روزنامه رویداد امروز شماره 1406 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1406

روزنامه رویداد امروز شماره 1406

روزنامه رویداد امروز شماره 1406

‫سرمقاله‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫نقشه گنج‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 06‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫در پایتخت‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2022‬‬ ‫‪ 28‬ذوالحجه ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1406‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫تهران‬ ‫شماره‬ ‫گردهمایی‬ ‫دوامیان برگزار شد‬ ‫حرکت‬ ‫به سوی ایمنی‬ ‫شهر تهران‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫دولتتسهیالتمناسبیبرایشرکتهایدانشبنیاندرنظرگرفتهاست‬ ‫محسنمنصوری؛استاندارتهران‪:‬ستادحمایتازتشکلهاواقتصاددانشبنیان‬ ‫در استان تهران تشکیلشده و پیگیر مسائل و مشکالت انها هستیم‪ .‬دولت‬ ‫تسهیالت مناسبی برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته و قانون حمایت از‬ ‫دانشبنیانها نیز طی چند ماه اخیر مصوب و ابالغشده است‪.‬‬ ‫گردهمایی دوامیان برگزار شد‬ ‫حرکت بهسوی ایمنی شهر تهران‬ ‫برنامهاحیای‬ ‫واحدهای‬ ‫صنعتیراکد‬ ‫تولیدیاستان‬ ‫‪540‬‬ ‫مــورد اهتمــام اســت‪ ،‬این اســت که ســراهای محله را‬ ‫در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و ایمنی در‬ ‫ســراهای محله راهاندازی خواهد شد‪ ،‬گروههای دوام‬ ‫ایمنی در هر محلی که میتوانند اثرات جدی داشته‬ ‫باشند و تاثیر در زیست شهر داشته باشند باید کمک‬ ‫کنند‪.‬او تصریح کرد‪:‬امیددارماینحضور بهانهایبرای‬ ‫تشدید فعالیتها و ایجاد ظرفیتی باشد تا بتوانیم از‬ ‫وقوع بحران پیشــگیری کنیم‪ .‬شــهر ما باید قشنگتر‬ ‫ساخته شود و این امر محقق نمیشود مگر اینکه شما‬ ‫عزیزانحضورداشتهباشید‪.‬‬ ‫لزوم تثبیت خانه دوام و ایمنی در سرای‬ ‫محالت‬ ‫رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران‬ ‫شــهرداری تهران گفت‪ :‬خانه دوام و ایمنی در ســرای‬ ‫محالت باید تثبیت شود‪ ،‬دوامیها از امکانات شهری‬ ‫و امکانات شهرداری بهرهمند شوند‪ .‬علی نصیری در‬ ‫مراسم گردهمایی اظهار کرد‪ :‬تهران‪ ،‬مانند هر شهر‬ ‫دیگری با حوادث مختلفی مواجه است‪ .‬باید برای‬ ‫‪48‬‬ ‫احیای ‪ ۴8‬واحد تولیدی‬ ‫در سه ماه‬ ‫‪205‬‬ ‫وقوع و پیشگیری از اثرات حوادث تالش کند‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه مردم نقش محوری در مدیریت‬ ‫بحران دارند و مدیریت بحران قبل از وقوع حادثه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دولتها و حکومتهــا بهتنهایی از‬ ‫پــس مدیریــت بحران برنمیاینــد و با حضور عامه‬ ‫مــردم میتوانیم در این حوزه موفق باشــیم‪ ،‬کرونا‬ ‫کنتــرل نمیشــد اگر مــردم حضور پیــدا نمیکردند‪.‬‬ ‫گروه دوام در حوزه واکسیناسیون مردم حضور پیدا‬ ‫کرد‪ .‬نصیری با بیان اینکه فعالیت گروه دوام فقط‬ ‫برای ‪ ۷۲‬ســاعت اول بعد از وقوع حادثه نیســت‪،‬‬ ‫دوام نقــش محــوری در حــوزه پیشــگیری از وقــوع‬ ‫حادثه دارد‪ ،‬گفت‪ ۱۳۰۰ :‬عضو جدید در گروه دوام‬ ‫داریــم‪ ۷ ،‬ســال بود که این گروه جلســه نداشــتند‪،‬‬ ‫هدف این است که یک یا علی بگیریم و فعالیت را‬ ‫شروع کنیم‪.‬رئیسسازمانپیشگیریو مدیریتبحران‬ ‫شهرداری تهران خاطرنشان کرد‪ :‬خانه دوام و ایمنی در‬ ‫سرای محالت باید تثبیت شود‪ ،‬دوامیها از امکانات‬ ‫شهریو امکاناتشهرداریبهرهمندشوند‪.‬‬ ‫احیای ‪ 2۰5‬واحد تولیدی‬ ‫در سال جاری‬ ‫‪2940‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫برای ‪ 2۹۴۰‬نفر‬ ‫و اقالمبازیافتیدر مبدا(خانهها)در اصفهاناجرا‬ ‫شدهو در اینسالهابهخوبیپیشرفتهاست‪.‬در‬ ‫این مدتزمان جمعاوری و جداسازی به فرهنگ‬ ‫شهرونداناصفهانتبدیلشدهاست‪.‬بااستفادهاز‬ ‫این تجربه و شیوههای نوین در دنیا میتوان برای‬ ‫این ثروت عظیم و بیپایان برنامهریزی کرد‪ .‬این‬ ‫اقدام سبب حذف شبکه فعلی و افزایش درامد‬ ‫پایدار شهرداری خواهد شد‪ .‬درامدی که این روزها‬ ‫باکاهشساختوساز خزانهوپروژههایعمرانیرا‬ ‫تحتفشارگذاشتهاست‪.‬‬ ‫‪-3‬زبالــه بیمارســتانی‪ :‬بــا شــیوع کرونا حجم‬ ‫زبالههایبیمارستانیاز ‪ 70‬به‪ 120‬تندر روز رسیده‬ ‫استکهایناقالمشیوهحمل‪،‬جداسازیو امحای‬ ‫خــاص خــود را دارنــد‪ .‬اجــرای درســت این بخش‬ ‫به حفظ سالمتی جامعه و جلوگیری از خطرات‬ ‫احتمالیکمکشایانیدارد‪.‬‬ ‫‪-4‬اقتصادبازیافت‪:‬باتوجهبه فعالیت جمع‬ ‫گستردهایاز شبکهغیرقانونیجمعاوریزبالهکهاز‬ ‫جملهکودکانکار راهمشاملمیشود‪،‬تالشبرای‬ ‫درنظر گرفتن شیوه تغییر‪ ،‬تبعات اجتماعی این‬ ‫موضوعراتاحدزیادی کنترلخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪-5‬محیطزیستشهری‪ :‬حمل‪ ،‬دفن و حتی‬ ‫سوزاندنزبالهتبعاتگستردهایبر محیطزیست‬ ‫شهری و همچنین بهداشت خاک‪ ،‬ابوهوا دارد‪.‬‬ ‫با مدیریت جامع پسماند‪ ،‬حجم نهایی زباله که‬ ‫نیاز به دفن زمینی داشــته باشد بهشدت و حتی‬ ‫تا‪ 10‬درصد میزان کل کاهش مییابد‪ .‬این موضوع‬ ‫سببخواهدشدسایتهایزبالهبرایدورهزمانی‬ ‫طوالنیتــری امکان بهرهبرداری داشــته باشــند و‬ ‫مسائلی مانند نفوذ شیرابه به ابهای زیرزمینی‪،‬‬ ‫تجمع حیوانات‪ ،‬انتقال بوی نامطبوع به ســطح‬ ‫شــهر و رشــد حشــرات و جانــوران کنتــرل شــده و‬ ‫بهشدتکاهشیابد‪.‬‬ ‫پسماند گنجی گرانبها است که در میانه بو و‬ ‫شکل مشمئزکننده هر روز تا حد زیادی از دست‬ ‫میرودو توجهو سرمایهگذاریبرایتغییر روندان‬ ‫بهزیستو توسعهپایدار کمکخواهدکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص میدهیم‪ ،‬کسانی از یارانه بیشتر‬ ‫منتفع میشوند که بیشتر مصرف میکنند‪،‬‬ ‫امــا در ســایر کاالهــا و حتــی حاملهــای‬ ‫انــرژی‪ ،‬افــراد پرمصرفمــان‪ ،‬بیشــتر افــراد‬ ‫متمکن هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در موضوع نان‪،‬‬ ‫پرمصرفها‪ ،‬افراد و خانوادههایی هستند‬ ‫که تمکن مالی پایینتری دارند و به دلیل‬ ‫اینکــه امکان تامین کاالهای مصرفی دیگر‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬نــان بیشــتری مصــرف میکنند؛‬ ‫البته به شرطی که واقعا نان به مصرف این‬ ‫خانوارها برسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی طرح مدیریت هوشــمند یارانه ارد و‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫ترمیم خط انتقال اب‪ ۹۰۰‬میلیمتری‬ ‫در شهرری‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی ابفا منطقــه ‪ ۶‬تهران گفت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب شهرستان ری با تعمیر و ترمیم شکستگی خط انتقال‬ ‫اب اصلی‪ ۹۰۰‬میلیمتری برطرف شد‪.‬‬ ‫مرتضی فخاری در گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب در شهرری در پی ایجاد شکستگی خط انتقال اصلی‬ ‫اب شهرستان ری در محله صفائیه پس از دو روز تالش همکاران‬ ‫رفع شد‪ .‬به گفته او موقعیت مکانی و عمق زیاد محل لوله اب‬ ‫و ضرورت انجام مقدمات الزم برای جلوگیری از ریزش ترانشــه‬ ‫به دلیل وجود خاک دســتی و نخله ســاختمانی‪ ،‬بروز حادثه و‬ ‫شکستگی مجدد خط لوله از یک نقطه دیگر و تخلیه زمانبر‬ ‫اب در محــل حفــاری از دالیــل مهم طوالنی شــدن زمان انجام‬ ‫عملیاتترمیمخطانتقالو ادامهقطعیاببودهاست‪.‬فخاری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬باوجــود برنامهریــزی و اجــرای عملیاتترمیم محل‬ ‫شکســتگی در زمــان موردنظر و انجام مقدمات بــرای پایان کار‬ ‫در بامداد دو روز گذشــته‪ ،‬این خط لوله به دلیل فرســودگی از‬ ‫محل دیگری دچار شکستگی شد و تالشها برای ترمیم محل‬ ‫نان یا بهاختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف‬ ‫از مصــارف گنــدم و ارد و نان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در ســمت مــردم اتفاق‬ ‫ویژهای را مشــاهده نخواهیم کرد؛ یعنی‬ ‫نــه افزایش قیمت نــان و نه محدودیت‬ ‫خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت‬ ‫و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت‬ ‫نان یا چیزی شــبیه این برای مردم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه مــردم بــاکارت‬ ‫بانکی خودشــان از هر بانکی که باشــد‪،‬‬ ‫مطابق ســابق خرید نــان را با همان نرخ‬ ‫سابق انجام میدهند‪.‬‬ ‫شکستگی تا عصر دیروز ادامه داشت که درنهایت خط انتقال‬ ‫بهطــور کاملترمیم و در مدار بهرهبــرداری قرار گرفت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مشــکل شکســتگی این خــط اصلی انتقــال و تامینکننده‬ ‫اب شهرســتان ری بهطور کامل رفع شــده و اب اشامیدنی همه‬ ‫مشــترکان وصــل اســت‪ .‬مدیر روابــط عمومی ابفــای منطقه ‪۶‬‬ ‫تهران ضمن قدردانی و سپاس از همراهی و سعهصدر مشترکان‬ ‫ابفای شــهرری‪ ،‬از قطعی اب پیشامده و بروز مشــکالت برای‬ ‫شهروندانشهرستانریعذرخواهیکرد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬باند سرقت سازمانیافته متالشی‬ ‫شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬با اجرای چهاردهمین‬ ‫طــرح رعــد پلیــس‪ ۳۰۱ ،‬نفــر از متهمــان دســتگیر و پنــج بانــد‬ ‫ســازمانیافته جرائــم ازجملــه ســرقت و قاچــاق مــواد مخدر و‬ ‫مشروباتالکلیمتالشیشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان افــزود‪ :‬در‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرستان ری‪ ،‬چهاردهمین طرح رعد طی‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬این‬ ‫طرح پس از یک ماه کار اطالعاتی و رصد موضوعات مختلف و‬ ‫کسبمجوزهایقضاییدر قالبعملیاتمنسجموغافلگیرانه‬ ‫در اقصینقاطحوزهاستحفاظیشهرستانریاجراشد‪.‬سرهنگ‬ ‫جلیلیان اظهار داشت‪ ۱۷۵ :‬سارق دستگیر و ‪ ۲۰۷‬فقره سرقت‬ ‫کشــف شــد و امــوال مســروقه به مالباختــگان بازگردانده شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬سه قبضه سالح گرم‪۴۱ ،‬‬ ‫خردهفــروش مــواد مخدر با هشــت کیلوگــرم انواع مــواد مخدر‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬بیش از ‪ ۲‬هزار لیتر انواع مشروبات الکی کشف‬ ‫و تولید و توزیعکنندگان ان دستگیر شدند‪ .‬جلیلیان با بیان اینکه‬ ‫ارزش اموال مکشــوفه بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد ریال اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه استحفاظی شهرستان ری‬ ‫‪ ۲‬درصد کاهش وقوع جرائم را نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته داشــتهایم‪ .‬فرمانده انتظامی شهرســتان ری اعالم کرد‪:‬‬ ‫کمتــر از یــک درصــد قدرالســهم کل جرائم کشــور در حــوزه ری‬ ‫اتفاق افتاده که بیش از ‪ ۷۰‬درصد افزایش کشفیات و ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫افزایشدستگیریسارقانراداشتهایم‪.‬او اضافه کرد‪:‬در معاونت‬ ‫قضایی کالنتریها‪ ۹۱‬درصد پروندههای غیرامنیتی به معاونت‬ ‫اجتماعی و سایر دوایر برای سازش در میان طرفین دعوا ارجاع‬ ‫دادند‪.‬سرهنگجلیلیانبیان کرد‪ :‬کارشناسانخبرهدر حوزهدوایر‬ ‫مشاوره‪ ،‬از یک درصد پرونده ارجاعی‪ ۷۲‬درصد به سمت سازش‬ ‫و اصالح طرفین دعوا پیشرفته و بخش عمدهای از پروندههای‬ ‫ورودی به دستگاه قضایی کاسته شده است‪.‬‬ ‫توزیع گوشتهای عاری از بیماری در‬ ‫میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران‬ ‫مدیر کنترل کیفیت معاونت بهرهبرداری ســازمان مدیریت‬ ‫افتاده است‪ .‬پس از تثبیت نگرش‪ ،‬باید تالش برای کار صورت گیرد‬ ‫تااسیبحلشود‪.‬مدیرعاملسازمانرفاه‪،‬خدماتو مشارکتهای‬ ‫اجتماعی شــهرداری تهران با تاکید بر تشــکیل بیش از ‪ ۲۴‬جلســه‬ ‫قرارگاه اجتماعی در همه حوزههای اســیب اجتماعی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکــی از ‪ ۱۳‬شــاخهای کــه ســازمان بــه ان ورود پیداکــرده‪ ،‬معتادان‬ ‫متجاهر است‪ .‬زنان سرپرست خانوار‪ ،‬متکدیان‪ ،‬کودکان کار‪ ،‬زباله‬ ‫گردها‪ ،‬بیخانمانها‪ ،‬فقر‪ ،‬معلولیت و ‪ ...‬جزو موضوعاتی هستند‬ ‫که سازمان انها را پیگیری میکند‪ .‬به گفته احمدی صدر این قرارگاه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬مصوبه داشته و بیش از ‪ ۸۰‬درصد مصوباتش اجراشده‬ ‫اســت و ‪ ۲۰‬درصــد باقیمانــده نیــز یــا در حــال اجراســت یــا اینکه‬ ‫متوقــف اســت‪ .‬او در بخش دیگری از ســخنان خــود اعالم کرد که‬ ‫امروزه حدود ‪ ۲۰۰‬ظرفیت جدید برای منع پذیرشیها در شهرداری‬ ‫تهران ایجادشده است‪ .‬او پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا اطلس‬ ‫اســیبهای اجتماعی در شهرداری تهیهشــده است یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫اطلس اســیبهای اجتماعی تهیهشــده و در کمتر از دو ماه اینده‪،‬‬ ‫بهصورتعمومیرونماییخواهدشد‪.‬‬ ‫میادینمیوهو ترهبار گفت‪:‬خطقرمز ماسالمتمردماستو در‬ ‫اینزمینههرگونه کوتاهیقابلقبولنیستو اگر تخلفیصورت‬ ‫گیرد‪ ،‬برخورد میکنیم‪ .‬به گزارش دانشجو‪ ،‬علیرضا عباسی درباره‬ ‫مورد تائید بودن سالمت گوشتهای قابلعرضه به شهروندان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در برخی روز ها و ماههای ســال شــاهد هســتیم که‬ ‫برخیویروسهایابیماریهادر بینحیواناتشیوعپیدامیکند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در حــال حاضــر نیز شــهروندان در ارتباطهایی که با‬ ‫ما داشتهاند‪ ،‬نگرانیهایی مبنی بر مبتال بودن برخی دامها به‬ ‫تب کنگو دارند‪ .‬عباسی بیان کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬ما از گذشته‬ ‫برنامههایی را برای کنترل گوشتهای قابلعرضه به شهروندان‬ ‫داشــتهایم‪ ،‬امــا بهمنظــور اســایش خاطــر شــهروندان اقدامات‬ ‫جدیتری را در دســتور کار داریم‪ .‬مدیر کنترل کیفیت معاونت‬ ‫بهرهبرداری ســازمان مدیریــت میادین میوه و ترهبار شــهرداری‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬تمامی مواد پروتئینی ازجمله انواع گوشت قرمز‬ ‫در حال عرضه در میادین و بازار های سطح شهر عالوه بر تامین‬ ‫از مراکز تولید و استحصال معتبر‪ ،‬در پایانههای عرضه عمدهی‬ ‫سازمانمدیریتمیادینتوسطدکتر هایدامپزشکموردبازرسی‬ ‫ونظارتمضاعفقرارگرفته‪،‬در مشاهدهیهرگونهمشکلکیفی‬ ‫و بهداشــتی از توزیع و عرضهی ان ممانعت میشــود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬خط قرمز ما ســالمت مردم اســت و در این زمینه هرگونه‬ ‫کوتاهــی قابلقبول نیســت و اگر تخلفی صورت گیــرد‪ ،‬برخورد‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬سارا اکبری‪/‬رویداد امروز‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫استانداری تهران با بیان اینکه ‪ ۹‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫نانوایی مجوزدار در پایتخت فعالیت دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان هفته تمامی این نانواییها‬ ‫بهسیستمکارتخوانمجهز میشود‪.‬‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬عســگری گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬نانوایی در ســطح اســتان‬ ‫به سیستم کارتخوان مجهز شده است‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬طرح تجهیز نانواییها به سیســتم‬ ‫کارتخــوان از ســرعت مناســبی برخــوردار‬ ‫اســت و ایــن طــرح تا پایان هفتــه به پایان‬ ‫میرسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد پیشتر درباره‬ ‫جزییــات طرح هوشــمند ســازی یارانه نان‬ ‫گفت‪ :‬در طرح هوشمند ســازی یارانه نان‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت‪ ،‬محدودیــت خریــد برای‬ ‫مردم نخواهیم داشت و حتی ابزار خاصی‬ ‫تحت عنوان کارت نان وجود ندارد‪ .‬محمد‬ ‫جالل درباره اجرای طرح هوشمند سازی و‬ ‫مردمیسازییارانهنان‪،‬اظهار داشت‪:‬یارانه‬ ‫ارد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر‬ ‫کاالهای اساســی و حتی حاملهــای انرژی‬ ‫دارد و اینکــه وقتــی یارانــه را بــه خــود کاال‬ ‫مدیرعامــل ســازمان رفــاه‪ ،‬خدمات و مشــارکتهای اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬تعدادی از برنامههای امسال سازمان متبوعش را‬ ‫تشریح کرد و در باب چگونگی نگاه به افراد اسیبدیده اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬باید بهگونهای به اسیبهای اجتماعی نگاه شود که گویی‬ ‫ایــن اســیب در خانــواده خودمــان اتفــاق افتاده اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬احمداحمدیصدر در توضیحجمله«اسیبدیدهاجتماعی‪،‬‬ ‫خانواده ماست»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید بهگونهای به اسیبهای اجتماعی‬ ‫نگاه شــود که گویی این اســیب در خانواده خودمان اتفاق افتاده‬ ‫است یا به تعریفی دیگر معتاد متجاهر‪ ،‬دختران فرار و ‪ ...‬فرزندان‬ ‫خودمان هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکتهای‬ ‫اجتماعیشهرداریتهرانتاکید کرد کهبایدهمهمسئوالناینتصور‬ ‫را داشته باشند که افراد اسیبدیده اجتماعی فارغ از هر مسئلهای‬ ‫جزو خانواده ما هستند‪ .‬احمدی صدر در واکنش به این ابهام که‬ ‫برخی اعتقاددارند فرد اسیبدیده اجتماعی مجرم و برخی دیگر‬ ‫اعتقاددارند که بیمار هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فرزند ما مجرم باشــد‪ ،‬او‬ ‫را رهــا میکنیــم؟ اگر این فرد بیمار باشــد بــرای او چه میزان هزینه‬ ‫میکنیم؟ حاضریم که فرش زیر پای خود را بفروشــیم تا اگر فقط‬ ‫‪ ۱۰‬یا حتی یک درصد احتمال بازگشت فرزندمان وجود داشت‪ ،‬او‬ ‫را به زندگی برگردانیم؟ او بابیان اینکه باید نگرشمان اینگونه باشد‬ ‫که همه زمان‪ ،‬هزینه و تالشمان در راستای حل اسیب بکار گرفته‬ ‫شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حال حاضر ایــن نگرش در میــان مدیران و‬ ‫مسئوالن شهرداری تهران و درگیر حوزه اسیبهای اجتماعی اتفاق‬ ‫ابنوا‬ ‫‪:‬یکی از فضاهای جذاب ایرانمال ابنواست‪ .‬اینجا زبان‪ ،‬زبان ریتم و حرکت است و‬ ‫البته اب و نور‪ .‬محوطهای بسیار بزرگ که از شرق تا غرب ایرانمال گسترده شده و از طبقات مختلف‬ ‫دید دارد‪ .‬هر چند بازی اب و نوا در طول روز هم قابل مشاهده و جذاب است ولی درخشش اصلی‬ ‫این محوطه در شبهاست که نورپردازی چشمنواز ابنوا هم به کمک پرتابههای رقصان اب میایند‬ ‫و جنبوجوشی پرتپش در فضا ایجاد میشود‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫نانواییهایاستانبهسیستمکارتخوان‬ ‫مجهز میشود‬ ‫رونماییاز اطلساسیبهایاجتماعیپایتخت‬ ‫تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫گردشگری‬ ‫خـــبر‬ ‫و باید حل شود‪.‬‬ ‫استودیو طراحی رویداد امروز‬ ‫‪490‬‬ ‫افزایش ظرفیت ‪ ۴۹۰‬واحد‬ ‫خانواده دوام باید روزبهروز بزرگتر شود‬ ‫علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم در مراسم‬ ‫گردهمایــی بــزرگ دوامیان شــهر اظهــار کرد‪ :‬یکــی از‬ ‫کارویژههای ویژه که در سال‪ ۸۶‬ایجاد شد‪ ،‬خانههای‬ ‫دوام و ایمنی بود که مسئولیت بزرگی را این عزیزان بر‬ ‫عهده گرفتند‪ .‬او گفت‪ :‬بعد از ‪ ۷‬سال وقفه این گروه‬ ‫به دورهم جمع شــدهاند‪ ،‬در سراسر کشور مجموعه‬ ‫و سازمانهایی تولیگری مدیریت بحران را بر عهده‬ ‫دارداما کار کارستانرامردمانجاممیدهند‪،‬لذاحرکت‬ ‫شما گروه دوام بسیار کار قابلستایشی است‪ .‬زاکانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬شــما عزیزان دوام بــا اقداماتی که در حوزه‬ ‫پیشگیری انجام میدهید‪ ،‬اقدامی را انجام میدهید‬ ‫که ما به نقطه بحران نرسیم و یا اگر با بحران مواجه‬ ‫شدیم امادگی کامل را داشته باشیم‪ ،‬عالوه بر این شما‬ ‫با اموزشهایی الزم برای ایمنی میدهید بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران افزود‪ :‬خانواده دوام باید روزبهروز‬ ‫بزرگتر شــود‪ ،‬انچه امروز در شــورای شهر و شهرداری‬ ‫وجود ‪ 5۴۰‬واحد اقتصادی‬ ‫راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫جهان است و با تاریخ و فرهنگ ما امیختهشده است‪ .‬متاسفانه فضای مجازی زبان فارسی را با خطر‬ ‫روبرو کرده است و مرز مشخص زبان نوشتار و گفتار به حداقل رسیده که این موضوع اسیبزا است‬ ‫سرمقاله‬ ‫گردهمایــی بزرگ دوامیان شــهر تهــران به همت‬ ‫ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران در‬ ‫مرکز همایشهای برج میالد با حضور شهردار تهران‪،‬‬ ‫جمعی از مدیران شهری و داوطلبان واکنش اضطراری‬ ‫محــالت (دوام) شــهر تهران بــا هدف ترویج فرهنگ‬ ‫ایمنــی‪ ،‬خــود امــدادی و دگــر امــدادی و نیــز جلــب‬ ‫مشــارکت شــهروندان در مدیریت حوادث و ســوانح‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گزارش شــهر‪ ،‬در جریــان این اجتماع‪،‬‬ ‫داوطلبــان حاضــر در این مراســم با امضــای بیانیهای‬ ‫تحت عنوان «ایمنی شهر تهران» امادگی خود را برای‬ ‫پشتیبانی از اقدامات قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران‬ ‫که چندی پیش در شهر تهران اغاز به کار کرد‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند؛ همچنین تقدیر از اعضای گروههای دوام که در‬ ‫اجرایپویشجهادیواکسیناسیونشهرداریتهراندر‬ ‫سطح مناطق و محالت نقش فعال و موثر داشتند و‬ ‫پخشفیلممستنداز دیگر بخشهایاین گردهمایی‬ ‫بــود‪ .‬مهــدی پیرهــادی رئیــس کمیســیون ســالمت‪،‬‬ ‫محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در‬ ‫این مراســم اظهــار کرد‪ :‬اعضــای دوام‪ ،‬نقشافرین در‬ ‫حوزه ســالمت و ایمنی مردم و اموزشگران این حوزه‬ ‫هستند و برای حفظ جان مردم دغدغه دارند و تالش‬ ‫میکنند؛ فعالیت شــما بهگونهای اســت که وقتی در‬ ‫حوزه اموزش ورود میکنید‪ ،‬جنبه امربهمعروف و نهی‬ ‫از منکر دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه اگر مشــارکت مردم‬ ‫در کارها نباشــد‪ ،‬توفیقی حاصل نمیشــود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫چندین سال گذشته توجه به گروههای دوام کمتر شد‬ ‫اما امیدواریم در این دوره از مدیریت شهری خدمت‬ ‫خوبــی به مــردم صورت بگیرد و مشــارکت مــردم در‬ ‫سطح حداکثری باشد‪ .‬پیرهادی با بیان اینکه ایمنی از‬ ‫موضوعاتی است که در تهران به ان نیازمندیم و باید‬ ‫به ان توجه کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر همین اساس حمایت‬ ‫از شــما حائز اهمیت اســت چراکه باعث میشود در‬ ‫موقع بحران‪ ،‬کاهش تلفات و خســارات مالی داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬این عضو شــورا اضافه کرد‪ :‬بایــد برنامهریزی‬ ‫کافی برای اموزش حوزه بحران انجام شود و در حوزه‬ ‫ایمنی اگر طرح و الیحهای به شورا ارائه شود‪ ،‬امادگی‬ ‫کاهش مرز زبان نوشتار و گفتار اسیبزا است‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانتهران‪:‬زبان فارسی سامانبخش هویت ما ایرانیان در ایران و‬ ‫نقشه گنج در پایتخت‬ ‫تهران بهتنهایی یک هفتم کل پسماند ایران‬ ‫را تولید میکند‪ .‬بهصورت میانگین روزانه بیش از‬ ‫‪ 5000‬زبالــه خشــک و تــر از مناطق‪ 22‬گانه تهران‬ ‫جمعاوری میشود‪ .‬زباله که به نام طالی سیاه یا‬ ‫طالیکثیفهمشناختهمیشود‪،‬همچونمیدان‬ ‫عظیم و بیپایان نفت خام است که با مدیریت‬ ‫درســت و تفکیک ان میتوان انــواع فراوردههای‬ ‫ارزشمندراتهیهکرد‪.‬‬ ‫‪-1‬زباله تر‪ :‬بخش زیــادی از زبالههای تهران از‬ ‫پسماندموادمصرفیخوراکیو تازهتشکیلشده‬ ‫و با جمعاوری و جداســازی مناســب‪ ،‬منبع تولید‬ ‫کود ارزشــمند کمپوســت اســت‪ .‬این اقدام عالوه‬ ‫بر کاهش چشمگیر حجم و وزن زباله نهایی‪ ،‬در‬ ‫فضای سبز گسترده شهر استفاده شده و مازاد ان‬ ‫بهعنوان یک فراورده فروخته میشود‪ .‬تا پیش از‬ ‫تبدیل زبالههای تر به کود‪ ،‬حجم عظیمی از این‬ ‫ثروت بیپایان دفن میشــد و عالوه بر انباشــت‬ ‫سریعمناطقدفن‪،‬شیرابهسمیوگستردهایتولید‬ ‫میکرد‪.‬‬ ‫‪-2‬زبالهخشــک‪ :‬بخش زیادی از پســماند به‬ ‫انواع زباله خشــک اختصــاص دارد‪ .‬انــواع کاغذ و‬ ‫کارتن‪ ،‬فلزات‪ ،‬شیشــه‪ ،‬پالســتیک و نان خشــک‬ ‫بیشترینتشکیلدهندهپسماندخشکهستند‪.‬‬ ‫این مواد به دلیل ارزش باال از نظر اقتصادی مورد‬ ‫ســودجویی باندهای گســترده تفکیک زباله قرار‬ ‫میگیرند و شهروندان تهران در همه ساعات روز‬ ‫اعضای این تیمها را بر ســر ســطلهای زباله و در‬ ‫حال اســتخراج پسماند خشک میبینند‪ .‬در کنار‬ ‫شبکه گســترده این مافیا‪ ،‬تعدادی از خودروهای‬ ‫خدمات شــهری به جمعاوری پســماند خشــک‬ ‫مشــغول هســتند‪ .‬اما حجــم و ارزش ایــن اقالم و‬ ‫شیوهجمعاورینیاز بهبرنامهریزیو تغییر جدی‬ ‫دارد‪ .‬بیش از دو دهه قبل تجربه تفکیک پسماند‬ ‫روزنامه الیک روزنامهای سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ادبی‬ ‫و هنــری ارمنی زبــان چاپ تهــران‪ ،‬دومین روزنامه‬ ‫قدیمــی ایــران پــس از اطالعــات و تنهــا روزنامــه‬ ‫ارمنی زبان ایران اســت که در ســال ‪ ۱۳۱۰‬در تهران‬ ‫تاسیسشــده اســت‪ .‬ابتــدای تاســیس بهصــورت‬ ‫هفتهنامه و ماهنامه انتشــار مییافت که از ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬بهطــور منظــم بهصــورت روزنامــه تاکنــون‬ ‫منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانتهران‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد تهران‬ ‫| مرجان دهقان نصیری |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫البرز‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیتهران‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫کاهش مرز زبان‬ ‫نوشتار و گفتار‬ ‫به سیستم کارتخوان‬ ‫مجهز می شود‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫وزیر نفت عنوان کرد‬ ‫افزایش‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫وصول درامدهای ارزی‬ ‫نفت در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫امسالنمی توانانتظارتحقق‬ ‫درامدهای مالیاتی و نفتی داشت‬ ‫چشم انداز ‪ 10‬ساله‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت اگــر قــادر بــه تامیــن کســری بودجــه از طریق عملیات بــازار بــاز‪ ،‬فروش ســهام و‬ ‫دارایی های دولتی و ســایر ابزارهای پولی و مالی نشــود‪ ،‬نمی توان به کاهش شــیب نقدینگی و‬ ‫تداوم ان امیدوار بود‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫جمع اوری روزانه ‪ 5000‬تن‬ ‫پسماند در تهران‬ ‫‪53000‬‬ ‫خطوط پردازش تمیز پسماند‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد امروز‪ :‬تولید روزانه بیش از ‪ 5000‬تن پسماند خشک و تر در تهران‪ ،‬افزون بر‬ ‫عملیات بزرگ مورد نیاز برای جمع اوری‪ ،‬حمل و سپس دفن یا بازیافت‪ ،‬منبعی‬ ‫ارزشمندبرایتعریفواجرایپروژه هایگوناگونبهشمارمی رود‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫سطح شهر‬ ‫تعدادمخازن‬ ‫‪760‬‬ ‫مدیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو سازمان غذا و‬ ‫دارو گفت‪ :‬برای داروهای وارداتی همچنان ارز دولتی تعلق‬ ‫تــن‬ ‫پرسپولیسدر موقعیت‬ ‫تردیدو ابهام‬ ‫‪19000‬‬ ‫تولیدزبالهبیمارستانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مدیریت‬ ‫استقاللو پرسپولیس‬ ‫به سهامدارانعمده‬ ‫انها می رسد‬ ‫گرم‬ ‫تولید پسماند‬ ‫سرانه روزانه شهروندان تهران‬ ‫می گیرد و برای داروهای تولید داخل حذف شــده اســت‪.‬‬ ‫توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران‪ ،‬بهره مندی همه‬ ‫دهک های درامدی از یارانه دارو‪ ،‬اضافه شــدن پرداخت از‬ ‫جیب بیماران و در مواردی کاهش ان‪ ،‬اجرای بیمه همگانی‬ ‫سالمت برای افراد فاقد بیمه‪ ،‬برقراری پوشش بیمه ای برای‬ ‫داروهایی که پیش ازاین تحت شمول حمایت های بیمه ای‬ ‫نبوده اند‪ ،‬کاهش کمبودهای دارویی‪ ،‬منطقی شدن تجویز و مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی‪،‬‬ ‫کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماری های‬ ‫مزمن‪ ،‬خاص و صعب العالج‪ ،‬ازجمله اهداف اجرای طرح دارویار است‪.‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪4‬‬ ‫منطقه‬ ‫بیشترینتولید‬ ‫‪9‬‬ ‫منطقه‬ ‫کمترینتولید‬ ‫‪08‬‬ ‫جمع اوری پسماند خشک‬ ‫جمع اوری پسماند خشک‬ ‫بازیافت‬ ‫غرفه‬ ‫وانت‬ ‫کنترلقیمت هامهم ترینوظیفه‬ ‫دولت نسبت به مردم است‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫واگذاری امانی و اجرای پروژه های فوریت دار‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬واگذاری امانی و اجرای پروژه های فوریت دار(تعمیرو نگهداری تجهیزات‬ ‫شهری در سطح منطقه دو شهرداری یزد)‬ ‫مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان ‪242.000.000‬‬ ‫ریال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ‪ 2025146685‬بانک تجارت به نام منطقه دو‬ ‫شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد‪.‬‬ ‫مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات‪ :‬مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل‪ % 10‬مبلغ کل قرارداد‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫نحوه تامین اعتبار‪ :‬از محل بودجه سال ‪ 1401‬منطقه دو شهرداری یزد تامین اعتبار می شود‪.‬‬ ‫مهلتخریدوتحویلاسناد‪:‬زمانخریداسنادمناقصهازتاریخ ‪ 1401/05/06‬تا تاریخ‪ 1401/05/10‬وحداکثرتاریخ‬ ‫ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به ادرس ‪ setadiran.ir‬و تسلیم مدارک‬ ‫(ضمانت نامه بانکی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/05/24‬می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت ‪ 10:15‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬در دفتر‬ ‫مدیر منطقه دو شهرداری یزد مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫محلدریافتاسناد‪:‬تمامیمتقاضیانمیبایستجهتخریداسنادبهسامانهستاد(سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)‬ ‫به ادرس ‪ setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه‪ ،‬منطقه دو‬ ‫نسبت به استرداد ان هیچ گونه مسئولیتی ندارد‪.‬‬ ‫مبلغ فروش اسناد‪ :‬مبلغ فروش اسناد ‪ 1.000.0000‬ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب‬ ‫‪ 2091512222‬بانک تجارت به نام شهرداری منطقه دو یزد) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه‬ ‫مندرج است‪.‬‬ ‫محل انجام کار‪ :‬شهر یزد‬ ‫ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری منطقه دو ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ـ شهرداری منطقه دو یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ‪ 10‬ایین نامه‬ ‫معامالت شهرداری های مراکز استان ها می باشد‪.‬‬ ‫ـ به این پیمان پیش پرداخت و تعدیل تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫ـ هزینه چاپ و نشر اگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد‬ ‫‪455‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪29‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1357473 :‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشــور‬ ‫و شــوراها بــا بیان اینکه نظارت و کنتــرل بازار‬ ‫ضعیف است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز وظیفه سنگین‬ ‫دولت نسبت به مردم تقویت نظارت بر بازار‬ ‫و گام برداشــتن در مسیر اصالح شبکه توزیع‬ ‫و نظارت بر قیمت گذاری کاالها اســت‪ .‬علی‬ ‫حــدادی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا تاکیــد بر‬ ‫ضــرورت همکاری متقابل بین دولت و مردم‬ ‫برای عبور از فشارهای اقتصادی دشمن‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬وظیفه ســنگینی که امروز دولت نسبت‬ ‫به مردم دارد این اســت که مشــکالت جدی‬ ‫بازار به ویژه مشکالت معیشتی مردم را درک‬ ‫کرده و نســبت به ســاماندهی بازار و نظارت‬ ‫جدی بر بازار احساس مسئولیت داشته باشد‪.‬‬ ‫نظــارت بر بازار یک امــر ضروری و حتمی به‬ ‫شمار می رود‪ .‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫امروز نظارت بر بازار را ضعیف می بینیم‪ ،‬اگر‬ ‫در شبکه های توزیع و چه در قیمت گذاری ها‬ ‫نظارت جدی اعمال شــود شاهد ایجاد ثبات‬ ‫در بازار خواهیم بود‪ .‬این مهم ترین مطالبه ای‬ ‫است که امروز مردم از دولت داشته و انتظار‬ ‫می رود دولت در این زمینه با مردم همکاری‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر اراده قوی و روحیــه انقالبی وجود‬ ‫داشــته باشــد و هرکــدام از وزارتخان ههــا کــه‬ ‫در این زمینه مســئول هســتند به میدان امده‬ ‫و نظــارت را جــدی بگیرنــد‪ ،‬شــاهد تثبیــت‬ ‫وضعیــت اقتصــادی در بــازار خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫نماینده مردم طالقان‪ ،‬ســاوجبالغ‪ ،‬نظراباد و‬ ‫چهارباغ در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که در یک مسیر حرکت می کنیم‬ ‫نباید قیمت یک کاال در هر مغازه ای متفاوت‬ ‫باشــد‪ .‬دولــت بایــد نســبت بــه بــازار وظیفه‬ ‫خــود را انجــام دهد‪ .‬اصالح شــبکه توزیع امر‬ ‫مهمی است که باید حتما صورت گیرد‪ .‬مردم‬ ‫ما نیز بهترین مردم بوده و هســتند‪ .‬مردم در‬ ‫تمــام ســختی ها و گذرگا ههــای حســاس پای‬ ‫نظام ایســتاده اند و در ادامه نیز همراه نظام‬ ‫هســتند‪.‬حدادی تاکید کرد‪ :‬امروز مسئوالن و‬ ‫دولتمردان وظیفه دارند که به معنای واقعی‬ ‫کلمه در کنار مردم باشند‪.‬‬ ‫ایستگاه‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیسسازمانخصوصی سازی‪:‬‬ ‫نیرویانسانی‬ ‫متوسطتولید‬ ‫‪07‬‬ ‫سه بازیکنی که عامل‬ ‫اختالف درویش و یحیی شدند‬ ‫نــفــر‬ ‫تـــن روزانه‬ ‫ارز دولتی برای داروهای وارداتی‬ ‫پابرجاست‬ ‫‪110‬‬ ‫ورزش‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫اسیب زا است‬ ‫نانوایی هایاستان‬ ‫خبر‬ ‫یک اقتصاددان با بیان اینکه امسال نمی توان انتظار تحقق درامدهای مالیاتی و نفتی داشت‪،‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/tehran‬‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫هرگونههمکاریوجوددارد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه بحــران کمابــی در کشــور و تهران‬ ‫عنوان کرد‪ ۳۰:‬درصد از مخازن ابی شهر تهران نسبت‬ ‫بهسال گذشته کاهشپیداکردهاستو میزانبارندگی‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۱۸۰‬میلیمتر بوده درحالیکه در سال‬ ‫گذشتهتا این موقع‪ ۲۷۰‬میلیمتر بوده‪،‬بنابرایننقش‬ ‫شــما در اموزش به شهروندان برای مصرف بهینه اب‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران گفت‪ :‬انچه امروز در شــورای شــهر‬ ‫و شهرداری مورد اهتمام است‪ ،‬این است که سراهای‬ ‫محلــه را در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و‬ ‫ایمنی در سراهای محله راهاندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫زیر تیغ تورم‬ ‫امام جمعه سخنگوی انقالب اسالمی است و یکی از وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقالبی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین‬ ‫سیاست ‪02‬‬ ‫مستدل ان ها و رفتار پدرانه با همه است‬ ‫‪ ۸‬پهنه ‪MRF‬‬ ‫‪08‬‬ ‫رفاهمعلوالن‬ ‫اساس کار‪ ،‬حضور مردم است‬ ‫تهران‬ ‫شماره‬ ‫یادداشت‬ ‫رهبر انقالب در دیدار ائم ه جمع ه سراسر کشور‪:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪02‬‬ ‫دولت با جدیت مسیر اصالح‬ ‫نظام بانکی را طی می کند‬ ‫تهران‬ ‫‪06‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫الیحهحمایت‬ ‫ازحیوانات و جلوگیری‬ ‫از تکرار فاجعه بندک‬ ‫رئیس جمهوردرجلسههیئت وزیران‪:‬‬ ‫تحتهیچشرایطینباید‬ ‫از حقوقمردمکوتاهبیاییم‬ ‫رئیس جمهور ضمنتاکیدبر پیگیریجدی‬ ‫موضــوع حقابــه ایران از افغانســتان‪ ،‬دســتور‬ ‫داد ســایر راهکارهای موجود برای تامین اب‬ ‫شرب و کشاورزی مردم سیستان و بلوچستان‬ ‫در اولویــت کاری وزارتخانه های مربوطه قرار‬ ‫گیرد‪.‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ســید ابراهیم رئیســی‬ ‫در جلســه هیئت وزیــران‪ ،‬وزرای امورخارجــه‬ ‫و نیــرو را مامــور پیگیــری حقابه ایــران از رود‬ ‫هیرمند کرد و گفت‪ :‬دولت مردمی در پیگیری‬ ‫حقــوق ملت بــه هیچ عنوان کوتــاه نخواهد‬ ‫امــد‪ .‬او همچنین بــه وزارتخانه های مربوطه‬ ‫ماموریــت داد کــه بــا جدیــت‪ ،‬ســایر راه های‬ ‫تامین اب شــرب و اب کشــاورزی بــرای مردم‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ازجمله از طریق‬ ‫حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های ویژه‬ ‫را پیگیری نموده و هر چه سریع تر اقدامات‬ ‫الزم را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا اشــاره به دیــدار دیروز‬ ‫خود با ائمه جمعه سراسر کشور‪ ،‬کارامدی‬ ‫را مهمترین شــاخص در انتصابات مسئوالن‬ ‫ملــی واســتانی و محلی اعــام کرد و گفت‪:‬‬ ‫مدیران دولت مردمی باید کارامد‪ ،‬انقالبی‬ ‫و تحول خواه باشند و اگر غیر از این باشد‪،‬‬ ‫هدف گذاری هــای انجــام گرفتــه محقــق‬ ‫نخواهــد شد‪.‬رئیســی انتخــاب مســئوالن‬ ‫کارامــد را حق النــاس خوانــد و گفت‪ :‬مردم‬ ‫صاحبــان اصلــی نظــام و انقالب هســتند و‬ ‫بــه گــردن همه مســئوالن حــق دارنــد و ما‬ ‫نیــز تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از احقاق‬ ‫حق النــاس کوتــاه بیاییــم‪ .‬رئیس جمهــور‬ ‫بــا تشــکر صمیمانــه از مــردم بــرای ادامــه‬ ‫همــکاری در مصرف بــرق خانگی گفت‪ :‬با‬ ‫همراهــی خوب مــردم و مدیریت اثربخش‬ ‫وزارت نیــرو‪ ،‬امســال مشــکل قطعــی‬ ‫بــرق نداشــته ایم امــا بــا توجــه بــه کمبــود‬ ‫زیرســاخت های تولید انــرژی‪ ،‬کنترل مصرف‬ ‫بــرق‪ ،‬همچنان یک اولویت مهم در کشــور‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫محمد حسن یاری ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫م الف‪1353766:‬‬ ‫شهرداری دولت اباد در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی اصالح بلوار کندرو شمالی بلوار دانشگاه‬ ‫(حد فاصل بلوار رسالت تا میدان انقالب) از طریق برگزاری اگهی مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/10‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/11‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانی‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪www.dolatabadcity.ir‬‬ ‫تلفن‪031-45822010:‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫کنفرانس تاشکند حرف‬ ‫جدیدی نداشت‬ ‫دســتیار وزیر امور خارجه‪ ،‬گفت‪ :‬کنفرانس تاشکند‬ ‫حرفجدیدیدر مقایسهبانشستوزیرانامور خارجه‬ ‫همسایگان افغانستان نداشت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید‬ ‫رسولموسویمدیرکلاسیایجنوبیوزارتامور خارجه‬ ‫با اشــاره به برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان در‬ ‫«تاشکند» ازبکستان که در روز سه شنبه برگزارشده بود‬ ‫در صفحهتوییتر خودنوشت‪«:‬‏کنفرانستاشکندحرف‬ ‫جدیدیدر مقایسهبانشستوزرایخارجههمسایگان‬ ‫افغانســتان نداشــت‪ .‬تکرار محتوای مطالب نشست‬ ‫توباسخنرانانجدیدبود‪.‬‬ ‫همسایگانباادبیاتیمتفاو ‬ ‫تاشکند تالشی برای یافتن راه حل برای مشکلی ملی در‬ ‫محیط بین المللی بود ولی مشکل باقی ماند‪ .‬فقط با‬ ‫مشروعیتملیمشکلملیحلمی شود»بر اساساین‬ ‫گزارشکنفرانسبین المللیموسومبه«افغانستان‪:‬امنیت‬ ‫و توســعه اقتصــادی» به ابتکار «شــوکت میرضیایف»‬ ‫رئیس جمهوریازبکستانباهدفبهبودوضعیتامنیتی‬ ‫واقتصادیافغانستانوهماهنگیکشورهایمنطقهدر‬ ‫این مورد در روز س هشــنبه با حضور ‪ ۱۰۰‬هیئت خارجی‬ ‫در تاشــکند برگزارشده بود‪ .‬طالبان هیئتی را به ریاست‬ ‫امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برای شرکت در‬ ‫این نشست به تاشکند اعزام کرده بود‪ .‬حسن کاظمی‬ ‫قمی نماینــده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان‪،‬‬ ‫ریاستهیئتایراندر ایننشسترابر عهدهداشت‪.‬‬ ‫طرفین نمی خواهند مرگ‬ ‫برجام را اعالم کنند‬ ‫یک کارشــناس مســائل بین الملل معتقد اســت که‬ ‫به زودی باید برنامه «ب» از سوی هرکدام از طرف های‬ ‫برجامی (ایران و امریکا) نسبت به دیگری روی میز قرار‬ ‫گیرد‪ .‬او درعین حال می گوید هرکدام سعی دارند فضا را‬ ‫کنترلکنندومرگبرجامرااعالمنکنند‪.‬مهدیمطهرنیادر‬ ‫گفت وگو باایسناچهار سناریو «کیش ومات»‪«،‬فرمان»‪،‬‬ ‫«لبه مقاومت شکننده» و «افتاب شتا (زمستان)» را در‬ ‫رابطــه بــا موضوع ایــران و امریکا به ویــژه بحث برجام‬ ‫برشمردو گفت‪:‬از ترکیباینچهار سناریو دو سناریوی‬ ‫یشــود‪ .‬نخســت ســناریوی «فرمــان‬ ‫تلفیقــی ایجــاد م ‬ ‫فهــا یعنی‬ ‫مقاومــت» اســت کــه در ان هرکــدام از طر ‬ ‫امریکاوایرانبر سر مواضعخوداستوار هستندودستگاه‬ ‫سیاست گذاریان هاو ضرورت هایناشیاز رویکردهای‬ ‫ایدئولوژیــک ا نهــا اجــازه بازگشــت از مواضعشــان را‬ ‫نمی دهد‪.‬ویادامهداد‪:‬امریکایی هاخواهانبازگشت‬ ‫ایــران به برجام هســتند و پذیرش برجا مهــای دیگر در‬ ‫ارتبــاط با موضوعــات دیگر را خواســتارند و ایــران هم‬ ‫می خواهــد باوجــود امضــای توافق نامــه در موضــوع‬ ‫هسته اینه تنهاتحریمهسته ایبرداشتهشود‪،‬بلکههمه‬ ‫تحریم هابرداشتهشوند‪.‬ایناستاددانشگاهتصریحکرد‪:‬‬ ‫مسئلهبعدیاناستکههرکداماز ان هااز مواضعخود‬ ‫عدول کنند‪ ،‬دچار شکاف ایدئولوژیک در بین هواداران‬ ‫یشــوند‪ ،‬ازاین رو ازنظر مــن «فرمان مقاومت»‬ ‫خــود م ‬ ‫سناریویی است که بر روی رفتار و کنش هر دو پایتخت‬ ‫حاکماست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار ائم ه جمع ه سراسر کشور‪:‬‬ ‫اساس کار‪ ،‬حضور مردم است‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار ائمه جمعه‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم‬ ‫نظــام اســامی‪ ،‬حلقه ای بســیار مهــم و فریضه ای‬ ‫اســتثنایی خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪ :‬امام جمعــه‬ ‫سخنگوی انقالب اسالمی است و یکی از وظایف‬ ‫اساسیاو بازتولیدمفاهیممعرفتیو مبانیانقالبی‬ ‫و پاسخگوییبهشبهاتبازبانروز و تبیینمستدل‬ ‫ان ها و رفتار پدرانه با همه است‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای بــه بیــان اهمیت‬ ‫جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره به جایگاه‬ ‫اســتثنایی ان در میان فرائض دینی گفتند‪« :‬پیوند‬ ‫میــان توجه به خــدا و حضور و اجتمــاع مردمی»‪،‬‬ ‫«ذکــر و یــاد خــدا ب هصــورت دســته جمعی و نزول‬ ‫بــرکات ان بر جمع»‪« ،‬اســتمرار بــدون توقف نماز‬ ‫جمعــه در هر هفته»‪« ،‬پایگاهی مهم بــرای طرح‬ ‫مســائل مختلــف جامعــه اعــم از مســائل فکری‪،‬‬ ‫یهــای عمومــی و‬ ‫خدمــات اجتماعــی‪ ،‬همکار ‬ ‫امادگی ها و بســیج نظامــی» و «امیختن معنویت‬ ‫با سیاســت» از مهم تریــن ویژگی های نماز جمعه‬ ‫اســت که ان را تبدیل به ظرفیت عظیم و فرصت‬ ‫فوق العاده کردهاست‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬نمــاز جمعــه بــا چنیــن‬ ‫ویژگی هایی‪ ،‬حلقه ای مهم در سلســله قدرت نرم‬ ‫مفصل و طوالنی نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای درباره منش و روش‬ ‫امام جمعه گفتند‪ :‬امامان جمعه همان گونه که در‬ ‫خطبه هاینماز جمعه‪،‬همهراامر بهتقوامی کنند‪،‬‬ ‫خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به ان حداکثر‬ ‫تــاش خود را انجام دهند زیرا اگر غیرازاین باشــد‪،‬‬ ‫نتیجــه عکس خواهد داد‪.‬ایشــان «رفتــار پدرانه با‬ ‫همــه» را از دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه‬ ‫دانستند و افزودند‪ :‬در نماز جمعه قشرها و سالیق‬ ‫مختلفحضور دارند‪،‬رفتار امام جمعهبایدهمانند‬ ‫رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر‬ ‫سفرهمعنویتو دینبنشاند‪.‬‬ ‫توصیه به حضور در بین مردم و گفتگو با‬ ‫انان‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای در توصیه بعدی‪،‬‬ ‫امامان جمعه را به سلوک مردمی یعنی حضور در‬ ‫بین مردم و گفتگو با انان توصیه کردند و افزودند‪:‬‬ ‫صرف رفتن بین مردم کار مهمی اســت بنابراین از‬ ‫مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه‬ ‫خــاص محدود نکنید‪ ،‬البتــه در طول این ســال ها‪،‬‬ ‫شــبکه امامت جمعه جــزو مردمی ترین نهادهای‬ ‫انقالبیبودهاست‪.‬‬ ‫«ارتبــاط بــا جوانــان و تــدارک دیــدن ســازوکار‬ ‫اگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫‪ -9 -2223‬در اجرای تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۸‬تصویب نامه شماره ‪/15356‬ت ‪ 36005‬هـ هیات محترم‬ ‫وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت معادن گستر سپاهان‪ ،‬که فعال مجهول‬ ‫المکان می باشد‪ ،‬ابالغ می گردد‪ :‬اقای مهدی مجیدی با کد شناسایی بیمه ‪ ۰۰۶۹۶۰۸۶۰۴‬ادعای‬ ‫اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عناوین شغلی سوپروایزر‪ ،‬سوپروایزر معدن‪ ،‬کارگر معدن (فورمن) و‬ ‫کاردان معدن (پیشروی) داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره‬ ‫کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫تایید نموده است‪ .‬لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر‬ ‫ظرف مدت ‪ ۱۵‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع‬ ‫در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل نمایند‪ .‬در صورت عدم اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد‪ .‬دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر‬ ‫در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس‪ -‬مهدی قاسمی زاده‪ -‬معاون مدیر کل و رئیس‬ ‫اداره ‪/1356671‬م الف‬ ‫اگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫‪ -9 -2224‬تاریخ‪ 1401/3/31 :‬شماره‪ 0001251 :‬مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 20‬شورای حل اختالف‬ ‫اصفهان بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست کاملیا انصاری به طرفیت علی انصاری قرار‬ ‫تحریر ترکه مرحوم حسین انصاری و پروین مستوفیان طی شماره ‪ 0001251‬در شورای حل اختالف‬ ‫اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت ‪ 17‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/6/9‬تعیین گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫از ورثه یا نماینده قانونی انها‪ ،‬بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی‬ ‫دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان به ادرس خیابان‬ ‫ارباب حاضر شوند‪ .‬عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود‪ .‬شعبه ‪ 20‬شورای حل اختالف‬ ‫اصفهان ‪/1340823‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2014‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۷۱۳‬مورخ ‪ 1401/03/09‬هیات چهار مالکیت اقای‬ ‫مصطفی عباسی دهنوی به شناسنامه شماره ‪ ۱۲‬کد ملی ‪ ۵۱۱۰۵۸۳۲۸۵‬صادره اصفهان فرزند محمد‬ ‫علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 269/72‬مترمربع پالک شماره ‪ ۸‬فرعی از ‪ ۴۵۲‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی‬ ‫مع الواسطه از مالک رسمی اقای یداله حسین پور به موجب سند ‪ ۲۱۲۳۲‬مورخ ‪ 46/01/21‬دفترخانه ‪۹‬‬ ‫اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو کیا اسپرتیچ‬ ‫‪ SL‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 829 -53‬ل ‪ 67‬به شماره موتور‬ ‫‪ G4KEEH443136‬و شماره شاسی ‪KNAPC812DE7609735‬‬ ‫مدل ‪ 2014‬به نام علیرضا خیام نیا فرزند مصطفی کدملی ‪1270340506‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مناسب برای ان» توصیه دیگر رهبر انقالب بود‪.‬‬ ‫ایشــان با اشــاره بــه فعالیت گروه های پرشــمار‬ ‫جــوان‪ ،‬خودجــوش‪ ،‬گمنــام و بی ادعــا در سراســر‬ ‫کشور‪ ،‬وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با این گروه ها‬ ‫و حمایــت از انــان خواندنــد و گفتنــد‪ :‬شــرکت در‬ ‫خدمــات اجتماعــی‪ ،‬همچــون کمــک به مــردم در‬ ‫حــوادث طبیعی و در مقابله بــا کرونا و جمع اوری‬ ‫کمک هایمومنانهبراینیازمندانجزو کارهایالزم‬ ‫امامان جمعه اســت که بعضی از ائمه جمعه نیز‬ ‫انصافادر اینزمینهخوشدرخشیده اند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در این زمینه تاکید کردند‪:‬‬ ‫ماطرفدار عدالتهستیمو پرچمانرابلند کرده ایم‬ ‫امــا تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم و‬ ‫مستضعفمعناندارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در توصیه ای دیگر‪،‬‬ ‫بــا قدردانــی از تالش های ســتادهای برگــزاری نماز‬ ‫جمعه در سراسر کشور‪ ،‬ائمه جمعه را به نظارت‬ ‫بر سالمت این ستادها سفارش کردند و با تاکید بر‬ ‫پرهیز از وروددر فعالیت هایاقتصادی‪،‬خاطرنشان‬ ‫کردنــد‪ :‬از فعالیــت اقتصادی حتی به عنوان تامین‬ ‫هزین ههــای نماز جمعه باید اجتناب شــود چراکه‬ ‫اثــار منفــی ورود بعضــی از اقایــان محتــرم به این‬ ‫فعالیت ها‪،‬هنوز همدامن گیر نظاماسالمیاست‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه سخنگوی انقالب‬ ‫اسالمی است‬ ‫رهبر انقالب در ادامه به بیان چند نکته درباره‬ ‫خطبه هاینماز جمعهو محتوایان هاپرداختند‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬خطبــه نمــاز جمعــه و خطیــب ان را‬ ‫سخنگوی انقالب اسالمی و تبیین کننده و مطالبه‬ ‫گــر مبانی انقــاب خواندند و افزودنــد‪ :‬هنر بزرگ‬ ‫خطیــب جمعــه این باشــد کــه مفاهیــم معرفتی‬ ‫و انقالبــی همچون مســئله بســیار مهــم عدالت‪،‬‬ ‫اســتقالل‪ ،‬حمایــت از مســتضعفین و پیــروی از‬ ‫شریعترامتناسببانیازهایروز و باادبیاتجدید‬ ‫بازتولیدکند‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای با تاکیــد بر اینکه‬ ‫خطبه ها باید پرمغز‪ ،‬اموزنده و پاسخگوی سواالت‬ ‫عمومــی باشــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬ادبیــات خطبه بایــد گرم‪،‬‬ ‫صمیمــی‪ ،‬اتحــاد افریــن‪ ،‬امیدبخش‪ ،‬بصیــرت افزا‬ ‫و ارامش بخــش بــه مــردم باشــد نــه انکــه موجب‬ ‫اضطراب‪ ،‬حاشی هســازی‪ ،‬تالطم روحی‪ ،‬بدبینی به‬ ‫وضع کنونی و اینده شود و برای هجمه معاندان نیز‬ ‫دستاویز ایجادکند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه بــه مســائلی کــه در‬ ‫روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب مطرح‬ ‫اســت اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬این موضوعــات از‬ ‫ابتــدای پیروزی انقالب اســامی همــواره مطرح‬ ‫بوده است و اخیرا هم بار دیگر به بهانه حجاب‪،‬‬ ‫همان تالش های ناکام در حال تکرار است‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای افزودنــد‪ :‬چنــد‬ ‫ســال قبل‪ ،‬در جلس ـه ای‪ ،‬از من ســوال شد که در‬ ‫موضــوع زن‪ ،‬در مقابــل غــرب چه دفاعــی دارید‬ ‫کــه من گفتم «دفاع ندارم‪ ،‬حملــه دارم‪ .‬ان ها که‬ ‫زن را تبدیــل بــه کاال کرده انــد‪ ،‬بایــد دفاع کنند و‬ ‫پاسخ دهند»‪.‬‬ ‫ایشــان بــا طرح این ســوال که «چــرا به یک باره‬ ‫و بــار دیگــر رســانه های رســمی و دولتــی امریکا و‬ ‫انگلیس و مزدورانشــان به بهانه حجاب‪ ،‬موضوع‬ ‫زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ و ایا واقعا غربی ها‬ ‫مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟»‪ ،‬گفتند‪ :‬غربی ها‬ ‫همان هایی هســتند که اگر می توانســتند اب را به‬ ‫روی ملت ایران ببندند‪ ،‬می بســتند‪ ،‬همان طور که‬ ‫داروی کودکان پروانه ای را تحریم کرده اند و اجازه‬ ‫نمی دهند به این کودکان دارو برسد؛ حاال غربی ها‬ ‫واقعادلسوز زنایرانیهستند؟‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬موفقیت های زن مسلمان‬ ‫ایرانیباطل کنندهتالش هایدویست‪،‬سیصدساله‬ ‫یهــا بوده و به همین علت ا نهــا از زن ایرانی‬ ‫غرب ‬ ‫عصبانــی هســتند و بــه بهانــه حجــاب‪ ،‬اقــدام به‬ ‫شبهه افکنیوفضاسازیمی کنند‪.‬‬ ‫در موضوعاتی چون حجاب باید بســیار متین‬ ‫احساسات بی مورد ورود کرد‬ ‫و منطقی و به دوراز‬ ‫ِ‬ ‫حشــدن موضوع‬ ‫رهبــر انقالب با اشــاره به مطر ‬ ‫حجاب در خطبه های نماز جمعه در هفته گذشته‬ ‫و همچنیندر فضایمجازیو رسانه ها‪،‬خاطرنشان‬ ‫کردند‪:‬در اینموضوعاتبایدبسیار متینو منطقی‬ ‫ــات بی مــورد‪ ،‬ورود کرد و باید با‬ ‫و به دوراز احساس ِ‬ ‫دالیل روشــن‪ ،‬ان منطق اســتعماری غربی افشــا و‬ ‫تبیینشود‪.‬‬ ‫تبیینهمراهبامتانت‬ ‫ ای‪،‬‬ ‫ه‬ ‫خامن‬ ‫ا‪...‬‬ ‫ایت‬ ‫حضرت‬ ‫ِ‬ ‫و ِاتقــان را در مــوارد دیگــر نیــز ضروری دانســتند و‬ ‫افزودند‪:‬ممکناستدر منطقه ایناهنجاریوجود‬ ‫داشــته باشد که امام جمعه با در نظر گرفتن همه‬ ‫مالحظــات‪ ،‬تصمیــم بــه مطــرح کــردن ان در نماز‬ ‫جمعه دارد که باید باکیفیت مناسب و متناسب با‬ ‫جایگاهامام جمعهباشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با تاکید مجدد بر مقابله با شبهات‬ ‫دشــمن و لــزوم جدی گرفتــن وظیفه جهاد تبیین‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬برخــی افــراد در جنگ ســخت و در مقابل‬ ‫ضرباتشمشیر ایستادگیکردندامادر میدانجنگ‬ ‫نرم و در مقابل شبهات زمین خوردند که البته یکی‬ ‫از دالیل این اتفاق‪ ،‬دنیاطلبی است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دولت با جدیت مسیر اصالح نظام بانکی‬ ‫را طی می کند‬ ‫ســخنگوی دولت بــا اعالم‬ ‫وتجهیزاتپزشکیباتوضیحاتی‬ ‫اینکــه دولت با جدیت مســیر‬ ‫کاهشپیداکندتابهپیشبرداین‬ ‫اصــاح نظــام بانکــی را طــی‬ ‫مســیر کمک کند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫می کند‪ ،‬شروع ان را هم از مسیر‬ ‫درزمینه‬ ‫اخرین اقدامات دولت‬ ‫ٔ‬ ‫کمک به مردم و واقعی کردن‬ ‫ساخت مســکن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫علی بهادری‬ ‫تسهیالتدانست‪.‬‬ ‫خصوصنهضتملیمسکنبا‬ ‫جهرمی‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علــی‬ ‫توجــه به اینکه این امر نیازمند‬ ‫بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت زمین های مناســب اســت‪ ،‬امروز بنا بر پیشــنهاد‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬قریــب بــه ‪ ۲۰‬مصوبــه در جلســه وزارت راه دو شهر جدید به عنوان گلمان و تابناک‬ ‫دولت تصویب شد‪ .‬وزیر اقتصاد گزارش خوبی بهترتیبدر استاناذربایجانغربیواستانفارس‬ ‫از سامانه ای که در همین روزها رونمایی خواهد به تصویب هیئت دولت رســید تا ایجاد شــود تا‬ ‫شــد داد‪ ،‬این سامانه امکان وثیقه گذاری سهام ظرفیت ســاخت مسکن را بیشــتر از گذشته و با‬ ‫بورســی را بــه ســهامداران بــورس اعطاء می کند ســرعت بیشتری داشته باشــیم‪ .‬بهادری جهرمی‬ ‫تــا بتواننــد تســهیالت بانکــی دریافــت کننــد‪ .‬یاداور شد‪:‬باتوجهبهتکلیفیکهدر قانونبودجه‬ ‫همه کســانی که ســهام بورســی دارند که حدود دربــاره برخــی از بیمه شــدگان بــدون کارفرمــا در‬ ‫‪ ۵۰‬میلیوننفر می شوندبرایدریافتتسهیالت برخی مشاغل قانونی وجود داشت‪ ،‬دولت امروز‬ ‫ک درامدی‬ ‫بانکــی ازاین پــس می تواننــد از ســهام خود هم ایین نامه ای را تصویب کرد تا سه ده ‬ ‫به عنوان وثیقه استفاده کنند‪ .‬او افزود‪ :‬دولت با پایین تر از پرداخت حق بیمــه در ان کارگاه های‬ ‫جدیت مسیر اصالح نظام بانکی را طی می کند خاصی که مطابق قانون شامل معافیت شدند‪،‬‬ ‫و شــروع ان هم از همین مســیر کمــک به مردم معاف باشند و حق بیمه ان ها را دولت به عنوان‬ ‫و واقعی کردن تسهیالت اســت‪ .‬دولت در این جایگزینانانپرداختکندوتفصیلاینایین نامه‬ ‫مســیر نظارت خواهد داشــت و از بانک ها هم هممنتشر می شود‪.‬سخنگویدولتافزود‪:‬برای‬ ‫مطالبه گری می کند‪ .‬بهادری جهرمی یاداور شد‪ :‬تقویتنقشپژوهشدر حلمسائلو مشکالت‬ ‫ایین نامهقانونرتبه بندیمعلمانهیئتتطبیق کشور‪،‬تقویتارتباطحوزه هایصنعتو معدن‬ ‫مجلس ایراداتی را متوجه ایین نامه کرده بود که و سایر حوزه های پیشران اقتصادی با دانشگاه و‬ ‫در جلسه امروز مطرح و بخشی از این ایرادات با موثرتر کردن و کاربردی تر کردن پژوهش ها امروز‬ ‫نظر معاونت حقوقی و سایر بخش های مرتبط ایین نامه ایدر دولتتصویبشد کهمطابقان‪،‬‬ ‫اصالح شد و بخشی از ایرادات همچنان نیازمند صندوق شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بحثبیشتریبود کهبه کمیسیونبازگشتپیدا ایجاد شــد که‪ ۴۰‬درصد از هزینه امور پژوهشــی‬ ‫کــرد تــا پس از بحث و بررســی در صحن دولت شرکت ها‪ ،‬بانک ها و موسسات وابسته به دولت‬ ‫تصویــب شــود‪ .‬ســخنگوی دولت یــاداور شــد‪ :‬را تجمیع کند و حامی هدایت پژوهش کشور به‬ ‫کلیت ایین نامه نهایی شده و قابلیت اجرا دارد سمت حل مشکالت باشد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در‬ ‫و ان شاءاهلل این مسیر رتبه بندی با سرعت هرچه جهت تقویت منابع مالی کشور و مولدسازی‬ ‫بیشتری پیش رود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با توجه به اغاز منابع موجود به طــور خاص در حوزه وزارت‬ ‫اجــرای طــرح دارویار که با مســیر بســیار خوبی جهــاد کشــاورزی‪ ،‬امــروز ایین نامــه اجرایــی‬ ‫توانست کار خود را فعال در خصوص داروهای فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارت جهاد‬ ‫داخلــی اغــاز کنــد‪ ،‬بــدون افزایــش پرداخــت از کشــاورزی بــه تصویــب رســید تــا گام موثــری‬ ‫جیب بیمــاران و مراجعان بــه داروخانه و البته در راســتای مولدســازی منابع ایــن وزارتخانه‬ ‫در خصوص داروهای تجویزشده‪ ،‬هیچ افزایش اتفــاق بیفتــد‪ .‬بهــادری جهرمــی با اشــاره به‬ ‫پرداختیدر اناتفاقنمی افتد‪.‬سخنگویدولت تاکیــد دولت بــر حمایت از بیمــاران مبتالبه‬ ‫ادامه داد‪ :‬این طرح هم کمک می کند به سمت بیماری های صعب العالج‪ ،‬گفت‪ :‬خبر خوش‬ ‫مصرف درست تر دارو برویم و هم نظام بیمه ای امروز تصویب اساسنامه صندوق بیماری های‬ ‫ما را به شدت تقویت می کند و از تولیدکنندگان خاص و صعب العالج بود که ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫دارو در داخــل کشــور حمایــت می کنــد و یــک تومان منابع برای حمایت از بیماران مبتالبه‬ ‫اصالح اساسی در حوزه درمان و دارو رخ می دهد‪ .‬این گونــه بیماری هــا پیش بینــی شــد و امــروز‬ ‫بهــادری جهرمــی یــاداور شــد‪ :‬در همیــن راســتا عمــا مســیر اجرای ایــن حکم قانونی فراهم‬ ‫وزارت بهداشــت پیشــنهاد داشــت که مالیات بر شدتا گامموثریدر جهتحمایتاز اینبیماران‬ ‫ارزش افــزوده در خصــوص واردات مواد اولیه دارو برداشتهشود‪.‬‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای‬ ‫خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1349198‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2016‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۳۷۰۳‬مورخ ‪ 1401/03/08‬هیات دو مالکیت اقای سید‬ ‫سعید هاشمی به شناسنامه شماره ‪ ۷۰۳‬کد ملی ‪ ۶۶۰۹۹۰۷۵۵۲‬صادره دولت اباد فرزند سید علی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 106/99‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۵۱۸۹‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسن صدری نیا به موجب سند‬ ‫‪ ۱۳۸۵۳‬مورخ ‪ 50/06/28‬دفترخانه ‪ ۹۸‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1348751‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2012‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۷۰۱‬مورخ ‪ 1401/۰۳/29‬اقای ابوالقاسم سمیعی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۶۰۷‬کد ملی ‪ ۴۱۷۱۴۰۷۴۸۶‬صادره الیگودرز فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 196/67‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۵۱۸۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۵‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ثبت شده در صفحه ‪ ۴۱۷‬دفتر ‪ ۱۷‬خروجی‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1349237‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2022‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۶۸۴۲‬مورخ ‪ 1398/12/25‬خانم مریم محمدی فرزند رضا نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 142/84‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۶۳۷‬اصلی واقع در قطعه ‪۶‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1349167‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2225‬حسین خرمی فر با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقودشدن سند مالکیت‬ ‫به شماره سند ‪ 903215‬میزان ششدانگ پالک ‪ 301/16874‬واقع در بخش ‪ 16‬ثبتی اصفهان‬ ‫در دفتر ‪ 90‬ص ‪ 379‬به نامش صادر و تسلیم گردیده‪ ،‬بازداشت و رهن ندارد و اظهار داشته که‬ ‫سند مالکیت مرقوم در اثر جابهجایی ازبین رفته چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا‬ ‫وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و‬ ‫اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر‬ ‫و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1356221‬‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو سواری پراید صبا به رنگ سفید شیری‪-‬‬ ‫روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 986 -43‬ل ‪ 78‬به شماره موتور ‪ 00138112‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ S1412278616258‬مدل ‪ 1378‬به نام محمود دره شوری فرزند‬ ‫احمد شماره شناسنامه ‪ 33‬کدملی ‪ 5110660751‬صادره از شاهین شهر مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی کامیون کشنده ولوو ‪ F12‬به رنگ سفید به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 521-85‬ع ‪ 65‬به شماره موتور ‪ 247372‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ YC2H2B4D6WT822840‬مدل ‪ 1377‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز سواری پژو تیپ ‪ 206TU2‬مدل ‪ 1398‬به رنگ‬ ‫سفید به شماره شهربانی ایران‪998-74‬م‪ 68‬به شماره موتور‬ ‫‪ 182A0050430‬و شماره شاسی ‪NAAP3EEXKJ316094‬‬ ‫به نام سیدرضا مهدی پور بایگی فرزند سیدعلی مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودروی مزدا مدل ‪ 1391‬تیپ بی ‪ 2000‬ای‪ ،‬نقره ای‬ ‫متالیک به شماره انتظامی ‪ 984‬ل ‪ – 28‬ایران ‪ ،26‬به شماره موتور ‪FEA22234‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAGP2PC12CA115309‬متعلق به اینجانب حسینعلی‬ ‫برزگرکالته سنجری به شماره ملی ‪ 5249248853‬فرزند رمضانعلی مدتی است‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید‪ 132se‬به رنگ نوک مدادی مدل ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به شماره شهربانی ‪ ۲۸‬و ‪ ۱۸۷‬ایران ‪ ۱۶‬به نام محمد امین وفایی‬ ‫منفرد فرزند حسن شماره ملی ‪ ۰۳۷۲۰۰۰۳۸۱‬و شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۰۳۷۲۰۰۰۳۸۱‬صادره از قم شماره موتور ‪ m 13 /6223918‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ nas 411100k 3494339‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مدارک ماشین شامل کارت ماشین‪ ،‬کارت سوخت و بیمه نامه شخص ثالث؛‬ ‫خودرو سواری هاچ بک سیستم سایپا تیپ ‪ MT‬کوییک به رنگ سفید به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 651 -94‬م ‪ 45‬به شماره موتور ‪M15/9277259‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAS841100M3369214‬مدل ‪ 1400‬به نام حیدر درستکار‬ ‫فرزند عبدی شماره شناسنامه ‪ 25‬کدملی ‪ 3422024158‬صادره از میناب مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫امسال نمی توان انتظار تحقق درامدهای‬ ‫مالیاتی و نفتی داشت‬ ‫یــک اقتصــاددان بــا بیــان‬ ‫مالیاتــی بر بخــش خصوصی‬ ‫یتــوان انتظار‬ ‫اینکه امســال نم ‬ ‫مولــد و اصناف بدون ضابطه‬ ‫تحقــق درامدهــای مالیاتــی و‬ ‫افزایــش یافته اســت‪ .‬انان که‬ ‫نفتی داشت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت اگر‬ ‫از فراگیــری ویــروس مهلــک‬ ‫قادر به تامین کسری بودجه از‬ ‫کوید ‪ ۱۹‬از یکسو و تحریم ها‬ ‫محمود جامساز‬ ‫طریق عملیات بازار باز‪ ،‬فروش‬ ‫و شــرایط رکود تورمی و عدم‬ ‫یهــای دولتــی و‬ ‫ســهام و دارای ‬ ‫حمایت های مالــی و قانونی‬ ‫کهــا از دیگــر ســوی متحمــل‬ ‫سایر ابزارهای پولی و مالی نشود‪ ،‬نمی توان به دولــت و بان ‬ ‫کاهش شیب نقدینگی و تداوم ان امیدوار بود‪ .‬زیان های فاحش شــده اند‪ ،‬قــادر به پرداخت‬ ‫محمــود جامســاز در گفت وگــو بــا ایســنا اظهار مالیــات تعیینــی دولــت نخواهنــد بــود و در‬ ‫کرد‪ :‬مهم تر از کاهش نرخ رشد نقدینگی در دو مقابــل فشــار مالیاتــی تــاب نخواهنــد اورد و‬ ‫ماهه نخست امسال‪ ،‬تداوم این روند کاهشی تا بیشــتر تضعیــف خواهند شــد کــه اثــار ان در‬ ‫پایان سال است‪ .‬از انجا که افزایش در نقدینگی کاهــش رشــد اقتصــادی و افزایــش بیــکاری و‬ ‫ناشــی از افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول درامــد ملــی اشــکار خواهــد شــد‪ .‬وی بــا بیان‬ ‫بانک هاســت و در حال حاضر‪ ،‬ضریب فزاینده اینکــه البتــه بیشــترین حجــم درامــد مالیاتــی‬ ‫نقدینگــی عدد ‪ ۸‬اســت‪ ،‬اگر فقــط یک واحد دولــت از طریــق مالیات های غیر مســتقیم از‬ ‫بــه پایه پولی افزوده شــود‪ ،‬هشــت برابر واحد جملــه مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بر‬ ‫بــر حجم نقدینگــی اضافه م ‬ ‫یشــود‪ .‬همچنین مصــرف تامیــن خواهــد شــد کــه احاد مــردم‪،‬‬ ‫براساساعالممرکز پژوهش هایمجلس‪ ،‬کسری خریــداران و مصرف کنندگان نهایی مشــمول‬ ‫بودجه‪ ۴۰۰‬تا‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان است و این پرداخــت ان هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مالیــات در‬ ‫کسریدر نیمهاولسالخودرااشکار نمی کند که شرایط تورم ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی اعالمی از سوی‬ ‫نیاز بهافزایشنقدینگیباشدبلکهدر نیمهدوم مرکز امار ایران به میزان تورم افزایش خواهد‬ ‫ســال‪ ،‬خود را نشــان می دهد که دولت باید به یافت و دولت از منظر تورم رو به افزایش به‬ ‫روشی این کسری را تامین کند تا محبور به چاپ بهای فقیرتر شدن مردم درامد بیشتری کسب‬ ‫پول نشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬کسری بودجه هنگامی خواهــد کــرد اما بــه هرحال کســری بودجه از‬ ‫خود را اشکار می سازد که منابع بیش براوردشده محل درامدهای مالیاتی بیش براورد شــده در‬ ‫در بودجه محقق نشوند که از جمله مهمترین بودجه سال جاری‪ ،‬درحالیکه شرایط اقتصادی‬ ‫این منابع‪ ،‬درامدهای نفتی و مالیاتی اســت‪ .‬با از رونقــی نســبت بــه ســال گذشــته برخــوردار‬ ‫استمرار جنگ روسیه و اوکراین که انتظار می رود نشــده نیز دور از انتظار نیســت‪ .‬جامســاز در‬ ‫به یک جنگ فرسایشــی تبدیل شــود و افزایش ادامــه بیان کرد‪ :‬بنابرایــن‪ ،‬دولت اگر قادر به‬ ‫فشــارهای تحریمــی بین المللــی‪ ،‬بخــش قابــل تامیــن کســری بودجه از طریق عملیــات بازار‬ ‫یهــای دولتــی و‬ ‫توجهی از درامدهای نفتی ما را برخی کشــورها بــاز‪ ،‬فــروش ســهام و دارای ‬ ‫از طریق اعطای تخفیف های ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی سایر ابزارهای پولی و مالی نشود‪ ،‬از انجا که‬ ‫به مشــتریانی کــه بــا دور زدن تحریم ها خریدار دریافــت وام از بانک مرکزی خط قرمز دولت‬ ‫کهــای‬ ‫نفــت ایران بودند‪ ،‬تصاحــب کرده اند؛ بنابراین اســت‪ ،‬گزین ـه ای جــز اســتقراض از بان ‬ ‫تحقــق ‪ ۴۸۴‬هــزار میلیــارد تومــان درامدهــای دولتــی در پیــش رو نــدارد که منجــر به اضافه‬ ‫براورد شده نفتی‪ ،‬هرچند بهای بین المللی نفت برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش پایه‬ ‫هم افزایش یافته تردید امیز اســت و بخشی از پولی و نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین به طور‬ ‫کسری بودجه از همین محل اتفاق می افتد‪ .‬این زود هنگام نمی توان به کاهش شیب نقدینگی‬ ‫کارشناساقتصادیادامهداد‪:‬در خصوصتحقق چنــدان امیدوار بود‪ .‬وی با بیان اینکه در حال‬ ‫درامدهــای مالیاتــی ‪ ۵۷۲‬هــزار میلیــار تومانــی حاضر هیچ نشانه ای از سرمایه گذاری در داخل‬ ‫بودجــه کــه حــدود ‪ ۶۲‬درصد نســبت به ســال کشور وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل بی اعتمادی‬ ‫گذشته بیشتر براورد شده است نیز تردید وجود سرمایه گذاران‪ ،‬پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد‪،‬‬ ‫دارد زیــرا نظــام مالیاتی کشــور کارامد نیســت و افزایــش انتظــارات تورمی تحــت تاثیر افزایش‬ ‫برخی بنیادها و بنگاه های فرادولتی که مالک نرخ ارز‪ ،‬به نتیجه نرســیدن مذاکرات و نظایر‬ ‫صدها شرکت و نهاد اقتصادی و مالی اقماری ان حجم سرمایه گذاری داخلی در کشور روند‬ ‫هســتند‪ ،‬بر اســاس میزان درامدهــای نجومی کاهشــی یافتــه اســت و برنام ـه ای هــم بــرای‬ ‫خــود بــه پشــتوانه قدرتهــای رانتــی‪ ،‬مالیــات جذبسرمایه هایخارجیوجودندارد؛بنابراین‬ ‫کافی پرداخت نمی کنند و برخی نیز مشمول درامدهای ملــی افزایش قابل توجهی نخواهد‬ ‫معافیت های مالیاتی هســتند؛ از این رو فشار یافت کهبر میزانمالیاتتاثیرگذار است‪.‬‬ ‫دوره های مهارت دانش بنیان برای فارغ‬ ‫التحصیالنرشته هایبیکار‬ ‫معــاون وزیر تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫و حرف ـه ای یا علمــی ـ کاربردی‬ ‫رفاه اجتماعی از ارائه دوره های‬ ‫مــی شــوند متفــاوت از ســایر‬ ‫مهارتــی دانش بنیــان در قالب‬ ‫سیستم های دانشگاهی کشور‬ ‫طرحنخلستانبهاندستهفارغ‬ ‫به عنــوان نیــروی ماهر تربیت‬ ‫التحصیالندانشگاهیخبر داد‬ ‫مــی شــوند و همزمان بــا دوره‬ ‫غالمحسین‬ ‫کــه رشــته تحصیلــی انهــا مورد‬ ‫تحصیلی‪ ،‬مهارتهای الزم برای‬ ‫حسینی نیا‬ ‫نیاز بازار نیســت و گفت‪ :‬طرح‬ ‫ورود به بازار کار را فرا می گیرند‬ ‫ایجاد ‪ ۳۱‬مجتمع مهارت محور دانش بنیان در لذا بحثی در این باره نداریم و به این مساله ورود‬ ‫سطح کشور با همکاری پارک های علم و فناوری نمــی کنیم چــون این افــراد همزمان با تحصیل‬ ‫اســتان ها در دســتور کار قرار دارد‪ .‬غالمحســین دوره های مهارت اموزی را فرا می گیرند‪ .‬هرچند‬ ‫حســینی نیا ـ در گفــت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬از اجــرای که برخی از این واحدهای دانشگاهی فاقد ابزار‬ ‫طرحنخلستانبرایفارغالتحصیالندانشگاهی و تجهیزات الزم هســتند و بعضا از امکانات ما‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬این طرح با همــکاری وزارت استفاده می کنند ولی تاکید ما در این برهه بیشتر‬ ‫علــوم و پارکهــای علــم و فناوری برای ان دســته روی جامعه دانشگاهی و سیستم های اموزشی‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی درنظر گرفته شده مثل پیام نور‪ ،‬شبانه و روزانه دولتی و دانشگاه‬ ‫اســت که که رشــته های تحصیلی انها مورد نیاز ازاد اســت که مهارتهای الزم را بیاموزند‪ .‬رئیس‬ ‫بــازار کار نیســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در ایــن طرح یک ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای درعین حال‬ ‫دوره کامــل مهارتی با تاکید بر مهارتهای دانش بــه مزایای سیســتم امــوزش دوال کشــور المان‬ ‫بنیان به همراه سه ماه کارورزی برای افراد دیده پرداخــت و گفت‪:‬بــدون تردید المانها بهترین‬ ‫شده است و براورد کردیم که ‪ ۵۰۰‬هزار فرصت نظــام امــوزش فنــی و حرف ـه ای دنیــا را دارند و‬ ‫شغلی تنها در صنعت ای تی وجود دارد لذا در همین نظام بود که انها را بعد از جنگ جهانی‬ ‫این طرح بر رشــته های دانش بنیان تاکید شــده دوم بــه المان تبدیل کــرد که اکنون می بینیم‪.‬‬ ‫و تــاش داریم که بخش اعظــم افراد در همان انها تکیه اصلی شان بر نیروی انسانی ماهر و‬ ‫شــرکتهای دانــش بنیــان جــذب شــوند‪ .‬معاون توانمند است و سیستمی دارند که نیروهایشان‬ ‫وزیــر کار در ادامــه گفت‪ :‬در حال حاضر حدود قبــل از فــارغ التحصیلــی‪ ،‬جای کارشــان چه در‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬اســتاندارد اموزشــی دانش بنیان را تدوین خــود المــان چــه در اتحادیــه اروپــا رزرو شــده‬ ‫کرده ایــم کــه در اختیار پارکهای علم و فناوری و اســت‪ .‬البتــه دولت المان هم بــرای این قضیه‬ ‫جامعه دانشگاهی قرار گرفته است‪ .‬در همین سنگ تمام گذاشته است و همین امر این کشور‬ ‫راستاطرحایجاد‪ ۳۱‬مجتمعمهارتمحور دانش را بــه اقتصــاد دوم جهــان و اقتصــاد اول اروپــا‬ ‫بنیــان در ســطح کشــور با همــکاری پــارک های تبدیل کرده اســت‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬دولت المان‬ ‫علــم و فناوری همان اســتان در دســتور کار قرار برای کســانی که وارد سیســتم اموزشی دوگانه‬ ‫گرفتــه و مــوارد دانش بنیان را مدنظر قــرار داده (‪ )Duale Ausbildung‬شوند‪ ،‬ماهانه بین‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫و بــه فعالیتهای مهارت محور تبدیــل کرده ایم‪ ۶۰۰ .‬یورو کمک هزینه مالی اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫حســینی نیا در ادامه در پاســخ به این پرســش در این دوره های ‪ ۱۸‬ماهه فرد ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫که با توجه به جذب نیروهای ماهر و کاربلد در اموزش خود را در مراکز دولتی می بیند و مابقی‬ ‫کشورهاییهمچونالمانچهمزایاییبهلحاظ امــوزش را در بخــش خصوصی مــی گذراند تا با‬ ‫جــذب و اســتخدام و ارتقای شــغلی بــرای فارغ محیط واقعی کار اشنا می شود‪ .‬همچنان که ما‬ ‫التحصیالن دانشگاههای علمی ـ کابردی و فنی نیز در طرح محیط واقعی کسب و کار این کار‬ ‫و حرفه ای در کشــور درنظر گرفته شــده است؟ را انجام می دهیم تا نیروهای کار ماهر تربیت و‬ ‫گفت‪ :‬دانشــجویای که وارد دانشــگاه های فنی جذب بازار کار شوند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫مدیریت استقالل و پرسپولیس به سهامداران عمده انها می رسد‬ ‫یســازی گفت‪ :‬در حال‬ ‫رئیس ســازمان خصوص ‬ ‫حاضــر پــول فــروش ‪ ۱۰‬درصــد ســهام اســتقالل و‬ ‫پرســپولیس به صورت سپرده سرمایه گذاری شده و‬ ‫باشــگاه ها ســود ان که حدود چهار میلیارد تومان‬ ‫استرادریافتمی کنند‪.‬‬ ‫یســازی باشــگاه های اســتقالل و‬ ‫خصوص ‬ ‫پرسپولیس و حضورشان در فرابوس‪ ،‬اتفاق مهمی‬ ‫بــود کــه بــرای ایــن ‪ ۲‬باشــگاه رخ داد‪ .‬ایــن اتفــاق‬ ‫می تواندمدیریتسرخابی هاراهمدچار تغییراتی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حسینقربان زاده‪،‬رئیسسازمانخصوصی سازی‬ ‫در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬پاســخگوی سواالتی پیرامون‬ ‫فرایند واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس بود‪ .‬این‬ ‫گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫با وجود اینکه پیش از این هم در خصوص‬ ‫چگونگی قیمت گــذاری اســتقالل و‬ ‫پرسپولیس شفاف سازی شده بود؛ اما هنوز‬ ‫حرف و حدیث های زیادی در خصوص این‬ ‫موضوع وجود دارد‪ .‬درباره این قیمت گداری‬ ‫توضیحدهید‪.‬‬ ‫تگــذاری اســتقالل و پرســپولیس و ســایر‬ ‫قیم ‬ ‫شــرکت هایی کــه در لیســت واگــذاری قــرار دارنــد‬ ‫بایــد بر اســاس دســتورالعملی که ایین نامه شــیوه‬ ‫شگــذاری‬ ‫تگــذاری اســت انجــام شــود‪ .‬ارز ‬ ‫قیم ‬ ‫شــرکت ها اگر در بورس نباشند بر اســاس ارزش روز‬ ‫یشــود‪ .‬در مورد استقالل‬ ‫خالص دارایی ها انجام م ‬ ‫و پرسپولیس هم این اتفاق افتاد‪ .‬حدود سه چهارم‬ ‫ارزش استقالل و پرسپولیس‪ ،‬ارزش برندی انهاست‪.‬‬ ‫یهــای منقــول و غیرمنقول ســرخابی ها تاثیر‬ ‫دارای ‬ ‫یشــان داشــته است‪ .‬شبهه ای‬ ‫کمی در قیمت گذار ‬ ‫که وجود داشت در خصوص چگونگی ارزش گذاری‬ ‫برند استقالل و پرسپولیس بود‪ .‬ما در این خصوص‬ ‫جلسات متعددی با کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫داشــتم تا ارزش گذاری برند بر اســاس یــک اصول و‬ ‫مبناییانجامشودو خوشبختانهایناتفاقافتاد‪.‬‬ ‫ارزش گذاری برند بستگی به این دارد که شرکت‬ ‫چقــدر از این برند ســوداوری داشــته اســت‪ .‬یعنی‬ ‫اینکه این موضوع در نظر گرفته شده که استقالل‬ ‫و پرســپولیس در قراردادهایــی کــه با اسپانســرها و‬ ‫کارگزاران داشــته اند چقــدر درامد کســب کرده اند‪.‬‬ ‫مثالباشگاه هایپیکانیاشهرخودرو‬ ‫چنینبرندیرا ً‬ ‫در اختیــار ندارنــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از ان‬ ‫درامدزاییکنند‪.‬‬ ‫باایناوصافمصادیقارزش گذاریبرندنسبتی‬ ‫از انچه که شــرکت درامد کســب کرده است و این‬ ‫موضوع را با یک ضریبی به پنج ســال اینده تسری‬ ‫یشــوند و ارزش‬ ‫می دهنــد و نرخ تنزیلــی را قائل م ‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن ارزش گذاری توســط‬ ‫برند مشــخص م ‬ ‫یــک هیئت کارشناســی رســمی دادگســتری ‪ ۳‬نفره‬ ‫بــه صــورت جداگانه برای هر کدام از باشــگاه های‬ ‫اســتقالل و پرســپولیس رخ داد‪ .‬این ارزش گذاری به‬ ‫هیئت واگذاری ارسال شد‪ .‬هیئت واگذاری می تواند‬ ‫شگــذاری شــرکت ها تغییر ایجاد کنــد؛ اما در‬ ‫در ارز ‬ ‫خصوص ارزش گذاری استقالل و پرسپولیس به نظر‬ ‫هیئــت کارشناســی اعتمــاد شــد و قیمت ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫هشــتصد میلیارد تومان برای استقالل و سه هزار و‬ ‫دویستمیلیاردتومانبرایپرسپولیستصویبشد‪.‬‬ ‫پس اینکه گفته می شود تعداد هواداران‬ ‫استقالل و پرسپولیس به صورت مستقیم‬ ‫در قیمت گذاری انها تاثیر داشته درست‬ ‫نیست؟‬ ‫یشــد تعداد‬ ‫به این شــکل خیر‪ .‬چون تصور م ‬ ‫جام ها‪ ،‬قهرمانی ها و همینطور تعداد هواداران در‬ ‫ارزش گذاریاستقاللوپرسپولیسنقشداشتهاست‪.‬‬ ‫البتهاینموارددر بروز و ظهور میزاندرامدبرندهای‬ ‫این‪ ۲‬باشگاهتاثیر داشتهاست‪.‬وقتییکباشگاه‪۱۰‬‬ ‫میلیونهوادار داردنسبتبهباشگاهی کههواداران‬ ‫کمــی دارد درامدهــای بیشــتری از تبلیغات کســب‬ ‫می کنــد‪ .‬ضمــن اینکه هر باشــگاهی طرحــی برای‬ ‫درامدزایــی دارد‪ .‬ایــن درامدزایــی می تواند از حق‬ ‫پخش و تبلیغات محیطی و‪ ...‬باشد‪ .‬باشگاه های‬ ‫اســتقالل و پرســپولیس در طــرح توجیهــی خــود‬ ‫درامدهای شان را لحاظ کرده اند و کارشناس رسمی‬ ‫دادگســتری هم به این موارد توجه کرده است‪ .‬به‬ ‫مثال تعــداد فالوئرهای اینســتاگرامی‬ ‫صــرف اینکه ً‬ ‫یک باشــگاه چه تعداد اســت قیمت گذاری انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫با ورود ‪ ۲‬باشــگاه استقالل و پرسپولیس‬ ‫به فرابورس‪ ،‬طبیعتا بایــد مجامع انها را‬ ‫سهامداران این ‪ ۲‬باشگاه تشکیل دهند و‬ ‫رئیسمجمعهمبایدازسهامدارانباشد‪.‬ایا‬ ‫از این پس ریاست مجامع سرخابی ها از وزیر‬ ‫ورزش سلب خواهد شد؟‬ ‫اســتقالل و پرســپولیس باید قوانیــن و مقررات‬ ‫مربوط به بورس را رعایت کنند و بر همین اســاس‬ ‫سازمانخصوصی سازیبر فعالیت هایانهانظارت‬ ‫خواهد کرد‪.‬البتهتااالن‪ ۱۰‬درصدسهاماین‪ ۲‬باشگاه‬ ‫واگذار شده است‪ .‬پس کماکان‪۹۰‬درصد استقالل و‬ ‫پرسپولیس دولتی است‪ .‬امیدوارم تا شهریور بخشی‬ ‫از ســهام اســتقالل و پرسپولیس را به صورت بلوکی‬ ‫واگــذار کنیــم‪ .‬اگــر مجامع اســتقالل و پرســپولیس‬ ‫برگزار شود این مجامع باید مطابق قانون تجارت‬ ‫و مقررات بورس و فرابورس باشد‪ .‬سهامداران همان‬ ‫‪ ۱۰‬درصدسهامواگذارشدهاستقاللو پرسپولیسهم‬ ‫می توانند در مجمع شرکت کنند؛ اما چون حداکثر‬ ‫ارا با دولت است تصمیم گیری ها بر اساس دستوری‬ ‫است که دولت به مجمع می اورد‪.‬‬ ‫وزیر ورزش همچنان رئیس مجمع خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫رئیــس مجامــع اســتقالل و پرســپولیس‪ ،‬وزیــر‬ ‫اقتصاد است‪ .‬مطابق بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۸‬قانون اجرای‬ ‫سیاس ـت های اصــل ‪ ۴۴‬هر شــرکتی که در لیســت‬ ‫واگذاری اســت حقوق مالکانه ان با وزارت اقتصاد‬ ‫است‪.‬شرکت هایی کهبیشتر از ‪ ۵۰‬درصدسهام شان‬ ‫دولتی است در ابتدای هر سال وزیر اقتصاد به وزیر‬ ‫مربوطه تفویض اختیــار می دهد و اعضای مجمع‬ ‫ان متشــکل از وزیر اقتصاد‪ ،‬وزیر دادگســتری و وزیر‬ ‫ذیربط هستند که در موضوع استقالل و پرسپولیس‬ ‫وزیــر ذیربــط‪ ،‬وزیر ورزش اســت‪ .‬با بورســی شــدن‬ ‫استقالل و پرسپولیس‪ ،‬عالوه بر این‪ ۳‬عضو کسانی‬ ‫که ‪ ۱۰‬درصد سهام را خریده اند عضو مجمع این ‪۲‬‬ ‫باشگاههستند‪.‬‬ ‫انتخاب مدیران عامــل و اعضای هیئت‬ ‫مدیره های استقالل و پرسپولیس همچنان‬ ‫توسط وزیر ورزش انجام می شود؟‬ ‫هــر دســتوری که مجمع داشــته باشــد بایــد در‬ ‫مجمع مطرح شــود‪ .‬فعال دولت می تواند مدیران‬ ‫عامــل و و اعضــای هیئــت مدیر ههــای اســتقالل و‬ ‫پرسپولیس را تغییر دهد؛ چون ‪۹۰‬درصد سهام این‬ ‫‪ ۲‬باشــگاه را در اختیــار دارد؛ امــا نمی تواند این کار‬ ‫را تنهــا توســط ‪ ۳‬وزیــر انجــام دهد؛ بلکــه باید در‬ ‫مجامع شان و با حضور سهامداران در این خصوص‬ ‫تصمیم گیریکند‪.‬‬ ‫شما در مصاحبه ای عنوان کرده بودید که‬ ‫قراردادهای مربوط به ‪ ۲‬باشگاه استقالل و‬ ‫پرسپولیس باید شفاف سازی شود؛ اما تا‬ ‫االن این اتفاق نیفتاد‪ .‬حتی گفته می شود‬ ‫قرارداد مربی یکی از این ‪ ۲‬باشــگاه رقم‬ ‫بسیارباالییاست‪.‬‬ ‫نکت ـه ای کــه مــن گفتــه بــودم ایــن بــود کــه‬ ‫نســخه ای از تمــام قراردادهــای اســتقالل‬ ‫و پرســپولیس بایــد در اختیــار شــرکت های‬ ‫خصوصی ســازی و فرابورس قرار بگیرد؛ اما چون‬ ‫رقبای استقالل و پرسپولیس در بورس یا فرابورس‬ ‫نیستند نباید این شفافیت به ضرر این ‪ ۲‬باشگاه‬ ‫تمــام شــود‪ .‬باشــگاه هایی مثل گل گهــر‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫مــس و ‪ ...‬در محیــط غیرشــفاف عمــل می کنند‪.‬‬ ‫اگــر ما اســتقالل و پرســپولیس را مجبــور کنیم که‬ ‫قراردادهــای خــود را بــا ذکــر جزئیات در ســایت‬ ‫کدال منتشــر کنند این مســئله باعــث ایجاد یک‬ ‫رقابــت نابرابــر بیــن انهــا و باشــگاه هایی کــه با‬ ‫بازیکنــان بــه شــکل های دیگری توافــق می کنند‬ ‫یشــود‪ .‬فعال توافق اینگونه شــده که مجموع‬ ‫م ‬ ‫ارقــام قــرارداد بازیکنــان و مجمــوع قراردادهــای‬ ‫کادرفنی در ســایت کدال افشا شود‪ .‬فعال امکان‬ ‫افشای قرارداد بازیکنان و مربیان به صورت مجزا‬ ‫نیســت‪ .‬البته اگر قراردادهای خارج از عرف و با‬ ‫ارقام نجومی بســته شــود چون مصــداق رویداد‬ ‫عمــده مالــی محســوب می شــود بــه اقتضــای‬ ‫مصــداق بایــد این اتفاق برایش رخ دهد و حتی‬ ‫اگر الزم باشد بدون ذکر نام افشا شود‪.‬‬ ‫در خصوص درامد حاصلــه از فروش ‪۱۰‬‬ ‫درصد ســهام استقالل و پرسپولیس هم‬ ‫صحبت کنید‪ .‬ایا امکان برداشت این مبلغ‬ ‫توسط مدیران این ‪ ۲‬باشگاه وجود دارد؟‬ ‫کمیتهمصارفباهماهنگیوتوافقوزیر اقتصاد‬ ‫و وزیر ورزش تشکیل شده و من مسئول این کمیته‬ ‫هستم‪.‬مدیرانعاملاستقاللو پرسپولیسو معاون‬ ‫قهرمانــی وزارت ورزش هــم در ایــن کمیتــه حضور‬ ‫دارنــد‪ .‬در کمیته مصارف در خصوص اینکه منابع‬ ‫حاصــل از افزایش ســرمایه صرف چه اموری شــود‬ ‫یشــود‪ .‬چون این منابع باید بیشتر‬ ‫تصمیم گیری م ‬ ‫صــرف ســرمایه گذاری باشــد و نــه بــرای پرداخــت‬ ‫هزینه ها‪ .‬بر همین اســاس در اولین جلســه کمیته‬ ‫مصــارف تصمیم گیــری شــد کــه از منابع حاصــل از‬ ‫افزایــش ســرمایه بیــن ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد ان صــرف‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد ان صــرف‬ ‫بازپرداخت بدهی های معوق و بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫صرف بازارگردانی ســهام باشگاه شود‪ .‬تا زمانی که‬ ‫ســرمایه گذاری بلندمــدت در ایــن کمیتــه تصویب‬ ‫نشدهاینپولبایدصرفسرمایه گذاری کوتاه مدت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یعنی االن پولی که استقالل و پرسپولیس از‬ ‫فروش‪۱۰‬درصدسهام شانبهدستاورده اند‬ ‫سرمایه گذاریکوتاهمدتکرده اند؟‬ ‫در حــال حاضــر پول هر ‪ ۲‬باشــگاه بــه صورت‬ ‫ســپرده ســرمایه گذاری شده و ســود ان را که حدود‬ ‫چهار میلیاردتوماناستدریافتمی کنند‪.‬‬ ‫استقالل و پرسپولیس می توانند سهامدار‬ ‫عمدههمداشتهباشند؟‬ ‫در مذاکراتــی کــه داشــتیم در شــهریور ســهام‬ ‫مدیریتــی ‪ ۴۱‬درصــد ســهام باید واگذار شــود که با‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ســهامی که پیش از این عرضه شــده بود‬ ‫سهام عرضه شده به ‪ ۵۱‬درصد می رسد‪ .‬هر کدام از‬ ‫بلوک های سهام مدیریتی‪ ۲۱‬درصد کل سهام است‪.‬‬ ‫با این اوصاف ســهامدارانی که به صورت‬ ‫عمده سهام اســتقالل و پرسپولیس را‬ ‫خریداری کنند می توانند مدیریت این ‪۲‬‬ ‫باشگاه را در اختیار بگیرند؟‬ ‫صــد در صــد می شــود‪ .‬هــر شــرکتی ‪ ۵‬ســیت‬ ‫مدیریتی دارند‪ ۱۷ .‬تا ‪ ۲۰‬درصد ســهام شــرکت یک‬ ‫ســیت مدیریتی محسوب می شــود و هر کسی که‬ ‫‪ ۳‬سیت مدیریتی را در اختیار داشته باشد می تواند‬ ‫کنترل شرکت را در اختیار بگیرد‪ .‬با این اوصاف پس‬ ‫از عرضه ســهام در شــهریور ماه ســهامداران عمده‬ ‫استقالل و پرسپولیس‪ ،‬مدیریت این ‪ ۲‬باشگاه را بر‬ ‫عهده خواهند گرفت‪ .‬بعد از شهریور کنترل دولت‬ ‫روی استقالل و پرسپولیس به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علی رغمکاهشتولیدجهانیفوالدصورتگرفت‬ ‫تثبیتجایگاهدهمایرانبارشد‪ ۱۵‬درصدیتولیددر گروهفوالدمبارکه‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از تثبیت جایگاه‬ ‫دهــم کشــور ایــران در رتبه بنــدی بین فوالدســازان‬ ‫جهان بر اســاس گزارش انجمن جهانی فوالد خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ایــن موفقیت با اتکا بــه تداوم تولید‬ ‫در گروه فوالد مبارکه علی رغم کاهش تولید فوالد‬ ‫در جهان و کاهش ‪ ۱۰.۸‬درصدی تولید فوالد کشور‬ ‫به دست امدهاست‪.‬‬ ‫محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامــل گــروه فوالد‬ ‫مبارکــه از تثبیــت جایــگاه دهــم کشــور ایــران در‬ ‫رتبه بندی بین فوالدســازان جهان بر اساس گزارش‬ ‫انجمنجهانیفوالدخبر دادو گفت‪:‬اینموفقیت‬ ‫با اتکا به تداوم تولید در گروه فوالد مبارکه علی رغم‬ ‫کاهش تولید فوالد در جهان و کاهش‪ ۱۰.۸‬درصدی‬ ‫تولیدفوالد کشور به دست امدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه در مصاحبه با‬ ‫ایراســین ضمن تشــریح این دســتاورد ارزشــمند به‬ ‫دالیل رشد تولید در گروه فوالد مبارکه اشاره نموده‬ ‫استکهمی خوانید؛‬ ‫در حال حاضر وضعیــت تولید در فوالد‬ ‫مبارکهچگونهاست؟‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬گــروه فــوالد مبارکــه بــا‬ ‫رکوردشــکنی های پی درپــی بــه دســتاوردهای‬ ‫درخشــانی در همــه خطوط تولید دســت یافتند‪.‬‬ ‫یکــه در س ـه ماهه نخســت ســال بــا تولیــد‬ ‫به نحو ‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۹۹۱‬هــزار تــن فــوالد خــام رشــد ‪۱۱.۴‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (‪ ۳۱۱‬هزار‬ ‫تن بیشتر از مدت مشابه سال‪ )۱۴۰۰‬و در خردادماه‬ ‫نیــز با تولیــد ‪ ۸۶۶‬هزار تن‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۵‬درصدی را‬ ‫محققنمودند‪.‬‬ ‫همچنین کارکنان بلندهمت گروه فوالد مبارکه‬ ‫در خردادماه سال جاری در تولید اهن اسفنجی با‬ ‫تولید یک میلیون و ‪ ۴‬هزار تن رشد ‪ ۹.۹‬درصدی را‬ ‫تجربه کردند و در حوزه کالف گرم نیز با تولید‪۵۹۳‬‬ ‫هزار تن رشد‪ ۳۱‬درصدی را به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫از انجائی که متاسفانه همه ساله فوالد مبارکه‬ ‫در فصل تابســتان با محدودیت مصرف برق و در‬ ‫فصول ســرد ســال نیز با محدودیت مصارف گاز و‬ ‫یشــود ایــن امر باعث افت تولید در‬ ‫برق مواجه م ‬ ‫یشــود‪ .‬از ســوی دیگر با توجه به‬ ‫همه خطوط م ‬ ‫اهمیتتداومتولیددر کشور به ویژهدر حوزهتامین‬ ‫انواع ورق های فوالدی تخت که سهم عمده ان را‬ ‫فوالد مبارکه بر عهده دارد‪ ،‬انجام توقفات ساالنه‬ ‫خطــوط در باز ههــای زمانــی مذکــور برنامه ریــزی‬ ‫گردید تا عالوه بر اســتفاده از زمان توقفات ناشــی‬ ‫از محدودیت ها‪ ،‬اماده بکاری خطوط جهت ادامه‬ ‫روند روبه رشد تولید بعد از توقفات افزایش یابد‪.‬‬ ‫رشد تولید در گروه فوالد مبارکه در چنین‬ ‫شرایطیچگونهمحققشدهاست؟‬ ‫همان گونه که اشاره شد‪ ،‬استراتژی فوالد مبارکه‬ ‫همــواره تولید انــواع محصوالت تامیــن حداکثری‬ ‫نیــاز بازارهــای داخلی بوده اســت در همین راســتا‬ ‫انجــام مطالعــه بر روی توســعه ســبد محصوالت‬ ‫موردنیــاز بــازار و دس ـت یابی بــه دانش فنی تولید‬ ‫انــواع گریدهای کیفی و خاص‪ ،‬بهین هســازی فرایند‬ ‫و خطوط تولید‪ ،‬پیش بینی و برنامه ریزی الزم قبل‬ ‫از شروع سال و انجام تعمیرات ساالنه خطوط در‬ ‫زمــان محدودیت ها از مهم ترین اقدامــات در این‬ ‫حوزهمی باشد‪.‬‬ ‫همچنین همدلی و مشارکت حداکثری کارکنان‬ ‫گــروه که درنهایت به کســب رکوردهای متعدد در‬ ‫سه ماههنخستسالجاریمنجر شد‪،‬از مهم ترین‬ ‫دالیــل تداوم روند روبه رشــد تولیــد در گروه فوالد‬ ‫مبارکهمی باشد‪.‬‬ ‫از دیگر عوامل موثر در کسب این موفقیت ها‬ ‫در فــوالد مبارکه می توان به وجود نیروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبی موجود در شرکت که بخشی از برق موردنیاز‬ ‫نواحی را تامین می کند‪ ،‬افزایش انگیزه و بهره وری‬ ‫نیرویانسانی‪،‬کاهشزمان هایتعمیراتو افزایش‬ ‫اماده به کاری تجهیزات‪ ،‬کامل بودن زنجیره تولید در‬ ‫گروهفوالدمبارکهو هماهنگی هایبسیار خوببین‬ ‫بخشیاشاره کرد‪.‬‬ ‫قدری در خصوص وضعیت تولید فوالد در‬ ‫جهانتوضیحدهید‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه در جدیدترین گــزارش انجمن‬ ‫جهانی فوالد امده است‪ ،‬تولید فوالد ایران در ماه‬ ‫ژوئن ‪(۲۰۲۲‬خرداد ‪ )۱۴۰۴‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل با کاهش‪ ۱۰.۸‬درصدی مواجه بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که گروه فوالد مبارکه توانست با‬ ‫ثبت موفقیت های سه ماهه نخست که پیش ازاین‬ ‫به ان ها اشاره شد‪ ،‬موجبات تثبیت جایگاه دهمی‬ ‫فــوالد ایــران در رتبه بنــدی جهانی فــوالد را فراهم‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫باید به خاطر داشــته باشــیم در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫ســال میالدی همه ‪ ۱۰‬کشــور نخســت تولیدکننده‬ ‫فــوالد جهــان ب هجــز هنــد در این مــدت با کاهش‬ ‫تولید مواجه بوده اند که از دالیل عمده این کاهش‬ ‫تولید می توان به محدودیت های انرژی اشاره کرد‬ ‫و برای برخی از فوالدسازان داخلی می توان عالوه‬ ‫بر قطعی برق به فقدان کامل بودن زنجیره تولید‬ ‫به ویــژه در بیــن فوالدســازان داخلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بااین وجود گروه فوالد مبارکه در دوره مذکور با رشد‬ ‫‪ ۳.۶‬تولید فوالد خام همراه بوده است‪.‬‬ ‫برنامه فوالد مبارکه در ادامه راه چیست؟‬ ‫بعضا موجب‬ ‫ای نکــه محدودیت هــا می تواند‬ ‫ً‬ ‫کند شــدن حرکــت شــود‪ ،‬اجتناب ناپذیر اســت اما‬ ‫جــای خوشــبختی و خرســندی اســت کــه باهمت‬ ‫همــه همــکاران و با توکل بر خداوند متعال تالش‬ ‫خواهیم کرد با کاسته شدن از گرمای هوا و کم شدن‬ ‫محدودیت هایبرق‪،‬بهتحققبرنامه های گروهدر‬ ‫سالجاریجامهعملبپوشانیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫گام بلند نمایشگاه اصفهان‬ ‫برای اجرای سامانه های‬ ‫شهر هوشمند در کشور‬ ‫نمایشــگاه اصفهان در حالی میزبان ســه نمایشــگا ه‬ ‫مدیریــت و خدمــات شــهری‪ ،‬حمل و نقــل و ترانزیت و‬ ‫حفاظت و ایمنی شده که رویکرد ویژه این نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫تحققاجرایسامانه هایشهر هوشمنددر کشور تعریف‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬یازدهمین نمایشگاه‬ ‫جامعمدیریتشهری‪،‬پنجمیننمایشگاهتخصصیحمل‬ ‫و نقلو ترانزیتو دوازدهمیننمایشگاهتجهیزاتایمنی‬ ‫و حفاظــت‪ ،‬در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی‬ ‫استان اصفهان اغاز شده و تا هفتم مردادماه ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬مدیرعاملشرکتنمایشگاه هایبین المللیاستان‬ ‫اصفهان در ایین گشــایش این ســه نمایشــگاه گفت‪ :‬در‬ ‫این نمایشگاهها پذیرای ‪ ۷۰‬شرکت از هفت استان کشور‬ ‫هستیم‪ .‬احمدرضا طحانیان افزود‪ :‬در این نمایشگاه ‪۲۵‬‬ ‫شرکت دانش بنیان و خالق حضور دارند و همچنین ‪۱۲‬‬ ‫یشــود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫رویداد اموزشــی و کارگاه برگزار م ‬ ‫این نمایشگاه فضایی را فراهم می کند که شهرداری های‬ ‫استان و کل کشور بتوانند با شرکت هایی که ارائه خدمات‬ ‫می دهند‪،‬ارتباطبگیرند‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیســه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز‬ ‫در این ایین‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای اداره شهر نیاز به نگاه اینده‪،‬‬ ‫ایده هــای جدیــد‪ ،‬تفکرات نوین و اســتفاده از تجربیات‬ ‫مثبت داریم و این نمایشگاه سعی دارد تمام این موارد‬ ‫را کنار هم داشته باشد‪ .‬سید امیر سامع ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫این نمایشگاه محلی برای تبادل افکار و اندیشه ها باشد‬ ‫و موجب رونق بازار در بخش مدیریت شــهری‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل و ترانزیت شهری و در بخش ایمنی و حفاظت شود‪.‬‬ ‫این عضو شورای اسالمی شهر اصفها ن افزود‪ :‬نمایشگاه‬ ‫مدیریت شهری با بحث مبلمان شهری شروع شد و امروز‬ ‫یازدهمین دوره این نمایشگاه اغاز شده و تصور می کنم‬ ‫مسیر خوبی را طی کرده است‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان نیز در ایین افتتاح این نمایشگاهها‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬نگاهمابهاصفهانبایدمتفاوتو جدیدباشد‪.‬‬ ‫علیقاسم زادهافزود‪:‬گاهینمایشگاه هابرایحلمسائل‬ ‫جاری و ارائه خدمات اســتاندارد اســت و گاهی نگاه به‬ ‫اصفهانفرداست‪.‬‬ ‫ی تاکید کرد‪ :‬اصفهان فردا‪ ،‬اصفهان هوشمند است‬ ‫و ‬ ‫و بایــد ایــن کار با شــیب مالیمی انجام شــود‪ .‬به همین‬ ‫منظــور در حــوزه اجرایــی‪ ،‬شهرســازی‪ ،‬خدمات شــهری‪،‬‬ ‫حمــل و نقل و‪ ...‬تمرکــز کرده ایم‪ .‬قاســم زاد ه به افرادی‬ ‫که در این نمایشــگاه شــرکت می کنند توصیه کرد به این‬ ‫نگاه توجه داشته باشند و ابراز امیدواری کرد که بخشی از‬ ‫ارائه دستاوردهای این نمایشگاه کمک کند تا یک قدم به‬ ‫سمتاصفهانفردانزدیکشویم‪.‬‬ ‫اخرین خبر از پرداخت‬ ‫معوقه یارانه های ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫طبق اعالم ســخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها‪،‬‬ ‫فراینــد بررســی جهــت پرداخــت معوقــات یارانــه افــراد‬ ‫مشــمول‪ ،‬در حــال انجــام اســت و بــه زودی بــا تکمیــل‬ ‫اطالعات‪ ،‬به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معوقه یارانه ها مربوط به دو گروه است؛‬ ‫کســانی که تا اردیبهشــت امســال یارانه نقــدی دریافت‬ ‫می کردنــد ولــی بــا واریز مبالغ جدیــد‪ ،‬به عنــوان دهک‬ ‫پردرامد یارانه انها قطع شد و در سامانه‪hemayat.mcls.‬‬ ‫‪ gov.ir‬اعتراض خود را ثبت کرده و درخواســت بازبینی‬ ‫دهک بندی را داشــتند‪ .‬گروه دیگر کســانی که تا پیش از‬ ‫ایــن یارانــه ای دریافت نکرده و از اردیبهشــت مــاه برای‬ ‫ثبــت نام در ســامانه ‪ my.gov.ir‬اقدام کردند‪ .‬درنهایت‬ ‫درخواســت های هــر دو گــروه بررســی و افــرادی که بین‬ ‫دهــک اول تــا نهم قــرار گرفتند‪ ،‬به لیســت یارانه بگیران‬ ‫اضافه شدند‪ .‬بر این اساس برای افراد معترض‪ ،‬همراه با‬ ‫یارانه تیرماه‪ ،‬اولین پرداخت انجام شد و حدود یک هفته‬ ‫بعد برای ثبت نام کنندگان نیز به تناسب دهکی که در ان‬ ‫قرار داشــتند‪ ،‬یک پرداخت پرداخت صورت گرفت‪ .‬قرار‬ ‫بود که یارانه اردیبهشــت و خرداد (مبالغ جدید) نیز به‬ ‫عنوان معوقه برای انها پرداخت شود که در اعالم اولیه‬ ‫اواخر تیرماه مطرح بود ولی تاکنون واریز نشــده اســت‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا اخرین وضعیت پرداخت معوقات یارانه و‬ ‫زمان ان که مورد سوال افراد مشمول قرار دارد‪ ،‬حسینی‪-‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها ‪ -‬به ایســنا گفته‬ ‫اســت کــه این تاخیــر به معنی عــدم پرداخت معوقات‬ ‫نیستو حتمااتفاقخواهدافتاد‪.‬ویبابیاناینکهبررسی‬ ‫وضعیت مشموالن در حال انجام است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫مورد افرادی که نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬قبــا یک مرحله یارانه ‪ ۳۰۰‬هزار تومانــی واریز و‬ ‫مســدود شــده بود که این رقم متعلق به دهک چهار تا‬ ‫‪ ۹‬است‪ ،‬بنابراین باید برای کسانی که دهک اول تا سوم‬ ‫تشــخیص داده شــده اند‪ ،‬این مبلغ به تناســب پرداختی‬ ‫برای انها که هر نفر ‪ ۴۰۰‬هزار تومان است‪ ،‬تغییر کند‪ .‬از‬ ‫این رو باید فرایند بررسی و انجام محاسبات طی شده و‬ ‫پرداخت هــای انجام شــده در قالب دهک بندی صورت‬ ‫گرفته انجام شود‪ .‬به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬به محض تکمیل جریان بررســی و محاســبات‪،‬‬ ‫معوقه اردیبهشــت و خرداد به حســاب مشموالن واریز‬ ‫می شــود‪ .‬یارانه های نقدی از ســال ‪ ۱۳۸۹‬با شروع طرح‬ ‫هدفمندی یارانه ها با مبلغ ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به ازای‬ ‫هر نفر در حال پرداخت بود و از سال‪ ۱۳۹۸‬نیز با افزایش‬ ‫قیمت بنزین‪ ،‬یارانه معیشتی از محل این مابه التفاوت در‬ ‫دستور کار قرار گرفت که دولت حدود ‪ ۶۰‬میلیون نفر از‬ ‫بین ‪ ۷۸‬میلیون نفر یارانه بگیر نقدی را گزینش و مبلغی‬ ‫بیــن ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۲۰۵‬هــزار تومان به تناســب اعضــای خانوار‬ ‫پرداخــت کرد‪ .‬اما از اردیبهشــت امســال و با اقــدام برای‬ ‫حذفارز ترجیحیو اصالحنظامیارانه ای‪،‬رویهپرداخت‬ ‫تغییر و با حذف حدود شــش میلیون نفر تحت عنوان‬ ‫دهک دهم‪ ،‬پرداخت برای‪ ۹‬دهک دیگر شروع شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ایجاد جایگاه سوخت‬ ‫فرودگاه کالله در مسیر‬ ‫اجرایی شدن‬ ‫زمینموردنیاز برایساختجایگاهسوختفرودگاه‬ ‫کاللهبایدتادو هفتهایندهتامینو در اختیار وزارتنفت‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬اولین جلسه‬ ‫مشترک مســئولین وزارت نفت و شــرکت فرودگاه های‬ ‫کشــور و گلســتان برای ســاخت جایگاه ســوخت کالله‬ ‫برگزار شــد و مصوب شــد پس از تامین زمین مورد نظر‬ ‫برای ساخت جایگاه تا دو هفته اینده‪ ،‬وزارت نفت در‬ ‫مدت دو ماه کار های مطالعاتی این طرح را انجام دهد‬ ‫و نتایج ان را در اختیار مدیران فرودگاه های مربوطه قرار‬ ‫دهد‪ .‬همچنین مصوب شد شرکت فرودگاه ها در مدت‬ ‫دو ماه با برگزاری مناقصه پیمانکار ساخت این جایگاه‬ ‫راانتخاب کند‪.‬برایساختاینجایگاهمبلغ‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار اولیه در ســفر رئیس جمهور به گلســتان‬ ‫مصوب شــده اســت که ‪ ۲۵‬میلیارد تومان ان در قالب‬ ‫بودجه های وزارت راه و شهرسازی و ‪ ۲۰‬میلیارد تومان ان‬ ‫از اعتبارات وزارت نفت تامین می شود‪.‬‬ ‫وصول ‪ 440‬میلیارد تومان‬ ‫مطالبات توزیع برق مشهد‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬چهارمینمانور وصول‬ ‫مطالبــات شــرکت توزیع نیروی برق شهرســتان مشــهد‬ ‫از تاریخ ‪ 28‬لغایت ‪30‬تیر ماه ‪ 1401‬برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫مانور که با بسیج همگانی کارکنان شرکت و اژانس های‬ ‫خدمات مشــترکین و با هدف وصول مطالبات معوقه‬ ‫و افزایش درصد وصول شــرکت انجام شــد‪ ،‬حدود ‪440‬‬ ‫میلیــارد تومان از مطالبات شــرکت بابت بهای انــرژی از‬ ‫مشترکین وصول شد که نسبت به روزهای مشابه هفته‬ ‫قبل رشــد ‪ 330‬درصدی نشان می دهد‪ .‬غفوری مجری‬ ‫طرح پیاده سازی اژانس های خدمات مشترکین در این‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬از مبلغ کل وصول شــده ‪ 365‬میلیارد‬ ‫مربوط به مشــترکین عادی بوده و ‪ 75‬میلیارد مربوط‬ ‫به مشترکین دیماندی ثبت شده است که برای اجرای‬ ‫این مانور حدودا ‪ 540‬نفر از پرسنل مشارکت داشته اند‪.‬‬ ‫وی گفت در مجموع با اجرای این مانور شاخص درصد‬ ‫وصــول توزیــع برق مشــهد تا پایــان تیرماه ســال جاری‬ ‫نســبت به مدت مشابه ســال قبل ‪ 5/6‬درصد بهبود را‬ ‫نشانمی دهد‪.‬ویهمچنینافزود‪:‬بهمنظور حصولبه‬ ‫هدف ‪ 100‬درصدی وصول مطالبات تعیین شده توسط‬ ‫توانیــر بــرای ‪ 6‬ماهه ابتدای ســال‪ ،‬این مانور به صورت‬ ‫داخلی در ‪ 15‬روز ابتدای مردادماه و تا شروع دوره جدید‬ ‫قرائت در شرکت ادامه خواهد داشت و عملکرد امورها‬ ‫و اژانس های خدمات مشترکین به صورت روزانه رصد‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫شرکت گاز گلستان و‬ ‫سامانه سامد تفاهم نامه‬ ‫امضا کردند‬ ‫با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات‬ ‫رئیس جمهور در خصوص دولت مردمی‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫همکاری بین شــرکت گاز اســتان گلستان و ســامانه ‪111‬‬ ‫استان (سامد)‪ ،‬به امضا رسید‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت گاز استان گلســتان‪ ،‬این تفاهم نامه در ‪ 10‬ماده‬ ‫بــا هــدف نیل بــه اهداف رســیدگی و پاســخگویی به‬ ‫درخواست های ملت شریف در بستر سامد و به منظور‬ ‫استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین منعقد شد و مقرر‬ ‫گردیــد کلیه تقاضاهــای دریافتی مردمی از ســامانه ‪111‬‬ ‫اســتانداری از بستر سامد جهت بررســی و اقدام ارجاع‬ ‫شــود و در کوتاه تریــن زمان مورد بررســی قــرار گرفته و‬ ‫نتایــج نهایــی اقدامات در ســامانه مذکور ثبــت گردد‪.‬‬ ‫در ایــن تفاهم نامه همچنین مقرر شــد جهت ارزیابی‬ ‫ساالنه‪ ،‬شرکت گاز به صورت دوره ای در فواصل زمانی‬ ‫‪3‬و‪ 6‬و یکساله گزارشی از اقدامات صورت گرفته را طی‬ ‫لیستی تهیه و به مرکز سامد ارسال نماید‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫جهت سهولت دسترسی مردم جهت پیگیری تقاضای‬ ‫خود‪ ،‬شماره تلفنی را به این امر اختصاص دهند و میز‬ ‫ارتباطاتمردمیایجادو همهروزهپاسخگویمراجعین‬ ‫و تماس گیرندگان از اقصی نقاط استان باشد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 23/5‬میلیارد ریال‬ ‫پاداش به مشترکین کم‬ ‫مصرف‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب اســتان کرمــان‪ ،‬محمــود محمودابــادی معاون‬ ‫فروش و خدمات مشترکین این شرکت با اشاره به اینکه‬ ‫الگوی مصرف برق در شانزده شهرستان تحت پوشش‬ ‫حوزه شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‪ ،‬با توجه‬ ‫به شرایط اب و هوایی‪ ،‬به سه دسته؛ مناطق گرمسیر‬ ‫یک‪ ،‬گرمســیر دو و عادی‪ ،‬تقســیم شــده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میــزان الگــوی مصــرف بر این اســاس‪ ،‬مناطق گرمســیر‬ ‫یک ‪ ۳۰۰۰‬کیلووات ســاعت در ماه‪ ،‬مناطق گرمسیر دو‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬کیلــووات ســاعت در مــاه و در مناطق عادی ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫صورتیکهمشترکینبااقداماتینظیر استفادهاز کولر ابی‬ ‫بجای اسپیلت و همچنین دور کند کولرهای ابی‪ ،‬تنظیم‬ ‫دمــای ‪ ۲۵‬درجه (دمای اســایش) درصورت اســتفاده از‬ ‫اسپیلت و خاموش نمودن المپ های اضافی‪ ،‬نسبت‬ ‫به صرفه جویی اقدام نمایند‪ ،‬از پاداش قابل توجه کم‬ ‫مصرفیبهرهمندخواهندشد‪.‬محمودابادیخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تا تاریخ ‪ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴‬تعداد ‪ ۱۲۴۰۰۰‬مشــترک که‬ ‫در چهارچوب الگوی مصرف برق منطقه خود‪ ،‬مصرف‬ ‫خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده اند‪ ،‬مشمول‬ ‫‪ ۲۳/۵‬میلیــارد ریــال پــاداش صرفه جویی شــده اند که‬ ‫در قبوض برق ان ها محاسبه و اطالع رسانی از طریق‬ ‫پیامکانجامشدهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نفت عنوان کرد‬ ‫افزایش‪ ۸۰‬درصدی وصول درامدهای ارزی نفت‬ ‫در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫وزیــر نفــت گفت‪ :‬وصــول ارز حاصــل از فروش‬ ‫نفت و گاز ایران طی یک ســال گذشــته نســبت به‬ ‫سال‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۳‬برابر و نسبت به سال‪ ۹۸‬بیش از‬ ‫‪ ۲‬برابر شده است‪ ،‬امسال نیز در چهار ماه نخست‬ ‫امسال نسبت به چهار ماه نخست پارسال‪ ۷۰‬تا‪۸۰‬‬ ‫درصد وصول ارزی درامدهای نفتی افزایش داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت نفت‪« ،‬جواد اوجی» در‬ ‫نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شــورای اســامی با بیان اینکه در روزهای نخســت‬ ‫عمر دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت خام کشور‬ ‫حــدود روزانه ‪ ۳‬میلیون بشــکه بود‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬با‬ ‫اقدام های همکارانم در شــرکت ملی نفت ایران از‬ ‫جملــه تعمیر چا ههــای موجود‪ ،‬حفــاری چاه های‬ ‫جدیــد و انجام عملیات اســیدکاری ظرفیت تولید‬ ‫امروز به‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۱۸‬هزار بشکه رسیده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش صــادرات میعانات گازی‬ ‫و فروش نفت خام با دیپلماسی فعال در ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬رکوردی تازه در فروش نفت خام و میعانات‬ ‫گازی نسبت به سه سال گذشته ثبت شده و حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته اســت‪ ،‬همچنین در زمینه‬ ‫صادرات گاز طی یک سال گذشته نیز ایران با رشد‬ ‫حجمــی ب هطــور میانگیــن ‪ ۲۵‬درصد روب ـه رو بوده‬ ‫اســت‪ ،‬برای نمونــه در بخش صادرات گاز طبیعی‬ ‫به عراق تنها ‪ ۴۳‬درصد نســبت به پارسال افزایش‬ ‫داشــته ایم؛ ضمن انکه بر خالف سال های گذشته‬ ‫که گاز مایع(ال پی جی)بیشتر باارسالبهمشعل ها‬ ‫یشــد‪ ،‬اکنــون با تــاش همــکاران ما در‬ ‫ســوزانده م ‬ ‫صنعــت نفت با افزایــش ‪ ۱۵‬درصــدی در صادرات‬ ‫روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران طی یک سال‬ ‫یهــا‪ ،‬پــول حاصــل از‬ ‫گذشــته بــر اســاس برنامه ریز ‬ ‫صــادرات نفت خام‪ ،‬میعانــات گازی و گاز طبیعی‬ ‫به کشــور بازگشته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬وصول ارزی ایران‬ ‫از محل فروش این محصوالت ‪ ۲.۵‬برابر بیشــتر از‬ ‫ســال های گذشــته بوده اســت‪ ،‬برای نمونه تنها در‬ ‫بخــش صــادرات گاز ‪ ۱.۶‬میلیــارد دالر از مطالبــات‬ ‫گازی از عراق وصول شده است؛ بنابراین در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬حدود‪ ۴‬میلیارد دالر منابع حاصل از صادرات‬ ‫گاز طبیعی دیده شده است که در ‪ ۴‬ماه نخست‬ ‫امســال همه تکالیف خود در این زمینه را محقق‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫اوجــی افــزود‪ :‬وصــول ارز حاصــل از فــروش‬ ‫نفت و گاز ایران طی یک ســال گذشــته نســبت‬ ‫به سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۳‬برابر و نسبت به سال ‪۹۸‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬برابر شــده است‪ ،‬امسال نیز در چهار‬ ‫ماه نخست امسال نسبت به چهار ماه نخست‬ ‫پارســال ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد وصول ارزی درامدهای‬ ‫نفتی افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه سوخت رســانی بــه‬ ‫نیروگا ههــای بــرق کشــور در روزهــای ســخت‬ ‫تابســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬هم اکنــون روزانــه ‪۳۱۴‬‬ ‫میلیــون مترمکعب ســوخت معــادل گاز به این‬ ‫یشــود‪ ،‬در زمینــه گازرســانی‬ ‫نیروگا ههــا داده م ‬ ‫بــه ایــن نیروگا ههــا وزارت نفت امســال فراتر از‬ ‫تعهدهای خود عمل کرده است‪.‬‬ ‫اوجــی بــه امضــای تفاهم نامه ها و قــرارداد‬ ‫حهــای‬ ‫هایــی در زمینــه ســرمایه گذاری در طر ‬ ‫باالدستی و پایین دستی صنعت نفت طی یک‬ ‫ســال گذشته اشــاره و تصریح کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬قرارداد به ارزش ‪ ۳۳‬میلیارد دالر در‬ ‫شهــای مختلف صنعت نفــت‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫بخ ‬ ‫‪ ۷‬میلیارد دالری توســعه جامع میدان مشــترک‬ ‫ازادگان و تفاهم نامه ســرمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫دالری بــا شــرکت گازپــروم روســیه امضــا شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاکیدهــای رئیس جمهوری‬ ‫روســیه دربــاره اجرایــی شــدن تفاهم نامــه ‪۴۰‬‬ ‫میلیــارد دالری بــا صنعــت نفــت ایــران گفــت‪:‬‬ ‫نهــای نفتــی‪ ،‬اجــرای پــروژه ایران‬ ‫توســعه میدا ‬ ‫حهــای مینــی ال ان جی‬ ‫نجــی و ســاخت طر ‬ ‫ال ا ‬ ‫(تولید گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) کوچک‬ ‫مقیــاس)‪ ،‬ســواپ گاز و فراورد ههــای نفتــی و‬ ‫مشــارکت در فــروش نفــت خام و ســواپ گاز با‬ ‫طرف روس مذاکره و دنبال می شود‪.‬‬ ‫نهــای مشــترک غــرب کشــور‬ ‫یشــوند؛ میدا ‬ ‫م ‬ ‫هماننــد ابــان‪ ،‬اذر‪ ،‬پایــدار غــرب و ‪ ...‬کــه در‬ ‫استان های کرمانشاه و ایالم قرار دارند و تعیین‬ ‫تکلیف شدند‪ ،‬گروه دوم مربوط به میدان های‬ ‫غــرب کارون هماننــد ازادگان‪ ،‬یــاران شــمالی‪،‬‬ ‫یــاران جنوبــی‪ ،‬یــاداوران کــه کارهــای توســعه‬ ‫ان بــا برنامه ریــزی شــرکت ملــی نفــت ایــران در‬ ‫حال پیگیری اســت‪ ،‬گروه ســوم هم میدان های‬ ‫مشترک در خلیج فارس است که تالش داریم با‬ ‫استفاده از توان داخلی و خارجی انها را توسعه‬ ‫دهیــم‪ .‬بنابرایــن تاکیــد می کنــم‪ ،‬وزارت نفت و‬ ‫شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان های‬ ‫مشترک در ‪ ۱۱‬ماه اهتمام جدی داشته اند‪.‬‬ ‫صادرات گاز به عمان و پاکستان با‬ ‫بهره برداری از طر ح های ان جی ال در ‪۱۴۰۱‬‬ ‫وزیــر نفــت با بیــان اینکه ب ـه زودی قــرارداد‬ ‫سواپ گاز به ترکمنستان و جمهوری اذربایجان‬ ‫نهایــی خواهــد شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه به‬ ‫مذاکــرات و تفاهــم بــا شــرکت دولتــی گازپــروم‬ ‫روســیه قرار اســت در زمینه تامیــن گاز و اجرای‬ ‫پــروژه صــادرات گاز بــه کشــورهای عمــان و‬ ‫پاکستان به صورت مشترک پیگیری شود‪.‬‬ ‫اوجــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اغــاز اجــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر پروژه جدید در ســطح‬ ‫چهار شــرکت اصلی وزارت نفت طی یک ســال‬ ‫حهــا مگاپروژه‬ ‫گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از ایــن طر ‬ ‫پتروپاالیشــگاه شــهید ســلیمانی اســت کــه‬ ‫تصــور می کنــم در روزهــای اینده بحــث ترکیب‬ ‫سهامداران ان مشخص و به زودی قرارداد ان با‬ ‫حضور معاون اول رئیس جمهوری امضا خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در ابتدای دولت سیزدهم‬ ‫‪ ۴۸‬پــروژه نیمه تمــام بــه ارزش ‪ ۱۳‬میلیارد دالر‬ ‫در وزارت نفــت وجود داشــته اســت که در این‬ ‫دولت ب هشــدت مورد پیگیری قرار گرفته است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای نمونــه طرح توســعه فــاز ‪ ۱۱‬پارس‬ ‫جنوبــی کــه چنــد ســال معطــل حضــور شــرکت‬ ‫فرانســوی توتــال بــود‪ ،‬ب ـه زودی بــا بهره گیری از‬ ‫سکوی ‪ ۱۲C‬در فاز ‪ ۱۲‬پارس جنوبی و انتقال ان‬ ‫به موقعیت سکوی ‪ ۱۱B‬تا پیش از پایان امسال‬ ‫برداشت از این فاز اغاز خواهد شد‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫ســه ردیف پاالیشــی پاالیشــگاه بخش خشکی‬ ‫طرح توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی نیز در همین‬ ‫بازه زمانی به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪ :‬تــا پایــان امســال چنــد‬ ‫طرح پتروشــیمی همچون پتروشــیمی هنگام به‬ ‫ارزش حــدود ‪ ۲.۶‬میلیــارد دالر بــه بهر هبــرداری‬ ‫خواهد رســید‪ .‬اوجی درباره توسعه میدان های‬ ‫مشــترک با بیــان اینکه پیگیری های مناســبی در‬ ‫ســطح وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت ایران‬ ‫در این زمینه انجام شــده اســت‪ ،‬یــاداوری کرد‪:‬‬ ‫نهــای مشــترک مــا بــه ســه گــروه تقســیم‬ ‫میدا ‬ ‫وی با اشــاره به جمع اوری گازهای مشعل و‬ ‫با بیان اینکه امسال قرارداد ‪ ۲۷‬طرح را به ارزش‬ ‫‪ ۱.۱‬میلیارد داشتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این قرارداد‬ ‫بــا شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس‬ ‫روزانــه ‪ ۶۰۰‬میلیــون فــوت مکعــب گاز همــراه‬ ‫جمع اوری و به عنوان خوراک در پتروشــیمی ها‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنیــن طرح های ان جی ال‬ ‫مصرف م ‬ ‫نج ـی ال ‪ ۳۲۰۰‬در ســال های ‪ ۱۴۰۱‬و‬ ‫‪ ۳۱۰۰‬و ا ‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬بــه بهر هبــرداری می رســد‪.‬وزیر نفــت در‬ ‫ادامه به موضوع توســعه صنعت پتروشــیمی و‬ ‫تکمیــل زنجیــره ارزش پرداخت و بــا بیان اینکه‬ ‫حهــای مطلوبــی بــه بهر هبــرداری‬ ‫امســال طر ‬ ‫می رســد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنــون ظرفیت تولید‬ ‫محصوالت پتروشــیمی ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۳‬میلیون تن در‬ ‫سال است که تالشمان این است با بهره برداری‬ ‫حهــای جدیــد تــا پایــان ایــن دولــت ایــن‬ ‫از طر ‬ ‫رقــم را بــه ‪ ۱۴۰‬میلیــون تــن در ســال برســانیم‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه در ســال گذشــته ‪۱۲.۵‬‬ ‫میلیــارد دالر ارز حاصــل از صادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی به سامانه نیما عرضه شده که کمک‬ ‫بزرگــی بــه کشــور بوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ا گــر امروز‬ ‫بــازار ارز کشــور ثبــات دارد‪ ،‬بخش زیــادی از ان‬ ‫مرهون عرضه ارز حاصل از صادرات محصوالت‬ ‫پتروشــیمی اســت‪ .‬عرضه ارز حاصل از صادرات‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی در چهــار مــاه نخســت‬ ‫امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همکاری روسیه‬ ‫و ‪۱۴۰۲‬‬ ‫‪ ۱۴‬هزار میلیارد ناموت برای مسئولیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫وزیر نفت مسئولیت اجتماعی را جزو وظایف‬ ‫وزارت نفــت به ویــژه در اســتان های نفت خیــز و‬ ‫گاز خیــز بیــان کــرد و افــزود‪ :‬تاکنــون نزدیک ‪۱۴‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومان در ســفرهای اســتانی رئیس‬ ‫جمهــوری به ایــن مهم اختصاص یافــت و ‪۳۸۵‬‬ ‫قهــای‬ ‫پــروژه عام المنفعــه تکمیــل شــده و اتفا ‬ ‫خوبی در اســتان خوزســتان و بوشــهر در بخش‬ ‫مرتبــط با مســئولیت اجتماعــی نیز رقــم خورده‬ ‫اســت‪ .‬اوجی در این نشست به موضوع تعرفه‬ ‫گاز هم اشاره کرد و با بیان اینکه پارسال افزایش‬ ‫قیمت گاز و رایگان سازی تعرفه گاز برای بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار مشترک کم مصرف و خانوارهای محروم‬ ‫اجرا شــده اســت و امســال هم طبق قانون اجرا‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه گازکشی داخل منازل هم‬ ‫بــرای خانواد ههــای محروم و زیر پوشــش کمیته‬ ‫امداد و بهزیستی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تخصیــص قیر به دســتگاه های‬ ‫اجرایــی به عنوان یکــی از دغدغه های نمایندگان‬ ‫مجلــس طبق قانــون بودجه انجام شــده اســت و‬ ‫در چهار ماهه نخست امسال تمام حواله های قیر‬ ‫گذشته هم عملیاتی شد و اجازه ندادیم طرح های‬ ‫راهســازی کشــور متوقف شــود‪ ،‬در حالی کــه در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال گذشته هیچ قیری تخصیص داده‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫وزیر نفت به موضوع دیپلماســی فعــال انرژی‬ ‫پرداخــت و بــا بیــان اینکــه اقدا مهــای خوبــی در‬ ‫شهــای مختلــف صنعت نفــت در این بخش‬ ‫بخ ‬ ‫انجام شــده است و ما پشت میز ننشستیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در موضــوع فــروش نفــت و پاالیشــگاه های‬ ‫فراســرزمینی اقدا مهــای خوبــی انجام شــد و همه‬ ‫درامدهاینفتیوصولمی شود‪.‬‬ ‫اوجــی با اشــاره به احیای دیپلماســی انــرژی با‬ ‫روســیه و با بیان اینکه دیدارها و مذاکرات فشــرده‬ ‫و مهمی با روسیه و شرکت های روس برگزار شد که‬ ‫منتج به امضای تفاهم نامه‪ ۴۰‬میلیاردی در ‪ ۶‬محور‬ ‫شده‪ ،‬که برد–برد است‪ ،‬افزود‪ :‬مطمئنم با اراده و‬ ‫ظرفیت ایران و روسیه به عنوان دو غول بزرگ انرژی‬ ‫دنیا کارهای بزرگی انجام می شود که به نفع کشور‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫وی از احیای سواپ گاز با ترکمنستان‪ ،‬صادرات‬ ‫گاز بــه عــراق و وصــول درامدهــای ان‪ ،‬احیــای‬ ‫دیپلماسی انرژی با کشورهای امریکای التین‪ ،‬اغاز‬ ‫مذاکــره بــا پاکســتان‪ ،‬امضای تفاهم نامــه با عمان‬ ‫به عنــوان دیگــر اقدا مهــای وزارت نفــت در بحث‬ ‫دیپلماسیفعالانرژینامبرد‪.‬‬ ‫افزایش رضایت مندی در کارکنان صنعت‬ ‫نفت‬ ‫وزیــر نفت به همکاری وزارت نفت و توســعه‬ ‫تهــای شــرکت های دانش بنیــان اشــاره کرد‬ ‫فعالی ‬ ‫و گفــت‪ :‬برای اجرای بنــد «الف» تبصره ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬حــدود ‪ ۷‬هــزار میلیــارد تومان‬ ‫تسهیالتدر نظر گرفتهشدهاست‪،‬همچنینانتشار‬ ‫دو نوبت فراخوان در رسته های اولویت دار صنعت‬ ‫نفت که منتج به دریافت ‪ ۲۰۴‬طرح از ‪ ۱۰۵‬شرکت‬ ‫که اســامی شــرکت های واجد شــرایط به بانک ها‬ ‫اعــام ارســال شــده اســت‪ .‬اوجی با بیــان اینکه در‬ ‫بخش مربوط به منابع انســانی کارهای بزرگی به‬ ‫لطــف خدا انجام شــده اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬تبدیل‬ ‫وضعیت‪ ۳۰‬هزار نفر از ایثارگرانصنعتنفتطبق‬ ‫مصوبه مجلس انجام شده و هم اکنون نیز موجی از‬ ‫رضایت مندی برای کارکنان صنعت نفت به وجود‬ ‫امده اســت‪ ،‬همچنین اقدا مهــای خوبی در زمینه‬ ‫به کارگیریفارغ التحصیالندر صنعتنفتواصالح‬ ‫نظامدستمزدکارکنانقراردادیوبازنشستگانانجام‬ ‫شده است‪ .‬وی در پایان از اعالم رضایت ‪ ۲۲۶‬نفر‬ ‫از نماینــدگان مجلــس از اقدا مهــای وزارت نفــت‬ ‫قدردانــی کرد و گفــت‪ :‬وزارت نفت در عمر دولت‬ ‫سیزدهمهمکاریسازنده ایبادیگر قواونمایندگان‬ ‫محترممجلسداشتهاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضریبپیچیدگیپاالیشگاهاصفهانبهباالی‪۱۲‬می رسد‬ ‫مدیر عاملشرکتپاالیشنفتاصفهانچشم‬ ‫انــداز این شــرکت را ارتقاء به یک هلدینگ موفق‬ ‫پتروپاالیشیدر منطقهباباالترینضریبپیچیدگی‬ ‫تا ســال ‪ ۱۴۰۵‬بیان کرد و گفت‪ :‬ضریب پیچیدگی‬ ‫این شرکت در حال حاضر با احتساب سهم شرکت‬ ‫در پتروشیمی‪ ،‬اصفهان و نفت سپاهان ‪ 6/2‬بوده‬ ‫که پیش بینی شــده این ضریب تا ‪ ۴‬ســال اینده به‬ ‫باالی‪ ۱۲‬برسد‪.‬‬ ‫محسنقدیریدستیابیبهمزیترقابتیپایدار‬ ‫را نیازمنــد تغییرات در جهت تکنولوژی و توســعه‬ ‫کسب وکار و زنجیره ارزش دانست و تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت با حرکت در راستای توسعه پایدار‪ ،‬توانایی‬ ‫تولید بیش از ‪ ۴۰۰‬فراورده نفتی را در اینده دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بر اســاس برنامــه ‪ ۱۴۰۵‬تولید نفت‬ ‫ســفید‪ ،‬نفت کــوره و گازوئیل معمولی پاالیشــگاه‬ ‫اصفهان صفر خواهد شــد و تولیــد گاز مایع ان نیز‬ ‫به حداقل ممکن می رسد و تمام محصوالت این‬ ‫شــرکت به غیــر از گازوئیل و بنزین صــادرات محور‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفت‬ ‫اصفهان در ادامه ســود خالص این شــرکت در سال‬ ‫مالی منتهی به‪ ۲۹‬اسفند‪ ۱۴۰۰‬را‪ 16/5‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان اعــام کــرد و افــزود‪ :‬ضریب حاشــیه ســود‬ ‫خالص این شرکت‪ 7/8‬درصد بوده که بسیار اندک‬ ‫اســت‪ .‬قدیری گفت‪ :‬این شــرکت در حال حاضر از‬ ‫لحاظ حاشیه سود خالص‪ ،‬در رتبه های یکی به اخر‬ ‫و پس از پاالیشگاه ابادان قرار دارد که تا سال ‪۱۴۰۵‬‬ ‫پیش بینی می شــود با افزایش ضریب پیچیدگی‪،‬‬ ‫بیشترینحاشیهسودرادر بینشرکتهایپاالیشی‬ ‫کشور به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی کامــل پــروژه واحــد تصفیــه‬ ‫گازوئیل پاالیشگاه اصفهان تا شهریورماه امسال با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار بشکه گازوئیل یورو ‪ ۵‬خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬که با بهره برداری این پروژه عالوه بر افزایش‬ ‫ساالنه‪ ۶‬هزار میلیارد تومانی سود شرکت‪ ۶۹‬صدم‬ ‫نیز ضریبپیچیدگیشرکترانیز افزایشمیدهد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان از‬ ‫تصویب قرارداد فاز ســاخت و نصب واحد گوگرد‬ ‫زدایــی از تــه مانــده بــرج هــای تقطیر پاالیشــگاه‬ ‫اصفهان (‪ )RHU‬در هیات مدیره این شــرکت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این پروژه در سال ‪ ۱۴۰۴‬راه اندازی می‬ ‫شود و در حال حاضر‪ ،‬فاز مهندسی و خرید ان بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫قدیری با اشاره به این که طرح واحد شکست‬ ‫کاتالیســتی بســتر ســیال (‪ )RFCC‬شــرکت پاالیش‬ ‫نفــت اصفهــان و زنجیره های وابســته بــه ان پس‬ ‫از ‪ ۱۵‬ســال هنوز اجرایی نشــده است افزود‪ :‬واحد‬ ‫(‪ )RHU‬و (‪ )RFCC‬مکمــل یکدیگر بــوده و با راه‬ ‫انــدازی ایــن دو واحد تا ســال ‪« ۱۴۰۵‬وکیوم باتوم»‬ ‫پاالیشــگاه بــه محصــوالت بــا ارزش افزوده بســیار‬ ‫بــاال حــدود ‪ ۶۰‬هــزار بشــکه بنزیــن و ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫پروپیلــن تبدیل و حداقــل روزانه ‪ ۲‬میلیون دالر به‬ ‫سود پاالیشگاه افزوده می شود‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫با ایجاد واحدهای «میتیونین» و «اکریلونیتریل» در‬ ‫پاالیشــگاه عــاوه بر تولید مواد اولیه شــرکت پلی‬ ‫اکریل اصفهان می توان خــوراک دام هم تولید کرد‬ ‫گفت‪ :‬ارزش افزوده هر بشکه بنزین‪ ۷۰۵‬دالر بوده‬ ‫ولــی ارزش افزوده میتیونین و اکریلونیتریل بیش از‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬دالر است‪ .‬مدیرعامل شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان با اشاره به این که در زنجیره ارزش کروسین‬ ‫و گوگرد پروژه های دیده شــده و در حال مطالعه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر این شرکت روزانه ‪۳۵‬‬ ‫هزار بشــکه کروســین مازاد دارد که با ایجاد واحد‬ ‫الکیــل بنــزن خطــی (‪ )L.A.B‬می توان ا نهــا انواع‬ ‫شوینده ها‪،‬پارافین هایداروییوصنعتیاستحصال‬ ‫کرد‪ .‬قدیری با بیان این که ساختار سازمانی شرکت‬ ‫پاالیــش نفت اصفهان تــا ‪ ۲‬ماه اینده به هلدینگ‬ ‫پتروپاالیشی ارتقاء خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬به زودی‪۶‬‬ ‫شرکت جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت می رسد‬ ‫و تمام طرح های توســعه ای هلدینگ توســط این‬ ‫شرکت هااجراییخواهندشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ‬ ‫موفقپتروپاالیشیتاسال‪ ۱۴۰۵‬پیش بینیمی شود‬ ‫ســود نیم میلیــون دالر کنونــی به ‪ 1/5‬میلیــارد دالر‬ ‫افزایش و ضریب پیچیدگی ان نیز باالی‪ ۱۲‬شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان در‬ ‫ادامه مصرف کنونی اب پاالیشگاه ‪ ۹۰۰‬تا هزار متر‬ ‫مکعب در ســاعت اعالم کرد و افزود‪ :‬این شــرکت‬ ‫بــرای تامیــن اب مورد نیــاز خود طرح هــای زیادی‬ ‫تعریــف کــرده و بــا راه اندازی طرح های یاد شــده‬ ‫مصرفابپاالیشگاهافزایشپیدانخواهد کرد‪.‬‬ ‫قدیــری گفت‪ :‬بــا اجرای ‪ ۸۰‬کیلومتر خط ریلی‬ ‫تمامی صنایع و کارخانه های مســتقر در محدوده‬ ‫شــاهین شــهر همچون پاالیشــگاه اصفهان تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬بــه راه اهــن سراســری متصل خواهند شــد و‬ ‫این شــرکت می تواند محصوالت خود را از طریق‬ ‫خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگزاریپویشحامیاناب‬ ‫ویژه مادر و فرزند‬ ‫بــرای اولیــن بار در کشــور از‬ ‫از دالیل اصلی راه اندازی پویش‬ ‫ســوی خانه فرهنــگ اب ابفای‬ ‫حامیــان اب ویژه مــادر و فرزند‬ ‫استان اصفهان «پویش حامیان‬ ‫در سطح اســتان اصفهان بوده‬ ‫اب ویــژه مــادر وفرزنــد » برگزار‬ ‫افــزود‪ :‬مقــرر گردیــد در فصــل‬ ‫شــد‪ .‬رئیــس خانــه فرهنــگ‬ ‫تابســتان ابفای استان اصفهان‬ ‫زهره تشیعی‬ ‫اب ابفــای اســتان اصفهــان در‬ ‫بــا مشــارکت فرهنگ ســراهای‬ ‫خصــوص هــدف برگــزاری ایــن‬ ‫شــهرداری‪ ،‬مراکــز فرهنگــی و‬ ‫پویــش گفــت‪ :‬زنــان کــه همانــا مدیــران اصلــی کانون های فرهنگی هنــری «پویش حامیان اب‬ ‫خانوادههستندمی توانندبااندیشهو تدبیر خود ویژه مادر و فرزند» در سطح استان برگزار شود‪.‬‬ ‫برای تامین نیازهای خانواده و چگونگی مصرف رئیــس خانه فرهنــگ اب ابفای اســتان اصفهان‬ ‫اب برنامه ریزی کنند و در انتقال فرهنگ و الگوی گفت‪ :‬اولین پویش حامیان اب ویژه مادر و فرزند‬ ‫صحیــح مصرف به فرزندان‪ ،‬همســر و نزدیکان در بــاغ بانوان صدف در پارک کوهســتانی صفه‬ ‫خود نقش اصلی داشته باشند‪ .‬زهره تشیعی با برای مادران و فرزندان به منظور ترویج مصرف‬ ‫بیــان این که اصالح الگوی مصرف یک رســالت بهینه اب در محیط خانواده برگزار شد‪.‬‬ ‫ملــی اســت اعــام کــرد‪ :‬درک زنــان از مصــرف و‬ ‫تشــیعی افــزود‪ :‬در ایــن پویــش برنامه های‬ ‫چگونگــی اصــاح الگوی مصــرف می توانــد در متنوعی در زمینه اموزش مبانی صرفه جویی به‬ ‫همه خانواده ها تاثیر گذار باشــد و اگر احساس مادر و فرزند در قالب شعر‪ ،‬داستان‪ ،‬موسیقی‪،‬‬ ‫وظیفه حفظ سرمایه های کشــور در زنان ایجاد انیمیشن و مسابقه برنامه ریزی شده است‪ .‬وی‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن امر خود به خود عاملــی برای ایجاد اعــام کــرد‪ :‬در پویش حامیــان اب ویژه مــادر و‬ ‫الگوی مناســب مصــرف برای نســل های بعدی فرزنــد مصــرف درســت اب در بخــش خانگــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬وی با بیان ایــن که نقش جهادی از طریــق اســتفاده ازابزارهای کاهنــده مصرف و‬ ‫زنــان در محیــط خانواده در زمینه بهینه ســازی الگوهای مناســب رفتاری توسط مربیان مجرب‬ ‫الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناســب یکی اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫مشعلگاز ‪120‬خانوار کوهپایه نشین‬ ‫بابلروشن شد‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز‬ ‫با هزینه ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫مازندران گفت‪ :‬همه روستا های‬ ‫گازرســانی بــه ایــن دو روســتا‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان در‬ ‫در بندپــی شــرقی بابــل انجام‬ ‫صــورت تامیــن اعتبــار تــا پایان‬ ‫گرفت‪ .‬مایلی رســتمی افزود‪ :‬با‬ ‫سال اینده از نعمت گاز طبیعی‬ ‫اجرای این طرح گازرســانی ‪۱۲۰‬‬ ‫قاسم مایلی‬ ‫بهره مند می شــوند‪ .‬به گــزارش‬ ‫خانوار این دو روســتا از نعمت‬ ‫رستمی‬ ‫روابطعمومیشرکت گاز استان‬ ‫گاز طبیعــی بهره منــد شــدند و‬ ‫مازندران‪ ،‬قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت دیگر برای تامین سوخت مورد نیاز خود در فصل‬ ‫گاز مازنــدران در حاشــیه افتتاح طرح گازرســانی سرد سال اقدام به قطع درختان عرصه جنگلی‬ ‫به دو روستای سیبرون بندپی شرقی بابل گفت‪ :‬منطقهنخواهندکرد‪.‬‬ ‫برای اجرای طرح گازرسانی در استان امسال هزار‬ ‫افتتاحیه گازرســانی به دو روســتای سیبرون‬ ‫میلیارد تومان بودجه در نظرگرفته شده است که و افراســی از توابع بخش بندپی شــرقی بابل با‬ ‫تخصیص و هزینه می شود‪ .‬مایلی رستمی افزود‪ :‬حضــور دکتر کریمی نماینده شهرســتان بابل در‬ ‫همه‪ ۴۰۰‬روستای باالی‪ ۲۰‬خانوار استان قابلیت مجلس شــورای اســامی‪ ،‬دکتر مایلی سرپرست‬ ‫گازرســانی دارند در صورت تامین اعتبار دو هزار شرکت گاز استان‪،‬بخشدار بندپی شرقی‪،‬اعضای‬ ‫میلیــارد تومانــی تــا پایان ســال اینــده از نعمت دفتر سردار سعادتی نماینده بابل‪ ،‬سردار اقبال‬ ‫طبیعــی گاز بهره مند می شــوند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬پور رییس بســیج ســازندگی اســتان و مسئولین‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬کیلومتر شــبکه گذاری تغذیه و توزیع شهرستانبابلصورتپذیرفت‪.‬‬ ‫گاز ‪ 50‬سال اینده البرز پیش بینی و تامین‬ ‫شدهاست‬ ‫مدیــر عمــل شــرکت گاز‬ ‫فاز اجرایی در حال اجراست و‬ ‫اســتان البــرز تامین حــدود ‪72‬‬ ‫در ســال جاری به بهره برداری‬ ‫درصد ســبد انــرژی توســط گاز‬ ‫مــی رســد‪ .‬ایــن مســوول در‬ ‫طبیعــی در ایــن اســتان را از‬ ‫اســتان البــرز خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫توفیقات این شرکت عنوان کرد‬ ‫برطــرف کردن مشــکل کمبود‬ ‫رضا غفاریان‬ ‫و افزود‪ :‬گاز ‪ 50‬سال اینده البرز‬ ‫گاز در البــرز و ایجــاد ظرفیت‬ ‫پیش بینی و تامین شده است‪.‬‬ ‫تامیــن انــرژی گاز تــا بیــش از‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز‪ ،‬یک میلیون و ‪ 200‬هزار مترمکعب بر ساعت‪،‬‬ ‫سیدرضا غفاریان مدیر عامل این شرکت گفت‪ :‬توزیــع مناســب گاز از غــرب اســتان در همــه‬ ‫یکی از توفیقات شــرکت گاز اســتان البرز تامین ســطوح مصرف و بــه طور ویــژه تامین انرژی‬ ‫‪ 72‬درصد سبد انرژی استان توسط گاز طبیعی در صنایع با چشم انداز ‪ 50‬سال اینده‪ ،‬ویژگی‬ ‫در بخش خانگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬صنعتی و ‪ ...‬بوده که و شاخصه مهم این پروژه است‪.‬‬ ‫یک ظرفیت بالقوه است‪ .‬وی با بیان اینکه روند‬ ‫غفاریان در تشــریح این پروژه بیــان کرد‪ :‬فاز‬ ‫رو به رشد جمعیت و صنعت در استان البرز از نخستاجرایبیشاز ‪ 40‬کیلومتر خطانتقال‪36‬‬ ‫جمله دغدغه های شرکت گاز استان البرز برای اینچی با اعتباری بالغ بر ‪ 55‬میلیارد تومان بوده‬ ‫تامین انرژی در سال های اتی است؛ اضافه کرد‪ :‬که از ابتدای ســال ‪ 98‬اغاز و تا کنون بیش از ‪70‬‬ ‫با توجه به این موضوع طراحی خط انتقال ‪ 36‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪ .‬وی مطرح‬ ‫اینچی جدید در غرب کرج به طول ‪ 60‬کیلومتر کرد‪ :‬فاز دوم هم شامل اجرای ‪ 18‬کیلومتر خط‬ ‫در دســتور کار ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت‪ .‬انتقال ‪ 36‬اینچی بوده که اعتبار این بخش بالغ‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان البرز ادامه داد‪ :‬این بــر ‪ 40‬میلیــارد بوده که این بخــش از پروژه بیش‬ ‫خط با انشــعاب از خط انتقال ســوم سراســری از ‪ 50‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪ .‬مدیر‬ ‫واقع در پنج کیلومتری شــمال شهر بویین زهرا عامل شرکت گاز استان البرز تاکید کرد‪ :‬میزان لوله‬ ‫اغــاز و تــا جنــوب روســتای زعفرانیــه از توابــع گذاری و دفن خط این پروژه تا کنون ‪ 48‬کیلومتر‬ ‫شهرســتان چهاربــاغ امتــداد می یابد کــه در دو بوده است‪.‬‬ ‫هشدار افزایش مصرف برق با گرم شدن‬ ‫دمای هوا در کرمانشاه‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستان کرمانشاه‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیش بینــی افزایش دمــا در‬ ‫اغلــب نقــاط اســتان و تــداوم ان طــی روزهــای‬ ‫اینده ‪ ،‬افزایش مصرف برق پیش بینی می شــود‪.‬‬ ‫محمــد مــرادی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان کرمانشــاه در جمع اصحاب رسانه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براســاس مصوبه هیــات وزیران همه‬ ‫دستگاه هایاجراییبانک ها‪،‬نیروی هایمسلح‬ ‫و نهادهای عمومی موظف هستند در ساعات‬ ‫اداری حداقل ‪ ۳۰‬درصد نسبت به مدت مشابه‬ ‫ســال گذشــته و در ســاعات غیراداری به میزان‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد مصــرف بــرق خــود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجه به پیش بینــی افزایش دما‬ ‫در اغلب نقاط اســتان و تداوم ان طی روزهای‬ ‫ی خواسته می شود به‬ ‫اینده ‪ ،‬از عموم هم استان ‬ ‫منظور کمک به تامین برق‪ ،‬نســبت به کاهش‬ ‫مصرف برق خود به ویژه در فاصله ساعت های‬ ‫‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۷‬اقدام کنند‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫بــرق اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد‪ :‬ضــرورت‬ ‫دارد نکاتــی ماننــد تنظیــم کولرهــای گازی روی‬ ‫‪ ۲۵‬درجــه‪ ،‬اســتفاده از دور کنــد کولرهای ابی‪،‬‬ ‫اســتفاده از نــور طبیعــی روز و خامــوش کــردن‬ ‫المپ هــای اضافــی و عــدم اســتفاده از وســایل‬ ‫پرمصرف برقی مانند اتو‪ ،‬بخارشور‪ ،‬لباسشویی‪،‬‬ ‫ظرفشــویی و… در ســاعات گــرم روز (‪ ۱۱‬تا ‪،)۱۷‬‬ ‫توسطهمههماستانی هارعایتشود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫گلستانپیشرو‬ ‫در ساختمسکنمحرومان‬ ‫پریسا سادات موسوی ‪ -‬گرگان‪:‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬مــورد مربوط بــه احداث‬ ‫اســتان گلســتان در بخــش‬ ‫و یکهــزار و ‪ ۷۶۰‬مــورد ان‬ ‫ساخت مسکن محرومان جزو‬ ‫مربوط به تعمیرات و بهسازی‬ ‫استان های برتر کشور را دارد‪.‬‬ ‫بوده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬تا پایان‬ ‫امام‬ ‫مدیــرکل کمیته امــداد‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬تعــداد یکهــزار و‬ ‫عیسی بابایی‬ ‫خمینــی (ره) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد مســکن روســتایی‬ ‫در قالب تفاهم نامه سه جانبه و ‪ ۵‬جانبه ای که ویــژه مددجویــان کمیتــه امــداد در گلســتان به‬ ‫با سپاه‪ ،‬بنیاد مسکن‪ ،‬بنیاد مستضعفان‪ ،‬بسیج بهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫ســازندگی و ســتاد اجرائی امام (ره) منعقدشده‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫اســت استان گلستان بیشتر از تعداد واحد های گلســتان بیان کرد‪ :‬تالش داریم تا پایان امســال‬ ‫در نظر گرفت هشــده برای محرومان و نیازمندان ‪ ۵۰۰‬واحد مســکونی را به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫مســکن مهیا کرده است‪ .‬عیســی بابایی افزود‪ :‬او تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مددجو در‬ ‫ســهم استان گلســتان از این طرح که در مرحله طرح ملی مســکن ثبت نام کرده اند که به دلیل‬ ‫اول ‪ ۳۰۰‬واحد بوده با پیگیری مستمر مسئوالن نداشتن سهم اورده اولیه رد درخواست شده اند‬ ‫استانی به یکهزار و ‪ ۲۰۰‬واحد افزایش یافت‪ .‬او و درصدد هســتیم تا بتوانیم با رایزنی هایی که‬ ‫بیان کرد‪ :‬سال گذشته درمجموع ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۸۸‬انجام می شود این سهم اورده را از بخش دیگری‬ ‫مورد در حوزه مســکن اقدام شــده که ‪ ۲‬هزار و برایانانتامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکلدامپزشکیگلستانمنصوبشد‬ ‫دکتر علیکاووسیبه عنوان‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬کاووســی از‬ ‫چهر ههــای ارزشــی و بچه های‬ ‫جبهه و جنگ اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ ،‬او دارای مــدرک دکتری‬ ‫دامپزشــکی بــوده و پیش ازاین‬ ‫علی کاووسی‬ ‫نیــز ریاســت اداره دامپزشــکی‬ ‫بندرگــز را بــه عهــده داشــته‬ ‫است‪ .‬مراسم تودیع و معارفه‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اســتان‬ ‫گلستان چهارشنبه ‪ ۵‬مردادماه‬ ‫با حضور معاون وزیر در گرگان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫«مجیدحاجیغالمسریزدی»شهردار‬ ‫منتخبکرجشد‬ ‫شــورای اسالمی شهر کرج‬ ‫مدرس دانشــگاه است که به‬ ‫در جلسه رسمی خود «مجید‬ ‫مدت ‪ ۱۲‬ســال در شــهرهایی‬ ‫حاجــی غــام ســریزدی» را‬ ‫همچــون زاهــدان‪ ،‬ســمنان و‬ ‫به عنــوان شــهردار جدیــد‬ ‫کرج به عنوان شهردار مشغول‬ ‫این کالنشــهر جهــت معرفی‬ ‫خدمــت بــوده‪ ،‬او مدتــی‬ ‫حاجی‬ ‫مجید‬ ‫بــه وزارت کشــور بــرای طــی‬ ‫نیــز معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫غالم سریزدی‬ ‫مراحــل صدور حکــم برگزید‪.‬‬ ‫عمرانی اســتانداری البرز بوده‬ ‫بــا انصــراف و کناره گیری علی ســلطانی مقدم است‪ .‬منوچهر غفاری سرپرست شهرداری کرج‬ ‫و مازیــار حســینی از جمع نامزدهــای تصدی نیز موفق به کســب ‪ 6‬رای شــد کــه درنهایت‬ ‫ســمت شــهردار کرج‪ ،‬شورای اســامی شهر در ســریزدی با یک رای بیشــتر به عنوان شــهردار‬ ‫مجیــد حاجــی غــام ســریزدی متولــد ‪ ۱۳۴۳‬جدید برگزیده شد‪.‬‬ ‫کتب درسی باید بر اساس سند تحول‬ ‫بنیادینتغییر کند‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫کنیم تا اگر شرایط کرونا دوباره‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫پیش امد داشت؛ دچار مسائل‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪ :‬در‬ ‫و مشــکالت ســال های قبــل‬ ‫امــوزش ترکیبــی بایــد والدیــن‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫امــوزش ببیننــد تــا ب هصــورت‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬امــوزش‬ ‫امیر شوشتری‬ ‫کنترل شده شــرایط اســتفاده از‬ ‫والدیــن در راســتای نحــوه‬ ‫فضای مجــازی را برای فرزندان‬ ‫بهره منــدی دانــش امــوزان از‬ ‫خود مهیا کنند‪ .‬سید امیر شوشتری در بیستمین فضــای مجــازی و کمک و همکاری با اموزگار‬ ‫نشست سراسری معاونان و نمایندگان نشریات از مباحثــی اســت که باید در امــوزش ترکیبی‬ ‫رشــد استان ها اظهار کرد‪ :‬تغییرات کتب درسی به والدین ارائه شــود‪ .‬شوشــتری خاطرنشــان‬ ‫یک مطالبه عمومی و جدی است و الزم است کــرد‪ :‬والدین و حتی خود دانش اموزان باید‬ ‫روندرامدیریت کنیم‪.‬‬ ‫بداننــد چطــور و چگونــه از فضــای مجــازی‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان خراســان بهــره ببرنــد و والدیــن در ایــن زمینــه نقــش‬ ‫رضویبیان کرد‪:‬همهمنتظر هستنددر سال‪ ۱۴۰۱‬مراقــب رادارند‪ .‬او با اشــاره بــه راهکارهایی‬ ‫تغییرات محسوسی را مشاهده کنند تا تحرک و از قبیــل ســیم کارت های کنتر لشــده جوانــان‬ ‫پویایــی بیش ازپیــش در نظام تعلیــم و تربیت گفــت‪ :‬امیدواریــم در ســال تحصیلــی جدید‬ ‫دیده شــود‪ .‬او اذعان کرد‪ :‬در اموزش ترکیبی به کتــب درســی طبــق ســند تحــول بنیادیــن‬ ‫دنبال این هســتیم تکلیفی برای اولیا مشــخص تغییرات الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫طر ح هایابخیزداری‬ ‫از شدت سیالب ها می کاهد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلستان گفت‪ :‬بخش زیادی از محموله های‬ ‫همراه ســیالب شامل ســنگ‪ ،‬چوب و خار و‬ ‫خاشــاک با اجرای پروژ ههــای ابخیزداری به‬ ‫تلــه می افتــد و ایــن ســازه ها باعــث کاهش‬ ‫نیــروی برشــی جریــان ســیالب شــده و از‬ ‫شــدت ســیالب ها کــم می کنــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫گلســتان ‪ ،۲۴‬عبدالرحیــم لطفــی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخــش زیــادی از مناطــق نیازمنــد احــداث‬ ‫پروژه هــای ابخیــزداری بــرای مدیریــت و‬ ‫کنتــرل ســیالب ها و جلوگیری از خســارت ها‬ ‫و تامیــن قســمتی از اب موردنیــاز دامداران‬ ‫و کشــاورزان شناسایی شــده و پس از انجام‬ ‫کار مطالعاتــی در یک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار‪ ،‬پیمانــکاران در ســطح حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار هکتار مشــغول کار هســتند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر طرح های ابخیزداری در ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از عرص ههــای طبیعــی اســتان‬ ‫اجراشــده اســت و بــا تکمیــل ایــن پروژه هــا‬ ‫میــزان اجــرای طرح هــای ابخیــزداری بــا‬ ‫ب و جلوگیری‬ ‫هــدف مهار و مدیریت ســیال ‬ ‫از فرســایش خــاک بــه حــدود یک میلیــون‬ ‫هکتــار می رســد‪ .‬لطفــی گفــت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫تغییــرات اقلیمــی ســال های اخیــر‪ ،‬گلســتان‬ ‫در ســال های ‪ ۸۱ ،۸۰‬و ‪ ۸۴‬و در ادامه ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬شــاهد ســیالب های مکــرر به ویــژه در‬ ‫فصل تابســتان بود‪ .‬او یکی از شاخصه های‬ ‫بارندگی تابستان را شدت باال و زمان کوتاه‬ ‫اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬این نوع از بارندگی ‬ ‫اغلب منجر به جریان یافتن ســیالب همراه‬ ‫با چوب‪ ،‬ســنگ‪ ،‬خار و خاشــاک و رسوبات‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬عــاوه بــر اینکــه اداره کل‬ ‫هواشناســی به محض احتمــال ورود ابرهای‬ ‫پربــارش هشــدار ســطح زرد‪ ،‬نارنجــی و یــا‬ ‫قرمــز را صــادر می کنــد‪ ،‬نیروهــای منابــع‬ ‫طبیعی در حالت اماده باش قرار می گیرند و‬ ‫اطالع رســانی به پیمانکاران فعال در مســیر‬ ‫ابراه ههــا برای اجرای پروژه های ابخیزداری‬ ‫داده می شــود تــا مصالــح و وســایل خــود را‬ ‫از مصــب رودخانــه خارج کننــد‪ .‬او از مردم‬ ‫خواســت این روزها با توجه به هشدارهای‬ ‫هواشناســی و ســتاد مدیریــت بحــران در‬ ‫یهــای پی ـش رو از کوهنوردی‬ ‫بحــث بارندگ ‬ ‫در ارتفاعــات و حضــور در مصــب رودخانه‬ ‫پرهیز کنند تا حوادثی مانند جریان ســیالب‬ ‫روزهای اخیر استان فارس تکرار نشود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫معاون فنی و حرفه ای کشور در سمنان اعالم کرد‪:‬‬ ‫نیاز ‪ ۸۰۰۰‬میلیاردتومانیفنیو حرفه ایبرایبه روزرسانیتجهیزات‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬برنامه ریــزی و ســنجش‬ ‫صالحیت حرفه ای سازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫کشور با اشاره به سرعت تغییر تکنولوژی ها و لزوم‬ ‫به روزرســانی تجهیــزات اموزشــی کارگا ههــا گفــت‪:‬‬ ‫عمده تجهیزات کارگاه های اموزشی فنی و حرفه ای‬ ‫در کشور مربوط به دهه‪ ۸۰‬هستند‪.‬‬ ‫علــی حســین شــهریور در نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحاب رســانه استان ســمنان بر لزوم به روزرسانی‬ ‫این تجهیزات اموزشی به عنوان یک ضرورت تاکید‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬در ســفرهای اســتانی رئیس جمهــور‬ ‫اعتبــارات خوبــی بــه به روزرســانی ایــن تجهیــزات‬ ‫اختصاص یافتــه اســت‪ .‬او در خصــوص نیازهــای‬ ‫اعتباری برای تجهیز کارگاه ها و به روزرســانی کامل‬ ‫تجهیزات گفت‪ :‬برای به روزرســانی بخشــی از این‬ ‫تجهیزات در سراسر کشور به بیش از ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز است‪ .‬شهریور با بیان اینکه برخی‬ ‫از تجهیزات با توجه به سرعت باالی تکنولوژی هر‬ ‫‪ ۵‬ســال یک بار از رده خارج و نیازمند به روزرســانی‬ ‫هستندافزود‪:‬بههمیندلیلسیاستسازمانفنیو‬ ‫حرفه ای کشور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫اســت چراکــه بخــش خصوصــی توانایــی واردات‬ ‫تجهیــزات و به روزرســانی ا نهــا را دارد لذا اولویت‬ ‫ســازمان فنی و حرفه ای اســتفاده از اموزشگاه های‬ ‫وابستهبهبخشخصوصیاست‪.‬‬ ‫صدور مجوز ‪ ۴۹۶۵‬اموزشگاه ازاد جدید در‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬برنامه ریــزی و ســنجش‬ ‫صالحیت حرفه ای سازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫کشور از پیش بینی ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان از اعتبارات‬ ‫ســفر رئیس جمهــور بــرای به روزرســانی تجهیــزات‬ ‫اموزشــی این ســازمان در سراســر کشــور خبر داد و‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬ســازمان فنــی و حرفه ای نیز ســاالنه‬ ‫بخشــی از اعتبــارات خــود را بــه به روزرســانی ایــن‬ ‫تجهیزاتاختصاصمی دهد‪.‬شهریور از اینسازمان‬ ‫به عنوان مسئول تربیت نیروی کار ماهر در سراسر‬ ‫کشور نام برد و گفت‪ :‬اموزش های فنی و حرفه ای‬ ‫در ‪ ۶۴۱‬مرکز دولتی در سراسر کشور در قالب‪۴۸۰۰‬‬ ‫کارگاه به صورت رایگان به متقاضیان ارائه می شود‪.‬‬ ‫او از فعالیــت بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار اموزشــگاه ازاد در‬ ‫سراســر کشــور خبر داد و افزود‪ :‬مهم ترین سیاست‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای در دولت سیزدهم تقویت‬ ‫بخش خصوصی و حمایت از اموزش های مهارتی‬ ‫شــهریور‪ ،‬از افزایــش قابل توجــه صــدور مجــوز‬ ‫اموزشگاه هایازاددر دولتسیزدهمخبر دادوگفت‪:‬‬ ‫در همینراستافرایندصدور مجوز اموزشگاه هایازاداز‬ ‫چندینماهدر دولت هایگذشته‪،‬در دولتسیزدهم‬ ‫بــه ســه روز کاهش یافته اســت‪ .‬معاون پژوهشــی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و ســنجش صالحیت حرفه ای ســازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫اخیر که دولت سیزدهم سکان دار کشور شده مجوز‬ ‫‪ ۴۹۶۵‬اموزشگاه ازاد از طریق این سازمان صادرشده‬ ‫است‪.‬او از توجه ویژه به مشاغل نوظهور خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬اولویت سازمان فنی و حرفه ای در این بخش‬ ‫صدور مجوز برای اموزشــگاه های ازادی است که در‬ ‫حوزهمشاغلنوظهور‪،‬فناوریاطالعات‪،‬فناوری های‬ ‫مرتبــط با اینترنت اشــیا‪ ،‬رمــز ارزها‪ ،‬برنامه نویســی‪،‬‬ ‫بازاریابی الکترونیکی و‪...‬فعالیت دارند‪ .‬شــهریور از‬ ‫راه اندازیمراکز نواوریمهارتمحور به عنوانیکیاز‬ ‫کاهش زمان صدور مجوز از ‪ ۶‬ماه به ‪ ۳‬روز‬ ‫ارائه شده از سوی فعاالن این بخش است‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫مهم ترینرویکردهاو هدف گذاری هایسازمانفنی‬ ‫و حرفه ای در سراسر کشور یادکرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه مشــاغل جدید نیازمند اموزش های جدید‬ ‫و نوین هســتند‪ ،‬این ســازمان از اموزش های مهارت‬ ‫محور مرتبطبامشاغلجدیدو نیازهایواقعیبازار‬ ‫کار استقبال می کند‪ .‬معاون پژوهشی‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫ســنجش صالحیت حرفه ای ســازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ایکشور از افزایشفعالیت هایاموزشیدر این‬ ‫سازمان طی ‪ ۱۰‬ماه گذشته خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۰‬ماهه دولت سیزدهم ‪ ۶۰۵‬هزار نفر دوره اموزش‬ ‫مهارتی در مراکز دولتی سازمان برگزارشده که گویای‬ ‫رشد ‪ ۱۳‬درصدی این اموزش ها در مقایسه با مدت‬ ‫مشابهسالقبلاست‪.‬شهریور اضافه کرد‪:‬همچنین‬ ‫در این‪ ۱۰‬ماهه‪ ۳۴۵‬هزار نفر دوره اموزش مهارتی در‬ ‫اموزشگاه هایبخشخصوصیبرگزارشدهکهحکایت‬ ‫از افزایش‪ ۱۸‬درصدی اموزش ها دارد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫دولــت ســیزدهم رویکــرد خوبــی بــه حــوزه اموزش‬ ‫مهارتدارد اظهار کرد‪ :‬در ایندولت مجوز راه اندازی‬ ‫‪ ۹۸۱‬مرکز جوار کارگاهیو بین کارگاهیو‪...‬در سراسر‬ ‫کشور صادرشدهاست‪.‬معاونپژوهشی‪،‬برنامه ریزی‬ ‫و سنجش صالحیت حرفه ای سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشــور با بیان اینکه این اموزش ها باید به‬ ‫اشتغال بیانجامد خاطرنشان کرد‪ :‬میانگین اشتغال‬ ‫مهارت اموزان در استان سمنان‪ ۵۰‬درصد است اما در‬ ‫سطحکشور میانگیناشتغالمهارتاموزانبیشاز‪۶۰‬‬ ‫درصد است که گواهینامه های مهارت برای ان ها نیز‬ ‫صادرشده است‪ .‬شهریور به تنوع اموزش ها در فنی و‬ ‫حرفه ایپرداختو گفت‪:‬تنها‪ ۴۳۲۶‬کارگاهاموزشی‬ ‫فعالدر پادگان هابهاموزشسربازانمشغولند‪.‬‬ ‫نیاز مهارت اموزی به ‪ ۱۰۰‬هزار مربی‬ ‫او در بخش دیگری از تامین مربی به عنوان‬ ‫یکی از چالش های ســازمان فنــی و حرفه ای نام‬ ‫بــرد و عنــوان کــرد‪ :‬جدا از مشــکالت فعلی طی‬ ‫چهار‪-‬پنج ســال اینده بخشــی از مربیان سازمان‬ ‫یشــوند و ایــن در حالــی اســت که‬ ‫بازنشســته م ‬ ‫امکان اســتخدام نیروی جایگزین نیز به دشواری‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬شــهریور از فعالیــت ‪ ۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مربــی در بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار اموزشــگاه ازاد‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬برای اموزش مهارت اموزی‬ ‫در کشور حداقل به ‪ ۱۰۰‬هزار مربی نیاز داریم که‬ ‫باید با بهره گیری از روش های دیگر به تامین این‬ ‫نیــرو بپردازیم‪ .‬او از تعیین ســطح مربیان فنی و‬ ‫حرف ـه ای در چهار ســطح خبــر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ســازمان برای اســتفاده از مربیــان حق الزحمه ای‬ ‫و خریــد خدمــت برنامه ریــزی کرده تا بخشــی از‬ ‫نیازهای این بخش مرتفع شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رسانه هاضمنمطالبه گریامیدبخشیراسرلوحه کار قرار دهند‬ ‫دستیار رسانه ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬در رسانه ها‬ ‫ضمن مطالبه گری و انتقاد ســازنده باید به گونه ای صحبت کنیم که‬ ‫بدخواهان از ان سو برداشت نکنند و ناامیدی تزریق نشود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬به همت بسیج رسانه استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد و با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه و مطبوعات شهر‬ ‫یاسوج‪ ،‬نشستی با دستیار رسانه ای و مدیر ارتباطات رئیس ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح برگزار شد‪ .‬در این نشست سردار زمانی با بیان اینکه‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬ســال از خدمت خود را در عرصه رســانه سپری کرده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای پی بردن به رســالت اصحاب رســانه می بایست به ایاتی از‬ ‫قران کریم اشاره کرد زیرا قران کامل ترین و منطقی ترین رسانه است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬مــا باید چگونگی حــرف زدن را یاد بگیریم که این چگونه‬ ‫حــرف زدن و چــه حــرف زدن و چه زمانی حرف زدن؛ نقطه مغفول‬ ‫وضعیت فعلی کشور است‪ .‬این مسئول در ادامه با بیان ایاتی از سوره‬ ‫طه و مکالمه خداوند با حضرت موسی (ع) گفت‪ :‬هدف از حرف زدن‬ ‫پروردگار با حضرت موسی این بوده که چگونگی خوب حرف زدن نوع‬ ‫بشر با یکدیگر را یاد دهد اینکه چگونه با یکدیگر به درستی صحبت‬ ‫کنیم‪ .‬این مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬خداوند در قران‬ ‫کریم با زبان ساده با پیامبر خود حضرت موسی حرف می زند و رسانه‬ ‫هم باید درست حرف زدن را در جامعه ترویج کند اینکه چگونه حرف‬ ‫بزنیم تا همه حرف ما را بفهمند و به گونه ای سخن بگوییم که مقابله‬ ‫تلقی نشود‪ .‬زمانی افزود‪ :‬خبر را باید صحیح منتشر کنیم و هرگاه به‬ ‫موضوعییقینپیدا کردیمانموضوعراخبری کنیم‪.‬دستیار رسانه ایو‬ ‫مدیر ارتباطات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه اظهارات خود‬ ‫در جمع اصحاب رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬رسانه اگر‬ ‫مقام و مرتبه خود را بداند جایگاهی باالتر و بلندتر از جایگاه کنونی‬ ‫برای خود متصور خواهد شد‪ .‬زمانی با بیان اینکه وظیفه حق طلبی‬ ‫فســازی در رســانه داریــم گفــت‪ :‬در بحــث رســانه ای اغماض‬ ‫و شفا ‬ ‫نداشته باشیم اما باید به گونه ای صحبت کنیم که بدخواهان نظام از‬ ‫ان برداشت سوء نکنند‪ .‬او با تاکید بر این که معتقد به سانسور نیستیم‬ ‫و رسانه هم وظیفه ای دارد که بگوید تا مشکالت برطرف شود یاداور‬ ‫شــد‪ :‬اما نباید طوری حرف بزنیم که این حرف توســط دشمنان مورد‬ ‫سوءاستفاده قرار گیرد و موجبات ناامیدی را ایجاد کند‪ .‬به گفته زمانی‬ ‫رسانه باید دلسوزانه و سازنده حرف خود را بزند رسانه ها وظیفه دارند‬ ‫هرکجا مشکلی و نقصانی دیدند تذکر دهند اما به گونه ای نباشد که‬ ‫روی درختی نشسته باشند و شاخه های زیر پای خود را قطع کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کارگاه اموزشی دبیران«نویدشاهد» کشور در مشهدمقدس برگزار شد‬ ‫خبرنگاراننویدشاهدپیش قراوالنجبههجنگنرمدر حوزهفرهنگایثار‬ ‫دوره چهارروزه اموزشــی دبیران ســایت نوید شــاهد به همت‬ ‫اداره کل اســناد و انتشــارات بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و بــا‬ ‫همــکاری بنیــاد خراســان رضــوی در مشــهد مقــدس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معاون اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران در‬ ‫این مراســم با اشــاره به اهمیت و ضرورت ارتقای نیروی انســانی‬ ‫بــرای اداره کل اســناد و انتشــارات بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــما خبرنــگاران در واقــع از افــکار‪ ،‬اندیش ـه ها‪ ،‬قلم های‬ ‫متعهد و متعالی خود در راستای ترویج‪ ،‬توسعه‪ ،‬تعمیق و اشاعه‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت بهره می گیرید و رسالت عظیمی در حوزه‬ ‫فرهنگی بر عهده دارید‪ .‬سعید گنجی از دبیران و خبرنگاران نوید‬ ‫شــاهد به عنــوان پیش قراوالن جبهه جنگ نــرم در حوزه فرهنگ‬ ‫ایثــار و شــهادت یادکــرد و افزود‪ :‬خبرنگاران ســایت نوید شــاهد‬ ‫در راستای مقابله با تهدیدات دشمنان‪ ،‬به تولید محتوای مستند‬ ‫می پردازند و در زمینه تبیین سیره عملی و عینی شهدا و ایثارگران‬ ‫از اسناد و اثار شهدا بهره می گیرند در حقیقت این تولید محتوای‬ ‫متعالــی همــان «جهــاد تبیین» اســت که مــورد تاکید رهبــری قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫گنجییاداور شد‪:‬شمافقطدبیرانسایتنویدشاهدنیستید‪،‬بلکه‬ ‫شما دبیران رسانه های جمعی هستید؛ چراکه در بخش های مختلف‬ ‫رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها‪ ،‬تولید کلیپ‪،‬‬ ‫موشنو اینفوگرافیکمحتوایمتناسبباموضوعایثار و شهادتتولید‬ ‫ومنتشر می کنید‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای مقابله با جنگ نرم دشــمن در رســانه های‬ ‫جمعــی‪ ،‬بایــد علم و دانــش روز را بیاموزیم و بتوانیم در شــبکه های‬ ‫مختلــف اجتماعــی و رســانه های جمعی نســبت به تولیــد محتوای‬ ‫مناسباقدام کنیم‪.‬هم اکنونبیشاز ‪ ۹‬میلیونفایلسندو اثر فرهنگی‬ ‫و حدود دو هزار عنوان کتاب به عنوان گنجینه در اختیار شماست تا‬ ‫بتوانیدمحتوایمناسبتولیدوبهمخاطبانعرضهکنید‪.‬جشنواره های‬ ‫سرخ نگاران و رسم سرخ نیز با همین رویکرد از سوی اداره کل اسناد و‬ ‫انتشاراتبنیادشهیدبرگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اموزشــی بنیاد شــهید استان خراسان رضوی نیز‬ ‫گفت‪ :‬اســتان خراســان رضــوی بیش از ‪ ۱7‬هــزار شــهید دارد و این امر‬ ‫مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران را در امر ترویج فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫جواد حامد زاده با تاکید بر اهمیت توســعه ســایت نوید شــاهد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬باید کاری کنیم که ســایت نوید شــاهد همــواره مرجع تمامی‬ ‫اخبار حوزه ایثار و شــهادت در کشــور باشــد‪ ،‬امیدوارم در این فرصت‬ ‫چهارروزه بتوانید ضمن بهره مندی از حضور اســتادان حوزه رســانه‪ ،‬از‬ ‫فضایمعنویمشهدمقدسنیز استفادهکنید‪.‬‬ ‫پایگاهاطالع رسانینویدشاهدبه صورتتخصصیبهمعرفیشهدا‬ ‫می پردازد کهدر اینسایت‪،‬اخبار فرهنگی‪،‬فیلم ها‪،‬دستو نوشته ها‪،‬‬ ‫تصاویر و اثار به جاماندهاز شهدامنتشر می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلبندر امیراباد‪:‬‬ ‫توسعهخدماتدریاییمتناسبباروندفزایندهعملیاتبندریضروریاست‬ ‫علیاعلمالهدی_ساری‪:‬نشست کمیته الیروبی بنادر شمالی با حضور‬ ‫معاون امور دریایی‪ ،‬مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی‪،‬مدیرانکلومعاونیندریاییبنادر شمالیکشور بهمیزبانی‬ ‫اداره کل بندر امیراباد با هدف بررسی تامین ایمنی ابراه ها و کانال های‬ ‫دسترسی بنادر شمالی برگزار شد‪ .‬محمدعلی اصل سعیدی پور در این‬ ‫جلسه‪ ،‬به روند روبه رشد فعالیت ها‪ ،‬حجم فزاینده عملیات بندری و‬ ‫تکمیلطرح هایتوسعه ایدر بنادر شمالبه ویژهدر بندر امیراباداشاره‬ ‫و بر توسعه دریایی با توجه به پیش بینی افزایش مراودات تجاری با‬ ‫کشورهای روسیه‪ ،‬قزاقستان و بالروس تاکید کرد‪ .‬مدیرکل بندر امیراباد‬ ‫همکاریتنگاتنگبنادر باشرکت هایاپراتور تجهیزاتالیروبیراامری‬ ‫ضروری دانست و بهره برداری بهینه از تجهیزات دریایی را در اولویت‬ ‫کارها عنوان کرد‪ .‬سعیدی پور یکی از مسائل مربوط به تامین ایمنی‬ ‫ابراه های بنادر شمالی را تکمیل تجهیزات دریایی و افزایش بهره وری‬ ‫تجهیــزات برشــمرد و اقدامــات موثــر ســازمان بنــادر در تســهیل‬ ‫فرایندهــا و تکمیل تجهیــزات را از نیازمندی های پروژه عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ایجــاد بســتر نرم افــزاری بــا توان کارشناســی داخلــی باقابلیت‬ ‫تعییــن محــدوده الیروبی جهت نظارت لحظه ای بــا هدف کاراتر‬ ‫ت بویه هــای مجازی در‬ ‫بــودن عملیات الیروبی‪ ،‬اســتفاده از ظرفی ‬ ‫کانال ورودی به عنوان اولین بندر در شــمال کشــور و ثبت خودکار‬ ‫میزان حجم الی برداشت شده توسط الیروب بدون دخالت نیروی‬ ‫انسانی را بخشی از اقدامات بندر امیراباد در تسهیل تامین ابراه ها‬ ‫و کانال های دسترسی عنوان کرد‪ .‬مدیرکل بندر امیراباد با بیان اینکه‬ ‫اینبندر هم اکنون کشتی هایمترددباباالتریندرافتدر دریایخزر را‬ ‫پذیرا است ابراز امیدواری کرد با توجه به سینوسی بودن روند تغییرات‬ ‫تراز اب دریای خزر و با بهره گیری از تجهیزات مدرن الیروبی و عالئم‬ ‫کمک ناوبری‪ ،‬عمق مناسبی را در بنادر شمالی کشور در سال های اینده‬ ‫شاهدباشیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تهیه و تولید ‪ 37‬برنامه‬ ‫مختلف در ماه محرم‬ ‫توسط صداوسیمای‬ ‫یاسوج‬ ‫صداوســیمای مرکز اســتان در دهه اول ماه محرم‬ ‫‪ 37‬برنامه مختلف در حوزه های صدا؛ خبر‪ ،‬سیما و‬ ‫فضای مجازی را بر روی انتن می برد‪ .‬برنامه «حماسه‬ ‫حسینی» به صورت زنده در دهه اول محرم از ساعت‬ ‫تهــای‬ ‫‪ 21:15‬بــه مــدت ‪ 75‬دقیقــه بــا حضــور هیئ ‬ ‫مذهبی‪ ،‬مداحان‪ ،‬پیرغالمان‪ ،‬هنرمندان عاشــورایی‬ ‫و ارتباط مســتقیم با مراسم عزاداری استان با رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در مجاورت خیمه شهید‬ ‫گمنام صداوســیمای اســتان بر روی انتن ســیمای دنا‬ ‫مــی رود‪ .‬تهیه کنندگــی ایــن برنامــه را عادلــی پــور و‬ ‫مجری گری ان را عبدالعزیز تقی زاده بر عهده دارد‪.‬‬ ‫برنامه «به وقت روضه» در دهه اول ماه محرم از‬ ‫ساعت ‪ ۱۸‬به مدت ‪ 30‬دقیقه‪ ،‬روضه های خانگی و‬ ‫محالتراباهدففرهنگ سازیدر خصوصهر خانه‬ ‫یک حسینیه به تصویر می کشد‪ .‬در این برنامه شاهد‬ ‫ارتباطاینترنتیباخانه هاییخواهیدبود کهبارعایت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیبهعزاداریو روضه خوانی‬ ‫برای اباعبداهلل الحسین (ع) می پردازند‪ .‬تهیه کنندگی‬ ‫ایــن برنامه را عبدالعزیز تقی زاده و مجری گــری ان را‬ ‫عبدالرحمانروح االمینبر عهدهدارد‪.‬‬ ‫برنامــه «گــزارش روز» در دهــه اول محــرم از‬ ‫‪ 19:50‬دقیقــه بــه مدت ‪ 30‬دقیقه بــا حضور در یکی‬ ‫از محالت شــهرهای اســتان به پوشــش عزاداری های‬ ‫ان ها می پردازد‪ .‬هدف از این برنامه تقویت مراســم‬ ‫عزاداری محله ها و به تصویر کشیدن ان ها در رسانه‬ ‫است‪ .‬پخش زنده مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی‬ ‫و شــام غریبان از دیگر برنامه های معاونت سیما در‬ ‫ماه محرم است‪.‬رادیو دنا نیز در برنامه زنده «دریای‬ ‫عطش» به مدت ‪ 13‬شب هرروز از ساعت ‪ 18‬الی ‪19‬‬ ‫به تبیین فلسفه قیام عاشورا می پردازد‪ ،‬این برنامه به‬ ‫تهیه کنندگیوحیدعلویانسوقوگویندگاناینبرنامه‬ ‫را خانم سهیال سیف ا‪ ...‬زاده و جهانبخش صابری بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬برنامه «شب های محرم» به مدت سیزده‬ ‫شب از ساعت ‪ 21‬الی ‪ 22‬با حضور میهمانان اعم از‬ ‫استادان حوزه و دانشگاه استان به اهمیت ماه محرم‬ ‫می پردازد‪ ،‬این برنامه به تهیه کنندگی یوسف رضایی‬ ‫و گویندگیسیدعنایتعباسیتهیهو تولیدمی شود‪.‬‬ ‫«برگ های معرفت» به معرفی کتب عاشورایی‬ ‫و مقاله های معتبر و پژوهش های مستند در خصوص‬ ‫عاشورایحسینیبر رویانتنمی رود‪،‬تهیه کنندگیاین‬ ‫برنامه را سجاد بیگدلی بر عهده دارد‪.‬‬ ‫«ســوگ اواهــا» مســتندی بــا موضــوع ائی نهــای‬ ‫عزاداری اســتان است که توســط محمدصادق ازادی‬ ‫تهیــه و تولیدشــده اســت‪«.‬حدیث معرفــت» بــه‬ ‫یپــردازد‬ ‫معرفــی احادیث معتبر امام حســین (ع) م ‬ ‫کــه تهیه کنندگی ان را الهه الهی بر عهــده دارد‪«.‬نوای‬ ‫حســینی» به پخش نوحه هــا و مرثیه های دهــه اول‬ ‫محرم می پردازد‪ ،‬این برنامه از ساعت‪ 22‬تا‪ 22:30‬به‬ ‫مدت ‪ 13‬شب بر روی انتن رادیو دنا می رود‪«.‬علمدار‬ ‫عشــق» ویژه برنامه تاسوعای حســینی و «روز دهم»‬ ‫ویژه برنامــه عاشــورای حســینی از دیگــر برنام ههــای‬ ‫معاونت صدا است که در دهه اول ماه محرم بر روی‬ ‫انتن رادیو دنا می رود‪.‬‬ ‫توسعه طرح پرورش‬ ‫ماهی در قفس های‬ ‫دریایی و پرورش ماهیان‬ ‫خاویاری در اراضی‬ ‫ساحلی‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت مازنــدران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اتحادیــه و تشــکل های صیــادی پــره اســتان در طرح‬ ‫ســرمایه گذاری پرورش ماهی در قفس های دریایی و‬ ‫پرورش ماهیان خاویاری در اراضی ساحلی در اولویت‬ ‫قرار خواهندداشت‪.‬قاسم کریمزادهدر نشستصبح‬ ‫خود با حضور عســکری منعمی سرپرست معاونت‬ ‫ابزی پروری‪،‬خشایار نواییرئیسو مدیرعاملاتحادیه‬ ‫ماهیگیران پره اســتان و تعدادی از مدیران و روســای‬ ‫تعاونی هــای پره که متقاضی طرح پــرورش ماهی در‬ ‫قفس هایدریاییو پرورشماهیانخاویاریدر اراضی‬ ‫ســاحلی در جایــگاه پره خود هســتند گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫پروژه های مهم اقتصادی دریا محور و مصوب اقتصاد‬ ‫مقاومتی توســعه طرح پرورش ماهــی در قفس های‬ ‫دریایی و پرورش ماهیان خاویاری در اراضی ساحلی‬ ‫است که با توجه به شرایط مناسب محیط دریا برای‬ ‫اجــرای طرح و نظر به کیفیت پرورش ماهــی در دریا‬ ‫و بازارپسندی خوبی که برای تولیدات دریایی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬جامعه صیادی پره که تجربه کافی درزمینه صید‬ ‫و صیــادی دارنــد باید نقش فعال تــری در اجرای این‬ ‫طرح داشــته باشد و مطمئن باشند شیالت مازندران‬ ‫حمایتهمه جانبهرااز انانخواهدداشت‪ .‬کریمزاده‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬همانطوریکه تشکل های صیادی پره‬ ‫استاندر طرح کمکبهتکثیر طبیعیو بازسازیذخایر‬ ‫ابزیان مشــارکت فعال و گسترده ای دارند‪ ،‬بادانش و‬ ‫اندوخته هــای چندیــن ســاله خــود در اجــرای طــرح‬ ‫پرورش ماهی در قفس های دریایی و پرورش ماهیان‬ ‫خاویاری در اراضی ساحلی نیز موفق خواهند بود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شیالت مازندران تامین بخشی‬ ‫از پروتئیــن جامعــه‪ ،‬درامدزایــی و ایجــاد اشــتغال را از‬ ‫ره اوردهایاجرایاینپروژه هایشیالتیاعالمو تصریح‬ ‫کرد‪:‬اجرایچندطرحپرورشماهیدر قفس هایدریایی‬ ‫و پــرورش ماهیــان خاویاری در اراضی ســاحلی توســط‬ ‫تشکل هایصیادیپرهعالوهبر کمکبهمعیشت‪،‬درامد‬ ‫وتامینبخشیاز هزینه هایاعضاء‪،‬افزایشتولیدابزیان‬ ‫را بــا خــود به همراه دارد و بالطبع در تحقق رشــد‪۸/۷‬‬ ‫درصدیتولیداتشیالتیموثرخواهدبود‪.‬‬ صفحه 5 ‫تهران‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫دولتتسهیالتمناسبیبرایشرکت هایدانش بنیاندرنظرگرفتهاست‬ ‫محسنمنصوری؛استاندارتهران‪:‬ستادحمایتازتشکل هاواقتصاددانش بنیان‬ ‫در استان تهران تشکیل شده و پیگیر مسائل و مشکالت ان ها هستیم‪ .‬دولت‬ ‫تسهیالت مناسبی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته و قانون حمایت از‬ ‫دانش بنیان ها نیز طی چند ماه اخیر مصوب و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪37‬‬ ‫گردهمایی دوامیان برگزار شد‬ ‫حرکت به سوی ایمنی شهر تهران‬ ‫صنعتیراکد‬ ‫تولیدیاستان‬ ‫مــورد اهتمــام اســت‪ ،‬این اســت که ســراهای محله را‬ ‫در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و ایمنی در‬ ‫ســراهای محله راه اندازی خواهد شد‪ ،‬گروه های دوام‬ ‫ایمنی در هر محلی که می توانند اثرات جدی داشته‬ ‫باشند و تاثیر در زیست شهر داشته باشند باید کمک‬ ‫کنند‪.‬او تصریح کرد‪:‬امیددارماینحضور بهانه ایبرای‬ ‫تشدید فعالیت ها و ایجاد ظرفیتی باشد تا بتوانیم از‬ ‫وقوع بحران پیشــگیری کنیم‪ .‬شــهر ما باید قشنگ تر‬ ‫ساخته شود و این امر محقق نمی شود مگر اینکه شما‬ ‫عزیزانحضورداشتهباشید‪.‬‬ ‫لزوم تثبیت خانه دوام و ایمنی در سرای‬ ‫محالت‬ ‫رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران‬ ‫شــهرداری تهران گفت‪ :‬خانه دوام و ایمنی در ســرای‬ ‫محالت باید تثبیت شود‪ ،‬دوامی ها از امکانات شهری‬ ‫ و امکانات شهرداری بهره مند شوند‪ .‬علی نصیری در‬ ‫مراسم گردهمایی اظهار کرد‪ :‬تهران‪ ،‬مانند هر شهر‬ ‫دیگری با حوادث مختلفی مواجه است‪ .‬باید برای‬ ‫‪48‬‬ ‫احیای ‪ 48‬واحد تولیدی‬ ‫در سه ماه‬ ‫‪205‬‬ ‫وقوع و پیشگیری از اثرات حوادث تالش کند‪ .‬و ‬ ‫ی‬ ‫با اشــاره به اینکه مردم نقش محوری در مدیریت‬ ‫بحران دارند و مدیریت بحران قبل از وقوع حادثه‬ ‫تهــا به تنهایی از‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت ها و حکوم ‬ ‫پــس مدیریــت بحران برنمی اینــد و با حضور عامه‬ ‫مــردم می توانیم در این حوزه موفق باشــیم‪ ،‬کرونا‬ ‫یشــد اگر مــردم حضور پیــدا نمی کردند‪.‬‬ ‫کنتــرل نم ‬ ‫گروه دوام در حوزه واکسیناسیون مردم حضور پیدا‬ ‫کرد‪ .‬نصیری با بیان اینکه فعالیت گروه دوام فقط‬ ‫برای ‪ ۷۲‬ســاعت اول بعد از وقوع حادثه نیســت‪،‬‬ ‫دوام نقــش محــوری در حــوزه پیشــگیری از وقــوع‬ ‫حادثه دارد‪ ،‬گفت‪ ۱۳۰۰ :‬عضو جدید در گروه دوام‬ ‫داریــم‪ ۷ ،‬ســال بود که این گروه جلســه نداشــتند‪،‬‬ ‫هدف این است که یک یا علی بگیریم و فعالیت را‬ ‫شروع کنیم‪.‬رئیسسازمانپیشگیری و مدیریتبحران‬ ‫شهرداری تهران خاطرنشان کرد‪ :‬خانه دوام و ایمنی در‬ ‫سرای محالت باید تثبیت شود‪ ،‬دوامی ها از امکانات‬ ‫شهری و امکاناتشهرداریبهره مندشوند‪.‬‬ ‫احیای ‪ 205‬واحد تولیدی‬ ‫در سال جاری‬ ‫‪2940‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫برای ‪ 2940‬نفر‬ ‫تهران به تنهایی یک هفتم کل پسماند ایران‬ ‫را تولید می کند‪ .‬به صورت میانگین روزانه بیش از‬ ‫‪ 5000‬زبالــه خشــک و تــر از مناطق‪ 22‬گانه تهران‬ ‫جمع اوری می شود‪ .‬زباله که به نام طالی سیاه یا‬ ‫طالیکثیفهمشناختهمی شود‪،‬همچونمیدان‬ ‫عظیم و بی پایان نفت خام است که با مدیریت‬ ‫درســت و تفکیک ان می توان انــواع فراورده های‬ ‫ارزشمندراتهیهکرد‪.‬‬ ‫‪-1‬زباله تر‪ :‬بخش زیــادی از زباله های تهران از‬ ‫پسماندموادمصرفیخوراکیو تازهتشکیلشده‬ ‫و با جمع اوری و جداســازی مناســب‪ ،‬منبع تولید‬ ‫کود ارزشــمند کمپوســت اســت‪ .‬این اقدام عالوه‬ ‫بر کاهش چشمگیر حجم و وزن زباله نهایی‪ ،‬در‬ ‫فضای سبز گسترده شهر استفاده شده و مازاد ان‬ ‫به عنوان یک فراورده فروخته می شود‪ .‬تا پیش از‬ ‫تبدیل زباله های تر به کود‪ ،‬حجم عظیمی از این‬ ‫ثروت بی پایان دفن می شــد و عالوه بر انباشــت‬ ‫سریعمناطقدفن‪،‬شیرابهسمیوگسترده ایتولید‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫‪-2‬زبالهخشــک‪ :‬بخش زیادی از پســماند به‬ ‫انواع زباله خشــک اختصــاص دارد‪ .‬انــواع کاغذ و‬ ‫کارتن‪ ،‬فلزات‪ ،‬شیشــه‪ ،‬پالســتیک و نان خشــک‬ ‫بیشترینتشکیل دهندهپسماندخشکهستند‪.‬‬ ‫این مواد به دلیل ارزش باال از نظر اقتصادی مورد‬ ‫ســودجویی باندهای گســترده تفکیک زباله قرار‬ ‫می گیرند و شهروندان تهران در همه ساعات روز‬ ‫اعضای این تیم ها را بر ســر ســطل های زباله و در‬ ‫حال اســتخراج پسماند خشک می بینند‪ .‬در کنار‬ ‫شبکه گســترده این مافیا‪ ،‬تعدادی از خودروهای‬ ‫خدمات شــهری به جمع اوری پســماند خشــک‬ ‫مشــغول هســتند‪ .‬اما حجــم و ارزش ایــن اقالم و‬ ‫شیوهجمع اورینیاز بهبرنامه ریزیو تغییر جدی‬ ‫دارد‪ .‬بیش از دو دهه قبل تجربه تفکیک پسماند‬ ‫و اقالمبازیافتیدر مبدا(خانه ها)در اصفهاناجرا‬ ‫شدهو در اینسال هابه خوبیپیشرفتهاست‪.‬در‬ ‫این مدت زمان جمع اوری و جداسازی به فرهنگ‬ ‫شهرونداناصفهانتبدیلشدهاست‪.‬بااستفادهاز‬ ‫این تجربه و شیوه های نوین در دنیا می توان برای‬ ‫این ثروت عظیم و بی پایان برنامه ریزی کرد‪ .‬این‬ ‫اقدام سبب حذف شبکه فعلی و افزایش درامد‬ ‫پایدار شهرداری خواهد شد‪ .‬درامدی که این روزها‬ ‫باکاهشساخت وساز خزانهوپروژه هایعمرانیرا‬ ‫تحت فشارگذاشتهاست‪.‬‬ ‫‪-3‬زبالــه بیمارســتانی‪ :‬بــا شــیوع کرونا حجم‬ ‫زباله هایبیمارستانیاز ‪ 70‬به‪ 120‬تندر روز رسیده‬ ‫استکهایناقالمشیوهحمل‪،‬جداسازیو امحای‬ ‫خــاص خــود را دارنــد‪ .‬اجــرای درســت این بخش‬ ‫به حفظ سالمتی جامعه و جلوگیری از خطرات‬ ‫احتمالیکمکشایانیدارد‪.‬‬ ‫‪-4‬اقتصادبازیافت‪:‬باتوجه به فعالیت جمع‬ ‫گسترده ایاز شبکهغیرقانونیجمع اوریزبالهکهاز‬ ‫جملهکودکانکار راهمشاملمی شود‪،‬تالشبرای‬ ‫درنظر گرفتن شیوه تغییر‪ ،‬تبعات اجتماعی این‬ ‫موضوعراتاحدزیادی کنترلخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪-5‬محیط زیستشهری‪ :‬حمل‪ ،‬دفن و حتی‬ ‫سوزاندنزبالهتبعاتگسترده ایبر محیط زیست‬ ‫شهری و همچنین بهداشت خاک‪ ،‬اب وهوا دارد‪.‬‬ ‫با مدیریت جامع پسماند‪ ،‬حجم نهایی زباله که‬ ‫نیاز به دفن زمینی داشــته باشد به شدت و حتی‬ ‫تا‪ 10‬درصد میزان کل کاهش می یابد‪ .‬این موضوع‬ ‫سببخواهدشدسایت هایزبالهبرایدورهزمانی‬ ‫طوالنی تــری امکان بهره برداری داشــته باشــند و‬ ‫مسائلی مانند نفوذ شیرابه به اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫تجمع حیوانات‪ ،‬انتقال بوی نامطبوع به ســطح‬ ‫شــهر و رشــد حشــرات و جانــوران کنتــرل شــده و‬ ‫به شدتکاهشیابد‪.‬‬ ‫پسماند گنجی گران بها است که در میانه بو و‬ ‫شکل مشمئزکننده هر روز تا حد زیادی از دست‬ ‫می رودو توجهو سرمایه گذاریبرایتغییر روندان‬ ‫بهزیستو توسعهپایدار کمکخواهدکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نانوایی هایاستانبهسیستمکارتخوان‬ ‫مجهز می شود‬ ‫اختصاص می دهیم‪ ،‬کسانی از یارانه بیشتر‬ ‫منتفع می شوند که بیشتر مصرف می کنند‪،‬‬ ‫امــا در ســایر کاالهــا و حتــی حام لهــای‬ ‫فمــان‪ ،‬بیشــتر افــراد‬ ‫انــرژی‪ ،‬افــراد پرمصر ‬ ‫متمکن هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در موضوع نان‪،‬‬ ‫پرمصرف ها‪ ،‬افراد و خانواده هایی هستند‬ ‫که تمکن مالی پایین تری دارند و به دلیل‬ ‫اینکــه امکان تامین کاالهای مصرفی دیگر‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬نــان بیشــتری مصــرف می کنند؛‬ ‫البته به شرطی که واقعا نان به مصرف این‬ ‫خانوارها برسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی طرح مدیریت هوشــمند یارانه ارد و‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫ترمیم خط انتقال اب‪ ۹۰۰‬میلی متری‬ ‫در شهرری‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی ابفا منطقــه ‪ ۶‬تهران گفت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب شهرستان ری با تعمیر و ترمیم شکستگی خط انتقال‬ ‫اب اصلی‪ ۹۰۰‬میلی متری برطرف شد‪.‬‬ ‫مرتضی فخاری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مشــکل‬ ‫قطعی اب در شهرری در پی ایجاد شکستگی خط انتقال اصلی‬ ‫اب شهرستان ری در محله صفائیه پس از دو روز تالش همکاران‬ ‫رفع شد‪ .‬به گفته او موقعیت مکانی و عمق زیاد محل لوله اب‬ ‫و ضرورت انجام مقدمات الزم برای جلوگیری از ریزش ترانشــه‬ ‫به دلیل وجود خاک دســتی و نخله ســاختمانی‪ ،‬بروز حادثه و‬ ‫شکستگی مجدد خط لوله از یک نقطه دیگر و تخلیه زمان بر‬ ‫اب در محــل حفــاری از دالیــل مهم طوالنی شــدن زمان انجام‬ ‫عملیات ترمیمخطانتقالو ادامهقطعیاببودهاست‪.‬فخاری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬باوجــود برنامه ریــزی و اجــرای عملیات ترمیم محل‬ ‫شکســتگی در زمــان موردنظر و انجام مقدمات بــرای پایان کار‬ ‫در بامداد دو روز گذشــته‪ ،‬این خط لوله به دلیل فرســودگی از‬ ‫محل دیگری دچار شکستگی شد و تالش ها برای ترمیم محل‬ ‫نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف‬ ‫از مصــارف گنــدم و ارد و نان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در ســمت مــردم اتفاق‬ ‫ویژه ای را مشــاهده نخواهیم کرد؛ یعنی‬ ‫نــه افزایش قیمت نــان و نه محدودیت‬ ‫خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت‬ ‫و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت‬ ‫نان یا چیزی شــبیه این برای مردم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه مــردم بــاکارت‬ ‫بانکی خودشــان از هر بانکی که باشــد‪،‬‬ ‫مطابق ســابق خرید نــان را با همان نرخ‬ ‫سابق انجام می دهند‪.‬‬ ‫شکستگی تا عصر دیروز ادامه داشت که درنهایت خط انتقال‬ ‫ب هطــور کامل ترمیم و در مدار بهر هبــرداری قرار گرفت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مشــکل شکســتگی این خــط اصلی انتقــال و تامین کننده‬ ‫اب شهرســتان ری به طور کامل رفع شــده و اب اشامیدنی همه‬ ‫مشــترکان وصــل اســت‪ .‬مدیر روابــط عمومی ابفــای منطقه ‪۶‬‬ ‫تهران ضمن قدردانی و سپاس از همراهی و سعه صدر مشترکان‬ ‫ابفای شــهرری‪ ،‬از قطعی اب پیش امده و بروز مشــکالت برای‬ ‫شهروندانشهرستانریعذرخواهیکرد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬باند سرقت سازمان یافته متالشی‬ ‫شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬با اجرای چهاردهمین‬ ‫طــرح رعــد پلیــس‪ ۳۰۱ ،‬نفــر از متهمــان دســتگیر و پنــج بانــد‬ ‫ســازمان یافته جرائــم ازجملــه ســرقت و قاچــاق مــواد مخدر و‬ ‫مشروباتالکلیمتالشیشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان افــزود‪ :‬در‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرستان ری‪ ،‬چهاردهمین طرح رعد طی‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬این‬ ‫طرح پس از یک ماه کار اطالعاتی و رصد موضوعات مختلف و‬ ‫کسبمجوزهایقضاییدر قالبعملیاتمنسجموغافلگیرانه‬ ‫در اقصینقاطحوزهاستحفاظیشهرستانریاجراشد‪.‬سرهنگ‬ ‫جلیلیان اظهار داشت‪ ۱۷۵ :‬سارق دستگیر و ‪ ۲۰۷‬فقره سرقت‬ ‫رونماییاز اطلساسیب هایاجتماعیپایتخت‬ ‫تا‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫مدیرعامــل ســازمان رفــاه‪ ،‬خدمات و مشــارکت های اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬تعدادی از برنامه های امسال سازمان متبوعش را‬ ‫تشریح کرد و در باب چگونگی نگاه به افراد اسیب دیده اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬باید به گونه ای به اسیب های اجتماعی نگاه شود که گویی‬ ‫ایــن اســیب در خانــواده خودمــان اتفــاق افتاده اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬احمداحمدیصدر در توضیحجمله«اسیب دیدهاجتماعی‪،‬‬ ‫خانواده ماست»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید به گونه ای به اسیب های اجتماعی‬ ‫نگاه شــود که گویی این اســیب در خانواده خودمان اتفاق افتاده‬ ‫است یا به تعریفی دیگر معتاد متجاهر‪ ،‬دختران فرار و ‪ ...‬فرزندان‬ ‫خودمان هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعیشهرداریتهرانتاکید کرد کهبایدهمهمسئوالناینتصور‬ ‫را داشته باشند که افراد اسیب دیده اجتماعی فارغ از هر مسئله ای‬ ‫جزو خانواده ما هستند‪ .‬احمدی صدر در واکنش به این ابهام که‬ ‫برخی اعتقاددارند فرد اسیب دیده اجتماعی مجرم و برخی دیگر‬ ‫اعتقاددارند که بیمار هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فرزند ما مجرم باشــد‪ ،‬او‬ ‫را رهــا می کنیــم؟ اگر این فرد بیمار باشــد بــرای او چه میزان هزینه‬ ‫می کنیم؟ حاضریم که فرش زیر پای خود را بفروشــیم تا اگر فقط‬ ‫‪ ۱۰‬یا حتی یک درصد احتمال بازگشت فرزندمان وجود داشت‪ ،‬او‬ ‫را به زندگی برگردانیم؟ او بابیان اینکه باید نگرشمان این گونه باشد‬ ‫که همه زمان‪ ،‬هزینه و تالشمان در راستای حل اسیب بکار گرفته‬ ‫شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حال حاضر ایــن نگرش در میــان مدیران و‬ ‫مسئوالن شهرداری تهران و درگیر حوزه اسیب های اجتماعی اتفاق‬ ‫کشــف شــد و امــوال مســروقه به مالباختــگان بازگردانده شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت‪ :‬سه قبضه سالح گرم‪۴۱ ،‬‬ ‫خرد هفــروش مــواد مخدر با هشــت کیلوگــرم انواع مــواد مخدر‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬بیش از ‪ ۲‬هزار لیتر انواع مشروبات الکی کشف‬ ‫و تولید و توزیع کنندگان ان دستگیر شدند‪ .‬جلیلیان با بیان اینکه‬ ‫ارزش اموال مکشــوفه بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد ریال اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه استحفاظی شهرستان ری‬ ‫‪ ۲‬درصد کاهش وقوع جرائم را نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته داشــته ایم‪ .‬فرمانده انتظامی شهرســتان ری اعالم کرد‪:‬‬ ‫کمتــر از یــک درصــد قدرالســهم کل جرائم کشــور در حــوزه ری‬ ‫اتفاق افتاده که بیش از ‪ ۷۰‬درصد افزایش کشفیات و ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫افزایشدستگیریسارقانراداشته ایم‪.‬او اضافه کرد‪:‬در معاونت‬ ‫قضایی کالنتری ها‪ ۹۱‬درصد پرونده های غیرامنیتی به معاونت‬ ‫اجتماعی و سایر دوایر برای سازش در میان طرفین دعوا ارجاع‬ ‫دادند‪.‬سرهنگجلیلیانبیان کرد‪ :‬کارشناسانخبرهدر حوزهدوایر‬ ‫مشاوره‪ ،‬از یک درصد پرونده ارجاعی‪ ۷۲‬درصد به سمت سازش‬ ‫و اصالح طرفین دعوا پیشرفته و بخش عمده ای از پرونده های‬ ‫ورودی به دستگاه قضایی کاسته شده است‪.‬‬ ‫توزیع گوشت های عاری از بیماری در‬ ‫میادین میوه و تره بار شهرداری تهران‬ ‫مدیر کنترل کیفیت معاونت بهره برداری ســازمان مدیریت‬ ‫افتاده است‪ .‬پس از تثبیت نگرش‪ ،‬باید تالش برای کار صورت گیرد‬ ‫تااسیبحلشود‪.‬مدیرعاملسازمانرفاه‪،‬خدماتو مشارکت های‬ ‫اجتماعی شــهرداری تهران با تاکید بر تشــکیل بیش از ‪ ۲۴‬جلســه‬ ‫قرارگاه اجتماعی در همه حوزه های اســیب اجتماعی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکــی از ‪ ۱۳‬شــاخه ای کــه ســازمان بــه ان ورود پیداکــرده‪ ،‬معتادان‬ ‫متجاهر است‪ .‬زنان سرپرست خانوار‪ ،‬متکدیان‪ ،‬کودکان کار‪ ،‬زباله‬ ‫گردها‪ ،‬بی خانمان ها‪ ،‬فقر‪ ،‬معلولیت و ‪ ...‬جزو موضوعاتی هستند‬ ‫که سازمان ان ها را پیگیری می کند‪ .‬به گفته احمدی صدر این قرارگاه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬مصوبه داشته و بیش از ‪ ۸۰‬درصد مصوباتش اجراشده‬ ‫اســت و ‪ ۲۰‬درصــد باقی مانــده نیــز یــا در حــال اجراســت یــا اینکه‬ ‫متوقــف اســت‪ .‬او در بخش دیگری از ســخنان خــود اعالم کرد که‬ ‫امروزه حدود ‪ ۲۰۰‬ظرفیت جدید برای منع پذیرشی ها در شهرداری‬ ‫تهران ایجادشده است‪ .‬او پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا اطلس‬ ‫اســیب های اجتماعی در شهرداری تهی هشــده است یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫اطلس اســیب های اجتماعی تهی هشــده و در کمتر از دو ماه اینده‪،‬‬ ‫به صورتعمومیرونماییخواهدشد‪.‬‬ ‫میادینمیوهو تره بار گفت‪:‬خطقرمز ماسالمتمردماستو در‬ ‫اینزمینههرگونه کوتاهیقابل قبولنیستو اگر تخلفیصورت‬ ‫گیرد‪ ،‬برخورد می کنیم‪ .‬به گزارش دانشجو‪ ،‬علیرضا عباسی درباره‬ ‫مورد تائید بودن سالمت گوشت های قابل عرضه به شهروندان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در برخی روز ها و ماه های ســال شــاهد هســتیم که‬ ‫برخیویروس هایابیماری هادر بینحیواناتشیوعپیدامی کند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در حــال حاضــر نیز شــهروندان در ارتباط هایی که با‬ ‫ما داشته اند‪ ،‬نگرانی هایی مبنی بر مبتال بودن برخی دام ها به‬ ‫تب کنگو دارند‪ .‬عباسی بیان کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬ما از گذشته‬ ‫برنامه هایی را برای کنترل گوشت های قابل عرضه به شهروندان‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬امــا به منظــور اســایش خاطــر شــهروندان اقدامات‬ ‫جدی تری را در دســتور کار داریم‪ .‬مدیر کنترل کیفیت معاونت‬ ‫بهره برداری ســازمان مدیریــت میادین میوه و تره بار شــهرداری‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬تمامی مواد پروتئینی ازجمله انواع گوشت قرمز‬ ‫در حال عرضه در میادین و بازار های سطح شهر عالوه بر تامین‬ ‫از مراکز تولید و استحصال معتبر‪ ،‬در پایانه های عرضه عمده ی‬ ‫سازمانمدیریتمیادینتوسطدکتر هایدامپزشکموردبازرسی‬ ‫ونظارتمضاعفقرارگرفته‪،‬در مشاهده یهرگونهمشکلکیفی‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامه‬ ‫و بهداشــتی از توزیع و عرضه ی ان ممانعت م ‬ ‫داد‪ :‬خط قرمز ما ســامت مردم اســت و در این زمینه هرگونه‬ ‫کوتاهــی قابل قبول نیســت و اگر تخلفی صورت گیــرد‪ ،‬برخورد‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬سارا اکبری‪/‬رویداد امروز‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫استانداری تهران با بیان اینکه ‪ ۹‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫نانوایی مجوزدار در پایتخت فعالیت دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان هفته تمامی این نانوایی ها‬ ‫بهسیستمکارتخوانمجهز می شود‪.‬‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬عســگری گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬نانوایی در ســطح اســتان‬ ‫به سیستم کارتخوان مجهز شده است‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬طرح تجهیز نانوایی ها به سیســتم‬ ‫تخــوان از ســرعت مناســبی برخــوردار‬ ‫کار ‬ ‫اســت و ایــن طــرح تا پایان هفتــه به پایان‬ ‫می رسد‪ .‬مشاور وزیر اقتصاد پیش تر درباره‬ ‫جزییــات طرح هوشــمند ســازی یارانه نان‬ ‫گفت‪ :‬در طرح هوشمند ســازی یارانه نان‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت‪ ،‬محدودیــت خریــد برای‬ ‫مردم نخواهیم داشت و حتی ابزار خاصی‬ ‫تحت عنوان کارت نان وجود ندارد‪ .‬محمد‬ ‫جالل درباره اجرای طرح هوشمند سازی و‬ ‫مردمی سازییارانهنان‪،‬اظهار داشت‪:‬یارانه‬ ‫ارد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر‬ ‫کاالهای اساســی و حتی حام لهــای انرژی‬ ‫دارد و اینکــه وقتــی یارانــه را بــه خــود کاال‬ ‫نقشه گنج در پایتخت‬ ‫اب نوا‬ ‫‪:‬یکی از فضاهای جذاب ایران مال اب نواست‪ .‬اینجا زبان‪ ،‬زبان ریتم و حرکت است و‬ ‫ی بسیار بزرگ که از شرق تا غرب ایران مال گسترده شده و از طبقات مختلف‬ ‫البته اب و نور‪ .‬محوطه ا ‬ ‫دید دارد‪ .‬هر چند بازی اب و نوا در طول روز هم قابل مشاهده و جذاب است ولی درخشش اصلی‬ ‫این محوطه در شب هاست که نورپردازی چشم نواز اب نوا هم به کمک پرتابه های رقصان اب می ایند‬ ‫بو جوشی پرتپش در فضا ایجاد می شود‪.‬‬ ‫و جن ‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫خـــبر‬ ‫و باید حل شود‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫واحدهای‬ ‫افزایش ظرفیت ‪ ۴۹۰‬واحد‬ ‫خانواده دوام باید روزبه روز بزرگ تر شود‬ ‫علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم در مراسم‬ ‫گردهمایــی بــزرگ دوامیان شــهر اظهــار کرد‪ :‬یکــی از‬ ‫کارویژه های ویژه که در سال‪ ۸۶‬ایجاد شد‪ ،‬خانه های‬ ‫دوا م و ایمنی بود که مسئولیت بزرگی را این عزیزان بر‬ ‫عهده گرفتند‪ .‬او گفت‪ :‬بعد از ‪ ۷‬سال وقفه این گروه‬ ‫به دورهم جمع شــده اند‪ ،‬در سراسر کشور مجموعه‬ ‫و سازمان هایی تولی گری مدیریت بحران را بر عهده‬ ‫دارداما کار کارستانرامردمانجاممی دهند‪،‬لذاحرکت‬ ‫شما گروه دوام بسیار کار قابل ستایشی است‪ .‬زاکانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬شــما عزیزان دوام بــا اقداماتی که در حوزه‬ ‫پیشگیری انجام می دهید‪ ،‬اقدامی را انجام می دهید‬ ‫که ما به نقطه بحران نرسیم و یا اگر با بحران مواجه‬ ‫شدیم امادگی کامل را داشته باشیم‪ ،‬عالوه بر این شما‬ ‫با اموزش هایی الزم برای ایمنی می دهید بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران افزود‪ :‬خانواده دوام باید روزبه روز‬ ‫بزرگ تر شــود‪ ،‬انچه امروز در شــورای شهر و شهرداری‬ ‫وجود ‪ 540‬واحد اقتصادی‬ ‫راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫روبرو کرده است و مرز مشخص زبان نوشتار و گفتار به حداقل رسیده که این موضوع اسیب زا است‬ ‫استودیو طراحی رویداد امروز‬ ‫برنامهاحیای‬ ‫‪490‬‬ ‫جهان است و با تاریخ و فرهنگ ما امیخته شده است‪ .‬متاسفانه فضای مجازی زبان فارسی را با خطر‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫هرگونههمکاریوجوددارد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه بحــران کم ابــی در کشــور و تهران‬ ‫عنوان کرد‪ ۳۰:‬درصد از مخازن ابی شهر تهران نسبت‬ ‫بهسال گذشته کاهشپیداکردهاستو میزانبارندگی‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۱۸۰‬میلی متر بوده درحالی که در سال‬ ‫گذشته تا این موقع‪ ۲۷۰‬میلی متر بوده‪،‬بنابرایننقش‬ ‫شــما در اموزش به شهروندان برای مصرف بهینه اب‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران گفت‪ :‬انچه امروز در شــورای شــهر‬ ‫و شهرداری مورد اهتمام است‪ ،‬این است که سراهای‬ ‫محلــه را در افــق باالتــری تجهیز کند و خانــه دوام و‬ ‫ایمنی در سراهای محله راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪540‬‬ ‫کاهش مرز زبان نوشتار و گفتار اسیب زا است‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانتهران‪:‬زبان فارسی سامان بخش هویت ما ایرانیان در ایران و‬ ‫سرمقاله‬ ‫گردهمایــی بزرگ دوامیان شــهر تهــران به همت‬ ‫ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران در‬ ‫مرکز همایش های برج میالد با حضور شهردار تهران‪،‬‬ ‫جمعی از مدیران شهری و داوطلبان واکنش اضطراری‬ ‫محــات (دوام) شــهر تهران بــا هدف ترویج فرهنگ‬ ‫ایمنــی‪ ،‬خــود امــدادی و دگــر امــدادی و نیــز جلــب‬ ‫مشــارکت شــهروندان در مدیریت حوادث و ســوانح‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گزارش شــهر‪ ،‬در جریــان این اجتماع‪،‬‬ ‫داوطلبــان حاضــر در این مراســم با امضــای بیانیه ای‬ ‫تحت عنوان «ایمنی شهر تهران» امادگی خود را برای‬ ‫پشتیبانی از اقدامات قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران‬ ‫که چندی پیش در شهر تهران اغاز به کار کرد‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند؛ همچنین تقدیر از اعضای گروه های دوام که در‬ ‫اجرایپویشجهادیواکسیناسیونشهرداریتهراندر‬ ‫سطح مناطق و محالت نقش فعال و موثر داشتند و‬ ‫پخشفیلممستنداز دیگر بخش هایاین گردهمایی‬ ‫بــود‪ .‬مهــدی پیرهــادی رئیــس کمیســیون ســامت‪،‬‬ ‫محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در‬ ‫این مراســم اظهــار کرد‪ :‬اعضــای دوام‪ ،‬نقش افرین در‬ ‫حوزه ســامت و ایمنی مردم و اموزشگران این حوزه‬ ‫هستند و برای حفظ جان مردم دغدغه دارند و تالش‬ ‫می کنند؛ فعالیت شــما به گونه ای اســت که وقتی در‬ ‫حوزه اموزش ورود می کنید‪ ،‬جنبه امربه معروف و نهی‬ ‫از منکر دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه اگر مشــارکت مردم‬ ‫یشــود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫در کارها نباشــد‪ ،‬توفیقی حاصل نم ‬ ‫چندین سال گذشته توجه به گروه های دوام کمتر شد‬ ‫اما امیدواریم در این دوره از مدیریت شهری خدمت‬ ‫خوبــی به مــردم صورت بگیرد و مشــارکت مــردم در‬ ‫سطح حداکثری باشد‪ .‬پیرهادی با بیان اینکه ایمنی از‬ ‫موضوعاتی است که در تهران به ان نیازمندیم و باید‬ ‫به ان توجه کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر همین اساس حمایت‬ ‫از شــما حائز اهمیت اســت چراکه باعث می شود در‬ ‫موقع بحران‪ ،‬کاهش تلفات و خســارات مالی داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬این عضو شــورا اضافه کرد‪ :‬بایــد برنامه ریزی‬ ‫کافی برای اموزش حوزه بحران انجام شود و در حوزه‬ ‫ایمنی اگر طرح و الیحه ای به شورا ارائه شود‪ ،‬امادگی‬ ‫‪ruydadiran.com/city/tehran‬‬ ‫روزنامه الیک روزنامه ای سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ادبی‬ ‫و هنــری ارمنی زبــان چاپ تهــران‪ ،‬دومین روزنامه‬ ‫قدیمــی ایــران پــس از اطالعــات و تنهــا روزنامــه‬ ‫ارمنی زبان ایران اســت که در ســال ‪ ۱۳۱۰‬در تهران‬ ‫تاسیس شــده اســت‪ .‬ابتــدای تاســیس به صــورت‬ ‫هفته نامه و ماهنامه انتشــار می یافت که از ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬به طــور منظــم به صــورت روزنامــه تاکنــون‬ ‫منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانتهران‬ ‫| مرجان دهقان نصیری |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫البرز‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد تهران‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیتهران‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫حمایتویژهژاویاز لواندوفسکی‬ ‫ژاوی هرنانــدز‪ ،‬ســرمربی‬ ‫بگیریــم‪ ».‬ایــن مربــی کاتاالن‬ ‫بارســلونا‪ ،‬معتقد است که این‬ ‫با اشــاره بــه درخشــش دمبله‬ ‫تیم باید فرصت های بیشــتری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬او بازیکنــی‬ ‫را بــرای روبــرت لواندوفســکی‬ ‫خــاص و متفــاوت اســت‪ .‬این‬ ‫فراهم کند‪ .‬بارسلونا در دیداری‬ ‫برای ما بســیار خوب است‪ .‬او‬ ‫ژاوی‬ ‫دوســتانه در تــور پیــش فصــل‬ ‫باید تعیین کننده باشــد‪ .‬همه‬ ‫امریــکا بــه مصــاف یوونتــوس‬ ‫ی ندارد‪ .‬او باید از‬ ‫چنین توانای ‬ ‫رفــت و بــا تســاوی ‪ 2-2‬متوقــف شــد‪ .‬دو گل ثبات بیشتری برخوردار باشد و گل های بیشتری‬ ‫بارسا در این بازی را عثمان دمبله به ثمر رساند بــه ثمر برســاند؛ امــا من از دمبله ای کــه از ماه‬ ‫و لواندوفســکی در ایــن دیــدار هــم مانند بازی نوامبر تابه حال دیده ام بسیار راضی هستم و او‬ ‫برابر رئال مادرید موفق نشد دروازه تیم حریف را بسیار متعهد می دانم‪ ».‬او همچنین در پاسخ‬ ‫را بــاز کند تا همچنان منتظر اولین گل خودش به ســوالی درباره لواندوفسکی اضافه کرد‪« :‬او‬ ‫با پیراهن بارســا باشد‪ .‬ژاوی پس از پایان بازی بســیار باهوش است و توپ های بسیار کمی را‬ ‫درباره عملکرد تیمش در این دیدار گفت‪« :‬ما از دســت می دهد‪ .‬این بازیکن قرار اســت به ما‬ ‫کمــی ریتــم بــازی را ازدس ـت داده بودیم‪ .‬زمین بسیار کمک کند‪ .‬ما باید فرصت بیشتری برای او‬ ‫خیــس کمکی به ما نکرد و هوا هم خیلی گرم فراهم کنیم و توپ را برابر دروازه به او برسانیم‪».‬‬ ‫بــود‪ .‬مــا نتوانســتیم در نیمه اول تســلط کافی سرمربیبارسلونادربارهاین کهایاایننتیجهبرای‬ ‫بــر بــازی داشــته باشــیم‪ .‬کمــی از تیــم حریف ان ها ناراحت کننده بوده است‪ ،‬مدعی شد‪« :‬ما‬ ‫ضربه خوردیم‪ .‬باید فشــار بیشــتری به حریف باید تعادل خودمان را در زمین بازی پیدا کنیم‪.‬‬ ‫می اوردیــم‪ .‬نــکات خــوب و جذابــی در زمین ایــن نتیجــه نه ما را خوشــحال کــرد و نه باعث‬ ‫دیــده شــد امــا مــا بایــد جلــوی اشــتباهات را ناراحتیماشد‪».‬‬ ‫اتمام حجت انچلوتی‬ ‫با سه بازیکن رئال‬ ‫کارلو انچلوتــی روی بورخا‬ ‫است که کارلتو روی او حساب‬ ‫مایــورال‪ ،‬ماریانــو و الــوارو‬ ‫نمی کند‪ .‬در جناح راست دنی‬ ‫اودریوســوال بــرای فصل پیش‬ ‫کارواخــال گزینــه اول اســت و‬ ‫رو حســاب نمی کنــد‪ .‬رئــال‬ ‫پــس از او لــوکاس واســکز قرار‬ ‫مادرید در بازی دوستانه برابر‬ ‫دارد‪ .‬ایــن روزهــا وینســیوس‬ ‫انچلوتی‬ ‫کالب امریــکا به تســاوی ‪2-2‬‬ ‫توبیــاس برزیلــی هــم گزینــه‬ ‫رســید‪ .‬این دومین بازی پیش‬ ‫دیگــر موردعالقــه انچلوتــی‬ ‫فصل رئال پس از شکست در ال کالسیکو بود‪ .‬برای دفاع راست است ولی به دلیل مشکل پر‬ ‫کارلو انچلوتی در این بازی به اکثر بازیکنانش بودن سهمیه بازیکنان غیراروپایی‪ ،‬توبیاس که‬ ‫میــدان داد ولی بورخا مایــورال‪ ،‬ماریانو دیاز و قرضی از شاختار برای رئال بازی می کند‪ ،‬فعال‬ ‫اودریوســوال یــک دقیقه هم به میــدان نرفتند باید برای تیم دوم باشگاه به میدان برود‪ .‬رئال‬ ‫تا مشــخص شــود کارلتو روی ا نهــا برای فصل می توانــد تــا پایان فصل بند خریــد ‪ 18‬میلیون‬ ‫پیــش رو حســاب نمی کنــد‪ .‬در مــورد مایــورال یورویــی او را فعــال کنــد‪ .‬بــه ماریانــو هم مثل‬ ‫گفتــه م ‬ ‫یشــود او با ختافــه به توافق ســیده و یکی دو فصل گذشته گفته شده که باید رئال را‬ ‫با قراردادی پن ‬ ‫جســاله بــه ارزش ‪ 10‬میلیون یورو ترک کند اما او که یک سال دیگر قرارداد دارد‪،‬‬ ‫راهی این تیم خواهد شد‪ .‬رئال باوجود نیاز به همچنــان مخالفــت جدایــی اســت و باوجود‬ ‫یــک مهاجم جدید اما ترجیــح داد به مایورال نیمکت نشینی های متوالی قصد دارد تا پایان‬ ‫مجوز جدایی بدهد‪ .‬اودریوسوال دیگر بازیکنی قراردادشبماند‪.‬‬ ‫سه بازیکنی که عامل‬ ‫اختالف درویش و یحیی شدند‬ ‫پرسپولیس‬ ‫در موقعیت تردید و ابهام‬ ‫از داخــل تیــم تــا اطــراف باشــگاه‪ ،‬هــواداران‬ ‫پرســپولیس نشــانه های نگران کننده متعددی را در‬ ‫اســتانه اغاز لیگ بیســت و دوم مشاهده می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬از پایان لیگ بیســت و یکم‬ ‫یگــذرد اما باشــگاه ســرخپوش‬ ‫روزهــای زیــادی نم ‬ ‫پایتخت ماجراهای زیادی را به خود دیده اســت‪.‬‬ ‫از شــروع پرشــتاب در نقــل و انتقــاالت کــه از روز‬ ‫پایانی لیگ برتر و با انتقال دو ســپاهانی (ســروش‬ ‫رفیعــی و دانیــال اســماعیلی فر) اغــاز شــد تــا صید‬ ‫سعید صادقی که خود را به عنوان مهم ترین چهره‬ ‫بازار مطرح کرده بود و در ادامه ان توقف عجیب‬ ‫فعالیت موثر باشگاه در پنجره تابستانی‪ .‬این شاید‬ ‫خالصه ای کوتاه از ماجراهایی باشد که پرسپولیس‬ ‫در هفته های گذشته به خود دیده است اما در بین‬ ‫سطور صحبت هایسرمربیتیم‪،‬نکاتدیگریهم‬ ‫پنهانهستند‪.‬‬ ‫یحیی ناگهان خشمگین شد‬ ‫چنــد روز پیــش موبایــل بازیکنــان پرســپولیس‬ ‫پیامک واریز بخشی از مطالباتشــان را دریافت کرد‬ ‫تا به این ترتیب بتوان انتظار داشت حداقل تا مدتی‬ ‫کوتاه‪،‬خبریاز اعتراضان هابهوضعیتمالیباشگاه‬ ‫نخواهد بود؛ اما برخالف ان ها‪ ،‬این بار سرمربی تیم‬ ‫وارد گود شــد و در گفتگویی که با خبرگزاری ایســنا‬ ‫داشت‪ ،‬نگرانی خود را به صورت علنی ابراز کرد‪ .‬این‬ ‫البته اولین بار در این فصل نبود که یحیی نارضایتی‬ ‫خــود را از وضعیــت کنونی نشــان م ـی داد اما تغییر‬ ‫لحن در این مصاحبه به وضوح قابل مشاهده بود‪.‬‬ ‫اولینصحبت هاییحیی گل محمدیدر اینفصل‪،‬‬ ‫بــه بهانــه خبری بــود که در مــورد چرایی تاخیــر در‬ ‫شروعتمریناتپرسپولیس(درخواستبازیکنانبرای‬ ‫پرداختمطالبات)شد؛یحییدراینگفتگوازمدیران‬ ‫باشگاهپرسپولیستشکر کرداماگفتهنوز کار برایما‬ ‫تمام نشــده و نیازهای خود را به این شــکل توضیح‬ ‫داد‪« :‬دو مهاجــم خارجــی می خواهیم و در پســت‬ ‫هافبــک دفاعی هم به یک بازیکن نیــاز داریم‪12».‬‬ ‫روز بعدازاینصحبت هابودکهگل محمدیمصاحبه‬ ‫حاشــیه تمرین با حضور خبرنگاران را انجام داد که‬ ‫باعث انتشــار بیانیه از ســوی باشگاه پرسپولیس نیز‬ ‫شد‪.‬اواز «توقفعجیبنقلوانتقاالتپرسپولیس»‬ ‫صحبــت کــرد و گفت که باوجــود معرفی گزینه به‬ ‫باشــگاه «اصال هیچ تالشی برای عقد قرارداد انجام‬ ‫نشد‪ ».‬یحیی که از وضعیت تیمش کامال نگران به‬ ‫نظر می رسیدامابازهمبالحنیارامنسبتبهمدیران‬ ‫باشگاه موضع گیری کرد و بیشتر تقصیرات را متوجه‬ ‫نهادهای باالدستی ورزش و فوتبال ایران دانست و‬ ‫حتیدر پاسخبهسوالیپیراموناینکهایابرایباشگاه‬ ‫در جذب مهاجم ضرب االجل تعیین می کند گفت‬ ‫که «اولتیماتوم» نمی دهد‪ .‬حاال بیش از دو هفته از‬ ‫ان روزها می گذرد و چیزی که نظر یک ناظر بیرونی‬ ‫را به خود جلب می کند‪ ،‬تغییر ملموس در اظهارات‬ ‫یحیی گل محمدی است‪ .‬اینکه او اشکارا نسبت به‬ ‫عدم جذب کاســیانو دیاز و گادوین منشا نارضایتی‬ ‫خــود را اعــام کرده و بدون اینکه اســمی از مدیران‬ ‫باشگاه ببرد‪ ،‬نسبت به سیاست باشگاه در بودجه‬ ‫محدود برای جذب مهاجم گالیه کرده و خواســتار‬ ‫انجام هزینه برای اســتخدام مهاجم خارجی است‪.‬‬ ‫گل محمدیاینروزهاانتقاداتزیادیرامتوجهخود‬ ‫می بینــد و هــواداران پرســپولیس که یک فصل دیگر‬ ‫بــه او فرصــت داده اند‪ ،‬بخشــی از تقصیر وضعیت‬ ‫نقــل و انتقاالتــی را متوجــه یحیی می دانند‪ .‬شــاید‬ ‫همین موضوع یکی از دالیلی بوده که باعث شده‬ ‫تا یحیی نگرانی خود را علنی کند و با موج هواداران‬ ‫پرسپولیس همراه شود‪ .‬یحیی اما به خوبی می داند‬ ‫کــه پرســپولیس در ســال های اخیر عملکــرد چندان‬ ‫خوبی در جذب مهاجم نداشته است‪ .‬کافی است‬ ‫اس ـم ها مرور شــوند تا به این واقعیت پی ببرید که‬ ‫سرخپوشانچقدر در جذبمهاجمخارجیضعیف‬ ‫عمل کرده اند‪« :‬والدیمیر پریموف‪ ،‬ماریو بودیمیر‪،‬‬ ‫جونیور براندائو‪،‬انتونیاستوکس‪،‬کریستیناوساگوانا‬ ‫و شرزود تمیروف»‪ .‬مهاجمانی که روی هم پنج گل‬ ‫به ثمر رســاندند تا متوســط کمتر از یک گل به ازای‬ ‫هر بازیکن به ثبت برسد‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫وضعیت مالی پرسپولیس نسبت به دورانی که این‬ ‫مهاجمان جذب شــدند‪ ،‬تغییر ملموسی نداشته و‬ ‫چه بسابدترهمشدهاست؛بنابرایناینکهپرسپولیس‬ ‫بتوانددویاحتییکمهاجمکارامدجذبکند‪،‬شاید‬ ‫انتظار باال و حتی یک رویا برای هواداران پرسپولیس‬ ‫باشد‪.‬سرمربیپرسپولیسالبتهتالشمی کندتابافشار‬ ‫بــه مدیران باشــگاه‪ ،‬مهاجم موردعالقه خــود را به‬ ‫پرسپولیسبیاوردامادر فاصلهدو هفتهتاشروعلیگ‬ ‫برتر‪ ،‬مذاکرات به نتیجه نرسیده و چشم انداز مثبتی‬ ‫دراین بین دیده نمی شود‪ .‬پس احتمال دارد در میان‬ ‫مصدومیتمهدیعبدیو حامدپاکدل‪،‬پرسپولیس‬ ‫فصل را با تک مهاجم خود اغاز کند‪ :‬شرزود تمیروف‬ ‫مهاجمی کهقرار بوددر فهرستمازادباشد‪.‬نتایج‬‫یهــای پیش فصل شــاید برای کادرفنــی کمتر از‬ ‫باز ‬ ‫هرکس دیگری اهمیت داشته باشد اما دو تساوی‬ ‫برابر نساجی و مس کرمان باعث شده تا بخشی از‬ ‫هواداران پرسپولیس که از تماشای نمایش تیمشان‬ ‫محــروم هســتند‪ ،‬همین نتایــج را یک نشــانه برای‬ ‫نگرانی از اوضاع تیم بدانند‪ .‬بااین حال شنیده ها از‬ ‫نمایش پرسپولیس هم چیزی نیست که حتی خود‬ ‫یحیی گل محمدی را راضی کند‪ .‬یحیی گل محمدی‬ ‫و رضــا درویــش در ابتــدا رابطــه خوبــی با یکدیگر‬ ‫داشتند و همین حاال نیز شاید اوضاع قابل برگشت‬ ‫به گذشته باشــد اما درویش می توانست با جذب‬ ‫کاسیانو‪ ،‬منشــا و یک هافبک دفاعی‪ ،‬پیش فصل‬ ‫پرسپولیسرابهبهترینشکلممکنپیشببرد؛این ها‬ ‫سهبازیکنیهستندکهرابطهمدیرعاملو سرمربیرا‬ ‫خاکستریکرده اند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫لیگ برتر ایران‬ ‫در سیطره برزیلی ها‬ ‫بیش ترینبازیکنانخارجیدر لیگبرتر ایرانبرزیلی ‬ ‫هستند‪ .‬بازیکنان ارمنستانی‪ ،‬عراقی و نیجریه ای نیز در‬ ‫رده هــای بعدی قرار دارند‪ .‬لیگ برتر بیســت و دوم در‬ ‫حالی از ‪ ۲۰‬مرداد اغاز می شــود که اقبال تیم های لیگ‬ ‫برتری به سمت خارجی ها بیش تر شده و تیم ها گرایش‬ ‫بیش تری به تقویت خود با مربیان و بازیکنان خارجی‬ ‫دارند‪ .‬در طول فصل گذشته هم این بازیکنان خارجی‬ ‫بودند که به خصوص در فاز تهاجمی توانستند گل های‬ ‫بیش تری را به نسبت بازیکنان ایرانی به ثمر برسانند‪.‬‬ ‫نگاهی به ادوار گذشــته لیگ برتر ایران نشان می دهد‬ ‫کــه تیم های ایرانی تمایل بســیاری بــه جذب بازیکنان‬ ‫از کشــورهای برزیــل‪ ،‬نیجریه‪ ،‬عراق و ارمنســتان دارند‪.‬‬ ‫دراین بینپرسپولیس‪،‬استقالل‪،‬سپاهان‪،‬تراکتور‪،‬فوالدو‬ ‫ذوب اهن بیش ترین استفاده را از خارجی ها برده اند که‬ ‫در ادامه به بررسی جزییات ان می پردازیم‪ .‬پرسپولیس‬ ‫در میانتیم هایلیگبرتریبیش ترینبازیکنانخارجی‬ ‫را از زمان تاسیس لیگ برتر ایران داشته است‪ .‬استقالل‬ ‫بــا ‪ ۵۲‬بازیکــن خارجــی در رتبــه دوم اســت و ســپاهان‬ ‫یهــا قرار‬ ‫در رتبــه ســوم بیش تریــن مصرف کننده خارج ‬ ‫دارد‪ .‬تی م هوادار که چند سالی از تاسیس ان می گذرد‪،‬‬ ‫تابه حــال هیــچ بازیکــن خارجی را بــه خدمت نگرفته‬ ‫اســت‪ .‬الومینیــوم اراک هــم در ایــن ســال ها فقــط یک‬ ‫بازیکــن خارجــی را به خدمت گرفتــه و روی خوبی به‬ ‫غیــر ایرانی ها نشــان نمی دهــد‪ .‬نکته جالب توجــه در‬ ‫این امار‪ ،‬محبوبیت ویژه برزیلی ها در ایران است‪ .‬رتبه‬ ‫نخست بیش ترین تعداد بازیکنان خارجی متعلق به‬ ‫بازیکنان برزیلی است‪ .‬عراقی ها محبوب ترین بازیکنان‬ ‫اسیایی‪ ،‬ارمنستانی ها محبوب ترین بازیکنان اروپایی و‬ ‫نیجریه ای ها محبوب ترین بازیکنان افریقایی در میان‬ ‫تیم های لیگ برتر ایران هستند‪ .‬درمجموع ‪ ۱۶‬تیم لیگ ‬ ‫برتری در طول‪ ۲۲‬سال سپری شده از لیگ برتر ایران‪۱۰۶،‬‬ ‫بازیکن را از برزیل به خدمت گرفته اند‪.‬‬ ‫فیفا بمب نق لو انتقاالتی‬ ‫استقالل را خنثی کرد‬ ‫پساز اثباتتعهداتکایسریاسپور بهعلیکریمی‪،‬‬ ‫پروژه بازگشت این بازیکن به استقالل با شکست همراه‬ ‫شــد‪ .‬علی کریمی یکی از اهداف تابســتانی هر دو تیم‬ ‫استقالل و پرسپولیس بود‪ .‬بازیکنی که فصل قبل راهی‬ ‫کایسری اسپور ترکیه شد اما به دلیل مصدومیت شدید‬ ‫هرگز نتوانســت برای این تیم به میدان برود‪ .‬در ســال‬ ‫منتهی به جام جهانی ‪ 2022‬قطر‪ ،‬کریمی بی میل نبود‬ ‫که برای بازگشت دوباره به فهرست دراگان اسکوچیچ‪،‬‬ ‫به ایران برگردد تا شانس بیشتری برای حضور در زمین‬ ‫مسابقهداشتهباشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2231‬اقای علی مرزبان احدی از ورثه مرحوم محمد باقر مرزبان با ارائه‬ ‫استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخه ‪ 1401/۰۴/07‬تقاضای‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ پالک ‪ ۷۴۵۳‬فرعی مجزی شده از ‪ ۲۱۳۱‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد ذیل ثبت صفحه ‪ ۲۴۴‬دفتر‬ ‫‪ ۱۷۸‬بنام محمد باقر مرزبان صادر و تسلیم گردیده و سابقه ای از رهن و بازداشت‬ ‫مشاهده نگردید حسب اعالم مالک‪/‬متقاضی سند مالکیت به علت سهل انگاری‬ ‫مفقود شده را نموده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی‬ ‫انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ده روز از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت‬ ‫محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه‬ ‫نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره‬ ‫مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/05/06 :‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‪-‬رئیس ثبست اسناد و امالک‬ ‫گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -2229‬نظر به اینکه اقای احمد نخعی فرزند رجب به شماره ملی ‪۰۹۰۲۱۹۲۲۰۵‬‬ ‫به استناد یک برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی شماره ‪10/1401/2165‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/۰۵/04‬جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره‬ ‫مراجعه و مدعی می باشد سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین که به صورت منزل در امده است پالک ‪ ۱۳۴‬فرعی از پالک ‪۳۰۲۶‬‬ ‫اصلی بخش یک حومه کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر ‪ -‬خیابان شهید ترابی ‪ -‬ترابی‬ ‫‪ ۷‬کنار بن بست اول به علت سهل انگاری گم شده است و برابر دفتر امالک‬ ‫کاشمر سند مالکیت تمامی یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک فوق به‬ ‫نام اقای احمد نخعی به شماره چاپی ‪ ۰۷۶۸۲۹‬دفتر ‪ ۱۳۵‬صفحه ‪ ۱۸۴‬و شماره‬ ‫ثبت ‪ ۱۵۷۸۴‬صادر و تسلیم و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به‬ ‫استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت امالک‬ ‫متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزدخود میباشد باید ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی‬ ‫تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض‪ ،‬سند‬ ‫مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد‪ .‬احمد جهانگیر ‪-‬‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/685‬م الف‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین های فاقد سند رسمی‬ ‫بر اساس ماده‪ 3‬قانون مرقوم هیئت رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در ثبت شهرستان دزفول تقاضای افراد مشروحه ذیل مربوط به بخش یک و دو و سه و پنج‬ ‫دزفول را رسیدگی نموده و مالکیت مفروزه متقاضیان را که منجر به صدور رای گردیده است را به شرح‬ ‫ذیل اگهی می نماید‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش یک دزفول‬ ‫پالک‪ -2260‬قدرت اله نصر الهی فرزند نصر اله ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 113/18‬متر مریع‬ ‫واقع در دزفول کوچه رسیمان باف منشعبه از خیابان طالقانی مع الواسطه از مالک رسمی سردارقصاب‬ ‫پور حیدری‬ ‫پالک ‪-4612‬محمد علی بلبلی جوکار فرزند کرم علی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪228.40‬‬ ‫متر مربع واقع در دزفول خیابان معاد بین خیابانهای ساحلی و اعظم مع الواسطه از مالک رسمی شرکت‬ ‫ابیاری دزفول‬ ‫پالک ‪ -4612‬محمد علی بلبلی جوکار فرزند کرم علی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪22.35‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول خیابان معاد بین خیابانهای ساحلی و اعظم مع الواسطه از مالک رسمی شرکت‬ ‫ابیاری دزفول‬ ‫پالک‪-6197‬محمد منصور هیودی فرزند پیری اقا نه سهم مشاع از بیست و چهار سهم ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان بمساحت ‪ 189.60‬متر مریع واقع در دزفول کوچه سیاه منصوریان مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی رحیم شاداب‬ ‫امالک واقع در بخش دو دزفول‬ ‫پالک‪ -920‬طوبی صبور فرزند محمود ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪276.26‬مترمربع واقع در‬ ‫دزفول کوچه اگپی زارع بین خیابانهای منتظری و کشاورز مع الواسطه از مالک رسمی بره رشیدی‬ ‫امالک واقع در بخش سه دزفول‬ ‫پالک‪-161‬محمد رضا بشیری نیا فرزند کریم ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 121.25‬مترمربع‬ ‫واقع در دزفول کند رو بلوار شهدا مع الواسطه از مالک رسمی سید مجید حسینی‬ ‫پالک‪-243‬محمد تراب فرزند ناد علی ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪193‬مترمربع واقع در دزفول‬ ‫کند رو افرینش شمالی بین خیابانهای شهید سبزی اب باریکی و خواجه سنبالن مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی نعمت اله راسخی‬ ‫پالک ‪ -304‬مهسا صداقت فرد فرزند عبداالمیر قسمتی از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪155‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول خیابان نیکان یک منشعبه از خیابان احسان اصلی مع الواسطه از مالک رسمی سید‬ ‫حسین مال رجبی‬ ‫پالک‪-460‬مسعود ایمانی نسب فرزند ما شااله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت‬ ‫‪ 164.65‬متر مربع واقع در دزفول کوی اندیشه خیابان احسان اصلی نبش خیابان جدیداالحداث روبروی‬ ‫خیابان احسان ‪ 16‬و ‪17‬مع الواسطه از مالک رسمی ورثه ناصر قشم‬ ‫پالک‪-460‬مریم عصمتی فر فرزند عبدالمحمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت‬ ‫‪ 164.65‬متر مربع واقع در دزفول کوی اندیشه خیابان احسان اصلی نبش خیابان جدیداالحداث روبروی‬ ‫خیابان احسان ‪ 16‬و ‪17‬مع الواسطه از مالک رسمی ورثه ناصر قشم‬ ‫پالک‪-490‬هادی ادیبی فرفرزند ظاهر ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 118.65‬متر مربع واقع در دزفول‬ ‫خیابان محتشم بین خیابانهای حضرت رسول و بهشتی مع الواسطه ازمالک رسمی رضا عنا‬ ‫پالک‪-509‬حمید عرفانی مهر فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪190.32‬متر مربع‬ ‫واقع در دزفول خیابان بهشتی بین خیابانهای شهید بیدخ و فردوسی مع الواسطه از مالک رسمی محمد‬ ‫علی امام داد‬ ‫پالک‪-934‬فاطمه خسروی فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 277.44‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول خیابان قاضی (روستا)بین خیابانهای هجرت و حضرت رسول کوچه بن بست مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی محمد علی فیلی پور‬ ‫پالک‪-963‬فاطمه نیک دل فرزند الزم ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 195.40‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول خیابان محتشم بین خیابانهای خیام و مطهری نبش کوچه صادق جوال مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی محمد صادق ابوالحالج‬ ‫پالک‪-1042‬ناصر یوسف گنجعلی فرزندرمضان ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪285‬‬ ‫متر مربع واقع در دزفول خیابان روستا بین فلکه حضرت رقیه و خیابان یاسمین مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی موسی اگشته‬ ‫پالک‪-1061‬محمد رضا حبیب خدایی نژاد فرزند عبدالحسین ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت‬ ‫‪ 361.11‬متر مربع واقع دردزفول خیابان‪ 14‬متری نبش خیابان هنر‪ 4‬مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫عبدالحسینصنیعی‬ ‫پالک‪-1103‬عبدالرضا علی گلی فرزند مجید ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 220‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول فرهنگ شهر خیابان هنر‪ 7‬مع الواسطه از مالک رسمی محمد حسین و عبدالرحیم پدرام و‬ ‫نرگس خاتون شیخ زارع‬ ‫پالک‪-1338‬مسعود محبی فرزند احمد ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 163.27‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول خیابان ال موسی منشعبه از خیابان ارسطو مع الواسطه از مالک رسمی عبدالحسین صنیعی‬ ‫پالک‪-1351‬حبیب اله پذیرش فرزند حمید سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی‬ ‫بمساحت ‪ 100.75‬متر مربع واقع در دزفول خیابان توحید بین خیابانهای نواب صفوی و فداییان اسالم‬ ‫الواسطه از مالک رسمی حسین نادران طحان‬ ‫پالک‪-1354/1‬کاظم اغاز فرزندسلیمان ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪191.81‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول خیابان عدل بین نواب صفوی و فداییان اسالم مع الواسطه از مالک رسمی خواجه محمد‬ ‫رضا تنور ساز‬ ‫پالک‪ -1414‬زینب گندمی فرزندمحمد رضا ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 590‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول خیابان فجر بین خیابانهای هجرت و حضرت رسول مع الواسطه از مالک رسمی سید محمدی‬ ‫و سید محمد کاظم سجادی‬ ‫پالک‪-1430‬خدیجه شکوهی فر فرزند سید عباس ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 207.67‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول خیابان حافظ بین خیابانهای منتظری و سعیدی مع الواسطه از مالک رسمی غالم‬ ‫زرافشان و فاطمه بیگم پور حسن و فاطمه یوسفی صالحی‬ ‫پالک ‪ -1430/30‬حبیب قپانچیان فرزند امیر ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت‬ ‫‪119.94‬متر مربع واقع در دزفول خیابان سجاد بین خیابانهای ثامن االئمه و حافظ مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی سید کوچک فرخنده‬ ‫پالک ‪-1430/30‬پروین مال رضا قصاب فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪ 439.92‬متر مربع واقع در دزفول خیابان حافظ بین خیابانهای امام سجاد و خیابان جهاد مع‬ ‫الواسطه ازمالک رسمی سید محمد شاه رکنی‬ ‫پالک ‪-1430/30‬غالمعلی بازیار فرزند محمد علی گندم چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان بمساحت ‪ 439.92‬متر مربع واقع در دزفول خیابان حافظ بین خیابانهای امام سجاد و خیابان‬ ‫جهاد مع الواسطه از مالک رسمی سید محمد شاه رکنی‬ ‫پالک‪-1473‬رضا پورکیانی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 336‬مترمربع واقع در‬ ‫دزفول خیابان ‪ 14‬متری منشعبه از خیابان نوبهار اصلی مع الواسطه ازمالک رسمی یوسفعلی ببرازی‬ ‫پالک ‪1‬و‪-1499/ 2‬مسعود اعتماد نژاد فرزند عبداالمیرسه دانگ مشاع ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪ 52.80‬متر مربع واقع در دزفول خیابان هفت تنانیان منشعبه از بلوار پیام اوران مع الواسطه‬ ‫ازمالک رسمی کرم علی تقویان‬ ‫پالک ‪1‬و‪-1499/ 2‬عبداالمیر اعتماد نژاد فرزند رحیم سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪ 52.80‬متر مربع واقع در دزفول خیابان هفت تنانیان منشعبه از بلوار پیام اوران مع الواسطه‬ ‫ازمالک رسمی کرم علی تقویان‬ ‫پالک ‪ -1515‬غالمعلی نوروزی فرزند هفترانی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 43.35‬متر مربع‬ ‫واقع در دزفول کوی طالقانی انتهای خیابان منتظری منشعبه از خیابان ‪ 4‬ولی اباد مع الواسطه ازمالک‬ ‫رسمی معصومه ابوترابیان‬ ‫پالک‪-1528/2‬مهستی اقا خانی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 122.50‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول خیابان ‪ 22‬بهمن بین سعیدی و سبحانی مع الواسطه ازمالک رسمی مرتضی صدر السادات زاده‬ ‫پالک ‪ -1528/2‬غالم رضا خلف شمس ابادی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪182.25‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول خیابانهای ابوریحان بین کشاورز و سجاد مع الواسطه ازمالک رسمی سید مرتضی‬ ‫صدر السادات زاده‬ ‫پالک ‪-1530‬نورعلی دزفول نجف خباز فرزند کریم ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪114.60‬‬ ‫متر مربع واقع در دزفول خیابان سعیدی بین ‪ 12‬فروردین وخیابان مطهری مع الواسطه مالک رسمی‬ ‫غالحسینعباسی‬ ‫پالک ‪ -1540‬محمد یوسف شانه سازفرزندحسن علی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪80.70‬‬ ‫متر مربع واقع در دزفول خیابان سلمان فارسی بین خیابانهای مطهری و فردوسی مع الواسطه ازطبق‬ ‫مزایده دادگاه‬ ‫پالک‪ -1541‬عبدالحمید صفاری زاده فرزندرحیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت‬ ‫‪1866.61‬متر مربع واقع در دزفول بعد از ترمینال بزرگ خیابان سی متری اهن فروشان مع الواسطه‬ ‫ازمالک رسمی احمد نصیرباغبان‬ ‫پالک‪ - 1541‬میالد صفاری زاده فرزندعلی محمدسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت‬ ‫‪ 1866.61‬متر مربع واقع در دزفول بعد از ترمینال بزرگ خیابان سی متری اهن فروشان مع الواسطه‬ ‫ازمالک رسمی احمد نصیر باغبان‬ ‫پالک‪ -1541‬سید رضا غفاری زارع فرزندسید رحیم ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 200‬متر مربع‬ ‫واقع در دزفول خیابان والیت بین خیابانهای مقاومت ‪15‬و‪ 16‬مع الواسطه مالک رسمی عبدالرضا سعادتی‬ ‫پالک‪ -1541‬یداله عبدالهی فرزنداسد ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 148.57‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول کوی مدرس خیابان ‪ 6‬مدرس بین خیابانهای ‪5‬و‪ 7‬مدرس مع الواسطه ازمالک رسمی محمد‬ ‫سعادتی‬ ‫پالک‪ -1541‬مریم دارابی فرزندمحمد جواد دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت‬ ‫‪ 157.52‬متر مربع واقع در دزفول خیابان کوی مدرس خیابان‪13‬مدرس بین خیابانها ی‪10‬و‪ 12‬مدرس‬ ‫مع الواسطه از مالک رسمی محمد سعادتی‬ ‫پالک‪ -1541‬محمد سلیمانی فرزند یارعلی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪137.22‬متر مربع‬ ‫واقع در دزفول کوی مدرس خیابان‪ 12‬مدرس بین خیابانهای‪17‬و‪ 13‬مدرس مع الواسطه مالک رسمی‬ ‫محمدسعادتی‬ ‫پالک‪ -1541‬علیرضا سبحانی منش فرزندرجب ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪150‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول کوی پردیس خیابان پردیس‪ 6‬بین خیابانهای پردیس اصلی و بلوارشهیداهو زاده مع الواسطه‬ ‫مالک رسمی احمد نصیر باغبان‬ ‫پالک‪ -1541‬حسین فرخوند فرزندبستاکی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 100‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول کوی مدرس خیابان‪ 35‬بین بلوار شهدای پلیس و خیابان‪ 33‬مدرس مع الواسطه مالک رسمی‬ ‫احمد نصیر باغبان‬ ‫پالک‪ -1541‬بهمن ازادی فرزندفتاح ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪64.22‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول خیابان ‪35‬مدرس نبش کوچه بن بست‪ 6‬متری مع الواسطه مالک رسمی عبدالرضا سعادتی‬ ‫پالک‪ -1541‬مریم خلف شمس ابادی فرزندابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 199.85‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول خیابان تعاون منشعبه از خیابان ابوریحان مع الواسطه مالک رسمی عبدالرضا سعادتی‬ ‫پالک‪ -1544‬سیدمحمد موسوی فاضل فرزندسید سعید ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت‬ ‫‪ 212‬متر مربع واقع در دزفول کوی سعدی خیابان فالحت‪ 1‬بین بلوار طباطبایی و خیابان بوستان سعدی‬ ‫مع الواسطه مالک رسمی حسین بره شنبل‬ ‫پالک‪ -1544‬حسن روشن زاده فرزندهوشنگ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 360‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول جاده دزفول صفی اباد جنب کانال غفاری روبروی منبع اب‪ -‬مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫اختر حاجی شیخ‬ ‫پالک‪ -1545‬رضا خواجه دست گردی فرزند عبداله ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 87.66‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول کوی پیام نور خیابان جهاد خیابان نور ‪ 14‬مع الواسطه از محمد علی غالمعلی پور‬ ‫کناری‬ ‫پالک‪ -1545‬لهراسب بهمنی فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 160.30‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول کوی پیام نور خیابان نور ‪ 4‬بین ‪5‬و ‪ -7‬مع الواسطه مالک رسمی شکراله خواجه گیوه چی‬ ‫پالک‪ -1548‬علی حسن زاده فرزندحسن ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 177.84‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول خیابان بهشتی نبش خیابان جهادمع الواسطه محمد جواد غفوری‬ ‫پالک‪ -1548‬بتول جهانی فرزندمحمود ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪130.35‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول خیابان افرینش بین زکریای رازی و کوچه بن بست مع الواسطه سید محمد جواد غفوری‬ ‫پالک‪-1558‬محمد حسین کاهو کار فرزندجواد ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت‬ ‫‪140.33‬متر مربع واقع در دزفول خیابان سلمان فارسی بین خیابان های حبیب مظاهر و انقالب‪ -‬مع‬ ‫الواسطه محمد حسین قمشی بزرگ‬ ‫پالک ‪-1576‬سید فاخر تفاخ فرزندسید سعید ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪77‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول خیابان بالل حبشی بین ‪ 12‬بهمن و کوچه ‪ 6‬متری‪ -‬مع الواسطه مالک رسمی سید محمدجواد‬ ‫غفوری‬ ‫پالک‪ -1591‬سلمان سعدی فرزندحسن ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪150‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول کوی امام رضا خیابان ‪18‬متری امام رضا بین امام رضا ‪ 6‬و بلوار خیبر مع الواسطه محمد علی‬ ‫معتمددزفولی‬ ‫پالک‪-1591‬مهدی بشکار فرزند محمودششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 239.20‬متر مربع واقع‬ ‫در دزفول کوی امام رضا خیابان ‪18‬متری امام رضا بین خیابان امام رضا‪8‬و‪ 9‬مع الواسطه میرزا علی‬ ‫محمد زاده‬ ‫پالک‪-1593‬حسن محمدی فرزندمحمد مراد ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪197.35‬متر مربع واقع در‬ ‫دزفول خیابان انصار اله بین خیابان شهید رجایی و جاده ساحلی مع الواسطه محمد حسین فخر‬ ‫پالک‪-1686‬مالک زلقی فرزند یحیی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪22496.18‬مربع‬ ‫واقع در دزفول اراضی مزروعی سبزاب مع الواسطه یحیی زلقی‬ ‫پالک‪ -1686‬حسین زلقی فرزندیحیی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪ 14324.99‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول اراضی مزروعی سبز اب مع الواسطه یحیی زلقی‬ ‫پالک‪10‬و‪ -1789/11‬احمد هدا فرزندیوسفعلی ششدانگ یکباب مرغداری بمساحت ‪14567.80‬متر‬ ‫مربع واقع در دزفول جاده دزفول بسمت انجیرک نرسیده به روستا مع الواسطه شرکت کشاورزی و‬ ‫صنعتی دشت غدیر سهامی خاص‬ ‫پالک‪ -1848‬اکبر زر بخش فرزندعبدالعلی ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری بمساحت‬ ‫‪ 124.55‬متر مربع واقع در دزفول خیابان بهشتی بین خیابان فجرو کوچه بنفشه مع الواسطه رجب‬ ‫برنوس و عباس کمندانی پور‬ ‫امالک واقع دربخش پنج دزفول‬ ‫پالک‪1‬و‪-3‬اسماعیل بوذر جمهری فرزندعلی رضا ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 867.85‬متر مربع‬ ‫واقع در دزفول روستای ماهور برنجی سفلی خیابان بهاران‪ 11‬نبش خیابان بهاران ‪ 12‬مع الواسطه مالک‬ ‫رسمی علیرضا بوذرجمهری‬ ‫پالک‪1‬تا‪14/ 41‬و‪ -14‬جمعیت هالل احمر دزفول ششدانگ یکباب ساختمان محل پایگاه امداد و نجات‬ ‫کوهستانی بمساحت ‪ 5003.58‬متر مربع واقع در شهیون روستای باغچه بان روبروی پاسگاه انتظامی‬ ‫رهبری فر و شرکا‬ ‫شهیون مع الواسطه مالک رسمی محمد‬ ‫پالک‪1‬تا‪14/ 41‬و‪-14‬امیر شیرین صحرایی فرزند رجبعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪ 301‬متر مربع واقع در دزفول شهیون روستای باغچه بان ‪ 1‬مع الواسطه مالک رسمی محمد‬ ‫نرکی‬ ‫پالک‪1‬تا‪14/ 41‬و‪-14‬محمد رضا شیرین صحرایی فرزند رجبعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان بمساحت ‪ 301‬متر مربع واقع در دزفول شهیون روستای باغچه بان ‪ 1‬مع الواسطه مالک‬ ‫رسمی محمد نرکی‬ ‫پالک‪1‬تا‪14/ 41‬و‪-14‬امید شیرین صحرایی فرزند رجبعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪316.80‬متر مربع واقع در دزفول شهیون روستای باغچه بان خیابان باغچه بان‪1‬مع الواسطه‬ ‫مالک رسمی محمد نرکی‬ ‫پالک‪1‬تا‪14/ 41‬و‪-14‬محمد حسین شیرین صحرایی فرزند رجبعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان بمساحت ‪316.80‬متر مربع واقع در دزفول شهیون روستای باغچه بان خیابان باغچه بان‪1‬مع‬ ‫الواسطه مالک رسمی محمد نرکی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ –13‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مراتب جهت اطالع عموم در دو نوبت اگهی می‬ ‫گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به ارای صادره مفروزه متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند‬ ‫ظرف مدت (‪)60‬روز از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم داشته ورسید دریافت‬ ‫دارندوظرف مدت یکماه پس از تاریخ تنظیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه‬ ‫قضایی محل نمایند ودر غیر اینصورت اقدامات بعدی جهت صدورسند مالکیت متقاضیان فوق انجام‬ ‫خواهدشد‪/1401 .‬م‪/‬الف‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1401/ 04 /21 :‬نوبت دوم‪1401/ 05/06 :‬‬ ‫قربانی فر‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک دزفول‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 06‬مــرداد ماه ‪ 28 / 1401‬جوالی ‪ 28 / 2022‬ذوالحجه ‪ / 1443‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1406‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رونمایی از اپراتور پایش‬ ‫هوشمندسیستم‬ ‫اعالم حریق‬ ‫طی مراسمی که در ساختمان جدید پالسکو برگزار شد‪ ،‬از اپراتور پایش هوشمند سیستم‬ ‫اعالم حریق رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬مراســم رونمایــی از اپراتــور پایش هوشــمند سیســتم اعالم حریــق امروز‬ ‫در ســاختمان جدید پالســکو برگزار شــد‪ .‬در این مراســم هادی محضر نیا مدیرعامل فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران و قدرت اهلل محمدی سرپرست اتش نشانی تهران حضور‬ ‫داشتند‪ .‬همچنین حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری‪ ،‬مهدی بابایی رئیس‬ ‫کمیته ایمنی شــورای شــهر تهران و مهدی چمران رئیس شــورای شــهر تهران ســخنرانی کردند‪.‬‬ ‫مهدی چمران در این مراسم از لزوم هوشمندسازی شهر تهران خبر داد و اظهار امیدواری کرد‬ ‫تا ازاین دست سامانه ها در سایر حوزه های شهری نیز استفاده شود‪ .‬گفتنی است اپراتور پایش‬ ‫هوشــمند سیســتم اعالم حریق ‪ ۲۴‬ســاعته می تواند اطالعات را پایش کند و با کوچک ترین‬ ‫یشــود راندمان‬ ‫حریقــی نزدیک تریــن مرکــز اتش نشــانی را مطلــع کنــد‪ .‬این ســامانه باعــث م ‬ ‫نیروهای عملیاتی اتش نشانی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رفاه معلوالن زیر تیغ تورم‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫طبق امار جامعه جهانــی‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫از جمعیــت هــر کشــور را معلــوالن تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬در کشــور مــا طبق رویــه حاکم که‬ ‫امــار و ارقــام دقیــق از هیچ مورد و مســئله ای‬ ‫به درستی یافت نمی شود در مورد امار دقیق‬ ‫افــراد معلــول نیز امــا و اگــر وجــود دارد اما با‬ ‫یتــوان دریافت‬ ‫یــک محاســبه سرانگشــتی م ‬ ‫حداقــل ‪ ۸‬میلیــون نفر در کشــور دچــار انواع‬ ‫معلولیت هستند که رقم قابل توجهی است و‬ ‫باید نیازهای این قشر بیش ازپیش موردتوجه‬ ‫قــرار گیرد‪ .‬مشــکالت اقتصادی در چند ســال‬ ‫اخیر زندگی همه اقشــار جامعه را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده اما یکی از اقشار اسیب دیده در این‬ ‫میان معلوالن هستند‪ .‬به ویژه پس از حذف ارز‬ ‫ترجیحیتغییراتشدیدقیمت هااتفاقافتاده‬ ‫و گرانی وســایل توان بخشــی و اقــام ضروری‬ ‫باعث شده این گروه بیش ازپیش نگران تامین‬ ‫اقالم اساسی و پایه ای خود باشند؛ تجهیزاتی‬ ‫که بسیاری از انان تحت پوشش بیمه نیستند و‬ ‫باقیمت های بسیار باالیی به فروش می رسند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر گرانی لوازم توان بخشی و کمک‬ ‫توان بخشــی هــر روز عرصــه را بــر معلــوالن‬ ‫گتــر‬ ‫و به ویــژه معلــوالن ضایعــه نخاعــی تن ‬ ‫می کنــد‪ ،‬قــدرت خرید این طیــف برای تامین‬ ‫نیازهــای درمانــی روزان هشــان هــر روز کاهــش‬ ‫پیــدا می کند و در عوض اقــام موردنیاز ان ها‬ ‫هر لحظه با رشــد قیمت مواج ه اســت‪ .‬اخیرا‬ ‫کامــران عــاروان مدیرعامــل جامعه معلولین‬ ‫ایران و رئیس انجمن معلوالن جسمی حرکتی‬ ‫در گفت وگویی ضمن تاکید بر افزایش بعضا‬ ‫‪ ۱۰‬برابــری قیمــت برخــی از تجهیــزات کمک‬ ‫توان بخشــی در ســال های اخیــر گفته اســت‪:‬‬ ‫«ویلچر ‪ ۳۰۰‬هزارتومانی به بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تومان افزایش قیمت داشته است و یا قیمت‬ ‫کفــش طبــی و بریــس موردنیــاز افــراد دارای‬ ‫معلولیت ناشــی از فلج از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به‬ ‫بیشاز ‪ ۳‬تا‪ ۴‬میلیونتومانافزایشداشتهاست‬ ‫و در چنین شــرایطی زمینه حضور افراد دارای‬ ‫تهــای روزمره‪،‬‬ ‫معلولیــت در اجتماع و فعالی ‬ ‫شغلی و یا تحصیلی به جهت عدم دسترسی‬ ‫به تجهیزات و یا کیفیت پایین وســایل کمک‬ ‫یشــود‪».‬‬ ‫توان بخشــی ان ها با چالش روبرو م ‬ ‫مطالعــات میدانــی نشــان می دهــد قیمــت‬ ‫سمعک از معمولی تا پیشرفته بین ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان است‪ .‬ویلچر های‬ ‫معمولــی ‪ ۳‬میلیون و ویلچر های ســبک ویژه‬ ‫ورزش حرفه ای در حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان و‬ ‫ویلچر های برقی مونتاژ داخل هم حدود ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان هستند‪ .‬این اعداد و ارقام گواه‬ ‫از ان دارد که باید برای نیاز های حوزه وســایل‬ ‫کمکتوان بخشیمعلوالنچاره اندیشیشود‪.‬‬ ‫تمــام این گرانی ها در شــرایطی اتفــاق افتاده‬ ‫که همچنان مشکل بیکاری جامعه معلوالن‬ ‫کشور حل نشده و یکی از مهم ترین مشکالت‬ ‫این قشر پیدانکردن شغل مناسب با شرایط و‬ ‫توانایی هایشاناست‪.‬طبعاوقتیشغلینباشد‬ ‫درامدی هم نیســت و با شــرایط تورمی کشور‬ ‫بــدون درامد مکفی نمی توان نیازهای افراد را‬ ‫تامین کرد‪ .‬مسئله دیگر اینکه در حال حاضر‬ ‫هیــچ بویی از اجــرای قانون جامع حمایت از‬ ‫معلوالن نیز به مشــام نمی رسد و اگر شرایط‬ ‫ش بــرود این انــدک امید‬ ‫بــه همیــن منــوال پی ‬ ‫باقی مانده به اجرای ان نیز از چشمان پرفروغ‬ ‫این قشــر مظلوم رخت خواهد بســت‪ .‬شاید‬ ‫انتصـاب‬ ‫الیحهحمایتاز حیواناتو جلوگیری‬ ‫از تکرار فاجعهبندک‬ ‫با اجرای قانون جامع حمایت امکان کاهش‬ ‫اثار تورم بر زندگی افراد معلول وجود داشت‬ ‫امــا اجــرای ایــن قانــون در حــال حاضــر در‬ ‫کاغذبازی هــای اداری گیرکــرده و کار بــه اما و‬ ‫اگر کشــیده اســت‪ .‬بســیاری از کارشناسان بار‬ ‫حــل مشــکل را بــر دوش ســازمان بهزیســتی‬ ‫می اندازند‪ .‬اگرچه سازمان بهزیستی با داشتن‬ ‫بیــش از ‪ 50‬وظیفــه متنوع در رفع مشــکالت‬ ‫افراد دارای معلولیت سازمان اصلی و متولی‬ ‫اســت امــا زمان خــاص کنونی بهتریــن زمانی‬ ‫است که سایر دستگاه ها به کمک این سازمان‬ ‫عریض وطویــل بیاینــد و هــر یــک در راســتای‬ ‫صشــده در‬ ‫وظایــف خــود و وظایــف مشخ ‬ ‫قانــون جامع حمایت از معلوالن‪ ،‬بخشــی از‬ ‫مشکلراحل کنند‪.‬‬ ‫هشدار پلیسفتادرباره کالهبردارانمتاورسی‬ ‫رئیسمرکز تشخیصو پیشگیریاز جرائمسایبریپلیسفتانسبتبه کالهبرداریاز شهروندان‬ ‫با کلیدواژه «متاورس» هشدار داد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه دنیای متاورس فناوری جدیدی‬ ‫است که در مدت زمان کم پیشرفت زیادی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬مجرمان سایبری و افراد سودجو‬ ‫نیز از این فضا سوءاســتفاده کرده و روش های متعددی برای کالهبرداری در این حوزه به وجود‬ ‫امده که الزم اســت کاربران نســبت به ان هوشــیار باشند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاورس مفهوم عجیبی با‬ ‫کاربردهای فراوان است که در سایه نبود قانون و کمبود اگاهی کاربران در این زمینه‪ ،‬به بستری برای‬ ‫کالهبرداریاز برخی کاربرانو به خصوص کاربراننااگاهتبدیلشدهاست‪.‬در اینمیانافرادسودجو‬ ‫و فرصت طلبیاطرحوعده هاییمانندپول دار شدنسریعو ‪...‬از طریقسرمایه گذاریدر متاورس‬ ‫اقدام به دریافت مبالغی از کاربران و به خصوص کاربران دارای اگاهی کمتر از این فضا کرده و از انان‬ ‫کالهبرداریمی کنند‪.‬رئیسمرکز تشخیصوپیشگیریاز جرائمسایبریپلیسفتابابیاناینکهیکیاز‬ ‫روش هایرایجکالهبردارانمتاورسی‪،‬تبلیغاتخریدوفروشامالکو مستغالتمجازیدر متاورس‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کالهبرداران با استفاده از کلمه متاورس و طرح های سرمایه گذاری با وعده های‬ ‫بازدهی باال کاربران را به دام انداخته و سرمایه های ان ها را به سرقت می برند‪ .‬رجبی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین برخی از افراد در پلتفرم های متاورس درگیر جمع اوری غیرقانونی سرمایه و کالهبرداری در‬ ‫حوزه امالک مجازی هستند که این موضوع نیز اقدامی مجرمانه محسوب می شود و ممکن است‬ ‫افرادناخواستهدر دامچنینافرادیبیفتند‪.‬رئیسمرکز تشخیصو پیشگیریاز جرائمسایبریپلیس‬ ‫فتا با اشاره روش دیگر سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی با کلیدواژه متاورس‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های‬ ‫مربوط به متاورس داده های زیاده را از کاربران خود جمع اوری می کند که ممکن است لورفتن این‬ ‫داده ها خطرات امنیتی و حریم خصوصی را برای این کاربران ایجاد کند‪ .‬به گفته او در متاورس نیز از‬ ‫حمالت فیشینگ برای خالی کردن ارزها و ان اف تی ها از داخل حساب استفاده می شود‪ .‬گاهی نیز‬ ‫ممکن است مجرمان سایبری از طریق ارسال ایمیل های ساختگی تحت عنوان تیم پشتیبان پروژه‬ ‫و ‪ ...‬کاربران را هدف قرار داده و از انان سوءاستفاده کنند‪ .‬رجبی به کاربران فضای مجازی هشدار‬ ‫داد که به هیچ عنوان بدون داشتن دانش کافی از موضوعی به سراغ سرمایه گذاری یا استفاده از ان‬ ‫در فضایمجازینروند‪.‬همچنینهیچگاهلینک هایمشکوکی کهتحتعناوینمرتبطبامتاورس‬ ‫برایشان ارسال شده را باز نکنند و از دادن اطالعات شخصی و هویتی و همچنین پرداخت سرمایه‬ ‫خود به افراد و گروه هایی که شناخت کاملی از انان نداشته و صرفا بر اساس وعد ه یا در فضای‬ ‫مجازیبااناناشناشده اندپرهیز کنند‪.‬‬ ‫استعداد‪ ۸‬میلیونهکتاریجنگل هایایرانبرایاتش سوزی‬ ‫موج اتش سوزی در جنگل ها که چند هفته قبل به خاطر گرمای زمین از اروپا اغاز شده بود‪،‬‬ ‫حاال در تاالب هورالعظیم شعله ور شده و دود ان شهرهایی از استان خوزستان را فراگرفته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬دمــای کره زمیــن در یک ماه اخیــر‪ ،‬رکورد زد و بــه باالترین میزان‬ ‫در طول عمر زمین رسید‪ .‬در قاره اروپا جنگل های انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬یونان و پرتقال‬ ‫دچار اتش سوزی شد‪ .‬از دو روز پیش هم ‪ ۲۰‬هزار هکتار از بخش عراقی تاالب هورالعظیم‬ ‫شســوزی شــد‪ .‬دود این اتش در شهرســتان های دشت ازادگان‪ ،‬هویزه‬ ‫در خاک عراق دچار ات ‬ ‫و بخش هایی از اهواز و خرمشــهر هم منتشــر شــده اســت‪ .‬پارســال ‪ ۳۵‬هکتار از جنگل های‬ ‫اســتان گلســتان و ‪ ۳۹‬هکتار از جنگل های اســتان مازندران در اتش ســوخت و دو سال پیش‬ ‫هم هزار و ‪ ۵۵۰‬هکتار از عرصه ملی جنگل های زاگرس فقط در استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫سوخت‪ .‬امسال ‪ ۱۵‬هزار هکتار از جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد در مناطق گرمسیری‬ ‫(باشــت) بــه علــت کاهش بارندگی ها و خشکســالی های پی درپی به افــت پروانه برگ خوار‬ ‫مبتال شده است که همین موضوع این منطقه را بیشتر در خطر اتش سوزی قرار داده است‪.‬‬ ‫مراتع و علفزار های استان در برخی مناطق کم کم در حال خشک شدن و مستعد اتش سوزی‬ ‫اســت و هرگونه ســهل انگاری و کم توجهی به این امر خســارت های جبران ناپذیری را در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫میلیونهکتار از جنگل هایزاگرسمستعداتش سوزیاست‪.‬بهگفتهمدیرکلدفتر حفاظتوحمایت‬ ‫منابعطبیعیسازمانمنابعطبیعیکشور‪۲‬درصداتش سوزی هایجنگل هاومراتعکشورعاملطبیعی‬ ‫داردو‪ ۹۸‬درصدهمعاملانسانیدارد که‪ ۴‬درصدانعمدیو‪ ۹۴‬درصدسهویاست‪.‬جاللی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۷‬میلیونهکتار از وسعتمناطقچهارگانهطبیعیتحتپوششسازمانحفاظتمحیط زیستو‬ ‫‪ ۱۳۵‬هکتار تحتپوششسازمانمنابعطبیعیاست‪.‬جاللیدرختانسوزنیبرگرابیشتر از درختان‬ ‫پهنبرگمستعداتش سوزیدانستوگفت‪:‬در حوزهمراتعمناطقیکهپوششعلفیک سالهدارند‪،‬‬ ‫در معرضحادثههستند‪.‬‬ ‫مثلث شکل گیری اتش سوز ی های طبیعی‬ ‫دو درصد اتش سوز ی ها عمدی است‬ ‫سیدامیرمسعودجاللیمدیرکلدفترحفاظتوحمایتمنابعطبیعیسازمانمنابعطبیعیکشور‬ ‫در گفتگوباخبرنگار خبرگزاریصداوسیماگفت‪۶:‬میلیونهکتار از جنگل هایهیرکانیشمالکشور و‪۲‬‬ ‫مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی کشور در پاسخ به این‬ ‫سوال که اتش سوزی های طبیعی در چه درجه حرارتی از هوا رخ می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق تنها‬ ‫تحت تاثیر دمای هوا نیست و دو عامل کاهش رطوبت و نوع گیاه هم در شروع اتش سوزی طبیعی‬ ‫موثر است‪ .‬جاللی رهاکردن ذغال در طبیعت بعد از استفاده یا پرتاب سیگار در مسیر جاده ها را از‬ ‫عواملاتش سوزیبهدستانسانبرشمرد‪.‬مدیرکلدفتر حفاظتو حمایتمنابعطبیعیسازمان‬ ‫منابع طبیعی کشور گفت‪ :‬ما برای خرید تجهیزات انفرادی اطفای اتش ساالنه به‪ ۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتباراتنیاز داریم‪،‬امافقط‪ ۳۰‬میلیارددریافتمی کنیم‪.‬‬ ‫ارز دولتی برای داروهای وارداتی پابرجاست‬ ‫مدیر قرارگاه اصالح سیاس ـت های ارزی دارو ســازمان غذا و دارو گفت‪ :‬برای داروهای وارداتی‬ ‫همچنان ارز دولتی تعلق می گیرد و برای داروهای تولید داخل حذف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران‪ ،‬بهره مندی همه دهک های درامدی‬ ‫از یارانه دارو‪ ،‬اضافه شدن پرداخت از جیب بیماران و در مواردی کاهش ان‪ ،‬اجرای بیمه همگانی‬ ‫سالمت برای افراد فاقد بیمه‪ ،‬برقراری پوشش بیمه ای برای داروهایی که پیش ازاین تحت شمول‬ ‫حمایت های بیمه ای نبوده اند‪ ،‬کاهش کمبودهای دارویی‪ ،‬منطقی شــدن تجویز و مصرف دارو‬ ‫و کاهش تقاضای القایی‪ ،‬کنترل قاچاق معکوس و رشــد صادرات رســمی دارو و حمایت ویژه از‬ ‫داروهای مصرفی بیماری های مزمن‪ ،‬خاص و صعب العالج‪ ،‬ازجمله اهداف اجرای طرح دارویار‬ ‫است‪ .‬پیش از اجرایی شدن طرح دارویار مبلغ ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قراردادن‬ ‫افراد فاقد بیمه در قانون بودجه‪ ۱۴۰۱‬تصویب شد و ‪ ۳‬دهک اول جامعه «حدود‪ ۶‬میلیون نفر»‬ ‫بدون مراجعه حضوری و رایگان از ســوی ســازمان بیمه ســامت‪ ،‬بیمه شدند‪ .‬افرادی که تاکنون‬ ‫پوشش بیمه نداشته اند برای قرارگرفتن در لیست بیمه باید به دفاتر پیشخوان یا سامانه بیمه‬ ‫سالمتمراجعهکنند‪.‬برایاطمیناناز برخوردارییارانهداروهمنرم افزار داروخانه هاوبیمارستان ها‬ ‫بهشکلیتغییر پیدا کرده کهدر رسیددریافتیبیمار‪،‬میزانپرداختی‪،‬بیمهیارانهو پرداختیبیمار به‬ ‫تفکیک مشخص خواهد شد‪ .‬برای داروهای تحت پوشش بیمه هیچ تغییری نمی کند و در برخی‬ ‫اقالم کاهشیهمخواهدبود‪۱۱۹.‬قلماز اینداروهاهم کهمصرفبیشتریدر جامعهدارند‪،‬تحت‬ ‫پوشش بیمه قرار گرفته اند؛ بنابراین پرداخت از جیب مردم برای این داروها اگر در مسیر بیمه ای‬ ‫تهیه شوند‪ ،‬کاهشی هم خواهد بود‪ ۳۶۶.‬قلم ضروری پرمصرف برای بیماری های قلبی‪ ،‬عروقی و‬ ‫دیابت هم مشمول بیمه خواهند شد‪ .‬در صورت لزوم بیمه ها این امادگی را دارند تا اقالم بیشتری‬ ‫علـی اسـدی| رویـداد امـروز‬ ‫وجود دارد و نیازی به پرداخت حق ویزیت مجدد نیست‪ .‬حیدر محمدی افزود‪ :‬در طرح دارویاری‬ ‫تنها ارز دولتی داروهای تولید داخل حذف شده و مابه التفاوت نرخ دارو توسط بیمه ها و یارانه‬ ‫دارو پوشش داده می شود‪ .‬او با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به طور مستمر کمبودهای دارویی‬ ‫را رصد می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این کار از طریق داروخانه های مرجع‪ ،‬دانشگاه های علوم پزشکی و‬ ‫سامانه پیش بینی انجام می شود‪ ،‬در این سامانه شرکت های داروسازی میزان تولید را اعالم می کنند‬ ‫و اگر ماده اولیه کم باشد‪ ،‬هشدار از طریق پیش بینی داده می شود تا به سرعت کمبود دارویی‬ ‫برطرف شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬کمبودهای دارویی به دانشگاه های علوم پزشکی ارجاع داده می شوند تا‬ ‫باجایگزینیمشکلرفعشود‪.‬‬ ‫مکمل های دارویی جزو اقالم کمبود محسوب نمی شوند‬ ‫را به این فهرست اضافه کنند‪ .‬درباره داروهایی هم که تهیه انها نیاز به نسخه پزشک ندارد (‪)OTC‬‬ ‫افزایشقیمتلحاظنشدهاست‪.‬از ‪ ۲۳‬تیرماهمسیر تامیندارو بایداز طریقنسخهپزشکیانجام‬ ‫می شود‪ .‬بیمارانی که داروهایی را به صورت متداول استفاده می کنند باید به پزشک مراجعه کرده و‬ ‫ضمن معاینه مجدد‪ ،‬نسخه دارو دریافت کنند‪ .‬اما بر اساس پیش بینی ها برای کسانی که دارو را در‬ ‫مدت زمانطوالنی تریاستفادهمی کنند‪،‬امکانتجدیدنسخهباتاییدپزشکدر سامانهالکترونیک‬ ‫محمدی ادامه داد‪ :‬داروهایی که برند هستند‪ ،‬اقالم دارویی زیبایی‪ ،‬چاقی‪ ،‬الغری و جنسی‬ ‫و مکمل ها نیز جزو کمبودهای دارویی محسوب نمی شوند‪ ،‬این اقالم تولید داخل بوده و در بازار‬ ‫دارویی همواره عرضه می شــوند‪ .‬او بازرس کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ســازمان بازرســی کل‬ ‫کشور نیز در بازدید از برخی داروخانه ها گفت‪ :‬در بسیاری از داروها تغییر قیمتی حاصل نشده اما‬ ‫دررابطه با داروهای تک نسخه ای که برخی زیرپوشش بیمه ای نیز قرار ندارد و برای بیماران خاص و‬ ‫صعب العالجتجویز می شود‪،‬تغییر قیمت هاییمشاهدهشدکهبار اینافزایشقیمت هابر دوش‬ ‫بیماران قرار گرفته است و نارضایتی انها را باتوجه به افزایش هزینه های ان در پی داشته است که‬ ‫در این راستا ضرورت دارد اقدامات الزم انجام شود‪ .‬محمدی بر لزوم کمک به دولت برای اجرای‬ ‫طرحدارویار تاکید کردو خواستار همکاریتامیناجتماعیو بیمه هابه منظور جلوگیریاز واردشدن‬ ‫خدشه به گردش مالی داروخانه ها و مراکز درمانی با پرداخت به موقع مطالبات انها شد‪.‬‬ ‫به جرئت می تــوان گفت اکثر موضوعات‬ ‫راضیه چنگیز نائین و چالش هــای محیــط زیســتی در ایــران‬ ‫رویدادامروز‬ ‫به جــای حل وفصــل کارشناســانه تبدیــل‬ ‫بــه بحــران و فاجعه می شــود‪ .‬س ـگ های‬ ‫بدون صاحب موضوع و چالش تازه ای نیستند‪ ،‬سالیان سال است محیط زیست ایران با این‬ ‫چالش درگیر است که یک طرفش برخی حامیان دلسوز اما بی اطالع حیوانات ایستاده اند و‬ ‫دیگر سو شهرداری ها و افراد بی رحم ضد محیط زیست قرار دارند که همگی خود را محق‬ ‫می دانند و دیگری را متهم می کنند‪ .‬برخی حامیان و دلسوزان بی اطالع حیوانات روند غذا‬ ‫رسانی بدون مسئولیت سگ های بدون صاحب و ولگرد را مدیریت نمی کنند در کنار این‬ ‫دلسوزان‪ ،‬افرادی نیز هستند که بی رحمانه به کشتار سگ ها می پردازند و بین این دو طیف‪،‬‬ ‫ســودجویانی که یکه تازی می کنند و کارشناســان و دلســوزان واقعی که گوش شنوایی برای‬ ‫شنیدن انها وجود ندارد و نتیجه این اتفاق افزایش سگ های بدون صاحب و به خطر افتادن‬ ‫زیستگاه حیات وحش و از همه بدتر سگ کشی های بی رحمانه و ضدانسانی و فاجعه باری‬ ‫مانند کشــتار بی رحمانه و دفن نزدیک به ‪ ۱۰۰۰‬ســگ پناه داده شــده در پناهگاه سگ های‬ ‫بی سرپرست گندک دما وند که قلب هر انسانی را به درد می اورد‪.‬‬ ‫هرچندسگ کشیدر مناطقدیگر کشورمانبه کراتتوسطافرادمجهول الهویهوبی رحم‬ ‫اتفاق افتاده است اما انچه در گندک دماوند رخ داده ازاین جهت فاجعه بار و مهم است که‬ ‫این مرکز نقاهتگاه و عقیم سازی سگ های بدون صاحب تمامی فعالیت هایش بر اساس‬ ‫بخشنامهو شیوه نامه هایسازمانشهرداری هاو دهیاری هایکشور انجاممی شدهو در تالش‬ ‫بوده تا با همکاری سازمان های مردم نهاد و زیر نظر دوستداران حیوانات بتواند بستری برای‬ ‫اسکان و ارائه خدماتی مانند زنده گیری و انتقال به سایت جهت انگل زدایی‪ ،‬عقیم سازی و‬ ‫در پایان رهاسازی سگ ها را فراهم کند و این یعنی رویه ای درست و کارشناسانه که عده ای‬ ‫تاب و تحمل ان را نداشته اند‪ .‬سوال اینجاست که چه کسانی از عدم مدیریت سگ های‬ ‫بدونصاحبسودمی برندکهچنینبهکشتار بی‬ ‫ رحمانهاینموجوداتبی گناهپرداخته اند؟‬ ‫ٔ‬ ‫و سوال مهم تر از مراجع قضایی است که چرا عزمی برای پیگیری سگ کشی ها وجود ندارد؟‬ ‫هم چنین موضوع دیگر این اســت که چرا اقدامات اموزشــی در جهت اگاه ســازی دلسوزان‬ ‫بی اطالع حیوانات به ویژه در موضوع مهم غذارســانی انجام نمی شــود؟ کشتار بی رحمانه‬ ‫سگ های پناهگاه گندک عالوه بر بعد ضدانسانی نشان می دهد اقدامات درست محیط‬ ‫زیســتی در ایــران منافــع عــده ای را با خطر روبه رو می کند و حیوانات بدون صاحــب و ازاد‬ ‫نیازمند برنامه ریزی درســت و مســئوالنه هستند و تصویب الیحه حمایت از حیوانات که‬ ‫نزدیک به یک سال است در مجلس خاک می خورد می تواند از تکرار این فاجعه جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬الیحه حمایت از حیوانات در خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬در هیئت وزیران تصویب شد و ‪ ۶‬مرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از ســوی رئیس جمهور برای طی ســایر تشــریفات قانونی به مجلس ارســال شــد اما‬ ‫باگذشت یک سال‪ ،‬این الیحه همچنان در انتظار تصویب است‪ .‬در مقدمه توجیهی الیحه‬ ‫حمایت از حقوق حیوانات امده اســت‪ :‬حیات‪ ،‬حقی خداداد اســت که همۀ موجودات‬ ‫زنده بر اساس نظام حکیمانۀ افرینش‪ ،‬به یک میزان از ان برخوردارند‪ .‬در کائنات‪ ،‬موجود‬ ‫َاجــل و َاذل وجــود نــدارد و حیات‪ ،‬هدیه ای همگانی اســت‪ .‬احترام به اصل حیات‪ ،‬غایتی‬ ‫فلســفی و اخالقی برای همۀ جانداران اســت و تجاوزات انســان‏ها به حریم حیات ســایر‬ ‫جانداران‪،‬تنهاناشیاز نگاهیانسان محورانهو گونه‏پرستانهاستکههموارهب ‏هدنبالسلطۀ‬ ‫حداکثری بر طبیعت است‪ .‬فرجام تسخیر طبیعت‪ ،‬تخریب طبیعت بوده است و زمین‪ ،‬هر‬ ‫ِ‬ ‫روز بیش ازپیش‪ ،‬در معرض نابودی و تباهی است‪ .‬کام جویی های تبهکارانۀ انسان‏ها حتی‬ ‫خود انســان‏ها برای زیستن به ان‬ ‫زوال زیســت محیطی انجامیده اســت که ِ‬ ‫به ویرانی و ِ‬ ‫نیازمندنــد‪ .‬ضــرورت حمایــت اخالقی و حقوقی از حیات‪ ،‬ســامت و امنیت حیوانات‬ ‫زمانی قابل فهم می شــود که انســان‪ ،‬از نگاه شــیء‏وارانه به طبیعت و حیوانات فاصله‬ ‫بگیرد و حیوانات را َنه به مثابه منابعی برای تامین خوراک و پوشاک و رفاه و ابزارهایی‬ ‫بــرای ســرگرمی و ازمایش هــا و پیشــرفت های پزشــکی و علمــی و نظامــی کــه به مثابه‬ ‫موجوداتی فی نفسه ارزشمند و صاحب حق و صاحب َدرد بنگرد‪ ».‬نکته حائز اهمیت‬ ‫این اســت که در این الیحه به ســگ های بدون صاحب نگاه ویژه ای شــده اســت و در‬ ‫فصل چهارم – ساماندهی حیوانات ولگرد ماده ‪ 11‬امده است‪« :‬ساماندهی حیوانات‬ ‫ولگرد در محدوده و حریم شــهرها و شــهرک ها بر عهده شــهرداری ها و در زیســتگاه ها‬ ‫و توقفگاه هــای انســانی خــارج از محــدوده و حریــم شــهرها و شــهرک ها‪ ،‬بــه عهــده‬ ‫بخشــداری ها و در محدوده روســتاها‪ ،‬به عهده دهیاری ها است‪ ».‬و همچنین در ماده‬ ‫‪ ۱۲‬این الیحه به وظایف دستگاه های سامان دهنده حیوانات بدون صاحب این گونه‬ ‫پرداخته است‪ :‬طبق ماده ‪ 12‬این قانون دستگاه های موضوع ماده (‪ )۱۱‬مکلف اند برای‬ ‫ساماندهی حیوانات ولگرد تدابیر و اقدامات الزم در موارد زیر را با تامین نیازهای اساسی‬ ‫حیوانات و رعایت ضوابط مقرر در این قانون‪ ،‬به نحو مقتضی انجام دهند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ارتقــای ســطح اگاهی های عمومــی در زمینه رعایت اصول بهداشــت در مواجهه با‬ ‫حیواناتولگردو زیانکار‪.‬‬ ‫‪-۲‬شناسایی کانونتجمعحیواناتولگرد(بااولویتسگ هایولگرد)‪.‬‬ ‫‪ -۳‬جمــع اوری حیوانــات ولگــرد از طریــق راه انــدازی و اســتقرار واحدهــای زنــده گیری‬ ‫حیوانات‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نگهداری موقت‪ ،‬مهار و مراقبت حیوانات ولگرد جمع اوری شده و تعیین تکلیف‬ ‫ان ها‪.‬‬ ‫و در مــاده ‪ 13‬ایــن الیحه اشاره شــده که واحدهــای زنده گیری حیوانات مکلف اند‬ ‫اطالعات تمام حیوانات جمع اوری شــده را در ســامانه ثبت اطالعات حیوانات ولگرد‬ ‫درج و ضمــن اختصــاص شناســه بــه هــر یک از ان هــا‪ ،‬باتوجه بــه نوع حیــوان از حیث‬ ‫اهلی یا وحشــی بودن حســب مورد با هماهنگی ســازمان دامپزشکی کشــور یا سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست ان ها را به مراکز نگهداری مربوط تحویل دهند‪ .‬تصویب الیحه‬ ‫حمایت از حیوانات که شــامل هشــت فصل و ‪ 59‬ماده اســت خواســته اصلی حامیان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬دوستداران حیوانات و فعاالن و کارشناسان و دلسوزان این عرصه است‪.‬‬ ‫درصورتی که مدیریت و نظارت قانونی بیشــتری بر روی ســگ های بدون صاحب باشد‬ ‫می توان امیدوار بود که فاجعه هایی مانند کشــتار ســگ های مظلوم گندک دیگر تکرار‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1439

روزنامه رویداد امروز 1439

شماره : 1439
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه رویداد امروز 1434

روزنامه رویداد امروز 1434

شماره : 1434
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه رویداد امروز 1416

روزنامه رویداد امروز 1416

شماره : 1416
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!