روزنامه رویداد امروز شماره 1411 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1411

روزنامه رویداد امروز شماره 1411

روزنامه رویداد امروز شماره 1411

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سرمقاله‬ ‫کنترل قیمت در بازار‬ ‫با روش های هوشمندانه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 03‬اگوست ‪ 05 | 2022‬محرم ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1411‬سا ل ششم‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫رئیسیدر مجمععمومی‬ ‫سازمانمللحاضر می شود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز‬ ‫اروندان اعالم کرد‪:‬‬ ‫گام نخست‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد دالری‬ ‫با اجرای تفاهم نامه‬ ‫نفتی ایران و روسیه‬ ‫امارمخاطبانسینمادرخوزستانقابلقبولنیست‬ ‫رضا کالهکج؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان‪ :‬متاسفانه امار‬ ‫مخاطبان سینما در این استان قابلقبول نیست و با تعداد سالنهای سینمای‬ ‫استان مطابقت ندارد‪ .‬بهمنظور ارتقای سرمایههای فرهنگی استان خوزستان در‬ ‫اینده نزدیک در مسجدسلیمان‪ ،‬هفتکل‪ ،‬اندیمشک و اهواز به افتتاح پروژههای‬ ‫بزرگفرهنگیخواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدخوزستان‪:‬‬ ‫در ایران شکل خواهد گرفت که بزرگترین‬ ‫سرمایهگذاریخارجیدر تاریخصنعتایران‬ ‫محسوبمیشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرستمدیریتایمنی‪،‬بهداشتو محیطزیستشرکتملیحفاریایران‪:‬‬ ‫کمربندنگهدارندهدکلباندستگاهحفاریباهمکاریشرکت‬ ‫دانشبنیانتولیدداخلشد‬ ‫اهواز‪ -‬رویــداد امروز‪:‬سرپرســت مدیریت‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیطزیست‪ ،‬پدافند‬ ‫غیرعامــل و مدیریت بحران شــرکت ملی‬ ‫حفاریایرانگفت‪:‬درهمکاریوهمافزایی‬ ‫میاناینشرکتبایکشرکتدانشبنیان‬ ‫برای اولین بار در کشور کمربند نگهدارنده‬ ‫دکلبان دســتگاه حفاری تولید داخل شــد‪.‬‬ ‫فرزین کاوش در توضیح بیشــتر دراینباره‬ ‫افزود‪ :‬با بومیسازی این کمربندها و تولید‬ ‫انبــوه ان‪ ،‬دکلبانان شــرکت مجهــز به این‬ ‫تجهیز گردیده و ضریب ایمنی کار به نحو‬ ‫مطلوبــی افزایش خواهد یافت‪.‬او با بیان‬ ‫اینکهاین کمربندهاتاکنوناز طریقخرید‬ ‫از کشورهای خارجی تامین میشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا پیگیــری مدیریتهــای پژوهش‪،‬‬ ‫فنــاوری و مهندســی ســاخت‪ HSE ،‬و‬ ‫تدارکاتوامور کاالوبررسیتوانمندیهای‬ ‫یک شــرکت دانشبنیان داخلی‪ ،‬ساخت‬ ‫این کمربندها که دارای ویژگیهای خاص‬ ‫اســت به این شــرکت محول و کارشناسان‬ ‫ملــی حفــاری در مراحــل طراحــی و تولید‬ ‫ان همــکاری مســتمر و موثــر داشــتهاند‪.‬‬ ‫کاوش گفــت‪ :‬در تولیــد ایــن کمربندهــا‬ ‫تاش بهعملامده که عاوه بر مطابقت‬ ‫بــا انــواع خارجــی ان بــا توجه به شــرایط‬ ‫خــاص اقلیمی و محیطــی موقعیتهای‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪ ۴‬کشته و یک مفقود در سیل‬ ‫خوزستان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫شهرســتانهای دچــار ابگرفتگــی‪ ،‬از اغــاز براورد خســارتها‬ ‫توســط عوامــل اجرایــی خبــر داد‪ .‬شــهاب صدیقــی بــا اشــاره‬ ‫بــه بارندگــی ‪ ۸۹‬میلیمتــری در ایــذه اظهــار کــرد‪ :‬نتیجــه این‬ ‫شرایط‪ ،‬جاری شدن رواناب در معابر و ابگرفتگی بهصورت‬ ‫مقطعــی بــود که با تــاش عوامل مختلف‪ ،‬بخــش عظیمی از‬ ‫ایــن ابگرفتگــی در حــوزه شــهری بعد از ســاعاتی رفع شــد و‬ ‫ابگرفتگی دو نقطه اصلی در حوزه راهداری نیز رفع شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در سیاب‪ ،‬ایذه یک کودک سهساله در روستای قلعه‬ ‫سرد و یک مرد ‪ ۵۷‬ساله در روستای ناشلیل مفقود شدند که‬ ‫صبح دیروز جسد این مرد پیداشده و جستوجو برای یافتن‬ ‫کــودک مفقود ادامه دارد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران خوزســتان‬ ‫گفت‪ :‬در صیدون باغملک نیز حدود ‪ ۵۰‬میلیمتر بارندگی و‬ ‫همچنیــن بارندگــی در قلعه تل و بخش شــهری باغملک رخ‬ ‫داد کــه منجر به ابگرفتگی معابر شــد اما طغیانــی رخ نداد‪.‬‬ ‫صدیقی بیان کرد‪ :‬در پی این شرایط‪ ،‬مسیر باغملک به استان‬ ‫عملیاتی حفــاری در ایــران خاصه جنوب‬ ‫غربی کشور‪ ،‬نکات ایمنی بیشتری لحاظ‬ ‫گردد‪.‬سرپرســت مدیریــت‪ ،HSE‬شــرکت‬ ‫ملی حفاری ایران‪ ،‬افزود‪ :‬نخســتین ســری‬ ‫از کمربندهای نگهدارنده دکلبان ساخت‬ ‫داخل که با هزینه بسیار ارزانتر از مشابه‬ ‫خارجــی تولیدشــده در موقعیت اســتقرار‬ ‫چند دکل حفاری مورداســتفاده و بررســی‬ ‫کیفی و فنی قرار گرفت و با تائید کیفیت‬ ‫و شاخصهایاستانداردموردتائیدشرکت‬ ‫ملی نفت ایران تولید انبوه و توزیع ان در‬ ‫دستور کار قرارگرفتهاست‪.‬او پیشازایننیز‬ ‫از یکسانسازیومتحدالشکلشدنالبسه‬ ‫استحفاظیفردی(‪)PPE‬مجموعهکارکنان‬ ‫عملیاتیو فنیشرکتاز ابتدایسالاینده‬ ‫خبر داده بود که شامل لباس کار‪ ،‬کاپشن‪،‬‬ ‫کاه‪،‬عینکدستکش‪،‬کفشو‪...‬میشود‪.‬‬ ‫کهگیلویه و بویر احمد مسدود شده است که عوامل راهداری‬ ‫در تــاش بــرای بازگشــایی مســیر هســتند‪ .‬او افــزود‪ :‬در دیگر‬ ‫نقاط به دلیل جاری شدن رواناب در مناطق روستایی شاهد‬ ‫تخریب ســرابهای کشــاورزی‪ ،‬قطع برق و قطع شبکه تلفن‬ ‫همراه در پی قطع برق ایستگاه در منطقه صیدون بودهایم که‬ ‫این مشکل رفع شده است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران خوزستان‬ ‫بــا اشــاره به ابرســانی بــا تانکــر در بخش صیــدون باغملک‬ ‫گفت‪ :‬براورد خسارتها توسط عوامل اجرایی در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬صدیقی در خصوص وارد شــدن خســارت به منازل نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬ورود اب به منازل ناشــی از طغیان رودخانه گزارش‬ ‫نشده اما براثر ابگرفتگی معابر‪ ،‬اب وارد چند منزل شده که‬ ‫خدماترسانی انجامشده است‪.‬او در خصوص تلفات انسانی‬ ‫این شرایط جوی تصریح کرد‪ :‬فعالیت این سامانه تاکنون منجر‬ ‫کشــته شــدن یک مرد در ســیاب ایذه و مرگ ســه نفر در پی‬ ‫اصابت صاعقه در باغملک‪ ،‬هفتکل و رامشیر شده است‪.‬‬ ‫باند قاچاق سالح و مهمات در‬ ‫شادگاندستگیرشدند‬ ‫اهــواز ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری‬ ‫اعضای باند قاچاق ساح و مهمات توسط پلیس اطاعات و‬ ‫امنیت عمومی در شهرستان شادگان خبر داد‪.‬سردار سید محمد‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل حفاظت محیطزیســت خوزســتان‬ ‫بر لزوم تدوین شــیوهنامه و اجرایی شدن انتقال‬ ‫ســه واحــد صنعتی بــزرگ خوزســتان به خــارج از‬ ‫حریم شــهری تاکید کرد‪ .‬محمدجواد اشــرفی در‬ ‫کارگروهاستانیکاهشالودگیهواو تدوینانتقال‬ ‫واحدهایاالیندهصنعتیبهخارجاز حریمشهرها‬ ‫ضمن تاکیــد بر لزوم خارج شــدن صنایع االینده‬ ‫از حریــم شــهرها اظهار کــرد‪ :‬بحث خــارج کردن‬ ‫کارخانه کربن ایران از محدوده شهر اهواز یکی از‬ ‫مهمتریناقداماتدرزمینهکاهشالودگیصنعتی‬ ‫کانشهر اهواز است‪.‬اواز مسئوالنشهرکصنعتی‬ ‫خواستتادر زمینهجابجاییاینواحدهمکاری‬ ‫الزم را داشــته باشــد‪ .‬او افــزود‪ :‬ســامت مــردم و‬ ‫حفاظت از محیطزیست یکی از عوامل مهم در‬ ‫خارجکردناینصنایعاز حریمشهریاستوباید‬ ‫تاشکنیمتادر راستایکاهشالودگیوهمچنین‬ ‫عواملیچونجلوگیریاز ترددخودروهایسنگین‬ ‫و ترافیکو از منظر زیبایشهر بتوانیماینصنایع‬ ‫را بــه خــارج از حریم شــهر انتقال دهیم‪ .‬اشــرفی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مــا بایــد در ایــن نشســت نســبت به‬ ‫تدوینشیوهنامهو اجراییشدنانتقالسهواحد‬ ‫صنعتیبزرگشاملشرکت کربنایران‪،‬لولهسازی‬ ‫اهواز و اسفالت شادگان به خارج از حریم شهری‬ ‫برنامهریزی کنیم تا هرچه ســریعتر زمینه خروج‬ ‫صالحی در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬در راســتای تداوم‬ ‫رصد و برخورد با عناصر اصلی و قاچاقچیان ساح و مهمات‪،‬‬ ‫ماموران پلیس اطاعات و امنیت عمومی استان خوزستان‪ ،‬با‬ ‫تسلط کامل اطاعاتی موفق به شناسایی باند قاچاق ساح‬ ‫و مهمات در شهرســتان شادگان شــدند‪.‬او ادامه داد‪ :‬ماموران‬ ‫پلیس اطاعات و امنیت عمومی با رصد اطاعاتی چندماهه‬ ‫اعضــای ‪ 6‬نفــره باند قاچاقچیان ســاح را شناســایی و پس از‬ ‫هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات منسجم و مقتدرانه‬ ‫انهارادستگیر کردند‪.‬فرماندهانتظامیاستانخوزستانتصریح‬ ‫کرد‪ :‬ماموران پلیس در بازرسی از محلهای دپوی قاچاقچیان‬ ‫‪ 5‬قبضه ساح شورشی به همراه ‪ 9‬هزار فشنگ جنگی و بیش‬ ‫از ‪ 100‬قبضه ســاح ســرد کشف کردند‪ .‬سردار صالحی با تاکید‬ ‫به اینکه وجود ساح غیرمجاز یکی از عوامل بسترساز جرائم‬ ‫خشن اعم از تیراندازی‪ ،‬سرقتهای مسلحانه‪ ،‬قتل و‪ ...‬است‬ ‫از شــهروندان خواســت هرگونه اخبار و اطاعات در ارتباط با‬ ‫قاچاق ســاح و مهمات و همچنین دارندگان ساح غیرمجاز‬ ‫دارند را به مرکز فوریتهای پلیسی ‪ 110‬اطاع دهند‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی بندر امام در مسیر‬ ‫توسعه‬ ‫اهــواز ‪ -‬رویــداد امروز ‪:‬علــی مهــدی پــور ‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان؛ در نشست بررسی‬ ‫مســائل و مشــکات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‬ ‫صنعتــی بنــدر امــام گفت؛ بــا برنامهریزی صــورت گرفته‬ ‫و پروژههــای عمرانــی تعریفشــده‪ ،‬این شــهرک صنعتی‬ ‫در مســیر توســعه قــرار خواهد گرفت‪ .‬علــی مهدی پور‬ ‫بــا اشــاره بــر اینکــه شــهرک صنعتــی بنــدر امام در مســیر‬ ‫توســعه قــرار دارد‪ ،‬گفــت؛ توســعه شــهرک صنعتــی بندر‬ ‫امــام و در کنــار ان رفــع مشــکات تولیدکننــدگان منتــج‬ ‫به اشــتغالزایی و رشــد شــاخصهای اقتصادی و بهبود‬ ‫ســطح کیفــی زندگی مــردم منطقه میگــردد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرکهای صنعتــی خوزســتان؛ ضمــن اشــاره بر‬ ‫لــزوم تعییــن تکلیــف اراضی راکد در شــهرکها و نواحی‬ ‫صنعتــی‪ ،‬خواســتار تســریع دررونــد پروندههــای اراضــی‬ ‫راکــد و صــدور احــکام الزم از طریــق محاکــم قضایــی‬ ‫شــد‪ .‬علــی مهــدی پــور تصریــح کــرد؛ یکــی از مصادیق‬ ‫مهــم در جهــت ارتقــای تولیــد ملــی‪ ،‬حمایــت از کار و‬ ‫ســرمایه ایرانــی توجــه بــه زیرســاختها در شــهرکهای‬ ‫صنعتــی بهعنــوان مهمتریــن زیربنای اســتقرار واحدهای‬ ‫تولیــدی و صنعتــی اســت‪ ،‬بــه همیــن منظــور بایــد بــه‬ ‫افزایش اعتبارات عمرانی در تســریع و انجام پروژههای‬ ‫عمرانی توجه ویژه شــود‪.‬‬ ‫کاخ اپادانای داریوش در شوش‬ ‫روزنامــه کارون بــه صاحــب امتیــازی و مدیــر‬ ‫مسئولیمنصور قنواتیدر موضوعاتاجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی‪،‬ورزشیچاپمیشودو مجوز انتشارش‬ ‫را در سال ‪ 1374‬دریافت کرده است‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانخوزستان‬ ‫| ابراهیم افتخار |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خوزستان‬ ‫شماره‪ 36‬صفحهرویداد خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیخوزستان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪% 7/5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫علیرضادهقانیتفتی‪ ،‬پوریاغفوری‬ ‫‪ :‬داریوش در حدود ‪ ۵۰۰‬سال پیش از میاد‪ ،‬دستور ساخت کاخ بزرگی به سبک کاخهای‬ ‫تخت جمشید را در شوش صادر کرد‪ .‬کاخی که بعدها به کاخ زمستانی شاهان هخامنشی تبدیل شد‪.‬‬ ‫دیوارهایبخشداخلیاینکاخبااستفادهاز اجر لعابدار ساختهشدهاست‪.‬اجرهاییکهتوسطهنرمندان‬ ‫ایرانباستانبهنقوشسپاهجاویدان‪،‬شیر بالدار و گلنیلوفر ابیتزئینشدهاند‪.‬تاالر بارعام‪،‬دروازه‪،‬حرمسرا‬ ‫و کاخ پذیرایی‪ ،‬تنها گوشهای از بخشهای کشفشده این کاخ باشکوه هستند که حدود‪ ۱۴۰‬سال پیش از‬ ‫زیرخاکبیرونکشیدهشدهاند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یـــزد‬ ‫ترابری و پشتیبانی تولید صورت گرفته است‪ .‬عباسی لرکی‬ ‫اظهار داشت‪:‬اهماینتغییراتشاملتعویضکاملشاسی‬ ‫فرسودهدستگاهچاهپیمایی‪،‬بازسازی کاملو بهینهسازی‬ ‫کابین چاهپیمایی (‪ )winch cabin‬و کابین اپراتور (‪control‬‬ ‫‪ ،)cabin‬تغییر سیستم پیشران دستگاه (‪ )Power Pack‬از‬ ‫مکانیکیبهالکتریکی(بانصبیکدستگاهژنراتور سهفاز‬ ‫‪ kw 80‬و الکتروموتور ‪ )kw 15‬است که این اقدام خاقانه‬ ‫و کاما ابتکاری برای اولین بار در صنعت نفت در ساخت‬ ‫کامیونهای چاهپیمایی صورت گرفته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬از‬ ‫مزایایاین کار ارتقاءراندمانسیستمهیدرولیکو افزایش‬ ‫حداکثر توان کششی دستگاه (‪ )MAX, LINE POOL‬از‬ ‫‪ Lbs 1500‬به ‪ ،Lbs 3000‬مجهز نمودن دستگاه به سیستم‬ ‫یـــزد|‪2‬‬ ‫شرکتهای کربنو لولهسازیبایدسریعتر از‬ ‫حریمشهر اهواز خارجشوند‬ ‫فراهم شــود‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به جابهجایی و‬ ‫جانمایــی جدید شــرکت کربــن ایران در شــهرک‬ ‫صنعتی شــماره ‪ ۵‬از مســئوالن شهرک صنعتی و‬ ‫سازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتاستانخوزستان‬ ‫میخواهیمکهزمینهانتقالرافراهماورند‪.‬مدیرکل‬ ‫حفاظــت محیطزیســت خوزســتان افــزود‪ :‬در‬ ‫برنامه جابهجایی این صنایع باید سامت مردم‬ ‫و حفظ محیطزیست بر منافع سازمانی و دیگر‬ ‫مــوارد ترجیح داده شــود زیرا اولویت با ســامت‬ ‫هم استانیها اســت‪ .‬اشرفی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود خواستار سرعت بخشیدن به روند‬ ‫پروژههای جمعاوری گاز فلرهای نفتی و کاهش‬ ‫مشعل ســوزی شــد و گفت‪ :‬باید جلوی سرمایه‬ ‫سوزی و هدر رفت انرژی در این حوزه گرفته شود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست محمد خانچی معاون امور‬ ‫عمرانی اســتانداری خوزستان نیز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط ایجادشده و احاطه شهر اهواز توسط‬ ‫صنایع‪ ،‬زندگی در شهر اهواز و خیلی از شهرهای‬ ‫استان خوزستان مشکل و برای مردم سخت شده‬ ‫اســت‪ .‬او در خصوص برنامه جمــعاوری گازهای‬ ‫همراه نفت و جلوگیری از مشعل سوزی گفت که‬ ‫بایدنگاهیجهادیپیگیر اجرایاینپروژههاشود‬ ‫وخواستار شتاببخشیوجبرانعقبافتادگیها‬ ‫در این حوزه شد‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬بــا تــاش و کوشــش متخصصان‬ ‫مدیریــت تعمیــر‪ ،‬تکمیــل و خدمــات فنــی چاههــای‬ ‫شــرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب یک دستگاه کامیون‬ ‫چاه پیمایی تعمیر و بازســازی شــد‪ .‬با تاش و کوشــش‬ ‫متخصصــان مدیریــت تعمیر‪ ،‬تکمیــل و خدمــات فنی‬ ‫چاههای شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب یک دستگاه‬ ‫کامیونچاهپیماییتعمیر و بازسازیشد‪.‬‬ ‫مدیر تعمیر‪ ،‬تکمیل و خدمات فنی چاههای شرکت‬ ‫ملــی مناطق نفتخیز جنوب گفت‪ :‬یک دســتگاه کامیون‬ ‫چاهپیمایــی بــه علــت عمــر بــاال و فرســودگی و ضعف‬ ‫‪( POWER PACK SYS‬سیســتم پیشــران) و همچنیــن‬ ‫بهینهنبودنوعدموجودسیستمتهویهکابین‪،‬کاراییالزم‬ ‫علیالخصوص در فصل گرما را نداشــت و فقط در موارد‬ ‫محدودو ضروریدر بعضیاز عملیاتسبکاز اناستفاده‬ ‫میگردید‪ .‬یونس عباسی لرکی افزود‪ :‬کمبود یک دستگاه‬ ‫کامیون چاه پیمایی با قابلیتهای مناســب و منطبق با‬ ‫تجربــه کارکنــان عملیاتی در مســیرهای چاههایــی دور از‬ ‫منطقه‪،‬هموارهاز دغدغههایعملیاتمحسوبمیشد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا با هــدف افزایش توانمندی و‬ ‫ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات مدیریت تعمیر‪ ،‬تکمیل‬ ‫و خدمات فنی چاهها‪ ،‬بازسازی و ارتقاء این دستگاه پس از‬ ‫ایجادتغییراتاساسیدر تجهیزاتان‪،‬باهمکاریمدیریت‬ ‫گردشگری‬ ‫بهینهسازیو ارتقاءیکدستگاه کامیونچاهپیمایی‬ ‫مناطقنفتخیز جنوب‬ ‫ابوعلــی افــزود‪ :‬با تاش و پتانســیلی که در‬ ‫یکایک مدیران و واحدهای ذیربط انها سراغ‬ ‫دارم‪ ،‬سالی مثالزدنی را برای فوالد اکسین رقم‬ ‫خواهند زد‪ .‬احمد صادقیان مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد اکســین از زحمات همه کارکنان تقدیر و‬ ‫تشــکر نمود و بیان کرد‪ ،‬باانرژی و همبســتگی‬ ‫همکاران همواره در هر شرایطی تولید ورقهای‬ ‫کیفــی شــرکت فوالد اکســین متوقف نشــده و‬ ‫روزبــهروز بهبــود پیداکــرده اســت‪ .‬صادقیان با‬ ‫بیان اینکه گزارشهای مدیران نشانگر حرکت‬ ‫درســت در چارچوب برنامهریزی تعریفشده‬ ‫اســت تاکیــد کــرد‪ ،‬بایــد همــوار تاش کنیــم از‬ ‫شرایط خوب به سمت عالی درحرکت باشیم‪.‬‬ ‫‪% 7/5‬‬ ‫اذربایجانغربی|‪2‬‬ ‫اصفهان‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫تولیــدی ماننــد ســیمیدکو‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد‬ ‫و صنعــت فــوالد شــادگان‬ ‫خوزستان در بازدید از شرکت‬ ‫حضور دارد؛ همچنین در این‬ ‫صنعتــی معدنــی توســعه‬ ‫زنجیــره‪ ،‬شــرکتهای مشــاور‬ ‫فراگیــر ســناباد (ســیمیدکو)‪،‬‬ ‫و خدماتــی بــا توجــه بــه نیاز‬ ‫امین ابراهیمی‬ ‫نقش این شــرکت را در تامین‬ ‫ســازمان و هلدینــگ فــوالد‬ ‫مواد اولیه کلیدی دانست‪.‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬فعالیــت مســتمر‬ ‫امیــن ابراهیمــی در ایــن بازدیــد ضمــن دارنــد‪ .‬بنا داریــم در اینده با اجرای طرحهای‬ ‫تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزههای توســعه بــه تولیــد ‪ ۶/۱۳‬میلیــون تــن در افق‬ ‫مختلــف تولیــد‪ ،‬بهرهبــرداری‪ ،‬توســعه و ‪ ۱۴۱۰‬و سهم ‪ ۲۵‬درصدی از تولید فوالد کشور‬ ‫مســئولیتهای اجتماعی در شرکت سیمیدکو برسیم‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت صنعتــی و معدنــی‬ ‫مدیرعامــل فــوالد خوزســتان با اشــاره به‬ ‫توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) بهعنوان یکی اتفاقات سال جاری و افزایش هزینهها گفت‪:‬‬ ‫از شــرکتهای تابعــه فــوالد خوزســتان نقش در بازارهــای جهانــی‪ ،‬محصــوالت از ســوی‬ ‫موثری در تامین مواد اولیه ایفا مینماید‪.‬‬ ‫بعضــی تولیدکننــدگان نظیر روســیه با قیمت‬ ‫او افزود‪ :‬شرکت فوالد خوزستان با تولید نزولی عرضه میشــود؛ و بــا توجه به افزایش‬ ‫‪ ۸/۳‬میلیون تن شمش‪ ،‬رتبه دوم فوالد کشور هزینهها در داخل کشــور‪ ،‬ســود انچنان برای‬ ‫را در اختیــار دارد‪ ،‬در ســال گذشــته بــا تولیــد شــرکتهای صــادرات محور حاصــل نخواهد‬ ‫‪ ۳/۳‬میلیــون تن و صادرات ‪ ۶۰‬درصدی‪ ۴/۱ ،‬شــد‪ .‬ایــن رونــد متاســفانه تمــام حلقههــای‬ ‫میلیون دالر برای کشــور ارزاوری داشــتیم‪ .‬این زنجیــره ارزش فــوالد را درگیــر خواهنــد نمود‪.‬‬ ‫دســتاورد علیرغم محدودیتهای برق و گاز‪ ،‬اولیــن پیامــد ان هم کاهش نقدینگی اســت‪.‬‬ ‫نشــان از همت بلنــد مدیران و کارکنــان گروه شــرکت فوالد خوزســتان در همین راستا‪ ،‬یک‬ ‫فوالد خوزستان دارد‪.‬‬ ‫سیاســت شــصت – چهل را پیادهســازی کرده‬ ‫او با بیان اینکه جایگاه شــرکت سیمیدکو اســت کــه چهل درصــد تمرکز بــر روی کاهش‬ ‫حیاتــی و اساســی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ایــن اعداد و هزینهها و شــصت درصد افزایــش درامدها را‬ ‫ارقام‪ ،‬جایگاه شــرکت ســیمیدکو را در زنجیره شــامل میشود‪ .‬این سیاســت برای برونرفت‬ ‫ارزش نمایان میســازد؛ نزدیــک به ‪ ۲۵‬درصد از وضعیت فعلی است؛ چون محصول فوالد‬ ‫نیــاز گــروه فــوالد خوزســتان از طریق شــرکت خوزستان تحت تاثیر قیمتهای جهانی است‪.‬‬ ‫صنعتــی و معدنــی توســعه فراگیر ســناباد در انتظاری که از مجموعه سیمیدکو میرود این‬ ‫حوزه تولید کنستانتره و گندله تامین میشود‪ .‬اســت که این سیاســت را پیادهســازی کند‪ .‬او‬ ‫ابراهیمــی با اشــاره به هلدینگ فراگیر در با اشــاره بــه تولید ‪ ۵/۲‬میلیون تن کنســتانتره‬ ‫نظام حاکمیتی فوالد خوزستان اظهار داشت‪ :‬و گندله در شــرکت سیمیدکو‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫در ایــن مجموعــه بحــث سیاســتگذاری و تــاش کرد که ظرفیت شــرکت به پنج میلیون‬ ‫کنترلهــای مالی و اســتراتژی در حــال تدوین تــن برســد؛ پروژههــا را بــر همین مبنــا باید به‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن نظــام حاکمیتی‪ ،‬شــرکتهای سرانجام رساند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حفاظت الکترونیکی و پایش مداوم تجهیزات و استفاده‬ ‫از یــک دیــزل ژنراتور جهت تامین توان موردنیاز سیســتم‬ ‫هیدرولیک و برق الزم جهت روشــنایی‪ ،‬سیستم تهویه و‬ ‫سایر مصارف دستگاه است‪ .‬عباسیلرکی‪ ،‬ایجاد سیستم‬ ‫سرمایشی و گرمایشی مناسب در کابین که باعث افزایش‬ ‫ایمنــی و ارائــه خدمــات هر چهبهتر میگردد و همچنین‬ ‫امکان استفاده از برق دکل در زمان استقرار دستگاه بر روی‬ ‫دکلهای حفاری بهعنوان نیروی پیشران دستگاه و خارج‬ ‫نمــودن ژنراتور نصبشــده از مــدار را از دیگــر مزایای این‬ ‫تغییرات برشمرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با اقدامات انجامشده و با‬ ‫توجه به قدرت کامیون‪ ،‬مقاومسازی کابین و تجهیزات و‬ ‫همچنینباافزایشضریبایمنی‪،‬امکاناستفادهاز دستگاه‬ ‫در کلیه چاهها در مناطق جغرافیایی باالخص جادههای‬ ‫کوهستانیوصعبالعبورفراهمشدهاست‪.‬‬ ‫عباسی لرکی گفت‪ :‬این کار بزرگ و ارزنده تخصصی در‬ ‫شرایطتحریمهایظالمانهو همهگیری کرونابابهرهگیری‬ ‫از ظرفیتهــای داخلــی به ثمر رســید و عــاوه بر تحقق‬ ‫برنامههای پدافند غیرعامل در حوزه تخصصی حفاری و‬ ‫تولیدایمنوپایدار نفتو گاز وممانعتاز توقفچاههای‬ ‫تولیدیشرکتهایپنجگانهبهرهبرداریودکلهایحفاری‬ ‫وتعمیراتی‪،‬صرفهجوییاقتصادیقابلتوجهیرابهدنبال‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫ســیدعلی علــوی خوشــحال‪ ،‬شــایان بقائــی نــژاد‪،‬‬ ‫ســبحان لطفــی‪ ،‬ســیده مهرنــاز ســیدی‪ ،‬پرهــام‬ ‫سنکیان‪ ،‬احسان کالته عربی‪ ،‬امیرحسین کیوانی‬ ‫‪7‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khuzestan‬‬ ‫نقششرکتسیمیدکو در تامینمواداولیه‬ ‫کلیدیاست‬ ‫گزارش مدیران نشانگر حرکت درست در‬ ‫چارچوببرنامهریزیتعریفشدهاست‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬در جلســه صبحگاهــی‬ ‫بهرهبرداری که با حضور صادقیان مدیرعامل و‬ ‫جنتی عضو هیئتمدیره شرکت فوالد اکسین‬ ‫خوزســتان در سالن جلســات خط تولید برگزار‬ ‫شد‪ ،‬مدیران حوزه بهرهبرداری گزارشهای کاری‬ ‫و برنامههای پیشنهادی خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫ابوعلــی معاون فنی و بهرهبرداری شــرکت‬ ‫فــوالد اکســین خوزســتان گفــت‪ :‬جلســات‬ ‫صبحگاهی همهروزه بهمنظور بررسی عملکرد‬ ‫روز گذشــته این حــوزه و ارزیابی شــاخصهای‬ ‫تعریفشدهجهترفعمشکاتوبرنامهریزی‬ ‫روزهــای اینــده بــا حضور مدیــران بهرهبــرداری‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫خراسان رضوی|‪7‬‬ ‫‪% 17/5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تهران‬ ‫تکنولوژیبودهاست‪.‬چنانچهمحورهایاین‬ ‫تفاهمنامهاجراییشوند‪،‬بیشاز ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر ســرمایهگذاری توسط شــرکت گازپروم‬ ‫تهران | ‪15‬‬ ‫مرکزی‬ ‫اهواز ‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرعاملشرکتنفت‬ ‫و گاز ارونــدان اظهــار داشــت‪ :‬تفاهمنامــه‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد دالری با روســیه‪ ،‬گام نخســت و‬ ‫فرصتتحقق‪۱۶۰‬میلیارددالر سرمایهگذاری‬ ‫الزم در صنعت نفت است‪.‬‬ ‫عبــدا‪ ...‬عــذاری اهــوازی در خصــوص‬ ‫تفاهمنامه سرمایهگذاری با گازپروم روسیه‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای ثــروت افرینــی حداکثــری از‬ ‫ذخایر هیدروکربوری و تولید متناسب با این‬ ‫میــزان ذخایر عظیم کشــور‪ ،‬تحقــق حدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیــارد دالر ســرمایهگذاری در صنعت‬ ‫نفــت الزم اســت اما عمــاً در ‪ ۱۰‬ســال اخیر‬ ‫حجــم ســرمایهگذاریها در این صنعت به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر هم نرســید؛ بهویژه هشــت‬ ‫ســال دولت قبل که کشــور در انتظار اجرای‬ ‫برجام و «افایتیاف» ماند و با بد عهدی‬ ‫طرفهای مختلف عقبماندگی بســیاری‬ ‫متحملتوسعهاینصنعتراهبردیشد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن همکاری ایران با‬ ‫شرکت گازپرومروسمیتواندبرداشتایران‬ ‫از میدانهــای نفــت و گاز را افزایــش دهد‪،‬‬ ‫امــری که پــس از خــروج امریــکا از برجام و‬ ‫خلفوعدهشرکتهایغربیمعطلمانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت نفــت و‬ ‫گاز ارونــدان‪ ،‬هماکنــون نیــز ‪ ۴‬میلیــارد دالر‬ ‫قرارداد با شــرکتهای مختلف روسی برای‬ ‫ســرمایهگذاری در میدانهای نفتی ایران در‬ ‫حالاجراست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬گازپــروم کــه در چنــد دهــه‬ ‫گذشــته شــروع بــه ســرمایهگذاری خــارج از‬ ‫روسیه کرده است اما اکنونکه با قطع روابط‬ ‫تجاری خــود با اروپا و امریکا و تحریمهای‬ ‫اقتصادی مختلف بهمانند ما مواجه است‪،‬‬ ‫در کنار مناسبات راهبردی عمیق و دوستانه‬ ‫بین دو کشور‪ ،‬فرصت جذب سرمایهگذاری‬ ‫خارجی و همکاری مشترک بین دو کشور را‬ ‫بیشازپیش نمایان و در دســترس قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عــذاری اهــوازی ادامــه داد‪ :‬در حالــی‬ ‫بزرگترینتفاهمنامهسرمایهگذاریصنعت‬ ‫نفــت و بــه عبارتــی دقیقتــر بزرگتریــن‬ ‫تفاهمنامه اقتصادی تاریخ ایران رقم خورد‬ ‫کــه نــه توافق هســتهای وجــود داشــته‪ ،‬نه‬ ‫«افایتیاف»؛ و حاال رســالت مهم ایجاد‬ ‫جذابیــت ســرمایهگذاری‪ ،‬تعریــف منافــع‬ ‫مشــترک و پیگیری تا حصــول به قــرارداد و‬ ‫نتیجه کامل است و این فرصت ازاینجهت‬ ‫حائــز اهمیت اســت کــه میتوانــد الگویی‬ ‫بــرای ســرمایهگذاریهای بیشــتر نهتنهــا در‬ ‫صنعت نفت بلکــه همه حوزههای کشــور‬ ‫شــود و این قدم مهر باطلی بر تحریمهای‬ ‫اقتصادی اســت بهطوریکه با اجرای چنین‬ ‫تفاهمهایــی بهتدریــج تاثیــرات تحریــم‬ ‫در کشور از بین رفته و مقدمهای خواهد‬ ‫بــود تــا دیگــر شــرکتهای رقیــب نیز به‬ ‫دنبــال حضــور در ایــن میــدان باشــند‪ .‬او‬ ‫گفــت‪ :‬محورهای اصلی ایــن تفاهمنامه‬ ‫شــامل همکاری در توسعه میادین نفت‬ ‫و گاز ایــران ازجملــه میادیــن گازی کیش‪،‬‬ ‫پــارس شــمالی‪ ،‬پــارس جنوبــی و شــش‬ ‫میــدان نفتــی‪ ،‬ســواپ گاز و فراوردههــای‬ ‫نفتــی‪ ،‬طرحهــای ‪ ،LNG‬احــداث خطــوط‬ ‫لولــه صــادرات گاز و همکاریهای علمی و‬ ‫‪% 37/5‬‬ ‫نگار هاشم زاده‪ ،‬مائده ملکی‪ ،‬کیارش علیزاده‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعالم کرد‪:‬‬ ‫اذربایجانشرقی|‪۳‬‬ ‫ارشــیا انتظــاری ابوخیلــی‪ ،‬سیدحســین ســیدمهدی جاســبی‪ ،‬امیرپارســا بهرامــی‪،‬‬ ‫محمدپارســا قــادر احمــدی‪ ،‬ارمیــن خســروی‪ ،‬امیرمهــدی تبــار‪ ،‬حدیــث گرجــی‪ ،‬ســوگند‬ ‫بیگلری‪ ،‬علیرضا نصیری‪ ،‬نوید یونسی ملردی‪ ،‬سیدعلیرضا سیدشاکری‪ ،‬شایا قنادان‬ ‫زاده‪ ،‬صبــا ســلطانی‪ ،‬ملیــکا هــادی و علیرضــا فصیحــی نــژاد‬ ‫‪% 32/5‬‬ ‫پسران‬ ‫‪% 67/5‬‬ ‫(فراخوان اگهی ارزیابی کیفی‪()01-35‬انتخاب مشاور بازرسی فنی شامل کلیه خدمات در زمینه‬ ‫دختران‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫صادقخلیلیان؛استاندارخوزستان‪:‬پیگیریاعتباراتتخصیصشدهدرطرحهایاشتغالروستاییضروری‬ ‫است‪.‬ایجاداشتغالپایداردرطرحهایروستاییوعشایریازمواردیاستکهبایدبهصورتویژهپیگیری‬ ‫شود‪.‬بادانشبنیانکردنحوزهکشاورزیودامپروریمیزانبهرهوریدر اینبخشافزایشخواهدیافت‪.‬با‬ ‫اینکار عاوهبر ایجاداشتغالپایدار شاهدارزشافزودهبیشترینیز خواهیمبود‪.‬‬ ‫رویداد امروز‪ :‬با اعالم نفرات برتر کنکور‪ 1401‬از مجموع‪ 10‬رتبه برتر رشته های انسانی‪ ،‬تجربی و ریاضی به همراه‪ 5‬رتبه برتر زبان و هنر‪،‬‬ ‫‪ 13‬دختر و‪ 27‬پسر رتبه برتر را کسب کرده اند‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫پیگیریایجاداشتغالپایدارروستاییوعشایریدراستان‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫پایان ماه عسل‬ ‫دولت و مجلس‬ ‫برابری اجاره تهران با خرید خانه در شهرستان‬ ‫نفرات برتر کنکور از کدام استان ها هستند؟‬ ‫‪%5‬‬ ‫محمدطه رنجی‬ ‫‪ % 5‬رضا نوری‬ ‫مرکزی|‪۳‬‬ ‫علیرضاملکحسینی(زبان)‬ ‫مطهره قربانعلی‬ ‫علیرضاملکحسینی‬ ‫(ریاضیفیزیک)‬ ‫اصفهان|‪2‬‬ ‫امیرماهانمعصومی‪،‬کیانازشاطریان‬ ‫نقش شرکت‬ ‫سیمیدکو در تامین‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫عالیه میرزائی‬ ‫‪/‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫کرمان|‬ ‫امی‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫محمد‬ ‫‪/‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫کرمانشاه|‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2/5‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2/5‬‬ ‫سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1401/05/11‬می باشد‪.‬‬ ‫استان کرمان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫مواد‬ ‫اولیهشــرکت گاز اســتان کرمان در نظر دارد فراخــوان ارزیابی کیفی‬ ‫(سهامی خاص )‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه‬ ‫جهــت برگزاری مناقصه (انتخاب مشــاور بازرســی فنی شــامل کلیه‬ ‫‪ % 2/5‬کهکیلویه و بویر احمد| ‪ / ۱‬فرناز حسن زاده ‪ % 2/5‬زنجان| ‪ / ۱‬امیرمهدی امامی‬ ‫ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫است‬ ‫فنی و کنترل کیفــی کاالها ‪ ،‬پروژه و تجهیزات در حــال بهره برداری و‬ ‫کلیدیبازرســی‬ ‫خدمات در زمینه‬ ‫بازرسی فنی و کنترل کیفی کاالها ‪ ،‬پروژه و تجهیزات در حال بهره برداری و گازرسانی استان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نشتزادهیابی و کارگاه ‪% 2/5‬‬ ‫‪% 2/5‬‬ ‫عایقکاری ) چهارمحال و بختیاری| ‪ / ۱‬سبا رضائی بروجنی‬ ‫گلستان‬ ‫شریفی‬ ‫امیرهمایون‬ ‫های| ‪/ 1‬‬ ‫نظارت‬ ‫رادیوگرافی ‪،‬‬ ‫کرمان‪،‬تفسیر فیلم‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪1401/05/22:‬‬ ‫گازرســانی اســتان کرمان‪،‬تفســیر فیلم های رادیوگرافی ‪ ،‬نظارت نشــت یابی و کارگاه) به شماره‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪1401/06/05:‬‬ ‫‪ 2001093164000060‬از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمان واقع در بلوار ‪ 22‬بهمن ‪ -‬حد فاصل ســه راه ادیب با چهار راه شعبانیه‬ ‫برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه‬ ‫خدمات در زمینه‬ ‫بازرسی فنی شامل‬ ‫کیفی‪()01-35‬انتخاب مشاور‬ ‫تدارکاتارزیابی‬ ‫ســامانهاگهی‬ ‫(فراخوان‬ ‫فکس‪034-33239661:‬‬ ‫کلیهشماره‬ ‫‪034-31326000‬‬ ‫شماره تماس‪:‬‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫جهت ســایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه‬ ‫عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫جهت نجام‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫عضویت‬ ‫درصورت عدم‬ ‫مناقصه گران‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد الزم‬ ‫مراحلاستان‬ ‫گازرسانی‬ ‫برداری و‬ ‫تماسبهره‬ ‫اطالعاتحال‬ ‫قبلی‪،‬تجهیزات در‬ ‫پروژه و‬ ‫کاالها ‪،‬‬ ‫کنترل کیفی‬ ‫اســتفنی و‬ ‫بازرسی‬ ‫مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق‬ ‫ایراناجرا(روز)‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫ملی گاز‬ ‫شرکت‬ ‫‪450‬‬ ‫مدت زمان اجرا(روز)‬ ‫‪450‬‬ ‫تعداد مرحله‬ ‫دو‬ ‫کرمان‪،‬تفسیر فیلم های رادیوگرافی ‪ ،‬نظارت نشت یابی و کارگاه عایقکاری )‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‬ ‫‪1401/05/11‬‬ ‫کد فراخوان‬ ‫‪02‬‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫تورمبخشمسکنهرسالهدرحالرکوردزنیپیدرپیاست‬ ‫گام نخست سرمایهگذاری ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالری‬ ‫با اجرای تفاهمنامه نفتی ایران و روسیه‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش قیمت مسکن دوباره رکورد زد‬ ‫خوزستان‬ ‫خوزستان‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سازوکار استخدام در دولت‬ ‫سازوکار استخدام در کل دولت و دانشگاه ها در حال بازنگری است و ایین نامه ای در شورای توسعه‬ ‫مدیریت به نام ایین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعدادهای برتر و نخبه در دستگاه های‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫گفتگوی «رویداد امروز» با فاطمه نصر‪:‬‬ ‫تب سرکش زیبایی‬ ‫رویداد امروز‪ :‬ایرانی ها خودشان را زیبا نمی بینند‪ .‬این‬ ‫واقعیتــی غیر قابل کتمان اســت‪ .‬تمایل زنــان و مردان‬ ‫سعیداقایی‬ ‫ســال اخیــر نه تنها فروکش نکــرده بلکه هرســال باالتر‬ ‫‪02‬‬ ‫یارانهدارو هیچ گاه‬ ‫قطعنمی شود‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫تفاهم نامه‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد دالری‬ ‫باگازپروم‬ ‫به قرارداد می شود‬ ‫ورزش‬ ‫ایرانــی بــه عمــل جراحی زیبایی تبی اســت کــه در چند‬ ‫‪07‬‬ ‫ستارهپرسپولیسدرستصحبتکردن‬ ‫را خوب یاد گرفته است‬ ‫رفته اســت‪ .‬طبق امار ‪ ISAPS‬در ســال ‪ ۲۰۲۰‬در امریکا‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴،۶۶۷،۹۳۱‬عمــل زیبایــی جراحــی و غیــر‬ ‫جراحی انجام شــده‪ ،‬برزیل با تعــداد ‪ ۱،۹۲۹،۳۵۹‬عمل‬ ‫در رتبــه دوم‪ ،‬المــان و ژاپــن بــه ترتیــب ‪ ۱،۱۵۷،۷۳۸‬و‬ ‫‪ ۱،۰۵۸،۱۹۸‬بعــد از ایــاالت متحــده و برزیل قرار دارند و‬ ‫نیــز طبق امار این ســازمان میزان عمل هــای زیبایی در‬ ‫ســال‪ ،‬در ایــن میــان‪ ،‬ایــران رتبــه بیســت در این جــدول را دارد و عمــل زیبایی بینــی در ایران‪،‬‬ ‫بیشترین عملی است که انجام می شود‪.‬‬ ‫فصل شدن‬ ‫سیاست‬ ‫بهنفعنخبگانتغییرمی کند‬ ‫اجرایی تدوین شده که براساس ان کارمندان نخبه ارزیابی و شناسایی می شوند‪.‬‬ ‫ارادت نامه‬ ‫‪08‬‬ ‫‪08‬‬ ‫سروشرفیعی؛‬ ‫سرامد فوتبالیست های‬ ‫سیاستمدار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪2001093164000060‬‬ ‫سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1401/05/11‬می باشد‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان کرمان شــرکت گاز اســتان کرمان در نظر دارد فراخــوان ارزیابی کیفی‬ ‫(سهامی خاص )‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه‬ ‫جهــت برگزاری مناقصه (انتخاب مشــاور بازرســی فنی شــامل کلیه‬ ‫‪4/800/000/000‬‬ ‫تضمین(ریال)‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫چاپ‬ ‫تاریخ‬ ‫دو‬ ‫مرحله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مبلغارسال خواهد‬ ‫‪1401/05/12‬به مناقصه گران‬ ‫ستاد‬ ‫تعدادبازرســی فنی و کنترل کیفــی کاالها ‪ ،‬پروژه و تجهیزات در حــال بهره برداری و‬ ‫خدمات در زمینه‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪1401/05/22:‬‬ ‫گازرســانی اســتان کرمان‪،‬تفســیر فیلم های رادیوگرافی ‪ ،‬نظارت نشــت یابی و کارگاه) به شماره‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪1401/06/05:‬‬ ‫‪ 2001093164000060‬از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمان واقع در بلوار ‪ 22‬بهمن ‪ -‬حد فاصل ســه راه ادیب با چهار راه شعبانیه‬ ‫برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه‬ ‫شماره تماس‪ 034-31326000 :‬شماره فکس‪034-33239661:‬‬ ‫جهت ســایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان‬ ‫اگهیفراخوانپیمانکار‬ ‫مبلغ تضمین(ریال)‬ ‫‪1401/05/12‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت‬ ‫شماره‪401/28:‬‬ ‫موضوعدوم‪ :‬مناقصه‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‬ ‫‪1401/05/11‬‬ ‫کد فراخوان‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان‬ ‫شناسه اگهی‪1358498 :‬‬ ‫‪2001093164000060‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪4/800/000/000‬‬ ‫شناسه اگهی‪1358498 :‬‬ ‫شرکت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامین نیروهای خدمات حراستی‪ ،‬حفاظتی و نگهبانی ساختمان های اداری و ایستگاههای ‪CGS‬‬ ‫سطح استان شرکت گاز استان لرستان‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید ‪ .‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این‬ ‫مناقصه را دارند ‪ ،‬دعوت می گردد از تاریخ ‪ 1401/05/12‬لغایت ‪ 1401/05/22‬جهت شرکت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند‪.‬الزم‬ ‫به ذکر است کلیه مناقصه گران می بایست کلیه مدارک خواسته شده که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪ ، www.setadiran.ir‬پایگاه‬ ‫ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/06/01‬از طریق سامانه ستاد‬ ‫ارسال نمایند‪(.‬ضمنا الزم است ‪ cd‬اسناد ارزیابی و پاکت الف(ضمانتنامه) نیز ارسال گردد)‪.‬‬ ‫زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت ‪ 9:00‬صبح مورخ ‪ 1401/06/05‬می باشد‪.‬‬ ‫ایستگاههای ‪CGS‬‬ ‫ایستگاههایاداری‬ ‫ساختمان های‬ ‫نگهبانی‬ ‫حراستی‪ ،‬حفاظتی‬ ‫نیروهایدارد‬ ‫تامین) در نظر‬ ‫مناقصه‪ :‬گزار‬ ‫لرستان (‬ ‫گازواستان‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت‬ ‫‪CGS‬و سطح استان‬ ‫اداری و‬ ‫ساختمان وهای‬ ‫خدماتو نگهبانی‬ ‫نیروهایحفاظتی‬ ‫تامینحراستی‪،‬‬ ‫خدمات‬ ‫کلی پروژه‬ ‫مشخصات‬ ‫عنوان‬ ‫‪-1‬‬ ‫شرکت گاز استان لرستان‬ ‫استانلرستان‬ ‫سطحاستان‬ ‫گاز‬ ‫نمیگیرد‪.‬به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید ‪ .‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این‬ ‫مرحله ای )‬ ‫عمومی‬ ‫را‬ ‫(یکتعلق‬ ‫پرداخت‬ ‫مناقصهپیش‬ ‫طریق پروژه‬ ‫از به این‬ ‫‪-2‬‬ ‫جهت شرکت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند‪.‬الزم‬ ‫‪1401/05/22‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1401/05/12‬‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫دعوت‬ ‫‪،‬‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مناقصه‬ ‫‪ -3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضمین های زیر‪:‬‬ ‫‪ ، www.setadiran.ir‬پایگاه‬ ‫حساب شده که در سامانه‬ ‫مدارکبهخواسته‬ ‫کلیه‬ ‫ب‪-‬بایست‬ ‫بانکیگران می‬ ‫مناقصه‬ ‫کلیه‬ ‫الف‪ -‬است‬ ‫به ذکر‬ ‫(ستاد)شرکت گاز استان لرستان‬ ‫دولتسپرده‬ ‫الکترونیکیوجوه‬ ‫تدارکاتبنام تمرکز‬ ‫‪4001131406379309‬‬ ‫وجه نقد‬ ‫واریزی‬ ‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/06/01‬از طریق سامانه ستاد‬ ‫کشور به‬ ‫مبلغاطالع رسانی مناقصات‬ ‫ملی‬ ‫ادرسباشد‪.‬‬ ‫ریال می‬ ‫تضمین‪5.500.000.000.‬‬ ‫باشد‪ .‬الف(ضمانتنامه) نیز ارسال گردد)‪.‬‬ ‫میپاکت‬ ‫ارزیابی و‬ ‫نمایند‪(.‬ضمنا الزم است ‪ cd‬اسناد‬ ‫حدود‪ 109.343.334.453‬ریال‬ ‫ارسالبراورد‬ ‫مبلغ‬ ‫پیشنهادات ساعت ‪ 9:00‬صبح مورخ ‪ 1401/06/05‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشائی‬ ‫پیمان‪ 365:‬روز‬ ‫مدت‬ ‫‪ CGS‬سطح استان شرکت‬ ‫ایستگاههای‬ ‫استان اداری و‬ ‫ساختمان های‬ ‫نگهبانی‬ ‫حفاظتی و‬ ‫خدمات‬ ‫تامین‬ ‫کلی پروژه ‪:‬‬ ‫مشخصات‬ ‫عنوان و‬ ‫قراردادها ‪،‬‬ ‫لرستان‪ -‬امور‬ ‫شرکت گاز‬ ‫مدیریت‪-‬‬ ‫حراستی‪،‬بلوار‬ ‫‪ 22‬بهمن‪-‬‬ ‫نیروهایمیدان‬ ‫خرم اباد‪-‬‬ ‫پیشنهادات ‪:‬‬ ‫گشایش‬ ‫تحویل و‬ ‫‪ -1‬محل‬ ‫استان لرستان‬ ‫گاز‬ ‫‪066-33200683‬‬ ‫تلفکس ‪:‬‬ ‫صالحیت اداره کار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی اداره کار (الزم به ذکر است که فقط م‬ ‫گواهینامهنمیگیرد‪.‬‬ ‫پرداخت تعلق‬ ‫‪ -2‬به‬ ‫‪862030‬این‬ ‫الف‪:‬می توانند در‬ ‫پیمانکارانی‬ ‫پیش نیاز ‪:‬‬ ‫پروژهمورد‬ ‫این رشته‬ ‫پایه و‬ ‫تضمین های زیر‪:‬‬ ‫بصورت یکی‬ ‫ارجاع کار‬ ‫در فرایند‬ ‫شرکت‬ ‫نوع و‬ ‫‪-3‬‬ ‫داشتهازباشند‬ ‫نفت تاییدیه‬ ‫حراست وزارت‬ ‫سازمان‬ ‫تضمین از‬ ‫مبلغکنند که‬ ‫شرکت‬ ‫مناقصه‬ ‫داخلی واریزی وجه نقد به حساب ‪ 4001131406379309‬بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان لرستان‬ ‫بانکیمنابع ب‪-‬‬ ‫تامیننامه‬ ‫ضمانت‬ ‫الف‪-‬‬ ‫اعتبار ‪:‬‬ ‫محل‬ ‫‪-3‬‬ ‫تضمین‪5.500.000.000.‬‬ ‫باشد‪ .‬این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫میباشد و‬ ‫ریال می‬ ‫سه ماه‬ ‫مبلغمدت اعتبار پیشنهادها ‪:‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫داشتنباشد‪.‬‬ ‫ریال می‬ ‫حدود‪109.343.334.453‬‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫شخصیت حقوقی‪ ،‬تجربه کافی مرتبط‪ ،‬توانائی تهیه و تسلیم ضمانت نامه‪،‬توانائی رعایت استانداردهای‬ ‫فراخوان ‪:‬‬ ‫شــرایط شرکت کننده در‬ ‫‪-5‬‬ ‫پیمان‪ 365:‬روز‬ ‫مدت‬ ‫گاز‪،‬داشتن امکانات و نیروی متخصص به اندازه کافی‪،‬رتبه بندی مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاری‪،‬داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قراردادها‬ ‫لرستان‪/-‬امور‬ ‫استان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫مدیریت‪-‬‬ ‫پاکاتبلوار‬ ‫بازگشاییبهمن‪-‬‬ ‫ضمنمیدان ‪22‬‬ ‫دراباد‪-‬‬ ‫خرم‬ ‫پیشنهادات ‪:‬‬ ‫محلوتحویل و‬ ‫‪-1‬‬ ‫طبق ‪،‬اسناد ارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫بازرگانی‬ ‫کمیته فنی‬ ‫امتیاز از‬ ‫کسب حداقل‬ ‫منوط به‬ ‫شده و‬ ‫گشایشحسابرسی‬ ‫صورتهای مالی‬ ‫ایران کد‬ ‫تلفکس ‪066-33200683 :‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫شناسه م‬ ‫‪1358844‬‬ ‫پیمانکارانی‪:‬‬ ‫اگهی‬ ‫این‬ ‫الف‪:‬می توانند در‬ ‫‪ -2‬پایه و رشته مورد نیاز ‪ :‬گواهینامه صالحیت اداره کار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی اداره کار (الزم به ذکر است که فقط‬ ‫مناقصه شرکت کنند که از سازمان حراست وزارت نفت تاییدیه داشته باشند‬ ‫‪ -3‬محل تامین اعتبار ‪ :‬منابع داخلی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ :‬سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬شــرایط شرکت کننده در فراخوان ‪ :‬داشتن شخصیت حقوقی‪ ،‬تجربه کافی مرتبط‪ ،‬توانائی تهیه و تسلیم ضمانت نامه‪،‬توانائی رعایت استانداردهای‬ ‫شرکت ملی گاز‪،‬داشتن امکانات و نیروی متخصص به اندازه کافی‪،‬رتبه بندی مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاری‪،‬داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و‬ ‫ایران کد و صورتهای مالی حسابرسی شده و در ضمن بازگشایی پاکات منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فنی ‪ /‬بازرگانی طبق اسناد ارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫اگهیفراخوانپیمانکار‬ ‫موضوع ‪ :‬مناقصه شماره‪401/28:‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان‬ ‫شناسه اگهی ‪1358844 :‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکتگازاستاناذربایجانغربی‬ ‫تجدید اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫( تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ) شماره ‪2201/1400/73‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -6‬نحوه دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی‪ :‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫شرکت گاز استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪www. setadiran.ir :‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه (‬ ‫‪ -7‬مهلت زمانی دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی‪:‬‬ ‫دریافت استعالم ارزیابی کیفی ‪ ،‬ارائه اسناد ارزیابی کیفی ‪ ،‬دریافت مابقی اسناد مناقصه ‪،‬‬ ‫ساعت ‪ 16‬تاریخ ‪1401/05/27‬‬ ‫ارائه پیشنهاد قیمت ‪ ،‬مهر و امضای اسناد مناقصه ‪ ،‬بازگشایی پاکتها ) بصورت الکترونیکی‬ ‫‪ -8‬مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها واسناد استعالم ارزیابی‪:‬‬ ‫و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 16‬تاریخ ‪1401/06/10‬‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار ‪ :‬شرکت گاز استان اذربایجانغربی‬ ‫نوبت‬ ‫اول ‪:‬‬ ‫(ستاد)‬ ‫‪ -9‬شماره مناقصه ثبت شده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه ‪ TBS‬و‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪2001091931000116‬‬ ‫حفاظت کاتدیک روستاهای محور گاگش شهرستان مهاباد به شرح ذیل ‪:‬‬ ‫سیستم‬ ‫استاناذربایجانغربی‬ ‫شرکتگاز‬ ‫‪ -10‬نــوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه ‪ :‬مطابق مصوبه شـــماره‬ ‫احداث خط تغذیه ( ‪ )250PSIG‬با لوله های فوالدی به اقطار‪ 4‬و ‪ 16‬اینچ‬ ‫تدارکات‬ ‫طریقو درگاه‬ ‫هیات از‬ ‫ارزیابی‪:‬‬ ‫کاربرگهای استعالم‬ ‫دریافت‬ ‫‪ -6‬نحوه‬ ‫اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق‬ ‫تقریبیاستان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫سامانه بعدی ان‬ ‫اصالحیه های‬ ‫وزیران‬ ‫مـورخ‪94/9/22‬‬ ‫‪50659‬ه‬ ‫‪/123402‬ت‬ ‫‪ 23592‬متر‬ ‫بطول‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪www. setadiran.ir :‬‬ ‫برگزاری مناقصه (‬ ‫(ستاد) برگزار نماید‪.‬‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایستگاه‬ ‫مراحلتعدادیک‬ ‫کلیه به‬ ‫‪250.60.5000‬‬ ‫‪T.B.S‬‬ ‫فشار‬ ‫ایستگاه تقلیل‬ ‫احداث‬ ‫کاربرگهای‬ ‫زمانی دریافت‬ ‫‪-11‬مهلت‬ ‫‪-7‬‬ ‫ایستگاه‪،‬‬ ‫تعدادیک مناقصه‬ ‫دریافتبهمابقی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫ارائه اسناد‬ ‫کیفی ‪،‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫دریافت‬ ‫ارزیابی‪:‬گــران مــی توانند جهت‬ ‫استعالم مناقصه‬ ‫گــزار ‪:‬‬ ‫تمــاس مناقصه‬ ‫اطالعات‬ ‫چاهی‪،‬ابی‬ ‫‪ CPS‬از نوع‬ ‫کاتدی‬ ‫حفاظت‬ ‫ایستگاه‬ ‫احداث‬ ‫‪1401/05/27‬‬ ‫دریافت‪16‬‬ ‫ساعت‬ ‫مناقصه ‪ ،‬بازگشایی پاکتها ) بصورت الکترونیکی‬ ‫پروژه‪:‬امضای‬ ‫قیمت ‪ ،‬مهر و‬ ‫پیشنهاد‬ ‫صورت داشــتن هرگونه ابهام در خصوص اســناد‬ ‫تاریخ بیشــتر یا در‬ ‫اطالعات‬ ‫اسنادمهاباد‬ ‫شهرستان‬ ‫اجرای‬ ‫ارائهمحل‬ ‫‪-3‬‬ ‫ارزیابی‪:‬‬ ‫واسناد‬ ‫تلفنارائه و بارگذاری کاربرگها‬ ‫زمانی‬ ‫‪-8‬‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫(ستاد) انجام‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫درگاه سامانه‬ ‫‪ -4‬طریق‬ ‫و از‬ ‫نمابر شــماره‬ ‫استعالماز طریق‬ ‫تمــاس یا‬ ‫شــماره‪044-33477170‬‬ ‫مهلت ‪ ،‬با‬ ‫مناقصــه‬ ‫پذیرفته شده‬ ‫استانداردهای‬ ‫دولتفنی و‬ ‫مشخصات‬ ‫مطابق‬ ‫اجرای کار ‪:‬‬ ‫استاندارد‬ ‫‪1401/06/10‬‬ ‫ساعت ‪ 16‬تاریخ‬ ‫شرکت گاز استان اذربایجانغربی‬ ‫مناقصه‬ ‫‪-1‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ 044-33444475‬مکاتبه‬ ‫گزار ‪:‬ایران‬ ‫ملی گاز‬ ‫شرکت‬ ‫گاز(ستاد) ‪:‬‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫شده در‬ ‫مناقصه ثبت‬ ‫شماره‬ ‫‪-9‬‬ ‫متقاضیان‪::‬پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه ‪ TBS‬و‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫اســتان‬ ‫شــرکت‬ ‫تدارکاتمولوی ‪،‬‬ ‫ســامانه‪ ،‬خیابان‬ ‫واقع در ارومیه‬ ‫قراردادها‬ ‫دفتر امور‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫‪ -2‬شرایط‬ ‫‪-5‬‬ ‫حقوقیروستاهای محور گاگش شهرستان مهاباد به شرح ذیل ‪:‬‬ ‫کاتدیک‬ ‫داشتنحفاظت‬ ‫سیستم‬‫‪2001091931000116‬اتاق ‪102‬‬ ‫اذربایجانغربی ‪ ،‬طبقه اول ‪،‬‬ ‫شخصیت‬ ‫شـــماره‬ ‫مصوبه‬ ‫شــرکت در‬ ‫تضمین‬ ‫نــوع و‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪ 16‬اینچ‬ ‫رشته اقطار‪ 4‬و‬ ‫فوالدی به‬ ‫لولهیاهای‬ ‫‪ )250PSIG‬با‬ ‫گواهیتغذیه (‬ ‫احداث خط‬ ‫عهده‬ ‫الزم بر‬ ‫مطابق های‬ ‫مناقصــهو‪ :‬کنترل‬ ‫الکترونیکی مناقصــه‬ ‫برگزاری‬ ‫مبلغروند‬ ‫اطالع از‬ ‫مســئولیت‬ ‫تجهیزات از‬ ‫تاسیسات و‬ ‫باالتر در‬ ‫چهار‬ ‫صالحیت معتبر پایه‬ ‫ داشتن‬‫ان‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫اصالحیه‬ ‫و‬ ‫وزیران‬ ‫هیات‬ ‫مـورخ‪94/9/22‬‬ ‫‪50659‬ه‬ ‫‪/123402‬ت‬ ‫بودجه متر‬ ‫‪23592‬‬ ‫تقریبی‬ ‫بطول‬ ‫مناقصه گران می باشد‪.‬برای اگاهی از اخبار ‪ ،‬اگهی های مناقصه ‪ ،‬مزایده و عملکرد‬ ‫برنامه و‬ ‫سازمان‬ ‫شرکتبود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫‪ 250.60.5000 T.B.S‬به تعدادیک ایستگاه‬ ‫فشار‬ ‫تقلیل‬ ‫ایستگاه‬ ‫احداث‬ ‫گاز استان اذربایجان غربی می توانید به کانال پیام رسان سروش به ادرس‬ ‫ داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار‬‫گــزار ‪ :‬مناقصه گــران مــی توانند جهت‬ ‫مناقصه‬ ‫تمــاس‬ ‫‪ -11‬اطالعات‬ ‫چاهی ابی به تعدادیک ایستگاه‬ ‫هایاز نوع‬ ‫‪CPS‬‬ ‫انواع کاتدی‬ ‫حفاظت‬ ‫ایستگاه‬ ‫فرمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫@‪WAZARGAS‬‬ ‫مورد نیاز‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫تسلیم‬ ‫احداثتهیه و‬ ‫ توانائی‬‫خصوص اســناد‬ ‫شناسهدر‬ ‫دریافت اطالعات بیشــتر یا در صورت داشــتن هرگونه ابهام‬ ‫‪ -3‬محل اجرای پروژه‪ :‬شهرستان مهاباد‬ ‫‪1359250‬‬ ‫الف‪:‬اگهی‪:‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫م‬ ‫شــماره‪ 044-33477170‬تمــاس یا از طریق نمابر شــماره‬ ‫مناقصــه ‪ ،‬با تلفن‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫گاز استان‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت شده‬ ‫استانداردهای پذیرفته‬ ‫‪ -4‬استاندارد اجرای کار ‪ :‬مطابق مشخصات فنی و‬ ‫‪ 044-33444475‬مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫ادرس‪ :‬دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ‪ ،‬خیابان مولوی ‪ ،‬شــرکت گاز اســتان‬ ‫‪ -5‬شرایط متقاضیان ‪:‬‬ ‫اذربایجانغربی ‪ ،‬طبقه اول ‪ ،‬اتاق ‪102‬‬ ‫ داشتن شخصیت حقوقی‬‫مســئولیت اطالع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصــه و کنترل های الزم بر عهده‬ ‫ داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از‬‫مناقصه گران می باشد‪.‬برای اگاهی از اخبار ‪ ،‬اگهی های مناقصه ‪ ،‬مزایده و عملکرد‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‬ ‫شرکت گاز استان اذربایجان غربی می توانید به کانال پیام رسان سروش به ادرس‬ ‫ داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار‬‫@‪ WAZARGAS‬مراجعه فرمایید‬ ‫ توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز‬‫‪1359250‬‬ ‫الف‪:‬اگهی‪:‬‬ ‫مشناسه‬ ‫‪862030‬‬ ‫تجدید اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫( تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ) شماره ‪2201/1400/73‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان اذربایجان غربی‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫پایان ماه عسل‬ ‫دولت و مجلس‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫رئیسیدرمجمععمومیسازمانمللحاضرمی شود‬ ‫یهــا برای‬ ‫ســخنگوی دولــت از اغــاز برنامه ریز ‬ ‫حضــور و ســخنرانی رئیس جمهــوری در مجمــع‬ ‫عمومیسازمانمللمتحدخبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علــی بهــادری جهرمــی در‬ ‫نشســت خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر‬ ‫اینکهایارئیس جمهوریدر نشستعمومیسازمان‬ ‫ملل متحد حضور خواهد یافت یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی هایمقدماتیبرایاینامر صورتگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در پاســخ به این پرســش که اقدامات دولت‬ ‫بــرای پیگیــری حقابه ایــران از افغانســتان به کجا‬ ‫رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرف افغان در مذاکرات‬ ‫انجا مشــده حــق ایــران را مبتنــی بــر موافقت نامه‬ ‫پذیــرش و بــه ان اذعــان دارد و اختــاف در مــورد‬ ‫میزان اب ورودی است و نیز برخی مشکالت فنی‬ ‫که جمهوری اســامی با جدیت این امر را پیگیری‬ ‫می کنــد‪ .‬ســخنگوی دولــت تاکیــد کرد‪ :‬در جلســه‬ ‫دولت هم گزارشی در این زمینه ارائه شد و وزیر نیرو‬ ‫نیز به زودی سفری به افغانستان خواهد داشت که‬ ‫یکیاز مهم ترینبخش هایانپیگیریحقابهایران‬ ‫و تحقق ان است‪ .‬بهادری جهرمی با اشاره به تامین‬ ‫حقابه ایران از رودخانه ارس یاداور شد‪ :‬در موضوع‬ ‫حقابه رود ارس هم مشابه همین گزارش در جلسه‬ ‫هیئت دولت ارائه شد و در گفت وگوی روسای دو‬ ‫کشور ایران و ترکیه نیز این امر مطرح شد و طرف‬ ‫ترکیه ای موافقت خود در زمینه برگزاری جلسه در‬ ‫سطح وزرا در این امر را پذیرفته است و دولت هم‬ ‫بر پیگیریهمینمسیر تاکیددارد‪.‬‬ ‫اخرین تصمیمات دولت برای بهبود‬ ‫وضعیت معیشتی بازنشستگان‬ ‫سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات‬ ‫صــورت گرفتــه بــرای بهبــود وضعیــت معیشــتی‬ ‫بازنشستگاناظهار کرد‪:‬پیرو دستور رئیس جمهوری‬ ‫برایپیگیریبهبودوضعیتمعیشتیبازنشستگان‬ ‫و پس از برگزاری نشس ـت های مکرر معاون اول با‬ ‫نمایندگان بازنشستگان‪ ،‬هیئت دولت برای تعیین‬ ‫تکلیفافزایشحقوقبازنشستگان‪،‬اختیاراتخود‬ ‫را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان بازنشستگی‬ ‫تامین اجتماعی تفویض کرد‪ .‬او با اشاره به اقدامات‬ ‫دیگــر دولــت در راســتای اجــرای قانــون جوانــی‬ ‫جمعیت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون تعداد‬ ‫‪ ۲۱۷‬هــزار فقــره وام فرزنــد اوری بــه مبلــغ بیش از‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2294‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۵۶۰۹‬و ‪ ۵۶۱۰‬مورخ ‪ 1400/10/29‬اقای اکبر مهدیه فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه و خانم زهره عزیزاللهی فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 55/80‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ ۲۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱‬بخش‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1359253‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی شماره ‪( ۱۳۹۸۰۴۰۰۲۱۳۳۰۰۰۴۵۳‬شماره بایگانی‬ ‫‪)۹۸۰۰۶۲۶‬‬ ‫‪ -9 -2300‬شماره مزایده‪ 140104302133000024 :‬تاریخ ثبت‪ 1401/05/01 :‬بر اساس پرونده اجرایی‬ ‫کالسه ‪ ۹۸۰۰۶۲۶‬تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی سی و یک فرعی از سیصد و شصت‬ ‫و چهار اصلی واقع در قطعه یازده نجف اباد بخش یازده ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه‬ ‫و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در ان ملکی اقای علیرضا شاه پوری ارانی فرزند محمد باقر‬ ‫که به موجب نامه شماره ‪ ۱۳۹۸۸۵۶۰۲۰۳۰۰۰۸۳۶۱‬مورخ ‪ 1398/08/12‬اداره ثبت اسناد و امالک نجف‬ ‫اباد در قبال قسمتی از طلب خانم زهرا شاه پوری ارانی و پنج درصد اجرایی بازداشت گردیده و به موجب‬ ‫نامه شماره ‪ 140185602030005876‬مورخ ‪ 1401/04/30‬اداره ثبت اسناد و امالک نجف اباد تمامت‬ ‫ششدانگ پالک مذکور با شماره مستند مالکیت ‪ ۱۸۲۴‬تاریخ ‪ 1390/08/15‬موضوع سند مالکیت اصلی‬ ‫بشماره چاپی ‪ ۴۲۴۸۱۸‬که در صفحه ‪ ۲۵۹‬دفتر امالک جلد ‪ ۱۲۵‬ثبت گردیده است و بنام مدیون سابقه‬ ‫ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ ان بدون قید مساحت محدود است به شماال‪ :‬پی دیواریست مشترک‬ ‫با ملک سیصد و شصت و چهار (سی و دو) بطول پنج متر شرقا‪ :‬پی دیواریست به خیابان بطول سه متر‬ ‫جنوبا‪ :‬پی دیواریست مشترک با ملک سیصد و شصت و چهار (سی) بطول پنج متر غربا‪ :‬پی دیواریست‬ ‫مشترک با ملک سیصد و شصت و چهار (بیست و شش) بطول سه متر و حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬از ساعت‬ ‫‪ 9‬صبح تا ‪ ۱۲‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/23‬در محل واحد اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان نجف‬ ‫اباد واقع در خیابان منتظری شمالی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از مبلغ‬ ‫یک میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال قیمت ارزیابی شده توسط هیات‬ ‫کارشناسان رسمی شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه‬ ‫هزینه ها و بدهی های احتمالی و همچنین بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق و گاز اعم از حق انشعاب و‬ ‫یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیر‬ ‫قطعی به عهده برنده مزایده می باشد‪ .‬ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی‬ ‫بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد‪ .‬طبق گزارش هیات کارشناسان‬ ‫رسمی تمامت ششدانگ پالک ثبتی سی و یک فرعی از سیصد و شصت و چهار اصلی واقع در قطعه‬ ‫یازده نجف اباد بخش یازده ثبت اصفهان به صورت یک باب مغازه تجاری به مساحت عرصه ‪10/85‬‬ ‫مترمربع و مساحت اعیان ‪ ۱۴‬متر مربع می باشد‪ .‬ملک مورد نظر با سقف های طاق ضربی‪ ،‬سیستم دیوار‬ ‫باربر قدیمی‪ ،‬کف سرامیک‪ ،‬نمای داخلی دیوارهای مغازه اندود گچ‪ ،‬درب مغازه به صورت پروفیلی و دارای‬ ‫انشعاب برق می باشد‪ .‬کسانی که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به‬ ‫ادرس‪ :‬نجف اباد ‪ -‬خیابان ‪ ۱۵‬خرداد جنوبی ‪ -‬بعد از ازمایشگاه اعلمی هرندی – نبش کوچه داوری ‪-‬‬ ‫ضلع غرب خیابان ‪ -‬خیاطی امین کدپستی ‪ ۸۵۱۸۶۶۶۳۵۶‬بازدید نمایند‪ .‬این اگهی در یک نوبت در تاریخ‬ ‫‪ 1401/05/12‬در روزنامه درج و منتشر می گردد‪ .‬در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی‬ ‫باشد روز بعد از تعطیلی روز برگزاری مزایده خواهد بود‪ .‬الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار‪ ،‬مورد مزایده‬ ‫در حال حاضر تحت پوشش هیچگونه بیمه ای قرار ندارد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده‬ ‫درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫نجف اباد بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و‬ ‫کارت شناسائی معتبر الزامی است‪ .‬ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طی فیش‬ ‫مربوطه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه‬ ‫ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به‬ ‫حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی نجف اباد ‪/1358776‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -2306‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫نمایندگانمجلسشورایاسالمیدر جلسهروز گذشته‬ ‫از پاسخ های حمید سجادی وزیر ورزش قانع نشدند‪ .‬این‬ ‫ســومین کارت زرد مجلــس یازدهــم بــه دولت ســیزدهم‬ ‫اســت‪.‬در جلســه صحن علنی مجلس شــورای اســامی‬ ‫نمایندگان در نخســتین دســتور به بررســی ســوال احمد‬ ‫راستینه هفشجانی نماینده محترم شهرکرد‪ ،‬بن و سامان‬ ‫و تعدادی دیگر از نمایندگان از سید حمید سجادی وزیر‬ ‫ورزش و جوانان پرداختند‪ .‬در پایان وقت طرح ســوال و‬ ‫پاسخ های وزیر ورزش‪ ،‬راستینه از پاسخ های سجادی قانع‬ ‫نشده و سوال خود را در صحن علنی به رای گذاشت‪ .‬پس‬ ‫از عدم اقناع نماینده سوال کننده از وزیر ورزش و جوانان و‬ ‫بااعالمقالیبافرئیسمجلساینسوالدر صحنعلنیو‬ ‫باحضور ‪ ۲۴۳‬نمایندهبهرای گذاشتهشد کهنمایندگاناز‬ ‫پاسخ های وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند‪ .‬این سومین‬ ‫کارت زرد مجلس یازدهم به دولت سید ابراهیم رئیسی‬ ‫اســت‪ ،‬پیش ازاین ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجارت و ســید جواد ســاداتی نــژاد وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی دو وزیری بودند که از مجلس کارت زرد دریافت‬ ‫کردند‪.‬مجلسی که‪ 220‬نماینده اش در ماه های منتهی به‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که رئیسی رئیس قوه‬ ‫قضاییه مملکت بود‪ ،‬در اقدامی بحث انگیز دست به کار‬ ‫جمع اوری امضا کردند تا حمایتشــان را نســبت به ورود‬ ‫رئیســی به صحنــه انتخابــات اعــام و او را ترغیب کنند‬ ‫که قصدش را برای اعالم کاندیداتوری اشــکار کــرده و در‬ ‫این مسیر گام بردارد‪ .‬حمایتی که هرچه به روز انتخابات‬ ‫نزدیک شدیم‪ ،‬قوی تر و صریح تر شد اما به نظر می رسد‬ ‫با دریافت سومین کارت زرد دولتی ها از مجلس ماه عسل‬ ‫دولت و مجلس به پایان خود نزدیک شده است‪ .‬اگرچه‬ ‫تا امروز رابطه خوبی بین دولت رئیسی و مجلس انقالبی‬ ‫برقرارشده و تعامالت این دو نهاد اصلی کشور باال بوده‬ ‫استامابا گسترشمشکالتاقتصادیقطعا کار حمایت‬ ‫از دولتی ها به اماواگر می کشد‪.‬در حال حاضر همچنان‬ ‫مبحث استیضاح وزرا مطرح می شود ولی مجلس در این‬ ‫زمینهصبوریپیشه کردهتابی گدار بهابنزندو شماریاز‬ ‫نمایندگانمی گوینداستیضاحفعالبهصالحکشور نیست‬ ‫و بایــد به وزرای رئیســی زمــان داد‪.‬به هرحال نمایندگان‬ ‫مجلــس خوب می دانند مهم ترین مطالبه مــردم در این‬ ‫روزها مسئله معیشت و حل مشکالت اقتصادی است و‬ ‫دولت هم علی رغم وعده هایش نتوانسته قطار تورم را‬ ‫مهار کند‪ .‬بهارستان نشینان اگر چشم به رای مردمی برای‬ ‫دوره های بعدی داشــته باشــند باید مطالبه گر باشند در‬ ‫غیر این صورت شانس کمتری برای حضور در دوره بعدی‬ ‫مجلسخواهندداشت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۸۶‬هزار میلیارد ریال و بیش از ‪ ۳۲۰‬هزار فقره وام‬ ‫قرض الحسنه ازدواج به مبلغ‪ ۴۴۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به متقاضیان پرداخت شده است‪ .‬بهادری جهرمی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بیش از ‪ ۲۳۰‬هــزار خودرو در طرح های‬ ‫فــروش خودروســازان بــه طــرح جوانــی جمعیــت‬ ‫تخصیــص داد هشــده کــه نزدیک بــه ‪ ۱۰۰‬هــزار نفر‬ ‫تکمیل وجه داشــتند و ثبت نامشــان نهایی شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایندولتهرگز تماشاگر مشکالتمردمنیست‬ ‫ســخنگوی دولت همچنین با اشــاره به حضور‬ ‫میدانی مسئوالن در رسیدگی به سیل زدگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولــت اعتقــاد دارد حضــور مســئوالنه دولتمردان‬ ‫درصحنــه مشــکالت یــک تکلیــف و وظیفــه برای‬ ‫مدیران اجرایی اســت و این دولت هرگز تماشــاگر‬ ‫مشــکالت مــردم نیســت و اعتقــاد دارد بــرای حل‬ ‫مسائل باید در میدان عمل باشد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا باوجود‬ ‫هشــدارهای جــدی دربــاره وقــوع ســیل اقدامــات‬ ‫پیشگیرانهموردتوجهقرار نگرفته‪،‬تصریحکرد‪:‬تمام‬ ‫هشدارهاداده شدهبودو حتیاقداماتپیشگیرانه‬ ‫نیز صورت گرفته‪ ،‬اما حجم بارش ها باال بوده و سیل‬ ‫به راه افتاده است؛ توجه به اقدامات پیشگیرانه در‬ ‫این گونهحوادثنیازمندمشارکتهمگانیاست‪.‬‬ ‫تورم هم در پی اصالح نظام اقتصادی سیر نزولی‬ ‫یافتهاست‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی افــزود‪ :‬دولت هیــچ افزایش‬ ‫قیمتــی را بدون دالیل روشــن و موجه نمی پذیرد؛‬ ‫بلکه معتقدیــم در برخی اقالم اصلی باید کاهش‬ ‫قیمت هم صورت بگیرد که این ابالغ شده و هیچ‬ ‫افزایش قیمتی هم در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اخریــن اخبــار مربوط به ســند‬ ‫‪ ۲۵‬ســاله همکاری های ایران و چین‪ ،‬گفت‪ :‬ســند‬ ‫همــکاری ایــران و چیــن وارد فــاز عملیاتی شــده و‬ ‫یکیاز محورهایاصلی گفت وگویرئیس جمهور با‬ ‫همتای چینی نیز ابراز خرسندی از مسیر پیشرفت‬ ‫اجــرای این ســند بود‪ .‬ســخنگوی دولت افــزود‪ :‬در‬ ‫همین‪ ۴‬ماهه نخست سال‪ ،‬ارزش صادرات به چین‬ ‫رشــد ‪ ۲۷‬درصدی نســبت به مدت مشابه در سال‬ ‫قبل داشته و در بحث تجارت خارجی با این کشور‬ ‫هم شاهد رشد ‪ ۴۳‬درصدی هستیم‪ .‬در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫صــادرات مــا به چیــن ‪ ۵۸‬درصد رشــد و در بخش‬ ‫کشاورزی هم جهش‪ ۴۵‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫مسئوالن برای مدیریت سیل به موقع‬ ‫کمبود معلم از مسائل جدی‬ ‫او با تاکید بر جدی تر گرفتن هشدارها در زمینه‬ ‫سیل و زلزله‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضور مسئوالن درصحنه و‬ ‫تالشبرایمدیریتبحرانو رسیدگیبهسیل زدگان‬ ‫به موقعبودهکهوجهتمایز ایندولتبادولت های‬ ‫گذشــته است و شــاید این اقدام دولت موردپسند‬ ‫کسانی که نگاه متفاوت برای حل مشکالت دارند‪،‬‬ ‫نباشد اما دولت بر ان تاکید دارد‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫دربــاره برنامه ریــزی بــرای تعیین تکلیــف کاالهای‬ ‫انباشت هشــده در گمرک و تسریع در ترخیص ان ها‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای فعالیــت دولــت کار جهــادی‬ ‫وجهشــی در وزارت اقتصــاد برای ســاماندهی این‬ ‫موضوعصورت گرفتو در هفتهجاریسازوکارهای‬ ‫جدیدی در حوزه امالک تملیکی اتخاذ می شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماهه نخست دولت سیزدهم حدود‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬میلیــارد تومــان کاال در انبارها و بنادر تعیین‬ ‫تکلیف شده است که رشد‪ ۱۳۷‬درصدی نسبت به‬ ‫دوره مشابه سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی در پاســخ به پرسشــی درباره‬ ‫دســتورالعمل تامیــن نیــروی انســانی موردنیــاز‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســاماندهی کارمندان‬ ‫دولــت‪ ،‬ارتباطــی بــه تامیــن نیــروی انســانی‬ ‫اموزش وپــرورش نــدارد‪ .‬در زمینه کارمنــدان دولتی‪،‬‬ ‫ســازمان اداری استخدامی طرحی را در دست دارد‬ ‫کــه کارمندان بهتری ـ ن جایابــی را در ارکا ن مختلف‬ ‫داشتهباشند‪.‬او افزود‪ :‬کمبودمعلماز مسائلجدی‬ ‫اموزش وپرورش اســت و باید به گونه ای سعی شود‬ ‫کــه معلمان از مســیرهای خردمندانه‪ ،‬حرف ـه ای و‬ ‫عادالنــه گزینــش و جذب شــوند تــا ارتقــای نظام‬ ‫اموزشی تضمین شود‪ .‬سخنگوی دولت با تاکید بر‬ ‫اینکه ما در تامین نیرو برای نظام تعلیم و تربیت بر‬ ‫اساسنقشهراهرهبریانقالبعملمی کنیم‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انتظار اســت مجلس هم مســیر تعیی نشــده‬ ‫از ســوی رهبــری را در پیــش بگیــرد تــا شــاهد ورود‬ ‫نیروهای باکیفیت به اموزش وپرورش باشیم و اگر در‬ ‫میا ن کارمندان دولت هم کســی شرایط معلمی را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬محروم از ای ن مسیر نخواهند بود اما‬ ‫ای ن کار نیازمند الیحه و انجام کارشناسی های الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫درصحنه حضور داشتند‬ ‫شیب تورم سیر نزولی دارد‬ ‫ســخنگوی دولت درباره اقدامــات دولت برای‬ ‫نظارتو کنترلقیمت ها گفت‪:‬دولتمدیریتبازار‬ ‫و کنترل نرخ تورم را با جدیت دنبال می کند و شیب‬ ‫اصالحی شماره ‪ 140160323054000019‬مورخ ‪ 1401/۰۱/29‬تصرفات مالکانه اقای احمد نوروز‬ ‫پور فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 673/51‬مترمربع قسمتی از پالک های ثبتی‬ ‫‪ ۱۷۰‬و ‪ ۱۷۲‬و ‪ ۱۷۳‬فرعی از ‪-۹۸‬اصلی در اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک جدید ‪ ۱۱۴۴‬فرعی‬ ‫از ‪ - ۹۸‬اصلی تعیین گردید واقع در فین بخش دو بندرعباس انتقال مع الواسطه به استناد مواد ‪ 1‬و‬ ‫‪ ۳‬قانون مذکور و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی ان به جهت فوت مالک رسمی غالم بهروزی و غالم‬ ‫رضوانی و حسین نوری زاده و وراث رای به به طی تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی‬ ‫مذکور صادر گردیده است و مقرر گردید پس از انتشار اگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند‬ ‫مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد‪ .‬لذا در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی رای مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های کثیراالنتشار‬ ‫و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از‬ ‫تاریخ اولین انتشار اگهی‪ ،‬اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس‬ ‫تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد‬ ‫گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه‬ ‫دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام‬ ‫خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/27 :‬محمد اسالمی موحد‪-‬‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس ‪/1401/171‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫‪ -9 -2307‬در اجرای تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۸‬تصویب نامه شماره ‪/15356‬ت‪ 36005‬هـ هیات محترم وزیران‬ ‫بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری قرارگاه خاتم االنبیاء‪ ،‬که فعال مجهول المکان می باشد‪،‬‬ ‫ابالغ می گردد‪ :‬اقای علی غضنفری با کد شناسایی بیمه ‪ ۰۰۶۹۶۱۳۳۸۴‬ادعای اشتغال در کارگاه فوق‬ ‫الذکر با عنوان شغلی کارگر ساده داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫تایید نموده است‪ .‬لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر‬ ‫ظرف مدت ‪ ۱۵‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در‬ ‫خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل نمایند‪ .‬در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد‪ .‬دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره‬ ‫تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس ‪/1359402‬م الف‬ ‫ابالغ‬ ‫‪ -9 -2308‬تاریخ‪ 1401/05/10 :‬شماره‪ 22481 :‬به استحضار می رساند با توجه به رای صادره‬ ‫در خصوص در خواست متقاضی بازنشستگی پیش از موعد (اقای ابراهیم احمدی) که در‬ ‫شرکت گل پویان سپاهان مشغول بکار بوده و براساس ادعای نامبرده مبنی بر عدم دسترسی به‬ ‫کارفرما به منظور ابالغ رای صادره‪ ،‬با استناد به ماده ‪ ۴۸‬ایین دادرسی کار و درخواست خواهان‬ ‫(تصویر پیوست)‪ ،‬خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص انتشار اگهی رای صادره (متن‬ ‫ذیل) در روزنامه کثیراالنتشار اقدام الزم بعمل اید‪.‬کارفرمای محترم شرکت گل پویان سپاهان با‬ ‫کد تامین اجتماعی کارگاه ‪ 664۰۰۰۵۰۲‬باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد‬ ‫اقای ابراهیم احمدی از کارکنان ان کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان اور استان‬ ‫اصفهان مطرح و مشاغل مورد درخواست نامبرده (اپراتور لعاب ‪ -‬اپراتور ساب) بر اساس رای‬ ‫کمیته بدوی استانی موضوع ماده ‪ ۸‬ائین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان اور که در تاریخ‬ ‫‪ 1400/12/04‬برگزار گردیده‪ ،‬با اکثریت اراء در گروه الف سخت و زیان اور شناخته شد‪ .‬این اگهی‬ ‫بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج اگهی به مدت ‪15‬‬ ‫روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم ‪ 4‬به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫واقع در اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد‪ .‬میثم مداحی‪ -‬مدیر کل ‪-‬از‬ ‫طرف محمد مغزی سرپرست مدیریت روابط کار‪ -‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان‬ ‫‪/1359324‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودرو)‬ ‫‪ -9 -2311‬به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ ۱۴۰۱۵۴۴‬مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز‬ ‫(ارجاعی از واحد اجرای ثبت اردبیل تحت کالسه ‪ )۱۴۰۱۰۰۰۹۶‬خانم بهاره عزیزیان اردبیلی نام پدر‬ ‫نادر تاریخ تولد ‪ 1371/01/09‬شماره ملی ‪ 1450537588‬جهت وصول مطالبات خود موضوع سند‬ ‫ازدواج شماره ‪ ۱۴۵۳‬تاریخ ثبت ‪ 1390/۰۵/10‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۳۲‬اردبیل بصداق‬ ‫یک جلد کالم اله مجید به هدیه یکصد هزار ریال و یک دست اینه و شمعدان به ارزش یک‬ ‫میلیون ریال و تعداد یکصد و بیست و چهار(‪ )۱۲۴‬عدد سکه طال تمام بهار ازادی طرح جدید علیه‬ ‫اقای وحید ایلمکچی نام پدر‪ :‬علیرضا تاریخ تولد‪ 1372/۰۳/10 :‬شماره ملی ‪ ۱۳۶۱۱۹۶۷۷۷‬اقدام‬ ‫به صدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ‪ 1401/۰۱/20‬به مدیون از طریق سامانه ثنا ابالغ و‬ ‫متعاقب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی‪ ،‬شش دانگ یک دستگاه خودرو‬ ‫سواری پژوتیپ‪ ۲۰۶‬اریان به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ‪ ۱۳۳۸۶۰۰۶۶۸۱‬و شماره شاسی‬ ‫اموزش وپرورش است‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یارانه دارو هیچ گاه قطع نمی شود‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی به عدم قطع‬ ‫یارانــه دارو تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬مجلــس پیگیــر‬ ‫هوشمند سازی نسخ الکترونیکی است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنادر جلسهعلنیمجلسشورایاسالمی‪،‬بهرام‬ ‫عین اللهیوزیر بهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکیو‬ ‫برخیاز نمایندگاندربارهعملکردوزارتبهداشت‬ ‫در نحوهاجرای«طرحدارویار»در مجلس گزارشو‬ ‫دیدگاه هایخودراارائهدادند‪.‬در ادامهمحمدباقر‬ ‫قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت‪ :‬بحث‬ ‫مربوطبهدارودر کشور بسیار مهمواساسیاست‪،‬‬ ‫متاسفانه بحث مصطلحی در زمینه ارز ترجیحی‬ ‫دارو مطرح م یشــود که همه جا می گویند حذف‬ ‫ارز ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که این‬ ‫غلط ترین حرف ممکنی اســت که زده م یشــود‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬مردم عزیز باید بدانند مــا در حوزه‬ ‫یارانه دارو و یارانه ها به هیچ عنوان‪ ،‬ظرفیت ارز را‬ ‫حذفنخواهیمکرد‪،‬درحقیقتیارانه هابه صورت‬ ‫مستقیمبهخودافرادپرداختمی شودبه صورتی‬ ‫کهشرکت هایبیمه گذار اینیارانهرادر اختیار بیمار‬ ‫قرار می دهند لذا این ارامش باید در جامعه باشد‬ ‫کــه ارز دارو به هیچ عنــوان حــذف نم یشــود و نه‬ ‫قانون گذار ونهدولتبه هیچ عنوانچنینسیاستی‬ ‫را ندارد و نخواهد داشــت‪ .‬رئیس مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪،‬ضمانتاجرایاینطرحراهوشمندسازی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬اگر خالئی در زمینه هوشــمند‬ ‫سازی وجود داشته باشد و این موضوع در اجرای‬ ‫طرح دارویار موردتوجه قرار نگیرد‪ ،‬مطمئن باشید‬ ‫مردم اذیت خواهند شد‪ ،‬عالوه بر این افرادی که‬ ‫فاسد بوده و در حوزه های دارو منفعت می بردند‬ ‫ب هصــورت ریالــی منفعــت خــود را خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫قالیباف با یاداوری اینکه ســال گذشــته و امســال‬ ‫در تبصــره (‪ )۷‬قانــون بودجــه اســتفاده از نســخ‬ ‫الکترونیکیرادر قانونبودجهداشتیم‪،‬اضافهکرد‪:‬‬ ‫نسخهو نسخه پیچیدر داروخانهبایدبه صورت‬ ‫الکترونیکی باشــد و پرونده الکترونیکی سالمت‬ ‫ایرانیان باید کامل باشد‪ ،‬این مهم به همان اندازه‬ ‫اجــرای طــرح دارویــار از اهمیت باالیی برخــوردار‬ ‫بوده و ما در مجلس به صورت جدی پیگیر اجرای‬ ‫دقیق این موضوع خواهیم بود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫فردی در کشــور تحت پوشــش بیمه قرار نگیرد‪،‬‬ ‫نمی تواند از این امکان استفاده کند‪ ،‬پس ما نباید‬ ‫هیچفردایرانیداشتهباشیمکهتحتپوششبیمه‬ ‫سالمتیاتامیناجتماعیوبیمه هایمانباشد‪.‬‬ ‫البتــه امســال در مجلــس بــرای ســه دهــک‬ ‫پاییــن جامعه پیش بینی کردیم کــه ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر افرادی که بیمه نبودند‪ ،‬پوشــش‬ ‫بیمه ای انجام گیرد‪ ،‬طبق اخرین اخبار تا پایان‬ ‫خردادمــاه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۲‬هــزار نفر به صورت‬ ‫غیرحضــوری تحــت پوشــش بیمه قــرار گرفتند‬ ‫کــه امیدواریــم جمعیــت باقی مانــده نیــز کــه‬ ‫بیشــتر مشکل هویتی داشــتند‪ ،‬به زودی تحت‬ ‫پوشــش بیمه قرار گیرند که در این زمینه باید‬ ‫از وزارت بهداشــت تقدیر و تشــکر کرد‪ .‬رئیس‬ ‫قوه مقننه ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود حدود‬ ‫‪ ۵‬الی ‪ ۶‬میلیون نفر دیگر در کشــور هنوز تحت‬ ‫پوشــش بیمه ای قرار نداشته باشند که این افراد‬ ‫نیز باید هر چه سریع تر تحت پوشش قرارگرفته‬ ‫تــا با اجــرای این طرح با مشــکل افزایش قیمت‬ ‫دارو مواجه نشــوند‪ .‬صندوق حمایت از بیماران‬ ‫جنیز در تکمیل کارتسالمتبهاین‬ ‫صعب العال ‬ ‫موضوعکمکمی کند‪.‬‬ ‫مجلس در دو سال باقیمانده با تعیین‬ ‫اولویت به امور مهم کشور بپردازد‬ ‫نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یازدهم‬ ‫گفت‪ :‬شایســته است مجلس انقالبی در دو سال‬ ‫باقی ماندهباتعییناولویتو قانون گذاری‪،‬بهامور‬ ‫مهمکشوربپردازد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬حسینگودرزیبا‬ ‫بیاناینکهشایستهاستمجلسانقالبیدر دوسال‬ ‫باقی مانده با تعیین اولویت و قانون گذاری‪ ،‬به‬ ‫امــور مهــم کشــور بپــردازد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از ان‬ ‫جملــه با تعییــن معیارهای کمــی و کیفی برای‬ ‫احــراز پس ـت ها و مســئولیت های مهــم اجــازه‬ ‫‪ ۱۸۹۲۱۰۲۳‬به شماره انتظامی ایران ‪۹۵۵-۳۵‬م‪ ۴۳‬و مدل ‪ ۱۳۸۶‬متعلق به بدهکار در قبال قسمتی از‬ ‫طلب و حق االجرا بازداشت و طبق گزارش مورخه ‪ 1401/۰۳/25‬مامور اجرای ثبت تبریز خودروی‬ ‫مذکور به نشانه تبریز پارکینگ شورا متوقف و برابر گزارش وارده مورخه ‪ 1401/۰۳/26‬کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری گلگیر عقب راست صافکاری و رنگ امیزی دارد سپر جلو راست و چراغ سپر‬ ‫جلو راست شکسته است درب جلو راست دارای بتونه و رنگ میباشد درب عقب چپ فرورفتگی‬ ‫دارد کاپوت جلو و گلگیر جلو راست و چپ نیاز به صافکاری و رنگ امیزی دارد و خودرو تا تاریخ‬ ‫‪ 1401/۱۰/06‬دارای بیمه نامه شخص ثالث به شماره ‪ 1400/5/1/119/34832/447‬نزد شرکت‬ ‫بیمه ایران می باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت ان اینک‬ ‫در قبال قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه باستناد ماده ‪ ۱۲۶‬ائین نامه اجرا و ‪ ۱۲۹‬مواد فصل‬ ‫مزایده ایین نامه اجرا از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/۰۵/24‬در محل اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه اهن به طرف دیزل اباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره‬ ‫ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش میرسد و شرکت برای عموم ازاد است و مزایده‬ ‫حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی‬ ‫فوقالذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و قیمت مزایده از مبلغ پیشنهادی شروع و به باالترین‬ ‫قیمت فروخته خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ ۱۰‬درصد از مبلغ‬ ‫پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبای ‪ ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۳۲۰۷۵۶۵۴۹۰‬با شناسه‬ ‫واریز ‪ ۹۳۹۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲۹۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴‬نزد بانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب‬ ‫بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت ان به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه‬ ‫مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف ‪ ۵‬روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت به شماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور(‪ ۱۰‬درصد‬ ‫واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و‬ ‫مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود‪ .‬ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید‬ ‫بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار میباشد و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی‬ ‫موضوع فراز ‪ ۶‬بند الف ماده ‪ ۱۲۱‬ائین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت میباشد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود‪ ،‬مال مورد مزایده با دریافت حق االجرا‬ ‫و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید‬ ‫نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/۰۵/12‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز ‪ -‬رقیه شری زاده‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی ‪۱۴۰۰۰۹۱۱۲‬‬ ‫‪ -9 -2315‬شماره اگهی‪ 140103902002000154 :‬تاریخ اگهی‪1401/05/10 :‬‬ ‫شماره پرونده‪ 140004002003003217 :‬ششدانگ خودرو کامیونت نیسان مدل‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬رنگ ابی‪-‬ابی‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ‪ ۵۲۵ -۶۷‬ن ‪ ۱۱‬به شماره موتور ‪Z‬‬ ‫‪ ۲۴۱۹۱۸۱۶Z‬و شماره شاسی ‪ ۸۸۷۸۱‬ظرفیت‪ ۳۸۰۰ :‬کیلوگرم تعداد محور‪ ۲ :‬تعداد چرخ‪:‬‬ ‫‪ ۴‬نوع سوخت‪ :‬بنزین تعداد سیلندر‪ ۴ :‬متعلق به اقای مهدی کاظمی دارافشانی که در ادرس‬ ‫ارغوانیه پارکینگ امین می باشد که بموجب نامه پلیس راهور به کدامنیتی ‪84312/76782849‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/15‬بابت مهریه مندرج در سند ازدواج شماره ‪ ۴۷۰۱‬تاریخ وقوع ‪1399/05/18‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۲۱۰‬اصفهان در قبال طلب خانم سمیرا مرادی سیاه افشاری و حقوق‬ ‫دولتی متعلقه در پرونده به شماره بایگانی ‪ ۱۴۰۰۰۹۱۱۲‬بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری در بازدید از خودرو‪ ،‬از قسمتهای بدنه شامل گلگیرهای جلو دو طرف‪ ،‬درب های‬ ‫جلو دو طرف‪ ،‬گلگیرهای عقب دو طرف و درب موتور بعلت تصادف پوسیدگی و افتاب سوختگی‬ ‫رنگ‪ ،‬نیاز به صافکاری و نقاشی دارد‪ ،‬شیشه ها سالم‪ ،‬چراغ ها سالم‪ ،‬ائینه ها سالم‪ ،‬تودوزی و داشبورد‬ ‫مستعمل‪ ،‬فاقد رودری سمت چپ‪ ،‬الستیک های جلو و عقب مستعمل و فاقد کارائی‪ ،‬دارای باربند‬ ‫فلزی‪ ،‬قاب دور چراغ جلو راست شکسته‪ ،‬دوگانه سوز غیر فابریک‪ ،‬موتور خاموش بوده و فاقد بیمه‬ ‫نامه شخص ثالث بوده و قابلیت تعویض پالک دارد و با توجه به نوع‪ ،‬مدل و وضعیت شرح شده‬ ‫خودرو به قیمت پایه ‪ 1/100/000/000‬ریال (یک میلیارد و صد میلیون ریال) ارزش دارد‪ .‬مزایده از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/29‬در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان‬ ‫خیابان تاالر میدان هفت تیر برگزار می شود‪ .‬مزایده از مبلغ پایه شروع و به هر کس خریدار باشد‬ ‫به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط‬ ‫به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‬ ‫هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده‬ ‫برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های‬ ‫فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد‪ .‬ضمنا این اگهی در سایت سازمان به ادرس‬ ‫‪ Agahi.ssaa.ir‬و یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪ 1401/05/12‬درج و‬ ‫منتشر میگردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب‬ ‫تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابداری اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت‬ ‫شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده‬ ‫تهــا و فشــار جریا نهــا‪،‬‬ ‫ندهــد بــا تغییــر دول ‬ ‫ســتادها و افــراد ذی نفــوذ‪ ،‬مدیریــت کشــور‬ ‫عرصــه امدوشــدهای غیــر کارشناســی شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم دورود در ادامه افــزود‪ :‬از دیگر‬ ‫تهــای مجلــس‪ ،‬اصــاح قانــون شــورای‬ ‫اولوی ‬ ‫اســامی شهر و روستا و حذف انتخاب شهردار‬ ‫از شــمول اختیــارات شــوراها و تائید معیارهای‬ ‫محدودکننده برای نامزدها و اختیارات مناسب‬ ‫برای تشکیل یک پارلمانمحلیاست‪.‬‬ ‫به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب‬ ‫سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی اصفهان ‪/1359190‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2298‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۱۵۲‬مورخ ‪ 1401/03/28‬اقای علی هادیان فرزند علی اکبر ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 136/90‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۵۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/27 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1359388‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2314‬نظر به اینکه خانم افسانه پورشبانان فرزند رجبعلی با ارائه یک برگ استشهادیه محلی‬ ‫که هویت شهود رسما طی شماره ‪ 1401/03/28 -۲۳۳۵۴‬دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۱۹۹‬نجف اباد‬ ‫تایید گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت تک برگ شماره ‪ ۳۲۰۸۶۹‬شده که بر روی تمامت‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی ‪ ۶‬فرعی از ‪ ۱۳۲‬اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان در دفتر الکترونیکی شماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۱۶۰۰۲۲۱۱‬به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است‪ .‬طی سند رهنی ‪-۲۳۸۹۳‬‬ ‫‪ 1399/12/12‬دفترخانه ‪ ۴۰۵‬تیران در رهن بانک کشاورزی شعبه تیران قرار گرفته است‪ .‬اینک برابر‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه‬ ‫در این اگهی ذکر شده است از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ان به‬ ‫ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه‬ ‫نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران‬ ‫و کرون ‪ -‬سیدمحمدحسن مصطفوی ‪/1358802‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2313‬حسب درخواست و اعالم اقای محمد شاهبختی بعنوان ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه‬ ‫تصدیق شده بشماره‪ 58337‬مورخ دفترخانه اسناد رسمی شماره‪ 85‬اشتهارد سند مالکیت بشماره چاپی‬ ‫‪ 632903‬الف ‪ 94‬نسبت به مقدار مساحت ‪ 4/5‬هکتار مشاع از نه هکتار از ‪ 252‬هکتار از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین بمساحت ‪ 2705000‬مترمربع ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک ثبتی ‪ 7‬فرعی از‬ ‫پالک ‪ 1159‬اصلی قطعه تفکیکی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از اصلی مذکور واقع در اشتهارد‬ ‫بخش مرکزی حوزه ثبت اشتهارد که ذیل دفتر امالک الکترونیکی شماره ‪139520331014001559‬‬ ‫بنام محمد شاهبختی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است به علت سهل انگاری مفقود گردیده است‪،‬‬ ‫مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪ .‬که مراتب باستناد تبصره یک ذیل ماده ‪120‬‬ ‫اصالحی ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض‬ ‫خود را ضمن ارائه اصل سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید وچنانچه ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل مدارک و سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقررات صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬حمید شهدوست رییس اداره ثبت اسناد و امالک اشتهارد‬ ‫م‪/‬الف ‪/798‬ف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2312‬اقای سید شاهین عذبی ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده‬ ‫است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه اپارتمان مسکونی واقع در طبقه ‪ 4‬سمت جنوبی بمساحت‬ ‫‪ 193/20‬مترمربع قطعه هشتم تفکیکی بشماره پالک ‪ 32765‬فرعی از ‪ 151‬اصلی مفروز و مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 3949‬فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان بنام متقاضی ثبت‬ ‫و سند بشماره ‪ 013537‬و دفتر الکترونیکی بشماره ‪ 139620331009014644‬صادر و تسلیم گردید‬ ‫که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذاتقاضای صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک‬ ‫نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد‪ .‬بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر‬ ‫اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مسلم مرزارا سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک‬ ‫کرج م‪/‬الف ‪/797‬ف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کنترل قیمت در بازار با روش های‬ ‫هوشمندانه‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫از انجاکــه تــورم پدیــده ای پولــی اســت و بر اثر‬ ‫افزایــش حجــم پــول و ســرعت گــردش پول شــکل‬ ‫می گیــرد‪ ،‬بنابراین نقش بانک مرکــزی‪ ،‬تنها چاپ و‬ ‫نشر پول (پول افرینی) نیست‪ ،‬بلکه وظیفه اجرای‬ ‫سیاست هایپولی(انبساطیوانقباضی)مانندتغییر‬ ‫در حجــم نقدینگی‪ ،‬تغییر در نرخ بهره پــول‪ ،‬نرخ‬ ‫تنزیل مجدد‪ ،‬نرخ ســپرده قانونی و خرید و فروش‬ ‫اوراقبهادار‪،‬تضمینسالمتسیستمبانکی‪،‬امنیت‬ ‫مالی سپرده گذاران و نظارت بر عملیات بانک ها را‬ ‫برعهدهداردتاسطحعمومیقیمت ها(تورم) کنترل‬ ‫و مهار شود‪ .‬با توجه به اینکه گرانی پدیده ای مالی‬ ‫اســت و موجب تنزل قدرت خرید مردم می شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن بــرای بهبــود وضعیت زندگــی مــردم و در‬ ‫جهتتوزیععادالنهدرامد‪،‬دولتمی تواندبااعمال‬ ‫سیاســت های مالــی و اجرای نظــام مالیاتی جامع‪،‬‬ ‫شفافو سیستماتیک‪،‬قدرتخریدمردمو تقاضای‬ ‫کل را کنترل کند و همچنین با ایجاد زیرساخت های‬ ‫تولیدیوتغییر در مخارجوسرمایه گذاریاقتصادی‪،‬‬ ‫فضایکسب وکاررابهبودببخشد‪.‬‬ ‫ضعف ســاختار اقتصادی کشــور ســبب شــد تا‬ ‫قیمت گذاری انحصاری‪ ،‬رانت و فساد‪ ،‬فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫خروجسرمایهاز کشور‪،‬تصمیماتسردرگماقتصادی‬ ‫و تورم زا در کشور گسترش یابد و همزمان با افزایش‬ ‫شدیدقیمت ها‪،‬قدرتخریدمردمنیز تنزلیابدو از‬ ‫انجاکه‪،‬بیشترینفشار اقتصادیوسنگینیبار ناشی‬ ‫از تورم‪ ،‬بر دوش اقشــار کم درامد جامعه قرار دارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن توصیه می شــود که موضوع تــورم و گرانی‬ ‫به عنــوان دغدغــه اصلی و اولویت اول مســئوالن و‬ ‫دســت اندرکاران اقتصادی کشور تلقی شــود تا تورم‬ ‫به صورت تدریجی و مرحله به مرحله کاهش یابد‬ ‫و سیستم اقتصادی به حالت طبیعی خود بازگردد‪.‬‬ ‫اما در این شرایط تورمی‪ ،‬چگونه می توان بازارها را‬ ‫کنترلکرد؟‬ ‫نیمنگاهیبهشرایطحاکمدر بازار نشان دهنده‬ ‫ان اســت کــه مدیریــت بــازار بــا رویکردهای ســنتی‬ ‫و بــه تبــع ان گســترش مداخــات دولــت منجر به‬ ‫بهم ریختگیبیشاز پیشبازار شدهاست‪.‬بطوریکه‬ ‫اتکا به شــیوه های ســنتی‪ ،‬پیدایش عدم تعادل در‬ ‫حوزه قیمت ها و بروز تورم را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫در تبعات مدیریت سنتی بازار با توجه به اثربخش‬ ‫نبودنطرح هایسنتی‪،‬ایننکتهمطرحمی شود که‬ ‫برای مدیریت هرچه بهتر بازار باید تغییر رویه داد‪.‬‬ ‫در این راستا بهتر است مدیریت بازار (با رویکردهای‬ ‫تحولی) به منظور ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا و‬ ‫قیمــت کاالهــا بــا ابزارهای هوشــمند و خودتنظیم‬ ‫مدنظــر قــرار گیــرد‪ .‬بــا این شــرایط می تــوان گفت‬ ‫عبور از روش های سنتی در مدیریت بازار در برنامه‬ ‫تحولــی مدیریــت بــازار کاالها و خدمــات به دنبال‬ ‫هوشمندسازیبازار از حلقهاولیعنیپیشاز تولیدو‬ ‫تولیدتاحلقهاخر یعنیتوزیعومصرفاست‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر هرچند عبور از روش های ســنتی‬ ‫مدنظــر مدیــران قــرار گرفته اســت اما این نکتــه را‬ ‫نباید فراموش کرد که مدیریت بازار در کشــور امری‬ ‫فرابخشیاست کهحوزه هاو دستگاه هایمختلفی‬ ‫در ان نقش افرینــی می کننــد؛ حضــور بیــش از ‪14‬‬ ‫دستگاه اصلی در جلسات کارگروه تنظیم بازار کشور‬ ‫خود نشان دهنده این امر است‪ .‬با این شرایط این‬ ‫سوال مطرح می شود که مهمترین اهداف سیاستی‬ ‫مدیریــت بازار در کشــور شــامل چه بخشــی هایی‬ ‫می شــود؟ ارزیابی های صورت گرفته نشــان دهنده‬ ‫ان اســت که «حفظ سطح معیشت احاد جامعه‪،‬‬ ‫کنترلتورمباتاکیدبر اقالمخوراکی هاواشامیدنی ها‪،‬‬ ‫برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬کنترل و نظارت بر بازار با‬ ‫تاکید بر کاالهای اساسی‪ ،‬نظارت موثر بر قیمت و‬ ‫نحوه عرضه کاالهــا و خدمات‪ ،‬برنامه ریزی جهت‬ ‫تســهیل در کاالرســانی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬تامین و توزیع‬ ‫اقالم پرمصرف در ایام خاص‪ ،‬اطالع رســانی مستمر‬ ‫از اقداماتتنظیمبازاریبرایتنویر و اگاهیبخشی‬ ‫افکار عمومی‪،‬تسهیلفضایکسب وکار وهماهنگی‬ ‫بین دستگاهی در تامین کاالهای اساسی و صیانت‬ ‫ازحقوقمصرف کنندگانوتولیدکنندگان»ازمهمترین‬ ‫اهدافسیاستیدر مدیریتبازار در کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما چه کنیم تا از بروز تورم در حوزه های اصلی‬ ‫جلوگیری شــود؟ براساس ارزیابی های صورت گرفته‬ ‫افزایش نر خ ارز از طریق افزایش تورم وارداتی منجر‬ ‫یشــود؛ بنابراین‪ ،‬ضــرورت دارد تا‬ ‫به افزایش تورم م ‬ ‫مدیریتبازار بتواندحداقلدر موردکاالهایداخلی‪،‬‬ ‫ارتباط میان نرخ ارز و قیمت این کاالها را به حداقل‬ ‫برســاند‪ .‬بررســی ســهم گروه خدمات از کل تورم در‬ ‫یک دهه اخیر نیز نشــان دهنده افزایش ســهم این‬ ‫گروهدر شکل گیریتورماست؛بنابراین‪،‬الزماستتا‬ ‫سیاست گذار ابزارهایمدیریتبازار در حوزهخدمات‬ ‫رانیز موردتوجهقرار دهد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر شــکاف میــان شــاخص قیمــت‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده در کشور نشان می دهد‬ ‫کــه ســالیان اخیر قیمت ها عمدتــا در بــازار مصرف‬ ‫کنتر ل شــده است‪ .‬با توجه به افزایش شکاف میان‬ ‫شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده ضرورت‬ ‫توجه بیشتر به مدیریت بازار در کل زنجیره تامین‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫اولینراهکار به«طراحیو استقرار بازار خدمات‬ ‫بازرگانــی در شــبکه توزیــع» مربــوط مــی شــود‪ .‬در‬ ‫دومین راهکار باید« تکمیل سامانه جامع تجارت»‬ ‫در دستور کار قرار گیرد و در سومی ن راهکار نیز باید‬ ‫زمینه«گسترشدامنهتحتپوششورصدپذیر کردن‬ ‫جریــان گــردش کاال» فراهم شــود‪« ،‬اعتبارســنجی و‬ ‫رتبه بندیکسب وکارهایتوزیعی»‪«،‬توسعهنهادهای‬ ‫پشــتیبان لجســتیک کشور»‪«،‬ســاماندهی و ارتقای‬ ‫کارامدی خدمات توزیعی عمده» از دیگر گام هایی‬ ‫استکهدر مراحلبعدبایدبرداشتهشود‪.‬همچنین‬ ‫برای رســیدن به روشی هوشمند برای مدیریت بازار‬ ‫باید « تکمیل ســامانه اطالع رســانی‪ ،‬نظارت بازار و‬ ‫رسیدگیبهشکایات»‪«،‬سامانهتحلیلو پیش بینی‬ ‫قیمت»‪«،‬ساماندهیواحدهایصنفیبدونمجوز»‬ ‫و « ســاماندهی و ارتقای کارامدی کســب وکارهای‬ ‫توزیعــی در ســطح خــرده فروشــی» نیــز در دســتور‬ ‫کار قرار گیرد‪ .‬در کنار موارد مذکور باید به « اصالح‬ ‫سیاست هاوقواعدتنظیمقیمتکاالهاوخدمات»‪،‬‬ ‫«طرحاستانداردسازیساختارقیمتنسبیخدمات»‬ ‫و « استقرار نظام اصالح شده خدمات در بازار» نیز‬ ‫توجه ویژه داشــت‪ .‬از میان راهکارهای پیشــنهادی‬ ‫انچهدر حالحاضر بسیار موردتوجهاستبه«درج‬ ‫قیمتتامین کننده(تولیدکننده)وقیمتواحد»اشاره‬ ‫کرد‪.‬از دیگر راهکارهایبرونرفتاز مدیریتسنتی‬ ‫می توانبه«گسترشوتقویتشرکت هایبازرسی»‪،‬‬ ‫« گســترش‪ ،‬تقویــت و اصالح ســاختار انجمن های‬ ‫حمایتاز حقوقمصرف کنندگان»و«ترویجاخالق‬ ‫کسبوکار»اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫افزایش قیمت مسکن دوباره رکورد زد‬ ‫برابری اجارهتهرانبا خرید خانهدر شهرستان‬ ‫تورم بخش مسکن هر ســاله در حال رکورد زنی‬ ‫پیدر پیاست‪.‬بازار مسکنتهران‪،‬تابستانامسالرا‬ ‫بایکموجتورمی گستردهاغاز کردو برخالفاغلب‬ ‫ماه های قبل‪ ،‬همه مناطق‪۲۲‬گانه تهران با افزایش‬ ‫قیمتیکتا‪۱۲‬درصدیمواجهشده اند‪.‬‬ ‫به گزارش گســترش نیوز‪ ،‬بررسی امارهای جدید‬ ‫بانکمرکزینشانمی دهد کهدر اتفاقی کم سابقه‪،‬‬ ‫جهشقیمتمسکندر همهمناطق‪۲۲‬گانهتهران‬ ‫رخ داده و برخالف دوره های قبل‪ ،‬حتی یک منطقه‬ ‫نیز با کاهشقیمتمواجهنشدهاست‪.‬در نخستین‬ ‫ماهاز فصلتابستان‪،۱۴۰۱‬همهمناطق‪۲۲‬گانهتهران‬ ‫با رشــد قیمت مواجه شــده اند‪ .‬بانک مرکزی میزان‬ ‫تغییر میانگینقیمتمسکنتهراندر اینماهرا‪5/8‬‬ ‫درصد اعالم کرده است‪ .‬طبق امار‪ ،‬میانگین قیمت‬ ‫به ترتیــب در ‪ ۱۱‬منطقــه (‪،۱۵ ،۵ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۹ ،۱۹‬‬ ‫‪ )۸،۷،۱۰،۲‬بــا رشــد‪ 6/1‬تــا‪ 12/4‬درصدی (بیش از‬ ‫میانگینشهر)ودر به ترتیب‪۱۱‬منطقه(‪،۱۲،۱۱،۲۱،۶‬‬ ‫‪ )۲۰ ،۳ ،۱ ،۱۴ ،۴ ،۸ ،۲۲‬با رشد ‪0/9‬تا ‪ 5/7‬درصدی‬ ‫قیمت(کمتر از میانگین) مواجه شده است‪.‬در مورد‬ ‫بــازار اجــاره هم طبق گــزارش بانک مرکزی‪ ،‬بررســی‬ ‫شــاخص کرایه مســکن اجاری در تیرماه ‪۱۴۰۱‬نشان‬ ‫می دهد این شــاخص در شــهر تهــران ‪ 47/4‬درصد‬ ‫و در کل مناطق شــهری‪ 52/3‬درصد نسبت به ماه‬ ‫مشابهسالقبلافزایشیافتهاست‪.‬رشدماهانهاین‬ ‫شاخص در تیرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری‬ ‫معادل‪ 4/5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در بازار مسکنتیرماه‪،‬باوجوداینکهمصوبهسران‬ ‫قوا‪،‬افزایشقیمتبیشاز ‪ ۲۵‬درصددر تهرانو بیش‬ ‫از ‪۲۰‬درصد در سایر نقاط شهری را ممنوع کرده و رای‬ ‫به تمدیــد خــودکار قراردادهای اجــاره داده اســت‪،‬‬ ‫بازهمشاخصکرایهمسکناجرایرشدقابل تاملیرا‬ ‫تجربهکردهاست‪.‬‬ ‫در دو ســال اخیــر اجاره بهای مســکن در تهران‬ ‫‪ 83/3‬درصــد افزایش یافته حال انکه می بایســت‬ ‫حداکثــر ‪ ۴۵‬درصــد رشــد می کرد که نشــان دهنده‬ ‫افزایش‪ 37/3‬درصدی اجاره مسکن بیش از سقف‬ ‫تعیین شده از سوی نهادهای سیاست گذار بخش‬ ‫مسکنبودهاست‪.‬‬ ‫از مقایســه قیمت مسکن درشهرهای مختلف‬ ‫کشــور بــا پایتخت‪ ،‬تفــاوت قیمت قابل توجهــی را‬ ‫مشاهده می کنیم‪ .‬حتی در برخی موارد پول پیش‬ ‫یکواحدمسکونیدر تهراناز کلمبلغیکخانهدر‬ ‫شهر هایدیگر بیشتر است‪.‬‬ ‫در ادامــه قیمــت برخی از خانه های شــهرهای‬ ‫مختلفبیانمی شود‪:‬یکاپارتمان‪ ۹۵‬متریدر شهر‬ ‫زابل واقع شــده و در سال ‪۱۳۹۲‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫لولهکشیگاز‪.‬انباری‪.‬پارکینگ‪.‬اسانسور از ویژگیهای‬ ‫این واحد است‪ .‬قیمت هر متر این خانه ‪ ۸‬میلیون‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان و کل مبلــغ این خانه‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫توماناست‪.‬‬ ‫یکاپارتمان‪ ۷۱‬متری‪ ۸۶۵‬میلیونتومانقیمت‬ ‫داشــته و در شــهر مالیــر قــرار دارد‪ .‬لوکیشــن عالی‪،‬‬ ‫دسترســی اســان بــه مراکز خرید و تاکســی‪ ،‬انبــاری‪،‬‬ ‫اسانسور و پارکینگاز ویژگیهایایناپارتماناست‪.‬‬ ‫این خانه در ســال ‪ ۱۳۹۵‬ســاخته شــده اســت‪.‬یک‬ ‫اپارتمان‪ ۹‬سالساز در شهر شاهرودواقعشدهاست‪.‬‬ ‫فروشنده‪ ۶۶۰‬میلیونتوماناینخانهراقیمتگذاری‬ ‫کرده است‪ .‬از ویژگی های این اپارتمان می توان به‬ ‫نورعالی‪،‬کاغذ دیواری‪،‬کابینت ام دی اف‪ ،‬هود وگاز‬ ‫صفحــه ای‪ ،‬کمــد دیــواری‪ ،‬و بالکن اشــاره کرد‪.‬یک‬ ‫اپارتمان‪ ۹‬سالهدر اردبیلواقعشدهو متری‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬هــزار تومان قیمــت دارد‪ .‬این اپارتمان از کمد‬ ‫دیواری‪،‬امدیافاشپز خانه‪،‬بالکنو حیاطخلوت‬ ‫برخوردار است‪ .‬این خانه‪ ۶۲۰‬میلیون تومان قیمت‬ ‫گــذاری شــده اســت‪.‬قیمت یک اپارتمــان‪ ۷۸‬متری‬ ‫‪ ۹۵۰‬میلیون بوده و در شهر بیرجند قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اسانســور‪ ،‬پکیج‪ ،‬هود‪،‬کف سرامیک‪ ،‬کاغذدیواری‪،‬‬ ‫کابینت ام دی اف‪ ،‬دوطبقه پارکینگ و دوربین های‬ ‫مداربستهاز ویژگیهایاینخانه‪ ۹‬سالساز است‪.‬‬ ‫بانگاهیبهاگهی هایفوقمشاهدهمی شودکه‬ ‫خانه هایزیر یکمیلیاردتوماندر شهرهایمختلف‬ ‫بسیار راحت تر از تهرانپیدامی شود‪.‬باتوجهبهرشد‬ ‫روز افزونتورمبخشمسکنپیداکردنیکاپارتمان‬ ‫خوشقیمتوزیر یکمیلیاردتوماندر پایتختیک‬ ‫جفت کفشاهنینیاز داردو بهندرتمی توانبااین‬ ‫قیمت هاخانه ایخرید‪.‬اینفاصلهقیمتچشمگیر‬ ‫بین تهران و ســایر شــهرها دالیل مختلفی دارد و تا‬ ‫حــدودی منطقی اســت‪ .‬با نزدیک شــدن میانگین‬ ‫قیمــت هر متــر خانه در تهران بــه عدد‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان و تاثیری که قیمت مسکن بر بازار اجاره بها‬ ‫می گذارد‪ ،‬باید برای رهن کامل یک خانه ‪ ۱۰۰‬متری‬ ‫در مناطقمتوسطتهرانچیزیدر حدود‪ ۱‬میلیار پول‬ ‫داشت‪.‬دقیقامبلغی کهبرایخریدخانهدر بسیاری‬ ‫از شهرهایکشور کافیاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر ادارهتامینمالیزنجیرهتولیدبانکمرکزیعنوان کرد‬ ‫بهبوداشتغالبااجرایتامینمالیزنجیره ای کشاورزی‬ ‫مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫روش تامین مالی کشاورزی قراردادی شاهد بهبود اشتغال روستایی‪،‬‬ ‫بهبود امنیت غذایی کشور‪ ،‬افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش‬ ‫فشــار بر ترازنامه بانک ها در حوزه تامین مالی کشــاورزی و اشتغال‬ ‫روستایی خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از بانک مرکزی‪ ،‬وی افزود‪ :‬برای حل مسئله بحث‬ ‫تامین مالی زنجیره ای به عنوان یک سیاست نوین در جهت ارتقای‬ ‫روش های تامین مالی در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در این زمینه به طور خاص کشاورزی قراردادی و تامین مالی‬ ‫ان که بررسی تجربه های جهانی نشان می دهد که روشی کارامد هم‬ ‫در حوزه کشــاورزی و هم در حوزه تامین مالی اســت‪ ،‬در دســتور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار داشت‪:‬‬ ‫با همکاری بانک ها و وزارتخانه های تخصصی به ویژه وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬شیوه نامه تامین مالی‬ ‫کشاورزی قراردادی تهیه و تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫حمید اذرمند اعالم کرد‪ :‬در همین راستا به منظور اشنایی مدیران‬ ‫ارشد نظام بانکی و فعاالن این حوزه و دستگاه های اجرایی مرتبط‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫در روز ‪ ۱۱‬مــرداد ائیــن رونمایی از شــیوه نامه تامین مالی کشــاورزی‬ ‫قــراردادی برگــزار مــی شــود‪ .‬در ایــن همایــش روش ها‪ ،‬نقشــه راه و‬ ‫هماهنگی های الزم جهت اجرای سراسری و گسترده این شیوه تامین‬ ‫ممالی جدید را مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در پایان اظهار‬ ‫امیــدواری کــرد‪ :‬امیــد اســت بــا اجــرای روش تامیــن مالی کشــاورزی‬ ‫قراردادی شاهد بهبود اشتغال روستایی‪ ،‬بهبود امنیت غذایی کشور‪،‬‬ ‫افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک ها در‬ ‫حوزه تامین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی باشیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫افزایش سرمایه در‬ ‫فوالد مبارکه به منظور‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه های‬ ‫زیرساختی‬ ‫محمدیاسرطیب نیامدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدرارائه‬ ‫گــزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان‬ ‫ســهام در خصوص افزایش ســرمایه برای ســال منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اسفندماه‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬این افزایش سرمایه به منظور احداث‬ ‫نیروگاهسیکلترکیبی‪،‬خرید‪۵۰‬دستگاهلوکوموتیو‪،‬جبرانمخارج‬ ‫انجا مشــده بابت مشــارکت در افزایش ســرمایه شرکت های‬ ‫ســرمایه پذیر و جبــران مخــارج بابــت ســرمایه گذاری های‬ ‫صورت گرفته بوده اســت‪ .‬به دلیل محدودیت های ناشــی از‬ ‫قطعی سراسری برق در کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن تولید‬ ‫در شرکت و این که انرژی الکتریکی پیش نیاز مهم در توسعه‬ ‫صنعتاستوهزینه هایسنگینتوقفخطوطتولیدفوالد‬ ‫ناشــی از قطعی برق می باشد‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه درصدد‬ ‫احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی اســت تا تولید برق در نیروگاه‬ ‫سیکلترکیبیباظرفیتاسمی‪ ۹۱۴‬مگاواتساعتوظرفیت‬ ‫عملــی‪ ۷۵۰‬مگاوات ســاعت را محقق کنــد تا زمینه افزایش‬ ‫تولید‪ ۵۰۰‬هزار تن تختال دیگر را عملیاتی کند‪ .‬انعقاد قرارداد‬ ‫خرید‪ ۵۰‬دستگاهلوکوموتیودیزلالکتریکباشرکتمهندسی‬ ‫وساختلوکوموتیومپنابرایتسهیلحملونقلوجابه جایی‬ ‫محصــوالت خود در شــبکه ریلی کشــور کاهــش هزینه های‬ ‫حمل(تعداد‪ ۲۹‬دستگاه در سال‪ ۱۴۰۱‬و تعداد‪ ۲۱‬دستگاه در‬ ‫مجموعا‪ ۵۰‬دستگاه) از دیگر دالیل این افزایش‬ ‫سال‪ ۱۴۰۲‬و‬ ‫ً‬ ‫ســرمایه اســت‪ .‬پرتفوی ســرمایه گذاری شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪،‬یکپرتفویاستراتژیکدرراستایتحققسیاست های‬ ‫مدون بر مبنای نقشــه راه ســرمایه گذاری شــرکت می باشــد؛‬ ‫سیاست هایینظیر خریدو فروشسهاممشارکتدر افزایش‬ ‫ســرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر و ‪ ...‬با انجام تحلیل های‬ ‫اســتراتژیک در زنجیــره تولیــد فــوالد در گــروه فــوالد مبارکــه‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های‬ ‫سرمایه پذیر نیز با هدف حفظ درصد سهامداری و در راستای‬ ‫تحلیل هایفوق الذکر صورتمی گیرد‪.‬سیاستتکمیلزنجیره‬ ‫تولیددر سطح گروهمنجر بهتسهیلعملیاتافزایشتولیدو‬ ‫در نتیجه افزایش سوداوری می گردد و همچنین شرکت فوالد‬ ‫مبارکهاصفهانقصدداردبهمنظور تحققاهدافشرکت های‬ ‫زیرمجموعهدر راستایافزایشسرمایه هایدر نظر گرفتهشده‬ ‫ان ها بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را‬ ‫صرف مشــارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫نمایــد‪ .‬فوالد مبارکه در این افزایش ســرمایه همچنین قصد‬ ‫جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته را دارد و‬ ‫این در حالی است که در حوزه های زیرساختی و زیربنایی در‬ ‫صنعتفوالدکشور گام هایبلندیبرداشتهوعلی رغماعمال‬ ‫تحریم هاومحدودیت هایبین المللیطیسال هایگذشته‪،‬‬ ‫امروز بهنقطه ایرسیده کهاینتحریم هارامدیریتمی کندو‬ ‫باحمایتاز نخبگانو شرکت هایدانش بنیاننقشمهمیرا‬ ‫در اینعرصهایفامی کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پست ‪ 132/20‬کیلوولت‬ ‫گناباد در کمتر از ‪ 2‬ماه‬ ‫برق دار شد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬معاون طرح و توســعه‬ ‫شــرکت برق منطقه ای خراســان از برق دار شدن پست‬ ‫مــدوالر ‪ 132/20‬کیلوولت گنابــاد در کمتر از ‪ 2‬ماه خبر‬ ‫داد‪ .‬حســن زارع زاده با اشــاره به برق دار شــدن پســت‬ ‫‪ 132/20‬کیلوولت گناباد درباره اهداف احداث پســت‬ ‫مزبور اظهار کرد‪ :‬این پست با هدف تامین بار مطمئن‬ ‫و پایدار برای شهرک صنعتی گناباد و مصارف عمومی‬ ‫راه اندازی شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عملیات احداث‬ ‫پســت ‪ 132/20‬کیلوولــت مدوالر گناباد از اردیبهشــت‬ ‫امســال اغاز شــد و در کمتر از ‪ 2‬ماه فاز نخســت ان به‬ ‫بهر هبــرداری رســید‪ .‬قــرارداد ایــن پســت از اردیبهشــت‬ ‫امســال منعقــد و ‪ 25‬تیــر مــاه بخش اول پســت مزبور‬ ‫بــرق دار شــد‪ .‬زارع زاده بــا اشــاره بــه اینکه ســاخت این‬ ‫پست با اتکا به تجهیزات موجود در انبار شرکت برق‬ ‫منطقه ایخراسانانجامشدهعنوان کرد‪:‬هزینهاحداث‬ ‫این پســت ‪ 30‬میلیارد تومان بوده اســت‪ .‬معاون طرح‬ ‫و توســعه شرکت برق منطقه ای خراسان با بیان اینکه‬ ‫این پست با ظرفیت‪ 30‬مگاولت امپر می تواند عالوه بر‬ ‫رفع نیازهای شــهرک صنعتی گناباد سایر مصارف را نیز‬ ‫تامین کند‪ ،‬گفت‪ :‬این پست دارای یک فیدر ورودی و‬ ‫سه فیدر ‪ 20‬کیلوولت خروجی است که تحویل شرکت‬ ‫توزیعاستانمی شود‪.‬‬ ‫شبکه برق مناطق سیل‬ ‫زده حوزه توزیع جنوب‬ ‫کرمان درحالت پایدار‬ ‫شبکه برق مناطق سیل زده حوزه عملیاتی شرکت‬ ‫توزیع جنوب کرمان درحالت پایدار و کامال تحت کنترل‬ ‫است‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫جنوب استان کرمان ‪ ،‬عبدالوحید مهدوی نیا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت‪ ،‬در تشریح این خبر بیان داشت‪ :‬وقوع سیل در‬ ‫شهرستان های رودبار جنوب‪ ،‬منوجان‪ ،‬بافت‪ ،‬سیرجان‪،‬‬ ‫کهنوج‪،‬جیرفت‪،‬قلعه گنج‪،‬عنبراباد‪،‬ریگانو ارزوئیهبه‬ ‫تاسیســات برق مناطق مذکور خســاراتی وارد شد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با وجود شدت این بارندگی ها‪،‬‬ ‫برق مشترکان در هیچ کدام از مناطق حوزه این شرکت‬ ‫در حال حاضر قطع نمی باشــد‪ .‬مهدوی نیا ادامه داد‪:‬‬ ‫همزمانبااغاز فعالیتسامانهمونسوندر استانکرمان‬ ‫تمام بخش های ستادی و عملیاتی شرکت به مدت یک‬ ‫هفته از تاریخ سوم الی دهم مرداد با لغو مرخصی ها‪،‬‬ ‫در اماده باش کامل قرار گرفتند‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق جنوب اســتان با اشــاره به برگزاری جلسات‬ ‫اضطــراری با اعضای ســتاد بحــران در مرکز اســتان و در‬ ‫شهرستان هاباحضور مدیریت هایبرقدر فرمانداری ها‬ ‫افــزود‪ :‬با ادارات راهداری‪ ،‬شــهرداری ها و فرمانداری ها‬ ‫هماهنگی های الزم صورت گرفت و ضمن تغییر مسیر‬ ‫ســیالب ها وتقویت پایه های برق در مســیر سیل در ‪۱۰‬‬ ‫شهرســتان به صورت اورژانسی‪ ،‬ماشین االت سنگین و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز شــبکه به مراکز در معرض حادثه‪،‬‬ ‫جهت امادگی برای مقابله با سیل گسیل داده شد‪ .‬وی‬ ‫در خصوص خسارات وارده به شبکه برق تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجهبهسنگینیبارش ها کهعمدتاباطوفانهمراهبود‬ ‫تا کنون ‪ ۱۳۵‬کیلومتر طول خط شبکه همراه با ‪ ۴۱۲‬تیر‬ ‫و تعداد ‪ ۱۷‬دستگاه ترانسفور ماتور اسیب دیده است‪.‬‬ ‫مهــدوی نیــا گفت‪ :‬تعداد ‪ ۵۰‬اکیپ بــا ‪ ۲۵۰‬نیروی فنی‬ ‫و راننــده در ‪ ۱۰‬شهرســتان بــا ‪ ۶۷‬خودروی ســبک و ‪۵۵‬‬ ‫خودروی سنگین درگیر سیل بوده و تعداد ‪ ۴۵‬اکیپ با‬ ‫‪ ۱۳۵‬نیروی فنی و راننده تحت عنوان اکیپ های اماده‬ ‫باش در ‪ ۶‬شهرستان باقیمانده حضور و در اماده باش‬ ‫می باشند‪ .‬ایشان همچنین در خصوص روستاهای بی‬ ‫برق خاطرنشــان کرد‪ :‬تعداد روستاهای بی برق که زیر‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه مشکلشان برطرف شده ‪ ۶۷۰‬روستا با تعداد‬ ‫‪ ۱۰۰۵۰‬مشترک و تعداد روستاهای بی برقی که بین ‪۳۰‬‬ ‫دقیقه تا ‪ ۵‬ســاعت مشک لشــان برطرف شــده ‪ ۴‬روستا‬ ‫با ‪ ۲۸‬مشترک بوده و علت تاخیر در عملیات بازسازی‬ ‫شــبکه ایــن روســتاها نیــز عمدتا بــه دلیل جــاری بودن‬ ‫ســیالب در محــل مــورد نظر و بســته بودن مســیرهای‬ ‫ارتباطی به شبکه بوده است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق جنوب استان کرمان در خصوص براورد مبلغ‬ ‫ریالی خسارت ها گفت‪ :‬تاکنون در مجموع ‪ ۱۰۲‬میلیارد‬ ‫ریال خســارت به شبکه و تاسیســات برق در حوزه این‬ ‫شرکت وارد شده است‪ .‬عبدالوحید مهدوی نیا در پایان‬ ‫به مقاوم سازی های انجام شده اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهمترین دالیل کاهش خسارات مقاوم سازی بیش از‬ ‫‪ ۲۱‬هزار پایه با هزینه ای بالغ بر ‪ ۸۵‬میلیارد ریال از سال‬ ‫‪ ۹۳‬تاکنون بوده است که کماکان ادامه دارد‪.‬‬ ‫پایداری شبکه توزیع در‬ ‫نبرد با طوفان مونسون‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب استان کرمان‪ ،‬با ورود طوفان مونسون به استان و‬ ‫اغاز بارش های سنگین‪ ،‬سیل اکثر مناطق تحت پوشش‬ ‫شــرکت را در برگرفــت‪ .‬شهرســتان های رودبارجنــوب‪،‬‬ ‫منوجــان‪ ،‬بافــت‪ ،‬رابــر‪ ،‬ســیرجان‪ ،‬کهنــوج‪ ،‬جیرفــت‪،‬‬ ‫قلعه گنــج‪ ،‬عنبراباد‪ ،‬ریــگان و ارزوئیه‪ ،‬بیشــترین مقدار‬ ‫بارندگی را طی هفته اخیر ثبت کردند‪ .‬با توجه به بروز‬ ‫سیل در مناطق مذکور و اسیب به زیرساخت های شبکه‬ ‫برق رســانی‪ ،‬براســاس تمهیدات اندیشیده شــده و باال‬ ‫بودنسطحامادگیمواجهباخطراتیاز جملهسیل‪۹۵،‬‬ ‫اکیپ شامل ‪ ۳۸۵‬نیروی عملیاتی شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق جنوب استان کرمان از ساعات ابتدایی وقوع سیل‬ ‫در محل حضور داشته و با تالش بی وقفه خود ضمن‬ ‫تحت کنترل قرار دادن وضعیت شبکه برق در مناطق‬ ‫خسارت دیده‪ ،‬خاموشی های بوجود اماده در کمترین‬ ‫زمانممکنبرطرف گردید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تفاهم نامه‪ ۴۰‬میلیارددالریباگازپرومقراردادمی شود‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه اولویت ما برداشــت از‬ ‫میدان های مشــترک گاز و نفت اســت گفت که در‬ ‫بخش پایین دست در احداث خطوط لوله انتقال‬ ‫و صــادرات گاز بــه کشــورهایی همچــون عمــان و‬ ‫پاکستان باشرکت گازپرومبهتوافقرسیدیمو ارزش‬ ‫این مجموعه تفاهم نامه ها حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫است و به زودی به قرارداد تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬جــواد اوجــی در یک برنامه‬ ‫تلویزیونــی با اشــاره تفاهم نامه ‪ ۴۰‬میلیــارد دالری‬ ‫روسیه‪ ،‬گفت کهاز زمانسفر رئیس جمهور بهروسیه‬ ‫مذاکــرات جــدی با طــرف روســی را شــروع کردیم‪.‬‬ ‫روس ها نیز به این موضوع عالقه مند بودند‪ .‬ایران‬ ‫و روسیه دو غول گازی هستند و منابع هیدروکربنی‬ ‫عظیمی دارند‪ .‬روسیه‪ ۱۰۰‬میلیارد بشکه نفت قابل‬ ‫برداشت دارد و اکنون روزانه ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون بشکه‬ ‫تولید می کند‪ ،‬ایران ‪ ۱۵۳‬میلیارد بشکه نفت قابل‬ ‫برداشــت دارد و تولیــدش روزانــه ‪ ۳.۸‬تــا ‪ ۴‬میلیون‬ ‫بشکه است‪ ،‬ما توان افزایش تولید نفت را داریم از‬ ‫این رو برای تحقق ان برنامه ریزی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مذاکــرات بــا طــرف روس‬ ‫را در توســعه میدا نهــای نفــت و گاز‪ ،‬ســاخت‬ ‫کارخانــه ال ان جی‪ ،‬ســواپ و تجارت فــراورده و گاز‬ ‫اغاز کردیم که بخشــی از ان به تفاهم نامه تبدیل‬ ‫شــد‪ .‬البته جــدای از ان‪ ۴ ،‬میلیــارد دالر قــرارداد در‬ ‫توســعه میدان ها نفت و گاز مشترک با روس ها در‬ ‫حال اجرا داشــتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در توسعه میدان ها‬ ‫در دریــا و ســواپ فــراورده قراردادهایــی با روســیه‬ ‫امضا شده اســت و امضای قراردادهای تجارت گاز‬ ‫را نیــز در برنامــه داریــم‪ .‬به غیــر از گازپروم روســیه‬ ‫شرکت هایدیگر روسنیز خواهند امد‪،‬بامشارکت‬ ‫و سرمایه گذاری خارجی بخشی از نیاز ‪ ۱۶۰‬میلیارد‬ ‫دالری سرمایه گذاری در کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه در بررســی انجا مشــده‬ ‫برایطرح هایتوسعه ایوزارتنفتبه‪ ۱۶۰‬میلیارد‬ ‫دالر طی هشت سال نیاز داریم گفت‪ :‬برای تامین‬ ‫این سرمایه برنامه ریزی انجام شده است که با این‬ ‫روند مشکلی در تامین ان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اوجــی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری ‪ ۱۹‬میلیــارد‬ ‫دالری در صنعت پتروپاالیش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫پاالیشی کشور اکنون‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه در‬ ‫روز است‪ .‬ظرفیت تولید نفت و میعانات کشور نیز‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه در روز است‪ .‬با‬ ‫توجه به روند مصرف بنزین و نفت و گاز در کشور‬ ‫پیش بینی می کنیم اگر این سرمایه گذاری ها اتفاق‬ ‫نیفتد‪،‬در سال هایایندهمشکلتامینداشتهباشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه احداث پتروپاالیشگاه ها از ابتدای‬ ‫دولتسیزدهمموردتاکیدرئیس جمهوریبودهزیرا‬ ‫این بخش برای تامین سوخت‪ ،‬تامین امنیت انرژی‪،‬‬ ‫همچنین برای جلوگیری از خام فروشی موثر است‪.‬‬ ‫از طرفی محصوالت پتروشــیمی و فراورده های ما‬ ‫تحریم پذیر نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت نفت مصمم شد‬ ‫طرح پاالیشگاهی ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه ای را شروع کند‪.‬‬ ‫طــرح ان از نظر مکان یابــی و دانش فنی در دولت‬ ‫مصــوب و در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬به وزارت نفت تکلیف‬ ‫شد‪.‬در کنار انساختپاالیشگاهیدر مکرانمطرح‬ ‫شد‪.‬وزیر نفتافزود‪:‬بزرگ ترینچالشبرایاحداث‬ ‫پتروپاالیشگاه ها تامین منابع مالی است‪ .‬در بحث‬ ‫توانمندی سازندگان و متخصصان مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫برای تامین مالی دولت کمک کرد تا از سرمایه ها و‬ ‫منابع مالی و نقدی بانک ها و هلدینگ های بزرگ‬ ‫اقتصادی استفاده کنیم و این بانک ها و شرکت ها‬ ‫در این پروژه ها سهامدار شدند‪ .‬برای تامین سرمایه‬ ‫از بــازار بــورس انرژی نیز کمک می گیریم تــا از توان‬ ‫و مشــارکت مردمی نیز اســتفاده شــود؛ پروژه های‬ ‫نفت و گاز سوداور هستند و برگشت سرمایه خوبی‬ ‫دارند‪ .‬اوجی با بیان اینکه با راه اندازی این دو طرح‬ ‫یکیپاالیشگاهویکیپتروپاالیشگاه‪،‬خوراکصنایع‬ ‫پایین دست تامین می شود‪ .‬از طرفی امنیت انرژی‬ ‫تامینمی شود‪،‬همچنینصادراتفراورده هاینفتی‬ ‫صورتمی گیردکهتحریم پذیر نیستند‪.‬همچنیناین‬ ‫طرح هااشتغال زاییباالییدارندو از ظرفیتخالی‬ ‫یشــود‪ .‬از طرفی نقدینگی‬ ‫کارخان ههــا اســتفاده م ‬ ‫ســرگردان به تولید می رود‪ .‬در این دو پاالیشــگاه و‬ ‫پتروپاالیشگاه بالغ بر ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه نفت خام به‬ ‫فراورده تبدیل می شــود‪ .‬ظرفیت پاالیشگاه ابادان‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار بشکه است و جمع ظرفیت این دو‪ ،‬یک‬ ‫و نیم برابر پاالیشگاه ابادان است‪.‬‬ ‫حهــا در پنــج ســال اینــده‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن طر ‬ ‫بهر هبــرداری خواهنــد شــد و مردم از منافــع ان بهره‬ ‫می برند‪ .‬چهار بانک و چهار هلدینگ بزرگ کشــور‬ ‫در این پروژه ها مشــارکت می کنند‪ .‬در تامین ادوات‬ ‫و تجهیزات مشــکلی نداریم و عمده چالش تامین‬ ‫منابــع مالــی اســت‪ .‬طی بررســی کــه انجــام دادیم‬ ‫مشــخص شــد‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر طی هشــت سال در‬ ‫بخش باالدست صنعت نفت نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫داریــم کــه بــا اســتفاده از منابع مالــی هلدینگ ها و‬ ‫مشارکتدادنمردم‪،‬عمدهپروژه هایاولویت دار به‬ ‫بهره برداری می رسند‪ .‬وزیر نفت ادامه داد‪ :‬از ابتدای‬ ‫دولت سیزدهم‪ ۸۰‬میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد‬ ‫در حوزهمیدان هاینفتیو گازیو پتروپاالیشگاه ها‬ ‫امضــا کردیــم‪ ۴۰ .‬میلیــارد دالر تفاهم نامــه نیــز بــا‬ ‫گازپروم روســیه در بخش های مختلف امضا شــده‬ ‫اســت و مانعــی بــرای ان وجود ندارد‪.‬وی با اشــاره‬ ‫بــه وضعیت میــدان مشــترک ازادگان گفــت‪ :‬امروز‬ ‫‪ ۱۹۰‬هــزار بشــکه نفــت از میدان نفتــی ازادگان که‬ ‫با عراق مشــترک اســت برداشت می کنیم‪ .‬توسعه‬ ‫میدان از منابع داخلی وزارت نفت سال های زیادی‬ ‫طول می کشــید‪ ،‬بنابراین برای توســعه این میدان‬ ‫‪ ۶‬بانــک و هلدینــگ بــزرگ اقتصــادی را مشــارکت‬ ‫دادیم و امیدواریم در اینده نزدیک تفاهم نامه ها‬ ‫به قرارداد منجر شود‪ .‬بر این اساس ‪ ۷‬میلیارد دالر‬ ‫طی هفت سال سرمایه گذاری خواهد شد و تولید از‬ ‫این میدان نفتی به ‪ ۵۷۰‬هزار بشکه خواهد رسید‪.‬‬ ‫امروز توســعه همه میدان ها به وســیله کارشناسان‬ ‫داخلی انجام می شود و هیچ کارشناس خارجی در‬ ‫باالدستوپایین دستمشاهدهنمی کنید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر هماهنگیونظارتبر تولیدشرکتملیگاز ایران‪:‬‬ ‫امادگیبرایتولیدو فراورش گاز در فصلهایسردسالضروریاست‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی‬ ‫گاز ایــران گفــت‪ :‬باید با همدلــی و کارگروهی برای‬ ‫تولید مستمر و حداکثری و فراورش گاز به استقبال‬ ‫فصل سرد سال حرکت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روابط عمومی شرکت مجتمع‬ ‫گاز پــارس جنوبــی بــه نقــل از احمــد زمانــی در‬ ‫نشســت تخصصی بررســی چالش ها و مشکالت‬ ‫مهم پاالیشــگاه ششــم پارس جنوبی افــزود‪ :‬یکی‬ ‫تهــای بســیار مهــم و کلیــدی‪ ،‬امادگــی‬ ‫از اولوی ‬ ‫پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای‬ ‫فراورش حداکثری گاز و ارامش و اسایش هموطنان‬ ‫در فصل های سرد سال جاری است و این مهم به‬ ‫امادگی کامل نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬پاالیشــگاه های مجتمــع گاز‬ ‫یهــای دقیق و‬ ‫پــارس جنوبی بــا انجــام برنامه ریز ‬ ‫منسجمبرایتعمیراتاساسی‪،‬اکنونبرایفراورش‬ ‫حداکثری گاز تالش می کنند و امید می رود این اصل‬ ‫مهمباموفقیتبهسرانجاممطلوببرسد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مدیــران پاالیشــگاهی بایــد در‬ ‫حرکتجهادیباصداقتو هوشیاری کاملمسائل‬ ‫را پیگیری و با امادگی حرکت به سمت روزهای سرد‬ ‫زمستان را اغاز کنند‪.‬‬ ‫زمانیتاکید کرد‪:‬موضوعاتی کهدر کاهشتولید‬ ‫نقش و تاثیربسیار منفی دارند شناسایی و در کوتاه‬ ‫ترینبازه زمانی برطرف می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬همــه مــا یــک تیــم هســتیم و‬ ‫نگرانی ها و چالش ها درسایه همدلی‪ ،‬هم بستگی‬ ‫و کار منســجم تیمی باید به سمت بهبودی سوق‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫مدیرهماهنگیونظارتبر تولیدشرکتملیگاز‬ ‫ایران گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی و پیگیری های انجام‬ ‫شــده‪ ،‬شــرایط جذب ‪ ۱۷۳‬نفــر از فارغ التحصیالن‬ ‫گروه الف دانشــگاه صنعت نفت برای اشــتغال در‬ ‫پاالیشــگاه های مجتمع گاز پارس جنوب فراهم و‬ ‫اقدامات اولیه جذب و بکارگیری این افراد در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن برنامه ریــزی بــرای‬ ‫مصاحبــه حدود ‪ ۳۰۰‬نفر دیگــر از فارغ التحصیالن‬ ‫گروهالفدانشگاهصنعتنفتنیز در دستاقدام‬ ‫یشــود حدود‬ ‫اســت که از این تعداد پیش بینی م ‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر شرایط جذب انان برای مجتمع گاز پارس‬ ‫جنوبیفراهمشود‪.‬‬ ‫زمانی با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی به‬ ‫نماد افتخار و عزت در کشــور تبدیل شــده و تمام‬ ‫نگاه ها امروز به پارس جنوبی است گفت‪ :‬مسائل‬ ‫مهــم مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در حــوزه منابــع‬ ‫انســانی و عملیاتــی درســایه همدلــی و کارگروهی‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫تهــا و تالش های‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بایــد فعالی ‬ ‫شــبانه روزی کارکنان و متخصصــان در این مجتمع‬ ‫بزرگ مشــخص و دیده شــود و تمام مدیــران برای‬ ‫برطرف کردن مشکالت کارکنان گام بر دارند‪.‬‬ ‫زمانی یاداور شــد‪ :‬مســائل حوزه منابع انسانی‬ ‫بــا برنامه ریــزی دقیــق و منظــم طبقه بنــدی و‬ ‫اولویت بندی شــده و متناســب با این طبقه بندی‪،‬‬ ‫برای حل انها تالش می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرستدفتر مدیریتبحرانابفایمشهدخبر داد‬ ‫اعزامتیم هایواکنشسریعوامدادرسانابفایمشهدبهمناطقسیلزدهیزد‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬سرپرست دفتر مدیریت بحران‪ ،‬پدافند‬ ‫غیرعامل و ‪ HSE‬ابفای مشهد‪ ،‬با بیان اینکه ‪ 16‬نفر درقالب تیمهای‬ ‫واکنش ســریع و امدادرســان به مناطق ســیل زده شــهر یزد اعزام شــد‬ ‫گزارشی از اقدامات انجام گرفته توسط این شرکت در مناطق سیل زده‬ ‫شهر یزد را ارائه کرد‪ .‬رضا عبداهلل نژاد در این خصوص اظهار داشت‪:‬‬ ‫باتوجه به اسیب های وارده به زیرساخت شهرهای استان یزد بدلیل‬ ‫وقوع سیل و با دستور مدیریت عامل مبنی بر اعزام تیم های واکنش‬ ‫سریع و امداد رسان این شرکت به مناطق اسیب دیده‪ 5،‬تیم در قالب‬ ‫سه گروه و شامل‪ 16‬نفر به منطقه مذکور اعزام شدند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مذاکرات و تبادل اطالعات با مدیر دفتر مدیریت بحران‪ ،‬پدافند غیر‬ ‫عامل و ‪ HSE‬ابفای یزد و احصاء اســیب ها و نیازمندی ها در مناطق‬ ‫ســیل زده تصریح کرد‪ :‬بر این اســاس مهندس قاســم وحداز به عنوان‬ ‫ارزیاب تخصصی و مسئول عملیات قبل از اعزام اکیپ های عملیاتی‬ ‫با اولین پرواز (چهار ساعت بعد از اعالم نیاز ) توسط هواپیما به شهر‬ ‫یزداعزامشدتاقبلاز وروداکیپهایعملیاتی‪،‬باهماهنگیهمکاران‬ ‫ابفای یزد از نقاط حادثه دیده بازدید و شناسایی و نیازها مورد بررسی‬ ‫قــرار گیرد که به محــض ورود اکیپ ها‪ ،‬اطالعات الزم در اختیار کلیه‬ ‫تیم ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫عبداهلل نژاد از اعزام ‪ 8‬نفر نیرو عملیاتی با دو دســتگاه خودروی‬ ‫مجهــز خبــر داد و گفــت‪ :‬تجهیزات ارســالی گروه ها نیز شــامل پمپ‬ ‫روبین‪ ،‬پمپ لجن کش‪ ،‬پمپ کف کش‪ ،‬موتور برق‪ ،‬هیلتی و سایر ابزار‬ ‫فنی بوده است‪ .‬سرپرست دفتر مدیریت بحران‪ ،‬پدافند غیرعامل و‬ ‫‪ HSE‬ابفای مشهد افزود‪ :‬اعزام دو دستگاه واتر جت نیسان از شرکت‬ ‫فراســت بتن با یکنفر و خاور از شــرکت امیدان گستر با دو نفر (بهره‬ ‫بردارن فاضالب مناطق ‪ 3‬و ‪ )1‬همراه با ‪ 2‬نفر از اعضای تیم واکنش‬ ‫ســریع ســاعت در ‪ 1‬بامداد(‪ 4‬ســاعت بعد از اعالم) روز ‪ 1401/5/8‬و‬ ‫اعزام تانکر سیار ابرسانی همراه با دو نفر از اعضای تیم واکنش سریع‬ ‫در ســاعت ‪ 2‬بامــداد همــان روز (‪ 2‬ســاعت بعــد از اعــام) از دیگــر‬ ‫اقدامات صورت پذیرفته توســط این دفتر در برای کمک به مناطق‬ ‫سیل زده شهر یزد می باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکتابو فاضالب کشور اعالم کرد‬ ‫بشیرین کنباظرفیتتولید‪ ۶۳۴‬هزار مترمکعباب‬ ‫اجرای‪ ۹۵‬پروژها ‬ ‫مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی‬ ‫ب شیرین کن‬ ‫اب و فاضالب کشور گفت‪ ۹۵:‬پروژه ا ‬ ‫کشور با ظرفیت ‪ ۶۳۴‬هزار مترمکعب در شبانه روز‬ ‫بــا حجــم ســرمایه گذاری بیــش از ‪ ۳۸‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال (به قیمت زمان عقد قرارداد) در حال‬ ‫ساخت و بهره برداری است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطالع رســانی وزارت‬ ‫نیرو‪« ،‬فریبا گلریزان» افزود‪ ۴:‬استان جنوبی کشور‪،‬‬ ‫بشــیرین کن ها‬ ‫تولیدکنندگان عمده اب شــرب از ا ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۳‬درصــد از اب شــرب‬ ‫کشور از طریق اب شیرین کن ها تامین می شود و ‪۹۲‬‬ ‫درصداز قراردادهایتامیناباز محلنمک زدایی‪،‬‬ ‫متعلق به استان های هرمزگان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستانوخوزستاناست‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر تجهیز منابــع مالی شــرکت ابفای‬ ‫کشوری خاطرنشان کرد‪ :‬بیشتر قراردادهای ارتقای‬ ‫بشــیرین کن‬ ‫کیفــی نیــز مربــوط بــه تاسیســات ا ‬ ‫استان های مرکزی و کم اب کشور است‪.‬‬ ‫گلریزان گفت‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬بسیاری از جزایر‬ ‫اســتان هرمــزگان کــه تا قبل از ســال ‪ ،۹۱‬با مشــکل‬ ‫تامین اب روبرو بوده اند که از طریق انعقاد قرارداد‬ ‫بــا بخش خصوصی برای نمک زدایــی از اب دریا و‬ ‫پرداخت از محل ردیف خرید تضمینی اب‪/‬پساب‬ ‫حل شده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی چهار اســتان‬ ‫خوزستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬هرمزگان و بوشهر‬ ‫در تولیــد اب شــرب بــا ایــن روش ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫چهار اســتان ظرفیت باالیی در تولید اب شــرب با‬ ‫بشــیرین کن دارند که از این میزان ‪۸۰‬‬ ‫تاسیســات ا ‬ ‫درصد اب مورد نیاز از طریق دریا و ‪ ۲۰‬درصد نیز از‬ ‫طریقمنابعابسطحیو یاچاه هاتامینمی شود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی‬ ‫اب و فاضــاب کشــور افــزود‪ :‬بــرای تولیــد هــر‬ ‫مترمکعــب اب توســط ایــن تاسیســات بــه طــور‬ ‫متوسط‪ ۹۸‬هزار ریال در سال‪ ۱۴۰۰‬بوده که از سوی‬ ‫دولتپرداختمی شود‪.‬‬ ‫البته گفتنی است این رقم با توجه به شرایط‬ ‫اب خــام ورودی‪ ،‬شــرایط جغرافیایــی‪ ،‬محــل‬ ‫بشــیرین کن ها‪ ،‬وجود زیرســاخت های‬ ‫احداث ا ‬ ‫قبل و بعد از کارخانه شــامل خطوط انتقال اب‬ ‫و برق‪ ،‬نوع اب گیری‪ ،‬ظرفیت اب شیرین کن ها و‬ ‫مشخصات اب تحویلی‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫گلریــزان کیفیــت اب تولیــدی توســط ایــن‬ ‫تاسیســات را بــاال عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ابــی کــه‬ ‫یشــود دارای‬ ‫توســط ایــن دســتگاه ها تولیــد م ‬ ‫استاندارد ملی ‪ ۲۰۷۰۵‬و استاندارد ‪ ۲۰۷۰۴‬ایران‬ ‫بــرای پارامترهای میکروبی‪ ،‬فیزیکی و شــیمیایی‬ ‫اســت کــه ایــن اســتانداردها بســیار ســختگیرانه ‬ ‫هســتند و محصول نهایــی اب باکیفیت باالتری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر مبنــای برنامــه دولــت برای‬ ‫بشــیرین کن ها و‬ ‫توســعه اســتفاده از ظرفیــت ا ‬ ‫گسترش بهره برداری از این تاسیسات‪ ،‬در چهار سال‬ ‫اینده حداقل ‪ ۴۰۰‬هزار مترمکعب در شــبانه روز از‬ ‫محــل خرید تضمینی اب‪/‬پســاب بــه ظرفیت اب‬ ‫شیرین کن هایکشور افزودهخواهدشد‪.‬‬ ‫گلریــزان افزود‪ :‬افــزون بر ایــن‪ ،‬طرح های بزرگ‬ ‫انتقال اب نیز وجود دارد که در درجه اول‪ ،‬با هدف‬ ‫تامین اب صنعت اجرا می شود‪ ،‬ولی در جایی که‬ ‫نیاز شرب وجود داشته باشد و منطقه در کنار خط‬ ‫صنعت باشــد‪ ،‬از این ظرفیت اســتفاده شــده و در‬ ‫ایندههمبهرهخواهیمبرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهم ترین خط در حال حاضر‪ ،‬طرح‬ ‫خط انتقال خلیج فارس به صنایع معدنی است که‬ ‫قرار اســت بخشی از اب صنایع جنوب شرق کشور‬ ‫و بخشــی از اب شرب استان های هرمزگان‪ ،‬کرمان‬ ‫و یزد را تامین کند‪.‬‬ ‫گلریزان افزود‪ :‬همچنین طرح تصفیه و انتقال‬ ‫اب دریای عمان به کریدور شرق کشور به خصوص‬ ‫در اســتان سیســتان و بلوچســتان در حال پیگیری‬ ‫یشــود حداقــل ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫اســت کــه پیش بینــی م ‬ ‫مترمکعب در شبانه روز نیز از این محل به ظرفیت‬ ‫ابشیرین کن هاافزودهشود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پایداریشبکهفوقتوزیعبرقخوزستان‬ ‫در نبرد با پدیده مونسون‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫ممکــن بــا حضــور گرو ههــای‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫عملیاتی شــبکه عادی ســازی‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫و بــه حالــت عادی برگشــت‪.‬‬ ‫شــبکه بــرق فــوق توزیــع در‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫پایــداری کامــل قــرار دارد‬ ‫منطقــه ای خوزســتان تصریح‬ ‫محمود‬ ‫و طوفــان شــدید مونســون‬ ‫کــرد‪ :‬مطابــق اطالع رســانی‬ ‫دشت بزرگ‬ ‫خللــی در امــر برق رســانی به‬ ‫هواشناسی از ‪ 48‬ساعت قبل‬ ‫مشــترکین ایــن شــرکت وارد نکــرد‪ .‬محمــود از شــروع طوفان مونســون‪ ،‬شرکت در حالت‬ ‫دش ـت بزرگ اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر شبکه اماده باش کامل قرار گرفت و همه گروه های‬ ‫انتقــال و فــوق توزیــع تحــت نظــارت ایــن عملیاتــی و پایــش شــبکه در نقــاط مختلــف‬ ‫شــرکت در دو اســتان خوزستان و کهگیلویه و شــبکه بــه صــورت شــبانه روزی مســتقر و در‬ ‫بویراحمد در پایداری کامل است‪ .‬وی با اشاره اماده بــاش بــوده و هــم اکنون نیز ایــن اماده‬ ‫به طوفان و تندباد شــدید موســوم به پدیده بــاش ادامــه دارد‪ .‬دشــت بزرگ بیــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫مونسون در محدوده جغرافیایی شبکه برق تشــکیل ســتاد بحــران و رصد میــزان بارندگی‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬بــه دلیل و تاثیــر ان بر شــبکه بــرق‪ ،‬از وقوع حادثه ای‬ ‫تندبــاد شــدید و عملکــرد رله هــای حفاظتــی تاثیر گذار که باعث خاموشی طوالنی مدت‬ ‫برای محافظت از شبکه‪ ،‬خاموشی های کوتاه و خســارت قابــل توجــه بــه تجهیــزات شــود‬ ‫مدتی در شــبکه رخ داد کــه در کمترین زمان جلوگیری شد‪.‬‬ ‫ارتباط با مشتری از اهداف مهم شرکت گاز‬ ‫استان کرماناست‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫و پیگیری کارشناسان مرتبط تا‬ ‫کرمــان بــا اشــاره بــه برگــزاری ‪4‬‬ ‫حصول نتیجــه وجلب رضایت‬ ‫جلســه کمیته ‪( CRM‬ســامانه‬ ‫مشتری را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫ارتبــاط بــا مشــتری) از ابتــدای‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫ســال تاکنــون در ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫کرمــان بیــان کــرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫گفــت‪ :‬ارتبــاط با مشــترکین گاز‬ ‫دریافت ایزو ‪( ۱۰۰۰۲‬اســتاندارد‬ ‫در اســتان یکــی از مهمتریــن‬ ‫ایــزو رســیدگی بــه شــکایات‬ ‫اهداف ما در شرکت گاز کرمان است‪ .‬به گزارش مشتری)‪ ،‬ایزو ‪( ۱۰۰۰۴‬استاندارد ایزو رضایتمندی‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان‪ ،‬منوچهر مشتری) در سال های گذشته و تعهد ما نسبت‬ ‫فالح در خصوص این خبر افزود‪ :‬از انجایی که بــه تمدیــد و اجــرای مــوارد مربــوط بــه ایــن دو‬ ‫رضایت مشــتری حاصل از رســیدگی به نظرات‪ ،‬اســتاندارد‪ ،‬همــواره دوره هــای اموزشــی در این‬ ‫شکایات و پیشنهادات تمامی ذینفعان‪ ،‬همواره دو حــوزه با پیگیری و نظــارت روابط عمومی‬ ‫از دغدغه های اصلی شرکت ملی گاز ایران می شــرکت در حــال انجام اســت‪ .‬فــاح در پایان‬ ‫باشــد‪ ،‬شرکت گاز اســتان کرمان نیز با راه اندازی گفــت‪ :‬هــم اســتانی های عزیــز بداننــد‪ ،‬ما در‬ ‫و پیگیری های مستمر از طریق سامانه ارتباط با شــرکت گاز اســتان کرمــان‪ ،‬بــه عنوان شــرکتی‬ ‫مشتری(‪)CRM‬توانستهاستبهنقطهمطلوبی خدمت رســان که ارتقاء کیفیت خدمات ارائه‬ ‫دست یابد‪ .‬به گفته وی برگزاری جلسات کمیته شــده و افزایش رضایت مشترکین از مهمترین‬ ‫‪ CRM‬در شــرکت گاز اســتان کرمــان‪ ،‬بررســی اهداف اســتراتژیک ان اســت‪ ،‬از هیچ اقدامی‬ ‫شــکایات‪ ،‬انتظارات و پیشــنهادات ذینفعان در جهت پیشبرد این هدف و رسیدن به بهترین‬ ‫اسرع وقت‪ ،‬انجام اقدامات و پروژه های بهبود نتیجه دریغ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫اماده سازی‪ 6‬خودروی مدیریت بحران‬ ‫در شرکت گاز استان البرز‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز‬ ‫کابیــن گــذاری ایــن خودروها ‪3‬‬ ‫اســتان البــرز از کابیــن گــذاری ‪6‬‬ ‫میلیاردو‪ 960‬میلیونریالهزینه‬ ‫خــودرو بــرای مدیریــت بحران‬ ‫شده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بعد از‬ ‫از ســوی ایــن شــرکت به منظور‬ ‫تجهیز و اماده سازی‪ ،‬خودروها‬ ‫اقــدام در شــرایط بحرانــی خبر‬ ‫در اختیــار ادارات گاز شــهرهای‬ ‫سیدرضا‬ ‫غفاریان‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی‬ ‫اشــتهارد‪ ،‬فردیــس‪ ،‬نظرابــاد و‬ ‫شرکت گاز استان البرز‪ ،‬سیدرضا‬ ‫مناطق یک‪ ،‬دو و ســه شــرکت‬ ‫غفاریان مدیر عامل این شرکت گفت‪ :‬با توجه گاز استان البرز قرار می گیرد‪ .‬مدیر عامل شرکت‬ ‫به نوع و جنس خدماتی که شــرکت گاز اســتان گاز اســتان البرز خاطر نشــان کرد‪ :‬با ویژگی های‬ ‫البرز ارائه می کند‪ ،‬بحران و حادثه هر لحظه در جغرافیایــی اســتان البــرز و جنــس خدماتی که‬ ‫کمینپروژههایاینشرکتاست‪،‬بههمیندلیل شــرکت گاز اســتان البرز ارائه می دهــد باید برای‬ ‫برای مدیریت لحظات بحرانی و امادگی کارکنان تمــام اتفاقــات و یــا حــوادث پیش بینــی الزم را‬ ‫‪ 6‬خودروی نیسان کابین گذاری شده و در حال داشته باشیم و تجهیز این ‪ 6‬خودروی ایمنی در‬ ‫تجهیز و اماده سازی است‪ .‬وی با بیان اینکه برای اینراستاست‪.‬‬ ‫سیلمجددبهشبکه ابرسانی‪ 6‬روستای‬ ‫ایرانشهر خسارتزد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب سیستان و‬ ‫بلوچستان از خسارت سیل به شبکه ابرسانی ‪10‬‬ ‫روستای ایرانشهر خبر داد و گفت‪ :‬اب شرب این‬ ‫‪ 10‬روستا با همدلی مردم و نیروهای عملیاتی ابفا‬ ‫به مدار مصرف بازگشــت اما در پی بارش های‬ ‫‪ 24‬ساعت گذشته مجدد وضعیت ابی ‪ 6‬روستا‬ ‫ناپایــدار شــد‪ .‬بــا تــداوم بارندگی طــی روزهای‬ ‫گذشــته و طغیــان رودخانه هــای فصلــی در‬ ‫جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه ایرانشهر‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬ســامانه ابرسانی روستایی در این شهرستان‬ ‫از مــدار خــارج شــد‪ .‬از انجایــی کــه بــا اعــام‬ ‫هواشناسی مبنی بر شروع بارش های سیل اسا و‬ ‫تشدید ان در نیمه جنوبی استان‪ ،‬نیروهای ابفا‬ ‫از اول مرداد ماه در اماده باش کامل قرار گرفتند‪،‬‬ ‫بــه صورت فوری نســبت به پایــداری وضعیت‬ ‫شــبکه اب روستاهایی که دچار مشکل شدند‪،‬‬ ‫اقــدام کردنــد‪ .‬در نهایــت بــا تالش شــبانه روزی‬ ‫نیروهایعملیاتیشرکتو کمکوهمدلیاهالی‬ ‫در شرایط سیالبی‪ ،‬ابتدا شبکه اب ‪ ۷‬روستا وارد‬ ‫مدار ابرسانیشد‪.‬‬ ‫اشتراکپذیری‪ ۴۷۶‬مشترکروستایی‬ ‫جدید گاز در استانسمنان‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان سمنان گفت‪:‬‬ ‫در ســه ماهــه نخســت امســال‪ ،‬تعــداد ‪۴۷۶‬‬ ‫مشــترک روســتایی دیگر از خدمات شــرکت گاز‬ ‫استانسمنانبهره مندشدند‪.‬سیدجوادحقیقت‬ ‫حسینی اظهار داشت‪ :‬در سه ماهه ابتدایی سال‬ ‫‪۴۷۶‬مشــترک روستایی جدید به امار مشترکین‬ ‫روستایی استان اضافه شد که با این رقم مجموع‬ ‫مشترکین بخش روستایی در سطح استان پهناور‬ ‫ســمنان به‪ ۵۸۱۱۳‬تعداد مشــترک رســید‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۹۵‬روستا با تعداد ‪۳۹۸۵۲‬‬ ‫خانور روستایی از نعمت گاز بهره مند شده اند‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت حرکت رو به رشد و پرشتابی را‬ ‫در توسعه گازرسانی به اقصی نقاط استان دنبال‬ ‫می کند لذا گازرسانی به روستاهای استان ادامه‬ ‫دارد و طبق تعهد و برنامه های پیش بینی شده‬ ‫عملیات گازرسانی به ‪ ۱۲‬روستا در سال جاری در‬ ‫دستاقداممی باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان نقش بی‬ ‫بدیل گاز در سبد انرژی را گامی موثر در راستای‬ ‫عمل به مسئولیت های اجتماعی قلمداد کرد و‬ ‫افــزود‪ :‬جایگزینــی گاز طبیعی به عنــوان یکی از‬ ‫اهداف اســتراتژیک این شــرکت عالوه بر حفظ‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬در ایجاد رفاه عمومی‪ ،‬برقراری‬ ‫عدالت اجتماعی‪ ،‬پیشــران توســعه اقتصادی و‬ ‫جلوگیری از مهاجرت و اشتغال پایدار در روستاها‬ ‫تاثیر بسزاییدارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫عملیات اجرایی موزه بزرگ استان گلستان‬ ‫هفته اینده اغاز می شود‬ ‫سرپرســت اداره کل‬ ‫فرمانی تشــریح کــرد‪ :‬از بخش‬ ‫میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫اجراییتکمیل نشدهموزهبزرگ‬ ‫صنایع دســتی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫یتــوان بــه تکمیــل‬ ‫گلســتان م ‬ ‫ادامــه رونــد عملیــات اجــرای‬ ‫فونداســیون ســاختمان مــوزه‪،‬‬ ‫موزه بزرگ این استان بااعتباری‬ ‫تکمیل اســکلت بتنــی‪ ،‬اجرای‬ ‫رحمان فرمانی‬ ‫بالغ بر ‪ ۵۳‬میلیارد ریال از هفته‬ ‫اجرچینی هایبیرونیوداخلی‪،‬‬ ‫اینده اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫اجــرای تاسیســات مکانیکــی‬ ‫بــه گــزارش گلســتان ‪ ،۲۴‬رحمــان فرمانــی و الکتریکــی‪ ،‬پوشــش ســقف و محوط هســازی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تکمیل اسکلت بتنی (اجرای تیر پیرامونی ســاختمان موزه اشــاره کرد‪ .‬سرپرست‬ ‫و کالف های بتنی) اجرای تکمیل اسکلت فلزی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫(اجرای خرپاهای مربوط به پوشــش ســقف) و صنایع دســتی گلســتان تصریح کرد‪ :‬پــروژه موزه‬ ‫سالنامفی تئاتر باایناعتبار انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫بزرگاستاندر زمینیبهوسعت‪ ۲۰‬هزار مترمربع‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬از ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون مطالعات در ضلــع جنوبــی پــارک داریــوش در شهرســتان‬ ‫خاک شناســی و اب‪ ،‬ازمای ‬ ‫شهــای ژئوتکنیک در گنبــدکاووس قرارگرفتــه کــه ایــن زمیــن باهمت‬ ‫دو مرحله‪ ،‬مطالعات فاز صفر و یک و طراحی شــورای اسالمی و شــهرداری شهرستان مذکور و‬ ‫کامــل مــوزه بــزرگ‪ ،‬اجــرای چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬حمایــت فرمانداری ویژه شهرســتان جهت این‬ ‫مترمربعخاک برداریفونداسیون‪،‬اجرایدو هزار پروژه طی تفاهم نامه ای در اختیار این اداره کل‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فونداســیون ضلع شــرقی (سالن قرارگرفته است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ساختمان موزه با‬ ‫امفی تئاتر و کاف ‬ ‫یشــاپ)‪ ،‬اجرای اســکلت بتنی زیربنای هفت هزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع در زمینی به‬ ‫بخشی از طبقه همکف شامل سالن امفی تئاتر مساحت‪ ۲‬هکتار طراحی شده که سطح اشغال‬ ‫(ستون ها و تیر طبقه همکف سالن امفی تئاتر) ســاختمان در حدود چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫بااعتبار ‪ ۱۱۲‬میلیارد و ‪ ۶۴۵‬میلیون ریال از محل است و محوطه موزه مساحتی بیش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫اعتبــارات اســتانی و ملــی صورت گرفته اســت‪ .‬مترمربعراشاملمی شود‪.‬‬ ‫اجباری شدن استفاده‬ ‫از ماسک در ناوگان عمومی‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫او همچنین به تزریق واکســن‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫کرونا به ویــژه دوز یاداور تاکید‬ ‫گلستان از الزامی شدن ماسک‬ ‫کــرد و یــاداور شــد کــه رعایــت‬ ‫در استفادهاز ناوگانحمل ونقل‬ ‫موازیــن بهداشــتی ســامت‬ ‫عمومــی اســتان خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫جســمی و روانــی مســافران و‬ ‫مهدی میقانی‬ ‫گــزارش گلســتان ‪ ،۲۴‬مهــدی‬ ‫فعاالن بخش را تامین می کند‪.‬‬ ‫میقانی از تمام هم اســتانی ها‬ ‫هم اینک‪ ۲۰۰‬دستگاه اتوبوس‪،‬‬ ‫و مســافران نــاوگان عمومی حمل ونقــل اعم از ‪ ۸۲۳‬دستگاه سواری و ‪ ۶۱۴‬دستگاه مینی بوس‬ ‫سواری‪ ،‬اتوبوس و مینی بوس درخواست کرد که با ‪ ۲۷۶۷‬راننده در بخش حمل ونقل مســافری‬ ‫برایاستفادهاز ماسکاهتمامویژهداشتهباشند‪ .‬گلستاندر حالفعالیتهستند‪.‬‬ ‫سپاه و نیروهای مسلح باید خود را برای‬ ‫مقابله با جنگ ترکیبی دشمن اماده کنند‬ ‫دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا‬ ‫گفت‪:‬سپاهپاسدارانبایدراهبردو تهدیددشمن‬ ‫را بفهمد و سپاه و نیروهای مسلح بایستی خود‬ ‫را برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن اماده کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســردار سرلشــکر‬ ‫صفوی دســتیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا‬ ‫در جمع فرماندهان و پاســداران ســپاه علی بن‬ ‫ابی طالب (ع) استان قم و مرکز اموزش علویون‪،‬‬ ‫تحلیلــی پیرامــون جایــگاه انقــاب اســامی و‬ ‫جمهوری اســامی ایــران در تحوالت منطقه ای‬ ‫غــرب اســیا و جهان ارائه کرد‪ .‬سرلشــکر صفوی‬ ‫بــا اشــاره به تغییــر و تحــوالت محیط جهانی‪،‬‬ ‫منطقه ای و ملی خاطرنشان کرد‪ :‬واقعیت این‬ ‫اســت که صحنه سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫امنیتیکشورهایمنطقهغرباسیادر حالتغییر‬ ‫و تحولاستو ایرانبایددر اینتغییرات کنشگر‬ ‫فعالباشدنهمنفعل‪.‬سردار صفویبابیاناینکه‬ ‫امریکا طی ‪ 30‬سال گذشته به دنبال شکل گیری‬ ‫قــدرت هژمــون تک قطبــی در جهان بــود اما با‬ ‫شکستمواجهشدگفت‪:‬دالیلشکستامریکا‬ ‫و ناتو را در فرار از افغانســتان و خروج از عراق‬ ‫و سوریه که به زودی اتفاق خواهد افتاد می توان‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امریکا و متحدانش‬ ‫طی ‪ 30‬سال اخیر یعنی بعد از حمله به کویت‬ ‫در سال‪ 1991‬برای بیرون کردن نیروهای اشغالگر‬ ‫صدام از این کشــور تاکنون در ســال ‪ ،2022‬چند‬ ‫تریلیون دالر هزینه کرده و بیش از ‪ 30‬هزار کشته‬ ‫و زخمی دادند‪ ،‬البته هزینه های ازادی کویت را‬ ‫از دولــت این کشــور گرفته و تــا دالر اخر را هم‬ ‫خواهد گرفت لیکن نتیجه این شد که طی این‬ ‫سال ها چین و روسیه در برابر امریکا قدرت خود‬ ‫راافزایشدادند‪.‬او بابیاناینکهفرار امریکایی ها‬ ‫از افغانستان و واکنش منفعالنه ان ها نسبت به‬ ‫حمله روســیه به اوکراین نشــان از افــول قدرت‬ ‫امریکا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت سیاســی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫تاثیرگذاریامریکادر مسائلجهانیکاهش یافته‬ ‫و شــکاف میــان ترامپ و بایدن هنــوز در درون‬ ‫امریکا وجود دارد و این شکاف عمیق در درون‬ ‫جامعه امریکا زنده و فعال اســت و احتماال در‬ ‫انتخابات اینده امریکا خودش را نشــان خواهد‬ ‫داد‪ .‬سرلشــکر صفــوی با تاکید بــر اینکه فرایند‬ ‫قدرت از غرب به سمت شرق جهان به ارامی در‬ ‫حال حرکت است و مبنای ان اقتصاد و فرهنگ و‬ ‫تکنولوژی هایجدیداست گفت‪:‬توسعهروابط‬ ‫همه جانبه ایران با روسیه‪ ،‬چین و هند می تواند‬ ‫در قالب سازمان همکاری شانگهای یک قدرت‬ ‫اسیایی یا اوراسیایی را شکل بدهد و چشم انداز‬ ‫جدیدی از شکل گیری چندقطبی سازی جهان را‬ ‫عمال به وجود اورد‪ .‬او افزود‪ :‬قدرت اســیایی و‬ ‫قدرت جهان اسالم در حال ظهور است و ایران‬ ‫در هــر دو قــدرت جایــگاه مهمــی دارد‪ .‬صفوی‬ ‫بــا بیان اینکه اســتراتژی نگاه به شــرق منافاتی‬ ‫با شــعار نه شــرقی نه غربی ندارد تصریح کرد‪:‬‬ ‫سیاســت نگاه به شــرق به معنای کنار گذاشتن‬ ‫شعار «نه شرقی نه غربی» نیست بلکه مفهوم‬ ‫این شــعار این اســت که در بخش ایدئولوژی و‬ ‫اقتصــادی از تفکر کمونیســتی الئیــک‪ ،‬فرهنگ‬ ‫لیبرالیسم‪ ،‬کاپیتالیســم و فرهنگ سوسیالیستی‬ ‫پیروی نمی کنیم و جمهوری اسالمی ایران دارای‬ ‫یــک سیاســت خارجــی مســتقل‪ ،‬یــک فرهنگ‬ ‫اسالمی و انقالبی و یک راهبرد اقتصادی خاص‬ ‫اســت‪ .‬او از انقــاب اســامی به عنــوان معرفی‬ ‫کننده اســام ناب محمدی در جهــان نام برد و‬ ‫خاطرنشان ســاخت‪ :‬نگاه مسلمانان جهان به‬ ‫انقــاب اســامی و رهبــری ایــن انقالب اســت‪،‬‬ ‫حکومتی که توانسته مقابل امریکا ایستادگی و‬ ‫داعش را سرنگون کند و قدرت فکری و سیاسی‬ ‫مــا از ایران فراتر رفته اســت‪ .‬رئیس پژوهشــگاه‬ ‫علوم و معارف دفاع مقدس افزود‪ :‬مردم برخی‬ ‫از کشورهای اسالمی عکس حضرت امام و مقام‬ ‫معظم رهبری را در منازل خود نصب کرده اند و‬ ‫بهایشانعالقه مندند‪.‬‬ ‫ســردار صفوی خاطرنشــان کرد‪ :‬همان گونه‬ ‫کــه رهبــری در ‪ 19‬دی ماه ســال قبــل در دیدار با‬ ‫فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمودند جنگ‬ ‫فعلیعلیهملتایرانیکجنگترکیبیباابعاد‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬سپاه پاسداران باید راهبرد و تهدید‬ ‫دشمنرابفهمدو سپاهو نیروهایمسلحبایستی‬ ‫خود را برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن اماده‬ ‫کنند‪ .‬سردار صفوی در ادامه سفر خود به استان‬ ‫قم‪ ،‬در جمع راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس‬ ‫اســتان قم گفت‪ :‬در عظمت کار شــما همین را‬ ‫بگویم که در سه جلسه متفاوت‪ ،‬رهبری بحث‬ ‫نهضت خاطره گویــی را به بنده تاکید کردند و‬ ‫ایشــان نسبت به کار شــما اهمیت قائلند و کار‬ ‫شما موردتوجه ایشان است‪ .‬وی با تاکید بر بیان‬ ‫صادقانه رخدادهای دفاع مقدس خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬جنگ را بــدون تحریف‪ ،‬غلو و بزرگنمایی‬ ‫روایــت کنید‪ ،‬عظمت دفــاع مقدس به اغراق‬ ‫و غلــو نیــازی نــدارد‪ .‬ســردار صفــوی افــزود‪:‬‬ ‫کار بــزرگ خاطــره گویــی و روایت گــری دفاع‬ ‫مقدس را تشــکیالتی کنید و بهترین مکان ان‬ ‫ســپاه پاســداران اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هدف‬ ‫یتــان را ســاختن نســل جــوان بگذاریــد‪.‬‬ ‫اصل ‬ ‫ســردار صفــوی با بیان اینکه فضــای مجازی و‬ ‫رســانه یــک قدرت اســت تصریــح کــرد‪ :‬در کار‬ ‫نهضت خاطره گویی‪ ،‬از ظرفیت فضای مجازی‬ ‫استفاده کنید‪ .‬وقتی شما در یک برنامه صحبت‬ ‫می کنید چند صد نفر ادم می بینند و می شنوند‬ ‫اما در فضای مجازی‪ ،‬ان صحبت را میلیون ها نفر‬ ‫دنبالمی کنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫رتبه دوم کشوری استان سمنان در نگهداری از‬ ‫راه های فرعی و روستایی‬ ‫معــاون فنــی و را ههــای روســتایی اداره کل‬ ‫راهداریو حمل ونقلجاده ایاستانسمنانبااشاره‬ ‫به اینکه در این حوزه استحفاظی نزدیک به هزار و‬ ‫سیصد و پنجاه کیلومتر راه فرعی و روستایی وجود‬ ‫دارد گفت‪ :‬این اداره کل در سه ماهه اول سال جاری‬ ‫توانست بین‪ ۳۵‬اداره کل در سطح کشور‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫نگهداری راه های فرعی و روستایی را کسب کند‪.‬‬ ‫محســن لشــکری بــا بیــان اینکــه حفاظــت و‬ ‫نگهــداری از راه های ارتباطی بر احداث و ســاخت‬ ‫جاده و محورهای مواصالتی جدید ارجحیت دارد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه اســتحفاظی اداره کل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان بیش از هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬کیلومتر راه فرعی و روستایی هزار کیلومتر راه‬ ‫فرعی و روستایی وجود دارد که نزدیک به نهصد و‬ ‫پنجاه کیلومتر اناز نعمتاسفالتبرخوردار است‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و را ههــای روســتایی اداره کل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان سمنان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬راه های فرعی و روستایی یکی از مهم ترین‬ ‫خدمات زیربنایی است که نقش و جایگاه ویژه ای‬ ‫در توسعهمناطقروستاییایفاءمی کند‪،‬به طوری که‬ ‫از ان به عنوان شریان حیاتی هر منطقه یاد می کنند‬ ‫و توســعه زیرســاخت های ان ازجملــه نگهــداری و‬ ‫بهسازیمی تواندنقشمهموملموسیداشتهباشد‪.‬‬ ‫لشــکری با اشــاره به اینکه این اداره کل توانســته در‬ ‫س ـه ماهه اول ســال جاری بیــن ‪ ۳۵‬اداره کل ســطح‬ ‫کشور رتبه دوم نگهداری راه های فرعی و روستایی را‬ ‫کسب کند افزود‪ :‬کسب این رتبه بر اساس شاخص‬ ‫‪5‬‬ ‫عملکردی حوزه نگهداری راه های فرعی و روستایی‬ ‫صــورت می گیرد که در حوزه اســتحفاظی ایــن اداره‬ ‫کل عملیات لکه گیری‪ ،‬رفع خرابی اسفالت‪ ،‬تکمیل‬ ‫و احیــای خط کش ـی ها بــا اولویت خطــوط میانی‪،‬‬ ‫شانه سازی و دیگر عملیات راهداری محوری مدنظر‬ ‫بوده است‪ .‬او با تاکید به اینکه عمده این عملیات‬ ‫در محورهاییهمچونسمنان‪-‬معلمانو دامغان‪-‬‬ ‫معلمان‪-‬جندقانجام شده‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬عملیات‬ ‫روکش اسفالت محورهای حوزه استحفاظی هرسال‬ ‫به تناسب اعتبارات در برنامه قرار می گیرد و با توجه‬ ‫به ســطح اسیب دیده رویه محورها و اولویت بندی‬ ‫انجا مشــده اقــدام می شــود‪ .‬لشــکری گفت‪ :‬بهبود‬ ‫وضعیتراه هامی تواندبه نوعیتضمین کنندهاقتصاد‬ ‫یک منطقه باشد لذا برای رسیدن به نقطه ایده ال‬ ‫باید ســرمایه گذاری خوبی در این حوزه انجام شود‬ ‫تا سطح خدمات ارائه شده به مردم ازلحاظ کمی و‬ ‫کیفیارتقایابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در اموزش وپرورش‬ ‫کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫همزمان با ایام محرم و فرارسیدن شهادت سرور و ساالر شهیدان‬ ‫حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین (ع) مراسم زیارت عاشورا هرروز از ساعت‬ ‫‪ ۷‬صبح در اداره کل اموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در این مراسم باشکوه و معنوی که‬ ‫فرهنگیــان اداری اموزش وپــرورش حضــور دارند پس از زیارت عاشــورا‬ ‫مداحان اهل بیت نیز به روضه خوانی و سینه زنی می پردازند‪ .‬هیئت‬ ‫عزاداری فرهنگیان نیز در دبیرستان تیزهوشان شهر یاسوج در خیابان‬ ‫فردوسی نیز هرروز از ساعت ‪ ۱۹‬تا اذان مغرب به عزاداری ایام محرم‬ ‫حضــرت ابــا عبــدا‪ ...‬الحســین (ع) می پردازد که با اســتقبال گســترده‬ ‫فرهنگیانمواجهشدهاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار یاسوج‪:‬‬ ‫تماماکیپ هایستادحوادثشهردارییاسوجتا اخر پای کار هستند‬ ‫شهردار شهر یاسوج طی وقوع بارندگی و اب گرفتگی در سطح این‬ ‫شهر گفت‪:‬باشروعبارش هایسیل اسادر مناطقمختلفشهر یاسوج‪،‬‬ ‫ستاد حوادث شهرداری در چند نقطه شهر که اب گرفتگی و اورد باالی‬ ‫سیل راداشتیم حاضر شدند‪.‬‬ ‫نستهن مقدم دراین باره افزود‪ :‬مخصوصا در شهرک امام حسین که‬ ‫حجم سیالب به شکل جریان رودخانه ای در سطح معابر و جداول‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬سبب حرکت شن و ماسه از باالدست به این منطقه شده و‬ ‫تمام مسیرهامسدودهستند‪.‬‬ ‫او ضمن تقدیر از همکاری تیپ‪ ۴۸‬فتح‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بحران استانداری‪ ،‬مدیرکل امور شهری و اعضای محترم شورای شهر‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از نیروی محترم انتظامی به ســبب مســدود کردن مسیر‬ ‫تردد کمالتشکر راداریم‪،‬عمالدر منطقهبلکو‪،‬شرفابادو شهرکامام‬ ‫حسین و نقاط مرکزی شهر که اب گرفتگی ایجاد شد‪ ،‬اکیپ های ستاد‬ ‫حوادث شهرداری وارد عمل شدند‪.‬‬ ‫مقدم اظهار داشــت‪ :‬بعد از قریب به دو ســاعت وقفه‪ ،‬بارش ها‬ ‫مجددا شروع شد و این امادگی را نیروهای شهرداری و ستاد حوادث‬ ‫دارند کههرگونهمشکلیرامدیریت کنند‪،‬بااین حالخواهانهمکاری‬ ‫مردم هســتیم و اگر این همکاری نبود ممکن بود خودروهای زیادی‬ ‫به همراه جمعیت در مرکز شهر به دلیل سیالب شدید گرفتار شوند و‬ ‫صدماتمالیو جانیبیشتریمتحملشوند‪.‬‬ ‫شهردار یاسوج اضافه کرد‪ :‬تدابیر خوبی شهرداری و پلیس راهور به‬ ‫عمل اورد و همچنین بازدید میدانی دکتر احمدزاده‪ ،‬استاندار استان از‬ ‫محل و بازدید مستقیم بر عملکرد تیم های عملیاتی شهرداری‪ ،‬قوت‬ ‫قلبیبرایهمکاراندر شهرداریشد‪،‬ضمناینکهتااخر پای کار هستند‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬از مردم انتظار داریم در صورت وقوع هرگونه مشکلی از‬ ‫طریق سامانه ‪ ۱۲۵‬اتش نشانی شهرداری اطالع رسانی کنند تا بتوانیم‬ ‫این سیل مخرب و توده قدرتمند بارشی را با کمترین اسیب کنترل کنیم‪.‬‬ ‫او همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬طراحی مقاطــع و کانا لهــای اب‬ ‫ســطحی شــهر مربوط به زمان ساخت وســازها و قریب به ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫پیش است‪ ،‬بارندگی اگرچه پیامدهای ان بارها اخطار داده شده بود‬ ‫ولی حجم ســیالب باالیی داشــته و در هر خیابان باالدستی جداول‬ ‫پر و ســرازیر شــدند و کانال های پایین دســت جوابگوی این حجم از‬ ‫بارندگی و ســیل نبود‪.‬او تاکید کرد‪ :‬در چنین شــرایطی رعایت نکات‬ ‫ایمنی‪ ،‬تعامل و همکاری برای مدیریت شرایط حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫ضمنا پروژه های نیمه تمام دستگاه های خدمات رسان ازجمله اب‬ ‫و فاضالب و مخابرات باعث خساراتی سنگین به زیرساخت های‬ ‫شــهری ازجملــه اســفالت معابــر‪ ،‬پ لهــای معابــر و جــداول دفــع‬ ‫اب های سطحی شده است‪.‬‬ ‫مقدم تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه اعتباراتی در نظر گرفته شده‬ ‫اســت‪ ،‬مــا پروژ ههــای نیمه تمام زیــادی در بخــش اب و فاضالب‪،‬‬ ‫مخابــرات‪ ،‬بــرق و حتــی گازداریــم کــه کارهــای نیمه تمــام باعــث‬ ‫یشــود‪ .‬شهردار یاســوج اذعان داشت‪ :‬زیرساخت های‬ ‫فرســایش م ‬ ‫کهــای مــا ب هشــدت اســیب دیده اند و درصــدد اعالم‬ ‫شــهری و پار ‬ ‫خســارت های احتمالی به زیرزمین منازل همشهریان‪ ،‬مجتمع های‬ ‫مسکونی‪ ،‬اسانسورها‪ ،‬پل ها‪ ،‬پاساژها‪ ،‬مغازه هاو ‪...‬هستیم‪،‬مطالعه‬ ‫و طراحی جامع جدیدی برای تخلیه اب های سطحی خواهیم داشت‬ ‫تا بتوانیم مناطقی ازجمله اکبراباد‪ ،‬بلکو‪ ،‬شهرک امام حسین و دره گرم‬ ‫را با بارش ها و پیامدهای بعدی کنترل کنیم‪ .‬شــهردار یاســوج اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در پیامدهای ناشی از این سیل خساراتی به منازل وارد گردید‬ ‫که مدیریت بحران اســتانداری نسبت به براورد خســارات و اقدامات‬ ‫بعدی را به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روابطعمومیبابهره گیریاز دانشمدرن‪،‬ترفندهایتبلیغاتیدشمنرااگاهانهخنثی کند‬ ‫معــاون توســعه مدیریت و منابــع اســتانداری مازندران با اشــاره به‬ ‫قرار داشــتن روابط عمومی ها در صف اول اطالع رســانی و خنثی سازی‬ ‫توطئه هایدشمناندر جنگرسانه ای‪،‬در جهادتبیینگفت‪:‬بایدمدیران‬ ‫دســتگاه های اجرایی‪ ،‬تمام قد از کارکنان حوزه روابط عمومی حمایت‬ ‫کنند‪ .‬محبی در دوره اموزشی کنش گری و جهاد تبیین در ارایش جدید‬ ‫رسانه ای ویژه مدیران روابط عمومی استان که در سالن همایش شرکت‬ ‫صنایعچوبوکاغذمازندرانبرگزار شد‪،‬بااشارهبهاینکهرهبریباانتخاب‬ ‫موضوع جهاد تبیین‪ ،‬عرصه و میدان را عرصه جنگ دانسته و از اهمیت‬ ‫امروز جامعهتحتلوایجهادتبیینپردهبرداشتهافزود‪:‬ایجادناامیدیو‬ ‫نارضایتیدر بینمردم‪،‬مهم ترینمحور فعالیتدشمناننظامدر عرصه‬ ‫رسانهاست‪.‬سرپرستروابطعمومیشرکتشهرک هایصنعتیمازندران‬ ‫نیز در حاشیهبرگزاریایندورهاموزشیگفت‪:‬جهادتبییندر ارایشجدید‬ ‫رســانه ای برگرفته از رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی‬ ‫بوده که خط مشی نوینی برای مقابله قاطع با دشمنان قسم خورده این‬ ‫مرزوبوم‪ ،‬در عرصه رســانه ترســیم نموده است‪ .‬احسان رجبی افزود‪ :‬با‬ ‫توجهبهشرایطحساس کنونی کهدشمناننظاماسالمی‪،‬ناجوانمردانه‬ ‫و با تمام امکانات پیشرفته رسانه ای و با انواع حیله ها مبادرت به ترویج‬ ‫بی اعتمادی‪،‬ناامیدیوایجادفاصلهمیانمردمودولتانقالبی‪،‬از طریق‬ ‫ســایت ها و شــبکه های مجازی معاند نموده اند‪ ،‬نقش روابط عمومی‬ ‫بسیار حائز اهمیتخواهدبود‪.‬او خاطرنشانکرد‪:‬روابطعمومیبایدبا‬ ‫بهره گیریاز دانشمدرن‪،‬ترفندهایتبلیغاتیدشمنرااگاهانهخنثیکند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ی فضابرایدانش اموزانانجامشود‬ ‫مناسب ساز ‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس‪ ،‬رئیــس اداره اموزش وپــرورش‬ ‫مــدارس اســتثنایی‪ ،‬معاونین فنی و اجرایــی و همکاران نظارت‬ ‫نوســازی مدارس استان کرمانشــاه از مدارس استثنایی بازدید به‬ ‫عمل اوردند‪ .‬نظری؛ مدیرکل نوســازی مدارس اســتان کرمانشــاه‬ ‫ضمــن بازدیــد وضعیت موجود مدارس اســتثنایی اســتان عنوان‬ ‫ی فضــا باید برای‬ ‫بســاز ‬ ‫نمــود‪ :‬تجهیــزات کمک اموزشــی و مناس ‬ ‫دانش امــوزان انجــام شــود‪ ،‬همچنیــن مــدارس باید رمپ داشــته‬ ‫خبر‬ ‫باشــند تا کودکان با توان کم بتوانند از ان اســتفاده کنند‪ ،‬پله ها‬ ‫نیــز بایــد بــه صورتی باشــد که رفت وامــد دانش امــوزان را دچار‬ ‫مشکل نکند‪ .‬مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در ادامه‬ ‫فضای اموزشــی‪ ،‬حیاط مدارس‪ ،‬سیســتم گرمایشــی و سرمایشی‬ ‫نســازی مدارس و تجهیزات هوشــمند مناســب برای دانش‬ ‫و ایم ‬ ‫اموزان با نیازهای ویژه را به عنوان یک ضرورت بیان کرد‪ .‬نظری‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تــاش می کنیــم بحــث تغییــر نگرش ها بــه دانش‬ ‫اموزان با نیازهای ویژه را داشــته باشــیم تا جامعه به توانمندی‬ ‫ایــن دانــش امــوزان نــگاه کنــد نه فقط بــه مشــکالت و نیازهای‬ ‫ویژه ای که دارند‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان از مدیران‬ ‫مــدارس خواســت نســبت به حفظ محیــط و تجهیــزات مدارس‬ ‫اهمیــت ویــژه دهنــد و از زحمــات مدیــران مدارســی کــه در این‬ ‫خصوص کوشا بوده اند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫توسعهفرهنگقرض الحسنههدفبانکمهر ایراناست‬ ‫رئیس هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت‪ :‬این بانک‬ ‫با جذب ‪ ۱۳‬میلیون مشتری عملکرد درخشانی در گسترش و توسعه‬ ‫فرهنگقرض الحسنه‪،‬داشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش گلستان ‪ ،۲۴‬عیسی امامی در دیدار با شهردار و رئیس‬ ‫شورای شهر گرگان اظهار کرد‪ :‬این بانک مفتخر است با سرمایه ثبتی‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در سال گذشته بیش از دو میلیون و ششصد هزار فقره‬ ‫وام قرض الحسنه پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به نقش بی بدیل شهرداری ها در عمران و ابادانی‬ ‫شهر‪ ،‬این بانک امادگی دارد با ارائه انواع خدمات پولی و بانکی به‬ ‫کارکنان و شــهروندان در پیشــبرد اهداف شــهرداری در توســعه کالبد‬ ‫عمرانیو اجتماعیشهری گام هایموثریبردارد‪.‬‬ ‫امامی ابراز امیدواری کرد که با توجه به مشــکالت اقتصادی که‬ ‫مردم با ان دست به گریبان هستند این بانک بتواند با اعطای وام های‬ ‫ارزان قیمت در رشــد و توســعه وضعیت اقتصادی شــهروندان نقش‬ ‫موثرتری را ایفا کند‪ .‬او گفت‪ :‬در شرایط فعلی این بانک برای تکمیل‬ ‫و توسعهطرح هایسرمایه گذاری‪،‬بهره مندیاز روش هایتامینمنابع‬ ‫ارزان قیمت با مشارکت مردمی‪ ،‬بهترین روش سرمایه گذاری را در اختیار‬ ‫قرار داده است و امادگی کامل برای کمک به تامین منابع در پروژه های‬ ‫سرمایه گذاری مردم محور را دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن دیدار شــهردار گرگان نیــز اظهار کرد‪ :‬برخــورداری از‬ ‫خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران برای شهروندان از برنامه های‬ ‫اولویت دار شهرداری است که نقش مهمی در رفع مشکالت مردم و‬ ‫کارکنان این نهاد خدمت رسان دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا ســبطی افزود‪ :‬دریافت تسهیالت قرض الحسنه از این‬ ‫بانکدر راستایرفعمشکالت کارمندانشهرداریو شهروندان گرگانی‬ ‫و انجــام پروژه های ســرمایه گذاری از مهم ترین برنامه های شــهرداری‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬وام های ارزان قیمتی که توســط این بانک پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬راهگشای بسیاری از اقدامات عمرانی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫در شهر است و با کمک کارشناسان در حال بررسی تمامی راهکارهای‬ ‫ممکنبرایاستفادهاز خدماتبانکقرضالحسنهمهر ایرانهستیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اغاز پرداخت‬ ‫‪ ۴۷۱‬فقره وام به محرومان‬ ‫استان گلستان‬ ‫معــاون بازســازی و مســکن بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اسالمی گلستان با اشاره به اغاز پرداخت ‪ ۴۷۱‬فقره وام‬ ‫بــه محرومان اســتان برای ســاخت مســکن گفــت‪۲۴۰ :‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار ساخت مسکن محرومان به این استان‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬به گزارش گلســتان ‪ ،۲۴‬داوود خسروی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از این اعتبار ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال ب هصــورت وام‬ ‫قرض الحسنهباسودپنجدرصدو پرداخت‪ ۲۰‬سالهو بقیه‬ ‫به صورت کمک بالعوض و یا واگذاری مصالح ساختمانی‬ ‫است‪ .‬به گفته او سهمیه اولیه ساخت مسکن محرومان‬ ‫در گلســتان ‪ ۵۷۸‬واحــد بود کــه بــه ‪ ۶۷۹‬واحد افزایش‬ ‫یافت و پیگیری برای افزایش ان به‪ ۸۰۰‬واحد ادامه دارد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬در این طرح برای ســاخت هر خانه‪ ،‬عالوه‬ ‫بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیارد ریالی با‬ ‫کارمــزد پنــج درصــد و بازپرداخت ‪ ۲۰‬ســاله‪ ۵۰۰ ،‬میلیون‬ ‫ریال کمک بالعوض‪ ۱۰ ،‬تن سیمان رایگان و ‪ ۲‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلوگرممیلگردرایگاننیز پرداختخواهدشد‪.‬‬ ‫خدمات رایگان‬ ‫بیمه سالمت برای مادران‬ ‫باردار دهک یک تا ‪۳‬‬ ‫مــادران بــاردار دهــک درامــدی یــک تــا ‪ ۳‬کــه تحــت‬ ‫پوششبیمهسالمتقرار دارنداز خدماترایگانبهره مند‬ ‫یشــوند‪ .‬بــه گزارش صداوســیما‪ ،‬معاون بیمه ســامت‬ ‫م ‬ ‫گلستانبابیاناینکههدفبیمهسالمتحمایتاز جوانی‬ ‫جمعیت و مادران باردار است افزود‪ :‬بر این اساس افراد‪،‬‬ ‫کهــای درامــدی که قــرار دارند تحت‬ ‫در هــر یــک از ده ‬ ‫پوشش قرار می گیرند و خدمات برای مادران باردار دهک‬ ‫یــک تــا ‪ ۳‬رایگان اســت‪ .‬صحرایی گفت‪ :‬هر مــادر باردار‬ ‫باید مستندات بارداری مانند سونوگرافی را با مراجعه به‬ ‫دفاتر پیشخوان دولت‪ ،‬در سامانه امید ثبت کند و پس‬ ‫از نشاندار شدنو تائیدپزشکمعتمدتحتپوششبیمه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬معاون بیمه ســامت گفت‪ :‬فرزندان ان ها‬ ‫نیــز تا پایان ‪ ۵‬ســالگی از خدمات بیمــه به صورت رایگان‬ ‫استفاده خواهند کرد‪ .‬او همچنین در مورد بیمه افرادی که‬ ‫دچار ناباروری هستند گفت‪ ۹۰:‬درصد هزینه خدماتی که‬ ‫مربوط به ناباروری است مانند میکرو اینجکشن و ای او‬ ‫اف را بیمه سالمت پرداخت می کند‪.‬‬ ‫سیل به جاده های روستایی‬ ‫چالوس خسارت زیادی‬ ‫وارد کرد‬ ‫سرپرســت معاونــت راهــداری اداره کل راهــداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای استان مازندران اظهار داشت‪ :‬همزمان‬ ‫با فروکش کردن سیالب چندروزه اخیر در استان و بر اساس‬ ‫براورداولیهحجمخسارتبهمحورهایروستاییوابنیهفنی‬ ‫شهرستانچالوسبسیارباالست‪.‬محسنمحمدنژادتصریح‬ ‫کرد‪ :‬راهداران اداره کل با تجهیزات راهداری‪ ،‬بالفاصله پس‬ ‫از وقوعسیلدر محلحوادثحضور داشتند‪.‬او خاطرنشان‬ ‫ســاخت‪ :‬این اداره کل با تجهیزات کامل راهداری از همان‬ ‫اغاز سیل با‪ 4‬اکیپ در محل حوادث حضور شده و تحت‬ ‫هر شرایطی مســیر را برای تردد کاربران جاده ای مهیا کرده‬ ‫اســت‪ .‬محمدنــژاد در خصــوص محورهــای حادثه دیــده‬ ‫روستاییشهرستانچالوساظهار داشت‪:‬بیشترینخسارت‬ ‫وارده در محورهای روستایی دزبن_ دلیر‪ ،‬انگوران‪ ،‬طویر _‬ ‫ناتر بوده که در حال حاضر با استقرار اکیپ های راهداری‪،‬‬ ‫کســازی و بازگشایی هستند‪.‬‬ ‫محورهای مذکور در حال پا ‬ ‫سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای مازندران گفت‪ :‬تالش و حضور به موقع راهداران‬ ‫برای بازگشایی و ایمن سازی راه های مواصالتی با توجه به‬ ‫حجمباالیکار ستودنیاست‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۲۰‬میلیاردی سیل‬ ‫به اراضی کشاورزی طالقان‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طالقان گفت‪ :‬سیل بیش‬ ‫از بیست میلیارد تومان خسارات به بخش کشاورزی طالقان‬ ‫وارد کرده اســت‪ .‬خســرو محمــد پور در گفت وگو بــا فارس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیالب اخیر در طالقان به ‪ ۱۸۰‬هکتار از اراضی زراعی‬ ‫و باغی این منطقه خسارت وارد کرد‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی‬ ‫شهرستان طالقان با بیان اینکه میزان خسارت سیل به بخش‬ ‫کشــاورزی شهرســتان بیــش از بیســت میلیــارد تومان اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ ۱۵۰ :‬هکتار باغات و ‪ ۳۰‬هکتار زمین های کشاورزی و‬ ‫محصوالت زراعی و همچنین بیش از ‪ ۱۰۰۰‬کلنی زنبورعسل در‬ ‫سیلاخیر طالقاندچار خسارتشدهاست‪.‬محمدپور افزود‪:‬‬ ‫در تالشیم تا بتوانیم درروند پرداخت خسارت به کشاورزانی‬ ‫کهمشمولبیمهمی باشنداز طریقصندوقبیمهمحصوالت‬ ‫کشــاورزی تســریع نماییــم و همچنین با اعطای تســهیالت‬ ‫ارزان قیمت بخشی از مشکالت ان ها را رفع نماییم‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ستاد بحران‬ ‫در مرزن اباد چالوس با‬ ‫حضور ریاست دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران‬ ‫در پی وقوع ســیل ســهمگین در شهرســتان چالوس و‬ ‫خدمات رســانی بهداشــتی و درمانــی به اســیب دیدگان‪،‬‬ ‫جلسهستادبحراندر مرکز مرزن ابادچالوسباحضور دکتر‬ ‫فرهادغالمیرئیسدانشگاهعلومپزشکیمازندرانو دکتر‬ ‫عباس علی پور معاون بهداشتی دانشگاه با حضور دکتر‬ ‫گردکلی مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس و جمعی از‬ ‫مدیران حوزه سالمت شهرستان در مرکز شهری روستایی و‬ ‫درمانگاهشبانه روزیمرزن ابادبرگزار شددکتر فرهادغالمی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیئت همراه در‬ ‫بازدید از روستاهای سیل زده کوهستان و حضور در سطح‬ ‫روستا و خانه بهداشت دلیر وضعیت بهداشتی و درمانی‬ ‫و کمک رســانی به اسیب دیدگان را مورد ارزیابی و بررسی‬ ‫قرارداد و بر تسریعدر ارائهخدمت بهمردم تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫خوزستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫پیگیریایجاداشتغالپایدارروستاییوعشایریدراستان‬ ‫شماره‬ ‫صادقخلیلیان؛استاندارخوزستان‪:‬پیگیریاعتباراتتخصیصشدهدرطرح هایاشتغالروستاییضروری‬ ‫است‪.‬ایجاداشتغالپایداردرطرح هایروستاییوعشایریازمواردیاستکهبایدبه صورتویژهپیگیری‬ ‫شود‪.‬بادانش بنیانکردنحوزهکشاورزیودام پروریمیزانبهره وریدر اینبخشافزایشخواهدیافت‪.‬با‬ ‫اینکار عالوهبر ایجاداشتغالپایدار شاهدارزش افزودهبیشترینیز خواهیمبود‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعالم کرد‪:‬‬ ‫گام نخست سرمایه گذاری ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالری‬ ‫با اجرای تفاهم نامه نفتی ایران و روسیه‬ ‫اهواز ‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرعاملشرکتنفت‬ ‫و گاز ارونــدان اظهــار داشــت‪ :‬تفاهم نامــه‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد دالری با روســیه‪ ،‬گام نخســت و‬ ‫فرصتتحقق‪۱۶۰‬میلیارددالر سرمایه گذاری‬ ‫الزم در صنعت نفت است‪.‬‬ ‫عبــدا‪ ...‬عــذاری اهــوازی در خصــوص‬ ‫تفاهم نامه سرمایه گذاری با گازپروم روسیه‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای ثــروت افرینــی حداکثــری از‬ ‫ذخایر هیدروکربوری و تولید متناسب با این‬ ‫میــزان ذخایر عظیم کشــور‪ ،‬تحقــق حدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیــارد دالر ســرمایه گذاری در صنعت‬ ‫نفــت الزم اســت اما عمـ ًـا در ‪ ۱۰‬ســال اخیر‬ ‫حجــم ســرمایه گذاری ها در این صنعت به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر هم نرســید؛ به ویژه هشــت‬ ‫ســال دولت قبل که کشــور در انتظار اجرای‬ ‫برجام و «اف ای تی اف» ماند و با بد عهدی‬ ‫طرف های مختلف عقب ماندگی بســیاری‬ ‫متحملتوسعهاینصنعتراهبردیشد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن همکاری ایران با‬ ‫شرکت گازپرومروسمی تواندبرداشتایران‬ ‫از میدا نهــای نفــت و گاز را افزایــش دهد‪،‬‬ ‫امــری که پــس از خــروج امریــکا از برجام و‬ ‫خلفوعدهشرکت هایغربیمعطل مانده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت نفــت و‬ ‫گاز ارونــدان‪ ،‬هم اکنــون نیــز ‪ ۴‬میلیــارد دالر‬ ‫قرارداد با شــرکت های مختلف روسی برای‬ ‫ســرمایه گذاری در میدان های نفتی ایران در‬ ‫حالاجراست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬گازپــروم کــه در چنــد دهــه‬ ‫گذشــته شــروع بــه ســرمایه گذاری خــارج از‬ ‫روسیه کرده است اما اکنون که با قطع روابط‬ ‫تجاری خــود با اروپا و امریکا و تحریم های‬ ‫اقتصادی مختلف به مانند ما مواجه است‪،‬‬ ‫در کنار مناسبات راهبردی عمیق و دوستانه‬ ‫بین دو کشور‪ ،‬فرصت جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی و همکاری مشترک بین دو کشور را‬ ‫بیش ازپیش نمایان و در دســترس قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عــذاری اهــوازی ادامــه داد‪ :‬در حالــی‬ ‫بزرگ ترینتفاهم نامهسرمایه گذاریصنعت‬ ‫قتــر بزرگ تریــن‬ ‫نفــت و بــه عبارتــی دقی ‬ ‫تفاهم نامه اقتصادی تاریخ ایران رقم خورد‬ ‫کــه نــه توافق هســته ای وجــود داشــته‪ ،‬نه‬ ‫«اف ای تی اف»؛ و حاال رســالت مهم ایجاد‬ ‫جذابیــت ســرمایه گذاری‪ ،‬تعریــف منافــع‬ ‫مشــترک و پیگیری تا حصــول به قــرارداد و‬ ‫نتیجه کامل است و این فرصت ازاین جهت‬ ‫حائــز اهمیت اســت کــه می توانــد الگویی‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری های بیشــتر نه تنهــا در‬ ‫صنعت نفت بلکــه همه حوزه های کشــور‬ ‫شــود و این قدم مهر باطلی بر تحریم های‬ ‫اقتصادی اســت به طوری که با اجرای چنین‬ ‫تفاهم هایــی به تدریــج تاثیــرات تحریــم‬ ‫در کشور از بین رفته و مقدمه ای خواهد‬ ‫بــود تــا دیگــر شــرکت های رقیــب نیز به‬ ‫دنبــال حضــور در ایــن میــدان باشــند‪ .‬او‬ ‫گفــت‪ :‬محورهای اصلی ایــن تفاهم نامه‬ ‫شــامل همکاری در توسعه میادین نفت‬ ‫و گاز ایــران ازجملــه میادیــن گازی کیش‪،‬‬ ‫پــارس شــمالی‪ ،‬پــارس جنوبــی و شــش‬ ‫میــدان نفتــی‪ ،‬ســواپ گاز و فراورد ههــای‬ ‫حهــای ‪ ،LNG‬احــداث خطــوط‬ ‫نفتــی‪ ،‬طر ‬ ‫لولــه صــادرات گاز و همکاری های علمی و‬ ‫تکنولوژیبودهاست‪.‬چنانچهمحورهایاین‬ ‫تفاهم نامهاجراییشوند‪،‬بیشاز ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر ســرمایه گذاری توسط شــرکت گازپروم‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khuzestan‬‬ ‫امارمخاطبانسینمادرخوزستانقابل قبولنیست‬ ‫رضا کاله کج؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان‪ :‬متاسفانه امار‬ ‫مخاطبان سینما در این استان قابل قبول نیست و با تعداد سالن های سینمای‬ ‫استان مطابقت ندارد‪ .‬به منظور ارتقای سرمایه های فرهنگی استان خوزستان در‬ ‫اینده نزدیک در مسجدسلیمان‪ ،‬هفتکل‪ ،‬اندیمشک و اهواز به افتتاح پروژه های‬ ‫بزرگفرهنگیخواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدخوزستان‪:‬‬ ‫نقششرکتسیمیدکو در تامینمواداولیه‬ ‫کلیدیاست‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫تولیــدی ماننــد ســیمیدکو‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد‬ ‫و صنعــت فــوالد شــادگان‬ ‫خوزستان در بازدید از شرکت‬ ‫حضور دارد؛ همچنین در این‬ ‫صنعتــی معدنــی توســعه‬ ‫زنجیــره‪ ،‬شــرکت های مشــاور‬ ‫فراگیــر ســناباد (ســیمیدکو)‪،‬‬ ‫و خدماتــی بــا توجــه بــه نیاز‬ ‫امین ابراهیمی‬ ‫نقش این شــرکت را در تامین‬ ‫ســازمان و هلدینــگ فــوالد‬ ‫مواد اولیه کلیدی دانست‪.‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬فعالیــت مســتمر‬ ‫امیــن ابراهیمــی در ایــن بازدیــد ضمــن دارنــد‪ .‬بنا داریــم در اینده با اجرای طرح های‬ ‫تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه های توســعه بــه تولیــد ‪ ۶/۱۳‬میلیــون تــن در افق‬ ‫مختلــف تولیــد‪ ،‬بهره بــرداری‪ ،‬توســعه و ‪ ۱۴۱۰‬و سهم ‪ ۲۵‬درصدی از تولید فوالد کشور‬ ‫مســئولیت های اجتماعی در شرکت سیمیدکو برسیم‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت صنعتــی و معدنــی‬ ‫مدیرعامــل فــوالد خوزســتان با اشــاره به‬ ‫توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) به عنوان یکی اتفاقات سال جاری و افزایش هزینه ها گفت‪:‬‬ ‫از شــرکت های تابعــه فــوالد خوزســتان نقش در بازارهــای جهانــی‪ ،‬محصــوالت از ســوی‬ ‫موثری در تامین مواد اولیه ایفا می نماید‪.‬‬ ‫ت‬ ‫بعضــی تولیدکننــدگان نظیر روســیه با قیم ‬ ‫او افزود‪ :‬شرکت فوالد خوزستان با تولید نزولی عرضه می شــود؛ و بــا توجه به افزایش‬ ‫‪ ۸/۳‬میلیون تن شمش‪ ،‬رتبه دوم فوالد کشور هزینه ها در داخل کشــور‪ ،‬ســود ان چنان برای‬ ‫را در اختیــار دارد‪ ،‬در ســال گذشــته بــا تولیــد شــرکت های صــادرات محور حاصــل نخواهد‬ ‫‪ ۳/۳‬میلیــون تن و صادرات ‪ ۶۰‬درصدی‪ ۴/۱ ،‬شــد‪ .‬ایــن رونــد متاســفانه تمــام حلق ههــای‬ ‫میلیون دالر برای کشــور ارزاوری داشــتیم‪ .‬این زنجیــره ارزش فــوالد را درگیــر خواهنــد نمود‪.‬‬ ‫دســتاورد علیرغم محدودیت های برق و گاز‪ ،‬اولیــن پیامــد ان هم کاهش نقدینگی اســت‪.‬‬ ‫نشــان از همت بلنــد مدیران و کارکنــان گروه شــرکت فوالد خوزســتان در همین راستا‪ ،‬یک‬ ‫فوالد خوزستان دارد‪.‬‬ ‫سیاســت شــصت – چهل را پیاده ســازی کرده‬ ‫او با بیان اینکه جایگاه شــرکت سیمیدکو اســت کــه چهل درصــد تمرکز بــر روی کاهش‬ ‫حیاتــی و اساســی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ایــن اعداد و هزینه ها و شــصت درصد افزایــش درامدها را‬ ‫ارقام‪ ،‬جایگاه شــرکت ســیمیدکو را در زنجیره شــامل می شود‪ .‬این سیاســت برای برون رفت‬ ‫ارزش نمایان می ســازد؛ نزدیــک به ‪ ۲۵‬درصد از وضعیت فعلی است؛ چون محصول فوالد‬ ‫نیــاز گــروه فــوالد خوزســتان از طریق شــرکت خوزستان تحت تاثیر قیمت های جهانی است‪.‬‬ ‫صنعتــی و معدنــی توســعه فراگیر ســناباد در انتظاری که از مجموعه سیمیدکو می رود این‬ ‫حوزه تولید کنستانتره و گندله تامین می شود‪ .‬اســت که این سیاســت را پیاده ســازی کند‪ .‬او‬ ‫ابراهیمــی با اشــاره به هلدینگ فراگیر در با اشــاره بــه تولید ‪ ۵/۲‬میلیون تن کنســتانتره‬ ‫نظام حاکمیتی فوالد خوزستان اظهار داشت‪ :‬و گندله در شــرکت سیمیدکو‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫در ایــن مجموعــه بحــث سیاســت گذاری و تــاش کرد که ظرفیت شــرکت به پنج میلیون‬ ‫کنتر لهــای مالی و اســتراتژی در حــال تدوین تــن برســد؛ پروژه هــا را بــر همین مبنــا باید به‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن نظــام حاکمیتی‪ ،‬شــرکت های سرانجام رساند‪.‬‬ ‫در ایران شکل خواهد گرفت که بزرگ ترین‬ ‫سرمایه گذاریخارجیدر تاریخصنعتایران‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ترابری و پشتیبانی تولید صورت گرفته است‪ .‬عباسی لرکی‬ ‫اظهار داشت‪:‬اهماینتغییراتشاملتعویضکاملشاسی‬ ‫فرسودهدستگاهچاهپیمایی‪،‬بازسازی کاملو بهینه سازی‬ ‫کابین چاه پیمایی (‪ )winch cabin‬و کابین اپراتور (‪control‬‬ ‫‪ ،)cabin‬تغییر سیستم پیشران دستگاه (‪ )Power Pack‬از‬ ‫مکانیکیبهالکتریکی(بانصبیکدستگاهژنراتور سهفاز‬ ‫‪ kw 80‬و الکتروموتور ‪ )kw 15‬است که این اقدام خالقانه‬ ‫و کامال ابتکاری برای اولین بار در صنعت نفت در ساخت‬ ‫کامیون های چاه پیمایی صورت گرفته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬از‬ ‫مزایایاین کار ارتقاءراندمانسیستمهیدرولیکو افزایش‬ ‫حداکثر توان کششی دستگاه (‪ )MAX, LINE POOL‬از‬ ‫‪ Lbs 1500‬به ‪ ،Lbs 3000‬مجهز نمودن دستگاه به سیستم‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرستمدیریتایمنی‪،‬بهداشتو محیط زیستشرکتملیحفاریایران‪:‬‬ ‫کمربندنگهدارندهدکلباندستگاهحفاریباهمکاریشرکت‬ ‫دانش بنیانتولیدداخلشد‬ ‫اهواز‪ -‬رویــداد امروز‪:‬سرپرســت مدیریت‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‪ ،‬پدافند‬ ‫غیرعامــل و مدیریت بحران شــرکت ملی‬ ‫حفاریایرانگفت‪:‬درهمکاریوهم افزایی‬ ‫میاناینشرکتبایکشرکتدانش بنیان‬ ‫برای اولین بار در کشور کمربند نگهدارنده‬ ‫دکلبان دســتگاه حفاری تولید داخل شــد‪.‬‬ ‫فرزین کاوش در توضیح بیشــتر دراین باره‬ ‫افزود‪ :‬با بومی سازی این کمربندها و تولید‬ ‫انبــوه ان‪ ،‬دکلبانان شــرکت مجهــز به این‬ ‫تجهیز گردیده و ضریب ایمنی کار به نحو‬ ‫مطلوبــی افزایش خواهد یافت‪.‬او با بیان‬ ‫اینکهاین کمربندهاتاکنوناز طریقخرید‬ ‫از کشورهای خارجی تامین می شد‪ ،‬اظهار‬ ‫تهــای پژوهش‪،‬‬ ‫کــرد‪ :‬بــا پیگیــری مدیری ‬ ‫فنــاوری و مهندســی ســاخت‪ HSE ،‬و‬ ‫تدارکاتوامور کاالوبررسیتوانمندی های‬ ‫یک شــرکت دانش بنیان داخلی‪ ،‬ساخت‬ ‫این کمربندها که دارای ویژگی های خاص‬ ‫اســت به این شــرکت محول و کارشناسان‬ ‫ملــی حفــاری در مراحــل طراحــی و تولید‬ ‫ان همــکاری مســتمر و موثــر داشــته اند‪.‬‬ ‫کاوش گفــت‪ :‬در تولیــد ایــن کمربندهــا‬ ‫تالش به عمل امده که عالوه بر مطابقت‬ ‫بــا انــواع خارجــی ان بــا توجه به شــرایط‬ ‫خــاص اقلیمی و محیطــی موقعیت های‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪ ۴‬کشته و یک مفقود در سیل‬ ‫خوزستان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫شهرســتان های دچــار اب گرفتگــی‪ ،‬از اغــاز براورد خســارت ها‬ ‫توســط عوامــل اجرایــی خبــر داد‪ .‬شــهاب صدیقــی بــا اشــاره‬ ‫بــه بارندگــی ‪ ۸۹‬میلی متــری در ایــذه اظهــار کــرد‪ :‬نتیجــه این‬ ‫شرایط‪ ،‬جاری شدن روان اب در معابر و اب گرفتگی به صورت‬ ‫مقطعــی بــود که با تــاش عوامل مختلف‪ ،‬بخــش عظیمی از‬ ‫ایــن اب گرفتگــی در حــوزه شــهری بعد از ســاعاتی رفع شــد و‬ ‫اب گرفتگی دو نقطه اصلی در حوزه راهداری نیز رفع شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در سیالب‪ ،‬ایذه یک کودک سه ساله در روستای قلعه‬ ‫سرد و یک مرد ‪ ۵۷‬ساله در روستای ناشلیل مفقود شدند که‬ ‫صبح دیروز جسد این مرد پیداشده و جست وجو برای یافتن‬ ‫کــودک مفقود ادامه دارد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران خوزســتان‬ ‫گفت‪ :‬در صیدون باغملک نیز حدود ‪ ۵۰‬میلی متر بارندگی و‬ ‫همچنیــن بارندگــی در قلعه تل و بخش شــهری باغملک رخ‬ ‫داد کــه منجر به اب گرفتگی معابر شــد اما طغیانــی رخ نداد‪.‬‬ ‫صدیقی بیان کرد‪ :‬در پی این شرایط‪ ،‬مسیر باغملک به استان‬ ‫عملیاتی حفــاری در ایــران خاصه جنوب‬ ‫غربی کشور‪ ،‬نکات ایمنی بیشتری لحاظ‬ ‫گردد‪.‬سرپرســت مدیریــت‪ ،HSE‬شــرکت‬ ‫ملی حفاری ایران‪ ،‬افزود‪ :‬نخســتین ســری‬ ‫از کمربندهای نگهدارنده دکلبان ساخت‬ ‫داخل که با هزینه بسیار ارزان تر از مشابه‬ ‫خارجــی تولیدشــده در موقعیت اســتقرار‬ ‫چند دکل حفاری مورداســتفاده و بررســی‬ ‫کیفی و فنی قرار گرفت و با تائید کیفیت‬ ‫و شاخص هایاستانداردموردتائیدشرکت‬ ‫ملی نفت ایران تولید انبوه و توزیع ان در‬ ‫دستور کار قرارگرفتهاست‪.‬او پیش ازایننیز‬ ‫از یکسان سازیومتحدالشکلشدنالبسه‬ ‫استحفاظیفردی(‪)PPE‬مجموعهکارکنان‬ ‫عملیاتیو فنیشرکتاز ابتدایسالاینده‬ ‫خبر داده بود که شامل لباس کار‪ ،‬کاپشن‪،‬‬ ‫کاله‪،‬عینکدستکش‪،‬کفشو‪...‬می شود‪.‬‬ ‫کهگیلویه و بویر احمد مسدود شده است که عوامل راهداری‬ ‫در تــاش بــرای بازگشــایی مســیر هســتند‪ .‬او افــزود‪ :‬در دیگر‬ ‫نقاط به دلیل جاری شدن روان اب در مناطق روستایی شاهد‬ ‫تخریب ســراب های کشــاورزی‪ ،‬قطع برق و قطع شبکه تلفن‬ ‫همراه در پی قطع برق ایستگاه در منطقه صیدون بوده ایم که‬ ‫این مشکل رفع شده است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران خوزستان‬ ‫بــا اشــاره به اب رســانی بــا تانکــر در بخش صیــدون باغملک‬ ‫گفت‪ :‬براورد خسارت ها توسط عوامل اجرایی در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬صدیقی در خصوص وارد شــدن خســارت به منازل نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬ورود اب به منازل ناشــی از طغیان رودخانه گزارش‬ ‫نشده اما براثر اب گرفتگی معابر‪ ،‬اب وارد چند منزل شده که‬ ‫خدمات رسانی انجام شده است‪.‬او در خصوص تلفات انسانی‬ ‫این شرایط جوی تصریح کرد‪ :‬فعالیت این سامانه تاکنون منجر‬ ‫کشــته شــدن یک مرد در ســیالب ایذه و مرگ ســه نفر در پی‬ ‫اصابت صاعقه در باغملک‪ ،‬هفتکل و رامشیر شده است‪.‬‬ ‫باند قاچاق سالح و مهمات در‬ ‫شادگاندستگیرشدند‬ ‫اهــواز ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری‬ ‫اعضای باند قاچاق سالح و مهمات توسط پلیس اطالعات و‬ ‫امنیت عمومی در شهرستان شادگان خبر داد‪.‬سردار سید محمد‬ ‫خـــبر‬ ‫شرکت های کربنو لوله سازیبایدسریع تر از‬ ‫حریمشهر اهواز خارجشوند‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزســتان‬ ‫بر لزوم تدوین شــیوه نامه و اجرایی شدن انتقال‬ ‫ســه واحــد صنعتی بــزرگ خوزســتان به خــارج از‬ ‫حریم شــهری تاکید کرد‪ .‬محمدجواد اشــرفی در‬ ‫کارگروهاستانیکاهشالودگیهواو تدوینانتقال‬ ‫واحدهایاالیندهصنعتیبهخارجاز حریمشهرها‬ ‫ضمن تاکیــد بر لزوم خارج شــدن صنایع االینده‬ ‫از حریــم شــهرها اظهار کــرد‪ :‬بحث خــارج کردن‬ ‫کارخانه کربن ایران از محدوده شهر اهواز یکی از‬ ‫مهم تریناقداماتدرزمینهکاهشالودگیصنعتی‬ ‫کالنشهر اهواز است‪.‬اواز مسئوالنشهرکصنعتی‬ ‫خواستتادر زمینهجابجاییاینواحدهمکاری‬ ‫الزم را داشــته باشــد‪ .‬او افــزود‪ :‬ســامت مــردم و‬ ‫حفاظت از محیط زیست یکی از عوامل مهم در‬ ‫خارجکردناینصنایعاز حریمشهریاستوباید‬ ‫تالشکنیمتادر راستایکاهشالودگیوهمچنین‬ ‫عواملیچونجلوگیریاز ترددخودروهایسنگین‬ ‫و ترافیکو از منظر زیبایشهر بتوانیماینصنایع‬ ‫را بــه خــارج از حریم شــهر انتقال دهیم‪ .‬اشــرفی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مــا بایــد در ایــن نشســت نســبت به‬ ‫تدوینشیوه نامهو اجراییشدنانتقالسهواحد‬ ‫صنعتیبزرگشاملشرکت کربنایران‪،‬لوله سازی‬ ‫اهواز و اسفالت شادگان به خارج از حریم شهری‬ ‫برنامه ریزی کنیم تا هرچه ســریع تر زمینه خروج‬ ‫صالحی در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬در راســتای تداوم‬ ‫رصد و برخورد با عناصر اصلی و قاچاقچیان سالح و مهمات‪،‬‬ ‫ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان خوزستان‪ ،‬با‬ ‫تسلط کامل اطالعاتی موفق به شناسایی باند قاچاق سالح‬ ‫و مهمات در شهرســتان شادگان شــدند‪.‬او ادامه داد‪ :‬ماموران‬ ‫پلیس اطالعات و امنیت عمومی با رصد اطالعاتی چندماهه‬ ‫اعضــای ‪ 6‬نفــره باند قاچاقچیان ســاح را شناســایی و پس از‬ ‫هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات منسجم و مقتدرانه‬ ‫ان هارادستگیر کردند‪.‬فرماندهانتظامیاستانخوزستانتصریح‬ ‫کرد‪ :‬ماموران پلیس در بازرسی از محل های دپوی قاچاقچیان‬ ‫‪ 5‬قبضه سالح شورشی به همراه ‪ 9‬هزار فشنگ جنگی و بیش‬ ‫از ‪ 100‬قبضه ســاح ســرد کشف کردند‪ .‬سردار صالحی با تاکید‬ ‫به اینکه وجود سالح غیرمجاز یکی از عوامل بسترساز جرائم‬ ‫خشن اعم از تیراندازی‪ ،‬سرقت های مسلحانه‪ ،‬قتل و‪ ...‬است‬ ‫از شــهروندان خواســت هرگونه اخبار و اطالعات در ارتباط با‬ ‫قاچاق ســاح و مهمات و همچنین دارندگان سالح غیرمجاز‬ ‫دارند را به مرکز فوریت های پلیسی ‪ 110‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی بندر امام در مسیر‬ ‫توسعه‬ ‫اهــواز ‪ -‬رویــداد امروز ‪:‬علــی مهــدی پــور‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫فراهم شــود‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به جابه جایی و‬ ‫جانمایــی جدید شــرکت کربــن ایران در شــهرک‬ ‫صنعتی شــماره ‪ ۵‬از مســئوالن شهرک صنعتی و‬ ‫سازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتاستانخوزستان‬ ‫می خواهیمکهزمینهانتقالرافراهماورند‪.‬مدیرکل‬ ‫حفاظــت محیط زیســت خوزســتان افــزود‪ :‬در‬ ‫برنامه جابه جایی این صنایع باید سالمت مردم‬ ‫و حفظ محیط زیست بر منافع سازمانی و دیگر‬ ‫مــوارد ترجیح داده شــود زیرا اولویت با ســامت‬ ‫هم استانی ها اســت‪ .‬اشرفی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود خواستار سرعت بخشیدن به روند‬ ‫پروژه های جمع اوری گاز فلرهای نفتی و کاهش‬ ‫مشعل ســوزی شــد و گفت‪ :‬باید جلوی سرمایه‬ ‫سوزی و هدر رفت انرژی در این حوزه گرفته شود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست محمد خانچی معاون امور‬ ‫عمرانی اســتانداری خوزستان نیز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط ایجادشده و احاطه شهر اهواز توسط‬ ‫صنایع‪ ،‬زندگی در شهر اهواز و خیلی از شهرهای‬ ‫استان خوزستان مشکل و برای مردم سخت شده‬ ‫اســت‪ .‬او در خصوص برنامه جم ـع اوری گازهای‬ ‫همراه نفت و جلوگیری از مشعل سوزی گفت که‬ ‫بایدنگاهیجهادیپیگیر اجرایاینپروژه هاشود‬ ‫وخواستار شتاب بخشیوجبرانعقب افتادگی ها‬ ‫در این حوزه شد‪.‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خوزستان؛ در نشست بررسی‬ ‫مســائل و مشــکالت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‬ ‫صنعتــی بنــدر امــام گفت؛ بــا برنامه ریزی صــورت گرفته‬ ‫و پروژه هــای عمرانــی تعریف شــده‪ ،‬این شــهرک صنعتی‬ ‫در مســیر توســعه قــرار خواهد گرفت‪ .‬علــی مهدی پور‬ ‫بــا اشــاره بــر اینکــه شــهرک صنعتــی بنــدر امام در مســیر‬ ‫توســعه قــرار دارد‪ ،‬گفــت؛ توســعه شــهرک صنعتــی بندر‬ ‫امــام و در کنــار ان رفــع مشــکالت تولیدکننــدگان منتــج‬ ‫به اشــتغال زایی و رشــد شــاخص های اقتصادی و بهبود‬ ‫ســطح کیفــی زندگی مــردم منطقه می گــردد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی خوزســتان؛ ضمــن اشــاره بر‬ ‫لــزوم تعییــن تکلیــف اراضی راکد در شــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتــی‪ ،‬خواســتار تســریع دررونــد پرونده هــای اراضــی‬ ‫را کــد و صــدور احــکام الزم از طر یــق محا کــم قضایــی‬ ‫شــد‪ .‬علــی مهــدی پــور تصر یــح کــرد؛ یکــی از مصادیق‬ ‫مهــم در جهــت ارتقــای تولیــد ملــی‪ ،‬حمایــت از کار و‬ ‫ســرمایه ایرانــی توجــه بــه زیرســاخت ها در شــهرک های‬ ‫صنعتــی به عنــوان مهم تر یــن زیربنای اســتقرار واحدهای‬ ‫تولیــدی و صنعتــی اســت‪ ،‬بــه همیــن منظــور بایــد بــه‬ ‫افزایش اعتبارات عمرانی در تســریع و انجام پروژه های‬ ‫عمرانی توجه ویژه شــود‪.‬‬ ‫کاخ اپادانای داریوش در شوش‬ ‫‪ :‬داریوش در حدود ‪ ۵۰۰‬سال پیش از میالد‪ ،‬دستور ساخت کاخ بزرگی به سبک کاخ های‬ ‫تخت جمشید را در شوش صادر کرد‪ .‬کاخی که بعدها به کاخ زمستانی شاهان هخامنشی تبدیل شد‪.‬‬ ‫شداخلیاینکاخبااستفادهاز اجر لعاب دار ساخته شدهاست‪.‬اجرهاییکهتوسطهنرمندان‬ ‫دیوارهایبخ ‬ ‫ایرانباستانبهنقوشسپاهجاویدان‪،‬شیر بال دار و گلنیلوفر ابیتزئینشده اند‪.‬تاالر بارعام‪،‬دروازه‪،‬حرم سرا‬ ‫و کاخ پذیرایی‪ ،‬تنها گوشه ای از بخش های کشف شده این کاخ باشکوه هستند که حدود‪ ۱۴۰‬سال پیش از‬ ‫زیرخاکبیرونکشیدهشده اند‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬بــا تــاش و کوشــش متخصصان‬ ‫مدیریــت تعمیــر‪ ،‬تکمیــل و خدمــات فنــی چا ههــای‬ ‫شــرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب یک دستگاه کامیون‬ ‫چاه پیمایی تعمیر و بازســازی شــد‪ .‬با تالش و کوشــش‬ ‫متخصصــان مدیریــت تعمیر‪ ،‬تکمیــل و خدمــات فنی‬ ‫چاه های شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب یک دستگاه‬ ‫کامیونچاهپیماییتعمیر و بازسازیشد‪.‬‬ ‫مدیر تعمیر‪ ،‬تکمیل و خدمات فنی چاه های شرکت‬ ‫ملــی مناطق نفتخیز جنوب گفت‪ :‬یک دســتگاه کامیون‬ ‫چاه پیمایــی بــه علــت عمــر بــاال و فرســودگی و ضعف‬ ‫‪( POWER PACK SYS‬سیســتم پیشــران) و همچنیــن‬ ‫بهینهنبودنوعدموجودسیستمتهویهکابین‪،‬کاراییالزم‬ ‫علی الخصوص در فصل گرما را نداشــت و فقط در موارد‬ ‫محدودو ضروریدر بعضیاز عملیاتسبکاز اناستفاده‬ ‫می گردید‪ .‬یونس عباسی لرکی افزود‪ :‬کمبود یک دستگاه‬ ‫کامیون چاه پیمایی با قابلیت های مناســب و منطبق با‬ ‫تجربــه کارکنــان عملیاتی در مســیرهای چاه هایــی دور از‬ ‫منطقه‪،‬هموارهاز دغدغه هایعملیاتمحسوبمی شد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا با هــدف افزایش توانمندی و‬ ‫ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات مدیریت تعمیر‪ ،‬تکمیل‬ ‫و خدمات فنی چاه ها‪ ،‬بازسازی و ارتقاء این دستگاه پس از‬ ‫ایجادتغییراتاساسیدر تجهیزاتان‪،‬باهمکاریمدیریت‬ ‫حفاظت الکترونیکی و پایش مداوم تجهیزات و استفاده‬ ‫از یــک دیــزل ژنراتور جهت تامین توان موردنیاز سیســتم‬ ‫هیدرولیک و برق الزم جهت روشــنایی‪ ،‬سیستم تهویه و‬ ‫سایر مصارف دستگاه است‪ .‬عباسی لرکی‪ ،‬ایجاد سیستم‬ ‫سرمایشی و گرمایشی مناسب در کابین که باعث افزایش‬ ‫ایمنــی و ارائــه خدمــات هر چه بهتر می گردد و همچنین‬ ‫امکان استفاده از برق دکل در زمان استقرار دستگاه بر روی‬ ‫دکل های حفاری به عنوان نیروی پیشران دستگاه و خارج‬ ‫بشــده از مــدار را از دیگــر مزایای این‬ ‫نمــودن ژنراتور نص ‬ ‫تغییرات برشمرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با اقدامات انجام شده و با‬ ‫توجه به قدرت کامیون‪ ،‬مقاوم سازی کابین و تجهیزات و‬ ‫همچنینباافزایشضریبایمنی‪،‬امکاناستفادهاز دستگاه‬ ‫در کلیه چاه ها در مناطق جغرافیایی باالخص جاده های‬ ‫کوهستانیوصعب العبورفراهم شدهاست‪.‬‬ ‫عباسی لرکی گفت‪ :‬این کار بزرگ و ارزنده تخصصی در‬ ‫شرایطتحریم هایظالمان هو همه گیری کرونابابهره گیری‬ ‫تهــای داخلــی به ثمر رســید و عــاوه بر تحقق‬ ‫از ظرفی ‬ ‫برنامه های پدافند غیرعامل در حوزه تخصصی حفاری و‬ ‫تولیدایمنوپایدار نفتو گاز وممانعتاز توقفچاه های‬ ‫تولیدیشرکت هایپنج گانهبهره برداریودکل هایحفاری‬ ‫وتعمیراتی‪،‬صرفه جوییاقتصادیقابل توجهیرابهدنبال‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬در جلســه صبحگاهــی‬ ‫بهره برداری که با حضور صادقیان مدیرعامل و‬ ‫جنتی عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین‬ ‫خوزســتان در سالن جلســات خط تولید برگزار‬ ‫شد‪ ،‬مدیران حوزه بهره برداری گزارش های کاری‬ ‫و برنامه های پیشنهادی خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫ابوعلــی معاون فنی و بهره برداری شــرکت‬ ‫فــوالد اکســین خوزســتان گفــت‪ :‬جلســات‬ ‫صبحگاهی همه روزه به منظور بررسی عملکرد‬ ‫روز گذشــته این حــوزه و ارزیابی شــاخص های‬ ‫تعریف شدهجهترفعمشکالتوبرنامه ریزی‬ ‫روزهــای اینــده بــا حضور مدیــران بهر هبــرداری‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ابوعلــی افــزود‪ :‬با تالش و پتانســیلی که در‬ ‫یکایک مدیران و واحد های ذی ربط ان ها سراغ‬ ‫دارم‪ ،‬سالی مثال زدنی را برای فوالد اکسین رقم‬ ‫خواهند زد‪ .‬احمد صادقیان مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد اکســین از زحمات همه کارکنان تقدیر و‬ ‫تشــکر نمود و بیان کرد‪ ،‬باانرژی و همبســتگی‬ ‫همکاران همواره در هر شرایطی تولید ورق های‬ ‫کیفــی شــرکت فوالد اکســین متوقف نشــده و‬ ‫روزب ـه روز بهبــود پیداکــرده اســت‪ .‬صادقیان با‬ ‫بیان اینکه گزارش های مدیران نشان گر حرکت‬ ‫درســت در چارچوب برنامه ریزی تعریف شده‬ ‫اســت تاکیــد کــرد‪ ،‬بایــد همــوار تالش کنیــم از‬ ‫شرایط خوب به سمت عالی درحرکت باشیم‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫بهینه سازیو ارتقاءیکدستگاه کامیونچاهپیمایی‬ ‫مناطقنفتخیز جنوب‬ ‫گزارش مدیران نشان گر حرکت درست در‬ ‫چارچوببرنامه ریزیتعریف شدهاست‬ ‫روزنامــه کارون بــه صاحــب امتیــازی و مدیــر‬ ‫مسئولیمنصور قنواتیدر موضوعاتاجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی‪،‬ورزشیچاپمیشودو مجوز انتشارش‬ ‫را در سال ‪ 1374‬دریافت کرده است‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانخوزستان‬ ‫| ابراهیم افتخار |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خوزستان‬ ‫شماره‪ 36‬صفحهرویداد خوزستان‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیخوزستان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫مهدیطارمیدر لیستنهاییمیالن‬ ‫ستارهپرسپولیس‬ ‫درست صحبت کردن را خوب یاد گرفته است‬ ‫یک رســانه ایتالیایی اعالم‬ ‫اســت و در همین راســتا‪ ،‬ان ها‬ ‫کــرد مهاجم ایرانــی پورتو جزو‬ ‫رناتــو ســانچز‪ ،‬حکیم زیــاش و‬ ‫گزینه نهایی باشــگاه میالن در‬ ‫مهــدی طارمــی را در فهرســت‬ ‫نقلوانتقاالتتابستانیاست‪.‬‬ ‫خــود برای جایگزینی باکایوکو‬ ‫مهدی طارمی پس از سال های‬ ‫قرار داده اند‪ .‬مدیران روسونری‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫درخشــان در فوتبــال پرتغال و‬ ‫از عملکــرد باکایوکــو رضایــت‬ ‫کسبعنواناقایگلیلیگبرتر‬ ‫نداشــته اند و بــه همیــن دلیل‬ ‫این کشور و همچنین به دســت اوردن سه گانه بند خرید او را فعال نکرده اند تا این بازیکن به‬ ‫قهرمانی همراه پورتو‪ ،‬موردتوجه باشــگاه های لندن برگردد و به همین دلیل باشگاه میالن یک‬ ‫اروپاییدر ترکیهو ایتالیاییقرارگرفتهو هنوز هم بازیکن برای تقویت خط میانی(وینگر هافبک‬ ‫احتمال جدایی او از جمع شاگردان کونسیسائو هجومــی) بــه دنبــال ســانچز‪ ،‬زیــاش یــا مهدی‬ ‫وجوددارد‪.‬وب سایتکالچومرکاتوایتالیاخبر داد طارمی است‪ .‬کالچومرکاتو عنوان کرده بازگشت‬ ‫تیموئهباکایوکوپساز نیم فصلحضور در میالن باکایوکو برای دومین بار به میالن هیجان انگیز‬ ‫و عدم فعال سازی بند خرید دائمی ‪ ۲۰‬میلیون نبوده و عملکردش مدیران این باشــگاه را برای‬ ‫یورویی او‪ ،‬از تماشاگران روسونری خداحافظی ادامه همکاری با وی مجاب نکرده و حاال بعید‬ ‫کرده و حاال مدیران این باشــگاه سه گزینه روی نیســت در صورت پرداخت حق فســخ مهدی‬ ‫میزشــان قــرار داده اند کــه دراین بین نام مهدی طارمی‪ ،‬این ستاره ایرانی راهی روسونری شود‪ .‬با‬ ‫طارمی‪ ،‬ســتاره ایرانی پورتو نیز دیده م ‬ ‫یشــود‪ .‬توجه به جدایی کسیه و باکایوکو از میالن‪ ،‬این‬ ‫این وب سایت تاکید کرده میالن مذاکرات خود تیم با مهره های کمی در خط میانی مواجه شده‬ ‫را بــرای مذاکرات جدید در شــروع ماه اگوســت و همین اتفاق شرایطی به وجود اورده تا ان ها‬ ‫و نقل و انتقاالت داغ تابستانی اماده می کند و چشمشانبهجذبرناتوسانچز‪،‬زیاشیامهدی‬ ‫به دنبال قهرمانی در فصل جدید سری ا ایتالیا طارمیباشند‪.‬‬ ‫دستور کلوپ‬ ‫برای تمدید قرارداد ستاره پرتغالی‬ ‫دستور یورگن کلوپ مذاکرات‬ ‫یورگــن کلــوپ‪ ،‬ســرمربی‬ ‫جدیــد بــر تمدیــد قــرارداد‬ ‫المان لیورپول‪ ،‬خواهان تمدید‬ ‫جدید با ایــن بازیکن در حال‬ ‫قــرارداد این باشــگاه با دیوگو‬ ‫انجام اســت‪ .‬سرمربی المانی‬ ‫ژوتا‪ ،‬شــده اســت‪ .‬لیورپــول در‬ ‫مرســی ســایدی ها از عملکــرد‬ ‫کلوپ‬ ‫فصل تابســتان ســادیو مانه را‬ ‫ستاره جوان و پرتغالی تیمش‬ ‫از دست داد و داروین نونیز را‬ ‫رضایت کامل داشته و معتقد‬ ‫جذب کرد تا ارایش خط حمله این تیم تغییر اســت او باید در ســال های اتی در انفیلد باقی‬ ‫کند؛ اما دیوگو ژوتا در ماه های اخیر تبدیل به بماند‪ .‬دردسرهای حفظ محمد صالح‪ ،‬باعث‬ ‫یکــی از بازیکنان مهــم بخش هجومی ترکیب شــده مدیــران لیورپــول زودتــر به فکــر تمدید‬ ‫مرســی ســایدی ها شــده و بــه نظر می رســد او قــرارداد بــا بازیکنــان امــاده خــود باشــند‪ .‬این‬ ‫در فصل جدید نیز نقشــی کلیدی در این تیم مهاجــم ‪ 25‬ســاله پــس از تشــدید مصدومیت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬حاال لیورپول تصمیم به حفظ همســترینگ در مــاه گذشــته‪ ،‬در اردوی پیــش‬ ‫ایــن وینگــر تکنیکی برای فصول بعــد گرفته و فصل لیورپول غایب بود و البته اخبار حاکی از‬ ‫پروژه تمدید قرارداد این مهاجم پرتغالی اخیرا ان اســت کــه دیوگــو ژوتا تا دو هفتــه دیگر به‬ ‫از ســوی باشگاه اغازشده است‪ .‬هنوز سه سال تمرینات بازمی گردد‪ .‬این ستاره پرتغالی فصل‬ ‫از قرارداد فعلی دیوگو ژوتا با باشــگاه لیورپول گذشته ‪ 21‬گل به ثمر رساند و هشت پاس گل‬ ‫باقی مانده‪ ،‬اما نشریه دیلی میل مدعی شد به نیز ارسال کرد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2304‬اقای عباس شکاری ارانی به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود رسما‬ ‫گواهی شده است‪ .‬مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ یک واحد اپارتمان بمساحت ‪73/66‬‬ ‫مترمربع به شماره پالک ‪ 272‬فرعی از ‪ 1965‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل در‬ ‫صفحه ‪ 158‬دفتر ‪ 78‬ثبت ‪ 17123‬به نام عباس شکاری ارانی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال‬ ‫‪ 194842‬ه ‪ 91‬صادر و تسلیم گردیده در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی نموده ‪ ،‬لذا طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی تا هرکس‬ ‫مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت‬ ‫مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان‬ ‫ارانی ‪/1359390‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2309‬شماره‪)1 140185602006002343 :‬برابر رای شماره ‪ 2343‬مورخ ‪ 1401/03/26‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0463‬اقای‪/‬خانم محمدحسین جعفری خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 2376‬کدملی‬ ‫‪ 1141332744‬صادره فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 216.29‬مترمربع پالک شماره ‪ 4‬فرعی از ‪ 115‬اصلی و ‪ 76‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر ‪ 527‬صفحه ‪ 236‬و دفتر ‪ 527‬صفحه ‪233‬‬ ‫و دفتر ‪ 546‬صفحه ‪ 209‬و سند شماره ‪ 341271‬مورخ ‪ 1398/8/9‬دفتر ‪ 73‬و سند شماره ‪341271‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/8/9‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 2344‬مورخ ‪ 1401/03/26‬به شماره کالسه ‪ 0464‬اقای‪/‬خانم پروانه کیانی‬ ‫خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 12991‬کدملی ‪ 1140506080‬صادره فرزند فضل اله در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 216.29‬مترمربع پالک شماره ‪ 4‬فرعی از ‪ 115‬اصلی و ‪ 76‬فرعی‬ ‫از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر ‪ 527‬صفحه‬ ‫‪ 236‬و دفتر ‪ 527‬صفحه ‪ 233‬و دفتر ‪ 546‬صفحه ‪ 209‬و سند شماره ‪ 341271‬مورخ ‪ 1398/8/9‬دفتر‬ ‫‪ 73‬و سند شماره ‪ 341271‬مورخ ‪ 1398/8/9‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬‬ ‫‪ ، 1401/05/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/27 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫سید امیرحسین حسن زاده – ‪/1358606‬م الف‬ ‫‪7‬‬ ‫سروشرفیعی؛‬ ‫سرامدفوتبالیست های‬ ‫سیاستمدار‬ ‫ســروش رفیعی احتماال تنها فوتبالیستی است‬ ‫کــه بعــد از دو بــار تــرک پرســپولیس و حضــور در‬ ‫تیم های رقیب یا رفتن برای پول این قدر از سوی‬ ‫هواداران باشگاه تحویل گرفته می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش سه‪ ،‬زمانی فوتبالیست های ایرانی ساده لوح‬ ‫و زودبــاور بودنــد‪ .‬در ده ههــای پنجاه و شــصت‬ ‫کــه خبــری از پــول در فوتبــال نبود و فوتبالیســت‬ ‫شــدن شــغل لوکســی مثل جراح و دندان پزشــک‬ ‫شدن به حساب نمی امد‪ ،‬اولین پیشنهاد اخرینش‬ ‫یشــد‪ .‬بازیکن اهل نگه داشــتن پیشــنهادها در‬ ‫م ‬ ‫اب نمک نبود و ایجنتی دور و برش پرسه نمی زد‬ ‫که بگوید کجا برو و کجا نرو‪ .‬اینستاگرام هم نبود‬ ‫که ببینند کی کجا رفته و چقدر فالوور پیداکرده یا‬ ‫احتماال چقدر از هوادارانش ریزش پیداکرده اند‪.‬‬ ‫ان روزهــا ارزش پیراهــن حتــی باالتــر از رقــم‬ ‫دســتمزد ناچیــز بازیکنــان ارزش مــادی و معنوی‬ ‫پیدا می کرد و فوتبالیســت به شــوق پوشیدن ان‬ ‫لبــاس با شــغل اصلی اش پــول در م ـی اورد که به‬ ‫عشقش برسد‪ .‬امروز اما فوتبالیست هایمان متاثر‬ ‫از تغییــرات نس ـل ها‪ ،‬فضــای جامعــه و شــرایط‬ ‫اجتماعی کالس متفاوتی پیداکرده اند و حداقل‬ ‫از حیــث درامــد و محیط زندگی یــا مدل تفریح‬ ‫وزندگی روزمره شان سلبریتی به حساب می ایند‪.‬‬ ‫بازیکنــان امــروز و ان هایــی کــه در ســطح اول‬ ‫فوتبال حضــور دارند‪ ،‬همان قدر که طور دیگری‬ ‫زندگــی می کننــد‪ ،‬مــدل دیگــری فکــر می کننــد و‬ ‫حــرف می زنند و رفتارشــان هم بــه گونه دیگری‬ ‫اســت‪ .‬بازیکــن امــروزی بــرای مصاحبــه کردنش‬ ‫یســنجد و حرف می زند‬ ‫هزار نکته مختلف را م ‬ ‫و بیشــتر از ان بــرای پســت اینســتاگرامی وقــت‬ ‫می گذارد‪ .‬بازیکن امروزی مواظب است تا وسط‬ ‫زمین در ان هیاهو و شور و حرارت کاری نکند که‬ ‫بعدا سوژه اش کنند‪ .‬فوتبالیست ها در میکسدزون‬ ‫حواس جمع شــده اند و با دقت حرف می زنند و‬ ‫البتــه وقتی برای تصمیمــات بزرگی مثل انتخاب‬ ‫تیم خیز برمی دارند انگار که بعد از خروج از یک‬ ‫اتاق فکر بیست نفره و بعد از ساعت ها جلسه‬ ‫تصمیــم نهایــی را گرفته انــد‪ .‬ســروش رفیعی اما‬ ‫شاید سرامد فوتبالیست های سیاستمدار امروزی‬ ‫باشــد‪ .‬بازیکنی کــه خوب بلد اســت حرف بزند‬ ‫و حتی اگر حرف خوب هم نزند‪ ،‬مراقب اســت‬ ‫تــا کســی را از خــودش ناراحــت و دلخــور نکند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2296‬شماره‪)1 140160302006002813 :‬برابر رای شماره ‪ 2812‬مورخ ‪ 1401/04/12‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 1653‬اقای‪/‬خانم محمدتقی پریشانی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 2813‬کدملی‬ ‫‪ 1141337134‬صادره فرزند یداله در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪168.57‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 210‬و ‪ 211‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر به موجب دفتر ‪ 539‬صفحات ‪ 304‬و ‪ 343‬و دفتر ‪ 533‬صفحه ‪ 428‬و دفتر ‪ 541‬صفحه‬ ‫‪ 516‬و دفتر ‪ 309‬صفحات ‪ 343‬و ‪ 379‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 2813‬مورخ ‪ 1401/04/12‬به شماره کالسه اقای‪/‬خانم فرشته رفیعی فروشانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3212‬کدملی ‪ 1141341131‬صادره فرزند اکبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 168.57‬مترمربع پالک شماره ‪ 210‬و ‪ 211‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬به موجب دفتر ‪539‬‬ ‫صفحات ‪ 304‬و ‪ 343‬و دفتر ‪ 533‬صفحه ‪ 428‬و دفتر ‪ 541‬صفحه ‪ 516‬و دفتر ‪ 309‬صفحات ‪ 343‬و‬ ‫‪ 379‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬‬ ‫‪ ، 1401/05/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/27 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫سید امیرحسین حسن زاده – ‪ /1359327‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -2301‬شماره‪ 140185602006002786 :‬برابر رای شماره ‪ 2786‬مورخ ‪ 1401/04/11‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0010‬اقای‪/‬خانم علی طاهری اندانی به شناسنامه شماره ‪ 1130022528‬کدملی‬ ‫‪ 1130022528‬صادره فرزند فتحعلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 119.41‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 446‬فرعی از ‪ 110‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند‬ ‫صلح شماره ‪ 53523‬مورخ ‪ 95/12/3‬دفتر ‪ 139‬و سند الکترونیک شماره ‪139920302006011482‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/05/12 :‬تاریخ‬ ‫انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/27 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن‬ ‫رفیعی اهل شهرســتان نوراباد ممســنی است اما‬ ‫بعــد از ســال ها بازی در تیم های بــزرگ و حضور‬ ‫نقــدر باتجربه شــده کــه می داند‬ ‫در تیــم ملــی ا ‬ ‫بــرای برداشــتن هر قدمــش باید پایــش را چطور‬ ‫بردارد و با چه شــدتی کجا بگذارد‪ .‬او ســنجیده‬ ‫و متین حرف می زند‪ .‬در حرف هایش تپق ندارد‬ ‫نحــال ا نقــدر اتوکشــیده و قلمب هســلمبه‬ ‫و درعی ‬ ‫هــم حــرف نمی زنــد که بخواهــد خــودش را جدا‬ ‫کند‪ .‬او در محیط تمرین همان شروشــور فوتبالی‬ ‫را دارد و در اردوی تیمــش رفتارهــای خوشــمزه و‬ ‫شوخی های مابین بازیکنان را مثل هر فوتبالیست‬ ‫دیگــری انجــام می دهــد امــا انــگار پیمانــه همه‬ ‫این ها دســتش اســت و می داند هر چیزی را کجا‬ ‫خرج کند‪ .‬سروش رفیعی احتماال تنها فوتبالیستی‬ ‫اســت که بعد از دو بار ترک پرســپولیس و حضور‬ ‫نقــدر از‬ ‫در تی مهــای رقیــب یــا رفتن بــرای پول ای ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ســوی هــواداران باشــگاه تحویل گرفته م ‬ ‫رفیعی بار اول وقتی از پرسپولیس رفت برای بستن‬ ‫قرارداد دالری راهی قطر شــد اما ان روز هیچ کس‬ ‫به او نگفت خائن چون بلد بود چطور جدا شود‪.‬‬ ‫بــار دوم هــم کالــدرون او را نخواســت و از ترکیــه‬ ‫برگشتش داد اما سروش حتی از ان مدل دیپورت‬ ‫شــدن از اردو طوری اســتفاده کرد تا محبوبیتش را‬ ‫بیــن پرسپولیس ـی ها بیشــتر کند و حتی ســپاهانی‬ ‫شدنش هم هیچ پرسپولیسی ای را ناراحت نکرد‪.‬‬ ‫سروش رفیعی طوری از سپاهان خداحافظی کرد‬ ‫که هواداران این تیم را دل زده نکند و همان زمان‬ ‫به گون ـه ای بــا هواداران پرســپولیس پیمان بســت‬ ‫که خیلی زود دوباره قلب هایشان را تسخیر کند‪.‬‬ ‫ســروش برای ســومین بار به پرســپولیس امده و‬ ‫عجیب اینکه این بار هم همه دوستش دارند و‬ ‫به او امیدوارند که این مهم بیشتر از دل بستن‬ ‫بــه نــاز و کرشــمه های او با توپ ریشــه در رفتار‬ ‫و گفتــار او دارد‪ .‬رفیعــی بــا کالم و کــردارش در‬ ‫محیــط فوتبــال خــودش را از بقیــه متمایز کرده‬ ‫یشــود او را با یک کت وشلوار شیک سال ها‬ ‫وم ‬ ‫بعــد به عنــوان نماینــده مجلــس یــا دیپلمــات‬ ‫تصور کرد‪ .‬رفیعی شــــمـــــاره ‪ 7‬پرســپولیس را به‬ ‫تن می کند‪ .‬لباسی که سال ها بر تن علی پروین‬ ‫نقــدر که پروین امــروز باتجربه و‬ ‫بــوده امــا هما ‬ ‫سنجیده عمل می کند‪ ،‬سروش در سی سالگی به ان‬ ‫نقطه رسیده است‪.‬‬ ‫زاده – ‪/1359406‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2080‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۲۷۸‬مورخ ‪ 1401/02/28‬هیات دو مالکیت اقای‬ ‫کاظم هاشمی به شناسنامه شماره ‪ ۶‬کدملی ‪ ۴۶۸۹۸۳۶۳۶۱‬صادره اصفهان فرزند قاسم بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ‪ ۳۶۵‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ ۴۵۲‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال‬ ‫شماره ‪ ۲۵۹۸۸‬مورخ ‪ 96/12/22‬دفتر ‪ ۳۵۷‬اصفهان‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1351529‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -2085‬شماره‪)1 140160302006002681 :‬برابر رای شماره ‪ 2682‬مورخ ‪ 1401/04/07‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0526‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم عباس کوچکی به شناسنامه شماره ‪ 2006‬کدملی‬ ‫‪ 1141290820‬صادره فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 195.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 593‬و ‪ 594‬فرعی از ‪ 158‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر ‪ 4‬صفحه ‪ 360‬و دفتر ‪ 151‬صفحه ‪ 232‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )2‬برابر رای شماره ‪ 2681‬مورخ ‪ 1401/04/07‬به شماره کالسه ‪ 0525‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم‬ ‫لیال کوچکی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 391‬کدملی ‪ 1141353164‬صادره فرزند رمضانعلی‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 195.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 593‬و ‪594‬‬ ‫فرعی از ‪ 158‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر ‪ 4‬صفحه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫کاپ جام جهانی در تهران‬ ‫بدون کاسیاس و کاکا‬ ‫مدیــر روابــط عمومی فدراســیون فوتبال اعالم کــرد از‬ ‫ابتــدا نیز قــراری برای حضور ســتاره های فوتبال جهــان در‬ ‫ایرانوجودنداشتهاست‪.‬در شرایطی که گفتهمی شدبرای‬ ‫رونمایی از کاپ جام جهانی‪ 2022‬در ایران ایکر کاسیاس و‬ ‫کاکادوستارهفوتبالدنیابهایرانمی ایداماچنینموضوعی‬ ‫ظاهرا لغو شده است‪ .‬دراین باره شایعات متعددی وجود‬ ‫داشت که کاپ جام جهانی نیز قبل از تورنمنت به ایران‬ ‫نخواهد امد اما مدیران فدراسیون این موضوع را تکذیب‬ ‫کردند‪ .‬ظاهرا فیفا در مذاکرات خود با فدراســیون فوتبال‬ ‫ایران اعالم کرده است مراسم رونمایی از جام بدون حضور‬ ‫ستارگان فوتبال دنیا مطابق با ائین نامه های سایر کشورها‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬محمدجوادپایندهمدیر روابطعمومی‬ ‫فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت‪« :‬جام قهرمانی در‬ ‫تهرانرونماییمی شود‪.‬سهمحلبرایرونماییاز اینجام‬ ‫داریمتاعالقمندانبهفوتبالاز دیدنانلذتببرنداماهیچ‬ ‫قراریمبنیبر حضور ستارگانفوتبالجهاننداشتیمکهحاال‬ ‫بخواهد کنسل شود‪ ».‬وی افزود‪« :‬قطعا از حضور ستارگان‬ ‫فوتبال دنیا استقبال می کنیم اما فیفا برنامه ریزی خاصی تا‬ ‫امروز انجام نداده است‪ .‬شاید برخی اسپانسرها بخواهند‬ ‫در سایر شهرها از ان ها دعوت کنند اما مربوط به مذاکرات‬ ‫رسمیفدراسیونفوتبالبافدراسیونجهانینیست‪».‬گفتنی‬ ‫است؛ مراسم رونمایی از کاپ قهرمانی جام جهانی‪ ،‬دهم‬ ‫شهریورماهسالجاریدر تهرانبرگزار می شود‪.‬‬ ‫مالیات ویلموتس هم به‬ ‫گردن فدراسیون افتاد‬ ‫فدراســیون فوتبــال بــه باشــگاه ها تاکیــد دارد کــه‬ ‫به هیچ وجــه نبایــد در قــرارداد بــا کادر فنی و هم چنین‬ ‫بازیکنان مســئولیت پرداخت مالیــات ان هــا را بر عهده‬ ‫بگیرنــد‪ .‬به واقع تاکید فدراســیون فوتبال این اســت که‬ ‫مربیانوبازیکنانبایدمالیاتقراردادخودراپرداختکنند‬ ‫امااکنونمشخص شدهاست که گاهیفدراسیونفوتبال‬ ‫خود به قانونی که وضع کرده و بر اجرای ان تاکید دارد‬ ‫عمل نمی کند‪ .‬بنا به گفته ارش فرهادی‪ ،‬مدیر حقوقی‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬اکنون ‪ 32‬میلیارد تومان مالیات برای‬ ‫قرارداد مارک و یلموتس از سوی اداره مالیات تعیین شده‬ ‫اســت به عــاوه اینکــه مدتــی اســت فدراســیون فوتبال‬ ‫به صورت اقساطی مالیات قرارداد کارلوس کی روش را هم‬ ‫پرداختمی کند‪.‬ایننشانمی دهدکهفدراسیونفوتبال‬ ‫در عقــد قرارداد بــا مارک ویلموتس و هم چنین کارلوس‬ ‫کی روشمسئولیتپرداختمالیاتان هارابهدوشگرفته‬ ‫اســت که این خالف قانونی اســت که از سوی این نهاد‬ ‫و سازمانلیگوضع شدهو بهباشگاه هاابالغ شدهاست؛‬ ‫به خوبیمی دانیمدر هیچکشوریادارهمالیاتبرایاخذ‬ ‫درامد مالیات بازیکن و مربی به باشگاه ها و فدراسیون‬ ‫فوتبالمراجعهنمی کندواینمربیانوبازیکنانهستندکه‬ ‫مسئولپرداختمالیاتقراردادخودهستند‪.‬‬ ‫‪ 360‬و دفتر ‪ 151‬صفحه ‪ 232‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/04/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/12 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –‪/1351107‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9 -2083‬شماره‪ 140160302006002582 :‬برابر رای شماره ‪ 2583‬مورخ ‪ 1401/04/05‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 1553‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم زهرا کریمیان به شناسنامه شماره ‪ 217‬کدملی‬ ‫‪ 1141636719‬صادره فرزند محمود در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری دو طبقه به مساحت ‪43.26‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 20‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر به موجب دفتر ‪ 142‬صفحه ‪ 341‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1401/04/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/12 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –‪/ 1351002‬م الف‬ ‫اگهی دعوت از مجاورین پالک ‪ ۵۳۵‬فرعی از ‪ 60‬اصلی بخش ‪ ۳‬کاشمر‬ ‫‪ -9 -2317‬بدینوسیله به مالکین پالکهای ‪ 534‬و ‪ 587‬فرعی و ‪ ۵۳۶‬فرعی از ‪ 60‬اصلی بخش‬ ‫‪ ۳‬کاشمر ابالغ می گردد با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ و مساحت پالک ‪ 535‬فرعی از ‪60‬‬ ‫اصلی ‪ ۳‬کاشمر مورد تقاضای محمد حسن قناد ترشیزی که در مجاورت ملک شما می باشد در‬ ‫روز سه شنبه مورخه ‪ 1401/05/25‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد‬ ‫چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با‬ ‫مجاور مزبور دارید می توانید در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک واقع در کاشمر ‪ -‬روستای‬ ‫تربقان ‪ -‬اراضی کاژغونه حاضر گردیده و برابر کد ‪ 914‬مجموعه بخشنامه های ثبتی مطالب‬ ‫خود را اظهار دارید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم حضور‪ ،‬عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه می یابد‪.‬‬ ‫‪ -1‬حد شرق پالک ‪ 534‬فرعی کاظم عزمی و غیره ‪ -2‬حد جنوب پالک ‪ 587‬فرعی متصل به‬ ‫‪ 535‬فرعی علی قندی تربقان و غیره ‪ -3‬حد غرب پالک ‪ 536‬فرعی فاطمه پور علی و غیره‬ ‫احمد جهانگیر‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/697‬م الف‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای ارش عیسی پور نماینده شهرداری حسب معرفی نامه شماره ‪101/10/4741‬مورخه‬ ‫‪ 401/02/04‬با تقدیم دو برگ استشهادیه مصدق شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ‬ ‫پالک ‪ -1767‬اصلی واقع در بخش ثبتی یک شهر کرمانشاه که ذیل ثبت ‪ 646‬و صفحه ‪317‬‬ ‫دفتر ‪ 7‬بنام عین اله میالدی به شماره سریال ‪ 33804‬صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند قطعی‬ ‫شماره ‪ 11556‬مورخ ‪ 1368/04/27‬دفتر ‪ -30‬کرمانشاه به شهرداری کرمانشاه منتقل گردیده که‬ ‫در اثر سهل انگاری سند اولیه مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده ‪ -120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در‬ ‫نزد انان باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪ 10‬روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر‬ ‫اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار‬ ‫ساقط و ابطال خواهد شد‪ .‬اقدام‪ :‬دارابی محدودیت‪ :‬بازداشت شماره ‪ 10624‬مورخ ‪ 1365/05/12‬به‬ ‫مبلغ ‪ 1500000‬ثبت شده رونوشت به ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع و اقدام‬ ‫سعید سلیم فر‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫از طرف ایت اله زارع‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سندکمپانی خودرو سواری – هاچ بک سیستم پژو تیپ‬ ‫‪ 207i-MT‬به رنگ مشکی‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 846 -86‬ب ‪ 17‬به شماره موتور ‪ 166B0052957‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAAR03FE9MJ544193‬مدل ‪ 1400‬به نام سید‬ ‫دانیال مقیمی فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه ‪ 466‬و‬ ‫کدملی ‪ 4569572138‬صادره از سمنان مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو پژو ‪ 405‬جی ال‬ ‫ایکس به رنگ ذغالی متالیک به شماره انتظامی ایران ‪-67‬‬ ‫‪ 447‬س ‪ 99‬به شماره موتور ‪ 22527603086‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 0076303102‬مدل ‪ 1376‬به نام فاطمه عطار فرزند علی اکبر به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 259‬به کدملی ‪ 128359689‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو وانت پیکان ‪ 1600i‬به رنگ سفید شیری‬ ‫روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 923 -53‬ج ‪ 32‬به شماره موتور‬ ‫‪ 11490063195‬و شماره شاسی ‪NAAA36AAXCG258865‬‬ ‫مدل ‪ 1390‬به نام محمد ترابی ملک ابادی فرزند داود به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 61072‬و کدملی ‪ 0078073928‬صادره از تهران‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کلیه مدارک موتور سیکلت سیستم پیشرو تیپ ‪ 200CC‬به‬ ‫رنگ سرمه ای به شماره انتظامی ‪ 838-94529‬به شماره موتور‬ ‫‪ 0197N5P201290‬و شماره تنه ‪N5P ***200D9591351‬‬ ‫مدل ‪ 1395‬به نام علی شیخی فرزند شهکرم به کدملی‬ ‫‪ 3460112468‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محسن اتش زمزم فرزند حسن‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 182‬صادره از اصفهان در مقطع لیسانس‬ ‫رشته متالوژی صنعتی صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره‬ ‫‪ 1386/01/19 - 128515000670‬مفقود گردیده است و فاقد‬ ‫اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫نوبت سوم‬ ‫مدرک فارغالتحصیلی اینجانب گلناز افراسیابی فرزند حیدر به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۹۹‬به شماره ملی ‪ ۲۳۹۰۳۰۴۷۱۰‬صادره از ممسنی در‬ ‫مقطع کارشناسی رشته پرستاری صادره از واحد دانشگاهی یاسوج به‬ ‫شماره سریال ‪ ۱۷۷۲۲۱۱‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‬ ‫از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫یاسوج ارسال نمایید‪ .‬نوبت اول ‪ 1401/۴/15‬نوبت دوم ‪1401/04/29‬‬ ‫نوبت سوم ‪1401/05/12‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 12‬مــرداد ماه ‪ 03 / 1401‬اگوست ‪ 05 / 2022‬محرم ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1411‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫فص‬ ‫ارادتانهم‬ ‫لشدن‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫لب های خورشید‪ ،‬خشکیده است و عطش‪ ،‬جانش را می سوزاند بااین همه نور را ارزانی باغ تاریخ می کند تا سروها با‬ ‫سعید اقایی‬ ‫همه بادهای تاریکی‪ ،‬در ان برویند و گل ها با تمام زنجیرهای یخی‪ ،‬در ان بالنده شوند‪ .‬نور را هدیه می دهد تا قلب ها‬ ‫رویدادامروز‬ ‫بدانند بودن و نبودن خورشید‪ ،‬چه تفاوتی دارد و اندیشه ها برای بزرگ شدن چگونه باید عاشق باشند؟! در این سراب‬ ‫حیرت‪ ،‬لب های خورشید‪ ،‬اب طلب نمی کند که او خود ابروی همه اب هاست و زبان او‪ ،‬سرچشمه معرفت است و حدیث تشنگی اش‪ ،‬نزدیکی دیدار جدش را گواهی‬ ‫می دهد‪ .‬ای بهانه خلقت‪ ،‬اکنون شبیه ترین خورشید به تو‪ ،‬برای دیدارت لحظه شماری می کند‪ .‬تقویم عاشقی‪ ،‬فصل شدن را نوشته است و درست در ان ساعت بزرگ‪،‬‬ ‫علی اکبر اسمان هاراطیمی کند‪.‬‬ ‫ایران و ترکیه باالترین امار جراحی های زیبایی منطقه را دارند‬ ‫تبسرکشزیبایی‬ ‫داشــته باشــد؛ بنابراین این موضــوع را باید در‬ ‫نظر داشتهباشیمکهزیباییجنبه هایمختلفی‬ ‫دارد که بخش ظاهر‪ ،‬بخش بسیار کوچکی از‬ ‫ان اســت و افراد با چنین طرحــواره ای باید با‬ ‫کمک روان شناس به ارزشمندی درونی دست‬ ‫پیداکنند‪.‬‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫از مقایسه دوران کودکی تا نقش‬ ‫چشمگیر رسانه‬ ‫فرشته زارع روان شناس و طرح واره درمانگر‬ ‫در این زمینه می گوید‪ :‬از نگاه رویکرد طرحواره‬ ‫درمانییکیاز عواملمهمترویججراحی های‬ ‫زیبایی‪ ،‬مقایس ـه های ناعادالنــه و نا به جای‬ ‫چه کسانی طرحواره نقص و شرم‬ ‫دارند؟‬ ‫دوران کودکــی اســت کــه این موضــوع هم در‬ ‫ســطح خانواد ههــا هم مــدارس و رســانه ها و‬ ‫یشــود‪ .‬از زمانی‬ ‫جامعــه به وفور مشــاهده م ‬ ‫کــه هــر کودکــی از لحــاظ رشــدی‪ ،‬علمــی‪،‬‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬ظاهــری و‪...‬با اطرافیــان و یا خواهر‬ ‫یشــود‪ ،‬باور ناسالم و‬ ‫برادران خود مقایســه م ‬ ‫ناکارامد «من کافی نیستم» و یا من «ارزشمند‬ ‫نیســتم» در ذهــن شــکل می گیــرد و طرحواره‬ ‫ی ناســازگاری به عنــوان طرحــواره نقــص و‬ ‫شــرم بــه وجــود می ایــد‪ .‬طرحــواره ای که‬ ‫عملکــرد فــرد را در اینــده تحت تاثیــر قرار‬ ‫می دهــد و گاهــی تمــام تــاش فــرد تالش‬ ‫بــرای جبــران این حس نقص و بی ارزشــی‬ ‫است و این جبران در جامعه ما در سطح‬ ‫ظاهر ب هشــدت رو به افزایش است‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه اینجاســت که داشــتن چهره ای‬ ‫زیبــا و گام برداشــتن در مســیر زیبایــی‬ ‫به ذات خود غلط و نادرســت نیســت بلکه‬ ‫یشــود که فرد یک‬ ‫مشــکل از جایی شــروع م ‬ ‫نقــص را به کل شــخصیت خــود تعمیم دهد‬ ‫و تمرکز افراطی و وســواس گونه بر روی ظاهر‬ ‫ایــن روانشــناس در مــورد ویژگی هــای‬ ‫افــراد مســتعد عمل هــای جراحــی زیبایی‬ ‫می گوید‪ :‬این افراد معموال اعتمادبه نفس‬ ‫ندارنــد (خودشــان را قبــول ندارنــد اعم از‬ ‫تهــا یــا فکرهــا و قضاوت هایشــان)‪.‬‬ ‫مهار ‬ ‫عزت نفــس ندارنــد بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫احســاس ارزشــمندی ندارنــد و خودشــان‬ ‫را دوســت ندارند‪ .‬حسشــان به ظاهرشان‬ ‫خــوب نیســت (ممکــن اســت نقصــی در‬ ‫ظاهرشــان باشــد‪ ،‬ممکــن اســت نباشــد)‪.‬‬ ‫رفتارهــای خودشــان را نمی پســندند و زیر‬ ‫ذره بین هیوالی سرزنشــگر درون خودشان‬ ‫هســتند‪ .‬از ســوی دیگــر ناخــودا گاه‬ ‫تحت تاثیــر طرحــواره نقــص و شــرم از‬ ‫خودشــان عیب وایــراد می گیرنــد و ممکــن‬ ‫اســت حتی پیش دیگران هم عیوبشــان را‬ ‫بازگــو کنند‪ .‬احساســات منفی زیــادی مثل‬ ‫گنــاه و عــذاب وجدان و اضطــراب زیادی‬ ‫را تجربــه می کننــد چــون یــک بعــد مهــم‬ ‫طرحواره شرم و نقص‪ ،‬احساس شرمندگی‬ ‫اســت‪ .‬به خاطر احساس شــرم و اضطراب‬ ‫تهــا مهارت هــای‬ ‫در بســیاری از موقعی ‬ ‫خودشــان را بروز نمی دهند و فرصت های‬ ‫طالیــی رشــد و پیشــرفت را از دســت‬ ‫می دهند‪ .‬بابت تجربه احساسات طبیعی‬ ‫طرح‪ :‬احمد رفیعی‪/‬رویداد امروز‬ ‫یهــا خودشــان را زیبــا نمی بینند‪ .‬این‬ ‫ایران ‬ ‫واقعیتی غیر قابل کتمان است‪ .‬تمایل زنان و‬ ‫مردانایرانیبهعملجراحیزیباییتبیاست‬ ‫کهدر چندسالاخیر نه تنهافروکشنکردهبلکه‬ ‫هرسال باالتر رفته است‪ .‬طبق امار ‪ ISAPS‬در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬در امریکا در مجموع ‪۴،۶۶۷،۹۳۱‬‬ ‫عمــل زیبایــی جراحــی و غیر جراحــی انجام‬ ‫شــده‪ ،‬برزیــل بــا تعــداد ‪ ۱،۹۲۹،۳۵۹‬عمل در‬ ‫رتبه دوم‪ ،‬المان و ژاپن به ترتیب ‪۱،۱۵۷،۷۳۸‬‬ ‫و ‪ ۱،۰۵۸،۱۹۸‬بعــد از ایــاالت متحده و برزیل‬ ‫قــرار دارنــد و نیز طبق امار این ســازمان میزان‬ ‫عمل های زیبایی در سال‪ ،‬در این میان‪ ،‬ایران‬ ‫رتبــه بیســت در ایــن جــدول را دارد و عمــل‬ ‫زیبایی بینی در ایران‪ ،‬بیشــترین عملی اســت‬ ‫که انجام می شود‪ .‬در میان کشورهای منطقه‪،‬‬ ‫ایران و ترکیه باالترین امار جراحی های زیبایی‬ ‫را دارند‪ .‬حتی با شیوع بیماری کرونا هم انجام‬ ‫عمل های زیبایی کاهش نیافته درحالی که در‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهان انجام عمل های‬ ‫غیرضــروری تا حد باالیی کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫یهــا تمایــل باالیــی بــه‬ ‫امــا واقعــا چــرا ایران ‬ ‫جراحی هایزیباییدارند؟‬ ‫مدیریـت بحـران‬ ‫مثل اضطراب‪ ،‬حســادت‪ ،‬دوســت داشــتن‬ ‫و…‪ .‬خودشان را سرزنش می کنند‪.‬‬ ‫اما چه باید کرد؟‬ ‫ایــن طرحــواره درمانگــر در ادامــه‬ ‫می گویــد‪ :‬زمانــی کــه کــودک بودیــم‪،‬‬ ‫نزدیکتریــن افــراد زندگیمان کــه والدین یا‬ ‫خواهــر و برادرها یا همســاالنمان بودند‪،‬‬ ‫به انــدازه کافــی احســاس مهم و ارزشــمند‬ ‫بــودن بــه مــا نداده انــد‪ ،‬به انــدازه کافــی‬ ‫احســاس نکردیــم کــه خــوب هســتیم و‬ ‫صرفــا به خاطــر وجــود داشــتن و انســان‬ ‫بودنمــان بــاارزش هســتیم‪ .‬ا گــر اوضــاع‬ ‫وخیم تــر از ایــن بــوده باشــد و به خاطــر‬ ‫ظاهــر و قــد و انداممــان و حتــی بعضی‬ ‫رفتارهایمــان مــورد تمســخر و قضاوت و‬ ‫انتقــاد و تحقیــر و ســرزنش و طردشــدن‬ ‫قــرار گرفتــه باشــیم‪ ،‬ایــن بــاور در مــا‬ ‫شکل گرفته که ذاتا ادم با نقص و مشکلی‬ ‫هســتیم‪ .‬نقص و شــرم یعنی نقابی زیبا به‬ ‫چهــره ولی احساســی بــد در درون‪ ،‬یعنی‬ ‫نمایــش دادن انچــه کــه به واقع نیســتیم‪.‬‬ ‫پــس بــرای جلوگیری از بــروز این طرحواره‬ ‫بهتر است موارد زیر در نظر گرفته شود‪:‬‬ ‫یهــای‬ ‫همــه مــا دارای فردیــت و ویژگ ‬ ‫منحصربه فردی هســتیم پس مقایســه در هر‬ ‫ســطحی می توانــد اسیب رســان باشــد‪ .‬گاهی‬ ‫خانواد ههــا از مقایســه کردن به عنــوان ابزاری‬ ‫بــرای تربیــت فرزندانشــان اســتفاده می کنند‪،‬‬ ‫دادن حس گناه به کودکان اگر جایی کاری را‬ ‫درست انجام ندادند نیز یکی از عوامل ایجاد‬ ‫حسبی ارزشیاست‪.‬انتظار والدینو معلمین‬ ‫برای بهترین بودن دانش اموزان و رقابت های‬ ‫ناسالمهمتاثیرگذار است‪ .‬تالشبرایزیبایی‪،‬‬ ‫ثروتمند شدن‪ ،‬تالش و کارکردن و موفق شدن‬ ‫همه رفتارهای سالمی هستند‪ .‬تاکید انجاست‬ ‫که تمرکز افراطی و بیش از حد بر این مسائل‬ ‫وجود دارد و پای هیجان های شــدید در میان‬ ‫است‪.‬‬ ‫تنــام دوره های‬ ‫مدیــرکل دفتــر مطالعــات گردشــگری گفــت‪ :‬ثب ‬ ‫اموزشــی مدرســه تابســتانی گردشــگری ‪ ۱۴۰۱‬باهــدف تعلیــم نیروی‬ ‫انســانی شــاغل و یــا عالقه مند بــه فعالیت در صنعت گردشــگری از‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی معاونت‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۲‬مــرداد اغــاز م ‬ ‫گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی زاهد‬ ‫شــفیعی بــا بیــان ایــن خبــر گفــت‪ :‬فراه مکــردن امکان دسترســی به‬ ‫شهــای کاربــردی برای فعالین صنعت گردشــگری و کســانی که‬ ‫اموز ‬ ‫قصــد ورود به این صنعــت را دارند‪ ،‬اصلی تریــن وظیفه اموزش های‬ ‫یشــود‪ .‬در همین راســتا باهدف‬ ‫کوتاه مدت گردشــگری محســوب م ‬ ‫تهــای نیــروی انســانی شــاغل در این حــوزه‪ ،‬برگزاری‬ ‫افزایــش مهار ‬ ‫دور ههــای اموزشــی در قالب «مدرســه تابســتانی گردشــگری» ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬در تابســتان ســال جــاری‪ ،‬در دســتور کار معاونت گردشــگری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ثبت نام این دوره ها که شرکت در ان ها برای کلیه افراد فعال‬ ‫در بخش گردشگری اعم از راهنمایان‪ ،‬فعاالن گردشگری روستایی‪،‬‬ ‫مدیران اقامتگاه های بوم گردی‪ ،‬دانشجویان و سایر عالقه مندان به‬ ‫این اموزش ها‪ ،‬ازاد و رایگان است از تاریخ ‪ ۱۲‬مردادماه اغاز می شود‬ ‫و متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعه به نشــانی اینترنتــی ‪education.‬‬ ‫تنــام کننــد‪ .‬مدیــرکل دفتــر‬ ‫‪ mcth.ir‬بــرای شــرکت در دور ههــا ثب ‬ ‫مطالعات‪ ،‬اموزش و برنامه ریزی گردشگری با بیان اینکه اغاز شروع‬ ‫یشــود ‪ ۲۲‬مردادمــاه جاری‬ ‫سهــا کــه به صورت مجــازی برگزار م ‬ ‫کال ‬ ‫خواهد بود‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این برنامه شــامل ‪ ۴‬دوره اموزشــی مستقل‬ ‫مدیرکلفرهنگیواجتماعیصندوقبازنشستگیکشوریاز اغاز ارائه‬ ‫خدمات گردشگری و کمک هزینه سفر به بازنشستگان و وظیفه بگیران‬ ‫این صندوق خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی صنــدوق‬ ‫بازنشســتگی کشــوری از ارائــه خدمات گردشــگری و کمک هزینه ســفر‬ ‫به بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق از مرداد امسال خبر داد‪.‬‬ ‫محمــود مرتضایــی فــرد گفت‪ :‬بــا انعقاد قرارداد گردشــگری با شــرکت‬ ‫خدمات مســافرتی پرشین گلف‪ ،‬امکان استفاده از خدمات گردشگری‬ ‫در قالبکمک هزینهسفر برایبازنشستگانو وظیفه بگیراناینصندوق‬ ‫مجددا فراهم شده است‪ .‬او افزود‪ :‬باتوجه به واکسیناسیون عمومی و‬ ‫ً‬ ‫مهیاشدنامکانسفر‪،‬صندوقبازنشستگیکشوریخدماتوتسهیالت‬ ‫گردشــگری را برای بازنشســتگان کشــوری فراهم اورده است‪ .‬مرتضایی‬ ‫فــرد گفــت‪ :‬در این طرح‪ ،‬بازنشســتگان و وظیفه بگیران تحت پوشــش‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از خدمات اقامتی و خدمات تور‬ ‫در قالب بهره مندی از کمک هزینه سفر (برای بازنشستگانی که سهمیه‬ ‫سفر داشته باشند) استفاده کنند‪ .‬او کمک هزینه سفر را بر اساس بودجه‬ ‫مصــوب هیئت مدیره صندوق‪ ،‬برای هر دفتر کل مبلــغ ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ :‬متقاضیــان در صــورت داشــتن همــراه می توانند از‬ ‫کمک هزینههمراهنیز بهره مندشوندو میزان کمک هزینهسفر در صورت‬ ‫داشــتن همراه به ازای هر دفتر کل مبلغ یک میلیون تومان اســت که از‬ ‫در عرصه گردشگری‪ ،‬مالحظات به روز راهنمایی گردشگران ورودی‬ ‫ایران‪ ،‬اقامتگاه بوم گردی؛ از ایده تا برند و توسعه پایدار گردشگری‬ ‫روستایی با مشارکت جوامع محلی‪.‬‬ ‫یشــود و‬ ‫شــرکت پرشــین گلــف به نام ســامانه «خاتم تــور» ارائه م ‬ ‫متقاضیــان بایــد از طریــق لینــک ‪ khatamtour.com‬و یــا از طریــق‬ ‫مراجعه به شرکت پرشین گلف یا تماس با ان شرکت با شماره تلفن‬ ‫‪ ۰۲۱-۸۶۸۲‬از فراینــد ارائــه خدمــات کســب اطــاع نمایند‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت‪ ،‬در مرحلــه اول هتــل شــایگان کیش و مجموعــه اب درمانی‬ ‫محالت در این طرح اماده ارائه خدمات در قالب اختصاص یارانه سفر‬ ‫به بازنشستگان عزیز تحت پوشش هستند و تدابیری مدنظر است تا در‬ ‫اینده ای نزدیک‪ ،‬بازنشســتگان محترم عالوه بر بهره منــدی از خدمات‬ ‫متنوعگردشگریدر سایر نقاطکشور‪،‬امکاناستفادهاز تسهیالتاعتباری‬ ‫سفر رانیز داشتهباشند‪.‬‬ ‫تصمیمیبرایصدور پروانهشکار گرفتهنشدهاست‬ ‫معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت‪:‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست هیچ تصمیمی برای صدور پروانه شکار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان‪ ،‬حســن اکبری اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــه دلیــل ابهامــات قانونــی‪ ،‬فعال‬ ‫تصمیمــی بــرای صــدور پروانه شــکار ندارد‪ .‬اگر هم امســال ســازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست اقدام به صدور پروانه شکار کند‪ ،‬پروانه صید‬ ‫ماهی و پرندگان برای مناطق محروم و تامین معیشت مردم نیازمند‬ ‫در اولویت سازمان قرار دارد‪ .‬معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت گفت‪ :‬به دنبال ایجاد یک بانک اطالعاتی‬ ‫کامل از تمام داده های تنوع زیســتی کشــور و داده های مرتبط با ان‬ ‫شهــا‪ ،‬مراکز‬ ‫شــامل بیماری‪ ،‬تلفــات حیات وحــش‪ ،‬پایش ها‪ ،‬باغ وح ‬ ‫تکثیــر و پــرورش‪ ،‬جابه جایــی و حمــل و نق لهــا‪ ،‬شــکارچیان مجاز‪،‬‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬افراد متخلف و پرونده دار در دادگاه ها در سامانه جامع‬ ‫بانک اطالعاتی محیط زیست و حیات وحش کشور هستیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک فرد برای کسب مجوز شکار باید چندین مرحله را بگذراند‬ ‫که در بخش زیادی از این مراحل‪ ،‬ســازمان حفاظت محیط زیســت‬ ‫هیــچ نقش قانونی نــدارد‪ .‬اکبری توضیح داد‪ :‬متقاضی در ابتدا باید‬ ‫اســلحه را از واحدهای مجاز ارتش‪ ،‬ســپاه و نیروی انتظامی تحویل‬ ‫بگیرد‪ ،‬سپس یک کارت حمل سالح دریافت می کند که بعد از ان با‬ ‫مراجعه به سازمان حفاظت محیط زیست و گذراندن دوره اموزشی‪،‬‬ ‫دفترچه شناسایی شکارچیان مجاز را دریافت می کند‪ .‬معاون طبیعی‬ ‫و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود‪ :‬در مرحله بعد‬ ‫افراد دارای دفترچه مجاز اقدام به گرفتن ســهمیه فشــنگ می کنند‪،‬‬ ‫مشاور معاون اموزشی وزارت بهداشت از افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی‬ ‫بر اساس نیاز مناطق کم برخوردار در سال جاری خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬سید امیر پاشا طباییا ن افزود‪ :‬مخالف افزایش ظرفیت پذیرش نیستیم و در بحث‬ ‫افزایش ظرفیت پزشکی عمومی‪ ،‬دندان پزشکی و غیره نظرات کارشناسی خود را ارائه دادیم‬ ‫وطبقشورای عالیفرهنگیدر مجموعبهسمتافزایش پذیرشظرفیترشته هایتخصصی‬ ‫پیشمی رویم‪.‬او تصریح کرد‪:‬بیشترینمشکلمربوطبهمناطق کم برخوردار و محروم کشور‬ ‫اســت که در انجا با کاهش تعداد متخصصان روبرو هســتیم؛ بنابراین سیاست گذاری باید‬ ‫در راستای حل مشکالت این مناطق باشد‪ .‬به گفته او‪ ،‬در ازمون دستیاری پزشکی امسال‪،‬‬ ‫ظرفیت مناطق محروم باتوجه به اصل بومی گزینی افزایش یافته است‪ .‬طباییان با اشاره‬ ‫به ظرفیت چهارهزار و ‪ ۳۰۰‬نفری در ازمون دســتیاری پزشــکی ســال ‪ ،۱۴۰۱‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته از ظرفیت اعالمی‪ ،‬حدود هزار صندلی خالی داشتیم که باید تکمیل ظرفیت ها‬ ‫بر اساس نیاز مناطق محروم به رشته های پایه و ارائه خدمات سالمت به مردم انجام گیرد‪.‬‬ ‫طباییان ادامه داد‪ :‬در ازمون دستیاری امسال عالوه بر ظرفیت پذیرش عمومی مرحله اول‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬نفر بر اساس اصل بومی گزینی و طبق دستورالعمل خاص پذیرش می شوند و‬ ‫بحث محدودیت انتخاب رشته اصالح شده و داوطلبان حق انتخاب صد رشته محل در‬ ‫‪ ۲۵‬رشــته تخصصی پزشــکی از مجموع ‪ ۲۵‬رشــته را دارند‪ .‬او از همکاری معاونت درمان‬ ‫وزارتبهداشتبرایارائهتسهیالتبهدستیارانتخصصیخبر دادو افزود‪:‬مابایددر تعیین‬ ‫ظرفیتپذیرشدستیاری‪،‬بهاولویت هایمدنظر توجهکنیم‪.‬‬ ‫پروژه ای برای حذف مدارس کانکسی‬ ‫و سنگی تا پایان سال‬ ‫اغاز ارائهخدماتسفر و گردشگریبرایبازنشستگان کشوری‬ ‫مجموع هزینه اجرای تور کسر می شود‪ .‬مرتضایی فرد یاداور شد‪ :‬تعداد‬ ‫سهمیه استفاده از تور برای هر دفتر کل (بازنشستگان و وظیفه بگیران)‬ ‫کــه از کمک هزینــه ســفر و گردشــگری اســتفاده می کننــد‪ ،‬حداکثر ســه‬ ‫نوبت در طول دوران بازنشســتگی اســت‪ .‬او در پاســخ به این سوال که‬ ‫متقاضیان چگونه می توانند از خدمات و تسهیالت گردشگری صندوق‬ ‫بازنشســتگی کشــوری اســتفاده کنند؟ گفت‪ :‬خدمات گردشــگری از‬ ‫طریــق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشــانی ‪sabasrm.ir‬‬ ‫معرفی و به ســامانه تور های مســافرتی شرکت پرشین گلف متصل‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن خدمات تنها از طریق ســامانه تور های مســافرتی‬ ‫افزایشظرفیتپذیرشدستیاری‬ ‫تخصصیبر اساسنیاز مناطق‬ ‫کم برخوردار‬ ‫چند راهکار ساده‬ ‫خودتــان را به عنــوان یــک مجموعــه کل از‬ ‫ویژگ یهــای مثبت و منفــی بپذیرید (هیچ کس‬ ‫تویدنیاکاملنیست‪((.‬پذیرشخود))مافرشته‬ ‫یا معصوم نیستیم‪ .‬اشتباه کردن و نقص داشتن‬ ‫بخش ذاتی انسان تا اخر عمر است‪ ،‬ان ویژگی‬ ‫و یــا عضــوی از خودتــان کــه دوســت نداریــد را‬ ‫بزرگنمایینکنیدوبهکلشخصیتخودتعمیم‬ ‫ندهید)‪ .‬در راستای درمان طرحواره نقص وشرم‬ ‫قدم بردارید‪ ،‬اگر از موقعیت هایی که می تواند‬ ‫باعثرشدتانشوددوریمی کنید‪ ،‬کم کمشروع‬ ‫تهــا کنیــد‪.‬‬ ‫بــه حرکــت و ورود بــه ایــن موقعی ‬ ‫نمی توانیدصبر کنیدتاطرحوارهنقصوشرمکامال‬ ‫برطرف شــود و بعد احســاس خوب پیدا کنید؛‬ ‫بنابراین با وجود احســاس اضطراب به ســمت‬ ‫رشد حرکت کنید‪ .‬طرحواره نقص و شرم ممکن‬ ‫استبه خاطر نقص هایواقعیباشد‪،‬اگر نقص‬ ‫ظاهری یا جســمی دارید که قابل برطرف شدن‬ ‫استحتمابرایدرمانیااصالحاقدامکنید‪.‬‬ ‫اغاز به کار مدرسهتابستانی گردشگری‬ ‫از یکدیگر و با موضوعات مختلف است که مخاطبان می توانند در‬ ‫یک یا چند دوره شــرکت کرده و پس از پایان دوره‪ ،‬گواهینامه مورد‬ ‫تاییــد دفتــر مطالعات‪ ،‬امــوزش و برنامه ریزی گردشــگری را دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬شــفیعی ادامــه داد‪ :‬برگــزاری دوره های مذکــور تحت عناوین‬ ‫ذیل و به صورت برخط این طور خواهد بود که در هر دوره مدرسین‬ ‫باتجربه‪ ،‬مهم ترین مباحث کاربردی موردنظر را برای فراگیران شرح‬ ‫داده و در جلســه پایانــی نیــز یکــی از افــراد موفــق در زمینه مرتبط‬ ‫بــا موضــوع‪ ،‬بــه بیــان تجربیــات خــود بــرای شــرکت کنندگان دوره‬ ‫یپــردازد‪ .‬بــه گفته مدیــرکل دفتر مطالعات‪ ،‬امــوزش و برنامه ریزی‬ ‫م ‬ ‫گردشــگری عناوین دوره های اموزشــی مدرســه تابســتانی گردشگری‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬عبارت اند از ‪ ۴‬دوره مجزا شامل تولید محتوای به روز و کارامد‬ ‫پیـام پورفلاح | رویـداد امـروز‬ ‫چیزی حدود ‪ ۱۰۰‬فشــنگ در ســال با قیمتی کمتر از بازار که باز هم‬ ‫مــا دخــل و تصرفــی در ان نداریــم اما این افراد به هیچ عنــوان اجازه‬ ‫شــکار ندارنــد‪ .‬به گفت ه اکبــری‪ ،‬در صورت تصمیم ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت برای صدور پروانه شــکار‪ ،‬بر اســاس ظرفیت طبیعت‬ ‫اگهی یا قرعه کشی انجام می شود و به افراد برنده پروانه شکار داده‬ ‫می شود‪ .‬او یاداوری کرد‪ :‬درنهایت یک اوراق بهادر صادر می کنیم که‬ ‫در این اوراق بهادر جزئیاتی مانند‪ ،‬ساعت مجاز و فصل مجاز شکار‬ ‫قید شده است‪ .‬به دلیل محدود بودن تعداد پروانه چهارپایان‪ ،‬یک‬ ‫محیط بان‪ ،‬شکارچی را در منطقه حفاظت شده همراهی می کند و‬ ‫تا لحظه پایان شکار ان را همراهی خواهد کرد اما در شکار پرندگان‬ ‫به دلیل زیاد بودن پروانه ها‪ ،‬محیط بانان با گشت زنی در زیستگاه ها‪،‬‬ ‫نظارت را انجام می دهند‪.‬‬ ‫طرح شهید دانش اموز «رضا پناهی»؛ پروژه ای برای حذف یا ساماندهی مدارس کانکسی‬ ‫و سنگی (دارای بیش از ‪ ۱۰‬دانش اموز ) تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در راســتای تحقق ســند تحول و سیاســت های دولت مردمی مبنی بر‬ ‫رســیدگی به مناطق محروم و باهدف ســاماندهی مدارس ســنگی و کانکسی کشــور دارای‬ ‫جمعیت بیش از ‪ ۱۰‬دانش اموز‪ ،‬بر بهینه سازی و ساماندهی فضاها و زیرساخت های کاربردی‬ ‫در مسیر تحققاهدافنظامتعلیم وتربیتاسالمیباتاکیدبر ضابطه مندشدنو ایمن سازی‬ ‫مدارس‪ ،‬ازجمله سیاســت های کلی ابالغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راســتای‬ ‫ایجادتحولدر نظاماموزش وپرورش‪،‬تاکیدشدهاست‪.‬در سندتحولبنیادیناموزش وپرورش‬ ‫نیز به عنوان نقشه راه‪ ،‬بارها به مناسب سازی فضای کالبدی مدارس تاکید شده‪ ،‬به طوری که‬ ‫ساماندهی فضای کالبدی بر اساس شرایط اقلیمی و بومی برای استفاده بهینه از امکانات و‬ ‫منابع صورت گیرد‪ .‬بر اساس این گزارش؛ تحصیل دانش اموزان در مدارس نامناسب و ناایمن‬ ‫کانکسیو سنگی‪،‬دغدغه اینه تنهابرایوالدینبلکهمطالبهاحادجامعهاست‪.‬ساماندهی‬ ‫فضاهایناایمنو نامطلوباموزشیو رسیدگیبهان هایکیاز ارکانمهمسندتحولبنیادین‬ ‫اموزش وپرورشاستکهساماندهیمدارسسنگیو کانکسیبه عنوانفضاهاینیازمندتوجه‬ ‫ویژه‪،‬بایدمدنظر برنامه ریزانعرصهتوسعهفضایاموزشیقرار گیرد‪.‬طرحساماندهیمدارس‬ ‫سنگی مکانیکی در کشور در قالب طرح شهید دانش اموز رضا پناهی برای کیفیت بخشی به‬ ‫فضاهای اموزشی هدف گذاری شده است‪ .‬همچنین؛ توسعه عدالت اموزشی به ویژه برای‬ ‫دانش اموزانمناطقمحرومکشور‪،‬ایمن سازیو فضاهایاموزشیو پیشگیریاز بروز حوادث‬ ‫برای دانش اموزان و کادر اموزشی‪ ،‬ایجاد سازگاری و انطباق با معماری و فرهنگ و تمدن‬ ‫اسالمی_ایرانی‪،‬بهسازی‪،‬زیباسازیو مصون سازیمدارس کانکسیو سنگیبر اساسشرایط‬ ‫اقلیمی و بومی است‪ .‬بر همین اساس طراحی و احداث فضاهای اموزشی همواره کارایی‬ ‫و عملکرد مطلوب کالبدی به عنوان یکی از مشخصه های اساسی قلمداد می شود‪ ،‬در این‬ ‫بعضا اضطرار در ایجاد برخی فضاها و استفاده‬ ‫زمینه قدمت بنا و ساختمان های اموزشی و‬ ‫ً‬ ‫از سازه هایجایگزینازجمله کانکسباعث کاهش کاراییو کیفیتاموزشمی شود‪.‬البتهدر‬ ‫برخی فضاها و شرایط جغرافیایی و در مکان هایی که جمعیت دانش اموزی کمی وجود‬ ‫نسبتا مناسب تلقی می شود‪ .‬همچنین اثربخشی فضاهای‬ ‫دارد استفاده از کانکس راهکاری ً‬ ‫اموزشی از حوادث غیرمترقبه به خصوص مدارس سنگی دارای سال ساخت باال‪ ،‬جایگزینی‬ ‫اینفضاهارا بهضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کردهاست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1497

روزنامه رویداد امروز 1497

شماره : 1497
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه رویداد امروز 1493

روزنامه رویداد امروز 1493

شماره : 1493
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه رویداد امروز 1491

روزنامه رویداد امروز 1491

شماره : 1491
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه رویداد امروز 1488

روزنامه رویداد امروز 1488

شماره : 1488
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه رویداد امروز 1487

روزنامه رویداد امروز 1487

شماره : 1487
تاریخ : 1401/08/19
روزنامه رویداد امروز 1484

روزنامه رویداد امروز 1484

شماره : 1484
تاریخ : 1401/08/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!