روزنامه رویداد امروز شماره 1401 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1401

روزنامه رویداد امروز شماره 1401

روزنامه رویداد امروز شماره 1401

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازتاب بی اعتمادی به بورس‬ ‫در سیل اخیر ایران‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫‪01‬اگوست‪ 03 | 2022‬محرم ‪1444‬‬ ‫شماره ‪ / 1409‬سا ل ششم‬ ‫امیرحسین واعظ‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫امادگی نیروهای مسلح برای‬ ‫مقابله با جنگ ترکیبی دشمن‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شماره‬ ‫دکتر محمدعلی بصیری در گفتگو با «رویداد امروز»‪:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ایران به شعار «نه شرقی نه غربی» پایبند است‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫فارغ ازانچه در سطح منطقه می گذرد در حال حاضرسفر بایدن و پوتین به خاورمیانه در اساس و عمق نشان می دهد که صف بندی های جدید در ساختار‬ ‫نظام بین الملل در حال شکل گیری است‬ ‫سیاست ‪02‬‬ ‫شاعر و پژوهشگر ادب ایینی‬ ‫از ظرفیت های این عرصه برای‬ ‫زیارت متعالی‬ ‫در اینه‬ ‫شعر ایینی‬ ‫مشکالتباتالشدرجهتپیشبردمسائل‬ ‫به سمت راه حل برطرف میشوند‬ ‫خـــبر‬ ‫خـــبر‬ ‫پیشبرد مسائل به سمت راه حل برطرف میشوند‪.‬‬ ‫دیگر استانهااستکهانگیزهایمضاعف‬ ‫بــرای فــروش تولیــدات صنایعدســتی به‬ ‫هنرمنــدان میدهــد و عــالوه بــر اینکــه‬ ‫اطالعــات فنــی هنرمنــدان بــه اشــتراک‬ ‫گذاشته میشود‪ ،‬هنرمندان صنایعدستی‬ ‫و هنرهای سنتی بازارها و مشتریان جدید‬ ‫را شناســایی میکننــد‪ .‬او تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همچنین هنرمندان از تجربیات یکدیگر‬ ‫در حــوزه فــروش بهرهمنــد میشــوند‪.‬‬ ‫علوی با اشاره به عملکرد اداره کل میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی‬ ‫خراســان رضــوی در برگــزاری یازدهمیــن‬ ‫نمایشگاهسراسریصنایعدستیوهنرهای‬ ‫ســنتی خراســان رضــوی اظهــار کــرد‪ :‬این‬ ‫نمایشــگاه موفق بوده اســت نخســتین‬ ‫دلیلش حمایتی برگزار شدن ان است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاریسازی‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایعدستی بابیان اینکه با تغییر دولت‬ ‫ریــل بــه نفــع مــردم تغییر کــرده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاهها در گذشته پولی برگزار‬ ‫میشــده اســت اما اکنون حدود دوســوم‬ ‫خـــبر‬ ‫تالشسازمانفردوسهایمشهدبرایقرار دادن کارکناندر گروهمشاغلسختو زیاناور‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فردوسهــای‬ ‫شــهرداری مشــهد از برگزاری جلســه با‬ ‫نماینــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫بــرای قــرار دادن کارکنــان این ســازمان‬ ‫در گــروه مشــاغل ســخت و زیــاناور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی علیابادی در حاشــیه دیدار‬ ‫با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫نماینــده کارگــران و کارفرمایــان‪،‬‬ ‫معاونــت بهداشــت اســتان خراســان‬ ‫رضــوی و ریاســت بازرســی اداره کل‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در این جلســه موقعیــت کاری کارکنان‬ ‫اعــزام متوفــی‪ ،‬پذیــرش و انتظامــات‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫کرونا در سالمندان میتواند با شرایط‬ ‫حاد و شدید همراه باشد‬ ‫رئیــس گــروه ســالمت جمعیت‪ ،‬خانــواده و مدارس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی مشهد بابیان اینکه کرونا در سالمندان میتواند با‬ ‫شرایط حاد و شدید همراه باشد اظهار کرد‪ :‬در صورت ابتال به‬ ‫عالئم شبیه به سرماخوردگی از حضور در دورهمی ها و ارتباط‬ ‫با سالمندان خانواده اجتناب شود‪.‬‬ ‫محمد احمدیان بابیان اینکه طی ده روز گذشته از مجموع دو‬ ‫هزار و ‪ 629‬سالمند مشکوک مبتالبه کرونا که به مراکز خدمات‬ ‫جامع سالمت منتخب بهصورت سرپایی مراجعه کرده بودند‬ ‫نتیجه تست‪ ،‬یکهزار و ‪ 279‬نفر مثبت اعالم شد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سالمندان همانند بانوان باردار و بیماران مزمن در صورت‬ ‫ابتــال به کرونــا‪ ،‬خدمات مراقبتی و ویــژه را دریافت میکنند و‬ ‫در صورت نیاز به خدمات تخصصی و بستری در اسرع وقت‬ ‫اقدام میشود‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬درصورتیکــه هــر یــک از افــراد خانــواده دارای‬ ‫عالئم سرماخوردگی و یا گوارشی هستند بههیچوجه به دیدار‬ ‫سالمندان نروند زیرا این بیماری میتواند در سالمندان به شکل‬ ‫شدید بروز کند‪ .‬احمدیان افزود‪ :‬سالمندان نیز در صورت بروز‬ ‫عالئم سرماخوردگی و یا گوارشی به پزشک مراجعه کنند تا در‬ ‫برای قرار گرفتن در ردیفهای شغلی‬ ‫گروه الف (مشــاغل سخت و زیاناور )‬ ‫و اســتفاده انان از مزایای این موضوع‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ادامه این جلســه‬ ‫بازدید میدانی از ارامستان بهشت رضا‬ ‫(ع) انجــام شــد تــا نمایندگان ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی از نزدیک بــا کارکنان‬ ‫گفتوگــو کننــد و با نــوع فعالیت انان‬ ‫اشنا شوند‪.‬‬ ‫در روزهای اتی و پس از بررسیهای‬ ‫الزم‪ ،‬نتیجــه ایــن درخواســت ســازمان‬ ‫فردوسهــا از ســوی ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مراحل ابتدایی بیماری روند درمان به شکل درستی اغاز شود‪.‬‬ ‫برگزاریجشنوارهعلمیپژوهشی‬ ‫فرهنگی هنری نماز فجر تا فجر‬ ‫با همکاری ستاد اقامه نماز اقامه استان و دستگاههای فرهنگی‬ ‫جشــنواره علمی پژوهشــی فرهنگی هنری نماز فجر تا فجر را‬ ‫برگزار میشــود‪ .‬یوســف امینــی قائممقام مدیــرکل فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اســالمی خراســان رضوی با اشــاره به اینکه امام حسین‬ ‫علیهالسالم شهید احیای نماز است گفت‪ :‬این برنامه ملی با‬ ‫عقبهی کارشناسی بر اساس تجربیات و اطالعات جشنوارههای‬ ‫مختلف برگزار میشود‪ .‬او گفت‪ :‬ستاد اقامه نماز با استعانت‬ ‫از الطــاف الهی و در چهل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقالب‬ ‫اســالمی بــا همــکاری و مشــارکت دســتگاههای فرهنگــی بــا‬ ‫بهرهگیری از توان و ظرفیتهای مردمی از منظر صاحبان فکر‬ ‫و اندیشه و هنر جشنواره علمی پژوهشی فرهنگی هنری نماز‬ ‫فجر تا فجر را برگزار میکند‪ .‬امینی‪ :‬با اشاره به تقارن جلسه با‬ ‫روز اول ماه محرمالحرام افزود‪ :‬با استمداد از توجهات حضرت‬ ‫سیدالشــهدا تمام تالش خود را برای برگزاری هرچه باشــکوهتر‬ ‫این جشنواره به کارخواهیم برد‪ .‬تهیه پوستر فراخوان و تعیین‬ ‫زمانبنــدی جشــنواره بــا محــدوده زمانــی ســهماهه‪ ،‬تاکید بر‬ ‫اطالعرسانی سریعتر و ایجاد ارتباطات فراگیر با جامعه هدف‬ ‫یعنی هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر مهمترین وظیفه این‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫همهدستگاههاپایکار‬ ‫اقداماتفرهنگیباشند‬ ‫کاظمشیبانی‪-‬بردسکن‪:‬شهرستانبردسکن‬ ‫بــا دارا بــودن ‪ ۴۲‬معدن با مجوز بهرهبــرداری و‬ ‫‪ 27‬معــدن فعال کمبودهای بســیاری در زمینه‬ ‫اجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬پزشکی‪،‬ورزشیو فرهنگی‬ ‫هنری داراســت‪ .‬نکته مهم این اســت که عمده‬ ‫این معادن مدعیاند حقــوق دولتی خود را به‬ ‫دولــت پرداخــت میکننــد‪ .‬بهعنوانمثال نائب‬ ‫رئیس هیئتمدیره شــرکت کومه معــدن پارس‬ ‫از پرداخــت‪ ۳۰‬میلیــارد تومانــی حقــوق دولتی‬ ‫این شرکت در سال جاری گفته است و بیشک‬ ‫معادن دیگر نیز اگر حقوق دولتیشــان بیشــتر‬ ‫نباشدکمتر نخواهدبوداماسوالمهماینجاست‬ ‫سهم شهرستان بردسکن و مردمش از اینهمه‬ ‫داراییوثروتمنطقهشانچیست؟‬ ‫معــادن بایــد حقــوق دولتــی خــود را برابــر‬ ‫دســتورالعمل پرداخت کنند که میکنند اما چه‬ ‫شخصیااشخاصیبایدپیگیر اینباشندکهحق‬ ‫شهرستان بردسکن از این حقوق دولتی پایمال‬ ‫نگردد؟ جادههای نامناســب که هرساله باعث‬ ‫کمیته است‪ .‬این جشنواره با گستره استانی از بهمنماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫لغایت پایان ابان ماه ‪ ۱۴۰۱‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫چاپمقالهعضوهیئتعلمی‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیمشهد‬ ‫در یکی از معتبرترین مجلههای‬ ‫میکروبشناسیجهان‬ ‫مقالــه عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه و‬ ‫پژوهشــکده علــوم پایه دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مشــهد بــا موضــوع مــروری‬ ‫جامــع بــر نقــش میکروبیــوم روده در‬ ‫اختــالالت عصبی انســان در معتبرترین‬ ‫مجلــه حــوزه میکروبشناســی جهــان‬ ‫« ‪ »Clinical Microbiology Review‬منتشــر شــد‪ .‬مقالــه‬ ‫دکتــر ســامان ســلیمان پور اســتادیار گــروه میکروبشناســی و‬ ‫ویروسشناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در مجلــه «‬ ‫‪ »Clinical Microbiology Review‬بــا درجــه نفوذپذیــری‬ ‫‪ 50.13‬و بهعنــوان ســی و ششــمین مجله در رتبهبنــدی ‪JCR‬‬ ‫در سال ‪ 2021‬در میان مجالت است به چاپ رسید‪ .‬استادیار‬ ‫گروه میکروبشناسی و ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مشهد در گفتگو با وب دا با اشاره به اینکه بدن انسان مملو‬ ‫کشتهشدنهموطنانوهمشهریانمانمیشود‪،‬‬ ‫امکانــات محدود فرهنگی‪ ،‬ورزشــی و رفاهی و‬ ‫خیلــی مــوارد دیگر تمامی مردم این شهرســتان‬ ‫کویــری را بهشــدت ازردهخاطر ســاخته اســت و‬ ‫نارضایتــی انــان را از این ناحقی به وجــود اورده‬ ‫اســت چراکه ابادانی و ارتقاء ســطح شهرســتان‬ ‫بردسکن در تمامی ابعاد کمترین انتظاری است‬ ‫کهمردماینشهرستاناز مسئولینو ثروتبالقوه‬ ‫شهرستانشاندارندکهناحقنیزنیست‪.‬‬ ‫معــادن بــا حضــور خــود در بردســکن‬ ‫اشتغالزایی را همراه اوردهاند اما برای ابادانی‬ ‫و ارتقاء سطح شهروندی بردسکن تنها حضور‬ ‫معادن کافی نیست چراکه معادن این ثروت‬ ‫بالقــوه را بــه بالفعــل تبدیــل کردهانــد اما این‬ ‫بالفعل شدن عزم و همت مسئولین شهرستان‬ ‫را میطلبــد‪ ،‬عزمــی کــه بایــد جزم کننــد برای‬ ‫پیگیری و دریافت ســهم شهرســتان از حقوق‬ ‫دولتی معادن برای ســاخت‪ ،‬ابادانی و ارتقاء‬ ‫این منطقه کویری‪.‬‬ ‫از تعداد زیادی میکروبهای مفید است که از انواع باکتریها‪،‬‬ ‫ویروسها و قارچها تشکیلشده است و درمجموع میکروبیوم‬ ‫انســان نامیده میشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشــتر انها در دســتگاه‬ ‫گوارش حضور دارند و نقش اساسی را در بلوغ و توسعه سیستم‬ ‫ایمنــی‪ ،‬سیســتم عصبی مرکزی و دســتگاه گــوارش و همچنین‬ ‫مســیرهای متابولیکی بازی میکنند‪ .‬دکتر ســامان سلیمان پور‬ ‫بابیان اینکه مسیرها و عوامل مختلفی ازجمله استعداد ژنتیکی‬ ‫میزبان‪ ،‬عوامل محیطی‪ ،‬ســبک زندگی‪ ،‬رژیم غذایی‪ ،‬مصرف‬ ‫داروهــای انتیبیوتیکی یا غیر انتیبیوتیکــی و غیره بر ترکیب‬ ‫میکروبیوم روده تاثیر میگذارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مطالعات‬ ‫اخیــر تاکید شــده اســت که عدم تعــادل در میکرو فلــور روده‬ ‫کــه بــه نام دیس بیوز شــناخته میشــود‪ ،‬میتواند با شــروع و‬ ‫پیشــرفت اختالالت عصبی مرتبط باشــد‪ .‬عضو هیئتعلمی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬شناسایی‬ ‫و بررسیمسیرهایبرهمکنشمتقابلمیکروبیوم‪-‬میزبانبینش‬ ‫و فهــم بیشــتری را در ارتبــاط با راهبردهــای درمانی جدید به‬ ‫وجــود مــیاورد؛ بهطوریکــه تحقیقات پیش بالینــی و بالینی‬ ‫جدیــد در مــورد مداخــالت مربوط بــه میکروبیــوم روده برای‬ ‫درمان بیماریهای عصبی‪ ،‬ازجمله اوتیسم‪ ،‬بیماری پارکینسون‪،‬‬ ‫اســکیزوفرنی‪ ،‬مولتیپل اســکلروزیس‪ ،‬بیمــاری الزایمــر‪ ،‬صرع و‬ ‫سکته مغزی‪ ،‬بسیار نویدبخش بوده است‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگی‬ ‫اقداماتفرهنگیباشند‪.‬‬ ‫شــورای اسالمی شهر مشهد با‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬همــه‬ ‫تاکیــد بــر اینکه ارائــه خدمات‬ ‫فعالیتهای مدیریت شــهری‬ ‫بــه تشــکلهای مذهبــی بایــد‬ ‫باید با توجه به پیوســتهای‬ ‫شــفاف شــود گفــت‪ :‬عــالوه بر‬ ‫فرهنگــی پایهگــذاری شــود در‬ ‫مجید طهوریان‬ ‫اعضــای کمیســیون فرهنگــی‬ ‫غیــر ایــن صــورت اقدامــات ما‬ ‫عسکری‬ ‫دیگر اعضای شــورای اســالمی‬ ‫موفقیتامیزنخواهدبود‪.‬‬ ‫شهر مشهد نیز دغدغه زیادی در بحث حمایت‬ ‫طهوریــان عســکری ضمــن اشــاره بــه اینکه‬ ‫از هیات و تشــکلهای مذهبی دارند و شــورای سال گذشته از مجموعه شهرداری خواستیم که‬ ‫ششــم در حوزههــای فرهنگی به جد پــایکار و ساختمانشمسدر عرصهمیدانشهداتبدیلبه‬ ‫حامــی فعالیتهای فرهنگی در شــهر علیبن پاتوقفعاالنفرهنگیاجتماعیشهر شود‪،‬بیان‬ ‫موسیالرضا(ع)است‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬باگذشت یک سال این اقدام هنوز عملیاتی‬ ‫مجیدطهوریانعسکریدر افتتاحنمایشگاه نشده است و درحالیکه این ساختمانها منابع‬ ‫«حســینیهای به وسعت یک شــهر» اظهار کرد‪ :‬شــهر هســتند و باید در اختیار فعاالن فرهنگی‬ ‫شــورای ششم از همه مجموعههای اجرایی در و تشــکلهای مذهبــی و دیگــر مجموعههــای‬ ‫شــهرداری مشــهد انتظــار دارد کــه همه پــایکار فرهنگیشهر قرار گیرد‪.‬‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬رمــان بلنــد کلیــدر مشــهورترین و‬ ‫باارزش تریــن اثــر محمــود دولت ابــادی اســت کــه‬ ‫دولت ابــادی را بــه کســب جایــزه نوبــل ادبیــات بســیار‬ ‫ل ‪۱۳۱۹‬‬ ‫نزدیــک کــرد‪ .‬این نویســنده در دهم مرداد ســا ‬ ‫ارامگاه فردوسی‬ ‫‪ :‬دومین منطقه پر بازدید مشهد مقدس مقبره فردوسی می باشد ‪ .‬مقبره حکیم ابوالقاسم‬ ‫فردوسی ‪ ،‬شاعر اساطیری ایران و شاعر شاهنامه فردوسی و داستان رستم و اسفندیار و سهراب و …‪ .‬در‬ ‫توسو در باغیبهفاصله‪ 20‬کیلومتریشمالشهر مشهدقرار گرفتهاست‪.‬ارامگاهفردوسیبهشکلبناهای‬ ‫پرسپولیسو مقبره کوروشدر پاسارگادساختهشدهاست‪.‬ارامگاهفردوسیاز جنسسنگمرمر میباشد که‬ ‫از ‪ 3‬بخش تشکیل شده ‪ .‬سنگ قبر ‪ ،‬تاالری مربع شکل و اتاقی که روی تاالر قرار گرفته است و دیواره های‬ ‫انپر شدهاز اشعار حکیمابوالقاسمفردوسی‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مدیرکل‬ ‫دفتــر بازاریابــی و تجاریســازی وزارت‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایعدستی‬ ‫گفــت‪ :‬خراســان رضوی پیشــتاز در زمینه‬ ‫تغییــر ریــل صنایعدســتی به نفــع مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫سید حسین علوی در حاشیه بازدید از‬ ‫یازدهمیننمایشگاهسراسریصنایعدستی‬ ‫و هنرهای ســنتی خراســان رضــوی که در‬ ‫مشهدبرگزارشدهاست‪،‬بابیاناینمطلب‬ ‫افزود‪ :‬همچنین پیشتازی خراسان رضوی‬ ‫در حــوزه گردشــگری و میــراث فرهنگــی‬ ‫کامال مشــهود اســت و توانســته تلفیقی‬ ‫بین صنایعدســتی و گردشگری به وجود‬ ‫اورد که استفاده از صنایعدستی در تجهیز‬ ‫و وســایل مصرفــی هتلهــا (اتــاق ایرانی‬ ‫هتلها) یکی از این موارد است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاریسازی‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایعدســتی ادامــه داد‪ :‬این نمایشــگاه‬ ‫حلقهای در کنار دهها نمایشگاه سراسری‬ ‫سرپرست بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫بازنشســتگان بنیــاد‪ ،‬داوطلب‬ ‫فعالیــت هــای فرهنگــی برای‬ ‫خانــواده شــهدا‪ ،‬جانبــازان و‬ ‫صدیقه خدیوی‬ ‫ازادگانهستند‪.‬‬ ‫صدیقــه خدیــوی در‬ ‫جمع اعضای کانون بازنشســتگان که در ســالن میکند‪.‬‬ ‫شــهید هاشمی نژاد بنیاد خراســان رضوی برگزار‬ ‫خدیــوی در خصوص رابطین بازنشســتگان‬ ‫شــد‪ ،‬ضمــن ادای احتــرام به مقام شــهدا گفت‪ :‬در شهرســتان ها گفت‪ :‬باید جلســات مستمر و‬ ‫بازنشستگیبهمعنایایننیستکهچونمدت منظمی برای بازنشســتگان در طول ســال برگزار‬ ‫خدمت در سازمان تمام شده‪ ،‬فعالیت افراد نیز شود و ظرفیت های این عزیزان مشخص شود‪،‬‬ ‫تمام شده است‪ ،‬افراد باید تجربیات خود را به از ســویی دیگــر ایــن عزیزان در حل مشــکالت‬ ‫جوانانانتقالدهند‪.‬‬ ‫جامعــه ایثارگــری توانمنــدی و تجربیــات قوی‬ ‫سرپرستبنیادشهیدو امور ایثارگرانخراسان خواهند داشت که بنیاد باید از این ظرفیت بهره‬ ‫رضوی افزود‪ :‬کار در بنیاد شهید و امور ایثارگران ببرد‪.‬‬ ‫از ابتدای تاسیس یک توفیق بوده است‪ ،‬اگر به‬ ‫همچنین در این جلسه یوسف ابادی رئیس‬ ‫تاریخ فعالیت این سازمان نگاهی بی اندازیم‪ ،‬هیئت کانون بازنشستگان بنیاد خراسان رضوی‬ ‫مشــاهده میشــود‪ ،‬در همه قســمت ها افرادی ظرفیت ها و مشــکالت بازنشستگان را تشریح‬ ‫بودند که بیشــتر از زمــان و وظایف خود تالش کرد‪.‬‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫بازنشســتگان مجــددا اعــالم‬ ‫امادگی کردنــد که در فعالیت‬ ‫های مختلف به ویژه فعالیت‬ ‫هــای فرهنگــی فعالیــت کنند‬ ‫که بنیاد نیز از این امر استقبال‬ ‫گردشگری‬ ‫خراسانرضویپیشتاز در زمینهتغییر ریلصنایعدستیاست‬ ‫شرکتکنندگاندر ایننمایشگاهبهصورت‬ ‫حمایتیحضورداشتهاند‪.‬‬ ‫او با اشاره به کیفیت صنایعدستی این‬ ‫نمایشــگاه اظهار کرد‪ :‬این نمایشــگاه در‬ ‫ســطح بسیار خوبی برگزارشــده و بهطور‬ ‫یقین خراسان رضوی یکقطب در حوزه‬ ‫صنایعدستی است‪ .‬علوی افزود‪ :‬خراسان‬ ‫رضــوی ظرفیتهــای زیــادی دارد که این‬ ‫نمایشــگاه شــروع بهرهبــرداری از بــازار‬ ‫داخلی و فروش سوغات در مشهد است‪،‬‬ ‫چون مشــهد یکی از بزرگترین بازارهای‬ ‫فروش سوغات است و بیشترین سوغات‬ ‫در مشــهد خریــداری میشــود‪ .‬او تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬به برکت وجــود امام رضا (ع) زمینه‬ ‫فعالیــت و تولیــد انبــوه صنایعدســتی در‬ ‫مشهد به وجود امده و هنرمندانی که از‬ ‫سراسر کشور به مشهد امدهاند میتوانند‬ ‫نیاز و خواسته زائران را تامین کنند‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر فــروش محصــوالت صنایعدســتی و‬ ‫تولیدات هنری از زمینه خرید محصوالت‬ ‫توسطزائرانمطلعشوند‪.‬‬ ‫کلیدر؛ اوج شکوفایی رمان روستایی‬ ‫نگارخانه محل تامل و تفکر و مکانی است که اندیشه در قالب اثار تجسمی و‬ ‫هنری به نمایش در میاید‪ .‬مسائل و مشکالت با همکاری و تالش در جهت‬ ‫سهمشهرستانبردسکناز حقوقدولتی‬ ‫معادنچقدر است؟‬ ‫این روزنامه در یادداشــتی به قلم جواد رســتمزاده‬ ‫نوشــت‪ :‬حکم پرســروصدای هاشــمیجواهری به‬ ‫عنوانمدیرکلجدیدورزشوجوانانخراسانرضوی‬ ‫سرانجامابالغشد‪.‬‬ ‫امروز با وجود هاشمی جواهری این انتظار هست‬ ‫کهبرخیاز اینصنایعدر ورزشبه کمارفتهخراسان‬ ‫رضوی اســتین باال بزنند و به مردم این استان روی‬ ‫خوش نشان دهند‪ .‬فوتبال‪ ،‬والیبال‪ ،‬کشتی‪ ،‬هندبال‬ ‫و غیره امروز بیشتر از هر زمان دیگری برای حضور‬ ‫در ســطح اول رقابتهای باشــگاهی ایران به این‬ ‫حمایتهانیازمندهستند‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان خراسان رضوی‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫در روســتایی در دولت اباد ســبزوا ر ب ه دنیا امد‪ .‬ســپری‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد خراسان رضوی‬ ‫| محمدرضا رحمتی |‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫شــدن دوران کودکی در روســتا‪ ،‬ســبب شــد تا «رمان‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیخراسانجنوبی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫سهمشهرستان‬ ‫بردسکن از حقوق‬ ‫دولتی معادن‬ ‫چقدر است؟‬ ‫روســتایی» به دســت او به اوج شکوفایی برسد‪ .‬قالب‬ ‫داســتان های دولت ابــادی دربــاره روســتاهای خراســان‬ ‫نوشته شده و در ان ها مسائل و مشکالت روستاییان‬ ‫ل ‪۱۳۳۷‬‬ ‫را در دهه های ‪ 1340‬و ‪ 1350‬به شکلی هنری بیان شده است‪ .‬او داستان نویسی را از سا ‬ ‫پ رسید‪08 .‬‬ ‫ل ‪ ۱۳۴۷‬ب ه چا ‬ ‫م الیه های بیابانی در سا ‬ ‫ن او با نا ‬ ‫ن مجموع ه داستا ‬ ‫اغاز کرد‪ .‬اولی ‬ ‫در استانه عادی شدن روابط تهران و ریاض‬ ‫روسیه و امریکا اشتی ایران و عربستان را‬ ‫بهنفعخودمی دانند‬ ‫رویــداد امروز‪ :‬ناظران در ایــران پرونده یمن را‬ ‫عامل اصلی در طوالنی شــدن روند مذاکرات‬ ‫امنیتی دو کشــور می دانند که بیــش از ‪ ۱۶‬ماه‬ ‫به طول انجامید‪ .‬طی این مذاکرات دو طرف‬ ‫توانستند از بسیاری از اختالفات و موضوعات‬ ‫عبور کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش الجزیــره‪ ،‬بعــد از برگــزاری پنج‬ ‫دور مذاکرات امنیتی میان ایران و عربســتان و‬ ‫حمایت تهران در پایان ان از گشایش متقابل‬ ‫سفارتخانه هادو طرفاخیرادر خصوصانتقال‬ ‫مذاکراتبهسطحسیاسیموافقت کردند‪.‬‬ ‫ناظــران در ایــران پرونــده یمــن را عامــل‬ ‫اصلی در طوالنی شدن روند مذاکرات امنیتی‬ ‫دو کشور می دانند که بیش از ‪ 16‬ماه به طول‬ ‫انجامید‪ .‬طی این مذاکرات دو طرف توانستند‬ ‫از بسیاریاز اختالفاتو موضوعاتعبور کنند‪.‬‬ ‫در این راســتا حســن هانی زاده‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫سیاســی بــاور دارد اتش بس میان عربســتان و‬ ‫حوثی ها تا حدود زیادی در غلبه بر موانع و‬ ‫حل مشکالت پیچیده میان ایران و عربستان‬ ‫سهم داشت‪ .‬وی پیش بینی کرد موفقیت دور‬ ‫ششــم مذاکــرات بــه حمالت رســانه ای پایان‬ ‫دهد‪ ،‬به بازگشــایی سفارتخانه ها منجر شود‬ ‫و زمینــه را بــرای همــکاری ســازنده در راســتای‬ ‫‪02‬‬ ‫به بهانه سالروز تولد محمود دولت ابادی‬ ‫محمد حســینزاده ؛مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی‪:‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی‬ ‫در مقوله زیارت نیز شعر ایینی میتواند‬ ‫نقش بسزایی در گسترش و تقویت باورها‪،‬‬ ‫اعتقادات و ارادت مردم به مفهوم و هدف‬ ‫نهاییزیارتداشتهباشد‪.‬‬ ‫فعالیتهای صــورت گرفته درباره‬ ‫توجهوترویجشعرایینیدرمجموعه‬ ‫بزرگی همچون استان قدس رضوی‬ ‫راچگونهارزیابیمیکنید؟‬ ‫رهبر انقالب از شعر و بهویژه شعر ایینی‬ ‫بهعنــوان یــک میراث معنــوی و یــک ثروت‬ ‫ملی یاد میکنند‪ .‬شــعر اصیل ایرانی بهویژه‬ ‫شــعر ایینــی بهعنــوان یک مقولــه فرهنگی‬ ‫مترقــی اســالمی و ایرانــی‪ ،‬میراث معنــوی و‬ ‫فرهنگی ارزشمندی است که برای صدور ان‬ ‫به سایر کشورهای جهان نیازمند پایگاههای‬ ‫فرهنگی بزرگ و تاثیرگذار در جهان اسالم و‬ ‫دنیایکنونیاستکهحرممطهر امامهشتم‬ ‫(ع) و مجموعه بزرگ اســتان قدس رضوی با‬ ‫توجه به ظرفیتها‪ ،‬امکانات و دامنه ارتباط‬ ‫ان با بسیاری از زائران در نقاط مختلف دنیا‪،‬‬ ‫یکیاز مهمترینوتاثیرگذارتریناینپایگاهها‬ ‫بــه شــمار مــیرود‪ .‬از روزگار قدیــم شــاعران‬ ‫فرهیختــه و بزرگــی در ســالهای متمــادی و‬ ‫دورههــای مختلف در اســتان قــدس رضوی‬ ‫حضورداشــتهاند‪.‬از طــرف دیگــر «انجمــن‬ ‫ادبــی رضوی» بهعنوان یکی از قدیمیترین‬ ‫و باســابقهترین محفلهای ادبی و شــعری‬ ‫مشــهد و کشــور کــه در ســالهای گذشــته و‬ ‫دور با حضور شاعران بزرگ خراسان و مشهد‬ ‫همچون مرحوم اســتاد کمال‪ ،‬مرحوم اســتاد‬ ‫صاحبکار و سایر بزرگانتشکیلشد‪،‬تاکنون‬ ‫نیز به کار خودادامهدادهو تنهاانجمنادبی‬ ‫شهر مشهد است که در ان شعر نقد میشود‬ ‫و این نشاندهنده این است که در این نهاد‬ ‫مقدس و بهویژه در این انجمن از سالهای‬ ‫گذشته و بهخصوص در یک دهه اخیر به دو‬ ‫مقوله«اسیبشناسی»و«زیباشناسی»درشعر‬ ‫ایینیمعاصر ونقدسازندهوموثر شعر توجه‬ ‫جدی شده است‪ .‬در کنار این موارد‪ ،‬استفاده‬ ‫از نخبگان و صاحبنظران ادبی مجرب در‬ ‫زمینهنقدو ترویجشعر ایینیبابه کار بستن‬ ‫اندیشــههای صحیح و مبتنی بــر اموزههای‬ ‫اصیــل اســالمی و دینــی‪ ،‬همچنیــن انجــام‬ ‫پژوهشهای الزم برای شناســایی‪ ،‬واکاوی و‬ ‫شناختشاخههایجدیدشعر ایینیاز دیگر‬ ‫اموریاستکهدر ایننهادمقدسموردتوجه‬ ‫قرارگرفتهو بایدبیشازپیشتقویتشدهو با‬ ‫جدیتادامهیابد‪.‬‬ ‫با توجه به حضور انبــوه زائران در‬ ‫مناسبتهای مختلف در بارگاه مطهر‬ ‫رضوی‪ ،‬چگونه از برگزاری جلسات‬ ‫صفحه اخر‬ ‫بازنشستگانبنیاد‪،‬داوطلبفعالیتهای‬ ‫فرهنگیبرایجامعهایثارگریاست‬ ‫زیارت متعالی در اینه شعر ایینی‬ ‫محمدحسینمروجکاشانی‪:‬نخستینروز از‬ ‫ماه محرم به مناسبت بزرگداشت محتشـم‬ ‫کاشــانی بــه نــام روز شــعر و ادبیــات ایینی‬ ‫نامگذاری شــده اســت‪ .‬به همین مناســبت‬ ‫با «مصطفی جلیلیان مصلحی» از شــاعران‬ ‫ایینی و پژوهشگران این حوزه به گفتوگو‬ ‫نشستی ‪.‬م‬ ‫در کارنامــه مصطفی جلیلیان مصلحی‬ ‫عالوه بر تالیف و انتشار ‪ ۳۰‬اثر‪ ،‬تصحیح و‬ ‫ویرایشعلمی‪-‬ادبیدانشنامهشعر مهدوی‬ ‫و دو مجموعه گزینشی شعر معاصر رضوی‬ ‫و عاشــورایی دیــده میشــود‪ .‬او در کتــاب‬ ‫«ایینههای رضوان» که ســال گذشته منتشر‬ ‫شد‪ ،‬گزیدهایاز بهترینغزلهایرضویپس‬ ‫از انقالب اسالمی را جمعاوری و منتشر کرد‪.‬‬ ‫مشروحاین گفتوگو رادر ادامهمیخوانید‪.‬‬ ‫شعر و ادبیات ایینی به طور مشخص‬ ‫بهچهموضوعاتیمیپردازد؟‬ ‫شــعر و ادبیــات ایینی‪ ،‬مقولهای اســت‬ ‫که به جریانهــای روزگار میپــردازد‪ ،‬یعنی‬ ‫به انچه برامده از خواستهها‪ ،‬فطرت و دل‬ ‫مردم است‪ ،‬میپردازد‪ .‬شعر ایینی با ابیاتی‬ ‫موزونو هدفمندبهسیره‪،‬فرهنگ‪،‬زندگانی‬ ‫و نقش هدایتگری حضرات معصومین (ع)‬ ‫میپــردازد و جوامــع و تمدنهای بشــری را‬ ‫از ضاللتهــا و گمراهیهــا پرهیــز میدهد‬ ‫و به همین اعتبار باید گفت شــعر و شــاعر‬ ‫ایینی‪ ،‬جهانشمول هستند‪ ،‬زیرا با مقولهها‬ ‫و موضوعات جهانی مرتبط با انسانها در‬ ‫ابعادمختلفسروکار دارند؛بنابرایندر شعر‬ ‫ایینیبایدبهمقولههدایتو بیداریجوامع‬ ‫کند تا انها نیز در فرایند تولید مسکن مشارکت کنند‪.‬‬ ‫حل مشــکالت منطقه فراهم کند‪ .‬هانی زاده‬ ‫در گفت وگــو بــا الجزیــره بیان کرد منطقــه در‬ ‫اســتانه تغییرات سیاســی اســت و سفر بایدن‬ ‫نیــز در همین راســتا صورت گرفــت‪ .‬وی افزود‬ ‫برخــی محافل ایرانــی باور دارنــد که تالش ها‬ ‫بــرای کاهــش تنــش تنهــا اقدامــی تاکتیکــی و‬ ‫برای به دســت اوردن زمان اســت و دســتیابی‬ ‫به حل فصل واقعی و پایدار با ریاض را بعید‬ ‫می دانند‪ .‬وی اشــاره کرد برخــی اطالعات درز‬ ‫کرده در تهران حاکی از ان اســت که وزیر امور‬ ‫خارجه ایران قصد دارد بالفاصله پس از انتهای‬ ‫مذاکرات اتی سیاسی میان دو کشور برای دیدار‬ ‫با همتای عربستانی خود به بغداد سفر کند‪.‬‬ ‫بــه باور هانــی زاده افزایش ســطح نمایندگی‬ ‫دیپلماتیکمیاناماراتو ایراناز نفوذاسرائیل‬ ‫در منطقه کم می کند و جایگاه تهران را میان‬ ‫همســایگان عربش تقویت می کنــد‪ .‬به گفته‬ ‫او همچنین مسکو نزدیکی ایران و کشورهای‬ ‫عربی را مفید می داند زیرا خواهان دور کردن‬ ‫امریکااز منطقهاست‪.‬‬ ‫محمــد صالح صدقیــان‪ ،‬مدیر مرکز عربی‬ ‫پژوهش های ایرانی در خصوص علل نزدیکی‬ ‫جفــارس و‬ ‫ایــران و کشــورهای حاشــیه خلی ‬ ‫نشــانه های نزدیــک بــودن زمــان تبادل ســفرا‬ ‫میان ایران و عربســتان‪ ،‬امارات و کویت گفت‬ ‫تحوالت منطقه ای و بین المللی اخیــر ایران و‬ ‫ایــن کشــورهای عربی را متقاعد کــرده که کنار‬ ‫گذاشــتن اختالفــات و اتخــاذ زبــان تفاهــم و‬ ‫هماهنگی ضرورت دارد و به نفع تمام منطقه‬ ‫است‪ .‬وی از سفر هیئتی از عربستان به تهران‬ ‫برای بازدید از سفارت کشورشان در تهران پرده‬ ‫برداشــت و تاکیــد کــرد این هیئت عربســتانی‬ ‫همچنین به مشهد ســفرکرده و از کنسولگری‬ ‫این کشور در این شهر بازدید کرده است‪ .‬وی‬ ‫این مســئله را نشــانه ای در راســتای ازســرگیری‬ ‫قریب الوقــوع روابــط دیپلماتیــک دو کشــور‬ ‫دانست‪ .‬مدیر مرکز عربی پژوهش های ایرانی‬ ‫اعتقــاد دارد نزدیکــی عربســتان و ایــران مورد‬ ‫استقبال امریکا و روسیه است‪ .‬وی توضیح داد‬ ‫واشنگتننزدیکیتهرانو ریاضرافرصتیبرای‬ ‫پایان دادن به بحران یمن می داند‪ .‬مسکو نیز‬ ‫پیش ازاینابتکار عملپایاندادنبهاختالفات‬ ‫میان ایران و عربستان را مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر ایرانــی در پایــان گفــت‬ ‫خاورمیانه دهه ها است ک ه منطقه ای مملو از‬ ‫بحران هاست و ورود اسرائیل به روند تحوالت‬ ‫امنیتی و سیاســی از طریق عادی سازی روابط‬ ‫تنش در ان را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫صدای ازادگی تاریخ‬ ‫سعیداقایی‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫سخنگویصنعتاب‪:‬‬ ‫بارندگی هایاخیر‬ ‫متوسطبارش های کشور‬ ‫را ‪ ۱۱‬میلیمتر ارتقا داد‬ ‫‪07‬‬ ‫در تیمتحتهدایتمهدیمهدوی کیا‬ ‫نفراتباکیفیتیدیدهمی شوند‬ ‫شهرسازی دستور داد که عالوه برساخت مسکن‪ ،‬به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» واگذار‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khorasanrazavi‬‬ ‫مصطفی جلیلیان مصلحی شاعر و پژوهشگر ادب ایینی از ظرفیت های این عرصه برای تعالی امر زیارت می گوید‬ ‫بشــری در جهــان معاصــر و بــا اســتفاده از‬ ‫حکمتها و حقایق زندگی‪ ،‬سیره و سخنان‬ ‫خاندان عصمت و طهارت (ع) و بزرگان دین‬ ‫پرداختهشود‪.‬‬ ‫با این توصیف‪ ،‬چگونه از شــعر و‬ ‫ادبیات ایینی در پرداختن به موضوع‬ ‫جهانشمولی همچون مقوله زیارت‬ ‫میتوان بهره برد؟‬ ‫ابتدابایدعرض کنمحضراتمعصومین‬ ‫(ع) و همچنیــن بســیاری از علمای اســالم‪،‬‬ ‫بزرگان و شخصیتهای شناختهشده دینی‬ ‫و مذهبــی‪ ،‬توجــه خاصــی بــه مفاهیــم و‬ ‫موضوعات ناب مطرحشــده در شعر ایینی‬ ‫داشــتهاند‪ .‬در زندگانــی ائمــه اطهــار (ع)‬ ‫شــاهد حمایــت و دفــاع انــان از شــاعرانی‬ ‫چون دعبل‪ ،‬کمیت و‪ ...‬هســتیم و یا اینکه‬ ‫بســیاری از شــخصیتهای بــزرگ تاریــخ و‬ ‫جهان اســالم بهخصوص در مذهب تشیع‬ ‫در اعصــار و ادوار گوناگــون همچون شــیخ‬ ‫حســین غــروی اصفهانــی‪ ،‬عالمــه کمپانی‪،‬‬ ‫زکریای اخالقی‪ ،‬سید حسین حسینی و‪ ...‬به‬ ‫مقوله شعر ایینی و مفاهیم ان پرداختهاند‪.‬‬ ‫در عصر حاضر نیز بزرگانی مانند امام راحل‬ ‫بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران و رهبر‬ ‫انقالب بهعنوان عالقهمند و ناقد به مقوله‬ ‫شعر ایینی اصیل و ریشهدار که بنمایههای‬ ‫خود را از اموزههای دینی و اسالمی فراگرفته‬ ‫و نقش تاثیرگذار این نوع شعر و ادبیات در‬ ‫احساساتو تقویتجنبهاعتقادیو مکتبی‬ ‫مــردم و بیــداری و هدایت جهانی بهســوی‬ ‫ارزشهایاسالمیتوجهداشتهاند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫ارادت نامه‬ ‫ورزش‬ ‫رئیس جمهور با تعیین ضرب االجل ‪ ۲‬ماهه برای واگذاری اراضی در اختیار دستگاه ها‪ ،‬به وزارت راه و‬ ‫طرح‪:‬پیام پورفالح‪ /‬رویداد امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫امداد رسانی به موقع در مناطق سیل زده خراسان رضوی‬ ‫یعقوبعلینظریاستاندارخراسانرضوی‪:‬سهشهرستان‪،‬قوچان‪،‬درهگزوکالتدرشمالاستان‬ ‫درگیر سیل شدند که بیشتر اسیب را در شهرستان کالت داشتیم و نیروهای امدادی در حال‬ ‫امدادرسانیدر منطقههستند‪.‬باتشکیلستادو شورایبحراندر شهرستان کالتمسائلرا‬ ‫بررسینهاییخواهیمکردوخردهاشکاالتیهماگر باشدحتمابهزودیبرطرفخواهدشد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫ضرب االجل رئیسی‬ ‫برای واگذاری اراضی دولتی‬ ‫سازمانمدیریتبحرانکشورامارجان باختگان‪،‬مصدومانو‬ ‫مفقودینسیلاخیررابهتفکیکاستان هایکشوراعالمکرد‪.‬‬ ‫تعالی امر زیارت می گوید‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫سیاست‬ ‫تهران‪ ،‬خراسان رضوی و مازندران‬ ‫دارایبیشترینخسارت‬ ‫از سیل در کشور‬ ‫مصطفیجلیلیانمصلحی‬ ‫شعرخوانی ایینی در حضور زائران‬ ‫میتوانبرایترویجرسیدنبهاهداف‬ ‫زیارتمتعالیاستفادهکرد؟‬ ‫مهمتریــن ســرمایه مــا در دین مقدس‬ ‫اســالم و مذهب تشیع‪ ،‬اموزههای دینی و‬ ‫فرمایشات حضرات معصومین (ع) است‪.‬‬ ‫ســیره و فرهنــگ رضــوی همچون چشــمه‬ ‫جوشان و نابی است که زائران و مجاوران‬ ‫در فضای ملکوتی حرم مطهر امام هشتم‬ ‫(ع) بــا بررســی حقایــق ســخنان‪ ،‬زندگی و‬ ‫ســیره حضــرت رضــا (ع) میتواننــد از ان‬ ‫بهرهمنــد شــوند‪ .‬یک شــاعر ایینــی در کنار‬ ‫ترویج اهداف زیارت ناب و بامعرفت باید‬ ‫به رفع شبهات موجود در بین افراد جامعه‬ ‫کنونی کشــور بهویــژه خانوادههــا‪ ،‬جوانان‬ ‫و نوجوانان نیز توجه داشــته باشــد‪ .‬وقتی‬ ‫یک شاعر ایینی با تحقیق و پژوهش روی‬ ‫اموزههــای رضوی و با به کار بســتن هنر و‬ ‫استعداد خود‪ ،‬این اموزههای ناب را با زبان‬ ‫هنر و شــعر در اختیار زائــران در مجموعه‬ ‫حــرم مطهر قرار دهد‪ ،‬انگاه این امکان به‬ ‫وجود میاید که زائر و مجاور بارگاه مطهر‬ ‫حضــرت ثامنالحجــج (ع) در زمان حضور‬ ‫در حرم مطهر در کنار جلســات سخنرانی‪،‬‬ ‫وعظ‪ ،‬خطابه‪ ،‬دعا و نیایش‪ ،‬با زبان هنر و‬ ‫شعر هم با اموزههای ناب و زالل رضوی نیز‬ ‫اشنا شده و بهره وافی و کافی را ببرد؛ یعنی‬ ‫زبان هنر و شعر در کنار منبر و سخنرانی و‬ ‫خطابه میتواند کمککار موثری دررسیدن‬ ‫به این هدف متعالی یعنی زیارت اگاهانه‬ ‫و بامعرفت باشد‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫دهههشتادی ها‬ ‫بهدنبالشکستن‬ ‫طلسمالمپیک‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫حضور ‪ ۵۴‬شرکت‬ ‫دانش بنیان‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫نظامثبت‬ ‫پوکی استخواندر‬ ‫کشور ایجادمی شود‬ ‫بازتاب بی اعتمادی به بورس در سیل اخیر ایران‬ ‫امیرحسین واعظ‬ ‫انهایی که سال ‪ 99‬وارد بورس شدند خوب به یاد دارند که در‬ ‫نیمه ابتدایی ان سال بازار سرمایه در کانون توجه و تبلیغ بود‪.‬‬ ‫ جمهور وقت از مردم خواست‬ ‫در همان مرداد سال ‪ ،99‬رئیس‬ ‫ِ‬ ‫همه چیزشان را به بورس بسپارند‪ .‬مردم در ان زمان هنوز به‬ ‫رسانه ها به خصوص صدا و سیما اعتماد داشتند‪ .‬اگر در صدا‬ ‫یشــد‪ ،‬عموم مردم نیز از ان‬ ‫و ســیما از انجام کاری حمایت م ‬ ‫کار حمایت می کردند‪ .‬اگر رسانه ملی درباره رخدادی طبیعی‬ ‫هشــدار می داد‪ ،‬اقدامات محافظه کارانه در بین عموم مردم‬ ‫افزایشمی یافت‪.‬‬ ‫دو ســال پیــش ریــزش ســنگین بورس شــروع شــد‪ .‬یکــی از‬ ‫مســئوالن وقت‪ ،‬با حضور در رســانه ملی از مردم بابت افت‬ ‫چند روزه بورس عذرخواهی کرد و وعده داد بورس دوباره به‬ ‫مســیر صعودی اش باز می گردد‪ .‬چنــد روز بعدتر‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬محدوده حمایتی برای شاخص کل عنوان کرد‪.‬‬ ‫چند صباح بعد‪ ،‬گوینده خبر صداوسیما قبل از خداحافظی‪،‬‬ ‫تحلیلــی تکنیکالی از بورس ارائه کــرد و در همه این موارد‪ ،‬به‬ ‫مردم توصیه می شد که در بورس بمانند‪ ،‬سرمایه خود را خارج‬ ‫نکنند و منتظر شــروع روند صعودی پر قدرت دیگری باشند‪.‬‬ ‫نتیجه ان توصیه ها واضح و مبرهن است‪ .‬شاخص کل دو سال‬ ‫پیش باالتر از دو میلیون واحد بود و حاال با وجود تورم چند‬ ‫ده درصــدی در هــر ســال‪ ،‬رشــد قیمــت دالر‪ ،‬بهبود فــروش و‬ ‫سوداوری شرکت ها و ‪ ...‬دماسنج بازار به کف کانال یک میلیون‬ ‫و چهارصد هزار واحد رسیده است‪ .‬شروع روند نزولی بورس‪،‬‬ ‫بی اعتمادی مردم به رسانه ها را تشدید کرد‪.‬‬ ‫این روزها درهای اسمان به روی شهرهای مختلف ایران‬ ‫باز شده است‪ ،‬سیل خسارات جانی‪ ،‬مادی و معنوی زیادی‬ ‫بر جای گذاشته است و این در حالی است که هفته گذشته‬ ‫همان رســانه ملی‪ ،‬وقوع بارش های رگباری و جاری شــدن‬ ‫سیل را هشدار داده بود و همچنان مردم را از نزدیک شدن‬ ‫به مسیل ها بر حذر می دارد‪ .‬با این حال مردم تا به چشم‬ ‫خودشــان ســیل را نبیننــد‪ ،‬بــاور نمی کننــد کــه ممکن اســت‬ ‫در گرم تریــن و افتابی تریــن روزهــای ســال‪ ،‬اب در کوچــه و‬ ‫خیابان جاری شود‪.‬‬ ‫بی اعتمادی مردمی که درست دو سال پیش به دعوت‬ ‫دولت و تشــویق رســانه ها‪ ،‬به بازار ســرمایه پای گذاشتند‪،‬‬ ‫یشــود؛ بلکه فراتر از ان‪ ،‬مردم‬ ‫فقط شــامل حال بورس نم ‬ ‫نسبت به رسانه ها بی اعتماد شده اند‪ .‬فکر می کنند پشت‬ ‫هر بشیر و نذیری که در رسانه اعالم می شود‪ ،‬حکما تدبیر‬ ‫و قصد خاصی نهفته است‪.‬‬ ‫احتمــاال فیلــم ســیل اخیــر در اقصــی نقــاط کشــور را‬ ‫دیده ایــد‪ .‬در یکــی از همیــن فیلم هــا‪ ،‬تا زمانی که ماشــین‬ ‫افراد در اب غوطه ور نشده‪ ،‬عده ای باور نمی کنند که سیل‬ ‫جان ان ها را هم می تواند بگیرد‪ .‬مردم این روزها منتظرند‬ ‫کــه بــه چشــم ببینند تــا بــاور کنند‪ .‬اگــر دولت وعــده دهد‬ ‫قیمــت برخی کاالها به ســال ‪ 1400‬برمی گردد‪ ،‬تا به چشــم‬ ‫خــود نبیننــد باور نمی کنند‪ .‬اگر اعالم شــود رشــد نرخ تورم‬ ‫متوقــف شــده‪ ،‬باور نمی کننــد‪ .‬اگر اعالم شــود قیمت دارو‬ ‫یشــود‬ ‫افزایش پیدا نمی کند‪ ،‬باور نمی کنند‪ .‬وقتی اعالم م ‬ ‫با حذف ارز ‪ 4200‬تومانی‪ ،‬یارانه بهتر و عادالنه تر تقســیم‬ ‫می شــود‪ ،‬بــاور نمی کننــد‪ .‬همانطــور کــه قبــا اعالم شــد از‬ ‫بورس حمایت می شود و نشد‪ .‬همانطور که قبال اعالم شد‬ ‫دالر برای هر کسی که بخواهد در صرافی ها عرضه می شود‬ ‫و نشــد‪ .‬همانطــور که قبال گفته شــد خــودرو از کارخانه به‬ ‫دست مصرف کننده نهایی می رسد و نرسید‪.‬‬ ‫رســانه ها هــم در ایــن زمینه مقصرنــد و می توانند نقش‬ ‫فعال تر و به روزتری داشته باشند‪ ،‬اما شایسته تر از رسانه ها‪،‬‬ ‫ان هایی که وعده می دهند باید سنجیده تر‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫را نویــد دهنــد‪ .‬ان هایی هم که می دانند مســیر ســختی در‬ ‫پیــش داریــم‪ ،‬بی پــرده مســیر صعب العبــور را بــرای مردم‬ ‫ترسیم کنند تا بلکه جایگاه رسانه و خاستگاه اجتماعی ان‬ ‫بیــش از ایــن تنزل نیابد‪ .‬بــرای رفع این بی اعتمادی‪ ،‬همین‬ ‫امروز باید اقدام کرد‪.‬‬ ‫محصوالتجدیدذوب اهن اصفهانمی تواند‬ ‫صنعتساختمانرامتحولسازد‬ ‫ســردار ابوالقاســم فروتن‪ ،‬رییس حوزه ریاســت ســتاد کل‬ ‫نیروهای مســلح‪ ،‬ســردار حبیبی مدیرعامل بنیاد تعاون ســتاد‬ ‫کل نیروهــای مســلح و دکتــر وزیــری مدیرعامل شــرکت ارکان‬ ‫ســازه بــا حضــور در ذوب اهــن اصفهان ضمن گفتگــو با ایرج‬ ‫رخصتی مدیرعامل ودیگر مسئولین این شرکت از خط تولید‬ ‫و پروژ ههــای توســعه ذوب اهن بازدید کردند‪ .‬ســردار فروتن‬ ‫در ایــن دیــدار‪ ،‬صنعــت فــوالد کشــور را یکــی از عرص ههــای‬ ‫موفق صنعتی در کشور دانست که دستاوردهای ان از جمله‬ ‫افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی محسوب می شود و‬ ‫افزود ‪ :‬ذوب اهن اصفهان نقش مهمی در رشد صنعت فوالد‬ ‫کشور ایفا کرده است و تالشگران این صنعت‪ ،‬توانستند معنای‬ ‫جهاد و ایثار در صنعت را به خوبی متبلور سازند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫جایــگاه دهــم ایران در بین تولیدکنندگان فوالد جهان نشــان‬ ‫از ایــن دارد کــه بــا بهره گیــری از روحیه جهادی دســتاوردهای‬ ‫بســیار خوبــی در کشــور حاصــل شــده و روند رو به رشــد این‬ ‫صنعــت‪ ،‬تــداوم و شــتاب خوبــی دارد‪ .‬رییــس حوزه ریاســت‬ ‫ســتاد کل نیروهای مســلح اظهار داشــت‪ :‬در عرصه تکنولوژی‬ ‫و صنعت به خوبی توانســتیم در مقابل تحریم ها ایســتادگی‬ ‫کنیم و پیشرفت های حاصل شده برای دیگر کشورها قابل باور‬ ‫نیســت‪ .‬ســردار فروتن افزود‪ :‬عقالنیتی کــه در صنعت فوالد‬ ‫وجود دارد باعث شــده در بســیاری از محصــوالت فوالدی از‬ ‫واردات بی نیــاز شــویم کــه اوج ان را در تولید ریــل ذوب اهن‬ ‫اصفهان می توان دید‪ .‬تولید این محصول موجب شد توسعه‬ ‫حمــل و نقــل ریلی کشــور متوقــف نشــود و با اتکاء بــه توان‬ ‫داخلی پیش برود‪ .‬وی با اشــاره به تفاهم نامه ســاخت ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی قرارگاه مسکن نیروهای مسلح با وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬افــزود‪ :‬اســتفاده ذوب اهن از تکنولــوژی روز‬ ‫دنیا و تولید محصوالت جدید می تواند موجب تحول صنعت‬ ‫ســاختمان کشــور شــود‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان نیــز‬ ‫دراین دیدار با اشــاره به نقش این مجتمع عظیم صنعتی در‬ ‫شکل گیری صنعت فوالد کشور گفت‪ :‬قبل از پیروزی انقالب‬ ‫یشــد‬ ‫در کشــور تنها ‪ ۵۰۰‬هزار تن محصوالت فوالدی تولید م ‬ ‫امــا هــم اکنــون بیش از ســی میلیون تــن تولید فــوالد داریم و‬ ‫ظرفیت تولید این محصول نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیون تن است که‬ ‫یهــا در واحدهای صنعتی‬ ‫عمــده ان حاصــل تالش ذوب اهن ‬ ‫مختلف اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت ساخت وســاز کشور که در‬ ‫حال پیشرفت است باید از تکنولوژی روز بهره بگرید تا ضمن‬ ‫افزایش ســرعت ســاخت و کاهش هزینه‪ ،‬ایمنی ساختمان ها‬ ‫نیــز افزایــش یابد‪ .‬رخصتی اظهار داشــت‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫خوشبختانه از تکنولوژی روز دنیا برای تولید محصوالت خاص‬ ‫اســتفاده می کند و محصوالت این شرکت می تواند در تحول‬ ‫صنعت ساختمان کشور موثر باشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ارسال دومین محموله‬ ‫کمک های انسانی ترکیه‬ ‫برای سیل زدگان ایران‬ ‫رویداد امروز‪ :‬وزارت دفاع ترکیه از اماده شدن دومین‬ ‫هواپیمای بــاری نیروی هوایی ارتش این کشــور برای‬ ‫انتقال کمک های انسانی به اسیب دیدگان سیل های‬ ‫اخیر در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫بهگزارشاناتولی‪،‬وزارتدفاعترکیهباانتشار پیامی‬ ‫در توییتر اعالم کرد که دومین هواپیمای باری نیروی‬ ‫هواییارتشاین کشور امادهانتقال کمک هایانسانی‬ ‫ترکیه به اسیب دیدگان سیل های اخیر در ایران است‪.‬‬ ‫در این پیام با اشاره به اینکه نخستین هواپیمای‬ ‫باری ترکیه به منظور انتقال کمک های بشردوستانه از‬ ‫جمله پتو و چادر از فرودگاه اتی مســقود انکارا راهی‬ ‫ایران شده‪ ،‬امده است‪ :‬در نظر داریم یک هواپیمای‬ ‫باری دیگر را نیز به منظور انتقال کمک های بیشتر به‬ ‫ایرانبفرستیم‪.‬‬ ‫بنــا بر اعالم وزارت دفاع ترکیه‪ ،‬دومین هواپیمای‬ ‫بــاری با بارگیری محمولــه خود اماده پرواز به ســمت‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیــه «افاد» از‬ ‫ارســال نخســتین محموله کمک های انســانی‪ ،‬ابزار و‬ ‫تجهیزات فنی برای سیل زدگان در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫در بیانیه این مرکز امده اســت‪ :‬در پی وقوع سیل‬ ‫در ایران‪ ،‬به دســتور رئیس جمهور اردوغان کمک های‬ ‫انسانی شامل چادر‪ ،‬پتو و همچنین ابزار و تجهیزات‬ ‫فنی به مناطق سیل زده ایران ارسال کردیم‪.‬‬ ‫مناطــق مختلف ایــران طــی روزهای اخیر شــاهد‬ ‫شهــای شــدید بــاران و وقــوع ســی ل بــوده اســت‪.‬‬ ‫بار ‬ ‫بــر اســاس اعــام مســئوالن کشــور تاکنــون ‪ 69‬نفربــر‬ ‫اثــر وقــوع ســیل در اســتان های مختلف جان خــود را‬ ‫ازدست داده اند‪.‬‬ ‫ایران؛ موضوع گفت وگوی‬ ‫تلفنی بلینکن و وزیر جنگ‬ ‫صهیونیستی‬ ‫وزیــر امــور خارجــه امریــکا و وزیــر جنــگ رژیــم‬ ‫صهیونیســتی درباره ایران گفت وگــو کردند‪.‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا و بنی‬ ‫گانتسوزیر جنگرژیمصهیونیستیبهصورتتلفنیبا‬ ‫یکدیگر بحثوتبادل نظر کردند‪.‬پایگاهاینترنتیوزارت‬ ‫امــور خارجه امریــکا در اطالعی ـه ای درای نبــاره اعالم‬ ‫کــرد‪ ،‬دو طرف در گفت وگوی خود درباره موضوعات‬ ‫امنیتی‪،‬از جملهانچهتهدیداتایرانعنوان شدهاست‬ ‫و همچنین حمایت واشنگتن از امنیت اسرائیل رایزنی‬ ‫کردنــد‪.‬در ادامــه این اطالعیه امده اســت که بلینکن‬ ‫همچنین موضوع شــهادت شــیرین ابوعاقله خبرنگار‬ ‫فلسطینی–امریکاییبهدستنیروهایصهیونیستی‬ ‫را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫پیام مقامات قطری‬ ‫به رئیسی‬ ‫امیر‪ ،‬نائب امیر و نخست وزیر قطر در پیام هایی‬ ‫جداگانــه بــه رئیس جمهــور کشــورمان جــان باختــن‬ ‫تعدادی از شــهروندان ایرانی در حادثه ســیل اخیر را‬ ‫تسلیت گفتند‪ .‬به گزارش خبرگزاری رسمی قطر(قنا)‪،‬‬ ‫شــیخ تمیــم بــن حمــد ال ثانــی‪ ،‬امیر قطــر در پیامی‬ ‫بــه ابراهیم رئیســی‪ ،‬رئیس جمهور ایــران جان باختن‬ ‫تعــدادی از شــهروندان ایرانــی در اثــر حادثه ســیل را‬ ‫تســلیت گفت و برای مصدومان ارزوی شــفای عاجل‬ ‫کرد‪.‬همچنینشیخعبداهللبنحمدالثانی‪،‬نائبامیر‬ ‫قطر وشیخخالدبنخلیفهبنعبدالعزیز‪،‬نخست وزیر‬ ‫این کشور در پیام هایی جداگانه حادثه سیل اخیر در‬ ‫برخــی شــهرهای ایــران را به رئیس جمهور کشــورمان‬ ‫تسلیت گفتندو برایمصدومانارزویشفا کردند‪.‬‬ ‫نگاه به شرق باید‬ ‫راهبردی باشد‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بــا بیان اینکه موازنه های راهبردی در منطقه و‬ ‫جهان از غرب به ســمت شــرق در حال تغییر اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز نگاه قاطبه ملت های منطقــه از جمله‬ ‫جهان عرب دیگر مثل گذشته‪ ،‬نگاه به غرب نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ناصر کنعانی در دیدار عالءالدین‬ ‫بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین و اعضای‬ ‫هیئت مدیره این انجمن گفت‪ :‬امروز قاطبه ملت های‬ ‫منطقهنگاهیمنفیبهامریکادارندودولت هایعربی‬ ‫در حال ریل گذاری برای موازنه سازی در روابط خود با‬ ‫امریکا‪ ،‬چین و روسیه هستند‪ .‬کنعانی با اشاره به تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب به موضوع نگاه به شــرق گفت‪:‬‬ ‫نگاه به شــرق در ایران و تقویت روابط با کشــورهای‬ ‫صرفا‬ ‫شرقی از جمله چین باید یک نگاه راهبردی و نه ً‬ ‫یک رویکرد تاکتیکی در برابر غرب باشد‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با اشاره به‬ ‫ظرفیت های انجمن دوستی ایران و چین‪ ،‬افزود‪ :‬یکی‬ ‫از موضوع هایمهمیکهاینتشکلمردم نهادمی تواند‬ ‫انجام دهد‪ ،‬کمک به اصالح نگاه ها در داخل کشــور‬ ‫به سمت شرق و معرفی صحیح ظرفیت های فراوان‬ ‫اقتصادی و اشتراکات فرهنگی با شرق از جمله چین‬ ‫اســت‪ .‬ناصــر کنعانی‪ ،‬دیپلماتی باتجربــه که حدود‬ ‫یک ماه پیش (نیمه اول تیرماه سا ل ‪ )۱۴۰۱‬به سمت‬ ‫سخنگویی وزارت امور خارجه منصوب شده است‪ ،‬با‬ ‫اشاره به این که چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین‬ ‫در تهران اولین ســفیری بوده که با وی در مســئولیت‬ ‫جدید مالقات کــرده‪ ،‬دراین باره گفت‪ :‬این دیپلمات‬ ‫چینی کهدر حوزهدیپلماسیعمومیو فرهنگیبسیار‬ ‫فعال است‪ ،‬تاکید داشت که ایران و چین در این حوزه‬ ‫و با هدف تقویت شناخت صحیح دو ملت نسبت به‬ ‫یکدیگر ‪،‬نیازمند کار و تالشبیشتریهستند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫دکتر محمدعلی بصیری در گفتگو با «رویداد امروز»‪:‬‬ ‫ایرانبهشعار «نهشرقینهغربی»پایبنداست‬ ‫مریم عمادی‬ ‫این روزها جهان شــاهد تحوالت گوناگونی اســت‬ ‫نقطــه اغــاز ا نهــم برم یگــردد به ســفر بایــدن به‬ ‫منطقهخاورمیانهان همبااهدافیگوناگون‪.‬درست‬ ‫سه روز پس از بازگشت بایدن از سفر جنجالی به‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه‬ ‫نیــز با اهدافی مشــابه با همتــای امریکایی خود و‬ ‫به دنبال تقویت روابط با کشــورهای منطقــه وارد‬ ‫خاورمیانه شــد و مورد اســتقبال متحدان خود قرار‬ ‫گرفــت‪ .‬فارغ ازانچه در ســطح منطقه م یگــذرد در‬ ‫حــال حاضرســفر بایدن و پوتین بــه خاورمیانه در‬ ‫اســاس و عمق نشــان می دهد که صف بندی های‬ ‫جدیددر ساختار نظامبین المللدر حالشکل گیری‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن زمینــه گفت وگویــی داریــم با دکتر‬ ‫«محمدعلــی بصیــری» دانشــیار روابــط بین الملل‬ ‫دانشگاهاصفهان‪.‬‬ ‫اهداف بایدن از سفر به منطقه خاورمیانه‬ ‫چیســت؟ ایا در مقطعی که امیدها برای‬ ‫احیای برجام به ناامیدی مبدل شده است‬ ‫بایدن می خواهد نظر متحدان خود را علیه‬ ‫ایران برای یک درگیری نظامی جویا شود؟‬ ‫می توان گفت یک ســری اهــداف بلندمدت و‬ ‫کوتاه مدت در این سفر مدنظر بایدن بود‪ .‬هدف‬ ‫اول این بود که با توجه به کاهش حضور امریکا در‬ ‫منطقه خروج ان از افغانستان و ایجاد حس ترس و‬ ‫بی اعتمادی بین متحدان‪ ،‬بایدن به خاورمیانه امد‬ ‫تا اعالم کند امریکا همچنان مدافع متحدان است‬ ‫و ان ها را تنها نمی گذارد که این مسئله را بایدن در‬ ‫نشست هایرسانه ایوسخنرانی هایشبه صراحت‬ ‫اعالم کرد‪ .‬هدف بعدی تقویت گام های عملیاتی‬ ‫طرح ابراهیم بود طرحی که کشــورهای عربی را‬ ‫از ترس ایران به سمت اسرائیل کشانده بود بایدن‬ ‫می خواســت روابط کشورهای جنوب خلیج فارس‬ ‫با اســرائیل تقویت شــود ‪ .‬هدف ســوم رایزنی های‬ ‫امریکا با متحدان در منطقه بر سر موضوع برجام‬ ‫بود ان هم با توجه به ابهامی که برای سرنوشــت‬ ‫برجــام رقم خورده اســت و اینکه بایــدن به دنبال‬ ‫پاسخ این سوال است که اگر برجام شکست بخورد‬ ‫برنامه های بعدی امریکا و متحدانش برای مقابله‬ ‫با ایران چه باید باشد ؟ هدف چهارم محور جنگ‬ ‫اوکرایــن و بحــران غذا و انرژی بود کــه امروز اروپا و‬ ‫امریکا با ان درگیر است بایدن به منطقه امده بود‬ ‫کــه کشــورهای عربی را تشــویق یا حتــی وادار کند‬ ‫که کمبود نفت و گاز را پر کنند‪ .‬درواقع عربســتان‬ ‫کمبــود نفــت و قطر و امارات کمبــود گاز را جبران‬ ‫کنند و بدین وسیله جلوی افزایش قیمت انرژی در‬ ‫کشــورهای اروپایی و امریکایی گرفته شــود‪ .‬شاید‬ ‫بایدنیکهدفپنجمیهمبه صورتغیرمستقیم‬ ‫در این سفر داشت‪ .‬او می خواست به رقبایی مانند‬ ‫روسیه و چین که فعال در خاورمیانه فعال هستند‬ ‫به ویژهدر نهادهاییمانندسازمانشانگهاییاپروژه‬ ‫جادهابریشمجدید‪،‬هشدار بدهد کهامریکاحاضر‬ ‫نیستمنطقهو متحدانشرابه راحتیدر اختیار رقبا‬ ‫بگذارد و همچنان در منطقه حضور خواهد داشت‬ ‫و منافعش را حتی با تنش و تقابل دنبال می کند ‪.‬‬ ‫چه عواملی باعث شد که بایدن علی رغم‬ ‫موضع منفی همیشگی نسبت به ریاض‬ ‫به ویژه بعد از قضیه خاشقچی‪ ،‬به یک باره‬ ‫چرخش ‪ 180‬درجه ای نسبت به عربستان‬ ‫پیدا کند تا جایی که به ریاض سفر می کند‬ ‫و خواستار تقویت اتحاد دوباره واشنگتن و‬ ‫ریاضمی شود؟‬ ‫برای غرب و در راس ان امریکا نزدیک شدن یا‬ ‫دور شدن به یک کشور و دوست و دشمن تعریف‬ ‫کردن‪ ،‬بر اســاس منافع ملی ان هاســت و مســائلی‬ ‫مانند حقوق بشــر‪ ،‬ارزش های لیبرال دموکراســی و‬ ‫ایدئولوژی مسائل حاشیه ای هستند‪ ،‬درواقع اصل‬ ‫بر تامین منافع است ‪ .‬اکنون که منافع غرب اقتضا‬ ‫می کنــد که انرژی گران شــده در اثر جنــگ اوکراین‬ ‫را بــرای جوامع خود تامین کنند بنابراین مســائلی‬ ‫مانند خاشقچی و شعارهای حقوق بشر و دفاع از‬ ‫حکومت های دموکراسی و مقابله با حکومت های‬ ‫دیکتاتــور به حاشــیه می ورد‪ .‬این مســئله ســابقه‬ ‫طوالنــی در روابــط کشــورهای غربی و کشــورهای‬ ‫دیکتاتور دارد‪.‬‬ ‫به موازات سفر بایدن به منطقه خاورمیانه‪،‬‬ ‫جهان شــاهد حضور پوتین در تهران و‬ ‫تقویت اتحاد مســکو‪ -‬تهران بود نظر‬ ‫شما در مورد این اتحاد چیست ان هم در‬ ‫شرایط فعلی که روسیه به شدت درگیر‬ ‫بحران اوکراین بوده و از طرف جامعه جهانی‬ ‫تحت فشار است ؟‬ ‫در این زمینه تحلیل های ضدونقیض زیاد است‬ ‫مابایدمبحثمغلطهشدهکهدر رسانه هایموافق‬ ‫و مخالــف نظام وجــود دارد را باید از هم تفکیک‬ ‫کنیم شایعه هایی مانند اینکه چون ایران با امریکا‬ ‫در خصوص برجام تنش دارد عمال شــرق گرا شده‬ ‫است‪.‬واقعیتایناستکهجهتسیاستخارجی‬ ‫ایــران بعــد از چهار دهه که از انقالب می گذرد به‬ ‫ســمت اســتقالل بوده است و شــعار نه شرقی نه‬ ‫غربی هنوز هم شعار ایران است ‪ .‬هنوز این شعار‬ ‫در قانون اساسی ایران وجود دارد و هنوز بر سر در‬ ‫وزارت خارجه ایران نوشت هشــده و مســئولین به ان‬ ‫اعتقاددارند و بر اساس ان عمل می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫در مقطــع کنونــی کــه غــرب همه درهــا را بــه روی‬ ‫ایران بسته عقل حکم می کند ایران با درهایی که‬ ‫باز هســتند در ارتباط باشــد و منافع ملی و امنیتی‬ ‫خود را تامین کند ‪ .‬این سخن که اگر ما به سمت‬ ‫شــرق برویــم شــعار نــه شــرقی نــه غربــی را زیر پا‬ ‫گذاشته ایم‪ ،‬یک استدالل منطقی نیست و بیشتر‬ ‫شبیه یک سفسطه اســت‪ .‬درست است که اکنون‬ ‫غرب به دنبال فشار بر ایران است تا ایران را در برابر‬ ‫خواسته هایخودتسلیم کند تادرنهایت یکسری‬ ‫از تحریم ها بردارد و غرب گرایی را به ایران تحمیل‬ ‫کندامااین یکمسئلهبینابیناستمادر اینشرایط‬ ‫نه باید کامال تسلیم شروط غرب بشویم و نه نوکر‬ ‫و وابسته به شرق‪ ،‬من بعید می دانم که مسئولین‬ ‫هم در پی این قضیه باشند‪ .‬اکنون طرفداران غربی‬ ‫کردن ایران و مخالفان و معاندان سیستم همواره‬ ‫این مسئله را در رسانه ها القا کنند که چون درهای‬ ‫غــرب بــه روی ایران بســته اســت نظــام جمهوری‬ ‫اسالمیمی خواهددر رابطهباروسیهشرقزدهشود‬ ‫که من بعید می دانم که این مسئله درست باشد‪.‬‬ ‫اما این یک واقعیتی است که در مقطع کنونی ایران‬ ‫بــا اگاهی از اینکه می توانــد از دریچه دولت های‬ ‫شرقی بخشی از نیازهای کشور را تامین کند و فشار‬ ‫تحریم ها را کاهش دهد‪ ،‬با شرق وارد رابطه شده‬ ‫و این مســئله مختص پوتین و یا چین نیســت در‬ ‫ارتباط با دیگر کشورها هم می تواند باشد ولو این‬ ‫کشور افریقایی باشد یا حتی از امریکای التین‪ .‬سفر‬ ‫اقای پوتین به ایران در این راستا قابل تحلیل است ‪.‬‬ ‫هرچند پوتین هم در این سفر اهدافی برای منافع‬ ‫ملی خود دارد و می خواهد از شــرایطی که امکان‬ ‫حضور وی را در ایران فراهم کرده نهایت استفاده‬ ‫را بکند‪ .‬مثال ایران و روســیه برای مقابله با داعش‬ ‫در سوریه همچنان منافع مشترکی دارند همچنین‬ ‫گســترش ناتــو در اوکرایــن که اگر محقق شــود هم‬ ‫برای روســیه خطرناک اســت هــم برای ایــران‪ .‬کما‬ ‫اینکــه ناتو قبــل از اوکراین تا مرزهای گرجســتان و‬ ‫اذربایجــان امده بود و در پی چیدن موشــک های‬ ‫خود در این مناطق بود که این مسئله خطر جدی‬ ‫هم برای امنیت ملی ایران و هم روسیه محسوب‬ ‫می شد اینجاست که پوتین به ایران می اید و روی‬ ‫مسائل سوریه‪ ،‬گسترش ناتو به شرق‪ ،‬قراردادهای‬ ‫بلندمدت بسته شده میان دو کشور بحث می کند‬ ‫و حتــی می خواهــد از تجربه ایران بــرای دور زدن‬ ‫تحریم هااستفادهکند‪.‬‬ ‫به نظر شما گسترش روابط تهران و مسکو‬ ‫در حد یک اتحاد استراتژیک در شرایط‬ ‫فعلی می تواند برای ایران دردسرساز باشد‬ ‫ایا می توان گفت این گونه اتحادها پای ایران‬ ‫را به جنگ اوکراین باز می کند؟‬ ‫نه لزوما‪ .‬این بستگی به موضع بعدی و رسمی‬ ‫ایران دارد‪ .‬اکنون که ایران دائما اعالم می کند که ما‬ ‫جنــگ را محکوم می کنیم و گام عملی برای جنگ‬ ‫برنداشته ایم‪ .‬بله اگر ایران رسما وارد جنگ بشود‬ ‫و ســرباز‪ ،‬پول و اســلحه بفرســتد ان وقت می توان‬ ‫گفت پای جمهوری اسالمی ایران به جنگ اوکراین‬ ‫بازشدهاست‬ ‫ایا فروش پهپادهای ایرانی به روسیه خود‬ ‫عاملی برای دخیل شدن ایران در جنگ‬ ‫اوکرایننیست؟‬ ‫هــر کشــوری ازاد اســت که تولیدات خــود را به‬ ‫کشوری که نیاز دارد بفروشد ‪ .‬همین االن هم ناتو به‬ ‫اوکراین سالح می فرستد پس با این حساب ان ها‬ ‫هم در جنگ اوکراین دخیل هستند ‪ .‬ایا فقط در‬ ‫مورد روسیه این داستان مطرح است؟ اساسا طرح‬ ‫همیــن مســائل بــرای غرب گرا کــردن ایران اســت‪.‬‬ ‫واقعیت این است که اگر ایران بخواهد بر اساس‬ ‫شــعار نه شــرقی نه غربی رفتار کند هر جا منافع‬ ‫ملی اش اقتضاء کند باید به هر کشوری که نیاز دارد‬ ‫محصــوالت خود را بفروشــد حــاال می خواهد این‬ ‫کشــور روسیه باشد یا اوکراین‪ .‬یک کشور مستقل‬ ‫باید خود تصمیم بگیرد با چه کشوری معامله کند‪.‬‬ ‫اگر ما بخواهیم به دســتور امریکا چیزی به روســیه‬ ‫بفروشیمهمچنانبایدنوکر امریکاباشیم‪.‬‬ ‫نظر شما در مورد چینش سیستم بین الملل‬ ‫بعداز سفربایدنوپوتینبهمنطقهچیست؟‬ ‫ایا ساختار نظام جهانی بازهم به سمت نظام‬ ‫دوقطبی زمان جنگ سرد بازگشته است و‬ ‫ما در اینده نزدیک دوباره شاهد تشکیل دو‬ ‫بلوک شرق و غرب هستیم؟‬ ‫بلــه باالخــره جنــگ اوکرایــن نقطــه عطفی‬ ‫در روابــط بین الملــل محســوب شــد جنگــی که‬ ‫یشــود و‬ ‫همــه فکــر می کردند ب ـه زودی تمام م ‬ ‫یشــود امــا تاکنــون پنــج ماه‬ ‫توافقــات انجــام م ‬ ‫طــول کشــیده اســت حتــی ممکــن اســت ایــن‬ ‫درگیری ها تشدید شود و به درگیری های اتمی‬ ‫منجــر شــود که در این صــورت نه تنها نظم های‬ ‫بین المللی که کال باعث می شود نظم و حیات‬ ‫زمیــن بــه مخاطــره بینــدازد‪ .‬درواقــع بعــد از‬ ‫حمله روســیه به اوکراین با توجه به ان موضع‬ ‫رسمی که مسکو و متحدان ان علیه ناتو گرفتند‪،‬‬ ‫عمال روابط بین الملل مثل گذشــته با محوریت‬ ‫یشــود و ان نظــام‬ ‫و اراده امریــکا مدیریــت نم ‬ ‫تک قطبی با هژمونی امریکا تمام شــد و جهان‬ ‫وارد نظــم جدیدی شــده اســت کــه می توان ان‬ ‫را نظــام دوقطبی مثل جنگ ســرد یا حتی نظام‬ ‫سه قطبی نامید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جهتساختمسکنصورتگرفت؛‬ ‫ضرباالجلرئیسیبرایواگذاریاراضیدولتی‬ ‫رئیس جمهــور با تعییــن ضرب االجل ‪ ۲‬ماهه‬ ‫بــرای واگــذاری اراضــی در اختیار دســتگاه ها‪ ،‬به‬ ‫وزارت راه و شهرســازی دســتور داد کــه عــاوه‬ ‫برســاخت مســکن‪ ،‬بــه مــردم «زمیــن ب هشــرط‬ ‫ساخت مسکن» واگذار کند تا انها نیز در فرایند‬ ‫تولید مسکن مشارکت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی‬ ‫به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در‬ ‫جریــان عملکرد‪ ،‬طرح های مهم ایــن وزارتخانه‪،‬‬ ‫خصوصـ ًـا در زمینــه احداث مســکن قــرار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلســه اســتانداران کشــور نیــز به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسی حضور داشتند‪.‬‬ ‫احداث مسکن و تنظیم گری در بازار مسکن‬ ‫مهم تریــن محــور ســخنان رئیس جمهــور در این‬ ‫جلســه بود‪ .‬رئیســی بــا تاکید بر ضــرورت اجرای‬ ‫وعده دولت برای ســاخت چهار میلیون مســکن‬ ‫در کشــور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به‬ ‫نیــاز موجود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬پیش نیــاز اجرای‬ ‫این طرح اختصاص زمین اســت که در این زمینه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده‬ ‫نهــای مناســب و‬ ‫دارد و بایــد بــا شناســایی زمی ‬ ‫تشکیل بانک مسکن‪ ،‬زمینه جهش تولید مسکن‬ ‫در کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانه ها و‬ ‫دستگاه های اجرایی دستور داد به موجب قانون‬ ‫تا پایان شــهریور تمام اراضی مناسب اعالم شده‬ ‫را بــرای احــداث مســکن اختصــاص دهنــد تــا از‬ ‫طریــق بانــک زمیــن و وزارت راه و شهرســازی به‬ ‫متقاضیان واگذار شود در غیر این صورت تمامی‬ ‫این زمین ها به نام دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫سند خواهد خورد‪.‬‬ ‫رئیســی همچنیــن بــه وزارت راه و شهرســازی‬ ‫دســتور داد‪ ،‬عــاوه برســاخت مســکن بــه مردم‬ ‫«زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود‬ ‫تا در فرایند ســاخت مســکن در کشــور مشارکت‬ ‫کنند‪.‬رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند‬ ‫تخصیــص زمیــن و احداث مســکن را مورد تاکید‬ ‫قرارداد و گفت‪ :‬دستگاه های مسئول باید با رصد‬ ‫و نظارت دقیق‪ ،‬مراقبت کنند که در جریان این‬ ‫طرح شــاهد واســطه گری یا ســوداگری نباشــیم و‬ ‫صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود‪.‬‬ ‫زمین ها ً‬ ‫رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد که‬ ‫یکی از اولویت های مهم خود را موضوع مسکن‬ ‫قرار دهند و برنامه های کالن دولت و وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در این زمینه را با جدیت‪ ،‬سرعت و‬ ‫دقت دنبال کنند‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامــه توجــه بــه قوانین و اســناد‬ ‫باالدســتی در ســاخت مســکن انبــوه را مــورد‬ ‫تاکید قرارداد و افزود‪ :‬در توســعه شــهرها توجه‬ ‫بــه قواعد و دســتورالعمل های قانونــی در حوزه‬ ‫معمــاری از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ترجیــح دولــت توســعه افقــی شــهرها بــه جــای‬ ‫بلندمرتب هســازی اســت‪ ،‬اما الزمه ایــن راهبرد نیز‬ ‫توســعه دسترسی به زیرســاخت های مربوطه در‬ ‫مناطقی اســت که برای ســاخت مســکن در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫اطالع رســانی شــفاف در خصــوص همــه‬ ‫حهــای در دســت اجــرا در حــوزه مســکن‪،‬‬ ‫طر ‬ ‫اعمــال نظــارت جــدی در فراینــد اجــرای طــرح‬ ‫جهش تولید مســکن‪ ،‬تفویض اختیــارات الزم به‬ ‫اســتانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه‬ ‫خدمــات زیربنایی هم زمان بــا واگذاری زمین به‬ ‫مــردم‪ ،‬دیگــر دســتورات صریــح رئیس جمهور به‬ ‫دستگاه های مسئول‪ ،‬در حوزه تولید مسکن بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در دومیــن بخــش از ســخنان‬ ‫خــود‪ ،‬نظــارت بــر بازار مســکن و تنظی مگــری در‬ ‫ایــن حــوزه را از وظایــف وزارت راه و شهرســازی‬ ‫دانســت و بیــان داشــت‪ :‬ایــن وزارتخانــه باید با‬ ‫پایش دقیق روندها و افزایش عرضه‪ ،‬بازار را به‬ ‫تعادل برساند‪ .‬رئیسی با تاکید بر سهم مسکن از‬ ‫سبد خانوار‪ ،‬اقدامات نظارتی و مدیریتی در این‬ ‫بازار را یکی از اولویت های مهم کشــور دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬ســاماندهی ایــن بــازار می توانــد کمک‬ ‫بزرگی به معیشــت خانواده ها نموده و بســیاری‬ ‫از مشکالت انها را مرتفع نماید‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در این جلســه همچنیــن پس از‬ ‫استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این‬ ‫وزارتخانــه در حوز ههــای مختلف‪ ،‬ضمن قدردانی‬ ‫از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت‪ ،‬بسیج‬ ‫امکانــات بــرای اعزام و بازگشــت حجــاج بیت اهلل‬ ‫الحــرام‪ ،‬پیگیــری مصوبــات ســفرهای اســتانی و‬ ‫راه اندازی ســامان ه هوشــمند در حیطه کاری وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬این اقدامات را زمینه ســاز تحقق‬ ‫برنام ههــای کالن دولت مردمی دانســت و گفت‪:‬‬ ‫خصوصا در حوزه کریدورهای ترانزیتی‪ ،‬مسئولیت‬ ‫ً‬ ‫مهمی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که‬ ‫می تواندپیشرانفرایندتوسعهو پیشرفتدر کشور‬ ‫باشد‪ .‬الزم است طرح های توسعه ای در این حوزه‬ ‫در زمان مقرر تکمیل شود در غیر این صورت ممکن‬ ‫است کارایی خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫رئیســی بــه وزیــر راه و شهرســازی و مدیــران‬ ‫ارشــد ایــن وزارتخانــه و اســتانداران دســتور داد‬ ‫بــرای تمامــی پروژ ههــا زمان بنــدی دقیــق تعیین‬ ‫و روزشــمار نصب کنند و حتمـ ًـا در فرایند اجرای‬ ‫طرح ها نیز به زمان بندی یادشده مقید باشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی‬ ‫شــفاف زمان بنــدی پروژ ههــا بــه افــکار عمومــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اطالع رســانی شــفاف زمان بنــدی باید‬ ‫امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رســانه ها‬ ‫به تکمیل طرح ها در زمان معین فراهم شود‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلسه‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی و‬ ‫شــماری از معاونان‪ ،‬طرح های در دســت اجرای‬ ‫وزارتخانــه را تشــریح و در خصــوص روند اجرای‬ ‫انها توضیحاتی را ارائه دادند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫واکنش جماران به ادعای شهادت‬ ‫امام خمینی‬ ‫بــه دنبــال انتشــار ویدئویــی در فضــای‬ ‫مجازی‪ ،‬ســایت جماران مطالب بیان شــده در‬ ‫این ویدئو را تکذیب کرد و موسســه تنظیم و‬ ‫نشر اثار امام خمینی(ره) نیز به زودی مواضع‬ ‫رسمی خود را اعالم می کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش جمــاران‪ ،‬در ویدئویــی کــه دو‬ ‫ســه روز قبــل در فضــای مجازی منتشــر شــد‪،‬‬ ‫فــردی کــه خــود را محافــظ امــام می خواند‪،‬‬ ‫مدعی بیماری و شــهادت رهبر فرزانه انقالب‬ ‫اسالمی شده است‪.‬‬ ‫بدین وسیله اعالم می شود که این فرد جز‬ ‫دوره کوتاهــی در ابتــدای ورود امــام به ایران‬ ‫در بهمــن ‪ ،1357‬در بیــت امــام و حفاظت از‬ ‫ایشان نقشی نداشته و ادعاهای مطرح شده‬ ‫نشــده‬ ‫توســط او با هر انگیزه و هدفی که بیا ‬ ‫باشد‪ ،‬سراسر کذب و بی پایه و اساس است‪.‬‬ ‫بر اســاس این تکذیبیه‪ ،‬موسســه تنظیم و‬ ‫نشــر اثــار امام خمینی نیز طــی روزهای اینده‬ ‫در بیانیــه ای موضع رســمی خــود دراین باره را‬ ‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫امادگی نیروهای مسلح برای مقابله با‬ ‫جنگترکیبیدشمن‬ ‫قدرتنرمانقالباسالمیرژیمصهیونیستی‬ ‫را احاطــه کرده اســت و برخــی از مقامات رژیم‬ ‫صهیونیستی نیز موضوع به هم ریختگی و افول‬ ‫این رژیم از درون را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬سرلشکر صفوی دستیار و‬ ‫مشــاور عالــی فرمانده معظم کل قــوا در جمع‬ ‫فرماندهانوپاسدارانسپاهعلیبنابیطالب(ع)‬ ‫اســتان قــم و مرکــز امــوزش علویــون‪ ،‬تحلیلــی‬ ‫پیرامــون جایــگاه انقــاب اســامی و جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در تحوالت منطقه ای غرب اسیا و‬ ‫جهان ارائه کرد و با اشــاره به تغییر و تحوالت‬ ‫محیطجهانی‪،‬منطقه ایوملیخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫واقعیت این است که صحنه سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگیو امنیتی کشورهایمنطقهغرباسیادر‬ ‫حــال تغییر و تحول اســت و ایران بایــد در این‬ ‫تغییراتکنشگر فعالباشدنهمنفعل‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امریکا طی ‪ 30‬سال گذشته‬ ‫به دنبال شکل گیری قدرت هژمون تک قطبی در‬ ‫جهانبوداماباشکستمواجهشد گفت‪:‬دالیل‬ ‫شکست امریکا و ناتو را در فرار از افغانستان و‬ ‫خــروج از عــراق و ســوریه کــه بــه زودی اتفــاق‬ ‫خواهدافتادمی توانمشاهده کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امریــکا و متحدانــش طــی‬ ‫‪ 30‬ســال اخیر یعنی بعد از حمله به کویت در‬ ‫ســال ‪ 1991‬برای بیرون کردن نیروهای اشــغالگر‬ ‫صدام از این کشــور تاکنون در ســال ‪ ،2022‬چند‬ ‫تریلیون دالر هزینه کرده و بیش از ‪ 30‬هزار کشته‬ ‫و زخمی دادند‪ ،‬البته هزینه های ازادی کویت را‬ ‫از دولــت این کشــور گرفته و تــا دالر اخر را هم‬ ‫خواهد گرفت لیکن نتیجه این شد که طی این‬ ‫سال ها چین و روسیه در برابر امریکا قدرت خود‬ ‫را افزایش دادند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فــرار امریکایی هــا از‬ ‫افغانستان و واکنش منفعالنه ان ها نسبت به‬ ‫حمله روســیه به اوکراین نشــان از افــول قدرت‬ ‫امریکا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت سیاســی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫تاثیرگذاریامریکادر مسائلجهانیکاهش یافته‬ ‫و شــکاف میــان ترامپ و بایدن هنــوز در درون‬ ‫امریکا وجود دارد و این شکاف عمیق در درون‬ ‫احتماال در‬ ‫جامعه امریکا زنده و فعال اســت و‬ ‫ً‬ ‫انتخابات اینده امریکا خودش را نشــان خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫صفویباتاکیدبر اینکهفرایندقدرتاز غرب‬ ‫به ســمت شــرق جهان به ارامی در حال حرکت‬ ‫است و مبنای ان اقتصاد و فرهنگ و ّفناوری های‬ ‫جدید اســت‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه روابط همه جانبه‬ ‫ایران با روســیه‪ ،‬چین و هند می تواند در قالب‬ ‫سازمان همکاری شانگهای یک قدرت اسیایی یا‬ ‫اوراسیایی را شکل بدهد و چشم انداز جدیدی‬ ‫عمال به‬ ‫از شکل گیری چندقطبی سازی جهان را ً‬ ‫وجود اورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــدرت اســیایی و قــدرت جهان‬ ‫اســام در حــال ظهــور اســت و ایــران در هر دو‬ ‫قدرتجایگاهمهمیدارد‪.‬‬ ‫صفوی با بیان اینکه استراتژی نگاه به شرق‬ ‫منافاتــی بــا شــعار نه شــرقی نــه غربی نــدارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیاســت نگاه به شــرق به معنای‬ ‫کنار گذاشتن شعار «نه شرقی نه غربی» نیست‪،‬‬ ‫بلکه مفهوم این شــعار این اســت که در بخش‬ ‫ایدئولــوژی و اقتصــادی از تفکــر کمونیســتی‬ ‫الئیک‪،‬فرهنگلیبرالیسم‪ ،‬کاپیتالیسمو فرهنگ‬ ‫سوسیالیستیپیروینمی کنیموجمهوریاسالمی‬ ‫ایران دارای یک سیاســت خارجی مستقل‪ ،‬یک‬ ‫فرهنگاسالمیو انقالبیو یکراهبرداقتصادی‬ ‫خاص است‪.‬‬ ‫وی از انقــاب اســامی به عنــوان معرفــی‬ ‫کننده اســام ناب محمدی در جهــان نام برد و‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬نگاهمسلمانانجهانبهانقالب‬ ‫اســامی و رهبری این انقالب اســت‪ ،‬حکومتی‬ ‫که توانسته مقابل امریکا ایستادگی و داعش را‬ ‫سرنگون کند و قدرت فکری و سیاسی ما از ایران‬ ‫فراتر رفتهاست‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع‬ ‫مقدس افزود‪ :‬مردم برخی از کشورهای اسالمی‬ ‫عکــس حضرت امــام(ره) و مقام معظم رهبری‬ ‫را در منــازل خــود نصب کرده انــد و بــه ایشــان‬ ‫عالقه مندند‪.‬‬ ‫صفوی خاطرنشان کرد‪ :‬همان گونه که مقام‬ ‫معظم رهبری در ‪ 19‬دی ماه ســال قبل در دیدار‬ ‫بافرماندهاننیرویهواییارتشفرمودندجنگ‬ ‫فعلیعلیهملتایرانیکجنگترکیبیباابعاد‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ســپاه پاسداران باید راهبرد و‬ ‫تهدید دشمن را بفهمد و سپاه و نیروهای مسلح‬ ‫بایســتی خــود را بــرای مقابلــه با جنــگ ترکیبی‬ ‫دشمنامادهکنند‪.‬‬ ‫صفوی در ادامه سفر خود به استان قم‪ ،‬در‬ ‫جمع راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان‬ ‫قم گفت‪ :‬در عظمت کار شما همین را بگویم که‬ ‫در سهجلسهمتفاوت‪،‬مقاممعظمرهبریبحث‬ ‫نهضت خاطره گویــی را به بنده تاکید کردند و‬ ‫ایشان نسبت به کار شما اهمیت قائل اند و کار‬ ‫شماموردتوجهایشاناست‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر بیــان صادقانــه رخدادهای‬ ‫دفــاع مقدس خاطرنشــان کــرد‪ :‬جنــگ را بدون‬ ‫تحریف‪ ،‬غلو و بزرگنمایی روایت کنید‪ ،‬عظمت‬ ‫دفاع مقدس به اغراق و غلو نیازی ندارد‪.‬‬ ‫صفــوی افــزود‪ :‬کار بــزرگ خاطــره گویــی و‬ ‫روایــت گــری دفاع مقدس را تشــکیالتی کنید و‬ ‫بهترین مکان ان سپاه پاسداران است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬هدف اصلی تان را ســاختن‬ ‫نسلجوانبگذارید‪.‬‬ ‫صفوی با بیان اینکه فضای مجازی و رسانه‬ ‫یک قدرت اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در کار نهضت‬ ‫خاطره گویی‪ ،‬از ظرفیت فضای مجازی استفاده‬ ‫کنید‪ .‬وقتی شما در یک برنامه صحبت می کنید‬ ‫چنــد صد نفــر ادم می بینند و می شــنوند اما در‬ ‫فضایمجازی‪،‬انصحبترامیلیون هانفر دنبال‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع‬ ‫مقدس با بیان اینکه حضرت امام دفاع مقدس‬ ‫را به پیروزی رساند و مقام معظم رهبری‪ ،‬جبهه‬ ‫مقاومتراپیروز کردند‪،‬تاکیدکرد‪:‬حماسهجبهه‬ ‫مقاومــت و مدافعین حرم را بــا دفاع مقدس و‬ ‫شهدایجنگتحمیلیپیونددهید‪.‬‬ ‫صفوی در پایان این سفر با حضور در منزل‬ ‫شــهیدان مهدی و مجید زین الدین‪ ،‬با خانواده‬ ‫بزرگوار این دو شهید دیدار کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــا بــه مــادر شــهیدان‬ ‫زین الدیــن کــه معلــم قــران هســتند و بــه پــدر‬ ‫ایشان که به رحمت خدا رفتند افتخار می کنیم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اقا مهدی و اقا مجید زین الدین‬ ‫دو گوهر بودند‪ .‬من چند بار پشت سر اقا مهدی‬ ‫نمــاز خوانــدم و ایشــان در قنوت از خــود حال‬ ‫خوشی پیدا می کرد و «الصلوه معراج المومن»‬ ‫را من در اقا مهدی دیدم ‪.‬‬ ‫قدردانی «محسنی اژه ای» از تدابیر دولت‬ ‫برای ترخیص کاال از بنادر‬ ‫رئیس قوه قضائیه با اشاره به بازدید میدانی‬ ‫خــود از گمــرکات کشــور‪ ،‬از اقدامــات و تدابیــر‬ ‫دولــت که موجب بهبــود وضعیت ترخیص کاال‬ ‫از بندرها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال‬ ‫تملیکیشدهاست‪،‬قدردانی کرد‪.‬به گزارشمهر‪،‬‬ ‫شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی ســران قوا بر‬ ‫ســاماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت‬ ‫سفارشو به کارگیریسازوکارهاییبرایجلوگیری‬ ‫از رســوب کاال در گمــرکات تاکیــد و تصمیماتــی‬ ‫را در ایــن زمینــه مصوب کرد‪ .‬در این شــورا که به‬ ‫ریاستحجت االسالمسیدابراهیمرئیسیتشکیل‬ ‫جلسه داد‪ ،‬چند موضوع مهم اقتصادی دیگر نیز‬ ‫موردبررســی قرار گرفت‪ .‬در این جلســه موضوع‬ ‫ایجادانضباطدر وارداتاز جملهالزامواردکنندگان‬ ‫به ثبت ســفارش و جلوگیری از رســوب کاالها در‬ ‫گمرکات از طریق تعیین تکلیف اموال تملیکی‬ ‫کشــور مطــرح و مقرر شــد برای بهبــود وضعیت‬ ‫واردات‪ ،‬ضوابط و مقررات الزم در این زمینه تهیه‬ ‫و برای بررسی و تصویب به جلسه شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود‪ .‬در این‬ ‫نشســت همچنین‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫اژه ایرئیسقوهقضائیهبااشارهبهبازدیدمیدانی‬ ‫خوداز گمرکات کشور‪،‬از اقداماتو تدابیر دولت‬ ‫کهموجببهبودوضعیتترخیصکاالاز بندرهاو‬ ‫سرعتعملدرتعیینتکلیفاموالتملیکیشده‬ ‫است‪،‬قدردانیکرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در بازار دخالت نکنید‬ ‫مقرر شده است افزایش قیمت‬ ‫عضوهیئتنمایندگاناتاق‬ ‫کاالهــا‪ ،‬بعــد از طــی کــردن‬ ‫بازرگانیتهرانمی گوید‪،‬دولت‬ ‫مراحــل متعــدد‪ ،‬در نهایت به‬ ‫باید به جای تداوم شیوه هایی‬ ‫تاییدرئیس جمهوریهمبرسد؛‬ ‫ماننــد دخالــت در بــازار‪ ،‬بــه‬ ‫در حالــی کــه این شــیوه‪ ،‬کار را‬ ‫سمتاعتمادبهمکانیزمعرضه‬ ‫محمدرضا‬ ‫ســخت تر و طوالنی تر می کند‬ ‫و تقاضا حرکت کند‪ .‬به گزارش‬ ‫نجفی منش‬ ‫و تولیــد را هم در مخاطره قرار‬ ‫ایســنا‪ ،‬در هفته گذشته خبری‬ ‫از تغییر شیوه قیمت گذاری کاالها روی خروجی می دهــد‪ .‬ضمــن این که بعید به نظر می رســد‬ ‫رسانه هاقرار گرفتکهبار دیگر بخشخصوصی کــه مقــام نخســت اجرایی کشــور‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫را در شــوک فرو برد‪ .‬بر اســاس انچه سرپرســت مسئولیت های فراوانی که بر دوش دارد‪ ،‬وقت‬ ‫سازمانحمایتتولیدکنندگانومصرف کنندگان‪ ،‬و زمان مکفی برای بررسی و تایید قیمت کاالها‬ ‫حدود دو هفته پس از روی کارامدنش در قالب داشته باشد و بتواند به درخواست های افزایش‬ ‫ت اعــام کرد‪ ،‬قیمتتولیدکنندگانوکارخانه دارانبپردازد‪.‬‬ ‫یــک نامه به معاونــان وزیر صم ‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬رئیس کمیســیون «بهبود‬ ‫تگــذاری کاال پیچیده تر از گذشــته‬ ‫فراینــد قیم ‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی در نامه خود اعالم کرده است محیــط کســب وکار و رفــع موانع تولیــد» اتاق‬ ‫کــه بر اســاس تصمیمات بند ســتاد تنظیم بــازار تهــران بــا انتقاد از احتمال اجرایی شــدن چنین‬ ‫ت نهاده های تولید اعم از‬ ‫درباره روند درخواســت افزایش قیمت کاالها از تصمیمی گفت‪ :‬قیم ‬ ‫طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت‪ ،‬حقوق و دستمزد‪ ،‬کرایه حمل‪ ،‬نرخ مواد اولیه‪،‬‬ ‫تگــذاری‪ ،‬مدام در حال افزایش است و تولیدکنندگان نیز‬ ‫مقــرر شــده اســت کــه در فرایند قیم ‬ ‫پیشــنهادات صنــوف و کارخان ـه دارا ن از ســوی نقشی در این افزایش قیمت ندارند؛ حال انکه‬ ‫ت نهاده های تولید‪،‬‬ ‫دفاتر تخصصی وزارتخانه های جهاد کشاورزی اگر متناسب با افزایش قیم ‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سازمان حمایت قیمــت محصــول نهایــی تعدیــل نشــود‪،‬‬ ‫مصرف کنندگانو تولیدکنندگانمنتقلشود‪.‬این تولیــد کاالهــا توجیــه اقتصــادی خــود را از‬ ‫پیشنهاداتبعداز بررسیدر سازمانحمایتبه دســت خواهــد داد؛ بنابرایــن منــوط کردن‬ ‫کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می شود و بعد افزایــش قیمت ها به تاییــد رئیس جمهوری‬ ‫از بررسی و تایید‪ ،‬در ستاد تنظیم بازار تصویب و کــه بــه دشــوار شــدن ایــن تعدیــل قیمتــی‬ ‫سپسبهاستحضار ریاست جمهوریمی رسدو در می انجامــد تصمیمــی نادرســت اســت‪.‬‬ ‫نهایتبعداز تاییدرئیس جمهوریقیمتجدید بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬فراینــد افزایش قیمت محمدرضــا نجفی منــش افزود‪ :‬پیشــنهاد ما‬ ‫اعــان رســمی م ‬ ‫کاالها درحالی قرار است سخت تر و پیچیده تر این است که دولت از دخالت هایی که تاکنون‬ ‫شــود که فعــاالن اقتصادی به ویــژه در ماه های راه به جایی نبرده ‪ ،‬دست بردارد و اجازه دهد که‬ ‫اخیــر و پــس از اصالح نظــام پرداخــت یارانه و مکانیزم عرضه و تقاضا‪ ،‬تعادل را در بازار برقرار‬ ‫حذف ارز ترجیحی‪ ،‬خواستار کاهش مداخالت کند‪ .‬نتیجه اعتماد به این مکانیــزم نیز برقراری‬ ‫دولــت در قیمت گذاری شــده اند‪ .‬اما به اعتقاد رقابــت اســت و در ایــن شــرایط‪ ،‬دیگــر کســی‬ ‫انــان ایــن درخواســت نه تنهــا مــورد توجــه قرار نمی توانــد قیمــت کاالی خود را بــه صورت بی‬ ‫نگرفته که حاال به موجب نامه سازمان حمایت رویهو غیرمنطقیافزایشدهد‪.‬‬ ‫افزایش نفوذ کاالهای ایرانی‬ ‫در عمان‬ ‫دریایــی میــان دو کشــور ایران‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه‬ ‫و عمــان بــا حمایــت دولــت‪،‬‬ ‫تجارت می گوید‪ ،‬شرایط برای‬ ‫افــزود‪ :‬مســائل ضمانتــی از‬ ‫افزایش تعامالت تجاری میان‬ ‫قبیل بحث صنــدوق ضمانت‬ ‫ایــران و عمــان وجــود دارد و‬ ‫صــادرات در مرحلــه ارائــه‬ ‫دو طــرف بایــد از ایــن فرصت‬ ‫علیرضا‬ ‫خدمــات اســت و نهایتــا برای‬ ‫نهایــت اســتفاده را ببرنــد‪.‬‬ ‫پیمان پاک‬ ‫تهــا‬ ‫اســتفاده از تمــام ظرفی ‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬نشســتی با‬ ‫حضور علیرضا پیما نپــاک‪ ،‬معاون وزیر صمت و امتیازاتــی کــه در دولت برای توســعه تجارت‬ ‫شهــای موثــر انجــام پذیرفتــه‬ ‫و رئیس سازمان توسعه تجارت‪ ،‬علی رسولیان‪ ،‬وجــود دارد‪ ،‬تال ‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع است‪ .‬رئیس سازمان توسعه تجارت‪ ،‬حمایت ها‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی و محسن ضرابی‪ ،‬و پشــتیبانی های ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫رئیــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمــان در شــهرک های صنعتــی را یکــی از ایــن امتیازهــا‬ ‫ساختمان سازمان صنایع کوچک و شهرک های برشمرد و اضافه کرد‪ :‬بر اساس این تفاهم نامه‪،‬‬ ‫تهــا و برنامه هایــی کــه در دولــت برای‬ ‫صنعتــی ایــران برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نشســت حمای ‬ ‫تهــا و برگــزاری نمایشــگاه هایی در‬ ‫حاضران تفاهم نامه مشترکی را به منظور ارتقای اعــزام هیا ‬ ‫سهم حضور تولیدکنندگان و صنعت گران کشور کشــور عمــان صــورت می گیــرد‪ ،‬هدفمندتــر‬ ‫(مســتقر در شــهرک های صنعتی سراسر کشور ) خواهد شــد‪ .‬بر اساس گزارش سازمان توسعه‬ ‫نپــاک همچنیــن با بیــان اینکه‬ ‫در نمایشــگاه های تخصصــی عمــان‪ ،‬توســعه تجــارت‪ ،‬پیما ‬ ‫نفــوذ کاالهــای غیرنفتی ایرانــی در بــازار عمان یکپارچــه کــردن برنام ههــا‪ ،‬منظــم کــردن‬ ‫بــا هــدف افزایــش حجم مبــادالت تجــاری دو اهــداف و اســتراتژی ها در خصــوص اعــزام‬ ‫تهــا و برگــزاری نمایشــگاه ها منجــر بــه‬ ‫کشــور از طریق ارائه مشــوق ها و حمایت های هیا ‬ ‫یاران ـه ای بــه شــرکت های توانمند تولیــدی و یا هم افزایی بیشــتر شــده و اثار مثبت و موثری‬ ‫صادراتی در بخش خصوصی ایران امضا کردند‪ .‬در پی خواهــد داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬امضــای ایــن‬ ‫پیمان پاک در خصوص جزئیات این تفاهم نامه تفاهم نامه در راســتای اقدامات کالن سازمان‬ ‫گفت‪ :‬اقدامات بسیار خوبی در خصوص بهبود توسعه تجارت است تا تمام اموری که در دولت‬ ‫و ارتقــای ارتباطــات میان اتاق بازرگانــی ایران و در راســتای توســعه و تجارت اســت‪ ،‬یکپارچه‪،‬‬ ‫عمان صورت گرفته که بسیار موثر بوده است‪ .‬منظــم و با برنامه شــده و بیشــترین تاثیــر را در‬ ‫وی همچنین با اشاره به راه اندازی خط مستقیم تجارتباکشورهایهمسایهدر پیداشتهباشد‪.‬‬ ‫تخصیص شماره اقتصادی جدید‬ ‫به مودیان مالیاتی‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪:‬‬ ‫به تمامی مودیانی که ثبت نام خود را در نظام‬ ‫مالیاتــی تکمیل کرده باشــند‪ ،‬شــماره اقتصادی‬ ‫یشــود‪ .‬بــه‬ ‫منحصــر بــه فــرد تخصیــص داده م ‬ ‫گــزارش ایرنــا از ســازمان مالیاتــی‪ ،‬داود منظور از‬ ‫تخصیص شــماره اقتصادی جدید به مودیان از‬ ‫اول مردادمــاه امســال خبر داد و اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه دستورالعملی تهیه شده و به ادارات‬ ‫کل امور مالیاتی سراســر کشــور ابالغ شده که در‬ ‫ان دســتورالعمل‪ ،‬نحوه اعالم شــماره اقتصادی‬ ‫جدید به مودیان و همچنین نحوه اســتفاده از‬ ‫شماره اقتصادی تشریح شده است‪ .‬به گفته وی‬ ‫دستورالعملترتیباتاجراییمربوطبهاستفاده‬ ‫از شــماره اقتصــادی جدیــد‪ ،‬در راســتای اجــرای‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‬ ‫و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره برداری از‬ ‫شماره اقتصادی و با عنایت به ماده‪ ۶‬ائین نامه‬ ‫اجرایــی تبصره ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۶۹‬قانون مالیات‏ های‬ ‫مســتقیم و ماده ‪ ۸‬ایین نامه اجرایی ماده ‪۹۵‬‬ ‫قانون مذکور‪ ،‬صورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫اغاز پرواز مستقیم مسافری‬ ‫کاراکاس‪ -‬تهران‪ -‬کاراکاس‬ ‫ســخنگوی شــرکت شــهر فرودگاهــی امام‬ ‫خمینــی (ره) گفت‪ :‬نخســتین پرواز مســافری‬ ‫برنامه ای شرکت هواپیمایی کانویاسا متعلق‬ ‫به کشور ونزوئال ساعت ‪ ۱۳‬دیروز در فرودگاه‬ ‫امــام خمینــی (ره) بــه زمین نشســت‪« .‬جواد‬ ‫صالحــی» در گفت وگــو بــا ایرنــا‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫پرواز مسافری شرکت هواپیمایی کانویاسا در‬ ‫روزهای یکشنبه ســاعت ‪ ۱۳:۰۰‬از «کاراکاس»‬ ‫پایتخــت کشــور ونزوئــا وارد فــرودگاه امــام‬ ‫خمینی می شود و در روزهای سه شنبه ساعت‬ ‫‪ ۰۲:۴۵‬فــرودگاه را بــه مقصــد کاراکاس تــرک‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬وی افزود‪ :‬پروازهــای برنامه ای‬ ‫بیــن تهران ‪ -‬کاراکاس و بلعکــس در روزهای‬ ‫یکشنبه هر هفته انجام می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫پنج شرکت دانش بنیان اماده عرضه در فرابورس هستند‬ ‫‪3‬‬ ‫حضور ‪ ۵۴‬شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه‬ ‫محمد منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعامــل فرابــورس ایــران در نشســت خبــری‬ ‫تهــای تامیــن مالــی شــرکت های‬ ‫همایــش فرص ‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان‬ ‫به لحاظ تعداد فعاالن و شرکت های حاضر در‬ ‫فرابــورس جــز یکی از اســتان های فعــال در بازار‬ ‫ســرمایه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان فرابورس در سال‬ ‫جــاری بــا یک رویکرد جدیــد‪ ،‬تنها فعالیت خود‬ ‫را در بازار سرمایه محدود به استان تهران نکرده‬ ‫اســت؛ بلکه معتقد است بازار سرمایه بازاری به‬ ‫وســعت ایران اســت و به همیــن جهت پذیرش‬ ‫شرکت های دانش بنیان را در دیگر استان ها را از‬ ‫محورهای اصلی خود قرار داده است‪.‬‬ ‫میثــم فدایــی واحد با بیان اینکه امید اســت‬ ‫تــا از اســتان اصفهان شــرکت های مختلفــی را در‬ ‫فرابــورس جذب کنیم‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تهــا بــرای شــرکت های‬ ‫ظرفیــت توســعه فعالی ‬ ‫دانش بنیان در بازار ســرمایه فراهم شــده اســت‪.‬‬ ‫مــا ســعی داریم با بازدیــد از شــرکت های دانش‬ ‫بنیــان و حضــور در پــارک علــم و فناوری اســتان‪،‬‬ ‫شــرکت هایی را کــه ظرفیــت و توانایــی حضــور‬ ‫در بازار ســرمایه داشــته باشــند را شناســایی و با‬ ‫اســتفاده از ابزارهــای مناســب بــرای ان ها تامین‬ ‫مالی داشته باشیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬شــرکت های دانش بنیان مراحل‬ ‫مختلفی را از ایده تا مرحله رشد و توسعه یافتگی‬ ‫خــود طی می کننــد‪ .‬در حــوزه تامین مالــی ایده ها‬ ‫صندوق های جسورانه در فرا بورس فعال هستند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۱۴‬صنــدوق جســورانه فعالیــت‬ ‫می کنند و این صندوق ها منابع مالی خود را پس از‬ ‫جمعاوریدر جهتسرمایه گذاریبر استارتاپ های‬ ‫مختلــف بــه کار می گیرنــد‪ .‬طــی ســال های اخیــر‬ ‫استارت اپ های مختلفی از این طریق تامین مالی‬ ‫شــده اند‪ .‬اکنون بیــش از ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومان منابع‬ ‫قهــا وجود دارد کــه اماده تزریق به‬ ‫در ایــن صندو ‬ ‫شرکت های دانش بنیان است‪.‬او با اشاره به اینکه‬ ‫شهــای تامین مالی شــرکت های‬ ‫یکــی دیگــر از رو ‬ ‫قهــای تامیــن مالــی جمعی‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬صندو ‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۴‬ســکوی‬ ‫تامین مالی جمعی داریم که اماده سرویس دهی‬ ‫به مراکز دانش بنیان در سراسر کشور و به ویژه در‬ ‫استان اصفهان هستند‪ .‬در سال گذشته‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰۲‬میلیارد تومان تامین مالی جمعی برای دانش‬ ‫بنیا نهــا انجــام گرفت و از ابتدای ســال تاکنون نیز‬ ‫‪ ۷۵‬میلیارد تومان منبع مالی برای ان ها جمع اوری‬ ‫شده اســت‪.‬مدیرعامل فرابورس ایران خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬یک شرکت دانش بنیان از اصفهان در صندوق‬ ‫تامینمالیجمعیبهمیزان‪ 8‬میلیاردتومانسرمایه‬ ‫جذب کرد و در این زمینه درامد خوبی را به دست‬ ‫اورد‪ .‬بــه گفته فدایــی واحد‪ ،‬در حال حاضر چهار‬ ‫صنــدوق ســرمایه گذاری خصوصــی در بــازار بــرای‬ ‫شــرکت های که نیاز به تجدید ساختار مالی دارند‬ ‫در اختیار داریم‪.‬‬ ‫او در خصوص نحوه پذیرش شرکت های دانش‬ ‫بنیــان در بــازار ســرمایه گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۴‬شــرکت‬ ‫دانش بنیان در بازار سرمایه پذیرش شده اند که ‪۱۹‬‬ ‫شرکت در سازمان فرابورس و پنج شرکت در شرف‬ ‫عرضه در بازار هســتند و استان اصفهان از این امار‬ ‫ســهم خوبــی را به خود اختصــاص داده اســت‪ .‬در‬ ‫سال جاری برای شرکت های دانش بنیان یک مسیر‬ ‫ثبتیراتعیین کردیم کهپذیرشاینمراکز باسرعت‬ ‫خوبــی در فرابورس پیــش برود‪ .‬در حــوزه پذیرش‬ ‫استارتاپ ها نیز استارتاپ تپسی در سامانه پذیرش‬ ‫شــد‪ .‬ما برای شرکت های دانش بنیان مسیر سبز را‬ ‫درنظر گرفته ایم تا ان ها بتوانند برای توسعه خود‬ ‫وارد بازار سرمایه شوند‪ .‬مدیرعامل فرابورس ایران‬ ‫در ارتبــاط بــا اینکــه از ظرفیت «شــرکت پــروژه»‬ ‫یتــوان در مورد شــرکت های دانــش بنیان‬ ‫نیــز م ‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شرکت تجلی به عنوان‬ ‫اولین شرکت پروژه شرکت در بازار سرمایه پذیره‬ ‫نویســی شــد و تاکنــون بازدهــی خوبــی را بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران داشــته اســت‪ .‬یکی از اهداف ما‬ ‫ت پــروژه را در اســتان‬ ‫ایــن اســت کــه مراکز شــرک ‬ ‫اصفهــان شناســایی کنیــم و ان را بــه فرابــورس‬ ‫ارائــه دهیم‪ .‬اکنون در اســتان اصفهــان به دنبال‬ ‫شناســایی ظرفیت های دانش بنیان ها قابل ارائه‬ ‫در فرابورس هستیم‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه فراینــد پذیــرش شــرکت در‬ ‫بازار پایه انجام نمی شــود و تمام پذیرش ها بازار‬ ‫اصلی اتفاق می افتــد‪ ،‬گفت‪ :‬فرابورس به عنوان‬ ‫یــک نهــاد نظارتــی و حاکمیتی نحوه نظــارت بر‬ ‫طرح های سرمایه گذاری را بررسی می کند و ان ها‬ ‫را بــه مراکز بــر پایه دانش بنیان معرفی می کند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر روش مبتنــی بــر بدهــی یکــی از‬ ‫روش های تامین مالی در بازار ســرمایه اســت که‬ ‫نــرخ ســود ان در در طــرح تامیــن مالــی جمعــی‬ ‫بســیار باال اســت و فرصت مناسبی برای سرمایه‬ ‫گذاران فراهم اورده است‪.‬‬ ‫فدایی واحد اظهار داشت‪ :‬استان اصفهان جزو‬ ‫سهاستانبرتر کشور در میزانشرکت هایدانشبنیان‬ ‫است‪ .‬اما باید دید تاکنون چند همایش برای تامین‬ ‫مالی مراکز دانش بنیان برگزار شده است؟ ما سعی‬ ‫کرده ایمبامجوز دهیمنطقه ایمشکالتمالیاین‬ ‫مراکز در استان هابرطرفکنیم‪.‬هم چنینسعیداریم‬ ‫تانهادهایمالیکهفعالهستندرابهسمتاستان ها‬ ‫سوق بدهیم تا با شرکت های دانش بنیان فعال در‬ ‫استان ها اشنا شوند‪ .‬وی در پاسخ به سوال خبرنگار‬ ‫روزنامــه «رویــداد امــروز» مبنــی بر اینکــه رویکرد‬ ‫ســازمان فرابــورس بر حمایــت از ایده های خالق‬ ‫چگونه بوده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حمایت هایی در‬ ‫ایــن مــورد انجام گرفتــه اما مقــدار ان قابل توجه‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬بــازار دارای فکری که در ســال های‬ ‫اخیر در همین راستا فعالیت می کرد اما نتوانست‬ ‫موفقیــت خوبــی را به دســت اورد و طرح های ان‬ ‫برایجذبنهادهایمالیجذابنبود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بابهره برداریاز ‪ ۵‬دستگاهلکوموتیو جدیدصورت گرفت‬ ‫نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی ذوب اهن اصفهان‬ ‫ناوگان حمل و نقل ریلی ذوب اهن اصفهان با‬ ‫بهرهبرداریاز ‪ ۵‬دستگاهلکوموتیومانوریباظرفیت‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬اسب بخار‪ ،‬نوسازی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان در اییــن اغــاز‬ ‫بهره برداریاز اینلکوموتیوهاباحضور هیاتمدیره‬ ‫و جمعی از مســئولین این شــرکت گفت‪ :‬ســرعت‬ ‫حمل و نقل یک شاخص کلیدی در بهره وری است‬ ‫که تامین این لکوموتیوها می تواند این شاخص را در‬ ‫ذوب اهن ارتقا دهد‪.‬‬ ‫ایرج رخصتی با اشــاره به اینکه ناوگان حمل و‬ ‫نقل ریلی ذوب اهن در حال تحول اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این لکوموتیوها مربوط به یک برند معتبر جهانی‬ ‫هســتند و در ارتقاء بهره وری حمل و نقل شــرکت‬ ‫تاثیر بسیاری دارند‪ .‬این تکنولوژی به همراه دانش‬ ‫انبه کار گرفتهشدهاستو منطبقباسیستمحمل‬ ‫و نقل ریلی ذوب اهن است‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدر زمینهتعمیراتلکوموتیوها‪،‬‬ ‫امادگی ارائه خدمت به راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫را نیــز داریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در همــه بخش های‬ ‫ذوب اهن اصفهان شــاهد مدرنیزاســیون هستیم و‬ ‫از باالترین سطوح تکنولوژی استفاده می کنیم و لذا‬ ‫نباید تصور شود که این صنعت به دلیل قدمت نیم‬ ‫قرنی‪،‬از تجهیزاتقدیمیاستفادهمی کند‪.‬‬ ‫معــاون خریــد ذوب اهــن اصفهان نیــز در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬تامین این لکوموتیوها برای تسریع‬ ‫در جریــان ورود مــواد اولیــه‪ ،‬تخلیه ایســتگاه زرین‬ ‫شــهر و بازگردانــدن واگ نهــای خالــی بــه مبــادی‬ ‫جهت بارگیری و در نتیجه تسریع در سیر بازرگانی‬ ‫شــرکت های حمل و نقل ریلی جهــت تامین مواد‬ ‫اولیه ذوب اهن صورت گرفت که یک اقدام بزرگ‬ ‫یشــود‪ .‬محمد جعفر صالحی افزود‪:‬‬ ‫محســوب م ‬ ‫تالش می کنیم این نوسازی تداوم داشته باشد تا در‬ ‫چرخهحملو نقلریلی کشور نیز تاثیرگذار باشیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬ذوب اهن اصفهان در ســال‬ ‫حــدود ‪ ۷‬میلیــون تن حمل و نقل ریلــی دارد که ‪۵‬‬ ‫میلیون تن ان مربوط به مواد اولیه است و‪ ۲‬میلیون‬ ‫تــن ان مربــوط بــه محصــول اســت‪ .‬در واقــع ‪۷۵‬‬ ‫درصــد حمــل و نقل مواد اولیــه و ‪ ۲۵‬درصد حمل‬ ‫و نقل محصــوالت ذوب اهن اصفهــان به صورت‬ ‫ریلی انجام می شود‪ .‬مدیر راه اهن و ترابری ذوب‬ ‫اهن اصفهان نیز گفت‪ :‬وظیفه اصلی ناوگان حمل‬ ‫و نقلــی ریلــی ذوب اهــن جابه جایی محصوالت‬ ‫تولیدی‪ ،‬چدن‪ ،‬سرباره و ورود مواد اولیه به کارخانه‬ ‫اســت کــه همگی از کاالهای خطرنــاک در حمل و‬ ‫نقــل ریلــی محســوب می شــوند‪ .‬حامــد محمدی‬ ‫افــزود‪ :‬حمــل و نقــل ریلــی ذوب اهن طول خطی‬ ‫حــدود ‪ ۱۳۷‬کیلومتر و ‪ ۳۰۷‬ســوزن دارد که تجمع‬ ‫این حجم تجهیزات در یک فضای محدود نشان‬ ‫دهندهقدرتاینمجموعهمی باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال ها بــود که حمــل و نقل ریلی‬ ‫ذوب اهن نیازمند تزریق خون تازه در رگ ها بود که‬ ‫تامین این لکوموتیوها این نیاز را رفع کرد‪.‬‬ ‫مدیــر راه اهــن و ترابــری ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫گفــت‪ :‬این لکوموتیوها برای شــرایط اب و هوایی‬ ‫ایرانطراحیشدند‪،‬توانمندیمناسبجهتانجام‬ ‫مانورهای سنگین و نیمه سنگین دارند و به لحاظ‬ ‫فنی‪،‬کارشناسانذوب اهناشناییکافیباانهادارند‬ ‫و برای تعمیر و نگهداری انها نیز مشکلی نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود ‪ ۵‬دستگاه لکوموتیو جدید‬ ‫فرصتمناسبیجهتبرنامه ریزیتعمیراتاساسی‬ ‫دیگر لکوموتیوهافراهمخواهدشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫حفظاشتغالو حمایتاز مصرف کنندگانبامدیریتبازار داخل‬ ‫ادامه روند کاهشی قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫ازجمله انواع ورق‪ ،‬خریداران این نوع محصوالت را‬ ‫با تحمل زیان هایی روبرو نموده است و تداوم این‬ ‫روند می تواند موجب تعطیلی برخی کارخانجات‬ ‫تولیدکننده و در ادامه به تعدیل فعالیت ها و حتی‬ ‫تعدیل نیروی انســانی شــاغل در این چرخه شود‪،‬‬ ‫بنابراین زنجیــره فوالد باید به گون ـه ای مدیریت و‬ ‫حمایت شود که در هیچ یک از حلقه های ان شاهد‬ ‫از همگسستگینباشیم‪.‬‬ ‫به گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬طهمورث جوانبخت‬ ‫معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه‪ ،‬در‬ ‫گفت وگویی به برخی مشکالت و راهکارهای این‬ ‫حوزه اشاره نموده است که می خوانید؛‬ ‫مدیریت بازار محصوالت فوالدی از چه نظر‬ ‫اهمیتدارد؟‬ ‫ب هطــور خالصه به منظور جلوگیری از تعطیلی‬ ‫کارخانجات و حفظ اشتغال در زنجیره فوالد این‬ ‫امــر اجتناب ناپذیر اســت‪ .‬با توجه بــه روند نزولی‬ ‫تهــا در بــازار جهانــی در چندماهه گذشــته‪،‬‬ ‫قیم ‬ ‫در بازار ایران نیز روند کاهشــی قیمت محصوالت‬ ‫فــوالدی ازجملــه محصــوالت تخت در س ـه ماهه‬ ‫گذشــته ادامه داشــته اســت‪ .‬این کاهش قیمت با‬ ‫توجه به تحویل سلف محصوالت باعث گردیده‬ ‫خریداران‪ ،‬زمان تحویل محصول با زیان هایی روبرو‬ ‫گردنــد‪ .‬تداوم این روند می تواند موجب تعطیلی‬ ‫برخی کارخانجات تعدیل فعالیت ها و در پی ان‬ ‫تعدیل نیرو در ان ها شود‪.‬‬ ‫به نظر شما راهکار چیست؟‬ ‫به منظــور جلوگیــری از این اتفــاق و وارد امدن‬ ‫مشکالت عدیده به حوزه اشتغال در زنجیره فوالد‬ ‫الزم است بازار محصوالت فوالدی به ویژه ورق گرم‬ ‫به شکلی مدیریت گردد که کاهش قیمت متوقف‬ ‫گردیــده و یــا حداقل در دوره زمانی بلندمدت تری‬ ‫اتفاقافتد‪.‬‬ ‫در حوزه ورق گرم در بازار ایران فعال میزان‬ ‫عرضهمحصوالتفوالدمبارکهچقدراست؟‬ ‫در شــرایط فعلی تقاضای محصوالت فوالدی‬ ‫کاهش یافته و به نظر می رسد دیگر نیاز به عرضه‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تنی فوالد مبارکه در هرماه وجود ندارد‪،‬‬ ‫به ویژه اینکه بخشی از این عرضه ها باید از منابع‬ ‫وارداتی تامین گردد و در این شرایط به هیچ عنوان‬ ‫به صالح صنایع کشــور و زنجیره فوالد نیســت‪ .‬بر‬ ‫همین اساس الزم است میزان عرضه فوالد مبارکه‬ ‫کاهش یافتــه و بــه شــرایط قبــل اصــاح گــردد و‬ ‫عرضه های این شرکت در ورق گرم از ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫به‪ ۲۷۰‬هزار تن کاهش یابند‪.‬‬ ‫ایا برنامه ای برای تهاتر اسلب با ورق گرم‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫مدتــی اســت تهاتــر اســلب فــوالدی بــا ورق‬ ‫فوالدی در بازار مطرح گردیده است که این اتفاق‬ ‫به هیچ عنوان در بازار ایران نخواهد افتاد و ضرورتی‬ ‫برای این مهم نیز وجود ندارد‪ ،‬این طرح در زمانی‬ ‫که فوالد مبارکه ملزم به عرضه ‪ ۴۰۰‬هزار تن است‪،‬‬ ‫می تواند برای جبران کمبود محصول تا این مقدار‬ ‫اجــرا گــردد امــا بــا کاهش عرضــه در بــازار و توافق‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت با عرضه ماهانه‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار تنیفوالدمبارکهعمالضرورتیبرایتهاتر‬ ‫اسلب با تختال نیست‪ .‬این طرح در جهت تامین‬ ‫کســری محصوالت فــوالدی مطرح گردیــده که در‬ ‫این شرایط اقتصادی نبوده و ضرورتی برای اجرا نیز‬ ‫ندارد‪ .‬الزم اســت تاکید کنم در حال حاضر هیچ‬ ‫برنامه ای برای تهاتر اســلب بــا کالف گرم و عرضه‬ ‫در بــازار داخلــی وجود نــدارد و حتی فوالد مبارکه‬ ‫اقدامــی برای واردات محصوالت گــرم و عرضه در‬ ‫بــازار در دســتور کار نــدارد و پیگیــر اصــاح حجم‬ ‫عرضهتکلیفیدر کمیتهمدیریتبازار کاالهایپایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تداوم شــرایط فعلی و کاهش قیمت چه‬ ‫مشکالتیرامی تواندایجادکند؟‬ ‫در صــورت تــداوم این روند کاهشــی قیمت ها‬ ‫در بــازار‪ ،‬به احتمال زیــاد در ابتــدا شــرکت های‬ ‫مصرف کننده محصوالت فوالدی در پایین دســت‬ ‫زنجیــره فــوالد بــا مشــکالتی جهــت تامیــن مبالغ‬ ‫اعتبــارات اســنادی خــود روبــرو خواهنــد شــد و در‬ ‫حقیقت این شــرکت ها را بــرای پرداخت اعتبارات‬ ‫اسنادی با چالش روبرو کند که این چالش می تواند‬ ‫منجر به تعدیل تولید در کارخانجات پایین دستی‬ ‫و حتــی تعدیــل نیــرو و کاهــش اشــتغال گــردد‪ .‬در‬ ‫ادامه این مشــکل به حلقه های باالدستی زنجیره‬ ‫تولید منتقل خواهد شد و در چند ماه اینده تمامی‬ ‫زنجیــره فوالد متاثر از ایــن موضوع خواهد گردید‪.‬‬ ‫اینموضوعحتیمی تواندمشکالتاقتصادیبرای‬ ‫نظام بانکی به همراه داشته باشد و الزم است هر‬ ‫چه ســریع تر تدابیری برای جلوگیری از شــدت این‬ ‫مشکالتاندیشیدهشود‪.‬‬ ‫سخنپایانی؟‬ ‫الزم اســت سیســتم بانکی کشــور نیز همکاری‬ ‫الزم بــا تولیدکننــدگان زنجیره فوالد کشــور داشــته‬ ‫باشند تا این تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه‬ ‫نگردند‪ ،‬در غیر این صورت احتمال اینکه تعدادی‬ ‫از تولیدکنندگان کشور به علت بدهی های بانکی با‬ ‫ورشکســتگی روبرو شوند بسیار زیاد است‪ ،‬که این‬ ‫مهــم بــا سیاس ـت های کالن دولت محتــرم جهت‬ ‫راه اندازیشرکت هایتعطیل شدهوافزایشاشتغال‬ ‫در کشور در تضاد است‪ .‬الزم است هر چه سریع تر‬ ‫نهادهــای مختلــف چاره اندیشــی نمــوده و از این‬ ‫رخداد جلوگیری نمایند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت می تواند جهت حمایت از صنایع داخلی‪،‬‬ ‫اقدامات حمایتی ازجمله افزایش تعرفه واردات را‬ ‫در دستور کار قرار داده و به سرعت اجرایی نماید‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مقاومت مشاوران امالک‬ ‫در قبال تعیین نرخ جدید‬ ‫کمیسیون‬ ‫در شــرایطی کــه قیمت هر متر مســکن در تهران به‬ ‫حدود‪ ۴۵‬میلیونتومانرسیده‪،‬برخیمسئوالنمعتقدند‬ ‫وابستگی حق کمیسیون مشاوران امالک با قیمت خانه‬ ‫در گرانــی مســکن موثــر اســت‪ .‬در ایــن زمینــه دولــت و‬ ‫مجلس بر ان شدند که برای بار دوم طی دو سال گذشته‬ ‫فرمول تعیین حق الزحمه مشاوران امالک را تغییر دهند‬ ‫و قیمت منطقه ای در تقویم امالک را جایگزین دریافت‬ ‫درصدیاز قیمتخانه کنند‪.‬مسئوالنمی گوینداینطرح‬ ‫در بلندمدت منجر به ایجاد شــفافیت و اعتماد در بازار‬ ‫مسکنمی شوداماواسطه هایملکی‪،‬طرحجدیدرافاقد‬ ‫پشتوانه کارشناسی و از قبل شکست خورده می دانند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به اینکه مسکن‪ ،‬کاالیی سرمایه ای‬ ‫در ایران محسوب می شود‪ ،‬فضای سفته بازی و داللی در‬ ‫این بازار وجود دارد‪ .‬شرایط به گونه ای است که با وجود‬ ‫حــدود ‪ ۲.۶‬میلیــون خانه خالــی در ایران‪ ،‬همواره فشــار‬ ‫تقاضا برای مســکن وجود دارد که این موضوع‪ ،‬تنش در‬ ‫این بخش را افزایش می دهد‪ .‬یکی از صنوفی که همواره‬ ‫در پیکان انتقادات بازار مسکن قرار دارد‪ ،‬صنف مشاوران‬ ‫امالک است که برخی نمایندگان مجلس‪ ،‬تحرکات انها‬ ‫را در رشــد قیمــت خانه موثــر می دانند‪ .‬بر این اســاس از‬ ‫حدود دو ســال قبل صداهایی از بهارســتان در انتقادات‬ ‫به وابستگی حق الزحمه صنف مشاوران امالک با قیمت‬ ‫مسکن شنیده شد‪ .‬تیرماه‪ ۱۴۰۱‬متوسط قیمت مسکن در‬ ‫تهران بر اساس گزارش مرکز امار به ‪ ۴۴.۸‬میلیون تومان‬ ‫در هــر متــر مربــع رســیده که در مقایســه با ماه گذشــته‬ ‫‪ ۸.۳‬درصد و نســبت به تیرماه پارســال ‪ ۴۵‬درصد رشــد‬ ‫یافته است‪ .‬کارشناسان‪ ،‬دالیل مختلفی اعم از انتظارات‬ ‫تورمی‪ ،‬رشــد بازارهای موازی‪ ،‬افزایش قیمت نهاده های‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬کاهــش حــدود ‪ ۶۰‬درصدی ســاخت و ســاز‬ ‫نســبت به اوایل دهه ‪ ۹۰‬و عدم تناســب عرضه با تقاضا‬ ‫را در نوســانات بازار مســکن موثر می دانند‪ .‬حدود ‪۱۳۵‬‬ ‫هزار مشاور امالک دارای مجوز در سطح کشور فعالیت‬ ‫می کننــد که با کارکنــان خود جمعیتی ‪ ۷۰۰‬هــزار نفری را‬ ‫تشکیلمی دهند‪.‬مصطفیقلیخسرویـرییساتحادیه‬ ‫مشــاوران امالک می گوید که این صنف‪ ،‬مولد شــغلی و‬ ‫مالیاتــی اســت‪ .‬امــا این جامعــه بزرگ معموال در ســیبل‬ ‫انتقادات گرانیمسکنقرار دارد‪.‬البتهواسطه هایملکی‪،‬‬ ‫خود را از اتهام گرانی مسکن مبرا می دانند و معتقدند که‬ ‫افزایشقیمتمنجر بهرکودمعامالتو کسادیفعالیت‬ ‫انها می شود‪ .‬با این حال دولت و مجلس تصمیم گرفتند‬ ‫فرمول حل العمل مشاوران امالک را تغییر دهند‪ .‬مهرماه‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬تعرفه مشاوران امالک شهر تهران بنا به دستور‬ ‫معــاون اول رییــس جمــوری وقــت نصــف شــد و از نیم‬ ‫درصد به‪ ۲۵‬صدم درصد ثمن معامله از هریک از طرفین‬ ‫رسید‪.‬منطقسیاست گذار اینبود کهچونقیمتمسکن‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬نرخ کمیسیون بنگاهها نیز باال رفته که باید‬ ‫کاهشپیداکند‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر نیز حق کمیســیون مشــاوران امالک‬ ‫برای بار دوم طی دو سال گذشته دستخوش تغییرات شد‪.‬‬ ‫تعرفه بنگاههای امالک قرار است از فرمول تعیین نرخ بر‬ ‫اساسدرصدیاز قیمتملکبهارزشمنطقه ایمشخص‬ ‫شده توسط کمیسیون تقویم امالک سازمان امور مالیاتی‬ ‫تغییر کند‪.‬ان طور کهپروانهاصالنیـمدیرکلدفتر اقتصاد‬ ‫مسکنوزارتراهو شهرسازی گفتهقیمتپایهحق العمل‬ ‫مشاورانامالکمشخصشدهامانرخانبایددر کمیسیون‬ ‫نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود‪ .‬قیمت ها در‬ ‫بازار با ان چه کمیســیون تقویم امالک مشــخص می کند‬ ‫تفاوت فاحشی دارد‪ .‬به طور مثال در یکی از محله های‬ ‫شرق تهران قیمت های خانه در بازار بین‪ ۴۰‬تا‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومــان در هــر متــر مربــع اســت امــا ارزش معامالتــی ان‬ ‫مطابقتقویمامالک‪ ۱.۵‬میلیونتومانتعیین شدهاست‪.‬‬ ‫اگر کمیسیون نظارت نرخ ‪ ۲۵‬صدم درصد فعلی را مالک‬ ‫تعرفــه مشــاوران امــاک قرار دهد کمیســیون یک واحد‬ ‫‪ ۸۰‬متری با ‪ ۹‬درصد مالیات بر ارزش افزوده در منطقه ی‬ ‫مذکور به‪ ۳۲۷‬هزار تومان از هر طرف می رسد؛ در حالی‬ ‫که هم اکنون نرخ کمیسیون برای هر طرف از واحد مذکور‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار تومان اســت‪ .‬در حال حاضر نرخ‬ ‫حق الزحمه مشاوران امالک شهر تهران‪ ۲۵‬صدم درصد از‬ ‫هریک از طرفین معامله است‪ .‬در واقع برای یک واحد‬ ‫یک میلیارد تومانی باید هریک از متعاملین ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تومانبهمشاور امالکبپردازند‪.‬امادر ارزشمعامالتی که‬ ‫سالیانهتوسطکمیسیونتقویمامالکسازمانامور مالیاتی‬ ‫تعیین می شود ممکن است ارزش واحد مورد نظر حدود‬ ‫یک پنجاهم یا یک صدم نرخ های بازار باشد‪ .‬کارشناسان‬ ‫امالک در برخی شهرستان ها از اختالف تا‪ ۳۰۰‬برابری بین‬ ‫این دو شاخص سخنمی گویند‪.‬‬ ‫اســتدالل مســئوالن دولتــی و نماینــدگان مجلس که‬ ‫فرمــول جدیــد تعییــن حق الزحمــه مشــاوران امــاک را‬ ‫جایگزین روش قبلی کرده اند این اســت که مشــاوران به‬ ‫گرانیمسکندامنمی زنند؛چرا کهبارشدقیمتمسکن‪،‬‬ ‫کمیسیونانهانیز باالمی رود‪.‬در سویمقابل‪،‬واسطه های‬ ‫ملکــی می گوینــد افزایــش قیمــت بــه رکــود معامــات‬ ‫می انجامد و نفعی در رشد قیمت برای انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫بعضی کارشناسان‪ ،‬تعیین مدل سوم را به جای دو فرمول‬ ‫قبلیپیشنهادمی دهند‪.‬در اینمدل‪،‬قیمتملکتوسط‬ ‫کارشناس اموزش دیده مشخص می شود و فروشنده باید‬ ‫برگه کارشناسی قیمت خانه را به مشاور امالک بدهد یا‬ ‫در اگهی فروش ملک‪ ،‬بارگذاری کند‪ .‬این مســاله ممکن‬ ‫استدر جلوگیریاز رکوردهایافزایشیقیمتملکموثر‬ ‫باشــد و سیاســت گذار را بــه هدف اصلی خــود در تغییر‬ ‫فرمول حق الزحمه مشــاوران امالک که همان کنترل بازار‬ ‫مسکناستبرساند‪.‬در چهار سالاخیر کهقیمتمسکن‬ ‫رشــد سنگینی را تجربه کرده‪ ،‬مشــاوران امالک می گویند‬ ‫بازار خرید و فروش چنگی به دل نمی زند‪ .‬گزارش هایی‬ ‫از خــروج بســیاری از مشــاوران از ایــن شــغل نیــز مطرح‬ ‫می شود‪.‬واسطه هایملکیبیانمی کننداگر فرمولتعیین‬ ‫حق الزحمه به ارزش منطقه ای تغییر کند درامد انها افت‬ ‫محسوسیخواهدکرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۵‬مجتمع ابرسانی برای‬ ‫‪ ۹۶‬روستای قزوین احداث‬ ‫می شود‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬فرمانــده ســپاه صاحــب االمــر‬ ‫(عج) استان قزوین گفت‪ :‬عملیات احداث ‪ ۵‬مجتمع‬ ‫ابرسانی برای ‪ ۹۶‬روستا به طول ‪ ۲۵۲‬کیلومتر با هدف‬ ‫محرومیت زدایی در دســتور کار سپاه استان قزوین قرار‬ ‫یدر نشستهماهنگی‬ ‫دارد‪.‬سردار رستمعلیرفیعیاتان ‬ ‫برایابرسانیبهروستاهایاستانقزویندر قالبامضای‬ ‫تفاهم نامه‪ ،‬خواستار همکاری مشترک جهاد کشاورزی‬ ‫اســتان شــد و افزود‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۴۷‬روستا نیز به‬ ‫این طرح افزوده شــده اســت‪ ،‬نیازمند همکاری سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه برای ابرسانی‬ ‫این تعداد روستا به‪ ۳۲‬هزار متر لوله ابرسانی نیاز است‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬با همکاری جهاد کشــاورزی می توان‬ ‫این مجتمع ها را بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬ماه به مردم تحویل داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به احــداث ‪ ۴۹‬مخزن بتنی با ظرفیت ‪۱۵‬‬ ‫هزار متر مکعب ظرفیت ذخیره اب توسط سپاه استان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر مردم در برخی از نقاط استان‬ ‫خواستار احداث استخرهای ذخیره اب با ظرفیت ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار متر مکعب هستند و از این رو باید برای مدیریت‬ ‫جمع اوریابهایسطحیبرنامه ریزیدقیقشود‪ .‬گفتنی‬ ‫استباامضایتفاهمنامهمیانجهاد کشاورزیو بسیج‬ ‫سازندگیاستانزمینهاجرایطرح هایعمرانیکشاورزی‬ ‫بویژه ابرســانی و اجرای نهضت انتقال اب با لوله مهیا‬ ‫می شود‪ .‬بر این اساس مقرر شده است بسیج سازندگی‬ ‫استان نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی‬ ‫با رعایت اســتانداردهای الزم‪ ،‬هم افزایی و هماهنگی‬ ‫در جلب مشارکت مردم‪ ،‬اجرای طرح ها با تعیین سهم‬ ‫مشارکتبهره بردارانطرح ها‪،‬تشکیلجلساتتوجیهی‬ ‫با حضور کشاورزان و همکاری در رفع معارض احتمالی‬ ‫مسیرهای لوله گذاریدر ابرسانی با لوله‪ ،‬همکاری کند‪.‬‬ ‫حوادث برق به سامانه‬ ‫‪ 121‬گزارش شوند‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب اســتان کرمان‪ ،‬با توجه به اعالن هشــدار سطح‬ ‫قرمز شــماره ‪ ۳‬سازمان هواشناسی کشور جهت تداوم‬ ‫گســترش و تشــدید فعالیت ســامانه موســمی تا تاریخ‬ ‫دوشــنبه ‪ 10‬مردادماه از نوع رگبار‪ ،‬رعد و برق‪ ،‬وزش باد‬ ‫شدید‪ ،‬تگرگ‪ ،‬صاعقه و در مناطق مستعد‪ ،‬خیزش گرد‬ ‫و خاک موقت (بویژه در ساعات بعدازظهر )‪ ،‬در مناطق‬ ‫جنوبی‪ ،‬غربی و مرکز کرمان‪ ،‬احتمال شکستگی تیرهای‬ ‫برق‪ ،‬ســقوط ترانس و اســیب و خسارت به تاسیسات‬ ‫برقــی وجــود دارد‪ .‬لــذا الزم اســت در زمــان ناپایــداری‬ ‫شرایط جوی جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه از‬ ‫نزدیک شدن به تاسیسات شبکه برق جدا خودداری و‬ ‫در صورت مشاهد ه هرگونه خاموشی‪ ،‬حادثه و یا سیم‬ ‫سریعا به سامانه ‪ ۱۲۱‬مرکز اتفاقات برق‬ ‫پارگی‪ ،‬مراتب‬ ‫ً‬ ‫گزارش گردد‪ .‬شــایان به ذکر است‪ ،‬اکیپ های عملیاتی‬ ‫همراه با تجهیزات کامل جهت ترمیم‪ ،‬اصالح و پایداری‬ ‫شبکه اسیب دیده با امادگی کامل در مناطق مختلف‬ ‫حضور دارند‪ .‬شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان‬ ‫کرمان مراتب قدردانی خود را از صبر و شکیبایی مردم‬ ‫عزیز اعالم می دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬پروژه گازرسانی‬ ‫استان کرمانشاه در دست‬ ‫اجرا است‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه بــا بیان‬ ‫اینکه در تالش هستیم تا پایان سال اینده کرمانشاه‪،‬‬ ‫اســتان سبز کشور شــود‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۳۸‬پروژه‬ ‫فعــال گاز رســانی بــا اعتبــار ‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان در‬ ‫اســتان در دســت اجــرا اســت‪« .‬ناصــر حســینی» در‬ ‫بازدید از پروژه های گازرسانی شهرستان پاوه افزود‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۹۹.۵‬درصــد خانوارهــای شــهری‬ ‫بــا گازرســانی بــه ‪ ۳۰‬شــهر و ‪۸۵‬درصــد خانوارهــای‬ ‫روســتایی بــا گازرســانی بــه هــزار و ‪ ۸۱۰‬روســتا از‬ ‫نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار اســت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با اشاره به اینکه در حوزه شهرستان پاوه ‪ ۵۶‬روستا‬ ‫داری سکونت وجود دارد گفت‪ ۴۲ :‬روستای از این‬ ‫تعــداد بــه دلیل کوهســتانی بودن قابل گاز رســانی‬ ‫اســت کــه تاکنون به ‪ ۲۴‬روســتای گاز رســانی شــده‬ ‫اســت و ‪ ۱۱‬روســتا دیگــر نیــز تــا پایــان ســالجاری از‬ ‫نعمت گاز برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه گاز رسانی به هفت روستا‬ ‫باقیمانــده دیگــر نیــز در مرحله مطالعــه و طراحی‬ ‫اســت؛ از فعالیــت پنــج پیمانــکار فعــال بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۴۵‬میلیــارد تومان در شهرســتان پــاوه خبر داد‪ .‬وی‬ ‫همچنین اضافه کرد‪ :‬از این ‪ ۴۲‬روستای که قابلیت‬ ‫گازرســانی دارد؛ ‪ ۳۷‬روســتای ان بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫اســت که در حال حاضر گاز رســانی به ‪ ۱۱‬روســتا در‬ ‫دســت اجــرا اســت‪ .‬حســینی اظهار کــرد‪ :‬در اجرای‬ ‫شــبکه ها و خطــوط گاز رســانی باحساســیت بــاال‬ ‫تمامی اســتاندارهای شــرکت ملی گاز ایــران رعایت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬ضمــن اطمینــان از ســامتی شــبکه هــا؛‬ ‫هرســاله نیز درتمامی شــبکه های گاز رسانی استان‬ ‫توسط تیم های بازرسی عملیات نشت یابی صورت‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬فرماندار شهرســتان پاوه نیــز در پایان با‬ ‫قدردانی از اقدامات شــرکت گاز اســتان در راســتای‬ ‫خدمت رســانی مطلــوب بــه مــردم شهرســتان بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬بایــد ایــن اطمینــان را بــه مــردم بدهیم که‬ ‫خطــوط و شــبکه های گازرســانی از ســامت کامــل‬ ‫برخوردارند و مردم با خیال راحت و اطمینان کامل‬ ‫می تواننــد از خدمــات ارائــه شــده توســط شــرکت‬ ‫گازاستان اســتفاده نمایند‪ .‬در استان کرمانشاه بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬هــزار مشــترک گاز وجــود دارد که بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد ان ها در شهر کرمانشاه هستند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب‪:‬‬ ‫بارندگی هایاخیرمتوسطبارش هایکشوررا‬ ‫‪ ۱۱‬میلیمتر ارتقا داد‬ ‫سخنگوی صنعت اب با اعالم اینکه اب خیلی‬ ‫مناســبی وارد ســدهای کشــور نشده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســامانه بارشــی اخیــر که کشــورمان را تحــت تاثیر‬ ‫قرار داد‪ ،‬سبب شد متوسط بلندمدت بارش که در‬ ‫معموال دریافت می شد و حدود‪۴‬‬ ‫مردادماه امسال‬ ‫ً‬ ‫میلیمتر بود‪،‬را‪ ۱۱‬میلیمتر ارتقادهد‪.‬‬ ‫«فیروز قاسم زاده» در نشست خبری در پاسخ‬ ‫به ایرنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ارتقا متوســط بارش اتفاق‬ ‫افتاده‪،‬عددچشمگیریاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســامانه مونســان یکــی از پنــج‬ ‫ســامانه ای اســت که کشــورمان را تحت شعاع قرار‬ ‫می دهد و محدوده اثر ان در جنوب و جنوب شرق‬ ‫کشــور بــوده و ب هنــدرت رخ م ـی داد که همه پهنه‬ ‫کشور راتحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب خاطرنشــان ســاخت‪:‬‬ ‫امسال این سامانه تا رشته کوه البرز و زاگرس را هم‬ ‫تحت تاثیر قرار داد و باعث شــد باران های بســیار‬ ‫شدیددر نقاطمختلفداشتهباشیم‪.‬‬ ‫قاسم زاده گفت‪ :‬ویژگی ان این است که بسیار‬ ‫ناپایــدار بــوده و در زمان و مکان هم بســیار تغییر‬ ‫است و بارش های رگباری بسیار شدید دارد که منجر‬ ‫یشــود و ســیالب ان در یک بازه‬ ‫به ســیالب های م ‬ ‫معموال حاوی‬ ‫که‬ ‫ افتد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫زمانی بسیار کوتاه‬ ‫ً‬ ‫دبیبسیار باالییاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬لــذا دبــی کــه رخ می دهــد چه‬ ‫یک ســاعت باشــد چه یک ثانیه اثر خــود را باقی‬ ‫یگــذارد‪ ،‬یعنــی وقتــی که یک دبــی هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫م ‬ ‫مترمکعبــی در یــک رودخانــه کــه تــاب اوری ‪۳۰۰‬‬ ‫مترمکعبــی دارد‪ ،‬مدت زمــان تداوم ان خیلی مهم‬ ‫نیست یعنی یکبار که اتفاق افتاد اثر تخریبی خود‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب بیان کرد‪ :‬اما از ان طرف‬ ‫اثر چندان مناسبی روی منابع ابی ندارد لذا سامانه‬ ‫شهــای خوبی که اتفاق‬ ‫بارشــی اخیر بــا وجود بار ‬ ‫افتادبه تناسببارش هایی کهدر مردادماهدریافت‬ ‫می کردیمو عددی کهبلندمدتدریافتمی کردیم‬ ‫کهحدود‪۴‬میلیمترمکعباست‪.‬متوسطبلندمدت‬ ‫در سامانه اخیر که محدوده بارش ان از ‪ ۱۳‬تیرماه‬ ‫شروع شده تا االن‪ ۱۱‬میلیمتر بارش متوسط کشور را‬ ‫ارتقا داده که عدد قابل توجهی است‪.‬‬ ‫قاس ـم زاده گفت‪ :‬نسبت نقطه ای ان در برخی‬ ‫نقاط‪ ۲۰۰‬میلیمتری تجمعی در این دوره داشته ایم‬ ‫امــا اینهــا برخــی در خارج از مناطقی بودنــد که در‬ ‫مجــاورت ســدها واقع شــوند لــذا ورودی مناســبی‬ ‫مثال در جنوب کشــور وارد‬ ‫به ســدها اتفاق نیفتاد ً‬ ‫خلیج فارس و دریای عمان شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن بارش ها حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪۲۶۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب وارد ســدهای کشور کرد که‬ ‫عددقابل مالحظه اینیست‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب گفــت‪ :‬مقــداری از این‬ ‫بارش ها در سدها اتفاق افتاد و مقداری هم بر روی‬ ‫ابخوا نهــا اثــر دارد کــه در یــک بازه زمانــی ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫میزان اثر ان مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫قاس ـم زاده ادامــه داد‪ :‬بیشــترین ورودی بــه‬ ‫مخازن سدها در استان های هرمزگان و سیستان و‬ ‫بلوچستان بود در تهران هم نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫مترمکعباتفاقافتاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زاینــده رود نیــز حــدود ‪ ۹‬میلیــون‬ ‫مترمکعبورودیداشتوباتوجه بهحساسیتیکه‬ ‫اکنــون در باره اب وجود دارد این عددها می تواند‬ ‫کمک کنندهباشد‪.‬‬ ‫سخنگویصنعتابضمنابراز تسلیتنسبت‬ ‫به جان باختگان سیالب های اخیر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این یک نعمت الهی در پهنه کشــوری مان بود که‬ ‫این هفته تا فردا سامانه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫قاسم زاده ادامه داد‪ :‬سامانه یک وقفه چند روز‬ ‫خواهــد داشــت و پس از چنــد روز مجدد فعالیت‬ ‫خود را اغاز می کند و احتمال دارد سامانه در هفته‬ ‫ایندهنیز بارش هاییبرای کشورمانداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی در باره میزان اسیب وارده به تاسیسات اب‬ ‫و برق در اثر سامانه بارشی گفت‪ :‬زمانی که هشدار‬ ‫قرمز و نارنجی از ســوی ســازمان هواشناسی صادر‬ ‫می شود گروه های عملیاتی بر اساس هشدارهایی‬ ‫یشــود از هفته قبل بر‬ ‫یشــوند اماده م ‬ ‫که صادر م ‬ ‫اســاس هشــداری که صادر شد گروه های عملیاتی‬ ‫وارد عمل شــده و جاهایی که حساسیت بیشتری‬ ‫وجــود داشــت اطالع رســانی الزم انجــام شــد و‬ ‫یــک مانور عملیاتی هم در تاسیســات انجام شــد‬ ‫و گروهایــی تجهیــز و در مناطــق مســتقر شــده و‬ ‫پیش بینی هایالزمهمانجامشد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت اب ادامه داد‪ :‬براین اســاس‬ ‫بــرای هــر نوع قطعــی در اب برق برنامه عملیاتی‬ ‫تدارک دیده شد‪.‬‬ ‫قاس ـم زاده اظهــار مرد‪ :‬باوجــود بارش هایی که‬ ‫اتفاقافتادکم ترینمیزانخسارتمتوجهتاسیسات‬ ‫اب و برق شد و در برخی شهرها که شبکه ابرسانی‬ ‫خســارت دیده بود دراســرع وقت نسبت به مرمت‬ ‫انها اقدام شد‪.‬‬ ‫رد شایعه کدری اب‬ ‫وی بــا اشــاره به مطالبی کــه در باره کــدری اب‬ ‫منتشر شده‪ ،‬ضمن تکذیب ان‪ ،‬گفت‪ :‬همه این ها‬ ‫شــایعه اســت و ابــی کــه از تصفیه خان ههــا خارج‬ ‫چعنوانکدر نیست‪.‬‬ ‫می شود‪،‬به هی ‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب ادامــه داد‪ :‬اجــازه‬ ‫نداده ایم به هیچ عنوان اب کدر وارد شبکه ها شود و‬ ‫شهروندان به این موضوع اعتراف دارند‪.‬‬ ‫قاسم زاده با بیان اینکه اب خیلی مناسبی وارد‬ ‫سدهای کشور نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال عدد‬ ‫مطلوب بــود و عددی هم که وارد منابع زیرزمینی‬ ‫می شود چند ماه بعد قابل ارزیابی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ابی که وارد تصفیه خانه هفتم از سد‬ ‫ماملوشددر ابتداگل الودهبودکهاکنونتصفیهشده‬ ‫و وارد شبکه شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب دربــاره تعرفــه اب‬ ‫ســکونتگاه های غیردائم گفت‪ :‬تمام برنامه وزارت‬ ‫نیــرو مدیریت مصرف اســت و در ســکونتگاه های‬ ‫غیردائــم در شــرایط پیــک مصرف کنترل بیشــتری‬ ‫یشــود بنابراین قیمت ها برای کسانی که‬ ‫اعمال م ‬ ‫باالتر از ظرفیت قرارداد مصرف داشته باشند باالتر‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫قاس ـم زاده درباره الیروبــی رودخانه ها افزود‪:‬‬ ‫در سیل سال ‪ 98‬اعتباربخش الیروبی در مشارکت‬ ‫بخــش دولتی و خصوصــی افزایش یافت بنابراین‬ ‫حجــم عملیــات الیروبــی از ‪ 350‬کیلومتر در ســال‬ ‫‪ 98‬سه برابر شده و به هزار کیلومتر در سال رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امسال رهاسازی حق ابه های زیست‬ ‫محیطی انجام شد‬ ‫وی با اشاره به اخرین وضعیت احیای تاالب ها‬ ‫و حقاب ههــای زیس ـت محیطی ادامــه داد‪ :‬اولویت‬ ‫وزارت نیرو پس از تخصیص منابع شرب حقابه های‬ ‫زیس ـت محیطی بــوده امســال نیــز ایــن رهاســازی‬ ‫صــورت امــا در جاهایــی کــه وزارت نیــرو ســازه ای‬ ‫ندارد‪ ،‬این موضوع وابســته به بارندگی هاســت که‬ ‫در سیالب های اخیر نیز شاهد ورودی های خوبی‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت اب درباره اقدام های انجام‬ ‫شــده بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه گفــت‪ :‬قطعـ ًـا‬ ‫دریاچه ارومیه احیاپذیر است چرا که در سال های‬ ‫ترســالی تراز دریاچه ارومیه رشــد پیدا کرد و مثبت‬ ‫شــد‪ .‬اما در ســال های خشــک اثــرات نامطلوبی را‬ ‫شاهدبودیم‪.‬‬ ‫قاس ـم زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬در شرایط ترسالی‬ ‫حهــای پیش بینــی شــده می توانیــم‬ ‫و تحقــق طر ‬ ‫نســبت بــه احیــای دریاچه امیدوار باشــیم امــا اگر‬ ‫خشکســالی ها ادامــه داشــته باشــد‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که چرا ســدهای‬ ‫بیشتریبرایمقابلهباسیالبساختهنشد‪،‬گفت‪:‬بر‬ ‫اساس طرح توسعه که در کشور داریم‪ ،‬از روش های‬ ‫سنتیبهروش هایباتکنولوژیباالتر حرکتکردیم‪.‬‬ ‫برای این مسئله در حوزه اب در سال های اخیر به‬ ‫موضوع سدسازی توجه شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب ادامه داد‪ :‬دلیل احداث‬ ‫ســدها نیاز ابی و میزان اورده در ان منطقه اســت‪.‬‬ ‫بهــا‪،‬‬ ‫هنــگام وقــوع ســیالب اب موجــود وارد تاال ‬ ‫دریاچه ها و یا رودخانه ها می شود؛ به همین دلیل‬ ‫برایسیل هاییکبارهسدطراحینمی شود‪.‬‬ ‫به گفته قاسم زاده حداقل ‪ ۵۰‬سال اورد منطقه‬ ‫مــورد بررســی قــرار می گیرد و اگــر حداکثر ظرفیت‬ ‫وجودداشتهباشد‪،‬سدسازیصورتمی گیرد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫اهداف برخی ســدها کنترل ســد اســت کــه ان هم‬ ‫ممکناستدر برخیمناطقپاسخگو نباشد‪.‬‬ ‫وی درباره سفر اردوغان به ایران و تصمیم گیری‬ ‫دربــاره پروژه کاپ گفت‪ :‬ما با کشــور ترکیه حوضه‬ ‫ابریز مشــترک نداریم اما سرشــاخه های اب در این‬ ‫کشور است و اگر اقداماتی روی سدها داشته باشند‬ ‫مثال عملیات روی‬ ‫روی ایران هم تاثیر منفی دارد‪ً ،‬‬ ‫دجله و فرات منجر به ریزگرد در عراق و تحت تاثیر‬ ‫قراردادن ایران می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب با بیان اینکه ساخت ساز‬ ‫ترکیه در حوضه ارس نیز ورودی به ایران را کاهش‬ ‫داده و کشــور ما را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سفر اخیر اردوغان به ایران این چارچوب ها‬ ‫بررســی شــد اکنون فضــای همکاری بین دو کشــور‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬قول دادند که کمیته فنی فعال شــود‬ ‫و تفاهماتی داشته باشیم در کل فضا مثبت ارزیابی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قاسم زاده درباره حقابه هیرمند گفت‪ :‬قرار شد‬ ‫کــه در ســفر وزیر نیــرو به افغانســتان این موضوع‬ ‫بررســی شــود‪ ،‬طبق قــرارداد در زمان ترســالی باید‬ ‫‪ 820‬میلیــون مترمکعــب اب وارد ایــران شــود و در‬ ‫زمان خشکسالی نیز این رقم کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫امســال در کل ‪ 4‬میلیــون مترمکعــب اب از ســوی‬ ‫افغانستان رهاسازی و وارد چاه نیمه ها شده است‪.‬‬ ‫سخنگویصنعتاببابیاناین کهسیالب های‬ ‫اخیــر تاثیــری در میــزان حقابه در هیرمند نداشــته‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در مرز جنوبی افغانستان بارش ها‬ ‫صورت گرفتبههمیندلیلدر میزانحقابهنقشی‬ ‫نداشتهاست‪.‬‬ ‫وی دربــاره وضعیت ســد بختیاری و معشــوره‬ ‫گفــت‪ :‬اکنون این دو ســد جــز پروژه هــای اولویت‬ ‫دارد هســتند چراکــه از جملــه اهــداف انها کاهش‬ ‫رسوبات و پروژه های برقابی بوده است‪ ،‬این پروژه‬ ‫ها علیرغم اینکه ‪ 15‬سال از زمان ان می گذرد تنها‬ ‫‪ 10‬درصد پیشرفت داشتند اما در حال حاضر کارگاه‬ ‫فعال اســت و در نظر داریم از فاینانس و ســرمایه‬ ‫گــذاری خارجــی کمک بگیریم تا ســاخت ســرعت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫چکــدام از‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب گفــت‪ :‬هی ‬ ‫ســدهای کشور نشکســتند و تنها در اســتان کرمان‬ ‫یک بنــد خاکــی به ظرفیــت ‪ 350‬هــزار مترمکعب‬ ‫شســته شد و باتوجه به این که پیش بینی هایی که‬ ‫در مورد این مسئله صورت گرفته بود‪ ،‬از دو روز قبل‬ ‫اطالع داده بودیم و در همین راستا فرماندار منطقه‬ ‫اقدام های الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫قاس ـم زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬بخش عمــده اب‬ ‫قبل از وقوع ســیل تخلیه شــد و شکسته شدن این‬ ‫بنــد مشــکل چندانــی را ایجــاد نکــرد‪ ،‬چــرا کــه در‬ ‫پایین دستیکمنطقهابرفتیوجودداشت‪.‬‬ ‫تعرفه های اب مشترکان را ترغیب به‬ ‫رعایت الگو کرد‬ ‫وی در بــاره تعرف ههــای امســال گفــت‪:‬‬ ‫باتوج هبــه اطالع رســانی هایی کــه در ایــن‬ ‫بخــش اتفاق افتــاد و اقدام هایی که انجام شــد‬ ‫بازخورد مثبتی دریافت شــد و ســبب شــد در کل‬ ‫مصرف کننــدگان یک تــاش بــرای رعایت الگوی‬ ‫مصــرف ایجــاد شــود و ایــن امــر کمــک کــرد بــا‬ ‫رعایت هایــی که صــورت گرفت بتوانیــم کمی از‬ ‫تنش های ابی را به خوبی مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب ادامه داد‪ :‬اقدام هایی‬ ‫کــه انجام شــد اقدامــات خیلی موثری بــود و در‬ ‫نهایــت افــراد معــدودی بودند کــه بی توجه به‬ ‫رعایــت الگوهــا بودند کــه برای انهــا تعرفه های‬ ‫ســنگین اختصاص داده شد و باتوجه به رعایت‬ ‫اکثر مردم شــرایطی ایجاد نشــد که نیاز به قطع‬ ‫اب داشــته باشد‪ .‬قاســم زاده افزود‪ :‬تعرفه ای که‬ ‫یشــود برای خــوش مصرف ها و‬ ‫امســال اعمال م ‬ ‫کســانی کــه زیــر الگو مصــرف می کننــد یک عدد‬ ‫ثابتی است اما برای کسانی که در رده بد مصرف‬ ‫قــرار می گیرنــد ایــن تعرفــه ب هصــورت پلکانــی‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت و اعــداد بســیار باالیــی‬ ‫یشــود و براین اســاس ایــن تعرف ههــا‬ ‫اعمــال م ‬ ‫نســبت به تعرفه های قبلی بازدارنده هســتند و‬ ‫امسال موثرتر هستند و مشترک را ترغیب می کند‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اظهارنظر امریکایی هامبنیبر نیاز دنیابهنفتایران‬ ‫فروشنفتبهپاالیشگاه هایفراسرزمینییکیاز نقاطمثبتاست‬ ‫ســخنگوی کمســیون امنیت ملی و سیاســت‬ ‫خارجــی مجلــس با بیان اینکه امــروز نیاز انرژی‬ ‫تهــای ایــران بیــش از هــر زمــان‬ ‫دنیــا بــه ظرفی ‬ ‫یشــود کــه امریکایی هم به‬ ‫دیگری احســاس م ‬ ‫ان اعتــراف دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬صــادرات خدمــات‬ ‫فنــی و مهندســی و فــروش نفــت ایــران بــه‬ ‫پاالیشگاه های فراسرزمینی یکی از نقاط مثبت‬ ‫توســعه همکاری ها با ونزوئال است‪«.‬ابوالفضل‬ ‫عمویــی» در گفت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه‬ ‫موضــوع دیپلماســی اقتصــادی در خصــوص‬ ‫صــادرات خدمــات فنی مهندســی حــوزه انرژی‬ ‫و ســهامداری در پاالیشــگاه های فــرا ســرزمینی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دیپلماسی اقتصادی از اولویت های‬ ‫دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است‪ ،‬بر این‬ ‫اســاس تعدادی از وزرا برای کســب رای اعتماد‬ ‫از مجلس به اولویت این موضوع اشــاره کردند‬ ‫و وعــده دادند که جــزء برنامه های حوزه کاری‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حوز ههــای مختلــف شــاهد‬ ‫ارتقای وضعیت تجارت خارجی کشــور هستیم‬ ‫کــه ایــن امــر نشــان ه روشــنی فعا لتــر شــدن‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی کشــور اســت‪ ،‬هرچنــد تا‬ ‫رســیدن بــه موقعیتــی که مــورد انتظــار مجلس‬ ‫است فاصل ه زیادی داریم‪.‬‬ ‫عمویــی بیــان داشــت‪ :‬وجــوه مختلفــی کــه‬ ‫یتــوان بــه ان اشــاره کــرد‪ ،‬اعم‬ ‫در ایــن زمینــه م ‬ ‫یهــای کشــور‬ ‫از صــادرات کاال‪ ،‬تامیــن نیازمند ‬ ‫در مــواد اولیه و تبادل فناوری های نوین اســت‬ ‫کــه اقدامات مثبتی در ایــن زمینه صورت گرفته‬ ‫اســت‪.‬به گفتــه ســخنگوی کمیســیون سیاســت‬ ‫خارجــی مجلــس‪ ،‬تجــارت خارجــی کشــور در‬ ‫وضعیــت فعلــی ‪ ۱۲۰‬میلیــارد دالر اعــام شــده‬ ‫اســت که ســیر رشــد و تکامل در مســیر توســعه‬ ‫دیپلماسی اقتصادی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه جایــگاه ایران در بازار‬ ‫بین المللــی انرژی یکی از موقعیت هایی اســت‬ ‫کــه می توانــد در ان نقش افرینــی کنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــران مجموعـ ًـا از باالتریــن ذخایــر نفــت و گاز‬ ‫دنیــا برخــوردار اســت و از این جهــت می تواند‬ ‫یکــی از بازیگــران تعیین کننــده انرژی باشــد‪ ،‬به‬ ‫شــرطی کــه تولیــد ما به یــک وضعیــت پایدار و‬ ‫ارتقا یافته دست پیدا کند‪.‬‬ ‫عمویــی ادامــه داد‪ :‬در ایــن چارچــوب‪،‬‬ ‫یهــای ما با کشــورهای مختلف در حال‬ ‫همکار ‬ ‫افزایش است‪ ،‬صادرات نفت در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫وضعیت بهتری پیدا کرده و ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجــی مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه مشــتریان‬ ‫جدیــدی بــرای نفــت ایــران در دنیــا بــه وجــود‬ ‫امده اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کشــور ونزوئال به دلیل‬ ‫تخریب زیر ســاخت های انرژی که در سال های‬ ‫اخیــر داشــته اســت‪ ،‬اکنــون یکــی از مشــتریان‬ ‫همکاری های فنی مهندسی و نفت ایران است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از نظــر مجلــس ایــن‬ ‫همکاری ها می تواند زمینه ای باشــد تا در ســایر‬ ‫حوز ههــای همــکاری اقتصــادی ارتقــای ســطح‬ ‫روابط را شاهد باشیم‪ .‬صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسی و فروش نفت ایران به پاالیشگاه های‬ ‫فراســرزمینی یکــی از نقــاط مثبــت توســعه‬ ‫یهــا بــا ونزوئــا اســت‪.‬عمویی با اشــاره‬ ‫همکار ‬ ‫بــه اظهارنظرهای مســئوالن امریکایــی مبنی بر‬ ‫نیــاز به نفت ایران اظهار کــرد‪ :‬امروز نیاز انرژی‬ ‫تهــای ایران بعد از خارج شــدن‬ ‫دنیــا به ظرفی ‬ ‫از شــرایط کرونایــی و محدودیت هایــی کــه در‬ ‫صــادرات انــرژی روســیه بــه وجود امده اســت‪،‬‬ ‫بیش از هر زمان دیگری احساس می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجــی مجلس افــزود‪ :‬ایران ظرفیــت افزایش‬ ‫تولید نفت خود را دارد‪ ،‬اما این ظرفیت نیاز به‬ ‫ســرمایه گذاری بیشــتر و رفع موانع دارد‪ .‬اکنون‬ ‫صــادرات در حــوزه نفت و گاز وجود دارد که با‬ ‫رفع تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حضور ایران در بازار انرژی‬ ‫می توانــد منافــع بین المللــی داشــته باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫شــرط الزم برای به وقوع پیوســتن این امر رفع‬ ‫موانع تحریمی از سوی امریکا است که معتقدم‬ ‫بــا رفع تحریم ها اتفاقات مثبتــی در بازار انرژی‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رسیدگیبهوضعیتابرسانیروستاهای‬ ‫سیل زدهتوسطابفایالبرز‬ ‫شکســتگی و مشــکل کــدورت‬ ‫به دنبال بروزســیل درشــش‬ ‫اب شبکه مرتفع شد‪ ،‬همچنین‬ ‫روســتا در البــرز‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫درروســتاهای ســیلزده کرکبود و‬ ‫وضعیتتاسیساتابرسانیاین‬ ‫مرجــان طالقــان هــم کــه خط‬ ‫روســتاها پایش و اقدامات الزم‬ ‫انتقال از مدارخارج شده مخزن‬ ‫بــرای تامین و توزیع اب شــرب‬ ‫ذوالفقارمهدی‬ ‫ذخیرهرابصورتمتناوبتغذیه‬ ‫توسطابفایالبرز صورتگرفت‪.‬‬ ‫زاده‬ ‫کرده و ســاعاتی از شبانه روز در‬ ‫ذوالفقارمهدی زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ابفایالبرز بااعالماینخبرگفت‪:‬بر اثر بارش های اختیارمــردم قرارمی گیرد‪ .‬مهــدی زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫جوی که در روســتای اتشگاه کرج منجربه قطع درروستای ناریان طالقان‪ ،‬وقوع سیالب موجب‬ ‫برقوسپسابشدهبود‪،‬بالفاصلهتانکرابرسانی اســیب به خط توزیع ازمخزن به شــبکه شــدکه‬ ‫درمحلمستقر شدوحدودساعت‪۱۲‬ظهرجمعه دراین روســتاهم تانکرابرسانی مستقرشد و لوله‬ ‫هم اب روســتا مجددابرقرارشد‪ .‬همچنین وقوع اسیب دیده توزیع اصلی و دو شکستگی برطرف‬ ‫ســیل درروســتای هرنــج و نویز طالقــان موجب و ترمیم سه انفصال درشبکه صورت گرفت و اب‬ ‫اســیب بــه خط انتقــال شــدکه در این روســتاها شبکه توزیع روستا هم ازساعت ‪۱۱‬صبح جمعه‬ ‫هــم تانکــر ابرســانی مستقرشــده اســت و چند برقرار شده است‪.‬‬ ‫صورتحساببرقمصرفی‪ ۸۷‬هزار مشترک‬ ‫خانگیدر کردستانصفر شد‬ ‫و هیــچ هزینــه ای بابت برق‬ ‫نشــمین نوشــادی‪ -‬ســنندج‪:‬‬ ‫مصرفــی پرداخت نمــی کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع برق‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬بیــش از ‪۸۷‬‬ ‫کردستان افزود ‪ :‬بدین منظور‬ ‫هــزار مشــترک کردســتانی که تا‬ ‫و براســاس الگــوی تعریــف‬ ‫پایان تیرماه ســال جاری الگوی‬ ‫هیوا لهونیان‬ ‫شــده از مجمــوع ‪ ۵۸۹‬هــزار‬ ‫مصــرف بــرق را رعایت کــرده و‬ ‫مشــترک بخــش خانگــی در‬ ‫در مصــرف بــرق صرفه جــوی‬ ‫کــرده بودانــد‪ ،‬صورتحســاب برق مصرفــی انان اســتان‪ ،‬بیــش از‪ ۸۷‬هــزار مشــترک (معــادل‬ ‫صفر شد‪ .‬هیوا لهونیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع ‪ ۱۴٫۵‬درصد کل مشترکین بخش خانگی) که‬ ‫نیروی برق استان کردستان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس تا پایان تیرماه سالجاری درمصرف برق صرفه‬ ‫مصوبــه وزارت نیــرو مشــترکان بخــش خانگــی جویــی نمــوده انــد‪ ،‬مشــمول پــاداش صرفــه‬ ‫که امســال مصارف برق خود را نســبت به ســال جویــی شــدند‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬در همین‬ ‫قبــل کاهش دهند‪ ۵ ،‬برابر قیمت خریــد انرژی‪ ،‬راســتا تاکنون بیش از‪ ۸‬میلیارد و‪ ۸۲۵‬میلیون‬ ‫پــاداش دریافــت می کننــد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ریال پاداش صرفه جویی به ‪ ۸۷‬هزار و‪۵۴۵‬‬ ‫این طرح فقط مشمول مشترکین بخش خانگی مشترک خوش مصرف کردستانی تعلق گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬برای ســایر مشــترکین بخش های اســت‪ .‬لهونیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ا گــر هــر‬ ‫مختلف نیز مصوباتی تعیین وتعریف شــده تا مشــترک کردســتانی تنهــا ‪۱۰۰‬وات درمصــرف‬ ‫تمام مشترکین در صورت رعایت الگوی مصرف بــرق صرفــه جویــی کنــد در مجمــوع ‪۴۰‬‬ ‫تعیین شــده از بسته های تشــویقی وزارت نیرو مگاوات در مصرف برق اســتان صرفه جویی‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬لهونیان با اشاره به اینکه وزارت شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با انجام یکسری اقدامات‬ ‫نیرو همواره با ارائه بسته های تشویقی در تالش مدیریتــی می توان به راحتــی برابر و یا حتی‬ ‫اســت با صرفه جویی هرچه بیشــتر‪ ،‬بین میزان کمترازمیــزان الگــوی مصــرف تعییــن شــده‪،‬‬ ‫تولید و تقاضا برای مصرف تعادل ایجاد نماید‪ ،‬انــرژی بــرق مصــرف کــرد کــه در ایــن صورت‬ ‫افــزود‪ :‬الگوی تعیین شــده مصرف بــرق در ماه عالوه بر رایگان شــدن صورتحساب مشترکین‪،‬‬ ‫های گرم ســال در مناطق غیر گــرم و عادی ‪ ۳۰۰‬به ازاء میزان صرفه جویی انجام شده مشترکان‬ ‫کیلووات اســت و مشــترکانی که در مصرف برق پاداشــی دریافت می کنند‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫صرفه جویــی کــرده و الگــوی مصــرف را رعایت توزیــع نیروی برق اســتان کردســتان در پایان با‬ ‫کننــد بــه ازاء هــر کیلــووات ســاعت ‪ ۵‬برابــر تایید بر اینکه تامین برق مطمئن و پایدار حتی‬ ‫تشــویق می شوند یعنی به ازای هر کیلووات در شرایط پیک مصرف نیز از اولویت های این‬ ‫ســاعت ‪ ۵۰۰‬تومان پاداش دریافت می کنند‪ .‬شــرکت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود افزایــش دما در‬ ‫وی گفت‪ :‬برای مثال مشترکی که سال گذشته پیک ‪ ،۱۴۰۱‬خوشبختانه تاکنون هیچ خاموشی‬ ‫در مــاه هــای گــرم ســال ‪ ۳۰۰‬کیلــووات بــرق با برنامه ای در کردســتان اعمال نشده است و‬ ‫مصــرف کرده و امســال این میــزان را به ‪ ۲۵۰‬تداوم این روند منوط به همکاری مشــترکان در‬ ‫کیلووات کاهش داده ‪ ،‬قبض وی رایگان شده بخشهایمختلفاست‪.‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر شبکه گاز‬ ‫در کردستان‬ ‫برســد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫کردستانبهدر دستاجرابودن‬ ‫کردستان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫پــروژه های گازرســانی در نقاط‬ ‫و ‪ ۳۰۸‬کیلومتــر شــبکه گاز در‬ ‫دورافتادهو سنگالخیاشارهکرد‬ ‫بخش های مختلف استان اجرا‬ ‫و افزود‪ :‬با توجه به اینکه برای‬ ‫شده که بیشترین ان در مناطق‬ ‫احمد فعله گری‬ ‫اتمامشبکهگذاریدر روستاهای‬ ‫روســتایی بــوده اســت‪ .‬احمــد‬ ‫باقیمانده احتیاج به لوله گذاری‬ ‫فعله گری اظهار کرد‪ :‬سه هزار و‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتر شــبکه گاز در شــهرها‪ ،‬هشت هزار و بیشتریاست‪،‬طولشبکههای گازرسانیدر سال‬ ‫‪ ۵۵۶‬کیلومتر در روستاها و ‪ ۷۳۹‬کیلومتر نیز در ایندهافزایشچشمگیریخواهدشد‪.‬‬ ‫فعلــه گــری ادامــه داد‪ :‬هزینه گازرســانی در‬ ‫محورهای صنعتی اجرا شــده اســت‪ .‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬در حال حاضر عملیات اجرایی گازرســانی استان با توجه به وضعیت جغرافیایی بیشتر از‬ ‫در ‪ ۱۲۵‬روســتای اســتان فعال است و امیدواریم دیگر نقاط کشور است و به طور میانگین برای‬ ‫تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی تا پایان هر اشتراک خانگی روستایی بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ســال جــاری بــه بیــش از یــک هــزار و ‪ ۵۵۰‬مورد ریالهزینهمی شود‪.‬‬ ‫ابمشترکینبدمصرفقطعمی شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫از صدور ‪ 75‬اخطار برای مشترکین بدمصرف اب‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اب مشترکین بدمصرفی که به‬ ‫اخطارهاتوجهنمی کنندقطعمی شود‪.‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان قم‪،‬‬ ‫حســن بختیاری با اشــاره به کمبود اب در استان‬ ‫و لزوم حفظ و حراســت از منابع در دســترس‪ ،‬از‬ ‫تشــکیل پلیس اب از اواســط تیرماه در قم خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬وظیفه اصلی پلیس اب هشــدار به‬ ‫هــدر رفــت اب در بخش هــای مختلــف و تذکر‬ ‫به مشــترکین پرمصرف به منظور رعایت الگوی‬ ‫مصــرف اســت‪ .‬وی با بیان اینکــه نیروهایی که‬ ‫در قالب پلیس اب ســاماندهی شــده اند روزانه‬ ‫بازدیدهایــی از اماکــن بدمصــرف خانگــی و‬ ‫غیرخانگی دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در بازدیدهایی‬ ‫مختلفی کــه تاکنون صورت گرفته اســت ضمن‬ ‫تذکــر به مشــترکین پرمصــرف‪ 75 ،‬اخطــار برای‬ ‫ایــن مشــترکین صــادر شــده اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان قم یاداور شــد‪ :‬از‬ ‫این تعداد اخطار‪ 25 ،‬مورد مربوط به مشترکین‬ ‫خانگــی‪ 20 ،‬مورد مربوط به فضاهای ســبز‪23 ،‬‬ ‫مــورد مربــوط بــه اماکــن غیرخانگــی و ‪ 7‬مــورد‬ ‫نیــز مربــوط به اماکن رایگان بوده اســت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه قطع اب مشترکین بدمصرفی که به‬ ‫اخطارها توجه نمی کنند در دستور کار قرار دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از هفته جاری اقدام الزم در این‬ ‫خصوص انجام خواهد شد و اولویت نیز با اماکن‬ ‫غیرخانگیو اداریخواهدبود‪.‬بختیاریدر ادامه‬ ‫با اشاره به کمبود منابع ابی‪ ،‬بر صرفه جویی در‬ ‫استفاده از اب و جلوگیری از هدر رفت این مایع‬ ‫حیاتی تاکید کرد و گفت‪ :‬با همراهی همه مردم‬ ‫و صرفه جویــی ‪ 10‬درصــدی کــه از ابتــدای فصل‬ ‫تابستانبر انتاکیدشدهاست‪،‬می توانیماز تنش‬ ‫ابی که در ان قرار داریم بدون مشکل عبور کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خسارت‪۸۵۳‬میلیاردتومانیسیلبه‬ ‫کشاورزیکهگیلویهوبویراحمد‬ ‫ســیل اخیــر تاکنــون ‪ ۸۵۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش صداوســیما‪ ،‬مدیر بحران جهاد‬ ‫یهــای‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان گفــت‪ :‬بارندگ ‬ ‫مونسونی در استان خسارت های بسیار زیادی‬ ‫شهــای مختلف‬ ‫بــه کشــاورزی اســتان در بخ ‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫رضا ســجادیان افــزود‪ :‬هرچند طبق اعالم‬ ‫هواشناســی بارندگــی همچنــان ادامــه دارد و‬ ‫ممکــن اســت ایــن حجــم خســارت افزایــش‬ ‫یابد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬خســارت ناشــی از ســیل در‬ ‫اســتان در بخش ابزی پروری ‪ ۱۸۰‬مزرعه دچار‬ ‫خسارت شدند که مبلغ و میزان خسارت وارده‬ ‫به این بخش ‪ ۱۶۸‬میلیارد تومان براورد شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیربحران جهاد کشــاورزی کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد با اشــاره به اینکه ســیل به بخش‬ ‫زراعــت (برنج کاری) نیز خســارت زیــادی وارد‬ ‫کرده اســت گفت‪ :‬ســطح این خسارت هزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬هکتار و مبلغ خســارت نیز ‪ ۳۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان براورد شــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در بخش‬ ‫صیفــی و ســبزیجات ‪ ۷۵۰‬هکتــار در ســیل‬ ‫اســیب دیده اند که مبلغ خسارت ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫تومــان اســت‪ .‬ســجادی بیــان کــرد‪ :‬در بخش‬ ‫باغــات ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار اســیب دیده اند‬ ‫که میزان خســارت این بخــش نیز ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان گزارش شــده است‪ .‬مدیر بحران جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان بیــان کــرد‪ :‬ســیل بــه بخش‬ ‫زیرســاخت ها از جمله ایستگاه پمپاژ‪ ،‬جداول‬ ‫و کانال ها نیز ‪ ۶۱‬میلیارد تومان خســارت وارد‬ ‫کرده اســت‪ ،‬همچنین در بخــش اماکن دامی‬ ‫نیز ‪ ۷۰‬هکتار گزارش شــده که میزان خسارت‬ ‫ان ها نیز ‪ ۲‬میلیارد تومان است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در بخــش پــرورش زنبورعســل نیــز ‪ ۱۶۰‬کلنــی‬ ‫دچار اســیب شــده اســت کــه میزان خســارت‬ ‫نهــا ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان اســت‪ .‬ســجادی‬ ‫ا ‬ ‫بیان کرد‪ :‬در بخش دام ســبک ‪ ۱۵۰‬راس‪ ،‬دام‬ ‫سنگین ‪ ۵‬راس و مرغ بومی ‪ ۱۳۰۰‬قطعه از بین‬ ‫رفته اند که میزان خسارت این بخش مجموعا‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۳۱۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫تشکیلشورایامربه معروفونهی ازمنکر‬ ‫در ‪ ۱۸۵‬مسجد در کردستان‬ ‫ناهیاناز منکر از رستگارانند‪،‬ادامه‬ ‫دبیــر ســتاد امربه معــروف‬ ‫داد‪ :‬براین اســاس همــگان بایــد‬ ‫و نهی ازمنکــر اســتان کردســتان‬ ‫امربه معروف و نهی ازمنکــر را در‬ ‫از اجــرای ‪ ۴۰۰‬ویژه برنامــه دهــه‬ ‫جامعه تبلیغ کنیم و در این راستا‬ ‫امربه معــروف و نهی ازمنکــر‬ ‫رسانه هابه عنوانبازوانقدرتمند‬ ‫در کردســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫محمود‬ ‫ســتاد احیــای امربه معــروف و‬ ‫رویکــرد برنام ههــای ایــن هفتــه‬ ‫ا‪ ...‬مرادی‬ ‫نهی ازمنکر می توانند هم مروج‪،‬‬ ‫صددرصــد فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫محمود ا‪ ...‬مرادی‪ ،‬در جمع خبرنگاران رســانه های هممنتقدوهممطالبه گر باشند‪.‬اهلل مرادیباتاکیدبر‬ ‫گروهیاستانباتسلیتایاممحرم الحراماظهار کرد‪ :‬اینکهکار رسانهمطالبه گریاست‪،‬گفت‪:‬مطالبه گری‬ ‫‪ ۴۰۰‬ویژه برنامه دهه امربه معروف و نهی ازمنکر در زمانــی صحیــح و به جاســت کــه یک کارشــناس با‬ ‫سطح استان کردستان برگزار می شود‪ .‬او با اشاره به تشــخیص درســت از نادرســت بتوانــد مطلــب را‬ ‫اینکهرویکرداینبرنامه هاصددرصدفرهنگیاست‪ ،‬مطرح و پیگیر ان باشد لذا رسانه ها باید صداقت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬احیای جایگاه امربه معــروف و نهی ازمنکر امنیت و حفظ حرمت فرد را در مطالبه گری خود‬ ‫و ســپردن ان بــه دســت مــردم هــدف اصلــی ایــن موردتوجه قرار دهند‪ .‬او با اشاره به اینکه نامه ها و‬ ‫برنامه هاست‪.‬دبیرستادامر به معروفونهی از منکر دستورالعمل هایاجراییویژه برنامه هایدههاول‬ ‫استانکردستانبیانکرد‪:‬امر به معروفونهی از منکر ماهمحرمبرای‪ ۷۰۰‬سازمان‪،‬نهادو دستگاهاجرایی‬ ‫نه تنهایک کار سلبیو مچ گیرینیستبلکهانجام استانارسالشدهاست‪،‬افزود‪:‬عالوهبر برنامه های‬ ‫یک تکلیف و وظیفه الهی است که باید این امر را ستاد احیای امربه معروف و نهی ازمنکر در هریک‬ ‫بتوانیم برای مردم تبیین و نهادینه کنیم‪ .‬او با اشاره از دســتگاه های اجرایــی اســتان نیــز برای ایــن ایام‬ ‫بهاینکهبر اساسایاتو روایاتامرانبهمعروفو ویژه برنامه هاییپیش بینیشدهاست‪.‬‬ ‫بهزیستیکردستانبرایحدودچهارهزار‬ ‫مددجوشغلایجادمی کند‬ ‫سرپرســت بهزیســتی‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬تعهــد ایــن‬ ‫سازمان در زمینه ایجاد اشغال‬ ‫بــرای مددجویــان زیرپوشــش‬ ‫اســتان در ســال جاری سه هزار‬ ‫حسین‬ ‫و ‪ ۸۹۰‬نفــر از محل تســهیالت‬ ‫تبصره‪ ۱۶‬است‪.‬‬ ‫حســین رســولی اظهار کرد‪ :‬بحث اشــتغال‬ ‫جامعــه هــدف زیرپوشــش بهزیســتی از‬ ‫تهــای این نهاد بوده و عمده ترین زمینه‬ ‫اولوی ‬ ‫ایجــاد اشــتغال پرداخت تســهیالت تبصــره ‪۱۶‬‬ ‫ارزان قیمتچهار درصدبابازپرداختهفت ساله‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬تســهیالت تبصره ‪ ۱۶‬با ســقف‬ ‫ســرانه یک میلیارد ریال بــه خانواده های تحت‬ ‫پوششی که توانایی دریافت تسهیالت را داشته‬ ‫و می توانند شغلی ایجاد کرده و کمک درامدی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــرای خانــواده باشــند‪ ،‬پرداخــت م ‬ ‫سرپرســت بهزیســتی کردســتان بــا بیــان اینکه‬ ‫پرداخــت این تســهیالت برای افــراد به صورت‬ ‫خویش فرمایی و کارفرمایی است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در بخش خویش فرمایی‪ ،‬تســهیالت به خود‬ ‫مددجو و فرد واجد شرایط پرداخت می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در بخش کارفرمایی نیز هر کارفرمایی‬ ‫بتواند یکی از اعضای جامعه‬ ‫هــدف را در کارگاه خــود‬ ‫به کارگیــری کنــد بهزیســتی‬ ‫می تواند تسهیالت را در اختیار‬ ‫کارفرما قرار دهد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫رسولی‬ ‫حق بیمه تامین اجتماعی نیز‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫به کارفرما پرداخت م ‬ ‫رسولی یاداور شد‪ :‬سازمان بهزیستی تا پنج سال‬ ‫بازپرداخــت حق بیمه زنان سرپرســت خانوار‪،‬‬ ‫ایتــام‪ ،‬اســیب دیدگان و بهبودیافتــگان حــوزه‬ ‫اعتیــاد را انجــام می دهد در حوزه معلوالن نیز‬ ‫تا زمانی که فرد معلول در کارگاهی که مشغول‬ ‫بکار بوده و یا به صورت خویش فرمایی شغل‬ ‫ایجاد کرده باشــد‪ ،‬اشــتغال به کار داشته باشد‬ ‫حق بیمه تامین اجتماعی وی توسط بهزیستی‬ ‫یشــود‪ .‬او جبــران عــدم کارایــی را‬ ‫پرداخــت م ‬ ‫یکی دیگر از اقدامات بهزیســتی برای اشتغال‬ ‫معلوالن اعالم کرد و گفت‪ :‬جبران عدم کارایی‬ ‫یعنی یک فرد دارای معلولیت خفیف‪ ،‬متوسط‬ ‫یــا شــدید اگر مشــغول کار باشــد ولــی به اندازه‬ ‫یک فرد ســالم بهره وری نداشــته باشــد سازمان‬ ‫بهزیستی کم وکسری که ان فرد را جبران کرده و‬ ‫بهکارفرماپرداختمی کند‪.‬‬ ‫برگزاریجلسهستاددانشگاهی‬ ‫مدیریت و کنترل بیماری کرونا در دانشگاه‬ ‫علومپزشکیمازندران‬ ‫شــهر های نارنجــی و زرد بــا ‪۵۰‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت باید انجام‬ ‫پزشــکی مازنــدران در جلســه‬ ‫شــود‪ .‬دکتــر غالمــی بــر لــزوم‬ ‫ســتاد دانشــگاهی مقابلــه بــا‬ ‫تزریق دز چهارم واکســن کرونا‬ ‫کرونــا بــا اشــاره بــه افزایــش‬ ‫برای پیشــگیری از اســیب های‬ ‫مراجعــات ســرپایی بــه مراکــز‬ ‫فرهاد غالمی‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬تاکید کرد‪ .‬مصوبات‬ ‫درمانی مازندران و قرارگیری در‬ ‫این جلسه به قرار ذیل بود‪:‬‬ ‫ماه های معنوی محرم و صفر و‬ ‫اســتقرار تی مهــای ســیار واکسیناســیون در‬ ‫برگزاریمراسمو مناسباتمختلفگفت‪:‬توصیه‬ ‫ما این است که پروتکل های بهداشتی حتما در هیئت های عزاداری توسط شبکه های بهداشت‬ ‫تهــای عزاداری رعایت شــود و اســتفاده از و درمانبعضیاز شهرستان ها‪.‬‬ ‫هیئ ‬ ‫نظارت جدی مدیران شــبکه های بهداشت‬ ‫ماسکبه صورتمستمر جدی گرفتهشود‪.‬‬ ‫دکتــر فرهــاد غالمــی برگــزاری هرگونــه و درمــان شهرســتان ها بــر رعایــت پروتکل های‬ ‫تجمــع مذهبی و عــزاداران را منــوط به رعایت بهداشتی در هیئت ها و مراسم عزاداری ‪.‬‬ ‫تجلیــل و قدردانــی از مدیریت شــبکه های‬ ‫یهــا در بــازه زمانــی ‪ ۹۰‬دقیق ـه ای‬ ‫فاصله گذار ‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬برگــزاری مراســم در اماکــن بهداشتو درمانموفقدر اجرایواکسیناسیون‬ ‫مســقف در شــهر های قرمــز بــا ‪ ۳۰‬درصــد و در و کنترل پیک های ‪ ۶ ،۵‬و ‪.۷‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫ترکیب شعر و مفهوم مقاومت در کنار نام سردار دل ها‬ ‫جشنوارۀجهانیشعر مقاومتراپایدار می کند‬ ‫شــهردار کرمان و رئیس جشــنوارۀ جهانی شعر‬ ‫مقاومت کرمان گفت‪:‬ترکیبسه گانۀشعر‪،‬مفهوم‬ ‫مقاومت در ّ‬ ‫معیت نام حاج قاسم سلیمانی که با‬ ‫کرمان عجین شده‪ ،‬می تواند جشنوارۀ جهانی شعر‬ ‫مقاومــت را در ایــران اســامی بــا مرکزیــت کرمان‪،‬‬ ‫پایدار کند‪.‬‬ ‫به گــزارش کرمان انالین‪ ،‬ســعید شــعرباف‪ ،‬در‬ ‫نشســت خبری که به مناســبت برگزاری نخســتین‬ ‫جشــنوارۀ جهانــی شــعر مقاومــت کرمــان در برج‬ ‫میالد تهران برگزار شد‪ ،‬ضمن تسلیت فرارسیدن ماه‬ ‫محرم و ایام عزاداری اباعبداهلل الحســین (ع)‪ ،‬اغاز‬ ‫جشــنواره را هم زمان با نخستین روز از سال جدید‬ ‫قمری‪ ،‬انتخاب شایسته ای دانست و افزود‪ :‬مفهوم‬ ‫مقاومت‪،‬جزئیاز فرهنگهمۀکشورهایدنیاست‬ ‫و ویــژۀ ایــران و حتی جهان اســام هم نیســت‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬کمتر کشوری را می توان دید که در تاریخ‬ ‫خود‪،‬مجاهدانو تالش گرانو انقالبیونیرا کهعلیه‬ ‫ظلم قیام کردند‪ ،‬تشــویق نکند و این میراث های‬ ‫تاریخــی خــود را گرامــی نــدارد‪ .‬شــهردار کرمــان بــا‬ ‫بیــان اینکه مفهوم مقاومت بــرای همۀ ملت های‬ ‫دنیا زیباست و جزو مشترکاتی است که هر انسان‬ ‫سلیم النفســی در برابر ان سر تعظیم فرود خواهد‬ ‫اورد‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه ممکن اســت مفهوم مقاومت‪،‬‬ ‫تعاریف و مصادیق متنوعی در کشورهای مختلف‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما عشق به مفهوم مقاومت و مقابله‬ ‫باظلمو بی عدالتیدر سرشتهمۀانسان هانهفته‬ ‫اســت‪ .‬شــعرباف خاطرنشــان کرد‪ :‬کشــور ایران در‬ ‫تاریخ تمدنی خود و پس از انقالب اسالمی‪ ،‬موارد‬ ‫فراوانی از انقالبیونی دارد که در برابر ظلم مقاومت‬ ‫کردند و بر تارک این سرزمین رخ نمایی می کنند‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬کسانی که تاریخ جبهۀ مقاومت و تاریخ‬ ‫کشورهایمسلمانو جهانرابررسیمی کنند‪،‬تایید‬ ‫خواهندکردکهنامحاج قاسمسلیمانی‪،‬سردار بزرگ‬ ‫مقاومت‪ ،‬برای همۀ مردم عالم و همۀ کسانی که‬ ‫دلدر گرو مفهوممقاومتدارند‪،‬در کنار اینمفهوم‬ ‫عجینشدهاست‪.‬شهردار کرمانبیانکرد‪:‬از کسانی‬ ‫کهحتیممکناستمسلماننباشند‪،‬اماعالقه مند‬ ‫مبارزه با ظلمی هستند که سال هاست رژیم غاصب‬ ‫حتما‬ ‫صهیونیستی علیه فلســطینی ها روا می دارد‪ً ،‬‬ ‫نــام حاج قاســم ســلیمانی را به عنــوان ســردمدار‬ ‫مبارزه با ظلم در منطقه خواهید شنید‪ .‬شعرباف با‬ ‫اشاره به اینکه سال گذشته با وجود شرایط کرونا‪،‬‬ ‫شــهر کرمــان و گلــزار شــهدا که مدفن حاج قاســم‬ ‫اســت‪ ،‬میزبان زائران از ‪ ۵۳‬کشــور بود‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫تنوع زائرانی که طی بیش از دو ســال گذشــته برای‬ ‫زیارت مزار حاج‪ .‬اسم سلیمانی به شهر کرمان سفر‬ ‫کرده اند‪ ،‬فراتر از زائران بســیاری از عتبات و اماکن‬ ‫مذهبی دیگر بوده اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬ترکیب سه‬ ‫مقولۀ وجود مزار ســردار ســلیمانی در شــهر کرمان‬ ‫به عنــوان نماد بین المللی مبارزه بــا تروریزم و نماد‬ ‫مقاومتدر جهاناسالم‪،‬مفهوممقاومتبه عنوان‬ ‫یک مفهوم شناخت هشــدۀ بین االذهانی برای همۀ‬ ‫انســان های دارای فطرت پاک‪ ،‬و در کنار ان‪ ،‬قالب‬ ‫هنر و به ویژهشعر کهمی تواندبهبهترینشکل‪،‬این‬ ‫مفاهیم عمیق و پیچیــده را در بین ملت ها جاری‬ ‫کند‪ ،‬یک اتفاق بدیع و یک مزیت رقابتی است که‬ ‫جشنوارۀجهانیشعر مقاومترااز سایر همایش ها‬ ‫و ســمینارها کــه در این حــوزه برگزار شــده‪ ،‬متمایز‬ ‫می کند‪ .‬شهردار کرمان با بیان اینکه سعی کردیم در‬ ‫جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت‪ ،‬از کسانی استفاده‬ ‫کنیم که باالترین سطح تخصص را دارند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیمباکمکمتخصصانامر‪،‬اینرویدادرادر سال‬ ‫اول با فرم و شیوۀ عالمانه و قابل دفاع و با شمولیت‬ ‫باالاجراکنیم‪،‬ترکیبسه گانۀشعر‪،‬مفهوممقاومت‬ ‫در ّ‬ ‫معیتنامحاجقاسمسلیمانیکهباکرمانعجین‬ ‫شده‪ ،‬می تواند جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت را در‬ ‫ایراناسالمیبامرکزیتکرمان‪،‬پایدار کند‪.‬شعرباف‬ ‫بــا بیــان اینکه تــاش داریــم در برنامه ریزی علمی‪،‬‬ ‫ســفارش اثار و نحــوۀ برگزاری جشــنواره‪ ،‬ان طور که‬ ‫‪5‬‬ ‫شایستۀ مفهوم مقاومت و مقام حاج قاسم است‪،‬‬ ‫عمل کنیم‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬برخیاز اثار شایدخوب‬ ‫باشد‪،‬امانتوانداز فیلتر اینجشنوارهعبور کند‪،‬چون‬ ‫این جشنواره سعی دارد کیفیت را در باالترین سطح‬ ‫ممکنتضمین کندو خروجی هایقابلدفاعداشته‬ ‫باشد‪.‬او بااشارهبهاینکهادبیاتجنگ‪،‬ادبیاتدفاع‬ ‫مقدس یا ادبیات رایجی که در برخی کشورهای دنیا‬ ‫اســتفاده می شود‪ ،‬جزئی از مفهوم مقاومت است‪،‬‬ ‫اما مفهوم مقاومت فراتر از این هاست‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در بسیاری از کشورهای دنیا گروهی از مردم در برابر‬ ‫حتما جزئی از‬ ‫حاکمیت جور و ظلم قیام می کنند که ً‬ ‫مفهوممقاومتاستو امیدواریمانهاهممخاطب‬ ‫این جشنواره قرار گیرند و بتوانیم مفهوم وسیع تری‬ ‫از مقاومت را ارائه دهیم‪ .‬شــهردار کرمان بیان کرد‪:‬‬ ‫تــاش مــا ایــن اســت کــه از شــاعران شناخته شــده‬ ‫در دنیــا دعوت کنیم که در جشــنوارۀ جهانی شــهر‬ ‫مقاومت حضور پیدا کننــد و اگر این امکان فراهم‬ ‫شهــای مختلــف جشــنوارۀ امســال را در‬ ‫شــود بخ ‬ ‫چند مرحله و در چند شــهر که هرکدام نســبتی با‬ ‫مفهــوم مقاومت دارند‪ ،‬برگزار می کنیم و اختتامیۀ‬ ‫جشنوارهدر شهر کرمانخواهدبود کهاینبرنامه ها‬ ‫اعالم خواهد شــد‪ .‬شعرباف یاداور شد‪ :‬امیدواریم‬ ‫جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت‪ ،‬یک نهال و ریشۀ‬ ‫پایداری را به مدد حاج قاســم در کشــور بپروراند و‬ ‫برکات ان سال های سال شامل کشور و به ویژه شهر‬ ‫کرمان باشــد و ما نیز بتوانیم از برگزاری این رویداد‬ ‫سربلند بیرون بیاییم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬از همۀ دوستان‬ ‫دعــوت می کنــم در مراســم اختتامیه کــه با حضور‬ ‫شاعرانیاز سایر کشورهاخواهدبود‪،‬شرکت کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جمعیتهمیارانبحرانبهزیستیبا‪ ۱۵‬نهادمردمیفعالشد‬ ‫باتوجه به وقوع ســیل در برخی شهرستان های‬ ‫استان البرز ستاد مدیریت بحران بهزیستی با حضور‬ ‫«وجیهه محمدی فالح» مدیرکل بهزیستی استان و‬ ‫سایر اعضای کمیتهدر محلدفتر مدیرکلبهزیستی‬ ‫استانتشکیلجلسهداد‪.‬‬ ‫در این جلســه طی تماس با رئیس بهزیســتی‬ ‫شهرستان طالقان گزارشــی از وضعیت مددجویان‬ ‫ساکن در روستاهای سیل زده این شهرستان ارائه شد‬ ‫که حاکی از ان بود که تا کنون هیچ گونه خسارتی‬ ‫به مددجویان تحت پوشش بهزیستی وارد نشده‬ ‫است‪ .‬در ادامه این جلسه مدیرکل بهزیستی استان‬ ‫ضمناعالمامادگیجهتجبرانخسارتاحتمالی‬ ‫به مددجویان سیل زده شهرستان طالقان از ریاست‬ ‫بهزیســتی این شهرســتان خواســت تا رفــع این بال‬ ‫پیگیر وضعیتکلیهمددجویانتحتپوششبوده‬ ‫و خدمات حداکثری به ایشان ارائه گردد‪ .‬در ادامه‬ ‫محمدی فالح اظهار داشت‪ :‬تمامی اعضای کمیته‬ ‫می بایســت بر شــرح وظایف و دســتورالعمل های‬ ‫مدیریــت بحــران اشــراف کافــی داشــته باشــند‪ .‬او‬ ‫همچنیــن ضمــن اعــام اماد هبــاش به کلیــه مراکز‬ ‫نگهــداری شــبانه روزی و تجمعــی تحــت نظــارت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬می بایست تمهیدات الزم جهت مقابله‬ ‫با سیل احتمالی اندیشیده شود‪ .‬مدیرکل بهزیستی‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬هماهنگی هــای الزم بــا تیــم محب‬ ‫بهزیســتی استان متشــکل از ‪ ۸‬روان شناس‪ ،‬مددکار‬ ‫و مشــاورین تخصصــی اموزش دیــده جهــت ارائــه‬ ‫خدمات تخصصی و کمک های اولیه روان شناختی‬ ‫به اسیب دیدگان سیل صورت گرفته است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫همچنین جمعیت همیاران بحران بهزیستی استان‬ ‫متشــکل از ‪ ۱۵‬ســازمان مردم نهاد و ‪ ۵۰‬عضو فعال‬ ‫امادگــی ارائــه برنامه های اگاه ســازی و حمایتی در‬ ‫شهرستان هایسیل زدهاستانراخواهندداشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشارکتبنگاه هایتولیدیو صادراتیبوشهر در سهنمایشگاهبین المللیاسیایمیانه‬ ‫معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت اداره کل صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت اســتان از برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی محصوالت‬ ‫گرمایشی‪ ،‬سرمایشی‪ ،‬سرامیک و چینی بهداشتی از تاریخ ‪ 16‬لغایت‬ ‫‪ 18‬شهریورماه؛ نمایشگاه بین المللی اکتشاف و تجهیزات معدنی از‬ ‫تاریخ‪ 29‬لغایت‪ 31‬شهریورماه؛نمایشگاهبین المللیصنایعپالستیک‬ ‫از تاریخ‪ 8‬لغایت‪ 10‬اذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫شهر الماتی قزاقستان خبر داد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان بوشــهر؛ ابوالقاســم محمدزاده افزود‪ :‬توجــه به ظرفیت‬ ‫قابل توجــه کشــورمان و همچنیــن توانمنــدی اســتان بوشــهر در‬ ‫محصــوالت گرمایشــی و سرمایشــی و چینــی بهداشــتی‪ ،‬صنایــع‬ ‫پالســتیک‪ ،‬شــرکت های بزرگ معدنی و ماشین االت و تجهیزات‬ ‫معدنــی کــه موجــب تســهیل روابــط دوجانبــه بــا قزاقســتان‬ ‫گردیده تا شــرکت های دولتی و خصوصی ایرانی تشویش شوند‬ ‫و حضورشــان در رویــداد مــورد اشــاره به صــورت منســجم و در‬ ‫چارچــوب «پاویــون ایــران انجام گیــرد‪ .‬محمدزاده عنــوان کرد‪:‬‬ ‫عالقه منــدان بــه شــرکت در ایــن نمایشــگاه می تواننــد جهــت‬ ‫کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد ‪ -1‬محصــوالت گرمایشــی و‬ ‫سرمایشی و چینی بهداشتی به ادرس سایت نمایشگاه‪https://‬‬ ‫‪ -2 aquatherm.almaty.kz/en‬اکتشــاف و تجهیــزات معدنــی‬ ‫بــه ســایت ‪ -3 www.miningworld.kz‬صنایــع پالســتیک‬ ‫تارنمــای رویــداد بــه ادرس‪ www.plastworld.kz‬و رایانــه‬ ‫‪ info@centralasiaexpo.kz‬جهــت به دســت اوردن ا گاهــی‬ ‫بیشتر و ارتباط مستقیم به سایت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همزمان با شروع ماه محرم؛‬ ‫طرح اطعام و احسان حسینی در استان بوشهر اغاز شد‬ ‫مدیرکلکمیتهامداداستانبوشهر گفت‪:‬همزمانباماهمحرم‪،‬طرح‬ ‫اطعام و احســان حســینی باهدف کمک و ارتقاء وضعیت معیشت‬ ‫نیازمندان اغاز شد و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ســایت خبــری کمیته امــداد‪ ،‬محمدرضا میــری اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬گرو ههــای جهادی‪ ،‬مراکز نیکــوکاری‪ ،‬ائمه جمعه و جماعت‪،‬‬ ‫تهــا‪ ،‬موکــب داران و تمامی خیــران می توانند در‬ ‫حســینیه ها‪ ،‬هیئ ‬ ‫اجــرای طرح اطعام و احســان حســینی همکاری می کننــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان بوشــهر در ادامه افــزود‪ :‬بر اســاس برنامه ریزی‬ ‫یشــده در ایــن‬ ‫انجــام شــده بــا راه انــدازی ‪ ۷۲‬اشــپزخانه‪ ،‬پیش بین ‬ ‫مدت با همراهی مردم و خیران ‪ 400‬هزار پرس غذای گرم با رعایت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیبیننیازمندانتحتحمایت کمیتهامداد‬ ‫و نیازمندان استان توزیع شود‪ .‬میری اضافه کرد‪ :‬اعتبار پیش بینی شده‬ ‫برای پخت غذای گرم ‪ 20‬میلیارد تومان است‪ .‬مدیرکل کمیته امداد‬ ‫استان بوشهر بیان کرد‪ :‬همچنین پیش بینی شده در قالب طرح اطعام‬ ‫و احسان حسینی ‪ 20‬هزار بسته سبد کاال به ارزش هر بسته ‪ 500‬هزار‬ ‫تومان در بین خانواده های نیازمند استان توزیع شود‪ .‬او در مورد طرح‬ ‫اکرام ایتام و محســنین گفت‪ :‬قرار اســت در این ایام ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬نفر‬ ‫حامی برای فرزندان یتیم و محسنین جذب نماییم‪ .‬میری اضافه کرد‪:‬‬ ‫ترویج فرهنگ احســان و نیکوکاری از جمله اهداف برجســته این دو‬ ‫طرح بوده و کمیته امداد می کوشد تا با متنعم ساختن سفره نیازمندان‬ ‫در ماهعزایسیدالشهدا(ع)‪،‬بینفرهنگعاشوراو عواطفخانوارهای‬ ‫محرومان پیوند ایجاد کند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر یاداور‬ ‫شــد‪ :‬با برقراری ارتباط بین کمیته امداد اســتان و هیئت های عزاداری‬ ‫حضرت اباعبداهلل الحسین (ع)‪ ،‬احسان و نذورات مردمی در ماه های‬ ‫محرمو صفر صرفمعیشتنیازمندانمی شود‪.‬میرییاداور شد‪:‬شیوه‬ ‫پرداخت کمک های مالی‪ ،‬با شماره گیری کد انی پرداخت ‪۱ * ۰۷۷ #‬‬ ‫‪ ۸۸۷۷‬و یا شماره کارت مجازی ‪ 6037997950030370‬و همچنین‬ ‫کهــای کاالیی با مراجعه به دفاتر ‪ 19‬گانه کمیتــه امداد و‬ ‫شــیوه کم ‬ ‫‪ 230‬مرکز نیکوکاری در سراسر استان است‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬مجموع‬ ‫کمک های نقدی و غیرنقدی جمع اوری شده در سال گذشته حدود‪25‬‬ ‫میلیاردتومانبوده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تسهیالتنوسازیتاکسی هایفرسودهافزایشمی یابد‬ ‫سرپرســت سازمان حمل ونقل بار و مسافر شــهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫یکی از دالیل کند شدن روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی افزایش قیمت‬ ‫خودرو است زیرا رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو با قیمت های‬ ‫فعلی را ندارند و نیاز است که از تسهیالت بانکی در این زمینه استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محسن امیدوار حسینی در گفت وگو با پایگاه خبری کرج امروز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل کند شدن روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی‬ ‫افزایــش قیمــت خودرو اســت زیــرا رانندگان توان مالــی برای تهیه‬ ‫خودرو با قیمت های فعلی را ندارند و نیاز اســت که از تســهیالت‬ ‫بانکی در این زمینه استفاده کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پیش ازاین مبلغ ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان به رانندگان تاکسی های پیکان برای خرید خودروی‬ ‫نو در قالب تسهیالت کم بهره پرداخت می شد ولی این مبلغ هم‬ ‫به قدری نیســت که رانندگان بتوانند از ان اســتفاده کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫براین اساس با بانک های عامل رایزنی الزم صورت گرفته تا بتوانیم‬ ‫میزان تسهیالت را افزایش دهیم تا شاهد تسریع در روند نوسازی‬ ‫خودروهای فرسوده شهر باشیم‪ .‬امیدوار حسینی در بخش دیگری‬ ‫از صحبت های خود با اشاره به گالیه رانندگان و مسافران از کمبود‬ ‫پول خرد اضافه کرد‪ :‬هرســاله با ابالغ کرایه های جدید اقداماتی‬ ‫یشــود تــا رانندگان و مســافران‬ ‫بــرای رنــد کــردن کرای ههــا انجام م ‬ ‫کمتر با مشــکل کمبود پول خرد مواجه شــوند‪ .‬سرپرســت ســازمان‬ ‫حمل ونقل بار و مســافر شــهرداری کرج گفت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬طرح‬ ‫کیف پول الکترونیکی در برخی خطوط در حال اجرا است و با رفع‬ ‫مشــکالت و نواقــص ان در اینــده نزدیک در کلیه خطوط تاکســی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫رتبه نخست اجرای‬ ‫طرح های عمران روستایی‬ ‫کشور توسط بنیاد مسکن‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫روابــط عمومــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراســان جنوبی‪ ،‬طبق اخرین ارزیابی صورت گرفته‬ ‫در بخش اجرای طرحهای عمران روستایی سال‪،1400‬‬ ‫بنیادمسکنخراسانجنوبیباالترینامتیاز رادر سطح‬ ‫کشور کسب کرد‪.‬‬ ‫ایــن ارزیابــی طبــق روال هرســاله باهــدف‬ ‫کیفیت بخشــی بــه اجــرای طرح هــا توســط حــوزه‬ ‫نظــارت و ارزیابــی معاونــت عمــران روســتایی بنیاد‬ ‫مســکن انقالب اسالمی کشــور صورت می پذیرد که‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬بر اساس شاخص های اختصاصی از‬ ‫قبیل‪ :‬مقایســه عملکرد اجرایی‪ ،‬اجرای طرح هادی‪،‬‬ ‫بازســازی روســتاهای اســیب دیده از بالیــای طبیعی‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف قیر رایگان‪ ،‬شناسایی و اجرای طرح‬ ‫در روستاهای شاخص‪ ،‬بنیاد مسکن خراسان جنوبی‬ ‫رتبه اول کشــور را کســب کرد‪ .‬بر اســاس ایــن ارزیابی‬ ‫اســتان های بوشــهر‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬البــرز و زنجــان‪ ،‬پــس از‬ ‫خراسان جنوبی عناوین دوم تا پنجم را کسب کردند‪.‬‬ ‫‪ ۶‬هزار تن گندم مازاد بر‬ ‫مصرف از کشاورزان‬ ‫شهرستان خاش خریداری‬ ‫شده است‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــاش اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال زراعی جــاری ‪ ١٨٠٠‬هکتــار از اراضی‬ ‫کشاورزی شهرستان به کشت گندم اختصاص یافت و‬ ‫خوشبختانه تاکنون گندمکاران خاش‪ ۶‬هزار تن گندم‬ ‫سیلوییبهمراکز خریدتحویلداده اند‪.‬‬ ‫شیرزادکمالیارزشگندمتحویلیکشاورزانخاشی‬ ‫را‪ ۶٩٠‬میلیارد ریال اعالم کرد و افزود عمده مزارع گندم‬ ‫شهرســتان خاش در مناطق بخش مرکزی و پشــتکوه‬ ‫اســت‪ .‬او تصریح کرد شهرســتان خاش دارای ‪ ١١‬هزار‬ ‫هکتار اراضی زراعی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۱۰‬ماموریت و نجات‬ ‫‪ ۲۲۰‬نفر از فعالیت های‬ ‫اتش نشانی زاهدان در‬ ‫حادثه سیل بود‬ ‫در این حادثه اتش نشانان بیش از ‪ ۱۲۰۰‬ماموریت‬ ‫را انجام‪ ،‬جان بیش از ‪ ۲۲۰‬نفر از شهروندان را نجات‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی ســازمان اتش نشــانی و‬ ‫خدمات ایمنی شــهرداری زاهدان‪ ،‬ابراهیم شهریاری‪،‬‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫زاهدان با بیان اینکه در روزهای چهارم‪ ،‬پنجم و ششم‬ ‫مردادمــاه بیــش از ‪ ۱۰‬هزار تماس توســط شــهروندان‬ ‫داشــتیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از جملــه اقدامــات مهم‬ ‫این ســازمان در همان مراحــل اولیه‪ ،‬فراخوان جهت‬ ‫حضــور پرســنل هــر ‪ ۳‬شــیفت هــر ایســتگاه بــود‪ ،‬در‬ ‫مرحله اول امدادرســانی به افراد گرفتار در خودروها‬ ‫و منــازل‪ ،‬رفــع ابگرفتگــی از منــازل در خطــر ریزش و‬ ‫ایمن ســازی و جابه جایــی خودروهــای اســیب دیده‬ ‫به وسیله خودروهای اتش نشانی انجام شد‪ .‬شهریاری‬ ‫با اشاره به وقوع حادثه سیل در زاهدان افزود‪ :‬در این‬ ‫حادثه اتش نشــانان بیش از ‪ ۱۲۰۰‬ماموریت را انجام‪،‬‬ ‫جــان بیــش از ‪ ۲۲۰‬نفر از شــهروندان را نجات دادند‬ ‫و پس از اتمام ســیل به رفع اب گرفتگی معابر اقدام‬ ‫کردند‪ .‬رئیس ســازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری زاهدان گفت‪ :‬نیروهای سازمان اتش نشانی‬ ‫بیش از ‪ 72‬ساعت محل را ترک نکردند و در مناطقی‬ ‫که موردنیاز بوده مثل بلوار رسالت‪ ،‬جام جم‪ ،‬شریعتی‬ ‫شمالی‪ ،‬دائی اباد و همت اباد ‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۶۰۰‬پرس غذای‬ ‫گرم بین سیل زدگان‬ ‫استان قم‬ ‫خادمــان حرم مطهــر حضرت معصومــه (س) با‬ ‫حضور در روســتاهای ســیل زده بخش مرکزی قم ‪600‬‬ ‫پــرس غــذای تبرکــی حــرم را میــان خانواده هــا توزیع‬ ‫کردند‪.‬به گزارش پایگاه خبری استان مقدس حضرت‬ ‫معصومه (س)‪ ،‬خدام استان مقدس حضرت فاطمه‬ ‫معصومــه(س) بــا حضــور در روســتا های ســیل زده‬ ‫علی اباد‪ ،‬مشــک اباد‪ ،‬صید اباد‪ ،‬باقراباد و جعفراباد‬ ‫از بخــش مرکــزی اقدام بــه توزیع غذای گــرم کردند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬زائرسرای حرم بانوی کرامت با‬ ‫اطالع از وضعیت سیل زدگان به طبخ‪ ۶۰۰‬پرس غذای‬ ‫گرم و توزیع ان ها اقدام کرده است‪.‬‬ ‫تداوم فعالیت سامانه‬ ‫بارشی مونسونی تا‬ ‫اواخر سه شنبه‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫از احتمال اب گرفتگی معابر‪ ،‬ایجاد روان اب‪ ،‬رخداد‬ ‫سیالب و ریزش تگرگ در مناطق مختلف این استان‬ ‫خبــر داد‪ .‬رضــا کاکاونــد در گفتگو با پایگاه تحلیل و‬ ‫اطالع رسانیصبحزاگرسدر خصوصاخرینوضعیت‬ ‫جــوی اســتان گفــت‪ :‬تداوم فعالیت ســامانه بارشــی‬ ‫مانسونی در استان از یکشنبه ‪ 9‬مردادماه شروع و تا‬ ‫سه شنبه‪ 9‬مردادماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫خ‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ر سان ر وی‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫امداد رسانی به موقع در مناطق سیل زده خراسان رضوی‬ ‫یعقوبعلینظری‪،‬استاندار خراسانرضوی‪:‬سه شهرستان‪ ،‬قوچان‪ ،‬دره گز و کالت در شمال‬ ‫استاندرگیر سیلشدند کهبیشتر اسیبرادر شهرستان کالتداشتیمو نیرو هایامدادیدر‬ ‫حالامدادرسانیدرمنطقههستند‪.‬باتشکیلستادوشورایبحراندرشهرستانکالتمسائلرا‬ ‫بررسینهاییخواهیمکردوخردهاشکاالتیهماگر باشدحتمابهزودیبرطرفخواهدشد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/khorasanrazavi‬‬ ‫مشکالتباتالشدرجهتپیشبردمسائل‬ ‫به سمت راه حل برطرف می شوند‬ ‫محمد حســین زاده ؛مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان رضوی‪:‬‬ ‫ نگارخانه محل تامل و تفکر و مکانی است که اندیشه در قالب اثار تجسمی و‬ ‫هنری به نمایش در می اید‪ .‬مسائل و مشکالت با همکاری و تالش در جهت‬ ‫پیشبرد مسائل به سمت راه حل برطرف می شوند‪.‬‬ ‫مصطفی جلیلیان مصلحی شاعر و پژوهشگر ادب ایینی از ظرفیت های این عرصه برای تعالی امر زیارت می گوید‬ ‫بازنشستگانبنیاد‪،‬داوطلبفعالیتهای‬ ‫فرهنگیبرایجامعهایثارگریاست‬ ‫در مقوله زیارت نیز شعر ایینی می تواند‬ ‫نقش بسزایی در گسترش و تقویت باورها‪،‬‬ ‫اعتقادات و ارادت مردم به مفهوم و هدف‬ ‫نهاییزیارتداشتهباشد‪.‬‬ ‫فعالیت های صــورت گرفته درباره‬ ‫توجهوترویجشعرایینیدرمجموعه‬ ‫بزرگی همچون استان قدس رضوی‬ ‫راچگونهارزیابیمی کنید؟‬ ‫رهبر انقالب از شعر و به ویژه شعر ایینی‬ ‫به عنــوان یــک میراث معنــوی و یــک ثروت‬ ‫ملی یاد می کنند‪ .‬شــعر اصیل ایرانی به ویژه‬ ‫شــعر ایینــی به عنــوان یک مقولــه فرهنگی‬ ‫مترقــی اســامی و ایرانــی‪ ،‬میراث معنــوی و‬ ‫فرهنگی ارزشمندی است که برای صدور ان‬ ‫به سایر کشورهای جهان نیازمند پایگاه های‬ ‫فرهنگی بزرگ و تاثیرگذار در جهان اسالم و‬ ‫دنیایکنونیاستکهحرممطهر امامهشتم‬ ‫(ع) و مجموعه بزرگ اســتان قدس رضوی با‬ ‫توجه به ظرفیت ها‪ ،‬امکانات و دامنه ارتباط‬ ‫ان با بسیاری از زائران در نقاط مختلف دنیا‪،‬‬ ‫یکیاز مهم ترینوتاثیرگذارتریناینپایگاه ها‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ .‬از روزگار قدیــم شــاعران‬ ‫فرهیختــه و بزرگــی در ســال های متمــادی و‬ ‫دور ههــای مختلف در اســتان قــدس رضوی‬ ‫حضورداشــته اند‪.‬از طــرف دیگــر «انجمــن‬ ‫ادبــی رضوی» به عنوان یکی از قدیمی ترین‬ ‫و باســابقه ترین محفل های ادبی و شــعری‬ ‫مشــهد و کشــور کــه در ســال های گذشــته و‬ ‫دور با حضور شاعران بزرگ خراسان و مشهد‬ ‫همچون مرحوم اســتاد کمال‪ ،‬مرحوم اســتاد‬ ‫صاحب کار و سایر بزرگانتشکیلشد‪،‬تاکنون‬ ‫نیز به کار خودادامهدادهو تنهاانجمنادبی‬ ‫شهر مشهد است که در ان شعر نقد می شود‬ ‫و این نشان دهنده این است که در این نهاد‬ ‫مقدس و به ویژه در این انجمن از سال های‬ ‫گذشته و به خصوص در یک دهه اخیر به دو‬ ‫مقوله« اسیب شناسی»و«زیباشناسی»درشعر‬ ‫ایینیمعاصر ونقدسازندهوموثر شعر توجه‬ ‫جدی شده است‪ .‬در کنار این موارد‪ ،‬استفاده‬ ‫از نخبگان و صاحب نظران ادبی مجرب در‬ ‫زمینهنقدو ترویجشعر ایینیبابه کار بستن‬ ‫اندیش ـه های صحیح و مبتنی بــر اموزه های‬ ‫اصیــل اســامی و دینــی‪ ،‬همچنیــن انجــام‬ ‫پژوهش های الزم برای شناســایی‪ ،‬واکاوی و‬ ‫شناختشاخه هایجدیدشعر ایینیاز دیگر‬ ‫اموریاستکهدر ایننهادمقدسموردتوجه‬ ‫قرارگرفتهو بایدبیش ازپیشتقویت شدهو با‬ ‫جدیتادامهیابد‪.‬‬ ‫با توجه به حضور انبــوه زائران در‬ ‫مناسبت های مختلف در بارگاه مطهر‬ ‫رضوی‪ ،‬چگونه از برگزاری جلسات‬ ‫خـــبر‬ ‫یادداشت‬ ‫دیگر استان هااستکهانگیزه ایمضاعف‬ ‫بــرای فــروش تولیــدات صنایع دســتی به‬ ‫هنرمنــدان می دهــد و عــاوه بــر ای نکــه‬ ‫اطالعــات فنــی هنرمنــدان بــه اشــتراک‬ ‫گذاشته می شود‪ ،‬هنرمندان صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی بازارها و مشتریان جدید‬ ‫را شناســایی می کننــد‪ .‬او تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫هم چنین هنرمندان از تجربیات یکدیگر‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫در حــوزه فــروش بهره منــد م ‬ ‫علوی با اشاره به عملکرد اداره کل میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان رضــوی در برگــزاری یازدهمیــن‬ ‫نمایشگاهسراسریصنایع دستیوهنرهای‬ ‫ســنتی خراســان رضــوی اظهــار کــرد‪ :‬این‬ ‫نمایشــگاه موفق بوده اســت نخســتین‬ ‫دلیلش حمایتی برگزار شدن ان است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی بابیان این که با تغییر دولت‬ ‫ریــل بــه نفــع مــردم تغییر کــرده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه ها در گذشته پولی برگزار‬ ‫یشــده اســت اما اکنون حدود دوســوم‬ ‫م ‬ ‫خـــبر‬ ‫تالشسازمانفردوس هایمشهدبرایقرار دادن کارکناندر گروهمشاغلسختو زیان اور‬ ‫سهــای‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فردو ‬ ‫شــهرداری مشــهد از برگزاری جلســه با‬ ‫نماینــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫بــرای قــرار دادن کارکنــان این ســازمان‬ ‫در گــروه مشــاغل ســخت و زیــان اور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی علی ابادی در حاشــیه دیدار‬ ‫ن تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫با نمایندگان سازما ‬ ‫نماینــده کارگــران و کارفرمایــان‪،‬‬ ‫معاونــت بهداشــت اســتان خراســان‬ ‫رضــوی و ریاســت بازرســی اداره کل‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در این جلســه موقعیــت کاری کارکنان‬ ‫اعــزام متوفــی‪ ،‬پذیــرش و انتظامــات‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫کرونا در سالمندان می تواند با شرایط‬ ‫حاد و شدید همراه باشد‬ ‫رئیــس گــروه ســامت جمعیت‪ ،‬خانــواده و مدارس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی مشهد بابیان اینکه کرونا در سالمندان می تواند با‬ ‫شرایط حاد و شدید همراه باشد اظهار کرد‪ :‬در صورت ابتال به‬ ‫عالئم شبیه به سرماخوردگی از حضور در دورهمی ها و ارتباط‬ ‫با سالمندان خانواده اجتناب شود‪.‬‬ ‫محمد احمدیان بابیان اینکه طی ده روز گذشته از مجموع دو‬ ‫هزار و ‪ 629‬سالمند مشکوک مبتالبه کرونا که به مراکز خدمات‬ ‫جامع سالمت منتخب به صورت سرپایی مراجعه کرده بودند‬ ‫نتیجه تست‪ ،‬یکهزار و ‪ 279‬نفر مثبت اعالم شد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سالمندان همانند بانوان باردار و بیماران مزمن در صورت‬ ‫ابتــا به کرونــا‪ ،‬خدمات مراقبتی و ویــژه را دریافت می کنند و‬ ‫در صورت نیاز به خدمات تخصصی و بستری در اسرع وقت‬ ‫اقدام می شود‪.‬‬ ‫یکــه هــر یــک از افــراد خانــواده دارای‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬درصورت ‬ ‫عالئم سرماخوردگی و یا گوارشی هستند به هیچ وجه به دیدار‬ ‫سالمندان نروند زیرا این بیماری می تواند در سالمندان به شکل‬ ‫شدید بروز کند‪ .‬احمدیان افزود‪ :‬سالمندان نیز در صورت بروز‬ ‫عالئم سرماخوردگی و یا گوارشی به پزشک مراجعه کنند تا در‬ ‫برای قرار گرفتن در ردیف های شغلی‬ ‫گروه الف (مشــاغل سخت و زیان اور )‬ ‫و اســتفاده انان از مزایای این موضوع‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ادامه این جلســه‬ ‫بازدید میدانی از ارامستان بهشت رضا‬ ‫(ع) انجــام شــد تــا نمایندگان ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی از نزدیک بــا کارکنان‬ ‫گفت وگــو کننــد و با نــوع فعالیت انان‬ ‫اشنا شوند‪.‬‬ ‫در روزهای اتی و پس از بررسی های‬ ‫الزم‪ ،‬نتیجــه ایــن درخواســت ســازمان‬ ‫سهــا از ســوی ســازمان تامیــن‬ ‫فردو ‬ ‫اجتماعی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مراحل ابتدایی بیماری روند درمان به شکل درستی اغاز شود‪.‬‬ ‫برگزاریجشنوارهعلمیپژوهشی‬ ‫فرهنگی هنری نماز فجر تا فجر‬ ‫با همکاری ستاد اقامه نماز اقامه استان و دستگاه های فرهنگی‬ ‫جشــنواره علمی پژوهشــی فرهنگی هنری نماز فجر تا فجر را‬ ‫یشــود‪ .‬یوســف امینــی قائم مقام مدیــرکل فرهنگ و‬ ‫برگزار م ‬ ‫ارشــاد اســامی خراســان رضوی با اشــاره به اینکه امام حسین‬ ‫علیه السالم شهید احیای نماز است گفت‪ :‬این برنامه ملی با‬ ‫عقبه ی کارشناسی بر اساس تجربیات و اطالعات جشنواره های‬ ‫مختلف برگزار می شود‪ .‬او گفت‪ :‬ستاد اقامه نماز با استعانت‬ ‫از الطــاف الهی و در چهل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی بــا همــکاری و مشــارکت دســتگاه های فرهنگــی بــا‬ ‫بهره گیری از توان و ظرفیت های مردمی از منظر صاحبان فکر‬ ‫و اندیشه و هنر جشنواره علمی پژوهشی فرهنگی هنری نماز‬ ‫فجر تا فجر را برگزار می کند‪ .‬امینی‪ :‬با اشاره به تقارن جلسه با‬ ‫روز اول ماه محرم الحرام افزود‪ :‬با استمداد از توجهات حضرت‬ ‫سیدالشــهدا تمام تالش خود را برای برگزاری هرچه باشــکوه تر‬ ‫این جشنواره به کارخواهیم برد‪ .‬تهیه پوستر فراخوان و تعیین‬ ‫زمان بنــدی جشــنواره بــا محــدوده زمانــی س ـه ماهه‪ ،‬تاکید بر‬ ‫اطالع رسانی سریع تر و ایجاد ارتباطات فراگیر با جامعه هدف‬ ‫یعنی هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر مهم ترین وظیفه این‬ ‫کاظمشیبانی‪-‬بردسکن‪:‬شهرستانبردسکن‬ ‫بــا دارا بــودن ‪ ۴۲‬معدن با مجوز بهر هبــرداری و‬ ‫‪ 27‬معــدن فعال کمبودهای بســیاری در زمینه‬ ‫اجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬پزشکی‪،‬ورزشیو فرهنگی‬ ‫هنری داراســت‪ .‬نکته مهم این اســت که عمده‬ ‫این معادن مدعی اند حقــوق دولتی خود را به‬ ‫دولــت پرداخــت می کننــد‪ .‬به عنوان مثال نائب‬ ‫رئیس هیئت مدیره شــرکت کومه معــدن پارس‬ ‫از پرداخــت‪ ۳۰‬میلیــارد تومانــی حقــوق دولتی‬ ‫این شرکت در سال جاری گفته است و بی شک‬ ‫یشــان بیشــتر‬ ‫معادن دیگر نیز اگر حقوق دولت ‬ ‫نباشدکمتر نخواهدبوداماسوالمهماینجاست‬ ‫سهم شهرستان بردسکن و مردمش از این همه‬ ‫داراییوثروتمنطقه شانچیست؟‬ ‫معــادن بایــد حقــوق دولتــی خــود را برابــر‬ ‫دســتورالعمل پرداخت کنند که می کنند اما چه‬ ‫شخصیااشخاصیبایدپیگیر اینباشندکهحق‬ ‫شهرستان بردسکن از این حقوق دولتی پایمال‬ ‫نگردد؟ جاده های نامناســب که هرساله باعث‬ ‫کمیته است‪ .‬این جشنواره با گستره استانی از بهمن ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫لغایت پایان ابان ماه ‪ ۱۴۰۱‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫چاپمقالهعضوهیئت علمی‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیمشهد‬ ‫در یکی از معتبرترین مجله های‬ ‫میکروب شناسیجهان‬ ‫مقالــه عضــو هیئت علمــی دانشــگاه و‬ ‫پژوهشــکده علــوم پایه دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مشــهد بــا موضــوع مــروری‬ ‫جامــع بــر نقــش میکروبیــوم روده در‬ ‫اختــاالت عصبی انســان در معتبرترین‬ ‫مجلــه حــوزه میکروب شناســی جهــان‬ ‫« ‪ »Clinical Microbiology Review‬منتشــر شــد‪ .‬مقالــه‬ ‫دکتــر ســامان ســلیمان پور اســتادیار گــروه میکروب شناســی و‬ ‫ویروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در مجلــه «‬ ‫‪ »Clinical Microbiology Review‬بــا درجــه نفوذپذیــری‬ ‫‪ 50.13‬و به عنــوان ســی و ششــمین مجله در رتبه بنــدی ‪JCR‬‬ ‫در سال ‪ 2021‬در میان مجالت است به چاپ رسید‪ .‬استادیار‬ ‫گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مشهد در گفتگو با وب دا با اشاره به اینکه بدن انسان مملو‬ ‫کشتهشدنهم وطنانوهمشهریانمانمی شود‪،‬‬ ‫امکانــات محدود فرهنگی‪ ،‬ورزشــی و رفاهی و‬ ‫خیلــی مــوارد دیگر تمامی مردم این شهرســتان‬ ‫کویــری را ب هشــدت ازرده خاطر ســاخته اســت و‬ ‫نارضایتــی انــان را از این ناحقی به وجــود اورده‬ ‫اســت چراکه ابادانی و ارتقاء ســطح شهرســتان‬ ‫بردسکن در تمامی ابعاد کمترین انتظاری است‬ ‫کهمردماینشهرستاناز مسئولینو ثروتبالقوه‬ ‫شهرستانشاندارندکهناحقنیزنیست‪.‬‬ ‫معــادن بــا حضــور خــود در بردســکن‬ ‫اشتغال زایی را همراه اورده اند اما برای ابادانی‬ ‫و ارتقاء سطح شهروندی بردسکن تنها حضور‬ ‫معادن کافی نیست چراکه معادن این ثروت‬ ‫بالقــوه را بــه بالفعــل تبدیــل کرده انــد اما این‬ ‫بالفعل شدن عزم و همت مسئولین شهرستان‬ ‫را می طلبــد‪ ،‬عزمــی کــه بایــد جزم کننــد برای‬ ‫پیگیری و دریافت ســهم شهرســتان از حقوق‬ ‫دولتی معادن برای ســاخت‪ ،‬ابادانی و ارتقاء‬ ‫این منطقه کویری‪.‬‬ ‫از تعداد زیادی میکروب های مفید است که از انواع باکتری ها‪،‬‬ ‫ویروس ها و قارچ ها تشکیل شده است و درمجموع میکروبیوم‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشــتر ان ها در دســتگاه‬ ‫انســان نامیده م ‬ ‫گوارش حضور دارند و نقش اساسی را در بلوغ و توسعه سیستم‬ ‫ایمنــی‪ ،‬سیســتم عصبی مرکزی و دســتگاه گــوارش و همچنین‬ ‫مســیرهای متابولیکی بازی می کنند‪ .‬دکتر ســامان سلیمان پور‬ ‫بابیان اینکه مسیرها و عوامل مختلفی ازجمله استعداد ژنتیکی‬ ‫میزبان‪ ،‬عوامل محیطی‪ ،‬ســبک زندگی‪ ،‬رژیم غذایی‪ ،‬مصرف‬ ‫داروهــای انتی بیوتیکی یا غیر انتی بیوتیکــی و غیره بر ترکیب‬ ‫میکروبیوم روده تاثیر می گذارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مطالعات‬ ‫اخیــر تاکید شــده اســت که عدم تعــادل در میکرو فلــور روده‬ ‫یشــود‪ ،‬می تواند با شــروع و‬ ‫کــه بــه نام دیس بیوز شــناخته م ‬ ‫پیشــرفت اختالالت عصبی مرتبط باشــد‪ .‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬شناسایی‬ ‫و بررسیمسیرهایبرهم کنشمتقابلمیکروبیوم‪-‬میزبانبینش‬ ‫و فهــم بیشــتری را در ارتبــاط با راهبردهــای درمانی جدید به‬ ‫یکــه تحقیقات پیش بالینــی و بالینی‬ ‫وجــود م ـی اورد؛ به طور ‬ ‫جدیــد در مــورد مداخــات مربوط بــه میکروبیــوم روده برای‬ ‫درمان بیماری های عصبی‪ ،‬ازجمله اوتیسم‪ ،‬بیماری پارکینسون‪،‬‬ ‫اســکیزوفرنی‪ ،‬مولتیپل اســکلروزیس‪ ،‬بیمــاری الزایمــر‪ ،‬صرع و‬ ‫سکته مغزی‪ ،‬بسیار نویدبخش بوده است‪.‬‬ ‫ارامگاه فردوسی‬ ‫‪ :‬دومین منطقه پر بازدید مشهد مقدس مقبره فردوسی می باشد ‪ .‬مقبره حکیم ابوالقاسم‬ ‫فردوسی ‪ ،‬شاعر اساطیری ایران و شاعر شاهنامه فردوسی و داستان رستم و اسفندیار و سهراب و …‪ .‬در‬ ‫توسو در باغیبهفاصله‪ 20‬کیلومتریشمالشهر مشهدقرار گرفتهاست‪.‬ارامگاهفردوسیبهشکلبناهای‬ ‫پرسپولیسو مقبره کوروشدر پاسارگادساختهشدهاست‪.‬ارامگاهفردوسیاز جنسسنگمرمر میباشد که‬ ‫از ‪ 3‬بخش تشکیل شده ‪ .‬سنگ قبر ‪ ،‬تاالری مربع شکل و اتاقی که روی تاالر قرار گرفته است و دیواره های‬ ‫انپر شدهاز اشعار حکیمابوالقاسمفردوسی‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مدیرکل‬ ‫یســازی وزارت‬ ‫دفتــر بازاریابــی و تجار ‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستی‬ ‫گفــت‪ :‬خراســان رضوی پیشــتاز در زمینه‬ ‫تغییــر ریــل صنایع دســتی به نفــع مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫سید حسین علوی در حاشیه بازدید از‬ ‫یازدهمیننمایشگاهسراسریصنایع دستی‬ ‫و هنرهای ســنتی خراســان رضــوی که در‬ ‫مشهدبرگزارشدهاست‪،‬بابیاناینمطلب‬ ‫افزود‪ :‬هم چنین پیشتازی خراسان رضوی‬ ‫در حــوزه گردشــگری و میــراث فرهنگــی‬ ‫کامال مشــهود اســت و توانســته تلفیقی‬ ‫بین صنایع دســتی و گردشگری به وجود‬ ‫اورد که استفاده از صنایع دستی در تجهیز‬ ‫و وســایل مصرفــی هت لهــا (اتــاق ایرانی‬ ‫هتل ها) یکی از این موارد است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی ادامــه داد‪ :‬این نمایشــگاه‬ ‫حلقه ای در کنار ده ها نمایشگاه سراسری‬ ‫شرکت کنندگاندر ایننمایشگاهبه صورت‬ ‫حمایتیحضورداشته اند‪.‬‬ ‫او با اشاره به کیفیت صنایع دستی این‬ ‫نمایشــگاه اظهار کرد‪ :‬این نمایشــگاه در‬ ‫ســطح بسیار خوبی برگزارشــده و به طور‬ ‫یقین خراسان رضوی یک قطب در حوزه‬ ‫صنایع دستی است‪ .‬علوی افزود‪ :‬خراسان‬ ‫تهــای زیــادی دارد که این‬ ‫رضــوی ظرفی ‬ ‫نمایشــگاه شــروع بهر هبــرداری از بــازار‬ ‫داخلی و فروش سوغات در مشهد است‪،‬‬ ‫چون مشــهد یکی از بزرگ ترین بازارهای‬ ‫فروش سوغات است و بیشترین سوغات‬ ‫یشــود‪ .‬او تاکیــد‬ ‫در مشــهد خریــداری م ‬ ‫کــرد‪ :‬به برکت وجــود امام رضا (ع) زمینه‬ ‫فعالیــت و تولیــد انبــوه صنایع دســتی در‬ ‫مشهد به وجود امده و هنرمندانی که از‬ ‫سراسر کشور به مشهد امده اند می توانند‬ ‫نیاز و خواسته زائران را تامین کنند‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر فــروش محصــوالت صنایع دســتی و‬ ‫تولیدات هنری از زمینه خرید محصوالت‬ ‫توسطزائرانمطلعشوند‪.‬‬ ‫سهمشهرستانبردسکناز حقوقدولتی‬ ‫معادنچقدر است؟‬ ‫اقداماتفرهنگیباشند‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگی‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬همــه‬ ‫شــورای اسالمی شهر مشهد با‬ ‫فعالیت های مدیریت شــهری‬ ‫تاکیــد بــر اینکه ارائــه خدمات‬ ‫باید با توجه به پیوســت های‬ ‫بــه تشــکل های مذهبــی بایــد‬ ‫فرهنگــی پایه گــذاری شــود در‬ ‫شــفاف شــود گفــت‪ :‬عــاوه بر‬ ‫مجید طهوریان‬ ‫غیــر ایــن صــورت اقدامــات ما‬ ‫اعضــای کمیســیون فرهنگــی‬ ‫عسکری‬ ‫موفقیت امیزنخواهدبود‪.‬‬ ‫دیگر اعضای شــورای اســامی‬ ‫طهوریــان عســکری ضمــن اشــاره بــه اینکه‬ ‫شهر مشهد نیز دغدغه زیادی در بحث حمایت‬ ‫از هیات و تشــکل های مذهبی دارند و شــورای سال گذشته از مجموعه شهرداری خواستیم که‬ ‫ششــم در حوزه هــای فرهنگی به جد پــای کار و ساختمانشمسدر عرصهمیدانشهداتبدیلبه‬ ‫حامــی فعالیت های فرهنگی در شــهر علی بن پاتوقفعاالنفرهنگیاجتماعیشهر شود‪،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬باگذشت یک سال این اقدام هنوز عملیاتی‬ ‫موسی الرضا(ع)است‪.‬‬ ‫مجیدطهوریانعسکریدر افتتاحنمایشگاه نشده است و درحالی که این ساختمان ها منابع‬ ‫«حســینیه ای به وسعت یک شــهر» اظهار کرد‪ :‬شــهر هســتند و باید در اختیار فعاالن فرهنگی‬ ‫شــورای ششم از همه مجموعه های اجرایی در و تشــکل های مذهبــی و دیگــر مجموع ههــای‬ ‫شــهرداری مشــهد انتظــار دارد کــه همه پــای کار فرهنگیشهر قرار گیرد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫خراسانرضویپیشتاز در زمینهتغییر ریلصنایع دستیاست‬ ‫که بیشــتر از زمــان و وظایف‬ ‫سرپرســت بنیــاد شــهید‬ ‫خود تالش کردند‪.‬‬ ‫و امــور ایثارگــران خراســان‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬بازنشســتگان‬ ‫بازنشســتگان مجــددا اعــام‬ ‫بنیــاد‪ ،‬داوطلــب فعالیــت‬ ‫امادگــی کردنــد کــه در‬ ‫های فرهنگی بــرای خانواده‬ ‫صدیقه خدیوی‬ ‫فعالیــت هــای مختلــف بــه‬ ‫شــهدا‪ ،‬جانبــازان و ازادگان‬ ‫ویــژه فعالیت هــای فرهنگی‬ ‫هســتند‪.‬صدیقه خدیــوی در‬ ‫جمع اعضای کانون بازنشستگان که در سالن فعالیــت کننــد کــه بنیــاد نیــز از ایــن امــر‬ ‫شــهید هاشــمی نــژاد بنیــاد خراســان رضــوی اســتقبال میکند‪.‬خدیوی در خصوص رابطین‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ضمن ادای احترام به مقام شهدا بازنشســتگان در شهرســتان هــا گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫گفت‪ :‬بازنشســتگی به معنای این نیست که جلسات مستمر و منظمی برای بازنشستگان‬ ‫چون مدت خدمت در ســازمان تمام شــده‪ ،‬در طول سال برگزار شود و ظرفیت های این‬ ‫فعالیت افراد نیز تمام شده است‪ ،‬افراد باید عزیــزان مشــخص شــود‪ ،‬از ســویی دیگر این‬ ‫عزیــزان در حــل مشــکالت جامعــه ایثارگری‬ ‫تجربیات خود را به جوانان انتقال دهند‪.‬‬ ‫سرپرســت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران توانمنــدی و تجربیات قوی خواهند داشــت‬ ‫خراســان رضــوی افــزود‪ :‬کار در بنیــاد شــهید که بنیاد باید از این ظرفیت بهره ببرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه یوســف ابادی‬ ‫و امــور ایثارگــران از ابتــدای تاســیس یــک‬ ‫توفیــق بــوده اســت‪ ،‬اگر بــه تاریــخ فعالیت رئیــس هیئــت کانــون بازنشســتگان بنیــاد‬ ‫ایــن ســازمان نگاهی بــی اندازیم‪ ،‬مشــاهده خراســان رضــوی ظرفیــت هــا و مشــکالت‬ ‫میشــود‪ ،‬در همه قســمت ها افــرادی بودند بازنشستگان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫همهدستگاه هاپای کار‬ ‫اقداماتفرهنگیباشند‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫محمدحسینمروجکاشانی‪:‬نخستینروز از‬ ‫ماه محرم به مناسبت بزرگداشت محتشـم‬ ‫کاشــانی بــه نــام روز شــعر و ادبیــات ایینی‬ ‫نام گذاری شــده اســت‪ .‬به همین مناســبت‬ ‫با «مصطفی جلیلیان مصلحی» از شــاعران‬ ‫ایینی و پژوهشگران این حوزه به گفت وگو‬ ‫نشستی ‪.‬م‬ ‫در کارنامــه مصطفی جلیلیان مصلحی‬ ‫عالوه بر تالیف و انتشار ‪ ۳۰‬اثر‪ ،‬تصحیح و‬ ‫ویرایشعلمی‪-‬ادبیدانشنامهشعر مهدوی‬ ‫و دو مجموعه گزینشی شعر معاصر رضوی‬ ‫یشــود‪ .‬او در کتــاب‬ ‫و عاشــورایی دیــده م ‬ ‫«ایینه های رضوان» که ســال گذشته منتشر‬ ‫شد‪ ،‬گزیده ایاز بهترینغزل هایرضویپس‬ ‫از انقالب اسالمی را جمع اوری و منتشر کرد‪.‬‬ ‫مشروحاین گفت وگو رادر ادامهمی خوانید‪.‬‬ ‫شعر و ادبیات ایینی به طور مشخص‬ ‫بهچهموضوعاتیمی پردازد؟‬ ‫شــعر و ادبیــات ایینی‪ ،‬مقوله ای اســت‬ ‫یپــردازد‪ ،‬یعنی‬ ‫که به جریا نهــای روزگار م ‬ ‫به انچه برامده از خواسته ها‪ ،‬فطرت و دل‬ ‫مردم است‪ ،‬می پردازد‪ .‬شعر ایینی با ابیاتی‬ ‫موزونو هدفمندبهسیره‪،‬فرهنگ‪،‬زندگانی‬ ‫و نقش هدایتگری حضرات معصومین (ع)‬ ‫یپــردازد و جوامــع و تمدن های بشــری را‬ ‫م ‬ ‫یهــا پرهیــز می دهد‬ ‫تهــا و گمراه ‬ ‫از ضالل ‬ ‫و به همین اعتبار باید گفت شــعر و شــاعر‬ ‫ایینی‪ ،‬جهان شمول هستند‪ ،‬زیرا با مقوله ها‬ ‫و موضوعات جهانی مرتبط با انسان ها در‬ ‫ابعادمختلفسروکار دارند؛بنابرایندر شعر‬ ‫ایینیبایدبهمقولههدایتو بیداریجوامع‬ ‫بشــری در جهــان معاصــر و بــا اســتفاده از‬ ‫حکمت ها و حقایق زندگی‪ ،‬سیره و سخنان‬ ‫خاندان عصمت و طهارت (ع) و بزرگان دین‬ ‫پرداختهشود‪.‬‬ ‫با این توصیف‪ ،‬چگونه از شــعر و‬ ‫ادبیات ایینی در پرداختن به موضوع‬ ‫جهان شمولی همچون مقوله زیارت‬ ‫می توان بهره برد؟‬ ‫ابتدابایدعرض کنمحضراتمعصومین‬ ‫(ع) و همچنیــن بســیاری از علمای اســام‪،‬‬ ‫بزرگان و شخصیت های شناخته شده دینی‬ ‫و مذهبــی‪ ،‬توجــه خاصــی بــه مفاهیــم و‬ ‫حشــده در شعر ایینی‬ ‫موضوعات ناب مطر ‬ ‫داشــته اند‪ .‬در زندگانــی ائمــه اطهــار (ع)‬ ‫شــاهد حمایــت و دفــاع انــان از شــاعرانی‬ ‫چون دعبل‪ ،‬کمیت و‪ ...‬هســتیم و یا اینکه‬ ‫بســیاری از شــخصیت های بــزرگ تاریــخ و‬ ‫جهان اســام به خصوص در مذهب تشیع‬ ‫در اعصــار و ادوار گوناگــون همچون شــیخ‬ ‫حســین غــروی اصفهانــی‪ ،‬عالمــه کمپانی‪،‬‬ ‫زکریای اخالقی‪ ،‬سید حسین حسینی و‪ ...‬به‬ ‫مقوله شعر ایینی و مفاهیم ان پرداخته اند‪.‬‬ ‫در عصر حاضر نیز بزرگانی مانند امام راحل‬ ‫بنیا نگــذار جمهــوری اســامی ایــران و رهبر‬ ‫انقالب به عنوان عالقه مند و ناقد به مقوله‬ ‫شعر ایینی اصیل و ریشه دار که بن مایه های‬ ‫خود را از اموزه های دینی و اسالمی فراگرفته‬ ‫و نقش تاثیرگذار این نوع شعر و ادبیات در‬ ‫احساساتو تقویتجنبهاعتقادیو مکتبی‬ ‫مــردم و بیــداری و هدایت جهانی ب هســوی‬ ‫ارزش هایاسالمیتوجهداشته اند‪.‬‬ ‫شعرخوانی ایینی در حضور زائران‬ ‫می توانبرایترویجرسیدنبهاهداف‬ ‫زیارتمتعالیاستفادهکرد؟‬ ‫مهم تریــن ســرمایه مــا در دین مقدس‬ ‫اســام و مذهب تشیع‪ ،‬اموزه های دینی و‬ ‫فرمایشات حضرات معصومین (ع) است‪.‬‬ ‫ســیره و فرهنــگ رضــوی همچون چشــمه‬ ‫جوشان و نابی است که زائران و مجاوران‬ ‫در فضای ملکوتی حرم مطهر امام هشتم‬ ‫(ع) بــا بررســی حقایــق ســخنان‪ ،‬زندگی و‬ ‫ســیره حضــرت رضــا (ع) می تواننــد از ان‬ ‫بهره منــد شــوند‪ .‬یک شــاعر ایینــی در کنار‬ ‫ترویج اهداف زیارت ناب و بامعرفت باید‬ ‫به رفع شبهات موجود در بین افراد جامعه‬ ‫کنونی کشــور به ویــژه خانواد ههــا‪ ،‬جوانان‬ ‫و نوجوانان نیز توجه داشــته باشــد‪ .‬وقتی‬ ‫یک شاعر ایینی با تحقیق و پژوهش روی‬ ‫اموز ههــای رضوی و با به کار بســتن هنر و‬ ‫استعداد خود‪ ،‬این اموزه های ناب را با زبان‬ ‫هنر و شــعر در اختیار زائــران در مجموعه‬ ‫حــرم مطهر قرار دهد‪ ،‬انگاه این امکان به‬ ‫وجود می اید که زائر و مجاور بارگاه مطهر‬ ‫حضــرت ثامن الحجــج (ع) در زمان حضور‬ ‫در حرم مطهر در کنار جلســات سخنرانی‪،‬‬ ‫وعظ‪ ،‬خطابه‪ ،‬دعا و نیایش‪ ،‬با زبان هنر و‬ ‫شعر هم با اموزه های ناب و زالل رضوی نیز‬ ‫اشنا شده و بهره وافی و کافی را ببرد؛ یعنی‬ ‫زبان هنر و شعر در کنار منبر و سخنرانی و‬ ‫خطابه می تواند کمک کار موثری دررسیدن‬ ‫به این هدف متعالی یعنی زیارت اگاهانه‬ ‫و بامعرفت باشد‪.‬‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫زیارت متعالی در اینه شعر ایینی‬ ‫این روزنامه در یادداشــتی به قلم جواد رســتم زاده‬ ‫نوشــت‪ :‬حکم پرســروصدای هاشــمی جواهری به‬ ‫عنوانمدیرکلجدیدورزش وجوانانخراسان رضوی‬ ‫سرانجامابالغشد‪.‬‬ ‫امروز با وجود هاشمی جواهری این انتظار هست‬ ‫کهبرخیاز اینصنایعدر ورزشبه کمارفتهخراسان‬ ‫رضوی اســتین باال بزنند و به مردم این استان روی‬ ‫خوش نشان دهند‪ .‬فوتبال‪ ،‬والیبال‪ ،‬کشتی‪ ،‬هندبال‬ ‫و غیره امروز بیشتر از هر زمان دیگری برای حضور‬ ‫در ســطح اول رقابت های باشــگاهی ایران به این‬ ‫حمایت هانیازمندهستند‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان خراسان رضوی‬ ‫| محمدرضا رحمتی |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد خراسان رضوی‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحه اختصاصی خراسان رضوی‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫عصبانیتتنهاخ‬ ‫از نخستینشکستیونایتد‬ ‫بــه تیم گفتم کــه این عملکرد‬ ‫اریــک تــن هــاخ از باخت‬ ‫قابل قبــول نیســت‪ .‬شــما باید‬ ‫منچستریونایتد مقابل اتلتیکو‬ ‫در محوطه جریمه بسیار بهتر‬ ‫مادریــد ابــراز ناراحتــی کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن باشــید‪ .‬او در بخــش‬ ‫منچســتریونایتد در دیــداری‬ ‫دیگــری از صحبت هایــش‬ ‫دوســتانه برابــر اتلتیکومادرید‬ ‫اریک تن هاخ‬ ‫گفت‪ :‬فکر می کنم ما در نیمه‬ ‫بــا یک گل شکســت خــورد تا‬ ‫اول خیلی خوب عمل کردیم‪.‬‬ ‫هواداران این تیم برای شــروع‬ ‫فصل جدید نگران شدند‪ .‬این بازی دوستانه در فکر می کنم عملکرد تیم مــا واقعا خوب بود‪.‬‬ ‫اســلو نروژ برگزار شــد و تن هاخ برای اولین بار مالکیت بازی خوبی داشتیم ولی باید روی زدن‬ ‫به عنــوان ســرمربی یونایتــد طعم شکســت را ضربــات اخــر دقت بیش تری کنیــم و امیدوارم‬ ‫چشــید جایی که ژائو فلیکس تنهــا گل بازی را این روند در دیگر بازی ها ادامه نداشته باشد‪.‬‬ ‫بــه ثمر رســاند‪ .‬ســرمربی هلندی پــس از بازی در این دیدار انتونی مارسیال به عنوان مهاجم‬ ‫همچنان بســیار ناراضی بود‪ .‬ب هطــور خاص او مرکــزی از ابتــدا بــه میــدان رفــت و مارکــوس‬ ‫از عملکرد مهاجمان تیمش در این دیدار ابراز راشفورد و انتونی االنگا در دو طرف او و برونو‬ ‫ناراحتی کرد زیرا احساس می کرد ان ها به اندازه فرناندز پشت سر او بودند‪ .‬شیاطین سرخ باید‬ ‫کافــی موقعیت گلزنی خلق کردنــد تا حداقل در اخریــن دیــدار خــود قبــل از شــروع فصل با‬ ‫یــک تســاوی را از بــازی بگیرند‪ ،‬اما نتوانســتند رایووایکانــو دیدار کننــد و درحالی که هواداران‬ ‫تهــای خود اســتفاده کنند‪ .‬تن هاخ از بازگشت کریستیانو رونالدو به میادین در ان‬ ‫از موقعی ‬ ‫به رسانه باشگاه منچســتریونایتد گفت‪ :‬بازی مســابقه هیجان زده هســتند‪ ،‬هیچ خبر رسمی‬ ‫دوســتانه اســت ولــی درنهایــت نتیجــه خوب مبنــی بــر مانــدن او منتشرنشــده اســت‪ .‬طبق‬ ‫تهــای زیــادی اعــام دیلی میــل‪ ،‬رونالدو موافقت خــود را با‬ ‫نبــود‪ .‬فکــر می کنــم مــا موقعی ‬ ‫خلــق کردیــم تــا حداقــل یــک گل بزنیــم‪ .‬این مانــدن در یونایتــد تــا پایــان قــراردادش اعالم‬ ‫شــرایط و این عملکرد اصال خــوب نبود و من کرده است‪.‬‬ ‫مهاجم بارسا به عربستان می رود‬ ‫امیــدوار بود که بتوانــد او را به‬ ‫مارتین برایثویــت‪ ،‬مهاجم‬ ‫فروش برساند اما رابطه بین دو‬ ‫بارســلونا‪ ،‬احتمــاال در ســاعات‬ ‫طرف در چند هفته اخیر بسیار‬ ‫پی ـش رو بــه فوتبال عربســتان‬ ‫پرتنــش بــوده اســت‪ .‬مدیــران‬ ‫منتقــل شــود‪ .‬ژاوی هرنانــدز‬ ‫بارسا در چند هفته اخیر تالش‬ ‫پیش ازایندر گفتگوبابرایثویت‬ ‫مارتین‬ ‫کردند او را به باشگاه های لیگ‬ ‫بــه او اعــام کــرده بــود کــه در‬ ‫برایثویت‬ ‫برتری منتقل کنند اما با پاســخ‬ ‫فهرستمازاداینتیمقرارگرفته‬ ‫اســت و جایــی در ترکیــب او بــرای فصل اینده منفــی این بازیکن روبرو شــدند‪ .‬حاال هم گفته‬ ‫یشــود که پیشــنهاد چند میلیون یورویی این‬ ‫ندارد‪ .‬درحالی که این بازیکن مدعی شــده بود م ‬ ‫که قصد دارد به حضورش در بارســا ادامه دهد باشــگاه عربســتانی اســت که توجه او را جلب‬ ‫و تالشی برای جدایی از این باشگاه و پیوستن کرده است اما این بازیکن تنها در صورتی حاضر‬ ‫به تیمی دیگر نداشت اما حاال به نظر می رسد به ترک این باشگاه است که قراردادش با بارسا‬ ‫که شــرایط فــرق کرده اســت‪ .‬روزنامه اســپورت فسخ شود‪ .‬جدایی او به این شکل سود خاصی‬ ‫خبــر داده کــه یــک باشــگاه قدرتمنــد و متمول برای بارســا نخواهد داشــت چون دســتمزد این‬ ‫عربستانی پیشنهاد جذابی به این بازیکن ارائه بازیکن قابل توجه نیســت و درعین حال‪ ،‬ان ها‬ ‫کــرده و او حــاال اماده اســت که دوران فوتبالش مبلغی نزدیک به ‪ 18‬میلیون یورو برای خرید او‬ ‫را در خاورمیانــه ادامــه دهد‪ .‬باشــگاه بارســلونا از لگانسهزینه کرده بودند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2063‬شماره‪ 140160302006000915 :‬برابر رای شماره ‪ 0915‬مورخ ‪ 1401/02/11‬به‬ ‫شماره کالسه ‪ 0547‬تصرفات مالکانه اقای‪/‬خانم علیرضا شمشی خوزانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 683‬کدملی ‪ 1141700050‬صادره فرزند نادعلی در ششدانگ یکباب مغازه در حال ساخت به‬ ‫مساحت ‪ 38.64‬مترمربع پالک شماره ‪ 14.1‬فرعی از ‪ 84‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر به موجب سند شماره ‪ 21309‬مورخ ‪ 1394/6/12‬دفترخانه ‪ 301‬و صفحه‬ ‫‪ 452‬دفتر ‪ 690‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ 1‬ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬تاریخ‬ ‫انتشار نوبت اول‪ ، 1401/04/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1401/05/10 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –‪/ 1350228‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫‪ -9 -2257‬در اجرای تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۸‬تصویب نامه شماره ‪/۱۵۳۵۶‬ت‪۳۶۰۰۵‬هـ هیات محترم‬ ‫وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت اویول‪ ،‬که فعال مجهول المکان می‬ ‫باشد‪ ،‬ابالغ می گردد‪ :‬اقای علیرضا اسفندیاری با کد شناسایی بیمه ‪ ۶۹۶۰۴۸۱۴‬ادعای اشتغال‬ ‫در کارگاه فوق الذکر با عنوان شغلی حفاری و تزریق داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت‬ ‫و زیان اور استانی مستقر در اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را‬ ‫در زمره مشاغل سخت و زیان اور تایید نموده است‪ .‬لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می‬ ‫گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۵‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی‬ ‫زاده تحویل نمایند‪ .‬در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا‬ ‫می باشد‪ .‬دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرستان طبس ‪/1357969‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1 -9 -2258‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۱۵۶‬مورخ ‪ 1401/04/29‬هیات مالکیت هیات‬ ‫یک مالکیت مریم مسقطیان به شناسنامه شماره ‪ ۳۰۲۹‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۸۸۳۴۴۱‬صادره فرزند‬ ‫محمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ ۲۰‬مترمربع پالک شماره ‪ ۵۴‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۳۵۷۴‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی‬ ‫متقاضی موضوع سند انتقال ‪ ۱۲۱۷۲۹‬مورخ ‪ 1401/01/29‬دفتر ‪ 9‬اصفهان شناسه الکتریکی‬ ‫‪)۱۴۰۰۲۰3۰۲۰۲۶۰۳۰۸۶۷‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اینجانب امیر جباری مالک خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پژو تیپ ‪ PARSXU7‬مدل‬ ‫‪ 1400‬به شماره شهربانی ایران ‪ 372 -36‬ن ‪ 96‬به شماره موتور ‪124K1643092‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN01CE3MK162162‬بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای‬ ‫رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی‬ ‫مذکور دارد ظرف مدت ‪ 10‬روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع‬ ‫در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور‬ ‫طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد‪380.‬‬ ‫دهه هشتادی ها به دنبال‬ ‫شکستنطلسمالمپیک‬ ‫تیم فوتبال امید ایران با جمعی از بازیکنان‬ ‫دهــه هشــتادی بــرای المپیــک پاریــس امــاده‬ ‫فهــای زیادی‬ ‫یشــود؛ ایــن تیــم می تواند حر ‬ ‫م ‬ ‫برای گفتن داشــته باشــد‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫هفته گذشته بود که مهدی مهدوی کیا سرمربی‬ ‫امیدهــا بــرای حضــور تیمــش در مســابقات‬ ‫کشــورهای اســامی ‪ 26‬بازیکــن را بــه اردو‬ ‫فراخوانــد و بــه اردو بــرد‪ .‬اردوی تیم امید چند‬ ‫روزی اســت در تهــران برپــا شــده و قــرار اســت‬ ‫شــاگردان مهدوی کیــا قبــل از اعــزام بــه قونیــه‬ ‫ترکیــه دو بازی تدارکاتی با پرســپولیس و پیکان‬ ‫انجام بدهند‪ .‬نکته قابل توجه درباره تیمی که همه‬ ‫ماامیدواریمطلسمچندینسالهنرفتنبهالمپیکرا‬ ‫بشکند‪،‬ایناست کهبرخالفسالیانقبلبازیکنانی‬ ‫عضوانهستندکهازنظر سنیشرایطبازیدر المپیک‬ ‫پاریسرانیز داراهستند‪.‬مهدیمهدوی کیایکنسل‬ ‫از جوانــان فوتبــال ایــران کــه خیلی هایشــان در‬ ‫تیم های لیگ برتری خود به عنوان یار فیکس به‬ ‫میدان می روند را دورهم جمع کرده و امید دارد‬ ‫با همین بازیکنان جواز حضور در المپیک را به‬ ‫دســت بیــاورد‪ .‬مهدوی کیــا اگرچه می توانســت‬ ‫برخــی بازیکنــان کــه ســن و تجربــه بیشــتری را‬ ‫هــم دارند به تیم امیــد دعوت کند ‪ ،‬اما تصمیم‬ ‫گرفــت همه بازیکنــان متولد ‪ 80‬به بعد باشــند‬ ‫تــا یک تیم متشــکل از بازیکنان دهه هشــتادی‬ ‫را دورهــم جمع کند و با ایجاد هماهنگی میان‬ ‫این نفرات ان ها را برای مسابقات مهم انتخابی‬ ‫المپیک اماده کند‪.‬‬ ‫دروازه بان؛ جویای نام لیگ برتری‬ ‫در پســت دروازه اگرچــه مهــدی مهــدوی کیــا‬ ‫می توانست از وجود دروازه بان هایی مثل علیرضا‬ ‫رضایــی گلــر دوم اســتقالل اســتفاده کنــد یا پارســا‬ ‫جعفــری را از ذوب اهــن و حتــی رضــا کاخســاز گلر‬ ‫ســابق پیــکان و کنونی تراکتــور را دعوت کنــد‪ ،‬اما‬ ‫تصمیم او استفاده از دهه هشتادی ها بود‪ .‬در حال‬ ‫حاضــر ‪ 3‬درواز هبــان در اردوی تیــم امیــد هســتند؛‬ ‫پیام پارسا‪ ،‬سینا سعیدی فر و محمدجواد کیا‪ .‬پارسا‬ ‫متولد‪ 1381‬همین چند روز قبل تولد‪ 20‬سالگی اش‬ ‫را جشــن گرفت و عضو نفت ابادان اســت‪ .‬او طی‬ ‫دوسه سال گذشته همواره در لیست بازیکنان نفت‬ ‫ابادان حضورداشته اما معموال ذخیره بوده است‪.‬‬ ‫بااین حال پارســا دو بازی طی دو فصل گذشــته در‬ ‫ترکیــب نفت ابــادان در لیگ برتر انجام داد‪ .‬ســینا‬ ‫ســعیدی فر هم دروازه بانی اســت که از امیدهای‬ ‫اســتقالل بــه بزرگســاالن امــده و اگر شانســی برای‬ ‫بازی کردن پیدا نکرده اما حضور در تیم ابی پوش‬ ‫پایتخت تجربیات خوبی برایش به همراه داشته و‬ ‫حاالیکیاز گلرهایمدنظر مهدوی کیااست‪.‬‬ ‫خط دفاعی؛ کوله باری از تجربه‬ ‫به جرئت می توان گفت یکی از نقاط قوت تیم‬ ‫تحــت هدایت مهدی مهدوی کیا خــط دفاعی ان‬ ‫است‪ .‬جایی که بازیکنان جوان و البته باتجربه ای‬ ‫حضــور دارنــد‪ .‬در پســت دفاع وســط مهــدوی کیا‬ ‫بازیکنــی مثل ســامان فالح را در اختیــار دارد که در‬ ‫خط هافبک؛ انتظار باال از سلمانی و رابط‬ ‫در خــط هافبک تیم امید هــم اگرچه نام های‬ ‫یتــوان ان را تلفیــق‬ ‫اشــنایی وجــود دارد امــا م ‬ ‫باتجربه ها و جوانان دانســت‪ .‬یاســین ســلمانی و‬ ‫فردیــن رابط را می توان نام اشــناترین بازیکن امید‬ ‫دانست‪ .‬سلمانی که بازوبند کاپیتانی امیدها را نیز‬ ‫بر دست می بندد‪ ،‬یکی از پدیده های فصل گذشته‬ ‫سپاهان بود و بازی های زیادی برای این تیم انجام‬ ‫داد‪ .‬او باوجود داشــتن پیشنهاد از برخی تیم های‬ ‫مطرح اما درنهایت قراردادش را با طالیی پوشــان‬ ‫تمدید کرد و در سپاهان ماند و حاال رهبر تیم امید‬ ‫در داخل زمین محسوب می شود‪ .‬فردین رابط نیز‬ ‫چند سالی است نامش را در استقالل شنیده ایم‪ .‬او‬ ‫جام جهانی‬ ‫به کیش نمی اید‬ ‫در شرایطی که قرار بود جام قهرمانی در ‪ ۳۲‬کشور‬ ‫حاضر در جام جهانی قطر رونمایی شود‪ ،‬این اتفاق در‬ ‫ایــران نخواهــد افتاد‪ .‬طبق اعالم فیفا‪ ،‬کاســیاس و کاکا‬ ‫دو اســطوره فوتبــال جهــان قرار اســت از جام قهرمانی‬ ‫تهــا‬ ‫جام جهانــی در کشــورهای حاضــر در ایــن رقاب ‬ ‫رونمایــی کنند و گفته می شــد این جام اواخر شــهریور‬ ‫توسط این دوستاره در جزیره کیش نیز رونمایی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬اکنون اما گفته می شــود با توجه به برخی موانع‬ ‫ازجمله اسپانسر این رویداد‪ ،‬این اتفاق در ایران نخواهد‬ ‫افتاد و جام قهرمانی به ایران نخواهد امد‪ .‬ایران در جام‬ ‫جهانی قطر با تیم های انگلیس‪ ،‬امریکا و ولز هم گروه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در تیم تحت هدایت مهدی مهدوی کیا‬ ‫نفراتباکیفیتیدیدهمی شوند‬ ‫نقلو انتقاالتتابستانیمشتریانزیادیداشتاما‬ ‫درنهایتباشگاهپیکانرضایت نامهاو راصادر نکرد‬ ‫و در جمع شاگردان مجتبی حسینی ماند‪ .‬در کنار او‬ ‫میالد کر بازیکن ســابق ذوب اهن و کنونی تراکتور‬ ‫حضور دارد که باوجود توانایی بازی در دفاع کناری‬ ‫امــا مهــدوی کیــا او را به عنوان دفاع وســط دعوت‬ ‫می کند‪.‬سیناعبداللهیمدافعنفتمسجدسلیمان‬ ‫هــم پارســال برای تیم رضــا مهاجری چند بــاری در‬ ‫ترکیب اصلی به میدان رفت و حاال نیز برای فصل‬ ‫جدید یکی از مورد اعتمادهای این تیم محسوب‬ ‫می شود‪.‬محمدقربانیدیگر دفاعوسطیاست که‬ ‫اگرچه در نساجی فرصت زیادی برای بازی نداشته‬ ‫اما به عنوان یک بازیکن دهه هشتادی مورد اعتماد‬ ‫مهدوی کیااست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫توافق ‪ 56‬میلیاردی‬ ‫پرسپولیس با سازمان لیگ‬ ‫البته به عنوان یار قرضی دو سه بار از استقالل جدا‬ ‫شدوپارسالنیز براینفتمسجدسلیمانبازی های‬ ‫خوبی انجام داد‪.‬‬ ‫وینگرها؛ سرعتی‪ ،‬تکنیکی و پرقدرت‬ ‫عالقه باالی مهدی مهدوی کیا به سیستم های‬ ‫هجومی سبب شده تا او بازیکنان زیادی در پست‬ ‫وینگــر بــه اردو دعــوت کند‪ .‬سرشــناس ترین وینگر‬ ‫تشــده به تیــم امید امیرعلی صادقی اســت‪.‬‬ ‫دعو ‬ ‫مهاجمی که سال پیش از سایپا راهی استقالل شد‬ ‫و حاال یکی از ستاره های مدنظر ساپینتو برای فصل‬ ‫جدید محسوب می شود‪ .‬صادقی در اردوی ترکیه‬ ‫نیــز نظر ســایپنتو را جلــب کندو حاال با حضــور در‬ ‫اردویامیدیکیاز نفراتفیکسمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫محمدحســین اســامی وینگــر جــوان ذوب اهن و‬ ‫اریا یوســفی بازیکن ســپاهان نیز دو بازیکن جوان‬ ‫دیگر تیم امید هستند که در ترکیب تیم های خود‬ ‫کم وبیشبهمیدانرفتندو لقبپدیده گرفتند‪.‬‬ ‫خط حمله؛ امید به گلزنی با لیگ یکی ها‬ ‫اگرچــه اریــا برزگر مهاجم ســابق پرســپولیس و‬ ‫کنونــی تراکتور در خط حمله امیدها حضــور دارد‬ ‫اما محمدحســین علیپور بازیکن فصل پیش مس‬ ‫شــهربابک و ســامان تورانیان بازیکن پارســال مس‬ ‫کرمان در لیگ دسته اول با توجه به عملکرد خوب‬ ‫شاندر فصل گذشتهامیدهایاصلی گلزنیهستند‪.‬‬ ‫مهــدوی کیــا امیدوار اســت ایــن ‪ 3‬مهاجــم خوب‬ ‫تغذیه شــوند و بتوانند توانایی هایشــان را نشــان‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫رضــا درویش با ســازمان لیــگ برای گرفتن تبلیغات‬ ‫محیطی به توافق رســیده اســت‪ .‬در دومین ســالی که‬ ‫باشگاهپرسپولیسواستقاللتبلیغاتمحیطیبازی های‬ ‫خانگیخودرادر اختیاردارند‪،‬سازمانلیگنرخجدیدی‬ ‫را بــرای اعطــای حق تبلیغات محیطی به ان ها در نظر‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬ماجرا ازاین قــرار اســت که فصل گذشــته‬ ‫سازمان لیگ برای هر بازی‪ 3‬میلیارد تومان از پرسپولیس‬ ‫و اســتقالل دریافــت می کــرد امــا حــاال ایــن رقــم بــه ‪3‬‬ ‫میلیاردو‪ 750‬میلیونتومانافزایش یافتهتابه این ترتیب‬ ‫درمجموع حق سازمان لیگ از ‪ 45‬میلیارد به‪ 56‬میلیارد‬ ‫و ‪ 250‬میلیون تومان برسد‪ .‬نکته جالب اینکه به گفته‬ ‫صــادق درودگــر عضــو کمیته اقتصــادی ســازمان لیگ‪،‬‬ ‫کارگزار استقاللهنوز حسابفصل گذشتهخودراتسویه‬ ‫نکرده و همین موضوع به مانع اصلی ابی پوشان برای‬ ‫تبلیغات این فصل تبدیل شده است‪ .‬کارگزار پرسپولیس‬ ‫امــا با توجه به طلب قبلی از ســازمان لیــگ‪ ،‬این رقم را‬ ‫تهاتر کردهتابه این ترتیبپرسپولیسمشکلیبرایگرفتن‬ ‫تبلیغات محیطی نداشته باشد‪ .‬نکته عجیب این است‬ ‫کــه پرســپولیس هنوز بــا کارگزار خــود برای فصــل اینده‬ ‫توافقی نداشــته و مشــخص نیســت که از هر بازی چه‬ ‫مقدار درامد خواهد داشت اما همین حاال سه میلیارد‬ ‫و ‪ 750‬میلیون به سازمان لیگ متعهد شده و یک میلیارد‬ ‫و ‪ 250‬میلیون تومان نیز باید بابت اجاره ورزشگاه ازادی‬ ‫پرداخــت کنــد تا به این ترتیب متعهد بــه پرداخت ‪75‬‬ ‫میلیارد تومان تا پایان فصل به سازمان توسعه و سازمان‬ ‫لیگ باشــد‪ .‬باشــگاه پرسپولیس فصل گذشته بابت هر‬ ‫بازی حداکثر ‪ 10‬میلیارد درامدزایی داشت که نیمی از ان‬ ‫برای حق سازمان لیگ‪ ،‬اجاره ورزشگاه و اجازه تجهیزات‬ ‫می رفت و ‪ 15‬درصد نیز حق کارگزار بود و حاال مشخص‬ ‫نیست که رضا درویش چه برنامه ای برای درامدزایی از‬ ‫این طریق دارد؟‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/25 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1358400‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2260‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/07/22 -۸۸۲۰‬هیات اول خانم مژگان فرنیس به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۹۱‬کدملی ‪ ۱۷۵۵۱۶۲۱۴۶‬صادره اهواز فرزند چراغعلی در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری‬ ‫و مسکونی به مساحت ‪ 135/06‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۸۲۵‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۵۳۹‬دفتر ‪ ۶۲۹‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/25 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1358052‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2272‬سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه ‪ ۲۳۶‬تفکیکی و مساحت‬ ‫‪ ۲۰۷‬متر مربع تحت پالک ‪ ۱۰۶۹‬فرعی از ‪ ۱۶۶‬فرعی از ‪ -۴۴‬اصلی بخش ‪ ۵‬قزوین ذیل شماره‬ ‫ثبت ‪ ۲۲۳۲۰‬دفتر ‪ ۸۴‬صفحه ‪ ۵۵۹‬و شماره چاپی ‪ ۰۴۰۰۸۸‬به نام خانم صدیقه تابش صادر و‬ ‫تسلیم شده است و سپس مع الواسطه به موجب سند شماره ‪ ۲۱۷۰۸‬مورخ ‪ 1385/12/26‬دفتر‬ ‫‪ ۴۹‬قزوین به اقای نریمان محمد یاری به میزان ‪ ۴‬دانگ مشاع از شش دانگ واگذار شده است‬ ‫حال مالک فوق با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به وارده ‪ ۶۸۰۰۸۷۷۲‬مورخ ‪1401/04/28‬‬ ‫فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را نموده که‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کس به نحوی از‬ ‫هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی‪،‬داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند‬ ‫نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را‬ ‫با ارائه اصل سند مالکیت و سند و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض‬ ‫به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند‬ ‫مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد این اگهی در یک نوبت به شرح‬ ‫فوق منتشر خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/۵/10:‬علی شهسواری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه دو قزوین شماره م الف‪۴۸۶/‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در بخش ‪ ۹‬تبریز‬ ‫‪ -9 -2274‬اقای محمد قربانی باشکند ششدانگ یک باب ساختمان به پالک ثبتی ‪۱۶۸۵۵‬‬ ‫فرعی مفروزی از ‪ ۱۷۴‬فرعی از ‪ ۱۴‬اصلی واقع در قریه شادباد بخش ‪ ۹‬تبریز‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر‬ ‫به وسیله این اگهی اخطار میشود که در روز سه شنبه مورخه ‪ 1401/6/1‬در ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫در محل حضور به هم رسانند و چنانچه صاحبان ملک یا نمایندگان قانونی انها در موقع تحدید‬ ‫حدود حاضر نباشند مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک انها با حدود اظهار شده از جانب مجاور‬ ‫تهدید خواهد شد مهلت اعتراض مجاورین و صاحبان امالک که در موقع تحدید حدود حاضر‬ ‫نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت تا ‪ ۳۰‬روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود خواهد‬ ‫شد و مطابق ماده ‪ ۸۶‬ایین نامه اجرایی قانون ثبت اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تبریز تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض به ثبت‬ ‫دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده‬ ‫قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت‬ ‫تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبت را با رعایت مقررات ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/05/10‬غالمرضا عباس زاده ‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه‬ ‫شرق تبریز‪ -‬از طرف بابک کریم پور ریحان‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9 -2273‬برابر درخواست وکیل بستانکار خانم منا تیموری به شرح وارده ‪1401/04/21 -۵۴۹۶‬‬ ‫به موجب پرونده اجرائی ‪ ۱۳۹۹۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۱۵۰۵‬و به شماره بایگانی ‪ ۹۹۰۱۶۸۴‬یک دستگاه‬ ‫خودروی سواری جک مدل ‪ ۱۳۹۶‬به شماره پالک انتظامی ایران ‪ ۲۲۵ - ۲۶‬ج ‪ ۴۱‬متعلق به‬ ‫اقای مرتضی جعفرنژاد نام پدر‪ :‬یداهلل تاریخ تولد‪ 1361/04/08 :‬شماره ملی‪۰۷۰۲۵۸۸۷۴۱ :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ ۱۵۶۶ :‬مدیون پرونده اجرائی کالسه فوق که به موجب سند ازدواج‪ :‬شماره‬ ‫سند‪ ، ۱۵۷۳۵ :‬تاریخ سند‪ ، 1388/09/13 :‬دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۱۰‬و‬ ‫طالق شماره ‪ ۳۱‬شهر بجنورد در قبال ‪ ۶۰۰‬سکه طالی تمام بهار ازادی طلب خانم منا تیموری‬ ‫بازداشت گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ‪6/790/000/000‬‬ ‫ریال (شش میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال) (معادل ششصد و هفتاد و نه میلیون تومان)‬ ‫براورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت ‪ -۹‬الى ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخه‬ ‫‪ 1401/05/19‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی‬ ‫شمالی جنب اداره پست قدیم از طریق مزایده به فروش می رسد‪ ،‬خریداران می توانند در‬ ‫وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند‪ ،‬مزایده فقط در یک‬ ‫نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ‪ 6/790/000/000‬ریال (شش میلیارد و هفتصد و نود میلیون‬ ‫ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و طبق ماده ‪- ۱۳۶‬اصالح‬ ‫ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪.‬‬ ‫برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده‬ ‫به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به‬ ‫حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و ((ضمنا‬ ‫کلیه بدهی های خوروی مذکور (خالفی‪ -‬پارکینگ ‪ -‬هزینه دفتر خانه و غیره) بر عهده برنده‬ ‫مزایده خواهد بود و حق مزایده و نیم عشر نقدا دریافت میگردد‪ )).‬مشخصات خودرو طبق نظریه‬ ‫کارشناس‪ :‬شماره پالک انتظامی ‪ ۲۲۵-۲۶‬ج ‪ - ۴۱‬نوع وسیله سواری ‪ -‬سیستم جک ‪ -‬تیپ ‪S5‬‬ ‫‪ - AT‬مدل ‪ - ۱۳۹۶‬رنگ سفید ‪ -‬شماره موتور ‪ HFC4GA31DH0001543‬و شماره شاسی‬ ‫‪ - ۱۳۱۸۳۶‬تعداد سیلندر ‪ ۴‬و نوع سوخت بنزین و تعداد محور ‪ -‬تعداد چرخ ‪ ۲-۴‬و کیلومتر کارکرد‬ ‫‪ ۳۶۸۶۸‬و وضعیت فنی‪ :‬در زمان بازدید از نظر فنی سالم و فاقد عیب و نقص بود و وضعیت بدنه‪:‬‬ ‫در زمان بازدید سالم بود و قیمت کارشناسی‪ :‬از وسیله فوق در پارکینگ میرزا کوچک خان بازدید‬ ‫که با در نظر گرفتن مولفه های کارشناسی از قبیل موتور ‪ -‬اتاق ‪ -‬رنگ ‪ -‬مدل ‪ -‬دستگاههای‬ ‫انتقال نیرو ‪ ...‬و بررسی و کنکاش الزم و استعالم از چندین نفر از دارندگان و فروشندگان این‬ ‫نوع وسایل قیمت پایه کارشناسی جهت مزایده در زمان معامله حدودا به مبلغ ‪6/790/000/000‬‬ ‫ریال معادل ششصد و هفتاد و نه میلیون تومان بر اورد گردیده است‪ .‬محل استقرار ماشین جهت‬ ‫بازدید‪ :‬در بجنورد پارکینگ میرزا کوچک خان واقع گردیده است‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد‬ ‫‪/1358762‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز سواری تیبا مدل ‪ 96‬رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 552 -36‬ن ‪ 45‬بنام علی اکبر یزدان پناه فرزند حسن کدملی‬ ‫‪ 0703587382‬و شماره موتور ‪ M15/8383135‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS811100H5734560‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫است‪550 .‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت‪ ،‬کارت سوخت و سند کمپانی خودرو پژو ‪ 405‬به‬ ‫رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 281 -13‬س ‪ 35‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 124K0187268‬و شماره شاسی ‪NAAM01CA8DR525917‬‬ ‫مدل ‪ 1392‬به نام احمد خدامی سینی فرزند رمضان شماره شناسنامه ‪ 2753‬و‬ ‫شماره ملی ‪ 1287110037‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مفقودی کارت دانشجویی‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت موتورسیکلت؛ سیکلت کویر سیستم و تیپ‬ ‫‪ KJV ir-125CCCDI‬به شماره انتظامی ‪ 628 -71592‬به شماره موتور‬ ‫‪ 0125N3C219296‬و شماره شناسائی (‪N3C***125K9305941 )VIN‬‬ ‫مدل ‪ 1393‬به نام سجاد اصولیان فرزند منصور به کدملی ‪ 1960319744‬صادره‬ ‫از خوزستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کارت دانشجویی اینجانب صائب علی ابادی فرزند علی اصغر به‬ ‫شماره ملی ‪ 067398969‬دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی خراسان شمالی به شماره دانشجویی ‪ 9212218‬مدتی‬ ‫است مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب شهرام قنبری فرزند عوض به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1462‬صادره از لنجان در مقطع کارشناسی رشته مهندسی‬ ‫مکانیک ساخت و تولید صادره از واحد دانشگاه نجف اباد مفقود گردیده‬ ‫است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 10‬مــرداد ماه ‪ 01 / 1401‬اگوست ‪ 03 / 2022‬محرم ‪ / 1444‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1409‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صاد یازادگیاترخی‬ ‫ارادتانهم‬ ‫سرو بهشت به نماز ایستادند و بهار و خرمی‪ ،‬دعا‬ ‫در ان پاییز معرفت‪ ،‬درختان عارف‪ ،‬همگی پشت سر‬ ‫ِ‬ ‫حضرت ِ‬ ‫سعید اقایی‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬خدا بزرگ تر است! دروازه اصلی بهشت‪ ،‬باز شده بود و درختانی که لبخند بهار بر لب داشتند به سوی‬ ‫رویدادامروز‬ ‫باغ جاودانگی‪ ،‬سبز و ایستاده می دویدند‪ .‬حتی ان خار هم که بین نور و نیزه‪ ،‬به خورشید سالم کرد‪ ،‬رنگ و بوی سرو‬ ‫گرفت‪ .‬کمر راست کرد و بلند شد‪ .‬خودش را در اینه سرو که دید؛ تمام خارهایش‪ ،‬گل شده بودند و تمام جانش‪ ،‬سالم‬ ‫بود اگرچه لباس زخم و نشان خون بر تن کرده بود‪ .‬ان هنگام که تیغ ها فروامده بودند و اهالی پاییز‪ ،‬در زمین‪ ،‬غبار می دمیدند و بر طبل میان تهی می کوفتند‪ ،‬چقدر‬ ‫خداوند همه بهشت های جاودان‪ ،‬چقدر درختان ازاده را دوست دارد‪.‬‬ ‫حر ‪ -‬صدای ازادگی تاریخ ‪ -‬بوی باغ سرو می داد و‬ ‫ِ‬ ‫به بهانه سالروز تولد محمود دولت ابادی‬ ‫کلیدر؛ اوج شکوفایی رمان روستایی‬ ‫زهرا اقایی‬ ‫لطفا نظافت شخصی را خصوصا در مترو رعایت کنید‬ ‫برگزاریجشنوارۀجهانیشعر مقاومتدر کرمان‬ ‫انتخابویژه ایاست‬ ‫عضو شــورای تخصصی جشــنوارۀ جهانی شــعر مقاومــت کرمان‬ ‫گفت‪ :‬این جشــنواره به واســطه برگزاری در شهر ســردار بزرگ اسالم‪،‬‬ ‫سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬جشنوارۀ ویژه ای است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش کرمــان انالین‪ ،‬مرتضی حیــدری ال کثیر‪ ،‬در نشســت‬ ‫خبری جشــنوارۀ جهانی شــعر مقاومت کرمان‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی شاعری‬ ‫می خواهد تخیل کند‪ ،‬ســودای این را دارد که به ســمت روح حرکت‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه تعبیــری از مــاده جدا شــود و این حرکــت از ماده بــه روح‪،‬‬ ‫خود حرکتی در مقابل ماده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شــاعر وقتی تخیل‬ ‫می کنــد و التفــات بــه روح دارد‪ ،‬در مقابــل مــاده مقاومت می کند و‬ ‫مخاطــب خــود را از روزمرگــی بــه یک جهــان دیگر دعــوت می کند؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬عمیق ترین هنری که می تواند در مورد مقاومت‪ ،‬اثر تولید‬ ‫کند‪ ،‬شــعر اســت و شــعر در خط مقدم این مفهوم قرار دارد‪ .‬عضو‬ ‫شورای تخصصی جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت کرمان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شــعر مقاومت وقتی با موضوع تکریم شــهدا و ســرداران بزرگ‬ ‫کشورهای مختلف باشد‪ ،‬اتفاق مبارکی است و این جشنواره به خاطر‬ ‫اینکه در شــهر ســردار بزرگ اسالم‪ ،‬سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫یشــود‪ ،‬جشــنوارۀ ویژه ای اســت و برگزاری جشنوارۀ جهانی‬ ‫برگزار م ‬ ‫شــعر مقاومــت کرمــان را انتخاب درســتی می دانم‪ .‬حیــدری ال کثیر‬ ‫بیان کرد‪ :‬در جریان ارســال اثار از کشــورهای عربی‪ ،‬شــاهد بودم که‬ ‫نام کرمان به عنوان شهر سردار سلیمانی به طور ویژه ای در ذهنشان‬ ‫مانده و دوســت داشــتند به بهانۀ شــرکت در این جشــنواره‪ ،‬بر مزار‬ ‫ســردار ســلیمانی حضــور پیــدا کننــد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬وقتــی به برخی‬ ‫تهــا نــگاه می کنیــم‪ ،‬می بینیــم بــزرگان حکومتی و سیاســی ان ها‬ ‫مل ‬ ‫کســانی هســتند که ممکن است به کشتار انســان ها پرداخته باشند‪،‬‬ ‫مثل هیتلر در المان؛ اما در کشوری که فرهنگ حسینی داشته باشد‪،‬‬ ‫مردم به کسی افتخار می کنند که احیاگر بوده‪ ،‬ملت مظلوم را نجات‬ ‫داده و زنده نگه داشته است‪.‬‬ ‫پاسخدستگاه هاپیراموناجرایقانونجوانیجمعیتراستی ازماییمی شود‬ ‫بازرسانسازمانبازرسیکلکشور از هفتهگذشتهدر حالراستی ازمایی‬ ‫پاسخدستگاه هاپیراموناجرایقانونجوانیجمعیتهستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬سومین نشست‬ ‫قــرارگاه نظــارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور با حضور اعضای قرارگاه و فاطمه محمدبیگی‬ ‫رئیس فراکســیون جمعیت مجلس شــورای اسالمی برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫جلسه با اشاره به اتمام ارزیابی گزارش های واصله از سوی دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬عنوان شــد که ســازمان بازرســی کل کشــور در ارزیابی عملکرد‬ ‫دســتگاه ها در اجــرای این قانون از مرحله خوداظهاری عبور کــرده و در‬ ‫مرحلهراستی ازماییاست‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬از هفته گذشته بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در‬ ‫دستگاه هادر حالراستی ازماییپاسخدستگاه هاهستند‪.‬‬ ‫احمد رحمانیان‪ ،‬قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس قرارگاه‬ ‫نظــارت بــر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این‬ ‫نشست با اشاره به اینکه برخی دستگاه ها اعالم کرده اند در خصوص‬ ‫اجرای قانون جوانی جمعیت ایین نامه های الزم را تهیه و برای تصویب‬ ‫بــه هیئت دولت ارســال کرده اند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولت باید اهتمام‬ ‫بیشتریبهموضوعجمعیتداشتهباشد‪،‬درعین حالدستگاه هانیز نباید‬ ‫به صرف ارسال ائین نامه ها اکتفا کنند بلکه باید پیگیری کنند تا دولت‬ ‫زودتر این ائین نامه ها را بررسی کند‪ .‬او با تاکید بر استمرار نشست های‬ ‫مشــترک قرارگاه با مجلس شــورای اســامی اظهار کرد‪ :‬مجلس شــورای‬ ‫اسالمی باید از دستگاه هایی که در قانون برای انها تکالیفی مشخص‬ ‫شــده این مطالبه را داشــته باشد که تاکنون چه اقدامی برای نظارت بر‬ ‫اجرای این قانون انجام داده اند‪.‬‬ ‫قائم مقــام ســازمان بازرســی کل کشــور دررابط هبــا اجــرای قانون‬ ‫جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانواده گفــت‪ :‬در این قانــون برای‬ ‫بیش از ‪ 50‬دستگاه دولتی و غیردولتی وظایفی تعریف شده است‪.‬‬ ‫رحمانیان ادامه داد‪ :‬این دســتگاه ها باید گزارش عملکرد شــش ماه‬ ‫خودشــان را به مجلس و شــورای انقالب فرهنگی ارائه دهند که به‬ ‫نظــر می رســد تاکنون به این وظیفــه عمل نکرده اند و ضــرورت دارد‬ ‫هرچه ســریع تر اقدامات الزم را انجام دهند‪ .‬او با اشــاره به برگزاری‬ ‫جلسات مستمر قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی از دســتگاه ها به مطالبه ســازمان بازرســی پیرامون اعالم‬ ‫گزارش های انجام شده پاسخ داده اند که بازرسان برای صحت سنجی‬ ‫اعــزام شــده اند و جمع بنــدی اولیه حکایت از ایــن دارد که اعتبارات‬ ‫الزم بــرای دســتگاه های اجرایــی مربوطــه تخصیــص داده نشــده و‬ ‫ضرورت دارد ســازمان مدیریت بر اســاس تکالیف قانونی در مهلت‬ ‫زمانی مقرر اعتبارات الزم را به دستگاه های مربوطه به منظور اجرای‬ ‫بهینه قانون اختصاص دهد‪ .‬قائم مقام ســازمان بازرســی کل کشور با‬ ‫تاکید بر اینکه در برخی از دستگاه های اجرایی‪ ،‬دولتی و غیردولتی‬ ‫عزمی بر اجرای این قانون وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در همین راستا‪،‬‬ ‫تهران‪،‬خراسانرضویومازندراندارایبیشترین‬ ‫خسارتاز سیلدر کشور‬ ‫ســازمان مدیریــت بحــران کشــور امــار‬ ‫جان باختــگان‪ ،‬مصدومــان و مفقودین ســیل‬ ‫اخیر را به تفکیک استان های کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی سازمان مدیریت بحران‬ ‫کشــور به ایســنا اعالم کرد‪ :‬برابر اخرین امارها‬ ‫در پی وقوع سیالب در کشور دستکم ‪ ۶۹‬نفر‬ ‫جان خود را ازدست داده‪ ۴۵ ،‬نفر مفقود شده‬ ‫و ‪ ۴۱‬نفر مصدوم شدند که این افراد به مراکز‬ ‫درمانــی انتقــال یافتند‪ .‬ســیل در اســتان تهران‬ ‫بیشترینتعدادجانباخته‪،‬مفقودیو مصدوم‬ ‫را به خود اختصاص داده اســت‪ .‬براین اســاس‬ ‫بــه ترتیب ‪ ۲۳ ،۳۲‬و ‪ ۱۵‬نفــر در جریان وقوع‬ ‫سیلدر تهرانکشته‪،‬مفقودو مصدومشده اند‪.‬‬ ‫بیشترین خسارات نیز در فیروزکوه و امامزاده‬ ‫داوود (ع) بــوده اســت‪ .‬پــس از اســتان تهران‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬بیشــترین فوتــی را بــه خود‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬در این استان هفت تن‬ ‫جــان خــود را در پی ســیل از دســت دادند که‬ ‫از ایــن تعــداد شــش تــن از اتباع کشــور عراق‬ ‫بودند‪ .‬همچنین ســه تن مفقود و ســه تن نیز‬ ‫مصدوم شــدند که این افراد نیز از اتباع کشــور‬ ‫عراق هستند‪ .‬پس از تهران و خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مازندران بیشترین تعداد جان باخته را به خود‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬در این اســتان شــش در‬ ‫پــی ســیل جــان خــود را ازدس ـت داده اند‪۱۲ .‬‬ ‫نفر نیز مفقود هستند که جستجو برای یافتن‬ ‫انها ادامه دارد‪ .‬چهار تن از مصدومان سیالب‬ ‫اســتان مازنــدران نیــز به مراکــز درمانی منتقل‬ ‫شدند‪ .‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬یزد و لرستان نیز‬ ‫سه استانی هستند که امار جان باختگان سیل‬ ‫در هرکدام از انها پنج نفر است‪ .‬در سیستان و‬ ‫بلوچستان یک تن نیز مصدوم و به بیمارستان‬ ‫منتقل شــده اما در حال حاضر هیچ گزارشــی‬ ‫از مفقــودی در ایــن اســتان بــه ثبــت نرســیده‬ ‫اســت‪ .‬در اســتان یــزد‪ ،‬چهــار نفــر نیز مفقود‬ ‫شده اند کهجستجو براییافتنانهاادامهدارد‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به اینکه برخی منابع از مرگ‬ ‫تتــن در پی ســیل یــزد خبــر داده بودند‪،‬‬ ‫هف ‬ ‫سازمان مدیریت بحران کشور به ایسنا اعالم‬ ‫تشــدگان به‬ ‫کرد که پس از انتقال اجســاد فو ‬ ‫پزشکی قانونی تنها مرگ پنج تن در پی سیل‬ ‫در اســتان یزد به تایید رســید‪ .‬در هریک از دو‬ ‫استان کرمان و مرکزی نیز سه تن جان خود را‬ ‫ازدس ـت داده اند‪ .‬هیچ یک از این دو استان در‬ ‫حال حاضر گزارش مفقــودی ندارند اما در هر‬ ‫یک از دو استان چهار نفر مصدوم شده و به‬ ‫بیمارستان منتقل شده اند‪ .‬در استان خوزستان‬ ‫نیز سهتن کشتهشده اند کهالبتهدلیلمرگانها‬ ‫نه سیل بلکه اصابت صاعقه و رعدوبرق بوده‬ ‫اســت‪ .‬هفــت نفر نیــز در این اســتان مصدوم‬ ‫شدند که به مراکز درمانی انتقال داده شدند‪.‬‬ ‫در اســتان چهارمحال وبختیاری یک مفقودی‬ ‫گــزارش شــده اســت‪ ،‬در اســتان ســمنان شــمار‬ ‫مفقودی ها دو تن بوده و یک مصدوم نیز به‬ ‫مراکز درمانی منتقل شــده است‪ .‬در هرمزگان‬ ‫دو مصدوم انتقالی به بیمارستان گزارش شده‬ ‫است‪ .‬ان طور که مهدی ولی پور‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫امدادو نجاتجمعیتهالل احمر اعالم کرده‬ ‫اســت‪ ،‬از ابتدای مردادماه ســیل و اب گرفتگی‬ ‫مناطقــی از ‪ ۲۴‬اســتان کشــور را تحت تاثیــر‬ ‫خــود قــرار داده کــه در حــال حاضــر عملیات‬ ‫امدادرسانی در ‪ ۱۵‬استان ادامه دارد‪.‬‬ ‫سعیدشعبانی | رویداد امروز‬ ‫نظامثبتپوکی استخوان‬ ‫در کشور ایجاد می شود‬ ‫طرح‪:‬حمیدرضا حیدری صفت‪ /‬رویداد امروز‬ ‫رمان بلند کلیدر مشــهورترین و باارزش ترین اثر‬ ‫محمــود دولت ابادی اســت که دولت ابــادی را‬ ‫بــه کســب جایزه نوبــل ادبیات بســیار نزدیک‬ ‫کــرد‪ .‬این نویســنده در دهــم مرداد ســا ل‪۱۳۱۹‬‬ ‫در روســتایی در دولت اباد ســبزوار ب ه دنیا امد‪.‬‬ ‫ســپری شــدن دوران کودکــی در روســتا‪ ،‬ســبب‬ ‫شــد تــا «رمان روســتایی» به دســت او بــه اوج‬ ‫شکوفاییبرسد‪.‬قالبداستان هایدولت ابادی‬ ‫دربارهروستاهایخراساننوشتهشدهو در ان ها‬ ‫مسائل و مشکالت روســتاییان را در دهه های‬ ‫‪ 1340‬و ‪ 1350‬به شکلی هنری بیان شده است‪.‬‬ ‫او داستان نویسیرااز سا ل‪ ۱۳۳۷‬اغاز کرد‪.‬اولین ‬ ‫مجموع ه داستا ن او با نا م الیه های بیابانی در‬ ‫پ رســید‪ .‬به غیراز کلیدر اثار‬ ‫ســا ل ‪ ۱۳۴۷‬ب ه چا ‬ ‫برجســته ای همچــو ن جــای‬ ‫ی ســلوچ (رمــان)‪ ،‬ســفر‪،‬‬ ‫خال ـ ‬ ‫ســلوک (رمــان)‪ ،‬اهــوی بخــت‬ ‫مــن گــزل (داســتان)‪ ،‬ته شــب‬ ‫(داســتان) و ‪ ...‬در کارنامــه این‬ ‫نویسنده ب ه چش ـ م می خورد‪.‬‬ ‫خــود دولت ابــادی بارها گفته‬ ‫ اســت‪ :‬دیگــر گمــان نکنــم که‬ ‫نیــرو و قــدرت و دل و دماغــم‬ ‫اجازه بدهد که کاری کامل تر از کلیدر بکنم‪.‬‬ ‫کلیــدر از جهــت کمــی و کیفــی‪ ،‬کامل تریــن‬ ‫یکــرده ام کــه‬ ‫کاری اســت کــه مــن تصــور م ‬ ‫بتوانــم و شــاید بشــود گفــت؛ در برخــی‬ ‫جهــات از تصــور خــودم هــم زیادتر اســت‪.‬‬ ‫نثر استثنائی‪ ،‬ساختار استوار روایی‪ ،‬حوادث‬ ‫پرفرازوفــرود و ماجراهــای پرکشــمکش‪،‬‬ ‫کلیــدر را بــه یکــی از رمان های‬ ‫بســبک و متفــاوت‬ ‫صاح ‬ ‫فارســی بــدل کــرده اســت‪.‬‬ ‫موضوع کلیدر تبدیل شدن یک‬ ‫یاغــی ایلیاتــی – گل محمد –‬ ‫بــه مبارزی وطنــی و عصیان بر‬ ‫ضــد حکومــت و کشت هشــدن‬ ‫اوســت‪ .‬در این رمــان‪ ،‬دو نوع‬ ‫زندگی ایل نشینان کرد خراسان‬ ‫و روســتاییان اطــراف ان بــا تمــام مناســبات‬ ‫یشــان نمــود‬ ‫و روابــط اجتماعــی و معیشت ‬ ‫فهــای دقیــق از شــیوه‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬توصی ‬ ‫زندگی و اداب ورسوم به رمان ارزش استنادی‬ ‫می بخشد‪.‬نثر دولت ابادی‪،‬نثریزنده‪،‬جذابو‬ ‫اثرگذار استوگوییخوانندهتمامشخصیت ها‬ ‫و مناظر و پدیده های طبیعت را که او توصیف‬ ‫می کند‪ ،‬به چشم می بیند‪ .‬مهارت دولت ابادی‬ ‫در توصیــف انــدام و چهــره و حــاالت روحــی‬ ‫تهــا پس از‬ ‫قهرمانانش چنان اســت که تا مد ‬ ‫مطالعه داستان‪ ،‬سیمای یک یک انان در ذهن‬ ‫خواننده می ماند‪ .‬نویســنده در این اثر ســعی‬ ‫کــرده اســت از گویــش ســبزواری بــه ســود زبان‬ ‫فارسیبهرهگیردو ترکیباتتازهو واژه هایگمدر‬ ‫زبان فارسی را در رمان خود بیاورد‪ .‬دولت ابادی‬ ‫در کلیــدر تلفیقــی از زبان بومی خراســان و نثر‬ ‫سنتی را استفاده کرده است‪ .‬از سویی‪ ،‬استفاده‬ ‫وســیع از لغات‪ ،‬اصطالحات و ضرب المثل ها‪،‬‬ ‫روحی تازه به رمان داده و از سوی دیگر توجه‬ ‫نویســنده به باســتان گرایی زبان باعث متمایز‬ ‫شدنزبانداستانیاو گردیدهاست‪.‬‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور بعد از اعالم هشدار و تذکر به دستگاه ها‪،‬‬ ‫نسبت به معرفی دستگاه های متخلف به مراجع ذی صالح قضایی‬ ‫و اداری به منظور تعقیب کیفری و اداری اقدام خواهد کرد‪ .‬رحمانیان‬ ‫پیشــنهاد داد کــه باتوجه به اهمیت و حساســیت و ضــرورت اجرای‬ ‫این قانون‪ ،‬دستگاه هایی که مسئولیت قابل توجهی در اجرای قانون‬ ‫دارنــد همانند ســازمان بازرســی قرارگاهــی را برای اجرای ان تشــکیل‬ ‫دهنــد و ایــن موضــوع را با جدیت دنبــال کنند‪ .‬او با اشــاره به اینکه‬ ‫مقرر شده دستگاه هایی که وظیفه نظارتی بر اجرای قانون دارند بر‬ ‫حسب مورد و به منظور هم افزایی در اجرای این وظیفه نظارتی در‬ ‫جلسات قرارگاه دعوت و در راستای اجرای این قانون هماهنگی های‬ ‫الزم بین دستگاه های نظارتی صورت گیرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قرارگاه نظارت‬ ‫بــر قانون جوانی جمعیت‪ ،‬نظــارت بر اجرای این قانون را از مراجع‬ ‫قضایی از جمله پزشکی قانونی و‪ ...‬اغاز کرده است‪ .‬در ابتدای این‬ ‫نشســت رئیس فراکســیون جمعیت مجلس شــورای اسالمی به ارائه‬ ‫یهــای مجلــس در خصوص اجــرای قانون «جوانی‬ ‫گزارشــی از پیگیر ‬ ‫جمعیــت و حمایــت از خانــواده» پرداخــت‪.‬در جریان این جلســه‪،‬‬ ‫اعضای قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با‬ ‫اعالم اینکه نظام ثبت پوکی استخوان (استئوپروز ) در کشور ایجاد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اختالالت‬ ‫عضالنی‪ ،‬اســکلتی شــامل ‪ ۱۵۰‬بیماری می شــود و کمردرد علت اصلی ناتوانی افراد در ‪۱۶۰‬‬ ‫کشور جهاناست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬دکتر کــوروش اعتماد در نشســت کارشناســان برنامه های عضالنی‪،‬‬ ‫اسکلتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در هتل قلب تهران‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش وزن اولین‬ ‫عامل خطر‪ ،‬بیماری های شغلی دومین عامل و مصرف دخانیات‪ ،‬اضافه وزن و بیماری های‬ ‫کلیوی عوامل خطر بعدی بیماری های اســکلتی‪ ،‬عضالنی هســتند‪ .‬او با اشــاره به این که‬ ‫برنامه‬ ‫پیشگیری و کنترل بیماری های عضالنی‪ ،‬اسکلتی (استئوپروز ) هم اکنون یکی از سه‬ ‫ٔ‬ ‫پایلــوت دفتــر بیماری هــای غیرواگیر در کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬این بیمــاری از نظر کمیت‬ ‫درگیرکردن افراد جامعه‪ ،‬قبل از بیماری دیابت قرار دارد و هرچه سن فرد باالتر می رود‬ ‫درصد ابتال به بیماری های اسکلتی‪ ،‬عضالنی بیشتر می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از نظر سال های‬ ‫ازدست رفته عمر و معلولیت ها این بیماری در کشوری مثل استرالیا که دریافت های علمی‬ ‫انجا به نوعی قابل تعمیم به سایر کشورهاست‪ ،‬رتبه اول را داراست‪ .‬بانوان بیشتر از اقایان‬ ‫در معرض خطر این بیماری قرار دارند‪ ،‬بنابراین در برنامه پایلوت ما زنان بیشتر موردتوجه‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان این که‬ ‫در امریکا بار مالی ساالنه افتادگی بر اثر بیماری های عضالنی‪ ،‬اسکلتی ‪ ۱۷.۹‬میلیارد دالر‬ ‫اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیش از دو ســوم بیماران از فواید تشــخیص اســتئوپروز بی اطالع اند‪ .‬در‬ ‫کشورهای پردرامد ‪ ۴۴۰‬میلیون نفر درگیر عوارض این بیماری بوده و ‪ ۱.۷۱‬میلیارد نفر در‬ ‫جهانبهبیماری هایاسکلتی‪،‬عضالنیمبتالهستند‪.‬دکتر اعتمادافزود‪:‬نتایجیکمطالعه‬ ‫علمی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬نشــان داد از هر ســه نفر یک نفر نیاز به بازتوانی و ناتوانی دارد و‬ ‫‪ ۵۷۰‬میلیون نفر در دنیا به کمردرد مبتال هستند‪ .‬او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره‬ ‫به اهمیت اجرای اسناد دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر توجه به این اسناد در برنامه‬ ‫هفتم توسعه کشور را مورد تاکید قرارداد‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۸۰‬درصدی درامد سازمان های‬ ‫شهرداری پس از ایجاد خزانه واحد‬ ‫معاونمالیو اقتصادیشهرداریتهران گفت‪:‬بعداز ایجادخزانهواحد‪،‬درامدشرکت ها‬ ‫و سازمان ها نسبت به سال گذشته افزایش حداقل ‪ ۸۰‬درصدی داشته است‪.‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫بررســی الیحه تایید حســاب تمرکز وجوه درامد ‪ ۲۳‬ســازمان و شــرکت شــهرداری تهران در‬ ‫دســتور کار هشــتاد و دومین جلسه شــورای شهر تهران قرار گرفت‪ .‬ابوالفضل فالح معاون‬ ‫مالیو اقتصادیشهرداریتهران گفت‪:‬از ابان ماهحساب هایمشترکشهرداریباسازمان ها‬ ‫و موسسات ایجاد شد و روان سازی و بهینه سازی ایجاد شد تا از درامدهای شهرداری تهران‬ ‫بیشترین استفاده شود‪ .‬یکی از اقدامات اساسی برای اینکه شهر به قیمت خودش اداره شود‬ ‫نه گران تر از ان‪ ،‬تشکیل حساب خزانه واحد بود و اگر در چهار ماهه امسال خزانه واحدی‬ ‫وجود نداشت باید هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق هزینه می کردیم‪ .‬فالح گفت‪:‬‬ ‫گام بعدی ما ایجاد انضباط مالی در حوزه پیمانکاران است مدیریت بدهی ها نیز از جمله‬ ‫اقداماتی است که در دستور کار شهرداری قرار دارد‪ .‬معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران‬ ‫بااشارهبهبدهی هایاختصاصیگفت‪:‬بدهی هایاختصاصیمانندقطعاشجار وپارکینگ ها‬ ‫حتما وارد حســاب می شــود و در حال حاضر می دانیم که چه میزان هزینه از طریق قطع‬ ‫ً‬ ‫اشجار وارد حساب شده است و چه مقدار نیاز خرج شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شاید هنوز‬ ‫برخی از سازمان ها تمامی منابع خود را به حساب خزانه واحد ارسال نکنند که این موضوع‬ ‫نیز در حال رفع است‪.‬‬ ‫مرزبانیبارفت وامدقانونیکولبرانمشکلیندارد‬ ‫فرمانــده مرزبانــی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫مرزبانــان بــا رفت وامــد قانونــی کولبــران‬ ‫مشــکلی نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬احتمــال دارد‬ ‫دریچ ههــای عبــوری مرزبانــان‪ ،‬هماننــد‬ ‫سال های قبل از ‪ ۹۶‬بازگشایی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬ســردار‬ ‫احمدعلــی گــودرزی در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه ایــا مرزبانــی بــا فعالیــت‬ ‫کولبران مخالف اســت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬مرز‪،‬‬ ‫حریم کشــور اســت؛ فقط و فقط در زمان‬ ‫مکان مشــخص اســت که برخی از افراد‬ ‫و ِ‬ ‫اجــازه تردد و عبــور و مرور از ان را دارند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬درگذشــته (قبــل از ســال ‪)۹۶‬‬ ‫فرمانــداری یــک دریچــه را بازکــرده بــود و‬ ‫بــه کولبــران کارت «پیل ـه وری» داده بود و‬ ‫به عنوان مثال می گفت می توانید تعدادی‬ ‫از یــک وســیله خــاص را از اقلیم کردســتان‬ ‫به داخل کشــور بیاورید‪ .‬فرمانده مرزبانی‬ ‫فراجــا بیان کــرد‪ :‬این افــراد تحت نظارت‬ ‫مرزبانان وارد کشــور می شدند‪ ،‬وسایلشان‬ ‫بررســی می شــد و اگر اقالم ممنوعه مانند‬ ‫مــواد مخــدر و اســلحه همراهشــان نبــود‪،‬‬ ‫کمک کردند‪.‬‬ ‫قرار است مانند قبل از سال ‪۹۶‬‬ ‫دریچه های عبوری کولبران باز شود‬ ‫می توانســتند وارد کشــور شــوند‪ .‬ســردار‬ ‫گــودرزی بیــان کــرد‪ :‬این نــوع رفت وامد تا‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬مرسوم بود‪ ،‬اما با روی کار امدن‬ ‫دولــت اقــای روحانی شــیوه کار تغییر کرد‬ ‫و دولــت اعــام کــرد کولبــران بــه دولــت‬ ‫حق وحقــوق نمی دهنــد و بایــد فقــط از‬ ‫گمــرکات عبور و مرور کننــد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫نظــر گمــرک هــم بــر این بــود که ایــن نوع‬ ‫رفت وامــد کولبــران غیرقانونی اســت‪ ،‬چرا‬ ‫کــه به عنوان مثــال کولبــر ‪ ۱۰۰‬تلویزیــون به‬ ‫داخل کشــور مــی اورد و هرکدام را با مبلغ‬ ‫ناچیــزی می فروشــد‪ ،‬امــا ایــن تلویزیون تا‬ ‫بــه شــهر ها و بــه دســت مشــتری ها برســد‬ ‫قیمتشــان به شــدت بــاال مــی رود‪ .‬فرمانده‬ ‫مرزبانی فراجا تصریح کرد‪ :‬در واقع دولت‬ ‫می گفت مرزنشــینان باید حق وحقوق من‬ ‫را بدهنــد و به جــای ان ســاالنه مبلغــی را‬ ‫بــه ان ها پرداخــت می کنــم؛ به عنوان مثال‬ ‫در اخریــن ســال دولــت قبل در اســفند به‬ ‫هــر خانواده مرزنشــین یــک میلیون تومان‬ ‫گــودرزی در پاســخ بــه ســوال دیگــری‬ ‫مبنــی بــر اینکه تصمیم دولــت فعلی برای‬ ‫نحوه فعالیت کولبران چیست‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫دولــت تصمیــم گرفتــه اســت کــه معبر هــا‬ ‫را ماننــد قبــل از ســال ‪ ۹۶‬بــاز کنــد و از‬ ‫فرمانــداران خواســته تــا شــرایط را بررســی‬ ‫کند و لیست کولبران را تکمیل کند تا برای‬ ‫اجرای این کار مشکلی نباشد‪ .‬او در پایان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه مرزبانی بــا رفت وامد‬ ‫قانونــی کولبــران مشــکلی نــدارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مــا نمی توانیــم چشــممان را بــر رفت وامد‬ ‫غیرقانونــی ببندیــم؛ به عنوان مثــال شــما‬ ‫تصــور کن ‪ ۱۰‬نفر از یــک مرز تحت عنوان‬ ‫کولبــران رد می شــوند‪ ۹ ،‬نفــر از ایــن افراد‬ ‫واقعــا کولبــر هســتند و اقــام معمولی به‬ ‫ً‬ ‫همراه دارند‪ ،‬اما یک نفر با خود اسلحه یا‬ ‫بمب یا مواد شــیمیایی همراه دارد که اگر‬ ‫بررســی نشود و وارد کشور شود‪ ،‬خسارات‬ ‫جبران ناپذیری را برجا می گذارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!