روزنامه رویداد امروز شماره 1487 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1487

روزنامه رویداد امروز شماره 1487

روزنامه رویداد امروز شماره 1487

‫سرمقاله‬ ‫چالش های توسعه فضای سبز‬ ‫شهری در شرایط کم ابی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪01‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 19‬ابان ماه‪1401‬‬ ‫سیدمهدی رضوی‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪ 15 | 2022‬ربیع الثانی‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1487‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫امروز‬ ‫اصولقانوناساسی‬ ‫بهدلیلتفسیرهایشورای‬ ‫نگهبانبی اثر شدند‬ ‫ناترازی گاز به دلیل عدم‬ ‫سرمایه گذاریسال هایگذشتهاست‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫چهارمحال‬ ‫و بختیاری‬ ‫شماره‬ ‫چراغ سبز دولت به کارمندان‬ ‫زمان کار ادارات در شهرستان ها به ‪ ۵‬روز در هفته کاهش می یابد‬ ‫‪39‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫مدیر امور توسعهو مهندسی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران خبر داد‬ ‫ایرانبا‪ ۱۵۶‬میلیارد‬ ‫بشکهنفتدرجاچهارمین‬ ‫دارندهذخایر نفتجهان‬ ‫رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از مصوبه دولت برای کاهش زمان کار ادارات در شهرستان ها به ‪ ۵‬روز در هفته خبر داد که به گفته سخنگوی دولت‪،‬‬ ‫الیحه ان برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال خواهد شد‬ ‫سیاست ‪02‬‬ ‫تالش برای‬ ‫افزایش سهم‬ ‫تعاونی ها در‬ ‫اقتصاد استان‬ ‫تالش برای افزایش سهم‬ ‫‪39‬‬ ‫تعاونیها در اقتصاد استان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به‬ ‫اینکــه در مصوبات و قوانین موجود کشــور‬ ‫مشوق قابلتوجهی برای حمایت از بخش‬ ‫تعــاون وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای حمایت از‬ ‫تعاونیها باید مشوقهای بیشتری در نظر‬ ‫گرفتهشود‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬محمدکاظم منــزوی در‬ ‫دیدار با مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬در‬ ‫حالیکه برای تعاونیها ســهم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫در اقتصاد کشور در نظر گرفتهشده است اما‬ ‫این مهم سالهاست که محقق نشده است‬ ‫از همین رو میطلبد تا برای رونق و توسعه‬ ‫بخــش تعــاون مصوبات و قوانین بیشــتری‬ ‫وضــع کــرد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬حتــی در قانــون‬ ‫بودجه هم مشــوق شــاخصی بــرای بخش‬ ‫تعاون دیده نشده و امید میرود در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬که در حال تدوین اســت این موضوع‬ ‫بهطورجــدی در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگیامور اقتصادیاستاندار چهارمحال‬ ‫و بختیاری با بیان اینکه تکثر و افزایش کمی‬ ‫تعاونیهامشکلیاز اینبخشحلنمیکند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬باید بیــش از توجه به کمیت‬ ‫تعاونیهابهمباحث کیفیاینبخشتوجه‬ ‫شــود و مجوز فعالیــت تعاونیهایی صادر‬ ‫شود که پیشــران باشند‪ .‬منزوی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در حال حاضر عمر متوســط بســیاری‬ ‫از تعاونیهایــی کــه راهاندازی میشــود به‬ ‫بیشــتر از ‪ ۲‬ســال نمیرســد که این موضوع‬ ‫نگرانیهایــی ایجاد کرده اســت و ناامیدی‬ ‫مردم را به همراه دارد‪ .‬او تعاونیهای حوزه‬ ‫فــرش و صنایعدســتی را از مزیتهــای ایــن‬ ‫بخش در اســتان عنوان کرد و گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی است که تاکنون حمایتهای خاصی‬ ‫از ایــن تعاونیهــا انجامنشــده و برنامهای‬ ‫بــرای صــادرات محصوالت ایــن تعاونیها‬ ‫نداشتهایم‪.‬معاونهماهنگیامور اقتصادی‬ ‫اســتاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬سیاســت راهبری تعاونیهــا میتواند‬ ‫ظرفیتهای بالقوه این بخش را بالفعل کند‬ ‫که این مهم موردتوجه دولت سیزدهم قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تشکیل تعاونیهای دهیاران از‬ ‫اولویتهای بخش تعاون‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست‬ ‫بــا اشــاره بــه ظرفیــت تعاونــی دهیــاران‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در قالب ایــن طرح هفت‬ ‫دهیــار میتواننــد یــک شــرکت تعاونــی‬ ‫تشکیل دهند و تمام اقدامات عمرانی این‬ ‫روســتاها را بــه این تعاونــی واگذار کنند و‬ ‫از این طریق مردم روستا نیز میتوانند در‬ ‫منافع این تعاونیها سهیم شوند‪ .‬محسن‬ ‫مولوی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۵۱۷‬دهیاری‬ ‫در استان فعال است اما تاکنون ‪ ۱۳‬تعاونی‬ ‫در این بخش فعالشده است و میطلبد‬ ‫از ظرفیتهــای ایــن بخــش بیشازپیــش‬ ‫بهرهگیری کرد‪ .‬او راهاندازی تعاونی عمران‬ ‫شهرســتان را از دیگر اقدامــات اولویتدار‬ ‫استان در بخش تعاون عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫نخســتین تعاونــی عمــران شهرســتان در‬ ‫اســتان در شهرستان خانمیرزا تشکیلشده‬ ‫و در شهرســتانهای بروجــن و شــهرکرد‬ ‫نیز تا حدی مقدمات این کار انجامشــده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی چهارمحال و بختیــاری تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬تعاونشــهر از دیگــر برنامههــای‬ ‫وزارت تعــاون بــرای رونقبخــش تعــاون‬ ‫کشــور اســت کــه در ایــن طــرح یــک شــهر‬ ‫الگــو در بخش تعــاون انتخــاب و در این‬ ‫خصوص فرهنگســازی صــورت میگیرد و‬ ‫قراردادهای ان شهر به این تعاونی واگذار‬ ‫میشــود‪ .‬مولوی با بیــان اینکه از مجموع‬ ‫تعاونیهای فعال در استان ‪ ۲۳‬درصد در‬ ‫بخش خدمات فعال است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫از ســوی دیگــر تعاونیهــای خدماتی ‪۳۶‬‬ ‫درصــد مجمــوع تعاونیهــای غیرفعــال‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص دادهانــد‪ .‬او‬ ‫بیشــترین تعاونیهــای خدماتی اســتان را‬ ‫در بخش بهداشت و درمان و حملونقل‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۷۹‬تعاونی در‬ ‫حوزه ســالمت در اســتان فعالشده است‬ ‫کــه راهانــدازی ‪ ۲‬درمانــگاه از مهمتریــن‬ ‫فعالیتهــای این حوزه به شــمار میرود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه‬ ‫نخســتین تعاونــی مســکن کارگران کشــور‬ ‫در شهرستان بروجن این استان فعالشده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در قالــب ایــن‬ ‫تعاونــی ‪ ۴۰‬واحد مســکونی برای کارگران‬ ‫در حال احداث است‪.‬‬ ‫اسیب جدی صادرات بخش تعاون‬ ‫استان‬ ‫رئیساتاقتعاونچهارمحالو بختیاری‬ ‫نیــز در این نشســت به تاکید بــر توجه به‬ ‫بخــش صــادرات این اســتان گفــت‪ :‬انتظار‬ ‫اســت کــه مشــکل صــادرات تعاونیهــای‬ ‫استان برطرف شود‪.‬‬ ‫فرامــرز کریمــی افــزود‪ :‬کمبــود نیــرو‬ ‫در ســاختار تعــاون اســتان نیــز از دیگــر‬ ‫چالشهای موجود اســت کــه امید میرود‬ ‫با تامین نیروی انسانی این چالش برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این نشست مصوب شد که تا پایان‬ ‫سالنمایشگاهتوانمندیهایبخشتعاون‬ ‫اســتان در محل نمایشگاههای بینالمللی‬ ‫چهارمحال و بختیاری برگزار شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تزریق واکسن انفلوانزا در‬ ‫واحدهای مرغداری استان‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در فصــول ســرما احتمــال شــیوع انفلوانــزای فــوق‬ ‫حــاد پرنــدگان وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬خوشــبختانه واحدهــای‬ ‫مرغــداری اســتان در حــال تزریق واکســن انفلوانــزا بهمنظور‬ ‫پیشــگیری از این بیماری هســتند‪ .‬محمد اسدی در گفتوگو‬ ‫با ایســنا اظهار کرد‪ :‬واکســن انفلوانــزا برای چهار واحد مرغ‬ ‫مــادر گوشــتی و شــش واحــد مــرغ تخمگــذار طبــق برنامــه‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری افزود‪ :‬واکســن در حد قابلتوجــه از بیماریهایی‬ ‫همچــون انفلوانــزا پیشــگیری میکنــد کــه خوشــبختانه‬ ‫واحدهــای مرغــداری بــرای پیشــگیری از بیمــاری تزریــق‬ ‫واکســن را در دســتور کار خــود قــرار داده و ایــن موضوع در‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬اســدی با اشــاره به ورود پرندگان مهاجر‬ ‫بــه تاالبهــای اســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا همــکاری اداره کل‬ ‫محیطزیســت استان‪ ،‬ســتادهای انفلوانزا تشکیل و اقدامات‬ ‫بررســی و مراقبــت فعــال بهصــورت مــداوم از تاالبهــا در‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬به گفته او‪ ،‬تاکنون موردی از انفلوانزای‬ ‫فــوق حــاد پرنــدگان در چهارمحــال و بختیــاری مشــاهده‬ ‫نشــده اســت‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬الزم اســت بهرهبــرداران بــا مشــاهده هرگونــه‬ ‫عالئــم در وحــوش‪ ،‬طیــور بومــی و طیور صنعتی این مســئله‬ ‫را به نزدیکترین تشــکیالت شــبکه دامپزشــکی و بخشهای‬ ‫غیردولتــی یا از طریق شــماره ‪ ۱۵۱۲‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫انفلوانــزا تعــداد مراجعهکننــدگان بــه مراکــز انتقــال خون طی‬ ‫ماه گذشــته و مــاه جاری حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهشیافته اســت‪.‬‬ ‫حســین هاشــمی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫مراجعــان بــه مراکز انتقال خون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اعتقاد وجود‬ ‫دارد کــه در فصــل ســرد ســال نباید اهدای خون صــورت گیرد‪،‬‬ ‫درصورتیکــه بــاور نادرســتی قلمــداد میشــود و بحــث علمی‬ ‫در ایــن خصــوص وجود ندارد‪ .‬وی بیــان کرد‪ :‬افرادی که دچار‬ ‫انفلوانــزا شــده تــا یک هفتــه بعد از بهبــودی کامــل میتوانند‬ ‫بــرای اهــدای خــون بــه مراکز مراجعه کنند‪ .‬هاشــمی با اشــاره‬ ‫بــه افزایــش مصرف خــون در چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه اهدای خون امری خداپســندانه اســت‬ ‫و مــردم همــواره در کنــار انتقال خون بودهانــد‪ ،‬نباید در هیچ‬ ‫شــرایطی بیمــاران را فرامــوش کننــد‪ ،‬زیرا بیمــاران نیازمند خون‬ ‫اهدایی هستند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون چهارمحــال و بختیاری خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ذخایــر خونــی اســتان حــدود ‪ ۵.۵‬روز‬ ‫بوده که الزم اســت مردم نوعدوســت اســتان همچون گذشــته‬ ‫بــه مراکــز انتقــال خــون مراجعــه کنند‪ ،‬البتــه تیمهای ســیار در‬ ‫مناطق دور دســت حضور پیدا میکنند اما با توجه به کاهش‬ ‫مراجعهکننــدگان بــه مراکز انتقال خون در شــهرهای شــهرکرد‪،‬‬ ‫بروجن و فارسان و بهمنظور سهولت در دسترسی‪ ،‬درخواست‬ ‫میشــود افــراد بــه ایــن مراکــز مراجعه تــا اهدای خــون انجام‬ ‫شود‪ ،‬زیرا رساندن خون توسط تیم سیار به دلیل بعد مسافت‬ ‫زمانبر است‪.‬‬ ‫که این شهردار در مقایسه با شهردارهای گذشته خوش بدرخشد‪.‬‬ ‫نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬میتوان با نگاه‬ ‫به فعالیت شهردارهای سابق درس عبرتها و تجربیاتی را کسب‬ ‫کرد و خوب اســت که در شــهرداری اتاقی با عکسها و خدمات‬ ‫شهردارهای سابق تزئین شود تا هم سابقه و همدرس عبرتی برای‬ ‫ایندگانباشد‪.‬‬ ‫نکونام بابیان اینکه مردم در زمان انتخاب برای شــما اعضای‬ ‫شورا درد دلها کردهاند و از شما انتظاراتی دارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫شهر ازجمله شهرهایی است که باید در ان کار انجام شود و باید‬ ‫مراقب بود در چالشهایی گرفتار نشوید که راه برونرفت نداشته‬ ‫باشد که برجهای دوقلو شهرکرد یکی از این چالشها است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬دغدغه شــورا و شــهردار باید جلب رضایت مردم و باز‬ ‫کردن گرهها باشــد و با همافزایی در این راســتا تالش کنند‪ ،‬سعی‬ ‫کنید همه شهر از امکانات شهری بهرهمند شوند‪ ،‬برخی نقاط شهر‬ ‫در این مورد گلهمند هستند که باید برای ایجاد عدالت تالش کنید‪.‬‬ ‫امامجمعــه شــهرکرد ادامــه داد‪ :‬شــهرکرد در تراز یک مرکز اســتان‬ ‫نیست و خیلی ضعف ازنظر مبلمان شهری‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬خیابانها‪،‬‬ ‫خدمات شــهری و ‪ ...‬دارد که باید این مشــکالت نه بهعنوان یک‬ ‫شــهر بلکه باید بهعنوان مرکز یک اســتان برطرف کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خیلی از نیازهای شــهری مردم از طریق اســتانهای اطراف تامین‬ ‫میشــود و مردم شــهرکرد را در تراز حل مشکالت خود نمیدانند‬ ‫که البته این تنها مشــکل شــهرداری نیست بلکه همه ادارات باید‬ ‫در ایــن حــوزه کمک کنند‪ .‬نکونام بابیان اینکه کارهای فرهنگی را‬ ‫یک سرمایهگذاری بدانید‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ مناسبی در پارکها ایجاد‬ ‫کنید‪ ،‬جلوهها و نامگذاری شهرها را اسالمی کنید‪ ،‬تقویت مساجد‬ ‫و حمایت از تالشگران فرهنگی را که در راستای گسترش و پرورش‬ ‫فرهنگ اسالمی فعالیت میکنند در دستور کار خود قرار دهید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم برخی از نقاط شهر این گالیه رادارند که‬ ‫مسئوالن به انها توجه نمیکنند و پای درد دل انها نمینشینند‬ ‫که انتظار بزرگی نیست و باید به این انتظارات پاسخ دهید‪.‬‬ ‫مــردم و بهرهبــرداران از طریــق ســامانه ‪ ۱۳۱‬از وقــوع تغییــر‬ ‫کاربریهــای غیرمجــاز و تخریــب اراضــی کشــاورزی توســط‬ ‫افراد ســودجو جلوگیری میکنیم‪ .‬احسان محمدی کارشناس‬ ‫حقوقــی اداره امــور اراضــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی هــم‬ ‫شهرستان سامان اظهار کرد‪ :‬با هماهنگی دادستان شهرستان‬ ‫ســامان و با همکاری عوامل نیروی انتظامی و همکاران امور‬ ‫اراضی شهرســتان بهمنظــور صیانت از اراضی کشــاورزی و در‬ ‫راســتای اجرای تبصره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربری اراضی‬ ‫زراعی و باغی ‪ ۶‬مورد قلعوقمع و تخریب ساختوسازهای‬ ‫غیرمجــاز در اراضــی کشــاورزی هــوره و یاســه چاه اجرا شــد‪.‬‬ ‫همچنین علی نصیری مسئول یگان حفاظت اداره امور اراضی‬ ‫جهاد کشاورزی شهرستان سامان در پایان تاکید کرد‪ :‬بیشک‬ ‫مشــارکت و نظارت عمومی مردم شــریف ســامان‪ ،‬بهترین و‬ ‫موثرترین راه برای حفاظت از سرمایههای ملی و جلوگیری از‬ ‫به مخاطره انداختن امنیت غذایی جامعه است‪ .‬او گفت‪ :‬از‬ ‫مردم سامان درخواست میکنیم در شناسایی و تغییر کاربری‬ ‫غیرمجاز اراضی باغی در ســطح شهرســتان‪ ،‬جهاد کشــاورزی‬ ‫شهرستان سامان را یاری نمایند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۵‬خردشده و بهصورت ‪ ۶‬دانگ درامده است‪ ،‬نیز‬ ‫صدور سند مالکیت اغازشده است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬بر اساس‬ ‫تفاهمنامه بین سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی و سازمان‬ ‫ثبتاســناد و امــالک و شــرکتهای طــرف قــرارداد‪ ،‬صــدور‬ ‫ســند زمینهای کشــاورزی با هر مســاحتی در ســطح اســتان‬ ‫امکانپذیر شــده است‪ .‬سلیمان از کشاورزان استان خواست‬ ‫تا نسبت به دریافت سند تکبرگی و کاداستر مشارکت بیشتر‬ ‫داشــته باشــند و تــا زمانــی که شــرکتهای مشخصشــده در‬ ‫شهرســتان حضور دارند نســبت به ارائه مدارک و مســتندات‬ ‫اقدام کنند‪ .‬مدیرکل سازمان ثبتاسناد و امالک چهارمحال و‬ ‫بختیاری افزود‪ :‬بر اساس رایزنی انجامشده تهیه نقشه اراضی‬ ‫کشــاورزی از سال جاری به ســازمان ثبتاسناد و امالک داده‬ ‫شــد کــه کارشناســان ایــن اداره نســبت به تهیه نقشــه اراضی‬ ‫کشاورزی اقدام کنند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬در راستای اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۴۷‬نیــز کشــاورزانی کــه ســند دفترچهای داشــتند نیز بدون‬ ‫پرداخت هزینه‪ ،‬نقشــه اراضی انها بهصورت رایگان تهیه و‬ ‫ســند تکبرگ صادر میشود‪ .‬ســلیمان افزود‪ :‬هماکنون برای‬ ‫‪ ۹۸‬درصد اراضی ملی اســتان ســند تکبرگ تهیهشــده و ‪۹۲‬‬ ‫درصد اراضی ملی تثبیت مالکیت شده است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی مراجعان‬ ‫به مراکز انتقال خون‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره به‬ ‫شــیوع انفلوانــزا در اســتان و کاهش مراجعان بــه مراکز انتقال‬ ‫خــون‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل اغــاز فصــل ســرما و شــدت‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫امکاناتشهرکرد‬ ‫در حد یک مرکز استان نیست‬ ‫امامجمعــه شــهرکرد گفــت‪ :‬شــهرکرد در تراز یک مرکز اســتان‬ ‫نیست و خیلی ضعف ازنظر مبلمان شهری‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬خیابانها‪،‬‬ ‫خدمــات شــهری و ‪ ...‬دارد کــه بایــد این مشــکالت را نه بهعنوان‬ ‫مشکالت یک شهر بلکه بهعنوان مرکز یک استان برطرف کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬شــهردار و اعضــای شــورای اســالمی شــهر‬ ‫شهرکرد صبح امروز با نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری و‬ ‫امامجمعه شهرکرد دیدار کردند‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمســلمین محمدعلــی نکونــام در ایــن دیدار‬ ‫بابیان اینکه شــهرکرد بهشدت نیازمند کار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫کشف و ضبط بیش از دو هزار‬ ‫کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و‬ ‫بختیاری‬ ‫سرهنگ سلیمان ریاحی‪ ،‬رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت‪ :‬از ابتدای امســال بیش‬ ‫از دو هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم مواد مخدر در این اســتان کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بــا انجــام یک هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬عملیــات پلیســی‪ ،‬دو هزار نفر متخلــف در زمینه جرائم‬ ‫مــواد مخدر شناســایی و دســتگیر شــدند‪ .‬ریاحــی از افزایش‬ ‫‪ ۲۷‬درصــدی توقیــف خودروهای متخلف حمل مواد مخدر‬ ‫در این مدت در اســتان خبر داد و ادامه داد‪ :‬امســال انهدام‬ ‫باندهای مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ‪۸۸‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫قلعوقمع ‪ ۶‬مورد بنای غیرمجاز در‬ ‫اراضی کشاورزی سامان‬ ‫سرپرســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســامان‬ ‫گفــت‪ :‬تعداد ‪ ۶‬مورد بنا و مســتحدثات غیرمجــاز در اراضی‬ ‫کشــاورزی در این شهرســتان قلعوقمع شد و اراضی باغی به‬ ‫چرخه تولید بازگشت‪.‬‬ ‫اعظم شــیخ ســامانی با اشاره به ازادســازی ‪ ۵۲۰‬مترمربع‬ ‫مســاحت از اراضی کشــاورزی شهرستان سامان گفت‪ :‬گشت‬ ‫حفاظت از کاربری اراضی کشــاورزی بهطور مســتمر در حال‬ ‫رصد هرگونه فعالیت غیرمجاز در اراضی کشــاورزی اســت و‬ ‫همچنیــن بــا مســاعدت و همــکاری و اطالعرســانی بهموقع‬ ‫اغاز صدور سند تکبرگی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫هکتار اراضی کشاورزی استان‬ ‫مدیرکل ثبتاسناد و امالک چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫صدور سند تکبرگی برای ‪ ۱۵‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫اســتان بهمنظــور تعیین تکلیــف اراضی کشــاورزی اغازشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیاصغر سلیمان در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬هماکنون در‬ ‫استان چهار شرکت مستقر و در حال تهیه پرونده صدور سند‬ ‫کاداســتر اراضی کشــاورزی و تطبیق و مستندسازی این اسناد‬ ‫هستند‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای صدور زمینهای کشاورزی که قبل از‬ ‫‪ 4500‬میلیارد ریال برای توسعه سامان‬ ‫تصویبشد‬ ‫فرماندار سامان گفت‪ :‬در سال جاری ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای توسعه این شهرستان تصویبشده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدتقی گنجعلی شــامگاه در شــورای‬ ‫اداری شهرســتان ســامان بیــان کــرد‪ :‬از ایــن مبلــغ ‪ ۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریال مختص اعتبارات مصوب ســفر رئیسجمهور به‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال از محــل تملــک‬ ‫داراییهای سرمایهای است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به لزوم تبیین عملکرد یکســال اخیر دولت‬ ‫ســیزدهم در شهرســتان ســامان افــزود‪ :‬در ایــن مــدت در‬ ‫بخشهای عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاســی و اجتماعی اقدامات‬ ‫قابلتوجهی انجامشده است‪.‬‬ ‫گنجعلی تســریع در روند توســعه و پیشــرفت شهرستان‬ ‫ســامان را ضــروری اعــالم و تصریــح کرد‪ :‬ســرعت بخشــی به‬ ‫روند تکمیل و ارتقای طرحهای گردشــگری‪ ،‬جهاد کشــاورزی‬ ‫و زیرساخت از مهمترین دغدغههای مسئوالن این شهرستان‬ ‫بــه شــمار مــیرود‪ .‬او بــا اشــاره بــه اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫احداث فرهنگســرای ســامان از ‪ ۱۲‬ســال گذشــته و پیشرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۴۰‬درصــدی ایــن طــرح یاداور شــد‪ :‬بــرای تکمیل و‬ ‫بهرهبرداری فرهنگسرای سامان ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال درخواست‬ ‫و در اعتبــارات مصــوب ســفر رئیسجمهــور بــه چهارمحال و‬ ‫بختیاری پیشبینیشــده است‪ .‬مدیرکل سیاسی‪ ،‬انتخابات و‬ ‫تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه به اقدامات مطلوب دولت ســیزدهم در یک ســال‬ ‫اخیر قرارگاه تبیینی عملکرد دولت در اســتان راهاندازی شــد‪.‬‬ ‫حسین کاووسی تاکید کرد‪ :‬به همین منظور اقدامات دولت‬ ‫ســیزدهم در چهارمحال و بختیاری و شهرســتانهای ‪ ۱۰‬گانه‬ ‫استان بهخصوص در حوزههای اقتصادی‪ ،‬عمرانی و فرهنگی‬ ‫باهــدف روشــنگری و ایجــاد روحیــه امیدافرینــی بیــن مــردم‬ ‫جامعه اطالعرســانی میشود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬در این راستا‬ ‫برشهــای شهرســتانی از ســوی فرمانداران شهرســتانهای ‪۱۰‬‬ ‫گانه چهارمحال و بختیاری اماده و مشکالت موجود دریافت‬ ‫شده است تا برای رفع انها یا علت و چرایی رفع نشدن این‬ ‫مشکالت اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس سازمان امور اداری و استخدامی اعالم کرد که طبق الیحه ای که در حال تنظیم‬ ‫است‪ ،‬ساعت کاری در سراسر کشور تغییر می کند‪.‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی رسانه انقالب‪ ،‬چالشها و‬ ‫امیدها‬ ‫پیام احمدی؛ سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‪ :‬نشست‬ ‫تخصصی«رسانهانقالب‪،‬چالشهاوامیدها»بههمتشورایاطالعرسانی‬ ‫و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری برگزار شد‪.‬‬ ‫قانون معیار شهرداری‬ ‫برای خدمت به مردم است‬ ‫شــهردار شــهرکرد گفــت‪:‬‬ ‫بزنیــم‪ .‬شــهردار شــهرکرد بیان‬ ‫قانــون شــهرداریها ممکــن‬ ‫کرد‪ :‬شــهرکرد پتانســیل بالقوه‬ ‫اســت خالهایی داشــته باشد‬ ‫خوبــی داد و مانند یک زمین‬ ‫و متناسب با نیاز شهرها نباشد‬ ‫بکر اســت که کار کردن در ان‬ ‫اما معیار ما برای عمل‪ ،‬قانون‬ ‫ســخت امــا محصــول ان یــک‬ ‫محمدحسین‬ ‫است‪.‬‬ ‫محصول حاصلخیزی است که‬ ‫واحدیان‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن‪،‬‬ ‫شــیرینی ان برای عمــوم مردم‬ ‫محمدحســین واحدیــان در دیدار بــا مدیرکل اســت بنابرایــن انجــام کار باید بــا دقت نظر‪،‬‬ ‫دادگســتری استان با اشاره به قوانین شهرداری رعایت اصول و منافع شهر انجام شود که عزم‬ ‫اظهار داشت‪:‬باتوجهبهاینکهقوانینشهرداری راســخ و جدیــت در کار را میطلبــد‪ .‬واحدیان‬ ‫چندین سال پیش تدوین و بهروزرسانی نشده خاطرنشان کرد‪ :‬برای ایجاد اتفاقات خوب در‬ ‫اســت‪ ،‬ممکن اســت خالهایی داشــته باشد و شهر نیاز به همراهی و همافزایی دستگاهها و‬ ‫متناسب با نیاز شهرها نباشد اما معیار ما برای مشارکت شهروندان در اجرای پروژهها که منجر‬ ‫عمــل قانون اســت‪ .‬او با بیان اینکه شــهرداری به تســهیلگری میشــود را نیاز داریم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫وظایــف بیشــماری دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬پروژههــای قصد داریم در کنار انجام پروژهها‪ ،‬اعتمادسازی‬ ‫شــهری در راســتای توســعه و ابادانــی شــهری بین مردم و مدیریت شهری را داشته باشیم تا‬ ‫بایــد انجــام و اتفاقــات خوبی را در شــهر رقم اهنگ توسعه و رشد در شهرکرد افزایش یابد‪.‬‬ ‫تعطیالتهفتگی‬ ‫قرارگاه تبیینی عملکرد دولت در استان‬ ‫راهاندازی شد‬ ‫سیاســی‪،‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫قرارگاه تبیینی عملکرد دولت‬ ‫انتخابــات و تقســیمات‬ ‫در اســتان راهانــدازی شــد‪.‬‬ ‫کشوری استانداری چهارمحال‬ ‫مدیرکل سیاســی‪ ،‬انتخابات و‬ ‫و بختیــاری گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫تقسیمات کشوری استانداری‬ ‫بــه اقدامات مطلــوب دولت‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‬ ‫حسین کاووسی‬ ‫ســیزدهم در یــک ســال اخیــر‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬به همیــن منظور‬ ‫قرارگاه تبیینی عملکرد دولت‬ ‫اقدامــات دولت ســیزدهم در‬ ‫در استان راهاندازی شد‪.‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و شهرستانهای ‪ ۱۰‬گانه‬ ‫حسین کاووسی در شورای اداری شهرستان اســتان بهخصــوص در حوزههــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫سامان با تاکید بر اینکه جهاد تبیین مورد تاکید عمرانــی و فرهنگــی باهــدف روشــنگری و‬ ‫رهبری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اقدامات ایجــاد روحیــه اُمیدافرینی بین مــردم جامعه‬ ‫مطلــوب دولــت ســیزدهم در یــک ســال اخیر اطالعرسانی میشود‪.‬‬ ‫پنجـشـنـــبه‬ ‫و جـــمـــعه‬ ‫‪ 15‬هزار معلممشمول‬ ‫طرحرتبهبندیمیشوند‬ ‫طــرح رتبهبنــدی میشــوند و دانشــجویان‬ ‫متعهدیــن خدمــت نیــز کــه بــرای ورود بــه‬ ‫ســامانه با مشــکل روبرو بودنــد در فاز بعدی‬ ‫تمــام حقــوق و مزایــا به انها تعلــق میگیرد‪.‬‬ ‫علیمردانی بیان کرد‪ :‬مراحل رتبهبندی معلمان‬ ‫در اســتان انجامشــده و در مرحلــه ارزیابــی‬ ‫پایانی اســت که ارزیابی بهصورت سراســری و‬ ‫بهصــورت رندوم توســط مســئوالنی از سراســر‬ ‫کشور انجام میشود‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬در جریان‬ ‫نقل و انتقاالت‪ ،‬معلمان تا پیش از شهریورماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در هر اســتانی بودهاند توســط اداره کل‬ ‫همان استان رتبهبندی میشوند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫تالش همهجانبه برای رتبهبندی همه معلمان‬ ‫در اولیــن فرصــت افــزود‪ :‬رتبهبنــدی دارای ‪۶‬‬ ‫مرحله است که هرکدام در تعیین رتبه معلمان‬ ‫مهم است و باید در کنار سرعت بخشی به کار‬ ‫دقت الزم نیز مدنظر باشد‪.‬‬ ‫چهارمحالوبختیاریگزینهمناسبی‬ ‫برای اجرای طرح اردوبام است‬ ‫رئیس فدراســیون ورزشهای دانشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬چهارمحال و بختیاری پایگاه و گزینه‬ ‫مناســبی برای اجرای طــرح اردوبام تیمهای‬ ‫ورزشی ملی به شمار میرود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هادی بشــیریان در ائین‬ ‫انتخاب رئیس هیئت ورزشهای دانشگاهی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد‪ :‬حضــور‬ ‫تیمهــای ملــی ورزشــی بهویــژه تیمهــای‬ ‫ورزشــی دانشــجویان کشــور در ایــن اســتان‬ ‫میتوانــد به افزایش اســتقامت ورزشــکاران‬ ‫در دوران مســابقات و رقابتهــا کمــک‬ ‫کند‪ .‬او افزود‪ :‬ارتفاع از ســطح دریا‪ ،‬شرایط‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستان چهارمحالوبختیاری‬ ‫| مهدی فتاحی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫اب و هوایــی و موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری ایــن اســتان را بــه‬ ‫گزینــهای مطلــوب بــرای تبدیل بــه پایگاه و‬ ‫اردوبــام ایــران باهدف برگــزاری تمرینهای‬ ‫تیمهای ورزشی تبدیل کرده است‪ .‬بشیریان‬ ‫برنامهریــزی بــرای تحقــق طــرح اردوبــام‬ ‫ورزشــی در چهارمحال و بختیاری را ضروری‬ ‫اعــالم و تصریــح کــرد‪ :‬در این راســتا باید یا‬ ‫همــکاری اداره کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫نســبت بــه رفــع مشــکالت موجــود اقــدام‬ ‫و زمینــه توســعه ورزشهــای دانشــگاهی را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫بیمارستان ها‬ ‫اهداف‬ ‫شماره‪ 38‬صفحهرویداد چهارمحالوبختیاری‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی چهارمحال و بختیاری‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫انفلوانزا در‬ ‫واحدهای‬ ‫مرغداری استان‬ ‫غیر از مجموعه هایی‬ ‫که خدمات مستمر ارائه‬ ‫می دهندمانند‬ ‫اماکنبهزیستی‬ ‫بانک ها‬ ‫تحکیمخانواده‬ ‫افزایش بهره وری‬ ‫اقتصادی‬ ‫افزایش تعامل مرکز‬ ‫و شهرستان ها‬ ‫اماکن ورزشی‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫کی روش مدل جدید‬ ‫ارام و سازش گر‬ ‫متفاوت نســبت بــه دوره اول حضورش در‬ ‫فوتبــال ایران به تهران بازگشــته اســت‪ .‬به‬ ‫گــزارش فوتبــال ‪ ،360‬کارلــوس کــی روش‬ ‫حــدود یــک دهــه قبل بــود کــه کارش را در‬ ‫فوتبــال ایران اغاز کرد و توانســت عملکرد‬ ‫صعــود متوالــی بــه جــام جهانــی ‪ 2014‬و‬ ‫‪ 2018‬و تغییــر نســل در تیــم ملــی ازجملــه‬ ‫صبحانه‬ ‫مفصل‬ ‫دســتاوردهای ســرمربی پرتغالی در فوتبال‬ ‫ملی ایران بود اما نقطه منفی کی روش‪ ،‬رفتار او در قبال مدیران فدراسیون فوتبال و حتی سرمربیان‬ ‫لیگ برتری بود که به شدت او را زیر تیغ انتقادات می برد‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫چالش هایتوسعهفضایسبز شهری‬ ‫در شرایط کم ابی‬ ‫سیدمهدی رضوی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شــهرهای امروزی بدون فضای ســبز دیگر قابل تصور‬ ‫نیست و زندگی شهرنشینی بدون وجود فضای سبز معنا‬ ‫و مفهومی ندارد‪.‬‬ ‫توســعه شــهرها همــراه بــا افزایــش جمعیــت‪،‬‬ ‫مشــکالت زیس ـت محیطی بــه همــراه داشــته کــه‬ ‫وجــود فضــای ســبز و گســترش ان را بــرای همیشــه‬ ‫اجتناب ناپذیر کرده اســت‪.‬‬ ‫مهمتر یــن اثــرات فضــای ســبز در شــهرها را می توان‬ ‫در کاهــش الودگی هــوا‪ ،‬کاهش الودگی صوتی‪ ،‬تعدیل‬ ‫دما‪ ،‬افزایش رطوبت نســبی‪ ،‬تلطیف هوا و جذب گرد‬ ‫و غبار دانســت‪.‬‬ ‫امــا در ایــن ســال ها که کشــور ما با مشــکل کم ابی‪،‬‬ ‫خشکســالی و تغییــر اقلیــم دســت بــه گریبــان اســت و‬ ‫زندگــی شهرنشــینی را بــا مخاطــره روبرو کرده؛ توســعه‬ ‫و حفــظ فضای ســبز شــهرها کار بســیار دشــواری شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه به کاهــش نزوالت جــوی در دو دهه‬ ‫اخیــر ‪ ،‬ســطح اب هــای زیرزمینــی کــه منبع اصلــی تامین‬ ‫اب فضــای ســبز شــهرها اســت‪ ،‬بــه میــزان زیــادی افت‬ ‫کــرده و ادامــه ایــن رونــد تامیــن اب خام بــرای فضای‬ ‫ســبز شــهری را مشکل کرده است‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر برداشــت زیــاد از چا ه هــای ســطح‬ ‫شــهر خطــر نشســت زمیــن را به شــدت افزایش داده و‬ ‫از طرفــی منابــع موجــود را بــا خطر شــور شــدن مواجه‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫بنابرایــن بســیاری از مدیــران شــهری و برنامه ریزان‬ ‫ان بــه فکــر راه حل هــای دیگــری برای حفظ و توســعه‬ ‫فضاهای ســبز باید باشــند‪.‬‬ ‫یکــی از راهکارهایــی کــه شــاید بــرای جلوگیــری از‬ ‫هــدر رفــت اب می توان در نظــر گرفت اســتفاده بهینه‬ ‫از منابــع اب‪ ،‬اســتفاده از اب هــای نامتعــارف جهــت‬ ‫تامیــن اب و بهره وری در مصرف اب ا ســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اســتراتژ ی ها و راهبردهــای مقابلــه با‬ ‫شــرایط خشکســالی در فضای ســبز شــهرها اســتفاده از‬ ‫گیاهــان مقــاوم به خشکســالی و با نیاز ابی کم اســت‪.‬‬ ‫از دیگر سیاســت‪‎‬ها می توان به اصالح سیســتم های‬ ‫ابیــاری در زمینــه تامیــن‪ ،‬انتقــال‪ ،‬توزیــع و مصــرف‬ ‫ابیــاری اشــاره کــرد همچنیــن راهکارهایــی در زمینــه‬ ‫بهبــود خــاک جهــت ابیاری بهینه ذکــر کرد و در نهایت‬ ‫می تــوان بــه یــک جمع بنــدی کلــی در زمینــه بهــر ه وری‬ ‫در مصرف اب جهت اســتفاده در فضای ســبز رســید‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی اســتفاده از اب هــای نامتعــارف‬ ‫جهــت ابیــاری فضــای ســبز راه حــل مناســب تری بــه‬ ‫نظــر می رســد‪ .‬کیفیــت نامناســب پســاب خرو جــی‬ ‫تصفیه خانه هــای فاضــاب شــهری هزینه هــای‬ ‫گندزدایــی و تصفیــه تکمیلــی پســاب را بــا اســتاندارد‬ ‫اســتفاده در فضای ســبز بســیار باال برده است‪.‬‬ ‫امــا می تــوان با ســرمایه گذاری معقول در این زمینه‬ ‫همــراه بــا ســایر راهبردهــای بلندمــدت فضــای ســبز‬ ‫شــهرها را از مشــکل بی ابی و خشکســالی نجات داد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان برنامــه ریــزان شــهری‪ ،‬مســئوالن و‬ ‫شــهروندان باید در کنار برنامه های توسعه شهر تدابیری‬ ‫بــرای حفــظ منابــع ابــی شــهر بیندیشــند تــا شــهرها را از‬ ‫چالش هایی که با ان روبرو هســتند دور کنند‪.‬‬ ‫« اگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای»‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد‪ ،‬مناقصه عمومی" خرید لوله چدن داکتیل تایتون و اتصاالت چدن‬ ‫" را به شرح ذیل برگزار نمایند‪ .‬لذا پیمانکارانی که مایلند در این مناقصه شرکت نمایند میتوانند از تاریخ ‪ ۱40۱/08/۱9‬لغایت‬ ‫‪ ۱40۱/08/۲3‬جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند‪ .‬ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت‬ ‫شرکت اب و فاضالب خراسان جنوبی و پایگاه اطالعرسانی ملی مناقصات مراجعه یا با شماره تلفنهای ‪ 056 -3۲۲۱475۲-8‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫لوله چدن داکتیل تایتون‬ ‫سایز‪400‬‬ ‫کالس ‪30C‬‬ ‫مندرج‬ ‫در اسناد‬ ‫‪ 5004‬متر‬ ‫لوله چدن داکتیل تایتون‬ ‫سایز ‪300‬‬ ‫کالس ‪40C‬‬ ‫مندرج‬ ‫در اسناد‬ ‫‪ 2002‬متر‬ ‫لوله چدن داکتیل تایتون‬ ‫سایز ‪250‬‬ ‫کالس ‪40C‬‬ ‫‪ 906‬متر‬ ‫لوله چدن داکتیل تایتون‬ ‫سایز ‪200‬‬ ‫مندرج‬ ‫در اسناد‬ ‫کالس ‪40C‬‬ ‫مندرج‬ ‫در اسناد‬ ‫دو ماه‬ ‫‪198,132,000,000‬‬ ‫خرید اتصاالت و‬ ‫متعلقات به شرح جدول‬ ‫پیوست‬ ‫مندرج در اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫در اسناد‬ ‫‪ 23‬عدد‬ ‫‪9,906,600,000‬‬ ‫نام کاال‬ ‫مشخصات فنی‬ ‫استاندارد‬ ‫تعداد‪/‬‬ ‫مقدار‬ ‫مدت‬ ‫تحویل‬ ‫مبلغ‬ ‫براورد‬ ‫(ریال)‬ ‫تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫بازرسی سطح یک‬ ‫سعید باقری‪-‬شهردار حبیب اباد‬ ‫م الف‪1408195 :‬‬ ‫کباب کتاب‬ ‫‪08‬‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫عمرانی(اسناد)‬ ‫شهرداری حبیب اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 423‬مورخ ‪1401/03/23‬‬ ‫شورای اسالمی شهر نسبت به فروش تعداد ‪ ۱۲‬قطعه پالک مسکونی از طریق اگهی مزایده عمومی به‬ ‫اشــخاص واجد شرایط اقدام نماید ‪.‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت خرید اسناد مربوطه تا‬ ‫تاریخ ‪ ۱40۱/09/05‬به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند ‪،‬در ضمن زمان تحویل اسناد مزایده تاریخ‬ ‫‪ ۱40۱/09/06‬می باشد و زمان بازگشایی پاکتها و اعالم برنده مورخه ‪ ۱40۱/09/07‬می باشد‪.‬‬ ‫ماندگاری حقیقت‬ ‫با بیان هنری‬ ‫تاریخ‪1401/08/18‬‬ ‫شماره ‪1401-65‬‬ ‫محل‬ ‫تحویل‬ ‫کاال‬ ‫بنابه تشخیص مناقصه گزار انبار‬ ‫شهرستان های طبس یا بیرجند‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪08‬‬ ‫گفتگو باعلیمهر‪،‬نویسنده کودکو نوجوان‬ ‫سطح‬ ‫بازرسی‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی س ـی ان جی کشــور گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت‬ ‫یتــوان با جایگزینــی این فــراورده نفتی با بنزیــن‪ ،‬مانع‬ ‫س ـی ان جی کشــور خالــی اســت‪ ،‬م ‬ ‫واردات بنزین شد‪.‬‬ ‫محســن جوهری در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشاره به ظرفیت های ایران در حوزه سی ان جی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬می توانیم ادعا کنیم که اکنون دانش ساخت تجهیزات سی ان جی به طور ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫در اختیار کشــور اســت و شــرکت های ایرانی به راحتی در این حوزه فعال هســتند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت عرضه س ـی ان جی بالاســتفاده مانده اســت و از شــرکت های تولیدی‬ ‫یشــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به جز کال نشــهرها نیازی به احداث‬ ‫و خدماتی ان طور که باید اســتفاده نم ‬ ‫جایگاه جدید نیست‪ ،‬در شهرستان ها جایگاه ها حداقل ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت خالی دارند و حتی‬ ‫در برخی از شهرستان ها این عدد بیش از ‪ ۵۰‬درصد است تا جایی که جایگاه داری در بسیاری از‬ ‫شهرستان ها صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬چراکه میزان عرض ه سوخت سی ان جی که دارند هزینه های‬ ‫ان ها را پوشش نمی دهد‪ .‬رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور با اشاره به ظرفیت موجود در‬ ‫کشور برای تبدیل خودروها به گازسوز‪ ،‬گفت‪ :‬برای این مسئله نیز ظرفیت های خوبی در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬کارگاه تبدیل در کشــور وجود دارد که خیلی از ان ها به ســمت تبدیل‬ ‫خودروها با استفاده از کیت نوع ‪ ۳‬و ‪ ۴‬رفته اند‪ .‬جوهری افزود‪ :‬استفاده از کیت های نسل ‪ ۳‬و‬ ‫نسل ‪ ۴‬برای تبدیل خودروها به دوگانه سوز تاثیر بسیاری در کاهش افت راندمان خودروهای‬ ‫دوگانه سوز دارد و مردم را ترغیب به استفاده از سوخت سی ان جی می کند البته هزینه زیادی‬ ‫دارد و امیدواریم دولت در بحث تبدیل خودروها فکر اساسی داشته باشد تا تبدیل خودروها‬ ‫با هزینه دولت انجام شــود و کســانی که متقاضی گازســوز کردن هســتند هزینه ای را پرداخت‬ ‫نکنند‪ .‬وی با بیان اینکه اکنون در بحث بنزین مجدد به سمت واردات حرکت می کنیم و میزان‬ ‫قطعا به نفع دولت است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مصرف نیز روند افزایشی دارد‪ ،‬لذا توسعه تجدیدپذیرها ً‬ ‫خودروهای بنزینی در کشور وجود دارند که مصرف ان ها چند برابر استاندارد جهانی است‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه ما بیشترین منابع گازی دنیا را داریم و می توانیم از سی ان جی به عنوان سوخت‬ ‫خودرو اســتفاده کنیم‪ ،‬غفلت در این بخش منطقی نیســت و کوتاهی خودروســازان در تولید‬ ‫خودروهای دوگانه سوز خیانت به منافع ملی کشور است‪.‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با روحیاتی‬ ‫دانشساختتجهیزات در مناطقنفت خیز جنوب‬ ‫سی ان جی به طور ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫‪۲۲۲‬تاسیساتنفتی‬ ‫در اختیار کشور است‬ ‫وجود دارد‬ ‫مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب گفت‪ :‬توان تولید نفت در مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫تا پنج ســال اینده از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۳۳‬هزار بشــکه در روز با ‪ ۱۲‬درصد رشــد به ســه میلیون‬ ‫و ‪ ۲۸۰‬هزار می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬علیرضا دانشی» در نخستین همایش ملی افزایش بهره دهی چاه های‬ ‫نفت و گاز افزود‪ :‬در این منطقه ‪ ۴۵‬میدان نفتی و ‪ ۱۷‬میدان مستقل گازی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مناطق نفت خیز جنوب ‪ ۲۲۲‬تاسیســات نفتی وجــود دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬متولی تامین خوراک هفت پاالیشــگاه کشــور هســتیم‪ ،‬همچنین سه هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫چاه داریم که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬حلقه تولیدی است‪.‬‬ ‫دانشی اضافه کرد‪ :‬عملیات تعمیری و توسعه ای ‪ ۶۰۸‬دکل در پنج سال گذشته انجام‬ ‫شده و افزایش نگهداشت توان تولید یک میلیون و ‪ ۷۵۴‬هزار بشکه بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در پنج ســال اینده قرار اســت ‪ ۲۵۴‬حلقه چاه توســعه ای حفر شــود و‬ ‫‪ ۵۴۶‬حلقــه چــاه موجــود را تعمیــر خواهیــم کــرد که در مجمــوع ‪ ۸۰۲‬حلقه چــاه تولیدی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به اینکه با این اقدامات یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬هزار بشکه به توان تولید اضافه خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬تولید مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫تا پنج سال اینده به سه میلیون و ‪ ۲۸۰‬هزار بشکه می رسد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬چالش هایی در این زمینه شناسایی شده و ارتباط به مراکز تحقیقاتی‬ ‫و علمی و تعریف نیازهای فناورانه انجام شده است‪.‬‬ ‫دانشــی بــه قراردادهای بار اول با شــرکت های دانش بنیان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه امسال ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان قرارداد پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۱۰‬مگاپروژه افزایش تولید با دانشگاه ها برای ازدیاد برداشت امضا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تاکید بر اینکه برای ارتقای صنعت‬ ‫نفت باید ایده های نو مطرح شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای هر طرح باید پیوست اقتصادی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫عشایر در چنبره‬ ‫خشکسالیوداللی‬ ‫خوبــی را هــم از خــود به جــای بگــذارد و ‪2‬‬ ‫واحدهای نظامی‬ ‫‪07‬‬ ‫ایرانبامجیددر برابر‬ ‫ادیداسونایکی‬ ‫سرمربی پرتغالی تیم ملی باروحیه ای متفاوت به میدان امده است‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Chaharmahalbakhtiari‬‬ ‫مدیر منابع انســانی و امور اداری اداره کل‬ ‫اموزشوپرورش چهارمحال و بختیاری گفت‪15:‬‬ ‫هزار معلم در اســتان مشــمول طرح رتبهبندی‬ ‫میشــوند و تاکنــون ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۸۷‬نفــر در‬ ‫سامانه خود اظهاری ثبتنام کردهاند‪.‬‬ ‫فرشــید علیمردانــی در گفتوگــو بــا فارس‬ ‫گفــت‪ :‬اقدامات خوبــی در راســتای رتبهبندی‬ ‫معلمان اســتان چهارمحال و بختیــاری صورت‬ ‫گرفتــه اســت و بیــش از ‪ ۹۴‬درصد معلمــان در‬ ‫سامانه خود اظهاری نسبت به تکمیل فرمهای‬ ‫موردنیاز اقدام کردهاند‪ .‬مدیر منابع انسانی و‬ ‫امور اداری اداره کل اموزشوپرورش چهارمحال‬ ‫و بختیاری خاطرنشــان کــرد‪ ۱۵ :‬هزار معلم در‬ ‫اســتان مشــمول طــرح رتبهبندی میشــوند که‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۸۷‬نفــر در ســامانه خود‬ ‫اظهــاری ثبتنــام کردهانــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫معلمــان حتــی با یک روز ســابقه نیز مشــمول‬ ‫فروشندگانمسکن‬ ‫پا پس کشیدند‬ ‫ورزش‬ ‫ورزش‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫جوانانچهارمحالوبختیاریبرایانجامامورداوطلبانهساماندهیشوند‬ ‫غالمعلیحیدری؛استاندارچهارمحالوبختیاری‪:‬جمعیتهاللاحمراستانساماندهیجوانان‬ ‫برایانجامامور خیرخواهانهوداوطلبانهراموردتوجهجدیقرار دهد‪.‬در اینراستااموزشجوانان‬ ‫برایمقابلهباحوادثو بحرانهایاحتمالیبایددر دستور کار جمعیتهاللاحمر چهارمحال‬ ‫وبختیاریقرار گیرد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫اقتصاد‬ ‫تغییرساعتکاریوتعطیلیپنج شنبه ها‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ 3464‬متر‬ ‫توضیحات ضروری‪:‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد ساعت ‪ ۱4‬ظهر روز شنبه ‪ ۱40۱/09/05‬میباشد‪.‬‬ ‫زمان گشایش پیشنهادات ‪ 9‬صبح روز یکشنبه ‪ ۱40۱/09/06‬در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫صرف ًا تضمینهایی که براساس بخشنامه شماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬هـ مورخ ‪ 94/9/22‬تنظیم شده باشند‪ ،‬قابل قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫‪www.abfa-khj.ir‬‬ ‫‪http://setadiran.ir‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها شرکت اب فاضالب استان خراسان جنوبی‬ ‫‪1408398‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫قانون اساسی می تواند‬ ‫تغییر کند‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫زمان کار ادارات در شهرستان ها به ‪ ۵‬روز در هفته کاهش می یابد‬ ‫چراغ سبز دولت به کارمندان‬ ‫رویــداد امروز‪-‬گروه سیاست‪:‬جلســه هیئت دولت‬ ‫طبــق روال چهارشــنبه ها به ریاســت ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی رئیس جمهــور برگــزار شــد‪ .‬ســید مســعود‬ ‫میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه وبودجه کشور در‬ ‫گزارشیدربارهموضوعمنابعبودجهاشتغالبااشاره‬ ‫بهاختالف نظر دولتو مجلسدربارهاجرایتبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قانونبودجهاظهار داشت‪:‬عملکردسالگذشته‬ ‫تبصره‪ ۱۴‬قانونبودجهدر زمینههدفمندییارانه ها‬ ‫حــدود ‪ ۳۴۰‬هزار میلیــارد تومان بود کــه دولت در‬ ‫الیحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به‪۴۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس درنهایت ان را‬ ‫به ‪ ۶۶۰‬هزار میلیارد تومان رساند که مورد اعتراض‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه قرار گرفــت و همان زمان‬ ‫هــم اعالم شــد کــه این منابع قابل وصول نیســت‬ ‫زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های‬ ‫انرژیو اب‪،‬برقو گاز ندارد‪.‬میرکاظمیبابیاناینکه‬ ‫سازمان برنامه وبودجه مخالف ناترازی ایجادشده‬ ‫بــود‪ ،‬تکلیــف ‪ ۶۶۰‬هــزار میلیــارد تومانــی مجلــس‬ ‫بــرای هدفمندی یارانه ها را علت ناترازی دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬در جلســات مشــترک دولــت و مجلــس‬ ‫برای هدفمندی یارانه ها هم رئیس مجلس بر این‬ ‫نکته تاکید داشــت که دولت ابتدا معیشــت را در‬ ‫نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور پس از شــنیدن گزارش رئیس سازمان‬ ‫برنامه وبودجه تاکید کرد‪ :‬ســازمان برنامه وبودجه‬ ‫باید پیش تر درباره تغییرات ایجادشده در بودجه‬ ‫توســط مجلــس و عواقــب ان یعنی عــدم تحقق‬ ‫برنام ههــای دولــت در زمینــه اشــتغال و همچنین‬ ‫مخالفت خود با ناترازی ایجادشــده را به مجلس‪،‬‬ ‫نخبــگان و مردم اطالع رســانی می کرد‪ .‬رئیســی در‬ ‫ادامــه جلســه هیئــت دولت با بیان اینکه دشــمن‬ ‫برای مقابله با ایران قوی و مستقل جنگ ترکیبی را‬ ‫به کار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬تالش مضاعف مسئوالن‬ ‫اجرایی‪ ،‬اقتصاددانان و نخبگان در پیشبرد امور و‬ ‫رفع مشکالت و انجام پیش بینی الزم برای تامین‬ ‫به موقع نیازهای کشــور را ازجمله راهکارهای موثر‬ ‫برای مقابله با دشمن در این جنگ است‪.‬‬ ‫از سخنان قالیباف تعجب کردم‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار تعجب از‬ ‫اظهارات رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص‬ ‫منابع اشتغال زایی در بودجه گفت‪ :‬مجلس الیحه‬ ‫اموال تملیکی که اذرماه پارسال از دولت ارسال شده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9 -3686‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9805633‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی تبریز‬ ‫خانم لیال نورمحمدزاده نام پدر‪ :‬حسین تاریخ تولد‪ 1357/03/02 :‬شماره ملی‪ 1378184505 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ 689 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 19231‬مورخه ‪1383/10/04‬‬ ‫تنظیمی دفتر ازدواج ‪ 6‬شهر تبریز بصداق یک جلد کالم اهلل مجید هدیه پنج هزار تومان و تعداد‬ ‫پانصد عدد سکه تمام طالی بهار ازادی علیه اقای عباس علمی صدر نام پدر‪ :‬محمد تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1354/05/15‬شماره ملی‪ 1375777599 :‬شماره شناسنامه‪ 1971 :‬مبادرت بصدور اجرائیه نموده‬ ‫و اوراق اجرائی بتاریخ ‪ 1398/11/07‬به مدیون ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی‬ ‫مراحل و عملیات اجرایی‪ ،‬سهم االرث پدری مدیون بمقدار ‪ 28‬سهم مشاع از ‪ 96‬سهم ششدانگ‬ ‫مسکونی تحت پالک ثبتی شماره پنجاه و شش هزار و دویست و سی فرعی از یک اصلی مفروز و‬ ‫مجزا شده از سی و شش هزارو دویست و هفتاد و چهار فرعی از اصلی مذکور قطعه دوم طبقه دوم‬ ‫واقع در بخش نه تبریز ششدانگ برابر اعالم دفتر امالک ثبت تبریز به مساحت(‪ )125.65‬یکصدو‬ ‫بیست و پنج متر و شصت و پنج دسیمتر مربع که در صفحه ‪ 223‬دفتر امالک جلد ‪ 867‬ذیل شماره‬ ‫‪ 161060‬بنام محمد علمی صدر فرزند حسین تاریخ تولد ‪ 1321/02/31‬شماره ملی ‪1381605869‬‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 4‬مورث مدیون پرونده اجرائی ثبت و سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪299382‬‬ ‫سری ب سال ‪ 93‬صادر گردیده و در قبال قسمتی از طلب و حق االجرای پرونده بازداشت و محدود‬ ‫به حدود ذیل می باشد‪ :‬شماال‪ :‬دیوار به دیوار است بطول (‪ )10/00‬متر به ملک مجاور قطعه ‪346‬‬ ‫شرقا‪ :‬در پنج قسمت‪ ،‬که قسمت چهارم ان شمالی ‪ ،‬قسمت دوم ان جنوبی‪ ،‬است ‪ .‬اول دیوار به پی‬ ‫بطول (‪ )3/35‬متر به ملک مجاور قطعه ‪ 386‬دوم دیواریست بطول (‪ )3/15‬متر به راه پله و اسانسور‬ ‫مشاعی سوم درب و دیوار است بطول (‪ )4/50‬متر به راه پله و اسانسور مشاعی چهارم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )3/15‬متر به راه پله و اسانسور مشاعی پنجم دیوار به پی بطول (‪ )6/15‬متر به ملک مجاور‬ ‫قطعه ‪ 386‬جنوبا‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬اول دیواریست بطول (‪ )1/20‬متر به فضای حیاط مشاعی دوم‬ ‫درب و دیوار و پنجره ای است بطول (‪ )7/60‬متر به تراس اختصاصی قطعه ‪ 2‬سوم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )1/20‬متر به فضای حیاط مشاعی غربا‪ :‬دیوار به دیوار است بطول (‪ )14/00‬متر به ملک‬ ‫مجاور قطعه ‪ 384‬بانضمام پارکینگ به مساحت ‪ 8.1‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬خط فرضی به محوطه‬ ‫مشاعی است بطول (‪ )1/80‬متر شرقا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )4/50‬متر جنوبا‪:‬‬ ‫خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )1/80‬متر غربا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است‬ ‫بطول (‪ )4/50‬مترو بانضمام انباری به مساحت ‪ 2.8‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬درب و دیوار است بطول‬ ‫(‪ )2/00‬متر به پیلوت قطعه ‪ 5‬شرقا‪ :‬دیواریست مشترک بطول (‪ )1/40‬متر به انباری قطعه ‪ 3‬جنوبا‪:‬‬ ‫دیواریست بطول (‪ )2/00‬متر به راه پله و اسانسور مشاعی غربا‪ :‬دیواریست بطول (‪ )1/40‬متر به پیلوت‬ ‫قطعه ‪5‬؛ که برابر گزارش مورخه ‪ 1399/05/27‬ماموراجرای تبریز و گزارشات مورخ ‪1400/07/24‬‬ ‫و ‪ 1401/08/08‬هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری محل مورد بازدید بصورت اپارتمان‬ ‫به مساحت ‪ 125/65‬مترمربع واقع در طبقه دوم بانضمام انباری قطعه ‪ 4‬بمساحت ‪ 2/8‬مترمربع و‬ ‫پارکینگ قطعه ‪ 4‬بمساحت ‪ 8/1‬مترمربع واقع در همکف که ساختمان قطعه ای شمالی با ‪ 5‬طبقه‬ ‫سازه ای و اسکلت بتنی دارای اسانسور که طبقه همکف بعنوان پارکینگ و طبقات فوقانی ‪ 4‬واحد‬ ‫مسکونی(هر طبقه یک واحد مسکونی) می باشد‪ .‬نمای کل ساختمان سنگی ودر طبقه همکف‪،‬‬ ‫کف سرامیک ودیوارها کاشی بوده و داخل واحد نیز دو خوابه با کف سرامیک و دیوارها گچ سفید‬ ‫و قسمتی کاغذ دیواری و نوع گرمایش شوفاژ( پکیج) و پنجره ها یو پی وی سی با نصبیات کامل‬ ‫کمد و کابینت اشپزخانه ودارای انشعابات اب و برق و گاز میباشد و بنشانی تبریزشهرک مرزداران‬ ‫خیابان نیاوران ‪ 2‬کوچه چهارم پالک ‪ 384‬طبقه دوم واقع شده و مقدار ‪ 28‬سهم مشاع از ‪ 96‬سهم‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی مذکور با وضعیت موصوف و با لحاظ قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات‬ ‫مطابق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه های اجرائی ان طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫بمبلغ چهارمیلیاردو ششصدو شصت و شش میلیون و ششصدو شصت وشش هزار و ششصدو چهل‬ ‫و هشت ریال ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب‬ ‫وحق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از‬ ‫ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روزچهارشنبه مورخ ‪ 1401/09/02‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز‬ ‫میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق‬ ‫مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه‬ ‫برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف‬ ‫خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز‬ ‫‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک‬ ‫ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه‬ ‫مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی‬ ‫چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی)‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده‬ ‫پرسش دیگری که طرح مجلس مبنی بر استخدام‬ ‫نیروهای شرکتی در سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫در دســت بررســی اســت یا نه گفت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫دیدگاهمشترکبینماو کمیسیوناجتماعیمجلس‬ ‫شــورای اســامی وجــود دارد‪ .‬مــا مالحظاتــی روی‬ ‫این طرح داشتیم که در صورت در نظر گرفتن این‬ ‫مالحظات‪ ،‬طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی‬ ‫موردبررسیقرار می گیرد‪.‬‬ ‫ورزش عاری از سیاست است‬ ‫وزیر ورزش و جوانان درباره رفتار سوء سیاسی‬ ‫برخی ورزشــکاران گفت‪ :‬ورزش عاری از سیاســت‬ ‫است و منشور المپیک هم بر این موضوع اذعان‬ ‫دارد؛ ما قهرمانان خود را دوســت داریم اما شــاید‬ ‫اطالعــات اشــتباهی بــه ان ها می رســد که بعضی‬ ‫رفتارهــا را انجــام می دهند‪ .‬ســید حمید ســجادی‬ ‫در حاشــیه جلســه هیئت دولــت درباره اســتقبال‬ ‫نکردن از خرید بلیت جام جهانی توضیح داد‪ :‬این‬ ‫موضوع را باید بررسی کنیم‪ .‬وزیر ورزش و جوانان‬ ‫درباره بعضی رفتارهای ســوء سیاســی ورزشکاران‬ ‫گفــت‪ :‬به هیچ وجــه رفتار خوبی نیســت و ورزش‬ ‫عاری از سیاست بوده و منشور المپیک هم اذعان‬ ‫دارد و مــا نیــز کشــوری ارزشــی هســتیم و پرچــم‬ ‫کشــورمان و قهرمانــان خــود را کنــار ورزش کشــور‬ ‫دوست داریم‪ .‬سجادی عنوان کرد‪ :‬شاید اطالعات‬ ‫اشتباهی به ان ها می رسد و به همین علت بعضی‬ ‫رفتارها را می بینیم که اصال پسندیده نیست‪ .‬وزیر‬ ‫ورزش ادامه داد‪ :‬یکی از ورزشکاران خانم در رشته‬ ‫اســکیت در خارج از کشــور حاضر و گفته شده که‬ ‫عضــو تیم ملــی اســت؛ کار وی را تائید نمی کنیم‪،‬‬ ‫اما او هم به عنوان ملی پوش شــرکت نکرده بود‪.‬‬ ‫تیــم ملی بانــوان در رشــته های مختلــف حجاب‬ ‫مصوب دارد‪ .‬سجادی درباره اعتراض برخی افراد‬ ‫در مراســم رونمایی از پیراهن تیم ملی به خانم‬ ‫شهره موسوی توضیح داد که من درصحنه نبودم‬ ‫و وقتــی رســیدم بــه من گفتنــد حــدود ‪ ۵۰‬نفر در‬ ‫اعتراض به حضور مجدد وی در فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫تجمع کرده اند و در همین حد می دانم‪ .‬وی این را‬ ‫گفت که فدراسیون اساسنامه دارد و طبق ان عمل‬ ‫می شود اگر واجد شرایط باشد‪ ،‬می ماند اگر واجد‬ ‫شرایط نباشد‪ ،‬نمی ماند به عنوان مثال اگر یک نفر‬ ‫چهار جلسه متوالی در جلسه هیئت رئیسه غیبت‬ ‫کند‪ ،‬حذف می شود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ایرنا‬ ‫علی اصغر عنابســتانی‪ ،‬نماینده ســبزوار در مجلس‬ ‫شورایاسالمیدر پاسخبهاینسوالکه«بحثرفراندوم‬ ‫براساسقانوناساسیبهاینمنظور پیش بینیشدهاست‬ ‫که در موضوعات مهم کشور اجرا شود تا تصمیم نهایی‬ ‫بهخواستعمومملتنزدیک تر باشد‪،‬بهنظر شماچه‬ ‫اندازه اجرای چنین اصلی در برخی موارد می تواند مفید‬ ‫واقع شود؟»‪ ،‬گفت‪ :‬کشور ما که کشوری است که کامال‬ ‫همهچیزشبراساساراءمردمادارهمی شود‪،‬ماحتینظام‬ ‫برگزاریانتخابات مانهمطوریاستکهاینانتخاباترا‬ ‫مردمبرگزار می کنندیعنیدولتفقطهدایتو نظارت‬ ‫را بــر انتخابــات دارد و در بخــش برگــزاری انتخابــات‪،‬‬ ‫تهــای اجرایی‪ ،‬اداره صندوق ها و بازرس ـی ها همه‬ ‫هیا ‬ ‫تشکیلشدهاز جمعیاز امنایمردمهستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او ادامــه داد‪ :‬چــون برگــزاری یــک‬ ‫انتخاباتعمومیحتمانیاز بههزینه هایسنگینیداردو‬ ‫از طرفیهمحتماهر انتخاباتیدر عیناینکهنظر مردمرا‬ ‫کشفمی کندیکسریایراداتو شکاف هایاجتماعی‬ ‫همایجادمی کند‪،‬برگزاریرفراندوم هایاین چنینیدردنیا‬ ‫بهحداقلمی رسد‪.‬او ادامهداد‪:‬منخیلیموافقهستم‬ ‫که بتوانیم این طلســم را در جمهوری اســامی بشکنیم‬ ‫که البته احساس می شود طلسم است و در یک مسائل‬ ‫مهمیرفراندومبرگزار کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪:‬بهنظرممهم تر از اینکهمابراییکموضوع‬ ‫برویم ســراغ رفراندوم‪ ،‬این اســت که ســاختار های اداره‬ ‫حکومــت را طوری اصالح کنیم که مردمی تر حکمرانی‬ ‫کنیم؛یعنیمردمدر یکبهیکتصمیماتیکهدر جامعه‬ ‫اتخاذ م یشــود‪ ،‬احساس نقش داشته باشند این بهتر از‬ ‫رفراندوم راجع به یک موضوع مشخص و منفرد است‪.‬‬ ‫در این فرایند می شود که در خیلی از تصمیماتی که در‬ ‫حوزه بودجه گرفته م یشــود‪ ،‬مردم محلی نقش داشته‬ ‫باشند؛ مثال ما بودجه استان را به خود استان واگذار کنیم‬ ‫و بعدمدیراناستانو معتمدینمردمدر استان هابیایند‬ ‫در جلساتیبنشینندوبودجهرابراساسنیاز هایاستانبا‬ ‫نظرمردمتقسیمکنند‪،‬اگرمابتوانیمساختارحکمرانی مان‬ ‫را مردمی تر کنیم و نقش مردم را در حوزه های مختلف‬ ‫توسعهدهیم‪،‬انوقتاینذهنیتبهوجودنمی اید که‬ ‫ما حتما نیاز داریم برای یک موضوعی برویم و انتخابات‬ ‫برگزار کنیــم؛ چراکه مردم برای همه موضوعات نظرات‬ ‫خودشان را در سیر امور بیان و مطرح خواهند کرد‪..‬او در‬ ‫بخشدیگریاز صحبتهایش گفت‪:‬قانوناساسیقطعا‬ ‫می توانــد تغییــر کند و در خــود قانون اساســی هم این‬ ‫پیش بینیشدهاست‪،‬اماقانوناساسییک جاگفتهتغییر‬ ‫نمی کند؛اصلچهارم‪.‬ایناصلمی گوید کهاطالقو امور‬ ‫همهاحکامقانوناساسیبراساسدینمبیناسالماست‪،‬‬ ‫ایــن اصــل بر همه چیز حاکم اســت و اصال قابل تغییر‬ ‫نیست‪ .‬در واقع بعضی از اصول قانون اساسی ما قابل‬ ‫تغییرنیستماننداصلچهارم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اســت را اعــام وصــول کند‪ .‬احســان خانــدوزی در‬ ‫حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران‬ ‫در پاســخ به ســوالی در مورد اظهــارات قالیباف در‬ ‫جریــان بررســی عملکــرد دولــت در اجــرای تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قانــون بودجــه گفــت‪ :‬ان اظهارنظــر خیلــی‬ ‫تعجب انگیــز بود؛ اما امیدوارم دوســتان برای جلو‬ ‫بــردن کارهــای عقب مانــده کمک کنند تا بــر زبان‬ ‫اوردن عباراتــی کــه تفرقــه و دوگانگــی بیــن قــوا را‬ ‫القــاء می کنــد‪ .‬وی درعین حال ادامــه داد‪ :‬دغدغه‬ ‫رئیس مجلس در زمینه تســهیالت اشــتغال زایی را‬ ‫درک می کنم‪ ،‬اما بیش از یک سال است اقایانی که‬ ‫اهل خستگی و رودربایستی بودند‪ ،‬رفته اند‪ .‬من از‬ ‫موضع گیری اقای رئیس مجلس هم تعجب کردم‬ ‫چــون دیوان محاســبات مجلس شــورای اســامی‬ ‫رســما اعــام کــرده درحالی که تا ســال ‪ ۹۹‬عملکرد‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬قریــب ‪ 10‬درصد بــوده ما در‬ ‫یــک ســال گذشــته ‪ ۱۰۲‬درصد عملکرد تســهیالت‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬داشــته ایم‪ .‬وزیر اقتصاد افــزود‪ :‬یعنی از‬ ‫مبلغ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان که مجموعه بودجه ای‬ ‫است که به تسهیالت اشتغال زایی اختصاص یافته‪،‬‬ ‫به دلیل اهرم کردن با منابع بانکی‪ ۴۶،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت بانکی پرداخت شده و در مرحله‬ ‫نهایی قرار دارد که این در تاریخ عملکرد تسهیالت‬ ‫یســابقه اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫اشــتغال زایی ب ‬ ‫به جای اینکه حرف از اختالف بین قوا گفته شود‪،‬‬ ‫باید کمک شــود تا الیحه دوفوریتی کــه در اذرماه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬در خصوص اموال تملیکی از دولت به‬ ‫مجلس ارســال شــد‪ ،‬اعالم وصول شــود‪ .‬خاندوزی‬ ‫بــا یــاداوری اینکه الیحه «الحاق مــوادی به قانون‬ ‫تاسیس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫و اساسنامه»‪ ۲۸‬اذرماه‪ ۱۴۰۰‬تقدیم مجلس شورای‬ ‫اسالمی شدهاست‪،‬گفت‪:‬اینالیحهدوفوریتیباید‬ ‫ظرف‪ ۷۲‬ساعت بررسی می شد‪ ،‬اما‪ ۳۰۰‬روز گذشته‬ ‫و هنوز اعالم وصول نشده است‪.‬‬ ‫زمان کار ادارات در شهرستان ها به ‪ ۵‬روز در‬ ‫هفته کاهش می یابد‬ ‫رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشــور‬ ‫از مصوبــه دولت بــرای کاهش زمــان کار ادارات در‬ ‫شهرستان ها به ‪ ۵‬روز در هفته خبر داد که به گفته‬ ‫سخنگویدولت‪،‬الیحهانبرایطیمراحلقانونی‬ ‫به مجلس ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫میثم لطیفی در حاشــیه نشست هیئت دولت‬ ‫در جمــع خبرنــگاران از مصوبه امروز هیئت وزیران‬ ‫درباره تغییر زمان کاری در شهرســتان ها خبر داد و‬ ‫گفت‪:‬نهادهادر شهرستان هاهمپنجشنبه هاسرکار‬ ‫نمی روند و با توجه به تعطیل بودن دانش اموزان‬ ‫در این روز‪ ،‬کارکنان این بخش می توانند اخر هفته‬ ‫را کنار خانواده خود بگذرانند‪ .‬رئیس ســازمان امور‬ ‫اداری و استخدامی کشور درعین حال تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســاعت کاری ایــن ادارات در روزهــای دیگر هفته‪،‬‬ ‫مانند تهران از ‪ ۸‬صبح تا‪ ۱۶‬عصر خواهد بود‪.‬‬ ‫لطیفی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی‬ ‫در شهرســتان ها مشــمول ایــن مصوبــه تعطیلــی‬ ‫یشــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬نهادهایــی مانند‬ ‫جشــنبه ها نم ‬ ‫پن ‬ ‫بیمارستان هاوبهزیستی‪،‬واحدهاینظامیواماکن‬ ‫ورزشی مشمول این امر نمی شوند‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪ .‬ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز‬ ‫اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تاتاریخ مزایده‬ ‫اعم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده‬ ‫خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف‬ ‫ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد‬ ‫مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی‬ ‫که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/08/19:‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪-‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول ( اسنادذمه )‬ ‫‪ -9 -3697‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 14006116‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی تبریز خانم‬ ‫سکینه نیک زادقراملکی نام پدر‪ :‬محمدعلی تاریخ تولد‪ 1355/07/01 :‬شماره ملی‪1373990767 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 98013 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 1997‬مورخه‬ ‫‪ 1381/03/10‬تنظیمی دفتر ازدواج ‪ 69‬تبریز بصداق یک جلد کالم اهلل مجید و تعداد دویست و‬ ‫بیست قطعه سکه ی طالی تمام بهار ازادی‪ ،‬علیه وراث مدیون متوفی محمد قیصرقراملکی نام پدر‪:‬‬ ‫علی تاریخ تولد‪ 1354/01/14 :‬شماره ملی‪ 1380882346 :‬شماره شناسنامه‪ (601 :‬که باستناد دادنامه‬ ‫حصر وراثت شماره ‪ 140030390006905695‬مورخه ‪ 1400/09/02‬شعبه ‪ 16‬شورای حل اختالف‬ ‫تبریز ‪ ،‬وراث حین الفوت مدیون متوفی عبارتند از‪-1 :‬سکینه نیک زادقراملکی نام پدر‪ :‬محمدعلی‬ ‫تاریخ تولد‪ 1355/07/01 :‬شماره ملی‪ 1373990767 :‬شماره شناسنامه‪(98013 :‬زن متوفی) و‬ ‫‪-2‬علی قیصرقراملکی نام پدر‪ :‬عباس تاریخ تولد‪ 1322/10/20 :‬شماره ملی‪ 1379621151 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪( 730 :‬پدر متوفی)و ‪ -3‬رقیه محمدپور نام پدر‪ :‬محمدعلی تاریخ تولد‪ 1334/10/05 :‬شماره‬ ‫ملی‪ 1380734096 :‬شماره شناسنامه‪(814 :‬مادرمتوفی) و‪ -4‬علی قیصرقراملکی نام پدر‪ :‬محمد‬ ‫تاریخ تولد‪ 1386/07/29 :‬شماره ملی‪1364547856 :‬و‪-5‬ایسان قیصرقراملکی نام پدر‪ :‬محمد تاریخ‬ ‫تولد‪ 1392/04/18 :‬شماره ملی‪(1366211707 :‬فرزندان صغیر متوفی با والیت قهری جد پدری‬ ‫اقای علی قیصرقراملکی )) مبادرت به صدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ‪ 1400/12/05‬به‬ ‫وراث مدیون ابالغ و متعاقب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ‪ ،‬ششدانگ‬ ‫ساختمان تحت پالک نودو پنج فرعی از هفت هزارو سیصدو نودویک اصلی واقع در بخش هفت‬ ‫تبریزششدانگ برابر اعالم دفتر امالک ثبت تبریز به مساحت (‪ )200‬دویست متر مربع که بنام سکینه‬ ‫نیک زادقراملکی بعنوان مالک نه سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت‬ ‫اصلی بشماره چاپی ‪ 947196‬سری ه سال ‪ 99‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪140020304169018459‬‬ ‫و علی قیصرقراملکی بعنوان مالک بیست و شش سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان‬ ‫موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 947197‬سری ه سال ‪ 99‬با شماره دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 140020304169018460‬و ایسان قیصرقراملکی بعنوان مالک سیزده سهم مشاع از هفتاد و دو‬ ‫سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 947199‬سری ه سال ‪ 99‬با شماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪140020304169018462‬و علی قیصرقراملکی بعنوان مالک دوازده سهم مشاع‬ ‫از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 947198‬سری ه سال‬ ‫‪ 99‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ 140020304169018461‬و رقیه محمدپور بعنوان مالک دوازده سهم‬ ‫مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 947195‬سری ه‬ ‫سال ‪ 99‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ 140020304169018458‬ثبت و درقبال قسمتی از طلب و حق‬ ‫االجرای پرونده بازداشت و محدود بحدود ذیل می باشد ‪:‬شماال درب و دیوار بطول‪ 10‬متر به کوچه‬ ‫به عرض هشت مترشرقا دیواربدیوار بطول ‪20‬متر به باقیمانده هفت هزار وسیصد ونود ویک اصلی‬ ‫جنوبا دیواربدیوار بطول ‪10‬متر به باقیمانده هفت هزار وسیصد ونود ویک اصلی غربا دیواربدیوار بطول‬ ‫‪ 20‬متر به باقیمانده هفت هزار وسیصد ونود ویک اصلی ؛ که برابر گزارش مورخه ‪1401/02/05‬‬ ‫مامور اجرای ثبت تبریز و برابر گزارش مورخه ‪ 1401/02/13‬کارشناس رسمی دادگستری ملک‬ ‫مذکور دارای عرصه ای به مساحت ‪ 200‬مترمربع می باشد که در ان اعیانی سه طبقه شامل‬ ‫طبقات همکف و طبقات اول و دوم احداث شده اند مساحت اعیانی هر طبقه ‪ 120‬مترمربع به همراه‬ ‫بالکن های غیر مسقف مشرف به حیاط طبقات اول و دوم هر کدام به مساحت ‪ 9/36‬مترمربع و‬ ‫بالکن روپوشیده مشرف به شارع در هر طبقه ‪ 4‬مترمربع می باشد که براساس پروانه ساختمانی‬ ‫‪ 91020185‬مورخه ‪ 1391/12/16‬صادره از شهرداری منطقه ‪ 6‬تبریز احداث شده است لیکن فاقد‬ ‫پایان کار است و جمع اعیانی طبقات به همراه بالکن مسقف به سمت گذر و بالکنهای مشرف به‬ ‫حیاط طبقات دوم و سوم ‪ 386/72‬مترمربع می باشد و سازه ساختمان بتن ارمه بوده و کاربری طبقه‬ ‫همکف پارکینگ و طبقات اول و دوم مسکونی می باشد ‪ .‬موقعیت قطعه جنوبی می باشد و نمای‬ ‫اضالع شمالی مشرف به گذر و جنوبی مشرف به حیاط با سنگ اجرا و تکمیل گردیده است ‪ .‬ملک‬ ‫دارای امتیازات و انشعابات اب سه عدد‪،‬برق دو عدد و گاز ‪ G4‬یک عدد است طبقه دوم مسکونی از‬ ‫نظر عملیات اجرایی کامل بوده و سکونت در ان دایر است کف واحد طبقه دوم سرامیک و دیوارها‬ ‫دارای کاغذ دیواری و کابینت اشپزخانه از نوع هایگالس و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور می‬ ‫باشد لیکن دارای نواقصاتی در قسمت های مشاعی وواحد مسکونی طبقه اول وجوددارد‪-1:‬عدم‬ ‫اجرای نرده های راه پله طبقات و سیستم اتش نشانی ولوازم اطفاءحریق و نازک کاری پله طبقات‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اصولقانوناساسیبهدلیلتفسیرهای‬ ‫شوراینگهبانبی اثر شدند‬ ‫محمــد مهاجــری‪ ،‬فعــال‬ ‫گفت وگــو و تعامل بــا اصحاب‬ ‫رســانه ای اصولگــرا بــا تاکیــد بــر‬ ‫ملتمی تواندموفقتر از رئیس‬ ‫اینکه سخنان رئیس مجلس در‬ ‫جمهــور باشــد‪ .‬او افــزود‪ :‬اصــل‬ ‫خصوص ایجاد بســتر الزم برای‬ ‫‪ 27‬یکی از اصول مترقی قانون‬ ‫شنیدنمطالباتمردمبایدتبدیل‬ ‫اساســی کشــور ما اســت‪ .‬اصول‬ ‫محمد مهاجری‬ ‫بــه قانون در مجلس یــا رویه ای‬ ‫قانون اساســی ما خیلــی خوب‬ ‫در کشور شود‪ ،‬گفت‪ :‬من اطالع‬ ‫هستند اما به دلیل تفسیرهایی‬ ‫خاصی ندارم که این کار هماهنگی شده است یا که توســط شــورای نگهبان و مدیران کشور شده‪،‬‬ ‫اینکهاقایقالیبافراسامی خواهداینکار راانجام قوانیــن را یــا بــی اثر و یــا به ضد خــودش تبدیل‬ ‫بدهــد؛ اما اگر این کار به هر دلیلی موفق شــود‪ ،‬کــرده انــد‪ .‬او افــزود‪ :‬یکی همین اصل‪ 27‬اســت‬ ‫خروجیانبهنفعکشور است؛وچه بهتر کهسران کــه صراحت دارد تجمعــات و راهپیمایی ها اگر‬ ‫دو قوه دیگر هم به همین پایبند و همین اعتقاد مسلحانه و مخالف مبانی دین نباشد ازاد است‪.‬‬ ‫را داشــته باشند و قالیباف سخنگوی ان ها باشد‪ .‬در طول‪ 44‬سال گذشته هیچ مقام اجرایی حاضر‬ ‫به گزارش جماران‪ ،‬مهاجری گفت‪ :‬اگر این حرف نشده زیر بار این برود؛ و غیر از راهپیمایی هایی‬ ‫قالیبافژستسیاسیوانتخاباتینباشد‪،‬بایدیک که رسمی و حکومتی است و مجوز نمی خواهد‬ ‫ما به ازای بیرونی هم داشــته باشــد؛ یعنی صرف تا به حال من یادم نمی اید هیچ راهپیمایی طبق‬ ‫اینکه ایشان در نطق مجلس یا هر جای دیگری اصل‪ 27‬صورتگرفتهباشد‪.‬دلیلشهمانطور که‬ ‫اشــاره کند که باید ســاختار اصالح و حرف مردم اشاره کردم تفاسیر از قانون اساسی و قفل هایی‬ ‫شنیده شود تا وقتی این حرف تبدیل به قانون در است که بر اجرای قانون زده می شود‪.‬‬ ‫مجلسیارویه ایدر کشور نشود‪،‬شعارهاییاست‬ ‫مهاجــری گفــت‪ :‬اصل دیگــری کــه در قانون‬ ‫کــه بــه درد دوران انتخابات م ‬ ‫یخــورد‪ .‬مهاجری اساسی وجود دارد و می توانست خوب اجرا شود‬ ‫گفت‪:‬قالیبافاگر می خواهدچنیناتفاقیبیفتد‪ ،‬اصــل‪ 99‬در مورد نظارت شــورای نگهبان اســت‪.‬‬ ‫می توانــد خــودش به عنوان یک طــرف گفت وگو شورای نگهبان عمال چنان قفلی به این اصل زده‬ ‫درجاییبنشیندومنتقدانومعترضانبهمجلسرا که انگار خودش نفر اول‪ ،‬وسط و اخر انتخابات‬ ‫دعوتکند‪،‬منتقدانومعترضانبهسبکمدیریتی اســت؛ در واقع انتخابــات را یک موضوع بیهوده‬ ‫خودش در شــهرداری تهران‪ ،‬قرارگاه خاتم االنبیاء و بــی ثمــر کــرده اســت‪ .‬مهاجــری گفــت‪ :‬بحث‬ ‫(ص) و نیــروی انتظامــی را دعــوت کنــد و ان هــا اغتشاش با اعتراض خیلی فرق دارد‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫بدوناینکهنگرانچیزیباشندانتقادخودشانبه کهبهاعتراضاتتوجهنمی شودبهاغتشاشتبدیل‬ ‫قالیباف رادر یک گفت وگوی سازندهمطرح کنند‪ .‬می شود‪.‬فراواندیدهایمکهدانشجویانوطبقات‬ ‫در ان صورت قالیباف خواهد توانست از خودش مختلــف مردم مــی خواهند حقوق خودشــان را‬ ‫چهره ای بســازد که ان چهره موید اهل گفت وگو مطالبه کنند‪ ،‬تجمع می کنند و گاهــی اوقات به‬ ‫بودنایشاناست‪.‬اگر چنیناتفاقیبیفتدمی شود تشنجهمکشیدهمی شود‪.‬مهاجریگفت‪:‬ممکن‬ ‫گفــت اقای قالیباف چند قدم از وضعیت فعلی اســت علت این تشنج رفتارهای عده معدودی‬ ‫خودش جلوتر گذاشته است‪ .‬مهاجری گفت‪ :‬من باشــد‪ .‬اگر ما یک مقداری وســعت نظر داشــته‬ ‫اطــاع خاصی ندارم که این کار هماهنگی شــده باشیم و حتی شعارهای تند و ساختارشکنانه را‬ ‫اســت یا اینکه قالیباف راســا می خواهد این کار را تحمل کنیم‪ ،‬در ان صورت جامعه خود به خود‬ ‫انجــام بدهــد؛ اما اگر این کار به هر دلیلی موفق اداپته می شــود برای اینکه در فرایند تظاهرات‪،‬‬ ‫شود‪ ،‬خروجی ان به نفع کشور است؛ و چه بهتر تجمعات و اعتراضات یک روند مالیم قانونی را‬ ‫کــه ســران دو قــوه دیگــر هم به همیــن پایبند و طی کند‪ .‬مهاجری گفت‪ :‬از سوی دیگر مسئولین‬ ‫همیناعتقادراداشتهباشندومحمدباقر قالیباف کشور باید توجه داشته باشند که این اعتراضات‬ ‫سخنگویان هاباشد‪.‬البتهبهنظرمقالیبافاز این و تجمعات نباید یک چیز نمایشی باشد و باید‬ ‫جهت که ســمت اجرایی ندارد و بــه هر حال در واقعا به یک نتیجه ای برســد؛ اگر واقعا نتیجه‬ ‫گفت وگو ازادتر و راحت تر است‪ ،‬در مورد بحث محور باشدایناتفاقاتنمیافتد‪.‬‬ ‫و سقف کاذب پارکینگ و کاشی های دیوار پارکینگ درمحل نصب کنتورهای برق و گاز شهری‬ ‫‪-2‬عدم اجرای کاشی کاری کف و دیوارهای اشپزخانه و قرنیز پای دیوار و سفیدکاری دیوارهای‬ ‫داخلی واحد و کاشی و سرامیک های دیوار و کف سرویس بهداشتی و حمام و سقف کاذب سرویس‬ ‫بهداشتی و حمام و سرامیک های کف پذیرایی و اتاقها و عدم نصب پکیج و شیر االت اشپزخانه‬ ‫و سرویس بهداشتی و حمام ‪ ،‬عدم نصب جعبه محافظ کنتور؛ وملک مزبوربنشانی تبریز‪-‬قراملک‬ ‫خیابان ‪ 24‬متری تالش‪ -‬کوچه پانزده تالش‪-‬قطعه دوم جنوبی واقع شده و ششدانگ پالک‬‫ثبتی فوق الذکر با وضعیت موصوف طبق نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ سی‬ ‫و یک میلیارد و بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی‬ ‫و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب وحق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا‬ ‫و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/01‬‬ ‫درمحل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک‬ ‫تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم‬ ‫ازاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ یاد شده باال‬ ‫شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود‪ .‬الزم بذکر است شرکت‬ ‫در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا‬ ‫‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز ‪939108554110070000294000233114‬‬ ‫نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده‬ ‫و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش‬ ‫مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف‬ ‫مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز‬ ‫خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع‬ ‫نخواهد بود ‪ .‬ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف‬ ‫ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهی های‬ ‫مالیاتی و عوارض شهرداری تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شده یا نشده باشد و‬ ‫همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل‬ ‫از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت‬ ‫می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده‬ ‫بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد‬ ‫شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/19 :‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫تبریز‪-‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول ( اسناد ذمه )‬ ‫‪ -9- 3691‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9707506‬مطروحه در اداره اجرای اسنادرسمی تبریز‬ ‫خانم سمیه خدابندهء نام پدر‪ :‬حسین تاریخ تولد‪ 1362/09/09 :‬شماره ملی‪ 1378410289 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3239 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج ‪13179‬مورخه ‪1386/01/02‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 8‬تبریز بصداق تعداد ‪ 714‬عدد سکه تمام بهار ازادی علیه اقای‬ ‫ابوالفضل بادامچی گاوگانی نام پدر‪ :‬جلیل تاریخ تولد‪ 1358/07/01 :‬شماره ملی‪1699617392 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 133 :‬مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه بتاریخ ‪ 1398/01/10‬به مدیون ابالغ و‬ ‫متعاقب تقاضای بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ‪ ،‬مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک قطعه اپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی شماره هفت هزار ویکصد وشصت وهشت فرعی‬ ‫مفروز و مجزی شده از شماره سه هزار و چهارده فرعی واقع در بخش نه تبریز ششدانگ برابر اعالم‬ ‫دفتر امالک ثبت تبریز به مساحت (‪ )138/78‬یکصدو سی و هشت متر و هفتاد و هشت دسیمتر‬ ‫مربع ‪ ،‬واقع در طبقه دوم که (‪ )11/88‬یازده متر و هشتاد وهشت دسیمتر مربع ان پیشرفتگی ‪ ،‬است‬ ‫‪ ،‬بانضمام تراس بمساحت ‪ 8.78‬متر مربع ‪ ،‬که بنام ابوالفضل بادامچی گاوگانی مدیون پرونده اجرائی‬ ‫ثبت و سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ‪ 953510‬سری الف سال ‪ 97‬با شماره دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 139720304172022514‬صادر گردیده و در قبال قسمتی از طلب و حق االجرای پرونده بازداشت‬ ‫و محدود بحدود ذیل می باشد‪ :‬شماال‪ :‬دیوار و پنجره است بطول (‪ )9/90‬متر به فضای خیابان ‪24‬‬ ‫متری شرقا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیوار ولبه بالکن بطول (‪ )1/20‬متر به فضای خیابان ‪ 24‬متری دوم‬ ‫دیواریست بطول (‪ )14/20‬متر به درز انقطاع که ماورای ان ملک مجاور قطعه ‪ 424‬قرار دارد جنوبا‪ :‬در‬ ‫سه قسمت‪ ،‬اول دیواریست بطول (‪ )1/00‬متر به فضای حیاط مشاعی دوم درب و دیوار و پنجره ای‬ ‫است بطول (‪ )6/30‬متر به تراس قطعه ‪ 2‬سوم دیواریست بطول (‪ )2/60‬متر به فضای حیاط مشاعی‬ ‫غربا‪ :‬در شش قسمت‪ ،‬که قسمت دوم ان شمالی ‪ ،‬قسمت چهارم ان جنوبی ‪ ،‬است ‪ .‬اول دیواریست‬ ‫بطول (‪ )5/73‬متر به درز انقطاع که ماورای ان ملک مجاور قطعه ‪ 422‬قرار دارد دوم دیواریست بطول‬ ‫(‪ )4/10‬متر به راه پله و اسانسور مشاعی سوم درب و دیوار است بطول (‪ )3/32‬متر به راه پله و اسانسور‬ ‫مشاعی چهارم دیواریست بطول (‪ )4/10‬متر به راه پله و اسانسور مشاعی پنجم دیواریست بطول‬ ‫(‪ )5/15‬متر به درز انقطاع که ماورای ان ملک مجاور قطعه ‪ 422‬قرار دارد ششم دیوار ولبه بالکن‬ ‫بطول (‪)1/20‬متر به فضای خیابان ‪ 24‬متری ؛ بانضمام پارکینگ قطعه ‪ 7‬به مساحت ‪ 8.1‬به حدود‬ ‫اربعه‪ :‬شماال‪ :‬خط فرضی است بطول (‪ )1/80‬متر شرقا‪ :‬خط فرضی است بطول (‪ )4/50‬متر جنوبا‪:‬‬ ‫خط فرضی است بطول (‪)1/80‬متر غربا‪ :‬خط فرضی است بطول (‪ )4/50‬متر سطح مجاور خطوط‬ ‫فرضی ذکر نشده ‪ ،‬محوطه مشاعی است ؛ که برابر گزارش مورخه ‪ 1400/03/17‬مامور اجرای ثبت‬ ‫تبریز و برابر گزارش مورخه ‪ 1401/05/24‬هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملک مذکور بصورت‬ ‫اپارتمان به مساحت مفید ‪ 138/78‬مترمربع که ‪ 11/88‬مترمربع ان پیشرفتگی هست و دارای امتیاز‬ ‫پارکینگ با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و از امتیازات کلیه انشعابات خانگی برخوردار بوده و‬ ‫در طبقه دوم واقع هست (دوطبقه پائین پارکینگ بعالوه ‪ 9‬طبقه مسکونی) ساختمان از هر دو سمت‬ ‫جنوب و شمال به شارع ارتباط داشته و ورودی اصلی از سمت شمال خیابان ‪ 24‬متری می باشد ‪.‬نوع‬ ‫سیستم سازه ای طراحی و اجرا شده ‪ ،‬قاب بتنی می باشد ‪ .‬نمای ساختمان در ضلع شمالی از سنگ‬ ‫و ضلع جنوبی اجر سه سانت بوده و پوشش دیوارهای داخلی سفید کاری ‪ ،‬کف پارکت و سقف با‬ ‫ابزار و نور مخفی اجرا شده است و بنشانی تبریز‪-‬گلشهر‪-‬خیابان گلگشت شرقی‪-‬برج ساالر طبقه‬ ‫دوم واقع شده و مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر با وضعیت موصوف و با‬ ‫لحاظ قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ایین نامه‬ ‫های اجرایی ان طبق نظریه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ هجده میلیارد ریال ارزیابی‬ ‫و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک درقبال قسمتی از طلب وحق االجرای متعلقه باستناد ماده‬ ‫‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل مزایده ائین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/09/02‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی‬ ‫گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای‬ ‫عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ یاد شده باال‬ ‫شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است شرکت‬ ‫در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا‬ ‫‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز ‪939108554110070000294000233114‬‬ ‫نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده‬ ‫و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش‬ ‫مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف‬ ‫مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز‬ ‫خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع‬ ‫نخواهد بود ‪ .‬ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف‬ ‫ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهی های‬ ‫مالیاتی و عوارض شهرداری تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شده یا نشده باشد و‬ ‫همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل‬ ‫از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت‬ ‫می باشد‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده‬ ‫بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد‬ ‫شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/19 :‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫تبریز‪-‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه پرونده شماره ‪۱۴۰۱۰۴۰۰۲۰۰۲۰۰۳۰۳۲‬‬ ‫‪ -9 -3687‬شماره پرونده‪ 140104002002003032/1 :‬شماره بایگانی پرونده‪140104709 :‬‬ ‫شماره اگهی ابالغیه‪ 140103802002000051 :‬تاریخ صدور‪ 1401/08/16 :‬دفترخانه ازدواج شماره‬ ‫‪ 92‬شهر اصفهان استان اصفهان بدین وسیله به اقای امیر پدرام ریاحی نام پدر‪ :‬مهدی هنر تاریخ‬ ‫تولد‪ 1347/01/02 :‬شماره ملی‪ ۱۲۸۷۹۰۵۵۶۰ :‬شماره شناسنامه‪ ۳۳ :‬به نشانی‪ :‬اصفهان مقابل‬ ‫مخابرات پالک ‪ ،۹۲‬که برابر گزارش مامور ادرس مربوطه شناسائی نگردیده است‪ ،‬ابالغ می گردد‬ ‫که برابر سند ازدواج‪ :‬شماره سند‪ ، ۲۸۷۶ :‬تاریخ سند‪ ، 1378/07/15 :‬دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه‬ ‫ازدواج شماره ‪ ۹۲‬شهر اصفهان استان اصفهان بابت مهریه به شرح ((‪ -۱‬هدیه یک جلد کالم اهلل‬ ‫مجید مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال ‪ -۲‬عنوان مهرالسنه حضرت زهرا (س) مبلغ ‪ 262/5‬ریال‬ ‫‪ -3‬بهای یک جام اینه و شمعدان نقره چهار میلیون ریال ‪ -۴‬مقدار پنج میلیون ریال طالی ساخته‬ ‫شده ‪ -5‬تعداد صد و چهارده عدد سکه تمام بهار ازادی به عدد ایات قران کریم ‪ -۶‬یکصد و ده‬ ‫عدد سکه بهار ازادی به نام حضرت موالعلى تماما بر ذمه زوج است تا تماما بر ذمه زوج است تا‬ ‫عندالمطالبه پرداخت نماید)) به خانم شرمیال انصاری بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت دین‪،‬‬ ‫(زوجه) درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و‬ ‫به کالسه فوق در اداره اجرای اسناد ذمه ای (شعبه مهریه) اصفهان مطرح می باشد‪ .‬لذا طبق ماده‬ ‫‪ ۱۸‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این اگهی که تاریخ‬ ‫ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان درج و منتشر‬ ‫می گردد‪ ،‬ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار‬ ‫اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان ‪/1407558‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بانک مرکزی ابزار الزم برای کنترل قیمت‬ ‫ارز را دارد‬ ‫رئیس بانک مرکــزی گفت‪:‬‬ ‫قــرار گرفت که ادامــه می یابد‪.‬‬ ‫بانکمرکزیدنبالایجادارامش‬ ‫ابزارهای دیگــری هم داریم که‬ ‫و ثبــات در بــازار ارز اســت‪ .‬بــه‬ ‫در روزهــای اینــده ا نهــا را ارائه‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬علی صالح ابادی‬ ‫می کنیم‪ .‬روز شــنبه هم مراسم‬ ‫در حاشیه جلسه هیات دولت‬ ‫رونمایــی از چــک الکترونیــک‬ ‫علی صالح ابادی‬ ‫دربــاره اقدامــات انجــام گرفته‬ ‫کشور را برگزار خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫بــرای کنتــرل قیمــت ارز‪ ،‬اظهــار‬ ‫در پاســخ به این پرســش که ایا‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه بــه وفور ارز‪ ،‬کانال های دسترســی در روزهایایندهقیمتارز کاهشخواهدیافت؟‬ ‫مــردم بــرای خرید ارز را تســهیل کردیــم تا بدون بیان کرد‪:‬بانکمرکزیدنبالایجادارامشو ثبات‬ ‫حتما سیاس ـت های الزم را در‬ ‫ازدحــام مــردم ارز خــود را خریــداری کنند‪ .‬بانک در بازار ارز اســت و ً‬ ‫مرکزی برخی ابزارها را هم تهیه کرده است مثال این راستا اتخاذ کرده و می کنیم و ابزارهای الزم را‬ ‫دیروز گواهی ســکه بانک مرکــزی مورد معامله نیز در اختیار داریم‪.‬‬ ‫تمامتالشدولتتامینتسهیالت‬ ‫اشتغال زاییاست‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫تهــا به‬ ‫افزایــش برخــی قیم ‬ ‫اجتماعی گفــت‪ :‬تمام تالش‬ ‫شــدت مخالفــت داشــت و‬ ‫دولــت ایــن اســت کــه منابع‬ ‫ان را انجــام نــداد‪ ،‬بــه نظــر‬ ‫اشــتغال زایی‬ ‫تســهیالت‬ ‫می رســد کــه در ش ـش ماهه‬ ‫تامیــن شــود‪ ،‬از ســایر منابــع‬ ‫اول بخشــی از منابــع تامیــن‬ ‫صولت مرتضوی‬ ‫و منابعی که از ســنوات قبل‬ ‫نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬االن‬ ‫تخصیــص داده شــده بــود‪،‬‬ ‫تمام تالش دولت این اســت‬ ‫نشــاءاهلل منابع تامین شــود اما از ســایر‬ ‫مخصوصـ ًـا در انتهــای ســال ‪ ۱۴۰۰‬گزارشــی که ا ‬ ‫را ارائــه کرده ایــم کــه قابــل راســتی ازمایی منابع و منابعی که از سنوات قبل تخصیص‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬صولــت مرتضــوی داده شــده بــود‪ ،‬مخصوصـ ًـا در انتهای ســال‬ ‫در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در جمــع ‪ ۱۴۰۰‬گزارشــی را ارائــه کرده ایــم کــه قابــل‬ ‫خبرنــگاران اظهــار کرد‪ :‬ســال قبل تســهیالت راســتی ازمایی اســت‪ .‬مرتضــوی یاداور شــد‪:‬‬ ‫اشــتغال زایی بــه شــکل مطلوبــی پرداخــت خوشــبختانه ‪ ۶۷۰‬هزار فرصت شغلی یعنی‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نظــر بــه اینکــه منابــع و معــادل ‪ ۵۳‬درصــد پیش بینی در ش ـش ماهه‬ ‫مصارفــی کــه در قانــون بودجــه پیش بینــی اول ســال اشــتغال ایجــاد شــده اســت و از‬ ‫شــد و پیشــنهاداتی کــه دولــت بــرای الیحه محل تبصره ‪ ۱۶‬هم منابعی در اختیار کمیته‬ ‫بودجه داشت در مجلس با افزایش فراوانی امداد و سازمان بهزیستی قرار گرفته و همه‬ ‫مواجه شــد و نیز به دلیل اینکه دولت برای تالش ما این است که تامین منابع کنیم‪.‬‬ ‫عزم دولت برای داشتن‬ ‫شبکهپرسرعتوباکیفیت‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫دولت گذشــته اغاز شده بود‬ ‫اطالعــات بــا اشــاره بــه نــگاه‬ ‫و در ایــن دولــت بــا ســرعت‬ ‫راهبــردی دولــت بــه حــوزه‬ ‫ادامــه دارد‪ .‬در همیــن راســتا‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫در ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬وزیــر‬ ‫گفــت‪ :‬ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫پور‬ ‫زارع‬ ‫عیسی‬ ‫اطالعات‪ ،‬زیرســاخت توسعه‬ ‫اعــام کــرد کــه از ابتــدای‬ ‫کشــور اســت و اگر این بخش‬ ‫نمــاه‬ ‫امســال تــا ‪ ۲۲‬فروردی ‬ ‫تقویت شــود‪ ،‬بســتر توسعه و پیشرفت کشور علی رغم تعطیلی فضای عمومی کشــور‪۳۶ ،‬‬ ‫نیز فراهم می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در دنیای روســتا در ‪ ۱۱‬اســتان‪ ،‬از شمال غربی تا جنوب‬ ‫امــروز دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات حــق شرقی ایران به شبکه ملی اطالعات پیوستند‪،‬‬ ‫طبیعی هر انســانی اســت اما روســتا و مناطق بــه این واســطه‪ ،‬در مجمــوع ‪ ۳۹۱۹‬خانوار با‬ ‫صعب العبــوری هســتند کــه هنــوز از این حق حــدود ‪ ۱۴‬هــزار نفــر جمعیــت از ارتباطــات‬ ‫طبیعــی برخــوردار نشــدند‪ .‬در همیــن رابطه‪ ،‬پایدار و پرســرعت برخوردار شدند؛ در هفته‬ ‫عیســی زارع پــور ‪ -‬وزیــر ارتباطــات و فنــاوری پایانــی اردیبهش ـت ماه هــم در سراســر ایران‬ ‫اطالعــات‪ -‬به تازگــی در شــورای معاونان این ‪ ۷۰‬روســتا به شــبکه ملی اطالعات پیوســتند‬ ‫نهــا ‪ ۴۹۶۶‬خانــوار با بیش‬ ‫وزارتخانه با اشاره به اهمیت حوزه زیرساخت کــه در مجمــوع ا ‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اظهار کــرد‪ :‬در از ‪ ۱۷‬هزار نفر جمعیت از ارتباطات پایدار و‬ ‫جلســاتی که ب هصــورت هفتگی بــا نمایندگان پرسرعت برخوردار شــدند‪ .‬اکنون درحالی که‬ ‫محتــرم مجلس شــورای اســامی داریــم‪ ،‬یکی دبیــر کل اتحادیــه جهانــی مخابــرات اعــام‬ ‫از مهم تریــن دغدغ ههــا داشــتن اینترنــت در کــرده حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از مــردم دنیــا بــه‬ ‫روستاهاســت و داشــتن شــبکه باکیفیــت بــه ارتباطــات دسترســی دارنــد‪ ،‬در ایــران حتــی‬ ‫خواسته اول روستاییان تبدیل شده است‪ .‬وی روســتاها هــم اینترنــت دارنــد و ‪ ۸۶‬درصــد‬ ‫بــا بیــان اینکه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات‪ ،‬روســتاها بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل‬ ‫زیرساخت توسعه کشور است و اگر این بخش هســتند و از خدماتــی کــه روی شــبکه وجود‬ ‫تقویت شــود‪ ،‬بســتر توسعه و پیشرفت کشور دارد به خوبی می توانند اســتفاده کنند‪ .‬طبق‬ ‫یهــا اعــام شــده کــه در ش ـش ماهه‬ ‫نیز فراهم می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر همه پیش بین ‬ ‫ســازمان ها به ســمت الکترونیکی شــدن پیش اول ســال اینــده کل روســتاها بــه شــبکه ملی‬ ‫یشــوند‪ .‬بااین حال ‪۴۵۰۰‬‬ ‫می رونــد و ایــن ســازمان ها و مــردم از وزارت اطالعــات متصل م ‬ ‫ارتباطات می خواهند که زیرســاخت پرسرعت روستای کشــور نیز هیچ نوع دسترسی ندارند‬ ‫و باکیفیــت در اختیــار ان ها قــرار دهیم‪ .‬طبق و حتــی از شــبکه بــرق و جــاده نیــز برخوردار‬ ‫ایــن گــزارش زارع پور در هفته دولت در دیدار نیستند؛ در بودجه پیشنهادی سال جاری این‬ ‫بــا فعاالن بخش خصوصی گزارشــی از اخرین موضــوع مطرح شــده کــه وزارت نیرو اولویت‬ ‫اتصال روســتاها به شــبکه ملی اطالعات ارائه را برای برق رســانی به این روســتاها بگذارد و‬ ‫نهــای ‪ BTS‬فراهم‬ ‫کــرد‪ .‬بــر ایــن اســاس ظــرف ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته‪ ،‬دسترســی ویــژه بــرای انت ‬ ‫بیش ‪ ۲۰۰۰‬هزار روســتای جدید به شبکه ملی شــود‪ .‬همچنیــن طــی ما ههــای گذشــته زارع‬ ‫اطالعات متصل شده اند و در هفته دولت هم پــور در فضــای مجــازی ویدیویــی قــرار داد‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰۰‬روستای جدید متصل شدند و کــه از اتصــال ‪ ۱۹۰۰‬روســتای جدید به شــبکه‬ ‫هما ‬ ‫نطــور که وعده داده شــده قرار اســت تا ملــی اطالعــات از زمــان اغــاز بــه کار دولــت‬ ‫پایان شــهریورماه ســال اینده همه روســتاهای ســیزدهم خبــر داده بــود‪ .‬بــر ایــن اســاس در‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار بــه شــبکه ملــی اطالعــات ابتــدای دولــت ‪ ۸۰‬درصــد روســتاهای بــاالی‬ ‫متصل شــوند‪ .‬پیش ازاین در دولت گذشته در ‪ ۲۰‬خانــوار بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصل‬ ‫ســال قبل گفته شــده بود که در برنامه ششــم بودنــد و اکنــون ‪ ۸۸‬درصــد روســتاها متصــل‬ ‫توســعه دولــت و بــه نمایندگــی از ان وزارت هســتند و تا پایان ســال‪ ،‬این را به ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مکلف شــده خواهیــم رســاند و تا هفته دولت ســال بعد‪،‬‬ ‫کــه تا پایان ســال اجــرای برنامــه (‪ ۹۰ ،)۱۴۰۰‬کل روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار را به شــبکه‬ ‫درصد روســتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار به شــبکه ملی اطالعات متصل خواهند شــد‪ .‬طبق این‬ ‫ملــی اطالعــات متصل شــوند کــه در تاریخ ‪ ۳‬گزارش از ابتدای خرداد تا انتهای مرداد ســال‬ ‫بهمــن ســال ‪ ،۱۴۰۰‬وزیــر ارتباطــات و فناوری جاری‪ ۳۵۸ ،‬روســتای جدید در اقصی نقاط‬ ‫اطالعــات از اتصــال ‪ ۱۰۰۰‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬ایــران که عموما دارای مســیر صعب العبور و‬ ‫خانــوار کشــور بــه شــبکه ارتباطــی پایــدار و فاقد زیر ســاخت مناســب هســتند‪ ،‬به شبکه‬ ‫پرســرعت خبــر داد‪ .‬فراهم کردن زیرســاخت ملی اطالعات پیوســتند کــه در مجموع ان ها‬ ‫ارتباطــی در کشــور‪ ،‬یکــی از اهــداف وزارت ‪ ۳۴‬هــزار ‪ ۲۹۲‬خانــوار بــا حــدود ‪ ۱۱۷‬هــزار‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در دولــت نفــر جمعیــت از ارتباطات پایدار و پرســرعت‬ ‫سیزدهم اعالم شده است؛ اقدامی که البته از برخوردار شدند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫مشاهده ردپای ارز در بازار‬ ‫فروشندگان مسکن پا پس کشیدند‬ ‫اثــر روانــی تغییرات قیمــت ارز‪ ،‬ایــن روزها‬ ‫بــه شــکل امتناع فروشــندگان مســکن از فروش‬ ‫بروز یافته اســت‪ .‬واســطه های ملکی در تهران‬ ‫می گوینــد اگرچــه بــازار ملــک در رکــود بــه ســر‬ ‫می برد‪ ،‬طرف عرضه نســبت به فروش احتیاط‬ ‫می کند‪ .‬این عقب نشــینی پس از نوســان اندک‬ ‫قیمت ارز ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مشاوران امالک از رکود در‬ ‫رکود بازار مســکن خبــر می دهند‪ .‬بدین صورت‬ ‫کــه رونــد معامــات اندکی کــه از قبــل صورت‬ ‫می گرفت هم دچار اختالل شده که می توان از‬ ‫ان به عنوان عارضه ای جدید یاد کرد‪.‬‬ ‫بازار مســکن از تیرماه به بعد در سردرگمی‬ ‫قــرار داشــت و رشــد قیمــت ان تقریبـ ًـا متوقف‬ ‫شده است؛ اما از ابتدای ابان ماه‪ ،‬هر دو طرف‬ ‫عرضــه و تقاضــا دچــار نوعی انفعال شــده اند‪.‬‬ ‫تهــای پیشــنهادی را‬ ‫برخــی فروشــندگان قیم ‬ ‫تــا حــدود ‪ ۵‬درصــد افزایــش داده انــد‪ .‬ایــن در‬ ‫حالی اســت که خریداری در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫تهــا در بعضی مناطق به شــکل‬ ‫در واقــع قیم ‬ ‫اسمی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یکــی از مشــاوران امــاک شــمال تهــران‬ ‫دربــاره وضعیــت کنونی بازار مســکن به ایســنا‬ ‫گفــت‪ :‬فعــا جــو روانــی وارد بــازار ملک شــده‬ ‫و کمتــر کســی خریدوفــروش می کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫شهــا‬ ‫یخــورد بخروبفرو ‬ ‫دالر مقــداری تــکان م ‬ ‫دســت نگــه می دارند تــا ببینند اوضــاع چگونه‬ ‫یشــود‪ .‬البته در همین بازار کســاد هم تعداد‬ ‫م ‬ ‫فروشــندگان بســیار بیش از خریداران است اما‬ ‫به هرحــال برخــی افراد که محافظه کار هســتند‬ ‫نســبت به فروش امتنــاع می کنند‪ .‬بعضی دیگر‬ ‫هــم مقــداری قیمت ها را بــاال برده اند‪ .‬دالل ها‬ ‫ایــن تلقــی را دارنــد کــه ممکن اســت تغییرات‬ ‫بازارهــای ارز و بــورس‪ ،‬اثراتی در بازار ملک به‬ ‫وجود بیاورد‪.‬‬ ‫واســطه ی ملکــی دیگــری در جنــوب شــرق‬ ‫تهران نیز بیان کرد‪ :‬نمی توانم بگویم فروشنده‬ ‫خهــا را‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬فروشــنده هســت امــا نر ‬ ‫پاییــن نمی اورنــد تــا معامل ـه ای صــورت گیرد‪.‬‬ ‫بازار مســکن یک بازار امن اســت که سرمایه را‬ ‫در برابــر تــورم حفظ می کند‪ .‬طــرف با خودش‬ ‫می گویــد ا گــر خانــه را بفروشــم پولــش را کجــا‬ ‫ســرمایه گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شــود؛‬ ‫بنابراین فعال دســت نگه می دارد‪ .‬خریدار هم‬ ‫که توان خرید ندارد‪ .‬البته معامالت به نسبت‬ ‫مــاه گذشــته اندکی افزایــش یافته امــا ان چنان‬ ‫محسوس نیست‪ .‬شاید حدود ‪ ۱۰‬درصد تعداد‬ ‫معامالت باال رفته است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت برخــی‬ ‫مصالــح ســاختمانی اظهــار کرد‪ :‬اهــن و میلگرد‬ ‫نتــر شــده چــون اهــن‬ ‫در روزهــای اخیــر گرا ‬ ‫یشــود‪ .‬یونولیــت هــم‬ ‫بــا دالر بــاال و پاییــن م ‬ ‫ظاهرا دچار رشــد قیمت شده است‪ .‬سازندگان‬ ‫شهــا را بــر روی قیمــت واحدهــای‬ ‫ایــن افزای ‬ ‫کلیدنخــورده محاســبه می کننــد‪ .‬تــازه ا گــر‬ ‫واحدهــای نیمــه کاره وارد بــازار شــود قطعـ ًـا‬ ‫نرخ های ان ها متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫اشــکان از مشــاوران امــاک غــرب تهــران‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬به خاطر موضوع دالر‪ ،‬فروشــنده ی‬ ‫مســکن کم شــده و فعال اکثر پول ها به ســمت‬ ‫بازارهای موازی رفته است‪ .‬سرمایه ها به سمت‬ ‫ملــک نیامــده امــا اثــر روان ـی اش را روی ملــک‬ ‫می گذارد‪ .‬ممکن اســت در فاز دوم ســرمایه ها‬ ‫به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه ی سنگینی‬ ‫بــه بازار مســکن هجوم نیاورده اســت‪ .‬در یک‬ ‫کالم می توانــم بگویــم رکود دســت از ســر بازار‬ ‫برنداشته و اوضاع خریدوفروش جالب نیست‪.‬‬ ‫عبــاس زینعلــی ـ کارشــناس بــازار مســکن‬ ‫در تحلیــل شــرایط فعلــی ایــن بــازار گفــت‪ :‬در‬ ‫یــک بــازار واقعی‪ ،‬عرضــه و تقاضا متناســب با‬ ‫یکدیگــر هســتند؛ اما ا گــر سیاس ـت های کنترلی‬ ‫دقیــق و منظمــی بــرای کنتــرل عرضــه و تقاضــا‬ ‫وجود نداشته فنر بازارها رها می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ایــن تلقــی‬ ‫ایجــاد شــده کــه تغییراتی در قیمــت ارز ایجاد‬ ‫خواهد شــد؛ بنابراین ممکن اســت تا شش ماه‬ ‫شهــای مولد یا‬ ‫اینــده برخــی ســرمایه ها از بخ ‬ ‫ســپرده های بانکــی بــه بازارهای مــوازی منتقل‬ ‫شــود‪ .‬زینعلــی دربــاره اثــر نوســانات احتمالــی‬ ‫بازارهــای رقیــب مســکن بــر این بخــش گفت‪:‬‬ ‫معامــات مســکن دچــار رکود شــده و احتماال‬ ‫ایــن رونــد تا پایان ســال ادامــه می یابد‪ .‬حس‬ ‫می کنــم تغییــر نامتجانســی نداشــته باشــیم و‬ ‫همیــن رونــد فعلــی تــا پایــان ســال ادامــه پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی قیمــت خانــه کاهــش‬ ‫نخواهــد یافــت اما از صعود شــدید ان کاســته‬ ‫یشــود‪ .‬در حــال حاضــر بســیاری از افــراد که‬ ‫م ‬ ‫می خواســتند پروژه ای را شــروع کنند به ســمت‬ ‫بازارهای موازی رفته اند‪ ،‬برای این که سوداوری‬ ‫کوتاه مدتی برایشان داشته باشند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار مســکن تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مســکن‪ ،‬ارز‪ ،‬طــا و بــورس چهــار بــازار رقیــب‬ ‫هســتند کــه معموال تحــوالت ان ها بــر یکدیگر‬ ‫نمــدت و بلندمــدت خــود را‬ ‫معمــوال در میا ‬ ‫نشــان می دهــد‪ .‬در مــواردی نیز اثــرات بازارها‬ ‫بــر یکدیگــر فــوری اســت؛ یعنــی ممکن اســت‬ ‫وقتی ســرمایه ها به سمت دالر می رود مسکن‬ ‫مقداری متوقف شود اما نهایتا عقب ماندگی را‬ ‫جبران می کند‪.‬‬ ‫شهــای‬ ‫وی راهــکار تعادل بخشــی بــه بخ ‬ ‫اقتصــادی را ایجــاد تناســب بیــن عرضــه و تقاضا‬ ‫دانست و افزود‪ :‬هم اکنون با یک عدم تعادل در‬ ‫بازارها مواجهیم و این بخش ها سنخیت مشابهی‬ ‫دارند‪ .‬وقتی تولیدات صنایع و بخش های مولد در‬ ‫وضعیت مناســبی قرار ندارد یــا کفاف نمی دهد‪،‬‬ ‫قیمــت ســهام در بورس نیز نوســانی می شــود‪ .‬از‬ ‫ان طــرف مداخالتــی در بــورس رخ می دهد که از‬ ‫جنــس مداخــات در بازارهــای طــا و ارز اســت‪.‬‬ ‫ایــن اقدامــات تاثیرات ریشــه ای نمی گــذارد‪ .‬این‬ ‫کارشــناس بــازار مســکن ادامــه داد‪ :‬ســرمایه گذار‬ ‫ســریعا خالءهــا را پیــدا می کنــد و بــه ان ســمت‬ ‫م ـی رود؛ زیــرا دنبــال ســود کوتــاه مدت اســت‪ .‬در‬ ‫یــک دوره بــورس اوج می گیرد و ســرمایه ها به ان‬ ‫سمت می رود‪ .‬در مقطعی بازار مسکن دچار این‬ ‫وضعیت می شود‪ ،‬یک موقع هم در بازار ارز این‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬در ایران کسی به شکل بلندمدت‬ ‫در بورس سرمایه گذاری نمی کند‪ .‬همه می خواهند‬ ‫ســریع به ســود برســند‪ .‬این باعث خروج سریع از‬ ‫یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می شود‪.‬‬ ‫رونــد کاهــش نــرخ رشــد ماهیانــه قیمت در بــازار‬ ‫مســکن شــهر تهران که از تیرماه امسال اغاز شده‬ ‫بــود بر اســاس گــزارش دو متولی ارائه امــار‪ ،‬ادامه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی میانگین قیمت‬ ‫هر متر خانه در تهران به ‪ ۴۳.۷‬میلیون تومان در‬ ‫هر مترمربع رســید که در مقایســه با ماه قبل ‪۱.۲‬‬ ‫درصد و نســبت به ماه مســابه قبل ‪ ۳۸.۲‬درصد‬ ‫رشــد نشان می دهد‪ .‬هم چنین مرکز امار متوسط‬ ‫وزنــی قیمــت هر متر اپارتمــان در تهــران را ‪۴۶.۴‬‬ ‫میلیــون و متوســط حســابی ان را ‪ ۴۴.۳‬میلیــون‬ ‫تومــان اعالم کرد‪ .‬تعداد معامالت نیز بر اســاس‬ ‫گزارش بانک مرکزی ‪ ۵.۴‬هزار فقره بود که نسبت‬ ‫بــه مــاه قبل و ماه مشــابه در ســال قبل به ترتیب‬ ‫‪ ۱۰.۲‬و یک درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رکود کامل چه تبعاتی به دنبال دارد؟‬ ‫خطر تشدیداوضاعوخیماقتصادیدر کشور‬ ‫بر اساس گزارش اخیر مرکز امار ایران‪ ،‬از مهرماه‬ ‫سال گذشته تا مهرماه سال جاری روغن مایع ‪۲۸۹‬‬ ‫درصــد‪ ،‬ســیب زمینی ‪ ۱۵۳‬درصــد‪ ،‬ماکارونی ‪۱۳۸‬‬ ‫درصــد‪ ،‬رشــته اش ‪ ۱۰۶‬درصــد‪ ،‬رب گوجــه ‪۸۳‬‬ ‫درصــد‪ ،‬قنــد ‪ ۸۱‬درصــد‪ ،‬برنج ‪ ۱۳۸‬درصــد و مرغ‬ ‫بــا ‪ ۱۲۱‬درصــد‪ ،‬با افزایش قیمت روبرو شــده اند و‬ ‫به نوعی رکورددار گرانی ها در بین کاال های اساسی‬ ‫و مایحتاج عمومی مردم بوده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش فــرارو‪ ،‬مرکــز امار در گزارشــی دیگر‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه در فصــل تابســتان ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫شهــای خدمات‬ ‫شــاخص قیمت تولیدکننده بخ ‬ ‫‪ ۵۶۰.۰‬است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)‬ ‫‪ ۱۶.۲‬درصــد‪ ،‬نســبت بــه فصل مشــابه ســال قبل‬ ‫(تورم نقطه به نقطه) ‪ ۵۶.۱‬درصد و در چهارفصل‬ ‫منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫قبــل (تــورم ســاالنه) ‪ ۴۹.۷‬درصد افزایش داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی‪ ،‬میانگین قیمت دریافتی توســط‬ ‫ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشــان‬ ‫در داخل کشور‪ ،‬در فصل تابستان ‪ ١٤٠١‬نسبت به‬ ‫فصل قبل‪ ١٦.٢ ،‬درصد افزایش دارد‪ .‬در این فصل‬ ‫بیش تریــن تورم فصلی بــا ‪ ٣٠.٧‬درصد مربوط به‬ ‫گروه «فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا‬ ‫و غذا» و کمترین تورم فصلی با ‪ ٤.٨‬درصد مربوط‬ ‫به گروه «اطالعات و ارتباطات» است‪.‬‬ ‫همچنیــن درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت‬ ‫تولیدکننــده بخش های خدمات نســبت به فصل‬ ‫مشــابه ســال قبل (تورم نقطه به نقطــه) در فصل‬ ‫تابســتان امســال ‪ ٥٦,١‬درصد بوده که در مقایسه‬ ‫با همین اطالع در فصل قبل (‪ ٤٩.٤‬درصد)‪٦.٧ ،‬‬ ‫واحد درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی‪ ،‬میانگین قیمت دریافتی توســط‬ ‫ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشــان‬ ‫در داخل کشور‪ ،‬در فصل تابستان ‪ ١٤٠١‬نسبت به‬ ‫فصل دوره مشابه سال قبل‪ ٥٦.١ ،‬درصد افزایش‬ ‫دارد‪ .‬در ایــن فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه‬ ‫بــا ‪ ١١٧.١‬درصــد مربــوط بــه گــروه «فعالیت های‬ ‫خدماتــی مربــوط به تامین جا و غــذا» و کمترین‬ ‫تورم نقطه به نقطه با ‪ ٢٥.٨‬درصد مربوط به گروه‬ ‫«اطالعات و ارتباطات» است‪.‬‬ ‫مرتضــی عزتــی‪ ،‬کارشــناس مســائل اقتصــادی‬ ‫در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه افزایش تورم‬ ‫قیمت کاال های اساسی در بازار تحت تاثیر عوامل‬ ‫مختلفــی قرار دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬در وهله اول باید به‬ ‫این مســئله اشــاره کرد که وضعیت کلی عرضه و‬ ‫تقاضا در اقتصاد در افزایش قیمت کاال ها بســیار‬ ‫تاثیرگــذار بــوده اســت؛ زیــرا کــه ما وضعــی روبرو‬ ‫هستیم که به دلیل سیاست های اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫علیرغــم کاهش تقاضا در بــازار‪ ،‬قیمت ها هر روز‬ ‫یشــود‪ .‬از طــرف دیگر کاهش‬ ‫بــا افزایش روبرو م ‬ ‫قــدرت خرید مردم‪ ،‬عمـ ًـا مازاد عرضــه را در بازار‬ ‫به وجود اورده که این موضوع به رکود موجود در‬ ‫اقتصاد دامن زده است‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬از طــرف دیگــر باید به این نکته‬ ‫اشــاره کرد که فشــار های هزینه ای از سوی دولت‬ ‫روی دوش تولیدکنندگان بوده و بسیار زیاد شده‪،‬‬ ‫سیاست های افزایش مالیات‪ ،‬رشد بسیار زیاد بهای‬ ‫گاز‪ ،‬اب و بــرق و افزایــش انــواع عوارض ها باعث‬ ‫شده که تولیدکنندگان با افزایش هزینه تولید روبرو‬ ‫شــوند که نتیجه ان بر روی افزایش قیمت کاال ها‬ ‫نمایانمی شود‪».‬‬ ‫عزتی با تاکید بر اینکه بســیاری از مشــکالت‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫اقتصــادی کشــور از رکــود ناشــی م ‬ ‫داشت‪« :‬سیاست هایی که دولت اعمال می کند‪،‬‬ ‫خود تشدیدکننده رکود تورمی در فضای اقتصادی‬ ‫کشــور اســت و تا زمانی که این سیاس ـت گذاری ها‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬افزایــش قیمــت کا الهــا ادامــه‬ ‫خواهدداشت‪.‬سیاست هایینظیر حذفیک باره‬ ‫ارز ترجیحی منجر به ایجاد شوک قیمتی در بازار‬ ‫و جامعه شده که نتیجه ان افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫قیمــت کا الهــا در نیمــه اول ســال شــد؛ بنابرایــن‬ ‫تــا زمانــی که چنیــن سیاس ـت هایی ادامه داشــته‬ ‫باشــد افزایــش قیمــت کا الهــا و خدمــات در بازار‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪».‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه با اشاره به اینکه افزایش‬ ‫قیمــت کاال هایــی کــه از ارز ترجیحــی اســتفاده‬ ‫می کردند به ســایر کاال ها نیز سرایت کرده است‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪« :‬بــا توجــه بــه اینکــه مــواد اولیــه ارز‬ ‫ترجیحــی می گرفتند به خصــوص در بخــش مواد‬ ‫غذایــی شــاهد افزایــش قیمــت اجنــاس در بــازار‬ ‫هستیم‪ ،‬افزایش قیمت روغن‪ ،‬گندم و ذرت که به‬ ‫عنوان ماده اولیه بسیاری از مواد غذایی محسوب‬ ‫یشــوند‪ ،‬یک موج افزایش قیمت شدیدی را در‬ ‫م ‬ ‫بازار رقم زد‪».‬‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد‪« :‬در‬ ‫این شرایط دولت باید از وضع قوانینی که باعث‬ ‫یشــود خــودداری کند‪ ،‬بــه عنوان‬ ‫تشــدید رکود م ‬ ‫مثــال کاهش مالیات از جمله راهکار هایی اســت‬ ‫که دولت می تواند با ان رونق در بازار ایجاد کند؛‬ ‫اما دولت عکس این مسیر را طی کرده و با فشار‬ ‫مالیاتــی بر روی تولیدکننــده و مصرف کننده رکود‬ ‫در اقتصاد را به بیشــترین میزان خود اعمال کرده‬ ‫است‪ ،‬همچنین افزایش قیمت خدماتی که دولت‬ ‫بهتولیدکنندگانمی دهدخوداز جملهموضوعاتی‬ ‫است که باعث شده این رکود تشدید شود‪».‬‬ ‫عزتی با اشاره به اینکه با ادامه وضع موجود‬ ‫در اقتصــاد کشــور بــا یــک وضعیت بســیار وخیم‬ ‫روبرو خواهید شــد‪ ،‬بیان کرد‪« :‬اگر وضع رکود به‬ ‫همین منوال ادامه پیدا کند و افزایش قیمت ها نیز‬ ‫کماکان یابد‪ ،‬به نوعی تقاضا به صفر میل می کند‪.‬‬ ‫یکــه دیگر هیچ نوع تقاضای معناداری در‬ ‫به طور ‬ ‫بــازار وجود نخواهد داشــت که این موضوع رکود‬ ‫را ب هصــورت کامــل در اقتصاد رقم خواهــد زد‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی ممکن است قیمت کاال ها افزایش‬ ‫پیدا نکند و یا حتی با کاهش قیمت مواجه شود‪،‬‬ ‫اما این وضعیت‪ ،‬اقتصاد کشور را با شرایط بسیار‬ ‫دشوارتری نسبت به ان چیزی که االن وجود دارد‪،‬‬ ‫روبرو خواهد کرد‪».‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬در چنین وضعی با تعطیلی‬ ‫بنگا ههــای تولیــدی و همچنیــن بیکاری گســترده‬ ‫روبــرو خواهیم بود بنابراین دولت به جای اینکه‬ ‫سیاس ـت های انقباضــی و ســختگیرانه در قبــال‬ ‫تولیدکننــدگان اعمــال کنــد‪ ،‬بایــد مشــوق هایی را‬ ‫بــرای ایجــاد رونق فراهم کند‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫بــا کاهــش تقاضــا در بــازار رکــود عواقــب بســیار‬ ‫جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران در پی خواهد‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد‪« :‬همچنین‬ ‫سیاس ـت هایی که دولــت در قبــال تولیدکنندگان‬ ‫اعمال کرده به هیچ عنوان پذیرفته نیست‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگــر نظــام تصمیم گیری هــا در حــوزه اقتصــادی‬ ‫بســیار ناکارامد عمل کرده کــه این موضوع ضربه‬ ‫بســیار ســختی را به پیکره تولید کشــور وارد کرده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر دولت نتوانست در مذاکرات‬ ‫هسته ای به موفقیت دست پیدا کند و تحریم ها‬ ‫همچنــان در شــدیدترین وضع خود قــرار دارد که‬ ‫این موضوع نیز به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی‬ ‫کشور دامن زده است‪».‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تشریح وضعیت نهضت‬ ‫مسکن در تهران‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان تهــران گفــت‪ :‬پــروژه نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در شــش شــهر اســتان تهــران بــه متوســط‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۴۵‬درصــد رســیده و برخــی در‬ ‫مرحلــه نازک کاری قــرار دارد‪ ،‬اما با موانعی مثل عدم‬ ‫واریــز اورده از ســوی متقاضیــان‪ ،‬پرداخــت نشــدن‬ ‫وام ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومانــی توســط سیســتم بانکــی و‬ ‫همراهی نکردن دستگاه های خدمات رسان در تامین‬ ‫انشــعابات مواجهیم‪ .‬حسن شــافعی در گفت وگو با‬ ‫ایســنا اظهــار کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۴۰۰۰‬واحــد نهضــت ملی‬ ‫مســکن توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران‬ ‫در دست اجرا است که به صورت میانگین ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‪ .‬پروژه ها در تهرانسر‪ ،‬شهریار‪،‬‬ ‫اسالمشــهر‪ ،‬ربــاط کریــم‪ ،‬قرچــک و پاکدشــت قــرار‬ ‫دارد‪ .‬وی برخــی مشــکالت پروژه ها را نوســان قیمت‬ ‫مصالــح ســاختمانی و عــدم همراهــی دســتگاه های‬ ‫خدمات رســان در تامین انشــعابات دانست و گفت‪:‬‬ ‫نوسانات قیمت مصالح ساختمانی می تواند پروژه ها‬ ‫را دچار چالش کند‪ .‬این موانع را در جلســات شــورای‬ ‫مســکن بــه وزارت راه و شهرســازی منعکس کردیم و‬ ‫پیشــنهاد داده ایم تا واســطه ها حذف شود و مصالح‬ ‫به صورت مســتقیم از کارخانه ها به پروژه ها برسد که‬ ‫باید وزارت صمت همکاری کند‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان تهران تاکید کرد‪ :‬بحمداهلل هیچ یک‬ ‫از پروژه هــای نهضــت ملــی مســکن در اســتان تهــران‬ ‫متوقــف نشــده بلکــه ممکن اســت کند شــده باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کنــدی بــه چنــد دلیــل می توانــد باشــد؛ یکــی از‬ ‫یشــود که‬ ‫موضوعــات بــه اورده متقاضیــان مربوط م ‬ ‫برخی افراد به موقع نســبت بــه پرداخت وجه اقدام‬ ‫نمی کنند‪ .‬مسئله دیگر عدم تخصیص تسهیالت متمم‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون تومانی اســت‪ .‬شــخص رئیس جمهور به‬ ‫پرداخــت وام ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومانــی تاکیــد دارد و‬ ‫امیدواریــم سیســتم بانکــی همراهــی الزم را داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬شــافعی با بیان این که برخی بلوک های پروژه‬ ‫‪ ۶۳۰‬واحدی پاکدشت به مرحله ی نازک کاری رسیده‬ ‫اســت گفت‪ :‬اسکلت تمامی بلوک ها به اتمام رسیده‬ ‫و هم اکنــون در مرحلــه ســفت کاری هســتند‪ .‬برخــی‬ ‫نیــز در مرحلــه ی نــازک کاری قــرار دارند؛ امــا هنوز در‬ ‫هیچ یــک از شــهرها انشــعابات اب و فاضــاب‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫بــرق و مخابــرات به پروژه های ما نرســیده اســت‪ .‬در‬ ‫بعضــی از پروژه ها از برق کارگاهی اســتفاده می کنیم‬ ‫و پروژه ای داریم که با ژنراتور کار می کند‪ .‬وی درباره‬ ‫میــزان پرداخــت اورده از ســوی متقاضیان بیــان کرد‪:‬‬ ‫به طــور متوســط متقاضیــان چهار مرحلــه اورده ی ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون تومانــی را واریــز کرده انــد‪ .‬ایــن مســئله برای‬ ‫مثــا در برخی‬ ‫همــه ی افــراد به یک صورت نیســت‪ً ،‬‬ ‫پروژه هــا پیامــک پنجــم را فرســتاده ایم امــا هنــوز‬ ‫تعــدادی از متقاضیان واریز ســوم را انجام نداده اند‪.‬‬ ‫ایــن می توانــد پیشــرفت کارهــا را دچار اختــال کند‪.‬‬ ‫شــافعی تصریح کرد‪ :‬طبق مصوبه شورای مسکن دو‬ ‫مرحلــه اخطار به متقاضیان بدحســاب می دهیم اگر‬ ‫اورده را تکمیــل نکنند به اســتناد مصوبــه افرادی را از‬ ‫لیست انتظار جایگزین ان ها می کنیم‪.‬‬ ‫چرا از نیروهای جوان‬ ‫اماده به کار استفاده‬ ‫نمی کنیم؟‬ ‫یــک فعــال حــوزه کار بــا تاکیــد بــر به کارگیــری‬ ‫نیروهــای اماده بــه کار و جــوان در عرصــه اشــتغال‬ ‫حقیقتا به دنبال اشــتغال هســتیم و‬ ‫کشــور گفت‪ :‬اگر‬ ‫ً‬ ‫می خواهیــم بازار کار تقویت شــود‪ ،‬بایــد از نیروهای‬ ‫نهــا‬ ‫جــوان و تازه نفــس اســتفاده و انگیــزه کار را در ا ‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫فتــح اهلل بیــات در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره‬ ‫در اولویــت قــرار گرفتــن مســئله اشــتغال در تمــام‬ ‫دستگاه ها‪ ،‬گفت‪ :‬اشتغال نیازمند فراهم شدن زمینه‪،‬‬ ‫ساختار و چارچوب است و به شکل دستوری و روی‬ ‫کاغــذ ایجــاد نمی شــود‪ .‬دربــاره اشــتغال پایــدار باید‬ ‫هزینه شود و این هزینه قبال در بخشی از شهرک های‬ ‫صنعتی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون سوله ها و کارگاه های زیادی در‬ ‫شهرک های صنعتی وجود دارد که در حال خاک خوردن‬ ‫است درحالی که باید از این ظرفیت استفاده شود‪ .‬بیات‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه برخی از شهرک های صنعتی با یک سوم‬ ‫ظرفیــت کار می کننــد و بــه تعدیــل نیــرو روی می اورند‬ ‫لــذا الزم اســت بــا دعوت از کارگــر و کارفرما عواملی که‬ ‫موجب تعطیلی این شهرک ها شده بررسی و کمیته ای به‬ ‫اسم بحران یا اشتغال برای شناسایی مشکالت کارگاه ها‬ ‫تشکیل شود‪ .‬این فعال حوزه کار با تاکید بر به کارگیری‬ ‫نیروهای اماده به کار و جوان در عرصه اشــتغال کشــور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در بیشتر دستگاه ها به جای نیرویی‬ ‫کــه در حال بازنشســته شــدن اســت‪ ،‬نیــرو نمی گیرند و‬ ‫سال هاســت که بازنشســتگان را دعوت به کار می کنند‬ ‫امــا بــا ایــن کار فضــای اشــتغال یــک نیــروی کار گرفتــه‬ ‫می شود‪ .‬خصوصا در کارهایی که بیش از چهار ساعت‬ ‫زمــان می بــرد‪ ،‬باید تجدیدنظــر و از نیروهای شــاغل و‬ ‫اماده به کار استفاده شود‪ .‬وی ابراز عقیده کرد‪ :‬در برخی‬ ‫از دســتگاه ها و شــرکت ها‪ ،‬نیروها به یک ســوم رســیده‬ ‫و عمدتا با اضافه کاری ســرکار مانده اند و بعضا تاب و‬ ‫حقیقتا به دنبال اشتغال هستیم و‬ ‫توان کار ندارند‪ .‬اگر‬ ‫ً‬ ‫می خواهیم بازار کار تقویت شود‪ ،‬چرا از نیروهای جوان‬ ‫و تازه نفس اســتفاده نمی کنیم؟ باید به نیروهای جوان‬ ‫اعتماد کنیم و به افراد در نهادها و دستگاه های دولتی‬ ‫و شبه دولتی اجازه بازنشستگی بدهیم‪ .‬بیات در پایان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬بایــد بازار کار را فعــال و انگیزه ایجاد‬ ‫کنیم تا نیروهای تحصیل کرده و جوان وارد بازار کار شوند‬ ‫و دنبال شغل های کاذب نروند‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫برگزاری جلسه ممیزی‬ ‫داخلی شرکت گاز استان‬ ‫گلستان‬ ‫جلســه ممیــزی داخلی شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫بــا جمع بندی نقــاط قــوت‪ ،‬فرصت های بهبــود و عدم‬ ‫انطباق های احتمالی خاتمه یافت‪ .‬در جلسه اختتامیه‬ ‫ممیزی داخلی شــرکت گاز اســتان گلســتان که به صورت‬ ‫حضــوری با حضــور مدیرعامل‪ ،‬ســرممیزان و ممیــزان و‬ ‫روسای واحدها و ادارات گازرسانی استان برگزار شد‪ ،‬ولی‬ ‫اله مقصودلو نماینده مدیریت در سیستم های مدیریتی‬ ‫و رئیس برنامه ریزی با تشــکر از زحمات انجام شــده‪ ،‬در‬ ‫خصوص اهداف و یافته های ممیزی نکاتی را بیان نمود‪.‬‬ ‫در ادامه هر یک از سرممیزان ضمن برشمردن واحدهای‬ ‫مــورد ممیزی و ممیزین‪ ،‬جمع بندی خویــش را در قالب‬ ‫قهــای‬ ‫تهــای بهبــود و عــدم انطبا ‬ ‫نقــاط قــوت‪ ،‬فرص ‬ ‫احتمالــی ارائه کردند‪ .‬در خاتمه علی طالبی مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان گلستان با تشکر از ممیزین و همکاران‬ ‫شــرکت در انجام فعالیت ممیزی‪ ،‬در خصوص اهمیت‬ ‫توجه به سیستم های مدیریتی‪ ،‬اهتمام ارکان شرکت به‬ ‫پیشبردوبهبودفعالیت ها‪،‬تقویتنقاطقوتوهمچنین‬ ‫رفعنقاطضعفمطالبیراارائهنمود‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫گاز استان گلستان در پایان از تمامی بخش های مختلف‬ ‫شرکتخواستتانسبتبهرفععدمانطباق هاو انجام‬ ‫فرصت هایبهبوداقدامالزمبهعملاورند‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۷‬هزار انشعاب‬ ‫غیرمجاز برق در ‪ ۴‬شهر‬ ‫خوزستان‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاهواز از جمع اوری‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۷۸‬فقره انشعاب غیرمجاز در شهرستان های‬ ‫اهواز‪،‬حمیدیه‪،‬باویو کارونخبر داد‪.‬عبدالحمیدعباس‬ ‫شیاری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به منظور حفظ‬ ‫پایداری شبکه برق و تامین رفاه و اسایش شهروندان‪ ،‬در‬ ‫هفت ماه امسال ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۷۸‬فقره انشعاب غیرمجاز‬ ‫در شهرستان هایاهواز‪،‬حمیدیه‪،‬باویو کارونشناسایی‬ ‫و جمع اوری شد‪ .‬وی افزود‪ :‬به استناد مواد ‪ ۵۴۳‬و ‪۶۷۸‬‬ ‫قانونمجازاتاسالمیاستفاده کنندگاناز برقغیرمجاز‪،‬‬ ‫اشــخاصی کــه اقــدام بــه فک پلمــب کنتــور‪ ،‬تخریب و‬ ‫ممانعت از عملیات اجرایی شبکه‪ ،‬تمرد از دستور مقام‬ ‫انتظامی‪ ،‬دســت کاری لوازم اندازه گیری‪ ،‬ســرقت انرژی و‬ ‫اســتفاده غیرمجاز از برق کنند مجرم محســوب شــده و‬ ‫عالوه بر جبران خســارت‪ ،‬مشــمول ‪ ۳‬تا ‪ ۱۰‬ســال حبس‬ ‫نیز می شوند‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز‬ ‫ادامه داد‪ :‬شهروندان باید توجه کنند که تامین و توزیع‬ ‫انرژی بسیار پرهزینه است و ازانجاکه خروجی کل شبکه‬ ‫برقو تجهیزاتاندر خدمترفاهو اسایشمردماست‪،‬‬ ‫صیانت و حفاظت از شبکه به رفاه عمومی مردم منجر‬ ‫خواهد شــد‪ .‬شــیاری عنوان کــرد‪ :‬پس از جم ـع اوری این‬ ‫انشــعاب های غیرمجــاز‪ ۲،‬هــزار و ‪ ۲۸۱‬فقره انشــعاب‬ ‫قانونیدر اینمدتبهمشترکانواگذار شد‪.‬ویدر پایان‬ ‫گفت‪ :‬کال نشــهر اهــواز ‪ ۶۰۹‬هزار مشــترک بــرق دارد که‬ ‫شامل‪ ۵۵‬هزار مشترکروستایی‪ ۸۵،‬هزار مشترکتجاری‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هزار مشترکصنعتی‪،‬یکهزار و‪ ۵۰۰‬مشترک کشاورزی‬ ‫و‪ ۲۵‬هزار مشترکعمومیاست‪.‬‬ ‫بهره برداری از رینگ انتقال‬ ‫برق ابرکوه – مروست تا‬ ‫پایان سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫طرح ویژه تکمیل رینگ انتقال برق ابرکوه – مروست‬ ‫یکی از طرح های مهم در دســت ساخت توسط شرکت‬ ‫برقمنطقه اییزداستکهدر سفر سال‪ ۱۴۰۰‬رئیس جمهور‬ ‫بشدهاستو نقشمهمیدر افزایش‬ ‫بهاستانیزدتصوی ‬ ‫قابلیتاطمینانشبکهبرقشهرستان های کمتر برخوردار‬ ‫مروست ‪ ،‬خاتم و ابرکوه و توسعه متوازن زیرساخت های‬ ‫برقدر استانایفامی کند‪،‬اینطرحبنابهگفته یمجریان‬ ‫تا پایان سال‪ ۱۴۰۲‬بهره برداری کامل خواهد شد‪ .‬علی اکبر‬ ‫صالحی‪،‬مجریطرحشرکتبرقمنطقه اییزددراین باره‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایجاد رینگ انتقال برق ابرکوه – مروســت از‬ ‫طرح های در دســت اجرا توســط شــرکت برق منطقه ای‬ ‫یزد است که شامل ایجاد‪ ۹۰‬کیلومتر خط دو مداره‪۲۳۰‬‬ ‫کیلوولتبینپست های‪ ۲۳۰‬ابرکوهو کلیدخانهاسمالون‪،‬‬ ‫ســاخت پست‪ ۱۳۲‬کیلوولت کلیدخانه اسمالون‪ ،‬ایجاد‬ ‫دو بی خط‪ ۱۳۲‬کیلوولت در پست مروست و همچنین‬ ‫ایجــاد ‪ ۶۵‬کیلومتر خــط ‪ ۱۳۲‬کیلوولت بین پس ـت های‬ ‫کلیدخانهاسمالونومروستاستکهبامشارکتایمیدرو‬ ‫و بهره بردار معدن اســمالون در دست اجراســت‪ .‬وی در‬ ‫موردهدفاز اجرانیز گفت‪:‬اینطرحضمنتکمیلرینگ‬ ‫و افزایش قابلیت اطمینان (کاهش خاموشی) شبکه برق‬ ‫ســه شهرستان مروســت ‪ ،‬خاتم و ابرکوه‪ ،‬موجب تقویت‬ ‫زیرساختتامینبرقصنایعو معادندر اینمناطق کمتر‬ ‫برخوردار و توســعه متوازن زیرســاخت برق در استان یزد‬ ‫خواهدشدکهاینموضوعیکیاز رویکردهایمهمشرکت‬ ‫برقمنطقه اییزددر توسعهشبکهبرقاستانهست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران خبر داد‬ ‫ایران با ‪ ۱۵۶‬میلیارد بشکه نفت درجا چهارمین‬ ‫دارنده ذخایر نفت جهان‬ ‫مدیــر امــور توســعه و مهندســی شــرکت ملی‬ ‫نفت ایران با تاکید بر اینکه به هیچ عنــوان دوران‬ ‫نفت خام به پایان نرسیده و همچنان این حامل‬ ‫انــرژی بــا اســتقبالی خــوب در دنیــا روبه روســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس امارهای موسسه های اینده پژوهی‬ ‫شــرکت های معتبر جهــان‪ ،‬نفت خــام در اینده از‬ ‫یــک کاالی راهبــردی بــه کاالیــی معمولی تبدیل‬ ‫یشــود به عبارت دیگــر‪ ،‬دوران طالیی و جذاب‬ ‫م ‬ ‫فروش نفت اکنون است‪ ،‬نه اینده‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رضــا دهقــان در نخســتین‬ ‫کنفرانس ملــی افزایش بهره دهــی چاه های نفت‬ ‫و گاز در مرکز همایش های تخصصی شرکت ملی‬ ‫نفت ایران (باشــگاه کوشــک) اظهار کــرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۱۱۰‬ســال از تولیــد نفــت و گاز در ایران می گذرد و‬ ‫در این ســال ها این صنعت با فراز و نشــیب های‬ ‫زیادی همراه بوده اســت‪ ،‬متاسفانه در چند دهه‬ ‫اخیــر به دالیل مختلف از جمله جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫تحریم های بین المللی و کاغذبــازی اداری داخلی‬ ‫سرعت توسعه این صنعت ُکند شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس تازه ترین گــزارش اماری‬ ‫یپــی‪ ،‬ایــران در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــا‬ ‫ســاالنه شــرکت ب ‬ ‫‪ ۱۵۶‬میلیــارد بشــکه نفــت درجــا (‪ ۹‬درصد منابع‬ ‫نفــت جهــان) پــس از ونزوئال‪ ،‬عربســتان و کانادا‬ ‫مقــام چهارمیــن دارنــده ذخایر نفت جهــان را به‬ ‫خــود اختصــاص داده‪ ،‬امــا با تولید هشــت درصد‬ ‫نفت خام جهان‪ ،‬کشور ما مقام هشتم در بخش‬ ‫تولیدکنندگان را به خود تخصیص داده است‪.‬‬ ‫مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت‬ ‫ایران با اشاره به اینکه بیش از نیمی از ذخایر نفت‬ ‫خام جهان تاکنون برداشــت شــده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تاکنــون پــس از ‪ ۱۱۰‬ســال ایران تنها کمی بیشــتر از‬ ‫یک سوم ذخایر نفت خود را برداشت کرده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگــر ایــران در طــول پنج دهه گذشــته‬ ‫روزانه به طور میانگین نتوانسته بیشتر از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫بشکه نفت تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫دهقــان تصریح کــرد‪ :‬همه شــرکت های بزرگ‬ ‫یپــی و توتال‬ ‫جهان همچون مکنزی‪ ،‬شــورون‪ ،‬ب ‬ ‫موسسه های اینده پژوهی دارند‪ .‬بر اساس بعضی‬ ‫از نمودارهای موجود در امارهای این موسس ـه ها‬ ‫تا ســال ‪ ۲۰۵۰‬میــادی تقاضای نفت خام کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬به عبارت دیگر ما در اینده مخازنی‬ ‫خواهیم داشــت کــه هیچ وقت از ان ها برداشــت‬ ‫نخواهد شد و متروکه می شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بر اســاس تازه ترین گزارش های‬ ‫اوپک (ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت) نیز‬ ‫ســهم ســوخت های فســیلی نسبت به ســال های‬ ‫اخیــر ‪ ۲‬درصــد کاهــش و این رونــد ادامه خواهد‬ ‫داشــت‪ ،‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬نفت خام تولیدی‬ ‫هم اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد در بخــش پتروشــیمی‪۳۰ ،‬‬ ‫درصــد در بخــش خانگــی‪ ،‬تجــاری و کشــاورزی و‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد در بخش حمل ونقل مصرف م ‬ ‫یســازی در‬ ‫ازای ـن رو بــا توجه به رشــد صنعت برق ‬ ‫بخــش حمل ونقــل شــاهد کاهــش مصــرف نفت‬ ‫خام در اینده خواهیم بود‪ ،‬به طوری که بر اســاس‬ ‫پیش بینی ها تا ســال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی بیش از نیمی‬ ‫از خودروهــای در حــال حرکــت در جهــان برقــی‬ ‫خواهندبود‪.‬‬ ‫مدیــر امور توســعه و مهندســی شــرکت ملی‬ ‫نفــت ایــران افــزود‪ :‬بــر اســاس تازه ترین گــزارش‬ ‫(ایرنــا)‬ ‫اژانــس انرژ ‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر جهــان ِ‬ ‫هم اکنــون ســهم انــرژی خورشــیدی و بــادی در‬ ‫جهان ‪ ۱۷‬درصد است که این رقم در سال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫به ‪ ۷۰‬درصد می رســد‪ .‬بنده اعتقاد دارم استقبال‬ ‫یهــای نــو الزامـ ًـا به دلیــل مســائل‬ ‫جهــان از انرژ ‬ ‫محیط زیستی نیســت‪ ،‬بلکه تولید انرژی های نو‬ ‫نســبت به انرژی های فســیلی سود بیشتری برای‬ ‫شــرکت ها و موسسه های مالی جهان دارد‪ ،‬برای‬ ‫نمونــه هم اکنــون بــرای تولید یک مــگاوات برق‬ ‫یهــای خورشــیدی تنهــا ‪ ۳۶‬دالر‬ ‫در بخــش انرژ ‬ ‫الزم اســت هزینه شود‪ ،‬درحالی که این هزینه در‬ ‫نیروگاه های سیکل ترکیبی ‪ ۶۰‬دالر است‪.‬‬ ‫دهقان با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان دوران‬ ‫نفــت خــام بــه پایان نرســیده و همچنــان از این‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫حامــل انــرژی اســتقبال خوبــی در دنیا م ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس امارهــای موسس ـه های‬ ‫اینده پژوهی شرکت های معتبر جهان نفت خام‬ ‫در اینده از یک کاالی اســتراتژیک به یک کاالی‬ ‫یشــود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دوران‬ ‫معمولی تبدیل م ‬ ‫طالیــی و جــذاب فــروش نفــت در حــال حاضــر‬ ‫است نه اینده‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هم اکنــون بیــش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نفت دنیا در امریکا‪ ،‬روســیه‪ ،‬عربســتان‪ ،‬کانادا و‬ ‫یشــود‪ .‬این کشورها همچون چین‬ ‫چین تولید م ‬ ‫(تولیــد روزانه ‪ ۴.۵‬میلیون بشــکه) با این روندی‬ ‫که نفت تولید می کنند سرانجام دو تا چهار دهه‬ ‫اینده منابع نفتیشــان پایان می یابد و به اعتقاد‬ ‫بنــده ب هطــور حتــم بــرای پ ـس ازان‪ ،‬از هم اکنون‬ ‫یهــای نو‬ ‫بــه فکــر ســرمایه گذاری در بخــش انرژ ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیــر امور توســعه و مهندســی شــرکت ملی‬ ‫نفــت ایــران گفــت‪ :‬باوجودانکــه ایــران یکــی از‬ ‫دارنــدگان اصلــی منابــع گازی اســت و در چنــد‬ ‫دهه اخیر ب هشــدت روی تولید ان تمرکز داشــته‬ ‫امــا هم اکنون ســهم ما از تولید ایــن حامل انرژی‬ ‫در جهان تنها ‪ ۶‬درصد است‪ .‬بر اساس تازه ترین‬ ‫گــزارش بررســی امــاری ســاالنه بــی پی‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬میالدی اوج مصرف گاز حداقل دو تا سه‬ ‫دهــه پــس از اوج مصرف نفت در اینده (‪)۲۰۵۰‬‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬از ســوی دیگــر ایــران بایــد بــرای‬ ‫تامین مصرف فزاینده داخلی خود در ســال های‬ ‫اینــده بــه فکر افزایــش تولید گاز طبیعی باشــد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر گاز یک حامل انرژی مناسب برای‬ ‫یهــای نو و‬ ‫گــذر از دوران انــرژی فســیلی به انرژ ‬ ‫تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫دهقــان بــا تاکید بــر اینکه تا چند دهــه اینده‬ ‫تقاضای مصرف سوخت های فسیلی به ویژه نفت‬ ‫خــام کاهش خواهد یافــت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫بایــد بر شــدت تولیــد از مخازن نفت خام ســبک‬ ‫و مشــترک بیفزایــم‪ .‬اگــر قــرار اســت در دهه های‬ ‫اینده نفت در مخازن باقی بماند و تولید نشــود‬ ‫بهتر اســت ان نفت‪ ،‬نفت گران و سنگین (هزینه‬ ‫باالی توســعه) باشد‪ .‬از سوی دیگر باید استفاده‬ ‫از روش های فناورانه در مخازن نفت و گاز‪ ،‬ایجاد‬ ‫جذابیت های ســرمایه گذاری‪ ،‬بازنگری در قوانین‬ ‫و مقررات دست و پاگیر در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه فاز ‪ ۱۱‬عقب نشینی کند و کار به چینی ها‬ ‫ســپرده شــود‪ .‬چینی ها نیز بعد از تعلل فراوان‪ ،‬از‬ ‫این قرارداد خارج شــدند تا کار توســعه از ابتدای‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه پتروپــارس ایرانی واگذار شــود‪ .‬در‬ ‫اذرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬قرار شد تا ‪ ۷۰‬میلیون دالر برای‬ ‫توسعه فاز ‪ ۱۱‬تخصیص یابد و این پروژه با اولویت‬ ‫‪ ۷۰‬درصد بخش داخلی پیش برود اما در نهایت‬ ‫ان طور که مسئوالن وقت اعالم کردند‪ ،‬تولید گاز‬ ‫از فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی که یکی از وعده های سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬وزیر نفت دولت قبل بود و قرار بود در نیمه‬ ‫نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬محقــق شــود‪ ،‬به نیمــه دوم‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬یعنــی زمــان فعالیت دولت ســیزدهم‬ ‫موکول شد‪ .‬این در حالی بود که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت ســابق مهرماه سال ‪ ۱۳۹۸‬گفت توسعه فاز‬ ‫‪ ۱۱‬پارس جنوبی تعیین تکلیف شــده به طوری که‬ ‫شــرکت چینــی ب هطــور کامل کنــار رفته و شــرکت‬ ‫پتروپارس تمامی سهم این قرارداد را برای اجرا در‬ ‫اگهی ابالغ رای عدم افرازی‬ ‫‪ -9 -3698‬بدینوسیله رای عدم افرازی شماره ‪ 10/1401/4013‬مورخه ‪ 1401/08/18‬مربوطه به خانم زهرا عبدی از سه دانگ اعیان از ششدانگ پالک ‪ 9752‬فرعی‬ ‫از ‪ ۳۰۲۷‬اصلی بخش یک حومه کاشمر بشرح ذیل اگهی می شود لذا چنانچه کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور به رای عدم افراز اعتراض دارند واخواهی خود را ظرف‬ ‫‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی روزنامه به دادگاه صالحه تسلیم و رونوشت انرا به این اداره ارسال نمایند در صورت عدم واخواهی در مهلت مقرر رای صادره قطعی می گردد‪.‬‬ ‫تصمیم به عدم افراز‬ ‫احتراما با توجه به نامه وارده شماره ‪ 10/1401/3488‬مورخه ‪ 1401/07/23‬مبنی بر افراز تمامی سه دانگ از ششدانگ پالک ‪ 9752‬فرعی از ‪ ۳۰۲۷‬اصلی بخش یک‬ ‫حومه کاشمر مراتب به استناد ماده ‪ 5‬ائین نامه افراز و ماده ‪ 154‬قانون ثبت اسناد از شهرداری کاشمر استعالم‪ ،‬و شهرداری کاشمر با توجه به نامه شماره ‪401009190‬‬ ‫مورخه ‪ 1401/08/07‬اعالم نموده که سهام مشاع زیر حد نصاب تفکیک می باشد‪ .‬لذا با توجه به مراتب فوق‪ ،‬افراز مالکیت مشاعی عمال ممکن نمی باشد و رای به‬ ‫عدم افراز ملک صادر می گردد و تصمیم اتخاذ شده در اجرای ماده ‪ 6‬ائین نامه افراز به خانم زهرا عبدی و سایر مالکین مشاعی ابالغ می گردد‪ ،‬و رای صادره از تاریخ‬ ‫ابالغ ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز قابل اعتراض در دادگستری شهرستان کاشمر می باشد و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر تصمیم قطعی خواهد شد‪ .‬احمد جهانگیر‬ ‫‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/911‬م الف‬ ‫فاز نخســت به عهده گرفته اســت‪ .‬وی همچنین‬ ‫شــهریورماه همان سال در مراســم امضای قرارداد‬ ‫توســعه میــدان گازی بــال‪ ،‬در خصــوص ایــن فاز‬ ‫یشــود‬ ‫باقی مانــده پــارس جنوبی گفت‪ :‬تالش م ‬ ‫تــا مرحلــه اول فــاز ‪ ۱۱‬نیــز تــا نیمــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بهر هبــرداری برســد‪ .‬وعده ای که به نتیجه نرســید‬ ‫تــا ایــن طــرح بدون رســیدن بــه نتیجه بــه دولت‬ ‫سیزدهم برسد‪ .‬میراث توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫تاکنون به نتیجه نرسیده‪ ،‬هرچند که وعده هایی‬ ‫در این دولت هم داده شد اما هنوز رنگ واقعیت‬ ‫بــه خود نگرفتــه اســت‪ ،‬اول تیرماه امســال جواد‬ ‫اوجی وزیر نفت وعده داد که تولید فاز ‪ ۱۱‬پارس‬ ‫یشــود‪ .‬وی در ان زمان‬ ‫جنوبــی از مهرماه اغــاز م ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه اخریــن و بالتکلیف تریــن‬ ‫فــاز پارس جنوبی فاز ‪ ۱۱‬بود و شــرکت فرانســوی‬ ‫توتال با وجود انجام مطالعات ب ه دلیل تحریم ها‬ ‫از ادامــه کار منصــرف شــد و پــروژه را تحویل داد‪،‬‬ ‫ناترازیگاز بهدلیلعدمسرمایه گذاری‬ ‫سال هایگذشتهاست‬ ‫وزیــر نفت بــا اعــام اینکه‬ ‫پروژه هایکیفیسازینیروگاه ها‬ ‫علت ناترازی (تولید و مصرف)‬ ‫را اغــاز می کنیم‪ ،‬افــزود‪ :‬همین‬ ‫گاز به دلیل عدم سرمایه گذاری‬ ‫هفته هــا اولیــن کیفــی ســازی‬ ‫در ســال های گذشــته اســت‪،‬‬ ‫مصــرف ســوخت را در یکــی از‬ ‫گفت‪:‬تالشمی کنیمکهمصرف‬ ‫پاالیشــگاه های مهم کشــور به‬ ‫اوجی‬ ‫جواد‬ ‫مدیریت شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫میــزان روزانــه ‪ 16‬میلیــون لیتــر‬ ‫جواد اوجی در حاشــیه جلســه‬ ‫گازوئیــل یــورو ‪ 5‬را خواهیــم‬ ‫هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اقدامات داشت‪ 700 .‬میلیون دالر در این پروژه برای هوای‬ ‫اخیــر وزارت نفــت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬سوخت رســانی پــاک و جلوگیــری از الودگــی هوا ســرمایه گذاری‬ ‫بــه نیروگاه هــا در پنجــاه روز گذشــته‪ ،‬روزانه ‪ 25‬شــده اســت‪ .‬وی درباره تعامالت ایران و روسیه‬ ‫میلیون مترمکعب بیشتر از سال قبل بود یعنی در حــوزه انــرژی نیز بیان کرد‪ :‬ایران و روســیه دو‬ ‫‪ 13‬درصــد بیشــتر از ســال قبــل سوخت رســانی کشــور بزرگ منطقه هســتند که تاکنون در حوزه‬ ‫بــا گاز را داشــته ایم‪ .‬روزانــه‬ ‫تقریبــا در پاییــز ‪ 28‬سیاســی و اقتصــادی و به ویــژه انرژی مثــل امروز‬ ‫ً‬ ‫درصد مصرف ســوخت نفت کوره را نســبت به به هم نزدیک نشــده بودند‪ .‬تا امروز بیش از ‪4‬‬ ‫پارســال برای نیروگاه ها کاهش دادیم‪ .‬روزانه ‪ 15‬میلیارد دالر در راســتای توســعه میادیــن گازی و‬ ‫میلیون مترمکعب گاز بیشتر به صنایع داده ایم‪ .‬نفتی قرارداد امضاء شده است و تفاهم نامه ‪40‬‬ ‫در فوالد ‪ 30‬درصد رشد مصرف گاز را داشته ایم میلیارد دالری با شرکت گازپروم داشته ایم‪ .‬سواپ‬ ‫که خبر خوبی است‪ .‬وی با بیان اینکه به تدریج فراورده ها را شروع کرده ایم‪.‬‬ ‫طراحیفاز یکشبکهگازرسانی‬ ‫چابهار توسطشرکتگاز خراسانرضوی‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحر رحمتی‪:‬‬ ‫کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع با‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراسان‬ ‫پیش بینی مدت زمان دو ساله‬ ‫رضــوی از اتمام طراحی شــبکه‬ ‫اجــرا خواهــد شــد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫گازرســانی شــهر چابهــار خبــر‬ ‫شــرکت گاز خراســان رضوی به‬ ‫داد و افــزود‪ :‬در ایــن مرحلــه‬ ‫موقعیت خــاص جغرافیایی و‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫‪ 260‬کیلومتــر شــبکه توزیــع و‬ ‫اقلیمی منطقــه چابهــار از نظر‬ ‫تغذیه گاز خواهد شــد‪ .‬حسن‬ ‫هم جــواری بــا دریــای عمــان و‬ ‫افتخــاری بــا اعالم ایــن مطلب گفت‪ :‬خراســان شــرایط خاص اقتصادی ان اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫رضوی به عنوان معین گازرسانی استان سیستان در ایــن پروژه مطالعات خاک شناســی و رعایت‬ ‫و بلوچستان پس از اتمام موفق پروژه گازرسانی اســتانداردها و الزامات فنی لحاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر زاهدان‪ ،‬مســئولیت طراحی و اجرای پروژه افتخاری یاداور شد‪ :‬با تکیه بر دانش و تخصص‬ ‫گازرســانی به شــهرهای چابهار‪ ،‬کنارک‪ ،‬صنایع و کارکنانواحدخدماتفنیو مهندسیشرکت گاز‬ ‫بخشــی از روســتاهای این منطقــه را در ســه فاز خراســان رضوی‪ ،‬برای اولین بار در ســطح کشور‬ ‫بر عهــده دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در فاز یک این پروژه‪ ،‬هیترهای گازی ایستگاه های ‪ CGS‬در این پروژه‬ ‫عملیات طراحی ایستگاه ها و شبکه شهر چابهار حذف شده و سیستم گرمکن ورتکس تیوب به‬ ‫با تالش کارکنان خدمات فنی و مهندسی شرکت جــای هیترهــای گازی مورد اســتفاده قــرار گرفته‬ ‫گاز خراسان رضوی انجام و درحال حاضر پیمان است‪ .‬این اقدام عالوه بر صرفه جویی اقتصادی‬ ‫ســپاری نیز انجام شده است‪ .‬به گفته افتخاری‪ ،‬و کاهــش قابــل توجــه مصــرف انــرژی‪ ،‬موجب‬ ‫در ایــن مرحله‪ ،‬یک ایســتگاه‪ ،100000 CGS‬چهار بهره برداری و نگهداشت بهتر تاسیسات خواهد‬ ‫ایســتگاه ‪ ،TBS‬سه ایســتگاه ‪ CPS‬و حدود ‪ 260‬شد‪.‬‬ ‫تنهاگزینهبرایحلبحرانکم ابی‬ ‫صرفه جوییاست‬ ‫معمای‪ 20‬ساله فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫طلسم ‪ ۲۰‬ساله برداشت از فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫به عنــوان اخریــن فــاز ایــن میــدان مشــترک هنــوز‬ ‫شکســته نشــده و به نظر می رسد که درگیر اعالم‬ ‫زمان بندی های گوناگون شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬توســعه پــارس جنوبــی در‬ ‫ایــران از اواخــر دهه ‪ ۷۰‬شمســی اغاز شــد‪ ،‬در ان‬ ‫زمان ایران در تالش بود تا تولید گاز از این میدان‬ ‫مشترک را اغاز کند و توسعه دهد‪ .‬در اوایل دهه‬ ‫‪ ۸۰‬قــرار بود تا توتال توســعه این فــاز را بر عهده‬ ‫بگیرد و فشارافزایی را نیز در دستور کار قرار دهد؛‬ ‫امــا کار روی ریــل قرار نگرفت و در نهایت‪ ،‬توتال‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۸‬از ایران رفت‪ .‬در همان زمان مذاکرات‬ ‫با چین اغاز شــد‪ ،‬این بار هم به دالیلی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬چیــن نیــز از ایــن طرح خــارج و در ان زمان‬ ‫مذاکــره با شــرکت های داخلــی مانند پتــرو ایران‪،‬‬ ‫تاسیسات دریایی و پترو پارس انجام شد‪.‬‬ ‫در نهایت در شهریورماه‪ ۱۳۹۱‬عملیات توسعه‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬به شرکت پتروپارس واگذار شد اما با توجه‬ ‫بــه اولویت بنــدی صورت گرفته در زمینه توســعه‬ ‫فازهــای پــارس جنوبی و با توجــه به محدودیت‬ ‫مالــی موجود‪ ،‬پترو پارس از این پروژه خارج شــد‪.‬‬ ‫توسعه این فاز البته به جز برداشت گاز مانند سایر‬ ‫فازها‪ ،‬هدف مهم تری را پیگیری می کرد‪ .‬از همین‬ ‫رو بــا تدویــن قراردادهای جدید نفتــی و اجرایی‬ ‫شدن برجام‪ ،‬دوباره ایران با توتال و سی ان پی سی‬ ‫چین وارد مذاکره شد و این بار تاکید کرد که برای‬ ‫ادامه کار‪ ،‬پتروپارس به عنوان شریک ایرانی در کنار‬ ‫ان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫خــروج امریــکا از برجــام و تحری مهــای یــک‬ ‫جانبه این کشــور اما باعث شــد تا دوباره توتال از‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫امــا در دولــت مردمــی و بــا اغــاز کار وزارت نفت‬ ‫در دولــت ســیزدهم موضــوع بهر هبــرداری و اغــاز‬ ‫عملیات اجرایی طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬را در اولویت‬ ‫کاری خود قرار دادیم و با تدابیر و ابتکارهایی که‬ ‫همکارانمان در وزارت نفت به خرج دادند به شما‬ ‫قول می دهم مهرماه امسال تولید در طرح توسعه‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫یشــود روزانــه ‪۶۷۰‬‬ ‫بــه گفتــه وی پیش بینی م ‬ ‫میلیــون فوت مکعــب گاز از طرح توســعه فــاز ‪۱۱‬‬ ‫پارس جنوبی به بهره برداری برسد و در این مسیر‬ ‫از ظرفیــت و تــوان شــرکت های داخلــی اســتفاده‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫در مهرماه امسال که این موضوع محقق نشد‬ ‫و مجــدد وزیر نفت در شــهریورماه امســال اعالم‬ ‫کرد زمســتان امســال از فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی که ‪۲۰‬‬ ‫ســال فقط در ان قرارداد ردوبدل شــد‪ ،‬ا نشــاءاهلل‬ ‫روزانــه ‪ ۱۱‬میلیــون مترمکعــب برداشــت خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬روز گذشــته نیــز محســن خجســته مهر‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایــران در خصوص‬ ‫اخریــن اقدامات صورت گرفته برای فــاز ‪ ۱۱‬پارس‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬در زمســتان امسال به توفیق الهی‬ ‫این فاز به تولید گاز می رسد که ظرفیت ان نیز ‪۱۱‬‬ ‫میلیونمترمکعباست‪.‬‬ ‫هرچند این دولت عزم جدی برای به سرانجام‬ ‫رســاندن تکلیــف فــاز ‪ ۱۱‬دارد و در ایــن مــدت نیز‬ ‫اقدامــات متعددی در این راســتا انجــام داده‪ ،‬اما‬ ‫باید دید طلســم چندین ســاله باالخره شکســته‬ ‫یشــود و باالخره انتظار این اســت که زمســتان‬ ‫م ‬ ‫امسال دولت سیزدهم این فاز پارس جنوبی را به‬ ‫تولیدبرساند‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3410‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۳۷۱‬هیات اول موضوع ماده یک‬ ‫قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫غالمحسین حدادیان تربتی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ ۱۶۱۷۵‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 267/70‬مترمربع ( دویست و شصت و هفت و هفتاد صدم متر مربع) قسمتی‬ ‫از پالک یک فرعی از ‪ ۳۰۹۱‬اصلی و پالکهای شماره ‪ ۶‬فرعی و ‪ ۷‬فرعی از ‪ ۳۱۰۰‬اصلی واقع در خراسان‬ ‫رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی حامد حدادیان تربتی و‬ ‫یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬وضعیت منابع ابی کشــور در‬ ‫حــوزه شــرب‪ ،‬کشــاورزی و دامداری بر کســی‬ ‫پوشــیده نبــوده و تنها راهــکار در کوتاه مدت‬ ‫صرفه جویی در مصرف و در بلندمدت ایجاد‬ ‫ســدهای ابخیزداری و بهره گیری از منابع اب‬ ‫دریاهــا اســت‪ .‬احمــد مــرادی در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬بــا تاکید بر ضــرورت مدیریت صحیح‬ ‫منابــع ابی کشــور‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬مدیریت منابع‬ ‫ابی کشــور به چندین حوزه برمی گردد؛ یکی‬ ‫از ایــن حوزه هــا منابع ابی موجود در پشــت‬ ‫سدهاســت کــه کمیســیون انــرژی نیــز در این‬ ‫حــوزه نقــش دارد‪ .‬بخشــی دیگــر بــه توزیــع‬ ‫اب بازمی گــردد‪ .‬انچــه کــه امــروز مشــخص‬ ‫اســت پس انداز ما در حــوزه اب یعنی منابع‬ ‫اب های زیرزمینی به اتمام رســیده است‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه بــا بیان اینکــه به گفته کارشناســان‬ ‫اگر بارندگی های پیاپی هم هر ســال داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬بازهم با مشــکل اب مواجه هستیم‪ ،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از راهکارهــای روی میــز‬ ‫بــرای حــل مشــکل‪ ،‬شــیرین ســازی اب دریــا‬ ‫اســت‪ ،‬اســتان هایی که در جوار دریا هســتند‬ ‫می تواننــد از منابــع ابــی موجــود در دریــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن مــورد نقطه اتــکا و امید‬ ‫کشــور در حــوزه تامیــن اب اســت‪ .‬ایــن عضو‬ ‫کمیســیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫شــیرین ســازی اب دریا باالی ‪ ۴۰‬الی ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومــان در هــر مترمکعب بــرای دولت هزینه‬ ‫دارد درصورتی که جمع اوری اب های سطحی‬ ‫و تقویــت منابع اب هــای زیرزمینی به مراتب‬ ‫هزینه کم تری دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بندرعبــاس در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬بهترین گزینه‬ ‫موجــود صرفه جویــی و مدیریــت صحیــح‬ ‫مصرف اب اســت‪ .‬از ســوی دیگر مــا باید به‬ ‫ســمت مدیریــت اب هــای ســطحی نیــز گام‬ ‫برداریــم‪ .‬بارندگی هــای اندکــی کــه در کشــور‬ ‫اتفــاق می افتد همگی به ســمت دریاها جاری‬ ‫می شــوند‪ .‬درصورتی که ما می توانیم این منابع‬ ‫ابــی را جمــع اوری کــرده و از ان بهــره ببریــم‪،‬‬ ‫امــروز هیــچ اســتفاده بهینــه ای از ایــن منابــع‬ ‫ابــی نمی شــود‪ .‬وی تصریــح کرد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫مدیریت منابع ابی با مشــکل مواجه هســتیم‬ ‫و برنامه ریزی مناســبی نیز در ایــن حوزه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬میزان بارندگی ها به شدت کاهش یافته‬ ‫و تامین اب ســدها نیز با مشــکل مواجه شــده‬ ‫اســت‪ .‬امــروز باید به ســمت احداث ســدهای‬ ‫کوچــک گام برداریــم‪ .‬بایــد بــر روی ســدهای‬ ‫ابخیــزداری کار شــود‪ .‬بایــد یــک تعاملــی بیــن‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو شــکل‬ ‫بگیــرد‪ .‬مرادی افزود‪ :‬کم ابی در حال اســیب‬ ‫زدن بــه حــوزه دامــداری و کشــاورزی کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬امــروز در خیلی از روســتاها دام ها به‬ ‫دلیل کم ابی در حال تلف شدن هستند‪ ،‬این‬ ‫وضعیت عشــایر را نیز تحــت تاثیر قرار داده‬ ‫است‪ .‬دامداری که هزار راس دام دارد از کجا‬ ‫منابــع ابــی برای دام ها تامیــن کند‪ .‬وضعیت‬ ‫منابع اب شــرب نیز مشــخص است پس باید‬ ‫برنامه ریــزی صحیحی بــرای مدیریت مصرف‬ ‫در این حوزه صورت گیرد‪.‬‬ ‫مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‬ ‫نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/19 :‬سید امین موسوی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک تربت حیدریه‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مسیر پرمخاطره گردنهاهوانبازطراحیو‬ ‫اصالحمی شود‬ ‫معاونــت‬ ‫سرپرســت‬ ‫ســمنان با بیان اینکه این طرح‬ ‫راهــداری اداره کل راهــداری‬ ‫بــا هدف برقراری تــردد ایمن و‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫روانو همچنین کاهشحوادث‬ ‫ســمنان از اصالح و باز طراحی‬ ‫رانندگــی ب هصــورت مــداوم در‬ ‫مســیر پرمخاطره گردنه اهوان‬ ‫دســت اجرا اســت‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫صداقت‬ ‫وحید‬ ‫در محــور ســمنان‪ -‬دامغــان با‬ ‫گردنه اهوان یکی از محورهای‬ ‫هــدف کاهــش تصادفــات خبر‬ ‫پــر تصــادف اســتان محســوب‬ ‫داد‪ .‬وحیــد صداقــت بــا بیــان اینکــه بازطراحی می شود‪ .‬صداقت افزود‪ :‬این گردنه به عنوان یک‬ ‫و اصــاح مقاطــع پــر تصــادف گردنه اهــوان در گردنه اســتراتژیک در محور مواصالتی شــرق به‬ ‫محور ســمنان‪ -‬دامغان در دســت اقدام اســت‪ ،‬غرب و البته مسیر مشهد مقدس مطرح است که‬ ‫ابراز کرد‪ :‬قرار داد این کار منعقد و طی یک ماه با حذف نواقص و مشــکالت ان می توان ســهم‬ ‫اتی کار اجرایی ان اغاز می شود‪ .‬او با بیان اینکه مهمی در کاهش تصادفات این محور داشت‪ .‬او‬ ‫طرح ســاماندهی اصالح پی ‬ ‫چهــای کیلومتر ‪ ۷۸‬با بیان اینکه این پروژه با اعتبار ‪ ۳۰‬میلیارد ریالی‬ ‫محور سمنان‪ -‬دامغان در گردنه اهوان با هدف در محور دامغان‪-‬ســمنان با حذف دو قوس پر‬ ‫ایم نســازی نقاط پــر تصادف صــورت می گیرد‪ ،‬تصادف به طول ‪ 1/5‬کیلومتر اجرا خواهد شــد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬اصالحنقاطحادثه خیز جاده ایدر استان گفــت‪ :‬در کنار رفع نقاط حادثه خیز باید توجه‬ ‫سمنان از برنامه های مهم و اولویت دار اداره کل داشت کهرعایتسرعتمجاز به ویژهدر شرایط‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای است‪ .‬سرپرست خــاص جــوی از ســوی راننــدگان نیــز در کاهــش‬ ‫معاونــت راهــداری اداره کل راهــداری اســتان تصادفاترانندگیاهمیتدارد‪.‬‬ ‫‪30‬نمایشخیابانیدر خراسانجنوبی‬ ‫اجرامی شود‬ ‫معــاون امــور هنــری و‬ ‫اوتاثیرگذاریوجلباعتماد‬ ‫ســینمایی فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫مــردم را مهم تریــن شــاخصه ی‬ ‫اســامی خراســان جنوبــی از‬ ‫تئاتر خیابانی دانست و گفت‪:‬‬ ‫اجــرای ‪ 30‬نمایــش خیابانــی‬ ‫نمایشخیابانی‪،‬تئاتریکاربردی‬ ‫در راســتای نشــاط اجتماعی و‬ ‫بــوده کــه ســعی دارد از طریق‬ ‫علی زمزم‬ ‫کاهش اســیب اجتماعی طالق‬ ‫هنــر و برجســته کردن مســائل‬ ‫بــا عنــوان «خان هخــراب» ابــان‬ ‫جامعــه‪ ،‬راه حل مناســبی برای‬ ‫مــاه جــاری در اســتان خبر داد‪ .‬ســید علــی زمزم رفع مشکالت ارائه دهد‪.‬‬ ‫بــا اشــاره به نقش تاثیرگذار نمایــش خیابانی در‬ ‫معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل‬ ‫اگاهی ســازی مــردم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نمایش خیابانی فرهنگوارشاداسالمیخراسانجنوبیهمچنین‬ ‫«خانه خراب» به نویسندگی «علی حمیدیان فر از درخشــش هنرجویان هنرمند هنرستان فنی و‬ ‫و جــواد جعفــری» و به کارگردانی «میثم صدرا» حرفه ایهنرهایزیبادر سومینجشنوارهاستانی‬ ‫در راستای نشاط اجتماعی و کاهش اسیب های «گوهر فاطمی»خبر داد‪.‬‬ ‫اجتماعی ابان ماه جاری در سطح شهرستان های‬ ‫زمزماز درخششهنرجویانهنرمندهنرستان‬ ‫استان به اجرای عمومی می رود‪ .‬او با بیان اینکه فنی و حرفه ای هنرهای زیبا در سومین جشنواره‬ ‫این نمایش ‪ 30‬اجرا در کل استان داشته که با ‪ 7‬اســتانی «گوهر فاطمی» خبر داد و گفت‪ :‬فیلم‬ ‫بازیگر اجرایی م ‬ ‫یشــود؛ اظهار کرد‪ :‬با توجه به کوتاه غزل‪ ،‬به کارگردانی ایدا نیک منش و مهال‬ ‫اثرگــذاری نمایش های خیابانــی‪ ،‬این نمایش به خسرویحائز مقامبرتر در شایستگی‪،‬فیلمکوتاه‬ ‫موضوعاسیباجتماعیطالقمی پردازد‪.‬معاون جایی برای ماندن‪ ،‬به کارگردانی زینت مهدوی‬ ‫امور هنری و ســینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی حائــز مقــام دوم در شایســتگی و فیلــم کوتــاه‬ ‫خراســان جنوبــی بیان کرد‪ :‬تئاتــر خیابانی وجه قاصــدک‪ ،‬بــه کارگردانی مهناز اهنــی حائز مقام‬ ‫تمایزش با تئاتر صحنه‪ ،‬ارتباط مستقیم با مردم و سوم شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نمایش شهرک سینمایی‪،‬‬ ‫بدنه ی اجتماع است و از دغدغه ها‪ ،‬چالش ها و بهکارگردانیطیبهغفرانیمقامبرتر در شایستگی‬ ‫مشکالت مردم اگاهی دارد‪.‬‬ ‫را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫امربه معروفو تبلیغدینبازباننرمو‬ ‫اخالقحسنهباشد‬ ‫سارا رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫نیــاز بــه امــوزش و تخصــص‬ ‫تولیت استان قدس رضوی با‬ ‫دارد و ایــن تصــور کــه در‬ ‫تاکید بر اینکه امربه معروف‬ ‫مســائل دینی نیاز به اموزش‬ ‫و تبلیــغ دیــن بایــد بــا زبــان‬ ‫و مهــارت نیســت ناصحیــح‬ ‫نــرم و اخالق حســنه باشــد‪،‬‬ ‫اســت؛ امربه معــروف و نهی‬ ‫احمد مروی‬ ‫گفــت‪ :‬در تبلیــغ دیــن‪ ،‬نباید‬ ‫از منکر نیز از مســائل بســیار‬ ‫به گون ـه ای رفتــار کــرد کــه در‬ ‫مهمــی اســت کــه نیازمنــد‬ ‫مردم نفرت ایجاد شود‪.‬‬ ‫تخصــص و مهــارت ارتباطــی اســت‪ ،‬انجــام‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی غلط این فریضه مهم می تواند اسیب بزرگی‬ ‫در ائیــن افتتاحیــه دوره اموزشــی مربیــان به دین افراد وارد کند‪.‬‬ ‫«طــرح زندگی به رنگ خــدا در امامزادگان»‬ ‫او با تاکید بر لزوم انجام امربه معروف و‬ ‫کــه در مجتمــع فرهنگــی اموزشــی امامــت نهی از منکر صحیح در حرم مطهر امام رضا‬ ‫مشــهد برگزار شــد‪ ،‬یکی از چالش های بزرگ (ع)‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬امربه معــروف از واجبات‬ ‫اینــده نه چنــدان دور کشــور را مســئله پیری دیــن اســت و حتمــا بایــد در حــرم مطهــر‬ ‫جمعیت و کاهش زادوولد دانســت و اظهار ب هصــورت پــر رنــگ وجــود داشــته باشــد اما‬ ‫کــرد‪ :‬رهبــری انقــاب بیش از ‪ 10‬ســال اســت هرکســی اجازه امربه معروف ندارد؛ در حرم‬ ‫کــه در خصــوص خطــرات کاهــش جمعیــت مطهر رضوی تنها کســانی باید امربه معروف‬ ‫جــوان کشــور به طورجدی هشــدار داده اند‪ ،‬کنند که تخصص ان را داشته باشند‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه ان گونــه کــه بایــد نه مــردم و‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره‬ ‫نــه مســئوالن به ایــن خطر واقف نیســتند و بــه توصیــه پیامبــر اکرم (ص) بــه مبلغان که‬ ‫توجه ندارند‪.‬‬ ‫«در تبلیغ دین بشارت دهید و نفرت ایجاد‬ ‫او روند جمعیتی کشور از حیث زادوولد نکنیــد»؛ عنــوان کــرد‪ :‬در تبلیــغ دیــن نبایــد‬ ‫و کاهــش جمعیــت جوان را یــک خطر برای به گون ـه ای رفتــار کــرد کــه در مــردم نفــرت‬ ‫اینــده کشــور دانســت و بــا اشــاره بــه دعای ایجــاد شــود‪ ،‬مــا در ایــن حــوزه کمبودهایی‬ ‫حضــرت زکریــا (ع) بــرای داشــتن فرزنــد‪ ،‬داریــم و نبایــد نقص هایــی کــه داریــم همه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پیغمبران بســیاری با ان جایگاه را به حســاب دشــمن بگذاریــم؛ کار دشــمن‬ ‫رفیــع معنــوی از خداونــد درخواســت فرزند دشــمنی کــردن اســت امــا گاهــی اســباب‬ ‫می کردنــد که این امر اهمیت فرزند و فرزند شیطنت او را فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫اوری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه عرصــه تبلیــغ دیــن‪،‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی در ادامــه عرصــه حوصلــه‪ ،‬ســعه صدر و تحمــل اســت‬ ‫بــه بیــان انواع روش های تبلیغ دین اشــاره و و بایــد بــا ادبیــات خــوب و گشــاده رویی‬ ‫یکی از موثرترین روش ها را ارتباط چهره به انجام شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این نوجوانان و جوانان‬ ‫چهره و بی واسطه با افراد دانست و تصریح کــه دچــار ناهنجاری هــای رفتاری شــدند که‬ ‫کــرد‪ :‬بهترین روش تبلیغ دین مراجعه فردی انســان واقعــا متاثــر می شــود‪ ،‬بایــد ان ها را‬ ‫و گفتگــوی انفــرادی بــا ت ‬ ‫کتــک مخاطبــان همچــون فرزنــد خــود بدانیــم و از موضــع‬ ‫اســت؛ نباید به سخنرانی در مجامع بسنده مهربانی‪ ،‬دلســوزی و رافــت با ان ها برخورد‬ ‫کــرد و بایــد بــه ســراغ تک تک افــراد رفت و کنیــم به گونه ای که فرد مقابل احســاس کند‬ ‫ایــن همان ســیره و روش پیغمبــر اکرم (ص) او را دوســت داریــم‪ ،‬بــه او عالقــه داریــم و‬ ‫است‪.‬‬ ‫نبایــد از موضــع تحقیــر و نــگاه از بــاال بــه‬ ‫تولیــت اســتان قدس رضــوی در ادامه به پاییــن به ان ها نگریســت؛ البته که حســاب‬ ‫اهمیــت نحــوه و چگونگــی امربه معروف و اغتشــاش گران جداســت و به صــورت قاطــع‬ ‫نهــی از منکــر اشــاره و ابــراز کــرد‪ :‬هــر کاری باید با انان برخورد شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫پانزدهمین جشنواره اقوام ایران زمین با حضور وزیر کشور افتتاح شد‬ ‫‪5‬‬ ‫گلستان؛ نگینی از اقوام ایرانی‬ ‫پریساساداتموسوی‪-‬گرگان‪ :‬پانزدهمین جشنواره‬ ‫بین المللــی فرهنگ اقــوام ایران زمین در ســه بخش‬ ‫صنایع دســتی و ســوغات‪ ،‬گردشــگری روســتایی و‬ ‫عشایری و موسیقی ایینی و محلی در گرگان افتتاح‬ ‫شــد‪.‬وزیر کشور در افتتاحیه این جشنواره در گرگان‬ ‫افزود‪ :‬استان گلستان‪ ،‬نگینی از اقوام ایرانی است و‬ ‫به همه اموخت که چطور می شود زیر سایه پرچم‬ ‫وحدت‪،‬سرافرازانهزندگی کرد‪.‬احمدوحیدی گفت‪:‬‬ ‫همه اقوام در قالب هویت اسالمی ایرانی‪ ،‬جایگاه‬ ‫ارزشمندخودرامی شناسند‪.‬اقوامعزیز مافرصت های‬ ‫بزرگیهستندبرایحفظکشور برایتوسعهمفاهیم‬ ‫انقــاب و ایــن مدیریت را در کمتــر جایی می توان‬ ‫دید‪ .‬وزیر کشور خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون بزرگ ترین و‬ ‫قدرتمندترین مدافعان کشور‪ ،‬همین اقوام هستند‪.‬‬ ‫او‪ ،‬اســتان گلســتان را نماد برجسته ای از همزیستی‬ ‫مســالمت امیز اقــوام ایرانی خوانــد و افــزود‪ :‬اکنون‬ ‫جمهــوری اســامی در اوج اقتــدار قــرار دارد و همه‬ ‫تالش هایدشمنبرایایجادواگرایی‪،‬بی ثمر مانده‬ ‫اســت‪ .‬وزیر کشور گفت‪ :‬پیام این جشــنواره هم ان‬ ‫است که اقوام ایرانی در کنار هم‪ ،‬کشور را به اوج قله‬ ‫عظمتوعزتمی رسانند‪.‬وحیدیادامهداد‪:‬ماباید‬ ‫از اینفرصت‪،‬بهره هایفراوانببریم‪.‬بایدشناختما‬ ‫از اقواممختلفبیشتر شود‪.‬تعاملاقوامبسیار مهم‬ ‫است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬باید ایرانگردی را گسترش دهیم‬ ‫تا همدیگر را بهتر و بیشتر بشناسیم‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ایران بــا اقوام خود قدرتمند و به ان ها مفتخر‬ ‫است‪ .‬وزیر کشور افزود‪ :‬هرکه بخواهد این پرچم و‬ ‫ســرود را ضعیف و خدش ـه دار کند‪ ،‬علیه ملت ایران‬ ‫اســت‪ .‬دبیر جشــنواره بین المللی فرهنگ و اقتصاد‬ ‫اقوامایران زمیندر ایینافتتاحپانزدهمینجشنواره‬ ‫فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایران زمیــن گفــت‪ :‬نــگاه‬ ‫محرومیت زدایــی دولت ســیزدهم غبار محرومیت‬ ‫را می تواند از اســتان غنی و محروم گلســتان بزداید‪.‬‬ ‫محمدجواد ســاوری در این جشنواره گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫به حمایت های دولتی از استان در بودجه های ملی‬ ‫توجه نشده است و امیدواریم در فصل بودجه ریزی‬ ‫نگاه ویژه ای به گلستان داشته باشید‪ .‬او افزود‪ :‬دیوار‬ ‫بــزرگ گرگان که به طول‪ ۲۰۰‬کیلومتــر و در عرض‪۹۰‬‬ ‫سالساخته شدهسومیندیوار تاریخیدنیابعدچین‬ ‫و الماناست کهبایدبانگاهمحرومیت زداییدولت‬ ‫مردمیبرایاحیاانتالشکنیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی گلســتان بیان کرد‪ :‬مظلومیت خاصی‬ ‫بــر چهره اســتان نشســته اســت‪ ،‬امیدواریــم با نگاه‬ ‫محرومیت زداییدولتغبار محرومیتاز استانغنی‬ ‫و محروم گلستان بزداییم‪ .‬ساوری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫استانگلستانبه رغمبرخورداریاز طبیعت‪،‬فرهنگ‬ ‫و تاریخ غنی‪ ،‬در گردشــگری اســتانی محروم است‪.‬‬ ‫اقوام ایرانی‪ ،‬قدرتمندترین مدافعان کشور هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬گلســتان جزء‪ ۱۰‬اســتان برتر در برخورداری‬ ‫از مواهــب طبیعــی‪ ،‬امــا بــه ســبب کم توجهی های‬ ‫گذشته‪ ،‬در گردشگری جزء‪ ۵‬استان اخر کشور و این‬ ‫نشــانه مظلومیت این استان اســت‪ .‬دبیر جشنواره‬ ‫بین المللی فرهنــگ و اقتصاد اقــوام ایران زمین بیان‬ ‫کرد‪:‬در اختصاصبودجهبایدبهاستانگلستانتوجه‬ ‫بیشــتری شــود تا با ســرمایه گذاری های درست‪ ،‬غبار‬ ‫محرومیت از این استان زدوده شود‪ .‬او دیوار دفاعی‬ ‫گرگان و جزیره اشوراده را طرح های ویژه استان برای‬ ‫رونق گردشگری عنوان کرد و حمایت بیشتر دولت‬ ‫راخواستار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تفاهم نامه‪7‬هزارمیلیاردیتامینابکارخانهفوالدقاینمنعقدشد‬ ‫یهــای جــواد قناعــت اســتاندار خراســان جنوبــی‪،‬‬ ‫بــا پیگیر ‬ ‫تفاهم نامــه انتقــال پســاب تصفیه خانــه فاضــاب شــهر قایــن به‬ ‫کارخانه فوالد به مبلغ ‪ 7‬هزار میلیارد ریال منعقد شد‪.‬‬ ‫ایــن نشســت چندجانبه اســتاندار و هیئت همــراه به بحث و‬ ‫درزمینه شــتاب بخشــیدن بــه روند احداث پســت برق‬ ‫تبادل نظــر‬ ‫ٔ‬ ‫نهبندان و تامین اب موردنیاز کارخانه فوالد قاین گذشت‪.‬‬ ‫ارائــه پیشــنهاد های الزم در خصــوص تحقــق مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی ایمیــدرو در شهرســتان قاینات و مابــه ازای خدماتی که‬ ‫دریافت می نماید‪ ،‬از دیگر مباحث این جلسه بود‪.‬‬ ‫در این جلســه تفاهم نامه انتقال پســاب تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شــهر قاین به کارخانه فوالد به امضا رســید‪ .‬مبلغ این تفاهم نامه‬ ‫که شامل احداث تصفیه خانه و خط انتقال است‪ 7 ،‬هزار میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫این جلســه بــا حضور مدیرعامــل ایمیدرو‪ ،‬مدیرعامــل فوالد‪،‬‬ ‫عضو هیئت عامل ایمیدرو‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های قاینات و‬ ‫زیرکوه در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫اســتاندار‪ ،‬مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب و فاضالب خراسان جنوبی همراه بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی پیوست رسانه ای داشته باشد‬ ‫محمد قربانی‪ -‬بیرجند‪ :‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان‬ ‫جنوبــی گفــت‪ :‬پیوســت رســانه ای فعالیــت دســتگاه ها و تقویت‬ ‫رسانه ها نقش بسزایی در توسعه فرهنگی دارد که این امر نیازمند‬ ‫توجه هر چه بیشتر به ظرفیت باالی خبرنگاران است‪.‬‬ ‫علی فرخنده در نشست صمیمی با اعضای هیئت مدیره خانه‬ ‫مطبوعــات خراســان جنوبــی با بیان اینکــه در مجموعه فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی به دنبال ارتقای کیفی و سطح کمی رسانه ها هستیم‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش ســطح پایگاه های خبــری‪ ،‬کیفی ســازی و‬ ‫توانمندسازی ظرفیت خبرنگاران موردتوجه جدی قرار دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه باید نگاه مسئوالن به اهمیت پیوست رسانه ای‬ ‫فعالیت ها تقویت شود اظهار کرد‪ :‬پیوست رسانه ای فعالیت های‬ ‫دســتگاه ها و تقویت رســانه ها نقش بســزایی در توسعه فرهنگی‬ ‫دارد کــه ایــن امــر نیازمنــد توجــه هر چه بیشــتر به ظرفیــت باالی‬ ‫خبرنگاران است‪.‬‬ ‫فرخنده با بیان اینکه امید اســت در این مجلس قانون خوبی‬ ‫در راستای حمایت از رسانه ها دیده شود‪ ،‬گفت‪ :‬جنگ امروز جنگ‬ ‫تهــا بــوده و غــرب بــا نداشــته های خــود از هیــچ‪ ،‬همه چیز‬ ‫روای ‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با بیان اینکه‬ ‫باید نگاه مسئوالن به اهمیت پیوست رسانه ای فعالیت ها تقویت‬ ‫شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انتظار می رود رسانه ها با استفاده از ظرفیت های‬ ‫انقالب‪ ،‬انچه شایسته و مدنظر نظام است را روایت کنند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت خبرنگاران‬ ‫در حــوزه جهــاد تبیین که خروجــی ان امیدافرینی اســت‪ ،‬اقدامی‬ ‫موثر در جامعه داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساماندهی فضای مجازی ضروری است‬ ‫فرما نــده ســپاه حضــرت نبی اکرم(ص) ا ســتان کرمانشــاه‬ ‫بــا بیــان اینکه انقالب ا ســامی با شــتاب به پیشــرفت های‬ ‫خــود ادا مــه مــی د هــد‪ ،‬گفــت‪ :‬راهبــرد د شــمنان در مقابل‬ ‫ایران در ‪ ۴۳‬ســال گذ شــته شکســت خورده است‪.‬‬ ‫ســردار بهمــن ریحا نــی بیــان کــرد‪ ۴۳ :‬ســال ا ســت کــه‬ ‫راهبرد هــای د شــمنان در مقا بــل ا یــران ماننــد طــرح بــزرگ‬ ‫خاورمیا نــه و ایجــاد امنیــت بــرای ا ســرائیل و… شکســت‬ ‫خورده ا ســت و با روی کار امدن دولت ســیزدهم و اعمال‬ ‫سیا ســت خار جــی مبتنــی بــر عــزت و ایســتادگی در مقا بــل‬ ‫عمال د شــمن را از هر زمان دیگری‬ ‫زیاده خواهی د شــمنان ً‬ ‫ناامید کرده ا ســت‪.‬‬ ‫وی ادا مــه داد‪ :‬تحــوالت بیــن المللــی ماننــد‬ ‫عضو یــت ا یــران در پیمــان اقتصــادی شــانگهای‪،‬‬ ‫روا بــط پا یــدار بــا کشــورهایی ماننــد چیــن و روســیه کــه‬ ‫فرصت هــای اقتصــادی ز یــادی را بــرای کشــور فراهــم‬ ‫خوا هــد کــرد با عــث عصبانیت بیشــتر امریکا شــده اســت‬ ‫و ســعی دارد بــا ایجــاد ناامنــی و منزوی کردن ایران از‬ ‫ســرعت پیشــرفت ا یــران بکاهد‪.‬فرمانــده ســپاه حضــرت‬ ‫نبــی ا کــرم (ص) بــا ا شــاره بــه فضــای نابســامان فضــای‬ ‫مجــازی در کشــور ‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در کشــورهای اروپایــی‬ ‫و غر بــی کــه اد عــای ازادی بیــان دارنــد بــرای انتشــار‬ ‫اخبــار دروغ جریمــه اعمــال می کننــد و متاســفانه در‬ ‫فضــای کرونا یــی ا ســیب های ا یــن شــبکه های مجــازی‬ ‫بیشــتر از گذ شــته شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امریکایی ها روند انقالب اسالمی را قدرتی می بینند‬ ‫قزوین_رویدادامروز‪:‬مشاور عالیفرمانده کلسپاهپاسدارانجمهوری‬ ‫اسالمی ایران گفت‪ :‬فتنه پنجم دشمنان زمانی رخ داده است که شاهد‬ ‫روندصعودیانقالببرایمقابلهبااستکبار هستیم‪.‬‬ ‫حجت االســام حسین طائب در همایش «معلم پایه ریز تمدن‬ ‫نوین اسالمی» در جمع فرهنگیان استان قزوین به تاثیرگذاری قدرت‬ ‫ایــران در جامعــه بین المللــی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬هر فتنــه چرایی و‬ ‫چگونگی دارد و در فتنه پنجم هم شاهد روند صعودی تقابل انقالب‬ ‫اسالمیبرایمقابلهبااستکبار هستیم‪.‬‬ ‫او بابیاناینمطلب کهدر دههپنجمانقالباسالمیامریکایی ها‬ ‫به این نتیجه رسیده امد که روند انقالب اسالمی قدرتی است توضیح‬ ‫داد‪:‬امریکایی هادر اخرینسنداستراتژیامنیتملیخودتحتعنوان‬ ‫«استراتژی امنیت ملی بایدن» جغرافیای جهان را بررسی کرده و در ان‬ ‫سندخاورمیانهراقلبجهانمی دانند‪.‬‬ ‫او توضیــح داد‪ :‬در ایــن شــرایط تصرف قلب جهان بدون تصرف‬ ‫ایران امکان پذیر نیست بر این اساس ایران در یک نقطه عطف مهم‬ ‫در تاریخ و در میان یک رقابت استراتژیک برای شکل دادن به اینده‬ ‫نظم بین الملل قرار دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در این سند دولت بایدن‬ ‫امریکا با بررسی ‪ ۳‬چالش ظهور دولت های تجدیدنظرطلب در نظم‬ ‫جهان شامل روسیه و چین‪ ،‬فعالیت های دولت های خودکامه ازجمله‬ ‫ایرانو کرهشمالیو ظهور گروه هایفراملیتروریستی‪،‬ایرانرابه عنوان‬ ‫تضعیف کننده دموکراســی غربی می داند‪ .‬مشاور عالی فرمانده کل‬ ‫ســپاه با اشــاره به اهداف راهبردی امریکا برای مقابله با ایران گفت‪:‬‬ ‫امریکادر اینبرنامه ریزی؛مهار قدرتاسالمیدر تاثیرگذاریبر منطقه‬ ‫و جهان‪،‬بی ثبات سازی کشورهایمنطقهمقاومت‪،‬اغتشاشدر داخل‬ ‫ایران‪ ،‬ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران‪ ،‬طرح مسائل حقوق بشری‬ ‫و معتبر سازی تهدید نظامی را به منظور ایجاد امنیت برای اسراییل و‬ ‫کسبنفتارزاناز منطقهخاورمیانهدنبالمی کند‪.‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫برای نهالکاری منطقه جیالن‬ ‫شاهرود هزینه شد‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان‬ ‫شاهرودبابیاناینکهعملیاتبیابان زداییمنطقهجیالن‬ ‫بــه اتمام رســید‪ ،‬گفــت‪ ۸۰۰ :‬میلیــون تومان اعتبــار برای‬ ‫نهالکاری منطقه جیالن شــاهرود هزینه شد‪ .‬محمدرضا‬ ‫کشــاورزیان از اتمام عملیات بیابان زدایی منطقه جیالن‬ ‫شــاهرود خبــر داد و ابــراز داشــت‪ :‬این پروژه بهمن ســال‬ ‫گذشــته اغاز و تا شــهریور ســال جاری به صورت مســتمر‬ ‫ادامه یافت‪ .‬او با بیان اینکه عالوه بر کاشــت اقداماتی‬ ‫نظیر مراقبت‪ ،‬حفظ و نگهداری نهال های کاشــته شــده‬ ‫توســط پیمانکار طی بازه هشــت ماهه به انجام رسیده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬تالش شد تا از گونه های مقاوم به خشکی‬ ‫و کم ابی و سازگار با شرایط منطقه استفاده شود که برای‬ ‫این منطقه تاغ و اتریپلکس کاشته شده است‪ .‬رئیس اداره‬ ‫منابعطبیعیو ابخیزداریشهرستانشاهرودبابیاناینکه‬ ‫نهال کاری و ابیاری پروژه بیابان زدایی جیالن به وســعت‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتار انجام شــده اســت‪ ،‬ابراز داشــت‪ ۸۰۰ :‬میلیون‬ ‫تومان اعتبار برای نهال کاری منطقه جیالن شاهرود هزینه‬ ‫شــد‪ .‬کشــاورزیان با بیان اینکه همه ساله پیشروی بیابان‬ ‫باعث بروز خسارات سنگین به زیرساخت های روستایی‬ ‫مناطــق نزدیــک بیابان ها می شــود‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬انجام‬ ‫نهال کاری در راستای همین امر صورت گرفت تا با کاشت‬ ‫گونه های مناسب هر منطقه بتوانیم ضمن پیشگیری از‬ ‫بیابان به ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت و‬ ‫خالیشدنروستاهااز سکنه کمک کنیم‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۸۰۰‬تن پنبه‬ ‫در گرمسار‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تولید دو‬ ‫هزار و‪ ۸۰۰‬تن پنبه از مزارع گرمسار در غرب این استان خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدرضا قاسمی با بیان اینکه پنبه یکی از مهم ترین‬ ‫تولیدات گرمســار و غرب اســتان سمنان اســت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫امسالپیش بینیمی شودکهبرداشتاینمحصولدر مزارع‬ ‫گرمسار بهدو هزار و‪ ۸۰۰‬تنبرسد‪.‬او بابیاناینکهبه صورت‬ ‫میانگیناز هر هکتار سهتنپنبهبرداشتمی شود‪،‬افزود‪۹۰۰:‬‬ ‫هکتار زمینپنبه کاریدر شهرستانگرمسار وجوددارد‪.‬رئیس‬ ‫سازمانجهادکشاورزیاستانسمنانبابیاناینکهخورشیدی‬ ‫وساجدیازجملهدوارقاممهمتولیدپنبهدر گرمسار هستند‬ ‫کهسازگاریخوبیبااقلیممنطقه‪،‬شرایطاب وهوادارند‪،‬ابراز‬ ‫کرد‪:‬برداشتمحصولاز مزارعگرمسار اغاز شداست‪.‬قاسمی‬ ‫بابیاناینکهورامینوخرداددیگر ارقامیاز پنبههستندکهدر‬ ‫استانسمنانو گرمسار کشتمی شوند‪ ،‬گفت‪:‬اینارقامبه‬ ‫دلیلدارابودنبافتالیافیو سازگاریبا کم ابی‪،‬موردتوجه‬ ‫کشاورزانهستند‪.‬اوبابیاناینکهبرداشتپنبهتاپایاناذرماه‬ ‫در مزارع شهرســتان گرمســار ادامه دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به اذعان‬ ‫کشاورزان‪،‬امسالمحصولپنبهگرمسار‪،‬شرایطخوبیازلحاظ‬ ‫میزانوکیفیتدارد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست شورای‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫نشست شورای امربه معروف و نهی از منکر اداره کل‬ ‫فرهنگو ارشاداسالمیخراسانجنوبیباحضور مدیرکل‬ ‫و اعضای این شــورا برگزار شــد‪ .‬فرخنده در این جلسه با‬ ‫اشاره به اهمیت امربه معروف و نهی از منکر در جامعه‬ ‫گفــت‪ :‬شــناخت مصادیــق معــروف و منکر در توســعه‬ ‫و ترویــج فرهنــگ احیــای امربه معــروف و نهــی از منکر‬ ‫ضروری اســت‪ .‬او با تاکید بر اســتفاده از تمام ظرفیت ها‬ ‫و ابزارهــای فرهنگــی و هنری در راســتای امربه معروف و‬ ‫نهی از منکر بیان کرد‪ :‬فلسفه امربه معروف و نهی از منکر‬ ‫برای تشــویق جامعه به ســوی انجام امور صالح و دوری‬ ‫گزیــدن از گناهــان و منکرات بوده و از فرایض دین مبین‬ ‫اســام است‪ .‬همچنین نشست شــورای اقامه نماز اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبی با حضور‬ ‫مدیرکل و اعضای این شــورا برگزار شــد‪ .‬فرخنــده در این‬ ‫نشست بیان کرد‪ :‬راه دست یابی به کمال واالی انسانیت‬ ‫در دوره ای که دل بستگی به صفات دنیوی رو به فزونی‬ ‫اســت‪ ،‬توحید و خداشناســی اســت‪ .‬مدیــرکل فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی خراسان جنوبی با بیان اینکه نماز انسان‬ ‫را به کمال می رساند؛ اظهار کرد‪ :‬توجه به شئون فرهنگی‬ ‫در مناســبت های دینی‪-‬مذهبــی و اقامــه نمــاز توســط‬ ‫بــزرگان دین همواره الگویی برای محبــان و پیروان دین‬ ‫درزمینه اقامه نماز در‬ ‫اســام بوده و تعابیر بسیار زیادی‬ ‫ٔ‬ ‫زندگی ائمه (ع) در احادیث و روایات وجود دارد‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬برپایی نماز ظهر و عصر در نمازخانه های اداره کل‬ ‫وادارات شهرستانی و نصب بنر و پوستر با موضوع نماز در‬ ‫ورودی های ادارات تابعه موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫فعالیت سامانه الکترونیکی‬ ‫سهیم در البرز‬ ‫مدیرکلثبت احوالالبرز از فعالیتسامانهالکترونیکی‬ ‫ســهیم به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات در اســتان خبر‬ ‫داد‪ .‬محمود محمدی اظهار کرد‪ :‬در راستای سیاست های‬ ‫دولت سیزدهم مبنی بر ارائه خدمات و دسترسی سریع و‬ ‫اسانشهروندانبهاطالعاتموردنیاز‪،‬سامانهالکترونیکی‬ ‫ســهیم به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات ثبت احوال به‬ ‫نشــانی ‪ sahim.sabteahval.ir‬در البرز و ســایر اســتان های‬ ‫کشــور فعال شــده و مراجعین به این سامانه می توانند از‬ ‫اخرین اطالعات مرتبط با والدین‪ ،‬فرزندان و همسر خود‬ ‫مطلع شــوند‪ .‬او با بیان اینکه این ســامانه گامی در مسیر‬ ‫تحقق دولت هوشــمند و الکترونیک اســت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫مراجعینبهایندرگاهمی تواننداز مجموعه ایاز خدمات‬ ‫هویتــی ازجمله پایگاه اطالعات خانــواده‪ ،‬ثبت نام کارت‬ ‫ملی هوشمند‪ ،‬ثبت تغییر نشانی‪ ،‬درخواست تغییر نام‪،‬‬ ‫درخواست گواهی تجرد‪ ،‬مدارک پیداشده‪ ،‬ثبت شکایات‪،‬‬ ‫اخبار و اطالعاتو قوانینو مقرراتبهره مندشوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫جوانانچهارمحالوبختیاریبرایانجامامورداوطلبانهساماندهیشوند‬ ‫غالمعلیحیدری؛استاندارچهارمحالوبختیاری‪:‬جمعیتهالل احمراستانسامان دهیجوانان‬ ‫برایانجامامور خیرخواهانهوداوطلبانهراموردتوجهجدیقرار دهد‪.‬در اینراستااموزشجوانان‬ ‫برایمقابلهباحوادثو بحران هایاحتمالیبایددر دستور کار جمعیتهالل احمر چهارمحال‬ ‫وبختیاریقرار گیرد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫تالش برای افزایش سهم‬ ‫تعاونی ها در اقتصاد استان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به‬ ‫اینکــه در مصوبات و قوانین موجود کشــور‬ ‫مشوق قابل توجهی برای حمایت از بخش‬ ‫تعــاون وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای حمایت از‬ ‫تعاونی ها باید مشوق های بیشتری در نظر‬ ‫گرفتهشود‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬محمدکاظم منــزوی در‬ ‫دیدار با مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬در‬ ‫حالی که برای تعاونی ها ســهم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است اما‬ ‫این مهم سال هاست که محقق نشده است‬ ‫از همین رو می طلبد تا برای رونق و توسعه‬ ‫بخــش تعــاون مصوبات و قوانین بیشــتری‬ ‫وضــع کــرد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬حتــی در قانــون‬ ‫بودجه هم مشــوق شــاخصی بــرای بخش‬ ‫تعاون دیده نشده و امید می رود در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬که در حال تدوین اســت این موضوع‬ ‫به طورجــدی در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگیامور اقتصادیاستاندار چهارمحال‬ ‫و بختیاری با بیان اینکه تکثر و افزایش کمی‬ ‫تعاونی هامشکلیاز اینبخشحلنمی کند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬باید بیــش از توجه به کمیت‬ ‫تعاونی هابهمباحث کیفیاینبخشتوجه‬ ‫شــود و مجوز فعالیــت تعاونی هایی صادر‬ ‫شود که پیشــران باشند‪ .‬منزوی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در حال حاضر عمر متوســط بســیاری‬ ‫یشــود به‬ ‫از تعاونی هایــی کــه راه اندازی م ‬ ‫بیشــتر از ‪ ۲‬ســال نمی رســد که این موضوع‬ ‫نگرانی هایــی ایجاد کرده اســت و ناامیدی‬ ‫مردم را به همراه دارد‪ .‬او تعاونی های حوزه‬ ‫تهــای ایــن‬ ‫فــرش و صنایع دســتی را از مزی ‬ ‫بخش در اســتان عنوان کرد و گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی است که تاکنون حمایت های خاصی‬ ‫یهــا انجام نشــده و برنامه ای‬ ‫از ایــن تعاون ‬ ‫بــرای صــادرات محصوالت ایــن تعاونی ها‬ ‫نداشته ایم‪.‬معاونهماهنگیامور اقتصادی‬ ‫اســتاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان‬ ‫یهــا می تواند‬ ‫کــرد‪ :‬سیاســت راهبری تعاون ‬ ‫ظرفیت های بالقوه این بخش را بالفعل کند‬ ‫که این مهم موردتوجه دولت سیزدهم قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تشکیل تعاونی های دهیاران از‬ ‫اولویت های بخش تعاون‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست‬ ‫بــا اشــاره بــه ظرفیــت تعاونــی دهیــاران‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در قالب ایــن طرح هفت‬ ‫دهیــار می تواننــد یــک شــرکت تعاونــی‬ ‫تشکیل دهند و تمام اقدامات عمرانی این‬ ‫روســتاها را بــه این تعاونــی واگذار کنند و‬ ‫از این طریق مردم روستا نیز می توانند در‬ ‫منافع این تعاونی ها سهیم شوند‪ .‬محسن‬ ‫مولوی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۵۱۷‬دهیاری‬ ‫در استان فعال است اما تاکنون ‪ ۱۳‬تعاونی‬ ‫در این بخش فعال شده است و می طلبد‬ ‫تهــای ایــن بخــش بیش ازپیــش‬ ‫از ظرفی ‬ ‫بهره گیری کرد‪ .‬او راه اندازی تعاونی عمران‬ ‫شهرســتان را از دیگر اقدامــات اولویت دار‬ ‫استان در بخش تعاون عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫نخســتین تعاونــی عمــران شهرســتان در‬ ‫اســتان در شهرستان خانمیرزا تشکیل شده‬ ‫و در شهرســتان های بروجــن و شــهرکرد‬ ‫نیز تا حدی مقدمات این کار انجا مشــده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی چهارمحال و بختیــاری تصریح‬ ‫نشــهر از دیگــر برنام ههــای‬ ‫کــرد‪ :‬تعاو ‬ ‫وزارت تعــاون بــرای رونق بخــش تعــاون‬ ‫کشــور اســت کــه در ایــن طــرح یــک شــهر‬ ‫الگــو در بخش تعــاون انتخــاب و در این‬ ‫گســازی صــورت می گیرد و‬ ‫خصوص فرهن ‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫چهار حال و یاری‬ ‫قراردادهای ان شهر به این تعاونی واگذار‬ ‫یشــود‪ .‬مولوی با بیــان اینکه از مجموع‬ ‫م ‬ ‫تعاونی های فعال در استان ‪ ۲۳‬درصد در‬ ‫بخش خدمات فعال است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫یهــای خدماتی ‪۳۶‬‬ ‫از ســوی دیگــر تعاون ‬ ‫یهــای غیرفعــال‬ ‫درصــد مجمــوع تعاون ‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪ .‬او‬ ‫یهــای خدماتی اســتان را‬ ‫بیشــترین تعاون ‬ ‫در بخش بهداشت و درمان و حمل ونقل‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۷۹‬تعاونی در‬ ‫حوزه ســامت در اســتان فعال شده است‬ ‫کــه راه انــدازی ‪ ۲‬درمانــگاه از مهم تریــن‬ ‫تهــای این حوزه به شــمار می رود‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه‬ ‫نخســتین تعاونــی مســکن کارگران کشــور‬ ‫در شهرستان بروجن این استان فعال شده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در قالــب ایــن‬ ‫تعاونــی ‪ ۴۰‬واحد مســکونی برای کارگران‬ ‫در حال احداث است‪.‬‬ ‫اسیب جدی صادرات بخش تعاون‬ ‫استان‬ ‫رئیساتاقتعاونچهارمحالو بختیاری‬ ‫نیــز در این نشســت به تاکید بــر توجه به‬ ‫بخــش صــادرات این اســتان گفــت‪ :‬انتظار‬ ‫یهــای‬ ‫اســت کــه مشــکل صــادرات تعاون ‬ ‫استان برطرف شود‪.‬‬ ‫فرامــرز کریمــی افــزود‪ :‬کمبــود نیــرو‬ ‫در ســاختار تعــاون اســتان نیــز از دیگــر‬ ‫چالش های موجود اســت کــه امید می رود‬ ‫با تامین نیروی انسانی این چالش برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این نشست مصوب شد که تا پایان‬ ‫سالنمایشگاهتوانمندی هایبخشتعاون‬ ‫اســتان در محل نمایشگاه های بین المللی‬ ‫چهارمحال و بختیاری برگزار شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تزریق واکسن انفلوانزا در‬ ‫واحدهای مرغداری استان‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در فصــول ســرما احتمــال شــیوع انفلوانــزای فــوق‬ ‫حــاد پرنــدگان وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬خوشــبختانه واحدهــای‬ ‫مرغــداری اســتان در حــال تزریق واکســن انفلوانــزا به منظور‬ ‫پیشــگیری از این بیماری هســتند‪ .‬محمد اسدی در گفت وگو‬ ‫با ایســنا اظهار کرد‪ :‬واکســن انفلوانــزا برای چهار واحد مرغ‬ ‫مــادر گوشــتی و شــش واحــد مــرغ تخم گــذار طبــق برنامــه‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری افزود‪ :‬واکســن در حد قابل توجــه از بیماری هایی‬ ‫همچــون انفلوانــزا پیشــگیری می کنــد کــه خوشــبختانه‬ ‫واحدهــای مرغــداری بــرای پیشــگیری از بیمــاری تزر یــق‬ ‫واکســن را در دســتور کار خــود قــرار داده و ایــن موضوع در‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬اســدی با اشــاره به ورود پرندگان مهاجر‬ ‫بــه تاالب هــای اســتان‪ ،‬تصر یــح کــرد‪ :‬بــا همــکاری اداره کل‬ ‫محیط زیســت استان‪ ،‬ســتادهای انفلوانزا تشکیل و اقدامات‬ ‫بررســی و مراقبــت فعــال به صــورت مــداوم از تاالب هــا در‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬به گفته او‪ ،‬تاکنون موردی از انفلوانزای‬ ‫فــوق حــاد پرنــدگان در چهارمحــال و بختیــاری مشــاهده‬ ‫نشــده اســت‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬الزم اســت بهره بــرداران بــا مشــاهده هرگونــه‬ ‫عالئــم در وحــوش‪ ،‬طیــور بومــی و طیور صنعتی این مســئله‬ ‫را به نزدیک ترین تشــکیالت شــبکه دامپزشــکی و بخش های‬ ‫غیردولتــی یا از طریق شــماره ‪ ۱۵۱۲‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی مراجعان‬ ‫به مراکز انتقال خون‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره به‬ ‫شــیوع انفلوانــزا در اســتان و کاهش مراجعان بــه مراکز انتقال‬ ‫خــون‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل اغــاز فصــل ســرما و شــدت‬ ‫انفلوانــزا تعــداد مراجعه کننــدگان بــه مرا کــز انتقــال خون طی‬ ‫ماه گذشــته و مــاه جاری حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫حســین هاشــمی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫مراجعــان بــه مراکز انتقال خون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اعتقاد وجود‬ ‫دارد کــه در فصــل ســرد ســال نباید اهدای خون صــورت گیرد‪،‬‬ ‫یشــود و بحــث علمی‬ ‫یکــه بــاور نادرســتی قلمــداد م ‬ ‫درصورت ‬ ‫در ایــن خصــوص وجود ندارد‪ .‬وی بیــان کرد‪ :‬افرادی که دچار‬ ‫انفلوانــزا شــده تــا یک هفتــه بعد از بهبــودی کامــل می توانند‬ ‫بــرای اهــدای خــون بــه مراکز مراجعه کنند‪ .‬هاشــمی با اشــاره‬ ‫بــه افزایــش مصرف خــون در چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه اهدای خون امری خداپســندانه اســت‬ ‫و مــردم همــواره در کنــار انتقال خون بوده انــد‪ ،‬نباید در هیچ‬ ‫شــرایطی بیمــاران را فرامــوش کننــد‪ ،‬زیرا بیمــاران نیازمند خون‬ ‫اهدایی هستند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون چهارمحــال و بختیاری خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ذخایــر خونــی اســتان حــدود ‪ ۵.۵‬روز‬ ‫بوده که الزم اســت مردم نوع دوســت اســتان همچون گذشــته‬ ‫بــه مرا کــز انتقــال خــون مراجعــه کنند‪ ،‬البتــه تیم های ســیار در‬ ‫مناطق دور دســت حضور پیدا می کنند اما با توجه به کاهش‬ ‫مراجعه کننــدگان بــه مراکز انتقال خون در شــهرهای شــهرکرد‪،‬‬ ‫بروجن و فارسان و به منظور سهولت در دسترسی‪ ،‬درخواست‬ ‫می شــود افــراد بــه ایــن مرا کــز مراجعه تــا اهدای خــون انجام‬ ‫شود‪ ،‬زیرا رساندن خون توسط تیم سیار به دلیل بعد مسافت‬ ‫زمان بر است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫امکاناتشهرکرد‬ ‫در حد یک مرکز استان نیست‬ ‫امام جمعــه شــهرکرد گفــت‪ :‬شــهرکرد در تراز یک مرکز اســتان‬ ‫نیست و خیلی ضعف ازنظر مبلمان شهری‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬خیابان ها‪،‬‬ ‫خدمــات شــهری و ‪ ...‬دارد کــه بایــد این مشــکالت را نه به عنوان‬ ‫مشکالت یک شهر بلکه به عنوان مرکز یک استان برطرف کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫شهرکرد صبح امروز با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و‬ ‫امام جمعه شهرکرد دیدار کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمدعلــی نکونــام در ایــن دیدار‬ ‫بابیان اینکه شــهرکرد به شدت نیازمند کار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫کشف و ضبط بیش از دو هزار‬ ‫کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و‬ ‫بختیاری‬ ‫سرهنگ سلیمان ریاحی‪ ،‬رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت‪ :‬از ابتدای امســال بیش‬ ‫از دو هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم مواد مخدر در این اســتان کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بــا انجــام یک هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬عملیــات پلیســی‪ ،‬دو هزار نفر متخلــف در زمینه جرائم‬ ‫مــواد مخدر شناســایی و دســتگیر شــدند‪ .‬ریاحــی از افزایش‬ ‫‪ ۲۷‬درصــدی توقیــف خودرو های متخلف حمل مواد مخدر‬ ‫در این مدت در اســتان خبر داد و ادامه داد‪ :‬امســال انهدام‬ ‫باند های مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ‪۸۸‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫قلع وقمع ‪ ۶‬مورد بنای غیرمجاز در‬ ‫اراضی کشاورزی سامان‬ ‫سرپرســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســامان‬ ‫گفــت‪ :‬تعداد ‪ ۶‬مورد بنا و مســتحدثات غیرمجــاز در اراضی‬ ‫کشــاورزی در این شهرســتان قلع وقمع شد و اراضی باغی به‬ ‫چرخه تولید بازگشت‪.‬‬ ‫اعظم شــیخ ســامانی با اشاره به ازادســازی ‪ ۵۲۰‬مترمربع‬ ‫مســاحت از اراضی کشــاورزی شهرستان سامان گفت‪ :‬گشت‬ ‫حفاظت از کاربری اراضی کشــاورزی به طور مســتمر در حال‬ ‫رصد هرگونه فعالیت غیرمجاز در اراضی کشــاورزی اســت و‬ ‫همچنیــن بــا مســاعدت و همــکاری و اطالع رســانی به موقع‬ ‫که این شهردار در مقایسه با شهردارهای گذشته خوش بدرخشد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬می توان با نگاه‬ ‫به فعالیت شهردارهای سابق درس عبرت ها و تجربیاتی را کسب‬ ‫کرد و خوب اســت که در شــهرداری اتاقی با عکس ها و خدمات‬ ‫شهردارهای سابق تزئین شود تا هم سابقه و هم درس عبرتی برای‬ ‫ایندگانباشد‪.‬‬ ‫نکونام بابیان اینکه مردم در زمان انتخاب برای شــما اعضای‬ ‫شورا درد دل ها کرده اند و از شما انتظاراتی دارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫شهر ازجمله شهرهایی است که باید در ان کار انجام شود و باید‬ ‫مراقب بود در چالش هایی گرفتار نشوید که راه برون رفت نداشته‬ ‫باشد که برج های دوقلو شهرکرد یکی از این چالش ها است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬دغدغه شــورا و شــهردار باید جلب رضایت مردم و باز‬ ‫کردن گره ها باشــد و با هم افزایی در این راســتا تالش کنند‪ ،‬سعی‬ ‫کنید همه شهر از امکانات شهری بهره مند شوند‪ ،‬برخی نقاط شهر‬ ‫در این مورد گله مند هستند که باید برای ایجاد عدالت تالش کنید‪.‬‬ ‫امام جمعــه شــهرکرد ادامــه داد‪ :‬شــهرکرد در تراز یک مرکز اســتان‬ ‫نیست و خیلی ضعف ازنظر مبلمان شهری‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬خیابان ها‪،‬‬ ‫خدمات شــهری و ‪ ...‬دارد که باید این مشــکالت نه به عنوان یک‬ ‫شــهر بلکه باید به عنوان مرکز یک اســتان برطرف کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خیلی از نیازهای شــهری مردم از طریق اســتان های اطراف تامین‬ ‫یشــود و مردم شــهرکرد را در تراز حل مشکالت خود نمی دانند‬ ‫م ‬ ‫که البته این تنها مشــکل شــهرداری نیست بلکه همه ادارات باید‬ ‫در ایــن حــوزه کمک کنند‪ .‬نکونام بابیان اینکه کارهای فرهنگی را‬ ‫یک سرمایه گذاری بدانید‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ مناسبی در پارک ها ایجاد‬ ‫کنید‪ ،‬جلوه ها و نام گذاری شهرها را اسالمی کنید‪ ،‬تقویت مساجد‬ ‫و حمایت از تالشگران فرهنگی را که در راستای گسترش و پرورش‬ ‫مــردم و بهر هبــرداران از طریــق ســامانه ‪ ۱۳۱‬از وقــوع تغییــر‬ ‫یهــای غیرمجــاز و تخریــب اراضــی کشــاورزی توســط‬ ‫کاربر ‬ ‫افراد ســودجو جلوگیری می کنیم‪ .‬احسان محمدی کارشناس‬ ‫حقوقــی اداره امــور اراضــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی هــم‬ ‫شهرستان سامان اظهار کرد‪ :‬با هماهنگی دادستان شهرستان‬ ‫ســامان و با همکاری عوامل نیروی انتظامی و همکاران امور‬ ‫اراضی شهرســتان به منظــور صیانت از اراضی کشــاورزی و در‬ ‫راســتای اجرای تبصره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربری اراضی‬ ‫زراعی و باغی ‪ ۶‬مورد قلع وقمع و تخریب ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجــاز در اراضــی کشــاورزی هــوره و یاســه چاه اجرا شــد‪.‬‬ ‫همچنین علی نصیری مسئول یگان حفاظت اداره امور اراضی‬ ‫جهاد کشاورزی شهرستان سامان در پایان تاکید کرد‪ :‬بی شک‬ ‫مشــارکت و نظارت عمومی مردم شــریف ســامان‪ ،‬بهترین و‬ ‫موثرترین راه برای حفاظت از سرمایه های ملی و جلوگیری از‬ ‫به مخاطره انداختن امنیت غذایی جامعه است‪ .‬او گفت‪ :‬از‬ ‫مردم سامان درخواست می کنیم در شناسایی و تغییر کاربری‬ ‫غیرمجاز اراضی باغی در ســطح شهرســتان‪ ،‬جهاد کشــاورزی‬ ‫شهرستان سامان را یاری نمایند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۵‬خردشده و به صورت ‪ ۶‬دانگ درامده است‪ ،‬نیز‬ ‫صدور سند مالکیت اغازشده است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬بر اساس‬ ‫تفاهم نامه بین سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی و سازمان‬ ‫ثبت اســناد و امــاک و شــرکت های طــرف قــرارداد‪ ،‬صــدور‬ ‫ســند زمین های کشــاورزی با هر مســاحتی در ســطح اســتان‬ ‫امکان پذیر شــده است‪ .‬سلیمان از کشاورزان استان خواست‬ ‫تا نسبت به دریافت سند تک برگی و کاداستر مشارکت بیشتر‬ ‫صشــده در‬ ‫داشــته باشــند و تــا زمانــی که شــرکت های مشخ ‬ ‫شهرســتان حضور دارند نســبت به ارائه مدارک و مســتندات‬ ‫اقدام کنند‪ .‬مدیرکل سازمان ثبت اسناد و امالک چهارمحال و‬ ‫بختیاری افزود‪ :‬بر اساس رایزنی انجام شده تهیه نقشه اراضی‬ ‫کشــاورزی از سال جاری به ســازمان ثبت اسناد و امالک داده‬ ‫شــد کــه کارشناســان ایــن اداره نســبت به تهیه نقشــه اراضی‬ ‫کشاورزی اقدام کنند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬در راستای اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۴۷‬نیــز کشــاورزانی کــه ســند دفترچه ای داشــتند نیز بدون‬ ‫پرداخت هزینه‪ ،‬نقشــه اراضی ان ها به صورت رایگان تهیه و‬ ‫ســند تک برگ صادر می شود‪ .‬ســلیمان افزود‪ :‬هم اکنون برای‬ ‫‪ ۹۸‬درصد اراضی ملی اســتان ســند تک برگ تهی هشــده و ‪۹۲‬‬ ‫درصد اراضی ملی تثبیت مالکیت شده است‪.‬‬ ‫اغاز صدور سند تک برگی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫هکتار اراضی کشاورزی استان‬ ‫مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫صدور سند تک برگی برای ‪ ۱۵‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫اســتان به منظــور تعیین تکلیــف اراضی کشــاورزی اغازشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی اصغر سلیمان در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬هم اکنون در‬ ‫استان چهار شرکت مستقر و در حال تهیه پرونده صدور سند‬ ‫کاداســتر اراضی کشــاورزی و تطبیق و مستندسازی این اسناد‬ ‫هستند‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای صدور زمین های کشاورزی که قبل از‬ ‫‪ 4500‬میلیارد ریال برای توسعه سامان‬ ‫تصویبشد‬ ‫فرماندار سامان گفت‪ :‬در سال جاری ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای توسعه این شهرستان تصویب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدتقی گنجعلی شــامگاه در شــورای‬ ‫اداری شهرســتان ســامان بیــان کــرد‪ :‬از ایــن مبلــغ ‪ ۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریال مختص اعتبارات مصوب ســفر رئیس جمهور به‬ ‫فرهنگ اسالمی فعالیت می کنند در دستور کار خود قرار دهید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم برخی از نقاط شهر این گالیه رادارند که‬ ‫مسئوالن به ان ها توجه نمی کنند و پای درد دل ان ها نمی نشینند‬ ‫که انتظار بزرگی نیست و باید به این انتظارات پاسخ دهید‪.‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال از محــل تملــک‬ ‫دارایی های سرمایه ای است‪.‬‬ ‫کســال اخیر دولت‬ ‫او با اشــاره به لزوم تبیین عملکرد ی ‬ ‫ســیزدهم در شهرســتان ســامان افــزود‪ :‬در ایــن مــدت در‬ ‫بخش های عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاســی و اجتماعی اقدامات‬ ‫قابل توجهی انجام شده است‪.‬‬ ‫گنجعلی تســریع در روند توســعه و پیشــرفت شهرستان‬ ‫ســامان را ضــروری اعــام و تصریــح کرد‪ :‬ســرعت بخشــی به‬ ‫روند تکمیل و ارتقای طرح های گردشــگری‪ ،‬جهاد کشــاورزی‬ ‫و زیرساخت از مهم ترین دغدغه های مسئوالن این شهرستان‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ .‬او بــا اشــاره بــه اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫احداث فرهنگســرای ســامان از ‪ ۱۲‬ســال گذشــته و پیشرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۴۰‬درصــدی ایــن طــرح یاداور شــد‪ :‬بــرای تکمیل و‬ ‫بهره برداری فرهنگسرای سامان ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال درخواست‬ ‫و در اعتبــارات مصــوب ســفر رئیس جمهــور بــه چهارمحال و‬ ‫یشــده است‪ .‬مدیرکل سیاسی‪ ،‬انتخابات و‬ ‫بختیاری پیش بین ‬ ‫تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه به اقدامات مطلوب دولت ســیزدهم در یک ســال‬ ‫اخیر قرارگاه تبیینی عملکرد دولت در اســتان راه اندازی شــد‪.‬‬ ‫حسین کاووسی تاکید کرد‪ :‬به همین منظور اقدامات دولت‬ ‫ســیزدهم در چهارمحال و بختیاری و شهرســتان های ‪ ۱۰‬گانه‬ ‫استان به خصوص در حوزه های اقتصادی‪ ،‬عمرانی و فرهنگی‬ ‫باهــدف روشــنگری و ایجــاد روحیــه امیدافرینــی بیــن مــردم‬ ‫جامعه اطالع رســانی می شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬در این راستا‬ ‫شهــای شهرســتانی از ســوی فرمانداران شهرســتان های ‪۱۰‬‬ ‫بر ‬ ‫گانه چهارمحال و بختیاری اماده و مشکالت موجود دریافت‬ ‫شده است تا برای رفع ان ها یا علت و چرایی رفع نشدن این‬ ‫مشکالت اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/Chaharmahalbakhtiari‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی رسانه انقالب‪ ،‬چالش ها و‬ ‫امیدها‬ ‫پیام احمدی؛ سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‪ :‬نشست‬ ‫تخصصی«رسانهانقالب‪،‬چالش هاوامیدها»بههمتشورایاطالع رسانی‬ ‫و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری برگزار شد‪.‬‬ ‫قانون معیار شهرداری‬ ‫برای خدمت به مردم است‬ ‫شــهردار شــهرکرد گفــت‪:‬‬ ‫بزنیــم‪ .‬شــهردار شــهرکرد بیان‬ ‫قانــون شــهرداری ها ممکــن‬ ‫کرد‪ :‬شــهرکرد پتانســیل بالقوه‬ ‫اســت خالهایی داشــته باشد‬ ‫خوبــی داد و مانند یک زمین‬ ‫و متناسب با نیاز شهرها نباشد‬ ‫بکر اســت که کار کردن در ان‬ ‫اما معیار ما برای عمل‪ ،‬قانون‬ ‫ســخت امــا محصــول ان یــک‬ ‫محمدحسین‬ ‫است‪.‬‬ ‫محصول حاصلخیزی است که‬ ‫واحدیان‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن‪،‬‬ ‫شــیرینی ان برای عمــوم مردم‬ ‫محمدحســین واحدیــان در دیدار بــا مدیرکل اســت بنابرایــن انجــام کار باید بــا دقت نظر‪،‬‬ ‫دادگســتری استان با اشاره به قوانین شهرداری رعایت اصول و منافع شهر انجام شود که عزم‬ ‫اظهار داشت‪:‬باتوجهبهاینکهقوانینشهرداری راســخ و جدیــت در کار را می طلبــد‪ .‬واحدیان‬ ‫چندین سال پیش تدوین و به روزرسانی نشده خاطرنشان کرد‪ :‬برای ایجاد اتفاقات خوب در‬ ‫اســت‪ ،‬ممکن اســت خالهایی داشــته باشد و شهر نیاز به همراهی و هم افزایی دستگاه ها و‬ ‫متناسب با نیاز شهرها نباشد اما معیار ما برای مشارکت شهروندان در اجرای پروژه ها که منجر‬ ‫عمــل قانون اســت‪ .‬او با بیان اینکه شــهرداری به تســهیلگری می شــود را نیاز داریم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫وظایــف بی شــماری دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬پروژ ههــای قصد داریم در کنار انجام پروژه ها‪ ،‬اعتمادسازی‬ ‫شــهری در راســتای توســعه و ابادانــی شــهری بین مردم و مدیریت شهری را داشته باشیم تا‬ ‫بایــد انجــام و اتفاقــات خوبی را در شــهر رقم اهنگ توسعه و رشد در شهرکرد افزایش یابد‪.‬‬ ‫قرارگاه تبیینی عملکرد دولت در استان‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫سیاســی‪،‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫قرارگاه تبیینی عملکرد دولت‬ ‫انتخابــات و تقســیمات‬ ‫در اســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫کشوری استانداری چهارمحال‬ ‫مدیرکل سیاســی‪ ،‬انتخابات و‬ ‫و بختیــاری گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫تقسیمات کشوری استانداری‬ ‫بــه اقدامات مطلــوب دولت‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‬ ‫کاووسی‬ ‫حسین‬ ‫ســیزدهم در یــک ســال اخیــر‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬به همیــن منظور‬ ‫قرارگاه تبیینی عملکرد دولت‬ ‫اقدامــات دولت ســیزدهم در‬ ‫در استان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و شهرستان های ‪ ۱۰‬گانه‬ ‫حسین کاووسی در شورای اداری شهرستان اســتان به خصــوص در حوزه هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫سامان با تاکید بر اینکه جهاد تبیین مورد تاکید عمرانــی و فرهنگــی باهــدف روشــنگری و‬ ‫رهبری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اقدامات ایجــاد روحیــه ُامیدافرینی بین مــردم جامعه‬ ‫مطلــوب دولــت ســیزدهم در یــک ســال اخیر اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫‪ 15‬هزار معلممشمول‬ ‫طرحرتبه بندیمی شوند‬ ‫مدیر منابع انســانی و امور اداری اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری گفت‪15:‬‬ ‫هزار معلم در اســتان مشــمول طرح رتبه بندی‬ ‫یشــوند و تاکنــون ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۸۷‬نفــر در‬ ‫م ‬ ‫سامانه خود اظهاری ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫فرشــید علیمردانــی در گفت وگــو بــا فارس‬ ‫گفــت‪ :‬اقدامات خوبــی در راســتای رتبه بندی‬ ‫معلمان اســتان چهارمحال و بختیــاری صورت‬ ‫گرفتــه اســت و بیــش از ‪ ۹۴‬درصد معلمــان در‬ ‫سامانه خود اظهاری نسبت به تکمیل فرم های‬ ‫موردنیاز اقدام کرده اند‪ .‬مدیر منابع انسانی و‬ ‫امور اداری اداره کل اموزش وپرورش چهارمحال‬ ‫و بختیاری خاطرنشــان کــرد‪ ۱۵ :‬هزار معلم در‬ ‫اســتان مشــمول طــرح رتبه بندی می شــوند که‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۸۷‬نفــر در ســامانه خود‬ ‫اظهــاری ثبت نــام کرده انــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫معلمــان حتــی با یک روز ســابقه نیز مشــمول‬ ‫طــرح رتبه بنــدی می شــوند و دانشــجویان‬ ‫متعهدیــن خدمــت نیــز کــه بــرای ورود بــه‬ ‫ســامانه با مشــکل روبرو بودنــد در فاز بعدی‬ ‫تمــام حقــوق و مزایــا به ان ها تعلــق می گیرد‪.‬‬ ‫علیمردانی بیان کرد‪ :‬مراحل رتبه بندی معلمان‬ ‫در اســتان انجام شــده و در مرحلــه ارزیابــی‬ ‫پایانی اســت که ارزیابی به صورت سراســری و‬ ‫به صــورت رندوم توســط مســئوالنی از سراســر‬ ‫کشور انجام می شود‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬در جریان‬ ‫نقل و انتقاالت‪ ،‬معلمان تا پیش از شهریورماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در هر اســتانی بوده اند توســط اداره کل‬ ‫همان استان رتبه بندی می شوند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫تالش همه جانبه برای رتبه بندی همه معلمان‬ ‫در اولیــن فرصــت افــزود‪ :‬رتبه بنــدی دارای ‪۶‬‬ ‫مرحله است که هرکدام در تعیین رتبه معلمان‬ ‫مهم است و باید در کنار سرعت بخشی به کار‬ ‫دقت الزم نیز مدنظر باشد‪.‬‬ ‫چهارمحالوبختیاریگزینهمناسبی‬ ‫برایاجرایطرحاردوباماست‬ ‫رئیس فدراســیون ورزش های دانشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬چهارمحال و بختیاری پایگاه و گزینه‬ ‫مناســبی برای اجرای طــرح اردوبام تیم های‬ ‫ورزشی ملی به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هادی بشــیریان در ائین‬ ‫انتخاب رئیس هیئت ورزش های دانشگاهی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد‪ :‬حضــور‬ ‫تیم هــای ملــی ورزشــی به ویــژه تیم هــای‬ ‫ورزشــی دانشــجویان کشــور در ایــن اســتان‬ ‫می توانــد به افزایش اســتقامت ورزشــکاران‬ ‫در دوران مســابقات و رقابت هــا کمــک‬ ‫کند‪ .‬او افزود‪ :‬ارتفاع از ســطح دریا‪ ،‬شرایط‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستان چهارمحالوبختیاری‬ ‫| مهدی فتاحی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫اب و هوایــی و موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری ایــن اســتان را بــه‬ ‫گزینــه ای مطلــوب بــرای تبدیل بــه پایگاه و‬ ‫اردوبــام ایــران باهدف برگــزاری تمرین های‬ ‫تیم های ورزشی تبدیل کرده است‪ .‬بشیریان‬ ‫برنامه ریــزی بــرای تحقــق طــرح اردوبــام‬ ‫ورزشــی در چهارمحال و بختیاری را ضروری‬ ‫اعــام و تصریــح کــرد‪ :‬در این راســتا باید یا‬ ‫همــکاری اداره کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫نســبت بــه رفــع مشــکالت موجــود اقــدام‬ ‫و زمینــه توســعه ورزش هــای دانشــگاهی را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫شماره‪ 38‬صفحهرویداد چهارمحالوبختیاری‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی چهارمحال و بختیاری‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫گران ترینمدافعجهان‬ ‫از اسیا می اید‬ ‫در شب درخشش کیم مین‬ ‫باشــگاه ناپولی به هیچ عنوان‬ ‫جائــه‪ ،‬ناپولی اختالف خود با‬ ‫قصــد نــدارد اشــتباهی کــه در‬ ‫میالنرابههشتامتیاز افزایش‬ ‫مــورد مدافــع ســابق خــود‬ ‫داد‪ .‬خونسرد‪ ،‬بازیساز و صبور‪.‬‬ ‫مرتکــب شــد را دوبــاره انجام‬ ‫ایــن ویژگــی مدافعــی اســت‬ ‫دهد‪ .‬درحالی که گفته می شد‬ ‫کیم مین جائه‬ ‫چکــس انتظار نداشــت‬ ‫کــه هی ‬ ‫این مدافع کره ای با برچســب‬ ‫باالتر از بازیکنانی نظیر ســون‬ ‫‪ 100‬میلیــون یورویــی در بــازار‬ ‫یشــود اما اخبار رسانه های ایتالیایی‬ ‫هیونگ مین و مهدی طارمی‪ ،‬خود را در قامت بررســی م ‬ ‫اماده ترین بازیکن اســیایی در نیم فصل منتهی بنــد ‪ 50‬میلیون یورویی برای فــروش او را فاش‬ ‫به جام جهانی مطرح کند اما کیم مین جائه از کردنــد که همین موضع ناپولی را متزلزل کرده‬ ‫نخستین روز پس از انتقال به ناپولی‪ ،‬نمایشی است‪ .‬در همین حین‪ ،‬ناپولی مذاکرات با کیم‬ ‫را ارائه کرد که هواداران این تیم ایتالیایی‪ ،‬چهره میــن جائه برای امضــای قــرارداد جدید بدون‬ ‫جانشــین واقعی کولیبالی را در صورتش ببینند‪ .‬بند فســخ یا بند جدایی صد میلیــون یورویی‬ ‫کیم مین جائه ‪ 25‬ســاله کــه از فنرباغچه راهی را بررســی می کنــد و قصــد دارد حتــی پیــش از‬ ‫ناپولــی شــد‪ ،‬در حالــی به این تیم پیوســت که جام جهانی‪ ،‬رضایت مدافع کره ای و ایجنتش‬ ‫حتی حضورش در ترکیب اصلی هم قطعی نبود را به دســت بیاورد چراکه ممکن است شرایط‬ ‫اما او با نمایش امادگی‪ ،‬به ترکیب اصلی رسید تمدیــد بــا ایــن بازیکــن پــس از جــام جهانــی‬ ‫و جایگاهــش را حفــظ کرد تا مرهمی شــود بر دشوارتر از حاال شود‪ .‬نکته جالب اینکه ناپولی‬ ‫فــروش ارزا نتــر از حــد تصور کولیبالی‪ .‬موســی ایــن فصل تنهــا ‪ 10‬گل خورده دارد و با هشــت‬ ‫کولیبالــی مدافعــی بود که در فصول نخســت امتیاز اختالف نسبت به میالن در صدر جدول‬ ‫بازی برای ناپولی‪ ،‬پیش بینی فروش ‪ 100‬میلیون قرارگرفته و همین موضوع به افزایش ارزش کیم‬ ‫یورویی را متوجه خود می دید اما پس از تعلل کمک کرده اســت‪ .‬او در ‪ 20‬بازی این فصل تنها‬ ‫دی لورنتیس‪ ،‬رئیس باشــگاه ناپولی درفروش‪ ،‬یک بار برای تیمش به میدان نرفته و استراحت‬ ‫قیمتــش کاهــش یافــت‪ .‬حاال به نظر می رســد کــرده تا مهره کلیدی خط دفاعی تیم اســپالتی‬ ‫کیم جائه در موقعیت کولیبالی قرارگرفته و البته محسوبشود‪.‬‬ ‫خطو نشانرونالدو برایمسی‬ ‫معــدود افــرادی در‬ ‫اشار هشــده اســت‪ .‬رابط ـه ای‬ ‫دنیای فوتبال می توانند ادعا‬ ‫مبهــم بیــن احترام‪ ،‬تحســین‬ ‫کننــد کــه کریســتیانو رونالدو‬ ‫و البتــه خصومــت‪ .‬تیــری‬ ‫را به خوبــی می شناســند‪.‬‬ ‫مارشــان در بخشــی از ایــن‬ ‫تیــری مارشــان‪ ،‬روزنام هنــگار‬ ‫کتــاب مدعــی شــده در ‪22‬‬ ‫رونالدو‬ ‫باتجرب ـه ای که ســال ها برای‬ ‫اکتبــر ‪ ،2019‬ایــن جملــه را از‬ ‫یکــرد‪،‬‬ ‫فرانــس فوتبــال کار م ‬ ‫رونالدو شنیده که «اگر لیونل‬ ‫ایــن شــانس را داشــته کــه بارهــا در دوران مســی امســال تــوپ طــا را ببــرد‪ ،‬فوتبــال را‬ ‫حرف ـه ای خود با ســتاره پرتغالــی دیدار کند‪ .‬برای همیشــه کنــار می گذارم‪ ».‬البته ان ســال‬ ‫حاال او در کتابی با عنوان ساده «کریستیانو»‪ ،‬هم لیونل مســی با اختالف کمی نســبت به‬ ‫نکات جالبی را در مورد رونالدو اشکار کرده ویرژیــل فــن دایــک ایــن جایــزه را از ان خود‬ ‫اســت‪ .‬در بخشــی از کتابی که روز س هشــنبه کرد‪ .‬بارسلونا در ان فصل به موفقیت خاصی‬ ‫توسط نشریه اکیپ رونمایی شد‪ ،‬به دشمنی در لیــگ قهرمانــان نرســید و در نیمه نهایــی‬ ‫و کینه منحصربه فردی که کریستیانو رونالدو برابر لیورپول مغلوب شــد‪ ،‬اما بازهم مســی‬ ‫با رقیب همیشــگی خود لیونل مسی داشته‪ ،‬بود که توپ طال را برد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده تلفن همراه‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی ‪140009141‬‬ ‫‪ -9 -3688‬شماره اگهی‪ 140103902002000257 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/08/17 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004002003003247‬بر اساس پرونده اجرایی به شماره بایگانی فوق امتیاز خط تلفن همراه‬ ‫شماره ‪ 09131178288‬متعلق به اقای حمید مهدیان نام پدر‪ :‬هوشنگ تاریخ تولد‪1353/10/12 :‬‬ ‫شماره ملی‪ 1284836398 :‬شماره شناسنامه‪1533 :‬؛ که برابر نامه به شماره وارده ‪ 3050802‬مورخ‬ ‫‪ 1400/09/28‬مدیریت مشترکین و متقاضیان مخابرات اصفهان مالکیت خط به نام نامبرده می‬ ‫باشد که به مبلغ ‪ 135.000.000‬ریال معادل سیزده میلیون و پانصد هزارتومان توسط کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری ارزیابی شده است که در قبال طلب خانم بیتا رحمانی خیراللهی و نیمعشر‬ ‫اجرائی بازداشت گردیده است که از ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/09/05‬در‬ ‫شعبه اسناد ذمه ای اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان جی خیابان تاالر میدان‬ ‫هفت تیر اداره اجرای اسناد رسمی ذمه ای (مهریه) اصفهان مزایده گذارده می شود و مزایده از‬ ‫مبلغ پایه ‪135.000.000‬ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا‬ ‫فروخته می شود‪.‬این اگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و روزنامه ‪ ...‬در‬ ‫تاریخ ‪ 1401/08/19‬چاپ و منتشر می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار محلی می باشد و خریداران جهت شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را‬ ‫طی فیش سپرده به شماره حساب‪ IR 090100004061013207670192 :‬بنام تمرکز وجوه سپرده‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور با شناسه واریز ‪998108561161070070570000000000‬‬ ‫نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند‪ .‬برنده مزایده ملکف است مابه التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی تا‬ ‫تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و‬ ‫در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد‬ ‫خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‬ ‫‪/1407826‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3423‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/07/28 -۸۶۲۰‬هیات سوم اقای محمد مهدی شاه سنائی گنیرانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۸۵۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۴۱۱۹۳۸‬صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 388/18‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۲۷۷۷‬فرعی و ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن صالحی سند مورد ثبت صفحه ‪۳۲۷‬‬ ‫دفتر ‪ ۸۳‬و طی تقسیم نامه ‪ ۵۱۷۱۲‬مورخ ‪ 1328/07/09‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/04:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1399042‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده ‪140011290‬‬ ‫‪ -9-3689‬شماره اگهی‪ 140103902002000255 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/08/17 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪140004002132000098‬سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره‬ ‫‪ 28‬فرعی از ‪ 5584‬اصلی بخش ‪ 4‬ثبت اصفهان ‪ ،‬یک قطعه اپارتمان نوع ملک طلق مفروز و‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت پرسنلی اینجانب احسان ریگی فرزند‪ :‬مراد محمد‬ ‫کد ملی‪ 3719774279 :‬مربوط به اداره کل هالل احمر‬ ‫استان سیستان و بلوچستان مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫سرمربیپرتغالیتیمملی‬ ‫باروحیه ای متفاوت به میدان امده است‬ ‫کی روش مدل جدید؛‬ ‫ارام و سازش گر‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا روحیاتی‬ ‫متفاوت نســبت به دوره اول حضــورش در فوتبال‬ ‫ایــران به تهران بازگشــته اســت‪ .‬به گــزارش فوتبال‬ ‫‪ ،360‬کارلوس کی روش حدود یک دهه قبل بود که‬ ‫کارش را در فوتبال ایران اغاز کرد و توانست عملکرد‬ ‫خوبــی را هــم از خود ب هجــای بگــذارد و ‪ 2‬صعود‬ ‫متوالی به جام جهانی ‪ 2014‬و ‪ 2018‬و تغییر نسل‬ ‫در تیم ملی ازجمله دستاوردهای سرمربی پرتغالی‬ ‫در فوتبال ملی ایران بود اما نقطه منفی کی روش‪،‬‬ ‫رفتار او در قبال مدیران فدراســیون فوتبال و حتی‬ ‫سرمربیان لیگ برتری بود که به شدت او را زیر تیغ‬ ‫انتقاداتمی برد‪.‬‬ ‫تعامل با رسانه ها‬ ‫کی روش در بازگشت دوباره اش به فوتبال ایران‬ ‫سعی داشته تا رفتارهای گذشته اش را تکرار نکند و‬ ‫به نوعی با خلق وخویی متفاوت به تهران بازگردد‪.‬‬ ‫یکی از نکات جالب توجه درباره سرمربی تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران این است که او در استانه جام جهانی‬ ‫تعاملی خوبی با رســانه ها دارد و حضور اصحاب‬ ‫رسانه در تمرینات تیم ملی و برخورد گرم و صمیمی‬ ‫سرمربیپرتغالینشانمی دهدکهکارلوسکی روش‬ ‫برخــاف دوره قبلــی‪ ،‬ای نبــار رویه ای متفــاوت در‬ ‫مقابلرسانه هادارد‪.‬‬ ‫درهایی که دیگر بسته نیست‬ ‫تمرینــات تیم ملی ایــن روزها در حــال برگزاری‬ ‫اســت و میهمانــان زیــادی در روزهــای گذشــته از‬ ‫نزدیک نظاره گر عملکرد شاگردان کارلوس کی روش‬ ‫بوده اند و خبری از برگزاری تمرینات پشت درهای‬ ‫بسته نبوده و سرمربی تیم ملی نشــان داده که در‬ ‫اســتانه جــام جهانی قصد دارد تــا وفاق و همدلی‬ ‫را در مجموعــه داخــل تیــم و البته حامیان بیرونی‬ ‫تیــم ملی ایجاد کند و چهره خنــدان و رفتار خوب‬ ‫کی روشدر قبالمیهمانانویژهتمریناتتیمملیکه‬ ‫همگیاز پیشکسوتانفوتبالایرانهستند‪،‬ازجمله‬ ‫دیگر رفتارهایمتفاوتسرمربیپرتغالینسبتبه‬ ‫دوره اول حضورش است‪.‬‬ ‫اشتی کنان بعد از یک دهه‬ ‫کارلــوس ک ـی روش در روزهــای گذشــته یکــی از‬ ‫اتفاقات عجیب چند سال اخیر فوتبال ایران را رقم‬ ‫زد‪ .‬او که حدود یک دهه قبل و بعد از اختالف به‬ ‫وجود امده با مهدی رحمتی‪ ،‬خداحافظی موقت‬ ‫او از تیم ملی را نپذیرفت و برای همیشه روی نام‬ ‫مجزا شده از ‪ 11‬فرعی از اصلی مذکور ‪ ،‬قطعه ‪ 28‬در طبقه ‪ 5‬به مساحت ‪ 188/03‬متر مربع‪.‬‬ ‫متن ملک ‪ :‬که ‪ 9/63‬متر مربع ان بالکن است به حدود‪ :‬شماال‪ :‬در پنج قسمت که قسمت دوم‬ ‫و سوم بصورت پخ است اول دیوار و پنجره است بطول ‪ 2.30‬متر به پشت بام طبقه تحتانی دوم‬ ‫دیواریست بطول ‪ 1‬متر به پشت بام طبقه تحتانی سوم دیواریست بطول ‪ 1.05‬متر به پشت بام‬ ‫چهارم دیوار و پنجره است بطول ‪ 8.10‬متر به پشت بام طبقه تحتانی پنجم دیواریست بطول‬ ‫‪ 1.23‬متر به پشت بام طبقه تحتانی شرقا‪ :‬در پنج قسمت که قسمت چهارم ان شمالی و دوم‬ ‫جنوبی اول دیواریست بطول ‪ 8.35‬متر بفضای ملک مجاور ‪ 4633‬دوم دیوار و پنجره است بطول‬ ‫‪ 1/60‬متر بنورگیر مشاعی سوم دیواریست بطول ‪ 1/95‬متر بنورگیر چهارم دیواریست بطول‬ ‫‪ 1/60‬متر به نورگیر مشاعی پنجم دیواریست بطول ‪ 2/30‬متر بفضای ملک مجاور ‪4633‬جنوبا‪:‬‬ ‫در ده قسمت که قسمتهای دوم و چهارم ان شرقی و ششم و هشتم ان غربی اول دیوار و پنجره‬ ‫است بطول ‪ 1/55‬متر بفضای حیاط مشاعی دوم دیواریست بطول ‪ 1/55‬متر بفضای حیاط‬ ‫مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول ‪ 3.55‬متر بفضای حیاط مشاعی چهارم دیواریست بطول‬ ‫‪ /25‬متر بفضای حیاط مشاعی پنجم دیواریست بطول ‪ 1/50‬متر بحیاط مشاعی ششم دیواریست‬ ‫بطول ‪ /15‬متر به حیاط مشاعی هفتم دیواریست بطول ‪ /54‬متر بفضای حیاط مشاعی هشتم‬ ‫دیواریست بطول ‪ /15‬متر بحیاط مشاعی نهم دیواریست بطول ‪ /60‬متر بفضای حیاط مشاعی‬ ‫دهم دیواریست قوس بیرونی بطول ‪ 3.08‬بحیاط مشاعی غربا‪ :‬در سه قسمت که قسمت سوم ان‬ ‫شمالی اول دیواریست مشترک بطول ‪ 19/75‬متر به اپارتمان ‪ 16‬شماره ‪ 27‬فرعی دوم دیواریست‬ ‫مشترک بطول ‪ 1/52‬به اپارتمان ‪ 16‬شماره ‪ 27‬فرعی سوم درب و دیوار بطول ‪ 1/79‬متر به راه‬ ‫پله و اسانسور مشاعی مشخصات منضمات ملک‪ :‬پارکینگ قطعه ‪ 14‬به مساحت ‪ 12.5‬واقع در‬ ‫طبقه ‪ 1-‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬خط فرضی مورب به محوطه مشاعی است بطول (‪ )2/50‬دو‬ ‫متر و پنجاه سانتیمتر شرقا‪ :‬خط فرضی مورب به محوطه مشاعی است بطول (‪ )5/00‬پنج متر‬ ‫جنوبا‪ :‬خط فرضی مورب به محوطه مشاعی است بطول (‪ )2/50‬دو متر و پنجاه سانتیمتر غربا‪:‬‬ ‫خط فرضی مورب به محوطه مشاعی است بطول (‪ )5/00‬پنج متر‪ .‬انباری قطعه ‪ 3‬به مساحت‬ ‫‪ 6.9‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬که قسمت دوم ان غربی ‪ ،‬است ‪ .‬اول دیواریست بطول‬ ‫(‪ )1/00‬یک متر به راه پله و اسانسور مشاعی دوم دیواریست بطول (‪ )1/00‬یک متر به راه پله و‬ ‫اسانسور مشاعی سوم دیواریست بطول (‪ )1/32‬یک متروسی ودوسانتیمتربه تحتانی معبرمجاور‬ ‫شرقا‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬که قسمت دوم ان جنوبی ‪ ،‬است ‪ .‬اول دیواریست مشترک بطول (‪ )2/27‬دو‬ ‫متر و بیست وهفت سانتیمتر به انباری قطعه ‪ 4‬دوم دیواریست مشترک بطول (‪ ) 1/05‬یک متر‬ ‫و پنج سانتیمتر به انباری قطعه ‪ 17‬چهارم دیواریست مشترک بطول (‪ )1/60‬یک متر و شصت‬ ‫سانتیمتر به انباری قطعه ‪ 17‬جنوبا‪ :‬دیواریست مشترک بطول (‪ )1/20‬یک متر و بیست سانتیمتر‬ ‫به انباری قطعه ‪ 15‬غربا‪ :‬درب و دیوار است بطول (‪ )3/50‬سه متر و پنجاه سانتیمتر به راه پله‬ ‫و اسانسور مشاعی مشخصات مالکیت‪ :‬با شماره مستند مالکیت ‪ 73469‬تاریخ ‪1397/10/25‬‬ ‫دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 55‬شهر اصفهان استان اصفهان‪ ،‬موضوع سند مالکیت اصلی‬ ‫بشماره چاپی ‪ 873703‬سری الف سال ‪ 97‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪139720302023018903‬‬ ‫ثبت گردیده است ‪ ،‬کارشناس رسمی دادگستری اعالم نموده است از ملک به ادرس اصفهان ‪-‬‬ ‫خیابان مجمر ‪ -‬کوچه شهید صیادزاده (کوچه ‪ )15‬کد پستی ‪ 8143743499‬مجتمع اللهیه ‪ -‬واحد‬ ‫‪ - 51‬طبقه پنجم بازدید به عمل امد ملک مذکور به مساحت اعیانی ‪ 188/03‬واقع در طبقه پنجم‬ ‫می باشدمشخصات ساختمانی برروی عرصه زمینی به مساحت ‪ 1040/54‬مترمربع یک مجتمع‬ ‫پنج طبقه روی پیلوت و پارکینگ و جکوزی و سالن اجتماعات باساختمانی ازاسکلت بتنی و سقف‬ ‫تیرچه و بلوک دیوار اجری و نمای شمالی و جنوبی ازسنگ و اجر و نمای دیوار های حیاط اجری‬ ‫و درب پنجره خارجی الومینیوم و دربهای داخلی چوبی ساخته شده و اپارتمان مورد نظر درطبقه‬ ‫پنجم واحد ‪ 51‬درموقع بازدید قبال بازسازی شده با کف پوش پارکت و بدنه دیوار باکاغذ دیواری‬ ‫و سقف کنافکاری جهت نورپردازی و اشپزخانه اپن باکابینت هایگالس و تراس جنوبی سه خوابه‬ ‫باسیستم گرمایش پکیج ورادیاتور و سرمایش کولر ابی و اشتراکات اب و گاز مشترک و برق‬ ‫مستعمل می باشد به انضمام پارکینگ قطعه ‪ 14‬تفکیکی به مساحت ‪ 12.5‬مترمربع و انباری‬ ‫قطعه ‪ 3‬تفکیکی به مساحت ‪ 6.9‬مترمربع واقع درطبقه زیرزمین یک باقدرالسهم ازعرصه و سایر‬ ‫مشاعات طبق قانون تملک اپارتمان ها می باشد ‪ ،‬ملکی مرحوم اقای سیدحمیدرضا میرزاجانی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سندمالکیت‪ ،‬کارت سوخت و کارت موتور سیکلت‬ ‫بهرو به رنگ ابی به شماره انتظامی ‪ 837-26553‬به شماره‬ ‫موتور ‪ CG125NBjA3172999‬و شماره تنه ‪9126549‬‬ ‫مدل ‪ 1391‬به نام محمد زارعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫رحمتی خط قرمز کشید تا این دروازه بان باتجربه‬ ‫شــانس حضور در جام جهانی را از دســت بدهد‪،‬‬ ‫حضور شاگردسابقشدر تمرینتیمملیراپذیرفت‬ ‫و اســتقبال بســیار گرمی از مهدی رحمتی داشــت‪.‬‬ ‫مهدی رحمتی که به منظور حمایت از تیم ملی در‬ ‫تمرینــات حضور پیداکرده بــود‪ ،‬در اغوش کارلوس‬ ‫کی روش قرار گرفت و برخورد گرم و بسیار صمیمی‬ ‫طرفین نشان می داد که گویا کدورت ها و اختالفات‬ ‫به دست فراموشی سپرده شده و سرمربی پرتغالی‬ ‫تیم ملی برای به موفقیت رســیدن تیمش در جام‬ ‫جهانی‪ ،‬بنا را بر همدلی و وفاق گذاشته است‪.‬‬ ‫رابطه صمیمی با مدیران فدراسیون و‬ ‫سرمربیان لیگ‬ ‫کارلــوس کــی روش در دوره اول حضــورش در‬ ‫فوتبال ایران در شرایطی موردنقد قرار می گرفت‬ ‫که مهم ترین انتقادات از او درباره نحوه رفتارش‬ ‫بــا مدیــران فدراســیون فوتبــال و البته ســرمربیان‬ ‫لیگ برتری بود‪ .‬بســیاری از کارشناسان‪ ،‬کی روش‬ ‫را متهم می کردند که او نگاه از باال به پایین دارد‬ ‫و همیــن نگاه او باعث شــده تــا ادبیات تندی را‬ ‫درباره مسئوالن فدراسیون و البته سرمربیان لیگ‬ ‫برتری به کار ببرد و با ان ها اختالف داشته باشد‪.‬‬ ‫کــی روش در دوره حضورش در تیم ملی اختالف‬ ‫بســیار شــدیدی بــا ســرمربی وقــت پرســپولیس‬ ‫(برانکو ایوانکوویچ) داشــت اما در دوره جدید‪،‬‬ ‫هــم رفتار ســرمربی تیــم ملی در قبال مســئوالن‬ ‫فدراسیون فوتبال تغییر و تعامل خوبی با ان ها‬ ‫دارد و هم نسبت به سرمربیان لیگ برتر او تغییر‬ ‫موضع داده و بارها از ان ها بابت همکاری با تیم‬ ‫ملی تشکر کرده است‪ .‬چهره هایی نظیر ریکاردو‬ ‫ساپینتو‪ ،‬قربان بردیف‪ ،‬مجتبی حسینی و مهدی‬ ‫رحمتــی ازجمله نفراتی هســتند که بــا حضور در‬ ‫کمپ تیم های ملی با سرمربی پرتغالی تیم ملی‬ ‫مالقات کرده اند‪ .‬سرمربی تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫امیدوار اســت با تغییر رویه اش بتواند شــرایط را‬ ‫به سود تیم ملی تغییر بدهد و با جذب حمایت‬ ‫حداکثری پیشکسوتان‪ ،‬مدیران فدراسیون و البته‬ ‫ســرمربیان لیگ برتری‪ ،‬تیم ملی به دوراز حاشــیه‬ ‫و با همدلی بتواند عازم جام جهانی ‪ 2022‬قطر‬ ‫شــود و حواشــی حضــور در جــام جهانــی ‪2018‬‬ ‫یهــای کــی روش و برانکــو تکــرار‬ ‫روســیه و درگیر ‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫ایران با مجید در برابر‬ ‫ادیداس و نایکی‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران یکی از معدود تیم های حاضر‬ ‫در جام جهانی است که با برندی غیر از برندهای مطرح‬ ‫و رایــج بــه میدان خواهد رفت‪ .‬تیم ملی فوتبــال ایران‬ ‫برخالف پنج دوره قبلی حضور خود در جام جهانی‪ ،‬با‬ ‫کیتتولیدداخلبهمیدانخواهدرفت‪ .‬کمپانیمجید‪،‬‬ ‫تولید البســه تیم ملی در این دوره را به عهده گرفته و‬ ‫مراســم رونمایی این لباس ها را سه شنبه شــب گذشــته‬ ‫شــاهد بودیم‪ .‬به این ترتیب تکلیف لباس هر س ـی ودو‬ ‫تیم حاضر در قطر مشــخص شــد و حاال می توانیم در‬ ‫مــورد زیباترین کیــت گــروه دوم هم بحث کنیم‪ .‬لباس‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران باید بالباس های تولیدشده توسط‬ ‫کمپانی های بزرگ دنیا رقابت کند‪ .‬این لباس مثل دوره‬ ‫قبلی (ادیداس)‪ ،‬طرحی ساده دارد و اگرچه استین های‬ ‫ان طراحی منحصربه فردی دارد اما در بقیه موارد مثل‬ ‫همیشــه اســت‪ .‬در میــان تیم هــای گــروه دوم‪ ،‬دو تیــم‬ ‫از کیت هــای تولیــدی کمپانــی نایکی اســتفاده خواهد‬ ‫کرد‪ .‬تیم ملی انگلیس که طی سال های اخیر با نایکی‬ ‫همکاریمی کند‪،‬در ایندورهنیز بالباس هایتولیدیاین‬ ‫شرکت امریکایی به میدان خواهد رفت‪ .‬دومین تیمی‬ ‫که از لباس های نایکی در این گروه استفاده می کند‪ ،‬تیم‬ ‫ملی امریکا است‪ .‬این کشور هم مثل انگلیس از سفید‬ ‫به عنــوان رنگ پیراهن اول خود اســتفاده کرده اســت‪.‬‬ ‫طرح نایکی برای لباس اول امریکا خیلی خاص نیست‬ ‫و مشابه طرح هایی است که این کمپانی در سال ‪2022‬‬ ‫برای بســیاری از لباس های خود در عرصه باشــگاهی و‬ ‫ملیاستفاده کردهاست‪.‬‬ ‫لبــاس دوم امریــکا بــه رنگ ســورمه ای و با طراحی‬ ‫منحصربه فرد‪ ،‬خیلی زیباتر از لباس اول این تیم است و‬ ‫به نظر می رسد که زمان بیشتری برای طراحی ان صرف‬ ‫شده است‪ .‬دیگر حریف ایران در گروه دوم‪ ،‬ولز است‪.‬‬ ‫این تیم که به عنوان اخرین تیم‪ ،‬به گروه دوم اضافه شد‪،‬‬ ‫بالباس های تولید کمپانی ادیداس در جام جهانی قطر‬ ‫حاضر می شود‪ .‬کمپانی مطرح المانی برای ولز از طرحی‬ ‫سادهو کالسیکبهره گرفته کهسهخطهمیشگیراهم‬ ‫در استین های خود دارد‪.‬‬ ‫پرسپولیس طلب انصاری‬ ‫را پرداخت کرد‬ ‫باشــگاه پرسپولیس قسط ســوم از مطالبات مدافع‬ ‫چپ اسبق خود را پرداخت کرد‪ .‬محمد انصاری مدافع‬ ‫چپ اسبق پرسپولیس که مبلغی از این باشگاه طلبکار‬ ‫بود‪ ،‬موفق شــد باقی طلب خود را نیز دریافت کند تا‬ ‫پرونده این بدهی نیز بســته شــود‪ .‬باشــگاه پرسپولیس‬ ‫چنــدی پیش طی یک چــک قرار بود مطالبات محمد‬ ‫انصاری که قرار بود اختصاص به یک خیریه داده شود‬ ‫را به وی داده بود‪.‬‬ ‫نام پدر‪ :‬سیدرضا تاریخ تولد‪ 1348/03/15 :‬شماره ملی‪ 4723409319 :‬شماره شناسنامه‪ ، 43 :‬به‬ ‫موجب سند ازدواج ‪ :‬شماره سند ‪ 2678 :‬مورخ ‪ 1376/02/04‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ 79‬روستای‬ ‫کچومثقال بخش مرکزی استان اصفهان درقبال طلب خانم سیده زهرا میرزاجانی اردستانی و‬ ‫‪ 0/05‬اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/09/06‬‬ ‫در اداره اجرای اسناد ذمه ای( شعبه مهریه)اصفهان واقع در اصفهان‪،‬خیابان جی تاالر میدان‬ ‫هفت تیر از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 38/000/000/000‬ریال شروع و به‬ ‫هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت‬ ‫بدهی های مربوط به اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی‬ ‫که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه‬ ‫پس از مزایده در صورت وجود مازاد ‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده‬ ‫مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان روز‬ ‫پنج شنبه مورخ ‪ 1401/08/19‬درج و منتشر می گردد توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده‬ ‫درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان‬ ‫وشناسه واریز (دریافت ازحسابداری اداره اجرای اسنادرسمی اصفهان)بابت پرونده کالسه فوق‬ ‫واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ‪ .‬برنده مزایده مکلف‬ ‫است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع‬ ‫نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ‪ ،‬مبلغ‬ ‫مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‬ ‫‪/1407697‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3695‬اقای مهدی اناهیده با ارائه وکالتنامه شماره ‪ ۵۰۲۰۳‬مورخ ‪ 98/4/9‬ضمن تسلیم دو‬ ‫برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به‬ ‫مساحت ‪ ۱۰۶۵‬متر مربع قطعه ‪ 44‬تفکیکی به شماره ‪ ۷۳۵‬فرعی از ‪ 167‬اصلی مفروز از پالک‬ ‫‪ ۲۱۶‬فرعی از اصلی مذکور که بموجب استاندارد سازی بپالک ‪ ۸۷۶۴‬تغییر پیدا کرده واقع در‬ ‫اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپی ‪ ۴۳۵۸۹۴‬مورد ثبت ‪ ۷۹۷۷۱‬صفحه ‪ ۲۷۳‬جلد‬ ‫‪ ۲۵۷‬بنام فروغ صدیقانی صادر شده سپس مع الواسطه برابر سند ‪ ۹۱۵۸۹‬مورخ ‪ 74/5/7‬دفترخانه‬ ‫‪ ۱۰۲‬تهران به منوچهر صلحی منتقل شده سپس با طی تشریفات قانونی یک جلد سند المثنی‬ ‫بسریال ‪ ۰۷۱۸۲۲‬صادر شده است مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪.‬‬ ‫لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می‬ ‫شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور‬ ‫باشد‪ .‬از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به‬ ‫این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل‬ ‫نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬حسین رضا نوری شاد‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج – از‬ ‫طرف الهه عزیزی ‪/504‬ف‪/‬م الف‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3409‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۵۳۵‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت‬ ‫حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محسن ابراهیمی فر فرزند محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۶۵‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکدربند مغازه به‬ ‫مساحت ‪ ۱۴۰‬مترمربع ( یکصد و چهل متر مربع) قسمتی از پالک ‪ ۹۱‬مجزا شده از ‪۳۸‬‬ ‫فرعی از اراضی قاسم اباد پالک ‪ ۱۳۰‬اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش‬ ‫یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محمدمهدی‬ ‫بزمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/19 :‬سید امین‬ ‫موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3411‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۱۴۲۸‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت‬ ‫حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی محرری فرزند محمدعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۱۹۵‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 236/40‬مترمربع ( دویست و سی و شش و چهل صدم متر مربع) که مقدار‬ ‫‪ 80/22‬مترمربع داخل حریم کال قرار دارد قسمتی از پالک ‪ ۳۵۹‬فرعی از اراضی موسی‬ ‫اباد پالک ‪ ۲‬اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک رسمی محمدعلی محرری و سهم االرث متقاضی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/19 :‬سید امین‬ ‫موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت خودرو هاچ بک پراید ‪ 111‬به رنگ نوک‬ ‫مدادی‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 629 -53‬ب ‪ 59‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 4284083‬و شماره شاسی ‪ S5430090069901‬مدل ‪ 1390‬به‬ ‫نام ملوک سلطانی تهرانی فرزند عباس شماره شناسنامه ‪ 141‬کدملی‬ ‫‪ 5499358011‬صادره از تیران و کرون مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو باری فلزی‪ -‬کامیون سیستم ایسوزو تیپ ‪NPR75K‬‬ ‫به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 281 -53‬ع ‪ 14‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 4HK1591856‬و شماره شاسی ‪NAGNPR75PHT007544‬‬ ‫مدل ‪ 1396‬به نام غالمرضا حقیقی قهنویه فرزند سیف اله شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 15‬کدملی ‪ 5419461056‬صادره از مبارکه(اصفهان) مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 19‬ابان ماه ‪ 10 / 1401‬نوامبر ‪ 15 / 2022‬ربیع الثانی ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1487‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫برگزاریرویدادملیهمنابامشارکت‬ ‫تشکل هاو فعاالنجوان‬ ‫مدیرکل مشارکت ها اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه سازمان جوانان از برگزاری رویداد ملی‬ ‫«همنا» با مشارکت تشکل ها و فعاالن جوان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کامل نواب مدیرکل مشارکت ها اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه سازمان‬ ‫جوانان اعالم کرد‪ :‬باتوجه به اهمیت اموزش و توانمندســازی ســازمان های مردم نهاد جوانان که‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫از جمله اهداف اصلی اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان است‬ ‫رویدادهم افزاییمشارکتنهادمنداجتماعی(همنا)برنامه ریزی شدهاست‪.‬او افزود‪:‬اینرویدادبا‬ ‫تاکیدبر دو مولفهاصلیتعریفشدهاست کهمولفهاولتاکیدبر ارتقا کیفیتاموزش هایعمومی‬ ‫تشکل های جوانان با انتخاب مدرسین در سطح ملی بوده و مولفه دوم گفتگوی چهره به چهره‬ ‫مدیران و کارشناســان وزارت ورزش و جوانان با فعاالن و کنشــگران جوان حوزه های اجتماعی و‬ ‫فرهنگی اســت‪ .‬مدیرکل مشــارکت ها اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان اظهار داشت‪:‬‬ ‫جهتاجرایی شدناینبرنامهابتدانیازسنجیاز استان هایسراسر کشور انجامشدتااز اینطریق‬ ‫بتوانیم اولویت های اموزشی سازمان های مرم نهاد جوانان را به تفکیک هر استان شناسایی کنیم‬ ‫سپس مقرر گردید این رویداد به صورت دوهفته یک بار در یک استان با حضور تمامی سمن های‬ ‫جوان و همچنین سایر تشکل های فعال در حوزه جوانان ان استان برگزار شود‪.‬‬ ‫گفتگو با علی مهر‪ ،‬نویسنده کودک و نوجوان‬ ‫ماندگاری حقیقت با بیان هنری‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫ایــن نویســنده کــودک و نوجــوان‪ ،‬متولــد ســال‬ ‫‪ 1350‬قــم اســت‪ .‬اثــاری چــون «قالیچــه حضــرت‬ ‫رضــا»‪« ،‬کلکســیون پهلوی» و «اب بــرای خیمه ها»‪،‬‬ ‫«قص ههــای اینــوری» و «موقعیــت ســردار مالت» از‬ ‫جمله کارهای او به حساب می اید‪ .‬او در این گفتگو‬ ‫از بی مهــری مــردم بــه مطالعه‪ ،‬فواید طنز و پشــت‬ ‫پرده برخی از اثارش سخن می گوید‪ .‬با ما پاسخ های‬ ‫«علی مهر»‪ ،‬خالق این اثار را بخوانید‪:‬‬ ‫علی مهر را چقدر می شناســید؟ اگر قرار‬ ‫باشــد او را در یک جمله معرفی کنید‪ ،‬ان‬ ‫جمله کدام است؟‬ ‫شاید بیشتر از خیلی ها علی مهر را بشناسم؛ ولی‬ ‫به یقیــن شــناخت کاملــی از او نــدارم کــه ا گــر چنین‬ ‫بــود خیلــی جلوتر از جایی بودم کــه در حال حاضر‬ ‫هســتم‪ .‬هیچ کس را نمی توان در یک جمله یا حتی‬ ‫چند جمله معرفی کرد‪ .‬پس اجازه بدهید بگذریم‪.‬‬ ‫چه شد که وارد حوزه نوشتن شدید؟ اولین‬ ‫تجربه جدی نوشــتن شــما کدام اثر بوده ‬ ‫است؟‬ ‫عالقــه بــه نوشــتن و خوانــدن کم کــم باعــث‬ ‫شــد کــه دنبــال جایــی بگــردم کــه چیزهایــی را که‬ ‫می نوشــتم را بــرای نقــد و راهنمایــی برایشــان‬ ‫بفرســتم نمی دانــم بــه راهنمایــی چــه کســی بــود‬ ‫کــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان را‬ ‫پیــدا کــردم و کارهایــم را برایشــان فرســتادم و بــا‬ ‫روی خوشــی که انها نشــان دادند و جواب نامه ام‬ ‫را دریافــت کــردم شــدم عضــو مکاتب ـه ای کانــون‬ ‫پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‪ .‬البتــه اولیــن‬ ‫کار چــاپ شــده ام مثــا شــعری بــود کــه در مجلــه‬ ‫ســوره نوجوانــان چاپ شــد و اولیــن کار جدی هم‬ ‫کــه برایــش حق تالیف گرفتم (مگر کار شــوخی هم‬ ‫داشــتم؟) داســتان «عکــس یــادگاری» بــود کــه در‬ ‫همــان مجلــه ســوره نوجوانــان و بعدهــا در کتاب‬ ‫اب برای خیمه ها چاپ شــد‪.‬‬ ‫فضای مجازی چه فرصت ها و تهدیدهایی‬ ‫برای یک نویســنده دارد؟ شــما تجربه‬ ‫نوشتن در این فضا را دارید؟‬ ‫دسترســی اســان‪ ،‬ســریع و گســترده بــه منابــع‬ ‫و اطالعــات مزیــت فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫به هم امیختگــی اطالعــات درســت و غلــط‪ ،‬انبــوه‬ ‫اطالعــات ک ـم ارزش یــا ب ـی ارزش کــه اطالعــات‬ ‫درســت در بیــن انهــا گــم می شــود‪ ،‬القــای حــس‬ ‫خــود روشــنفکر و خــود نویســنده پنــداری به همه‬ ‫کســانی که وارد این فضا می شــوند و در صفحات‬ ‫شــخصی خودشــان چیزی می نویســند‪ ،‬و مهم تر از‬ ‫همه «وقت دزدی» وحشــتناک از جمله افات این‬ ‫فضاســت‪ .‬در ایــن فضــا حضــور دارم؛ ولــی این که‬ ‫به طورجــدی نوشــتن در ایــن فضــا را دنبــال کنــم‪،‬‬ ‫خیر !‬ ‫داستان نویسی اموزش دادنی هست؟ شما‬ ‫اموزش دیده اید؟ استادان شما چه کسانی‬ ‫بوده اند؟ اموزش هم داده اید؟‬ ‫بــرای کســانی کــه اســتعداد داستان نویســی‬ ‫و اراده و اشــتیاق بــرای نوشــتن دارنــد‪ ،‬امــوزش‬ ‫می توانــد یــک راه مناســب و حتــی ســریع بــرای‬ ‫ورود بــه عالــم نویســندگی باشــد‪ .‬گرچــه بــرای‬ ‫ورود بــه ســاحت نویســندگی راه هــای دیگری مثل‬ ‫خوانــدن اثــار خــوب و تامــل در انهــا هم هســت‪.‬‬ ‫بلــه مــن هــم در دوره هــای اموزشــی شــرکت کردم‬ ‫و هــم داستان نویســی را تدریــس کــرده ام از جمله‬ ‫اســاتید مــن مرحــوم کاوه بهمــن و اقایــان جمــال‬ ‫میرصادقــی‪ ،‬نــادر ابراهیمــی‪ ،‬رضــا سیدحســینی‪،‬‬ ‫محمدجــواد جزینــی‪ ،‬حســن میرعابدینی‪ ،‬شــهریار‬ ‫زرشناس و ‪....‬‬ ‫قالیچه حضرت رضا چگونه متولد شد؟‬ ‫داستان های این مجموعه از جمله خود داستان‬ ‫قالیچــه حضــرت رضــا (ع) بیشــتر حســی نوشــته‬ ‫شــده اند و تجرب ههــای شــخصی در ایــن داســتان ها‬ ‫پررنــگ اســت‪ .‬بــرای مثــال پش ـت بامی کــه داســتان‬ ‫قالیچــه حضرت رضا(ع) در ان اتفاق می افتد همان‬ ‫پش ـت بام خانــه پدربزرگــم در خیابان نــواب صفوی‬ ‫تهــران اســت و کوچه هــم همان کوچه اســت‪ .‬توی‬ ‫این داســتان تجربه و تخیل با هم قاطی شــده اند و‬ ‫قالیچه امام رضا (ع) را بافته اند‪.‬‬ ‫کلکســیون پهلوی برای چه گروهی نوشته‬ ‫شــده؟ مخاطبان چقدر با ایــن اثر ارتباط‬ ‫برقرار کرده اند؟‬ ‫کلکســیون پهلــوی یــک رمــان تاریخــی اســت‬ ‫بــا موضــوع قیــام ‪ 19‬دی در قــم کــه مخاطــب ان‬ ‫نوجوانان هســتند‪ .‬این کتاب نامزد کتاب ســال شــد‬ ‫هــم منتقدیــن هــم مخاطبین اســتقبال خوبــی از ان‬ ‫کردند‪ .‬منتقدی در مورد کتاب گفته بود‪« :‬نویسنده‬ ‫نحــال ناشــر‬ ‫توانســته حــق مطلــب را ادا کنــد‪ ».‬باای ‬ ‫چندان با این کتاب مهربان نبود!‬ ‫عنوان کتاب «اب بــرای خیمه ها» به چه‬ ‫چیزی برمی گردد؟‬ ‫یهــای کودکانــه و دنیــای بی ریــای انهــا‪.‬‬ ‫بــه باز ‬ ‫«اب برای خیمه ها» داســتان یک بازی اســت‪ .‬نوید‬ ‫و بهزاد و نرگس که مجبور شده اند در خانه بمانند‬ ‫و حوصل هشــان ســر م ـی رود تصمیــم می گیرنــد یــک‬ ‫چکــدام از انها‬ ‫نمایــش بــازی کننــد؛ ولی در بــازی هی ‬ ‫حاضــر نیســتند نقش اشــقیا را بــه عهــده بگیرند‪ .‬در‬ ‫واقــع بــازی برای بچه ها خود زندگی اســت و خیلی‬ ‫هــم جــدی‪ .‬اب برای خیمه ها یکــی از محبوب ترین‬ ‫کارهای من است‪.‬‬ ‫الگوی مطالعاتی شــما چیست؟ چه الگویی‬ ‫مطالعاتی به نوجوانان پیشنهاد می کنید؟‬ ‫ا گــر منظــور از الگوی مطالعاتی‪ ،‬ســیر مطالعاتی‬ ‫اســت من بر اســاس فکرها و طرح های داســتانی که‬ ‫دارم منابــع را تهیــه و مطالعــه می کنــم‪ .‬ایــن منابــع‬ ‫از نظــر موضوعــی بســیار هــم متنوع اســت‪ .‬بــه این‬ ‫دلیــل کــه قبــل از نوشــتن یک داســتان یا رمــان باید‬ ‫جهــان ان داســتان را در ذهــن خــود بســازم و بعــد‬ ‫قســمت هایی از ان را در داســتان به خواننده نشان‬ ‫دهــم‪ .‬پیشــنهادم بــه نوجوانان هم تنــوع موضوعی‬ ‫در مطالعــه اســت گرچــه هرکــس بــه موضــوع یــا‬ ‫موضو عهــای خاصــی عالقــه دارد و در ایــن زمینــه‬ ‫هم مطالعاتش بیشــتر اســت؛ اما برای شناخت بهتر‬ ‫پیرامونمان و ارتباط بهتر با دنیایمان بهتر است در‬ ‫موضوع های مختلف مطالعاتی داشــته باشــیم و به‬ ‫حــد ضرورت از انها بدانیم‪ .‬اگرچه مطالعه عمیق و‬ ‫کســب توانایی در موضو عهــای موردعالقه مطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلیل کم خوانــدن کتــاب در بین مردم‬ ‫و به خصوص نوجوانان چیســت؟ ســهم‬ ‫نویسندگان در این میان چقدر است؟‬ ‫بی مهری مردم به کتاب علت های مختلفی دارد؛‬ ‫اما علت اصلی که علت های دیگر به ان برمی گردد‬ ‫این اســت که ما نتوانســتیم جایگاه واقعی کتاب را‬ ‫به مردم نشان دهیم‪ .‬نتوانستیم ارزش و کارکردهای‬ ‫کتــاب را به درســتی تبلیغ کنیم‪ .‬مــردم ما باور ندارند‬ ‫که کتاب و مطالعه اگر در مسیر درست انجام شود‬ ‫گره از مشکالتشان باز می کند در این خبط خیلی ها‬ ‫تقصیــر دارنــد نویســنده ها هــم مثــل بقیــه ســهمی‬ ‫دارنــد‪ .‬در حــوزه کار خــودم یعنــی داستان نویســی‬ ‫بهــای مختلــف تاریخــی‪ ،‬فانتــزی‪ ،‬طنــز و‪...‬‬ ‫در قال ‬ ‫ظرفیت های مختلفی اســت که هنوز نتوانسته ایم از‬ ‫زایـش بحران هـا‬ ‫صبحانه مفصل‬ ‫انها استفاده کنیم و نتیجه این شده است که خیلی‬ ‫از کارهــای مــا تکراری اســت و به همیــن دلیل مورد‬ ‫استقبال قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫طنز تــا چه اندازه می توانــد در کتاب های‬ ‫نوجوان به بیان بهتر کمک کند؟ شما چقدر‬ ‫از طنز استفاده کرده اید؟‬ ‫در یک نگاه کلی طنز و شــیرینی ان می تواند به‬ ‫ارائــه بهتــر محتوا کمک کند‪ .‬شــاید بتــوان طنز را به‬ ‫دادن دوا با طعم میوه یا شــکالت به کودک تشــبیه‬ ‫کــرد‪ .‬مجموعه «قصه های اینوری» مجموعه ای طنز‬ ‫اســت کــه چنــد داســتان ان هــم در چنــد جشــنواره‬ ‫برگزیــده شــده اند‪ .‬اخریــن کارم هــم رمانــی بــرای‬ ‫نوجوانان اســت با عنوان «موقعیت ســردار مالت»‬ ‫که ان هم در قالب طنز اســت‪ .‬در رابطه عنصر طنز‬ ‫در دیگــر کارهایم دیگــران باید نظر بدهند؛ ولی در‬ ‫کل رابطه ام با حضرت ایشان خوب است‪.‬‬ ‫نقش نویســندگان انقالبــی را در ادبیات‬ ‫داستانی معاصر ایران چگون ه می بینید؟‬ ‫نقــش و وظیفــه یــک نویســنده نشــان دادن و‬ ‫مانــدگار کــردن حقیقــت بــا بیــان هنــری ان اســت‪.‬‬ ‫نکــه در جنـ ِـگ روایت ها مــا مغلوب روایت دروغ‬ ‫ای ‬ ‫می شــویم حاصل کم کاری مان در این عرصه اســت‪.‬‬ ‫جایــی دیگــر هم به این موضوع اشــاره کــرده ام که‬ ‫از زمــان شــروع انقــاب اســامی انــگار تاریــخ در‬ ‫کشــورمان روی دور تنــد افتــاد‪ .‬انقــاب‪ ،‬حــوادث‬ ‫بعــد از ان ازجملــه کودتــا‪ ،‬ترورهــای گســترده‪،‬‬ ‫شــورش گرو ههــای تجزیه طلــب و بالفاصلــه جنــگ‬ ‫و‪ ...‬حوادثی که شــاید در یک قرن برای یک کشــور‬ ‫اتفــاق می افتــاد در کمتر از یک دهه برای ما اتفاق‬ ‫قهــا را ان طور که‬ ‫افتــاد‪ .‬ایــن بــود که خیلــی از اتفا ‬ ‫باید موردتوجه قرار ندادیم و به همین دلیل است‬ ‫کــه دیگــران می خواهنــد تاریــخ معاصــر کشــورمان‬ ‫را بــرای مــردم به ویــژه نس ـل های تــازه مــا از نــگاه‬ ‫خودشــان کــه بــا واقعیــت تطبیــق نــدارد‪ ،‬روایــت‬ ‫کننــد و وظیفه نویســندگان متعهد اســت که روایت‬ ‫و تصویــر حقیقــی را بــرای حال و اینــده مردمانمان‬ ‫بسازند و ارائه دهند‪.‬‬ ‫اغاز به کار گشت هایایمنىبراىبررسىساختمان هایناایمناز شنبه اینده‬ ‫سخنگوى شهردارى تهران گفت‪ :‬در گشت های بررسى ایمنى ساختمان های ناایمن عالوه بر‬ ‫اتش نشانی‪،‬شهردارىتهران‪،‬نظام مهندسیو ستادبحرانحضور خواهندداشت‪.‬‬ ‫عبدالمطهــر محمدخانــى در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با اشــاره به انتشــار نام‬ ‫‪ ٣‬ســاختمان ناایمــن دولتــى اظهار کــرد‪ :‬به دلیل اهمیت موضوع ســاختمان های ناایمن در‬ ‫پایتخت‪ ،‬از روز شنبه گشت های مشترک براى بررسى ایمنى ساختمان های ناایمن کار خود‬ ‫را اغــاز می کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬البتــه بــه دلیــل اینکــه حادثه متروپل مجــددا تکرار نشــود‪ ،‬این‬ ‫گش ـت ها عالوه بر احتمال حریق‪ ،‬ســازه را هم مورد بررســی قرار خواهند داد و هدف تنها‬ ‫حریق نیست‪ .‬سخنگوى شهردارى تهران بیان کرد‪ :‬در این گشت ها عالوه بر اتش نشانی‪،‬‬ ‫شهردارى تهران‪ ،‬نظام مهندسی و ستاد بحران حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫عشایر در چنبرهخشکسالیو داللی‬ ‫خشکسالی و کاهش بارندگی ها ازاین رو بر‬ ‫زندگی عشایر مولد کشور تاثیرگذار است که در‬ ‫گام نخســت مراتع را با فقر پوشــش گیاهی و‬ ‫علوفه ایمواجه کردو در مرحلهبعد‪،‬شرایطی‬ ‫را ایجــاد کــرده اســت کــه دامداران فعــال این‬ ‫عرصه ناگزیر برای تامین هزینه ها رو به فروش‬ ‫دام های خود (حتی دام های مولد) اورده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬در ایــران ‪ ۲۵۱‬هــزار‬ ‫خانــوار عشــایری بــا بیــش از یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت در مناطــق مختلف‬ ‫کشــور زندگی می کنند کــه در دامن ـ ه کوه های‬ ‫استان هایکردستان‪،‬کرمانشاه‪،‬ایالم‪،‬اصفهان‪،‬‬ ‫چهارمحال وبختیاری‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬لرســتان‪ ،‬گیالن‪ ،‬مرکزی‪ ،‬یزد و خراسان‬ ‫رضــوی در خانه هایــی کوچــک متناســب بــا‬ ‫شــرایط بومی منطقه یا چادر ســاکن هستند‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫زندگــی عشــایر بــا وجــود همــه ویژگ ‬ ‫منحصرب هفــردی کــه دارد؛ اما با دشــواری های‬ ‫بســیاری همراه اســت؛ مردمانی ساده زیســت‬ ‫و پرتــاش کــه بــا وجــود ســختی های زندگی‪،‬‬ ‫در برهه های مختلف تاریخ کشــور همواره با‬ ‫تولید مواد لبنی‪ ،‬پرورش دام و طیور‪ ،‬تولیدات‬ ‫صنایع دستی و جذب گردشگران نقش موثری‬ ‫در اقتصاد کشــور ایفا کرده اند‪ .‬جوالن دالالن‬ ‫باانگیــزه ســودجویی از یــک ســو و اســتیصال‬ ‫عشایری که زیر بار بدهی های انباشته گریزی‬ ‫غیر از فروش دام های خود ندارند سبب شده‬ ‫است که این قشر نه تنها از سمت خشکسالی‬ ‫و تغییــرات اقلیمــی بلکه از جانــب دالل هم‬ ‫مــورد اجحــاف قرار گیرد‪ .‬بر اســاس گفته های‬ ‫مهــدی میزبان جانشــین رئیــس ســازمان امور‬ ‫عشــایر ایــران‪ ،‬عشــایر و روســتاییان ‪27/5‬‬ ‫درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که‬ ‫بخش زیادی از امنیت غذایی کشور از جمله‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از مواد غذایی کشــور را تولید و ‪۲۵‬‬ ‫درصد گوشــت قرمز و مواد پروتئینی کشــور را‬ ‫تامینمی کنند‪.‬البتهانهاهموارهباسختی هایی‬ ‫مانندعبور از دامن ه کوه هادر فصل کوچ‪ ،‬کمبود‬ ‫مکان های اموزشــی‪ ،‬سرویس های بهداشتی و‬ ‫حتــی کمبود معلم‪ ،‬کمبود مکان های درمانی‬ ‫و بهداشــتی‪ ،‬اب اشــامیدنی ســالم‪ ،‬نبود برق‬ ‫و زیرســاخت های الزم بــرای تلفــن و اینترنت‬ ‫دست وپنجه نرم می کنند که ضرورت دارد به‬ ‫مشکالت این قشر مولد و زحمتکش رسیدگی‬ ‫شــود‪ .‬اما مشکل اصلی کنونی مردمان عشایر‬ ‫کشــور به خشکســالی و به تبــع ان ازبین رفتن‬ ‫مراتــع و همچنین افزایش قیمــت نهاده های‬ ‫یشــود که تمــام ابعاد زندگی‬ ‫دامی مربوط م ‬ ‫اجتماعی انها را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬در‬ ‫واقعوابستگیشدیدزندگیعشایریبهمراتع‬ ‫و پرورش دام باعث شده است تا انها به دلیل‬ ‫ناتوانیدر زمینهتامینعلوفهمجبور بهفروش‬ ‫دام های خود شــوند و در این میــان دالالن با‬ ‫سوءاســتفاده از شــرایط پیش امده‪ ،‬بازار را به‬ ‫دست گرفته و دام ها را با مبلغی بسیار پایین‬ ‫خریداری کنند‪ .‬این موضوع معیشت روزانه و‬ ‫در نتیجه امور درمانی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬اموزشی و در‬ ‫محمدعلـی خوشـکام | رویـداد امـروز‬ ‫نتیجه اینده فرزندان عشایر را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫خشکسالی‪،‬مشکلاساسیعشایر است‬ ‫ســید احمد محســنی از عشایر کله کوهی‬ ‫منطقه استان قم درباره مشکالت ایجاد شده‬ ‫برای مردم عشایر اظهار کرد‪ :‬عشایر مشکالت‬ ‫بسیاری از جمله نبود مراکز درمانی و اموزشی‪،‬‬ ‫نبــود زیرســاخت بــرای اســتفاده از اینترنــت‪،‬‬ ‫کمبــود اب دارد‪ ،‬مــا برای رســیدن به یک مرکز‬ ‫درمانــی در زمــان قشــاق بایــد حداقــل ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتر و در زمان ییالق حداقل‪ ۷۰‬کیلومتر را‬ ‫برای رســیدن به زرند یا ســاوه طی کنیم‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه عشایر کله کوه چادرنشین هستند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مشــکل اساســی عشــایر خشکســالی‬ ‫اســت‪ ،‬در صــورت بارندگــی و رویــش و مرتع‬ ‫خــوب‪ ،‬امکان پــرورش دام وجــود دارد؛ اما در‬ ‫غیره این صورت باید برای دام علوفه خرید که‬ ‫هزینه اش افزایش یافته و عشایر با این قیمت‬ ‫نمی تواند دام ها را تغذیه کند‪ .‬این عشایر کله‬ ‫کوهیخاطرنشان کرد‪:‬البته اینمشکلامسال‬ ‫پیش امده است‪ ،‬تا سال گذشته نهاده ها ارزان‬ ‫یشــد؛‬ ‫و بــا ارز ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان وارد م ‬ ‫امــا اکنــون جــو یاران ـه ای کیلویــی ‪ ۱۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۵۰‬تومان اســت و قیمت انواع دیگر مانند‬ ‫سبوس‪ ،‬سویا و یونجه افزایش یافته که برای‬ ‫یشــود‪ .‬محســنی افزود‪:‬‬ ‫عشــایر گران تمام م ‬ ‫مردم عشایر بسیار قانع هستند‪ ،‬انها در یک‬ ‫چادر با ‪ ۱۰‬فرزند زندگی می کنند و به حداقل‬ ‫امکاناتراضیهستند‪.‬‬ ‫مهــم نیســت که تــو که‬ ‫هستی و دارای چه جایگاه‬ ‫اجتماعــی و یــا اشــتباهی‬ ‫در جامعــه هســتی؟! مهــم‬ ‫نیســت کــه بــا چه قاشــقی‬ ‫جلد ‪71‬‬ ‫غذا می خوری و یا اصال به‬ ‫دلیــل عقب ماندگــی فرهنگی‪ ،‬غــذا نمی خوری؟!‬ ‫مهم نیســت که حوله خودت را‪ ،‬بیش تر از حوله‬ ‫اقــای مدیــر می شناســی یــا نــه؟! مهم نیســت که‬ ‫دمپایــی خــودت را وقتی از پا درمــی اوری مرتب‬ ‫می کنــی و یــا اصــا پــا نــداری؟! مهــم نیســت که‬ ‫جورابــت بــوی عطــر فرانســوی می دهد یــا پاهایت را بــدون جوراب در شــکم کفش‬ ‫می فرستی؟! مهم نیست چهل کالغ باشی یا نیم االغ؟ مهم ان است که اقبال به تو‬ ‫رو کرده باشــد و در جایی درســت قرار گرفته باشــی! گفتم تو تا رد گم کنی باشــد و‬ ‫اگرنه منظور خود من است‪ .‬گاو چه عرض کنم هم شیر می دهد و هم گوشت دارد‪.‬‬ ‫خر هم باشــد اشــکالی ندارد؛ ولی باید برود اروپا! درســت وســط برلین‪ ،‬گم بشــود‪.‬‬ ‫برایش ان وقت کتاب هم می نویســند‪ .‬باور ندارید! من هم باور نداشــتم؛ ولی مقام‬ ‫کبابــی‪ ،‬کتــاب را اورد و مــن از نزدیــک دیــدم‪ .‬در همین کتاب خوانــدم‪« :‬این جمله‬ ‫راهنمای خنده روســت که با شــوخی جدی می خواهد بگوید که هزینه اش داده شده‬ ‫اســت‪ .‬صبحانه مفصل اســت و ما هم مفصل تر می خوریم تا توان یک روز قدم زدن‬ ‫را داشــته باشــیم‪ .‬همه چیز داری ســلف ازاد چیده شده است؛ از پنیر فرانسوی و شیر‬ ‫و ماست و کالباس گرفته تا غذاهای ممنوعه‪ .‬بیشتر بچه ها به خاطر مسائل شرعی‪،‬‬ ‫تخم مرغ اب پز انتخاب می کنند‪ .‬ســعی می کنیم خود را با میوه و بریده های اناناس‬ ‫ســیر کنیــم؛ اناناس هایــی کــه داخلش حبه های یاقوتــی انگور در این وقت ســال‪ ،‬تو‬ ‫یشــود‬ ‫را یــاد بهشــت می انــدازد‪ .‬همه چیز هســت‪ ،‬ولــی به خاطر اعتقاد مذهبی نم ‬ ‫چیــز زیــادی خــورد؛ مثــل بیماری کــه دور تا دورش بهترین غذاها چیده شــده باشــد‪،‬‬ ‫ولی به علت تجویز پزشک تنها نان خشک‪ ،‬قوتش باشد‪ .‬میوه های تازه و تکه های‬ ‫اناناس خوش مزه است و می تواند قوت روزانه برای پیاده روی طوالنی باشد‪ .‬پس تا‬ ‫می شــود باید خورد‪ .‬هرچند اشــپز و گارســون ها چشمشان گشاد شود! ساعتی بعد از‬ ‫صبحانه‪ ،‬قدم به خیابان ســرد می گذاریم‪ .‬برف ارامی بر زمین می نشــیند‪ .‬صبح زود‪،‬‬ ‫شــهر بیدار شــده اســت و جوش وخروش مردم به خوبی دیده می شــود‪ .‬از ایســتگاه‬ ‫مرکزی مترو می گذریم‪ .‬باان همه خوردن‪ ،‬باز هم بوی خوش اغذیه فروشی ها پره های‬ ‫باگت تازه و برشته شــده در پرتو نور شــدید المپ‪،‬‬ ‫بینی را قلقلک می دهد‪ .‬نان های ِ‬ ‫چشــم ها را می نوازد و ما اهســته از کنار این همه غذای خوش مزه می گذریم و خود‬ ‫را به ان ســوی ایســتگاه می رسانیم‪ .».‬چقدر این کتاب روایت هایی شبیه کار ما دارد‪.‬‬ ‫کتــاب «خــری که در برلین گم شــد» ســفرنامه اروپا‪ ،‬نوشــته «مســلم ناصری» اســت‪.‬‬ ‫نویسنده در یک فرصت مطالعاتی و از طریق دانشگاه به المان و ایتالیا سفر می کند‬ ‫و مشاهداتش را در قالب سفرنامه داستانی منتشر می کند‪ .‬المان‪ ،‬امروزه در صنعت‬ ‫حــرف اول را می زنــد‪ .‬هرچنــد روزگاری بــا اقتصادی مریض دســت وپنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫فرانســه کــه مهــد زبــان و ادب اســت و ایتالیا و رم کــه جدا از غذاهــای معروفش‪ ،‬پر‬ ‫اســت از عجایب و شــگفتی هایی که از دوران باســتان به جامانده اســت‪ .‬اما سفر به‬ ‫هرکدام از این کشــورها می تواند تجربه ای لذت بخش باشــد و ما را به دنیایی دیگر‬ ‫ببــرد‪ ،‬تجربه هایــی متفاوت پیش پای مــا قرار دهد و بعد‬ ‫دیگری از جهان هســتی را به ما نشــان بدهد‪ .‬کتاب خری‬ ‫کــه در برلیــن گم شــد ســفرنامه اروپای ناصری اســت که با‬ ‫زبــان طنــزی نوشــته شــده اســت و با زبــان داســتان گونه از‬ ‫تجربه حضور در دو کشور المان و ایتالیا حرف می زند‪.‬‬ ‫ساماندهیمدارس‬ ‫سنگیو کانکسیو جایگزینی‬ ‫ان با مدارس ایمن‬ ‫ســاماندهی مدارس ســنگی و کانکسی در کشــور با اجرای طرح شهید دانش اموز «رضا‬ ‫پناهی» در ‪ ۱۵‬استان کشور عملیاتی شده است‪ ،‬به طوری که تاکنون‪ ۷۳‬کالس درس سنگی و‬ ‫کانکسی ساماندهی شده و با فضاهای جدید و ایمن جایگزین شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی باالی ‪ ۱۰‬دانش اموز که در قالب‬ ‫طرح شهید دانش اموز «رضا پناهی» تیرماه امسال کلید خورد‪ ،‬در ‪ ۱۵‬استا ن کشور در حال‬ ‫اجراســت‪ .‬ســازمان نوسازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس کشور در مسیر تحقق اهداف نظام‬ ‫تعلیم وتربیت اسالمی برگرفته از سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری و سند تحول‬ ‫بنیادیناموزش وپرورش‪،‬برنامه هایگسترده ایرابه منظور ایمن سازیمدارسو مناسب سازی‬ ‫و ساماندهی فضای کالبدی محیط های اموزشی اغاز کرده است‪ .‬طرح «شهید پناهی» در‬ ‫فاز نخســت برای ســاماندهی ‪ ۱۱۴۹‬مدرســه سنگی و کانکسی در ‪ ۲۸‬استان کشور تا پایان‬ ‫شهریورماه ‪ ،۱۴۰۲‬هدف گذاری شده که تاکنون در ‪ ۱۵‬استان با عقد قرارداد و شروع عملیات‬ ‫عمرانی وارد مراحل اجرای طرح شــده اســت‪ .‬در قالب این طرح تاکنون ‪ ۳۶‬مدرســه با ‪۷۳‬‬ ‫کالس درس به بهره برداری رسیده است و عملیات احداث و ساماندهی‪ ۱۳۹‬مدرسه سنگی‬ ‫و کانکسی دیگر با‪ ۲۸۷‬کالس درس نیز در حال اجراست‪ .‬در اجرای طرح ساماندهی مدارس‬ ‫سنگی و کانکسی‪ ۴۰ ،‬درصد اعتبارات موردنیاز‪ ،‬طبق تفاهم نامه منعقد شده توسط بنیاد‬ ‫برکتستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)تامینخواهدشدو تعدادیاز خیرینمدرسه ساز‬ ‫نیز باسازماننوسازی‪،‬توسعهوتجهیز مدارسکشور مشارکتدارند‪.‬گفتنیاست‪،‬ساماندهی‬ ‫فضاهایناایمنو نامطلوباموزشیو رسیدگیبهان هایکیاز ارکانمهمسندتحولبنیادین‬ ‫اموزش وپرورش است که بر همین اساس مدارس سنگی و کانکسی به عنوان فضاهای نیازمند‬ ‫توجهویژهمدنظر برنامه ریزانعرصهتوسعهفضاهایاموزشیقرار گرفت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1556

روزنامه رویداد امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه رویداد امروز 1551

روزنامه رویداد امروز 1551

شماره : 1551
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه رویداد امروز 1548

روزنامه رویداد امروز 1548

شماره : 1548
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه رویداد امروز 1546

روزنامه رویداد امروز 1546

شماره : 1546
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه رویداد امروز 1545

روزنامه رویداد امروز 1545

شماره : 1545
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه رویداد امروز 1544

روزنامه رویداد امروز 1544

شماره : 1544
تاریخ : 1401/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!