه تامین‬ ‫اب دارد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای جهــاد اب رســانی وزارت نیــرو‬ ‫گفت‪ :‬همچنین تالش می شود مدل های مختلف‬ ‫اب رســانی مــورد ارزیابــی قرار گرفته تا بســته به‬ ‫نیاز هر روستا از مدلی که برای ان در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫جعفــرزاده ادامــه داد‪ :‬کارفرمــای اصلــی در‬ ‫امر اب رســانی شــرکت های اب و فاضالب است‬ ‫و اجرای کار بر عهده خیران و نیروهای جهادی‬ ‫خواهد بود که تحت نظارت عالیه شورای جهاد‬ ‫اب رسانی عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شورای جهاد اب رسانی یک جهاد‬ ‫خوبی در امر اب رســانی روستایی ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی وزارت‬ ‫نیرو نشــان می دهد این طرح تاکنون ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی داشــته و تاکنون بــرای اجرای‬ ‫طرح جهاد اب رسانی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد توان‬ ‫ص داد ه شده است‪.‬‬ ‫اعتبار اختصا ‬ ‫بر اساس طرح جهاد اب رسانی مقرر شده به‬ ‫‪ ۱۰‬هزار روستا طی سه سال اب رسانی انجام دهد‬ ‫و بــرای ایــن منظور قرارداد اب رســانی به ‪ ۷‬هزار‬ ‫روســتا با قرارگاه امام حســن مجتبی (ع) منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین با تشــکیل مجمع خیرین اب رســان‬ ‫مقرر شد سه هزار روستای دیگر اب رسانی شوند‪.‬‬ ‫جمعیت تحت پوشــش این طــرح چهار میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هــزار نفــر اســت کــه به این ترتیب ســطح‬ ‫پوشــش برخــورداری از اب ســالم از ‪ ۸۲‬بــه ‪۹۰‬‬ ‫درصــد افزایــش خواهــد یافت‪ .‬برای اجــرای این‬ ‫طرح تاکنون بیش از ‪ ۲۱‬هزار کیلومتری لوله گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫امادگینفتمناطقمرکزیبرایتولیدحداکثری گاز در زمستان‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران‬ ‫از امادگی این شرکت برای تولید حداکثری گاز در‬ ‫زمســتان خبر داد و گفت‪ :‬تولیــد و مصرف روزانه‬ ‫حــدود یک میلیارد مترمکعــب گاز در بخش های‬ ‫خانگــی و صنعتــی‪ ،‬با هیچ مبنا و معیار اســتاندار‬ ‫جهانیسازگار نیست‪.‬‬ ‫به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت مناطق‬ ‫مرکــزی ایــران‪ ،‬مهــدی حیــدری در ســومین روز از‬ ‫نخستین کنفرانسملیافزایشبهره دهیچاه های‬ ‫نفت و گاز با بیان موضوع عملکرد و فرصت های‬ ‫افزایــش بهره دهــی چا ههــای نفــت و گاز ایــن‬ ‫شــرکت اظهار کــرد‪ :‬این شــرکت امادگی همکاری‬ ‫با شــرکت های دانش بنیان و دانشجویان صاحب‬ ‫ایده را در هر حوزه ای دارد‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه شرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫ایرانبه عنواندومینشرکتتولیدکننده گاز کشور‪،‬‬ ‫ســهم ‪ ۳۳‬درصدی در تامین گاز مصارف خانگی‬ ‫و صنعتــی بــه عهــده دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬این شــرکت از‬ ‫شــرکت های اصلــی تولیــدی شــرکت ملــی نفــت‬ ‫ایران و بزرگ ترین تولیدکننده گاز مناطق خشکی‬ ‫کشور است و مسئولیت توسعه‪ ،‬تولید‪ ،‬فراورش و‬ ‫انتقال نفت و گاز بالغ بر ‪ ۸۵‬میدان گازی و نفتی‬ ‫شناخته شده در بیش از ‪ ۱۱‬استان کشور را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران‬ ‫بــا بیــان اینکــه هم اکنــون ‪ ۱۵‬میــدان نفتــی و ‪۱۵‬‬ ‫میــدان گازی از این میدان ها واقع در اســتان های‬ ‫فارس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬قم‪ ،‬لرستان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬شــمال خوزســتان در برنامه‬ ‫عملیات بهره برداری بوده و توسعه بقیه میدان ها‬ ‫در برنام ههــای اتی شــرکت قــرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫عملکــرد ایــن شــرکت نقــش بســزایی در چرخــه‬ ‫اقتصاد و تامین انرژی پایدار با حفظ و صیانت از‬ ‫منابع ملی ایفا می کند‪ .‬این شرکت با رویکرد نوین‬ ‫در ســه محــور توســعه میدا نهــای گازی و نفتی‪،‬‬ ‫تثبیت تولید و ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن‬ ‫شوریجه ‪ D‬و سراجه قم را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫حیــدری بــا اشــاره بــه تاریخچــه شــکل گیری‬ ‫ایــن شــرکت یــاداور شــد‪ :‬فعالیــت این شــرکت از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۷‬بــا در اختیــار داشــتن ‪ ۹‬میــدان نفتی‬ ‫و ‪ ۶‬میــدان گازی اغاز شــد‪ .‬با توســعه میدان های‬ ‫همــا‪ ،‬شــانول‪ ،‬وراوی و تابناک و احــداث فاز دوم‬ ‫پاالیشگاه گازی پارسیان و احداث ایستگاه تقویت‬ ‫فشــار میدان گازی نار فعالیت های توسعه ای نیز‬ ‫به فعالیت های تولیدی اضافه شد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با برنامه توسعه ای این شرکت در‬ ‫قالب طرح ضربت تصریح کرد‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫تامین پایدار زنجیره خوراک پاالیشــگاه های گازی‬ ‫خشکی و جبران افت طبیعی تولید از میدان های‬ ‫فعلی و با در نظر داشــتن افزایش غیرمنتظره گاز‬ ‫مصرفــی خانگی در ســال های اتی و همچنین به‬ ‫منظور بهبود تراز گاز تولیدی‪/‬مصرفی کشور‪ ،‬طرح‬ ‫افزایش تولید گاز از میدان های خشکی و در حیطه‬ ‫مســئولیت شــرکت نفت مناطــق مرکزی ایــران در‬ ‫دستور کار این شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران‬ ‫افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس توســعه ‪ ۱۳‬میــدان جدید‬ ‫دی ‪ ،‬سفیدزاخور‪ ،‬هالگان ‪ ،‬سفیدباغون ‪ ،‬خارتنگ ‪،‬‬ ‫گــردان ‪ ،‬ارم ‪ ،‬پــازن ‪ ،‬مــدار‪ ،‬توس ‪ ،‬باباقیر‪ ،‬بیســتون‬ ‫و اغار‪ -‬فاز ‪ ۲‬به همراه توســعه پاالیشــگا ه گازی‬ ‫فراشــبند و احداث ایستگاه های تقویت فشار گاز‬ ‫ن ســرخون و شانول با صرف بودجه حدود‬ ‫میادی ‬ ‫‪ ۴‬میلیارد دالر در هئیت مدیره شرکت ملی نفت‬ ‫ایران مصوب و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫حیدری گفت‪ :‬پیش بینی می شود که با اجرای‬ ‫حهــا در زمســتان ســال ‪ ۱۴۰۵‬حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫ایــن طر ‬ ‫میلیــون مترمکعــب در روز گاز و حــدود ‪ ۱۰۲‬هزار‬ ‫بشکه در روز میعانات تولید و به پاالیشگاه های‬ ‫گازی فجرجم‪ ،‬پارســیان‪ ،‬سرخون‪ ،‬فراشبند‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫هاشمی نژاد و پارس جنوبی ارسال شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان جایــگاه راهبــردی طــرح‬ ‫ذخیر هســازی گاز طبیعــی در ‪ ۲‬مخزن شــوریجه‬ ‫‪ D‬و ســراجه قم یاداور شــد‪ :‬بحث ذخیره سازی‬ ‫گاز طبیعــی به عنــوان یــک موضــوع راهبــردی‬ ‫تعریف شــده و در این شرکت اجرا می شود که‬ ‫از ابتــدای دوره تزریــق ســال ‪ ۱۴۰۱‬در مجمــوع‬ ‫به میــزان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫در مخازن شــوریجه و ســراجه قم تزریق شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین حدود ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب در فصل ســرد سال از این دو مخزن‬ ‫یشــود‪ .‬حداکثــر بازتولیــد روزانــه در‬ ‫بازتولیــد م ‬ ‫مخــزن شــوریجه ‪ ۱۶‬میلیــون مترمکعــب و در‬ ‫مخــزن ســراجه حداکثــر ‪ ۸‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران‬ ‫از انجام تعمیرات اساسی به عنوان پشتیبان تولید‬ ‫یاد کرد و افزود‪ :‬تعمیرات اساسی تاسیسات گازی‬ ‫از جمله تعمیر شیراالت‪ ،‬خطوط لوله‪ ،‬لخته گیرها‬ ‫و تجهیزات مراکز جمع اوری و تفکیک‪ ،‬توربین ها‬ ‫و کمپرســورهای ایســتگاه تقویــت فشــار گاز و‬ ‫مخازن در تمامی میدان های تولیدی گاز را شامل‬ ‫می شود‪ .‬در خصوص تعمیرات اساسی تاسیسات‬ ‫و خطوط لوله گازی در سال جاری در شرکت های‬ ‫بهر هبــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبی‪ ،‬شــرق و‬ ‫غــرب به ترتیــب ‪ ۱۶۸‬هزار‪ ۴۱ ،‬هــزار و ‪ ۴۹۵‬و در‬ ‫شرکت شرق ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر ساعت و مجموع‬ ‫تعمیرات نیز ‪ ۲۳۸‬هزار و ‪ ۹۹۵‬نفر ساعت است‪.‬‬ ‫حیــدری درباره چالش های میدان های نفتی و‬ ‫گازی برای تامین تراز گازی تصریح کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫تولیــد گاز بــا حداکثــر تــوان تولیــد امــاده تامیــن‬ ‫سوخت زمستان هستند‪ .‬در این رابطه شرکت های‬ ‫دانش بنیــان می تواننــد نظــرات و راهکارهــای‬ ‫کاربــردی بــرای اصالح الگو و بهین هســازی مصرف‬ ‫ســوخت ارائه کنند‪ .‬تولید و مصرف روزانه حدود‬ ‫یک میلیارد مترمکعب گاز در بخش های خانگی‬ ‫و صنعتــی‪ ،‬با هیچ مبنا و معیار اســتاندار جهانی‬ ‫ســازگار نیســت که بخش زیادی از این معضل به‬ ‫مصرف ناصحیح در بخش خانگی و روزامد نبودن‬ ‫صنایعبرمی گردد‪.‬‬ ‫شهــای تولیــد از میدان های‬ ‫وی بــا بیــان چال ‬ ‫نفتی و گازی این شرکت خواستار همکاری نزدیک‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و دانشــجویان در رفــع‬ ‫مشکالت ان شد که از جمله فرصت های فعالیت‬ ‫یتــوان‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در ایــن زمینــه م ‬ ‫بــه مــواردی همچــون تصفیه پســاب‪ ،‬مدیریت و‬ ‫جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫چاه ها با رفع موانع با استفاده از روش های نوین‪،‬‬ ‫بهین هســازی و روش های معمول کاهش هزینه ها‬ ‫برای افزایش تولید‪ ،‬تامین کاال و مواد مصرفی در‬ ‫واحدهــای بهر هبــرداری‪ ،‬اقدام های فنی چاه ها با‬ ‫کارایــی باالتر و هزینه کمتــر و همکاری برای حل‬ ‫مهندسی اجرا و کاال اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مواجههحدود‪ ۱۵۰۰‬شهر کشور‬ ‫باتنشابی‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو و‬ ‫برنامه ریزی منســجم اســتکبار‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫در خیابان ها اغتشاش می کنند‬ ‫فاضــاب کشــور از وجــود ‪۲۰‬‬ ‫و ممکــن اســت عــده ای از‬ ‫هزار روستا در سطح کشور خبر‬ ‫مــردم تحــت تاثیــر ایــن افــراد‬ ‫داد کــه اب رســانی نشــدند و‬ ‫قرار گیرند بنابراین جهاد تبیین‬ ‫اتابک‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد اب رســانی‬ ‫ضروری اســت‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫جعفری لور‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار روســتا در قالــب طــرح‬ ‫تعریــف پروژه هــای ویــژه ای در‬ ‫محرومیت زدایــی در حــال انجام اســت‪ .‬اتابک سراسر کشــور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پروژه ها در برخی‬ ‫جعفر ‬ ‫یلــور در شــورای اداری شهرســتان مالیــر‪ ،‬اســتان ها مانند همدان به علت شــرایط خاص‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از این تعداد‪ ۷۰۰۰ ،‬روســتا توســط ســپاه ویژه تر تعریفشدندتاسریع تر بهنتیجهبرسند‪.‬‬ ‫پاسداران و ‪ ۳۰۰۰‬روستا با کمک و همت خیرین جعفری لــور ادامــه داد‪ :‬پــروژه انتقال اب از ســد‬ ‫ظــرف دو ســال اینــده اب رســانی خواهند شــد‪ .‬کالن به مالیر که فاز نخست ان اجرا شده است‬ ‫جعفری لور با بیان اینکه سال اینده اب رسانی ‪ ۱۰‬نیز جــزء پروژه های ویژه شــرکت اب و فاضالب‬ ‫هزار روستای دیگر نیز اغاز می شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اســت‪ .‬وی پروژه فاضالب های شــهری را یکی از‬ ‫اب رســانی به روســتاهای مالیــر را نیــز در قالب بحث هایجدیدر شهرهادانستو مطرح کرد‪:‬‬ ‫جهاد اب رسانی انجام می دهیم و تا پایان دولت در تمام کشور برنامهمنسجمیبرایاجرایپروژه‬ ‫در فازهای مختلف اب رسانی خواهند شد‪ .‬وی فاضالب های شهری تعریف کردیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ضمن عذرخواهی از مردم اســتان همدان بابت شــرکت اب و فاضالب کشــور افزود‪ :‬یکی از این‬ ‫مشکالتایجادشدهبرایابشربطیماه های برنامه ها تخصیص اعتبار بــرای جایگزین کردن‬ ‫اخیر‪،‬گفت‪:‬تالشکردیمباوجودخشک سالی ها اب در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی با‬ ‫و کمبود بارش ها‪ ،‬با یک برنامه ریزی منسجم‪ ،‬از منابع ابی جایگزین مانند پســاب فاضالب ها و‬ ‫قطعی اب در شهرها و روستاها جلوگیری کنیم‪ .‬اب شــور اســت‪ .‬وی از پیش بینی اعتبار مناسب‬ ‫جعفری لــور تنــش ابــی ایجــاد شــده در همدان در ایــن راســتا برای شهرســتان مالیر خبــر داد و‬ ‫را خــارج از اراده شــرکت اب و فاضــاب کشــور بیــان کرد‪ :‬از محل ماده ‪ ۷۵ ،۵۶‬میلیارد تومان‬ ‫دانســت و با تاکید بر اینکه تــاش کردیم پروژه اعتبــار بــرای ایــن حوزه پیش بینی شــده اســت‬ ‫انتقــال اب به همــدان در کمتریــن زمان ممکن کــه تــاش می کنیم این اعتبــار را به ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از نگرانی هــای امروز تومــان برســانیم‪ .‬جعفری لور با بیــان اینکه ‪۲۵‬‬ ‫مــردم‪ ،‬همیــن پروژه هــای بر زمین مانده اســت‪ .‬میلیارد تومان ردیف اعتباری نیز برای اســتفاده‬ ‫وی با بیان اینکه در طول سال حدود ‪ ۱۵۰۰‬شهر از پساب فاضالب ها پیش بینی شده است که با‬ ‫کشور با تنش ابی مواجه هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در همت نمایندگان مردم مالیر در مجلس شورای‬ ‫این شهرها تالش می کنیم با جلوگیری از قطعی اســامی تخصیص می یابد‪ ،‬افزود‪ :‬با تخصیص‬ ‫اب‪ ،‬باکیفیت ترین اب را به مردم تحویل دهیم‪ .‬ایــن اعتبــارات می توانیم ظــرف دو ســال پروژه‬ ‫جعفری لور تاکید کرد‪ :‬همه ما مدیون شهدایی فاضــاب مالیــر را به جاهای خوبی برســانیم‪.‬‬ ‫چون شهید «علی نظری» هستیم که ریشه نظام معاون وزیر نیرو اســتفاده از پســاب فاضالب را‬ ‫را با خون خود ابیاری کردند پس شایسته نیست فرصت خوبی برای توســعه شهرســتان دانست‬ ‫کــه با ک ـم کاری‪ ،‬فرصت خدمتگزاری را از دســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حال حاضر شــرایط ابی‬ ‫دهیم‪ .‬معاون وزیر نیرو به ضرورت جهاد تبیین کشــور‪ ،‬شرایط خوبی نیست پس ضروری است‬ ‫توســط مدیران به موازات انجام وظایف اداری بــا کمک و همکاری مردم و همه دســتگاه ها‪ ،‬از‬ ‫و ســازمانی اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬تعــداد اندکی با شرایط کم ابیبهبهترینوجهعبور کنیم‪.‬‬ ‫بهینه سازیمصرفگاز بااعمالتعرفه‬ ‫گذاریپلکانیبرای ُپرمصرف ها‬ ‫از ناتــرازی گاز عبور کنیم‪ ،‬بلکه‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی‬ ‫بــه یکی از صادرکنندگان گاز در‬ ‫مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫منطقه نیز تبدیل شویم و درامد‬ ‫بهین هســازی مصــرف گاز بســیار‬ ‫ارزی باالیی نیز از این محل به‬ ‫مهم و حیاتی اســت تا بتوانیم‬ ‫دستبیاوریم‪.‬‬ ‫محمدطال‬ ‫ناتــرازی را کنتــرل کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫محمدطال مظلومــی؛ عضو‬ ‫مظلومی‬ ‫اعمال تعرفه پلکانی موثر برای‬ ‫کمیســیون انــرژی مجلــس در‬ ‫مشــترکان پرمصــرف گاز‪ ،‬عادالنه تریــن تصمیم گفت وگوباایرنادر مورداعمالتعرفهپلکانیبرای‬ ‫برای بهینه سازی مصرف گاز است‪ ،‬زیرا مشترکان مشــترکین پرمصرف گاز‪ ،‬گفت‪ :‬شــمولیت اعمال‬ ‫پرمصــرف‪ ،‬بیشــترین یارانــه را دریافت می کنند‪ .‬تعرفــه پلکانــی برای مشــترکان پرمصرف شــامل‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مجلس شــورای اســامی چندی همه حامل های انرژی اســت‪ .‬شیوه فعلی توزیع‬ ‫پیش به مســئله ناترازی گاز در فصل ســرد سال حامل های انرژی و عدم محاســبه واقعی قیمت‬ ‫اشاره شد و وزیر نفت از لزوم سرمایه گذاری برای انرژی برای مشترکان پرمصرف‪ ،‬باعث شده است‬ ‫استخراج نفت اشاره کرد و همچنین در رابطه با به نقطه ای برسیم که عالوه بر افزایش غیر بهینه‬ ‫مدیریــت مصرف و جبران بخشــی از ناتــرازی از و مسرفانهمصرف گاز‪،‬دولتنیز بهبدهکارترین‬ ‫طریق بهینه ســازی مصرف نیز اشــاره شد‪ .‬طبق بنــگاه اقتصــادی کشــور شــود‪ .‬عضــو کمیســیون‬ ‫داده های مربوط به مصرف گاز‪ ،‬از مجموع تولید انرژی مجلس اظهار کرد‪ :‬دولت مجبور اســت در‬ ‫‪ ۸۷۰‬میلیون مترمکعبی گاز در فصول سرد سال‪ ،‬بخش های مختلف یکسری یارانه های پنهانی را‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد از کل تولید گاز کشور در بخش بدهد که عدد این ها قابل توجه است‪ .‬پرداخت‬ ‫خانگیو تجاریمورداستفادهقرار می گیرد‪.‬نکته یارانــه در بخــش گاز‪ ،‬بنزیــن و گازوئیــل از طــرف‬ ‫بســیار مهــم در این زمینه‪ ،‬مصرف بســیار باالی دولت عدد قابل توجهی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫مشــترکان خــارج از الگــوی بهینه مصرف اســت در مجلسطرفدار ایننیستیمکهقیمت هاافزایش‬ ‫که باوجوداینکه تنها ‪ ۱۱‬درصد مشترکین در پله پیدا کند‪،‬امامجلسطرفدار ایناست کهمصرف‬ ‫‪ ۷‬تا ‪ ۱۲‬که مشترکان پرمصرف به شمار می ایند؛ انرژی بهینه شود و به همین دلیل معتقدیم باید‬ ‫هستند‪،‬امااینمشترکینعالوهبر اخذحداکثری این فرایند اصالح شــود و درعین حــال افرادی که‬ ‫یارانه ها‪ ،‬حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابر مشترکین عادی نیز بیشترینمصرفرادارندبیشترینهزینهرابپردازند‪.‬‬ ‫مصرف دارند که همین موضوع سبب شده است البته اقلیت مشترکان پرمصرف‪ ،‬بخش باالیی از‬ ‫بخش بزرگی از ناترازی گاز بر دوش همین عده مصرفکلمشترکانرابهخوداختصاصمی دهند‬ ‫قلیل اما پرمصرف جامعه باشد‪ .‬بنابراین بهترین و درعین حال بیشترین یارانه را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫سیاســت در مقابلــه بــا ایــن افــراد عمدتــا مرفه مظلومی تاکید کــرد‪ :‬اعمال تعرفه پلکانی موثر‬ ‫استفاده از مکانیسم قیمتی و اصالحات قیمتی برایمشترکینپرمصرفگاز‪،‬عادالنه ترینتصمیم‬ ‫بدون فشــار به ‪ ۸۹‬درصد مردم اســت‪ .‬سیاست برای بهینه ســازی مصرف گاز اســت‪ .‬بهینه سازی‬ ‫تعرفــه گذاری پلکانی موثر مشــترکان پرمصرف مصرف گاز بسیار مهم و حیاتی است تا بتوانیم‬ ‫دقیقه همان مدلی است که موجب خواهد شد ناترازی را کنترل کنیم‪ .‬سال گذشته مجبور شدیم‬ ‫کــه ایــن افراد به ســمت اصالح رویــه بروند‪ .‬فاز بــرای اینکــه گاز خانگــی را قطــع نکنیــم برخی‬ ‫اول ایــن مــدل تعرفه گــذاری موثر و پلکانی‪ ،‬در صنایع را تعطیل کنیم که این اشتباه است‪ .‬عضو‬ ‫اذر ‪ ۱۴۰۰‬بعد از روی کار امدن دولت ســیزدهم کمیسیون انرژی مجلس گفت‪ :‬همه این مسائل‬ ‫اجرایــی شــد که نتیجــه ان تنها با اجــرا در چهار ســروته یک فرمولی اســت که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫مــاه پایانی ســال‪ ،‬به کاهــش روزانــه ‪ ۲۵‬میلیون در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬مــا احکامــی را در مورد‬ ‫مترمکعبی میــزان مصــرف مشــترکان پرمصرف تعرفه گذرایپلکانیبرایمشترکینپرمصرف گاز‬ ‫به نســبت مــدت مشــابه در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬منجر داشــتیم‪ .‬کمیســیون انرژی در مورد این موارد در‬ ‫شــد‪ .‬این در حالی اســت که تامین مالی ساالنه بودجه‪ ۱۴۰۲‬نیز تصمیم گیری منسجمی خواهد‬ ‫موردنیاز برای افزایش این میزان گاز در سال‪ ،‬برابر داشــت‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــور مــا از نظــر‬ ‫با ‪ ۳‬میلیارد دالر خواهد بود؛ بنابراین سیاســت منابعگازیغنیاستدر برخیمناطقکهمناطق‬ ‫مدیریت مصــرف از طریق اعمال تعرفه گذاری تولیدی اســت با افت فشار گاز مواجه هستیم و‬ ‫پلکانی موثر پرمصرف ها‪ ،‬در کنار سرمایه گذاری باید فکری اساسی برای توزیع و مصرف عادالنه‬ ‫در تولید بهینه گاز‪ ،‬موجب خواهد شد که نه تنها گاز کرد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫گرگانپایتختجشنواره‬ ‫تئاتر خیابانیمی شود‬ ‫معــاون فرهنگــی ســازمان‬ ‫خســازی‬ ‫یکی از ایام مهم و تاری ‬ ‫فرهنگی و ورزشی گرگان گفت‪:‬‬ ‫اســت کــه در پیــش داریــم و‬ ‫گــرگان پایتخت جشــنواره تئاتر‬ ‫در حــال برنامه ریــزی اجــرای‬ ‫خیابانیمی شود‪.‬‬ ‫جشــنواره بــزرگ ‪ ۵‬اذر گــرگان‬ ‫بــه گــزارش گلســتان مــا؛‬ ‫هستیم‪ .‬به گفته او در محالت‬ ‫ارش فوالدیان‬ ‫ارش فوالدیــان در نشســت بــا‬ ‫کــم برخــوردار اســتعدادهای‬ ‫اصحاب رسانه گفت‪ ۱۴ :‬خانه‬ ‫خوبی داریم و برای شناســایی‬ ‫تهــا جشــنواره اوا اجرا خواهد شــد‪.‬‬ ‫فرهنگ و سرای فرهنگی در موضوعات مختلف ایــن ظرفی ‬ ‫در محل ههــای گــرگان اجرای برنامــه می کنند‪ .‬او معاونفرهنگیسازمانفرهنگیو ورزشی گرگان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوزه های فرهنگی و هنری نیاز به خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامه ریــزی داریم با همکاری‬ ‫فعالیت های تاثیرگذار و برنامه ریزی شده داریم‪ .‬متولیان فرهنگی گرگان را به پایتخت جشــنواره‬ ‫فوالدیــان اذعــان داشــت‪ ۵ :‬اذر روز ملی گرگان تئاتر خیابانیتبدیلکنیم‪.‬‬ ‫امادگیکاملراهدارانسمنانبرایاجرای‬ ‫طرحراهداریزمستانی‬ ‫سرپرستمعاونتراهداری‬ ‫راهــداری زمســتانی و اســتقرار‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫ماشین االتدر نقاط کارشناسی‬ ‫جــاده ای اســتان ســمنان از‬ ‫شده‪ ،‬استقرار نیروهای انسانی‬ ‫خریــد و دپــوی بال غبــر ‪۵۰۰۰‬‬ ‫و تجهیــز راهدارخان ههــا قبــل‬ ‫تــن مصالــح راهداری زمســتانه‬ ‫از شــروع طــرح صــورت گرفتــه‬ ‫وحید صداقت‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬عملیــات‬ ‫اســت‪ .‬سرپرســت معاونــت‬ ‫راهداری زمســتانی ســال جاری‬ ‫راهــداری اداره کل راهــداری و‬ ‫بــا اســتفاده از حداکثــر ظرفیت راهــداری تحت حمل ونقل جاده ای استان سمنان اظهار داشت‪:‬‬ ‫پوشش قرار دارد‪ .‬وحید صداقت گفت‪ :‬با توجه عملیــات متعــدد ایمنــی راه و حریــم نیز جهت‬ ‫بتــر طــرح‬ ‫بــه نزدیــک شــدن فصل ســرما و طرح راهــداری ارتقــاء ایمنــی تــردد و اجــرای مطلو ‬ ‫زمستانی تعامل ها و هم افزایی های الزم با سایر راهــداری زمســتانی از جملــه بخشــنده ســازی‪،‬‬ ‫دستگاه های خدمات رســان جاده ای در راستای تسطیححریم‪،‬خاک ریزینقاطپرتگاهی‪،‬نصب‬ ‫برقــراری تردد ایمــن و روان صورت گرفته و اداره و تعمیر تابلوهای اطالعاتی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬اخباری‪،‬‬ ‫کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان رفع نقاط حادثه خیز‪ ،‬حاشی هســازی‪ ،‬روشنایی‪،‬‬ ‫با پیش بینی موارد الزم برای اجرای طرح راهداری نصب و تعمیر گاردریل ها و ‪ ...‬اجراشده است‪.‬‬ ‫زمســتانی امادگــی کامــل دارد‪ .‬او ضمــن اشــاره او از خریــد بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬تــن شــن و نمک برای‬ ‫بــه اقدامــات صورت گرفته قبل از شــروع اجرای عملیات راهداری زمســتانه ســال جاری خبر داد‬ ‫ایــن طــرح افزود‪ :‬بر اســاس برنامه ریــزی صورت و گفــت‪ :‬نســبت بــه احیــای بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬تــن‬ ‫گرفته از ابتدای شــهریورماه عملیات مختلفی از مصالحدپو شده‪،‬نظافتمخازنذخیرهسوخت‬ ‫جملــه تنقیه پل های با دهانه کمتــر از ده متر و و اماد هســازی تاسیســات مکانیکــی و برقــی و‬ ‫دریواســیون پ لهــای بــزرگ‪ ،‬بازگشــایی ابراه ها‪ ،‬گرمایــش‪ ،‬اقــام اســکان اضطــراری ماننــد پتو و‬ ‫بازگشایی کانال هدایت اب‪ ،‬تامین و توزیع شن سیستم گرمایش سوخت فسیلی‪ ،‬تهیه و توزیع‬ ‫و نمــک در نقــاط موردنیاز تعیی نشــده‪ ،‬تامین جیره غذایی خشــک‪ ،‬بررســی و تعمیر سیستم‬ ‫قطعــات و اماد هب ـه کار کردن تمام ماشــین االت ارتباطی رادیویی و مخابراتی اقدام شده است‪.‬‬ ‫توجهبهمباحثفرهنگی‪،‬افزایشسطح‬ ‫ایمنیحمل ونقلکشور رابهدنبالدارد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫جاده ای تاثیر خواهد گذاشت‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫لذا اولویت بندی و برنامه ریزی‬ ‫سمنان در جلسه کمیته پدافند‬ ‫شهــای‬ ‫کالن مــدت در بخ ‬ ‫غیرعامــل اداره کل از مباحــث‬ ‫مختلف حمل ونقلی اسیب ها‬ ‫اقتصــادی و فرهنگی به عنوان‬ ‫را بــه فرصــت تبدیــل کــرده‬ ‫احسان منصور‬ ‫تهدیــدات احتمالــی حــوزه‬ ‫و کمــک شــایانی بــه اجــرای‬ ‫کیایی‬ ‫حمل ونقــل یادکــرد و گفــت‪:‬‬ ‫قهــای حمل ونقلــی دارد‪.‬‬ ‫اف ‬ ‫برنامه هایبلندمدتحمل ونقلیدر ایمن سازی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان‬ ‫و کاهــش اســیب پذیری زیرســاخت های ســمنان توضیــح داد‪ :‬همچنیــن بازســازی و‬ ‫حمل ونقلینقشبسزاییدارند‪.‬احسانمنصور نوســازی ناوگان جزو امور بســیار مهمی اســت‬ ‫کیایی در حاشیه جلسه کمیته پدافند غیرعامل که در صورت اجرای صحیح و مشــارکت جدی‬ ‫اداره کل‪ ،‬حمل ونقــل را یکــی از اصلی تریــن رانندگان حرفه ای کشور می تواند طی چند سال‬ ‫ارکان توســعه زیر بنایی کشور دانست و اظهار دستاوردهای مثبت و بی نظیر خود را در اقتصاد‬ ‫داشت‪ :‬وابستگی اقتصاد به صنعت حمل ونقل کشور به نمایش بگذارد‪ ،‬در حقیقت این اقدام‬ ‫غیرقابل انکار اســت لذا هر چه این بخش بهتر عالوه بر محاســن عدیده برای راننده از جمله‬ ‫عمل کند شاهد زنجیره مستحکم تری خواهیم کاهــش هزین ههــای ناشــی از مصــرف ســوخت‬ ‫بود و ب هســادگی توســعه اقتصادی کشــورها را و تعمیــر و نگهــداری‪ ،‬افزایــش تــوان‪ ،‬قــدرت‬ ‫در پیــش خواهیم داشــت‪ .‬او با تاکید بر نقش و ســرعت نــاوگان و همچنیــن راحتــی و ایمنی‬ ‫برنامه هایبلندمدتحمل ونقلیدر ایمن سازی بیشــتر راننده با حرکت به ســمت بهین هســازی‬ ‫و کاهــش اســیب پذیری زیرســاخت های مصــرف ســوخت صرفه جویــی ملــی‪ ،‬پاکیزگی‬ ‫حمل ونقلــی گفــت‪ :‬یکــی از چالش هایــی محیط زیست و در نهایت استحکام بخش های‬ ‫تهدیدکننده حوزه حمل ونقل جاده ای ارزیابی زیربنایی اقتصاد کشور را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اســتراتژیک درونــی و بیرونــی برنام ههــای‬ ‫منصــور کیایــی در ادامه افــزود‪ :‬با توجه به‬ ‫حمل ونقلــی اســت کــه اثرگــذاری فراینــد ان در همــه معیارهــای اثرگــذار در حــوزه حمل ونقــل‬ ‫بخش های مختلف حمل ونقل اعم از جاده ای‪ ،‬جاده ای‪ ،‬این نکته قابل توجه و تاکید است که‬ ‫ریلی و هوایی دیده خواهد شد برای درک سهم در کنار همه الزامات سخت افزاری و زیرساختی‬ ‫این عامل در بهره وری پایین بخش حمل ونقل مربوط به این حوزه اعم از کیفیت راه ها‪ ،‬کیفیت‬ ‫جاده ای کاال‪ ،‬خوب اســت به مصادیقی توجه خودروها و کنترل مسیرهای تردد‪ ،‬فرهنگ سازی‬ ‫کنیــم کــه از محــل همیــن نابهینگــی و عــادت و توجه به مباحث فرهنگی‪ ،‬اصل مهم دیگری‬ ‫روزمــره نظــام حمل ونقلی کشــور حاص لشــده محسوب می شود که می تواند تا حد زیادی به‬ ‫اســت‪ .‬ب هطــور مثــال کاهــش یــا افزایــش نــرخ افزایش سطح ایمنی حمل ونقل در کشور کمک‬ ‫بلیت حمل ونقل ریلی مستقیما در حمل ونقل کند‪.‬‬ ‫اجرایبیشاز ‪۱۰۰‬برنامهبهمناسبتهفته‬ ‫کتابدر اذربایجانشرقی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اذربایجان شرقی بابیان اینکه سی امین دوره‬ ‫هفته کتاب امســال با شــعار «مــا همانیم که‬ ‫می خوانیــم» از ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۸‬ابــان و همزمــان با‬ ‫سراسر کشور در استان برگزار می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ایــن دوره ‪ ۱۰۳‬برنامــه علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫تجلیــل از فعــاالن حــوزه کتــاب ب هصــورت‬ ‫عمومــی و مردمــی برگزار شــود‪ .‬ســید قاســم‬ ‫ناظمــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــنبه ‪ ۲۱‬ابــان بــه نــام‬ ‫ روز کتاب‪ ،‬دانش اموز‪ ،‬اینده نام گذاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬روز یکشــنبه ‪ ۲۲‬ابان که به‬ ‫نــام روز کتــاب‪ ،‬خانــواده و زندگــی اگاهانــه‬ ‫نا مگــذاری شــده ویژه برنامــه اهــدا نمادیــن‬ ‫کتــاب بــه تعــدادی از خانواد ههــا و کارگاه‬ ‫تخصصی ویراســتاری‪ ،‬گرافیــک و کتاب ارایی‬ ‫و تقدیــر از برخــی فعــاالن ایــن حــوزه برگزار‬ ‫یشــود‪ .‬ناظمــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه نا مگــذاری‬ ‫م ‬ ‫دوشــنبه ‪ ۲۳‬ابــان بــا عنــوان روز کتــاب‪،‬‬ ‫دانشــجو‪ ،‬پیشــرفت دانش بنیــان‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن روز نیــز ب هصــورت نمادیــن بــه تعدادی‬ ‫س نشســت‬ ‫از دانشــجویان کتاب اهدا و ســپ ‬ ‫تخصصــی بررســی وضعیــت کتــب علمــی و‬ ‫دانشــگاهی برگزار و از چند نویســنده و ناشر‬ ‫کتب دانشگاهی برگزار می شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف کشور‪:‬‬ ‫امیدبخشی به جامعه در شرایط کنونی‬ ‫ضروری است‬ ‫ســارا رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬معــاون فرهنگی‬ ‫اجتماعــی ســازمان اوقــاف گفــت‪ :‬همــه مــا در‬ ‫این شرایط وظایفی داریم و باید با همگرایی‪،‬‬ ‫هم افزایی و امیدبخشــی به جامعه از ارزش ها‬ ‫و اســام دفاع کنیم‪ .‬دشمنان می خواهند مردم‬ ‫نا امید شوند لذا امیدبخشی بحث بسیار مهمی‬ ‫است و باید به ان بپردازیم‪.‬‬ ‫حجت االســام غالمرضــا عــادل در دوره‬ ‫اموزشــی ویــژه مربیــان ســبک زندگــی اســامی‬ ‫کشــور کــه در مجتمع اموزشــی فرهنگی امامت‬ ‫مشــهد برگــزار شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬جمــع حاضر در‬ ‫دوره های سبک زندگی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعی ســازمان اوقاف‬ ‫افزود‪ :‬در سال های گذشته دوره های اموزشی با‬ ‫حضور فعاالن این عرضه در مشــهد برگزار شــد‬ ‫که اکثر این افراد فرهیختگان دانشــگاه هستند‬ ‫کــه به صورت داوطلبانه در این دوره ها شــرکت‬ ‫کردنــد‪ ،‬در دوران کرونــا وقفه ای ایجاد شــد اما‬ ‫بعدازان این دوره ها از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ایــن دوره هــم برگزیــدگان‬ ‫دوره هایی هســتند که در گذشــته برگزارشــده و‬ ‫از اســتان های مختلــف به عنــوان مربیان ســبک‬ ‫زندگی در امام زاده ها اکنون حضور دارند‪.‬‬ ‫حجت االســام عــادل بــا اشــاره بــه توفیــق‬ ‫خدمت گذاری به استان امام زادگان‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ابن امامزادگان ظرفیت بسیار بی نظیری هستند‬ ‫کــه بــا حضــور این ها و در پرتو شــعاع نــور امام‬ ‫رضــا (ع) در ایران اســامی به عنوان قطب های‬ ‫فرهنگی می توان نام برد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬تاثیراتــی کــه امــروز از این اهداف‬ ‫فرهنگــی و اجتماعی بــر جامعه اتفاق می افتد‬ ‫بر کسی پوشیده نیست اما اکنون ما در شرایط‬ ‫حساس تری نسبت به گذشته قرار داریم‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعی ســازمان اوقاف‬ ‫افزود‪ :‬در شرایطی که دشمن همه توان خود را‬ ‫در این جنگ نرم به کار گرفته تا فکر و فرهنگ‬ ‫مــا را تحــت شــعاع قرار دهــد و در برخی جاها‬ ‫اتفاقاتــی رخ داد‪ ،‬بــا دو هــدف هویــت زدایــی‬ ‫از غنــای فکــری و فرهنگی که در تمدن و نظام‬ ‫مقــدس جمهوری اســامی وجود داشــته و یک‬ ‫هویــت زایــی جدیــد کــه بــا اقســام شــایعه ها‬ ‫تهــا و شــبهه افکنــی هــا بــوده اســت‬ ‫و تهم ‬ ‫به گون ـه ای روزانــه هــزاران دروغ در کانال هــای‬ ‫خود منتشر می کنند که اگر با ان مقابله نشود‪،‬‬ ‫تاثیرگذار بر جامعه ما خواهد بود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬انچــه مطلــوب مــا اســت‪ ،‬بحــث‬ ‫خانــواده بــوده و یکــی از مــواردی کــه دشــمن‬ ‫هــدف قــرار داده خانــواده اســت‪ ،‬بــا اســتفاده‬ ‫از واژه ازادی کــه سیدالشــهدا از ان بهــره بــرد با‬ ‫الابالیگــری معــادل کردنــد کــه قطعا بیشــترین‬ ‫اسیب را به خانواده وار خواهد کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام عــادل با بیــان ابن که بحث‬ ‫محــوری ایــن جلســات خانــواده اســت؛ افزود‪:‬‬ ‫همــه مــا در این شــرایط وظایفی داریــم و باید‬ ‫بــا همگرایــی‪ ،‬هم افزایــی و امیدبخشــی بــه‬ ‫جامعه از ارزش ها و اسالم دفاع کنیم‪ .‬دشمنان‬ ‫می خواهند مردم ناامید شــوند لذا امیدبخشــی‬ ‫کــه بســیار بحــث مهمــی اســت بایــد بــه ان‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬رهبــری فرمونــد‪« :‬کســی کــه‬ ‫می خواهــد بــه قلــه رفیعــی صعــود پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه در ایــن مســیر بــا موانــع و‬ ‫مشــکالت مواجه شود»‪ ،‬و قطعا باثبات قدم و‬ ‫بــا اتــکا به قدرت الیزال الهی حتما به ان نقطه‬ ‫خواهیم رســید و این مشکالتی که با ان مواجه‬ ‫هستیم طبیعی است لذا باید امید دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاهعشق ابادترکمنستانفرصتمناسبی‬ ‫برای تجار و بازرگانان گلستان است‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران در عش ـق اباد‬ ‫یهــای‬ ‫ترکمنســتان فرصــت بســیار مناســبی بــرای ارائــه توانمند ‬ ‫تولیدکننــدگان و تجــار و بازرگانــان گلســتان اســت‪ .‬درویــش علــی‬ ‫حس ـن زاده در جلســه کمیته پایش تجارت خارجی استان گلستان‬ ‫گفت‪ :‬رایزنی های دولت در ارتباط با کشور ترکمنستان نتیجه بخش‬ ‫بــوده و ســفر اخیــر جمعــی از تجــار اســتان در معیــت معــاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان به این کشور و اتفاقاتی‬ ‫کــه در حــوزه روابط تجاری با این کشــور طــی روزهای اخیر افتاده‬ ‫نشان از تغییر نگاه طرف ترکمن دارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ 15 :‬درصد صادرات به ترکمنســتان از مرز اینچه برون‬ ‫اســتان گلســتان انجام می شود که نشــان دهنده اهمیت این کشور‬ ‫برای حوزه تجارت خارجی استان گلستان است‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلســتان با اشاره به اهمیت‬ ‫حضــور تولیدکننــدگان‪ ،‬تجــار و بازرگانــان گلســتان در نمایشــگاه‬ ‫اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در عشق اباد ترکمنستان که در‬ ‫اذرماه ســال جاری برگزار می گردد‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشــگاه عشق اباد که‬ ‫ســازمان توســعه تجــارت ایران مجــوز برگــزاری ان را گرفته فرصت‬ ‫بســیار مغتنمــی بــرای ارائــه توانمندی هــای تولیدکننــدگان و تجار‬ ‫و بازرگانان گلســتانی اســت و الزم اســت حمایت های الزم جهت‬ ‫حضور پررنگ تر تجار و بازرگانان اســتان در این نمایشــگاه صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توجه به دشت قزوین توجه به تامین غذای کشور است‬ ‫استاندار قزوین گفت‪ :‬توجه به دشت قزوین توجه به تامین‬ ‫بخــش قابل توجهــی از غــذای کشــور اســت و بــرای ایــن اســتان‬ ‫می توانیــم برنامه هایــی چــون ایجــاد منطقــه ازاد کشــاورزی در‬ ‫تهــای منطقه‬ ‫دشــت قزویــن را به منظــور اســتفاده بهتر از ظرفی ‬ ‫طراحی کنیم‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اعالیــی در جلســه شــورای اداری اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬امــروزه در شــرایطی قــرار دار یــم کــه در بســیاری از‬ ‫حوزه هــا پــرده از کینه تــوزی و دشــمنی ها برداشته شــده و‬ ‫خیلــی از خواســته های دشــمنان کــه در پــس دســتکش های‬ ‫مخملیــن مخفــی بــود رو شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬دشــمنان در مســیر‬ ‫رســیدن بــه اهــداف خودشــان تقریبــا تمــام تــوان اجرایــی‪،‬‬ ‫پشــتیبانی‪ ،‬امکانات مالی‪ ،‬ظرفیت اطالع رســانی و بنگاه های‬ ‫ســخن پراکنی خــود را بــه کار گرفته انــد تــا بــه هدفــی کــه‬ ‫مدنظرشــان اســت دســت یابنــد‪ .‬اســتاندار قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫درگذشــته بــا فتنه هایــی روب ـه رو بودیــم کــه شــاید تشــخیص‬ ‫انــگاه بــرای برخــی مــردم و نخبــگان دشــوار بــود امــا اکنــون‬ ‫این طور نیســت و تمام افراد این ‪ ۲‬جریان را از هم تشــخیص‬ ‫می دهنــد‪ .‬اعالیی تاکید کرد‪ :‬تمام تالش نظام ســلطه بر این‬ ‫بــود بــا حیلــه و تهدیــد مــردم جامعــه را بــا خــود همــراه کند‬ ‫و در ایــن راه هزینه هــای بســیاری صــرف کــرد امــا ان هــا باید‬ ‫بداننــد کــه خــوب مردم مــا را نشــناخته بودند‪ ،‬مــا مردمی با‬ ‫بصیــرت داریم که هیچ گاه در دام دشــمن نمی افتند‪.‬‬ ‫مردم با بصیرت ما شایســته خدمت بیشــتر از سوی مسئولین‬ ‫هســتند تــا به مطالبــات انان پاســخ داده شــود‪ .‬اســتاندار قزوین‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬دشــمنان از زمان پیــروزی انقالب قصد داشــتند به‬ ‫شــرایط اقتصــادی مــا ضربــه بزننــد و ا گــر نســبت به تاکیــدات و‬ ‫منویــات مقــام معظــم رهبــری در حــوزه اقتصــادی بیشــتر توجه‬ ‫می کردیم قطعا امروز در شــرایط بهتری قرار داشــتیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مدیریــت یارانــه در بهــار امســال تدبیــر خوبــی بــود کــه اگر‬ ‫صورت نمی گرفت شاهد شرایط سخت تری بودیم و همه ما نیز‬ ‫در تالش هستیم از این برهه دشوار اقتصادی عبور کنیم‪ .‬اعالیی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬استان قزوین در بخش های صنعت و کشاورزی‬ ‫دارای ظرفیت های مطلوبی اســت و یکی از پیشران های توسعه‬ ‫کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫همچنیــن اســتان قزویــن از ظرفیت هــای باالیــی در صنعــت‬ ‫برخوردار اســت و در بخش سرمایه گذاری حرف برای گفتن دارد‬ ‫و در سطح ملی نیاز است که حمایت های بیشتری از این استان‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬این مســئول گفت‪ :‬توجــه به دشــت قزوین توجه‬ ‫بــه تامیــن بخــش قابل توجهی از غذای کشــور اســت و برای این‬ ‫اســتان می توانیم برنامه هایی چون ایجاد منطقه ازاد کشــاورزی‬ ‫در دشت قزوین را به منظور استفاده بهتر از ظرفیت های منطقه‬ ‫طراحی کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت بیش از ‪ ۳‬هزار مورد اسیب اجتماعی‬ ‫در اورژانس اجتماعی کردستان‬ ‫کارشــناس مسئول اورژانس اجتماعی کردستان گفت‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫مــاه امســال تعداد ســه هــزار و ‪ ۱۶۳‬مورد اســیب اجتماعی به‬ ‫اورژانــس اجتماعــی (‪ )۱۲۳‬گزارش شــده اســت‪ .‬عرفان ناصری‬ ‫اختالفــات خانوادگی‪ ،‬کودک ازاری‪ ،‬همســرازاری‪ ،‬افکار اقدام‬ ‫بــه خودکشــی‪ ،‬والــدازاری و قصــد فــرار از منزل از اســیب های‬ ‫اجتماعــی اســت کــه بــه اورژانــس اجتماعــی گزارش می شــود‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬بررس ـی ها نشــان داده اســت که کــودک‪ .‬ازاری‬ ‫در مناطــق حاشــیه شــهر ماننــد نایســر‪ ،‬ننلــه و حســن ابــاد و‬ ‫مناطقــی کــه دارای بافــت قدیمــی و فرســوده اســت بیــش از‬ ‫ســایر مناطق شــهری اســت‪ .‬ناصــری همچنین یاداورشــد‪ :‬زنان‬ ‫بیش از ســایر اقشــار در معرض خطر خودکشــی قرار دارند در‬ ‫ایــن راســتا زنان جامعــه نیازمند توجه ویژه هســتند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه خشــونت و طــرد اجتماعــی اســیب اجتماعــی اســت که‬ ‫در چهارچــوب خانــواده رخ می دهــد تصریــح کــرد‪ :‬در پدیده‬ ‫خشــونت خانگــی کــودکان رفتــار خشــونت امیز را از والدیــن‬ ‫تقلیــد و الگوبــرداری می کنند‪ .‬او مصالحه و گفت وگو را راهکار‬ ‫مناســبی بــرای مقابلــه بــا رفتارهــای خشــونت‪ .‬امیز دانســت و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬افزایــش مشــارکت اجتماعــی اســیب دیدگان و‬ ‫افرادی که به حاشــیه رانده شــدند ضروری اســت‪ .‬او خواســتار‬ ‫تقویــت گفت وگــوی بیــن نســلی از طریق رســانه ها‪ ،‬مدارس و‬ ‫خانواده و نیز اموزش مهارت های زندگی شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز به کار نخستین رویداد و نمایشگاه «هم افزار» در مشهد‬ ‫بــا حضــور ‪ ۱۱۳‬تشــکل و فعــاالن فرهنگی و اجتماعی نخســتین‬ ‫نمایشــگاه «هم افزا» در مشــهد در محل نمایشگاه های استان قدس‬ ‫رضوی برپا شد‪.‬‬ ‫مراسم اغاز به کار رویداد هم افزا ویژه فعاالن فرهنگی و اجتماعی‪،‬‬ ‫با حضور دستیار رئیس جمهور در امور مردمی سازی دولت و استاندار‬ ‫خراســان رضــوی قائم مقــام تولیــت اســتان قــدس رضــوی و مدیــرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در محل سالن نمایشگاه ها و‬ ‫همایش های استان قدس رضوی برگزار شد‪.‬‬ ‫این تشــکل ها بر بســتر ارائه توانمندی ها‪ ،‬شبکه سازی و همکاری‬ ‫ظرفیت های مردمی در عرصه های مختلفی همچون فکر و اندیشه‪،‬‬ ‫صنایعخالقوفرهنگی‪،‬رسانهوهنر‪،‬اجتماعی‪،‬سبکزندگیعفیفانه‪،‬‬ ‫تربیتی و اموزشی‪ ،‬خانواده‪ ،‬کتاب و کتاب خوانی‪ ،‬تفریح و نشاط برای‬ ‫اولین بار در کشور و در استان خراسان رضوی به دورهم جمع شدند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی در بازدیــد از ایــن نمایشــگاه در جمع‬ ‫خبرنگاراناظهار داشت‪:‬اگرچهگروه هایمردمیتاکنوندر رفعمسائل‬ ‫اجتماعیورودکرده اند‪،‬امانیازمندفعالیتبیشتر در اینزمینههستیم‪.‬‬ ‫یعقوبعلــی نظری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای حل مشــکالت و رفع‬ ‫چالش ها باید به ســراغ مردم برویم و در این مســیر اســتفاده از توان‬ ‫مردمیدر بخشنرم افزاریو عملیاتیبایدبیشتر موردتوجهقرار گیرد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬رویــداد هم افزایی فعاالن فرهنگی و اجتماعی که‬ ‫اکنون شاهد برپایی ان هستیم‪ ،‬مصداقی از شکل گیری نگاه های بسیار‬ ‫خوب مردمی و حضور مردم درصحنه همراه با درک مسائل و یافتن‬ ‫راهکار برای معضالت موجود را نشان می دهد و این تلفیق بر بستر‬ ‫مردمینتیجه بخشخواهدبود‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی بیان کرد‪ :‬بر طبق فرمایش رهبری ترکیب‬ ‫انرژی‪،‬قدرتو جسارتجوانیباتجربهافراد کارکشتهبهحلمسائلو‬ ‫گره گشاییمنتهیخواهدشد‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫کشف ‪ ۱۰۴‬کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر در کرمانشاه‬ ‫فرماندهانتظامیاستانکرمانشاهاز کشف‪ ۱۰۴‬کیلوگرم‬ ‫موادمخدر در کرمانشاهخبر داد‪.‬‬ ‫ســردار علی اکبــر جاویــدان اظهــار کــرد‪ :‬پــس از اطالع‬ ‫ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه مبنی‬ ‫بــر اینکه یک دســتگاه خــودرو پژو پارس کــه حامل مقدار‬ ‫قابل توجهی مواد است و در محورهای کرمانشاه در حال‬ ‫تردد است‪ ،‬رسیدگی به موضوع را در دستور کار قراردادند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماموران با انجام کارهای اطالعاتی موفق به‬ ‫شناساییمحلترددخودرو قاچاقچیاندر محور بیستون‬ ‫ کرمانشاه شده و پس از مدتی تعقیب و گریز در نهایت‬‫این خودرو را توقیف و بازرسی های الزم را به عمل اوردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه افزود‪ :‬در بازرسی های‬ ‫انجام گرفته از خودرو توقیفی ‪ ۸۶‬کیلوگرم حشــیش و ‪۱۸‬‬ ‫کیلوگــرم تریــاک که به صــورت حرفــه ای در داخــل خودرو‬ ‫جاساز شدهبود‪،‬کشفشد‪.‬جاویدانهمچنیناز دستگیری‬ ‫یــک نفــر در این خصــوص خبــر داد و گفت‪ :‬تــاش برای‬ ‫دستگیریدیگر اعضایباندباجدیتاز سویپلیسادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را از اولویت های‬ ‫اصلیکارپلیسبرشمردوگفت‪:‬کشفیاتهفت ماههامسال‬ ‫در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل حدود پنج درصد‬ ‫افزایشرانشانمی دهد‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۷۵۰‬تن محصول‬ ‫لبنی تولید گلستان‬ ‫‪ ۷۵۰‬تن از محصوالت لبنی تولیدشده در گلستان به‬ ‫دیگر کشور هاصادرشدهاست‪.‬‬ ‫بهگزارشصداوسیما‪،‬مدیرکلدامپزشکیگلستانگفت‪:‬‬ ‫صــادرات محصــوالت لبنی از گلســتان امســال‪ ۱۱۴‬درصد‬ ‫بیشــتر از مدت مشــابه پارسال شــده است‪ .‬علی کاووسی‬ ‫گفتمقصدبیشتر محصوالتلبنیگلستان‪،‬روسیه‪،‬کانادا‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪،‬اذربایجان‪،‬ازبکستانوقزاقستاناست‪.‬کاووسی‬ ‫افزود‪ ۲۹:‬مرکز جمع اوریشیر و‪ ۱۴‬کارخانهلبنیدر استان‪،‬‬ ‫از ابتدای امسال‪ ۵۰۰‬هزار تن شیر خام تولیدشده دامداران‬ ‫راخریداریکرده اند‪.‬‬ ‫درخشش ‪ ۱۲‬دانشجوی‬ ‫دانشگاه سمنان در بیست‬ ‫و هفتمین المپیاد علمی ‪-‬‬ ‫دانشجویی کشور‬ ‫رئیــس گــروه امــور هدایــت اســتعدادهای درخشــان‬ ‫دانشگاهسمناناز درخشش‪ ۱۲‬دانشجویایندانشگاهدر‬ ‫رشته هایمختلفدرمرحلهنهاییبیستوهفتمینالمپیاد‬ ‫علمیدانشجویی کشور خبر داد‪.‬فاطمهحسینیبااعالم‬ ‫اینخبر گفت‪:‬مرحلهنهاییبیستوهفتمینالمپیادعلمی‬ ‫دانشجوییکشور شهریورماهباحضور یکهزار و‪ ۲۶۰‬نفر در‬ ‫‪ ۲۳‬رشته برگزار شد‪ .‬حسینی بابیان اینکه در این المپیاد‪۱۲‬‬ ‫نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان موفق شدند نام خود‬ ‫را در لیســت برگزیدگان ثبت نمایند افزود‪ :‬ســپهر تاجیک‬ ‫خاوهدانشجویرشتهحقوقباکسبرتبه‪ ۱۰‬و محمدعلی‬ ‫جعفری سرمزده در رشته زیست شناسی موفق به کسب‬ ‫رتبه‪ ۱۱‬این المپیاد علمی شدند‪ .‬رئیس گروه امور هدایت‬ ‫اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه ســمنان اظهار داشت‪:‬‬ ‫محراب قدس در رشــته مهندســی عمران رتبه ‪ ،۲۶‬ایمان‬ ‫صفایی در رشته زیست شناسی رتبه‪ ،۲۲‬محدثه محسنی‬ ‫پور‪ ،‬زهرا سادات الداغی و پریسا عباسی هر سه در رشته‬ ‫سلول هایبنیادیومهندسیبافتبهترتیبرتبه های‪،۲۴‬‬ ‫‪ ۳۲‬و ‪ ۳۳‬را به دست اوردند‪ .‬به گفته حسینی‪ ،‬همچنین‬ ‫نرجس دیبا نژاد‪ ،‬ســحر محجوب نیاری‪ ،‬شــیدا تباشــیری‪،‬‬ ‫سیدهسارانجاتیواحسانهفتانیهمگیدر رشتهطراحی‬ ‫صنعتی به ترتیب موفق به کسب رتبه های‪،۱۸،۲۷،۴۳‬‬ ‫‪ ۳۳‬و ‪ ۲۹‬شــدند‪ .‬رئیس گروه امور هدایت اســتعدادهای‬ ‫درخشان دانشگاه سمنان افزود‪ ۱۵:‬نفر اول رشته های‪۲۳‬‬ ‫گانهالمپیادبااستفادهاز تسهیالتمصوبهشورایهدایت‬ ‫استعدادهای درخشان وزارت علوم می توانند بدون ازمون‬ ‫در مقطعکارشناسیارشددر رشته هایالمپیادوارددانشگاه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رشته هایمرحلهنهاییبیستوهفتمینالمپیادعلمی‬ ‫دانشــجویی شــامل «زبان و ادبیــات فارســی»‪« ،‬الهیات و‬ ‫معــارف اســامی»‪« ،‬علــوم اقتصــادی»‪« ،‬علــوم تربیتی»‪،‬‬ ‫«حقوق»‪«،‬شیمی»‪«،‬فیزیک»‪«،‬زیست شناسی»‪«،‬ریاضی»‪،‬‬ ‫«امار»‪« ،‬مهندســی برق»‪« ،‬مهندسی شیمی»‪« ،‬مهندسی‬ ‫عمــران»‪« ،‬مهندســی مکانیــک»‪« ،‬مهندســی کامپیوتــر»‪،‬‬ ‫«مهندسی کشاورزی (زراعت و اصالح نباتات)»‪« ،‬طراحی‬ ‫صنعتی»‪« ،‬علوم جغرافیایی»‪« ،‬علوم زمین»‪« ،‬مهندسی‬ ‫مــواد و متالــورژی»‪« ،‬روانشناســی»‪« ،‬مهندســی صنایع» و‬ ‫«سلول هایبنیادیومهندسیبافت»بود‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن تخریب و‬ ‫قطع درختان تاغ در سمنان‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیزداری شهرســتان‬ ‫ســمنان اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اخبــار واصلــه مبنــی بر‬ ‫تخریــب درختچه های تــاغ عرصه های منابع طبیعی و‬ ‫قطــع ان در بخــش جنوب شهرســتان ســمنان‪ ،‬افزایش‬ ‫گشــت های محســوس حفاظت و مراقبــت عرصه های‬ ‫منابع طبیعی به صورت شــبانه روزی در دســتور کار این‬ ‫شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمدعلی رضایی بیان داشت‪ :‬طی گشت و بازرسی‬ ‫در اطرافو تاغزارهایشهرستانسمنان‪،‬یکدستگاهپراید‬ ‫در منطقه جنوب ســمنان درحالی که سرنشــینان در حال‬ ‫قطعو بریدندرختچه هایتاغبودند‪.‬افرادانشناساییو‬ ‫دستگیریعامالنتخریبوقطعدرختانتاغبهمقدار‪۲۴۰‬‬ ‫کیلوگرم در شهرستان سمنان انجام و پس از بررسی خودرو‬ ‫انانمتوقفشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫طرح هایاب رسانیازدریایعمانوخلیج فارس‬ ‫در دستور کار قرار دارد‬ ‫محمدجوادقناعت؛استاندارخراسانجنوبی‪:‬کم ابیمهم ترینمشکلاستاناستکهبرای‬ ‫رفع این مشکل طرح های اب رسانی از دریای عمان و خلیج فارس در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫پیگیری هایجدیدر دستور کار استتاایندوطرحهرچهسریع تر بهنتیجهبرسد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان در گفت وگو با رویداد امروز‪:‬‬ ‫‪ 65‬درصد از جمعیت خراسان جنوبی‬ ‫تحت پوشش بیمه سالمت هستند‬ ‫محمد قربانی ‪-‬بیرجند‪:‬سوم ابان ماه سالروز تصویب‬ ‫قانون بیمه همگانی خدمات درمانی است که به تبع‬ ‫ان ســازمان بیمــه ســامت ایــران (ســازمان خدمــات‬ ‫درمانی ســابق کشور ) در سال ‪ 74‬تشکیل و فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫در ابتدا جمعیت بیمه شدگان این سازمان با یک‬ ‫صنــدوق بیمه ای کارکنــان دولت حدود ‪ 2‬میلیون نفر‬ ‫بیمه شده بود که در حال حاضر با افزایش و تشکیل‬ ‫صندوق های بیمه ای روستائیان و عشایر‪ ،‬سایر اقشار‪،‬‬ ‫ســامت همگانــی و ایرانیــان بیــش از ‪ 41‬میلیون نفر‬ ‫بیمه شدهدارد‪.‬سازمانبیمهسالمت‪،‬سازمانیمردمی‬ ‫است که با احاد جامعه در ارتباط است و همه افراد‬ ‫می تواننــد به نوعــی از خدمــات بیمه ای این ســازمان‬ ‫بهره مند شــود‪ .‬در استان خراسان جنوبی نیز در حال‬ ‫حاضر حدود ‪ 500‬هزار نفر بیم هشــده تحت پوشــش‬ ‫اداره کل بیمــه ســامت خراســان جنوبی هســتند که‬ ‫حدود‪ 65‬درصداز جمعیتاستانراتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه ســامت خراســان‬ ‫جنوبــی در گفت وگوی اختصاصی با رویــداد امروز در‬ ‫بیرجند‪ ،‬شاخص ترین اقدامات اداره کل بیمه سالمت‬ ‫خراسان جنوبی از شهریور ‪ 1400‬تا ابان ‪ 1401‬را تشریح‬ ‫کرد که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫برنامه حذف نســخ کاغذی بیمه سالمت با‬ ‫نسخه نویسی الکترونیکی در چه مرحله ای‬ ‫قرار دارد؟‬ ‫یمــاه ‪ 1400‬تجویــز نســخه مطابــق با‬ ‫از ابتــدای د ‬ ‫قانــون می بایســت فقــط از درگاه الکترونیــک انجام‬ ‫می شد و نسخه کاغذی حذف و هیچ پرداختی خارج‬ ‫از ســامانه نسخه نویســی الکترونیکــی انجام نشــود‪.‬‬ ‫نسخه نویسی الکترونیکی در استان خراسان جنوبی‬ ‫با اقدامات انجام شده‪ 100،‬درصد محقق شده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضر حدود ‪ 98‬درصد کلیه موسســات‬ ‫و مراکز درمانی ســطح اســتان طرف قرارداد این اداره‬ ‫کل می باشــند و فقط تعداد اندکی از دندانپزشــکان‪،‬‬ ‫پزشکانمتخصصوفوقتخصصفاقدقراردادهستند‬ ‫که ان هم در مرحله بازدید و عقد قرارداد است‪.‬‬ ‫برای اینکه مردم عزیز استان و بیمه شدگان محترم‬ ‫دچار مشکلو سردرگمینشوند‪،‬دسترسیثبتنسخه‬ ‫الکترونیکدر سامانهبیمهسالمتبرایپزشکانومراکز‬ ‫درمانیغیرطرفقراردادایجادشدهتافرایندالکترونیکی‬ ‫نسخه نویســی دچــار مشــکل نشــود و مــردم بتواننــد‬ ‫خدماتموردنیاز خودراالکترونیکیدریافتکنند‪.‬‬ ‫در خصــوص برنامه نظام ارجاع و پزشــک‬ ‫خانواده شهری صندوق بیمه سالمت همگانی‬ ‫چهاقداماتیانجام شدهاست؟‬ ‫از ابتدای اذرماه ســال ‪ 1400‬برنامه پزشک خانواده‬ ‫شــهری و نظــام ارجــاع بــرای بیم هشــدگان صنــدوق‬ ‫بیمه ســامت همگانــی اجرایی شــد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ 46‬پزشــک عمومــی و ‪ 2‬پزشــک متخصــص به عنوان‬ ‫پزشــک خانواده در ســطح اســتان به صورت فعال در‬ ‫این طرح مشارکت دارند‪ .‬از مجموع جمعیت حدود‬ ‫‪ 69‬هزارنفری معتبر صندوق بیمه ســامت همگانی‬ ‫و صنــدوق ســایر اقشــار نظــام ارجــاع ‪( 1‬مددجویــان‬ ‫کمیته امداد) حــدود ‪ 57‬هزار نفر (حدود ‪ 82‬درصد)‬ ‫جمعیت هدف به پزشــکان خانواده شهری انتساب‬ ‫داده شده و برای سایرین نیز در حال اجرا است‪.‬‬ ‫برنامه پوشش همگانی بیمه سالمت و بیمه‬ ‫رایگان افراد مناطق کم برخوردار و سه دهک‬ ‫پایین در چه وضعیتی است؟‬ ‫این طرح اواخر ســال ‪ 1400‬اجرایی شــد که تاکنون‬ ‫با اقدامات انجام شده توسط این اداره کل و همکاری‬ ‫ادارات بهزیســتی‪ ،‬کمیته امداد و بســیج‪ ،‬حدود ‪3000‬‬ ‫نفر فاقد بیمه شناسایی و تحت پوشش بیمه سالمت‬ ‫رایــگان قــرار گرفتنــد‪ .‬در اردیبهش ـت ماه ‪ 1401‬برنامــه‬ ‫تکمیل پوشش همگانی بیمه سالمت توسط سازمان‬ ‫بیمــه ســامت ایران کلید خــورد که در مرحلــه اول با‬ ‫همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬بیمه پایه‬ ‫ســامت تعــداد ‪ 5‬میلیــون ‪ 400‬هزار نفر از ســه دهک‬ ‫پایین جامعه به صورت رایگان توســط ســازمان بیمه‬ ‫سالمتفعالشد‪.‬‬ ‫سهم اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی از این‬ ‫امار‪ ،‬تعداد ‪ 10‬هزار و ‪ 21‬نفر بود که تا پایان سال ‪1401‬‬ ‫بیمه انان فعال است‪ .‬با اجرای این برنامه‪ ،‬در مجموع‬ ‫حدود‪ 15000‬نفر بیمه شدهجدیدتاکنونتحتپوشش‬ ‫بیمهسالمترایگانقرار گرفتند‪.‬‬ ‫برای حمایت مالی از بیمه شدگان سه دهک پایین‬ ‫در ادامهاینطرحنیز هزینه هایدرمانسهمبیمه شده‬ ‫در بخش بستری تقریبا صفر یعنی رایگان و در بخش‬ ‫ســرپایی از ‪ 30‬درصــد بــه ‪ 15‬درصد کاهش یافت این‬ ‫یعنــی حــدود ‪ 100‬هزین ههــا در بخــش بســتری و ‪85‬‬ ‫درصدهزینه هادر بخشسرپاییتوسطبیمهسالمت‬ ‫پرداختمی شود‪.‬‬ ‫در راســتای تحت پوشــش قرار گرفتن‬ ‫هزینه هــای درمان نازایــی و ناباروری چه‬ ‫اقداماتیصورتگرفتهاست؟‬ ‫در ایــن طرح زوجین تا ســن ‪ 49‬ســال برابر قانون‬ ‫می تواننــد از خدمــات نازایــی و نابــاروری تــا ‪ 3‬دوره‬ ‫بهره منــد شــوند و ســازمان بیمــه ســامت ‪ 90‬درصــد‬ ‫هزین ههــای درمــان نازایــی و نابــاروری را برابــر تعرفه‬ ‫دولتی و عمومی غیردولتی برای زوج هایی که نیاز به‬ ‫درمان دارند را پرداخت می کند‪ .‬با اجرای این طرح از‬ ‫ابتدای سال تاکنون ‪ ۳۹۰‬زوج نابارور در سامانه درمان‬ ‫خراسان جنو یب‬ ‫استان ثبت و در مرکز رویش بیرجند پذیرش شده اند؛‬ ‫که تاکنون ‪ ۲۴‬نوزاد با روش های نوین درمان ناباروری‬ ‫(روش های ‪ ivf، iui‬و ‪ )icsi‬متولدشده اند‪.‬‬ ‫با توجه به اجرای طرح دارویار (انتقال یارانه‬ ‫ارز دارو از ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده‬ ‫و واردکننــده بــه انتهای زنجیــره یعنی‬ ‫مصرف کننده) اجرای انی طرح در اســتان‬ ‫چگونه بوده است؟‬ ‫این طرح از ‪ 23‬تیرماه سال ‪ 1401‬در استان خراسان‬ ‫جنوبی همزمان با سایر استان های کشور و با همکاری‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اغاز شــد‪ .‬با اجرای این طرح‬ ‫برای مصرف کننده دارو هیچ افزایش قیمتی ناشــی از‬ ‫سیاســت ارزی وجود ندارد و تفاوت نرخ دارو حاصل‬ ‫از ایــن سیاســت در داروخان ههــا توســط بیم ههــای‬ ‫یشــود که طی جلسه هم اندیشی با‬ ‫پایه پرداخت م ‬ ‫داروخانه هایسطحاستاناینموضوعتشریحو تبیین‬ ‫شد‪ .‬برای تحقق این برنامه تاکنون تعداد‪ 230‬بازدید‬ ‫از داروخانه ها توسط کارشناســان این اداره کل انجام‬ ‫شد که‪ 60‬بازدید ان به صورت مشترک با معاونت غذا‬ ‫و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجند بوده است‪.‬‬ ‫هم استانی ها و بیم هشــدگان عزیز برای بهره مندی از‬ ‫دریافتخدماتدر اینطرحمی بایستاز اعتبار بیمه‬ ‫یا بیمه بودن خود مطمئن شوند که برای این منظور‬ ‫می توانند با شــماره گیری کد دســتوری ‪ *1666#‬از این‬ ‫مهم مطلع شوند تا برای دریافت دارو و سایر خدمات‬ ‫درمانیبامشکلو افزایشهزینهمواجهنشوند‪.‬‬ ‫در راستای به روز کردن مطالبات موسسات و‬ ‫مراکزدرمانیطرفقراردادچهاقداماتیعملی‬ ‫شده است؟‬ ‫اجــرای برنام ههــای مدیریــت منابع و مصــارف و‬ ‫الکترونیکی کردن خدمات در سازمان بیمه سالمت‪،‬‬ ‫منجر به جلوگیری از هزینه های مازاد و درنتیجه ایجاد‬ ‫نظممالیمناسبشد کهبرایناساس کلیهبدهی های‬ ‫سال های گذشته تا پایان سال ‪ 1400‬به صورت کامل با‬ ‫موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از دولتی و‬ ‫خصوصیتسویهو در سالجارینیز اسنادالکترونیکی‬ ‫دریافت شده تا پایان مهرماه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫یکسان شدن حق بیمه افراد تبعی ‪ 3‬و ‪ 2‬در‬ ‫صندوق کارکنان دولت به کجا رسیده است؟‬ ‫بــا اجــرای این طرح‪ ،‬حق بیمه کلیه بیم هشــدگان‬ ‫تبعــی ‪ 3‬اعــم از پدر و مادر‪ ،‬خواهــر و برادر‪ ،‬فرزندان‬ ‫مــزدوج و فرزنــدان ذکــور بــاالی ‪ 25‬ســال از تبعــی ‪3‬‬ ‫به تبعی‪ 2‬کاهش یافت که این اقدام منجر به کاهش‬ ‫پرداختیحقبیمهتوسطبیمه شدهاصلیشد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫شناساییظرفیت های‬ ‫هنرمندان ضروری است‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبی در شورای‬ ‫سیاس ـت گذاری تئاتر اســتان از برگزاری شانزدهمین جشنواره تئاتر‬ ‫خراسان جنوبی در اذرماه سال جاری به میزبانی شهرستان بیرجند‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علی فرخنده در شــورای سیاس ـت گذاری تئاتر اســتان با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬این جشنواره در راستای خلق تجربه های نوین در‬ ‫عرصــه هنرهــای نمایشــی با نگاه نو و خالق‪ ،‬بــا تاکید و تمرکز بر‬ ‫تولید و اجرای عمومی اثار و گسترش دایره مخاطبان اثار نمایشی‬ ‫و با نگاه به چشم انداز تولیدات یک ساله هنرمندان تئاتر استان در‬ ‫خراسان جنوبی برگزار می شود‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه بازبینی اثار جشــنواره توســط هیئت انتخاب‬ ‫طی روزهای ‪ 29‬و ‪ 30‬ابان ماه انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اختتامیه این‬ ‫جشنواره هفته دوم اذرماه سال جاری به میزبانی شهرستان بیرجند‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فرخنده بابیان اینکه موضوع نمایش های حاضر در جشــنواره‬ ‫ازاد بــوده و مــاک انتخاب اثار کیفیت ان اســت‪ ،‬افزود‪ :‬گســترش‬ ‫فرهنگ ایثار‪ ،‬شهادت‪ ،‬مقاومت‪ ،‬اسیب های اجتماعی‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از مفاهیم و جلوه های تاریخ‪ ،‬فرهنگ و ادبیات غنی ایران و توجه‬ ‫به فرهنگ عامه و ارزش های بومی‪ ،‬تاریخی و ادبی استان ازجمله‬ ‫محورهای مورد تاکید ستاد این جشنواره است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی همچنین در‬ ‫اولین شورای توسعه شعر استان گفت‪ :‬امیدافرینی به دوراز شعار‪،‬‬ ‫مهم ترین و اساسی ترین فعالیت های موردنیاز در گام دوم انقالب‬ ‫اســت که باید موردتوجه هنرمندان و شــاعران قرار گیرد‪ .‬فرخنده‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬امیدافرینــی ب ـه دوراز شــعار‪ ،‬مهم ترین و اساس ـی ترین‬ ‫فعالیت های موردنیاز در گام دوم انقالب است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه شاعران یکی از جریان های امیدافرین در سطح‬ ‫جامعه هســتند و در این زمینه نقشــی پیش برنده دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫زبان شعر به حوزه امیدافرینی کمک شایسته ای می کند که نیازمند‬ ‫توجه خاص شاعران و هنرمندان است‪.‬‬ ‫فرخنده خواستار ایجاد تحول درروند برنامه ها و فعالیت های‬ ‫شــاعران استانی شــد و افزود‪ :‬ایجاد تحول نیازمند استعدادیابی‪،‬‬ ‫ارائه طرح های جدید و مدون و از جنس مردم بوده چراکه اساس‬ ‫و بنای انقالب نیز بر پایه مردمی است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبی با تاکید بر‬ ‫تهــای هنرمندان‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬تمرکــز بر تقویت‬ ‫شناســایی ظرفی ‬ ‫شهــای محلــی و مردمــی کــردن حــوزه شــعر و هنــر از ابعاد‬ ‫گوی ‬ ‫استاندار در شورای اداری استان‪:‬‬ ‫کم ابیمهم ترین‬ ‫مشکل خراسان جنوبی است‬ ‫مهدیه قربانی ‪ -‬بیرجند‪ :‬اســتاندار خراســان جنوبی گفت‪ :‬کم ابی‬ ‫مهم ترین مشــکل استان اســت که برای رفع این مشکل طرح های‬ ‫اب رسانی از دریای عمان و خلیج فارس در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫جواد قناعت بابیان این مطلب در شــورای اداری اســتان که با‬ ‫حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬باروی کار امدن‬ ‫دولت سیزدهم خط انتقال اب از خلیج فارس برای صنعت استان‬ ‫در حال پیگیری است اما به دلیل اینکه اعتبارات ان از منابع بخش‬ ‫خصوصی است و از طرفی موقعیت جغرافیای استان هم اجرای‬ ‫این طرح را زمان بر خواهد کرد‪ ،‬طرح انتقال از دریای عمان هم در‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫بودجه طبس متناسب با جمعیت‬ ‫شهرستاننیست‬ ‫فرماندار طبس گفت‪ :‬طبس ســاالنه به ‪ ۱۰‬میلیون مسافر‬ ‫و زائــر خدمات می دهد و بودجه ای که برای این شهرســتان‬ ‫در نظر گرفته می شود‪ ،‬با توجه به جمعیت مناسب نیست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی اکبر رحیمی در شــورای اداری شهرســتان‬ ‫طبس که با حضور رئیس بازرسی کشور برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫شهرســتان طبس در بین راه زائران از شــش اســتان کشــور به‬ ‫خراســان رضــوی قرارگرفتــه کــه اغلب بــه دلیــل خدماتی که‬ ‫به مســافران می دهد ســاالنه نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون مســافر و‬ ‫نــاوگان بــاری و عبــوری دارد‪ .‬او جمعیت شهرســتان طبس را‬ ‫‪ ۹۰‬هزار نفر طبق سرشماری سال ‪ ۱۳۹۵‬اعالم کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه به پراکندگی جمعیــت و خدمات به زائران بودجه ای‬ ‫که برای طبس در نظر گرفته می شود منصفانه نیست‪ .‬رحیمی‬ ‫به دو هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر جاده در این شهرستان اشاره کرد و‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬پیگیری های جدی در دستور کار‬ ‫است تا این دو طرح هرچه سریع تر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراسان جنوبی با اشــاره به اینکه برای اغاز عملیات‬ ‫اجرایی خط انتقال اب از دریای عمان در حوزه سرزمینی خراسان‬ ‫یشــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ب ـه زودی در‬ ‫جنوبــی تجهیــزات الزم خریدار ‬ ‫شهرســتان قایــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬کیلومتر مســیر اجرای طرح انتقــال اب از‬ ‫دریای عمان شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫قناعت گفت‪ :‬خراسان جنوبی دارای مردمی متدین و انقالبی‬ ‫است که در تمام صحنه ها حضور چشمگیری دارند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراسان جنوبی بابیان اینکه کم توجهی های گذشته‬ ‫باعث شده که زیرساخت های استان دارای ضعف هایی باشد و از‬ ‫این لحاظ مشــکالت جدی داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در مدت حضورم در‬ ‫استان تمام توان خود را برای ارتقاء زیرساخت های استان با پیگیری‬ ‫از مرکز بکار گرفته ام‪ .‬قناعت اظهار داشت‪ :‬در طرح نهضت ملی‬ ‫افزود‪ :‬در دولت جدید تالش شده است تا به جاده های برای‬ ‫کاهش تصادفات رسیدگی بیشتری صورت گیرد اما اعتباراتی‬ ‫که امســال برای این مورد به شهرســتان طبس تخصیص یافته‬ ‫پاییــن اســت‪ .‬به گفتــه او اغلــب تصادفــات و مجروحان در‬ ‫جاده های طبس مسافران و افراد غیربومی هستند و این امر‬ ‫می طلبــد تــا قانون در زمینــه بودجه جاد ههــا ورود پیدا کند‬ ‫تا مشــکالت مســافران شهرستان های دیگر کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫فرماندار طبس از رئیس بازرسی کل کشور خواست تا راهکاری‬ ‫ارائه شــود که به مدیران شهرســتانی اعتماد شود و به صالح‬ ‫اســت که اختیار برخی از خدمات توســط این مدیران انجام‬ ‫شــود‪ .‬او یکی از مشــکالت شهرســتان طبس را قیمت گذاری‬ ‫کارشناسان بر روی زمین های مورد درخواست سرمایه گذاران‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬کارشــناس در شهرســتان قیمت را مصوب‬ ‫می کنــد اما ســرمایه گذار بعــد از مراجعه به بیرجند و تعیین‬ ‫باالتر قیمت توسط هیئت سه نفره از سرمایه گذاری منصرف‬ ‫می شود‪ .‬رحیمی به مشکالت مربوط به خوراک دام‪ ،‬فروش‬ ‫دام مــازاد اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬برخــی از قوانین کــه در مرکز‬ ‫یشــود امــکان اجــرا در شهرســتان ها وجود‬ ‫کشــور گذاشــته م ‬ ‫ندارد و راهکاری ارائه شود تا خدمات نظام برای مردم دیده‬ ‫شود و این موارد باعث نارضایتی نشود‪.‬‬ ‫مسافر در شهر بیرجند ‪ ۲‬برابر شد‬ ‫رئیس ســازمان حمل ونقل بار و مســافر شهرداری بیرجند‬ ‫گفت‪ :‬امار جابه جایی مســافر با اتوبوس در شــهر بیرجند از‬ ‫ابتدای امســال در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ســید محمود حسینی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬به طور‬ ‫میانگیــن روزانــه ‪ ۳۲‬هــزار مســافر با نــاوگان اتوبوس رانی و‬ ‫یشــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬از‬ ‫تاکســیرانی شــهر بیرجنــد جاب هجــا م ‬ ‫ابتــدای ســال جاری تاکنون چهار میلیــون و ‪ ۶۱‬هزار و ‪۴۸۳‬‬ ‫مســافر با اتوبــوس جابه جاشــده اند که میانگیــن روزانه ‪۱۹‬‬ ‫هــزار نفــر در روز اســت‪ .‬رئیــس ســازمان حمل ونقــل بــار و‬ ‫مسافر شهرداری بیرجند با اشاره به فعال بودن ‪ ۶۵‬دستگاه‬ ‫نشــهری اظهــار داشــت‪ :‬میانگین عمــر ناوگان‬ ‫اتوبــوس درو ‬ ‫اتوبوس رانی بیرجند ‪ ۱۳‬ســال اســت‪ .‬او افزود‪ :‬تعرفه حمل‬ ‫مســافر امســال بــا افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی به ازای هــر نفر به‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومان رســیده اســت‪ .‬حســینی از فعالیت ‪۷۰۹‬‬ ‫شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی برگزار می شود‬ ‫علیفرخنده؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانجنوبی‪:‬شانزدهمینجشنواره‬ ‫تئاتر خراسان جنوبی برگزار می شود‪ .‬بازبینی اثار جشنواره توسط هیئت انتخاب طی‬ ‫روزهای‪ 29‬و ‪ 30‬ابان ماه انجام می شود‪ .‬همچنین اختتامیه این جشنواره هفته دوم‬ ‫اذرماهسالجاریبهمیزبانیشهرستانبیرجندبرگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫اختصاص اعتبار ‪ ۹۰‬میلیارد تومانی‬ ‫برای حل مشکالت قضایی‬ ‫خراسانجنوبی‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪:‬‬ ‫مســتقیم به دســتگاه قضائی‬ ‫برای رفع مسائل و مشکالت‬ ‫مربوط نمی شود اما ما تالش‬ ‫قضایــی اســتان خراســان‬ ‫خواهیــم کرد این موضوعات‬ ‫جنوبــی‪ ۹۰ ،‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫را بــه دولت و مجلس منتقل‬ ‫اعتبار تخصیص یافت‪.‬‬ ‫کنیــم‪ .‬رئیــس عدلیه با اشــاره‬ ‫محسنی اژه ای‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫بــه مشــکالت حــوزه زمیــن‬ ‫حجت االسال م والمســلمین‬ ‫در اســتان خراســان جنوبــی‬ ‫محســنی اژه ای در ســفر به خراســان جنوبی و زمین هایی که فاقد اســناد رســمی هســتند‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در نخســتین برنامــه از ســفر به و تعارضاتــی میــان مالــکان ان هــا و منابــع‬ ‫اســتان خراســان جنوبی به دانشــگاه بیرجند طبیعــی وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫رفتــم و شــنونده درد و دل هــا و ســخنان ان بخــش کــه مربــوط به قوه قضائیه اســت‬ ‫دانشــجویان بــودم؛ ان هــا اعــام کردنــد کــه را دستور دادیم تا مسئوالن قضائی استان با‬ ‫صفشــان از اغتشاشــگران جــدا اســت و اگــر جدیت پیگیری کنند‪ .‬او با اشاره به عزیمت‬ ‫نقــدی داریــم در دایــره خانــواده ایرانــی مســئوالن قوه قضائیه به ‪ ۱۰‬شهرستان استان‬ ‫خودمــان مطرح می کنیم‪ .‬رئیس قوه قضائیه خراســان جنوبــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پزشــک‬ ‫با اشــاره به جلســه خود با فعاالن اقتصادی قانونی ما در برخی مناطق اســتان خراســان‬ ‫و تولیدی اســتان خراســان جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬در جنوبــی از حیــث تجهیــزات و پزشــک و‬ ‫جریــان ایــن نشســت‪ ،‬فعــاالن اقتصــادی و امکانات‪ ،‬با مشکل مواجه است‪ .‬رئیس قوه‬ ‫تولیــدی اســتان مشــکالت خود را کــه عمدتا قضائیه گفت‪ :‬برای رفع مســائل و مشکالت‬ ‫ناظر بر مسائل بانکی و مالیاتی و زیرساختی قضائی اســتان خراســان جنوبــی‪ ۹۰ ،‬میلیارد‬ ‫بــود مطــرح کردنــد؛ ایــن مســائل به صــورت تومان‪ ،‬اعتبار تخصیص یافت‪.‬‬ ‫پرونده های اموال تملیکی خراسان‬ ‫جنوبی هرچه سریع تر تعیین‬ ‫تکلیفشود‬ ‫وزیر دادگستری بر تعیین‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬بــرای تکمیــل‬ ‫تکلیــف پرونده هــای امــوال‬ ‫زیرساخت های اموال تملیکی‬ ‫تملیکی خراسان جنوبی تاکید‬ ‫خراســان جنوبــی بــا رئیــس‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬ظــرف دو هفته‬ ‫ســازمان اموال تملیکی استان‬ ‫اینــده کاالهــای قاچــاق انبــار‬ ‫مذاکــره خواهم کرد‪ .‬نماینده‬ ‫امین حسین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫استان نیز تعیین تکلیف‬ ‫وزیــر اقتصــاد و مدیــرکل امور‬ ‫رحیمی‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬امیــن‬ ‫اقتصــادی و دارایی خراســان‬ ‫حســین رحیمــی در جریــان ســیزدهمین ســفر جنوبی هم در این بازدید بیان داشت‪ :‬اموال‬ ‫اســتانی رئیــس قــوه قضائیــه از انبــار امــوال تملیکی خراســان جنوبی در حوزه زیرساختی‬ ‫تملیکــی خراســان جنوبــی بازدیــد کــرد‪ .‬او در با مشــکل مواجه است که باید تقویت شود‪.‬‬ ‫این بازدید بر تعیین تکلیف کاالهای قاچاق مرتضی ذاکریان عنوان کرد‪ :‬با اختصاص اعتبار‬ ‫موجود در انبار اموال تملیکی این استان تاکید ‪ ۲۰‬میلیاردی برای تکمیل زیرســاخت های این‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر دادگســتری بابیــان اینکه ســازمان اداره کل مشــکالت اســتان تــا ‪ ۱۰‬ســال اینــده‬ ‫اموال تملیکی سازمانی درامد هزینه ای است؛ مرتفع می شود‪.‬‬ ‫وضعیتمرزنشینانخراسانجنوبی‬ ‫مناسبنیست‬ ‫توسعه است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه برگزاری جلس ـه ها و نشس ـت ها باید منجر به‬ ‫خروجی مطلوبی شود؛ افزود‪ :‬از نخبگان حوزه شعر خواستاریم با‬ ‫ارائه طرح های جدید و نو در جلسات مشورتی‪ ،‬در راستای توسعه‬ ‫درزمینه تحول میدان دار شوند‪.‬‬ ‫شعر استان گام بردارند و‬ ‫ٔ‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مسکن به عنوان یکی از طرح های مهم دولت از مجموع ‪ ۳۱‬شهر‬ ‫استان در ‪ ۲۹‬شهر ساخت مسکن به صورت ویالیی خواهد بود و‬ ‫تنها در بیرجند و قاین‪ ،‬واحدها به شکل اپارتمانی احداث خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬بحث راه اهن بیرجند ‪ -‬قاین ‪ -‬یونسی ازجمله‬ ‫مصوبات ســفر رئیس جمهور به اســتان است که کنسرسیوم بانکی‬ ‫تشکیل شده و پیگیری ها برای پرداخت تسهیالت توسط بانک های‬ ‫متولی در حال انجام است‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه ســفر قــرب الوقــوع‬ ‫رئیس جمهــور به خراســان جنوبی هــم گفت‪ :‬در جریان این ســفر‬ ‫افتتــاح واحــد احیــای فــوالد قاینات‪ ،‬بازدیــد از طرح انتقــال اب از‬ ‫دریــای عمان به خراســان جنوبــی و اغاز مجدد عملیــات اجرایی‬ ‫راه اهن بیرجند ‪ -‬قاین ‪ -‬یونسی در دستور کار است‪.‬‬ ‫قناعت ضمن قدردانی از حضور رئیس دســتگاه قضا و هیئت‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khorasanjonobi‬‬ ‫همراه به خراســان جنوبی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد؛ این ســفر برکات‬ ‫خوبــی بــرای اســتان داشــته باشــد و گامــی مهــم در راســتای حــل‬ ‫مشکالت و توسعه استان باشد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد‪ :‬دیدار رئیس قوه قضائیه با‬ ‫دانشجویان دانشگاه بیرجند‪ ،‬نشستی جامع و کاربردی بود‪.‬‬ ‫دستگاه تاکسی در شهر بیرجند نیز خبر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۷۵‬دستگاه ویژه پایانه مسافربری‪ ۴۱ ،‬دستگاه ویژه‬ ‫یســیم ‪ ۱۵۰ ،۱۳۳‬دســتگاه‬ ‫فرودگاه‪ ۱۷۵ ،‬دســتگاه شــبکه ب ‬ ‫یســیم ‪ ۳۱۳۳‬و بقیه در مســیرهای شــهر به صورت‬ ‫شــبکه ب ‬ ‫خطی و گردشــی فعالیت دارند‪ .‬او با اشــاره به این که عمر‬ ‫مفیــد تاکس ـی ها ‪ ۱۰‬ســال اســت عنــوان کــرد‪ :‬میانگیــن عمر‬ ‫ناوگان تاکسیرانی بیرجند باالی ‪ ۱۱‬سال بوده و جابه جایی‬ ‫روزانه مسافر این ناوگان بین ‪ ۱۵‬هزار تا ‪ ۱۷‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در‬ ‫پاسخ به این سوال که برای نیاز دانش اموزان به حمل ونقل‬ ‫عمومی چه برنامه ای اجرایی شــده اســت گفت‪ :‬امســال و‬ ‫در پی حضوری شدن مدارس ‪ ۲۰‬درصد ناوگان اتوبوس رانی‬ ‫شــهر را افزایش دادیــم درصورتی که ســرانه جابه جایی باال‬ ‫نرفتــه اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در مســیرهایی کــه دانش اموزان‬ ‫بیشــترین تــردد را دارنــد اتوبــوس کمکــی به ویــژه ســاعات‬ ‫رفت وبرگشــت اختصاص یافته اما اگر مسیر خاصی از سوی‬ ‫شــهروندان گزارش شود‪ ،‬بررس ـی های الزم را انجام خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان‬ ‫فرصــت تبدیــل کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫خراســان جنوبــی بــا اشــاره به‬ ‫البتــه مــا به واســطه عــدم‬ ‫اینکــه وضعیــت مرزنشــینان‬ ‫اســتفاده درســت از پتانســیل‬ ‫خراســان جنوبــی مناســب‬ ‫مرز نتوانســته ایــن تهدیدها را‬ ‫نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این موضوع‬ ‫بــه فرصت تبدیل کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫مصطفی نخعی‬ ‫کم کاری و ترک فعل نیز وجود‬ ‫مجمــع نماینــدگان خراســان‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مصطفی‬ ‫جنوبــی بابیان اینکه وضعیت‬ ‫نخعــی اظهــار کــرد‪ :‬در لوایــح همــکاری بســیار مرزنشینانمابه هیچ وجهمناسبنیست‪،‬یاداور‬ ‫خوبی بین قوه قضائیه‪ ،‬مجلس شورای اسالمی شــد‪ :‬ما از روند کند رسیدگی ها برای مرزنشینان‬ ‫و دولــت وجــود دارد که مصداق های متعددی گالیه منــد هســتیم و هــر هفتــه جوانــان مــا در‬ ‫را شــامل می شــود‪ .‬رئیــس مجمــع نماینــدگان جاده و به واســطه قاچاق ســوخت جان خود را‬ ‫خراســان جنوبــی با اشــاره به تــاش نمایندگان از دســت می دهند‪ .‬نخعی با تاکید بر برخی از‬ ‫خراســان جنوبــی در الیحــه شــورای هــای حل کم کاری ها در رسیدگی به وضعیت مرزنشینان‪،‬‬ ‫اختالف‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از مدیران دســتگاه قضائی یــاداور شــد‪ :‬به نظــر مــن در ایــن حوزه ها باید‬ ‫خراسان جنوبی در راستای حل مشکالت مردم پرونده ای با عنوان ترک فعل تشــکیل شــود‪ .‬او‬ ‫و همکاری با نمایندگان انان در مجلس تقدیر و با اشــاره به گالیه های مردم در زمینه مشکالت‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬نخعی با اشاره به اینکه از قاین و زیرساختی‪ ،‬گفت‪ :‬وسعت بســیار زیاد خراسان‬ ‫سرایان و فردوس و نهبندان و بیرجند و بشرویه جنوبی و فاصله زیاد شهرها از هم موجب شده‬ ‫و خوســف و… ظرفیت هــای مختلــف از حیث که برخی از شــهرهای خراسان جنوبی از وجود‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و اقتصادی وجــود دارد‪ ،‬مراکز قضائیبی بهرهباشند کهدر اینزمینهباید‬ ‫گفت‪ :‬در کنار ان تهدیدهایی نیز وجود دارد که تدبیــر شــود‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان خراســان‬ ‫نمونه ان مرز طوالنی با افغانستان با توجه به جنوبــی بــا اشــاره به مشــکالت مــردم در حوزه‬ ‫چالش های این همجواری و بودن در مسیر تردد تملک زمین‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مردم در روستاها برای‬ ‫انواع قاچاق از مواد مخدر تا سوخت و… است‪ .‬تملک زمین های پدری خود مشکل دارند که در‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد تهدیدهــا را بــه اینزمینهبایدتسهیل گریشود‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستان خراسانجنوبی‬ ‫| محمد قربانی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد خراسان جنوبی‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی خراسان جنوبی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫ناامیدی‪ PSG‬ازخریدستارهاینتر‬ ‫میــان اشــکرینیار‪ ،‬مدافــع‬ ‫ندارد و در باشــگاه فعلی خود‬ ‫اســلواک اینتــر‪ ،‬بــرای تمدیــد‬ ‫راحت اســت‪ .‬میالن اشکرینیار‬ ‫قــرارداد بــا ایــن باشــگاه اعالم‬ ‫مدعــی شــد زندگــی او به اینتر‬ ‫امادگــی کرده اســت‪ .‬در فصل‬ ‫گــره خــورده و خانــواد ه ایــن‬ ‫تابســتان و به علت مشکالت‬ ‫بازیکــن نیــز از زندگی در شــهر‬ ‫میالن‬ ‫کمالی عدیده اینتر بود که خبر‬ ‫میالن رضایت دارند‪ .‬پیشنهاد‬ ‫اشکرینیار‬ ‫جدایــی احتمالــی یکــی دیگر‬ ‫جدیداینتر بهاشکرینیار تمدید‬ ‫از ستاره های این تیم مطرح شد‪ .‬ابتدا الساندرو قــرارداد بــه مدت چهار ســال و تا ســال ‪ ۲۰۲۷‬و‬ ‫باستونی پیشنهاد منچسترســیتی را رد کرد و در حقــوق ‪ 5/5‬میلیــون یورویــی به اضافــه پاداش‬ ‫ادامهبهنظر می رسیدمیالناشکرینیار فاصله ای است که این رقم می تواند به شش میلیون یورو‬ ‫تا انتقال به پاری سن ژرمن ندارد؛ اما این مدافع نیز برسد‪.‬اینتمدیدقرارداداحتمالیدر شرایطی‬ ‫اسلواک که تنها تا پایان فصل با نراتزوری قرارداد رخ می دهد که به نظر باشــگاه پاری س ـن ژرمن‬ ‫دارد‪ ،‬درنهایت در تیم فعلی خود ماندنی شد‪ .‬به او پیشنهاد دستمزد ‪ ۹‬میلیون یورویی داده‪،‬‬ ‫پاریسنژرمندر هفته هایاخیر نیز همچنانبه اما میالن اشکرینیار از این رقم هنگفت گذشته‬ ‫جذب اشکرینیار امیدوار بود‪ ،‬اما به نظر می رسد و قصد دارد به هر ترتیبی در اینتر باقی بماند‪.‬‬ ‫اینبازیکنقصدیمبنیبر جداییاز اینتر ندارد‪ .‬به این ترتیب به نظر می رســد باشگاه فرانسوی‬ ‫در اخرینجلسهمابینمیالناشکرینیار وباشگاه نیز به طور کامل از جذب میالن اشکرینیار ناامید‬ ‫اینتر‪ ،‬این مدافع باتجربه و اسلواک مدیران تیم شده باشد و احتمال دارد خبر تمدید قرارداد این‬ ‫اعالم کرد عالقه ای برای رفتن به پاری سن ژرمن بازیکن به زودی و به صورت رسمی اعالم شود‪.‬‬ ‫دستگرمی تردید ساز تیم‬ ‫ملی پیش از جام جهانی‬ ‫کارلــو انچلوتی‪ ،‬ســرمربی‬ ‫دیدارهــای اخیــر شــرایط‬ ‫رئــال مادریــد‪ ،‬از عملکــرد‬ ‫ســخت پیــش رفــت‪ ،‬امــا‬ ‫تیمــش در مقطــع ابتدایــی‬ ‫درنهایــت کارمــان را انجــام‬ ‫فصــل رضایــت دارد‪ .‬رئــال‬ ‫دادیم و حاال باید استراحت‬ ‫مادرید که در هفته های اخیر‬ ‫کنیــم‪ 35 .‬امتیــاز در اللیــگا‬ ‫انچلوتی‬ ‫نمایش پرفرازونشیبی داشته‬ ‫کســب کرده ایــم کــه خیلــی‬ ‫و صدر جدول را به بارســلونا‬ ‫زیــاد و البتــه بیشــتر از فصــل‬ ‫وا گــذار کــرده بود‪ ،‬پنج شنب هشــب گذشــته با گذشــته اســت‪ .‬همچنین نباید فراموش کنیم‬ ‫نتیجــه ‪ 2-1‬از ســد کادیــز گذشــت و شــرایط کریــم بنزمــا‪ ،‬برنده توپ طال نیز در بســیاری‬ ‫خــود راکمی بهبود بخشــید‪ .‬کارلــو انچلوتی‪ ،‬از بازی های رئال مادرید در این فصل غایب‬ ‫ســرمربی ایتالیایــی رئال مادرید‪ ،‬مدعی شــد بوده اســت‪ .‬بازیکنان غایب در جام جهانی‬ ‫شــرایط بی دلیل بــرای این تیــم مقابل کادیز تــا تاریــخ اول دســامبر اســتراحت می کننــد و‬ ‫دشــوار شــد‪ .‬کارلــو انچلوتی گفــت‪« :‬تا زمان بعدازان تمرینات رئال مادرید اغاز می شود‪.‬‬ ‫زدن گل دوم نمایش خوب و البته در برخی شــاید بــازی دوســتانه ای نیــز ترتیــب بدهیم‬ ‫دقایق ضعیفی داشتیم‪.‬‬ ‫و البتــه بازیکنــان حاضــر در جــام جهانــی‬ ‫می توانســتیم به گل سوم نیز دست یافته بعــد از اتمــام ایــن مســابقات بــرای ‪ 10‬روز‬ ‫و کار را تمــام کنیــم‪ .‬بــا حضــور لــوکا مودریچ اســتراحت خواهند کرد‪ .‬وینیسیوس جونیوز‬ ‫همه چیز ســاده پیش رفت‪ .‬زحمتی بی دلیل به خوبــی شــرایط را مدیریت کرده و کنترل‬ ‫را تجربه کردیم‪ ،‬اما شایســته کســب این سه خاصــی روی بازیکنــان مقابــل دارد‪ .‬بارهــا‬ ‫امتیــاز بودیــم و در دقایــق پایانــی عملکــرد در مســابقات اخیر روی وینیسیوس جونیوز‬ ‫خوبــی داشــتیم‪ .‬شــروع خوبــی را در فصــل خطــا شــده و او به خوبــی خــودش را کنتــرل‬ ‫جدیــد تجربــه کرده ایــم و البتــه اگرچــه در کرده است‪».‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودرو)‬ ‫‪ -9 -3710‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 14003118‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی تبریز خانم‬ ‫رزیتا علیزاده شالچی نام پدر‪ :‬محمدحسین تاریخ تولد‪ 1345/02/15 :‬شماره ملی‪ 0047739002 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ 308 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 4389‬مورخه ‪1378/08/21‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 118‬تبریز به صداق تعداد ‪ 500‬قطعه سکه تمام بهارازادی طرح‬ ‫جدید و یک حلقه انگشترطالبقیمت یکصدهزارتومان ‪ ،‬علیه وراث مدیون متوفی چنگیز قلی پوری‬ ‫نام پدر‪ :‬ابراهیم تاریخ تولد‪ 1341/01/01 :‬شماره ملی‪ 2851249037 :‬شماره شناسنامه‪( 166 :‬که‬ ‫برابر دادنامه شماره ‪ 140030390005379891‬مورخ ‪ 1400/07/18‬شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف‬ ‫(حصروراثت) مجتمع امام خمینی (ره) شهرستان تبریز وراث حین الفوت متوفی عبارتند از ‪ --1 :‬روح‬ ‫انگیز اقابیگ زاده نام پدر‪ :‬جعفرعلی تاریخ تولد‪ 1316/08/05 :‬شماره ملی‪ 2919852000 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪(18 :‬مادرمتوفی ) ‪ --2‬رزیتا علیزاده شالچی نام پدر‪ :‬محمدحسین تاریخ تولد‪1345/02/15 :‬‬ ‫شماره ملی‪ 0047739002 :‬شماره شناسنامه‪( 308 :‬زن متوفی ) ‪ --3‬ساینا قلی پوری نام پدر‪ :‬چنگیز‬ ‫تاریخ تولد‪ 1379/10/23 :‬شماره ملی‪( 1362911410 :‬دخترمتوفی ) ‪--4‬سیروس قلی پوری نام پدر‪:‬‬ ‫چنگیز تاریخ تولد‪ 1387/04/18 :‬شماره ملی‪ ( 1364765810 :‬پسر صغیر متوفی با قیمومت اقای‬ ‫بابک علیزاده شالچی طبق قیم نامه شماره ‪ 140030940000072897‬مورخه ‪ 1400/05/24‬صادره‬ ‫از شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب تبریز )) اقدام بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه‬ ‫‪ 1400/06/28‬و ‪ 1400/10/5‬به وراث مدیون ابالغ و متعاقب تقاضای بستانکار و پس از طی مراحل‬ ‫و عملیات اجرائی‪ ،‬ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمندتیپ ال ایکس به رنگ اصلی نقره ای و‬ ‫رنگ فرعی نقره ای ابی ‪-‬متالیک به شماره موتور ‪ 12485082778‬وشماره شاسی ‪17629721‬بشماره‬ ‫انتظامی ایران‪842 -15‬ج‪75‬و مدل ‪ 1385‬متعلق به بدهکار در قبال قسمتی از طلب وحق االجرا‬ ‫بازداشت وطبق گزارش مورخ ‪ 1401/03/31‬ماموراجرای ثبت تبریزخودرو مذکور بنشانی تبریز الهی‬ ‫پرست ‪ 18‬متری شهید عطابخش پالک‪ 21‬تحت حفاظت محمد حسین علیزاده متوقف و برابرگزارش‬ ‫مورخه ‪ 1401/04/01‬کارشناس رسمی دادگستری درب عقب راست ورکاب راست فرورفتگی دارد‬ ‫عاج الستیکها در حدود هشتاد درصد میباشد وگلگیر جلو ودرب جلو راست خراشیدگی دارد و خودرو تا‬ ‫تاریخ ‪ 1401/10/21‬دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره ‪ 1400/5/1/119/9983/2272‬نزدشرکت‬ ‫بیمه ایران میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫به مبلغ یک میلیاردو یکصدو پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده است و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت‬ ‫ان اینک درقبال قسمتی از طلب وحق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد‬ ‫فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه مورخه ‪ 1401/09/06‬در محل اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره‬ ‫ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده‬ ‫حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی‬ ‫فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع وبه باالترین قیمت‬ ‫پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪10‬‬ ‫درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪360100004054013207565490‬‬ ‫با شناسه واریز ‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه‬ ‫شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی‬ ‫در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ‬ ‫مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر‬ ‫اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪10‬‬ ‫درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار‬ ‫ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪ .‬ضمنا سایر هزینه ها و حق‬ ‫حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش‬ ‫وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده بادریافت‬ ‫حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد‬ ‫و مزایده تجدید نخواهد گردید ‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/08/21 :‬رئیس اداره اجرای اسنادرسمی تبریز‬ ‫رقیه شری زاده‬‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودرو)‬ ‫‪ - 9 -3707‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 14005533‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی تبریز‬ ‫خانم فرزانه اهنگرزاده نام پدر‪ :‬جواد تاریخ تولد‪ 1362/07/09 :‬شماره ملی‪ 1378402456 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ 2460 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 29643‬مورخه ‪1382/10/19‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره‪ 14‬شهر تبریز به صداق یک جلد کالم ا‪ ..‬مجید جلدش به هدیه ‪50‬‬ ‫هزار ریال به انضمام تعداد ‪ 1362‬عدد لیره طالی ‪ 22‬عیار سکه بهار ازادی طرح جدید که وزن هر عدد‬ ‫‪ 8‬گرم و ‪ 130‬سوت می باشد به انضمام یک جام اینه و یک زوج شمعدان نقره هر سه به قیمت یک‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بــازی بــا نیکاراگوئــه بــرای تیــم ملی دشــوار و‬ ‫پربرخورد از اب درامد‪ .‬حریفی از امریکای مرکزی‬ ‫کــه در رده بنــدی فیفا رتب ـه ای بهتــری از ‪ 142‬را در‬ ‫اختیــار نــدارد‪ .‬ا نهــا هنــوز موفــق بــه حضــور در‬ ‫جام جهانی نشــده اند و سال هاســت در حسرت‬ ‫رسیدن به معتبرترین تورنمنت فوتبالی جهان به‬ ‫جشــنبه‬ ‫ســر می برند‪ .‬حریف امریکایی جنوبی پن ‬ ‫در حالــی مقابل یوزهــای ایرانی به میدان امد که‬ ‫می دانســت باید با یکی از بهترین های قاره اســیا‬ ‫پیکار کند‪ .‬بر این اســاس قابل پیش ببین بود که‬ ‫یهــا بــرای از کار انداختــن بازیکنان‬ ‫نیکاراگوئــه ا ‬ ‫میزبــان راه خشــونت را در پیش گرفتــه و به بازی‬ ‫فیزیکی روی بیاورند‪ .‬از سوی دیگر هم کی روش‬ ‫در روز غیبــت لژیونرها بــه بازیکنان جوانی چون‬ ‫اریــا برزگــر و ابوالفضل جاللی فرصت خودنمایی‬ ‫داده بود‪ .‬در درون دروازه علیرضا بیرانوند وظیفه‬ ‫حراســت از دروازه تیــم ملــی را بــر عهده داشــت‪.‬‬ ‫بازیکنــی که به نظر می رســد در جام جهانی هم‬ ‫پیراهن شماره یک تیم ملی را بر تن کند‪ .‬در خط‬ ‫دفاعیزوجمرتضیپورعلی گنجیو محمدحسین‬ ‫کنعانی زادگان به عنوان مدافعان میانی قرارگرفته‬ ‫بودند و شجاع خلیل زاده نیمکت نشین بود‪ .‬این‬ ‫نخســتین پــازل از پــازل های های تردید ســاز تیم‬ ‫ملی به شمار می رود چراکه هنوز مشخص نیست‬ ‫کی روش در جام جهانی از کدام زوج خط میانی‬ ‫می خواهد اســتفاده کند؟ ایا او شــجاع و کنعانی‬ ‫زادگان را کنــار هــم قرار می دهد یا پورعلی گنجی‬ ‫با یکی از این دونفر در این منطقه بازی می کنند‪.‬‬ ‫شاید هم سرمربی تیم ملی به جمع بندی نهایی‬ ‫رسیده اما نمی خواهد دستش را رو کند‪ .‬در سمت‬ ‫چــپ و راســت هــم رامیــن رضائیــان و ابوالفضــل‬ ‫جاللــی به میــدان رفتند‪ .‬دونفری کــه جای ثابتی‬ ‫در تیم ملی ندارند و ممکن اســت احســان حاج‬ ‫صفی و صادق محرمی جای ان ها را بگیرند‪ .‬البته‬ ‫ایــن موضوع کامال به نوع نگاه کی روش وابســته‬ ‫اســت چراکه شاید ســرمربی تیم ملی در استفاده‬ ‫از صــادق محرمــی بــه نظر قطعی رســیده باشــد‬ ‫امــا دربــاره رضائیان یا حاج صفی ممکن اســت تا‬ ‫اخرین لحظه ها صبر کند؛ اما هافبک های دفاعی‬ ‫تیم ملی مقابل نیکاراگوئه را میالد سرلک و روزبه‬ ‫میلیون و پانصد هزار ریال علیه وراث مدیون متوفی رشید جدیری خوشباف نام پدر‪ :‬مجید تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1357/01/01‬شماره ملی‪ 1378196414 :‬شماره شناسنامه‪( 1878 :‬که برابر دادنامه حصر وراثت شماره‬ ‫‪ 9909974564002772‬مورخ ‪ 1399/09/03‬شعبه ‪ 16‬شورای حل اختالف تبریزوراث حین الفوت‬ ‫مدیون عبارتند از ‪ :‬فرزانه اهنگرزاده نام پدر‪ :‬جواد تاریخ تولد‪ 1362/07/09 :‬شماره ملی‪1378402456 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪( 2460 :‬زن متوفی) واعظم سیدی یزدی نام پدر‪ :‬میرحسین تاریخ تولد‪1313/12/26 :‬‬ ‫شماره ملی‪ 1371545332 :‬شماره شناسنامه‪ ( 46596 :‬مادر متوفی ) و امیرعلی جدیری خوشباف نام‬ ‫پدر‪ :‬رشید تاریخ تولد‪ 1393/06/19 :‬شماره ملی‪ 1366588150 :‬و امیررضا جدیری خوشباف نام پدر‪:‬‬ ‫رشید تاریخ تولد‪ 1387/03/24 :‬شماره ملی‪ ( 1364712385 :‬فرزندان صغیر متوفی با قیمومیت خانم‬ ‫فرزانه اهنگرزاده طبق قیم نامه شماره ‪ 9915944121800580‬مورخه ‪ 99/09/19‬شعبه سرپرستی‬ ‫دادسرای عمومی و انقالب تبریز) ) مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائی بتاریخ ‪1400/11/09‬‬ ‫به وراث مدیون ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ‪ ،‬ششدانگ‬ ‫یک دستگاه خودرو سواری پژو هاچ بک تیپ ‪ 206TU5‬به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور‬ ‫‪ 163B0097365‬و بشماره شاسی ‪ NAAP13FE6EJ498859‬بشماره انتظامی ایران‪ 663- 15‬س‬ ‫‪ 33‬و مدل ‪ 1393‬متعلق به مدیون پرونده اجرائی در قبال قسمتی از طلب وحق االجرا بازداشت و‬ ‫طبق گزارش مورخ ‪ 1401/07/17‬ماموراجرای ثبت تبریزخودرو مذکور بنشانی تبریز خیابان شمس‬ ‫تبریزی روبروی بانک ملی کوچه اسکندری پالک ‪ 51‬تحت حفاظت محمد حسین اهنگر زاده متوقف‬ ‫و برابرگزارش مورخه ‪ 1401/07/17‬کارشناس رسمی دادگستری الستیکهای جلو و عقب دارای ‪50‬‬ ‫درصد اج سالم بوده در زمان بازدید از لحاظ فنی فاقد عیب و ایراد بوده بدنه خودرو سالم و بدون اثار‬ ‫تصادف بازسازی نشده میباشد و خودرو تا تاریخ ‪ 1402/02/18‬دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره‬ ‫‪ 1401/5/1/119/36358/119‬شرکت بیمه ایران می باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف‬ ‫طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال ارزیابی گردیده و پس‬ ‫از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین‬ ‫نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/09/05‬در‬ ‫محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه‬ ‫اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و‬ ‫مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی‬ ‫فوق الذکرمحل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع وبه باالترین قیمت‬ ‫پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪10‬‬ ‫درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪360100004054013207565490‬‬ ‫با شناسه واریز ‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه‬ ‫شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی‬ ‫در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ‬ ‫مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر‬ ‫اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪10‬‬ ‫درصد واریزی ) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪ .‬ضمنا سایر هزینه‬ ‫ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از‬ ‫فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت‬ ‫می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده‬ ‫بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد‬ ‫شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/08/21 :‬رئیس اداره اجرای اسنادرسمی تبریز‬ ‫رقیه شری زاده‬‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودرو)‬ ‫‪ -9 -3708‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 14003702‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی‬ ‫تبریز خانم صغری غالمی نسب شربیانی نام پدر‪ :‬علی اکبر تاریخ تولد‪ 1366/12/03 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 1381937764‬شماره شناسنامه‪14330 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪1319‬‬ ‫مورخه ‪ 1382/10/25‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره‪ 106‬شهر تبریز‪ ،‬بصداق تعداد ‪ 160‬عدد سکه‬ ‫طال تمام بهار ازادی‪ ،‬علیه وراث مدیون متوفی مختار همراهی اسفنگره نام پدر‪ :‬علی تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1362/09/18‬شماره ملی‪ 1378411552 :‬شماره شناسنامه‪ 3367 :‬که برابر گواهی حصر وراثت‬ ‫شماره ‪ 140030390006473909‬مورخ ‪ 1400/08/23‬شعبه‪ 4‬شورای حل اختالف تبریز وراث حین‬ ‫الفوت مدیون متوفی عبارتند از‪ -1 :‬خانم صغری غالمی نسب شربیانی نام پدر‪ :‬علی اکبر تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1366/12/03‬شماره ملی‪ 1381937764 :‬شماره شناسنامه‪ 14330 :‬و‪-2‬علی همراهی اسفنگره نام‬ ‫پدر‪ :‬امراه تاریخ تولد‪ 1332/05/25 :‬شماره ملی‪ 1370522711 :‬شماره شناسنامه‪( 53016 :‬پدرمتوفی)‬ ‫و ‪-3‬قیزتمام نوزاداسفنگره نام پدر‪ :‬حمید تاریخ تولد‪ 1337/10/07 :‬شماره ملی‪ 1717437915 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪( 566 :‬مادر متوفی ) و‪ -4‬سانای همراهی اسفنگره نام پدر‪ :‬مختار تاریخ تولد‪1396/11/03 :‬‬ ‫شماره ملی‪ 1367659434 :‬و‪ -5‬نادیا همراهی اسفنگره نام پدر‪ :‬مختار تاریخ تولد‪1389/12/02 :‬‬ ‫چشــمی تشکیل می دادند‪ .‬زوجی که بعید است‬ ‫در جام جهانی فرصتی برای خودنمایی پیدا کنند‬ ‫چراکهسعیدعزتالهیو احمدنورالهی گزینه های‬ ‫اصلی برای این پســت به شــمار می روند‪ .‬مربعی‬ ‫جلویی تیم ملی در بازی با رقیب امریکای جنوبی‬ ‫شامل مهدی ترابی‪ ،‬وحید امیری و اریا برزگر بود‪.‬‬ ‫از ایــن جمع نیمکت نشــینی برزگــر و ترابی قابل‬ ‫پیش بینی است اما درباره امیری هنوز جای بحث‬ ‫و بررسی وجود دارد‪ .‬در شیوه بازی ‪ 4-2-3-1‬که‬ ‫موردعالقه سرمربی پرتغالی است مهدی طارمی‬ ‫و سردار ازمون جایگاه تثبیت شده ای دارند‪ .‬البته‬ ‫در مورد ازمون و با توجه به مصدومیتی که داشته‬ ‫یتــوان بــه جمع بنــدی رســید امــا درباره‬ ‫هنــوز نم ‬ ‫طارمــی بایــد بــازی او در جــام جهانــی را قطعــی‬ ‫دانست‪ .‬از سوی دیگر کی روش باید از میان وحید‬ ‫امیری و علیرضا جهانبخش یک نفر را انتخاب کند‪.‬‬ ‫در این میان با توجه به لژیونر بودن جهانبخش و‬ ‫تجربه ای که او از بازی در فوتبال اروپا به دســت‬ ‫اورده بــه نظــر می رســد شــانس او بیــش از امیری‬ ‫باشد؛ اما کی روش در بازی با نیکاراگوئه‪ 6‬تعویض‬ ‫انجــام داد و چهره هایــی جــوان همچون مهدی‬ ‫هاشــمی نژاد‪ ،‬سامان تورانیان و امیرعلی صادقی‬ ‫را به میدان فرســتاد که به نظر می رســد روی نام‬ ‫اشتباهات عجیب‬ ‫در قرارداد استوکس و‬ ‫پرسپولیس‬ ‫ا نهــا پیــش از اعــزام تیم ملی بــه قطر خط قرمز‬ ‫خواهد کشــید؛ اما بدترین اتفاق ممکــن در بازی‬ ‫بــا نیکاراگوئه مصدومیت امیــد ابراهیمی بود که‬ ‫حسابی کی روش را اشفته کرد‪ .‬بازیکنی که ظاهرا‬ ‫سرمربی تیم ملی حساب ویژه ای بروی او بازکرده‬ ‫اســت‪ .‬به هرحال تیم ملی در پایان یک بازی کم‬ ‫افت وخیز با تک گل مهدی ترابی به پیروزی رسید‬ ‫تا شاگردان کی روش با یک برد روحیه بخش اماده‬ ‫ســفر به قطر بــرای حضور در جام جهانــی ‪2022‬‬ ‫شــوند‪ .‬البته که ملی پوشــان فوتبال ایران پیش از‬ ‫اغاز رقابت های جام جهانی یک دیدار دوســتانه‬ ‫دیگر هم خواهند داشت که ان مسابقه ‪ 25‬ابان‬ ‫ماه مقابل تیم ملی تونس در دوحه برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬البته که براساس توافقات انجام شده‪ ،‬مصاف‬ ‫تیم های ایران و تونس پشت درهای بسته و بدون‬ ‫حضور هواداران و رسانه ها قرار است برگزار شود‪.‬‬ ‫احتمــاال همین بــازی با تونس به بخــش بزرگی از‬ ‫تردیدهــای کی روش بــرای بازی های جام جهانی‬ ‫پایان خواهد داد و مرد پرتغالی ترکیب نهایی اش‬ ‫را برای بازی با انگلیس خواهد شناخت چراکه او‬ ‫باید تنها پنج روز بعد از بازی با حریف افریقایی‬ ‫بایــد تیم ملــی را در نخســتین بازی جــام جهانی‬ ‫‪ 2022‬راهی میدان کند‪.‬‬ ‫شماره ملی‪( 1365494500 :‬فرزندان صغیر متوفی با والیت قهری جدپدری اقای علی همراهی‬ ‫اسفنگره ) ) مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائی بتاریخ ‪ 1400/12/15‬به وراث مدیون ابالغ‬ ‫و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرایی‪ ،‬ششدانگ یک دستگاه خودرو‬ ‫سواری سایپا تیپ ‪ 131SE‬به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪ M13/6142561‬و بشماره شاسی‬ ‫‪ NAS411100J1109438‬بشماره انتظامی ایران‪ 594-35‬م ‪ 13‬و مدل ‪ 1397‬متعلق به مدیون پرونده‬ ‫اجرائی در قبال قسمتی از طلب وحق االجرا بازداشت و طبق گزارش مورخ ‪ 1401/07/02‬ماموراجرای‬ ‫ثبت تبریزخودرو مذکور بنشانی تبریز روبروی مدرسه فتحیان پالک ‪ 24‬تحت حفاظت اقای مهدی‬ ‫غالمی متوقف و برابرگزارش مورخه ‪ 1401/07/09‬کارشناس رسمی دادگستری الستیکهای عقب‬ ‫خوردرو مستعمل میباشد الستیکهای جلو حدودا ‪ 40‬درصد میباشد درب عقب راست فرورفتگی دارد‬ ‫گلگیر جلو راست فرورفتگی دارد و خودرو تا تاریخ ‪ 1402/05/02‬دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره‬ ‫‪ 1401/5/1/119/33317/407‬نزد شرکت بیمه ایران می باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف‬ ‫طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی گردیده و‬ ‫پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه باستناد ماده‬ ‫‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/09/06‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد‬ ‫روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و‬ ‫شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می‬ ‫توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکرمحل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد‬ ‫شده باال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است‬ ‫شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره‬ ‫شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز ‪939108554110070000294000233114‬‬ ‫نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ‬ ‫فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را‬ ‫تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر‬ ‫واریز نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی ) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و‬ ‫عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪.‬‬ ‫ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه‬ ‫مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل‬ ‫پرداخت می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد‬ ‫مزایده بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار‬ ‫خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/21 :‬رئیس اداره اجرای اسنادرسمی‬ ‫تبریز ‪-‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9 -3709‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 140102900‬مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‬ ‫خانم فهیمه نقی پور منصور نام پدر‪ :‬یوسف تاریخ تولد‪ 1351/01/01 :‬شماره ملی‪ 1377307840 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ 485 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 18177‬مورخه ‪1378/04/14‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 64‬شهر تبریز بصداق تعداد ‪ 24‬بیست و چهار قطعه سکه طالی بهار‬ ‫ازادی رایج ایران هر یک بوزن هشت گرم و یکصدوبیست سوت و یک حلقه انگشتر به ارزش یکصد‬ ‫هزار تومان ‪ ،‬علیه اقای امیرفرج یدی پورچرندابی نام پدر‪ :‬ابراهیم تاریخ تولد‪ 1352/06/30 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 1375730606‬شماره شناسنامه‪ 950 :‬مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ‪1401/04/11‬‬ ‫به مدیون ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ‪ ،‬مقدار چهارده سهم‬ ‫مشاع از یکصدو شصت سهم ششدانگ یک باب خانه تحت پالک ثبتی سیصد و شصت و دو اصلی‬ ‫واقع در بخش پنج تبریز ششدانگ برابر اعالم دفتر امالک ثبت تبریز به مساحت( ‪ ) 138.35‬یکصد‬ ‫وسی و هشت متر و سی و پنج دسیمتر مربع که بنام امیرفرج یدی پورچرندابی مدیون پرونده اجرائی با‬ ‫شماره مستند مالکیت ‪ 37428‬تاریخ ‪ 1401/01/14‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 90‬شهر اذرشهر ثبت‬ ‫و سند ان صادر گردیده ودرقبال قسمتی از طلب و حق االجرای پرونده بازداشت و محدود بحدود ذیل‬ ‫می باشد ‪ :‬شماال‪ :‬در دو قسمت اول دیواریست مشترک بطول (‪ )4/00‬متر به سیصد وشصت ویک‬ ‫اصلی دوم دیوارمشترک بطول (‪ )7/70‬متر به پالک ‪ 361‬تحتا و فوقا مختص مجاور است شرقا‪ :‬در دو‬ ‫قسمت اول دیواربدیوار بطول (‪ )4/78‬متر به پالک‪381‬و دوم بدیوار با همان پالک دوم به دیوار بطول‬ ‫(‪ )7 / 20‬متر به ‪ 480 381‬اصلی جنوبا‪ :‬به دیوار بطول (‪ )11/50‬متر به پالک ‪ 364‬اصلی و دوم بدیوار‬ ‫و سوم دیواریست اشتراکی با پالک‪ 363‬اصلی غربا‪ :‬درب و دیوار بطول (‪ )11/90‬متر به دربند ؛ که‬ ‫برابر گزارش مورخه ‪ 1401/06/14‬ماموراجرای ثبت تبریز و گزارش مورخه ‪ 1401/06/20‬کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری ملک مذکور بصورت خانه با قدمت بیش از ‪ 30‬سال در یک طبقه به مساحت تقریبی‬ ‫‪ 55‬متر مربع با کلیه انشعابات که سقف با تیر اهن و نمای ساختمان و دیوار ها با سیمان پوشیده شده‬ ‫و دارای دو اطاق و اشپزخانه و فیلتر ورودی میباشد که اشپرخانه بدون کابینت و کف تا نصف دیوار‬ ‫کاشی میباشد و اطاقها با رنگ و گچ و کف اطاق ها سیمان میباشد و کف حیاط موزائیک میباشد و‬ ‫پیراهن تیم ملی‬ ‫‪ 2/4‬میلیون ناقابل‬ ‫کمپانی تولیدکننده البســه تیــم ملی فوتبــال ایران‪،‬‬ ‫پیراهن های جدید این تیم را برای فروش در سایت خود‬ ‫قرار داده است‪ .‬از کیت تیم ملی فوتبال ایران برای جام‬ ‫جهانی‪ 2022‬طیمراسمیرونماییشدتاکمپانیمجید‬ ‫برای اولین بار در تاریخ‪ ،‬ملی پوشــان فوتبال کشورمان‬ ‫بالبــاس تولید داخــل در بزرگ ترین رویــداد فوتبال دنیا‬ ‫حضور پیدا کنند‪ .‬طبق ادعای کمپانی تولیدکننده این‬ ‫لباس ها‪،‬کیفیتپارچهو تکنولوژیبه کاررفتهدر لباس ها‪،‬‬ ‫تفاوتیبابرندهایمعتبریچوننایکیوادیداسندارد‪.‬‬ ‫بعداز رونماییرسمیاز اینلباس ها‪،‬فروشنسخه های‬ ‫هواداری ان ها نیز شروع شــده است‪ .‬گران ترین پیراهن‬ ‫تیــم ملــی کــه بــرای فــروش بــه هــواداران عرض هشــده‪،‬‬ ‫پیراهنی است که کمپانی مجید در ان از تکنولوژی‪Cool‬‬ ‫‪ Max‬اســتفاده کرده و طرح ان کامال مشــابه ورژن بازی‬ ‫است‪ .‬قیمت این پیراهن در وب سایت رسمی کمپانی‬ ‫تولیدکننده‪ 2/4،‬میلیونتومانعنوان شدهاست‪.‬‬ ‫کی روش در بازی با نیکاراگوئه دستش را رو نکرد‬ ‫انچلوتیاز شرایطرئالراضیاست‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫استوکسباعجیب ترینقراردادبهپرسپولیسپیوست‬ ‫و به واســطه اشــتباه تیم مدیریتی وقت‪ ،‬خیلی راحت از‬ ‫این تیم جدا شــد و درخواســت خســارت هم کرد‪ .‬یکی‬ ‫از جنجالی تریــن پرونده هــای مربوط بــه دوره مدیریت‬ ‫محمدحســن انصاری فرد در خصوص قــرارداد با انتونی‬ ‫اســتوکس اســت‪ .‬این مهاجم پرســپولیس‪ ،‬خیلی زود به‬ ‫پایانمسیر باباشگاهرسیدو در اتفاقیجالبپرسپولیس‬ ‫نیز نتوانست وی را متهم کند و حتی مجبور شد مبلغی‬ ‫را به وی بپردازد‪ .‬رسول پناه با اشاره به اینکه بحث عقد‬ ‫قــرارداد بــا انتونــی اســتوکس در دوره وی نبــوده این طور‬ ‫توضیحات خود را ارائه داد‪ :‬بعد از بازی با شارجه امارات‬ ‫اقای استوکس مرخصی گرفت و نیامد‪ .‬تا رسید به بحث‬ ‫کروناو کالفوتبال هاتعطیلشد‪.‬بااین حالبعدازاینکهما‬ ‫امدیم‪ ،‬بخش حقوقی ما وارد عمل شد‪ .‬طبق قراردادی‬ ‫که با وی منعقدشده بود‪ ،‬ما ابتدا باید این مشکل را در‬ ‫فدراســیون مطــرح می کردیــم و شــکایت را بــه این نهاد‬ ‫می فرستادیم‪.‬البتهاینایراداستامامابایدطبققرارداد‬ ‫عمــل می کردیــم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعد اعالم شــد که باید‬ ‫در فیفا دنبال کنیم‪ .‬من یک بار قبل تر هم گفتم که این‬ ‫قرارداد این قدر مشکل داشت که اصال روی مان نمی شد‬ ‫به فیفا ارسال کنیم؛ تاریخ ها هم حتی اشتباه خورده بود‪.‬‬ ‫این قرارداد ‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۰‬غلط داشــت و در این شــرایط ما‬ ‫تنها زرنگی که کردیم این بود که ترتیبی دادیم تا‪ ۵۰‬هزار‬ ‫دالری که باید اخرسر به استوکس می دادیم به ما نخورد‬ ‫وگرنه ان هم باید پرداخت می شد‪ .‬در ان قرارداد‪ ،‬بخش‬ ‫حقوقیاصالاعمال نظر نکردهبودو کلیاشتباهداشت‪.‬‬ ‫دربند منتهی به ملک ماشین رو نمیباشد و ملک مزبور بنشانی‪ :‬تبریز‪ -‬خیابان طالقانی کوچه یوشاری‬ ‫بن بست طلب زاده پالک ‪ 9‬واقع شده و مقدار چهارده سهم مشاع از یکصدو شصت سهم ششدانگ‬ ‫پالک مذکور با وضعیت موصوف و برابر گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک‬ ‫میلیارد و دویست و هفت میلیون و پانصد هزارریال ارزیابی و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک‬ ‫درقبال قسمتی از طلب وحق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده‬ ‫ائین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/09/06‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫واقع در تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب‬ ‫تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در‬ ‫یک جلسه برگزار خواهد شدو مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده از‬ ‫طرف خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ‬ ‫پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز‬ ‫‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی‬ ‫و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است‬ ‫برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده‬ ‫فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی) قابل استرداد نبوده‬ ‫و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد‬ ‫و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪ .‬ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک‬ ‫و انشعاب مصرف ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف و‬ ‫نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شده یا‬ ‫نشده باشد و همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه‬ ‫مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد‬ ‫قابل پرداخت می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال‬ ‫مورد مزایده بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار‬ ‫واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/21:‬رئیس اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی تبریز‪-‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3712‬سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۴۳۲۶‬فرعی از ‪ ۴۵۲‬اصلی بخش ‪ ۱۶‬ثبت اصفهان که‬ ‫طبق دفتر الکترونیک ‪ ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۸۴۹۲‬و بشماره چاپی ‪ ۰۹۸۹۱۳‬سری الف سال ‪ ۹۶‬بنام‬ ‫حسنعلی اسدالهی نجفی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه ‪ ۳‬صادره از فالورجان دارای شماره ملی‬ ‫‪ ۱۱۱۱۷۰۲۲۳۳‬صادر و تسلیم گردیده است و اکنون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫پالک فوق را نموده اند بموجب سند رهنی ‪ ۱۶۵۱۳۳‬مورخ ‪ 97/۰۲/18‬دفترخانه ‪ ۱۲‬اصفهان بنفع بانک‬ ‫صادرات در رهن می باشد و طبق نامه ‪ 0001/3300‬مورخ ‪ 1401/۰۸/17‬بانک اعالم نمود با حفظ‬ ‫حقوق رهنی صدور سند المثنی بالمانع است لذا به استناد تبصره یک صالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین‬ ‫نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک‬ ‫مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض‬ ‫خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب‬ ‫صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬موسوی ‪ -‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫‪/1408158‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3702‬شماره‪ 140160302006005483:‬برابر رای شماره ‪ 5483‬مورخ ‪ 1401/07/27‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0379‬مالکیت اقای‪/‬خانم حمیدرضا روح اللهی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1130234940‬کدملی ‪ 1130234940‬صادره فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 200‬مترمربع پالک شماره ‪ 596‬فرعی از ‪ 158‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر به موجب قرارداد واگذاری ‪ 25.04.19834‬مورخ ‪ 82/12/24‬و وکالتنامه ‪ 71209‬مورخ‬ ‫‪ 88/4/2‬دفتر ‪ 46‬و وکالت ‪ 76065‬مورخ ‪ 86/4/2‬دفتر ‪ 46‬و وکالت ‪ 52810‬مورخ ‪ 1400/4/1‬دفتر‬ ‫‪ 301‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1401/08/21‬نوبت دوم ‪ 1401/09/06‬ـ رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی ـ ‪/ 1406715‬م الف‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 21‬ابان ماه ‪ 12 / 1401‬نوامبر ‪ 17 / 2022‬ربیع الثانی ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1488‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫نیازمندغربالپروژه هایگردشگری‬ ‫سالمتهستیم‬ ‫معاون گردشگری‪ ،‬توجه ویژه به تندرستی در حوزه گردشگری سالمت را یکی از ابزارهای مهم‬ ‫در راستای اشتغال زایی عنوان کرد و گفت‪ :‬به غربال پروژه های گردشگری سالمت نیاز داریم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬علی اصغر شالبافیان در نشستی که باهدف‬ ‫بررسیمکان یابیونحوهایجادزیرساخت هایگردشگریسالمتبه منظور تشکیلکارگروهتوسعه‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه با مشارکت فعاالن گردشگری در محل معاونت گردشگری تشکیل‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تعامل دو موضوع سالمت و گردشگری با بررسی تندرستی و بیماری‪ ،‬ارتقای‬ ‫سالمت و جلوگیری از بیماری موردتوجه قرار دارد و به تفسیرهای گوناگون از سه طریق سالمت‬ ‫گردشگران‪،‬سالمتجوامعمیهمانو میزبانو نیز مسافرتباهدفسالمتو تندرستیبهیکدیگر‬ ‫مرتبط می شوند‪ .‬او افزود‪ :‬ازاین رو بسیاری از پروژه های این حوزه می توانند با تمرکز بر موضوع‬ ‫تندرســتی مســیری کوتاه و جذاب را برای جذب گردشــگران‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬رونق طرح ها و‬ ‫پروژه های مرتبط و در نهایت اشتغال زایی قابل توجه در این حوزه طی کنند‪ .‬معاون گردشگری‬ ‫کشور با اشاره به اینکه دو موضوع مستقل تندرستی و گردشگری از طریق خالقیت به یکدیگر‬ ‫پیوند می خورند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ورود جدی فعاالن گردشگری و سرمایه گذاران عالقه مند به بخش‬ ‫گردشگری سالمت می تواند راهگشای پیشرفت در این بخش باشد‪ .‬ازاین رو با اغوش باز پذیرای‬ ‫بخشخصوصیهستیم‪.‬‬ ‫گفتگو با مریم قاروبی‪ ،‬مروج و تسهیلگر کتاب‬ ‫خانواده کتاب خوان‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫مریم قاروبی متولد‪ ۱۳۶۷‬و دانش اموخته کارشناسی‬ ‫حســابداری‪ ،‬مروج و تســهیلگر کتاب کــودک و نوجوان‬ ‫اســت‪ .‬او از عالقــه درســت و تربیت یافتــه بــه کتــاب و‬ ‫کتاب خوانی و همچنین وظایف پدر و مادر در این امر‬ ‫صحبت می کند‪ .‬تنوع کتاب هایی که خوانده و معرفی‬ ‫نمــوده و نــگاه او بــه کتاب های ترجمــه را باید به دقت‬ ‫دنبال کرد‪ .‬زیست همراه با کتاب و کتاب خوانی‪ ،‬شیرینی‬ ‫معناداری به سخن هایش داده است‪ .‬خودش می گوید‪:‬‬ ‫یشــود‪ :‬داریم کتاب‬ ‫زندگــی مــا از ســه حالت خــارج نم ‬ ‫می خوانیــم‪ ،‬می خواهیــم کتاب بخوانیــم‪ ،‬می خواهیم‬ ‫کتاببخریم‪.‬باهمپاسخ هایقاروبیرامی خوانیم‪:‬‬ ‫مریم قاروبی را چقدر می شناسید؟ اگر قرار باشد‬ ‫او را در یک جمله معرفی کنید‪ ،‬ان جمله کدام‬ ‫است؟‬ ‫مادر‪ ،‬مروج و تسهیلگر کتاب کودک و نوجوان هستم‬ ‫و دارای دو فرزند یک پسر نه ساله و یک دختر پنج ساله‬ ‫هستم‪ .‬در تالشم تا یکبار دیگر همراه با فرزندانم رشد‬ ‫کنم و به صلحی درونی برسم‪ .‬اگر بخواهم در یک جمله‬ ‫خــودم را معرفــی کنم باید بگویم که زندگی مــن از این‬ ‫یشــود؛ داریم کتــاب می خوانیم‪،‬‬ ‫ســه حالــت خــارج نم ‬ ‫می خواهیمکتاببخوانیم‪،‬می خواهیمکتاببخریم‪.‬‬ ‫چه شــد که به کتاب عالقه مند شدید؟ دوران‬ ‫کودکی و نوجوانی شما چقدر با کتاب همراه بود؟‬ ‫فرزندان شما چه سهمی در کتاب خوانی و مروج‬ ‫کتاب خوانیشماداشته اند؟‬ ‫خاطــره مــن از دوران کودک ـی ام اتــاق پــر از کتــاب‬ ‫پدربزرگم هست که در کنار سالن جلسات درس و مباحثه ‬ ‫شاگردانشان بود و از سرگرمی های من در اوقات فراغت‬ ‫ایشان سرک کشیدن به این اتاق بود‪ .‬دوران نوجوانی ام‬ ‫بیشــتر به برنامه ریزی و امادگی برای کنکور گذشــت به‬ ‫همین خاطر از کتاب فاصله گرفتم‪ .‬بعد از اینکه ازدواج‬ ‫کردمهم کم وبیشمطالعاتازادیداشتم؛ولیبیشترین‬ ‫وقتم صرف خواندن دروس دانشگاهی می شد‪ .‬تا زمانی‬ ‫که فرزند اولم به دنیا امد و پسرم واسط ه اشنایی من با‬ ‫ادبیات کودک و نوجوان شد‪ .‬هر روزی که می گذشت و او‬ ‫بزرگ تر می شدعالق همنهمبه کتاب های کودکانبیشتر‬ ‫می شد حتی بیشتر از پسرم! در این سال ها سعی کردم به‬ ‫اینعالقه امتوجه کنمو در کارگاه هایمتعددیدر حوزه ‬ ‫اشنایی با ادبیات کودک و نوجوان شرکت کردم‪.‬‬ ‫فضای مجازی چه فرصت ها و تهدیدهایی برای‬ ‫معرفی و شناخت کتاب ها دارد؟ شما تجربه کار‬ ‫در این فضا را دارید؟‬ ‫حدودا ســه ســالی هســت کــه در فضای مجــازی به‬ ‫همراه پسرممشغول معرفی کتاب و ترویج کتاب خوانی‬ ‫هستیم‪.‬ایامکروناوخانه نشینیخانواده هاهمانگیزه مان‬ ‫را بیشــتر کــرد؛ چون بیشــتر خریدها غیرحضوری شــد و‬ ‫خیلی از من درخواست می شد که کتاب ها را ورق بزن و‬ ‫درباره فرم و محتوای ان ها صحبت کنم‪ .‬سعی می کردم‬ ‫کتاب های خوب و باکیفیتی که می خواندیم را به بهترین‬ ‫شکل ممکن به صورت عکس یا ویدئوی خالقی معرفی‬ ‫کنمتامخاطبانراجذب کندو البته کهخیلیهماستقبال‬ ‫می شد‪ .‬حقیقتا این فضا برای من جایی برای رشد همراه‬ ‫با لذت بسیار بوده؛ زیرا که توانستم با فعاالن فرهنگی‬ ‫در عرصه ترویج خواندن‪ ،‬نوشتن‪ ،‬تفکر و همین طور با‬ ‫افراد کتاب دوســتی اشــنا بشوم که از سر عشــق و بدون‬ ‫دریافتدستمزدیاز کتاب هامی نوشتندوتجربه هایشان‬ ‫را با دیگران به اشتراک می گذاشتند‪ .‬دوستان عزیزی پیدا‬ ‫کردم که گاهی ان قدر با ان ها احساس نزدیکی می کنم‬ ‫کــه انــگار عضوی از خانواد ه من هســتند با اینکه از نظر‬ ‫فیزیکی از هم دور هســتیم؛ ولی از نظر روحی عجیب‬ ‫به هم دل بســته و نزدیکیم‪ .‬البته ناگفته نماند که من‬ ‫در این فضا هم بارها شده که کتاب های جایزه داری را از‬ ‫نویسندگانومترجمانمعروفوناشرانمعتبر به واسطه‬ ‫تبلیغات گسترد هشــان به صورت انالین خریــداری کردم‬ ‫و اصال نپســندیده ام و در عوض کتاب ها و نویســندگان‬ ‫گمنامی را هم پیدا کردم که کارهایشان هم از نظر فرم و‬ ‫هم از نظر محتوا بسیار ارزشمند بوده اند؛ ولی هیچ وقت‬ ‫در این فضا دیده نشــده اند و به نظرم کتاب خوبی که‬ ‫دیده نشود‪ ،‬با متن منتشر نشده تفاوتچندانی ندارد‪.‬‬ ‫تسهیلگر کودک و نوجوان در حوزه کتاب خوانی‬ ‫چه کارهاییانجاممی دهد؟‬ ‫یکی از کارهای تسهیلگر کودک و نوجوان ایده پردازی‬ ‫است او با ایده و طراحی فعالیت های مرتبط با کتاب ها‬ ‫می توانــد کلــی کار انجام دهــد و کلی برنام ه مختلف را‬ ‫پیشببرد‪.‬همچنینکار دیگر یکتسهیلگر توانمندکردن‬ ‫کودکان و نوجوانان هست‪ .‬او بچه ها را سرشار از اعتماد‬ ‫می کنــد و بر اســاس ویژگی های انهــا روی مجموعه ای از‬ ‫مهارت هایشــان کار می کند و‪...‬در یک جمله تســهیلگر‬ ‫کــودک و نوجــوان در حوزه کتاب خوانی عملگــرا‪ ،‬پروژه‬ ‫محور و حمایتگر است‪.‬‬ ‫کتاب از چه سنی می تواند وارد دنیای یک فرد شود؟‬ ‫برای همه رده های سنی‪ ،‬کتاب خوب وجود دارد؟‬ ‫بهــا از همــان بدو تولد و حتــی از دوران جنینی‬ ‫کتا ‬ ‫می تواننــد وارد دنیــای هر فردی بشــوند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برای هم ه رده های سنی کتاب خوب و باکیفیت وجود‬ ‫دارد از کارت های سیاه وسفید دوران نوزادی و کتاب های‬ ‫اهنگین الالیی گرفته تا کتاب های پارچه ای و عروسکی‬ ‫و مقوایی و‪ ...‬برای خردساالن و کودکان در حال حاضر‬ ‫متناسب با هر گروه سنی کتاب های مناسب وجود دارد‪.‬‬ ‫برای انتخاب یک کتاب جهت معرفی به کودکان‬ ‫و نوجوانان به چه عواملی توجه می کنید؟‬ ‫کودکان به فراخور سنشان درک متفاوتی از کلمات و‬ ‫مفاهیم داستان ها دارند پس در مرحله اول به گروه سنی‬ ‫یهــای فردی‪،‬‬ ‫ا نهــا توجه می کنــم و بعد در مورد ویژگ ‬ ‫سابق همطالعاتی‪،‬سبکزندگی‪،‬ژانرهاو موضوعاتمورد‬ ‫عالق هشــون و دغدغه هایــی کــه هرکــدام در برهه های‬ ‫زمانی متفاوتی با ان ها در ارتباط هســتند هم ســواالتی‬ ‫می کنم‪.‬دوستدارمکتابیراکهمعرفیمی کنمبتوانندبا‬ ‫ان ارتباط برقرار کنند و دوستش داشته باشند‪.‬‬ ‫کارگاه بلندخوانی به دنبال چیست؟ درباره این‬ ‫نوعکارگاهتوضیحمی دهید؟‬ ‫در بلندخوانیکودکانلذتخواندنراتجربهمی کنند‬ ‫و با کتاب های با کیفیت اشنا می شوند و مهارت هایی از‬ ‫قبیل خوب دیدن‪ ،‬خوب شنیدن‪ ،‬تمرکز و درک مطلبشان‬ ‫یشــود‪ .‬این نوع کارگا ههــا از چند مرحله ‬ ‫هــم تقویت م ‬ ‫تشکیل می شود‪ .‬در مرحل ه پیش از بلندخوانی می توان‬ ‫بــا گفت وگــو یــا فعالیت هایــی کــودک را دربــار ه کتــاب‬ ‫کنجکاو کرد و عالق ه او را برای ادامه مسیر برانگیخت‪.‬‬ ‫یتــوان فعالیت هایی‬ ‫در هنــگام خوانــش کتاب هــم م ‬ ‫تعاملیبابچه هاداشتو پساز بلندخوانیهممی توان‬ ‫غیرمســتقیم با طراحی بازی و کاربــرگ و کارهایی امثال‬ ‫ای نهــا توجه کودک را حســابی جلب کرد تا مفاهیم در‬ ‫ذهنشتثبیتشود‪.‬‬ ‫جالب ترین خاطره شما در معرفی کتاب را برای‬ ‫مخاطبمامعرفیمی کنید؟‬ ‫چیزی که االن یادم می اید این اســت که یکبار بعد‬ ‫از خوانش کتابی کوتاه و تعاملی دربار ه یک شخصیت‬ ‫خمیری ابی رنگ با پسرم خمیر خانگی درست کردیم و‬ ‫ان شــخصیت را ساختیم‪ .‬هنگامی که در فضای مجازی‬ ‫هم کتاب و هم فعالیت بعد از بلند خوانی را به اشتراک‬ ‫گذاشتم‪ .‬ان قدر از کارمان استقبال شد که هم ناشر و هم‬ ‫تصویرگر به من پیام دادند و از این فعالیت خالق تشکر‬ ‫و قدردانی کردند و تا مدت ها بعد همچنان مخاطبانم‬ ‫با فرزندشان این شخصیت را با خمیر درست می کردند و‬ ‫برایمعکسشرامی فرستادند‪.‬‬ ‫جوایزکتاب خوانیبهنظرشماتاچهاندازهدرست‬ ‫طراحی شده اند و می توانند به کتاب خوانی افراد‬ ‫به خصوص کودکان و نوجوانان کمک کنند؟‬ ‫ببینید ایجاد انگیزه برای شناخت کتاب‪ ،‬بسترسازی و‬ ‫ایجاد اعتمادبه نفس خوب است؛ ولی انگیزه بی نهایت‬ ‫درونی هست درصورتی که این مسابقات و دادن جوایز‬ ‫عواملــی بیرونی هســتند بــه نظر من اگــر در کــودکان و‬ ‫نوجوانان این انگیزه درونی شکل گرفته باشد شاید این‬ ‫جوایــز بتواننــد این انگیزه را به یک رفتــار و یک حرکت‬ ‫تبدیل کند‪ ،‬البته که طراحی و ساختار این مسابقات باید‬ ‫بافرهنگ و هدف ما هم تناسب داشته باشد‪.‬‬ ‫مـرگ خامـوش‬ ‫اقدام مبتکرانه‬ ‫وضعیت کتاب کودک در ایران بیشــتر به نفع‬ ‫کتاب های ترجمه است یا تالیفی؟ شما کدام را‬ ‫بیشترمعرفیمی کنید؟‬ ‫فکــر می کنــم به نفــع کتاب های ترجمه اســت‪ .‬من‬ ‫بهــای داســتانی خــوب‬ ‫همیشــه توصیــه می کنــم کتا ‬ ‫و باکیفیــت هــم تالیفــی هــم ترجمــه را بخواننــد‪ .‬برای‬ ‫مطرح کردن یکســری مفاهیم دینی و اخالقی الزم برای‬ ‫زندگی کودکان حتما الزم نیست فقط کتاب های تالیفی‬ ‫خوانده بشود تا ان مفاهیم منتقل شوند؛ بلکه خیلی از‬ ‫ایــن مفاهیم عالــی از طریق کتاب های ترجمه در حوزه ‬ ‫تهــای زندگــی و حوزه فلســفه بــرای کــودکان و‪...‬‬ ‫مهار ‬ ‫هم قابل دستیابی اند‪ .‬البته تسهیلگری درست و توانایی‬ ‫گفتگویمناسببابچه هادر زمانخواندنبعضیاز این‬ ‫کتاب هانیز اهمیتخاصیدارند‪.‬‬ ‫به کودکان و نوجوانان توصیه می کنید کتاب را‬ ‫خریدکنندیاازکتابخانهعمومیبگیرند؟‬ ‫طبــق تجرب ـ ه من اگــر ان ها هم مثل ما خــور ه کتاب‬ ‫ب خریداری‬ ‫باشند مجبور می شوند عالوه بر این که کتا ‬ ‫کنند و از کتاب فروشی های محلی حمایت کنند‪ ،‬کتاب‬ ‫هم از کتابخانه های عمومی و خصوصی امانت بگیرند‬ ‫تا هزینه هایشان سر به فلک نزند‪ ،‬همین طور دست به‬ ‫تبادلکتاب بیندوستانو اشنایانبزنندو هماز بی جایی‬ ‫به کتاب های دیجیتالی و صوتی پناه بیاورند‪ .‬مهم این‬ ‫اســت که همیشه دسترسی منظم به کتاب های جدید‪،‬‬ ‫خواندن را هیجان انگیز و سرگرم کننده نگه دارد حاال هر‬ ‫کس با هر بضاعت و امکاناتی یک یا چند راه را انتخاب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دلیل کم خواندن کتاب در بین مردم و به خصوص‬ ‫نوجوانان چیســت؟ سهم نویسندگان در این‬ ‫میان چقدر است؟‬ ‫مسئولیت پرورش و تربیت فرزندان بر عهد ه والدین‬ ‫است‪ .‬ان ها هستند که باید خودشان را در زمین ه انتخاب‬ ‫کتاب باکیفیت توانمند ســازند تا بتوانند خوراک بصری‬ ‫مناســب را در اختیار فرزندانشــان قرار بدهنــد و ان ها را‬ ‫شیفت هخواندنبکنند‪.‬درصورتی کهاشناییبیشتر کودکان‬ ‫بــا کتــاب با کتاب های درســی ســال های ابتدایی اســت‬ ‫یشــود و این حس تا‬ ‫کــه ســبب بیــزاری ا نهــا از کتاب م ‬ ‫نوجوانی پیشمی رودو باعثمی شود کههمچنان کمتر‬ ‫و کمتر کتاب بخوانند‪ .‬در این راه ثابت قدم بودن‪ ،‬تکرار و‬ ‫تنوع برای حفظ عالق ه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫الگویمطالعاتیشماچیست؟چهالگوییرابرای‬ ‫کودکانونوجوانانپیشنهادمی کنید؟‬ ‫بیشترین زمان من صرف خواندن کتاب های کودک‬ ‫می شود؛ ولی در کنارش تالش می کنم رمان های نوجوان‬ ‫و بزرگســال و کتاب های روان شناســی هم بخوانم‪ .‬برای‬ ‫کــودکان و نوجوان هم پیشــنهاد می کنم یک گنجینه از‬ ‫بهــای مختلــف و متنوع بــا موضوعات متفــاوت از‬ ‫کتا ‬ ‫جملهشعر‪،‬ادبیاتکهن‪،‬ادبیاتداستانیو غیرداستانی‪،‬‬ ‫تاریــخ و جغرافیــا‪ ،‬علمی و ازمایشــگاهی‪ ،‬داســتان های‬ ‫فلسفیو‪...‬در اختیارشانقرار بدهید‪.‬‬ ‫سه نویسنده خارجی که کارهایشان را در حوزه‬ ‫کودک و نوجوان دوســت دارید با اثارشان نام‬ ‫ببرید؟‬ ‫اریک کارل با کتاب«کرمابریشمخیلی گرسنه‪،‬از فرق‬ ‫ســر تا نوک پا»‪ ،‬باب گراهام با کتاب «اتوبوســی به نام‬ ‫بهشت» و پیتر اچ رینولدز با کتاب «نقطه»‬ ‫سه نویسنده کتاب کودک و نوجوان ایرانی که‬ ‫کارهایشان را بیشتر از دیگران پسندیده اید را‬ ‫معرفیکنید؟‬ ‫اقای علی خدایی با کتاب «تو لک لکی یا دارکوب»‪،‬‬ ‫خانم پروین دولت ابادی با کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه» و‬ ‫خانم نرجس محمدی با کتاب «چه فکر خوبی»‬ ‫و سخن اخر‬ ‫زمانــی کــه جمع اوری و خواندن کتاب‪ ،‬بخشــی از‬ ‫زندگی خانوادگی تان بشود‪ ،‬مطمئن باشید که شما به‬ ‫فرزندتان این پیام را منتقل می کنید که کتاب ها‪ ،‬مهم‪،‬‬ ‫لذت بخش و سرشــار از مطالب جدیــد برای یادگیری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«سانی» از قطر جا ماند‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شــعارها و وعده های دولت برای اســتفاده ایران‬ ‫از فرصت جام جهانی در حال فروریختن دومینویی‬ ‫اســت‪ .‬در یکی از این وعده ها قرار بود کشــتی کروز‬ ‫ایرانــی بــا نام «ســانی» بــا ‪ 418‬اتاق فاصلــه کیش تا‬ ‫قطــر را در ‪ 10‬ســاعت طــی کــرده و بــا کاربــری هتــل‬ ‫دریایــی در دوره برگــزاری مســابقات جام جهانی در‬ ‫بنــادر «الرویــس» و «الحمد» پهلو بگیــرد‪ .‬اما ان طور‬ ‫کــه اعالم شــده قطــر از پذیرش این کشــتی ها امتناع‬ ‫کــرده و گفتــه بــه دلیــل فاصله زیــاد بنــادر الرویس و‬ ‫حمــد کــه به ترتیب ‪ 150‬و ‪ 20‬کیلومتر مســیر زمینی تا‬ ‫دوحه دارند‪ ،‬نمی تواند وســیله نقلیه ای برای انتقال‬ ‫مسافران در اختیار طرف ایرانی قرار دهد‪ .‬پیش ازاین‬ ‫نیز جذب گردشگران و اقامت تیم ها در کیش منتفی‬ ‫و حتــی پروازهــای کیش ‪ -‬دوحه هم از برنامه خارج‬ ‫شــده بــود‪ .‬امــا قطر بــرای افزایــش امکانــات اقامتی‬ ‫خود از ابرکروزهای لوکس در دوره جام جهانی بهره‬ ‫یبــرد که بــا لنگر انداختن در بندر دوحه‪ ،‬شــرایط‬ ‫م ‬ ‫اقامت دریایی گردشگران را فراهم می کند‪ .‬در ادامه‬ ‫نگاهی داریم به کشــتی ســانی ایرانی و دو نمونه از‬ ‫کشتی های کروزی که در قطر لنگر خواهند انداخت‪:‬‬ ‫پیـام پورفلاح | رویـداد امـروز‬ ‫مقــام کبابــی در یــک‬ ‫اقــدام مبتکرانــه درســت‬ ‫ماننــد همــه اقدامــات‬ ‫دیگــر ایشــان‪ ،‬از در‬ ‫کبابــی کــه امدنــد داخــل‬ ‫جلد ‪72‬‬ ‫و یــک نــگاه بــه مــن و‬ ‫کبابــی کردنــد و گفتنــد‪ :‬بیــن مــن دنبــال یــک‬ ‫شــخصیت فرضــی می گــردم؟! و مــن همــان‬ ‫شــاگرد کوچــک همیشــگی‪ ،‬پــس از خــوردن‬ ‫ا ب دهانــم و امادگــی نســبی بــرای برخــورد‬ ‫بــا مســائل جدیــد و همیشــه حــل نشــده بــه‬ ‫ایشــان گفتم‪ :‬چرا فرضی؟! و ایشــان گفتند‪ :‬تنها با یک شــخص فرضی می شــود‬ ‫مناظــره و گفتگویــی داشــت درحالی کــه هــر دو از شــرایط یکســانی برخــوردار‬ ‫باشــند‪ .‬تنهــا بــا یــک شــخص فرضی امکانات و ‪ ...‬می تواند یکســان و مســاوی‬ ‫باشــد‪ .‬به نوعــی می تــوان گفــت‪ :‬ان نــوع عدالــت گفتگویــی را فقــط بــا یــک‬ ‫شــخص فرضــی می تــوان برقــرار کرد! و من گفتم‪ :‬قربان شــما بــروم‪ ،‬من حاضر‬ ‫هســتم هــر کاری بکنــم حتــی اگــر الزم باشــد فرضــی بشــوم اصال قرضی بشــوم‬ ‫یــا هــر چــه کــه شــما بخواهیــد و ایشــان گفتند‪ :‬نمی شــود شــما فرضی بشــوید‪،‬‬ ‫ایــن چیــزی هســت کــه حتــی فــرض ان هــم محال اســت! و بعــد به مــن گفتند‬ ‫برخــی نویســند ه ها فقــط توانســته اند ایــن شــخصیت ها و این فضاهــا را ایجاد‬ ‫کنند و برای اشــنایی بهتر من با این خلق نویســندگان که واقعا عجیب ا ســت‬ ‫توضیحــات زیــر را دادنــد‪ .‬لطفــا بادقــت و شمرده شــمرده بخوانیــد‪ .‬در زمــان‬ ‫خوانــدن بافاصلــه ‪ 5‬متــری شــما هیچ گونــه وســایل‪ .‬شکســتنی وجــود نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬دلیلــش را مــن هــم نمی دانــم‪ .‬امــا توضیحــات کتــاب به صــورت ز یــر از‬ ‫مقام کبابی برای شــما مشــتری این ســتون نقل می شــود‪« :‬گفتگوهای فلســفی»‬ ‫درامدی امروزی به مطالعه فلســفه ا ســت که زبانی روشــن و محاوره ای دارد‪.‬‬ ‫«رابرت ِام‪ .‬مارتین» مســائل مرســوم فلســفه را با اســتفاده از قالب دیالوگ به‬ ‫شــیو ه ای نوشــته اســت که به نظر خواننده جذاب باشــد و او را درگیر کند‪ .‬در‬ ‫ایــن گفتگوهــای پرمایــه و درعین حــال لذ ت بخــش تاکید بر مســائل فلســفی ای‬ ‫اســت که حل نشــده و محل مناقشه اند‪ .‬شــخصیت های هر گفتگو به طور برابر‬ ‫درســت مانند شــخصیت فرضی موردنظر مقام کبابی از پاســخ های متفاوت به‬ ‫مســائل در باب دین‪ ،‬اخالق‪ ،‬اجتماع‪ ،‬ذهن‪ ،‬شــناخت‪ ،‬معنی و مباحث دیگر‬ ‫ِ‬ ‫دفــاع می کننــد‪ ،‬بــدون این که کســی برنده مســلم بحــث معرفی شــود‪ .‬مواضع‬ ‫فلســفی بــا نهایــت وضــوح و اقنا ع کنندگــی معرفــی می شــوند‪ ،‬به این ترتیــب‬ ‫خواننــده کــه شــاید خود شــما و شــاید هم همســایه کوچه باالیی شــما باشــد‪،‬‬ ‫می توانــد تمــام جوانــب یــک مســئله را ارزیابــی کنــد و خــود تصمیــم بگیــرد‪.‬‬ ‫درســت ماننــد تصمیــم فلســفی همــه مســتاجران بــه باالرفتن قیمــت اجار ه بها!‬ ‫گفتگوهای فلســفی ابزاری عالی اســت برای نواموزان فلســفه‪ ،‬زیرا درعین حال‬ ‫کــه زمینــه الزم بــرای مطالعه بیشــتر را فراهــم می کند مباحثه اســتداللی جدلی‬ ‫را کــه بــرای روش فلســفی ضــروری اســت بــه صورتــی بســیار زنده و شــفاف به‬ ‫تصویــر می کشــد‪ .‬کتــاب رابرت ِام‪ .‬مارتین برای تدریس به دانشــجویان بســیار‬ ‫ارزشــمند اســت‪ .‬در گفتگوهــا طیــف گســترد ه ای از بحث های فلســفی با زبانی‬ ‫روشــن و جــذاب مطــرح می شــوند‪ ،‬اشــتبا ه های فراگیــر ؛ امــا تکراری به ســرعت‬ ‫کشــف می شــوند‪ ،‬مســائل مورد کنــدوکاو قرار می گیرنــد؛ اما برای بحث بیشــتر‬ ‫گشــوده گذاشــته می شــوند‪ .‬گفتگوهــای ایــن کتــاب بــر اثــر برخــورد فکــری در‬ ‫پــی هــم می اینــد‪ ،‬بنابرایــن نشــان می دهــد بحث هــای فلســفی چگونــه روی‬ ‫می دهنــد و پیــش می رونــد‪ .‬کتــاب را کــه بخوانیــد‬ ‫متوجــه مباحــث پیچیــده و الیه هــای فلســفی موجــود‬ ‫در ایــن ســتون می شــوید‪ .‬لطفا از االن قضــاوت نکنید‬ ‫و مســئله را پیچیــده نکنیــد‪ .‬اول کتاب را بخوانید بعد‬ ‫در رد اظهارنظــر من‪ ،‬داد ســخن برانید‪.‬‬ ‫بازار انتی بیوتیککشور‬ ‫تا پایان ابان اشباع می شود‬ ‫نام شناور ‪SUNNY :‬‬ ‫تعدادطبقات‪۸:‬‬ ‫تعدادتخت‪417:‬‬ ‫ظرفیتدر سفرهایکوتاه‪ 925:‬نفر‬ ‫ظرفیتحملخودرو‪ 180:‬تا‪200‬‬ ‫ظرفیترستوران‪ 300:‬نفر‬ ‫سرعت‪ ۱۲ :‬تا ‪ ۱۶‬گره دریایی‬ ‫سالساخت‪ ۱۹۸۲:‬میالدی‬ ‫نوع کالس ‪Ro-ro/passenger ship :‬‬ ‫بندر محلاستقرار‪:‬جزیرهکیش‬ ‫طول کشتی‪170m:‬‬ ‫عرض‪۲۳m :‬‬ ‫وزن بار قابل حمل ‪ ۳۸۰۰ DWT :‬تن‬ ‫هتل های دریایی در بندر دوحه‬ ‫‪MSC WORLD EUROPA‬‬ ‫تعدادمسافر‪ 6500:‬نفر‬ ‫تعداد خدمه‪ 2100:‬نفر‬ ‫تعداد اتاق‪2600:‬‬ ‫‪MSC Poesia‬‬ ‫تعداد مسافر‪ :‬بین‪ 2550‬تا‪3605‬‬ ‫تعداد خدمه‪1027:‬‬ ‫تعداد اتاق‪1265:‬‬ ‫مخزنسوخت‪ 1100:‬تن‬ ‫مسافتبایکبارسوخت گیری‪:‬‬ ‫‪ 11000‬مایل دریایی‬ ‫حجممخزنابشیرین‪ 372:‬مترمکعب‬ ‫ظرفیتاب شیرین کن‪ 60:‬مترمکعبدر روز‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬اطمینــان داریــم با‬ ‫افزایش ظرفیت داخلی تولید انتی بیوتیک و ورود محموله پشــتیبان جدید‪ ،‬بازار این‬ ‫محصول حداکثر تا پایان ابان به نقطه اشباع خواهد رسید‪.‬‬ ‫پــدرام پــاک اییــن به ایرنا گفــت‪ :‬با توزیع نخســتین محموله وارداتــی حاوی یک‬ ‫میلیون انتی بیوتیک‪ ،‬منحنی تامین این دارو شــیب مثبت پیدا کرد‪ .‬بااین حال وزارت‬ ‫بهداشــت باهــدف اشــباع بــازار در تــدارک واردات ســه میلیــون انتی بیوتیــک دیگر از‬ ‫هند به ایران اســت‪ .‬او افزود‪ :‬برخی شــرکت های دارویی برای پاســخ به نیاز ناشــی‬ ‫از انفلوانــزای زودرس‪ ،‬ظرفیــت تولیــد انتی بیوتیــک خود را با کار ســه نوبتــه تا ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایش داده اند که مجموع حجم تولید انها به هفت میلیون واحد در ماه می رسد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت به مدیریت چالش نقدینگی صنعت دارو از طریق مصوبه‬ ‫جدیــد بانــک مرکــزی بــرای اعطای تســهیالت به شــرکت های تولیدکننــده و تصویب‬ ‫کاهش ارزش افزوده گمرکی مواد اولیه دارویی از ‪ ۹‬به یک درصد اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫مجمــوع ایــن اقدامات باهدف افزایش ظرفیت تولید دارو انجام شــده؛ اما سیاســت‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬حمایت از تولید با اولویت تامین است؛ ازاین رو هرگاه میزان تولید‬ ‫شتــر نیز بهرام‬ ‫زیــر منحنــی تقاضــا قرار گیــرد‪ ،‬راهــکار واردات را برخواهیــم گزید‪ .‬پی ‬ ‫عین اللهــی وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی اعالم کرد که عــاوه بر افزایش‬ ‫ماهانــه هفــت میلیــون انتی بیوتیــک و ‪ ۱۶‬میلیــون واحد ســرم در کشــور‪ ،‬ســه میلیون‬ ‫انتی بیوتیک و ‪ ۶۰۰‬هزار واحد سرم نیز برای رفع نیاز کنونی وارد کشور می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1556

روزنامه رویداد امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه رویداد امروز 1551

روزنامه رویداد امروز 1551

شماره : 1551
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه رویداد امروز 1548

روزنامه رویداد امروز 1548

شماره : 1548
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه رویداد امروز 1546

روزنامه رویداد امروز 1546

شماره : 1546
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه رویداد امروز 1545

روزنامه رویداد امروز 1545

شماره : 1545
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه رویداد امروز 1544

روزنامه رویداد امروز 1544

شماره : 1544
تاریخ : 1401/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!