روزنامه رویداد امروز شماره 1434 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1434

روزنامه رویداد امروز شماره 1434

روزنامه رویداد امروز شماره 1434

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫سیاست‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫حرکتموکب داران؛‬ ‫فقط از مرز سومار‬ ‫‪ 12‬شهریور ماه‪1401‬‬ ‫‪ 03‬سمپتامبر‪ 06 | 2022‬صـفر‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1434‬سا ل ششم‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫ابیبرعطشخوزستان‬ ‫رئیس جمهور طرح غدیر را افتتاح کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫هفت هزار‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫این پروژه بزرگ‪ ،‬اب اشامیدنی نزدیک به ‪ 4/7‬میلیون نفر از جمعیت استان خوزستان را‬ ‫ت فراهم خواهد کرد‬ ‫با پایداری بلندمد ‬ ‫ضریب برداشت‬ ‫نفت در ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می گوید‬ ‫جمع نهایی ظرفیت‬ ‫‪4/038/000‬‬ ‫تــــا‬ ‫بشکه‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫برنامه افزایش تولید‬ ‫ضریب برداشت‬ ‫هزار بشکه‬ ‫با شیوه های جدید‬ ‫‪%40‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫تا ‪ ۸‬سال اینده‬ ‫بشکه‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫مجموع منابع نفت‬ ‫قابل برداشت‬ ‫‪%15‬‬ ‫ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مجموع منابع هیدروکربوری ایران‬ ‫‪۱۵۹‬‬ ‫میلیارد بشکه‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫معادل بشکه نفت خام‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای‬ ‫مدیریت نگهداشت و بهره برداری نظراباد‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی مناقصه به شماره نیاز درسامانه ستاد(‪ )۲00100140۲000060‬را از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی( دولت ) برگزار نماید‪.‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪ 34۲,390,۲0۲,۵43‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مطابق اییننامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/1۲340۲‬ت‪ ۵06۵9‬هـ تاریخ ‪ 1394/09/۲۲‬به مبلغ ‪1۲,847,804,000‬ریال‬ ‫اخرین زمان مهلت دریافت اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت‪16:00‬روز شنبه ‪1401/0۵ /۲۲‬‬ ‫اخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت ‪16:00‬روزیکشنبه ‪1401/06 /06‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها ( ازطریق سامانه ستاد )‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای‬ ‫گشایش پاکت " الف ‪ ،‬ب ‪ ،‬ج" ‪ :‬ساعت ‪ 09:00 :‬روز یک شنبه تاریخ ‪1401/06 /13‬‬ ‫مدیریت نگهداشت و بهره برداری نظراباد‬ ‫شرایطمناقصهگر‪:‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در رشته موردنظر و معتبر‬ ‫‪.1‬گواهینامه تﺄیید‬ ‫شرکت گاز استان البرز( سهامی خاص)‬ ‫همزمان با ارزیابی مناقصه به شماره نیاز درسامانه ستاد(‪ )۲00100140۲000060‬را از طریق سامانه‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫البرز‬ ‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شرکت‬ ‫‪.2‬گواهینامه تﺄیید صالحیت پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برگزار نماید‪.‬‬ ‫تدارکات‬ ‫تاسیسات و تجهیزات از ســازمان برنامه و بودجه ادرس ‪ :‬استان البرز ‪ ،‬کرج ‪ ،‬میدان طالقانی ‪ ،‬بلوارتعاون ‪ ،‬خیابان فرهنگ ‪ ،‬روبروی تربیت ‪6‬‬ ‫دولت )رشــته‬ ‫الکترونیکی(رتبه ‪۵‬‬ ‫‪.3‬گواهینامه حداقل‬ ‫‪ 34۲,390,۲0۲,۵43‬ریال‬ ‫مبلغ‬ ‫اولیهالبرز ‪،‬امورپیمانها‬ ‫براورداستان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫اییننامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/1۲340۲‬ت‪ ۵06۵9‬هـ تاریخ ‪ 1394/09/۲۲‬به مبلغ ‪1۲,847,804,000‬ریال‬ ‫مطابق‬ ‫‪:‬‬ ‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫مبلغ‬ ‫تلفن ‪ 0۲6-34187144 :‬نمابر ‪0۲6-3۲۵۲0868 :‬‬ ‫اخرین زمان مهلت دریافت اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت‪16:00‬روز شنبه ‪1401/0۵ /۲۲‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1373744 :‬‬ ‫اخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت ‪16:00‬روزیکشنبه ‪1401/06 /06‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها ( ازطریق سامانه ستاد )‬ ‫گشایش پاکت " الف ‪ ،‬ب ‪ ،‬ج" ‪ :‬ساعت ‪ 09:00 :‬روز یک شنبه تاریخ ‪1401/06 /13‬‬ ‫شرایطمناقصهگر‪:‬‬ ‫‪.1‬گواهینامه تﺄیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در رشته موردنظر و معتبر‬ ‫‪.2‬گواهینامه تﺄیید صالحیت پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪.3‬گواهینامه حداقل رتبه ‪ ۵‬رشــته تاسیسات و تجهیزات از ســازمان برنامه و بودجه ادرس ‪ :‬استان البرز ‪ ،‬کرج ‪ ،‬میدان طالقانی ‪ ،‬بلوارتعاون ‪ ،‬خیابان فرهنگ ‪ ،‬روبروی تربیت ‪6‬‬ ‫شرکت گاز استان البرز ‪،‬امورپیمانها‬ ‫تلفن ‪ 0۲6-34187144 :‬نمابر ‪0۲6-3۲۵۲0868 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫اگهی فراخوان عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫عمومیاستان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫البرزشرکتهای واجد شرایط برای بومی سازی‬ ‫شناسایی‬ ‫موضوع ‪ :‬اگهی فراخوان‬ ‫شناسه اگهی ‪1373744 :‬‬ ‫و ساخت شوتهای تلسکوپی شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه‬ ‫اگهی فراخوان عمومی‬ ‫شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان واقع در کیلومتر ‪ ۲۵‬جاده مبارکه ‪ -‬بروجن در نظر دارد جهت‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکتهای‬ ‫بومی ســازی و ساخت شوتهای تلسکوپی از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی‬ ‫بعمل‬ ‫الزم را‬ ‫واجد شرایط اقدامات‬ ‫اورد‪.‬عمومی شناسایی شرکتهای واجد شرایط برای بومی سازی‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫موضوع ‪:‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/06/23‬جهت‬ ‫چهارشنبه‬ ‫پایان روز‬ ‫تلسکوپیتاریخ‬ ‫شوتهای تواند از‬ ‫متقاضیان می‬ ‫مبارکه‬ ‫فوالدسنگ‬ ‫اگهیوتاصنعتی‬ ‫درجمعدنی‬ ‫شرکت‬ ‫ولذاساخت‬ ‫نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫مراجعه‬ ‫‪www.‬‬ ‫‪fsmc.ir‬‬ ‫شرکت به‬ ‫سایت‬ ‫خود به‬ ‫فوالدسنگاولیه‬ ‫رزومه و طرح‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫نظر دارد‬ ‫بروجن در‬ ‫مبارکه ‪-‬‬ ‫ادرس جاده‬ ‫کیلومتر ‪۲۵‬‬ ‫واقع در‬ ‫اصفهان‬ ‫مبارکه‬ ‫شرکت‬ ‫شناساییمی باشد‪.‬‬ ‫مربوطه مندرج‬ ‫اسناد‬ ‫داوطلب در‬ ‫شرکتهای‬ ‫جزئیات و‬ ‫بومیاطالعات‬ ‫کلیه‬ ‫شرکتهای‬ ‫نسبت به‬ ‫عمومی‬ ‫فراخوان‬ ‫شناساییاز طریق‬ ‫شرایطتلسکوپی‬ ‫شوتهای‬ ‫ســازی و ساخت‬ ‫اورد‪ 0916۲381۵41.‬اقای عباسیان‬ ‫‪- 031-۵۲68۲3۵0-۵4‬‬ ‫واجد تماس‬ ‫تلفن‬ ‫شرایط اقدامات الزم را بعمل‬ ‫لذا متقاضیان می تواند از تاریخ درج اگهی تا پایان روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/06/23‬جهت‬ ‫شرکتفوالدسنگمبارکهاصفهان‬ ‫ارائه رزومه و طرح اولیه خود به سایت شرکت به ادرس ‪ www. fsmc.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫کلیه اطالعات و جزئیات و شرایط شناسایی شرکتهای داوطلب در اسناد مربوطه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫تلفن تماس ‪ 0916۲381۵41 - 031-۵۲68۲3۵0-۵4‬اقای عباسیان‬ ‫شرکتفوالدسنگمبارکهاصفهان‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫بازار اجاره‬ ‫از تب وتاب افتاد‬ ‫‪02‬‬ ‫مذاکرات تهران و ریاض‬ ‫دلگرم کنند هاست‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫معرفی‪۱۶۰‬‬ ‫فرصتسرمایه گذاری‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هدف گذاریافزایش‬ ‫ظرفیتتولیدنفتایران‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫عـ ـ ـ ــدد ک ـ ـ ـ ـ ــان را بـ ـ ـ ــای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫« ‪»7 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 0‬‬ ‫ت ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــان اینگونــه نوشــت کــه‬ ‫میــزان ارزش اموال منقول و غیرمنقول‬ ‫مــازاد بر نیــاز و راکد متعلق به دولت‬ ‫و در حــال خــاک خــوردن و پوســیدن‬ ‫و فرسود هشــدن اســت و حــاال وقــت‬ ‫ان رســیده کــه تبــر اینگونه بــت نماها‬ ‫را کــه مدیــران در خفــا نگهــداری‬ ‫کــرده ان تــا روزی شــاید بــه دردشــان‬ ‫بخــورد را بشــکند به گون ـه ای عملــی‬ ‫کــه رئیس جمهــور در ســواحل دریــای‬ ‫مازندران‪ ،‬مکران و حاشیه رودخانه ها‬ ‫بــا تخریــب ویالهــای ازمابهتــران کلید‬ ‫زد‪ .‬بایــد ایــن ســوال را ب هطــور مکرر با‬ ‫خــود تکرار نمود که چرا ســازمان امور‬ ‫مالیاتــی در تاریکی و با چراغ خاموش‬ ‫یگــردد‬ ‫بــه دنبــال فراریــان مالیاتــی م ‬ ‫تــا ابــر ثروتمنــد دولتــی و شــبه دولتی‬ ‫اینگونه با چراغ روشــن سال ها به دور‬ ‫زدن خزانه بیت المال مشغول باشد؟!‬ ‫محــض رضــای خــدا دســت از ســر ان‬ ‫ســبزی فروش و پینه دوز زیــر پله ای به‬ ‫بهانــه عــدم ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی‬ ‫برداریــد و اوقــات گرانبهــا و پرهزینــه‬ ‫ممیــزان صــرف برخــی مســتضعفان‬ ‫دس ـت به دهان نکنیــد تــا فراریــان‬ ‫نســوی صحنه و زیر چتر‬ ‫مالیاتی در ای ‬ ‫خصولتــی در ارامــش کامل بســر برند!‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان البرز( سهامی خاص)‬ ‫‪03‬‬ ‫رشد‪ ۲۱‬درصدی تجارت‬ ‫غیرنفتی در چهارماههامسال‬ ‫حسن روانشید‬ ‫‪02‬‬ ‫مهر و ابان خشکی‬ ‫در راه است‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫حرف هایخواندنیمربیبدنساز در موردلوکادیا‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫به مناسبت درگذشت عباس معروفی‬ ‫پایان داستان نویسنده‬ ‫تمریننامرئی‬ ‫در دستور کار پرسپولیس‬ ‫است‬ ‫سمفونی مردگان‬ ‫رویداد امروز‪ :‬ســمفونی مردگان رمانی است‬ ‫خواندنی که در ‪ 352‬صفحه توسط انتشارات‬ ‫ققنــوس روانــه بــازار شــده و در حــدود نیــم‬ ‫میلیون نسخه از ان به فروش رفته است و به‬ ‫زبان های المانی‪ ،‬انگلیسی‪ ،‬عربی‪ ،‬ایتالیایی‪،‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫ترکی اســتانبولی‪ ،‬ترکی اذری و کردی ترجمه‬ ‫شدهاست‪.‬عباسمعروفیباقلمشیوایخود‬ ‫داستانی را از بطن جامعه بر روی کاغذ اورده است‪ .‬داستانی که بارها و بارها شاهد تکرار‬ ‫ان بوده ایم و بسیاری از ما اتفاقات رخ داده برای شخصیت اول رمان یعنی ایدین را یا تجربه‬ ‫کرده ایم و یا در اطراف خود دیده ایم‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪08‬‬ ‫کوچپزشکان‬ ‫شدتمی گیرد‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫حرکت موکب داران؛ فقط از‬ ‫مرز سومار‬ ‫ستاد مرکزی اربعین حسینی طی اطالعیه ای اعالم‬ ‫کــرد حرکت موک ـب داران از مرزهای زمینی بعــد از ‪۱۶‬‬ ‫شهریور‪ ،‬فقط از مرز سومار امکان پذیر است‪ .‬در این‬ ‫اطالعیــه امــده اســت‪ :‬به اطالع ملــت عزیز و محبان‬ ‫اهل بیــت و تمامــی متقاضیان ســفر اربعین حســینی‬ ‫می رساند به منظور تسهیل شــرایط سفر اربعین برای‬ ‫تمامــی خادمین و موک ـب داران و زائــران عزیز امکان‬ ‫تــردد ماشــین های حمل ملزومــات مواکــب از مبادی‬ ‫زمینی مهران چذابه و شــلمچه و خســروی تا ‪ ۱۰‬صفر‬ ‫(‪ ۱۶‬شهریور ) تمدید و از ان تاریخ به بعد فقط از مرز‬ ‫زمینی سومار امکان پذیر است‪ .‬در این اطالعیه تاکید‬ ‫شــده اســت‪ :‬بــه دلیــل تراکــم خودروهای مواکــب در‬ ‫مهران و معطلی انان حتی المقدور از مرزهای دیگری‬ ‫استفاده شود و زائران طول سفر خود را کوتاه (حداکثر‬ ‫شش روز ) و ماندگاری در کربال را یک روز تنظیم کنند‪.‬‬ ‫مذاکرات تهران و ریاض‬ ‫دلگرم کنند ه است‬ ‫فرانک هیپل پروفســور امــور عمومی و بین الملل‬ ‫دانشگاه پرینســتون‪ ،‬در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در رابطه با‬ ‫مذاکــرات احیای برجــام و در ارزیابی روند واشــنگتن‬ ‫در جریــان مذاکــرات‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬این پرســش برای‬ ‫من هم به وجود امده است که ایا یکی از طرف ها یا‬ ‫هر دو طرف با قصد و نیت قبلی به دنبال کند کردن‬ ‫روند مذاکرات هستند‪ .‬در امریکا‪ ،‬دولت بایدن ممکن‬ ‫اســت تمایل داشته باشــد تا نشست کنگره به منظور‬ ‫بحث بر سر بازگشت ایاالت متحده به برجام تا بعد‬ ‫از انتخابات هشتم نوامبر (‪ ۱۷‬ابان) به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫ولی از انگیزه طرف ایرانی اطالعی ندارم‪ .‬او در ارزیابی‬ ‫این گزاره که برخی بر این باور هستند که دولت بایدن‬ ‫از ابتدایدور تازهمذاکراتنسبتبهاتخاذتصمیمات‬ ‫ضروری و ارائه ابتکار عمل های مذاکراتی برای پیشبرد‬ ‫گفت وگوهــا بــا تزلزل روبرو بــوده و اکنون و با نزدیک‬ ‫شــدن به انتخابات کنگــره در ماه نوامبر تحت فشــار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬به باور من بسیاری از مسائل مهم داخلی‬ ‫(ماننــد اینده دموکراســی در ایاالت متحده) بیشــتر از‬ ‫برجــام در مرکــز توجه قرار دارند و موضــوع برجام در‬ ‫نظــر رای دهندگان امریکا از اهمیت کمتــری برخوردار‬ ‫است‪ .‬او در رابطه با نتیجه تالش ها برای احیای برجام‬ ‫و اینکــه در صــورت موفقیــت طرف ها حداکثر تا چه‬ ‫زمانی شاهد احیای برجام خواهیم بود‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫ان گونــه که من درک کــرده ام‪ ،‬این توافق در ‪ ۴‬مرحله‬ ‫و در طول ‪ ۱۶۵‬روز (در حدود ‪ ۵‬ماه) به اجرا گذاشته‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس جمهور طرح غدیر را افتتاح کرد‬ ‫هفتهزار هزار میلیاردتومان‬ ‫ابیبرعطشخوزستان‬ ‫ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان‪،‬‬ ‫صبح دیروز برای چندمین بار به استان خوزستان‬ ‫ســفر کــرد‪ .‬افتتــاح ابرپــروژ ه اب رســانی غدیــر‬ ‫یکــی از اهــداف ســفر رئیس دولت ســیزدهم به‬ ‫خوزســتان بــود‪ .‬طــرح عظیــم اب رســانی غدیــر‬ ‫استان خوزستان با حضور سید ابراهیم رئیسی به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬اجرای این طرح مهم در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬اغازشده بود اما تا سال گذشته کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد پیشرفت داشت که با تاکید رئیسی مبنی‬ ‫بر اینکه مردم اســتان خوزستان در کمترین زمان‬ ‫ممکن از نعمت اب باکیفیت بهره مند شوند‪ ،‬با‬ ‫تامین اعتبارات الزم‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت و‬ ‫عملیاتی شــد‪ .‬این پروژه عظیم اب شــرب قریب‬ ‫به ‪ 4/7‬میلیون نفر از جمعیت استان خوزستان‬ ‫را تامین خواهد کرد که باهمت و تالش قریب به‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬نفر از مهندسان و کارگران ایرانی در مدت‬ ‫‪ ۱۰‬ماه به مرحله بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫همه کشور مدیون خوزستان است‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی در «افتتــاح طــرح‬ ‫اب رســانی غدیــر در خوزســتان» گفــت‪ :‬توفیقی‬ ‫اســت بــرای بنده کــه در جمــع خدمتگــزاران به‬ ‫مردم خوزســتان هستم و مردم در خوزستان هم‬ ‫در ایــن جمــع حضــور دارند‪ .‬کاری کــه به صورت‬ ‫جهــادی در مــدت کوتــاه صــورت گرفتــه و کاری‬ ‫یشــد ســه ســال اســمی شــاید طول‬ ‫پیش بینی م ‬ ‫بکشــد‪ ،‬امــروز بــه دســت توانــای مهندســان و‬ ‫کارگران و مدیران جهادی ما در مدت ‪ ۱۰‬ماه به‬ ‫نتیجه رسیده و امروز مردم عزیز ما در این استان‬ ‫‪ ۲۶‬شهرستان و ‪ ۱۶۰۰‬روستا می توانند از این اب‬ ‫بهره مند شــوند‪ .‬در طراحی و اجرا و اقدام بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰۰‬نفر شبانه روز کارکردند که نسبت به کار‬ ‫و تالش همه ان ها احترام داریم و تقدیر و تشکر‬ ‫می کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کاری که هم طراحی‪ ،‬هم‬ ‫اجرایــش و هم تجهیزات به کاررفته در این طرح‬ ‫ایرانــی اســت حقیقتا افتخــار دارد؛ یعنی معلوم‬ ‫یشــود کــه این ظرفیــت بزرگ در کشــور وجود‬ ‫م ‬ ‫دارد کــه به دســت توانای مهندســان و مدیریت‬ ‫خوب و جهادی مدیران این کار به نتیجه برسد‬ ‫و این ارزوی مردم عزیز خوزســتان محقق شــود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬خوزســتان اســتانی اســت کــه بــه نظــر‬ ‫من همه کشــور مدیون خوزســتان اســت چراکه‬ ‫روزهای سختی را این استان در مقابل ستمگران و‬ ‫صدامیان و در جنگ تحمیلی سپری کرد‪ ،‬مردانه‬ ‫ایستادگی کرد و فرزندانش را تقدیم انقالب کرد‬ ‫و خانــه و کاشــانه اش را از دســت داد امــا مــردم‬ ‫این دزفول و مردم اهواز و بســیاری از نقاط این‬ ‫اســتان حاضر نشــدند شهر خودشان را ترک کنند‬ ‫شهــا‬ ‫و مجاهدانــه ماندنــد تــا از کشــور و از ارز ‬ ‫دفــاع کردنــد؛ لذا این ســرزمینی که امــروز در ان‬ ‫هستیم‪ ،‬سرزمین مجاهدان است‪ ،‬سرزمین شهدا‬ ‫و ایثارگران است‪ ،‬شهیدان و ایثارگرانی که مردانه‬ ‫در مقابل دشــمن ایســتادگی کرده و فتح المبینی‬ ‫خلق کردند و فتوحاتی را افریدند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬اینجا سرزمین مجاهدینی است که ان روز‬ ‫با سالح و امروز هم با علم و فناوری و طراحی و‬ ‫اجرا و اقدام در مقابل دشمن ایستادگی می کنند‬ ‫و بــا شــعار «مــا می توانیــم» به مــردم عزیز امید‬ ‫می دهند و دشــمنان را ناامیــد می کنند‪ .‬کاری که‬ ‫در خرمشــهر و ابــادان و اندیمشــک و دزفــول و‬ ‫یشــد ایــن بود‬ ‫جــای‪ ،‬جــای این اســتان انجام م ‬ ‫کــه امیــد می دادنــد که مــردم این اســتان و همه‬ ‫کشــور و پیام یاس به دشــمنان می دادند‪ ،‬امروز‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫هــم با کار و تالش همین اقدام انجام م ‬ ‫استان خوزستان به کار و تالش نیاز دارد؛ ظرفیت‬ ‫بسیاری در این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫ظرفیت ها به درستی مدیریت شود‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مــن حقیقتــا از وزیــر نیــرو کــه‬ ‫خــودش دارای روحیــه جهــادی هســتند و بــرای‬ ‫مدیریت برق و اب در کشور شب و روز ندارند‪،‬‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬ایشان معتقد است ما ظرفیت در‬ ‫کشــور داریم اما باید به درســتی مدیریت شــود و‬ ‫ایشــان مدیری توانمند هســتند‪ .‬چه افتخــاری از‬ ‫این باالتر که اب رسانی به زوار امام حسین (ع)؛‬ ‫من از قرارگاه ســازندگی و از برادران ســپاه که ان‬ ‫روز در کنار بسیج و ارتش از کشور دفاع کردند و‬ ‫امروز در سنگر سازندگی هستند صمیمانه تشکر‬ ‫یهــای اســتاندار کــه تــا امــروز‬ ‫می کنــم‪ .‬از پیگیر ‬ ‫پیگیــری کردنــد کــه این کارهــا به نتیجه برســد‪،‬‬ ‫سپاســگزارم‪ .‬رئیســی گفــت‪ :‬ایــن کار نشــانه این‬ ‫است که من از محرابیان و سایر مدیران جهادی‬ ‫اســتان خوزســتان بخواهــم کــه ســایر پروژه های‬ ‫نیمه تمام استان خوزســتان به سامان برسد؛ این‬ ‫بــرای مــن و بــرای مــردم توقع ایجــاد می کند که‬ ‫از اقــای محرابیان و ســایر مدیــران اب و برق در‬ ‫سراسر کشور و وابستگان به وزارت نیرو بخواهم‬ ‫کــه مجاهدانــه تالش کنند تا ایــن تنش های ابی‬ ‫در کشــور بــرای مردم زحمت ایجــاد نکند‪ .‬همه‬ ‫می گفتند مگر می شود با مشکالت ابی‪ ،‬بی برقی‬ ‫در بــرق خانگــی نداشــته باشــیم امــا مدیریــت‬ ‫درســت اثبــات کــرد کــه بــا مدیریــت و مصــرف‬ ‫درســت خاموشــی در خانه ها نداشــته باشیم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه کشاورزی با کشاورزان‪ ،‬در حوزه‬ ‫صنعت با صنعتگران برنامه ریزی شــد و یک روز‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/6/5 – 140160317001002145‬صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از ‪ ۹۲۵‬بخش ‪ ۷‬اهواز حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمی (مهدی کریمی سند شماره‬ ‫‪ 1384/6/6 -160343‬دفترخانه ‪ ۲۷‬اهواز) به متقاضی اقای ماه طال باور صاد چشمه علی فرزند علی‬ ‫جان به شماره ملی‪ ۱۹۷۱۱۳۱۶۷۹‬صادره از مسجد سلیمان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 869/10‬متر مربع در قسمتی از پالک ‪ ۹۲۵‬واقع در بخش ‪ ۷‬اهواز خریداری شده طبق شرح‬ ‫صدر اگهی و انتقال ملک بصورت رسمی (مهدی کریمی سند شماره‪ 1384/6/6-160343‬دفترخانه‬ ‫‪ ۲۷‬اهواز) بنام وی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده‬ ‫روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪/5/1384 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/06/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/06/28‬‬ ‫هاشمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/6/5 – 140160317001002143‬صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از ‪ ۹۲۵‬بخش ‪ ۷‬اهواز حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمی (مهدی کریمی سند شماره‬ ‫‪ 1384/6/6 -160343‬دفترخانه ‪ ۲۷‬اهواز) به متقاضی اقای ماه طال باور صاد چشمه علی فرزند علی‬ ‫جان به شماره ملی‪ ۱۹۷۱۱۳۱۶۷۹‬صادره از مسجد سلیمان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 38/90‬متر مربع در قسمتی از پالک ‪ ۹۲۵‬واقع در بخش ‪ ۷‬اهواز خریداری شده طبق شرح‬ ‫صدر اگهی و انتقال ملک بصورت رسمی (مهدی کریمی سند شماره‪ 1384/6/6-160343‬دفترخانه‬ ‫‪ ۲۷‬اهواز) بنام وی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده‬ ‫روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪/5/1385 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/06/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/06/28‬‬ ‫هاشمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫‪ -9 -2485‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۱۱۴۶‬مورخه ‪ 1401/05/02‬که در‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه اقای امیررضا صادقی کیادهی‬ ‫فرزند على نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ‪223/20‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک ‪ ۳۴۲۸‬اصلی واقع در قریه شریف اباد بخش یک ثبت ساری‬ ‫خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬کالسه‬ ‫پرونده‪/1365274 - 1401/47 :‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/05/29‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/06/12‬‬ ‫سید کاظم موسوی بشلی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان‬ ‫ساری‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/6/5 – 140160317001002142‬صادره از هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه‬ ‫یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از ‪ ۹۲۵‬بخش ‪ ۷‬اهواز حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمی (مهدی‬ ‫کریمی سند شماره ‪ 1384/6/6 -160343‬دفترخانه ‪ ۲۷‬اهواز) به متقاضی اقای ماه طال باور‬ ‫صاد چشمه علی فرزند علی جان به شماره ملی ‪ ۱۹۷۱۱۳۱۶۷۹‬صادره از مسجد سلیمان نسبت‬ ‫به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 39/90‬متر مربع در قسمتی از پالک ‪ ۹۲۵‬واقع‬ ‫در بخش ‪ ۷‬اهواز خریداری شده طبق شرح صدر اگهی و انتقال ملک بصورت رسمی (مهدی‬ ‫کریمی سند شماره ‪ 1384/6/6 -160343‬دفترخانه ‪ ۲۷‬اهواز) بنام وی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود در صورتیکه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪/5/1372 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/06/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/06/28‬‬ ‫هاشمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو؛ خودرو سواری هاچ بک پژو ‪ 206‬به رنگ سفید ‪ -‬روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 919 -67‬ب ‪ 81‬به شماره موتور ‪14191004553‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAP03ED2CJ573177‬مدل ‪ 1391‬به نام مرجان‬ ‫جعفرپیشه فرزند محمدکاظم شماره شناسنامه ‪ 39293‬کدملی ‪1282320386‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پراید ‪ 131‬مدل ‪ 1392‬به رنگ نقره ای به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ ۶۱۲ -۹۱‬م ‪ ۶۶‬و شماره شاسی ‪ NAS412100D1253128‬و‬ ‫شماره موتور ‪ ۴۸۶۴۰۷۶‬بنام علی جعفری با کد ملی ‪۵۰۴۰۱۳۸۸۵۷‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫جمعه به هفت روز تقسیم شود تا یک روز شنبه‪،‬‬ ‫یک روز یکشنبه و به همین ترتیب روزهای هفته‬ ‫یکــه همه جمعه داشــته‬ ‫را جمعــه کننــد به نحو ‬ ‫باشــند اما با یک تقســیم بندی به نحوی صنایع‬ ‫کمک کنند تا برق خانگی قطع نشود‪ .‬کشاورزی‬ ‫اســتفاده کند اما ما ســاعاتی را در شب داریم که‬ ‫نهــا می تواننــد از این بــرق اســتفاده کنند‪ .‬این‬ ‫ا ‬ ‫مدیریــت نیــاز داشــت و ایــن کار در وزارت نیــرو‬ ‫عملیاتی شد‪.‬‬ ‫دیدار با مردم منطقه محروم «احمد فداله»‬ ‫دزفول‬ ‫همچنیــن رئیس جمهــور‪ ،‬در جریــان بازدیــد‬ ‫از بخش هایــی از ایــن طــرح در بخــش شــهیون‬ ‫شهرســتان دزفــول‪ ،‬در جمــع مــردم منطقــه‬ ‫محــروم و صعب العبــور «احمدفدالــه» حضــور‬ ‫یافــت‪ .‬رئیس جمهــور در جریــان بازدیــد هوایی‬ ‫از بخش هایــی از مســیر تامین اب ایــن طرح در‬ ‫منطقه شــهیون شهرستان دزفول‪ ،‬در جمع مردم‬ ‫منطقــه محــروم‪ ،‬کوهســتانی و صعب العبــور‬ ‫«احمدفدالــه» نیز حضور یافــت و ضمن گفتگو‬ ‫بــا ایشــان‪ ،‬از مشــکالت و درخواس ـت های انــان‬ ‫به ویژه تکمیل جاده مواصالتی مطلع شد و سید‬ ‫امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و دبیر‬ ‫شــورای عالی جهاد ســازندگی را مامور رســیدگی‬ ‫ویژه و پیگیری حل مشکالت ساکنان این منطقه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگهی نقل و انتقال شناور لنج باری‬ ‫به شماره ثبت ‪ - 25207‬چابهار‬ ‫ادامــهاز صفحهیک‪:‬باید بررســی کــرد و دید چرا‬ ‫سال هاست این سرمایه ها همچنان راکد مانده و‬ ‫مدیری قبل از انتصاب وعده می دهد تا تکلیف‬ ‫ا نهــا را روشــن کنــد امــا وقتــی طعم داشــتن این‬ ‫ثروتمتعلقبهدیگرانرامزهمی کنددیگر حاضر‬ ‫نیست هیچ درخواستی را در این زمینه پذیرفته و‬ ‫تالش می کند تا ان ها را از چشم نهادهای ناظر و‬ ‫باالدســتی مخفی نگه دارد! سی ام مهرماه‪۱۳۹۶‬‬ ‫خزانه دار کل کشــور در اولین همایش مولدسازی‬ ‫و مدیریت دارایی گفته اســت‪« :‬بسیاری از اموال‬ ‫دولــت اکنــون در حال شناســایی اســت و ما پی‬ ‫برده ایم که از بســیاری از ان ها به خوبی اســتفاده‬ ‫نشده است‪ .‬در بعضی مواقع مشاهده می کنیم‬ ‫امــوال و دارایی هــای بلوکه شــده ای وجــود دارند‬ ‫که استفاده نمی شوند و بعضی از جاها دولت با‬ ‫مشکلمحدودیتروبروست‪.‬به این ترتیبمانیاز‬ ‫داریم کهبهیکمدیریتیکپارچهدر دارایی های‬ ‫دولتبرسیم‪.‬امیدواریمباشناساییبتوانیمبهاین‬ ‫مدیریت واحد برسیم‪ .‬اگر به یک مدیریت واحد‬ ‫برســیم می توانیم از دارایی های موجود استفاده‬ ‫کنیــم و منابــع و دارایی هایی که بدون اســتفاده‬ ‫مانــده را مورداســتفاده قــرار دهیــم‪ .‬خزانــه داری‬ ‫کشور اکنون چند پروژه دارد که یکی از پروژه های‬ ‫ان شفاف ســازی و هوشــمند سازی عملیات مالی‬ ‫دولت اســت‪ .‬دومین پروژه مدیریت دارایی های‬ ‫دولتاست‪.‬پروژهدیگر هممدیریتبدهی های‬ ‫دولــت اســت‪ .‬امیدواریــم بتوانیــم نظام جامعی‬ ‫را طراحــی کنیم تا برای دســتیابی بــه اهداف این‬ ‫پروژ ههــا اقدامات الزم صورت بگیرد‪ .‬دارایی های‬ ‫دولــت چــه بــه معنی قــوه مجریــه باشــد و چه‬ ‫دارایی های دولت به معنی اموال سه قوه باشد‪،‬‬ ‫بایــد دارایی ها احصــا شــده و ارزش گذاری شــود‪.‬‬ ‫اکنوناقداماتیدر دستور کار است‪ ،‬اعم از اینکه‬ ‫الگوهای مولدسازی دارایی های دولت به عنوان‬ ‫ابــزار تامیــن مالی از طریق اجــاره‪ ،‬رهن و غیره‬ ‫اســتخراج شــود و از بالاســتفاده ماندن اموال و‬ ‫دارایی های دولت جلوگیری شده و از ان ها به‬ ‫نحو احسن استفاده شود که البته ما به لحاظ‬ ‫قانونی کم نداریم و باید از ظرفیت های موجود‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬اکنــون ‪ ۳۵۰‬هزار ملــک دولتی‬ ‫شناســایی شــده کــه اعــداد مربــوط بــه اموال‬ ‫دولت عدد عجیب وغریبی دارد‪ .‬در حالی این‬ ‫اموال ارزشــی معادل چندین هزار هزار میلیارد‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تومان دارد که کل بودجه عمومی کشــور ‪۳۴۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان براورد شده است‪ .‬تصور کنید‬ ‫که به عنوان دولت یا حاکمیت اموالی داریم که‬ ‫رقمش سر به فلک می زند ولی از ان ها استفاده‬ ‫نمی کنیم‪ ».‬کدام یک از اموال منقول و غیرمنقول‬ ‫متعلق به بیت المال که طی تمامی این سال ها‬ ‫بــدون اســتفاده مانده نمی توانــد بهترین دلیل‬ ‫برای انجام ترک فعلی توسط مدیران وقت ان‬ ‫نباشد‪ ،‬درحالی که دستگاهی دیگر به دلیل نیاز‬ ‫ناچار می شود مشابه همین کاالی متروکه را با‬ ‫اســتفاده از ارز وارد نمایــد که بعضــی از همان‬ ‫مدیــران محــدود هــم بــه بهانــه واردات چنــد‬ ‫سفری به یکی از کشورهای موردنظر به منظور‬ ‫عقد قرارداد خرید داشــته باشند تا درنهایت با‬ ‫اســتفاده از ایــن رانت بتواننــد امکانات اقامت‬ ‫و ادامــه تحصیــل فرزنــدان و خانــواده خــود را‬ ‫در ان ســو فراهــم نماینــد و پیش بینــی دوران‬ ‫بازنشســتگی خــود را نیــز کــرده باشــند! شــاید‬ ‫بتــوان ایــن اقــدام جدیــد در دولــت ســیزدهم‬ ‫را تحولــی تــازه در برون رفــت از کمــای اقتصاد‬ ‫دانســت تــا همــه برودت هــای به وجــود امده‬ ‫در قــوای ســه گانه را ذوب نمایــد و مدیــران هر‬ ‫دستگاه تالش کنند در این فرصت مقام تازه ای‬ ‫به دســت اورند که معاون توســعه وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی در مراســم معارفه مدیرکل‬ ‫این ارگان در استان گلستان اظهار نماید‪« :‬افرادی‬ ‫که امالک و دارایی های دولت که ما در جریان ان‬ ‫نیستیم را شناسایی و به ما گزارش کنند‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومــان پاداش می گیرنــد و پس ازانکــه گزارش های‬ ‫مردمی به دست ما رسید بررسی های الزم را انجام‬ ‫می دهیم و اگر مشــخص شود مورد معرفی شده‬ ‫متعلق به دولت بوده و مــا از ان بی اطالع بودیم‬ ‫تا سقف‪ ۵۰‬میلیون تومان پاداش به ان فرد تعلق‬ ‫می گیرد‪ ».‬انچه تاکنون ازنظر وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی کشــور به عنوان متعلقــات دولت مطرح‬ ‫اســت با ســرجمع رقمی معــادل هفتاد هــزار هزار‬ ‫میلیاردتومانبرابریداردواگر در ادامهاموالمنقول‬ ‫و غیرمنقولی کشف گردد بالطبع به این سرجمع‬ ‫افزودهخواهدشدتارقمیمعادلچندسالبودجه‬ ‫کشور بهدستایددرحالی کهاکثر ان هامی توانند‬ ‫نیاز قســمتی دیگــری از نظام را نیــز رفع نمایند تا‬ ‫ضمن پایین اوردن هزینه هــای دولت در بودجه‬ ‫ســدی برای رانت خــواران واردات بی رویه باشــد‪.‬‬ ‫اگهی نقل و انتقال شناور لنج باری‬ ‫به شماره ثبت ‪ - 25239‬چابهار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪ 29470‬مورخ ‪ 1400/06/23‬با‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪ 29638‬مورخ ‪ 1400/07/10‬با‬ ‫شناسه سند ‪ 14001145695000091‬دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شناسه سند ‪ 140011456954000106‬دفتر اسناد رسمی ‪44‬‬ ‫‪ 44‬بندر گناوه‪ ،‬خانم صغری حسین پور فرزند غالمحسین یک دانگ مشاع از‬ ‫بندر گناوه اقایان عبدالحسین محمدپور فرزند غالمرضا و فرهاد محمدپور فرزند‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت لنج باری به شماره ثبت ‪ - 25207‬چابهار‬ ‫عبدالحسین شش دانگ مالکیت لنج باری به شماره ثبت ‪ - 25239‬چابهار را‬ ‫را به اقای امیرحسین قایدی فرزند محمد انتقال قطعی داده است‪.‬‬ ‫به اقایان غالمشاه و روح اله فرخ زاده فرزند محمدباقر انتقال قطعی داده است‪.‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران اگهی می گردد‪ .‬م الف‪49 :‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران اگهی می گردد‪ .‬م الف‪48 :‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/01‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/01‬‬ ‫نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1401/06/12‬‬ ‫نوبت سوم‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/22‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی نقل و انتقال شناور لنج باری‬ ‫به شماره ثبت ‪ - 25398‬چابهار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1401/06/12‬‬ ‫نوبت سوم‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/22‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی نقل و انتقال شناور لنج باری‬ ‫به شماره ثبت ‪ - 25380‬چابهار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪ 45146‬مورخ ‪ 1400/12/28‬با‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪ 15288‬مورخ ‪ 1400/12/28‬با‬ ‫شناسه سند ‪ 140011452658000070‬دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شناسه سند ‪ 140011453816000005‬دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫‪ 73‬کنارک اقای یوسف شباب فرزند حیدر ششدانگ مالکیت لنج باری به‬ ‫‪ 93‬بندر گناوه بوکالت اقای علیرضا شاهین فرزند محمدرضا ششدانگ مالکیت‬ ‫شماره ثبت ‪ 25398‬را به اقای فرشید رئیسی شهروئی فرزند محمد‪ ،‬انتقال‬ ‫لنج باری به شماره ثبت ‪ 25380‬را به اقایان علیرضا شاهین فرزند محمدرضا و‬ ‫قطعی داده است‪.‬‬ ‫علیرضا فخری فرزند محمد انتقال قطعی داده است‪.‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران اگهی می گردد‪.‬م الف‪46:‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران اگهی می گردد‪.‬م الف‪47 :‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/01‬‬ ‫نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1401/06/12‬‬ ‫نوبت سوم‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/22‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پژوتیپ ‪ PARSTU5‬به رنگ سفید به شماره پالک‬ ‫‪۳۱۷‬ج‪ ۱۴‬ایران ‪ ۹۱‬مدل ‪ ۱۴۰۱‬به شماره موتور ‪ 139B0278919‬شماره‬ ‫شاسی ‪ NAAN11FE2NH873603‬شماره اتاق ‪ NH873603‬به نام‬ ‫فاطمه قاسمی ایرلو به کدملی ‪ ۱۴۵۱۱۱۰۹۵۲‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/01‬‬ ‫نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1401/06/12‬‬ ‫نوبت سوم‪ :‬سه شنبه ‪1401/06/22‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو‬ ‫سواری سیستم سمند تیپ ایکس ‪ 7‬به رنگ خاکستری به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 918 -95‬ق ‪ 69‬به شماره موتور ‪ 12486003800‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ 70301522‬مدل ‪ 1386‬به نام مسلم اسدالهی فرزند رضا‬ ‫به کدملی ‪ 5330148146‬صادره از زهک مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم سمند تیپ‬ ‫‪ LX-EF7‬به رنگ سفید ‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 446 -42‬د ‪ 32‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 14791007180‬و شماره شاسی ‪NAACR1HS8CF509542‬‬ ‫مدل ‪ 1391‬به نام عایشه براهوئی فرزند بدیع اله به شماره شناسنامه ‪ 5‬و‬ ‫کدملی ‪ 3673929372‬صادره از زابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫بازار اجاره از تب وتاب افتاد‬ ‫رشد ‪ ۲۱‬درصدی تجارت غیرنفتی‬ ‫در چهارماهه امسال‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫و هم افزایــی بین شــرکت های‬ ‫تجارت گفت‪:‬تجارتغیرنفتی‬ ‫مختلــف خودروســازی اعــم‬ ‫کشورماندر چهارماههنخست‬ ‫از خصوصــی و دولتــی باعــث‬ ‫امســال ‪ ۲۱‬درصــد رشــد یافتــه‬ ‫کاهشقیمتو افزایش کیفیت‬ ‫است‪.‬به گزارشایرنا‪«،‬سیدرضا‬ ‫یشــود‪ .‬فاطمی امین‬ ‫خودرو م ‬ ‫فاطمی‬ ‫رضا‬ ‫فاطمی امین» در برنامه صف‬ ‫افــزود‪ :‬خــودروی اقتصــادی‬ ‫امین‬ ‫اول شــبکه خبر با مهم ارزیابی‬ ‫یکــی از حلق ههــای مفقــوده‬ ‫کــردن دو شــاخص تولیــد و تجــارت در اقتصاد در ســبد خــودروی ایران اســت و در نمایشــگاه‬ ‫افزود‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬تجارت غیرنفتی کشــور رشــد تحول صنعت خودرو نوعی از این خودرو ارائه‬ ‫قابل توجهــی داشــته و به رقم ‪ ۴۸‬میلیــارد دالر شــد که با تالش خودروســازان و نظــارت وزارت‬ ‫رسیده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین در ‪ ۴‬ماهه صمت به زودی به بازار عرضه خواهد شــد؛ اما‬ ‫نخست امسال این رقم نسبت به مدت مشابه تــا زمــان عرضــه انبــوه ان روی واردات ایــن نوع‬ ‫سال گذشته‪ ۲۱‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خودرو حساب می کنیم و یکی از شروط واردات‬ ‫وزیر صمت با اشــاره به اینکه تالش شده تا خودرو را نیز به لزوم واردات خودروی اقتصادی‬ ‫تحوالت زیرساختی در همه عرصه های مربوط اختصاص داده ایم تا فقط خودروی لوکس وارد‬ ‫به وزارتخانه ایجاد شــود گفــت‪ :‬دولت مردمی کشور نشود و همه مردم بتوانند از این فرصت‬ ‫عمیقا باور دارد که مســائل کشور داخلی است استفادهکنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و خودمان باید این مسائل را رفع کنیم‪ .‬فاطمی‬ ‫وزیــر صمــت در ادامــه با بیان اینکه ســطح‬ ‫امین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود روابط اقتصادی کشور بسیار ضعیف تر از روابط‬ ‫تحریم هاچرادر یکسال گذشتهتجارتو تولید سیاسی است افزود‪ :‬این مسئله یک نقص مهم‬ ‫رشــد داشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلش ان اســت که است و تالش کرده ایم تا روی ان متمرکز شویم؛‬ ‫فکرمانعوضشدهو ایندولتمنتظر نمی ماند ازای ـن رو روابــط تجــاری و اقتصادی خوبــی را با‬ ‫ببیندانطرفچهتصمیمیمی گیرد؛بلکهبااتکا کشــورهایی از جمله روســیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬عمان و‬ ‫به توان داخل تصمیم ها اتخاذ می شود‪ .‬وی در پاکســتان اغاز کرده ایم‪ .‬فاطمی امین همچنین‬ ‫تهــای خــود بــه‬ ‫ادامــه بــا ارائه اماری از بخش تولیــد‪ ،‬صادرات و در بخــش دیگــری از صحب ‬ ‫سایر بخش های وزارت صنعت معدن و تجارت موضــوع معــدن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در بخش‬ ‫به تشــریح فعالیت های ایــن وزارتخانه در یک معدن عقب ماندگی هایی وجود دارد که یکی‬ ‫ســال گذشــته پرداخت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و از ایــن اشــکاالت موضــوع اکتشــافات اســت‪.‬‬ ‫تجارت با اشاره به بخش صنعت و تولیدات ان اولین کاری که انجام دادیم شــناخت درســت و‬ ‫روند طی شده را روبه رشد دانست و در خصوص دقیــق از ذخایــر بــود و در همین زمینــه بیش از‬ ‫قطعی برق صنعت در تابســتان گفــت‪ :‬تالش ‪ ۶۰۰‬پهنه معدنی در خراسان مشخص شد و با‬ ‫شد تا برق علی رغم سال های گذشته به صورت برنامه ریزی های انجام شــده کل کشور را تحت‬ ‫برنامه ریزی شده و هماهنگ قطع شود تا اسیب پوشــش قرار خواهیــم داد‪ ،‬چراکه با شناســایی‬ ‫کمتری به تولید وارد شود‪ .‬به همین دلیل امسال دقیقظرفیت هامی توانبهبهره برداریمطلوب‬ ‫نسبت به سال گذشته بخش صنعت ‪ ۱۲‬درصد در ایــن حــوزه رســید‪ .‬وی همچنین با اشــاره به‬ ‫بیشتر برق دریافت کرده است و کاهش تولید به اینکه در ‪ ۳‬ماه اینده ‪ ۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬معدن فعال‬ ‫دلیل قطعی برق نسبت به سال های قبل کمتر خواهنــد شــد گفــت‪ :‬در بخــش معــدن جهش‬ ‫بوده اســت‪ .‬فاطمی امین همچنین با اشــاره به قابل توجهی را در اخذ حقوق دولتی داشتیم که‬ ‫بازار سیمان و نوسانات ان در سال گذشته و سال امسال بیش از ‪ ۲‬برابر دیگر نیز اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫جاری گفت‪ :‬توانستیم بازار سیمان را کنترل کنیم‬ ‫وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در ادامــه‬ ‫و در سال گذشته پس از یک ماه و نیم افزایش مســئله ســرمایه در گردش را یکــی از مهم ترین‬ ‫قیمت در این بازار با اصالح سازوکار بازار سیمان چالش های واحدهای تولید عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫قیمت را به قبل از گران شدن برگردانیم‪.‬‬ ‫با تعامالت صورت گرفته بیــن وزارت اقتصاد و‬ ‫وزیر صمت در ادامه با اشاره به اقدام هایی بانک هاصورت حساب هایالکترونیکیطراحی‬ ‫کــه در خصــوص کنتــرل و ســاماندهی صنعــت شده کهبه موجبان هاهزینهو مبالغبه حساب‬ ‫یشــود و ازاین رو‬ ‫خــودرو صــورت گرفتــه گفــت‪ :‬در دی ماه ســال مســتقیم فروشــنده ها واریــز م ‬ ‫گذشته ‪ ۱۷۰‬هزار خودروی ناقص در پارکینگ ها انحــراف منابــع کاهــش پیــدا می کنــد و باعث‬ ‫یشــود منابع در تولید نگه داشــته شوند‪ .‬وی‬ ‫وجود داشت که در حال حاضر باثبات بخشی م ‬ ‫به تولید این مشکل رفع شده است و از ابتدای افزود‪ :‬عالوه بر اینکه بر اساس این سازوکار ‪۷۰‬‬ ‫امســال تاکنــون حــدود ‪ ۷‬خــودرو ناقــص تولید درصد تســهیالت مبتنی بر صورت حســاب های‬ ‫یشــود یــک ســازوکاری‬ ‫شــده که این رقــم از اســتانداردهای جهانی نیز الکترونیکــی صــادر م ‬ ‫کمتــر اســت‪ .‬فاطمــی امین با بیــان اینکه تولید مبنی بر تامین مالی زنجیره ای تدوین شده که‬ ‫خــودرو روند روبه رشــدی داشــته اســت گفت‪ :‬به جای انکه تسهیالت فقط به یک بنگاه داده‬ ‫ثبات بخشیبهتولیدو اصالحسازوکارهاو تامین شــود بــه یک زنجیــره اختصاص پیــدا می کند‪.‬‬ ‫قطعات از جمله مهم ترین عوامل رشد در این فاطمــی امیــن همچنیــن بــا اشــاره به ســامانه‬ ‫صنعت است و با انجام اقدام هایی ازاین دست جامع تجــارت گفت‪ :‬روزانه ‪ ۵‬میلیون تراکنش‬ ‫قدمدر مسیر توسعهصنعتخودرو گذاشته ایم‪ .‬در این سامانه اتفاق می افتد که این سامانه به‬ ‫اقدام هاییاز قبیلصدور ‪ ۲۳۰‬میلیونقطعه کد شفافیت قیمت ها و خریدوفروش کمک کرده‬ ‫اخیرا یکی از فروشگاه های زنجیره ای نیز به‬ ‫رهگیری برای قطعات خودرو و ‪ ۱۳۰‬هزار شناسه و ً‬ ‫که باعث م ‬ ‫یشــود جلوی عرضــه کاالی قاچاق این ســامانه وصل شــده و در تالشــیم تا ســایر‬ ‫و تقلبــی در بــازار گرفتــه شــود‪ .‬وی بــا اشــاره به فروشگاه ها و خرده فروش هارانیز بهاینسامانه‬ ‫برگزارینمایشگاهتحولصنعتخودرودر هفته وصل کنیم که این مسئله باعث می شود اول تا‬ ‫نخســت شــهریورماه افــزود‪ :‬در این نمایشــگاه اخر چرخه تولید و فروش تحت کنترل و نظارت‬ ‫دیدیم که صنعت خودرو به سمت بن سازه ها باشــد و دیگــر احتــکار و گران فروشــی معنایی‬ ‫وپلتفرم هایمشترکمی رودکههمینهماهنگی نخواهدداشت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازار اجارهپساز طیچهار ماهپرالتهاباز حدود‬ ‫یک ماه قبل به ارامش نسبی رسیده و این در حالی‬ ‫اســت که دولت به منظور کنترل این بازار اقداماتی‬ ‫همچون الیحه اجاره داری حرفه ای‪ ،‬پرداخت کمک‬ ‫ودیعهو تعیینسقفمجاز برایقراردادهایتمدید‬ ‫را انجام داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اطالعات غیررسمی از افت بازار‬ ‫اجاره مسکن خبر می دهد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫نرخ های پیشــنهادی رهن و اجاره مســکن در شــهر‬ ‫تهران در مردادماه‪ ۱۴۰۱‬نسبت به ماه قبل‪ ۸‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬بازار اجاره‪ ،‬مردادماه را به عنوان‬ ‫یکیاز ماه هایپیکجابه جاییباالتهاب کمتریدر‬ ‫مقایسهباماه هایگذشتهپشتسر گذاشت‪.‬‬ ‫امار رســمی درباره قیمت مســکن شهر تهران در‬ ‫مردادماهنیز بررسی هایمیدانیمبنیبر کسادیاین‬ ‫بازار راتائیدکرد‪.‬مطابقاعالممرکز امار ایران‪،‬متوسط‬ ‫قیمتوزنیهر متر مربعاپارتمان هایمسکونیشهر‬ ‫تهــران در مردادمــاه امســال‪ ۴۵‬میلیــون و ‪ ۱۴۸‬هزار‬ ‫تومانبوده کهدر مقایسهباتیرماهافزایش‪ ۱.۸‬درصد‬ ‫رانشانمی دهد‪.‬مرکز امار هم چنینمتوسطحسابی‬ ‫قیمت مســکن در تهــران را‪ ۴۲‬میلیــون و ‪ ۸۳۹‬هزار‬ ‫توماناعالمکرد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی اقدامات‬ ‫دولــت برای کنترل بازار اجاره را تشــریح کــرد‪ .‬در این‬ ‫گزارشامدهاست‪:‬وزارتراهوشهرسازیباتامینزمین‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۳۱‬هزار و ‪ ۴۴۰‬واحد مراحل مختلف‬ ‫ســاخت یک میلیون و ‪ ۱۶۳‬هزار و ‪ ۵۴۹‬واحد را اغاز‬ ‫کردهاستو در بخشکنترلبازار اجارهعالوهبر بسته‬ ‫سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین‬ ‫الیحهاجاره داریحرفه ایوپرداختتسهیالتکمک‬ ‫ودیعهمسکنپرداختهاست‪.‬‬ ‫حسب اطالعات طرح جامع مسکن طی‪ ۵‬سال‬ ‫گذشته باید ساالنه حدود ‪ ۹۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫تامین م یشــد‪ .‬این در شــرایطی اســت که بر اســاس‬ ‫صرفا به‬ ‫اطالعات منتشر شده طی سال های مذکور ً‬ ‫میــزان‪ ۵۰‬درصد این میزان‪ ،‬تولید مســکن در کشــور‬ ‫صورتپذیرفتهاستو بازار مسکندر شرایطفعلی‬ ‫با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا مواجه شده‬ ‫است‪ .‬ازاین رو و همچنین متاثر از بی ثباتی های روی‬ ‫دادهدر شرایط کالناقتصادیطیسال های گذشته‪،‬‬ ‫قیمــت مســکن و اجاره بهــا بــه میــزان قابل توجهی‬ ‫افزایــش یافته اســت‪ .‬مجموعه این شــرایط‪ ،‬عموم‬ ‫خانوار به خصوصخانوار موجوددر دهک هایپائین‬ ‫درامدی را در تامین مسکن با مشکل مواجه نموده‬ ‫تاثیــر قابل مالحظ ـه ای در جلوگیــری از جابه جایی‬ ‫مستاجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته‬ ‫شده است‪ .‬ثبت نام از مستاجران متقاضی دریافت‬ ‫تسهیالتودیعهمسکنبهتعدادبیشاز‪۳.۲‬میلیون‬ ‫نفر از سال‪ ۱۳۹۹‬تاکنون که‪ ۵۰۵.۲۵۱‬نفر ان مربوط‬ ‫به فاز سوم تسهیالت در سال‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫احراز شرایطمتقاضیاندریافتتسهیالتودیعه‬ ‫و شناسایی بیش از ‪ ۸۹۰‬هزار متقاضی حائز شرایط از‬ ‫ســال‪ ۱۳۹۹‬تاکنون کــه‪ ۴۴۲.۷۵۰‬نفر ان مربوط به‬ ‫متقاضیانسال‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫پرداخت حدود‪ ۵۰۰‬هزار فقره تسهیالت ودیعه‬ ‫مسکنبهمستاجرانمتقاضیکهبالغ بر‪۴۰‬هزار واحد‬ ‫انمربوطبهمتقاضیانثبت نامیاز اواخر خردادماهو‬ ‫تسهیالتسال‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیح اســت که برنامه تعیین ســقف‬ ‫افزایشاجاره بهابرایقراردادهایتمدیدیسال‪۱۴۰۱‬‬ ‫در دستور کار قرار گرفتو مصوبشدهاست‪.‬بعالوه‬ ‫پرداختتسهیالتکمکودیعهمسکنبهمستاجران‬ ‫برایشهر تهران‪،‬مراکز استان هاو سایر نقاطشهریبا‬ ‫افزایش مبلغ ‪ ۷۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۴۵‬میلیون تومان برای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در شورایپولو اعتبار مصوبشدهکهپرداخت‬ ‫ان در شبکه بانکی کشور در حال انجام است‪ .‬عالوه‬ ‫بــر این تولیــد و عرضه مســکن در قالــب طرح های‬ ‫حمایتی و کمک به کسب وکار بخش خصوصی در‬ ‫قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال‬ ‫انجام اســت‪ .‬این اقدام منجر بــه افزایش موجودی‬ ‫مســکن در کشــور و به دنبال ان کنترل بهای مسکن‬ ‫و کنتــرل نرخ رشــد اجاره بهای مســکن خواهد شــد‪.‬‬ ‫گزارش هایمیدانیحاکیاز اناستکهسیاست های‬ ‫اجراییسال هایگذشتهاز جملهپرداختتسهیالت‬ ‫کمکودیعهو تعیینسقفاجاره بهاتاثیر مطلوبی‬ ‫در کنترلافزایشاجارهدر قراردادهایتمدیدیاجاره‬ ‫بهویژهدر شهرهایبزرگداشتهاست‪.‬‬ ‫نقدینگــی و تورم عمومی با وجــود افزایش نرخ‬ ‫رشــد نقدینگی بیــش از ‪ ۴۰‬درصــدی در ســال‪،۱۴۰۰‬‬ ‫تاثیر ان بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه ان بر روی‬ ‫اجاره بهایمسکن‪،‬بدیهیاستکهاجاره بهامستعد‬ ‫افزایــش بــوده و از متغیرهــای کالن تاثیر می پذیرد‪.‬‬ ‫ساختار جمعیتی‪،‬کاهشقدرتمالکیتخانوارهای‬ ‫جوان‪ ،‬کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب‬ ‫با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه‪،‬‬ ‫افزایشمهاجرتودر پیانافزایشمیزانتقاضابرای‬ ‫مسکناجاره ای‪-‬افزایشتعدادخانوارهایتکنفره‬ ‫و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال های گذشته‪،‬‬ ‫عرضه مســکن اجاره ای به بازار متناســب با تقاضا را‬ ‫کاهش داده و زمینه افزایش اجاره بها را فراهم اورده‬ ‫است‪ .‬نرخ سود سپرده های بانکی از دیگر عواملی‬ ‫اســت کــه بر ترکیب رقــم رهن و اجــاره ماهانه تاثیر‬ ‫می گذارد‪ ،‬به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده‬ ‫باالباشد‪،‬موجرینتمایلبهدریافترهنبیشتر و در‬ ‫زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره بها‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اســت؛ بنابرایــن ضروری اســت دولــت در چارچوب‬ ‫قوانین و مقــررات موجود به خصوص قانون جهش‬ ‫تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید‬ ‫و عرضه مسکن با ارائه انواع امکانات و مشوق ها از‬ ‫جملهارائهزمینارزان قیمتزمینتامینمسکنرابرای‬ ‫خانوارهایفاقدمسکنواجدشرایطایجادنماید‪.‬‬ ‫تالش های دولت در ساماندهی بازار اجاره‬ ‫دولــت ســیزدهم برای کنتــرل بــازار اجــاره عالوه‬ ‫بر افزایش ســقف تسهیالت‪ ،‬تعیین سقف افزایش‬ ‫اجاره بها‪ ،‬بســته کنترل بازار مســکن را در ســه بخش‬ ‫تدویــن کــرده اســت کــه در جلســه ســران قــوا برای‬ ‫راهکارهایکوتاه مدتانتصمیم گیریشد‪.‬‬ ‫باتوجهبهاینکهاجاره بهایمسکنهزینهفرصت‬ ‫و بازدهی ســرمایه انباشــت در مســکن و به عبارتی‬ ‫یکنوعخدمتدر مجموعهاقتصادکالنمحسوب‬ ‫م یشــود‪ ،‬بنابراین بدیهی اســت که همگام با ســایر‬ ‫خدماتعرضهشدهدر مجموعهاقتصادو در شرایط‬ ‫تورمی‪،‬بازار اجارهمسکننیز باافزایشقیمتمواجه‬ ‫شود‪ .‬به عالوه اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت‬ ‫ملک مورد اجاره اســت و اثر افزایش قیمت مسکن‬ ‫به عنوان یک دارایی بر روی اجاره بها با وقفه ظاهر‬ ‫خواهد شد‪ .‬بر همین اساس و به طورکلی مهم ترین‬ ‫عوامل موثر بر اجاره بهای مســکن شامل نقدینگی‬ ‫و تورم عمومی‪ ،‬قدرت خرید خانوار‪ ،‬کش ـش پذیری‬ ‫اجاره بها‪،‬تاثیر عواملروانیو انتظاراتبر بازار اجاره‪،‬‬ ‫ساختار جمعیتی‪،‬کاهشقدرتمالکیتخانوارهای‬ ‫جوان‪ ،‬کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب‬ ‫با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه‪،‬‬ ‫افزایــش مهاجرت و در پــی ان افزایش میزان تقاضا‬ ‫برای مسکن اجاره ای و نرخ سود سپرده های بانکی‬ ‫و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره‬ ‫مسکناست‪.‬‬ ‫تدوینالیحهاجاره داریحرفه ای‬ ‫بــا وجود همه این مــوارد وزارت راه و شهرســازی‬ ‫اقداماتمتعددیدر راستایکنترلبازار اجارهو کمک‬ ‫بــه مســتاجران انجــام داده از ان جملــه می توان به‬ ‫تدوینالیحهاجاره داریحرفه ایباهدفساماندهی‬ ‫بازار اجارهو حمایتاز مستاجران کهجهتتصویب‬ ‫و ابالغ به دولت ارســال شــده‪ ،‬اشــاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫طی سال های‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬تسهیالت کمک ودیعه‬ ‫مســکن با نرخ ســود پایین به مستاجرین پرداخت‬ ‫شــد کــه در قالب این طرح بیــش از ‪ ۴۵۰‬هزار خانوار‬ ‫از تســهیالت کمک ودیعه مسکن اســتفاده کردند‪.‬‬ ‫همچنینمحدودیتافزایشسقفاجاره بهادر سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نیز اجرایی شــده که برابر گزارش های دریافتی‬ ‫تدوین بسته مدیریت بازار اجاره‬ ‫مجموعه ایباعنوانبستهمدیریتبازار اجارهدر‬ ‫ســه بخش تدوین شده است‪ .‬موضوع نخست این‬ ‫بسته‪،‬موضوعکمکیاتشدیدعرضهواحدهایخالی‬ ‫موجوددر بازار است‪.‬ایناقدام کوتاه مدتباسامانه‬ ‫امالک و اســکان اجرایی شــده است‪ .‬سامانه اسکان‬ ‫امالک در دی ماه سال گذشته برای اولین بار توانست‬ ‫بیش از ‪ ۵۶۰‬هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و‬ ‫بهسازمانامور مالیاتیمعرفیکندواولینمالیات های‬ ‫خانه خالی بعد از ‪ ۴۰‬و چند سال که از اولین قانون‬ ‫می گذشت‪،‬در بهمن ماهسالگذشتهبهاجرادرامد‪.‬‬ ‫رسانهایبهوسـعــتمیهن‬ ‫خ ک کوپه و ی ن ‪ 31‬س نجو ه ش نشده ستوه کد م نه د نپه هگو گون وی گیو قش س و ی عهدهد د عشق هگوشهگوشهم هن‬ ‫په و که قومه نه د نوف ه گه یگو گون س هشده ست گ وه س ه ی و د د سیصفحهه و خشه یوی ه ی یهمه س نه وشه س نه‬ ‫د کد ده ستکه ک ون هصو تم ظموگس ده ه س نهمم ه ن جم دپییشکششده ست د ن مه و مهس س ی و د د م و و گ هخ ی‬ ‫و د د ی ن قد مه یم وعی ج میک د‬ ‫‪06‬‬ ‫و د د س نه‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ره ن‬ ‫ت‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق‬ ‫اســتان هرمــزگان گفــت‪ :‬در هفتــه دولت‬ ‫‪ ۷۲‬پــروژه در شــهرهای مختلــف اســتان‬ ‫هرمزگان به برداری میرسد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬محمــد‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬ایــن پروژههــا بــا اعتبار ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۲۸‬میلیــارد و ‪ ۸۶۸‬میلیون ریال‬ ‫بــه مناســبت هفتــه دولــت افتتــاح و در‬ ‫تان هرمزگان قرار خواهد‬ ‫معرفی ‪ ۱۶۰‬فرصت سرمایه گذاری‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫تاکید بر استفاده از‬ ‫محصوالت ذوب اهن‬ ‫اصفهان در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن‬ ‫حمیدرضــا فوالدگر عضو خبره شــورای عالــی اجرای‬ ‫سیاست های کلی اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی در حاشیه ایین‬ ‫افتتاح چهاردهمین نمایشــگاه متالورژی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫کشــور ایــران ظرفیت هــای معدنــی بســیاری دارد که اگر‬ ‫به صــورت کامل در خدمت تولیــد قرار گیرند‪ ،‬می توانند‬ ‫توسعهرادر بخش هایمختلفمحققنمایند‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان در زمینه تولید محصوالت استراتژیک‬ ‫ماننــد ریــل و تیراهــن بال پهن و ‪ ...‬دســتاوردهای بســیار‬ ‫خوبی داشــته اســت که عمران و ابادانی را در طرح ها و‬ ‫پروژه های گوناگون کشور رقم زده است‪ .‬فوالدگر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای‬ ‫به مبحث تامین مســکن برای هم وطنانمان دارند ســبد‬ ‫محصــوالت ذوب اهــن اصفهــان می توانــد در این زمینه‬ ‫تحوالت بزرگی را رقم بزند‪.‬‬ ‫بهــرام ســبحانی رئیس انجمــن تولیدکننــدگان فوالد‬ ‫ایــران نیــز اظهار داشــت‪ :‬در فوالد حــدود ‪ ۴۰‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت نصب شده وجود دارد اما با ‪ ۷۵‬درصد ظرفیت‪،‬‬ ‫تولید انجام می گیرد یعنی حدود ‪ ۳۰‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫فاقد استفاده وجود دارد که کمبود برق‪ ،‬گاز و مواد اولیه‬ ‫از جملــه عوامــل اصلی تاثیرگــذار در این زمینه به شــمار‬ ‫می رونــد تــا همه ظرفیت نصب شــده در خدمت تولید‬ ‫قرار نگیرد و نکته دیگر اینکه حتی اگر این ظرفیت هم‬ ‫تقریبا غیرممکن است‪ .‬وی‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬بهره برداری از ان‬ ‫ً‬ ‫افزود‪ :‬صنعت فوالد در حدود هشت سال گذشته جهش‬ ‫خوبی داشــته اســت و رتبه دهم را در بین تولیدکنندگان‬ ‫فــوالد جهــان داریــم‪ ،‬انشــاا‪ ...‬اگر تولیــد فوالد ایــران به‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تن برسد جایگاه هفتم را می توانیم در تولید‬ ‫فوالد کسب نماییم‪ .‬به همراه این توسعه فوالد‪ ،‬رونق‬ ‫از معــدن تــا محصول نهایی نیز فعال می شــود که یک‬ ‫نمونــه ان جابه جایــی و حمــل مــواد بــاالی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن اســت کــه جــدای از حمل ونقل های داخــل کارخانه‬ ‫محسوب می شود‪ .‬این صاحب نظر صنعت فوالد کشور‬ ‫در ادامــه بــه نقــش ذوب اهن اصفهــان در طرح نهضت‬ ‫بعضاتیراهن هایمعمولی‬ ‫ملیمسکنپرداختو گفت‪ً :‬‬ ‫را بــرش می دهنــد و جوشــکاری می کننــد که هزینــه باال‪،‬‬ ‫کاهــش ایمنــی‪ ،‬ســنگین شــدن وزن ســاختمان و ‪ ...‬را در‬ ‫پی دارد درصورتی که تیراهن بال پهن تولیدی ذوب اهن‬ ‫استانداردهای الزم را برای استفاده در ساختمان دارا است‬ ‫و لذانظام مهندسیبایدسازه هارابر همیناساسطراحی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عباسحاجرسولی هارئیسکمیسیوناقتصادیشورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان نیز گفت‪ :‬مدتی را در ذوب اهن‬ ‫اصفهان فعالیت داشــتم و خاطرات بســیار خوبی از ان‬ ‫دوران بــه یــاد دارم‪ .‬ایــن کارخانه عظیم نقــش بزرگی در‬ ‫صنعتی کردن کشور و تربیت نیروی انسانی ماهر داشته‬ ‫اســت که همگان به این مقوله مهم واقف هســتند‪ .‬در‬ ‫دوران دفــاع مقــدس و بعــد از ان نیز در مقوله بازســازی‬ ‫از محصوالت این شرکت مادر صنعتی بسیار بهره گرفته‬ ‫شد‪.‬ویافزود‪:‬مقاممعظمرهبریبهمقولهمسکنتاکید‬ ‫بســیار ویژه ای دارنــد و محصوالت اســتاندارد ذوب اهن‬ ‫اصفهاندر اینزمینهمی تواندنقش کلیدیداشتهباشدتا‬ ‫هم وطنانمانبتواننددر محیطیایمنزندگیکنند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته‬ ‫اصفهان‪،‬دهمشهریورماهباحضور دکتر حمیدرضافوالدگر‬ ‫عضــو خبره شــورای عالــی اجرای سیاســت های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانــون اساســی‪ ،‬دکتــر بهــرام ســبحانی رئیس انجمن‬ ‫تولیدکننــدگان فــوالد ایــران‪ ،‬عباس حاج رســولی ها رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی شــورای شهر اصفهان و جمعی دیگر‬ ‫از مســئولین استان و خانواده بزرگ زنجیره تولید فوالد در‬ ‫محلدائمینمایشگاه هایبین المللیاصفهانافتتاحشد‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز با حضور شرکت های تابعه خود و‬ ‫ارائه دستاوردها در بخش های گوناگون حضوری فعال در‬ ‫این نمایشــگاه دارد‪.‬گفتنی اســت این نمایشگاه با حضور‬ ‫‪ ۱۵۰‬شرکت از هشت استان کشور تا سیزدهم شهریورماه‬ ‫دایر اســت و شرایطی فراهم می اورد تا شرکت های فعال‬ ‫در زنجیره تامین فوالد‪ ،‬به ارائه توانمندی ها‪ ،‬ظرفیت ها‪،‬‬ ‫محصوالتوخدماتخودبپردازند‪.‬‬ ‫تیرهای حرکتی جرثقیل های‬ ‫مذاب بر تعویض می شوند‬ ‫د دم ک ی‬ ‫د دم د ن‬ ‫‪16‬‬ ‫پروازها با بلیت گران و کمیاب انجام می شود‬ ‫دردسر کاهش پروازها برای‬ ‫گردشگری کیش‬ ‫در هفتههای اخیر‪ ،‬گردشگران و ساکنان‬ ‫جزیــره کیــش بــرای تهیه بلیــت هواپیمــا از‬ ‫شهرهای مختلف به جزیره کیش و از جزیره‬ ‫کیشبهسایر شهرهادچار مشکلعدیدهای‬ ‫شــدهاند‪ .‬بهعنوانمثال تا هجدهم شهریور‬ ‫از مبــدا شــیراز بــه کیش بلیتــی بــرای خرید‬ ‫وجود ندارد و یا از مبدا اصفهان اولین پرواز‬ ‫قابل رزرو تاریخ شــانزدهم شــهریور اســت‪.‬‬ ‫پروازهاییبابلیتهایگرانو بسیار کمیاب‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬جزیره کیش کهبخشعمده‬ ‫اقتصادانبه گردشگر وابستهاستدر حالی‬ ‫شهریورماه را با میانگین‪ ۱۲‬تا‪ ۱۵‬پرواز روزانه‬ ‫سپریمیکند کهدر سالهای گذشتهچندین‬ ‫برابــر این امــار‪ ،‬پــرواز در فــرودگاه کیش به‬ ‫زمین مینشسته اســت‪ .‬فعاالن گردشگری‬ ‫کیــش‪ ،‬عالقــه شــرکتهای هواپیمایــی به‬ ‫گذاشــتن پروازهایــی به مقاصد گردشــگری‬ ‫کشورهایهمسایهنظیر ترکیهجهت کسب‬ ‫درامــد بیشــتر را یکــی از مهمتریــن دالیــل‬ ‫کاهــش پروازها اعالم میکننــد‪ .‬تحریمها و‬ ‫مشــکالت نــاوگان هوایــی کشــور‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینههــای ارزی شــرکتهای هواپیمایی و‬ ‫تــالش بــرای افزایــش قیمت بلیــت از دیگر‬ ‫دالیل اعالمشده است و گالیه شدیدی نیز‬ ‫نســبت به روند واگذاری کیش ایر بهعنوان‬ ‫بال و بازوی گردشگری کیش توسط سازمان‬ ‫خصوصیســازی در میان ســاکنان و فعاالن‬ ‫اقتصادی کیش وجود دارد‪.‬‬ ‫هیچ سالی وضعیت پروازها به این‬ ‫صورت اسفبار نبوده است‬ ‫مسیح ا‪ ...‬صفا‪ ،‬رئیس جامعه هتلداران‬ ‫کیــش در خصــوص وضعیــت پروازهــا بــه‬ ‫مقصد جزیــره کیش‪ ،‬گفت‪ :‬طی ‪ ۳۳‬ســالی‬ ‫که در جزیره کیش زندگی کردهام‪ ،‬هیچ سالی‬ ‫وضعیــت پروازهــا بــه ایــن صورت اســفبار‬ ‫نبوده اســت‪ .‬همیشه در شهریورماه‪ ،‬تحت‬ ‫هر شــرایطی درصد اشــغال هتلهای کیش‬ ‫باالی‪ ۸۰‬درصد بود اما در حال حاضر برخی‬ ‫از هتلها درصد اشغالشــان ‪ ۱۰‬درصد اســت‬ ‫و انهایــی هم که هتلها و پروازها را باهم‬ ‫چارتر کردهاند‪،‬تور رابهقیمتبلیتهواپیما‬ ‫میدهند یعنــی اتاق هتل رایگان اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬امروز که امارها را نگاه میکردم تنها‪۱۲‬‬ ‫پــرواز داریــم اما زمانی در این ایــام روزانه ‪۶۰‬‬ ‫پرواز به مقصد کیش داشتیم‪ .‬این روند تاثیر‬ ‫بســیار ناخوشــایندی در صنعت گردشگری‬ ‫کیش گذاشــته اســت‪ .‬ضمن اینکه اکنون ‪۵۰‬‬ ‫هتلــی کــه در کیش داریــم خالــی و بازارها و‬ ‫رســتورانها هم خالی اســت‪ .‬رئیس جامعه‬ ‫هتلــداران کیــش بــا برشــمردن تاثیــر منفــی‬ ‫کاهش پروازها بر روی انگیزه سرمایهگذاران‬ ‫جهت سرمایهگذاری در کیش‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســرمایهگذارانی کــه اکنون در حال ســاخت‬ ‫‪ ۶۰‬هتل در کیش هستند و انهایی که دارند‬ ‫بازارهایبزرگمیسازند‪،‬چگونهمیتوانندبا‬ ‫‪ ۱۲‬پرواز در روز هزینه نگهداری و درامد این‬ ‫هتلها و بازاریان تامین شود‪ .‬صفا ادامه داد‪:‬‬ ‫در هتــل خــودم از ‪ ۱۵‬فروردین تاکنون‪ ،‬ســه‬ ‫برابر پولی که از مسافران دریافت کردهام از‬ ‫جیب برای نگهداری و پرداخت مخارج هتل‬ ‫هزینهکردهام‪.‬تمامیهتلهابهنسبتستاره‬ ‫و تعــداد اتــاق‪ ،‬کارکنــان دارند و در شــرایط‬ ‫فعلی ســه تا چهار برابر عددی کــه از مردم‬ ‫و مسافرین دریافت میکنند‪ ،‬خرج حقوق‪،‬‬ ‫اسکان و غذا کارکنان‪ ،‬قبوض اب و برق‪ ،‬بیمه‬ ‫وهزینههایمتفرقهمیشود‪.‬‬ ‫حال اقتصادی جزیره کیش خوب‬ ‫نیست‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬حــال اقتصــادی جزیره‬ ‫کیش خوب نیست و علت کاهش پروازها‬ ‫را هم نمیتوانیم تنها به عهده هیئتمدیره‬ ‫فعلی و یا حتی قبلی ســازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش و دبیرخانه شــورای عالی مناطق ازاد‬ ‫بگذاریم‪ .‬ان زمانی که تصمیم گرفتند کیش‬ ‫ایر که فلســفه وجودی ان اوردن مسافر از‬ ‫هرکجای ایران و جهان به جزیره کیش بود‬ ‫را خصوصیسازی کنند‪ ،‬یعنی یک خودزنی‬ ‫که دودش مستقیم به چشم سرمایهگذاران‬ ‫کیش رفت‪ .‬صفا بیان کرد‪ :‬البته مشــکالت‬ ‫دیگــری هــم وجــود دارد‪ .‬بهعنوانمثــال‬ ‫کیــش ایــر با داشــتن ‪ ۱۳‬هواپیما‪ ،‬تنها ســه‬ ‫هواپیمایــش در حــال پــرواز اســت و بقیه‬ ‫زمینگیر شدهاند‪ .‬تحریم‪ ،‬گرانی قطعات‪،‬‬ ‫مشــکالت ارزی و بــه مخصوصــاً بــه علت‬ ‫تغییــر مدیریتهــای که در کیــش و کیش‬ ‫ایر اتفاق افتاده است‪ ،‬تمامی این موارد در‬ ‫وضعیت موجود و کاهش پروازها تاثیرگذار‬ ‫بودهانــد‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬حاال که تنها‬ ‫سه هواپیما از کیش ایر قابلیت پرواز دارند‪،‬‬ ‫چه دلیلی دارد که در مسیر افغانستان پرواز‬ ‫گذاشته شود‪ .‬چه دلیلی دارد که از تهران به‬ ‫شــهرهای دیگر پرواز گذاشته شــود‪ .‬باید از‬ ‫هرکجای ایران به جزیره کیش پرواز گذاشته‬ ‫شــود ولــی چــون تصمیمگیــری در اختیــار‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش نیست این اتفاق‬ ‫افتاده اســت و تا زمانی که دولت تصمیم‬ ‫عاجلــی در ایــن مــورد نگیــرد‪ ،‬کیــش تمام‬ ‫مزیتهای ســرمایهگذاری خود را از دست‬ ‫استقبالازبرگزارییادواریشهدایغواصدرکیش‬ ‫ســینا کلهر ‪،‬معاون فرهنگــی و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان‪ :‬از‬ ‫برگزاری یادواری شــهدای غواص در کیش اســتقبال می کنیم‪ .‬وزارت ورزش و به تبع‬ ‫ان فدراسیون غواصی و نجات غریق در کنار این اقدام فرهنگی و ارزشمند سازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش خواهند بود و از برنامه های ان حمایت معنوی خواهند کرد‪.‬‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫ستوناصلیاقتصادو فرهنگ کیش‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقه‬ ‫در نیمــه دوم ســال جــاری‬ ‫ازاد کیــش بــا بیــان اینکــه‬ ‫طــرح ســاخت مســکن‬ ‫تســلط بــر مشــکالت‬ ‫باقیمت هــای مناســب و‬ ‫باعــث می شــود راهــکار‬ ‫بــا اســتانداردهای روز دنیا‬ ‫مناســبی بــرای حــل ان در‬ ‫بــرای کیشــوندان کم درامد‬ ‫مهدی کشاورز‬ ‫نظــر داشــت‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫اجرایــی خواهیــم کــرد‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه‬ ‫تــا بــه ایــن طریــق بتــوان‬ ‫حــل کــردن برخــی از مشــکالت بــا وجود مشــکالت مســکن ایــن افــراد را حل کرد‪.‬‬ ‫راهکارهــا‪ ،‬زمــان بیشــتری را می طلبــد و مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫در نظــر گرفتــن زمــان کوتــاه بــرای حــل بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی‪ ،‬ســتون‬ ‫ان هــا امکان پذیــر نیســت؛ چراکــه برخــی اصلــی اقتصــاد و فرهنــگ کیــش اســت‪،‬‬ ‫از مشــکالت در کوتاه مــدت و برخــی نیــز عنــوان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بــا تمامــی‬ ‫در بلندمدت حل می شــود‪.‬‬ ‫صنف هــا جلســات مختلفــی جهت کســب‬ ‫بــه گــزارش تیــن نیــوز ‪ ،‬مهدی کشــاورز اطالعــات و شناســایی ظرفیت هــا بــرای‬ ‫در خصــوص میــزان ورود گردشــگر بــه تســهیل فرایندها برگزارشــده است‪.‬‬ ‫جزیــره کیــش گفــت‪ :‬در کیــش تنهــا دو‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تمامــی برنامه ریــزی‬ ‫جشــنواره نــوروزی و تابســتانی برگــزار ســازمان منطقــه ازاد کیــش مبتنــی بــر‬ ‫می شــود و ایــن امــر باعــث کاهــش ورود مشــورت های ایــن ســازمان بــا بخــش‬ ‫گردشــگر در ســایر روزها خواهد شد‪.‬‬ ‫خصوصــی اســت‪ .‬او با بیــان اینکه قانون‬ ‫قطعــا ایــن تعــداد جشــنواره بــا توجه چگونگــی اداره مناطــق ازاد تجــاری ‪-‬‬ ‫بــه ظرفیت هــای گردشــگری کــه در کیــش صنعتــی به خوبــی در مناطــق ازاد اجــرا‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬بســیار ناچیــز اســت‪ .‬بــر نمی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر وقــت قانــون ‪65‬‬ ‫همیــن اســاس‪ ،‬برنامه هایــی در حــوزه چگونگــی اداره مناطــق ازاد تجــاری ‪-‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬فرهنگــی و ورزش در نظــر صنعتــی به درســتی و کامــل اجــرا شــد‪،‬‬ ‫گرفته شــده و نزدیــک بــه ‪ 44‬فدراســیون می تــوان گفــت کــه مناطــق ازاد خــوب‬ ‫ســاماندهی کرده ایم و مقررشــده تا پایان اداره می شــود‪ .‬وضعیــت حــال حاضــر‬ ‫ســال ‪ 17‬بــازی ملــی و بین المللــی تنیــس مناطــق ازاد نشــان می دهــد کــه ایــن‬ ‫و اســکوواچ در جزیــره برگــزار شــود کــه قانون به درســتی اجرا نمی شــود‪ .‬کشــاورز‬ ‫می تواند باعث جذب گردشــگر شــود‪.‬‬ ‫بــا اشــاره بــه ‪ 129‬طــرح نیمــه کاره در‬ ‫کشــاورز ادامــه داد‪ :‬اگــر مشــکلی جزیــره کیــش گفــت‪ :‬بــرای تمامــی ایــن‬ ‫مطــرح می شــود بــه ایــن معنــا نیســت که پروژه هــا اظهارنامــه ارسال شــده اســت‬ ‫راه حلــی وجــود نــدارد و یــا قصــد ســیاه و عنوان شــده اگــر اقــدام بــه تکمیــل‬ ‫نمایــی داریــم‪ ،‬بلکــه بــه ایــن معناســت پروژه هــای خــود کننــد‪ ،‬راه را برایشــان‬ ‫کــه اعــالم کنیــم که نســبت بــه حوزه ها و تســهیل خواهیــم کــرد و در صــوت عــدم‬ ‫مشــکالت ا گاهی داریم و با برنامه هایی توجــه بــه این اظهارنامــه‪ ،‬به طور قانونی‬ ‫کــه در نظــر گرفته شــده می تــوان ان ها را وارد عمل خواهیم شــد‪.‬‬ ‫حل کــرد‪ .‬مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫کیــش در پاســخ بــه انتقادهایــی کــه در بــا بیــان اینکه عمده امالک دســت بخش‬ ‫برابر صــدور انحصاری مجوزها می شــود‪ ،‬خصوصــی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بخــش خصوصی‬ ‫گفــت‪ :‬صــدور مجوزهایــی کــه در جزیــره اول ســال امالک را قیمت گذاری می کنند‪.‬‬ ‫صــورت می گیــرد بایــد بــر اســاس یــک ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا کارشــناس‬ ‫مبنایی علمی باشــد‪.‬‬ ‫رســمی دادگســتری بــرای امــالک ســازمان‬ ‫ایــا تا بــه امــروز توانســته ایم با صدور منطقــه ازاد تعییــن و تکلیــف می کند‪.‬‬ ‫مجوزهــای ســاخت مســکن‪ ،‬مشــکل‬ ‫او بــا بیــان اینکــه ســازمان منطقــه‬ ‫مســکن را حــل کنیــم؟ خیر ! اکنــون بالغ بر ازاد‪ ،‬عامــل گرانــی در کیــش نیســت‪،‬‬ ‫‪ 25‬هزار مســکن خالی از ســکنه در کیش گفــت‪ :‬عرضــه و تقاضــا‪ ،‬شــیوه واگــذاری‬ ‫وجــود دارد‪ .‬می تــوان گفــت اقداماتــی زمیــن‪ ،‬تــوان ســازمان در حفــظ کنتــرل‬ ‫صــورت گرفتــه؛ امــا نــه به صــورت علمی؛ قیمت هــا‪ ،‬سیاســت های اصلــی کشــور ‪،‬‬ ‫بنابرایــن عــدم صدور مجوزهــا نیز راهکار شفاف ســازی در صدور سند و پروانه های‬ ‫نیســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در خصــوص از عامل هــای اصلــی تعییــن قیمــت در‬ ‫مشــکالت مســکن افــراد کم درامــد نیــز کیش است‪.‬‬ ‫میدهــد‪ .‬شــما مشــهد را در نظــر بگیرید‪،‬‬ ‫اگــر پــرواز نباشــد امکان ســفر با خــودروی‬ ‫شخصی‪ ،‬اتوبوس و قطار فراهم است ولی‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد مسافرین کیش با هواپیما‬ ‫به کیش سفر میکنند و اگر هواپیما نباشد‬ ‫کیــش عمــالً تعطیــل خواهــد شــد‪.‬رئیس‬ ‫جامعه هتلداران کیش ایان گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫اگر تصمیم خصوصیسازی توسط مجلس‬ ‫گرفتــه نشــده و توســط دولت گرفتهشــده‬ ‫اســت‪ ،‬هــر چــه ســریعتر در ان تجدیدنظر‬ ‫صــورت بگیــرد چــون وضعیــت اقتصــادی‬ ‫وزندگــی تمام صنوف و مــردم جزیره کیش‬ ‫بهشدت دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هوشمندسازیبنادر‬ ‫کیشتاپایانبهمنماه‬ ‫سال جاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توســعه و مدیریــت بنــادر و فرودگاههــای‬ ‫ســازمان منطقه ازاد کیش از هوشــمند ســازی بنادر خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هوشــمند ســازی بنادر در حوزه خدماترسانی به گردشگرانی که از‬ ‫طریق دریا به کیش وارد و خارج میشوند و همچنین مبادالت کاال‬ ‫و‪...‬بر اســاس زمانبندی صورت گرفته در حال پیادهســازی اســت و‬ ‫ســعی شــده بخش عمدهای از این خدمات تا بهمنماه سال جاری‬ ‫به بهرهبرداری برســد‪ .‬عزتا‪ ...‬محمدی در گفتوگو با ایلنا با بیان‬ ‫اینکه فرودگاه و بنادر دو شاهراه اصلی ورود به جزیره کیش هستند‪،‬‬ ‫بنابراین در این راستا با اولویت عملیاتی کردن پروژههای نیمهتمام‬ ‫و توســعه زیرســاختی در دستور کار این شرکت اســت‪ .‬او با اشاره به‬ ‫حــوزه بنــادر گفــت‪ :‬برای اولین بار پس از ‪ 15‬ســال‪ ،‬طرح جامع بندر‬ ‫به تصویب رســید و در حال حاضر توســعه در بنادر بر مبنای طرح‬ ‫جامع انجام میشود‪ .‬او در خصوص ایمنی بندر گفت‪ :‬سیستم اطفاء‬ ‫حریق در بندر راهاندازی شده و در هفته دولت افتتاح خواهد شد‪ .‬با‬ ‫افتتاح این سیستم تمامی بخش بندر مجهز به سیستم اطفاء حریق‬ ‫خواهدشد‪.‬مدیرعاملشرکتتوسعهو مدیریتبنادر و فرودگاههای‬ ‫سازمانمنطقهازادکیشدر خصوصکنترلمباحثامنیتیبندر گفت‪:‬‬ ‫دوربینهای تعبیهشــده در کل قســمتهای بنادر در حال نصب و‬ ‫راهاندازیاست‪.‬باتجهیز بنادر پایشهایامنیتیو ایمنیبندر افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬محمدی با اشاره به خدمات شناوری بندر گفت‪:‬‬ ‫ســعی شــده شــناورهای که در بندر افتاب و چارک مســافر جابهجا‬ ‫میکند ازلحاظ کیفیت و خدمات ایمنی تقویت و در شان کیشوندان‬ ‫و گردشگرانباشندبنابرایندر اینبخشتالششدهاز ظرفیتبخش‬ ‫خصوصی استفاده شود‪ .‬او با بیان اینکه ترمینال های مسافری بندر‬ ‫کیشبابهسازیصورت گرفتهجزءبهترینترمینالهایمسافریبنادر‬ ‫است افزود‪ :‬ترمینال های مسافری در بندر به لحاظ ازدحام ورود و‬ ‫خروج‪ ،‬پذیرش‪ ،‬دریافت و پرداخت بلیت و بار از اماکن حساس بندر‬ ‫هستند‪ .‬او در خصوص کشتیهای باری و کانتینر بری عنوان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از اولویتهایماراهاندازیخط کانتینریبین کیشو دبیو بالعکس‬ ‫اســت‪ .‬در این خصوص با بخش خصوصی وارد مذاکره شــدهایم تا‬ ‫صاحبــان بار با اطمینان خاطر بــار خود را جابهجا کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش از توسعه بندر چارک خبر داد و گفت‪ :‬الیروبی‪ ،‬بهسازی اماکن‬ ‫عمومی جهت ارائه خدمات رفاهی و هوشمند سازی از برنامههای‬ ‫مهم در بندر چارک است‪ .‬محمدی با بیان اینکه باند اصلی فرودگاه‬ ‫کیــش جــزو اولین باند اســتاندارد و ویژه کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طرح‬ ‫توسعه باند اصلی فرودگاه به نحوه مطلوبی در حال انجام است‪.‬‬ ‫ایــن باند قابلیت فرود بزرگترین هواپیما دنیا را نیــز دارد و ازلحاظ‬ ‫روشــنایی و پهنــا و‪ ...‬اســتاندارد جهانــی را دارد و این عوامل باعث‬ ‫افزایش ایمنی برای فرود هواپیماها خواهد شد‪ .‬او در خصوص پروژه‬ ‫سوخترسانی فرودگاه گفت‪ :‬خوشبختانه ظرفیت ذخیره سوخت‬ ‫از ‪ 700‬هــزار لیتــر به ‪ 4‬میلیون ‪ 500‬هزار لیتر افزایش پیداکرده اســت‪.‬‬ ‫او در خصوص ایمنی فرودگاه گفت‪ :‬یکی از مخاطراتی که میتواند‬ ‫ایمنی فرودگاه را تحتالشعاع قرار دهد‪ ،‬بحث حیاتوحش است‪.‬‬ ‫با توجه به رهاسازی یکهزار راس اهو در جزیره کیش‪ ،‬این حیوانات‬ ‫خطراتبالقوهایهستند کهمیتوانندایمنیپروازهاراتهدید کنند‪.‬با‬ ‫همکاریمحیطزیستجزیرهسعیشدهباندفرودگاهعاریاز حضور‬ ‫حیوانات باشد‪ .‬همچنین در این راستا با دیوارچینی پیرامون فرودگاه‬ ‫سعی شده از ورود حیوانات جلوگیری کند‪ .‬مدیرعامل شرکت توسعه‬ ‫و مدیریت بنادر و فرودگاههای سازمان منطقه ازاد کیش با بیان اینکه‬ ‫ترمینال کیش اولین ترمینال هوشمند و مکانیزه است که به مسافران‬ ‫خدمــات میدهد‪،‬گفــت‪ :‬با طرح توســعهای کــه در ترمینال جدید‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬ازلحاظ فضا‪ ،‬چیدمان و معماری شــرایط بهگونهای‬ ‫است که تسهیالت ویژهای به مسافران ارائه شود‪.‬‬ ‫باقی است‪ .‬او با اشاره به ‪ 6‬شهرک صنعتی در این جزیره گفت‪ :‬از‬ ‫این تعداد شــهرک صنعتی‪ ،‬حدود ‪ 70‬درصد ســند دریافت کردند‬ ‫که ‪ 50‬درصد انها غیرفعال هستند و تعداد بسیاری کمی از انها‬ ‫در اختیــار ســازمان منطقــه ازاد کیش اســت‪ .‬معاونــت اقتصادی و‬ ‫سرمایهگذاری سازمان منطقه ازاد کیش با اشاره به حوزه غیر صنعتی‬ ‫در جزیره کیش گفت‪ :‬در بررسیهای که صورت گرفت‪ ،‬حدود ‪129‬‬ ‫پروژه باالی هزار متر وجود دارد که ‪ 63‬مورد ان فعال و ‪ 66‬مورد‬ ‫ان غیرفعــال بــوده کــه باید تعییــن و تکلیف شــود و ‪ 36‬مورد نیز‬ ‫هیچگونه فعالیت روی ان انجامنشده است‪ .‬چالویی با بیان اینکه‬ ‫از اردیبهشت امسال‪ 12‬کمیسیون اقتصادی برگزارشده گفت‪ :‬در این‬ ‫جلسات مشکالت بسیاری بررسی و تعیین و تکلیف شده است‪ .‬او‬ ‫با اشاره به پروژههای جاری گفت‪ 3 :‬میلیون ‪ 10‬هزار ‪ 654‬مترمربع‬ ‫پــروژه جــاری وجــود دارد و ‪ 4‬میلیــون ‪ 670‬هــزار و ‪ 687‬متــر در‬ ‫دستساخت و یکمیلیون ‪ 719‬هزار و ‪ 541‬متر ساخت شده و ‪98‬‬ ‫هزار ‪ 316‬متر نیز زیربنای ساختهشده در کیش وجود دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بهمرورزمان پروژهها بررســی و تصمیماتی برای انها در کمســیون‬ ‫اقتصادی اتخاذ خواهد شد و طبق مصوبه کمسیون مواردی فسخ‪،‬‬ ‫مشارکت و یا ابقا میشود‪ .‬او با اشاره به حساسیت سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیش بر پروژهها گفت‪ :‬بر اساس جدول زمانبندی کنترل پروژه‬ ‫صورت میگیرد و در صورت عدم پیشرفت به سرمایهگذار اخطار‬ ‫داده میشــود‪ .‬همچنیــن بایــد پروژههــا با توجه به شــرایط جوی‬ ‫منطقه سریعتر تعیین و تکلیف شود‪ .‬اگر بنایی که مورد تائید نباشد‬ ‫باید تخریب و یا تقویت شود‪ .‬معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش معتقد است‪ :‬اگر پروژههای سرمایهگذاری‬ ‫بهموقع اماده میشدند‪ ،‬اقتصاد کیش به مشکل برخورد نمیکرد‪.‬‬ ‫همچنین عدم ثبات مدیران نیز بر این مشکل افزود‪ .‬چالویی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دوران گذشته به پروژههای تجاری بسیاری مجوزهای داده‬ ‫شد که این بیش از نیاز جزیره است و با احداث پروژه کیش مال نیز‬ ‫این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬او با اشاره به کاهش گردشگران‬ ‫در کیــش گفــت‪ :‬در دهــه ‪ 70‬تــا ‪ 90‬با دلیــل واردات زیاد‪ ،‬قیمتها‬ ‫بســیار کم بود و این امر باعث افزایش گردشــگر شــده بود؛ اما در‬ ‫حال حاضر به دلیل کاهش واردات‪ ،‬قیمتها افزایش و جذابیت‬ ‫خرید کاهش پیداکرده است‪ .‬عالوه بر ان روی بحث گردشگری نیز‬ ‫فعالیت خوبی انجامنشده است‪ .‬همچنین اجارهها بسیار افزایش‬ ‫پیداکرده و واحدهای تجاری نیز برای جبران هزینه اجاره‪ ،‬مجبور‬ ‫به افزایش کاالها هستند؛ بنابراین انگیزه خرید و گردشگری برای‬ ‫مسافران کم شده است‪ .‬او با اشاره به طرح جامع گردشگری گفت‪:‬‬ ‫قرار شده بستههای فرصتهای سرمایهگذاری تهیه و در سامانهای‬ ‫که طراحیشده بارگذاری شود که عمدتا پروژههای گردشگری است‪.‬‬ ‫معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه ازاد کیش با بیان‬ ‫اینکه مجوز ســاخت ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار واحدهای مســکونی الکچری‬ ‫مازاد دادهشــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این واحدهای مســکونی خالی‬ ‫از ســکنه هســتند؛ این در حالی اســت به قشر متوسط و کمدرامد‬ ‫توجهــی نشــده و این امــر باعث مهاجرت معکوس خواهد شــد‪.‬‬ ‫چالویی معتقد است‪ :‬توسعه در کیش نامتوازن است بهطوریکه‬ ‫قســمت شــمال و شــرق توســعهیافته و جنوب و غرب کیش هیچ‬ ‫فعالیتی انجامنشده است‪ .‬برای حل این مشکل تصمیم گرفتهشده‬ ‫که چندین پروژه بهخصوص گردشگری در ان منطقه فعال شود‪.‬‬ ‫همراهی خوب منطقه ازاد کیش و سایر جوامع در راستای توسعه‬ ‫و رونق گردشگری در کیش با برگزاری حراجی پایان فصل بازارها و‬ ‫مراکز خریدجزیرهبتوانیمباخدمترسانیمناسببهگردشگرانو‬ ‫هموطنان عزیز فضای خوب و مناسبی را برای خرید مردم فراهم‬ ‫کنیم‪.‬مدیرعاملجامعهبازاریانو بازرگانان کیشبابرشمردنسایر‬ ‫متغیرهایموثر بر سفر گردشگرانداخلیوخارجیبهکیشاضافه‬ ‫کرد‪:‬هرسالهباشروعتابستانشاهدرونقنسبیو تغییر وضعیت‬ ‫در امار ورود مسافر و گردشگر به کیش بودیم اما امسال به جهت‬ ‫متغیرهای مختلف انگونه که باید این اتفاق رقم نخورد و سبب‬ ‫رکود بیســابقه در فضای کســبوکار شده اســت‪ .‬او اضافه نمود‬ ‫برگزاریرویدادهایجذابمهمترینعاملجذبگردشگر خواهد‬ ‫بود‪.‬او ضمن دعوت از دیگر تشکلهای صنفی جهت مشارکت‬ ‫فعــال در ایــن خصوص‪ ،‬همگرایــی را در شــرایط فعلی بهعنوان‬ ‫ضروریترینعاملتاثیرگذار در عبور از اینبحرانبرشمرد‪.‬‬ ‫هواپیمایی کشــور نهایی شد‪ .‬ســعید زاهدی در گفتوگو با ایرنا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این پروازها روز ‪ ۲۰‬شهریور از کیش به مقصد نجف‬ ‫برقرار میشودو‪ ۲۸‬اینماهنیز زائرانرابهاینجزیرهبازمیگرداند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه قیمــت بلیــت کیــش ‪ -‬نجــف بهصــورت‬ ‫رفتوبرگشت توسط شرکت هواپیمایی مذبور ‪ ۷۶‬میلیون ریال‬ ‫اعالمشــده بود افزود‪ :‬اما مقررشــده از زائران مبلغ ‪ ۶‬میلیون ریال‬ ‫اخذ شود که با این اقدام کل هزینه هر زائر برای عزیمت به شهر‬ ‫نجف با هزینه اقامت‪ ۷۵‬میلیون ریال براورد شده است‪ .‬زاهدی‬ ‫یاداور شد‪ :‬این ‪ ۲‬پرواز ظرفیت پذیرش ‪ ۳۰۰‬نفر را دارد که تاکنون‬ ‫پیش ثبتنام زائران انجامشــده و در روزهای جمعه و شــنبه نیز‬ ‫ثبتنام نهایی انها صورت خواهد گرفت‪ .‬او با بیان اینکه هفته‬ ‫ایندهنیز جلسهتوجیهیزائرانبرگزار میشودافزود‪:‬در اعزامزائران‬ ‫تمام قوانین کشــوری اجرا خواهد شــد و زائران عالوه بر تزریق دز‬ ‫یاداور واکسن کرونا باید کارت بینالمللی واکسیناسیون خود را نیز‬ ‫اخذ کنند‪ .‬راهپیمایی اربعین‪ ،‬پیادهروی مسلمانان و ازادیخواهان‬ ‫کشورهای مختلف از نقاط مختلف کشور عراق بهطرف کربال به‬ ‫مناسبت اربعین حسینی است‪ .‬زائران ایرانی مسیر ‪ ۸۰‬کیلومتری‬ ‫نجفمقدستاکربالیمعالرابرایپیادهرویانتخابمیکنند؛این‬ ‫مسیر بهتعدادیکهزار و‪۴۵۲‬ستونبرایراهپیمایانپیشبینیشده‬ ‫خبر‬ ‫معاونت اقتصادی و ســرمایهگذاری ســازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫معتقد است‪ :‬مسئول گرانی قیمت زمین در جزیره کیش‪ ،‬سازمان‬ ‫منطقه ازاد نبوده و این سازمان بر اساس شاخصها هرسال تعیین‬ ‫قیمــت میکنــد‪ .‬محمد چالویــی در گفتوگــو با ایلنا عنــوان کرد‪:‬‬ ‫ابالغ نرخهای مصوب از ســوی ســازمان منطقه ازادکیش‪ ،‬همواره‬ ‫ســرمایهگذاران را بــا چالــش روبهرو میکرد‪ ،‬امســال بــرای اولین بار‬ ‫در ‪ 8‬ســال گذشــته‪ ،‬ابــالغ نرخهــا بهموقع انجام شــد و ایــن امر از‬ ‫شــوک گرانــی بهخصوص در بازار اجارهها جلوگیری کــرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫عدم ابالغ بهموقع قیمتها باعث تزلزل سرمایهگذار برای دریافت‬ ‫پروانه میشد‪ .‬با ابالغ بهموقع قیمتها‪ ،‬سرمایهگذاران با اسودگی‬ ‫خاطــر اقــدام بــه دریافت پروانــه کردنــد‪ .‬او با اشــاره به وضعیت‬ ‫اقتصادی و سرمایهگذاری در کیش گفت‪ :‬بررسیهای صورت گرفته‬ ‫نشان داده که مشکالتی بسیاری از گذشته وجود دارد که همچنان‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫اغاز تخفیفات ویژه پایان فصل‬ ‫در کیش‬ ‫رحمــان ســادات نجفــی مدیرعامل جامعــه بازاریان کیــش از‬ ‫حراجیپایانفصلبازارهاو مراکز خریدجزیره کیشاز اولشهریور‬ ‫الی‪ ۳۱‬شهریورماهباتخفیفاتاستثناییوبینظیر خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالین‪ ،‬مدیرعامــل جامعه بازاریــان کیش با‬ ‫برشمردنویژگیهاوظرفیتهایمنحصربهفردجزیرهزیبایکیش‬ ‫را بهعنوان اولین اولویت گردشگران در ایران گفت‪ :‬جزیره کیش با‬ ‫ویژگیهایجغرافیاییخاصخودکهدر زمینهتوسعهجهانگردی‬ ‫منطقهایوجهانیدارد‪،‬در میانهمهجزایر ایرانیخلیجفارستنها‬ ‫منطقهای است که در تمامی ادوار و فصول سال موردتوجه ویژه‬ ‫قرارگرفته است و خصوصا در نیمقرن اخیر سرمایهگذاری سنگینی‬ ‫برای توســعه و ارتقاء ان صورت گرفته اســت‪ .‬مدیرعامل جامعه‬ ‫بازاریان کیش در ادامه صحبتهای خود از راهاندازی حراجیهای‬ ‫پایان فصل بازارها و مراکز خرید جزیره کیش از اول شهریورماه الی‬ ‫‪ ۳۱‬شهریورماهباتخفیفاتاستثناییخبر داد گفت‪:‬امیدوارم کهبا‬ ‫برقراری ‪ ۲‬پرواز از کیش به نجف‬ ‫نهاییشد‬ ‫دبیر ســتاد اربعین جزیره کیش گفت‪ :‬برقــراری‪ ۲‬پــرواز از این‬ ‫جزیرهبهنجفویژهایامپیادهرویاربعینحسینیاز سویسازمان‬ ‫رویداد کیش‬ ‫نابودی مراتع دردسرساز شده است‬ ‫حال ناخوش‬ ‫دامداران و عشایر یزد‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام اســتان‬ ‫یــزد در گفتگــو بــا یــزد رســا بــا اشــاره بــه‬ ‫نابــودی مراتــع عشــایر بــه علــت ایجــاد‬ ‫معــادن‪ ،‬شــهرکها‪ ،‬جادهها‪ ،‬راههــا و‪...‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬صنعت دام ســبک استان‬ ‫یزد همراســتا با کشــور در وضعیت بدی‬ ‫قرار دارد که در این میان عشایر به علت‬ ‫نابودی مراتع شــرایط سختتری دارند‪.‬‬ ‫نــادر ســلیم ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته بــا‬ ‫همراهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی برای‬ ‫دو مــاه نهــاده دولتــی ارزانقیمــت بــه‬ ‫مقــدار زیــاد بــرای عشــایر اســتان تامیــن‬ ‫تــا مجبــور بــه فــروش دام خــود نشــوند‬ ‫و خوشــبختانه ایــن موضــوع باعــث شــد‬ ‫عشایر استان دوران سخت تابستان سال‬ ‫گذشــته را پشــت ســر بگذارند و دامهای‬ ‫انها پرواری شده و خود قادر به فروش‬ ‫ان باشــند‪ .‬مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام‬ ‫اســتان یــزد در مــورد برنامــه این شــرکت‬ ‫بــرای حمایت از عشــایر اســتان در ســال‬ ‫جاری نیز تصریح کرد‪ :‬بر اســاس مصوبه‬ ‫ســتاد تنظیــم بازار کشــور در ســال جاری‬ ‫تنهــا مجاز به خرید میش حذفی عشــایر‬ ‫هســتیم که تاکنون موردی وجود نداشته‬ ‫اســت‪ .‬ســلیم با تاکید بر اینکه شــرایط و‬ ‫وضعیــت عشــایر و دامداران را به کشــور‬ ‫اعالم کردهایم ابراز داشــت‪ :‬ستاد تنظیم‬ ‫بــازار کشــور محدودیتهایــی در زمینــه‬ ‫جنــس و وزن خریــد دام تصویــب کــرده‬ ‫اســت کــه همگــی مجــاز بــه رعایــت ان‬ ‫هســتند که علــت ان عدم کاهش کیفیت‬ ‫گوشــت خریداریشــده و عــدم ایجــاد‬ ‫نارضایتــی در بین مردم اســت چراکه اگر‬ ‫دام تحــت شــرایطی غیرازایــن خریــداری‬ ‫شود در مراحل انجماد و نگهداری کیفیت‬ ‫ان کاهشیافتــه و همیــن موضــوع باعث‬ ‫نارضایتــی مــردم خواهــد شــد‪ .‬او عنــوان‬ ‫داشــت‪ :‬عشــایر بهاینعلت که قــادر به‬ ‫اســتفاده از کنســانتره در نهادههای خود‬ ‫نیســتند فشــار بیشــتری را تحمل میکنند‬ ‫کــه الزم اســت در ایــن زمینــه دولــت‬ ‫بــه کمــک ســازمان امــور عشــایر امــده و‬ ‫حمایتهای خود را از عشایر بیشتر کند‪.‬‬ ‫مدیرکل پشــتیبانی امور دام استان یزد با‬ ‫اشــاره بــه اینکــه این شــرکت در راســتای‬ ‫رســالت ذاتی خــود بهمنظــور حمایت از‬ ‫صنعت دامپروری اســتان نهایت سعی و‬ ‫تــالش خــود را بــه کار گرفته اســت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از ابتدای سال ‪ 1400‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 216‬هزار تن ذرت‪ ،‬جو و کنجاله سویا‬ ‫در بین دامداران اســتان توزیع که نسبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه گذشــته افزایــش ‪100‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬سلیم بیان داشت‪:‬‬ ‫در سال گذشته همچنین طرح خرید دام‬ ‫سنگین از پرورشدهندگان در قالب طرح‬ ‫حمایتی اجرا که طی ان تعداد ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 550‬راس گوســاله نر پــرواری از دامداران‬ ‫بهصــورت زنــده و باقیمتهــای مصوب‬ ‫خریداری و ذخیرهسازی شد و در راستای‬ ‫همیــن حمایتهــا مقــدار ‪ 5‬هــزار و ‪900‬‬ ‫تــن کنســانتره دامی در قبــال تحویل دام‬ ‫زنــده بــه دامــداران اختصــاص یافــت که‬ ‫تمام این اقدامات در راســتای حمایت از‬ ‫صنعت دام کشور و تامین امنیت غذایی‬ ‫کشور بوده است‪.‬‬ ‫او با ذکر اینکه در ســال جاری اســتان‬ ‫یزد بهعنوان اولین استان در زمینه خرید‬ ‫گوســاله نــر پــرواری فعالیت خــود را اغاز‬ ‫کــرد گفــت‪ :‬تاکنــون بالغبر ‪ 2‬هــزار و ‪100‬‬ ‫راس بــا توجــه بــه قیمتهــای اعالمــی‬ ‫خریــداری و بســتهبندی و ذخیرهســازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۵۲‬نفرازاعضایخانهمطبوعاتیزدلغوعضویتشدند‬ ‫احسانعابدی؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمییزد‪:‬بر اساسبررسیهایانجامشده‬ ‫صالحیت ‪ 52‬نفر از اعضای خانه مطبوعات استان رد و لغو عضویت شد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۹۶‬نفر از اهالی رسانه عضو خانه مطبوعات استان هستند و از خدمات در‬ ‫نظر گرفتهشدهبهرهمندخواهندشد‪.‬‬ ‫ثبتنام بیش از ‪ 5۹‬هزار یزدی برای‬ ‫پیادهرویاربعین‬ ‫مدیر حــج و زیارت اســتان‬ ‫گذشــت ‪ ۶‬مــاه از دز دوم‪،‬‬ ‫یــزد گفت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۹‬هــزار و‬ ‫دز یــاداور را نیــز تزریــق کــرده‬ ‫‪ ۵۰۸‬نفــر در قالــب ‪ ۳۴‬هــزار‬ ‫باشــند‪ .‬این مســئول بیان کرد‪:‬‬ ‫و ‪ ۳۹۴‬گــروه بــرای حضــور در‬ ‫مرز چزابــه بهعنوان مــرز ورود‬ ‫پیــادهروی اربعین حســینی در‬ ‫و خروجــی زائــران اســتان یــزد‬ ‫علی اصغر‬ ‫سامانهسماحثبتنامکردند‪.‬‬ ‫تعیینشدهو خدماتبهزائران‬ ‫شریفی‬ ‫علیاصغــر شــریفی در‬ ‫تنهــا در ایــن مــرز ارائــه و زمان‬ ‫گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬از این تعداد تاکنون ‪ ۲۹‬اعزام زائران پیادهروی اربعین حسینی بهصورت‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۶‬نفــر ثبتنــام خــود را در ‪ ۱۷‬هزار و زمینــی و هوایــی در مــاه صفــر انجام میشــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۵‬گــروه قطعــی کردنــد و بقیــه تــا چنــد روز شریفی گفت‪ :‬تمامی عالقهمندان به حضور در‬ ‫مانده به اربعین میتوانند اقدام کنند‪ .‬به گفته پیادهروی اربعین حسینی باید از طریق سامانه‬ ‫او‪ ،‬بــر اســاس مقــررات‪ ،‬افــرادی میتوانند عازم سماح اقدام الزم در موعد مقرر داشته باشند و‬ ‫سفر اربعین شوند که دارای کارت واکسیناسیون تمهیدات الزم برای برگزاری این مراسم معنوی‬ ‫معتبر بوده و حداقل ‪ ۲‬دز واکسن و در صورت فراهماست‪.‬‬ ‫مردمیزدمطالبه ابدارند‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام‬ ‫اســتان یــزد در ادامــه یکــی دیگــر از‬ ‫برنامههــای حمایتــی اجراشــده از‬ ‫ســوی دولــت را طرح خرید دام ســبک‬ ‫ذکــر و بــا اشــاره بــه اغاز اجــرای طرح‬ ‫از اول مــرداد در ســطح اســتان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون بیش از ‪ 9‬هزار و ‪ 700‬راس بره‬ ‫نــر پــرواری خریداریشــده و این طرح‬ ‫بــدون محدودیــت زمانی تــا زمانی که‬ ‫متقاضــی وجــود داشــته باشــد ادامــه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســلیم بــا بیــان اینکــه در یــک ســال‬ ‫گذشته بیش از ‪ 433‬تن گوشت منجمد‬ ‫گوســاله‪ ،‬بیش از ‪ 114‬تن گوشت منجمد‬ ‫گوســفندی و ‪ 1‬هــزار و ‪ 934‬تن گوشــت‬ ‫مــرغ منجمــد بــه مناســبتهای مختلف‬ ‫و در راســتای تنظیــم بــازار محصــوالت‬ ‫پروتئینــی در ســطح اســتان توزیعشــده‬ ‫نماینده مردم یزد و اشکذر‬ ‫اســتان را در تامیــن اب پایــدار‬ ‫در مجلس شــورای اســالمی با‬ ‫دانست و از اینکه برخی افراد‬ ‫بیان اینکه ایرنا در مورد مسائل‬ ‫در برخی اســتانها حساسیت‬ ‫و مشکالت استان و بخصوص‬ ‫ایجــاد کــرده و موجب نگرانی‬ ‫بحــث اب‪ ،‬خــوب عمــل کرده‬ ‫مردم میشوند ابزار تاسف کرد‬ ‫محمد صالح‬ ‫اســت؛ گفــت‪ :‬انتظــار داریــم‬ ‫و گفــت‪ :‬به این دســته از افراد‬ ‫جوکار‬ ‫رسانهها مشکالت مردم استان‬ ‫تذکرات الزم دادهشــده است‪.‬‬ ‫کــه یکــی از اصلیتریــن انهــا تامیــن اب پایدار او ادامه داد‪ :‬همه استانها با یکدیگر همکاری‬ ‫هستراباجدیتپیگیری کنند‪.‬‬ ‫و تبــادل اقتصــادی دارنــد و اینیــک موضــوع‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــد صالــح جــوکار به شناختهشدهدر سطحجهاناست‪.‬‬ ‫اقدامات دولت سیزدهم در کشور و استان اشاره‬ ‫جوکار یاداور شد‪ :‬مردم یزد مطالبه ابدارند‬ ‫کردو گفت‪:‬امروز شاهدهستیم کهرئیسجمهور و ایــن بهحــق اســت و مــا وظیفهداریــم بــه هر‬ ‫در ســطح کشــور تــالش مضاعفــی بــرای رفــع طریقیو باهر منابعی‪،‬چهداخلاستانیاخارج‬ ‫مشــکالت و چالشهــای جامعــه دارد‪ ،‬ایــن اســتان‪ ،‬ان را تامیــن کنیم‪ .‬به گفتــه او در دولت‬ ‫چالشها در حوزه اقتصاد بیشــتر اســت ولی در گذشــته نامــهای بــه معــاون اول رئیسجمهــور‬ ‫فرهنگی و اجتماعی هم هست‪ .‬او رکورد حضور نوشته شد که یکی از معادن یزد را بفروشند تا‬ ‫دولت در استانها را متعلق به دولت سیزدهم پول ان را برای تامین منابع مالی اب استان هزینه‬ ‫دانست و اظهار داشت‪ :‬دولت هر ‪ ۱۲‬روز یکبار کنیم که به نتیجه نرسید اما در دولت سیزدهم با‬ ‫توانســت در اســتانها حضور یابــد و مصوبات گشادهرویی برخورد و گام مهمی برداشته شد و‬ ‫خوبــی هم داشــته باشــد‪ .‬جوکار بــه مصوبات در سفر رئیسجمهور‪ ،‬این موضوع طرح مسئله‬ ‫خوب دولت در سفر رئیسجمهور به این استان شد و ایشان با مکاتباتی که کردیم دستور دادند‬ ‫هم اشــاره کرد و گفت‪ ۶۰ :‬درصد این مصوبات ایــن معــدن واگذار شــود؛ خط جدیــد انتقالی‬ ‫در اســتان اجرایــی شــده اســت و ایــن جــای خط پایداری است و اب موردنیاز مردم را تامین‬ ‫خوشــحالی دارد‪ .‬او اینــده اطمینانبخش مردم میکندو دغدغهاینخواهیمداشت‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجه به اینکــه اداره‬ ‫کل پشــتیبانی امــور دام اســتان یــزد‬ ‫بهعنــوان گمــرک ترخیــص محمــوالت‬ ‫پروتئینی در کشــور اســت از ابتدای سال‬ ‫گذشــته تاکنــون مقدار ‪ 9‬هــزار و ‪ 22‬تن‬ ‫گوشــت قرمــز وارداتــی و مقــدار ‪ 6‬هزار‬ ‫و ‪ 317‬تــن مــرغ وارداتــی را ترخیــص و‬ ‫بر اســاس ســهمیههای اســتانی به ســایر‬ ‫استانهای کشور ارسال نموده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاحمرکز رشدمهارتیدانشگاهفنیو حرفهاییزد‬ ‫وزیر علوم به مناسبت بزرگداشت هفته دولت در دانشگاه فنی و حرفهای‪ ۱۵ ،‬مرکز‬ ‫رشد مهارتی در سطح کشور را بهطور همزمان افتتاح کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در این مراسم‬ ‫مراکز رشد مهارتی کشور بهطور همزمان بهصورت ویدئوکنفرانس در استانهای گلستان‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬گیالن‪ ،‬زنجان‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬تهران‪ ،‬همدان‪ ،‬لرستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس و اذربایجان غربی توسط وزیر علوم افتتاح شد‪ .‬رئیس دانشگاه فنی و‬ ‫حرفهای استان یزد در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیتهای دانشگاه فنی و حرفهای‬ ‫اســتان یزد اظهار داشــت‪ :‬این دانشــگاه در میان ‪ ۳۱‬دانشــگاه فنی و حرفهای کشــور در‬ ‫اسفندماه گذشته موفق به اخذ مجوز ایجاد مرکز رشد فنی و مهارتی شد‪ .‬داود عندلیب‬ ‫بیان کرد‪ :‬بر این اساس برنامههای عملیاتی این مرکز تدوین شد و هشت هسته یا واحد‬ ‫فناور در حال حاضر با ســطح امادگی فناوری ‪ ۳‬به باال در این مرکز مســتقر هســتند‪ .‬او‪،‬‬ ‫هدف از افتتاح مرکز رشد را حمایت از ایدههای نو و فناورانه تا رسیدن به مرحله تولید‬ ‫محصول و اخذ مجوزهای الزم برای تاســیس یک شــرکت کارافرین اعالم کرد‪ .‬عندلیب‬ ‫عنوان کرد‪ :‬همچنین اقدامات اولیه برای تجهیز یک ساختمان دیگر به مساحت تقریبی‬ ‫‪ ۳۰۰‬مترمربع در حال انجام است‪.‬‬ ‫مرکز رشد مهارتی دانشگاه فنی و حرفهای استان یزد با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر علوم‬ ‫همچنین معاون استاندار یزد و جمعی از مسئوالن دانشگاه فنی و حرفهای یزد افتتاح شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یزدپیشرو‬ ‫در تولیدانرژیخورشیدی‬ ‫استان یزد با برخورداری از اقلیم مناسب برای توسعه انرژیهای خورشیدی بهعنوان یکی‬ ‫از مستعدترین قطبهای گسترش این صنعت در کشور و حتی منطقه بشمار میاید لذا در‬ ‫همینراستادولتمردمیدر ایناستانبابرنامهریزیدر شناساییدقیقظرفیتهایاستانیو‬ ‫ضمن قرار دادن انرژی خورشیدی بهعنوان یکی از محورهای سند تحولی‪ ،‬از گامهای عملیاتی‬ ‫مهمیرابرایتوسعهانرژیخورشیدیطییکسال گذشتهدر استانبرداشتهاستو همچنان‬ ‫بر تداوم ان اصرار میورزد‪ .‬در این رابطه تولید حداقل دو هزار مگاوات برق در سال ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫استان یزد با هدف تبدیل یزد به قطب انرژی خورشیدی در خاورمیانه در دستور کار قرارگرفته‬ ‫و همهزیرساختهایسرمایهگذاریانفراهمشدهاست‪.‬در حالحاضر شرکتهایچادرملو‪،‬‬ ‫شستان‪ ،‬غدیر و پاسارگاد از شرکتهایی هستند که برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی باالی‬ ‫‪ ۱۰‬مگاوات فعالیت خود را خصوصا در مناطق کمتر برخوردار استان اغاز کردهاند‪ ،‬در همین‬ ‫راستا سید مسعود عظیمی‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫مناقصه صورت گرفته توسط سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در‬ ‫سالجاری‪،‬سرمایهگذارانبرندهجهتایجادنیروگاهبرایتولید‪ ۲۲۰‬مگاواتانرژیخورشیدی‬ ‫در استان یزد مشخصشدهاند که این نیروگاهها در شهرستانهای ابرکوه‪ ،‬بافق و مهریز ایجاد‬ ‫خواهنــد شــد و بر همین اســاس نیز اقدامــات الزم برای انجــام مذاکــرات و اقدامات الزم‬ ‫برای شــروع عملیات این طرحها در اینده صورت گرفته اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته خارج از‬ ‫انجام مناقصه رایزنیهایی برای ایجاد چند نیروگاه بزرگ خورشــیدی دیگر نیز در اســتان‬ ‫صورت گرفته که از ان جمله میتوان به نیروگاه ‪ ۱۰۰‬مگاواتی چادرملو در شهرستان اشکذر‪،‬‬ ‫نیــروگاه ‪ ۲۵‬مگاواتــی ابرکــوه و ‪ ۲۰‬مگاواتــی بهاباد اشــاره کرد که دراینباره زمیــن برای دو‬ ‫نیــروگاه واگذارشــده و بــرای یک نیــروگاه دیگر مراحل نهایی خــود را طی میکند‪ .‬معاون‬ ‫استاندار ابراز امیدواری کرد بهصورت خوشبینانه تا پایان سال جاری حداقل ‪ ۱۰۰‬مگاوات‬ ‫انرژی برق از طریق ایجاد نیروگاههای خورشیدی به ظرفیت نیروگاهی استان اضافه شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به برگزاری مناقصه ساتبا برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی زیر ‪ ۱۰‬مگاوات در‬ ‫اســتان یزد به ظرفیت جمعا ‪ ۲۰۰‬مگاوات‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش خانگی نیز نصب چهار هزار‬ ‫پنــل خورشــیدی بــه ظرفیت هرکــدام ‪ ۵‬کیلووات بــا اولویت مناطق محــروم و افراد تحت‬ ‫پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی بر عهده بسیج سازندگی استان‬ ‫گذاشتهشده تا با همکاری دستگاههای مربوطه عملیاتی شود که امیدواریم در این رابطه نیز‬ ‫شاهد عملیاتی شدن این طرح از ابتدای مهرماه سال جاری باشیم‪ .‬این مسئول از اختصاص‬ ‫تسهیالت قرضالحسنه‪ ۱۲۰‬میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت چندین ساله‬ ‫و همچنین نصب رایگان پنل های خورشیدی در بخش خانگی استان بهعنوان مشوقهای‬ ‫در نظر گرفتهشده برای این بخش خبر داد‪.‬‬ ‫عظیمیمهمتریناقداماتتدارکدیدهشدهدر استانبرایجلبسرمایهگذار نیروگاههای‬ ‫خورشیدی در استان را شناسایی پستهای برق و زمینهای متناسب اطراف انها برای ایجاد‬ ‫نیروگاه و همچنین تسهیل در واگذاری زمین به سرمایهگذاران این بخش که برای اولین بار در‬ ‫کشور بهطور میانگین قریب به یک هفته به طول میانجامد‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫مسجد جامع یزد‬ ‫‪ :‬مسجد جامع یزد یکی از ارزشمندترین مکانهای دیدنی یزد است که در فهرست اثار‬ ‫ملی ایران نیز به ثبت رسیده است‪ .‬مسجد جامع یزد دارای یک ایوان مرتفع‪ ،‬دو شبستان‪ ،‬دو گرمخانه‪،‬‬ ‫گنبد خانه‪ ،‬دو پایاب و یک صحن بزرگ به شکل مستطیل است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫که فاصله بین هر ستون‪ ۵۰‬متر است‪ .‬با متوسط پیادهروی هفت‬ ‫تا هشت ساعت در هر روز‪ ،‬مسیر نجف تا کربال طی سه تا چهار‬ ‫روز طولمیکشد‪.‬‬ ‫حوادث کارگری کیش ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫کاهشیافت‬ ‫مدیر واحد کار و خدمات اشــتغال ســازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫گفت‪ :‬حوادث مربوط به حوزه کارگری در این جزیره به نســبت‬ ‫سالگذشتهاز کاهش‪ ۲۹‬درصدیبرخوردار شدهاست‪.‬محمدعلی‬ ‫جالیر در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬سال گذشته در این جزیره‬ ‫‪ ۲۹‬مورد حادثه کارگری رخداده بود که این تعداد امسال با‪ ۶‬مورد‬ ‫کاهش به‪ ۱۵‬مورد رسیده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کارگران در حوادث‬ ‫رویدادهعمدتابهعلترعایتنکردنمقرراتایمنیکار و کارگری‬ ‫ازجملــه اســتفاده نکردن تجهیزات ایمنی حیــن کار دچار حادثه‬ ‫شــدهاند‪ .‬جالیر افزود‪ :‬این واحد افزایش نظارتها و بازرســیها‬ ‫باهدف کاهش حوادث ناشی از کار را در دستور کار خود قرار داده‬ ‫استو در اینراستااموزشمحوریاصولایمنیبین کارگرانیکیاز‬ ‫اهدافایننظارتهاخواهدبود‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫بستههایفرصت‬ ‫سرمایهگذاریتهیهمیشود‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1432‬‬ ‫پیمانکارانبومیدراولویتاجرایطرحهایعمرانیهستند‬ ‫مهــران فاطمی؛اســتاندار یــزد ‪ :‬پیشــنهاد ســاخت شــهرک ســاختمان در‬ ‫اســتان یــزد مطلوب اســت از این مهم بــرای تقویت پیمانــکاران حمایت‬ ‫میکنیم‪.‬؛ در اجرا و واگذاری طرح عمرانی اســتفاده از پیمانکاران بومی‬ ‫در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫زید‬ ‫‪ruydadiran.com/city/yazd‬‬ ‫رشد ‪ ۴0‬درصدی‬ ‫اظهارنامههایصادراتی‬ ‫در استان‬ ‫‪ 32‬تن پسماند روغن خوراکی در کیش جمعاوری شد‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد یــزد گفــت‪ :‬صــدور اظهارنامههــای‬ ‫صادراتی از ابتدای امسال تا هفته دولت جاری‪ ۴۰ ،‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫غفاراقازاده؛ معاون خدمات شهری و محیطزیست شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات کیش‪ :‬در سال‬ ‫جاری ‪ ۳۲‬تن پسماند روغن خوراکی از هتلها و رستورانهای سطح جزیره جمعاوری و بازیافت‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات در راســتای حفظ محیطزیســت با ایجاد واحد ویژه‬ ‫تصفیه روغنهای خوراکی در سایت بازیافت‪ ،‬این میزان پسماند را پس از طی مراحل اولیه تصفیه‪،‬‬ ‫بستهبندی و از جزیره خارج کرده است‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانکیش‬ ‫| ازاده پناهی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫کیش‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫راهاندازی ‪ 8‬ایستگاه تمام خودکار‬ ‫بارانسنجی در استان‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد کیش‬ ‫مدیر هواشناســی اســتان یــزد از نصــب و راهاندازی هشــت‬ ‫ایســتگاه تمام خودکار بارانسنجی از هفته دولت سال گذشته‬ ‫تاکنــون در این اســتان خبر داد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬رضا برهانی در‬ ‫جریان بهرهبرداری از ایســتگاه خودکار اقلیمشناســی خضراباد‬ ‫شهرســتان اشکذر به مناسبت هفته دولت در گفتوگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این ایســتگاهها در قطرم‪ ،‬باجگان و کوشــک شهرســتان‬ ‫بافــق‪ ،‬بنــادک ســادات و علیاباد چهل گزی شهرســتان مهریز‪،‬‬ ‫رشــکوییه تفــت‪ ،‬چــاه متــک شهرســتان اردکان و هفتهــر میبد‬ ‫راهاندازی شده است‪ .‬به گفته او نصب و راهاندازی سامانه کمک‬ ‫ناوبری هواشناســی فرودگاهی ‪ CATI‬و راهاندازی مرکز هشــدار‬ ‫سریع ‪ ۲۴‬ساعته اداره کل هواشناسی استان در زمان پیشبینی‬ ‫وقــوع بحرانهــای جــوی (ســرمازدگی اســفند ‪ ۱۴۰۰‬و فرودیــن‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬و ســیل مرداد ‪ )۱۴۰۱‬از دیگر اقدامات انجامشــده در یک‬ ‫ســال گذشــته بوده اســت‪ .‬او همچنین از نصب و راهاندازی سه‬ ‫ایستگاه تمام خودکار اقلیمشناسی در بهادران مهریز‪ ،‬خضراباد‬ ‫شماره‬ ‫‪15‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیکیش‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫د د همد ن‬ ‫محمــد رضازارع بنادکوکی ضمن اعالم این خبر تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای امســال تا هفته دولت ‪ ۵۷۹‬فقره اظهارنامه صادراتی‬ ‫و وارداتــی توســط اداره امــور صــادرات و واردات اداره کل‬ ‫اســتاندارد اســتان یزد به ثبت رســیده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬طی‬ ‫این مدت ‪ ۳۷۵‬فقره اظهارنامه صادراتی ثبت شده و در حالی‬ ‫کــه در مــدت مشــابه پارســال تنها صــدور ‪ ۲۶۵‬فقــره اظهارنامه‬ ‫صادراتی را شــاهد بودیم و این به معنای رشــد ‪ ۴۰‬درصدی در‬ ‫این محور از کار اســت‪ .‬زارع بنادکوکی تاکید کرد‪ :‬از ‪ ۳۷۵‬فقره‬ ‫اظهارنامههای صادراتی ثبت شده‪ ۳۰۵ ،‬مورد مربوط به تعیین‬ ‫ماهیت و ‪ ۷۰‬مورد مابقی را اظهارنامههای مشــمول اســتاندارد‬ ‫اجباری تشــکیل داده اســت‪ .‬او که در نشســت بررســی عملکرد‬ ‫حوزه صادرات و واردات در هفته دولت سخن میگفت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬طی این مدت ‪ ۲۰۴‬اظهارنامه وارداتی ثبت شده است که‬ ‫بیشــترین اظهارنامههــای وارداتی با مجمــوع ‪ ۱۶۷‬فقره مربوط‬ ‫به حوزههای صنایع ساختمان‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬نساجی و برق است‬ ‫که حوزههای غذایی‪ ،‬ســلولزی و مکانیک در مرتبههای بعدی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫زارع بنادکوکی گفت‪ :‬کاشــی‪ ،‬شیرخشــک‪ ،‬پســته‪ ،‬کشــمش و‬ ‫شکرســفید عمــده محصوالت صــادرات اجباری طــی این مدت‬ ‫و مــواردی ماننــد رنــگ‪ ،‬مــواد پلیمــری‪ ،‬کود‪ ،‬نخ‪ ،‬کاغذ‪ ،‬شــمش‬ ‫فــوالدی‪ ،‬فراوردههــای غذایی و شــیمیایی نیز جهــت صادرات‬ ‫تعیین ماهیت شدهاند‪.‬‬ ‫اشکذر و علیاباد پیشکوه تفت خبر داد و اضافه کرد‪ :‬در همین‬ ‫مدت ایستگاه تمام خودکار هواشناسی کشاورزی در هرابرجان‬ ‫مروستافتتاحشد‪.‬برهانیادامهداد‪:‬مجموعاسهنوعایستگاه‬ ‫هواشناسی وجود دارد که ایستگاههای سینوپتیک یا همدیدی‪،‬‬ ‫دیدهبانی پارامترهای مختلف جــوی را اندازهگیری و بهصورت‬ ‫ساعتبهســاعت ثبت میکند و ایســتگاه اقلیمشناسی نیز سه‬ ‫نوبــت در روز برخی پارامترهای جــوی را اندازهگیری و عالوه بر‬ ‫باران و دما‪ ،‬سمتوسوی باد را هم اندازهگیری میکند و ایستگاه‬ ‫کشــاورزی هم عالوه بر مولفههای کشــاورزی‪ ،‬دمای خاک را نیز‬ ‫اندازهگیری مینماید و در ایستگاه بارانسنجی نیز فقط میزان‬ ‫و مقدار بارشها اندازهگیری میشــود‪ .‬بر اســاس اعالم مدیرکل‬ ‫هواشناسی استان ایستگاه اقلیمشناسی علیاباد شهرستان تفت‬ ‫نیز تا پایان هفته جاری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد‪.‬‬ ‫ثبتشده در فهرست جهانی یونسکو است و تاکنون ‪ ۱۹۴۵‬اثر‬ ‫فرهنگی و تاریخی ان در چهار حوزه طبیعی منقول‪ ،‬غیرمنقول‬ ‫و ناملمــوس در فهرســت اثــار ملی کشــور به ثبت رســیده که از‬ ‫این میان ‪ ۱۶۸۶‬اثر در حوزه غیرمنقول‪ ،‬تعداد ‪ ۶۹‬اثر در حوزه‬ ‫منقــول‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۳۶‬اثــر در حوزه ناملموس و ‪ ۵۴‬اثــر در حوزه‬ ‫طبیعــی بوده اســت‪ .‬معاون میراث فرهنگی اســتان یــزد ادامه‬ ‫داد‪ :‬اثاری که پرونده انها برای ثبت در فهرست اثار ملی کشور‬ ‫تهیهشده است‪ ،‬متعلق به شهرســتانهای یزد‪ ،‬اشکذر‪ ،‬ابرکوه‪،‬‬ ‫مهریز‪ ،‬خاتم و بافق هستند‪ .‬او با اشاره به اینکه استان یزد تعداد‬ ‫بیشماری از اثار تاریخی و طبیعی باارزش را در خود جایداده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی از وظایــف مهم مــا مطالعه و بررســی اثار‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تاریخی و طبیعی بهمنظور ثبت انها در فهرست اثار‬ ‫ملی و بررسی‪ ،‬شناسایی اثار فرهنگی و تاریخی و طبیعی دارای‬ ‫ارزش و همچنین تهیه شناسنامههای فنی و سایر موارد مربوط‬ ‫به ثبت اثار منقول و غیرمنقول تاریخی – فرهنگی‪ ،‬بافتهای‬ ‫تاریخی‪ ،‬میراث طبیعی و معنوی در فهرست اثار ملی است تا با‬ ‫ثبت این اثار زمینه حفظ و احیاء بهتر انها فراهم شود‪ .‬شاکری‬ ‫ابراز امیدواری کرد که با ثبت این بناها در فهرست اثار ملی کشور‬ ‫بهعنوانشناسنامهوهویتتاریخیاستان‪،‬گامیمهمدر پیشبرد‬ ‫اهدافسازمانیبرداشتهشود‪.‬‬ ‫تهیه پرونده ثبتی ‪ ۲۲‬اثر تاریخی یزد‬ ‫معــاون میراث فرهنگــی یزد گفت‪ :‬پرونــده ‪ ۲۲‬اثر تاریخی‬ ‫و فرهنگی غیرمنقول استان یزد برای ثبت در فهرست اثار ملی‬ ‫کشور تهیهو مستندسازیشدهاست‪.‬عبدالمجیدشاکریشمسی‬ ‫روز دوشنبه ‪ ۷‬شهریورماه در این خصوص گفت‪ :‬یزد دارای ‪ ۵‬اثر‬ ‫رویداد یزد‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1433‬‬ ‫برنامهریزیبرایافزایشگردشگرانکیش‬ ‫مهدی کشــاورز؛ مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد کیش ‪:‬در کیش تنها دو جشــنواره‬ ‫نوروزی و تابستانی برگزار میشود و این امر باعث کاهش ورود گردشگر در سایر‬ ‫روزها خواهد شــد‪ .‬بر همین اســاس‪ ،‬برنامههایی در حوزه گردشگری‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫ورزش در نظر گرفتهشده است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫کیش‬ ‫‪ruydadiran.com/city/kish‬‬ ‫د ده م گ ن‬ ‫گردشگری‬ ‫دبیــر شــورای عالی مناطق‬ ‫بازنگــری قــرار دادیــم و بــرای‬ ‫ازاد تجــاری‪ -‬صنعتــی و‬ ‫هریک از مناطق در حوزه های‬ ‫ویــژه اقتصــادی بــا اشــاره بــه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫راه انــدازی ســامانه بازرســی و‬ ‫برنام ههــای کوتا همــدت‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬گفــت‪۱۶۰ :‬‬ ‫میان مدت و بلندمدت طراحی‬ ‫محمد‬ ‫سعید‬ ‫تمامی‬ ‫فرصت سرمایه گذاری با‬ ‫شــد‪ .‬ســعید محمد بــه مثبت‬ ‫مشــخصات اقتصــادی در این‬ ‫شــدن تراز تجاری مناطــق ازاد‬ ‫سامانه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است‪ .‬به برای اولین بار طی سه دهه گذشته اشاره کرد و‬ ‫گزارش ایرنا از منطقه ازاد‪ ،‬سعید محمد در ایین افزود‪ :‬پس از یکسان از فعالیت دولت سیزدهم‬ ‫بهره برداری و شــروع عملیات اجرایی ‪ ۷۱‬پروژه شاهدروندشاخص هایاقتصادیدر مناطقازاد‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی و عمرانی در مناطق ازاد هســتیم‪ ،‬صــادرات مــا در دوره نه ماهه به عدد‬ ‫و ویژه اقتصادی گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸‬منطقه ‪ ۸۴۳‬میلیون دالر رســید که ‪ ۲۷‬درصد نســبت‬ ‫ازاد در کشــور فعال هســتند‪ ،‬دنبال این هستیم به دوره مشــابه ســال قبل افزایش پیــدا کرده و‬ ‫تــا فرودگاه امام خمینــی (ره) را در برنامه هفتم برای اولین بار هم در کشور تراز تجاری مناطق‬ ‫بــه زیرمجموعــه دبیرخانه شــورای عالی منتقل ازاد مثبت شد و به ‪ ۳۵‬میلیون دالر در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫کنیم‪ ۷ ،‬منطقه ازاد جدید هم در ســال گذشــته گذشته رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬در این مدت یک ساله‬ ‫مصوب شد که اساسنامه این مناطق در شورای شاهد کاهش واردات ‪ ۲‬درصدی در مناطق ازاد‬ ‫عالی مناطق ازاد مصوب و به تصویب شــورای و هــم هدفمنــد کــردن واردات در ایــن مناطــق‬ ‫نگهبان رسیده است‪ ۳۳ ،‬منطقه ویژه اقتصادی بودیم‪ ۵۰ .‬درصد میزان واردات مربوط به مواد‬ ‫فعــال هــم داریــم‪ .‬دبیــر شــورای عالــی مناطق اولیه و تجهیزات موردنیاز کارخانه های تولیدی‬ ‫ازاد تجــاری ـ صنعتــی و ویژه اقتصادی با اشــاره در مناطــق اســت و ‪ ۲۰‬درصــد هم کاالی همراه‬ ‫بــه یک دهه عدم دســتیابی بــه اهداف تعیین مسافر راشاملمی شود‪.‬‬ ‫شــده در زمینه ســرمایه گذاری‪ ،‬تولید و صادرات‬ ‫دبیر شــورای عالــی مناطق ازاد خاطرنشــان‬ ‫و ارزاوری در مناطــق ازاد و ویــژه اقتصــادی در کرد‪ :‬در صدور جواز تاســیس ‪ ۸۶‬درصد افزایش‬ ‫کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬بر اســاس طرح تحــول اقتصادی داشــتیم که در مجمــوع ‪ ۵۴۴‬جــواز در مدت ‪۹‬‬ ‫و فرهنگــی مناطــق ازاد قدیــم و جدیــد را مورد ماهه گذشته صادر شده است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخــبر‬ ‫پیشنهاد ساخت شهرک ساختمان در‬ ‫استان مطلوب است‬ ‫اســتاندار یزد با اشــاره به اهمیت ســاخت شــهرک ســاختمان‬ ‫در این اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬در اجرا و واگذاری طرح عمرانی اســتفاده از‬ ‫پیمانکارانبومیدر اولویتاست‪.‬به گزارشفارس‪،‬مهرانفاطمی‬ ‫در نشســت بــا جامعه پیمانکاران اســتان اظهار کــرد‪ :‬درحالیکه‬ ‫شرکتهایپیمانکارییزدطرحهایبزرگیرادر سایر استانهااجرا‬ ‫میکنند‪ ،‬بخش عمدهای از طرحهای عمرانی بخش خصوصی و‬ ‫دولتی در داخل استان به شرکتهای غیر یزدی واگذار میشود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قرار شــد جلســه شورای فنی استان با حضور نمایندگان‬ ‫پیمانکاران اســتان تشکیلشــده و دالیل واگذار نشدن طرحهای‬ ‫عمرانی استان به شرکتهای داخلی بررسی و این مشکل برطرف‬ ‫شود‪.‬همچنینجلساتمستمریدرنشستشورایگفتگویدولت‬ ‫و بخشخصوصیبرایحلمسائلو مشکالتاینپیمانکارانبا‬ ‫دستگاههای دولتی برگزار خواهد شد‪ .‬فاطمی با اشاره به اینکه‬ ‫جامعه پیمانکاران یزد باید تالش کنند ظرفیتها و تواناییهای‬ ‫خود را در رسانهها معرفی و در این راستا اقدامات الزم انجام شود‪،‬‬ ‫تصریحکرد‪:‬پیشنهادساختشهرکساختماندراستانیزدمطلوب‬ ‫استاز اینمهمبرایتقویتپیمانکارانحمایتمیکنیم‪.‬‬ ‫استاندار یزد گفت‪ :‬یکی از مشکالت مردم‬ ‫در جریانسیلاخیر‪،‬پرداختاقساطوامی‬ ‫بودکهبههمینمنظور دریافتکردهبودند‬ ‫کهمقرر شدجلسهشورایهماهنگیبانکها‬ ‫برگزار شود تا بتوانیم‪ ۶‬ماه تنفس برای وام‬ ‫هایمردماعالمکنیم‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان یزد‬ ‫| فرزاد فیضی|‬ ‫رویداد ایران‬ ‫یزد‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد یزد‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصییزد‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫روح اله کیانی مهندس ارشد تولید فوالد در مدیریت‬ ‫امور فنی شرکت در حاشیه نمایشگاه متالورژی اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬جرثقیل هــای نصــب شــده در کارگاه ریخت هگــری‬ ‫ذوب اهــن اصفهان که به منظور حمل پاتیل های مذاب‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرند‪ ،‬جزء جرثقیل های دارای رژیم‬ ‫کاری باال می باشند و با توجه به حجم کار این جرثقیل ها‬ ‫از ابتدای بهره برداری از ایستگاه های ریخته گری‪ ،‬در طول‬ ‫مدت‪ ۵۰‬سال گذشته و همچنین با توجه به توسعه های‬ ‫انجــام شــده با هــدف افزایــش ظرفیت تولیــد‪ ،‬از جمله‬ ‫افزایــش ظرفیــت کنورتورهای موجــود و در نتیجه تغییر‬ ‫وزن هــر ذوب از ‪ ۹۰‬تــن بــه ‪ ۱۲۵‬تن که منجر به افزایش‬ ‫وزن پاتیل هــای حمــل مــذاب نیز شــده اســت‪ ،‬نیروها و‬ ‫تنش های مضاعفی را بر تیرهای ّ‬ ‫حمال جرثقیل وارد اورده‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــه دنبال بررســی های انجام شــده در‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۹‬و مشاهده شکستگی های متعدد در تیرهای‬ ‫مربوط به حرکت جرثقیل ها و سازه اسکلت فلزی کارگاه‬ ‫ریخته گریمداومعملیاتبازسازی‪،‬تعمیر و تقویتاجزاء‬ ‫ســازه از همان زمان ابتدا تاکنون نیز به صورت مســتمر و‬ ‫جدیادامهداشتهاست‪ .‬کیانیتصریح کرد‪:‬طیسال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬و ‪ ۱۳۹۱‬هم زمان با اجرای تعمیرات موقت که برای‬ ‫جلوگیــری از توقــف طوالنی مدت خطــوط تولید انجام‬ ‫می شد‪ ،‬با انجام بازرسی های دقیق‪ ،‬طرح های مربوط به‬ ‫برطرف کردن عیوب موجود‪ ،‬به عنوان راه حل کوتاه مدت‬ ‫ارائه شده و بر این اساس فعالیت های تعمیری و تقویتی‬ ‫مطابق نقشه های تهیه شده با کیفیت مطلوب به انجام‬ ‫رسید‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫بازدید مدیرکل دیوان‬ ‫محاسبات کرمانشاه از‬ ‫گازرسانی به محور گلیانه‬ ‫بخش سر فیروزاباد‬ ‫علی نیک شــمار مدیرکل دیوان محاســبات اســتان‬ ‫در بازدید از پروژه گازرسانی به روستاهای محور گلیانه‬ ‫بخش سر فیروزاباد کرمانشاه گفت کار سخت گازرسانی‬ ‫بــه روســتاهای مناطق دورافتــاده با تــاش مضاعف و‬ ‫انگیزه کارکنان ســخت کوش شــرکت گاز اســتان محقق‬ ‫گردیدهاست‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکت گاز استان‬ ‫کرمانشاه‪:‬ناصر حسینیسرپرستگاز استاندر بازدیددر‬ ‫معیت علی نیک شمار مدیرکل دیوان محاسبات استان‬ ‫از پروژه گازرسانی به روستاهای محور گلیانه بخش سر‬ ‫فیروزاباد کرمانشاه گفت این پروژه از سال‪ ۱۳۹۸‬بااعتبار‬ ‫‪ ۲۱‬میلیارد ریال شروع گردید و تا دو ماه قبل با توجه به‬ ‫مشکالت موجود پیشرفت‪ ۴۰‬تا‪ ۵۰‬درصد داشته است‬ ‫باتوجهبهبرنامه ریزیبه عمل امدهو تغییر رویهشرکت‬ ‫به منظور رهایی از بن بســت موجود کار گازرســانی به‬ ‫روستاهای مذکور از یک محور دیگر و از سمت استان‬ ‫ایالم شــروع و خوشــبختانه ادامه کار به صورت فوری و‬ ‫جهادی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد پیشرفت داشته است‪ .‬وی گفت در حال حاضر‬ ‫در مرحله تست ‪ ۳۴‬روستای پیمان هستیم و ‪ ۶‬روستا‬ ‫تزریق گاز صورت گرفته و تعداد ‪ ۹‬روستای دیگر تا اخر‬ ‫ماه جاری تزریق گاز می گردد و با تالش همکاران انشاهلل‬ ‫بقیه روســتاها تا پایــان مهرماه به اتمام خواهد رســید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کنار این پروژه ‪ ۳۳‬روستای پیمان شرکت‬ ‫پایا اریان پات نیز از این خط تزریق گاز خواهد شــد و‬ ‫قبــل از انجــام و تکمیل خط از منطقــه تاویران بخش‬ ‫سرفیروزابادتا پایان سال‪ ۶۷‬روستا از نعمت گاز طبیعی‬ ‫برخــوردار خواهنــد گردیــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت بخش‬ ‫سرفیروز اباد کرمانشاه در حال حاضر ‪ ۱۸۰‬روستای قابل‬ ‫گازرســانی دارد که هم اکنون ‪ ۶۹‬روســتا به تعداد ‪۲۴۰۶‬‬ ‫خانــوار معــادل ‪ ۴۶‬درصــد گازدار وکارگازرســانی به ‪۸۱‬‬ ‫روستا دردست اجرا است که از پیشرفت قابل توجهی‬ ‫برخوردار و ‪ ۲۷‬روســتای دیگر در مرحله پیما نســپاری‬ ‫می باشــند‪ .‬در ادامــه علی نیک شــمار مدیــرکل دیوان‬ ‫محاســبات اســتان ضمن تشــکر از خدمــات مجموعه‬ ‫همکارانگاز استانبیانداشتتالشو کوششهمکاران‬ ‫شــرکت گاز اســتان در انجام این کار سخت قابل تقدیر‬ ‫اســت و اگــر انگیزه خدمت رســانی به مناطــق محروم‬ ‫روســتایی و نقاط دورافتاده و خدمت به قشر محروم‬ ‫جامعهنبوداین کار به راحتیصورتنمی گرفت‪.‬‬ ‫رویت پذیری شبکه‬ ‫روشنایی معابر با استفاده‬ ‫از ظرفیت کنتور فهام‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنــوب اســتان کرمــان‪ ،‬غالمرضــا میرزایــی مدیــر دفتر‬ ‫نظــارت بــر بهره برداری شــرکت گفــت‪ :‬بــرای اولین بار‬ ‫بین شــرکت های توزیع سراســر کشــور‪ ،‬رویت پذیری و‬ ‫کنترل پذیری شبکه روشنایی معابر با استفاده از ظرفیت‬ ‫کنتور فهام‪ ،‬بر اساس طرح دفتر نظارت بر بهره برداری‬ ‫انجام گردید‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح جهت کاهش مصرف‬ ‫و تعدیل روشنایی‪ ،‬به صورت پایلوت در شهرستان بم‬ ‫اجرا شد‪ .‬مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق جنوب اســتان کرمان خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫طرحقابلیتاجرابرایتمامیشبکه هایروشناییمعابر‬ ‫دو فاز و سه فاز را دارد‪.‬‬ ‫هیچ برنامه رسمی‬ ‫برای افزایش قیمت بنزین‬ ‫وجود ندارد‬ ‫یک عضو هیات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬اقدام دولت برای کاهش میزان‬ ‫سوخت ازاد موجود در کارت ها نمی تواند در مبارزه با‬ ‫قاچاق سوخت موثر باشد‪ .‬عبدالعلی رحیمی مظفری‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به طرح جدید دولت در‬ ‫خصــوص کاهــش میزان ســوخت ازاد در کارت ها بیان‬ ‫کرد‪ :‬مطالبی که این روزها برای افزایش قیمت بنزین‪،‬‬ ‫یشــود صرفـ ًـا گمانه زنی‬ ‫بــه دنبال ایــن طرح مطرح م ‬ ‫و یا نظرات افراد اســت و تاکنون هیچ برنامه رســمی‬ ‫برای افزایش قیمت بنزین وجود نداشــته اســت‪ .‬وی‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬علی رغم اینکه عده ای معتقدند‬ ‫که با اجرای طرح کاهش سهمیه ازاد سوخت کارت ها‬ ‫یتــوان جلــوی قاچــاق بنزیــن را گرفــت‪ ،‬ولــی بنده‬ ‫م ‬ ‫بــا توجــه به شــناختی که از سیســتم حمل ونقــل دارم‬ ‫معتقــدم کــه چنیــن اتفاقی نخواهــد افتاد‪ .‬مــا اگر به‬ ‫دنبال جلوگیری از قاچاق ســوخت هســتیم باید اصل‬ ‫برنامه پیمایش و سامانه هوشمند مربوط به باربری ها‬ ‫و راهــداری را کنتــرل کنیم‪ .‬نماینده مردم سروســتان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری‬ ‫از قاچــاق ســوخت‪ ،‬نیازمند طرح هوشــمند هســتیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن طرحی که اجرا شــده اســت یک مســکن‬ ‫جزئــی اســت اما اصــل درد در جای دیگری اســت که‬ ‫باید درمان شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه ای‬ ‫ظرفیت تولید نفت ایران تا‬ ‫پایان سال‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولیــد نفت کشــور تا پایان ســال بــا افزایــش ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫بشــکه ای‪ ،‬بــه ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۳۸‬هــزار بشــکه در روز‬ ‫می رســد‪ .‬محسن خجســته مهر در گفت وگو با ایرنا با‬ ‫اشاره به اینکه ظرفیت تولید نفت در دولت سیزدهم‬ ‫در پایــان ســال گذشــته بــه میــزان پیــش از تحری مهــا‬ ‫بازگشــت‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت تولید نفت اکنون ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۳۸‬هزار بشکه در روز است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران‪:‬‬ ‫مهر و ابان خشکی در راه است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران گفت‪:‬‬ ‫یهــای ســازمان هواشناســی و‬ ‫بــر اســاس پیش بین ‬ ‫رصدهایی که روی سامانه های هواشناسی انجام‬ ‫داده ایم‪ ،‬مهر و ابان خشکی را در پیش داریم اما‬ ‫برنامه ریــزی کرده ایــم که بتوانیم منابع ابی شــهر‬ ‫تهران را در شرایط پایدار نگه داریم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بهــزاد پارســا در جمــع‬ ‫خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات‬ ‫و پیش بینی های انجام شده برای تامین اب تهران‬ ‫در پاییز اظهار کرد‪ :‬هرچند تاکنون پیش بینی شده‬ ‫یشــود اما هرچه به‬ ‫شهــا از اذرمــاه اغاز م ‬ ‫کــه بار ‬ ‫فصلپاییز نزدیک تر شویم‪،‬پیش بینی هاقطعیت‬ ‫بیشتریپیدامی کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برنامه ریــزی شــده تا مشــکلی‬ ‫برای تامین اب تهران در پاییز نداشــته باشــیم اما‬ ‫بااین حال از تمام شــهروندان درخواست می کنیم‬ ‫تــا با رعایت صرفه جویی و همکاری‪ ،‬شــرایطی را‬ ‫فراهم اورند تا پاییز را نیز بدون مشکل پشت سر‬ ‫بگذاریم‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای تهران‬ ‫با بیان این که امسال با توجه به پیش بینی هایی‬ ‫که از ســال گذشــته انجام شــده بود‪ ،‬ســال کم ابی‬ ‫داشــتیم اظهــار کــرد‪ :‬امســال دومین ســال متوالی‬ ‫کم ابــی اســت که تهــران بــا کاهش منابــع روبه رو‬ ‫بوده و بر اساس اخرین امار امسال تا امروز میزان‬ ‫بارندگی های تهران‪ ۲۰۸‬میلی متر ثبت شده است‪.‬‬ ‫پارســا با بیان این که این عدد نســبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۵‬درصد و نسبت به بلندمدت ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫منفی بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از این ‪ ۲۰۸‬میلی متر‬ ‫‪ ۲۸‬میلی متر ان مربوط به سامانه مونسون بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در حال حاضر ســدهای اســتان‬ ‫تهران ‪ ۴۹۰‬میلیون مترمکعب حجم ذخیره دارند‬ ‫که نسبت به تراز نرمال ‪ ۴۰‬درصد منفی است‪.‬‬ ‫او با بیان این که با مدیریت خوبی که از سال‬ ‫گذشته اغاز شد و با توجه به پیش بینی هایی که‬ ‫داشــتیم‪ ،‬سناریوهای خوش بینانه و واقع بینانه ای‬ ‫را تدبیــر کردیــم و بــر اســاس ان تهــران با شــرایط‬ ‫پایدار ابی از پیک تابستان عبور کند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫می توانیم بگوییم که پیک تابســتان را پشــت سر‬ ‫گذاشته ایم و برای یک ماه اینده برنامه ریزی شده‬ ‫تا این ماه نیز بدون مشکل سپری شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران با تاکید‬ ‫بــر این که منابع ابی از ذخایر اســتراتژیک کاهش‬ ‫پیدا کردند و امیدواریم بارندگی های پاییز زودتر‬ ‫اغاز شود و بتوانیم منابع جدیدی را داشته باشیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال های مختلــف با توجــه به حجم‬ ‫منابع اب سطحی و زیرزمینی تالش می کنیم تا یک‬ ‫تعادل بین این دو منبع ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫پارســا ادامه داد‪ :‬سال هایی که منابع اب های‬ ‫سطحی مناسب باشد تا ‪ ۷۰‬درصد نیز از این منابع‬ ‫بهره می بریم اما در سال هایی همچون امسال که‬ ‫منابع ابی کاهش پیدا کرده‪ ،‬این نسبت ‪ ۶۰‬به ‪۴۰‬‬ ‫و یا حتی کمتر نیز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای تهران تاکید‬ ‫کرد که امســال میزان اســتفاده از منابع سطحی و‬ ‫زیرزمینی ‪ ۶۰‬به ‪ ۴۰‬بوده اما در برخی روزهای پیک‬ ‫حتــی کمتــر از ‪ ۶۰‬درصــد نیــز از اب های ســطحی‬ ‫استفادهکرده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اقدامات صــورت گرفته برای‬ ‫کیفیت اب ســد ماملو اظهار کرد‪ :‬در تمام ســدها‬ ‫سیستم پایش انالین وجود دارد و خارج از سد نیز‬ ‫شرکت اب و فاضالب کیفیت را به صورت دقیق‬ ‫بررســی می کند‪ ،‬عالوه بر این وزارت بهداشت به‬ ‫صــورت مــداوم وظیفــه کنترل و بررســی ســدها را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران با بیان‬ ‫این که کیفیت منابع اب ســطحی در تهران بســیار‬ ‫باالســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در شــرق تهران ســامانه سد‬ ‫الر‪ ،‬لتیــان و ماملــو بهم پیوســته اســت اما ســعی‬ ‫می کنیم کیفیت اب را باال نگه داریم‪.‬‬ ‫پارســا اضافــه کــرد‪ :‬ســد الر بــه جهــت حــوزه‬ ‫ت شــده ای کــه دارد‪ ،‬کیفیت اب ان بســیار‬ ‫حفاظ ـ ‬ ‫عالی است لذا سعی می کنیم منابع اب سد الر را‬ ‫از لتیان و ماملو در یک تعادل کیفیت حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که امســال ذخیره ســد ماملو از‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون کاهش نیافت و در ســیل ماه گذشــته‬ ‫نیز یک اورده خوبی برای این ســد شاهد بودیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۱۷.۵‬میلیون مترمکعب ابی که‬ ‫به سدهای تهران در پی سیالب اخیر اضافه شد‪،‬‬ ‫نزدیــک به شــش میلیــون در حوزه ماملــو بود که‬ ‫کمک زیادی کرد تا کیفیت سد حفظ شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اقداماتی که بــرای جمع اوری‬ ‫سیالب می بایست انجام شود اظهار کرد‪ :‬معموال‬ ‫ســازه ها و ســاخته های ســد روی رودخان ههــای‬ ‫نکــه‬ ‫یشــوند‪ ،‬بــا توجــه بــه ای ‬ ‫دائمــی ایجــاد م ‬ ‫سیالب ها در بهار و زمستان در همین حوزه اتفاق‬ ‫می افتد در واقع کنترل سیالب صورت می گیرد‪.‬‬ ‫پارســا ادامــه داد‪ :‬در حــوزه باران هــای‬ ‫تابســتانی بــه ویــژه امســال بــه دلیــل این کــه‬ ‫بارش هــا نقط ـه ای بــود‪ ،‬شــرایط متفاوتــی را‬ ‫تجربــه کردیــم‪ ۱۷.۵ .‬میلیــون مترمکعــب در‬ ‫سدها ذخیره شد و مابقی نیز در پایین دست‬ ‫بــرای تغذیه اب هــای زیرزمینی مورد اســتفاده‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان این که در منطقه پاکدشت‬ ‫بــه کمک فرمانــداری اب را برای تغذیــه اب های‬ ‫زیرزمینی منتقل کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بخواهیم برای‬ ‫این بخش برنامه ریزی کنیم‪ ،‬باید تغذیه مصنوعی‬ ‫پیاد هســازی شــود تا اب برای منابــع اب زیرزمینی‬ ‫تخصیصیابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کسبرتبهروابطعمومیشرکتمدیریتتولیدبرقاصفهاندر ارزیابیساالنه‬ ‫صنعتبرقکشور‬ ‫در چهارمیــن گردهمایــی مدیــران روابــط‬ ‫عمومــی صنعــت بــرق حرارتــی کشــور روابــط‬ ‫عمومــی نیــروگاه اصفهــان موفــق بــه دریافت‬ ‫لوح شایسته تقدیر شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی‪ ،‬در ایــن‬ ‫گردهمایی که با حضور عبدالرسول پیشاهنگ‬ ‫مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی‬ ‫بــرق حرارتــی‪ ،‬علی اکبــر کاظمی مدیــرکل دفتر‬ ‫روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت نیــرو‪،‬‬ ‫حســین طارمــی مدیــرکل روابــط عمومــی و‬ ‫امــور بین الملــل برق حرارتــی و مدیران روابط‬ ‫عمومــی شــرکت های مدیریــت تولیــد بــرق‬ ‫در نیــروگاه طرشــت برگــزار شــد‪ ،‬عبدالرســول‬ ‫پیشــاهنگ‪ ،‬مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی‬ ‫بــرق حرارتی‪ ،‬با اشــاره به نقش بســیار اثرگذار‬ ‫یهــا در ارتقــای جایــگاه هــر‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫ســازمانی‪ ،‬گفــت‪ :‬امروزه در دنیا شــغل روابط‬ ‫عمومی در لیســت برترین مشــاغل سخت و پر‬ ‫اســترس قــرار گرفته اســت امــا در صنعت برق‬ ‫حرارتــی بــا توجــه بــه محیــط کار واحدهــای‬ ‫نیروگاهــی طبیعتـ ًـا فعالیــت در بخــش روابــط‬ ‫عمومی از سختی بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫پیشــاهنگ تاکیــد کــرد‪ :‬روند تولیــد برق در‬ ‫ی با شــرایط دشواری همراه‬ ‫نیروگاه های حرارت ‬ ‫اســت و همــکاران مــا در تمامی روزهای ســال‬ ‫به صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته در محیط هایــی بــا دما‬ ‫و رطوبــت بســیار بــاال در تالش انــد تــا خللــی‬ ‫در تامیــن بــرق موردنیــاز هم وطنانمــان ایجاد‬ ‫نشــود‪ .‬مدیرعامل برق حرارتــی ادامه داد‪ :‬اما‬ ‫بــا وجــود دشــواری های موجــود در این عرصه‬ ‫بخــش زیــادی از جامعــه اطالعــی از فراینــد‬ ‫ســخت تولیــد بــرق ندارنــد‪ ،‬بنابرایــن روابــط‬ ‫عمومی های صنعت برق حرارتی بایســتی این‬ ‫اقدامات را به خوبی برای مشــترکان به تصویر‬ ‫بکشــند چراکــه اطــاع مــردم از دشــواری های‬ ‫تولیــد بــرق موجــب خواهد شــد تــا در مصرف‬ ‫ایــن حامــل انــرژی دقــت نظر بیشــتری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بنابرایــن گــزارش‪ ،‬در ارزیابــی صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬روابــط عمومی شــرکت مدیریت تولید‬ ‫بــرق اصفهــان موفــق بــه کســب رتبه شایســته‬ ‫تقدیــر در بین شــرکت های صنعت برق کشــور‬ ‫شــد‪ .‬در لوح اهدایی حســین طارمی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫روابط عمومــی و امور بین الملل برق حرارتی‪،‬‬ ‫خطــاب بــه روابــط عمومــی شــرکت مدیریــت‬ ‫تولیــد بــرق اصفهــان امــده اســت‪ :‬روابــط‬ ‫یهــا نقــش موثــری در روشــنگری افــکار‬ ‫عموم ‬ ‫عمومــی دارنــد و ا گا هســازی‪ ،‬اقنــاع و ایجــاد‬ ‫اعتمــاد و تعامل مســتمر و گســترده با جامعه‬ ‫در ایــن حــوزه از اهمیــت بســزایی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬در بخــش دیگــری از متــن لــوح تقدیــر‬ ‫امــده اســت‪ :‬ضمــن قدردانــی از به کارگیــری‬ ‫هنــر و مهــارت ویــژه جنابعالــی جهــت ایجــاد‬ ‫فضایــی پویــا بــرای اطالع رســانی گســترده و‬ ‫صحیــح دربــاره عملکــرد نیروگا ههــای حرارتی‪،‬‬ ‫بدین وســیله از خدمات ارزشــمندتان در حوزه‬ ‫ا گاهی بخشــی و کسب رتبه شایسته تقدیر در‬ ‫یهــای صنعت‬ ‫ارزیابــی ســالیانه روابــط عموم ‬ ‫بــرق حرارتــی (‪ )۱۴۰۰‬صمیمانــه سپاســگزاری‬ ‫می نمایــم‪ .‬بنابرایــن گــزارش‪ ،‬در اییــن پایانــی‬ ‫ایــن گردهمایی که روز یکشــنبه ‪ ۶‬شــهریورماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در نیروگاه طرشــت تهران برگزار شد لوح‬ ‫ســپاس توســط مهندس عبدالرسول پیشاهنگ‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی‬ ‫برق حرارتی اهدا شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باحضور معاونرئیس جمهور انجامشد‬ ‫بهره برداریاز ‪ ۵‬دستگاهپایشترکیبات الیفرار در پاالیشگاهاصفهان‬ ‫پنــج دســتگاه اناالیــزر برخــط بــرای پایــش و‬ ‫اندازه گیــری ترکیبات الی فرار پاالیشــگاه اصفهان‬ ‫در ســامانه حفاظــت محیط زیســت کشــور بــه‬ ‫بهره برداریرسید‪.‬‬ ‫بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور‪ ،‬اســتاندار‬ ‫اصفهــان‪ ،‬رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور‪،‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری و مقامات‬ ‫کشــوری پنج دستگاه اناالیزر برخط برای پایش و‬ ‫اندازه گیــری ترکیبات الی فرار پاالیشــگاه اصفهان‬ ‫در ســامانه حفاظــت محیط زیســت کشــور بــه‬ ‫بهر هبــرداری رســید‪ .‬ایــن پنج دســتگاه پایش برای‬ ‫نخستین بار در شرکت های پاالیشی کشور و اولین‬ ‫بار در صنعت استان به بهره برداری رسید تا تمامی‬ ‫گازهــای خروجــی پاالیشــگاه اصفهــان به صورت‬ ‫برخط و شبانه روزی پایش شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معاون رئیس جمهور و رئیس‬ ‫سازمان محیط زیست کشور در این مراسم با بیان‬ ‫اینکه پاالیشــگاه اصفهان دارای تکنولوژی باالیی‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شرایط می طلبد که شرکت از‬ ‫تکنولوژیباالیزیست محیطینیز برخوردار باشد‪.‬‬ ‫علــی ســاجقه دربــاره این طــرح‪ ،‬گفــت‪ :‬این‬ ‫فســازی و راســتی ازمایی‬ ‫ســامانه بــا هــدف شفا ‬ ‫فعالیــت می کند و اطالعــات ان به صورت برخط‬ ‫توســط اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان‬ ‫رصد می شود تا خیال مردم اسوده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ‪ ۵‬دســتگاه انالیــزر‪ ،‬چهــار‬ ‫دستگاه ان در محدوده پاالیشگاه و یک دستگاه‬ ‫نیز در خارج پاالیشگاه قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان نیز‬ ‫از نصــب ‪ ۵‬دســتگاه اناالیــزر بــا قابلیــت پایش و‬ ‫اندازه گیــری تمامی پارامترهای مورد نظر ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت کشــور بــر روی تمــام‬ ‫شهــای خروجــی واحدهای بنزین ســازی و‬ ‫دودک ‬ ‫همچنین نصب و بهره برداری از ‪ ۱۲‬اناالیزر بر روی‬ ‫ســایر دودکش های واحدهــای عملیاتی با هدف‬ ‫پایــش و کنتــرل گازهای خروجــی دودکش ها خبر‬ ‫داد‪ .‬محســن قدیــری افزود‪ :‬تاکنون یک دســتگاه‬ ‫اناالیــزر بــا قابلیــت پایــش و اندازه گیــری تمامــی‬ ‫پارامترهــای موثــر در االیندگی پســاب بهداشــتی‬ ‫پاالیشــگاه نصــب شــده و عــاوه بــر ان خریــد و‬ ‫نصــب ‪ ۹‬اناالیــزر بــرای تکمیــل ســامانه ســنجش‬ ‫برخــط گازهــای خروجــی از دودکــش کور ههــا و‬ ‫خرید و نصب دستگاه پایش کیفی هوا نیز در حال‬ ‫پیگیریاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حجم ذخیره سدهای تهران نسبت به تراز نرمال‪ ۴۰‬درصد منفی است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقه ای تهران بــا بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر سدهای استان تهران ‪ ۴۹۰‬میلیون مترمکعب حجم ذخیره‬ ‫دارند که نسبت به تراز نرمال ‪ ۴۰‬درصد منفی است‪ ،‬از شهروندان‬ ‫تهرانی خواست تا با رعایت صرفه جویی‪ ،‬شرایطی را فراهم اورند‬ ‫تا پاییز نیز مانند پیک تابستان بدون مشکل سپری شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬بهزاد پارسا» در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪:‬‬ ‫بارندگــی اخیــر ‪ ۱۷.۵‬میلیــون مترمکعــب بــه ذخایر ابــی پایتخت‬ ‫اضافه کرد‪ .‬با این حال طبق پیش بینی های ســازمان هواشناســی و‬ ‫رصدهایی که روی ســامانه های هواشناسی انجام داده ایم‪ ،‬مهر و‬ ‫ابان خشکی را در پیش داریم اما برنامه ریزی شده است تا بتوانیم‬ ‫منابع ابی شــهر تهران را در شــرایط پایدار نگه داریم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اب منطقه ای تهران خاطرنشان کرد‪ :‬امسال با مدیریت خوبی که‬ ‫از سال گذشته اغاز شد و با توج ه به پیش بینی هایی که داشتیم‪،‬‬ ‫برنامه ریزی ها بر اساس خوش بینانه و واقع بینان ه طراحی شد تا بر‬ ‫اساس انها تهران بتواند با شرایط پایدار ابی از پیک تابستان عبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پارسا گفت‪ :‬اکنون می توانیم بگوییم که پیک تابستان را پشت‬ ‫سر گذاشته ایم و برای یک ماه اینده برنامه ریزی شده تا این ماه نیز‬ ‫بدون مشکل سپری شود‪ .‬گرچه تاکنون پیش بینی شده که بارش ها‬ ‫از اذرماه اغاز شــود اما هرچه به فصل پاییز نزدیک ترمی شــویم‪،‬‬ ‫پیش بینی ها قطعیت بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه ریزی شده تا مشکلی برای تامین اب تهران در‬ ‫ن حال از تمام شهروندان درخواست‬ ‫پاییز نداشــته باشــیم اما با ای ‬ ‫می کنیــم تــا با رعایــت صرفه جویی و همکاری‪ ،‬شــرایطی را فراهم‬ ‫اورند تا پاییز نیز بدون مشکل سپری شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای تهران گفت‪ :‬امســال با توجه ‬ ‫به پیش بینی هایی که از سال گذشته انجام شده بود‪ ،‬سال کم ابی‬ ‫داشــتیم‪ .‬همچنین دومین ســال متوالی کم ابی اســت کــه تهران با‬ ‫کاهش منابع روبه رو اســت و بر اســاس اخرین امار تا امروز میزان‬ ‫بارندگی ها ‪ ۲۰۸‬میلی متر ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن عــدد نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫و نســبت بــه بلندمــدت ‪ ۲۴‬درصد منفی بــوده اســت و از این ‪۲۰۸‬‬ ‫میلی متر ‪ ۲۸‬میلی متر مربوط به سامانه مونسان بوده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداریاز ‪ 26‬پروژهگازرسانیبااعتباری‬ ‫بالغ بر هزار و‪ 117‬میلیاردریال‬ ‫مراســم بهر هبــرداری از‬ ‫گازرســانی شــده ‪ 134‬کیلومتــر‬ ‫پروژه های نخســت شرکت گاز‬ ‫شــبکه گذاری و خــط تغذیــه‬ ‫اســتان البــرز در شــهر طالقــان‬ ‫انجام شده که اعتباری بالغ بر‬ ‫بااعتبــاری بالغ بر هــزار و ‪117‬‬ ‫هزار و ‪ 117‬میلیارد ریال صرف‬ ‫میلیــارد ریــال در هفتــه دولت‬ ‫ایــن پروژ ههــا شــده اســت‪.‬‬ ‫رضا غفاریان‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫عمومــی شــرکت گاز اســتان‬ ‫البــرز اظهــار کرد‪ :‬با گازرســانی‬ ‫البرز‪ ،‬سید رضا غفاریان مدیرعامل این شرکت بــه ایــن ‪ 26‬روســتا کــه در موقعیــت ســخت‬ ‫در مراســم بهر هبــرداری از گازرســانی بــه ‪ 26‬جغرافیایی در شهر طالقان قرار دارند‪ 2 ،‬هزار‬ ‫روســتای شــهر طالقان که با حضور استاندار و و ‪ 89‬خانــوار از نعمــت گاز بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫ســایر مســئوالن اســتان البرز برگزار شــد‪ ،‬اظهار غفاریــان اضافــه کــرد‪ :‬بــا انتخــاب «ســالی به‬ ‫کرد‪ :‬در ســال گذشــته در هفته دولت مراســم یادماندنی در گازرســانی جهادی به روستاها»‬ ‫گازرســانی به دو روســتا جشــن گرفته شد‪ ،‬این در شــرکت گاز اســتان البــرز تــاش می کنیــم تا‬ ‫در حالــی اســت که در هفته دولت در اســتان در ‪ 18‬مــاه اینــده به همه نقاط اســتان البرز و‬ ‫البــرز فقــط در شــهر طالقان گازرســانی به ‪ 26‬حتی دورترین روستاها در این استان خدمات‬ ‫روســتا جشــن گرفتــه م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی بــا بیــان گازرســانی ارائه شــود زیرا معتقدیم که روســتا‬ ‫اینکــه روســتاهایی کــه هنــوز بــه ان عملیــات محــور توســعه اســت و ا گــر خواســته باشــیم‬ ‫گازرسانی انجام نشده است در موقعیت های مهاجــرت معکــوس داشــته باشــیم بایــد همه‬ ‫جغرافیایــی صعب العبــور قــرار دارنــد‪ ،‬نوع خدمت از جمله خدمت گازرســانی را به‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن پــروژه کــه بــه ‪ 26‬روســتا روستاها بیاوریم‪.‬‬ ‫اخرینوضعیتپرداختحقبیمهبرق‬ ‫پرداخت بیمه برق هرچند‬ ‫نقــص در پرونــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫مدتــی متوقــف شــده بــود اما‬ ‫گروه دوم مواردی است که در‬ ‫اکنــون در روال قــرار گرفتــه و‬ ‫تعهد شرکت بیمه گر نیست و‬ ‫ا نطــور که ســخنگوی صنعت‬ ‫بــه این گــروه خســارتی تعلق‬ ‫بــرق اعــام کــرده تاکنــون‪،‬‬ ‫نمی گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه به‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان در وجــه‬ ‫مشــترکان گروه نخســت برای‬ ‫مشهدی‬ ‫مشــترکان خســارت دیــده‬ ‫تکمیــل مــدارک اطالع رســانی‬ ‫پرداخت شده است و مابقی ان نیز‪ ،‬در انتظار شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪۶۷‬‬ ‫ارســال شــماره شبا توسط مشــترکان به سامانه میلیــارد تومــان خســارت بابــت پروند ههــای‬ ‫بیمــه اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬در قبــوض برق رســیدگی شــده‪ ،‬بــراورد شــده کــه بــدون کســر‬ ‫هزین ـه ای تحت عنــوان بیمه برق از مشــترکان فرانشــیز است‪ ،‬اگر فرانشــیز را از این مبلغ کم‬ ‫اخذ می شود که برای مشترکان شهری خانگی کنیم‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان خسارت تعیین‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومــان‪ ،‬مشــترکان تجــاری شــهری‪ ۱۰۰۰ ،‬شده که از این میزان تاکنون‪ ۳۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫تومــان و بــرای مشــترکان روســتایی نصف این در وجــه مشــترکان خســارت دیــده پرداخــت‬ ‫مبلــغ تعریف شــده اســت و بــر اســاس ان اگر شــده و مابقی ان نیز‪ ،‬در انتظار ارســال شــماره‬ ‫مشترکی دچار حادثه برقی شود‪ ،‬می تواند حق شــبا توســط مشــترکان به ســامانه بیمه است‪.‬‬ ‫خــود را مطالبه کنــد‪ .‬به عبارت دیگر بر اســاس سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه با توجه به‬ ‫بیمه مشترکان اگر خسارتی بر دارایی مشترکان این که برخی از مشترکان همچنان شماره شبا را‬ ‫خانگی یا ســایر مصارف تحمیل شود که منشا ارسال نکرده اند‪ ،‬اما با هماهنگی صورت گرفته‬ ‫ان بــرق باشــد‪ ،‬در چارچــوب قــرارداد بیمــه بــا شــرکت بیم هگــر‪ ،‬مقرر شــد پیامکــی به این‬ ‫خســارت مشــترکان و مفــاد قــرارداد پرداخــت گروه از مشترکان ارسال تا روند دریافت شماره‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ممکــن اســت ایــن خســارات در شبا و پرداخت خسارت ها تسریع شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حــوزه وســایل خانگــی نباشــد و ات ‬ ‫شســوزی رقم پرداختی مشــترکان بابت بیمه ‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫اتفــاق افتــاده باشــد کــه در ایــن شــرایط نیــز اســت‪ ،‬به طورمعمــول ایــن میــزان حــق بیمــه‬ ‫اگــر ارگا نهــای ذ ‬ ‫یصــاح تائید کنند که منشــا نمی توانــد به طور کامل خســارت های وارده را‬ ‫خســارت برق است‪ ،‬متناسب با مستنداتی که جبــران کنــد و به همیــن دلیل مــا امیدواریم با‬ ‫واحدهــای ذی ربــط ارائه می دهنــد امور مالی همــکاری مجلــس بتــوان ضمــن تغییــر در این‬ ‫الزم انجام‪ ،‬مبلغ براوردی محاســبه م ‬ ‫یشــود و میــزان‪ ،‬رونــد پرداخت به خســارت دیــدگان را‬ ‫مراحل بعدی ادامه دارد‪.‬‬ ‫بهبود ببخشیم‪ .‬به گفته رجبی مشهدی شرکت‬ ‫مصطفــی رجبــی مشــهدی ‪ -‬ســخنگوی توانیر به نمایندگی از شرکت های توزیع سراسر‬ ‫صنعــت بــرق ‪ -‬در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬از ‪ ۹۵‬کشور و با طی مراحل قانونی مناقصه‪ ،‬اقدام به‬ ‫هزار پرونده ثبت شده در سامانه بیمه توانیر‪ ،‬انتخاب شرکت بیمه گر می کند و هیچ منفعتی‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬هــزار پرونــده بیمــه مورد رســیدگی از ایــن بابــت نصیــب صنعت برق نم ‬ ‫قــرار گرفته اســت‪ .‬بــه دو گــروه از پرونده ها یا امیدواریم که شرکت بیمه با همکاری مشترکان‬ ‫پرداخــت خســارت انجــام نشــده یا خســارتی خسارت دیده حداکثر تا مهرماه به باقی مانده‬ ‫تعلــق نمی گیــرد‪ ،‬گــروه نخســت مــوارد دارای پرونده های بیمه رسیدگی و تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫پردیس هایفناورانهدر مناطقنفت خیز‬ ‫کشور راه اندازیمی شوند‬ ‫رئیــس پــارک فنــاوری و نــواوری نفــت و گاز‬ ‫سهــای فنــاوری در مناطــق‬ ‫از راه انــدازی پردی ‬ ‫نفت خیز کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬فــاز اول این‬ ‫طرح در پردیس پتروشیمی در ماهشهر و پردیس‬ ‫گاز در عسلویه است و در فاز دوم در نظر داریم‬ ‫اینپردیس هادر استان هاینفتیمانندخوزستان‬ ‫و بوشــهر راه اندازی شــوند‪ .‬اســماعیل کفایتی در‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬پارک صنعت نفت را یکی از‬ ‫کهــای نوپــای کشــور توصیــف کــرد و گفت‪:‬‬ ‫پار ‬ ‫نفتصنعتاول کشور است کهبنیان هایاصلی‬ ‫اقتصادی را در کشــور تشــکیل می دهــد؛ ازاین رو‬ ‫این پارک در وزارت نفت و هم در کشور جایگاه‬ ‫کهــای علــم و‬ ‫ویــژه ای دارد‪ .‬از ســوی دیگــر پار ‬ ‫فناوری یک نهاد تعاملی و پویا هستند که این امر‬ ‫موجب شده پارک ها به نهادهایی تبدیل شوند‬ ‫که به ســرعت می توانند به روز شــوند‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تجربه نشان می دهد که شرکت هایی که از‬ ‫بستر پارک های علم و فناوری توسعه می یابند‪،‬‬ ‫یشــوند؛‬ ‫در اینــده با شکســت کمتــری مواجه م ‬ ‫ازاین رو این پارک رویکرد به هم رسانی را در پیش‬ ‫گرفته اســت تا مجموعه های توانمند دانشــی را‬ ‫به بخش های صنعتی متقاضی دانش و فناوری‪،‬‬ ‫متصل کند کهاینامر در قالبرویدادهایفناوری‬ ‫دنبالمی شود‪ .‬کفایتی‪،‬اشتغالتحصیل کردگانرا‬ ‫یکــی از مســائل کشــور نــام بــرد و ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫‪ ۴۰‬ســال گذشته‪ ،‬مسئله اصلی کشور بی سوادان‬ ‫جامعه بوده است‪ ،‬ولی هم اکنون یکی از مسائل‬ ‫مهــم کشــور اشــتغال زایی بــرای تحصیل کرده ها‬ ‫و همچنین از دســت رفتن و مهاجرت این افراد‬ ‫است؛درحالی کهبخشدولتیو خصوصیامکان‬ ‫جــذب این افــراد را ندارنــد‪ .‬رئیس پارک صنعت‬ ‫نفت‪،‬ایجاد کارافرینیرایکیاز راهکارهایجذب‬ ‫اینافرادنامبردو یاداور شد‪:‬موجتحصیل کردگان‬ ‫بهسمتتحصیالتتکمیلیرفتهاست‪.‬بر اساس‬ ‫امارها در حال حاضر به عنوان مثال دو هزار بیکار‬ ‫در میــان دارنــدگان مدرک ‪ PhD‬در کشــور وجود‬ ‫یتــوان بــا رویکردهــای جدیــد‬ ‫دارد؛ بنابرایــن م ‬ ‫شــرایط کارافرینی بــرای ان ها فراهم کــرد‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به تعداد بســیار باالی فارغ التحصیالن در‬ ‫رشته های مرتبط با حوزه های مهندسی به ویژه‬ ‫نفت ‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬گفت‪ :‬پارک ها زمینه های‬ ‫خوبــی بــرای ایجاد اســتارت اپ ها و شــکل گیری‬ ‫زمین ههــای اشــتغال هســتند و بــا راه انــدازی‬ ‫یتــوان‬ ‫ســاختارهایی چــون شــتاب دهنده ها م ‬ ‫ریســک فعالیت های شــرکت های نوپا را کاهش‬ ‫و ســرعت رشــد ان ها را افزایش داد‪ .‬رئیس پارک‬ ‫صنعــت نفت با اشــاره به برخــی از رویکردهای‬ ‫ایــن پــارک بــرای حمایــت از اید ههــای نواورانه‬ ‫حــوزه نفت و گاز‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از رویکردهای‬ ‫مــا این اســت که از کلیه اید ههــای حوزه های‬ ‫مرتبط با نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی در قالب های‬ ‫ایــده و یــا پایان نامــه حمایــت کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫یســازی ‬ ‫اید ههــا بعــد از اثبات کارایی و تجار ‬ ‫نهــا موردحمایت قــرار می گیرند‪ .‬کفایتی در‬ ‫ا ‬ ‫خصــوص جــذب شــرکت های دانش بنیــان در‬ ‫پــارک صنعــت نفت‪ ،‬گفــت‪ :‬ما بــرای پذیرش‬ ‫شرکت ها معیارهایی در نظر گرفتیم و تاکنون‬ ‫روند پذیرش شرکت ها با دقت باالیی صورت‬ ‫حهــا و‬ ‫گرفتــه اســت کــه دلیــل ان داوری طر ‬ ‫ارزیابی دقیق شرکت ها است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 550‬عنوان کتاببهقلمنویسندگان‬ ‫گلستانروانهبازار نشر شد‬ ‫محمــد رعیــت‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫عمومی‪،‬کتابخانه هایمدارس‪،‬‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫موسســات فرهنگــی و هنــری‬ ‫گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫دارای مجــوز از ایــن دســتگاه‬ ‫شهریور سال گذشته تا به امروز‪،‬‬ ‫اجرایــی‪ ،‬کانو نهــای فرهنگی‬ ‫‪ 550‬عنــوان کتاب به شــمارگان‬ ‫و هنــری مســاجد‪ ،‬پایگا ههــای‬ ‫محمد رعیت‬ ‫‪ 284‬هزار ‪ 780‬نسخهبههمت‬ ‫بســیج و گروه های جهــادی در‬ ‫اهالــی قلــم و ناشــران اســتان‬ ‫سراسر استان گلستان اهداشده‬ ‫گلســتان تحریر و چاپ و روان ه بازار نشــر شــده اســت‪ .‬محمــد رعیت دربــاره برنام ههــا و برخی‬ ‫است‪ .‬رعیت به برخی از حمای ‬ ‫ت و اقدامات در افق های پیش رو این دستگاه اجرایی در حوزه‬ ‫حوزه کتابویژهاستان گلستاناشاره کردو گفت‪ :‬کتاب‪ ،‬گفت‪ :‬باهدف حمایت از صنعت چاپ‬ ‫از ابتدای شــهریور سال گذشــته تا به امروز‪ 550 ،‬و نشــر کتاب در سال جاری به دنبال اقدام های‬ ‫بهــای‬ ‫یتــر بــرای جلوگیــری از فــروش کتا ‬ ‫عنوان کتاب به شمارگان‪ 284‬هزار و‪ 780‬نسخه جد ‬ ‫در حوزه هاو موضوعاتگوناگونبههمتاهالی افست و قاچاق و خارج از چرخه قانونی کتاب‬ ‫قلمو ناشراناستان گلستانتحریر و چاپو روانه هستیم‪.‬مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمی گلستان‬ ‫بازار نشــر شده اســت‪ .‬رعیت ادامه داد‪ :‬از سوی بــا اشــاره بــه جمع بنــدی و تصمیم جــدی برای‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان به مبلغ ســاماندهی جمعه بازار کتاب گرگان‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫یکمیلیاردو یک صدو شصتمیلیونریالاعتبار در حوزهعمرانیو تامینزیرساخت کتابخانه ای‪،‬‬ ‫بابت حمایت از خرید و چاپ اثار نویســندگان فعالیت هایی در دست اقدام است و نیز در سال‬ ‫در یــک ســال گذشــته اختصاص یافته اســت‪ .‬او جاری‪،‬برایمناطق کمبرخوردار در حوزهتوسعه‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬از ســال گذشــته تا به امــروز ‪ 17‬فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانی پیش بینی هایی‬ ‫هــزار و ‪ 832‬جلــد کتــاب نیز بــه کتابخانه های انجام شدهاست‪.‬‬ ‫تمرکز شهرداریبر تکمیلپروژه های‬ ‫اولویت دار شهری‬ ‫سرپرســت شــهرداری کــرج‬ ‫حمل ونقل ریلی شهرداری کرج‬ ‫با اشــاره بــه اهمیــت راه اندازی‬ ‫ضمــن قدردانــی از پیگیــری و‬ ‫مترو در شــهر کرج گفت‪ :‬پروژه‬ ‫همکاری های شهردار و اعضای‬ ‫قطــار شــهری کــرج را تا حصول‬ ‫شورایاسالمیشهر کرج‪،‬گزارش‬ ‫نتیجه کامل پیگیــری می کنیم‪.‬‬ ‫جامــع و کاملی از رونــد اجرای‬ ‫منوچهر غفاری‬ ‫منوچهــر غفــاری در جلســه‬ ‫پروژه‪ ،‬تست های در حال انجام‬ ‫رســیدگی به پروژه خط ‪ ۲‬قطار‬ ‫در طول خط و نحوه تعمیرات‬ ‫شــهری کــرج که با حضــور علیرضا رحیمی‪ ،‬علی رام قطارهای شهر کرج و چگونگی انتقال ان ها‬ ‫ذبیحی‪،‬مسعودمحمدی‪،‬سیدمرتضیاعتصامی بــه تونل ارائــه داد‪ .‬او همچنین خواســتار ایجاد‬ ‫و فاطمه منعمی‪ ،‬اعضای شــورای شــهر و خلیل بســترهای الزم در رفع موانع و مشــکالت پروژه‬ ‫کوزه کنانی‪ ،‬سرپرســت سازمان حمل ونقل ریلی جهت بهبود شرایط پیشرفت و نزدیک شدن به‬ ‫شــهرداری کــرج برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن قدردانــی از بهره برداریشد‪.‬‬ ‫همــکاری و حضــور شــورای اســامی شــهر برای‬ ‫در این جلســه در خصوص مســائل پیرامون‬ ‫تســریع در اجــرای پــروژه خــط ‪ ۲‬بیــان داشــت‪ :‬پــروژه خــط ‪ ۲‬قطــار شــهری و برنام ههــای‬ ‫همه ما به خوبی به اهمیت تکمیل قطار شهری طراحی شده به منظور پیشرفت و نزدیک شدن‬ ‫و این مطالبه جدی شهروندان واقف هستیم و به مراحل بهره برداری‪ ،‬بحث و تبادل نظر شــد‪.‬‬ ‫به طورجدیو عملیاتیرونداحداثقطار شهری در پایــان این جلســه ضمــن بازدیــد حاضرین از‬ ‫کــرج را دنبــال می کنیم‪ .‬این مســئول اضافه کرد‪ :‬ایستگاه چهارراه طالقانی‪ ،‬شفت ورود ناوگان و‬ ‫شورای شهر و شهرداری کرج در تالش است تا این تاسیسات نصب شده تونل و ایستگاه مقرر شد‬ ‫پروژه بزرگ شهری را با همه توان خود تا حصول هــر هفته رونــد اجرایــی اولویــت اول راه اندازی‬ ‫نتیجــه کامل و بهر هبــرداری ان پیگیری کنــد‪ .‬در خط‪ ۲‬باحضور کلیهمسئوالنبه صورتعملیاتی‬ ‫ادامهجلسه‪،‬خلیلکوزهکنانی‪،‬سرپرستسازمان موردبررسیقرار گیرد‪.‬‬ ‫ایجاد‪۲۵۰‬اقامتگاهبوم گردیجدیددر‬ ‫استانسمنانتاپایانامسال‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان ســمنان گفت‪ :‬ایجــاد ‪۲۵۰‬‬ ‫واحد بومگردی دیگر به مجموعه اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی استان برای امســال هدف گذاری شده‬ ‫اســت‪ .‬امیــر کــرم زاده در ایین افتتاح نخســتین‬ ‫هتل بوتیک اسفنجان سمنان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫تعداد واحدهای بوم گردی‪ ،‬نقش موثری در رشد‬ ‫و رونق گردشگری استان خواهد داشت و بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬اقامتگاه بوم گردی در استان سمنان در زمان‬ ‫حاضر مشغول به فعالیت هستند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ســمنان اســتانی فاخر و دارای تنوع جاذبه های‬ ‫گردشــگری اســت که این ظرفیت ها در پویایی‬ ‫صنعت گردشــگری موثر اســت‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیاستانسمنان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نام عارفان و علمای نامدار زیادی در‬ ‫کشور ثبت شده که از دیار استان سمنان هستند‬ ‫کهاینموضوعنشانمی دهداستانسمنانمحل‬ ‫اندیشه‪،‬تفکر و تعمقبودهاست‪.‬او تصریحکرد‪:‬‬ ‫استان سمنان مهد عرفای شناخته شده و بزرگی‬ ‫چون شیخ ابوالحسن خرقانی‪ ،‬بایزید بسطامی‪،‬‬ ‫شیخعالءالدولهبیابانکیسمنانیوشیخمحمود‬ ‫مزدقانی است‪ .‬کرم زاده خاطرنشان کرد‪ :‬جنگل‬ ‫ابر به عنوان جنگل هیرکانی ثبت جهانی شــده‬ ‫است و این دستاورد بزرگی برای استان محسوب‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫م ‬ ‫و صنایع دســتی اســتان ســمنان ضمــن تاکیــد بر‬ ‫نگهــداری و مراقبــت از میــراث فرهنگــی بیــان‬ ‫کرد‪ :‬حفاظــت از میراث فرهنگی درواقع حفظ‬ ‫اصالــت‪ ،‬هویــت و عــزت اســت و ضــرورت دارد‬ ‫احاد جامعه ازجمله ســازمان های مردم نهاد در‬ ‫حفظمیراثفرهنگیاهتمامویژهداشتهو همراه‬ ‫باشــند‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬کم ابی از موانع اصلی در‬ ‫رونق گردشــگری در استان سمنان بوده و انتظار‬ ‫است اقدامات در زمینه تامین اب تسریع شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی استان ســمنان از استان به عنوان‬ ‫نگین کویر یادکرد و یاداور شد‪ :‬استان سمنان‬ ‫دارای ‪ ۸۶۸‬اثــر تاریخــی‪ ،‬طبیعــی‪ ،‬ملمــوس‬ ‫و ناملمــوس ثبــت ملــی اســت کــه ایــن میزان‬ ‫میــراث فرهنگــی ثبتی نشــان از تمــدن عمیق‬ ‫در این خطه اســت‪ .‬حسین ساری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانی‬ ‫استاندار سمنان و جمعی از مسئوالن در ائین‬ ‫افتتــاح نخســتین هتــل بوتیک ســنتی ســمنان‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫شهرستاناق قالبه عنواننمادتعاون‬ ‫در گلستانانتخابشد‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫ققــا در شــمال‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬شهرســتان ا ‬ ‫ایــن اســتان به عنــوان نماد تعــاون انتخاب و‬ ‫معرفی شــد که این نماد مــورد رونمایی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫حســینعلی خواجه مظفــری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬این شهرســتان اق قال به دلیل کثرت‬ ‫یهــای مردمی با تعــداد اعضای فعال‬ ‫تعاون ‬ ‫به عنوان نماد تعاون شهر استان انتخاب شد‪.‬‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬انتخاب این شهرســتان مزایایی‬ ‫همچــون کمــک به رشــد و توســعه اقتصادی‬ ‫و اجتماعــی شهرســتان بــا بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت های موجود در قالب بخش تعاونی‬ ‫را به همراه دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫فضــای مناســب بــرای توســعه کس ـب وکار و‬ ‫کارافرینی و جذب ایده ها در راستای توسعه‬ ‫کس ـب وکارهای جدید با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫تشــکیل تعاونی و نیز ایجاد رشــد و توســعه‬ ‫پایــدار به ویژه در شــهرها از طریق مشــارکت‬ ‫تهــای الزم‬ ‫و ســرمایه گذاری و انجــام فعالی ‬ ‫در حوز ههــای انســانی اجتماعــی و صنعتــی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و خدمــات از طریــق مشــارکت و‬ ‫تعــاون از دیگــر مزایــای ایــن انتخاب اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬حمایت و کمک به تشــکیل و توســعه‬ ‫تعاونی ها و تامین نیاز مرتبط با فعالیت های‬ ‫عمــده اقتصــادی شهرســتان ازجملــه وظایف‬ ‫محوله بر گردن این اداره کل است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫استاندار گیالندر اجالسیهتهرانکنگرهبین المللیمیرزاکوچکجنگلی؛‬ ‫‪5‬‬ ‫میرزا کوچکبرگزرینیدر تاریخمعاصر گیالنرقمزد‬ ‫اجالسیهتهرانکنگرهبین المللیمیرزاکوچکجنگلیباحضور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در گیالن‪ ،‬استاندار‪ ،‬جمعی‬ ‫از مسئوالن و اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه ملی و استانی در سالن‬ ‫همایش هایبرجمیالدبرگزار شد‪.‬‬ ‫اســدا‪ ...‬عباســی در این مراســم با بیان اینکه سردار جنگل یکی از‬ ‫افتخارات گیالن است که مدت ها به فراموشی سپرده شده بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز میرزا کوچک خان را بهتر خواهیم شناخت و بهتر خواهیم‬ ‫شناساند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه حق میرزا این نیســت که تنها یک ســریالی درباره‬ ‫ایشان ساخته و سپس شخصیت او در تاریخ تحریف شود‪ ،‬گفت‪ :‬حق‬ ‫گیالن این نبود و تالش می کنیم تا چهره واقعی گیالن را رونمایی کنیم‬ ‫و این تازه اغاز ماجراست‪.‬‬ ‫استاندار گیالنبااشارهبهحضور پر نور میرزادر تاریک ترینروزهای‬ ‫استکبار و استبداد بیان کرد‪ :‬اگرچه میرزا با خیانت منافقان داخلی و‬ ‫ســنگدلی خارجی ها درهم شکســت اما برگ زرینی در تاریخ معاصر‬ ‫گیالن رقم زد‪.‬‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکه میــرزا کوچک خــان به معنــی واقعی یک‬ ‫مبــارز در راه ایــران عزیــز بــود‪ ،‬افزود‪ :‬میرزا تا جانی در بدن داشــت در‬ ‫راه ازادی و ازادگــی ملــت خــود ایســتاد و در برابر بازی های رضاخانی‬ ‫و قلدربازی های رضاخان با به میدان اوردن مردم‪ ،‬نخستین جمهوری‬ ‫غرب اســیا را بنا نهاد‪ .‬اســتاندار گیالن با اشــاره به اینکه میرزا در تمام‬ ‫دوران قیام خود و تا لحظه اخر به اسالم مومن بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬میرزا‬ ‫کوچک‪ ،‬مردم را به صحنه اورد و رکن اساسی نهضت او مردم بودند و‬ ‫هرگز به خارجی ها اعتماد نکرد و رفع حوائج مردم و ابادانی مملکت‬ ‫از وجوه همت نهضت جنگل بود‪.‬‬ ‫عباسی با بیان اینکه میرزا کوچک خان از همان ابتدا خط خود را‬ ‫از استبداد جدا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬میرزا هرگز تطمیع وعده های استبداد نشد‬ ‫و تا لحظه اخر برای مبارزه با دو سیاهی پلید تالش و مجاهدت کرد و‬ ‫باالخره سرش را پای هدف خود تقدیم کرد‪.‬‬ ‫او نفاق و نفوذ را از عوامل شکســت نهضت جنگل برشــمرد‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬اگر قیام میرزا با نفوذ و خیانت شکســت نمی خورد‬ ‫هرگــز اســتبداد رضاخانــی نمی توانســت ایــن نهضــت مقــدس را‬ ‫ریشه کن کند‪ ،‬این درس بزرگی است که هیچ گاه نباید به دشمن‬ ‫اعتمــاد و اعتنــا کرد‪ .‬اســتاندار گیالن رمز پیروزی میــرزا را ایمان و‬ ‫عقیــده و نفــوذ جریان نفاق را از عوامل شکســت نهضت جنگل‬ ‫تهــای نهضت جنــگل همواره‬ ‫سهــا و عبر ‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬در ‬ ‫پیــش روی مــا گشــوده اســت و بایــد ایــن فرزند برومنــد گیالن را‬ ‫بــه نحو شایســته در اختیــار ایندگان قرار دهیم‪ .‬عباســی با تاکید‬ ‫بــر اینکــه نباید شــخصیت میرزا و قیــام او را مصــادره به مطلوب‬ ‫کنیــم‪ ،‬گفت‪ :‬میرزا یونس‪ ،‬روحانی مبارزی بود که همواره اســام‬ ‫و مــردم را در نظــر داشــت و بــرای اعتــای ایــران قیــام کــرد و به‬ ‫شهادت رسید‪ .‬او با بیان اینکه باید نام میرزا کوچک را از البه الی‬ ‫بهــای تاریــخ به زندگی مــردم وارد کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬باید به فکر‬ ‫کتا ‬ ‫الگوســازی منطقی و باورپذیر از میرزا و قیام او برای نســل جوان‬ ‫باشــیم‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ابــزار رســانه و نهــاد اموزش وپرورش‬ ‫بایــد بیش ازپیش به فکر تولید اثــاری در خصوص میرزا و قیام او‬ ‫باشند‪ .‬استاندار گیالن با تاکید بر اینکه ایجاد و ساماندهی موزه‬ ‫بــزرگ بــرای قیام میــرزا می تواند یکی از دســتاوردهای این کنگره‬ ‫بین المللی باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از تمامی متولیان می خواهم تا با تالش‬ ‫خود از ظرفیت عظیم مردمی بهره مند شوند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫رابطه وزارت خارجه می تواند با جمع اوری اسناد جنگل به خصوص‬ ‫از روسیه و اذربایجان یاریگر مسئوالن داخلی در جمع اوری اسناد و‬ ‫مدارک نهضت جنگل باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عدم همراهی وزارت راه برای حفاظت از یوزهای ایرانی‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان ســمنان با انتقاد از عدم‬ ‫همراهی دستگاهی متولی برای حفاظت از یوزپلنگ های اسیایی این‬ ‫اســتان گفت‪ :‬هیچ دســتگاهی برای ایمن سازی جاده ها در زیستگاه‬ ‫یوزهای ایرانی همکاری نکرده است‪.‬‬ ‫بهرامعلی ظاهری در نشســت خبری با خبرنگاران به مناســبت‬ ‫روز ملی یوز اظهار داشــت‪ :‬ســامت محیط زیست و انسان ها خط‬ ‫قرمــز ما اســت و در این زمینه هیچ مماشــاتی بــا واحدهای االینده‬ ‫نخواهیم داشت‪ .‬او درباره یوز ایرانی و ضرورت حفاظت ازاین گونه‬ ‫درخطــر انقــراض گفت‪ :‬تاکنون هیچ دســتگاهی جز محیط زیســت‬ ‫ایمن سازی مسیر یوز را انجام نداده است لذا باید فنس کشی الزم‬ ‫برای عبور ازاین گونه مهم حیات وحش هر چه سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به تلف شدن‬ ‫حدود هشــت گونه یوز ایرانی در طی چند ســال گذشــته در محور‬ ‫عباس اباد‪ -‬میامی گفت‪ :‬به علت اهمیت این گونه درخطر انقراض‬ ‫محیط زیست برای حفاظت و ایمن کردن مسیر ان اقداماتی را انجام‬ ‫داد و با صرفه جویی در هزینه های خود برای اجرای این پروژه اقدام‬ ‫کرد و فنس کشــی هشــت کیلومتر در دو الین را انجام داد‪ .‬ظاهری‬ ‫نســازی در تمامی جوانب و با مشــارکت‬ ‫با تاکید بر اینکه باید ایم ‬ ‫دســتگاه های مسئول انجام شــود تصریح کرد‪ :‬عالوه بر فنس کشی‬ ‫نســازی مســیر نیز صــورت گیرد تا‬ ‫بســازی گذر و روش ‬ ‫بایــد با مناس ‬ ‫ایــن حــوادث صورت نگیرد‪ .‬او با بیان اینکه از ان زمان تاکنون هیچ‬ ‫دستگاهی به جز محیط زیست ایمن سازی مسیر را انجام نداده است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوشــبختانه در ان محدود فنس کشــی هیچ تصادف‬ ‫جاده ای صورت نگرفته است‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫سمنان با تاکید بر اینکه مطالعات الزم برای بقیه محدوده مسیر تردد‬ ‫یوز انجام شده و مطالعات در اختیار وزارت راه قرار داده شده است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این اداره اقدام خاصی جز نصب چند تابلو‪ ،‬کار خاصی‬ ‫که جلوگیری از تصادف جاده ای انجام شود را انجام نداده است‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد حفظ گونه درخطر انقراض یوز امری که همه باید به ان‬ ‫اهتمام داشته باشند و در این زمینه وزارت راه برای ایجاد مسیر امن‬ ‫بــرای تردد این گونه مهم حیات وحش نقش مهمی دارد و ازانجاکه‬ ‫ایجاد روگذر و زیرگذر و همچنین مسیر فضای سبز از مصوبات سفر‬ ‫بوده و از تعهدات وزارت راه است باید این دستگاه هر چه سریع تر‬ ‫برای این مهم اقدام کند تا شــاهد تلف شــدن یوز ایرانی نباشــیم و‬ ‫مســیری که قتلگاه یوزها شــده به مســیری امن برای تردد این گونه‬ ‫تبدیل شــود‪ .‬نماینده انجمن یــوز ایرانی دربــاره حمایت های مالی‬ ‫ســازمان های بین المللی برای حفاظت از یوز گفت‪ :‬این ســازمان ها‬ ‫به علت تحریم ها هیچ حمایت مالی ندارند و مراودات مالی صفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیسجهادکشاورزیگلستان‪:‬‬ ‫افتتاح‪ ۶۱‬پروژهدر استان گلستانبهمناسبتهفتهدولت‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ ۶۱ :‬طــرح در‬ ‫استان گلستان به مناسبت هفته دولت افتتاح شد که این طرح ها‬ ‫بااعتبــار ‪ ۳۷۶‬میلیــارد تومــان به بهره برداری رســید و بیــش از ‪۴۰۰‬‬ ‫شغل ایجاد کرد‪ .‬محمد برزعلی در نشست خبری با اصحاب رسانه‬ ‫کســاله گذشــته‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬فعالیت هایی که دولت مردمی در ی ‬ ‫به مردم گلســتان در حوزه کشــاورزی ارائه کرده در چندین بخش‬ ‫تولیدات گیاهی‪ ،‬دام و طیور‪ ،‬مدیریت اراضی ‪ ،‬حوزه‪ ،‬اب وخاک و‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی و ترویج کشاورزی است‪ .‬او افزود‪ :‬رمت‬ ‫نهــا‪ ،‬ســامانه نویــن ابیــاری‪ ،‬انتقــال اب با لولــه در بخش‬ ‫اب بندا ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬زهکشی‪ ،‬بازسازی و نوســازی قنات های استان‪ ،‬تکمیل‬ ‫شــبکه ابیــاری در روســتاهای وحــدت و رســالت و ارائــه خدمــات‬ ‫نهاده برای محصوالت زراعی را به عنوان بخشی از خدمات جهاد‬ ‫کشاورزی در هفته دولت امسال نام برد‪.‬‬ ‫برزعلی ادامه داد‪ :‬جهاد کشاورزی در طرح های تشویقی خود‬ ‫صنایعی که با فناوری باال هستند را حمایت می کند که یکی از ان ها‬ ‫قطعه بندی مرغ است و امیدواریم با تسهیالتی که جهاد در اختیار‬ ‫متقاضیــان قــرار می دهد شــاهد صنایع بــا فناوری باالتر در اســتان‬ ‫باشیم‪ .‬او گفت‪ :‬سیاست جهاد کشاورزی برافزایش خرید تضمینی‬ ‫محصــوالت اســت که ایــن امر هم به تولیدات بیشــتر محصوالت‬ ‫اساسی در کشور کمک می کند و هم مانع از ضرر و زیان کشاورزان‬ ‫و ماندن محصول بر روی دستان ان ها خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سند همکاری ایران خودرو خراسان و دانشگاه ازاد اسالمی استان خراسان رضوی امضا شد‬ ‫در راستای منویات رهبری و تحقق شعار سال تولید‪ ،‬دانش بنیان‪،‬‬ ‫اشــتغال افرین شــرکت ایران خودرو خراســان و دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫استان خراسان رضوی در راستای ارتقای همکاری صنعت و دانشگاه‬ ‫یک قرارداد و ‪ ۲‬تفاهم نامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫بــه همت واحــد پژوهش و نواوری شــرکت ایران خودرو خراســان‬ ‫محسن مرادی رئیس دانشگاه ازاد اسالمی خراسان رضوی به همراه‬ ‫جمعی از معاونان خود در شرکت ایران خودرو خراسان حضور یافت‬ ‫و پس از بازدید از خطوط تولیدی‪ ،‬به نشست مشترک با بیژن زاهدی‬ ‫فردمدیرعاملاینشرکتپرداخت‪.‬‬ ‫این نشســت باهدف گســترش تعامالت دوسویه میان صنعت و‬ ‫دانشــگاه انجام شــد و در پایان طرفین به امضا یک قرارداد با عنوان‬ ‫طرح پویش و دو تفاهم نامه با عنوان طرح پایش و امکان استفاده از‬ ‫منابععلمیدانشگاهپرداختند‪.‬‬ ‫بــر اســاس قــرارداد طرح پویش‪ ،‬دانشــگاه ازاد اســامی بر اســاس‬ ‫نیازمندی های شــرکت ایران خودرو خراسان دانشجویان عالقه مند را‬ ‫پساز موفقیتدر مصاحبه هایحضوریجهتمهارت اموزیدر حین‬ ‫تحصیل به شرکت معرفی خواهد کرد در قبال ان هزینه ای را به عنوان‬ ‫کمک هزینهتحصیلبهدانشجویانپرداختخواهدشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همچنین بر اســاس تفاهم نامه طرح پایش‪ ،‬شــرکت ایران خودرو‬ ‫شهــا و مســائل موجــود بــر ســر راه تولید را در ســامانه‬ ‫خراســان چال ‬ ‫سراســری دانشــگاه ازاد ثبــت می کنــد و میان تمامی دانشــجویان به‬ ‫اشتراک می گذارد‪ .‬دانشجویان عالقه مند در سراسر کشور می توانند با‬ ‫ارائه طرح های خود در قالب پایان نامه با شرکت ایران خودرو خراسان‬ ‫همکاریداشتهباشند‪.‬‬ ‫دومینسندتفاهمنیز امکاندسترسیشرکتایران خودرو خراسان‬ ‫را به منابع علمی دانشگاه ازاد اسالمی استان فراهم می سازد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ایران خودرو خراســان در این نشست‪ ،‬تعامل‬ ‫موثــر دانشــگاه و صنعــت را یکــی از مهم ترین عوامل در شــکوفایی‬ ‫کشور دانست و گفت‪ :‬امیدواریم با استفاده از توانایی های دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی استان خراسان رضوی‪ ،‬در سالی که به فرموده رهبری به‬ ‫نام تولید دانش بنیان نام گذاری شده است‪ ،‬گام موثری در تحقق این‬ ‫شعار برداریم‪.‬‬ ‫او ضمــن تشــکر از تالش های همکاران بخش پژوهــش و نواوری‬ ‫شرکتدر راستایتوسعهارتباطبادانشگاهعنوان کرد‪:‬اینارتباط های‬ ‫موثــر امــروز بــه نتیجــه حاصل شــد و توانســتیم در راســتای توســعه‬ ‫همکاری های دوســویه‪ ،‬سند همکاری با دانشــگاه ازاد اسالمی استان‬ ‫خراسانرضویبهامضابرسانیم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی اســتان خراســان رضــوی گفــت‪ :‬از‬ ‫مدیرعامل شــرکت ایران خودرو خراســان تشکر می کنم که با تسهیل‬ ‫امور شــرایط را برای تعامل صنعت و دانشــگاه فراهم اورد تا بتوانیم‬ ‫در همین راستا یک قرارداد و ‪ ۲‬تفاهم نامه را به امضا برسانیم و یک‬ ‫روز به یادماندنی را برای دانشــگاه ازاد اسالمی استان خراسان رضوی‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬محسن مرادی در راستای قرارداد صورت گرفته عنوان کرد‪:‬‬ ‫درزمینـ ٔـه طرح پویش به تفاهم خوبی دســت پیدا کردیــم که در این‬ ‫راستا‪ ،‬زمینه اشتغال و تحصیل هم زمان برای دانشجویان دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی استان خراسان رضوی در شرکت ایران خودرو خراسان فراهم‬ ‫گردید که جا دارد از حمایت های مدیرعامل این شرکت تشکر کنم‪.‬‬ ‫مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مشهد‪:‬‬ ‫رویکردوزارتفرهنگو ارشاد تامینعادالنه و تقویتسبد فرهنگی خانوارهادر کشوراست‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مشــاور وزیر و رئیــس اداره نظارت بر‬ ‫طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر به خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت سیزدهم‬ ‫تامین عادالنه و تقویت سبد فرهنگی خانوارها در اقصی نقاط کشور‬ ‫است‪ .‬محمدرضا برکت در حاشیه بازدید از مجتمع فرهنگی ‪ -‬هنری‬ ‫تربت حیدریه اظهار داشت‪ :‬رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫دولت ســیزدهم تامین عادالنه و تقویت ســبد فرهنگی خانوارها در‬ ‫اقصی نقاط کشور است‪ ،‬بر این اساس و به دستور مقام عالی وزارت‬ ‫بنای کار ما ان است که هر چه سریع تر مجتمع های فرهنگی و هنری‬ ‫در دست ساخت را به اتمام برسانیم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬هرچند برای ایجاد‬ ‫حس امیدافرینی در مردم و به طور ویژه حوزه فرهنگ و هنر اعتبارات‬ ‫موردنیاز پیش بینی شدهاست‪،‬امادر خصوصاجرایبرنامه هایوزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ تعامل و همکاری سایر دستگاه های اجرایی‬ ‫مرتبط موردنیاز است‪ .‬رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬اکنون در سطح کشور حدود‪ ۶۰۰‬پروژه‬ ‫عمرانیداریم کهبازسازیو بهسازیان هاحداقلبههفتهزار میلیارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیاز دارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اکنون بیــش از ‪ ۳۰۰‬طرح در حوزه‬ ‫فرهنگ و ارشاد در کشور نیمه تمام است که‪ ۴۰‬مورد از ان ها طرح های‬ ‫ملی است و‪ ۱۵‬مورد از طرح های ملی مربوط به مجتمع های فرهنگی‬ ‫و هنری اســت‪ .‬محمدحســین زاده مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫خراسان رضوی در خصوص پروژه های این استان بیان داشت‪ :‬امادگی‬ ‫داریم زمینه فعالیت فعاالن بخش خصوصی در تکمیل و بهره برداری‬ ‫از پروژ ههــای عمرانــی حوزه فرهنــگ و هنر را فراهم کنیــم‪ .‬در ادامه‬ ‫ایــن بازدیــد فاطمه نخعی نیــا رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫تربت حیدریه نیز اظهار کرد‪ :‬مهم ترین و باارزش ترین اتفاق مهمی که‬ ‫ظرف یک سال اخیر از ناحیه دولت و مجلس برای جامعه فرهنگ‬ ‫و هنر شهرســتان رخ داد‪ ،‬تزریق ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل‬ ‫مجتمع فرهنگی و هنری اســت‪ .‬او با بیان اینکه مجتمع فرهنگی و‬ ‫هنریتربت حیدریه‪ 80‬درصدپیشرفتفیزیکیدارد‪،‬افزود‪:‬در صورت‬ ‫تکمیلو بهره برداریاینمجتمع‪،‬بخشبزرگیاز کمبودهایفرهنگیو‬ ‫هنریشهرستانبرطرفخواهدشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بهره برداری از ‪ ۶‬طرح‬ ‫ملی حوزه منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری در البرز‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان البرز گفت‪:‬‬ ‫همزمــان بــا هفته دولــت از ‪ ۶‬طــرح ملی که تعــدادی از‬ ‫ان ها احداث و تعدادی توسعه طرح بوده‪ ،‬در این استان‬ ‫بهره برداریشد‪.‬‬ ‫حامد فرضی با اعالم این خبر افزود‪ :‬طرح های ملی‬ ‫که به صورت موافقت نامه ای اجراشده‪ ،‬در شهرستان های‬ ‫نظراباد‪ ،‬کرج‪ ،‬طالقان و اشتهارد بوده که به جز طرح های‬ ‫کــرج مابقــی طرح هــا تاکنــون بــه بهره بــرداری رســیده و‬ ‫طرح های کرج نیز فردا مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬او‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این طرح ها شامل اجرای طرح های خاص‬ ‫بیابان زدایی برای مدیریت هرز اب در سطح ‪ ۱۵۰‬هکتار‪،‬‬ ‫تجهیز نهالستان و تولید نهال در نهالستان بزرگ کرج برای‬ ‫تولیــد ‪ ۴۰۰‬هــزار اصلــه نهال‪ ،‬اجرای عملیــات ابخیزداری‬ ‫مکانیکی در مناطق گراپ و لمبران طالقان در مجموع در‬ ‫سطح یک هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار‪ ،‬اجرای عملیات ابخیزداری‬ ‫مکانیکــی در دره ویســه کــرج بــه وســعت ‪ ۱۱۴‬هکتار و‬ ‫اجرایعملیاتابخیزداریمکانیکیدر روستاهایایپکو‬ ‫قره ترپاق اشتهارد به وسعت‪ ۵۰۱‬هکتار است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه زمان شروع عملیات این طرح ها بیشتر از سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫بــوده‪ ،‬گفــت‪ :‬برای اجرای ایــن پروژه ها ‪ ۶۶‬هــزار و ‪۸۲۷‬‬ ‫میلیونریالاعتبار ملیتخصیص یافتهاست‪.‬‬ ‫برداشت بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تن پسته خشک از باغات‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی سیســتان و‬ ‫بلوچستان با اشاره به اغاز برداشت پسته در استان گفت‪:‬‬ ‫تا پایان شــهریور ســال جاری بیش از ده هزار تن پســته از‬ ‫باغاتسیستانو بلوچستانبرداشتو روانهبازار مصرف‬ ‫خواهد شد‪ .‬اردشیر شهرکی افزود‪ :‬افزون بر ‪ ١٢‬هزار هکتار‬ ‫از ســطح باغات سیســتان و بلوچســتان به کشت پسته‬ ‫اختصاص دارد که ‪ ۸۱۰۰‬هکتار ان بارور است‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪:‬احمداقایی‪ ،‬کلهقوچی‪،‬اوحدی‪،‬اکبری‪،‬بادامیو ‪...‬‬ ‫عمده ارقام کشت پسته در سیستان و بلوچستان هستند‬ ‫کــه در شهرســتان های زاهــدان‪ ،‬خــاش‪ ،‬تفتــان‪ ،‬میرجاوه‬ ‫و نیمروز کشــت می شــود‪ .‬مدیر باغبانی ســازمان جهاد‬ ‫کشاورزی اظهار داشت پسته تولیدی این استان به دلیل‬ ‫شرایط بسیار مطلوب اب و هوایی منطقه و استفاده کم‬ ‫از سم و کود از کیفیت باالیی برخوردار است به طوری که‬ ‫می توان از ان به عنوان محصول ارگانیک نام برد‪.‬‬ ‫بازدید معاون امور زنان‬ ‫و خانواده رئیس جمهور‬ ‫از شهرک صنعتی زاهدان‬ ‫میرجاوه‬ ‫معــاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از شــهرک‬ ‫صنعتیزاهدانمیرجاوهبازدیدکرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی سیســتان‬ ‫و بلوچســتان گفــت‪ :‬معــاون امــور زنــان و خانــواده‬ ‫رئیس جمهور از ‪ ۲‬واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی‬ ‫زاهدان میرجاوه که عمده جامعه کارگری ان ها را بانوان‬ ‫تشکیلدادندبازدید کرد‪.‬علیرضاراشکیاظهار داشت‪:‬در‬ ‫این بازدید به بررسی مشکالت مدیران واحدهای تولیدی‬ ‫و همچنین جامعه کارگری شاغل در واحد پرداخته شد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دو واحــدی که مورد بازدید قرار گرفتند‪ ،‬واحد‬ ‫تولیــدی تــور ماهیگیــری و هامــون بافــت کویــر بودنــد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شــرکت شهرک های صنعتی سیستان‬ ‫و بلوچســتان تاکید کرد‪ :‬واحد تولیدی تور ماهیگیری در‬ ‫سال‪ ۱۳۷۲‬باسرمایه گذاری‪ ۲۶۱۲‬میلیونریالبهره برداری‬ ‫شــده است‪ .‬راشکی خاطرنشــان کرد‪ :‬این واحد در طول‬ ‫این مدت توانسته است برای ‪ ۴۰‬نفر به صورت مستقیم‬ ‫ایجاد اشــتغال کنــد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬واحــد هامون بافت‬ ‫کویر نیز که در رســته تولید پوشــاک و انواع البســه فعال‬ ‫است در سال ‪ ۹۶‬به بهره برداری رسیده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکتشهرک هایصنعتیسیستانوبلوچستانبیانکرد‪:‬‬ ‫این واحد نیز با سرمایه گذاری ‪ ۳۲۶۱۹‬میلیون ریال زمینه‬ ‫اشــتغال ‪ ۷۵‬نفر را در اســاس اســناد دفتری فراهم اورده‬ ‫اســت‪ .‬راشــکی یاداور شد‪ :‬عمده جامعه کارگری این دو‬ ‫واحدرابانوانتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار نفر تحت پوشش‬ ‫حمایت کمیته امداد گلستان‬ ‫هستند‬ ‫مدیــرکل بهداشــت‪ ،‬درمان و بیمه هــای اجتماعی‬ ‫کمیته امداد کشور گفت‪ :‬بیش از سه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفــر از مددجویــان این نهاد زیرپوشــش حمایت بیمه‬ ‫سالمت بوده و از خدمات ان استفاده می کنند‪ .‬مجتبی‬ ‫احمدلو در نشســت با مدیرکل بیمه ســامت گلستان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬تالش می کنیــم تمامی مددجویان شــهری‬ ‫و روســتایی فاقــد بیمــه اســتان ها در کوتاه تریــن زمان‬ ‫ممکن‪ ،‬زیرپوشــش بیمه ســامت قرار گیرند‪ .‬به گفته‬ ‫او اکنــون بیــش از چهار میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار مددجوی‬ ‫این نهاد در کشــور از خدمات بیمه اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫احمدلو در خصوص وضعیت پوشش بیمه مددجویان‬ ‫گلستان‪ ،‬افزود‪ ۱۶۵ :‬هزار نفر زیرپوشش حمایت کمیته‬ ‫امــداد ایــن اســتان هســتند کــه بیــش از ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫انان معادل ‪ ۷۷‬درصد که همگی روســتایی هســتند از‬ ‫حمایت بیمه سالمت برخوردارند‪ .‬او از مسئوالن اداره‬ ‫کل بیمه سالمت گلستان خواست دسترسی مددجویان‬ ‫کمیته امداد این استان را به تمامی مراکز طرف قرارداد‬ ‫بیمه ســامت برای اســتفاده از نظام ارجاع یک بیشتر‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫ننن ی‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬تیرماه ‪ /1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1400‬‬ ‫کشت گلخانه ای در اولویت قرار گیرد‬ ‫شماره‬ ‫محمدصادقمعتمدیان؛استاندار اذربایجانغربی‪:‬باتوجهبهکمبودبارشها‬ ‫وخشکسالیبایدسیستمابیارینویندر منطقهتقویت‪،‬اراضیمکانیزهشدهو‬ ‫کشت گلخانهایدر اولویتقرار گیرد‪.‬محدودیتمنابعو تحریمامکاناتمام‬ ‫تمامپروژههاینیمهتمامرانمیدهد‪.‬‬ ‫ش‬ ‫‪37‬‬ ‫وعدههایی که به ثمر ننشسته است‬ ‫حال ناخوش دریاچه ارومیه‬ ‫رویــداد امروز‪-‬گروه اســتانها‪ :‬حال دریاچه‬ ‫ارومیه بهرغم وعدههای دادهشده ناخوش‬ ‫است‪ .‬دولتیها می گویند روند احیا شتاب‬ ‫پیداکــرده امــا ایــن وعدههــا در ســالهای‬ ‫گذشته هم مدام تکرار میشود و نتیجهای‬ ‫جز کاهشمجددتراز دریاچهنداشت‪.‬نگین‬ ‫فیــروزه ایــران سالهاســت که حال خوشــی‬ ‫ندارد و تشنه است‪ ،‬وضعیت اندوهبار حال‬ ‫حاضــر دریاچه ارومیه در درجه اول حاصل‬ ‫سهلانگاریاست‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬بهرهبرداری سریع‬ ‫از طرح انتقال اب رودخانه زاب‪ ،‬تسریع در‬ ‫ابرسانی پساب تصفیهشده تبریز و ارومیه‪،‬‬ ‫ممنوعیــت برداشــت از ابهای ســطحی و‬ ‫کانالهای کشــاورزی‪ ،‬اصاح الگوی کشت‪،‬‬ ‫مسدودســازی چاههای غیرمجاز و مکانیزه‬ ‫کردن کشاورزی منطقه راهکارهایی هستند‬ ‫که میتوانند تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه را‬ ‫بهبودبخشند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که تراز ابی دریاچه‬ ‫نســب بــه ســال گذشــته ‪ ۴۴‬ســانتیمتر‬ ‫کاهشیافتــه اســت و بــا انتقال ســاالنه ‪۶۵‬‬ ‫میلیون مترمکعــب اب رودخانــه زاب و نیز‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیــون مترمکعــب اب تصفیهشــده‬ ‫فاضاب تبریز میتوان به خشــک نشــدن‬ ‫قلبتپندهاذربایجانامیدوار بودکهصدالبته‬ ‫اینامر بههمتمسئوالنو اختصاصاعتبار‬ ‫بیشتر بستگیدارد‪.‬اکنونسرنوشتدریاچه‬ ‫ارومیه با سرنوشــت کسبوکار‪ ،‬معیشت و‬ ‫ســامت مردم منطقه گرهخورده اســت‪ .‬با‬ ‫خشــک شــدن تدریجی دریاچــه‪ ،‬ریزگردها‬ ‫و طوفانهای نمکی کشــاورزی و زمینهای‬ ‫حاصلخیــز منطقــه را نابــود خواهــد کــرد و‬ ‫اقتصــاد و صنعــت گردشــگری اســتانهای‬ ‫اذربایجــان شــرقی و غربــی به کمــا خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد دریاچه ارومیه خشکشده‬ ‫است‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اذربایجــان‬ ‫غربی گفته در دو دهه گذشــته ســاالنه ‪۴۰‬‬ ‫سانتیمتر از ارتفاع دریاچه ارومیه کم شده‬ ‫و اکنون ‪ ۹۵‬درصد از ان خشکشده است‪.‬‬ ‫به گفته جعفری‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬تبخیــر اب‪،‬‬ ‫توسعهبیرویهکشاورزیواستفادهنادرست‬ ‫از اب دریاچه برای زراعت‪ ،‬از دالیل خشک‬ ‫شــدن ان اســت‪ .‬یــک کارشــناس حــوزه اب‬ ‫میگویــد اولیــن اقــدام ســختافزاری برای‬ ‫نجــات دریاچــه ارومیه‪ ،‬توقف ســدهای در‬ ‫دستمطالعهو ساختدر انمنطقهاست‪.‬‬ ‫اگــر مدیریــت جامــع حوضه ابریــز دریاچه‬ ‫بهدرســتی اجرا نشــود و به ســمت خشکی‬ ‫برود‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۱۵‬میلیون نفر را در شمال غرب‬ ‫کشور متضرر خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره حفاظــت و احیــای‬ ‫تاالبهــای اذربایجــان شــرقی هــم از‬ ‫کاهــش تــراز دریاچــه ارومیــه بــه یکهــزار‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬متــر و ‪ ۵۲‬ســانتیمتر خبــر داد‪.‬‬ ‫یــدا‪ ...‬اذرهــوا بــا اشــاره بــه اســتفاده‬ ‫ناپایــدار از منابــع در ســطح حــوزه ابــی‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش اعظم مصرف حــوزه ما در‬ ‫بخش کشاورزی است و استفاده ناپایدار‬ ‫از منابــع اب در ســطح حــوزه را شــاهد‬ ‫هســتیم‪ .‬رئیــس اداره حفاظــت و احیای‬ ‫تاالبهــای اذربایجــان شــرقی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬پــروژه حفاظــت فیزیکی عرصههای‬ ‫مســتعد فرســایش بــه مســاحت ‪۶۹۰۰۰‬‬ ‫هکتار در ســاحل شــرقی دریاچــه ارومیه‬ ‫تحــت انجــام بوده و از ســال ‪ ۹۴‬تاکنون‬ ‫ادامــه داشــته اســت‪ .‬دبیر کمیتــه احیای‬ ‫دریاچه ارومیــه اب منطقهای اذربایجان‬ ‫شــرقی نیــز در همیــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬حدودا نسبت به سالهای قبل‪،‬‬ ‫‪ ۴۴‬ســانتیمتر افــت تــراز ابــی دریاچــه‬ ‫ارومیــه را داریــم ولی نســبت بــه بدترین‬ ‫شرایط در سال ‪ ۹۴‬حدود ‪ ۸۴‬سانتیمتر‬ ‫بهبود داشــتیم‪ .‬ســید علی جعفری ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرحهــای غیــر ســازهای شــامل‬ ‫بخشهــای حفاظتــی‪ ،‬رهاســازی اب و‬ ‫خـــبر‬ ‫پوششبیمهسالمتسهدهک‬ ‫پاییندرامدیرایگاناست‬ ‫مدیرکل بیمه سامت اذربایجان غربی گفت‪ :‬افراد فاقد بیمه سه دهک پایین درامدی‬ ‫در اســتان‪ ،‬میتواننــد بهصــورت کامــا رایــگان و فقــط با ثبتنــام در ســامانه موردنظر از‬ ‫خدمات درمانی این بیمه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫منطقه لجستیک در سرو ارومیه‬ ‫ایجاد شود‬ ‫استاندار اذربایجان غربی گفت‪ :‬سیستم ابیاری نوین‬ ‫‪ 1‬در استان تقویت شود‪.‬‬ ‫محمدصــادق معتمدیــان در بازدیــد از روســتاهای‬ ‫بخش‪ ،‬صومای برادوســت افزود‪ :‬با توجه به کمبود بارشها و‬ ‫خشکسالی باید سیستم ابیاری نوین در منطقه تقویت‪ ،‬اراضی‬ ‫مکانیزه شده و کشت گلخانهای در اولویت قرار گیرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه سفرهای شهرستانی در جهت اولویتبندی مشکات‬ ‫منطقــه و تمرکــز بر اجــرای پروژهها اجرا میشــود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫محدودیتمنابعوتحریمامکاناتمامتمامپروژههاینیمهتمام‬ ‫را نمیدهــد‪ .‬بایــد با شناســایی پروژههای اولویــتدار در اولین‬ ‫فرصتمطالباتبهحقمردمعملیاتیشود‪.‬استاندار اذربایجان‬ ‫غربی با اشاره به اینکه تکمیل بیش از چند هزار پروژه نیمهتمام‬ ‫استاننیازمندتامیناعتبار هستند‪،‬اظهار کرد‪:‬باتمرکز ادارات کل‬ ‫در تاش هستیم پروژههای اولویتدار همچون تامین اب شرب‬ ‫مردم در اولویت اجرا قرار گیرد‪ .‬معتمدیان یاداور شد‪ :‬حداقل‬ ‫‪ ۱۳‬روستا در استان مشکل بحرانی تامین اب شرب دارند که با‬ ‫تامین اعتبار‪ ،‬مشــکات ابرســانی انها حل میشود‪ .‬استاندار‬ ‫اذربایجان غربی با اشــاره به موقعیت ویژه شــهر سرو افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به شــرایط ویژه این شــهر نیاز است برای توسعه ان‪ ،‬هم‬ ‫در بحث بازنگری در طرحهای شــهری و هم انجام مطالعات‬ ‫محسنمنصوری؛استاندارتهران‪:‬ستادحمایتازتشکلهاواقتصاددانشبنیان‬ ‫در استان تهران تشکیلشده و پیگیر مسائل و مشکالت انها هستیم‪ .‬دولت‬ ‫تسهیالت مناسبی برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته و قانون حمایت از‬ ‫دانشبنیانها نیز طی چند ماه اخیر مصوب و ابالغشده است‪.‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫تس‬ ‫گردهمایی دوامیان برگزار شد‬ ‫حرکت بهسوی ایمنی شهر تهران‬ ‫سی‬ ‫این مراســم اظهــار کرد‪ :‬اعضــای دوام‪ ،‬نقشافرین در‬ ‫حوزه ســامت و ایمنی مردم و اموزشگران این حوزه‬ ‫هستند و برای حفظ جان مردم دغدغه دارند و تاش‬ ‫میکنند؛ فعالیت شــما بهگونهای اســت که وقتی در‬ ‫حوزه اموزش ورود میکنید‪ ،‬جنبه امربهمعروف و نهی‬ ‫از منکر دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه اگر مشــارکت مردم‬ ‫در کارها نباشــد‪ ،‬توفیقی حاصل نمیشــود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫چندین سال گذشته توجه به گروههای دوام کمتر شد‬ ‫اما امیدواریم در این دوره از مدیریت شهری خدمت‬ ‫خوبــی به مــردم صورت بگیرد و مشــارکت مــردم در‬ ‫سطح حداکثری باشد‪ .‬پیرهادی با بیان اینکه ایمنی از‬ ‫موضوعاتی است که در تهران به ان نیازمندیم و باید‬ ‫به ان توجه کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر همین اساس حمایت‬ ‫از شــما حائز اهمیت اســت چراکه باعث میشود در‬ ‫موقع بحران‪ ،‬کاهش تلفات و خســارات مالی داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬این عضو شــورا اضافه کرد‪ :‬بایــد برنامهریزی‬ ‫کافی برای اموزش حوزه بحران انجام شود و در حوزه‬ ‫ایمنی اگر طرح و الیحهای به شورا ارائه شود‪ ،‬امادگی‬ ‫برنامهاحیای‬ ‫‪490‬‬ ‫صنعتیراکد‬ ‫تولیدیاستان‬ ‫س الب‬ ‫ن خ‬ ‫و د د صفه ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫رن ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫رن ی‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫رن ی‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/tehran‬‬ ‫کاهش مرز زبان نوشتار و گفتار اسیبزا است‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانتهران‪:‬زبان فارسی سامانبخش هویت ما ایرانیان در ایران و‬ ‫جهان است و با تاریخ و فرهنگ ما امیختهشده است‪ .‬متاسفانه فضای مجازی زبان فارسی را با خطر‬ ‫روبرو کرده است و مرز مشخص زبان نوشتار و گفتار به حداقل رسیده که این موضوع اسیبزا است‬ ‫و باید حل شود‪.‬‬ ‫نقشه گنج در پایتخت‬ ‫مــورد اهتمــام اســت‪ ،‬این اســت که ســراهای محله را‬ ‫در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و ایمنی در‬ ‫ســراهای محله راهاندازی خواهد شد‪ ،‬گروههای دوام‬ ‫ایمنی در هر محلی که میتوانند اثرات جدی داشته‬ ‫باشند و تاثیر در زیست شهر داشته باشند باید کمک‬ ‫کنند‪.‬او تصریح کرد‪:‬امیددارماینحضور بهانهایبرای‬ ‫تشدید فعالیتها و ایجاد ظرفیتی باشد تا بتوانیم از‬ ‫وقوع بحران پیشــگیری کنیم‪ .‬شــهر ما باید قشنگتر‬ ‫ساخته شود و این امر محقق نمیشود مگر اینکه شما‬ ‫عزیزانحضورداشتهباشید‪.‬‬ ‫لزوم تثبیت خانه دوام و ایمنی در سرای‬ ‫محالت‬ ‫رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران‬ ‫شــهرداری تهران گفت‪ :‬خانه دوام و ایمنی در ســرای‬ ‫محات باید تثبیت شود‪ ،‬دوامیها از امکانات شهری‬ ‫و امکانات شهرداری بهرهمند شوند‪ .‬علی نصیری در‬ ‫مراسم گردهمایی اظهار کرد‪ :‬تهران‪ ،‬مانند هر شهر‬ ‫دیگری با حوادث مختلفی مواجه است‪ .‬باید برای‬ ‫‪4۸‬‬ ‫وقوع و پیشگیری از اثرات حوادث تاش کند‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه مردم نقش محوری در مدیریت‬ ‫بحران دارند و مدیریت بحران قبل از وقوع حادثه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دولتها و حکومتهــا بهتنهایی از‬ ‫پــس مدیریــت بحران برنمیاینــد و با حضور عامه‬ ‫مــردم میتوانیم در این حوزه موفق باشــیم‪ ،‬کرونا‬ ‫کنتــرل نمیشــد اگر مــردم حضور پیــدا نمیکردند‪.‬‬ ‫گروه دوام در حوزه واکسیناسیون مردم حضور پیدا‬ ‫کرد‪ .‬نصیری با بیان اینکه فعالیت گروه دوام فقط‬ ‫برای ‪ ۷۲‬ســاعت اول بعد از وقوع حادثه نیســت‪،‬‬ ‫دوام نقــش محــوری در حــوزه پیشــگیری از وقــوع‬ ‫حادثه دارد‪ ،‬گفت‪ ۱۳۰۰ :‬عضو جدید در گروه دوام‬ ‫داریــم‪ ۷ ،‬ســال بود که این گروه جلســه نداشــتند‪،‬‬ ‫هدف این است که یک یا علی بگیریم و فعالیت را‬ ‫شروع کنیم‪.‬رئیسسازمانپیشگیریو مدیریتبحران‬ ‫شهرداری تهران خاطرنشان کرد‪ :‬خانه دوام و ایمنی در‬ ‫سرای محات باید تثبیت شود‪ ،‬دوامیها از امکانات‬ ‫شهریو امکاناتشهرداریبهرهمندشوند‪.‬‬ ‫‪205‬‬ ‫احیای ‪ 2۰5‬واحد تولیدی‬ ‫در سال جاری‬ ‫احیای ‪ ۴8‬واحد تولیدی‬ ‫در سه ماه‬ ‫‪2940‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫برای ‪ 2۹۴۰‬نفر‬ ‫تهران بهتنهایی یک هفتم کل پسماند ایران‬ ‫را تولید میکند‪ .‬بهصورت میانگین روزانه بیش از‬ ‫‪ 5000‬زبالــه خشــک و تــر از مناطق‪ 22‬گانه تهران‬ ‫جمعاوری میشود‪ .‬زباله که به نام طای سیاه یا‬ ‫طایکثیفهمشناختهمیشود‪،‬همچونمیدان‬ ‫عظیم و بیپایان نفت خام است که با مدیریت‬ ‫درســت و تفکیک ان میتوان انــواع فراوردههای‬ ‫ارزشمندراتهیهکرد‪.‬‬ ‫‪-1‬زباله تر‪ :‬بخش زیــادی از زبالههای تهران از‬ ‫پسماندموادمصرفیخوراکیو تازهتشکیلشده‬ ‫و با جمعاوری و جداســازی مناســب‪ ،‬منبع تولید‬ ‫کود ارزشــمند کمپوســت اســت‪ .‬این اقدام عاوه‬ ‫بر کاهش چشمگیر حجم و وزن زباله نهایی‪ ،‬در‬ ‫فضای سبز گسترده شهر استفاده شده و مازاد ان‬ ‫بهعنوان یک فراورده فروخته میشود‪ .‬تا پیش از‬ ‫تبدیل زبالههای تر به کود‪ ،‬حجم عظیمی از این‬ ‫ثروت بیپایان دفن میشــد و عاوه بر انباشــت‬ ‫سریعمناطقدفن‪،‬شیرابهسمیوگستردهایتولید‬ ‫میکرد‪.‬‬ ‫‪-2‬زبالهخشــک‪ :‬بخش زیادی از پســماند به‬ ‫انواع زباله خشــک اختصــاص دارد‪ .‬انــواع کاغذ و‬ ‫کارتن‪ ،‬فلزات‪ ،‬شیشــه‪ ،‬پاســتیک و نان خشــک‬ ‫بیشترینتشکیلدهندهپسماندخشکهستند‪.‬‬ ‫این مواد به دلیل ارزش باال از نظر اقتصادی مورد‬ ‫ســودجویی باندهای گســترده تفکیک زباله قرار‬ ‫میگیرند و شهروندان تهران در همه ساعات روز‬ ‫اعضای این تیمها را بر ســر ســطلهای زباله و در‬ ‫حال اســتخراج پسماند خشک میبینند‪ .‬در کنار‬ ‫شبکه گســترده این مافیا‪ ،‬تعدادی از خودروهای‬ ‫خدمات شــهری به جمعاوری پســماند خشــک‬ ‫مشــغول هســتند‪ .‬اما حجــم و ارزش ایــن اقام و‬ ‫شیوهجمعاورینیاز بهبرنامهریزیو تغییر جدی‬ ‫دارد‪ .‬بیش از دو دهه قبل تجربه تفکیک پسماند‬ ‫رونماییاز اطلساسیبهایاجتماعیپایتخت‬ ‫تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫نان یا بهاختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف‬ ‫از مصــارف گنــدم و ارد و نان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در ســمت مــردم اتفاق‬ ‫ویژهای را مشــاهده نخواهیم کرد؛ یعنی‬ ‫نــه افزایش قیمت نــان و نه محدودیت‬ ‫خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت‬ ‫و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت‬ ‫نان یا چیزی شــبیه این برای مردم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه مــردم بــاکارت‬ ‫بانکی خودشــان از هر بانکی که باشــد‪،‬‬ ‫مطابق ســابق خرید نــان را با همان نرخ‬ ‫سابق انجام میدهند‪.‬‬ ‫شکستگی تا عصر دیروز ادامه داشت که درنهایت خط انتقال‬ ‫بهطــور کاملترمیم و در مدار بهرهبــرداری قرار گرفت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مشــکل شکســتگی این خــط اصلی انتقــال و تامینکننده‬ ‫اب شهرســتان ری بهطور کامل رفع شــده و اب اشامیدنی همه‬ ‫مشــترکان وصــل اســت‪ .‬مدیر روابــط عمومی ابفــای منطقه ‪۶‬‬ ‫تهران ضمن قدردانی و سپاس از همراهی و سعهصدر مشترکان‬ ‫ابفای شــهرری‪ ،‬از قطعی اب پیشامده و بروز مشــکات برای‬ ‫شهروندانشهرستانریعذرخواهیکرد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬باند سرقت سازمانیافته متالشی‬ ‫شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬با اجرای چهاردهمین‬ ‫طــرح رعــد پلیــس‪ ۳۰۱ ،‬نفــر از متهمــان دســتگیر و پنــج بانــد‬ ‫ســازمانیافته جرائــم ازجملــه ســرقت و قاچــاق مــواد مخدر و‬ ‫مشروباتالکلیمتاشیشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان افــزود‪ :‬در‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرستان ری‪ ،‬چهاردهمین طرح رعد طی‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬این‬ ‫طرح پس از یک ماه کار اطاعاتی و رصد موضوعات مختلف و‬ ‫کسبمجوزهایقضاییدر قالبعملیاتمنسجموغافلگیرانه‬ ‫در اقصینقاطحوزهاستحفاظیشهرستانریاجراشد‪.‬سرهنگ‬ ‫جلیلیان اظهار داشت‪ ۱۷۵ :‬سارق دستگیر و ‪ ۲۰۷‬فقره سرقت‬ ‫مدیرعامــل ســازمان رفــاه‪ ،‬خدمات و مشــارکتهای اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬تعدادی از برنامههای امسال سازمان متبوعش را‬ ‫تشریح کرد و در باب چگونگی نگاه به افراد اسیبدیده اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬باید بهگونهای به اسیبهای اجتماعی نگاه شود که گویی‬ ‫ایــن اســیب در خانــواده خودمــان اتفــاق افتاده اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬احمداحمدیصدر در توضیحجمله«اسیبدیدهاجتماعی‪،‬‬ ‫خانواده ماست»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید بهگونهای به اسیبهای اجتماعی‬ ‫نگاه شــود که گویی این اســیب در خانواده خودمان اتفاق افتاده‬ ‫است یا به تعریفی دیگر معتاد متجاهر‪ ،‬دختران فرار و ‪ ...‬فرزندان‬ ‫خودمان هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکتهای‬ ‫اجتماعیشهرداریتهرانتاکید کرد کهبایدهمهمسئوالناینتصور‬ ‫را داشته باشند که افراد اسیبدیده اجتماعی فارغ از هر مسئلهای‬ ‫جزو خانواده ما هستند‪ .‬احمدی صدر در واکنش به این ابهام که‬ ‫برخی اعتقاددارند فرد اسیبدیده اجتماعی مجرم و برخی دیگر‬ ‫اعتقاددارند که بیمار هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فرزند ما مجرم باشــد‪ ،‬او‬ ‫را رهــا میکنیــم؟ اگر این فرد بیمار باشــد بــرای او چه میزان هزینه‬ ‫میکنیم؟ حاضریم که فرش زیر پای خود را بفروشــیم تا اگر فقط‬ ‫‪ ۱۰‬یا حتی یک درصد احتمال بازگشت فرزندمان وجود داشت‪ ،‬او‬ ‫را به زندگی برگردانیم؟ او بابیان اینکه باید نگرشمان اینگونه باشد‬ ‫که همه زمان‪ ،‬هزینه و تاشمان در راستای حل اسیب بکار گرفته‬ ‫شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حال حاضر ایــن نگرش در میــان مدیران و‬ ‫مسئوالن شهرداری تهران و درگیر حوزه اسیبهای اجتماعی اتفاق‬ ‫کشــف شــد و امــوال مســروقه به مالباختــگان بازگردانده شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬سه قبضه ساح گرم‪۴۱ ،‬‬ ‫خردهفــروش مــواد مخدر با هشــت کیلوگــرم انواع مــواد مخدر‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬بیش از ‪ ۲‬هزار لیتر انواع مشروبات الکی کشف‬ ‫و تولید و توزیعکنندگان ان دستگیر شدند‪ .‬جلیلیان با بیان اینکه‬ ‫ارزش اموال مکشــوفه بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد ریال اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه استحفاظی شهرستان ری‬ ‫‪ ۲‬درصد کاهش وقوع جرائم را نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته داشــتهایم‪ .‬فرمانده انتظامی شهرســتان ری اعام کرد‪:‬‬ ‫کمتــر از یــک درصــد قدرالســهم کل جرائم کشــور در حــوزه ری‬ ‫اتفاق افتاده که بیش از ‪ ۷۰‬درصد افزایش کشفیات و ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫افزایشدستگیریسارقانراداشتهایم‪.‬او اضافه کرد‪:‬در معاونت‬ ‫قضایی کانتریها‪ ۹۱‬درصد پروندههای غیرامنیتی به معاونت‬ ‫اجتماعی و سایر دوایر برای سازش در میان طرفین دعوا ارجاع‬ ‫دادند‪.‬سرهنگجلیلیانبیان کرد‪ :‬کارشناسانخبرهدر حوزهدوایر‬ ‫مشاوره‪ ،‬از یک درصد پرونده ارجاعی‪ ۷۲‬درصد به سمت سازش‬ ‫و اصاح طرفین دعوا پیشرفته و بخش عمدهای از پروندههای‬ ‫ورودی به دستگاه قضایی کاسته شده است‪.‬‬ ‫توزیع گوشتهای عاری از بیماری در‬ ‫میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران‬ ‫مدیر کنترل کیفیت معاونت بهرهبرداری ســازمان مدیریت‬ ‫افتاده است‪ .‬پس از تثبیت نگرش‪ ،‬باید تاش برای کار صورت گیرد‬ ‫تااسیبحلشود‪.‬مدیرعاملسازمانرفاه‪،‬خدماتو مشارکتهای‬ ‫اجتماعی شــهرداری تهران با تاکید بر تشــکیل بیش از ‪ ۲۴‬جلســه‬ ‫قرارگاه اجتماعی در همه حوزههای اســیب اجتماعی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکــی از ‪ ۱۳‬شــاخهای کــه ســازمان بــه ان ورود پیداکــرده‪ ،‬معتادان‬ ‫متجاهر است‪ .‬زنان سرپرست خانوار‪ ،‬متکدیان‪ ،‬کودکان کار‪ ،‬زباله‬ ‫گردها‪ ،‬بیخانمانها‪ ،‬فقر‪ ،‬معلولیت و ‪ ...‬جزو موضوعاتی هستند‬ ‫که سازمان انها را پیگیری میکند‪ .‬به گفته احمدی صدر این قرارگاه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬مصوبه داشته و بیش از ‪ ۸۰‬درصد مصوباتش اجراشده‬ ‫اســت و ‪ ۲۰‬درصــد باقیمانــده نیــز یــا در حــال اجراســت یــا اینکه‬ ‫متوقــف اســت‪ .‬او در بخش دیگری از ســخنان خــود اعام کرد که‬ ‫امروزه حدود ‪ ۲۰۰‬ظرفیت جدید برای منع پذیرشیها در شهرداری‬ ‫تهران ایجادشده است‪ .‬او پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا اطلس‬ ‫اســیبهای اجتماعی در شهرداری تهیهشــده است یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫اطلس اســیبهای اجتماعی تهیهشــده و در کمتر از دو ماه اینده‪،‬‬ ‫بهصورتعمومیرونماییخواهدشد‪.‬‬ ‫میادینمیوهو ترهبار گفت‪:‬خطقرمز ماسامتمردماستو در‬ ‫اینزمینههرگونه کوتاهیقابلقبولنیستو اگر تخلفیصورت‬ ‫گیرد‪ ،‬برخورد میکنیم‪ .‬به گزارش دانشجو‪ ،‬علیرضا عباسی درباره‬ ‫مورد تائید بودن سامت گوشتهای قابلعرضه به شهروندان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در برخی روز ها و ماههای ســال شــاهد هســتیم که‬ ‫برخیویروسهایابیماریهادر بینحیواناتشیوعپیدامیکند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در حــال حاضــر نیز شــهروندان در ارتباطهایی که با‬ ‫ما داشتهاند‪ ،‬نگرانیهایی مبنی بر مبتا بودن برخی دامها به‬ ‫تب کنگو دارند‪ .‬عباسی بیان کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬ما از گذشته‬ ‫برنامههایی را برای کنترل گوشتهای قابلعرضه به شهروندان‬ ‫داشــتهایم‪ ،‬امــا بهمنظــور اســایش خاطــر شــهروندان اقدامات‬ ‫جدیتری را در دســتور کار داریم‪ .‬مدیر کنترل کیفیت معاونت‬ ‫بهرهبرداری ســازمان مدیریــت میادین میوه و ترهبار شــهرداری‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬تمامی مواد پروتئینی ازجمله انواع گوشت قرمز‬ ‫در حال عرضه در میادین و بازار های سطح شهر عاوه بر تامین‬ ‫از مراکز تولید و استحصال معتبر‪ ،‬در پایانههای عرضه عمدهی‬ ‫سازمانمدیریتمیادینتوسطدکتر هایدامپزشکموردبازرسی‬ ‫ونظارتمضاعفقرارگرفته‪،‬در مشاهدهیهرگونهمشکلکیفی‬ ‫و بهداشــتی از توزیع و عرضهی ان ممانعت میشــود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬خط قرمز ما ســامت مردم اســت و در این زمینه هرگونه‬ ‫کوتاهــی قابلقبول نیســت و اگر تخلفی صورت گیــرد‪ ،‬برخورد‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫زنجان‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫شهرداریهابهصورتالکترونیکیبهمردمخدماتارائهکنند‬ ‫محسنافشارچی‪،‬استاندارزنجان‪:‬شهردارانبایدتالشکنندخدماتشهریرابهصورتالکترونیکیارائه‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه شهرداران بیشترین تعامل را با مردمدارند‪ .‬قسمت اعظم ورودی در این پنجره واحد باید‬ ‫شهرداریباشد‪،‬بنابرایناینموضوعیکیازبزرگتریندرخواستهایمنازشهرداراناستتامردمبتوانند‬ ‫راحتترخدماتدسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫پروژه ای که بعد از گذشت سال ها هنوز قابل بهره برداری نیست‬ ‫رویای دوخطه کردن راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین‬ ‫بهرهبرداری برســد تا شاهد ثبت رکوردی در‬ ‫اجرای پروژههای ناوگان ریلی باشیم‪ .‬افتتاح‬ ‫پروژههای نیمهکاره از طریق ویدئوکنفرانس‬ ‫رویکرد دولتی بود که گذشــته و منتقدانش‬ ‫را متهــم بــه کــمکاری میکــرد و پروژههــای‬ ‫نیمهتمــام هماننــد دوخطــه کــردن راهاهن‬ ‫زنجان‪-‬قزوینرابهصورتناقصو بهصورت‬ ‫قطعهایافتتاحمیکرد‪.‬‬ ‫توقف دوخطه کردن راهاهن زنجان ‪-‬‬ ‫قزوین در ایستگاه نقدینگی‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نیــز رئیــس ســازمان‬ ‫برنامهوبودجــه قــول داد که تا پایان همین‬ ‫سالاینمحور افتتاحشود؛امامتاسفانهاین‬ ‫طرح باوجود افتتاح صوری ‪ ۱۰۶‬کیلومتر ان‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۰‬در ثبتوعدههایبیسرانجام‬ ‫رکورددار شده و باگذشت سالها هنوز قابل‬ ‫بهرهبــرداری نیســت‪.‬این پــروژه همــواره در‬ ‫سفر مقامات کشــوری به استان موردتوجه‬ ‫بــوده و از وزرای راه و شهرســازی تــا رئیــس‬ ‫ســازمان برنامهوبودجه اعتباراتی را برای ان‬ ‫مصــوب کردند امــا تزریق نشــدن اعتبارات‬ ‫و کمبود منابع مالی متهم ردیــف اول برای‬ ‫رکــود پروژههــا بــوده و قطــار ســاخت خط‬ ‫دوم راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین را نیز از حرکت‬ ‫بازداشته داشته است‪.‬در سفر رئیسجمهور‬ ‫دولت سیزدهم به استان زنجان نیز تکمیل‬ ‫این پروژه مورد تاکید قرار گرفت و حاال مردم‬ ‫بیصبرانهمنتظر هستندتامسئوالنچارهای‬ ‫برایباز کردن گرههایتکمیلاینپروژهملی‬ ‫بیابند و قطار ســاخت این خط و توســعه‬ ‫فرمانده انتظامی استان زنجان از امادهباش انتظامی‬ ‫استان در ایام عزاداری حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین (ع) خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پلیــس در ماه محرم تمهیدات کاملی برای‬ ‫امنیت و ارامش عزاداران حســینی و هیئتهای مذهبی‬ ‫تدارک دیده است‪.‬‬ ‫سردار محمد طراقیه در کمیسیون عملیات و قرارگاه‬ ‫عاشورایی فرماندهی انتظامی استان زنجان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اغاز ایام ســوگواری شهادت حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین‬ ‫(ع) و یــاران بــا وفایــش افــزود‪ :‬پلیــس اســتان بــا ایجاد‬ ‫قرارگاه عملیاتی عاشورا امادگی کامل برای تامین نظم و‬ ‫امنیت مراسم ماه محرم را دارد‪ .‬او بر اهمیت همافزایی‬ ‫و همــکاری مــردم و هیئتهــای عــزاداری بــا پلیــس در‬ ‫برقراری نظم و امنیت مراسم تاکید کرد و گفت‪ :‬همراهی‬ ‫و همکاریمسئوالنهیئتهایمذهبی‪،‬مساجدو تکایا‬ ‫باعــث خواهد شــد تا شــاهد اجرای مراســم باشــکوه‪،‬‬ ‫منظــم و در امنیــت کامــل باشــیم‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از مسائل اساسی‬ ‫و مهم در مراسم سوگواری ساالر شهیدان (ع) مباحث‬ ‫ترافیکی و عبور و مرور اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پلیس‬ ‫استان را روی ریل قرار دهند‪.‬‬ ‫نبود نقدینگی و رکود احداث پروژه‬ ‫مدیــرکل راهاهــن شــمال غــرب دربــاره‬ ‫وضعیت پروژه دوخطه کردن راهاهن زنجان‬ ‫– قزویــن میگویــد‪ :‬در حال حاضر احداث‬ ‫این پروژه نیمه فعال است و به دلیل عدم‬ ‫اختصــاص اعتبــارات و نبــود نقدینگــی‪ ،‬کار‬ ‫نیمهتمــام مانده اســت‪ ۸۰۰ .‬میلیارد تومان‬ ‫برای تکمیل طرح مصوب شده اما به پروژه‬ ‫تزریق نشــده و هرکدام از پیمانکاران بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان مطالبــه دارنــد‪ .‬یــک‬ ‫مشــکل هــم در محــدوده تاکســتان وجود‬ ‫دارد که رایزنیهایی برای حل ان انجامشده‬ ‫اســت‪ .‬منوچهر صفری با اشاره به اینکه ‪۹۰‬‬ ‫درصــد عملیــات اجرایــی این طــرح بهویژه‬ ‫دربرش اســتانی به اتمام رســیده و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ان باقیمانــده اســت‪ ،‬اظهار میکند‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰۶‬کیلومتر از این محور گشــایش‬ ‫انجامشــده و اکنــون ‪ ۲۰‬کیلومتر روســازی و‬ ‫نصــب تجهیــزات باقیمانــده اســت‪ .‬چهار‬ ‫پیمانکار مسئولیتساخترابر عهدهدارند‬ ‫که کیفیت کار انها مورد تایید است‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۷‬برابری مصرف سوخت‪ ،‬ایمنی‬ ‫بیشــتر از ‪ ۵۰‬برابــری‪ ،‬کاهــش فوقالعــاده‬ ‫اشغال سطح زمین نسبت به عملکرد‪ ،‬سهم‬ ‫ناچیز در الودگیصوتی‪،‬ظرفیتجابهجایی‬ ‫باالتــر و ســایر ازجملــه مزایــا و ویژگیهــای‬ ‫ممتــاز حملونقل ریلی به شــمار مــیرود و‬ ‫صفریتاکیدمیکند‪:‬ارزشروز پروژهدوخطه‬ ‫کردن راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫اســتان با بررسی و پایش مسیرهای حرکت هیئتها و‬ ‫دســتههای عزاداری بهویژه در روز هشتم محرم «یوم‬ ‫العبــاس» و یازدهــم محــرم «یوم الزینب» که شــهرت‬ ‫جهانــی دارد برنامهریزیهــای مناســب را انجــام داده‬ ‫ابنوا‬ ‫‪:‬یکی از فضاهای جذاب ایرانمال ابنواست‪ .‬اینجا زبان‪ ،‬زبان ریتم و حرکت است و‬ ‫البته اب و نور‪ .‬محوطهای بسیار بزرگ که از شرق تا غرب ایرانمال گسترده شده و از طبقات مختلف‬ ‫دید دارد‪ .‬هر چند بازی اب و نوا در طول روز هم قابل مشاهده و جذاب است ولی درخشش اصلی‬ ‫این محوطه در شبهاست که نورپردازی چشمنواز ابنوا هم به کمک پرتابههای رقصان اب میایند‬ ‫و جنبوجوشی پرتپش در فضا ایجاد میشود‪.‬‬ ‫روزنامه الیک روزنامهای سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ادبی‬ ‫و هنــری ارمنی زبــان چاپ تهــران‪ ،‬دومین روزنامه‬ ‫قدیمــی ایــران پــس از اطاعــات و تنهــا روزنامــه‬ ‫ارمنی زبان ایران اســت که در ســال ‪ ۱۳۱۰‬در تهران‬ ‫تاسیسشــده اســت‪ .‬ابتــدای تاســیس بهصــورت‬ ‫هفتهنامه و ماهنامه انتشــار مییافت که از ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬بهطــور منظــم بهصــورت روزنامــه تاکنــون‬ ‫منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانتهران‬ ‫میلیــارد تومــان اســت و بهرهبــرداری از ان‬ ‫ترافیک را تا‪ ۷۰‬درصد و سرعت سیر قطارها‬ ‫را تا‪ ۲۰۰‬کیلومتر بر ساعت افزایش میدهد‪.‬‬ ‫معارضان تاکستانی؛ سد راه خط دوم‬ ‫راهاهن‬ ‫ایــن پــروژه عــالوه بــر تزریــق نشــدن‬ ‫اعتبــارات‪ ،‬بــه یــک چالــش اجتماعــی نیز‬ ‫برخورد کرده و وجود معارض در محدوده‬ ‫شهر تاکستان به طول ‪ ۱۱‬کیلومتر راه بوده‬ ‫که ســدی بــرای بهرهبــرداری از این مســیر‬ ‫اســت‪ .‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتاندار زنجــان تصریح میکند‪ :‬مشــکل‬ ‫اجتماعی این پروژه در محدوده تاکستان‬ ‫مربوط به توسعه غیراصولی شهر تاکستان‬ ‫در بخش شــرقی مسیر عبور خط راهاهن‬ ‫در طی چند دهه گذشته است که باعث‬ ‫شــده اســت در حال حاضر‪ ،‬خط راهاهن‬ ‫در داخل شهر قرار بگیرد‪ .‬برای این پروژه‬ ‫از محــل مصوبــات ســفر ریاســتجمهور‪،‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر‬ ‫گرفتهشــده کــه قــرار اســت ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومان ان توســط ســازمان برنامهوبودجه‬ ‫کشــور تامیــن شــود که ایــن منبــع از همه‬ ‫مهمتــر بــوده و تزریق ان ســهم مهمی در‬ ‫تکمیل پروژه خواهد داشــت‪ .‬سید محمد‬ ‫شــعاعی در مــورد اعتبــارات مصــوب این‬ ‫پــروژه نیز بیان میکند‪ :‬برای ایــن پروژه از‬ ‫محل مصوبات ســفر ریاستجمهور‪۸۰۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتهشده که‬ ‫قــرار اســت ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان ان توســط‬ ‫است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به همافزایی و همکاری‬ ‫خوب با سپاه‪ ،‬بسیج‪ ،‬مراجع اطالعاتی و قضائی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬مشــارکت پلیس با هیئتامنای مساجد برای‬ ‫برگــزاری مراســمهای ایام محــرم‪ ،‬اعتقادی بــوده و در‬ ‫راســتای ارادت به ائمه معصومین (ع) است‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامــی اســتان زنجــان اظهــار داشــت‪ :‬تمــام تــالش‬ ‫خود را در این ایام به کارمی گیریم تا بتوانیم به نحو‬ ‫مطلوب امنیت این عزاداریها را تامین و تداومدهنده‬ ‫راه ســرور و ســاالر شهیدان باشــیم‪ .‬او نحوهی برگزاری‬ ‫ایینهای ســوگواری ســاالر شهیدان در استان زنجان را‬ ‫الگوی مناسبی برای هیئت و دستههای مذهبی دیگر‬ ‫شــهرها دانســت و گفت‪ :‬شــکوه و عظمت دستههای‬ ‫عــزاداری حســینیه و زینبیــه زنجــان در ســطح کشــور‬ ‫بینظیر است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به اینکه خدمت‬ ‫به عزاداران حســینی در پایتخت شور و شعور حسینی‬ ‫افتخار بزرگی اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬نهضت امام حسین‬ ‫(ع) یک نهضت بســیار بزرگی اســت که در طول تاریخ‬ ‫در حال حرکت بوده و تحوالت تاریخ هم به حرکت ان‬ ‫تاثیر نگذاشتهاست‪.‬‬ ‫کردهاند‪ ،‬افزود‪ ۳۳ :‬اثر در بخش خبر‪ ۷۴ ،‬اثر در بخش گزارش‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬اثــر در بخــش عکــس‪ ۳۶ ،‬اثر در بخش مصاحبــه‪ ۳۹ ،‬اثر در‬ ‫بخــش مقاله‪ ،‬یادداشــت‪ ،‬ســرمقاله‪ ۳۶ ،‬اثر در بخــش تیتر و ‪۱۷‬‬ ‫اثر در بخش طراحی و صفحهارایی به این جشنواره ارسالشده‬ ‫اســت‪ .‬این مســئول بابیــان اینکه ‪ ۲‬اثر بــرای بخش طنز مکتوب‬ ‫ارسالشــده و در بخــش طــرح و کاریکاتــور اثری بارگذاری نشــده‬ ‫و به همین دلیل از داوری جشنواره حذف میشود و اثار بخش‬ ‫موضوعی جشــنواره نیز توســط رســانهها به دبیرخانه جشــنواره‬ ‫شعروداستانازمهمترینابزاربیانحقیقتهستند‬ ‫امرالهحسنی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانزنجان‪:‬شعر و داستان یکی از‬ ‫مهمترینابزار بیانحقیقتهستند‪.‬برایتزریقامیدحداقلترینکاریکهمیتوانید‬ ‫انجام دهید این است که واقعیات را بهدرستی منعکس نمایید و انعکاس درست‪،‬‬ ‫خودموجبامیدافرینیدر جامعهاست‪.‬‬ ‫ســازمان برنامهوبودجه کشور تامین شود‬ ‫که این منبع از همه مهمتر بوده و تزریق‬ ‫ان ســهم مهمــی در تکمیل پــروژه خواهد‬ ‫داشــت؛ اما تاکنون ‪ ۸۵‬میلیــارد تومان ان‬ ‫پرداختشــده و در حــال رایزنــی هســتیم‬ ‫تــا بتوانیــم دســتکم ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان از محــل مذکــور دریافــت کنیم‪ .‬او‬ ‫ادامه میدهد‪ ۱۵۰ :‬میلیارد تومان نیز باید‬ ‫از طریــق راهاهن جمهوری اســالمی ایران‬ ‫از محــل فــروش امــوال و درامدهــای ایــن‬ ‫شــرکت تامین شــود و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومان‬ ‫نیــز از محــل اعتبــارات اســتانی بــرای این‬ ‫پــروژه در نظــر گرفتهشــده اســت و تالش‬ ‫داریم ضمن متقاعد کردن شرکت راهاهن‬ ‫برای تسریع در پرداخت سهم خود‪ ،‬سهم‬ ‫استان را نیز از محلهای مختلف به پروژه‬ ‫تزریق کنیم‪.‬‬ ‫پیگیری مسئوالن استان برای برطرف‬ ‫کردن چالشها‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس‬ ‫شورایاسالمینیز در موردپیگیرینمایندگان‬ ‫استان برای برطرف شدن مشکالت پروژه در‬ ‫مدیــر مرکــز پایــش اب و فاضــالب زنجــان‬ ‫گفــت‪ :‬ســاالنه چهــار مرتبــه وضعیــت فلزات‬ ‫ســنگین در اب شــرب شــهر زنجان اندازهگیری‬ ‫میشــود و طبق پایش هــای صورت گرفته اب‬ ‫شربزنجانبهفلزاتسنگینالودهنیست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کبــری اتــرک در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از تصفیهخانــه اب شــهر زنجــان‪ ،‬در‬ ‫جمــع خبرنــگاران‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ازمایشــگاه‬ ‫مرکزی شــرکت اب و فاضالب استان مجهز به‬ ‫دســتگاههایی اســت کــه دادههــای ارائهشــده‬ ‫از ان مبنــای تصمیمگیــری هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر‬ ‫این دادهها درست نباشند به حتم تصمیمات‬ ‫درست نخواهند بود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬دیتاهایی‬ ‫که از این دســتگاهها خارج میشــود مطابق‬ ‫با اســتانداردها بوده و دارای ســطح اطمینان‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درصــد هســتند‪ .‬مدیــر مرکز پایش‬ ‫و نظــارت بــر کیفیــت اب و فاضــالب اســتان‬ ‫زنجــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحــث فلزات ســنگین در‬ ‫ازمایشــگاه ‪ ۱۰‬عنصــر ازجملــه ســرب‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫تحویلشــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه بــه وضعیت اقتصادی‬ ‫رســانهها‪ ،‬تعداد اثار بارگذاری شــده جای خوشحالی دارد‪ .‬ناصر‬ ‫بابیان اینکه داوری اثار ارســالی همانند دورههای قبلی جشنواره‬ ‫اســت و داوران طبق هماهنگی انجامگرفته با دفتر مطالعات و‬ ‫برنامهریزی رســانههای وزارت ارشــاد‪ ،‬اثار توسط داوران منتخب‬ ‫این مرکز داوری خواهند شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اختتامیه هشتمین دوره‬ ‫جشــنواره مطبوعات اســتان زنجان به دلیل تقارن روز خبرنگار با‬ ‫روز عاشــورا با تاخیر و در روز ‪ ۲۷‬مردادماه برگزار میشــود‪ .‬مدیر‬ ‫خطه کردن راهاهن زنجان – قزوین پاســخ‬ ‫میدهد‪ :‬پروژه دوخطه کردن راهاهن زنجان‬ ‫– قزوین هم مشکل اعتباری و هم مشکل‬ ‫اجتماعــی دارد‪ .‬مســئوالن تدابیر فنی برای‬ ‫برطرفشدنمشکلایجادمزاحمتحرکت‬ ‫قطارها برای ســاکنان محلی در تاکستان در‬ ‫نظــر گرفتنــد و راهحلهایــی مثــل احــداث‬ ‫دیوار عایقی را پیشنهاد کردند که امیدواریم‬ ‫بــا احــداث ان ســروصدای ناشــی از حرکت‬ ‫قطارهــا کاهــش یابــد و از چالشهــای این‬ ‫پروژهبکاهد‪.‬حجتاالسالممهدیباقریبا‬ ‫تاکید بر اینکه استاندار زنجان و نمایندگان‬ ‫مجلس به جد پیگیر پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راهاهــن بــرای توســعه خطــوط ریلی محور‬ ‫شــمال غرب هســتند‪ ،‬میگوید‪ :‬تکمیل این‬ ‫پروژه در ســفر رئیسجمهور نیز مورد تاکید‬ ‫بــوده و موضــوع تزریــق اعتبــارات هــم در‬ ‫دولت قبلی و هم در دولت فعلی پیگیری‬ ‫شده و امیدواریم با حل چالش اجتماعی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬احداث پروژه تســریع شود؛ چراکه‬ ‫عقب افتــادن کارها‪ ،‬هزینههای بیشــتری را‬ ‫تحمیلخواهدکرد‪.‬‬ ‫کادمیم‪ ،‬جیوه‪ ،‬ارسنیک اندازهگیری میشود‪.‬‬ ‫اترک تاکید کرد‪ :‬استاندارد اندازهگیری فلزات‬ ‫سنگین طبق دستورالعمل هر سه سال یکبار‬ ‫ـان ابهایــی که در‬ ‫ابشار شارشار‬ ‫خانه مطبوعات استان زنجان با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی‬ ‫برنامههــای روز خبرنــگار بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســالمی اســتان و تاکید مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان‬ ‫نســبت به برگزاری جشــنی باشکوه و در شــان خبرنگاران استان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰۰ :‬هزار تومان هدیــه روز خبرنگار به اعضای‬ ‫خانه مطبوعات اختصاصیافته و بســته اینترنتی ‪ ۲۰۰‬گیگابایتی‬ ‫به فعاالن رسانههای کشور که در سامانه جامع رسانههای کشور‬ ‫ثبتنام و تائید شدهاند‪ ،‬اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ :‬از جاذبههای طبیعی و زیبای شهر زنجان است که در شمال شرقی شهر زنجان در منطقه‬ ‫تهمودر میانسنگهایصخرهایقرار دارد‪.‬اینابشار در ایامبهار وتابستانموردتوجهبازدیدکنندگاناست‬ ‫واز تفرجگاههایمهمشهر زنجانبهشمار میرود‪.‬اینابشار بادریاچهسدتهمحدود‪ ۵‬کیلومتر فاصلهدارد‬ ‫ودسترسیبهانبایککوهنوردییکساعتهامکانپذیر است‪.‬‬ ‫پروژه میدان غربی شهرستان خرمدره باگذشت‬ ‫پنج سال از کلنگ زنی پروژه (هفته دولت سال‬ ‫‪ ،)96‬فقط پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫اســت‪ .‬بااینکه قــرار بود بــا احداث این پــروژه‪،‬‬ ‫وضعیت ترافیک ورودی شــهر خرمدره تسهیل‬ ‫یابد و زیبایی خاصی به ورودی شــهر خرمدره‬ ‫ببخشــد ولــی همچنــان ایــن پــروژه بالتکلیف‬ ‫باقیماندهاست‪.‬‬ ‫زنجان‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫کش‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪ 8‬س‬ ‫ی‬ ‫و د دخ س ن‬ ‫ن‬ ‫و دد جن‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ر ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫و د دس س نو‬ ‫و د دسم ن‬ ‫رن‬ ‫و د دک م ن‬ ‫ت ش‬ ‫و د دک م ش ه‬ ‫چس ن‬ ‫رش‬ ‫و د دق و ن‬ ‫و د دف س‬ ‫ن ‪۳‬ج س‬ ‫س ن‬ ‫ش‬ ‫ج یخ ی‬ ‫ح ت س الن‬ ‫و د دکهگ‬ ‫هو‬ ‫حمد‬ ‫و د دگ س ن‬ ‫و د د قم‬ ‫ن‬ ‫و د دک دس ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫و د د گ الن‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیتهران‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com/city/zanjan‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫و د د چه مح لو خ‬ ‫‪36‬‬ ‫البرز‬ ‫| سهیال محمدی |‬ ‫ی‬ ‫شماره‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانزنجان‬ ‫و د دخ س نج ی‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد تهران‬ ‫| مرجان دهقان نصیری |‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫مدیر خانهمطبوعاتاستانزنجان‪،‬از ارسال‪ ۲۵۲‬اثر بههشتمین‬ ‫جشنوارهمطبوعاتاستانزنجانخبر داد‪.‬‬ ‫یوســف ناصــر در گفتوگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره اثــار ارســالی‬ ‫بــه هشــتمین جشــنواره مطبوعــات اســتان زنجــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫زمــان شــرکت در هشــتمین جشــنواره مطبوعــات‪ ،‬خبرگزاریها و‬ ‫پایگاههای خبری اســتان زنجان به پایان رســیده و ‪ ۲۵۲‬اثر برای‬ ‫شــرکت در جشــنواره ارسالشــده اســت‪ .‬او بابیان اینکه ‪ ۶۰‬نفر از‬ ‫فعاالن رسانهای استان در بخشهای اصلی جشنواره اثر بارگذاری‬ ‫و د دخ س ن ض ی‬ ‫و اقامبازیافتیدر مبدا(خانهها)در اصفهاناجرا‬ ‫شدهو در اینسالهابهخوبیپیشرفتهاست‪.‬در‬ ‫این مدتزمان جمعاوری و جداسازی به فرهنگ‬ ‫شهرونداناصفهانتبدیلشدهاست‪.‬بااستفادهاز‬ ‫این تجربه و شیوههای نوین در دنیا میتوان برای‬ ‫این ثروت عظیم و بیپایان برنامهریزی کرد‪ .‬این‬ ‫اقدام سبب حذف شبکه فعلی و افزایش درامد‬ ‫پایدار شهرداری خواهد شد‪ .‬درامدی که این روزها‬ ‫باکاهشساختوساز خزانهوپروژههایعمرانیرا‬ ‫تحتفشارگذاشتهاست‪.‬‬ ‫‪-3‬زبالــه بیمارســتانی‪ :‬بــا شــیوع کرونا حجم‬ ‫زبالههایبیمارستانیاز ‪ 70‬به‪ 120‬تندر روز رسیده‬ ‫استکهایناقامشیوهحمل‪،‬جداسازیو امحای‬ ‫خــاص خــود را دارنــد‪ .‬اجــرای درســت این بخش‬ ‫به حفظ سامتی جامعه و جلوگیری از خطرات‬ ‫احتمالیکمکشایانیدارد‪.‬‬ ‫‪-4‬اقتصادبازیافت‪:‬باتوجهبه فعالیت جمع‬ ‫گستردهایاز شبکهغیرقانونیجمعاوریزبالهکهاز‬ ‫جملهکودکانکار راهمشاملمیشود‪،‬تاشبرای‬ ‫درنظر گرفتن شیوه تغییر‪ ،‬تبعات اجتماعی این‬ ‫موضوعراتاحدزیادی کنترلخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪-5‬محیطزیستشهری‪ :‬حمل‪ ،‬دفن و حتی‬ ‫سوزاندنزبالهتبعاتگستردهایبر محیطزیست‬ ‫شهری و همچنین بهداشت خاک‪ ،‬ابوهوا دارد‪.‬‬ ‫با مدیریت جامع پسماند‪ ،‬حجم نهایی زباله که‬ ‫نیاز به دفن زمینی داشــته باشد بهشدت و حتی‬ ‫تا‪ 10‬درصد میزان کل کاهش مییابد‪ .‬این موضوع‬ ‫سببخواهدشدسایتهایزبالهبرایدورهزمانی‬ ‫طوالنیتــری امکان بهرهبرداری داشــته باشــند و‬ ‫مسائلی مانند نفوذ شیرابه به ابهای زیرزمینی‪،‬‬ ‫تجمع حیوانات‪ ،‬انتقال بوی نامطبوع به ســطح‬ ‫شــهر و رشــد حشــرات و جانــوران کنتــرل شــده و‬ ‫بهشدتکاهشیابد‪.‬‬ ‫پسماند گنجی گرانبها است که در میانه بو و‬ ‫شکل مشمئزکننده هر روز تا حد زیادی از دست‬ ‫میرودو توجهو سرمایهگذاریبرایتغییر روندان‬ ‫بهزیستو توسعهپایدار کمکخواهدکرد‪.‬‬ ‫رویداد تهران‬ ‫دوخطــه کــردن راهاهــن زنجان‪-‬قزوین‬ ‫یکــی از صدهــا پروژه نیمهتمامی اســت که‬ ‫بعد از گذشــت ‪ ۱۸‬ســال از شــروع به کار در‬ ‫ایستگاه نبود نقدینگی و پیدا شدن معارض‬ ‫برای‪ ۱۱‬کیلومتر از مسیر متوقفشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر؛ تامین نشدن منابع مالی‬ ‫بهعنوانمتهمردیفاولتوقفپروژههایی‬ ‫هماننــد احداث خــط دوم راهاهن زنجان‪-‬‬ ‫قزوین است و میراث وعدههای قرن گذشته‬ ‫را بــه دوش قــرن جدیــد گذاشــته اســت‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ۸۳‬کــه احــداث خــط دوم راهاهــن‬ ‫زنجان‪ -‬قزوین در سفر مقام معظم رهبری‬ ‫بهاستانمصوبشد‪،‬مردمزنجانارزوهایی‬ ‫مثل افزایش ســرعت قطارهــا‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫سفر‪ ،‬افزایش ظرفیت سیر و حرکت قطارها‪،‬‬ ‫افزایش حمل بار و مسافر و ظرفیت انتقال‬ ‫دیتا از طریق شــبکه فیبــر نــوری در کریدور‬ ‫ارتباطات کشور را در سر میپرورانند و امید‬ ‫دارند تا گشایشــی در حوزه اقتصاد و تولید‬ ‫ایجــاد شــود و ســرمایهگذاری و گردشــگری‬ ‫رونــق گیرد یا حتی بــا ورود قطارهای برقی‬ ‫به چرخه حملونقل ریلی‪ ،‬محیط زیســتی‬ ‫پــاک داشــته باشــند‪ .‬احــداث این پــروژه در‬ ‫سال‪ ۹۳‬نیز جز مصوبات سفر رئیسجمهور‬ ‫دولت یازدهم بود و در ســال ‪ ۹۵‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی وقت دولت یازدهم در مراسمی‬ ‫اغــاز عملیات اجرایی پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین را یکی از پروژههای‬ ‫مهم کشور خواند و وعده داد که این مسیر‬ ‫‪ ۱۷۲‬کیلومتریدر چهار قطعهدر سال‪ ۹۶‬به‬ ‫و د دخ س نشم ی‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاذربایجانغربی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫عکس‪ :‬سارا اکبری‪/‬رویداد امروز‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫چ‬ ‫‪540‬‬ ‫اختصاص میدهیم‪ ،‬کسانی از یارانه بیشتر‬ ‫منتفع میشوند که بیشتر مصرف میکنند‪،‬‬ ‫امــا در ســایر کاالهــا و حتــی حاملهــای‬ ‫انــرژی‪ ،‬افــراد پرمصرفمــان‪ ،‬بیشــتر افــراد‬ ‫متمکن هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در موضوع نان‪،‬‬ ‫پرمصرفها‪ ،‬افراد و خانوادههایی هستند‬ ‫که تمکن مالی پایینتری دارند و به دلیل‬ ‫اینکــه امکان تامین کاالهای مصرفی دیگر‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬نــان بیشــتری مصــرف میکنند؛‬ ‫البته به شرطی که واقعا نان به مصرف این‬ ‫خانوارها برسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی طرح مدیریت هوشــمند یارانه ارد و‬ ‫ترمیم خط انتقال اب‪ ۹00‬میلیمتری‬ ‫در شهرری‬ ‫ل‬ ‫خانواده دوام باید روزبهروز بزرگتر شود‬ ‫علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم در مراسم‬ ‫گردهمایــی بــزرگ دوامیان شــهر اظهــار کرد‪ :‬یکــی از‬ ‫کارویژههای ویژه که در سال‪ ۸۶‬ایجاد شد‪ ،‬خانههای‬ ‫دوام و ایمنی بود که مسئولیت بزرگی را این عزیزان بر‬ ‫عهده گرفتند‪ .‬او گفت‪ :‬بعد از ‪ ۷‬سال وقفه این گروه‬ ‫به دورهم جمع شــدهاند‪ ،‬در سراسر کشور مجموعه‬ ‫و سازمانهایی تولیگری مدیریت بحران را بر عهده‬ ‫دارداما کار کارستانرامردمانجاممیدهند‪،‬لذاحرکت‬ ‫شما گروه دوام بسیار کار قابلستایشی است‪ .‬زاکانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬شــما عزیزان دوام بــا اقداماتی که در حوزه‬ ‫پیشگیری انجام میدهید‪ ،‬اقدامی را انجام میدهید‬ ‫که ما به نقطه بحران نرسیم و یا اگر با بحران مواجه‬ ‫شدیم امادگی کامل را داشته باشیم‪ ،‬عاوه بر این شما‬ ‫با اموزشهایی الزم برای ایمنی میدهید بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران افزود‪ :‬خانواده دوام باید روزبهروز‬ ‫بزرگتر شــود‪ ،‬انچه امروز در شــورای شهر و شهرداری‬ ‫وجود ‪ 5۴۰‬واحد اقتصادی‬ ‫راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫افزایش ظرفیت ‪ ۴۹۰‬واحد‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی ابفا منطقــه ‪ ۶‬تهران گفت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب شهرستان ری با تعمیر و ترمیم شکستگی خط انتقال‬ ‫اب اصلی‪ ۹۰۰‬میلیمتری برطرف شد‪.‬‬ ‫مرتضی فخاری در گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب در شهرری در پی ایجاد شکستگی خط انتقال اصلی‬ ‫اب شهرستان ری در محله صفائیه پس از دو روز تاش همکاران‬ ‫رفع شد‪ .‬به گفته او موقعیت مکانی و عمق زیاد محل لوله اب‬ ‫و ضرورت انجام مقدمات الزم برای جلوگیری از ریزش ترانشــه‬ ‫به دلیل وجود خاک دســتی و نخله ســاختمانی‪ ،‬بروز حادثه و‬ ‫شکستگی مجدد خط لوله از یک نقطه دیگر و تخلیه زمانبر‬ ‫اب در محــل حفــاری از دالیــل مهم طوالنی شــدن زمان انجام‬ ‫عملیاتترمیمخطانتقالو ادامهقطعیاببودهاست‪.‬فخاری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬باوجــود برنامهریــزی و اجــرای عملیاتترمیم محل‬ ‫شکســتگی در زمــان موردنظر و انجام مقدمات بــرای پایان کار‬ ‫در بامداد دو روز گذشــته‪ ،‬این خط لوله به دلیل فرســودگی از‬ ‫محل دیگری دچار شکستگی شد و تاشها برای ترمیم محل‬ ‫و د د الم‬ ‫| فائضه اقاجانی |‬ ‫‪36‬‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫هرگونههمکاریوجوددارد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه بحــران کمابــی در کشــور و تهران‬ ‫عنوان کرد‪ ۳۰:‬درصد از مخازن ابی شهر تهران نسبت‬ ‫بهسال گذشته کاهشپیداکردهاستو میزانبارندگی‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۱۸۰‬میلیمتر بوده درحالیکه در سال‬ ‫گذشته تااین موقع‪ ۲۷۰‬میلیمتر بوده‪،‬بنابرایننقش‬ ‫شــما در اموزش به شهروندان برای مصرف بهینه اب‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران گفت‪ :‬انچه امروز در شــورای شــهر‬ ‫و شهرداری مورد اهتمام است‪ ،‬این است که سراهای‬ ‫محلــه را در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و‬ ‫ایمنی در سراهای محله راهاندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫و د د شه‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناذربایجانغربی‬ ‫استودیو طراحی رویداد امروز‬ ‫ش‬ ‫شماره‪ 35‬صفحهرویداد اذربایجانغربی‬ ‫شماره‬ ‫خـــبر‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫استانداری تهران با بیان اینکه ‪ ۹‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫نانوایی مجوزدار در پایتخت فعالیت دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان هفته تمامی این نانواییها‬ ‫بهسیستمکارتخوانمجهز میشود‪.‬‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬عســگری گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬نانوایی در ســطح اســتان‬ ‫به سیستم کارتخوان مجهز شده است‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬طرح تجهیز نانواییها به سیســتم‬ ‫کارتخــوان از ســرعت مناســبی برخــوردار‬ ‫اســت و ایــن طــرح تا پایان هفتــه به پایان‬ ‫میرسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد پیشتر درباره‬ ‫جزییــات طرح هوشــمند ســازی یارانه نان‬ ‫گفت‪ :‬در طرح هوشمند ســازی یارانه نان‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت‪ ،‬محدودیــت خریــد برای‬ ‫مردم نخواهیم داشت و حتی ابزار خاصی‬ ‫تحت عنوان کارت نان وجود ندارد‪ .‬محمد‬ ‫جال درباره اجرای طرح هوشمند سازی و‬ ‫مردمیسازییارانهنان‪،‬اظهار داشت‪:‬یارانه‬ ‫ارد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر‬ ‫کاالهای اساســی و حتی حاملهــای انرژی‬ ‫دارد و اینکــه وقتــی یارانــه را بــه خــود کاال‬ ‫ت‬ ‫حل خ‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫نانواییهایاستانبهسیستمکارتخوان‬ ‫مجهز میشود‬ ‫و دد‬ ‫تهران‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /۱40۱‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪۱406‬‬ ‫دولتتسهیالتمناسبیبرایشرکتهایدانشبنیاندرنظرگرفتهاست‬ ‫واحدهای‬ ‫و دد د ل‬ ‫گسترشاطالعرسانیاقدامات‬ ‫بازسازی عتبات عالیات در استان‬ ‫ضروری است‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اذربایجان غربی‬ ‫‪ 2‬با اشــاره به اینکه بازســازی عتبات عالیات باید جزء‬ ‫اولویتهــای مــا قــرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬اطاعرســانی‬ ‫اقدامات بازسازی در این حوزه در استان گستردهتر میشود که‬ ‫این امر‪ ،‬یک ضرورت به شمار میرود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضــا نوروزی در مراســم امضای تفاهمنامه‬ ‫همکاری با ســتاد بازســازی عتبات عالیــات در اذربایجان غربی‬ ‫افزود‪ :‬بازسازی عتبات مقدسه در دستور کار ویژه نظام مقدس‬ ‫جمهوریاسامیاستزیراعتباتعالیاتبزرگترینپایگاهدین‬ ‫مبیناسامو مکتبتشیعبهشمار میرود‪.‬او اظهار کرد‪:‬حرمت‬ ‫نهادن به حرم ائمه اطهار‪ ،‬جزء وظایف ماست و باید به بهترین‬ ‫شکل به این مهم عمل کنیم‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی‬ ‫اذربایجان غربی اضافه کرد‪ :‬در راستای عمل به این وظیفه مهم‬ ‫و تبلیغامضاشد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون دز چهارم پنجرقمی شد‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانــی اذربایجــان غربــی گفــت‪ :‬با حضور بیشــتر‬ ‫‪3‬‬ ‫شــهروندان در مراکــز واکسیناســیون‪ ،‬اســتقبال از دز‬ ‫چهارمهمبیشتر شدهو بعداز مدتها‪،‬میزانواکسیناسیوناین‬ ‫دز در استان پنجرقمی شد‪.‬‬ ‫دکتر محمدامین ولی زاد در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬طبق اخرین‬ ‫امار‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪ ۵۱۷‬نفر تاکنون دز چهارم واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کردهاند که البته رقم بسیار کمی نسبت به جامعه هدف است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬هرچند این رقم ‪ ۲‬برابر میزان تزریق در یک هفته‬ ‫پیش شده ولی هنوز با اهداف واکسیناسیون دز چهارم فاصله‬ ‫زیادی داریم بطوریکه میزان واکسیناسیون به نیم درصد جامعه‬ ‫هدف هم نرســیده اســت‪ .‬ولــی زاد ادامه داد‪ :‬باید شــهروندان‬ ‫بیشتر از تزریق این دز استقبال کنند تا زمینه برای ارتقای ایمنی‬ ‫در جامعه افزایش یابد‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی اذربایجان‬ ‫غربی همچنین با اشاره به افزایش واکسیناسیون روزانه به بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار نفر طبق اخرین امار ثبتشــده در اســتان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت تزریق واکسن در استان بسیار بیشتر از این ارقام است و‬ ‫امیدواریممیزاناستقبالروزبهروز افزایشیابد‪.‬‬ ‫ولی زاد گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۶۴‬هزار دز از نوبت اول‪۲ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۸۴‬هزار دز از نوبت دوم و یکمیلیون و ‪ ۷۸‬هزار دز‬ ‫از نوبتسومواکسیناسیون کروناتزریقشدهاست‪.‬‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫گردهمایــی بزرگ دوامیان شــهر تهــران به همت‬ ‫ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران در‬ ‫مرکز همایشهای برج میاد با حضور شهردار تهران‪،‬‬ ‫جمعی از مدیران شهری و داوطلبان واکنش اضطراری‬ ‫محــات (دوام) شــهر تهران بــا هدف ترویج فرهنگ‬ ‫ایمنــی‪ ،‬خــود امــدادی و دگــر امــدادی و نیــز جلــب‬ ‫مشــارکت شــهروندان در مدیریت حوادث و ســوانح‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گزارش شــهر‪ ،‬در جریــان این اجتماع‪،‬‬ ‫داوطلبــان حاضــر در این مراســم با امضــای بیانیهای‬ ‫تحت عنوان «ایمنی شهر تهران» امادگی خود را برای‬ ‫پشتیبانی از اقدامات قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران‬ ‫که چندی پیش در شهر تهران اغاز به کار کرد‪ ،‬اعام‬ ‫کردند؛ همچنین تقدیر از اعضای گروههای دوام که در‬ ‫اجرایپویشجهادیواکسیناسیونشهرداریتهراندر‬ ‫سطح مناطق و محات نقش فعال و موثر داشتند و‬ ‫پخشفیلممستنداز دیگر بخشهایاین گردهمایی‬ ‫بــود‪ .‬مهــدی پیرهــادی رئیــس کمیســیون ســامت‪،‬‬ ‫محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در‬ ‫ت‬ ‫فاضاب ان اقدام اساسی انجام شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ظرفیتهای منطقه و تقویت شهر سرو و ایجاد تحول در استان‬ ‫نیاز است منطقه لجستیک در سرو ایجاد شود و از ظرفیتهای‬ ‫کشور ترکیه ازجمله داشتههای تجاری و سرمایهگذاران ترک بهره‬ ‫گرفــت‪ .‬معتمدیــان ادامه داد‪ :‬مطالعات ابخیــزداری در جهت‬ ‫جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و اراضی مردمی و استفاده از‬ ‫روان ابهای منطقه شروعشده است‪.‬‬ ‫تبلیغ و اطاعرســانی فعالیتهای ســتاد عتبات عالیات اســتان‬ ‫محور قرار میگیردو فعالیتهاو برنامههایایندهانو همچنین‬ ‫کارهایی که قرار است خودمان در اینده انجام دهیم‪ ،‬به نحو‬ ‫مطلوباطاعرسانیمیشود‪.‬رئیسستادبازسازیعتباتعالیات‬ ‫در اذربایجان غربی نیز در این ایین با ارائه گزارشی از عملکرد‬ ‫این نهاد در زمینه بازسازی عتبات گفت‪ :‬بزرگترین صحن حرم‬ ‫مطهر حضرت علی (ع) به نام حضرت زهرا (س) با زیربنای‪۲۲۰‬‬ ‫مترمربع و ‪ ۹۹‬درصد پیشــرفت‪ ،‬اماده بهرهبرداری شــده است‪.‬‬ ‫سید حسن حسینی ادامه داد‪ :‬صحن عقیله بنیهاشم در حرم‬ ‫حضــرت عبــاس (ع) در کاظمین‪ ،‬صحن امام مخمد باقر (ع) و‬ ‫طفان مسلم نیز ازجمله پروژههایی است که توسط استانهای‬ ‫مختلف ازجمله اذربایجان غربی اجرا میشود‪ .‬او همچنین با‬ ‫اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای اسکان و وعده غذایی‬ ‫برای ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از ســوی اذربایجان غربی در ایین پیادهروی‬ ‫اربعین امســال افزود‪ ۳۱ :‬موکب از اســتان با ‪ ۱۵‬هزار اســکان و‬ ‫‪ ۳۵‬هزار تغذیه برای اربعین امادهشــده و از مرز مهران حرکت‬ ‫خواهند کرد‪.‬او اضافه کرد‪:‬پنجموکبنیز در کرباو نجفو یک‬ ‫موکب در سامرا مستقر خواهد شد‪ .‬رئیس ستاد بازسازی عتبات‬ ‫عالیات در اذربایجان غربی با اشاره به لزوم اطاعرسانی مناسب‬ ‫اقدامات صورت گرفته در ایین پیادهروی اربعین امسال اظهار‬ ‫کرد‪ :‬میتوان این اقدامات و فعالیتها را اطاعرســانی کرده و‬ ‫براینسلهایایندهبهیادگار گذاشت‪.‬در اینمراسمتفاهمنامه‬ ‫همکاری بین ستاد بازسازی عتبات عالیات در اذربایجان غربی و‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان با محوریت اطاعرسانی‬ ‫کابوسمرگ کاملدریاچهارومیه؛‬ ‫کسیبهفکر هست‬ ‫پایگاه خبری اراز خبر‪ ،‬دریاچه ارومیه به عنوان‬ ‫بزرگترین دریاچه داخلی و دومین دریاچه شور جهان‬ ‫یکی از موهبتهای خدادادی ایران است‪ .‬متاسفانه‬ ‫در دهههای اخیر بر اثر عوامل متعدد داخلی و‬ ‫خارجی این نعمت در حال تبدیل شدن به نغمت‬ ‫و بحران زیستمحیطی و محیطزیستی برای کلیت‬ ‫منطقهاست‪.‬‬ ‫‪arazkhabar.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫ست‬ ‫ثص‬ ‫ش ی‬ ‫س‬ ‫س ص ت‬ ‫خـــبر‬ ‫فریده جعفری در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬همه افرادی که در جایجای استان فاقد هر‬ ‫نوع بیمه درمان هستند‪ ،‬میتوانند با مراجعه به سامانه شهروندی سازمان بیمه سامت‬ ‫ایــران به نشــانی ‪ ww.bimehsalamatiranian.ir‬و دفاتر پیشــخوان دولــت طرف قرارداد‬ ‫تحــت پوشــش بیمهای این ســازمان قرار گیرند‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬ضریب نفوذ بیمهای یکی‬ ‫از مولفههای مهم اجتماعی است وبر همین اساس طبق قانون بودجه ‪ ،۱۴۰۱‬افراد فاقد‬ ‫بیمه پایه سه دهک پایین درامدی‪ ،‬بهصورت رایگان و سیستمی تحت پوشش بیمه این‬ ‫سازمان قرارگرفته و بقیه افراد نیز بر اساس ازمون وسع و مشارکت در پرداخت حق بیمه‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار میگیرند‪ .‬مدیرکل بیمه سامت اذربایجان غربی ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫ما تحقق پوشــش درمانی برای افراد فاقد بیمه اســت تا همه مردم از خدمات این بیمه‬ ‫بهتر و بیشتر بهرهمند شوند‪ .‬جعفری اظهار کرد‪ :‬در راستای پوشش بیمه همگانی در استان‬ ‫اقدامات مهمی صورت گرفته و تاکنون بیش از ‪ ۶۰‬درصد جمعیت اذربایجان غربی تحت‬ ‫پوشش بیمه سامت قرارگرفتهاند‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین در مناطق کم برخوردار با برگزاری‬ ‫بیش از ‪ ۲۲‬میز خدمت جهادی‪ ،‬افزون بر ‪ ۱۸‬هزار نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشــش‬ ‫بیمه سامت همگانی قرار دارند‪ .‬مدیرکل بیمه سامت تاکید کرد‪ :‬سامانه ‪ ۱۶۶۶‬بهصورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته اماده دریافت پیشنهادها و پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای بیمهشدگان و‬ ‫موسسات در زمینه خدمات بیمهای است‪.‬‬ ‫دومین کلیسای قدیمی جهان‬ ‫‪ :‬کلیسای ننه مریم که بانام کلیسای حضرت مریم‪ ،‬سنت ماری و شرق اشور نیز شناخته‬ ‫میشود‪ ،‬یکی از جاهای دیدنی ارومیه است‪ .‬این کلیسا پس از کلیسای بیت لحم در فلسطین‪ ،‬دومین‬ ‫کلیسای قدیمی جهان بهحساب میاید‪ .‬ساختمان کلیسا هیچگونه شباهتی به سایر کلیساها ندارد و‬ ‫بسیار ساده است و شاید همین سادگی باعث میشود تا معنویت در این کلیسا بیشتر حس شود‪.‬‬ ‫کلیسای ننه مریم یکی از اثار تاریخی اشوریان ارومیه است که در ‪ ۲۲‬ابان ‪ ۱۳۹۲‬هجری شمسی در‬ ‫فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسید‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ی س‬ ‫ن‬ ‫یص‬ ‫«س‬ ‫»‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫مهدی زاده گفت‪ :‬در توسعه فضای سبز نیز افتتاح پنج پارک‬ ‫در شهر ارومیه تا پایان سال مدنظر قرارگرفته که تا به امروز ‪۲‬‬ ‫پارک به بهرهبرداری رسیده است‪ .‬شهردار ارومیه در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت حضور شــهرداری در رشته ورزشی والیبال نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای این موضوع هفته اینده اطاعرسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانه ارومیه تا ‪ ۳۱‬تیرماه در دهکده ساحلی چی‬ ‫چست در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدستی و گردشگری اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬عصارخانه قره کلیســا و بخش روغنکشــی به همراه مقبره ثبت‬ ‫جهانیساندوختچالدرانامادهبازدید گردشگراناست‪.‬‬ ‫جلیل جباری در گفتوگو با ایرنا با اشاره به تقویت زیرساختهای‬ ‫گردشگریدر مجموعهجهانیقرهکلیساچالدرانافزود‪:‬ایینافتتاحاین‬ ‫دو بخش از مجموعه جهانی قره کلیسا همزمان با اغاز ایین باداراک‬ ‫در مردادمــاه خواهــد بود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مرمت فضای عصارخانه قره‬ ‫کلیسا که دستگاه روغنکشی ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬قبل در ان نگهداری میشود‪،‬‬ ‫از دو ســال قبل اغازشــده بود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدســتی‬ ‫و گردشــگری اذربایجــان غربی ادامه داد‪ :‬حــدود ‪ ۱۸‬میلیارد ریال برای‬ ‫حفاظــت و ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال بــرای تقویــت و ایجــاد زیرســاختهای‬ ‫گردشــگری ایــن مجموعــه تاریخــی هزینه شــده اســت‪ .‬او اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ساماندهی محوطه‪ ،‬مرمت سکوها و دیوارهای تخریبشده در زمستان‬ ‫و مرمت سنگفرشهای فرسوده ازجمله این اقدامات هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایعدســتی و گردشــگری اذربایجــان غربی گفت‪:‬‬ ‫ساماندهی فضای سبز مجموعه‪ ،‬ساماندهی و امادهسازی و سیمکشی‬ ‫در سرویسهای بهداشتی‪ ،‬تعویض شیراالت و لولهکشیهای فرسوده‪،‬‬ ‫تعویض ابگرمکنهای قدیمی و امادهسازی فضای عصارخانه و دستگاه‬ ‫روغنکشــی برای افتتاح در حاشــیه مراســم باداراک از دیگر اقدامات‬ ‫انجامشــده برای تقویت زیرســاختهای گردشگری قرهکلیسا چالدران‬ ‫هستند‪ .‬جباری طراحی و نصب تابلوهای معرفی‪ ،‬بندکشی‪ ،‬سیمکشی و‬ ‫نورپردازی ان‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت و نصب تابلوهای اطاعرسانی در مسیر‬ ‫ورودی مجموعه و فضاهای داخلی‪ ،‬ساماندهی بوفه قره کلیسا‪ ،‬نصب‬ ‫دکلهای عظیم برق برای نورپردازی محوطه در شب‪ ،‬ساخت و نصب‬ ‫غرفههــای پرتابل چوبی برای ارائه و فروش محصوالت صنایعدســتی‬ ‫در طــول برگــزاری مراســم باداراک را از ســایر اقدامــات این بخش برای‬ ‫امادهســازی ان جهت مراســم بارداک اعام کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬خرید و‬ ‫نصب دو عدد چادر بزرگ در محوطه برای برگزاری مراسم‪ ،‬سمپاشی‬ ‫محوطه اسکان چادرها و تسطیح زمین توسط گریدر در محل استقرار‬ ‫چادرها ازجمله اقدامات انجامشــده برای میزبانی شایســته قرهکلیســا‬ ‫چالدران در طول برگزاری شــصت و هشــتمین مراســم ســاالنه باداراک‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی ارومیــه گفت ‪۳۵۰‬‬ ‫راس دام قاچــاق بــه ارزش ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در حــوزه مرزی این شهرســتان‬ ‫کشف و ضبط شد‪ .‬سرهنگ یوسف خسروی‬ ‫در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬در راستای انسداد‬ ‫نوار مرزی و مبارزه همهجانبه با پدیده شوم‬ ‫قاچاق‪ ،‬مرزبانان هنگ مرزی ارومیه با اجرای‬ ‫کمینهــای هدفمنــد و اســتفاده از تجهیزات‬ ‫اپتیکــی و الکترونیکــی نــوار مــرزی را مــورد‬ ‫رصد قراردادند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مرزبانان پس‬ ‫از ســاعتها پایــش مســتمر‪ ،‬گله احشــام در‬ ‫استانه خروج غیرقانونی از کشور را مشاهده‬ ‫و عرصــه را بــر قاچاقچیــان تنــگ و انــان را‬ ‫غافلگیر کردند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫ج ن ش قی‬ ‫شهردار ارومیه گفت‪ :‬جشنواره تابستانه چی چست ارومیه‬ ‫باهدف تقویت شورونشاط اجتماعی شهروندان و بازگشایی‬ ‫دوباره دهکده ساحلی توریستی چیچست‪ ،‬به مدت هشت‬ ‫روز برگزار میشود‪.‬‬ ‫حسین مهدی زاده در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬این جشنواره‬ ‫‪ ۲۴‬تیرماه اغاز شد و تا ‪ ۳۱‬تیر در دهکده ساحلی چیچست‬ ‫برگزار میشود و شهروندان میتوانند همهروزه از ساعت ‪۱۷‬‬ ‫در ان حضور یابند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۸‬با توجه به‬ ‫همهگیری بیماری کووید ‪ ،۱۹‬مجموعه چیچســت به حالت‬ ‫غیرفعــال درامــد و یکــی از اهــداف مهم جشــنواره تابســتانه‬ ‫در دهــه امامــت و والیــت (از عیــد قربان تا عید غدیــر) اغاز‬ ‫فعالیــت دوبــاره و بازگشــایی دهکــده ســاحلی چی چســت‬ ‫بــود؛ ضمــن اینکــه ایجــاد شورونشــاط اجتماعــی و اجــرای‬ ‫برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز از دیگر اهداف جشنواره‬ ‫در نظر گرفتهشــده اســت‪ .‬شــهردار ارومیه اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫برنامههای مهم دیگر شــهرداری نیز در حاشــیه این جشنواره‬ ‫و در محات مختلف شهر ارومیه‪ ،‬فرهنگسازی تفکیک زباله‬ ‫اســت کــه بــا توجه به اینکــه روزانه بیــش از ‪ ۵۰۰‬تــن زباله در‬ ‫ارومیه جمعاوری میشــود و نیمی از ان قابلتفکیک اســت‪،‬‬ ‫اموزش به کودکان و خانوادهها میتواند بسیار بااهمیت باشد‪.‬‬ ‫عصار خانهمجموعهقره کلیساامادهبازدید‬ ‫گردشگراناست‬ ‫نماینــده مــردم ســلماس‬ ‫نیرو دســتور دهید تا نسبت به‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تخصیصاعتباراتبرایتکمیل‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬انتظــار مــیرود‬ ‫پــروژه انتقــال اب و نجــات‬ ‫هرچه ســریعتر اعتبــارات برای‬ ‫دریاچــه ارومیــه اقــدام کنــم‪.‬‬ ‫انتقــال اب به دریاچه ارومیه و‬ ‫نماینده مردم اذربایجان غربی‬ ‫یعقوب‬ ‫نجــات ایــن دریاچه تخصیص‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫رضازاده‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یعقوب‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار مــیرود‬ ‫رضــازاده بیــان کرد‪ :‬اقــای رئیسجمهور بنــده از رئیس ســازمان محیطزیســت از تهران بهطرف‬ ‫اولین نمایندگانی بودم که درخواســت تحقیق اذربایجــان حرکــت کــرده و نســبت بــه بررســی‬ ‫و تفحــص از ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه را وضعیــت زیســتمحیطی دریاچــه اقــدام کند‪.‬‬ ‫امضــاء کردم نجــات دریاچه ارومیه وابســته به تمامی نمایندگان اذربایجان و سایر نمایندگان‬ ‫انتقال ســریع اب اســت‪ .‬نجــات دریاچه ارومیه طرح تحقیق و تفحص را امضاء کردهاند امید به‬ ‫نجات اذربایجان است‪ .‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬احیای دریاچه ارومیه دارند و این مطالبه جدی‬ ‫بنــده درخواســت میکنــم که عاجانه بــه وزیر مردماذربایجاناست‪.‬‬ ‫‪ 3۵۰‬راس دام قاچاق در مرزهایارومیه‬ ‫کشفشد‬ ‫سرمقاله‬ ‫ش‬ ‫نجاتدریاچهارومیهنجاتایراناست‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫و مه و د د م و‬ ‫ی همه س نه ی ش هص ت م ظم ک‬ ‫صفح ه خ ص ص ی د ن و م ه م ش میش د‬ ‫هص ی ه ن‪ 37‬ش م ه و د دوی هه س ن‬ ‫د ق ب صفحه خ ص صی م ش و ه هم ه و مه‬ ‫د س س ش م ش ش ده س ت ف ون ن د‬ ‫صفح ه‪ ۵‬ن و مه ه و مط ب م عی همه‬ ‫س نه خ ب و م ش میش د د س صفح ت‬ ‫و مه هو هصفحه خست و مه ه ومط ب‬ ‫ده و چ دم ن میش د و د‬ ‫و ت س نه‬ ‫دولتیها چه می گویند؟‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا اعــام اینکــه در‬ ‫جلسه هیات دولت گزارشی درباره وضعیت‬ ‫دریاچه ارومیه و حل مشــکات ان از سوی‬ ‫ســازمان محیطزیســت و وزارت نیــرو ارائــه‬ ‫شد‪ ،‬از برکناری عیسی کانتری مدیر اجرایی‬ ‫احیــای دریاچــه ارومیــه از ایــن ســمت و‬ ‫جایگزینیاستاندار اذربایجانغربیبهجای‬ ‫او خبر داد‪.‬‬ ‫علی بهادری جهرمی در حاشــیه هیات‬ ‫دولــت در جمــع خبرنــگاران اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫جلســه امروز هیــات وزیران گزارشــی درباره‬ ‫وضعیت دریاچه ارومیه و حل مشکات ان‬ ‫از سوی سازمان محیطزیست و وزارت نیرو‬ ‫ارائه شــد‪ .‬با توجه به تاکید رئیسجمهوری‬ ‫مبنیبر تقویت کارگروهدریاچهارومیه‪،‬اقای‬ ‫عیسی کانتری مدیر اجرایی احیای دریاچه‬ ‫ارومیه که دبیر کارگروه هم هستند‪ ،‬از سمت‬ ‫خود مطابق تصمیم هیــات وزیران برکنار و‬ ‫اســتاندار اذربایجان غربی جایگزین شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬همچنین اســتاندار اذربایجان شرقی‬ ‫بهعنــوان عضــو جدیــد کارگــروه بــه ترکیب‬ ‫اضافهشدندتاپیشرفتسریعتریبرایحل‬ ‫مسئلهدریاچهارومیهداشتهباشیم‪.‬‬ ‫ســید صولت مرتضــوی معــاون اجرایی‬ ‫رئیسجمهــور هــم بابیــان اینکــه یکــی از‬ ‫مباحــث مطروحــه دربــاره مصوباتــی چون‬ ‫احیای دریاچه ارومیه است‪ ،‬گفت‪ :‬چندین‬ ‫جلســه ســتاد در این مورد تشــکیل و منابع‬ ‫خوبــی نیــز تخصیــص داده شــد‪ .‬دولتها‬ ‫اساســا در ســهماهه اول امــکان تخصیــص‬ ‫عمرانیندارندولیتااالنبالغبر ‪ 215‬میلیارد‬ ‫تومان برای دریاچه ارومیه تخصیصیافته و‬ ‫پیمانکار فعال اســت و امیدواریم در اینده‬ ‫نزدیک مشکل دریاچه ارومیه نیز حل شود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ارومیــه در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬به اذربایجان غربی‬ ‫مجلس شورای اسامی گفت‪:‬‬ ‫در نظر گرفته شد که بر اساس‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬اســتان‬ ‫سیاســتهای کلــی اســتان این‬ ‫بهصــورت کامــل ابــاغ نشــده‬ ‫اعتبار بر اســاس اولویت صرف‬ ‫اســت‪ .‬ســید ســلمان ذاکــر در‬ ‫پروژههــای اولویــتدار شــود‪.‬‬ ‫سید سلمان‬ ‫گفتوگو باایسناافزود‪:‬بودجه‬ ‫نمایندهمردمارومیهدر مجلس‬ ‫ذاکر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬اذربایجــان غربــی‬ ‫شــورای اســامی اظهار کــرد‪ :‬با‬ ‫بایــد بــا توجه بــه شــرایط جغرافیایــی و اب و توجه به اینکه استان و ارومیه ازنظر محورهای‬ ‫هوایی تاکنون اباغ میشد که متاسفانه تاکنون مواصاتــی بامشــکاتی مواجــه اســت دولــت‬ ‫ابــاغ کامــل صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬او تصریح هرچهسریعتر اعتباراتتخصیصیافتهبهاستان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه به اینکــه اذربایجــان غربی یک را اباغ و پرداخت کند تا سرعت کارهای عمرانی‬ ‫اســتان سردسیر اســت باید تا تمام نشدن زمان افزایشیافتــه و شــاهد یــک جهــش در اجــرای‬ ‫بــرای اجرای پروژههای عمرانی بودجه اســتانی پروژههای عمرانی باشیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫بهصورت کامل اباغ شــود‪ .‬حجتاالسام ذاکر به جهشــی که در اجرای عملیات گازرســانی در‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پس از سفر اخیر رئیسجمهور اســتان انجامشــده در ســال اینده هیچ روستای‬ ‫به استان ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان در کنار بودجه بدون گازی در استان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫گ هخ ی و دد‬ ‫ک الم و د د م و خ د و مه ی ه س هم هن‬ ‫ن خدمت ذ ی چ ف خ‬ ‫ع ف ده و‬ ‫می د م هس ی ستوششمصفح ت خ ص صی‬ ‫س نه د شم ه م و م ش شده ست‬ ‫الشه ی خ ص ه‬ ‫همچ ن هم ظ قد‬ ‫هم ک ن س ه ی د س س ش د دو ه شش م‬ ‫م م ی و مهه و د دو ه هف م م می گ هه ی‬ ‫خ ی س نه هص ت ملمع فیشد دو ه ی‬ ‫خ د د دو هه ی عدی همه ش ت و س هه ی‬ ‫س یمع فیخ ه دشد‬ ‫ن‬ ‫ن گ هخ ی همچ ن و مه و د د م و‬ ‫و تو م خ د وی خ س نه وشه س نه‬ ‫ق د ده س ت د ن گ ه خ ی ف ون که ه‬ ‫س ن د ی صفحه ی و ه و م ع ی ش ش مل‬ ‫ی م د م ن عکس‬ ‫خ ی و ش ق به ی‬ ‫ص تو ف م ست همهشه س نه ی مجم عهه‬ ‫س ن د ی صفحه خ ص صی هم ن و یه ی‬ ‫س ت ص یهس د‬ ‫د ن م ه الش ش ده س ت خ ب کم ل و‬ ‫چ دم نح فه یمح ه ی دیود ف ی ص ی‬ ‫مل و قع تهمه ق ط ش د دس سمخ ط ن‬ ‫ق ف هو نط قد جه ت م ک ه د ی‬ ‫ع دال ه یهمهم دم م د ش هش د همچ ن‬ ‫هم ت مع ف ی س هه د و م ه و د د ن‬ ‫مد س ج معو دی گ هخ ی و د د ن‬ ‫طالع ت ملهمه س هه ی ش ه د یشد ن‬ ‫مد س د ح ل کم ل ستو ه ودیج مع ن ک‬ ‫طالع یفع ته ی س ه ید س س ش خ هد‬ ‫شد مهه ی س ه ی نمجم عهد ده د ک ه‬ ‫شه ه و وس ه یه س ن عم مد دهخ هدشد‬ ‫همع یو قعی ششده ده« و د د ن» ش م‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی مصرف اب کشاورزی‬ ‫بود و در قالب هفت طرح توسط شرکت‬ ‫اب منطقــهای اذربایجان شــرقی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫اعتبارات و بودجه اذربایجان غربی هرچه‬ ‫سریعتر پرداخت شود‬ ‫خـــبر‬ ‫دهکدهچیچستارومیهمیزبان‬ ‫جشنواره‪ ۸‬روزهتابستانی‬ ‫و دد ذ‬ ‫بازسازیعتباتعالیاتجزءاولویتهاقرارگیرد‬ ‫علیرضانوروزی‪،‬مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاذربایجانغربی‪:‬بازسازی عتبات عالیات باید جزء‬ ‫اولویتهایماقرار گیرد‪،‬اطاعرسانیاقداماتبازسازیدر اینحوزهدر استان گستردهتر میشود که‬ ‫اینامر‪،‬یکضرورتبهشمار میرود‪.‬بازسازیعتباتمقدسهدر دستور کار ویژهنظاممقدسجمهوری‬ ‫اسامیاستزیراعتباتعالیاتبزرگترینپایگاهدینمبیناسامومکتبتشیعبهشمار میرود‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫تت ی س‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ارذبایجان رغبی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/azarbayejangharbi‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ط‬ ‫رن‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫و دد س ن‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد زنجان‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیزنجان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫تاجی پر از ابهام برسر فوتبال‬ ‫بهبود رضایی‬ ‫فوتبال ایران در سال گذشته سالی پرتنش‬ ‫و پرفرازونشــیبی را پشــت ســر گذاشــت و در‬ ‫پایــان ان نیــز بــدون مدیــر شــد‪ .‬بــرای اولیــن‬ ‫بــار در تاریخ فدراســیون هیئت رئیســه‪ ،‬رئیس‬ ‫فدراســیون را برکنــار و اداره فدراســیون را در‬ ‫ســال جــام جهانی به سرپرســت تحویــل داد‪.‬‬ ‫برای سامان گرفتن فدراسیون باید قبل از اغاز‬ ‫یشــناخت لذا در‬ ‫جام جهانی رئیس خود را م ‬ ‫فرصت قانونی اعال مشــده افــرادی ثبت نام و‬ ‫پــس از بررس ـی های صــورت گرفتــه دونفر به‬ ‫دلیــل عدم تکمیل فرایند ثبت نام و پیوســت‬ ‫مــدارک الزم از دور انتخابــات خــارج و ســه‬ ‫نفــر (مهــدی تــاج‪ ،‬میرشــادماجدی و عزیزاله‬ ‫محمــدی) بــه تاییــد نهایــی رســیده و رســما‬ ‫نامزد انتخابات شدند‪ .‬به نظر می رسید احراز‬ ‫و تایید صالحیت میرشــاد ماجدی سرپرســت‬ ‫فعلــی و عزیزمحمــدی از نیروهــای ســابق‬ ‫فدراســیون دور از انتظــار نباشــد چــون ســند و‬ ‫بهانه ای برایشان وجود نداشت تا رد صالحیت‬ ‫گردنــد؛ اما احــراز و تایید صالحیت نفر ســوم‬ ‫(مهدی تاج) رئیس ســابق فدراسیون ابهاماتی‬ ‫باخــود بــه همــراه داشــت ازجملــه کنــار رفتن‬ ‫وی بــه ســبب بیماری قلبــی‪ ،‬در جریــان بودن‬ ‫پرونده ســرمربی ســابق تیم ملــی (ویلموتس)‬ ‫کــه نیروهــای نظارتی و قضایی نیز بــران ورود‬ ‫چیــک از مراحــل بــه‬ ‫کرده انــد و تاکنــون در هی ‬ ‫نتیجه منتج نشــده اســت در فضای ورزشــی و‬ ‫فوتبالی کشور نقدهای فراوانی داشت بسیاری‬ ‫از کارشناســان اعتقــاد داشــتند صالحیــت وی‬ ‫مــورد تاییــد قرار نخواهــد گرفت‪ .‬عــده ای نیز‬ ‫معتقــد بودنــد ورود مهــدی تاج و تاییــد وی‪،‬‬ ‫عــدم تاییــد دیگــر نامزدهــای مطــرح و البــی‬ ‫های صورت گرفته از روی برنامه و هماهنگی‬ ‫قبلی است وی نه تنها تایید صالحیت خواهد‬ ‫شــد بلکه برنده انتخابات نیز خواهد شــد که‬ ‫ظاهرا پیش بینی گروه دوم به واقعیت پیوست‬ ‫و حرف وحدیث های حاشــیه انتخابات رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال را بیش ازپیش نمود‪ .‬هرچند‬ ‫در شــب قبل از انتخابات دبیر کل فدراســیون‬ ‫در اقدامــی شــتاب زده‪ ،‬بــا تاخیــر و غیرمنتظره‬ ‫برگزاری انتخابات را لغو اعالم کرد اما انتخابات‬ ‫بــدون تاثیــر از ایــن بیانیه دبیر کل فدراســیون‬ ‫بــا حضــور اعضــای مجمــع عمومــی برگــزار و‬ ‫مهدی تاج در اســتانه جام جهانی به ریاســت‬ ‫فدراسیونفوتبالرسیداکنونبایدمنتظر ماندتا‬ ‫در فرصت باقی مانده شاهد تصمیمات مهدی‬ ‫تــاج در فوتبــال ملی‪ ،‬لیگ برتر و‪ ...‬بر اســاس‬ ‫سخنان وی در دوران تبلیغات بود‪.‬‬ ‫ستاره مغضوب ژاوی در بارسلونا ماند‬ ‫ممفیــس دیپــای‪ ،‬ســتاره هلندی بارســلونا‬ ‫اعــام کــرد قصدی مبنــی بر جدایی نداشــته‬ ‫و در ایــن باشــگاه باقی خواهــد ماند‪ .‬حدود‬ ‫یک ســال پیش و با صالحدید رونالد کومان‪،‬‬ ‫ســرمربی هلنــدی و ســابق بارســلونا بــود کــه‬ ‫ممفیس دیپای بعــد از اتمام قرارداد با لیون‪،‬‬ ‫راهی نوکمپ شده و لباس کاتاالن ها را به تن‬ ‫کــرد‪ .‬علیرغــم شــروعی موفــق در ترکیب این‬ ‫تیــم‪ ،‬ممفیــس دیپای رفته رفتــه و به خصوص‬ ‫با حضور ژاوی روی نیمکت بارســلونا جایگاه‬ ‫خــود را در ایــن تیــم از دســت داد و با اضافه‬ ‫شــدن ستاره های جدید‪ ،‬به مهاجمی نیمکت‬ ‫نشــین تبدیل شــد‪ .‬اخبار حاکــی از ان بود که‬ ‫ممفیس دیپای در فصل تابستان امسال قطعا‬ ‫بارســا را تــرک خواهد کرد‪ ،‬امــا درنهایت‪ ،‬این‬ ‫اتفاق رخ نداد و این مهاجم ‪ 28‬ســاله اعالم‬ ‫کرد در طول فصل به این تیم متعهد خواهد‬ ‫بود‪ .‬در شرایطی که ممفیس دیپای در استانه‬ ‫رفتن به لیگ ایتالیا قرار داشت‪ ،‬توافق حاصل‬ ‫نشــد و پــروژه انتقالــش بــه یوونتــوس هفتــه‬ ‫گذشته شکست خورد‪ .‬همچنین باشگاه هایی‬ ‫چــون چلســی و منچســتریونایتد در روزهــای‬ ‫اخیــر به جذب این بازیکن ابــراز عالقه کرده‬ ‫بودند‪ ،‬اما این اتفاق نیز رخ نداد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2700‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتینجفابادتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله‪ ۱۵‬روزاگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی‬ ‫تقدیمنمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۶۱۸‬مورخ ‪ 1401/05/24‬خانم مریم شجاعی ارانی فرزند صفرعلی ششدانگ یکبابخانه‬ ‫نیمه ساز به مساحت ‪ 168/29‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۱۷‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1373923‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2682‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتینجفابادتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله‪ ۱۵‬روزاگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۶۹۵‬مورخ ‪ 1401/05/30‬اقای حمیدرضا هاشم زاده نجف ابادی فرزند غالمرضا ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 126/79‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۳۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372232‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2678‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 3438‬مورخ ‪ 1401/05/18‬اقای امید سجادی فرزند مجید ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 449/66‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 13‬فرعی از ‪ 454‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372217‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2680‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۸۸۴‬مورخ ‪ 1401/04/22‬اقای وحیدرضا حاجی باقریان فرزند محمد ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 208/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۴۶۴‬اصلی و ‪ 5‬فرعی‬ ‫از ‪ ۴۶۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372390‬م الف‬ ‫حرف های خواندنی مربی بدنساز در مورد لوکادیا‬ ‫تمرین نامرئی در دستور‬ ‫کار پرسپولیس است‬ ‫مربی بدنســاز پرسپولیس با تمجید از لوکادیا‬ ‫می گویــد کــه او از کودکی تمرینات فوق العاده ای‬ ‫را تجربــه کــرده و ب ـه زودی در ســطح ایــده ال قرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬یــک روز پــس از پیــروزی مقابــل‬ ‫صنعــت نفــت ابادان‪ ،‬پــه په لوســادا در گفتگو با‬ ‫ورزش ســه به سواالت پیرامون امادگی جسمانی‬ ‫بازیکنان پرسپولیس و همچنین سایر موارد پاسخ‬ ‫داد‪ .‬اگرچــه مهم تریــن بخــش مصاحبــه مربــوط‬ ‫به جایی اســت که لوســادا در مورد یورگن لوکادیا‬ ‫توضیحاتــی را ارائــه می کند اما در ســایر بخش ها‬ ‫نیز اظهاراتی در مورد تعطیالت فیفادی‪ ،‬امادگی‬ ‫تهــای بدنســازی در‬ ‫بدنــی مهــدی عبــدی‪ ،‬تفاو ‬ ‫بازیکنان جوان و مسن تر پرسپولیس ارائه داد که‬ ‫شــاید برای طرفداران پرســپولیس جذاب باشد‪ .‬او‬ ‫همچنین در مورد این ادعا که بدنســازی ســنگین‬ ‫روی امادگی بازیکنان در هفته های نخست تاثیر‬ ‫دارد‪ ،‬صحبت هایی را انجام داده و مخالفت خود‬ ‫را با این دیدگاه و ادعا اعالم کرد‪.‬‬ ‫دوست دارم مصاحبه را با خودتان شروع‬ ‫کنم‪ .‬در مورد شما هواداران پرسپولیس‬ ‫کمتر خوانده اند اما می دانیم که در مادرید‬ ‫تحصیلکردید‪.‬‬ ‫بله دانشگاه اروپایی مادرید‪ .‬من مدرک خود‬ ‫را در رشته تربیت بدنی و ورزش گرفتم‪ ،‬همچنین‬ ‫دکتــرای خود را در علوم ورزشــی تمــام می کنم‪ ،‬از‬ ‫طــرف دیگــر ‪ 2‬مــاه بعد مجــوز حرفه ای خــود را‬ ‫دریافت می کنم‪ ،‬درواقع ‪ Uefa A‬دارم‪.‬‬ ‫پس یک پا سرمربی هستید؟‬ ‫نه رئیس ما یحیی است‪.‬‬ ‫باگذشــت ‪ 4‬هفته از مسابقات‪ ،‬به نظر‬ ‫شما فرم بدنی بازیکنان پرسپولیس چطور‬ ‫است؟‬ ‫مــن نگاه فــردی به ایــن موضــوع دارم و جمع‬ ‫نمی بندم‪.‬برخیاز ان هادرراهرسیدنبهبهترینفرم‬ ‫خودهستندو درمجموعدر حالپیشرفتهستیم‪.‬‬ ‫ایا بدنسازی فقط مربوط به تمرین است‬ ‫یا شامل زمان اســتراحت بازیکنان هم‬ ‫می شــود؟ ایا اگر یک بازیکن استراحت‬ ‫ش او‬ ‫و تغذیه درست نداشــته باشد‪ ،‬تال ‬ ‫بی نتیجهاست؟‬ ‫بله کامال موافقم و اشاره درستی داشتید‪ .‬یک‬ ‫بخش از کار‪ ،‬تمرین است اما چیزهای دیگری هم‬ ‫مهم هســتند‪ .‬ما به ان تمرین نامرئی می گوییم؛‬ ‫نهــا همگی‬ ‫ریــکاوری‪ ،‬تغذیــه‪ ،‬خوابیــدن و‪ ...‬ای ‬ ‫جزئیاتیهستند کهخیلیمهم اند‪.‬‬ ‫به عنوان یک بدنساز از میزان دوندگی‬ ‫بازیکنانراضیهستید؟‬ ‫بله‪ .‬نه تنها دویدن ازنظر مقدار مســافت طی‬ ‫شده بلکه مسافت دویدن با سرعت باال‪ ،‬مسافت‬ ‫دویــدن‪ ،‬تعــداد اســتارت ها و کاهــش ســرعت‪،‬‬ ‫اســتارت انفجاری‪ ...‬بایــد به همه متغیرها توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ایا بدنسازی روی بازی های هفته های اول‬ ‫تیم تاثیر منفی دارد؟‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2676‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۰۶۵‬و ‪ ۳۰۶۶‬مورخ ‪ 1401/05/04‬اقای اصغر نصیران نجف ابادی فرزند بهرام نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع و خانم اعظم صفری جالل ابادی فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ ۲۰۲‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۴۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372309‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-2698‬چون اقای علی برنجی اردستانی احدی از ورثه مرحومه گل بانو عنقی زاده تقاضای تحدید‬ ‫حدود اختصاصی ششدانگ یکدرب باغ مشجر پالک ‪ ۱۹۲۰‬فرعی واقع در اردستان ‪ ۱‬اصلی دهستان‬ ‫گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و نیاز به اگهی مجدد دارد اینک بنا به درخواست متقاضی‬ ‫و دستور اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت تحدید حدود اختصاصی پالک شماره ‪ ۱۹۲۰‬فرعی مزبور واقع در‬ ‫اردستان ‪ ۱‬اصلی دهستان گرمسیر بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان بنام على برنجی اردستانی فرزند فرزند‬ ‫حسین و غیره در روز شنبه مورخه ‪ 1401/۰۷/09‬از ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این اگهی‬ ‫در محل حضور یابند‪.‬اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬شنبه مورخه ‪ 1401/۰۶/12‬ذبیح اله فدائی اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫اردستان ‪ /1374544‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1-9 -2684‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۲۴۳‬مورخ ‪ 1401/04/08‬هیات چهار مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم زهرا مهوری حبیب ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۸۴۱۵‬کد ملی ‪ ۶۶۰۹۱۵۴۲۳۶‬صادره حبیب اباد‬ ‫فرزند عباسعلی در قسمتی از ‪ /‬ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 160/86‬مترمربع پالک شماره ‪۱۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۹۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان به موجب قولنامه‬ ‫عادی از مالک رسمی معصومه اقا بزرگی دلیگانی که به موجب سند ‪ ۲۰۱۵۲‬مورخ ‪ 52/5/3‬دفترخانه‬ ‫‪ ۶۸‬اصفهان مالک رسمی بوده و به نامش در جریان ثبت می باشد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1373725‬م الف‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی تنکابن‪۹۰ .‬‬ ‫‪ -9 -2686‬نظر به مواد ‪ 1 .‬و ‪ ۱۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی‬ ‫تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع‬ ‫عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪..‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه چناربن پالک ‪ ۱۹‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۱۲۶۴‬مفروزی از ‪ ۵۳‬فرعی مهری فقانی به کد ملی ‪ ۲۲۱۹۵۵۳۱۰۸‬نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان مساحت ‪ 300/80‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه صوفی محله پالک ‪ ۲۳‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۱۶۴‬فرعی صالح استبصاری به کد ملی ‪ ۲۲۱۹۵۷۸۰۰۳‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر‬ ‫چرا این را می گویید؟ من قبول ندارم‪ .‬فوتبال‬ ‫جنبه تاکتیکی‪ ،‬فنی‪ ،‬فیزیکــی و روانی دارد‪ .‬همه‬ ‫این ها در عملکرد دخیل هستند‪.‬‬ ‫یعنی ممکن نیست بدن بازیکنان در اولین‬ ‫دیدارها به دلیل فشار تمرینات افت کند؟‬ ‫موافق نیســتم که ما در هفته های اول خوب‬ ‫نبودیــم‪ .‬گــزارش جی پس اس نشــان می دهد که‬ ‫اتفاقــا در نیمه دوم بازیکنان مســافت بیشــتری را‬ ‫طی کردند و با شدت بیشتری دویدند‪.‬‬ ‫با توجه به وقفه جام جهانی و فیفادی چه‬ ‫برنامه ای برای تیم دارید؟‬ ‫برخالف بسیاری‪ ،‬من این را یک فرصت خیلی‬ ‫خوب می دانم‪ .‬این زمان خوبی است که یک کار‬ ‫خوب را به صورت جمعی و فردی انجام دهیم و‬ ‫زمانی است که بیشتر پیشرفت کنیم‪.‬‬ ‫منظورم این است که ایا برای جلوگیری‬ ‫از افت بازیکنان غیر ملی پوش و ریکاوری‬ ‫ملی پوشانراهیاندیشیده اید؟‬ ‫بله البته که این طور اســت‪ .‬این کار اصلی من‬ ‫است اما همان طور که قبال به شما گفتم بهتر است‬ ‫که به صورت فردی نگاه کنیم‪ ،‬نه جمعی‪.‬‬ ‫نظرتــان درباره مصدومیت بازیکنان در‬ ‫پیش فصل چیســت؟ هواداران در پیش‬ ‫فصل از این موضوع نگران شدند و برخی‬ ‫هم می گفتند به دلیل بدنسازی نامطلوب‬ ‫فصول گذشته است‪.‬‬ ‫مــا چهار بازیکــن مصدوم داشــتیم؛ پاکدل که‬ ‫مشکلی از فصل گذشته داشت‪ ،‬وحدت حنانوف‬ ‫یــک ضربــه خیلــی بــد در بــازی دوســتانه خــورد‪،‬‬ ‫مهدی عبدی و ترابی هم چند جلسه دور بودند و‬ ‫به وضوح قبال تمرین پرفشاری نداشتند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل عضالت و بدنشان در ان زمان اماده نبود‪.‬‬ ‫مهدی عبدی در پرسپولیس پدیده شد‬ ‫اما به گواه بسیاری‪ ،‬ضعف بدنی اجازه نداد‬ ‫از تمام ظرفیتش استفاده کند‪ .‬ایا امسال‬ ‫این مشــکل حل می شود؟ اساسا ایا این‬ ‫مشکل را در عبدی دیده اید؟‬ ‫من با شما موافقم و این برای من یک چالش‬ ‫بــزرگ اســت‪ ،‬من هــرروز با او صحبــت می کنم تا‬ ‫ذهنیــت او را بهبــود بخشــم‪ ،‬او مهارت های فنی‬ ‫عالی دارد اما باید در بخش دیگر هم پیشــرفت‬ ‫کند تا به بازدهی باال برسد‪.‬‬ ‫نظر شــما در مورد لوکادیا چیست و او‬ ‫را ازنظر بدنی در این چند جلسه چگونه‬ ‫دیده اید؟‬ ‫یورگــن یــک بازیکــن ســطح بــاال اســت‪ .‬او از‬ ‫کودکــی در ســطح باالیــی تمریــن دیــده و ما هم‬ ‫برنامــه ویــژه برای او گذاشــتیم و او حــاال بازی به‬ ‫بازی در حال پیشرفت و بهبود عملکرد است‪.‬‬ ‫برخی معتقدند لوکادیا مســتعد اسیب‬ ‫است‪ .‬ایا شما هم این نگرانی رادارید؟‬ ‫ما اطالعات زیادی از گذشته او داریم و بخش‬ ‫پزشــکی در حال بررســی موارد بیشتر اســت‪ .‬ما از‬ ‫لوکادیا مراقبت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مشتمل بر ساختمان مساحت ‪ 225/75‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کبودکالیه پالک ‪ ۳۶‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۱۲۸‬فرعی مرضیه جعفری ازوج به کد ملی ‪ ۲۲۱۰۲۵۴۷۳۶‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل‬ ‫بر سوئیت به مساحت ‪ ۲۴۸‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه لشتو پالک ‪ ۱۲۶‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬مفروزی از ‪ ۹۴‬فرعی پویا ساجدی حیدری به کد ملی ‪ ۲۲۱۰۱۰۹۲۲۱‬نسبت به ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مساحت ‪ ۳۷۴‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه ولی اباد پالک ‪ ۵‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۲۶۰۹‬فرعی امیر موالنا فر به کد ملی ‪ ۲۲۷۹۹۷۰۱۳۹‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 252/50‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه ابکله سر کوچک پالک ‪ ۱۰‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۳۱۴‬مفروزی از ‪ ۱۲۹‬فرعی حمید تیمورنژاد به کد ملی ‪ ۲۲۱۱۲۶۰۵۳‬نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 201/05‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه توساکله پالک ‪ ۵۸‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۲۴۷‬فرعی نجمه ذکریایی به کد ملی ‪ ۲۲۱۰۴۰۱۰۱۱‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل‬ ‫برانباری مساحت ‪ ۶۰۰‬متر مربع (به استثناء ‪ ۳۸‬متر بستر نهر داخلی) خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کتری علیا پالک ‪ ۱۲۰‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۵۷۳‬فرعی سید غزاله بهرامی به کد ملی ‪ ۲۲۱۹۹۳۹۴۶۴‬و سیده ازاده بهرامی به کد ملی ‪۲۲۱۹۶۲۸۲۳۱‬‬ ‫سهم هر کدام بترتیب سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سوله انبار و مرکبات به‬ ‫مساحت ‪ ۴۸۷‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه طالش محله پالک ‪ ۱۳۰‬اصلی بخش ‪۳‬‬ ‫‪ 132‬فرعی مسعود بخشنده به کد ملی ‪ ۰۰۵۳۶۶۸۸۳۹‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 232/75‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫‪ ۱۳۳‬فرعی مسعود بخشنده به کد ملی ‪ ۰۰۵۳۶۶۸۸۳۹‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 232/75‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی ‪ /‬کثیراالنتشار در‬ ‫شهر منتشر و در روستا عالوه بر انتشار اگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت‬ ‫مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از‬ ‫امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی‬ ‫تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند‬ ‫و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪/1373895 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1401/06/12 :‬تاریخ انتشار دوم ‪1401/06/27 :‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪ -9-2706‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫‪ -۱۶۹‬اصلی واقع در صدر اباد بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 12020‬فرعی‪ -‬یک باب منزل‬ ‫مالکیت‪ -‬اقای عباس علی نیا فرزند پیرعلی به ش ش ‪۶۱۳‬‬ ‫در روز شنبه نهم مهر ماه ماه یکهزار و چهارصد و یک (‪ )1401/7/9‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع‬ ‫و بعمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و‬ ‫مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل‬ ‫حضور به هم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند‬ ‫مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و‬ ‫اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع‬ ‫مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و‬ ‫در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ‪ ،‬معترضین می بایست از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی‬ ‫الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/06/12 :‬اکبر اقبالی ‪ -‬رئیس‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫حسین خانی و ریسک جالب‬ ‫در دربی کرمان‬ ‫مس کرمان در شرایطی هفته گذشته با یک نمایش‬ ‫موفق برای گل گهر درنهایت به تساوی رضایت داد که‬ ‫یک تصمیم جالب در این بازی داشت‪ .‬نارنجی پوشان‬ ‫که رفته رفته توانسته اند در قالب لیگ برتر قرار گیرند‪،‬‬ ‫اینهفتهدر پنجمینجدالفصلبرابر نساجیمازندران‬ ‫قــرار خواهنــد گرفت‪ .‬مس هفته گذشــته تــا ثانیه های‬ ‫پایانــی دربــی کرمــان موفق شــده بود برابــر گل گهر در‬ ‫استانه برد قرار داشته باشد که درنهایت اما با دریافت‬ ‫گل تساوی در این مهم ناکام ماند‪ .‬فرزاد حسین خانی‬ ‫امــا در ایــن بازی حســاس یک تصمیم جالب داشــت؛‬ ‫هافبک دفاعی محبوب کرمانی ها با توجه به شناختی‬ ‫که از این پست داشت‪ ،‬با تصمیمی شاید پر ریسک اما‬ ‫درنهایت موفق از بازیکنی که سابقه سال ها حضور در‬ ‫دفاع چپ را داشت به عنوان هافبک دفاعی سود برد‪.‬‬ ‫محمد ســتاری مدافع اســبق ذوب اهن و فصل گذشته‬ ‫هــوادار کــه در ایــن فصل با پیراهن نارنجی پوشــان به‬ ‫میدان می رود‪ ،‬در جدیدترین تجربه خود با نظر فرزاد‬ ‫حسین خانی به عنوان هافبک دفاعی به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫ستاری در دقیقه ‪ ۶۰‬این دیدار به بازی فراخوانده شد و‬ ‫در شرایطی که به نظر می رسید کار سختی مقابل خط‬ ‫هجومی و میانی گل گهر پیش رو داشته باشد‪ ،‬با چند‬ ‫توپ گیــری و در ادامــه شــرکت در فاز هجومی تیمش‪،‬‬ ‫عملکردقابلقبولیاز خودبه جابگذارد‪.‬‬ ‫ساکت به بردیف هم مثل‬ ‫ساپینتو هدیه داد‬ ‫به نظر می رســد ســاکت الهامی‪ ،‬ســرمربی هوادار از‬ ‫حواشی فصل گذشته پیرامون خود فاصله زیادی گرفته‬ ‫اســت‪ .‬یکی از مربی هایی که فصل گذشــته در لیگ‪ ،‬در‬ ‫مســیر کســب قهرمانی جام حذفی و پس ازان‪ ،‬حواشی‬ ‫زیادی را پشت سر گذاشت؛ ساکت الهامی بود‪ .‬الهامی‬ ‫در اوایلنقلو انتقاالت‪،‬هدایتهوادار رابرعهده گرفت‬ ‫تا این بار در جوی ارام تر کار خود را پیش ببرد‪ .‬شاگردان‬ ‫ساکت الهامی در هفته چهارم تراکتور را در خانه متوقف‬ ‫کردندوبهپنجمینامتیاز فصلخوددستیافتند‪.‬بهنظر‬ ‫می رسد ساکت الهامی در این فصل در برخورد با رقیب و‬ ‫داورانتغییر رویهدادهاست‪.‬او کهدر بازیدوستانهپیش‬ ‫فصلبهساپینتو‪،‬سرمربیاستقاللبه منظورخوشامدتابلو‬ ‫فرش داده بود این بار با یک دســته گل به ســمت قربان‬ ‫بردیف‪ ،‬ســرمربی تراکتور تبریز رفت تا نــگاه ویژه ای به‬ ‫مربیان خارجی داشته باشد‪ .‬از دیگر نکات جالب توجه‬ ‫ساکتالهامیدر اینفصل‪،‬اشتیاوباسیدمهدیرحمتی‬ ‫و محمد نوازی در اراک بود؛ ان ها که فصل قبل در فینال‬ ‫جام حذفی با یکدیگر برخوردی داشــتند؛ در این فصل‬ ‫یکدیگر رادر اغوشکشیدند‪.‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1374636‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2704‬شماره‪)1 140060302006008951 :‬برابر رای شماره ‪ 8951‬مورخ ‪ 1400/12/25‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0777‬مالکیت اقای‪/‬خانم محمدمهدی عمادی اندانی به شناسنامه شماره ‪ 1464‬کدملی‬ ‫‪ 1141114224‬صادره فرزند عبدالرحمن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال‬ ‫ساخت به مساحت ‪ 237.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 48‬و ‪ 49‬فرعی از ‪ 110‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکی ‪ 140020302006010787‬و‬ ‫‪ 140020302006010877‬و صفحه ‪ 524‬دفتر ‪ 713‬و دفتر الکترونیکی ‪ 2834‬و سند وکالت ‪31109‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/5/6‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 8953‬مورخ ‪ 1400/12/25‬به شماره کالسه ‪ 0778‬مالکیت اقای‪/‬خانم پروانه رحمتی‬ ‫اندانی به شناسنامه شماره ‪ 2364‬کدملی ‪ 1141226332‬صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 237.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 48‬و ‪ 49‬فرعی‬ ‫از ‪ 110‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 140020302006010787‬و ‪ 140020302006010877‬و صفحه ‪ 524‬دفتر ‪ 713‬و دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 2834‬و سند وکالت ‪ 31109‬مورخ ‪ 1398/5/6‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/06/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/06/27 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده – ‪ / 1372444‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -2702‬شماره‪)1 140160302006002977 :‬برابر رای شماره ‪ 2977‬مورخ ‪ 1401/04/16‬به شماره‬ ‫کالسه‪ 1964‬مالکیت اقای‪/‬خانم اکرم قصری خوزانی به شناسنامه شماره‪ 21746‬کدملی‪1140217011‬‬ ‫صادره خمینی شهر فرزند نظرعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت‬ ‫‪ 148.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 126‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 41022‬مورخ ‪ 1400/8/1‬دفترخانه ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 2978‬مورخ ‪ 1401/04/16‬به شماره کالسه ‪ 1960‬مالکیت اقای‪/‬خانم عبدالرضا‬ ‫مجلس ارا به شناسنامه شماره ‪ 591‬کدملی ‪ 1141652757‬صادره خمینی شهر فرزند نعمت اهلل در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪ 148.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 126‬فرعی از‬ ‫‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 41022‬مورخ‬ ‫‪ 1400/8/1‬دفترخانه ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/06/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/06/27 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده – ‪/ 1372529‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2719‬اقای امیرعلی امینی برابر تقاضای وارده به شماره ‪ 5045‬مورخ ‪ 1401/6/6‬به پیوست‬ ‫دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است‪ .‬مدعی است که سند‬ ‫مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره ‪ 159‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی شده از ‪ 43‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬حوزه ثبتی اران و بیدگل که به نام نامبرده ثبت و سندمالکیت‬ ‫به شماره سریال ‪ 884931‬الف ‪ 88 /‬صادر گردیده‪ .‬در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواست صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده ‪ ،‬لذا طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی‬ ‫تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی‬ ‫‪/1374538‬م الف‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه ‪ 03 / 1401‬سپتامبر ‪ 06 / 2022‬صـفر ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تشکیلصندوقضمانت؛گامیبرای‬ ‫اشتغال زاییزنانسرپرستخانوار‬ ‫معاونرئیس جمهور در امور زنانو خانوادهگفت‪:‬تشکیلصندوقضمانتبرایزنانسرپرست‬ ‫خانواری که در دهک یک تا پنج قرار دارند‪ ،‬مهمترین اقدام دولت برای حمایت از این قشر در‬ ‫زمینه ایجاد اشــتغال اســت‪ .‬به گزارش صداوســیما؛ انسیه خزعلی با بیان اینکه یکی از مشکالت‬ ‫زنان سرپرست خانوار نداشتن ضامن برای تسهیالت اشتغال زایی است‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور و‬ ‫برای ضمانت تسهیالت زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زن و خانواده صندوق ضمانت زنان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سرپرست خانوار تصویب شده و در هیئت دولت به تصویب نهایی رسیده است‪ .‬او گفت‪ :‬زنانی‬ ‫که در دهک های یک تا پنج هستند و امکان معرفی ضامن ندارند‪ ،‬دولت ضامن ان ها می شود تا‬ ‫دغدغه ایدر اینزمینهنداشتهباشند‪.‬معاونرئیس جمهور در امور زنانو خانواده گفت‪:‬امیدواریم‬ ‫این زنان حمایت شــده و مشــکل ضمانت تســهیالت انان حل شود که معتقدیم با تشکیل این‬ ‫صندوق‪،‬مشکلضمانتتسهیالتاینبانوانبرطرفمی شود‪.‬به گفتهاو‪،‬درگذشتهبهدلیلاینکه‬ ‫زنان سرپرست خانوار ضامن برای دریافت تسهیالت نداشتند‪ ،‬این اعتبارات برگشت داده می شد‪.‬‬ ‫خزعلی افزود‪ :‬با همکاری استانداری ها در ‪ ۱۵‬استان کشور‪ ،‬اعتباراتی برای زنان سرپرست خانوار در‬ ‫نظر گرفته شده و کارافرینان زن شناسایی شده اند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در دور دوم سفر رئیس جمهور به‬ ‫سیستان و بلوچستان امیدواریم اقدامات بسیار خوبی را برای بانوان و زنان سرپرست خانوار در‬ ‫ایناستانشاهدباشیم‪.‬‬ ‫به مناسبت درگذشت عباس معروفی‬ ‫پایان داستان نویسنده‬ ‫سمفونیمردگان‬ ‫زهرا اقایی‬ ‫سمفونی مردگان رمانی است خواندنی که‬ ‫در ‪ 352‬صفحه توسط انتشارات ققنوس روانه‬ ‫بــازار گردیــده و در حدود نیم میلیون نســخه از‬ ‫ان بــه فروش رفته اســت و به زبان های المانی‪،‬‬ ‫انگلیســی‪ ،‬عربی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬ترکی اســتانبولی‪،‬‬ ‫ترکــی اذری و کردی ترجمه شــده اســت‪ .‬عباس‬ ‫معروفی با قلم شیوای خود داستانی را از بطن‬ ‫جامعه بر روی کاغذ اورده اســت‪ .‬داســتانی که‬ ‫بارها و بارها شــاهد تکرار ان بوده ایم و بسیاری‬ ‫از ما اتفاقات رخ داده برای شخصیت اول رمان‬ ‫یعنی ایدین را یا تجربه کرده ایم و یا در اطراف‬ ‫خود دیده ایم‪ .‬ایدین پســری جوان‪ ،‬کتابخوان‪،‬‬ ‫روشــنفکر و رادیــکال اســت کــه در خانواده ایی‬ ‫ســنتی بزرگ شــده اســت و داســتان زندگی او در‬ ‫اردبیــل و در اواخــر ســلطنت رضــا شــاه روایــت‬ ‫م یشــود‪ .‬ســمفونی مــردگان‪ ،‬داســتانی دربــاره ‬ ‫فروپاشــی خانواده‪ ،‬برادرکشی‪ ،‬عشق و از همه‬ ‫مهم تر رویارویی ســنت گرایی و نوگرایی است‪.‬‬ ‫این داستان حکایت جامعه ای غفلت زده است‬ ‫که روح روشن ایدین و فکر همیشه فعال او تنها‬ ‫بخش بیدار جامعه است که در زیر برف و سرما‬ ‫مرده است‪ .‬روحی که زیر بار غفلت و خاموشی‬ ‫شهر کمرش می شکند و تاب این همه سیاهی را‬ ‫نمی اورد و کارش به جنون می کشد‪ .‬همه چیز در‬ ‫اینداستاندودالودو تیرهاست‪.‬قهرمان هاهمه‬ ‫بهصورتیتصویر می شوندکهکمتر نقطهمثبتی‬ ‫در انــان به چشــم م یخــورد و ایدین زیر فشــار‬ ‫جــو حاکم و محیط ظالم مرگ پیــش از مرگ را‬ ‫درمی یابد‪ .‬این کتاب بر اساس تضاد میان عشق‬ ‫مذاکـرات‬ ‫و نفرتو تقابلمیاناورهانحسودو خودخواه‬ ‫و ایدین عاشق و روشنفکر شکل گرفته و عالوه‬ ‫بر ان رئالیسمی جذاب است که بر پایه روایت‬ ‫استوار گردیدهاست‪.‬کتاباز‪ ۴‬فصلیا‪ 4‬موومان‬ ‫تشکیلشدهو سبکرواییانجریانسیالذهن‬ ‫اســت کــه هر فصل از زبان یــک راوی و در واقع‬ ‫هر بار از زاویه فلسفی و روانی خاصی نقل می‬ ‫شود و گاه به سوم شخص نیز بدل می شود‪ .‬این‬ ‫داستان به مانند یک سمفونی با مقدمه ای اغاز‬ ‫نسبتا خوبی پیش‬ ‫م یشــود؛ داستان با سرعت ً‬ ‫می رود‪،‬امابه یکبارهبعداز تشریحکلیاتاهسته‬ ‫می شود و به جزئیات می پردازد و حتی متوقف‬ ‫می شود و دوباره اوج می گیرد‪ .‬نویسنده در این‬ ‫کتابعالوهبر استفادهاز شخصیت هایمتعدد‪،‬‬ ‫از مفاهیم متنوعی نیز اســتفاده کرده اســت و از‬ ‫انمی توانبرداشت هایمختلفدرام‪،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعیوعاشقانهداشتهباشیم‪.‬اماان چهبیش‬ ‫لطفاخانم هانخوانند‬ ‫از همه در این کتاب تکرار می شود‪ ،‬مسئله مرگ‬ ‫است که خود باعث شکل گیری شخصیت های‬ ‫مختلف داستان می شود و بدین سبب است که‬ ‫نام این داستان با ان عجین شده است‪ .‬خواننده‬ ‫این رمان با ان همذات پنداری عمیقی می کند؛‬ ‫همذات پنــداری کــه بــه لطــف فضاســازی های‬ ‫هنرمندان ه معروفی از سرمای اردبیل‪ ،‬بازار اجیل‬ ‫فروشی‪ ،‬شورابی اردبیل و ‪ ،...‬جریان سیال ذهن‬ ‫وشخصیت پردازیعمیق‪،‬موثر نشاندادهاست‬ ‫و مخاطــب را تــا پایــان داســتان به دنبــال خود‬ ‫می کشاند‪ .‬سمفونی مردگان برنده جایزه «بنیاد‬ ‫انتشاراتادبیفلسفیسور کامپ»در سال‪۲۰۰۱‬‬ ‫و برندهجایزهبنیادادبیارتولدتسوایگدر سال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬شــد و در ســال‪ ۲۰۰۷‬نیز به عنوان یکی از‬ ‫صدرمانبرجستهسالبریتانیاانتخابگردید‪.‬‬ ‫کوچپزشکانشدتمی گیرد‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬امــار رســمی و تاییــد شــده از‬ ‫مهاجرت ســاالنه پزشکان و نیروی متخصص‬ ‫در حــوزه درمــان وجــود ندارد‪ .‬امــا هر از چند‬ ‫یشــود که جای تامل‬ ‫گاهی امارهایی اعالم م ‬ ‫دارد‪ .‬چندی پیش رئیس سازمان نظام پزشکی‬ ‫اهــواز از صــادر شــدن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬گواهــی‬ ‫مهاجرت برای کادر درمان اهواز در یک ســال‬ ‫اخیر خبر داد‪ .‬رئیس سازمان نظام پزشکی نیز‬ ‫در مورد مهاجرت پزشــکان گفت‪ :‬پزشکان ما‬ ‫رغبتــی بــرای تحصیــل در دور ههــای تخصص‬ ‫و فوق تخصــص ندارنــد‪ .‬نتیجــه ایــن اتفــاق‬ ‫ایــن اســت کــه در ســال های اینــده پزشــک‬ ‫نخواهیم داشــت‪.‬این در حالی اســت که مهر‬ ‫ســال گذشــته معاون فنــی و نظارت ســازمان‬ ‫نظام پزشــکی گفت‪ :‬امار مهاجرت پزشکان از‬ ‫ایــران زنگ خطری برای مســئوالن اســت تا با‬ ‫فراهم کردن بسترهای الزم‪ ،‬برای بهبود شرایط‬ ‫اقدام کنند‪ .‬دکتر علی ساالریان معاون فنی و‬ ‫نظارت ســازمان نظام پزشکی درباره مهاجرت‬ ‫پزشکان از ایران گفت‪ :‬هرچند عدد دقیقی را‬ ‫نمی توانیم بگوییم اما امار مهاجرت پزشکان‬ ‫باالست و شرایط کاری مطلوبی برای جامعه‬ ‫پزشکی فراهم نشده و وجود ندارد‪ .‬ساالریان‬ ‫ادامه داد‪ :‬باتوجه به استقبال بسیاری کشورها‬ ‫از نیروی پزشــک به ویژه در سال های اخیر که‬ ‫پاندمــی کرونــا در جهان شــایع شــده اســت‪،‬‬ ‫صنــوف مختلــف جامعــه پزشــکی ترجیــح‬ ‫می دهند که از ایران مهاجرت کنند‪.‬‬ ‫عباس عبدی‪ ،‬تحلیلگر مســائل سیاســی و‬ ‫اجتماعی در گفتگو با فرارو با اشاره به دالیل‬ ‫مهاجــرت پزشــکان‪ ،‬گفــت‪ :‬انگیــزه و دالیــل‬ ‫پزشکان در این باره گوناگون است‪ ،‬یک بخش‬ ‫این است که ان ها نخبه ترین گروه حرفه ای در‬ ‫ایران هســتند و سطح حرفه ای انان نیز بسیار‬ ‫بــاال اســت‪ ،‬به طوری که قابل مقایســه با هیچ‬ ‫حرفه دیگری در ایران نیست و اعتبار پزشکی‬ ‫ایــران در جهــان بــاال و قابل قبول اســت‪ ،‬ولی‬ ‫همواره به ویژه در چند سال گذشته پزشکان از‬ ‫سوی حاکمیت مورد بی مهری قرار گرفته اند و‬ ‫در این زمینه توجه کافی به نظرات و مطالبات‬ ‫جامعه پزشکی نشده است‪ .‬او افزود‪ :‬برخی‬ ‫وزرای این وزارتخانه در دفاع از شبه علم فعال‬ ‫بودند و بخش عمده ای از ان ها به سوگندی‬ ‫که به عنوان یک پزشــک خورده اند‪ ،‬پایبندی‬ ‫کافــی نداشــتند و به نوعــی دانش پزشــکی را‬ ‫نادیــده گرفته انــد و به مســائلی‪ ،‬چون طب‬ ‫ســنتی توجــه دارند کــه معلوم نیســت صدر‬ ‫و ذیل ان چیســت‪ .‬در این شــرایط پزشــکان‬ ‫احساس می کنند بیگانه اند و به نوعی نادیده‬ ‫یشــوند‪ ،‬فراموش نکنید کــه همواره‬ ‫گرفته م ‬ ‫پزشــکان جــزء مشــاغلی بوده اند کــه در نظر‬ ‫مــردم از لحــاظ اعتماد در رتبــه اول و یا دوم‬ ‫بوده انــد‪ ،‬به نوعی پزشــکان در کنار معلمان‬ ‫همواره مورد احترام و اعتماد مردم بوده اند‪.‬‬ ‫عبدی گفت‪ :‬اما در تبلیغات‪ ،‬رسانه ها و نظام‬ ‫رسمی گویی پزشکان دشمنان مردم هستند‪،‬‬ ‫علیه انان تبلیغ می شود و طبیعی است که در‬ ‫چنین ساختاری ان ها حاضر نباشند‪ ،‬کار کنند‬ ‫و بــه مهاجــرت روی می اورند‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫عامل دوم این است که ان ها در ایران حاکم‬ ‫یکــه در تمام‬ ‫بــر امور خود نیســتند‪ ،‬درصورت ‬ ‫دنیــا پزشــکان قــدرت دارند و حاکم بــر امور‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬طبیعتــا در بین ا نهــا مثل هر‬ ‫قشر دیگر سوءاستفاده هم وجود دارد و این‬ ‫مسئله ویژه ای نیست‪ .‬هر کس از راه می رسد‬ ‫بــرای انــان تعیین تکلیــف می کنــد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابراین میان جایگاه باالی اجتماعی و‬ ‫حرفه ای پزشــکان با جایگاه پایین سیاسی و‬ ‫رو به ضعف اقتصادی انان تعارض به وجود‬ ‫می اید‪ ،‬زیرا در ده سال گذشته درامد پزشکان‬ ‫کم شــده و چش ـم انداز امیدوارکننــده ای هم‬ ‫ندارنــد‪ ،‬بــرای اینکه دولت ها خــود را جلوی‬ ‫مردم محبوب کنند‪ ،‬فشار به تعرفه خدمات‬ ‫یکــه اگــر پزشــک‬ ‫پزشــکی می اورنــد‪ ،‬درحال ‬ ‫متخصص در کشور وجود نداشته باشد‪ ،‬شما‬ ‫بــرای درمان باید بــه خارج می رفتید و بخش‬ ‫مهمــی از همیــن درام دهــای ارزی باید صرف‬ ‫یشــد‪ .‬عبدی بیان‬ ‫درمان در خارج از کشــور م ‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضر اگر شــرایط را مهیا کنند‪،‬‬ ‫وسعت اتش سوزی در تاالب انزلی به‪ ۴۰‬هکتار رسید‬ ‫انزلی ‪ -‬ایرنا‪ -‬وسعت اتشی که از بامداد روز جمعه بر جان‬ ‫نیزارهای تاالببین المللی انزلیدر منطقه چراغ پشتان افتاد به‬ ‫سرعت در حال گسترش است و اکنون به‪ ۴۰‬هکتار رسیده است‬ ‫‪.‬فرمانــدار انزلــی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت ‪:‬‬ ‫حدود‪ ۴۰‬هکتار از تاالب انزلی در شعله های اتش می سوزد که‬ ‫با تغییر وزش باد حریق به اطراف پراکنده می شود و در صورت‬ ‫عدم مهار به موقع گستره اتش وسیع تر خواهد شد ‪.‬‬ ‫محمــد پورخــوش ســعادت اضافــه کــرد ‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫اقدامات اولیه مانند ایجاد راه دسترســی برای رســیدن به اتش‬ ‫درحال انجام اســت و ســتاد بحران شهرستان در انتظار رسیدن‬ ‫بالگردهای اب پاش به منطقه است ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــزودی ‪ ۲‬بالگــرد ابپــاش ســپاه از مدیریــت‬ ‫بحران کشور به منطقه اتش سوزی برای اطفاء اعزام می شوند ‪.‬‬ ‫اولین اتش سوزی در تاالب انزلی در سال ‪ ۱۴۰۱‬در ‪ ۳۱‬تیرماه‬ ‫حــادث شــد کــه حدود ‪ ۱۵‬هکتــار از این تــاالب را در محدوده‬ ‫روســتای کوچــک محله طعمه حریق کــرد و این دومین اتش‬ ‫سوزی در سال جاری در تاالب انزلی است‪.‬‬ ‫بیــن المللی انزلی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــاهد چندین مــورد اتش‬ ‫سوزی بزرگ بود که در ان بخش وسیعی از نیزارهای روستاهای‬ ‫شانگهای پرده ‪ ،‬روستاهای طالب اباد‪ ،‬لیجارکی و منطقه چراغ‬ ‫پشتان انزلی طعمه اتش شدند که همه این حریق ها به قصد‬ ‫تصرف اراضی و توسط سودجویان انجام شد‪.‬‬ ‫حامـد بذرافکـن | رویـداد امـروز‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬نیــز حــدود ‪ ۱۰‬هکتار از نیــزار های تاالب بین‬ ‫المللی انزلی توسط سودجویان به اتش کشیده شد‪ .‬این تاالب‬ ‫بین المللی با مســاحتی حدود ‪ ۲۰‬هزار هکتار که از شــمال به‬ ‫انزلی‪ ،‬از جنوب به صومعه سرا‪ ،‬از شرق خمام‪ ،‬از جنوب شرقی‬ ‫به رشت و از غرب به کپورچال و ابکنار انزلی محدود است‪.‬‬ ‫تــاالب انزلــی ســال ‪ ۱۳۵۴‬در فهرســت تــاالب هــای‬ ‫بین المللــی کنوانســیون رامســر بــه ثبــت رســید‪ .‬همچنیــن‬ ‫ســازمان بین المللی حیات پرندگان‪ ،‬این تاالب را به عنوان‬ ‫زیســتگاه بــا اهمیت بــرای پرنــدگان تشــخیص داد ه و جزو‬ ‫تاالب های طبیعی و اب شیرین کشور و از جمله زیباترین‬ ‫مناظر ابی منطقه است‪.‬‬ ‫توریسم سالمت و درمانی انقدر رونق خواهد‬ ‫گرفــت که می تواند به درامد های ارزی کشــور‬ ‫اضافهکند‪،‬امافعالپزشکاندر شرایطینیستند‬ ‫کــه حاکــم به سرنوشــت امــور حرف ـه ای خود‬ ‫باشــند؛ بنابراین ما اگر میان حرفه های کشــور‬ ‫از جمله پزشکی‪ ،‬مهندسی و‪ ،...‬مقایسه کنیم‪،‬‬ ‫واقعا در پزشکی سرامد هستیم‪ ،‬اما جایگاه و‬ ‫اعتبار ان ها در ساخت سیاسی و قدرت بسیار‬ ‫پایین و در اقتصاد در حال نزول اســت و این‬ ‫موضــوع میان جایگاه مطلــوب و واقعی انان‬ ‫شکاف ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بدون شــک بــا بررســی همه جانبــه ابعاد‬ ‫موضوعمهاجرتپزشکانو توجهبهمصلحت‬ ‫عامــه مردم باید طرح و برنامه مناســبی برای‬ ‫جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان به خصــوص‬ ‫پزشکانارائهشود‪.‬‬ ‫اگــر بــرای اداره امور کشــور در همه ابعاد‬ ‫ان ســازماندهی مناســب انجام و شرایط یک‬ ‫زندگی قابل قبول فراهم شود‪ ،‬این مهاجرت ها‬ ‫می تواندحالتعکسپیداکند‪.‬‬ ‫البته که کبابی یک شغل مردانه‬ ‫اســت و حتی اگر زن ها در مشاغلی‬ ‫چــون رانندگــی ماشــین ســنگین و‬ ‫اتوبــوس و یــا کار در ارتفــاع و یــا‬ ‫فــروش شــلغم هم توانســته باشــند‬ ‫جلد ‪20‬‬ ‫کــه وارد بشــوند‪ ،‬بــی شــک کبابــی‬ ‫بــرای همیشــه تاریخ غذا‪ ،‬به نام مردان ثبت شــده اســت‬ ‫و الغیر و ال قیر! بااین وجود یک همسایه داریم که امده‬ ‫در کار فالفل و ان یک بانوی محترم فلفلی اســت و مقام شــامخ ما هم خیلی هوای‬ ‫ایــن همســایه را داریــم‪ .‬فکر می کنــم زنان در نهایت فقط بتواننــد فالفل کباب کنند‬ ‫و بدهنــد دســت مشــتری‪ .‬البتــه کــه ان هــم طرفداران خــاص خــودش را دارد و ما به‬ ‫ســلیقه همه شــکم ها حتی شکم شــما دوســت عزیز احترام می گذاریم و می دانیم با‬ ‫تغییر ذائقه شهرها و زنانه شدن انها‪ ،‬از زنان سبیلو تا مردان بی ریش و البته بیشتر‬ ‫این جوان ها که کباب درست وحســابی نخورده اند‪ ،‬ســراغ چیزهایی مثل فالفل هم‬ ‫می روند‪ .‬بااین وجود مقام ما یقین دارد که این همســایه مشــکالت خاص خودش را‬ ‫دارد کــه حتــی نمی توانــد به همســایه دیواربه دیــوار خودش که جناب ما باشــیم نیز‬ ‫چیزی بگوید‪ .‬بااین همه مانده ایم نویســندگی که خودش از مشــاغل با چای سنگین‬ ‫اســت‪ ،‬چطور حضور زنان را به رســمیت شــناخته اســت؟! فکرش را بکنید اقای خانه‬ ‫امده باشــد و گرســنه باشــد و خانم قسمت ‪ 53‬رمانش را بگذارد روی میز یا به زمین‬ ‫و مبلمان خاکی نگاه کند و خانم در جواب چشم های تنگ شده شوهر‪ ،‬اخرین غزل‬ ‫ســپیدش را بخواند‪ .‬اصال بیایید چشــم هایمان را ببندیم و فکر کنیم بخواهیم برویم‬ ‫مهمانی و لباس حضرت اقا‪ ،‬شستشــو و اتو نشــده باشــد و خانم گرامی ســرش را کرده‬ ‫توی کیبورد کامپیوتر و دارد ویرایش اخرین نســخه مقاله اش را برای ارســال به روزنامه‬ ‫سراسری فردا صبح ارسال می کند‪ .‬البته تصورش هم برای کسانی که اهل کباب نباشند‬ ‫سخت است ولی مقام ما کمی ان را تصور می کند‪ .‬پس بیایید خیلی صادقانه بگوییم‪،‬‬ ‫خانم ها لطفا نویســنده نشــوید یا اول نویســنده نباشید‪ .‬بهتر اســت اول کارهای خانه‬ ‫را انجــام بدهیــد و بعــد هر کاری دوســت دارید انجام بدهید‪ .‬قبــول ندارید می توانید‬ ‫متــن گفتگوهــای این ‪ 11‬نویســنده را بخوانید‪ .‬یازده نویســنده زنی کــه در این کتاب با‬ ‫ان ها گفت وگو شده است همگی دستاوردهای برجسته ادبی داشته و جوایز معتبری‬ ‫همچــون نوبــل‪ ،‬پولیتــزر‪ ،‬گنکور و بوکر را کســب کرده اند‪ .‬بعضــی از ان ها‪ ،‬مثل ناتالی‬ ‫ساروت و سیمون دوبووار‪ ،‬در ژانر یا مکتبی متفاوت در حوزه زنان صحبت از نوشتن‬ ‫و نویســنده شــدن‪ ،‬از تاثیری که نویســندگان دیگر بر ان ها گذاشته اند و از نویسندگان‬ ‫محبوب خود حرف می زنند‪ .‬زنان نویسنده‪ ،‬در کشمکش امرارمعاش و نوشتن و چاپ‬ ‫اثارشان قطعا مشکالتی مشابه مردان همکار خود دارند اما اکثرا بار مضاعف همسر‬ ‫و مادر بودن را بر دوش می کشند‪ .‬مترجم به عنوان یک زن مشتاق می خواست بداند‬ ‫که این زنان موفق به سوال هایی درباره سنگینی مسئولیت هایشان چه پاسخی داده اند‬ ‫و چگونه بر این نوع مشکالت غلبه کرده اند‪ .‬مصاحبه گرها‪،‬‬ ‫هرکــدام نوعــی تخصــص در زمینه اثــار این زنان داشــته اند‬ ‫کــه گفت وگوهــا را غنــی تــر کــرده اســت‪ .‬مهرشــید متولــی‬ ‫مترجم این مجموعه اســت و انتشــارات نیلوفر ان را برای‬ ‫عالقه مندان اماده کرده است‪.‬‬ صفحه 8 ‫خبر کوتاه‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫ننن ی‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬تیرماه ‪ /1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1400‬‬ ‫کشت گلخانه ای در اولویت قرار گیرد‬ ‫شماره‬ ‫محمدصادقمعتمدیان؛استاندار اذربایجانغربی‪:‬باتوجهبهکمبودبارشها‬ ‫وخشکسالیبایدسیستمابیارینویندر منطقهتقویت‪،‬اراضیمکانیزهشدهو‬ ‫کشت گلخانهایدر اولویتقرار گیرد‪.‬محدودیتمنابعو تحریمامکاناتمام‬ ‫تمامپروژههاینیمهتمامرانمیدهد‪.‬‬ ‫ش‬ ‫‪37‬‬ ‫وعدههایی که به ثمر ننشسته است‬ ‫حال ناخوش دریاچه ارومیه‬ ‫رویــداد امروز‪-‬گروه اســتانها‪ :‬حال دریاچه‬ ‫ارومیه بهرغم وعدههای دادهشده ناخوش‬ ‫است‪ .‬دولتیها می گویند روند احیا شتاب‬ ‫پیداکــرده امــا ایــن وعدههــا در ســالهای‬ ‫گذشته هم مدام تکرار میشود و نتیجهای‬ ‫جز کاهشمجددتراز دریاچهنداشت‪.‬نگین‬ ‫فیــروزه ایــران سالهاســت که حال خوشــی‬ ‫ندارد و تشنه است‪ ،‬وضعیت اندوهبار حال‬ ‫حاضــر دریاچه ارومیه در درجه اول حاصل‬ ‫سهلانگاریاست‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬بهرهبرداری سریع‬ ‫از طرح انتقال اب رودخانه زاب‪ ،‬تسریع در‬ ‫ابرسانی پساب تصفیهشده تبریز و ارومیه‪،‬‬ ‫ممنوعیــت برداشــت از ابهای ســطحی و‬ ‫کانالهای کشــاورزی‪ ،‬اصاح الگوی کشت‪،‬‬ ‫مسدودســازی چاههای غیرمجاز و مکانیزه‬ ‫کردن کشاورزی منطقه راهکارهایی هستند‬ ‫که میتوانند تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه را‬ ‫بهبودبخشند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که تراز ابی دریاچه‬ ‫نســب بــه ســال گذشــته ‪ ۴۴‬ســانتیمتر‬ ‫کاهشیافتــه اســت و بــا انتقال ســاالنه ‪۶۵‬‬ ‫میلیون مترمکعــب اب رودخانــه زاب و نیز‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیــون مترمکعــب اب تصفیهشــده‬ ‫فاضاب تبریز میتوان به خشــک نشــدن‬ ‫قلبتپندهاذربایجانامیدوار بودکهصدالبته‬ ‫اینامر بههمتمسئوالنو اختصاصاعتبار‬ ‫بیشتر بستگیدارد‪.‬اکنونسرنوشتدریاچه‬ ‫ارومیه با سرنوشــت کسبوکار‪ ،‬معیشت و‬ ‫ســامت مردم منطقه گرهخورده اســت‪ .‬با‬ ‫خشــک شــدن تدریجی دریاچــه‪ ،‬ریزگردها‬ ‫و طوفانهای نمکی کشــاورزی و زمینهای‬ ‫حاصلخیــز منطقــه را نابــود خواهــد کــرد و‬ ‫اقتصــاد و صنعــت گردشــگری اســتانهای‬ ‫اذربایجــان شــرقی و غربــی به کمــا خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد دریاچه ارومیه خشکشده‬ ‫است‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اذربایجــان‬ ‫غربی گفته در دو دهه گذشــته ســاالنه ‪۴۰‬‬ ‫سانتیمتر از ارتفاع دریاچه ارومیه کم شده‬ ‫و اکنون ‪ ۹۵‬درصد از ان خشکشده است‪.‬‬ ‫به گفته جعفری‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬تبخیــر اب‪،‬‬ ‫توسعهبیرویهکشاورزیواستفادهنادرست‬ ‫از اب دریاچه برای زراعت‪ ،‬از دالیل خشک‬ ‫شــدن ان اســت‪ .‬یــک کارشــناس حــوزه اب‬ ‫میگویــد اولیــن اقــدام ســختافزاری برای‬ ‫نجــات دریاچــه ارومیه‪ ،‬توقف ســدهای در‬ ‫دستمطالعهو ساختدر انمنطقهاست‪.‬‬ ‫اگــر مدیریــت جامــع حوضه ابریــز دریاچه‬ ‫بهدرســتی اجرا نشــود و به ســمت خشکی‬ ‫برود‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۱۵‬میلیون نفر را در شمال غرب‬ ‫کشور متضرر خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره حفاظــت و احیــای‬ ‫تاالبهــای اذربایجــان شــرقی هــم از‬ ‫کاهــش تــراز دریاچــه ارومیــه بــه یکهــزار‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬متــر و ‪ ۵۲‬ســانتیمتر خبــر داد‪.‬‬ ‫یــدا‪ ...‬اذرهــوا بــا اشــاره بــه اســتفاده‬ ‫ناپایــدار از منابــع در ســطح حــوزه ابــی‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش اعظم مصرف حــوزه ما در‬ ‫بخش کشاورزی است و استفاده ناپایدار‬ ‫از منابــع اب در ســطح حــوزه را شــاهد‬ ‫هســتیم‪ .‬رئیــس اداره حفاظــت و احیای‬ ‫تاالبهــای اذربایجــان شــرقی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬پــروژه حفاظــت فیزیکی عرصههای‬ ‫مســتعد فرســایش بــه مســاحت ‪۶۹۰۰۰‬‬ ‫هکتار در ســاحل شــرقی دریاچــه ارومیه‬ ‫تحــت انجــام بوده و از ســال ‪ ۹۴‬تاکنون‬ ‫ادامــه داشــته اســت‪ .‬دبیر کمیتــه احیای‬ ‫دریاچه ارومیــه اب منطقهای اذربایجان‬ ‫شــرقی نیــز در همیــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬حدودا نسبت به سالهای قبل‪،‬‬ ‫‪ ۴۴‬ســانتیمتر افــت تــراز ابــی دریاچــه‬ ‫ارومیــه را داریــم ولی نســبت بــه بدترین‬ ‫شرایط در سال ‪ ۹۴‬حدود ‪ ۸۴‬سانتیمتر‬ ‫بهبود داشــتیم‪ .‬ســید علی جعفری ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرحهــای غیــر ســازهای شــامل‬ ‫بخشهــای حفاظتــی‪ ،‬رهاســازی اب و‬ ‫خـــبر‬ ‫پوششبیمهسالمتسهدهک‬ ‫پاییندرامدیرایگاناست‬ ‫مدیرکل بیمه سامت اذربایجان غربی گفت‪ :‬افراد فاقد بیمه سه دهک پایین درامدی‬ ‫در اســتان‪ ،‬میتواننــد بهصــورت کامــا رایــگان و فقــط با ثبتنــام در ســامانه موردنظر از‬ ‫خدمات درمانی این بیمه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫منطقه لجستیک در سرو ارومیه‬ ‫ایجاد شود‬ ‫استاندار اذربایجان غربی گفت‪ :‬سیستم ابیاری نوین‬ ‫‪ 1‬در استان تقویت شود‪.‬‬ ‫محمدصــادق معتمدیــان در بازدیــد از روســتاهای‬ ‫بخش‪ ،‬صومای برادوســت افزود‪ :‬با توجه به کمبود بارشها و‬ ‫خشکسالی باید سیستم ابیاری نوین در منطقه تقویت‪ ،‬اراضی‬ ‫مکانیزه شده و کشت گلخانهای در اولویت قرار گیرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه سفرهای شهرستانی در جهت اولویتبندی مشکات‬ ‫منطقــه و تمرکــز بر اجــرای پروژهها اجرا میشــود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫محدودیتمنابعوتحریمامکاناتمامتمامپروژههاینیمهتمام‬ ‫را نمیدهــد‪ .‬بایــد با شناســایی پروژههای اولویــتدار در اولین‬ ‫فرصتمطالباتبهحقمردمعملیاتیشود‪.‬استاندار اذربایجان‬ ‫غربی با اشاره به اینکه تکمیل بیش از چند هزار پروژه نیمهتمام‬ ‫استاننیازمندتامیناعتبار هستند‪،‬اظهار کرد‪:‬باتمرکز ادارات کل‬ ‫در تاش هستیم پروژههای اولویتدار همچون تامین اب شرب‬ ‫مردم در اولویت اجرا قرار گیرد‪ .‬معتمدیان یاداور شد‪ :‬حداقل‬ ‫‪ ۱۳‬روستا در استان مشکل بحرانی تامین اب شرب دارند که با‬ ‫تامین اعتبار‪ ،‬مشــکات ابرســانی انها حل میشود‪ .‬استاندار‬ ‫اذربایجان غربی با اشــاره به موقعیت ویژه شــهر سرو افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به شــرایط ویژه این شــهر نیاز است برای توسعه ان‪ ،‬هم‬ ‫در بحث بازنگری در طرحهای شــهری و هم انجام مطالعات‬ ‫محسنمنصوری؛استاندارتهران‪:‬ستادحمایتازتشکلهاواقتصاددانشبنیان‬ ‫در استان تهران تشکیلشده و پیگیر مسائل و مشکالت انها هستیم‪ .‬دولت‬ ‫تسهیالت مناسبی برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته و قانون حمایت از‬ ‫دانشبنیانها نیز طی چند ماه اخیر مصوب و ابالغشده است‪.‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫تس‬ ‫گردهمایی دوامیان برگزار شد‬ ‫حرکت بهسوی ایمنی شهر تهران‬ ‫سی‬ ‫این مراســم اظهــار کرد‪ :‬اعضــای دوام‪ ،‬نقشافرین در‬ ‫حوزه ســامت و ایمنی مردم و اموزشگران این حوزه‬ ‫هستند و برای حفظ جان مردم دغدغه دارند و تاش‬ ‫میکنند؛ فعالیت شــما بهگونهای اســت که وقتی در‬ ‫حوزه اموزش ورود میکنید‪ ،‬جنبه امربهمعروف و نهی‬ ‫از منکر دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه اگر مشــارکت مردم‬ ‫در کارها نباشــد‪ ،‬توفیقی حاصل نمیشــود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫چندین سال گذشته توجه به گروههای دوام کمتر شد‬ ‫اما امیدواریم در این دوره از مدیریت شهری خدمت‬ ‫خوبــی به مــردم صورت بگیرد و مشــارکت مــردم در‬ ‫سطح حداکثری باشد‪ .‬پیرهادی با بیان اینکه ایمنی از‬ ‫موضوعاتی است که در تهران به ان نیازمندیم و باید‬ ‫به ان توجه کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر همین اساس حمایت‬ ‫از شــما حائز اهمیت اســت چراکه باعث میشود در‬ ‫موقع بحران‪ ،‬کاهش تلفات و خســارات مالی داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬این عضو شــورا اضافه کرد‪ :‬بایــد برنامهریزی‬ ‫کافی برای اموزش حوزه بحران انجام شود و در حوزه‬ ‫ایمنی اگر طرح و الیحهای به شورا ارائه شود‪ ،‬امادگی‬ ‫برنامهاحیای‬ ‫‪490‬‬ ‫صنعتیراکد‬ ‫تولیدیاستان‬ ‫س الب‬ ‫ن خ‬ ‫و د د صفه ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫رن ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫رن ی‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫رن ی‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/tehran‬‬ ‫کاهش مرز زبان نوشتار و گفتار اسیبزا است‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانتهران‪:‬زبان فارسی سامانبخش هویت ما ایرانیان در ایران و‬ ‫جهان است و با تاریخ و فرهنگ ما امیختهشده است‪ .‬متاسفانه فضای مجازی زبان فارسی را با خطر‬ ‫روبرو کرده است و مرز مشخص زبان نوشتار و گفتار به حداقل رسیده که این موضوع اسیبزا است‬ ‫و باید حل شود‪.‬‬ ‫نقشه گنج در پایتخت‬ ‫مــورد اهتمــام اســت‪ ،‬این اســت که ســراهای محله را‬ ‫در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و ایمنی در‬ ‫ســراهای محله راهاندازی خواهد شد‪ ،‬گروههای دوام‬ ‫ایمنی در هر محلی که میتوانند اثرات جدی داشته‬ ‫باشند و تاثیر در زیست شهر داشته باشند باید کمک‬ ‫کنند‪.‬او تصریح کرد‪:‬امیددارماینحضور بهانهایبرای‬ ‫تشدید فعالیتها و ایجاد ظرفیتی باشد تا بتوانیم از‬ ‫وقوع بحران پیشــگیری کنیم‪ .‬شــهر ما باید قشنگتر‬ ‫ساخته شود و این امر محقق نمیشود مگر اینکه شما‬ ‫عزیزانحضورداشتهباشید‪.‬‬ ‫لزوم تثبیت خانه دوام و ایمنی در سرای‬ ‫محالت‬ ‫رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران‬ ‫شــهرداری تهران گفت‪ :‬خانه دوام و ایمنی در ســرای‬ ‫محات باید تثبیت شود‪ ،‬دوامیها از امکانات شهری‬ ‫و امکانات شهرداری بهرهمند شوند‪ .‬علی نصیری در‬ ‫مراسم گردهمایی اظهار کرد‪ :‬تهران‪ ،‬مانند هر شهر‬ ‫دیگری با حوادث مختلفی مواجه است‪ .‬باید برای‬ ‫‪4۸‬‬ ‫وقوع و پیشگیری از اثرات حوادث تاش کند‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه مردم نقش محوری در مدیریت‬ ‫بحران دارند و مدیریت بحران قبل از وقوع حادثه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دولتها و حکومتهــا بهتنهایی از‬ ‫پــس مدیریــت بحران برنمیاینــد و با حضور عامه‬ ‫مــردم میتوانیم در این حوزه موفق باشــیم‪ ،‬کرونا‬ ‫کنتــرل نمیشــد اگر مــردم حضور پیــدا نمیکردند‪.‬‬ ‫گروه دوام در حوزه واکسیناسیون مردم حضور پیدا‬ ‫کرد‪ .‬نصیری با بیان اینکه فعالیت گروه دوام فقط‬ ‫برای ‪ ۷۲‬ســاعت اول بعد از وقوع حادثه نیســت‪،‬‬ ‫دوام نقــش محــوری در حــوزه پیشــگیری از وقــوع‬ ‫حادثه دارد‪ ،‬گفت‪ ۱۳۰۰ :‬عضو جدید در گروه دوام‬ ‫داریــم‪ ۷ ،‬ســال بود که این گروه جلســه نداشــتند‪،‬‬ ‫هدف این است که یک یا علی بگیریم و فعالیت را‬ ‫شروع کنیم‪.‬رئیسسازمانپیشگیریو مدیریتبحران‬ ‫شهرداری تهران خاطرنشان کرد‪ :‬خانه دوام و ایمنی در‬ ‫سرای محات باید تثبیت شود‪ ،‬دوامیها از امکانات‬ ‫شهریو امکاناتشهرداریبهرهمندشوند‪.‬‬ ‫‪205‬‬ ‫احیای ‪ 2۰5‬واحد تولیدی‬ ‫در سال جاری‬ ‫احیای ‪ ۴8‬واحد تولیدی‬ ‫در سه ماه‬ ‫‪2940‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫برای ‪ 2۹۴۰‬نفر‬ ‫تهران بهتنهایی یک هفتم کل پسماند ایران‬ ‫را تولید میکند‪ .‬بهصورت میانگین روزانه بیش از‬ ‫‪ 5000‬زبالــه خشــک و تــر از مناطق‪ 22‬گانه تهران‬ ‫جمعاوری میشود‪ .‬زباله که به نام طای سیاه یا‬ ‫طایکثیفهمشناختهمیشود‪،‬همچونمیدان‬ ‫عظیم و بیپایان نفت خام است که با مدیریت‬ ‫درســت و تفکیک ان میتوان انــواع فراوردههای‬ ‫ارزشمندراتهیهکرد‪.‬‬ ‫‪-1‬زباله تر‪ :‬بخش زیــادی از زبالههای تهران از‬ ‫پسماندموادمصرفیخوراکیو تازهتشکیلشده‬ ‫و با جمعاوری و جداســازی مناســب‪ ،‬منبع تولید‬ ‫کود ارزشــمند کمپوســت اســت‪ .‬این اقدام عاوه‬ ‫بر کاهش چشمگیر حجم و وزن زباله نهایی‪ ،‬در‬ ‫فضای سبز گسترده شهر استفاده شده و مازاد ان‬ ‫بهعنوان یک فراورده فروخته میشود‪ .‬تا پیش از‬ ‫تبدیل زبالههای تر به کود‪ ،‬حجم عظیمی از این‬ ‫ثروت بیپایان دفن میشــد و عاوه بر انباشــت‬ ‫سریعمناطقدفن‪،‬شیرابهسمیوگستردهایتولید‬ ‫میکرد‪.‬‬ ‫‪-2‬زبالهخشــک‪ :‬بخش زیادی از پســماند به‬ ‫انواع زباله خشــک اختصــاص دارد‪ .‬انــواع کاغذ و‬ ‫کارتن‪ ،‬فلزات‪ ،‬شیشــه‪ ،‬پاســتیک و نان خشــک‬ ‫بیشترینتشکیلدهندهپسماندخشکهستند‪.‬‬ ‫این مواد به دلیل ارزش باال از نظر اقتصادی مورد‬ ‫ســودجویی باندهای گســترده تفکیک زباله قرار‬ ‫میگیرند و شهروندان تهران در همه ساعات روز‬ ‫اعضای این تیمها را بر ســر ســطلهای زباله و در‬ ‫حال اســتخراج پسماند خشک میبینند‪ .‬در کنار‬ ‫شبکه گســترده این مافیا‪ ،‬تعدادی از خودروهای‬ ‫خدمات شــهری به جمعاوری پســماند خشــک‬ ‫مشــغول هســتند‪ .‬اما حجــم و ارزش ایــن اقام و‬ ‫شیوهجمعاورینیاز بهبرنامهریزیو تغییر جدی‬ ‫دارد‪ .‬بیش از دو دهه قبل تجربه تفکیک پسماند‬ ‫رونماییاز اطلساسیبهایاجتماعیپایتخت‬ ‫تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫نان یا بهاختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف‬ ‫از مصــارف گنــدم و ارد و نان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در ســمت مــردم اتفاق‬ ‫ویژهای را مشــاهده نخواهیم کرد؛ یعنی‬ ‫نــه افزایش قیمت نــان و نه محدودیت‬ ‫خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت‬ ‫و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت‬ ‫نان یا چیزی شــبیه این برای مردم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه مــردم بــاکارت‬ ‫بانکی خودشــان از هر بانکی که باشــد‪،‬‬ ‫مطابق ســابق خرید نــان را با همان نرخ‬ ‫سابق انجام میدهند‪.‬‬ ‫شکستگی تا عصر دیروز ادامه داشت که درنهایت خط انتقال‬ ‫بهطــور کاملترمیم و در مدار بهرهبــرداری قرار گرفت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مشــکل شکســتگی این خــط اصلی انتقــال و تامینکننده‬ ‫اب شهرســتان ری بهطور کامل رفع شــده و اب اشامیدنی همه‬ ‫مشــترکان وصــل اســت‪ .‬مدیر روابــط عمومی ابفــای منطقه ‪۶‬‬ ‫تهران ضمن قدردانی و سپاس از همراهی و سعهصدر مشترکان‬ ‫ابفای شــهرری‪ ،‬از قطعی اب پیشامده و بروز مشــکات برای‬ ‫شهروندانشهرستانریعذرخواهیکرد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬باند سرقت سازمانیافته متالشی‬ ‫شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬با اجرای چهاردهمین‬ ‫طــرح رعــد پلیــس‪ ۳۰۱ ،‬نفــر از متهمــان دســتگیر و پنــج بانــد‬ ‫ســازمانیافته جرائــم ازجملــه ســرقت و قاچــاق مــواد مخدر و‬ ‫مشروباتالکلیمتاشیشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان افــزود‪ :‬در‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرستان ری‪ ،‬چهاردهمین طرح رعد طی‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬این‬ ‫طرح پس از یک ماه کار اطاعاتی و رصد موضوعات مختلف و‬ ‫کسبمجوزهایقضاییدر قالبعملیاتمنسجموغافلگیرانه‬ ‫در اقصینقاطحوزهاستحفاظیشهرستانریاجراشد‪.‬سرهنگ‬ ‫جلیلیان اظهار داشت‪ ۱۷۵ :‬سارق دستگیر و ‪ ۲۰۷‬فقره سرقت‬ ‫مدیرعامــل ســازمان رفــاه‪ ،‬خدمات و مشــارکتهای اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬تعدادی از برنامههای امسال سازمان متبوعش را‬ ‫تشریح کرد و در باب چگونگی نگاه به افراد اسیبدیده اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬باید بهگونهای به اسیبهای اجتماعی نگاه شود که گویی‬ ‫ایــن اســیب در خانــواده خودمــان اتفــاق افتاده اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬احمداحمدیصدر در توضیحجمله«اسیبدیدهاجتماعی‪،‬‬ ‫خانواده ماست»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید بهگونهای به اسیبهای اجتماعی‬ ‫نگاه شــود که گویی این اســیب در خانواده خودمان اتفاق افتاده‬ ‫است یا به تعریفی دیگر معتاد متجاهر‪ ،‬دختران فرار و ‪ ...‬فرزندان‬ ‫خودمان هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکتهای‬ ‫اجتماعیشهرداریتهرانتاکید کرد کهبایدهمهمسئوالناینتصور‬ ‫را داشته باشند که افراد اسیبدیده اجتماعی فارغ از هر مسئلهای‬ ‫جزو خانواده ما هستند‪ .‬احمدی صدر در واکنش به این ابهام که‬ ‫برخی اعتقاددارند فرد اسیبدیده اجتماعی مجرم و برخی دیگر‬ ‫اعتقاددارند که بیمار هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فرزند ما مجرم باشــد‪ ،‬او‬ ‫را رهــا میکنیــم؟ اگر این فرد بیمار باشــد بــرای او چه میزان هزینه‬ ‫میکنیم؟ حاضریم که فرش زیر پای خود را بفروشــیم تا اگر فقط‬ ‫‪ ۱۰‬یا حتی یک درصد احتمال بازگشت فرزندمان وجود داشت‪ ،‬او‬ ‫را به زندگی برگردانیم؟ او بابیان اینکه باید نگرشمان اینگونه باشد‬ ‫که همه زمان‪ ،‬هزینه و تاشمان در راستای حل اسیب بکار گرفته‬ ‫شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حال حاضر ایــن نگرش در میــان مدیران و‬ ‫مسئوالن شهرداری تهران و درگیر حوزه اسیبهای اجتماعی اتفاق‬ ‫کشــف شــد و امــوال مســروقه به مالباختــگان بازگردانده شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬سه قبضه ساح گرم‪۴۱ ،‬‬ ‫خردهفــروش مــواد مخدر با هشــت کیلوگــرم انواع مــواد مخدر‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬بیش از ‪ ۲‬هزار لیتر انواع مشروبات الکی کشف‬ ‫و تولید و توزیعکنندگان ان دستگیر شدند‪ .‬جلیلیان با بیان اینکه‬ ‫ارزش اموال مکشــوفه بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد ریال اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه استحفاظی شهرستان ری‬ ‫‪ ۲‬درصد کاهش وقوع جرائم را نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته داشــتهایم‪ .‬فرمانده انتظامی شهرســتان ری اعام کرد‪:‬‬ ‫کمتــر از یــک درصــد قدرالســهم کل جرائم کشــور در حــوزه ری‬ ‫اتفاق افتاده که بیش از ‪ ۷۰‬درصد افزایش کشفیات و ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫افزایشدستگیریسارقانراداشتهایم‪.‬او اضافه کرد‪:‬در معاونت‬ ‫قضایی کانتریها‪ ۹۱‬درصد پروندههای غیرامنیتی به معاونت‬ ‫اجتماعی و سایر دوایر برای سازش در میان طرفین دعوا ارجاع‬ ‫دادند‪.‬سرهنگجلیلیانبیان کرد‪ :‬کارشناسانخبرهدر حوزهدوایر‬ ‫مشاوره‪ ،‬از یک درصد پرونده ارجاعی‪ ۷۲‬درصد به سمت سازش‬ ‫و اصاح طرفین دعوا پیشرفته و بخش عمدهای از پروندههای‬ ‫ورودی به دستگاه قضایی کاسته شده است‪.‬‬ ‫توزیع گوشتهای عاری از بیماری در‬ ‫میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران‬ ‫مدیر کنترل کیفیت معاونت بهرهبرداری ســازمان مدیریت‬ ‫افتاده است‪ .‬پس از تثبیت نگرش‪ ،‬باید تاش برای کار صورت گیرد‬ ‫تااسیبحلشود‪.‬مدیرعاملسازمانرفاه‪،‬خدماتو مشارکتهای‬ ‫اجتماعی شــهرداری تهران با تاکید بر تشــکیل بیش از ‪ ۲۴‬جلســه‬ ‫قرارگاه اجتماعی در همه حوزههای اســیب اجتماعی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکــی از ‪ ۱۳‬شــاخهای کــه ســازمان بــه ان ورود پیداکــرده‪ ،‬معتادان‬ ‫متجاهر است‪ .‬زنان سرپرست خانوار‪ ،‬متکدیان‪ ،‬کودکان کار‪ ،‬زباله‬ ‫گردها‪ ،‬بیخانمانها‪ ،‬فقر‪ ،‬معلولیت و ‪ ...‬جزو موضوعاتی هستند‬ ‫که سازمان انها را پیگیری میکند‪ .‬به گفته احمدی صدر این قرارگاه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬مصوبه داشته و بیش از ‪ ۸۰‬درصد مصوباتش اجراشده‬ ‫اســت و ‪ ۲۰‬درصــد باقیمانــده نیــز یــا در حــال اجراســت یــا اینکه‬ ‫متوقــف اســت‪ .‬او در بخش دیگری از ســخنان خــود اعام کرد که‬ ‫امروزه حدود ‪ ۲۰۰‬ظرفیت جدید برای منع پذیرشیها در شهرداری‬ ‫تهران ایجادشده است‪ .‬او پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا اطلس‬ ‫اســیبهای اجتماعی در شهرداری تهیهشــده است یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫اطلس اســیبهای اجتماعی تهیهشــده و در کمتر از دو ماه اینده‪،‬‬ ‫بهصورتعمومیرونماییخواهدشد‪.‬‬ ‫میادینمیوهو ترهبار گفت‪:‬خطقرمز ماسامتمردماستو در‬ ‫اینزمینههرگونه کوتاهیقابلقبولنیستو اگر تخلفیصورت‬ ‫گیرد‪ ،‬برخورد میکنیم‪ .‬به گزارش دانشجو‪ ،‬علیرضا عباسی درباره‬ ‫مورد تائید بودن سامت گوشتهای قابلعرضه به شهروندان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در برخی روز ها و ماههای ســال شــاهد هســتیم که‬ ‫برخیویروسهایابیماریهادر بینحیواناتشیوعپیدامیکند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در حــال حاضــر نیز شــهروندان در ارتباطهایی که با‬ ‫ما داشتهاند‪ ،‬نگرانیهایی مبنی بر مبتا بودن برخی دامها به‬ ‫تب کنگو دارند‪ .‬عباسی بیان کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬ما از گذشته‬ ‫برنامههایی را برای کنترل گوشتهای قابلعرضه به شهروندان‬ ‫داشــتهایم‪ ،‬امــا بهمنظــور اســایش خاطــر شــهروندان اقدامات‬ ‫جدیتری را در دســتور کار داریم‪ .‬مدیر کنترل کیفیت معاونت‬ ‫بهرهبرداری ســازمان مدیریــت میادین میوه و ترهبار شــهرداری‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬تمامی مواد پروتئینی ازجمله انواع گوشت قرمز‬ ‫در حال عرضه در میادین و بازار های سطح شهر عاوه بر تامین‬ ‫از مراکز تولید و استحصال معتبر‪ ،‬در پایانههای عرضه عمدهی‬ ‫سازمانمدیریتمیادینتوسطدکتر هایدامپزشکموردبازرسی‬ ‫ونظارتمضاعفقرارگرفته‪،‬در مشاهدهیهرگونهمشکلکیفی‬ ‫و بهداشــتی از توزیع و عرضهی ان ممانعت میشــود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬خط قرمز ما ســامت مردم اســت و در این زمینه هرگونه‬ ‫کوتاهــی قابلقبول نیســت و اگر تخلفی صورت گیــرد‪ ،‬برخورد‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫زنجان‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫شهرداریهابهصورتالکترونیکیبهمردمخدماتارائهکنند‬ ‫محسنافشارچی‪،‬استاندارزنجان‪:‬شهردارانبایدتالشکنندخدماتشهریرابهصورتالکترونیکیارائه‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه شهرداران بیشترین تعامل را با مردمدارند‪ .‬قسمت اعظم ورودی در این پنجره واحد باید‬ ‫شهرداریباشد‪،‬بنابرایناینموضوعیکیازبزرگتریندرخواستهایمنازشهرداراناستتامردمبتوانند‬ ‫راحتترخدماتدسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫پروژه ای که بعد از گذشت سال ها هنوز قابل بهره برداری نیست‬ ‫رویای دوخطه کردن راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین‬ ‫بهرهبرداری برســد تا شاهد ثبت رکوردی در‬ ‫اجرای پروژههای ناوگان ریلی باشیم‪ .‬افتتاح‬ ‫پروژههای نیمهکاره از طریق ویدئوکنفرانس‬ ‫رویکرد دولتی بود که گذشــته و منتقدانش‬ ‫را متهــم بــه کــمکاری میکــرد و پروژههــای‬ ‫نیمهتمــام هماننــد دوخطــه کــردن راهاهن‬ ‫زنجان‪-‬قزوینرابهصورتناقصو بهصورت‬ ‫قطعهایافتتاحمیکرد‪.‬‬ ‫توقف دوخطه کردن راهاهن زنجان ‪-‬‬ ‫قزوین در ایستگاه نقدینگی‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نیــز رئیــس ســازمان‬ ‫برنامهوبودجــه قــول داد که تا پایان همین‬ ‫سالاینمحور افتتاحشود؛امامتاسفانهاین‬ ‫طرح باوجود افتتاح صوری ‪ ۱۰۶‬کیلومتر ان‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۰‬در ثبتوعدههایبیسرانجام‬ ‫رکورددار شده و باگذشت سالها هنوز قابل‬ ‫بهرهبــرداری نیســت‪.‬این پــروژه همــواره در‬ ‫سفر مقامات کشــوری به استان موردتوجه‬ ‫بــوده و از وزرای راه و شهرســازی تــا رئیــس‬ ‫ســازمان برنامهوبودجه اعتباراتی را برای ان‬ ‫مصــوب کردند امــا تزریق نشــدن اعتبارات‬ ‫و کمبود منابع مالی متهم ردیــف اول برای‬ ‫رکــود پروژههــا بــوده و قطــار ســاخت خط‬ ‫دوم راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین را نیز از حرکت‬ ‫بازداشته داشته است‪.‬در سفر رئیسجمهور‬ ‫دولت سیزدهم به استان زنجان نیز تکمیل‬ ‫این پروژه مورد تاکید قرار گرفت و حاال مردم‬ ‫بیصبرانهمنتظر هستندتامسئوالنچارهای‬ ‫برایباز کردن گرههایتکمیلاینپروژهملی‬ ‫بیابند و قطار ســاخت این خط و توســعه‬ ‫فرمانده انتظامی استان زنجان از امادهباش انتظامی‬ ‫استان در ایام عزاداری حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین (ع) خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پلیــس در ماه محرم تمهیدات کاملی برای‬ ‫امنیت و ارامش عزاداران حســینی و هیئتهای مذهبی‬ ‫تدارک دیده است‪.‬‬ ‫سردار محمد طراقیه در کمیسیون عملیات و قرارگاه‬ ‫عاشورایی فرماندهی انتظامی استان زنجان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اغاز ایام ســوگواری شهادت حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین‬ ‫(ع) و یــاران بــا وفایــش افــزود‪ :‬پلیــس اســتان بــا ایجاد‬ ‫قرارگاه عملیاتی عاشورا امادگی کامل برای تامین نظم و‬ ‫امنیت مراسم ماه محرم را دارد‪ .‬او بر اهمیت همافزایی‬ ‫و همــکاری مــردم و هیئتهــای عــزاداری بــا پلیــس در‬ ‫برقراری نظم و امنیت مراسم تاکید کرد و گفت‪ :‬همراهی‬ ‫و همکاریمسئوالنهیئتهایمذهبی‪،‬مساجدو تکایا‬ ‫باعــث خواهد شــد تا شــاهد اجرای مراســم باشــکوه‪،‬‬ ‫منظــم و در امنیــت کامــل باشــیم‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از مسائل اساسی‬ ‫و مهم در مراسم سوگواری ساالر شهیدان (ع) مباحث‬ ‫ترافیکی و عبور و مرور اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پلیس‬ ‫استان را روی ریل قرار دهند‪.‬‬ ‫نبود نقدینگی و رکود احداث پروژه‬ ‫مدیــرکل راهاهــن شــمال غــرب دربــاره‬ ‫وضعیت پروژه دوخطه کردن راهاهن زنجان‬ ‫– قزویــن میگویــد‪ :‬در حال حاضر احداث‬ ‫این پروژه نیمه فعال است و به دلیل عدم‬ ‫اختصــاص اعتبــارات و نبــود نقدینگــی‪ ،‬کار‬ ‫نیمهتمــام مانده اســت‪ ۸۰۰ .‬میلیارد تومان‬ ‫برای تکمیل طرح مصوب شده اما به پروژه‬ ‫تزریق نشــده و هرکدام از پیمانکاران بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان مطالبــه دارنــد‪ .‬یــک‬ ‫مشــکل هــم در محــدوده تاکســتان وجود‬ ‫دارد که رایزنیهایی برای حل ان انجامشده‬ ‫اســت‪ .‬منوچهر صفری با اشاره به اینکه ‪۹۰‬‬ ‫درصــد عملیــات اجرایــی این طــرح بهویژه‬ ‫دربرش اســتانی به اتمام رســیده و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ان باقیمانــده اســت‪ ،‬اظهار میکند‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰۶‬کیلومتر از این محور گشــایش‬ ‫انجامشــده و اکنــون ‪ ۲۰‬کیلومتر روســازی و‬ ‫نصــب تجهیــزات باقیمانــده اســت‪ .‬چهار‬ ‫پیمانکار مسئولیتساخترابر عهدهدارند‬ ‫که کیفیت کار انها مورد تایید است‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۷‬برابری مصرف سوخت‪ ،‬ایمنی‬ ‫بیشــتر از ‪ ۵۰‬برابــری‪ ،‬کاهــش فوقالعــاده‬ ‫اشغال سطح زمین نسبت به عملکرد‪ ،‬سهم‬ ‫ناچیز در الودگیصوتی‪،‬ظرفیتجابهجایی‬ ‫باالتــر و ســایر ازجملــه مزایــا و ویژگیهــای‬ ‫ممتــاز حملونقل ریلی به شــمار مــیرود و‬ ‫صفریتاکیدمیکند‪:‬ارزشروز پروژهدوخطه‬ ‫کردن راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫اســتان با بررسی و پایش مسیرهای حرکت هیئتها و‬ ‫دســتههای عزاداری بهویژه در روز هشتم محرم «یوم‬ ‫العبــاس» و یازدهــم محــرم «یوم الزینب» که شــهرت‬ ‫جهانــی دارد برنامهریزیهــای مناســب را انجــام داده‬ ‫ابنوا‬ ‫‪:‬یکی از فضاهای جذاب ایرانمال ابنواست‪ .‬اینجا زبان‪ ،‬زبان ریتم و حرکت است و‬ ‫البته اب و نور‪ .‬محوطهای بسیار بزرگ که از شرق تا غرب ایرانمال گسترده شده و از طبقات مختلف‬ ‫دید دارد‪ .‬هر چند بازی اب و نوا در طول روز هم قابل مشاهده و جذاب است ولی درخشش اصلی‬ ‫این محوطه در شبهاست که نورپردازی چشمنواز ابنوا هم به کمک پرتابههای رقصان اب میایند‬ ‫و جنبوجوشی پرتپش در فضا ایجاد میشود‪.‬‬ ‫روزنامه الیک روزنامهای سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ادبی‬ ‫و هنــری ارمنی زبــان چاپ تهــران‪ ،‬دومین روزنامه‬ ‫قدیمــی ایــران پــس از اطاعــات و تنهــا روزنامــه‬ ‫ارمنی زبان ایران اســت که در ســال ‪ ۱۳۱۰‬در تهران‬ ‫تاسیسشــده اســت‪ .‬ابتــدای تاســیس بهصــورت‬ ‫هفتهنامه و ماهنامه انتشــار مییافت که از ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬بهطــور منظــم بهصــورت روزنامــه تاکنــون‬ ‫منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانتهران‬ ‫میلیــارد تومــان اســت و بهرهبــرداری از ان‬ ‫ترافیک را تا‪ ۷۰‬درصد و سرعت سیر قطارها‬ ‫را تا‪ ۲۰۰‬کیلومتر بر ساعت افزایش میدهد‪.‬‬ ‫معارضان تاکستانی؛ سد راه خط دوم‬ ‫راهاهن‬ ‫ایــن پــروژه عــالوه بــر تزریــق نشــدن‬ ‫اعتبــارات‪ ،‬بــه یــک چالــش اجتماعــی نیز‬ ‫برخورد کرده و وجود معارض در محدوده‬ ‫شهر تاکستان به طول ‪ ۱۱‬کیلومتر راه بوده‬ ‫که ســدی بــرای بهرهبــرداری از این مســیر‬ ‫اســت‪ .‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتاندار زنجــان تصریح میکند‪ :‬مشــکل‬ ‫اجتماعی این پروژه در محدوده تاکستان‬ ‫مربوط به توسعه غیراصولی شهر تاکستان‬ ‫در بخش شــرقی مسیر عبور خط راهاهن‬ ‫در طی چند دهه گذشته است که باعث‬ ‫شــده اســت در حال حاضر‪ ،‬خط راهاهن‬ ‫در داخل شهر قرار بگیرد‪ .‬برای این پروژه‬ ‫از محــل مصوبــات ســفر ریاســتجمهور‪،‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر‬ ‫گرفتهشــده کــه قــرار اســت ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومان ان توســط ســازمان برنامهوبودجه‬ ‫کشــور تامیــن شــود که ایــن منبــع از همه‬ ‫مهمتــر بــوده و تزریق ان ســهم مهمی در‬ ‫تکمیل پروژه خواهد داشــت‪ .‬سید محمد‬ ‫شــعاعی در مــورد اعتبــارات مصــوب این‬ ‫پــروژه نیز بیان میکند‪ :‬برای ایــن پروژه از‬ ‫محل مصوبات ســفر ریاستجمهور‪۸۰۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتهشده که‬ ‫قــرار اســت ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان ان توســط‬ ‫است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به همافزایی و همکاری‬ ‫خوب با سپاه‪ ،‬بسیج‪ ،‬مراجع اطالعاتی و قضائی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬مشــارکت پلیس با هیئتامنای مساجد برای‬ ‫برگــزاری مراســمهای ایام محــرم‪ ،‬اعتقادی بــوده و در‬ ‫راســتای ارادت به ائمه معصومین (ع) است‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامــی اســتان زنجــان اظهــار داشــت‪ :‬تمــام تــالش‬ ‫خود را در این ایام به کارمی گیریم تا بتوانیم به نحو‬ ‫مطلوب امنیت این عزاداریها را تامین و تداومدهنده‬ ‫راه ســرور و ســاالر شهیدان باشــیم‪ .‬او نحوهی برگزاری‬ ‫ایینهای ســوگواری ســاالر شهیدان در استان زنجان را‬ ‫الگوی مناسبی برای هیئت و دستههای مذهبی دیگر‬ ‫شــهرها دانســت و گفت‪ :‬شــکوه و عظمت دستههای‬ ‫عــزاداری حســینیه و زینبیــه زنجــان در ســطح کشــور‬ ‫بینظیر است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به اینکه خدمت‬ ‫به عزاداران حســینی در پایتخت شور و شعور حسینی‬ ‫افتخار بزرگی اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬نهضت امام حسین‬ ‫(ع) یک نهضت بســیار بزرگی اســت که در طول تاریخ‬ ‫در حال حرکت بوده و تحوالت تاریخ هم به حرکت ان‬ ‫تاثیر نگذاشتهاست‪.‬‬ ‫کردهاند‪ ،‬افزود‪ ۳۳ :‬اثر در بخش خبر‪ ۷۴ ،‬اثر در بخش گزارش‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬اثــر در بخــش عکــس‪ ۳۶ ،‬اثر در بخش مصاحبــه‪ ۳۹ ،‬اثر در‬ ‫بخــش مقاله‪ ،‬یادداشــت‪ ،‬ســرمقاله‪ ۳۶ ،‬اثر در بخــش تیتر و ‪۱۷‬‬ ‫اثر در بخش طراحی و صفحهارایی به این جشنواره ارسالشده‬ ‫اســت‪ .‬این مســئول بابیــان اینکه ‪ ۲‬اثر بــرای بخش طنز مکتوب‬ ‫ارسالشــده و در بخــش طــرح و کاریکاتــور اثری بارگذاری نشــده‬ ‫و به همین دلیل از داوری جشنواره حذف میشود و اثار بخش‬ ‫موضوعی جشــنواره نیز توســط رســانهها به دبیرخانه جشــنواره‬ ‫شعروداستانازمهمترینابزاربیانحقیقتهستند‬ ‫امرالهحسنی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانزنجان‪:‬شعر و داستان یکی از‬ ‫مهمترینابزار بیانحقیقتهستند‪.‬برایتزریقامیدحداقلترینکاریکهمیتوانید‬ ‫انجام دهید این است که واقعیات را بهدرستی منعکس نمایید و انعکاس درست‪،‬‬ ‫خودموجبامیدافرینیدر جامعهاست‪.‬‬ ‫ســازمان برنامهوبودجه کشور تامین شود‬ ‫که این منبع از همه مهمتر بوده و تزریق‬ ‫ان ســهم مهمــی در تکمیل پــروژه خواهد‬ ‫داشــت؛ اما تاکنون ‪ ۸۵‬میلیــارد تومان ان‬ ‫پرداختشــده و در حــال رایزنــی هســتیم‬ ‫تــا بتوانیــم دســتکم ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان از محــل مذکــور دریافــت کنیم‪ .‬او‬ ‫ادامه میدهد‪ ۱۵۰ :‬میلیارد تومان نیز باید‬ ‫از طریــق راهاهن جمهوری اســالمی ایران‬ ‫از محــل فــروش امــوال و درامدهــای ایــن‬ ‫شــرکت تامین شــود و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومان‬ ‫نیــز از محــل اعتبــارات اســتانی بــرای این‬ ‫پــروژه در نظــر گرفتهشــده اســت و تالش‬ ‫داریم ضمن متقاعد کردن شرکت راهاهن‬ ‫برای تسریع در پرداخت سهم خود‪ ،‬سهم‬ ‫استان را نیز از محلهای مختلف به پروژه‬ ‫تزریق کنیم‪.‬‬ ‫پیگیری مسئوالن استان برای برطرف‬ ‫کردن چالشها‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس‬ ‫شورایاسالمینیز در موردپیگیرینمایندگان‬ ‫استان برای برطرف شدن مشکالت پروژه در‬ ‫مدیــر مرکــز پایــش اب و فاضــالب زنجــان‬ ‫گفــت‪ :‬ســاالنه چهــار مرتبــه وضعیــت فلزات‬ ‫ســنگین در اب شــرب شــهر زنجان اندازهگیری‬ ‫میشــود و طبق پایش هــای صورت گرفته اب‬ ‫شربزنجانبهفلزاتسنگینالودهنیست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کبــری اتــرک در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از تصفیهخانــه اب شــهر زنجــان‪ ،‬در‬ ‫جمــع خبرنــگاران‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ازمایشــگاه‬ ‫مرکزی شــرکت اب و فاضالب استان مجهز به‬ ‫دســتگاههایی اســت کــه دادههــای ارائهشــده‬ ‫از ان مبنــای تصمیمگیــری هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر‬ ‫این دادهها درست نباشند به حتم تصمیمات‬ ‫درست نخواهند بود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬دیتاهایی‬ ‫که از این دســتگاهها خارج میشــود مطابق‬ ‫با اســتانداردها بوده و دارای ســطح اطمینان‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درصــد هســتند‪ .‬مدیــر مرکز پایش‬ ‫و نظــارت بــر کیفیــت اب و فاضــالب اســتان‬ ‫زنجــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحــث فلزات ســنگین در‬ ‫ازمایشــگاه ‪ ۱۰‬عنصــر ازجملــه ســرب‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫تحویلشــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه بــه وضعیت اقتصادی‬ ‫رســانهها‪ ،‬تعداد اثار بارگذاری شــده جای خوشحالی دارد‪ .‬ناصر‬ ‫بابیان اینکه داوری اثار ارســالی همانند دورههای قبلی جشنواره‬ ‫اســت و داوران طبق هماهنگی انجامگرفته با دفتر مطالعات و‬ ‫برنامهریزی رســانههای وزارت ارشــاد‪ ،‬اثار توسط داوران منتخب‬ ‫این مرکز داوری خواهند شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اختتامیه هشتمین دوره‬ ‫جشــنواره مطبوعات اســتان زنجان به دلیل تقارن روز خبرنگار با‬ ‫روز عاشــورا با تاخیر و در روز ‪ ۲۷‬مردادماه برگزار میشــود‪ .‬مدیر‬ ‫خطه کردن راهاهن زنجان – قزوین پاســخ‬ ‫میدهد‪ :‬پروژه دوخطه کردن راهاهن زنجان‬ ‫– قزوین هم مشکل اعتباری و هم مشکل‬ ‫اجتماعــی دارد‪ .‬مســئوالن تدابیر فنی برای‬ ‫برطرفشدنمشکلایجادمزاحمتحرکت‬ ‫قطارها برای ســاکنان محلی در تاکستان در‬ ‫نظــر گرفتنــد و راهحلهایــی مثــل احــداث‬ ‫دیوار عایقی را پیشنهاد کردند که امیدواریم‬ ‫بــا احــداث ان ســروصدای ناشــی از حرکت‬ ‫قطارهــا کاهــش یابــد و از چالشهــای این‬ ‫پروژهبکاهد‪.‬حجتاالسالممهدیباقریبا‬ ‫تاکید بر اینکه استاندار زنجان و نمایندگان‬ ‫مجلس به جد پیگیر پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راهاهــن بــرای توســعه خطــوط ریلی محور‬ ‫شــمال غرب هســتند‪ ،‬میگوید‪ :‬تکمیل این‬ ‫پروژه در ســفر رئیسجمهور نیز مورد تاکید‬ ‫بــوده و موضــوع تزریــق اعتبــارات هــم در‬ ‫دولت قبلی و هم در دولت فعلی پیگیری‬ ‫شده و امیدواریم با حل چالش اجتماعی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬احداث پروژه تســریع شود؛ چراکه‬ ‫عقب افتــادن کارها‪ ،‬هزینههای بیشــتری را‬ ‫تحمیلخواهدکرد‪.‬‬ ‫کادمیم‪ ،‬جیوه‪ ،‬ارسنیک اندازهگیری میشود‪.‬‬ ‫اترک تاکید کرد‪ :‬استاندارد اندازهگیری فلزات‬ ‫سنگین طبق دستورالعمل هر سه سال یکبار‬ ‫ـان ابهایــی که در‬ ‫ابشار شارشار‬ ‫خانه مطبوعات استان زنجان با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی‬ ‫برنامههــای روز خبرنــگار بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســالمی اســتان و تاکید مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان‬ ‫نســبت به برگزاری جشــنی باشکوه و در شــان خبرنگاران استان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰۰ :‬هزار تومان هدیــه روز خبرنگار به اعضای‬ ‫خانه مطبوعات اختصاصیافته و بســته اینترنتی ‪ ۲۰۰‬گیگابایتی‬ ‫به فعاالن رسانههای کشور که در سامانه جامع رسانههای کشور‬ ‫ثبتنام و تائید شدهاند‪ ،‬اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ :‬از جاذبههای طبیعی و زیبای شهر زنجان است که در شمال شرقی شهر زنجان در منطقه‬ ‫تهمودر میانسنگهایصخرهایقرار دارد‪.‬اینابشار در ایامبهار وتابستانموردتوجهبازدیدکنندگاناست‬ ‫واز تفرجگاههایمهمشهر زنجانبهشمار میرود‪.‬اینابشار بادریاچهسدتهمحدود‪ ۵‬کیلومتر فاصلهدارد‬ ‫ودسترسیبهانبایککوهنوردییکساعتهامکانپذیر است‪.‬‬ ‫پروژه میدان غربی شهرستان خرمدره باگذشت‬ ‫پنج سال از کلنگ زنی پروژه (هفته دولت سال‬ ‫‪ ،)96‬فقط پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫اســت‪ .‬بااینکه قــرار بود بــا احداث این پــروژه‪،‬‬ ‫وضعیت ترافیک ورودی شــهر خرمدره تسهیل‬ ‫یابد و زیبایی خاصی به ورودی شــهر خرمدره‬ ‫ببخشــد ولــی همچنــان ایــن پــروژه بالتکلیف‬ ‫باقیماندهاست‪.‬‬ ‫زنجان‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫کش‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪ 8‬س‬ ‫ی‬ ‫و د دخ س ن‬ ‫ن‬ ‫و دد جن‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ر ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫و د دس س نو‬ ‫و د دسم ن‬ ‫رن‬ ‫و د دک م ن‬ ‫ت ش‬ ‫و د دک م ش ه‬ ‫چس ن‬ ‫رش‬ ‫و د دق و ن‬ ‫و د دف س‬ ‫ن ‪۳‬ج س‬ ‫س ن‬ ‫ش‬ ‫ج یخ ی‬ ‫ح ت س الن‬ ‫و د دکهگ‬ ‫هو‬ ‫حمد‬ ‫و د دگ س ن‬ ‫و د د قم‬ ‫ن‬ ‫و د دک دس ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫و د د گ الن‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیتهران‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com/city/zanjan‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫و د د چه مح لو خ‬ ‫‪36‬‬ ‫البرز‬ ‫| سهیال محمدی |‬ ‫ی‬ ‫شماره‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانزنجان‬ ‫و د دخ س نج ی‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد تهران‬ ‫| مرجان دهقان نصیری |‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫مدیر خانهمطبوعاتاستانزنجان‪،‬از ارسال‪ ۲۵۲‬اثر بههشتمین‬ ‫جشنوارهمطبوعاتاستانزنجانخبر داد‪.‬‬ ‫یوســف ناصــر در گفتوگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره اثــار ارســالی‬ ‫بــه هشــتمین جشــنواره مطبوعــات اســتان زنجــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫زمــان شــرکت در هشــتمین جشــنواره مطبوعــات‪ ،‬خبرگزاریها و‬ ‫پایگاههای خبری اســتان زنجان به پایان رســیده و ‪ ۲۵۲‬اثر برای‬ ‫شــرکت در جشــنواره ارسالشــده اســت‪ .‬او بابیان اینکه ‪ ۶۰‬نفر از‬ ‫فعاالن رسانهای استان در بخشهای اصلی جشنواره اثر بارگذاری‬ ‫و د دخ س ن ض ی‬ ‫و اقامبازیافتیدر مبدا(خانهها)در اصفهاناجرا‬ ‫شدهو در اینسالهابهخوبیپیشرفتهاست‪.‬در‬ ‫این مدتزمان جمعاوری و جداسازی به فرهنگ‬ ‫شهرونداناصفهانتبدیلشدهاست‪.‬بااستفادهاز‬ ‫این تجربه و شیوههای نوین در دنیا میتوان برای‬ ‫این ثروت عظیم و بیپایان برنامهریزی کرد‪ .‬این‬ ‫اقدام سبب حذف شبکه فعلی و افزایش درامد‬ ‫پایدار شهرداری خواهد شد‪ .‬درامدی که این روزها‬ ‫باکاهشساختوساز خزانهوپروژههایعمرانیرا‬ ‫تحتفشارگذاشتهاست‪.‬‬ ‫‪-3‬زبالــه بیمارســتانی‪ :‬بــا شــیوع کرونا حجم‬ ‫زبالههایبیمارستانیاز ‪ 70‬به‪ 120‬تندر روز رسیده‬ ‫استکهایناقامشیوهحمل‪،‬جداسازیو امحای‬ ‫خــاص خــود را دارنــد‪ .‬اجــرای درســت این بخش‬ ‫به حفظ سامتی جامعه و جلوگیری از خطرات‬ ‫احتمالیکمکشایانیدارد‪.‬‬ ‫‪-4‬اقتصادبازیافت‪:‬باتوجهبه فعالیت جمع‬ ‫گستردهایاز شبکهغیرقانونیجمعاوریزبالهکهاز‬ ‫جملهکودکانکار راهمشاملمیشود‪،‬تاشبرای‬ ‫درنظر گرفتن شیوه تغییر‪ ،‬تبعات اجتماعی این‬ ‫موضوعراتاحدزیادی کنترلخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪-5‬محیطزیستشهری‪ :‬حمل‪ ،‬دفن و حتی‬ ‫سوزاندنزبالهتبعاتگستردهایبر محیطزیست‬ ‫شهری و همچنین بهداشت خاک‪ ،‬ابوهوا دارد‪.‬‬ ‫با مدیریت جامع پسماند‪ ،‬حجم نهایی زباله که‬ ‫نیاز به دفن زمینی داشــته باشد بهشدت و حتی‬ ‫تا‪ 10‬درصد میزان کل کاهش مییابد‪ .‬این موضوع‬ ‫سببخواهدشدسایتهایزبالهبرایدورهزمانی‬ ‫طوالنیتــری امکان بهرهبرداری داشــته باشــند و‬ ‫مسائلی مانند نفوذ شیرابه به ابهای زیرزمینی‪،‬‬ ‫تجمع حیوانات‪ ،‬انتقال بوی نامطبوع به ســطح‬ ‫شــهر و رشــد حشــرات و جانــوران کنتــرل شــده و‬ ‫بهشدتکاهشیابد‪.‬‬ ‫پسماند گنجی گرانبها است که در میانه بو و‬ ‫شکل مشمئزکننده هر روز تا حد زیادی از دست‬ ‫میرودو توجهو سرمایهگذاریبرایتغییر روندان‬ ‫بهزیستو توسعهپایدار کمکخواهدکرد‪.‬‬ ‫رویداد تهران‬ ‫دوخطــه کــردن راهاهــن زنجان‪-‬قزوین‬ ‫یکــی از صدهــا پروژه نیمهتمامی اســت که‬ ‫بعد از گذشــت ‪ ۱۸‬ســال از شــروع به کار در‬ ‫ایستگاه نبود نقدینگی و پیدا شدن معارض‬ ‫برای‪ ۱۱‬کیلومتر از مسیر متوقفشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر؛ تامین نشدن منابع مالی‬ ‫بهعنوانمتهمردیفاولتوقفپروژههایی‬ ‫هماننــد احداث خــط دوم راهاهن زنجان‪-‬‬ ‫قزوین است و میراث وعدههای قرن گذشته‬ ‫را بــه دوش قــرن جدیــد گذاشــته اســت‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ۸۳‬کــه احــداث خــط دوم راهاهــن‬ ‫زنجان‪ -‬قزوین در سفر مقام معظم رهبری‬ ‫بهاستانمصوبشد‪،‬مردمزنجانارزوهایی‬ ‫مثل افزایش ســرعت قطارهــا‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫سفر‪ ،‬افزایش ظرفیت سیر و حرکت قطارها‪،‬‬ ‫افزایش حمل بار و مسافر و ظرفیت انتقال‬ ‫دیتا از طریق شــبکه فیبــر نــوری در کریدور‬ ‫ارتباطات کشور را در سر میپرورانند و امید‬ ‫دارند تا گشایشــی در حوزه اقتصاد و تولید‬ ‫ایجــاد شــود و ســرمایهگذاری و گردشــگری‬ ‫رونــق گیرد یا حتی بــا ورود قطارهای برقی‬ ‫به چرخه حملونقل ریلی‪ ،‬محیط زیســتی‬ ‫پــاک داشــته باشــند‪ .‬احــداث این پــروژه در‬ ‫سال‪ ۹۳‬نیز جز مصوبات سفر رئیسجمهور‬ ‫دولت یازدهم بود و در ســال ‪ ۹۵‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی وقت دولت یازدهم در مراسمی‬ ‫اغــاز عملیات اجرایی پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین را یکی از پروژههای‬ ‫مهم کشور خواند و وعده داد که این مسیر‬ ‫‪ ۱۷۲‬کیلومتریدر چهار قطعهدر سال‪ ۹۶‬به‬ ‫و د دخ س نشم ی‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاذربایجانغربی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫عکس‪ :‬سارا اکبری‪/‬رویداد امروز‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫چ‬ ‫‪540‬‬ ‫اختصاص میدهیم‪ ،‬کسانی از یارانه بیشتر‬ ‫منتفع میشوند که بیشتر مصرف میکنند‪،‬‬ ‫امــا در ســایر کاالهــا و حتــی حاملهــای‬ ‫انــرژی‪ ،‬افــراد پرمصرفمــان‪ ،‬بیشــتر افــراد‬ ‫متمکن هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در موضوع نان‪،‬‬ ‫پرمصرفها‪ ،‬افراد و خانوادههایی هستند‬ ‫که تمکن مالی پایینتری دارند و به دلیل‬ ‫اینکــه امکان تامین کاالهای مصرفی دیگر‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬نــان بیشــتری مصــرف میکنند؛‬ ‫البته به شرطی که واقعا نان به مصرف این‬ ‫خانوارها برسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی طرح مدیریت هوشــمند یارانه ارد و‬ ‫ترمیم خط انتقال اب‪ ۹00‬میلیمتری‬ ‫در شهرری‬ ‫ل‬ ‫خانواده دوام باید روزبهروز بزرگتر شود‬ ‫علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم در مراسم‬ ‫گردهمایــی بــزرگ دوامیان شــهر اظهــار کرد‪ :‬یکــی از‬ ‫کارویژههای ویژه که در سال‪ ۸۶‬ایجاد شد‪ ،‬خانههای‬ ‫دوام و ایمنی بود که مسئولیت بزرگی را این عزیزان بر‬ ‫عهده گرفتند‪ .‬او گفت‪ :‬بعد از ‪ ۷‬سال وقفه این گروه‬ ‫به دورهم جمع شــدهاند‪ ،‬در سراسر کشور مجموعه‬ ‫و سازمانهایی تولیگری مدیریت بحران را بر عهده‬ ‫دارداما کار کارستانرامردمانجاممیدهند‪،‬لذاحرکت‬ ‫شما گروه دوام بسیار کار قابلستایشی است‪ .‬زاکانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬شــما عزیزان دوام بــا اقداماتی که در حوزه‬ ‫پیشگیری انجام میدهید‪ ،‬اقدامی را انجام میدهید‬ ‫که ما به نقطه بحران نرسیم و یا اگر با بحران مواجه‬ ‫شدیم امادگی کامل را داشته باشیم‪ ،‬عاوه بر این شما‬ ‫با اموزشهایی الزم برای ایمنی میدهید بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران افزود‪ :‬خانواده دوام باید روزبهروز‬ ‫بزرگتر شــود‪ ،‬انچه امروز در شــورای شهر و شهرداری‬ ‫وجود ‪ 5۴۰‬واحد اقتصادی‬ ‫راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫افزایش ظرفیت ‪ ۴۹۰‬واحد‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی ابفا منطقــه ‪ ۶‬تهران گفت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب شهرستان ری با تعمیر و ترمیم شکستگی خط انتقال‬ ‫اب اصلی‪ ۹۰۰‬میلیمتری برطرف شد‪.‬‬ ‫مرتضی فخاری در گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب در شهرری در پی ایجاد شکستگی خط انتقال اصلی‬ ‫اب شهرستان ری در محله صفائیه پس از دو روز تاش همکاران‬ ‫رفع شد‪ .‬به گفته او موقعیت مکانی و عمق زیاد محل لوله اب‬ ‫و ضرورت انجام مقدمات الزم برای جلوگیری از ریزش ترانشــه‬ ‫به دلیل وجود خاک دســتی و نخله ســاختمانی‪ ،‬بروز حادثه و‬ ‫شکستگی مجدد خط لوله از یک نقطه دیگر و تخلیه زمانبر‬ ‫اب در محــل حفــاری از دالیــل مهم طوالنی شــدن زمان انجام‬ ‫عملیاتترمیمخطانتقالو ادامهقطعیاببودهاست‪.‬فخاری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬باوجــود برنامهریــزی و اجــرای عملیاتترمیم محل‬ ‫شکســتگی در زمــان موردنظر و انجام مقدمات بــرای پایان کار‬ ‫در بامداد دو روز گذشــته‪ ،‬این خط لوله به دلیل فرســودگی از‬ ‫محل دیگری دچار شکستگی شد و تاشها برای ترمیم محل‬ ‫و د د الم‬ ‫| فائضه اقاجانی |‬ ‫‪36‬‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫هرگونههمکاریوجوددارد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه بحــران کمابــی در کشــور و تهران‬ ‫عنوان کرد‪ ۳۰:‬درصد از مخازن ابی شهر تهران نسبت‬ ‫بهسال گذشته کاهشپیداکردهاستو میزانبارندگی‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۱۸۰‬میلیمتر بوده درحالیکه در سال‬ ‫گذشته تااین موقع‪ ۲۷۰‬میلیمتر بوده‪،‬بنابرایننقش‬ ‫شــما در اموزش به شهروندان برای مصرف بهینه اب‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران گفت‪ :‬انچه امروز در شــورای شــهر‬ ‫و شهرداری مورد اهتمام است‪ ،‬این است که سراهای‬ ‫محلــه را در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و‬ ‫ایمنی در سراهای محله راهاندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫و د د شه‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناذربایجانغربی‬ ‫استودیو طراحی رویداد امروز‬ ‫ش‬ ‫شماره‪ 35‬صفحهرویداد اذربایجانغربی‬ ‫شماره‬ ‫خـــبر‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫استانداری تهران با بیان اینکه ‪ ۹‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫نانوایی مجوزدار در پایتخت فعالیت دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان هفته تمامی این نانواییها‬ ‫بهسیستمکارتخوانمجهز میشود‪.‬‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬عســگری گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬نانوایی در ســطح اســتان‬ ‫به سیستم کارتخوان مجهز شده است‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬طرح تجهیز نانواییها به سیســتم‬ ‫کارتخــوان از ســرعت مناســبی برخــوردار‬ ‫اســت و ایــن طــرح تا پایان هفتــه به پایان‬ ‫میرسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد پیشتر درباره‬ ‫جزییــات طرح هوشــمند ســازی یارانه نان‬ ‫گفت‪ :‬در طرح هوشمند ســازی یارانه نان‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت‪ ،‬محدودیــت خریــد برای‬ ‫مردم نخواهیم داشت و حتی ابزار خاصی‬ ‫تحت عنوان کارت نان وجود ندارد‪ .‬محمد‬ ‫جال درباره اجرای طرح هوشمند سازی و‬ ‫مردمیسازییارانهنان‪،‬اظهار داشت‪:‬یارانه‬ ‫ارد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر‬ ‫کاالهای اساســی و حتی حاملهــای انرژی‬ ‫دارد و اینکــه وقتــی یارانــه را بــه خــود کاال‬ ‫ت‬ ‫حل خ‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫نانواییهایاستانبهسیستمکارتخوان‬ ‫مجهز میشود‬ ‫و دد‬ ‫تهران‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /۱40۱‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪۱406‬‬ ‫دولتتسهیالتمناسبیبرایشرکتهایدانشبنیاندرنظرگرفتهاست‬ ‫واحدهای‬ ‫و دد د ل‬ ‫گسترشاطالعرسانیاقدامات‬ ‫بازسازی عتبات عالیات در استان‬ ‫ضروری است‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اذربایجان غربی‬ ‫‪ 2‬با اشــاره به اینکه بازســازی عتبات عالیات باید جزء‬ ‫اولویتهــای مــا قــرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬اطاعرســانی‬ ‫اقدامات بازسازی در این حوزه در استان گستردهتر میشود که‬ ‫این امر‪ ،‬یک ضرورت به شمار میرود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضــا نوروزی در مراســم امضای تفاهمنامه‬ ‫همکاری با ســتاد بازســازی عتبات عالیــات در اذربایجان غربی‬ ‫افزود‪ :‬بازسازی عتبات مقدسه در دستور کار ویژه نظام مقدس‬ ‫جمهوریاسامیاستزیراعتباتعالیاتبزرگترینپایگاهدین‬ ‫مبیناسامو مکتبتشیعبهشمار میرود‪.‬او اظهار کرد‪:‬حرمت‬ ‫نهادن به حرم ائمه اطهار‪ ،‬جزء وظایف ماست و باید به بهترین‬ ‫شکل به این مهم عمل کنیم‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی‬ ‫اذربایجان غربی اضافه کرد‪ :‬در راستای عمل به این وظیفه مهم‬ ‫و تبلیغامضاشد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون دز چهارم پنجرقمی شد‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانــی اذربایجــان غربــی گفــت‪ :‬با حضور بیشــتر‬ ‫‪3‬‬ ‫شــهروندان در مراکــز واکسیناســیون‪ ،‬اســتقبال از دز‬ ‫چهارمهمبیشتر شدهو بعداز مدتها‪،‬میزانواکسیناسیوناین‬ ‫دز در استان پنجرقمی شد‪.‬‬ ‫دکتر محمدامین ولی زاد در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬طبق اخرین‬ ‫امار‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪ ۵۱۷‬نفر تاکنون دز چهارم واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کردهاند که البته رقم بسیار کمی نسبت به جامعه هدف است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬هرچند این رقم ‪ ۲‬برابر میزان تزریق در یک هفته‬ ‫پیش شده ولی هنوز با اهداف واکسیناسیون دز چهارم فاصله‬ ‫زیادی داریم بطوریکه میزان واکسیناسیون به نیم درصد جامعه‬ ‫هدف هم نرســیده اســت‪ .‬ولــی زاد ادامه داد‪ :‬باید شــهروندان‬ ‫بیشتر از تزریق این دز استقبال کنند تا زمینه برای ارتقای ایمنی‬ ‫در جامعه افزایش یابد‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی اذربایجان‬ ‫غربی همچنین با اشاره به افزایش واکسیناسیون روزانه به بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار نفر طبق اخرین امار ثبتشــده در اســتان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت تزریق واکسن در استان بسیار بیشتر از این ارقام است و‬ ‫امیدواریممیزاناستقبالروزبهروز افزایشیابد‪.‬‬ ‫ولی زاد گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۶۴‬هزار دز از نوبت اول‪۲ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۸۴‬هزار دز از نوبت دوم و یکمیلیون و ‪ ۷۸‬هزار دز‬ ‫از نوبتسومواکسیناسیون کروناتزریقشدهاست‪.‬‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫گردهمایــی بزرگ دوامیان شــهر تهــران به همت‬ ‫ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران در‬ ‫مرکز همایشهای برج میاد با حضور شهردار تهران‪،‬‬ ‫جمعی از مدیران شهری و داوطلبان واکنش اضطراری‬ ‫محــات (دوام) شــهر تهران بــا هدف ترویج فرهنگ‬ ‫ایمنــی‪ ،‬خــود امــدادی و دگــر امــدادی و نیــز جلــب‬ ‫مشــارکت شــهروندان در مدیریت حوادث و ســوانح‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گزارش شــهر‪ ،‬در جریــان این اجتماع‪،‬‬ ‫داوطلبــان حاضــر در این مراســم با امضــای بیانیهای‬ ‫تحت عنوان «ایمنی شهر تهران» امادگی خود را برای‬ ‫پشتیبانی از اقدامات قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران‬ ‫که چندی پیش در شهر تهران اغاز به کار کرد‪ ،‬اعام‬ ‫کردند؛ همچنین تقدیر از اعضای گروههای دوام که در‬ ‫اجرایپویشجهادیواکسیناسیونشهرداریتهراندر‬ ‫سطح مناطق و محات نقش فعال و موثر داشتند و‬ ‫پخشفیلممستنداز دیگر بخشهایاین گردهمایی‬ ‫بــود‪ .‬مهــدی پیرهــادی رئیــس کمیســیون ســامت‪،‬‬ ‫محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در‬ ‫ت‬ ‫فاضاب ان اقدام اساسی انجام شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ظرفیتهای منطقه و تقویت شهر سرو و ایجاد تحول در استان‬ ‫نیاز است منطقه لجستیک در سرو ایجاد شود و از ظرفیتهای‬ ‫کشور ترکیه ازجمله داشتههای تجاری و سرمایهگذاران ترک بهره‬ ‫گرفــت‪ .‬معتمدیــان ادامه داد‪ :‬مطالعات ابخیــزداری در جهت‬ ‫جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و اراضی مردمی و استفاده از‬ ‫روان ابهای منطقه شروعشده است‪.‬‬ ‫تبلیغ و اطاعرســانی فعالیتهای ســتاد عتبات عالیات اســتان‬ ‫محور قرار میگیردو فعالیتهاو برنامههایایندهانو همچنین‬ ‫کارهایی که قرار است خودمان در اینده انجام دهیم‪ ،‬به نحو‬ ‫مطلوباطاعرسانیمیشود‪.‬رئیسستادبازسازیعتباتعالیات‬ ‫در اذربایجان غربی نیز در این ایین با ارائه گزارشی از عملکرد‬ ‫این نهاد در زمینه بازسازی عتبات گفت‪ :‬بزرگترین صحن حرم‬ ‫مطهر حضرت علی (ع) به نام حضرت زهرا (س) با زیربنای‪۲۲۰‬‬ ‫مترمربع و ‪ ۹۹‬درصد پیشــرفت‪ ،‬اماده بهرهبرداری شــده است‪.‬‬ ‫سید حسن حسینی ادامه داد‪ :‬صحن عقیله بنیهاشم در حرم‬ ‫حضــرت عبــاس (ع) در کاظمین‪ ،‬صحن امام مخمد باقر (ع) و‬ ‫طفان مسلم نیز ازجمله پروژههایی است که توسط استانهای‬ ‫مختلف ازجمله اذربایجان غربی اجرا میشود‪ .‬او همچنین با‬ ‫اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای اسکان و وعده غذایی‬ ‫برای ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از ســوی اذربایجان غربی در ایین پیادهروی‬ ‫اربعین امســال افزود‪ ۳۱ :‬موکب از اســتان با ‪ ۱۵‬هزار اســکان و‬ ‫‪ ۳۵‬هزار تغذیه برای اربعین امادهشــده و از مرز مهران حرکت‬ ‫خواهند کرد‪.‬او اضافه کرد‪:‬پنجموکبنیز در کرباو نجفو یک‬ ‫موکب در سامرا مستقر خواهد شد‪ .‬رئیس ستاد بازسازی عتبات‬ ‫عالیات در اذربایجان غربی با اشاره به لزوم اطاعرسانی مناسب‬ ‫اقدامات صورت گرفته در ایین پیادهروی اربعین امسال اظهار‬ ‫کرد‪ :‬میتوان این اقدامات و فعالیتها را اطاعرســانی کرده و‬ ‫براینسلهایایندهبهیادگار گذاشت‪.‬در اینمراسمتفاهمنامه‬ ‫همکاری بین ستاد بازسازی عتبات عالیات در اذربایجان غربی و‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان با محوریت اطاعرسانی‬ ‫کابوسمرگ کاملدریاچهارومیه؛‬ ‫کسیبهفکر هست‬ ‫پایگاه خبری اراز خبر‪ ،‬دریاچه ارومیه به عنوان‬ ‫بزرگترین دریاچه داخلی و دومین دریاچه شور جهان‬ ‫یکی از موهبتهای خدادادی ایران است‪ .‬متاسفانه‬ ‫در دهههای اخیر بر اثر عوامل متعدد داخلی و‬ ‫خارجی این نعمت در حال تبدیل شدن به نغمت‬ ‫و بحران زیستمحیطی و محیطزیستی برای کلیت‬ ‫منطقهاست‪.‬‬ ‫‪arazkhabar.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫ست‬ ‫ثص‬ ‫ش ی‬ ‫س‬ ‫س ص ت‬ ‫خـــبر‬ ‫فریده جعفری در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬همه افرادی که در جایجای استان فاقد هر‬ ‫نوع بیمه درمان هستند‪ ،‬میتوانند با مراجعه به سامانه شهروندی سازمان بیمه سامت‬ ‫ایــران به نشــانی ‪ ww.bimehsalamatiranian.ir‬و دفاتر پیشــخوان دولــت طرف قرارداد‬ ‫تحــت پوشــش بیمهای این ســازمان قرار گیرند‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬ضریب نفوذ بیمهای یکی‬ ‫از مولفههای مهم اجتماعی است وبر همین اساس طبق قانون بودجه ‪ ،۱۴۰۱‬افراد فاقد‬ ‫بیمه پایه سه دهک پایین درامدی‪ ،‬بهصورت رایگان و سیستمی تحت پوشش بیمه این‬ ‫سازمان قرارگرفته و بقیه افراد نیز بر اساس ازمون وسع و مشارکت در پرداخت حق بیمه‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار میگیرند‪ .‬مدیرکل بیمه سامت اذربایجان غربی ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫ما تحقق پوشــش درمانی برای افراد فاقد بیمه اســت تا همه مردم از خدمات این بیمه‬ ‫بهتر و بیشتر بهرهمند شوند‪ .‬جعفری اظهار کرد‪ :‬در راستای پوشش بیمه همگانی در استان‬ ‫اقدامات مهمی صورت گرفته و تاکنون بیش از ‪ ۶۰‬درصد جمعیت اذربایجان غربی تحت‬ ‫پوشش بیمه سامت قرارگرفتهاند‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین در مناطق کم برخوردار با برگزاری‬ ‫بیش از ‪ ۲۲‬میز خدمت جهادی‪ ،‬افزون بر ‪ ۱۸‬هزار نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشــش‬ ‫بیمه سامت همگانی قرار دارند‪ .‬مدیرکل بیمه سامت تاکید کرد‪ :‬سامانه ‪ ۱۶۶۶‬بهصورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته اماده دریافت پیشنهادها و پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای بیمهشدگان و‬ ‫موسسات در زمینه خدمات بیمهای است‪.‬‬ ‫دومین کلیسای قدیمی جهان‬ ‫‪ :‬کلیسای ننه مریم که بانام کلیسای حضرت مریم‪ ،‬سنت ماری و شرق اشور نیز شناخته‬ ‫میشود‪ ،‬یکی از جاهای دیدنی ارومیه است‪ .‬این کلیسا پس از کلیسای بیت لحم در فلسطین‪ ،‬دومین‬ ‫کلیسای قدیمی جهان بهحساب میاید‪ .‬ساختمان کلیسا هیچگونه شباهتی به سایر کلیساها ندارد و‬ ‫بسیار ساده است و شاید همین سادگی باعث میشود تا معنویت در این کلیسا بیشتر حس شود‪.‬‬ ‫کلیسای ننه مریم یکی از اثار تاریخی اشوریان ارومیه است که در ‪ ۲۲‬ابان ‪ ۱۳۹۲‬هجری شمسی در‬ ‫فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسید‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ی س‬ ‫ن‬ ‫یص‬ ‫«س‬ ‫»‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫مهدی زاده گفت‪ :‬در توسعه فضای سبز نیز افتتاح پنج پارک‬ ‫در شهر ارومیه تا پایان سال مدنظر قرارگرفته که تا به امروز ‪۲‬‬ ‫پارک به بهرهبرداری رسیده است‪ .‬شهردار ارومیه در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت حضور شــهرداری در رشته ورزشی والیبال نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای این موضوع هفته اینده اطاعرسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانه ارومیه تا ‪ ۳۱‬تیرماه در دهکده ساحلی چی‬ ‫چست در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدستی و گردشگری اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬عصارخانه قره کلیســا و بخش روغنکشــی به همراه مقبره ثبت‬ ‫جهانیساندوختچالدرانامادهبازدید گردشگراناست‪.‬‬ ‫جلیل جباری در گفتوگو با ایرنا با اشاره به تقویت زیرساختهای‬ ‫گردشگریدر مجموعهجهانیقرهکلیساچالدرانافزود‪:‬ایینافتتاحاین‬ ‫دو بخش از مجموعه جهانی قره کلیسا همزمان با اغاز ایین باداراک‬ ‫در مردادمــاه خواهــد بود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مرمت فضای عصارخانه قره‬ ‫کلیسا که دستگاه روغنکشی ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬قبل در ان نگهداری میشود‪،‬‬ ‫از دو ســال قبل اغازشــده بود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدســتی‬ ‫و گردشــگری اذربایجــان غربی ادامه داد‪ :‬حــدود ‪ ۱۸‬میلیارد ریال برای‬ ‫حفاظــت و ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال بــرای تقویــت و ایجــاد زیرســاختهای‬ ‫گردشــگری ایــن مجموعــه تاریخــی هزینه شــده اســت‪ .‬او اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ساماندهی محوطه‪ ،‬مرمت سکوها و دیوارهای تخریبشده در زمستان‬ ‫و مرمت سنگفرشهای فرسوده ازجمله این اقدامات هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایعدســتی و گردشــگری اذربایجــان غربی گفت‪:‬‬ ‫ساماندهی فضای سبز مجموعه‪ ،‬ساماندهی و امادهسازی و سیمکشی‬ ‫در سرویسهای بهداشتی‪ ،‬تعویض شیراالت و لولهکشیهای فرسوده‪،‬‬ ‫تعویض ابگرمکنهای قدیمی و امادهسازی فضای عصارخانه و دستگاه‬ ‫روغنکشــی برای افتتاح در حاشــیه مراســم باداراک از دیگر اقدامات‬ ‫انجامشــده برای تقویت زیرســاختهای گردشگری قرهکلیسا چالدران‬ ‫هستند‪ .‬جباری طراحی و نصب تابلوهای معرفی‪ ،‬بندکشی‪ ،‬سیمکشی و‬ ‫نورپردازی ان‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت و نصب تابلوهای اطاعرسانی در مسیر‬ ‫ورودی مجموعه و فضاهای داخلی‪ ،‬ساماندهی بوفه قره کلیسا‪ ،‬نصب‬ ‫دکلهای عظیم برق برای نورپردازی محوطه در شب‪ ،‬ساخت و نصب‬ ‫غرفههــای پرتابل چوبی برای ارائه و فروش محصوالت صنایعدســتی‬ ‫در طــول برگــزاری مراســم باداراک را از ســایر اقدامــات این بخش برای‬ ‫امادهســازی ان جهت مراســم بارداک اعام کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬خرید و‬ ‫نصب دو عدد چادر بزرگ در محوطه برای برگزاری مراسم‪ ،‬سمپاشی‬ ‫محوطه اسکان چادرها و تسطیح زمین توسط گریدر در محل استقرار‬ ‫چادرها ازجمله اقدامات انجامشــده برای میزبانی شایســته قرهکلیســا‬ ‫چالدران در طول برگزاری شــصت و هشــتمین مراســم ســاالنه باداراک‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی ارومیــه گفت ‪۳۵۰‬‬ ‫راس دام قاچــاق بــه ارزش ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در حــوزه مرزی این شهرســتان‬ ‫کشف و ضبط شد‪ .‬سرهنگ یوسف خسروی‬ ‫در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬در راستای انسداد‬ ‫نوار مرزی و مبارزه همهجانبه با پدیده شوم‬ ‫قاچاق‪ ،‬مرزبانان هنگ مرزی ارومیه با اجرای‬ ‫کمینهــای هدفمنــد و اســتفاده از تجهیزات‬ ‫اپتیکــی و الکترونیکــی نــوار مــرزی را مــورد‬ ‫رصد قراردادند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مرزبانان پس‬ ‫از ســاعتها پایــش مســتمر‪ ،‬گله احشــام در‬ ‫استانه خروج غیرقانونی از کشور را مشاهده‬ ‫و عرصــه را بــر قاچاقچیــان تنــگ و انــان را‬ ‫غافلگیر کردند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫ج ن ش قی‬ ‫شهردار ارومیه گفت‪ :‬جشنواره تابستانه چی چست ارومیه‬ ‫باهدف تقویت شورونشاط اجتماعی شهروندان و بازگشایی‬ ‫دوباره دهکده ساحلی توریستی چیچست‪ ،‬به مدت هشت‬ ‫روز برگزار میشود‪.‬‬ ‫حسین مهدی زاده در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬این جشنواره‬ ‫‪ ۲۴‬تیرماه اغاز شد و تا ‪ ۳۱‬تیر در دهکده ساحلی چیچست‬ ‫برگزار میشود و شهروندان میتوانند همهروزه از ساعت ‪۱۷‬‬ ‫در ان حضور یابند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۸‬با توجه به‬ ‫همهگیری بیماری کووید ‪ ،۱۹‬مجموعه چیچســت به حالت‬ ‫غیرفعــال درامــد و یکــی از اهــداف مهم جشــنواره تابســتانه‬ ‫در دهــه امامــت و والیــت (از عیــد قربان تا عید غدیــر) اغاز‬ ‫فعالیــت دوبــاره و بازگشــایی دهکــده ســاحلی چی چســت‬ ‫بــود؛ ضمــن اینکــه ایجــاد شورونشــاط اجتماعــی و اجــرای‬ ‫برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز از دیگر اهداف جشنواره‬ ‫در نظر گرفتهشــده اســت‪ .‬شــهردار ارومیه اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫برنامههای مهم دیگر شــهرداری نیز در حاشــیه این جشنواره‬ ‫و در محات مختلف شهر ارومیه‪ ،‬فرهنگسازی تفکیک زباله‬ ‫اســت کــه بــا توجه به اینکــه روزانه بیــش از ‪ ۵۰۰‬تــن زباله در‬ ‫ارومیه جمعاوری میشــود و نیمی از ان قابلتفکیک اســت‪،‬‬ ‫اموزش به کودکان و خانوادهها میتواند بسیار بااهمیت باشد‪.‬‬ ‫عصار خانهمجموعهقره کلیساامادهبازدید‬ ‫گردشگراناست‬ ‫نماینــده مــردم ســلماس‬ ‫نیرو دســتور دهید تا نسبت به‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تخصیصاعتباراتبرایتکمیل‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬انتظــار مــیرود‬ ‫پــروژه انتقــال اب و نجــات‬ ‫هرچه ســریعتر اعتبــارات برای‬ ‫دریاچــه ارومیــه اقــدام کنــم‪.‬‬ ‫انتقــال اب به دریاچه ارومیه و‬ ‫نماینده مردم اذربایجان غربی‬ ‫یعقوب‬ ‫نجــات ایــن دریاچه تخصیص‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫رضازاده‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یعقوب‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار مــیرود‬ ‫رضــازاده بیــان کرد‪ :‬اقــای رئیسجمهور بنــده از رئیس ســازمان محیطزیســت از تهران بهطرف‬ ‫اولین نمایندگانی بودم که درخواســت تحقیق اذربایجــان حرکــت کــرده و نســبت بــه بررســی‬ ‫و تفحــص از ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه را وضعیــت زیســتمحیطی دریاچــه اقــدام کند‪.‬‬ ‫امضــاء کردم نجــات دریاچه ارومیه وابســته به تمامی نمایندگان اذربایجان و سایر نمایندگان‬ ‫انتقال ســریع اب اســت‪ .‬نجــات دریاچه ارومیه طرح تحقیق و تفحص را امضاء کردهاند امید به‬ ‫نجات اذربایجان است‪ .‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬احیای دریاچه ارومیه دارند و این مطالبه جدی‬ ‫بنــده درخواســت میکنــم که عاجانه بــه وزیر مردماذربایجاناست‪.‬‬ ‫‪ 3۵۰‬راس دام قاچاق در مرزهایارومیه‬ ‫کشفشد‬ ‫سرمقاله‬ ‫ش‬ ‫نجاتدریاچهارومیهنجاتایراناست‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫و مه و د د م و‬ ‫ی همه س نه ی ش هص ت م ظم ک‬ ‫صفح ه خ ص ص ی د ن و م ه م ش میش د‬ ‫هص ی ه ن‪ 37‬ش م ه و د دوی هه س ن‬ ‫د ق ب صفحه خ ص صی م ش و ه هم ه و مه‬ ‫د س س ش م ش ش ده س ت ف ون ن د‬ ‫صفح ه‪ ۵‬ن و مه ه و مط ب م عی همه‬ ‫س نه خ ب و م ش میش د د س صفح ت‬ ‫و مه هو هصفحه خست و مه ه ومط ب‬ ‫ده و چ دم ن میش د و د‬ ‫و ت س نه‬ ‫دولتیها چه می گویند؟‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا اعــام اینکــه در‬ ‫جلسه هیات دولت گزارشی درباره وضعیت‬ ‫دریاچه ارومیه و حل مشــکات ان از سوی‬ ‫ســازمان محیطزیســت و وزارت نیــرو ارائــه‬ ‫شد‪ ،‬از برکناری عیسی کانتری مدیر اجرایی‬ ‫احیــای دریاچــه ارومیــه از ایــن ســمت و‬ ‫جایگزینیاستاندار اذربایجانغربیبهجای‬ ‫او خبر داد‪.‬‬ ‫علی بهادری جهرمی در حاشــیه هیات‬ ‫دولــت در جمــع خبرنــگاران اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫جلســه امروز هیــات وزیران گزارشــی درباره‬ ‫وضعیت دریاچه ارومیه و حل مشکات ان‬ ‫از سوی سازمان محیطزیست و وزارت نیرو‬ ‫ارائه شــد‪ .‬با توجه به تاکید رئیسجمهوری‬ ‫مبنیبر تقویت کارگروهدریاچهارومیه‪،‬اقای‬ ‫عیسی کانتری مدیر اجرایی احیای دریاچه‬ ‫ارومیه که دبیر کارگروه هم هستند‪ ،‬از سمت‬ ‫خود مطابق تصمیم هیــات وزیران برکنار و‬ ‫اســتاندار اذربایجان غربی جایگزین شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬همچنین اســتاندار اذربایجان شرقی‬ ‫بهعنــوان عضــو جدیــد کارگــروه بــه ترکیب‬ ‫اضافهشدندتاپیشرفتسریعتریبرایحل‬ ‫مسئلهدریاچهارومیهداشتهباشیم‪.‬‬ ‫ســید صولت مرتضــوی معــاون اجرایی‬ ‫رئیسجمهــور هــم بابیــان اینکــه یکــی از‬ ‫مباحــث مطروحــه دربــاره مصوباتــی چون‬ ‫احیای دریاچه ارومیه است‪ ،‬گفت‪ :‬چندین‬ ‫جلســه ســتاد در این مورد تشــکیل و منابع‬ ‫خوبــی نیــز تخصیــص داده شــد‪ .‬دولتها‬ ‫اساســا در ســهماهه اول امــکان تخصیــص‬ ‫عمرانیندارندولیتااالنبالغبر ‪ 215‬میلیارد‬ ‫تومان برای دریاچه ارومیه تخصیصیافته و‬ ‫پیمانکار فعال اســت و امیدواریم در اینده‬ ‫نزدیک مشکل دریاچه ارومیه نیز حل شود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ارومیــه در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬به اذربایجان غربی‬ ‫مجلس شورای اسامی گفت‪:‬‬ ‫در نظر گرفته شد که بر اساس‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬اســتان‬ ‫سیاســتهای کلــی اســتان این‬ ‫بهصــورت کامــل ابــاغ نشــده‬ ‫اعتبار بر اســاس اولویت صرف‬ ‫اســت‪ .‬ســید ســلمان ذاکــر در‬ ‫پروژههــای اولویــتدار شــود‪.‬‬ ‫سید سلمان‬ ‫گفتوگو باایسناافزود‪:‬بودجه‬ ‫نمایندهمردمارومیهدر مجلس‬ ‫ذاکر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬اذربایجــان غربــی‬ ‫شــورای اســامی اظهار کــرد‪ :‬با‬ ‫بایــد بــا توجه بــه شــرایط جغرافیایــی و اب و توجه به اینکه استان و ارومیه ازنظر محورهای‬ ‫هوایی تاکنون اباغ میشد که متاسفانه تاکنون مواصاتــی بامشــکاتی مواجــه اســت دولــت‬ ‫ابــاغ کامــل صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬او تصریح هرچهسریعتر اعتباراتتخصیصیافتهبهاستان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه به اینکــه اذربایجــان غربی یک را اباغ و پرداخت کند تا سرعت کارهای عمرانی‬ ‫اســتان سردسیر اســت باید تا تمام نشدن زمان افزایشیافتــه و شــاهد یــک جهــش در اجــرای‬ ‫بــرای اجرای پروژههای عمرانی بودجه اســتانی پروژههای عمرانی باشیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫بهصورت کامل اباغ شــود‪ .‬حجتاالسام ذاکر به جهشــی که در اجرای عملیات گازرســانی در‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پس از سفر اخیر رئیسجمهور اســتان انجامشــده در ســال اینده هیچ روستای‬ ‫به استان ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان در کنار بودجه بدون گازی در استان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫گ هخ ی و دد‬ ‫ک الم و د د م و خ د و مه ی ه س هم هن‬ ‫ن خدمت ذ ی چ ف خ‬ ‫ع ف ده و‬ ‫می د م هس ی ستوششمصفح ت خ ص صی‬ ‫س نه د شم ه م و م ش شده ست‬ ‫الشه ی خ ص ه‬ ‫همچ ن هم ظ قد‬ ‫هم ک ن س ه ی د س س ش د دو ه شش م‬ ‫م م ی و مهه و د دو ه هف م م می گ هه ی‬ ‫خ ی س نه هص ت ملمع فیشد دو ه ی‬ ‫خ د د دو هه ی عدی همه ش ت و س هه ی‬ ‫س یمع فیخ ه دشد‬ ‫ن‬ ‫ن گ هخ ی همچ ن و مه و د د م و‬ ‫و تو م خ د وی خ س نه وشه س نه‬ ‫ق د ده س ت د ن گ ه خ ی ف ون که ه‬ ‫س ن د ی صفحه ی و ه و م ع ی ش ش مل‬ ‫ی م د م ن عکس‬ ‫خ ی و ش ق به ی‬ ‫ص تو ف م ست همهشه س نه ی مجم عهه‬ ‫س ن د ی صفحه خ ص صی هم ن و یه ی‬ ‫س ت ص یهس د‬ ‫د ن م ه الش ش ده س ت خ ب کم ل و‬ ‫چ دم نح فه یمح ه ی دیود ف ی ص ی‬ ‫مل و قع تهمه ق ط ش د دس سمخ ط ن‬ ‫ق ف هو نط قد جه ت م ک ه د ی‬ ‫ع دال ه یهمهم دم م د ش هش د همچ ن‬ ‫هم ت مع ف ی س هه د و م ه و د د ن‬ ‫مد س ج معو دی گ هخ ی و د د ن‬ ‫طالع ت ملهمه س هه ی ش ه د یشد ن‬ ‫مد س د ح ل کم ل ستو ه ودیج مع ن ک‬ ‫طالع یفع ته ی س ه ید س س ش خ هد‬ ‫شد مهه ی س ه ی نمجم عهد ده د ک ه‬ ‫شه ه و وس ه یه س ن عم مد دهخ هدشد‬ ‫همع یو قعی ششده ده« و د د ن» ش م‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی مصرف اب کشاورزی‬ ‫بود و در قالب هفت طرح توسط شرکت‬ ‫اب منطقــهای اذربایجان شــرقی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫اعتبارات و بودجه اذربایجان غربی هرچه‬ ‫سریعتر پرداخت شود‬ ‫خـــبر‬ ‫دهکدهچیچستارومیهمیزبان‬ ‫جشنواره‪ ۸‬روزهتابستانی‬ ‫و دد ذ‬ ‫بازسازیعتباتعالیاتجزءاولویتهاقرارگیرد‬ ‫علیرضانوروزی‪،‬مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاذربایجانغربی‪:‬بازسازی عتبات عالیات باید جزء‬ ‫اولویتهایماقرار گیرد‪،‬اطاعرسانیاقداماتبازسازیدر اینحوزهدر استان گستردهتر میشود که‬ ‫اینامر‪،‬یکضرورتبهشمار میرود‪.‬بازسازیعتباتمقدسهدر دستور کار ویژهنظاممقدسجمهوری‬ ‫اسامیاستزیراعتباتعالیاتبزرگترینپایگاهدینمبیناسامومکتبتشیعبهشمار میرود‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫تت ی س‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ارذبایجان رغبی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/azarbayejangharbi‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ط‬ ‫رن‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫و دد س ن‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد زنجان‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیزنجان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫تاجی پر از ابهام برسر فوتبال‬ ‫بهبود رضایی‬ ‫فوتبال ایران در سال گذشته سالی پرتنش‬ ‫و پرفرازونشــیبی را پشــت ســر گذاشــت و در‬ ‫پایــان ان نیــز بــدون مدیــر شــد‪ .‬بــرای اولیــن‬ ‫بــار در تاریخ فدراســیون هیئت رئیســه‪ ،‬رئیس‬ ‫فدراســیون را برکنــار و اداره فدراســیون را در‬ ‫ســال جــام جهانی به سرپرســت تحویــل داد‪.‬‬ ‫برای سامان گرفتن فدراسیون باید قبل از اغاز‬ ‫یشــناخت لذا در‬ ‫جام جهانی رئیس خود را م ‬ ‫فرصت قانونی اعال مشــده افــرادی ثبت نام و‬ ‫پــس از بررس ـی های صــورت گرفتــه دونفر به‬ ‫دلیــل عدم تکمیل فرایند ثبت نام و پیوســت‬ ‫مــدارک الزم از دور انتخابــات خــارج و ســه‬ ‫نفــر (مهــدی تــاج‪ ،‬میرشــادماجدی و عزیزاله‬ ‫محمــدی) بــه تاییــد نهایــی رســیده و رســما‬ ‫نامزد انتخابات شدند‪ .‬به نظر می رسید احراز‬ ‫و تایید صالحیت میرشــاد ماجدی سرپرســت‬ ‫فعلــی و عزیزمحمــدی از نیروهــای ســابق‬ ‫فدراســیون دور از انتظــار نباشــد چــون ســند و‬ ‫بهانه ای برایشان وجود نداشت تا رد صالحیت‬ ‫گردنــد؛ اما احــراز و تایید صالحیت نفر ســوم‬ ‫(مهدی تاج) رئیس ســابق فدراسیون ابهاماتی‬ ‫باخــود بــه همــراه داشــت ازجملــه کنــار رفتن‬ ‫وی بــه ســبب بیماری قلبــی‪ ،‬در جریــان بودن‬ ‫پرونده ســرمربی ســابق تیم ملــی (ویلموتس)‬ ‫کــه نیروهــای نظارتی و قضایی نیز بــران ورود‬ ‫چیــک از مراحــل بــه‬ ‫کرده انــد و تاکنــون در هی ‬ ‫نتیجه منتج نشــده اســت در فضای ورزشــی و‬ ‫فوتبالی کشور نقدهای فراوانی داشت بسیاری‬ ‫از کارشناســان اعتقــاد داشــتند صالحیــت وی‬ ‫مــورد تاییــد قرار نخواهــد گرفت‪ .‬عــده ای نیز‬ ‫معتقــد بودنــد ورود مهــدی تاج و تاییــد وی‪،‬‬ ‫عــدم تاییــد دیگــر نامزدهــای مطــرح و البــی‬ ‫های صورت گرفته از روی برنامه و هماهنگی‬ ‫قبلی است وی نه تنها تایید صالحیت خواهد‬ ‫شــد بلکه برنده انتخابات نیز خواهد شــد که‬ ‫ظاهرا پیش بینی گروه دوم به واقعیت پیوست‬ ‫و حرف وحدیث های حاشــیه انتخابات رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال را بیش ازپیش نمود‪ .‬هرچند‬ ‫در شــب قبل از انتخابات دبیر کل فدراســیون‬ ‫در اقدامــی شــتاب زده‪ ،‬بــا تاخیــر و غیرمنتظره‬ ‫برگزاری انتخابات را لغو اعالم کرد اما انتخابات‬ ‫بــدون تاثیــر از ایــن بیانیه دبیر کل فدراســیون‬ ‫بــا حضــور اعضــای مجمــع عمومــی برگــزار و‬ ‫مهدی تاج در اســتانه جام جهانی به ریاســت‬ ‫فدراسیونفوتبالرسیداکنونبایدمنتظر ماندتا‬ ‫در فرصت باقی مانده شاهد تصمیمات مهدی‬ ‫تــاج در فوتبــال ملی‪ ،‬لیگ برتر و‪ ...‬بر اســاس‬ ‫سخنان وی در دوران تبلیغات بود‪.‬‬ ‫ستاره مغضوب ژاوی در بارسلونا ماند‬ ‫ممفیــس دیپــای‪ ،‬ســتاره هلندی بارســلونا‬ ‫اعــام کــرد قصدی مبنــی بر جدایی نداشــته‬ ‫و در ایــن باشــگاه باقی خواهــد ماند‪ .‬حدود‬ ‫یک ســال پیش و با صالحدید رونالد کومان‪،‬‬ ‫ســرمربی هلنــدی و ســابق بارســلونا بــود کــه‬ ‫ممفیس دیپای بعــد از اتمام قرارداد با لیون‪،‬‬ ‫راهی نوکمپ شده و لباس کاتاالن ها را به تن‬ ‫کــرد‪ .‬علیرغــم شــروعی موفــق در ترکیب این‬ ‫تیــم‪ ،‬ممفیــس دیپای رفته رفتــه و به خصوص‬ ‫با حضور ژاوی روی نیمکت بارســلونا جایگاه‬ ‫خــود را در ایــن تیــم از دســت داد و با اضافه‬ ‫شــدن ستاره های جدید‪ ،‬به مهاجمی نیمکت‬ ‫نشــین تبدیل شــد‪ .‬اخبار حاکــی از ان بود که‬ ‫ممفیس دیپای در فصل تابستان امسال قطعا‬ ‫بارســا را تــرک خواهد کرد‪ ،‬امــا درنهایت‪ ،‬این‬ ‫اتفاق رخ نداد و این مهاجم ‪ 28‬ســاله اعالم‬ ‫کرد در طول فصل به این تیم متعهد خواهد‬ ‫بود‪ .‬در شرایطی که ممفیس دیپای در استانه‬ ‫رفتن به لیگ ایتالیا قرار داشت‪ ،‬توافق حاصل‬ ‫نشــد و پــروژه انتقالــش بــه یوونتــوس هفتــه‬ ‫گذشته شکست خورد‪ .‬همچنین باشگاه هایی‬ ‫چــون چلســی و منچســتریونایتد در روزهــای‬ ‫اخیــر به جذب این بازیکن ابــراز عالقه کرده‬ ‫بودند‪ ،‬اما این اتفاق نیز رخ نداد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2700‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتینجفابادتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله‪ ۱۵‬روزاگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی‬ ‫تقدیمنمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۶۱۸‬مورخ ‪ 1401/05/24‬خانم مریم شجاعی ارانی فرزند صفرعلی ششدانگ یکبابخانه‬ ‫نیمه ساز به مساحت ‪ 168/29‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۱۷‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1373923‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2682‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتینجفابادتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله‪ ۱۵‬روزاگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۶۹۵‬مورخ ‪ 1401/05/30‬اقای حمیدرضا هاشم زاده نجف ابادی فرزند غالمرضا ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 126/79‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۳۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372232‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2678‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 3438‬مورخ ‪ 1401/05/18‬اقای امید سجادی فرزند مجید ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 449/66‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 13‬فرعی از ‪ 454‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372217‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2680‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۸۸۴‬مورخ ‪ 1401/04/22‬اقای وحیدرضا حاجی باقریان فرزند محمد ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 208/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۴۶۴‬اصلی و ‪ 5‬فرعی‬ ‫از ‪ ۴۶۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372390‬م الف‬ ‫حرف های خواندنی مربی بدنساز در مورد لوکادیا‬ ‫تمرین نامرئی در دستور‬ ‫کار پرسپولیس است‬ ‫مربی بدنســاز پرسپولیس با تمجید از لوکادیا‬ ‫می گویــد کــه او از کودکی تمرینات فوق العاده ای‬ ‫را تجربــه کــرده و ب ـه زودی در ســطح ایــده ال قرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬یــک روز پــس از پیــروزی مقابــل‬ ‫صنعــت نفــت ابادان‪ ،‬پــه په لوســادا در گفتگو با‬ ‫ورزش ســه به سواالت پیرامون امادگی جسمانی‬ ‫بازیکنان پرسپولیس و همچنین سایر موارد پاسخ‬ ‫داد‪ .‬اگرچــه مهم تریــن بخــش مصاحبــه مربــوط‬ ‫به جایی اســت که لوســادا در مورد یورگن لوکادیا‬ ‫توضیحاتــی را ارائــه می کند اما در ســایر بخش ها‬ ‫نیز اظهاراتی در مورد تعطیالت فیفادی‪ ،‬امادگی‬ ‫تهــای بدنســازی در‬ ‫بدنــی مهــدی عبــدی‪ ،‬تفاو ‬ ‫بازیکنان جوان و مسن تر پرسپولیس ارائه داد که‬ ‫شــاید برای طرفداران پرســپولیس جذاب باشد‪ .‬او‬ ‫همچنین در مورد این ادعا که بدنســازی ســنگین‬ ‫روی امادگی بازیکنان در هفته های نخست تاثیر‬ ‫دارد‪ ،‬صحبت هایی را انجام داده و مخالفت خود‬ ‫را با این دیدگاه و ادعا اعالم کرد‪.‬‬ ‫دوست دارم مصاحبه را با خودتان شروع‬ ‫کنم‪ .‬در مورد شما هواداران پرسپولیس‬ ‫کمتر خوانده اند اما می دانیم که در مادرید‬ ‫تحصیلکردید‪.‬‬ ‫بله دانشگاه اروپایی مادرید‪ .‬من مدرک خود‬ ‫را در رشته تربیت بدنی و ورزش گرفتم‪ ،‬همچنین‬ ‫دکتــرای خود را در علوم ورزشــی تمــام می کنم‪ ،‬از‬ ‫طــرف دیگــر ‪ 2‬مــاه بعد مجــوز حرفه ای خــود را‬ ‫دریافت می کنم‪ ،‬درواقع ‪ Uefa A‬دارم‪.‬‬ ‫پس یک پا سرمربی هستید؟‬ ‫نه رئیس ما یحیی است‪.‬‬ ‫باگذشــت ‪ 4‬هفته از مسابقات‪ ،‬به نظر‬ ‫شما فرم بدنی بازیکنان پرسپولیس چطور‬ ‫است؟‬ ‫مــن نگاه فــردی به ایــن موضــوع دارم و جمع‬ ‫نمی بندم‪.‬برخیاز ان هادرراهرسیدنبهبهترینفرم‬ ‫خودهستندو درمجموعدر حالپیشرفتهستیم‪.‬‬ ‫ایا بدنسازی فقط مربوط به تمرین است‬ ‫یا شامل زمان اســتراحت بازیکنان هم‬ ‫می شــود؟ ایا اگر یک بازیکن استراحت‬ ‫ش او‬ ‫و تغذیه درست نداشــته باشد‪ ،‬تال ‬ ‫بی نتیجهاست؟‬ ‫بله کامال موافقم و اشاره درستی داشتید‪ .‬یک‬ ‫بخش از کار‪ ،‬تمرین است اما چیزهای دیگری هم‬ ‫مهم هســتند‪ .‬ما به ان تمرین نامرئی می گوییم؛‬ ‫نهــا همگی‬ ‫ریــکاوری‪ ،‬تغذیــه‪ ،‬خوابیــدن و‪ ...‬ای ‬ ‫جزئیاتیهستند کهخیلیمهم اند‪.‬‬ ‫به عنوان یک بدنساز از میزان دوندگی‬ ‫بازیکنانراضیهستید؟‬ ‫بله‪ .‬نه تنها دویدن ازنظر مقدار مســافت طی‬ ‫شده بلکه مسافت دویدن با سرعت باال‪ ،‬مسافت‬ ‫دویــدن‪ ،‬تعــداد اســتارت ها و کاهــش ســرعت‪،‬‬ ‫اســتارت انفجاری‪ ...‬بایــد به همه متغیرها توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ایا بدنسازی روی بازی های هفته های اول‬ ‫تیم تاثیر منفی دارد؟‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2676‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۰۶۵‬و ‪ ۳۰۶۶‬مورخ ‪ 1401/05/04‬اقای اصغر نصیران نجف ابادی فرزند بهرام نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع و خانم اعظم صفری جالل ابادی فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ ۲۰۲‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۴۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1372309‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-2698‬چون اقای علی برنجی اردستانی احدی از ورثه مرحومه گل بانو عنقی زاده تقاضای تحدید‬ ‫حدود اختصاصی ششدانگ یکدرب باغ مشجر پالک ‪ ۱۹۲۰‬فرعی واقع در اردستان ‪ ۱‬اصلی دهستان‬ ‫گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و نیاز به اگهی مجدد دارد اینک بنا به درخواست متقاضی‬ ‫و دستور اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت تحدید حدود اختصاصی پالک شماره ‪ ۱۹۲۰‬فرعی مزبور واقع در‬ ‫اردستان ‪ ۱‬اصلی دهستان گرمسیر بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان بنام على برنجی اردستانی فرزند فرزند‬ ‫حسین و غیره در روز شنبه مورخه ‪ 1401/۰۷/09‬از ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این اگهی‬ ‫در محل حضور یابند‪.‬اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬شنبه مورخه ‪ 1401/۰۶/12‬ذبیح اله فدائی اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫اردستان ‪ /1374544‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1-9 -2684‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۲۴۳‬مورخ ‪ 1401/04/08‬هیات چهار مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم زهرا مهوری حبیب ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۸۴۱۵‬کد ملی ‪ ۶۶۰۹۱۵۴۲۳۶‬صادره حبیب اباد‬ ‫فرزند عباسعلی در قسمتی از ‪ /‬ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 160/86‬مترمربع پالک شماره ‪۱۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۹۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان به موجب قولنامه‬ ‫عادی از مالک رسمی معصومه اقا بزرگی دلیگانی که به موجب سند ‪ ۲۰۱۵۲‬مورخ ‪ 52/5/3‬دفترخانه‬ ‫‪ ۶۸‬اصفهان مالک رسمی بوده و به نامش در جریان ثبت می باشد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1373725‬م الف‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی تنکابن‪۹۰ .‬‬ ‫‪ -9 -2686‬نظر به مواد ‪ 1 .‬و ‪ ۱۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی‬ ‫تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع‬ ‫عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪..‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه چناربن پالک ‪ ۱۹‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۱۲۶۴‬مفروزی از ‪ ۵۳‬فرعی مهری فقانی به کد ملی ‪ ۲۲۱۹۵۵۳۱۰۸‬نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان مساحت ‪ 300/80‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه صوفی محله پالک ‪ ۲۳‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۱۶۴‬فرعی صالح استبصاری به کد ملی ‪ ۲۲۱۹۵۷۸۰۰۳‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر‬ ‫چرا این را می گویید؟ من قبول ندارم‪ .‬فوتبال‬ ‫جنبه تاکتیکی‪ ،‬فنی‪ ،‬فیزیکــی و روانی دارد‪ .‬همه‬ ‫این ها در عملکرد دخیل هستند‪.‬‬ ‫یعنی ممکن نیست بدن بازیکنان در اولین‬ ‫دیدارها به دلیل فشار تمرینات افت کند؟‬ ‫موافق نیســتم که ما در هفته های اول خوب‬ ‫نبودیــم‪ .‬گــزارش جی پس اس نشــان می دهد که‬ ‫اتفاقــا در نیمه دوم بازیکنان مســافت بیشــتری را‬ ‫طی کردند و با شدت بیشتری دویدند‪.‬‬ ‫با توجه به وقفه جام جهانی و فیفادی چه‬ ‫برنامه ای برای تیم دارید؟‬ ‫برخالف بسیاری‪ ،‬من این را یک فرصت خیلی‬ ‫خوب می دانم‪ .‬این زمان خوبی است که یک کار‬ ‫خوب را به صورت جمعی و فردی انجام دهیم و‬ ‫زمانی است که بیشتر پیشرفت کنیم‪.‬‬ ‫منظورم این است که ایا برای جلوگیری‬ ‫از افت بازیکنان غیر ملی پوش و ریکاوری‬ ‫ملی پوشانراهیاندیشیده اید؟‬ ‫بله البته که این طور اســت‪ .‬این کار اصلی من‬ ‫است اما همان طور که قبال به شما گفتم بهتر است‬ ‫که به صورت فردی نگاه کنیم‪ ،‬نه جمعی‪.‬‬ ‫نظرتــان درباره مصدومیت بازیکنان در‬ ‫پیش فصل چیســت؟ هواداران در پیش‬ ‫فصل از این موضوع نگران شدند و برخی‬ ‫هم می گفتند به دلیل بدنسازی نامطلوب‬ ‫فصول گذشته است‪.‬‬ ‫مــا چهار بازیکــن مصدوم داشــتیم؛ پاکدل که‬ ‫مشکلی از فصل گذشته داشت‪ ،‬وحدت حنانوف‬ ‫یــک ضربــه خیلــی بــد در بــازی دوســتانه خــورد‪،‬‬ ‫مهدی عبدی و ترابی هم چند جلسه دور بودند و‬ ‫به وضوح قبال تمرین پرفشاری نداشتند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل عضالت و بدنشان در ان زمان اماده نبود‪.‬‬ ‫مهدی عبدی در پرسپولیس پدیده شد‬ ‫اما به گواه بسیاری‪ ،‬ضعف بدنی اجازه نداد‬ ‫از تمام ظرفیتش استفاده کند‪ .‬ایا امسال‬ ‫این مشــکل حل می شود؟ اساسا ایا این‬ ‫مشکل را در عبدی دیده اید؟‬ ‫من با شما موافقم و این برای من یک چالش‬ ‫بــزرگ اســت‪ ،‬من هــرروز با او صحبــت می کنم تا‬ ‫ذهنیــت او را بهبــود بخشــم‪ ،‬او مهارت های فنی‬ ‫عالی دارد اما باید در بخش دیگر هم پیشــرفت‬ ‫کند تا به بازدهی باال برسد‪.‬‬ ‫نظر شــما در مورد لوکادیا چیست و او‬ ‫را ازنظر بدنی در این چند جلسه چگونه‬ ‫دیده اید؟‬ ‫یورگــن یــک بازیکــن ســطح بــاال اســت‪ .‬او از‬ ‫کودکــی در ســطح باالیــی تمریــن دیــده و ما هم‬ ‫برنامــه ویــژه برای او گذاشــتیم و او حــاال بازی به‬ ‫بازی در حال پیشرفت و بهبود عملکرد است‪.‬‬ ‫برخی معتقدند لوکادیا مســتعد اسیب‬ ‫است‪ .‬ایا شما هم این نگرانی رادارید؟‬ ‫ما اطالعات زیادی از گذشته او داریم و بخش‬ ‫پزشــکی در حال بررســی موارد بیشتر اســت‪ .‬ما از‬ ‫لوکادیا مراقبت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مشتمل بر ساختمان مساحت ‪ 225/75‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کبودکالیه پالک ‪ ۳۶‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۱۲۸‬فرعی مرضیه جعفری ازوج به کد ملی ‪ ۲۲۱۰۲۵۴۷۳۶‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل‬ ‫بر سوئیت به مساحت ‪ ۲۴۸‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه لشتو پالک ‪ ۱۲۶‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬مفروزی از ‪ ۹۴‬فرعی پویا ساجدی حیدری به کد ملی ‪ ۲۲۱۰۱۰۹۲۲۱‬نسبت به ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مساحت ‪ ۳۷۴‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه ولی اباد پالک ‪ ۵‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۲۶۰۹‬فرعی امیر موالنا فر به کد ملی ‪ ۲۲۷۹۹۷۰۱۳۹‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 252/50‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه ابکله سر کوچک پالک ‪ ۱۰‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۳۱۴‬مفروزی از ‪ ۱۲۹‬فرعی حمید تیمورنژاد به کد ملی ‪ ۲۲۱۱۲۶۰۵۳‬نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 201/05‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه توساکله پالک ‪ ۵۸‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۲۴۷‬فرعی نجمه ذکریایی به کد ملی ‪ ۲۲۱۰۴۰۱۰۱۱‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل‬ ‫برانباری مساحت ‪ ۶۰۰‬متر مربع (به استثناء ‪ ۳۸‬متر بستر نهر داخلی) خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کتری علیا پالک ‪ ۱۲۰‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ ۵۷۳‬فرعی سید غزاله بهرامی به کد ملی ‪ ۲۲۱۹۹۳۹۴۶۴‬و سیده ازاده بهرامی به کد ملی ‪۲۲۱۹۶۲۸۲۳۱‬‬ ‫سهم هر کدام بترتیب سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سوله انبار و مرکبات به‬ ‫مساحت ‪ ۴۸۷‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه طالش محله پالک ‪ ۱۳۰‬اصلی بخش ‪۳‬‬ ‫‪ 132‬فرعی مسعود بخشنده به کد ملی ‪ ۰۰۵۳۶۶۸۸۳۹‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 232/75‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫‪ ۱۳۳‬فرعی مسعود بخشنده به کد ملی ‪ ۰۰۵۳۶۶۸۸۳۹‬نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 232/75‬متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی ‪ /‬کثیراالنتشار در‬ ‫شهر منتشر و در روستا عالوه بر انتشار اگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت‬ ‫مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از‬ ‫امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی‬ ‫تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند‬ ‫و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪/1373895 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1401/06/12 :‬تاریخ انتشار دوم ‪1401/06/27 :‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪ -9-2706‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫‪ -۱۶۹‬اصلی واقع در صدر اباد بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 12020‬فرعی‪ -‬یک باب منزل‬ ‫مالکیت‪ -‬اقای عباس علی نیا فرزند پیرعلی به ش ش ‪۶۱۳‬‬ ‫در روز شنبه نهم مهر ماه ماه یکهزار و چهارصد و یک (‪ )1401/7/9‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع‬ ‫و بعمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و‬ ‫مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل‬ ‫حضور به هم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند‬ ‫مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و‬ ‫اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع‬ ‫مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و‬ ‫در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ‪ ،‬معترضین می بایست از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی‬ ‫الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/06/12 :‬اکبر اقبالی ‪ -‬رئیس‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫حسین خانی و ریسک جالب‬ ‫در دربی کرمان‬ ‫مس کرمان در شرایطی هفته گذشته با یک نمایش‬ ‫موفق برای گل گهر درنهایت به تساوی رضایت داد که‬ ‫یک تصمیم جالب در این بازی داشت‪ .‬نارنجی پوشان‬ ‫که رفته رفته توانسته اند در قالب لیگ برتر قرار گیرند‪،‬‬ ‫اینهفتهدر پنجمینجدالفصلبرابر نساجیمازندران‬ ‫قــرار خواهنــد گرفت‪ .‬مس هفته گذشــته تــا ثانیه های‬ ‫پایانــی دربــی کرمــان موفق شــده بود برابــر گل گهر در‬ ‫استانه برد قرار داشته باشد که درنهایت اما با دریافت‬ ‫گل تساوی در این مهم ناکام ماند‪ .‬فرزاد حسین خانی‬ ‫امــا در ایــن بازی حســاس یک تصمیم جالب داشــت؛‬ ‫هافبک دفاعی محبوب کرمانی ها با توجه به شناختی‬ ‫که از این پست داشت‪ ،‬با تصمیمی شاید پر ریسک اما‬ ‫درنهایت موفق از بازیکنی که سابقه سال ها حضور در‬ ‫دفاع چپ را داشت به عنوان هافبک دفاعی سود برد‪.‬‬ ‫محمد ســتاری مدافع اســبق ذوب اهن و فصل گذشته‬ ‫هــوادار کــه در ایــن فصل با پیراهن نارنجی پوشــان به‬ ‫میدان می رود‪ ،‬در جدیدترین تجربه خود با نظر فرزاد‬ ‫حسین خانی به عنوان هافبک دفاعی به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫ستاری در دقیقه ‪ ۶۰‬این دیدار به بازی فراخوانده شد و‬ ‫در شرایطی که به نظر می رسید کار سختی مقابل خط‬ ‫هجومی و میانی گل گهر پیش رو داشته باشد‪ ،‬با چند‬ ‫توپ گیــری و در ادامــه شــرکت در فاز هجومی تیمش‪،‬‬ ‫عملکردقابلقبولیاز خودبه جابگذارد‪.‬‬ ‫ساکت به بردیف هم مثل‬ ‫ساپینتو هدیه داد‬ ‫به نظر می رســد ســاکت الهامی‪ ،‬ســرمربی هوادار از‬ ‫حواشی فصل گذشته پیرامون خود فاصله زیادی گرفته‬ ‫اســت‪ .‬یکی از مربی هایی که فصل گذشــته در لیگ‪ ،‬در‬ ‫مســیر کســب قهرمانی جام حذفی و پس ازان‪ ،‬حواشی‬ ‫زیادی را پشت سر گذاشت؛ ساکت الهامی بود‪ .‬الهامی‬ ‫در اوایلنقلو انتقاالت‪،‬هدایتهوادار رابرعهده گرفت‬ ‫تا این بار در جوی ارام تر کار خود را پیش ببرد‪ .‬شاگردان‬ ‫ساکت الهامی در هفته چهارم تراکتور را در خانه متوقف‬ ‫کردندوبهپنجمینامتیاز فصلخوددستیافتند‪.‬بهنظر‬ ‫می رسد ساکت الهامی در این فصل در برخورد با رقیب و‬ ‫داورانتغییر رویهدادهاست‪.‬او کهدر بازیدوستانهپیش‬ ‫فصلبهساپینتو‪،‬سرمربیاستقاللبه منظورخوشامدتابلو‬ ‫فرش داده بود این بار با یک دســته گل به ســمت قربان‬ ‫بردیف‪ ،‬ســرمربی تراکتور تبریز رفت تا نــگاه ویژه ای به‬ ‫مربیان خارجی داشته باشد‪ .‬از دیگر نکات جالب توجه‬ ‫ساکتالهامیدر اینفصل‪،‬اشتیاوباسیدمهدیرحمتی‬ ‫و محمد نوازی در اراک بود؛ ان ها که فصل قبل در فینال‬ ‫جام حذفی با یکدیگر برخوردی داشــتند؛ در این فصل‬ ‫یکدیگر رادر اغوشکشیدند‪.‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1374636‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2704‬شماره‪)1 140060302006008951 :‬برابر رای شماره ‪ 8951‬مورخ ‪ 1400/12/25‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0777‬مالکیت اقای‪/‬خانم محمدمهدی عمادی اندانی به شناسنامه شماره ‪ 1464‬کدملی‬ ‫‪ 1141114224‬صادره فرزند عبدالرحمن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال‬ ‫ساخت به مساحت ‪ 237.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 48‬و ‪ 49‬فرعی از ‪ 110‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکی ‪ 140020302006010787‬و‬ ‫‪ 140020302006010877‬و صفحه ‪ 524‬دفتر ‪ 713‬و دفتر الکترونیکی ‪ 2834‬و سند وکالت ‪31109‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/5/6‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 8953‬مورخ ‪ 1400/12/25‬به شماره کالسه ‪ 0778‬مالکیت اقای‪/‬خانم پروانه رحمتی‬ ‫اندانی به شناسنامه شماره ‪ 2364‬کدملی ‪ 1141226332‬صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 237.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 48‬و ‪ 49‬فرعی‬ ‫از ‪ 110‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 140020302006010787‬و ‪ 140020302006010877‬و صفحه ‪ 524‬دفتر ‪ 713‬و دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 2834‬و سند وکالت ‪ 31109‬مورخ ‪ 1398/5/6‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/06/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/06/27 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده – ‪ / 1372444‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -2702‬شماره‪)1 140160302006002977 :‬برابر رای شماره ‪ 2977‬مورخ ‪ 1401/04/16‬به شماره‬ ‫کالسه‪ 1964‬مالکیت اقای‪/‬خانم اکرم قصری خوزانی به شناسنامه شماره‪ 21746‬کدملی‪1140217011‬‬ ‫صادره خمینی شهر فرزند نظرعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت‬ ‫‪ 148.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 126‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 41022‬مورخ ‪ 1400/8/1‬دفترخانه ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 2978‬مورخ ‪ 1401/04/16‬به شماره کالسه ‪ 1960‬مالکیت اقای‪/‬خانم عبدالرضا‬ ‫مجلس ارا به شناسنامه شماره ‪ 591‬کدملی ‪ 1141652757‬صادره خمینی شهر فرزند نعمت اهلل در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪ 148.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 126‬فرعی از‬ ‫‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 41022‬مورخ‬ ‫‪ 1400/8/1‬دفترخانه ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/06/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/06/27 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده – ‪/ 1372529‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2719‬اقای امیرعلی امینی برابر تقاضای وارده به شماره ‪ 5045‬مورخ ‪ 1401/6/6‬به پیوست‬ ‫دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است‪ .‬مدعی است که سند‬ ‫مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره ‪ 159‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی شده از ‪ 43‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬حوزه ثبتی اران و بیدگل که به نام نامبرده ثبت و سندمالکیت‬ ‫به شماره سریال ‪ 884931‬الف ‪ 88 /‬صادر گردیده‪ .‬در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواست صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده ‪ ،‬لذا طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی‬ ‫تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی‬ ‫‪/1374538‬م الف‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ماه ‪ 03 / 1401‬سپتامبر ‪ 06 / 2022‬صـفر ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1434‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تشکیلصندوقضمانت؛گامیبرای‬ ‫اشتغال زاییزنانسرپرستخانوار‬ ‫معاونرئیس جمهور در امور زنانو خانوادهگفت‪:‬تشکیلصندوقضمانتبرایزنانسرپرست‬ ‫خانواری که در دهک یک تا پنج قرار دارند‪ ،‬مهمترین اقدام دولت برای حمایت از این قشر در‬ ‫زمینه ایجاد اشــتغال اســت‪ .‬به گزارش صداوســیما؛ انسیه خزعلی با بیان اینکه یکی از مشکالت‬ ‫زنان سرپرست خانوار نداشتن ضامن برای تسهیالت اشتغال زایی است‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور و‬ ‫برای ضمانت تسهیالت زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زن و خانواده صندوق ضمانت زنان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سرپرست خانوار تصویب شده و در هیئت دولت به تصویب نهایی رسیده است‪ .‬او گفت‪ :‬زنانی‬ ‫که در دهک های یک تا پنج هستند و امکان معرفی ضامن ندارند‪ ،‬دولت ضامن ان ها می شود تا‬ ‫دغدغه ایدر اینزمینهنداشتهباشند‪.‬معاونرئیس جمهور در امور زنانو خانواده گفت‪:‬امیدواریم‬ ‫این زنان حمایت شــده و مشــکل ضمانت تســهیالت انان حل شود که معتقدیم با تشکیل این‬ ‫صندوق‪،‬مشکلضمانتتسهیالتاینبانوانبرطرفمی شود‪.‬به گفتهاو‪،‬درگذشتهبهدلیلاینکه‬ ‫زنان سرپرست خانوار ضامن برای دریافت تسهیالت نداشتند‪ ،‬این اعتبارات برگشت داده می شد‪.‬‬ ‫خزعلی افزود‪ :‬با همکاری استانداری ها در ‪ ۱۵‬استان کشور‪ ،‬اعتباراتی برای زنان سرپرست خانوار در‬ ‫نظر گرفته شده و کارافرینان زن شناسایی شده اند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در دور دوم سفر رئیس جمهور به‬ ‫سیستان و بلوچستان امیدواریم اقدامات بسیار خوبی را برای بانوان و زنان سرپرست خانوار در‬ ‫ایناستانشاهدباشیم‪.‬‬ ‫به مناسبت درگذشت عباس معروفی‬ ‫پایان داستان نویسنده‬ ‫سمفونیمردگان‬ ‫زهرا اقایی‬ ‫سمفونی مردگان رمانی است خواندنی که‬ ‫در ‪ 352‬صفحه توسط انتشارات ققنوس روانه‬ ‫بــازار گردیــده و در حدود نیم میلیون نســخه از‬ ‫ان بــه فروش رفته اســت و به زبان های المانی‪،‬‬ ‫انگلیســی‪ ،‬عربی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬ترکی اســتانبولی‪،‬‬ ‫ترکــی اذری و کردی ترجمه شــده اســت‪ .‬عباس‬ ‫معروفی با قلم شیوای خود داستانی را از بطن‬ ‫جامعه بر روی کاغذ اورده اســت‪ .‬داســتانی که‬ ‫بارها و بارها شــاهد تکرار ان بوده ایم و بسیاری‬ ‫از ما اتفاقات رخ داده برای شخصیت اول رمان‬ ‫یعنی ایدین را یا تجربه کرده ایم و یا در اطراف‬ ‫خود دیده ایم‪ .‬ایدین پســری جوان‪ ،‬کتابخوان‪،‬‬ ‫روشــنفکر و رادیــکال اســت کــه در خانواده ایی‬ ‫ســنتی بزرگ شــده اســت و داســتان زندگی او در‬ ‫اردبیــل و در اواخــر ســلطنت رضــا شــاه روایــت‬ ‫م یشــود‪ .‬ســمفونی مــردگان‪ ،‬داســتانی دربــاره ‬ ‫فروپاشــی خانواده‪ ،‬برادرکشی‪ ،‬عشق و از همه‬ ‫مهم تر رویارویی ســنت گرایی و نوگرایی است‪.‬‬ ‫این داستان حکایت جامعه ای غفلت زده است‬ ‫که روح روشن ایدین و فکر همیشه فعال او تنها‬ ‫بخش بیدار جامعه است که در زیر برف و سرما‬ ‫مرده است‪ .‬روحی که زیر بار غفلت و خاموشی‬ ‫شهر کمرش می شکند و تاب این همه سیاهی را‬ ‫نمی اورد و کارش به جنون می کشد‪ .‬همه چیز در‬ ‫اینداستاندودالودو تیرهاست‪.‬قهرمان هاهمه‬ ‫بهصورتیتصویر می شوندکهکمتر نقطهمثبتی‬ ‫در انــان به چشــم م یخــورد و ایدین زیر فشــار‬ ‫جــو حاکم و محیط ظالم مرگ پیــش از مرگ را‬ ‫درمی یابد‪ .‬این کتاب بر اساس تضاد میان عشق‬ ‫مذاکـرات‬ ‫و نفرتو تقابلمیاناورهانحسودو خودخواه‬ ‫و ایدین عاشق و روشنفکر شکل گرفته و عالوه‬ ‫بر ان رئالیسمی جذاب است که بر پایه روایت‬ ‫استوار گردیدهاست‪.‬کتاباز‪ ۴‬فصلیا‪ 4‬موومان‬ ‫تشکیلشدهو سبکرواییانجریانسیالذهن‬ ‫اســت کــه هر فصل از زبان یــک راوی و در واقع‬ ‫هر بار از زاویه فلسفی و روانی خاصی نقل می‬ ‫شود و گاه به سوم شخص نیز بدل می شود‪ .‬این‬ ‫داستان به مانند یک سمفونی با مقدمه ای اغاز‬ ‫نسبتا خوبی پیش‬ ‫م یشــود؛ داستان با سرعت ً‬ ‫می رود‪،‬امابه یکبارهبعداز تشریحکلیاتاهسته‬ ‫می شود و به جزئیات می پردازد و حتی متوقف‬ ‫می شود و دوباره اوج می گیرد‪ .‬نویسنده در این‬ ‫کتابعالوهبر استفادهاز شخصیت هایمتعدد‪،‬‬ ‫از مفاهیم متنوعی نیز اســتفاده کرده اســت و از‬ ‫انمی توانبرداشت هایمختلفدرام‪،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعیوعاشقانهداشتهباشیم‪.‬اماان چهبیش‬ ‫لطفاخانم هانخوانند‬ ‫از همه در این کتاب تکرار می شود‪ ،‬مسئله مرگ‬ ‫است که خود باعث شکل گیری شخصیت های‬ ‫مختلف داستان می شود و بدین سبب است که‬ ‫نام این داستان با ان عجین شده است‪ .‬خواننده‬ ‫این رمان با ان همذات پنداری عمیقی می کند؛‬ ‫همذات پنــداری کــه بــه لطــف فضاســازی های‬ ‫هنرمندان ه معروفی از سرمای اردبیل‪ ،‬بازار اجیل‬ ‫فروشی‪ ،‬شورابی اردبیل و ‪ ،...‬جریان سیال ذهن‬ ‫وشخصیت پردازیعمیق‪،‬موثر نشاندادهاست‬ ‫و مخاطــب را تــا پایــان داســتان به دنبــال خود‬ ‫می کشاند‪ .‬سمفونی مردگان برنده جایزه «بنیاد‬ ‫انتشاراتادبیفلسفیسور کامپ»در سال‪۲۰۰۱‬‬ ‫و برندهجایزهبنیادادبیارتولدتسوایگدر سال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬شــد و در ســال‪ ۲۰۰۷‬نیز به عنوان یکی از‬ ‫صدرمانبرجستهسالبریتانیاانتخابگردید‪.‬‬ ‫کوچپزشکانشدتمی گیرد‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬امــار رســمی و تاییــد شــده از‬ ‫مهاجرت ســاالنه پزشکان و نیروی متخصص‬ ‫در حــوزه درمــان وجــود ندارد‪ .‬امــا هر از چند‬ ‫یشــود که جای تامل‬ ‫گاهی امارهایی اعالم م ‬ ‫دارد‪ .‬چندی پیش رئیس سازمان نظام پزشکی‬ ‫اهــواز از صــادر شــدن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬گواهــی‬ ‫مهاجرت برای کادر درمان اهواز در یک ســال‬ ‫اخیر خبر داد‪ .‬رئیس سازمان نظام پزشکی نیز‬ ‫در مورد مهاجرت پزشــکان گفت‪ :‬پزشکان ما‬ ‫رغبتــی بــرای تحصیــل در دور ههــای تخصص‬ ‫و فوق تخصــص ندارنــد‪ .‬نتیجــه ایــن اتفــاق‬ ‫ایــن اســت کــه در ســال های اینــده پزشــک‬ ‫نخواهیم داشــت‪.‬این در حالی اســت که مهر‬ ‫ســال گذشــته معاون فنــی و نظارت ســازمان‬ ‫نظام پزشــکی گفت‪ :‬امار مهاجرت پزشکان از‬ ‫ایــران زنگ خطری برای مســئوالن اســت تا با‬ ‫فراهم کردن بسترهای الزم‪ ،‬برای بهبود شرایط‬ ‫اقدام کنند‪ .‬دکتر علی ساالریان معاون فنی و‬ ‫نظارت ســازمان نظام پزشکی درباره مهاجرت‬ ‫پزشکان از ایران گفت‪ :‬هرچند عدد دقیقی را‬ ‫نمی توانیم بگوییم اما امار مهاجرت پزشکان‬ ‫باالست و شرایط کاری مطلوبی برای جامعه‬ ‫پزشکی فراهم نشده و وجود ندارد‪ .‬ساالریان‬ ‫ادامه داد‪ :‬باتوجه به استقبال بسیاری کشورها‬ ‫از نیروی پزشــک به ویژه در سال های اخیر که‬ ‫پاندمــی کرونــا در جهان شــایع شــده اســت‪،‬‬ ‫صنــوف مختلــف جامعــه پزشــکی ترجیــح‬ ‫می دهند که از ایران مهاجرت کنند‪.‬‬ ‫عباس عبدی‪ ،‬تحلیلگر مســائل سیاســی و‬ ‫اجتماعی در گفتگو با فرارو با اشاره به دالیل‬ ‫مهاجــرت پزشــکان‪ ،‬گفــت‪ :‬انگیــزه و دالیــل‬ ‫پزشکان در این باره گوناگون است‪ ،‬یک بخش‬ ‫این است که ان ها نخبه ترین گروه حرفه ای در‬ ‫ایران هســتند و سطح حرفه ای انان نیز بسیار‬ ‫بــاال اســت‪ ،‬به طوری که قابل مقایســه با هیچ‬ ‫حرفه دیگری در ایران نیست و اعتبار پزشکی‬ ‫ایــران در جهــان بــاال و قابل قبول اســت‪ ،‬ولی‬ ‫همواره به ویژه در چند سال گذشته پزشکان از‬ ‫سوی حاکمیت مورد بی مهری قرار گرفته اند و‬ ‫در این زمینه توجه کافی به نظرات و مطالبات‬ ‫جامعه پزشکی نشده است‪ .‬او افزود‪ :‬برخی‬ ‫وزرای این وزارتخانه در دفاع از شبه علم فعال‬ ‫بودند و بخش عمده ای از ان ها به سوگندی‬ ‫که به عنوان یک پزشــک خورده اند‪ ،‬پایبندی‬ ‫کافــی نداشــتند و به نوعــی دانش پزشــکی را‬ ‫نادیــده گرفته انــد و به مســائلی‪ ،‬چون طب‬ ‫ســنتی توجــه دارند کــه معلوم نیســت صدر‬ ‫و ذیل ان چیســت‪ .‬در این شــرایط پزشــکان‬ ‫احساس می کنند بیگانه اند و به نوعی نادیده‬ ‫یشــوند‪ ،‬فراموش نکنید کــه همواره‬ ‫گرفته م ‬ ‫پزشــکان جــزء مشــاغلی بوده اند کــه در نظر‬ ‫مــردم از لحــاظ اعتماد در رتبــه اول و یا دوم‬ ‫بوده انــد‪ ،‬به نوعی پزشــکان در کنار معلمان‬ ‫همواره مورد احترام و اعتماد مردم بوده اند‪.‬‬ ‫عبدی گفت‪ :‬اما در تبلیغات‪ ،‬رسانه ها و نظام‬ ‫رسمی گویی پزشکان دشمنان مردم هستند‪،‬‬ ‫علیه انان تبلیغ می شود و طبیعی است که در‬ ‫چنین ساختاری ان ها حاضر نباشند‪ ،‬کار کنند‬ ‫و بــه مهاجــرت روی می اورند‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫عامل دوم این است که ان ها در ایران حاکم‬ ‫یکــه در تمام‬ ‫بــر امور خود نیســتند‪ ،‬درصورت ‬ ‫دنیــا پزشــکان قــدرت دارند و حاکم بــر امور‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬طبیعتــا در بین ا نهــا مثل هر‬ ‫قشر دیگر سوءاستفاده هم وجود دارد و این‬ ‫مسئله ویژه ای نیست‪ .‬هر کس از راه می رسد‬ ‫بــرای انــان تعیین تکلیــف می کنــد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابراین میان جایگاه باالی اجتماعی و‬ ‫حرفه ای پزشــکان با جایگاه پایین سیاسی و‬ ‫رو به ضعف اقتصادی انان تعارض به وجود‬ ‫می اید‪ ،‬زیرا در ده سال گذشته درامد پزشکان‬ ‫کم شــده و چش ـم انداز امیدوارکننــده ای هم‬ ‫ندارنــد‪ ،‬بــرای اینکه دولت ها خــود را جلوی‬ ‫مردم محبوب کنند‪ ،‬فشار به تعرفه خدمات‬ ‫یکــه اگــر پزشــک‬ ‫پزشــکی می اورنــد‪ ،‬درحال ‬ ‫متخصص در کشور وجود نداشته باشد‪ ،‬شما‬ ‫بــرای درمان باید بــه خارج می رفتید و بخش‬ ‫مهمــی از همیــن درام دهــای ارزی باید صرف‬ ‫یشــد‪ .‬عبدی بیان‬ ‫درمان در خارج از کشــور م ‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضر اگر شــرایط را مهیا کنند‪،‬‬ ‫وسعت اتش سوزی در تاالب انزلی به‪ ۴۰‬هکتار رسید‬ ‫انزلی ‪ -‬ایرنا‪ -‬وسعت اتشی که از بامداد روز جمعه بر جان‬ ‫نیزارهای تاالببین المللی انزلیدر منطقه چراغ پشتان افتاد به‬ ‫سرعت در حال گسترش است و اکنون به‪ ۴۰‬هکتار رسیده است‬ ‫‪.‬فرمانــدار انزلــی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت ‪:‬‬ ‫حدود‪ ۴۰‬هکتار از تاالب انزلی در شعله های اتش می سوزد که‬ ‫با تغییر وزش باد حریق به اطراف پراکنده می شود و در صورت‬ ‫عدم مهار به موقع گستره اتش وسیع تر خواهد شد ‪.‬‬ ‫محمــد پورخــوش ســعادت اضافــه کــرد ‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫اقدامات اولیه مانند ایجاد راه دسترســی برای رســیدن به اتش‬ ‫درحال انجام اســت و ســتاد بحران شهرستان در انتظار رسیدن‬ ‫بالگردهای اب پاش به منطقه است ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــزودی ‪ ۲‬بالگــرد ابپــاش ســپاه از مدیریــت‬ ‫بحران کشور به منطقه اتش سوزی برای اطفاء اعزام می شوند ‪.‬‬ ‫اولین اتش سوزی در تاالب انزلی در سال ‪ ۱۴۰۱‬در ‪ ۳۱‬تیرماه‬ ‫حــادث شــد کــه حدود ‪ ۱۵‬هکتــار از این تــاالب را در محدوده‬ ‫روســتای کوچــک محله طعمه حریق کــرد و این دومین اتش‬ ‫سوزی در سال جاری در تاالب انزلی است‪.‬‬ ‫بیــن المللی انزلی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــاهد چندین مــورد اتش‬ ‫سوزی بزرگ بود که در ان بخش وسیعی از نیزارهای روستاهای‬ ‫شانگهای پرده ‪ ،‬روستاهای طالب اباد‪ ،‬لیجارکی و منطقه چراغ‬ ‫پشتان انزلی طعمه اتش شدند که همه این حریق ها به قصد‬ ‫تصرف اراضی و توسط سودجویان انجام شد‪.‬‬ ‫حامـد بذرافکـن | رویـداد امـروز‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬نیــز حــدود ‪ ۱۰‬هکتار از نیــزار های تاالب بین‬ ‫المللی انزلی توسط سودجویان به اتش کشیده شد‪ .‬این تاالب‬ ‫بین المللی با مســاحتی حدود ‪ ۲۰‬هزار هکتار که از شــمال به‬ ‫انزلی‪ ،‬از جنوب به صومعه سرا‪ ،‬از شرق خمام‪ ،‬از جنوب شرقی‬ ‫به رشت و از غرب به کپورچال و ابکنار انزلی محدود است‪.‬‬ ‫تــاالب انزلــی ســال ‪ ۱۳۵۴‬در فهرســت تــاالب هــای‬ ‫بین المللــی کنوانســیون رامســر بــه ثبــت رســید‪ .‬همچنیــن‬ ‫ســازمان بین المللی حیات پرندگان‪ ،‬این تاالب را به عنوان‬ ‫زیســتگاه بــا اهمیت بــرای پرنــدگان تشــخیص داد ه و جزو‬ ‫تاالب های طبیعی و اب شیرین کشور و از جمله زیباترین‬ ‫مناظر ابی منطقه است‪.‬‬ ‫توریسم سالمت و درمانی انقدر رونق خواهد‬ ‫گرفــت که می تواند به درامد های ارزی کشــور‬ ‫اضافهکند‪،‬امافعالپزشکاندر شرایطینیستند‬ ‫کــه حاکــم به سرنوشــت امــور حرف ـه ای خود‬ ‫باشــند؛ بنابراین ما اگر میان حرفه های کشــور‬ ‫از جمله پزشکی‪ ،‬مهندسی و‪ ،...‬مقایسه کنیم‪،‬‬ ‫واقعا در پزشکی سرامد هستیم‪ ،‬اما جایگاه و‬ ‫اعتبار ان ها در ساخت سیاسی و قدرت بسیار‬ ‫پایین و در اقتصاد در حال نزول اســت و این‬ ‫موضــوع میان جایگاه مطلــوب و واقعی انان‬ ‫شکاف ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بدون شــک بــا بررســی همه جانبــه ابعاد‬ ‫موضوعمهاجرتپزشکانو توجهبهمصلحت‬ ‫عامــه مردم باید طرح و برنامه مناســبی برای‬ ‫جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان به خصــوص‬ ‫پزشکانارائهشود‪.‬‬ ‫اگــر بــرای اداره امور کشــور در همه ابعاد‬ ‫ان ســازماندهی مناســب انجام و شرایط یک‬ ‫زندگی قابل قبول فراهم شود‪ ،‬این مهاجرت ها‬ ‫می تواندحالتعکسپیداکند‪.‬‬ ‫البته که کبابی یک شغل مردانه‬ ‫اســت و حتی اگر زن ها در مشاغلی‬ ‫چــون رانندگــی ماشــین ســنگین و‬ ‫اتوبــوس و یــا کار در ارتفــاع و یــا‬ ‫فــروش شــلغم هم توانســته باشــند‬ ‫جلد ‪20‬‬ ‫کــه وارد بشــوند‪ ،‬بــی شــک کبابــی‬ ‫بــرای همیشــه تاریخ غذا‪ ،‬به نام مردان ثبت شــده اســت‬ ‫و الغیر و ال قیر! بااین وجود یک همسایه داریم که امده‬ ‫در کار فالفل و ان یک بانوی محترم فلفلی اســت و مقام شــامخ ما هم خیلی هوای‬ ‫ایــن همســایه را داریــم‪ .‬فکر می کنــم زنان در نهایت فقط بتواننــد فالفل کباب کنند‬ ‫و بدهنــد دســت مشــتری‪ .‬البتــه کــه ان هــم طرفداران خــاص خــودش را دارد و ما به‬ ‫ســلیقه همه شــکم ها حتی شکم شــما دوســت عزیز احترام می گذاریم و می دانیم با‬ ‫تغییر ذائقه شهرها و زنانه شدن انها‪ ،‬از زنان سبیلو تا مردان بی ریش و البته بیشتر‬ ‫این جوان ها که کباب درست وحســابی نخورده اند‪ ،‬ســراغ چیزهایی مثل فالفل هم‬ ‫می روند‪ .‬بااین وجود مقام ما یقین دارد که این همســایه مشــکالت خاص خودش را‬ ‫دارد کــه حتــی نمی توانــد به همســایه دیواربه دیــوار خودش که جناب ما باشــیم نیز‬ ‫چیزی بگوید‪ .‬بااین همه مانده ایم نویســندگی که خودش از مشــاغل با چای سنگین‬ ‫اســت‪ ،‬چطور حضور زنان را به رســمیت شــناخته اســت؟! فکرش را بکنید اقای خانه‬ ‫امده باشــد و گرســنه باشــد و خانم قسمت ‪ 53‬رمانش را بگذارد روی میز یا به زمین‬ ‫و مبلمان خاکی نگاه کند و خانم در جواب چشم های تنگ شده شوهر‪ ،‬اخرین غزل‬ ‫ســپیدش را بخواند‪ .‬اصال بیایید چشــم هایمان را ببندیم و فکر کنیم بخواهیم برویم‬ ‫مهمانی و لباس حضرت اقا‪ ،‬شستشــو و اتو نشــده باشــد و خانم گرامی ســرش را کرده‬ ‫توی کیبورد کامپیوتر و دارد ویرایش اخرین نســخه مقاله اش را برای ارســال به روزنامه‬ ‫سراسری فردا صبح ارسال می کند‪ .‬البته تصورش هم برای کسانی که اهل کباب نباشند‬ ‫سخت است ولی مقام ما کمی ان را تصور می کند‪ .‬پس بیایید خیلی صادقانه بگوییم‪،‬‬ ‫خانم ها لطفا نویســنده نشــوید یا اول نویســنده نباشید‪ .‬بهتر اســت اول کارهای خانه‬ ‫را انجــام بدهیــد و بعــد هر کاری دوســت دارید انجام بدهید‪ .‬قبــول ندارید می توانید‬ ‫متــن گفتگوهــای این ‪ 11‬نویســنده را بخوانید‪ .‬یازده نویســنده زنی کــه در این کتاب با‬ ‫ان ها گفت وگو شده است همگی دستاوردهای برجسته ادبی داشته و جوایز معتبری‬ ‫همچــون نوبــل‪ ،‬پولیتــزر‪ ،‬گنکور و بوکر را کســب کرده اند‪ .‬بعضــی از ان ها‪ ،‬مثل ناتالی‬ ‫ساروت و سیمون دوبووار‪ ،‬در ژانر یا مکتبی متفاوت در حوزه زنان صحبت از نوشتن‬ ‫و نویســنده شــدن‪ ،‬از تاثیری که نویســندگان دیگر بر ان ها گذاشته اند و از نویسندگان‬ ‫محبوب خود حرف می زنند‪ .‬زنان نویسنده‪ ،‬در کشمکش امرارمعاش و نوشتن و چاپ‬ ‫اثارشان قطعا مشکالتی مشابه مردان همکار خود دارند اما اکثرا بار مضاعف همسر‬ ‫و مادر بودن را بر دوش می کشند‪ .‬مترجم به عنوان یک زن مشتاق می خواست بداند‬ ‫که این زنان موفق به سوال هایی درباره سنگینی مسئولیت هایشان چه پاسخی داده اند‬ ‫و چگونه بر این نوع مشکالت غلبه کرده اند‪ .‬مصاحبه گرها‪،‬‬ ‫هرکــدام نوعــی تخصــص در زمینه اثــار این زنان داشــته اند‬ ‫کــه گفت وگوهــا را غنــی تــر کــرده اســت‪ .‬مهرشــید متولــی‬ ‫مترجم این مجموعه اســت و انتشــارات نیلوفر ان را برای‬ ‫عالقه مندان اماده کرده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1497

روزنامه رویداد امروز 1497

شماره : 1497
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه رویداد امروز 1493

روزنامه رویداد امروز 1493

شماره : 1493
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه رویداد امروز 1491

روزنامه رویداد امروز 1491

شماره : 1491
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه رویداد امروز 1488

روزنامه رویداد امروز 1488

شماره : 1488
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه رویداد امروز 1487

روزنامه رویداد امروز 1487

شماره : 1487
تاریخ : 1401/08/19
روزنامه رویداد امروز 1484

روزنامه رویداد امروز 1484

شماره : 1484
تاریخ : 1401/08/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!