روزنامه رویداد امروز شماره 1416 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1416

روزنامه رویداد امروز شماره 1416

روزنامه رویداد امروز شماره 1416

‫سرمقاله‬ ‫چاره بن بست‬ ‫در جاده مخصوص‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫امیراکبری‬ ‫‪ 22‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫سردبیر‬ ‫‪ 13‬اگوست ‪ 15 | 2022‬محرم ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1416‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫قزوین‬ ‫شماره‬ ‫کرمان جنوبی استان می شود‬ ‫قزوین‬ ‫تاستوباتاخیرمواجهشده‪،‬ولیحتماتشکیلخواهدشد‬ ‫اعالمجنوبکرمانبهعنوانیکاستانجدیددردستورکاردول ‬ ‫خط انتقال مترو‬ ‫هشتگرد به قزوین مغفول‬ ‫مانده است‬ ‫اما و اگر های‬ ‫طرح ‪ 18‬ساله‬ ‫شنبه ‪ 22‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫بهخبرنگارانمتعهدادایاحتراممیکنم‬ ‫محمدمهدی اعالیی؛ اســتاندار قزوین‪ :‬تقارن روز عاشــورا با روز خبرنگار‬ ‫فرصــت مناســبی اســت برای یاد کــردن از روایتگــران صادقی کــه در کنار‬ ‫حماسهسازی روایتگر حماسه هم بودهاند و انچه در تاریخ ماندگار شده‬ ‫ماحصل روایتهای انهاست‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫خط انتقال مترو هشتگرد به قزوین مغفول مانده است‬ ‫اما و اگر های طرح‬ ‫‪ 18‬ساله‬ ‫قزوین به شهر گذر گاهی تبدیلشده‬ ‫است‬ ‫رئیس خانه صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در دور جدید فعالیت دولت نیز طرح‬ ‫مجدد مطرحشده است‬ ‫رئیس خانه صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان قزویــن با بیــان این مطلــب که این‬ ‫طــرح ازلحــاظ جامــع شــرایط اقتصــادی‬ ‫خـــبر‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۱۱‬هزار تن قارچ خوراکی‬ ‫در استان قزوین‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان قزوین گفت‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۱‬هزار تن قارچ خوراکی در ‪۳۶‬‬ ‫واحد پرورش قارچ در استان تولید میشود‪.‬‬ ‫محمــد پیله فــروش افزود‪ :‬همچنین تعــداد ‪ ۲۳‬واحد پرورش‬ ‫قارچ خوراکی دارای پروانه تاســیس هســتند که ظرفیت تولید‬ ‫شش هزار تن در سال رادارند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸‬واحد تولید کمپوست در استان‬ ‫به بهرهبرداری رسیده است که ظرفیت واقعی تولید ‪ ۲۲۸‬هزار‬ ‫تن در سال رادارند‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۲‬واحد تولید کمپوســت کــه پروانه‬ ‫تاسیس دریافت کردهاند ‪ ۷۵۰۰‬تن در سال تولید دارند‪.‬‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرکهای‬ ‫ابیــک بــه دلیــل موقعیــت‬ ‫صنعتی قزوین گفت‪ :‬مشکل‬ ‫مناســب و نزدیکی بــه تهران‬ ‫تامیــن اب موردنیــاز صنایــع‬ ‫از شــهرکهای صنعتــی‬ ‫مســتقر در شــهرک صنعتــی‬ ‫تقاضامحور در کشور به شمار‬ ‫رضا صفاری‬ ‫ابیــک با اجــرای طــرح انتقال‬ ‫مــیرود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب از ســد طالقــان مرتفــع‬ ‫شــهرکهای صنعتــی اســتان‬ ‫شــد‪ .‬رضا صفاری افزود‪ :‬مقررشــده تا بخشــی قزوین گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۶۴‬سرمایهگذار‬ ‫از اب این طرح به صنایع مســتقر و همچنین در شــهرک صنعتــی ابیــک جذبشــده اســت‬ ‫طرحهای سرمایهگذاری شهرک صنعتی ابیک کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۷‬واحــد تولیــدی بــا‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬با تامین ســرمایهگذاری ‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد ریــال دارای‬ ‫اب موردنیــاز صنایــع مســتقر و طرحهــای پروانه بهرهبرداری هستند‪ .‬صفاری یاداور شد‪:‬‬ ‫ســرمایهگذاری در این شــهرک‪ ،‬یکــی از موانع واحدهــای تولیــدی بهرهبردار در این شــهرک‬ ‫جــذب ســرمایهگذار در شــهرک صنعتی ابیک صنعتی بهطور مســتقیم برای یکهــزار و ‪۳۳۵‬‬ ‫مرتفــع و دغدغه صنعتگران ان برطرف شــد‪ .‬نفر اشتغالزایی کردهاند‪.‬‬ ‫توجیهپذیــر اســت میگویــد‪ :‬طــرح در‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان مطالعه و تائید‬ ‫شــد و در ســفر ســوم ریاســت جمهوری در‬ ‫سال ‪ 1389‬به تصویب هیئت دولت رسید‬ ‫و در بودجــه ســال ‪ 1390‬مبلــغ ‪ 200‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار برای اجرا و بهرهبرداری از طرح‬ ‫طی ‪ 6‬سال در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫زمانی توضیح میدهد‪ :‬با اعالم امادگی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی وقــت و امادگــی‬ ‫ســرمایهگذاری شــرکت فنــی و مهندســی‬ ‫شــماره صفــر قطار شــهری چیــن بهعنوان‬ ‫مجری و بانک اتریشی بهعنوان فاینانس‪،‬‬ ‫این طرح در اســتانه کلنگ زنی قرار گرفت‬ ‫اما با تغییر دولت و وزیر راه وقت متاسفانه‬ ‫طرح از اولویت وزارت راه خارج شد‪.‬‬ ‫او ادامــه میدهد‪ :‬درعینحال در زمان‬ ‫فعالیت اســتانداران وقت نیز هیچ تالشی‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طــرح مهــم و اقتصادی‬ ‫استان قزوین صورت نگرفت‪.‬‬ ‫او بیان میکند‪ :‬در دور جدید فعالیت‬ ‫دولت نیز طرح مجدد مطرحشده است و‬ ‫در دستور کار سفر هیئت دولت قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او از مسئولین استان و نمایندگان مردم‬ ‫در مجلس شــورای اسالمی خواست‪ :‬طرح‬ ‫قطار سریعالسیر برقی قزوین بهطورجدی‬ ‫پیگیــری شــود تــا مــردم ایــن اســتان نیــز از‬ ‫مزایای اقتصادی و توسعه اساسی و بنیادی‬ ‫ان برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مترو هشتگرد به قزوین نیاز استان است‬ ‫عضو کمیسیونصنایعو معادنمجلس‬ ‫شــورای اســالمی اجــرای مترو هشــتگرد به‬ ‫قزویــن را نیــاز اســتان دانســته و میگویــد‪:‬‬ ‫ازانجاکه قزوین در مســیر شــاهراه شمال و‬ ‫شمالغرب کشور قرارگرفته و با نزدیکی به‬ ‫تهران و بنــدر انزلی میتواند نقش موثری‬ ‫در حملونقــل و ترانزیــت داشــته باشــد؛‬ ‫بــه اجــرای طرحهایی مانند مترو بشــدت‬ ‫نیازمنداست‪.‬‬ ‫لطــف الــه ســیاهکلی بــا اشــاره بــه‬ ‫موقعیتاستراتژیکو ژئوپلیتیکمنطقهای‬ ‫قزویــن میافزایــد‪ :‬وجــود فــرودگاه‪ ،‬مترو‪،‬‬ ‫راهاهــن دوخطــه‪ ،‬بزرگــراه و ازادراه بــرای‬ ‫ترانزیت ایمن در این منطقه یک ضرورت‬ ‫اجتنابناپذیــر اســت و در ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه اســتان قزوین بــرای تجدید‬ ‫مطالعات اجرای طرح مترو مبلغ ‪ 10‬میلیارد‬ ‫تومان مصوب شده است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه بــا ســاخت متــروی‬ ‫هشتگردبهقزوینشاهد کاهشبار ترافیک‬ ‫پایتخــت خواهیــم بــود؛ یــاداور میشــود‪:‬‬ ‫ادامه ســاخت مترو از هشــتگرد به قزوین‬ ‫میتوانــد ترافیک ورودی به شــهر تهران را‬ ‫کاهش داده و از الودگی بیشتر هوا در این‬ ‫سیاست زدگی و اختالفهای جناحی از‬ ‫عواملاصلیضعفشوراهاست‬ ‫شرایط بحرانی پایتخت نیز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫او کاهــش حــوادث جــادهای‪ ،‬کاهــش‬ ‫مصــرف ســوخت‪ ،‬تســهیل در جابجایــی‬ ‫مســافر‪ ،‬کاهش حجم اقامتی دانشجویان‬ ‫و اســاتید در قزویــن‪ ،‬تســهیل در ارتباط با‬ ‫بنــدر انزلی را از دیگر مزیتهای این طرح‬ ‫فراملی اعالم میکند‪.‬‬ ‫نماینــده مردم قزوین‪ ،‬البــرز و ابیک در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی میگوید‪ :‬با توجه‬ ‫به سیاست دولت در زمینه توسعه تجاری‬ ‫و اقتصادی با کشورهای همسایه و اسیای‬ ‫میانه باید نگاه اقتصادی ما به همسایگان‬ ‫معطــوف شــود و بــا این سیاســت احداث‬ ‫مترو توجیه اقتصادی بیشتری پیدا میکند‪.‬‬ ‫ســیاهکلی میافزایــد‪ :‬قزویــن بــا‬ ‫ظرفیتهــای زیــادی کــه دارد میتوانــد با‬ ‫احــداث بندر خشــک‪ ،‬به هاب لجســتیک‬ ‫منطقه تبدیل شــود و در این صورت تردد‬ ‫ســریع و ایمن از اهمیت ویــژهای برخوردار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او یــاداور میشــود‪ :‬قزوین میتواند در‬ ‫شــرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه و نیز‬ ‫شــرایط عادی بهعنوان اســتان معین برای‬ ‫تهران و استانهای دیگر نقشافرینی کند و‬ ‫اگر به دنبال توسعه متوازن و سریع قزوین‬ ‫هســتیم بایــد طرحهــای متــرو و فــرودگاه‬ ‫بهسرعت اجرایی شود‪.‬‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫تحقق زمانبنــدی بودجه و‬ ‫رئیس شــورای اســالمی شــهر‬ ‫تکمیــل پروژههای نیمهتمام‬ ‫قزویــن گفت‪ :‬برای ســاختن‬ ‫شــهری اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫شــهری ابــاد بایــد اعضــای‬ ‫علیرغم بودجه ‪ 2200‬میلیارد‬ ‫شــورا و شــهرداری قزویــن‬ ‫تومانی شــهرداری قزوین که‬ ‫علی فرمانی‬ ‫در تعامــل باهــم و تعامــل‬ ‫بایــد در ســال جــاری محقق‬ ‫بین دســتگاهی بــا نهادهای‬ ‫شــود‪ ،‬در چنــد مــاه گذشــته‬ ‫خدمــات رســان خــارج از بدنــه شــهرداری مبلــغ بســیار ناچیــزی محقق شــده اســت و‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫در ایــن زمینه پیشبینی راهکارهایی جهت‬ ‫علــی فرمانــی در جلســه علنــی شــورا بــر اصــالح نظــام درامــدی شــهرداری و کســب‬ ‫لــزوم هماندیشــی و همفکــری نســبت بــه درامدهــای ســالم برای مدیریت بهینه شــهر‬ ‫رفــع موانــع و ارائــه خدمــات شایســته بــه ضروری است‪.‬‬ ‫شــهروندان افــزود‪ :‬شــوراهای اســالمی شــهر‬ ‫فرمانــی از شــهردار و مجموعــه مدیــران‬ ‫برای ارتقای سطح کارامدی نظام اسالمی و شهری قزوین خواست‪ :‬در راستای چارچوب‬ ‫بر پایه تعالیم اســالم‪ ،‬اهمیت دادن بیشــتر تعیینشــده از ســوی شــورای اســالمی‬ ‫بــه نقــش مــردم در ســاختار تصمیمگیــری و شــهر‪ ،‬اقــدام در راســتای تقویــم زمانبنــدی‬ ‫برای حل مشــکالت محلی ایجادشده است تحقــق بودجــه و اجــرای طرحهــای شــهری‬ ‫و موظــف هســتیم در جهــت ایــن رســالت نیمهتمام‪ ،‬شفافســازی هزینهها و بودجه‪،‬‬ ‫بزرگ و توجه به وظیفه ذاتی شــوراها برای اتخــاذ الگــوی مطلــوب حکمرانــی کارامــد‬ ‫حل عملگرایانه مشکالت عینی و مشخص شــهری مبتنــی بــر شــفافیت‪ ،‬پاســخگویی‬ ‫شهر و شهروندان برنامهریزی و اقدام کنیم‪ .‬بهموقــع‪ ،‬عدالــت در تقســیم خدمــات‬ ‫او بــر لــزوم پرهیــز از اختالفــات جناحی شــهری و عمرانــی و افزایــش مشــارکت و‬ ‫و سیاســت زدگــی در نهــاد شــوراها تاکیــد و حمایتهــای مردمــی و کوتاه کــردن فاصله‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیــش از هــر چیــز و برای تصمیــم تــا اقدام در امور مختلف شــهری را‬ ‫خدمــت صادقانه به مــردم و ارائه عملکرد در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫مطلوب و موفق ضرورت دارد تا با وحدت‬ ‫فرمانی با تاکید بر این نکته که مجموعه‬ ‫و یکپارچگــی از دخالــت دادن انگیزههــای شــورا و شــهرداری بایــد در تعامــل باهــم و‬ ‫حزبــی‪ ،‬گروهــی‪ ،‬شــخصی و طایفگــی در تعامل بین دســتگاهی با نهادهای خدمات‬ ‫انجام وظایف خود بپرهیزیم‪.‬‬ ‫رســان خارج از بدنه شهرداری باشند افزود‪:‬‬ ‫او بابیــان این مطلب کــه نظارت ویژهبر بــرای ســاختن شــهری ابــاد برای شــهروندان‬ ‫عملکــرد شــهردار و مدیــران در دســتور کار نیازمنــد تحقــق ایــن مهــم هســتیم و بر این‬ ‫شــورا قــرار خمــی گیــرد اظهــار داشــت‪ :‬این اســاس ضرورت دارد شــهروندان را بهعنوان‬ ‫مســئله به معنای ایرادگیری و ایجاد اخالل وجــه مشــترک تمــام برنامههــا و طرحها در‬ ‫نیســت بلکــه به معنــای تعامــل‪ ،‬مراقبت و هر سطح و جایگاهی‪ ،‬مخاطب اصلی خود‬ ‫کنترل است تا فرایند امور بهتر پیش رود‪.‬‬ ‫دانســته و باهماندیشــی و همفکری نسبت‬ ‫رئیــس شــورای اســالمی شــهر قزویــن در بــه رفع موانــع و ارائه خدمات شایســته به‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنانش بــه اهمیــت شهروندان اقدام نماییم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قلمو بیانخبرنگارانبایدبر پایهاحقاق‬ ‫پیامحقتعالیباشد‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬فرمانده سپاه صاحباالمر (عج) استان‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬زبان سیدالشــهدا بــر مبنای منطــق و گفتگو بود‬ ‫و قلــم و بیــان خبرنــگاران نیــز در جامعه امروز باید بر اســاس‬ ‫احقاق پیام حق و توقف باطل باشد‪.‬‬ ‫ســردار رســتمعلی رفیعــی اتانــی در همایــش خبرنــگار‬ ‫عاشــورایی و زینبــی در صحــن مطهــر امامــزاده حســین (ع)‬ ‫ضمــن تقدیر از تالشــگران عرصــه قلم و خبر افــزود‪ :‬در ایامی‬ ‫قرارگرفتهایــم کــه میتوانیم خود را در دســتگاه عظیم عاشــورا‬ ‫قرار دهیم و در مسیر حرکت امام حسین (ع) ادامه راه را طی‬ ‫کنیم‪ .‬او برندهترین سالح سیدالشهدا را دیدار چهره به چهره و‬ ‫ارســال پیام ازادگی با زبان گفتگو و منطق در مســیر حرکت به‬ ‫کربال ذکر کرد و یاداور شد‪ :‬قلم و بیان خبرنگاران نیز در میدان‬ ‫امروزی باید جداکننده حق از باطل باشد‪.‬‬ ‫او یکی از برجســتگیهای عاشــورا را برافراشــتن علم عزت‬ ‫و احیای امامت دانســت و خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از پیامهای‬ ‫عاشورا حرکت در محور امام جامعه است و بر این اساس هم‬ ‫جامعه باید بر مبنای منطق امام خود حرکت کند‪.‬‬ ‫نماینده ولیفقیه در سپاه صاحباالمر (عج) هم خبرنگاری‬ ‫را از حرفههــای تاثیرگــذار در تمام معادالت جهان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬خبرنــگاران دریچههای روشــنگری و دیدبانی را بر روی‬ ‫جامعه باز میکنند و اگر خبرنگاران نبودند بسیاری از حوادث‬ ‫حضرت زینب کبری (س) راوی رویداد بزرگ تاریخ است‬ ‫محمدحسینفائزی؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانقزوین‪:‬حضرتزینبکبری(س)‬ ‫راویرویدادبزرگتاریخاست‪.‬اینجانببر خودوظیفهمیدانمروز خبرنگار راگرامیداشته‬ ‫وقدردانزحماتهمهخبرنگاران‪،‬قلمفرسایانو کسانیکهقلمونبضشانبرایپیشرفتو‬ ‫اعتالیایراناسالمیمیتپدباشم‪.‬‬ ‫مشکلتامینابصنایعشهرکصنعتی‬ ‫ابیکمرتفعشد‬ ‫تاریخی تحریف و مدفون میشدند‪.‬‬ ‫حجتاالســالم معبــودی از خبرنــگار بهعنــوان چشــمباز و‬ ‫تیزبیــن جامعــه نــام برد و افــزود‪ :‬خبرنگار عاشــورایی و زینبی‬ ‫به معنای اســتفادهکننده از شــرایط جهت تبیین واقعیتها و‬ ‫تبدیل تهدیدها به فرصت مناسب است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬خبرنــگار عاشــورایی بــهدوراز تاثیرات جنگ‬ ‫روانــی دشــمن بــه مرکزیــت قــدرت دشــمنان میتــازد و پیــام‬ ‫مجاهدت مخلصانه را به جامعه ارسال میکند‪.‬‬ ‫مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان قزوین در ادامه‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۴‬واحد تولیــد بذر قارچ بــا ظرفیت ‪۵‬‬ ‫میلیون لیتر در سال در استان فعال هستند‪.‬‬ ‫پیلــه فــروش افــزود‪ :‬یــک پروانــه بهرهبــرداری بــرای تولیــد‬ ‫خاکپوششــی استاندارد با ظرفیت ‪ ۶‬هزار مترمکعب در سال‬ ‫در استان صادرشده است‪.‬‬ ‫پیله فروش با اشاره به اینکه برای پرورش قارچ باید از کودهای‬ ‫گیاهی ویژهای استفاده کرد گفت‪ :‬کود گیاهی «کمپوست» کود‬ ‫ویژه تولید و پرورش قارچ است که تولیدکنندگان باید در زمینه‬ ‫میزان و نحوه استفاده از این کود اطالعات الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫ساختدستگاه‬ ‫تصفیه روغن واحدهای گازی‬ ‫در نیروگاه شهید رجایی‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬متخصصان نیروگاه شهید رجایی باهدف‬ ‫برگزارینشستمدیرانکیفیاستانهای‬ ‫حوضهدریاچهنمک‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز ‪ :‬نشست مدیران دفاتر محیطزیست‬ ‫و کیفیــت منابــع اب شــرکتهای اب منطقــهای اســتانهای‬ ‫حوضــه دریاچــه نمــک شــامل اســتانهای قزویــن‪ ،‬تهــران‪،‬‬ ‫البــرز‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬قــم‪ ،‬همــدان‪ ،‬زنجــان و مرکزی بــه میزبانی‬ ‫شــرکت اب منطقــهای اســتان قزویــن برگزار شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایــن شــرکت در ابتــدای ایــن جلســه اظهــار داشــت‪ :‬موضوع‬ ‫کیفیــت منابــع اب یکــی از مهمتریــن مســائل در حــوزه‬ ‫منابــع ابی اســت که ســالها مــورد غفلت واقعشــده و الزم‬ ‫اســت تالشهــای بیشــتری در ایــن حوزه بخصــوص در زمینه‬ ‫تخصیص منابع مالی و نیروی انســانی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫یداله ملکی گفت‪ :‬چالش کیفیت اب بحران خاموش اب‬ ‫کشــور اســت که اگر امروز به فکر ان نباشیم ممکن است در‬ ‫اینده برای انجام اقدامات اصالحی دیر باشــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬کیفیــت منابــع اب بهصــورت مســتقیم؛‬ ‫بهرهبــرداران و ســالمتی انهــا را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد‬ ‫و ایــن مهمتریــن دغدغه مدیران کیفیت اب در شــرکتهای‬ ‫اب منطقهای است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر محیطزیســت و کیفیت منابع اب شــرکت اب‬ ‫منطقهای اســتان قزوین هــم در ادامه هدف از برگزاری این‬ ‫نشســت را همســویی سیاســتهای راهبردی حوضه دریاچه‬ ‫نمــک در خصــوص معضــالت و مســائل کیفــی منابــع اب‬ ‫برشــمرد و بیــان داشــت‪ :‬بررســی ابهامــات قانونــی موجــود‬ ‫و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی جهــت رفــع مســائل کیفی این‬ ‫حوضــه یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه در جلســه‬ ‫موردبحث و بررســی قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمــد محجوب افزود‪ :‬مســائلی پیرامــون اندازهگیریهای‬ ‫انالیــن منابــع ابهــای ســطحی‪ ،‬ســاماندهی وضعیــت‬ ‫تصفیهخانهها و پساب ازجمله موارد دیگری بودند که در این‬ ‫جلسه به انها پرداخته شد‪.‬‬ ‫بهبــود وضعیــت روغــن واحدهــای گازی‪ ،‬اقدام بــه طراحی و‬ ‫ساخت دستگاه تصفیه روغن کردند‪.‬‬ ‫معــاون تعمیــرات و نگهداری نیروگاه ســیکل ترکیبــی در مورد‬ ‫ســاخت دستگاه تصفیه روغن در این نیروگاه گفت‪ :‬بهمنظور‬ ‫بهبود شرایط روغن در واحدهای گازی‪ ،‬کارکنان امور تعمیرات‬ ‫مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با بهرهگیری از دانش و تخصص‬ ‫خــود و اســتفاده از ظرفیتهــا و امکانات داخلی‪ ،‬نســبت به‬ ‫طراحی و ســاخت یک دســتگاه تصفیه روغن «‪»Oil Purifier‬‬ ‫اقدام کردند‪.‬‬ ‫بهمن غنوی افزود‪ :‬با توجه به گزارشهای دریافتی از وضعیت‬ ‫روغــن واحدهــای گازی و ضرورت حفظ کیفیــت این روغن در‬ ‫طول زمان بهرهبرداری از واحدها‪ ،‬طراحی و ســاخت دســتگاه‬ ‫تصفیه روغن در دستور کار قرار گرفت که در ادامه‪ ،‬متخصصان‬ ‫تعمیرات مکانیک این نیــروگاه پس از انجام مطالعات الزم و‬ ‫بررسی امکانات موجود‪ ،‬یک دستگاه تصفیه روغن را طراحی‬ ‫کــرده و در کارگاه ایــن نیــروگاه با حداقل هزینــه‪ ،‬احداث و به‬ ‫حوزه بهرهبرداری تحویل دادند‪.‬‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬تمامی مراحل طراحی قطعات‪ ،‬تراشکاری‪،‬‬ ‫جــوشکاری و مونتــاژ قطعههــای ایــن دســتگاه‪ ،‬با اســتفاده از‬ ‫ظرفیتهای موجود در کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی و از سوی‬ ‫متخصصان این نیروگاه انجام شد که پس از ساخت و اجرای‬ ‫تستهای الزم‪ ،‬دستگاه تصفیه با نصب بر روی تانک اصلی‬ ‫روغــن واحــد گازی شــماره ‪ 2‬و بــرای تصفیه دائمــی روغن‪ ،‬در‬ ‫اختیار امور بهرهبرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫او توضیــح داد‪ :‬فعالیتهــای ســاخت داخــل نیــروگاه شــهید‬ ‫رجایی‪ ،‬مبتنی بر رویکرد درونزایی و باهدف کاهش وابستگی‬ ‫به شــرکتهای خارجــی و بهمنظور کاهش هزینههــای جاری‬ ‫انجاممیشود‪.‬‬ ‫غنــوی یاداور شــد‪ :‬با طراحی و ســاخت قطعــات و تجهیزات‬ ‫موردنیاز واحدهای سیزدهگانه با تکیهبر توانمندیهای داخل‬ ‫کشــور و ممانعــت از خرید کاالهای مشــابه خارجــی‪ ،‬تاکنون‬ ‫معادل میلیونها ریال صرفهجویی ارزی شده است‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬قزویــن اســتان‬ ‫ثروتمنــد‪ ،‬اســتراتژیک‪ ،‬چهــارراه ارتباطــی‬ ‫‪ 11‬اســتان کشــور‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬گردشــگری‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دانشــگاهی و دارای چندیــن‬ ‫نام اسمورســمدار و ظرفی پرطمطراق؛ اما‬ ‫فقیر اســت‪ .‬استانی با ظرفیتهای فراوان‬ ‫و درامد باال و نیز باالترین پرداخت میزان‬ ‫مالیات به کشور اما با پایینترین دریافت‬ ‫بودجه که موجب شده این بخش پردرامد‬ ‫بــرای دولــت بــه یک ســرزمین فقیر تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز توســعهیافتگی و‬ ‫پیشــرفت از نیازهــای اساســی مــردم هــر‬ ‫ســرزمین اســت و در حالــی یــک منطقه با‬ ‫ظرفیتهای بزرگ و نعمتهای فراوان در‬ ‫این خطه از کشــور وجود دارد که به دلیل‬ ‫ضعفمدیریتی‪،‬وجودجریانهایسیاسی‬ ‫متعــدد‪ ،‬عدم برخــورداری از بینش و تفکر‬ ‫صحیــح دنیــای مــدرن‪ ،‬از ســالیان گذشــته‬ ‫پروژهها و طرحهای بزرگ ان ازجمله هاب‬ ‫لجســتیک و بنــدر خشــک‪ ،‬منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصادی شهر صنعتی البرز‪ ،‬فرودگاه باری‬ ‫و مســافری و نیــز طــرح انتقــال خــط مترو‬ ‫هشتگرد به قزوین که برای رونق اقتصاد و‬ ‫تحول در ســرمایههای اجتماعی طراحی و‬ ‫برنامهریزیشده بودند همچنان در پشت‬ ‫دربهای مدیریتی در انتظار تصمیم گیران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امــا و اگــر هــای مدیــران طــی دوران‬ ‫مختلف برای اجرای پروژههای شاخص در‬ ‫استان قزوین موجب شده است تا همچنان‬ ‫مــردم ایــن دیــار در انتظــار تحــول و رونق‬ ‫باشــند بهطوریکه قزوین تنها استان کشور‬ ‫اســت کــه یــک فــرودگاه بــرای ان احداث‬ ‫نشــده اســت و پــروژه خــط انتقال متــرو از‬ ‫مســیر هشــتگرد بــه قزویــن ‪ 18‬ســال برای‬ ‫یک تصمیم قاطع مدیریتی مغفول مانده‬ ‫است تا زمینهساز حجم عظیمی از سرمایه‬ ‫و تحول در این استان شود‪.‬‬ ‫استان قزوین در رابطه با وضعیت پیگیری‬ ‫روند اجرای پروژه قطار سریعالسیر برقی به‬ ‫قزوین میگوید‪ :‬مســتندات پیشنهاد مترو‬ ‫هشتگرد به قزوین حدود ‪ 18‬سال گذشته‬ ‫بــا دو رویــداد ســفر هیئت دولــت وقت و‬ ‫تدوین نهایی سند توسعه قزوین به همراه‬ ‫طرحهای فرودگاه باری و مسافری قزوین‪،‬‬ ‫هــاب لجســتیک و بندر خشــک و منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی شهر صنعتی البرز مطرح شد‪.‬‬ ‫علیمحمد زمانی با اشاره به موقعیت‬ ‫جغرافیایــی اســتان بــه مزیتهــای ویژه و‬ ‫استثنایی قزوین اشاره میکند و میافزاید‪:‬‬ ‫قزویــن در چهــارراه کریــدور شــمال بــه‬ ‫جنوب و شــرق به غرب قــرار دارد و دارای‬ ‫مزیتهــای ویژه ازجملــه نزدیک بودن به‬ ‫پایتخــت‪ ،‬ویژگیهــای تاریخــی‪ ،‬طبیعی و‬ ‫گردشــگری خاص و رتبه نخســت ثبت اثار‬ ‫تاریخی‪ ،‬قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم‬ ‫و شاهراه اقتصادی است‪.‬‬ ‫او ادامــه میدهــد‪ :‬بهرغــم داشــتن‬ ‫مزیتهــای متعــدد امــا قزویــن بــه شــهر‬ ‫گــذر گاهــی تبدیلشــده و مــورد انتخــاب‬ ‫گردشگران داخلی قرار نمیگیرد‪.‬‬ ‫او تاکیــد میکنــد‪ :‬در صــدد هســتیم‬ ‫بــا اســتفاده از طرحهایــی همچــون قطــار‬ ‫سریعالســیر برقــی و طرحهــای بــزرگ‬ ‫اقتصــادی از موقعیتهــا و مزیتهــای‬ ‫استان قزوین استفاده کنیم تا قزوین به شهر‬ ‫ایســتگاهی و مقصد تجاری‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫تولید تبدیل شود‪.‬‬ ‫زمانــی توضیــح میدهــد‪ :‬طــرح متــرو‬ ‫هشتگرد به قزوین مختص تردد قزوین به‬ ‫تهران نیست و در این طرح ‪ 11‬استان شامل‬ ‫اردبیل‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شــرقی و غربی‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬کردســتان‪ ،‬زنجان‪ ،‬البرز و تهران را‬ ‫دربرمــی گیــرد و یک طرح ملی محســوب‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان قزویــن با اشــاره به ارائــه ‪ 14‬مزیت‬ ‫طالیــی و تصویب طرح انتقــال خط مترو‬ ‫هشتگرد به قزوین در دور دوم سفر ریاست‬ ‫جمهــوری وقــت‪ ،‬حدود ‪ 16‬ســال گذشــته‬ ‫میگوید‪ :‬ازجمله این مزیتها میتوان به‬ ‫موقعیت چهارراه بینالمللی کریدور شمال‬ ‫به جنوب‪ ،‬ســابقه مدنیت و شهرنشینی با‬ ‫‪ 7‬هزار سال قدمت‪ ،‬صرفهجویی و کاهش‬ ‫میزان مصرف سوخت تا ‪ 40‬درصد‪ ،‬کاهش‬ ‫حجــم ترافیــک اتوبــان قزویــن – تهــران‪،‬‬ ‫جلوگیــری از تصادفــات و خســارتهای‬ ‫ســنگین مالــی و جانــی‪ ،‬کاهــش ترددهای‬ ‫خودرویی به تهران‪ ،‬انتقال دفاتر شرکتها‬ ‫و کارخانجات از پایتخت به قزوین‪ ،‬انتقال‬ ‫بخش مهمی از ترمینالهای غرب و ازادی‬ ‫به قزوین اشاره کرد‪.‬‬ ‫زمانــی اضافــه میکنــد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫پیشبینی کارشناســان متخصص‪ ،‬با اجرای‬ ‫ایــن طــرح و زمینــه جابجایــی هر ســاعت‬ ‫‪ 3500‬شــهروند از متــرو موجــب میشــود‬ ‫از ســکونتها و اقامتهــای ناخواســته و‬ ‫اجبــاری دانشــجویان پایتخت هم کاســته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او حفظ محیطزیســت و جلوگیــری از‬ ‫الودگــی هــوا را از دیگــر مزیتهــای طــرح‬ ‫اعــالم کــرده و میافزایــد‪ :‬در بحــث متــرو‬ ‫موضوع اقتصاد سبز مطرح است که الودگی‬ ‫زیستمحیطیندارد‪.‬‬ ‫او رونــق قابلتوجه گردشــگری و بهره‬ ‫منــدی پایتختنشــینان از ایــام تعطیالت‬ ‫یــکروزه در قزویــن‪ ،‬رونــق اقتصــادی و‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬جذب سرمایهگذار خارجی‪،‬‬ ‫برقراریارتباطاستراتژیکپایتختباقزوین‬ ‫در شــرایط بحرانی و حــوادث غیرمترقبه‪،‬‬ ‫عــدم وجــود امکانــات زیــر بنایــی ازجمله‬ ‫فرودگاه در قزوین‪ ،‬ایمنی از الودگی صوتی‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 2‬الی ‪ 5‬برابری هزینههای سفرهای‬ ‫عمومــی و صرفهجویــی زمــان‪ ،‬جایگزینی‬ ‫نیــروی بــرق بهجای ســوخت فســیلی را از‬ ‫دیگر مزیتهای مهم خط انتقال مترو به‬ ‫قزوین ذکر کرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ghazvin‬‬ ‫اینروزنامهدر سرمقالهاینوشت‪:‬اشفتگی‪،‬همزادرسانههاشدهاست‪.‬ان گونه کهجایظالمو مظلوم‬ ‫و قاتل و مقتول عوض میشود‪ .‬و این از مصیبتهای بزرگ جهان معاصر است‪ .‬امروز خبر و مقاله جای‬ ‫گلوله را گرفته است و ضرورت جهاد تبیین ازیراست‪ .‬حفظ منزلت مطبوعاتی که به زیور طبع اراسته‬ ‫میشوند در مقابل فضای هیجانانگیز مجازی که مجاز به تغییر حال در لحظه شده است؛ از یکسو‬ ‫و مشکالت درونی خودش که هر روز بیشتر میشود؛ از سوی دیگر روزنامهنگاران را با چالشی بحرانی‬ ‫مواجهنمودهاست‪.‬اگر چهروزنامهنگار پایدار کهدهههایپرتالطمراپشتسر گذاردهاستبهخوبی‬ ‫میداند کهایننیز بگذرد‪...‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانقزوین‬ ‫| دادگرخانبانی |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫قزوین‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد قزوین‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیقزوین‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫حمید محمودزاده‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫مشکلکم ابیاز بی تدبیری‬ ‫مسئوالنسرچشمهمی گیرد‬ ‫کــــرمان‬ ‫کرمانجنوبی‬ ‫بی مهریبه اباصفهان‬ ‫یو دوم ایران‬ ‫استان س ‬ ‫رویداد امروز‪ :‬در دو دهه گذشته طرح تقسیم‬ ‫استانکرمانبارهامطرحشدهولیهیچ گاهرنگ‬ ‫اجرا به خود ندیده است‪ .‬اما با اعالم روز گذشته‬ ‫رئیس جمهور‪،‬بهنظرمی رسداینبارشاهدتغییر‬ ‫تعداداستان هایکشوربه‪32‬استانخواهیمبود‪.‬‬ ‫بر اساس انچه پیش از این مطرح شده کرمان‬ ‫جنوبیشاملشهرستان هایجیرفت‪،‬عنبراباد‪،‬‬ ‫منوجان‪،‬کهنوج‪،‬قلعه گنج‪،‬رودبارجنوبوفاریاب‬ ‫وبهمرکزیتجیرفتخواهدبود‪.‬‬ ‫کرمان جنوبی‬ ‫جیرفت| عنبراباد | منوجان| کهنوج | قلعه گنج‬ ‫رودبارجنوب | فاریاب‬ ‫‪02‬‬ ‫امیدواریم‬ ‫در ایندهوضعیتتورمی‬ ‫ساماندهیشود‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫اب سد نسا‬ ‫قبلاز تابستانسال اینده‬ ‫بهبم می رسد‬ ‫ورزش‬ ‫ردیف‬ ‫نامشهرستان‬ ‫سالتاسیس‬ ‫مساحتشهرستان‬ ‫(‪)Km²‬‬ ‫جمعیتشهرستان‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جیرفت‬ ‫‪۱۳۲۶‬‬ ‫‪۹,۶۵۴‬‬ ‫‪ ۳۰۸,۸۵۸‬نفر‬ ‫‪2‬‬ ‫کهنوج‬ ‫‪۱۳۵۹‬‬ ‫‪۲,۱۱۰‬‬ ‫‪ ۹۵,۸۴۸‬نفر‬ ‫‪3‬‬ ‫منوجان‬ ‫‪۱۳۸۱‬‬ ‫‪۳,۵۴۷‬‬ ‫‪ ۶۵,۷۰۵‬نفر‬ ‫‪4‬‬ ‫عنبراباد‬ ‫‪۱۳۸۲‬‬ ‫‪۳,۴۰۹‬‬ ‫‪ ۸۲,۴۳۸‬نفر‬ ‫‪5‬‬ ‫رودبار جنوب‬ ‫‪۱۳۸۴‬‬ ‫‪۶,۸۶۴‬‬ ‫‪ ۱۰۵,۹۹۲‬نفر‬ ‫‪6‬‬ ‫قلعه گنج‬ ‫‪۱۳۸۴‬‬ ‫‪۱۰,۴۳۸‬‬ ‫‪ ۷۶,۴۹۵‬نفر‬ ‫‪7‬‬ ‫فاریاب‬ ‫‪۱۳۸۹‬‬ ‫‪۲,۵۶۴‬‬ ‫‪ ۳۴,۰۰۰‬نفر‬ ‫‪07‬‬ ‫نیمکتهایمدعیانقهرمانیلیگ‬ ‫فصل جاری جذاب به نظر می رسد‬ ‫سهسرمربیخارجیلیگ‬ ‫‪ 22‬در راه برانکو‬ ‫صفه اخر‬ ‫استودیو طراحی رویداد امروز‬ ‫قلم و بیان‬ ‫خبرنگارانباید‬ ‫بر پایه احقاق‬ ‫پیام حق تعالی باشد‬ ‫سیاست‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ 17‬قدم در مسیر‬ ‫رشد شغلی و درامد‬ ‫‪03‬‬ ‫پایان سفرها با وعده تشکیل استان جدید‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رفعنقاطضعف کیفیتخودروها‬ ‫یک شبهمرتفعنمی شود‬ ‫قزوین‬ ‫‪02‬‬ ‫‪08‬‬ ‫پایمالشدنحقوق‬ ‫حیات وحشباجمعیت‬ ‫سگ هایولگرد‬ ‫اگهیفراخوانعمومی‬ ‫موضوع فراخوان‪ :‬انجام عملیات حمل مواد اولیه از منطقه سنگان به شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا‬ ‫از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت می گردد نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی کیفی‬ ‫و مستندات مربوطه اقدام و جهت شرکت در مناقصه مذکور اعالم امادگی نمایند‪.‬‬ ‫نحوه دریافت پرسشنامه های ارزیابی کیفی‪ :‬هماهنگی با کارشناس قراردادهای حمل و نقل و دریافت‬ ‫نحوه ارسال فرم های ارزیابی کیفی‪ :‬ارسال مدارک و مستندات از طریق اداره پست و یا تحویل به صورت پرسشنامه های‬ ‫مذکور‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهــان‪75 ،‬کیلومتــری جنوب غربی‪ ،‬شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬قســمت قراردادهــای حمل و نقل‬ ‫کد پستی‪ :‬حضوری ‪ 8488111131‬و صندوق پستی‪ 84815161 :‬و تلفن‪031- 52733602 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام‪1401/05/31 :‬‬ ‫در صورت نیاز به اطالعات فنی با اقای بنائیان به شــماره تلفن ‪ 031- 52736830‬و اطالعات بازرگانی با اقای عباســی‬ ‫‪ 031- 52733602‬و ‪ 09138861605‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫امکان دریافت اسناد مناقصه توسط پیمانکار‪،‬ف پس از بررسی کارشناس قراردادهای حمل ونقل از فرم های ارزیابی کیفی‬ ‫و توانمندی شرکت مربوطه انجام می گردد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت شرکتهایی می توانند در مناقصه شرکت کنند که توان صدور بارنامه در منطقه سنگان را داشته باشند‬ ‫(استعالم از طریق اداره راهداری استان شهرستان خواف)‬ ‫‪1401-28‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫اگهی چاپ فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫(فشرده)‬ ‫صالحیت واگذار نماید‪:‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب منطقه ای گلستان (مناقصهگزار) در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را با مشخصات ذکر شده به پیمانکاران واجد‬ ‫شرکت اب منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫تکمیل اسکان‬ ‫مجدد روستای‬ ‫جنگلده باال‬ ‫‪ 14‬ماه‬ ‫رتبه‬ ‫پایه‬ ‫ابنیه‬ ‫‪3‬‬ ‫استان‬ ‫گلستان‪،‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مینودشت‬ ‫معاونت طرح و توسعه‬ ‫کارفرما‬ ‫(مناقصه‬ ‫گزار)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مدت اجرا‬ ‫رتبه و پایه پیمانکار‬ ‫محل اجرا‬ ‫مسئول فنی‬ ‫مناقصهگزار‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪37.051.014.860‬‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1.552.550.742.997‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه‪ ،‬از زمان چاپ دوم اگهی روزنامه می باشد‪ .‬مناقصه گران برای دریافــت اطالعات بیشتـر مناقصه میتوانند‬ ‫با شمـــاره تلفن های ‪( 017-32627886‬داخلی‪ )2234 :‬یا با شماره تلفن ‪ 017-32687168‬دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫* نشانی مناقصه گزار‪ :‬استان گلستان‪ ،‬شهرستان گرگان‪ ،‬ابتدای جاده اق قال‪ ،‬کدپستی‪4913933165 :‬‬ ‫* مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬بعد از درج اگهی نوبت دوم به مدت ‪ 5‬روز‬ ‫* مهلت ارسال پاسخ‪ :‬بعد از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه به مدت حداقل ‪ 14‬روز‬ ‫* گشایش پیشنهادها‪ :‬در متن اسناد مناقصه قید خواهد شد‪.‬‬ ‫“الزم به یاداوری است که بارگذاری اسناد مناقصه از زمان چاپ اگهی نوبت دوم برروی سایت ‪ www.setadiran.ir‬انجام می گیرد”‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای گلستان‬ ‫اگهی‪862030:‬‬ ‫شناسهالف‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪1362835‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫چاره بن بست‬ ‫در جاده مخصوص‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫پایان سفرها با وعده تشکیل استان جدید‬ ‫امیدواریمدر ایندهوضعیتتورمی‬ ‫ساماندهیشود‬ ‫کرمانجنوبیاستانمی شود‬ ‫امیراکبری‬ ‫سردبیر‬ ‫بــازار خــودروی ســواری یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫و پرجاذبه تریــن بازارهــای کشــور اســت‪ .‬ســاالنه‬ ‫بیــش از یک میلیون و دویســت هزار خودرو کفه‬ ‫تقاضای این بازار را تشکیل می دهند و در سمت‬ ‫عرضه چند شــرکت محدود با تولیداتی پر مسئله‬ ‫در کنــار ظرفیت مبهم واردات قرار اســت ســمت‬ ‫تقاضــا را تکمیل کنند‪ .‬صنعت خودروســازی ایران‬ ‫با مونتاژ متولد شده و پس از انقالب و مشکالت‬ ‫اقتصــادی زمــان جنــگ دچــار یــک دوره رخــوت‬ ‫طوالنی بوده اســت‪ .‬پس از ان نیز سیاس ـت های‬ ‫تعرف ـه ای و بــازی االکلنگی ایین نامه ها در ایجاد‬ ‫شــوک در مســیر واردات ســبب شــده کــه ایــن‬ ‫صنعت نتواند خود را با نیاز روز و شرایط فناوری‬ ‫و قیمــت جهانــی تطبیــق دهــد‪ .‬بــه همیــن دلیل‬ ‫تداوم حیات کاریکاتوری یا ســرطانی این صنعت‬ ‫در کشــور تنهــا بــه تعمیق مشــکالت کمــک کرده‬ ‫یســازد‪ .‬برخــی‬ ‫و اصــاح مســیر ان را دشــوارتر م ‬ ‫محاســبات بــرای مولف ـه ای ماننــد تفــاوت میــزان‬ ‫مصرف بنزین بین تولیدات رایج ایران و تولیدات‬ ‫روز دنیــا نشــان می دهد کــه با یارانه ســوخت ما‬ ‫بــه تفــاوت انــرژی می تــوان در چند ســال ناوگان‬ ‫خودرویی کشــور را نوســازی و در کنار بهره مندی‬ ‫از تفاوت هــای کیفــی و فنــاوری‪ ،‬هوایی پا ک تر و‬ ‫حمل ونقــل امن تر را تجربه کــرد‪ .‬اما انچه باعث‬ ‫شــده در چنــد دهه گذشــته به رغم شــفاف بودن‬ ‫این تحلیل و ده ها نمونه مشــابه شــرایط صنعت‬ ‫خــودرو روزب ـه روز به قهقــرا نزدیک شــود‪ ،‬منافع‬ ‫زنجیــره تولیــد این صنعت‪ ،‬بهره منــدی از تفاوت‬ ‫اثرگــذار عــوارض واردات و حفــظ جاذبــه قیمتی‬ ‫تولیــدات داخــل و از همــه مهم تر فقــدان قدرت‬ ‫تصمیم گیری کالن در سطح سه قوه برای کشیدن‬ ‫ترمز این شرایط ویران کننده است‪.‬‬ ‫اگــر دولــت و مجلــس بــا پذیــرش مشــکالت و‬ ‫تدبیر بــرای کنترل تبعات جراحی عمیق در صنعت‬ ‫خــودرو‪ ،‬به یــک تصمیم کالن‪ ،‬اثرگــذار و بلندمدت‬ ‫برســند‪ ،‬تغییــری جدیــد در اینــده کیفیــت زندگــی‪،‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬صنعــت و ســرمایه گذاری در ایــران متصــور‬ ‫خواهد بود‪ .‬جان های عزیزی که حفظ خواهند شد و‬ ‫پول هایی که به جای یارانه می تواند به سمت تکمیل‬ ‫کریدورهای حمل ونقل زمینی و ریلی روانه شود‪ .‬اداره‬ ‫کشور نیازمند چابکی‪ ،‬بلندنظری و تصمیمات سخت‬ ‫اســت و فرصــت بــرای ایــن کار روزب ـه روز محدودتــر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫گروه رویداد‪ :‬سید ابراهیم رئیسی به منظور برگزاری‬ ‫ســی و یکمین و اخرین ســفر از دور اول ســفرهای‬ ‫استانیدولتمردمی‪،‬بااستقبالنمایندهولی فقیه‪،‬‬ ‫اســتاندار و جمعی از مســئولین استانی وارد استان‬ ‫کرمان شد‪ .‬دیدار با اقشار مختلف مردم این استان‪،‬‬ ‫نشســت بــا ایثارگــران‪ ،‬نخبــگان و خانواده شــهدا‪،‬‬ ‫نشست با فعاالن اقتصادی استان‪ ،‬برگزاری شورای‬ ‫اداری و نشســت خبری در پایان ســفر از مهم ترین‬ ‫برنام ههــای ســفر دوروزه رئیس جمهــور به اســتان‬ ‫کرمــان بــود‪ .‬رئیســی را در ایــن ســفر وزرای کشــور‪،‬‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬رئیــس دفتر‪ ،‬معــاون پارلمانی و‬ ‫معاوناجراییرئیس جمهور همراهیکردند‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی افسران حوزه تولید کشور‬ ‫هستند‬ ‫رئیس جمهور در جمع فعاالن اقتصادی استان‬ ‫کرمان‪ ،‬با تشــریح اقدامات و برنامه های دولت در‬ ‫راستایرونقتولیددر کشور‪ ،‬گفت‪:‬رونقتولید کلید‬ ‫غلبه بر همه مشکالت اقتصادی ازجمله بیکاری و‬ ‫اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی است‪.‬‬ ‫سیدابراهیمرئیسیدر اولینبرنامهسفر استانی‬ ‫دولت مردمی به کرمان‪ ،‬در نشست بررسی مسائل‬ ‫اقتصــادی ایــن اســتان‪ ،‬از نظــرات و دغدغ ههــای‬ ‫حشــده از ســوی فعــاالن اقتصادی‬ ‫دلســوزانه مطر ‬ ‫حاضر در جلسه تشکر کرد و گفت‪ :‬بیان مشکالت‬ ‫و راهکارهــای حــل ا نهــا از ســوی شــما فعــاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به تصمیم سازان و تصمیم گیران کمک‬ ‫بزرگیمی کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور خودکفایی‪،‬استقاللوعزتکشور‬ ‫را درگرو تقویت رونق تولید دانست و گفت‪ :‬امروز‬ ‫تولید مسئله محوری کشور است و همه بخش های‬ ‫دولتــی‪ ،‬خصوصــی و تعاونــی باید تــاش کنند که‬ ‫تولید در کشــور رونق یافته و موانع موجود بر ســر‬ ‫راه تحقــق ایــن هــدف رفع شــود‪ .‬رئیســی فعاالن‬ ‫اقتصــادی را افســران حــوزه تولیــد کشــور خواند و‬ ‫افزود‪ :‬امروز هر چه تولید‪ ،‬اشتغال و فعالیت های‬ ‫دانش بنیان در کشــور تقویت شود‪ ،‬مایه امیدواری‬ ‫دوســتان و ناامیــدی دشــمن اســت و ایــن مهــم با‬ ‫تالش ها و فعالیت های معمول و مرســوم حاصل‬ ‫یشــود‪ ،‬بلکه نیــاز به تالشــی مجاهدانــه دارد‪.‬‬ ‫نم ‬ ‫رئیسیبابیاناینکهامروز عرصهجنگاراده هاست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬دشمننمی خواهدماپیشرفت کنیمامامابا‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2390‬شماره‪ 140160302006001603 :‬برابر رای شماره ‪ 2795‬مورخ‬ ‫‪ 1401/04/12‬به شماره کالسه ‪ 1603‬اقای‪/‬خانم اکبر اذربایجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 107‬کدملی ‪ 1140976011‬صادره مرکزی فرزند تقی در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 74.58‬مترمربع پالک شماره ‪ 1746‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل به موجب صفحه ‪ 159‬دفتر ‪ 260‬و سند ‪156869‬‬ ‫مورخ ‪ 84/1/31‬و وکالتنامه ‪ 246233‬مورخ ‪ 1400/5/6‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪2‬‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیحی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/05/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/06/06 :‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –‪/ 1361554‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت ‪3/168‬‬ ‫‪ -9 -2407‬شماره نامه‪ 140185620002002734:‬چون اقای‪/‬خانم سحرناز ارتشی فرزند‬ ‫قلی به استناد یکبرگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفترخانه ‪ ۳۲‬دوگنبدان‬ ‫رسیده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به پالک ‪ 168‬فرعی از ‪ ۳‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه یک بخش پنج دو گنبدان به نام اقای‪/‬خانم سحرناز ارتشی صادر و تسلیم‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائیین نامه قانون ثبت اگهی می شود تا چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله سند مالکیت ‪ 793813‬می باشد‬ ‫از تاریخ نشر این اگهی ظرف ‪ ۱۰‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مورد معامله به‬ ‫این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت‬ ‫مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ‪ 1401/05/22 :‬علیدوست یاری‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2400‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۶۷۹‬مورخ ‪ 1401/04/13‬خانم لیال نجفیان فرزند محمدرضا ششدانگ‬ ‫یکبابخانه مشتمل بر دو طبقه به مساحت ‪ 326/85‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪۳‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴۵۲‬اصلی و ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۴۵۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/06 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1362643‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول( اسنادذمه)‬ ‫‪ -9 -2413‬به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9905943‬مطروحه در اداره اجرای اسناد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اتکای خداوند متعال و خودباوری و تالش جهادی‬ ‫پیروز این میدان خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه ایران سرشار از ظرفیت های‬ ‫یســازی اقتصاد‬ ‫متنــوع و ارزشــمند اســت‪ ،‬بر مردم ‬ ‫کشــور تاکید کرد و افزود‪ :‬دولت مصمم اســت که‬ ‫تصدی گری های خود را به بخش های خصوصی و‬ ‫تعاونی واگذار کند و در جایگاه هدایت‪ ،‬حمایت و‬ ‫نظارتقرار گیرد‪.‬دولتمردمیعمیقابهمیدان داری‬ ‫بخش خصوصی نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در‬ ‫عرصهفرهنگنیز باور دارد‪.‬رئیس جمهور باتاکیدبر‬ ‫باور مبنایی دولت سیزدهم به توان و ظرفیت های‬ ‫داخلی کشــور‪ ،‬برخی کاســتی های موجود در روند‬ ‫رشــد و توســعه کشــور در ادوار گذشــته را متاثــر از‬ ‫امیــد بــه بیگانــگان دانســت و گفــت‪ :‬در دولــت‬ ‫مردمیمعتقدیم کهباتکیهبهداشته هایخودمان‬ ‫می توانیم کشور را به بهترین نحو بسازیم‪ .‬هر جا‬ ‫بهداشته هایخودمانتکیهکردیم‪،‬موفقبوده ایم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بابیاناینکههیچ کسحقنداردروند‬ ‫رشد و پیشرفت کشور را به هر دلیلی متوقف کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬راه تســریع پیشــرفت کشــور رفــع موانع در‬ ‫داخل و تســهیل تعامالت و تبادالت با کشورهای‬ ‫همسایه و دوست است که دولت مردمی در این‬ ‫مسیر گام هایموفقیبرداشتهاست‪.‬‬ ‫به دولتمردان تاکید کردم به هیچ عنوان گرفتار‬ ‫حاشیه هانشوید‬ ‫رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه به عنــوان‬ ‫خدمتگزار مردماجازهندادمدولتگرفتار حاشیه ها‬ ‫شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دولــت مردمــی بــا پرهیــز از‬ ‫حاشیه ها توانسته وعده های خود در زمینه ایجاد‬ ‫اشــتغال‪ ،‬ساخت مسکن‪ ،‬رفع عقب ماندگی ها در‬ ‫حوزه عدالت اجتماعی‪ ،‬توسعه روابط همسایگی‬ ‫و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را محقق‬ ‫کند‪.‬رئیسیدر ادامهبرنامه هایسفر دولتمردمی‬ ‫به اســتان کرمان‪ ،‬در اجتماع اقشــار مختلف مردم‬ ‫این استان ضمن ادای احترام به مقام واالی شهدای‬ ‫کرمان به ویژه شــهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫گفت‪ :‬رهبر انقالب اســامی‪ ،‬شهید سلیمانی را نه‬ ‫یک فرد بلکه یک مکتب معرفی کردند که نباید‬ ‫فقط به عنوان یک فرمانده یا یک دیپلمات یا یک‬ ‫شخصیتبرجستهنظامیموردتکریمو احترامقرار‬ ‫بگیرد چراکه او یک مکتب فکری و عملی اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور مکتبشهیدسلیمانیراتداوممکتب‬ ‫حضــرت امام (ره) و رهبر معظم انقالب اســامی‬ ‫معرفــی کــرد کــه در تــداوم مکتــب ثاراهلل اســت و‬ ‫افــزود‪ :‬تردیــد نداریــم خو نهــای مطهــر ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬شــهید اســتان کرمان و حاج قاســم سلیمانی‪،‬‬ ‫همواره در ایران اســامی و در جهان اســام‪ ،‬منشا‬ ‫اثــار و بــرکات خیــر خواهــد بود‪ .‬رئیســی بــا تاکید‬ ‫بــر اینکه امروز خون مطهر حاج قاســم ســلیمانی‬ ‫چهــره جاهلیــت مــدرن را برمال می کند و نقــاب را‬ ‫از چهره نفاق کنار می زند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬خون‬ ‫شــهید ســلیمانی ان قدر برکت دارد کــه مجاهدان‬ ‫بســیاری را در مســیر حــق به پایمــردی و مقاومت‬ ‫دعوت می کند‪ .‬رئیس جمهور در ادامه سخنان خود‬ ‫کرمــان را مهد دلیــران‪ ،‬کریمان‪ ،‬فقیهان‪ ،‬حکیمان‪،‬‬ ‫شــعرا‪ ،‬هنرمنــدان و ریاضیدا نهــای نامــی معرفی‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬چهره های برجســته ای از این‬ ‫اســتان برخاستند که همگی افتخار کشور هستند‪.‬‬ ‫رئیســی تصریح کرد‪ :‬در جای جای استان کرمان به‬ ‫شهــای بســیاری برای‬ ‫برکــت انقــاب اســامی تال ‬ ‫رفع مشکالت انجام شده است‪ ،‬اما علی رغم همه‬ ‫ایــن تالش ها بازهــم در برخی از نقاط این اســتان‬ ‫رسمی تبریز خانم حوریه مردان زادهء جغناب نام پدر‪ :‬بهبود تاریخ تولد‪1363/08/06 :‬‬ ‫شماره ملی‪ 1739706625 :‬شماره شناسنامه‪ ۱۵ :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع‬ ‫سند ازدواج شماره ‪ ،21030‬تاریخ سند ‪ 1387/02/16‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪۶‬‬ ‫تبریز به صداق یک جلد کالم اهلل هدیه ده هزار تومان و تعداد چهارصد سکه تمام طالی‬ ‫بهار ازادی‪ ،‬علیه وراث مدیون متوفی داوود مردانیان نام پدر‪ :‬محمد علی تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1364/09/08‬شماره ملی‪ 1739911059 :‬شماره شناسنامه‪ (۲۰ :‬که برابر گواهی حصر‬ ‫وراثت شماره‪ 9909974579204226 :‬مورخ ‪ 1399/12/02‬شعبه ‪ ۲۶‬شورای حل اختالف‬ ‫مجتمع امام خمینی تبریز وراث حین الفوت مدیون متوفی عبارتند از‪ -1 :‬محمد علی‬ ‫مردانیان جغناب نام پدر‪ :‬علی تاریخ تولد ‪ 1338/07/19:‬شماره ملی ‪ 1739705701:‬شماره‬ ‫شناسنامه ‪ (۷:‬پدر متوفی)و‪-2‬فرح نساء نوری نام پدر ‪:‬یوسفعلی تاریخ تولد‪1340/02/05:‬‬ ‫شماره ملی ‪ 1738656721:‬شماره شناسنامه ‪(476:‬مادر متوفی)و‪-3‬حوریه مردان زادهء‬ ‫جغناب نام پدر‪ :‬بهبود تاریخ تولد‪ 1363/08/06 :‬شماره ملی‪ 1739706625 :‬شماره‬ ‫شناسنامه ‪(۱۵:‬همسر متوفی)و‪-4‬ارین مردانیان نام پدر ‪:‬داود تاریخ تولد‪1392/10/05:‬‬ ‫شماره ملی‪(1366354796:‬فرزند صغیر متوفی با والیت قهری جد پدری اقای محمد‬ ‫علی مردانیان جغناب) مبادرت بصدور اجرائیه نموده واجرائیه در مورخه ‪ 1399/12/13‬به‬ ‫وراث مدیون از طریق ثنا ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات‬ ‫اجرائی‪ ،‬ششدانگ یک قطعه اپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی‬ ‫سی هزار و هشتصد و پنجاه و هشت فرعی از یک اصلی ‪،‬مفروز و مجزا شده از سیزده‬ ‫هزار و یکصد و سی و یک فرعی از اصلی مذکور ‪،‬قطعه نه در طبقه سه واقع در بخش ‪۹‬‬ ‫تبریز ششدانگ برابر اعالم دفتر امالک ثبت تبریز به مساحت ‪ 83.91‬متر مربع که مقدار‬ ‫(‪ )8/40‬متر مربع به صورت بالکن مسقف به فضای سبز کنار خیابان پیشرفته است ‪.‬به‬ ‫انضمام تراس به مساحت (‪)5.88‬پنج متر هشتادوهشت دسیمتر مربع‪ ،‬که در صفحه ‪۵۱۹‬‬ ‫دفتر ‪ ۴۲۸‬ذیل ثبت شماره ‪ 95964‬به نام داوود مردانیان مدیون پرونده اجرائی ثبت و سند‬ ‫مالکیت اصلی با شماره چاپی ‪ 748480‬سری د سال ‪ ۹۳‬صادر شده است و محدود بحدود‬ ‫زیر می باشد‪ :‬شماال ‪:‬بطول ‪ 7‬متر ‪/‬دو پنجره و دیواری است بفضای ‪،‬بفضای سبز کنار‬ ‫خیابان که ماورا ان خیابان ‪ 9/10‬متری می باشد شرقا‪ :‬اول بطول ‪ 1/20‬متر دیواریست‬ ‫بفضای‪،‬بفضای سبز کنار خیابان دوم از شرق بغرب بطول ‪ 0/03‬متر دیواری است به درز‬ ‫انقطاع (قطعه ‪ ۵‬تفکیکی) سوم شرقی به طول ‪ 4/90‬متر دیواری است به درز انقطاع( قطعه‬ ‫‪ ۵‬تفکیکی) که ما ورا ان قطعه ‪ 1978‬تفکیکی میباشد چهارم از شرق به غرب به طول ‪۳‬‬ ‫متر دیواری است پنجم شرقی به طول ‪ 3/90‬متر درب و دیواریست ششم از غرب به شرق‬ ‫به طول ‪ ۳‬متر دیواری است هر سه جز به قطعه اول تفکیکی(راه پله) هفتم شرقی به طول‬ ‫‪ 3/80‬متر دیواریست به درز انقطاع (قطعه‪ 5‬تفکیکی) که ماورا ان قطعه ‪ 1978‬تفکیکی‬ ‫می باشد جنوبا‪:‬به طول ‪ 6/94‬متر پنجره و دیواریست به فضای پشت بام قسمتی از پیلوت‬ ‫قطعه‪ 11‬تفکیکی (توضیح اینکه در این حد بالکن غیر مسقف به مساحت ‪ 5.88‬متر مربع به‬ ‫فضای پشت بام قسمتی از پیلوت پیشرفتگی دارد) غربا‪ :‬اول به طول ‪ 12/60‬متر دیواریست‬ ‫به درز انقطاع( قطعه‪ ۶‬تفکیکی) که ماورا ان قطعه ‪ 1974‬تفکیکی میباشد دوم از شرق به‬ ‫غرب به طول ‪ 0/03‬متر دیواریست به درز انقطاع (قطعه ‪ 6‬تفکیکی )سوم غربی به طول‬ ‫‪ 1/20‬متر دیواریست به فضای‪ ،‬به فضای سبز کنار خیابان؛ بانضمام پارکینگ قطعه ‪ 3‬به‬ ‫مساحت ‪ 7.65‬واقع در طبقه به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬به طول ‪ 1/70‬متر خط مفروض است‬ ‫به محوطه مشاعی قطعه ‪ ۱۱‬تفکیکی محل ورود در این قسمت است شرقا‪:‬بطول ‪4/50‬‬ ‫متر خط مفروض است به محوطه مشاعی قطعه ‪ ۱۱‬تفکیکی جنوبا‪:‬بطول ‪ 1/70‬متر خط‬ ‫مفروض است به محوطه مشاعی قطعه ‪ ۱۱‬تفکیکی غربا‪ :‬به طول ‪ 4/50‬متر خط مفروض‬ ‫است به محوطه مشاعی قطعه ‪ ۱۱‬تفکیکی است که برابر گزارش مورخه ‪1401/01/22‬‬ ‫مامور اجرای ثبت تبریز و برابر گزارش مورخه ‪ 1401/02/17‬کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ملک مذکور به صورت یک واحد اپارتمان مسکونی به مساحت ‪ 83/91‬متر مربع به انضمام‬ ‫‪ 5/88‬متر مربع تراس روباز که در طبقه سوم ساختمان ‪ 4‬طبقه واقع شده است و هر طبقه‬ ‫دارای یک واحد مسکونی بوده و قدمت ساخت ان بیش از ‪ ۱۰‬سال میباشد ساختمان فاقد‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شــاهد محرومیت هایــی هســتیم‪ .‬رئیســی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬محرومیت های استان باید با کمک‪ ،‬حضور و‬ ‫مشارکت مردم‪ ،‬تالش گروه های جهادی و جوانان‬ ‫عزیز و با کمک و حمایت های دولت برطرف شود‪.‬‬ ‫فقر باید از چهره زیبای استان کرمان زدوده شود و‬ ‫این امکان وجود دارد که محرومیت های استان با‬ ‫بهره گیــری از ظرفیت های این منطقه دیگر وجود‬ ‫نداشته باشد‪ .‬رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های‬ ‫اســتان کرمان و تصمیمات و مصوبات سفر دولت‬ ‫مردمی به این استان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اتمام و به ثمر‬ ‫رساندن پروژه های نیمه تمام از مسائل مهم برنامه‬ ‫کاری دولت است‪.‬‬ ‫ما میدان را ترک نکردیم‬ ‫رئیسی با یاداوری دستاوردهای ‪ ۳۱‬سفر استانی‬ ‫یهــا در مــورد‬ ‫دولــت مردمــی‪ ،‬بــه برخــی کج فهم ‬ ‫حضــور دولت در کنار مــردم و لذت در میان مردم‬ ‫بودن دولتمردان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬گاهی برخی‬ ‫مالمت کردند و زخم زبان زدند‪ ،‬اما ما میدان را ترک‬ ‫نکردیم‪ ،‬زیرا در میان مردم بودن را برای خود یک‬ ‫نعمت الهی می دانیم و لذت در میان مردم بودن‬ ‫را بــا هیچ لذتی عوض نمی کنیم‪ .‬معتقدیم دولت‬ ‫مردمی یعنی از مردم‪ ،‬با مردم و در کنار مردم بودن‪.‬‬ ‫رئیســی بــا بیان اینکه اجــازه ندادیــم دولت گرفتار‬ ‫حاشــیه ها شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی ســعی کردند‬ ‫دولت را به حاشیه ها بکشانند‪ ،‬لکن بنده به عنوان‬ ‫خدمتگزار به دولتمردان تاکید کردم به هیچ عنوان‬ ‫گرفتار حاشیه هانشویدو تنهابهمتنبپردازید‪.‬‬ ‫استان جنوبی کرمان حتما تشکیل می شود‬ ‫رئیــس جمهــور در جمع مــردم جیرفت با بیان‬ ‫اینکه‪ ،‬اســتان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز در توفــان شــن بــه جازموریان‬ ‫رفتیم و شرایط را دیدیم‪ ،‬مردم منطقه هم مسئله‬ ‫شهرســتان شــدن جازموریــان را مطرح کردنــد و در‬ ‫اســتان نیــز مقدمــات ان انجــام شــده و در وزارت‬ ‫کشور هم به تصویب رسیده و در دولت این قضیه‬ ‫پیگیریمی شود‪.‬رئیسجمهوریبیان کرد‪:‬از نکاتی‬ ‫کهمطرحاست‪،‬اعالمجنوباستان کرمانبهعنوان‬ ‫یک استان است و این مسئله در دستور کار دولت ‬ ‫است و پیگیری می شود و با تاخیری مواجه شده‬ ‫اســت و حتمــا در دســتور اســت و به مــردم عرض‬ ‫می کنم استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به امکانات‬ ‫و ظرفیت های دولت در زمینه اختصاص زمین و‬ ‫تامین منابع مالی تاکید کرد‪ :‬پشتیبانی و حمایت‬ ‫از تشکل ها و کانون های ساخت وساز مسکن در‬ ‫کشور از وظایف جدی دولت در راستای تحقق‬ ‫ساخت‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی طی چهار سال‬ ‫ایندهاست‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬محمد مخبــر در ایین افتتاح‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت‬ ‫ســاختمان بــا تاکیــد بر اینکه ســاخت مســکن جزء‬ ‫کلیدی تریناقداماتدولتاست‪،‬افزود‪:‬ساخت وساز‬ ‫مسکنبرایمتقاضیانتنهادردولتخالصهنمی شود‬ ‫بلکه همه دستگاه های ذی ربط‪ ،‬بخش خصوصی و‬ ‫مردم محور اصلی ساخت وســاز در کشــور هستند و‬ ‫دولــت به عنوان تســهیل گــر در کنار فعــاالن بخش‬ ‫مســکن قرار دارد‪ .‬معــاون اول رئیس جمهور با بیان‬ ‫اینکه در ‪ ۹۰‬درصد شــهرهای کشور متقاضی و زمین‬ ‫شهــای‬ ‫الزم بــرای ســاخت مســکن وجــود دارد‪ ،‬رو ‬ ‫تامین مالی را به عنوان مهم ترین بخش ساخت وساز‬ ‫در کشور برشمردو گفت‪:‬دولتبرنامه هاو اقدامات‬ ‫الزم در زمینه روش های تامین مالی در راستای تحقق‬ ‫ســاخت ‪ ۴‬میلیون واحد مســکونی را در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬نقش اتاق تعاون و بخش‬ ‫تعاونی در تحقق شــعارهای مســکن دولت بســیار‬ ‫کلیدیاستواز بخشتعاونمی خواهیمکهبابسیج‬ ‫همه امکانات و حمایت سایر دستگاه ها و تشکیل‬ ‫شــرکت های تعاونی به دولت برای ساخت مسکن‬ ‫کمک نماید‪ .‬معــاون اول رئیس جمهــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫ساختمسکنوتامیننیازهایمتقاضیاناینبخش‬ ‫در کشور قطعا با کمک و ورود مردم شدنی است و‬ ‫زمینه هایتحققاینمهمدر دولتایجادشدهاست‬ ‫تــا جایــی که در ده ماه پــس از روی کار امدن دولت‬ ‫سیزدهمنزدیکبهیک میلیونو چهارصدهزار واحد‬ ‫زمین برای ســاخت مســکن اماد هشــده و نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی نیز با کمک مردم و بخش‬ ‫عمومی ســاخته می شود‪ .‬او اســتفاده از فناوری های‬ ‫روز دنیا و همچنین روش های نوین تامین مالی را دو‬ ‫عنصر مهمدر تسریعساختمسکندر کشور برشمرد‬ ‫و گفت‪:‬در بخش هاییاز کشور مشاهدهمی شودکه‬ ‫یک ساختمان چندطبقه در بیش از یک سال ساخته‬ ‫می شود و این در حالی است که فناوری های روز دنیا‬ ‫بهسمتیپیشمی رودکهیکساختمانچنددهطبقه‬ ‫طیدوماهساختهمی شودکهایننشانمی دهدباید‬ ‫اسانسور بوده و دسترسی به طبقات از طریق راه پله انجام می شود و جنس کف پله ها‬ ‫سنگی و دیوارهای راه پله گچ کاری شده بوده و نمای جنوبی و شمالی ساختمان از اجر‬ ‫سه سانت میباشد واحد مسکونی دارای پارکینگ در طبقه همکف بوده و کف ان موزائیک‬ ‫و دیوارهای ان نیز با پوشش ‪ PVC‬اجرا شده است و کف پذیرایی واحد مسکونی سرامیک‬ ‫و کف اتاق ها موکت و دیوارهای پذیرایی و اتاق ها کاغذ دیواری و سقف ها نیز رنگ‬ ‫کاری‪ ،‬اشپزخانه کابینت با ‪ MDF‬درب ورودی از نوع ‪ HDF‬و پنجرههای ان فلزی تک‬ ‫جداره می باشد و واحد مسکونی به صورت دو خوابه بوده که سیستم گرمایش ان بخاری‬ ‫و ابگرمکن میباشد و انشعابات اب و برق تک فاز و گاز از هرکدام یک انشعاب در ملک‬ ‫وجود دارد و به نشانی تبریز باغمیشه‪ ،‬شیت ‪ ،۷‬نارمک ‪ ، ۶‬کاشی ‪ ۷‬واقع شده و ششدانگ‬ ‫پالک ثبتی فوق الذکر با وضعیت موصوف و با لحاظ قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات‬ ‫و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ایین نامه های اجرایی ان و برابر نظریه‬ ‫ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ نه میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون‬ ‫و هفتصدهزار ریال بازداشت و ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک‬ ‫در قبال قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه به استناد ماده ‪ ۱۲۶‬ایین نامه اجرا و ‪۱۲۹‬‬ ‫مواد فصل مزایده ایین نامه اجرا از ساعت ‪ ۹‬الی ‪۱۲‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/06/01‬در‬ ‫محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن به طرف دیزل اباد روبروی‬ ‫گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش میرسد‬ ‫و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد‬ ‫شد و قیمت مزایده از مبلغ پیشنهادی شروع و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد‬ ‫‪.‬الزم به ذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ ۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫به حساب سپرده ثبت به شماره شبای ‪ ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۳۲۰۷۵۶۵۴۹۰‬با شناسه‬ ‫واریز‪ ۹۳۹۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲۹۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴‬نزد بانک ملی که قابل پرداخت در کلیه‬ ‫شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده‬ ‫قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را‬ ‫ظرف ‪ ۵‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره فوق واریز و فیش مربوطه را‬ ‫تسلیم اداره اجرا نماید‪ .‬در غیر این صورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف‬ ‫مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور( ‪ ۱۰‬درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب‬ ‫خزانه واریز خواهد شد و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و‬ ‫اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود‪ .‬ضمنًا بدهی های مربوطه به اب و برق و گاز اعم از‬ ‫حق اشتراک و انشعاب مصرف ضمنا بدهی های مربوطه به اب و برق و گاز اعم از حق‬ ‫اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده‬ ‫اعم از اینکه رقم قطعی ان ها معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق حراج زاید بر مبلغ‬ ‫مزایده بر عهده خریدار میباشد و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی‬ ‫موضوع فراز ‪ ۶‬بند الف ماده ‪۱۲۱‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت میباشد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود‪ ،‬مال مورد مزایده با‬ ‫دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار‬ ‫واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/05/22‬رئیس اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی تبریز ‪ -‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی و شناسنامه خودرو؛ خودرو سواری – سواری‬ ‫سیستم سیتروئن تیپ ‪ SX‬زانتیا به رنگ سفید ‪-‬روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 151 -85‬ص ‪ 83‬شماره موتور ‪ 118120‬شماره‬ ‫شاسی ‪ S1512288185955‬مدل ‪ 1388‬بنام صهیب گمشادزهی‬ ‫کدملی ‪ 3613432641‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫تحولیجدیدر زمینهورودتکنولوژی هایروز جهانی‬ ‫برای ساخت مسکن در کشور صورت گیرد‪ .‬مخبر با‬ ‫تاکیدبر اینکهدولتامادگیداردهرگونهروشتامین‬ ‫مالی برای ساخت وساز توسط مردم و انبوه سازان را‬ ‫ســاماندهی کند‪ ،‬گفت‪ :‬روش های تامین مالی برای‬ ‫هر بخش ساخت مسکن در نظر گرفته می شود تا‬ ‫شــاهد تحول جدی و ســریع در ســاخت واحدهای‬ ‫مسکونی تا پایان دولت سیزدهم باشیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه مسکن‪ ۳۰،‬درصد هزینه سبد خانوار ایرانی‬ ‫را شامل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برداشتن بار هزینه مسکن از‬ ‫دوشملتنهباتوصیهبلکهتنهاباعرضهمسکنحل‬ ‫می شودو بایدبهنقطه ایاز عرضهمسکنبرسیمکه‬ ‫هزینهمسکندر سبدخانوار تغییر اساسیپیدا کند‪.‬‬ ‫مخبر بابیاناینکهبینحدود‪ ۷۰‬نوعتولیدو صنعت‬ ‫و همچنین ‪ ۳۰۰‬شــغل مختلف با صنعت مســکن‬ ‫رابطه و همبستگی وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫مســکن می تواند به جذب نقدینگی‪ ،‬خلق ثروت‪،‬‬ ‫اشــتغال زایی و تقویت ارزش پول ملی کمک نماید‬ ‫و تحرک در این بخش می تواند تمام شــاخص های‬ ‫کالن اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهور در ابتدای ســخنان خود توجه به‬ ‫معیشت مردم‪ ،‬سالمت و مسکن را دغدغه اصلی و‬ ‫مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت‪ :‬تا اسفند سال‬ ‫گذشته وضعیت معیشــتی و قیمت ها در کشور به‬ ‫ثبات رسیده بود و تورم نیز روند کاهشی خود را طی‬ ‫می کردو ایندر حالیبود کهدر ابتدایروی کار امدن‬ ‫دولت ســیزدهم وضعیت کاالهای اساســی زیرخط‬ ‫قرمز بود و وضعیت خزانه کشور در شرایط مناسبی‬ ‫به ســر نمی برد که دولت توانست عالوه برافزایش‬ ‫میزان ذخایر کاالهای اساســی در کشور به باالی‪۷۰‬‬ ‫درصدبهسمتایجاددرامدزاییدر دولتگامبردارد‬ ‫و توانستیمبدوناستقراضاز بانکمرکزی کشور رادر‬ ‫سالگذشتهادارهکنیم‪.‬‬ ‫مخبر با اشــاره به شرایط خاص کشــور در اوایل‬ ‫سال جاری ازجمله تنش های بین المللی و همچنین‬ ‫الزام قانونی مجلس شورای اسالمی برای ساماندهی‬ ‫ارز ترجیحیگفت‪:‬دولتچاره ایجز اتخاذاقداماتی‬ ‫برای از بین بردن خطرات پیش روی کشور نداشت‬ ‫و بااتخاذرویکرداقتصادیو الزاماتقانونیموظف‬ ‫بهاصالحاتاقتصادی کشور بودیمو خوشبختانهبا‬ ‫تصمیم گیری هایمناسبشاخص هایکالناقتصادی‬ ‫کشــور به ثبات رســیده اســت و امیدواریــم در اینده‬ ‫وضعیتتورمیساماندهیشود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ کمپانی سواری پژو پارس دوگانه مدل ‪ 1396‬به رنگ سفید‬ ‫روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 181 -32‬ل ‪ 48‬شماره موتور‬ ‫‪ 124k1151897‬شماره شاسی ‪NAAN21VE1HH761958‬‬ ‫بنام مهرسا عرفانی فرکی فرزند مهدی کدملی ‪ 2112132660‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪300 .‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫‪ -9 -2409‬نظر به اینکه اقای ابراهیم عالئی دارای شناسنامه شماره ‪ 19‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 89- 1401‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان محمد عالئی خانیکی به شناسنامه ‪ 41‬در تاریخ ‪1401/2/13‬‬ ‫در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪:‬‬ ‫‪ -1‬ابراهیم عالئی فرزند محمد به ش ش ‪ 41‬متولد ‪ 1350/2/20‬صادره از حوزه ‪ 4‬گناباد‪-‬‬ ‫فرزند متوفی ‪ -2‬عذرا عالئی فرزند محمد به ش ش ‪ 35‬متولد ‪ 1337/3/12‬صادره از حوزه‬ ‫‪ 4‬گناباد‪ -‬فرزند متوفی ‪ -3‬سلطان عالئی فرزند محمد به ش ش ‪ 6‬متولد ‪1341/1/10‬‬ ‫صادره از حوزه ‪ 4‬گناباد‪ -‬فرزند متوفی ‪ -4‬حسین عالئی خانیکی فرزند محمد به ش ش ‪9‬‬ ‫متولد ‪ 1352/2/5‬صادره از حوزه ‪ 4‬گناباد‪ -‬فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را به استناد ماده ‪ 362‬ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر‬ ‫کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شورا شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف‬ ‫شهرستان گناباد‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2411‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۰۵۰۶‬مورخ ‪ 1401/04/05‬هیات اول موضوع ماده یک قانون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای سلطان ابراهیم شکاری فرزند حسین در ششدانگ یکباب دامداری و محوطه متصل‬ ‫و مشجر به مساحت ‪ 14919/31‬مترمربع تمامت پالک شماره ‪ ۶۱۴‬فرعی از ‪ - ۶‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی بیدخت بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از‬ ‫اقای ابوالحسن صالحی بیدختی مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪3‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/06 :‬سید ضیا‬ ‫الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مطالعات زیست محیطی؛ پیش نیاز اجرای‬ ‫پروژه های راه سازی‬ ‫در اســتان اصفهــان بــرای‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫اجــرای تمامــی پروژ ههــا یک‬ ‫اســتان اصفهــان با بیــان اینکه‬ ‫مشــاور زیس ـت محیطی در‬ ‫مطالعــات زیس ـت محیطی‬ ‫یشــود که همه‬ ‫نظــر گرفته م ‬ ‫پیش نیــاز پروژ ههــای را هســازی‬ ‫نبــاره را مدنظــر‬ ‫مســائل درای ‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن اداره‬ ‫علیرضا قاری‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫کل پــس از انجــام مطالعــات‬ ‫قران‬ ‫پــس از تکمیــل مطالعــات‪،‬‬ ‫زیس ـت محیطی پروژ ههــا اجرا‬ ‫یشــوند‪ .‬به گــزارش پایگاه خبــری وزارت راه و نظــر اداره کل محیط زیســت در این خصوص‬ ‫م ‬ ‫یشــود و در صــورت وجــود ایــرادات‪،‬‬ ‫شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری قران مدیرکل اخــذ م ‬ ‫یشــود‪ ،‬لــذا این‬ ‫راه و شهرســازی اســتان اصفهان اظهار داشــت‪ :‬اصالحــات در طــرح انجام م ‬ ‫توجهبهمطالعاتزیست محیطیقبلاز اجرای اصالحات ان قدر انجــام می پذیرد تا الزامات‬ ‫پروژه های عمرانی در شــهرها به عنــوان یکی از محیط زیســت در پــروژه رعایــت شــود‪ .‬قــاری‬ ‫شهــا و ســازوکارهای اجرایــی در قران با اشاره به اینکه احداث برخی پروژه ها‬ ‫موثرتریــن رو ‬ ‫کاهــش اثــرات زیس ـت محیطی و ابــزاری در راه ممکن است مسیر یک منطقه حفاظت شده‬ ‫رسیدن به توسعه پایدار شهری به شمار می رود‪ .‬را قطع کند و برای گونه های جانوری و گیاهی‬ ‫ویبابیاناینکهدر اداره کلراهو شهرسازیاستان ان منطقــه اســیب زا باشــد خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اصفهان پس از انجام مطالعات زیست محیطی در ایــن قبیــل پروژ ههــا تدابیر الزم اندیشــیده‬ ‫یشــود و در ان منطقــه برای احداث مســیر‬ ‫یشــود اذعان داشــت‪ :‬توســعه م ‬ ‫پروژ ههــا اجرا م ‬ ‫شهری و انجام پروژه های عمرانیشهری معموال و جلوگیــری از ورود حیات وحــش‪ ،‬یــا زیرگــذر‬ ‫یشــود و یــا دپــوی خــاک ایجــاد‬ ‫اجتناب ناپذیــر بــوده و از طرفــی پیامدهــای ســاخته م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬یک نمونه از این‬ ‫زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی مختلفی م ‬ ‫بــه دنبــال دارد‪ .‬لذا برای کاهــش اثرات منفی پروژ ههــا جاده پناهگاه حیات وحش موته به‬ ‫ایــن پروژ ههــا یکــی از بهتریــن راه ح لهــا‪ ،‬ســمت گلپایگان اســت که ســمت چپ جاده‬ ‫ارزیابی اثرات زیس ـت محیطی است‪ .‬مدیرکل برای جلوگیری از ورود اهوها به جاده‪ ،‬خاکریز‬ ‫راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ادامــه داد‪ :‬بلنداحداثکرده ایم‪.‬‬ ‫رفع نقاط ضعف کیفیت خودروها‬ ‫یک شبهمرتفعنمی شود‬ ‫بوده است؛ بطوریکه براساس‬ ‫بــه دنبــال اظهــارات اخیر‬ ‫گزارش شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫جانشــین پلیــس راهنمایــی و‬ ‫و اســتاندارد ایــران شــاخص‬ ‫رانندگــی فراجا مبنی بر اینکه‬ ‫ارزشــیابی کیفــی (کــه امتیــاز‬ ‫کیفیــت خودروهــای داخلــی‬ ‫منفی است و باید کمتر شود)‬ ‫هیچ تفاوتی با گذشته نکرده‬ ‫امید قالیباف‬ ‫از رقــم ‪ ۴/۱۰۳‬در فروردیــن‬ ‫اســت‪ ،‬ســخنگوی وزارت‬ ‫بــه ‪ ۴/۹۴‬در تیــر مــاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫(صمــت) تاکید کــرده که هدف گذاری ســطح کاهــش یافتــه کــه ‪ ۸.۸‬درصد بهبود را نشــان‬ ‫کیفــی خودروهــا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬پنــج درصــد می دهــد‪ .‬خودروســازان در رابطــه با شــاخص‬ ‫نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است‪ .‬امید تحویــل خودرو بدون ایراد نیز از ‪ ۹۱.۷‬درصد‬ ‫قالیباف در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضمن اشاره به در فروردین به ‪ ۹۳.۵‬درصد در مرداد امســال‬ ‫عملکرد شــاخص های کیفــی خودرو در ســال رشــد داشته اند؛ بنابراین این شاخص نیز ‪۱.۸‬‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬هرچند هدف گذاری شاخص درصد بهبود یافته است‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول وزارت صمــت را هحــل‬ ‫سطح کیفی خودرو محقق شده است اما تنها‬ ‫‪ ۹.۱‬درصــد از مــدل خودروهــا توانســته اند در اساسی افزایش کیفیت خودرو را ایجاد رقابت‬ ‫شــاخص میانگین رضایت مشتریان از کیفیت در صنعت خودروسازی دانست و گفت‪ :‬روش‬ ‫یســازی‬ ‫اولیــه محصــول بــه میــزان هدف گذاری شــده دیگری که در وزارت صمت برای کیف ‬ ‫یشــود‪ ،‬جایگزینــی سیاســت تامیــن‬ ‫(‪ ۷۱‬درصــد) دســت پیــدا کننــد کــه وضعیــت دنبــال م ‬ ‫خوبــی نیســت‪ .‬ســخنگوی وزارت صمــت مبتنــی بــر اســتفاده از چنــد منبــع با سیاســت‬ ‫در رابطــه بــا شــاخص تــداوم دوام کیفیــت تامین از یک یا دو منبع در یک پلتفرم است تا‬ ‫محصــوالت نیــز گفــت‪ :‬از منظــر بین المللــی‪ ،‬عالوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید‪،‬‬ ‫افت رضایت از کیفیت دوام محصول نسبت امکان عیوب ناشی از فرایندهای متعدد تولید‬ ‫بــه کیفیــت اولیه بایســتی کمتر از ســه درصد به حداقل برســد‪ .‬سخنگوی وزارت صمت در‬ ‫باشــد که هدف گذاری ســال گذشته کمتر از ‪ ۴‬پایــان رشــد ‪ ۲۷۱‬درصدی تولیــد کامل خودرو‬ ‫درصد بوده اســت اما تنهــا ‪ ۲۵.۷‬درصد مدل تا پایان خردادماه را ناشــی از سیاس ـت گذاری‬ ‫خودروهــا موفــق به کســب این هدف شــده درســت وزارت صمت در ســال جاری دانست‬ ‫بودند؛ بنابراین خودروســازان در این شاخص کــه ســبب شــده تولیــد خودروهــای ناقــص و‬ ‫نیــز ضعیــف عمــل کرده انــد‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬تکمیــل کاری ان خــارج از فراینــد اصلــی خط‬ ‫ارتقــای کیفیــت خودروهــای ســاخت داخــل تولید به حدود صفر برســد و منجر به بهبود‬ ‫مطالب ه به حق مردم است و وزارت صمت نیز شاخص های کیفی شود‪.‬‬ ‫چند روز گذشته‪ ،‬سردار حسینی‪ ،‬جانشین‬ ‫در موضوع کیفیت در برابر خودروسازان کوتاه‬ ‫نمی اید؛ اما درعین حال باید درک کرد کیفیت رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا‪ ،‬ضمن‬ ‫نبــر اســت و تا ســاختارها در تاکید بر اینکه کیفیت خودروهای تولید داخل‬ ‫یــک فراینــد زما ‬ ‫صنعت خودرو اصالح نشود‪ ،‬کسی نمی تواند هیچ تفاوتی با گذشته نکرده و از نظر پلیس‬ ‫کشــبه ضعف های کماکان مشــکل کیفیت وجود دارد‪ ،‬ادعاهای‬ ‫بــا فشــردن یــک کلیــد‪ ،‬ی ‬ ‫خودرویــی وزارت صمت را رد شــده دانســت‬ ‫کیفیت خودروها را برطرف کند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد ایــن مقــام مســئول در وزارت و اعالم کرد‪ :‬اگر وزارت صنعت مدعی اســت‬ ‫صمــت‪ ،‬کیفیــت خــودرو قابل نقد اســت‪ ،‬اما که در حال افزایش کیفیت خودرو است‪ ،‬این ‬ ‫تکــرار روزانــه انتقــاد ان هــم بــدون اســتدالل موضوع ادعایی بیش نیست و هیچ اتفاقی در‬ ‫درست‪ ،‬جنبه تخریب داشته و عالوه بر تاثیر ارتقای کیفیت رخ نداده و کیفیت خودروهای‬ ‫منفــی بر صــادرات قطعه و خــودرو‪ ،‬موجب داخلی هیچ تفاوتی با گذشــته نکرده اســت‪.‬‬ ‫دلســردی خودروســازان و قطع هســازان نیــز شــایان ذکر اســت که پس از حادثه بهبهان و‬ ‫یمــاه ســال گذشــته‬ ‫می شود‪ .‬قالیباف ضمن تفکیک کیفیت ذاتی و تصــادف زنجیــره ای‪ ،‬از د ‬ ‫کیفیت مهندسی در حوزه خودرو‪ ،‬خاطرنشان تاکنــون گــزارش ارزیابــی کیفــی خودروهــا کــه‬ ‫کــرد‪ :‬در کیفیــت ذاتــی خــودرو‪ ،‬بــه دلیل نوع ماه ب همــاه از ســوی شــرکت بازرســی کیفیت و‬ ‫پلتفــرم و طراحــی ان‪ ،‬ذاتــا تــا حد مشــخصی اســتاندارد ایران (‪ )ISQI‬و همچنین معاونت‬ ‫قابلیــت افزایــش کیفیــت وجــود دارد و از صنایع نیرومحرکه وزارت صمت ارائه می شد‪،‬‬ ‫ســطحی به بعد کیفیت قابل افزایش نیست منتشر نشده است‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس هفــت مــاه اســت کــه‬ ‫اما در کیفیت مهندسی‪ ،‬تالش می شود خودرو‬ ‫با کمترین اشکال ممکن تحویل مشتری شود‪ .‬وضعیــت خودروهــای تولیــدی طــی ایــن‬ ‫ســخنگوی وزارت صمــت بــا بیــان اینکــه در مدت مشــخص و قابل بررســی نبوده است‪.‬‬ ‫یشــود کــه رئیس جمهور‬ ‫ســال جــاری وزارت صمــت اقدامــات مهمــی همچنین یاداوری م ‬ ‫در جهــت افزایش کیفیت خودرو برنامه ریزی در بنــد ‪ ۷‬از دســتورات خــود (فرمان هشــت‬ ‫یتــوان از بنــدی رئیس جمهــوری در حــوزه خــودرو) در‬ ‫کــرده اســت گفــت‪ :‬ب هطــور مثــال م ‬ ‫توقــف تولید خودروهای تیبا‪ ،‬ســمند و ســاینا ســال جاری به بحث ارتقــا و افزایش کیفیت‬ ‫بــه دلیــل پلتفــرم قدیمی و اشــکال های کیفی و ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید کرده‬ ‫پرتکــرار و در مقابــل برنامه ریزی بــرای ایجاد اســت‪ .‬براســاس این فرمان‪ ،‬هرگونه استفاده‬ ‫پلتفر مهــای جدیــد (پوس ـت اندازی پلتفرمی) از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو‬ ‫و تولیــد خودروهایــی بــا کیفیت ذاتــی باالتر از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬مطلقــا ممنوع اســت و‬ ‫نــام بــرد‪ .‬همچنیــن در بخش ارتقــای کیفیت دســتگاه های مســئول موظف انــد بــا عرضــه‬ ‫مهندســی نیز اجرای دســتور وزیر صمت برای قطعــات یدکــی تقلبــی و قاچــاق به ویــژه‬ ‫بــه صفر رســاندن ایرادهــای خــودرو در زمان قطعــات پرمصــرف و موثر بــر ایمنی خودرو‬ ‫تحویل و تدوین شــاخص های سخت گیرانه تر نیــز مقابلــه کننــد‪ .‬همچنیــن خودروهــای‬ ‫کیفــی جهــت ارزیابــی ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیز پیگیری عرضــه شــده بــه بــازار از ابتدای ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬نتیجه این اقدام ها بهبود می بایست حداقل با سه سال یا پیمایش ‪۶۰‬‬ ‫شــاخص های کیفــی خــودرو تــا تیر مــاه ‪ ۱۴۰۱‬هزار کیلومتر‪ ،‬ضمانت شوند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫مبادله و سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها ممنوع است‬ ‫رئی ـس کل بانــک گفت‪ :‬یک شــورا شــامل بانک مرکــزی‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتصاد و سازمان برنامه جهت هماهنگی برای دخل وخرج دولت‬ ‫و اینکه اســتقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد تشــکیل داده ایم‪.‬‬ ‫این موضوع جزو خطوط قرمزی بوده که اقای رئیس جمهور برای‬ ‫ما تعریف کرده اند که سیاست بسیار درستی هم می باشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬رئی ـس کل بانک مرکــزی در برنامــه صف اول‬ ‫شــبکه خبر‪ ،‬به ســواالت مجری برنامه درباره موضوعات مختلف‬ ‫نظام پولی بانکی و ارزی کشور پاسخ داد‪.‬‬ ‫علــی صالح ابــادی بیــان کرد‪ :‬متاســفانه یــک عارضــه اصلی در‬ ‫اقتصاد داریم و ان هم اینکه در سال های متمادی اقتصاد ما نفتی‬ ‫بوده و دولت ها از درامدهای نفتی در بودجه اســتفاده می کردند‬ ‫که این موضوع باعث شد تا نقش مالیات و درامدهای مالیاتی در‬ ‫اداره اقتصاد کمرنگ باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه در ســال های اخیر به مــرور نقش مالیات‬ ‫گتــر شــده اســت اما هنــوز با نظــام اقتصادی ایــده ال فاصله‬ ‫پررن ‬ ‫داریم که بر اساس ان درامدهای دولت عمدتا از عوارض و مالیات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مقــام معظــم رهبــری از دهــه ‪ ۷۰‬همــواره‬ ‫فرموده بودند باید به ســمتی برویم که دولت درامدهای دیگری‬ ‫را جایگزین درامدهای نفتی کند و درامدهای نفتی را برای توسعه‬ ‫کشــور و ســرمایه گذاری های ضــروری کشــور اســتفاده کند نــه برای‬ ‫تامیــن بودجــه‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره ب ـ ه راهکار تحقق‬ ‫این مهم گفت‪ :‬باید نســبت درامدهای مالیاتی در بودجه دولت‬ ‫افزایــش یابــد که نیاز بــه زیرســاخت هایی اعم از بانکــی‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات و قانونی دارد‪.‬‬ ‫صالح ابادی افزود‪ :‬به عنوان نمونه یکی از قوانینی ک ه در حال‬ ‫حاضر در مجلس بررسی می شود قانون مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫است که یکی از اتفاقات قانونی است که به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا شــفافیت در نظــام اقتصــادی و حــوزه‬ ‫حکمرانــی ریال می توان از فرارهای مالیاتی جلوگیــری کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقداماتــی کــه در ماه های اخیر انجام دادیم در راســتای شــفافیت‬ ‫بــود و اینکــه دولت بتواند به درامدهای پایدار برســد چراکه عدم‬ ‫یشــود دولــت نتواند درامد‬ ‫شــفافیت در نظــام اقتصادی باعث م ‬ ‫حقه خود را دریافت کند؛ بنابراین هرچه شــفافیت افزایش پیدا‬ ‫کند نه در حق مودی و نه در حق دولت ظلم نمی شود‪.‬‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکزی همچنین با بیان اینکه مســیر و جهتی‬ ‫کــه در دولــت وجــود دارد ایــن اســت کــه دولــت بتوانــد از محــل‬ ‫مالیــات درامدهــای خــود را تامین کنــد و درامدهــای نفتی صرف‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی و ضروری شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مزیــت نســبی کشــور در حــوزه نفــت و گاز و‬ ‫پتروشیمی گفت‪ :‬وقتی چنین ظرفیتی داریم اگر درامدهایی که از‬ ‫این بخش حاصل می شود را صرف سرمایه گذاری همین حوزه کنیم‬ ‫حجم صادرات افزایش پیدا می کند‪ .‬البته سرمایه گذاری های خوبی‬ ‫را در این بخش ها در چند سال اخیر شاهد بودیم و ارزاوری خوبی‬ ‫برای کشــور داشــته اســت و خوشــبختانه باوجود محدودیت ها و‬ ‫در زمان تحریم همیشــه توانســتیم ارز کشور را تامین کنیم و امروز‬ ‫به مراتب شرایط بهتر از قبل است‪.‬‬ ‫صالح ابــادی اظهار کرد‪ :‬بر اســاس امارهــا در پایان تیرماه بیش‬ ‫از ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ارز در نیما تامین شــده اســت که در مقایســه با‬ ‫مدت مشــابه ‪ ۸۰‬درصد رشــد داشــتیم‪ .‬درنهایت اینکه به طورکلی‬ ‫باید مسیر جهت گیری به سمتی باشد که دولت بتواند درامدهای‬ ‫دیگری را جایگزین درامدهای نفتی کند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬مســیر و جهت گیــری در حال‬ ‫حاضر درست است و خوشبختانه دولت و مجلس کمک می کنند‬ ‫که این مهم محقق شود‪.‬‬ ‫علــی صالح ابــادی در پاســخ بــه ســوال مجــری برنامــه دربــاره‬ ‫سرمایه گذاری و مبادالت در بازار رمز ارزها اظهار کرد‪ :‬موضوع رمز‬ ‫ارزها چند سال در دنیا مطرح شده اما هنوز بسیاری از کشورها ان را‬ ‫به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین معامالت‬ ‫و مبــادالت ان را بــه عنوان ابزار ســرمایه گذاری ممنوع کرده اند‪ .‬در‬ ‫کشور ما نیز در سال ‪ ۱۳۹۹‬دولت ایین نامه ای را برای کسانی که با‬ ‫مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج کرده اند‬ ‫تصویب کرد تا بتوانند دارایی خود را در ســامانه ای تحت نظارت‬ ‫بانک مرکزی عرضه نموده و از رمز ارز استخراج شده استفاده کنند‪.‬‬ ‫نطــور که بانک مرکــزی بارها اعالم‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬البتــه هما ‬ ‫کــرده‪ ،‬خریدوفــروش رمــز ارز خــارج از چارچــوب و بــرای مبادله و‬ ‫سرمایه گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی شود؛ بنابراین‬ ‫سیاســت کلــی فعلــی در مــورد رمــز ارزها این اســت کــه مبادله ان‬ ‫بــه عنوان ابزار ســرمایه گذاری موردقبول نیســت‪ ،‬لکن کســانی که‬ ‫اســتخراج رمــز ارز انجــام داده اند در چارچــوب ایین نامه مصوب‬ ‫هیات وزیران می توانند از ان برای واردات استفاده کنند‪.‬‬ ‫صالح ابادی ادامه داد‪ :‬ما با همکاری وزارت صمت برای کسانی‬ ‫که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند امکان واردات کاال‬ ‫را فراهم کردیم‪ ،‬مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی‬ ‫هفته اینده اعالم عمومی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نوســانات باالی قیمــت رمز ارزها نیز هشــدار‬ ‫داد‪ :‬دراین بین افراد زیادی در این بازار دچار ریسک سرمایه گذاری‬ ‫یشــوند چراکــه نوســانات رمــز ارزهــا بســیار زیاد اســت‪.‬‬ ‫و زیــان م ‬ ‫به عنوان مثال بیت کوین تا ‪ ۷۰ ،۶۰‬هزار دالر هم باال رفت و قیمت‬ ‫ان هم اکنون به حدود ‪ ۲۳‬هزار دالر رسیده است بنابراین نوسانات‬ ‫باالیی دارد که مردم باید مراقب باشند‪.‬‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی درباره رمــز ریال نیز توضیــح داد‪ :‬ریال‬ ‫دیجیتال یا رمز ریال با رمز ارزهای جهان روا به کلی متفاوت است‪.‬‬ ‫رمــز ارزی کــه ما تعریف کرده ایم به این شــکل اســت کــه افراد به‬ ‫جای اینکه اسکناس ریال را جابجا کنند می توانند از رمز ریال یا ریال‬ ‫دیجیتال استفاده کنند‪ ،‬یعنی ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال‬ ‫می شــود‪ .‬کارهای ان هم انجام شــده و طبق وعده ای که داده ایم‬ ‫این کار انشااهلل در شهریورماه به طور ازمایشی عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫صالح ابــادی ادامــه داد‪ :‬کشــورهایی در دنیــا ایــن کار را انجام‬ ‫داده اند؛ یکی از این کشورها چین است که هم اکنون ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫نفــر از جمعیــت این کشــور از یوان دیجیتال اســتفاده می کنند‪ .‬ما‬ ‫نیز در کشــور زیرســاخت های ایــن کار را فراهم کرده ایــم‪ .‬در واقع‬ ‫ریال دیجیتال ریالی است که ناشر ان بانک مرکزی است‪ ،‬همانند‬ ‫اسکناس ریال که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود‪ .‬البته در این‬ ‫زمینه نیاز به اموزش است که انشااهلل کارهای ان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره ســاماندهی کارت خوان ها‬ ‫و پایانه های فروشــگاهی هم اظهار کرد‪ :‬بیش از دو ســال از تصویب‬ ‫قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی می گذرد ولی کارهای ان روی‬ ‫زمین مانده و اتصال کارت خوان ها به نظام مالیاتی برقرار نشده بود‪.‬‬ ‫پس ازاینکه دولت ســیزدهم کار خود را شــروع کرد این کار با جدیت‬ ‫هم در ســازمان امور مالیاتی و هم در بانک مرکزی دنبال شــد و ابتدا‬ ‫هم از کارت خوان های پرتراکنش اغاز شد و به مرور سایر کارت خوان ها‬ ‫ساماندهی شد و هم اکنون بیش از ‪ ۸‬میلیون کارت خوان ساماندهی‬ ‫شــده و این پروژه به پایان رســیده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬کسانی‬ ‫که بعضا از کارت خوان خود اســتفاده نمی کردند یا مراجعه نکردند‬ ‫کارت خوان ان ها غیرفعال شــد؛ بنابراین هم اکنون کارت خوان بدون‬ ‫شناسنامه در کشور نداریم‪ .‬از این به بعد اطالعات در اختیار سازمان‬ ‫امور مالیاتی است تا اقدامات بعدی را انجام دهد‪ .‬صالح ابادی یاداور‬ ‫شد‪ :‬به نظر بنده این کار در حوزه حکمرانی ریال و شفافیت در نظام‬ ‫اقتصادی اقدام خیلی بزرگی بود که با اقدامات بعدی ســازمان امور‬ ‫مالیاتی می تواند شفافیت بسیار زیادی ایجاد کند و جلوی بسیاری از‬ ‫مشکالتاز جملهپول شوییو فرارهایمالیاتی را بگیرد‪.‬‬ ‫مزایده عمومی اجاره یک باب تجاری‬ ‫واقع در بلوار دشت بهشت‪ -‬تجدید‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ 1401/05/10 :‬از ساعت ‪12:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ 1401/05/18:‬تا ساعت ‪13:00‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/05/29 :‬تا ساعت ‪13:00‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/05/30 :‬ساعت ‪11:00‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده‪ :‬سپرده شرکت در مزایده مورد اشاره‬ ‫به مبلغ ‪ 336,000,000‬ریال می باشد که میبایست به صورت ضمانتنامه معتبر‬ ‫بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه ‪ :‬استان البرز‪ ،‬محمدشهر‪ ،‬بلوار امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫خیابان شهید شاه حسینی‪ ،‬شهرداری محمدشهر‪ .‬شماره تماس‪026-35705 :‬‬ ‫شهرداری محمدشــهر در نظر دارد اجاره یک باب‬ ‫تجاری واقع در بلوار دشت بهشت (صرف ًا جهت ارائه و فروش مواد غذایی) را از‬ ‫طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (‪ ) www.setadiran.ir‬و با شماره (سیستمی)‬ ‫‪ 5001005314000004‬به صورت الکترونیکی برگزار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت‬ ‫نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان‬ ‫امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعدزمانی‪:‬‬ ‫مهرداد حسن زاده‪ -‬شهردار محمدشهر‬ ‫شناسهاگهی‪1360545:‬‬ ‫(( اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم ))‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیراز طریق اگهی عمومی اقدام نماید‪ .‬لذا‬ ‫کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪:‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫تعمیر‪ ،‬نگهداری و بهره برداری از‬ ‫کلیه تاسیسات تولید‪ ،‬انتقال‪ ،‬ذخیره‪،‬‬ ‫توزیع‪ ،‬انشعابات اب شرب و کنترل‬ ‫کیفیت اب و سایر امورات مرتبط با‬ ‫این بخش در روستاهای شهرستان‬ ‫ماکو‬ ‫‪22/806/478/065‬‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪12‬‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪1/141/000/000‬‬ ‫صالحیت های مورد نیاز‬ ‫قیمت اسناد ارزیابی‬ ‫کیفی و مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و پایه ‪ 4‬تامین‪ ،‬انتقال و‬ ‫توزیع بر اساس ایین نامه تشخیص صالحیت‬ ‫شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات‬ ‫اب وزارت نیرو و گواهینامه صالحیت ایمنی از‬ ‫وزارت کار‪ ،‬رفاه و تامین اجتماعی‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫درامدهای‬ ‫جاری و‬ ‫تبصره های‬ ‫قانونی‬ ‫* تضمین شرکت در مناقصه در صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬از تاریخ ‪ 1401/05/19‬لغایت ‪ 1401/05/26‬با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید‬ ‫واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد‬ ‫بانک ملی‪ ،‬اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی‪ :‬ارومیه چهار راه مخابرات‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی ((دفتر حقوقی و قرارداد ها)) در ساعات‬ ‫اداری اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره‬ ‫‪( 044۳1945۳72‬دفتر حقوقی و قراردادها) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ )2‬واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪0105719774005‬‬ ‫نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک (‪ )1‬از پایگاه ملی اطالع‬ ‫رسانی مناقصات به ادرس ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه‬ ‫و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به‬ ‫ثبت مشخصات مورد نیاز‪ -1 :‬عنوان مناقصه ‪ -2‬نام شرکت ‪ -۳‬مدیر عامل ‪ -4‬پست‬ ‫الکترونیکی ‪ -5‬شماره تلفن‪ ،‬فکس‪ ،‬شماره تلفن همراه ‪ -6‬ادرس‪ ،‬در سایت اقدام و‬ ‫فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ‪ 4۸‬ساعت پس از پایان زمان فروش‬ ‫اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره‬ ‫‪ 044۳1945۳76‬فاکس نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان‬ ‫مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی‬ ‫اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود‪ .‬همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی‬ ‫تعیین شده‪ ،‬قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت ‪ 09:00‬قبل از ظهر‬ ‫مورخ ‪ 1401/06/0۸‬محل ارومیه‪ ،‬چهار راه مخابرات‪ ،‬دبیرخانه شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجان غربی (پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها) می باشد‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد‬ ‫و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر شده‬ ‫حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت‬ ‫اب و فاضالب اذربایجانغربی گردد‪.‬‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/06/0۸‬و گشایش پاکات قیمت‬ ‫پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت ‪ 10:00‬قبل‬ ‫از ظهر مورخ ‪ 1401/06/09‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1401/05/22 :‬‬ ‫(هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه میباشد‪).‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی (سهامی خاص)‬ ‫کوتاه‬ ‫تجربه‬ ‫خبر با‬ ‫دیدار‬ ‫‪ 17‬قدم در مسیر رشد‬ ‫شغلی و درامد‬ ‫حمید محمودزاده‬ ‫انچــه در ادامه می خوانیــد مواردی برای پیمودن‬ ‫مســیر شــغلی رو به رشــد بــا درامد عالــی و از تجربه‬ ‫همکاری با صدها نفر در ‪ ۲۰‬ســال گذشــته به دســت‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬محل کارتان را با دقت انتخاب کنید‬ ‫جایی که کار می کنید‪ ،‬مدتی که انجا کار می کنید‪،‬‬ ‫نقش تــان در ان شــرکت‪ ،‬سرنوشــت ان شــرکت و …‬ ‫همــه چیــز در ســابقه کاری شــما ثبــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پس شــرکتی را برای کار انتخاب کنید که تصویرش در‬ ‫سابقه کاری شما درخشان باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نگرش حل مسئله داشته باشید‬ ‫وقتی با یک مسئله در محل کارتان مواجه شدید؛‬ ‫به جــای ایســتادن‪ ،‬یا اعتــراض کردن با یــک راه حل و‬ ‫توضیح کامل ان پیش مدیر خود بروید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از مدیرتان فیدبک بگیرید‬ ‫اگر مدیرتان به شما فیدبک نمی دهد‪ ،‬خودتان با‬ ‫هر ترفندی از او در مورد عملکردتان فیدبک بگیرید‬ ‫این بازخوردها مسیر رشد شما را روشن تر می کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬حرف بزنید‬ ‫مدیران شــما به ذهن شــما واقف نیســتند و ان را‬ ‫نمی بیننــد و احتمــاال غیب گــو هــم نیســتند‪ .‬در مورد‬ ‫چالش هــا‪ ،‬پیشــنهادها و دغدغه هایتان حرف بزنید؛‬ ‫قبل از انکه تجمیع شان شما را عصبانی کند و مسبب‬ ‫عدم عملکرد درست یا قطع همکاری شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬شما بابت عملکردتان حقوق می گیرید نه‬ ‫زمان تان‬ ‫دقت کنید عملکرد شما اهمیت دارد نه زمانی که‬ ‫در محیط کار صرف می کنید‪.‬‬ ‫‪-۶‬حسگرهایتانرافعالکنید‬ ‫حســگرهای خــود را فعال کنیــد و اگر می بینید در‬ ‫اطــراف شــما اتشــی بــر پا شــده‪ ،‬بعــد از تــاش برای‬ ‫خاموش کــردن ان‪ ،‬اگــر موفــق نشــدید اعــام خطــر‬ ‫مکتوب کنید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬کالغ ها را از دورتان دور کنید‬ ‫با ان هایی که پشــت کســی حرف می زنند ســاده‬ ‫و صــادق برخــورد کنیــد و بگویید که دوســت ندارید‬ ‫بشــنوید‪ ،‬اگر کســی ایرادی در کســی می بیند بهترین‬ ‫کار فیدبک دادن به ان شخص از مسیر درست است‪،‬‬ ‫نه انتقال ان به شخص دیگر‪.‬‬ ‫‪ -۸‬موفقیت شــرکت ها در رزومه شما ثبت‬ ‫می شود و مسبب رشد بازه حقوقی شما می شود‬ ‫انســان ها عامل موفقیت شــرکت ها هســتند‪ ،‬پس‬ ‫نقــش خودتــان را در رشــد و موفقیــت شــرکتی که در‬ ‫ان کار می کنید جدی بگیرید و برایش تالش کنید‪.‬‬ ‫‪ -۹‬مسیر شغلی درست را طی کنید‪ ،‬گام به گام‬ ‫و دوره به دوره‬ ‫کســی کــه نرســیده برچســب ارشــد و مدیــر را بــه‬ ‫شــما می زنــد‪ ،‬بزرگ تریــن خیانــت را در حــق شــما‬ ‫می کند‪ .‬شما باید در مسیر شغلی تان تجربه تازه کار‪،‬‬ ‫تجربه دار‪ ،‬باتجربه و ارشد را طی کنید‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬مهارت های نرم به همان اندازه مهارت های‬ ‫سختمهمهستند‬ ‫مهارت هــای ســخت از شــما یــک کارشــناس خبره‬ ‫می سازد اما ترکیب ان با مهارت های نرم از شما یک‬ ‫مدیر ارشد خواهد ساخت‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬هر روز یک قدم به ســمت خبره تر شدن‬ ‫بردارید‬ ‫هــر روز بابــت یادگیــری مهارت هــای ســخت ‪ -‬و‬ ‫حتــی مهارت هــای نــرم ‪ -‬خــود تــاش کنیــد و خود را‬ ‫یک قدم روبه جلو پیش ببرید‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬اول سراغ بهترین تجربه بروید‬ ‫اغلب مســائلی که شما با ان ها روبه رو می شوید‪،‬‬ ‫قبــا خیلــی از افــراد بــا همــان مســائل روبرو شــده و‬ ‫راه حل هایــی بــرای ان تجربه کــرده و بهترین ها را در‬ ‫فضای مجازی منتشر کرده اند‪ ،‬پس در اولین گام برای‬ ‫حل مسائلتان سراغ ان ها بروید‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬فقط و فقط با اعداد و مستندات حرف بزنید‬ ‫حس شما مجموع اتفاقات چند روز اخیر است و‬ ‫به احتمال قوی در مورد اتفاقات یک ماه اخیر درست‬ ‫نیســت‪ ،‬وقتــی می خواهیــد در مــورد موضوعــی نظر‬ ‫بدهیــد بــر پایه اعــداد‪ ،‬مســتندات یا تحقیقــات نظر‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬نگرشتان را مثبت کنید و این را در شرکت‬ ‫بسطدهید‬ ‫کارمنــدان خوشــحال ‪ ۲۰‬درصــد بهتــر خروجــی‬ ‫می دهنــد‪ ،‬فروشــنده های شــاد ‪ ۳۷‬درصــد بیشــتر‬ ‫می فروشــند‪ .‬پــس ســعی کنیــد نگرشــتان را مثبــت‬ ‫کنیــد و ایــن نگرش را با شــادی در محــل کار خود‬ ‫بسط دهید‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬گاهــی در ذهنتان پشــت میز مدیرتان‬ ‫بنشینید‬ ‫این گونه می توانید از یک زاویه دیگر نیز مســائل‬ ‫را ببینید‪ ،‬دغدغه ها را درک کنید و بهتر تعامل کنید‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬جایی که توانمندی الزم را برای اثرگذاری‬ ‫نداریدقطعااستعفادهید‬ ‫اگــر در جایی که کار می کنیــد و توانمندی الزم را‬ ‫برای اثرگذاری ندارید‪ ،‬با اعالم ان به مدیریت استعفا‬ ‫دهید‪ .‬ارتباط و اعتبار شما مهم تر از چند ماه حقوق‬ ‫گرفتن است‪.‬‬ ‫‪ -۱۷‬حرفه ای به همکاری پایان دهید‬ ‫شــما وقتــی جایــی کار می کنیــد کلــی ســرمایه‬ ‫اجتماعی انجا به دست می اورید‪ ،‬کلی دوست و کلی‬ ‫ســابقه‪ ،‬پــس بهتر اســت بــا عصبانیت هــای لحظه ای‬ ‫ان ها را تلف نکنید‪ ،‬اگر می خواهید به همکاری خود‬ ‫خاتمــه دهیــد‪ ،‬مراتب ان را به شــکل حرفه ای انجام‬ ‫دهید‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلستان‬ ‫منصوب شد‬ ‫طی مراسمی به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر و معــاون‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬سید احمد موســوی که قبل از این‬ ‫سرپرســت ایــن شــرکت بوده انــد به عنــوان مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق گلستان از ســوی ارش کردی‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر منصوب شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛ در بخشی از‬ ‫این حکم امده است‪ :‬ضمن تبریک‪ ،‬از خداوند متعال‬ ‫توفیق روزافزون جنابعالی در خدمت به نظام مقدس‬ ‫جمهوری اســامی ایران و پیشــبرد اهداف شــرکت در‬ ‫چارچوب وظایف مقرر در اساســنامه و سیاس ـت های‬ ‫ابالغــی بــا رعایــت اصــول عدالــت محــوری‪ ،‬روحیــه‬ ‫انقالبی و جهادی‪ ،‬مردم داری و فساد ستیزی را مسئلت‬ ‫می نماید‪ .‬در این مراســم از زحمات مهندس علی اکبر‬ ‫نصیری به عنوان مدیرعامل قبلی شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق گلستان تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫پیام مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع برق گلستان به‬ ‫مناسبت روز خبرنگار‬ ‫سید احمد موسوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق گلستان با صدور پیامی‪ ۱۷ ،‬مرداد روز خبرنگار را‬ ‫تبریــک گفت‪ .‬به گــزارش روابط عمومی؛ متن پیام به‬ ‫شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫«ن والقلــم و مایســطرون؛ منزلــت و جایــگاه قلم‬ ‫و ارزش ان بر هیچ کس پوشــیده نیســت و کالم خالق‬ ‫هستی گواه نیکی است بر این مهم در جهان امروز و در‬ ‫عصر ارتباطات‪ ،‬رسانه نقش بسزایی در فرهنگ سازی و‬ ‫ایجاد نگرش در حوزه های گوناگون دارد و خبرنگاران‬ ‫به عنــوان یک عنصر حقیقی نقطه عطــف این اتفاق‬ ‫مهمهستند‪.‬هفدهممردادماهسالروز شهادتمحمود‬ ‫صارمی‪ ،‬خبرنگار متعهد خبرگزاری جمهوری اســامی‬ ‫ایران‪ ،‬بهانه ای اســت بــرای تقدیر از جهادگران عرصه‬ ‫رســانه و خبرنگارانــی که بی مدعا قــدم در وادی قلم‬ ‫نهــاده و طالی ـه داران جهاد تبیین هســتند‪ .‬این جانب‬ ‫مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خویش را از همت‬ ‫و تالش شما خبرنگاران عزیز در راستای تبیین اهداف و‬ ‫ماموریت های صنعت برق استان ابراز می نمایم‪.‬‬ ‫‪ ۹۸‬درصد جمعیت‬ ‫روستایی گلستان از گاز‬ ‫خانگی بهره مند هستند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان با تاکیــد بر تالش‬ ‫برای کسب مجوز گازرسانی به روستاهایی با جمعیت‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬خانوار استان گفت‪ ۹۸.۵ :‬درصد جمعیت‬ ‫روســتایی و ‪ ۱۰۰‬درصــد شهرنشــینان گلســتان از گاز‬ ‫خانگی بهره مند هستند‪ .‬به گزارش گلستان ‪ ،۲۴‬علی‬ ‫طالبی اظهارداشــت‪ :‬زمانی که خانواده ها در ســرزمین‬ ‫جغرافیایــی ایــران اســامی زندگــی می کنــد‪ ،‬نباید به‬ ‫لحاظ امکانات زیرساختی از جمله گاز و مواردی مانند‬ ‫برق‪ ،‬اب و غیره با یکدیگر متفاوت باشند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬چش ـم به راه اعتبــارات عمرانــی نبودیم و با تالش‬ ‫و ارائــه طــرح و برنامــه‪ ،‬اعتبارات مصوب گاز گلســتان‬ ‫را هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال به سه هزار میلیارد افزایش‬ ‫دادیم‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت‪ :‬در نظام‬ ‫جمهوریاسالمیهیچفرقیبینفقیر و غنی‪،‬باالنشین‬ ‫و پایین نشــین‪ ،‬شهری و روســتایی برای ارائه خدمات‬ ‫زیرساختی وجود ندارد و باید زیرساخت ها برای همه‬ ‫فراهم شود‪ .‬طالبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای‬ ‫خبرنگار به ویژه شــهید محمود صارمی خبرنگار فقید‬ ‫خبرگزاری جمهوری اسالمی بیان کرد‪ :‬قدرت رسانه ها‬ ‫کمتــر از قوانیــن و مقــررات بازرســی و نظارت نیســت‬ ‫و فعــاالن ایــن بخــش می تواننــد به راحتی مدیــران و‬ ‫عملکرد دستگاه ها را مورد نقد و بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ 69‬هزار عدد انشعاب گاز‬ ‫در سطح استان گلستان‬ ‫نشت یابی شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان‪،‬‬ ‫محمدجواد کمال غریبی رئیس بازرسی فنی شرکت با‬ ‫بیان خبر فوق در این خصوص گفت‪ :‬بیش از ‪ 2900‬هزار‬ ‫کیلومتر شبکه در سطح استان در سه ماهه اول سال‪1401‬‬ ‫توسط این شرکت نشت یابی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫همین راستا با همت تیم نشت یابی در این بازه زمانی‬ ‫تعداد ‪ 69‬هزار عدد انشــعاب گاز نیز مورد نشت یابی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬کمال غریبی افزود‪ :‬درمدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته این شــرکت بیش از ‪ 2800‬کیلومتر شــبکه و ‪61‬‬ ‫عدد انشــعاب گاز را کنترل و نشت یابی کرد‪ .‬ایشان در‬ ‫ادامه تصریح کردند‪ :‬پس از انجام نشت یابی و گزارش‬ ‫تیم نشت یاب‪ ،‬مواردی که مخاطره امیز است سریعا به‬ ‫یشــود تا به منظور جلوگیری‬ ‫ادارات گازرســانی اعالم م ‬ ‫از خســارت ها و صدمات بیشــتر دراســرع وقت نسبت‬ ‫بــه مرتفع شــدن ان اقــدام نمایند‪ .‬رئیس بازرســی فنی‬ ‫شرکت گاز استان گلستان تاکید کرد‪ :‬به منظور حصول‬ ‫اطمینان از عدم وجود نشت گاز الزم است مشترکین گاز‬ ‫خانگی سیستم های لوله کشی گاز داخلی منازل خود را‬ ‫به صورت مستمر با کف صابون نشت یابی کنند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکــه مشــترکین واحدهــای صنعتی و تجاری نیز شــیر‬ ‫ورودی و سایر شیرهای مصرف را بسته و فشار محبوس‬ ‫شــده شــبکه داخلی را به دقت اندازه گیری و به مدت‬ ‫چند ساعت مورد پایش قرار دهند تا در صورت وجود‬ ‫افتفشار باهماهنگیشرکتهایمجریذیصالحجهت‬ ‫بررسی و رفع نشت گاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 22‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫مشکل کم ابی از بی تدبیری مسئوالن سرچشمه می گیرد‬ ‫خبرنگاریجهادبرایپاسداشتحقیقتو‬ ‫ارتقاءسطحاگاهی‬ ‫بی مهریبهاباصفهان‬ ‫کشــور ایــران اســت را بــا چندین هکتار کشــت در‬ ‫باالدست و در کوه های دیگر استان ها نابود کنیم؟‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬راه حل برطرف شدن معضل اب‬ ‫ایجاد یک بازار اب است تا از مصارف غیر بهره ور‬ ‫در حــوزه اب بــه ســمت مصــارف بهــره ور حرکت‬ ‫کنیــم‪ .‬موضــوع بازار اب اکنــون در قانون ما وجود‬ ‫ندارد و اگر این اتفاق نیفتد زندگی مردم‪ ،‬صنایع و‬ ‫اثار باستانی ما به شدت اسیب می بیند‪.‬‬ ‫محمد منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫موضوع بحران اب در اســتان اصفهان‪ ،‬طی سال های‬ ‫گذشــته شکل گرفته و راهکاری اساســی در قبال ان از‬ ‫طرف دولتمردان اندیشــیده نشــده اســت‪ .‬رودخانه‬ ‫زاینده رود در ســال‪ 1379‬نخســتین خشــکی خود را‬ ‫تجربــه کرد تا نشــان دهد برداشــت بی رویــه حتی از‬ ‫رودخانه ای که محل زایش اب است هم می تواند ان‬ ‫را خشک کند‪ .‬در طول این سال ها برخی بر این باور‬ ‫بوده اندکهمشکلکم ابیدر پیکم بارشیپدیدامده‬ ‫است؛ اما برخی دیگر اعتقاد دارند که این مشکل از‬ ‫سوءمدیریتمسئوالنسرچشمهمی گیرد‪.‬حالسوال‬ ‫اینجاست که کدام یک از این دالیل باعث خشکی‬ ‫زاینده رود و کم ابی اســتان در طول ســال های گذشته‬ ‫شــده اســت؟ امروز دیگر زنگ خطر به صدا درامده‬ ‫و مشکالتی چون موضوع الودگی هوا‪ ،‬فرونشست‪،‬‬ ‫کاهشذخیرهسدومشکلشرب‪،‬رویدوشاصفهان‬ ‫ســنگینی می کنــد و به نظــر می رســد باید بــرای این‬ ‫مشکلراهکاریجدیدر دستور کار قرار داد‪.‬به گفته‬ ‫متخصصان و کارشناسان حوزه اب‪ ،‬در صورت وجود‬ ‫عزمی جدی در اقدامات چاره جویانه‪ ،‬امکان احیای‬ ‫ایــن رودخانــه و بازگردانــدن حیــات و زندگی به این‬ ‫شهر امکان پذیر است‪.‬استاندار اصفهانبااشارهبهاین‬ ‫موضوعکهدر حالحاضر کم ترینمیزانسرانهمصرف‬ ‫ابکشور در اصفهانوجوددارد‪،‬بیانمی کند‪:‬بر اساس‬ ‫مطالعاتی که توسط سازمان برنامه وبودجه و وزارت‬ ‫نیروانجامگرفتهاست‪،‬میزانمصرفابدر سهاستان‬ ‫چهار و محال و بختیاری‪ ،‬اصفهان و یزد‪ 1/8‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اســت؛ درحالی که این امار تنها در اســتان‬ ‫خوزستان‪22/6‬میلیاردمترمکعباست‪.‬بهدلیلسوء‬ ‫مدیریتدر حوزهاباکنونبالغ بر‪ 10‬تا‪ 12‬برابر از میزان‬ ‫مصرف اب این سه استان تنها در یک استان مصرف‬ ‫می شودوحتیاینمیزانجوابگویاناستاننیست‪.‬‬ ‫ســید رضــا مرتضوی با بیان این موضــوع که در‬ ‫اعصار گذشته اصفهان یکی از پایتخت های ایران‬ ‫بــوده اســت و به عنــوان یــک تمــدن اســامی و‬ ‫فرهنگیشناختهمی شود‪،‬تصریحمی کند‪:‬باوجود‬ ‫این ظرفیت ها اما این استان همواره در سال های‬ ‫اخیر مورد بی مهری قرار گرفته است‪ ،‬به طوری که‬ ‫در حالحاضر بخشقابل توجهیاز شهرستان های‬ ‫استان اب برای مصرف روزانه ندارند و شاید تا ‪16‬‬ ‫ارائه گزارش مصارف اب توسط گروه‬ ‫تخصصی‬ ‫ساعت اب در ان مناطق قطع باشد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان می سازد‪ :‬در بحث فرونشست‬ ‫نیز برحسب مطالعاتی که توسط دانشگاه علم و‬ ‫صنعت و سازمان زمین شناسی انجام شده است‪،‬‬ ‫میــزان مخاطرات فرونشســت در اســتان ‪ 18‬برابر‬ ‫نسبت به سایر نقاط کشور باالتر است و به این‬ ‫معنی است که این تمدن در حال اسیب است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اســتاندار اصفهــان‪ ،‬فضــای ســبز‬ ‫اســتان اصفهان طی ســال های گذشــته از ‪ 12‬هزار‬ ‫مترمکعب به شش هزار هکتار مترمکعب رسیده‬ ‫است و کشت برنج نیز از ‪ ۲۶‬هکتار به کمتر از دو‬ ‫هزار هکتار رسیده است‪.‬‬ ‫لزوم شفاف سازی مصارف اب‬ ‫در سال ‪ ۹۲‬یکی از مصوبات شورای ملی اب‪،‬‬ ‫فســازی مصارف اب بود که اساســا مشخص‬ ‫شفا ‬ ‫شود در حوزه زاینده رود در سطح استان چه مقدار‬ ‫یشــود و بارگذاری های غیرمجاز ان‬ ‫اب مصرف م ‬ ‫چه میزان اســت؟ اما در این زمینه طی ســال های‬ ‫گذشته اقدام شایانی انجام نگرفته و برداشت های‬ ‫غیرمجــاز در اســتان اصفهــان توســط وزارت نیــرو‬ ‫کنترل نشده است‪.‬‬ ‫در ایــن زمینه ســخنگوی کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی می گوید‪ :‬مســئله اب با‬ ‫تولید دخیل شده است و با شرایط وضعیت ابی‬ ‫که وجود دارد امکان توسعه تولید در استان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬میزان تولید فعلی نیز فشــار زیادی بر روی‬ ‫اب های زیرزمینی وارد می سازد و اب های زیرزمینی‬ ‫ب هســرعت در حــال خشــک شــدن هســتند‪ .‬طــی‬ ‫سال های قبل نزدیک به‪ ۱۰‬تا‪ ۱۲‬میلیارد مترمکعب‬ ‫اب زیرزمینــی وجود داشــت که بخش زیــاد ان در‬ ‫طول این ســال ها مصرف شــده است‪ .‬براوردها در‬ ‫مــورد ابخوان ها نشــان می دهد کــه چهار میلیارد‬ ‫و ‪ 500‬میلیــون مترمکعــب اب زیرزمینی در اســتان‬ ‫وجــود دارد که اگر با ســالی میانگیــن مصرف ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب جلو برویم تا ‪ ۹‬سال دیگر هیچ‬ ‫اب زیر پای اســتان اصفهان نخواهد بود و شــاید‬ ‫تا چهار ســال دیگر مســئله فرونشســت به شکل‬ ‫جدی تری خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی در ارتباط با بی برنامگی وزارت‬ ‫نیرو در این بحث بیان می کند‪ :‬با حکمرانی امروز‬ ‫وزارت نیرو شاهد خواهیم بود که شمال کشور نیز‬ ‫تا سه تا چهار سال دیگر به یک بیابان تبدیل شود‬ ‫زیرا هیچ برنامه مدون و ناظر بر مدیریت مصرف‬ ‫در باالدســت نیســت‪ .‬در ســال ابــی (‪)1401-1400‬‬ ‫استان اصفهان فقط با ‪ ۲۰‬میلی مترمکعب کمبود‬ ‫بارش مواجه بود و این نشان از عدم کمبود بارشی‬ ‫در ســال گذشــته دارد اما همچنان شاهد خشکی‬ ‫زاینده رودهستیم‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه برداش ـت های غیرمجــاز‬ ‫در باالدســت تصریــح می کنــد‪ :‬بــه دلیــل ســوء‬ ‫مدیریت ها‪ ،‬در باالدســت زاینــده رود ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب برداشــت غیرمجــاز بــه شــکل پمپــاژ‬ ‫و چا ههــای عمیــق بــرای بخــش تولیــد و کشــت‬ ‫یشــود‪ .‬حال باید‬ ‫محصــوالت کشــاورزی انجام م ‬ ‫دانســت کــه ایــا ارزش دارد که اثار تاریخی اســتان‬ ‫اصفهان که ســابقه چندین و چندســاله و هویتی‬ ‫یــک فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه ضعــف‬ ‫مسئوالن در ارائه اطالعات حوزه اب به مقام های‬ ‫کشــوری اظهــار می کنــد‪ :‬بایــد گروهــی قدرتمنــد‬ ‫بــرای جم ـع اوری اطالعــات دس ـت به کار شــوند و‬ ‫شهــای مربــوط به برداش ـت های غیرمجاز را‬ ‫گزار ‬ ‫بهــای زیرزمینــی بــه وزارت نیــرو ارائه‬ ‫از ســطح ا ‬ ‫فســازی در زمینه‬ ‫دهنــد‪ .‬وزارت نیــرو تاکنون شفا ‬ ‫مصــارف اب را نه تنهــا در اســتان بلکــه در کشــور‬ ‫انجام نداده است و باید منتظر تصمیم دولت در‬ ‫این بخش بمانیم‪ .‬غالمرضا اخوان فرید با بیان‬ ‫اینکه چهل سال است که منتظر اتفاقی هستیم‬ ‫که در حوزه اب بیفتد‪ ،‬مطرح می کند‪ :‬هر دولت‬ ‫با ابراز امید ســعی در برطرف کردن کم ابی دارد‬ ‫ولــی بعــد از برکناری ان دولــت و روی کار امدن‬ ‫یــک دولتمردان جدید هیچ اتفاق دیگر نیفتاده‬ ‫است‪ .‬مشکل اب ما نیاز به تصمیم گیری اساسی‬ ‫دارد؛ در همــه جهــان مشــکل اب وجــود دارد و‬ ‫این مشکل تنها به ایران خالصه نمی شود‪ .‬امروز‬ ‫در دیگر کشــورها شــاهد هســتیم که راهکارها را‬ ‫شناســایی و به خوبــی از عهــده بیابــی کم ابــی‬ ‫برامده اند ولی در ایران این اتفاق نیفتاده است‬ ‫پس باید سیاست های جدی در این زمینه اتخاذ‬ ‫شــود‪ .‬بــه نظــر می رســد معضــل اب در اســتان‬ ‫اصفهان به ســوء مدیریت مســئوالن برمی گردد؛‬ ‫امــا با ایــن وجود همچنــان مســئوالن می توانند‬ ‫فســازی میزان‬ ‫بهــای زیرزمینی‪ ،‬شفا ‬ ‫بــا کنتــرل ا ‬ ‫مصــرف اب بهره گیــری مناســب از اب پســاب و‬ ‫ایجــاد بازار اب‪ ،‬پیگیری خط انتقــال اصفهان از‬ ‫جفــارس و بازنگــری در مصــرف اب صنایــع‬ ‫خلی ‬ ‫بزرگ راهکارهای مناسبی را ارائه دهند؛ پس این‬ ‫انتظــار وجــود دارد تا در ایــن زمینه های از طرف‬ ‫مســئوالن برنامه ریــزی و اقدامــات شایســته ای‬ ‫انجام گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سوداوری‪۱۳‬هزار میلیاردتومانیپاالیشگاهاصفهاندر بهار امسال‬ ‫مدیرمالــی شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان گفت‪ :‬بــا تصمیمات‬ ‫هوشمندانه مدیریت این شرکت‪ ،‬کارکنان پاالیشگاه اصفهان موفق‬ ‫گردیدند تنها در دوره سه ماهه نخست سال جاری بیش از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سود خالص را عاید شرکت نمایند‪.‬‬ ‫صاحب ارجمند با اشــاره به اینکه ســود دوره ســه ماهه نخست‬ ‫سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته که میزان ‪ ۵/۲‬همت‬ ‫بوده‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬برابر گزارش شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش کرک‬ ‫اســپرد (رابطــه قیمت نفت خام و محصوالت نفتی) یکــی از دالیل‬ ‫این اتفاق ارزشمند بوده است که البته این مهم منتج به رشد خالص‬ ‫اماری شرکت های دیگر پاالیشی شده است؛ اما می توان با قاطعیت‬ ‫برنامه ریزیبهینهتولید‪،‬سیستممدیریتخردمندانهوتالشمضاعف‬ ‫کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان را از دالیل افزایش قابل توجه‬ ‫ســود ان به نســبت دیگر شــرکت های پاالیش خصوصی برشــمرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن مســیر اهدافــی همچــون افزایــش فراورد ههــای‬ ‫باارزش افزوده باال و دســتیابی به رکوردهای جدید در اهداف مالی‬ ‫و راهبردی شرکت به ثمر نشسته است‪ .‬همچنین زمینه حرکت رو به‬ ‫رشد و تامین متوازن ذی نفعان را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیــر کنتــرل و نظارت بر مبادالت مواد نفتی نیز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬و در پی بازنگری ساختار سازمانی و دستور مدیرعامل‬ ‫شــرکت‪ ،‬مبنــی بر ایجــاد اداره کنتــرل بر مبادالت مــواد نفتی‪ ،‬دقت‬ ‫اندازه گیری فراورده های نفتی و پایش سامانه های اندازه گیری بسیار‬ ‫افزایشیافت‪.‬‬ ‫حمید کمالی تاکید کرد‪ :‬به طور حتم این حرکت ارزشمند موجب‬ ‫افزایــش مقــدار فروش ناشــی از دقــت اندازه گیری خواهد شــد و در‬ ‫نهایت مقادیر فروش در ســه ماهه های اتی ســال جاری نســبت به‬ ‫مدت زمان های متناظر ‪ ۱۴۰۰‬افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیــس بازاریابــی و فــروش شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان طی‬ ‫سخنانی با بیان اینکه پاالیشگاه بزرگ ترین تولید کننده وکیوم باتوم‬ ‫(ته مانــده بــرج خال) در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تا ســال ‪ ۱۴۰۰‬به دلیل‬ ‫محدودیت در تحویل تانکری تنها به میزان‪ ۱۰۰‬تحویل تانکر داشت؛‬ ‫اما خوشــبختانه با حمایت مدیریت و همت کارکنان این تعداد به‬ ‫‪ ۲۰۰‬تانکر افزایش یافت‪.‬‬ ‫ابراهیــم کاویانــی پور در ادامه برنامه ریزی جدیــد برای فروش و‬ ‫تغییر قیمت گذاری را دلیل افزایش سود این شرکت دانست‪.‬‬ ‫احسان رحیمی رئیس برنامه ریزی تولید و اختالط مواد نفتی نیز‬ ‫اذعان داشــت‪ :‬یکی از کارهای ارزنده انجام شــده در ســطح شرکت‬ ‫ارائــه مــدل بهینــه تولیــد فراینــد و محصــوالت توســط متخصصــان‬ ‫پاالیشگاه است‪ ،‬در سه ماه نخست سال جاری به استناد این مدل‬ ‫شــاهد افزایش ســود اوری ناشی از کاهش محصوالت بارزش کمتر و‬ ‫افزایش محصوالت کیفی بوده ایم‪.‬‬ ‫رئیسبرنامه ریزی‪،‬تحلیلسیستمهاو توسعهسامانه هایشرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان نیز سال ‪ ۱۴۰۱‬را از منظر تحقق شاخص های‬ ‫مالی بســیار پربار پیش بینی کرد و ابراز امیدواری نمود‪ :‬ان شــااهلل با‬ ‫مدیریت تحول گرا و تالش مجدانه کارکنان متعهد و متخصص خود‪،‬‬ ‫روند رو به رشد شاخص ها تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اب سد نسا قبل از تابستان سال اینده به بم می رسد‬ ‫وزیــر نیــرو گفت‪ :‬پروژه خط انتقال اب از ســد‬ ‫نسا به شهرهای بم و بروات ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد و تالش داریم تا قبل از تابستان سال‬ ‫اینده اب سد نسا به این شهرستان برسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی محرابیان در حاشیه بازدید‬ ‫از پروژه خط انتقال اب از سد نسا به شهرهای بم‬ ‫و بروات افزود‪ :‬اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه‬ ‫خط انتقال سدنسا حدود‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان است‬ ‫که در مصوبات سفر هم دیده شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬ســال های گذشته در پایان‬ ‫دولت دهم در شهرستان های شرقی استان کرمان‬ ‫شاهد افتتاح سد نسا بودی م که این سد از سدهای‬ ‫بسیار خوب منطقه جنوب شرق کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیــر نیرو ادام ـ ه داد‪ :‬برای تکمیل این پروژه از‬ ‫هر طریقی که نیاز باشد اعتبار تامین خواهد شد تا‬ ‫شاهد تکمیل هر چه زودتر این طرح باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــا ن کرد‪ :‬سامانه انتقال اب از این‬ ‫ســد به شهرهای بم و بروات طی سالهای گذشته‬ ‫پیشــرفت خوبی داشته و تالش می کنیم هر چه‬ ‫ســریعتر عملیات باقی مانده در ایســتگاه پمپاژ و‬ ‫تصفیه خانــه را انجام دهیم تــا اب باکیفیت برای‬ ‫شهرستانتامینشود‪.‬‬ ‫محرابیان عنوان کرد‪ :‬از همین مسیر انتقال اب‬ ‫برای شهرســتان های دیگر مانند نرماشیر‪ ،‬فهرج و‬ ‫ریگان نیز پیش بینی شده که خطوط انتقالی ان را‬ ‫اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ح داد‪ :‬مصــوب شــده بــرای ســه‬ ‫وی توضی ـ ‬ ‫شهرستان دیگر نیز هر چه سریعتر عملیات اجرای‬ ‫خطوط انتقال اب ان اغاز شود‪.‬‬ ‫به گفته وی در ماه های اینده نیز پیمان خط‬ ‫انتقال به شــهرهای نرماشــیر‪ ،‬فهــرج و ریگان اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو درباره خاموشــی موتــور پمپ های‬ ‫برق کشــاورزان نیز گفت‪ :‬برای مدیریت چاه های‬ ‫کشاورزی اختیارات کافی به استان ها داده شده و‬ ‫به استان کرمان نیز اختیار کافی واگذار شده تا در‬ ‫هر مکانی متناسب با نیاز ابی تصمیمی گیری شود‪.‬‬ ‫وی دربــاره قبــوض بــرق مناطق گرمســیری نیز‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در بحث قبوض برق اخیرا قانونی‬ ‫در قالــب طــرح در مجلس به تصویب رســیده که‬ ‫هم اکنــون در شــورای نگهبان قــرار دارد و با تایید‬ ‫ایــن مصوبــه مجلس موضــوع قبــوض بخش های‬ ‫گرمســیری کشوری به صورت کامل مرتفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ ،‬هر شهرســتان متناسب با درجه‬ ‫حرارت و مصرف برق‪ ،‬مشمول شرایط گرمسیری‬ ‫و خاص خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو هــدف از ســفر به اســتان کرمــان را‬ ‫حهــای برقــی و ابــی کل ایــن اســتان‬ ‫بررســی طر ‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬در حوزه برق پروژه های خوبی‬ ‫در سطح استان انجام شده و طی یک سال گذشته‬ ‫نیز پیشرفت خوبی داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ماه های گذشــته شــاهد به مدار‬ ‫امــدن نیــروگاه زرند کرمان بــا دو واحد بزرگ گازی‬ ‫بودیم و بوتیا نیروگاه دیگر ما نیز در روزهای اینده‬ ‫وارد شبکه می شود‪.‬‬ ‫محرابیان بیا ن کرد‪ :‬باید کارهای بزرگی در حوزه‬ ‫اب کرمان انجام شود و برای عبور از تابستان ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تالش شده با اجرای پروژه های موقت و طرح های‬ ‫تنش بتوانیم با کمترین تنش عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه برای تامین اب پایدار و‬ ‫مطمئن برای اســتان کرمان چند کار اساســی باید‬ ‫انجــام شــود اضافه کــرد‪ :‬در ابتدا بایــد پروژه های‬ ‫نیمــه تمام کــه بعضا تاریخ شــروع ا نهــا طوالنی‬ ‫شده است را هر چه سریعتر به مرحله بهره برداری‬ ‫برســانیم کــه اغلــب در مصوبــات ســفر ریاســت‬ ‫جمهوری قرار گرفته و برخی هم نیاز است که وارد‬ ‫مصوباتسفر شوند‪.‬‬ ‫حهــای تامیــن اب‬ ‫محرابیــان ادامــه داد‪ :‬طر ‬ ‫که هنوز شــروع نشــده و مطالعات ان در ســطح‬ ‫استان است از طریق منابع گسترده ای که با روش‬ ‫های مختلف مالی‪ ،‬بودجه و کمک صنایع بسیج‬ ‫صــورت می گیــرد را تامیــن اعتبار کنیــم تا بتوانیم‬ ‫بــه اجــرای طرح های ابی اســتان کرمان ســرعت‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫پاســداری از ارزش های انســانی‬ ‫حسیناکبریان‪،‬رئیسهیات‬ ‫هســتند‪ .‬جامعــه خبرنــگاران‬ ‫مدیره و مدیر عامل شرکت اب‬ ‫عزیــز با پیــروی از این شــهدای‬ ‫و فاضــاب اســتان اصفهــان به‬ ‫گرانقــدر می توانند راه دشــوار و‬ ‫مناسبتفرارسیدن‪ 17‬مردادماه‬ ‫سنگین اگاهی بخشی و رسالت‬ ‫سالروز شهادت شهید صارمی و‬ ‫حسین اکبریان‬ ‫خطیر خبرنگاری را طی نمایند‪.‬‬ ‫روز خبرنگار پیامی صادر کرد که‬ ‫بی شک دســتیابی به قله های‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بــی تردید خبرنگاری جهاد برای پاسداشــت توسعه جامعه در سطوح مختلف و رسیدن به‬ ‫حقیقــت و ارتقاء ســطح اگاهی افــراد به منظور ارمان های ارزشمند انقالب اسالمی جز با اگاهی‬ ‫رسیدن به رشد فکری در راستای روشنگری است بخشــی صحیح محقق نخواهد شــد‪ .‬تقارن روز‬ ‫انکار مسئولیت خبرنگار باروز عاشورایحسینی کهبه راستیمهم‬ ‫و این مهم از ضروریات غیر قابل ِ‬ ‫اجتماعــی خبرنــگاران اســت‪ .‬روز خبرنــگار‪ ،‬روز ترین خبر تاریخ اســام و مذهب تشــیع است و‬ ‫تکریــم صاحبــان اندیشــه و قلمــی اســت کــه با پیام خون و شهادت و مظلومیت از زبان پیام اور‬ ‫ازادگــی برای توســعه و تعالی ایــران عزیز تالش کربال‪ ،‬حضرت زینب (س) با جمله تاریخی ” ما‬ ‫می کنند‪ .‬شهدای عرصه خبر و در راس انها شهید رایت اال جمیال” به گوش جهانیان مخابره شــد‪،‬‬ ‫صارمی بهترین الگو برای صداقت‪ ،‬امانت داری و گرامی باد‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاهبرنامهایمنی ابتوسط‬ ‫کارگروهممیزیشرکتمهندسی‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫کارگاه اموزشــی برنامــه ایمنــی اب توســط‬ ‫کارگروه ممیزی شــرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشور در اصفهان برگزار شد‪ .‬این کارگاه اموزشی با‬ ‫هدف ارتقاء سطح دانش و ایجاد وحدت رویه‬ ‫در اجرای برنامه ایمنی اب در استان اصفهان با‬ ‫تدریس اعضای کارگروه ممیزی برنامه ایمنی اب‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور برگــزار‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫در کارگاه اموزشــی برنامــه ایمنــی اب‪،‬‬ ‫کارشناسان شرکت اب و فاضالب‪ ،‬اب منطقه ای‪،‬‬ ‫معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬ادره‬ ‫کل محیط زیســت و اداره کل جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان اصفهان به عنوان فراگیر حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ایــن کارگاه یــک روزه که بــه صورت حضوری‬ ‫برگــزار گردیــد‪ ،‬بــه مباحثــی همچــون ضــرورت‬ ‫اجرای برنامه‪ ،‬ساختار کارگروه برنامه ایمنی اب‪،‬‬ ‫اموزش مفاهیم و گام های برنامه‪ ،‬رسم دیاگرام‬ ‫حوضه ابریز شــهر اصفهان و ترســیم کانون های‬ ‫االینده در این حوضه ابریز و همچنین شناسایی‬ ‫رویدادهای مخاطره امیز در این حوضه پرداخته‬ ‫شد‪ .‬گفتنی است که شرکت ابفای استان اصفهان‬ ‫در بهمن ماه سال‪ 1400‬موفق به کسب گواهینامه‬ ‫برنامه ایمنی اب شهر اصفهان شد و با توجه به‬ ‫الزام اجرای این برنامه در سه شهر و دو مجتمع‬ ‫روستایی‪ ،‬این کارگاه اموزشی برای اجرای برنامه‬ ‫ایمنی اب و دریافت گواهینامه برای شهر سمیرم‬ ‫و مجتمع روســتایی در منطقه نایین در اســتان‬ ‫اصفهانبرگزار گردید‪.‬‬ ‫همکاریپیرامونتکمیلطر ح های‬ ‫تاسیساتفاضالبفوالدشهر‪،‬اشترجان‪،‬‬ ‫ایمانشهر‬ ‫در نشســت صمیمانــه مدیــران عامــل ابفا‬ ‫و ذوب اهــن اصفهــان برســرعت بخشــیدن در‬ ‫اجرای تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر‪،‬‬ ‫اشــترجان‪ ،‬ایمان شــهر و روستاهای فالورجان‬ ‫تاکیــد شــد‪ .‬در ایــن جلســه نیز مدیــران عامل‬ ‫و معاونیــن شــرکت هــای اب و فاضــاب و‬ ‫ذوب اهن اســتان اصفهان در زمینه تســریع در‬ ‫تامین منابع مالی و تکمیل به موقع تاسیسات‬ ‫فاضالب در شــهرها و روستاهای مورد نظر به‬ ‫توافق رسیدند‪ .‬الزم به توضیح است همکاری‬ ‫دوجانبه پیرامون تکمیل طرح های تاسیسات‬ ‫فاضــاب شــهرهای فوالدشــهر‪ ،‬اشــترجان‪،‬‬ ‫ایمان شــهر و روســتاهای فالورجان به اســتناد‬ ‫ابــاغ سیاســت هــای اصــل ‪ 44‬قانون اساســی‬ ‫توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه مدیریــت‬ ‫اجرایــی کشــور‪ ،‬در راســتای توســعه اقتصادی‬ ‫کشــور برداشــته بوده که برمبنای ان مدیریت‬ ‫کالن نظام بر لزوم کاســتن از حضور دولت در‬ ‫شئون مختلف جامعه و فرصتی برای فعاالن‬ ‫غیردولتی در عرصه اقتصاد کشور فراهم نمود‬ ‫تــا در ایــن فرایند هم خود از نتایــج این کار و‬ ‫تالش بهره مند شوند و هم جامعه از مواهب‬ ‫ســرمایه های ملــی خــود بــی نصیــب نمانــد‬ ‫درحالی که در سال های اخیر اجرای تاسیسات‬ ‫فاضالب در شــهرها و روستاها به دلیل تزریق‬ ‫محــدود اعتبــارات دولتــی بــا کنــدی صــورت‬ ‫می گرفت و برای خارج شــدن از این وضعیت‬ ‫الزم اســت و به استناد ماده ‪ ۳۷‬برنامه ششم‬ ‫تهــای‬ ‫توســعه از تمامــی ظرفیت هــا و قابلی ‬ ‫موجــود در امــر ســرمایه گذاری توســط بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی در کشــور اســتفاده نمود‪،‬‬ ‫به طوری کــه می تــوان گفــت ایجــاد زمینه های‬ ‫مناسب برای مشارکت ســرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجــی به صــورت فاینانــس و بیــع متقابل‬ ‫حهــای‬ ‫میتوانــد کمــک شــایانی نمایــد تــا طر ‬ ‫توســعه ای در بخــش فاضــاب در شــهرها و‬ ‫روستاها با سرعت بیشتری عملیاتی شود براین‬ ‫اســاس شرکت اب فاضالب اســتان اصفهان با‬ ‫ســرمایه گذاری ذوب اهــن اجــرای تاسیســات‬ ‫فاضــاب در شــهرهای فوالدشــهر‪ ،‬اشــترجان‪،‬‬ ‫ایمان شهر و روستاهای فالورجان به روش بیع‬ ‫متقابل عملیاتی نمود‪.‬‬ ‫بابه کارگیریدانشبومیایستگاهتقلیل‬ ‫فشار گاز پاالیشگاهجنوبیراه اندازیشد‬ ‫بــا به کارگیــری دانش بومی ایســتگاه تقلیل‬ ‫فشار گاز پاالیشگاه جنوبی در حضور مقامات‬ ‫اســتانی راه اندازی شــد‪ .‬معاون شرکت پاالیش‬ ‫نفــت اصفهان در این مراســم کــه مدیر بحران‬ ‫اســتان و مدیر منطقه ‪ ۲‬عملیات انتقال گاز نیز‬ ‫حضور داشــتند‪ ،‬گفت‪ :‬این ایســتگاه در ساعت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعب گاز طبیعی را از خطوط‬ ‫انتقــال گاز برداشــت می کنــد‪ .‬صابــری بــا بیــان‬ ‫اینکــه از دانــش بومــی برای طراحی و ســاخت‬ ‫این ایستگاه استفاده شده است افزود‪ :‬مصرف‬ ‫عمــده این گاز در کوره هــا برای تولید هیدروژن‬ ‫و در نهایــت بــرای فراینــد هیــدرو کرکینــگ در‬ ‫واحد های دیزل برای شیرین سازی است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن ایســتگاه فشــار گاز را از ‪۶۰‬‬ ‫بــار به ‪ ۴۰‬بار می رســاند و خوراک طرح تصفیه‬ ‫گازوییلپاالیشگاهمحسوبمی شود‪.‬پاالیشگاه‬ ‫جنوبی اصفهان تا سه ماه اینده به بهره برداری‬ ‫می رسد و با افتتاح این ایستگاه زمینه راه اندازی‬ ‫واحد تصفیه گازوییل یورو ‪ ۵‬با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز فراهم می شود‪.‬‬ ‫حفاریچاهاکتشافیچنگولهبه زودی‬ ‫اغاز می شود‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان‬ ‫اینکه حفاری چاه اکتشافی میدان نفتی چنگوله‬ ‫بــه زودی اغاز می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬در این پــروژه در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۱۱‬درصد نســبت بــه برنامه جلوتر‬ ‫هســتیم و این موید این نکته اســت که زودتر از‬ ‫موعد بتوانیم این پروژه را به اتمام برســانیم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی فکور اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫حساســیت های منطقه مــرزی چنگولــه و تاکید‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در خصوص‬ ‫اجرای این پروژه‪ ،‬پیگیری های دکتر خجسته مهر‬ ‫و مساعدت های مدیریت تلفیقی شرکت نفت‬ ‫باعث شــد در کوتــاه ترین زمان ممکن مناقصه‬ ‫و رونــد اجرایی کار اغاز شــود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫میدان چنگوله در اســتان ایالم در منطقه مرزی‬ ‫بــا کشــور عــراق قــرار دارد و یک منطقه جنگی‬ ‫بوده است که شهدای بی شماری در دوران دفاع‬ ‫مقدس در این منطقه جان خود را فدا کرده اند‪،‬‬ ‫افزود‪:‬مهماتزیادیاز زمانجنگدر اینمنطقه‬ ‫به جامانده و الزمه شروع کار پاکسازی بود که به‬ ‫همت فعاالن در این بخش به اتمام رسید‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی تردد در محورهای‬ ‫مواصالتیاستان کرمانشاه‬ ‫استان کرمانشــاه تردد کرده اند‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫که نسبت به سال قبل افزایش‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫‪ ۱۷‬درصــدی را داشــته اســت‪.‬‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬حجم ترددها‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫در محورهــای مواصالتــی‬ ‫جاده ایاستان کرمانشاهافزود‪:‬‬ ‫اســتان نسبت به ســال گذشته‬ ‫فریبرز کرمی‬ ‫حجــم ترددهــا در محورهــای‬ ‫‪ ۲۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مواصالتــی اســتان بــا شــروع‬ ‫فریبرز کرمی اظهار داشت‪ :‬طی‬ ‫‪ ۴‬ماهه سال جاری حجم ترددها در محورهای ســفرهای تابســتانی افزایش یافتــه و بــه همین‬ ‫مواصالتی استان افزایش‪ ۲۵‬درصدی نسبت به خاطر رانندگانبایدباسرعتمطمئنهو مناسب‬ ‫ســال گذشــته داشــته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬از ابتدای حرکــت کنند زیــرا بزرگ تریــن حــوادث رانندگی‬ ‫سال جاری تا پایان تیرماه‪ ۶۱‬میلیون و ‪ ۲۲۴‬هزار همیشهدر اثر کوچک ترینبی احتیاطی هااتفاق‬ ‫ترددوسایلنقلیهدر محورهایمواصالتیاستان می افتــد‪ .‬کرمی عنــوان کرد‪ :‬بیشــترین تــردد در‬ ‫کرمانشاه انجام شده که نسبت به سال گذشته محور کرمانشاه به بیستون با ‪ ۳‬میلیون و ‪۲۵۲‬‬ ‫بــا تردد ‪ ۴۸‬میلیــون و ‪ ۸۱۶‬هزار خودرو افزایش هزار ترددتوسطدوربین هایهوشمندثبت شده‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی را داشتیم‪ .‬کرمی گفت‪ ۵۲:‬میلیون و و کمترین تردد در محور سومار به گیالنغرب با‬ ‫‪ ۵۹۸‬هزار خودرو سبک طی ‪ ۴‬ماهه سال جاری تــردد ‪ ۹۱‬هــزار خــودرو اســت‪ .‬او با بیان اینکه از‬ ‫در محورهای مواصالتی استان تردد کرده اند که همه هم وطنان درخواست داریم به توصیه های‬ ‫نسبت به سال گذشته با تردد ‪ ۴۱‬میلیون و ‪ ۴۹۰‬ایمنینسبتبه سالمتجانتوجهداشتهباشند‬ ‫هزار تردد افزایش ‪ ۲۶‬درصدی را شاهد هستیم‪ .‬گفــت‪ :‬قبــل از اغــاز ســفر می توانند نســبت به‬ ‫او دربــاره تــردد وســایل نقلیه ســنگین گفت‪ ۸ :‬تماس با سامانه تلفن ‪ ۱۴۱‬مرکز اطالعات راه ها‬ ‫میلیون ‪ ۶۲۵‬هزار خودرو ســنگین در جاده های از اخرین وضعیت راه های کشور باخبر شوند‪.‬‬ ‫ساماندهیمتکدیان‬ ‫به طور مستمر ادامه دارد‬ ‫داد‪ :‬شهرداری گرگان همچنین‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫در راستای ارتقای سطح امنیت‬ ‫شهرداریگرگانگفت‪:‬شهرداری‬ ‫اجتماعــی بــا همــکاری نیروی‬ ‫گــرگان جم ـع اوری متکدیــان را‬ ‫انتظامی‪،‬دادستانیوبهزیستی‬ ‫به طور مستمر در دستور کاری‬ ‫در ســه مرحلــه تعــداد ‪۶۹‬‬ ‫خود قرار داده است‪ .‬به گزارش‬ ‫احمد ساالری‬ ‫معتاد متجاهر را از شهر گرگان‬ ‫گلســتان ‪ ،۲۴‬احمــد ســاالری‬ ‫جم ـع اوری و پس از غربالگری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری‬ ‫تا نیمه مردادماه امسال ‪ ۱۲۴‬متکدی در سطح به کمپ ترک اعتیاد توسکستان تحویل داد‪ .‬او‬ ‫ایــن شــهر جم ـع اوری و ســاماندهی شــدند‪ .‬او افــزود‪ :‬همراهــی شــهروندان در موفقیت طرح‬ ‫افزود‪ :‬از این تعداد سه نفر به بهزیستی‪ ،‬هشت جمع اوری متکدیان بسیار حائز اهمیت است و‬ ‫نفر به کمیته امداد و پنج نفر به دستگاه قضایی بدون شک هیچ اقدامی بدون همکاری با مردم‬ ‫تحویلدادهشدند‪.‬او خاطرنشان کرد‪:‬همچنین توفیق کامل را همراه نخواهد داشت‪ .‬او از عموم‬ ‫کهــای خود را‬ ‫سهنفر بهبیمارستانو دو نفر بهشهرستانمحل شــهروندان درخواســت کرد‪ ،‬کم ‬ ‫سکونت خود بازگردانده شدند‪ .‬معاون شهردار به اشــخاص یا نهادهایی بدهنــد که از مصرف‬ ‫گرگانگفت‪:‬همچنیندر راستایاجرایاینطرح وجوهات ان ها مطمئن هستند و از کمک کردن‬ ‫‪ ۲۴‬نفر به خانواده هایشان تحویل و ‪ ۷۹‬مورد در معابر سطح شهر به افراد متکدی خودداری‬ ‫نیز با اخذ تعهد کتبی ازاد شدند‪ .‬ساالری ادامه کنند‪.‬‬ ‫صدور هفت مجوز رسمی برای فعالیت‬ ‫رسانه ای در گلستان از ابتدای امسال‬ ‫بــه ترتیــب بــه مدیرمســئولی‬ ‫رئیــس اداره رســانه و‬ ‫یعقــوب محمــودی‪ ،‬عین اهلل‬ ‫تبلیغــات اداره کل فرهنــگ و‬ ‫تاجیــک و ســاالر احمــدی‬ ‫ارشــاد اسالمی گلستان گفت‪:‬‬ ‫لیوانــی و نشــریه الکترونیــک‬ ‫از ابتدای امســال هفت مجوز‬ ‫فصلنامه اجتماعیات با محور‬ ‫رسمی برای فعالیت رسانه ای‬ ‫ایرج رمضانی‬ ‫ادبیــات فارســی و دانشــگاه‬ ‫در استان صادر شد‪.‬‬ ‫گلستانبهمدیرمسئولیوحید‬ ‫بــه گــزارش گلســتان ‪،۲۴‬‬ ‫ایــرج رمضانــی بــا اعــام این خبر اظهــار کرد‪ :‬رویانــی عنــوان کــرد‪ .‬او بــه برنامه ریــزی برای‬ ‫‪ ۳۹‬فعال رســانه ای اســتان با ارائه درخواست افزایش سواد رسانه ای فعاالن خبری گلستان‬ ‫رســمی‪ ،‬در نوبــت دریافــت مجــوز رســمی از اشاره کرد و گفت‪ :‬اکنون کارگاه روزنامه نگاری‬ ‫هیئــت نظارت بــرای اغــاز فعالیت خبــری در تخصصــی در محورهــای گزارش نویســی‪،‬‬ ‫حوز ههــای مکتــوب‪ ،‬پایگاه خبــری تحلیلی و مصاحبــه‪ ،‬خبــر‪ ،‬روابط عمومی و نــگارش در‬ ‫مطبوعــات در شــرق اســتان در حــال برگزاری‬ ‫نشریه الکترونیک هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از این تعداد‪ ۲۰ ،‬درخواســت در اســت‪ .‬رمضانــی صــدور کارت خبرنــگاری‪،‬‬ ‫حوزه نشــریه مکتوب‪ ۱۳ ،‬درخواســت پایگاه طراحــی و فعالیــت ســامانه فضــای مجــازی‬ ‫خبــری تحلیلی و ‪ ۶‬درخواســت برای فعالیت برای ثبت صفحات مجازی در این ســامانه از‬ ‫نشــریه الکترونیک است‪ .‬رمضانی رسانه های ســوی فعاالن ان و ساماندهی سرپرستی ها و‬ ‫مجوز گرفته در ســال جــاری را هفته نامه های نشریات محلی باهدف رشد کیفی نشریات و‬ ‫ستاره خزر به مدیرمسئولی محدثه اسدی نیا برپایی جشــنواره مطبوعات با همکاری خانه‬ ‫و توسعه گلستان به مدیرمسئولی وحید عرب مطبوعــات را از دیگــر برنام ههــای در دســت‬ ‫احمدی‪ ،‬فصلنامه ‪ lranian journal of health‬اجرا برای حمایت از رسانه های فعال گلستان‬ ‫‪ and development‬دانشــگاه علــوم پزشــکی برشمرد‪ .‬به گفته او اکنون گلستان ‪ ۱۷۰‬مجوز‬ ‫گلســتان به زبان انگلیســی و به مدیرمسئولی رســمی دارد کــه ‪ ۶۷‬در حــوزه پایــگاه خبــری‬ ‫محمدجــواد کبیر‪ ،‬پایگا ههــای خبری تحلیلی تحلیلی‪ ۱۸ ،‬مجوز نشــریه الکترونیک و بقیه‬ ‫شــامل اوای کردکوی‪ ،‬بیان همت و ســاالرنیوز نشریه چاپی یا مکتوب است‪.‬‬ ‫دوره اموزشی و پژوهشی حکمت در‬ ‫سیستان و بلوچستان برگزار می شود‬ ‫مســئول تشــکل فرهنگــی و تربیتی قلــم از‬ ‫برگزاری دوره اموزشی و پژوهشی «حکمت» در‬ ‫سیستان و بلوچستان خبر داد‪.‬‬ ‫مصطفی ســخنگو اظهار داشت‪ :‬این دوره‬ ‫بــرای اولیــن بــار در سیســتان و بلوچســتان‬ ‫یشــود کــه شــامل امــوزش ‪ ۱۴‬رکــن‬ ‫اجــرا م ‬ ‫منظومــه فکــری رهبــری اســت کــه ب هصــورت‬ ‫حضــوری و مجــازی خواهــد بــود‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫بخشــی از ســرفصل های دوره شــامل توحیــد‬ ‫(از منظــر رهبــری‪ ،‬توحید چه معنایــی دارد و‬ ‫جامعــه چگونــه می توانــد توحیدی شــود؟)‪،‬‬ ‫مرد مســاالری دینی و تحــول اجتماعی (مردم‬ ‫چه نقشی در مشروعیت و پیشرفت جامعه‬ ‫دینــی دارنــد؟)‪ ،‬عدالــت اجتماعــی (مبانــی و‬ ‫لوازم عدالت خواهی در حکومت اسالمی چه‬ ‫اســت؟)‪ ،‬اشــنایی با روش تحلیل مســئله های‬ ‫اجتماعــی از منظــر رهبری (ایشــان در تحلیل‬ ‫امــر اجتماعــی‪ ،‬از چه منظری و با چه اصولی‬ ‫تفکــر می کننــد؟) و… اســت‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت کنندگان در این دوره از اساتیدی‬ ‫همچون مهدی جمشــیدی‪ ،‬میثم یاوری‪ ،‬رضا‬ ‫امینــی هرنــدی‪ ،‬حجت االســام خــاک رنگین‪،‬‬ ‫ابراهیــم رئــوف موســوی‪ ،‬مصطفــی ســخنگو‪،‬‬ ‫حجت االســام مدرسی مصلی و محمد رسول‬ ‫طالبی بهره مند خواهند شــد‪ .‬مســئول تشــکل‬ ‫فرهنگــی و تربیتــی قلــم بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫حداقــل ســن شــرکت ‪ ۲۰‬ســال اســت افــزود‪:‬‬ ‫نشــده‬ ‫تنــام تــا ‪ ۲۲‬مردادمــاه تعیی ‬ ‫مهلــت ثب ‬ ‫کــه از ابتــدای شــهریورماه ایــن دوره اموزشــی‬ ‫بــه میزبانی شهرســتان زاهــدان شــروع خواهد‬ ‫شــد که کالس ها برای شرکت کنندگان زاهدانی‬ ‫حضوری و برای سایر شهرهای استان سیستان‬ ‫و بلوچســتان و کشــور‪ ،‬مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬عالقه مندان به منظور ثبت نام‬ ‫و دریافت اطالعات بیشتر می توانند با شماره‬ ‫تلفن ‪ 09376752736‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار‪:‬‬ ‫اهالی رسانه مطالبه گر رفع مشکالت زیارت باشند‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬تولیــت اســتان‬ ‫قــدس رضوی گفت‪ :‬اهالی رســانه باید مطالبه‬ ‫گر رفع مشــکالت زائران و زیارت از مســئوالن‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی‬ ‫در مراســم بزرگداشــت روز خبرنــگار کــه بــه‬ ‫همــت مرکــز ارتباطــات و رســانه اســتان قدس‬ ‫رضــوی با حضور خبرنگاران‪ ،‬اصحاب رســانه و‬ ‫جمعی از مســئوالن ارشــد فرهنگی و رسانه ای‬ ‫اســتان خراســان رضــوی در حــرم مطهــر امــام‬ ‫رضــا (ع) برگــزار شــد‪ ،‬ضمن تبریک فرارســیدن‬ ‫روز خبرنــگار‪ ،‬از تالش هــای فعــاالن عرصــه‬ ‫اطالع رســانی تقدیــر و با اشــاره بــه نقش مهم‬ ‫اهالی رسانه در عرصه نبرد رسانه ای با جریان‬ ‫استکباری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روشنگری‪ ،‬تبیین مسائل‬ ‫و ایجاد امید رسالت خبرنگاران و اهالی رسانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــر انقــاب‬ ‫نســبت بــه امیدافرینــی در جامعه‪ ،‬ابــراز کرد‪:‬‬ ‫امیدافرینــی بــه معنــای عــدم نقــد و انتقــاد‬ ‫نیســت‪ ،‬جامع ـه ای کــه در ان نقــد و انتقــاد‬ ‫نباشد جامعه مردگان است‪ ،‬اما نقدی سازنده‬ ‫خواهد بود که منصفانه و واقع بینانه باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬جامعه ای که امید نداشــته باشــد‬ ‫گرفتــار مرگ تدریجی می شــود و امروز دشــمن‬ ‫ روی ناامیــدی مــردم خصوصــا نســل جــوان و‬ ‫نخبــگان ســرمایه گذاری کــرده کــه مقابلــه بــا‬ ‫ایــن دسیســه دشــمن رســالت اهالــی رســانه و‬ ‫خبرنگاران است‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی با تاکید بر نقش‬ ‫مهم رســانه ها در تزریــق امید به جامعه‪ ،‬ابراز‬ ‫کــرد‪ :‬دشــمن امــروز فرصت ها و نقــاط قوت و‬ ‫اقتــدار کشــور مــا را مــورد هجمــه قــرار داده و‬ ‫تــاش دارد بــا تبلیغــات ســوء رســانه ای ان هــا‬ ‫را بــه نقــاط ضعــف تبدیــل کنــد؛ عرصه هــای‬ ‫نظامی‪ ،‬هســته ای و همچنین حضور منطقه ای‬ ‫از مولفه هــای اقتــدار ایران اســت‪ ،‬اینکه ایران‬ ‫به عنــوان یــک قــدرت در منطقــه ظاهرشــده و‬ ‫به امریکا اجازه نداده نقشه خاورمیانه جدید‬ ‫مدنظــرش را اجرایــی کند باعث غــرور مردم و‬ ‫جوانــان مــا اســت؛ اما دشــمن تــاش دارد این‬ ‫نقطه قوت را به پاشــنه اشیل ما تبدیل کند که‬ ‫مقابله با این دسیس ـه ها رســالت اهالی رســانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی بــا تاکیــد‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬اســتان قــدس فعالیت هــای‬ ‫خدمــت رســان گســترده ای در ســطح کشــور بــر‬ ‫اساس امکانات و مقدورات خود انجام داده اما‬ ‫علی رغم تالش های حوزه رسانه در اطالع رسانی‬ ‫شایسته ان ها به مردم موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫خدمت رسانی به مردم به نام امام رضا‬ ‫(ع) نوعی از تبلیغ و ترویج دین است‬ ‫بر اینکه خبرنگاری و روزنامه نگاری یک حرفه‬ ‫شــغلی نیست‪ ،‬بلکه یک رسالت برای هدایت‬ ‫مردم و مسئولیتی اجتماعی و الهی است‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬رسانه ها باید با منطق و استدالل صحیح‬ ‫در برابر دسیسه های دشمن بایستند و جامعه‬ ‫را از پشتوانه های معرفتی برخوردار کنند‪.‬‬ ‫رسانه مشهد باید امام رضایی باشد‬ ‫او در ادامه با بیان اینکه مشــهد شــهر امام‬ ‫رضا (ع) اســت و رســانه این شهر نیز باید امام‬ ‫رضایی باشــد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬رســانه امام رضایی‬ ‫یعنــی رســانه ای که اخــاق‪ ،‬انصــاف‪ ،‬دیانت‪،‬‬ ‫وجــدان و خدا را در تمامــی اقدامات خود در‬ ‫نظر دارد و رسانه های مشهد از این حیث باید‬ ‫الگو باشند‪.‬‬ ‫تولیت اســتان قدس رضوی از اهالی رســانه ‬ ‫مشهد مقدس خواســت پیگیر مطالبات زائران‬ ‫باشــند و ابــراز کــرد‪ :‬رســانه های مشــهد بایــد‬ ‫مطالبات زائران را پیگیری و اگر نقدی نســبت‬ ‫به استان قدس‪ ،‬سایر دستگاه ها و حتی برخی‬ ‫مجــاوران وجــود دارد‪ ،‬ان را بایــد مطــرح و بــا‬ ‫جدیت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬رســانه ها بایــد از مســئوالن‬ ‫پیگیــری کننــد کــه چــرا پــس از ‪ 40‬ســال از‬ ‫گذشــت انقــاب هنــوز پارکینگ هایــی کــه‬ ‫پاســخگوی نیــاز زائــران و مجــاوران باشــد‬ ‫در مشــهد وجــود نــدارد؟ چــرا خــط راه اهــن‬ ‫سریع الســیر بین تهران و مشهد وجود ندارد؟‬ ‫ســاالنه ‪ 30‬میلیون زائر به مشهد سفر می کنند‬ ‫اگر امکانات و تسهیالت فراهم شود چرا این‬ ‫عدد به ‪ 60‬میلیون نرســد؟‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی افــزود‪:‬‬ ‫رســانه ها حتــی برخــی رفتــار مجــاوران را‬ ‫نیــز بایــد موردنقــد قــرار دهنــد‪ ،‬چــرا بایــد‬ ‫هزینه هــای سرســام اور بــرای اســکان از زائران‬ ‫نــوروزی گرفته شــود؟ چــرا برخی از کســبه در‬ ‫حــق زائران و مهمانان امام رضا (ع) اجحاف‬ ‫می کنند؟‬ ‫او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه‬ ‫برخــی اقدامــات اســتان قــدس رضــوی در‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور اشــاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــن اســتان مقــدس اقدامــات ارزشــمندی در‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در حــوزه اشــتغال و‬ ‫ابادانــی انجــام داده اســت‪ ،‬در موضوع ســیل ‬ ‫ســال های اخیــر نیــز در لرســتان‪ ،‬خوزســتان‪،‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و گلســتان خدمــات‬ ‫گســترده صورت گرفته است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه خدمت رســانی به مردم بــه نام امام‬ ‫رضــا (ع) و اســتان قدس رضــوی نوعی از تبلیغ‬ ‫و ترویــج دین اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اســتان قدس‬ ‫رضــوی مســئول محرومیت زدایــی در کشــور‬ ‫نیست و قدرت این اقدام را نیز ندارد‪ ،‬مسئول‬ ‫محرومیت زدایــی در کشــور دولــت اســت‪ ،‬در‬ ‫احــکام رهبری معظم برای این اســتان مقدس‬ ‫نیــز بــه ایــن معنــا اشــاره نشــده‪ ،‬در احــکام‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب رســیدگی بــه نیازمنــدان‬ ‫و محرومــان امــده و بــر اســاس حکــم معظــم‬ ‫لــه اســتان قــدس بــه میــزان تــوان و امکانــات‬ ‫در رســیدگی بــه زائــران و مجــاوران نیازمنــدان‬ ‫تالش خواهد کرد و همچنین بخشــی از درامد‬ ‫موقوفات مناطق موقوفه دار را برای رســیدگی‬ ‫به نیازمندان ان مناطق اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬اقدام خوبی در دوران گذشــته‬ ‫در احــداث زائر شــهر و زائرســرای رضوی صورت‬ ‫گرفت که طی دو سال گذشته ظرفیت زائرسرای‬ ‫رضوی را که نزدیک به حرم مطهر است دو برابر‬ ‫کرده ایــم و تاکیــد کــرده ام تا حــد امکان ظرفیت‬ ‫ان ها را افزایش دهید‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی بــا اشــاره بــه‬ ‫مشــکالت اســکان زائــران در ایــام نــوروز‪ ،‬ابراز‬ ‫کــرد‪ :‬حضــور میلیونــی زائــران در بــازه زمانــی‬ ‫کوتــاه و ظرفیــت محــدود شــهر بــرای اســکان‪،‬‬ ‫مشــکالتی را در ایام نوروز ایجاد کرد‪ ،‬ظرفیت‬ ‫هتلــی مشــهد ‪ 90‬هــزار تخت اســت امــا حدود‬ ‫‪ 2‬میلیــون زائــر در ایــام نــوروز به مشــهد ســفر‬ ‫کردنــد‪ ،‬اســتان قــدس رواق هــای زیرســطحی‬ ‫خــود را بــرای خــواب شــبانه زائران بــا ظرفیت‬ ‫ســه تا چهار هزار نفر اختصاص داد اما بازهم‬ ‫پاسخگوی این جمعیت باال نیست‪.‬‬ ‫او ابــراز کــرد‪ :‬رواق هــای زیرســطحی حــرم‬ ‫مطهــر را در ایــام پیــک حضــور زائــران بــرای‬ ‫خــواب شــبانه زائــران اختصــاص دادیــم و‬ ‫همچنیــن ســایر امکانات اســتان قــدس را برای‬ ‫اسکان زائران نوروزی بسیج کردیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرهنگعاشوراعاملحفظانقالباست‬ ‫فرمانــده ســپاه قائــم ال محمــد اســتان‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬فرهنگ عاشــورایی عامل حفظ‬ ‫بقــای نظام جمهوری اســامی تاکنون اســت و‬ ‫بــه برکــت ایــن فرهنگ و پــای کار بــودن مردم‬ ‫تاکنون از چالش های پیشــروی نظام و انقالب‬ ‫عبور کردیم و در حال حاضر نظام اسالمی در‬ ‫بهترین شــرایط خود در طول ســال های پس از‬ ‫انقالب است‪.‬‬ ‫ســردار حمیــد دامغانــی در نشســت خبری‬ ‫با اصحاب رســانه که به مناســبت روز خبرنگار‬ ‫گفــت‪ :‬واقعــه عاشــورا نشــان دهنده تقابــل‬ ‫حیات طیبه در برابر یک حیات شیطانی است‬ ‫که در باالترین حد خود به تصویر کشیده شد‬ ‫نطــور کــه حضرت زینــب در این واقعه‬ ‫و هما ‬ ‫بیــان فرمودنــد برای یــاران امام حســین (ع) و‬ ‫خود حضرت جز زیبایی و ربوبیت چیز دیگری‬ ‫نبود‪ .‬فرمانده سپاه استان سمنان در ادامه دو‬ ‫درس بــزرگ از واقع ـه ی عاشــورا اشــاره و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬والیتمــداری و تبعیــت از ولــی و جــاری‬ ‫بــودن در طــول تاریــخ از مهم تریــن اتفاقات و‬ ‫درس های واقعه عاشــورا اســت و تــا زمانی که‬ ‫حــق و باطل وجود دارند این تقابل نیز برقرار‬ ‫اســت‪ .‬او همچنیــن تاکیــد کرد کــه باید در این‬ ‫واقعه جایگاه خودمان را نیز بیابیم تا بفهمیم‬ ‫در کــدام جبهــه قــرار داریــم و این نکتــه را نیز‬ ‫بدانیم کسانیکه سکوت کردند و به جبهه حق‬ ‫یاری ندادند نیز در گروه و جبهه باطل هستند‬ ‫و بایــد در پیشــگاه خداونــد پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫دامغانــی فرهنــگ عاشــورایی را عامــل حفــظ‬ ‫بقای نظام جمهوری اســامی تاکنون دانســت‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬بــه برکت ایــن فرهنــگ و پای کار‬ ‫شهــای پیشــروی‬ ‫بــودن مــردم تاکنــون از چال ‬ ‫نظــام و انقــاب عبور کردیــم و در حال حاضر‬ ‫نظام اســامی در بهترین شرایط خود در طول‬ ‫سال های پس از انقالب است‪.‬‬ ‫دامغانــی افزود‪ :‬دولت ســیزدهم به دنبال‬ ‫جراحــی اقتصــادی و کوتــاه کــردن دســت‬ ‫باندهــای اخال لگــر در نظــام اقتصــادی اســت‬ ‫یهــا طــی ‪ ۲‬ســال اینده‬ ‫و بــر اســاس برنامه ریز ‬ ‫اقتصاد کشور به پویایی در حد انتظار خواهد‬ ‫رســید و مشــکالت حــل خواهــد شــد‪ .‬فرمانده‬ ‫ســپاه استان سمنان گفت‪ :‬برخی افراد سودجو‬ ‫طــی ســال های گذشــته کــه مــردم دچــار فشــار‬ ‫اقتصــادی بودنــد بــه دنبــال منفعــت بودند و‬ ‫دولــت ســیزدهم کوتاه کردن دســت این افراد‬ ‫و از بیــن بــردن رانت ها را با جراحی اقتصادی‬ ‫دنبــال می کنــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬دشــمنان‬ ‫و بدخواهــان نظــام مقدس جمهوری اســامی‬ ‫ایــران در طــول چهــل ســال گذشــته بــه دنبــال‬ ‫ضربــه به کشــور هســتند و فرهنگ عاشــورایی‬ ‫و قــدرت ایمــان و اعتقــاد رمــز پیــروزی کشــور‬ ‫یســازی دسیســه دشــمنان در طــی این‬ ‫در خنث ‬ ‫ســال ها اس ـت ‪ .‬او اذعــان کــرد‪ :‬مردم کشــور ما‬ ‫پیــام صبــر و اســتقامت و ســرخم نکــردن در‬ ‫برابــر دشــمنان را به خوبی از واقعه ی عاشــورا‬ ‫دریافــت کردنــد و فشــارهای اقتصــادی را‬ ‫به خوبــی متحمــل شــدند و باشــکوه حضــور‬ ‫خــود در عزاداری های ماه محرم نشــان دادند‬ ‫کــه همچنــان پــای فرهنــگ عاشــورایی نظام و‬ ‫انقالب ایستاده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پوشش‪ ۱۰۰‬درصدیطرحنسخه نویسیالکترونیکیدر استانسمنان‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان سمنان در جلسه‬ ‫شورای اطالع رسانی در جمع خبرنگاران از پوشش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی طرح نسخه نویســی الکترونیکی در‬ ‫سطح استان خبر داد و افزود‪ :‬افراد فاقد بیمه در‬ ‫طرح پوشــش همگانی بیمه در کشــور ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر ب هصــورت رایگان بیمه شــدند‪.‬‬ ‫سید محمد حسینی اضافه کرد‪ :‬در سال جاری ‪۲۲‬‬ ‫هزار نفر در سطح استان به صورت رایگان تحت‬ ‫پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند‪ .‬او افزود‪ :‬افراد‬ ‫تحت پوشــش ساالنه ‪ ۲‬بار قند و فشارخونشان‬ ‫ب هصــورت رایــگان موردبررســی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫حسینی با اشاره به فعالیت ‪ ۲۸‬پزشک خانواده‬ ‫در ســطح اســتان بیان کرد‪ :‬با حضور در پزشــک‬ ‫خانواده هزینه کمتری پرداخت می شود و پولی‬ ‫یشــود‪ .‬مدیــرکل بیمه‬ ‫نیــز بابــت بیمــه داده نم ‬ ‫ســامت اســتان در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬کســانی‬ ‫کــه ب هصــورت اورژانســی به بیمارســتان مراجعه‬ ‫می کننــد نیــازی بــه ارجــاع بــه پزشــک خانــواده‬ ‫نیست‪ .‬حســینی با اشاره به اجرای سیاست های‬ ‫ابالغــی حمایــت از خانــواده‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬زنــان‬ ‫بــاردار فاقــد بیمــه تــا پایــان دوره شــیردهی و‬ ‫نهــا تــا ســن ‪ ۵‬ســالگی ب هصــورت‬ ‫فرزنــدان ا ‬ ‫رایگان تحت پوشــش بیمه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان سمنان در خصوص‬ ‫پوشــش بیمــه در بخــش نابــاروری اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫زوجیــن نابــارور تــا ســن ‪ ۴۹‬ســال می تواننــد از‬ ‫خدمــات ســه دوره نابــاروری در طول یک ســال‬ ‫شــامل ‪ IVF، ICSI، IUI‬و ‪ FET‬بــا پوشــش‬ ‫بیم ـه ای ‪ ۹۰‬درصــد تعرفه بخش دولتی در مراکز‬ ‫ناباروری دولتی و ‪ ۹۰‬درصد تعرفه بخش عمومی‬ ‫غیردولتی در بخش های عمومی غیردولتی و ‪۷۰‬‬ ‫درصد تعرفه در بخش خصوصی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬بــا کارشناســان مامایــی نیــز‬ ‫قــرارداد بســته شــد تــا خدمــات مربــوط بــه‬ ‫نابــاروری را بــا هزینــه کمتــری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های قبــل ارز‬ ‫یشــد‪،‬‬ ‫بــه شــرکت های دارویــی پرداخــت م ‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر پــس از ارائــه دارو و در‬ ‫یشــود و ایــن‬ ‫نهــا پرداخــت م ‬ ‫انتهــا مبالــغ بــه ا ‬ ‫موضــوع در قیمــت دارو هیــچ تاثیــری نــدارد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان سمنان تصریح کرد‪:‬‬ ‫هیچ بدهی به داروخانه ها نداریم و تا تیرماه‪۱۴۰۱‬‬ ‫تشــده اســت‪ .‬حســینی در مورد‬ ‫بــا ان ها پرداخ ‬ ‫وضعیت پرداختی های بیمه نیز با ابراز خرسندی‬ ‫از وضعیــت پرداخت هــا عنــوان کــرد‪ :‬پرداخــت‬ ‫بیمه طی سال های اخیر وضعیت مطلوبی داشته‬ ‫یکــه بدهــی مربــوط بــه بیمارســتان های‬ ‫به طور ‬ ‫دانشــگاهی تــا ابتــدای ســال به طــور کامــل و در‬ ‫کهــا و درمانگاه هــا و مطب هــا‬ ‫خصــوص کلینی ‬ ‫تــا تیرمــاه ســال جــاری تسویه حســاب شــده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫بررســی اســناد ‪ ۴۵‬روز زمــان نیــاز اســت و اگــر‬ ‫یهــا دیــر می شــد مربــوط بــه مرکــز‬ ‫پرداخت ‬ ‫مربوطه اســت که دیرهنــگام اســناد را می اورند‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه نســخ الکترونیــک گفــت‪:‬‬ ‫نسخه نویســی الکترونیکــی از ســال گذشــته‬ ‫کلیــد خــورد و در حــال حاضــر در ســطح‬ ‫اســتان پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی داشــته ایم‪.‬‬ ‫مدیرکلبیمهسالمتاستانتصریح کرد‪:‬بااینطرح‬ ‫هزینه هایدولتبرایتهیهکاغذکمتر شدودر وقت‬ ‫برای اعتبار دفاتر بیمه صرفه جویی شــد‪ .‬حســینی‬ ‫از راه انــدازی ســامانه شــهروندی خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم وطنــان با کد ملی و شــماره همراه می توانند‬ ‫نسخ و اعتبار و… خود را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫امادگی بنیاد مسکن‬ ‫گلستان برای تامین مسکن‬ ‫اصحاب رسانه‬ ‫مدیرکلبنیادمسکنگلستاندر گفتگوباشبستانگفت‪:‬‬ ‫امادگی داریم در راستای تامین مسکن اصحاب رسانه در‬ ‫بخــش روســتاها در دو بخــش خودمالکــی و روش بنیــاد‬ ‫ساختاقدامکنیم‪.‬‬ ‫سیدمحمدحسینیافزود‪:‬خودمالکیمتعلقبهکسانی‬ ‫است که زمین در یکی از روستاهای استان داشته باشند و‬ ‫بنیادمسکنهمتهیهنقشه هایاجراییراانجاممی دهدو‬ ‫همتسهیالتارزان قیمتبابازپرداخت‪ ۲۰‬سالهو کارمزد‪۵‬‬ ‫درصد و ضمانت زنجیره ای را انجام می دهد و هم از محل‬ ‫تسهیالت تکمیلی بانک مهر کمک بگیریم تا واحدهای‬ ‫خودمالکــی ان ها را تکمیل کنند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬روش بنیاد‬ ‫ساختمتعلقبهکسانیاستکهدر روستاهاییکهتمایل‬ ‫دارندسکونتداشتهباشندوروستاهاییکهبهان هاتعلق‬ ‫داشته و خود یا یکی از اعضای خانواده ان ها به ان روستا‬ ‫تعلق دارند می توانند درروش بنیاد ساخت شرکت کنند‪.‬‬ ‫حسینیاظهار داشت‪:‬روشبنیادساختمتعلقبهکسانی‬ ‫است کهزمینو واحدهایمسکونیدر انروستاهامتعلق‬ ‫به خود نداشته باشند و بنیاد در این روستاها درخواست‬ ‫زمین در پروژه های انبوه سازی تعریف می کند و می تواند‬ ‫یــک واحــد را در اختیــار این افراد قــرار دهند که به صورت‬ ‫تک واحدی یا دو واحدی ســاخته می شود‪ .‬مدیرکل بنیاد‬ ‫مســکن گلســتان گفت‪ :‬بنیاد مســکن ضمن تامین زمین‬ ‫باقیمــت تمام شــده دولتــی و تهیه نقشــه ها‪ ،‬تســهیالت‬ ‫ارزان قیمت‪۲۰۰‬میلیونتومانیبه عالوهتسهیالتتکمیلی‬ ‫‪ 50‬و‪ 30‬میلیونتومانیارزان قیمتبرایان هادر نظر گرفته‬ ‫است و ساخت مسکن هم تا مرحله اماده و سفت کاری‬ ‫انجام می شــود و کمتر از ‪ ۱۸‬ماه به بهره برداری می رســد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بنیاد مسکن امادگی دارد با تهیه بانک اطالعاتی‬ ‫اصحاب رسانه و ارسال ان از سوی ارشاد و تحویل به این‬ ‫اداره کل و برگزاری جلسات برنامه ریزی برای سال اول را در‬ ‫سالنهضتملیمسکنداشتهباشیمتادر حوزهروستایی‬ ‫تقاضاهایی که اهالی رســانه داشــته باشــند انجام شــود‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬در همین راستا با مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی مذاکره ای صورت گرفت و قرار شد در هفته اینده‬ ‫جلسه کارشناسی در همین خصوص برگزار شود تا بتوانیم‬ ‫تفاهم نامه ایدر اینزمینهامضاوجامعههدفمشخصو‬ ‫ثبت نامصورتبگیرد‪.‬‬ ‫نام نویسی ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫گلستانی برای سفر اربعین‬ ‫مدیر حج و زیارت گلســتان با اشــاره به نام نویسی‪١٨‬‬ ‫هزار و‪ ۵۰۰‬گلستانی برای سفر به کربالی معلی در اربعین‬ ‫حســینی‪ ،‬گفت‪ :‬فرصت ثبت نام تا‪ ۲۱‬مرداد تمدید شــد‪.‬‬ ‫سید علی میرقاسم پور در گفتگو با شبستان اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر گلســتانی در هشــت هزار و ‪ ۳۰۰‬گروه‬ ‫برای ســفر به کربالی معلی در ایام اربعین پیش ثبت نام‬ ‫انجام دادند‪ .‬مدیر حج و زیارت گلستان گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫تعداد ثبت نام کنندگان برای اربعین مربوط به شهرهای‬ ‫گرگان گنبد و ازادشــهر اســت و گرگان با هفت هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫نفر‪ ،‬گنبد با هزار و ‪ ۸۸۰‬نفر و ازادشــهر با هزار و ‪ ۴۷۰‬نفر‬ ‫بیشترینمتقاضیرادارند‪.‬او ادامهداد‪:‬روندپیشثبت نام‬ ‫متقاضیان در سامانه سماح از دهم تیرماه اغازشده و تا‪۲۱‬‬ ‫مرداد فرصت نام نویســی وجود دارد‪ .‬مدیر حج و زیارت‬ ‫گلستان افزود‪ :‬عالقه مندان می توانند در سامانه سماح به‬ ‫ادرس‪ Samah.haj.ir‬سامانه سماح– سازمان حج و زیارت‬ ‫بر حسب شرایط خود‪ ،‬محدوده زمانی موردنظر و نحوه‬ ‫اعــزام به اربعین به صورت هوایی یا زمینی ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از افرادی که حداقل دو دوز واکسن کرونا تزریق‬ ‫نکردهباشنددر راهپیماییاربعینجلوگیریخواهدشد‪.‬‬ ‫معرفی دهیار متخلف‬ ‫الوده کنندهمحیط زیست‬ ‫به دادگاه‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬رئیس اداره حفاظت محیط زیست‬ ‫شهرستان ابیک گفت‪ :‬عامل اتش سوزی پسماند روستای‬ ‫کوندجدر ابیکبهدادگاهمعرفیشد‪.‬‬ ‫امیــد رحمانــی گفــت‪ :‬ایــن اداره بــر حســب وظایف‬ ‫سازمانیو باتوجهبهبازدیدبه عمل امدهاز نحوهمدیریت‬ ‫پســماندهای عادی (خانگی) روســتای کوندج دهیار این‬ ‫روستارابهدلیلتخلیهغیرمجاز پسماندهاعادیو خانگی‬ ‫سیلوی بتنی و اتش زدن پسماند و عدم رعایت مالحظات‬ ‫زیست محیطیوعدمتوجهبهاخطاریهمحیط زیستبه‬ ‫دادگاهمعرفیکرد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬پس از بررســی و بازدید مجدد توســط‬ ‫کارشناســان حفاظت محیط زیســت ابیک‪ ،‬مشخص شد‬ ‫متاسفانهدهیار خاطیبدونتوجهبهاخطار محیطزیستی‬ ‫صادرشدهنسبتبهاستمرار الودگیمحیطزیستی(افزایش‬ ‫میزانپسمانددپو شدهو اتشزدنان)اقدامنمودهاست‪.‬‬ ‫راه اندازی مجدد ‪ 4‬واحد‬ ‫تولیدی در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی سیســتان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ 4:‬واحد تولیدی در شــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان در سال جاری مجدد راه اندازی شد‪ .‬علیرضا‬ ‫راشکی اظهار داشت‪ :‬به این واحدهای تولیدی تسهیالت‬ ‫پرداخت شــد و توانســتند دوباره احیا شــوند‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری ایــن واحدهــای تولیــدی ‪ 67607‬میلیــون‬ ‫ریال بوده اســت و ظرفیت اشــتغال زایی ‪ 95‬نفر را دارند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچســتان یاداور شــد‪ :‬سال گذشته نیز ‪ 25‬واحد تولیدی‬ ‫راه اندازیمجددشدند‪.‬‬ صفحه 5 ‫قزو نی‬ ‫شنبه ‪ 22‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫بهخبرنگارانمتعهدادایاحتراممی کنم‬ ‫محمدمهدی اعالیی؛ اســتاندار قزوین‪ :‬تقارن روز عاشــورا با روز خبرنگار‬ ‫فرصــت مناســبی اســت برای یاد کــردن از روایتگــران صادقی کــه در کنار‬ ‫حماسه سازی روایتگر حماسه هم بوده اند و انچه در تاریخ ماندگار شده‬ ‫ماحصل روایت های ان هاست‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫خط انتقال مترو هشتگرد به قزوین مغفول مانده است‬ ‫اما و اگر های طرح‬ ‫‪ 18‬ساله‬ ‫قزوین به شهر گذر گاهی تبدیل شده‬ ‫است‬ ‫رئیس خانه صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در دور جدید فعالیت دولت نیز طرح‬ ‫مجدد مطرح شده است‬ ‫رئیس خانه صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان قزویــن با بیــان این مطلــب که این‬ ‫طــرح ازلحــاظ جامــع شــرایط اقتصــادی‬ ‫خـــبر‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۱۱‬هزار تن قارچ خوراکی‬ ‫در استان قزوین‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان قزوین گفت‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۱‬هزار تن قارچ خوراکی در ‪۳۶‬‬ ‫واحد پرورش قارچ در استان تولید می شود‪.‬‬ ‫محمــد پیله فــروش افزود‪ :‬همچنین تعــداد ‪ ۲۳‬واحد پرورش‬ ‫قارچ خوراکی دارای پروانه تاســیس هســتند که ظرفیت تولید‬ ‫شش هزار تن در سال رادارند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸‬واحد تولید کمپوست در استان‬ ‫به بهره برداری رسیده است که ظرفیت واقعی تولید ‪ ۲۲۸‬هزار‬ ‫تن در سال رادارند‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۲‬واحد تولید کمپوســت کــه پروانه‬ ‫تاسیس دریافت کرده اند ‪ ۷۵۰۰‬تن در سال تولید دارند‪.‬‬ ‫مشکلتامینابصنایعشهرکصنعتی‬ ‫ابیکمرتفعشد‬ ‫او توضیح داد‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫ابیــک بــه دلیــل موقعیــت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫مناســب و نزدیکی بــه تهران‬ ‫صنعتی قزوین گفت‪ :‬مشکل‬ ‫از شــهرک های صنعتــی‬ ‫تامیــن اب موردنیــاز صنایــع‬ ‫تقاضامحور در کشور به شمار‬ ‫مســتقر در شــهرک صنعتــی‬ ‫رضا صفاری‬ ‫مــی رود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ابیــک با اجــرای طــرح انتقال‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫اب از ســد طالقــان مرتفــع‬ ‫شــد‪ .‬رضا صفاری افزود‪ :‬مقررشــده تا بخشــی قزوین گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۶۴‬سرمایه گذار‬ ‫از اب این طرح به صنایع مســتقر و همچنین در شــهرک صنعتــی ابیــک جذب شــده اســت‬ ‫طرح های سرمایه گذاری شهرک صنعتی ابیک کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۷‬واحــد تولیــدی بــا‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬با تامین ســرمایه گذاری ‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد ریــال دارای‬ ‫اب موردنیــاز صنایــع مســتقر و طرح هــای پروانه بهره برداری هستند‪ .‬صفاری یاداور شد‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری در این شــهرک‪ ،‬یکــی از موانع واحدهــای تولیــدی بهره بردار در این شــهرک‬ ‫جــذب ســرمایه گذار در شــهرک صنعتی ابیک صنعتی به طور مســتقیم برای یکهــزار و ‪۳۳۵‬‬ ‫مرتفــع و دغدغه صنعتگران ان برطرف شــد‪ .‬نفر اشتغال زایی کرده اند‪.‬‬ ‫توجیه پذیــر اســت می گویــد‪ :‬طــرح در‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان مطالعه و تائید‬ ‫شــد و در ســفر ســوم ریاســت جمهوری در‬ ‫سال ‪ 1389‬به تصویب هیئت دولت رسید‬ ‫و در بودجــه ســال ‪ 1390‬مبلــغ ‪ 200‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار برای اجرا و بهره برداری از طرح‬ ‫طی ‪ 6‬سال در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫زمانی توضیح می دهد‪ :‬با اعالم امادگی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی وقــت و امادگــی‬ ‫ســرمایه گذاری شــرکت فنــی و مهندســی‬ ‫شــماره صفــر قطار شــهری چیــن به عنوان‬ ‫مجری و بانک اتریشی به عنوان فاینانس‪،‬‬ ‫این طرح در اســتانه کلنگ زنی قرار گرفت‬ ‫اما با تغییر دولت و وزیر راه وقت متاسفانه‬ ‫طرح از اولویت وزارت راه خارج شد‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهد‪ :‬درعین حال در زمان‬ ‫فعالیت اســتانداران وقت نیز هیچ تالشی‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طــرح مهــم و اقتصادی‬ ‫استان قزوین صورت نگرفت‪.‬‬ ‫او بیان می کند‪ :‬در دور جدید فعالیت‬ ‫دولت نیز طرح مجدد مطرح شده است و‬ ‫در دستور کار سفر هیئت دولت قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او از مسئولین استان و نمایندگان مردم‬ ‫در مجلس شــورای اسالمی خواست‪ :‬طرح‬ ‫قطار سریع السیر برقی قزوین به طورجدی‬ ‫پیگیــری شــود تــا مــردم ایــن اســتان نیــز از‬ ‫مزایای اقتصادی و توسعه اساسی و بنیادی‬ ‫ان برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مترو هشتگرد به قزوین نیاز استان است‬ ‫عضو کمیسیونصنایعو معادنمجلس‬ ‫شــورای اســامی اجــرای مترو هشــتگرد به‬ ‫قزویــن را نیــاز اســتان دانســته و می گویــد‪:‬‬ ‫ازانجاکه قزوین در مســیر شــاهراه شمال و‬ ‫شمال غرب کشور قرارگرفته و با نزدیکی به‬ ‫تهران و بنــدر انزلی می تواند نقش موثری‬ ‫در حمل ونقــل و ترانزیــت داشــته باشــد؛‬ ‫بــه اجــرای طرح هایی مانند مترو بشــدت‬ ‫نیازمنداست‪.‬‬ ‫لطــف الــه ســیاهکلی بــا اشــاره بــه‬ ‫موقعیتاستراتژیکو ژئوپلیتیکمنطقه ای‬ ‫قزویــن می افزایــد‪ :‬وجــود فــرودگاه‪ ،‬مترو‪،‬‬ ‫راه اهــن دوخطــه‪ ،‬بزرگــراه و ازادراه بــرای‬ ‫ترانزیت ایمن در این منطقه یک ضرورت‬ ‫اجتناب ناپذیــر اســت و در ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه اســتان قزوین بــرای تجدید‬ ‫مطالعات اجرای طرح مترو مبلغ ‪ 10‬میلیارد‬ ‫تومان مصوب شده است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه بــا ســاخت متــروی‬ ‫هشتگردبهقزوینشاهد کاهشبار ترافیک‬ ‫یشــود‪:‬‬ ‫پایتخــت خواهیــم بــود؛ یــاداور م ‬ ‫ادامه ســاخت مترو از هشــتگرد به قزوین‬ ‫می توانــد ترافیک ورودی به شــهر تهران را‬ ‫کاهش داده و از الودگی بیشتر هوا در این‬ ‫سیاست زدگی و اختالف هایجناحی از‬ ‫عواملاصلیضعفشوراهاست‬ ‫شرایط بحرانی پایتخت نیز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫او کاهــش حــوادث جــاده ای‪ ،‬کاهــش‬ ‫مصــرف ســوخت‪ ،‬تســهیل در جابجایــی‬ ‫مســافر‪ ،‬کاهش حجم اقامتی دانشجویان‬ ‫و اســاتید در قزویــن‪ ،‬تســهیل در ارتباط با‬ ‫بنــدر انزلی را از دیگر مزیت های این طرح‬ ‫فراملی اعالم می کند‪.‬‬ ‫نماینــده مردم قزوین‪ ،‬البــرز و ابیک در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی می گوید‪ :‬با توجه‬ ‫به سیاست دولت در زمینه توسعه تجاری‬ ‫و اقتصادی با کشورهای همسایه و اسیای‬ ‫میانه باید نگاه اقتصادی ما به همسایگان‬ ‫معطــوف شــود و بــا این سیاســت احداث‬ ‫مترو توجیه اقتصادی بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫ســیاهکلی می افزایــد‪ :‬قزویــن بــا‬ ‫تهــای زیــادی کــه دارد می توانــد با‬ ‫ظرفی ‬ ‫احــداث بندر خشــک‪ ،‬به هاب لجســتیک‬ ‫منطقه تبدیل شــود و در این صورت تردد‬ ‫ســریع و ایمن از اهمیت ویــژه ای برخوردار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫یشــود‪ :‬قزوین می تواند در‬ ‫او یــاداور م ‬ ‫شــرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه و نیز‬ ‫شــرایط عادی به عنوان اســتان معین برای‬ ‫تهران و استان های دیگر نقش افرینی کند و‬ ‫اگر به دنبال توسعه متوازن و سری ع قزوین‬ ‫حهــای متــرو و فــرودگاه‬ ‫هســتیم بایــد طر ‬ ‫به سرعت اجرایی شود‪.‬‬ ‫تحقق زمان بنــدی بودجه و‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫تکمیــل پروژه های نیمه تمام‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر‬ ‫شــهری اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫قزویــن گفت‪ :‬برای ســاختن‬ ‫علیرغم بودجه ‪ 2200‬میلیارد‬ ‫شــهری ابــاد بایــد اعضــای‬ ‫تومانی شــهرداری قزوین که‬ ‫شــورا و شــهرداری قزویــن‬ ‫علی فرمانی‬ ‫بایــد در ســال جــاری محقق‬ ‫در تعامــل باهــم و تعامــل‬ ‫شــود‪ ،‬در چنــد مــاه گذشــته‬ ‫بین دســتگاهی بــا نهادهای‬ ‫خدمــات رســان خــارج از بدنــه شــهرداری مبلــغ بســیار ناچیــزی محقق شــده اســت و‬ ‫در ایــن زمینه پیش بینی راهکارهایی جهت‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫علــی فرمانــی در جلســه علنــی شــورا بــر اصــاح نظــام درامــدی شــهرداری و کســب‬ ‫لــزوم هم اندیشــی و همفکــری نســبت بــه درامدهــای ســالم برای مدیریت بهینه شــهر‬ ‫رفــع موانــع و ارائــه خدمــات شایســته بــه ضروری است‪.‬‬ ‫فرمانــی از شــهردار و مجموعــه مدیــران‬ ‫شــهروندان افــزود‪ :‬شــوراهای اســامی شــهر‬ ‫برای ارتقای سطح کارامدی نظام اسالمی و شهری قزوین خواست‪ :‬در راستای چارچوب‬ ‫بر پایه تعالیم اســام‪ ،‬اهمیت دادن بیشــتر تعیین شــده از ســوی شــورای اســامی‬ ‫بــه نقــش مــردم در ســاختار تصمیم گیــری و شــهر‪ ،‬اقــدام در راســتای تقویــم زمان بنــدی‬ ‫برای حل مشــکالت محلی ایجادشده است تحقــق بودجــه و اجــرای طرح هــای شــهری‬ ‫و موظــف هســتیم در جهــت ایــن رســالت نیمه تمام‪ ،‬شفاف ســازی هزینه ها و بودجه‪،‬‬ ‫بزرگ و توجه به وظیفه ذاتی شــوراها برای اتخــاذ الگــوی مطلــوب حکمرانــی کارامــد‬ ‫حل عمل گرایانه مشکالت عینی و مشخص شــهری مبتنــی بــر شــفافیت‪ ،‬پاســخگویی‬ ‫شهر و شهروندان برنامه ریزی و اقدام کنیم‪ .‬به موقــع‪ ،‬عدالــت در تقســیم خدمــات‬ ‫او بــر لــزوم پرهیــز از اختالفــات جناحی شــهری و عمرانــی و افزایــش مشــارکت و‬ ‫و سیاســت زدگــی در نهــاد شــوراها تاکیــد و حمایت هــای مردمــی و کوتاه کــردن فاصله‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیــش از هــر چیــز و برای تصمیــم تــا اقدام در امور مختلف شــهری را‬ ‫خدمــت صادقانه به مــردم و ارائه عملکرد در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫فرمانی با تاکید بر این نکته که مجموعه‬ ‫مطلوب و موفق ضرورت دارد تا با وحدت‬ ‫و یکپارچگــی از دخالــت دادن انگیزه هــای شــورا و شــهرداری بایــد در تعامــل باهــم و‬ ‫حزبــی‪ ،‬گروهــی‪ ،‬شــخصی و طایفگــی در تعامل بین دســتگاهی با نهادهای خدمات‬ ‫رســان خارج از بدنه شهرداری باشند افزود‪:‬‬ ‫انجام وظایف خود بپرهیزیم‪.‬‬ ‫او بابیــان این مطلب کــه نظارت ویژه بر بــرای ســاختن شــهری ابــاد برای شــهروندان‬ ‫عملکــرد شــهردار و مدیــران در دســتور کار نیازمنــد تحقــق ایــن مهــم هســتیم و بر این‬ ‫شــورا قــرار خمــی گیــرد اظهــار داشــت‪ :‬این اســاس ضرورت دارد شــهروندان را به عنوان‬ ‫مســئله به معنای ایرادگیری و ایجاد اخالل وجــه مشــترک تمــام برنامه هــا و طرح ها در‬ ‫نیســت بلکــه به معنــای تعامــل‪ ،‬مراقبت و هر سطح و جایگاهی‪ ،‬مخاطب اصلی خود‬ ‫دانســته و باهم اندیشــی و همفکری نسبت‬ ‫کنترل است تا فرایند امور بهتر پیش رود‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر قزویــن در بــه رفع موانــع و ارائه خدمات شایســته به‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنانش بــه اهمیــت شهروندان اقدام نماییم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قلمو بیانخبرنگارانبایدبر پایهاحقاق‬ ‫پیامحق تعالیباشد‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬فرمانده سپاه صاحب االمر (عج) استان‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬زبان سیدالشــهدا بــر مبنای منطــق و گفتگو بود‬ ‫و قلــم و بیــان خبرنــگاران نیــز در جامعه امروز باید بر اســاس‬ ‫احقاق پیام حق و توقف باطل باشد‪.‬‬ ‫ســردار رســتمعلی رفیعــی اتانــی در همایــش خبرنــگار‬ ‫عاشــورایی و زینبــی در صحــن مطهــر امامــزاده حســین (ع)‬ ‫ضمــن تقدیر از تالشــگران عرصــه قلم و خبر افــزود‪ :‬در ایامی‬ ‫قرارگرفته ایــم کــه می توانیم خود را در دســتگاه عظیم عاشــورا‬ ‫قرار دهیم و در مسیر حرکت امام حسین (ع) ادامه راه را طی‬ ‫کنیم‪ .‬او برنده ترین سالح سیدالشهدا را دیدار چهره به چهره و‬ ‫ارســال پیام ازادگی با زبان گفتگو و منطق در مســیر حرکت به‬ ‫کربال ذکر کرد و یاداور شد‪ :‬قلم و بیان خبرنگاران نیز در میدان‬ ‫امروزی باید جداکننده حق از باطل باشد‪.‬‬ ‫او یکی از برجســتگی های عاشــورا را برافراشــتن علم عزت‬ ‫و احیای امامت دانســت و خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از پیام های‬ ‫عاشورا حرکت در محور امام جامعه است و بر این اساس هم‬ ‫جامعه باید بر مبنای منطق امام خود حرکت کند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب االمر (عج) هم خبرنگاری‬ ‫را از حرف ههــای تاثیرگــذار در تمام معادالت جهان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬خبرنــگاران دریچه های روشــنگری و دیدبانی را بر روی‬ ‫جامعه باز می کنند و اگر خبرنگاران نبودند بسیاری از حوادث‬ ‫حضرت زینب کبری (س) راوی رویداد بزرگ تاریخ است‬ ‫محمدحسینفائزی؛مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانقزوین‪:‬حضرتزینبکبری(س)‬ ‫راویرویدادبزرگتاریخاست‪.‬این جانببر خودوظیفهمی دانمروز خبرنگار راگرامیداشته‬ ‫وقدردانزحماتهمهخبرنگاران‪،‬قلم فرسایانو کسانیکهقلمونبضشانبرایپیشرفتو‬ ‫اعتالیایراناسالمیمی تپدباشم‪.‬‬ ‫تاریخی تحریف و مدفون می شدند‪.‬‬ ‫حجت االســام معبــودی از خبرنــگار به عنــوان چش ـم باز و‬ ‫تیزبیــن جامعــه نــام برد و افــزود‪ :‬خبرنگار عاشــورایی و زینبی‬ ‫به معنای اســتفاده کننده از شــرایط جهت تبیین واقعیت ها و‬ ‫تبدیل تهدیدها به فرصت مناسب است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬خبرنــگار عاشــورایی ب ـه دوراز تاثیرات جنگ‬ ‫یتــازد و پیــام‬ ‫روانــی دشــمن بــه مرکزیــت قــدرت دشــمنان م ‬ ‫مجاهدت مخلصانه را به جامعه ارسال می کند‪.‬‬ ‫مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان قزوین در ادامه‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۴‬واحد تولیــد بذر قارچ بــا ظرفیت ‪۵‬‬ ‫میلیون لیتر در سال در استان فعال هستند‪.‬‬ ‫پیلــه فــروش افــزود‪ :‬یــک پروانــه بهر هبــرداری بــرای تولیــد‬ ‫خاک پوششــی استاندارد با ظرفیت ‪ ۶‬هزار مترمکعب در سال‬ ‫در استان صادرشده است‪.‬‬ ‫پیله فروش با اشاره به اینکه برای پرورش قارچ باید از کودهای‬ ‫گیاهی ویژه ای استفاده کرد گفت‪ :‬کود گیاهی «کمپوست» کود‬ ‫ویژه تولید و پرورش قارچ است که تولیدکنندگان باید در زمینه‬ ‫میزان و نحوه استفاده از این کود اطالعات الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫ساختدستگاه‬ ‫تصفیه روغن واحدهای گازی‬ ‫در نیروگاه شهید رجایی‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬متخصصان نیروگاه شهید رجایی باهدف‬ ‫برگزارینشستمدیرانکیفیاستان های‬ ‫حوضهدریاچهنمک‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬نشست مدیران دفاتر محیط زیست‬ ‫و کیفیــت منابــع اب شــرکت های اب منطق ـه ای اســتان های‬ ‫حوضــه دریاچــه نمــک شــامل اســتان های قزویــن‪ ،‬تهــران‪،‬‬ ‫البــرز‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬قــم‪ ،‬همــدان‪ ،‬زنجــان و مرکزی بــه میزبانی‬ ‫شــرکت اب منطق ـه ای اســتان قزویــن برگزار شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایــن شــرکت در ابتــدای ایــن جلســه اظهــار داشــت‪ :‬موضوع‬ ‫کیفیــت منابــع اب یکــی از مهم تریــن مســائل در حــوزه‬ ‫منابــع ابی اســت که ســال ها مــورد غفلت واقع شــده و الزم‬ ‫اســت تالش هــای بیشــتری در ایــن حوزه بخصــوص در زمینه‬ ‫تخصیص منابع مالی و نیروی انســانی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫یداله ملکی گفت‪ :‬چالش کیفیت اب بحران خاموش اب‬ ‫کشــور اســت که اگر امروز به فکر ان نباشیم ممکن است در‬ ‫اینده برای انجام اقدامات اصالحی دیر باشــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬کیفیــت منابــع اب به صــورت مســتقیم؛‬ ‫بهره بــرداران و ســامتی ان هــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‬ ‫و ایــن مهم تریــن دغدغه مدیران کیفیت اب در شــرکت های‬ ‫اب منطقه ای است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر محیط زیســت و کیفیت منابع اب شــرکت اب‬ ‫منطقه ای اســتان قزوین هــم در ادامه هدف از برگزاری این‬ ‫نشســت را همســویی سیاس ـت های راهبردی حوضه دریاچه‬ ‫نمــک در خصــوص معضــات و مســائل کیفــی منابــع اب‬ ‫برشــمرد و بیــان داشــت‪ :‬بررســی ابهامــات قانونــی موجــود‬ ‫و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی جهــت رفــع مســائل کیفی این‬ ‫حوضــه یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی بــود کــه در جلســه‬ ‫موردبحث و بررســی قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمــد محجوب افزود‪ :‬مســائلی پیرامــون اندازه گیری های‬ ‫بهــای ســطحی‪ ،‬ســاماندهی وضعیــت‬ ‫انالیــن منابــع ا ‬ ‫تصفیه خانه ها و پساب ازجمله موارد دیگری بودند که در این‬ ‫جلسه به ان ها پرداخته شد‪.‬‬ ‫بهبــود وضعیــت روغــن واحدهــای گازی‪ ،‬اقدام بــه طراحی و‬ ‫ساخت دستگاه تصفیه روغن کردند‪.‬‬ ‫معــاون تعمیــرات و نگهداری نیروگاه ســیکل ترکیبــی در مورد‬ ‫ســاخت دستگاه تصفیه روغن در این نیروگاه گفت‪ :‬به منظور‬ ‫بهبود شرایط روغن در واحدهای گازی‪ ،‬کارکنان امور تعمیرات‬ ‫مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با بهره گیری از دانش و تخصص‬ ‫تهــا و امکانات داخلی‪ ،‬نســبت به‬ ‫خــود و اســتفاده از ظرفی ‬ ‫طراحی و ســاخت یک دســتگاه تصفیه روغن «‪»Oil Purifier‬‬ ‫اقدام کردند‪.‬‬ ‫بهمن غنوی افزود‪ :‬با توجه به گزارش های دریافتی از وضعیت‬ ‫روغــن واحدهــای گازی و ضرورت حفظ کیفیــت این روغن در‬ ‫طول زمان بهره برداری از واحدها‪ ،‬طراحی و ســاخت دســتگاه‬ ‫تصفیه روغن در دستور کار قرار گرفت که در ادامه‪ ،‬متخصصان‬ ‫تعمیرات مکانیک این نیــروگاه پس از انجام مطالعات الزم و‬ ‫بررسی امکانات موجود‪ ،‬یک دستگاه تصفیه روغن را طراحی‬ ‫کــرده و در کارگاه ایــن نیــروگاه با حداقل هزینــه‪ ،‬احداث و به‬ ‫حوزه بهره برداری تحویل دادند‪.‬‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬تمامی مراحل طراحی قطعات‪ ،‬تراش کاری‪،‬‬ ‫جــوش کاری و مونتــاژ قطع ههــای ایــن دســتگاه‪ ،‬با اســتفاده از‬ ‫ظرفیت های موجود در کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی و از سوی‬ ‫متخصصان این نیروگاه انجام شد که پس از ساخت و اجرای‬ ‫تست های الزم‪ ،‬دستگاه تصفیه با نصب بر روی تانک اصلی‬ ‫روغــن واحــد گازی شــماره ‪ 2‬و بــرای تصفیه دائمــی روغن‪ ،‬در‬ ‫اختیار امور بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫تهــای ســاخت داخــل نیــروگاه شــهید‬ ‫او توضیــح داد‪ :‬فعالی ‬ ‫رجایی‪ ،‬مبتنی بر رویکرد درون زایی و باهدف کاهش وابستگی‬ ‫به شــرکت های خارجــی و به منظور کاهش هزین ههــای جاری‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫غنــوی یاداور شــد‪ :‬با طراحی و ســاخت قطعــات و تجهیزات‬ ‫موردنیاز واحدهای سیزده گانه با تکیه بر توانمندی های داخل‬ ‫کشــور و ممانعــت از خرید کاالهای مشــابه خارجــی‪ ،‬تاکنون‬ ‫معادل میلیون ها ریال صرفه جویی ارزی شده است‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬قزویــن اســتان‬ ‫ثروتمنــد‪ ،‬اســتراتژیک‪ ،‬چهــارراه ارتباطــی‬ ‫‪ 11‬اســتان کشــور‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬گردشــگری‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دانشــگاهی و دارای چندیــن‬ ‫نام اسم ورس ـم دار و ظرفی پرطمطراق؛ اما‬ ‫فقیر اســت‪ .‬استانی با ظرفیت های فراوان‬ ‫و درامد باال و نیز باالترین پرداخت میزان‬ ‫مالیات به کشور اما با پایین ترین دریافت‬ ‫بودجه که موجب شده این بخش پردرامد‬ ‫بــرای دولــت بــه یک ســرزمین فقیر تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز توســعه یافتگی و‬ ‫پیشــرفت از نیازهــای اساســی مــردم هــر‬ ‫ســرزمین اســت و در حالــی یــک منطقه با‬ ‫ظرفیت های بزرگ و نعمت های فراوان در‬ ‫این خطه از کشــور وجود دارد که به دلیل‬ ‫ضعفمدیریتی‪،‬وجودجریان هایسیاسی‬ ‫متعــدد‪ ،‬عدم برخــورداری از بینش و تفکر‬ ‫صحیــح دنیــای مــدرن‪ ،‬از ســالیان گذشــته‬ ‫پروژه ها و طرح های بزرگ ان ازجمله هاب‬ ‫لجســتیک و بنــدر خشــک‪ ،‬منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصادی شهر صنعتی البرز‪ ،‬فرودگاه باری‬ ‫و مســافری و نیــز طــرح انتقــال خــط مترو‬ ‫هشتگرد به قزوین که برای رونق اقتصاد و‬ ‫تحول در ســرمایه های اجتماعی طراحی و‬ ‫برنامه ریزی شده بودند همچنان در پشت‬ ‫درب های مدیریتی در انتظار تصمیم گیران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امــا و اگــر هــای مدیــران طــی دوران‬ ‫مختلف برای اجرای پروژه های شاخص در‬ ‫استان قزوین موجب شده است تا همچنان‬ ‫مــردم ایــن دیــار در انتظــار تحــول و رونق‬ ‫باشــند به طوری که قزوین تنها استان کشور‬ ‫اســت کــه یــک فــرودگاه بــرای ان احداث‬ ‫نشــده اســت و پــروژه خــط انتقال متــرو از‬ ‫مســیر هشــتگرد بــه قزویــن ‪ 18‬ســال برای‬ ‫یک تصمیم قاطع مدیریتی مغفول مانده‬ ‫است تا زمینه ساز حجم عظیمی از سرمایه‬ ‫و تحول در این استان شود‪.‬‬ ‫استان قزوین در رابطه با وضعیت پیگیری‬ ‫روند اجرای پروژه قطار سریع السیر برقی به‬ ‫قزوین می گوید‪ :‬مســتندات پیشنهاد مترو‬ ‫هشتگرد به قزوین حدود ‪ 18‬سال گذشته‬ ‫بــا دو رویــداد ســفر هیئت دولــت وقت و‬ ‫تدوین نهایی سند توسعه قزوین به همراه‬ ‫طرح های فرودگاه باری و مسافری قزوین‪،‬‬ ‫هــاب لجســتیک و بندر خشــک و منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی شهر صنعتی البرز مطرح شد‪.‬‬ ‫علی محمد زمانی با اشاره به موقعیت‬ ‫تهــای ویژه و‬ ‫جغرافیایــی اســتان بــه مزی ‬ ‫استثنایی قزوین اشاره می کند و می افزاید‪:‬‬ ‫قزویــن در چهــارراه کریــدور شــمال بــه‬ ‫جنوب و شــرق به غرب قــرار دارد و دارای‬ ‫تهــای ویژه ازجملــه نزدیک بودن به‬ ‫مزی ‬ ‫یهــای تاریخــی‪ ،‬طبیعی و‬ ‫پایتخــت‪ ،‬ویژگ ‬ ‫گردشــگری خاص و رتبه نخســت ثبت اثار‬ ‫تاریخی‪ ،‬قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم‬ ‫و شاه راه اقتصادی است‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬به رغــم داشــتن‬ ‫تهــای متعــدد امــا قزویــن بــه شــهر‬ ‫مزی ‬ ‫گــذر گاهــی تبدی لشــده و مــورد انتخــاب‬ ‫گردشگران داخلی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫او تاکیــد می کنــد‪ :‬در صــدد هســتیم‬ ‫بــا اســتفاده از طرح هایــی همچــون قطــار‬ ‫حهــای بــزرگ‬ ‫سریع الســیر برقــی و طر ‬ ‫تهــای‬ ‫تهــا و مزی ‬ ‫اقتصــادی از موقعی ‬ ‫استان قزوین استفاده کنیم تا قزوین به شهر‬ ‫ایســتگاهی و مقصد تجاری‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫تولید تبدیل شود‪.‬‬ ‫زمانــی توضیــح می دهــد‪ :‬طــرح متــرو‬ ‫هشتگرد به قزوین مختص تردد قزوین به‬ ‫تهران نیست و در این طرح ‪ 11‬استان شامل‬ ‫اردبیل‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شــرقی و غربی‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬کردســتان‪ ،‬زنجان‪ ،‬البرز و تهران را‬ ‫دربرمــی گیــرد و یک طرح ملی محســوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان قزویــن با اشــاره به ارائــه ‪ 14‬مزیت‬ ‫طالیــی و تصویب طرح انتقــال خط مترو‬ ‫هشتگرد به قزوین در دور دوم سفر ریاست‬ ‫جمهــوری وقــت‪ ،‬حدود ‪ 16‬ســال گذشــته‬ ‫می گوید‪ :‬ازجمله این مزیت ها می توان به‬ ‫موقعیت چهارراه بین المللی کریدور شمال‬ ‫به جنوب‪ ،‬ســابقه مدنیت و شهرنشینی با‬ ‫‪ 7‬هزار سال قدمت‪ ،‬صرفه جویی و کاهش‬ ‫میزان مصرف سوخت تا ‪ 40‬درصد‪ ،‬کاهش‬ ‫حجــم ترافیــک اتوبــان قزویــن – تهــران‪،‬‬ ‫جلوگیــری از تصادفــات و خســارت های‬ ‫ســنگین مالــی و جانــی‪ ،‬کاهــش ترددهای‬ ‫خودرویی به تهران‪ ،‬انتقال دفاتر شرکت ها‬ ‫و کارخانجات از پایتخت به قزوین‪ ،‬انتقال‬ ‫بخش مهمی از ترمینال های غرب و ازادی‬ ‫به قزوین اشاره کرد‪.‬‬ ‫زمانــی اضافــه می کنــد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫پیش بینی کارشناســان متخصص‪ ،‬با اجرای‬ ‫ایــن طــرح و زمینــه جابجایــی هر ســاعت‬ ‫یشــود‬ ‫‪ 3500‬شــهروند از متــرو موجــب م ‬ ‫تهــای ناخواســته و‬ ‫از ســکونت ها و اقام ‬ ‫اجبــاری دانشــجویان پایتخت هم کاســته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او حفظ محیط زیســت و جلوگیــری از‬ ‫تهــای طــرح‬ ‫الودگــی هــوا را از دیگــر مزی ‬ ‫اعــام کــرده و می افزایــد‪ :‬در بحــث متــرو‬ ‫موضوع اقتصاد سبز مطرح است که الودگی‬ ‫زیست محیطیندارد‪.‬‬ ‫او رونــق قابل توجه گردشــگری و بهره‬ ‫منــدی پایتخت نشــینان از ایــام تعطیالت‬ ‫ی ـک روزه در قزویــن‪ ،‬رونــق اقتصــادی و‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬جذب سرمایه گذار خارجی‪،‬‬ ‫برقراریارتباطاستراتژیکپایتختباقزوین‬ ‫در شــرایط بحرانی و حــوادث غیرمترقبه‪،‬‬ ‫عــدم وجــود امکانــات زیــر بنایــی ازجمله‬ ‫فرودگاه در قزوین‪ ،‬ایمنی از الودگی صوتی‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 2‬الی ‪ 5‬برابری هزینه های سفرهای‬ ‫عمومــی و صرفه جویــی زمــان‪ ،‬جایگزینی‬ ‫نیــروی بــرق به جای ســوخت فســیلی را از‬ ‫دیگر مزیت های مهم خط انتقال مترو به‬ ‫قزوین ذکر کرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ghazvin‬‬ ‫اینروزنامهدر سرمقالهاینوشت‪:‬اشفتگی‪،‬همزادرسانه هاشدهاست‪.‬ان گونه کهجایظالمو مظلوم‬ ‫و قاتل و مقتول عوض می شود‪ .‬و این از مصیبت های بزرگ جهان معاصر است‪ .‬امروز خبر و مقاله جای‬ ‫گلوله را گرفته است و ضرورت جهاد تبیین ازیراست‪ .‬حفظ منزلت مطبوعاتی که به زیور طبع اراسته‬ ‫می شوند در مقابل فضای هیجان انگیز مجازی که مجاز به تغییر حال در لحظه شده است؛ از یک سو‬ ‫و مشکالت درونی خودش که هر روز بیشتر می شود؛ از سوی دیگر روزنامه نگاران را با چالشی بحرانی‬ ‫مواجهنمودهاست‪.‬اگر چهروزنامه نگار پایدار کهدهه هایپرتالطمراپشتسر گذاردهاستبهخوبی‬ ‫می داند کهایننیز بگذرد‪...‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانقزوین‬ ‫| دادگرخانبانی |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫قزوین‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد قزوین‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیقزوین‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫پروژهانتقالستارهیونایتد‬ ‫به‪ PSG‬جدی تر شد‬ ‫راشــفورد اســت و این انتقال را‬ ‫مدیــر برنامــه مارکــوس‬ ‫در روزهــای اخیر پیگیری کرده‬ ‫راشــفورد‪ ،‬مهاجــم انگلیســی‬ ‫اســت‪ .‬حتــی اخبــار حاکــی از‬ ‫منچســتریونایتد‪ ،‬بــرای دیــدار‬ ‫ان اســت که مدیــر برنامه این‬ ‫بــا مدیران پــاری ســن ژرمن به‬ ‫بازیکن‪ 24‬ساله برای مذاکره با‬ ‫پاریــس ســفرکرده اســت‪ .‬تنهــا‬ ‫مارکوس‬ ‫تیمفرانسویراهیپاریسشده‬ ‫یــک ســال از قــرارداد مارکــوس‬ ‫راشفورد‬ ‫و ممکــن اســت این انتقــال در‬ ‫راشــفورد‪ ،‬ســتاره جــوان و‬ ‫انگلیسیباباشگاهمنچستریونایتدباقی ماندهو روزهای اتی جدی تر دنبال شود‪ .‬پاری سن ژرمن‬ ‫اینــده این بازیکــن در هاله ای از ابهام قرارگرفته نام مائورو ایکاردی را در لیست فروش قرار داده‬ ‫است‪ .‬البته در قرارداد این مهاجم جوان گزینه ای و علیرغمدر اختیار داشتنمثلثهجومینامدار‬ ‫بــرای تمدیــد بــرای یک فصــل دیگر نیــز وجود در خط حمله‪ ،‬به دنبال جذب یک گزینه جوان‬ ‫دارد‪ ،‬اما طرفین هنوز برای فعال کردن این بند در فصل تابســتان است‪ .‬البته مارکوس راشفورد‬ ‫به توافق نرســیده اند و به همین دلیل احتمال در یک سال اخیر دچار افت محسوسی شده و‬ ‫جدایی راشــفورد قوت گرفته اســت‪ .‬مســئوالن حتی او این هفته و در اولین بازی تیمش در لیگ‬ ‫باشگاه پاری سن ژرمن در سال های اخیر همیشه برتر برابر برایتون‪،‬یکموقعیتمسلمگلزنیرااز‬ ‫کیفیــت این مهاجم جوان را مورد تحســین قرار دستدادتابیشاز همیشهموردانتقادقرار گیرد‪.‬‬ ‫داده و حاال به نظر بهترین فرصت برای جذب انتقال به پاری سن ژرمن می تواند دوران ورزشی‬ ‫او از منچستریونایتد فرارسیدهاست‪ .‬بی بی سی راشــفورد را احیا کنــد و عدم توافق برای تمدید‬ ‫اسپورت در گزارشی مدعی شد لوئیس کامپوس‪ ،‬قرارداد‪ ،‬منچستریونایتد را مجاب به فروش این‬ ‫مدیر ورزشی جدید پاری سن ژرمن‪ ،‬از طرفداران بازیکنخواهدکرد‪.‬‬ ‫انچلوتی رکورد زیدان را می شکند‬ ‫ســرمربی ایتالیایــی در رئــال‬ ‫کارلــو انچلوتــی‪ ،‬ســرمربی‬ ‫مادریــد‪ ،‬او در هــر ‪29/75‬‬ ‫باتجربه رئال مادرید‪ ،‬می تواند‬ ‫دیدار یک عنــوان قهرمانی را‬ ‫در پایــان فصــل جــاری بــه‬ ‫کسب کرده‪ ،‬اما در دوره دوم‬ ‫دومین ســرمربی پرافتخار این‬ ‫این رقم به شــکل درخشــانی‬ ‫باشــگاه تبدیــل شــود‪ .‬برتــری‬ ‫کارلو انچلوتی‬ ‫کاهش یافته و به هــر ‪14/25‬‬ ‫برابــر فرانکفــورت باعــث‬ ‫بازی یک جام رســیده اســت‪.‬‬ ‫شــد روزهــای درخشــان کارلــو‬ ‫انچلوتی‪ ،‬سرمربی ایتالیایی رئال مادرید در این بدیــن ترتیــب انچلوتــی در حــال حاضــر بــا‬ ‫باشــگاه اســتمرار پیدا کند‪ .‬او تا امروز مجموعا مولونی با هشت جام قهرمانی برابری کرده و‬ ‫هشــت جــام در دو دوره حضــورش در ایــن در حال حاضر لقب سومین سرمربی پرافتخار‬ ‫باشــگاه در یــک دهــه اخیــر فتح کرده اســت‪ .‬تاریــخ رئال مادریــد را به خود اختصاص داده‬ ‫ایــن ســرمربی باتجربــه قهرمانــی در دو لیــگ است‪ .‬حاال فقط میگل مونیوز با ‪ 14‬قهرمانی‬ ‫قهرمانان‪ ،‬دو سوپرجام اروپا و یک اللیگا‪ ،‬یک و زین الدین زیدان با ‪ 11‬عنوان باالتر از کارلتو‬ ‫کوپــا دل ری‪ ،‬یــک جــام باشــگاه های جهان و قــرار دارنــد و هــدف بعــدی ایــن ســرمربی‬ ‫یک سوپرجام اروپا را با این باشگاه اسپانیایی ایتالیایی‪ ،‬رسیدن به رکورد زیزو و تصاحب رده‬ ‫جشــن گرفتــه و امار فوق العــاده ای را تا امروز دوم است‪ .‬رئال مادرید در فصل جاری اللیگا‪،‬‬ ‫بــه ثبــت رســانده اســت‪ .‬کارلتــو تنهــا در ‪ 176‬لیگ قهرمانان اروپا‪ ،‬سوپرجام اسپانیا‪ ،‬کوپا دل‬ ‫مسابقه این دستاورد بزرگ را به ثبت رسانده ری و جام باشگاه های جهان را در پیش دارد و‬ ‫و میانگیــن فوق العــاده هر ‪ 22‬بازی یک جام حتی در همین فصل پیش رو نیز می تواند رتبه‬ ‫را در کارنامــه دارد‪ .‬در دوره اول حضــور ایــن دوم را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان‬ ‫‪ -9 -2387‬اراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در ‪ ۲‬نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به ارای‬ ‫مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین اگهی ظرف مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و‬ ‫امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک‬ ‫ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به‬ ‫ثبت اردستان تسلیم نمایند‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنا صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ )۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۰۹۶‬مورخ ‪ 1401/5/13‬اقای مجید احمدی فرزند رضا‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۲۰۲۴۱‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه حسین اباد الکویه پالک ‪۶۹‬‬ ‫اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ ۴۴۸.۳۲‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1401/05/22 :‬تاریخ انتشار دوم‪ 1401/06/06 :‬ذبیح اله فدائی اردستانی ‪-‬‬ ‫مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک اردستان ‪/1362983‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9- 2376‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۸۰‬اصلی اراضی قارلق سفلی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه باغ از پالک شماره ‪ ۸۰‬اصلی فوق به مساحت ‪ 5824‬متر مربع ابتیاعی‬ ‫خانم فریبا شادلو از محل مالکیت رسمی فیروزخان شادلو فرزند حبیب اله برابر رای شماره ‪-1413‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مورخه ‪ - 1401/04/28‬کالسه ‪۱۴۰۰ - 0058‬‬ ‫‪ -2‬ششدانگ یک قطعه باغ از پالک شماره ‪ ۸۰‬اصلی فوق به مساحت ‪ 7209/35‬متر مربع ابتیاعی‬ ‫خانم فریبا شادلو از محل مالکیت رسمی فیروزخان شادلو فرزند حبیب اله برابر رای شماره ‪-1410‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مورخه ‪ - 1401/04/28‬کالسه ‪۱۴۰۰ – 0059‬‬ ‫‪ -3‬ششدانگ یک قطعه باغ از پالک شماره ‪ ۸۰‬اصلی فوق به مساحت ‪ 4373/68‬متر مربع ابتیاعی‬ ‫خانم فریبا شادلو از محل مالکیت رسمی فیروزخان شادلو فرزند حبیب اله برابر رای شماره ‪-1407‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مورخه ‪ - 1401/04/28‬کالسه ‪۱۴۰۰ - 0060‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/07 :‬اکبر اقبالی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1362160‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2395‬شماره نامه‪ 140185602210003509 :‬سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک ثبتی شماره ‪ 27493‬فرعی از ‪ 2250‬اصلی واقع در بخش ‪ 6‬ثبت اصفهان که بموجب سند‬ ‫انتقال قطعی بشماره ‪ 1390/9/29 -2946‬تنظیمی دفترخانه ‪ ۳۳۰‬اصفهان به مالکیت فاطمه‬ ‫شهیدی راد در امده و سند بشماره چاپی ‪ 0123040‬الف‪( ۸۷-‬دفترچه ای)‪ ،‬مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ 215‬دفتر امالک جلد ‪ ۲۹۸‬تحت شماره ثبت ‪ 61935‬تسلیم ایشان شده است و سپس نامبرده‬ ‫با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتا‬ ‫‪ 140102155782000146‬و رمز تصدیق ‪ ۷۳۲۰۰۹‬مورخ ‪ 1401/2/25‬که به گواهی دفتر خانه‬ ‫‪ 55‬اصفهان رسیده‪ ،‬مدعی است که سند مالکیت ان بعلت نامشخص مفقود گردیده و نامبرده‬ ‫نیمکتهایمدعیانقهرمانیلیگ‬ ‫فصل جاری جذاب به نظر می رسد‬ ‫سه سرمربی خارجی لیگ‬ ‫‪ 22‬در راه برانکو‬ ‫سرنوشــت بیســت و دومین دوره لیگ برتر‬ ‫تــا حــدود زیــادی در گــرو عملکــرد ســرمربیان‬ ‫مشــهور خارجی روی نیمکت تیم های شاخص‬ ‫فوتبــال ایــران خواهــد بــود‪ .‬بــه گــزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬با شــروع لیگ بیست و دوم که به اعتقاد‬ ‫بســیاری یکــی از پرســتاره ترین و باکیفیت ترین‬ ‫ادوار لیگ برتر با توجه به درپیش بودن جام‬ ‫جهانــی خواهــد بــود‪ ،‬جــدای از جذابیت های‬ ‫بسیاری که مستطیل سبز در بر خواهد داشت‪،‬‬ ‫نیمکت هــای تیم های لیگ برتری هم صاحبان‬ ‫سرشناسی دارند‪ .‬به جز امیر قلعه نویی‪ ،‬یحیی‬ ‫گل محمدی و جواد نکونام به عنوان سرمربیان‬ ‫مدعــی قهرمانــی در فوتبال ایران‪ ،‬حضور ســه‬ ‫ســرمربی روی نیمکت تیم هــای پرهوادار لیگ‬ ‫می تواند فصل جدید را به یکی از رقابتی ترین‬ ‫دوره های لیگ برتر تبدیل کند‪ .‬قربان بردیف‪،‬‬ ‫ریکاردو ســاپینتو و ژوزه مورایس ســه سرمربی‬ ‫خارجــی فصــل جدیــد فوتبــال ایــران خواهنــد‬ ‫بــود کــه هرکــدام بــا دســتی پــر در بــازار نقــل‬ ‫و انتقــاالت‪ ،‬تراکتــور‪ ،‬ســپاهان و اســتقالل‬ ‫قدرتمنــدی را در اختیاردارنــد و هرکــدام بــرای‬ ‫ماموریــت ویــژه ای تــاش می کنند تــا در اولین‬ ‫فصــل حضــور در فوتبــال ایــران‪ ،‬از همتایــان‬ ‫خودشــان ســبقت بگیرنــد تــا شــاید در ادامــه‬ ‫حضورشان در فوتبال ایران‪ ،‬بتوانند به جایگاه‬ ‫برانکــو به عنــوان پرافتخارتریــن مربــی خارجی‬ ‫لیــگ برتــر چشــم بدوزنــد‪ .‬در ادامــه وضعیت‬ ‫ان ها برای لیگ جدید را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫قربان بردیف با کوله بازی از تجربه‬ ‫ســرمربی کهنه کار روس که پیش تر به واســطه‬ ‫همکاری با سردار ازمون نزد فوتبال دوستان ایرانی‬ ‫شناخت هشــده بود‪ ،‬با کوله باری از تجربه و افتخار‬ ‫به تبریز امده تا رویای مالک ســخت گیر تی تی ها‬ ‫را تعبیر کند‪ .‬ســرمربی ‪ 70‬ساله ای که قهرمانی در‬ ‫ســطح اول فوتبــال روســیه را تجربه کــرده و بیش‬ ‫از ‪ 15‬بــار در چمپیونزلیــگ روی نیمکــت تیم های‬ ‫روســی نشســته‪ ،‬بعد از قهرمانی در جام حذفی‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬امیــدوار اســت تــا بــه لطــف حضــور‬ ‫تماشاگران تبریزی و البته نقل و انتقاالتی که رنگی‬ ‫از یک مدعی بر پیکر تراکتور پاشــیده‪ ،‬بتواند در‬ ‫فوتبال ایران هم به جام برسد‪ .‬هرچند با توجه به‬ ‫رتبه تراکتور در فصل گذشــته‪ ،‬روی کاغذ بردیف‬ ‫نسبت به ساپینتو و مورایس کار سخت تری برای‬ ‫قهرمانــی دارد‪ ،‬امــا به هرحال ایــن چهره معروف‬ ‫فوتبال روسیه‪ ،‬امکانات اولیه برای نمایش فوتبالی‬ ‫تماشاگرپسند و در ادامه کسب نتیجه را دارد که‬ ‫اگر این چنین نبود‪ ،‬بدون شک این سرمربی پا به‬ ‫گود فوتبال ایران نمی گذاشت‪.‬‬ ‫ریکاردو ساپینتو و یک ماموریت دشوار‬ ‫ضهــای هــواداران‬ ‫درســت در بحبوحــه اعترا ‬ ‫اســتقالل به مدیریت باشگاه برای از دست دادن‬ ‫ســرمربی تیــم قهرمــان درزمانــی که رقیب ســنتی‬ ‫یپــوش را یکــی پــس از دیگــری بــه‬ ‫بازیکنــان مل ‬ ‫خدمــت می گرفــت‪ ،‬حضــور این مــرد پرتغالی در‬ ‫درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی‬ ‫ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله‬ ‫نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت‬ ‫ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی‬ ‫است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ناصر صیادی صومعه‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان ‪/1362073‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2394‬سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ 27493‬فرعی از ‪2250‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 6‬ثبت اصفهان که بموجب سند انتقال قطعی بشماره ‪1390/9/29 -2946‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ‪ ۳۳۰‬اصفهان به مالکیت نسرین شهیدی راد در امده و سند بشماره چاپی‬ ‫‪0123039‬الف‪( ۸۷-‬دفترچه ای)‪ ،‬مورد ثبت صفحه ‪ ۲۱۸‬دفتر امالک جلد ‪ ۲۹۸‬تحت شماره‬ ‫ثبت ‪ 61936‬تسلیم ایشان شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو‬ ‫برگ استشهادیه که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتا ‪ 140102155782000145‬و رمز تصدیق‬ ‫‪ ۳۰۲۱۹۳‬مورخ ‪ 1401/2/25‬که به گواهی دفتر خانه ‪ 55‬اصفهان رسیده‪ ،‬مدعی است که سند‬ ‫مالکیت ان بعلت نامشخص مفقود گردیده و نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک‬ ‫فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک‬ ‫نوبت اگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل‬ ‫سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ناصر صیادی صومعه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق‬ ‫اصفهان‪/1362077‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2385‬شماره نامه‪ 140185602030006334 :‬خانم فاطمه ابوالقاسمی نجف ابادی فرزند‬ ‫حیدر طبق درخواست وارده به شماره ‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۱۳۰۵۷‬مورخ ‪ 1401/04/25‬و به‬ ‫استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۱۲۴۸‬باقیمانده واقع در قطعه ‪ ۱۰‬نجف‬ ‫اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۳۹۵‬دفتر ‪ ۲۴۲‬امالک ذیل ثبت ‪ ۵۳۷۲۸‬تمامت‬ ‫پنج دانگ مشاع از ششدانگ به نام احمد علینقی پور نجف ابادی فرزند اکبر سابقه ثبت و‬ ‫سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۵۸۴۶۰۳‬داشته است و به موجب سند قطعی ‪ ۱۰۹۲۰۶‬مورخ‬ ‫‪ 1379/۱۲/20‬دفترخانه ‪ ۸۸‬نجف اباد تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ انرا به خانم فاطمه‬ ‫ابوالقاسمی نجف ابادی فرزند حیدر انتقال داده است و در صفحه ‪ ۳۹۸‬دفتر ‪ ۲۴۲‬ذیل ثبت‬ ‫‪ ۵۳۷۲۹‬تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ ان به نام خانم فاطمه بیگم سانحی نجف ابادی‬ ‫فرزند ابراهیم سابقه ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۵۸۴۶۰۴‬داشته است که نامبرده به‬ ‫موجب سند قطعی شماره ‪ ۱۰۹۲۰۶‬مورخ ‪ 1379/12/20‬دفترخانه ‪ ۸۸‬نجف اباد تمامت انرا به‬ ‫خانم فاطمه ابوالقاسمی نجف ابادی فرزند حیدر انتقال داده است‪ .‬و در صفحه ‪ ۱۴۶‬دفتر ‪۴۳۷‬‬ ‫ذیل ثبت ‪ ۱۰۴۷۵۷‬تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام اقای قربانعلی علینقی پور نجف‬ ‫ابادی فرزند اکبر سابه ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۰۷۶۳۴۲‬داشته است که نامبرده به‬ ‫موجب سند قطعی ‪ ۱۸۷۸۱۸‬مورخ ‪ 1401/02/15‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۲۳‬شهرستان‬ ‫نجف اباد تمامت انرا به خانم فاطمه ابوالقاسمی نجف ابادی فرزند حیدر انتقال داده است‪ .‬و‬ ‫معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر جابجایی مفقود شده‬ ‫است‪ .‬چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از‬ ‫انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد‬ ‫گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/05/22 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1361940‬م الف‬ ‫تهران به مانند ابی روی اتش عمل کرد‪ .‬تمرینات‬ ‫فشــرده اســتقالل در ایــران و ترکیــه و تعریــف و‬ ‫تمجید های بازیکنان از کار کردن با این سرمربی‪،‬‬ ‫هواداران استقالل را به موفقیت با ساپینتو امیدوار‬ ‫کــرد‪ .‬ریــکاردو کــه در پایــان فصــل گذشــته لیــگ‬ ‫پریمیرا پرتغال با موریننزه به دسته پایین تر سقوط‬ ‫کــرد‪ ،‬ماموریت بســیار ســختی در یکــی از دو تیم‬ ‫پرطرفدار ایران دارد‪ .‬او باید قهرمان بی شکســت‬ ‫فصل گذشــته فوتبال ایران را دوباره قهرمان کند‪.‬‬ ‫موضوعی که به خودی خود و در حالت عادی هم‬ ‫هواداران استقالل هرسال از تیمشان توقع دارند و‬ ‫امسال با توجه به نتایج خیره کننده فصل گذشته‬ ‫استقالل‪ ،‬بیش از هرزمان دیگری از سرمربی جدید‬ ‫انتظار دارند‪ .‬البته که ســاپینتو هم در بدو حضور‬ ‫در تهــران بــه مطالبــات هــواداران واقــف بــود و‬ ‫قو لهــای خاصی هم به ا نهــا داد‪ .‬ریکاردو برای‬ ‫فصــل اینــده تیمی را در اختیــار دارد که به اعتقاد‬ ‫استقالل مجیدی است‬ ‫بسیاری‪ ،‬ورژن تقویت شده‬ ‫ِ‬ ‫که با حضور مهاجمانی چون کاوه رضایی‪ ،‬سجاد‬ ‫شهباززاده و پیمان بابایی در کنار جذب ستاره ای‬ ‫چون محبی و بازگشت مرادمند‪ ،‬دست کم نسبت‬ ‫به تیم نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم پرمهره تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ژوزه مورایس و انتظارات فراوان‬ ‫وقتی در ابتدا نام این ســرمربی برای هدایت‬ ‫اســتقالل مطرح شــد‪ ،‬همه متفق القول از نیامدن‬ ‫مربی ای در چنین ســطحی از رزومه و شــهرت به‬ ‫فوتبــال ایــران گفتند اما طولی نکشــید که دســتیار‬ ‫سابق ژوزه مورینیو باسابقه قهرمانی در سه لیگ‬ ‫معتبر دنیا‪ ،‬به اصفهان امد تا هدایت ســپاهان را‬ ‫در دست بگیرد‪ .‬سرمربی ‪ 57‬ساله پرتغالی که با‬ ‫کارنامه قهرمانی در لیگ عربستان و کی لیگ کره‪،‬‬ ‫تجربه هدایت پرافتخارترین تیم های فوتبال اسیا‬ ‫را داشــته در حالی روی نیمکت ســپاهان در لیگ‬ ‫بیســت و دوم خواهــد نشســت کــه ماموریتــش‪،‬‬ ‫پایان دادن به هشت سال دوری تیم اول اصفهان‬ ‫از قهرمانــی در ایــران اســت‪ .‬ســرمربی ســخت گیر‬ ‫پرتغالــی کــه دســتیاران نامــداری را با خــودش به‬ ‫اصفهــان اورده‪ ،‬می دانــد کــه باوجــود قــرارداد‬ ‫س هســاله با ســپاهان‪ ،‬هــواداران این تیــم از همان‬ ‫فصــل نخســت انتظــار محقق شــدن اهدافش در‬ ‫فوتبال ایران رادارند‪ .‬مدیریت باشگاه سپاهان هم‬ ‫به حق با خرید ستارگان داخلی و خارجی مدنظر‬ ‫این سرمربی‪ ،‬ابزار الزم موفقیت در فوتبال ایران را‬ ‫برای او فراهم کردند تا ژوزه دغدغه خاصی بابت‬ ‫کار در اصفهان نداشته باشد‪ .‬مورایس که جانشین‬ ‫اســطوره بی بدیــل فوتبــال اصفهــان روی نیمکت‬ ‫سپاهان شده‪ ،‬با بررسی تمامی امکانات لجستیکی‬ ‫و نیــروی انســانی بــه این تیم پیوســته و روحیات‬ ‫کاری خــودش هم نشــان می دهــد به چیزی کمتر‬ ‫از قهرمانی در فوتبال ایران راضی نخواهد شد‪ .‬با‬ ‫توجه به تمام نکات ذکر شده‪ ،‬فصل جدید فوتبال‬ ‫ایــران بــا توجــه بــه درپیش بــودن جــام جهانی‪،‬‬ ‫ابستن فراز و نشیب های فراوانی خواهد بود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2386‬شماره نامه‪ 140185602030006494 :‬وراث خانم عزت فاضل نجف ابادی فرزند‬ ‫مصطفی با ارایه گواهی انحصار وراثت و فرم ‪ ۱۹‬مالیاتی و طبق درخواست وارده به شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۰۰۱۴۷۲۳‬مورخ ‪ 1401/05/09‬و به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت‬ ‫و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪۴‬‬ ‫فرعی از ‪ ۹۵۱‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۲۲۷‬دفتر ‪۴۵‬‬ ‫ذیل ثبت ‪ ۵۱۷۱‬بنام خانم عزت فاضل نجف ابادی فرزند مصطفی ثبت و سند مالکیت به شماره‬ ‫چاپی ‪ ۴۲۰۲۸‬صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از‬ ‫بین رفتن‪ :‬در اثر جا به جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده‬ ‫را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر‬ ‫کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت‬ ‫مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را‬ ‫کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به‬ ‫ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه‬ ‫نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪1401/05/22 :‬‬ ‫حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1362161‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2384‬برابر رای شماره ‪ ۳۶۹۳‬تاریخ ‪ 1401/03/28‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای منوچهر قلندری فرزند یعقوب نسبت به ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 208/62‬متر مربع قسمتی از پالک ‪- ۹‬اصلی به شماره‬ ‫کالسه ‪ 99/725‬واقع در اراضی پارچ هزار جریب بخش ‪ ۲۵‬ثبت بهشهر محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۴‬روز اگهی میشود در صورتیکه اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/1359715 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/05/22‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/06/05‬‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر‪ -‬محمد مهدی قلیان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده مال غیر منقول‬ ‫‪ -9 -2389‬شماره مزایده‪ 140104310373000032 :‬تاریخ ثبت‪ 1401/05/10 :‬یک دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت یکصد و شصت و یک متر مربع و شصت‬ ‫و چهار دسیمتر مربع به شماره پالک نهصد و پنجاه و دو فرعی از یازده اصلی بخش ‪ ۴‬ثبت تنکابن‬ ‫به نشانی‪ :‬تنکابن ‪ -‬شیرود‪ -‬خ شهید بزرگی روبروی ایستگاه گاز ‪-‬کوچه شاهد که به شماره چاپی‬ ‫‪ ۴۸۸۸۸۰‬به نام محمد کاظم کیهانیان دارای سابقه ثبت است و حدود و مشخصات ان به شرح ذیل‬ ‫است‪ :‬شماال‪ :‬به دیوار به طول ‪ 11/77‬متر به باقیمانده ‪ ۱۱‬اصلی‪ .‬شرقا‪ :‬سیم خارداریست به طول‬ ‫‪ 13/82‬متر به باقیمانده ‪ ۱۱‬اصلی‪ .‬جنوبا‪ :‬دیواریست مشترک به طول ‪ 11/49‬متر به باقیمانده ‪۱۱‬‬ ‫اصلی‪ .‬غربا‪ :‬درب و دیواریست به طول ‪ 13/99‬متر به کوچه احداثی‪ .‬طبق گزارش کارشناس پالک‬ ‫مذکور در حال حاضر دور تا دور ملک با دیوار بلوکی به غیر از سمت شرق با سیم خاردار محصور‬ ‫گشته است‪ .‬حقوق ارتفاقی ملک مقداری از شیروانی پالک مورد نظر در جهت شمال تجاوز نموده‬ ‫است و رعایت ان مطابق اقرار نامه ‪ ۱۱۳۱۵‬مورخه ‪ 10/5/95‬دفترخانه ‪ ۲۹۴‬الزامی است‪ .‬اعیان به‬ ‫صورت یک دستگاه ساختمان مسکونی دوبلکس دارای اسکلت بتنی فاقد تعمیر با قدمت حدودا ده‬ ‫سال با خرپای فلزی و پوشش ایرانیت به مساحت حدود ‪ ۸۰‬متر مربع و پارکینگ طبقه همکف به‬ ‫مساحت ‪ ۲۰‬متر مربع که فضای داخلی شامل هال و اشپزخانه و دو خواب و سرویسهای بهداشتی‬ ‫می باشد‪ .‬کف هال سرامیک دیوارهای و سقف گچکاری شده است‪ .‬در خصوص بیمه مدرکی‬ ‫ارائه نشده است و ملک مذکور محل سکونت مدیون می باشد‪ .‬ششدانگ پالک مذکور طبق‬ ‫نظر کارشناس به مبلغ ‪ 11/041/000/000‬ریال ارزیابی گردید که یک دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک مذکور به مبلغ ‪ 1/840/166/666‬ریال (یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون و یکصد و‬ ‫شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال) ارزیابی گردید که در روز دوشنبه مورخه‬ ‫‪ 1401/6/7‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬در اجرای ثبت تنکابن از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫اعالم مدت قرارداد مهاجم‬ ‫خارجی پرسپولیس‬ ‫باشگاه پرسپولیس از یک ساله بودن قرارداد یورگن‬ ‫لوکادیا خبر داد‪ .‬پرسپولیس در چند فصل اخیر دنبال‬ ‫جــذب یک مهاجــم خارجی باکیفیت بــوده تا بتواند‬ ‫خــط حملــه زهردارتــری را تشــکیل دهد‪ .‬ایــن تیم در‬ ‫دو فصــل اخیر مهاجمی که در لیگ تعداد گل هایش‬ ‫دورقمی شود را نداشته و همین مسئله اصرار هواداران‬ ‫و کادرفنــی بــه جــذب مهاجــم خارجی را بیشــتر کرد‪.‬‬ ‫بااین حــال صبــح دیــروز پــس از هفته هــا گمانه زنی و‬ ‫مطرح شــدن اســامی متعدد برای بازی در خط حمله‬ ‫پرســپولیس‪ ،‬درنهایــت یورگــن لوکادیا هلنــدی به این‬ ‫باشــگاه پیوست تا شاگرد یحیی گل محمدی شود‪ .‬با‬ ‫اعالم ســایت باشگاه پرســپولیس‪ ،‬قرارداد این مهاجم‬ ‫‪ ۲۸‬ساله یک ساله خواهد بود و لوکادیا تا پایان لیگ‬ ‫بیســت و دوم با سرخ ها قرارداد دارد‪ .‬مهاجم هلندی‬ ‫جدیــد پرســپولیس در دوران حرفــه ای فوتبالــش ‪108‬‬ ‫گل در ‪ 306‬بــازی زده و ‪ 46‬پــاس گل داده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مهاجــم بلندقامــت و ‪ 186‬ســانتی متری‪ ،‬در تمامــی‬ ‫رده هــای پایــه تیــم ملی هلنــد بازی کــرده کــه ‪ 13‬گل‬ ‫در ‪ 35‬بــازی ملــی زده اســت‪ .‬او البته هیچ گاه فرصت‬ ‫بازی در بزرگســاالن هلند را پیدا نکرد‪ .‬یورگن لوکادیا‬ ‫که سابقه گلزنی به تیم های بزرگی چون بایرن مونیخ‪،‬‬ ‫دورتمونــد و ارســنال را در کارنامــه خود دارد و بهترین‬ ‫دوران فوتبالی اش را در ایندهوون هلند گذرانده‪ ،‬قرار‬ ‫است با هماهنگی های انجام شده به تهران سفر کند تا‬ ‫به صورت رسمی معارفه او انجام گرفته و به ایفمارک‬ ‫برود تا فرایند اداری صورت کارت بازی او انجام شود‪.‬‬ ‫نقل و انتقاالت استقالل با‬ ‫قائدی بسته می شود‬ ‫ســتاره محبوب هواداران اســتقالل اخریــن ورودی‬ ‫ایــن تیــم برای فصل جدید فوتبال ایــران خواهد بود‪.‬‬ ‫بعــد از شــروع ناامیدکننــده اســتقالل در فصــل نقل و‬ ‫انتقاالت که با از دســت دادن ســرمربی قبلی و تاخیر‬ ‫در انتخاب ســرمربی جدید همراه بود‪ ،‬اکنون به نظر‬ ‫می رســد مدیران استقالل بهترین پایان بندی ممکن را‬ ‫بــرای هــواداران اســتقالل کارگردانــی می کنند‪ .‬معرفی‬ ‫زودهنگام ســجاد شــهباززاده توسط باشــگاه استقالل‬ ‫ـکن انتقــادات هــواداران از‬ ‫هرچنــد تا حدودی فشارشـ ِ‬ ‫مدیریــت این باشــگاه بود‪ ،‬اما بازگشــت کاوه رضایی‬ ‫به عنــوان بمــب نقــل و انتقاالتی اســتقالل تــا پیش از‬ ‫هفته گذشته به شمار می رفت‪ .‬اتفاقی که با جدایی‬ ‫امیرحسین حسین زاده کمی در حاشیه رفت اما ابی ها‬ ‫بــا دو بمــب نقــل و انتقــاالت‪ ،‬بــه نظــر یک اســکواد‬ ‫یشــدن‬ ‫رویایی برای ســاپینتو مهیا خواهند کرد‪ .‬رسم ‬ ‫پیوســتن محمد محبــی به باشــگاه اســتقالل‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین اخبار نقل و انتقاالتی برای هواداران استقالل‬ ‫محسوبمی شد‪.‬‬ ‫از مبلغ ‪ 1/840/166/666‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬حق حراج‬ ‫و نیمعشر بر عهده بدهکار پرونده است الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز‬ ‫بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم‬ ‫شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه‬ ‫های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده‬ ‫درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در‬ ‫جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است به مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت ‪ ۵‬روز از‬ ‫تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را‬ ‫به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪/1361340 - 1401/05/22 :‬م الف‬ ‫هادی مالحسینی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2403‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/۹/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۷۲۳۱‬مورخ ‪1401/05/03‬‬ ‫هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم اسماعیل باقی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین با بنای احداثی‪/‬به مساحت ‪ 221/78‬مترمربع به شماره پالک ‪ ۱۱۹۱‬فرعی از ‪ ۶‬فرعی از ‪۳۳‬‬ ‫اصلی واقع در قریه کرداباد بخش ‪ ۱۱‬خریداری شده از اقای‪/‬خانم حسین مهدی پور مالک رسمی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه و محلی‪/‬سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیست‪/1362858 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/05 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان‪ -‬عین اله تیموری‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و مبایعه نامه خودرو سواری پراید سیستم سایپا تیپ‬ ‫‪ 111SE‬به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 554 -13‬ی‬ ‫‪ 31‬به شماره موتور ‪ 5316061‬و شماره شاسی ‪NAS431100F5816078‬‬ ‫مدل ‪ 1394‬به نام حمید علی عسگری زمانی فرزند امیر به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 3501‬و کدملی ‪ 1285165853‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو هاچ بک سیستم پژو تیپ‪ 206TU3‬به رنگ‬ ‫سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 626 -53‬ن ‪ 42‬به شماره موتور‬ ‫‪ 165A0111434‬و شماره شاسی ‪NAAP03EE7HJ079122‬‬ ‫مدل ‪ 1396‬به نام یونس خانوردی به کدملی ‪ 2392022542‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 22‬مــرداد ماه ‪ 13 / 1401‬اگوست ‪ 15 / 2022‬محرم ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1416‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رشدچشمگیر اهدایعضو‬ ‫در کشور‬ ‫رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت از افزایش چشمگیر اهدا و پیوند عضو‬ ‫در چهار ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬براین اساس هم شاخص‪ PMP‬با افزایش نسبت به‬ ‫سال هایقبل‪،‬در سال‪ ۱۲.۸،۱۴۰۱‬بودهاست‪.‬دکتر امیر حسامعلیرضاییدر گفت وگو باایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت اهدای عضو در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس بررس ـی های اماری تعداد اهدا و پیوند عضو طی‬ ‫چهار ماههابتداییسال‪ ۱۴۰۱‬افزایشقابل توجهیداشتهاست‪.‬به طوری کهباایثارگریو اعالمرضایت‬ ‫خانواده هایاهداکنندهمرگمغزیوهمچنینفعالیت هایشبانه روزیهمکارانماندروزارتبهداشت‪،‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫دانشگاه هایعلومپزشکیوواحدهایشناساییوفراهم اوریاعضایپیوندیدر چهار ماههاولسال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تعداد‪ ۳۵۶‬نفر به اهدای عضو رسیده اند‪ .‬براین اساس هم شاخص تعداد اهدای عضو در یک‬ ‫میلیون نفر یا‪ PMP‬با افزایش چشمگیری نسبت به سال های قبل در سال‪ ۱۲.۸،۱۴۰۱‬بوده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این در حالی است که در زمان مشابه در سال های‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ،۱۴۰۰‬به ترتیب‪ ۱۵۱‬و ‪ ۲۸۳‬نفر از‬ ‫افراد مرگ مغزی به اهدای عضو رسیده اند و شاخص‪ PMP‬یا تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر‬ ‫در سال‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب‪ ۵.۴‬و ‪ ۱۰.۲‬بوده است‪ .‬علیرضایی درعین حال گفت‪ :‬تعداد‪ ۶‬انتقال‬ ‫هواییارگانحیاتیشاملقلب‪،‬کبد‪،‬کلیهورودهبرایبیمارانیکهحیاتشانمنوطبهپیوندبوده‪،‬انجام‬ ‫شده است‪ .‬خوشبختانه در حال حاضر این بیماری به زندگی عادی خود بازگشته اند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در سه ماههابتدایسال‪ ۱۴۰۱‬رشد‪ ۲۰‬درصدیاهدایعضو راشاهدبوده ایم‪ ،‬گفت‪:‬درعین حالتیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬رشد‪ ۳۰‬درصدی اهدای عضو را نسبت به سال‪ ۱۴۰۰‬شاهد بودیم‪.‬‬ ‫پایمالشدنحقوقحیات وحش‬ ‫با جمعیت سگ های ولگرد‬ ‫وابسـتگی بـه تلفـن همـراه در عصـر مـدرن‪2‬‬ ‫کباب کتاب | شماره ‪2‬‬ ‫دست پختپروانه‬ ‫منبع‪ :‬پرشیا ادوایزر‬ ‫افزایــش جمعیت س ـگ های ولگــرد موجب‬ ‫پایمالشدنحقوقحیات وحششدهبه طوری که‬ ‫بخشی از زیستگاه ها به تصرف سگ ها درامده و‬ ‫انها ناچار به ارتفاعات پناه بردند چون زیستگاه‬ ‫پایین دستپر از سگشدهودیگر جایامنیبرای‬ ‫زندگیوفرزنداوریحیات وحشنیست‪.‬‬ ‫محمدعلــی یکتانیــک فعال محیط زیســت‬ ‫در این باره به ایرنا گفت‪ :‬مدت ها اســت که این‬ ‫توجیهشنیدهمی شودکهکشتار سگ هاهیچ وقت‬ ‫باعث ک مشــدن جمعیتشان نشــده و نمی شود‪.‬‬ ‫حتیمی بینیمکهجمعیتسگ هاباکشتار بیشتر‬ ‫شدهاست؛درحالی کهدقیقابرعکسایناست‪ ،‬از‬ ‫زمانی جمعیت سگ های ولگرد منفجر شده که‬ ‫غذارســانی انجام می شود‪  .‬این مســئله ای ساده‬ ‫اســت اگر کشتار مستمر اتفاق بیفتد حاال فارغ از‬ ‫اینکهاینکاردرستاستیاغلط‪،‬طبیعتاجمعیت‬ ‫کمتر م یشــود‪ .‬کشــتار باعــث افزایش نم یشــود‬ ‫اما اینجا می بینیم که غذارسانی موجب افزایش‬ ‫جمعیت سگ ها شــده و از استانه تحمل شهر و‬ ‫حاشــیه شهر و طبیعت هم عبور کرده اســت‪ .‬از‬ ‫لحظهخروجاز منزلباسگولگردمواجهمی شوید‬ ‫تازمانیکهمثالمی خواهیدبهسفر بروید‪،‬در مسیر‬ ‫از مبداتامقصدهمه جاسگ هایولگردرامی بینید‬ ‫همه جا پر از سگ است‪ ،‬اما این مسئله از اساس‬ ‫توسط حامیان س ـگ ها انکار م یشــود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫خیلی از افرادی که حرفشــان شــنیده م یشــود در‬ ‫صحبت ها‪ ،‬اســتوری ها و پست هایشان خواسته‬ ‫یــا ناخواســته دارند وجود بی نهایــت زیاد تعداد‬ ‫سگ های ولگرد را به همه سگ ها ربط می دهند؛‬ ‫درحالی که این طور نیست یعنی باید درست فکر‬ ‫کنیم بینیم چه چیزی را در ازای چه چیزی از دست‬ ‫می دهیــم‪ .‬وجــود این جمعیت زیاد ســگ رها و‬ ‫بی صاحب اکوسیســتم را کامــا دگرگون می کند‪.‬‬ ‫وقتی مادری یا پدری فرزندش را بر اثر حمله سگ‬ ‫از دستمی دهددیگر رحمینسبتبههیچیک‬ ‫از گونه هایحیواناتنخواهدداشت‪.‬اوتاکیدکرد‪:‬‬ ‫منکر این نیستیم که طبیعت ما درگیر مشکالت‬ ‫بسیار‪،‬بسیار جدیاست‪،‬بحران هایبسیار بزرگی‬ ‫گریبان محیط زیست کشور را گرفته و قطعا یکی‬ ‫از انها هم س ـگ های ولگرد اســت‪ .‬نمی شود این‬ ‫مسئله را انکار کرد و گفت که چون ان مشکالت‬ ‫وجود دارد پس این هم باید وجود داشته باشد و‬ ‫استمرار پیدا کند‪ .‬در واقع توجیه حامیان سگ ها‬ ‫مانند این است که اگر همه جا اشغال ریخته پس‬ ‫من هم اشغال می ریزم‪ ،‬درحالی که نباید این طور‬ ‫باشد در حال حاضر به واسطه وجود صدها هزار‬ ‫ســگ در طبیعــت همزمان با ســایر معضــات و‬ ‫خشکسالیوسوءمدیریت هاو…اکوسیستمازبین‬ ‫رفته و امنیت انسان ها هم به خطر افتاده است‪.‬‬ ‫یکتانیک ادامه داد‪ :‬کسانی که در حاشیه شهرها‬ ‫زندگیمی کنندبه ویژهانانیکهزندگیکارگریدارند‬ ‫معموالدیروقتشببهمنزلمی رسندکهمعموال‬ ‫در سیطرهچندسگبداخالققرار می گیرندو باید‬ ‫هر شباز بینانهاعبور کنند‪،‬اینقشر براینجات‬ ‫جــان خــود دیگر بــه مظلومیت صورت س ـگ ها‬ ‫نگاه نمی کنند بلکه برای دفاع از خود و خانواده‬ ‫ممکناستسگرابکشند‪،‬حالدر اینجامسئول‬ ‫جان ان سگ یا ظلمی که می شود کیست؟ قطعا‬ ‫کسانیکهبادستیغذادادنموجبافزایشبیش‬ ‫از حد جمعیت سگ ها و استقرارشان در همه جا‬ ‫شــده اند‪ .‬در حال حاضر به واســطه وجود صدها‬ ‫هزار سگدر طبیعتهمزمانباسایر معضالتو‬ ‫خشکسالیوسوءمدیریت هاو…اکوسیستمازبین‬ ‫رفته و امنیت انسان ها هم به خطر افتاده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اکنون معضل سگ ها یک معضل‬ ‫چندوجهی است‪ ،‬االن فقط مسئله جمعیتشان‬ ‫و اینکه همه جا پر از سگ است نیست‪ ،‬در واقع‬ ‫نفرتــی از تمــام جانــداران در میان مــردم در حال‬ ‫شکل گرفتن است‪ ،‬وقتی مادری یا پدری فرزندش‬ ‫را بــر اثــر حملــه ســگ از دســت می دهــد دیگــر‬ ‫رحمی نسبت به هیچ یک از گونه های حیوانات‬ ‫نخواهد داشــت‪‎.‬این فعال محیط زیست افزود‪:‬‬ ‫به نوعی داریم محیط را تغییر می دهیم‪ ،‬زندگی‬ ‫جانداران دیگر از جمله انواع پستانداران کوچک‬ ‫مانند انواع موش ها که لزوما موش های فاضالب‬ ‫نیستندبلکهموش هایمفیددر طبیعتهستند‪،‬‬ ‫انواعخارپشت‪،‬مار‪،‬مارمولک‪ ،‬گربه هایوحشی‪،‬‬ ‫عقابو جغدو …همهانها تحت تاثیر جمعیت‬ ‫بزرگ س ـگ های ولگرد در حال نابودی اســت‪ ،‬بر‬ ‫اثر جمعیت زیاد س ـگ ها و پراکنده شدنشــان در‬ ‫زیستگاه ها‪،‬حیات وحشعمدتابهارتفاعاتپناه‬ ‫برده نیز دیگر جای امنی برای زندگی و فرزنداوری‬ ‫ندارند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬شاید عده ای با شنیدن این‬ ‫فهــا بگویند که این فرد حیوان ســتیز اســت‬ ‫حر ‬ ‫درحالی کهحیوانستیز کسانیهستندکهجمعیت‬ ‫سگ ها را منفجر کردند‪ ،‬االن نه سگ ها زندگی‬ ‫درســتی دارنــد نه انســان ها در کنار س ـگ ها در‬ ‫ارامش به سر می برند‪ ،‬همچنین نظم زندگی و‬ ‫اکوسیستمطبیعتو بدیهی ترینحقجانداران‬ ‫دیگــر یعنی حــق زندگی به واســطه در تصرف‬ ‫ســگ قرارگرفتن طبیعت به وســیله س ـگ ها به‬ ‫طرز مشــهودی به ه مخــورده اســت‪ .‬یکتانیک‬ ‫ادامه داد‪ :‬حقوق حیات در طبیعت ب هشــدت‬ ‫اســیب دیده ایــران‪ ،‬اکنــون بــه طــرز مضاعفــی‬ ‫بــا وجــود س ـگ های ولگــرد پایمــال م یشــود‪،‬‬ ‫نمی توانیم گزینه هایبدون کارکردومن دراوردی‬ ‫افرادرابپذیریم‪،‬معضلسگ هایولگردهمهجای‬ ‫دنیا بوده و مدیریت شده است‪ ،‬این سگ ها باید‬ ‫جمع اوریشوندوظیفهحاکمیتاست کهبهاین‬ ‫معضلبسیار جدیورود کندسگ هاراجمع اوری‬ ‫و به روش انســانی معدو مســازی کند هیچ گزینه‬ ‫دیگــری هــم وجــود نــدارد‪ ،‬ســاختن پناهــگاه و‬ ‫عقیم سازی همه در برابر این جمعیت زیاد سگ‬ ‫جوابگو نیســت و هیچ وقــت به واقعیت تبدیل‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ﻣ ﮑﺎن ‪ :‬ﻻﻻر وﺪﺪت‬ ‫زﻣﺎن ‪ ۲۳ :‬دداد ﻣﺎه‬ ‫نگیـن نقیـه | رویـداد امـروز‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد امروز‪:‬اگر احیانا بداخالق هستید البته خود شما که نه‬ ‫اگر ادم بداخالقی سراغ دارید‪ .‬اگر ادم لجوجی و یک دنده ای‬ ‫هستید‪ ،‬ببخشید منظورم همان است که گفتید سراغ دارید و اگر‬ ‫کسیهستید کهمرگعزیزیراپساز سال هانمی توانیدفراموش‬ ‫کنید‪ ،‬یک ســری به همســایه های خودتان بزنید‪ .‬همســایه ها‬ ‫بعضی وقت ها انرژی هایی دارند که موج ان می تواند شما که‬ ‫هیچ‪ ،‬همه کسان شما را هم در بر بگیرد و با خود ببرد‪ .‬مثال من‬ ‫یک همسایه ای سراغ دارم که باالخره با همین امواج باعث شد‬ ‫همسایه اش خانه را بفروشد و برود سراغ همسایه دیگر با موج دیگری! یا یک همسایه ای‬ ‫تهــا که چیزی را‬ ‫ســراغ دارم کــه از خــود فرد به چیدمان خانه او اشــناتر اســت‪ ،‬بعضی وق ‬ ‫نمی داند کجا گذاشته می رود و از همسایه می پرسد و او سه ثانیه ای می گوید فالن جای خانه‬ ‫یشــود و اگر باز هم خودش نتوانســت پیدا کنــد‪ ،‬او می اید و پیدا می کنــد‪ .‬در ورای‬ ‫پیــدا م ‬ ‫حرف هایباال‪،‬از منگفتن‪،‬بهغذاهاییکههمسایه هامی اورند‪،‬خیلیتوجهکنید‪،‬نذری های‬ ‫همسایه‪،‬شیرینی هایانهاو‪...‬همهراجدیبگیرید‪،‬خیلی هاهمین طوریرفته اندخانهبخت!‬ ‫قبول ندارید من االن یک شاهد می اورم تا ببینید چقدر حرفم درست و درمان است‪ .‬اقای‬ ‫«اوه» خودمان که تصمیم گرفته بود خودکشی کند به خاطر همسایه ایرانی خودش‪ ،‬پروانه‬ ‫خانم ان هم در کشور سوئد‪ ،‬بی خیال خودکشی می شود‪ ،‬زندگی می کند و درست در سنین‬ ‫میان سالی شروع به یادگیری کامپیوتر از فرزند پروانه می کند‪ .‬او رانندگی با ماشین دنده ای را‬ ‫به پروانه یاد می دهد و برای فرزند او کادو می خرد‪ .‬نوعی پدربزرگ فرزندان پروانه می شود و‬ ‫این همه با شیرینی ایرانی که پروانه پخته و می اورد‪ ،‬شروع می شود‪ .‬رمان «مردی به نام اوه»‬ ‫عنوان نخستین کتاب «فردریک بک من» است که به سی زبان دنیا ترجمه شده و به عنوان‬ ‫پرفروش ترین کتاب ســال ســوئد معروف شده اســت‪ .‬در ایران هم این کتاب با ترجمه های‬ ‫مختلف روانه بازار نشر شده است‪ .‬دروغ چرا؟ من ترجمه حسین تهرانی را پسندیدم و تا‬ ‫اخر بدون توقف و درست مثل ماشین «ساب» خواندم‪ .‬درباره این ساب هم در رمان مطلب‬ ‫امدهاست‪،‬لطفابخوانید‪.‬همچنیندرس هایاخالقیاینرمانمبنیخطرزابودنمسافرت ها‬ ‫به خصوص مســافرت های ماه عســل‪ ،‬سرســری رد نشــوید و سعی کنید به جای مسافرت با‬ ‫اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه خطرناک‪ ،‬به مسافرت های خیالی بروید‪ ،‬شبکه مستند ببینید‬ ‫و سفرنامه بخوانید‪ .‬همچنین یادتان باشد که پدرزن شما دوست دارد که شما سررشته ای در‬ ‫مکانیکماشینداشتهباشید‪.‬ایندرس هایشمربوطبهمناستو ربطیبهنویسندهبهطور‬ ‫کامال مستقیم ندارد و با یک پیچ‪ 45‬درجه ای به او برمی گردد‪.‬‬ ‫امضا‪:‬اصغرجوجه‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شهرداری سلفچگان‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری سلفچگان به استناد مجوز شماره ‪ 48‬مورخ ‪ 1401/1/21‬شورای محترم اسالمی شهر در نظر‬ ‫دارد فروش ‪ 3‬قطعه زمین به ادرس سلفچگان ‪-‬شهرک امام خمینی(ره) ‪ ،‬را از طریق مزایده عمومی و با‬ ‫جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت(‪ )setadiran.ir‬با‬ ‫شماره مزایده ‪ 2001005096000003‬به صورت الکترونیکی واگذار نماید‪.‬‬ ‫شهرداریسلفچگان‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین‬ ‫شناسه اگهی‪1362207 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره‪55/62 / 992 :‬‬ ‫تاریخ ‪1401 /05/22‬‬ ‫وزارت‬ ‫شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری‪ ،‬حمل و تخلیه مقدار‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫بیست هزار و (‪ )20000‬تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی در استان قزوین به کلیه نقاط داخل ‪ ,‬و خارج از استان را از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و‪ « ...‬در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪-1‬شماره فراخوان و تاریخ انتشار اگهی مناقصه در سامانه‪2001001612000005 :‬روز شنبه مورخ ‪1401 /05/22‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین به ادرس خیابان حافظ‪ ،‬میدان میرعماد قزوینی‪ ،‬جنب مجتمع اموزشی ارشاد اسالمی‬ ‫‪-3‬هزینه خریداسناد مناقصه‪:‬مبلغ ‪500/000‬ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪-4‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬از روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/26‬‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی‪ -‬بارگزاری در سامانه بصورت ‪ :-pdf‬تا ساعت‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/05‬‬ ‫*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ‪ 45‬از تاریخ اخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ گشایش پیشنهاد ها‪ :‬یکشنبه مورخ ‪ 1401/06/06‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫‪-7‬میزان و نوع تضمین فرایند اجرای کار مبلغ‪( 2/302/101/240 :‬دو میلیارد و سیصد و دو میلیون یکصد و یک هزار و دویست و چهل) ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی‬ ‫و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره ‪ IR250100004001039704005791‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور‬ ‫پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز ‪ 389039777263500650000000000006‬قابل ارائه می باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬ادرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪:‬اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزاری در سامانه‪ ،‬می بایستی بصورت فیزیکی و در‬ ‫پاکت دربسته و ممهور ‪ ،‬حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/05‬به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در ادرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود‪.‬‬ ‫ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن ‪ 02833349271‬به ادرس اینترنتی شرکت‪ www.assc.ir‬وادرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‬ ‫‪ http://iets/mporg.ir‬نیز مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫شماره تماس پشتیبانی سامانه‪ (1456‬تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین به شماره ‪028 - 33241067‬‬‫شناسه اگهی‪1360641 :‬‬ ‫شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین‬ ‫شرکت خدمات حمایتی‬ ‫کشاورزی استان قزوین‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1497

روزنامه رویداد امروز 1497

شماره : 1497
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه رویداد امروز 1493

روزنامه رویداد امروز 1493

شماره : 1493
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه رویداد امروز 1491

روزنامه رویداد امروز 1491

شماره : 1491
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه رویداد امروز 1488

روزنامه رویداد امروز 1488

شماره : 1488
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه رویداد امروز 1487

روزنامه رویداد امروز 1487

شماره : 1487
تاریخ : 1401/08/19
روزنامه رویداد امروز 1484

روزنامه رویداد امروز 1484

شماره : 1484
تاریخ : 1401/08/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!