روزنامه رویداد امروز شماره 1484 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1484

روزنامه رویداد امروز شماره 1484

روزنامه رویداد امروز شماره 1484

‫سرمقاله‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫داستانغمبارفیلترینگ‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 16‬ابان ماه‪1401‬‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪ 07‬نوامبر‪ 12 | 2022‬ربیع الثانی‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1484‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫سیاست‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ویژه استان‬ ‫ایالم‬ ‫شماره‬ ‫رکوردزنی تاریخی ادامه دارد‬ ‫پایان باز بازار دالر‬ ‫‪39‬‬ ‫ایالم‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫ورزش‬ ‫‪03‬‬ ‫سایه حاشیه بر سر دولت‬ ‫در استان پایش می شود‬ ‫تالش برای مقابله‬ ‫با انفلوانزای‬ ‫بلندپروازی هایگلگهر‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫خواباشفتهدشمنانتعبیرنمیشود‬ ‫حســن بهــرام نیــا؛ اســتاندار ایــالم‪ :‬از ابتــدای پیــروزی انقــالب جریــان معانــد بــا‬ ‫حمایتهــای خارجــی برای براندازی نظام اســالمی برنامهها و راهبردهای مختلفی‬ ‫را طراحی و پیاده کردهاند‪ ،‬اما با پشــتیبانی ملت و هدایت خواب اشــفته دشــمنان‬ ‫هیچگاه تعبیر نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫زیستگاه های پرندگان مهاجر در استان پایش می شود‬ ‫تالش برای مقابله‬ ‫فرهنگ در راس توجهات نظام است‬ ‫علی هوشــمند؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان ایالم‪ :‬فرهنگ بهعنوان خاص و‬ ‫عام ان‪ ،‬پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی همواره در راس دغدغهها و توجهات‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) و رهبــری بوده و در مســیر اعتالی ان تالشهای چشــمگیر و‬ ‫سیاستگذاریهایکالنیانجامشدهاست‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬میلیارد ریال برای تجهیز ‬ ‫کتابخانه های ایالم اختصاص یافت‬ ‫با انفلوانزای فوق حاد طیور‬ ‫رویداد امروز‪-‬گروه اســتان ها‪ :‬انفلوانزای‬ ‫فــوق حــاد طیــور یــک بیمــاری ویروســی‬ ‫پرنــدگان اســت‪ .‬ویروسهــای انفلوانــزا‬ ‫دارای ‪ 3‬نوع تیپ ‪ C,B,A‬میباشــند‪ .‬در‬ ‫طیور فقط تیپ ‪ A‬میتواند ایجاد بیماری‬ ‫نمایــد‪ .‬ایــن تیــپ عالوه بــر طیور‪ ،‬ســایر‬ ‫حیوانات ازجمله خوک‪ ،‬اسب و همچنین‬ ‫انســان را درگیــر مینمایــد‪ .‬پرنــدگان‬ ‫وحشــی و ابــزی میتواننــد بــدون اینکــه‬ ‫خود مبتالبه بیماری شــوند‪ ،‬ویروسهای‬ ‫انفلوانــزای طیــور را با خــود جابجا کنند‪.‬‬ ‫اســتان ایــالم همهســاله پذیــرای ‪ 30‬گونه‬ ‫پرنــده مهاجر اســت کــه در ماههای ابان‬ ‫تا فروردین در زیســتگاههای استان ایالم‬ ‫فصول پاییز و زمســتان را ســپری میکنند‬ ‫و گونــه مهــم هوبــره‪ ،‬ســبزقبا‪ ،‬چنگــر‪،‬‬ ‫حواصیــل‪ ،‬بــاکالن و انــواع غــاز و اردک‬ ‫ازجمله این پرندگان هســتند‪ .‬همزمان با‬ ‫شــروع فصــل ســرما و مهاجــرت پرندگان‬ ‫وحشــی و ابــزی بــه اســتان تــالش بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن بیمــاری افزایــش مییابد‬ ‫اگرچــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی اعالم‬ ‫کــرده اســت تاکنــون گزارشــی از کانــون‬ ‫انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در هیچ‬ ‫نقطهای از کشور نداشتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیطزیســت اســتان ایــالم از برگــزاری‬ ‫مانــور امادگــی در برابــر شــیوع ویــروس‬ ‫انفلوانــزای فوق حاد پرندگان خبر داد و‬ ‫گفت‪ ۱۴ :‬سایت زیستگاه پرندگان مهاجر‬ ‫برای مقابله با شیوع احتمالی این ویروس‬ ‫پایش میشود‪.‬‬ ‫علیرضامحمدیاز برگزاریمانور امادگی‬ ‫در برابر شیوع ویروس انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان خبر داد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این مانور‬ ‫بــا مشــارکت پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬مدیریــت‬ ‫بحــران‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬دامپزشــکی‪،‬‬ ‫بخشــداری زرنــه ایــوان و محیطزیســت‬ ‫شهرستانهای ایالم‪ ،‬ایوان‪ ،‬سیروان و چوار‬ ‫در زیستگاه ابی رودخانه کنگیر ایوان برگزار‬ ‫شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در این مانور میزان امادگی‬ ‫دســتگاههای مرتبط با موضوع انفوالنزای‬ ‫فوق حاد پرندگان در صورت شیوع‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف و قوت پیشگیری از همهگیری این‬ ‫ویــروس مــورد رصــد و انالیــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست‬ ‫اســتان ایالم یاداور شد‪ :‬همهساله با شروع‬ ‫ورود پرنــدگان مهاجــر زمســتان گــذر بــه‬ ‫زیســتگاههای اســتان ایــالم‪ ،‬پایــش و رصد‬ ‫بیماریهای مشــترک بین پرنــدگان بهویژه‬ ‫انفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام میگیرد‬ ‫تــا در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم در ایــن خصــوص انجــام‬ ‫گیــرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با توجه به همهگیری‬ ‫ویــروس انفلوانزای فوق حاد پرنــدگان‪ ،‬در‬ ‫صورت شیوع احتمال سرایت به گونههای‬ ‫بومــی وحشــی و اهلی و حتــی واحدهای‬ ‫صنعتی وجود دارد که اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫رصد و کنترل زیستگاههای پرندگان مهاجر‬ ‫از اهمیــت بســیار زیــادی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫محمــدی از برگزاری مانــور امادگی در برابر‬ ‫شیوع ویروس انفلوانزای فوق حاد پرندگان‬ ‫خبــر داد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ 10‬ســال اســت که‬ ‫هیچ موردی از بیماری انفوالنزای فوق حاد‬ ‫پرندگان در سایتهای زیستگاهی پرندگان‬ ‫مهاجــر اســتان مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست‬ ‫اســتان ایــالم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اســتان ایــالم ‪14‬‬ ‫ســایت زیســتگاه ابی پرندگان مهاجر دارد‬ ‫که در ماههای ســرد ســال میزبان جمعیت‬ ‫زیادی از پرندگان مهاجر است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اســتان ایــالم همهســاله‬ ‫پذیــرای ‪ 30‬گونــه پرنــده مهاجــر اســت‬ ‫کــه در ماههــای ابــان تــا فروردیــن در‬ ‫زیســتگاههای اســتان ایــالم فصــول پاییــز‬ ‫و زمســتان را ســپری میکنند و گونه مهم‬ ‫هوبره‪ ،‬ســبزقبا‪ ،‬چنگــر‪ ،‬حواصیل‪ ،‬باکالن‬ ‫و انــواع غاز و اردک ازجمله این پرندگان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گزارشی از کانون انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان در هیچ نقطهای از کشور‬ ‫نداشتیم‬ ‫رئیــس ســازمان دامپزشــکی گفــت‪:‬‬ ‫تاکنون گزارشــی از کانون انفلوانزای فوق‬ ‫همه دستگاههای مسئول اماده‬ ‫حــاد پرنــدگان در هیچ نقطهای از کشــور‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫ســید محمــد اقامیــری اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر یــک شــرکت داخلــی‬ ‫تولیدکننــده واکســن انفلوانــزا داریــم و‬ ‫بخــش عمــده از طریــق واردات تامیــن‬ ‫میشــود‪ ،‬برایــن اســاس مشــکل کمبــود‬ ‫واکســن نداریــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در بحث‬ ‫پیشــگیری از انفلوانزا مدیریت بهداشتی‬ ‫فارم اثرگذار اســت‪ ،‬ازایــنرو مرغداران با‬ ‫رعایت توصیههای بهداشــتی در واحدها‬ ‫کمتر با این بیماری روبهرو هستند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان دامپزشکی تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫امــار‪ ،‬کشــورهای اطــراف به ایــن بیماری‬ ‫مبتــال شــدند و بــرای اطمینــان از شــیوع‬ ‫بیماری در کشــور از پرندگان شمال کشور‬ ‫بهصــورت مــدام تســتهایی گرفته شــد‬ ‫که خوشــبختانه موارد مشترک به بیماری‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫باشند‬ ‫محســن چراغی پور‪ ،‬معاون مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اســتان با اشــاره به اینکه‬ ‫انفلوانــزا فوق حاد پرنــدگان یک بیماری‬ ‫ویروســی کــه از طریــق ورود پرنــدگان‬ ‫مهاجــر در اســتان انتشــار مییابــد اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬همه دســتگاههای مســئول برای‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬امادگــی الزم بــرای مقابلــه با‬ ‫این پدیده خطرناک داشــته باشــند‪ .‬او با‬ ‫بیــان اینکه در صورت شــیوع این بیماری‬ ‫بایــد بیشــتر نگاههــا بــه مرغداریهــای‬ ‫سطح استان باشــد گفت‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫و خودداری از تماس با پرندگان ویروسی‬ ‫و بیمــاری بــا پرنــدگان محلــی بهویــژه‬ ‫مرغــداران بایــد بــه جــد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫چراغــی پور در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خــود بــا اشــاره بــه ابــالغ دســتورالعمل‬ ‫اجرایــی مدیریــت بیمــاری انفلوانزا فوق‬ ‫مدیــرکل کتابخانههــای‬ ‫تکمیل کتابخانههای عمومی‬ ‫عمومــی ایــالم گفــت‪۳۲ :‬‬ ‫جداگانــه اختصاصیافتــه و‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫از طریــق انعقــاد تفاهمنامه‬ ‫تعمیر و تجهیز کتابخانههای‬ ‫بــا اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫این اســتان اختصــاص یافت‪.‬‬ ‫انجام خواهد گرفت‪ .‬حیدری‬ ‫سمیه حیدری‬ ‫ســمیه حیــدری در گفتوگــو‬ ‫بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪۴۸‬‬ ‫بــا ایرنــا افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار‬ ‫کتابخانــه عمومــی در اســتان‬ ‫برای تجهیز‪ ،‬تعمیر و بازسازی همه فضاهای تاکیــد کرد‪ :‬اهتمام ایــن اداره کل فراهم کردن‬ ‫کتابخانــه عمومی اســتان هزینه خواهد شــد‪ .‬شــرایط مناسب فیزیکی و سختافزاری برای‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬اعتبار تملــک داراییهای این حضور مردم در این فضاها در جهت افزایش‬ ‫اداره کل در ســال جــاری افزایــش مناســبی سرانه مطالعه است‪ .‬او شمار اعضا این مراکز‬ ‫داشــته بهطوریکه ســال گذشته این مبلغ ‪ ۲۳‬را بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار نفــر عنــوان کرد و یــاداور‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪ .‬مدیرکل کتابخانههای شد‪ :‬این مراکز به ‪ ۶۲۰‬هزار جلد کتاب تجهیز‬ ‫عمومــی ایــالم ادامــه داد‪ :‬اعتبــار ســاخت و هستند‪.‬‬ ‫حــاد پرنــدگان ســازمان مدیریــت بحران‬ ‫کشــور و حساســیت موضــوع گفــت‪:‬‬ ‫ایــن دســتورالعمل در دســتور کار ســتاد‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬هماهنگــی و فرماندهــی‬ ‫عملیــات پاســخ بــه بحــران اســتان و‬ ‫شهرســتان قرارگرفتــه و در ایــن خصــوص‬ ‫ســتاد مدیریــت بحــران بــرای پیشــگیری‬ ‫شــیوع بیماری مذکور جلســات مســتمری‬ ‫برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫معــاون مدیــرکل بحــران گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه به شــروع فصل ســرما و مهاجرت‬ ‫پرنــدگان وحشــی و ابــزی بــه اســتان‬ ‫میتواننــد بــدون اینکــه خــود مبتالبــه‬ ‫بیمــاری شــوند ویــروس انفلوانــزای فوق‬ ‫حــاد پرنــدگان را بــا خــود جابجــا کننــد‬ ‫کــه نقــش دســتگاههای محیطزیســت و‬ ‫دامپزشــکی بــرای پیشــگیری و مقابلــه‬ ‫بــا انتشــار احتمالــی بیماری بســیار حائز‬ ‫اهمیت خواهد بود‬ ‫جوایز برتر جشنواره ماتسالو استونی‬ ‫به مستندساز ایالمی رسید‬ ‫مســتند در بخشهای بهترین فیلم جشــنواره و بهترین کارگردانی جوایز را کســب کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مســتند هوبره در مورد گونه درخطر انقراض هوبره و قاچاق این پرنده‬ ‫توســط شــکارچیان بــه خــارج کشــور اســت‪ .‬امیری یاداور شــد‪ :‬ایــن اثر در اســتانهای‬ ‫مختلفی چون اصفهان‪ ،‬کرمان و هرمزگان فیلمبرداری شده است و اهمیت مخاطرات‬ ‫قاچــاق ایــن پرنــده را نشــان میدهــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬مســتند محیــط زیســتی هوبره‬ ‫همچنین مهرماه ســال جاری در جشــنوارههای فنالند و فرانســه نیز موفق به کســب‬ ‫جوایزی شده بود‪.‬‬ ‫مســتند هوبره بهطور مشــترک توســط فتح اله امیری و نیما عسکری کارگرانی شده‬ ‫اســت‪ .‬امیری مستندســاز برجســته اســتان ایالم‪ ،‬ســاخت مســتندهای شــاخصی چون‬ ‫گــرداب انقــراض در مــورد یوزپلنــگ ایرانی‪ ،‬عــروس بوکان با موضــوع میشمرغ‪ ،‬افعی‬ ‫دم عنکبوتــی‪ ،‬در قلمــرو دم عنکبوتــی‪ ،‬خزنــدگان ایــالم‪ ،‬زندگــی در کســوف در مــورد‬ ‫خفاشهای استان ایالم‪ ،‬در جستجوی پلنگ ایرانی و مستندهای دیگری را در کارنامه‬ ‫خود در مقام کارگردان یا تهیهکننده دارد‪ .‬او تاکنون موفق به کسب جوایز و عناوین‬ ‫متعددی از جشنوارههای معتبر داخلی و خارجی شده است که کسب خرس طالیی‬ ‫معــادل اســکار بــرای فیلمهای مســتند برای فیلــم در قلمرو دم عنکبوتــی ازجمله این‬ ‫افتخارات است‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬بنابر اشــراف اطالعاتی ســازمان اطالعات ســپاه امیرالمومنین‬ ‫(ع) اســتان ایالم‪ ،‬اعضای تیمی که در اغتشاشــات اخیر مبادرت به انجام اقدامات‬ ‫ضــد امنیتــی از قبیــل امادهســازی و تهیــه مــواد ناریــه نارنجــک جنگــی و بمبهای‬ ‫دستساز و اتشزا برای استفاده در فعالیتهای خرابکارانه مینمودند‪ ،‬طی یک‬ ‫عملیــات ضربتــی در شــهر ایــالم دســتگیر شــدند‪ .‬اعضای ایــن تیم با تهیــه نارنجک‬ ‫جنگی و بمبهای اتشزا قصد داشــتند به مراکز نظامی و امنیتی تعرض کنند و با‬ ‫ارتباطاتی که با خارج از کشــور داشــتند به دنبال انجام فعالیتهای ضد امنیتی و‬ ‫تشــکیل تیمهای عملیاتی و مدیریت اغتشاشــات بودند‪ .‬در محل اختفای این تیم‪،‬‬ ‫پنــج عــدد بمــب دستســاز‪ ،‬یک قبضــه نارنجک جنگی‪ ،‬اســلحه کمری و شــکاری‪،‬‬ ‫مقــدار قابلتوجهــی از انــواع گلولههــای جنگی و ســاچمهای و تعــداد ‪ 255‬بطری‬ ‫مشــروبات الکلی کشــف و ضبط شــد و در این رابطه نیز ســه نفر دستگیر و تحویل‬ ‫مراجع قضایی شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫کشــوری نزدیــک هســتیم و‬ ‫برق ایالم گفت‪ :‬میزان تلفات‬ ‫تالش برای کاهش ان به زیر ‪۱۰‬‬ ‫انــرژی بــرق در ایــن اســتان‬ ‫درصد از برنامههای در دســت‬ ‫هماکنون ‪ ۱۱‬درصد است‪.‬‬ ‫اجراست‪ .‬او به کاهش نزوالت‬ ‫ولیاله ناصری در گفتوگو‬ ‫اســمانی و افزایش مصــرف در‬ ‫ولیاله ناصری‬ ‫با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مجموع‬ ‫تابســتان امســال اشــاره کــرد و‬ ‫مشــترکان شــرکت برق اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا برنامهریــزی صورت‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار مشــترک اســت که از طریق ‪ ۱۲۵‬فیدر گرفتــه از طریق وزارتخانه و هماهنگی با ســایر‬ ‫توزیع بهصورت فشــار متوســط در اختیــار انان دستگاههایاجرایینسبتبهجابجاییساعت‬ ‫قــرار میگیــرد‪ .‬او افــزود‪ ۶ :‬هزار و ‪ ۶۶۰‬دســتگاه کاری ادارات در فصل تابستان اقدام شد که این‬ ‫ترانســفورماتور در ایــالم وجــود دارد کــه بــا رویه باعث شد در ساعات اداری ‪ ۳۰‬درصد و در‬ ‫ظرفیت حدود یکهزار ‪ MVA‬در مناطق شهری ســاعات غیــر اداری ‪ ۶۰‬درصد مصرف این مراکز‬ ‫و روســتایی اســتان پراکنده هســتند‪ .‬مدیرعامل کاهش یابد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم‬ ‫شــرکت توزیع بــرق ایالم یاداور شــد‪ :‬هماکنون مسئله استخراج رمز ارزها را در سالهای اخیر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد مناطــق شــهری و روســتایی اســتان معضالتی برشــمرد که باعث باال رفتن مصرف‬ ‫به شــبکه سراســری برق متصل هستند و تامین برق شده است که با انجام بازدیدهای دورهای‪،‬‬ ‫برق این مناطق از طریق ‪ ۱۹‬پست فوق توزیع مستمر و دریافت گزارشهای ماموران از طریق‬ ‫صورت میگیرد‪ .‬ناصری با اشاره به اینکه کاهش پایش مصرف مشــترکان مشــکلی در این زمینه‬ ‫تلفــات و پــرت بــرق از برنامههای این شــرکت نداریــم و عمده مراکــزی که بهصورت غیرمجاز‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هماکنون میزان تلفات برق در اقدام به اســتخراج رمز ارز کردهاند‪ ،‬شناسایی و‬ ‫استان‪ ۱۱‬درصد است که از این منظر به میانگین برخورد قانونی با انها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫حمایت بنیاد احسان از دانش اموزان ‬ ‫کنکوری در ایالم‬ ‫معاونــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت امام ایــالم بیان کرد‪ :‬بنیاد احســان از‬ ‫دانشامــوزان نیازمنــد کنکــوری در طــرح راه ابریشــم حمایــت میکنــد‪ .‬به گزارش‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۹‬هزار زائر از مرز مهران‬ ‫ترددمیکنند‬ ‫مدیر پایانه مرزی مهران گفت‪ :‬هماکنون روزانه بیش از ‪۹‬‬ ‫هزار زائر از مرز مهران تردد میکنند‪.‬‬ ‫مجتبی سلیمانی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬پایانه مرزی‬ ‫مهران بهعنوان نزدیکترین مسیر به عتبات عالیات شناخته‬ ‫میشــود‪ ،‬هماکنون روزانه بین ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬هزار نفر از مرز مهران‬ ‫تــردد میکنند‪ .‬او با اشــاره به شــرایط مطلوب تــردد زائران از‬ ‫مــرز مهــران در طول ســال‪ ،‬افزود‪ :‬طی یک ماه گذشــته بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند‪ .‬سلیمانی عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬زائــران در کمترین زمان ممکن از پایانه به کشــور عراق‬ ‫تردد میکنند‪ ،‬همه زیرســاختهای الزم برای تردد زائران در‬ ‫طول سال فراهم است‪.‬‬ ‫‪ 15‬هزار هکتار محصوالت اب بر در‬ ‫ایالم کشتشده است‬ ‫مدیــر ابوخــاک و امــور فنــی مهندســی ســازمان جهــاد‬ ‫کشاورزی استان ایالم بیان داشت‪ ۲۳۰ :‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫استان زیر کشت رفته است که از این میزان ‪ ۱۵‬هزار هکتار ان‬ ‫مربوط به کشت محصوالت اب بر است‪.‬‬ ‫به گزارش تابناک؛ اقبال گراوندی بیان داشت‪ :‬برای کاهش‬ ‫تابنــاک؛ یدالــه عزیزی افزود‪ :‬در اجرای طرح پویش راه ابریشــم‪ ،‬از دانشاموزان‬ ‫کنکــوری نیازمنــد کنکــوری رشــتههای علــوم تجربــی و ریاضــی فیزیــک حمایــت‬ ‫میشــود و ارزش حــدودی هــر بســته حمایتــی ‪ ۱۰‬میلیون تومان اســت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ســهمیه اســتان ایــالم در اجــرای طــرح راه ابریشــم‪ ،‬حــدودا ‪ ۶۰۰‬نفــر دانشامــوز‬ ‫است‪.‬‬ ‫عزیــزی ادامه داد‪ :‬شناســایی دانشامــوزان و حمایتها از طریق کمیته امداد‬ ‫و بهزیســتی صورت میگیرد‪.‬‬ ‫هدر رفت اب با توجه به خشکسالیهای پیدرپی کاهش‬ ‫کشت برنج است‪ ،‬لذا با توجه به اینکه نمیتوان ممنوعیت‬ ‫کشــت را بهطــور کامــل اجرایــی کــرد ولــی محدودیتهــای‬ ‫انجامگرفته از ‪ ۵‬هزار هکتار بهحق کشــت ‪ ۳‬هزار هکتار در‬ ‫سطح اراضی استان است‪ .‬گراوندی ادامه داد‪ :‬جهت مقابله‬ ‫با بحران اب در بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی ایالم‬ ‫اقدام دیگری که انجام داد‪ ،‬زمان کشت محصوالت بهاره را‬ ‫به کشت پاییزه تغییر داده همچنین کشت بهاره را کاهش و‬ ‫کشت پاییزه افزایش خواهد یافت‪ .‬او مطرح کرد‪ :‬در مقابل‬ ‫تمام چاهها و ایستگاههای پمپاژ اب به سیستم نوین ابیاری‬ ‫تحتفشار مجهز شدهاند‪.‬‬ ‫نصب و مرمت بیش از ‪ ۱۴‬هزار تابلو و‬ ‫عالئم ایمنی در محورهای مواصالتی‬ ‫ایالم‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حملونقل جــادهای ایــالم گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تا پایان مهرماه ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۷۹‬تابلو و عالئم‬ ‫ایمنی در محور های استان تعمیر و نصبشده است‪.‬‬ ‫ســید زاهدین چشــمه خــاور گفت‪ :‬نصب تابلــو و عالئم‬ ‫ایمنــی در راســتای افزایــش ضریــب ایمنــی راههــا و ارتقــای‬ ‫ایمنــی جادههــای ارتباطی در ســطح جادههای اســتان تاثیر‬ ‫بــه ســزایی دارد‪ .‬او بابیان اینکــه نصب تابلوهای ترافیکی از‬ ‫اهمیــت باالیــی برخوردار هســتند گفــت‪ :‬این عالئم شــامل‬ ‫تابلوهای اخطاری‪ ،‬اطالعاتی‪ ،‬مسیر نما‪ ،‬انتظامی و‪ ...‬بوده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حملونقل جادهای ایــالم ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین در این مدت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۲۱‬کیلومتر خطکشی‬ ‫در ســطح جادههای اســتان انجامشــده اســت‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫خطکشــی راهها از عالئم ایمنی محسوب شده که بهمنظور‬ ‫افزایــش ایمنــی محور هــا‪ ،‬هدایــت صحیــح وســایل نقلیــه و‬ ‫اگاهــی دادن بــه کاربــران جاده بخصوص در شــب‪ ،‬تفکیک‬ ‫باندهای رفتوبرگشت و کاهش میزان سوانح رانندگی انجام‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫جو استان تا دوشنبه پایدار است‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان ایالم گفت‪ :‬جو ایالم تا دوشنبه‬ ‫پایدار و بدون بارندگی پیشبینی میشود‬ ‫مجتبــی میهنپرســت گفت‪ :‬نوســانات دمایی نیــز دور از‬ ‫انتظار نیســت چراکه دمای صبح شــنبه شــهر ایــالم ‪ ۴‬درجه‬ ‫بوده اســت‪ .‬مدیرکل هواشناســی استان تصریح کرد‪ :‬طی روز‬ ‫سهشنبه یک سامانه ناپایدار وارد استان میشود که احتمال‬ ‫ابرناکــی و رگبار هــای پراکنــده در ســطح اســتان دور از انتظار‬ ‫نیســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اخــر هفته نیــز از روز پنجشــنبه تا روز‬ ‫شــنبه ســامانه ناپایداری مجددا در ســطح اســتان ورود پیدا‬ ‫میکند که احتمال بارش باران وجود دارد‪.‬‬ ‫پسابتصفیهخانهفاضالب‬ ‫مهدیابادجایگزینمیشود‬ ‫معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫ایــالم بــا تاکیــد بــر مدیریــت مصــرف اب در ایــن اســتان در‬ ‫حــوزه صنعت گفت‪ :‬با تکمیل تصفیهخانه فاضالب منطقه‬ ‫مهدیابــاد‪ ،‬پســاب بــرای واحدهای تولیدی شهرســتان ایالم‬ ‫گردشــگری اســتان ایالم تصریح‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی از‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن راســتا اداره کل‬ ‫احــداث مــوزه باستانشناســی‬ ‫میراث فرهنگی استان ایالم در‬ ‫در درهشــهر و افتتــاح ان تا دهه‬ ‫ایام اربعین بهمنظور توســعه‬ ‫فجر خبــر داد‪ .‬فرزاد شــریفی در‬ ‫بخش گردشــگری اقداماتی از‬ ‫فرزاد شریفی‬ ‫گفتوگــو با ایســنا‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫قبیــل توزیع کتابچــه راهنمای‬ ‫صنعــت گردشــگری صنعــت‬ ‫گردشــگری بــه ســه زبــان و‬ ‫گســتردهای اســت که تاثیر بســزایی بر بهرهوری‪ ،‬کتابچههای فرصت سرمایهگذاری بین زائران‪،‬‬ ‫درامدزایــی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬رشــد اقتصــادی و توســعه احداث ‪ ۱۱۰‬غرفه صنایعدستی در مرز مهران و‬ ‫اجتماعی دارد؛ چراکه این صنعت ارتباط نزدیکی احداث یک زائرسرا به وسعت ‪ 2/5‬هکتار نیز‬ ‫با صنعت هتلداری‪ ،‬مهمانداری‪ ،‬حملونقــل و‪ ...‬در دســت اقدام اســت‪ .‬شریفی گفت‪ :‬از دیگر‬ ‫دارد‪ .‬او بابیان اینکه سرمایهگذاری در این صنعت اقداماتانجامشدهدر بخشگردشگریمیتوان‬ ‫دارای اثــار و برکات اقتصادی‪ -‬اجتماعی بســیاری بــه احــداث راه دسترســی به درختان بان ســرو در‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اهمیت گردشــگری و چوار‪،‬اغاز عملیاتنمایبازارچهصنایعدستیایالم‬ ‫نقش ان در رشد و توسعهی اقتصادی و فرهنگی به شکل سنتی‪ ،‬بازسازی مسیر دسترسی به قلعه‬ ‫کشــور‪ ،‬لــزوم توجــه به این صنعت و تــالش برای شیخماکو‪،‬احداثموزهباستانشناسیدر درهشهر‬ ‫توســعه ان امری ضروری در هر منطقه محسوب و افتتــاح ان تــا دهه فجر و کلنگ زنی هتل چهار‬ ‫میشود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدستی و ستارهشهر ایالماشاره کرد‪.‬‬ ‫انفلوانزا در مدارس ایالم مرسوم فصل است‬ ‫جایگزین مصرف اب شرب خواهد شد‪.‬‬ ‫ولیالــه بــاج در گفتوگــو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬در حوزه‬ ‫شهر ایالم و شهرک صنعتی‪ ۱۸۳ ،‬واحد صنعتی فعال و دارای‬ ‫پروانه بهرهبرداری وجود دارد که این تعداد ساالنه پنج میلیون‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬هزار مترمکعب مصرف ابدارند‪ .‬او افزود‪ :‬تعداد ‪۱۸۳‬‬ ‫واحد صنعتی دیگر نیز در دســت اقدام اســت که مصرف اب‬ ‫انها زیر ‪ ۸۰۰‬هزار مترمکعب است و برای اینکه فشار اب را از‬ ‫این منطقه برداشته شود برای واحدهای جدید برنامه مدیریت‬ ‫اب واحدهای پرمصرف به سایر شهرستانها انتقال دادهشده‬ ‫اســت‪ .‬معاون امور صنایع ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایالم با اشاره به پروژه پساب تصفیهخانه فاضالب مهدیاباد‬ ‫شــهر ایالم یاداور شــد‪ :‬تالش ما این اســت که بحث پساب را‬ ‫برای واحدهای تولیدی جایگزین مصرف اب شرب کنیم‪ .‬باج‬ ‫ادامه داد‪ :‬هماکنون اب شهرک صنعتی ایالم ‪ ۳۰‬لیتر در ثانیه از‬ ‫چاه تامین میشود که در صورت تکمیل تصفیهخانه فاضالب‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬لیتر اب به شهرک صنعتی انتقال پیدا میکند‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به نیاز صنایع به اب گفت‪ :‬امکان توقف جریان تولید‬ ‫وجــود نــدارد و ایــن جریان برای ادامــه کار به مصرف اب نیاز‬ ‫خواهد داشت‪ .‬معاون امور صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایالم با اشاره به اینکه امروزه استفاده از پساب بهعنوان‬ ‫یــک منبع بســیار حائــز اهمیت اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پســابهای‬ ‫تصفیهشــده‪ ،‬منبع مقرونبهصرفه و پایدار اب است بنابراین‬ ‫یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه بازچرخانی ان بخشی‬ ‫از ابهاست که تبدیل به فاضالب میشوند تا دوباره انها را‬ ‫به چرخه مصرف بازگردانیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزشوپرورش ایالم گفت‪ :‬انفلوانزا‬ ‫در مدارس اســتان از گســتردگی زیادی برخوردار‬ ‫نیستو معمول فصل است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬علــی درویشــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اگرچه شــماری از دانشاموزان مدارس‬ ‫اســتان به انفلوانزا مبتال شــده‪ ،‬ولی این درگیری‬ ‫در حــد طبیعــی و معمولی بوده که همهســاله‬ ‫در فصــل پاییــز اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــرای پیشــگیری از شــیوع بیشــتر انفلوانــزا‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان ایالم‬ ‫بــه مدارس ابالغشــده بــر رعایــت پروتکلهای‬ ‫بهداشــتی نظارت بیشتر داشــته و دانشاموزان‬ ‫بهصورتاجباریاز ماسکاستفادهکنند‪.‬مدیرکل‬ ‫اموزشوپــرورش ایالم از خانوادهها خواســت در‬ ‫صورت ابتالی فرزندان دانشاموز مانع مراجعه‬ ‫انهــا بــه مــدارس شــوند‪ .‬درویشــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫دانشاموزان بیمــار در صورت عدم مراجعه به‬ ‫مدارساموزشانهاتوسطمعلماز طریق کانال‬ ‫شاد و یا جبرانی پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 38‬صفحه رویداد ایالم‬ ‫| فرج اله صید محمدی|‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫ ‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ایالم‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیایالم‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫جوایز برتر‬ ‫استونی به مستندساز‬ ‫ایالمی رسید‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫جشنوارهماتسالو‬ ‫رتبه ســوم جدول رده بندی شــگفتی محســوب‬ ‫بــا حضــور مدیرعامــل‪ ،‬مدیــران و روســای‬ ‫شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬جلسه‬ ‫هماهنگیاستقرار سیستممدیریتدانشبرگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مناطق نفت خیز‬ ‫جنوب‪ ،‬در این نشست که به همت مهندسی‬ ‫ساختار وبهره وریشرکتملیمناطقنفت خیز‬ ‫جنوببرگزار شد؛مدیرعاملشرکتملیمناطق‬ ‫نفت خیز جنوب با بیان اینکه به دلیل اهمیت‬ ‫بســیار باالی این جلســه و موضوع استراتژیک‬ ‫اســتقرار مدیریــت دانش‪ ،‬تــاش کــردم در این‬ ‫جمع حضور به هم رسانم گفت‪ :‬اهمیت این‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان‬ ‫موضوع به اندازه ای است که گروه های اندیشه‬ ‫ورز راصــد علــم برای پیگیری مرزهــای دانش و‬ ‫فنوننوینراتشکیلداده ام‪.‬‬ ‫علیرضا دانشــی افزود‪ :‬ما با تحریم داخلی‬ ‫مواجههستیم‪،‬خودمانراتحریمکردیم‪.‬جمود‪،‬‬ ‫تحجر و خشکمغزیاز موانعتوسعهمرزهای‬ ‫دانش اند و تحریم ها را باید با دانش شکست‬ ‫داد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬استقرار مدیریت دانش باید‬ ‫به سمت تحلیل پویای رفتار سازمانی هدایت‬ ‫یهــای خودمان‬ ‫شــود‪ .‬جنــگ اول بــا بی تدبیر ‬ ‫اســت و بایــد حمیت و انگیزه های مســئوالنه‬ ‫را در ســازمان تقویــت کــرد‪ .‬از تــاش همــه‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫(همراه با ارزیابی کیفی)‬ ‫اورد در فصل سوم به تیمی مدعی تبدیل شده‬ ‫اســت‪ .‬شــاید گــزاره مدعــی قهرمانــی کمــی‬ ‫اغراق امیز به نظر برسد اما گزینه کسب سهمیه‬ ‫اســیایی دور از انتظار نیست‪ .‬برای پی بردن به‬ ‫کباب کتاب‬ ‫بدون هرگونه تردیدی بخش بزرگی از موفقیت های تیم سیرجانی را باید به پای این ژنرال کهنه کار‬ ‫همان است‬ ‫که بوده‬ ‫دالیل جهش سه ساله گل گهر باید به نام امیر‬ ‫قلعه نویی توجه ویژه ای کرد‪ .‬مربی کهنه کاری که عنوان پرافتخارترین مربی لیگ را یدک می کشد‪.‬‬ ‫نوشت‪ .‬کسی که بیش از هر مربی دیگر راه و رسم تیم سازی در لیگ فوتبال ایران را بلد است و‬ ‫بر این اساس تیم هایش به لقمه های گلوگیر برای دیگر حریفان تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫موثــر سیســتم از جملــه مصاحبــه شــغلی بــا‬ ‫بازنشســتگان و ســایر متخصصــان شــاغل در‬ ‫شرکت‪ ،‬فرایند اجرای ان توسط شرکت مشاور‬ ‫و برنامه های اتی مورد نظر جهت نگاهداشت‬ ‫سیستمرابیاننمود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت بابایــی نماینده شــرکت‬ ‫مشاورهمهندسینداکبهعنوانمشاور استقرار‬ ‫مدیریــت دانــش در مناطق نفت خیز جنوب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پروژه استقرار مدیریت دانش در شرکت‬ ‫ملی مناطق نفت خیز جنوب در ‪ ۸‬فاز طراحی‬ ‫یشــود در مــدت‪ ۱۲‬ماه‬ ‫شــده که پیش بینی م ‬ ‫اجراشود‪.‬‬ ‫شناسهاگهی‪1405337:‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫اگهی فراخوان شرکتهای واجد شرایط برای‬ ‫خرید ورق و لوله استیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع ‪ :‬شــرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان واقع در کیلومتر ‪ 25‬جاده مبارکه ‪ -‬بروجن در نظر دارد جهت‬ ‫خرید ورق و لوله اســتیل با مشخصات زیر از طریق مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط خرید نماید ‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی تا پایان روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1401/08/30‬جهت دریافت‬ ‫اسناد مناقصه به سایت شرکت به ادرس ‪ www.fsmc.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫ضمنا کلیه اطالعات و جزئیات و شرایط برگزاری مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد ‪/.‬‬ ‫تلفن تماس‪ 09162381541 - 031-52682350-54 :‬اقای عباسیان‬ ‫ردیف‬ ‫نام و مشخصات محصول ‪ /‬خدمات‬ ‫ابعاد‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫ورق استیل‪ss310s‬‬ ‫‪(*6000*1500‬ضخامت‪)20‬میلیمتر‬ ‫‪ 3‬شیت‬ ‫‪2‬‬ ‫لولهمانیسماناستیل‪ss310s‬‬ ‫قطر=‪ 89.1‬میلیمتر‪---‬ضخامت=‪ 7.6‬میلیمتر‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان‬ ‫مزایده گزار ‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬عبارت است ‪ :‬واگذاری و حق بهره برداری از پایانه شماره ‪ 1‬کاالی عمومی بندر شهید رجایی به صورت اجاره به مدت ‪ 8‬سال به منظور ارائه خدمات بندری به محموله‬ ‫های عمومی وارده‪ ،‬صادره‪ ،‬ترانزیت خارجی‪ ،‬کاپوتاژ مرجوعی وارده به بندر شهید رجایی از طریق دریا و خشکی در محدوده پایانه‪ ،‬به شرح اسناد مزایده‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مزایده در اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مزایده پیش بینی شده که مهمترین انها عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مجوز تخلیه و بارگیری از سازمان بنادر و دریانوردی و یا راهبری پایانه های بندری کاال از سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سوابق کاری و مشابه در پنج سال اخیر‬ ‫‪ -3‬توان مالی‪ ،‬فنی و تجهیزاتی‬ ‫‪ -4‬ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال های ‪1400 -1399‬‬ ‫‪ -5‬ارائه تاییدیه عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫‪ -6‬دارا بودن صالحیت ایمنی از وزارت کار ‪ ،‬رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -7‬عدم وجود فسخ قرارداد در سوابق قراردادهای منعقد شده با سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر تابعه‬ ‫مهلت و نحوه دریافت اسناد ‪:‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ‪ 1401/8/16‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401/8/22‬با مراجعه به سایت ‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافـت (خرید)‬ ‫اسناد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫* ضمن ًا دریافت اگهی از سایتهای ‪ www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir‬نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد‪:‬‬ ‫متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مـورخ ‪ 1401/9/2‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫تبصره ‪ : 1‬متقاضیان مکلفند تا همین تاریخ عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکورنسبت به تحویل فیزیکی صرف ًا پاکت الف (ضمانتنامه بانکی) به دبیـرخانـه مرکزی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استـان هرمزگان‪ -‬مجتمع بندری شهید رجایی‪ -‬ساختمان مرکزی‪-‬طبقه ی همکف تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪: 2‬کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه ی پیشنهاد مزایده گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫نمیگردد‪.‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫شرکت در مزایده محقق سازند بدیهی است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع م‬ ‫تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار(تضمین شــرکت در مزایده) ‪ :‬جهت شــرکت در مزایده به مبلغ ‪ 132/160/165/480‬ریال یا واریز وجه نقد به حســاب شماره‬ ‫‪ 4101064571214853‬و شماره شبا ‪ 920100004101064571214853‬نزد بانک مرکزی به نام تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایی یا به صورت ضمانت نامه بانکی‬ ‫معتبر‬ ‫تبصره ‪ :‬ضمانت نامه مذکور می بایست از تاریخ صدور به مدت حداقل ‪ 3‬ماه دارای اعتبار باشد‪ .‬همچنین برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکات‪:‬‬ ‫تاریخ ‪1401/9/6‬روز یکشنبه ساعت ‪ 9:00‬مجتمع بندری شهید رجایی‪ -‬ساختمان مرکزی اداره کل‪ -‬طبقه سوم‪ -‬سالن کنفرانس‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬کلیه اسناد مزایده و اسناد ارزیابی کیفی باید مطابق شرایط مذکور توسط مزایده گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫حضور مزایده گران یا نمایندگان تام االختیار انها با معرفی نامه رسمی در جلسه بازگشایی پاکت قیمت بالمانع است‪.‬‬ ‫ برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد مزایده با تلفن های ‪ 076-32123225- 32123350‬و جهت دریافت و نحوه بارگذاری اسناد مزایده با شماره تلفن ‪076-32123226‬‬‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادرو دریانوردی استان هرمزگان‬ ‫کامو‬ ‫بیگانه ای اشنا در ایران‬ ‫توانســت جواز حضور در لیگ برتر را به دســت‬ ‫نشستمدیریتدانشدر مناطقنفت خیز جنوببرگزار شد‬ ‫‪08‬‬ ‫بهمناسبتسالروز تولدالبر کامو‬ ‫نمی شــود‪ .‬تیمــی کــه تنهــا دو فصــل پیــش‬ ‫سومینجلسهازمرحلهپنجماردویاماده سازیتیم‬ ‫ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطر‪ ،‬روز گذشته در زمین شماره‪ ۲‬مرکز ملی فوتبال‬ ‫برگزار شد‪ .‬برخالف تمرینات قبلی تیم ملی که با‬ ‫حضور اهالی رسانه برگزار شد ‪ ،‬کی روش مجوز حضور‬ ‫اهالی رسانه تا پایان تمرین را صادر نکرد و انها پس از‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقه زمین را ترک کردند‪.‬‬ ‫دس ـت اندرکاران تشــکر می کنم و به طورجدی‬ ‫پیگیر تحققاینحرکتدر شرکتملیمناطق‬ ‫نفت خیزجنوبخواهمبود‪.‬‬ ‫در ادامــه محمدرضا ابیار رئیس مهندســی‬ ‫ساختار و بهره وری‪ ،‬به تشریح ضرورت استقرار‬ ‫مدیریــت دانــش مبتنی بــر یک رویکــرد نظام‬ ‫یافته و یکپارچه در سطح شرکت ملی مناطق‬ ‫نفت خیــز جنــوب بــا هــدف ایجــاد نگــرش و‬ ‫زیرســاخت مناســب‪ ،‬افزایــش قــدرت دانــش‬ ‫سازمانیوافزایشبهره وریپرداخت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره به پیش بینی برنامه های‬ ‫متنوع و جذاب جهت نهادین هســازی و اجرای‬ ‫صفحه اخر‬ ‫رویــداد امــروز ‪:‬حضــور گل گهــر ســیرجان در‬ ‫در مسیر جام جهانی‬ ‫تالش برای ساخت هتل های بیشتر ‬ ‫در شهرهای ایالم و مهران‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫انهدام یک تیم تروریستی در ایالم‬ ‫یــک تیــم ضــد امنیتــی مرتبط با اغتشاشــات توســط پاســداران گمنــام امام زمان‬ ‫(عج) در ســازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایالم منهدم شد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تمرین تیم ملی فوتبال‬ ‫‪ ۱۱‬درصد انرژی برق‬ ‫ در استان ایالم تلف می شود‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫حمایت بنیاد احسان از دانش اموزان ‬ ‫کنکوری در ایالم‬ ‫معاونــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ایــالم بیــان کــرد‪ :‬بنیاد احســان‬ ‫از دانشامــوزان نیازمنــد کنکــوری در طــرح راه ابریشــم حمایت میکنــد‪ .‬به گزارش‬ ‫تابنــاک؛ یدالــه عز یــزی افــزود‪ :‬در اجرای طــرح پویش راه ابریشــم‪ ،‬از دانشاموزان‬ ‫کنکوری نیازمند کنکوری رشــتههای علوم تجربی و ریاضی فیزیک حمایت میشــود‬ ‫و ارزش حــدودی هــر بســته حمایتــی ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬ســهمیه‬ ‫اســتان ایالم در اجرای طرح راه ابریشــم‪ ،‬حدودا ‪ ۶۰۰‬نفر دانشاموز اســت‪ .‬عزیزی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شناســایی دانشاموزان و حمایتها از طریق کمیته امداد و بهزیســتی‬ ‫صورت میگیرد‪.‬‬ ‫مستندســاز ایالمی از کســب عناوین برتر بیســتمین دوره جشنواره ماتسالو استونی‬ ‫بــرای مســتند هوبــره خبــر داد‪ .‬فتح الــه امیری در گفتوگــو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫با ژنرال کهنه کار‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ilam‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫ارائهتسهیالتبانکی‬ ‫بهجایگاهدارانسوخت‬ ‫برایاجرایطرح کهاب‬ ‫امیر قلعه نویی تیم سیرجانی را به جمع مدعیان سوق داده است‬ ‫فوق حاد طیور‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫اقاجانیان‬ ‫جایگزین نکونام‬ ‫در کادرفنی تیم ملی‬ ‫سیاست‬ ‫پرندگان مهاجر‬ ‫‪03‬‬ ‫راه بازگشت ثبات‬ ‫به بازار ارز‬ ‫روز گذشته نرخ دالر از مرز ‪ ۳۶‬هزار تومان عبور کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند‬ ‫زیستگاه های‬ ‫‪02‬‬ ‫اعتراضاتریشه های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫اقتصادی و سیاسی دارد‬ ‫نهضتمسکنبهپیشرفت‬ ‫‪ ۳۰‬درصد رسیده است‬ ‫ایالم‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ 40‬شاخه ‪6‬متری‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان‬ ‫(اگهی مناقصه عمومی))‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات تکمیل ساختمان دیسپاچینگ واقع در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از محل اعتبارات داخلی با مبلغ براورد ی هفده میلیارد و‬ ‫هشتصد و شصت و پنج میلیون و چهارصد و نوزده هزار و چهارصد و هشتاد و هفت (‪ )17.865.419.487‬ریال‬ ‫پیش پرداخت‪%20 :‬‬ ‫مدت زمان انجام کار‪ 6 :‬ماه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪1.393.270.974 :‬ریال‬ ‫‪1401-138‬‬ ‫تجدید‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری عملیات اصالح و بهینه سازی فیدر ‪ 20‬کیلوولت جهاز واقع در محدوده مدیریت برق شهرستان بندرلنگه از محل اعتبارات بند "ط" تبصره‬ ‫‪ 15‬با مبلغ براوردی ده میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون و صد و پنجاه هزار (‪ )10.343.150.000‬ریال‬ ‫پیش پرداخت‪%20 :‬‬ ‫مدت زمان انجام کار‪ 2 :‬ماه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 1.017.157.500 :‬ریال‬ ‫‪1401-144‬‬ ‫تجدید‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد‪.‬‬ ‫لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه‪ ،‬تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند پس از تاریخ درج اگهی نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ادرس دســتگاه مناقصه گزار‪ :‬بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مســکونی زیتون (نیروگاه قدیم) شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن‪:‬‬ ‫‪ 076- 31201522‬فاکس دبیر خانه‪076 - 31201402 :‬‬ ‫مشخصاتشرکتتوزیعنیرویبرقاستانهرمزگان‪:‬کداقتصادی‪ 411143589315:‬شناسهشرکت‪ 10101335577:‬شثبت‪ 1954:‬کدپستی‪79136-75115:‬‬ ‫محل بازگشایی پاکات ‪ :‬شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا ء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ادرس دانلود اسناد‪ :‬خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) میباشد‪)www.setadiran.ir( .‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫داستان غمبار فیلترینگ‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه گزارش هایی از کاربران مبنی‬ ‫بر اینکه دسترسی شان به اینستاگرام بدون فیلترشکن و با‬ ‫‪ IP‬ایران ممکن نیســت اعالم شــد‪ .‬همزمان دسترسی به‬ ‫واتس اپ نیز با محدودیت روبرو شد تا شایعاتی در مورد‬ ‫فیلترینگ این دو پیام رسان خارجی به گوش برسد‪ .‬طبق‬ ‫روال تصمیمات داخلی موضوع ابتدا تکذیب شد و سپس‬ ‫پذیرش صورت گرفت‪ .‬به هر ترتیب از ‪ ۳۰‬شهریورماه تا به‬ ‫امروز برخیبرنامه هامانندواتساپ‪،‬گوگلپلی‪،‬اینستاگرام‬ ‫و‪...‬بافیلتر روبه روشده اند‪.‬محدودیتیکهبهنظر نمی رسد‬ ‫موقتیباشداز یک سوتجربهفیلترینگدر ایرانمی گویندکه‬ ‫پلتفرم هایفیلترشده‪،‬رفعفیلتر نمی شود؛مانندتلگرامکه‬ ‫هرچند بعد از اعتراضات دی ماه‪ ،۹۶‬مدتی رفع فیلتر شد‬ ‫اما در اردیبهشت ماه ‪ ۹۷‬برای همیشه فیلتر شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اظهارنظرهای چند وقت اخیر مســئولین این حوزه‬ ‫نشانمی دهدقرار نیسترفعفیلتر اتفاقبیفتد‪.‬‬ ‫در همین زمینه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفت‪:‬‬ ‫برخیپلتفرم هایبعضاامریکاییبستریبرایاغتشاشات‬ ‫شــده بودنــد کــه محدودیت هایی بــر ان ها اعما لشــده‬ ‫است‪ .‬زارع پور افزود‪ :‬تا وقتی این پلتفرم ها موجب اسیب‬ ‫به کشــور شــود‪ ،‬محدودیت ان ها ادامه پیدا می کند و در‬ ‫صــورت صالحدید مراجع ذیصالح‪ ،‬مجــددا محدودیت‬ ‫ان ها برداشــته م یشــود و مرجع رســیدگی به این مطلب‬ ‫وزارت ارتباطات نیست وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫بااشارهبهاینکهاینوزارتخانهمرجعتصمیم گیریفیلترینگ‬ ‫پلتفرم هانیست گفت‪:‬تالشمی کنیمتامردمبرایارتباط‬ ‫و کارهای عادی خود کمترین مشکل را داشته باشند‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬مــا در این ایام تالش می کنیم تا مردم برای کارهای‬ ‫عادیخودکمترینمشکلراداشتهباشند‪.‬‬ ‫اما در عمل برای حل مشکل مردم چه اقدامی صورت‬ ‫گرفته است؟ چه فرد یا ارگانی پاسخگوی افرادی است که‬ ‫از طریق کس ـب وکارهای انالیــن در فضای مجازی تامین‬ ‫معاش می کردند و حاال بیش از دو ماه اســت که شــرایط‬ ‫اقتصادی شانبیش ازپیشبامشکلروبروشدهاست؟کسی‬ ‫نمی توانداینواقعیتراانکار کندکهاینستاگراموواتس اپ‬ ‫دو پلتفرم اول مورداستفاده کسب وکارها در سال های اخیر‬ ‫بودهاند‪.‬بنابر گزارش هایمنتشرشدهاینستاگرامبسترتامین‬ ‫زندگی‪ ۹‬میلیون ایرانی بوده است که بازاری بین‪ ۱۸‬تا‪۳۲‬‬ ‫هزار میلیاردتوماندر کشور داشته‪.‬واتس اپنیز پیام رسان‬ ‫اول ایرانیان است که سهم ان از کل کاربران اینترنت ایران‬ ‫به بیش از ‪ ۷۱‬درصد می رسید‪ .‬بر کسی پوشیده نیست که‬ ‫در حالحاضر فیلترینگفضایمجازیکسب وکار‪،‬زندگیو‬ ‫اقتصاد بیشتر مردم را با مشکل مواجه کرده است‪ .‬راه حل‬ ‫عملی مسئولین برای حل مشکالت اخیر چیست؟ ایا قرار‬ ‫است‪9‬میلیوننفر دیگر بهجمعیتبیکارانجامعهاضافه‬ ‫شودیاتدبیر دیگریدر نظر گرفته شدهاست؟‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫رفتارهای جنجالی برخی وزرا و معاونان رئیسی دردسرساز شده است‬ ‫سایه حاشیه بر سر دولت‬ ‫اگرچــه دولــت ابراهیــم رئیســی با مشــکالت‬ ‫زیــادی از اقتصــادی تــا سیاســت خارجــی‬ ‫دس ـت وپنجه نــرم می کنــد امــا انچــه ایــن روزهــا‬ ‫دولــت را بــه متن خبرهــا اورده اســت‪ ،‬رفتارهای‬ ‫پرحاشیه برخی وزرا و معاونان دولت است‪.‬‬ ‫به گزارش قرن نو‪ ،‬با تشــکیل دولت سیزدهم‬ ‫بســیاری از نگا ههــای امیــدوار بــه بهبــود اوضــاع‬ ‫اقتصــادی کشــور‪ ،‬بــه کابینه جدید ســید ابراهیم‬ ‫رئیسی خیره شد که با قول جوان سازی و چابک‬ ‫سازی دولت روی کار امده بود‪.‬‬ ‫حامیان رئیسی هم دلخوش از دولت مردمی‬ ‫بودند که قرار بود ســکان هدایت وزارتخانه ها و‬ ‫معاونت ها را در دست بگیرند و تحولی شگرف‬ ‫در وضعیت کشور ایجاد کنند؛ اما هر روزی که از‬ ‫عمر دولت کاسته شد‪ ،‬مشکالت هم یکی پس از‬ ‫دیگری سر براورد‪ .‬شاید ادامه مشکالت اقتصادی‬ ‫طبیعــی به نظــر می رســید و یا تــداوم معضالت‬ ‫حوزه سیاســت خارجی هــم قابل پیش بینی بود‬ ‫اما کمتر کسی گمان می برد که حواشی دامن این‬ ‫دولــت را هــم بگیرد که ســر ان به اعضای کابینه‬ ‫بازگــردد‪ .‬ان گونه که انتخاب برخی از دولتمردان‬ ‫بــرای رئیســی هزین هبــر شــد و او را در ســال اول‬ ‫حکمرانــی و ابتــدای ســال دوم ان دچــار چالــش‬ ‫جدی کرد‪.‬‬ ‫حجت اله عبدالملکی وزیر جوان کار‪ ،‬تعاون‬ ‫و رفــاه اجتماعی اولین پوســت خربــزه را زیر پای‬ ‫ابراهیــم رئیســی گذاشــت‪ .‬او کــه بــا وعد ههــای‬ ‫پوپولیســتی اش موجبات وهن و تمســخر دولت‬ ‫را فراهــم کــرده بود و وعده اشــتغال زایی او تنها‬ ‫بــا ‪ ۱‬میلیــون تومــان مــورد تمســخر همــگان قرار‬ ‫می گرفــت‪ ،‬در نهایــت بــدون ایجــاد حتــی یــک‬ ‫شــغل‪ ،‬مجبــور بــه اســتعفا شــد‪ .‬چراکــه تجمــع‬ ‫و اعتصــاب اصنــاف گوناگــون‪ ،‬شــدت گرفــت و‬ ‫بازنشســتگان هم با برگزاری اعتراضات سراســری‬ ‫خواســتار اســتعفای او شــدند‪ .‬این اغاز انتقادات‬ ‫از دولتمردان رئیســی در کمتر از یک ســال از اغاز‬ ‫زمامداری او بود‪ .‬افزایش تنها ‪ ۱۰‬درصدی حقوق‬ ‫بازنشســتگان باوجــود تصمیم شــورای عالــی کار‬ ‫مبنــی برافزایش ‪ ۳۸‬درصــدی ان‪ ،‬باعث اعتراض‬ ‫نهادهای مســتقل کارگــری و اتحادیه های صنفی‬ ‫شــد‪ .‬اینجــا دیگر عبدالملکــی رفتن را بــر ماندن‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫‪ -9 -3630‬باستناد سند رهنی شماره ‪ 88587‬مورخ ‪ 1400/06/27‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪73‬‬ ‫تبریز مابین اقای یعقوب ناظری بعنوان بستانکار و علیه اقای رضا مفیدی بعنوان مدیون و راهن‬ ‫مطروحه در پرونده اجرائی کالسه ‪ 140104621‬اجرای ثبت تبریز ششدانگ قطعه پنج پالک ثبتی‬ ‫چهل و نه هزار و دویست و هفده فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شده از دو هزار و چهارصد و‬ ‫بیست و شش فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش نه تبریز بمساحت یکصد وشصت ونه متر و نود‬ ‫ویک دسیمتر مربع ‪ ،‬به عنوان اپارتمان واقع در طبقه پنجم که بیست و نه متر و شصت و هشت‬ ‫دسیمتر مربع ان پیشرفتگی در دو قسمت است بانضمام تراس به مساحت ‪ 1/93‬مترمربع که با‬ ‫شماره دفتر الکترونیکی ‪ 140020304172013311‬امالک ثبت تبریز بنام وثیقه گذار فوق ثبت و‬ ‫سند صادر گردیده و محدود به حدود ذیل میباشد‪ :‬شماال‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیواریست بطول‬ ‫(‪ )1/85‬یک متر و هشتاد وپنج سانتیمتر به فضای کوچه دوم دیوار به دیوار است بطول (‪ )6/20‬شش‬ ‫متر و بیست سانتیمتر به ملک مجاور قطعه ‪ 14‬شرقا‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬که قسمت دوم ان شمالی ‪،‬‬ ‫است ‪ .‬اول دیواریست بطول (‪ )4/00‬چهار متر به راه پله و اسانسور مشاعی دوم درب و دیوار است‬ ‫بطول (‪ )3/31‬سه متر و سی ویک سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی سوم دیوار به دیوار است‬ ‫بطول (‪ )11/31‬یازده متر و سی ویک سانتیمتر به ملک مجاور قطعه ‪ 2‬جنوبا‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬که‬ ‫قسمت دوم ان شرقی ‪ ،‬است ‪ .‬اول دیوار و پنجره است بطول (‪ )3/39‬سه متر و سی ونه سانتیمتر‬ ‫به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول (‪ )1/44‬یک متر و چهل وچهار سانتیمتر به‬ ‫فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول (‪ )6/62‬شش متر و شصت ودو سانتیمتر به‬ ‫فضای حیاط مشاعی غربا‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬که قسمت دوم ان جنوبی ‪ ،‬است ‪ .‬اول درب و دیوار و‬ ‫پنجره ای است بطول (‪ )1/45‬یک متر و چهل وپنج سانتیمتر به تراس قطعه ‪ 5‬دوم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )1/33‬یک متر و سی وسه سانتیمتر به تراس قطعه ‪ 5‬سوم دیوار و پنجره است بطول‬ ‫(‪ )15/30‬پانزده متر و سی سانتیمتر به فضای کوچه مشخصات منضمات ملک‪ :‬پارکینگ قطعه ‪5‬‬ ‫به مساحت ‪ 8.1‬مترمربع واقع در طبقه ‪ 0‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است‬ ‫بطول (‪ )4/50‬چهار متر و پنجاه سانتیمتر شرقا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪)1/80‬‬ ‫یک متر و هشتاد سانتیمتر جنوبا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )4/50‬چهار متر و‬ ‫پنجاه سانتیمتر غربا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )1/80‬یک متر و هشتاد سانتیمتر‬ ‫انباری قطعه ‪ 4‬به مساحت ‪ 3.42‬مترمربع به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬دیوار به دیوار است بطول (‪)1/20‬‬ ‫یک متر و بیست سانتیمتر به ملک مجاور قطعه ‪ 14‬شرقا‪ :‬دیواریست بطول (‪ )2/87‬دو متر و هشتاد‬ ‫وهفت سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی جنوبا‪ :‬درب و دیوار است بطول (‪ )1/19‬یک متر و نوزده‬ ‫سانتیمتر به ورودی غربا‪ :‬دیواریست مشترک بطول (‪ )2/86‬دو متر و هشتاد وشش سانتیمتر به‬ ‫انباری مسکونی قطعه ‪ 3‬و به شرح گزارش ارزیابی مورخ ‪ 1401/08/02‬کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ششدانگ پالک فوق الذکر بنشانی تبریز‪ -‬ولیعصر‪ -‬خیابان همام تبریزی کوچه مسعود ‪ -‬کوچه‬ ‫شیری پور‪ -‬پالک‪ -15‬طبقه پنجم واقع و بصورت یک واحد اپارتمانی مسکونی به مساحت‬ ‫‪ 169/91‬مترمربع واقع در طبقه پنجم از یک ساختمان ‪ 8‬طبقه سازه ای (زیرزمین بعنوان انباری و‬ ‫همکف بعنوان البی ورودی‪ ،‬پیلوت و پارکینگ واحدها‪ -‬طبقات اول الی ششم بصورت تک واحدی‬ ‫مسکونی) دارای پارکینگ به مساحت ‪ 8/10‬مترمربع در پیلوت (قطعه ‪5‬تفکیکی) و انباری به‬ ‫مساحت ‪ 3/42‬مترمربع (قطعه ‪4‬تفکیکی) بانضمام تراس (به مساحت ‪ 1/93‬مترمربع) با قدرالسهم‬ ‫از عرصه و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها‪ ،‬ساختمان با عمر حدودًا ‪ 14‬سال با اسکلت بتن‬ ‫ارمه و هال و پذیرایی‪ ،‬دو اتاق خواب با پوشش دیوارها بصورت رنگ امیزی‪ ،‬کفهای هال بصورت‬ ‫پارکت و قسمت ورودی با سرامیک‪ ،‬کف اتاقها با سرامیک‪ ،‬خوابها دارای کمد دیواری از ‪،MDF‬‬ ‫سقفها رنگ امیزی شده‪ ،‬درب اتاقهای خواب ‪ ،HDF‬پنجره ها از نوع ‪ UPVC‬با شیشه های‬ ‫دوجداره‪ ،‬درب ورودی واحد اپارتمانی از نوع طرح ضد سرقت‪ .‬اشپزخانه بصورت اوپن با کف‬ ‫سرامیک‪ ،‬دیوارها کاشی و کابینت از ‪ ،MDF‬سقف رنگ امیزی و شیراالت معمولی‪ .‬سرویس های‬ ‫بهداشتی با کاشی کاری دیوارها‪ ،‬کف سرامیکی و دارای سقف کاذب‪ .‬نمای مجموعه از سنگ پالک‬ ‫در همکف و بقیه کامپوزیتی‪ ،‬واحد دارای بالکن شیشه ای سکوریتی‪ ،‬ساختمان دارای اسانسور‪،‬‬ ‫سیستم گرمایش با پکیج رادیاتور‪ ،‬سیستم سرمایش با کولرگازی اسپلیت‪ ،‬اپارتمان دارای انشعابات‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز شهری بصورت مستقل‪ ،‬دربهای ورودی ساختمان (نفررو) به صورت فلزی و (ماشین‬ ‫رو) بصورت ریموت کنترل کرکره ای میباشند‪ .‬ششدانگ پالک فوق الذکر به مبلغ پنجاه و سه‬ ‫میلیارد و ششصد میلیون ریال در قبال طلب و حق االجرای پرونده اجرائی ارزیابی گردیده از ساعت‬ ‫‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/08/30‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‬ ‫بنشانی تبریز‪ -‬میدان راه اهن به طرف دیزل اباد‪ -‬روبروی اداره گمرک‪ -‬جنب اردسازی اتحاد‪-‬‬ ‫ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک غرب تبریز‪ -‬طبقه دوم از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده‬ ‫از مبلغ باال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته میشود توضیح اینکه‬ ‫شرکت در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫فوق الذکر به حساب سپرده ثبت تحت شماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه‬ ‫واریز ‪( 939108554110070000294000233114‬نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه بانکها)‬ ‫رویداد‬ ‫وعده های خود عمل نکرد‪ ،‬بلکه اساسا هیچ کاری‬ ‫انجــام نــداد تــا دولــت را از تیررس انتقــادات دور‬ ‫کند‪ .‬او که بارها تا استانه استیضاح رفته بود‪ ،‬این‬ ‫بار دیگر از دســت نمایندگان نجســت و باالخره‬ ‫اســتیضاح شد‪ .‬محور اصلی استیضاح کنندگان دو‬ ‫غول بزرگ خودروســازی بــود که فاطمی امین در‬ ‫روز گرفتن رای اعتماد وعده مردمی ســازی ان ها‬ ‫را داده بــود امــا به زعــم اســتیضاح کنندگان ایــن‬ ‫مهم محقق نشد؛ اما ایرادات نمایندگان تنها به‬ ‫یشــد‪ .‬معادن کشــور‬ ‫موضــوع خودرو محدود نم ‬ ‫نیز این روزها با سرعت بیشتری در حال تعطیلی‬ ‫و تعدیل نیرو هستند‪ .‬فوالد و ناتوانی در تنظیم‬ ‫بازار هم از دیگر دالیل استیضاح وزیر صمت بود‪.‬‬ ‫در نهایــت امــا فاطمــی امین بــا دادن وعده های‬ ‫فــراوان دوباره به نماینــدگان‪ ،‬موفق به اخذ رای‬ ‫اعتماد از مجلس یازدهم شد‪.‬‬ ‫حاشیه های تمام نشدنی وزارت رستم‬ ‫قاسمی‬ ‫ترجیــح دهــد و ابراهیم رئیســی نیز اســتعفای او‬ ‫را به راحتــی هرچه تما متــر بپذیــرد‪ .‬بااینکه تصور‬ ‫می شد پذیرش این استعفا مسیر عبدالملکی را از‬ ‫دولــت جدا کند اما چند روز گذشــته عبدالملکی‬ ‫از مسیری دیگر در دولت ماندگار شد‪ .‬بر اساس‬ ‫خبری که نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی‬ ‫منتشــر کرد‪ ،‬عبدالملکی با موافقت رئیس جمهور‬ ‫و بــا حکــم وزیر اقتصاد جایگزین ســعید محمد‬ ‫شــد و به ســمت دبیری شــورای عالی مناطق ازاد‬ ‫تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب گردید‬ ‫تا بار دیگر نفوذ برخی چهره های پشت پرده در‬ ‫چینش کابینه اثبات شود‪.‬‬ ‫خزعلی‪ :‬مادر در پاستور و پسر در کانادا‬ ‫انســیه خزعلــی معــاون زنــان و خانــواده‬ ‫گتــری از وزیــر جوان‬ ‫رئیس جمهــور حاشــیه پررن ‬ ‫کابینه داشــت‪ .‬افشــای زندگــی پســر او در خارج‬ ‫از کشــور دولــت را دچــار چالــش جدیــدی کرد و‬ ‫خزعلــی در پاســخ اوضــاع را بدتــر هم کرد‪ .‬پســر‬ ‫خزعلی بنا به گفته مهدی برادر انسیه‪ ،‬در کانادا‬ ‫یپ ـی ان‬ ‫صاحــب شــرکتی اســت کــه در زمینــه و ‬ ‫فعالیــت می کند‪ .‬همان چیــزی که ایرانیــان برای‬ ‫دور زدن محدودیت های اینترنتی دربه در دنبال‬ ‫ان می گردند؛ اما واکنش انسیه خزعلی قابل تامل‬ ‫بود‪ .‬او درواکنشی توییتری گفت‪« :‬اما امروز برخی‬ ‫با ذوق زدگی از مهاجرت فرزند این جانب گفتند؛‬ ‫درحالی که ســفر موقت کاری او جهت توســعه و‬ ‫پشتیبانی مجموعه دانش بنیانی است که در ایران‬ ‫بــا تعــداد زیــادی از دانشــجویان کامپیوتر فعال‬ ‫اســت‪ .‬خوشــبختانه ایــن پــروژه کاری رو به اتمام‬ ‫بوده و او در ماه های اینده به کشور بازمی گردد‪ .‬‬ ‫اگرچه ایشــان متاهل و مســتقل است‪ ،‬ولی هرگز‬ ‫یشــک بسترسازی برای‬ ‫قصد مهاجرت ندارند‪ .‬ب ‬ ‫تقویت فعالیت های دانش بنیان جاری در کشور‪،‬‬ ‫برخاســته از تعلــق بــه وطن و مســئولیت پذیری‬ ‫است‪ ».‬حواشی این مهاجرت ان قدر دامن دولت‬ ‫را گرفت تا اینکه چند روز پیش سخنگوی دولت‬ ‫از تذکر به معاون رئیســی و بازگشــت پســرش به‬ ‫ایران داد؛ اما این تنها دلیل حواشی خانم معاون‬ ‫نبــود‪ .‬اظهارنظرهــای گاه وبیگاه او در مــورد زنان‬ ‫ان قدر نابجاست که شاید عدم حضور خزعلی و‬ ‫خالی بودن جایگاه این معاونت بیشــتر به نفع‬ ‫منافع زنان و خانواده باشد‪.‬‬ ‫وزیری که از لبه تیغ استیضاح برگشت‬ ‫ســید رضــا فاطمــی امیــن وزیر صمــت دولت‬ ‫یتــوان از هزینــه زا تریــن وزرای‬ ‫ســیزدهم هــم م ‬ ‫چکــدام از‬ ‫کابینــه دانســت‪ .‬او نه تنهــا بــه هی ‬ ‫و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و‬ ‫مزایده تجدید میگردد‪ .‬ضمنا بدهیهای مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب و‬ ‫مصرف و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی انها‬ ‫معلوم شده یا نشده باشد وهمچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار میباشد و درصورت‬ ‫وجود وجه مازاد حاصل از فروش‪ ،‬وجوه پرداختی موضوع فراز‪ 6‬بند الف ماده ‪121‬ائین نامه اجرا از‬ ‫محل مازاد قابل پرداخت میباشد‪ .‬ضمنا مازاد مورد وثیقه برابر بخشنامه های ذیل در قید بازداشت‬ ‫قرار دارد سیزده مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره ‪ 140005804068010741‬مورخ‬ ‫‪ 1400/10/10‬صادره از اداره اجرای اسناد رسمی تبریز در تاریخ ‪ 1400/10/11‬به مبلغ‬ ‫‪ 2500000000‬به نفع سیدرضی سیدحسینی برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب‬ ‫دستور شماره ‪ 140005804068010847‬مورخ ‪ 1400/10/12‬صادره از اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫تبریز در تاریخ ‪ 1400/10/14‬به مبلغ ‪ 1500000000‬به نفع فاطمه وحدت خواه برای مالکیت رضا‬ ‫مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب دستور شماره ‪ 140030990036018206‬مورخ ‪1400/11/13‬‬ ‫صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز به مبلغ ‪ 2510000000‬به نفع‬ ‫شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می‬ ‫باشد بموجب دستور شماره ‪ 140005804068012661‬مورخ ‪ 1400/11/21‬صادره از اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی تبریز در تاریخ ‪ 1400/11/21‬به مبلغ ‪ 20000000000‬به نفع حسن اصالن ابادی‬ ‫(کالسه‪ )14005790‬برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب دستور شماره‬ ‫‪ 140030990037987684‬مورخ ‪ 1400/12/03‬صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان تبریز در تاریخ ‪ 1400/12/03‬به مبلغ ‪ 18710000000‬به نفع اکبر حسین پورفیضی‬ ‫(کالسه‪ )0001883‬برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب دستور شماره‬ ‫‪ 140005804068013303‬مورخ ‪ 1400/12/05‬صادره از اداره اجرای اسناد رسمی تبریز در تاریخ‬ ‫‪ 1400/12/07‬به مبلغ ‪ 1000000000‬به نفع مهدی اصالن ابادی (کالسه‪ )14006180‬برای‬ ‫مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب دستور شماره ‪ 140005804068013301‬مورخ‬ ‫‪ 1400/12/05‬صادره از اداره اجرای اسناد رسمی تبریز در تاریخ ‪ 1400/12/07‬به مبلغ‬ ‫‪ 1500000000‬به نفع مهدی اصالن ابادی (کالسه‪ )14006179‬برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬‬ ‫بازداشت می باشد بموجب دستور شماره ‪ 140030990037989585‬و ‪140030990038367250‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/12/07‬صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز در تاریخ ‪1400/12/03‬‬ ‫به مبلغ ‪ 51560000000‬به نفع جعفر حسین پور فیضی (کالسه ‪ )0001799‬برای مالکیت رضا‬ ‫مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب دستور شماره ‪ 140030990038312373‬مورخ ‪1400/12/07‬‬ ‫صادره از شعبه دهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز در تاریخ ‪ 1400/12/07‬به مبلغ‬ ‫‪ 8524500000‬به نفع شعبه دهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز برای مالکیت رضا‬ ‫مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب دستور شماره ‪ 140030990038439766‬مورخ ‪1400/12/08‬‬ ‫صادره از شعبه دهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز در تاریخ ‪ 00/12/08‬به مبلغ‬ ‫‪ 1970000000‬به نفع ایدا صادقی (کالسه ‪ )0000186‬برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می‬ ‫باشد بموجب دستور شماره ‪ 140005804068013453‬مورخ ‪ 1400/12/09‬صادره از اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی تبریز در تاریخ ‪ 1400/12/09‬به مبلغ ‪ 20000000000‬به نفع صابر نصیری همپا‬ ‫(کالسه ‪ )14006409‬برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد بموجب دستور شماره‬ ‫‪ 140130990001392417‬مورخ ‪ 1401/01/23‬صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان تبریز به مبلغ ‪ 896604000‬به نفع عبداله حیدری برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت‬ ‫می باشد بموجب دستور شماره ‪ 140130990010247461‬مورخ ‪ 1401/04/28‬صادره از شعبه ‪9‬‬ ‫اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تبریز به نفع شعبه ‪ 9‬اجرای احکام‬ ‫کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تبریز برای مالکیت رضا مفیدی ‪.‬بازداشت می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/08/16:‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪ -‬حسن احمدیان فر‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول( خودرو)‬ ‫‪ -9 -3631‬به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 9906105‬مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪،‬‬ ‫پست بانک شعبه جمهوری اسالمی تبریز‪ ،‬جهت وصول مطالبات خود‪،‬باستناد قرارداد بانکی شماره‬ ‫‪ 1160/38/3636‬مورخه ‪ 1398/02/30‬علیه اقای حسین زارعیون به عنوان(گیرنده تسهیالت)‬ ‫و اقایان رحیم فرامرزی وسعید جبارزاده به عنوان ضامنین در اجرای ماده ‪ 15‬اصالحی قانون‬ ‫عملیات بانکی بدون ربا‪ ،‬مبادرت به صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اوراق اجرایی و متعاقب‬ ‫تقاضای بانک بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرایی شش دانگ‪ ،‬یک دستگاه خودرو‬ ‫سواری پژو پارس مدل ‪ 1392‬رنگ سفید روغنی ‪ ،‬به شماره موتور ‪ 124K0230189‬شماره شاسی‬ ‫‪، naan01ca9dh686853‬تعداد سیلندر‪ 4‬تیپ)(پارس) تعداد محور ‪ ،2‬به شماره انتظامی ‪61‬‬ ‫ل ‪ 796‬ایران ‪ ، 35‬متعلق به اقای سعید جبارزاده‪ ،‬ضامن پرونده اجرایی ‪ ،‬در قبال بخشی از‬ ‫رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تا اینجای‬ ‫عمــر دولت اخریــن ضربه تبر را به ریشــه دولت‬ ‫زده اســت‪ .‬او ابتدا با مشــاور عالی و بازرس ویژه‬ ‫خــود جنجــال افریــد‪ .‬مامــوران وزارت اطالعات‪،‬‬ ‫قاســم مکارم شــیرازی را دقیقا ســر قراری که برای‬ ‫دریافــت رشــوه به صورت یورو ترتیــب داده بود‪،‬‬ ‫دستگیر کردند‪ .‬جالب اینجاست که رستم قاسمی‬ ‫بجای واکنش نشان دادن به این موضوع و دقیقا‬ ‫در همان روز کمردرد گرفت و بستری شد‪ .‬هرچند‬ ‫رستم قاسمی از این اتفاق قسر در رفت‪ ،‬اما خیلی‬ ‫زود ماجرایی دیگری برای او علم شــد که شــاید‬ ‫ایــن بار نتوانــد رهایی یابد‪ .‬در روزهای گذشــته‪،‬‬ ‫عکس هایی از زندگی خصوصی رستم قاسمی لو‬ ‫رفت که به شدت از سوی افکار عمومی به علت‬ ‫ریــاکاری مورد شــماتت قــرار گرفت‪ .‬ایــن بار هم‬ ‫رســتم کابینه سکوت اختیار کرد و صالح دانست‬ ‫که فقط منتقدین را به خدا واگذار کند‪ .‬زمزمه ها‬ ‫از گوشه و کنار پارلمان اما حکایت از ان دارد که‬ ‫شاید نمایندگان این بار به سراغ او رفته و او را از‬ ‫کابینه پیاده کنند‪ .‬چه انکه تا اینجای عمر دولت‪،‬‬ ‫رئیســی نشان داده خود تصمیمی برای کنار زدن‬ ‫وزرا و معاونان پرحاشیه اش را ندارد و اصرارش بر‬ ‫ماندگاری پرحاشیه ها در دولت است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اعتراضاتریشه هایفرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاسیدارد‬ ‫یک فعال سیاســی مطالبه‬ ‫ان ها منتظر ماندند کسانی که‬ ‫اصلــی مــردم را ایجــاد شــرایط‬ ‫از ابتــدا با این مســئله مخالف‬ ‫زندگی مطابق اســتانداردهای‬ ‫بودنــد‪ ،‬حاال که به مســئولیت‬ ‫دنیــا مطــرح و درعین حــال‬ ‫رســیده اند ایــن پرونــده را بــه‬ ‫تاکیــد کــرد کــه مــردم باوجود‬ ‫نتیجه برسانند‪ ،‬اما این مسئله‬ ‫اشرف‬ ‫همــه انتقاداتی که دارند مایل‬ ‫هــم حــل نشــد و مــردم دیگــر‬ ‫بروجردی‬ ‫نیســتند یک بیگانــه دوباره به‬ ‫خسته شــده اند که تغییری در‬ ‫حکومت بازگردد‪ .‬اشرف بروجردی در گفت وگو زندگی و معیشت ان ها ایجاد نشد‪ .‬این فعال‬ ‫با ایســنا‪ ،‬درباره راهــکار پایان یافتن اعتراضات سیاســی ادامــه داد‪ :‬راه حل پایــان دادن به این‬ ‫و ناارامی هــا در کشــور‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬مردم وقتی اعتراضــات اغــاز گفت وگــو با معترضان اســت‪،‬‬ ‫دســت بــه اعتــراض می زننــد که احســاس کنند ولــی تاکنون با این که برخی مســئوالن به لزوم‬ ‫بــه حــرف ان هــا توجهی نشــده و به خواســته گفت وگو اشاره کرده اند‪ ،‬اما گفت وگوی درستی‬ ‫ان ها پاســخی داده نمی شــود‪ .‬مســئله حجاب شــکل نگرفته اســت‪ .‬راهــکار دیگر بــرای پایان‬ ‫نمــاد تراکم اعتراضات شــد‪ ،‬امــا این اعتراضات اعتراضات این است که تغییراتی در مدیریت ها‬ ‫ریش ـه های فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و ایجاد شود که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم‬ ‫سیاسی دارد‪ .‬برای پایان دادن به اعتراضات باید باشــد بااین حال من معتقدم تاکنون مسئوالن‬ ‫مردم احساس کنند که تغییراتی ایجاد می شود‪ .‬در برابــر اعتراضــات فقــط حرف خــود را تکرار‬ ‫او بــا اشــاره به مشــکالت اقتصادی و خواســته می کننــد‪ .‬بروجــردی تاکیــد کــرد‪ :‬مطالبه اصلی‬ ‫مردم برای حل این مشکالت‪ ،‬افزود‪ :‬مردم االن مردم این است که بتوانند مطابق استانداردهای‬ ‫احساس نمی کنند مسئوالن گامی برای حل این دنیا زندگی کنند‪ .‬مگر کشور ما چه کم از دیگر‬ ‫مشکالتبرداشته اند؛بنابرایناعتراضمی کنند‪ .‬کشــورها دارد؟ حرف مردم این اســت که چرا از‬ ‫از سویی مردم احساس می کردند که به تدریج این امکانات برای مردم استفاده نمی شود؟ باید‬ ‫نقش ان ها کمرنگ شد و نادیده گرفته شدند‪ ،‬بــه ایــن نکته هم اشــاره کرد که مــردم باوجود‬ ‫ولــی چیــزی نگفتــه و در مقابــل نادیــده گرفته همهانتقاداتی کهدارندمایلنیستندیکبیگانه‬ ‫شــدن‪ ،‬سکوت کردند‪ .‬از دیگر سو مردم منتظر یا افرادی که درگذشــته به ان ها اســیب زده اند‪،‬‬ ‫کاهــش مشــکالت بــا تصویــب برجــام بودند‪ .‬دوباره به حکومت بازگردند‪.‬‬ ‫جامعهفقیر پیشرفتنمی کند‬ ‫ایــت ا‪...‬نــوری همدانــی در دیــدار یوســف‬ ‫نــوری وزیر اموزش وپــرورش با تاکید بر اهمیت‬ ‫اموزش وپرورش گفتند‪ :‬کارهایتربیتیو فرهنگی‬ ‫که منجر به انسان سازی می شود از تمامی امور‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و‪ ...‬مهم تــر اســت‪ .‬بعثت‬ ‫انبیــاء در راســتای اموزش و رشــد اســتعدادها و‬ ‫تزکیــه و تعالــی افــراد جامعه بوده اســت‪ .‬این‬ ‫توفیــق خداونــد بــوده که این مســئولیت مهم‬ ‫را بر عهده شــما گذاشــته و با توکل به خداوند‬ ‫متعال باید در این راستا گام های مهمی بردارید‪.‬‬ ‫ایشان در ادامه با اشاره به عوامل عقب افتادگی‬ ‫جوامع اسالمی خاطرنشان کردند‪ :‬متاسفانه به‬ ‫دلیــل نفوذ اســتکبار و خودباختگی و اســتبداد‬ ‫حاکمــان کــه بــا ســرکوب و اســتثمار مــردم و یا‬ ‫طلب و حق االجرا بازداشت و طبق گزارش وارده به شماره ‪ 68025277‬مورخه ‪،1401/6/20‬‬ ‫مامور اجرای اسناد رسمی تبریز‪ ،‬خوردو مذکور در نشانی تبریز‪ ،‬اتوبان کسایی در پارکینگ صدرا‬ ‫واقع بوده الستیک های جلو و عقب دارای اج ‪ 60‬درصد‪ ،‬شیشه و ایینه ها سالم‪ ،‬و دارای بیمه‬ ‫شخص ثالث به شماره ‪ 586/30067/01/05/1400‬اعتبار تا تاریخ ‪ 1401/10/09‬بوده و حسب‬ ‫‪ ،‬گزارش مورخه ‪ 1401/6/20‬کارشناس رسمی دادگستری خودرو بدون رنگ و سالم و شش‬ ‫دانگ خودروی مذکور با وضعیت موصوف به مبلغ یک میلیارد ونهصد میلیون ریال معادل یکصد‬ ‫و نود میلیون تومان است ارزیابی گردیده است و پس از ابالغ اریابی و قطعین ان اینک در قبال‬ ‫قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 129‬و ‪ 126‬ایین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی‬ ‫‪ 12‬ظهر روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/08/30‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز واقع در راه‬ ‫اهن‪ ،‬روبروی گمرک‪ ،‬پشت اردسازی ستاره‪،‬ساختمان اداره ثبت اسناد وامالک غرب تبریز‪ ،‬طبقه‬ ‫دوم اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪ ،‬از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده حضوری بوده و‬ ‫در یک جلسه برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم ازاد است خریداران میتوانند جهت رویت‬ ‫خوردو مورد مزایده به محل توقف خودرو مذکور به نشانی فوق مراجعه نمایند‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫یاد شده باال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده فروخته خواهد شد خریداران می توانند در‬ ‫وقت مقرر در محل تعیین شده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند الزم به ذکر است شرکت‬ ‫در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی فوق‬ ‫الذکر به حساب سپرده ثبت تحت شماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز‬ ‫‪( 939108554110070000294000233114‬نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه بانک ها)‬ ‫و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید‬ ‫می گردد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪ ،‬ضمنا سایر هزینه ها از جمله حق حراج زاید بر‬ ‫مبلغ مزایده و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و نقل و انتقال بعهده خریدار می باشد‬ ‫و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش ‪ ،‬وجوه پرداختی موضوع فراز یند الف ماده ‪121‬‬ ‫ایین نامه اجرا از محل مازاد می شود الزم به ذکر است چنانچه برای مال مورد مزایده خریداری‬ ‫نباشد با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار‬ ‫واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/16 :‬اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی تبریز‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول( خودرو)‬ ‫‪ -9 -3632‬به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 9906105‬مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪،‬‬ ‫پست بانک شعبه جمهوری اسالمی تبریز‪ ،‬جهت وصول مطالبات خود‪ ،‬باستناد قرارداد بانکی شماره‬ ‫‪ 1160/38/3636‬مورخه ‪ 1398/02/30‬علیه اقای حسین زارعیون به عنوان(گیرنده تسهیالت) و‬ ‫اقایان رحیم فرامرزی و سعید جبارزاده به عنوان ضامنین در اجرای ماده ‪ 15‬اصالحی قانون عملیات‬ ‫‪FHK‬؛‪ D‬بدون ربا‪ ،‬مبادرت به صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اوراق اجرایی و متعاقب تقاضای‬ ‫بانک بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرایی شش دانگ‪ ،‬یک دستگاه خودرو سواری‬ ‫رنو تندر به رنگ سفید شیری روغنی مدل ‪ ، 1390‬به شماره موتور ‪، 8200871554W001896‬‬ ‫شماره شاسی ‪، NAALSRDLDBA102555‬تعداد سیلندر‪ 4‬تیپ(تندر لوگان ‪ )90‬تعداد محور‬ ‫‪ 2‬به شماره انتظامی ‪ 934‬ل ‪ 56‬ایران ‪ ،35‬متعلق به اقای رحیم فرامرزی ضامن پرونده اجرایی‬ ‫مذبور‪ ،‬در قبال بخشی از طلب و حق االجرا بازداشت و طبق گزارش وارده به شماره ‪68025277‬‬ ‫مورخه ‪ ،1401/06/20‬مامور اجرای اسناد رسمی تبریز‪ ،‬خوردو مذکور به نشانی تبریز‪ ،‬اتوبان کسایی‬ ‫پارکینگ صدرا واقع بوده‪ .‬الستیک های جلو و عقب ‪ 60‬درصد‪ ،‬شیشه و ایینه ها سالم‪ ،‬گلگیر جلو‬ ‫سمت چپ خط و خش جزئی و دارای بیمه شخص ثالث به شماره ‪76/34687/11/1/5/1401‬‬ ‫اعتبار تا تاریخ ‪ 1402/2/27‬بوده و حسب و گزارش مورخه ‪ 1401/6/20‬کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری شش دانگ خودرو فوق الذکر با وضعیت موصوف به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون‬ ‫ریال معادل دویست و چهل میلیون تومان ارزیابی گردیده است‪ .‬و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت‬ ‫ان اینک در قبال قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 129‬و ‪ 126‬ایین نامه اجرا‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت خودروی وانت دو کابین سیستم مزدا تیپ بی‪ 2000‬ای‬ ‫مدل ‪ ۱۳۸۹‬به رنگ نقره ای ‪ -‬ابی‪ -‬متالیک به شماره موتور ‪FE141239‬به‬ ‫شماره شاسی ‪ NAGDPX2PC19E39173‬به شماره پالک ‪ ۶۱‬ج ‪۵۲۷‬‬ ‫ایران ‪ ۴۹‬به نام زینب رستمی برغنی به شماره ملی‪ ۱۸۱۷۲۶۰۲۲۷‬مفقود و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بــا کشــتن اندیشــمندانی همچون شــیخ فضل‬ ‫الــه نــوری همــراه بــود شــاهد عقب افتادگی در‬ ‫کشــورهای اسالمی هســتیم‪ .‬باید به یاد داشته‬ ‫باشــیم دشمنان اسالم در ظلم و ستم راندن بر‬ ‫ملت ما هیچ حدومرزی نمی شناسند‪ .‬این مرجع‬ ‫تقلید یکی از نیازهای ضروری و مهم را تربیت‬ ‫همراه با تعهد و تخصص نسل نوجوان و جوان‬ ‫توصیف و خاطرنشان کردند‪ :‬اهل بیت عصمت‬ ‫و طهارت «ع» نســبت به تعلیم و تعلم نســل‬ ‫جوانــان و نوجوانــان تاکیــد فــراوان نموده اند‪.‬‬ ‫شــما به جنگ جهل و نادانی و مبانی اســتکبار‬ ‫می روید برای احیاء مبانی اسالم و پیشرفت و‬ ‫ترقی جامعه از تمام امکانات و افراد شایسته‬ ‫کمک گرفته شود‪.‬‬ ‫از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬ظهر روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/08/30‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‬ ‫واقع در راه اهن‪ ،‬روبروی گمرک‪ ،‬پشت اردسازی ستاره‪،‬ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک غرب‬ ‫تبریز‪ ،‬طبقه دوم اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‪ ،‬از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده حضوری‬ ‫بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم ازاد است خریداران میتوانند جهت‬ ‫رویت خوردو مورد مزایده به محل توقف خودرو مذکور به نشانی فوق مراجعه نمایند‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫یاد شده باال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده فروخته خواهد شد خریداران می توانند در‬ ‫وقت مقرر در محل تعیین شده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نماییند الزم به ذکر است شرکت‬ ‫در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی فوق‬ ‫الذکر به حساب سپرده ثبت تحت شماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه واریز‬ ‫‪( 939108554110070000294000233114‬نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه بانک ها)‬ ‫و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده‬ ‫تجدید می گردد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود‪ ،‬ضمنا سایر هزینه ها از جمله حق حراج‬ ‫زاید بر مبلغ مزایده و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و نقل و انتقال بعهده خریدار می‬ ‫باشد و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش‪ ،‬وجوه پرداختی موضوع فراز بند الف ماده ‪121‬‬ ‫ایین نامه اجرا از محل مازاد می شود الزم به ذکر است چنانچه برای مال مورد مزایده خریداری‬ ‫نباشد با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار‬ ‫واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/16 :‬اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی تبریز‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3617‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 1401/8/11 -10273‬هیات اول موضوع ماده‬ ‫یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای جواد زاهدی چناری فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ‪ 1599‬صادره از تربت حیدریه‬ ‫نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 141/50‬پالک شماره‬ ‫‪ 2298‬مجزا شده از ‪ 7‬فرعی اراضی کوچه قاضیان پالک ‪ 237‬اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان‬ ‫رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی کیوان دارابی به متقاضی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫روزنامه محلی وکثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل وقوع ملک اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/02 :‬سید امین موسوی‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند کمپانی‪ ،‬کارت موتور سیکلت ‪ 125‬دلتا به‬ ‫رنگ مشکی به شماره انتظامی ‪ 775-68467‬بنام حسین‬ ‫محسن زاده فرزند علی کدملی ‪ 703464078‬به شماره موتور‬ ‫‪ 0125NG5067174‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪174 .‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫راه بازگشت ثبات به بازار ارز‬ ‫عضوهیئتنمایندگاناتاق‬ ‫از هرگونــه ناامنی فــرار می کند‬ ‫بازرگانیتهرانمی گوید‪:‬حرکت‬ ‫و وقتی صاحبان پول احســاس‬ ‫بــه ســمت یکســان ســازی نرخ‬ ‫عــدم اطمینــان پیــدا کننــد‪،‬‬ ‫ارز و کاهــش فاصلــه میــان ارز‬ ‫مســیرهایی را انتخاب می کنند‬ ‫نیمایــی و ارز بــازار ازاد و بهبود‬ ‫کهبهنفعاقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫شــاخص های کالن مانند تورم‪،‬‬ ‫ما در تمام ســال های گذشته با‬ ‫مهم ترینسیاست هاییهستند‬ ‫معضل باال بودن تــورم مواجه‬ ‫که در راستای ثبات در بازار ارز می توانند در کوتاه بوده ایمو تحتتاثیر اینموضوعقیمتبسیاری‬ ‫مدت در دســتور کار قرار گیرند‪ .‬عباس ارگون در از کاالها افزایش یافته اســت‪ .‬در چنین فضایی‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بررســی وضعیت ما باید این سوال را بپرسیم که نرخ ارز قرار است‬ ‫اقتصاد ایران در دهه گذشــته نشان می دهد که که به کدام سمت حرکت کند؟ ارگون ادامه داد‪:‬‬ ‫ما متاســفانه در زمینه جذب سرمایه گذاری های اگر بنا باشد همپای تورم حرکت کنیم‪ ،‬نرخ ارز نیز‬ ‫جدیــد خوب عمــل نکردیــم و حتــی در برخی باید با همین نرخ افزایش پیدا کند‪ .‬اگر بنا باشد‬ ‫ســال ها‪ ،‬ســرعت خــروج ســرمایه از کشــور بــه ما نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داریم‪،‬‬ ‫شــدت افزایش یافته اســت‪ .‬این در حالی است انــگاه واردات توجیــه پیدا می کنــد و در نهایت‬ ‫که در میان مدت و بلندمدت‪ ،‬تنها مســیری که کار به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می شود‪.‬‬ ‫برای رســیدن به اهــداف اقتصادی وجــود دارد‪ ،‬از سوی دیگر وقتی در جامعه انتظار تورمی به‬ ‫جذب ســرمایه های جدید و ایجــاد اطمینان در وجود می اید‪ ،‬بســیاری از افراد به ســمت تبدیل‬ ‫میان فعاالن اقتصادی اســت‪ .‬وی با بیان اینکه پــول خود بــه ارزهــای خارجــی حرکت می کنند‬ ‫پیــش بینــی اینــده‪ ،‬اصلی تریــن پیش نیــاز برای که همین افزایش تقاضای کوتاه مدت به رشــد‬ ‫یشــود‪ .‬از این رو به‬ ‫ســرمایه گذاران اقتصادی اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در هیجانی قیمت ارز منجر م ‬ ‫دنیای متغیر امروز‪ ،‬نمی توان انتظار داشــت که نظر می رسد حرکت به سمت یکسان سازی نرخ‬ ‫اینده کامال پیش بینی شــود امــا در این تردیدی ارز و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار ازاد‬ ‫نیســت که یک ســرمایه گذار نیاز بــه ان دارد که و بهبود شاخص های کالن مانند تورم‪ ،‬مهم ترین‬ ‫بداند برای مثال در شش ماه یا یک سال اینده‪ ،‬سیاس ـت هایی هســتند کــه می تواننــد در کوتاه‬ ‫وضعیت اقتصادی چگونه است‪ ،‬شاخص هایی مدت در دستور کار قرار بگیرند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ماننــد تــورم یــا نــرخ ارز بــه چــه ســمتی حرکت کرد‪ :‬باقی ماندن ثبات و امنیت چه در جامعه و‬ ‫می کننــد‪ ،‬قوانیــن و مقررات اقتصــادی و تجاری چه در اقتصاد‪ ،‬اصلی ترین موضوعی هستند که‬ ‫چگونــه تعریف م ‬ ‫یشــوند و با در کنــار هم قرار بایــد به عنوان اولویت جذب ســرمایه گذاری در‬ ‫دادن تک تک این مسائل نسبت به اینده خود دســتور کار قرار گیرند‪ .‬اینکه ما در شــرایطی قرار‬ ‫تصمیم گیری کند‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬با بگیریم کههیچکستصمیماتبلندمدتنگیرد‬ ‫اشاره به برخی تحرکات اقتصادی به وجود امده و هرگونه حرکت جدید را به اینده موکول کند‪،‬‬ ‫در روزهای گذشــته‪ ،‬تشــریح کرد‪ :‬پول و سرمایه قطعابهنفعاقتصادمانخواهدبود‪.‬‬ ‫ظرفیتانبارهایاموالتملیکی‬ ‫‪ ۴۳‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدیرعامل سازمان جمع اوری و فروش اموال‬ ‫تملیکــی گفــت‪ :‬در دولــت ســیزدهم‪ ۱۶ ،‬هــزار‬ ‫مترمربعساماندهیو قفسه بندیانبارهاراانجام‬ ‫دادیــم و ظرفیــت انبارهــا را ‪ ۴۳‬درصــد افزایــش‬ ‫دادیــم‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان جم ـع اوری‬ ‫و فــروش امــوال تملیکــی‪ ،‬ســید عبدالمجیــد‬ ‫اجتهادی با بیان اینکه یکی از مشــکالت اصلی‬ ‫این ســازمان ساختار معیوب سازمانی و ساختار‬ ‫حاکــم بــود اظهــار داشــت‪ :‬این مســائل مربوط‬ ‫به ســال ‪ ۱۳۷۰‬و زمان تشــکیل این ســازمان بود‬ ‫که در ســتاد کشور ساختار اصالح و اجرایی شد‬ ‫و در تمام اســتان های کشــور نیز در حال انجام‬ ‫اســت کــه هرمــزگان بــه اداره کل ارتقــا یافتــه و‬ ‫دیگر استان ها نیز چنین خواهند شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ســازمان جم ـع اوری و فــروش امــوال تملیکــی از‬ ‫ارســال زودهنــگام و در روزهــای اینــده الیحــه‬ ‫اصالح قانون تاســیس ســازمان با لحاظ نظرات‬ ‫رئیــس محتــرم قوه قضاییــه به مجلس شــورای‬ ‫اســامی خبر داد و بیان داشــت‪ :‬تا ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫فقــط موضوعات مربوط به کاالهــای متروکه را‬ ‫در سازمان ساماندهی می کردیم که از این تاریخ‬ ‫تاکنون‪،‬وظایفو ماموریت هابیشاز هفتبرابر‬ ‫شــده؛ ولی در قوانین لحاظ نشــده است که در‬ ‫این الیحه به صورت جامع‪ ،‬بسیاری از مشکالت‬ ‫و موانع رصد شده و با اعمال نظرات کارشناسی‬ ‫تدابیر الزم اندیشیده شده که نیازمند مساعدت‬ ‫مجلس شورای اسالمی در اعالم وصول‪ ،‬رسیدگی‬ ‫و تصویبانهستیم‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبر اینکهمابهدنبالنگهداری کاال‬ ‫نیستیم و در پی کاهش کاالهای قاچاق‪ ،‬رسوبی‬ ‫ومتروکههستیم‪،‬تصریحکرد‪:‬بر اساسرسالتیکه‬ ‫قانون گذار بر عهده ما گذارده که حافظ حقوق‬ ‫دولت و امین اموال ملت هستیم و در این راستا‬ ‫‪ ۱۶‬هزار مترمربعساماندهیو قفسه بندیانبارها‬ ‫را انجــام دادیــم و ظرفیــت انبارهــا را ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫افزایــش دادیــم‪ .‬اجتهــادی ادامــه داد‪ :‬درصــدد‬ ‫اجرای انبارداری هوشمند هستیم که نمونه ان را‬ ‫در هفته دولت سال جاری با حضور وزیر اقتصاد‬ ‫در خوزستانبه بهره برداریرساندیم‪.‬در ماه های‬ ‫اینــده همه انبارهای ملکی‪ ،‬امانی و اســتیجاری‬ ‫ســازمان در سراســر کشور را ساماندهی و تجهیز‬ ‫خواهیمکرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫رکوردزنی تاریخی ادامه دارد‬ ‫نهضتمسکنبهپیشرفت‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رسیدهاست‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫شــده اســت تاکید کرد‪ :‬متوقف‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون دســت کم یک‬ ‫نشــده بلکه ممکن است کارها‬ ‫میلیونواحدنهضتملیمسکن‬ ‫کند شــده است‪ .‬منابع از طریق‬ ‫با میانگین پیشــرفت حدود‪۳۰‬‬ ‫اوردهمردمو تسهیالتبانکیبه‬ ‫درصد در حال اجرا است‪ .‬هادی‬ ‫پروژه ها تزریق می شود‪ .‬عباسی‬ ‫هادی عباسی‬ ‫عباسیاصلدر گفت وگوباایسنا‬ ‫اصلدربارهاینموضوعکهبرخی‬ ‫اصل‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬عــاوه بــر ‪ ۴۳۰‬هزار‬ ‫متقاضیانتوانتهیهاقساطدوم‬ ‫واحدنهضتملیمسکن کهبامدیریتوزارتراه و سوم اورده‪ ۴۰‬میلیون تومانی را ندارند گفت‪ :‬به‬ ‫و شهرسازی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد‪ ،‬همین خاطر ما می گوییم واحدهای یک طبقه و‬ ‫واحدهایروستایی‪،‬خودمالکی‪،‬نیروهایمسلحو دو طبقه احداث کنیم تا اگر مردم پول نداشتند به‬ ‫غیره را داریم‪ .‬در بخش روســتایی‪ ۱۸۰‬هزار واحد صورتتدریجیواحدهاراتکمیلکنند‪.‬معاونوزیر‬ ‫به پیشــرفت بیش از ‪ ۵۰‬درصد رســیده اســت‪ .‬به راهوشهرسازی‪،‬تکمیلتدریجیرابهمعنایکاهش‬ ‫طور کلی هم اکنون دســت کم یک میلیون واحد کیفیتساختمان هاندانستوگفت‪:‬ممکناست‬ ‫نهضتملیمسکنبامیانگینپیشرفتحدود‪ ۳۰‬پروژه ایبعداز فونداسیون‪،‬اسکلتو سقفدچار‬ ‫درصد در حال اجرا است‪ .‬وی درباره براورد قیمت کمبود منابع شود‪ .‬بنابراین متقاضی کم کم واحد‬ ‫واحدهــای نهضــت ملی مســکن گفــت‪ :‬قیمت مسکونی خود را تکمیل می کند‪ .‬بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫تمام شــده بســتگی به شــرایط دارد‪ .‬اگر واحدها دولت ســیزدهم بر اســاس قانون جهــش تولید و‬ ‫یک طبقه و دو طبقه یا دارای مشاعات حداقلی تامینمسکنمصوب‪ ۱۷‬مردادسال‪ ۱۴۰۰‬ساخت‬ ‫باشــد و اسانسور نیاز نداشته باشــد ارزان تر است‪ .‬چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در‬ ‫از طــرف دیگــر در نظر داریم تا برخی پروژه ها به برنامــه خود گنجانده اســت‪ .‬حــدود‪ ۵.۵‬میلیون‬ ‫صورت تدریجی تکمیل شود‪ .‬عباسی اصل تاکید نفــر بــرای این طرح نام نویســی کرده اند کــه‪۳.۶‬‬ ‫کــرد‪ :‬الحمداهلل پروژه نهضت ملی مســکن رو به میلیون نفر تایید شده اند‪ .‬بر اساس اعالم سازمان‬ ‫جلو اســت‪ .‬سیاستی که در دســتور کار قرار گرفته ملی زمین و مســکن وزارت راه و شهرســازی تا ‪۱۷‬‬ ‫این اســت که بیشــتر واحدهای یک طبقه حیاط مهرماه برای یک میلیــون و ‪ ۵۲۵‬هزار واحد زمین‬ ‫دار احداث کنیم؛ چراکه هم ارزان تر اســت و هم تامین شده‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۹‬هزار و ‪ ۵۶۷‬واحد پروژه‬ ‫ســریع تر به نتیجه می رســد‪ .‬وی در پاسخ به این تعریف شــده‪ ۱۹۴،‬هــزار و ‪ ۹۶۳‬واحد در مرحله‬ ‫سوال کهتکلیفاراضیباارزشچهمی شود گفت‪ :‬فونداسیونو‪ ۱۱۶‬هزار و‪ ۲۱۱‬واحدنیز دارایسقف‬ ‫اراضی ارزشمند صرف احداث خدمات زیربنایی و و اسکلت است‪ ۵۴.‬هزار و ‪ ۷۴۶‬واحد در مرحله‬ ‫روبنایی خواهدشد‪.‬قائم مقاموزیر راهوشهرسازی سفت کاری‪ ۲۱،‬هزار و ‪ ۲۳۶‬واحد در مرحله نازک‬ ‫در طــرح نهضت ملی مســکن در واکنــش به این کاری و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۱۲‬واحد نیز در مراحل پایانی‬ ‫موضوعکهشنیدهمی شودبعضیپروژه هامتوقف قرار دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پایان باز بازار دالر‬ ‫روز گذشــته نــرخ دالر از مــرز ‪ ۳۶‬هزار تومان‬ ‫عبور کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند‪ .‬طی‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬دالر نرخ های متفاوتــی را تجربه‬ ‫کرد ه اســت و با توجه به تغییرات روزانه قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬مشــخص نیســت که چه زمانی قرار اســت‬ ‫نرخ دالر به یک ثبات نسبی برسد!‬ ‫بــه گزارش اقتصاد انالیــن‪ ،‬در وهله اول باید‬ ‫توجــه داشــت کــه ارزش دالر ماننــد هــر کاالی‬ ‫دیگــری تابع نرخ تورم اســت؛ بنابراین علی رغم‬ ‫اینکــه دولت ها اجازه دهنــد ارزش دالر تدریجی‬ ‫افزایش یابد و یا ســعی کنند به صورت دســتوری‬ ‫و بــرای مدتــی‪ ،‬نرخ ان را ســرکوب کنند‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که هم زمان با افزایش نرخ تورم‪ ،‬نرخ دالر‬ ‫هم مانند قیمت سایر کاالها افزایش یابد‪.‬‬ ‫همچنیــن در روزهــای گذشــته و هم زمــان بــا‬ ‫جهــش ارزش دالر‪ ،‬شــاهد اظهاراتــی از ســوی‬ ‫برخــی از کارشناســان بوده ایــم مبنی بــر اینکه با‬ ‫کاهــش ارزش ریال در برابــر دالر‪ ،‬ایرانیان فقیرتر‬ ‫یشــوند‪ .‬این در حالی اســت که کاهــش ارزش‬ ‫م ‬ ‫پــول ملی و افزایش نــرخ دالر‪ ،‬خود معلول نرخ‬ ‫بــاالی تــورم و رشــد اقتصــادی پایین اســت و نه‬ ‫علت فقیرتر شدن افراد جامعه؛ به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫این نرخ باالی تورم اســت که هم ســبب افزایش‬ ‫قیمت دالر و هم فقیرتر شدن ایرانیان نسبت به‬ ‫گذشته شده است‪.‬‬ ‫شهــای اخیــر ارزش‬ ‫امــا در خصــوص جه ‬ ‫دالر‪ ،‬ایــن ســوال پیــش می ایــد کــه در شــرایطی‬ ‫که همواره اقتصاد کشــور با شرایط تورمی مزمن‬ ‫دس ـت وپنجه نــرم کــرده اســت‪ ،‬چــرا در روزهای‬ ‫گذشته قیمت دالر به صورت روزانه شاهد چنین‬ ‫جهش هایــی بوده اســت؟ این ســوال را می توان‬ ‫این گونه نیز مطرح کرد که شاخص های اقتصادی‬ ‫در طی روزهای گذشته‪ ،‬در مقایسه با ماه گذشته‬ ‫چــه تغییرات معناداری را تجربــه کرده اند که ما‬ ‫درحال حاضر شاهد جهش نرخ دالر هستیم؟‬ ‫بــرای توضیــح علــت چنیــن پدیــده ای بایــد‬ ‫بــه مفهومــی تحــت عنــوان «انتظــارات تورمی»‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬برای مثال کشــوری را تصــور کنید که‬ ‫مردمــان ان بــه دالیل مختلــف از جمله کیفیت‬ ‫سیاست گذاری‪،‬سرمایهاجتماعی‪،‬قابلپیش بینی‬ ‫بودن تصمیمات سیاست گذاران‪ ،‬عدم تاثیرپذیری‬ ‫از شرایط سایر کشورها‪ ،‬استقالل بانک مرکزی و‬ ‫عملکــرد مثبــت ان و ‪ ...‬انتظار افزایش قیمت ها‬ ‫را ندارند و به طورکلی‪ ،‬پیش بینی می کنند شرایط‬ ‫اقتصادی ثباتی نســبی خواهد داشت‪ .‬در چنین‬ ‫شــرایطی خریداران و سرمایه گذاران در بازارهای‬ ‫مختلــف عجله ای برای خریــد کاالهای مختلف‬ ‫ندارنــد و در نتیجــه مکانیــزم عرضــه و تقاضا در‬ ‫یک حالت تعادلی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سال میالدی جاری‬ ‫و حتی در کشــورهایی با ثبات نســبی اقتصادی‪،‬‬ ‫جنگ روســیه و اوکراین و احتمال قطع صادرات‬ ‫گاز از ســوی روســیه به کشورهای اروپایی‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در شــکل گیری انتظارات تورمی و افزایش‬ ‫نرخ تورم در این کشورها بازی کرد‪.‬‬ ‫در کشــوری مثــل ایران نیــز انتظــارات تورمی‬ ‫نوســان بســیار و همچنیــن نقــش مهمــی در‬ ‫تعییــن نــرخ دالر دارند‪ .‬باوجوداینکــه نرخ تورم‬ ‫در ســال های گذشــته همــواره بــاال بــوده اســت‪،‬‬ ‫امــا رویدادهــا و اخبار مختلف همــواره بر ثابت‬ ‫ماندن موقتی و یا جهش ناگهانی نرخ دالر بسیار‬ ‫موثر بوده اند‪.‬‬ ‫شــاید یکی از مهم تریــن دالیل تاثیرگذار بر‬ ‫انتظــارات تورمــی در ایــران در طول ســال های‬ ‫گذشــته‪ ،‬مذا کــرات بــرای احیــای برجــام بــوده‬ ‫اســت‪ .‬برای مثــال زیاد شــنیده ایم که هم زمان‬ ‫یشــوند؛‬ ‫بــا مذا کــرات برجامــی‪ ،‬بازارها راکد م ‬ ‫در چنین شــرایطی خریداران با امید به احیای‬ ‫برجــام‪ ،‬گشــایش های ارزی‪ ،‬افزایــش فــروش‬ ‫نفــت و ‪ ...‬برای خرید دســت نگــه می دارند و‬ ‫تقاضــا برای بســیاری از کاالها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مهم تریــن عاملــی کــه در یــک ســال اخیــر نیــز‬ ‫باعــث ثبــات بازار ارز شــده بود‪ ،‬امیــدواری به‬ ‫لغو تحریم ها در خالل مذاکرات بود‪.‬‬ ‫امــا در هفته هــای گذشــته‪ ،‬هم زمانــی‬ ‫ناارامی هــا در کشــور و بی ســرانجام مانــدن‬ ‫مذا کــرات برجامــی ســبب شــده اســت کــه‬ ‫انتظارات تورمی منفی و گمانه زنی هایی مبنی‬ ‫بــر احتمــال افزایــش بیشــتر نــرخ دالر در میان‬ ‫فعــاالن بــازار شــکل بگیرد‪ .‬در چنین شــرایطی‬ ‫افــراد ترجیــح می دهند که کمتر پــول نقد نگه‬ ‫دارنــد و هــر چــه ســریع تر ان را تبدیــل به یک‬ ‫کاالی امن مانند دالر کنند‪ .‬به این ترتیب تقاضا‬ ‫بــرای خریــد دالر افزایــش می یابد و بر اســاس‬ ‫مکانیــزم عرضه و تقاضا‪ ،‬زمانی که تقاضا برای‬ ‫یــک کاال بیــش از عرضــه ان باشــد‪ ،‬قیمــت ان‬ ‫کاال افزایــش می یابــد‪ .‬همچنین مفهوم دیگری‬ ‫در اقتصــاد تحــت عنــوان «لنگــر اســمی تورم»‬ ‫وجود دارد‪ .‬این مفهوم همان طور که از نامش‬ ‫مشــخص اســت به این واقعیت اشاره دارد که‬ ‫یشــود‪ .‬برای‬ ‫نــرخ تــورم بــه چه عاملــی لنگر م ‬ ‫مثــال در امریــکا‪ ،‬بــا افزایــش نرخ بهــره‪ ،‬چنین‬ ‫تصــوری بــه وجود می اید که نــرخ تورم کاهش‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در‬ ‫ایــران‪ ،‬نــرخ تورم به نرخ ارز لنگر شــده اســت!‬ ‫به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز‪ ،‬فعاالن بازار‬ ‫نطــور تصور می کنند که نــرخ تورم نیز باالتر‬ ‫ای ‬ ‫خواهد رفت و همین موضوع بر شــدت تقاضا‬ ‫برای خرید ارز می افزاید و سبب جهش قیمتی‬ ‫یشــود‪ .‬چنیــن تفکــر اشــتباهی در خصــوص‬ ‫م ‬ ‫قیمــت حامل های انــرژی نیز وجود دارد؛ برای‬ ‫مثــال ایــن تصــور وجــود دارد کــه بــا افزایــش‬ ‫قیمت بنزین‪ ،‬نرخ تورم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که این نرخ تورم اســت که‬ ‫عامــل افزایــش قیمت کاالهای مختلف اســت‬ ‫و نه بالعکس‪.‬‬ ‫بنابراین فارغ از انتظارات تورمی و جهش های‬ ‫روزهای گذشــته نرخ دالر‪ ،‬نباید فراموش کرد که‬ ‫عامــل اصلــی افزایــش قیمت تمــام کاالهــا‪ ،‬نرخ‬ ‫باالی تورم است؛ چالش بنیادین و اصلی اقتصاد‬ ‫کشــور کــه تــا بــرای حــل ان اقداماتــی اصولــی و‬ ‫در ســطح کالن صــورت نگیرد‪ ،‬نمی تــوان انتظار‬ ‫کاهــش ارزش دالر و یــا هــر کاالی دیگــری را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــاید دولت ها بتوانند بــه صورت‬ ‫کوتــاه مدت و با عرضه دالر تعادلی در مکانیزم‬ ‫عرضه و تقاضا و کاهش موقتی ارزش دالر ایجاد‬ ‫کنند؛ مانند سیاستی که دولت یازدهم‪ ،‬هم زمان‬ ‫بــا امضای برجام‪ ،‬رفــع تحریم های بین المللی و‬ ‫گشایش های ارزی در پیش گرفت؛ اما باید توجه‬ ‫داشــت کــه همیــن سیاســت ســبب از بیــن رفتن‬ ‫منابع ارزی کشور و وارد کردن ضررهای بسیار به‬ ‫تولیدکنندگان داخلی شد و زمینه را برای اثرگذاری‬ ‫هــر چــه بیشــتر بازگشــت تحریم ها در ســال ‪۹۷‬‬ ‫فراهم کرد‪ .‬همان طور که گفته شد کسری بودجه‬ ‫دولــت ســبب افزایــش نرخ تــورم و به دنبــال ان‬ ‫باال رفتن نرخ دالر می شود؛ بنابراین تنها راه حل‬ ‫بنیادین و اصولی برای کنترل و کاهش نرخ تورم‪،‬‬ ‫رفع کســری بودجه از طریق افزایش درامدهای‬ ‫عمومــی دولــت و کاهــش هزینه ها اســت؛ نکاتی‬ ‫که انتظار می رود دولت ســیزدهم در اســتانه ارائه‬ ‫بودجه سال‪ ۱۴۰۲‬و در این شرایط که با جهش های‬ ‫پی درپی نرخ دالر روبرو بوده ایم‪ ،‬به ان توجه ویژه‬ ‫بورزد‪.‬همچنینبرایتحققهدف کنترلنرختورمو‬ ‫به دنبال ان کنترل نرخ دالر نباید نقش تعیین کننده‬ ‫بانک مرکزی و اهمیت استقالل ان را فراموش کرد؛‬ ‫زیرا یک بانک مرکزی مستقل می تواند در مقابل‬ ‫بریزوبپاش های دولت ها مقاومت کند و به نوعی‬ ‫نهــا را بــه صرفه جویی در هزینه هــا وادار کند‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫نتیجه چنین سازوکاری سبب می شود که دولت با‬ ‫کسری بودجه کمتری روبه رو باشد و استقراض از‬ ‫بانک مرکزی کاهش یابد و در نتیجه کاهش رشد‬ ‫نــرخ پایه پولی و نقدینگــی‪ ،‬تورم نیز قابل کنترل‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چراهزینهتلفنثابت گرانشد؟‬ ‫در میان افزایش هزینه های زندگی تغییرات اعداد قبوض هرچند‬ ‫اندک می تواند به چشم بیاید و مشترکان به دنبال چرایی ان باشند‪.‬‬ ‫از جمله این قبوض‪ ،‬قبوض تلفن ثابت است که به تازگی هزینه های‬ ‫ان برای برخی از مشترکان به شکل چشمگیری افزایش یافته است و‬ ‫حتی ان هایی که از تلفن ثابت خود استفاده نمی کنند با قبوض ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومانی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش اقتصــاد انالین؛ افزایش قبوض تلفن در اذر ماه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کلید خورد‪ .‬پس از‬ ‫ان بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ‪ ۲۶‬مرداد ‪ ۱۴۰۱‬مقرر‬ ‫شــده تا تعرفه های جدید هزینه تلفن ثابت از ابتدای شــهریور ماه‬ ‫اجرایی شــود‪ .‬در نهایت در ‪ ۱۷‬شــهریور ماه رضا فاطمی امین‪ ،‬وزیر‬ ‫صمت‪ ،‬به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار افزایش هزینه ماهانه تلفن‬ ‫ثابت را تصویب کرد‪.‬‬ ‫نهــای ثابت اســتان تهران‬ ‫بــر اســاس ایــن مصوبــه‪ ،‬کاربــران تلف ‬ ‫برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اســاس جدول جدید پیرامون‬ ‫تعرفه های جدید تلفن ثابت‪ ،‬باید ماهانه ‪ ۲۰‬هزار تومان‪ ،‬پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬این هزینه ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت‪ ،‬در‬ ‫صرفا به منظور نگهداری این‬ ‫صورت عدم اســتفاده از خط تلفن و ً‬ ‫خطوط باید پرداخت کنند‪.‬‬ ‫این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ‪ ۴۴۴۴‬دقیقه مکالمه‪،‬‬ ‫هزین ـه ای معــادل ‪ ۲۰۰۰۰‬تومان‪ ،‬برای ســایر مراکز اســتان ها بــه ازای‬ ‫حداقــل ‪ ۳۳۳۳‬دقیقــه مکالمــه ‪ ۱۵۰۰۰‬تومــان بــه عنــوان حداقــل‬ ‫پرداخت و سایر شهر ها به ازای ‪ ۲۶۶۶‬دقیقه مکالمه معادل ‪۱۰۰۰۰‬‬ ‫تومان مشــخص شــد‪ .‬البته قرار بر این بود که این افزایش هزینه ها‬ ‫با موافقت رگوالتوری و مخابرات اجرایی شود؛ اما مخابرات بدون‬ ‫اطالع رسانی اقدام به افزایش هزینه های قبوض تلفن ثابت کرد و در‬ ‫دفاع از ان اعالم کرد‪ :‬ثابت ماندن تعرفه خدمات شرکت مخابرات‬ ‫ایران در طول سالیان گذشته منجر به زیان ده شدن این شرکت شده‬ ‫اســت و به گفته رئیس هیات مدیره مخابرات‪« ،‬در ســال مالی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫زیــان مخابــرات از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان عبور کرده اســت‪ .‬نگهداری‬ ‫خطوط تلفن برای مخابرات هزینه دارد که این تعرفه از سال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫ثابــت مانــده و چرخ توســعه شــرکت مخابــرات ایــران را کنــد کرده‬ ‫است»‪ .‬این اقدام مخابرات با واکنش مرکز ملی رقابت مواجه شد‪.‬‬ ‫این مرکز در ‪ ۱۴‬مهرماه ســال جاری دســتور داد‪ :‬تا زمان ارائه دقیق‬ ‫هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت‪ ،‬مندرج در صورت های‬ ‫مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران‪ ،‬هرگونه تغییر در هزینه‬ ‫خدمــات تلفــن ثابت و اخــذ وجوه اضافــی‪ ،‬مغایر مصوبه شــورای‬ ‫رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه‪ ،‬به رغم دستور مرکز ملی رقابت به توقف‬ ‫اخــذ وجــوه اضافی از مشــترکان تلفن ثابت‪ ،‬عیســی زارع پــور‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬در همان ماه در گفت وگو با رسانه ها‬ ‫با جانب داری از مخابرات‪ ،‬در پاسخ به این سوال که مصوبه افزایش‬ ‫قبوض تلفن مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرا می شود؟ گفت‪« :‬بله؛ اجرا‬ ‫می شود»‪ .‬قبوض ابان ماه مشترکان نیز نشان می دهد همان گونه که‬ ‫وزیر ارتباطات گفت‪ ،‬این مصوبه اجرای می شود و شرکت مخابرات‬ ‫ایــران بــا حمایت وزیر برخالف دســتور مرکز ملی رقابت و مغایر با‬ ‫مصوبه شورای رقابت اقدام به اخذ وجوه اضافی از مشترکان تلفن‬ ‫ثابت کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وعده هایتکراریاقایوزیر بهاجاره نشین ها‬ ‫در حالــی رســتم قاســمی عنــوان کــرده کــه‬ ‫شــرایط اجاره بها مردم را اذیت کرده که اخرین‬ ‫گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد که شاخص‬ ‫کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حدود ‪۴۰.۹‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبر انالیــن‪ ،‬شــرایط اجاره بهای‬ ‫امسال مردم را اذیت کرده‪ ،‬بنابراین باید عرضه‬ ‫را اضافــه و مســکن را تولیــد تــا اجاره ها کاهش‬ ‫یابد؛ این اظهارنظر اخیر رستم قاسمی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرسازی است‪.‬‬ ‫او کــه در اییــن اغاز ســاخت ‪ ۴۰‬هــزار و ‪۶۴‬‬ ‫واحــد نهضــت ملی مســکن فــارس‪ ،‬نســبت به‬ ‫شــرایط اجــاره در کشــور گله منــد بــوده‪ ،‬اشــاره‬ ‫کرده؛ سیاست ما این است که در شهرهایی که‬ ‫زمین داریم‪ ،‬به صورت ویالیی به مردم واگذار‬ ‫شــود و بــه مــردم هــم وام می دهیم تا مســکن‬ ‫تدریجی بسازند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیر راه و شهرســازی‪ ،‬سیاســت ما‬ ‫این اســت در هــر جایی که باشــد حداقل باید‬ ‫یــک طبقــه به مــردم تحویــل دهیم تــا نیازهای‬ ‫خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫قاســمی البته با اشاره به اینکه چهار میلیون‬ ‫مســکن در این دولت قرار اســت ســاخته شود‪،‬‬ ‫گفته؛ تا امروز بر اساس برنامه ریزی ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫واحــد در دســت اجــرا داریــم کــه امیدواریــم تا‬ ‫پایان امسال به دو میلیون واحد برسد‪.‬‬ ‫اظهــارات و را هحــل رســتم قاســمی دربــاره‬ ‫وضعیــت اجاره بهــا در حالــی اســت کــه گزارش‬ ‫اخیــر بانــک مرکزی نشــان می دهد که شــاخص‬ ‫کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق‬ ‫شــهری در مهرمــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬رشــد به ترتیــب‬ ‫معــادل ‪ ۴۰.۹‬و ‪ ۴۶.۸‬درصــد نســبت بــه مــاه‬ ‫مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫البته رشــد ماهانه شــاخص مزبور در مهرماه‬ ‫در شــهر تهــران و کل مناطــق شــهری یکســان و‬ ‫معادل ‪ ۷‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬گزارش هــای میدانــی بــازار‬ ‫مســکن نشــان می دهــد کــه بســیاری بــه دلیــل‬ ‫اجار ههــای بــاال‪ ،‬مجبور به نقل مکان از مناطق‬ ‫شــمالی بــه مناطــق متوســط یــا حتــی مناطــق‬ ‫جنوبی شده اند‪.‬‬ ‫بررس ـی ها و اظهارات واسطه های معامالت‬ ‫ملکــی نیــز حاکــی از ان اســت که پاییز امســال‬ ‫تقاضــا برای اجــاره واحدهای مســکونی با عمر‬ ‫بنــای باالتــر میان جســت وجوگرها و متقاضیان‬ ‫این بازار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بنــا بــه ایــن گــزارش‪ ،‬در حــال حاضر ســطح‬ ‫اجاره بهــای واحدهــای مســن تر (واحدهــای‬ ‫بــا عمــر بنــای ‪ ۱۵‬ســال بــه بــاال)‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫اپارتمان های نوساز و کم سن وسال بین ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصــد کمتر اســت‪ .‬عــاوه بر باالتــر بودن عمر‬ ‫این بناها‪ ،‬ازانجاکه بخش زیادی از این واحدها‬ ‫فاقــد یــک یا چنــد امکانــات واحدهــای با عمر‬ ‫بنای کمتر نظیر پارکینگ‪ ،‬اسانسور و‪ ...‬هستند‪،‬‬ ‫سطح اجاره بهای ان ها با اجاره واحدهای دیگر‬ ‫فاصله دارد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اعتمادسازی شرط اول‬ ‫استفاده از پلتفرم های‬ ‫داخلی‬ ‫یــک فعــال حــوزه کار‪ ،‬اعتمادســازی را شــرط اول‬ ‫بــرای حضور و اســتقبال کاربــران از پلتفرم های داخلی‬ ‫عنــوان کــرد و گفت‪ :‬در شــرایطی که امکان دسترســی‬ ‫بــه پلتفرم هــای خارجــی وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬بایــد‬ ‫جایگزینی قوی برای ان داشته باشیم تا کسب وکارهای‬ ‫داخلی دچار مشکل نشوند‪ .‬فتح اهلل بیات در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با اشاره به ضرورت حمایت از کسب وکارهای‬ ‫انالیــن و دیجیتــال اظهــار کــرد‪ :‬شــرایط حاضر یــاداور‬ ‫زمانــی اســت کرونــا امــده بــود و یکســری از شــغل ها‬ ‫بــا اســیب جــدی مواجــه شــدند و شــوک بــه بیشــتر‬ ‫کســب وکارها به ویژه مشــاغل خدماتی وارد شــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر ســرعت اینترنت ضعیف اســت‬ ‫و برخی از پلتفرم های بیرونی از دسترس خارج است‪.‬‬ ‫در پیک ساعات کاری حداقل کاری که می توان انجام‬ ‫داد این است که وضعیت اینترنت را بهبود بخشید تا‬ ‫کاربران بتوانند به سهولت به کسب وکار خود دسترسی‬ ‫داشته باشند‪ .‬این فعال حوزه کار با بیان اینکه بعد از‬ ‫کرونا بسیاری از افراد از طریق فروش در فضای مجازی‬ ‫و توســعه کســب وکار اینترنتــی امرارمعــاش می کننــد‪،‬‬ ‫ اظهار کرد‪ :‬تقویت پهنای باند و سرعت اینترنت باید‬ ‫در دستور قرار گیرد تا کاربران در بحث کسب وکار خود‬ ‫دچار مشــکل نشــوند‪ .‬ممکن است در شــرایط حاضر‬ ‫برخی افراد برای حفظ کسب وکارشــان به پلتفرم های‬ ‫داخلی کوچ کنند ولی به طور حتم باید زیرساخت های‬ ‫چنین کاری مهیا شــود‪ .‬وی اعتمادســازی را شــرط اول‬ ‫بــرای حضور و اســتقبال کاربــران از پلتفرم های داخلی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در درجــه اول ضریــب اطمینــان و‬ ‫اعتمــاد به پلتفرم های داخلی باید باال برود تا نگرانی‬ ‫نسبت به برخی سوءاستفاده های احتمالی از اطالعات‬ ‫افراد وجود نداشــته باشــد‪ .‬اگر اعتمادســازی به وجود‬ ‫ایــد و کاربــران در مــورد عــدم دسترســی بــه اطالعات‬ ‫قطعا از پلتفرم های‬ ‫شخصی احساس امنیت پیدا کنند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫داخلی استقبال خواهد شد ولی تا به فضای پلتفرم های‬ ‫خارجی و قابلیت هایی که دارند‪ ،‬برسیم زمان می برد‬ ‫و تا ان موقع باید پلتفرم های داخلی تقویت شــوند و‬ ‫قدرت رقابت پذیری پیدا کنند‪ .‬به گفته بیات‪ ،‬پیش بینی‬ ‫مشــوق ها و بســته های حمایتــی و هرگونــه تخفیــف‬ ‫مالیاتــی در این زمینه تاثیرگذار اســت ولــی افراد برای‬ ‫ انکه با از دست دادن کسب وکار اینترنتی خود دلسرد‬ ‫و سرخورده نشوند‪ ،‬باید نسبت به پلتفرم های داخلی‬ ‫حس اعتماد پیدا کنند‪ .‬وی ساماندهی مشاغل اینترنتی‬ ‫را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬شناسایی و ساماندهی‬ ‫کســب وکارهای اینترنتــی هم بــه لحاظ درامــدی برای‬ ‫دولت موثر اســت و هم در بیمه اجتماعی شــاغلین و‬ ‫کاربران فضای مجازی تاثیر دارد‪ .‬در بسیاری از کشورها‬ ‫کســب وکارهای مجــازی با پرداخت مالیــات در فضای‬ ‫یتــوان از‬ ‫مجــازی فعالنــد و کســب درامد می کنند و م ‬ ‫الگوی دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرد ولی تا‬ ‫ان زمان باید جایگزینی قوی برای پلتفرم های خارجی‬ ‫داشته باشیم تا کسب وکارها به مخاطره نیفتد‪ .‬به گفته‬ ‫این فعال حوزه کار‪ ،‬در حال حاضر نظام بانکی ‪ ،‬اداری‬ ‫و اموزشی کشور نیز به اینترنت وابسته است و دنیا به‬ ‫سمت دولت الکترونیک و مشاغل اینده حرکت کرده‬ ‫است ازاین رو استفاده از فضای مجازی و دسترسی به‬ ‫اینترنت اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬شهرک صنعتی جدید‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫با تصویب کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی‪،‬‬ ‫صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت‪ ،‬چهار شهرک‬ ‫صنعتیجدیددر کشور ایجادمی شود‪.‬به گزارشایسنا‪،‬بر‬ ‫اساس اطالعاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتــی در اختیــار ایســنا قــرار داده‪ ،‬در نشســت کمیته‬ ‫تخصصیکمیسیونامورزیربنایی‪،‬صنعتومحیط زیست‬ ‫دفتــر هیــات دولت که بــا حضور معاون فنی ســازمان و‬ ‫مدیــران عامــل چهار شــرکت اســتانی اصفهان‪ ،‬ســمنان‪،‬‬ ‫کردستان و مرکزی برگزار شد‪ ،‬ایجاد چهار شهرک صنعتی‬ ‫جدید تصویب شــده اســت‪ .‬این چهار شــهرک صنعتی‪،‬‬ ‫شــامل شــهرک های صنعتی تخصصی تبدیالت گازی در‬ ‫شهرستان شهرضا استان اصفهان‪ ،‬شهرک صنعتی شاهرود‬ ‫دو در شهرســتان شــاهرود استان سمنان‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫بــزرگ کردســتان در شهرســتان ســنندج اســتان کردســتان‬ ‫و شــهرک صنعتی شــهید ســلیمانی در شهرســتان زرندیه‬ ‫استان مرکزی است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬مطالعات این‬ ‫شهرک هایصنعتیانجام‪،‬مصوبهمجمععمومیسازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای ان ها اخذ‬ ‫شــده و در جلســه چهارم ابان امســال‪ ،‬کمیته تخصصی‬ ‫کمیســیون امور زیربنایی‪ ،‬صنعت و محیط زیســت دفتر‬ ‫هیئــت دولــت ان را تائید کرده اســت‪ .‬پس ازاین مرحله‪،‬‬ ‫با طرح در کمیته اصلی این کمیسیون‪ ،‬مراتب برای اخذ‬ ‫مصوبه مربوطه برای هیات دولت ارسال می شود‪ .‬گفتنی‬ ‫است با تهیه و ارسال گزارش ضرورت ایجاد و مکان یابی‬ ‫تشهرک هایصنعتی‬ ‫شهرکیاناحیهصنعتیتوسطشرک ‬ ‫هر اســتا ن و پس از بررســی و بازدید میدانی کارشناســان‬ ‫معاونتفنیسازمانصنایعکوچکوشهرک هایصنعتی‬ ‫ایــران‪ ،‬گزارش اظهارنظر کارشناســی به هیئت مدیره ارائه‬ ‫و در صــورت تائیــد‪ ،‬تصویب می شــود‪ .‬مطابــق ضوابط‬ ‫و مقــررات قانونی‪ ،‬مصوبه هیئت مدیره ســازمان صنایع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران بــرای شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی باالی ‪ ۵۰‬هکتار باید به تصویب مجمع‬ ‫عمومــی ایــن ســازمان متشــکل از وزرای صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت‪ ،‬جهاد کشــاورزی‪ ،‬راه و شهرســازی‪ ،‬نیــرو‪ ،‬امور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس‬ ‫سازمان برنامه وبودجه کشور رسیده و سپس با بررسی و‬ ‫تائید کمیســیون امور زیربنایی‪ ،‬صنعت و محیط زیست‬ ‫دفتر هیئت دولت‪ ،‬مورد تصویب هیات وزیران قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫زنگ اب در مدارس‬ ‫شهرستان دهگالن‬ ‫به صدا درامد‬ ‫در راســتای چهاردهمین جشــنواره نخســتین واژه با‬ ‫هدف جلب توجه به اب و حفظ و حراست از این مایه‬ ‫حیــات‪ ،‬زنگ اب در مدارس شهرســتان دهگالن نواخته‬ ‫شــد‪ .‬در این جشــنواره که توســط امور ابفا دهگالن و با‬ ‫مشارکت اموزش وپرورش شهرستان به صورت نمادین در‬ ‫دبســتان دخترانه کوثر برگزار شــد‪ ،‬مدیران و کارشناسان‬ ‫حوزهمدیریتمصرفامور ابفااینشهرستانضمنتبیین‬ ‫اهمیتحفظو حراستاز ابروش هایمصرفصحیح‬ ‫را به زبانی ساده و گویا برای دانش اموزان و اولیا و مربیان‬ ‫تشــریح نمودند‪ .‬یکی از اهداف برگزاری این جشــنواره‪،‬‬ ‫امــوزش مدیریت مصــرف اب و روش های بهینه مصرف‬ ‫به دانش اموزان و محصالن و همچنین افزایش شناخت‬ ‫دانش اموزان از وضعیت منابع اب است‪ .‬با برگزاری این‬ ‫جشــنواره‪ ،‬ســطح اگاهــی کــودکان در ارتباط بــا نقش و‬ ‫اهمیــت اب در زندگــی افزایــش یافته و ان ها با مفاهیم‬ ‫صرفه جویــی و اصــاح الگــوی مصرف اب بیشــتر اشــنا‬ ‫می شوند‪.‬انتقالمفاهیماموزشدادهشدهبهخانواده ها‬ ‫از طریــق دانش امــوزان‪ ،‬نهادین هســازی فرهنگ صحیح‬ ‫مصرف اب و افزایش روحیه مشارکت پذیری و همچنین‬ ‫ارتباط کودکانو اولیاو مربیانبامجموعهابو فاضالب‬ ‫و برجســته کردن نقش ان ها در حفظ منابع و مصرف‬ ‫صحیح ان از دیگر اهداف برگزاری این جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫دلیل نام گذاری جشنواره با عنوان نخستین واژه قرارگیری‬ ‫دو حرف « ا» و «ب» در ابتدای حروف الفبا است و اب را‬ ‫بهعنواناولینکلمهکهمایهحیاتانساناستمی سازد‪.‬‬ ‫سد باالخانلو در صورت‬ ‫تامین اعتبار تا پایان سال‬ ‫ابگیری می شود‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬استاندار قزوین گفت‪ :‬تامین اب‬ ‫شربباکیفیتیکیاز مهم تریناولویت هایدولتبوده‬ ‫و ازاین رو تالش می شود با فراهم کردن شرایطی جهت‬ ‫تسریعدر پرداختمطالباتپیمانکار شاهدبهبودروند‬ ‫اجراییپروژهسدباالخانلوباشیم‪.‬محمدمهدیاعالیی‬ ‫در جریان بازدید از روند اجرایی سد باالخانلو با اشاره‬ ‫اهمیــت ســاخت این ســد بــرای منطقه جنوب اســتان‬ ‫افزود‪ :‬اعتباراتی از محل سفر ریاست جمهوری به استان‬ ‫برای این سد در نظر گرفته شده است که امیدواریم با‬ ‫پیگیری هایصورت گرفتههرچهزودتر شاهدتخصیص‬ ‫بخشــی از ان به پروژه باشیم‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫بــا ایجاد شــتاب در روند اجرایی پروژه‪ ،‬در ســال جاری‬ ‫ابگیریاولیهسدباالخانلو انجامشود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ارائه تسهیالت بانکی به جایگاه داران سوخت‬ ‫برای اجرای طرح کهاب‬ ‫مدیر مهندسی و طرح های شرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی از ارائــه تســهیالت بانکــی به‬ ‫جایــگاه داران بــرای اجــرای طرح کهــاب خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۵۰‬جایگاه عرضه ســوخت به‬ ‫مرحلــه ‪ ۱‬و ‪ ۳‬و ‪ ۱۱۰‬جایــگاه در کشــور بــه چرخــه‬ ‫کامل طرح کهاب تجهیز شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬کاووس ســامانی دراین باره‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬در اینــده نزدیک همه انبارهای نفت‬ ‫واقع در حریم کالن شهرها و مراکز استان ها نیز به‬ ‫این طرح مجهز خواهند شــد‪ .‬طبق ابالغ مصوبه‬ ‫هیئت وزیــران پیرامــون اجــرای ایــن طــرح ملــی‪،‬‬ ‫همه جایگاه های عرضه سوخت داخل محدوده‬ ‫شهری کالن شهرها و مراکز استان ها باید به منظور‬ ‫جلوگیــری از انتشــار بخار و هــدرروی بنزین طرح‬ ‫کهاب (کاهش‪ ،‬هدایت‪ ،‬انتقال و بازیافت بخارات‬ ‫بنزین) را به طور کامل اجرا کنند‪ .‬تاکنون ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از انبارهای نفت کال نشــهرها بــه تجهیزات طرح‬ ‫کهاب مجهز شده اند‪ .‬در پنج انبار نفت این طرح‬ ‫اجرایی شده و افزون بر این‪ ،‬در چهار انبار نفت‬ ‫دیگر نیز از جمله اهواز‪ ،‬مشــهد‪ ،‬اراک و تبریز ‪۹۰‬‬ ‫درصد پیشرفت داشته است و تا پایان امسال به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصــد تعهــدات پیرامــون مصوبــه هیئت وزیران‬ ‫و مــاده ‪ ۱۶‬هــوای پــاک در کال نشــهرها توســط‬ ‫شــرکت ملــی پخــش اجرایــی شــده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬مذاکراتــی در جهــت ارائه تســهیالت بانکی‬ ‫بــه جایگاه داران و شــرکت های زنجیــره ای توزیع‬ ‫ســوخت بــرای اجــرای ایــن طــرح در جایگا ههــا‬ ‫در حــال انجام اســت‪ .‬طبــق اعــام وزارت نفت‪،‬‬ ‫حهــای شــرکت ملی پخش‬ ‫مدیــر مهندســی و طر ‬ ‫فراورده های نفتی با بیان این موضوع که گام های‬ ‫مثبتی در زمینه اجرای طرح کهاب در جایگاه ها در‬ ‫جهت کاهش االینده های محیط زیستی برداشته‬ ‫شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اجرای پروژه طرح کهاب در‬ ‫انبار نفت ری در حال اجراست و خوشبختانه این‬ ‫انبار از لحاظ سیســتم اتش نشانی و سیستم های‬ ‫زیست محیطی نیز در حال ارتقا است‪.‬‬ ‫سامانی افزود‪ :‬نصب تجهیزات در جایگاه های‬ ‫عرضــه ســوخت به منظــور کنتــرل و کاهش تبخیر‬ ‫بنزیــن از مخزن جایــگاه‪ ،‬جم ـع اوری بخار بنزین‬ ‫حین عملیات تخلیه نفتکش‪ ،‬همچنین جمع اوری‬ ‫و هدایــت بخــار بنزینــی کــه حین ســوخت گیری‬ ‫خودروها از باک خارج می شود‪ ،‬انجام می شود که‬ ‫این مراحل به عنوان مراحل سه گانه طرح کهاب یا‬ ‫سه استیج جایگاهی شناخته می شود‪.‬‬ ‫حهــای شــرکت ملــی‬ ‫مدیــر مهندســی و طر ‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتــی بیــان کــرد‪ :‬در مصوبه‬ ‫هیئت وزیــران‪ ،‬شــرکت ملی پخش موظف اســت‬ ‫در انبارهــای نفــت نیــز ایــن طــرح را اجــرا کنــد و‬ ‫همســو بــا ان‪ ،‬جایــگاه داران و شــرکت زنجیره ای‬ ‫توزیــع ســوخت نیــز موظف بــه اجــرای این طرح‬ ‫در جایگا ههــا هســتند‪ .‬ســامانی تاکیــد کــرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۶۲۰۰‬نفتکــش فعــال در حــوزه سوخت رســانی‬ ‫کشور‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰۰‬نفتکش به تجهیزات هدایت‬ ‫و نگهــداری بخــار بنزیــن مجهــز شــده اند که این‬ ‫شهــا وظیفــه اصلــی انتقــال بنزیــن را از‬ ‫نفت ک ‬ ‫انبارهای نفت به جایگاه ها به عهده دارند و مقرر‬ ‫صرفا از طریق‬ ‫شده است انتقال بنزین از جایگاه ً‬ ‫این نفت کش ها انجام شود‪.‬‬ ‫وی بــه اهر مهــای تشــویقی و انگیزشــی برای‬ ‫جایــگاه داران و مدیــران شــرکت های زنجیــره ای‬ ‫توزیع ســوخت برای اجرای این طرح با توجه به‬ ‫هزینه های طرح‪ ،‬اشــاره و اعالم کرد‪ :‬در سال های‬ ‫قبل به ازای هر لیتر فراورده‪ ،‬مبلغی به عنوان حق‬ ‫اجرای طرح کهاب پرداخت می شد‪ .‬برنامه هایی‬ ‫نیز برای ارائه تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده‬ ‫اســت که از طریق بانک های عامل برای جایگاه‬ ‫داران و شرکت های زنجیره ای مهیا خواهد شد‪.‬‬ ‫حهــای شــرکت ملــی‬ ‫مدیــر مهندســی و طر ‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتــی با اشــاره بــه همکاری‬ ‫جایــگاه داران و شــرکت های زنجیــره ای توزیــع‬ ‫ســوخت بیان کرد‪ :‬پیشرفت طرح کهاب با توجه‬ ‫به هزینه های پیش رو امکان پذیر نیست‪ ،‬مگر با‬ ‫همــکاری و مســاعدت ایــن عزیــزان‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫حل مسائل زیست محیطی و سالم سازی و بهبود‬ ‫محیط زیست که هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور‬ ‫دارد‪ ،‬نقش افرینی همه احاد جامعه را می طلبد‪.‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اجرایمانور پدافندغیرعاملو مدیریتبحراندر پست‪ ۴۰۰‬کیلوولتمیامی‬ ‫رئیــس اداره نظــارت امــور انتقــال شــرق معاونــت بهر هبــرداری‬ ‫شــرکت برق منطقه ای اســتان ســمنان گفت‪ :‬این مانور هم زمان با‬ ‫هفتــه پدافنــد غیرعامل و به منظور امادگی بهتــر و مقابله بهنگام‪،‬‬ ‫پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در پســت ‪ ۴۰۰‬کیلوولت میامی‬ ‫برگزار شد‪ .‬سید محمد اشرفی گفت‪ :‬این مانور با همکاری نیروهای‬ ‫عملیاتــی شــرکت ها‪ ،‬ســازمان ها و نهادهای مرتبط و بــا فرض بروز‬ ‫شســوزی به واســطه خرابــکاری در یکی از‬ ‫حــوادث غیرمترقبــه و ات ‬ ‫ترانس های تغذیه داخلی در محل این پست برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره نظــارت امــور انتقال شــرق معاونت بهر هبــرداری و‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -3386‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی اگهی میگردد‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و‬ ‫تحویل اداره ثبت نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت‬ ‫طبق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪:11‬‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به نام خانم نصرت گویلی گیالنه فرزند علی شماره شناسنامه‬ ‫‪ 821‬صادره سنندج کدملی ‪ 3730724290‬تحت پالک ‪ 81‬فرعی از ‪ 20‬اصلی بخش ‪ 11‬کالترزان به‬ ‫مساحت ‪ 7347‬مترمربع که از نسق اقای صالح بابائی به ادرس سنندج روستای خروسه‬ ‫‪ -2‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به نام خانم نصرت گویلی گیالنه فرزند علی شماره شناسنامه‬ ‫‪ 821‬صادره سنندج کدملی ‪ 3730724290‬تحت پالک ‪ 82‬فرعی از ‪ 20‬اصلی بخش ‪ 11‬کالترزان به‬ ‫مساحت ‪ 784‬مترمربع که از نسق اقای صالح بابائی به ادرس سنندج روستای خروسه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/16 :‬بهنام قباد‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫منطقه یک سنندج ‪/2019‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3382‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم و رسید انرا به این اداره تحویل نمایند ‪-1:‬برابر رای شماره ‪ 1401/1105‬اقای فواد‬ ‫محمدی فرزند ابراهیم به شماره ملی ‪ 3859895079‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 141/38‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13329‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقای ستار مرادی ‪-2‬برابر رای شماره ‪ 1401/1139‬اقای‬ ‫فرزاد خداکرمی فرزند محمد کریم به شماره ملی ‪ 3762027668‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه‬ ‫و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ‪ 141/38‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13329‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقای ستار مرادی ‪-3‬برابر رای شماره ‪1401/1137‬‬ ‫اقای مهران اسدی فرزند حبیب اله به شماره ملی ‪ 3850175782‬نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 30/60‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13328‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقای محمد جهانی ‪ -4‬برابر رای شماره ‪ 1401/1060‬اقای‬ ‫فتح اله طالشی فرزند اسمعیل به شماره ملی ‪ 3858778257‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی شان قره ویس به مساحت ‪ 110210/08‬متر مربع به شماره‬ ‫پالک ‪ ۱۳۳۲۰‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقایان عبداهلل‬ ‫و یداهلل ویسی ‪-5‬برابر رای شماره ‪ 1401/1862‬اقای محمد صدیق عبدی فرزند احمد به شماره ملی‬ ‫‪ 3858779423‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی شان‬ ‫قره ویس به مساحت ‪ 110210/08‬متر مربع به شماره پالک ‪ ۱۳۳۲۰‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقایان عبداهلل و یداهلل ویسی ‪-6‬برابر رای شماره ‪ 1401/1107‬اقای‬ ‫توفیق محمدی فرزند علی به شماره ملی ‪ 3859007270‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫دیم به مشهوریت محلی کانی گاومه الی ریگای زرینه به مساحت ‪ 17070/96‬متر مربع به شماره پالک‬ ‫‪ 79‬فرعی از ‪ ۶۵‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی اقای علی محمود‬ ‫‪-7‬برابر رای شماره ‪ 1401/1066‬خانم شهین فتاحی فرزند عارف به شماره ملی ‪ 3859767461‬نسبت‬ ‫به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین االت و مکانیکی و سنگ فروشی‬ ‫ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت ‪ 1243/8‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13312‬فرعی‬ ‫از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقای احمد عبدی ‪-8‬برابر رای شماره‬ ‫‪ 1401/1070‬خانم کوثر فتاحی فرزند عارف به شماره ملی ‪ 3850022757‬نسبت به دو دانگ از ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین االت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی‬ ‫جاده ساحلی به مساحت ‪ 1243/8‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13312‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪۱۴‬‬ ‫دیواندره خریداری از مالک رسمی اقای احمد عبدی ‪-9‬برابر رای شماره ‪ 1401/1068‬خانم ثریا فتاحی‬ ‫فرزند عارف به شماره ملی ‪ 3858792942‬نسبت به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب‬ ‫مسئول اجرایی و فرمانده حادثه گفت‪ :‬این مانور با حضور فرماندار‬ ‫میامی‪ ،‬یگان ویژه نیروی انتظامی و ســپاه میامی‪ ،‬مرکز اورژانس و‬ ‫سازمان اتش نشانی و شرکت تعمیرات و نگهداری تانش‪ ،‬مدیریت‬ ‫امور برق شهرســتان میامی و شــرکت گاز‪ ،‬بر اســاس ســناریوهای از‬ ‫پیــش تعیین شــده و با نظــارت معاونت بهره برداری شــرکت برق‬ ‫منطق ـه ای ســمنان برگزار شــد کــه طــی ان‪ ،‬اقدامــات الزم به منظور‬ ‫مهار و به حداقل رســاندن خســارات ناشــی از حادثه در تجهیزات‬ ‫پســت از ســوی عوامل مرتبط‪ ،‬پس از تخریب و اتش سوزی یکی از‬ ‫ترانس های تغذیه داخلی پست توسط یک عامل نفوذی به انجام‬ ‫تعمیرگاه ماشین االت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت‬ ‫‪ 1243/8‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13312‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از‬ ‫مالک رسمی اقای احمد عبدی ‪-10‬برابر رای شماره ‪ 1401/916‬اقای ناصر نصری فرزند علی به شماره‬ ‫ملی ‪ 3859008978‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی‬ ‫بگزاده مرده به مساحت ‪ 4269/51‬متر مربع به شماره پالک ‪ ۵۶‬فرعی از ‪ ۶۵‬اصلی واقع در بخش ‪۱۴‬‬ ‫دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی اقای عباس امیری ‪-۱۱‬برابر رای شماره ‪ 1401/920‬اقای‬ ‫محمد رئوف نصری فرزند علی به شماره ملی ‪ 3859011480‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت ‪ 4269/51‬متر مربع به شماره پالک ‪۵۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۶۵‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی اقای عباس امیری‬ ‫‪ -12‬برابر رای شماره ‪ 1401/922‬اقای ناصر نصری فرزند علی به شماره ملی ‪ 3859008978‬نسبت‬ ‫به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت ‪ 21019/72‬متر‬ ‫مربع به شماره پالک ‪ ۵۷‬فرعی از ‪ ۶۵‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای عباس امیری ‪-13‬برابر رای شماره ‪ 1401/946‬اقای فاروق اللهی فرزند محمد رحیم به شماره‬ ‫ملی ‪ 3859523031‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی ته وه نه به‬ ‫مساحت ‪ 60142‬متر مربع به شماره پالک ‪ ۷۱‬فرعی از ‪ ۲۹‬اصلی واقع در بخش ‪ ۳‬قریه قشالق سرخه‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای محمد لطفی‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه ‪ 1401/8/1‬و تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم دوشنبه ‪، 1401/8/16‬برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره‪ .‬م الف‪۱۷۸‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3637‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم و رسید انرا به این اداره تحویل نمایند ‪-1:‬برابر رای شماره ‪ 1401/1333‬اداره‬ ‫ثبت احوال شهرستان دیواندره به شماره ملی ‪ 14000194169‬نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 1333/47‬متر مربع به شماره پالک ‪ 12936‬فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره انتقالی‬ ‫از مستثنیات مالکانه ‪-2‬برابر رای شماره ‪ 1401/1145‬اقای حبیب اله مرادی فرزند ستار به شماره ملی‬ ‫‪ 3858780340‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بچه‬ ‫گرگ کژراو به مساحت ‪ 366067/34‬متر مربع به شماره پالک ‪ ۱۳۷‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ ۱۷‬قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی اقای سید بهاالدین حسینی ‪-3‬برابر رای شماره ‪1401/1147‬‬ ‫اقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم به شماره ملی ‪ 3859148141‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بچه گرگ کژراو به مساحت ‪ 366067/34‬متر مربع به‬ ‫شماره پالک ‪ ۱۳۷‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۷‬قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫سید بهاالدین حسینی ‪-4‬برابر رای شماره ‪ 1401/1149‬اقای حبیب اله مرادی فرزند ستار به شماره ملی‬ ‫‪ 3858780340‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی‬ ‫باوله به مساحت ‪ 92487/8‬متر مربع به شماره پالک ‪ ۱۳۸‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۷‬قریه پنجه‬ ‫علیا خریداری از مالک رسمی اقای سید بهاالدین حسینی ‪-5‬برابر رای شماره ‪ 1401/1151‬اقای معروف‬ ‫میراحمدی فرزند خداکرم به شماره ملی ‪ 3859148141‬نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی باوله به مساحت ‪ 92487/8‬متر مربع به شماره پالک ‪ ۱۳۸‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۷‬قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی اقای سید بهاالدین حسینی‬ ‫‪-۶‬برابر رای شماره ‪ 1401/1175‬اقای منصور زادپور فرزند صالح به شماره ملی ‪ 3859370383‬نسبت به‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ‪ 149/49‬متر مربع به شماره پالک ‪ 13336‬فرعی‬ ‫از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقایان توفیق ‪ ،‬محمد ‪ ،‬و فریدون شهرت‬ ‫همگی اسدی ‪-7‬برابر رای شماره ‪ 1401/1202‬اقای اشرف ویسی فرزند امین ‪ ۳۸۵۹۶۴۷۳۴۲‬نسبت به‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ‪ 348/06‬متر مربع به شماره پالک ‪13337‬‬ ‫فرعی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسمی اقای توفیق رجبی‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای کدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار نوبت اول دوشنبه ‪ 1401/08/16‬و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه ‪ 1401/09/1‬برزگر‪ ،‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره‪ ۱۹۶ .‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3620‬شماره نامه‪ 140185602030010805 :‬خانم ربابه قیصری نجف ابادی فرزند حیدر علی‬ ‫طبق درخواست وارده به شماره ‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۴4۷۲‬مورخ ‪ 1401/08/05‬و به استناد دو برگ‬ ‫استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ 278‬فرعی از ‪ ۱۰‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۲‬ثبت اصفهان که در‬ ‫رســید‪ .‬اشــرفی با اشــاره به اهداف برگزاری این مانور بیان داشــت‪:‬‬ ‫تمریــن و امادگــی نیروهــای عملیاتــی شــرکت در مواجه با شــرایط‬ ‫اضطــراری ‪ -‬تمریــن و امادگــی تی مهــای عملیاتــی و ‪ pm‬بــرای کار‬ ‫گروهی و تیم های عملیاتی برون سازمانی ‪ -‬تمرین و اجرای اعمال‬ ‫فرماندهی واحد ‪ ICS‬در شرایط بحران ‪-‬سنجش میزان استفاده از‬ ‫پتانسیل ها و ظرفیت های کاری پیمانکاران‪ -‬ارزیابی نیروهای درون‬ ‫و برون سازمانی برای شرایط بحران و مستندسازی‪ ،‬انتقال دانش و‬ ‫تجربیات و اموزش به ســایر همکاران از اهداف برگزاری این مانور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫جلوگیری از خروج‪ 70‬میلیون دالر‬ ‫از کشور با خرید تجهیزات داخلی در‬ ‫پاالیشگاهاصفهان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته به دلیــل خریــد تجهیزات‬ ‫داخلــی باکیفیــت بــرای پاالیشــگاه اصفهــان‪ ،‬از‬ ‫خروج ‪ 70‬میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی و بین الملل شــرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬محســن قدیری با اشاره‬ ‫به اســتفاده از ظرفیت تولیــد داخل برای تامین‬ ‫نیــاز تجهیــزات شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬باید توجه داشــت که ‪ 25‬درصد‬ ‫از ســوخت مورد نیاز کشور در این شرکت تولید‬ ‫یشــود و هرگونــه اخالل در سیســتم تولید به‬ ‫م ‬ ‫کشــور اســیب می زنــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه طــی‬ ‫چند ســال اخیر همواره همه بخش ها و به ویژه‬ ‫صنایــع به دلیــل وجــود تحریم ها با مشــکالت‬ ‫زیادی دس ـت وپنجه نر م کرده انــد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ازاین رو برای تامین تجهیزات وارداتی مشکالت‬ ‫زیــادی ایجاد شــد به گونه ای که در این شــرایط‬ ‫برخــی از ســازندگان خارجی تجهیزات نفتی به‬ ‫عمد پســوردهایی که نیاز بــود تا این تجهیزات‬ ‫ران شــود و وارد ســرویس قرار گیرد را الک گرفته‬ ‫بودند‪ .‬مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫افــزود‪ :‬امــا امــروز به برکت تحریم ها و با همت‬ ‫جوانان نخبه ایرانی بخش عمده ای از قطعات‬ ‫مــورد نیاز خطــوط تولید از شــرکت های داخلی‬ ‫یشــود‬ ‫به ویژه شــرکت های دانش بنیان تامین م ‬ ‫و می تــوان گفــت امــروز ‪ 90‬درصــد تجهیــزات‬ ‫پاالیشــگاه اصفهان ســاخت داخل است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه قطعه کمپرســورها‪ ،‬پروانه پمپ ها‪،‬‬ ‫کاتالیســت ها و حتــی کمپرســورهای «اینتگرال‬ ‫گییــر» امــروز به صــورت کامل در کشــور تولید‬ ‫می شــود‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬شــرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهــان بــه ‪ 60‬هــزار قطعــه ای نیــاز دارد کــه‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫عمــده ان در داخــل کشــور تولیــد م ‬ ‫قدیری با تاکید بر اینکه سال گذشته ‪ 600‬میلیارد‬ ‫تومــان قطعات مورد نیاز پاالیشــگاه اصفهان از‬ ‫شرکت های داخلی خریداری شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چنانچــه قــرار بود این قطعــات را از خــارج وارد‬ ‫کنیم نیاز به حدود یک هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار داشتیم و با این اقدام از خروج حدود ‪70‬‬ ‫میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری شد‪.‬‬ ‫ساخت مخازن جدید اب‬ ‫در البرز شتابمی گیرد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب البــرز‬ ‫گفت‪ :‬برنامه پرشــتاب ســاخت مخــازن جدید‬ ‫ذخیره اب در شــهرها و روستاهای استان البرز‪،‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۱۵‬درصد از حجم کمبود مخازن‬ ‫ذخیــره را جبران می کند‪ .‬ذوالفقــار مهدی زاده‬ ‫با اشــاره به کمبود ‪ ۲۰۰‬هزار مترمکعبی حجم‬ ‫مخازن اســتان البرز گفت‪ :‬بر اســاس استاندارد‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا کمبــود ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعب حجم‬ ‫مخزن در استان مواجه هستیم و این در حالی‬ ‫است که در سال‪ ،‬شاهد رشد جمعیتی معادل‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر هستیم که این موضوع‪ ،‬اب رسانی‬ ‫به شــهروندان را به خصوص در فصل گرم سال‬ ‫بــا دشــواری هایی مواجه می کند‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫به اینکه هم اکنون برای جمعیت بیش از ســه‬ ‫میلیون نفر در البرز‪ ،‬بالغ بر ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب‬ ‫ظرفیت مخازن ذخیره وجود دارد که این میزان‬ ‫صفحه و دفتر الکترونیک به شماره ‪ 139720302030003307‬بنام خانم ربابه قیصری نجف ابادی‬ ‫فرزند حیدر علی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۳۸۹۹۱۰‬ب ‪ ۹۶‬صادر و تسلیم گردیده و معامله‬ ‫دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر سهل انگاری مفقود شده است‬ ‫چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین‬ ‫نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر‬ ‫شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز‬ ‫به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/16 :‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫نجف اباد ‪/1405467‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3618‬شماره نامه‪ 140185602030010866 :‬خانم زهرا محمدی نجف ابادی فرزند رجبعلی طبق‬ ‫درخواست وارده به شماره ‪ 1۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۴۸۱۱‬مورخ ‪ 1401/08/08‬و به استناد دو برگ استشهاد‬ ‫محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک ‪ -‬دوم دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۳‬فرعی از ‪ ۸۳‬مفروز و مجزی شده از اصلی واقع در قطعه ‪ ۹‬نجف‬ ‫اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۲۳۰‬دفتر ‪ ۵۴۷‬امالک ذیل ثبت ‪ ۱۲۷۰۴۵‬به نام خانم زهرا‬ ‫محمدی نجف ابادی فرزند رجبعلی ثبت و سند مالکیت به شماره چایی ‪ ۱۰۵۵۳۱‬صادر و تسلیم گردیده‬ ‫و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر اسباب کشی مفقود شده‬ ‫است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر‬ ‫شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/08/16 :‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‬ ‫‪/1405465‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3619‬شماره نامه‪ 140185602030011023 :‬ورثه خانم سکینه اطهری نجف ابادی فرزند ابراهیم با‬ ‫ارائه گواهی انحصار وراثت و فرم ‪ ۱۹‬مالیاتی و طبق درخواست وارده به شماره ‪۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۴۹۹۳‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/08/09‬و به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده‬ ‫مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۵۲۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬نجف‬ ‫اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۴۴۰‬دفتر ‪ ۴۲‬امالک ذیل ثبت ‪ ۴۸۸۳‬بنام اقای کریم ابراهیم‬ ‫نجف ابادی فرزند حاجی حسن ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و نامبرده مالکیت خود را به‬ ‫افراد متعددی انتقال نموده است که همگی نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام ننموده اند و به موجب‬ ‫سند اصداق شماره ‪ 16/8538‬مورخ ‪ 1326/۱۲/04‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۶۶‬نجف اباد تمامت‬ ‫یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ از طرف اقای کریم ابراهیم نجف ابادی به خانم سکینه اطهری‬ ‫نجف ابادی فرزند ابراهیم انتقال گردیده است و سند اولیه در سهم نامبرده قرار گرفته است و معامله‬ ‫دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر جا به جائی مفقود شده است چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده)‬ ‫نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/08/16:‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‬ ‫‪/1405371‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی ‪140008065‬‬ ‫‪ -9 -3625‬شماره اگهی‪ 140103902002000251 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/08/14 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004002129000145‬دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان باستثنا بهای ثمنیه ان یکبابخانه‬ ‫پالک ثبتی ‪ 2040‬فرعی از ‪ 15191‬اصلی ‪ ،‬مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور ‪ ،‬واقع در بخش ‪ 5‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان به مساحت ‪ 153‬متر مربع به حدود‪ :‬شماال‪ :‬دیواریست به خانه شماره ‪2039‬‬ ‫فرعی بطول ‪ 11.32‬مالکیت مهدی متقی فرزند حسن شماره شناسنامه ‪ 2839‬تاریخ تولد ‪1356/10/18‬‬ ‫صادره از اصفهان دارای شماره ملی ‪ 1288134991‬بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه‬ ‫و اعیان باستثنا بهای ثمنیه ان که متعلق به فاطمه منصوری حبیب ابادی می باشد بموجب حصر وراثت‬ ‫باید به ‪ ۷۰۰‬هزار مترمکعب ارتقا یابد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نهضت ســاخت مخــازن جدید در این اســتان‬ ‫از اوایل ســال قبل شــروع شد و در ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫بالغ بــر ‪ ۲۲‬هزار مترمکعب مخــزن جدید وارد‬ ‫مدار شده و در سال ‪ ۱۴۰۱‬هم بیش از ‪ ۵۲‬هزار‬ ‫مترمکعب در حال احداث است‪.‬‬ ‫مهــدی زاده تاکیــد کرد‪ :‬برنامه این شــرکت‬ ‫بــرای ســال ‪ ،۱۴۰۲‬بهر هبــرداری از ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب مخــزن جدیــد اســت کــه بــا ادامه‬ ‫این روند‪ ،‬پیش بینی می شود طی حداکثر پنج‬ ‫ســال اتــی کمبود مخــازن اســتان مرتفع شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬با بهر هبــرداری از مخازن‬ ‫جدید‪ ،‬تاب اوری تاسیســات اب رســانی بیشــتر‬ ‫شــده و در زمان اوج مصرف (فصل گرم) افت‬ ‫فشار و تنش ابی در تاسیسات توزیع اب مرتفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 445‬تاریخ ‪ 1374/05/23‬شعبه ‪ 20‬دادگاه اصفهان ثبت گردیده است‪ .‬به ادرس اصفهان ‪-‬خیابان‬ ‫بزرگمهر ‪ -‬خیابان شیخ صفی غربی ‪ -‬کوچه شهید پور مهرابی ‪ -‬پالک ‪ - 16‬کدپستی ‪8156747573‬‬ ‫که بموجب پاسخ مکانیزه امالک به شماره ‪ 140085602027009136‬مورخ ‪ 1400/08/23‬صادره از‬ ‫شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان که درقبال طلب خانم مریم متقی بابت مهریه مندرج در‬ ‫سند ازدواج ‪ :‬شماره سند ‪ 6347 :‬تاریخ سند ‪ ، 1382/04/17 :‬دفترخانه صادر کننده ‪:‬دفترخانه ازدواج ‪161‬‬ ‫شهر لنجان استان اصفهان (شرح صداق‪ :‬صداق یک جلد کالم اله مجید هدیه مبلغ یک میلیون ریال و‬ ‫مهرالسنه ‪262/5‬ریال و تعداد دویست و بیست عدد سکه تمام بهار ازادی و مقدار شصت مثقال طالی‬ ‫ساخته هجده عیار و مبلغ یکصد میلیون ریال وجه نقد بابت خانه مسکونی و یک طاقه شال ترمه به‬ ‫مبلغ یک میلیون ریال که تماما بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه نامبرده بپردازد‪ ) .‬توقیف گردید‬ ‫وحدود‪ ،‬حقوق ومشخصات ان بدین شرح می باشد‪ :‬شماال‪ :‬دیواریست به خانه شماره ‪ 2039‬فرعی بطول‬ ‫‪ 11.32‬متر شرقا‪ :‬در و دیواریست به کوچه بطول ‪ 12.58‬متر جنوبا‪ :‬اول بدیوار خانه شماره ‪ 2082‬فرعی‬ ‫بطول ‪ 8.02‬متر دوم بدیوار خانه شماره ‪ 2081‬فرعی بطول ‪ 0.41‬متر سوم دیوار بدیوار خانه شماره ‪2081‬‬ ‫فرعی بطول ‪ 4.06‬متر غربا‪ :‬اول دیواریست به کوچه بطول ‪ 2‬متر دوم دیواریست به خانه شماره ‪2041‬‬ ‫فرعی بطول ‪ 9.35‬متر سوم دیوار بدیوار خانه ‪ 2041‬فرعی بطول ‪ 1.90‬متر طبق نظر کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری ‪ :‬محل مورد بازدید یک ساختمان مسکونی میباشد با عرصه بدونه عقب نشینی به مساحت‬ ‫‪ 152‬مترمربع و اعیانی در یک طبقه به مساحت ‪ 107‬مترمربع به صورت مخروبه و قدیمی ‪ ،‬با اسکلت دیوار‬ ‫باربر قدیمی خشت و گل و سقف تیراهن ‪ ،‬کف ها موزائیک و بتن ‪ ،‬دیواره ها گچ ‪ ،‬اشپزخانه کابینت فلز‬ ‫مستهلک شده و کاشی و سرامیک ‪ ، 15*15‬درب های داخلی و خارجی چوبی قدیمی ‪ ،‬با قدمت حدود‬ ‫‪ 45‬سال ‪ ،‬نمای ساختمان پالستر سیمان ‪ ،‬سیستم سرمایشی کولر و گرمایشی بخاری و دارای انشعابات‬ ‫اب و برق و گاز اختصاصی می باشد و با توجه به وضع موجود ساختمان با ساختمان های همجوار حدود‬ ‫‪ 12‬مترمربع یعنی یک متر در دوازده متر طول عقب نشینی از طرف گذر دارد ‪ .‬مزایده ملک موصوف‬ ‫ازساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/09/2‬در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع‬ ‫در اصفهان‪ -‬خیابان تاالر –نبش میدان هفت تیر‪ -‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق مزایده به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه مبلغ ‪ 25/142/857/143‬ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به‬ ‫باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب ‪ ،‬برق ‪،‬‬ ‫گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی‬ ‫های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده‬ ‫باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ‪ ،‬وجوه پرداختی بابت‬ ‫هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در یک نوبت در روزنامه‬ ‫رویداد امروز مورخ ‪ 1401/08/16‬چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد‪ .‬توضیحًا جهت شرکت در جلسه‬ ‫مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان‬ ‫( ‪ IR090100004061013207670192‬و شناسه واریز ‪998108561161070070570000000000‬‬ ‫( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ‪ .‬برنده‬ ‫مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪،‬‬ ‫مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‬ ‫‪/1406067‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3621‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته‬ ‫جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی)‬ ‫بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان از پالک شماره ‪ 11‬فرعی از ‪ 40‬اصلی به مساحت ‪ 20/80‬متر مربع ابتیاعی‬ ‫اقای امراهلل فیاض از محل مالکیت رسمی متقاضی (به شرط تجمیع با پالک ‪ 11‬فرعی از ‪ 40‬اصلی واقع‬ ‫در بخش یک بجنورد) برابر رای شماره ‪ 1401 - 2682‬مورخه ‪ - 1401/08/09‬کالسه ‪1401 - 0171‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/02 :‬اکبر اقبالی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1405010‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪۴۰‬محلهدر گلستانمشمولطرحبازافرینی‬ ‫‪۲۰۲۰‬می شوند‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی زیــر‬ ‫و برنامه ریــزی گلســتان گفت‪:‬‬ ‫نظــر چهــار دســتگاه حمایتی‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح‬ ‫کشــور بــه اهالی ایــن محالت‬ ‫بازافرینی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫ارائه م ‬ ‫و فرهنگی ‪ ۲۰۲۰‬محله کشور‪،‬‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫ا‪...‬‬ ‫قدرت‬ ‫‪ ۴۰‬محله در گلســتان مشمول‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬عــدم تطابق‬ ‫عابدی‬ ‫اجرای این طرح می شوند‪.‬‬ ‫نقش ـه های دســتگاه های‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬قــدرت ا‪ ...‬عابــدی در اجرایــی در این محالت یکــی از دغدغه های‬ ‫یشــود به‬ ‫نشســت طــرح تحــول و توانمنــدی ســازی اجــرای ایــن طرح بــوده که تالش م ‬ ‫اجتماع محــور ‪ ۲۰۲۰‬محلــه کشــور بــا رویکــرد یک فرمت مشخص و واحد برسیم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫اجتماع محــور و توانمنــد ســاز اظهــار کــرد‪ :‬در این طرح در ‪ ۴۰‬محله استان‪ ،‬شامل ‪ ۳۴‬محله‬ ‫قالــب اجــرای ایــن طــرح و بــر اســاس پارســل شهری و ‪ ۶‬محله روستایی اجرایی می شود که‬ ‫بندی انجام شده جمعیت و مساحت محالت شــهر گرگان با ‪ ۲۱‬محله بیشــترین ســهم را به‬ ‫مختلــف کــم برخــوردار احصا شــد و خدمات خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫«خانه هایفرهنگ»ظرفیتیبزرگبرای‬ ‫اجرایطر ح هایفرهنگیواجتماعیاست‬ ‫مدیرعاملسازمانفرهنگی‬ ‫جلساتتخصصیو کارشناسی‬ ‫ورزشی شهرداری گرگان گفت‪:‬‬ ‫بیشــتر و تعییــن اهــداف‬ ‫وجود خان ههــای فرهنگ یک‬ ‫کوتــاه‪ ،‬میــان و بلندمــدت در‬ ‫ظرفیــت بــزرگ بــرای اجــرای‬ ‫حوزه های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫طرح ها و برنامه های فرهنگی‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫کریم علمی‬ ‫و اجتماعــی در شــهر گــرگان‬ ‫فرهنگــی ورزشــی شــهرداری‬ ‫اســت‪ .‬کریم علمــی در گفتگو‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬در مناســبت ها‬ ‫بــا شبســتان اظهــار کــرد‪ :‬ســازمان فرهنگــی و و بــرای موضوعات فرهنگی مختلــف‪ ،‬همواره‬ ‫یشــود اما‬ ‫ورزشی شهرداری گرگان با همکاری دستگاه های برنامه هایــی تــدارک دیــده و اجرا م ‬ ‫فرهنگــی شهرســتان تــاش کــرده تــا در حــد هیچ گاه ارزیابی و اسیب شناسی از برگزاری این‬ ‫بضاعــت به موضوعــات فرهنگــی و اجتماعی برنام ههــا نداشــتیم تــا بتوانیم نقــاط ضعف را‬ ‫بپــردازد امــا انچــه بــدان نیــاز داریــم برگــزاری برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫برخیبانک ها‬ ‫بهدستورالعمل هاپایبندنیستند‬ ‫مدیرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اشاره به اینکه برخی از بانک ها‬ ‫اجتماعــی گلســتان با اشــاره به‬ ‫در ارائــه تســهیالت مشــاغل‬ ‫عدم رعایت دســتورالعمل های‬ ‫خانگــی بــه ایین نام ههــای‬ ‫ابالغی در پرداخت تســهیالت‬ ‫ابالغــی توجه ندارنــد‪ ،‬تصریح‬ ‫مشاغل خانگی از سوی برخی‬ ‫کــرد‪ :‬بازپرداخــت وام مشــاغل‬ ‫حسینعلی‬ ‫بانک ها‪ ،‬گفت‪ :‬ارائه دو ضامن‬ ‫خانگی پنج تا هفت ساله است‬ ‫خواجه مظفری‬ ‫کارمند برای‪ ۲۰‬میلیون وام اصال‬ ‫کــه تاکنــون دوره پرداخــت‬ ‫منطقینیست‪.‬‬ ‫جســاله نیز‬ ‫تســاله در اســتان نداشــتیم و پن ‬ ‫هف ‬ ‫حسینعلیخواجهمظفریبااشارهبهعملکرد نامشــخص اســت‪ ،‬ایــن مســئله در حالــی رقــم‬ ‫کهــا بایــد بــه رعایــت ایــن‬ ‫یخــورد کــه بان ‬ ‫بانک های گلســتان در ارائه تســهیالت مشــاغل م ‬ ‫بانکی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سهم بانک توسعه تعاون در دستورالعملالزامداشتهباشند‪.‬خواجهمظفریبا‬ ‫ارائه تســهیالت اشتغال ‪ ۳۵‬میلیارد تومان است اشاره به اینکه برای‪ ۲۰‬میلیون وام ارائه دو ضامن‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۷۸‬درصد به بانک معرفی شــدند‪ ،‬کارمند اصال منطقی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬شیوه برخی از‬ ‫همچنین سهم بانک رفاه ‪ ۳۳‬میلیارد تومان بود بانک ها در ارائه وام های اشتغال ارائه دو ضامن‬ ‫کــه ‪ ۷۰‬درصــد ان معرفــی به بانک انجا مشــده است و این مسئله موجب گله مندی متقاضیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده است‪ .‬او از غیبت برخی از مدیران در جلسه‬ ‫او با بیان اینکه سهم بانک کشاورزی در ارائه کارگــروه اشــتغال گالیــه کــرد و یــاداور شــد‪ :‬رفع‬ ‫تسهیالت اشتغال‪ ۱۴‬میلیارد و‪ ۹۰۰‬میلیون تومان مشکل اشتغال نیازمند عزم و مشارکت همگانی‬ ‫بود که تاکنون‪ ۱۴‬درصد معرفی به بانک محقق است و با این وضعیت نمی توان مشکل اشتغال‬ ‫شــده است‪ ،‬افزود‪ :‬سهم پست بانک ‪ ۱۶‬میلیارد را حــل کــرد‪ ،‬متاســفانه برخــی از دســتگاه های‬ ‫تومان بوده که ‪ ۲۲‬درصد ان محقق شده است‪ .‬اجرایی برای حل معضل اشتغال همراهی الزم‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلســتان با را ندارند‪.‬‬ ‫‪ 5‬هزار دانش اموز دارایمعلولیت‬ ‫در استانخراسانرضویتحتپوشش‬ ‫بهزیستیهستند‬ ‫سحر رحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬معاونتوان بخشی‬ ‫بهزیســتی استان خراســان رضوی به مناســبت روز‬ ‫دانش امــوز در گفت وگو بــا روابط عمومی گفت‪:‬‬ ‫‪ 20‬هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش‬ ‫بهزیســتی خراســان رضــوی در ســن‪ 6‬تــا‪ 18‬ســال‬ ‫قــرار دارنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ 5055‬نفــر از ا نهــا‬ ‫دانش اموز هستند‪.‬حمیدرضاعلیزادهرضاییضمن‬ ‫تاکید بر اینکه انتظار می رود نهادهای مختلف به‬ ‫مناسبت روز دانش اموز نیم نگاهی نیز به مسائل‬ ‫و مشکالتدانش اموزاندارایمعلولیتبیندازند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬دانش اموزاندارایمعلولیتبامحرومیت ها‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی البرز مطرح کرد‪:‬‬ ‫اهمیت بهبود تراز تجاری میان ایران و ترکیه‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی البرز با اشــاره به اهمیت‬ ‫برپایی پاویون اختصاصی معرفی محصوالت این‬ ‫استان در نمایشگاه های بین المللی از جمله ترکیه‬ ‫گفت‪ :‬یک هدف مهم از این تصمیمات بهبود تراز‬ ‫تجاری ایران با ترکیه است‪.‬‬ ‫پرهامرضاییدر دیدار باسرکنسولگریجمهوری‬ ‫اسالمیایراندر استانبولباتاکیدبر اهمیتگسترش‬ ‫ســطح تعامالت میان فعاالن اقتصــادی طرفین در‬ ‫حــوزه روابط بین الملل اظهار کــرد‪ :‬به یقین برگزاری‬ ‫وبینارهــا و دیگــر دور ههــای اموزشــی قبــل از اعــزام‬ ‫هیئت های تجاری نقش مهمی در اشنایی فعاالن‬ ‫اقتصادیباظرفیت هایکشور مقصدایفامی کندودر‬ ‫صورت برنامه ریزی برای اعزام هیئت های تجاری به‬ ‫ترکیهاتاقالبرز امادهبرگزاریچنیندوره هاییاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬صندوق پژوهش و فناوری البرز در کنار‬ ‫پــارک علم و فناوری و شــرکت های دانش بنیان این‬ ‫استاناز ظرفیت هایباالییبرایمعرفیشرکت های‬ ‫فعال در این زمینه برخوردار هستند و اگر بستر الزم‬ ‫بــرای برگزاری نمایشــگاه های خارجی فراهم شــود‪،‬‬ ‫اتاقبازرگانیالبرز برایاماده سازیمقدماتاناقدام‬ ‫خواهدکرد‪.‬رئیساتاقبازرگانیالبرز پیشنهاددادکه‬ ‫به طور مشــترک توســط صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫البرز در کنار انجمن شرکت های دانش بنیان طرحی‬ ‫را به منظــور برگزاری نشس ـت های ‪ B۲B‬برای تولید‬ ‫محصوالتمشترکویاانتقالتکنولوژیباکشورهایی‬ ‫نظیر ترکیهپیاده سازیکنند‪.‬اوگفت‪:‬حدود‪۶۵‬درصد‬ ‫کارخانه های ارایشی‪ -‬بهداشتی کشور در البرز فعال‬ ‫اســت‪ ،‬شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو این‬ ‫استان نیز از ظرفیت باالیی برخوردار هستند‪ ،‬انتظار‬ ‫ما این است که با کمک سفارتخانه ها زمینه حضور‬ ‫واحدهایتولیدیکشوربه ویژهالبرزدرنمایشگاه های‬ ‫بین المللی فراهم شــود‪ .‬رضایی با اشاره به اهمیت‬ ‫برپاییپاویوناختصاصیمعرفیمحصوالتالبرز در‬ ‫نمایشگاه هایبین المللیازجملهترکیهگفت‪:‬به یقین‬ ‫تجار ایرانی نیز از این موضوع استقبال خواهند کرد‪،‬‬ ‫چندشهر ترکیهاز ظرفیتباالییبرایبرپاییچنین‬ ‫نمایشگاه هاییبرخوردار هستندویکهدفمهماز‬ ‫اینتصمیماتبهبودتراز تجاریایرانباترکیهاست‪،‬‬ ‫چونبر مواردیمانند کمشدننوساناتارزیاثرگذار‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫از شرکت های دانش بنیان ایرانی به منظور‬ ‫حضور در رقابت های تجاری بین المللی‬ ‫حمایت می شود‬ ‫در ایــن دیــدار جــواد معبــودی فــر سرکنســول‬ ‫صنعتگران شاهد حضور ان ها در چنین دیدارهای‬ ‫مهم تجاری باشیم‪ .‬نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز‬ ‫افزود‪ :‬امروز مشکل مهم در کشور ما مسئله اقتصاد‬ ‫است و با تعامل و همکاری میان بخش های دولتی‬ ‫یتــوان بــه بهبود شــرایط اقتصادی‬ ‫و خصوصــی م ‬ ‫موجود کمک کرد‪ .‬او با اشــاره به اهمیت انتخاب‬ ‫رایزن های اقتصادی در سفارتخانه ها از میان اعضاء‬ ‫قهــای بازرگانی گفت‪ :‬نیاز اســت که پیشــروان‬ ‫اتا ‬ ‫حوزه اقتصاد باید افرادی از همین حوزه باشند‪.‬‬ ‫ضرورت رفع موانع پیش روی فعالیت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در اســتانبول با اشــاره به‬ ‫بخشی از صحبت های رئیس و معاون اول موسیاد‬ ‫از حمایــت صنعتگــران‪ ،‬تجــار و فعــاالن صنعتــی‬ ‫مسلمان گفت‪ :‬بر اساس همین صحبت ها با توجه‬ ‫به اعالم امادگی البرزی ها‪ ،‬برگزاری نمایشــگاه ها و‬ ‫رویدادهــای بین المللــی در ترکیــه به منظور حضور‬ ‫شرکت های ایرانی را می توان در دستور کار قرارداد‪.‬‬ ‫او با این توضیح که در نشس ـت های مشــترک‬ ‫یتــوان‬ ‫میــان فعــاالن اقتصــادی ایــران و ترکیــه م ‬ ‫بــه نتایج موثــر و هدفمندی دس ـت یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان باوجــود ظرفیت هایــی‬ ‫مانند نیروهای شاغل تحصیل کرده و قدرت خلق‬ ‫ایده های نو سرمایه ای ندارند و باید از سوی دولت‬ ‫و سرمایه گذاریبخشخصوصیحمایتشوند‪.‬‬ ‫سرکنســول جمهوری اسالمی ایران در استانبول‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در کنار استانبول شهری مانند ازمیر که‬ ‫در مرکزیت شــهرهای حاشــیه دریــای اژه قــرار دارد‬ ‫ظرفیــت خوبی بــرای ایجــاد و برپایی نمایشــگاه‬ ‫معرفیمحصوالتایرانیاست‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه ضعــف شــرکت های ایرانــی در‬ ‫معرفی محصول و تولیدات خود در نمایشگاه های‬ ‫بین المللــی عنــوان کــرد‪ :‬تنهــا برخــی شــرکت ها‬ ‫ظرفیت های تولیدی خود را در قالب ارائه کاتالوگ‬ ‫به شرکت های ترکیه ای معرفی می کنند‪ .‬معبودی‬ ‫فر گفت‪ :‬ظرفیت های شــرکت های البــرزی به ویژه‬ ‫دانش بنیا نهــا باید در قالــب فایل های ویدئویی‬ ‫یــا بروشــورهای تبلیغاتــی بــه هنــگام حضــور در‬ ‫نمایشگاه هایخارجیبهبازدیدکنندگانارائهشود‪،‬‬ ‫به عبارتی فرصت های بازاریابی و فروش محصول‬ ‫برای تولیدکنندگان و صنعتگران البرز از این طریق‬ ‫حاصلمی شود‪.‬‬ ‫اماد هســازی بســتر همــکاری میان شــرکت های‬ ‫ایرانیو ترکیه ایدر بحثانتقالتکنولوژیو فناوری‬ ‫در ادامــه ایــن گفتگــو کــوروش جعفــری رایــزن‬ ‫اقتصادی ایران در ترکیه نیز توضیح داد‪ :‬مزیت های‬ ‫نسبی و مطلقی که در زمینه های صادرات در البرز‬ ‫وجود دارد باید معرفی شود و سفارت در این زمینه‬ ‫و همچنین حضور در نمایشگاه های کشور ترکیه با‬ ‫فعاالناقتصادیاستانالبرز همکاریخواهد کرد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در بحــث انتقــال تکنولــوژی و‬ ‫فناوری میان شرکت هایی از ایران و ترکیه از جمله‬ ‫یهــای تجدیــد پذیــر و یــا تامین ماشــین االت‬ ‫انرژ ‬ ‫صنعــت نســاجی و یــا خــودرو نیــز امــاده ایجــاد‬ ‫بسترهایالزمهستیم‪.‬‬ ‫جعفــری تاکیــد کــرد‪ :‬نیاز اســت کــه اطالعاتی‬ ‫تهــای صادراتــی البــرز در اختیار‬ ‫در خصــوص مزی ‬ ‫مســئوالن وزارت امــور خارجه از جملــه رایزن های‬ ‫اقتصادی ســفارت خانه ها قرار داده شود‪ ،‬در ترکیه‬ ‫نمایشــگاه های متعددی از جمله در حوزه صنایع‬ ‫یشــود که می توانیم اطالعات الزم‬ ‫غذایی بر پا م ‬ ‫از جمله زمان برگزاری و مجریان نمایشگاهی را در‬ ‫اختیار فعاالنتولیدیو صنعتیالبرز قرار دهیم‪.‬‬ ‫تعامل و همکاری میان بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی به بهبود شرایط اقتصادی کمک‬ ‫می کند‬ ‫یدا‪ ...‬مالمیر نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز نیز‬ ‫در ایــن نشســت با تاکیــد بر اینکه باید بــه دانش‬ ‫یهــای شــرکت های ایرانــی در تولیــد‬ ‫و توانمند ‬ ‫دستگاه ها و ماشین االت خطوط تولیدی اطمینان‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬بخــش خصوصی شــرکت های فعال‬ ‫خوبی در این زمینه دارد و امکانات نیز برای ان ها‬ ‫فراهم است‪ ،‬فقط باید به تولیدکنندگان موردنظر‬ ‫بیشــتر بهــاداده شــود و از ا نهــا حمایت کنیــم‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید رفت وامدها در سطح سفارتخانه ها‬ ‫با سفرا و رایزن های اقتصادی بیشتر شود و به ویژه‬ ‫هنــگام عقد قراردادها و پیشــبرد مذاکرات تجاری‬ ‫شرکت های دانش بنیان در کشور‬ ‫در ادامهشاهینظهوریعضو هیئتنمایندگان‬ ‫اتــاق بازرگانــی البرز و صنــدوق پژوهــش و فناوری‬ ‫ایــن اســتان با اشــاره بــه اهمیت تقویــت فعالیت‬ ‫شــرکت های دانش بنیان ایرانی گفت‪ :‬فعاالن این‬ ‫حــوزه از دانــش باالیــی برخــوردار هســتند و بایــد‬ ‫بستر و فضایی کافی برای پیشرفت این شرکت ها‬ ‫در بخش تجاری سازی فراهم شود‪ .‬او توضیح داد‪:‬‬ ‫در صورت راه اندازی نمایشگاه بین المللی همانند‬ ‫موسیاددر دیگر شهرهایترکیهوحضور شرکت های‬ ‫ایرانی از جمله دانش بنیان در این عرصه گام مهمی‬ ‫در راســتای معرفی ظرفیت های تولیدی و صنعتی‬ ‫یشــود‪ .‬او در ادامــه بــر اهمیــت‬ ‫البــرز برداشــته م ‬ ‫حضور نمایندگانی از پارک علم و فناوری البرز و یا‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فناوری این اســتان در اعضای‬ ‫هیئت های تجــاری اعزامی به دیگر کشــور جهت‬ ‫اماده سازی بستر حضور شرکت های دانش بنیان در‬ ‫نمایشگاه هایبین المللیتاکیدکرد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت فائق زرافشــان رئیس انجمن‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان البــرز و عضــو هیئــت‬ ‫نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اســتان نیــز افــزود‪ :‬بــه‬ ‫شرکت های دانش بنیان فعال در ایران از جمله البرز‬ ‫بایــد این فرصت داده شــود کــه بتوانند توانمندی‬ ‫و ظرفیت های خود را معرفی کنند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اهمیتبهبودفضایداخلیتولیدبرایشرکت های‬ ‫دانش بنیان به منظور تقویت حضور این شرکت ها‬ ‫در عرصــه صــادرات افــزود‪ :‬اگــر موانع پیــش روی‬ ‫فعالیت های تولیدی این شرکت ها در درون کشور‬ ‫مرتفع نشــود‪ ،‬تالش برای معرفــی ان ها در عرصه‬ ‫بین المللی درســت نیســت‪ ،‬چون ممکن است به‬ ‫مهاجــرت ان ها به دیگر کشــورها از جمله منطقه‬ ‫منجــر شــود‪ .‬زرافشــان در ادامــه بــر ایجــاد یــک‬ ‫نمایشگاه دائمی و ثابت جهت حضور و فعالیت‬ ‫شرکت هایدانش بنیانایرانیتاکیدکرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باهمکاریایمیدرووشرکت هایبزرگزنجیرهفوالدصورتگرفت‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاریمعدنکاریسبز وفوالدخوزستان‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫تفاهم نامه «دستیابی به دانش فنی تولید فوالد سبز» در کشور را با‬ ‫در نظر گرفتن پارامترهای فنی و اقتصادی فی مابین شرکت های مهم‬ ‫فوالدی به امضا رساند‪.‬‬ ‫اینهمکاریدر زمینهپروژهامکان سنجیتولیدفوالدسبز در قالب‬ ‫یک تفاهم نامه بین ایمیدرو‪ ،‬شرکت های ملی فوالد ایران‪ ،‬بین المللی‬ ‫مهندســی ایران (ایریتک)‪ ،‬ایراســکو‪ ،‬فوالد مبارکه و فوالد خوزســتان‪،‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫و سنگ اهن گهر زمین تهیه شده است که نقش هر یک از شرکت های‬ ‫یادشده را در این پروژه کالن ملی مشخص می کند‪.‬‬ ‫توجه به محیط زیســت یکی از مولفه های مهم تولید و توســعه‬ ‫پایــدار اســت و شــرکت فــوالد خوزســتان در جهــت حفــظ و بهبــود‬ ‫محیط زیســت تاکنــون ‪ ۱۴٠٠‬میلیــارد تومــان بــرای اجــرای پروژ ههــای‬ ‫محیط زیستیتخصیصدادهاست‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در سال گذشته پنج پروژه زیست محیطی‬ ‫با هزینه بالغ بر ‪ ۹۵۱‬میلیارد ریال را تکمیل کرده است‪ .‬محوطه سازی‬ ‫اسکرین هفت‪ ،‬اجرای شبکه پاک سازی واحدهای گندله سازی شماره‬ ‫یــک و دو‪ ،‬نصــب غبارگیــر ‪ ۲۰-۰۴‬در واحــد مــواد رســانی‪ ،‬تامیــن دو‬ ‫دستگاه ماشین زنبیل کش در بخش فوالدسازی و نصب سیستم مه‬ ‫پــاش در خروجــی مخــزن روزان ـ ه و تاورهــای یــک و دو واحــد احیای‬ ‫شماره دو‪ ،‬پنج پروژه ای بودند که باهدف کاهش انتشار غبار و حفظ‬ ‫محیط زیست در فوالد خوزستان به اجرا درامدند‪.‬‬ ‫عالوه بر پروژه های اتمام یافته شــرکت فوالد خوزســتان در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۴‬پروژه زیست محیطی دیگر با هزینه بالغ بر ‪ ۱۲۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال در دست اجرا هستند که از این تعداد‪ ۱۲‬پروژه تا پایان سال جاری‬ ‫تکمیلمیشوند‪.‬‬ ‫طرح توسعه فضای سبز ‪ ۲۴‬هکتاری در محدوده ضلع شرقی‬ ‫منازل ســازمانی نیز در دســت اقدام بوده که تا پایان ســال گذشته‬ ‫‪ ۲۱‬هکتار ان به همراه احداث شــبکه ابیاری قطره ای تکمیل شــد‪.‬‬ ‫بامنظور داشتن این پروژه‪ ،‬در حال حاضر مساحت کل فضای سبز‬ ‫فــوالد خوزســتان بالغ بر ‪ ۵۲۱‬هکتار اســت که ایــن میزان پنج برابر‬ ‫الزامات قانونی شرکت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تهــای متعــددی مواجــه هســتند که‬ ‫و محدودی ‬ ‫تحصیل را برای ان ها بســیار دشــوار م یســازد و در‬ ‫برخــی مــوارد باعــث بازماندگی ا نهــا از تحصیل‬ ‫می شود‪.‬ویدر خصوصبرخیاز مشکالتیکهاین‬ ‫دانش اموزانباانمواجههستند‪،‬گفت‪:‬نگرش های‬ ‫منفیموجوددر جامعهنسبتبهمعلولینوحتی‬ ‫خانواد ههــا یکــی از ازاردهنده تریــن و بزرگ تریــن‬ ‫مشکالتافراددارایمعلولیتاست‪،‬بدین صورت‬ ‫که گاهی خانواده از کودک خود قطع امید می کند‬ ‫مثال گمان می کند که فرزند او که دارای معلولیت‬ ‫جسمیاستهیچاینده اینخواهدداشت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -3379‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306013000988‬مورخ ‪1401/06/29‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای عباس شرکتی فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل‬ ‫‪ 359/93‬مترمربع قسمتی از پالک های ‪ ۶۳۱‬و ‪ ۶۳۲‬فرعی و تمامت پالک های ‪ ۶۳۳‬و ‪ ۷۴۰‬فرعی از‬ ‫‪ - ۲‬اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت خود متقاضی‬ ‫(پالک ‪ ۷۴۰‬فرعی) و خریداری شده مع الواسطه از اقای حاج عبدالجواد نصیری (از پالک ‪ ۶۳۱‬فرعی)‬ ‫‪5‬‬ ‫ت ارشاد اسالمی کردستان است‬ ‫گسترش فعالیت های فرهنگی با رویکرد مردمی اولوی ‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان کردستان گفت‪ :‬گسترش‬ ‫فعالیت های فرهنگی و با رویکرد مردمی از برنامه های مهم فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی است‪ .‬علی اصغر دریایی در جلسه شورای فرهنگ‬ ‫عمومی اســتان کردســتان‪ ،‬با اشاره به اینکه تردد زائرین اربعین از مرز‬ ‫باشماق منجر به بازگشایی مرز باشماق شد اظهار کرد‪ :‬اربعین تنها‬ ‫از حیث مذهبی قابل توجه نیست بلکه اربعین یک مسئله فراملی و‬ ‫تبلور نمایشحکمرانیمردماست‪.‬او بابیاناینکهسهشاخصهارتباط‪،‬‬ ‫اعتمــاد و هنجارهای مشــترک در شــکل گیری ســرمایه های اجتماعی‬ ‫دخیل اســت تاکید کرد‪ :‬در اربعین این شــاخصه ها بروز می کند‪ .‬او با‬ ‫و اقای صادق نمازی و خانم مریم سرشار (از پالک ‪ ۶۳۲‬و پالک ‪ ۶۳۳‬فرعی) مالکان رسمی محرز‬ ‫گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع‬ ‫به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید‬ ‫و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/16 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اشاره به اینکه دولت سیزدهم با شعار خدمت به مردم روی کار امده‬ ‫است یاداور شد‪ :‬گسترش فعالیت های فرهنگی و با رویکرد مردمی از‬ ‫برنامه هایمهمفرهنگوارشاداسالمیاستوبرگزاریاربعینحسینی‬ ‫نمایشیاز حکمرانیو حضور همه جانبهمردماست‪.‬به گفتهمدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان‪ ،‬در ایین اربعین امسال مردم‬ ‫حضور فعالیدر مواکبداشتند‪.‬او همچنینتولیدمحتوایفرهنگیو‬ ‫رسانه ای اربعین را از پیامدهای ارزشمند این رویداد فرهنگی برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری مولودی خوانی‪ .‬تئاتر خیابانی با موضوع اربعین از دیگر‬ ‫برنامه های فرهنگی این اداره کل بوده است‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9 -3378‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306013000967‬مورخ ‪1401/06/24‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی خانم معصومه حیدریان فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه‬ ‫باغ محصور به مساحت کل ‪ 1827/56‬متر مربع تمامت پالک ‪ ۱۳۱۹‬فرعی و قسمتی از پالک ‪۱۳۲۰‬‬ ‫فرعی از ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخشی یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع‬ ‫الواسطه از ابوالقاسم بختیاریان شهری و رجبعلی بختیاری شهری و عذرا زنده دل شهری (نسبت به‬ ‫پالک ‪ ۱۳۱۹‬فرعی به مساحت ‪ 1548/65‬متر مربع از سهام ثبت شده) و ابراهیم کربالیی رجبعلی‬ ‫(نسبت به پالک ‪ ۱۳۲۰‬فرعی به مساحت ‪ 278/91‬مترمربع از سهام مجهول) مالکان رسمی‬ ‫‪ -2‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306013000968‬مورخ ‪ 1401/06/24‬هیات اول‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫وجود ‪ 39‬هزار تحصیل کرده‬ ‫بیکار در کرمانشاه‬ ‫سرپرســت اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان‬ ‫کرمانشاه با اشاره به وجود ‪ ۳۹‬هزار فارغ التحصیل بیکار‬ ‫در استان‪ ،‬گفت‪:‬االنبیکارترینقشر جامعهبهدلیلعدم‬ ‫مهارت کافی در راستای ورود به بازار کار فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهیهستند‬ ‫عزیز نوری سرپرست اداره کل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫اســتان کرمانشــاه اظهار کرد‪ :‬بر اســاس رســالت ســازمان؛‬ ‫امــوزش فنــی و حرفه ای متوالــی اموزش هــای مهارتی در‬ ‫ی و حرفه ای استان‬ ‫کشــور اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اموزش فن ‬ ‫به تبع از سیاســت های ســازمان با تعهد ‪ ۱۶‬هزارنفری در‬ ‫بخــش دولتــی و تقریبا نزدیــک ‪ ۲۰‬هزارنفــری در بخش‬ ‫خصوصــی مجــری اموزش ها اســت‪ .‬سرپرســت اداره کل‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان کرمانشــاه تصریــح کرد‪:‬‬ ‫مخاطبان در بحث اموزش شامل تمامی گروه های هدفی‬ ‫هستند که قصد دارند در بخش اشتغال نقش افرینی کنند‬ ‫چونبرایورودبهمقولهاشتغالداشتنمهارتاز الزامات‬ ‫اســت‪ .‬او با اشــاره به وجود ‪ ۳۹‬هزار فارغ التحصیل بیکار‬ ‫در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬فارغ التحصیالن دانشــگاهی به عنوان‬ ‫اهــداف اصلی ما در بحث اموزش‪ ،‬االن بیکارترین قشــر‬ ‫جامعــه به دلیل عدم مهــارت کافی در راســتای ورود به‬ ‫بازار کار هستند‪ .‬نوری با بیان اینکه به دنبال تحقق شعار‬ ‫«هر دانشجو یک مهارت» هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه هر دانش اموز یک مهارت را در برنامه کاری‬ ‫داریــم که در این راســتا تفاهم نامه ای بــا اموزش وپرورش‬ ‫استانمنعقدو فعالیت هاهمشروع شدهاست‪.‬‬ ‫‪ 20‬ترانه منتخب استاد‬ ‫«حسین زیرک» نت نگاری و‬ ‫برای ساز سه تار تنظیم شد‬ ‫غریبهرحیمی‪-‬سنندج‪:‬رئیسحوزههنریاستانکردستان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــرای اولیــن بــار در کشــور ‪ 20‬ترانه منتخب‬ ‫اســتاد حســین زیرک از هنرمندان نامی عرصه موســیقی‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا تــاش حســین پناهی نت نــگاری و برای ســاز‬ ‫ســه تار تنظیم شــده اند‪ .‬امین مرادی اظهار کرد‪ :‬تولید اثر‬ ‫در بخش های مختلف یکی از اولویت های حوزه هنری‬ ‫کردســتان اســت و در همین راستا کتاب و البوم موسیقی‬ ‫مهتاب اثر هنرمند کردستانی فواد حسین پناهی منتشر و‬ ‫عرضه شــده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای اولین بار در کشــور‬ ‫‪ 20‬ترانه منتخب اســتاد حســین زیرک از هنرمندان نامی‬ ‫عرصه موسیقی کشور‪ ،‬با تالش حسین پناهی نت نگاری‬ ‫و برای ساز سه تار تنظیم شده اند و این اثر با عنوان مهتاب‬ ‫در قالب یک کتاب و البوم موسیقی منتشر و عرضه شده‬ ‫است‪ .‬رئیس حوزه هنری استان کردستان تالش در راستای‬ ‫اعتــای موســیقی کــردی با چــاپ و عرضه اثــار مکتوب‬ ‫و البــوم یکــی از اولویت های ما به شــمار مــی رود‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در این اثر تالش شــده است که زمینه برای اشنایی‬ ‫عالقه مندان به موسیقی کردی با استفاده از نت نویسی‬ ‫ترانه هایشاخصاستادحسنزیرکفراهمشود‪.‬او گفت‪:‬‬ ‫متاسفانهدرگذشتهو عصر حاضر فراگیریموسیقیبیشتر‬ ‫به صورت شفاهی و سینه به سینه بوده است و این روند‬ ‫باعث فراموشی و همچنین تغییر نامحسوس در ان شده‬ ‫اســت و به همین دلیل نت نویســی و مکتوب کردن اثار‬ ‫شاخص موسیقی کردی می تواند باعث حفظ اصالت و‬ ‫غنایانشدهو بر اعتالیاین گونهموسیقیخواهدافزود‪.‬‬ ‫مرادی عنوان کرد‪ :‬در کنار چاپ کتاب و باهدف فراگیری‬ ‫هر چه بهتر ترانه های نت نویسی شده‪ ،‬همه ‪ 20‬ترانه نیز‬ ‫با هنرمندی حسین پناهی به وسیله ساز سه تار نوازندگی‬ ‫شده و همراه با کتاب این البوم هم عرضه شده است‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬کتاب مهتاب در ‪ 48‬صفحه و به همت‬ ‫انتشاراتپرهیبتوسطحوزههنریاستانکردستانچاپ‬ ‫و منتشرشده و با همراه البوم اجرای ‪ 20‬ترانه منتخب در‬ ‫کتاب فروشــی های منتخب استان کردســتان عرضه شده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس حوزه هنری کردســتان ضمن اشاره به دیگر‬ ‫فعالیت های حوزه هنری این استان در عرصه موسیقی‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬حوزه هنری در کنار بحث اموزشی و حمایت‬ ‫از گروه های موسیقی کردی‪ ،‬نسبت به تولید اثار در این‬ ‫بخش نیز توجهی ویژه دارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح توقف‬ ‫خودروهای االینده در‬ ‫استان سمنان‬ ‫مدیرکلحفاظتمحیط زیستاستانسمنانازضرورت‬ ‫اجــرای طرح توقف خودروهای االینده و دودزا در اســتان‬ ‫بــا همراهی راهنمایــی و رانندگــی و راهور ناجا خبــر داد‪.‬‬ ‫بهرامعلیظاهریضمناشارهبهراهکارهایکاهشالودگی‬ ‫در شهرهای استان به خصوص سمنان و گرمسار‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫جلسات کارگروه الودگی هوا با تاکید بر ضرورت مقابله با‬ ‫الودگی هایزیست محیطیدر استانبرگزار می شودامانیاز‬ ‫استتادستگاه هایاجراییو خدماتیو حتیفرهنگیبه‬ ‫مادر اینزمینهکمکبیشتریکنند‪.‬‬ ‫متقاضی خانم رقیه حیدریان شهر فرزند اسمعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ محصور‬ ‫به مساحت کل ‪ 1827/56‬متر مربع تمامت پالک ‪ ۱۳۱۹‬فرعی و قسمتی از پالک ‪ 1320‬فرعی از‬ ‫‪ - ۳‬اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه‬ ‫از ابوالقاسم بختیاریان شهری و رجبعلی بختیاری شهری و عذرا زنده دل شهری (نسبت به پالک‬ ‫‪ ۱۳۱۹‬فرعی به مساحت ‪ 1548/65‬متر مربع از سهام ثبت شده) و ابراهیم کربالیی رجبعلی (نسبت به‬ ‫پالک ‪ ۱۳۲۰‬فرعی به مساحت ‪ 278/91‬مترمربع از سهام مجهول) مالکان رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار‬ ‫در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/16 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫خواباشفتهدشمنانتعبیرنمی شود‬ ‫حســن بهــرام نیــا؛ اســتاندار ایــام‪ :‬از ابتــدای پیــروزی انقــاب جریــان معانــد بــا‬ ‫تهــای خارجــی برای براندازی نظام اســامی برنامه ها و راهبردهای مختلفی‬ ‫حمای ‬ ‫را طراحی و پیاده کرده اند‪ ،‬اما با پشــتیبانی ملت و هدایت خواب اشــفته دشــمنان‬ ‫هیچ گاه تعبیر نخواهد شد‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫صفحه‬ ‫ویــــــــژه‬ ‫شماره‬ ‫‪39‬‬ ‫زیستگاه های پرندگان مهاجر در استان پایش می شود‬ ‫تالش برای مقابله‬ ‫ایالم‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ilam‬‬ ‫فرهنگ در راس توجهات نظام است‬ ‫علی هوشــمند؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان ایالم‪ :‬فرهنگ به عنوان خاص و‬ ‫عام ان‪ ،‬پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی همواره در راس دغدغه ها و توجهات‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) و رهبــری بوده و در مســیر اعتالی ان تالش های چشــمگیر و‬ ‫سیاست گذاری هایکالنیانجام شدهاست‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬میلیارد ریال برای تجهیز‬ ‫کتابخانه هایایالماختصاصیافت‬ ‫با انفلوانزای فوق حاد طیور‬ ‫رویداد امروز‪-‬گروه اســتان ها‪ :‬انفلوانزای‬ ‫فــوق حــاد طیــور یــک بیمــاری ویروســی‬ ‫سهــای انفلوانــزا‬ ‫پرنــدگان اســت‪ .‬ویرو ‬ ‫دارای ‪ 3‬نوع تیپ ‪ C,B,A‬می باشــند‪ .‬در‬ ‫طیور فقط تیپ ‪ A‬می تواند ایجاد بیماری‬ ‫نمایــد‪ .‬ایــن تیــپ عالوه بــر طیور‪ ،‬ســایر‬ ‫حیوانات ازجمله خوک‪ ،‬اسب و همچنین‬ ‫انســان را درگیــر می نمایــد‪ .‬پرنــدگان‬ ‫وحشــی و ابــزی می تواننــد بــدون اینکــه‬ ‫خود مبتالبه بیماری شــوند‪ ،‬ویروس های‬ ‫انفلوانــزای طیــور را با خــود جابجا کنند‪.‬‬ ‫اســتان ایــام هم هســاله پذیــرای ‪ 30‬گونه‬ ‫پرنــده مهاجر اســت کــه در ماه های ابان‬ ‫تا فروردین در زیســتگاه های استان ایالم‬ ‫فصول پاییز و زمســتان را ســپری می کنند‬ ‫و گونــه مهــم هوبــره‪ ،‬ســبزقبا‪ ،‬چنگــر‪،‬‬ ‫حواصیــل‪ ،‬بــاکالن و انــواع غــاز و اردک‬ ‫ازجمله این پرندگان هســتند‪ .‬همزمان با‬ ‫شــروع فصــل ســرما و مهاجــرت پرندگان‬ ‫وحشــی و ابــزی بــه اســتان تــاش بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن بیمــاری افزایــش می یابد‬ ‫اگرچــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی اعالم‬ ‫کــرده اســت تاکنــون گزارشــی از کانــون‬ ‫انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در هیچ‬ ‫نقطه ای از کشور نداشتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان ایــام از برگــزاری‬ ‫مانــور امادگــی در برابــر شــیوع ویــروس‬ ‫انفلوانــزای فوق حاد پرندگان خبر داد و‬ ‫گفت‪ ۱۴ :‬سایت زیستگاه پرندگان مهاجر‬ ‫برای مقابله با شیوع احتمالی این ویروس‬ ‫پایش می شود‪.‬‬ ‫علیرضامحمدیاز برگزاریمانور امادگی‬ ‫در برابر شیوع ویروس انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان خبر داد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این مانور‬ ‫بــا مشــارکت پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬مدیریــت‬ ‫بحــران‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬دامپزشــکی‪،‬‬ ‫بخشــداری زرنــه ایــوان و محیط زیســت‬ ‫شهرستان های ایالم‪ ،‬ایوان‪ ،‬سیروان و چوار‬ ‫در زیستگاه ابی رودخانه کنگیر ایوان برگزار‬ ‫شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در این مانور میزان امادگی‬ ‫دســتگاه های مرتبط با موضوع انفوالنزای‬ ‫فوق حاد پرندگان در صورت شیوع‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف و قوت پیشگیری از همه گیری این‬ ‫ویــروس مــورد رصــد و انالیــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان ایالم یاداور شد‪ :‬همه ساله با شروع‬ ‫ورود پرنــدگان مهاجــر زمســتان گــذر بــه‬ ‫زیســتگاه های اســتان ایــام‪ ،‬پایــش و رصد‬ ‫بیماری های مشــترک بین پرنــدگان به ویژه‬ ‫انفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام می گیرد‬ ‫تــا در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم در ایــن خصــوص انجــام‬ ‫گیــرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با توجه به همه گیری‬ ‫ویــروس انفلوانزای فوق حاد پرنــدگان‪ ،‬در‬ ‫صورت شیوع احتمال سرایت به گونه های‬ ‫بومــی وحشــی و اهلی و حتــی واحدهای‬ ‫صنعتی وجود دارد که اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫رصد و کنترل زیستگاه های پرندگان مهاجر‬ ‫از اهمیــت بســیار زیــادی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫محمــدی از برگزاری مانــور امادگی در برابر‬ ‫شیوع ویروس انفلوانزای فوق حاد پرندگان‬ ‫خبــر داد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ 10‬ســال اســت که‬ ‫هیچ موردی از بیماری انفوالنزای فوق حاد‬ ‫پرندگان در سایت های زیستگاهی پرندگان‬ ‫مهاجــر اســتان مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان ایــام‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اســتان ایــام ‪14‬‬ ‫ســایت زیســتگاه ابی پرندگان مهاجر دارد‬ ‫که در ماه های ســرد ســال میزبان جمعیت‬ ‫زیادی از پرندگان مهاجر است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اســتان ایــام هم هســاله‬ ‫پذیــرای ‪ 30‬گونــه پرنــده مهاجــر اســت‬ ‫کــه در ما ههــای ابــان تــا فروردیــن در‬ ‫زیســتگاه های اســتان ایــام فصــول پاییــز‬ ‫و زمســتان را ســپری می کنند و گونه مهم‬ ‫هوبره‪ ،‬ســبزقبا‪ ،‬چنگــر‪ ،‬حواصیل‪ ،‬باکالن‬ ‫و انــواع غاز و اردک ازجمله این پرندگان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گزارشی از کانون انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان در هیچ نقطه ای از کشور‬ ‫نداشتیم‬ ‫رئیــس ســازمان دامپزشــکی گفــت‪:‬‬ ‫تاکنون گزارشــی از کانون انفلوانزای فوق‬ ‫حــاد پرنــدگان در هیچ نقطه ای از کشــور‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫ســید محمــد اقامیــری اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای‬ ‫تکمیل کتابخانه های عمومی‬ ‫عمومــی ایــام گفــت‪۳۲ :‬‬ ‫جداگانــه اختصاص یافتــه و‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫از طریــق انعقــاد تفاهم نامه‬ ‫تعمیر و تجهیز کتابخانه های‬ ‫بــا اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫این اســتان اختصــاص یافت‪.‬‬ ‫انجام خواهد گرفت‪ .‬حیدری‬ ‫سمیه حیدری‬ ‫ســمیه حیــدری در گفت وگــو‬ ‫بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪۴۸‬‬ ‫بــا ایرنــا افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار‬ ‫کتابخانــه عمومــی در اســتان‬ ‫برای تجهیز‪ ،‬تعمیر و بازسازی همه فضاهای تاکیــد کرد‪ :‬اهتمام ایــن اداره کل فراهم کردن‬ ‫کتابخانــه عمومی اســتان هزینه خواهد شــد‪ .‬شــرایط مناسب فیزیکی و سخت افزاری برای‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬اعتبار تملــک دارایی های این حضور مردم در این فضاها در جهت افزایش‬ ‫اداره کل در ســال جــاری افزایــش مناســبی سرانه مطالعه است‪ .‬او شمار اعضا این مراکز‬ ‫داشــته به طوری که ســال گذشته این مبلغ ‪ ۲۳‬را بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار نفــر عنــوان کرد و یــاداور‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪ .‬مدیرکل کتابخانه های شد‪ :‬این مراکز به ‪ ۶۲۰‬هزار جلد کتاب تجهیز‬ ‫عمومــی ایــام ادامــه داد‪ :‬اعتبــار ســاخت و هستند‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه انفلوانــزا فــوق حــاد‬ ‫پرنــدگان یــک بیمــاری ویروســی کــه از‬ ‫طریــق ورود پرندگان مهاجر در اســتان‬ ‫انتشــار می یابــد اظهــار داشــت‪ :‬همــه‬ ‫دســتگاه های مســئول بــرای پیشــگیری‪،‬‬ ‫امادگــی الزم برای مقابله با این پدیده‬ ‫خطرنــاک داشــته باشــند‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫اینکه در صورت شیوع این بیماری باید‬ ‫بیشــتر نگاه هــا به مرغداری های ســطح‬ ‫اســتان باشــد گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری و‬ ‫خودداری از تماس با پرندگان ویروسی‬ ‫و بیمــاری بــا پرنــدگان محلــی به ویــژه‬ ‫مرغــداران بایــد بــه جــد اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫چراغی پور در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خــود بــا اشــاره بــه ابــاغ دســتورالعمل‬ ‫اجرایــی مدیریت بیماری انفلوانزا فوق‬ ‫حــاد پرنــدگان ســازمان مدیریت بحران‬ ‫حال حاضر یک شرکت داخلی تولیدکننده‬ ‫واکســن انفلوانــزا داریــم و بخــش عمــده‬ ‫یشــود‪ ،‬برایــن‬ ‫از طریــق واردات تامیــن م ‬ ‫اســاس مشــکل کمبود واکســن نداریــم‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بحث پیشگیری از انفلوانزا‬ ‫مدیریــت بهداشــتی فــارم اثرگــذار اســت‪،‬‬ ‫ازای ـن رو مرغــداران با رعایــت توصیه های‬ ‫بهداشــتی در واحدها کمتر با این بیماری‬ ‫روبه رو هســتند‪ .‬رئیس سازمان دامپزشکی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس امــار‪ ،‬کشــورهای‬ ‫اطــراف بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدند و‬ ‫بــرای اطمینــان از شــیوع بیماری در کشــور‬ ‫از پرنــدگان شــمال کشــور ب هصــورت مدام‬ ‫تس ـت هایی گرفتــه شــد کــه خوشــبختانه‬ ‫موارد مشترک به بیماری نداشتیم‪.‬‬ ‫همه دستگاه های مسئول اماده‬ ‫باشند‬ ‫محســن چراغــی پــور‪ ،‬معــاون‬ ‫کشــور و حساســیت موضــوع گفــت‪:‬‬ ‫ایــن دســتورالعمل در دســتور کار ســتاد‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬هماهنگــی و فرماندهــی‬ ‫عملیــات پاســخ بــه بحــران اســتان و‬ ‫شهرســتان قرارگرفتــه و در این خصوص‬ ‫ســتاد مدیریــت بحــران برای پیشــگیری‬ ‫شــیوع بیماری مذکور جلســات مستمری‬ ‫برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫معــاون مدیــرکل بحــران گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه به شــروع فصل ســرما و مهاجرت‬ ‫پرنــدگان وحشــی و ابــزی بــه اســتان‬ ‫می تواننــد بــدون اینکــه خــود مبتالبــه‬ ‫بیمــاری شــوند ویــروس انفلوانــزای فوق‬ ‫حــاد پرنــدگان را بــا خــود جابجــا کننــد‬ ‫کــه نقــش دســتگاه های محیط زیســت و‬ ‫دامپزشــکی بــرای پیشــگیری و مقابلــه‬ ‫بــا انتشــار احتمالــی بیماری بســیار حائز‬ ‫اهمیت خواهد بود‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫جوایز برتر جشنواره ماتسالو استونی‬ ‫به مستندساز ایالمی رسید‬ ‫ مستندســاز ایالمی از کســب عناوین برتر بیســتمین دوره جشنواره ماتسالو استونی‬ ‫بــرای مســتند هوبــره خبــر داد‪ .‬فتح الــه امیری در گفت وگــو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫مســتند در بخش های بهترین فیلم جشــنواره و بهترین کارگردانی جوایز را کســب کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مســتند هوبره در مورد گونه درخطر انقراض هوبره و قاچاق این پرنده‬ ‫توســط شــکارچیان بــه خــارج کشــور اســت‪ .‬امیری یاداور شــد‪ :‬ایــن اثر در اســتان های‬ ‫مختلفی چون اصفهان‪ ،‬کرمان و هرمزگان فیلم برداری شده است و اهمیت مخاطرات‬ ‫قاچــاق ایــن پرنــده را نشــان می دهــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬مســتند محیــط زیســتی هوبره‬ ‫همچنین مهرماه ســال جاری در جشــنواره های فنالند و فرانســه نیز موفق به کســب‬ ‫جوایزی شده بود‪.‬‬ ‫مســتند هوبره به طور مشــترک توســط فتح اله امیری و نیما عسکری کارگرانی شده‬ ‫اســت‪ .‬امیری مستندســاز برجســته اســتان ایالم‪ ،‬ســاخت مســتندهای شــاخصی چون‬ ‫گــرداب انقــراض در مــورد یوزپلنــگ ایرانی‪ ،‬عــروس بوکان با موضــوع میش مرغ‪ ،‬افعی‬ ‫دم عنکبوتــی‪ ،‬در قلمــرو دم عنکبوتــی‪ ،‬خزنــدگان ایــام‪ ،‬زندگــی در کســوف در مــورد‬ ‫خفاش های استان ایالم‪ ،‬در جستجوی پلنگ ایرانی و مستندهای دیگری را در کارنامه‬ ‫خود در مقام کارگردان یا تهیه کننده دارد‪ .‬او تاکنون موفق به کسب جوایز و عناوین‬ ‫متعددی از جشنواره های معتبر داخلی و خارجی شده است که کسب خرس طالیی‬ ‫معــادل اســکار بــرای فیلم های مســتند برای فیلــم در قلمرو دم عنکبوتــی ازجمله این‬ ‫افتخارات است‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫انهدام یک تیم تروریستی در ایالم‬ ‫یــک تیــم ضــد امنیتــی مرتبط با اغتشاشــات توســط پاســداران گمنــام امام زمان‬ ‫(عج) در ســازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایالم منهدم شد‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬بنابر اشــراف اطالعاتی ســازمان اطالعات ســپاه امیرالمومنین‬ ‫(ع) اســتان ایالم‪ ،‬اعضای تیمی که در اغتشاشــات اخیر مبادرت به انجام اقدامات‬ ‫ضــد امنیتــی از قبیــل اماده ســازی و تهیــه مــواد ناریــه نارنجــک جنگــی و بمب های‬ ‫دست ساز و اتش زا برای استفاده در فعالیت های خرابکارانه می نمودند‪ ،‬طی یک‬ ‫عملیــات ضربتــی در شــهر ایــام دســتگیر شــدند‪ .‬اعضای ایــن تیم با تهیــه نارنجک‬ ‫جنگی و بمب های اتش زا قصد داشــتند به مراکز نظامی و امنیتی تعرض کنند و با‬ ‫ارتباطاتی که با خارج از کشــور داشــتند به دنبال انجام فعالیت های ضد امنیتی و‬ ‫تشــکیل تیم های عملیاتی و مدیریت اغتشاشــات بودند‪ .‬در محل اختفای این تیم‪،‬‬ ‫پنــج عــدد بمــب دست ســاز‪ ،‬یک قبضــه نارنجک جنگی ‪ ،‬اســلحه کمری و شــکاری ‪،‬‬ ‫مقــدار قابل توجهــی از انــواع گلوله هــای جنگی و ســاچمه ای و تعــداد ‪ 255‬بطری‬ ‫مشــروبات الکلی کشــف و ضبط شــد و در این رابطه نیز ســه نفر دستگیر و تحویل‬ ‫مراجع قضایی شدند‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫سومین دوره کارگاه اموزشی‬ ‫«خبرنگار جهادی» برگزار شد‬ ‫هم زمــان بــا ســالروز میالد امام حســن عســکری (ع) و در ائین افتتاحیه ی ســومین‬ ‫کارگاه اموزش «خبرنگار جهادی» که با حضور مســئوالن رســانه ای اســتان های مذکور‪،‬‬ ‫در ســالن کنفرانس ســازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫علیمراد کماســی مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی با اشاره‬ ‫بــه بعثــت پیامبــران الهی گفــت‪ :‬امروز ما نیز همچــون پیامبران‪ ،‬در حــال انتقال پیام‬ ‫هســتیم و باید تالش کنیم تا این مســئولیت را به نحو احســن انجام دهیم‪ .‬او با تاکید‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۹‬هزار زائر از مرز مهران‬ ‫ترددمی کنند‬ ‫مدیر پایانه مرزی مهران گفت‪ :‬هم اکنون روزانه بیش از ‪۹‬‬ ‫هزار زائر از مرز مهران تردد می کنند‪.‬‬ ‫مجتبی سلیمانی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬پایانه مرزی‬ ‫مهران به عنوان نزدیک ترین مسیر به عتبات عالیات شناخته‬ ‫یشــود‪ ،‬هم اکنون روزانه بین ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬هزار نفر از مرز مهران‬ ‫م ‬ ‫تــردد می کنند‪ .‬او با اشــاره به شــرایط مطلوب تــردد زائران از‬ ‫مــرز مهــران در طول ســال‪ ،‬افزود‪ :‬طی یک ماه گذشــته بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬هزار نفر از مرز مهران تردد کرده اند‪ .‬سلیمانی عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬زائــران در کمترین زمان ممکن از پایانه به کشــور عراق‬ ‫تردد می کنند‪ ،‬همه زیرســاخت های الزم برای تردد زائران در‬ ‫طول سال فراهم است‪.‬‬ ‫‪ 15‬هزار هکتار محصوالت اب بر در‬ ‫ایالم کشت شده است‬ ‫مدیــر اب وخــاک و امــور فنــی مهندســی ســازمان جهــاد‬ ‫کشاورزی استان ایالم بیان داشت‪ ۲۳۰ :‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫استان زیر کشت رفته است که از این میزان ‪ ۱۵‬هزار هکتار ان‬ ‫مربوط به کشت محصوالت اب بر است‪.‬‬ ‫به گزارش تابناک؛ اقبال گراوندی بیان داشت‪ :‬برای کاهش‬ ‫بر اینکه در عصر حاضر‪ ،‬اشنایی با ابزار پیام برای همه ی ما موضوعیت دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امروز مهم ترین ابزار پیام‪ ،‬ابزار رســان ه اســت و بشـ ِـر امروزی‪ ،‬ناگزیر اســت که از ابزار‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫رســانه‪ ،‬بهره برد‪ .‬مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ســازمان جهاد‬ ‫ِ‬ ‫ ای الزم در جامعه خاطرنشــان کــرد‪ :‬الزم‬ ‫کرمانشــاه بــا انتقــاد از ضعــف ســواد رســانه ِ‬ ‫اســت متناســب با توســعه ی رســانه‪ ،‬فرهنگ و علم رســانه نیز در ما توســعه یابد؛ زیرا‬ ‫امــروز رســانه‪ ،‬جــزء ضروریات زندگی اســت‪ .‬همچنین در این مراســم‪ ،‬حجت االســام‬ ‫احمــد قــادری بــه نمایندگی از معاون فرهنگی اموزشــی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬ضمن تبریک میالد امام عســکری علیه الســام و خیرمقدم به‬ ‫اثرگذار‬ ‫شــرکت کنندگان‪« ،‬کارگاه خبرنــگار جهادی» را ازجمله برنام ههــای موردتوجه و‬ ‫ِ‬ ‫حــوزه ی نمایندگــی ولی فقیــه در وزارت جهاد کشــاورزی دانســت و از ضرورت تکمیل‬ ‫ســواد رســانه ای بــرای اعضــا‪ ،‬ســخن گفــت‪ .‬او مخاطبیــن «کارگاه خبرنگار جهــادی» را‬ ‫هدر رفت اب با توجه به خشک سالی های پی درپی کاهش‬ ‫کشت برنج است‪ ،‬لذا با توجه به اینکه نمی توان ممنوعیت‬ ‫تهــای‬ ‫کشــت را ب هطــور کامــل اجرایــی کــرد ولــی محدودی ‬ ‫انجام گرفته از ‪ ۵‬هزار هکتار به حق کشــت ‪ ۳‬هزار هکتار در‬ ‫سطح اراضی استان است‪ .‬گراوندی ادامه داد‪ :‬جهت مقابله‬ ‫با بحران اب در بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی ایالم‬ ‫اقدام دیگری که انجام داد‪ ،‬زمان کشت محصوالت بهاره را‬ ‫به کشت پاییزه تغییر داده همچنین کشت بهاره را کاهش و‬ ‫کشت پاییزه افزایش خواهد یافت‪ .‬او مطرح کرد‪ :‬در مقابل‬ ‫تمام چاه ها و ایستگاه های پمپاژ اب به سیستم نوین ابیاری‬ ‫تحت فشار مجهز شده اند‪.‬‬ ‫نصب و مرمت بیش از ‪ ۱۴‬هزار تابلو و‬ ‫عالئم ایمنی در محور های مواصالتی‬ ‫ایالم‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جــاده ای ایــام گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تا پایان مهرماه ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۷۹‬تابلو و عالئم‬ ‫ایمنی در محور های استان تعمیر و نصب شده است‪.‬‬ ‫ســید زاهدین چشــمه خــاور گفت‪ :‬نصب تابلــو و عالئم‬ ‫ایمنــی در راســتای افزایــش ضریــب ایمنــی را ههــا و ارتقــای‬ ‫ایمنــی جاد ههــای ارتباطی در ســطح جاده های اســتان تاثیر‬ ‫بــه ســزایی دارد‪ .‬او بابیان اینکــه نصب تابلو های ترافیکی از‬ ‫اهمیــت باالیــی برخوردار هســتند گفــت‪ :‬این عالئم شــامل‬ ‫تابلو های اخطاری‪ ،‬اطالعاتی‪ ،‬مسیر نما‪ ،‬انتظامی و‪ ...‬بوده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای ایــام ادامه‬ ‫فرماندهان جنگ نرم دانست و با تاکید بر استمرار این گونه جلسات اموزشی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امروز موبایل های ما‪ ،‬سالح های ماست و بر ما الزم است باقدرت و قوت‪ ،‬در فضای‬ ‫رسانه ای کشور‪ ،‬حضوری فعال و پررنگ داشته باشیم‪.‬‬ ‫داد‪ :‬همچنین در این مدت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۲۱‬کیلومتر خط کشی‬ ‫در ســطح جاده های اســتان انجا مشــده اســت‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫خط کشــی راه ها از عالئم ایمنی محسوب شده که به منظور‬ ‫افزایــش ایمنــی محور هــا‪ ،‬هدایــت صحیــح وســایل نقلیــه و‬ ‫اگاهــی دادن بــه کاربــران جاده بخصوص در شــب‪ ،‬تفکیک‬ ‫باند های رفت وبرگشت و کاهش میزان سوانح رانندگی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جو استان تا دوشنبه پایدار است‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان ایالم گفت‪ :‬جو ایالم تا دوشنبه‬ ‫پایدار و بدون بارندگی پیش بینی می شود‬ ‫مجتبــی میهن پرســت گفت‪ :‬نوســانات دمایی نیــز دور از‬ ‫انتظار نیســت چراکه دمای صبح شــنبه شــهر ایــام ‪ ۴‬درجه‬ ‫بوده اســت‪ .‬مدیرکل هواشناســی استان تصریح کرد‪ :‬طی روز‬ ‫سه شنبه یک سامانه ناپایدار وارد استان می شود که احتمال‬ ‫ابرناکــی و رگبار هــای پراکنــده در ســطح اســتان دور از انتظار‬ ‫جشــنبه تا روز‬ ‫نیســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اخــر هفته نیــز از روز پن ‬ ‫شــنبه ســامانه ناپایداری مجددا در ســطح اســتان ورود پیدا‬ ‫می کند که احتمال بارش باران وجود دارد‪.‬‬ ‫پسابتصفیه خانهفاضالب‬ ‫مهدی ابادجایگزینمی شود‬ ‫معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫ایــام بــا تاکیــد بــر مدیریــت مصــرف اب در ایــن اســتان در‬ ‫حــوزه صنعت گفت‪ :‬با تکمیل تصفیه خانه فاضالب منطقه‬ ‫مهدی ابــاد‪ ،‬پســاب بــرای واحدهای تولیدی شهرســتان ایالم‬ ‫جایگزین مصرف اب شرب خواهد شد‪.‬‬ ‫ولی الــه بــاج در گفت وگــو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬در حوزه‬ ‫شهر ایالم و شهرک صنعتی‪ ۱۸۳ ،‬واحد صنعتی فعال و دارای‬ ‫پروانه بهره برداری وجود دارد که این تعداد ساالنه پنج میلیون‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬هزار مترمکعب مصرف اب دارند‪ .‬او افزود‪ :‬تعداد ‪۱۸۳‬‬ ‫واحد صنعتی دیگر نیز در دســت اقدام اســت که مصرف اب‬ ‫ان ها زیر ‪ ۸۰۰‬هزار مترمکعب است و برای اینکه فشار اب را از‬ ‫این منطقه برداشته شود برای واحدهای جدید برنامه مدیریت‬ ‫اب واحدهای پرمصرف به سایر شهرستان ها انتقال داده شده‬ ‫اســت‪ .‬معاون امور صنایع ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایالم با اشاره به پروژه پساب تصفیه خانه فاضالب مهدی اباد‬ ‫شــهر ایالم یاداور شــد‪ :‬تالش ما این اســت که بحث پساب را‬ ‫برای واحدهای تولیدی جایگزین مصرف اب شرب کنیم‪ .‬باج‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم اکنون اب شهرک صنعتی ایالم ‪ ۳۰‬لیتر در ثانیه از‬ ‫چاه تامین می شود که در صورت تکمیل تصفیه خانه فاضالب‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬لیتر اب به شهرک صنعتی انتقال پیدا می کند‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به نیاز صنایع به اب گفت‪ :‬امکان توقف جریان تولید‬ ‫وجــود نــدارد و ایــن جریان برای ادامــه کار به مصرف اب نیاز‬ ‫خواهد داشت‪ .‬معاون امور صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایالم با اشاره به اینکه امروزه استفاده از پساب به عنوان‬ ‫یــک منبع بســیار حائــز اهمیت اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پســاب های‬ ‫تصفی هشــده‪ ،‬منبع مقرون به صرفه و پایدار اب است بنابراین‬ ‫یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه بازچرخانی ان بخشی‬ ‫از اب هاست که تبدیل به فاضالب می شوند تا دوباره ان ها را‬ ‫به چرخه مصرف بازگردانیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬درصد انرژی برق‬ ‫در استان ایالم تلف می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫کشــوری نزدیــک هســتیم و‬ ‫برق ایالم گفت‪ :‬میزان تلفات‬ ‫تالش برای کاهش ان به زیر ‪۱۰‬‬ ‫انــرژی بــرق در ایــن اســتان‬ ‫درصد از برنامه های در دســت‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۱‬درصد است‪.‬‬ ‫اجراست‪ .‬او به کاهش نزوالت‬ ‫ولی اله ناصری در گفت وگو‬ ‫اســمانی و افزایش مصــرف در‬ ‫ولی اله ناصری‬ ‫با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مجموع‬ ‫تابســتان امســال اشــاره کــرد و‬ ‫مشــترکان شــرکت برق اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا برنامه ریــزی صورت‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار مشــترک اســت که از طریق ‪ ۱۲۵‬فیدر گرفتــه از طریق وزارتخانه و هماهنگی با ســایر‬ ‫توزیع به صورت فشــار متوســط در اختیــار انان دستگاه هایاجرایینسبتبهجابجاییساعت‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬او افــزود‪ ۶ :‬هزار و ‪ ۶۶۰‬دســتگاه کاری ادارات در فصل تابستان اقدام شد که این‬ ‫ترانســفورماتور در ایــام وجــود دارد کــه بــا رویه باعث شد در ساعات اداری ‪ ۳۰‬درصد و در‬ ‫ظرفیت حدود یکهزار ‪ MVA‬در مناطق شهری ســاعات غیــر اداری ‪ ۶۰‬درصد مصرف این مراکز‬ ‫و روســتایی اســتان پراکنده هســتند‪ .‬مدیرعامل کاهش یابد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم‬ ‫شــرکت توزیع بــرق ایالم یاداور شــد‪ :‬هم اکنون مسئله استخراج رمز ارزها را در سال های اخیر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد مناطــق شــهری و روســتایی اســتان معضالتی برشــمرد که باعث باال رفتن مصرف‬ ‫به شــبکه سراســری برق متصل هستند و تامین برق شده است که با انجام بازدیدهای دوره ای‪،‬‬ ‫برق این مناطق از طریق ‪ ۱۹‬پست فوق توزیع مستمر و دریافت گزارش های ماموران از طریق‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬ناصری با اشاره به اینکه کاهش پایش مصرف مشــترکان مشــکلی در این زمینه‬ ‫تلفــات و پــرت بــرق از برنامه های این شــرکت نداریــم و عمده مراکــزی که به صورت غیرمجاز‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هم اکنون میزان تلفات برق در اقدام به اســتخراج رمز ارز کرده اند‪ ،‬شناسایی و‬ ‫استان‪ ۱۱‬درصد است که از این منظر به میانگین برخورد قانونی با ان ها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تالش برای ساخت هتل های بیشتر‬ ‫در شهرهای ایالم و مهران‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری اســتان ایالم تصریح‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی از‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن راســتا اداره کل‬ ‫احــداث مــوزه باستان شناســی‬ ‫میراث فرهنگی استان ایالم در‬ ‫در در هشــهر و افتتــاح ان تا دهه‬ ‫ایام اربعین به منظور توســعه‬ ‫فجر خبــر داد‪ .‬فرزاد شــریفی در‬ ‫بخش گردشــگری اقداماتی از‬ ‫فرزاد شریفی‬ ‫گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫قبیــل توزیع کتابچــه راهنمای‬ ‫صنعــت گردشــگری صنعــت‬ ‫گردشــگری بــه ســه زبــان و‬ ‫گســترده ای اســت که تاثیر بســزایی بر بهره وری‪ ،‬کتابچه های فرصت سرمایه گذاری بین زائران‪،‬‬ ‫درامدزایــی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬رشــد اقتصــادی و توســعه احداث ‪ ۱۱۰‬غرفه صنایع دستی در مرز مهران و‬ ‫اجتماعی دارد؛ چراکه این صنعت ارتباط نزدیکی احداث یک زائرسرا به وسعت ‪ 2/5‬هکتار نیز‬ ‫با صنعت هتلداری‪ ،‬مهمانداری‪ ،‬حمل ونقــل و‪ ...‬در دســت اقدام اســت‪ .‬شریفی گفت‪ :‬از دیگر‬ ‫دارد‪ .‬او بابیان اینکه سرمایه گذاری در این صنعت اقداماتانجام شدهدر بخشگردشگریمی توان‬ ‫دارای اثــار و برکات اقتصادی‪ -‬اجتماعی بســیاری بــه احــداث راه دسترســی به درختان بان ســرو در‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اهمیت گردشــگری و چوار‪،‬اغاز عملیاتنمایبازارچهصنایع دستیایالم‬ ‫نقش ان در رشد و توسعه ی اقتصادی و فرهنگی به شکل سنتی‪ ،‬بازسازی مسیر دسترسی به قلعه‬ ‫کشــور‪ ،‬لــزوم توجــه به این صنعت و تــاش برای شیخماکو‪،‬احداثموزهباستان شناسیدر دره شهر‬ ‫توســعه ان امری ضروری در هر منطقه محسوب و افتتــاح ان تــا دهه فجر و کلنگ زنی هتل چهار‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و ستارهشهر ایالماشاره کرد‪.‬‬ ‫انفلوانزادر مدارسایالممرسومفصلاست‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش ایالم گفت‪ :‬انفلوانزا‬ ‫در مدارس اســتان از گســتردگی زیادی برخوردار‬ ‫نیستو معمول فصل است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬علــی درویشــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اگرچه شــماری از دانش اموزان مدارس‬ ‫اســتان به انفلوانزا مبتال شــده‪ ،‬ولی این درگیری‬ ‫در حــد طبیعــی و معمولی بوده که همه ســاله‬ ‫در فصــل پاییــز اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــرای پیشــگیری از شــیوع بیشــتر انفلوانــزا‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان ایالم‬ ‫| فرج اله صید محمدی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ایالم‬ ‫بــه مدارس ابالغ شــده بــر رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی نظارت بیشتر داشــته و دانش اموزان‬ ‫به صورتاجباریاز ماسکاستفادهکنند‪.‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپــرورش ایالم از خانواده ها خواســت در‬ ‫صورت ابتالی فرزندان دانش اموز مانع مراجعه‬ ‫ان هــا بــه مــدارس شــوند‪ .‬درویشــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫دانش اموزان بیمــار در صورت عدم مراجعه به‬ ‫مدارساموزشان هاتوسطمعلماز طریق کانال‬ ‫شاد و یا جبرانی پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 38‬صفحه رویداد ایالم‬ ‫شماره‬ ‫‪38‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیایالم ‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫اخبار خوشایندگواردیوالبرایانگلیسیها‬ ‫پــپ گواردیــوال اخبــار‬ ‫اتحادیــه شــرکت خواهــد‬ ‫خوبــی را بــرای انگلیســی‬ ‫کــرد‪ .‬شــاید فیلیپــس روی‬ ‫هــا بــه زبــان اورد؛ بهبــودی‬ ‫نیمکت باشــد‪ ،‬امــا او قطعا‬ ‫کالویــن فیلیپس و پیشــرفت‬ ‫در انجا و در کنار ما خواهد‬ ‫در وضعیــت کایــل وا کــر‪.‬‬ ‫بــود‪ ».‬او ادامــه داد‪« :‬کایــل‬ ‫پپ گواردیوال‬ ‫باالخــره گــرت ســاوت گیت‬ ‫هــم وضعیــت خیلــی بهتری‬ ‫خبــر خوبــی را دربــاره‬ ‫دارد‪ .‬او پس از کالوین عمل‬ ‫مصدومیــت یکــی از بازیکنانــش شــنید‪ .‬چرا جراحــی خــود را انجــام داد‪ ،‬بنابراین شــاید‬ ‫کــه پپ گواردیوال تایید کرد کالوین فیلیپس روند بهبودی او به اندازه کالوین نباشد‪ ،‬اما‬ ‫بــرای حضــور در جــام جهانی اماده اســت‪ .‬کایل واکر احســاس خوبی دارد‪ ».‬این اخبار‬ ‫فیلیپــس پــس از مصدومیت از ناحیه کتف‪ ،‬روحیه بخــش بــرای ســاوت گیت تنهــا چنــد‬ ‫مــی توانــد منچسترســیتی را در دیــدار ایــن ســاعت پس از ان منتشــر شد که بن چیلول‬ ‫هفتــه برابــر چلســی همراهی کنــد‪ .‬دیداری از چلســی‪ ،‬بــه دلیــل مصدومیــت از ناحیــه‬ ‫که در دور ســوم از مســابقات جام اتحادیه همســترینگ‪ ،‬جــام جهانی را از دســت داد‪.‬‬ ‫برگزار خواهد شــد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ســرمربی ایــن در حالــی اســت که هم تیمــی او یعنی‬ ‫ســیتی به روزرســانی مثبتی در مــورد امادگی ریــس جیمــز نیز به دلیل مصدومیت زانو‪ ،‬از‬ ‫کایــل وا کــر ارائــه کــرد‪ .‬او گفــت کــه رونــد حضور در میادین به دور است‪.‬‬ ‫پیشــرفت بهبودی ایــن بازیکن پس از عمل‬ ‫ازمایشــات پزشــکی از پارگی همســترینگ‬ ‫جراحــی کشــاله ران‪ ،‬ســریع و مطلوب بوده پــای چپ او خبر دادند‪ .‬این بدان معناســت‬ ‫اســت‪ .‬گواردیــوال گفــت‪« :‬کالویــن واقعـ ًـا کــه بــن وایــت‪ ،‬مهــره کلیــدی ارســنال بــرای‬ ‫احســاس بهتــری دارد‪ .‬او بــرای دومیــن بازگشــت بــه لیســت تیــم و حضــور در جــام‬ ‫روز‪ ،‬بــه صــورت کامــل بــا مــا تمریــن کــرد جهانــی امــاده اســت تا بحــران خــط دفاعی‬ ‫و چهارشــنبه بــرای بــازی چلســی در جــام انگلیس را کاهش دهد‪.‬‬ ‫پایانیباشکوهبرایپیکهدر بارسلونا‬ ‫خداحافظیمدافعبارسلونا‬ ‫در دقیقــه ‪ 83‬از بــازی بیــرون‬ ‫باشکوه و رویایی شد‪ .‬بارسلونا‬ ‫یکــه بغضــی در‬ ‫رفــت؛ درحال ‬ ‫مطابق انتظار المریا را شکست‬ ‫گلو داشــت‪ .‬او تمــام بازیکنان‬ ‫داد امــا نکتــه مهــم‪ ،‬اتفــاق‬ ‫بارســا را در اغوش کشید و پس‬ ‫رخ داده بــرای جرارد پیکه بود؛‬ ‫از خوش وبش با ژاوی‪ ،‬بازیکنان‬ ‫پیکه‬ ‫مــردی که چند روز قبــل از این‬ ‫نیمکت نشــین تیمــش را در‬ ‫دیدار رسما اعالم کرد در پایان‬ ‫اغوش کشید‪ .‬پیکه با بارسلونا‬ ‫این جدال از بارســا جدا م ‬ ‫یشــود‪ .‬قبل از شــروع ‪ 30‬جــام بــه دســت اورد و از او به عنوان یکی از‬ ‫بــازی نوکمپ‪ ،‬بنــری بزرگی با عنوان «شــماره ‪ 3‬بهترین مدافعان تاریخ باشگاه کاتالونیایی یاد‬ ‫یشــود‪ .‬پیکه پــس از پایان بــازی در جمالتی‬ ‫ابدی» در وســط میدان دیده شد و در ادامه زیر م ‬ ‫باران تشــویق هــواداران‪ ،‬پیکه بــرای اخرین بار احساســی این گونه به اظهارنظــر پرداخت‪« :‬در‬ ‫همــراه هم تیمی هایش به میدان امــد‪ .‬فرزندان زندگــی وقتی س ـ ن شــما باالتر م ـی رود‪ ،‬متوجه‬ ‫یشــوید گاهــی اوقــات جدا شــدن به معنای‬ ‫پیکــه هم همــراه او به میــدان امدند و تمامی م ‬ ‫بازیکنان هنگام گرم کردن در نوکمپ‪ ،‬پیراهنی عشــق ورزیــدن اســت‪ .‬مطمئنــم در اینــده بــه‬ ‫بــا عبــارت «شــماره ‪ 3‬ابدی» به تن داشــتند و از بارسلونا برمی گردم‪ .‬عاشق بارسلونا هستم و به‬ ‫اینطریقبه کاپیتانشانادایدین کردند‪.‬فریاد همین علت تشخیص دادم االن لحظه درستی‬ ‫«پیکه بائر» ورزشــگاه را می لرزاند و در ادامه در بــرای جدایی اســت‪ .‬شــاید یــک شــروع دوباره‬ ‫چنینجو احساسی‪،‬بازیشروعشد‪.‬جراردپیکه باشد‪ .‬این جا زاده شدم و همین جا می میرم‪».‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9 -3626‬بموجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 14002372‬مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‬ ‫خانم ال نازمجاورویجویه نام پدر‪ :‬جعفر تاریخ تولد‪ 1365/03/25 :‬شماره ملی‪ 1382553471 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ 6544 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 18482‬مورخه ‪1382/12/01‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 2‬تبریز به صداق تعداد ‪ 200‬سکه تمام بهار ازادی علیه اقای احد‬ ‫اسدی فانید نام پدر‪ :‬احمد محل صدور‪ :‬تبریز تاریخ تولد‪ 1355/04/16 :‬شماره ملی‪1380124263 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 638 :‬مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه درمورخه ‪ 1401/02/05‬به مدیون ابالغ‬ ‫و متعاقب تقاضای بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ‪ ،‬مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک قطعه اپارتمان مسکونی نوع ملک طلق تحت پالک ثبتی ده هزارو ششصدو چهل و نه فرعی از‬ ‫چهارده اصلی ‪ ،‬مفروز و مجزا شده از دو هزار و یکصدو بیست و نه فرعی از اصلی مذکور ‪ ،‬قطعه سه‬ ‫در طبقه دو واقع در بخش نه تبریز ششدانگ برابر اعالم دفتر امالک ثبت تبریز به مساحت(‪)85.78‬‬ ‫هشتاد و پنج مترو هفتاد و هشت سانتیمتر مربع که در صفحه ‪ 225‬دفتر امالک جلد ‪ 700‬ذیل‬ ‫شماره‪ 135742‬بنام احد اسدی فانید مدیون پرونده اجرائی ثبت و سند مالکیت اصلی بشماره چاپی‬ ‫‪ 947690‬سری الف سال ‪ 91‬صادر گردیده و درقبال قسمتی از طلب و حق االجرای پرونده بازداشت‬ ‫و محدود بحدود ذیل می باشد‪ :‬شماال‪ :‬دیوار و پنجره است بطول (‪ )9/90‬متر به فضای کوچه احداثی‬ ‫‪ 18‬متری شرقا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیواریست بطول (‪ )1/20‬متر به فضای کوچه احداثی ‪ 18‬متری‬ ‫دوم دیواریست بطول (‪ )7/47‬متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا ان ملک مجاور قطعه ‪ 999‬قرار‬ ‫دارد جنوبا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول درب و دیوار است بطول (‪ ) 7/01‬متر به راه پله و اسانسور مشاعی دوم‬ ‫درب و دیوار است بطول (‪ ) 2/89‬متر به راه پله فرار غربا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیواریست بطول (‪7/47‬‬ ‫) متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا ان ملک مجاور قطعه ‪ 1001‬قرار دارد دوم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )1/20‬متر به فضای کوچه احداثی ‪ 18‬متری بانضمام پارکینگ قطعه ‪ 3‬به مساحت ‪ 8.1‬واقع‬ ‫در طبقه ‪ 1-‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )4/50‬متر شرقا‪ :‬خط‬ ‫فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )1/80‬متر جنوبا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول‬ ‫(‪ )4/50‬متر غربا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )1/80‬متر و بانضمام انباری قطعه ‪7‬‬ ‫به مساحت ‪ 2.59‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیواریست مشترک بطول (‪ )1/10‬متر به‬ ‫انباری مسکونی قطعه ‪ 2‬دوم دیواریست مشترک بطول (‪ )0/12‬متر به انباری مسکونی قطعه ‪ 3‬شرقا‪:‬‬ ‫دیواریست مشترک بطول (‪ )2/12‬متر به انباری مسکونی قطعه ‪ 6‬جنوبا‪ :‬درب و دیوار است بطول‬ ‫(‪ )1/22‬متر به پیلوت قطعه ‪ 16‬غربا‪ :‬دیواریست مشترک بطول (‪ )2/12‬متر به انباری مسکونی قطعه‬ ‫‪ 8‬؛ که برابر گزارش مورخه ‪ 1400/11/21‬مامور اجرای ثبت تبریز و برابر نظریه مورخه ‪1400/11/23‬‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور بصورت اپارتمان بمساحت ‪ 85/78‬مترمربع واقع در سمت‬ ‫شمالی طبقه دوم بانضمام انباری مسکونی بمساحت ‪ 2/59‬مترمربع واقع در زیرزمین اول بانضمام‬ ‫پارکینگ بمساحت ‪ 8/1‬مترمربع واقع در زیرزمین اول و نمای ساختمان سنگ و دارای یک دستگاه‬ ‫اسانسور و هر طبقه دو واحد قرار دارد و گرمایش واحد موصوف پکیج کف سرامیک دیوارها و سقف‬ ‫رنگ امیزی و دارای گچبری داری ‪ 2‬اتاق خواب و انشعابات مستقل اب و برق و گاز میباشد و بنشانی‬ ‫تبریز‪-‬زعفرانیه کوی شبنم ‪ 24‬متری شبنم پالک ‪ 10‬طبقه دوم واحد شمالی واقع شده و مقدار دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی مذکور با وضعیت موصوف و با لحاظ قدرالسهم از عرصه و سایر‬ ‫مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها و ایین نامه ان طبق گزارش ارزیابی کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری بمبلغ شش میلیارد ریال ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک‬ ‫درقبال قسمتی از طلب وحق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ 126‬ائین نامه اجرا و ‪ 129‬مواد فصل‬ ‫مزایده ائین نامه اجرا از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/08/28‬در محل اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن بطرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد‬ ‫غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده‬ ‫و در یک جلسه برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ یاد شده باال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد شده‬ ‫از طرف خریدار فروخته می شود ‪ .‬الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از‬ ‫مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ‪ 360100004054013207565490‬با شناسه‬ ‫واریز ‪ 939108554110070000294000233114‬نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب‬ ‫بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه‬ ‫مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم ادره اجرا نماید‪ .‬درغیر اینصورت یعنی‬ ‫چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (‪ 10‬درصد واریزی)‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده‬ ‫تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود ‪ .‬ضمنا بدهیهای مربوطه به اب و برق و گاز‬ ‫اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تاتاریخ مزایده‬ ‫اعم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده‬ ‫خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ 6‬بند الف‬ ‫ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد ‪ .‬الزم بذکر است چنانچه به مال مورد‬ ‫مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ‪ ،‬مال مورد مزایده بادریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که‬ ‫مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫امیر قلعه نویی تیم سیرجانی را به جمع مدعیان سوق‬ ‫داده است‬ ‫بلندپروازی هایگل‬ ‫گهر با ژنرال کهنه کار‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫حضور گل گهر ســیرجان در رتبه ســوم جدول‬ ‫یشــود‪ .‬تیمــی‬ ‫رده بنــدی شــگفتی محســوب نم ‬ ‫کــه تنهــا دو فصــل پیــش توانســت جــواز حضــور‬ ‫در لیــگ برتــر را بــه دســت اورد در فصل ســوم به‬ ‫تیمی مدعی تبدیل شده است‪ .‬شاید گزاره مدعی‬ ‫قهرمانی کمی اغراق امیز به نظر برســد اما گزینه‬ ‫کسب سهمیه اسیایی دور از انتظار نیست‪ .‬برای‬ ‫پــی بردن به دالیل جهش س هســاله گل گهر باید‬ ‫بــه نام امیر قلعه نویی توجه ویــژه ای کرد‪ .‬مربی‬ ‫کهن ـه کاری که عنــوان پرافتخارترین مربــی لیگ را‬ ‫یدک می کشد‪ .‬بدون هرگونه تردیدی بخش بزرگی‬ ‫از موفقیت های تیم ســیرجانی را باید به پای این‬ ‫ژنرال کهنه کار نوشت‪ .‬کسی که بیش از هر مربی‬ ‫دیگر راه و رسم تیم سازی در لیگ فوتبال ایران را‬ ‫بلد است و بر این اساس تیم هایش به لقمه های‬ ‫گلوگیر برای دیگر حریفان تبدیل می شوند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر قلعه نویی نشــان داده اگر بســتر مناســبی‬ ‫برایــش فراهم باشــد کارهای بزرگــی نیز می تواند‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬او هرچنــد بــا اســتقالل و ســپاهان‬ ‫توانســت جام های فراوانی را باالی سر ببرد اما از‬ ‫تیم های بی نام ونشان را هم مدعی کسب سهمیه‬ ‫ساخته است‪ .‬البته ظاهرا قلعه نویی تصمیم دارد‬ ‫در فصــل جاری بــا گل گهر ماموریت نیمه تمامی‬ ‫را تمــام کنــد هرچنــد تصور قهرمانی گل گهــر دور‬ ‫از ذهــن بــه نظر می رســد‪ .‬اگــر نگاهی بــه تاریخ‬ ‫لیــگ برتر و تی مهــای قهرمان بیندازیــم نام هایی‬ ‫چــون پــاس تهــران‪ ،‬ســایپا‪ ،‬اســتقالل خوزســتان و‬ ‫یشــود‪ .‬پــس قهرمانــی تیمــی جز‬ ‫فــوالد دیــده م ‬ ‫همان سه ضلعی اصلی قهرمانی یعنی پرسپولیس‪،‬‬ ‫سپاهان و استقالل همیشــگی نبوده است؛ اما در‬ ‫فصــل جــاری گل گهری ها با کســب ‪ 21‬امتیاز پس‬ ‫از پرسپولیس ‪ 24‬امتیازی و استقالل ‪ 22‬امتیازی در‬ ‫جایگاه ســوم نشســته اند و پا به پای این دو غول‬ ‫فوتبــال ایران حرکت می کننــد‪ .‬نکته جالب توجه‬ ‫دیگــر پیرامــون گل گهــر بــه بازیکنانــی ایــن تیــم‬ ‫بازمی گردد‪ .‬بازیکنانی که با نظر مستقیم سرمربی‬ ‫جذب شدند و استخدام ان ها از سوی قلعه نویی‬ ‫حرف وحدیث هایــی را هم به دنبال داشــت؛ اما‬ ‫یشــده از لیگ ‪ 22‬نشــان داد‬ ‫همین ‪ 11‬هفته سپر ‬ ‫که سکان دار تیم سیرجانی به حساب و کتاب به‬ ‫اب نزده اســت‪ .‬امیرقلعه نویی در ســپاهان ناکام‬ ‫شــد و پس ازایــن ناکامــی بــزرگ‪ ،‬پــروژه گل گهــر را‬ ‫تحویل گرفت‪ .‬بســیاری از نفــرات ثابت و کلیدی‬ ‫این تیم مثل محســن فــروزان‪ ،‬ارمین ســهرابیان و‬ ‫بهنامبرزاینیز قبالرویاهایشکست خوردهزیادی‬ ‫داشته اند‪ .‬حتی اریک بایناما نیز فصل گذشته یک‬ ‫کابوس واقعی را زندگی کرد اما برگشت تا یکی از‬ ‫بهترین های این فصل گل گهر شود‪ .‬این وضعیت‬ ‫‪ 1401/08/16‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز تبریز‪-‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه‬ ‫‪ -9 -3623‬شماره نامه‪ 140104929105003567 :‬تاریخ نامه‪ 1401/08/11 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004029105000557/1‬و ‪ 140004029105000558/1‬شماره بایگانی پرونده‪140000643 :‬‬ ‫و ‪ 140000644‬موضوع ماده ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا مصوب تیرماه ‪– ۱۳۵۵‬‬ ‫سند رهنی بدینوسیله به وراث مرحوم محمد یغمائیان(راهن) فرزند محمد علی به ش ش ‪ 313‬و ملی‬ ‫‪ ۴۵۶۹۵۰۲۷۱۷‬متولد ‪ 1359/03/21‬اعم از‪ -1 :‬خانم نوشین عباسیان پورناساری نام پدر‪ :‬محمد تاریخ‬ ‫تولد‪ 1359/۰۳/13 :‬شماره ملی‪ ۰۰6۹۶۲۱۱2۸ :‬شماره شناسنامه‪( 4024 :‬همسر) ‪ -2‬خانم رزا یغمائیان‬ ‫نام پدر‪ :‬محمد تاریخ تولد‪ 1388/۰۶/16 :‬شماره ملی‪ 4۵۶۰۴۶۳۵۱۴ :‬شماره شناسنامه‪۴۵۶۰۴۶3۵۱۴ :‬‬ ‫(فرزند) ‪ -3‬اقای محمد علی یغمائیان نام پدر‪ :‬جعفر تاریخ تولد‪ 1328/۰۳/26 :‬شماره ملی‪۴۵۶۹۱۵۸۳۳۱ :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪( ۴۲۸ :‬پدر) ‪ -۴‬خانم ماهرخ دربانیان نام پدر‪ :‬رجبعلی تاریخ تولد‪ 1336/۱۰/20:‬شماره‬ ‫ملی‪ ۴۵۶۸۷۴۸۹۷۶ :‬شماره شناسنامه‪( ۲۲۰۰۲ :‬مادر) همگی به نشانی‪ :‬سمنان میدان معلم دور پارک‬ ‫معلم جنبه بیمه پاسارگاد و چاپ طالیی پ ‪ ۱۳‬ط اول ابالغ می گردد که بستانکار اعتبار ازاد ثامن االئمه‬ ‫شناسه ملی‪ 10102236558 :‬شعبه بانک به نشانی‪ :‬سمنان میدان سعدی با نمایندگی هومن خسروی‬ ‫مقدم به نشانی‪ :‬سمنان میدان معلم نبش پارک معلم مدیریت بانک سپه برای وصول‪ -1 :‬به موجب سند‬ ‫رهنی و شرطی‪ :‬شماره سند‪ ، ۱۲۰۳۷۸ :‬تاریخ سند‪ 1392/۱۰/22 :‬تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره‬ ‫‪ ۴‬شهر سمنان استان سمنان مستند پرونده اجرائی کالسه ‪ 140000643‬الزم االجرا‪3/540/707/000 :‬‬ ‫ریال (سه میلیارد و پانصد و چهل میلیون و هفتصد و هفت هزار ریال ) – اصل طلب‪1/725/000/000 :‬‬ ‫ریال‪ -‬سود‪ 296/000/000 :‬ریال – خسارت تاخیر تادیه‪ 1/483/207/000 :‬ریال‪ -‬تاریخ مبنای محاسبه‬ ‫خسارت‪ – 1396/02/05 :‬خسارت تاخیر روزانه‪ 5/160/000/000 :‬ریال‪ -‬تاریخ مبنای محاسبه خسارت‪:‬‬ ‫‪ -1400/07/12‬حق الوکاله‪ 34/500/000 :‬ریال شرح‪ :‬ندارد ‪ -‬حق بیمه‪ 0/00 :‬ریال – شرح‪ :‬ندارد‬ ‫– قرض الحسنه‪ – 0/00 :‬شرح‪ :‬ندارد – حق التحریر‪ 2/000/000 :‬ریال‪ -2 .‬به موجب سند رهنی و‬ ‫شرطی‪ :‬شماره سند‪ – 116900 :‬تاریخ سند‪ 1392/07/04 :‬تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 4‬شهر‬ ‫سمنان استان سمنان مستند پرونده ا جرایی کالسه ‪ 14000644‬الزم االجرا ‪ 3/540/707/000‬ریال‬ ‫(سه میلیارد و پانصد و چهل میلیون و هفتصد و هفت هزار ریال)‪ -‬اصل طلب‪ 1/725/000/000 :‬ریال‬ ‫– سود‪ 296/000/000 :‬ریال‪ -‬خسارت تاخیر تادیه‪ 1/483/207/000 :‬ریال – تاریخ مبنای محاسبه‬ ‫خسارت‪ – 1396/02/05 :‬خسارت تاخیر روزانه‪ 5/160/000/000 :‬ریال‪ -‬تاریخ مبنای محاسبه خسارت‪:‬‬ ‫‪ -1400/07/12‬حق الوکاله‪ 34/500/000 :‬ریال‪ -‬حق بیمه‪ 0/00 :‬ریال‪ -‬قرض الحسنه‪ 0/00 :‬ریال‬ ‫– حق التحریر‪ 2/000/000 :‬ریال از طریق اداره اجرای اسناد رسمی سمنان علیه وراث بدهکار ارائه‬ ‫اجرائیه صادر گردیده و طبق درخواست بستانکار و با توجه به عدم ابالغ واقعی وراث قانونی و برابر‬ ‫تقاضای متعهد له به استناد ماده ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی و‬ ‫پس از ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشار عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و جز این اگهی و اگهی مزایده اگهی‬ ‫دیگری منتشر نخواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬دوشنبه‪ 1401/۰۸/16‬رئیس اجرای اسناد رسمی سمنان‪-‬راضیه‬ ‫میرحاج ‪/1405215‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اخطاریه‬ ‫‪ -9 -3624‬شماره نامه‪ 140104929105003569 :‬تاریخ نامه‪ 1401/08/11 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004029105000557/1‬و ‪ 140004029105000558/1‬شماره بایگانی پرونده‪140000643 :‬‬ ‫و ‪ 140000644‬موضوع ماده ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا مصوب تیرماه ‪۱۳۵۵‬‬ ‫– سند رهنی بدینوسیله به وراث مرحوم محمد یغمائیان(راهن) فرزند محمد علی به ش ش ‪ 313‬و‬ ‫ملی ‪ ۴۵۶۹۵۰۲۷۱۷‬متولد ‪ 1359/03/21‬اعم از‪ -1 :‬خانم نوشین عباسیان پورناساری نام پدر‪ :‬محمد‬ ‫تاریخ تولد‪ 1359/۰۳/13 :‬شماره ملی‪ ۰۰6۹۶۲۱۱2۸ :‬شماره شناسنامه‪( 4024 :‬همسر) ‪ -2‬خانم‬ ‫رزا یغمائیان نام پدر‪ :‬محمد تاریخ تولد‪ 1388/۰۶/16 :‬شماره ملی‪ 4۵۶۰۴۶۳۵۱۴ :‬شماره شناسنامه‪:‬‬ ‫‪( ۴۵۶۰۴۶3۵۱۴‬فرزند) ‪ -3‬اقای محمد علی یغمائیان نام پدر‪ :‬جعفر تاریخ تولد‪ 1328/۰۳/26 :‬شماره‬ ‫ملی‪ ۴۵۶۹۱۵۸۳۳۱ :‬شماره شناسنامه‪( ۴۲۸ :‬پدر) ‪ -۴‬خانم ماهرخ دربانیان نام پدر‪ :‬رجبعلی تاریخ‬ ‫تولد‪ 1336/۱۰/20:‬شماره ملی‪ ۴۵۶۸۷۴۸۹۷۶ :‬شماره شناسنامه‪( ۲۲۰۰۲ :‬مادر) همگی به‬ ‫نشانی‪ :‬سمنان میدان معلم دور پارک معلم جنبه بیمه پاسارگاد و چاپ طالیی پ ‪ ۱۳‬ط اول‬ ‫موضوع سند رهنی و شرطی شماره سند‪ ، 120378 :‬تاریخ سند‪ 1392/10/22 :‬و سند رهنی و‬ ‫شرطی‪ :‬شماره سند‪ 116900 :‬تاریخ سند‪ 1392/07/04 :‬تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪4‬‬ ‫شهر سمنان استان سمنان ابالغ می گردد‪ :‬طبق گزارش مورخ ‪ 1401/۰۵/15‬هیات کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری‪ ،‬ششدانگ پالک ثبتی رهینه شماره ‪ 34‬فرعی از ‪ ۱۸۰۹‬اصلی بخش ‪۰۱‬‬ ‫ناحیه سمنان به مبلغ ‪ 47/۰۰۰/۰۰۰/000‬ریال ارزیابی گردیده و قطعی و غیر قابل اعتراض می‬ ‫باشد‪ ،‬لذا حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ درج اگهی اخطار مذکور نسبت به تعیین تکلیف‬ ‫یا پرداخت بدهی خویش اقدام نمائید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت مقرر به درخواست‬ ‫بانک نسبت به تعیین نوبت مزایده و فروش ملک مذکور اقدام می گردد‪ .‬لذا طبق درخواست‬ ‫بستانکار و با توجه به عدم ابالغ واقعی وراث قانونی‪ ،‬برابر تقاضای متعهد له به استناد ماده ‪۱۹‬‬ ‫ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی و پس از ‪ ۱۰‬روز از تاریخ‬ ‫انتشار عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و جز این اگهی و اگهی مزایده اگهی دیگری منتشر‬ ‫نخواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ :‬دوشنبه ‪ 1401/۰۸/16‬رئیس اجرای اسناد رسمی سمنان‪-‬راضیه‬ ‫میرحاج ‪/1405211‬م الف‬ ‫برای ســتاره های این تیم در مســیر کسب پیروزی‬ ‫نیز وجود داشته است‪ .‬رضا شکاری در سن و سال‬ ‫کم‪ ،‬چهره شــد و حتی به فوتبال روســیه رفت‪ .‬در‬ ‫بازگشــت بــه ایران امــا محرومیت و دور شــدن از‬ ‫فرم خوب انتظار این بازیکن را می کشید‪ .‬بازیکنی‬ ‫که این فصل به یک ســتاره درخشان برای گل گهر‬ ‫تبدی لشــده و ایــن هفتــه روبه روی فــوالد نیز گل‬ ‫زده است‪ .‬ستاره دیگر ان ها در این بازی‪ ،‬مرتضی‬ ‫تبریــزی بود‪ .‬بازیکنی که در اســتقالل اصال موفق‬ ‫ظاهر نشد و در این تیم شکست خورد اما حاال در‬ ‫لباس گل گهر‪ ،‬دوباره به فرم خوب گذشته برگشته‬ ‫اســت‪ .‬بسیاری از نفرات این تیم‪ ،‬با قضاوت های‬ ‫تلخی درگذشــته روبه رو شده اند‪ .‬بعضی ها حتی‬ ‫تصــور می کردنــد کــه دوران فوتبــال این ســتاره ها‬ ‫تما مشــده باشد‪ .‬این ذهنیت در مورد قلعه نویی‬ ‫نیز وجود داشــته و در این چند ســال خیلی ها‬ ‫از پایــان عصــر او صحبــت بــه میــان اورده اند‪.‬‬ ‫درواقــع امیــر قلعه نویــی بــرای ســاختن تیمی‬ ‫رقابتی برای حضور در رقابت های لیگ بیست‬ ‫و دوم از تجربیــات دوســال گذشــته خــود در‬ ‫گل گهــر و البتــه تجربیــات گران بهایــی کــه طی‬ ‫ســال های متمــادی کار مربیگــری و بازیگــری‬ ‫کســب کرده اســت‪ ،‬نهایت اســتفاده را برد‪ .‬او‬ ‫در فصــل جدیــد در هر پســت دو ســه بازیکن‬ ‫ه مســطح را بــرای رقابــت گــرد هــم اورده و‬ ‫از ســوی دیگــر تغییراتــی را هــم در ارایــش‬ ‫بازیکنانش در مســتطیل ایجاد کرده که نسبت‬ ‫به ســال های قبل کامال مشــهود است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگرلیــگ ‪ ،22‬بــا ســروصدای اســتقاللی ها‪،‬‬ ‫پرسپولیس ـی ها‪ ،‬سپاهانی ها‪ ،‬فوالدی ها و حتی‬ ‫یهــا اغاز شــد و این چنــد تیم با خرید‬ ‫تراکتور ‬ ‫بازیکنــان گران قیمــت تیم هایــی را جمع وجــور‬ ‫کرده انــد کــه در تاریخ لیگ برتــر جزو تیم های‬ ‫پرســتاره بــه شــمار مــی رود امــا حــاال با شــروع‬ ‫مسابقات شــرایط با حضور تیم هایی منسجم‬ ‫نظیر گل گهر تغییر کرده اســت و این شاگردان‬ ‫امیــر قلعه نویی هســتند کــه در میــان نام های‬ ‫بــزرگ توانســته اند معــادالت دیگــری را رقــم‬ ‫بزنند‪ .‬گل گهری ها فعال به ســامت از دل اتش‬ ‫گذشــته اند و توانسته اند خودی نشان بدهند‪.‬‬ ‫ایــن فصل برای تک تک ایــن نفرات بی نهایت‬ ‫مهــم بــه نظــر می رســد‪ .‬ان هــا مزه شکســت را‬ ‫خیلــی خــوب می داننــد و حاال دیگــر فقط به‬ ‫طعــم شــیرین پیــروزی فکــر می کننــد‪ .‬نماینده‬ ‫ســیرجان‪ ،‬تیمــی اســت کــه از دیــدن بازی هایــش‬ ‫در لیگ بیســت و دوم پشــیمان نمی شوید‪ .‬تیمی‬ ‫کــه خیلــی از اعضایــش‪ ،‬تولــدی دوبــاره را تجربه‬ ‫کرده انــد‪ .‬به همه این هــا جاه طلبی های بی پایان‬ ‫قلعه نویی را هم باید اضافه کرد و ان زمان نتیجه‬ ‫کار را پیش بینی کرد‪ .‬نتیجه ای که اگر با همین روند‬ ‫برای تیم سیرجانی طی شود می تواند گل گهر را به‬ ‫رتبه ایجالب توجهبرساند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -3628‬برابر رای شماره ‪ 5863‬مورخ ‪ 1401/08/04‬به شماره کالسه ‪ 0271‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫سعید رحمتی به شناسنامه شماره ‪ 2563‬کدملی ‪ 1141296373‬صادره خمینی شهر فرزند فتح اهلل در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 251.51‬مترمربع پالک شماره ‪ 1266‬فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکی ‪ 98-162‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/09/01 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1405239‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -3373‬شماره‪)1 140160302006004212 :‬برابر رای شماره ‪ 4212‬مورخ ‪ 1401/06/10‬به شماره‬ ‫کالسه ‪ 0427‬مالکیت اقای‪/‬خانم جمال حیدری جوابادی به شناسنامه شماره ‪ 17‬کدملی ‪1142203050‬‬ ‫صادره اصفهان فرزند رمضانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت‬ ‫‪ 234.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 389‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر شامل دفتر ‪ 467‬صفحه ‪ 519‬و صداقیه شماره ‪ 517‬مورخ ‪ 88/9/16‬دفترخانه ‪ 388‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 4211‬مورخ ‪ 1401/06/10‬به شماره کالسه ‪ 0426‬مالکیت اقای‪/‬خانم مریم عراقی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 17124‬کدملی ‪ 1140170309‬صادره خمینی شهر فرزند قدیرعلی در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪ 234.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 389‬فرعی از ‪99‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل دفتر ‪ 467‬صفحه ‪ 519‬و صداقیه‬ ‫شماره ‪ 517‬مورخ ‪ 88/9/16‬دفترخانه ‪ 388‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/08/16 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1397374‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -3371‬شماره‪ 140160302006003402 :‬برابر رای شماره ‪ 3402‬مورخ ‪ 1401/05/11‬به شماره‬ ‫کالسه ‪ 00006‬مالکیت اقای‪/‬خانم بهرامعلی رشیدی به شناسنامه شماره ‪ 6‬کدملی ‪5759855093‬‬ ‫صادره فرزند عباسقلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 177.74‬مترمربع پالک شماره ‪ 622‬فرعی‬ ‫از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل به موجب سند وکالت‬ ‫شماره ‪ 43170‬مورخ ‪ 1400/9/7‬دفترخانه ‪ 300‬از داریوش هلیلی خریداری نموده و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/08/16 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید محمدحسن مصطفوی –‪/ 1397127‬م الف‬ ‫اگهی مزایده مال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪-9-3638‬چاپ الکترونیکی ‪ -‬به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 140101013‬اقای فردین رجب زاده‬ ‫کاری له خانم زهرا سلجوقیان مجنده با استناد به سند ازدواج شماره ‪ ، 40616‬تاریخ سند ‪1392/5/3:‬‬ ‫دفترخانه ازدواج شماره ‪ 61‬اردبیل جهت وصول مهریه به تعداد ‪ 300‬عدد سکه طالی تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید اجراییه صادر نموده و پس از تشکیل پرونده به درخواست بستانکار مقدار یک هفتم مشاع‬ ‫از ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان پالک ثبتی به شماره سه فرعی از شش هزار و‬ ‫هفتصد و سی و شش اصلی قطعه واقع در بخش دو اردبیل با حدود اربعه ‪ :‬شماال» ‪ :‬اول بطول ‪6/60‬‬ ‫متر با خانه قطعه ‪ 2‬دوم بطول ‪ 2/60‬متر بدیوار خانه ‪ 6708‬اصلی شرقا»‪ :‬اول بدیوار پالک ‪ 6707‬دوم‬ ‫بدیوار خانه ‪ 6706‬جمعا بطول ‪ 14/60‬متر جنوبا»‪ :‬اول بطول ‪ 1/60‬متر بدیوار پالک ‪ 6705‬اصلی دوم‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫اقاجانیان جایگزین نکونام‬ ‫در کادرفنی تیم ملی‬ ‫بــا منتفی شــدن حضــور جــواد نکونــام در تیم ملی‬ ‫به احتمالفراوانمارکار اقاجانیانبار دیگر در کنار کارلوس‬ ‫کی روشقرار خواهدگرفت‪.‬بعداز کش وقوس هایفراوان‬ ‫و بحث هایی که درباره حضور جواد نکونام در کادرفنی‬ ‫تیم ملی به صورت پاره وقت مطرح شد‪ ،‬سرمربی فوالد‬ ‫باانتشار پستیاینستاگرامیرسمااعالم کرد کهحضورش‬ ‫در کنــار کارلوس کی روش منتفی اســت‪ .‬به همین خاطر‬ ‫موضوع انتخاب دستیار ایرانی کارلوس کی روش بار دیگر‬ ‫درجلسههیئت رئیسهامروزفدراسیونفوتبالموردبررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬احساناصولیسخنگویفدراسیونفوتبالکه‬ ‫پیش ازاین اعالم کرده بود که اگر حضور نکونام منتفی‬ ‫شود‪ ،‬به سراغ پلن ‪ B‬خواهند رفت‪ ،‬حاال به این مسئله‬ ‫اشاره کرده که به زودی دستیار جدید اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫اصولیبعداز جلسههیئت رئیسهفدراسیونفوتبالدر این‬ ‫خصوص گفت‪« :‬از ناحیه فدراسیون فوتبال حضور اقای‬ ‫نکوناممنتفیاست‪.‬اقایکی روشدستیار ایرانیدیگریرا‬ ‫مدنظر دارندو بافدراسیونصحبتکردند‪».‬از سخنگوی‬ ‫فدراسیونسوالشد‪«:‬ایا گزینهمدنظر سرمربیتیمملی‪،‬‬ ‫مارکار اقاجانیاناست؟»؛او گفت‪«:‬به احتمال زیادایشان‬ ‫هستند‪ .‬گفت وگوها در حال انجام است و همان طور که‬ ‫ریاست فدراسیون هم در نشست خبری هم گفتند یک‬ ‫مربیایرانیدر کادرفنیتیمملیخواهندبود‪».‬‬ ‫امانوف محتمل ترین گزینه‬ ‫جدایی از استقالل‬ ‫هافبک ازبکستانی استقالل نتوانسته در این تیم به‬ ‫شرایط ارمانی برسد و محتمل ترین گزینه برای جدایی‬ ‫است‪.‬عزیزبکامانوف‪،‬بازیکنیاست کهنیم فصللیگ‬ ‫بیســت و یکم با امیدهای فراوانی راهی اســتقالل شد؛‬ ‫این بازیکن ازبکســتانی در ان زمان قراردادی به مدت‬ ‫یک ســال و نیم با اســتقالل امضا کرد‪ .‬امانوف در زمان‬ ‫سرمربیگریفرهادمجیدیاگرچهاکثر اوقاتدر ترکیب‬ ‫اصلی نبود اما فرصت برای بازی کردن داشت و عملکرد‬ ‫نســبتا خوبی نیز ارائه داد‪ .‬با حضور ریکاردو ســاپینتو‪،‬‬ ‫پیش بینیمی شدامانوفبیشتر در ترکیباستقاللقرار‬ ‫بگیرد اما شــرایط برای این بازیکن ازبکســتانی خوب‬ ‫پیــش نرفــت و حــاال کار به جایی رســیده کــه در اکثر‬ ‫مسابقات او حتی در لیست ‪ 20‬نفره نیز قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫امانــوف که در ابتــدای فصل جاری نیز صحبت هایی‬ ‫دربــاره جدایــی اش وجــود داشــت‪ ،‬درنهایــت بــا نظر‬ ‫ساپینتو در استقالل ماندگار شد اما با توجه به شرایط‬ ‫کنونــی به نظــر می رســد او را باید محتمل ترین گزینه‬ ‫بــرای جدایــی از اســتقالل در نیم فصــل بدانیــم‪ .‬ایــن‬ ‫هافبــک ازبکســتانی فعال به کشــورش ســفرکرده و در‬ ‫تعطیالت به سر می برد امابه زودیبایدبهایرانبرگردد‬ ‫و در تمریناتاستقاللحضور یابد‪.‬مسئلهمهمامااینده‬ ‫مبهماینبازیکناست‪.‬‬ ‫بطول ‪ 2‬متر بدیوار ‪ 6837‬اصلی غربا” اول بطول ‪ 13/45‬متر دیواریست اشتراکی با قطعه ‪ 4‬دوم بطول‬ ‫‪ 1/75‬متر درب و دیواریست به راه رو اشتراکی بین قطعات یک الی شش که ششدانگ پالک فوق با‬ ‫شماره مستند مالکیت ‪ 70489‬تاریخ ‪ 1352/2/31‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪0684522‬‬ ‫سری – سال‪ -‬که در صفحه ‪ 362‬دفتر امالک جلد ‪ 89‬ذیل شماره ‪ 13262‬و بنام اقای برات رجب زاده‬ ‫مورث اقای فردین رجب زاده توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی مقدار یک هفتم مشاع ازششدانگ‬ ‫باستثنای ثمنیه عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق واقع در اردبیل ‪ /‬محله امام خمینی ‪ /‬بن بست سیف‬ ‫اله ‪ /‬پالک ‪ 22‬به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال‬ ‫(‪ 4/593/375/000‬ریال) ارزیابی گردیده است‪.‬طبق نظر کارشناس رسمی ملک مورد مزایده یکباب خانه‬ ‫می باشدکه براساس محتویات پرونده شهرداری دارای عرصه کل بمساحت حدود ‪ 135/90‬متر مربع‬ ‫می باشد ‪ .‬در محدوده ملکی موصوف اعیانی بصورت ساختمان دو و نیم سقف مشتمل بر همکف و‬ ‫پیلوت و طبقه اول مسکونی و بهار خواب با قدمت ساخت حدود ‪ 30‬سال و با زیر بنای کل به مساحت‬ ‫‪ 173‬متر مربع با سازه دیوار و باربر و ستونهای فلزی و سقف اهنی فاقد نمای بیرونی بوده و براساس‬ ‫پروانه ساخت بشماره ‪ 779/10‬مورخه ‪ 1368/7/8‬احداث و گواهی عدم خالفی بشماره ‪2/4272/10‬‬ ‫بتاریخ ‪ 1379/3/19‬صادر شده است ملک موصوف امتیاز انشعابات اب و برق و گاز در حال بهره‬ ‫برداری بصورت مسکونی توسط تعدادی از وراث مرحوم رجب زاده می باشد ‪ .‬برابر صورت جلسه توقیف‬ ‫محلی به شماره ‪ 4009833‬مورخه ‪ 1401/8/2‬در حال حاضر چهار خانواده (اسالم ‪ ،‬داریوش ‪ ،‬میالد و‬ ‫مدیون) در ملک مورد مزایده ساکن هستند ‪ .‬مزایده پالک فوق از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخه بیست و سوم‬ ‫ابان ماه سال یکهزار و چهار صد و یک روز دوشنبه ‪ 1401/8/23‬در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل‬ ‫واقع در بزرگراه شهداء ما بین میدان قدس و ججین برگزار می گردد‪ .‬مزایده پالک فوق از مبلغ چهار‬ ‫میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال (‪4/593/375/000‬ریال) شروع‬ ‫و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود ‪.‬و طبق ماده ‪ 136‬اصالح ائین نامه اجرا شرکت در‬ ‫مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی توسط کلیه شرکت کنندگان (حتی بستانکار)‬ ‫بدون استثناء و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد‪ .‬برنده مزایده مکلف است‬ ‫ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید‪.‬‬ ‫در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ واریزی اولیه‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬و با درخواست زوجه مزایده تجدید خواهد شد و‬ ‫الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب و برق ‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک‬ ‫و مصرف که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا‬ ‫تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در‬ ‫صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد‬ ‫شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا» وصول می گردد ‪ ،‬در ضمن طالبین می توانند تا روز مزایده جهت‬ ‫بازدید محلی به اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند‪ .‬رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل‬ ‫ کشفی مقدم‬‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -3635‬شماره نامه‪ 140185602030010878 :‬اقای محمدرضا ایمانیان نجف ابادی فرزند حسنعلی‬ ‫طبق درخواست وارده به شماره‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۴۸۳۹‬مورخ‪ 1401/۰۸/08‬به استناد دو برگ استشهاد‬ ‫محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک و نه ‪ -‬پنجاهم سهم‬ ‫مشاع از نوزده سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۲۷۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت‬ ‫اصفهان که در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۰۵۵۵‬به نام اقای محمدرضا‬ ‫ایمانیان نجف ابادی فرزند حسنعلی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۱۶۱۴۹۱‬ج ‪ ۸۷‬صادر و تسلیم‬ ‫گردیده معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا ازبین رفتن‪ :‬در اثر اسباب کشی مفقود شده‬ ‫است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر‬ ‫شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/08/16 :‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‬ ‫‪/1406399‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز کامیون کمپرسی ال‪.‬کا ‪ 36/1313‬به رنگ سبز‪-‬‬ ‫روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 552 -85‬ع ‪ 76‬به شماره موتور‬ ‫‪ 10023037‬و شماره شاسی ‪ 14861157‬مدل ‪ 1364‬به نام‬ ‫عبدالستار دهواریان محمدی فرزند حاتم شماره شناسنامه ‪160‬‬ ‫کدملی ‪ 3701845018‬صادره از سراوان مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ماه ‪ 07 / 1401‬نوامبر ‪ 12 / 2022‬ربیع الثانی ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1484‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫گسترشهمکاری هایراهبردی‬ ‫ایران و کوبا در عرصه سالمت‬ ‫یهــای راهبردی ایــران و کوبا‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی بر گســترش همکار ‬ ‫در عرصــه ســامت تاکیــد کرد و گفت‪ :‬زمینــه های خوبی برای ارتقــای روابط و همکاری های‬ ‫بهداشتی و درمانی بین دو کشور وجود دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام عین اللهی در دیدار با الیو‬ ‫رودریگز پردومو‪ ،‬معاون وزیر خارجه کوبا که در وزارت بهداشت برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬مسئولیت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا با وزارت بهداشت و این کمیسیون‪ ،‬فرصت ارزشمندی‬ ‫برای گسترش روابط دو کشور است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬هجدهمین کمیسیون اقتصادی مشترک‬ ‫ایران و کوبا امسال در تهران برگزار شد و چنین تعامالتی به تحکیم روابط دو کشور کمک بزرگی‬ ‫می کند‪ .‬در جلسات این کمیسیون‪ ،‬اسناد مشترک همکاری دو کشور امضا شد که تالش ما بر‬ ‫اجرایی شدن این اسناد همکاری است‪ .‬وزیر بهداشت با اشاره به همکاری های ایران و کوبا در‬ ‫حوزه سالمت به ویژه در زمینه ساخت واکسن کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحالیم که فرهنگ انقالبی کوبا‬ ‫و مقاومت مردم این کشور در برابر تحریم های ناجوانمردانه امریکا به سایر کشورهای امریکای‬ ‫جنوبی نیز گسترش یافته است‪ .‬عین اللهی تاکید کرد‪ :‬ایران و کشورهای دوست و انقالبی مانند‬ ‫کوبا می توانند با همکاری و همراهی یکدیگر‪ ،‬در مقابل ظلم و ســتم امریکا و نظام اســتکبار‪،‬‬ ‫ایستادگیکنند‪.‬‬ ‫به مناسبت سالروز تولد البر کامو‬ ‫کامو‬ ‫بیگانه ای اشنا در ایران‬ ‫زهرا اقایی‬ ‫کتــاب البــر کامــو در ایــران بــه کوشــش محمدرضــا‬ ‫فارســیان و فاطمه قادری و توســط انتشارات دانشگاه‬ ‫فردوسی مشهد در سال ‪ 1399‬روانه بازار گردیده است‪.‬‬ ‫ایــن کتاب ‪ 320‬صفح ـه ای در چهاردهمین دوره جایزه‬ ‫ادبی جالل ال احمد در بخش نقد ادبی شایسته تقدیر‬ ‫شــناخته شــد‪ .‬در مقدمه این کتاب امده اســت که البر‬ ‫کامــو از مهم تریــن نویســندگان غیرایرانــی قرن بیســتم‬ ‫میالدی اســت که اثارشــان به زبان فارسی ترجمه شده‬ ‫اســت و بــا اقبــال اهالــی فرهنــگ و ادب ایــران مواجه‬ ‫شــده اســت‪ .‬او کــه در ‪ 44‬ســالگی بــه دریافــت جایزه‬ ‫نوبل ادبی نائل شــد‪ ،‬با طرح گســترده ارای فلســفی در‬ ‫اثــارش‪ ،‬بیــش از ان کــه یک نویســنده محســوب شــود‪،‬‬ ‫یک فیلســوف به شمار می اید‪ .‬وی بیش از نویسندگان‬ ‫ روزگار خویش درباره مفهوم «پوچی» سخن گفته و در‬ ‫تفهیم ان به مخاطب‪ ،‬کوششی بلیغ نشان داده است‪.‬‬ ‫ان چــه فلســفه پوچی کامو را از پوچــی عوامانه ای که‬ ‫با خودکشی گره خورده است متمایز می سازد‪ ،‬نتایجی‬ ‫یشــود‪ .‬از جمله این‬ ‫اســت کــه از ایــن تفکر حاصــل م ‬ ‫دســتاوردها‪ ،‬دعــوت از مخاطــب بــرای برخــورداری از‬ ‫جهان و مغتنم شمردن فرصت زندگی است؛ بنابراین‬ ‫کامو با وجود پرداختن به مسئله پوچی نه تنها مشوق‬ ‫خودکشــی نیســت؛ بلکه به زیســتن تشــویق می کند‪.‬‬ ‫ترجمــه ســی اثــر از کامو که اغلب انها توســط چندین‬ ‫مترجم‪ ،‬ترجمه و باز نشر شده اند‪ ،‬از نشانه های ضمنی‬ ‫پذیرش و مقبولیت اثار کامو در ایران هستند‪ .‬این کتاب‬ ‫در چهارفصــل بــا عناویــن نظریــه پذیــرش در ادبیــات‬ ‫تطبیقی‪ ،‬کامو‪ ،‬نویسنده ای روشن بین‪ ،‬تقابل اندیشه ها‬ ‫تحصیل کـردگان دسـت فروش‬ ‫همان است که بوده‬ ‫و از دریافت تا پذیرش نوشــته شــده اســت‪ .‬در این اثر‬ ‫کوشــید شــده تا ضمن بررســی دقیق ادبیات تطبیقی و‬ ‫مطالعه زندگی کامو‪ ،‬اثار و فلسفه وی جایگاه وی را در‬ ‫ایران بررسی کند‪ .‬در فصل اخر نیز باتوجه به مستندات‬ ‫موجود به تحلیل دالیل مقبولیت این نویسنده پرداخته‬ ‫شده است‪ .‬در این کتاب عنوان شده است که پذیرش اثار‬ ‫کامو در ایران به عوامل گوناگونی بستگی دارد که برخی‬ ‫از ان ها در ادامه خواهد امد‪ :‬شهرت بسزای کامو در زبان‬ ‫مقصد و نفوذ این شهرت به خارج از مرزهای کشورش‪،‬‬ ‫شناخت برخی از نویسندگان‪ ،‬روشنفکران و پژوهـشگران‬ ‫ایرانی از نویسنده و روشنفکر مشهور فرانسوی‪ ،‬ژان پل‬ ‫سارتر‪،‬و ارتباطتنگاتنگو صمیمانهکاموباایننویسنده‪،‬‬ ‫شناخت برخی از نویسندگان‪ ،‬روشنفکران و پژوهشگران‬ ‫ایرانی پیش از انقالب از اثار او‪ ،‬وجود جریان های ادبی‬ ‫مشــابه در ایران و ذوق فرهنگی ایرانیان در پذیرش اثار‬ ‫وی‪ ،‬اشنایی اکثر نهادها و مراکز ادبی با اثار وی‪ ،‬میزان‬ ‫شهرت مترجمان اثار کامو در فرهنگ مقصد‪ .‬در ادامه نیز‬ ‫نگارندگان متذکر شــده اند که در موردتوجه ایرانیان به‬ ‫رمان های کامو می توان گفت که باتوجه به سیاست های‬ ‫ایران در ان دوران و محدودیت های فراوان نویسندگان‪،‬‬ ‫مترجمان و مراکز نشر‪ ،‬اثاری که صراحتا به بیان فلسفه‬ ‫می پرداختند و مشــوق حرکت و شــورش بودند‪ ،‬نه تنها‬ ‫مجوز ن ــشر نمی یافتنــد‪ ،‬بلکه نویســندگان و مترجمان‬ ‫ان ها نیـز بـه مجازات محکوم می شدند‪ .‬این خود‪ ،‬دلیلی‬ ‫اســت که رمان های فلســفی کامــو‪ ،‬بیش از دیگــر اثار او‬ ‫در ایران موردتوجه باشند‪ .‬البته باید به این نکته توجه‬ ‫داشــت که در پذیرش رمان های کامو‪ ،‬صرفا نوع نگارش‬ ‫این نویســنده‪ ،‬عالقه برانگیز نبوده‪ ،‬بلکه کشش ذاتی‬ ‫ایرانیان به داستان نیز در استقبال از رمان های وی نقش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫تالش برای درنده خو کردن پیروز‬ ‫اشتباه است‬ ‫در پی اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست مبنی بر تالش برای درنده خو‬ ‫کردن «پیروز» (توله یوز اسیایی) و رهاسازی‬ ‫ان در منطقه توران‪ ،‬یک کارشــناس اکولوژی‬ ‫و مدیریــت حیات وحش گفــت‪« :‬پیروز» در‬ ‫شــرایط دستی بزرگ شــده و رهاسازی ان در‬ ‫طبیعــت و یا تالش برای درنده خو کردن ان‬ ‫اشتباه و ‪ ۱۰۰‬درصد غیرممکن است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬علی ســاجقه ‪ -‬رئیس‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست ‪ -‬در حاشیه‬ ‫جلســه هیئــت دولــت گفتــه بــود‪« :‬پیــروز»‬ ‫شــرایط خوبی دارد؛ اما باید جنگنده شــود‬ ‫کــه امیدواریــم یــک روز در منطقــه تــوران‬ ‫رهایش کنیم تا در شرایط طبیعی قرار گیرد‬ ‫و بــه خوی درندگی برســد‪ .‬عبداهلل ســاالری‬ ‫کارشــناس اکولــوژی و مدیریت حیات وحش‬ ‫درباره رهاسازی پیروز در طبیعت اظهار کرد‪:‬‬ ‫به نظر من منظور اقای ســاجقه رهاســازی‬ ‫پیــروز در توران بود و نه در طبیعت چراکه‬ ‫پیروز به صورت دســتی بزرگ شــده اســت و‬ ‫امــکان ازادســازی و رهاســازی در طبیعت را‬ ‫به هیچ وجه ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬نه تنها «پیروز»‬ ‫امکان رهاســازی در طبیعــت را ندارد؛ بلکه‬ ‫به نظر من نســل بعد از «پیروز» نیز شــاید‬ ‫این امکان را نداشــته باشــد‪ .‬شــاید بتــوان از‬ ‫نهــا را در طبیعــت رهــا‬ ‫نس ـل های بعــدی ا ‬ ‫کرد‪ .‬ساالری درباره انتقال «پیروز» به توران‬ ‫گفــت‪ :‬انتقــال پیــروز بــه منطقــه تــوران در‬ ‫محوطه فنس کشی کنار ایران و فیروز ‪ -‬مادر‬ ‫و پدرش ‪ -‬در صورت فراهم کردن امکانات‪،‬‬ ‫تسهیالت‪ ،‬دامپزشــک و جایگاه مناسب کار‬ ‫خوبــی اســت؛ چراکــه تــوران زیســتگاه یــوز‬ ‫اســیایی اســت‪ .‬ایــن کارشــناس اکولــوژی و‬ ‫مدیریــت حیات وحــش درباره ایجــاد خوی‬ ‫درندگــی در «پیــروز» اظهــار کــرد‪ :‬پیــروز در‬ ‫شرایط دستی توسط اقای علیرضا شهرداری‬ ‫در حال بزرگ شدن است و با انسان امیخته‬ ‫شده است همچنین برای استفاده ازاین گونه‬ ‫بــه جهــت نسل کشــی در اینــده نیــاز اســت‬ ‫که «پیروز» دســتی بماند‪ .‬در نتیجه نیاز به‬ ‫پیداکــردن خــوی درندگــی نــدارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونــه برای گرفتن خــون از پیروز نمی توان‬ ‫او را هــر دفعــه بیهــوش کــرد و بــه هــوش‬ ‫اورد به ویــژه در شــرایطی کــه این گونــه بــا‬ ‫خطر ریســک باال مواجه اســت‪ .‬پیروز باید‬ ‫بــا امکانات و به گونه ای اموزش دیده باشــد‬ ‫کــه خود برای نمونه برداری یا عکس برداری‬ ‫بــه انســان نزدیــک شــود‪ .‬ســاالری در پایان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬رهاســازی «پیــروز» در‬ ‫طبیعت و یا تالش برای درنده خو شــدن ان‬ ‫اشــتباه و ‪ ۱۰۰‬درصد غیرممکن اســت‪ .‬شــاید‬ ‫از نس ـل های بعد از «پیروز» بتوانیم شــروع‬ ‫به فکرکردن و برنامه ریزی جهت رهاســازی‬ ‫این گونه در طبیعت کنیم‪.‬‬ ‫تفاهم نامههمکاریمیان‬ ‫وزارت اموزش وپرورش و قوه قضاییه‬ ‫اییــن تبــادل تفاهم نامــه همــکاری‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش و مرکــز توســعه‬ ‫حــل اختالف قــوه قضاییه با حضــور وزیر‬ ‫اموزش وپــرورش و معــاون رئیــس قــوه‬ ‫قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختالف‬ ‫کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایلنا‪ ،‬در ابتــدای این برنامه‬ ‫قاســم احمــدی الشــکی‪ ،‬معــاون حقوقی‬ ‫و امــور مجلــس وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫از پیگیــری دو ســند در دو حــوزه‬ ‫مختلــف یادکــرد؛ ســند تحــول بنیادیــن‬ ‫اموزش وپــرورش و ســند تحــول قضایــی‪.‬‬ ‫الشــکی بــا تاکید بر اینکــه اعتالی فرهنگ‬ ‫و موضوعاتــی تحــت عنوان همیاران صلح‬ ‫و… از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از مســائل مهــم و موردتوجــه در‬ ‫ســند تحــول قــوه قضاییــه در ارتبــاط بــا‬ ‫اموزش وپرورش همین موضوعات است‪.‬‬ ‫معلمان پایه گذاران شورای حل‬ ‫اختالف در کشور بودند‬ ‫یوســف نــوری در ادامــه برنامــه بــا‬ ‫اشــاره بــه موضــوع انگاشــت نهــادی در‬ ‫ســند تحــول بنیادیــن امــوزش گفــت‪ :‬مــا‬ ‫مشــترکاتی بــا قــوه قضاییه داریــم‪ .‬هر دو‬ ‫ســند بنیادینــی مورد تاکیــد و تایید داریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دانش اموزان روی رفتار خانواده‬ ‫تاثیــر دارنــد و معلمــان نیــز از بزرگ تریــن‬ ‫ســرمایه های اجتماعــی هســتند‪ .‬معلمــان‬ ‫اولین قشر مورد وثوق مردم هستند‪ .‬زمانی‬ ‫کــه بحث حل اختالف مطرح شــد دیدیم‬ ‫معلمــان پایه گــذاران شــورای حل اختالف‬ ‫در کشــور بودنــد‪ .‬وزیــر اموزش وپــرورش‬ ‫بــا بیــان اینکــه رابطــه اموزش وپــرورش و‬ ‫ســامت جامعــه مســتقیم اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ا گــر اموزش وپــرورش ســالم باشــد‪ ،‬ابعــاد‬ ‫اداری و قضایی نیز ســالم خواهد بود‪ .‬در‬ ‫کشــورهایی بــا اموزش وپــرورش پیشــرفته‪،‬‬ ‫جــرم را در حداقــل می بینیــم و شــاید مــا‬ ‫توجــه بــه ایــن قشــر را در ایــن ســاحت‬ ‫نداشــته ایم‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬ســاحت‬ ‫اول ســند بنیادیــن اخالقــی و اعتقــادی‬ ‫اســت‪ .‬ســاحت دیگــر سیاســی و بخشــی‬ ‫اجتماعی اســت که شــامل رعایــت قوانین‬ ‫می شــود‪ .‬اگر بــه دانش امــوزان و معلمان‬ ‫میدان بدهیم خودشــان تنظیم گر هستند‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی و توانمندســازی افــراد مهــم‬ ‫اســت و دوره توانمندســازی بایــد بــرای‬ ‫همــه ان هایی که می خواهنــد اقدام کنند‬ ‫برگزار شــود و در قالب تشکیالتی مناسب‬ ‫ادامــه پیــدا کند تا شــوراهای حل اختالف‬ ‫در مــدارس گســترده شــود‪ .‬هروقــت بیــن‬ ‫بچه ها نفوذ کردیم این اقدامات ســریع تر‬ ‫حل شده است‪ .‬ما می خواهیم نسل اینده‬ ‫را نسلی مصلح که مسئولیت اجتماعی اش‬ ‫را می شناســد تربیــت کنیــم‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬با ســه هــدف عمده اعتــای فرهنگ‬ ‫صلح پذیــری و تقویــت روحیــه اخــوت و‬ ‫تعــاون و ارتقای مهارت های حل اختالف‬ ‫بــرای مربیــان معلمــان و دانش امــوزان‬ ‫دوره های توانمندســازی را برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش با اشــاره به اهمیت‬ ‫یســازی امــوزش عنــوان کــرد‪ :‬مــا دنبال‬ ‫غن ‬ ‫سـمانه جانقربـان | رویـداد امـروز‬ ‫تفاهم نامــه جامــع بــا قــوه قضاییــه بــرای‬ ‫تحقــق ســند تحول اموزش وپــرورش و قوه‬ ‫قضاییــه هســتیم‪ .‬بدین منظــور کارگروهی‬ ‫تشــکیل و به صــورت مشــترک افــرادش‬ ‫یشــود و از هــر طــرف دو نفــر‬ ‫مشــخص م ‬ ‫هــر دوهفتــه یک بــار و بعــد از هــر مــاه‬ ‫جلســاتی بــرای تحقــق تفاهم نامــه برگزار‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بررسیادامه دار یک الیحه‬ ‫پلیس اطفال و فرار از خانه و مدرسه‬ ‫دانش قضایی را برای حل اختالف در‬ ‫مدرسه باید گسترش دهیم‬ ‫در ادامــه برنامــه هــادی صادقــی‬ ‫معــاون رئیــس قوه قضاییــه و رئیس مرکز‬ ‫توســعه حل اختالف کشــور‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫لزوم همکاری این قوه و اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬ا گــر دست به دســت هــم‬ ‫بدهیــم و برنامه ریــزی جامعــی کنیــم‪،‬‬ ‫تحــول عظیمــی در این دســتگاه ها ایجاد‬ ‫می شــود کــه می توانــد موجــب توســعه‬ ‫جامعــه و اســتقرار عدالــت شــود و ان‬ ‫را تضمیــن کنــد‪ .‬صادقــی یــاداوری کــرد‪:‬‬ ‫ایــن دو دســتگاه در تعامل باهم هســتند‬ ‫و ابتــدای کار برعهــده اموزش وپــرورش‬ ‫اســت که مقولــه تربیت را برعهده دارد و‬ ‫نیروی انسانی را تربیت و تحویل جامعه‬ ‫می دهــد‪ .‬اموزش وپــرورش می توانــد‬ ‫کودکانــی تربیــت کنــد کــه تربیــت ان هــا‬ ‫متناســب بــا جامعه ای باشــد که اســامی‬ ‫اســت و بــه دنبال عدالــت‪ .‬همان طور که‬ ‫جوامــع دیگــر نیز متناســب با نــگاه خود‬ ‫افرادشــان را تربیــت می کنند‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫توســعه حــل اختــاف کشــور گفــت‪ :‬مــا‬ ‫مقامکبابیکهدست های‬ ‫پرگوشتشــان بر روی سیخ ها‬ ‫مانــدگار بــاد‪ ،‬چنــدی پیــش‬ ‫شایدهمینچندساعتقبل‪،‬‬ ‫شــاید هــم چند دقیقــه قبل‬ ‫جلد ‪68‬‬ ‫دربارهمواردیصحبت کردند‬ ‫کــه کمی تا حدودی نــادر بود اگرچه نادرشــاه نبود!‬ ‫ایشان به من کمترین که نیم من هم نیستم‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫من(اینجامنظور خودشانبودندکهچندمنهستند)‬ ‫بیــش از تو می دانم کار در این کبابی چقدر زحمت‬ ‫دارد! و گفتنــد کــه چــه زحمت هــا کشــیده اند و چه‬ ‫خون دل هاخورده اند کهاین کبابیرویپایخودشایستادهاست‪.‬البتهمنهنوز در ایستاده‬ ‫بودن ان شک دارم؛ ولی قسمت روی پای خودش را شک ندارم‪ .‬بعد در مدح دستان چرب‪،‬‬ ‫منظور دستان خودشان بود و برتری ان بر دستان خشک‪ ،‬منظور بقیه بود‪ ،‬کلی داد سخن‬ ‫راندند ان هم با گواهینامه پایه‪ .1‬همه را گفتند تا در اخر به من که البته بارهاوبارها شفاهی‬ ‫و مکتوباعالم کرده ام کهعددینیستمبگویندبایدبروی کتاببخوانی!انهمچه کتابی!‬ ‫از یک نویسنده زن یهودی المانی ‪ -‬امریکایی! کمی به ما برخورد و شاید نرویم کتاب را‬ ‫بخوانیم؛ولیتوضیحاتمقامکبابیرابرایشماهمنقلمی کنیمشایدشماهمقانعشدیدو‬ ‫نخواستیدو نرفتیداینکتابنویسندهزنیهودیالمانی‪-‬امریکاییرابخوانید‪.‬اگر همرفتید‬ ‫به من ربطی ندارد و کبابی هیچ گونه مسئولیتی بابت عوارض جانبی ان را برعهده نمی گیرد!‬ ‫مقام کبابی گفتند‪ :‬کتاب «وضع بشر»‪ ،‬یکی از برجسته ترین و تاثیرگذارترین اثار هانا ارنت‬ ‫فیلسوف المانی است که در سال ‪ ۱۹۵۸‬منتشر شد‪ .‬کتابی سرشار از نگرش های غیرمنتظره‬ ‫که از بسیاری وجوه به زمان حال بیشتر تناسب دارد‪ .‬هانا ارنت در این کتاب زندگی وقف‬ ‫عمل را در برابر زندگی وقف نظر موضوع تامالتی قرار می دهد که خواننده را نیز به تاملی‬ ‫دیگر در این زمینه فرامی خوانند‪ .‬او ضمن شرح مفاهیم زحمت‪ ،‬کار و عمل و جایگاه ان ها‬ ‫در وضع بشر‪ ،‬با نگاهی تاریخی سیر ان ها را تا روزگار ما پی می گیرد و نشان می دهد که از‬ ‫دوران یونان باســتان تا امروز (البته همان روزی که کتاب نوشــته می شــده و ربطی به امروز‬ ‫کبابی ندارد) رویکرد ما به زندگی وقف عمل چه فراز و فرودها و تغییراتی به خود دیده‬ ‫است‪ .‬حاال خودتان قضاوت کنید که چرا من نمی خواهم ‪ ...‬اصال شما چه کاری به تصمیم‬ ‫من کمترین دارید‪ .‬مشکالتی که ارنت در این کتاب به ان ها می پردازد‪ ،‬هنوز هم گریبان گیر‬ ‫جامعهانسانیهستند‪:‬کاهشاستقاللانسان هاو ازادی هایسیاسی‪،‬و تناقضیمبنیبر این‬ ‫که هر چه توانایی هایمان از طریق دستاوردهای فناورانه و انسان شناسانه افزایش می یابد‪،‬‬ ‫کمتر و کمتر می توانیم بر عواقب کارهایمان کنترل داشته باشیم‪ .‬حاال می گویید نویسنده‬ ‫این کتاب کیست؟ من نمی دانم؛ ولی مقام کبابی می گفت‪ :‬هانا ارنت‪ ،‬زاده ‪ 14‬اکتبر ‪1906‬‬ ‫و درگذشته ‪ 4‬دسامبر ‪ ،1975‬فیلسوف و تاریخ نگار المانی ‪ -‬امریکایی بود‪ .‬ارنت در لیندن‬ ‫واقع در نزدیکی هانوفر و در یک خانواده مرفه یهودی به دنیا امد‪ .‬او پس از پایان دوره‬ ‫دبیرستان‪ ،‬در ‪ 18‬سالگی وارد دانشگاه ماربورگ شد و تحصیل خود را در رشته های فلسفه‪،‬‬ ‫ادبیات یونان و الهیات مسیحی اغاز کرد؛ ولی پس از مدتی‪ ،‬درس و تحصیل را رها کرد و به‬ ‫دانشگاه هایدلبرگ رفت‪ .‬ارنت که از دوران تحصیل در دانشگاه هایدلبرگ به بعد به یکی از‬ ‫بانفوذترینو خوش فکرترینرهبرانچپالمانبدلشدهبود‪،‬از مخالفانسرسختنازی ها‬ ‫و از مدافعان شوراهای انقالبی چپ بود‪ .‬او در سال ‪ 1929‬به‬ ‫برلین رفت و نخستین کتاب خود را منتشر کرد‪ .‬ارنت سال ها در‬ ‫دانشگاه هایایاالتمتحدهدر رشتهتئوریسیاسیتدریس کرد‬ ‫و از چندین کشور‪،‬ده هادکترایافتخاری گرفت‪.‬البتهوضعبشر‬ ‫رانمی دانمامروز چقدر باروزگار نوشتن کتابفرق کردهاست؟!‬ ‫اما وضع کبابی همان است که بوده‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬میلیــون دانش امــوز داریــم و ا گــر هــر‬ ‫دانش امــوز پای یک پرونــده قضایی قرار‬ ‫بگیــرد می توانــد نقــش خــود را تعریــف‬ ‫کنــد بــه ایــن صــورت کــه یــا پرونــده ای‬ ‫بســازد یــا از ایجــاد پرونــده ای جلوگیــری‬ ‫کنــد‪ .‬صادقــی ضمــن اشــاره بــه اینکه هر‬ ‫دو دســتگاه اموزش وپــرورش و دســتگاه‬ ‫قضایــی نیازمند تحوالت بنیادین هســتند‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در دســتگاه های قضایــی‬ ‫بــرای تحــول و تعالــی مســئولیت هایی‬ ‫نیــاز اســت و یکــی از بخش هــای‬ ‫موردتوجــه مردمی ســازی ایــن دســتگاه‬ ‫و رفــع اختالفــات اســت‪ .‬هرچــه بیشــتر‬ ‫بتوانیــم از ظرفیت هــای اقشــار مــردم‬ ‫اســتفاده کنیــم بیشــتر اختالفــات را منــع‬ ‫و پیشــگیری می کنیــم‪ .‬صادقــی اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬صفــا و صمیمیــت و عدالــت را باید‬ ‫بیــن مــردم گســتره کنیــم و بــرای ایــن امر‬ ‫هدف گــذاری کرده ایــم و ظرفیت مردمی‬ ‫بــرای مــا بســیار اســت‪ .‬فرهنــگ اســامی‬ ‫و ایرانــی بــه مــا اموختــه اســت کــه بایــد‬ ‫مردمــی باشــیم‪ .‬معــاون قــوه قضاییــه‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬دانش اموزی کــه وارد جامعه‬ ‫یشــود اول بایــد خــود را مهــار کنــد کــه‬ ‫م ‬ ‫حــق را پایمــال نکنــد و خــود را بــه قانون‬ ‫و قانون گــذاری مقیــد بداند‪ .‬در گام ســوم‬ ‫ا گــر هــم دیــد نزاعــی هســت‪ ،‬بتوانــد ان‬ ‫را حــل کنــد‪ .‬صادقــی تاکیــد کــرد‪ :‬در این‬ ‫عرصــه زمینــه کار فراوان اســت‪ .‬در تربیت‬ ‫فرزنــدان بایــد خدمــت بــه قانــون را در‬ ‫ذهــن و ضمیــر ان ها بنشــانیم و بعد نهال‬ ‫تنومنــدی در وجــودش گســترده کنیــم و‬ ‫ثمره اش این شود که فردی که به جامعه‬ ‫نمــدار باشــد و قانــون را‬ ‫م ـی رود قانو ‬ ‫نامــوس اجتماع و محور حفظ ان بداند و‬ ‫پایبند ان باشــد‪ .‬او گفت‪ :‬باید از اموزش‬ ‫محــوری بــه ســمت تربیــت برویــم و کاری‬ ‫کنیــم انســان تــراز اســام تربیــت شــود و‬ ‫بتواننــد هم افزایی جمعی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دانــش قضایــی بــرای حــل اختــاف را در‬ ‫مدرسه باید گسترش دهیم‪ .‬اگر کشورهای‬ ‫دیگــر در زمینه اهــداف ایدئولوژیک خود‬ ‫موفق شدند به ان دلیل بود که از بچه ها‬ ‫شــروع کرده انــد‪ .‬درمــورد بحــث نــزاع‬ ‫نیــز نمی تــوان ان را بــه صفــر رســاند امــا‬ ‫می تــوان نزاع را کاهــش داد‪ .‬صادقی در‬ ‫اخر از نقش معاونین مراکز حل اختالف‬ ‫و شــوراها گفــت و اظهــار کرد‪ :‬ایــن مراکز‬ ‫می تواننــد مســئله تحــول بنیادیــن در‬ ‫دســتگاه اموزش وپــرورش و قــوه قضاییــه‬ ‫را دنبال کنند‪.‬‬ ‫الیحهپلیسقضایی کهبهموضوعاتمختلفاطفالو نوجوانانمی پردازد‪،‬مدتیاست‬ ‫که در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اردیبهشــت ماه ســال گذشــته بود که الیحه تشــکیل پلیس ویژه اطفال‬ ‫و نوجوانان برای طی تشــریفات قانونی به مجلس شــورای اســامی ارسال شــد‪ .‬در صورت‬ ‫تصویبنهاییاینالیحهو تبدیل شدنبهقانون‪،‬فراجامکلفاستظرفیکسالاز تاریخ‬ ‫الزم االجرا شدن این قانون‪ ،‬پلیس ویژه را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط‪ ،‬به عنوان پلیس‬ ‫تخصصی و زیر نظر فرماندهی ناجا تشکیل دهد و نسبت به انتخاب‪ ،‬جذب و اموزش افراد‬ ‫واجد شرایط و به کارگیری انان در پلیس ویژه اقدام کند‪.‬‬ ‫اقدامات پلیس قضائی دررابطه با فرار از مدرسه‬ ‫از مواردی که در این الیحه دیده شده است بحث فرار افراد مشمول این الیحه است‪ .‬در‬ ‫این راستا و بر اساس ماده‪ ۱۳‬این الیحه‪ ،‬چنانچه پلیس ویژه در حین انجام وظیفه در اماکن‬ ‫عمومیاز وضعیت هایمخاطره امیز مانندفرار از منزلیامدرسهبرایطفلیانوجوانمطلع‬ ‫گردد یا با ان مواجه شود‪ ،‬مکلف است ضمن اقدام قانونی‪ ،‬در مورد فرار از منزل نسبت به‬ ‫تحویل وی به سازمان بهزیستی کشور و در مورد فرار از مدرسه نسبت به تحویل وی به ولی‬ ‫اقدام کند‪ .‬سازمان مذکور نیز در چارچوب وظایف و بر اساس مصلحت طفل یا نوجوان‪،‬‬ ‫نسبت به تحویل وی به ولی اقدام و در موارد ضروری او را به مراکز حمایتی و درمانی معرفی‬ ‫می کند‪ .‬مسئله تحویل به بهزیستی از موارد مهم این الیحه است که در ماده‪ ۱۴‬ان هم ذکر‬ ‫شده است به طوری که قانون گذار پیش بینی کرده است که در مواردی که طفل یا نوجوان‬ ‫در وضعیت مخاطره امیز تحت شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و‬ ‫بدسرپرست(مصوب‪)۱۳۹۲‬باشد‪،‬پلیسویژهاو رابهسازمانبهزیستیکشور تحویلمی دهد‬ ‫و موضوع را به دادستان گزارش می کند و در دیگر موارد‪ ،‬چنانچه نگهداری موقت جهت‬ ‫حمایت یا مراقبت از وی ضروری باشد‪ ،‬ضمن ارائه پیشنهادهای الزم‪ ،‬با دستور دادستان‪ ،‬وی‬ ‫را به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلب که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب‬ ‫کند‪،‬ماننداقربایویو معتمدانتحویلمی دهد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1556

روزنامه رویداد امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه رویداد امروز 1551

روزنامه رویداد امروز 1551

شماره : 1551
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه رویداد امروز 1548

روزنامه رویداد امروز 1548

شماره : 1548
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه رویداد امروز 1546

روزنامه رویداد امروز 1546

شماره : 1546
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه رویداد امروز 1545

روزنامه رویداد امروز 1545

شماره : 1545
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه رویداد امروز 1544

روزنامه رویداد امروز 1544

شماره : 1544
تاریخ : 1401/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!