روزنامه رویداد امروز شماره 1412 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1412

روزنامه رویداد امروز شماره 1412

روزنامه رویداد امروز شماره 1412

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شمارهبعدیروزنامهسه شنبه‬ ‫‪ 18‬مردادماه منتشر خواهد شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫تقویت دیپلماسی انرژی‬ ‫اولویت امروز کشور‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 04‬اگوست ‪ 06 | 2022‬محرم ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1412‬سا ل ششم‬ ‫حشمت اله رضایی‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫یادداشت‬ ‫امروز‬ ‫که سوداگران فوتبال به راه انداخته اند‬ ‫زنجان‬ ‫برهوت عشق‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫رویداد امروز گزارش می دهد‬ ‫زنجان‬ ‫نقش راهبردی فوالد مبارکه‬ ‫در تحقق سند چشم انداز ‪1404‬‬ ‫دورنمای صنعت فوالد ایران‬ ‫پروژه ای که بعد‬ ‫از گذشت سال ها هنوز قابل‬ ‫‪55‬‬ ‫بهره بردارینیست‬ ‫رویای دوخطه‬ ‫کردن راه اهن‬ ‫زنجان ‪ -‬قزوین‬ ‫زنجان‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫شهرداریهابهصورتالکترونیکیبهمردمخدماتارائهکنند‬ ‫شماره‬ ‫محسنافشارچی‪،‬استاندارزنجان‪:‬شهردارانبایدتاشکنندخدماتشهریرابهصورتالکترونیکیارائه‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه شهرداران بیشترین تعامل را با مردمدارند‪ .‬قسمت اعظم ورودی در این پنجره واحد باید‬ ‫شهرداریباشد‪،‬بنابرایناینموضوعیکیازبزرگتریندرخواستهایمنازشهرداراناستتامردمبتوانند‬ ‫راحتترخدماتدسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫پروژهای که بعد از گذشت سالها هنوز قابل بهرهبرداری نیست‬ ‫رویای دوخطه کردن راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین‬ ‫قزوین در ایستگاه نقدینگی‬ ‫شــهردار زنجــان گفــت‪:‬‬ ‫خاطر حجم کاری که طی فقط‬ ‫استفاده بهینه از منابع درامدی‬ ‫ســه روز در پــروژه ســبزهمیدان‬ ‫و صرفهجویی در هزینهکردها‬ ‫انجامشــده قابلتوجــه بــوده‬ ‫و تامیــن رفــاه شــهروندان در‬ ‫است‪.‬او بهتداوماسفالتریزی‬ ‫اولویــت برنامههای شــهرداری‬ ‫در شــهر نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫علیرضا‬ ‫زنجان اســت‪ .‬علیرضــا فیروزفر‬ ‫اقــدام شــهرداری زنجــان در‬ ‫فیروزفر‬ ‫در حاشــیه افتتــاح پــارک رز بــا‬ ‫اســفالتریزی در ســطح کشور‬ ‫بیان اینکه پارک رز با یکپنجم هزینه براوردی و مطرحشــده اســت و طبق نیازســنجی که ما در‬ ‫تنها در عرض ‪ 25‬روزبه مرحله بهرهبرداری رسد‪ ،‬ابتدای کار انجام دادیم با اختاف بیست پلهای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک ماه پیش این محل فضای خاکی شهروندان درخواست اسفالتریزی در معابر را‬ ‫بود و شهرداری با مدیریت جهادی در عرض‪ 25‬خواســتار بودنــد که با یک کار جهــادی در حال‬ ‫روز نسبت به احیای این پارک اقدام کرد‪ .‬براورد انجاماست‪.‬‬ ‫پیمانیاینپروژهیکمیلیاردو‪ ۱۰۰‬میلیونتومان‬ ‫شهردار زنجان به تکمیل پروژههای دیگر در‬ ‫بــود و اصــل ایده ایجاد پارک موضوعــی بود‪ .‬او سطح شهر اشاره کرد و گفت‪ :‬کفسازی بازار باال‬ ‫بــا اشــاره به اینکه گونههای نایــاب را بهصورت که رضایتمندی کسبه را به دنبال داشت را یکی‬ ‫نمایشگاهی و از کل دنیا بهصورت نمایشگاهی دیگر از موفقیتهای مهم شهرداری یادکرد‪ .‬او‬ ‫در اینپارکبهنمایشخواهیم گذاشت‪،‬تصریح بــه تخریب اســفالت منطقه اعتمادیه توســط‬ ‫کــرد‪ :‬بــا مدیریــت جهــادی معاونــت خدمات شرکت اب اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬قبل از شروع‬ ‫شهری‪ ،‬سیما منظر و شهرداری احداث این پارک اســفالتریزی به شــرکت خدمات رســان اطاع‬ ‫موضوعی در دســتور کار قرار گرفت که فازهای دادهشــده بــود ولی حــوادث پیشبینینشــده‬ ‫بعدی این پروژه نیز تعریف خواهد شد‪ .‬فیروزفر اتفــاق میافتد ولی انتظار داریم اصاح شــبکه‬ ‫بــا اذعــان بــه اینکــه چمــنکاری در ایــن پــارک اتفاق بیافتد و فرسودگی رفع شود و کندهکاری‬ ‫انجامنشده و طراحی‪ ،‬ابرسانی و برقرسانی‪ ،‬اصولی انجام شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬شهرداری پیگیر‬ ‫عملیات کاشت و مبلمان در مدتزمان کمتر از اســت که شرکت اب باید قسمت تخریبشده‬ ‫یک ماه کار عظیمی است که تنها با ‪ 200‬میلیون معبــر را ترمیــم کنــد البته شــهرداری بــا جدیت‬ ‫تومان اجرا و با یکپنجم هزینه براوری به اتمام ورود پیــدا کرد درصورتیکه در ســنوات گذشــته‬ ‫رسید‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات شهرداری باید روزانه رصد تخریبهــای صــورت گرفتــه بــدون توجــه رها‬ ‫شود‪ ،‬چون سرعت کار بسیار باالست به همین میشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیگیری مسئوالن استان برای برطرف‬ ‫کردن چالشها‬ ‫نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در‬ ‫مجلس شورای اسامی نیز در مورد پیگیری‬ ‫نماینــدگان اســتان بــرای برطــرف شــدن‬ ‫مشــکات پــروژه در خطــه کــردن راهاهــن‬ ‫خـــبر‬ ‫امادگی کاملپلیسزنجانبرایتامینامنیتو ارامش‬ ‫عزادارانحسینی‬ ‫فرمانده انتظامی استان زنجان از امادهباش انتظامی‬ ‫استان در ایام عزاداری حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین (ع) خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پلیــس در ماه محرم تمهیدات کاملی برای‬ ‫امنیت و ارامش عزاداران حســینی و هیئتهای مذهبی‬ ‫تدارک دیده است‪.‬‬ ‫سردار محمد طراقیه در کمیسیون عملیات و قرارگاه‬ ‫عاشورایی فرماندهی انتظامی استان زنجان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اغاز ایام ســوگواری شهادت حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین‬ ‫(ع) و یــاران بــا وفایــش افــزود‪ :‬پلیــس اســتان بــا ایجاد‬ ‫قرارگاه عملیاتی عاشورا امادگی کامل برای تامین نظم و‬ ‫امنیت مراسم ماه محرم را دارد‪ .‬او بر اهمیت همافزایی‬ ‫و همــکاری مــردم و هیئتهــای عــزاداری بــا پلیــس در‬ ‫برقراری نظم و امنیت مراسم تاکید کرد و گفت‪ :‬همراهی‬ ‫و همکاریمسئوالنهیئتهایمذهبی‪،‬مساجدو تکایا‬ ‫باعــث خواهد شــد تا شــاهد اجرای مراســم باشــکوه‪،‬‬ ‫منظــم و در امنیــت کامــل باشــیم‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از مسائل اساسی‬ ‫و مهم در مراسم سوگواری ساالر شهیدان (ع) مباحث‬ ‫ترافیکی و عبور و مرور اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پلیس‬ ‫اســتان با بررسی و پایش مسیرهای حرکت هیئتها و‬ ‫دســتههای عزاداری بهویژه در روز هشتم محرم «یوم‬ ‫العبــاس» و یازدهــم محــرم «یوم الزینب» که شــهرت‬ ‫جهانــی دارد برنامهریزیهــای مناســب را انجــام داده‬ ‫است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به همافزایی و همکاری‬ ‫خوب با سپاه‪ ،‬بسیج‪ ،‬مراجع اطاعاتی و قضائی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬مشــارکت پلیس با هیئتامنای مساجد برای‬ ‫برگــزاری مراســمهای ایام محــرم‪ ،‬اعتقادی بــوده و در‬ ‫راســتای ارادت به ائمه معصومین (ع) است‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامــی اســتان زنجــان اظهــار داشــت‪ :‬تمــام تــاش‬ ‫خود را در این ایام به کارمی گیریم تا بتوانیم به نحو‬ ‫مطلوب امنیت این عزاداریها را تامین و تداومدهنده‬ ‫راه ســرور و ســاالر شهیدان باشــیم‪ .‬او نحوهی برگزاری‬ ‫ایینهای ســوگواری ســاالر شهیدان در استان زنجان را‬ ‫الگوی مناسبی برای هیئت و دستههای مذهبی دیگر‬ ‫شــهرها دانســت و گفت‪ :‬شــکوه و عظمت دستههای‬ ‫عــزاداری حســینیه و زینبیــه زنجــان در ســطح کشــور‬ ‫بینظیر است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به اینکه خدمت‬ ‫به عزاداران حســینی در پایتخت شور و شعور حسینی‬ ‫افتخار بزرگی اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬نهضت امام حسین‬ ‫(ع) یک نهضت بســیار بزرگی اســت که در طول تاریخ‬ ‫در حال حرکت بوده و تحوالت تاریخ هم به حرکت ان‬ ‫تاثیر نگذاشتهاست‪.‬‬ ‫اب شرب زنجانبه فلزات سنگین‬ ‫الودهنیست‬ ‫مدیــر مرکــز پایــش اب و فاضــاب زنجــان‬ ‫گفــت‪ :‬ســاالنه چهــار مرتبــه وضعیــت فلزات‬ ‫ســنگین در اب شــرب شــهر زنجان اندازهگیری‬ ‫میشــود و طبق پایش هــای صورت گرفته اب‬ ‫شربزنجانبهفلزاتسنگینالودهنیست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کبــری اتــرک در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از تصفیهخانــه اب شــهر زنجــان‪ ،‬در‬ ‫جمــع خبرنــگاران‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ازمایشــگاه‬ ‫مرکزی شــرکت اب و فاضاب استان مجهز به‬ ‫دســتگاههایی اســت کــه دادههــای ارائهشــده‬ ‫از ان مبنــای تصمیمگیــری هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر‬ ‫این دادهها درست نباشند به حتم تصمیمات‬ ‫درست نخواهند بود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬دیتاهایی‬ ‫که از این دســتگاهها خارج میشــود مطابق‬ ‫با اســتانداردها بوده و دارای ســطح اطمینان‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درصــد هســتند‪ .‬مدیــر مرکز پایش‬ ‫و نظــارت بــر کیفیــت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫زنجــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحــث فلزات ســنگین در‬ ‫ازمایشــگاه ‪ ۱۰‬عنصــر ازجملــه ســرب‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫کادمیم‪ ،‬جیوه‪ ،‬ارسنیک اندازهگیری میشود‪.‬‬ ‫اترک تاکید کرد‪ :‬استاندارد اندازهگیری فلزات‬ ‫سنگین طبق دستورالعمل هر سه سال یکبار‬ ‫اســت اما در اســتان زنجــان ابهایــی که در‬ ‫نزدیــک شــهرک ســرب و روی هســتند را هــر‬ ‫فصل اندازهگیری میشــود‪ .‬اترک با اشــاره به‬ ‫اینکه هرسال‪ ۴ ،‬بار اندازهگیری فلزات سنگین‬ ‫در اب انجام میشــود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬از ســال ‪۸۹‬‬ ‫مســتندات موجــود در زمینــه عــدم الودگــی‬ ‫اب اســتان به فلزات ســنگین موجود اســت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خوشــبختانه در طول این ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫هیــچ موردی از الودگی به فلزات ســنگین در‬ ‫اب اســتان مشاهده نشــده است‪ .‬مدیر مرکز‬ ‫پایــش و نظــارت بــر کیفیــت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان زنجان‪ ،‬بــا بیان اینکه اســتاندارد ملی‬ ‫اب شــرب در کشــور ‪ ۱۰۵۳‬اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پارامترهایــی که در ازمایشــگاه مرکــزی اب و‬ ‫فاضــاب زنجان نیــز اندازهگیری میشــود بر‬ ‫طبق همان استاندارد است‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫اســت‪ .‬موســوی با بیان اینکه عملکرد اصناف‬ ‫تاثیرگــذار بــر نگرش‪ ،‬باور و قضــاوت مردم بر‬ ‫حاکمیــت و دولــت خواهد بود‪ ،‬افــزود‪ :‬حاال‬ ‫کــه وارد جنــگ تمامعیــار اقتصادی شــدهایم‬ ‫باید حواســمان به مشاغل خرد و کوچک که‬ ‫بیشترین اسیب را دیده است‪ ،‬باشد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه حوزه اصناف از حمایت دولت مغفول‬ ‫مانده است‪ ،‬ادامه داد‪ ۴۰ :‬هزار واحد صنفی‬ ‫ان مربــوط بــه اســتان زنجــان بــوده و از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۲۳‬هزار واحد صنفی در مرکز مســتقر‬ ‫است‪.‬‬ ‫میلیون تن‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۵۲‬اثر بههشتمینجشنوارهمطبوعاتزنجانرسید‬ ‫‪ 7۰۰‬فرصت شغلی برای مددجویان‬ ‫کمیته امداد زنجان ایجاد شد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت‪ :‬بهمنظور اشتغالزایی‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫کاهش میزان ابدهی چاههای تامین‬ ‫اب شرب شهر زنجان‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت اب و فاضاب استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫عاوه بر سد تهم‪ ۱۸ ،‬حلقه چاه در شرق شهر زنجان از دیگر‬ ‫منابع تامین اب شــرب این شــهر اســت که این چاهها در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬درمجموع هزار و ‪ ۱۰۰‬لیتر در ثانیه ابدهی داشتند ولی در‬ ‫زمان حاضر میزان ابدهی انها به‪ ۳۰۰‬لیتر در ثانیه کاهشیافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی اکرمــی در جریان بازدید خبرنگاران‬ ‫از تصفیهخانــه اب شــهر زنجــان با بیــان اینکــه ‪ ۵۰‬درصد اب‬ ‫شــرب شــهر زنجان از ســد تهم تامین میشــود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته حجــم ســد تهــم ‪ ۴۳‬درصد بــود ولی امســال با‬ ‫کاهــش بارندگیهــا‪ ،‬حجم باقیمانــده اب در ان به ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او بــر ضرورت مراقبــت از منابــع اب تاکید کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬مصــرف زیــاد بــر منابع ابی فشــار مــیاورد و در این‬ ‫شــرایط مهمترین وظیفه همه شــهروندان مدیریت مصرف و‬ ‫صرفهجویی اســت‪ .‬اکرمی از کاهش مصرف پنجدرصدی اب‬ ‫شــرب در شــهر زنجان نسبت به مدت مشابه سال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع نشــانه امیدوارکنندهای اســت و باید تاش‬ ‫کنیم در شرایط کاهش منابع ابی باید مراقبت بیشتری داشته‬ ‫باشیم‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت اب و فاضاب استان زنجان‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کیفیت اب شرب‬ ‫زنجــان خوب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تصفیهخانه اب شــهر زنجان که‬ ‫فرایند تصفیه اب سد تهم برای مصرف شهروندان در ان انجام‬ ‫میشود‪ ،‬سال گذشته رتبه عالی را در کشور کسب کرد‪ .‬اکرمی‬ ‫همچنین با بیان اینکه ازمایشگاه مرکزی اب و فاضاب استان‬ ‫زنجــان جزو مجهزترین ازمایشــگاههای کشــور اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کیفیت اب مصرفی شهروندان بهطور مستمر و دقیق در این‬ ‫ازمایشگاه توسط کارشناســان خبره‪ ،‬پایش و رصد میشود‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه قیمت تمامشده اب تصفیهشده سه هزار تومان‬ ‫برای هر مترمکعب است‪ ،‬افزود‪ :‬این اب با یکسوم قیمت در‬ ‫اختیار مشترکان قرار میگیرد‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت اب‬ ‫و فاضاب استان زنجان با بیان اینکه جیرهبندی و نوبتبندی‬ ‫مصــرف اب شــرب در دســتور کار وزارت نیــرو نیســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬اولویت نخست ما ارامش و رفاه مردم است‪.‬‬ ‫و تسهیلگری در توانمندسازی و درامدزایی خانوادههای تحت‬ ‫حمایــت و اســتقال اقتصــادی و معیشــتی اقشــار نیازمند‪ ،‬با‬ ‫بسترسازی‪ ،‬مساعدت‪ ،‬سرمایهگذاری‪ ،‬پشتیبانی و نظارتهای‬ ‫الزم از ابتدای امسال تاکنون حدود ‪ ۷۰۰‬فرصت شغلی جدید‬ ‫از سوی این نهاد ایجادشده است‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬صالحــی در گفتوگــو بــا ایرنــا‪ ،‬با اشــاره بــه خدمات‬ ‫اشــتغالزایی کمیته امداد استان از ابتدای سال جاری تاکنون‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بهمنظور زمینهسازی برای تحقق اهداف و رسالت این‬ ‫نهاد در حوزه توانمندسازی و ایجاد درامد باثبات برای جامعه‬ ‫هدف‪ ،‬ایجاد فرصتهای شغلی مناسب از اولویتهای کاری‬ ‫کمیته امداد اســتان زنجان در این بخش اســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از ارکان مهم توانمندسازی‪ ،‬ایجاد اشتغال و اموزشهای‬ ‫فنی و مهارتی و تقویت روحیه کار و تاش برای توانمندسازی‬ ‫و ایجاد درامد باثبات برای جامعه هدف اســت‪ .‬این مســئول‬ ‫ادامه داد‪ :‬امســال ایجاد حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬فرصت شــغلی‬ ‫بــرای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان زنجان و‬ ‫اقشــار نیازمند برنامهریــزی و ‪ ۳۳۵‬میلیارد تومــان اعتبار برای‬ ‫این بخش اباغشــده اســت که تاش میشــود تا پایان ســال‬ ‫فرصتهــای شــغلی مــورد تعهــد اســتان ایجــاد و مبلغــی که‬ ‫بهعنوان ســهم کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان در حوزه‬ ‫اشتغالزایی اباغشده نیز جذب و هزینه شود‪.‬‬ ‫طارم بیش از قبل در مسیر توسعه‬ ‫قرار گیرد‬ ‫فرمانــدار شهرســتان طــارم گفــت‪ :‬بــا توجه به ظرفیــت باالی‬ ‫کشاورزی طارم و تنش ابی شدید در چند سال گذشته در این‬ ‫شهرستان احداث سد در شهرستان طارم ضروری است تا طارم‬ ‫بیش از قبل در مسیر توسعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضاعلی انبارلو در جلســه شــورای اداری طارم‬ ‫با اشاره به مشکات این شهرستان افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت‬ ‫بالقــوه طــارم در زمینههــای مختلــف کشــاورزی و گردشــگری‬ ‫متاســفانه هنوز زیرســاختهای الزم در این شهرســتان ایجاد‬ ‫نشــده و بیشــتر روســتاهای شهرســتان همچنــان دغدغــه اب‬ ‫کشــاورزی و اب شــرب دارند‪ .‬او ابراز امیدواری کرد که با نگاه‬ ‫ویژه مســئوالن کشــوری و استانی‪ ،‬بخصوص در مورد حق ابه‬ ‫که تبدیل به مطالبه اساسی مردم شهرستان شده؛ این معضل‬ ‫بهصــورت دائمــی حل شــود‪ .‬این مســئول ضعف در توســعه‬ ‫راههــای ارتباطــی طــارم را یکی دیگــر از مشــکات اصلی این‬ ‫شهرستان عنوان کرد و گفت‪ :‬متاسفانه تمام راههای شهرستان‬ ‫فرعی بوده و ایمنی کافی و اســتانداردهای الزم را ندارد که با‬ ‫توجه به افزایش ترددها و افزایش جمعیت شهرستان خطرات‬ ‫تصادف در این جادهها افزایش مییابد‪.‬‬ ‫میلیون تن‬ ‫پروژه میدان غربی شهرستان خرمدره باگذشت‬ ‫پنج سال از کلنگ زنی پروژه (هفته دولت سال‬ ‫‪ ،)96‬فقط پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫اســت‪ .‬بااینکه قــرار بود بــا احداث این پــروژه‪،‬‬ ‫وضعیت ترافیک ورودی شــهر خرمدره تسهیل‬ ‫یابد و زیبایی خاصی به ورودی شــهر خرمدره‬ ‫ببخشــد ولــی همچنــان ایــن پــروژه باتکلیف‬ ‫باقیماندهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانزنجان‬ ‫| سهیال محمدی |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫زنجان‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد زنجان‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیزنجان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫امادگی کامل پلیس‬ ‫زنجان برای تامین‬ ‫امنیت و ارامش‬ ‫عزاداران حسینی‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫مدیر خانهمطبوعاتاستانزنجان‪،‬از ارسال‪ ۲۵۲‬اثر بههشتمین‬ ‫جشنوارهمطبوعاتاستانزنجانخبر داد‪.‬‬ ‫یوســف ناصــر در گفتوگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره اثــار ارســالی‬ ‫بــه هشــتمین جشــنواره مطبوعــات اســتان زنجــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫زمــان شــرکت در هشــتمین جشــنواره مطبوعــات‪ ،‬خبرگزاریها و‬ ‫پایگاههای خبری اســتان زنجان به پایان رســیده و ‪ ۲۵۲‬اثر برای‬ ‫شــرکت در جشــنواره ارسالشــده اســت‪ .‬او بابیان اینکه ‪ ۶۰‬نفر از‬ ‫فعاالن رسانهای استان در بخشهای اصلی جشنواره اثر بارگذاری‬ ‫کردهاند‪ ،‬افزود‪ ۳۳ :‬اثر در بخش خبر‪ ۷۴ ،‬اثر در بخش گزارش‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬اثــر در بخــش عکــس‪ ۳۶ ،‬اثر در بخش مصاحبــه‪ ۳۹ ،‬اثر در‬ ‫بخــش مقاله‪ ،‬یادداشــت‪ ،‬ســرمقاله‪ ۳۶ ،‬اثر در بخــش تیتر و ‪۱۷‬‬ ‫اثر در بخش طراحی و صفحهارایی به این جشنواره ارسالشده‬ ‫اســت‪ .‬این مســئول بابیــان اینکه ‪ ۲‬اثر بــرای بخش طنز مکتوب‬ ‫ارسالشــده و در بخــش طــرح و کاریکاتــور اثری بارگذاری نشــده‬ ‫و به همین دلیل از داوری جشنواره حذف میشود و اثار بخش‬ ‫موضوعی جشــنواره نیز توســط رســانهها به دبیرخانه جشــنواره‬ ‫تحویلشــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه بــه وضعیت اقتصادی‬ ‫رســانهها‪ ،‬تعداد اثار بارگذاری شــده جای خوشحالی دارد‪ .‬ناصر‬ ‫بابیان اینکه داوری اثار ارســالی همانند دورههای قبلی جشنواره‬ ‫اســت و داوران طبق هماهنگی انجامگرفته با دفتر مطالعات و‬ ‫برنامهریزی رســانههای وزارت ارشــاد‪ ،‬اثار توسط داوران منتخب‬ ‫این مرکز داوری خواهند شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اختتامیه هشتمین دوره‬ ‫جشــنواره مطبوعات اســتان زنجان به دلیل تقارن روز خبرنگار با‬ ‫روز عاشــورا با تاخیر و در روز ‪ ۲۷‬مردادماه برگزار میشــود‪ .‬مدیر‬ ‫ابشار شارشار‬ ‫خانه مطبوعات استان زنجان با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی‬ ‫برنامههــای روز خبرنــگار بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان و تاکید مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫نســبت به برگزاری جشــنی باشکوه و در شــان خبرنگاران استان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰۰ :‬هزار تومان هدیــه روز خبرنگار به اعضای‬ ‫خانه مطبوعات اختصاصیافته و بســته اینترنتی ‪ ۲۰۰‬گیگابایتی‬ ‫به فعاالن رسانههای کشور که در سامانه جامع رسانههای کشور‬ ‫ثبتنام و تائید شدهاند‪ ،‬اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫میلیارد تن‬ ‫‪80‬‬ ‫ذخیره قطعی زغال سنگ‬ ‫‪2‬‬ ‫میلیارد تن‬ ‫نیازسنگ اهن‬ ‫‪1/8‬‬ ‫ذخیره احتمالی‬ ‫میلیارد تن‬ ‫منابع گازی‬ ‫رتــبه‬ ‫‪5‬‬ ‫امکانات رقابتی ایران‬ ‫نیاز به کنسانتره‬ ‫‪ :‬از جاذبههای طبیعی و زیبای شهر زنجان است که در شمال شرقی شهر زنجان در منطقه‬ ‫تهمودر میانسنگهایصخرهایقرار دارد‪.‬اینابشار در ایامبهار وتابستانموردتوجهبازدیدکنندگاناست‬ ‫واز تفرجگاههایمهمشهر زنجانبهشمار میرود‪.‬اینابشار بادریاچهسدتهمحدود‪ ۵‬کیلومتر فاصلهدارد‬ ‫ودسترسیبهانبایککوهنوردییکساعتهامکانپذیر است‪.‬‬ ‫‪4/2‬‬ ‫ذخیره احتمالی‬ ‫حمل ریلی‬ ‫فعالیت‪۳‬میلیونواحدصنفی‬ ‫در استان زنجان‬ ‫رئیــس اتــاق اصناف اســتان زنجــان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬میلیــون واحــد صنفــی با ‪ ۹‬میلیون اشــتغال‬ ‫و ســهم ‪ ۲۰‬درصــدی در بخــش تولیــد بــدون‬ ‫خســارت به محیطزیســت در کشور مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬محمود موسوی در گفتوگو با‬ ‫ایسنا با اشاره به نقش اصناف در فعالیتهای‬ ‫عامالمنفعــه و فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬فعالیتهای اصنــاف از بطن جامعه در‬ ‫تعامــل متقابل با نیــاز و تقاضای مــردم بوده‬ ‫و نقــش موثــری در معیشــت‪ ،‬تقویــت و یــا‬ ‫تضعیف اعتماد اجتماعی احاد جامعه داشته‬ ‫میلیارد تن‬ ‫میلیون تن‬ ‫گردشگری‬ ‫دوخطــه کــردن راهاهــن زنجان‪-‬قزوین‬ ‫یکــی از صدهــا پروژه نیمهتمامی اســت که‬ ‫بعد از گذشــت ‪ ۱۸‬ســال از شــروع به کار در‬ ‫ایستگاه نبود نقدینگی و پیدا شدن معارض‬ ‫برای‪ ۱۱‬کیلومتر از مسیر متوقفشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر؛ تامین نشدن منابع مالی‬ ‫بهعنوانمتهمردیفاولتوقفپروژههایی‬ ‫هماننــد احداث خــط دوم راهاهن زنجان‪-‬‬ ‫قزوین است و میراث وعدههای قرن گذشته‬ ‫را بــه دوش قــرن جدیــد گذاشــته اســت‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ۸۳‬کــه احــداث خــط دوم راهاهــن‬ ‫زنجان‪ -‬قزوین در سفر مقام معظم رهبری‬ ‫بهاستانمصوبشد‪،‬مردمزنجانارزوهایی‬ ‫مثل افزایش ســرعت قطارهــا‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫سفر‪ ،‬افزایش ظرفیت سیر و حرکت قطارها‪،‬‬ ‫افزایش حمل بار و مسافر و ظرفیت انتقال‬ ‫دیتا از طریق شــبکه فیبــر نــوری در کریدور‬ ‫ارتباطات کشور را در سر میپرورانند و امید‬ ‫دارند تا گشایشــی در حوزه اقتصاد و تولید‬ ‫ایجــاد شــود و ســرمایهگذاری و گردشــگری‬ ‫رونــق گیرد یا حتی بــا ورود قطارهای برقی‬ ‫به چرخه حملونقل ریلی‪ ،‬محیط زیســتی‬ ‫پــاک داشــته باشــند‪ .‬احــداث این پــروژه در‬ ‫سال‪ ۹۳‬نیز جز مصوبات سفر رئیسجمهور‬ ‫دولت یازدهم بود و در ســال ‪ ۹۵‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی وقت دولت یازدهم در مراسمی‬ ‫اغــاز عملیات اجرایی پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین را یکی از پروژههای‬ ‫مهم کشور خواند و وعده داد که این مسیر‬ ‫‪ ۱۷۲‬کیلومتریدر چهار قطعهدر سال‪ ۹۶‬به‬ ‫توقف دوخطه کردن راهاهن زنجان ‪-‬‬ ‫استان را روی ریل قرار دهند‪.‬‬ ‫نبود نقدینگی و رکود احداث پروژه‬ ‫مدیــرکل راهاهــن شــمال غــرب دربــاره‬ ‫وضعیت پروژه دوخطه کردن راهاهن زنجان‬ ‫– قزوین به خبرنگار مهر میگوید‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر احداث این پروژه نیمه فعال اســت‬ ‫و بــه دلیل عدم اختصاص اعتبــارات و نبود‬ ‫نقدینگــی‪ ،‬کار نیمهتمام مانده اســت‪۸۰۰ .‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای تکمیل طــرح مصوب‬ ‫شــده امــا به پــروژه تزریق نشــده و هرکدام‬ ‫از پیمانــکاران بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫مطالبه دارند‪ .‬یک مشکل هم در محدوده‬ ‫تاکســتان وجــود دارد کــه رایزنیهایی برای‬ ‫حل ان انجامشده است‪ .‬منوچهر صفری با‬ ‫اشــاره به اینکه ‪ ۹۰‬درصد عملیــات اجرایی‬ ‫ایــن طرح بهویــژه دربرش اســتانی به اتمام‬ ‫رســیده و ‪ ۱۰‬درصــد ان باقیمانــده اســت‪،‬‬ ‫اظهار میکند‪:‬سال گذشته‪ ۱۰۶‬کیلومتر از این‬ ‫محور گشایشانجامشدهو اکنون‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫روسازیو نصبتجهیزاتباقیماندهاست‪.‬‬ ‫چهار پیمانکار مسئولیتساخترابر عهده‬ ‫دارند که کیفیت کار انها مورد تایید است‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۷‬برابری مصرف سوخت‪ ،‬ایمنی‬ ‫بیشــتر از ‪ ۵۰‬برابــری‪ ،‬کاهــش فوقالعــاده‬ ‫اشغال سطح زمین نسبت به عملکرد‪ ،‬سهم‬ ‫ناچیز در الودگیصوتی‪،‬ظرفیتجابهجایی‬ ‫باالتــر و ســایر ازجملــه مزایــا و ویژگیهــای‬ ‫ممتــاز حملونقل ریلی به شــمار مــیرود و‬ ‫صفریتاکیدمیکند‪:‬ارزشروز پروژهدوخطه‬ ‫کردن راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫ذخیره قطعی سنگ اهن‬ ‫‪61‬‬ ‫شعروداستانازمهمترینابزاربیانحقیقتهستند‬ ‫راهاهن‬ ‫امکانات رقابتی ایران‬ ‫حمل جاده ای‬ ‫امرالهحسنی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانزنجان‪:‬شعر و داستان یکی از‬ ‫مهمترینابزار بیانحقیقتهستند‪.‬برایتزریقامیدحداقلترینکاریکهمیتوانید‬ ‫انجام دهید این است که واقعیات را بهدرستی منعکس نمایید و انعکاس درست‪،‬‬ ‫خودموجبامیدافرینیدر جامعهاست‪.‬‬ ‫معارضان تاکستانی؛ سد راه خط دوم‬ ‫ایــن پــروژه عــاوه بــر تزریــق نشــدن‬ ‫اعتبــارات‪ ،‬بــه یــک چالــش اجتماعــی‬ ‫نیــز برخــورد کــرده و وجــود معــارض در‬ ‫محدوده شهر تاکستان به طول ‪ ۱۱‬کیلومتر‬ ‫راه بــوده کــه ســدی بــرای بهرهبــرداری‬ ‫از ایــن مســیر اســت‪ .‬معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی اســتاندار زنجــان در گفتگو‬ ‫بــا خبرنگار مهــر تصریح میکند‪ :‬مشــکل‬ ‫اجتماعی این پروژه در محدوده تاکستان‬ ‫مربوط به توسعه غیراصولی شهر تاکستان‬ ‫در بخش شــرقی مسیر عبور خط راهاهن‬ ‫در طی چند دهه گذشته است که باعث‬ ‫شــده اســت در حال حاضر‪ ،‬خط راهاهن‬ ‫در داخل شهر قرار بگیرد‪ .‬برای این پروژه‬ ‫از محــل مصوبــات ســفر ریاســتجمهور‪،‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر‬ ‫گرفتهشــده کــه قــرار اســت ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومان ان توســط ســازمان برنامهوبودجه‬ ‫کشــور تامیــن شــود که ایــن منبــع از همه‬ ‫مهمتــر بــوده و تزریق ان ســهم مهمی در‬ ‫تکمیل پروژه خواهد داشــت‪ .‬سید محمد‬ ‫شعاعی در مورد اعتبارات مصوب این پروژه‬ ‫نیــز بیان میکنــد‪ :‬برای ایــن پــروژه از محل‬ ‫مصوبات سفر ریاستجمهور‪ ۸۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار در نظــر گرفتهشــده کــه قــرار‬ ‫فــــوالد‬ ‫تامینرفاهشهرونداندر اولویت‬ ‫برنامههایشهرداریزنجاناست‬ ‫میلیــارد تومــان اســت و بهرهبــرداری از ان‬ ‫ترافیک را تا‪ ۷۰‬درصد و سرعت سیر قطارها‬ ‫را تا‪ ۲۰۰‬کیلومتر بر ساعت افزایش میدهد‪.‬‬ ‫اســت ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان ان توسط سازمان‬ ‫برنامهوبودجهکشور تامینشودکهاینمنبع‬ ‫از همه مهمتر بوده و تزریق ان سهم مهمی‬ ‫در تکمیل پروژه خواهد داشــت؛ اما تاکنون‬ ‫‪ ۸۵‬میلیــارد تومــان ان پرداختشــده و در‬ ‫حال رایزنی هستیم تا بتوانیم دستکم‪۳۵۰‬‬ ‫تا‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از محل مذکور دریافت‬ ‫کنیــم‪ .‬او ادامه میدهد‪ ۱۵۰ :‬میلیارد تومان‬ ‫نیز باید از طریق راهاهن جمهوری اسامی‬ ‫ایران از محل فروش اموال و درامدهای این‬ ‫شــرکت تامین شود و ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان نیز‬ ‫از محل اعتبارات اســتانی برای این پروژه در‬ ‫نظر گرفتهشده اســت و تاش داریم ضمن‬ ‫متقاعد کردن شــرکت راهاهن برای تســریع‬ ‫در پرداخت ســهم خود‪ ،‬ســهم اســتان را نیز‬ ‫از محلهایمختلفبهپروژهتزریق کنیم‪.‬‬ ‫میلیون تن‬ ‫‪ruydadiran.com/city/zanjan‬‬ ‫زنجــان – قزویــن بــه خبرنــگار مهــر پاســخ‬ ‫میدهد‪ :‬پروژه دوخطه کردن راهاهن زنجان‬ ‫– قزوین هم مشکل اعتباری و هم مشکل‬ ‫اجتماعــی دارد‪ .‬مســئوالن تدابیر فنی برای‬ ‫برطرفشدنمشکلایجادمزاحمتحرکت‬ ‫قطارها برای ســاکنان محلی در تاکستان در‬ ‫نظــر گرفتنــد و راهحلهایــی مثــل احــداث‬ ‫دیوار عایقی را پیشنهاد کردند که امیدواریم‬ ‫بــا احــداث ان ســروصدای ناشــی از حرکت‬ ‫قطارهــا کاهــش یابــد و از چالشهــای این‬ ‫پروژهبکاهد‪.‬حجتاالساممهدیباقریبا‬ ‫تاکید بر اینکه استاندار زنجان و نمایندگان‬ ‫مجلس به جد پیگیر پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راهاهــن بــرای توســعه خطــوط ریلی محور‬ ‫شــمال غرب هســتند‪ ،‬میگوید‪ :‬تکمیل این‬ ‫پروژه در ســفر رئیسجمهور نیز مورد تاکید‬ ‫بــوده و موضــوع تزریــق اعتبــارات هــم در‬ ‫دولت قبلی و هم در دولت فعلی پیگیری‬ ‫شده و امیدواریم با حل چالش اجتماعی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬احداث پروژه تســریع شود؛ چراکه‬ ‫عقب افتــادن کارها‪ ،‬هزینههای بیشــتری را‬ ‫تحمیلخواهدکرد‪.‬‬ ‫سال ‪1404‬‬ ‫تــولید‬ ‫‪7/1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ ۲.۵‬همت برای بیمه حوادث طبیعی ساختمان در نظر‬ ‫گرفته شد‬ ‫وزیــر امــور اقتصادی و دارایی اعــام کرد که هیات دولت‬ ‫مصــوب کــرد ‪ ۲.۵‬هزار میلیارد تومان (همت) برای ســال ‪١۴٠٠‬‬ ‫به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یابد که‬ ‫از طریق قرارداد با سایر شرکت های بیمه بتوانیم در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن خسارت های ناشی از سیل و زلزله را جبران کنیم‪.‬‬ ‫«سید احسان خاندوزی» گفت‪ :‬بعد از بازدیدی که رئیس‬ ‫اینترنت‪ ،‬ماجرای یک نامه و سیل در پاستور‬ ‫ســخنگوی دولت گفت‪ :‬صندوق بیمه حوادث طبیعی‬ ‫«مجاهدانراهازادی»عنوانیبودکهدولتمردانامریکاییبهنیروهای‬ ‫القاعده در دهه‪ 1980‬و در جنگ شوروی داده بودند اما در دهه های بعدی و با‬ ‫پایانتاریخ مصرفالقاعدهبرایامریکا‪،‬ایندوبهناگاهدشمنیکدیگرشدند‬ ‫و به دستور اوباما‪« ،‬بن الدن» رهبر القاعده در سال‪ 2011‬ترور شد‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫حضرت ماه‬ ‫سعیداقایی‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫ماموریت به وزارت‬ ‫ارتباطاتبرایپیگیری‬ ‫و رفع اختالالت‬ ‫اخیر اینترنت‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫جنجالخودرو‬ ‫و بورس به پایان رسید‬ ‫ورزش‬ ‫چراغ سبز سرمربی تیم ملی عمان برای بازگشت به تیم ملی‬ ‫برانکوزیراباسکوچیچ‬ ‫را می زند‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫در سوگ استاد‬ ‫دکتر سیدعلی اصغر محمودابادی‬ ‫رویداد امروز‪ :‬برانکو همچنان نیم نگاهی به فوتبال ایران دارد‬ ‫سه نما از استاد‬ ‫و بــدش نمی ایــد دوباره هدایت تیم ملی را بر عهده بگیــرد‪ .‬او‬ ‫اخیرا در گفتگویی با یک نشریه کروات صحبت های عجیبی‬ ‫مطرح کرده تا گمانه زنی پیرامون احتمال جایگزینی او به جای‬ ‫اسکوچیچدوبارهباالبگیرد‪.‬برانکودراینگفتگوچنیناظهارنظر‬ ‫کرده است‪« :‬من مربی تیم ملی عمان هستم‪ .‬در بهمن ماه‬ ‫قراردادمرابرایدوسالدیگریعنیتاسال‪ 2024‬تمدیدکردماما‬ ‫فدراسیونفوتبالعمانپرداختکنم‪،‬بنابرایناگرپیشنهادیرا‬ ‫بپذیرم‪،‬اگرجاییشرایطبهتریپیداکنم‪،‬مشکلیبرایجداییازتیمملیعمانندارم‪».‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬ماجرای یک نامه و سیل در پاستور‬ ‫بســته خبــری این هفته پاستورنشــینان در حاشــیه هیات‬ ‫دولت در گفت و گو با خبرنگاران حوزه دولت به سیل‪ ،‬احیا‬ ‫صندوق بیمه حوادث طبیعی‪ ،‬اختالل در اینترنت و برخورد با‬ ‫مقصران احتمالی و نامه فیفا درباره حضور زنان در ورزشــگاه‬ ‫اختصاصداشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اعضای کابینه سیزدهم پس از پایان نشست‬ ‫هیــات دولت پنجــم مردادماه با حضور در حیــاط دولت به‬ ‫پرس ـش های متعدد خبرنگاران در حوزه های مختلف پاســخ‬ ‫دادنــد یکــی از مهمترین محور اصلی نشســت هیــات دولت‬ ‫امــروز بــه ریاســت ایــت اهلل «ســید ابراهیم رئیســی» تاکید بر‬ ‫اهمیــت روایتگــری و اقدامــات تبیینی از ســوی دســتگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬مسئولیت پذیری دولت و پاسخگو بودن دستگاه ها‬ ‫در قبال عملکردشان بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در بخشی از اظهارات امروز خود در هیات‬ ‫دولــت حکمرانــی عالمانه و مســئوالنه را در گروی شــجاعت‬ ‫دولت در تصمیم گیری دانست و اظهار داشت‪ :‬ما نباید متاثر‬ ‫از برخــی حاشــیه ها و پیامدهــای کوچک احتمالــی‪ ،‬از زیر بار‬ ‫مســئولیت تصمیمات بزرگ و ضروری برای کشــور شانه خالی‬ ‫کنیم‪ .‬دولت تجلی اراده مردم اســت و باید در راســتای تامین‬ ‫خیر عمومی و منافع مردم گام بردارد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور بر اهمیــت روایتگــری و اقدامات تبیینی از‬ ‫سویدستگاه هایاجراییتاکید کردو گفت کهاگر دستگاه های‬ ‫تشــان را ارائه‬ ‫مجری‪ ،‬خود روایت درســت و بهنگام از اقداما ‬ ‫نکننــد‪ ،‬دیگــران این اقدامات را به شــکلی روایت می کنند که‬ ‫نتایــج اقدامات مهم دولت زیر ســوال م ـی رود و بعضا نقاط‬ ‫قوت در افکار عمومی نقطه ضعف جلوه داده می شود‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامه جلســه پس از ارائه گزارشــی از وضعیت‬ ‫اختالالت شــبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در کشــور‪،‬‬ ‫از ســوی وزیــر ارتباطــات به برخــی گالیه های مردمــی در این‬ ‫خصوص اشاره کرد و گفت‪ :‬وزارت ارتباطات با دقت مواردی‬ ‫از این دست را پیگیری کند تا خللی در خدمات رسانی به مردم‬ ‫و فعالیت کسب وکارها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی‬ ‫جریان دارد‪ ،‬ایجاد نشود‪.‬‬ ‫مشــروح گفت وگوهــای سیداحســان خانــدوزی وزیــر‬ ‫اموراقتصــادی و دارایــی‪ ،‬ارتباطات و فناوری وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری‪ ،‬سیدحمیدسجادی وزیر ورزش‪ ،‬علی بهادری جهرمی‬ ‫ســخنگوی دولــت‪ ،‬انســیه خزعلی معــاون امور زنان ریاســت‬ ‫جمهوری‪ ،‬محمد اســامی رییس ســازمان انرژی اتمی و علی‬ ‫سالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با خبرنگاران‬ ‫حوزه دولت را در زیر بخوانید‪.‬‬ ‫دوستان دیروز‬ ‫دشمنان امروز‬ ‫ارادت نامه‬ ‫‪08‬‬ ‫یک بنددرقرارداددارمکهدرصورتجداییبایدجریمه هاییبه‬ ‫میلیون تن‬ ‫جمهور از مناطق ســیل زده داشت‪ ،‬یکی از تصمیمات دولت‬ ‫برای شــیوه رســیدگی به خسارات ناشی از سیل تغییر در رویه‬ ‫گذشــته بــود‪ .‬در ایــن حادثه تخریب ســرپناه مردم از مســائل‬ ‫بســیار دردناک و نیازمند چاره جویی فوری اســت که پیش از‬ ‫این از مکانیزم تخصیص بودجه های الزم برای مدیریت بحران‬ ‫یا جبران خسارت سیل و زلزله استفاده می شد اما وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایــی گزارشــی بــه هیــات دولت ارائــه کرد تا بــرای جبران‬ ‫خسارات ناشی از سیل و زلزله از ظرفیت صنعت بیمه که در‬ ‫بسیاری از کشورها به عنوان شیوه ای کارامد استفاده می شود و‬ ‫در احکام قانونی هم درج شده است‪ ،‬بهره ببریم‪.‬‬ ‫وی بر همین اساس خاطرنشان کرد‪ :‬صندوق بیمه همگانی‬ ‫ســاختمان در کشــور از ســال گذشته فعال شــده اما به جهت‬ ‫اینکه بودجه های الزم در اختیار نگرفته بود تاکنون انگونه که‬ ‫بایــد فعال نبوده اســت‪ .‬به همین منظور هیــات دولت امروز‬ ‫مصــوب کــرد دو و نیــم هزار میلیارد تومان برای ســال ‪ ١۴٠٠‬به‬ ‫صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یابد که از‬ ‫طریق قرارداد با سایر شرکت های بیمه بتوانیم در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن خسارات ناشی از سیل و زلزله را جبران کنیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی تصریــح کــرد‪ :‬ا گــر خــودروی مــردم نیــز در‬ ‫حوادث ناشی از سیل دچار مشکل شود‪ ،‬مردم به راحتی‬ ‫می تواننــد به شــرکت های بیمه مراجعه کــرده و در کوتاه‬ ‫تریــن زمــان خســارت بگیرنــد‪.‬وی دربــاره تصمیــم دولــت‬ ‫دربــاره اصــاح فرایندهای ورود و ایجاد کاالهای رســوبی‬ ‫در بنــادر کشــور گفــت‪ :‬بخش اعظــم کاالهای رســوبی در‬ ‫گمرکات هنوز وجود دارد و فرایند گمرکی ازادسازی ان ها‬ ‫اغــاز نشــده و کاال رســوب کــرده اســت‪ ،‬برای اصــاح این‬ ‫فراینــد در کمیســیون اقتصــادی دولــت نشســت جامعــی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬ما پیشــنهادی دادیم که این میزان رســوب یا‬ ‫شکل گیری رسوب کاال کاهش یابد و این مساله را نداشته‬ ‫باشیم و برای این موضوع باید ایین نامه ای تصویب کنیم‬ ‫که اقدامات ان انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬چارچوب این‬ ‫پیشنهادموردتاییدرییس جمهور قرار گرفتامیدوارمبانهایی‬ ‫شدن شیوه نامه شاهد کاهش شدید میزان ایجاد و شکل گیری‬ ‫اولیه این مساله باشیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی دربــاره ابــاغ بســته ‪ ۱۰‬گانه بــورس گفت‪ :‬پیام‬ ‫مهــم این بســته در اواخر ســال گذشــته از ســوی معــاون اول‬ ‫ابالغ شد این نکته بود که از بخش های مختلف دولت درگیر‬ ‫بورس کشــور عزم بر این اســت که با مراعات دستورالعمل ها‬ ‫بتوانیم بیشــترین اطمینان خاطر را برای فعاالن بازار ســرمایه‬ ‫فراهم کنیــم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬رییس جمهور تاکید دارد که همه‬ ‫دستگاه ها به مصوبات پیشین پایبندی داشته و از بازار سرمایه‬ ‫حمایت کنند‪.‬وزیر اقتصاد درباره برگزاری نشستی برای تعیین‬ ‫افزایش حقوق بازنشســتگان گفت‪ :‬این جلســه برگزار شــده‬ ‫اســت و سرپرســت وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی در این‬ ‫باره سخن خواهند گفت‪.‬‬ ‫شروین شالیی‬ ‫سرنوشتالقاعده‬ ‫در هاله ای از ابهام قرارگرفته است‬ ‫رویداد امروز‪ :‬سند چشم انداز‪ 1404‬مهمترین سند باالدستی کشور است که به عنوان مرجع و الگوی جهت ساز در‬ ‫تدوینسایربرنامه هایکشورقرارمی گیرد‪.‬یکیازعناصرمهمسندچشم اندازکشوردرافق‪،1404‬کمکبهپیشرفت‬ ‫وتوسعهکشورازطریقدستیابیبهظرفیتتولیدسالیانه‪55‬میلیونتنفوالداست‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نیــز رئیــس ســازمان‬ ‫برنامهوبودجــه قــول داد که تا پایان همین‬ ‫سالاینمحور افتتاحشود؛امامتاسفانهاین‬ ‫طرح باوجود افتتاح صوری ‪ ۱۰۶‬کیلومتر ان‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۰‬در ثبتوعدههایبیسرانجام‬ ‫رکورددار شده و باگذشت سالها هنوز قابل‬ ‫بهرهبــرداری نیســت‪.‬این پــروژه همــواره در‬ ‫سفر مقامات کشــوری به استان موردتوجه‬ ‫بــوده و از وزرای راه و شهرســازی تــا رئیــس‬ ‫ســازمان برنامهوبودجه اعتباراتی را برای ان‬ ‫مصــوب کردند امــا تزریق نشــدن اعتبارات‬ ‫و کمبود منابع مالی متهم ردیــف اول برای‬ ‫رکــود پروژههــا بــوده و قطــار ســاخت خط‬ ‫دوم راهاهن زنجان ‪ -‬قزوین را نیز از حرکت‬ ‫بازداشته داشته است‪.‬در سفر رئیسجمهور‬ ‫دولت سیزدهم به استان زنجان نیز تکمیل‬ ‫این پروژه مورد تاکید قرار گرفت و حاال مردم‬ ‫بیصبرانهمنتظر هستندتامسئوالنچارهای‬ ‫برایباز کردن گرههایتکمیلاینپروژهملی‬ ‫بیابند و قطار ســاخت این خط و توســعه‬ ‫‪07‬‬ ‫در نقد مسابقه تهوع اوری‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫بهرهبرداری برســد تا شاهد ثبت رکوردی در‬ ‫اجرای پروژههای ناوگان ریلی باشیم‪ .‬افتتاح‬ ‫پروژههای نیمهکاره از طریق ویدئوکنفرانس‬ ‫رویکرد دولتی بود که گذشــته و منتقدانش‬ ‫را متهــم بــه کــمکاری میکــرد و پروژههــای‬ ‫نیمهتمــام هماننــد دوخطــه کــردن راهاهن‬ ‫زنجان‪-‬قزوینرابهصورتناقصو بهصورت‬ ‫قطعهایافتتاحمیکرد‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫با تصویب هیات وزیران احیا شــد و ‪ ۲۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫هــم بــرای جبــران خســارات ناشــی از حــوادث طبیعی در‬ ‫سال جاری اختصاص یافت‪.‬‬ ‫«علــی بهادری جهرمی» درباره مصوبــات امروز هیات‬ ‫وزیــران توضیــح داد کــه برای حمایت موثر از مســاله حل‬ ‫مشــکل زائران اماکن مقدســه کشــور‪ ،‬کارگروه ملی زیارت‪،‬‬ ‫به شــورای ملی زیارت به ریاســت شــخص رئیس جمهور و‬ ‫عضویــت برخــی اعضــای دولــت از جمله وزیــران فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی‪ ،‬میراث فرهنگی و گردشــگری‪ ،‬کشــور و‬ ‫تعاون واگذار شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت افــزود‪ :‬قــرار شــد عضویــت تولیــت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی‪ ،‬حــرم حضــرت معصومــه (س)‪،‬‬ ‫شــاهچراغ و عبدالعظیــم به ریاســت اســتانداران تشــکیل‬ ‫شــود و استاندار خراسان رضوی نیز به عنوان دبیر شورای‬ ‫ملی زیارت انتخاب شد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اطالع رســانی دولــت با اشــاره به وضع‬ ‫ســیل در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬وزیــر ارشــاد درخواســت تخصیص‬ ‫منابعی به صندوق بیمه حوادث طبیعی داشــت و هیات‬ ‫وزیــران مصــوب کــرد از امســال ایــن صندوق احیا شــود تا‬ ‫خســارت های ناشــی از این حــوادث بــا محوریت صنعت‬ ‫بیمــه احیــا شــود و حمایــت موثــری از خســارات طبیعــی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی دربــاره دیگــر مصوبــه نشســت امــروز‬ ‫هیــات دولــت‪ ،‬گفــت‪ :‬مجــوز امضــای موقت منشــور مجمع‬ ‫همکاری سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو که به منظور‬ ‫یکپارچگی کشــورهای عضو اکو اســت در نشست امروز صادر‬ ‫شد تا وزیر اقتصاد بتواند مراحل عضویت در مجمع و امضای‬ ‫منشور را طی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین به منظور حمایت از تامین امنیت‬ ‫غذایــی و افزایــش صادرات محصوالت کشــاورزی و کمک به‬ ‫ســرمایه گذاری و تقویت حوزه کشــاورزی و حمایت از بخش‬ ‫خصوصــی و فعالیــت تعاونی ها در این حوزه‪ ،‬مشــوق هایی‬ ‫تصویــب شــد کــه در قالب یارانه و ســود و کارمزد تســهیالت‬ ‫بانکی به این حوزه ها تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫متولدان ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬سهامدار می شوند‬ ‫رئیــس شــورای اطالع رســانی دولت به تصویــب ائین نامه‬ ‫اجرایــی ایجــاد نظــام یکپارچــه مدیریتــی در بخــش عمومی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬این امر گام بزرگی در راستای تحقق دولت‬ ‫الکترونیــک و یکپارچ هســازی داد ههــای مالــی در حوز ههــای‬ ‫عمومیمی تواندباشد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی همچنین از اعطای بسته حمایتی دولت‬ ‫به خانواده ها برای فرزنداوری اشاره و اذعان کرد‪ :‬این مصوبه‬ ‫مقرر می کند سهامی معادل یک میلیون تومان برای متولدان‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬و معــادل یــک و نیم میلیون تومان بــرای فرزندان‬ ‫متولد سال ‪ ،۱۴۰۱‬سهام از سبد صندوق های سرمایه گذاری به‬ ‫نوزادان متولد این دو سال واگذار شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت مقــرر کرد متناســب بــا تورم ســاالنه در‬ ‫سال های اتی این واگذاری سهام استمرار یابد‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫هزار میلیاردتومانبهحسابصندوقتثبیت‬ ‫بازار سرمایهواریز می شود‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه گفت‪ :‬طبق‬ ‫اخریــن مذا کــرات صــورت گرفتــه بــا مســووالن صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی قــرار اســت روز شــنبه اینــده رقمــی معادل‬ ‫یــک هزار میلیارد تومان به حســاب صنــدوق تثبیت بازار‬ ‫سرمایه واریز شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هیات امنای صندوق توســعه ملی در‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۶‬دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬مصوب کردنــد تا مبلغی معادل‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان را بــه صــورت ماهیانــه نــزد صندوق‬ ‫تثبیــت بــازار ســرمایه ســپرده گذاری کنــد تا از ایــن طریق‬ ‫مســووالن حاضر در صندوق تثبیت بازار ســرمایه بتوانند‬ ‫بــا کمــک ایــن واریزی ها به کنتــرل هر چه بهتــر این بازار‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫بــا امضــای چنیــن توافقاتــی‪ ،‬مرحلــه نخســت واریزی‬ ‫از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه‬ ‫در تاریــخ ‪ ۳۰‬دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬انجــام شــد امــا ادامــه ایــن‬ ‫واریزی هــا مســتلزم امضــای قــرارداد فی مابیــن صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی و صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه بــود کــه‬ ‫پیش نویــس ان قــرارداد تهیــه شــد اما تصویــب ان تحت‬ ‫تاثیــر وجــود برخــی از موانــع بــا تاخیر همراه شــد که در‬ ‫نهایــت ان قــرارداد پــس از چنــد ماه تعلــل در نهایت در‬ ‫روز سه شــنبه (‪ ۶‬اردیبهشــت ‪ )۱۴۰۱‬به امضا رسید‪.‬‬ ‫بــر اســاس امضــای ایــن قــرارداد‪ ،‬واریزی هــا طبــق‬ ‫صحبت هــای مطــرح شــده انجــام شــد و اخریــن واریــزی‬ ‫صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه در‬ ‫تاریخ ‪ ۸‬تیرماه انجام شــد‪.‬‬ ‫«مهــدی صبایــی»‪ ،‬مدیرعامــل صنــدوق تثبیــت بــازار‬ ‫ســرمایه در گفت وگــو بــا ایرنا اعالم کرد‪ :‬بعــد از امضای‬ ‫اخریــن قــرارداد و نیــز رفــع معضــات موجود بر ســر راه‬ ‫واریزی هــا‪ ،‬تعامــات بــرای واریــزی منابــع از صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بــه صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه افزایش‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس توافقات انجام‬ ‫شــده‪ ،‬تــا پایــان ســال رقمی معــادل هفــت هــزار میلیارد‬ ‫تومــان به حســاب صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه واریــز‬ ‫خواهــد شــد که ایــن موضوع می تــوان زمینه ســاز افزایش‬ ‫تــوان صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه برای کمک بــه بازار‬ ‫ســرمایه و نیز کاهش نوســانات ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫صبایــی گفــت‪ :‬طبــق اخریــن مذاکرات صــورت گرفته‬ ‫بــا مســووالن صندوق توســعه ملــی قرار بر این اســت تا‬ ‫روز شــنبه اینده رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان به‬ ‫حســاب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود‪.‬‬ ‫مدیــر عامل صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه اعالم کرد‪:‬‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬عــاوه بــر ایــن یــک هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان‪ ،‬حــدود ‪ ۶‬هزار میلیــارد تومان دیگــر باید به این‬ ‫صندوق واریز شــود که امیدواریــم پیگیری ها با موفقیت‬ ‫همــراه باشــد و بتوانیــم به خوبی وظیفه محول شــده به‬ ‫صندوق تثبیت بازار ســرمایه را به پایان برســانیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬در وضعیــت فعلــی صنــدوق‬ ‫تثبیــت بــازار ســرمایه همــه تمرکــز خــود را بــرای انجــام‬ ‫ماموریت های خود به کار گرفته است و در صورت لزوم‬ ‫نقدینگی مکفی را به منظور کاهش نوسانات ایجاد شده‬ ‫وارد بازار می کند‪.‬‬ ‫نامه فیفا درباره حضور زنان جنبه الزام اور نداشت‬ ‫وزیــر ورزش گفــت‪ :‬نامه اخیر فیفــا درباره حضــور زنان در‬ ‫ورزشگاه الزام نداشت‪ ،‬بلکه پیرو پیگیری های قبلی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬ســید حمید ســجادی در حاشــیه‬ ‫جلسه هیات دولت در گفت وگو با خبرنگاران درباره الزام فیفا‬ ‫بــرای حضــور زنان در ورزشــگاه ها گفت‪ :‬در نامــه الزامی نبود‬ ‫بلکه پیشنهاده که پیرو پیگیری های قبلی است و ما مشکلی‬ ‫درباره حضور زنان در ورزشگاه ها نداشتیم‪.‬وی افزود‪ :‬در مشهد‬ ‫هم قرار نبود تماشاچی داشته باشیم و شرایط طوری شد که‬ ‫از نظر زیرســاخت فراهم نبود اما از جامعه زنان عذرخواهی‬ ‫می کنم که نتوانستیم در مشهد میزبان زنان در ورزشگاه باشیم‪.‬‬ ‫وزیــر ورزش در ادامــه دربــاره پرونــده ویلموتــس گفــت‪:‬‬ ‫مــا وظیفه نظارتی کــه در قانون امده اســت را دنبال می کنیم‬ ‫و در برنامــه صف اول از شــبکه سراســری خبر دربــاره پرونده‬ ‫ویلموتس و ابعاد ان را تشــریح کردم‪ .‬در این داســتان بحث‬ ‫پیــش پرداخــت و بعد از ان ضمانتی که اتفاق افتاد و کمکی‬ ‫که از یکی از شرکت ها در بحث ضمانت از ان شرکت گرفتند‪،‬‬ ‫ان شرکت ‪ ۲۵‬میلیارد تومان به صورت ریالی بابت ان ‪ ۲‬میلیون‬ ‫یورو که حتی فدراســیون پرداخت کرده مطرح شــد اما چون‬ ‫ضمانت ان پرداخت ساختمان فدراسیون بود در نهایت شش‬ ‫دانگ ان فدراسیون به نام شرکت شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مورد سه دانگ از ساختمان پرسپولیس‬ ‫هــم همیــن موضــوع اتفــاق افتــاده اســت چــون ســاختمان‬ ‫پرســپولیس هــم بــه نام فدراســیون فوتبــال اســت و به همین‬ ‫خاطــر ان ضمانــت پیــش پرداخت و رای ســه میلیارد ســیصد‬ ‫یورویی و اخیرا فدراسیون فوتبال اعالم کرد که منتظر دیرکرد‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۵‬درصدی برای پرداخت هستند و همه اینها عبرتی برای‬ ‫قراردادها و بصیرتی برای اینده است‪.‬وزیر ورزش اظهار داشت‪:‬‬ ‫پیگیــری الزم در ایــن زمنیــه در حــال انجــام اســت و در مورد‬ ‫مطالبه ای که مردم از ما دارند در حال همفکری هستیم‪.‬‬ ‫ســجادی افزود‪ :‬پیگیر هستیم تا شرایط پرداخت چگونه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خواهد بود و نتایج پیگیری ها اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫وزیر ورزش ادامه داد‪ :‬ما نمی توانیم به این امر بی تفاوت‬ ‫باشیم‪ .‬برخی به من خرده گرفتند که شما نباید به این موضوع‬ ‫می پرداختید‪ .‬برخی از افرادی که ما می دانیم در گذشته کجا‬ ‫بودنــد‪ ،‬چــه ردپایی دارند‪ ،‬خودشــان هم مدیــر بودند و چه‬ ‫عواقبی برجای گذاشــتند و مدیر چه باشــگاه هایی بودند که‬ ‫از انها اکنون هیچ اســمی نیســت‪ .‬برخی از انها برای من خط‬ ‫و نشــان کشــیدند و برای من متن دادند و در فضای مجازی‬ ‫به دلیل اینکه وزیر وظیفه حاکمیتی خود را تشریح کرده است‬ ‫به لرزه افتاده اند‪.‬ســجادی تصریح کــرد‪ :‬ما اصال هدفمان نام‬ ‫بردن از کســی نیســت‪ .‬یک عده گفتند اقای ســجادی از یک‬ ‫نامزد حمایت می کند‪ ،‬خیر‪ .‬وزارت ورزش اصال به هیچ عنوان‬ ‫در انتخابات فدراســیون فوتبال اجازه ورود به خود نمی دهد‬ ‫اما کمک می کند که بهترین انتخابات شکل بگیرد و فدراسیون‬ ‫فوتبال از حالت سرپرستی هرچه زودتر خارج شود‪.‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫رونمایی از دستاورد های‬ ‫جدید سازمان انرژی اتمی‬ ‫در روز های اینده‬ ‫رئیسسازمانانرژیاتمیاز رونماییاز سامانه های‬ ‫شتاب دهنده و پرتو دهنده گاما در روز های اینده خبر‬ ‫داد‪.‬محمداسالمیدر گفتگو باایسنابااشارهبهاخرین‬ ‫دستاورد هایسازمانانرژیاتمی‪،‬اظهار کرد‪:‬نمونه های‬ ‫اولیه سامانه های شتاب دهنده و پرتو دهنده گاما را در‬ ‫روز های اینده رونمایی می کنیــم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خیلی‬ ‫دور از تصور بود که ساخت این سامانه ها کمتر از یک‬ ‫سالبهنتیجهبرسد‪.‬این هااز دستاورد هایبزرگیاست‬ ‫کهتاکنونسابقهنداشتهاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫سرنوشت القاعده در هاله ای از ابهام قرارگرفته است‬ ‫دوستاندیروز؛‬ ‫دشمنانامروز‬ ‫عملیاتطراحیکند‪.‬‬ ‫پیامد منفی کشته شدن رهبر القاعده برای‬ ‫طالبان‬ ‫کارشناسمسائلبین المللگفت‪:‬جمهوریاسالمی‬ ‫در اینمرحلهخواستار تضمینعینیاستبهاینمعنا‬ ‫که امریکا و ســه کشــور اروپایی به جمهوری اســامی‬ ‫ایرانتضمینبدهند کهاگر توافقیراامضا کردندمانند‬ ‫دور ه قبل ان را زیر پا نگذارند و نکته دوم راستی ازمایی‬ ‫است به این معنا که اگر توافقی میان ایران و امریکا‬ ‫امضا شد در مرحله اجرا به منصه عمل گذاشته شود‪.‬‬ ‫حسن عابدینی خاطرنشان کرد‪ :‬سیاستی که ایران‬ ‫بارها اعالم کرده این اســت که تضمین عینی باید به‬ ‫شکلی باشد که کنگره ایاالت متحده امریکا ان را تائید‬ ‫یهــا در ‪ ۷۵‬ســال بعــد از جنگ‬ ‫کنــد‪ .‬گرچــه امریکای ‬ ‫جهانی دوم نشــان داده اند به دلیل اســتفاده بی رویه‬ ‫کشــده و‬ ‫از قوه قهریه‪ ،‬قوه عاقله ان ها بســیار کوچ ‬ ‫اعتمادی به امضای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه‬ ‫و توافــق کنگــره و مصوبات کنگره نیســت بااین حال‬ ‫ایــن موضوع باید از طریق مجــاری قانونی در امریکا‬ ‫به تصویب برسد‪ .‬این کارشناس مسائل بین الملل‪ ،‬لغو‬ ‫تحریم ها را مهم ترین خواسته جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر ایران سر میز مذاکره می نشیند‬ ‫برای برداشــته شدن تحریم های ظالمانه است‪ .‬ایران‬ ‫ابتدا باید اراده امریکا و ســه کشــور غربی ‪ -‬انگلیس‪،‬‬ ‫فرانســه و المان ‪ -‬را راســتی ازمایی کند‪ .‬امریکایی ها‬ ‫پیش ازاین طرحی را به نام النگ تایم ‪ -‬روز طوالنی ‪-‬‬ ‫ارائه داده بودند که از دید ان ها از نیمه شب تهران اغاز‬ ‫و تا نیم هشــب واشــنگتن و حدود ‪ ۴۸‬ساعت مدنظر‬ ‫ان ها بود اما این طرح برای جمهوری اسالمی کفایت‬ ‫نمی کند‪.‬عابدینیعنوانکرد‪:‬چنینطرحیزمانیبرای‬ ‫جمهوری اســامی کفایت می کند که ایران قــراردادی‬ ‫برای فروش نفت با یک کشور امضا کند‪ ،‬بعد کشتی‬ ‫بارگیری شود‪ ،‬برود و در بندر کشور مقصد خالی شود و‬ ‫سپس پول ان از طریق مجاری و سازوکار نظام بانکی‬ ‫به ایران برگردد‪.‬‬ ‫بنا به اخبار منتشــر شــده ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله‬ ‫موشــکی ســاعت‪ 6:18‬دقیقه صبح یکشــنبه‪ 9‬مرداد بوســیله دو‬ ‫موشکهلفایر در خانهامنی کهدر انمخفیشدهبودموردهدف‬ ‫قرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫مریم عمادی‬ ‫«مجاهدانراهازادی»عنوانیبود کهدولتمردان‬ ‫امریکایی به نیروهای القاعده در دهــه ‪ 1980‬و در‬ ‫جنگ شــوروی داده بودند اما در دهه های بعدی‬ ‫و با پایان تاریخ مصرف القاعده برای امریکا‪ ،‬این دو‬ ‫به ناگاه دشمن یکدیگر شدند و به دستور اوباما‪،‬‬ ‫«بن الدن» رهبر القاعده در سال‪ 2011‬ترور شد‪ .‬بعد‬ ‫از بن الدن رهبری گروه تروریستی القاعده را «ایمن‬ ‫الظواهری» بر عهده گرفت‪ .‬طی سال های گذشته‬ ‫اعضای این گروه در کنار داعش و ســایر گروه های‬ ‫تروریســتی ســلفی تکفیری در منطقه جنایت های‬ ‫گســترده ای را مرتکب شــدند؛ اما بامداد س هشــنبه‬ ‫بایــدن اعــام کــرد که یک پهپــاد امریکایــی ایمن‬ ‫ظواهــری از رهبــران القاعــده و از طراحان حمالت‬ ‫یازده سپتامبر را در خانه ای در کابل به قتل رسانده‬ ‫اســت که این خبر موجی از واکنش ها را به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بازوان کمکی امریکا در کشتن سرکرده القاعده‬ ‫عملیــات کشــتن رهبــر القاعــده‪ ،‬بزرگ تریــن‬ ‫ضربــه بــه ایــن گــروه شــبه نظامی پــس از کشــته‬ ‫شــدن اســامه بن الدن بینان گذار ان در ســال ‪2011‬‬ ‫بوده اســت‪ .‬اکنون ســوالی که مطرح می شود این‬ ‫اســت که امریکا چگونه توانســت هــدف خود را‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫‪ -9 -2333‬شماره اگهی‪ 140103902125000003 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/05/11 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139904002125000097‬به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره ‪ ۹۹۰۰۱۲۴‬شش دانگ عرصه‬ ‫و اعیان پالک ثبتی شماره ‪ ۳۴۲‬فرعی از ‪ ۱۴۹‬اصلی واقع در شهر بویین میاندشت‪ ،‬بخش ‪ ۱۳‬ثبت‬ ‫اصفهان به شماره ثبت ‪ ۹۲۱۳‬صفحه ‪ ۲۰۶‬دفتر ‪ ۸۶‬که بنام اقای صالح هاشمی میاندشتی فرزند‬ ‫امامقلی به شماره ملی ‪ ۶۲۱۹۹۳۰۲۷۴‬ثبت و سند صادر گردیده است‪ ،‬طبق سند رهنی شماره‬ ‫‪ 1394/10/14 -۱۳۵۳۵‬تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۲۸‬بوئین میاندشت در قبال مبلغ‬ ‫‪ ۱۸۳۷۲۱۳۰۰۰‬ریال در رهن بانک سپه شعبه بوئین میاندشت قرار گرفته و طبق نظر کارشناس‬ ‫رسمی به مبلغ ‪ ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰‬ریال (نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال) ارزیابی شده است‪ .‬پالک‬ ‫فوق دارای مساحت ‪ ۱۲۲‬مترمربع با حدود شماال‪ :‬به طول ‪ ۱۰‬متر دیواریست به کوچه و شرقا‪:‬‬ ‫به طول ‪ 10/8‬متر دیوار به دیوار تصرفی محمد حسین سلیمی و جنوبا به طول ‪ 10/4‬متر درب و‬ ‫دیواریست به حریم بلوار و غربا‪ :‬به طول ‪ 14/20‬متر درب و دیواریست به کوچه‪ .‬مشخصات اسکلت‬ ‫ساختمان‪ :‬اسکلت دیوار از نوع دیوار باربر با ستون فلزی و سقف طاق ضربی می باشد‪ .‬مشخصات‬ ‫طبقه همکف‪ :‬بصورت تجاری متشکل از دو قسمت کارگاه تولیدی و قسمت فروش با مشخصات‪:‬‬ ‫کف سنگ‪ ،‬بدنه تا یکمتری سنگ و مابقی کاشی‪ ،‬سقف گچ پرداختی سفید‪ ،‬درب و پنجره پروفیلی‬ ‫با حفاظ پروفیلی و شیشه تک جداره‪ .‬مشخصات طبقه اول‪ :‬بصورت یک واحد مسکونی متشکل‬ ‫از‪ :‬اتاق خواب پذیرائی‪-‬اشپزخانه ‪-‬حمام و سرویس بهداشتی دستگاه پله با مشخصات‪ :‬اتاق های‬ ‫خواب و پذیرائی‪ :‬کف سرامیک‪-‬بدنه سرامیک و گچ پرداختی سفید‪-‬سقف گچ پرداختی سفید با‬ ‫ابزار گچبری‪-‬اشپزخانه‪ :‬به صورت اپن با ارگ ‪ ،MDF‬کف سنگ‪ ،‬بدنه سرامیک‪-‬سقف گچ‬ ‫پرداختی سفید‪ ،‬دارای کابینت فلزی‪-‬حمام و سرویس بهداشتی‪ :‬به صورت مشترک‪ ،‬کف و بدنه‬ ‫کاشی‪-‬سقف گچ پرداختی سفید‪-‬دستگاه پله‪ :‬پله و زیر پله و بدنه سنگ‪ ،‬دارای نرده فلزی‪-‬سایر‬ ‫مشخصات‪ :‬درب های داخلی چوبی‪ ،‬درب و پنجره خارجی پروفیلی با شیشه تک جداره‪،‬سیستم‬ ‫گرمایشی بخاری گازی انشعابات‪ :‬ملک مورد نظر دارای دو سری انشعاب برق و گاز و یک سری‬ ‫انشعاب اب می باشد‪ .‬ساختمان با قدمت ساخت باالی ‪ ۲۰‬سال می باشد که برابر گزارش مامور‬ ‫اجرا ملک تجاری مسکونی می باشد که مغازه تجاری در تصرف مالک و محل تولید پولک و نبات‬ ‫می باشد و مسکونی توسط مستاجر در حال استفاده می باشد‪ ،‬پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪۱۲‬‬ ‫روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬در اداره ثبت اسناد و امالک فریدن از طریق مزایده به فروش می‬ ‫رسد‪ .‬مزایده از مبلغ نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شود‪ .‬ضمنا وفق ماده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اصالحی‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده‬ ‫ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه‬ ‫التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید‬ ‫و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار‬ ‫ساقط و مزایده تجدید می گردد‪.‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم‬ ‫از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی‬ ‫های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده‬ ‫یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه‬ ‫های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول‬ ‫می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان‬ ‫ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فریدن‪ -‬محسن مقصودی‬ ‫‪/1359969‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2102‬شماره‪)1 140160302006002590 :‬برابر رای شماره ‪ 2590‬مورخ ‪ 1401/04/05‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0365‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم قدمعلی اقامحمدی ورنوسفادرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 165‬کدملی ‪ 1140987496‬صادره فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 331.05‬مترمربع پالک شماره ‪ 48‬فرعی که به ‪ 709‬فرعی تبدیل شده است از‬ ‫‪ 122‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند شماره ‪101208‬‬ ‫مورخ ‪ 1394/6/19‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫در کابــل ردگیــری کند؟ در ارتباط با این ســوال دو‬ ‫فرضیــه قاب لطــرح اســت اول اینکه ممکن اســت‬ ‫در ایــن قضیــه همکاری پاکســتان بــا امریــکا را در‬ ‫پیدا کردن الظواهری شــاهد باشــیم‪ .‬البتــه پس از‬ ‫انتشار خبر کشته شدن رهبر القاعده‪ ،‬منابع رسمی‬ ‫پاکستانسریعامدعیشدند کهطیار هبی سرنشین‬ ‫امریکایــی از خــاک و فضــای پاکســتان اســتفاده‬ ‫نکرده اســت‪ .‬باید توجه داشــت که پاکســتان در‬ ‫زمــان «عمــران خان» اجازه نــداد هیچ هواپیمای‬ ‫امریکایی از حریم هوایی پاکســتان اســتفاده کند‬ ‫امــا بــاروی کار امــدن «شــهباز شــریف» سیاســت‬ ‫خارجی پاکســتان تغییرات گسترده ای کرده است‬ ‫(ماننــد نزدیکی دوباره به امریکا) و ممک اســت‬ ‫پاکســتان برای نشــان دادن حســن نیــت خود به‬ ‫امریکا‪ ،‬در کشــتن الظواهری دســت داشته است‪.‬‬ ‫فرضیــه دوم این اســت که یکی از زیرشــاخه های‬ ‫طالبان به امریکا کمک کرده باشند‪ .‬در این راستا با‬ ‫توجه به تنش های درون گروهی طالبان (اختالف‬ ‫میان شبکه حقانی و طالبان) ممکن است شبکه‬ ‫حقانــی برای اینکه از زیر فشــار امریکا خــارج و از‬ ‫فهرست گروه های تروریستی بیرون شود با امریکا‬ ‫همکاری نموده و محل ســکونت رهبر القاعده را‬ ‫در اختیار امریکا قرار داده است‪ .‬البته طالبان این‬ ‫ادعا را رد کرده اند حتی انان یک روز پس از حمله‪،‬‬ ‫ان را فاش کردند؛ درحالی که ابتدا حمله هوایی را‬ ‫رد کردند‪ .‬شــاید طالبان می خواســت با این اقدام‬ ‫استودیو طراحی رویداد امروز‬ ‫ایران خواستار تضمین‬ ‫عینی است‬ ‫هرگونه ارتباط خود با کشــته شــدن رهبر القاعده‬ ‫را انکار کند‪.‬‬ ‫خروج نابهنگام امریکا از افغانستان؛ عامل‬ ‫قدرت گیری القاعده‬ ‫کشــتن رهبر القاعده شــاید بزرگ تریــن پیروزی‬ ‫سیاســت خارجــی بایدن به حســاب بیایــد اما این‬ ‫حقیقــت کــه رهبــر القاعــده در کابــل مســتقر بود‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بزرگ تریــن رســوایی برای وی محســوب م ‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه زمانــی کــه رئیس جمهور‬ ‫امریکا دستور خروج سراسیمه نیروهای کشورش را از‬ ‫افغانستان صادر کرد اگرچه با این دستور پایان دو‬ ‫دههاشغالگریامریکابرایافغانستانرقمخورداما‬ ‫ایناقدامچنانغیرمسئوالنهو دارایتبعاتفراوان‬ ‫بــود کــه بســیاری ان را تاریک ترین بــرگ از کارنامه‬ ‫دولتبایدنمی دانند‪.‬در انمقطع بایدناطمینان‬ ‫خاطر داد که القاعده از این کشــور رفته اســت؛ اما‬ ‫چیــزی کــه اتفاق افتــاد این بــود که در اثــر در خال‬ ‫نیروهای امریکایی در خاک افغانستان و در عرض‬ ‫چند مــاه‪ ،‬خانواده الظواهری و خود رهبر القاعده‬ ‫به کابل منتقل شدند‪ .‬حتی الظواهری در هفته های‬ ‫اخیر ویدئوهاییتهیه کردهو از پیروانخودخواسته‬ ‫بودتابهامریکاو متحدانشحملهکنند‪.‬اکنونازنظر‬ ‫مقامات امریکایی بایدن شایســته ســرزنش است‬ ‫چونشرایطیایجاد کرده کهبهتحتتعقیب ترین‬ ‫تروریســت جهان اجازه داده تا به مرکز شــهر کابل‬ ‫بــرود و در شــهری کــه از دســت القاعــده ازادشــده‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 2589‬مورخ ‪ 1401/04/05‬به شماره کالسه ‪ 0364‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم‬ ‫مریم امحمدی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 6932‬کدملی ‪ 0490505392‬صادره فرزند رضا‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 331.05‬مترمربع پالک شماره ‪ 48‬فرعی‬ ‫که به ‪ 709‬فرعی تبدیل شده است از ‪ 122‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 101208‬مورخ ‪ 1394/6/19‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/13 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده – ‪/ 1351756‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2104‬شماره‪)1 140160302006002261 :‬برابر رای شماره ‪ 2260‬مورخ ‪ 1401/03/24‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 1754‬تصرفات اقای‪/‬خانم حسین کاظمی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 287‬کدملی‬ ‫‪ 1141630801‬صادره فرزند غالم در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 162.90‬مترمربع پالک شماره ‪ 337‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 20067‬مورخ ‪ 1348/06/16‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 2263‬مورخ ‪ 1401/03/24‬به شماره کالسه ‪ 1756‬تصرفات اقای‪/‬خانم مطهره‬ ‫مجیری فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1130562530‬کدملی ‪ 1130562530‬صادره فرزند مجتبی‬ ‫در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 162.90‬مترمربع پالک شماره ‪337‬‬ ‫فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند شماره‬ ‫‪ 20067‬مورخ ‪ 1348/06/16‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )3‬برابر رای شماره ‪ 2261‬مورخ ‪ 1401/03/24‬به شماره کالسه ‪ 1755‬تصرفات اقای‪/‬خانم زهرا‬ ‫بدیعی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 370‬کدملی ‪ 1141696932‬صادره فرزند مصطفی در دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 162.90‬مترمربع پالک شماره ‪ 337‬فرعی از‬ ‫‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند شماره‬ ‫‪ 20067‬مورخ ‪ 1348/06/16‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/13 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –‪/ 1351560‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2106‬شماره‪)1 140160302006002351 :‬برابر رای شماره ‪ 2350‬مورخ ‪1401/03/26‬‬ ‫به شماره کالسه ‪ 1576‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم مهدی رضائی خوزانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 335‬کدملی ‪ 1141352591‬صادره فرزند قدمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 174.12‬مترمربع پالک شماره ‪ 288 ، 287‬و ‪ 290‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫مقامات رســمی امریــکا می گویند بدون شــک‬ ‫طالبــان از حضــور الظواهــری در خاک افغانســتان‬ ‫خبر داشــته اند حتی خان ـه ای که الظواهــری در ان‬ ‫یکــرد متعلق به یکی از دســتیاران ارشــد‬ ‫زندگــی م ‬ ‫«سراج الدین حقانی» رهبر ارشد طالبان بود‪ .‬از دید‬ ‫امریکاگروهطالبانباحمایتاز گروه هایتروریستی‬ ‫به ویژه القاعــده‪ ،‬توافقنامه دوحــه (در این توافق‬ ‫طالبــان تعهــد داده بــود روابــط خود بــا گروه های‬ ‫تروریستی مانند القاعده را قطع کند) را نقض کرده‬ ‫است‪ .‬در چنین شرایطی امریکا این اجازه را دارد تا‬ ‫بر ضد گروه های تروریستی که در افغانستان منافع‬ ‫امریــکا و متحــدان وی را تهدید می کنــد وارد عمل‬ ‫شود‪ .‬اکنون طالبان زیر فشار روزافزون قرار دارند و‬ ‫باچالشبزرگیروبه رو هستندبایدمنتظر بودو دید‬ ‫طالبان حضور رهبر القاعده در کابل را که برخالف‬ ‫توافــق دوحــه بود چگونــه توجیه می کنند‪ .‬پیامد‬ ‫منفی دیگر این قضیه این اســت که کشــته شــدن‬ ‫الظواهرینشانمی دهدعلی رغمنبودامریکایی ها‬ ‫در خاک افغانستان هنوز هم انان اشراف اطالعاتی‬ ‫و استخباراتیزیادیبر افغانستاندارندضمناینکه‬ ‫امریــکا ثابــت ســاخت کــه توانایی کشــتن رهبران‬ ‫القاعده و طالبان را حتی در داخل افغانستان دارد و‬ ‫در صورت لزوم به راحتی می تواند چنین عملیاتی را‬ ‫در داخل افغانستان به اجرا بگذارد و این می تواند‬ ‫یــک نــوع هشــدار به رهبــران طالبان تلقی شــود و‬ ‫خوب راحت را از چشمان ان ها بگیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ماموریت به وزارت ارتباطات برای پیگیری‬ ‫و رفع اختالالت اخیر اینترنت‬ ‫ارائــه گزارشــی از وضعیت اختالالت شــبکه‬ ‫ارتباطــی و اینترنــت ثابــت و همــراه در کشــور‪،‬‬ ‫موضوعی بود که در جلسه هیئت دولت مطرح‬ ‫شــد‪ .‬رئیس جمهــور پس از اســتماع گــزارش وزیر‬ ‫ارتباطات دراین باره‪ ،‬به برخی گالیه های مردمی‬ ‫در ایــن خصــوص اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬وزارت‬ ‫ارتباطات با دقت و جدیت مواردی ازاین دست‬ ‫را پیگیــری کنــد تا خللــی در خدمات رســانی به‬ ‫مردم و فعالیت کسب وکارها و مشاغلی که در‬ ‫بستر فضای مجازی جریان دارد‪ ،‬ایجاد نشود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬او در ادامه پس از اســتماع‬ ‫گزارشــی از رونــد اجرای طــرح «دارویار» از ســوی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬نگاه‬ ‫منصفانه را الزمه قضاوت درباره طرح های بزرگ‬ ‫در دســت اجرای دولت دانســت و گفت‪ :‬اجرای‬ ‫این دســت طرح ها‪ ،‬نیازمند هماهنگی های بین‬ ‫بخشی و ظرافت های بسیاری است که گاهی در‬ ‫اظهارنظرهاوقضاوت هانسبتبهانکم توجهی‬ ‫یشــود‪ .‬کار بزرگی در حوزه دارو اغازشده است‬ ‫م ‬ ‫کــه ممکــن اســت در ابتــدای انجــام ان‪ ،‬برخــی‬ ‫نقایص و کاســتی ها هم وجود داشــته باشــد اما‬ ‫امروز کمتر کسی در اصل اجرای این طرح تردید‬ ‫دارد‪ .‬رئیسی حکمرانی عالمانه و مسئوالنه را در‬ ‫گروی شجاعت دولت در تصمیم گیری دانست و‬ ‫گفت‪:‬مانبایدمتاثر از برخیحواشیو پیامدهای‬ ‫کوچک احتمالی‪ ،‬از زیر بار مسئولیت تصمیمات‬ ‫بزرگوضروریبرایکشور شانهخالیکنیم‪.‬دولت‬ ‫تجلی اراده مردم اســت و باید در راســتای تامین‬ ‫خیر عمومیو منافعمردمگامبردارد‪.‬او توفیقدر‬ ‫اجرایطرح هایبزرگیهمچوندارویار رادر گروی‬ ‫اطالع رسانیجامعو دقیقو روایتگریمسئوالنه‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬در اجرای چنین طرح هایی‬ ‫الزماستنسبتبهگره هایذهنیو ابهاماتیکه‬ ‫در افکار عمومی به وجود می اید حساس باشید‬ ‫و با ســرعت و دقت در این زمینه اطالعات الزم‬ ‫رابهمردمبدهید‪.‬رئیس جمهور باتاکیدبر اهمیت‬ ‫روایتگری و اقدامات تبیینی از سوی دستگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬افــزود‪ :‬اگر دســتگاه های مجــری‪ ،‬خود‬ ‫روایــت درســت و بهنــگام از اقداماتشــان را ارائه‬ ‫نکنند‪ ،‬دیگران این اقدامات را به شــکلی روایت‬ ‫می کنند که نتایج اقدامات مهم دولت زیر سوال‬ ‫مــی رود و بعضــا نقــاط قــوت در افکار عمومی‬ ‫نقطه ضعــف جلــوه داده می شــود‪ .‬رئیســی در‬ ‫این زمینه موضوع بیمه رایگان افراد فاقد بیمه را‬ ‫مثال زد و خاطرنشان کرد‪ :‬مثال تا به امروز حدود‬ ‫‪ ۶‬میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشــش‬ ‫بیمه رایگان قرارگرفته اند و بررســی پرونده افراد‬ ‫باقیمانــده هم ادامــه دارد اما نبایــد در اظهارات‬ ‫و اخبار؛ اقدام مهم دولت در پوشــش بیمه ای ‪۶‬‬ ‫میلیوننفر بهحاشیهبرود‪.‬‬ ‫تکذیب دستگیری و استرداد خاوری‬ ‫تنهابازمانده‬ ‫اکنون سرنوشت القاعده به این بستگی خواهد‬ ‫داشــت کــه چه کســی جایگزیــن الظواهری شــود‪.‬‬ ‫بایــد گفــت پــس از چندین دهه حمالت مســتمر‬ ‫ایاالت متحــده و کشــورهای غربــی‪ ،‬افراد بســیاری‬ ‫باقی نمانده اند که واجد شرایط رهبری این سازمان‬ ‫باشــند‪ .‬ضمن اینکه امــروزه ماهیــت درگیری ها در‬ ‫سراســر خاورمیانه‪ ،‬افریقا و جنوب اســیا بیشــتر به‬ ‫نفــع ســازمان های جهادی متمرکز محلی اســت تا‬ ‫سازمان هایمتمرکز در سطحجهانینظیر القاعده؛‬ ‫امــا بــه نظــر می رســد در شــرایط کنونــی با کشــته‬ ‫شــدن الظواهری «ســیف العدل» که از او به عنوان‬ ‫شخصیتی بسیار مورداحترام در صفوف القاعده یاد‬ ‫می شود‪ ،‬تنها بازمانده در بین شخصیت های اصلی‬ ‫خواهــد بود کــه به صورت بالقــوه می تواند رهبری‬ ‫القاعده را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به سوالی‬ ‫دربــاره اســترداد محمودرضــا خــاوری مدیرعامل‬ ‫اسبق بانک ملی و بازگرداندن او به کشور گفت‪:‬‬ ‫خبر مربوطبهدستگیریاینفردتکذیبمی شود‬ ‫و صحت ندارد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مسعود ستایشی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مکاتبات الزم با اینترپل انجام شده اما‬ ‫دولت کانادا همکاری الزم برای استرداد این فرد را‬ ‫ندارد‪.‬ستایشیاقدامدولت کانادارانقضحقوق‬ ‫بشر دانست و افزود‪ :‬استرداد مجرمان از طریق‬ ‫اینترپل یک قاعده بین المللی است و استنکاف‬ ‫دولت کانادا برداش ـت هایی دارد و دولت کانادا‬ ‫پناهگاهمتهمانو مجرمانشدهو ایناقدامجای‬ ‫نگرانیبرایجامعهبین المللیدارد‪.‬اویاداور شد‪:‬‬ ‫فرار خاوری از کشــور در پی مطرح شــدن برخی‬ ‫پرونده هــا بــود و درخواســت جمهوری اســامی‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 32026‬مورخ ‪ 1400/9/1‬دفتر ‪276‬‬ ‫خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪2‬‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪)2‬برابر رای شماره ‪ 2351‬مورخ ‪ 1401/03/26‬به شماره کالسه ‪ 1577‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم‬ ‫شهناز کبیری خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 1130075117‬کدملی ‪ 1130075117‬صادره فرزند‬ ‫امراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 174.12‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 288 ، 287‬و ‪ 290‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫به موجب سند شماره ‪ 32026‬مورخ ‪ 1400/9/1‬دفتر ‪ 276‬خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/13 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –‪/ 1351737‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2324‬شماره نامه‪ 140185621012000819 :‬نظر به اینکه اقای ذبیح اله رستمی فرزند‬ ‫محمد با تسلیم دو برگ گواهی نامه مصدق مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۶۳۱‬فرعی‬ ‫از ‪ /۴۶۸۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش یک طبس به شماره چاپی ‪۳۱۸۱۲۸‬ج‪ ۹۸‬ذیل ثبت‪-‬‬ ‫صفحه‪-‬دفتر امالک الکترونیک ‪ ۱۳۹۹-----------۱۸۰۵‬بنام وی صادر و تسلیم گردیده‪،‬‬ ‫بعلت جابجائی وسایل مفقود و تا کنون پیدا نشده است از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده‪ ،‬لذا به موجب تبصره یک اصالحی ماده ‪ – ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت اسناد و امالک مراتب‬ ‫طی یک نوبت اگهی و به اطالع عموم رسانیده میشود تا هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله‬ ‫ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این اگهی به‬ ‫ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعالم نماید‪ .‬در غیر‬ ‫اینصورت پس از گذشت مهلت مذکور نسبت به پالک مورد تقاضا سند مالکیت المثنی نوبت اول‬ ‫صادر و به مالک تسلیم خواهد شد‪ .‬معامالتی که به حکایت سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت‬ ‫و ثبت و صفحه دفتر امالک قید گردیده بقوت خود باقیست و سلسله نقل و انتقاالت بعدی ندارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/05/13 :‬غالمرضا کدخدائی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس‬ ‫‪/1359870‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی ‪۱۴۰۰۱۱۵۶۱‬‬ ‫‪ -9 -2270‬شماره اگهی‪ 140103902002000152 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/05/09 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004002002000512‬شش دانگ یک دستگاه اپارتمان نوع ملک طلق پالک ثبتی ‪۱۱۵‬‬ ‫(صد و پانزده) فرعی از (دو هزار و ششصد و نوزده)‪ ۲۶۱۹‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شده از ‪2619B‬‬ ‫فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬قطعه در طبقه‪028 b00+‬و واقع در بخش ‪ ۰۱‬ناحیه ‪ ۰۰‬اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک مرکزی اصفهان استان اصفهان به مساحت ‪ 152/5‬مترمربع متن ملک‪ :‬ملک و محل‬ ‫ان‪ :‬شش دانگ یک دستگاه اپارتمان پالک یکصد و پانزده فرعی واقع در نیم طبقه دوم شمالی‬ ‫به مساحت یکصد و پنجاه و دو متر و پنجاه صدم متر مربع ‪ -‬بانضمام شش دانگ یکباب انباری‬ ‫پالک چهل و یک فرعی واقع در طبقه زیرزمین به مساحت چهار متر و پنجاه و شش صدم متر‬ ‫مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات که عبارتند از موتورخانه مشاعی هفتاد و سه فرعی و‬ ‫پارکینگ های مشاعی هفتاد و چهار و هفتاد و پنج فرعی و استخر شنا و تاسیسات و سونا مشاعی‬ ‫هفتاد و شش فرعی و راه پله ها و اسانسورهای مشاعی هفتاد و هفت الی هشتاد فرعی و راهرو‬ ‫ورودی و باغچه مشاعی هشتاد و یک فرعی و البی های مشاعی هشتاد و دو و نود و سه فرعی‬ ‫و سالن اجتماعات مشاعی هشتاد و سه فرعی و حیاط های مشاعی نود و دو و یکصد فرعی و‬ ‫اطاقهای نگهبانی مشاعی چهل و سه و نود و چهار فرعی با مالکیت مرحوم مهدی وحدت پور فرزند‬ ‫محمد شماره شناسنامه ‪ ۱۳۷۸‬تاریخ تولد‪ 1348/09/29 :‬شماره ملی‪( ۱۲۸۸۸۵۰۵۸۱ :‬ورثه‪ :‬محمد‬ ‫وحدت پور نام پدر‪ :‬مهدی تاریخ تولد‪ 1377/03/04 :‬شماره ملی‪ ۱۲۷۲۶۷۷۸۰۱ :‬شماره شناسنامه‪:‬‬ ‫‪ - ۱۲۷۲۶۷۷۸۰۱‬فخری نورافزا نام پدر‪ :‬باقر تاریخ تولد‪ 1317/04/01 :‬شماره ملی‪۱۲۸۵۲۷۰۴۶۰ :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ - ۲۳۱ :‬ساناز ایران پور نام پدر‪ :‬هوشنگ تاریخ تولد‪ 1355/04/10 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫اســترداد این فرد از دولت کانادا اســت زیرا موارد‬ ‫مطروحه علیــه او‪ ،‬در دادگاه صالح موردبررســی‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ‬ ‫بهسوالیدربارهسیدمهدیمیرسلیمگفت‪:‬عنوان‬ ‫اتهامــی او اجتمــاع و تبانی به قصــد اقدام علیه‬ ‫امنیت کشــور به پنج ســال حبس محکو مشــده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تاریــخ شــروع مجــازات او‬ ‫مشــخص و معلــوم اســت و بر اســاس مقــررات‪،‬‬ ‫محکومیت بــرای او به موجب قانون و ب ـه دوراز‬ ‫تعارف و اغماض اجراشده است زیرا قوه قضاییه‬ ‫بهترین راه تجلی عدالت را اجرای قانون می داند‬ ‫و تبعیضنارواست‪.‬ستایشیافزود‪:‬در ایامحبس‬ ‫اومطابقموازینقانونیمانندسایر مددجویاناز‬ ‫مرخصی بهره مند بوده و استفاده کرده و چند روز‬ ‫همغیبتداشتهاست‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۵۳۵۶۵۸۵۵‬شماره شناسنامه‪ ) ۶۸۵ :‬با جز سهم ‪ ۶‬از کل سهم ‪ ۶‬بعنوان مالک شش دانگ‬ ‫اعیان متن سهم‪ :‬ششدانگ با شماره مستند مالکیت ‪ ۹۴۹۹۲‬تاریخ ‪ 1380/12/16‬موضوع سند‬ ‫مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ ۳۷۵۳۰۶‬که در صفحه ‪ ۳۸۹‬دفتر امالک جلد ‪ ۱۶۷‬ذیل شماره ‪۳۰۴۶۳‬‬ ‫ثبت گردیده است که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره شماره سند‪ ،۵۴۹۹ :‬تاریخ سند‪:‬‬ ‫‪ ، 1376/05/09‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۱۰‬اصفهان در قبال طلب خانم ساناز ایران پور‬ ‫نام پدر‪ :‬هوشنگ تاریخ تولد‪ 1355/04/10 :‬شماره ملی‪ ۱۷۵۳۵۶۵۸۵۵ :‬شماره شناسنامه‪۶۸۵ :‬‬ ‫و حقوق دولتی متعلقه طبق نامه شماره ‪ ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۳۰۰۹۵۷۵‬اداره ثبت مرکزی اصفهان‬ ‫بازداشت گردید و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گردید و حدود ان به شرح ذیل اعالم‬ ‫می گردد‪ :‬شماال‪ :‬اول بطول پانزده سانتیمتر دیواریست به فضای تراس دوم بطول چهارده متر‬ ‫و بیست و نه سانتیمتر پنجره و دیواریست به فضای تراس دوم بطول چهارده متر و بیست و نه‬ ‫سانتیمتر پنجره و دیواریست به فضای باغچه ورودی هشتاد و یک فرعی شرقا‪ :‬بطول ده متر و‬ ‫سی و هشت سانتیمتر دیوار اشتراکی است با فضای پالک دو هزار و ششصد و نوزده (یک) جنوبا‪:‬‬ ‫اول در دو قسمت که دوم شرقی است به طولهای پنج و نیم متر و دو متر و شصت و یک سانتیمتر‬ ‫پنجره و دیواریست بفضای نورگیر مشاعی دوم بطول یک متر و سی و پنج سانتیمتر دیواریست به‬ ‫فضای داکت مشاعی سوم در چهار قسمت که اول و سوم غربی است به طول های هشتاد و پنج‬ ‫سانتیمتر و یک متر و چهل و هفت سانتیمتر و یک متر و هفتاد و دو سانتیمتر و پنج متر و پنجاه و‬ ‫چهار سانتیمتر درب و دیواریست به راه پله مشاعی هفتاد و هشت فرعی غربا‪ :‬اول به طول چهل‬ ‫سانتیمتر به دیوار اشتراکی با اپارتمان یکصد و چهارده فرعی دوم در سه قسمت که اول شمالی و‬ ‫سوم جنوبی است به طول های سی سانتیمتر و یک متر و سی سانتیمتر و سی سانتیمتر دیواریست‬ ‫به فضای داکت سوم در سه قسمت که دوم جنوبی است به طول های سه متر و چهل و پنج‬ ‫سانتیمتر و چهل سانتیمتر و دو متر و پنج سانتیمتر دیوار اشتراکی است با اپارتمان یکصد و چهارده‬ ‫فرعی چهارم به طول سه متر و بیست و چهار سانتیمتر پنجره و دیواریست بفضای تراس‪ .‬دوم حدود‬ ‫انباری‪ :‬شماال‪ :‬بطول یک متر و شصت سانتیمتر دیوار اشتراکی است با انباری سی و پنج فرعی‬ ‫شرقا‪ :‬بطول دو متر و هشتاد و پنج سانتیمتر دیوار اشتراکی است با انباری چهل و دو فرعی جنوبا‪:‬‬ ‫بطول یک متر و شصت سانتیمتر درب و دیواریست به پارکینگ هفتاد و چهار فرعی غربا بطول دو‬ ‫متر و هشتاد و پنج سانتیمتر دیوار اشتراکی است با انباری چهل فرعی که طبق نظریه کارشناس‬ ‫رسمی پالک ثبتی یک باب اپارتمان واقع در طبقه دوم ضلع شمال مجتمع مسکونی سرو (سمت‬ ‫خیابان مطهری) به ادرس اصفهان خیابان مطهری جنب ورودی بیشه حبیب ‪ -‬مجتمع مسکونی‬ ‫سرو واحد ‪ ۲۲‬کد پستی ‪ .۸۱۸۴۸۵۴۳۶۸‬اپارتمان مذکور دارای اسکلت بتنی و سقف دال و تیر‪،‬‬ ‫سه خواب‪ ،‬کف سنگ جوشقان‪ ،‬دیوار و سقف گچ و رنگ‪ ،‬کابینت چوبی‪ ،‬سرویس های توالت و‬ ‫حمام کاشی و سرامیک و توالت فرنگی‪ ،‬اشپزخانه اوپن کف سرامیک دیواره کاشی‪ ،‬دارای شومینه‪،‬‬ ‫گرمایش و سرمایش موتورخانه مرکزی و چیلر و فن کوئل‪ ،‬پنجره ها دو جداره قدیمی‪ ،‬درها چوبی‬ ‫دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مجزی‪ .‬راه پله کف سنگ بدنه گچ و رنگ با نرده فلزی‪،‬‬ ‫پارکینگ کف سیمانی بدنه بتنی‪ ،‬نما سنگ با قدمت حدود ‪ ۲۰‬سال متعلق به مهدی وحدت پور با‬ ‫توجه به مشخصات و موقعیت محل ابعاد و اندازه و کیفیت ساخت عمر ساختمان عرضه و تقاضا در‬ ‫زمان ارزیابی و دیگر عوامل موثر به مبلغ ‪ 47/300/000/000‬ریال (چهل و هفت میلیارد و سیصد‬ ‫میلیون ریال) جهت پایه مزایده ارزیابی میگردد‪ .‬مزایده ‪ ۶‬دانگ پالک ثبتی ‪ ۱۱۵‬فرعی از ‪۲۶۱۹‬‬ ‫اصلی بخش ‪ ۱‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/5/26‬در شعبه مهریه اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 47/300/000/000‬ریال‬ ‫شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود‪ .‬این اگهی یک مرتبه‬ ‫در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و روزنامه در تاریخ ‪ 1401/5/13‬چاپ و منتشر می‬ ‫گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی می باشد الزم به ذکر‬ ‫است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف‬ ‫در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا‬ ‫تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن‬ ‫انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به‬ ‫برنده مزایده مسترد می گردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده‬ ‫را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز (دریافت از‬ ‫حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای‬ ‫کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش‬ ‫را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف‬ ‫مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و‬ ‫به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪ -‬اکرم محمود صالحی‬ ‫‪/1358756‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تعدادفرودگاه ها‬ ‫با هواپیماها تناسب ندارد‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی‬ ‫‪ ۳۰‬ســورتی پرواز برای امداد‬ ‫کشوری اعالم کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫و انتقــال در فــرودگاه طبــس‬ ‫ـای‬ ‫کنونــی تعــداد فرودگا ههـ‬ ‫با سه هواپیما و شش بالگرد‬ ‫کشــور بــا نــاوگان هوایــی ما‬ ‫انجام دادیم که شامل اعزام‬ ‫تناســب نــدارد و بــه همیــن‬ ‫پزشــک‪ ،‬دارو‪ ،‬تجهیــزات و‬ ‫محمد محمدی‬ ‫دلیل به دنبال توســعه بیشتر‬ ‫جابه جایــی اســیب دیدگان‬ ‫بخش‬ ‫نیستیم‪ ،‬اما همین فرودگاه ها‬ ‫بود‪ .‬همین مســائل است که‬ ‫که بعضا غیرفعال هستند کشور را در شرایط ماهیــت فرودگاه ها را نشــان می دهــد‪ .‬او در‬ ‫ن ســوال که سیاســت توســعه ای‬ ‫خاص مانند ســیل و زلزله نجات داده است‪ .‬پاســخ به ای ‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬در روزهای اخیر ویدئویی در فرودگاه ها به شــکل توســعه کمی اســت‬ ‫از میثــم لطیفــی‪ ،‬معاون رئیس جمهــوری در یــا کیفــی؟ اظهار کــرد‪ :‬مجوز فــرودگاه را یک‬ ‫امور اســتخدامی درباره تعــداد فرودگاه های نهــاد تاییــد نمی کند بلکــه سلســله فرایندی‬ ‫کشور منتشر شده که در این باره می گوید‪ «:‬دارد کــه بایــد اتفــاق بیفتــد و یــک فــرودگاه‬ ‫اگر اشــتباه نکنم ‪ ۵۰‬یا ‪ ۵۴‬فرودگاه در کشــور‬ ‫صرفا با درخواست یک نفر احداث نخواهد‬ ‫ً‬ ‫داریــم‪ ،‬المان پنج فرودگاه دارد‪ .‬تقریبا همه شــد‪ .‬تمام فرودگاه های کشــور این فرایند را‬ ‫ای ‬ ‫نهــا فرودگا ههــای بین المللــی هســتند‪ .‬طــی کردنــد امــا بــه نظر می رســد انقــدر که‬ ‫فــرودگاه بین المللی یعنی گمرک می خواهد‪ ،‬در حــوزه فرودگاهــی توســعه پیــدا کردیــم‬ ‫پلیــس بین الملــل می خواهــد‪ .‬یعنــی در زمینــه نــاوگان هوایــی توســعه نیافتیم و‬ ‫اســتانداردی دارد‪ ».‬محمــد محمدی بخــش بــا یکدیگــر همخوانــی نــدارد‪ .‬این اشــکالی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در ایــن بــاره اظهــار اســت کــه بایــد رفــع شــود چــرا کــه ماننــد‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضر حدود ‪ ۵۳‬فــرودگاه در پیکــری هســتیم کــه بــا هــم تناســبی نــدارد‬ ‫اختیــار شــرکت فرودگا ههــا اســت و تعدادی بنابرایــن بایــد بــه این موضــوع توجه جدی‬ ‫فرودگا ههــای مشــترک نظامــی و غیرنظامــی کنیــم‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس شــرایط‬ ‫داریــم کــه از ا ‬ ‫نهــا نیــز اســتفاده می کنیــم‪ .‬موجــود دنبــال توســعه فرودگاهی نیســتیم‬ ‫همچنین تعدادی فرودگاه در کشــور متعلق چــرا کــه در وهلــه نخســت قانــون بــه مــا‬ ‫بــه وزارت نفــت و وزارت ارتباطــات اســت ایــن اجــازه را نمی دهــد و اجــازه نداریــم از‬ ‫و تعــدادی از ســطوح پــروازی نیــز در اختیار بودجــه و اعتبارات موجود‪ ،‬فرودگاه جدید‬ ‫ســایر وزارتخانه ها اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ان احــداث کنیم اما نمی توانیم ان ها را کاهش‬ ‫چیــزی کــه وزارت راه و شهرســازی متکفل ان دهیــم؛ چــرا کــه فــرودگاه را احــداث کردیم‬ ‫اســت همان ‪ ۵۳‬فــرودگاه در اختیار شــرکت و بــرای احــداث ان ســرمایه گذاری و هزینــه‬ ‫فرودگا ههــا و فرودگا ههــای مشــترک اســت‪ .‬هنگفتــی صــورت گرفته اســت‪ ،‬امــا در حال‬ ‫البتــه فرودگا ههــا صرفـ ًـا بــرای جابه جایــی حاضــر تنهــا یــک هزینــه نگهــداری دارد‪ .‬از‬ ‫مســافر ســاخته نشــد ه و می توانــد کشــور را سوی دیگر اگر اتفاقی در کشور بیفتد همین‬ ‫در شــرایط خــاص نجــات دهــد‪ .‬بــه عنــوان فرودگا ههــا هســتند کــه بــه کل کشــور کمک‬ ‫مثال فرودگاه بم در چند شــب حق خودش خواهنــد کــرد‪ .‬رئیــس ســازمان هواپیمایــی‬ ‫را نســبت بــه کل کشــور ادا کــرد یــا فــرودگاه کشوری با بیان این که در برخی از فرودگاه ها‬ ‫کرمانشاه در حادثه زلزله و سیل ما را نجات تقریبـ ًـا پــروازی صورت نمی گیــرد‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫داد و ایــن نقــش فرودگا ههــا در حــوادث و بایــد در این بخش بیشــتر فعالیــت کنیم که‬ ‫بالیای طبیعی اســت که می تواند از اهمیت تعــداد هواپیماهــای خــود را افزایــش دهیم‬ ‫باالیــی برخــوردار باشــد‪ .‬در همیــن رابطــه و چــراغ فرودگا ههــا را روشــن کنیم تــا بتواند‬ ‫محمدی بخــش ‪ -‬رئیس ســازمان هواپیمایی بــه مردم ســرویس دهی کنــد‪ .‬در این صورت‬ ‫با بیان این که در سال های گذشته به واسطه تناســب برقرار خواهد شد اما این سیاست را‬ ‫بالگــرد و هواپیما وارد شــهرها و اســتان های هــم نداریم که اگر بانــد یک فرودگاه ناقص‬ ‫ســیل زده شــدیم‪ ،‬بــه ایســنا گفــت‪ :‬در حــال است یا نیاز به تعمیر و نگهداری دارد‪ ،‬ان را‬ ‫حاضر اگر در سیســتان و بلوچســتان اتفاقی انجام ندهیم و سراغ احداث فرودگاه جدید‬ ‫ماننــد ســیل بیفتــد‪ ،‬ایــن فرودگاه ها هســتند برویــم و کلنــگ دیگــری را بزنیــم‪ .‬ایــن روش‬ ‫کــه ما را نجات می دهند‪ .‬بــه عنوان مثال در درست نیست و البته در سیاست های دولت‬ ‫همین اتفاق اخیر که در طبس افتاد‪ ،‬تعداد هم قرار ندارد‪.‬‬ ‫نرخ سود بین بانکی‬ ‫باید کنترل شود‬ ‫تامین ‪ ۵۰‬درصد درامدهای کشور‬ ‫در استان تهران‬ ‫نماینــده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و‬ ‫دارایی استان تهران‪ ،‬از تامین بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫درامدهــای کشــور شــامل درامدهــای مالیاتی‬ ‫ملــی و اســتانی و درامــد ســایر دســتگاه های‬ ‫اجرایــی در اســتان تهــران خبــر داد‪ .‬بــه ایرنــا‬ ‫از اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان‬ ‫تهران‪« ،‬داود طبرســا» در جلســه ستاد تجهیز‬ ‫درامد اســتان تهران‪ ،‬گزارشی از منابع عمومی‬ ‫بودجه استان تهران طی ‪۱۲‬ماهه سال ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫چهارماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۱‬ارائه کرد‪ .‬وی‬ ‫در مقایسه عملکرد درامدهای عمومی استان‬ ‫نســبت به بودجه مصوب و نیز مدت مشابه‬ ‫ســال قبل اظهار داشــت‪ :‬درامدهــای عمومی‬ ‫مصوب استان تهران نسبت به سال گذشته با‬ ‫‪ ۵۵‬درصد رشــد و درامدهای مصوب مالیاتی‬ ‫با ‪ ۵۷‬درصد رشــد در ســال جاری همراه بوده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل امور اقتصــادی اســتان تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رشد مصوب مالیات های مستقیم‬ ‫تهــای غیرمســتقیم ‪۵۲‬‬ ‫‪ ۶۱‬درصــد و مالیا ‬ ‫درصد بوده و مصوب ســایر درامدهای استان‬ ‫نسبت به سال گذشته ‪ ۱۲‬درصد کاهش داشته‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬عملکــرد منابــع عمومــی‬ ‫بودجه اســتان تهران طی ‪۴‬ماهه ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫با وصول ‪ ۶۹۰‬هزار میلیارد ریال بیانگر تحقق‬ ‫‪۱۰۱‬درصدی بوده که از این میزان‪ ،‬درامدهای‬ ‫مالیاتی ‪ ۱۰۳‬درصد و درامد سایر دستگاه های‬ ‫اجرایی ‪ ۸۰‬درصد تحقق را در مقایسه با دوره‬ ‫مشابه سال گذشته داشته اند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫رویداد امروز گزارش می دهد‬ ‫پرداخت تسهیالت اشتغال‬ ‫به ‪ ۲۷‬هزار طرح روستایی‬ ‫و عشایری‬ ‫نقش راهبردی فوالد مبارکه در تحقق‬ ‫سند چشم انداز ‪1404‬‬ ‫اطالعات ســامانه کارا از پرداخت تســهیالت اشتغال‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۲۷‬هزار طرح روســتایی و عشــایری تا پایان‬ ‫تیرماه امسال خبر می دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬طرح اشتغال‬ ‫روســتایی و عشــایری از بهمــن مــاه ســال ‪ ۱۳۹۶‬در کل‬ ‫کشــور به اجــرا درامد؛ این طــرح به دنبال مجوز مجلس‬ ‫در برداشــت ‪ ۱.۵‬میلیــارد دالر از منابــع صندوق توســعه‬ ‫ملی برای ایجاد طرح های اشــتغال در مناطق روســتایی‬ ‫و عشایری عملیاتی و مقرر شد معادل ریالی ان از محل‬ ‫منابع داخلی بانک ها به حســاب موسسات عامل واریز‬ ‫شــود‪ .‬بر این اســاس صندوق توســعه ملی اجــازه یافت‬ ‫با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق‬ ‫روســتایی و عشــایری‪ ،‬معــادل ریالــی یک میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫ میلیون دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه‬ ‫نزد بانک های کشــاورزی‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬پست بانک و‬ ‫صندوق کارافرینی امید در بخش کشاورزی سپرده گذاری‬ ‫کندتااینمنابعبرایایجاداشتغالدر روستاهاو شهرهای‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت با اولویت روســتاها و شــهرهای‬ ‫واقــع در مناطــق مــرزی و مناطق عشــایری هزینه شــود‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش ســامانه کارا‪ ،‬تسهیالت پرداختی بانک‬ ‫توســعه تعاون در ســرفصل اشــتغال پایدار روســتایی و‬ ‫عشــایری منجر به ایجاد ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬شــغل در سراسر‬ ‫کشــور شده اســت‪ .‬بانک توسعه تعاون ب ه عنوان بانک‬ ‫عامل در این طرح ملی توانســته تا پایان تیر ماه به ‪۲۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۸‬طــرح در تمــام اســتان های ایران تســهیالت‬ ‫اشــتغال پایدار اختصاص دهد‪ .‬اســتان های کرمانشــاه با‬ ‫‪ ۴۷۹۸‬طــرح‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان بــا ‪ ۱۹۶۵‬طــرح و‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۱۴۶۱‬طــرح‪ ،‬در رتبــه هــای اول تا ســوم طرح‬ ‫های پرداختی در این طرح قرار دارند‪ .‬اســتان کرمانشــاه‬ ‫همچنین با‪ ۵۹۳۸‬اشتغال ایجاد شده در رتبه اول و پس‬ ‫از ان اســتان های خراسان رضوی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫فارس و هرمزگان قرار دارند‪ .‬بانک توسعه تعاون در طرح‬ ‫ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری حدود ‪ ۳۰‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده که از این میزان‬ ‫حــدود ‪ ۵۵۶۰‬میلیــارد ریال به معرفی شــدگان نهادهای‬ ‫حمایتــی اختصــاص یافته اســت‪ .‬از محــل پرداخت این‬ ‫میزان تســهیالت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۹۳‬طرح توســط مددجویان‬ ‫در سراسر کشور راه اندازی شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از‬ ‫ابتدای اجرای طرح «اشتغال پایدار روستایی و عشایری»‪،‬‬ ‫بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک کشاورزی و پست‬ ‫بانکوصندوقکارافرینیامید‪،‬وظیفهپرداختتسهیالت‬ ‫اشتغالپایدار روستاییو عشایریرابر عهده گرفتهاست‪.‬‬ ‫عاطفه علیان‬ ‫ســند چش ـم انداز ‪ 1404‬مهمتریــن ســند باالدســتی‬ ‫کشور است که به عنوان مرجع و الگوی جهت ساز‬ ‫در تدویــن ســایر برنامه های کشــور قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫یکی از عناصر مهم سند چشم انداز کشور در افق‬ ‫‪ ،1404‬کمک به پیشرفت و توسعه کشور از طریق‬ ‫دســتیابی به ظرفیت تولید سالیانه ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫فوالداست‪.‬اگرچهبرخورداری کشور از منابععظیم‬ ‫در حوزه های منابع انســانی‪ ،‬مواد اولیــه و انرژی و‬ ‫بازارهای مناســب داخلی و منطقه ای دستیابی به‬ ‫این هدف را امکان پذیر نموده‪ ،‬اما موانع در حوزه‬ ‫تامین انرژی و زیرســاخت ها باعث شــده است که‬ ‫شرکتهای بزرگ فوالدی در این زمینه سرمایه گذاری‬ ‫کننــد‪ .‬بــرای تحقق تولیــد ‪ 55‬میلیون تن فــوالد در‬ ‫افق چشم انداز‪ ،‬میزان نیاز به حمل و نقل جاده ای‬ ‫وریلی تا پایان سال‪ ،1404‬به ترتیب‪ 61‬و ‪ 66‬میلیون‬ ‫تن براورد می شود و بر اساس سند چشم انداز ‪1404‬‬ ‫ایران به‪ 25‬هزار کیلومتر راه اهن‪ 20،‬هزار واگن باری‬ ‫و ‪ 700‬دستگاه لوکوموتیو نیاز دارد‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبر اهمیتمسئولیتاجتماعیتوسط‬ ‫شرکت فوالدمبارکه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرکت‪ ،‬عمل‬ ‫بهمسئولیت هایاجتماعیرایکیاز رسالتهایاصلی‬ ‫خــود می داند‪ ،‬با فراهم کردن زمینه اشــتغال پایدار‬ ‫برای‪ ۳۵۰‬هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫و همچنینباحمایتحداکثریاز مراکز دانش بنیان‬ ‫در رونق اقتصادی و تزریق امید به جامعه با فاصله‬ ‫معنــى داری نســبت بــه ســایر شــرکت های داخلی‬ ‫ایفای نقش نموده اســت‪.‬در همین‬ ‫یاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سرمایه گذاریدر‬ ‫راستا‪ ،‬بهرام سبحانی‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫زیرساخت های کشور با هدف‬ ‫تولیدکنندگانفوالدایراندر گفت وگو‬ ‫سالگذشـتـهفوالد‬ ‫توسعه‬ ‫بــا رویــداد امروز با اشــاره به اهمیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ عنـوان‬ ‫ه‬ ‫بـ‬ ‫مبارکه‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ ن‬ ‫ب‬ ‫طی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫محمدیا‬ ‫سرمایه گذاریدربخشزیرساخت ها‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه‪ ،‬شرکت های بزرگ کارگروه اظهار کرد‪:‬صنایعمادر بهویژهصنایع‬ ‫در مجمع عمومی عادی ســالیانه پیشرانانپیشرفتایــران فوالدی با جانمایی در مناطق کمتر‬ ‫صاحبــان ســهام شــرکت فــوالد اسالمی بـرای مشارکت در توســعه یافته به رشد و ارتقا منطقه‬ ‫مبارکــه بــرای ســال منتهــی بــه ‪ ۲۹‬بزرگتریـنســرمایه گذاری یــاری می رســانند‪ .‬ســرمایه گذاری در‬ ‫اســفندماه ‪ ،۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬شــرکت صنعتیتاریخاقتصـاد نوســازی و بازســازی زیرســاختهای‬ ‫فوالدمبارکــه در ســال گذشــته بــه ایـران‪،‬عملیـاتاحـداث جاده ای و ریلی و تجهیز شبکه های‬ ‫عنــوان یکــی از شــرکت های بزرگ‬ ‫حمــل و نقــل امــکان بهــر ه‪‎‬وری از‬ ‫‪ ۵‬پروژه بزرگ بـا‬ ‫کارگروه پیشرانان پیشــرفت ایران سـرمایه گذاری‪ ۴۰‬هزار صنایع فوالد در مسیر توسعه پایدار‬ ‫اسالمیبرایمشارکتدر بزرگترین میلیارد تومانی را اغاز کرد کشور و تحقق سند چشم انداز ‪1404‬‬ ‫سرمایه گذاریصنعتیتاریخاقتصاد‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬سبحانی یکی از‬ ‫ایــران‪ ،‬عملیــات احــداث ‪ ۵‬پــروژه‬ ‫مهمترینموارددرتامینزیرساختهایکشورراپایبندی‬ ‫اغاز‬ ‫را‬ ‫تومانی‬ ‫میلیارد‬ ‫بزرگ با سرمایه گذاری‪ ۴۰‬هزار‬ ‫صنایع فوالدی به مســئولیت اجتماعی دانســت و‬ ‫امضای‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫جاری‬ ‫ـال‬ ‫کرد و در همین راســتا در سـ‬ ‫توضیحداد‪:‬شرکتهایفوالدیفراخور میزانتولیددر‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫عل‬ ‫معاونت‬ ‫تفاهم نامــه همکاری با‬ ‫راستایمسئولیتاجتماعیاقداممی کنندکهشرکت‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫ اهن‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬راه‬ ‫فوالدمبارکهدر اینزمینههموارهالگووپیشتاز صنایع‬ ‫تحقق‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫اصفهان‪،‬‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شهرکعلمیو‬ ‫مادر است‪ .‬وی با اشاره به ریل گذاری فوالد مبارکه در‬ ‫اینطرح هاگامنهادو باپیگیریاهدافتعیین شده بهره گیری از پساب شهری هم اشاره ای کرد و افزود‪:‬‬ ‫در سندچشم انداز ‪ ۲۰‬سالهصنعتکشور‪،‬همهتوان جمع اوری و تصفیه پساب های بهداشتی شهرهای‬ ‫و تالش خود را جهت افزایش تولید به کار گرفته تا اطراف عالوه بر کاهش برداشت فوالدمبارکه از اب‬ ‫با تضمین ادامه روند رو به رشد خود و تامین نیاز خامبهبهبودزیست بوممنطقهکمککردهاست‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شــرکت و صنایع اســتراتژیک‬ ‫شتاب بخشی به طرح های توسعه ای معادن‬ ‫ازجمله خودروسازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوله و پروفیل‪،‬‬ ‫ایران با دارابودن بیش از ‪ 4.2‬میلیارد تن ذخیره‬ ‫غیر‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬پیشران اقتصاد‬ ‫قطعــی و بیــش از ‪ 5‬میلیــارد تــن ذخیــره احتمالی‬ ‫مبارکه‬ ‫نفتی کشور باشــد‪.‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫سنگ اهن و نیز به ترتیب با ‪ 1.8‬و ‪ 7.1‬میلیارد تن‬ ‫ های‬ ‫ح‬ ‫طر‬ ‫در این نشســت ‪ 7‬ســاعته‪ ،‬به عملکــرد‬ ‫ذخیره قطعی و احتمالی ذغال سنگ‪ ،‬همچنین با‬ ‫فوالد‬ ‫ـرکت‬ ‫توســعه ای‪ ،‬زیرســاختی و سرمایه ای شـ‬ ‫دارابودن رتبه دوم جهان از نظر میزان ذخایر گازی‪،‬‬ ‫مبارکــه هم اشــاره کرد و افزود‪ :‬پــروژه احداث خط سابقهطوالنیدر تولیدفوالدبانیروهایمتخصص‬ ‫تولید نورد گرم‪ ۲‬به منظور کسب سوداوری پایدار از و بــازار داخلی و منطق ـه ای مناســب دارای مزایای‬ ‫طریقتکمیلسبدمحصوالتکیفیباظرفیتتولید رقابتی و نسبی مطلوب برای تولید فوالد است‪ .‬در‬ ‫‪ ۴.۲‬میلیون تن کالف گرم شامل گریدهای مختلف همین راستا شرکت فوالدمبارکه به عنوان بزرگترین‬ ‫در ابعــاد متفــاوت در دســتور کار اســت؛ احــداث واحد فوالدســازی کشــور به برنامه های توسعه ای‬ ‫نیروگاه ســیکل ترکیبی بــا راندمان بــاال به ظرفیت در بخــش معــدن اهتمام ورزیده اســت و شــرکت‬ ‫اسمی ‪ ۹۱۴‬مگاوات‪ ،‬افزودن ‪ ۵۰‬دستگاه لوکوموتیو فوالدسنگ مبارکه با تعریف چشم انداز افق‪،1404‬‬ ‫بهناوگانحمل ونقلریلیگروهفوالدمبارکه‪،‬اجرای هــدف حفــظ بزرگترین تولیدکننده اهک کلســینه‬ ‫پروژه های اهن سازی‪ ،‬فوالدسازی‪ ،‬انرژی و سیاالت‪ ،‬و ســنگ اهــک صنعتــی در خاورمیانه و همچنین‬ ‫طرح توسعه سنگان‪ ،‬طرح های جنبی و پشتیبانی‪ ،‬تامیــن ‪ 100‬درصــد نیــاز ســنگ اهک‪ ،‬دولومیــت و‬ ‫پروژه های نورد گرم‪ ،‬نورد ســرد‪ ،‬فوالد ســبا و فوالد تامین سنگ اهن و مواد معدنی گروه فوالدمبارکه‬ ‫سفیددشت ازجمله طرح های توسعه ای است که را بــا زبده تریــن کارشناســان و متخصصان معدنی‬ ‫در گروه فوالد مبارکه برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫در اهداف خود دنبال می کند‪ .‬شــرکت فوالدسنگ‬ ‫پروژه هایتوسعه ای‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪ 916‬مگاوات‬ ‫نیروگاه‬ ‫سیکلترکیبی‬ ‫مبارکــه در نظــر دارد اولیــن کــوره پایلــوت فــراوری سیلیســیوم شــد که ایــن دســتاورد مهــم در راســتای‬ ‫قهــای فوالد الکتریکی اســت و عــاوه بر‬ ‫تبدیل هماتیت به مگنتیت به روش تشویه احیایی تولیــد ور ‬ ‫در ایــران را راه انــدازی کنــد و طرح احداث کارخانه صرفه جویی ارزی‪ ،‬ایران به جمع معدود کشورهای‬ ‫تولید فروسیلیس به ظرفیت ‪ 24‬هزار تن در سال و تولیدکننده این نوع ورق فوالدی پیوسته است تا با‬ ‫طرح احداث کارخانه تولید فرومنگنز کم کربن را در تامیــن نیاز مصرف داخلــی‪ ،‬راه بــرای صــادرات این‬ ‫محصول استراتژیک به بازارهای هدف به ویژه اروپا‬ ‫اهداف توسعه ای خود دیده است‪.‬‬ ‫در همینزمینه‪،‬مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهبا باز شود‪.‬مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهتولیدتختال‬ ‫اشارهبهبرنامه هایتوسعه ایشرکتفوالدمبارکهدر الکتریکی در ســال جاری را ارمغان بزرگترین شرکت‬ ‫فوالدســازی کشــور دانســت کــه‬ ‫حوزه معدن به منظور تامین پایدار‪،‬‬ ‫بهرام سبحانی‪ ،‬رئیس‬ ‫محصــول نهایی ان به بــازار عرضه‬ ‫اظهار کرد‪:‬هموارهتامینموادمعدنی‬ ‫انجمنتولیدکنندگان‬ ‫خواهد شد و اظهار کرد‪ :‬فوالدهای‬ ‫پایدار یکیاز چالش هایاساسیاین‬ ‫شرکت است و شرکت فوالد مبارکه فوالد ایران‪ :‬سرمایه گذاری الکتریکی با‪ 1.8‬درصد سیلیســیوم‬ ‫در ارزیابی و اکتشاف محدوده های در نوسازی و بازسازی یکیاز گریدهایاستراتژیکصنعت‬ ‫معدنی و توســعه معدن به منظور زیرساخت های جاده ای و فــوالد کشــور محســوب می شــود‬ ‫تامیــن پایــدار با ارزیابی و اکتشــاف ریلی و تجهیز شبکه های و تولیــد ایــن نــوع فوالدهــا حتــی‬ ‫حمل ونقلامکان‬ ‫در خــارج از کشــور هــم بــه صورت‬ ‫محدود ههــای معدنــی و تامیــن‬ ‫و فــراوری ســنگ اهن اقدامــات بهر ه‪‎‬وری از صنایع فوالد محــدود و توســط تولیدکننــدگان‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ارزشمندیرامحققکردهاست‪.‬رئیس در مسیر توسعه پایدار خاص انجام م ‬ ‫به کاربرد تختال الکتریکی در تولید‬ ‫انجمنتولیدکنندگانفوالدایرانهم‬ ‫کشور و تحقق سند‬ ‫ترانســفورماتودها و موتورهــای‬ ‫باتاکیدبر اهمیتتوسعهمعادندر‬ ‫چشم انداز ‪ 1404‬را‬ ‫الکتریکی‪ ،‬گفت‪ :‬تولید فوالدهای‬ ‫کشــور‪ ،‬در گفت وگو با رویداد امروز‪،‬‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫الکتریکــی بــا خواص مغناطیســی‬ ‫گفت‪:‬یکیاز مهمترینچالشصنایع‬ ‫فوالدی‪،‬تامینمواداولیهپایدار استکهبرایتحقق خــاص و مقادیــر زیــاد سیلیســیوم و الومینیــوم و‬ ‫چش ـم انداز ‪ 1404‬نیاز اســت که طرح های اکتشــاف مقادیــر بســیار کم کربــن و گوگرد از مشــخصه های‬ ‫و اســتخراج معادن توســعه یابد تا خــوراک صنایع بــارز این محصوالت فوالدی اســت‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگانفوالدایرانبااشارهبهتنوعمحصوالت‬ ‫فوالدیتامینشود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه بــرای تحقق تولیــد ‪ 55‬فوالدی‪،‬در گفت وگو باخبرنگار رویدادامروز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میلیــون تن فــوالد نیاز به ‪ 80‬میلیون تن کنســانتره در ســالهای گذشــته رویکرد محصوالت تولیدی بر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تامین‪ 80‬میلیون تن کنسانتره مستلزم نیازهای ساختمانی بوده است‪ .‬از انجا که مصرف‬ ‫اســتخراج ‪ 200‬میلیون تن معادن ســنگ اهن است تختــال الکتریکــی در ایران رو به افزایش اســت و‬ ‫که درحال حاضر با این هدف فاصله زیادی است‪ .‬امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی فراهم است‬ ‫معادن بزرگ کشور مانند گل گهر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬سنگان شرکت فوالدمبارکه این محصول ارزشمند را تولید‬ ‫و ســنگ اهن مرکزی در اختیار بخش دولتی اســت و بــه بــازار عرضــه خواهد کــرد‪ .‬وی با بــا تاکید بر‬ ‫و نیاز است که صنایع فوالدی با شناسایی و بررسی اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫و مطالعــه پهن ههــای معــادن کوچــک بــه تکمیل تولید فوالد با مقادیر زیاد سیلیسیم و الومینیوم‬ ‫مطالعات بپردازند و از این فرصت به نحو احسن ودر عین حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند‬ ‫بهره مندشوند‪ .‬سبحانیبااشارهبهاینکهفروالیاژها اســتفاده از تجهیزاتــی خــاص ماننــد ‪ VOD‬در‬ ‫برای ایجاد خواص دلخواه در فوالد مورد استفاده فوالدســازی و تنظیمــات ماشــین ریخته گــری و‬ ‫قرار می گیرند‪،‬بیانکرد‪:‬اینعناصر بهصورتخالص دســتورالعمل های خنک سازی با حساسیت باال‬ ‫بسیار گرانهستندوهزینهتامینانهااصالمقرونبه اســت کــه با نیروهــای متخصــص و کارشناســان‬ ‫صرفه نیست‪ .‬وابستگی فوالد به فروالیاژها اعم از باتجربــه شــرکت فوالدمبارکــه ایــن محصــول با‬ ‫بســازی و ریخته گری شــد‪ .‬اگرچه‬ ‫فروسیلیسیموفرومنگنز وفوالدهایخاصفروکروم موفقیت ذو ‬ ‫است که متناسب با رشد صنعت فوالد نیاز است یکــی از اهداف اساســی طبق ســند چشــم انداز‬ ‫که سرمایه گذاری الزم صورت گیرد‪ .‬اگرچه در زمینه ‪ 1404‬کشــور دســتیابی بــه تولیــد ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫فروسیلیســیم به تولیــد مازاد دســت یافتیــم اما در فوالد اســت اما این شــرکت فوالدمبارکه است‬ ‫برخیفروالیاژهانظیرفرومنگنز کمبودهاییاحساس کــه بــا برنامه ریــزی و تقویــت زیرســاخت های‬ ‫می شود و نیاز است معادن منگنز با عیار مناسب کشــور در بخــش انــرژی‪ ،‬معــادن و شــبکه‬ ‫شناسایی و بر روی این فروالیاژ سرمایه گذاری شود‪ .‬حمــل و نقــل درصــدد اســت تــا شــاخص اصلی‬ ‫توسعه یافتگی کشور رامحققسازدتاهمانگونه که‬ ‫تولیدتختالالکتریکی؛محصولجدید‬ ‫طبق ســند چشم انداز کشــور عالوه بر پاسخ به نیاز‬ ‫فوالدی‬ ‫شــرکت فوالدمبارکه برای نخستین بار در کشور تولیدداخلیبتوانامکانصادراتاینکاالیارزشمند‬ ‫موفــق بــه تولیــد تختــال الکتریکــی بــا‪ 1.8‬درصــد بهسایر کشورهارافراهمکند‪.‬‬ ‫‪ 4/2‬میلیون تن‬ ‫نورد گرم دو‬ ‫کالف گرم‬ ‫‪50‬لوکوموتیو‬ ‫افزودن‬ ‫زیرساختریلی‬ ‫‪ ۳۵۰‬هـزار نفـر‬ ‫اشتغالپایـدار‬ ‫مستقیموغیرمستقیم‬ ‫خبر‬ ‫جنجال خودرو و بورس به پایان رسید‬ ‫به نظر می رسد ماجرای پرچالش عرضه خودرو‬ ‫در بورس به فصل اخر خود نزدیک است‪ ،‬به طوری‬ ‫که عالوه بر عرضه ‪ ۶۰۰‬دستگاه خودرو فیدلیتی و‬ ‫دیگنیتی در تاریخ ‪ ۲۶‬مرداد ماه‪ ،‬گروه خودروسازی‬ ‫سایپا نیز برای عرضه در همان هفته (هفته چهارم‬ ‫مردادماه) اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مذاکره برای عرضه خودرو با‬ ‫خودروســازهای مختلف از سال قبل توسط بورس‬ ‫کاال اغاز شــد و مذاکره با ایران خودرو نیز تقریبا تا‬ ‫ت مانع این‬ ‫مرحله اخر نیز رفت‪ ،‬اما تغییر مدیری ‬ ‫اقدام شد‪ .‬البته مذاکرات با سایپا ادامه داشت و قرار‬ ‫شد شاهین در بورس کاال عرضه شود‪ .‬پس از ان نیز‬ ‫قرار شــد گروه بهمن محصوالت خــود را در بورس‬ ‫کاالعرضه کند‪.‬‬ ‫طبــق اعــام بــورس کاال‪ ،‬قبــل از عرضــه همــه‬ ‫قوانین بررسی شده بود و هیچ مانعی بر سر راه این‬ ‫عرضه ها وجود نداشت‪ .‬به همین دلیل در نهایت‬ ‫فرایندهای قانونی طی شــده و نخستین عرضه و‬ ‫معاملــه خــودرو در بــورس کاال انجام شــد‪ .‬بر این‬ ‫اساس جمعا ‪ ۱۰۳‬دستگاه کارا دو کابین و کارا تک‬ ‫کابین در بورس کاال فروش رفت‪.‬‬ ‫پــس از ان قرعــه به نــام دو خــودروی پرطرفدار‬ ‫رسید و قرار شد‪ ۱۸‬خردادماه‪ ۴۳۰‬دستگاه فیدلیتی‬ ‫و دیگنیتی در بورس کاال عرضه شود‪ ، .‬اما دقیقا چند‬ ‫ساعتقبلاز عرضه‪،‬اینفرایندتوسطوزارتصمت‬ ‫تعلیق شــد‪ .‬وزیر صمت پــس از ان اعالم کــرد که از‬ ‫یک ماه و نیم قبل با بورس کاال مذاکراتی در این باره‬ ‫صورت داده بود‪ ،‬اما روال را جلو بردند‪ .‬نامه یک روز‬ ‫قبل به بورس کاال در مورد توقف عرضه خودرو نیز‬ ‫در واقعیکاتمامحجتبود‪.‬بورس کاالبرایعرضه‬ ‫کاالهای بی نام و نشان (برند) مثل فوالد است من‬ ‫با عرضه خودرو در بورس مخالف نیســتم‪ ،‬اگر چه‬ ‫این کار حرفه ای نیســت‪ .‬در مورد عرضه خودرو در‬ ‫بــورس کاال رانــت وجود داشــت و کســانی که رانت‬ ‫انها از بین رفت فضای رسانه ای را معکوس کردند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‬ ‫کاال نیز اعالم کرد که عرضه خودرو در بورس کاال بر‬ ‫اســاس مقررات صــورت گرفته و عرضه کننده پیش‬ ‫از عرضــه اعــام کرده بود که هیچ محدودیتی برای‬ ‫عرضــه وجــود نــدارد‪ .‬اما بــورس کاال از ســوی وزارت‬ ‫صمتتهدیدشدهو مصوبهسرانقوامبنیبر اینکه‬ ‫عرضه خودرو نباید صورت گیرد را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫مصوبه ای که به گفته جهرمی وزارت صمت تفسیر‬ ‫اشتباهی از ان داشته و به همین دلیل این موضوع‬ ‫دوباره در شورای عالی بورس درحال بررسی است‪.‬‬ ‫در نهایــت این بررســی انجــام و عرضه خــودرو در‬ ‫بورس توسط این شورا تصویب شد‪ .‬بر این اساس‬ ‫و طبق اخرین اخبار ‪ ۶۰۰‬دستگاه خودرو فیدلیتی و‬ ‫دیگنیتی در تاریخ‪ ۲۶‬مرداد ماه در بورس کاال عرضه‬ ‫خواهند شد‪ .‬همچنین گروه خودروسازی سایپا نیز‬ ‫برای عرضه در همان هفته (هفته چهارم مردادماه)‬ ‫اعالمامادگی کردهاست‪.‬طبقاعالمروابطعمومی‬ ‫بورس کاال‪ ،‬انطور که حمید رضا رحمنی‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫ناظــران و امــور تاالرهــای بورس کاالی ایــران اعالم‬ ‫کرده است‪ ،‬متقاضیان برای خرید این خودروها در‬ ‫بورس کاال ابتدا باید نســبت به اخذ کد معامالت‬ ‫بورس کاال اقدام کنند‪ .‬نحوه اخذ کد بورس کاال نیز‬ ‫به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاری‬ ‫های مجاز مراجعه و به صورت انالین یا حضوری‬ ‫کد بورس کاال را دریافت می کنند‪ .‬البته پیش از ان‬ ‫باید در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت‬ ‫شــده باشند‪ .‬متقاضیان پس از اخذ کد بورس کاال‪،‬‬ ‫باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫حساب وکالتی حسابی است که به بورس کاال این‬ ‫امکان را می دهد که پس از انکه خریدار در فرایند‬ ‫رقابت شرکت کرده و کاال را خریداری کرد بتواند از‬ ‫ان حســاب برداشــت کند و بــه این ترتیب مراحل‬ ‫تسویهانجامشود‪.‬‬ ‫پرداخت وام اجاره به حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر تاکنون‬ ‫استودیو طراحی رویداد امروز‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی‬ ‫بهــره را بــاال بــرد‪ ،‬امــا اکنــون‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫چــاره ای جز کاهش نرخ بهره‬ ‫تاکیــد بــر لــزم کنترل نرخ ســود‬ ‫ندارد و باید این اتفاق زودتر‬ ‫بین بانکــی‪ ،‬گفت‪ :‬در شــرایط‬ ‫نهــا رخ م ـی داد‪ .‬وی بــا‬ ‫از ای ‬ ‫فعلــی کشــور‪ ،‬اقتصــاد ایــران‬ ‫اشاره به حضور رئیس سازمان‬ ‫غالمرضا مرحبا‬ ‫می طلبــد تا نــرخ بهــره پایینی‬ ‫بورس در کمیسیون اقتصادی‬ ‫داشتهباشیم‪«.‬غالمرضامرحبا»‬ ‫و انتقادات وی نسبت به نرخ‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنــا در مــورد بــاال رفتــن نــرخ بهره باال‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬بورس از عوامل زیادی‬ ‫بهــره بانکــی و ضربــه ان به بازار ســرمایه اظهار ضربه خورد که یکی از انها نرخ بهره باال بود‪،‬‬ ‫داشت‪ :‬نرخ بهره تحت شرایط خاص می تواند افزایش نرخ بهره دارایی ها را به جاهایی غیر‬ ‫افزایش و کاهش داشــته باشــد‪ ،‬اما اکنون بهای از بــورس ســوق می دهد و همیــن اتفاق برای‬ ‫تمــام شــده پــول در کشــور ما بســیار باالســت‪ .‬بازار ســرمایه افتــاد که در کنــار ضربه خوردن‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک ها با کمبود نقدینگی از ســایر مــوارد از این مســاله نیز متضرر شــد‪.‬‬ ‫کســری‬ ‫مواجــه هســتند و ترازنامه اکثــرا انها هم حاکی مرحبــا بــا بیــان اینکه در بــازار پول ی ‬ ‫از زیان دهــی اســت‪ ،‬بنابرایــن وقتی کــه ناچار ریزه کاری ها وجود دارد که اگر رعایت نشوند‬ ‫به خرید از بازار بین بانکی باشــند مجبور به ممکــن اســت اقتصاد را دگرگــون کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پرداخت نرخ بهره نسبتا باالیی خواهند بود‪ .‬یکــی از این مــوارد‪ ،‬ارتباط نرخ بهره بانکی و‬ ‫مرحبا گفت‪ :‬در شــرایط فعلی کشور باید بازار ســرمایه اســت که اگر به ان توجه نشود‬ ‫اقتصاد ایران را به سمت انقباضی شدن ببریم ممکن است باعث نابودی بازار سرمایه شود‪.‬‬ ‫و نرخ بهره را برای تامین منابع الزم بانک ها عضو کمیسیون اقتصادی در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط فعلی وضعیت اقتصاد ما می طلبد‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬معلــوم نیســت در گذشــته بانک نــرخ بهره پایینی داشــته باشــیم و تــا جایی که‬ ‫مرکزی با چه پشتوانه کارشناسی شده ای نرخ می توانیمبایدانرامدیریت کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫از اواســط خــرداد کــه فراینــد ثبــت نــام متقاضیــان‬ ‫تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن توســط وزارت راه و‬ ‫شهرســازی اغاز شــده تاکنون بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار نفر برای‬ ‫دریافــت وام به بانک های مربوطه معرفــی و حدود ‪۱۵‬‬ ‫هــزار نفر این تســهیالت را دریافــت کرده اند‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬از زمان ابالغ دستورالعمل تسهیالت کمک ودیعه‬ ‫مسکن در نیمه خرداد ماه ‪ ۱۴۰۱‬تا امروز ‪ ۱۰‬مرداد تعداد‬ ‫‪ ۳۵‬هزار و‪ ۶۱۶‬پرونده برای متقاضیان معرفی شده کمک‬ ‫ودیعه مسکن به بانک های مربوطه تشکیل شده که از‬ ‫این تعداد‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر به میزان‪ ۸۶۱۶‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند‪ .‬بنا به‬ ‫گفته مهدی صحابی ـ معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫پس از مصوبه شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی‬ ‫بــه همراه دســتورالعمل نحوه پرداخــت به نظام بانکی‬ ‫از ســوی بانــک مرکــزی ابالغ شــده اســت‪ .‬بر این اســاس‬ ‫متقاضیان دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت‬ ‫راه و شهرســازی و ارائــه اجاره نامه کدرهگیری دار رســمی‬ ‫مربوط به ســال ‪ ۱۴۰۱‬ثبت نام اولیه را انجام می دهند‪ .‬از‬ ‫روز ‪ ۱۲‬خردادماهثبتنامدریافتتسهیالتکمکودیعه‬ ‫مسکن اغاز شده است‪ .‬این وام که به منظور حمایت از‬ ‫مستاجران در زمان شیوع کرونا مصوب شده در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬نیز پرداخت شد‪ .‬سقف این تسهیالت در‬ ‫شهر تهراندر سال گذشته‪ ۷۰‬میلیونتومانبود کهامسال‬ ‫به‪ ۱۰۰‬میلیونتومانافزایشیافتهاست‪.‬بر اساسمصوبه‬ ‫شــورای پــول و اعتبــار‪ ،‬ســقف وام ودیعــه مســکن برای‬ ‫متقاضیان شهر تهران‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬برای کالن شهرها‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون تومان و برای ســایر شــهرها ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫مقرر شدهاست‪.‬متقاضیانبرایثبتنامتسهیالت کمک‬ ‫ودیعه مســکن به ســامانه طرح های حمایتی وزارت راه‬ ‫و شهرســازی بــه نشــانی ‪ saman.mrud.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫در سالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۴۵۰‬هزار نفر وام اجاره‬ ‫را دریافــت کرده انــد‪ .‬این در حالی اســت که حــدود ‪۸.۵‬‬ ‫میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴۷‬هزار طرح صنعتی‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫درحال ساخت‬ ‫معــاون برنامه ریــزی ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران از فعالیت‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۲۴۲‬طرح‬ ‫صنعتی در دســت اجرا و ســاخت و ســاز در شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی کشور خبر داد‪« .‬رضا غالمی اوریمی» در‬ ‫گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬این طرح های صنعتی در‬ ‫رشتهفعالیت هایمختلفشاملفلزی‪،‬شیمیایی‪،‬غذایی‬ ‫و اشامیدنی‪ ،‬کانی غیرفلزی‪ ،‬سلولزی‪ ،‬خدمات‪ ،‬نساجی‬ ‫و برق و الکترونیک در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫سراســر کشور درحال ساخت اســت‪ .‬وی با بیان این که از‬ ‫این تعداد طرح چهار هزار و ‪ ۲۰۴‬مورد در مرحله نصب‬ ‫ماشــین االت هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬بــا حمایت از ایــن طرح ها‬ ‫و بــه بهــره برداری رســاندن ان ها تا پایان امســال جاری‪،‬‬ ‫هشت هزار فرصت شغلی جدید در کشور فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫تقویت دیپلماسی انرژی‬ ‫اولویت امروز کشور‬ ‫حشمت اله رضایی‬ ‫کارشناس انرژی‬ ‫رقبای منطقه ای ایران به صورت زیر پوستی در تکاپوی تسخیر‬ ‫بازار گاز اروپا و جهان هستند و گاز ایران با توجه به افزایش بی رویه‬ ‫مصــرف داخــل و همچنین طول عمــر زیاد تجهیــزات نیروگاهی در‬ ‫حاشیه قرار گرفته است‪ .‬درست در شرایطی که ایران به عنوان یکی‬ ‫از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی جهان برای تامین گاز مورد نیاز بازار‬ ‫داخلیخودباچالش هایمختلفیمواجهاست‪،‬رقبایمنطقه ایدر‬ ‫حال به دست گرفتن بازارهای جهانی ان هستند‪ .‬به این ترتیب اگر‬ ‫بــا بحرا نهــای پیش رو نتوانیم تولید و مصرف گاز را مدیریت کنیم‬ ‫در اینده بازار گاز ایران چالش های اساسی را تجربه خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫درحالیاستکهقطر پساز امریکادومینصادرکنندهبزرگگاز جهان‬ ‫استو حاالترکمنستانچهارمینمالکذخایر گازیجهانبااحداث‬ ‫خطلولهترانسخزر بهتکاپوبرایبهدستاوردنبازار گاز اروپاافتاده‬ ‫اســت‪ .‬ترکمنســتان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی و اعالم‬ ‫استقالل دارای مشکالت عدیده ای بوده است که یکی از مهمترین‬ ‫مشــکالت این کشــور‪ ،‬شــرایط جغرافیایی و اقلیمی ان است که در‬ ‫واقعمحصور بودنترکمنستاندر خشکیو دسترسینداشتنانبه‬ ‫ابهایازادیکیاز مسائلمهمیاستکهاینکشور بااندستو پنجه‬ ‫نرم می کند‪ .‬این موضوع می تواند برای مدیران کالن کشور‪ ،‬موضوع‬ ‫با اهمیتی تلقی شود که امروزه به شدت اهمیت ان مشخص شده و‬ ‫ان این است که دسترسی نداشتن به ابهای ازاد چگونه ظرفیت های‬ ‫تجارت و صادرات و از بین می برد‪ .‬ترکمنستان در سال های گذشته‬ ‫تالش های فراوانی برای صادرات گاز به اروپا داشته که در همین راستا‬ ‫این کشور به دنبال راه حل غیر از وابستگی به روسیه و دستیابی به‬ ‫بازار جهانی گاز است‪ .‬برای ترکمنستان بهترین مسیر جایگزین ایران‬ ‫اســت که با ایجاد خط لوله ســرخس یا طرح ســواپ گازی با ایران و‬ ‫جمهوری اذربایجان تالش کرده مسیری جدید و کم هزینه تر ایجاد‬ ‫کنــد‪ .‬در واقــع امریکا بــرای حذف ایــران از بازار جهانــی‪ ،‬ایده خط‬ ‫لولهترانسخزر کهاز میدان گازیترکمنباشیترکمنستانبهترمینال‬ ‫سنگچال کشور جمهوری اذربایجان و پس از ان به اروپا منتقل نماید‬ ‫را مدنظــر دارد‪ .‬خــط لول ـه ای که طول ان ‪ ۲۰۰‬کیلومتر و ســاالنه‪۳۰‬‬ ‫میلیاردمتر مکعب گاز صادر می کندخوشبختانهدر سال هایاخیر با‬ ‫مشکالت متعددی برای اجرایی شدن و تکمیل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫یکــی از عوامــل اجرایی نشــدن را می توان مخالفت ایران و روســیه‬ ‫کــه دارای ابعــاد سیاســی و اقتصــادی و امنیتی و منافع دو کشــور در‬ ‫زمینه های مختلف را تحت الشعاع قرار می دهد دانست‪.‬البته یکی‬ ‫دیگر از عوامل نیز منازعات حقوقی بر سر تقسیم دریای خزر بود که‬ ‫با امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در سال‪ ۲۰۱۸‬مانع اصلی بر‬ ‫سر اجراییشدنخطلولهترانسخزر از پیشرو برداشتهشدهاست‬ ‫‪.‬امابااینوجودمشخصنیستچرامسئوالنکشور پیگیریورایزنی‬ ‫در زمینه ایجاد خط لوله سرخ را دنبال نمی کنند که اگر این فرصت‬ ‫از ایران گرفته شود‪ ،‬کشورمان نقش ترانزیتی خود در زمینه انتقال‬ ‫انرژی برای ترکمنســتان را از دســت داده و به نوعی ایران دور زده‬ ‫می شود‪ .‬باید خاطرنشان کرد در روزگاری که کشور مشغول تامین‬ ‫بی رویهمصرفداخلو گاز رسانیبهروستاهایباحداقلجمعیت‬ ‫و بیشترین فاصله از خطوط اصلی گاز است‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‬ ‫در حال اجرایی کردن تمام برنامه های خود جهت دور کردن ایران‬ ‫از پروژه ها و خط لوله های نفت و گاز منطقه است که این استراتژی‬ ‫منجر به سیاست انزوا و دور افتادن ایران از پروژه های منطقه ای‬ ‫خواهد شد و بهترین مثال در این زمینه را می توان اجرای خط لوله‬ ‫تاپی دانست ‪.‬خط لوله ای که اگرچه هنوز به سرانجام نرسیده‪ ،‬اما‬ ‫هدف ان کمرنگ کردن و مقابله با خط لوله صلح ایران است‪ .‬در‬ ‫واقع امریکا با پیشــبرد اجرایی شــدن خط لوله تاپی و حل کردن‬ ‫موانع موجود تالش کرده تا از طریق البی های گسترده با کشورهای‬ ‫پاکستان و هند ان ها را از حضور در مشارکت این خط لوله منصرف‬ ‫کند کهتابهامروز در اینامر موفقاست‪.‬بهاینترتیبو بااتفاقاتی‬ ‫که در حوزه دیپلماسی انرژی در منطقه در حال روی دادن است و‬ ‫سیاســت های منطقه ای و ضد ایرانی دولت امریکا باید باال بردن‬ ‫دیپلماسی انرژی و در کنار ان تعریف و تکمیل پروژه های صنعت‬ ‫نفت و گاز به صورت جدی در دستور کار ایران باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصدتجهیزاتنفتیداخلیاست‬ ‫رئیــس انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت‬ ‫نفــت‪ ،‬با بیان اینکه صــادرات تجهیزات صنعت‬ ‫نفــت جــزو ارزوهــای ایــن صنعــت بوده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن حــوزه چندیــن شــرکت کارهــای‬ ‫متفاوتــی انجــام داده اند و حتــی به محصوالت‬ ‫هایتک نیز ورود پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬احســان ثقفی در نشســتی‬ ‫خبری در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت‬ ‫صادرات تجهیزات صنعت نفت اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مــواردی کــه بــا پــارک فنــاوری و نــواوری نفت‬ ‫دنبــال مــی کنیــم‪ ،‬بحــث صــادرات محصــوالت‬ ‫جدید است‪ .‬به کشورهایی مانند سوریه‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫عراق و در گذشته اذربایجان صادرات داشته ایم‬ ‫همچنین به چند کشور امریکای شمالی همچون‬ ‫ونزوئــا و کشــورهای اروپایــی صــادرات داریــم؛‬ ‫صــادرات هم به گونه ای اســت کــه تجهیزات در‬ ‫ایران ساخته اما با برند اروپایی صادر می شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بحــث اشــتغال و‬ ‫تاکید بر ان در صحبت های مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اشتغال مولد پایدار خواهد بود‪ .‬تولید این‬ ‫انجمــن دانــش محــور بــوده و اگــر اینگونه نبود‬ ‫تاکنــون فعالیت ان راکد و یا متوقف شــده بود‪.‬‬ ‫چه بســا که برخی از اعضای ما نیز که اکنون در‬ ‫خدمت انها نیستیم‪ ،‬به دلیل عدم توجه به این‬ ‫مسئله حال کار خود را متوقف کردند‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬با بیان اینکه اقتصاد نیازمند اشتغال است‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫و ایــن مســئله تنهــا مربــوط بــه ایران نم ‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر چاشــنی دانــش را حفــظ کنیــم و‬ ‫تهــا بــر مبنای دانش باشــد‪ ،‬قطعا موفق‬ ‫فعالی ‬ ‫خواهیم بود‪ .‬اعضای انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعــت نفــت (اســتصنا) نیــز می تواننــد دانــش‬ ‫بنیان باشند‪ ،‬چراکه فعالیت های انها در راستای‬ ‫تقویت دانش است‪.‬‬ ‫ثقفــی با اشــاره به همــکاری و تعامل دولت‬ ‫سیزدهم با انجمن استصنا گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تــا این لحظه نســبت بــه این تعامــل خوش بین‬ ‫هســتیم‪ .‬تعامل دولت در تمام بخش ها نسبت‬ ‫به قبل بهتر بــوده اما امیدواریم از تعامل خارج‬ ‫و به عمل برسد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تحری مهــا واقعیتــی‬ ‫هســتند که در کشــور وجود دارند‪ ،‬گفت‪ :‬با این‬ ‫حال چرخ صنعت نفت متوقف نشده و بخش‬ ‫خصوصــی راهکارهــای الزم را بــرای تامیــن مواد‬ ‫اولیه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت‬ ‫نفــت بــا بیــان اینکــه مشــکالتی وجــود دارد که‬ ‫باید حل شــوند‪ ،‬گفت‪ ۵۰ :‬درصد این مشــکالت‬ ‫در داخل در حوزه گمرک‪ ،‬بیمه و مالیات اســت‪.‬‬ ‫اگر موانع داخلی حل شــود‪ ،‬بحث تحریم بطور‬ ‫نســبی برطــرف خواهــد شــد‪ .‬با این حــال بحث‬ ‫روابــط مالــی با بانک ها همچنــان ادامه خواهد‬ ‫داشت و پرهزینه خواهد بود‪.‬‬ ‫ثقفــی بــا بیــان اینکــه در مــواردی مــواد خام‬ ‫حتی از امریکا نیز وارد می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اکنون‬ ‫بیشــترین حجم از مواد اولیه از چین وارد کشــور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش انجمــن در امضــای‬ ‫تفاهم نامه ها و قراردادهای جدید وزارت نفت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از نقاطی که جای گله منــدی دارد‪،‬‬ ‫همین مسئله است‪ .‬روال مذاکرات با وزارت نفت‬ ‫ادامه دارد اما درباره قراردادهای اخیر مذاکره ای‬ ‫بــا انجمــن صــورت نگرفــت‪ .‬ایــن در حالیســت‬ ‫کــه نباید جبهــه اقتصاد نادیده گرفته شــود و ما‬ ‫نیــز بارهــا اعالم امادگــی کرده ایم کــه می توانیم‬ ‫اطالعــات و تجربیاتمــان را در اختیــار دولــت‬ ‫بگذاریم که می تواند بسیار کارساز نیز باشد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت‬ ‫نفــت بــا بیــان اینکــه سیاســت انجمــن حمایت‬ ‫کور از ســاخت داخل نیز گفت‪ :‬حمایت واقعی‬ ‫از ســاخت داخــل در توســعه صنعت نفت جزو‬ ‫سیاست های ما تعریف شده است که برای این‬ ‫مساله نیز سیاست هایی را در نظر داریم‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت محمداســماعیل‬ ‫کفایتــی ‪-‬رئیــس پارک فنــاوری و نواوری صنعت‬ ‫نفــت ‪ -‬بــا اشــاره بــه اهمیت دانش بنیان شــدن‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬گفت‪ :‬بحث شبکه سازی مجموعه‬ ‫توانمند باید صورت بگیرد‪ .‬دانش بنیان شدن این‬ ‫صنعت مســیر پرفــراز و نشــیبی دارد‪ .‬نفت ملی‬ ‫شد اما در صنعت نفت این اتفاق نیفتاد‪ .‬بعد از‬ ‫انقالب اســامی اما شاهد وقوع اتفاقات خوبی‬ ‫در ایــن حــوزه بودیــم‪ .‬چــرا کــه در بعــد نیــروی‬ ‫انسانی کارهای بزرگی انجام شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در نمایشــگاه نفت بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬شرکت نفتی حضور داشت‪ ،‬تاکیید کرد‪ :‬در‬ ‫یک دهه گذشته یعنی قبل از تحریم ها حدود ‪۱۵‬‬ ‫ســال پیش اکثر شرکت های حاضر در نمایشگاه‬ ‫خارجــی بودنــد‪ .‬اکنــون ‪ ۸۰‬درصــد تجهیــزات‬ ‫قابلیت ســاخت داخل دارنــد و امیدواریم روزی‬ ‫جشــن خودکفایی تولید تجهیزات صنعت نفت‬ ‫را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫رئیــس پارک فناوری و نواوری صنعت نفت‬ ‫بــا بیــان اینکه دانش بنیان شــدن به نفع همه‬ ‫مجموعه هاســت امــا واقعیت را بایــد بپذیریم‬ ‫کــه اتفاقــات زیرســاختی بایــد صــورت بگیرد و‬ ‫قوانیــن بــه نفع تولید تغییر کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬محور‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی تولیــد محــور و محــور تولید‬ ‫دانــش اســت‪ .‬در بحــث اشــتغال نیــز بــا یــک‬ ‫تهدید روبرو هســتیم‪ .‬لذا باید مدیریت تهدید‬ ‫و فرصــت اتفاق بیفتد‪ .‬بایــد به کارافرینی فکر‬ ‫کنیــم و از مجموعــه دانــش بنیان ها بــرای این‬ ‫مسئله استفاده شود‪.‬‬ ‫ثقفی با بیان اینکه ‪ ۵۰‬شرکت عضو استصنا در‬ ‫کالس بیــن المللی حضــور دارند و برای اولین بار‬ ‫صادرات کاتالیســت به روسیه انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می توان ســاخت ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده تجهیزات‬ ‫صنعــت نفــت را در دســتور کار قــرار داد و ایــن‬ ‫اقــدام قطعــا قــدرت چانه زنــی ایــران را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیت توجــه در بی ثباتی‬ ‫انــرژی خاطر نشــان کرد‪ :‬می توان با مشــورت با‬ ‫ذینفعان سود حداکثری را به دست اورد‪ .‬یکی از‬ ‫مباحث مطرح شده با روس ها نیز همین مسئله‬ ‫بــود که بــا توجه به فنــاوری و ســرمایه خالهای‬ ‫موجود را پر کنیم‪ .‬در شرایط فعلی فروش نفت‬ ‫و تامین ســوخت اولویت وزارت نفت اســت که‬ ‫در این مورد سیاست های خوبی را پیش گرفته و‬ ‫توانسته به صورت موفق عمل کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امضایتفاهمنامههمکاریمابینشرکتگاز وپارکعلموفناوریاستانگیالن‬ ‫در جلس ـه ای با حضور مدیران شرکت گاز و‬ ‫پارک علم و فناوری گیالن‪ ،‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫مابین این دو سازمان به امضا رسید‪.‬‬ ‫عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫اســتان گیالن در این جلســه با تاکید بر گسترش‬ ‫یهــای فی مابیــن گفــت‪:‬‬ ‫تعامــات و همکار ‬ ‫امضای این تفاهم نامه زمینه اســتفاده بهینه از‬ ‫امکانات‪ ،‬اســتعداد و توانایی های شــرکت‏های‬ ‫تحت پوشــش پارک علم و فناوری استان گیالن‬ ‫را فراهم می نماید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به وجود روحیه رشد‪ ،‬یادگیری‬ ‫و خالقیت در شــرکت گاز گیالن‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــا هــدف ارائــه خدمــات بهینــه بــه ذینفعــان‬ ‫ســازمان به دنبــال به روزرســانی و کارامد کردن‬ ‫تجهیزات و فرایندهای کاری خود در بخش های‬ ‫مختلف هستیم‪.‬‬ ‫جمــال نیکویــی انعقاد ایــن تفاهــم نامه را‬ ‫فرصتی مناســب برای شــرکت گاز و مراکز نواور‬ ‫در ســطح استان دانست و گفت‪ :‬همکاری های‬ ‫دو ســویه می توانــد زمینــه بــر اورده ســاختن‬ ‫نیازمندی های این شرکت و نیز فرصت اشتغال‬ ‫و ســرمایه گذاری را بــرای ایــن مراکــز بــه وجــود‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن با اشاره‬ ‫بــه نامگــذاری ســال ‪ 1401‬به عنوان ســال تولید؛‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن‪ ،‬ابــراز امیــدواری‬ ‫کرد تا با به ثمر نشســتن این همکاری ها‪ ،‬زمینه‬ ‫تحقق این شــعار مهم و پیشــبرد اهداف عالیه‬ ‫نظام اسالمی فراهم شود‪.‬‬ ‫همچنین در این جلســه علی باســتی رییس‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودرو)‬ ‫‪ -9 -2337‬به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ ۱۴۰03531‬مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‬ ‫خانم معصومه شه نواز طویقون نام پدر‪ :‬میکائیل تاریخ تولد‪ 1346/10/03 :‬شماره ملی ‪1374482706‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 781 :‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ‪ 9870‬مورخه‬ ‫‪ 1385/07/04‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 117‬تبریز بصداق تعداد چهارده عدد سکه طالی تمام‬ ‫بهار ازادی رایج ایران و مبلغ پنج میلیون تومان پول رایج وقت ایران و یک بار سفر حج عمره مفرده‬ ‫(وجه نقد براساس شاخص سال قبل فوت مدیون محاسبه خواهد شد)؛ علیه وراث مدیون متوفی‬ ‫محمد قهوچی چائی پیمائی نام پدر‪ :‬مجید تاریخ تولد ‪ 1348/10/02‬شماره ملی‪1372008438 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪( 91713 :‬که برابر دادنامه حصر وراثت شماره ‪ 140030390001593839‬مورخه‬ ‫‪ 1400/03/03‬صادره از شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف مجتمع حصر وراثت تبریز وراث حین الفوت‬ ‫مدیون عبارتند از‪ :‬فاطمه میدانچی شتربانی نام پدر‪ :‬میر هاشم تاریخ تولد‪ 1316/11/02 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 1377651282‬شماره شناسنامه‪(641 :‬مادر متوفی) و معصومه شه نواز طویقون نام پدر میکائیل‬ ‫تاریخ تولد‪ 1346/10/03 :‬شماره ملی ‪ 1374482706‬شماره شناسنامه‪(781 :‬همسر متوفی) و‬ ‫ساالر قهوه چی چائی پیمائی نام پدر محمد تاریخ تولد‪ 1377/12/01 :‬شماره ملی‪1362492647 :‬‬ ‫(پسر متوفی) و سامان قهوچی چائی پیمائی نام پدر‪ :‬محمد تاریخ تولد‪ 1387/04/31 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪( 1364738406‬پسر صغیر متوفی) با قیمومیت خانم معصومه شه نواز طویقون برابر قیم نامه شماره‬ ‫‪ 0130940000001429‬مورخه ‪ 1401/01/10‬شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب تبریز))‬ ‫مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ‪ 1400/07/21‬و ‪ 1400/11/05‬و ‪ 1400/12/02‬به‬ ‫وراث مدیون ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ششدانگ‬ ‫یک دستگاه خودرو تاکسی پارس خودرو تیپ ‪ BRILLINCEH230 - MT‬به رنگ اصلی زرد‬ ‫روغنی و رنگ فرعی زرد خورشیدی روغنی به شماره موتور ‪ BM15LG064050‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAPH230AAJ1009050‬به شماره انتظامی ایران ‪751‬ت‪- 39‬ایران ‪ 15‬و مدل ‪ ۱۳97‬متعلق‬ ‫به بدهکار در قبال قسمتی از طلب و حق االجرا بازداشت و طبق گزارش مورخه ‪ 1400/12/12‬مامور‬ ‫اجرای ثبت تبریز خودروی مذکور به نشانه تبریز خیابان کرکج بن بست کیانی پالک ‪ 5‬تحت‬ ‫حفاظت خانم معصومه شه نواز طویقون متوقف و برابر گزارش مورخه ‪ 1400/12/16‬کارشناس‬ ‫رسمی تاکسی فوق از لحاط بدنه بدون هیچگونه عیب و ایراد و رنگ سالم از لحاظ تودوزی متوسط‬ ‫به باال الستیکها هر چهار حلقه در حد ‪ 60‬درصد به باال بوده به علت خواب احتیاج به یک عدد باطری‬ ‫جهت روشن کردن وسیله است و خودرو تا تاریخ ‪ 1401/03/09‬دارای بیمه نامه شخص ثالث به‬ ‫شماره ‪ 1400/211/6069/6069/56‬نزد شرکت بیمه سینا می باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت‬ ‫موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال ارزیابی‬ ‫گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک در قبال قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه‬ ‫باستناد ماده ‪ ۱۲۶‬ائین نامه اجرا و ‪ ۱۲۹‬مواد فصل مزایده ایین نامه اجرا از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن به طرف‬ ‫دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش‬ ‫میرسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد‬ ‫خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوقالذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و قیمت‬ ‫مزایده از مبلغ پیشنهادی شروع و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر است شرکت‬ ‫در مزایده منوط به پرداخت ‪ ۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبای‬ ‫‪ ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۳۲۰۷۵۶۵۴۹۰‬با شناسه واریز ‪۹۳۹۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲۹۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴‬‬ ‫نزد بانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ‬ ‫فروش را ظرف ‪ ۵‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره فوق واریز و فیش مربوطه‬ ‫را تسلیم اداره اجرا نماید‪ .‬در غیر این صورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت‬ ‫مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور(‪ ۱۰‬درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‬ ‫و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود‪.‬‬ ‫ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار میباشد و در صورت وجود وجه‬ ‫مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ‪ ۶‬بند الف ماده ‪ ۱۲۱‬ائین نامه اجرا از محل مازاد‬ ‫قابل پرداخت میباشد‪ .‬الزم به ذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود‪ ،‬مال‬ ‫مورد مزایده با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار‬ ‫واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/۰۵/13‬رئیس اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی تبریز ‪ -‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫‪ -9 -2335‬در اجرای تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۸‬تصویب نامه شماره ‪/۱۵۳۵۶‬ت‪۳۶۰۰۵‬هـ هیات محترم‬ ‫وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت معادن گستر سپاهان‪ ،‬که فعال مجهول‬ ‫المکان می باشد‪ ،‬ابالغ می گردد‪ :‬اقای عباسعلی نظری با کد شناسایی بیمه ‪ ۰۰۶۹۶۰۴۴۱۳‬ادعای‬ ‫اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان شغلی معدن کار داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت‬ ‫و زیان اور استانی مستقر در اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را‬ ‫در زمره مشاغل سخت و زیان اور تایید نموده است‪ .‬لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می‬ ‫گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۵‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده‬ ‫تحویل نمایند‪ .‬در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد‪.‬‬ ‫دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان‬ ‫طبس ‪/1360455‬م الف‬ ‫اگهی تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۲۰‬قانون ثبت‬ ‫‪ -9 -2321‬مقدار سه دانگ از ششدانگ پالک ‪ -۳۴‬فرعی از ‪ -۵۷۴۰‬اصلی بخش ‪-07‬‬ ‫تبریز به نام اقای محمد زارعی ثبت شده است و سپس نامبرده برابر انحصار وراثت شماره‬ ‫‪ 24/4/1395-26/1395/725‬شعبه ‪ ۲۶‬شورای حل اختالف تبریز فوت و وراث حین الفوت وی‬ ‫علی و عادله و طاهره و رقیه و لیال شهرت همگی زارعی به عنوان فرزندان وی و ام البنین خداداده‬ ‫به عنوان همسر وی معرفی شده است‪ .‬سپس خانم ام البینین خداداده برابر انحصار وراثت شماره‬ ‫‪ 20/4/1395-26/1395/326‬شعبه ‪ ۲۶‬شورای حل اختالف نیز فوت و وراث وی به شرح فوق‬ ‫معرفی شده است‪ .‬سپس اقای حسن خانی و خانم زیبا کیوانی وکالتا از طرف خانم ها طاهره و عادله‬ ‫و لیال و طاهره و رقیه شهرت همگی زارعی برابر وکالت نامه شماره ‪ 4/12/1400-59757‬دفترخانه‬ ‫‪ ۸۸‬تبریز نسبت به سهم ااالرث خود از پالک ‪ -۳۴‬فرعی از ‪ -۵۷۴۰‬اصلی واقع در بخش ‪ ۰۷‬تبریز‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت نموده اند و مدعی گردیده سند مالکیت در ید اقای علی زارعی میباشد‬ ‫که مراتب طی اخطاریه شماره ‪ 140185604169005005-24/3/1401‬اقای علی زارعی اخطار‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت و برگ سبز و کارت سوخت موتور سیکلت احسان ‪125‬‬ ‫مشکی مدل ‪ 1399‬به شماره انتظامی ‪ 817-54975‬ایران و‬ ‫بشماره تنه ‪ N14AVEKDDLIP26449‬و شماره موتور‬ ‫‪ 0124N14496855‬بنام سیده طوبی نبوی زاده بشماره ملی‬ ‫‪ 2510519077‬و تلفن ‪ 09176545611‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ فک رهن وانت دوکابین مزدا بی ‪ 2000‬ای‬ ‫مدل ‪ 1389‬نقره ای‪ -‬ابی به شماره پالک ‪273 -32‬‬ ‫ق ‪ 46‬و شماره موتور ‪ FE141248‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAGDPX2PC19E39217‬بنام حسنعلی غالمی مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پارک علم و فناوری گیالن با تقدیر از شرکت گاز‬ ‫بجهــت نگاه خالق و نواور بــه امور و حمایت‬ ‫از شــرکت های دانش بنیان اظهار داشت‪ :‬پارک‬ ‫علم و فناوری عالوه بر کمک به تعامل و پیوند‬ ‫شــرکت ها می تواند با برگزاری جلســات مشترک‬ ‫میان شــرکت های نواور و دستگاه های اجرایی‬ ‫نسبت به شناسایی نیازمندی ها اقدام نماید‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری ‪2‬‬ ‫ســاله مابیــن شــرکت گاز و پارک علــم و فناوری‬ ‫استان گیالن به امضا رسید‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ابرسانی به‪ ۱۶‬هزار روستای کشور‬ ‫وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه‬ ‫وجود دارد‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪:‬‬ ‫بهتریــن کار خیــر باتوجه بــه‬ ‫مهم ترین خدمتــی که می توان‬ ‫شرایط کشور «ابرسانی» است‪،‬‬ ‫در این دوره انجام داد‪ ،‬موضوع‬ ‫گفــت‪ ١۶ :‬هزار روســتای کشــور‬ ‫ابرسانی به روستاهاست که در‬ ‫برای ابرســانی شناســایی شــده‬ ‫دســتور کار قرار دارد‪ .‬محرابیان‬ ‫علی اکبر‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایرنا از پایگاه‬ ‫با اشــاره به لزوم ابرسانی به ‪۱۶‬‬ ‫محرابیان‬ ‫اطالع رســانی وزارت نیــرو‪،‬‬ ‫هزار روســتای کشــور‪ ،‬از انعقاد‬ ‫«علی اکبــر محرابیــان» در جلســه شــورای جهاد یــک قــرارداد بــرای ابرســانی بــه ‪ ۷‬هــزار و ‪۶۳۸‬‬ ‫ابرسانی ضمن تسلیت ایام محرم‪ ،‬با بیان اینکه روســتا خبر داد‪ .‬وی با اشــاره به ابرسانی ‪ ۳‬هزار‬ ‫‪ ۴۳‬سال از انقالب اسالمی که شعار ان کمک به روستا در مدت ‪ ۳۰‬ماه توسط خیرین‪ ،‬بر تدوین‬ ‫محرومان و روستاها بوده است می گذرد‪ ،‬اظهار برنامهزمان بندیدقیقو کنترلهفتگیپیشرفت‬ ‫کــرد‪ :‬تاکنون اقدام های گســترده ای در خصوص پروژه هاتاکیدویژهکرد‪.‬وزیر نیروهمچنینبااشاره‬ ‫محرومیت زدایی در ســطح کشور صورت گرفته به خدمات انقالب اسالمی در حوزه برق رسانی‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۷۵‬درصــد ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۹۹.۷‬درصد کشور به‬ ‫کشــور ابرسانی شــده‪ ،‬اما مایه تاســف است که شبکه برق متصل بوده‪ ،‬درحالی که در جهان این‬ ‫در بسیاری از روستاها همچنان مشکالت کم ابی ضریب کمتر از ‪ ۷۰‬درصد است‪.‬‬ ‫اورده ابی سیالب ها معادل سه روز‬ ‫مصرف اب تهران بود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫نبوده است‪ .‬وی با بیان اینکه با‬ ‫فاضــاب اســتان تهــران گفت‪:‬‬ ‫امادگیقبلیو تدابیر اندیشیده‬ ‫بارش ها و ســیالب اخیر حدود‬ ‫شــده در چارچــوب پدافنــد‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون مترمکعــب یعنــی‬ ‫غیرعامل‪،‬حتیخروج‪۱۲‬ساعته‬ ‫معــادل مصــرف ســه روز اب‬ ‫تصفیه خانه های شماره‪( ۲‬کن)‬ ‫محمدرضا‬ ‫تهــران بــه ذخایــر ابــی اضافــه‬ ‫و هفتــم تهران از مدار نیز هیچ‬ ‫بختیاری‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫خللی در اب رسانی به پایتخت‬ ‫محمدرضا بختیاری در جمع خبرنگاران‪ ،‬با اشاره ایجاد نکرد و از ‪ ۳۰‬ساعت پیش از اغاز سیالب‪،‬‬ ‫بهمیانگینمصرفروزهایاخیر تهرانکهمعادل امادهمواجههبااینمشکلبودیم‪ ،‬گفت‪ :‬حجم‬ ‫ســه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار متر مکعب بوده اســت مخازن به گونه ای تنظیم شــد که هیچ مشکلی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در پی بارش ها و ســیالب های اخیر در روند تامین اب رخ ندهد‪ .‬به گفته مدیرعامل‬ ‫این تصور نادرست در افکار عمومی شکل گرفته شرکتابو فاضالباستانتهرانسیاست گذاری‬ ‫که اورده ابی سیالب ها کمک زیادی به ذخایر و و اجرای پروژه های اب رسانی در استان تهران بر‬ ‫منابع ابی کرده اســت و این در حالی اســت که مبنایپدافندغیرعاملو مدیریتبحرانموجب‬ ‫بخش عمد ه این سیالب ها در حوضه های ابریز پایداریشبکهبا کم ترینمیزانخسارتشد‪.‬‬ ‫موفقیتشرکت گاز استان کرماندر تمدید‬ ‫‪5‬گواهینامهاستانداردبین المللی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از انجام‬ ‫ممیــزی نهایــی جهت تمدیــد ‪ 5‬گواهینامه بین‬ ‫المللــی در شــرکت گاز اســتان کرمــان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان‬ ‫کرمان‪ ،‬منوچهر فالح در ادامه گفت‪ :‬انجام این‬ ‫ممیزی هاشاملمدیریتکیفیت‪،9001:2015ISO‬‬ ‫مدیریــت ریســک ‪ ،ISO 31000:2018‬خطــوط‬ ‫راهنمــای ایــزو ‪ ،ISO 10015:2019‬رســیدگی بــه‬ ‫شــکایات مشــتریان ‪ ،ISO 10002:2018‬ســنجش‬ ‫رضایت مشــتریان ‪ISO 10004:2018‬بوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت گاز اســتان بــرای ایجاد تفکر‬ ‫سیســتمی‪ ،‬نــگاه فراینــدی‪ ،‬ارتباطــات صحیــح‬ ‫همــکاران‪ ،‬تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت باال‬ ‫به ذینفعان‪ ،‬جلب رضایت حداکثری ذینفعان‬ ‫و ایجاد فرهنگ بهبود مستمر در جهت تحقق‬ ‫اهداف استراتژیک شرکت‪ ،‬اقدام به بروز رسانی‬ ‫سیســتم های مدیریتــی و انجــام ممیــزی نموده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان‬ ‫بیان کرد‪ :‬استاندارد ســازی فرایندها‪ ،‬بروز رســانی‬ ‫شناســنامه فرایندهــا‪ ،‬بروز رســانی شــاخص های‬ ‫شرکت‪ ،‬خط مشی و ‪ ...‬از دیگر اهداف استقرار‬ ‫سیستم های مدیریتیوانجامممیزیاست‪.‬‬ ‫گردیده و نامبرده در مهلت قانونی اقدام ننموده لذا مراتب در اجرای تبصره سه ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون ثبت یک نوبت اگهی میشود و چنانچه هرکس ادعایی نسبت به پالک فوق االشعار‬ ‫داشته باشد ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز میتواند اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است‬ ‫پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات نسبت به سهمی نامبرده فوق‬ ‫اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار مورخ ‪ 1401/05/13‬حسین کرمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه غرب تبریز از طرف حبیب ورفان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2326‬شماره نامه ‪ 140185602006004255‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/05/09 :‬اقای‪/‬خانم زهراء‬ ‫بدیعی خوزانی فرزند رمضان به کدملی ‪ 1141575507‬به استناد یک برگ استشهادیه محلی که‬ ‫هویت وامضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت نسبت به ‪ 21‬حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫حبه ششدانگ مالکیت پالک شماره ‪ 208‬فرعی از ‪ 170‬اصلی بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر‬ ‫امالک ‪ 209‬صفحه ‪ 321‬به نام ایشان ثبت و سند صادرگردیده است به نام ولی اله اقابابایی سند‬ ‫صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال ‪ 11243‬مورخ ‪ 1392/02/28‬دفترخانه ‪ 301‬خمینی شهر‬ ‫به زهراء بدیعی خوزانی فرزند رمضان انتقال قطعی گردیده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده‬ ‫است‪ .‬چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪120‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی‬ ‫ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز‬ ‫به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا‬ ‫مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪.‬تاریخ انتشار ‪ 1401/05/13‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده‬ ‫‪ /1359398‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2328‬خانم الهه اسماعیل زاده احدی از ورثه قدرت اسماعیل زاده با ارائه استشهاد محلی‬ ‫گواهی امضاء شده طی درخواست شماره ‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۶۰۱۳۰۰۱۳۰۱‬مورخ ‪1401/03/05‬‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت المثنی از شش دانگ پالک ‪ ۵۶۲۵‬فرعی از یک‪ -‬اصلی واقع در‬ ‫بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد که ذیل ثبت ‪ ۳۱۹۳۵‬صفحه ‪ ۳۰۹‬دفتر ‪ ۱۵۷‬امالک‬ ‫گناباد به نام ایشان ثبت گردیده و به موجب سند شماره ‪ 1396/11/07 – ۱۸۹۹۷۶‬دفتر خانه‬ ‫‪ ۲۵۲‬تهران در قبال مبلغ ‪ 4/530/000/000‬ریال به مدت پنج سال در رهن شرکت تهیه و توزیع‬ ‫قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بوده و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم مالک سند مالکیت‬ ‫در اثر سهل انگاری مفقود گردیده را نموده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬در‬ ‫اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا چنانچه اشخاصی‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب‬ ‫صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/05/13 :‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2332‬خانم الهه اسماعیل زاده باغسیاه احدی از ورثه اقای قدرت اسماعیل زاده با ارائه‬ ‫استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ ‪ 1401/۰۳/05‬تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت از سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ ۳۷۵‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی بنام قدرت اسماعیل‬ ‫زاده واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد ذیل ثبت ‪ ۱۳۵۸‬دفتر ‪-۷‬امالک صفحه‬ ‫‪ ۵۰۵‬ثبت گردیده است در رهن و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم متقاضی سند مالکیت‬ ‫بعلت سهل انگاری مفقود شده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬در اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی‬ ‫انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب‬ ‫صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/05/13 :‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‬ ‫‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو پژو پارس سال به‬ ‫رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 225 -67‬د ‪13‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 124K0698571‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN01CEXFH239772‬مدل ‪ 1394‬به نام سیما‬ ‫فیروزی فرزند گل احمد شماره گذرنامه ‪ OA2108919‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سپند پی کی ای به رنگ نقره ای به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 291 -23‬ی ‪ 16‬به شماره موتور ‪M131269121‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ 057833‬مدل ‪ 1384‬به نام سید مصطفی‬ ‫براتی ریزی فرزند رضا شماره شناسنامه ‪ 518‬و شماره ملی‬ ‫‪ 0492313547‬صادره از شهر ری مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مجید طغیانی خوراسگانی فرزند رمضان به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 351‬صادره از اصفهان در مقطع دکتری تخصصی رشته‬ ‫کشاورزی‪ -‬علوم دامی‪ -‬تغذیه دام صادره از واحد دانشگاهی واحد علوم و‬ ‫تحقیقات با شماره ‪ 158512300270‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار‬ ‫می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد علوم و تحقیقات تهران به نشانی‪ :‬تهران‪ -‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫علوم و تحقیقات تهران ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو‬ ‫سواری سیستم سایپا تیپ ‪ *131SL‬به رنگ سفید‪ -‬روغنی به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 483 -24‬ی ‪ 68‬به شماره موتور ‪4765441‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAS412100C1174121‬مدل ‪ 1391‬به نام‬ ‫علی رمضانی نیا فرزند حسین اقا شماره شناسنامه ‪ 140‬و شماره‬ ‫ملی ‪ 1841959261‬صادره از ایذه مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رسانه ها در مسیر تقویت وحدت و امید‬ ‫در جامعه حرکت کنند‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان البــرز‬ ‫و ارشــاد اســامی استان البرز با‬ ‫گفــت‪ :‬توجــه به اخبــار مثبت‬ ‫تاکید بر تولید اخبار امیدبخش‬ ‫و اخبــار امیدبخــش از اولویت‬ ‫ادامــه داد‪ :‬انحصــار در رســانه‬ ‫رسانه هاباشد‪.‬‬ ‫بی معناســت‪ .‬پــس رســانه ها‬ ‫سعید جابری‬ ‫ســعید جابــری انصــاری در‬ ‫ســاختار ســازمانی خــود را‬ ‫انصاری‬ ‫استانه فرارسیدن روز خبرنگار‪،‬‬ ‫به گون ـه ای تغییــر دهنــد که با‬ ‫ضمن تســلیت فرارســیدن ایام ســوگواری محرم بودنرقبابتوانندمخاطبجذبکنند‪.‬‬ ‫و صفــر اظهار داشــت‪ :‬رســانه ها اخبــار مثبت و‬ ‫او گفت‪ :‬رســانه ها باید از ســاختار ســنتی و‬ ‫امیدبخــش را در اولویــت قــرار دهنــد و در کنــار ناکارامــدی که جوابگوی نیــاز مخاطب فعال و‬ ‫پرداختــن به مشــکالت مــردم‪ ،‬راهکارهای حل خالق و پرسشــگر نیســت‪ ،‬دوری کنند‪ .‬یکی از‬ ‫ان ها را هم از زبان کارشناسان بگویند‪.‬‬ ‫مسائلمهمنیاز مابهروزنامه نگاریامیداست‪.‬‬ ‫جابــری انصــاری با توضیح دربــاره تبعات و‬ ‫او افزود‪:‬برخیمشکالتاز قبیلتحریم های‬ ‫چال ‬ ‫شهــای جدی کرونا بر رســانه ها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ظالمانه امریکا‪ ،‬گرانی‪ ،‬مشکالت کرونا و ‪ ...‬کام‬ ‫کرونا باعث تعطیلی بسیاری از نشریات محلی مردم را تلخ و استانه تحملشان را کم کرده است‬ ‫و رسانه هایی کهبنیهمالیضعیفیداشتند‪،‬شد‪ .‬بنابراینمهم ترینوظیفهرسانه هاتولیدو انتشار‬ ‫بیــکاری و تعدیــل اهالی رســانه در مطبوعات‪ ،‬اخبار امیدبخشاست‪.‬‬ ‫توزیــع مطبوعــات‪ ،‬افزایــش شــایعات و تولیــد‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫فیک نیوزها‪ ،‬افزایش شــکاف طبقاتی در میزان اســتان البــرز در بخــش دیگــری از صحبت های‬ ‫دسترسی به اطالعات از دیگر چالش های مهم خود با اشاره به اینکه برخی افراد با بیان اخبار‬ ‫رسانه ها در ایام کرونا بود‪.‬‬ ‫دروغ و غیرواقع در فضای مجازی و شبکه های‬ ‫جابری انصاری با اشاره به فرصت هایی که اجتماعی سعی در ایجاد مانع در مسیر توسعه‬ ‫کرونا پیش روی رسانه ها قرار داد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برخی برای رسیدن به اهداف‬ ‫ایــن ویروس باعث همبســتگی بیشــتر در میان نامشــروع و ناحــق خود نیازمند فضای ملتهب‬ ‫اهالی رسانه شد‪ .‬ما شاهد همکاری رسانه ها با هستندو بههمینجهتباانتشار اخبار غیرواقع‬ ‫گرایش ها و قالب های فکری متفاوت بودیم که و دروغ سعی در تاثیر گذاشتن در افکار عمومی‬ ‫درباره کرونااطالع رسانی کردند‪.‬‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رونمایی از پوستر نخستین کنگره ملی‬ ‫شعر سردار جنگل‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ثقتی ادامه داد‪ :‬دفتر اولین‬ ‫اسالمیاستاندر ایینرونمایی‬ ‫نگارخانــه مــد و لبــاس اســتان‬ ‫از پوســتر نخستین کنگره ملی‬ ‫گیــان در مجتمــع فرهنگــی‬ ‫شــعر ســردار جنــگل و افتتــاح‬ ‫خاتم االنبیــا (ص) راه انــدازی‬ ‫دفتر جدید انجمن شعر گیالن‬ ‫می شود که وظیفه برنامه ریزی‬ ‫رضا ثقتی‬ ‫بــا ابــراز خرســندی از حضــور‬ ‫و راهبــری در حــوزه مد و لباس‬ ‫در جمــع فرهیخته و شــاعرانه‬ ‫را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫انجمن شــعر و ادب رشــت کــه از ظرفیت های‬ ‫او بــا اشــاره بــه انتصــاب «ناصــر حامــدی»‬ ‫عظیــم ادبــی گیــان اســت گفــت‪ :‬مــا متولیــان به عنــوان دبیــر جشــنواره ملــی شــعر کنگــره‬ ‫فرهنگــی بر خود می بالیم که این اســتان دارای بین المللیمیرزاکوچکاعالمکرد‪:‬بااینانتصاب‬ ‫چهره هایفرهیختهو برجسته ‪،‬اساتیدتراز اولو در حوزه کنگره ملی شــعر دغدغه ای نخواهیم‬ ‫چهره هایبین المللیدر حوزهشعر و ادباست داشت‪.‬‬ ‫که نشان از غنای شعری استان است و این مسیر‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی گیالن با‬ ‫همچنانتداومدارد‪.‬‬ ‫اشــاره بــه اینکــه ‪ ۷۰‬نوع فعالیت بــرای برگزاری‬ ‫رضا ثقتی با تاکید بر واســپاری فعالیت های کنگرهبین المللیمیرزاتعریف شدهاستتصریح‬ ‫فرهنگــی و هنــری بــه اهالی ایــن حوزه افــزود‪ :‬کرد‪ :‬کنگره ملی تئاتر خیابانی‪ ،‬کنگره ملی شعر‪،‬‬ ‫پیشرانی ظرفیت های فرهنگی و هنری رویکرد رونمایــی از ‪ ۴۰‬عنوان کتاب‪ ،‬تور میرزاشناســی‪،‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن است و اجالســیه های میــرزا در چهار نقطــه برج میالد‪،‬‬ ‫بــر این بــاور دارم که باید امــور حوزه فرهنگ و قم‪ ،‬عراق و تاالر مرکزی رشت‪ ،‬همایش علمی‬ ‫هنر را به هنرمندان و شاعران بسپاریم و از تمام میرزا کوچک کــه به صورت بین المللی فراخوان‬ ‫فرصت هاو ظرفیت هابرایتحققاینمهمبهره شــده اســت‪ ،‬جایزه ادبی میرزا کوچک‪ ،‬ساخت‬ ‫می گیریم‪.‬‬ ‫فیلم های کوتاه و مستند و ارکستر سمفونی میرزا‬ ‫او بــا اشــاره به محدودی ‬ ‫تهــای قانونی که کوچــک در تــاالر وحــدت و تاالر مرکزی رشــت‬ ‫موجب کندی این روند شده است تصریح کرد‪ :‬ازجملــه ایــن برنام ههــا هســتند‪ .‬به گفتــه او در‬ ‫در اینراستامجتمعفرهنگیو هنریخاتم االنبیا بخشصنایعخالق کنگرهنیز عالوهبر راه اندازی‬ ‫(ص) به هنرمندان ســپرده شــد تا شــاهد دوران موزه میرزا‪ ۱۲ ،‬محصول صنایع دستی بانام میرزا‬ ‫شکوفاییانجمن هاباشیم‪.‬‬ ‫تجاری سازیمی شود‪.‬‬ ‫اولین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در‬ ‫سنندج برگزار می شود‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اولیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعــت‬ ‫کشــاورزی ب هصــورت ملــی ابــان مــاه امســال در‬ ‫سنندجبرگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬پیمان اسکندری در‬ ‫اولین جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه ملی‬ ‫تخصصی کشاورزی‪،‬اظهار کرد‪:‬ایننمایشگاهدر‬ ‫راستایتوسعهصادراتو در جهتسیاست های‬ ‫راهبردی کشــور یعنی رونق کشــاورزی‪ ،‬توسعه‬ ‫پایدار برپاخواهدشد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد اجــرا مطلــوب این نمایشــگاه‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجه به اینکه نمایشــگاه تخصصی‬ ‫کشاورزیفضاییمناسبجهتگردهماییتمام‬ ‫متخصصان و دست اندرکاران صنعت کشاورزی‬ ‫ایران است باید در سطح عالی برگزار شود‪.‬‬ ‫شهــای‬ ‫او افــزود‪ :‬ایــن نمایشــگاه در بخ ‬ ‫مختلفماشین االت‪،‬تجهیزات‪ ،‬کودو نهادهای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬باغبانــی و گلخانــه‪ ،‬گل و گیــاه‪،‬‬ ‫ســامانه های نوین ابیاری‪ ،‬زهکشی مقاوم سازی‬ ‫گیاه در مقابل فســاد‪ ،‬اتوماسیون محصوالت و‬ ‫صنایع وابسته و شرکت های دانش بنیان خواهد‬ ‫بــود‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همزمــان بــا برگزاری این نمایشــگاه‬ ‫نشست هایتخصصیجانبیمتنوعدر مباحث‬ ‫موضوعــی توســط متخصصــان و کارشناســان‬ ‫صنعــت تولیــد در کشــاورزی‪ ،‬ایجــاد گلخانــه‪،‬‬ ‫روش های نوین کشاورزی و‪ .‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اســکندری تاکید کرد‪ :‬ارتقای امنیت غذایی‬ ‫مردم درگرو تغییر شــیوه های ســنتی و کم بازده‬ ‫شهــای مــدرن و‬ ‫کشــاورزی و تبدیلشــان بــه رو ‬ ‫کاربرد نهاده های سالم در کشاورزی ایران است‬ ‫و نمایشگاه تخصصی کشاورزی می تواند نقش‬ ‫بارزی در کاهش مشــکالت کشاورزی کشور ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اغاز برگزاری دوره های اموزشی اتش نشان‬ ‫داوطلب در زاهدان‬ ‫اولین دوره ی اموزشــی اتش نشــان داوطلب‬ ‫از ســوی سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری زاهدان اغازشده است‪.‬‬ ‫ابراهیمشهریاریرئیسسازماناتش نشانیو‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری زاهدان عنوان داشت؛‬ ‫به منظور افزایشاگاهی‪،‬دانشو فرهنگایمنی‬ ‫در سطحخانواده هاسازماناتش نشانیزاهدان‪،‬‬ ‫اموزشاتش نشانداوطلبرادر برنامه هایکاری‬ ‫خود قرار داده اســت‪ .‬شــهریاری اظهار داشــت؛‬ ‫شهــا در راســتای امــوزش همگانــی‪،‬‬ ‫ایــن اموز ‬ ‫افزایش اگاهی عمومی نسبت به مسائل ایمنی‬ ‫و به کارگیــری و همکاری اتش نشــانان داوطلب‬ ‫با سازمان درواقع بحرانی پس از طی دوره های‬ ‫اموزشی مرتبط در حیطه عملیاتی و اموزشی در‬ ‫حال اجرا اســت‪ .‬شهریاری تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان‬ ‫در نظــر دارد ایــن دوره ها را با جدیت و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی اجرا نموده و از حداکثر‬ ‫ظرفیت عمومی در راستای اجرای هدفمند طرح‬ ‫اتش نشانداوطلباستفادهنماید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی گیالن‪:‬‬ ‫خریدار چوب هایقاچاق هیرکانینباشید‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گیــان‪ ،‬با بیــان اینکه‬ ‫جنگل بیشترین اب را ذخیره و از سیالب جلوگیری‬ ‫می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زراعت چوب عالوه بر حفاظت‬ ‫از جنگل‪ ،‬نیاز چوبی کشور را تامین می کند و وقتی‬ ‫چوب قاچاق خریدار نداشــته باشد‪ ،‬دیگر قاچاق‬ ‫نخواهیمداشت‪.‬‬ ‫میرحامــد اختــری بــا اشــاره بــه خطــر وقــوع‬ ‫شســوزی در جنگ لهــا و مراتــع‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫ات ‬ ‫ایام گرم ســال هســتیم و هم زمین خش ـک تر بوده‬ ‫و هم دمــای هــوا باالتــر اســت و لــذا زمینــه بــرای‬ ‫اتش سوزی در جنگل ها وجود دارد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه شــاهد حضــور گردشــگران‬ ‫در اســتان های شــمالی ازجملــه گیــان به واســطه‬ ‫جنگ لهــای هیرکانــی هســتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬حضــور‬ ‫گردشــگران موجب شــده با اتش سوزی های بیشتر‬ ‫مواجه شــویم‪.‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫گیالن‪ ،‬وزش باد گرم و خشــک شــدن برگ درختان‬ ‫را عامل اصلی وقوع اتش سوزی جنگل ها در فصل‬ ‫پاییــز دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬در ایــام تابســتان‬ ‫به واسطه حضور گردشگران در عرصه های جنگلی‬ ‫حریــق داریــم که عامــل ‪ ۹۵‬درصد حریق هاســت‬ ‫شســوزی در‬ ‫لــذا با رعایت نــکات ایمنی کاهش ات ‬ ‫جنگل هایارزشمندهیرکانیراخواهیمداشت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابع طبیعی گیــان با بیــان اینکه از‬ ‫‪ ۲۸۷‬فقره اتش سوزی در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۳۹‬فقره در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬رسیدیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شاهد کاهش‬ ‫شســوزی و کاهــش ‪۴۲‬‬ ‫‪ ۵۱‬درصــدی در تعــداد ات ‬ ‫درصدی در مساحت هستیم؛ یعنی از حریق ‪۴۰۹‬‬ ‫هکتاری در سال‪ ۹۹‬به حریق‪ ۲۳۶‬هکتاری در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬رسیدیم‪.‬اختریبااشارهبهنقشعاملانسانی‬ ‫در وقوع حریم جنگل‪ ،‬متذکر شد‪ :‬به مردم توصیه‬ ‫می کنیم در تفرجگاه های جنگلی و علفزارها اتش‬ ‫روشن نکنند‪ ،‬زیرا گاهی یک حریق کوچک تبدیل‬ ‫بهاتش سوزیبزرگمی شود‪،‬امااگر اتشروشنشد‪،‬‬ ‫بــا اطمینان صددرصــدی از اطفا محل را ترک کنند‪.‬‬ ‫همچنیــن مردم محلــی از اتش زدن مــزارع خود در‬ ‫نزدیکی جنگل خودداری کنند؛ این اقدام جرم بوده‬ ‫و به مراجع قضایی ارجاع داده می شود‪.‬‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعی گیالن‪،‬اقدامبهاتشزدن‬ ‫عمدی جنگل ها و مراتع با هدف افزایش سطح زیر‬ ‫کشــت را نیز از مصادیق بارز جرم دانســت و بیان‬ ‫کرد‪:‬وروددستگاهقضابهاینمسئلهموجب کاهش‬ ‫قهــای عمدی جنگل ها توســط مردم محلی‬ ‫حری ‬ ‫شــده اســت‪.‬اختری بخشــی از اقدامــات حفاظتی‬ ‫جنگل های هیرکانی را مبارزه با قاچاقچیان چوب‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید زمینه قاچاق چوب را از بین‬ ‫ببریم‪ .‬در این راستا زراعت چوب را از سال گذشته‬ ‫بــا جدیــت راه اندازی کردیــم که به عنوان ضربه گیر‬ ‫قاچاقعملمی کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه جنگل بیشترین اب را ذخیره و از‬ ‫سیالب جلوگیری می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زراعت چوب‬ ‫عــاوه بر حفاظــت از جنگل‪ ،‬نیاز چوبی کشــور را‬ ‫تامین می کند و وقتی چوب قاچاق خریدار نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬دیگر قاچاق نخواهیم داشــت لذا با تداوم‬ ‫روند زراعت چوب تا ‪ ۱۰‬ســال اینده دیگر نیازی به‬ ‫چوبجنگل هایهیرکانینخواهیمداشت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گیــان در ادامــه بــه‬ ‫اجرای کاداســتر در ســطح اراضی ملی استان اشاره‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬کاداســتر کاربری اراضی را مشــخص و‬ ‫مالکیت اراضی ملی و مستثنیات را تعیین می کند‪،‬‬ ‫زیرا به واسطه خطاهای گذشته در کاربری ها‪ ،‬شاهد‬ ‫اختالف بین مردم و دولت هستیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه طرح کاداستر طی ‪ ۱۵‬سال اخیر‬ ‫در دستور کار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح با همکاری‬ ‫ادارات کل منابع طبیعی و ابخیزداری و ثبت اسناد‬ ‫و امــاک اســتان در دســت اقــدام اســت و در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ ۹۰‬درصد کاداســتر اراضی اســتان به‬ ‫انجامرسیدهاست‪.‬اختری‪،‬اجرای کاداستر در گیالن‬ ‫را به واسطه موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی‬ ‫بسیار دشوار دانستو بیانکرد‪:‬بامشارکتدستگاه‬ ‫قضایی کاداستر به جاهای خوب رسیده و تا پایان‬ ‫تابستانبهاتماممی رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور نخستینمجوز فعالیتمجتمعخدماترفاهیبین راهی‬ ‫در مزارعابزی پروریاستاناذربایجانشرقی‬ ‫قــادر صــادق زاده ‪-‬تبریز‪:‬نخســتین مجــوز مجتمــع خدمــات رفاهی‬ ‫بین راهی و گردشگری شیالتی با تالش و حمایت های مدیریت جهاد‬ ‫کشاورزیشهرستاناهر استاناذربایجانشرقیصادر شد‪.‬‬ ‫مدیر شیالتو امور ابزیانسازمانجهاد کشاورزیاستاناذربایجان‬ ‫شرقی ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬با فعالیت این مجتمع گردشگری و‬ ‫رفاهیشاهداشتغال زایی‪،‬درامدزایی‪،‬بازاریابیوعرضهمناسبابزیان‬ ‫و افزایش سرانه مصرف ابزیان در منطقه و رونق هرچه بیشتر صنعت‬ ‫شیالتخواهیمبود‪.‬‬ ‫قاســم جعفروند ضمن ابراز خرســندی از صدور نخســتین مجوز‬ ‫مجتمع رفاهی بین راهی و گردشگری شیالتی در شهرستان اهر گفت‪:‬‬ ‫این شهرســتان در ‪ ۸۹‬کیلومتری شــمال شرقی تبریز واقع شده است و‬ ‫ازجملهبزرگ ترینشهرستان هایمنطقهارسبارانباظرفیتباالدر حوزه‬ ‫کشاورزی و شیالت است که در راستای رونق بخشی به گردشگری و‬ ‫رفاه مسافران در ان محدوده اقدام به صدور نخستین مجوز مجتمع‬ ‫رفاهیبین راهیشدهاست‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این مجموعه در زمینی به مساحت یک هکتار در اول‬ ‫مسیر جاده اهر به تبریز ایجادشده است که میزان تولید قزل اال در ان‬ ‫مجموعه بیش از ‪ 30‬تن در سال ‪ 1400‬بوده است‪.‬‬ ‫جعفرونــد افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مرکــز در مســیر‬ ‫گردشگری منطقه جنگلی ارسباران قرار دارد هرساله میزبان تعداد‬ ‫زیــادی از گردشــگران بوده و در فصــول مختلف به عنوان یکی از‬ ‫مراکــز گردشــگری و رفاهــی بــا ایجاد امکانات اســکان یــک روزه‪،‬‬ ‫عرضه زنده و پخت صحرایی ابزیان عالوه بر ایجاد ارزش افزوده‬ ‫و سود بیشتر به ارائه خدمات به گردشگران می پردازد‪.‬‬ ‫مدیــر شــیالت و امــور ابزیان ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫اذربایجان شرقی در خاتمه با ابراز امیدواری از فعالیت و تجهیز‬ ‫بیشــتر مجتمــع رفاهی بین راهی و ســایر مجتمع های گردشــگری‬ ‫شــیالتی در اســتان اظهار کــرد‪ :‬این مدیریت امادگــی دارد جهت‬ ‫توســعه صنعــت شــیالتی و گردشــگری همــگام بــا بهره بــرداران‬ ‫و ســرمایه گذاران و هم زمــان بــا ایجــاد امنیــت غذایــی در حــوزه‬ ‫ابزی پروری قدم بردارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع حدود‪ ۴٣٠٠‬تن کاال های اساسی ویژه محرم و صفر در سیستان و بلوچستان‬ ‫سرپرست سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در نشست‬ ‫تامیــن کاال های اساســی ویژه محرم و صفر گفــت‪ :‬برای تامین و توزیع‬ ‫کاال های اساسی ویژه ماه محرم و صفر برای هیئت ها‪ ،‬تکایا و مساجد‬ ‫مشــکلی نداریــم و ‪ ۴‬هــزار و ‪ ٢٧٨‬تــن کاال امــاده توزیــع اســت‪ .‬ســید‬ ‫محمدرضا ســید حســینی افزود‪ :‬کاال های اساســی شــامل برنج‪ ،‬شــکر‪،‬‬ ‫گوشــت گوســاله منجمد و گوشت مرغ منجمد اســت که برای برگزاری‬ ‫مراسم سوگواری ایام محرم و صفر و تهیه نذورات در اختیار هیئت ها و‬ ‫تشکل هایمذهبیقرار خواهدگرفت‪.‬اوتصریحکرد‪:‬هیئاتمذهبیدر‬ ‫سطحاستانمی توانندبهسازمانتبلیغاتاسالمیدر شهرستانمراجعه‬ ‫و میــزان کا الهــای موردنیاز خود را اعــام و پس از اخذ حواله‪ ،‬کاال های‬ ‫خود را از مباشرین اعالم شده در سطح شهرستان تامین کنند‪ .‬سرپرست‬ ‫سازمانجهادکشاورزیاستانتاکیدکردباتوجهبهنزدیکیایامتاسوعاو‬ ‫عاشورایحسینی‪،‬نمایندگانهیئت هایمذهبیهر چهسریع تر نسبت‬ ‫بهتهیهکاال هایوحملان هابهشهرستاناقدامنمایند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست اداره کل بنیادخراسانرضوی‪:‬‬ ‫دیدار باجانبازانو ایثارگرانافتخار بزرگی برایمسئوالناست‬ ‫سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در‬ ‫دیدار با جانباز ‪«%70‬علی عارفی» و «عباس رجب پور» گفت‪ :‬دیدار با‬ ‫خانواده شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان برای مسئوالن افتخار بزرگی است‬ ‫و هر چه برای این جامعه کار شود در مقابل ایثارگران انان کم است‪.‬‬ ‫صدیقــه خدیوی همزمــان با ایام عزاداری ابا عبدالحســین (ع) با‬ ‫خانواده ی جانبازان «علی عارفی» و «عباس رجب پور» دیدار کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان برای مسئوالن افتخار‬ ‫بزرگی اســت و هر چه برای این جامعه کار شــود در مقابل ایثارگران‬ ‫انان کم است‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بنیاد اســتان در این دیدار ضمن تســلیت ایام‬ ‫ســوگواری اباعبدالحســین (ع) گفــت‪ :‬دلجویــی از عزیــزان جانبــاز و‬ ‫خانواده های انان‪ ،‬حداقل کاری اســت که مســئوالن می توانند انجام‬ ‫دهند‪ .‬سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی دیدار با‬ ‫خانواده شهدا و جانبازان را عالوه بر احترام‪ ،‬به نوعی توجه به خود‬ ‫همکاران دانســت و تاکید کرد‪ :‬خانواده ایثارگران بزرگ ترین یادگاران‬ ‫دفــاع مقدس هســتند و تجلیل‪ ،‬تکریــم و دیدار با انان‪ ،‬رشــادت ها و‬ ‫جان فشــانی های رزمنــدگان دفــاع مقدس را برای مســئوالن یــاداوری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا‪ ،‬با بیان اینکه جانبازان از‬ ‫اجر و ثواب اخروی برخوردارند و به اهدافی که داشتند رسیدند و این‬ ‫دیدارهاتنهابراییاداوریروزهاو خاطراتدفاعمقدساست‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬جامعه ایران اسالمی همیشه به این دالورمردان مدیون است و‬ ‫روحیه باالی خانواده شهدا و جانبازان بزرگ ترین درس برای ما به شمار‬ ‫می رود و وظیفه همگی را برای حفظ و ادامه راه انان سنگین می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۵۰‬اقامتگاهبوم گردیبهمجموعاقامتگاه هایبوم گردیاستانسمنانافزودهمی شود‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اســتان ســمنان گفــت‪ :‬تفاهم نامه همــکاری مشــترک بین اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی اســتان ســمنان‪ ،‬اداره کل کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) اســتان و دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای‬ ‫اســتانداری ســمنان بــا هــدف حمایــت‪ ،‬ایجــاد و توســعه‬ ‫اقامتگاه هــای بوم¬گردی و راه اندازی ‪ ۲۵۰‬اقامتگاه بوم گردی‬ ‫جدیــد امضــا شــد‪ .‬امیــر کــرم زاده بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪:‬‬ ‫ایــن تفاهم نامــه بــا هــدف توانمندســازی جوامــع روســتایی و‬ ‫نیازمنــدان بــا ایجــاد فرصت¬هــای کس ـب وکار جدیــد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال در نقاط روستایی و عشایری‪ ،‬افزایش روند مهاجرت‬ ‫معکوس از نقاط شــهری به روســتاها منعقد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬احیــاء‪ ،‬امــوزش و تولیــد صنایع دســتی در نقاط‬ ‫روســتایی با هدف حضور گردشــگران و رونق تولید و اشتغال‪،‬‬ ‫تامیــن زیرســاخت¬های الزم بــرای معرفــی قابلیت¬هــای‬ ‫گردشــگری روســتایی و عشــایری و ارتقاء و رونق گردشگری از‬ ‫دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه مشــترک است‪.‬‬ ‫کــرم زاده ادامــه داد‪ :‬اجــرای ایــن تفاهم نامــه در بهبــود‬ ‫معیشــت جوامع محلی‪ ،‬حفــظ و احیاء خانه¬های تاریخی و‬ ‫روســتایی موثر اســت و بر اســاس ان‪ ،‬کمیته امداد با پرداخت‬ ‫حمایت های مالی بالعوض و یا تســهیالت ارزان قیمت نســبت‬ ‫بــه اماده ســازی و ایجــاد ‪ ۲۵۰‬واحد مســکونی روســتایی برای‬ ‫تبدیل بــه اقامتگاه های بوم گردی اقدام می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بر اساس این تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫نســبت بــه معرفــی متقاضیان واجد شــرایط پنج دهــک پایین‬ ‫جامعــه بــه کمیتــه امــداد بــرای اخــذ تســهیالت و یــا دریافت‬ ‫حمایت های مالی‪ ،‬برگزاری جشــنواره های گردشگری روستایی‬ ‫برای معرفی و فعال ســازی اقامتگاه¬های بوم¬گردی‪ ،‬تسهیل‬ ‫رونــد صــدور مجوز اقامتگاه¬های بوم¬گــردی‪ ،‬همکاری برای‬ ‫برگزاری دوره های اموزشــی و مهارتی و ‪ ...‬متعهد اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی (ره) اســتان ســمنان نیز‬ ‫گفت‪ :‬پشتیبانی فنی و اموزشی به مددجویان در اجرای طرح‬ ‫اشــتغال بوم گــردی و تقویــت و توســعه گردشــگری‪ ،‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت اشــتغال زایی بــرای انجــام فعالیت هــای بوم گــردی‪،‬‬ ‫کمــک بــه اخذ مجوز بهداشــتی و تامین اســتانداردهای الزم و‬ ‫معرفــی واحدهــای بوم گــردی از طریق تولید محتــوا‪ ،‬تبلیغات‬ ‫رسانه ای و ‪...‬ازجمله تعهدات کمیته امداد در این تفاهم نامه‬ ‫اســت‪ .‬علــی بحیرایــی‪ ،‬کمــک بــه برگــزاری جشــنواره های‬ ‫گردشــگری روســتایی و عشــایری‪ ،‬حمایــت مالــی از واحدهای‬ ‫بوم گــردی از طریــق پرداخــت تســهیالت اشــتغال زایی‪،‬‬ ‫خوداشــتغالی و بســته تشویقی بیمه ســهم کارفرما و پرداخت‬ ‫تســهیالت بــه کارفرمــا بــرای به کارگیــری افــراد معرفی شــده‬ ‫توســط کمیتــه امــداد را ازجملــه تعهــدات کمیته امداد اســتان‬ ‫عنوان کرد‪.‬مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان‬ ‫نیز گفت‪ :‬اموزش روســتائیان و جوامع محلی و حمایت از راه اندازی‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی از اهداف مهم اجرای این طرح است و در این‬ ‫راستا مساعدت و همکاری های الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫مهدیصمیمیانافزود‪:‬بر اساستاکیداتاستاندار سمنان‪،‬روستاها‬ ‫بایدمحلتولیدثروتباشندو امضایاینتفاهم نامهمشترکزمینه ساز‬ ‫اشتغال پایدار‪ ،‬رشد گردشگری روستایی‪ ،‬رونق اقتصادی و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تقدیر مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورشکهگیلویه‬ ‫و بویراحمد از رتبه اول‬ ‫کنکور تجربی‬ ‫مدیرکلاموزش وپرورشاستانکهگیلویهوبویراحمدبا‬ ‫اهدای گل از نفر اول کنکور تجربی تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫تخــواه به‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حســنعلی عز ‬ ‫همــراه معــاون پژوهــش‪ ،‬برنامه ریــزی و منابع انســانی‪،‬‬ ‫مدیــر اموزش وپرورش شهرســتان بویراحمد‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫استعدادهایدرخشانومدیر دبیرستانتیزهوشانیاسوج‬ ‫با حضور در منزل فرناز حسن زاده رتبه اول کنکور تجربی‬ ‫با اهداء گل از او تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫حســنعلی عزت خواه در ایــن دیدار صمیمانه ضمن‬ ‫تســلیت ایام محرم با یاداوری این نکته که در موفقیت‬ ‫یک انســان در ســنین دانش اموزی عوامل عینی و ذهنی‬ ‫مختلفــی تاثیــر دارند بر نقش اراده و پشــتکار فرد تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬هرچند از تاثیر خانواده و گستره وسیعی از‬ ‫اطرافیان مانند گروه دوستان‪ ،‬معلمان‪ ،‬محیط اموزشی و‬ ‫مدرسه نمی توان به سادگی گذشت اما خود فرد و میزان‬ ‫پشــتکارش در دســتیابی به هدف از همه عواملی که به‬ ‫ان ها اشاره شد مهم تر است‪.‬‬ ‫او خانواده و مدرســه را دو نهاد مهم در شــکل گیری‬ ‫و جهت دهی به حرکت ســازنده دانش اموزان دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬خانه و مدرســه بایــد از بعد روش ها و تفکرات‬ ‫همســوی یکدیگــر باشــند چراکــه دانــش امــوزان زمانی‬ ‫می توانند مسیری مناسب و ثمربخش را طی کنند که قرار‬ ‫گرفتن ان ها در محیط خانه و مدرسه برای رسیدن به یک‬ ‫هدفباشد‪.‬‬ ‫عــزت خــواه بــر علم امــوزی دانــش امــوزان همــراه‬ ‫باتربیت دینی اسالمی تاکید کرد و گفت‪ :‬ان ها عالوه بر‬ ‫علم امــوزی و تخصص باید اخالق مداری را ســرلوحه کار‬ ‫خود قرار دهند که خانم حسن زاده به تنهایی خود گواه‬ ‫این مدعاست‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد در ادامــه گفــت‪ :‬محرومیت ها محدودیت‬ ‫نیستو خانمفرناز حسن زادهبا کسباینرتبهدر عرصه‬ ‫ملی نشان داد که دانش اموزان این دیار مستعد هستند و‬ ‫با توکل به خدا قله های علمی را فتح خواهند کرد‪.‬‬ ‫فرناز حسن زاده رتبه برتر کنکور تجربی در این دیدار‬ ‫گفــت‪ :‬کنکور و کســب رتبه اول به هوش باال نیــاز ندارد‬ ‫بلکه یک فرد باهوش متوسط می تواند با سخت کوشی و‬ ‫هدف گذاریبهنتیجهبرسد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای کســب یک نتیجه به طــور حتم باید‬ ‫خانــواده کمــک کنــد و ارامش را ایجاد کنند و مــن از این‬ ‫بابت از خانواده ام تشــکر می کنم که چنین فضای پر از‬ ‫ارامش را برایم فراهم کردند‪.‬‬ ‫حســن زاده‪ ،‬تــوکل بــه خــدا و ایمــان بــه هــدف را در‬ ‫موفقیت خویش موثر دانست و از تالش های دلسوزانه‬ ‫معلمانخویشتقدیر کرد‪.‬‬ ‫فرنــاز حســن زاده‪ ،‬حضــور مدیــرکل و معاونیــن‬ ‫اموزش وپرورش استان در منزل را دلگرم کننده دانست و از‬ ‫حضور انان تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت سوگواره‬ ‫نمایشی «خورشید نینوا»‬ ‫در مشهد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬رئیس انجمــن هنرهای‬ ‫نمایشیخراسانرضویاز اغاز فعالیتنخستینسوگواره‬ ‫نمایشی خورشید نینوا با حضور گروهای تئاتر خیابانی و‬ ‫صحنه ای در مشهد خبر داد‪.‬کریم جشنی رئیس انجمن‬ ‫هنرهای نمایشــی خراســان رضوی در خصــوص برگزاری‬ ‫نخستین سوگواره نمایشی خورشید نینوا به مناسبت ایام‬ ‫محرم در مشــهد اظهار کرد‪ :‬نخســتین سوگواره نمایشی‬ ‫مشــهد بــا عنــوان خورشــید نینــوا از ‪ ۱۰‬تیرماه تا عاشــورا‪،‬‬ ‫هر شــب ســاعت ‪ ۱۹‬با شــرکت ‪ ۶‬گروه نمایش خیابانی‬ ‫کــه به صــورت تعزیه خوانی فعالیت می کننــد‪ ،‬در اماکن‬ ‫سطح شهر مانند بوســتان های اردیبهشت‪ ،‬کوهسنگی‪،‬‬ ‫جهان شــهر‪ ،‬گود کشــتی شــهید بابانظر و رودپارک برگزار‬ ‫می شود‪.‬اوافزود‪:‬نمایش هایصحنه ایاینسوگوارهشامل‬ ‫نمایش های دلبســته‪ ،‬مهمان نیمه شــب‪ ،‬رویای صادقه و‬ ‫خورشید کاروانمی شود کهاز ‪ ۱۸‬مردادتاپایانماهصفر هر‬ ‫شبدر سالناصلیتئاتر شهر مشهدو‪ ۲‬فرهنگسرایغدیر‬ ‫و ترافیک برگزار خواهد شد‪.‬جشــنی با بیان اینکه ســالیان‬ ‫سال است که گروه های مختلف ائینی در سطح مشهد و‬ ‫استانفعالیتنمایشیانجاممی دهند‪،‬تصریحکرد‪:‬نمایش ‬ ‫تعزیه ایتنهانمایشایرانیاست‪.‬‬ ‫تاکید رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی استان سمنان‬ ‫بر اجرای سند اسالمی‬ ‫شدن دانشگاه‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی‬ ‫درمانی اســتان ســمنان بر پیگیــری جدی اجرایی شــدن‬ ‫بیش ازپیشسنداسالمیشدندانشگاهتاکید کرد‪.‬‬ ‫کامرانقدسدر نشستشورایفرهنگیدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکیاستانسمنانباحضور حجت االسالم والمسلمین‬ ‫بیابانی سرپرســت نهاد نمایندگی رهبری دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکیسمناندر ایندانشگاهبرگزار شداظهار کرد‪:‬تعامل‬ ‫سازندهواحدهایمختلفدانشگاهوبه ویژهنهادنمایندگی‬ ‫رهبریدر دانشگاهدر پیشبرداهدافدانشگاهنقشمهمی‬ ‫داشتهاست‪.‬او بر ایجادهماهنگیالزمبرایاجرایقوانین‬ ‫مربــوط به مســئله پوشــش و اخالق حرفــه ای در تمامی‬ ‫واحدهایتحتپوششایندانشگاهتاکیدو تصریح کرد‪:‬‬ ‫توجه به اجرایی شدن هر چه بیشتر سند اسالمی شدن‬ ‫دانشگاه امری ضروری است‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫راهکارهاودستورالعمل هایموثر برایاجراییکردنقوانین‬ ‫پوششدر دانشکده هایایندانشگاهارائهو پیگیری های‬ ‫الزمتوسطاعضایاینشوراصورتپذیرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫زنجان‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫شهرداری هابه صورتالکترونیکیبهمردمخدماتارائهکنند‬ ‫شماره‬ ‫محسنافشارچی‪،‬استاندارزنجان‪:‬شهردارانبایدتالشکنندخدماتشهریرابه صورتالکترونیکیارائه‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه شهرداران بیشترین تعامل را با مردم دارند‪ .‬قسمت اعظم ورودی در این پنجره واحد باید‬ ‫شهرداریباشد‪،‬بنابرایناینموضوعیکیازبزرگ تریندرخواست هایمنازشهرداراناستتامردمبتوانند‬ ‫راحت ترخدماتدسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫پروژه ای که بعد از گذشت سال ها هنوز قابل بهره برداری نیست‬ ‫رویای دوخطه کردن راه اهن زنجان ‪ -‬قزوین‬ ‫توقف دوخطه کردن راه اهن زنجان ‪-‬‬ ‫قزوین در ایستگاه نقدینگی‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نیــز رئیــس ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه قــول داد که تا پایان همین‬ ‫سالاینمحور افتتاحشود؛امامتاسفانهاین‬ ‫طرح باوجود افتتاح صوری ‪ ۱۰۶‬کیلومتر ان‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۰‬در ثبتوعده هایبی سرانجام‬ ‫رکورددار شده و باگذشت سال ها هنوز قابل‬ ‫بهر هبــرداری نیســت‪.‬این پــروژه همــواره در‬ ‫سفر مقامات کشــوری به استان موردتوجه‬ ‫بــوده و از وزرای راه و شهرســازی تــا رئیــس‬ ‫ســازمان برنامه وبودجه اعتباراتی را برای ان‬ ‫مصــوب کردند امــا تزریق نشــدن اعتبارات‬ ‫و کمبود منابع مالی متهم ردیــف اول برای‬ ‫رکــود پروژ ههــا بــوده و قطــار ســاخت خط‬ ‫دوم راه اهن زنجان ‪ -‬قزوین را نیز از حرکت‬ ‫بازداشته داشته است‪.‬در سفر رئیس جمهور‬ ‫دولت سیزدهم به استان زنجان نیز تکمیل‬ ‫این پروژه مورد تاکید قرار گرفت و حاال مردم‬ ‫بی صبرانهمنتظر هستندتامسئوالنچاره ای‬ ‫برایباز کردن گره هایتکمیلاینپروژهملی‬ ‫بیابند و قطار ســاخت این خط و توســعه‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال غــرب دربــاره‬ ‫وضعیت پروژه دوخطه کردن راه اهن زنجان‬ ‫– قزویــن می گویــد‪ :‬در حال حاضر احداث‬ ‫این پروژه نیمه فعال است و به دلیل عدم‬ ‫اختصــاص اعتبــارات و نبــود نقدینگــی‪ ،‬کار‬ ‫نیمه تمــام مانده اســت‪ ۸۰۰ .‬میلیارد تومان‬ ‫برای تکمیل طرح مصوب شده اما به پروژه‬ ‫تزریق نشــده و هرکدام از پیمانکاران بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان مطالبــه دارنــد‪ .‬یــک‬ ‫مشــکل هــم در محــدوده تاکســتان وجود‬ ‫دارد که رایزنی هایی برای حل ان انجام شده‬ ‫اســت‪ .‬منوچهر صفری با اشاره به اینکه ‪۹۰‬‬ ‫درصــد عملیــات اجرایــی این طــرح به ویژه‬ ‫دربرش اســتانی به اتمام رســیده و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ان باقی مانــده اســت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰۶‬کیلومتر از این محور گشــایش‬ ‫انجا مشــده و اکنــون ‪ ۲۰‬کیلومتر روســازی و‬ ‫نصــب تجهیــزات باقی مانــده اســت‪ .‬چهار‬ ‫پیمانکار مسئولیتساخترابر عهدهدارند‬ ‫که کیفیت کار ان ها مورد تایید است‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۷‬برابری مصرف سوخت‪ ،‬ایمنی‬ ‫بیشــتر از ‪ ۵۰‬برابــری‪ ،‬کاهــش فوق العــاده‬ ‫اشغال سطح زمین نسبت به عملکرد‪ ،‬سهم‬ ‫ناچیز در الودگیصوتی‪،‬ظرفیتجابه جایی‬ ‫یهــای‬ ‫باالتــر و ســایر ازجملــه مزایــا و ویژگ ‬ ‫ممتــاز حمل ونقل ریلی به شــمار م ـی رود و‬ ‫صفریتاکیدمی کند‪:‬ارزشروز پروژهدوخطه‬ ‫کردن راه اهن زنجان ‪ -‬قزوین بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫شعروداستانازمهم ترینابزاربیانحقیقتهستند‬ ‫امرالهحسنی؛مدیرکلفرهنگو ارشاداسالمیاستانزنجان‪:‬شعر و داستان یکی از‬ ‫مهم ترینابزار بیانحقیقتهستند‪.‬برایتزریقامیدحداقل ترینکاریکهمی توانید‬ ‫انجام دهید این است که واقعیات را به درستی منعکس نمایید و انعکاس درست‪،‬‬ ‫خودموجبامیدافرینیدر جامعهاست‪.‬‬ ‫تامینرفاهشهرونداندر اولویت‬ ‫برنامه هایشهرداریزنجاناست‬ ‫شــهردار زنجــان گفــت‪:‬‬ ‫خاطر حجم کاری که طی فقط‬ ‫استفاده بهینه از منابع درامدی‬ ‫ســه روز در پــروژه ســبزه میدان‬ ‫و صرفه جویی در هزینه کردها‬ ‫انجام شــده قابل توجــه بــوده‬ ‫و تامیــن رفــاه شــهروندان در‬ ‫است‪.‬او بهتداوماسفالت ریزی‬ ‫اولویــت برنامه های شــهرداری‬ ‫در شــهر نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫علیرضا‬ ‫زنجان اســت‪ .‬علیرضــا فیروزفر‬ ‫اقــدام شــهرداری زنجــان در‬ ‫فیروزفر‬ ‫در حاشــیه افتتــاح پــارک رز بــا‬ ‫اســفالت ریزی در ســطح کشور‬ ‫بیان اینکه پارک رز با یک پنجم هزینه براوردی و مطرح شــده اســت و طبق نیازســنجی که ما در‬ ‫تنها در عرض ‪ 25‬روزبه مرحله بهره برداری رسد‪ ،‬ابتدای کار انجام دادیم با اختالف بیست پله ای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک ماه پیش این محل فضای خاکی شهروندان درخواست اسفالت ریزی در معابر را‬ ‫بود و شهرداری با مدیریت جهادی در عرض‪ 25‬خواســتار بودنــد که با یک کار جهــادی در حال‬ ‫روز نسبت به احیای این پارک اقدام کرد‪ .‬براورد انجاماست‪.‬‬ ‫پیمانیاینپروژهیکمیلیاردو‪ ۱۰۰‬میلیونتومان‬ ‫شهردار زنجان به تکمیل پروژه های دیگر در‬ ‫بــود و اصــل ایده ایجاد پارک موضوعــی بود‪ .‬او سطح شهر اشاره کرد و گفت‪ :‬کف سازی بازار باال‬ ‫بــا اشــاره به اینکه گونه های نایــاب را به صورت که رضایت مندی کسبه را به دنبال داشت را یکی‬ ‫نمایشگاهی و از کل دنیا به صورت نمایشگاهی دیگر از موفقیت های مهم شهرداری یادکرد‪ .‬او‬ ‫در اینپارکبهنمایشخواهیم گذاشت‪،‬تصریح بــه تخریب اســفالت منطقه اعتمادیه توســط‬ ‫کــرد‪ :‬بــا مدیریــت جهــادی معاونــت خدمات شرکت اب اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬قبل از شروع‬ ‫شهری‪ ،‬سیما منظر و شهرداری احداث این پارک اســفالت ریزی به شــرکت خدمات رســان اطالع‬ ‫موضوعی در دســتور کار قرار گرفت که فازهای داده شــده بــود ولی حــوادث پیش بینی نشــده‬ ‫بعدی این پروژه نیز تعریف خواهد شد‪ .‬فیروزفر اتفــاق می افتد ولی انتظار داریم اصالح شــبکه‬ ‫بــا اذعــان بــه اینکــه چمــن کاری در ایــن پــارک اتفاق بیافتد و فرسودگی رفع شود و کنده کاری‬ ‫انجام نشده و طراحی‪ ،‬اب رسانی و برق رسانی‪ ،‬اصولی انجام شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬شهرداری پیگیر‬ ‫عملیات کاشت و مبلمان در مدت زمان کمتر از اســت که شرکت اب باید قسمت تخریب شده‬ ‫یک ماه کار عظیمی است که تنها با ‪ 200‬میلیون معبــر را ترمیــم کنــد البته شــهرداری بــا جدیت‬ ‫تومان اجرا و با یک پنجم هزینه براوری به اتمام ورود پیــدا کرد درصورتی که در ســنوات گذشــته‬ ‫رسید‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات شهرداری باید روزانه رصد تخریب هــای صــورت گرفتــه بــدون توجــه رها‬ ‫شود‪ ،‬چون سرعت کار بسیار باالست به همین می شد‪.‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت و بهر هبــرداری از ان‬ ‫ترافیک را تا‪ ۷۰‬درصد و سرعت سیر قطارها‬ ‫را تا‪ ۲۰۰‬کیلومتر بر ساعت افزایش می دهد‪.‬‬ ‫معارضان تاکستانی؛ سد راه خط دوم‬ ‫راه اهن‬ ‫ایــن پــروژه عــاوه بــر تزریــق نشــدن‬ ‫اعتبــارات‪ ،‬بــه یــک چالــش اجتماعــی نیز‬ ‫برخورد کرده و وجود معارض در محدوده‬ ‫شهر تاکستان به طول ‪ ۱۱‬کیلومتر راه بوده‬ ‫که ســدی بــرای بهر هبــرداری از این مســیر‬ ‫اســت‪ .‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتاندار زنجــان تصریح می کند‪ :‬مشــکل‬ ‫اجتماعی این پروژه در محدوده تاکستان‬ ‫مربوط به توسعه غیراصولی شهر تاکستان‬ ‫در بخش شــرقی مسیر عبور خط راه اهن‬ ‫در طی چند دهه گذشته است که باعث‬ ‫شــده اســت در حال حاضر‪ ،‬خط راه اهن‬ ‫در داخل شهر قرار بگیرد‪ .‬برای این پروژه‬ ‫از محــل مصوبــات ســفر ریاس ـت جمهور‪،‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر‬ ‫گرفت هشــده کــه قــرار اســت ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومان ان توســط ســازمان برنامه وبودجه‬ ‫کشــور تامیــن شــود که ایــن منبــع از همه‬ ‫مه متــر بــوده و تزریق ان ســهم مهمی در‬ ‫تکمیل پروژه خواهد داشــت‪ .‬سید محمد‬ ‫شــعاعی در مــورد اعتبــارات مصــوب این‬ ‫پــروژه نیز بیان می کند‪ :‬برای ایــن پروژه از‬ ‫محل مصوبات ســفر ریاست جمهور‪۸۰۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که‬ ‫قــرار اســت ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان ان توســط‬ ‫خـــبر‬ ‫ســازمان برنامه وبودجه کشور تامین شود‬ ‫که این منبع از همه مهم تر بوده و تزریق‬ ‫ان ســهم مهمــی در تکمیل پــروژه خواهد‬ ‫داشــت؛ اما تاکنون ‪ ۸۵‬میلیــارد تومان ان‬ ‫تشــده و در حــال رایزنــی هســتیم‬ ‫پرداخ ‬ ‫تــا بتوانیــم دس ـت کم ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان از محــل مذکــور دریافــت کنیم‪ .‬او‬ ‫ادامه می دهد‪ ۱۵۰ :‬میلیارد تومان نیز باید‬ ‫از طریــق راه اهن جمهوری اســامی ایران‬ ‫از محــل فــروش امــوال و درامدهــای ایــن‬ ‫شــرکت تامین شــود و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومان‬ ‫نیــز از محــل اعتبــارات اســتانی بــرای این‬ ‫پــروژه در نظــر گرفت هشــده اســت و تالش‬ ‫داریم ضمن متقاعد کردن شرکت راه اهن‬ ‫برای تسریع در پرداخت سهم خود‪ ،‬سهم‬ ‫استان را نیز از محل های مختلف به پروژه‬ ‫تزریق کنیم‪.‬‬ ‫پیگیری مسئوالن استان برای برطرف‬ ‫کردن چالش ها‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس‬ ‫شورایاسالمینیز در موردپیگیرینمایندگان‬ ‫استان برای برطرف شدن مشکالت پروژه در‬ ‫خطه کردن راه اهن زنجان – قزوین پاســخ‬ ‫می دهد‪ :‬پروژه دوخطه کردن راه اهن زنجان‬ ‫– قزوین هم مشکل اعتباری و هم مشکل‬ ‫اجتماعــی دارد‪ .‬مســئوالن تدابیر فنی برای‬ ‫برطرفشدنمشکلایجادمزاحمتحرکت‬ ‫قطارها برای ســاکنان محلی در تاکستان در‬ ‫نظــر گرفتنــد و راه حل هایــی مثــل احــداث‬ ‫دیوار عایقی را پیشنهاد کردند که امیدواریم‬ ‫بــا احــداث ان ســروصدای ناشــی از حرکت‬ ‫شهــای این‬ ‫قطارهــا کاهــش یابــد و از چال ‬ ‫پروژهبکاهد‪.‬حجت االسالممهدیباقریبا‬ ‫تاکید بر اینکه استاندار زنجان و نمایندگان‬ ‫مجلس به جد پیگیر پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راه اهــن بــرای توســعه خطــوط ریلی محور‬ ‫شــمال غرب هســتند‪ ،‬می گوید‪ :‬تکمیل این‬ ‫پروژه در ســفر رئیس جمهور نیز مورد تاکید‬ ‫بــوده و موضــوع تزریــق اعتبــارات هــم در‬ ‫دولت قبلی و هم در دولت فعلی پیگیری‬ ‫شده و امیدواریم با حل چالش اجتماعی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬احداث پروژه تســریع شود؛ چراکه‬ ‫عقب افتــادن کارها‪ ،‬هزینه های بیشــتری را‬ ‫تحمیلخواهدکرد‪.‬‬ ‫فعالیت‪۳‬میلیونواحدصنفی‬ ‫در استان زنجان‬ ‫خـــبر‬ ‫امادگی کاملپلیسزنجانبرایتامینامنیتو ارامش‬ ‫عزادارانحسینی‬ ‫فرمانده انتظامی استان زنجان از اماده باش انتظامی‬ ‫استان در ایام عزاداری حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین (ع) خبر‬ ‫داد و گفــت ‪ :‬پلیــس در ماه محرم تمهیدات کاملی برای‬ ‫امنیت و ارامش عزاداران حســینی و هیئت های مذهبی‬ ‫تدارک دیده است‪.‬‬ ‫سردار محمد طراقیه در کمیسیون عملیات و قرارگاه‬ ‫عاشورایی فرماندهی انتظامی استان زنجان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اغاز ایام ســوگواری شهادت حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین‬ ‫(ع) و یــاران بــا وفایــش افــزود‪ :‬پلیــس اســتان بــا ایجاد‬ ‫قرارگاه عملیاتی عاشورا امادگی کامل برای تامین نظم و‬ ‫امنیت مراسم ماه محرم را دارد‪ .‬او بر اهمیت هم افزایی‬ ‫تهــای عــزاداری بــا پلیــس در‬ ‫و همــکاری مــردم و هیئ ‬ ‫برقراری نظم و امنیت مراسم تاکید کرد و گفت‪ :‬همراهی‬ ‫و همکاریمسئوالنهیئت هایمذهبی‪،‬مساجدو تکایا‬ ‫باعــث خواهد شــد تا شــاهد اجرای مراســم باشــکوه‪،‬‬ ‫منظــم و در امنیــت کامــل باشــیم‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از مسائل اساسی‬ ‫و مهم در مراسم سوگواری ساالر شهیدان (ع) مباحث‬ ‫ترافیکی و عبور و مرور اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پلیس‬ ‫اســتان با بررسی و پایش مسیرهای حرکت هیئت ها و‬ ‫دســته های عزاداری به ویژه در روز هشتم محرم «یوم‬ ‫العبــاس» و یازدهــم محــرم «یوم الزینب» که شــهرت‬ ‫یهــای مناســب را انجــام داده‬ ‫جهانــی دارد برنامه ریز ‬ ‫است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به هم افزایی و همکاری‬ ‫خوب با سپاه‪ ،‬بسیج‪ ،‬مراجع اطالعاتی و قضائی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬مشــارکت پلیس با هیئت امنای مساجد برای‬ ‫برگــزاری مراس ـم های ایام محــرم‪ ،‬اعتقادی بــوده و در‬ ‫راســتای ارادت به ائمه معصومین (ع) است‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامــی اســتان زنجــان اظهــار داشــت‪ :‬تمــام تــاش‬ ‫خود را در این ایام به کارمی گیریم تا بتوانیم به نحو‬ ‫مطلوب امنیت این عزاداری ها را تامین و تداوم دهنده‬ ‫راه ســرور و ســاالر شهیدان باشــیم‪ .‬او نحوه ی برگزاری‬ ‫ایین های ســوگواری ســاالر شهیدان در استان زنجان را‬ ‫الگوی مناسبی برای هیئت و دسته های مذهبی دیگر‬ ‫شــهرها دانســت و گفت‪ :‬شــکوه و عظمت دسته های‬ ‫عــزاداری حســینیه و زینبیــه زنجــان در ســطح کشــور‬ ‫بی نظیر است‪ .‬سردار طراقیه با اشاره به اینکه خدمت‬ ‫به عزاداران حســینی در پایتخت شور و شعور حسینی‬ ‫افتخار بزرگی اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬نهضت امام حسین‬ ‫(ع) یک نهضت بســیار بزرگی اســت که در طول تاریخ‬ ‫در حال حرکت بوده و تحوالت تاریخ هم به حرکت ان‬ ‫تاثیر نگذاشتهاست‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق اصناف اســتان زنجــان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬میلیــون واحــد صنفــی با ‪ ۹‬میلیون اشــتغال‬ ‫و ســهم ‪ ۲۰‬درصــدی در بخــش تولیــد بــدون‬ ‫خســارت به محیط زیســت در کشور مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬محمود موسوی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا با اشاره به نقش اصناف در فعالیت های‬ ‫عام المنفعــه و فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬فعالیت های اصنــاف از بطن جامعه در‬ ‫تعامــل متقابل با نیــاز و تقاضای مــردم بوده‬ ‫و نقــش موثــری در معیشــت‪ ،‬تقویــت و یــا‬ ‫تضعیف اعتماد اجتماعی احاد جامعه داشته‬ ‫ابشربزنجانبه فلزاتسنگین‬ ‫الودهنیست‬ ‫مدیــر مرکــز پایــش اب و فاضــاب زنجــان‬ ‫گفــت‪ :‬ســاالنه چهــار مرتبــه وضعیــت فلزات‬ ‫ســنگین در اب شــرب شــهر زنجان اندازه گیری‬ ‫یشــود و طبق پایش هــای صورت گرفته اب‬ ‫م ‬ ‫شربزنجانبهفلزاتسنگینالودهنیست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کبــری اتــرک در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از تصفیه خانــه اب شــهر زنجــان‪ ،‬در‬ ‫جمــع خبرنــگاران‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ازمایشــگاه‬ ‫مرکزی شــرکت اب و فاضالب استان مجهز به‬ ‫دســتگاه هایی اســت کــه داد ههــای ارائ هشــده‬ ‫از ان مبنــای تصمیم گیــری هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر‬ ‫این داده ها درست نباشند به حتم تصمیمات‬ ‫درست نخواهند بود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬دیتاهایی‬ ‫یشــود مطابق‬ ‫که از این دســتگاه ها خارج م ‬ ‫با اســتانداردها بوده و دارای ســطح اطمینان‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درصــد هســتند‪ .‬مدیــر مرکز پایش‬ ‫و نظــارت بــر کیفیــت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫زنجــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحــث فلزات ســنگین در‬ ‫ازمایشــگاه ‪ ۱۰‬عنصــر ازجملــه ســرب‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫کادمیم‪ ،‬جیوه‪ ،‬ارسنیک اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫اترک تاکید کرد‪ :‬استاندارد اندازه گیری فلزات‬ ‫سنگین طبق دستورالعمل هر سه سال یک بار‬ ‫اســت اما در اســتان زنجــان اب هایــی که در‬ ‫نزدیــک شــهرک ســرب و روی هســتند را هــر‬ ‫فصل اندازه گیری می شــود‪ .‬اترک با اشــاره به‬ ‫اینکه هرسال‪ ۴ ،‬بار اندازه گیری فلزات سنگین‬ ‫در اب انجام می شــود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬از ســال ‪۸۹‬‬ ‫مســتندات موجــود در زمینــه عــدم الودگــی‬ ‫اب اســتان به فلزات ســنگین موجود اســت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خوشــبختانه در طول این ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫هیــچ موردی از الودگی به فلزات ســنگین در‬ ‫اب اســتان مشاهده نشــده است‪ .‬مدیر مرکز‬ ‫پایــش و نظــارت بــر کیفیــت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان زنجان‪ ،‬بــا بیان اینکه اســتاندارد ملی‬ ‫اب شــرب در کشــور ‪ ۱۰۵۳‬اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پارامترهایــی که در ازمایشــگاه مرکــزی اب و‬ ‫یشــود بر‬ ‫فاضــاب زنجان نیــز اندازه گیری م ‬ ‫طبق همان استاندارد است‪.‬‬ ‫اســت ‪ .‬موســوی با بیان اینکه عملکرد اصناف‬ ‫تاثیرگــذار بــر نگرش‪ ،‬باور و قضــاوت مردم بر‬ ‫حاکمیــت و دولــت خواهد بود‪ ،‬افــزود‪ :‬حاال‬ ‫کــه وارد جنــگ تمام عیــار اقتصادی شــده ایم‬ ‫باید حواســمان به مشاغل خرد و کوچک که‬ ‫بیشترین اسیب را دیده است‪ ،‬باشد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه حوزه اصناف از حمایت دولت مغفول‬ ‫مانده است‪ ،‬ادامه داد‪ ۴۰ :‬هزار واحد صنفی‬ ‫ان مربــوط بــه اســتان زنجــان بــوده و از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۲۳‬هزار واحد صنفی در مرکز مســتقر‬ ‫است‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫دوخطــه کــردن راه اهــن زنجان‪-‬قزوین‬ ‫یکــی از صدهــا پروژه نیمه تمامی اســت که‬ ‫بعد از گذشــت ‪ ۱۸‬ســال از شــروع به کار در‬ ‫ایستگاه نبود نقدینگی و پیدا شدن معارض‬ ‫برای‪ ۱۱‬کیلومتر از مسیر متوقف شدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر؛ تامین نشدن منابع مالی‬ ‫به عنوانمتهمردیفاولتوقفپروژه هایی‬ ‫هماننــد احداث خــط دوم راه اهن زنجان‪-‬‬ ‫قزوین است و میراث وعده های قرن گذشته‬ ‫را بــه دوش قــرن جدیــد گذاشــته اســت‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ۸۳‬کــه احــداث خــط دوم راه اهــن‬ ‫زنجان‪ -‬قزوین در سفر مقام معظم رهبری‬ ‫بهاستانمصوبشد‪،‬مردمزنجانارزوهایی‬ ‫مثل افزایش ســرعت قطارهــا‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫سفر‪ ،‬افزایش ظرفیت سیر و حرکت قطارها‪،‬‬ ‫افزایش حمل بار و مسافر و ظرفیت انتقال‬ ‫دیتا از طریق شــبکه فیبــر نــوری در کریدور‬ ‫ارتباطات کشور را در سر می پرورانند و امید‬ ‫دارند تا گشایشــی در حوزه اقتصاد و تولید‬ ‫ایجــاد شــود و ســرمایه گذاری و گردشــگری‬ ‫رونــق گیرد یا حتی بــا ورود قطارهای برقی‬ ‫به چرخه حمل ونقل ریلی‪ ،‬محیط زیســتی‬ ‫پــاک داشــته باشــند‪ .‬احــداث این پــروژه در‬ ‫سال‪ ۹۳‬نیز جز مصوبات سفر رئیس جمهور‬ ‫دولت یازدهم بود و در ســال ‪ ۹۵‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی وقت دولت یازدهم در مراسمی‬ ‫اغــاز عملیات اجرایی پــروژه دوخطه کردن‬ ‫راه اهن زنجان ‪ -‬قزوین را یکی از پروژه های‬ ‫مهم کشور خواند و وعده داد که این مسیر‬ ‫‪ ۱۷۲‬کیلومتریدر چهار قطعهدر سال‪ ۹۶‬به‬ ‫بهره برداری برســد تا شاهد ثبت رکوردی در‬ ‫اجرای پروژه های ناوگان ریلی باشیم‪ .‬افتتاح‬ ‫پروژه های نیمه کاره از طریق ویدئوکنفرانس‬ ‫رویکرد دولتی بود که گذشــته و منتقدانش‬ ‫یکــرد و پروژ ههــای‬ ‫را متهــم بــه ک ـم کاری م ‬ ‫نیمه تمــام هماننــد دوخطــه کــردن راه اهن‬ ‫زنجان‪-‬قزوینرابه صورتناقصو به صورت‬ ‫قطعه ایافتتاحمی کرد‪.‬‬ ‫استان را روی ریل قرار دهند‪.‬‬ ‫نبود نقدینگی و رکود احداث پروژه‬ ‫‪ruydadiran.com/city/zanjan‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۵۲‬اثر بههشتمینجشنوارهمطبوعاتزنجانرسید‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫کاهش میزان ابدهی چاه های تامین‬ ‫اب شرب شهر زنجان‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر سد تهم‪ ۱۸ ،‬حلقه چاه در شرق شهر زنجان از دیگر‬ ‫منابع تامین اب شــرب این شــهر اســت که این چاه ها در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬درمجموع هزار و ‪ ۱۰۰‬لیتر در ثانیه ابدهی داشتند ولی در‬ ‫زمان حاضر میزان ابدهی ان ها به‪ ۳۰۰‬لیتر در ثانیه کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی اکرمــی در جریان بازدید خبرنگاران‬ ‫از تصفیه خانــه اب شــهر زنجــان با بیــان اینکــه ‪ ۵۰‬درصد اب‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫شــرب شــهر زنجان از ســد تهم تامین م ‬ ‫ســال گذشــته حجــم ســد تهــم ‪ ۴۳‬درصد بــود ولی امســال با‬ ‫یهــا‪ ،‬حجم باقیمانــده اب در ان به ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫کاهــش بارندگ ‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او بــر ضرورت مراقبــت از منابــع اب تاکید کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬مصــرف زیــاد بــر منابع ابی فشــار م ـی اورد و در این‬ ‫شــرایط مهم ترین وظیفه همه شــهروندان مدیریت مصرف و‬ ‫صرفه جویی اســت‪ .‬اکرمی از کاهش مصرف پنج درصدی اب‬ ‫شــرب در شــهر زنجان نسبت به مدت مشابه سال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع نشــانه امیدوارکننده ای اســت و باید تالش‬ ‫کنیم در شرایط کاهش منابع ابی باید مراقبت بیشتری داشته‬ ‫باشیم‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کیفیت اب شرب‬ ‫زنجــان خوب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تصفیه خانه اب شــهر زنجان که‬ ‫فرایند تصفیه اب سد تهم برای مصرف شهروندان در ان انجام‬ ‫می شود‪ ،‬سال گذشته رتبه عالی را در کشور کسب کرد‪ .‬اکرمی‬ ‫همچنین با بیان اینکه ازمایشگاه مرکزی اب و فاضالب استان‬ ‫زنجــان جزو مجهزترین ازمایشــگاه های کشــور اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کیفیت اب مصرفی شهروندان به طور مستمر و دقیق در این‬ ‫ازمایشگاه توسط کارشناســان خبره‪ ،‬پایش و رصد می شود‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه قیمت تمام شده اب تصفیه شده سه هزار تومان‬ ‫برای هر مترمکعب است‪ ،‬افزود‪ :‬این اب با یک سوم قیمت در‬ ‫اختیار مشترکان قرار می گیرد‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان زنجان با بیان اینکه جیره بندی و نوبت بندی‬ ‫مصــرف اب شــرب در دســتور کار وزارت نیــرو نیســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬اولویت نخست ما ارامش و رفاه مردم است‪.‬‬ ‫و تسهیلگری در توانمندسازی و درامدزایی خانواده های تحت‬ ‫حمایــت و اســتقالل اقتصــادی و معیشــتی اقشــار نیازمند‪ ،‬با‬ ‫بسترسازی‪ ،‬مساعدت‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬پشتیبانی و نظارت های‬ ‫الزم از ابتدای امسال تاکنون حدود ‪ ۷۰۰‬فرصت شغلی جدید‬ ‫از سوی این نهاد ایجادشده است‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬صالحــی در گفت وگــو بــا ایرنــا‪ ،‬با اشــاره بــه خدمات‬ ‫اشــتغال زایی کمیته امداد استان از ابتدای سال جاری تاکنون‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به منظور زمینه سازی برای تحقق اهداف و رسالت این‬ ‫نهاد در حوزه توانمندسازی و ایجاد درامد باثبات برای جامعه‬ ‫هدف‪ ،‬ایجاد فرصت های شغلی مناسب از اولویت های کاری‬ ‫کمیته امداد اســتان زنجان در این بخش اســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از ارکان مهم توانمندسازی‪ ،‬ایجاد اشتغال و اموزش های‬ ‫فنی و مهارتی و تقویت روحیه کار و تالش برای توانمندسازی‬ ‫و ایجاد درامد باثبات برای جامعه هدف اســت‪ .‬این مســئول‬ ‫ادامه داد‪ :‬امســال ایجاد حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬فرصت شــغلی‬ ‫بــرای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان زنجان و‬ ‫اقشــار نیازمند برنامه ریــزی و ‪ ۳۳۵‬میلیارد تومــان اعتبار برای‬ ‫یشــود تا پایان ســال‬ ‫این بخش ابال غشــده اســت که تالش م ‬ ‫تهــای شــغلی مــورد تعهــد اســتان ایجــاد و مبلغــی که‬ ‫فرص ‬ ‫به عنوان ســهم کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان در حوزه‬ ‫اشتغال زایی ابالغ شده نیز جذب و هزینه شود‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬فرصت شغلی برای مددجویان‬ ‫کمیته امداد زنجان ایجاد شد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت‪ :‬به منظور اشتغال زایی‬ ‫خانه مطبوعات استان زنجان با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی‬ ‫برنام ههــای روز خبرنــگار بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان و تاکید مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫نســبت به برگزاری جشــنی باشکوه و در شــان خبرنگاران استان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰۰ :‬هزار تومان هدیــه روز خبرنگار به اعضای‬ ‫خانه مطبوعات اختصاص یافته و بســته اینترنتی ‪ ۲۰۰‬گیگابایتی‬ ‫به فعاالن رسانه های کشور که در سامانه جامع رسانه های کشور‬ ‫ثبت نام و تائید شده اند‪ ،‬اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫طارم بیش از قبل در مسیر توسعه‬ ‫قرار گیرد‬ ‫فرمانــدار شهرســتان طــارم گفــت‪ :‬بــا توجه به ظرفیــت باالی‬ ‫کشاورزی طارم و تنش ابی شدید در چند سال گذشته در این‬ ‫شهرستان احداث سد در شهرستان طارم ضروری است تا طارم‬ ‫بیش از قبل در مسیر توسعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضاعلی انبارلو در جلســه شــورای اداری طارم‬ ‫با اشاره به مشکالت این شهرستان افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت‬ ‫بالقــوه طــارم در زمین ههــای مختلــف کشــاورزی و گردشــگری‬ ‫متاســفانه هنوز زیرســاخت های الزم در این شهرســتان ایجاد‬ ‫نشــده و بیشــتر روســتاهای شهرســتان همچنــان دغدغــه اب‬ ‫کشــاورزی و اب شــرب دارند‪ .‬او ابراز امیدواری کرد که با نگاه‬ ‫ویژه مســئوالن کشــوری و استانی‪ ،‬بخصوص در مورد حق ابه‬ ‫که تبدیل به مطالبه اساسی مردم شهرستان شده؛ این معضل‬ ‫ب هصــورت دائمــی حل شــود‪ .‬این مســئول ضعف در توســعه‬ ‫را ههــای ارتباطــی طــارم را یکی دیگــر از مشــکالت اصلی این‬ ‫شهرستان عنوان کرد و گفت‪ :‬متاسفانه تمام راه های شهرستان‬ ‫فرعی بوده و ایمنی کافی و اســتانداردهای الزم را ندارد که با‬ ‫توجه به افزایش ترددها و افزایش جمعیت شهرستان خطرات‬ ‫تصادف در این جاده ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫مدیر خانهمطبوعاتاستانزنجان‪،‬از ارسال‪ ۲۵۲‬اثر بههشتمین‬ ‫جشنوارهمطبوعاتاستانزنجانخبر داد‪.‬‬ ‫یوســف ناصــر در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره اثــار ارســالی‬ ‫بــه هشــتمین جشــنواره مطبوعــات اســتان زنجــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫زمــان شــرکت در هشــتمین جشــنواره مطبوعــات‪ ،‬خبرگزاری ها و‬ ‫پایگاه های خبری اســتان زنجان به پایان رســیده و ‪ ۲۵۲‬اثر برای‬ ‫شــرکت در جشــنواره ارسا لشــد ه اســت‪ .‬او بابیان اینکه ‪ ۶۰‬نفر از‬ ‫فعاالن رسانه ای استان در بخش های اصلی جشنواره اثر بارگذاری‬ ‫کرده اند‪ ،‬افزود‪ ۳۳ :‬اثر در بخش خبر‪ ۷۴ ،‬اثر در بخش گزارش‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬اثــر در بخــش عکــس‪ ۳۶ ،‬اثر در بخش مصاحبــه‪ ۳۹ ،‬اثر در‬ ‫بخــش مقاله‪ ،‬یادداشــت‪ ،‬ســرمقاله‪ ۳۶ ،‬اثر در بخــش تیتر و ‪۱۷‬‬ ‫اثر در بخش طراحی و صفحه ارایی به این جشنواره ارسال شده ‬ ‫اســت‪ .‬این مســئول بابیــان اینکه ‪ ۲‬اثر بــرای بخش طنز مکتوب‬ ‫ارسا لشــده و در بخــش طــرح و کاریکاتــور اثری بارگذاری نشــده‬ ‫و به همین دلیل از داوری جشنواره حذف می شود و اثار بخش‬ ‫موضوعی جشــنواره نیز توســط رســانه ها به دبیرخانه جشــنواره‬ ‫تحوی لشــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه بــه وضعیت اقتصادی‬ ‫رســانه ها‪ ،‬تعداد اثار بارگذاری شــده جای خوشحالی دارد‪ .‬ناصر‬ ‫بابیان اینکه داوری اثار ارســالی همانند دوره های قبلی جشنواره‬ ‫اســت و داوران طبق هماهنگی انجام گرفته با دفتر مطالعات و‬ ‫برنامه ریزی رســانه های وزارت ارشــاد‪ ،‬اثار توسط داوران منتخب‬ ‫این مرکز داوری خواهند شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اختتامیه هشتمین دوره‬ ‫جشــنواره مطبوعات اســتان زنجان به دلیل تقارن روز خبرنگار با‬ ‫روز عاشــورا با تاخیر و در روز ‪ ۲۷‬مردادماه برگزار می شــود‪ .‬مدیر‬ ‫ابشار شارشار‬ ‫‪ :‬از جاذبه های طبیعی و زیبای شهر زنجان است که در شمال شرقی شهر زنجان در منطقه‬ ‫تهمودر میانسنگ هایصخره ایقرار دارد‪.‬اینابشار در ایامبهار وتابستانموردتوجهبازدیدکنندگاناست‬ ‫واز تفرجگاه هایمهمشهر زنجانبهشمار می رود‪.‬اینابشار بادریاچهسدتهمحدود‪ ۵‬کیلومتر فاصلهدارد‬ ‫ودسترسیبهانبایککوهنوردییک ساعتهامکان پذیر است‪.‬‬ ‫پروژه میدان غربی شهرستان خرمدره باگذشت‬ ‫پنج سال از کلنگ زنی پروژه (هفته دولت سال‬ ‫‪ ،)96‬فقط پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫اســت‪ .‬بااینکه قــرار بود بــا احداث این پــروژه‪،‬‬ ‫وضعیت ترافیک ورودی شــهر خرمدره تسهیل‬ ‫یابد و زیبایی خاصی به ورودی شــهر خرمدره‬ ‫ببخشــد ولــی همچنــان ایــن پــروژه بالتکلیف‬ ‫باقی ماندهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانزنجان‬ ‫| سهیال محمدی |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫زنجان‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد زنجان‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیزنجان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1412‬‬ ‫خشمدیپایاز بارسا‬ ‫قراردادمرافسخ کنید‬ ‫ممفیــس دیپــای‪ ،‬مهاجــم‬ ‫تیم ندارد و استراتژی جدیدی‬ ‫هلنــدی بارســلونا‪ ،‬از مدیــران‬ ‫را در پیش گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن باشــگاه خواســته اســت‬ ‫ایــن مهاجــم هلنــدی حــاال‬ ‫کــه قــرارداد او را فســخ کنند تا‬ ‫به نوعــی دنبــال تالفی اســت‬ ‫نوکمــپ را تــرک کنــد‪ .‬دیپــای‬ ‫تا رفتارهای ناخوشــایند بارسا‬ ‫دیپای‬ ‫جــزو بازیکنانــی اســت کــه در‬ ‫بــا خــودش را جبران کنــد و از‬ ‫فهرســت مازاد بارسا قرارگرفته‬ ‫مدیــر برنامه هایش خواســته‬ ‫اســت و ژاوی اعالم کرده که نیــازی به او ندارد‪ .‬اســت کــه بــه مدیران این باشــگاه اعــام کند‬ ‫جذب روبرت لواندوفسکی و رافینیا و همچنین باید قرارداد او را فسخ کنند تا بتواند به صورت‬ ‫تمدید قرارداد با دمبله‪ ،‬با توجه به حضور انسو ازاد بــه باشــگاه دیگــری ملحق شــود‪ .‬به نظر‬ ‫فاتی‪ ،‬پی یر امریک اوبامیانگ و فران تورس در می رسد دیپای چنین روندی را در پیش گرفته‬ ‫خط حمله بارســا باعث شــده که عمال فرصتی تا بارسا نتواند از فروش او به باشگاهی دیگر‬ ‫برای بازی به این بازیکن نرسد‪ .‬مدیران بارسا هیچ سودی کند و به نوعی در پی انتقام گیری‬ ‫پیش ازاین به او هشدار داده بودند که باید به از انهاست‪ ،‬خصوصا با توجه به شرایط مالی‬ ‫دنبال باشگاهی جدید برای فصل اینده باشد بارسا و هزینه هایی که ان ها برای خرید بازیکنان‬ ‫امــا او تاکید داشــت که همچنــان در این تیم جدید کردند و امیدوار هستند که بخشی از ان را‬ ‫بمانــد و برای رســیدن بــه ترکیب اصلی تالش با فروش چند بازیکن جبران کنند‪ .‬باید دید که‬ ‫کند؛ اما حاال روزنامه اســپانیایی اسپورت خبر ایا مدیران بارسا با این خواسته دیپای موافقت‬ ‫داده که دیپای پس از مذاکره با مدیران بارسا خواهند کرد یا خیر‪ .‬پیش ازاین گفته شده بود که‬ ‫و مشورت با مدیر برنامه هایش به این نتیجه یوونتوس مذاکراتــی را برای جذب او با مدیران‬ ‫رســیده کــه امیدی بــرای ادامه حضــور در این بارسا اغاز کرده است‪.‬‬ ‫چلسی در پی جذب‬ ‫ستارهاینترمیالن‬ ‫باشــگاه چلســی در حــال‬ ‫چلسی در حال بررسی شرایط‬ ‫بررســی شــرایط جذب نیکولو‬ ‫جــذب نیکولــو بارال هســتند و‬ ‫بــارال‪ ،‬هافبــک اینتــر اســت‪.‬‬ ‫قصد دارند پیشــنهادی را برای‬ ‫مدیرانچلسیبه صورتجدی‬ ‫اینبازیکنبهمدیراناینتر ارائه‬ ‫بــه دنبال تقویــت این تیــم در‬ ‫کننــد تــا از موضع این باشــگاه‬ ‫نیکولو بارال‬ ‫پنجرهنقلوانتقاالتتابستانی‬ ‫بــرای فــروش او باخبــر شــوند‪.‬‬ ‫هستند و برای جذب بازیکنان‬ ‫بااین حال این رســانه ایتالیایی‬ ‫بسیاری نیز تالش کرده اند‪ .‬بازیکنان درخشانی مدعی شده که مبلغ مدنظر مدیران این باشگاه‬ ‫چون رحیم استرلینگ و کالیدو کولیبالی در طول ایتالیایی برای فروش بارال بسیار باال خواهد بود‬ ‫این مدت به اســتمفوردبریج منتقل شده اند اما و ا نهــا حاضر نیســتند ایــن بازیکن را با مبلغی‬ ‫بســیاری از هــواداران ایــن تیم همچنان معتقد کمتر از ‪ 70‬میلیونیورو بهفروشبرسانند کهبرای‬ ‫هستند که این باشگاه عملکرد خوبی در پنجره چلسی نیز مبلغ زیادی به حساب می اید و شاید‬ ‫نقلو انتقاالتینداشتهاست‪.‬تالش هایمدیران شانس حضور این بازیکن در استمفوردبریج را تا‬ ‫این باشگاه برای جذب ماتیس دی لیخت و ژول حدزیادیکاهشدهد‪.‬پیش ازاینگفته شدهبود‬ ‫کنــده جــواب نداد و این دو بازیکن راهی بایرن که چلسی قصد دارد اشکرینیار و دنزل دومفرایز‬ ‫و بارسا شدند‪ .‬این باشگاه همچنین پیش ازاین را به صورت همزمان به خدمت بگیرد اما به نظر‬ ‫مذاکراتیرابرایجذبمیالناشکرینیار اغاز کرده می رسد که مذاکرات برای انتقال این دو بازیکن‬ ‫بود؛ اما حاال کالچومرکاتو خبر داده که مدیران بهلیگبرتر باموفقیتپیشنرفتهاست‪.‬‬ ‫ستاره پرتغالی لیل راهی‬ ‫‪ PSG‬می شود‬ ‫مدیــران پــاری ســن ژرمــن‬ ‫ترکخواهدکردتابه این ترتیب‪،‬‬ ‫قصــد دارند بار دیگر به کورس‬ ‫فضای برای جذب سانچز مهیا‬ ‫رقابــت بــرای جــذب رناتــو‬ ‫شــود‪ .‬روزنامه فرانسوی اکیپ‬ ‫ســانچز‪ ،‬ســتاره لیــل‪ ،‬برگردند‪.‬‬ ‫بــا تایید این خبر مدعی شــده‬ ‫مدیــران پــاری ســن ژرمــن از‬ ‫است که ســانچز پیش ازاین بر‬ ‫رناتو سانچز‬ ‫مدت ها قبل شــرایط سانچز را‬ ‫سر مسائل شخصی با پی اس‬ ‫زیــر نظــر داشــتند و پیش ازاین‬ ‫جی به توافق رســیده اســت و‬ ‫نیــز مذاکراتــی را بــرای انتقــال او بــه پــاری ســن حاال در یک قدمی پیوســتن به این باشگاه قرار‬ ‫ژرمــن انجــام داده بودنــد‪ .‬باای نحــال بعضی از دارد‪.‬ان هاامیدوار بودند کهبتواننداینبازیکنرا‬ ‫رسانه های فرانسوی و ایتالیایی در روزهای اخیر با قراردادی قرضی و با بند خرید اجباری در پایان‬ ‫مدعی شده بودند که تعلل مدیران پی اس جی فصل اینده به خدمت بگیرند اما لیل حاضر به‬ ‫در پی ‬ ‫شبــرد مذاکــرات و امضای قــرارداد با این پذیرش این پیشــنهاد نشــد و اعالم کرد که تنها‬ ‫بازیکن باعث شــده اســت که او از پیوســتن به راه جذب سانچز خرید او در همین پنجره نقل‬ ‫این تیم ناامید شود و به پوشیدن پیراهن میالن و انتقاالت تابستانی است‪ .‬این هافبک پرتغالی‬ ‫فکر کند؛ اما به نظر می رسد که شرایط بار دیگر در سال ‪ 2019‬با قراردادی چهارساله به ارزش ‪25‬‬ ‫به سود پی اس جی تغییر کرده است‪ .‬مدیران میلیونیورو بهلیلپیوستو اینباشگاهامیدوار‬ ‫اینباشگاهبرایانتقالجورجینیوواینالدومبهرم است که بتواند هزینه صورت گرفته برای او را با‬ ‫به توافق رسیدند و او به زودی پارک دو پرنس را انتقالش به پی اس جی جبران کند‪.‬‬ ‫چراغ سبز سرمربی تیم ملی عمان‬ ‫برای بازگشت به تیم ملی‬ ‫برانکوزیراباسکوچیچ‬ ‫را می زند‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برانکــو همچنان نیم نگاهــی به فوتبــال ایران‬ ‫دارد و بــدش نمی ایــد دوبــاره هدایــت تیــم ملــی‬ ‫را بــر عهــده بگیــرد‪ .‬او اخیــرا در گفتگویــی بــا یک‬ ‫نشــریه کــروات صحبت های عجیبی مطــرح کرده‬ ‫تا گمانه زنی پیرامون احتمال جایگزینی او به جای‬ ‫اسکوچیچ دوباره باال بگیرد‪ .‬برانکو در این گفتگو‬ ‫چنیــن اظهارنظر کرده اســت‪« :‬من مربی تیم ملی‬ ‫عمان هستم‪ .‬در بهمن ماه قراردادم را برای دو سال‬ ‫دیگر یعنی تا سال‪ 2024‬تمدید کردم اما یک بند در‬ ‫قرارداددارم کهدر صورتجداییبایدجریمه هایی‬ ‫به فدراسیون فوتبال عمان پرداخت کنم‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگر پیشنهادی را بپذیرم‪ ،‬اگر جایی شرایط بهتری‬ ‫پیدا کنم‪ ،‬مشکلی برای جدایی از تیم ملی عمان‬ ‫ندارم‪ ».‬برانکو که تجربه حضور روی نیمکت تیم‬ ‫ملــی فوتبال ایران در جام جهانــی ‪ 2006‬المان را در‬ ‫کارنامــه دارد‪ ،‬همراه با پرســپولیس روزهای رویایی‬ ‫را در فوتبــال ایــران تجربه کرد و موفق شــد هفت‬ ‫قهرمانــی در لیــگ برتــر‪ ،‬جــام حذفی و ســوپرجام‬ ‫فوتبالایرانبهدستاورد‪.‬او هم چنینسرخ پوشان‬ ‫را ‪ 2‬بــار به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اســیا‬ ‫رساند و یک نایب قهرمانی در اسیا برای پرسپولیس‬ ‫به دست اورد تا عملکردی خیره کننده را از خود در‬ ‫جمع سرخ پوشان پایتخت به جای بگذارد‪ .‬برانکو‬ ‫بــا عملکــرد درخشــانی که داشــت‪ ،‬همــواره گزینه‬ ‫جایگزینــی نیمکت تیم ملــی ایران بــوده و بحث‬ ‫انتخاب او بعد از پایان کار کارلوس کی روش در تیم‬ ‫ملی ایران مطرح بود‪ ،‬درنهایت اما مارک ویلموتس‬ ‫انتخاب شد و حتی شایعه هایی پیرامون انتخاب‬ ‫احتمالــی برانکــو به عنوان جانشــین ویلموتس به‬ ‫میــان امد که هم وطــن ایوانکوویچ یعنــی دراگان‬ ‫اســکوچیچ ســکان دار تیم ملی ایران شــد‪ .‬سرمربی‬ ‫ســابق پرســپولیس که بعد از ترک ایران در تیم های‬ ‫االهلیعربستانوتیمملیعمانمشغولبهفعالیت‬ ‫بوده‪ ،‬به تازگی قراردادش را با عمانی ها تا سال‪2024‬‬ ‫تمدیدکردهودر واکنشبهشایعاتمبنیبر انتخاب‬ ‫او به عنــوان جانشــین دراگان اســکوچیچ‪ ،‬بارهــا از‬ ‫هموطن خود حمایت کرده و از قراردادش با کشور‬ ‫عمان صحبت به میان اورده بود‪ .‬او دراین باره گفته‬ ‫بود‪« :‬من احســاس شــرمندگی می کنــم‪ .‬خبرنگاران‬ ‫ایرانی مدام در طول روز به من زنگ می زنند‪ .‬خیلی‬ ‫لحظه ناراحت کننده ای اســت که مرا در این موضع‬ ‫قرار می دهند چون واقعا برای اســکوچیچ ناراحت‬ ‫می شــوم‪ .‬در ایران هر داســتانی درباره مربی جدید‬ ‫باشد‪ ،‬نام من و کی روش بر سر زبان ها خواهد امد‪.‬‬ ‫هیچ کســی از فدراســیون فوتبال ایــران با من تماس‬ ‫نگرفتــه و مــن نیــز تا ســال‪ 2024‬با تیــم ملی عمان‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫قرارداد دارم‪ .‬برای پذیرفتن چنین پیشنهادی‪ ،‬خیلی‬ ‫چیزهــا باید درســت و حل شــود‪ .‬تصمیم ســاده ای‬ ‫نیستو به ویژهبرایمنناخوشاینداست کهمجبور‬ ‫شــوم جایگزین اســکوچیچ شــوم‪ .‬من نمی خواهم‬ ‫پشت او کارکنم‪ .‬به اخراج او نیز کاری ندارم‪ ».‬حال‬ ‫مشخصنیستبرایبرانکو چهاتفاقیافتاده کهدر‬ ‫چرخشی‪ 180‬درجه ایاحتمالجدایی اشاز نیمکت‬ ‫تیمملیعماندر صورتدریافتپیشنهادیمناسب‬ ‫را مطــرح کرده اســت‪ .‬البته نباید این موضــوع را هم‬ ‫ازنظر دور داشــت که فعال جو اطراف تیم ملی ارام‬ ‫شده اما مشخص نیست تا چه زمانی ارام بماند‪ .‬در‬ ‫چندوقتاخیرشایعاتپیراموناحتمالکنار گذاشتن‬ ‫اسکوچیچ به اوج رسید‪ .‬شایعات که با تایید کمیته‬ ‫فنی فدراسیون فوتبال رنگ واقعیت به خود گرفت‬ ‫جایی کهابراهیمقاسمپور یکیاز اعضایاین کمیته‬ ‫به صراحتازنظر منفیاینکمیتهدربارهسرمربیتیم‬ ‫ملیسخن گفت‪«:‬کمیتهفنیتماممسائلرابررسی‬ ‫کردند و فقط بحث مدیریتی اقای اسکوچیچ نبود‪،‬‬ ‫ما بحث فنی هم داشتیم‪ .‬ما به جمع بندی رسیدیم‬ ‫و پیشــنهادمان در وهلــه اول یک مربــی ایرانی بود‬ ‫و اذعــان داشــتیم که تمام این مطالب وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکیاز بحث هاییهمکهخودهیئت رئیسهمی کرد‬ ‫می گفتمایکپولیبایدبهاین هابدهیم کهبروند‬ ‫و یک مبلغی هم باید به بعدی ها بدهیم تا بیایند؛‬ ‫ایــا در ایــن زمــان حــدودا‪ ۱۵‬روزه ای که وجــود دارد‪،‬‬ ‫ســرمربی جدید می تواند تغییر ایجاد کند یا خیر؟‬ ‫چنــد درصــد می توانــد این اتفاق بیفتد؟ مــا به این‬ ‫جمع بندی رســیدیم که یک مربی ایرانی که وجهه‬ ‫ملــی و مدیریت و کاریزمای قوی دارد می تواند این‬ ‫مشکالت را حل کند و در کنار ایشان باید دو مربی‬ ‫هم باشــند که برای فوتبال برنامه ریزی کنند که این‬ ‫اتفاق نیفتــد‪ .‬درهرصورت انتخابی اتفاق افتاده که‬ ‫ما به ان احترام می گذاریم و امیدواریم که این اتفاق‬ ‫به نفع فوتبال ما تمام شود‪ .‬به هرحال این تصمیم‬ ‫هیئت رئیسهاستوخودشانهممی توانندپاسخگو‬ ‫باشــند‪ ».‬در ایــن میــان به نظر می رســد انتخابات‬ ‫فدراسیون فوتبال که قرار است هشتم شهریورماه‬ ‫برگــزار شــود تکلیــف برخــی از ابهامات موجــود را‬ ‫برطرفکند‪.‬انتخاباتیکهممکناستبراینیمکت‬ ‫ســرمربیگری هم تاثیرگذار باشــد‪ .‬ازجمله این که با‬ ‫تغییر مشــخص شــدن انتخاب فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫ثهــا دوبــاره حول وحوش تیم ملی باال بگیرد‪.‬‬ ‫بح ‬ ‫اتفاقی که فوتبال ایران سابقه ان را دارد و در جام‬ ‫جهانی‪ 1998‬درست‪ 21‬روز پیش از اغاز مسابقات‬ ‫در تصمیمی عجیب جالل طالبی جایگزین ایوویچ‬ ‫شــد تا تیم ملی با بحران وارد این رقابت ها شــود‪.‬‬ ‫بحرانــی کــه هرچند با برتری تاریخــی ایران مقابل‬ ‫امریکا شبی فراموش نشدنی را برای هم وطنان رقم‬ ‫زد اما همچنان خاطره تلخ برکناری ناگهانی ایوویچ‬ ‫ازاردهندهاست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در نقدمسابقهتهوع اوری کهسوداگرانفوتبالبهراهانداخته اند‬ ‫برهوت عشق‬ ‫شروین شالیی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪-1‬اوایلدهههفتادبه اتفاقجمعیاز دوستان‬ ‫دانشجوبه قصدسفریزیارتیسیاحتیعازمشمالو‬ ‫شمالشرقشدیم‪،‬سفری کهمثلفیلم هایجاده ای‬ ‫مملو از خاطرات و خطرات به یادماندنی شــد‪ ،‬کل‬ ‫مسیر رابااتوبوسطیکردیمودرمیانهراهبهپیشنهاد‬ ‫دوستانسریهمبهسوادکوهوبرخیدیگر شهرهای‬ ‫ان خطه زدیم به جرئت میگویم که در تمام مدتی‬ ‫که در دیار مازندران بودیم از شــکوه خیره کننده ان‬ ‫طبیعت بکر و سرســبز که یاداور ســرزمین جادویی‬ ‫پهلوانانوقهرمانانشاهنامهبودانگشتتحسینو‬ ‫حیرتبهدهانگرفتیم‪.‬جنگل هایمتراکمودرختان‬ ‫ستبر و خزه گرفته رودهای خروشان و روستاهای بکر‬ ‫و مردمان باصفایی که هنوز به ریاکاری شهرنشینان‬ ‫الودهنشدهبودند‪.‬‬ ‫‪-2‬ســرزمین سرســبز فوتبال این اب وخاک هم‬ ‫روزگاریسرزمینجادویی کشفو رشداستعدادهای‬ ‫نابــی بود کــه از کوچ ههــای خاکی و اموزشــگاه های‬ ‫مدارس و دبیرستان ها سربر می اوردند و در مسیر تیم‬ ‫های استانی و لیگ های برتر و درنهایت تیم ملی قد‬ ‫می کشیدندوجنگلسبزوزندگیسازورزشکشورمانرا‬ ‫بسطمی دادند‪،‬روزگاریورزشبهعشقورزشانجام‬ ‫می شدبازیکنانحتیدرتیمهایلیگبرتریبعضاپول‬ ‫کفشولباسشانرانیز از جیبمی دادندتنهابهعشق‬ ‫فوتبال و ورزش؛ در اواخر دهه پنجاه پرداخت هایی‬ ‫از ســوی باشــگاه ها بــرای بازیکنــان حرف ـه ای صورت‬ ‫می گرفت ولیگ ایران می رفت تا مسیری حرفه ای را‬ ‫طی کند اما با وقع انقالب اسالمی و جنگ همه چیز‬ ‫تقریبامتوقفشد‪.‬پساز پایانجنگفوتبالاز محاق‬ ‫درامدوباشگاه هایحرفه ایدر قالبلیگ هایقدس‬ ‫و ازادگان و ســپس لیــگ برتر فوتبال را رونقــی دوباره‬ ‫بخشیدندتااواخر دهههفتادواوایلهشتادهمچنان‬ ‫عرق به پیراهن و عشــق به هوادار و جوانمــردی در‬ ‫محرومیت ‪ ۴‬ماهه مهاجم‬ ‫سرشناس االتحاد‬ ‫فدراسیون فوتبال عربستان‬ ‫انضباطی و اخالق فدراســیون‬ ‫مهاجــم سرشــناس االتحــاد را‬ ‫فوتبال عربســتان حکم خود را‬ ‫بــه خاطــر فســخ یک طرفــه‬ ‫دربارهشکایتالنصر از حمدا‪...‬‬ ‫قــرارداد ‪ ۴‬مــاه از همراهــی‬ ‫اعالم و این مهاجم سرشناس را‬ ‫تیمش محروم کــرد‪ .‬عبدالرزاق‬ ‫نقره داغ کرد‪ .‬طبق اعالم کمیته‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫حمــدا‪ ...‬یکی از جنجالی ترین‬ ‫انضباطــی فدراســیون فوتبــال‬ ‫حمدا‪...‬‬ ‫انتقا لهــای ســال های اخیــر را‬ ‫عربستان‪،‬حمدا‪...‬بامحرومیت‬ ‫در فوتبال عربستان به نام خود به ثبت رساند‪ ۴ .‬ماه مواجه شد و نمی تواند برای تیم جدیدش‬ ‫این مهاجم مراکشی بازوبند کاپیتانی النصر را بر در ایــن مــدت به میدان برود‪ .‬به این ترتیب این‬ ‫بازو می بست و در بین هواداران تیم محبوبیت مهاجمسرشناسدر ‪ ۹‬هفتهابتداییفصلجدید‬ ‫بســیار زیــادی داشــت‪ .‬او تصمیــم گرفــت کــه لیگ عربستان نمی تواند برابر االتحاد به میدان‬ ‫بدون هماهنگی با باشــگاه النصر قرارداد خود برود و به احتمال خیلی زیاد جایگزینی برای او‬ ‫را ی ‬ ‫کطــرف فســخ کنــد و راهــی االتحاد شــود‪ .‬جذب شــود چراکه االتحاد به تازگی اوج گرفته‬ ‫باشــگاه النصر بالفاصله به این انتقــال اعتراض اســت و با هدایت نونو ســانتو یکی از مدعیان‬ ‫و از کاپیتــان ســابق خــود شــکایت کــرد‪ .‬کمیته اصلی قهرمانی در فصل جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فوتبــال هنــوز رنگ وبویی داشــت امــا رفته رفته پای‬ ‫دالالن و ســوداگران بــه ایــن عرصــه باز شــد و بورس‬ ‫بازیکنهمچونبورسماشینواپارتمانو ویالیکیاز‬ ‫مشاغلپر سودشد‪.‬شغلیکهدر انمی شدبدونهیچ‬ ‫زحمتیوباچندتلفنونشستوبرخواستمیلیاردها‬ ‫تومان به جیب زد‪ ،‬داللی فوتبالی کاســبی پر سودی‬ ‫گردیــد کــه در ان نه تنها م یتــوان قورباغــه را به جای‬ ‫قناریقالب کردبلکهعملشخصسوادگر کهچیزی‬ ‫به جز واسطه گرینیستبه عنوانزرنگیو خالقیت‬ ‫و هنر رندانهبهچنگاوردنپولباداوردهبدونهیچ‬ ‫تخصصوزحمتیتقدیسوتقدیرمی شود‪.‬‬ ‫‪-3‬چندی پیش وقتی پس از سال ها سفری به‬ ‫مازندران داشتم دیگر اثری از ان جنگل های سر به‬ ‫فلک کشیدهوبیشههایمتراکمو نهرهایخروشان‬ ‫نبود‪.‬بانویسبز جنگدامنشراتااعماق کوهستان‬ ‫عقب کشــیده بود و شالی زارها و بیش ـه زارها جای‬ ‫خودرابهبنگاه هایامالکو ساختمان هاو ویالهای‬ ‫کوچک و بزرگ و سیمان وبتون داده بودند‪ .‬به جای‬ ‫هیاهــوی پرندگان و اوای ســحرامیز جنگل نعره ی‬ ‫ســمی و ســیاه ترافیک انــواع و اقســام خودروهای‬ ‫لوکــس ازمابهتــران به گوش می رســید‪ ،‬مســابقه ای‬ ‫عجیــب و جنون امیــزی در تبدیل و فــروش زمین و‬ ‫جنگل و دشت و دمن و روستاها به ویال که عاقبتی‬ ‫به جز نابودی کشاورزی و دامداری و اینده و گذشته‬ ‫مردمــان ان دیــار نخواهــد داشــت‪ .‬همان گونه که‬ ‫مسابقه یتهوع اوری کهسوداگرانفوتبالبانمایش‬ ‫تجمــات و پــول بــه راه انداخته اند عاقبتی به جز‬ ‫نابودی ورزش حرفه ای فوتبال نخواهد داشت َکله‬ ‫ی پربــاد قراردادهــای میلیــاردی ســرانجام روزی به‬ ‫سقف نحیف و نازک فوتبال این کشور بر خواهد‬ ‫خوردو استخوان هایرنجور نهادهایفوتبالیدیگر‬ ‫توان جابه جایی کالبد فربه این فوتبال سودازده را‬ ‫نخواهندداشت‪.‬‬ ‫‪-4‬در دنیــای ورزش؛ ارزش و اعتبــار هــر‬ ‫رشته ای به میزان مهارت و شرافت گردانندگان ان‬ ‫رشــته بســتگی دارد و عالوه بر پول و ســرمایه به‬ ‫نیــروی واجد تخصــص و بازیکن صاحب تکنیک‬ ‫و بااخالق نیاز دارد‪ ،‬سراشیبی تند بازیکن ساالری‬ ‫و دال لبــازی و قراردادهــای نجومــی کــه فوتبــال‬ ‫حرف ـه ای کشــورمان در ورطه اش افتــاده جاده ای‬ ‫اســت خطرنــاک کــه انتهایــش برهــوت امیدهــا و‬ ‫ارزوهای چندین نسل خواهد بود‪.‬‬ ‫*عنــوان رمانــی نوشــتۀ «فرانســوا موریــاک»‬ ‫نویسندهمشهور فرانسویوبرندۀنوبلادبیات‬ ‫جنگ اقای گلی میان اقای گل ها در لیگ‪22‬‬ ‫لیگ برتر در جریان باشد‪ .‬لوسیانو پریرا که در لیگ‬ ‫هجدهم مشــترکا صاحب عنوان اقای گلی شد‪ ،‬در‬ ‫انتقالی غیرمنتظره از فوالد به مس رفسنجان رفت‬ ‫و به‪ 4‬فصل متوالی حضورش در جمع قرمزپوشان‬ ‫اهوازی پایان داد‪ .‬سجاد شهباززاده برای سومین بار‬ ‫به اســتقالل امــده و این بار رویــای این مهاجم ‪32‬‬ ‫تکذیب مذاکره وزارت‬ ‫ورزش برای ورود ‪VAR‬‬ ‫وزارت ورزش و جوانان مذاکره با یک شرکت خارجی‬ ‫بــرای ورود تکنولــوژی کمــک داور ویدیویــی را تکذیب‬ ‫کــرد‪ .‬روابــط عمومــی وزارت ورزش و جوانــان ضمن رد‬ ‫ادعای فاقد وجاهت و خالف واقع منتشرشده دریکی‬ ‫از ســایت های خبــری درباره نامه نــگاری و مذاکره وزیر‬ ‫ورزش و جوانان با یکی از شرکت های ‪ VAR‬اعالم کرد‬ ‫نســبت به این ادعای کــذب اقدامات حقوقی صورت‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬در پی انتشــار گــزارش خالف دریکی از‬ ‫سایت های خبری و ادعای کذب «مذاکره و نامه نگاری‬ ‫وزیر ورزش و جوانان» با یکی از شرکت های مربوط به‬ ‫فن اوری سیســتم کمــک داور ویدیویی‪ ،‬اعــام کرد این‬ ‫ادعای کذب مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫همچنینبه منظور تنویر افکار عمومیاعالممی شودکه‬ ‫وزارت ورزش و جوانان به هر نحو به هیچ وجه با هیچ‬ ‫شرکتیمکاتبه‪،‬نامه نگاریوحتیمذاکرهشفاهینکرده‬ ‫و صرفا در اجرای وظایف نظارتی این وزارتخانه‪ ،‬در پی‬ ‫پیشنهاد فدراسیون فوتبال برای استفاده از این فن اوری‬ ‫در مسابقاتلیگبرتر‪،‬عینامراتبرابرایبررسیسوابق‬ ‫شــرکت های مطــرح جهــت ورود سیســتم کم ـک داور‬ ‫ویدیویی به کشور به مراجع ذی صالح منعکس کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اولویتنقل وانتقاالتی‬ ‫تراکتور پیش‬ ‫از شروع لیگ‬ ‫خرید یک مهاجم خارجی پیش از شروع لیگ برتر‪،‬‬ ‫مهم ترین اولویت باشگاه تراکتور است‪ .‬باشگاه تراکتور‬ ‫برخالف فصل گذشته‪ ،‬بدون دغدغه پنجره بسته‪ ،‬وارد‬ ‫مارکت تابستانی شد و عملکرد قابل قبولی نیز داشت‪.‬‬ ‫البته کار این باشــگاه در نقل و انتقاالت هنوز به پایان‬ ‫نرسیده است‪ .‬ان ها در اکثر پست ها‪ ،‬بازیکنان موردنظر‬ ‫خــود را جــذب کرده اند اما در خط حمله هنوز نیاز به‬ ‫تقویتدارند‪.‬سرخپوشانفصلگذشتهبامشکلکمبود‬ ‫مهره کارامد در خط حمله مواجه بودند؛ این مشــکل‬ ‫با جدایی بابایی در تابســتان جاری بیشــتر شد و حاال‬ ‫ان هــا بــه دنبــال جذب یــک مهاجم خارجی هســتند‪.‬‬ ‫تراکتور تاکنون با سه بازیکن خارجی قرارداد بسته (یک‬ ‫سهمیه اسیایی ‪ +‬دو سهمیه بین المللی) و برای جذب‬ ‫یک خارجی دیگر جا دارد‪ .‬پســت در نظر گرفت هشــده‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بــرای این جای خالی‪ ،‬مهاجم اســت و گفته م ‬ ‫ســرمربی سرخ پوشان طی مدت حضور خود در ترکیه‬ ‫چند گزینه را موردبررسی قرار داده است‪ .‬در شرایطی که‬ ‫اسم هاییچونسعیدعزت اللهیهنوز پیرامونباشگاه‬ ‫تراکتور به گوش می رســد اما اطالعات به دست امده از‬ ‫منابع اگاه حاکی از ان است که ماموریت شماره یک در‬ ‫این مقطع نهایی کردن قرارداد مهاجم برگزیده بردیف‬ ‫ِ‬ ‫از بین گزینه های روی میز است‪.‬‬ ‫سیاست سکوت باشگاه‬ ‫ذوب اهن درباره اسدبیگی‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 4‬اقای گل ادوار لیگ برتر فوتبال ایران در فصل‬ ‫جدیدرقابت هابهدنبالتصاحبدوباره کفشطال‬ ‫هســتند‪ .‬به گزارش فوتبال ‪ ،360‬در ادوار لیگ برتر‬ ‫فوتبال ایران‪ 20،‬بازیکن توانسته اند به کفش طالی‬ ‫رقابت ها دســت پیدا کنند و صاحب عنوان «اقای‬ ‫گل» شوند‪ .‬رضا عنایتی با کسب سه دوره اقای گلی‬ ‫لیگ برتر فوتبال ایران‪ ،‬رکوردی استثنایی را نصیب‬ ‫خودکرده و مهدی طارمی و کریم انصاری فرد با دو‬ ‫اقای گل در تعقیب او هستند و با توجه به حضور‬ ‫این دو بازیکن در خارج از کشور‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫تاسال هاهمچنانرکوردعنایتیدست نخوردهباقی‬ ‫خواهــد مانــد؛ اما در لیــگ ‪ ،22‬کی روش اســتنلی و‬ ‫لوسیانو پریرا هنوز در فوتبال ایران مشغول فعالیت‬ ‫هســتند و در کنــار این دو بازیکــن برزیلی‪ ،‬گادوین‬ ‫منشــا و ســجاد شــهباززاده که ســابقه اقای گلی در‬ ‫لیگ برتر فوتبال ایران رادارند‪ ،‬هم حضور خواهند‬ ‫داشتتارقابتجذابیمیانچهار اقای گلپیشین‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫ساله رسیدن به عنوان اقای گلی لیگ برتر در لباس‬ ‫استقاللاست‪.‬‬ ‫شهباززادهدر دورانفوتبالیخودتاکنونتوانسته‬ ‫یک بار به کفش طالی فوتبال ایران برسد‪ ،‬ان هم در‬ ‫پایان لیگ بیســتم و در لباس ســپاهان امــا حاال در‬ ‫تالش اســت تا این افتخار را همراه استقالل بتواند‬ ‫به دست اورد‪ .‬کی روش استنلی مهاجم موردعالقه‬ ‫امیر قلعه نویی است‪ .‬او که در ذوب اهن و سپاهان‬ ‫همراه قلعه نویی بود و عملکرد موفقی را از خود‬ ‫به جای گذاشتو در جمعطالیی پوشاناصفهانی‬ ‫توانســت به عنوان اقــای گلی فوتبال ایران برســد‪،‬‬ ‫فصل گذشته در سیرجان به جمع بازیکنان گل گهر‬ ‫ملحق شد تا دوباره شاگرد پرافتخارترین سرمربی‬ ‫لیگبرتر فوتبالایرانشود‪.‬‬ ‫مهــدی عبــدی‪ ،‬شــهریار مغانلو‪ ،‬کویــن یامگا‪،‬‬ ‫محمد عباس زاده و مرتضی تبریزی دیگر بازیکنان‬ ‫شــاخص فصــل گذشــته لیــگ برتــر بودنــد کــه در‬ ‫کورس اقای گلی قرار داشتند و در فصل جدید هم‬ ‫قطعــا برای رســیدن بــه کفش طال تــاش خواهند‬ ‫کــرد‪ .‬به جمــع این نفرات‪ ،‬بایــد چهره هایی چون‬ ‫کاوه رضایــی‪ ،‬پیمــان بابایــی‪ ،‬علی قربانــی‪ ،‬امین‬ ‫قاسمی نژاد و مهاجم خارجی احتمالی پرسپولیس‬ ‫را هم اضافه کرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی باشــگاه ذوب اهن می گوید این باشگاه‬ ‫در حال پیگیری درباره مســئله ســینا اســدبیگی است و‬ ‫سیاست باشگاه ذوب اهن سکوت است‪ .‬پس از جدایی‬ ‫غیرمنتظره سینا بیگی از باشگاه ذوب اهن‪ ،‬این بازیکن‬ ‫به پرسپولیس پیوست که این مسئله با اعتراض باشگاه‬ ‫اصفهانی همراه شد‪ .‬پرسپولیسی ها در این رابطه عنوان‬ ‫کرده اند که پیش از قرارداد با اســدبیگی اســتعالم های‬ ‫الزم از ســازمان لیــگ گرفته شــده و قــرارداد او بــا ایــن‬ ‫باشگاه قانونی است‪ .‬باشگاه ذوب اهن و سرمربی این‬ ‫تیم پس ازاین انتقال به شــدت معترض شــدند‪ .‬باشگاه‬ ‫اصفهانــی یک بیانیه در این رابطه صادر کــرد که در ان‬ ‫عنوان شــده بود «اســدبیگی تحت قرارداد این باشگاه‬ ‫اســت و این گونــه مذاکــره و عقــد قــرارداد بــا او دارای‬ ‫تبعــات حقوقی خواهد بــود‪ ».‬ذوب اهنی ها همچنین‬ ‫اعالم کردند که هافبک ذوب اهن ظهر همان روز عقد‬ ‫قــرارداد بــا پرســپولیس‪ ،‬در هتــل حضورداشــته و با تیم‬ ‫ناهــار صرف کرده اما بعدازان با تعویض لبــاس‪ ،‬اردو را‬ ‫ترک کرده است‪ .‬پس از اظهارنظر باشگاه پرسپولیس در‬ ‫خصوص استعالم از سازمان لیگ و قرارداد بدون مشکل‬ ‫اســدبیگی با این تیم تهرانی‪ ،‬محمد مهــدی رمضانی‪،‬‬ ‫سخنگویباشگاهذوب اهنبهایسنااعالم کرد‪«:‬در حال‬ ‫پیگیریاینمسئلههستیماماسیاستباشگاهذوب اهن‬ ‫در این خصوص‪ ،‬ســکوت است‪ ».‬تیم های ذوب اهن و‬ ‫پرسپولیس در نخستین هفته فصل بیست و دوم لیگ‬ ‫برتر فوتبالبرابر همصف اراییخواهند کرد‪.‬‬ ‫انتقال بزرگ؛ محمد محبی‬ ‫در استقالل‬ ‫روزنامه پرتغالی ابوال مدعی شد که محمد محبی‬ ‫با قراردادی قرضی و یک ساله راهی استقالل می شود‪.‬‬ ‫محمــد محبی یکــی از اهداف جدی نقــل و انتقاالتی‬ ‫استقالل در این تابستان بوده است‪ .‬بازیکنی که فصل‬ ‫گذشــته راهی ســانتاکالرا شــد اما چندان در ترکیب این‬ ‫تیم به کار گرفته نمی شد هرچند که محبی در معدود‬ ‫دیدارهاییکهبرایتیمشبهمیدانرفت‪،‬عملکردقابل‬ ‫قبولی را از خود به نمایش گذاشــت‪ .‬مدیران اســتقالل‬ ‫بیش از یک ماه است که با همتایان خود در سانتاکالرا‬ ‫در حال مذاکره هستند و حتی طرفین به توافق جدی‬ ‫نیــز دســت پیــدا کردنــد و تنها موضوع حل نشــده بین‬ ‫طرفین‪ ،‬اصرار اســتقالل به استخدام دائمی محبی بود‬ ‫درحالی کــه ســانتاکالرا تنهــا با انتقالی قرضــی راضی به‬ ‫جدایی وینگر جوان خود شده بود‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫شده بود تا مذاکرات طرفین به حالت استندبای دراید‬ ‫و دراین بین‪،‬تغییراتمدیریتیدر سانتاکالراتمامتوافق‬ ‫قبلیرابهباددادبه نحوی کهپیوستنمحبیبهاستقالل‬ ‫تااستانهمنتفیشدننیز پیشرفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 13‬مــرداد ماه ‪ 04 / 1401‬اگوست ‪ 06 / 2022‬محرم ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1413‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ارادتانهم‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫حضرت ماه‬ ‫حضرت ماه عجیب دوست کودکان بود‪ .‬با چشم هایش امید را روی سینه انها می پاشید و دستانش‪ ،‬دست کودکان را تا‬ ‫سعید اقایی‬ ‫رسیدن به بلندترین ارزوها‪ ،‬بلند می کرد‪ .‬ماه بود و ماه بود و ماه! همه درختان باغ خورشید‪ ،‬دل به او داده بودند و همه‬ ‫رویدادامروز‬ ‫تیغ هایتیز‪،‬از برقنگاهشمی ترسیدند‪.‬سال هابودکهاز هماناسمان‪،‬باغباندانشونیکیبود‪.‬بزرگ ترینظرفیتبشر را‬ ‫کشف کردهبودو در سکوتعارفانهنزدامام زمانش‪،‬منتظر جوششاقیانوسحماسهبود‪.‬ماهبودو ماهبودو اب!و بالبانخشکیدهبه رسمهمیشه‪،‬رفتتاپاسخ کودکان‬ ‫رابدهد‪.‬برایان هاو برایحضرتخورشیداعلی‪،‬مشکراپر از وفاو غیرت کرد‪.‬ماهبودو ماهبودو تیر شیطانامدو بر قلبمشکنشست‪ .‬گوییچشمهامید‪،‬خشکیدو‬ ‫چوناباز چشممشک‪،‬بیرونزد‪،‬تنهاماهیماندهبود کهدستانشراجلوتر هدیهدادهبودو وفاداری اشرااثبات کردهبودو اهی کههمیشه‪،‬دلهمهاب ها رامی سوزاند‪.‬‬ ‫سه نما از استاد‬ ‫در سوگ استاد دکتر سید علی اصغر محمودابادی‬ ‫رضا روحانی‬ ‫پژوهشگر تاریخ‬ ‫یــاری انــدر کــس نمی بینیــم یــاران را چه شــد‬ ‫دوستی کی اخر امد دوستداران را چه شد؟‬ ‫شــهریاران بــود و خاک مهربانــان این دیار‬ ‫مهربانی کی سرامد شهریاران را چه شد؟‬ ‫وقتی پیام خشایار عزیز را دیدم بی اختیار‬ ‫یشــود؟‬ ‫گریســتم! و مگر گریه با اختیار هم م ‬ ‫اری‪ ،‬در روزگاری کــه مصلحت اندیشــی و‬ ‫عاریتی زیســتن چنان جای را بر خود حقیقی‬ ‫تنــگ کــرده که ادمیــان به ناگزیر اســتحاله ای‬ ‫وجودی را متحمل شده اند گریه هم می تواند‬ ‫اختیــاری باشــد و از ســر مصلحتــی! مــن امــا‬ ‫بی هیچ مصلحتی گریستم‪ .‬گریســتن در رثای‬ ‫اســتادی که بیش از بیســت و پنج ســال حق‬ ‫معلمی و دوستی بر من داشت! عبارت مراسم‬ ‫خکسپاریتاریخ دانو ایران شناسنامدار‪،‬دکتر‬ ‫سید اصغر محمودابادی همچون پتکی گران‬ ‫برســرم فــرود امد پتکی کــه زنگ صــدای ان و‬ ‫ارتعاش امواج ان خاطرات بیست و پنج سال‬ ‫مصاحبــت با اســتاد را برایــم زنده کرد و گفتی‬ ‫از پــس پرده اشــک به مرور ربع قــرن از زندگی‬ ‫علمــی اجتماعــی و حرف ـه ای مردی گذشــت‬ ‫که ازاد زیســت و ازادمرد‪ .‬دکتر محمود ابادی‬ ‫عالوه بر انکه استاد مسلم تاریخ ایران باستان‬ ‫بــود ویژگی ها و خصوصیــات ویژه ای داشــت‬ ‫کــه تا انجــا که نگارنده از خالل این زیســتگاه‬ ‫به گاه بیست و پنج سال اخیر دریافته بود در‬ ‫چند جنبه و نما قابل بررســی اســت‪ .‬در اینجا‬ ‫مجال بررسی عمیق و محققانه و البته جامع‬ ‫چکــدام از ایــن جنب ههــا وجــود نــدارد لکن‬ ‫هی ‬ ‫یــاداوری و بازنمود این ویژگی ها را ادای دینی‬ ‫می دانــم در برابــر حقــی که این مــرد بزرگ بر‬ ‫این بنده دارد و البته شاید تلنگری و سراغازی‬ ‫بر واقعیاتی که ارزش کاوش‪ ،‬گفتن و شــنیدن‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫نمای اول‪ :‬عشق به ایران باستان‬ ‫نخســتین ویژگی بارز استاد عشق وافر به‬ ‫ایرانبه ویژهایرانباستانبود‪ .‬کنجکاویو میل‬ ‫مفرط به اگاهی یافتن از جنبه های گوناگون تحقیق عاشقانه و عشق عالمانه به ایران و‬ ‫تاریــخ ایــران پیش از اســام شــعله ای بود که تاریخ ان در دورترین ازمنه تاریخ تمدن بشری‬ ‫در طــول زندگی علمی و پژوهشــی وی زبانه بود‪ .‬استاد دکتر اصغر محمودابادی به مدت‬ ‫می کشید و دمی از حرکت باز نایستاد‪ .‬دکتر چندین دهه با ایمانی راسخ و باتکیه بر دانش‬ ‫محمودابادی گام به گام با داریوش در تعقیب ژرف تاریخــی خــود در حــوزه ایــران باســتان‬ ‫ســکاها رفته بود و دیپلماســی هخامنشی از مشعل تاریخ ایران کهن را در مجامع علمی‬ ‫ماراتــن تــا گرانیــک» را نیــک کاویده بــود‪ .‬در و دانشــگاهی کشــور فــروزان و پررونــق نگه‬ ‫پاســخ به عطش سیری ناپذیر‬ ‫داشت و در میان هیاهوهای‬ ‫تاریخ ایران در عهد‬ ‫فهــم و درک روزگار نیــاکان‬ ‫از تهــی سرشــار عصــر حاضر‪،‬‬ ‫ساسانیان کمتر روایتگر‬ ‫کهــن و نظام سیاســی ایشــان‬ ‫صــدای دور و مبهــم ایــران‬ ‫معاصری به خوبی او‬ ‫و شیوه های زیست و تعامل‬ ‫باســتان را از ورای هزاره ها به‬ ‫می یافت و در اخر حضور‬ ‫انهــا بــا ســایر ملــل متمــدن‬ ‫اعمــاق جــان مشــتاقان امروز‬ ‫عصــر باســتان ســاختار مثلث ایران در جهان باستان رســانید‪ .‬روح پژوهشــگری و‬ ‫یونانیان‪ ،‬اشــکانیان و رومیان حاصل یک عمر تحقیق روحیــه بی طرفــی پیــش از‬ ‫را بررســیده بــود و در ایــن عاشقانه و عشق عالمانه پژوهــش و ایمان و اعتقاد به‬ ‫راستا عالوه بر شناخت تاریخ به ایران و تاریخ ان در یافته ها و نتایج علمی پس از‬ ‫ایران باســتان بــه اگاهی ژرف دورترین ازمنه تاریخ ان از ویژگی های برجسته این‬ ‫و عمیقــی از تاریــخ یونــان و‬ ‫خنیاگر پراوازه سمفونی تاریخ‬ ‫تمدن بشری بود‬ ‫روم باستان نایل شده بود‪ .‬او‬ ‫ایران باستان بود‪.‬‬ ‫نمای دوم‪ :‬عشق به تعلیم و اموزش‬ ‫چنان که بارها گفته بود تاریخ را بر اساس درک‬ ‫امروزه معانی بسیاری از واژه ها باژگونه‬ ‫و دریافت خود می نگاشت و تحلیل می کرد‬ ‫و درک و تحلیل او از تاریخ نه صرفا بر اساس شــده و برخــی واژ ههــا چنان دچــار قبض و‬ ‫داد ههــای تاریخی که برامــده از عمق وجود بس و بعضا اســتحاله معنایی شــده اند که‬ ‫خــود و عطف به تجارب زیســته و دانش ها اصالوابــدا افاده معنای اولیه را نمی کنند و‬ ‫و معلومات گسترده ای بود که در حوزه های از طرفی نیز معانی چنان تغییریافته اند که‬ ‫مرتبط و البته الجرم تاریخی کسب کرده بود‪ .‬بــا واژگان خود غریبی می کنند! واژه اســتاد‬ ‫تاریــخ ایران در عهد ساســانیان کمتر روایتگر از جمله این واژگان اســت که از بس مکرر‬ ‫معاصــری به خوبــی او می یافــت و در اخــر و همه جایی شده و در اثر کثرت استعمال‬ ‫حضور ایران در جهان باستان حاصل یک عمر در هــر کــوی و بــرزن عمومیــت یافتــه کــه‬ ‫گاهــی البتــه غلط انــداز ایــن بنــده کمترین‬ ‫یشــوم! حال انکــه‬ ‫هــم اســتاد خطــاب م ‬ ‫نکــه می گویند دیرزمانی نیســت که در‬ ‫چنا ‬ ‫دانشــگاه تهــران عنــوان اســتاد صرفــا برای‬ ‫ملک الشــعرای بهار بــکار می رفت و الغیر!‬ ‫حال انکــه دیگرانــی همچــون دکتــر ســعید‬ ‫نفیســی و دکتــر محمــد معیــن و دیگرانــی‬ ‫در همیــن طــراز نیــز در دانشــگاه مذکــور‬ ‫امدوشــد داشــتند‪ ،‬لکــن عنــوان اســتاد تنها‬ ‫برازنــده ملک الشــعرا بهــار بــوده و تنهــا به‬ ‫یشــده اســت‪ .‬معلمــی‬ ‫ایشــان اطــاق م ‬ ‫کردن اما حکایت دیگر و واژه معلم اساسا‬ ‫واژه متفــاوت و متمایــزی اســت‪ .‬معلمــی‬ ‫کــردن مفهومــی اســت که عالوه بــر دانش‬ ‫و ضــرورت اشــراف علمــی بــه مطالــب و‬ ‫موضوع‪ ،‬ویژگی ها و مهارت های دیگری نیز‬ ‫می طلبد چندان که گاهی به نظر می رســد‬ ‫معلمــی کــردن اساســا ذاتــی و موهبتــی‬ ‫خدادادی است به قول خواجه شیراز‪:‬‬ ‫بس نکته غیر حســن بباید که تا کســی‬ ‫مقبول طبع مردم صاحب نظر شود‬ ‫معلــم‪ ،‬عــاوه بــر دانــش و تخصــص در‬ ‫حوزه خود به چندین هنر اراسته است‪ ،‬ارائه‬ ‫اثربخــش مطالب‪ ،‬ارتباط موثر با مخاطب‪،‬‬ ‫تســهیل فهــم مطالب بعضــا پیچیــده برای‬ ‫مخاطب و‪ ... ....‬و عشق‪ .‬عشق به اموختن‬ ‫فارغ از همه پیرایه های مادی و اجتماعی و‬ ‫غیره‪ .‬کوتاه ســخن انکه معلمی هنر است‪،‬‬ ‫هنری که حاصل عشــق اســت و ایمان‪ .‬چه‬ ‫بســیار افــرادی کــه عالــم و پژوهشــگر زبده‬ ‫هســتند لکن لزوما معلمان خوبی نیســتند‪.‬‬ ‫معلمــی کردن هنری اســت کــه از هنرمندی‬ ‫بنام معلم می تراود و در فضای ارائه معلم‬ ‫و فهم و درک دانشــجو شــکل می گیرد و به‬ ‫بار می نشیند‪ .‬دکتر محمودابادی به معنای‬ ‫واقعی کلمه معلم بود و هنر معلمی کردن‬ ‫یشــناخت بــه تمام وکمــال‪ .‬هنری‬ ‫را نیک م ‬ ‫که از عشــق و ایمانی سرشــار و از ســویدای‬ ‫جــان او مایــه می گرفــت و تــا عمیق تریــن‬ ‫الی ههــای ذهــن و دل دانشــجویان مشــتاق‬ ‫یشــد‪ .‬او عشــق بــه معلمــی را‬ ‫جــاری م ‬ ‫بامهارت و تجارب سالیان دراز درهم امیخته‬ ‫اختلاس‬ ‫بهمناسبتسالروز درگذشتهانسکریستیناندرسون‬ ‫جوجه اردک زشت؛‬ ‫داستانیکزندگی‬ ‫و به ســبک‪ ،‬پختگی و شــکوهی در معلمی‬ ‫دست یافته بود که خاص خود او بود‪ .‬دکتر‬ ‫محمودابادی در حوزه تاریخ ایران اســتادی‬ ‫بســیاردان بــود و کاوش مســتمر جنب ههــای‬ ‫گوناگون حیات جامعه ایرانی در ادوار کهن‬ ‫وی را شایســته عنوان و جایگاه اســتادی در‬ ‫این حوزه می کرد‪ .‬معلمی اســتاد و اســتادی‬ ‫معلم‪.‬‬ ‫نمای سوم‪ :‬عشق به زندگی‬ ‫اســتاد محمودابــادی بــا انکــه همچــون‬ ‫همــه عالمــان و هنرمنــدان خردمنــد و‬ ‫فرهیختــه ایــران در طــول تاریــخ از مــوارد‬ ‫یبــرد و البتــه مجــال دم‬ ‫متعــددی رنــج م ‬ ‫براوردن نداشــت‪ ،‬حضورش همواره سرشــار‬ ‫از شــور زندگــی و لبریــز از جوشــش حیــات‬ ‫بود‪ .‬شوخ طبعی های بهنگامی که به تناسب‬ ‫مقــام و موضع گاه در قالب روایتی تاریخی‬ ‫و گاه در بیان شعری نو یا کهن ظاهر می شد‬ ‫و ظهــور می یافــت و بــا همــه گالی ـه ای کــه‬ ‫در خــود داشــت در اخر به ســتایش زندگی‬ ‫یشــد‪ .‬ایــن روحیــه و ایــن رویکــرد‬ ‫منجــر م ‬ ‫وی را در برابــر تنــد بادهــای چــه بســیار‬ ‫چنــان پایدار و نســتوه کرده بــود که به رغم‬ ‫روزگار همچنــان تــا اخر به دو عشــق پایدار‬ ‫خــود ‪ -‬ایــران و تعلیم ‪ -‬وفــادار ماند‪ .‬هرگز‬ ‫فرامــوش نمی کنم شــبی که به همــراه بیش‬ ‫از یک صد و بیســت دانشــجوی هم کالســی‬ ‫و در قالــب بازدیــد علمــی اســتان فــارس در‬ ‫خدمت ایشان بودیم‪ .‬پاسی از شب گذشته‬ ‫بــه پاســارگاد رســیدیم و بــا خواهــش و تمنا‬ ‫از نگهبــان اجــازه ورود بــه محوطــه ارامگاه‬ ‫کورش بزرگ را گرفتیم‪ .‬پاسارگاد تنها در پرتو‬ ‫نور ماه روشنایی می یافت و روایت استاد از‬ ‫هخامنشــیان و به ویــژه کورش چنــان حال و‬ ‫شــور و جذبه ای ایجاد کرده بود که بهنگام‬ ‫خواندن وصیت نامه کورش‪ ،‬تاریخ را با تمام‬ ‫وجــود لمــس می کردیم‪ .‬تو گفتــی به نظاره‬ ‫تاریخ نشسته ایم‪ .‬همچنان که استاد خود در‬ ‫کالس درس همواره بدین سیاق بود‪ ،‬تاریخ‬ ‫را می دید و برای مخاطب روایت می کرد‪:‬‬ ‫ای رهگــذر هرکــه هســتی و از هرکجــا‬ ‫بدیــن مشــت خــاک کــه مــرا‬ ‫می ایــی‬ ‫دربرگرفته است رشک مبر‬ ‫مرا بگذار و بگذر‬ ‫و روز جمعه ‪ 7‬امرداد ‪ 1401‬هنگامی که‬ ‫خاک پیش چشــممان بین مــا و او جدایی‬ ‫می انداخــت دیگربــار صدایــش در حــال‬ ‫خوانــدن وصیــت کــورش بــزرگ در گوشــم‬ ‫طنین انــداز شــده بــود‪ .................‬مــرا‬ ‫بگذار و بگذر‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۴۲‬درصد طر ح های برکت به بانوان کارافرین‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد برکــت گفــت‪ ۴۲ :‬درصــد‬ ‫طرح های اشــتغال بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان‬ ‫امام به بانوان کارافرین اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد ترکمانه افزود‪ :‬از مجموع‬ ‫‪ ۲۰۳‬هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور که تا به‬ ‫امــروز در مناطق محروم و روســتایی سراســر کشــور‬ ‫ایجــاد شــده‪ ۴۲ ،‬درصــد معــادل بیــش از ‪ ۸۵‬هــزار‬ ‫طــرح بــه بانــوان کارافریــن اختصــاص پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬بنیاد برکت بانوان سرپرســت‬ ‫خانوار و بدسرپرســت را به عنوان اقشــار اسیب پذیر‬ ‫اجتماعــی در اولویــت طرح های اشــتغال زایی خود‬ ‫قرار داده اســت‪ .‬مدیرعامل بنیاد برکت در تشــریح‬ ‫فعالیت هــای اشــتغال زایی این بنیــاد گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۰۳‬هــزار طــرح اشــتغال اجتماع محــور در مناطــق‬ ‫کم برخــوردار کشــور راه انــدازی شــده کــه ایجــاد‬ ‫تهــای کس ـب وکار بــرای ‪ ۶۱۰‬هــزار نفــر را بــه‬ ‫فرص ‬ ‫شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ترکمانــه‪ ،‬حجــم کل ســرمایه گذاری بــرای‬ ‫راه انــدازی ایــن ‪ ۲۰۳‬هــزار طرح اشــتغال نزدیک به‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار میلیــارد ریال اســت‪ .‬او که در ائین امضای‬ ‫تفاهم نامــه ‪ ۴۰۰‬هزارمیلیاردریالــی ایجــاد اشــتغال‬ ‫میان بنیاد برکت و بانک های عامل سخن می گفت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬شــبکه ‪ ۱۰۰۰‬نفری مجریان و تســهیلگران‬ ‫برکــت باهــدف ایجــاد اشــتغال پایدار در کشــور در‬ ‫‪ ۳۷۰‬شهرســتان و ‪ ۱۱‬هــزار روســتا مشــغول فعالیــت‬ ‫هســتند‪ .‬مدیرعامــل بنیــاد برکــت خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــبکه تســهیلگری برکت با ‪ ۳۰‬هزار نفر از مسئوالن‬ ‫محلی از جمله امامان جمعه‪ ،‬دهیاران‪ ،‬بخشداران‬ ‫و فرمانــداران در تمــاس مــدام و تعامــل ســازنده‬ ‫هســتند تــا اشــتغال در مناطــق محــروم و روســتایی‬ ‫کشــور رونــد مناســب و پرشــتابی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ترکمانه اظهار داشــت‪ :‬تســهیلگران بنیاد برکت پس‬ ‫از حضــور در هــر منطقــه و کســب اطالعات و رصد‬ ‫یهــا و پتانســیل های بومی و محلی‪ ،‬اقدام‬ ‫توانمند ‬ ‫تســنجی متقاضیــان اشــتغال‬ ‫بــه شناســایی و اهلی ‬ ‫کــرده و پــس از امــوزش و اهلیت ســنجی‪ ،‬واجدیــن‬ ‫شــرایط را بــرای دریافــت تســهیالت بــه بانک هــای‬ ‫عامــل معرفــی می کننــد‪ .‬او تاکیــد کرد‪ :‬تســهیلگران‬ ‫باهــدف پایدارســازی و توانمند کردن‪ ،‬تا ســه ســال‬ ‫پــس از راه انــدازی طــرح اشــتغال کنــار کارافرینــان‬ ‫می ماننــد و از ان هــا حمایــت می کننــد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫بنیــاد برکــت از تشــکیل اطلــس جامــع محرومیــت‬ ‫خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬اشــتغال زایی در مناطــق‬ ‫محــروم در دو ســطح طرح هــای خــرد و کوچــک و‬ ‫متوســط و طرح های بزرگ دنبال می شــود‪ .‬ترکمانه‬ ‫با اشــاره به راه اندازی ‪ ۱۷۰‬رســته شــغلی در مناطق‬ ‫محروم عنوان کرد‪ :‬در هر منطقه‪ ،‬رسته های شغلی‬ ‫متناســب بــا ظرفیت هــا‪ ،‬توانایی ها و پتانســیل های‬ ‫یشــود‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ان منطقــه ایجــاد م ‬ ‫اســتان های محــروم و مــرزی از جملــه سیســتان و‬ ‫بلوچستان و خوزستان در اولویت بنیاد برکت برای‬ ‫کارافرینی و اشتغال زایی قرار دارند‪.‬‬ ‫مدرسه‪،‬مکاناجرایی شدنسندتحولبنیادیناست‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش شــهر تهران گفت‪ :‬مدرســه‪،‬‬ ‫یشــدن سند تحول بنیادین و معلم‪ ،‬محور‬ ‫مکان اجرای ‬ ‫اصلی اجرایی این کار است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علیرضــا کریمیــان‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫اموزش وپــرورش شــهر تهــران اظهــار کــرد‪ :‬در مدرســه‬ ‫حســین (ع) مــا شــاهد دمیــده شــدن روح حقیقــت در‬ ‫جان ادمیان و مردم هســتیم و در مدرســه حســین (ع)‬ ‫حریت‪ ،‬عبودیت و عزت‪ ،‬پیام های اصلی هســتند‪ .‬در‬ ‫این مدرسه زندگی در پرتو کرامت انسانی است و شاهد‬ ‫رفع ظلمت ها و ذاللت ها هســتیم‪ .‬کریمیان مربی این‬ ‫مدرســه را امام حســین(ع) خواند که تمام لطافت ها را‬ ‫دارد و ازادمنشی و کمال‪ ،‬عدالت خواهی و ظلم ستیزی‪،‬‬ ‫خداپرستی و ترس ناپذیری‪ ،‬کرامت مندی و عزت پذیری‬ ‫ویژگی های ان است و امیدواریم در مدرسه امام حسین‬ ‫(ع)‪ ،‬دانش اموزان خوبی باشیم‪ .‬او با اشاره به منویات‬ ‫مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «در اموزش وپرورش‬ ‫ســندها و برنام ههــای خــوب و مهمی داریم کــه ارزش‬ ‫یشــدن ان است» خاطرنشــان کرد‪ :‬امروز‬ ‫انها به اجرای ‬ ‫ســندی داریم که مدت زیادی افراد زیادی برای تدوین‬ ‫ان تالش کرده اند و اکنون فرصت اجرایی شدن ان است‬ ‫و برای تحقق ان‪ ،‬باید ابتدا چالش های پیش رو بررسی‬ ‫شــود‪ .‬مدیــرکل اموزش وپرورش شــهر تهران‪ ،‬مدرســه را‬ ‫مرکز ثقل و کانون ســند تحول بنیادین اموزش وپرورش‬ ‫دانســت و تاکیــد کرد‪ :‬نه ســتاد و نــه ادارات کل مکان‬ ‫اجرا شدن سند تحول نیستند بلکه فقط و فقط مدرسه‬ ‫یشــدن سند و معلم‪ ،‬محور اصلی این کار‬ ‫مکان اجرای ‬ ‫اســت‪ .‬کریمیان با بیان اینکه تمام مدیران‪ ،‬معاونین و‬ ‫کادر اجرایی مدرسه معلم هستند اظهار کرد‪ :‬بی شک‬ ‫مدرســه خوب مدرس ـه ای است که بتواند با اجرا کردن‬ ‫ســند تحول‪ ،‬تجلی بخش فرهنگ غنی اسالمی‪ ،‬ایرانی‬ ‫ما باشد‪ ،‬مدرسه ای که بتواند نقطه اتکا دولت و مردم‬ ‫برای پیشــرفت و توســعه کشــور قرار گیــرد‪ .‬همان طور‬ ‫که در عرصه های مختلف سیاســی و اجتماعی شــاهد‬ ‫انجام کارهای مهمی در مدارس بوده ایم که یکی از انها‬ ‫فعالیت در اجرای انتخابات است‪ .‬او با تاکید بر اینکه‪،‬‬ ‫مدرسه باید ان قدر ارتقا یابد که قدرت تصمیم سازی و‬ ‫عالیـه مظاهـری | رویـداد امـروز‬ ‫تصمیم گیری داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬باید به مدرسه اجازه‬ ‫و فرصت تصمیم سازی و تصمیم گیری بدهیم‪ ،‬مدرسه‬ ‫بایــد این ویژگی را داشــته باشــد کــه اگــر دانش اموز ما‬ ‫در بزنگاه هایی قرار گرفت که مجبور به انتخاب بود‪،‬‬ ‫مدرسه بتواند کمک کند تا او بهترین انتخاب را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫هانــس کریســتین اندرســن بــا نوشــتن‬ ‫داستان های متعدد از جمله جوجه اردک‬ ‫زهرا اقایی‬ ‫زشــت‪ ،‬شــخصیت های متفاوتی را خلق‬ ‫کــرد کــه نه تنها ذهــن کودکان را تســخیر‬ ‫خودکرده اســت؛ بلکه تا پایان زندگی خاطره شــخصیت های داســتان های او از ذهن ها‬ ‫نخواهــد رفــت‪ .‬گئــورگ براندس به عنوان یکــی از منتقدانش از او ســوال کرد ایــا او روزی‬ ‫داستان زندگی خود را خواهد نوشت؟ وی هم جواب داد که من قبال ان را نوشته ام؛ نام‬ ‫ان جوجه اردک زشــت است‪ .‬در داستان «جوجه‬ ‫اردک زشــت « وقتی جوجه اردک چشــم به روی‬ ‫جهــان می گشــاید‪ ،‬درک او از جهــان تــا لحظه ای‬ ‫که درمی یابد با دیگران تفاوت هــای زیادی دارد‪،‬‬ ‫دگرگون می شــود‪ .‬هانس کوشــیده تا ارزوی شدن‬ ‫این موجود کوچک را با قلم خود براورده ســازد‪.‬‬ ‫ایــن تغییر همــراه با تغییــر روند طبیعــی زندگی‬ ‫جوجه اردک زشــت اســت و برای خواننده بســیار‬ ‫منطقــی بــه نظــر می رســد‪ .‬خواننــده در مســیر‬ ‫خوانــدن ایــن داســتان همذات پنــداری می کند و‬ ‫می اموزد که متفاوت بودن نشــانه کمتر بودن نیســت‪ .‬هانس در روز سه شــنبه ‪ 2‬اوریل‬ ‫سال ‪ 1805‬در شهر ادنسه در دانمارک به دنیا امد‪ .‬در دوران جوانی از هوش و قوه تخیل‬ ‫بسیار باالیی برخوردار بود و عالقه وافری به ادبیات و تئاتر داشت‪ .‬در سال ‪ ۱۸۱۶‬پدر را‬ ‫از دست داد‪ .‬برای گذران زندگی به عنوان شاگرد نزد یک خیاط و یک بافنده مشغول به‬ ‫کار شد‪ .‬پس از ان در یک کارخانه تولید سیگار شروع به کار کرد‪ ،‬اما همواره توسط یکی‬ ‫از همکارانش تحقیر می شد‪ .‬در چهارده سالگی به کپنهاک رفت و در تئاتر مشغول به کار‬ ‫شد‪ .‬به خاطر صدای زیبایش در تئاتر سلطنتی دانمارک استخدام شد‪ ،‬اما پس ازدست دادن‬ ‫صدایــش‪ ،‬ایــن کار را نیــز از دســت داد‪ .‬یکــی از همکارانش عقیده داشــت کــه وی دارای‬ ‫قریحه شــاعری اســت‪ .‬همین مســئله باعث شد تا وقت خود را بر نوشتن متمرکز کند‪ .‬با‬ ‫یاداوری مشــکالت دوران کودکی و نوجوانی خویش و با اســتفاده از قالب قصه‪ ،‬ســعی‬ ‫در به کارگیری شیوه هایی برای تاثیر بر کودکان‪ ،‬والدین و روابط انسانی و عاطفی جامعه‬ ‫بـا کودکان داشت‪ .‬وی شخصیت ها و داستان های ماندگاری مانند پری دریایی کوچولو‪،‬‬ ‫بندانگشــتی‪ ،‬جوجه اردک زشــت‪ ،‬زندگی من‪ ،‬ملکه برفی‪ ،‬دخترک کبریت فروش و لباس‬ ‫جدید پادشاه را خلق کرد و بدین سبب لقب پدر ادبیات کودک را از ان خود کرد‪ .‬جایزه‬ ‫هانس کریستین اندرسن که ان را جایزه نوبل کوچک هم می دانند‪ ،‬جایزه ای بین المللی‬ ‫است که هر دو سال یک بار به مولفان در زمینه ادبیات کودک تعلق می گیرد‪ .‬این جایزه در‬ ‫دو گروه نویسندگان و تصویرگران اهدا می شود‪ .‬تاکنون در ایران‪ ،‬هفت نفر در بخش های‬ ‫نویسندگی و تصویرگری نامزد نهایی این جایزه جهانی شده اند‪ .‬از بین نامزدهای ایرانی‬ ‫تنها فرشید مثقالی‪ ،‬برنده جایزه در بخش تصویرگری شده و هوشنگ مرادی کرمانی مورد‬ ‫تشویق هیئت داوران قرار گرفت‪ .‬همچنین فرهاد حسن زاده برنده لوح سپاس شده است‪.‬‬ ‫پوکی استخوانعاملساالنه‪۴۲۰۰‬‬ ‫مرگ در کشور‬ ‫رئیس پژوهشــکده علوم غدد و متابولیســم دانشــگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ســاالنه شــاهد مرگ ‪ ۴۲۰۰‬نفر در کشــور بر اثر پوکی اســتخوان و عوارض ناشی‬ ‫از ان هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر افشین استوار در نشست کارشناسان برنامه های عضالنی‪،‬‬ ‫اســکلتی دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور با بیان این که ســاالنه ‪ ۱۷۰‬هزار مورد‬ ‫شکســتگی بر اثر پوکی اســتخوان در کشــور رخ می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از هر دو خانم و از‬ ‫هر چهار مرد باالی ‪ ۵۰‬ســال یک نفر شکســتگی ناشــی از پوکی اســتخوان را تجربه‬ ‫می کند که بیماری بســیار شــدیدی تلقی می شــود‪ .‬او افزود‪ ۲۰ :‬تا ‪ ۵۰‬درصد موارد‬ ‫از این شکســتگی ها مربوط به شکســتگی لگن اســت که باعث مرگ افراد می شــود‬ ‫و ‪ ۸۰‬درصــد افــرادی کــه لگن شــان می شــکند و زنــده می ماننــد نیز به حالــت اولیه‬ ‫بازنمی گردنــد و بــرای راه رفتــن بــه عصا و کمک دیگران نیاز پیــدا می کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫سابق دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اعالم این که ‪ ۱۶۰‬زن و‬ ‫‪ ۱۴۰‬مرد از هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت کشور‪ ،‬شکستگی لگن را تجربه می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شکستگی لگن از بروز تمام سرطان های مختص بانوان یعنی سرطان های رحم‪ ،‬تخمدان‬ ‫و پستان در کشور بیشتر است‪ .‬او افزود‪ :‬این بیماری به اندازه اهمیتی که دارد توجه ها‬ ‫را به خود جلب نکرده درحالی که بار اقتصادی ان با ســکته های قلبی و مغری برابری‬ ‫می کند‪ .‬بار این بیماری در ایران ساالنه ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬رئیس پژوهشکده‬ ‫علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پوکی استخوان در دو‬ ‫ســوم افراد با ریســک باال به موقع تشخیص داده نمی شود و اولین عالمت این بیماری‬ ‫در انان با شکســتگی ظاهر می شــود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬درمان و داروهای این بیماری در‬ ‫دســترس اســت ولی برای ‪ ۷۰‬درصد افراد درمان شــروع نمی شــود‪ .‬در واقع ‪ ۸۷‬درصد‬ ‫زنان درمانشــان را ادامه نمی دهند‪ .‬درمان بیماری طوالنی اســت و باید حداقل ســه‬ ‫ســال زمــان صــرف ان کــرد تــا نتیجه مطلــوب حاصل شــود‪ .‬اســتوار با بیــان این که‬ ‫کیفیت خدمت به بیماران پوکی اســتخوان در کشــور به دلیل ناا گاهی‪ ،‬درمان گران‬ ‫و هزینه هــای درمــان و مراقبــت چالش جدی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ا گاهــی کافی در جامعه‬ ‫نســبت به پوکی اســتخوان و تبعات ان وجود ندارد و تعداد دســتگاه های ســنجش‬ ‫تراکم اســتخوان در کشــور کم اســت و ‪ ۵۰‬درصد از همین تعداد نیز در تهران قرار‬ ‫دارد‪ .‬دو سوم مراکز استان ها فاقد این دستگاه هستند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1846

روزنامه رویداد امروز 1846

شماره : 1846
تاریخ : 1402/12/03
روزنامه رویداد امروز 1843

روزنامه رویداد امروز 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه رویداد امروز 1841

روزنامه رویداد امروز 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1402/11/28
روزنامه رویداد امروز 1840

روزنامه رویداد امروز 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1402/11/26
روزنامه رویداد امروز 1839

روزنامه رویداد امروز 1839

شماره : 1839
تاریخ : 1402/11/25
روزنامه رویداد امروز 1838

روزنامه رویداد امروز 1838

شماره : 1838
تاریخ : 1402/11/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!